‫چگونه محتوا یک کتاب درسی را تحلیل کنیم؟‬

‫گروه جغرافیاي آذربایجان شرقي‬
‫‪1‬‬

‫سوالت اساسی این جلسه‬
‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪4.‬‬

‫‪2‬‬

‫تحلیل محتوا چیست؟‬
‫چرا تحلیل محتوا می کنیم؟‬
‫چگونه تحلیل محتوا کنیم؟‬
‫چگونه ابزار تحلیل محتوا بسازیم؟‬

‫تحلیل محتوا چیست ؟‬
‫فن پژوهشي عیني ‪ ،‬اصولي و احتمال كمي در محتوا به‬
‫منظور تفسیر آن را تحلیل محتوا مي گویند ‪.‬‬
‫تحلیل محتوا شاخصی است که به وسیله آن می توان‬
‫فرایندهایی را که به تولید پیام منجر شده و فرایندهایی را‬
‫که پس از مصرف پیام اتفاق می افتد ارزیابی کرد‬
‫‪3‬‬

‫‪ :‬تحلیل محتوا از نظر برناردو برلسون‬

‫• وي معتقد است كه تحلیل محتوا یك شیوه تحقیق براي‬
‫توصیف عیني منظم و كمي محتواي آشكار ارتباطات‬
‫است ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ :‬تحلیل محتوا از نظر باركز‬
‫• وي معتقد است كه تحلیل محتوا عبارتست از تحلیل‬
‫علمي ‪ ،‬جامع ‪ ،‬دقیق و منظم پیام هاي ارتباطي است ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫چرا محتوا را تحلیل كنیم ؟‬
‫‪ :‬پاسخ این سوال در یك جمله مي تواند چنین باشد‬
‫یافتن نسبتی است به منظور بهبود محتواي موجود )مثل نسبت‬
‫)بین اهداف و محتوا‬

‫چنانچه بخواهیم مثالی عینی در مورد تحلیل محتوا بنماییم ‪.‬‬
‫مقایسه بین ساختمان ساخته شده با نقشه اولیه آن را‬
‫تحلیل ساختمان می گوییم‬
‫تحلیل محتوا نوعی اسیب شناسی به منظور بهبود وضعیت‬
‫‪.‬محتوا و اطمینان از کارکرد صحیح آن خواهد بود‬
‫‪6‬‬

‫‪ :‬مواردي از تحلیل محتوا‬
‫تحلیل محتوا به منظور تعیین میزان تناسب محتوا ی تولید شده با چهار‬
‫چوب راهنمای تالیف‬
‫تحلیل محتوا به منظور تعیین اطمینان از تاثیر در یادگیری‬
‫تحلیل محتوا به منظور مشخص ساختن انواع مفاهیم و مطالب به كار رفته‬
‫تحلیل محتوا به منظور تعیین میزان هر یک از انواع اهداف آموزشي‬
‫تحلیل محتوا به منظور تعیین نقاط ضعف و اصلح مسیر انتخاب شده‬
‫تحلیل محتوا به منظور بررسي میزان درگیر شدن یادگیرنده با محتواي كتاب‬
‫تحلیل محتوا به منظور تعیین میزان خود آموزی‬
‫تحلیل محتوا به منظور تعیین میزان استرس وارده بر محاطب‬
‫تحلیل محتوا به منظور تعیین روایی علمی محتوا‬
‫تحلیل محتوا به منظور کاربردی بودن محتوا‬
‫تحلیل محتوا به منظور‪.......‬‬

‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪4.‬‬
‫‪5.‬‬
‫‪6.‬‬
‫‪7.‬‬
‫‪8.‬‬
‫‪9.‬‬
‫‪10.‬‬
‫‪11.‬‬
‫‪7‬‬

‫‪ :‬انواع روش هاي تحلیل محتوا‬
‫• در یك دسته بندي اجمالي محتوا را مي توان به یكي از‬
‫روش ذیل تحلیل نمود ‪:‬‬
‫• تحلیل محتواي توصیفي‬
‫• تحلیل محتواي آماری)مدل ویلیام رومي ‪ ،‬مدل کلوزو‪(...‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ :‬مراحل اصلي تحلیل محتوا عبارتند از‬
‫تعیین هدف‬
‫نمونه گیري‬
‫رمز گذاري و مقوله بندي طبقه بندي مقوله ها‬
‫ارزیابي عیني طبقه ها ‪.‬‬

‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3.‬‬
‫‪4.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪:‬روش ویلیام رومي در تحلیل محتواي كتب درسي‬
‫• درباره هدف روش تحلیل محتواي ویلیام رومي مي توان گفت ‪:‬‬
‫• هدف آن بررسي این موضوع است كه آیا كتاب و یا محتواي مورد‬
‫نظر ‪ ،‬مخاطبان را به طور فعال با آموزش و یادگیري درگیر مي‬
‫نماید ؟‬
‫• به عبارت دیگر هدف این است كه بسنجیم آیا كتاب به شیوه فعالي‬
‫ارائه و تدوین و تنظیم شده است یا خیر ؟‬
‫‪10‬‬

‫• درباره نمونه گیري نیز همانند سایر روش هاي دیگر‬
‫پژوهش ‪ ،‬اگر جامعه آماري وسیع باشد مي توان دست به‬
‫نمونه گیري زد و چنانچه جامعه آماري مورد نظر وسعت‬
‫چنداني نداشته باشد ‪ ،‬مي توان از تمام جامعه به عنوان‬
‫نمونه استفاده كرد ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫كد گذاري و تعریف مقوله ها‬
‫براي تحلیل محتواي كتابهاي درسي ابتدا محتوا را به سه‬
‫قسمت متن كتاب درسي ‪ ،‬تصاویر ‪ ،‬سوالت تقسیم مي كند‬
‫‪ .‬و سپس براي هر قسمت مقوله هایي را تعریف مي كند‬

‫‪12‬‬

‫طبقه بندي مقوله ها‬
‫‪،‬مقوله را به سه طبقه تقسیم مي نماید‬
‫‪ ،‬مقوله هاي فعال‬
‫‪،‬مقوله هاي غیر فعال‬
‫‪ .‬مقوله هاي خنثي‬

‫‪13‬‬

‫مقوله هاي فعال‬

‫در مقوله های فعال ‪،‬دانش آموز با فعالیت هاي علمي و بطور‬
‫كلي با یادگیري و آموزش درگیر است و چون مستلزم فعالیت‬
‫‪ .‬فراگیر است ‪ ،‬به آنها مقوله هاي فعال گفته مي شود‬

‫‪14‬‬

‫مقوله هاي غیر فعال‬
‫در این دسته از مقولت دانش آموز مشغول فعالیتهاي علمي‬
‫به معني واقعي نمي باشد و كتابهایي كه روي این مقوله‬
‫ها تاكید نمایند كتابهاي غیر پژوهشي خواهند بود‬

‫‪15‬‬

‫مقوله هاي خنثي‬
‫مقوله هایي هستند كه نقش مهمي در ارزشیابي و تحلیل كمي‬
‫كتب و متون درسي ایفا نمي كند و بنابراین در ارزشیابي‬
‫مي توان از آنها صرف نظر نمود‬

‫‪16‬‬

‫مراحل اجرا‬
‫به طور تصادفي ده صفحه یا صفحات بیشتري از قسمت هاي گوناگون‬
‫‪ .‬یك كتاب را انتخاب كرده و علمت گذاري نمایید‬
‫در هر یك از صفحات انتخابي ‪ 25 ،‬جمله یا بیشتر را مطالعه نموده و‬
‫هر كدام را در یكي از مقوله هاي زیر قرار دهید ‪ .‬این جملت‬
‫شامل عناوین ‪ ،‬شرح زیر تصاویر و پیشگفتار و یا مقدمه هاي‬
‫‪ .‬فصول نمي شود‬

‫‪17‬‬

‫)‪ :(a‬بیان حقیقت‬
‫بیان حقیقت عبارتست از بیان ساده مفروضات و یا مشاهداتي‬
‫كه بوسیله فرد دیگري غیر از دانش آموز انجام پذیرفته‬
‫‪ .‬است‬
‫مثال ‪ :‬ترکیب آتمسفر شامل دو عنصر نیتروژن و اكسیژن به‬
‫مقدار زیاد و دو ماده مركب دي اكسید كربن و بخار آب‬
‫به مقدار كم وگاز های دیگری است که با هم مخلوط شده‬
‫‪ .‬اند‬
‫‪18‬‬

