P. 1
چگونه محتوای یک کتاب درسی را تحلیل کنیم؟1

چگونه محتوای یک کتاب درسی را تحلیل کنیم؟1

|Views: 1,208|Likes:
منشور بواسطةapi-19653907

More info:

Published by: api-19653907 on Nov 25, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

1

؟مینک لیلحت ار یسرد باتک کی اوتحم هنوگچ
يقرش نا=یا-ر-' ¡ای-ار·= -;ر-
2
ه~ل= ,یا یساسا ~Vاوس
1. ؟~~یچ اوتحم لیلحت
2. ؟مینک یم اوتحم لیلحت ارچ
3. ؟مینک اوتحم لیلحت هنوگچ
4. ؟می,ا~- اوتحم لیلحت را,-ا هنوگچ
3
؟ ~~یچ اوتحم لیلحت
ناوت یم ن' هلیس; ه- هک ~سا ی~=اش اوتحم لیلحت
ار ییا»-نیار- ; --ش ر=نم çای¡ -ی-وت ه- هک ار ییا»-نیار-
درک ی-ای,را -ت-ا یم _ا-تا çای¡ ~ر~م ,ا ,¡ هک
ه- اوتحم رد ي-- Vا-ت=ا ; ي-و~ا · ينی- ي~»;,¡ ,-
. -نیو- يم اوتحم لیلحت ار ن' ری~-ت رو=نم
4
نو~-ر- ;درانر- ر=ن ,ا اوتحم لیلحت :

¡ار- _ی-حت -ویش 4ی اوتحم لیلحت ه- ~سا --ت·م ¡;
~ا=ا-ترا را-ش' ¡اوتحم ي-- ; م=نم ينی- ~ی~وت
. ~سا
5
,-را- ر=ن ,ا اوتحم لیلحت :

لیلحت ,ا ~~ترا-- اوتحم لیلحت ه- ~سا --ت·م ¡;
. ~سا ي=ا-ترا ¡ا» çای¡ م=نم ; _یقد · ¿ما= · ي-ل-
6
؟ مین- لیلحت ار اوتحم ارچ
-شا- ,ینچ -ناوت يم هل-= 4ی رد Jاوس ,یا _سا¡ :
ت-~ن ,ت-ای ~سا ی دو=وم ¡اوتحم دو-|- رو=نم ه- ~-~ن >-م)
اوتحم ; ~ا-»ا ,ی-)
. مییا-ن- اوتحم لیلحت دروم رد ینی- ی-ا-م می»او=- ه¶نانچ
ار ن' هی-;ا ه~-ن ا- --ش هت=اس نا-ت=اس ,ی- ه~یا-م
مییو- یم نا-ت=اس لیلحت
~ی·~; دو-|- رو=نم ه- یسانش ~یسا ی-ون اوتحم لیلحت
دو- -»او= ن' _یح~ درکراک ,ا نانی-=ا ; اوتحم.
7
اوتحم لیلحت ,ا ¡دراوم :
1. را|چ ا- --ش -ی-وت µ اوتحم ~سانت نا,یم ,یی·ت رو=نم ه- اوتحم لیلحت
~ی-ات µا-ن»ار بوچ
2. µری-دای رد ری-ات ,ا نانی-=ا ,یی·ت رو=نم ه- اوتحم لیلحت
3. هت-ر را- ه- ~-ا=م ; می»ا-م _اونا ,ت=اس ¸=~م رو=نم ه- اوتحم لیلحت
4. ,یی·ت رو=نم ه- اوتحم لیلحت _اونا ,ا کی ر» نا,یم يش,وم' ~ا-»ا
5. _>~ا ; ~·~ =ا-ن ,یی·ت رو=نم ه- اوتحم لیلحت --ش با=تنا ری~م
6. بات- ¡اوتحم ا- --نری-دای ن-ش ری-رد نا,یم يسرر- رو=نم ه- اوتحم لیلحت
7. µ,وم' دو= نا,یم ,یی·ت رو=نم ه- اوتحم لیلحت
8. ~=احم ر- -درا; ,رتسا نا,یم ,یی·ت رو=نم ه- اوتحم لیلحت
9. اوتحم ی-ل- ییا;ر ,یی·ت رو=نم ه- اوتحم لیلحت
10. اوتحم ندو- µدر-راک رو=نم ه- اوتحم لیلحت
11. .......رو=نم ه- اوتحم لیلحت
8
اوتحم لیلحت ¡ا» ,;ر _اونا :

