You are on page 1of 4

"1r','.....

,;N
,'.' .,.
,l'
. 'i"
l.r? :ll,
"
;rj
1'.L
,.'''
.; ?
*j
,.,|.K'
Checos Banditos nm v B ch Kordille-
rch pos lili dobr
jmno, a tak pestoe
od nvratu Hudy
pravy
ubhl ms c,
Carmen, majitelka horolezci obl benho
hotelu Virgin de Carmen, ns v Huarzu
piv tala s otevenou nru . A s la esk
povsti
- tentokrt pekvapiv skute n
v dobrm slova smyslu - ns provzela
celm
etem.
Nae pekvapen z toho, jak dobrou
povst mohou ei za hranicemi m t,
bylo opravdu velik, a tak nm to nedalo
a cht]i bychom se o sv z itlg podlit
s ostatn mi'
Huarz je krsn mste ko nachze-
j c se zhruba 350 km severn od Limy.
Se smi 120 tis ci ob1vate1i je dvaadva-
ctm nejvt m mstem Peru a zrove
nej astj m
1 choz m
m stem pro cesty
do B ch Kordi]]er' Krom typicky barev-
nch pouli n ch trh, vudyp tomnch
kuatren a perunslch babi ek prod-
vaj c ch pleten epice funguje v centl'
Huarzu nkolik agentu! ve kterych s.
m stn horomilov rdi podl o aktlrl'
n informace z jednotlich dol a kol'
c' Ptelsk vztahy s agenturami se pl,
pi odjezdu daj l,ryu t i k prodeji nep,
tebnho materilu, ktery agentury hr
n peprodvaj .
Snad z cty k Inkm pojmeno\'l]
Perunci svou nejobl benj vu In.
Colou. Se v ctou k Inkm i m stnr:
- a 7 o l o d a q ^ l a u a [ n Z 9 J E n H p o r { p z ] t u l p
- o q
Q ^ p 9 l J ) e u
L l l ] s n c l p a { ] s o J d n L u
o o t '
r l ! 4 ^ a ^ o s
l J l [ e p g l > l z o r ] s e l q o
o l E J ' . { E r { J
- e t \ l u n l e H
^
l u e z a l l u ^ o u o d s
o J d t u e p
- P I i v Z r u 4 u ? a ] e ] S o p e l q t u 9 u L L I
o 0 o ' t
s a , ^ r d a J Q { A
? > l s : l o l l r p B u
L L L U ) v a I n z g J u .
- 1 1 ] l J ) E Z l ] l ? L L l I l l e
9 ^ o - I E q J L I u a p ] i I
' l r : r o d p o d
Q L r z p , r 4 ^
o l p a ^ o d E l s r I E Z
- o p L L l g L r e s l ) e d s P o l l r J l L u ] i u a L u [ a u r 4 d e
r { r a , r u q L l r l l r l s l l r , r r y l e u r s o a L ! )
I e d ] s ? ^
- o d n o u p s
' 1 a 1
q r y u p a l s o d z , { d n 1 s , ! , r r u r y u
- 1 e 1 s r r r - u { > 1 s - r o r - 1 r r u { u r u e u z { . r o u q u r o L L
q ) l ) z a l o r o q q c f i s a 2 o
[ ) u g n r e d ] L L l o l l
- o d a [ ' a c r p a d x a
? > l f , r z a l o - r o q ? i s u a , \ '
- o l s a ? L u I L I a J 2 1 o . t t 7 E I e Z ^
J a ] )
l 0 ]
a J o J A ; o - t 1 s e 1 e > 1
1 u p o " t 1 4 d
q o p p o
' E u e ^ e l o {
o L ] ,
- p a l a u o l r d e ' r 1 a - 1 d a l r u r . { q g r a 1 1 ' o r '
1 1 L I J 1 1 L l I p o J I q E - l > I e o I ^ e J - I e J n L L t n - l l : .
- l u l s ! L u r L r " r Q ^ r l p t s ! ; r z a r u s [ > 1 e 1 e ' r y r c l o
- a u a [ o d g u o ] o r l o ] r L r l , l g ^ ] r u d u s g . r > 1
J l s ? r l r u a l u z a s a r u s l
l e l p u
' r u y r r p r -
' : : - ;
. 4 .
{ 4 . : ' ' ,
t , - '
: . { , . . ;
j r