‫‪) :‬بیان نتایج یا اصول كلي )تعمیم ها)‪(b‬‬
‫منظور از بیان نتایج یا اصول كلي عبارتست از نظرات ارائه‬
‫شده توسط نویسندگان كتاب درباره ارتباط بین مفروضات‬
‫و موضوعات مختلف‬
‫مثال ‪ :‬شايد بهترين راه حل برای دور ماندن از خطر زلزله ‪.‬‬
‫ساختن بنا های مستحکم باشد‬

‫‪19‬‬

‫)‪ :(c‬تعاریف‬
‫منظور جملت یا جمله اي است كه براي توصیف و تشریح‬
‫‪ .‬یك واژه یا اصطلح آورده مي شود‬
‫مثال ‪ :‬سیل ‪ ،‬از خارج شدن جریان آب جاری از بستر کبیر رودخانه‬
‫در اثر ریزش ناگهانی مقدار زیادی باران یا ذوب ناگهانی برف‬
‫هاست‬

‫‪20‬‬

‫( ‪ )d.‬سوالتي كه در متن مطرح شده و جواب آنها‬
‫بلفاصله بوسیله مولف داده شده است‬
‫مثال ‪ :‬سنگ های رسوبی حاصل عمل تخريب ‪ ،‬حمل مواد ی‬
‫هستند که بوسیله رود هادر دريا ها رسوب گذاری شده اند‬
‫و طی مدت های طولنی بوسیله ليه های بالتر تحت فشار‬
‫قرار داشته اند‪ .‬فسیل صدف های داخل برخی از سنگ‬
‫های رسوبی از کجا آمده اند؟‬

‫‪21‬‬

‫(‪ )e‬سوالتي كه ایجاب مي كند دانش آموز براي پاسخ‬
‫به آنها مفروضات داده شده را تجزیه و تحلیل‬
‫‪ .‬نماید‬
‫مثال ‪:‬چه عواملی سبب بروز پديده مهاجرت های اجباری می‬
‫شود؟‬
‫چرا؟‬
‫مهمترين عامل جذب گردشگر به نواحی طبیعی چیست؟‬
‫‪22‬‬

‫(‪ )f‬از دانش آموز خواسته شده كه نتایجي را كه خود او‬
‫بدست آورده بیان نماید‬
‫مثال ‪ :‬در مقام یک مسئول اداره جنگل ها و مراتع چه اقداماتی را برای حفظ‬
‫پوشش گیاهی انجام می دهید؟‬

‫‪23‬‬

‫از دانش آموز خواسته شده كه آزمایشي را انجام )‪(g‬‬

‫داده و نتایج حاصل از آن را تحلیل نماید و یا اینكه‬
‫‪ .‬مسائل عنوان شده را حل كند‬

‫مثال ‪ :‬فاصله مسافت خانه ‪ ،‬مدرسه‪ ،‬پارک وکتابخانه را بر‬
‫روی نقشه داده شده اندازه گیری نموده با استفاده از مقیاس‬
‫نقشه بیان کنید کدام مسیر برای رسیدن از خانه به مدرسه‬
‫‪.‬کوتاه تر است؟‬

‫‪24‬‬

‫(‪ )h‬سوالتي كه به منظور جلب توجه دانش آموز ارائه شده‬
‫و جواب آنها بلفاصله بوسیله نویسنده كتاب در متن‬
‫‪ .‬نیامده است‬
‫مثال ‪ :‬تافونی ها اشکال زيبايی برای روی سنگ های دامنه‬
‫کوهها هستند که در نتیجه فرسايش تفريقی باد و آب بوجود‬
‫می آيند‪ .‬چگونه باد و آب بخشی از اين سنگ ها را دچار‬
‫فرسايش می کند و بخشی ديگر را بدون تغییر باقی می‬
‫گذارد ؟‬

‫‪25‬‬

‫(‪ )i‬از دانش آموز خواسته شده است كه تصاویر یا مراحل‬
‫انجام یك آزمایش را مورد ملحظه قرار دهد‬
‫بطور كلي جملتي كه در هیچكدام از مقوله هاي فوق نگنجد‬
‫در این مقوله جاي مي گیرد ‪.‬‬
‫مثال ‪:‬به طبقه بندی مقیاس بفورت را به ترتیب از نسیم تا توفان شديد‬
‫مرتب شده است توجه کنید‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫(‪ )j‬سوالات مربوط به معاني بیان ‪ .‬این مقوله در جغرافیا‬
‫مصداقی ندارد‬

