معت لسغ شنت رد ارم ی داد د ،

شروخ مسا ،بش مسا نم هب ی داد د .
ارب ی اهسف !امت ی "ف# رعش نم ،
ب $اخ هت %ا ارم ی در& راد ،
،داد و'(سش ارم در& %اغ) .
داوخ *خ هب *خ ارم،
در& رار+ت.
نم هب ار ا, ه-./ هم, را+ش 0 داد دا .
ارب ی #رب هخاش %ا نم 1 "ف# 2 در& اد3 4
ر5اش وش ل6ن3 7
8غا& رت 9افترا %ا ارم ر,و3 2 را3 :'5 2 ی در& .
;ش 1 <ن# %ا م'ف& گ) = (گ ن َ دش رت ،
نم هب 0 <ن# رت 9افترا داد دا ) گ > ن (گ <ن# ?اوخ هت ردار گ) = (گ ن من& م# رفس .
"ف# نم هب4
@ 2 Aاب م# 7 ی اس %ا ه& اد 0 با(B) ا, ه 1 رت ی
ه0C# یا, ه0D اب ،ه/D رب "خ2د ار ه0اس 2 نم،
ه0ان& 2 Eمر "'@ ات درب ار ه0اس 2 نم،
نم ن0رت 1با(B) ات درب ار ه0اس 2 نم.
داد ریش دوخ یاهسف !امت رد ارم،
داد دیمعت لسغ شنت رد ارم،
داد دیشروخ مسا ،بش مسا نم هب.