,ا ي-ی ه- ناوت يم ار اوتحم ي-ا-=ا ¡-ن- هتسد 4ی رد
: دو-ن لیلحت لی- ,;ر

ي-ی~وت ¡اوتحم لیلحت

¡اوتحم لیلحت J-م)µرام' يم;ر çایلی; (...;,ولک J-م ·
9
,ا -نترا-- اوتحم لیلحت يل~ا ل=ارم :
1. ~-» ,یی·ت
2. ¡ری- هنو-ن
3. ا» ه-و-م ¡-ن- ه--= ¡-ن- ه-و-م ; ¡را-- ,مر
4. . ا» ه--= ينی- ي-ای,را
10
يسرد ~ت- ¡اوتحم لیلحت رد يم;ر çایلی; ,;ر:

~-- ناوت يم يم;ر çایلی; ¡اوتحم لیلحت ,;ر ~-» -را-رد :

دروم ¡اوتحم ای ; بات- ای' ه- ~سا _و~وم ,یا يسرر- ن' ~-»
· ر=ن نا-=ا=م ,,وم' ا- Jا·- رو= ه- ار ; يم ری-رد ¡ری-دای
؟ -یا-ن

ي-ا·- -ویش ه- بات- ای' می=ن~- ه- ~سا ,یا ~-» رگید ~را-- ه-
؟ ری= ای ~سا --ش می=نت ; ,ی;-ت ; ه-ارا
11