‫‪27‬‬

‫جزء مقوله ‪ d‬و ‪ c‬و ‪ b‬و ‪ a‬از مقوله هاي ده گانه فوق ‪،‬که جزء‬
‫‪ ،‬هاي غیر فعال به حساب مي آیند‬
‫‪e ,f , g ,h‬‬
‫جزء مقوله هاي فعال قلمداد مي گردند و دو مقوله آخر یعني‬
‫‪j‬و‪i‬‬
‫مقوله هاي خنثي هستند كه نقش مهمي در ارزیابي كتاب ندارند و‬
‫بنابراین مي توان از آنها در امر ارزشیابي و تحلیل ‪ ،‬چشم پوشید‬
‫‪ .‬و صرفنظر كرد‬
‫به منظور محاسبه ضریب درگیري دانش آموز با متن و یا به منظور‬
‫سنجش سطح فعالیت فراگیر مي توان مجموع مقوله هاي فعال را‬
‫بر مجموع مقوله هاي غیر فعال تقسیم نمود‬
‫به متن جزوه مراجعه نمایید‬
‫‪28‬‬

‫مجموع مقوله هاي فعال‬
‫ضریب درگیري دانش آموز با متن‬

‫= _____________‬

‫مجموع مقوله هاي غیر فعال‬

‫‪e+f+g+h‬‬
‫‪a+b+c+d‬‬

‫‪29‬‬

‫تفسیر نتایج در روش تحلیل محتواي ویلیام رومي‬
‫ضریب درگیري دانش آموز با محتوا عددي است كه نشان ‪.‬‬
‫دهنده میزان فعال بودن محتوا است ‪ .‬دامنه این عدد بدست‬
‫آمده ممكن است از صفر تا بي نهایت باشد ‪ ،‬اما به نظر‬
‫ویلیام رومي زماني یك كتاب درسي ‪ ،‬فعال است كه ضریب‬
‫درگیري )شا خص درگیري ( آن بین ‪ 4/0‬تا ‪ 5/1‬باشد ‪:‬‬
‫‪ › 4/0 .‬ضریب درگیري › ‪5/1‬‬

‫‪30‬‬

‫ضریب درگیري كمتر از ‪ 4/0‬بیانگر این است كه كتاب فقط‬
‫به ارائه اطلعات علمي مي پردازد و از فراگیران مي‬
‫خواهد تا در پي حفظ كردن مطالب علمي ارائه شده باشند ‪.‬‬
‫چنین كتابي در زمره كتابهاي غیر پژوهشي به حساب مي‬
‫آید كه در آن دانش آموز هیچگونه نقش فعالي را در امر‬
‫یادگیري به عهده ندارد و به او و به ذهن او به عنوان یك‬
‫سیستم بانكي نگریسته مي شود كه همیشه در پي حفظ و‬
‫نگهداري و بایگاني مطالب است ‪.‬‬
‫‪31‬‬

‫از طرف دیگر ضریب درگیري بزرگتر از ‪ 5/1‬نمایانگر‬
‫كتابي است كه در مورد هر جمله ‪ ،‬تصویر ‪ ،‬یا سوال آن ‪،‬‬
‫از دانش آموز مي خواهد تا به نوعي تجزیه و تحلیل‬
‫‪ .‬انجام دهد و به فعالیت بپردازد‬
‫چنین كتابهایي مفروضات و اطلعات علمي كافي را در‬
‫اختیار فراگیران قرار نمي دهند و فقط از دانش آموزان‬
‫مي خواهند تا به گونه اي ‪ ،‬فعالیتي را انجام دهند ‪ .‬از‬
‫نظر ویلیام رومي این كتابها نیز به صورت غیر فعال ارائه‬
‫شده است ‪ .‬زیرا فعالیت زیادي مي طلبد در حالي كه به‬
‫‪ .‬اطلعات كا في و شرایط فراگیر توجه نمي شود‬
‫‪32‬‬

