P. 1
آشنايي با رشته علوم و صنايع غذاييDr. Mazaheri-87.02.29

آشنايي با رشته علوم و صنايع غذاييDr. Mazaheri-87.02.29

|Views: 176|Likes:
منشور بواسطةapi-19464293

More info:

Published by: api-19464293 on Nov 21, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2014

pdf

text

original

نيوزق دحاو-یملسا دازآ هاگشناد

نيوزق دحاو-یملسا دازآ هاگشناد
يياذغ عيانص و مول !"#$ ا% ييان#آ
يياذغ عيانص و مول !"#$ ا% ييان#آ
یرهاظم خرفریما :هدنروآدرگ یرهاظم خرفریما :هدنروآدرگ
ییاذغ عیانص و مولع یر!د ییاذغ عیانص و مولع یر!د

ییاذغ عیانص و مولع هتشر
ییاذغ عیانص و مولع هتشر
"#ا ی$روا%! مولع $ا یا &عو'(م ری$ و یدر)را! ی'لع یا &*ر
"#ا ی$روا%! مولع $ا یا &عو'(م ری$ و یدر)را! ی'لع یا &*ر
+,-م ار ییاذغ عیانصو ییاذغ مولع دیا) .آ ر%ی) /رد یار) &!
+,-م ار ییاذغ عیانصو ییاذغ مولع دیا) .آ ر%ی) /رد یار) &!
در! 0یر12
در! 0یر12
.
.
ییییی یییی
ییییی یییی
:
:

ییاذغداوم ی#دن3م و ی)ور4یم 5ییای'ی*وی) 6ایصو78و رافر ی#رر) ییاذغداوم ی#دن3م و ی)ور4یم 5ییای'ی*وی) 6ایصو78و رافر ی#رر)
ییییی ییییی
ییییی ییییی
:
:
5یراد39ن 5.وی#:ومرف 5&ی;وا داوم <ا=نا "3>رد ییاذغ مولع ?ناد $ا هدا@#ا 5یراد39ن 5.وی#:ومرف 5&ی;وا داوم <ا=نا "3>رد ییاذغ مولع ?ناد $ا هدا@#ا
و A;ا#BC'یا 5یذDم ییاذغداوم دی;و2 روظن') E,ن و E'F و یدن) &-) 5یروآرف و A;ا#BC'یا 5یذDم ییاذغداوم دی;و2 روظن') E,ن و E'F و یدن) &-) 5یروآرف
G#انم ی4یH;وناگرا 6ایصو78ا)و IرJ8 ی) G#انم ی4یH;وناگرا 6ایصو78ا)و IرJ8 ی)

یاه &*ر Cی7K7=م LK#و2 رK%ی) یKیاذغ مولع &1K#و2 &K*ذگ رد
یاه &*ر Cی7K7=م LK#و2 رK%ی) یKیاذغ مولع &1K#و2 &K*ذگ رد
اما 5"فرگ یم 6روص ی'ی* ی#دن3م و یدر)را! ی'ی* 5یMو;وی)
اما 5"فرگ یم 6روص ی'ی* ی#دن3م و یدر)را! ی'ی* 5یMو;وی)
$ا ییا3%=) هدنریگر) رد &! یا &*ر .ایم یا &*ر &) $این Nیرد)
$ا ییا3%=) هدنریگر) رد &! یا &*ر .ایم یا &*ر &) $این Nیرد)
5د*ا) Oو)رم .Kآ یروآرفو یKیاذغ داوم &K) &K! Pوف یاه &K*ر
5د*ا) Oو)رم .Kآ یروآرفو یKیاذغ داوم &K) &K! Pوف یاه &K*ر
?=) &! ییاذغ عیانص و مولع &*ر Gی2ر2 Cیا &) و د* Qا-Fا
?=) &! ییاذغ عیانص و مولع &*ر Gی2ر2 Cیا &) و د* Qا-Fا
:"'-R &#$ا E4%م .آ یلصا یاه
:"'-R &#$ا E4%م .آ یلصا یاه
B
B
S
S
5ییاذغ داوم ی#ان%)ور4یمI
5ییاذغ داوم ی#ان%)ور4یمI
B
B
T
T
و ییاذغ داوم ی'ی* و &یU(2I
و ییاذغ داوم ی'ی* و &یU(2I
B
B
V
V
Wد* د;وم دو) ییاذغ عیانص ی#دن3م I
Wد* د;وم دو) ییاذغ عیانص ی#دن3م I
ییاذغ مولع &1#و2 رد ار ?,ن Cیر%ی) &*ر Cیا Cی77=م ه$ورما
ییاذغ مولع &1#و2 رد ار ?,ن Cیر%ی) &*ر Cیا Cی77=م ه$ورما
Wدنراد
Wدنراد

ییاذغ عیانص و مولع یاه هتشر
ییاذغ عیانص و مولع یاه هتشر
&ی'! &عو'(مری$ &! مولع 6را$و ریاد ای و <و7م یاه &*ر ه$ورما
&ی'! &عو'(مری$ &! مولع 6را$و ریاد ای و <و7م یاه &*ر ه$ورما
:Eما* دن-ه ییاذغ عیانص و مولع ی77=2
:Eما* دن-ه ییاذغ عیانص و مولع ی77=2
S S Iی4*UX هورگBی*اد3) و ی@ی! Yرن! &8ا* ییاذغ عیانصو مولع &*رI Iی4*UX هورگBی*اد3) و ی@ی! Yرن! &8ا* ییاذغ عیانصو مولع &*رI
2) 2)ی$روا%! هورگBییاذغ عیانص یFارZ و داوم ی#دن3م &*ر ی$روا%! هورگBییاذغ عیانص یFارZ و داوم ی#دن3م &*ر) )
3) 3)ی$روا%! هورگBی$روا%! ی#دن3م .اونع یاراد ییاذغ عیانص و مولع &*ر ی$روا%! هورگBی$روا%! ی#دن3م .اونع یاراد ییاذغ عیانص و مولع &*ر) )


یتشادهب و یفیک لرتنک هخاش ییاذغ عیانص و مولع
یتشادهب و یفیک لرتنک هخاش ییاذغ عیانص و مولع
و ییاذغ یاه هدروارف رد یK@ی! دو[3) روظنم &K) &K*ر CKیا
و ییاذغ یاه هدروارف رد یK@ی! دو[3) روظنم &K) &K*ر CKیا
هد* دا(یا ییاذغ داوم "*اد3) و "ی@ی! رد Yرن! و 6راظن
هد* دا(یا ییاذغ داوم "*اد3) و "ی@ی! رد Yرن! و 6راظن
یاهدFاو هرادا ییاناو2 دیا) &*ر Cیا .+ی7\;ا ]راف W"#ا
یاهدFاو هرادا ییاناو2 دیا) &*ر Cیا .+ی7\;ا ]راف W"#ا
Wدن*ا) &*اد ار ییاذغ داوم یاه ها9%یام$آ و یدی;و2
Wدن*ا) &*اد ار ییاذغ داوم یاه ها9%یام$آ و یدی;و2

ییاذغ عیانص یحار= و -او- ی~دنه- هتشر
ییاذغ عیانص یحار= و -او- ی~دنه- هتشر
و ییاذغ داوم ی#دن3م 6ایصو78 Cیی12 روظنم &) &*ر Cیا
و ییاذغ داوم ی#دن3م 6ایصو78 Cیی12 روظنم &) &*ر Cیا
و ا3ها9#د یFارZ "3> رد 6ایصو78 Cیا $ا هدا@#ا
و ا3ها9#د یFارZ "3> رد 6ایصو78 Cیا $ا هدا@#ا
]راف W"#ا هد* دا(یا یKKیاذغ عیانKKص دKKی;و2 OوJ8
]راف W"#ا هد* دا(یا یKKیاذغ عیانKKص دKKی;و2 OوJ8
عیانص یاه دFاو یFارZ ییاناو2 دیا) &*ر Cیا .+ی7\;ا
عیانص یاه دFاو یFارZ ییاناو2 دیا) &*ر Cیا .+ی7\;ا
ای و یKیاذغ عیانKص یدی;و2 یاهدFاو "Kیریدم و یKیاذغ
ای و یKیاذغ عیانKص یدی;و2 یاهدFاو "Kیریدم و یKیاذغ
Wدن*ا) &*اد ار ییاذغ عیانص ی اه Cی*ام دی;و2 یاهدFاو
Wدن*ا) &*اد ار ییاذغ عیانص ی اه Cی*ام دی;و2 یاهدFاو

ییاذغ عیانص و مولع هتشر ی,روا~ک ی~دنه-
ییاذغ عیانص و مولع هتشر ی,روا~ک ی~دنه-


6:و7\م یK4یMو;وی)و یKیای'ی* 5یK4یUیف "Kی@ی! &K*ر CKیا
6:و7\م یK4یMو;وی)و یKیای'ی* 5یK4یUیف "Kی@ی! &K*ر CKیا
و Eید[2 YوZرد یKیایرد و یKماد 5یKهایگ$ا AKعا ی$روا%!
و Eید[2 YوZرد یKیایرد و یKماد 5یKهایگ$ا AKعا ی$روا%!
هرود Cیا $ا ^دهWدهد یم رارR ی#رر) دروم ار یراد39ن
هرود Cیا $ا ^دهWدهد یم رارR ی#رر) دروم ار یراد39ن
ی'لع یاه &8ودنا ر) &ی42 ا) &! "#ا ینا#ان*را! "ی)ر2
ی'لع یاه &8ودنا ر) &ی42 ا) &! "#ا ینا#ان*را! "ی)ر2
و &فرگ هد31) ار ییاذغ عیانص یاهدFاو هرادا دنناو) دو8
و &فرگ هد31) ار ییاذغ عیانص یاهدFاو هرادا دنناو) دو8
ییاذغ عیانKKص یاهدFاو یKKFارZ و یUیر &KKمانر) رد
ییاذغ عیانKKص یاهدFاو یKKFارZ و یUیر &KKمانر) رد
Yو_-م .اون1) &*ر Cیا .+ی7\;ا ]راف Wدیا'ن) یرا4'ه
Yو_-م .اون1) &*ر Cیا .+ی7\;ا ]راف Wدیا'ن) یرا4'ه
دی;و2 یاه &نا8را! دی;و2 ریدم ایو ها9%یام$آ Yو_K-م 5یKنف
دی;و2 یاه &نا8را! دی;و2 ریدم ایو ها9%یام$آ Yو_K-م 5یKنف
ما(نا دFاو "Kیریدم و "Kی@ی! Yرن! &K) "[K-ن یKیاذغ داوم
ما(نا دFاو "Kیریدم و "Kی@ی! Yرن! &K) "[K-ن یKیاذغ داوم
Wدیا'ن یم &@ی`و
Wدیا'ن یم &@ی`و

ییاذغ عیانص و مولع اب =--ر- یاه هتشر
ییاذغ عیانص و مولع اب =--ر- یاه هتشر
1)
1)
ییاذغ عیانص ?یارگ ی'ی* ی#دن3م
ییاذغ عیانص ?یارگ ی'ی* ی#دن3م
2)
2)
&یذD2 مولع
&یذD2 مولع
3)
3)
ار!دود*را ی#ان*را!Bی2+ی* 6:و7\م یروآرف
ار!دود*را ی#ان*را!Bی2+ی* 6:و7\م یروآرف
)
)
4)
4)
ییاذغ داوم "*اد3) a7=2 ی4*UHماد یار!د
ییاذغ داوم "*اد3) a7=2 ی4*UHماد یار!د

ییاذغ عیانص ,یار- ی-یش ی~دنه-
ییاذغ عیانص ,یار- ی-یش ی~دنه-
&*ر $ا یا &Kعو'(م رKی$ و هدرK-گ یK'لع یK'ی* یK#دن3م
&*ر $ا یا &Kعو'(م رKی$ و هدرK-گ یK'لع یK'ی* یK#دن3م
هدا@#ا &) ",ی,F رد Aلع Cیا &یاX &! "#ا ی#دن3م ینف یاه
هدا@#ا &) ",ی,F رد Aلع Cیا &یاX &! "#ا ی#دن3م ینف یاه
ا) دی@م 6:و7\م &) داوم Cیا Eید[2 و ی1ی[Z ما8 داوم $ا
ا) دی@م 6:و7\م &) داوم Cیا Eید[2 و ی1ی[Z ما8 داوم $ا
یاه هدیدX و داوم O+8ا 5ی$ا#اد> یاهدنیارف در)را!
یاه هدیدX و داوم O+8ا 5ی$ا#اد> یاهدنیارف در)را!
&) رداR یK'ی* یK#دن3م &K8ومآ ?Kناد W"K#ا راوK#ا Yا,نا
&) رداR یK'ی* یK#دن3م &K8ومآ ?Kناد W"K#ا راوK#ا Yا,نا
عیانص ی1نKKص یاهدFاو هرادا و ی$ادنا هار 5یKFارZ
عیانص ی1نKKص یاهدFاو هرادا و ی$ادنا هار 5یKFارZ
ییاذغ عیانص ?یارگ ا) ی'ی* ی#دن3م &*ر W"#ا ییای'ی*
ییاذغ عیانص ?یارگ ا) ی'ی* ی#دن3م &*ر W"#ا ییای'ی*
&! "#ا ی'ی*ورX ی#دن3م &*ر .ا'ه
&! "#ا ی'ی*ورX ی#دن3م &*ر .ا'ه
Sb
Sb
.آ ی#رد دFاو
.آ ی#رد دFاو
Wد*ا) یم ییاذغ عیانصو مولع
Wد*ا) یم ییاذغ عیانصو مولع

هیذ·- مولع
هیذ·- مولع
رارR ی#رر) دروم .د) رد ییاذغ داوم 6ارییD2 &*ر Cیارد
رارR ی#رر) دروم .د) رد ییاذغ داوم 6ارییD2 &*ر Cیارد
?,ن یاراد &KK*ر CKKیا .+یKK7\;ا ]راف Wدریگ یم
?,ن یاراد &KK*ر CKKیا .+یKK7\;ا ]راف Wدریگ یم
:دن*ا) یم ری$ cر* &) ییاه ییاناو2و
:دن*ا) یم ری$ cر* &) ییاه ییاناو2و
1) 1)
.ا#را'ی) رد .ارا'ی) یار) ییاذغ یUیر &مانر) ییاناو2
.ا#را'ی) رد .ارا'ی) یار) ییاذغ یUیر &مانر) ییاناو2
ی*اد3) U!ارم و اه
ی*اد3) U!ارم و اه
2) 2)
"#د یاهدFاو یار) یا &KیذD2 6امد8 ما(نا رد یKیاناو2
"#د یاهدFاو یار) یا &KیذD2 6امد8 ما(نا رد یKیاناو2
&1ما> &یذD2 را!ردنا
&1ما> &یذD2 را!ردنا
3) 3)
&یذD2 d$ومآ یاه &Kمانر) یار>ا و AKیظن2رد یKیاناو2
&یذD2 d$ومآ یاه &Kمانر) یار>ا و AKیظن2رد یKیاناو2
یمو'ع
یمو'ع

ی->یش ~Vو~=- یرو'ر-
ی->یش ~Vو~=- یرو'ر-
&) و ی1ی[Z ع)انم یاه &*ر $ا یا &عو'(م ری$ &*ر Cیا
&) و ی1ی[Z ع)انم یاه &*ر $ا یا &عو'(م ری$ &*ر Cیا
6+ی7\2 عKZا,مرد 6+ی* ی7K7=2 &K*ر eKی .اونع
6+ی7\2 عKZا,مرد 6+ی* ی7K7=2 &K*ر eKی .اونع
ی*اد3) و یKK@ی! Yرن! روظنم &KK) &KK! "KK#ا یKKلی'42
ی*اد3) و یKK@ی! Yرن! روظنم &KK) &KK! "KK#ا یKKلی'42
fادFا رد هروا%م &gارا 5ی2+ی* هد* یروآرف 6:و7\م
fادFا رد هروا%م &gارا 5ی2+ی* هد* یروآرف 6:و7\م
یروارف یاهدFاو "یریدم 5یKK2+ی* عیانKKص یاهدFاو
یروارف یاهدFاو "یریدم 5یKK2+ی* عیانKKص یاهدFاو
یروارف .ایU)آ دید> 6:و7\م hاد)ا و ی2+ی* 6:و7\م
یروارف .ایU)آ دید> 6:و7\م hاد)ا و ی2+ی* 6:و7\م
W"#ا هد* دا(یا هد*
W"#ا هد* دا(یا هد*

ییاذغ -او- ~شادهب ¸~=- ی×ش,¡-ا-
ییاذغ -او- ~شادهب ¸~=- ی×ش,¡-ا-
یدرف ییاذغ داوم "K*اد3) &K*ر رد aK7=م eK*UHماد
یدرف ییاذغ داوم "K*اد3) &K*ر رد aK7=م eK*UHماد
یار) &*ر Cیا Qورد iیرد2 "یF+ص و ییاناو2 &! "#ا
یار) &*ر Cیا Qورد iیرد2 "یF+ص و ییاناو2 &! "#ا
یاه &*ر ریاK# و یK4*UHماد یار!د هرود .ایو(%ناد
یاه &*ر ریاK# و یK4*UHماد یار!د هرود .ایو(%ناد
و ی%هوjX روما ما(نا و هدو) اراد ار ی4*UHماد ی77=2
و ی%هوjX روما ما(نا و هدو) اراد ار ی4*UHماد ی77=2
یاه$این عفر روظنم &K) ار &K*ر CKیا ی7K7=2 6امد8
یاه$این عفر روظنم &K) ار &K*ر CKیا ی7K7=2 6امد8
Wدنهد یم ما(نا &1ما>
Wدنهد یم ما(نا &1ما>

ییاذغ عیانص و مولع یاه هتشر ی~ر- ه-ا-رب
ییاذغ عیانص و مولع یاه هتشر ی~ر- ه-ا-رب

(1)
(1)
ییاذغ -او- ی-یش
ییاذغ -او- ی-یش
ییاذغ -او- هی,=-
ییاذغ -او- هی,=-

6ا[ی!ر2 6ایصو78 و .ا'8ا# ییاذغ داوم ی'ی* Qرد رد
6ا[ی!ر2 6ایصو78 و .ا'8ا# ییاذغ داوم ی'ی* Qرد رد
6ارییD2و ا3%ن!او روJنی'ه و اKه یKندوUفا و یKیاذغداوم
6ارییD2و ا3%ن!او روJنی'ه و اKه یKندوUفا و یKیاذغداوم
خر ییاذغداوم یروارف و یراد39ن YوZ رد &K! یKیای'ی*
خر ییاذغداوم یروارف و یراد39ن YوZ رد &K! یKیای'ی*
Wدریگ یم رارR ی#رر) دروم 5دهد یم
Wدریگ یم رارR ی#رر) دروم 5دهد یم
یریگ ه$ادنا یا3*ور و Yوصا یKیاذغ داوم &KیU(2 Qرد رد
یریگ ه$ادنا یا3*ور و Yوصا یKیاذغ داوم &KیU(2 Qرد رد
یم رارR یK#رر) دروم یKیاذغ داوم یاU>ا یK'! و یK@ی!
یم رارR یK#رر) دروم یKیاذغ داوم یاU>ا یK'! و یK@ی!
Wدریگ
Wدریگ

ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف ییاذغ داوم ی'ی* و ییاذغ داوم &یU(2 Qورد .دنارذگ ا) ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف ییاذغ داوم ی'ی* و ییاذغ داوم &یU(2 Qورد .دنارذگ ا)
:دنروآ یم "#د) ری$ cر* &) ار ییاه :دنروآ یم "#د) ری$ cر* &) ار ییاه
1) 1) ییای'ی* یا3%ن!او Yرن!و aی=%2 رد ییاناو2 ییای'ی* یا3%ن!او Yرن!و aی=%2 رد ییاناو2
2) 2) .ا*در)را! دراوم و ییاذغ داوم یاه یندوUفا "8ان* .ا*در)را! دراوم و ییاذغ داوم یاه یندوUفا "8ان*
3) 3) ?یام$آ dور Cیر[#انم <ا=نا رد ییاناو2 ?یام$آ dور Cیر[#انم <ا=نا رد ییاناو2
4) 4) 0ل=م یاU>ا راد,م CKیی12 "K3> یKها9%یام$آ یا3*ور $ا هدا@K#ا یKیاناو2 0ل=م یاU>ا راد,م CKیی12 "K3> یKها9%یام$آ یا3*ور $ا هدا@K#ا یKیاناو2
ییاذغ داوم ییاذغ داوم
5) 5) یاU>ا 6ارییD2 &) Oو)رم یKkایر یاه Yدم aKی=%2 و &1K#و2 رد یKیاناو2 یاU>ا 6ارییD2 &) Oو)رم یKkایر یاه Yدم aKی=%2 و &1K#و2 رد یKیاناو2
ییاذغ داوم 0ل=م ییاذغ داوم 0ل=م

)
)
2
2
ییاذغ-او- ی,و-ویبور×ی- (
ییاذغ-او- ی,و-ویبور×ی- (
ییاذغ-او- ~شادهب
ییاذغ-او- ~شادهب

اUیرا'ی) یا3)ور4یم ییاذغداوم یKK#ان%)ور4یم Qرد رد
اUیرا'ی) یا3)ور4یم ییاذغداوم یKK#ان%)ور4یم Qرد رد
ی#رر)دروم یKیاذغداوم رد دو>وم AK3م دKی@م و هدنن!دK#اف
ی#رر)دروم یKیاذغداوم رد دو>وم AK3م دKی@م و هدنن!دK#اف
ا3نآ یا,) و د*ر یور ییاذغ A-ی# رlا و دنریگ یم رارR
ا3نآ یا,) و د*ر یور ییاذغ A-ی# رlا و دنریگ یم رارR
یا3*ور ا) وK(%ناد &K4نیا CK'k 5دو* یKم یK#رر) UKین
یا3*ور ا) وK(%ناد &K4نیا CK'k 5دو* یKم یK#رر) UKین
Wدو* یم ان*آ Uین ا3)ور4یم Yرن!
Wدو* یم ان*آ Uین ا3)ور4یم Yرن!
mعا) دKنناو2 یKم &K! یKلماوع یKیاذغداوم "K*اد3) Qرد رد
mعا) دKنناو2 یKم &K! یKلماوع یKیاذغداوم "K*اد3) Qرد رد
رد Eماوع Cیا Yرن! ی9نو9n و دنو* ییاذغداوم یگدو;آ
رد Eماوع Cیا Yرن! ی9نو9n و دنو* ییاذغداوم یگدو;آ
روJنی'ه و ین'یا "KKیریدم 5دKKی;و2 0KKل=م EKKFارم
روJنی'ه و ین'یا "KKیریدم 5دKKی;و2 0KKل=م EKKFارم
یم رارR ی#رر) دروم ییاذغ داوم ی*اد3) یاهدرادنا#ا
یم رارR ی#رر) دروم ییاذغ داوم ی*اد3) یاهدرادنا#ا
Wدریگ
Wدریگ

&) ار ییاه ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف ییاذغ داوم یMو;وی)ور4یمو "*اد3) Qورد .دنارذگ ا) &) ار ییاه ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف ییاذغ داوم یMو;وی)ور4یمو "*اد3) Qورد .دنارذگ ا)
:دنروآ یم "#د) ری$ cر* :دنروآ یم "#د) ری$ cر*
1) 1) و 0ل=م ییاذغ داومرد a8ا* هدنن! د#اف و اUیرا'ی) یاه <ور4یم aی=%2رد ییاناو2 و 0ل=م ییاذغ داومرد a8ا* هدنن! د#اف و اUیرا'ی) یاه <ور4یم aی=%2رد ییاناو2
Wدنن! یم د*ر ا3)ور4یم Cیا .آ "\2 &! یJیار* Wدنن! یم د*ر ا3)ور4یم Cیا .آ "\2 &! یJیار*
2) 2) ییاذغداوم ی)ور4یم یاهدرادنا#ا و CیناوR "8ان* ییاذغداوم ی)ور4یم یاهدرادنا#ا و CیناوR "8ان*
3) 3) دو)ان ای Yا1ف ریغ A3م یاUیرا'ی) یاه <ور4یم .آ "\2 &! یJیار* aی=%2 رد ییاناو2 دو)ان ای Yا1ف ریغ A3م یاUیرا'ی) یاه <ور4یم .آ "\2 &! یJیار* aی=%2 رد ییاناو2
Wدنو* یم Wدنو* یم
4) 4) یا3)ور4یم داد12 و hون aی=%2 روظن') یKها9%یام$آ یا3*ور در)را! رد یKیاناو2 یا3)ور4یم داد12 و hون aی=%2 روظن') یKها9%یام$آ یا3*ور در)را! رد یKیاناو2
ییاذغداوم رد دو>وم a8ا* ییاذغداوم رد دو>وم a8ا*
5) 5) Eoم 0ل=م یاهرو!اف "ی'ها و ?,ن /رد رد ییاناو2 Eoم 0ل=م یاهرو!اف "ی'ها و ?,ن /رد رد ییاناو2 pH pH ر) هریغ و <آ "ی;ا1ف 5امد 5 ر) هریغ و <آ "ی;ا1ف 5امد 5
اه <ور4یم p#اX ود*ر اه <ور4یم p#اX ود*ر
6) 6) یاه &مان ماظن Aیظن2 &ی32 رد ییاناو2 یاه &مان ماظن Aیظن2 &ی32 رد ییاناو2 HACCP HACCP 0ل=م یاهدFاو یار)Iین'یا "یریدمB 0ل=م یاهدFاو یار)Iین'یا "یریدمB
ییاذغ عیانص ییاذغ عیانص
7) 7) و9%یX ی#ان%)ور4یم یkایر یاه Yدم &1#و2 رد ییاناو2 و9%یX ی#ان%)ور4یم یkایر یاه Yدم &1#و2 رد ییاناو2

)
)
3
3
ییاذغ عیانص ی~دنه-(
ییاذغ عیانص ی~دنه-(
ه-اخراک یحار=
ه-اخراک یحار=

و مر> &ن$اوم یاهدر)را! یKیاذغ عیانKص یK#دن3م Qورد رد
و مر> &ن$اوم یاهدر)را! یKیاذغ عیانKص یK#دن3م Qورد رد
و 6رارF Yا,نا و 6:ای# eKینا4م 5eKیمانیدومر2 5یKMرنا
و 6رارF Yا,نا و 6:ای# eKینا4م 5eKیمانیدومر2 5یKMرنا
Wدو* یم ی#رر) ییاذغ عیانص رد مر>
Wدو* یم ی#رر) ییاذغ عیانص رد مر>
عیانص یاه دKFاو fادFا EKFارم &Kنا8را! یKFارZ Qرد رد
عیانص یاه دKFاو fادFا EKFارم &Kنا8را! یKFارZ Qرد رد
Eما* یKیاذغ عیانKص یدی;و2 یاهدFاو 6ایصوK78 5یKیاذغ
Eما* یKیاذغ عیانKص یدی;و2 یاهدFاو 6ایصوK78 5یKیاذغ
5<آ راد,م &) Oو)رم 6ا[#ا\م5$این دروم 0ل=م یاه "'-R
5<آ راد,م &) Oو)رم 6ا[#ا\م5$این دروم 0ل=م یاه "'-R
6ا-ی#ا2و 6اUی3(2 <ا=نا 5دی;و2 L8 eی یار) را=) و Pر)
6ا-ی#ا2و 6اUی3(2 <ا=نا 5دی;و2 L8 eی یار) را=) و Pر)
و cرZ یدا7Rا یK)ای$را 5&Kنا8را! رد EK,ن و EK'F5&Kنا8را!
و cرZ یدا7Rا یK)ای$را 5&Kنا8را! رد EK,ن و EK'F5&Kنا8را!
Wدریگ یم رارR ی#رر) دروم هریغ
Wدریگ یم رارR ی#رر) دروم هریغ

ییاه ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف &نا8را! یFارZ و ییاذغ عیانص ی#دن3م Qورد .دنارذگ ا) ییاه ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف &نا8را! یFارZ و ییاذغ عیانص ی#دن3م Qورد .دنارذگ ا)
:دنروآ یم "#د) ری$ cر* &) ار :دنروآ یم "#د) ری$ cر* &) ار
1) 1) روظن') ییاذغ عیانص 0ل=م دی;و2 OوJ8 یار) یMرنا و مر> &ن$اوم ما(نارد ییاناو2 روظن') ییاذغ عیانص 0ل=م دی;و2 OوJ8 یار) یMرنا و مر> &ن$اوم ما(نارد ییاناو2
دی;و2 L8 یفر7م را=) و Pر) 5<آ 5یندوUفا و ما8 داوم راد,م Cیی12 دی;و2 L8 یفر7م را=) و Pر) 5<آ 5یندوUفا و ما8 داوم راد,م Cیی12
2) 2) یاهرو!اف /ردروظنم &) یKیاذغ داوم رد 6رارF و مر> Yا,نا یاه هدیدX "K8ان* یاهرو!اف /ردروظنم &) یKیاذغ داوم رد 6رارF و مر> Yا,نا یاه هدیدX "K8ان*
ییاذغ عیانص 6اUی3(2 یFارZو ییاذغ عیانص 6ایل'ع هدنن! Yرن! ییاذغ عیانص 6اUی3(2 یFارZو ییاذغ عیانص 6ایل'ع هدنن! Yرن!
3) 3) .ا ی[نا> 6ا-ی#ا2 و ییاذغ عیانص دی;و2 OوJ8 6اUی3(2 .امدیn و <ا=نا رد ییاناو2 .ا ی[نا> 6ا-ی#ا2 و ییاذغ عیانص دی;و2 OوJ8 6اUی3(2 .امدیn و <ا=نا رد ییاناو2
W"#ا رlوم ییاذغ هدام "*اد3) و "ی@ی! یور &! یلماوع Cفرگ رظن رد ا) W"#ا رlوم ییاذغ هدام "*اد3) و "ی@ی! یور &! یلماوع Cفرگ رظن رد ا)
4) 4) &نا8را! 0ل=م یاه "'-R ییا'نا> رد ییاناو2 &نا8را! 0ل=م یاه "'-R ییا'نا> رد ییاناو2
5) 5) رد &نا8را! دوK# و &یامرK# "K%گر) یاه YاK# داد12 5YوK7\م dورف "K'یR یK)ای$را رد &نا8را! دوK# و &یامرK# "K%گر) یاه YاK# داد12 5YوK7\م dورف "K'یR یK)ای$را
هMورX ر'ع .ارود YوZ هMورX ر'ع .ارود YوZ
6) 6) یFارZ qیرZ $ا &نا8را! ی2ایل'ع و یا &یامر# یاه &نیUه hو'(م ?ها!رد ییاناو2 یFارZ qیرZ $ا &نا8را! ی2ایل'ع و یا &یامر# یاه &نیUه hو'(م ?ها!رد ییاناو2
ییاذغ یاهدنیارف &نی3) ییاذغ یاهدنیارف &نی3)

)
)
4
4
یرو'ر- و یراده×- ی,و-ون×- (
یرو'ر- و یراده×- ی,و-ون×- (
ییاذغ ~لت=- ~Vو~=-
ییاذغ ~لت=- ~Vو~=-
,غور ی,و-ون×- ,غور ی,و-ون×-
دن- ی,و-ون×- دن- ی,و-ون×-
~>غ ی,و-ون×- ~>غ ی,و-ون×-
~این-- ی,و-ون×- ~این-- ی,و-ون×-
ییاذغ -او- یراده×- ی,و-ون×- ییاذغ -او- یراده×- ی,و-ون×-
ی,ا~ور~نک ی,و-ون×- ی,ا~ور~نک ی,و-ون×-
~>یش و ~شو- ی,و-ون×- ~>یش و ~شو- ی,و-ون×-
ری-=- ی,و-ون×- ری-=- ی,و-ون×-
ی-ان- ~Vو~=- و ~ >×ش ی,و-ون×- ی-ان- ~Vو~=- و ~ >×ش ی,و-ون×-
را-×~خ ی,و-ون×- را-×~خ ی,و-ون×-
ی,ا~ هباشو- ی,و-ون×- ی,ا~ هباشو- ی,و-ون×-

&) ار یKیاه یKیاناو2 .+یK7\;ا ]راف یKیاذغ عیانKص یKMو;ون42 Qورد .دنارذگ اK) &) ار یKیاه یKیاناو2 .+یK7\;ا ]راف یKیاذغ عیانKص یKMو;ون42 Qورد .دنارذگ اK)
:دنروآ یم "#د) ری$ cر* :دنروآ یم "#د) ری$ cر*
(1) (1) داوم ی'ی* و یMو;وی)ور4یم 5ی#دن3مB ییاذغ مولع Yوصا qی@ل2رد ییاناو2 داوم ی'ی* و یMو;وی)ور4یم 5ی#دن3مB ییاذغ مولع Yوصا qی@ل2رد ییاناو2
ییاذغ عیانص دی;و2 OوJ8 6+4%م EFروظن')Iییاذغ ییاذغ عیانص دی;و2 OوJ8 6+4%م EFروظن')Iییاذغ
(2) (2) ای اKه eKین42 CKیر3) یریگرا4) روظن') دKی;و2 0Kل=م یا3*ور اK) یKیان*آ ای اKه eKین42 CKیر3) یریگرا4) روظن') دKی;و2 0Kل=م یا3*ور اK) یKیان*آ
5یهد YوK7\م اK) دKی;و2 رK2دید> یا3*ور hاد)ا اKیو دو>وم یا3*ور c+Kصا 5یهد YوK7\م اK) دKی;و2 رK2دید> یا3*ور hاد)ا اKیو دو>وم یا3*ور c+Kصا
ر2:ا) ییارا! و "ی@ی! ر2:ا) ییارا! و "ی@ی!
(3) (3) ییاذغ 0ل=م 6:و7\م یراگدنام .ام$ Cیی12 رد ییاناو2 ییاذغ 0ل=م 6:و7\م یراگدنام .ام$ Cیی12 رد ییاناو2
(4) (4) 6:و7\م ی@ی! یاهرو!افر) دنیارفراذگ رlا یاهریDم ییا#ان* رد ییاناو2 6:و7\م ی@ی! یاهرو!افر) دنیارفراذگ رlا یاهریDم ییا#ان* رد ییاناو2
ا3نآ &نی3) Yرن! و 0ل=م ییاذغ ا3نآ &نی3) Yرن! و 0ل=م ییاذغ
(5) (5) 0ل=م ییاذغ 6:و7\م دی;و2 یار) G#انم ما8 داوم "8ان* 0ل=م ییاذغ 6:و7\م دی;و2 یار) G#انم ما8 داوم "8ان*

)
)
5
5
ییاذغ-او- یفیک لرتنک (
ییاذغ-او- یفیک لرتنک (

cر* &) ار ییاه ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف ییاذغداوم ی@ی! Yرن! Qرد .دنارذگ ا) cر* &) ار ییاه ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف ییاذغداوم ی@ی! Yرن! Qرد .دنارذگ ا)
:دنروآ یم "#د) ری$ :دنروآ یم "#د) ری$
1) 1) یار) ییاذغداوم "Kی@ی! "Kیریدم و CKی'r2 یاه &Kمان ماظن &Kی32رد یKیاناو2 یار) ییاذغداوم "Kی@ی! "Kیریدم و CKی'r2 یاه &Kمان ماظن &Kی32رد یKیاناو2
ییاذغ 0ل=م عیانص ییاذغ 0ل=م عیانص
2) 2) ییاذغداوم ی@ی! Yرن! رد رامآ در)را! ییاناو2 ییاذغداوم ی@ی! Yرن! رد رامآ در)را! ییاناو2
3) 3) Lیار* .دو) G#انم .اUیم ی#رر) روظن') Yرن! یاهرادو'ن A#ر ییاناو2 Lیار* .دو) G#انم .اUیم ی#رر) روظن') Yرن! یاهرادو'ن A#ر ییاناو2
دی;و2 دی;و2
4) 4) .آ Nیان Eیل\2و ییاذغداوم ی-F ی)ای$را رد ییاناو2 .آ Nیان Eیل\2و ییاذغداوم ی-F ی)ای$را رد ییاناو2
5) 5) EFارم رد aK8ا* یK@ی! یاهرو!اف یریگ ه$ادنا و "K8ان* رد یKیاناو2 EFارم رد aK8ا* یK@ی! یاهرو!اف یریگ ه$ادنا و "K8ان* رد یKیاناو2
ییاذغ 0ل=م 6:و7\م دی;و2 0ل=م ییاذغ 0ل=م 6:و7\م دی;و2 0ل=م

(6)
(6)
ییاذغ عیانصر-ر-وی¡-اک -ربراک
ییاذغ عیانصر-ر-وی¡-اک -ربراک

ار ییاه ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف ر2ویHما! در)را! Qرد .دنارذگ ا)
ار ییاه ییاناو2 .+ی7\;ا ]راف ر2ویHما! در)را! Qرد .دنارذگ ا)
:دنروآ یم "#د) ری$ cر* &)
:دنروآ یم "#د) ری$ cر* &)
1) 1)
رظنرد اK) یKیاذغداوم .ویK#:ومرف CKیر3) CKیی12 رد یKیاناو2
رظنرد اK) یKیاذغداوم .ویK#:ومرف CKیر3) CKیی12 رد یKیاناو2
درادنا#ا و &نیUه Cفرگ
درادنا#ا و &نیUه Cفرگ
2) 2)
دی;و2 L8 &نی3) یFارZ رد ییاناو2
دی;و2 L8 &نی3) یFارZ رد ییاناو2
3) 3)
Yرن! یاهرادو'ن A#ر روظن') رK2ویHما! در)را! رد یKیاناو2
Yرن! یاهرادو'ن A#ر روظن') رK2ویHما! در)را! رد یKیاناو2
ی@ی!
ی@ی!
4) 4)
اه هداد &) G#انم یkایر یاه Yدم d$ار) رد ییاناو2
اه هداد &) G#انم یkایر یاه Yدم d$ار) رد ییاناو2

(7)
(7)
ییاذغ-او- یدنب هت~ب
ییاذغ-او- یدنب هت~ب
&) ار یKیاه یKیاناو2 .+یK7\;ا ]راف Qرد CKیا .دنارذگ اK)
&) ار یKیاه یKیاناو2 .+یK7\;ا ]راف Qرد CKیا .دنارذگ اK)
:دنروآ یم "#د) ری$ cر*
:دنروآ یم "#د) ری$ cر*
S
S
0ل=م یدن) &-) داوم 6ایصو78 "8ان* I
0ل=م یدن) &-) داوم 6ایصو78 "8ان* I
T
T
0ل=م 6:وK7\م یار) GK#انم یدن) &K-) داوم <ا=نا I
0ل=م 6:وK7\م یار) GK#انم یدن) &K-) داوم <ا=نا I
ییاذغ
ییاذغ

(8)
(8)
ی-و-ع هیذ·-
ی-و-ع هیذ·-
$ا ییاذغ عیانص و مولع .ایو(%ناد یار) یمو'ع &یذD2 Qرد
$ا ییاذغ عیانص و مولع .ایو(%ناد یار) یمو'ع &یذD2 Qرد
:دراد "ی'ها ری$ &[ن> ودرظن
:دراد "ی'ها ری$ &[ن> ودرظن
1) 1)
$این و دراد دو>و ییاذغ داوم رد یذDم داوم hون &n
$این و دراد دو>و ییاذغ داوم رد یذDم داوم hون &n
s"#ا یناUیم &n &) ا3نآ &) .ا-نا
s"#ا یناUیم &n &) ا3نآ &) .ا-نا
2) 2)
&) و "#ا &نو9n 6:و7\م یذDم داوم t@F Lیار*
&) و "#ا &نو9n 6:و7\م یذDم داوم t@F Lیار*
ریlا2 "\2 &نو9n E,ن و E'Fو یراد39ن 5دنیارف ما9نه
ریlا2 "\2 &نو9n E,ن و E'Fو یراد39ن 5دنیارف ما9نه
sدنریگ یم رارR
sدنریگ یم رارR

(9)
(9)
ی-و-ع ی,روا~ک
ی-و-ع ی,روا~ک
یماد و یغا) 5یعار$ مولع Eما* یمو'ع ی$روا%! Qورد
یماد و یغا) 5یعار$ مولع Eما* یمو'ع ی$روا%! Qورد
"ی'ها یKیاذغ عیانKص و مولع .ایو(%ناد یار) &K[ن> ود $ا
"ی'ها یKیاذغ عیانKص و مولع .ایو(%ناد یار) &K[ن> ود $ا
:دراد
:دراد
S
S
عیانص ما8 داوم دی;و2 یار) &! ی2افآ عفد مو'# ا) ییان*آ I
عیانص ما8 داوم دی;و2 یار) &! ی2افآ عفد مو'# ا) ییان*آ I
Wدو* یم هدا@#ا ییاذغ
Wدو* یم هدا@#ا ییاذغ
T
T
6:و7\م دKKی;و2 0KKل=م یاهریDم رKKlا اKK) یKKیان*آ I
6:و7\م دKKی;و2 0KKل=م یاهریDم رKKlا اKK) یKKیان*آ I
ا3نآ "ی@ی! ر) ی$روا%!
ا3نآ "ی@ی! ر) ی$روا%!

ییاذغ عیانص و مولع یاه هتشر ی~ر- ه-ا-رب ~واف-
ییاذغ عیانص و مولع یاه هتشر ی~ر- ه-ا-رب ~واف-
ی#دن3م
یFارZو
عیانصرد
ییاذغ
Yرن!
ی@ی!
داوم
ییاذغ
یMو;ون42
و یروارف
یراد39ن
ییاذغداوم
و "*اد3)
یMو;وی)ور4یم
ییاذغداوم
و &یU(2
داوم ی'ی*
ییاذغ
Qورد
&*ر
3 11 14 11
10 و ی@ی! Yرن!
ی*اد3)
9 3 28 6
7 ی#دن3م
ی$روا%!
22 3 17 4
7 و ی#دن3م
یFارZ

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->