رگید ¡ا» ,;ر ریاس -ننا-» ,ین ¡ری- هنو-ن -را-رد
ه- ~سد ناوت يم -شا- ¿یس; ¡رام' ه·ما= ر-ا · ,»;,¡
~·س; ر=ن دروم ¡رام' ه·ما= ه¶نانچ ; د, ¡ری- هنو-ن
ناون- ه- ه·ما= çا-ت ,ا ناوت يم · -شا- هتشا-ن ينا-نچ
. در- -دا-تسا هنو-ن
12
; ¡را-- -- ا» ه-و-م ~یر·ت
هس ه- ار اوتحم ا-ت-ا يسرد ¡ا|-ات- ¡اوتحم لیلحت ¡ار-
-ن- يم می~-ت ~Vاوس · ری;ا~ت · يسرد بات- ,تم ~-~ق
-ن- يم ~یر·ت ار يیا» ه-و-م ~-~ق ر» ¡ار- ,¡س ; .
13
ا» ه-و-م ¡-ن- ه--=
-یا-ن يم می~-ت ه--= هس ه- ار ه-و-م·
Jا·- ¡ا» ه-و-م ·
Jا·- ری- ¡ا» ه-و-م·
ي-ن= ¡ا» ه-و-م .
14
Jا·- ¡ا» ه-و-م
· Jا·- µا» ه-و-م رد رو=- ; ي-ل- ¡ا» ~ی-ا·- ا- ,وم' ,ناد
~ی-ا·- ç,لت~م نوچ ; ~سا ری-رد ,,وم' ; ¡ری-دای ا- يل-
~سا ری-ار- · دوش يم هت-- Jا·- ¡ا» ه-و-م ا|ن' ه- .
15
Jا·- ری- ¡ا» ه-و-م
~Vو-م ,ا هتسد ,یا رد ي-ل- ¡ا|تی-ا·- Jو·~م ,وم' ,ناد
ه-و-م ,یا ¡;ر ه- يیا|-ات- ; -شا- ي-ن ي·قا; ين·م ه-
دو- -ن»او= ي~»;,¡ ری- ¡ا|-ات- -نیا-ن -ی-ات ا»
16
ي-ن= ¡ا» ه-و-م
ي-- لیلحت ; ي-ایش,را رد ي-|م ,-ن ه- -نت~» يیا» ه-و-م
ي-ایش,را رد ,یار-ان- ; -ن- ي-ن ا-یا يسرد نوتم ; ~ت-
دو-ن ر=ن ~ر~ ا|ن' ,ا ناوت يم
17
ار=ا ل=ارم
نو-انو- ¡ا» ~-~ق ,ا ¡رت~ی- ~اح-~ ای هح-~ -د ي-دا~ت رو= ه-
یا-ن ¡را-- ~م>- ; -در- با=تنا ار بات- 4ی ی - .
· ي-ا=تنا ~اح-~ ,ا 4ی ر» رد 25 ; -دو-ن ه·-ا=م ار رت~ی- ای هل-=
~>-= ,یا . -ی»د رارق ری, ¡ا» ه-و-م ,ا ي-ی رد ار çا-- ر»
¡ا» هم--م ای ; رات-گ~ی¡ ; ری;ا~ت ری, _رش · ,ی;ان- لماش
دوش ي-ن Jو~- .
18
~-ی-= نای- :(a)
يتا-»ا~م ای ; ~ا~;ر-م -داس نای- ,ا ~~ترا-- ~-ی-= نای-
هت-ری-¡ çا=نا ,وم' ,ناد ,ا ری- ¡رگید در- هلیسو- ه-
~سا .
: Jا-م لماش ر-~-ت' ~یکرت ه- ن,ی~-ا ; ن,;رتین ر~ن- ;د
ب' را=- ; ,-ر- -ی~-ا ¡د ~-رم -دام ;د ; دای, را--م
م- را--م ه- هک ~سا µرگید µا» ,ا-; --ش =ول=م م» ا-
-نا .
19
(b)ا» می-·ت) يل- Jو~ا ای ¿یاتن نای-) :
ه-ارا ~ار=ن ,ا ~~ترا-- يل- Jو~ا ای ¿یاتن نای- ,ا رو=نم
~ا~;ر-م ,ی- =ا-ترا -را-رد بات- نا--ن~یون =سوت --ش
~لت=م ~ا-و~وم ;
. نيرتهب دياش : لاثم هلزلز رط ز! "د#ام $%& '!رب () *!$
دشاب +,-ت.م 'ا/ ا0ب نتا1
20
~یرا·ت :(c)
_یر~ت ; ~ی~وت ¡ار- ه- ~سا ¡ا هل-= ای ~>-= رو=نم
دوش يم -در;' _>=~ا ای -,ا; 4ی .
: Jا-م هنا=د;ر ری-ک رت~- ,ا µرا= ب' نایر= ن-ش ¿را= ,ا · لیس
~ر- ینا|-ان ب;- ای نارا- µدای, را--م ینا|-ان ,,یر ر-ا رد
~سا»
21
. ( d ) ا|ن' باو= ; --ش _ر=م ,تم رد ه- يتVاوس
~سا --ش -داد ~-وم هلیسو- هل~ا->-
: لاثم ' &!2م (3) 4 5ير67 (38 (9ا) :ب21$ 'ا/ ;01
د#! *دش '$!<= >21$ ا/ اي$& $&ا/ &%$ ه?@12ب هA د0ت./
$اBC D-7 ر7Eاب 'ا/ هيE ه?@12ب :#E2F 'ا/ Gدم :F %
;01 ز! :رب (!& 'ا/ Hد9 (@.C .د#! هتش!& $!رI
د#! *دمJ اKA ز! :ب21$ 'ا/ L
22
( e ) _سا¡ ¡ار- ,وم' ,ناد -ن- يم با=یا ه- يتVاوس
لیلحت ; هی,=ت ار --ش -داد ~ا~;ر-م ا|ن' ه-