‫بنابراین به عقیده ویلیام رومي كتابي مناسب است و به‬
‫صورت فعال ارائه شده است كه شا خص درگیري دانش‬
‫آموز با محتواي آن كتاب بزرگتر از ‪ 4/0‬و كوچكتر از‬
‫‪ 5/1‬باشد ‪ .‬به عبارت دیگر هر كتاب كه به صورت فعال‬
‫ارائه مي شود باید حداقل ‪ %30‬و حداكثر ‪ %70‬مطالب و‬
‫موضوعات علمي را ارائه دهد ‪ ،‬در غیر اینصورت‬
‫محتواي كتاب غیر فعال خواهد بود ‪ .‬در مورد این روش‬
‫می بایست توجه داشت که همیشه هم این تحلیل نتیجه‬
‫صحیح به دست نمی دهد و ممکن است موجب گمراهی‬
‫شود ‪ .‬در چنین شرایطی چاره چیست؟‬
‫‪33‬‬

‫جدول تحلیل محتوا‬
‫صفحات‬
‫‪/‬‬
‫طبقات‬

‫‪34‬‬

‫شماره‬

‫شماره‬

‫شماره‬

‫شماره‬

‫شماره‬

‫شماره‬

‫شماره‬

‫شماره‬

‫شماره‬

‫شماره‬

‫صفحه‬

‫صفحه‬

‫صفحه‬

‫صفحه‬

‫صفحه‬

‫صفحه‬

‫صفحه‬

‫صفحه‬

‫صفحه‬

‫صفحه‬

‫جمع‬

‫طبقا ت‪ /‬صفحات‬

‫شماره‬
‫صفحه‬

‫حقايق‬
‫بیان نتايج و اصول توسط مولف‬
‫تعاريف‬
‫پرسش هايی که بلفاصله پاسخ داده شده‬
‫‪.‬پرسش هايی که پاسخ به آن مستلزم تلش ذهنی يادگیرنده است‬
‫مواردی که بیان نتايج از ياد گیرنده خواسته شده‬
‫مواردی که از يادگیرنده فعالیت و تجزيه و تحلیل خواسته شده‬
‫پرسش هايی به منظور جلب توجه يادگیرنده بدون پاسخ فوری مولف‬
‫توجه دادن نسبت به شکل ها و موارد مشابه‬
‫معانی بیان‬
‫‪35‬‬

‫تحلیل محتوا به روش کلوز‬
‫این روش که برای کتاب های درسی دورهای بالتر از‬
‫ابتدایی مناسب است بر مبنای تعیین میزان فشار روانی بر‬
‫مخاطب به تخمین میزان تاثیر محتوا بر یادگیری دانش‬
‫آموزان بنا نهاده شده است‪.‬‬
‫کلوز در این روش بر کل نگری تاکید دارد و در آن با توجه‬
‫به سطوح متن کتاب ها از نظر آموزش و خود آموزی‬
‫) مستقل بودن ( سطح فشار روانی و سطح آموزشی کتب‬
‫را طی مراحل زیر به محک می گذارد‪.‬‬
‫‪36‬‬

‫مراحل اجرا‬
‫انتخاب چند پاراگراف از قسمت های مختلف کتاب که فراگیران هنوز آن را‬
‫‪1.‬‬
‫مطالعه نکرده اند‬
‫نوشتن اولین جمله از پاراگراف انتخاب شده به صورت کامل و بدون تغییر‬
‫‪2.‬‬
‫حذف پنجمین کلمه از هر جمله پس از اولین جمله که تعداد جا های خالی بر‬
‫اساس میزان توانایی فراگیران می تواند از ‪50،75 ،25 ، 20‬و یا ‪100‬‬
‫مورد باشد‬
‫‪-3‬از دانش آموزان بخواهیم جاهای خالی متن مورد نظر را تکمیل کنند ) از‬
‫کلمات و مفاهیم مناسب استفاده کنند(‬
‫پاسخ های صحیح را شمرده بر روی یک منحنی نمایش می دهیم‬
‫__‪0______20______40______60_____80_____100‬‬
‫‪37‬‬

‫تحلیل‬
‫الف( چنانچه نتیجه میانگین پاسخ ها بین‪ 0‬تا ‪ 40‬باشد متن‬
‫مورد نظر در سطح ناامیدی و فشار روانی است ‪ .‬به این‬
‫مفهوم که فراگیران بدون معلم توان مطالعه و درک صحیح‬
‫‪.‬مطالب را ندارند‬
‫ب( اگر نتیجه بین ‪ 40‬تا ‪ 60‬باشد ‪ .‬متن مورد نظر برای فرا‬
‫‪.‬گیران قابل فهم بوده اما حضور معلم نیز لزم است‬
‫ج( اگر نتیجه بین ‪ 60‬تا ‪ 100‬باشد ‪ .‬در سطح مستقل و خود‬
‫آموز است یعنی متن بدون نیاز به معلم قابل یادگیری است‬
‫‪38‬‬