F ' i
r , r i - : ' -
3
. " { i . :
;
i i
. i i
i ,
, , 4
' : d
r '
: : ; 1
'
' ' :
' E
1 - v i
- ' . '
' ' p - . l , : f a
: ' r , - : . *
i ' '
nou sportovn skaln lezeckou oblast na
sr,t. Vjime nost tohoto m sta je vak
dna nejen jeho polohou.
J akmile
se lo-
vku poda povznst se nad njak ten
prjem, bolest hlal'y a jin drobn nep -
jemnosti, nalezne v Hatun Machay krsn
lezen v magicky psobivm do1 , nespo'
et ndhernch cest a v nedalekm refu-
giu ptelsl<ou atmosfru s rozpletlm
krbem i teplou sprchou.
Tet a tvrt den u se nm hezsl d'
ch, a tak lezeme a lezeme a u r,me si
krsnch slunnch dn na perlnch ska'
J rch obsypcrrych bllskcrymi n1 ty.
osm den v Peru u ccstujeme zpt
do er_ven om tnutho hostelu v cen_
[esta do Liar er [ampr A paraya
tru Huarzu, jeho fasdu zdob tak
esk vlajka. \'yzl.edvme si l,ci, kter
nm Carmen ochotn u1oi1a v depozi
tu, a nsleduj c den piprar'ujeme ve
k odjezdu do dol Ishinca, ve kterm
ns ek Urus (5.495 m), Ishinca (5.530
m) a Tocllaraju (6.032 m, SW Edge, D).
J c
ns osm' kopce vo1 me kad dle svch
filr*.. i.'
'
#
. !**r
,*'q3,.
'dt'..'-,.
.lK
wj"
3,
9 8 : 9 9 a r o l o E l
W f f i
t 0 z l 3 l ^ J u l 0 s
t c t 0 H c
S , U O l l 0 l r , r
z c ' l N l d - l v l M 0 - l
' u o J t l l o l
n n s g g p g 6 o u t 9 5
' q J a p g z
P u o n r ; 1 d e [ n n e p e u
a S u o l x v L u e 1 s s n o p g z
{ n o u
g g t t t u r J ^ F p r p o l q o p P z
r . l c 4 s a J P u
4 u g e ; o d s l u y a p a 6
W 0 l x v
l 8 0 t v N
n 0 B r l
A N I ] J A V I S V N
l J o l n p
A i l . l l J e o l o J
E O Z ' 8
' g L - t L O e ' 1 ' g 1
: ' r e ' l d f a u l t u J a J
' I 9 d ' u [ 9 d
' e q g J ' l a r e y
' u ] q o u ' u l [ ! 1 a 4 ' 4 a " r e r y
: , L e . t d r f u . 9 ^ o u a l ?
' q r 9 r o q
q e f i c l . r g
^
? u l l a q l o { o s f u
t 4 d n g p p o
n u r ? I r a z a l o r o g n . r o d p o d e z a u a l n 1 g q
l p g r ; [ e u r
s g u ( U ? o u r l u ) B l ? s
? 1 9 1 s
t u l u u ? r a ^ n s
t u o u p a [ , r p q g r u r u r ( u a ? o l o r d ' p u l e d g
4 e 1
a r u s [ a u r g a 3 o > 1 e [ u o 1
p u
a ? ' l e ^ o ] e l s u o l
r u a ) p r s r u { u p r l > l s a t u a ? f r u n l o q o { l e n l { e ^
- a 4 d n o ' r o > 1 p r . q c n o l p u r p a [ o e u
? p
p E u S
' n 3 o " r 3
n r a 2
- a ^
l u w r z ? q n o l p
E u a u l 9 q t a u t s n l J n J
- { U B J J a ^ o q 7 u e , r o 4 ; e d e z e l n e n a l o {
u g l q c y d o E n l n e d o B S
^
a i l V a p n a s n l 4 l
t
a \ t z e r g p a ; l s o r d n y u g l s t 4 d t z a u r u g u
- a c n u
' n 1 a 1 w q u p p T o d z o
1 u p , r 9 . r d ' ( 1
' ( o r . / * o
' 1 r a ' l 1 q
q r u a ; 3 ' | ] ] L 6 ' E )
e ^ , ( e u : e d 1 y e ( e i l - q l ' u o o 8
' , , a 1 n o g
1 e u
- r - r g " e 1 s a c ) a 3 u g s 1 e 1 ' ( t u
1 6 7 ' 9 )
q c e d
- e u ^
4 I o q ) I ^
z a u J ] J e J ^ p u g p d s 4 p u d n 1 s
- o d a s p d e a u p a ( 1 o q l F l p p t u a q p g
' I ! )
r r u f i r a z a 1
l r u ] t l e p
u z a w y 1 g l f l ' e
+ t u }
p i r l o { p u
o p a r u a l n 1 p p z o . l a s r u a r a l > 1 o d
' J u g . r , o l u q a q d e e l p l l y u g . t o d n > 1 e u
' a o u e l
' n ' r g d z ' 4 r u r u ? o l o l o {
u a 1
1 a c
n ^ o u z P
n z g J u n H o p
t ? d z
e l s a c a l n p a 1 s g g
u o q q c u a p a l n
l p
e z
? p 7 u 4
n I o q J J ^ z
e l r g u s ? u d n 1 s o d
n r u d l o q a g e u g ^ o u a l ?
J u z + r
r a u o > l e N
' a U )
l q l e p
E u u a p a l q o s E
l l s o u ? o u l
' l l s
: '
- \ ' : ' q r
-
s . r q _ !
r . - . I
: t - :
. } J "
{ , { t
t
. \ . . - ,
+ r {
j \
L .
a i l
r
: f
n d L u e 3 e u a o j 1 z e e u p d | V n u l t s
] u p o t ] : 4 n o q l
P U p e I q o d