-یا-ن .
: لاثم :م '$اMN! 'ا/ GرNاهم *ديدO ز%رب 5M1 :?م!28 هP
L&2ش
L!رP
LD.@P :Q@MF :)!2# هب رRش&ر= ><N (ما8 نيرت3هم
23
( f ) ;ا دو= ه- ار ي=یاتن ه- --ش هتساو= ,وم' ,ناد ,ا
-یا-ن نای- -در;' ~س--
•-= µار- ار یتاما-قا هچ ¿تارم ; ا» لگن= -رادا Jو€~م کی çا-م رد : Jا-م
؟-ی»د یم çا=نا ی»ای- ,شو¡
24
(•) çا=نا ار ي~یام,' ه- --ش هتساو= ,وم' ,ناد ,ا
ه-نیا ای ; -یا-ن لیلحت ار ن' ,ا ل~ا= ¿یاتن ; -داد
-ن- ل= ار --ش ناون- ل-ا~م .
: لاثم رب !$ ه#ا6باتA% S$اO 4ه1$دم 4 ه#ا DCا.م ه?9اC
Tا@Uم ز! *&اVت1! اب *&23# 'ر@= *ز!د#! *دش *&!& هBU# '%$
ه1$دم هب ه#ا ز! "د@1$ '!رب ر@.م W!دA د@0A "ا@ب هBU#
LD1! ر7 *ا72A.
25
( ‚ ) --ش ه-ارا ,وم' ,ناد ه=وت ~ل= رو=نم ه- ه- يتVاوس
,تم رد بات- --ن~یون هلیسو- هل~ا->- ا|ن' باو= ;
~سا --ماین .
: لاثم ه0م!& 'ا/ ;01 '%$ '!رب :ياMيز لا,ش! ا/ :#2Cا7
&2N2ب >J % &اب :UيرV7 Xيا1رC هK@ت# $& هA د0ت./ اه/2A
$اP& !$ ا/ ;01 ني! ز! :B6ب >J % &اب ه#2RP .د0يJ :م
:م :Iاب ر@@Y7 "%دب !$ رRي& :B6ب % د0A :م Xيا1رC
&$!<= L
26
( ƒ ) ل=ارم ای ری;ا~ت ه- ~سا --ش هتساو= ,وم' ,ناد ,ا
-»د رارق ه==>م دروم ار ,یام,' 4ی çا=نا
-=نگن _و- ¡ا» ه-و-م ,ا çا--¶ی» رد ه- يت>-= يل- رو=-
. دری- يم ¡ا= ه-و-م ,یا رد
ديدش "اC27 ا7 +@.# ز! 5@7ر7 هب !$ G$2Vب Tا@Uم 'د0ب هUMF هب: لاثم
.د@0A هN27 D1! *دش 57رم
27
( „ ) -اوس ا . نای- ينا·م ه- =و-رم ~ ای-ار·= رد ه-و-م ,یا
درا-ن یقا-~م
28
· _و- هنا- -د ¡ا» ه-و-م ,ا …,= هک a ; b ; c ; d ه-و-م …,=
-نی' يم با~= ه- Jا·- ری- ¡ا» ·
e †f † • †‚
-ندر- يم دا--لق Jا·- ¡ا» ه-و-م …,= ; ين·ی ر=' ه-و-م ;د
ƒ ; „
; -نرا-ن بات- ي-ای,را رد ي-|م ,-ن ه- -نت~» ي-ن= ¡ا» ه-و-م
-یشو¡ م~چ · لیلحت ; ي-ایش,را رما رد ا|ن' ,ا ناوت يم ,یار-ان-
در- ر=ن-ر~ ; .
رو=نم ه- ای ; ,تم ا- ,وم' ,ناد ¡ری-رد ~یر~ ه-ساحم رو=نم ه-
ار Jا·- ¡ا» ه-و-م _و-=م ناوت يم ری-ار- ~ی-ا·- _=س ,=نس
دو-ن می~-ت Jا·- ری- ¡ا» ه-و-م _و-=م ر-
-ییا-ن ه·=ارم -;,= ,تم ه-
29
Jا·- ¡ا» ه-و-م _و-=م
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ ˆ تم ا- ,وم' ,ناد ¡ری-رد ~یر~ ,
Jا·- ری- ¡ا» ه-و-م _و-=م
e‰f‰•‰‚
a‰b‰c‰d
30
يم;ر çایلی; ¡اوتحم لیلحت ,;ر رد ¿یاتن ری~-ت
. نا~ن ه- ~سا ¡د-- اوتحم ا- ,وم' ,ناد ¡ری-رد ~یر~
~س-- د-- ,یا هنماد . ~سا اوتحم ندو- Jا·- نا,یم --ن»د
ر=ن ه- اما · -شا- ~یا|ن ي- ات ر-~ ,ا ~سا ,--م --م'
~یر~ ه- ~سا Jا·- · يسرد بات- 4ی ينام, يم;ر çایلی;
اش) ¡ری-رد ,ی- ن' ( ¡ری-رد ¸= 4Š0 ات 5Š1 : -شا-
4Š0 ‹ ¡ری-رد ~یر~ ‹ 5Š1 .
31
,ا رت-- ¡ری-رد ~یر~ 4Š0 =-- بات- ه- ~سا ,یا رگنای-
يم ناری-ار- ,ا ; د,ادر¡ يم ي-ل- ~ا->=ا ه-ارا ه-
. -نشا- --ش ه-ارا ي-ل- ~-ا=م ندر- •-= ي¡ رد ات -»او=
يم با~= ه- ي~»;,¡ ری- ¡ا|-ات- -رم, رد ي-ات- ,ینچ
رما رد ار ي-ا·- ,-ن هنوگ¶ی» ,وم' ,ناد ن' رد ه- -ی'
4ی ناون- ه- ;ا ,»- ه- ; ;ا ه- ; درا-ن --|- ه- ¡ری-دای
; •-= ي¡ رد ه~ی-» ه- دوش يم هت~یرگن ي-نا- مت~یس
. ~سا ~-ا=م يناگیا- ; ¡را-|گن
32
,ا رت-ر,- ¡ری-رد ~یر~ رگید ~ر= ,ا 5Š1 رگنایا-ن
· ن' Jاوس ای · ریو~ت · هل-= ر» دروم رد ه- ~سا ي-ات-
لیلحت ; هی,=ت ي-ون ه- ات -»او= يم ,وم' ,ناد ,ا
د,ادر¡- ~ی-ا·- ه- ; -»د çا=نا .
رد ار ي-ا- ي-ل- ~ا->=ا ; ~ا~;ر-م يیا|-ات- ,ینچ
»د ي-ن رارق ناری-ار- رایت=ا ن نا,وم' ,ناد ,ا =-- ; -
,ا . -ن»د çا=نا ار يتی-ا·- · ¡ا هنو- ه- ات -ن»او= يم
ه-ارا Jا·- ری- ~رو~ ه- ,ین ا|-ات- ,یا يم;ر çایلی; ر=ن
ه- ه- ي-ا= رد --ل= يم ¡دای, ~ی-ا·- اری, . ~سا --ش
ا- ~ا->=ا دوش ي-ن ه=وت ری-ار- =یارش ; ي- .
33
ه- ; ~سا ~سانم ي-ات- يم;ر çایلی; --ی-- ه- ,یار-ان-
اش ه- ~سا --ش ه-ارا Jا·- ~رو~ ,ناد ¡ری-رد ¸=
,ا رت-ر,- بات- ن' ¡اوتحم ا- ,وم' 4Š0 ,ا رت-چو- ;
5Š1 Jا·- ~رو~ ه- ه- بات- ر» رگید ~را-- ه- . -شا-
لقا-= -یا- دوش يم ه-ارا 30 ر--ا-= ; Œ 70 ; ~-ا=م Œ
~رو~نیا ری- رد · -»د ه-ارا ار ي-ل- ~ا-و~وم
. دو- -»او= Jا·- ری- بات- ¡اوتحم ,;ر ,یا دروم رد
ه=یتن لیلحت ,یا م» ه~ی-» هک ~شاد ه=وت ~~یا- یم
ی»ار-- ~=وم ~سا ,•-م ; -»د ی-ن ~سد ه- _یح~
؟~~یچ -راچ ی=یارش ,ینچ رد . دوش
34
!2ت-م (@?-7 ل%دN
Z3N
-را-ش
هح-~
-را-ش
هح-~
-را-ش
هح-~
-را-ش
هح-~
-را-ش
هح-~
-را-ش
هح-~
-را-ش
هح-~
-را-ش
هح-~
-را-ش
هح-~
-را-ش
هح-~
~اح-~
Š
~ا--=
35
-را-ش
هح-~
ا--= ~ Š ~اح-~
[ياU)
ب \ل2م ]127 ل29! % ^يات# "ا@
\ي$اQ7
*دش *&!& _1اO ه?9اC`ب هA :يا/ X1رO
D1! *د#ر@=&اي :0/a b`7 Wز?ت.م "J هب _1اO هA :يا/ X1رO.
*دش هت1!2 *د#ر@= &اي ز! ^يات# "ا@ب هA '&$!2م
*دش هت1!2 (@?-7 % هيزK7 % D@لاQC *د#ر@=&اي ز! هA '&$!2م
*د#ر@=&اي هN27 5?N $2c0م هب :يا/ X1رO \ل2م '$2C _1اO "%دب
هباBم &$!2م % ا/ (,ش هب DM.# "&!& هN27
"ا@ب :#اQم
36
,ولک ,;ر ه- اوتحم لیلحت
,ا رتVا- µا»ر;د یسرد µا» باتک µار- هک ,;ر ,یا
ر- ینا;ر را~- نا,یم ,یی·ت µان-م ر- ~سا ~سانم ییا-ت-ا
,ناد µری-دای ر- اوتحم ری-ات نا,یم ,ی-=ت ه- ~=ا=م
.~سا --ش -دا|ن ان- نا,وم'
ه=وت ا- ن' رد ; دراد -یکات µرگن لک ر- ,;ر ,یا رد ,ولک
µ,وم' دو= ; ,,وم' ر=ن ,ا ا» باتک ,تم _و=س ه-
~تک یش,وم' _=س ; ینا;ر را~- _=س ( ندو- ل-ت~م )
.درا-- یم کحم ه- ری, ل=ارم ی= ار
37
ار=ا ل=ارم
1. ار ن' ,ون» ناری-ار- هک باتک ~لت=م µا» ~-~ق ,ا ~ار-ارا¡ -نچ با=تنا
-نا -در•ن ه·-ا=م
2. ریی·ت ن;-- ; لماک ~رو~ ه- --ش با=تنا ~ار-ارا¡ ,ا هل-= ,ی-;ا ,تشون
ر- ی-ا= µا» ا= دا-·ت هک هل-= ,ی-;ا ,ا ,¡ هل-= ر» ,ا ه-لک ,ی-=ن¡ ~-=
,ا -ناوت یم ناری-ار- ییاناوت نا,یم ,اسا 20 · 25 · 50·75 ای ; 100
-شا- دروم
3 ,ا ) -ننک لی-•ت ار ر=ن دروم ,تم ی-ا= µا»ا= می»او=- نا,وم' ,ناد ,اŽ
(-ننک -دا-تسا ~سانم می»ا-م ; ~ا-لک
می»د یم ,یا-ن ینحنم کی µ;ر ر- -در-ش ار _یح~ µا» _سا¡

‡‡ 100 ‡‡‡‡‡ 80 ‡‡‡‡‡ 60 ‡‡‡‡‡‡ 40 ‡‡‡‡‡‡ 20 ‡‡‡‡‡‡ 0
38
لیلحت
,ی- ا» _سا¡ ,یگنایم ه=یتن ه¶نانچ (~-ا 0 ات 40 ,تم -شا-
,یا ه- . ~سا ینا;ر را~- ; µ-یماان _=س رد ر=ن دروم
_یح~ •رد ; ه·-ا=م ناوت مل·م ن;-- ناری-ار- هک çو|-م
-نرا-ن ار ~-ا=م.
,ی- ه=یتن ر-ا (ب 40 ات 60 ار- µار- ر=ن دروم ,تم . -شا-
~سا ç,V ,ین مل·م رو•= اما -دو- م|- ل-اق ناری-.
,ی- ه=یتن ر-ا (¿ 60 ات 100 دو= ; ل-ت~م _=س رد . -شا-
~سا µری-دای ل-اق مل·م ه- ,این ن;-- ,تم ین·ی ~سا ,وم'
39
-ی,ا~- اوتحم لیلحت را,-ا کی -یناوت یم م» ا-ش
40
م هنوگچ ي رابتعا ناوت ي لوت سرد ک ي گ هزادنا ار هدشد ي ر ي ؟درک
گ هزادنا رد ي ر ي م ي اوتم رابتعا نا! ي لوت ي تا"ن هچ هدشد ي
م رار# ر$ندم ي گ ي ؟در
ار%ا ي امز& ي ' ي اوتم ي لوت ي هدشد
شزرا ي (ا ي اوتم زا ي لوت ي هدشد
41
م هنوگچ ي را-ت-ا ناوت ی -وت ,رد ک ی - -,ا-نا ار --ش- ی ر ¡ ؟درک
1Ž |ت هک ه¶ن' ی سو- --ش ه ی هل ی ارش -=ا; در- ک ی ام,' = ی ,
ا .دوش ی ام,' , ی -وت =سوت , ی م çا=نا --ننک- ي دوش .
) ار%ا * ي امز& ي ' ي Pilot +و( ي لوت ه, ي ت+د - هد..کد ي /نارا
3- ار%ا ي امز& ي ' ي لوت رو01 ن-د( 2ا3ک - 4ا3ت ي ناگد..کد
42
- -,ا-نا رد ی ر ¡ م ی اوتحم را-ت-ا نا, ¡ -وت ی تا•ن هچ --ش- ي
م رارق ر=ن-م ي - ی ؟در

م ی ش,وم' ~ا-»ا _-حت نا, ي

م ي ا5ش-ر 6(ا7ت نا! ي ردت ي هدش 8ا9تنا :

م ي ن نا! ي ردت نو.; ه( زا ي ار( : ي ر$ندروم <و=وم

م ي ا+- 6(ا7ت نا! ي 5>ت - ? ي ار( @ا! ي اوتم هAارا

گ هزادنا ي ر ي تBا رد نامز C+ا.ت ي لوت داوم D>1 - را ي هدشد

گ هزادنا ي ر ي 1EF ي ا5ت ي ا ه;ر1 ي D,Gم

گ هزادنا ي ر ي H;ا ه7(ار ي دو3ع - ي اوتم ي لوت ي ?ک ه( IبJن هدشد
+رد هدام ي
43
ار=ا ¡ ام,' ی ~ ي اوتحم ¡ -وت ی --ش-
·ت ‘یی رام' ه‘نو-ن ه‘·ما= , ¡ ‘--نکار¡ · ي -ار·= ی ا يی ,,وم' ·
·ت ·نا‘سر-م ‘یی - -,ا-نا را,-ا , ی ر ¡ ~=-را-ت-ا · ي را,-ا
- -,ا-نا ی ر ¡ ر;' ¿-= · ¡ ·~ا->=ا ,,ادر¡ ·~ا->=ا
لحت ی اتن ل ی تن ·¿ ی - ه= ی ر ¡ ’ ¡ ه-ارا ی دا|ن~ ’ اتن ~~-راک ی ¿
ن ~رو~ رد ; --م' ~س-- ی _و- ه=رچ رار•ت ,ا
44
شزرا *Kلا ي (ا ي ( ي ن-ر ي
شزرا *8 ي (ا ي ن-رد ي
شزرا رد ي (ا ي ( ي ن-ر ي م ي گرا"( نا! ي ر ي اتن ي شزوم& L ي ي رد اوتم ک
G#وم ي ا5ت ي گ هزادنا ه(ا'م ي ر ي م ي Mدوش
شزرا رد ي (ا ي ن-رد ي 5ت Nتم Oزرا - رابتعا ي رار# ه#ادم دروم هدش ه
م ي گ ي Pدر
1- & ي اوتم ا ي 5ت ي 3,ع رابتعا زا هدش ه ي ؟I+ا رادروBر( 4زQ
2- & ي اوتم ا ي 5ت ي Rت ?3ت ناوت هدش ه يي ار( 4زQ @ار ي ار ندش 4اگ.5(
؟دراد
ش,را ی -ا ي اوتحم ,ا ¡ -وت ی --ش -
45
-ا-را- ,یا يل-- ~ی-ا·-
1. d1$& >اتe د@0A >ا6ت#! !$ رc# &$2م .
2. ديزا.ب !2ت-م (@?-7 '!رب *&ا1 $!زب! fي
3. *&23# W!دI! "J g!2ت-م (@?-7 هب DM.# dم%$ Wا@?ي% لدم Tا1! رب
د@يا3# b$!ز= !$ هK@ت# %
46
د@يامرC هM7ا,م T$&J ني! اب د@#!27 :م زا@# G$29 $&:
hijiklimniopqikhmrsiqtt.utv

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->