‫شما هم می توانید یک ابزار تحلیل محتوا بسازید‬

‫‪39‬‬

‫چگونه مي توان اعتبار يک درس توليدشده را اندازه گيري کرد؟‬
‫در اندازه گيري ميزان اعتبار محتواي توليدشده چه نکاتي‬
‫مدنظر قرار مي گيرد؟‬

‫اجراي آزمايشي محتواي توليدشده‬

‫ارزشيابي از محتواي توليدشده‬
‫‪40‬‬

‫چگونه مي توان اعتبار یک درس تولیدشده را اندازه گیري کرد؟‬

‫آنچه که تهیه شده بوسیله یک فرد واجد شرایط آزمایش ‪1-‬‬
‫‪.‬شود‪ .‬این آزمایش توسط تولیدکننده انجام مي شود‬
‫‪ -2‬اجراي آزمايشي‪ Pilot‬بوسيله توليدکننده و دستيارانش‬
‫اجراي آزمايشي تمام و کمال بدون حضور توليدکنندگان ‪3-‬‬

‫‪41‬‬

‫در اندازه گیري میزان اعتبار محتواي تولیدشده چه نکاتي‬
‫مدنظر قرار مي گیرد؟‬

‫‪‬‬

‫میزان تحقق اهداف آموزشي‬

‫‪ ‬ميزان تطابق روشهاي تدريس انتخاب شده‬
‫‪ ‬ميزان نياز به فنون تدريس براي موضوع موردنظر‬
‫‪ ‬ميزان تطابق وسايل و تجهيزات براي ارائه محتوا‬
‫‪ ‬اندازه گيري تناسب زمان در اختيار و حجم مواد توليدشده‬
‫‪ ‬اندازه گيري صلحيتهاي حرفه اي معلم‬
‫‪ ‬اندازه گيري رابطه افقي و عمودي محتواي توليدشده نسبت به کل‬
‫‪42‬ماده درسي‬

‫اجراي آزمایشي محتواي تولیدشده‬
‫تعییين جامعيه نمونيه آماري‪ ،‬پراکندگي ي جغرافیایي‪ ،‬آموزش‬
‫مدرسيان‪ ،‬تعییين ابزار اندازه گیري‪ ،‬اعتباربخش ي ابزار‬
‫اندازه گیري‪ ،‬جمع آور ي اطلعات‪ ،‬پردازش اطلعات‪،‬‬
‫تحلیل نتایج‪ ،‬نتیجه گیري – ارائه پیشنهاد – کاربست نتایج‬
‫بدست آمده و در صورت نیاز تکرار چرخه فوق‬
‫‪43‬‬

‫ارزشیابي از محتواي تولید شده‬
‫الف‪ -‬ارزشيابي بيروني‬
‫ب‪ -‬ارزشيابي دروني‬
‫در ارزشياب ي بيرون ي ميزان بکارگير ي نتايج آموزش ي يک محتوا در‬
‫موقعيتهاي مشابه اندازه گيري مي شود‪.‬‬

‫در ارزشياب ي درون ي اعتبار و ارزش مت ن تهيه شده مورد مداق ه قرار‬

‫مي گيرد‪:‬‬

‫آيا محتواي تهيه شده از اعتبار علمي لزم برخوردار است؟ ‪1-‬‬
‫آيا محتواي تهيه شده توان تحمل تغييرات لزم براي بهنگام شدن را ‪2-‬‬
‫‪44‬‬

‫دارد؟‬

‫فعالیت عملي این كارگاه‬

‫كتاب درسي مورد نظر را انتخاب کنید ‪.‬‬
‫يک ابزار ساده برای تحلیل محتوا بسازيد‬
‫بر اساس مدل ويلیام رومي نسبت به تحلیل محتواي آن اقدام نموده‬
‫و نتیجه را گزارش نمايید‬

‫‪1.‬‬
‫‪2.‬‬
‫‪3.‬‬

‫‪45‬‬

‫‪:‬در صورت نیاز می توانید با اين آدرس مکاتبه فرمايید‬
‫‪gazarbaijanshargi@yahoo.com‬‬

‫‪46‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful