P. 1
dardesare-valedein

dardesare-valedein

|Views: 54|Likes:
منشور بواسطةapi-19736902

More info:

Published by: api-19736902 on Nov 27, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

نيدلاو رسدرد

شريش ناويل هب دولآ باوخ هك يروس هب دروخ يم هناحبص هل! اب هك يلا" رد اباب
اب ير#! $%دش ني&'س (ك هي )كرش ياراك نا* يروس +),- .دوب ه/خود (01
$(ي'ك يراك ه2ا3ا .هنوخ 4ايم ي56ان (ناخ
7(شابن نو/5"ا8م نوريب 4رب نم نياوخ يم +9
$)شادن يا ه':; $دوب يدا!
<
=ماك و دولآ باوخ >'حل
يايم شد:ب ?خ 7ر@/سا يرب دياب $هك (يرادن وA هب يراك $هن هن +),- هل! اب اباب
$B2ا"ادخ $(0يم نار&ن ي'Cن ريد $ه&يد هنوخ
B2ا"ادخ +),- و )خادنا د0يم ه/Dب )شاد هك رد هب يEا&ن يروس
هك يلا" رد $درك F5* ار 8يم يور شاوي شاوي $دش د'لب $دي0ك رس ار شريش ناويل
(ناخ هب )بDن يساD"ا GيE +درك رC2 .)Dش يم ار هناحبص ياH2ر6 )شاد
شIا ار1 اباب (نود ي5ن Jهندوب ر,'/م Iا ر/Hب ندوب Kوا,A يب يلو $4رادن ي56ان
يم داد شا ه2ايL $(/Dين هك رخ يلو $ه- ي5ن ي8ي1 شدوخ د'1رE $دايم >شوخ
$$$ه0Mشا! هنI
)!اس $دي0ك Iارد نوي8يولA يول* و درك نشور ار رلوك $دوب %امريA N$OP )ساخرب ا* Iا
)!اس $دش ر3ا" و QP ار >س=ك $دوب ي8Rشآ S=ك رد يول* ر/2ر; نآ ه1وك اA ود
هناخ8Rشآ يوA هك >باداش و هب'لL و در- (ل:م (E و S=ك (E $)شاد )سود يليخ
$درRس يم يشومار2 هب ار >A=C0م 4ا5A >-ر8ب ي
هك دش ي"وراب و Tر8ب نيمIريI دراو و درك ي; ار اE هلU يروس رد ندش Iاب اب
هك دوب هلاس VH1 < ادود" نI %ويب Wي نير2آرHم $دوب نير2آرHم .>5ل:م ي هناخ8Rشآ
ي5ن %ديد شا %رH1 رد 8-رE هك )شرد و 8ير K=C0م ييايند و )شاد هXب اA هس
هيMب Yنرا&نر KاداH'0يU اي و ي56ان (ناخ يا* هب دوب يروس اب با@/نا ر-ا $دندش
اباب اب دروم نيا رد درك Kار* هك راب Wي ZM2 .راب Wي اما $درك يم با@/نا ار نير2آرHم
)يلو[Dم نم هك ه'يا Kرو\'م ي':ي +دوب %ديسرU )يناب#! و ?:A اب اباب .دن8ب ]ر"
JJJ74ري&ب %دH! هب ور %ديم هنوخ8Rشآ يوب ه0ي5E هك ينI و هبير^ ي هXب اA هس
يا_^ %د!و رE >3و! ديو&ب )ساوخ يم >لد يليخ $)خادنا ريI هب رس SرA Iا
$$$يد'مراك ي-دنI V`م هن .هA8يم رس %85شوخ و %IاA
ي56ان (ناخ اب )ساوخ يم اباب ر-ا $)شادن ي/,لا@م ر&يد (E نaا J),&ن يلو
رE VباMم رد اباب هك دوب نيا Iا ر/Hب .دوب ه1رE $),- ي5ن ي8ي1 <ا5لDم د'ك bاودIا
رس يوA ار شا %Iوك و هساك .شدوخ ]ر; Iا ),لا@م 4=!ا يا* هب .يداH'0يU
$هشاب 4ر/خد يردامان ينI رE 4اوخ ي5ن +ديو&ب و د'C0ب يروس
7يياك (ناخ يروس يE +ديسرU يداش اب نير2آرHم $دي0ك يEآ يروس
<ا/لا! يلو $)شا_- ي5ن >/"ار >ياE ينار&ن و راC2ا $دوب S=ك يوA $درك د'لب رس
$دش %دي,س و %درI ندرك اد* cوd0م و )Dب د'ب >يU و )شا_- را'ك ار ه5E
دندوب ه/D0ن يروخا_^ 8يم رس ي56ان (ناخ و اباب $دش هناخ دراو ر@/سا Iا د:ب ر#!
ود رE يروس دورو اب $دندوب %درك رAويRماك و يد يس و %دنورU و _^اك Iا رU ار 8يم يور و
$دندرك Wيل! و 4=س يمر- هب و دندرك د'لب رس
هك يEاAوك راويد نيب يLا; Iا $دش در نا0يول* Iا و داد باو* يليم يب اب يروس
)5ي=م اب ار >LاAا رد $دش >LاAا دراو و )ش_- .درك يم اد* يياري_U Iا ار ورEار
%رابود اما .دشاب %دش ه/Dب دمآ يم ر\ن هب >يادص Iا هك يدو*و اب رد يلو $)Dب
.ي56ان (ناخ يادص ندي'ش اب اما $دد'بب ار نآ %رابود هك )0-رب يروس $دش Iاب
$دنام %ري&/سد يور )كر" يب >/سد
$داي5ن >شوخ نم Iا يليخ يروس 4ر\ن هب +9
eبص Iا Jني5E $Sا ه/Dخ ZM2 يروس $نCن يشارA cاCشا ردM'يا $=Hش نك fب +9
7يدش ي5ن ه/Dخ يدوب وA $ر@/سا 4د:ب .%دوب ي8Rشآ S=ك
هك 4را_ب يا هنوخ يوA اU داوخ ي5ن (لد 4Iو'E نم يلو $$$(&ب ي1 $$$?خ +9
$ه0ي5ن 4Iا يلابM/سا
)"اران (E يروس $نم (01 يور )مدL 7ه0ي5ن KIا يلابM/سا ه/,- يك +9
$شاب ن[5gم $ه0ي5ن
7يدI ]ر" شاEاب +9
$(سا'ش يم ومر/خد نم يلو $هن +9
$%دب )يا3ر 8مرE (/Dين ن[5gم .هشاب ي3ار (E يروس ه-ا ي/" cا" رE هب +9
J=Hش )Dين هXب هي KرDU $$$8مرE 8مرE 8مرE +9
ربص cاس ود ر`كاد" $نك hرد و'م $يراد هXب Kدوخ وA $4ا هXب $ه'م رDU cا" رE هب +9
يم همان Kو!د شارب شاباب )2ر- هك و0DناDيل $(/,- )Hب راب را8E $%ريم ي'ك
شردام cد هساو يدرك رC2 ه-ا $cا" و i0! اCيرما %رب .هشادخ Iا هك (نوا $ه/سر2
$يدرك %اب/شا هنوم يم
$%رب هنوA يم $%راد هك ي2ا:م 7%راد يلاCشا ه1 %رب %ا&0ناد Zسو ه-ا aا" +9
cاس ود يCي نيا Iا و'م $%در-رب يك )Dين 4ول:م ه&يد %رب ه-ا 4ا هXب JJJشروك +9
$ه/!اس هي هشاب هنوخ يليخ 7>5'يب يم ردM1 يIور نم ه&م $نCن 4ورحم >نديد
$نوريب اي هباوخ اي >يLاب
7يراد ي2ر" ه&يد $ا'يا دايب هنوA يم 48مرE $?خ رايDب +9
$د0ن ي3ار هك >يU ي ه:2د $(ن8ب ]ر" شاEاب دياب +9
4ا هXب ي/,- $دوب >يU cاس >يش >يU ي ه:2د $$$>يU ي ه:2د $$$>يU ي ه:2د +9
هناHب هي ي/Lو رE aا" اA FLوم نوا Iا $يرا_ب >مد ور اU هش ي5ن ه^ولب نس وA
$يدروآ
$4راد )سود ور وA <ا:Lاو نم $)Dين هناHب ا'يا شروك يلو +9
يك اA $نك ني:م و'م jيلCA هخآ $ينI يم اU اب .ي0ك يم )سد اب JJه&يد ه'ي5E +9
7('ك ربص KاU هب دياب
('ك يم ي:س $(نI يم ]ر" شاEاب $?خ رايDب $%و'ش يم Kر/خد $شاب 4ورآ +9
$('ك >ي3ار
$يEا&0ناد >يU %رب دياب ه&يد cاس $ه0لاس %د8نوش يروس $ي'Cب و/ي:س %ر/Hب +9
دياب kا,Aا نيا $('ك lو! ور هنوخ )ي:3و >يEا&0ناد >يU ي %رود وA 4اوخ ي5ن
يارب %دوسآ cايخ اب هنو/ب و هشاب %درك Kدا! >Hب ه&يد cاس اA هك .ه/,يب cاDما
$هنو@ب روC'ك
7)ساك اHينا&ياب نيا (&يم $('ك يم ومدوخ ي:س نم هشاب +9
$$$
$دش %ريخ jMس هب و دي0ك Iارد )@A يور و )0-رب >LاAا هب $دي0ك يEآ يروس
هك دوب %ام د'1 %IاA يروس $درك يم رC2 هك دوب ينآ Iا رAراد ه0ير يليخ mو3وم
$ديآ يم >شوخ ي56ان (ناخ Iا اباب هك دوب %دش ن[5gم
$)2ر ي56ان (ناخ 8يم ]ر; هب (يM/Dم و )2ر- ار >يا_^ ]ر#م راب Wي ]ر6 شروك
7يدI ]ر" شاEاب +ديسرU .دي0ك يم fU ار يلد'ص هك يلا" رد
يم ]ر" (Eاب < اد:ب را_ب $ن'يب يم ه5E $ه/كرش ا'يا +),- ينار&ن اب ي56ان (ناخ
$4راد رسدرد يلك (0يرو* ني5E $ه&يد 8يم هي رس رAدوI ورب $$$ورب $(ينI
شاEاب .%دب و'م باو* ه5لك Wي ZM2 +),- و )2ر ?M! يمدL يليم يب اب شروك
7هن اي يدI ]ر"
$ه'ي0ب ا'يا را_ب $دايم %راد هناD2ا .ورب aا" %رآ +9
رباص 8يم رس $دش رود و داد ناCA ديياA هب يرس يرا1ان رس Iا $دي0ك يEآ شروك
يور ي/سد يليHس رباص $درك ور2 ول1 يوA ار >MشاL رC2 kر^ و )D0ن يليHس
7%دش kر^ Kاي/0ك 7درم ه/1 +ديسرU و دI شا هناش
7%دش ي1 +ديسرU %رابود شراC5E $درك (DبA روI هب و داد ناCA يرس شروك
$$$ي-داوناخ K=C0م $)Dين ي8ي1 +9
JJ7ي56ان (ناخ اب +9
رباص ني5E .دوب )كرش يوA ه0Aآ ود WنI هلاخ Wي ر-ا $درك د'لب رس ينار&ن اب
$دوب يليHس
وA K=C0م اباب هن 74راد ي56ان (ناخ هب راC1 $هن هن +),- و درك ?ي_CA )!رس هب
$هنوخ
$('ك )C5ك (نو/ب (0يم cاحشوخ +9
74ر@ب (نوA يم اك Iا 8بس ي هلول ينود يم وA ي/سار $نو'5م $يراد jgل +9
7%درك اديU يلC0م )ي0ك هلول هي1 +9
$%راد ي/0ن هنوخ8Rشآ ي هلول %رآ +9
$('ك يم lو! )ساو 4ايم 4دوخ .ري&ب ورب 4ديم Sردآ $%رA 4واMم شادي,س +9
$4دلب $(/شاد ي0ك هلول 4دوخ ي هنوخ وA >يU ي ه:5* ني5E
$%دب Sردآ ZM2 وA $(0ي5ن )5"ا8م +9
ي5ن (يصاخ راك %IاA .نري- يم cوU ه5لا! هي ا0ك هلول نيا 7ي/5"I ه1 هن هن +9
(01 .ه0يم fيخ >Lو2 $اوE ور %رب Kا هنوخ درك )0ن ه-ا )Dين هك Iا- $ن'ك
$ه0*رخ نول,Aراون (ك هي .ي'يب يم يراد
$نو'5م $هnوA اب i" +),- و دI يد'@بل شروك
(ناخ Iا ار شراC5E رC2 دوب %دش i2وم $دش ندروخ ا_^ cوd0م و )خادنا ريI هب رس
Jديسر يم >/مدخ =Hش .دمآ يم رد ي2ر" ه-ا $د'ك ]رح'م ي56ان
)!اس o ار >'يشام cو5:م iب; هك ي56ان (ناخ $دمآ نوريب )كرش Iا رH6 Iا د:ب
يEآ pر" اب شروك $)2ر SوبوAا %ا&/Dيا ]ر; هب شدوخ .دوب %داد شرDU هب
Iا د:ب SوبوAا %ا&/Dيا نيلوا Wيد8ن .ر/2رgنآ نابايخ Wي $دش نيشام راوس و دي0ك
هيCA يلد'ص ي/0U هب شرس و درك نشور ار ويدار $درك hراU ه1وك Wي يوA .)كرش
$دش راوس ي56ان (ناخ و دش Iاب شرا'ك رد اA دي0ك cو; ي/!اس Fبر $داد
7يدرك ريد ردM'يا ار1 +9
درد يلك و (يرب %ار )ساوخ يم $دوب رU >لد $('ك Iاب 4رس Iا ور هناD2ا (/Dنو/ن +9
$4دش اد* شIا روI هب $ه'ك cد
GيE يIاب هبر- و شوم نيا Iا +),- .درك يم نشور ار نيشام هك يلا" رد شروك
(Eاب هMيد ود (ينو/ب اA (ي'ك Wشوم (ياL يلك دياب ايا هسردم هXب ني! $داي5ن (شوخ
$(ين8ب ]ر"
رو*رE (نوA ي5ن $همرس )0U ]ر" يلك (ش يرو'ي5E $4ا %ويب هي نم شروك +9
$4رب %ار )ساوخ (لد
)يا3ر $(ي'ك bاودIا رAدوI ايب (&يم )Hب ردM1 $يشابن ي/DنوA يم 7ه1 نم هب +9
7),- ي1 8مرE aا" $هك يدي5ن
$4دروآ يم Vيلد و 4دI يم ]ر" (/شاد Iور هس ود نيا 4ا5A $4درك >ي3ار روI هب +9
)يا3ر اA .ه/@س يياH'A و (نوA ي5ن و (0ك ي5ن ه&يد هك (/شا_- شرس )'م يلك
$هشاب ي3ار دياب (يروس $)Dين (;رش نيرخآ نيا يلو $%داد
$Sا2ر" نيا Iا رA راك ه\"=م $هشاب ه/شاد ي2ر" ('ك ي5ن رC2 7يروس +9
ي1 ه5E .دش Iاب (Hب شور هك د:ب Iور ود $ه'ك cوبL Kا\"=م ر;اخ هب 4اوخ ي5ن +9
$ه'ك يم 4راب
$هيبوخ ر/خد $4ديم cوL )Hب $)Dين يرو* نيا يروس +9
$4رادن ي2ر" هشاب روg'يا < ا:Lاو ه-ا $هشاب +9
اااااااااااااااااااااااااااروE +دي0ك داد و دI 8مرA يور ناH-ان شروك
7هيراك ه1 نيا J(ي'ك ]دا#A دوب Wيد8ن JJJ7شروك يدش هنوويد +9
7(يرب اك aا" $$$?خ $4دش %دI kوq $4اوخ يم Kر_:م نم +),- ناد'خ شروك
$4راد راك يلك $نك %دايU هنوخ و'م +9
J(يري&ب ن0* وب0ما دياب =Hش يلو +9
Iا .راك Iا $ه'ك يم درد يليخ 4رس $4ا ه/Dخ نك رواب $ري&ب يروس اب ورب و/'0* +9
هنوويد 4راد $$$ه0يم 4و5A >Aدم %راد هك هنوخ %را*ا رC2 Iا .8مرE اب ندI هلك و رس
$(0يم
$ه0يم )سرد ي1 ه5E و (ي'ك يم bاودIا $ه0يم V" ي1 ه5E +9
$4راوديما +9
$هنوخ ورب د:ب .(يرو@ب 4اش ا* هي (يرب ?خ +9
هس $4راد راك $نك %دايU هنوخ رد و'م ('ك يم >Eاوخ $ه5ين و r'U )!اس 74اش +9
$4درCن ?Aرم ور هنوخ
<
=صا %Iور
7)C5ك 4ايب ياوخ يم +9
$شروك نCن )يqا $Fن +9
$نك Iاب وAا5خا aا" $يموناخ (01 +9
Kروص و دش دراو 4رخ و شوخ $دنار هناخ ]ر; هب نانI Kوس .=Hش ندناسر Iا د:ب
نا5E اباب $داد ي5ن يبوخ يوب هس وب نيا $دي0ك يEآ يروس $ديس وب ار شر/خد
$)@ير بآ يناويل و )2ر و هناخ8Rشآ ]ر; هب دناوخ يم د'لب ار يرب ني5يس هك رو;
$(ن8ب ]ر" KاEاب دياب +),- و دش (خ نUs ا يور
(ناخ اب ياوخ يم +),- .دوب %درك 4ر-رس >ياH'خان اب ار شدوخ هك يلا" رد يروس
7هن .ي'ك bاودIا ي56ان
J7ينود يم اك Iا وA +9
$هشاب نو/كرابم $4دي5H2 يم 4دوب (ي:بب ه-ا +9
$ه5Hم (E وA ر\ن $$$يلو $نو'5م +9
$يCين >يU 4رب دياب .دي0@بب $اباب 4رادن ي/,لا@م نم +9
),E $)شاد د8مان $دوب نا0'يياU هياD5E ر/خد يCين $)2ر نوريب رد Iا )!رس هب
Wي ZM2 يCين .)ي:Lوم نآ يوA يلو $دندوب )سود (Eاب .دوب ر/-ر8ب يروس Iا cاس
4اب )0U ?ل $)2ر aاب يCي اA ود ار اE هلU $دن8ب رس وا هب )شادن cايخ $دوب هناHب
يم شا هنو- يور 4ارآ يCشا %رgL يEا- $دش %ريخ رHش ياH^ار1 هب و )D0ن
$دي/ل^
بوخ شا هنابش ييaa و .>'A يوب .>يادص اما $)شادن شردام Iا يدايI ي %ر;اخ
$دوب %داد )سد Iا ار وا هك )شاد cاس r'U ZM2 $دوب شداي
+),- و )شاد >H&ن (Cحم اباب $)0-رب )0"و اب $دش هMل" شا هناش رود ي/سد
$شاب 4ورآ
وAردام +),- ?ل ريI $دوب %دناوخ ار وا رC2 را&نا اباب $)شا_- اباب ي هناش يور شرس
وA و نم يارب ونوا يا* هنوA ي5ن 8-رE .fك GيE $دايI يليخ $(/شاد )سود يليخ
هي دوب5ك اA دايم ZM2 نوا $ه'Cب وراك نيا %رادن cايخ و هنود يم و'يا (E =Hش $ه'ك رU
$%راد نابي/0U هي و درم هي هب bاي/"ا شدوخ هك رو; نو5E $ه'ك نارب* هنوخ وA ور نI
نيا (نود يم نم $اCيرما %ريم )2ر- هك fناDيل $هنو5نو5Hم cاس ود يCي (شرDU
.ي/Dين روبم و %ر/5ك وA )يلو[Dم VLاد" اما $دوب دEاو@ن ينوسآ ي-دنI .ي-دنI
)مدخ هب ر3ا" .4راد نو5Hم نم ي/Lو اي .ي'ك )سرد 4اش يودب .يراد Sرد ي/Lو
=Hش $(يايب %اAوك اE هMيلس ]=/خا VباMم رد $(يشاب 4ورآ نومود رE دياب ZM2 $يشاب
$ه'ك يم hرد بوخ ونو5/ي:Lوم و وA و نم .)Dين يدب نI
انا5E دبا اA اHنآ و د0يم jLو/م نامI )ساوخ يم >لد $)Dب ار >نا501 يروس
$دندنام يم )لا" نا5E رد و
tttttttttttttttt
$دEد رارL >5ي5#A ناير* رد (E ار وا اA )2ر >-ر8ب رEاوخ نديد هب اباب د:ب Iور ر#!
نيا Iا cوا $دش >ياH2ر" ندي'ش ر\/'م و )2ري_U ار شردارب ييورشوخ اب (ناخ fينا
4ادك GيE دي5H2 هك د:ب اما $دش cاحشوخ .)سا %درك bاودIا د#L %رخaاب شردارب هك
$درك lار/!ا ر;اخ %دينر .)سا %درCن با@/نا ار وا ياEداH'0يU Iا
يياري_U رس نوا هك ير,ن r'U راH1 نيب ا5ش J4وناخ يبآ هخآ +داد eي3وA شروك
نI ه1 ينود ي5ن $هسدLا نوا Jنك شا&ن ي&يم و ي'ك يم نو0ن ور يCي .ن/D0ن
هب .ي&يم ونوش يCي 4ودك (5H,ب اك Iا نم .نم رEاوخ هخآ $$$$ونابدك .(ناخ $هيبوخ
ر5! هي هساو .>مديد رود Iا ر\ن هي ZM2 هك ينI اب (نوA يم ه&م .(5H,ب هك lر2
ي %ديا و ]ر" يلك $>5سا'ش يم هك )ساHلاس $ه'م راC5E =Hش 7('ك ي-دنI
$%راد >سود (E يروس $4راد >سود $('ك يم >كرد $(يراد hر/0م
7%ويب اي %ر/خد 7ه0لاس د'1 (ناخ =Hش نيا aا" J(E وA هبخ $?خ يليخ +9
$(ي'س (E < ابيرMA $Sا هMلgم +9
JJ77هMلgم +9
%ار5E .%را_ب اH'A وشريU ردام )ساوخ ي5ن نو1 $%درCن هك ]=خ $%رآ ?خ +9
$ن/خاس ي5ن (Eاب ه/بلا $%داد >L=; (نوا $اCيرما ه/2رن شرEوش
7%رادن هك هXب +9
>يU %ريم ه0يم 4و5A >سرد ه&يد cاس ود يCي $%راد هلاس )Dيب رDU هي +9
$شردU
7777رDU هي +9
7ه2=خ هي ('يا ه'Cن (ناخ يبآ +9
7Kر/خد را'ك يرايب ومرحمان رDU هي ياوخ يم نا5AراUآ ?*و ود وA $ه2=خ هك ه/بلا +9
J7درم ه/2ر اك )Aري^
هك دايI +درك داH'0يU ديسر >'Eq هب هك يل" %ار نيلوا $دا/2ا اU و )سد هب شروك
$(ينوخ يم )يمرحم ي هبgخ هي cاس ود يCي نيا ي هساو $هنو5ب داوخ ي5ن
JJ7ي1 +9
$هشاب 4رحم >Hب هك (ينوخ يم هبgخ هي +9
$هشاب c=" >Hب ي':ي +9
Jه&يد هشرEاوخ V`م $هشاب >نI )Dين رارL ?خ +9
$يديم داب هب وAر/خد ي %د'يآ راك نيا اب Jي'ك يم Zل^ +9
J7هgل^ هشاب (يرو'يا .هgل^ هشاب 4رحمان ه-ا 7ي1 ي':ي +9
$%را_ب وA ي هنوخ وA وشاU %رادن i" %رDU Jه/بلا +9
نو5Hم cاس ود يCي ZM2 %IاA $شراين Kدوخ اب (&ب (نوA ي5ن $هشرDU (ناخ يبآ +9
$%راد cد $%ردام $%ريم $)سام
$4دوخ >يU دايب يروس (/,- يم .(/شادن رDU اA ود 4دوخ ه-ا +9
رارصا bاودIا نيا هب هك هيروس ر;اخ هب
<
=صا $(0ب اد* 4ر/خد Iا (/Dين ر3ا" نم +9
$ه'ك يم )بLارم بوخ 4ر/خد Iا (نود يم $4راد دا5/!ا =Hش هب نم $4راد
يم %ابA وش %د'يآ يراد هك هيروس ر;اخ هب Jيروس ر;اخ هب .يروس ر;اخ هب +9
7ي'ك
هشاب ه/شادن ي-دنI و هنوخ )يلو[Dم 4اوخ يم $('ك نيماA وشد'يآ 4اوخ يم نم +9
هب يراك $%ريم دوI eبص و هنوخ دايم ?ش رخآ ZM2 (E %رDU $هنو@ب و0سرد )"ار و
$%رادن يروس
$هنوم يم شور هك >5سا +9
رDU اA دص اب يIورما نردم يار/خد $%دش ي5يدL ه&يد ا2ر" نيا و (سا نم رEاوخ +9
ادخ ه/بلا $%روخ ي5ن نوCA بآ Iا بآ $ن'ك يم bاودIا ه&يد يCي اب د:ب .ن0يم )سود
$)Dين ه/سد نوا و8* نم ر/خد رCش ور
$('ك يم (/,- هك ور يراك نم cا" رE هب +دو82ا )ساخ يم رب ا* Iا هك يلا" رد د:ب
$نيديم i" نم هب ني'يبب هك ور =Hش $]ر! ]=خ هن .ه!رش ]=خ هن
ي هبgخ هي دياب ('ك يم رC2 +),- و داد هيCA ي/0U هب $درك hراU نابايخ را'ك شروك
$(ينو@ب اE هXب يارب (/يمرحم
7ار1 7اE هXب يارب +9
?*و ود $ن0ي5ن 4رحم (Hب ام bاودIا اب $ناد* ردام Iا .اوس ردU Iا ا'يا ?خ +9
$%رخaاب $$$هنا5AراUآ
$)Dين بوخ يروس هساو ?خ +9
$4ري- يم %Iا*ا شIا +9
$ه0ب ي3ار 8مرE (نود يم دي:ب +9
J7ه0يم VC0م شد'يآ هساو (نوا ('يبب +9
$4رادن شاEاب ندI ]ر" ناوA ه&يد نم $هي^اي ردM1 8مرE هك ينوديم يلو $$$هن +9
$('ك يم )بحص نوشود رE اب نم $(يرا_يم ?0ما يارب 4اش رارL هي +9
$%8يرن (Hب ور ي1 ه5E 8مرE شاب ?Lارم شروك يلو +9
$(ينI يم ]ر" (Eاب درم اA ود V`م $('ك يم راC1 4راد (نوديم نم +9
$شروك شاب ?Lارم يليخ +9
$('ك يم hرد ور 8مرE $4دوب نوو* يIور هي ('م هشاب ي1رE $هشاب )"ار )لايخ +9
=Hش ي هنادرد 8ي8! دوب رارL هك دوب راب نيلوا $دش نارو/سر دراو اباب cابند هب يروس
ود رE و درك 8مرE هب يا %راشا =Hش $ديد ار وا دندش دراو هك ني5E $د'يبب ار (ناخ
يب 8مرE $دوب ينار&ن kر^ اما .دن8ب د'@بل ديشوك يم هك يدو*و اب =Hش $د'/ساخرب
دL $درك Iادنارب ار وا ر\ن Wي اب يروس $درك %ا&ن نيدراو %IاA هب هلصو" يب و Kوا,A
شوخ YنررU ياH501 و يا هdيA يباM! uامد .دي,س Kروص .يC0م يوم .Zسو/م
$)شاد ي/لا"
$)خادنا ريI هب رس و )D0ن 8مرE يوربور .=Hش و اباب نيب يروس
7نيروخ يم ي1 ?خ +ديسرU kوq و kوش اب اباب
]ر" <اMلgم 8مرE و يروس $دندش رد نآ رد نيا Iا )بحص cوd0م .ا_^ شرا,س Iا د:ب
$ن8ب ار )2ر" <ا,gل هك دنا5H,ب اباب هب %راشا و ا5يا اب ديشوك يم =Hش $دندI ي5ن
اب ي/ساوخ يم شروك +),- =Hش %رخaاب $د'ك mورش درك ي5ن Kار* را&نا (E اباب
$نك mورش ?خ $ي'ك )بحص اE هXب
يا ه'يس $)D0ن )سار $>يU %ار هن .)شاد fU %ار هن ر&يد $دي0ك يEآ شروك
+),- د:ب $)خادنا .دندوب ه/D0ن >2ر; ود هك يروس و 8مرE هب يEا&ن $درك ]اص
دياب و ني/Dين هXب ه&يد نو/مودك GيE $اE هXب (ي&ن %ر/Hب هن هن $$$اE هXب نينود يم
و (يد'5L=! (Hب )ساHلاس =Hش و نم هك نينود يم < ا5/" $ني5H,ب بوخ و'م ]ر"
ام و نيدش Tر8ب ه&يد aا" $دوب ا5ش >ياسآ >ليلد اH'A .(يدرCن bاودIا aا" اA ر-ا
$$$(ي0يم ريU (ك (ك (E
)سد شروك $)شا_- 8يم يور ار اEا8/يU )مدخ >يU $درك vCم يا ه\حل د'1 شروك
$?لgم Vصا رس ورب هك درك %راشا و داد ناCA يرس =Hش اما .درادرب يشرب هك درب
(ي'ك ي-دنI (Eاب ير,ن راH1 %رارL ام ?خ +داد همادا ي/@س هب و درك >Eا&ن شروك
bاودIا اب $$$ هك ييانوا Iا $(يشاب ه/شاد >يU رد يداش و شوخ ياEIور 4راوديما و
$$$ا5ش )يا3ر Kروص رد $$$(ي/2ر- (ي5#A ام $$$نيش ي5ن 4رحم (Hب اA ود ا5ش $$$ام
V`م (Eاب نينو/ب هك (ي'ك يرا* ا5ش هساو (/يمرحم ي هبgخ هي $$$نومدوخ دM! )Lو
$ني'ك ي-دنI ردارب و رEاوخ
J),- %رخaاب $دي0ك يEآ
هك نيا نودب و دI fU ار >يا8/يU )0&نا hون اب 8مرE $)خادنا ريI هب رس يروس
وA 7يراHL ياLآ يدرك رC2 ي1 نم دروم رد +ديسرU )يناب#! اب .دوش د'لب >يادص
74راد ر\ن Kر/خد هب نم ي'ك يم رC2
هنوخ هي وA يلو $4رادن ندI )5HA د#L
<
=صا نم $هن هن +),- ي&1اR/سد اب شروك
شرس يرسور ?ش اA eبص هك هنوA ي5ن $هشاب )"ار داوخ يم يروس %رخaاب $(يا
$ه'ك
7ه'ك شرس يرسور هك 4ا هنوخ ?ش اA eبص نم ه&م +9
هنوخ نوا وA ه&يم يE .%ا&باوخ 4ريم (&يم نم يE +),- شردام هب و )0-رب د:ب
7(&ب دياب ي1 نم .cاوس ريI نرب يم و5/ي#@ش يرو'يا ي/Lو $ي/"ار
ZM2 Jني5E .ي'ك يم اwما هي ZM2 وA $ه/,ي5ن هك يLا,Aا +),- ي&1اR/سد اب =Hش
$$$4ديما اH'A .ي'م رDU وA $)5'يبب هMيLد د'1 يIور %دش را_ب اwما هي )5يL هب
رد ?ش اA eبص >3و! .(ن8ب 4راك و eير,A Iا اE ه:5* 4ا5A 4دب cوL نم ه-ا +9
رس 4اوخ ي5ن نم نو* اLآ 7نيراديمرب ام VXك رس Iا )سد 7هل" (شاب ا5ش )مدخ
$(0ب داماد و 4ر_&ب (Aاحير,A 4ا5A Iا ينوو*
يم ZM2 نم .fC!رب $ي'ك bاودIا يروس اب (&ي5ن هك نم .نا* 8مرE +),- شروك
هك )Dين )سرد هك نيا ر;اخ هب $4درم ]ر" ر;اخ هب ZM2 $يشاب شردارب 4اوخ
وA Kردام ه-ا .%دنو5ن )'/2ر هب ي8ي1 .ه/ش_- نوا Iا $(ي'ك ي-دنI هنوخ هي وA يرو'يا
$هنوم يم cد هب KرD" ر5! هي هك )/'يبن (Aدم نيا
يا3اMA ه0يم 7ياوخ يم ي1 ادر2 .Kدوخ ي&يم Iورما .Kردام ي&يم Iوريد +9
7ي&ب نaا ني5E (/يرخآ
Jنا*8مرE )Dين ا3اMA نيا +9
$(/Dين وA نا* نم $نا*8مرE و&ن ردM'يا +9
$$$4رDU نيبب +9
$(/Dين (E وA رDU +9
نم .نوم ه2ر; ود ي هL=! Iا اد* $(ي'ك bاودIا (ياوخ يم Kردام و نم x8مرE اLآ +9
و يردبرد و يشودب هنوخ Iا هك 4ري&ب %دH! هب ور Kردام V,CA )يلو[Dم 4اوخ يم
نم هب VباMم رد داوخ يم (نوا و 4دب >Aان هناو/0U نودب و اH'A نI هي درد Wي و را8E
هي نيا نياربا'ب $(ي'ك رU شروw" اب ونو5ي-دنI y=خ هك ه'ك W5ك 4ر/خد و ومايnاH'A و
هل"رم نيا هب اA (يدنور_- رس Iا ور يدايI K=C0م ام $)Dين هبنا* Wي <ا2رص يا3اMA
هب Kردام هك يياHي/@س )مر" هب و نCن يشارA cاCشا ('ك يم >Eاوخ $(يديسر
$ايب %اAوك .%دش V5ح/م وA ر;اخ
7(ناخ يروس هي1 ا5ش ر\ن +ديسرU %دنz رsب ي'حل اب )0-رب 8مرE
cاس %دIاي +),- .دري&ن ار >يول- {dب ديشوك يم هك يلا" رد $درك د'لب رس يروس
Iا يا هشو- (نوA يم يرو'يا aا" $)شا_- >لايما ي ه5E يور اU نم ر;اخ هب اباب
$(ي3ار .('ك نارب* وشا/بحم
ي5ن ]ر" ه&يد ('م fU +),- و )خادنا ريI هب رس $دوب %دروآ (ك يليخ 8مرE <ارEا6
$(نI
$درك |ي .نيرو@ب نييامر,ب Jهكرابم +),- و در02 ار يروس )سد kوش اب اباب
Jدروخ >C1وك نابI هب شا هشو- هك درب ور2 >'Eد يوA نا'1 ار ا8/يU vل`م يروس
هب .دوش نايا5ن >Aروص يوA شر}ا هك نيا نودب ار >wdب درك ي:س و دI ي-ر8ب Iا-
ي5ن يلو $دن8ن ]ر" دمآ >يU ه1رE دوب %داد cوL شدوخ هب $دEد ور2 ي/@س
$د'ك يم ينابرL (E ار وا اباب )Dناد
ttttttttttttttt
bاودIا نا/DباA نا5E هك )شاد رارصا اباب يلو $دوب شدوخ bوا يوA )كرش ياEراك
شا هناخ رويرHش ي ه5ين اي و درب يم aاب ار %را*ا اي دياب (E =Hش هك < اصو#@م $د'ك
$درك يم هيل@A ار
>لياسو (ك (ك .د:ب ياEIور ي; $دوب ه/شا_&ن >يارب يدايI ي هي}ا}ا يشودب هناخ
نا'X5E يروس اما $دشاب iلخ شوخ و نابرHم يروس اب درك يم ي:س $دروآ يم ار
$دوب Kوا,A يب
ي5ن ]ر" دايI ر&يد (E اباب اب ي/" $)ش_- يم ر@/سا و S=ك اب >ياEIور ر/0يب
)Lوريد اA ?شرE $دشاب ه/شاد وا هب يH*وA )صر2 هك دوب نآ Iا ر/لوd0م (E اباب $دI
ي2ا3ا Vياسو $درك يم ?Aرم ار =Hش ي هي}ا}ا هك نيا اي xدوب يراك ه2ا3ا cوd0م
$د'يXب دوخ يا*رس cIاU V`م ار 8ي1 ه5E درك يم ي:س و درب يم نوريب ار شدوخ
راC1 دياب )Dناد ي5ن يروس aاو $درك ),لا@م ي5سر ن0* اب =Hش هنا/@بشوخ
$درك يم mوHA SاD"ا يسور! Sابل يوA =Hش (DA Iا $د'ك
رويرHش Vnاوا .د:س |يراA Wي رد هك نيا اA $د'/شاد %ري^ و راك و ديرخ cا" رE هب يلو
<ا:5* $دوب %دمآ دوب %دش ربخ fكرE ناراC5E و 4اوLا Iا $د'/شا_- ار رwحم رارL %ام
دود" OP $دندش يم ر,ن
$دوب %ديرخ يCشرI Kاوارك و نشور يبآ نEاريU اب يCيش يا همروس راولش )ك اباب
$دوب %ديشوU يي=; cاش اب يد'لب يريش يو/نام (E =Hش
ه5E .ينا/ك >,ك اب %ار5E .يا %دI %ر- يرسور و %داس راولش و %اAوك يو/نام يروس
ي %دامآ ?5ب Wي هيبش شا ه/2ر- و (Eرد ي ه2ايL $دوب %ديشوU Kام يبآ Yنر هب
$دوب را,نا
$در_&ب )DناوA ي5ن >RيA و )س~ Iا دوب ه1رE $دوب ينديد (E 8مرE راCبل; ي ه2ايL
و يا %وHL ياHgخ اب 4رك ي هناخراH1 نا/ك نEاريU اب و يا %وHL يل hرام راولش Wي
ياH'ي/سآ يدو'0خان Iاربا )H* يلو $دوب يا %وHL ري* >ياH0,ك $دوب %ديشوU 8مرL
$دEدب ي5سر ري^ )لا" >سابل هب اA دوب %دI اA رود د'1 ار >'EاريU
ار هبgخ .دوHش KداHش و ني2ر; )يا3ر 4=!ا اب و درك %دامآ ار >C/سد و ر/2د دLا!
ينا501 اب شروك $دروآرد (E (nاد دM! هب ار =Hش و شروك و دناوخ )nارL اب
$دش %ريخ .دوب ه/خادنا V- >ياE هنو- اEر/خد V`م هك =Hش هب نا0خرد
7ني/شاد (E ه&يد دM! هي ا5ش +ديسرU دLا! د:ب ه\حل د'1
$هلاسود ي هdيص هي $اLآ bا" هلب +),- ي&1اR/سد اب شروك
7نوAدوخ هساو +ديسرU و درك %ا&ن ار وا >C'ي! يaاب Iا دLا!
$4ر/خد هساو $اLآ bا" ري@ن +9
و دوب %دا/Dيا kاAا ي هشو- يروس $دروايب ول* و د'ك اديU ار يروس اA )0-رب د:ب
$درب دوخ اب ينابرHم اب و )2ر- ار >يوIاب اباب $دوب %دI هيCA راويد هب ار >ياU Wي jك
ي %رH1 هب يEا&ن $دوب %دنام وا )يا3ر ZM2 و دوب %درك )يا3ر 4=!ا 8مرE ايو-
J7هن (&ب +درك رC2 و )خادنا 8مرE ي&'س
)يا3ر دوب روبم رس رخآ
<
aا5/"ا و دا/2ا يم F5* يوA شد:ب هك يا هلولو ي هلصو"
نوريب kاAا Iا )!رس هب و داد ار هلب cوا cاوس نا5E رد يمارآ هب $)شادن ار دEدب
$دمآ ي5ن د'ب >Cشا $دش ر,'م و درك اديU يAولخ ي هشو- ه1وك يوA $)2ر
ار ه5E و دمآ نوريب )ي:5* %ار5E %رخaاب (E اباب $)2ر- 4ارآ ي5ك )!اس (ين Iا د:ب
$درك Kو!د نارو/سر رد راHن ]رص هب
شا ي'يب هب $دناشوRب ار >مرو/م ياH501 هك دI Tر8ب يبا/2آ W'ي! Wي يروس
$دناشوU ي5ي=م ~ر اب ار >ياHبل و دI ردوU ي5ك
ديارU $)سانوا 7يايب =Hش نيشام اب وA ه0يم 48ي8! +ديسرU يمارآ هب اباب $دمآ ول*
$%ايس
$ي'ي0ب ?M! ينوA يم +درك ه2ا3ا ?ل ريI شر/خد (Eرد ي ه2ايL نديد اب
$دش نداد Sردآ cوd0م و )2ر نانا5Hم ]ر; هب شدوخ (E د:ب
نيشام يوA ار شدوخ $درك Iاب ار ?M! رد $)2ر %ايس ديارU ]ر; هب )يناب#! اب يروس
$ديبوك (Hب ار رد و )خادنا
$يبوك يم (Hب يرو'يا هك )Dين Kاباب نيشام رد نيا JيE +),- )نو0خ اب 8مرE
$دادن يباو* و دنادر- ور يروس
$دند8ن ]ر" (E ه5لك Wي %ار 4ا5A
دراو )!رس هب (E د:ب $دش %دايU و ديبوك (Hب ار رد (EIاب يروس دنديسر ي/Lو
$دو'0ب ار 8مرE د'ل و ر^ اA درCن ربص و دش نارو/سر
دوب ه/D0ن 8يA hون ي'يب اب نI Wي شرا'ك $)D0ن ديسر 8يم رس هك يلد'ص نيلوا
(,سا/م Kارب <ا:Lاو +),- و دI aاب ار شا يD'U W'ي! نI $دوب اباب ياEراC5E Iا هك
هXب هب $نEاوخدوخ < ا:Lاو ادر5نوو*ان نيا 7ندرك وراك نيا وA اب يM" ه1 هب $نو* يروس
7%درك راك ي1 وA KاساD"ا اب ه5H2 ي5ن ي':ي $ن'ك ي5ن ("ر (نوشدوخ ياE
هك %راد ي1 هCينI نيا ه&م aا" J%درك e/2 و/سروا را&نا $%ديم (E ي8U ه1 Jنك شا&ين
$$$شا هنوخ وA %رايب ور هCينI هنو/ب اA %دI >يAآ و بآ هب وشر&ي* ي %راU يرو'يا
Wي يروس $)شا_- 8يم يور ار ا_^ >يU )مدخ >يU $د8يم ر^ %رس Wي روg'ي5E نI
يم ار cا&'1 يEا- $دش نآ اب يIاب cوd0م cا&'1 اب و دي0ك >يU )سام هساك
$ديDيل
يCشا ه1 و يديود نوريب يرو* ه1 )نداد هلب Iا د:ب 4ديد نم aاو +داد همادا نI
نيشام وA ني0ب ه&يم ه/0-رب درمان $ه/M" ي&ب ي1رE $هnوA اب i" <ا:Lاو $ي/@ير
ه1 هموناخ نيا و&ن $يديبوك (Hب و0'يشام رد يدرك بوخ $ه0ك ي5ن (/لاخ J%رDU
$ندرك وA اب دوب يراك ه1 نيا $دش بابك Kارب (لدJ%ديد ور ييا8ي1
$)0- ي5ن >نابI اما Jييو&يم ام نابI Iا ن@س انا* ديو&ب )ساوخ يم يروس
4ا5A درك يم SاD"ا يروس $),- يم و ),- يم ه,Lو يب نI $دوب نيياU شرس
SاD"ا $)سا %دروآ نابI رب دوب %د8ن اباب هب 4ار/"ا و هL=! ر;اخ هب هك يياH2ر"
دوب %دش بوخ >لا" ردM'يا .د'/شا_- 8يم يور ار راHن ي/Lو %رخaاب $درك يم يCبس
+د8يم ر^ )شاد (E Iو'E نI هك د'1رE $درو@ب يل#,م بابك ول1 هك
ي5ن هgيلس هCينI $هي8ي1 بوخ (/لاخ $دايم (يا %و0! ه1 Jور =Hش نيا نك شا&ين
و 4رش اباب $ه5E (01 ول* يمو5! Zيحم Jهك )Dين هلاس fيب ر/خد هي ه&يد ه-
JJادخ ور وA نك شا&ن %ا %ا %ا JJرCش وA اي"
نيا ه'Cن +درك رC2 ناH-ان يروس $دوبن نك cو نI $)2ر- يم شا %د'خ (ك (ك يروس
يم يدوD" =Hش هب aا" و دوب %د0ن i2وم اما ه'ك روA ار اباب ه/ساوخ يم >لد نI
J7ه'ك
نيا ه-ا $)خادنا وا هب eير,A رس Iا يEا&ن يروس $ديسر يم ر\ن هب روg'يا هك <ارEا6
ديد'خ يم >/سد Iا اEIور ردM1 درك يم bاودIا اباب اب ن
>يول- Iا ي/"ار هب ا_^ هك دوب )Lو يليخ Jدروخ (E ار رسد و يا1 ي/" يروس
%ديسر aا" $درك يم ر^ر^ نا'X5E (E شردام Iا ر/نابرHم ي هياد $)2ر ي5ن نيياU
JVيما2 و W2 ي هيMب و fينا ه5! هب دوب
$د''ك hرA ار نارو/سر دنداد )يا3ر اHنا5Hم هك دوب (ين و راH1 )!اس دود" %رخaاب
نديسرU )5"I ي/" يروس هك• يروس ديد* )سود $دندمآ نوريب (ك (ك ي&5E
هك Kاباب نيشام وA نم Wل,; +),- هناIوDلد ي'حل اب €Jدوب %دي0Cن (E ار >5سا
Kدوخ يا* ور هCينI نوا ينوA يم ه&م .%دب %Iا*ا هك (3ر2 هب $ي'ي0ب ينوA ي5ن
<
=صا $)مدرب يم 4دوخ (/شاد نيشام نم شاك JهAاباب ي %درك8ي8! ه&يد aا" 7ي'يبب
7يشاب نم نو5Hم ?0ما ياوخ يم ناE $هنوخ )مربب (/DنوA يم شاك
نو/يدرد5E Iاربا Iا ايند هي $(0ي5ن ("ا8م نو'5م هن +),- و دI يد'@بل يروس
$(نو'5م
رد $)2ر 8مرE نيشام ]ر; هب .اباب ي %راشا نودب هك دوب %دش ~راش ردL نيا (E د:ب
>Eا&ن %دمآرد هLد" Iا نا501 اب هك شديد* )سود يارب ي/سد $درك Iاب ار ول*
هب نانI د'@بل و )Dب ار رد )5ي=م اب (E د:ب $دش راوس )2ار6 اب و داد ناCA درك يم
يباD" >ب:A Iا و ديياU يم ار نI Iو'E (01 ي هشو- Iا $)0-رب 8مرE ]ر;
$)شادن ار ندروخ ه#^ ه5E نيا شIرا JJايند cايخ يب $درك يم eير,A
7%داد )ي8dم و0/Dش يبايسار2ا Sد'Hم +ديسرU .د'ك >Eا&ن هك نيا نودب 8مرE
7هموناخ ني5E ي':ي يبايسار2ا Sد'Hم +9
Kا هحAا2 .ي/,يب شا2ر" ري- ن,لA ياU ه1 و <اروw" ه1 هك يا هنوويد نو5E ي':ي +9
JSا %دنوخ
$('ك >gيخ ي5ك هي )ساوخ (لد ZM2 $دوبن دب ه:2د نيا هن +),- و ديد'خ يروس
JJ7يدرك +9
JJ4رو* ه1 +9
(E د#Mم هب نديسر اA و دا/2ا %ار و دي0ك يEآ ZM2 8مرE اما $ديد'خ >^ >^ و
$د8ن ي2ر" ر&يد
$دروايب aاب ار >ياE هيدE هك د'ك >C5ك اA )ساوخ 8مرE Iا =Hش هناخ رد يول*
يم هناخ رود %دI kوq اباب $دش >LاAا دراو و )2ر aاب يCي اA ود ار اE هلU (E يروس
يم هك يDك نيلوا هب >LاAا يوA Iا $دنا5ب هناخ )شادن هلصو" يروس $)0-
نيبب $$$7يبوخ $نو* نيرDن 4=س +),- و دI YنI دوش بارخ شا هناخ )DناوA
$4دموا نم Jبوخ ه1 $$$7ياوخ ي5ن نو5Hم ادر2 ي هناحبص و باوخ و 4اش يارب 48ي8!
هب ي:يرس ي هس وب $دمآ نوريب kاAا Iا و درك يا هDيك يوA ه2ا3ا Sابل )سد Wي
?0ما نيدب %Iا*ا ه-ا $هشاب نو/كرابم يليخ ?خ +),- د'@بل اب و دI شردU ي هنو-
$نيرDن >يU 4ريم $(شابن نو/5"ا8م ور
$$$هخآ يلو +9
$4ايم eبص ادر2 $>0يU 4رب %درك >Eاوخ SاH'A نيرDن $نو* اباب %رادن هخآ يلو +9
$B2ا"ادخ نو* =Hش $)نوبرL
?ش $شويراد >يU 4ريم نم نامام +),- و )2ر رد ]ر; هب (E 8مرE FLوم نا5E
$4اي5ن
$%ر_&ب شوخ +),- ي-د'مرش اب =Hش
7ينوسرب (E ور يروس Kار رس ي0Cب ي/5"I هي ه0يم +),- شروك
bراخ >لابند هب يروس $),&ن ي8ي1 يلو .در02 (Hب ي/يا3ران اب ار >ياHبل 8مرE
اب 4دوخ $(0ي5ن )5"ا8م نم +),- يروس هك دوب )"اران ردM'يا 8مرE ي %رH1 $دش
$4ريم ور/م
$)2ر ]ر" نودب و داد ناCA يرس 8مرE
$دش >/سود ي هناخ دراو د:ب )!اس (ين و )2ر ور/م %ا&/Dيا اA pر" اب يروس
ي هليسو )ساوخ ي5ن >لد $ديو&ب ي8ي1 يDك هب >لددرد Iا دوبن رارL يلو
ه1رE درك ي:س و دش دراو د'@ب و&ب اب fU $دو0ب >نaاس و نD5E ر@D5A
$د'ك شومار2 دوب شرس )0U
),يش ه/,E رد ?ش هس و دوب را/سرU (E شردام $دوب راك ?ش
<
aوصا نيرDن ردU
Iا* Y'E آ .(يDن شرEاوخ %ار5E هب نيرDن و يروس $دوبن (E ?ش نآ $)شاد
$دي#L ريم راو هناويد يروس Jدن دي#L ر و دنديبوك و دندI eبص دوخ اA .د'/شا_- يد'A
يم يلاخ شا ه,Lو يب Kاكر" يوA ار >ياE ي/"اران و )يناب#! و pر" 4ا5A را&نا
يروس $درب نا0باوخ .دندوب %دI ا* دوب )Lو يليخ هك (يDن و نيرDن دوI eبص $درك
>ياHCشا $)D0ن يا هشو- $درك يم j:3 SاD"ا و %دش ه/Dخ (ك (ك (E
$$$دش يرا* >ياE هنو- يور ادص يب و 4ارآ
اE هلU .درك يم يIاب شديلك ه/سد اب هك روgنا5E $ديسر هناخ هب هك دوب رH6 Wيد8ن
يوA ار ديلك $درك Wش هك دIاد'يب رد يوA ار ديلك )ساوخ نا5AراUآ رد يول* $)2ر aاب ار
$دI YنI هب يU رد يU ي هبر3 هس )سد jك اب >ياHي&Xب V`م $)شا_- >بي*
$ديد'خ cد هA Iا >نديد اب و درك Iاب ار رد اباب
يياباب 4=س +9
7يبوخ $48ي8! 4=س +9
7يبوخ ا5ش $%رآ +9
بآ ناويل هي درك SاD"ا =Hش نديد اب (EIاب اما .)شاد ار شرا\/نا هك يدو*و اب
هب $دC0@ن >بل يور %د'خ درك ي:س يليخ $)سا %دش يلاخ شرس يور درس
وليك )Dيب %د دو*و اب هك يLاzرب 8مرL •اA Iا $داد ار >مر- Wيل! و 4=س باو* )5"I
$دماين >شوخ GيE .دوب %ديشوU نIو ه2ا3ا
هك نوريب $دندI >يادص راHن يارب د:ب ي/!اس (ين $)2ر kاAا هب و )خادنا ريI هب رس
)"ار >يول* Iو'E $)0-رب $دي0ك يEآ $دوب 8مرE $داد باو* $دI YنI نو,يآ .دمآ
اE هلU يaاب %IاA هك 8مرE $درك Iاب ار نا5AراUآ رد و )خادنا شرس هب يلاش $دوبن
$دش دراو (خا اب (E د:ب $درك يم=س ?ل ريI و )خادنا وا هب يEا&ن (ين .دوب %ديسر
%رH1 $دش ندروخ ا_^ cوd0م KوCس رد د:ب و درك 4=س ZM2 (E شردام و اباب هب
ي'حل اب =Hش هك < اصو#@م $)شادن ير/Hب cا" (E يروس $دوب راCبل; و (Eرد شا
هك 8مرE 7نو* يروس يري&يم ور ار1 Jاو +),- .د8يم (Hب ار يروس cا" هك هناردام
$ه&يد راد شرب $ولاش نيا رادرب Jه&يد )Dين 4رحمان )Hب
$48ي8! هشاب )"ار را_ب +),- )5ي=م اب شروك هك درادرب ار cاش درك ي:س شدوخ و
$%ري&يم ور شIا يروس هك ه/"اران 7هب_:م 8مرE ي'يب ي5ن .نا* شروك هخآ +9
>ليلد شاك يا +),- )ساخ يمرب رHL هب هك يلا" رد و دI fU ار >باM0ب 8مرE
$دوب نيا
و )2ر 8مرE ي هLدص نابرL هك fب )0ك ار شدوخ =Hش Jنك >/سرد و ايب aا"
(E %رخaاب $ددر-رب 8يم رس د0ن ي3ار 8مرE $)شادن يا %ديا2 اما xدرك يEاوخر_!
رخآ داد )يا3ر هك دوب نيا ن/@ير نابI ه5E نآ Iا د:ب =Hش )يM2وم اH'A و )2ر نوريب
$ددر-رب ?ش
ZM2 (E 4اش )Lو $دماين نوريب 4اش )Lو اA و )2ر >LاAا هب ا_^ Iا د:ب (E يروس
$درب >باوخ %رخaاب (E د:ب $درب >LاAا هب ي'يريش ي5ك اب و )@ير ريش ناويل Wي دمآ
نوريب رد Iا و دندروخ هناحبص =Hش و اباب اA دي/ل^ >/@A يوA ردM'يا د:ب Iور eبص
$درك ي\2ا"ادخ وا اب و درك يروس kاAا يوA يرس ن/2ر Iا VبL اباب ه/بلا $د'/2ر
هب (E Iور هس ي/" هك %دوب %در02 ردM'يا )كرش ياEراك هك نيا Iا داماد و Sور!
$دوبن يا %را1 cا" رE هب يلو $دندوب رCU يليخ .دنا %دادن ي#خرم اHنآ
$دوب %دش ه/Dخ باوخ )@A يوA ندنام Iا ر&يد $)ساخرب يروس دش ه/Dب هك رد
نديد اب $دمآ نوريب باوخ Sابل و %ديلو~ ياEوم اب د'Cب ه'يآ يوA يEا&ن هك نيا نودب
8مرE $دي0ك يEاAوك ‚ي* هك دروخ ا* ردL نيا cاE Zسو ا'شآ ناد'1 هن ي ه2ايL Wي
$ه'Cب راCي1 و/5H,ن ياباب نوا (&ب ادخ يا +دير^ )يناب#! اب $درك وا هب )0U و ديخر1
$ديبوك >لاب يور )0م اب و )خادنا )@A يور شدوخ $)0-رب >LاAا هب يروس
$شاب )"ار $4اي5ن ?ش رخآ اA $نوريب 4راد نم +),- رد )0U Iا 8مرE د:ب ه\حل د'1
$4رب رAدوI eبص ('ك يم ي:س ('يا Iا د:ب
$درك lو! Sابل $)ساخرب %رابود اA دي0ك cو; يAدم .دي'ش ار رد يادص هك راب نيا
نيا يوA <ا5/" .دورب ي8Rشآ S=ك هب دوبن رارL ر-ا $دمآ نوريب و دI هناش ار >ياEوم
>مارآ يليخ هك دوب نيا ي8Rشآ S=ك يبوخ يلو $درك يم kد ه#^ Iا يراويدراH1
$دش ر/Hب >حبص ي ه/@ير (Hب cاو"ا و cا" هص=خ و ر@/سا هك (E د:ب $دوب >@ب
$دوب ه/Dخ يباD" ديسر هك بور^
tttttttttttt
4وس cاس يروس $دش Vيg:A را1ان هب ر@/سا و ي8Rشآ S=ك $دش Iاب اE هسردم
Iور رE هلاس د'1 Kدا! iب; $دوب هسردم رH6Iاد:ب (ين و ود اA eبص $دوب نا/سريبد
Iا VبL $)سا %ديسر (لاس شر/خد هك دوش ن[5gم اA د8يم YنI اباب هس )!اس
شومار2 ار >5سر =Hش نديد اب اباب هك درك يم رC2 ي'يبدب اب يروس .Iور نيلوا
%درCن شومار2 اباب هنا/@بشوخ اما $د'ك يم ‚يرد شر/خد Iا (E ار ن,لA Wي نيا و %درك
داIآ )Lو هك يروس $دش mورش شا هنا/سود ياH',لA .هسردم Iور نيلوا Iا و دوب
$درب يم ار K_ل )ياHن هMيLد د'1 نيا Iا دن8ب ]ر" )"ار اباب اب هك درك ي5ن اديU ير&يد
tttttttttttttt
ه5ين Wيد8ن .دوب %داد هك يلوL iب; 8مرE $)ش_- يم اباب bاودIا Iا %ام Wي Wيد8ن
نيا يارب شردام Kو!د و رارصا $د8يم نوريب هناخ Iا eبص ),E Iا VبL و دمآ يم ?ش
8مرE ي هL=! دروم ياEا_^ =Hش ?شرE $)شادن يا %ديا2 دشاب ناشرا'ك 4اش هك
يا هناHب hدنا هب 8مرE اما $ديايب رHم رس شرDU هCلب )سارآ يم و )@U يم ار
$درب يم %ا'U راويد يشو- هس رس >باوخ )@A ي هشو- هب و د8يم fU ار >باM0ب
$د0يم يIام يايند kر^ و )شا_- يم >ياU يور ار >UاA ?ل
Iا ار KاH*وA يكروI د'@بل Wي اب درك يم ي:س اما $)شادن ير/Hب cا" (E يروس
$)شادن ار =Hش ي هلصو" $د'ك رود شدوخ
هب ار وا روا0م Wي ي هيصوA هب و دش ه/Dخ 8مرE هب ه*وA ه5E نآ Iا =Hش %رخaاب
$)شا_- دوخ cا"
cاحشوخ >ندمآ Iا Kدش هب هك =Hش $ديسر %دIاي )!اس Iا VبL 8مرE < اLا,Aا ?ش نآ
ادر2 يارب دوب ه/2ر- (ي5#A $درواين شدوخ يور هب هك درك يم ار >ش=A 4ا5A .دوب
دروآ cاE يوA ار %دش %دامآ داوم $د'ك )سرد ي8يربA ه/2وك .اباب و شدوخ Vيم هب ?ش
$د'ك در- ار اHنآ اA
.ييا'شآ WيIوم ندي'ش اب $دناوخ يم Wي8ي2 >LاAا يوA يروس $دوب نشور نوي8يولA
%ديد ا5'يس يوA اباب اب ار (لي2 نيا $دمآ نوريب >LاAا Iا و درك اEر )@A يور ار با/ك
هيMب هب ه*وA نودب $)D0ن Vبم يور $دوب ه/ش_- شوخ %ر,ن ود شدر- نآ ردM1 $دوب
$دش %ريخ نوي8يولA هب
iشاL >/سد Wي $د8يم (E هساك يوA ار >ي8بس و هRل و rنرب )شاد Iو'E =Hش
%ا&ن درك يم ي:س يروس $دوب %درك هMل" اباب ي هناش رود ار شر&يد )سد و دوب
هناش رود ار >/سد (E اباب د:ب هMيLد د'1 $درك يم mوHA SاD"ا $دوب ر*8'م $د'Cن
$دش ندI (E cوd0م و )2ر- ار iشاL و )خادنا =Hش ي
ي,يلCA=ب اب Iو'E $)0-رب >LاAا هب و )ساخرب ي/"اران اب $درواين )Lا; ر&يد يروس
اباب .درك رC2 ه\حل Wي $دش ه/Dب و Iاب شرس )0U رد هك .دوب %دا/Dيا kاAا Zسو
ه\حل د'1 8مرE $)خادنا ريI هب رس $)2ر او 8مرE نديد اب اما $دروايبرد >لد Iا اA %دمآ
هب و )D0ن >/@A يور و دI را'ك ار >0لاب و دمآ ول* د:ب $دا/Dيا شرس )0U يا
$دي0ك cد هA Iا يEآ و دش %ريخ jMس هب .درك F5* ار >ياEوناI $داد هيCA راويد
ار >ياHنرآ و )D0ن )@A ياH/نا يروس $دوب %ديبD1 راويد هب )@A lر! ZM2
$شا %درك %ر- ياH/سد يور ار شا هنا1 و )شا_- >ياEوناI يور
$('ك يم Kدا! يك (نود ي5ن +),- يرو@لد اب و درك Iارد ار >ياU 8مرE
يايب اA .هبوخ ):3و هك وA +داد باو* .دوب ه/خود (01 شر2 هب هك روgنا5E يروس
$(نو0نو5Hم اEaا" aا" 7ي1 نم $ه/'/2ر )Lو ي'ك Kدا!
$ي/2ر و يدرك bاودIا 4دياش 74ول:م اك Iا +),- و )خادنا aاب يا هناش 8مرE
$نك (لو 7(/,يب %ا1 هب هلا1 Iا 7('ك bاودIا +9
7يراد )سود Wي8ي2 +درك lو! ار vحب و )شادرب ار Wي8ي2 با/ك 8مرE
cاس هس نيا وA هك (يراد ]رخ8م ريبد هي $هن +داد باو* و درك ي'م و نم يروس
$%ربب aاب وشاHيلوبL دصرد هك %ديم %ر5ن يCلا (مرA رخآ $(/2ر&ن داي شIا يXيE
7ي'ك راCي1 ياوخ يم روC'ك هساو +9
$دايم 4دب Wي8ي2 Iا $('ك رC2 >Hب داوخ ي5ن (لد
<
=صا $(نود ي5ن +9
7Wي8ي2 ي3اير يايب يدوب روبم +9
$),- اباب +9
.ه0ن Sد'Hم شر/خد ه-ا aا"+),- نا'ك ر^ر^ $داد نوريب ار >D,ن pر" اب 8مرE
7هنو5يم Y'ل )Cل5م نيا
7يراد Sود Wي8ي2 7ي1 وA $(نود ي5ن +9
$داي5ن 4دب +داد باو* .د8يم kرو ار با/ك هك روgنا5E 8مرE
7يدب eي3وA 4ارب ور يلوا Sرد ه0يم +9
د:ب $د'ك اديU يروس ي %Iادنا هب راويد را'ك ييا* اA دش ابا* )@A يور ي5ك 8مرE
$همداي ردM1 ('يبب ايب +),-
و دوب %درك F5* شدوخ Kدش هب $)D0ن شرا'ك و )شادرب ار >5لL و ر/2د يروس
د'1 يروس هك دش نداد Sرد cوd0م يا يلايخ يب نا'1 اب 8مرE اما $دوب )"اران
>ياU يور ار شر/2د هك يروس و ),- يم 8مرE $دوب %دش Wي8ي2 kر^ د:ب ه\حل
و درك يم hرد ار Wي8ي2 ي5ك )شاد %IاA $)شاد يمرب )شادداي د'A د'A .دوب ه/شا_-
$دوب >@ب K_ل يليخ ندي5H2 نيا
يCي نيا نيبب درك %راشا 8مرE .درك يم )شادداي )شاد هك يروس Sرد نيب
$$$هل[Dم
8مرE و درك يم )شادداي .دوب 8مرE ]ر; هب هك شر/2د ƒ1 )5س )شاد يروس
$درك %راشا ر/2د )سار )5س هل[Dم Wي هب و درك در وا ي هناش يور Iا ار >/سد
اباب و دش Iاب
<
=ماك kاAا رد ه\حل ني5E رد )سرد اما $)شادن (E ير&يد د#L GيE
نا'1 اباب %ا&ن $درك د'لب رس يناب#! و %دروخ ا* 8مرE $درك نا0Eا&ن hا'بw^
%دنام bاو و bاE يروس $)ساخرب ا* Iا و درك KرU ار با/ك 8مرE هك دوب 8يمآ >نIرس
ي5ن ار )يناب#! ه5E نيا Vيلد يروس و دي0ك يم هل:ش 8مرE و اباب ياH501 $دوب
ي8ي1 هك دوب يناب#! ردM'يا يلو $نوريب ورب هك درك 8مرE هب يا %راشا اباب $دي5H2
روI هب =Hش هك دورب نوريب هناخ Iا )ساوخ يم $)شادن ير/Hب cا" (E 8مرE $),&ن
$)شا_&ن و )2ر- ار >يول*
$باو@ب ري&ب ه/Lوريد +),- د'A ي'حل اب (E يروس هب اباب
$دش باوخ ي %دامآ ي/"اران اب و )شادرب نيمI يور Iا ار >با/ك $)ساخرب يروس
و )سد و ديشوU Sابل )!رس هب $دش راديب ريد (E eبص و درب >باوخ ريد ?ش
نيا شديما اH'A $دوب (Eرد و نار&ن (E هسردم يوA $دI نوريب هناخ Iا و )Dش ييور
Wي8ي2 ريبد اما $دEد يم نا0ن يدوخ راب نيلوا يارب Wي8ي2 S=ك رس Iورما هك دوب
Vح'م ار S=ك ه/ساوخ ادخ Iا اE هXب .د'/شاد شIرو (E رخآ YنI ود نو1 و دماين
ييا* هب نا0'/شاد ه&ن يارب (6ان Sا5/لا و رارصا $دندI نوريب هسردم Iا و دندرك
$ديسرن
و د8يم د&ل يلاdشآ اي %8ير&'س رE هب %ار رس $)2ر هناخ ]ر; هب يناب#! يروس
Iاب ديلك اب ار رد و )2ر aاب )نو0خ اب ار اE هلU .ديسر ي/Lو $درك يم يلاخ ار >صر"
>,يك .درك يم ر^ر^ ?ل ريI هك يلا" رد $درك mورش رد 4د نا5E Iا >صر" Iا $درك
نآ Iا د:ب و ه:'Mم د:ب $دش باAرU يا هشو- >ياH0,ك Iا ه&'ل رE د:ب $)خادنا ار
)@A يور ار >يو/نام و درك Iاب د&ل اب ار >LاAا رد $دروآ رد هك ديسر >يو/نام هب )بون
$درك KرU
7هAربخ ه1 ر/خد JيE +),- شرس )0U Iا ييادص
8مرE ي ه'يس يور Iا ار >Eا&ن هك نيا نودب و )0-رب نا8يوآ ي ه1ول و ?ل اب يروس
$4=س +),- .دروايب رAaاب
7ه/1 $4=س Wيل! +9
$دموين Wي8ي2 ريبد +9
7هي1 Kا ه#^ .يدش cاي@يب ور هسردم Jhرد هب ?خ +9
هيب'A %درCن راك ر;اخ هب .4دوب %دنوخ Sرد ه5E نيا نم يلو +),- )يناب#! اب يروس
دموين اما $(0يم iيو0A هسردم وA .دوب شوخ (لد .4دوب %دش ن
+ديسرU شا %د'خ نيب 8مرE $درك >Eا&ن Kري" اب و درك د'لب رس يروس $ديد'خ 8مرE
7ي'ك يم %ا&ن يرو'يا ار1 7هي1 ه&يد
$يد'@ب يدلب (/Dنود ي5ن +),- ?ل ريI و )خادنا ريI هب رس $)2ر ور Iا ي5ك يروس
JJ7ناE +9
$$$يXيE +9
ي0,كا* يوA ار >ياH0,ك $د'ك F5* ار >ياHيراك uولش اA دش در )!رس هب د:ب
رد بو1راH1 هب 8مرE $دش >LاAا دراو و )شادرب (E ار شا ه:'Mم و jيك $)شا_-
ه/2وك وA +ديسرU 8مرE هك داديم ا* ار >لياسو )شاد {dب اب يروس $دوب %داد هيCA
7يراد )سود ي8يربA
يلو $4رو@ب (/DنوA يم دياش )@ير ي5ن شوA %ريش ه5E نيا )نووو* نامام ه-ا +9
$('ك 4د 4دوخ راHن هساو اA هس ود 4دموا هك رH6 .درك داH'0يU (شد:ب $)@ير يليخ
Zسو ار1 وA ي/سار $4رو@ب هناحبص 4ديسرن (حبص $4ري5يم ي&'0- Iا 4راد $iMM!
7يا هنوخ Iور
.4دوب ن/2ر %ار وA )!اس هي هك نيا Iا ري^ $(/0-رب د0ن VيC0A (س=ك <اLا,Aا ('م +9
$دربن (باوخ ?0يد $(باو@ب (ك هي )ساوخ يم (لد $ن/0-رب )!اس Wي
يم ي8ي1 هي نم $هنوخ 4دموا FLوم يب ني0@بب +),- و درك يا يك نEد يروس
$نيرDن >يU 4ريم 4روخ
$ديرU $نك >لو +9
و )شادرب ينان ه5Mل cاX@ي يوA Iا $دش در شرا'ك Iا و )خادنا aاب يا هناش يروس
ني5يس يادص .دمآ نوريب ي/Lو $)2ر 4ا5" هب و )شادرب ار >ياHسابل (E د:ب $دروخ
+درك يم يEار5E هك 8مرE (ب يادص و دوب %ديXيU هناخ يوA (نا^
%دي5ن وب ?ش ه&يد .نم يوب ?ش V-
%دي1 هخاش Iا ور وب ?ش V- يك
و درك Iاب ار fRي1 ه/Dب Wي دناوخ يم Iاوآ هك روgنا5E 8مرE $دش هناخ8Rشآ دراو
ي ه*و- بر اب fيسوس هبا/يEام Wي (E د:ب $)@ير IوDن ]ر6 Wي يوA ار >,#ن
J7ي'ك يم ي8Rشآ +ديسرU ?:A اب يروس $درك يلاخ اHDRي1 يور ار %درك „رس
7ه/شا_ن هنوخ8Rشآ وA وشاU aا" اA )نو*اباب 7هي1 +9
يم ي8ي1 هي نوريب يريم ينو5ب Y'ل .4درك يم رC2 $داي5ن وA هب يلو $$$ار1 ?خ +9
$يروخ
رH6 رس +داد باو* .دي0ك يم ير&يد Iا د:ب يCي ار اEو0ك هك يلا" رد 8مرE
7)ساك %دنر $4رادن uارس ايCيد8ن نيا %85شوخ ري'U و fRي1
يروس $دش اHDيسوس يور ري'U %درك %دنر cوd0م و درك اديU ار نآ FLوم نا5E اما
7يديرخ نaا ور ا'يا +ديسرU
7يديدن $)'يباك ور 4دوب ه/شا_- $4دمويم ي/Lو +9
$4ديدن هن +),- و )خادنا aاب يا هناش يروس
و درك 8ي5A ار 8يم د:ب $)شا_- ر2وركام يوA ار ]ر6 و درك 4ا5A ار شراك %رخaاب 8مرE
$دندروخ ار ناشراHن هك دوب (ين و %دIاي %IاA )!اس $دي1 ار %ر,س
ندرك F5* +),- و داد هيCA يلد'ص ي/0U هب .دوب %دروخ يباD" هك يلا" رد 8مرE
$وA اب ا2ر6 ن/Dش و 8يم
$دوب يلا! $ه'Cن درد )/سد $هشاب +9
Jيدي0Cن ي&'0- ),- .هيدرد دب يMشا! ن/,- +9
fRي1 ياH/كاU و دي0ك cا5/سد ار 8يم يور $دي1 W'يس 4د ار اH2ر6 و ديد'خ يروس
$)@ير نوريب و درك F5* دوب %درك اEر )'يباك يور 8مرE هك ار ري'U و fيسوس و
يEآ يروس $)2ر نوريب و درك ي\2ا"ادخ 8مرE هك )Dش يم ار اH2ر6 )شاد
$داد همادا شراك هب و دي0ك
ttttttttttttttt
راIاب هسردم يوA …† ر/Hب ار شدوخ iي2ر درك يم ي:س يDكرE $دوب uاد uاد ن/شاد
uورد هب اE هXب نيرAور5ك ي/" $د'ك jيصوA )شI و S=ك يب ار اHيس=C5E iي2ر و
4ول:م هص=خ و دندI يم ا* hا1 ه'يس iشا! Wي ي هLو0:م ناشدوخ %دش هك (E
Juورد يك و ه&يم )سار يك دوبن
اA >يش ),- يم هك ي,ل/@م ياHناخا1 و8* cاس cوا %ام Wي وA يروس …† lو!
دEد %Iا*ا دوب cاحم $ديو&ب ار ناش هناخ )ي:Lاو Iا ري^ ي2رخ8م رE دوب ر3ا" $درك
هك ديو&ب ه5لك Wي هك نيا اي دنوش دراو ناش ه1وك رس Iا اHيس=C5E Iا 4ادك GيE
Wي (E ير,ن ود GيE هب $),- يم يا ه#L Wي ديسرU يم fكرE $)Dي1 )MيM"
$دI ي5ن ]ر"
يرد رE هب $دوب %درك شا %راXيب ريخا ي&/,شآ $دوبن ير/خد روg'يا <ا:Lاو هك يلا" رد
$د'Cن رC2 هك د8يم
$اEدر-اش (E و اH5ل:م نيب (E $)شاد راد2ر; يلك هسردم يوA اH2ر" نيا Iا اد*
$دوب يلا! Wي8ي2 Iا ري^ >ياHسرد ي ه5E
و )شون يم هناMشا! ي همان S=ك 4ا5A يارب $)شادن ]ر" (E >5لL هب )سد
+ د'/سر,ب ناشدوخ (سا هب اA داد يم ‡
و داد >نا0ن kرب uار1 ريA را'ك ييوبندرI ر^a رDU .نيرDن .دمآ نوريب ي/Lو Iور نآ
را&نا $ه0ب )سود وA اب داوخ يم >لد $هناCشا >5سا 7ي'يب يم ونوا +),-
يدرب و0لد يباD" ن
هي JƒيA شوخ هنوشراH1 JاوE نيا VCيE J%ام 4راد iي2ر هي 4دوخ Jدو@يب %ˆ ا +9
JJه0/سار شو- وA (E %راوشو-
%ا ودا* uار1 cو^ ه'Cن 7)RيA شوخ ي هيلاوش نيا )ساك 7وك $(E وA رادرب Sد +9
7%راد %راوشو- هي هك
$هنوا هيبش ?ي! Jي/,- يآ +9
اE هXب +),- نا0ياE يس=C5E Iا ر&يد يCي ا5يش $دا/2ا %ار و ديد'خ (E د:ب
%Iابب نم هب cد ادخ %د'ب نيا هCلب (ير@ب Wشاول (يرب $Sا %Iاdم وA WباAا $نيودب ن
شIا (لا" 7دايم )شوخ شIا وA هك %راد ي1 يبسا 4د وم %رDU نيا %ˆا +),- يروس
$%روخ يم (Hب
$هل&شوخ شدوخ J)Dين (Hم شاEوم +9
ه/Dب Wي يروس $),- دماشوخ ي#ير" د'@بل اب WباAا $دندش %Iاdم دراو يياA هس
$ن8ب YنI (Hب +),- ?ل ريI و )شا_- _^اك هCA Wي ه/Dب يور WباAا $)ساوخ fمادآ
دندوب %دي5H,ن ي8ي1 هك >نا/سود $دمآ نوريب (خا اب و )2ر يا ه1ورL نادند يروس
اب يروس $دا/Dيا نابايخ را'ك و دI kوب %ايس ديارU Wي FLوم نا5E $دندمآ >لابند هب
$وش راوس درك %راشا نيشام يوA Iا 8مرE $دوب 8مرE <ا:Lاو $درك (خ رس يروابان
$دروخ نيشام هب (Cحم >,يك اب و ديرU ور %دايU را'ك نHU يو* يور Iا kوq Iا يروس
+),- و درك Iاب ار نيشام رد .)2ر يم هDير هك يلا" رد $)2ر- شا %د'خ شدوخ
J4=س
7ي'ك يم راC1 )DE 4ول:م $4=س Wيل! +9
J)Dين 4ول:م يليخ هن +9
هب ي8ي1 و دش (خ نيرDن $داد ناCA )سد >نا/سود يارب يلاحشوخ اب $دش راوس
7ي&يم ي1 +ديسرU و )شا_- نيياU اU Wي يروس $درك Iارد >2ر;
JJور %دايU وA دش KرU JKا ه5كد +9
%د'خ اب و )خادنا .دوب %دروخ ر* يباD" هك >'يياU ي ه5كد يلاخ يا* اب يEا&ن
JJدروخ ر* يHCكا +),-
$درك ياب ياب ي/Lوشوخ اب و )2ر- نيرDن Iا ار ه5كد و درك Iارد )سد د:ب
ور Iا يرب ي/DنوA يم هك وA $(/شادن hراU يا* رAول* نم aا" +),- و دا/2ا %ار 8مرE
Jيايب VU
$4دش %دI kوq $د0ي5ن ه&يد هن +9
JاE هشوخ )لد +9
J('ك ي-دنI 4اوخ يم ('م $4ري&ب (Aام cاس دص ايw:ب V`م (نوA ي5ن +9
7F3و نيا اب +9
7)DE يا %را1 +9
$$$هن +9
7نم cابند يايب ديسر KرC2 هب دش ي1 ي/سار +9
ول* 4دموا $هنI يم uار1 ير/م )Dيب Iا هك هA8مرL jيك نيا Jديسرن 4رC2 هب
<
=صا +9
$('ك Kراوس (/,- .يAدوخ 4ديد
7هنوخ يايم يراد aا" J4راد يبوخ jيك ?! J7يد* +9
$4ريم )5نوسر يم $هن +9
$(يرو@ب راHن (Eاب aاب ايب بوخ +9
$ه0يم (/2وك هسريم رس Kاباب ه'م fناش ه-ا +9
$داين (ي0ك يم و0Cي0ك هنوخ8Rشآ %ر'U Iا +9
7دموا ه-ا +9
J('ك يم )5ياL cاX@ي وA +9
$وش %دايU $(يديسر $ه'Cن درد )/سد +9
$aاب ايب aا" +9
$%ا&0ناد 4رب 4اوخ يم ه&يد هن +9
$B2ادخ $$$يسرم $$$شاب +9
$B2ا"ادخ +9
mورش %IاA ي ه#L Wي < ا/:يب; و $دوب يك نيا هك دندرك شا %رود اE هXب د:ب Iور eبص
يروس $دوب %دش …† $درك بآ ار ه5E cد و درب اEربا يور اA ار >يلايخ
%دايU دوبن روبم و دمآ يم 8مرE (E Iورما شاك $دوب )"اران يليخ دمآ نوريب ي/Lو
اA نا'ك |ل |ل دش روبم يلو $)شادن يور %دايU cا"
<
=صا و دوب شا ه'سر- $دورب
$دش دراو و دمآ aاب ار اE هلU هلصو" يب $ديايب هناخ
$)2ر يم نوريب )شاد هك ديد ار 8مرE )Dب ار رد هك ني5E
$4=س +),- ديماان و رو@لد
$('ك يم Kراوس 4ايم (/,- .(/شاد راك Kا هسردم Wيد8ن $4=س %ا +9
$4ايب %دايU )ساوخ ي5ن (لد
<
=صا $(نو5ب ر\/'م ي/,- يم شاك 7يد* +9
$(/شادن ربخ VبL Iا $]ر; نوا 4رب هك دموا >يU (مانرب نaا ني5E نم يلو +9
$رو@ب راHن نو5ب يرادن هل! ه-ا aا" $هشاب +9
$B2ا" ادخ $4دروخ +9
$B2ا"ادخ +),- نا8يوآ ي ه1ول و ?ل اب دوب %دا/Dيا رد هب )0U هك رو; نا5E يروس
tttttttttttttt
Wي ديد* ريبد $دش lو! %رخaاب .اE يموس cاس ديدش Kا3ار/!ا يU رد Wي8ي2 ريبد
يب ناIومآ >ناد اب ي/Lو هك .دوب يD'U W'ي! و 8يA hون ي'يب اب نDم <ا/بDن نI
(ل:م W5ك هب هك ير,ن د'1 Iا ري^ Jدوب %دش هكوش < ابيرMA .دش وربور شداوس
Wي8ي2 رد يصاخ داد:/سا ناشدوخ هك ير,ن هس ود و دندوب ه/2ر- داي يصو#خ
Wي8ي2 هب دسرب ه1 .د'/Dناد ي5ن (E ار Sو'يDك و Sو'يس kر2 هيMب .د'/شاد O J
kو2 S=ك رH6Iا د:ب هك داد 4وAا5ي/لوا (E د:ب و درك راك ه,Lو يب )!اس ود Iور نآ
$ديشاب ر3ا" <ا5/" دياب و ديراد %دا:لا
يباD" هك ا5يش و نيرDن و يروس اما $د'/شاد شIرو )!اس ود Wي8ي2 Iا د:ب
Jد'/2ر •اش ي2اك هب و دندرك رد ود ار هسردم .دندوب %دش ه/Dخ
اHنآ Iا يCي $دندش دراو رDU اA راH1 هس هك دندوب ه/D0'ن )سرد نا0يا* رس Iو'E
$ديد'خ يم >^ >^ يEا- و د8يم ]ر" >Eار5E ن,لA اب )شاد
4دآ نآ .درك رC2 Kري" اب $ديخر1 >2ر; هب هناروابان .>يا'شآ يادص ندي'ش اب يروس
7دنI يم ƒ- وا اب هنا5ي5ص ردM'يا 8مرE هك )Dيك )@بشوخ
$$$7اباب $$$داي5ن ادص $$$يياباب $$$اباب +),- >/بحص نيب 8مرE نو1 $د0ن Vg:م دايI
$•اش ي2اك (يدموا رHRس و شويراد اب (نaا $نبوخ ه5E %رآ $و&ب دش بوخ aا" ناE
$هنوسر يم 4=س اباب اE هXب
هي دموا ا2ر; نيا و&ب +),- اHنآ Iا يCي و دندناسر 4=س >نا/سود ‰ Š‹Œ•Ž •‡‡•‘
$%رايب نم هساو
$درك هلر ار >/سود شرا,س و ديد'خ 8مرE
يم 7%درب )Aام ار1 7يروس هي1 +ديسرU و دI يروس ي هناش رس نيرDن
7)لابند دموا نيشام اب هك )Dين ينو5E نيا ('يبب 7>يسا'ش
$درك FgL و دش 4ا5A >2ر" 8مرE
$هناياش ('Cن Zل^ $)Dين نوا هن +),- ا5يش
$%روخ يم ر/0يب شوايس هب >Aا,يصوA 7ناياش +ديسرU نيرDن
%ايس يليخ شاEوم هك نوا $$$يروس و&ن يXيE .('يبب نك ربص هن هن +),- ا5يش
7هن دوب دير2 دوب
$دوب نارماك اباب هن +),- نيرDن
JاE هnوA )بحص +),- و دI 8مرE يولHU هب شويراد
ه1ر- $دمآ ول* و )ساخرب يروس نديد اب $)0-رب و ديخر1 يلد'ص يور 8مرE
و دش هلاXم يلد'ص يوA يروس هك دوب hا'سرA ردL نيا >Eا&ن يلو .4ارآ شرEا6
$درك 4=س ?ل ريI
$يشاب هسردم نaا دياب وA 7ي'ك يم راC1 ا'يا $4=س Wيل! +9
ريI هب رس .دشاب ندروخ W/ك ي %دامآ هك يا هXب V`م و در02 (Hب >ياHبل يروس
$)خادنا
د:ب .(يرو@ب ي8ي1 هي (ي/,- Jهك دوبن Sرد $دوب شIرو )!اس +),- Kري" اب نيرDن
$(يراد Wي8ي2 %دا:لا kو2 S=ك (يرب دياب %رابود
$(يرب وشاU +),- .دري-رب يروس Iا ار >كا'50خ %ا&ن ه\حل Wي هك نيا نودب 8مرE
$$$يلو +),- ا5يش
8مرE $)ساخرب ا* Iا ي/لا" GيE نودب .دشاب ه/2ر- ينامر2 هك Kابر Wي V`م يروس
$دمآ نوريب يروس اب و درك يEاوخر_! اEرDU Iا
Jدنا %داد بآ هب يل- ه/سد ه1 د'/Dناد ي5ن ا5يش و نيرDن
]ار;ا هب يEا&ن د:ب $داد VE نيشام يوA ار يروس و درك Iاب Gيnوس اب ار ول* رد 8مرE
$دش راوس و دI رود ار نيشام و )خادنا
راC1 ا'يا Kدوخ +ديسرU ?ل ريI .)Dي1 mو3وم <اMيLد دي5H2 ي5ن Iو'E هك يروس
7يرادن S=ك )!اس نيا 7ي'ك يم
$)Dين نيا mو3وم اما $4رادن هك < اLا,Aا +9
ي/" $$$8مرE ن8ب ]ر" $$$$74دش ?CAرم يمر* ه1 نم 7هي1 mو3وم ي&ب ه0يم +9
$%دوب ي1 >مر* ن&يم (ماد!ا هب 4وCحم هي هب
و شوايس و ناياش و دير2 (نودب 4اوخ يم نم $)Hب (&يم Jري&ب نEد هب نوبI +9
7نيك رامرEI و )2وك
$دوب يIاب %ر@Dم +ديلان Kري" اب يروس
JJاE8ي1 د'يو&ن 4درم .يك8ي1 دشابن اA JيكI JيIاب %ر@Dم +9
7ينI يم )5HA ار1 78مرE هي1 Kرو\'م +9
cا" ني! رد $يساسا %درك )لو .%رب )نوبرL هك Kاباب 7هشاب uورد ار1 777)5HA +9
$يروس (/نار&ن نم $KدرRDن ('م )سد هب
J4درCن ي2=خ هك نم 7ي1 ي':ي +9
(نوا .ار/خد $(&ب )Hب hر را_ب $4راوديما ي':ي $يدرCن نaا اA دياش 7هنود يم يك +9
%د! نوا و8* < ا5لDم وA و نراCم يليخ هك نو0يكدنا ي %د! 8* هب’ .cاس )Dيب ريI
رخآ اA شاEاب نر3ا" .4رب )نوبرL ),- نو0Hب يCي اA Jنرخ يليخ Jنرخ .’ي/Dين
(E وA )ي:Lوم وA ي/Lو $ه/,- و'ي5E (E ه&يد ياA دص هب وراي ن5H2 ي5ن $نرب ايند
هك ?ش اA eبص $)Dين نك lر2 4ردU $)Dين هك ردام Jرون يل! رون هك نشاب
ZM2 $ه/شاد ير/خد را&نا هن را&نا Jنم ي ه'ن نEد وA >501 دايم (ي/Lو .%راكرس
يكرE اب و هشابن هنوخ ?ش اA eبص شر/خد aاو $%دب bرخ هب Kري^ نم هساو %دلب
4aا" اA ه-ا Jهي2اك ه&ب شاباب هب ري@ب ?ش هي دايب ?ش $)Dين (Hم %در&ب )ساوخ
اما $يدلب ور هسردم %ار ي ه/سار ZM2 وA هك 4دوب ديما نيا هب .دوب %دموين رد 4ادص
$$$('يب يم
$8مرE ينI يم )5HA يراد +9
$وش %دايU $هشاب روg'يا ه'ك ادخ $4راوديما +9
$درك Iاب ار رد و دناخر1 رد يوA ار ديلك $دمآ ول* 8مرE $دا/Dيا هناخ رد يول* يروس
دا/Dيا را'ك .درك Iاب (E ار نا5AراUآ رد هك نيا Iا د:ب و دمآ اE هلU يaاب اA >Eار5E د:ب
$)Dب ار رد و دش دراو شدوخ د:ب $دوش دراو يروس اA
يم )5HA 4راد نم ه'ك )با} هك يراد يكردم +ديسرU يدرس هب 8مرE د:ب ه\حل د'1
7(نI
7يكردم ه1 Jهن +9
74در&ب و/LاAا يديم %Iا*ا +9
$نCب داوخ يم )لد راكرE +9
+),- و )0-رب 8مرE $درك >Eا&ن و داد هيCA رد بو1 راH1 هب يروس $دش دراو 8مرE
$%دب و/,يك cوا
يور ار jيك Kايو/حم 8مرE $)2ر- 8مرE ]ر; هب ار >,يك )لا" يب يEا&ن اب يروس
jيك ر/سآ و اHبي* ي=بa و اHبا/ك ياE ه-رب نيب ن/0- cوd0م و درك يلاخ )@A
$دش
نير/2=خ (E انآ ه/بلا هك )2ر شريرحA 8يم يو0ك ]ر; هب درCن اديU ي8ي1 نو1
Jدوب ?ل ~ر Wي .درك اديU هك ي8ي1
4ارآ رد 4د نا5E Iا يروس $)خادنا اHسابل نيب يرسرس يEا&ن و درك Iاب ار د5ك رد
$%دموا (شوخ رDU هي Iا ZM2 4ر5! 4ا5A وA نم 8مرE +),-
ي/" (نوا ه/بلا و +داد همادا يروس $دروآ نوريب د5ك يوA Iا ار شرس )!رس هب 8مرE
$4رب )نوبرL ه/,&ن نم هب راب هي
$4راد cوبL ي'Cب 4ا&ن +دو82ا و دI يد'خIوU يروس $)شادرب >2ر; هب يمدL 8مرE
$(0C0يU هLدص نوبرL $د'@ب ياوخ يم نك او!د ياوخ يم
Jيرخ يليخ هك (&يم +دي0ك ي-دوسآ Iا يد'لب %آ 8مرE
Jا2ر" نيا Iا ر/0يب +),- د'خIوU نا5E اب يروس
نوا SرA Iا $ه5/يلو[Dم Iا JJ)Dين هL=! و i0! Iا نم ينار&ن .ادخ %د'ب هخآ +9
(نوA يم هك 4رادن )“سود $نم ندر- %Iاد'ب و0Eا'- Kاباب و داين 4راوديما هك يIور
هنوA ي5ن .هشاب ه/شاد )سود و0wيرم ه-ا هك ي"ار* V`م .(شاب ن0خ ردM'يا
)Hب هك (/Dين يندنوم $هwيرم ”=ص هب هنود يم هك د'1رE .ه'ك ور2 )"ار وشوLا1
$4دب يلوL
اA $?خ يليخ +),- و دي0ك يEآ 8مرE $)خادنا aاب يا هناش يAوا,A يب اب يروس
$(يرو@ب راHن (يرب $%ر/5ك (ينار&ن .دايم )شوخ نم Iا (شاب راوديما هك ي/Lو
هك يرادن FLوA +),- .دري-رب يلاL Iا ار >Eا&ن اي .د'Cب ي/كر" هك نيا نودب يروس
J74رو@ب راHن (نو/ب نaا نم
(Hب ار >ياHبل يا ه\حل $)خادنا وا هب يEا&ن و دنادر- ور .هناخ8Rشآ Wيد8ن Iا 8مرE
(ك S=ك رس aاو .يرو@ب ي8ي1 هي دياب يراد %دا:لا kو2 S=ك ه-ا +),- و در02
$KروC'ك ر;اخ هب .هن نم ر;اخ هب $ه&يد ايب $يرايم
$درك يم 4ر- ار ا_^ )شاد وا هب )0U 8مرE $دش هناخ8Rشآ دراو يليم يب اب يروس
و iلخدب دو*وم وX5E يM5"ا GيE 74راد >/سود ار1 < ا:Lاو ايادخ +درك رC2 يروس
%رادن )سود ور يسوب! ن
ني0ب $بوخ ر/خد نير2آ +),- و دI هناEاوخر_! يد'@بل $)0-رب 8مرE FLوم نا5E
$)5نوسر يم 4دوخ .رو@ب وAا_^
)5"I هب Jدرم يم >يارب د8يم د'@بل ي/Lو $دوب %دروآ (ك $)2ر او ناH-ان يروس
Kارب +ديسرU و دي0ك ?M! >يارب ار يلد'ص ييورشوخ اب 8مرE $)شا_- >يU يمدL
7(0Cب
و دي0ك ا_^ >يارب 8مرE $دEدب باو* )DناوA ي5ن هك ديIرل يم ردM'يا يروس
روg1 دي5H,ن يروس $دش ندروخ cوd0م اH/شا اب و )D0ن >يوربور شدوخ
$يشاب i2وم +),- 8مرE هك .دوب هسردم يول* .دمآ دوخ هب ي/Lو $دروخ ار >يا_^
tttttttttttttt
و )0-رب $دش >0لاب را'ك يا ه/Dب ه*و/م .دش راديب هك يروس د:ب Iور eبص
Kراك Wي $YنررU يAروص نHU نابور اب دوب Yنر (ك يAروص ي هب:* Wي $درك >Eا&ن
$دش %ريخ هب:* هب ?:A اب $دش 8يخ (ين يروس $دوب ه/@يوآ نابور هب يد'ب اب W1وك
و ر/,ير6 هب:* و Kراك نيا $ه/ش_- نآ Iا Jدوبن يربخ هك Iورما 7دشاب %داد هيدE اباب
$درك Iاب ار Kراك $دوب اباب ي هMيلس Iا ر/Cيش
يEاوخر_! (سر هب
8مرE
دود" هك دوب ولا50U Iان يAروص شو-رخ Wي $درك Iاب ار هب:* %دI kوq Qo ر/5ي/ناس
$)شاد mا,Aرا
رد دوب )Lو يليخ اباب اما $دو0ن >لا" ي ه*و/م اباب درك ي:س $ديرU نوريب نايE اب
$)شادن ار >/Lو $دش ي5ن iيLد وا ي %رH1
هب ير&يد %ا&ن $در02 شو^آ رد ار شو-رخ $)0-رب ه/خوس uامد $دوبن هناخ (E 8مرE
+درك رC2 %د'خ اب $درك يIاسا* د5ك يوA )Lد هب ار Kراك و هب:* د:ب $)خادنا >Aراك
J)سا'يا ياوخ يم هك يكردم $در&ب ومد5ك ايب aا" .ناخ8مرE ?خ يليخ
شدوخ ي:س %راشا و ا5يا اب اما $د'ك رC0A نايE اب يليخ هك درواين ري- اH'A ار 8مرE
Jداد >ليوحA يد'خIوU ناوار2 Kا,/لا اب (E ناخ8مرE و درك ار
+ديسرU و دش ه*و/م راب Wي ZM2 اباب $دوب >/سد ه0ي5E >شو-رخ د:ب هب Iور نآ Iا
7%دوب اك Wسور!
$%داد (Hب (/سود +9
J4ا5A و
+),- يرو@لد اب دباو@ب )2ر اباب هك (E د:ب و )2ر يا %ر^ (01 دوب دEاش هك 8مرE
JJJنو0يCي 4ودك ديسرRن ي/" J4درك يم ر3ا" و//سود د* ردU 4دوب نم
$%راد دا5/!ا (Hب اباب +),- و ديد'خ يروس
$%دا5/!ا يب نم هب ZM2 $%رآ +9
$ري&ن )@س +),- و داد ناCA يرس يروس
$دباو@ب اA )2ر cاب Wبس (E د:ب
tttttttttttttttt
هي و نCنوI اA د'1 و باA ƒل اباب $دش cاE دراو دولآ باوخ يروس $دوب eبص ه:5*
راك cوd0م Kدش هب و دوب ه/@ير يياري_U 8يم يور يU=2 و يد يس و _^اك ه5لا!
يسور! ?ش نو1 $%ا&0يارآ رHش رس نآ دورب هك د0يم ر3ا" )شاد =Hش $دوب
هك )Dب يم ار >ياE ه5C1 ياEد'ب )شاد (E 8مرE $دندوب Kو!د اEراC5E Iا يCي
$Sولا1 دنورب >نا/سود اب
يم 7ه0يم 4و5A Kراك رH6 اA اباب +ديسرU هناديماان و )خادنا ]ار;ا هب يEا&ن يروس
7(يرو@ب راHن نوريب (يرب (ينوA
$4راد راك هك ي'يب يم +),- .د'ك د'لب رس هك نيا نودب اباب
نU وA ه&يم Kاباب $('ك )سرد راHن (سر ي5ن Iورما .48ي8! نو* يروس +),- =Hش
7ي'ك )سرد <ا,gل ه0يم $ي'ك يم )سرد يا %85شوخ Wيك
)ساوخ يم >لد $)شادن هلصو"
<
=صا 7Wيك نU $درك >Eا&ن ي&/Dخ اب يروس
ي/Lو .د0ن >يور يلو $)شاد Sرد يلك %IاA $درو@ب ا_^ نوريب (E رH6 $دباو@ب ZM2
$دروايب هناHب .د'ك ي8Rشآ وا ه/ساوخ =Hش )Lو د'1 Iا د:ب
%درك )سرد Wيك نU هك يراب نيرخآ $)2ر هناخ8Rشآ هب يروس $د'/2ر 8مرE و =Hش
اA Y'Eآ يادص $دندوب %درك )سرد يياA ود هك يناراب ي ه:5* Iور Wي $دوب اباب اب دوب
Jدوب ه/ش_- شوخ Iور نآ ردM1 $دوب %درك رU ار هناخ نا0ياE %د'خ و دوب د'لب هA
%رH1 $دشاب ه/شاد Y'Eآ ي هلصو" اي ي8Rشآ )Lو اباب هك دمآ ي5ن ر\ن هب Iورما اما
$دوب (Eرد و ه/Dخ شا
و هلصو" يب $دوش بآ >@ي اA )شا_- نوريب ار )شو- $)2ر هناخ 8Rشآ هب يروس
داوم ندرك %دامآ (E د:ب $دش ندرك „رس cوd0م و درك %دامآ ار هAاU ري5خ ه2=ك
ندرك 8ي5A و اH2ر6 ن/Dش و ندرك „رس %رابود و اHCيك نU نديXيU و >لخاد
$دوب SاD" >ياE هCل نير/C1وك يور =Hش هك هناخ8Rشآ
راHن يياA هس و ديسر =Hش FLوم نا5E $دي0ك cو; )!اس هس Iا ر/0يب شراك
اA )2ر ر&يد %ا&0يارآ Wي هب و درك رC0A و دروخ اA د'1 هل! اب =Hش $دندروخ
$)2ر و دروخ ZM2 هك دوب ه/Dخ ردM'يا هك (E اباب $ديارايب ار >ياEوم
$$$ و ه/@ير (Hب 8يم و دنام يروس
و )Dش ار اH2ر6 و داد ا* ار ي8ي1 رE و درك 8ي5A ار 8يم )5"I هب $دي0ك يEآ
راك kر^ هك اباب هب و )2ر- Vdب هب ار >ياEوناI $)D0ن Vبم يور $دمآ نوريب %رخaاب
$$$نا0ير,ن ود ياEIور يارب $دوب %دش Y'A >يارب >لد $دش %ريخ دوب
$ديرU باوخ Iا =Hش يادص اب هك درب >باوخ ه/D0ن
(E يCي2ارA Wي J7هEار ردM1 ينود يم JJيديشوRن Sابل Iو'E هك وA Jشروك +9
$ه&يد شاب دوI $(يسر ي5ن (حبص ادر2 هك )DE
$('ك >مو5A و'يا را_ب +9
$(يرن ه/شI $4راد ]را:A ا'يا اب نم $نCن (/يqا $شروك هDب +9
$ورب وA ?خ +9
]ر" اA را8E )كرش وA ادر2 fU $4رب وA نودب هك ه0ي5ن 7ورب وA ي1 ي':ي +9
Jنرايم رد نو5ساو
$ورب 4راد راك هك نم $ادخ هب نراCيب +9
$وش د'لب شروك هش ي5ن +9
$$$نك ربص هLد هي $?خ يليخ +9
$د0يم ر/0يب (ك (ك =Hش ياE ر^ر^
$يرب يم وموربآ ييا* (يرب (ياوخ يم )Lو رE $ي'ك يم وراك ني5E ه0ي5E +9
ي&يم Kدا2ا و fي2 رU نا* هلاخ هب ي/0-رب Jي/شا_- وربآ ام هساو وA هك نيا هن +9
J(ي1رادبآ نم درك رC2 Kا هلاخ $ه'م )سد ريI 4رEوش
$$$$$)ي3ار دوخ Iا رEاوخ نوا هب 7ي1 وA +9
ي5ن (E يدرمان $د''ك او!د هك د0ي5ن شرواب $درك يم نا0Eا&ن Kري" اب يروس
$دندرك يم %IاA و دندي0ك يم نوريب ينا&ياب Iا (E ار ه/ش_- ياHيرو@لد 4ا5A $دندرك
يروس ي/Lو Wي $د0ن شدورو ي ه*و/م fك GيE ادص و رس نآ يوA $دش دراو 8مرE
ي1 +ديسرU يروس Iا %راشا اب $)سا %دا/Dيا رد 4د نار&ن 8مرE هك ديد و )0-رب
7%دش
$(نود ي5ن +درك %راشا و )خادنا aاب يا هناش يروس
و درك ر3ا" ار >ياHسابل و درك د'لب ار اباب =Hش .vحب و ر* )!اس (ين Iا د:ب %رخaاب
$)خادنا اباب ندر- و دI %ر- >يوناI يور ار >Aاوارك (E د:ب $دشوRب درك شروبم
ا'يا وA +ديسرU و دش ه/خور2ارب %رابود $ديد ار 8مرE %IاA اباب .دنورب د'/ساوخ هك ي/Lو
7ي'ك يم راC1
$(يدموا دوI (يرو@ن Wي2ارA هب (ي/ساوخ يم +),- و )خادنا aاب يا هناش 8مرE
Jنيدموا دوI نيدرك Zل^ ا5ش +9
$(يدرك i2اوA (Eاب ام J)DE (نوا ي هنوخ ا'يا 7ي1 ي':ي JJشروك +9
$)ساH'A 4ر/خد هك ي/Lو هن $(شاب هنوخ نم ي/Lو يلو $هلب +9
$دادن باو* و )2ر يا ه1ورL نادند 8مرE
$دايب ام اب هنوA يم يروس $ه'ك )"ار/سا داوخ يم $Sا ه/Dخ 8مرE +),- =Hش
$%دنو@ن يXيE ا5ش Kا0يامر2 %درخ ر;اخ هب eبص Iا $هنو@ب Sرد دياب يروس +9
نم +),- و )Dب ار اHنآ %رابود دش (خ .دوب %درك Iاب ار >ياH0,ك د'ب %IاA هك 8مرE
$4اي5ن ?ش $شويراد >يU 4ريم
$ي'ك )"ار/سا دياب $وA ايب 48ي8! هن +),- ي&1اR/سد اب =Hش
$(/Dين ه/Dخ +9
48ي8! +),- د0يم bراخ =Hش cابند هب هك يلا" رد اباب $)2ر نوريب )!رس هب و
$نو@ب وAاسرد
>ياU يور ار >شو-رخ .دش ه/Dب هك رد $درك ي\2ا"ادخ و داد ناCA يرس يروس
نم $ه0Cن k=; هب نوشراك ه'ك ادخ $$$وA و 4دنوم و نم 7ي'يب يم +),- و دنا0ن
4رادن و0بLاو! V5حA ن
$دش %ريخ شو-رخ هب رC2 kر^ و دي0ك يEآ د:ب
+ديسرU ?:A اب يروس $دش دراو 8مرE $)0-رب يروس $ديخر1 نا5AراUآ رد يوA ديلك
7شويراد >يU ي/2رن وA
$4ريم ?ش رخآ +9
$$$يلو يرو@لد اباب Iا (نود يم +9
$نوريب (يرب شوRب $(/0&نرب (يرو@لد ر;اخ هب نم $cاي@يب +9
J7اك +9
$ه^ولش يليخ انوبايخ $شاب دوI $aا" اA eبص Iا يدرك kد Jي/يس ا,ص +9
('يا +ديسرU )'gيش اب و دري&ب ار >نابI يول* )Dناو/ن $)ساخرب %دI kوq يروس
7نو//يلو[Dم f" نو5E هب %در- يمرب
$4د0ن نو5ي0U اA ودب J<اMيLد +9
$دا/Dيا رد 4د %دامآ و ر3ا" د:ب هMيLد د'1 $)2ر >LاAا هب )!رس هب و ديد'خ يروس
وا هب يEا&ن .د'ك د'لب رس هك نيا نودب .درك يم يIاب >ليابوم اب )شاد هك 8مرE
$داد ا* .دوب شر5ك هب هك يدل* يوA ار >ليابوم و )ساخرب ا* Iا د:ب $)خادنا
رد ي8ي1 $(شابن هنوخ ),- Kاباب +),- و )D0ن cر )0U 8مرE $دندمآ نوريب (Eاب
),&ن هك نوريب (يرن (Eاب هك نيا دروم ن
$(نو@ب Sرد نم ),- يلو +),- و ديد'خ يروس
يم Sرد (Eاب (يدر- يمرب (يروخ يم يماش هي (ير يم $ينوخ يم (E Sرد +9
$(ينوخ
$د0ن ندناوخ Sرد )صر2 ه/بلا $)ش_- شوخ يباD" و دندرك شدر- $دندروخ 4اش
يول* ار يروس ?ش رخآ $دندر-رب اA دي0ك cو; يلك و دندرك يIابرHش SوE نو1
$)2ر شويراد >يU %د!و iب; شدوخ و درك %دايU هناخ
وA +ديسرU يIوDلد اب اباب $دندش دراو اباب و =Hش هك دوب %درك lو! Sابل %IاA يروس
7يراديب Iو'E
J(باو@ب 4ريم 4راد +),- و دI يد'@بل يروس
ttttttttttttttttt
وا Iا د'ك يم ي,gل 8مرE هب دراد را&نا هك ي'حل اب اباب $ديسر ار2 4رA ناياU Kاناح/ما
$د'ك نير5A ار >ياHسرد يروس اب .اباب روw" رد cاE يوA و ديايب رAدوI اHبش )ساوخ
)Dيب .دراد ناح/ما (E شدوخ نو1 ),- .دوب %دروخرب >Hب يباD" هك (E 8مرE
وا ي#@ش kاAا يوA هك دور يم شويراد >يU $ديايب هناخ دEاوخ ي5ن يIور
Jدشاب ه/شاد ندناوخ Sرد يارب ي0ياسآ
)ساوخ 8مرE Iا Sا5/لا اب =Hش ZM2 $),&ن ي8ي1 يلو .دوب %دروآ (ك يباD" اباب
هب )كرش يوA يرادا )!اس رد دEد يم eي*رA ),- 8مرE هك .ديايب هناخ هب يEا-
$دورب >نديد
$)2ر و درك F5* ار >لياسو 8مرE $دوبن ي/بحص GيE يا* ر&يد
ي5ن ور وا هب ردM'يا 8مرE $د0يم ر/0يب IوررE هك >ياHي&'/لد و اHسرد و دنام يروس
$)شادن (E ار >ليابوم %را5ش ي/" هك داد
cوd0م =Hش و اباب ?ش رس $دوب %دش kا; >/Lا; ر&يد $دوب ه/ش_- Iور %د
هناخ8Rشآ يوA ار =Hش Vيابوم $دI هناخ رود ي/0- يروس $دندوب ندرك اشا5A نوي8يولA
يم ”و3و هب ار >بلL يادص $درب >LاAا هب و )شاد شرب Iرل و SرA اب $درك اديU
$)شادن اباب روw" رد (E نآ .يحي3وA GيE .دI يم YنI يDك ناH-ان ر-ا $دي'ش
هب (E د:ب $درك )شادداي شر/2د يوA ناIرل ي/سد اب و درك اديU ار 8مرE %را5ش
$دنادر-رب هناخ8Rشآ هب ار يشو- )!رس
$)2ر- 4ارآ ي5ك اA دي0ك cو; يAدم $دا/2ا )@A يور و )0-رب >LاAا هب %رابود
)!اس $د'/شاد ناح/ما د:ب Iور QP $دندمآ نوريب ا5يش و نيرDن اب و دش 4ا5A ناح/ما
7•اش ي2اك (يرب اE هXب +ديسرU نيرDن
$4راد راك هنوخ $4اي5ن نم هن +),- ه1اR/سد يروس
7يسرA يم )RيA شوخ رDU Sود نوا Iا ه'Cن 7هي1 +ديسرU نيرDن
$%دي5ن cا" هسرب رس $ه&يد يا* هي (يرب نياوخ يم +),- ا5يش
دياب نaا يلو $4دمويم < ا5/" .دايم 4درك يم رC2 ه-ا +),- و داد ناCA يرس يروس
B2ادخ $هنوخ 4رب
7نيا ه01 +ديسرU نيرDن Iا و )خادنا aاب ييوربا ا5يش
$(نود يم ه1 +),- و )خادنا aاب يا هناش نيرDن
يم ادخ ادخ $)2ر aاب يCي اA ود ار اE هلU $درك نديود هب mورش ه1وك رس Iا يروس
$دن8ب ]ر" وا اب يا هMيLد د'1 دناو/ب و دشابن ناح/ما رس 8مرE درك
cاE Zسو ار 8مرE هك ي/Lو و )خادنا هناخ رد يوA ار ديلك $ديIرل يم نايE Iا >ندب
4ااااااااااااا=س +دمآرد >dي* .ديد
4=س Wيل! +),- ?:A اب 8مرE
Jدوب %دش Y'A Kارب يليخ (لد +),- و ديد'خ يب#! يروس
$4رC0/م +9
7يبوخ +9
7يبوخ وA $نو'5م +9
هك 4ديود هنوخ اA (نaا $4درك اديU وAرا5ش )5"I هب ?0يد $(بوخ يليخ هك نaا +9
$$$(ن8ب YنI )Hب 4ايب
>Eا&ن هك نيا نودب و )D0ن Vبم يور .دوب >/سد (E يا1 ناويل Wي هك 8مرE
7ي&ب ي/ساوخ يم ي1 ?خ +ديسرU .د'ك
>,يك يروس $$$د'5L=! هن و دوب Y'/لد هن 8مرE $)2ر او ي5ك $درك >Eا&ن يروس
$)2ر >LاAا ]ر; هب و )شادرب ار
7ي&ب ي/ساوخ يم ي1 4ديسرU +9
$يXيE +9
+دناوخ ?ل ريI و درك ي`Cم د:ب
(يو&ب وA اب cد (^ ييايب و1 4دوب ه/,-
ييايب وA نو1 دورب cد Iا (^ هك (يو&ب ه1
شرس Iا ار ه:'Mم و درك اEر راويد را'ك ار >,يك $دش >LاAا دراو ه/DCش cد اب د:ب
وX5E نم +),- .داد يم هيCA رد بو1 راH1 هب هك يلا" رد و دمآ ول* 8مرE $دي0ك
7%دش ي1 $و&ب يراد ي/ياCش $ي'ك شومار2 وAاE ه#^ هك 4رب ي5ن يلد
$)Dين يا %IاA ربخ $يXيE +),- و داد ناCA يرس .ددر-رب هك نيا نودب يروس
$دش >ياEوم ندI هناش cوd0م و )D0ن ه'يآ يول* د:ب
نوريب و درك ي\2ا"ادخ (E د:ب هMيLد د'1 $)0-رب cاE هب د:ب و درك ي`Cم 8مرE
$)2ر
$دنوش يرا* داد %Iا*ا >ياHCشا هب يروس
ttttttttttttttt
$)0-رب هناخ هب شردام يU رد يU ياHسا5/لا اب 8مرE $)ش_- ر&يد ه/,E Wي
رارL %ا&0ناد ياE هXب Iا ر,ن د'1 اب ه:5* Iور $دش 4ا5A >Aاناح/ما د:ب Iور هس ود
)!اس eبص $د'/شاد يIاب ]رب N اب ه0ي5E V`م $دورب هك د0يم %دامآ )شاد هك دوب
يم (E شود ?ل^ا $ديشوU و درب 4ا5" هب و )شادرب ار >ياHسابل (Eرد ي %رH1
.دور يم يIاب ]رب هب هك aا" )ساوخ وا Iا نا'ك Sا5/لا =Hش راب نيا اما $)2ر-
$دري&ب شدر- Iا د:ب ار شود VLاد"
Kوا,A يب ي/لا" اب .دوب ني&'س رس وا اب .8مرE ن/2ر&ن VيوحA Iا د:ب Iو'E هك يروس
$درك يم اشا5A cاب/CDب و دوب ه/D0ن نوي8يولA يول*
$دمآ نوريب و ديشوU Sابل 8مرE
$نم اب راHن 7Wين WيU (يرب اباب +ديسرU شروك Iا يروس
نريم بارخ هلك يانوو* نيا 7(يرب اك امرس نو* يروس هن +),- )!رس هب =Hش
يباD" هك (/2ر- بوخ (لي2 هي $(يراد ?0يد Iا (E ا_^ $هDب ندروخ امرس هساو
$ه'ك يم نو5مر-رس Iورما
$),&ن ي8ي1 و )خادنا وا هب %دينر يEا&ن يروس
$يايب نم اب ينوA يم ياو@ب ه-ا +),- 8مرE
$4ايب 4اوخ ي5ن وA اب +),- يروس .د'ك ),لا@م شروك هك نيا Iا VبL
$داد شر/خد VيوحA يا هناسا'شردL د'@بل اباب
و دور يم دراد <ا:Lاو ديد هك يروس $)شادرب ار شا يلوك و )خادنا aاب يا هناش 8مرE
7ي/,&ن يد* هك وA +ديسرU .دEد يم >/سد راك يIابل
<
aا5/"ا راب نيا
$ودب يايم ه-ا Jار1 +),- .)2ر يم رد ]ر; هب هك يلا" رد 8مرE
7داد %Iا*ا وA هب يك +ديسرU )يناب#! اب شروك $ديرU ا* Iا ر'2 V`م يروس
$('ك يم >Eاوخ نو* اباب +9
Iور هي $نو* =Hش و&ب ي8ي1 هي ا5ش +),- و )خادنا =Hش هب هناD5/لم يEا&ن د:ب
$ه&يد نيشاب شوخ (Eاب هليg:A
Jام ندر- %Iاد'يم وشدوخ ينور_- شوخ J=Lان يا +),- و ديد'خ =Hش
J7(&يم uورد ه&م +9
ور Iا Kدوخ (&ي5ن يXيE نم ي1رE $يدش وررU ه&يد يليخ +دير^ (0خ اب شروك
8مرE ورب $ياي5ن نوريب (/LاAا وA Iا هCلب يري5ن ييا* Iورما اH'A هن $ي'ك ي5ن cو .يرب
7ي'ك يم %ا&ن ور ي1 يداDياو
ه:2د هي ني5E $('ك يم >Eاوخ نا* شروك +),- و )خادنا Zسو ار شدوخ =Hش
هي هب >لد را_ب $(يري5ن هك Kر2اDم $)سا ه/Dخ .%داد ناح/ما يروس $نم ر;اخ هب
$('ك يم >Eاوخ $%رادن ينار&ن يا* $ه0بLارم 8مرE $هشاب شوخ %Iور هي شدر-
يم >Eاوخ +),- %رابود و دI يد'@بل =Hش $درك %ا&ن =Hش هب {بM'م K=w! اب اباب
$$('ك
$وش ر3ا" ورب و نك يEاوخر_! اباب Iا نا* يروس +),- =Hش $دي0ك يEآ شروك
$%درس يليخ JاE يشوRب 4ر- Sابل
+),- .ديياU يم ار اباب ي501 ريI هك يلا" رد و )شا_- ول* يمدL ديدرA اب يروس
$4اوخ يم Kر_:م نم
WيراA اوE $ني'Cن ريد JاE هشاب )ساو" +درك 8مرE هب ور و داد ناCA ديياA هب يرس اباب
$ه0ب (ك 4ر/خد رس Iا وم هي ه-ا )لا" هب ياو $نيشاب هنوخ دياب %د0ن
$(0بLارم +),- 4ارآ و داد ناCA يرس 8مرE
8مرE $دمآ نوريب و دش ر3ا" )!رس هب يروس $داد VE >LاAا يوA ار يروس =Hش
$دوب شر\/'م نيشام يوA $دوبن
يليم يب اب د'ك >Eا&ن هك نيا نودب اباب $درك ي\2ا"ادخ اباب و =Hش اب يروس
$داد ار >باو*
ار يرا@ب 8مرE $دش ريIارس هلU %ار را'ك ي %درن Iا و ديرU نوريب vCم نودب يروس
رC0A و )D0ن يلاحشوخ اب يروس $دوب 4ر- يباD" نيشام و دوب %درك نشور
$درك
Jامديرخ نو* هب وشرs^ و (خا ه/,E هي اA هشاب Kداي +),- و داد ناCA يرس 8مرE
$('ك يم نارب* $هنوم يم 4داي +9
$يسرم +9
$دا/2ا %ار ير&يد ]ر" نودب و )شا_- يداش Y'Eآ
Iا VبL رDU $دندش راوس )!رس هب رDU و ر/خد Wي و درك ي,LوA .د:ب هMيLد %د دود"
J%درس يليخ %ووووو $4=س +),- .د'ي0'ب هك نيا
J7يIاب ]رب يايب ياوخ يم يرو* ه1 .هAدرس ا'يا Iا هك وA $4=س Wيل! +),- 8مرE
$(ي'ك يم >يراك هي +9
يروس $درك 4=س Kروص يا'HU هب يد'@بل اب و )D0ن يروس رس )0U ر/خد
Jهب +),- رDU د:ب $داد يEاAوك باو* (E 8مرE $داد ار >باو* )لاخ اب و )0-رب
7ي'ك ي2ر:م ياوخ ي5ن 8مرE اLآ Jنشور نو5501
7وA يداد )صر2 +9
$4آ$$آ Jca نم
<
=صا Jو&ب ?خ +9
$)شا_- >ناEد يور ار >/سد و
$$$نوشوا و نموE نو0يا +),- 8مرE
اويش (M0! +),- نموE ن
$دI )يا3ر رس Iا يد'@بل اويش
$نمايس=C5E +درك ه2ا3ا 8مرE
Jي/,&ن ور ?لgم Vصا +),- نموE
رد 8مرE هك درك يم SاD"ا يروس $)خادنا يروس هب يEا&ن و درك ي5DبA 8مرE
$4ا يروس ('م +),- و دI يد'@بل $)سا ددرم >/بDن نايب
JJا^رم ي;اL يدموا %رخaاب fU +),- نموE
Jنو5ندروآ +9
Jدرك ير'E ني'1 هك نوا دIرمايب >يادخ يا +9
$دادن يباو* و دI يد'خIوU 8مرE
Iا ا5ش 8مرE اLآ نيا $$$4وناخ يروس .(/0يامر2 eي3وA رد +),- يروس هب نموE
aاشام را8E aاشام (نود ي5ن يلو J(/DE نم اين وA ه/,- اراخ Y'س هب ي/@سرس
cابند و ي-دول نيا اب نم هك %رايم اك Iا ور هبqا* ي %وL نيا €(ي/Dين Vي@ب هك ام•
J('ك اديU )سود نيا ي %Iادنا هب (/Dنو/ن %ا&0ناد cاس هس ود نيا وA ن/0- iي2ر
هي3اردوخ Iا ردM'يا $$$(&يم شور وA (E اLآ Jا''Cش يم )سد و رس شارب رDU و ر/خد
J%دي5ن يDك هب Jولا50U Sرخ Vحم هك
J7درك راوس امرس وA ور وA يك رDU J%رادن W5ن هك )سد نيا ه'C0ب +),- 8مرE
JJهي8ي1 بوخ (/لاخ
يروس هب (/ساوخ يم Jري&ن دوخ هب وA 4درك دايI و0^اد IايU ي5ك هي نم aا" +9
J%ر,ن نيلوا هك ه'ك را@/2ا %رب $%درك KروA %درك ر'E يليخ (&ب (ناخ
7ن'ك lو! ر/خد Sود ارب ار نشاب وA V`م ه5E هبوخ 7هي1 +),- اويش
ه/0ك ه5E $دموارد بآ Iا درI وA (E %ر/خد نيا Jام fناش Iا ('يا Jامر,ب +),- نموE
Jنناخ8مرE ي %درم
Jدوساين دوD" +),- 8مرE
7%درب و/لد هك هي/ب:ل ه1 (ناخ راكرس نيا 4دنوم نم هن +9
$وش ه,خ 4درCن KدايU اA +9
Jه,خ نم $(01 +),- و دI شدوخ نEد وA نموE
$)خادنا ريI هب رس )لاخ اب يروس و ديد'خ اويش
$وA يد يس نوا %دب اويش 7هي1 Y'Eآ نيا رDU يE +),- نموE
$درك lو! ار يد يس .]ر" نودب 8مرE و دروآرد >,يك يوA Iا يا يد يس اويش
هك fب دوب ه/2ر- دردلد يروس %ار رخآ اA $دش ي-دول cوd0م %رابود (E نموE
$دوب %دادن نا0ن يل5:لا fC! يn8* (DبA اA د'1 8* هب 8مرE اما $دوب %ديد'خ
)Dيب %د $دوب %وك ي ه'ماد يوA يnا* .رHش نوريب ناشرارL Vحم $دنديسر %رخaاب
$)خا'ش ار شويراد و رHRس .اHنآ نيب يروس $دندوب ير,ن
اب دادي5ن %Iا*ا (E يليخ 8مرE هك دوب يروس نا0'يب هبير^ اH'A و دندوب و0ناد ه5E
>يIاب Fنام هك نيا هن يلو $)شاد يم ه&ن را'ك ار وا يMير; رHب و دوش ي5ي5ص F5*
(E Tر8ب ي2رب 4دآ Wي و دندرك KرU ي2رب هلول- (Hب يلك 8مرE ياH/سود اب $دوش
يلك $دوب 8مرE نو'5م دو*و 4ا5A اب و )ش_- يم شوخ يباD" يروس هب $د'/خاس
)Lوشوخ .دوب %درك >Eاوخ وا Iا %رابود و دوب ه/شا_- اU ريI ار شرور^ هك نيا Iا (E
دوب ن
]رب د'/2ر %رابود .نايلL و ييا1 Iا د:ب $دندروخ ي8يد يCيد8ن نا5E ييا* راHن يارب
يارب )شاد $د'ك اديU ير/0يب ]رب اA )2ر aاب %وك ي ه'ماد يوA ي5ك يروس $يIاب
+ دشاب ه/شاد Kا5Hم اA درك يم )سرد ي2رب هلول- اA د'1 شدوخ •
8مرE $درك KرU >2ر; هب هلول- Wي و )0-رب يروس $دا/Dيا >Cيد8ن و دمآ aاب 8مرE
7(يرب ه&يد +ديسرU و دمآ ول* د'@بل نودب د:ب $)2ر اgخ هب هلول- و درك rك ار شرس
$4ري&ب ور اويش نيا cا" دياب نم $('ك يم >Eاوخ $ه&يد ي5ك هي +),- يروس
$يري&ب ور اويش cا" ينوA يم 4د:ب ه:2د +9
7يرايم و'م 4Iاب ي':ي +ديسرU نايE اب يروس
$(يرب يايب نaا ه-ا +9
$4دموا هشاب +9
نيياU اA و دش هلول- شدوخ و درك %اب/شا ار هيواI اما $درو@ب رس اA دش rك ي5ك
J>'يري&ب +دI داد و ديود >لابند %د8/0"و 8مرE $دي/ل^
هب (يM/Dم و دوب %دش ريIارس ن5Hب V`م هك يUوA هب ?:A اب و )0-رب شويراد
+),- .د8dلن وا هك )2ر- ار شويراد ياE هناش رHRس $درك %ا&ن دمآ يم >2ر;
$شري&ب .)مراد
$دI وناI شرا'ك و دناسر ار شدوخ 8مرE $دI Y'1 ي/سد ود ار يروس (E شويراد
$Sر/ن +),- )5"I هب .8مرE ينار&ن نديد اب و درك Iاب ار >نا501 )5"I هب يروس
$%دوب 4دوخ ري#MA (&يم اباب هب
$هنوويد +),- ?ل ريI و دي0ك يEآ 8مرE
نيرب $4دلب $4ديد هيلوا ياHC5ك شIومآ نم $نين8ن )سد >Hب +),- و دمآ ول* اويش
$را'ك
7ه'ك يم درد Kاك +ديسرU و دI وناI شرا'ك اويش و د'/2ر ?M! رHRس و شويراد
>نابI ي/" درك يم رC2 امرس ;ر2 Iا $)شادن ندI ]ر" يان $درك >Eا&ن يروس
$درك يم درد >ندب 4ا5A $)سا %دI |ي (E
$نا/سرا5يب >5ينوسرب دياب 7%راد و/U هي نيشام وA يDك +ديسرU اويش
و/U يور ار يروس يياAود و د'ك >C5ك روg1 هك داد داي 8مرE هب اويش $دندروآ ار و/U
نيشام هب ار يروس ناوار2 ;اي/"ا اب رHRس و نموE و شويراد W5ك اب و د'/شا_-
cابند ر,ن هس ود (E نا/سرا5يب يول* $دندش نا/سرا5يب يEار ي&5E و دندناسر
رو/سد ر/كد $دندناسر ر/كد هب د0ي5ن FgL شا هلان هك ار يروس و د'/2ر دراCنارب
$داد KارM2 نو/س و اU و )سد Iا fC!
$درك يم W0خ ار >ينا0يU kر! ?Aرم .امرس نآ يوA و )شادن Kروص هب Yنر 8مرE
Jدرادن وا هب يا هL=! GيE و )ساباب باو* نار&ن ZM2 8مرE هك دوب ن[5gم (E يروس
cابند شدوخ و درك نا0ياE هناخ يEار رC0A يلك اب .شويراد Iا ري^ هب ار ه5E 8مرE
)سد و %درب وم ƒ1 ياU هك دوب نيا اHDC! هي/ن $)2ر يروس ياEراك ي هيMب
$دوب %دش ي-ديد بر3 را1د (E ر5ك و ه/DCش )سار
ناش هناخ يEار .)شادن يلاخ )@A نا/سرا5يب نو1 و )2ر- G- ار اU و )سد ر/كد
$د'ك اديU يروس ندناسر يارب fنaوبمآ Wي دش i2وم ي-دنود يلك اب 8مرE $درك
(E شويراد $دماين نا0Eار5E %د'نار Iا ري^ fك GيE .دوبن يكانرgخ {يرم نو1
$دروآ ار 8مرE نيشام
اA $دوب %دش ني&'س >نابI و %درك اديU jي,@A شدرد $دندوب %دI نCDم يروس هب
يوA 8مرE $دن8ب ]ر" )DناوA ي5ن اما .درك يم hرد ار )ش_- يم ه1 نآ يدود"
ي-ديشارخ يرادMم ZM2 و دوب (لاس هك ار >R1 )سد $)D0ن شرا'ك fنaوبمآ
?ل هب ي0@ب >مارآ د'@بل $د'ك >مر- درك ي:س و )2ر- >/سد ود يوA .)شاد
)ساوخ يم >لد يروس $ديس وب راب نيلوا يارب ار يروس ينا0يU دش (خ $)شاد
$دنا5ب {يرم دبا اA
ار يرا5يب K_ل (Eدن (لا! ود هب ييآ ('يلاب هب هنابيب; ر-
tttttttttttttttt
%رخaاب $دنا5ب راديب و د'ك )مواMم )Dناو/ن درك ي:س ه1رE $درب >باوخ (ك (ك
$دش راديب درد Iا .د'/شاد يم شرب دراCنارب يور Iا د'/شاد هك ي/Lو
$د'ك >يابا* )Lد هب درك يم ي:س و دوب نار&ن و يناب#! $دوب شرس يaاب اباب
$د'/شا_- )@A يور ار وا ;اي/"ا اب $دوب ه/2ر- ار >ياEوناI و ر5ك ريI (E 8مرE
يور وا ن/2ر- ا* Iا هك ني5E اباب $دوب cاE يوA 8مرE )@A يور $دنادر- (01 يروس
7يراد/ناما (سر ه'يا +ديسرU 8مرE Iا يد'A هب و )0-رب .دش ن[5gم )@A
$دوب 4دوخ ري#MA +ديلان و )2ر- ار اباب )سد )5"I هب يروس
$4دوب %درRس )Lايل يب نيا )سد ور وA نم يلو +9
J%درك ور شدوخ ي:س هك 8مرE $%دوب ه}دا" .نا* شروك يلو +),- ي/"اران اب =Hش
<ا/ياHن .دروخ يم رس $%ري&ب و0/سد )DنوA يم $دوب %داDياو شرا'ك Jه}دا" +9
$ه0ب ري0كاخ و دروخ هك نيا هن .)2ريم رد >/سد
$('ك يم >Eاوخ $اباب نك fب +ديلان يروس
Jي/خور2 Wنوو* نيا هب وAاباب (E وA Jه&يد هل:ب +9
$ه/خور2 >Hب و'م 4اباب (نوديم نم هك ييا* اA +),- و دI يد'@بل )5"I هب يروس
$دروخ ور2 ار شا %د'خ .دوب %دا/Dيا اباب رس )0U هك 8مرE
ه*وم هنوخ نيا وA وشروw" (/ساوخ يم ZM2 نم +),- و )2ر يا ه1ورL نادند اباب
$('ك
ام bاودIا < ا5/" %روg'يا ه-ا 7يراد Wش دM! نيا )حص هب وA 7%د0ن +ديسرU =Hش
$%راد VC0م (E
(ي/شاد Sود ور ه&يد5E وA و نم +),- و )0-رب د:ب $دي0ك يD,ن )يناب#! اب اباب
J(ي'ك bاودIا (Eاب (ي/ساوخ يم
دروم رد يلو .)DE ني2ر; )يا3ر 4=!ا دM! ;ورش Iا +),- ي'يب Wيراب اب =Hش
ور ?لgم )حص نيا $ا'يا V`م .هشاب يحلا#م هب ا'ب هنوA يم .%د0ن يركq هL=!
$%دي5ن رييdA
$دوبن نيا
<
=صا نم vحب +),- ي&لصو" يب اب اباب
ور 8مرE هنو/ب يروس ه-ا $نا* شروك رادرب يIابل Iا )سد +),- و دI يد'@بل =Hش
$(نويدم >Hب ر5! رخآ اA .ه'ك را-دنوم ا'يا
4اوخ يم نم يلو +),- )5ي=م اب $دوب ه/ش_- شرس Iا رgخ $دي0ك يEآ 8مرE
$ه'ك يم رو* و5شري_U ياراك %راد اباب $4رب
اب .دوب %دI >ين >501 ي هشو- Iا هك يCشا و داد ناCA يرس ي/"اران اب =Hش
$دودI )0&نا رس
هك دوب نيا Kا ه#^ $%رادن يراI و هير- Jنم ردام +),- و در02 (Hب ار >ياHبل 8مرE
$)Dين رو; نيا رCش ور ادخ .ينوم يم اH'A
$دري&ب شود هك )2ر و )شادرب ار >ياHسابل (E د:ب
hا'بw^ Iو'E اباب $درك نHU يروس )@A را'ك ار 4اش ي %ر,س =Hش .د:ب )!اس (ين
$د'Cن %ا&ن =Hش و 8مرE هب درك يم ي:س و دوب
$دراد ه&ن Iاب )DناوA ي5ن ار >نا501 $ديباوخ %رابود و دروخ ي5ك )5"I هب يروس
$دري- 4ارآ ي5ك هCلب دباو@ب درك يم ي:س $درك يم داديب هك (E درد
(E شدوخ $دوش رM/Dم يروس kاAا يوA
<
=:2 )ساوخ 8مرE Iا =Hش 4اش Iا د:ب
)!اس ود يCي اA يلو .دندوب ه/Dب ار رد $د'/2ر kاAا هب شروك اب و درك F5* ار %ر,س
$)شادن (E lار/!ا يان ي&/Dخ Iا يروس $دمآ يم نا0`حب و ر* يادص
و )خادنا يم يEا&ن .دمآ يم ه'U hون يور $د8يم رس راب Wي هMيLد د'1 8مرE
$)2ريم
ttttttttttttttttttt
>Eاوخ هب $درك ]_" ار يروس .4وس cاس Iا .4ود 4رA و دI YنI هسردم هب اباب
و ديايب دناوA ي5ن هك %دمآ >يU يA=C0م ),- ZM2 $),&ن ار يلصا Vيلد يروس
هناخ
<
=:2 يروس داديم eي*رA $)شا_- باو* يب ار هسردم ريدم را5ش يب Kaاوس
(E يروس $دوب (ين و %ام Wي اA هك >/سد G- دوب ه1رE $دوش بوخ
<
=ماك اA دنا5ب
V`م دناو/ب اA دي0ك يم cو; يAدم G- ندش Iاب Iا د:ب ي/" و دوب )سد )سار
$داديم روC'ك رAريد cاس Wي < ا/ياHن $دDيو'ب iباس
ي/Lو Iا يروس $دندوب %درك اديU ار يروس ن,لA %را5ش ش=A يلك اب ا5يش و نيرDن
ن,لA %را5ش يDك هب .دندوب %درك lو! .ن/شاد ("ا8م ر;اخ هب ار ناشرا5ش هك
$دوب يما8لا 4ان )ب} يارب هك هسردم ر/2د 8* هب $دوب %دادن
يم >لد هك دوب )Lو يليخ $داد ار >باو* يدرس هب يروس .دI ن,لA نيرDن ي/Lو
iي2ر ي هي"ور ر&يد Zيارش نآ اب $د'ك هgبار FgL (E %دنا5يLاب ر,ن ود نيا اب )ساوخ
Jدوب اد* نا0باD" هك 8مرE ياHيس=C5E ر&م .)شادن يIاب 
%رابود %ر,ن ود Y'0L ياEIور $دنام شر/خد يولHU و )2ر- ي#خرم ه/,E Wي اباب
يم )DناوA يم يراكرE $%دش Y'A اEIور نيا يارب >لد (E اباب را&نا $دوب ه/0-رب
$دراد ه&ن داش ار شر/خد هك درك
(خ نUوا يور ار شرس راب Wي ه\حل د'1 و )@U يم د'/@U يم (Eاب هك ار يياEا_^
$ديسرU يم ار >لاو"ا و درك يم
يياAود و )شا_- يم )شاد )سود يروس هك يياH&'Eآ $دناوخ يم با/ك >يارب
$دندرك يم يEار5E
$)شا_- يم و درك يم اديU ار شا هL=! دروم ياH5لي2 >يارب
نورد ي8ي1 اما $دندوب د'سرخ و cاحشوخ ر/خد و ردU $دوب VبL V`م 8ي1 ه5E <ارEا6
Iا )"اران يروس و د'يب يم ر/5ك ار =Hش هك دوب ه2=ك اباب $دوب %دش lو! ناشودرE
$دوش Wيد8ن 8مرE دادي5ن %Iا*ا و دوب %دي0ك شرود اباب هك ي5Cحم را#"
و دوب %دروآ يروس را'ك ار >0لاب و و/U نا0`حب و ر* 4ا5Aا Iا د:ب .cوا ?ش نا5E Iا
$ديباوخ يم ا* نا5E
$د''ك شومار2 ار ار*ام دندرك يم ي:س ه5E و دوب %درك ي/شآ =Hش اب
ttttttttttttttttt
)!اس eبص $ديسر د:ب ي ه:5* N =Hش $دوب يروس kاAا يوA Iو'E 8مرE $دوب
ني5E $)2ر 4ا5" هب و دروخ هناحبص يا ه5Mل اباب $دوب هناخ8Rشآ ندرك ?Aرم cوd0م
ن[5gم شروك ن/2ر Iا و درك يEا&ن $درك Iاب ار kاAا رد 8مرE .دش ه/Dب 4ا5" رد هك
اب .)D0ن يم >/@A ?ل هك يلا" رد و دمآ يروس ]ر; هب )سار Wي د:ب $دش
J4=س +),- د'@بل
$درك 4=س و ديد'خ هنaوخ يروس
Jناخ 8مرE 4=س Wيل! +),- هناخ8Rشآ وA Iا =Hش
$ري@ب eبص $4=س +),- د'@بل اب و درك د'لب رس 8مرE
$$$رCش ور ادخ نيدش د'لب )سار %دند Iا و نيديباوخ بوخ ?ش هك ('يب يم +9
Jآ نوريب (ن8يم رAدوI يرا_ب 4رDبرس $نامام نك fب +9
7Wين WيU 4Iورما $(ي/,&ن ي8ي1 هك ام $?خ يليخ +9
ي=يو cا5ش (يريم اE هXب اب .%دنوم 4رAديم K=يg:A Iا يا ه/,E هي $ر,س هن +9
$ا'يا رHRس
)سد $)شادن ار ه/,E Wي يارب (E نآ .يرود V5حA
<
=صا ر&يد $)@ير يروس ?لL
$)2ر- (Cحم ار نآ >5لاس )سد اب $دوب >X- يور 8مرE
و در02 )5ي=م اب ار وا )سد 8مرE $دوب %دش رA يروس ياH501 $)0-رب 8مرE
$دI د'@بل
7ني/DE ير,ن د'1 +ديسرU =Hش
$دايب 4دادرHم دياش $نموE و شويراد و رHRس و نم +داد باو* و )ساخرب 8مرE
7يرب ي5ن aا0يا هك و'م نيشام +9
$(يرب نوا نيشام اب %دش رارL .%ديرخ نيشام نموE هن +9
7%رو@ب ي'ك >ي3ار ينوA يم نيبب .%دب ور يروس VD! و ريش نيا ايب +9
داوخ يم ي1 اب ور انو@/سا نيا هنر-و $ه&يد %رو@ب دياب 7('ك >ي3ار ي1 ي':ي +9
7ه'ك (يمرA
Jي'/Dب اب +),- و دI يد'@بل يروس
Jه0ب Vي5CA )نويDCلك ي'Cب (E ولHU ه'يس هي )Lو نوا +),- =Hش
Jشور ('يا .(/DE باوخا* هك نم +9
+),- (خا اب .)2ر- يم >2ر; هب ار ناويل هك يلا" رد و )D0ن >/@A ?ل 8مرE
$رو@ب ري&ب $دو@يب
$4روخ ي5ن +9
$رو@ب (&يم +9
J(نوA ي5ن +9
رو@ب +9
4رادن Sود +9 ن
هك يلا" رد و ديس وب ار شا هنو- دش (خ $)2ر- ار وا ي هنا1 شداIآ )سد اب 8مرE
$>يرو@يم يري&يم +),- هنا:;اL .دوب %دش %ريخ >نا501 هب ير/5ي/ناس r'U Iا
$4روخ يم هشاب +),- {dب اب $)D0ن Wشا هب >نا501 $دوب %دش %راXيب يروس
ر/Hب aا" +),- داد يم >5لاس )سد هب ار ناويل هك يلا" رد و )2ر ?M! 8مرE
$دش
$دنام هي/ن ر\/'م و دI يد'@بل =Hش
ار نآ j#ن .درك يم %ا&ن 8مرE ياH501 هب هك يلا"رد و درب ?ل هب ار ناويل يروس
$نك >مو5A +),- F;اL و 4ارآ 8مرE $ديشون
ار ناويل و )Dب ار >نا501 $درك ناويل يوA يEا&ن هناديماان $دي0ك يD,ن يروس
$درو@ن (Hب >لا" هك در02 يم (E يور ار >ياHنادند $ديشون ار %رgL نيرخآ $درب aاب
%8م >Hب %دب ('يا ايب +درك Iارد 8مرE ]ر; هب يA=Cش و دش (خ نUsا يور =Hش
$هش lو! >'Eد
7نيدي5ن >Hب وnاكاكريش ار1 ?خ .)ساخ يمرب هك يلا" رد 8مرE
$دروخ 4داد .4ديرخ )شاد اA ود وراي IوريرU $دش 4و5A +9
دI يد'@بل .)شا_- يم يروس ناEد يوA هك يلا" رد و درك )سوU ار K=Cش 8مرE
$بوخ ر/خد يدش aا" +),- و
<
=:2 +),- و )شادرب ار =Hش Gيnوس 8مرE $دمآ نوريب 4ا5" Iا شروك $ديد'خ يروس
$B2ا"ادخ
د'@بل اب و )D0ن شرD5E را'ك $دمآ نوريب هناخ8Rشآ Iا و )@ير ييا1 اA ود =Hش
J4ر- بآ )حص +),-
7نو*اباب يروg1 وA $يشاب )م=س +),- و دI يد'@بل شروك
$(بوخ +9
7ي'ك راCي1 ياوخ يم ادر2 +9
$(نود ي5ن +9
ر/خد نيا يروس (&يم $4رادن ي#خرم ه&يد هك نم 7=Hش (ي'ك راCي1 يد* +9
7دوب يك هياD5E
$يCين +9
7يشابن اH'A )0يU دايب احبص هنوA ي5ن $يCين ناE +9
$%د'مراك هن +9
$$$Iاب دوب ه-ا $$$cا5ش %ريم %راد 48مرE +9
$=Hش ن8ن و02ر" +9
$(يدرك V" ور هل[Dم نيا ام 4درك يم رC2 +9
$و'يا (H,ب $هلC0م نم يارب >لوبL Iو'E يلو $هلب +9
7ي1 هك شرخآ +9
$ه&يد نك fب $ه0يم 4و5A ي1 ه5E و %ر_- يم cاس ود نيا يXيE +9

يلو $دش يا1 نديشون cوd0م و درك نشور ار نوي8يولA شروك $دندرك KوCس ودرE
ار نوي8يولA ي همانرب Iا ي8ي1 دمآ ي5ن ر\ن هب هك دوب يب#! و ه/2ر- ردM'يا شا %رH1
$د'ك hرد
$درك يم يIاب >شو-رخ ياHشو- اب ي/"اران اب يروس
ه0ي5ن cا" رHب +),- ينار&ن اب $)خادنا يرا'ك ار cر/'ك و درك شوماخ ار نوي8يولA اباب
ه-ا ي/" $هكانرgخ شارب دايI )كر" (شر5ك F3و نيا اب $هشاب اH'A يروس
$(يرادن (نوا %IاA هك $د0ي5ن (ي/شاد 4روDناسآ
$دش %ريخ اباب هب و در02 شا ه'يس يور ار شو-رخ يروس
نومدM! )Lو اما $4دنوم يم >0يU .4ري&ب ي#خرم (/DنوA يم ه-ا +),- =Hش
$(/2ر- ي#خرم يليخ
$داد ناCA ديياA هب يرس .د'ك >Eا&ن هك نيا نودب شروك
ه*و/م =Hش $د0Cب Iارد دناو/ب هك درادرب شرس ريI Iا ار 4ود >لاب درك ي:س يروس
.)2ر- يم ار شرس ريI ;اي/"ا اب هك يلا" رد و )D0ن شرا'ك $دمآ ول* $دش شا
ريI اA ار و/U د:ب $دناباوخ ار يروس و داد jU ي5ك (E ار يريI >لاب $)شادرب ار >لاب
$ديسوب ار شا هنو- و دي0ك شا هنا1
.>ياH/بLارم $)2ري_U يم شردام ناو'! هب ار =Hش (ك (ك اEIور نيا يروس
.دوب روg'ي5E (E aا" اA دياش $دندوب اير يب و %داس ه5E >ياHي-ديسر .>ياH/بحم
هب و د'يبب ير&يد ي هيواI Iا ار اH'يا ي ه5E يروس اA دوب %دش v!اب kا,Aا نيا اما
$درادب )سود ار =Hش ي-داس
ار هناخ ياw2 .>ي@لA 4ا5A اب ه}دا" نيا $دI د'@بل .ر/خد و ردام د'@بل نديد اب شروك
$دوب %درك رAري_Rلد يليخ
و )Dب ار رد اU اب $دش دراو و )شادرب هلU يور Iا ار هب:* Wي 8مرE $دش Iاب هناخ رد
=Hش $)2ر هناخ8Rشآ ]ر; هب 8مرE $دنداد ار >باو* و د'/0-رب ه5E $درك 4=س د'لب
7هي1 هب:* نوا وA +ديسرU
$وnاكاكريش +9
$ه/2ر- يروس يارب +),- اباب هب ور و دI يد'@بل =Hش
$ديو&ن ي8ي1 درك ي:س و در02 (Hب ار >ياHبل اباب
يم و دI يم (Hب ار >ياH/سد هCيلا" رد $)0-رب و داد ا* cاX@ي وA ار ه5E 8مرE
$)DE (ي'/Dب +),- يروس هب ور .دناCA
نوريب و )شادرب ار >C1وك ناد51 و )2ر >LاAا هب .دوش باو* ر\/'م هك نيا نودب
$دمآ
$نك ربص +),- و ديود >يول* =Hش
$دا/Dيا و درك اEر ار ناد51 8مرE
7ين8ب (Hب وA همانرب ينوA يم +ديسرU ;اي/"ا و )5ي=م اب =Hش
7ي1 يارب +9
$ه'ك )بLارم يروس Iا )Dين يDك >/سار +9
J7نaا +9
$(يرادن ي#خرم ه&يد شروك و نم $)سادر2 Iا 4رو\'م هن +9
ير/Hب V" %ار cابند و دوب ه/خادنا ريI هب رس شروك $)خادنا شروك هب يEا&ن 8مرE
$)0- يم
+),- .دمآ يم aاب )5"I هب هك ييادص اب و درك F5* ار شا %دارا 4ا5A يروس
$اباب ('ك يم >Eاوخ
Iا و داد KروL ي/@س هب ار >ناEد بآ $)خادنا يروس هب يEا&ن $درك د'لب رس شروك
VبL .د:ب $)0- يم Kا5لك cابند را&نا $دا/Dيا 8مرE يوربور يا ه\حل $)ساخرب ا*
$ينو5ب >0يU ('ك يم >Eاوخ KIا +),- )!رس هب .دوش نا5ي0U هك نيا Iا
$?خرايDب +),- و داد ناCA يرس هنادرم 8مرE
Kروص يلاحشوخ اب =Hش $)@ير- >LاAا هب .)شادن ار اHEا&ن باA ر&يد هك شروك
7نامام ي'ك يم راCي1 +ديسرU و دI fU وا ه2=ك 8مرE $ديس وب ار 8مرE
$48ي8! هشاب )كرابم +),- و ديد'خ =Hش
7ي1 +ديسرU و )خادنا aاب ييوربا 8مرE
Jداد %Iا*ا هك ني5E +9
$شراك يU %رب هنوA يم دش )"ار >لايخ $ي&ب WيربA دياب شدوخ هب +9
J78مرE +9
7هلب +9
$)2ر >LاAا ]ر; هب 4ارآ $د'Cن ودب يCي ر&يد داد eي*رA و در02 (Hب >ياHبل =Hش
7يرب ياوخ يم ييا* Iورما +ديسرU هك .دوب %ري&/سد يور >/سد
$('ك >لD'ك (ن8ب YنI دياب $ه&يد هن +9
$%راد bاي/"ا )"ار/سا نيا هب $Sا ه/Dخ يليخ شروك 7ا5'يس (يرب شروك و نم +9
$درك يلاخ %رابود و دنادر-رب ار >ناد51 $دادن يباو* و )خادنا aاب يا هناش 8مرE
$)شا_- 8يم يور و دروآ cاE يوA ار >UاA ?ل $درك VD'ك (E ار ر,س ي همانرب
$دش cوd0م و )D0ن >يول* ي&0ي5E (Eرد ي %رH1 اب (E شدوخ
و ر3ا" ود رE د:ب هMيLد د'1 $دنورب ا5'يس هك د'ك ي3ار ار شروك دش i2وم =Hش
$دندمآ نوريب kاAا Iا %دامآ
+ديسرU يروس Iا و دمآ ول* $دي0ك يEآ $)خادنا 8مرE هب ي501 ريI يEا&ن شروك
74ري&ب Kارب ي1 راHن نو*اباب
يLر2 نم هساو $نيروخ يم نوAدوخ ي1رE +),- و دI 8يمآرC0A يد'@بل يروس
$ه'ك ي5ن
$(يسر ي5ن $نك هل! نا* شروك +),- =Hش
رد Iا )!رس هب )@ير- يم >ياHينار&ن Iا را&نا هك يرو; و داد ناCA يرس شروك
$)2ر نوريب
$)2ر و درك ي\2ا"ادخ اE هXب اب و دI يد'@بل (E =Hش
7يروخ يم ي'/Dب +ديسرU .دري-رب رAويRماك Iا ار >Eا&ن هك نيا نودب 8مرE
$%رآ +9
J74رايب 4رب دياب نaا ي':ي +ديسرU ناد'خ ينا501 اب $)0-رب
$دادن يباو* و ديد'خ يروس
Wي اب د:ب ه\حل د'1 $)2ر هناخ8Rشآ ]ر; هب و )ساخرب ا* Iا ي/@س هب 8مرE
ينوA ي5ن هك %ديباوخ +),- و )خادنا يروس هب يEا&ن $)0-رب 4ون Yم ي'/Dب
$$$يرو@ب
رود ار يروس )سد $دش (خ $)شا_- 8يم يور ار ي'/Dب $)D0ن شرا'ك $دمآ ول*
$ديس وب ار >ندر- يa يروس $درك شد'لب ي5ك 4ارآ و )خادنا شدوخ ندر-
yوس +),- و ديد'خ .درك يم نا8يم ار يرس )0U ياH0لاب هك يلا" رد 8مرE
J(/,&ن Kاباب هب ه-ا 7ي'ك يم %دا,/سا
(E د:ب $درك ?Aرم ار >يو/U و درك اEر ار وا )Lد اب 8مرE $ديد'خ هنaوخ يروس
$درك >ناEد و درك Iاب ار ي'/Dب
هب ZM2 $دنام يروس >يU ر#! اA eبص (E د:ب ي ه/,E هCلب ه/,E نآ اH'A هن 8مرE
ود $راك رس )2ر يم و د8يم نوريب هناخ Iا دنديسر يم شروك و =Hش هك نيا {حم
$دوب %د'شور2 >/سود يشور2 Vيابوم يوA اHبش هك دوب يلاس هس
.يكاروخ و يIاب %ر@Dم و •اA ƒل و (لي2 اب ر#! اA eبص هك يدو*و اب cا" رE هب
ني5E هك داديم شرا8- (E )!اس هب 4د اما .درك يم 4ر-رس ار يروس دوب يرو*رE
(E ار >DناDيل )ساوخ يم وا و دوب ه/2ر- شري_U >يارب شردU $دور يم اEIور
fكا2 ار >كرادم 4ا5A يروس (01 >يU يلو شردام (01 Iا رود $دري&ب انا5E
اب )شاد >يU رد هك يياEراك دروم رد شردU اب )شاد اH/!اس اA يEا- و دوب %درك
و دوب يروس هب >501 Wي دI يم ]ر" هك يAدم 4ا5A $دI يم ]ر" )نر/'يا اي ن,لA
>يارب .درك يم %دارا ه1رE و درك يم ?Aرم ار شرب و رود و دروآ يم يكاروخ >يارب
$درك يم ر3ا"
%دامآ 4ا5A يروس $دناIوس يم ار يروس cد روg1 >'/2ر 48! نيا )Dناد ي5ن يلو
$دور يم دراد < ا:Lاو وا هك د'ك رواب )ساوخ ي5ن اما ديد يم (E ار 8مرE ياE ندش
>لياسو ي ه5E $)2ر يم )شاد 8مرE .درك Iاب ار >ياU G- يروس هك د:ب ه/,E ود
>ش و^ آ رد يا هMيLد د'1 8مرE $)@ير يم Wشا ربا V`م شردام $دوب %درك F5* ار
$داد >يرادلد و دي0ك
ي/,&يم ه0ي5E Kدوخ 7ي'ك راCي1 ياوخ يم و'م $نامام يراد ر/خد هي ه&يد aا" +9
$)Dنوم ('يا .ايب $همدآ fنوم ر/خد $يدوب ر/خد وA شاك
شرواب $د'ك هير- ي/" )DناوA ي5ن ه#^ Kدش Iا يروس $دI يروس هب يد'@بل
يوA يباD" يد:ب ي هل5* اب 8مرE $دشاب %اAوك ردL نيا شا يداش ر5! هك د0ي5ن
يم ا5ش $4درك %دامآ هما'/لاكو هي +),- و داد شروك هب )كاU Wي $درك يلاخ ار >لد
>Hب ه&يد ('ك ي5ن رC2 $ني'ك |D2 ور هdيص نم cوL Iا نياو@ب هك )Lو رE نينوA
$4در- ي5ن رب cاس ود يCي نيا وA نم cا" رE هب $هشاب ي*اي/"ا
$$$دش هير- يروس %رخaاب
+درك )بحص هب mورش 4ارآ ه\حل د'1 Iا د:ب $دي0ك يD,ن $)D0ن شرا'ك 8مرE
و'م ينوA يم $4درك )/يqا %رو* ه5E $نك (ل=" يديد يدب نم Iا يليخ نا* يروس
7ي0@بب
Vبم يور =Hش $دوب يرا* ه501 V`م >Cشا $درك وا هب )0U $دي/ل^ ولHU هب يروس
$دI نوريب kاAا Iا )"اران و ه2=ك شروك $درك يم هير- و دوب %دI ه5Aاب51
7)5س وبب راب نيرخآ يارب يديم %Iا*ا نا* يروس +ديسرU و دش (خ 8مرE
4ارآ و دي0ك وا ي هناش يور >/سد 8مرE $دI fU ار وا >/سد G- اب يروس
ار وا ر&يد راب Wي 8مرE $درك >Eا&ن و دش د'لب Vبم يور Iا ي/@س هب =Hش $)ساخرب
$%ا-دور2 4ايب 4ايم نم +),- =Hش $)شادرب ار >ناد51 و دي0ك شو^ آ رد
ا'ي5E %دب %Iا*ا $4ر,'/م %ا-دور2 يوA ي\2ا"ادخ Iا نم $نامام ('ك يم >Eاوخ +9
$(ي'ك >مو5A
$دوب %دش ريU cاس د'1 %Iادنا هب Iور Wي وA $)D0ن Vبم ?ل 4ارآ $دنادر- ور =Hش
$درك >يEار5E %ا-دور2 اA شروك $)شادرب ار ناد51 اA ود 8مرE
يراك GيE ي هلصو" fك GيE $دوب ه/@يمآ %آ و Wشا اب هناخ ياw2 Iور د'1 اA
(E =Hش يارب $درك %اربور ار )كرش ياEراك دوب ي/5"I رE هب شروك $)شادن
همانرب %رخaاب و €)شادن ندرك راك ناوA ر&يد < ا:Lاو نو1• x)2ر- ي*=:/سا ي#خرم
ار >ي:س 4ا5A $شاU و )@ير Iا رU ي %Iور r'U ر,س Wي $)@ير ار >يك هب ر,س ي
ود رE $دوبن (E هي/ن يب ه/بلا هك د'ك cاحشوخ ار شر/خد و رD5E هك درك يم
$دندش ر/Hب %دش هك (E رEا6 رد VLاد"
باوخ Iا VبL ياHCشا وا $دنI يم د'@بل يEا- شر/خد هك دوب شوخ >لد (E شروك
$ديد ي5ن ار يروس
Wي IوررE $ديايب را'ك شا ه#^ اب درك يم ي:س %دش هك (E شروك ر;اخ هب =Hش
(E يEا- و )1 يEا- $دري&ب باو* Zخ ود يCي هك د8يم 8مرE يارب aاب د'لب Vي5يا
VيوحA ردM'يا 8مرE $درك يم )1 (ك يليخ و د8يم Vي5يا يEا- (E يروس $د8يم ن,لA
$د'ك رارصا يليخ د0ي5ن >يور يروس هك )2ر- ي5ن
يناCA هناخ ير,ن هس cاDما $هناخ رد =Hش روw" Iا د:ب دي! نيلوا $دوب دي! Wيد8ن
8-رE .>ش=A 4ا5A دو*و اب را&نا $)شادن يشوخ Iور و cا"
<
=صا =Hش $دندرك يم
$دو0ب iباس V`م )DناوA ي5ن
)H* ه5E Iا $دي0ك يم )5"I وا يرادلد يارب اباب را'ك رد (E يروس ر&يد aا"
$ديسر يم >Hب يباD" و دوب %دش شر/خد
هي ه0يم نامام +دI ادص هك دوب ر/سول ندرك 8ي5A cوd0م هياUراH1 يور يروس Iور نآ
$%دش jي`ك يليخ يCي نيا 7يدب نم هب ه&يد ي ه'Hك
اب يروس $دI هير- ريI باو* يا* هب =Hش $د8يم >يادص نامام هك دوب راب نيلوا
$دي0ك شو^آ رد ار وا و دمآ نيياU ي&1اR/سد
يرو'يا ه&يد 4ديم cوL $>@بب و'م $(/شادن يد#L $نو* =Hش 4اوخ يم Kر_:م +9
$('Cن Kادص
نو1 .(/,&ن )Hب aا" اA $ي'ك ادص نامام و'م وA همادخ Iا هك نم $48ي8! هن +9
$48ي8! هLوش Wشا .)Dين ي/"اران Iا 4ا هير- $ي0ب )"اران 4ديسرA
=Hش +),- راب نيمرا8E يارب .دوب ار*ام دEاش هك شروك $دي0ك يد'لب %آ يروس
$ر/كد (يرب دياب $يدش jي:3 يليخ
$د'ك ي3ار ار وا دش i2وم %رخaاب و
+ديسرU cاوس اA د'1 Iا د:ب ر/كد هك دندوب ه/D0ن ر/كد ?gم وA يياA هس ر#!
7ني/Dين رادراب هك ني'[5gم
$ه5لاس VH1 Wيد8ن نم ر/كد ياLآ يلو +),- و درك د'لب رس ?:A اب =Hش
نو/Hب ?ش رخآ اA $(Dيون يم نوAارب نوخ >يامIآ هي $%دي5ن رييdA ور ي8ي1 نيا +9
$(Dيو'ب ونوA ه@Dن نيرايب نيري&ب وش ه-رب ادر2 $%ديم باو*
$دندمآ نوريب (Eاب و )2ر- ار >يوIاب ينار&ن اب شروك $)ساخرب يروابان اب =Hش
اب .ديرU يم نيياU و aاب >يول* =Hش ندرك 4ر-رس يارب هك يلا" رد يروس
4اوخ يم رEاوخ هي نم نو* نامام ياو +),- يلاحشوخ ن
$$$نس نيا وA هخآ .(سرA يم يليخ نم يلو +),- ينار&ن اب =Hش
$('ك اديU رEاوخ نس نيا وA (0يم cاحشوخ يليخ نم يلو +9
7%ر/خد هك 4ول:م اك Iا aا" +),- .دوب ه/2ر- شا %د'خ يروس ي-دول Iا هك شروك
7هكانرgخ ردM1 ينود يم $ري&ب Iا- و/نوبI Jشروك او +),- ي/"اران اب و )0-رب =Hش
7هشاب رDU ه-ا +ديسرU يد* و يخوش هب شروك
Jري@ن +),- يرو@لد اب =Hش
اA نم $نو* نامام Sر/ن JJهسرA يم ن/2ر- نوخ Iا نامام J4دي5H2 ناE +),- يروس
%د0ن (يXيE 4داد >يامIآ راب دص aا" ن
را\/نا نلاس يوA يروس $)2ر يري- هنو5ن يارب =Hش %ار5E اباب %ا&0يامIآ يوA
دوب رC2 kر^ $دوب %دش Y'A 8مرE يارب يرو*دب >لد $)Dب ار >ياH501 $)D0ن
$نو* يروس (يرب +دI >يادص اباب هك
7يرو@يم ي1 4اش (ناخ=Hش ?خ +),- اباب $)ساخرب ا* Iا و دي0ك يEآ
$هنوخ (يرب $هسر ي5ن (ليم ي8ي1 +9
$يري&ب نو* دياب وA Jنك رC2 Kا هXب هب JنابرHم ردام +9
J7ي/2ر- نaا ني5E ور )ب`م باو* وA ('يبب +9
$)ساديU )2ايL Iا +9
7نيسا'شراك يلا:با'* +9
هن يروخ يم راHن هن اIور نيا $ي/Dين د'ب اU رس هك ('يب يم 4راد يلو Jaاو هن +9
Jه0ي5ن هك 4رادن Vيم اب >5E $4اش
$(0يم ر^a >3و! +),- و دI يلا" يب د'@بل =Hش
7(يرب اك aا" $ي/Dين kا1 وA $دو@يب +9
انآ ار 8مرE راب نيلوا يارب يروس هك يا يشور2ا8/يU Iا رس ناوار2 vحب Iا د:ب %رخaاب
$دندروآرد .دوب %ديد
ي8ي1 j:3 Iا هك (E =Hش $درو@ب )DناوA ي5ن هك )شاد {dب ردM'يا هك يروس
Wي VLاد" اA د'ك ي3ار ار ود نآ درك يم ي:س )"اران و ه2=ك شروك $دروخ ي5ن
$درك ور2 >ناEد يوA ار ا8/يU ي هشو- هس )5"I هب يروس $دنرو@ب ا8/يU شرب
$دوب يلاخ ييوربور يلد'ص و دوب %ر,ن راH1 ناش8يم $دا/2ا >يربور هب >501
و )خادنا يلاخ يلد'ص هب يEا&ن ي/"اران اب اباب $ديC1 ور2 راي/خا يب >ياHCشا
هخآ $هشاب ه/شاد رس اA ود < ا5/" iR1 ه/سد V`م SاEاب i0! Jنا* يروس +),-
JJ%رسدرد v!اب %رس هي i0!
ردM'يا $دوب ه#L رHش (لي2 iشا! >ياHي&Xب $)خادنا اباب هب يEا&ن يروس
$دوب B," ار شا هل5* هل5* $دوب ه/2ر نيب Iا >nويديو راون هك دوب %درك >ياشا5A
ي"ور يب د'@بل $)2ر- نا* >'Eq يوA )!رس هب ;ارخ رخ و iشا! شوم ي ه2ايL
%رابود .دوب %دا/2ا يروس )سد Iا هك ييا8/يU شرب و ديد'خ اباب $)D0ن >بل يور
$)2ر- >ناEد يول*
$(0ب )نوبرL رو@ب aا" +9
YنI هي شروك +ديسرU و درك %ا&ن )!اس يور =Hش $دش 4ا5A ار*ام رU 4اش %رخaاب
$%ديم باو* )!اس ود Iا د:ب ),- 7ينI يم %ا&0يامIآ هب
ي5ن YنI Kدوخ ار1 +ديسرU .دروآ يم رد ار >ليابوم هك يلا" رد و دI يد'@بل شروك
7ينI
$(نار&ن يليخ $(نودي5ن +9
$نم نيدب +),- و ديUاL اباب )سد Iا ار Vيابوم يروس
$%ديم باو* نaا $(/2ر- ور %را5ش +9
(ناخ >يامIآ ي هي/ن (/ساوخ يم ني0@بب (ناخ 4=س $$$$ 7 $$$%ا&0يامIآ $هشاب +9
7%دنورU %را5ش $(نودب ور ديرب =Hش
يوA ي5ك باو* ندي'ش Iا $دناوخ %را5ش و )2ر- اباب Iا )!رس هب ار %ا&0يامIآ _^اك
$درك رC0A ?ل ريI و )2ر (E
ي1 ?خ +ديسرU ينار&ن اب اباب $داد اباب )سد و درك FgL ار يشو- ي/"اران اب (E د:ب
7),-
$(/Dنود يم نم $ه&يد %دوب ي,'م 7ي'يب ي5ن و02ايL +),- يلا" يب اب =Hش
دص رد دص >/,- $%دوب )ب`م JJهن +),- يلاحشوخ اب دش ر,'م ناH-ان يروس اما
('م ديرب =Hش درك رC2 JJ),- WيربA (Hب (E يلك Jه/ب`م ن
$ي&يم uورد +),- ?ل ريI =Hش
$دوب ن[5gم يليخ هنI JSرRب Kدوخ ن8ب YنI +9
$4رادن و0لا"
<
=صا هك نCن يIاب %ر@Dم يروس +),- ديدرA اب شروك
JJن8ب YنI Kدوخ ?خ +9
(E وا هCلب دروآ ول* شرس =Hش $)2ر- %را5ش %رابود و درك وا هب يEا&ن شروك
>/'يرU اH/'م $ه/ب`م دصرددص (/,- نaا ني5E نم +),- ?:A اب يد#/م نI $دو'0ب
$ه0يم ر3ا" ادر2
cاحشوخ >ينار&ن 4ا5A اب (E =Hش ي/" $درب ي5ن >باوخ يDك نايE Iا ?ش نآ
$دوب
يوA بآ د'/شا_- ي5ن $د'/2ر- )سد هب ار هناخ روما 4ا5A يروس و شروك fU نآ Iا
$داد 4رس رو/سد ر/كد $د0يم ر/,ي:3 IوررE =Hش cا" نيا اب $درو@ب ناCA =Hش cد
يوA 8مرE )@A يور =Hش $درك يم Vصو 4رس =Hش هب و دمآ يم يرا/سرU ر#! رE
$د'/شا_- يم هيام >يارب نا* Iا شروك و يروس و دي0ك يم Iارد cاE
K_ل و ر/5Hم يليخ =Hش هب ي-ديسر $)شا_- را'ك < ا/لا! ار هسردم و Sرد يروس
نار&ن يليخ =Hش $د0يم %دI kوq هناخ يوA W1وك ي هXب Wي رC2 Iا $دوب رA >@ب
+)شا_- ني=2آ >يارب يروس $ديو&ب وا هب )Dناو/ن شدوخ $دوب 8مرE V5:لا fC!
Jهشاب نو5كرابم J(يردارب اي رEاوخ هي ر\/'م <اكر/0م
هلصا2 IوررE 8مرE $دDيو'ب 8مرE يارب >AاساD"ا Iا )DناوA ي5ن دوب )Lو يليخ
<اMg'م يروس و دوب %دش FgL هgبار نيا <انوناL ه1ر-ا $درك يم ر/0يب و ر/0يب ار شا
$د0ي5ن V" ig'م اب cد راك $$$اما .داديم i" 8مرE هب
نامام رC2 ي5ك دولوم نيا hرابم 4ودL ن5ي هب 4راوديما+داد باو* 8مرE د:ب Iور هس ود
$ه0ب ]رح'م شا %دI )بر^ hرDU نيا Iا
pر" اب $دوب ني=2آ aا" و دوب ه/شا_- >يU هMيLد r'U ني5E $درك %ا&ن ار 4اdيU يروس
)1 دوب )Lو يليخ Jدوب %ديسر رAدوI ر-ا هMيLد r'U ZM2 $درك شوماخ ار رAويRماك
$دندوب %درCن
$يروس و =Hش و شروك يارب ينار&ن Iا رU و راك رU يراHب نآ يU رد و ديسر %ار Iا Iورون
%دش F2ر هيلوا رgخ ),- ر/كد .)ش_- %ام راH1 ي/Lو %رخaاب و يIور هنابش )بLارم
$)سا
ار ناشIادنا fU 4ا5A شروك و =Hش $دندوب ه/شا_- شور2 يارب ار يرا'ك نا5AراUآ
اب و دنر@ب ار نآ دندش i2وم .د'/2ر- )كرش Iا هك يماو %ار5E هب و د'/شا_- (Hيور
Kا'يي8A و Yنر و Kاري5:A هب نا/DباA 4ا5A $د''ك ه2ا3ا دوخ W1وك ي هناخ هب رد Wي
ديد* kاAا $)2ر- iل:A يروس هب >باوخ kاAا و دوب هباوخ Wي ديد* نا5AراUآ $)ش_-
SاD"ا يروس .)شاد اباب kاAا Iا هك يا هلصا2 هب ه*وA اب $دوب ر/-ر8ب و رAرونرU
$درك يم c=M/سا
$ديسر هXب هب يروس iباس kاAا و $دش رابنا و هناخرادبآ هب VيدبA شا هناخ8Rشآ
(01 ر/كد رو/ينام هب ينار&ن kر^ هس رE $د'/2ر ي2ار-ونوس يارب دادرم Zساوا
$د''ك hرد ي8ي1 (Eرب و (E رد ;وgخ نآ نيب Iا دندرك يم ي:س و دندوب ه/خود
$ني&ب نم هب ('ك يم >Eاوخ 7ه5لاس +ديسرU =Hش
$('يبب را_ب +),- هنارC,/م ر/كد
$ني&ب (Hب $4راد و0ندي'ش )Lا; نم +),- %رابود =Hش
7)ساA ود (&ب ه-ا ي/" +9
7ولLود 7ي1 +9
يوA هك نسر يم ر\ن هب 8ير ي5ك ZM2 $cا"رس و (لاس رDU و ر/خد هي $%رآ +9
$ني'ك )يوMA ر/0يب دياب يلو $هي:يب; اEولLود
ي5ك =Hش $دI د'@بل و دي0ك يد'لب %آ شروك $ديرU يم نيياU و aاب نايE Iا يروس
$)2ر- 4ارآ
4ا يU 8مرE يارب يروس .دنديباوخ =Hش و شروك %رخaاب هك نيا Iا د:ب .?ش
$ردارب رEاوخ هي وووووووووووEوي +)شا_-
7%ر/خد +ديسرU .دش ني=نآ FLوم نا5E < اLا,Aا هك 8مرE
$)سا شدوخ ردارب Iا يروس رو\'م درك رC2
7يبوخ J4ااا=س $%رDU ر/خد $ري@ن +9
7%روg1 نامام $(/Dين دب $4=س Wيل! +9
$4دش %دI kوq يليخ يييييياو يلو $(ي0ك يم ونومدوخ (يراد اباب و نم Jيلا! %وا +9
7(يديرخ ور يرا'ك هنوخ ),- )Hب نامام $(ي'ك ر3ا" ونو0LاAا دياب
$),- %رآ +9
يك ي/سار J%دش V&شوخ ه1 يديد يم يدوب شاك $4ا %دI نايE يليخ ياو +9
7يايم
$دوب ه/Dب باو* نيا هب شدو*و د'ب د'ب اما $ديسرU يروg'ي5E <ارEا6
$4رب دياب 4راد راك (نaا $شابن 4ر\/'م $هشاب يدوI نيا هب ('ك ي5ن رC2 +9
%ريخ شرخآ ي هل5* هب و داد هيCA يلد'ص ي/0U هب يروس $دش ني=2آ هلصا2=ب و
$)2ر او با/2آ يوA ي'/Dب V`م >Lوq و kوش 4ا5A $دش
و Wيك و V- اب شروك $دوب %ديرخ هيدE =Hش $ديسر =Hش و شروك يسور! در&لاس
اA دن8ب د'@بل درك ي:س يليخ $$$يروس اما $دندوب cاحشوخ ود رE $دمآ هناخ هب هيدE
)Lا; ر&يد .ندروخ يشرب )5"I هب و Wيك نديرب Iا د:ب اما $دن8ن (Hب ار نا0م8ب
$)@ير- >LاAا هب هناEاوخر_! يد'@بل اب $)شادن ندنام
يارب $درك نشور ار رAويRماك .دري&ب ار شا هير- يول* )DناوA ي5ن ر&يد هك يلا" رد
(E ?0ما و $4درك هير- (Aراسا يارب (لد هA Iا هك هيIور در&لاس Iورما +)شون 8مرE
.(لد يريسا Iورما و دوب ('A يريسا يارب Iور نآ $('ك يم هير- (Aراسا يارب (لد هA Iا
$$$4دو*و ي ه5E .(نا* .("ور
ادص يب درك ي:س و )شا_- 8يم يور ار شرس $دI fU ار دروبيك $)Dب ار ر'Dم
$دش يم =Hش و شروك ("ا8م ديابن $د8يرب Wشا
يور ار يل- هخاش $داد هيCA يلد'ص ي/0U هب 8مرE $دش Iاب ر'Dم .وس نآ Iا
هنو- يور >ياHCشا $دDيو'ب ار >D" )ساوخ يم >لد ردM1 $)شا_- دروبيك
$$$fك GيE $دشاب شرور^ ندشدروخ نار&ن وا هك دوبن fك GيE انآ $دي/ل^ >ياE
$$$8ي1 GيE
)DناوA ي5ن $دDيو'ب يلوU يب و ي&'سر- Iا .Y'/لد hر/خد يارب )DناوA ي5ن
وIرآ ردM1 ديو&ب )DناوA ي5ن $د'ك يم راك >لي#حA bرخ يارب Iور هنابش هك ديو&ب
%دش ه/DCشرو شردU ديو&ب )DناوA ي5ن $دEدب وا هب يديما )DناوA يم هك دراد
(- ديخر1 يم )!رس هب شرود هك يسوباك يوA شا ي&نر ياEوIرآ 4ا5A و )سا
$دDيو'ب رHش يوEايE Iا .اHي,ي`ك Iا .اHيياH'A Iا )DناوA ي5ن $دنا %دش
8يم )0U Iا $)شادرب دوب %ديرخ شور2 )سد يكر/خد Iا Iور نآ يارب ZM2 هك يل-
$)2ر >س=ك رس و دش د'لب
نامام jيحن و jي:3 ياEولو1وك $)2ر- ناياU نا0ياHينار&ن و اHسرA %رخaاب رHم رخاوا
هXب Iا يرادH&ن اما .دوبن %–يو )بLارم و %ا&/سد هب ي*اي/"ا هنا/@بشوخ $دندمآ ايند هب
يروس $دوب يلC0م يليخ راك .ديسر ي5ن (E وليك r'U هب نا0نIو (Hيور هك يياE
(E ه\حل Wي ي/" $دEدب 8مرE هب ار اE هXب ندمآ ايند هب ربخ درCن )صر2 %ام Wي اA
ي&/Dخ Iا .درك يم اديU ي/Lو نير/C1وك ر-ا $د'ي0'ب رAويRماك )0U )DناوA ي5ن
هناويد )شاد شرDU يارب ينار&ن و رC2 Iا $روg'ي5E (E =Hش $د0يم شوHيب
$دندوب ه/2ر- ار >/Lو و رC2 4ا5A >ناداIون اما .د0يم
يم %دامآ ار اE هXب W0خريش )شاد يروس $دI ن,لA 8مرE %ام Wي Iا د:ب %رخaاب
7هلب +ديسرU يH*وA يب اب و )شادرب ار (يDيب $درك
7يروس +9
SاD"ا $)D0ن و )شا_- هناخ8Rشآ نUا يور ار ريش W1وك ي ه0يش يروس
7يnوA 8مرE 4=س +ديسرU 4ارآ $درك يم j:3
7%روg1 نامام 7هبوخ نو/لا" اEا5ش ('يبب (/ساوخ يم $('م %رآ $4=س +9
7يرايب ور ريش رAدوI ه0يم نا* يروس +دI ادص kاAا يوA Iا =Hش
$نامام هب 4ديم ور يشو- $نو'5م $(يبوخ ه5E +),- يمارآ هب يروس
ار ريش ياE ه0يش )!رس هب $داد =Hش هب ار (يDيب $دري&ب شا هير- ديسرA يم
هب نداد ريش cوd0م و )شاد ه&ن شا هناش و رس نيب ار يشو- =Hش $درك %دامآ
$دش هبادوس
يدو5! ار هXب )سد Wي اب هك دوب ه/2ر- داي بوخ ر&يد $)شادرب ار نويا5E يروس
$درRن هXب يول- هب ريش دشاب ?Lارم و دري&ب ار ريش ه0يش ر&يد )سد اب و درادH&ن
$دنار_- يم ار يIاسوراد يIومآراك ي %رود هناخوراد Wي يوA fينا ه5! رDU داشر2
ي هناHب هب IوررE دندوب %دمآ ايند هب >يياد ياEولLود ي/Lو Iا و دوب اE هXب iشا!
ي هناخ هب يرس .%ري^ و دردلد )برش و ه'يس )برش و WشوU و W0خريش ندروآ
يم و )2ر يم هLدص نابرL و د8يم ƒ- اE هXب اب يا هMيLد د'1 xد8يم شروك يياد
$)2ر
ندش Vيg:A Iا د:ب رH6Iاد:ب Wي يلاو" هك وا ي %IوررE روw" هب يروس (ك (ك
هك دن8ب YنI هك )شاد (ك ي8ي1 (E ه0ي5E <ابيرMA $درك يم Kدا! دوب هناخوراد
ار اEولLود هك cو&'ش و داش ردارب Wي V`م $دوب يبوخ رDU $دروايب نا0يارب داشر2
$)شاد )سود يليخ
ردام شدوخ هك %دا/2اا* را/سرU Wي W5ك اب يروس و $)2ر يم راك رس %رابود =Hش
$ديسر يم اE هXب هب .دوب هXب اA r'U
نابرL يباD" اE هXب kاAا يوA ZM2 $هن (E يEا- .دنام يم راHن يارب يEا- داشر2
$د8يم ƒ- (E يروس اب ني" ني5E رد و )2ر يم ناش هLدص
.رA )شرد 8مرE Iا داشر2 $درك يم هDياMم 8مرE اب ار وا ه\حل رE راي/خا يب يروس
(ي5ص Iا يروس• دوبن نابرHم 8مرE ي %Iادنا هب دياش $دوب رA „وش يليخ و ر/&نر (ك
8مرE Iا ر/0يب يليخ ار >/ي5ي5ص اما €)سا نابرHم يليخ 8مرE هك دوب دM/:م ?لL
(يDن Wي V`م .يروس ي %د''ك ه/Dخ و راك رU )ي:Lوم نآ رد FLاو رد $درك يم Iاربا
$دروآ يم cا"رس %رابود ار يروس و ديسر يم %ار Iا 4رخ و شوخ هك دوب >@ب"ر2
رارL و دوب %درك )بحص ريدم اب اما $درك 4ان )ب} هسردم يوA %رابود يروس .%ام يد
داIون اA ود درك ي5ن cد رخآ $دEدب ناح/ما يروw" ري^ ار يندناوخ ياHسرد دوب %دش
SاD"ا <ا:Lاو شروك و دوب >نويدم ?لL (ي5ص Iا =Hش $دراRDب را/سرU هب اH'A ار
$درك يم ي/@بشوخ
ي5ن
<
=صا يروس $د0يم يرRس )!رس هب يراد هXب و Sرد و راك Iا رU ياEIور
>باوخ ه0ي5E $ديباوخ ي5ن اHبش ر/0يب $دوش يم ?ش يك و eبص يك )Dناد
و دندرك Kدا! نديباوخ ?ش هب اE هXب (ك (ك %ام راH1 Iا د:ب $دوب ه/Dخ و دمآ يم
$دش ر/Hب ي5ك mا3وا
يم 8مرE يارب يما يU راب Wي )Lو د'1 (E Iو'E يروس $)ش_- (E Iورون دي!
ار رAويRماك يروس ي/Lو Iور نآ يلو $داديم باو* Iور د'1 Iا د:ب (E 8مرE $)شا_-
هك هيAدم اباب +),- 8مرE .%اAوك يCيل! و 4=س Iا د:ب $ديد ني=نآ ار 8مرE .درك نشور
ور يروس 4اوخ يم نم ه/,- هك fب ه0ك يم و'م %راد )Lو د'1 نيا $ناريا ه/0-رب
Iا ر/لوd0م وA هك 4دب eي3وA شارب و ('ك شIاب 4رس Iا ('ك يم ي:س (ي1رE $('يبب
$%ري5ن هك %ري5ن >*رخ هب .يشاب ه/شاد ونوا نديد )صر2 هك ينوا
7هنوم يم يك اA 7هناريا يد* +ديسرU ?:A اب يروس
bاودIا %دموا $ه0يم يEام هس ود نaا $)0-رب دش )DCشرو $هنو5ب هك %دموا +9
$ه'ك يم و0ي-دنI %راد و %درك
7ي'ك يم راC1 وA )Lو نوا 777<ا:Lاو +9
$('ك يم 4راك $(Eا&باوخ وA هك نم +9
7هبوخ ):3و ي':ي +9
هك ه/2ر- cوL 4Iا روI هب يلو $4دادن و/سردآ اباب هب نم $)Dين نيا mو3وم يلو $هن +9
$هي2اك ه0ب نشور )لا5* هب >501 يرب 4راب هي $هCيد8ن >Eار $>نديد يريم
7%راد ربخ mو3وم نيا Iا >نI +9
$4و5!رDU $هشويراد نامام >نI $%راد هك ه/بلا +9
$ه//سود شويراد 4درك يم رC2 نم +9
7هبي! يليخ .و5!رDU (E (ي/سود (E ?خ +9
7ي1 Kو5! يلو هن +9
انوا (E 4و5! نI نيا $%دوب اCيرما 4اباب اب ا5يدL $%درك Kو2 >يU يلاس %د 4و5! +9
(سا هب ه!رL يAاناير* ي; يلو .ن'ك bاودIا اباب اب ن/ساوخ يم $%دنوخ يم Sرد
و نامام ندش اد* )Lو اA $هنوم يم انوا (E و5! و ناريا %در- يمرب اباب $ه/,يم و5!
ناريا دايم ه'ك يم F5* (E و5! نI $%ري5يم شردارب و اCيرما %ر يم %رابود اباب هك اباب
هنو5ب ه'ك يم >سا5/لا اباب (ي1رE $ن0ب Tر8ب انوا 4اE هXب 4اوخ ي5ن ه&يم
(E و5! نI $ه/0-رب و %دش (يلDA را1ان هب اباب %رخaاب هك نaا اA $ه/شادن %ديا2
7دش نشور $ه'ك يسور! شاEاب %دش ي3ار
74رب اك دياب نم aا" $%رآ +9
$ر/'يياU ه1وك اA ود $),E ه1وك انوا .ني/DE %دIاي ه1وك ا5ش $)Dين يرود %ار +9
$رHم ي8Rشآ %ا&شIومآ )DE ولباA هي شاgسو ه1وك وA يريم
$ي8Rشآ S=ك 4ريم انوا انو/DباA $(نود يم %رآ +9
$Sانو5E (E اباب $ه0س=ك يaاب شا هنوخ J4اباب نI ه0يم نير2آرHم $=Cيراب +9
JJيC1وك يايند ?! $درك %ا&ن 8مرE ي اE ه/شون هب Kري" اب يروس
يا هنادرم يادص $دI ار نير2آرHم ي هناخ YنI $)2ر %ا&شIومآ ]ر; هب Iور نا5E ر#!
7هلب +ديسرU
$يراHL يروس $4ا يروس نم +9
JJJ(ناخ يروس 4=س هب +9
$دمآ يم نيياU اE هلU Iا )!رس هب هك يياEاU يادص نآ يU رد و دش Iاب هلصا2=ب رد
JJاك هب اك اما .دوب 8مرE ي %دش نDم ي ه@Dن هك ديد ار يدرم >يوربور يروس
$)شادن (E ار 8مرE رور^ Iا ي5ين ي/" ناد'خ درم نيا
شرا,س و درك Kو!د يCيد8ن نا5E رد يUاش ي2اك هب ار يروس يلاحشوخ اب
$داد Wيك اب ه2اCDن
نا'1 $دوب cامرن 4دآ Wي Iا رA نيبشوخ درم نيا اما $دشاب نيبدب )ساوخ ي5ن يروس
هك دوب %ام هس ود $)سا lرL ريI %رخرخ اA را&نا هن را&نا هك ديد'خ يم و ),- يم
و نس اب هك )شاد يا يلايخ يب
<
=ك $دوب ه/2رن ي/با} راك cابند Iو'E يلو دوب ناريا
?لا* •اش ي2اك يوA ه/!اس Wي )ب"ا#م ر\ن Iا ه/بلا $دمآ ي5ن رد رو* >/ي:Lوم
$هن رD5E Wي اي ردU Wي ناو'! هب اما .دوب
$دماين >شوخ وا Iا
<
=ك اما $ديد ار وا (E ر&يد راب ود يCي يروس
cاس Wي اب %رخaاب و داد ي,صولادياI ش=A اب و ي/@س هب ار دادرخ Kاناح/ما يروس
$)2ر- (لRيد ريخاA
$دش شرا&/ساوخ دوب ي/لاخ يناو* هك اباب ياEراC5E Iا يCي نا/DباA Zساوا د:ب
يبدوم و يراك ناو* و دوب )كرش يوA هك دوب يلاس د'1 $)شاد cوبL يليخ ار وا اباب
$دوب
نديد هب شروك .ديايب يرا&/ساوخ هب %داوناخ اب )مارك ياLآ هك نيا Iا VبL Iور
$د'ك Kو!د fلم رد )كرش يارب ر/-ر8ب ناو'! هب وا Iا <اروw" اA )2ر شرEاوخ
7هبير^ هي 4Iاب 777777777ييييييييي1 +هك ),شآرب ناH-ان ار*ام ندي'ش اب (ناخ fينا
نوا هب ي/خادنا وAر/خد هك 4د:ب $يري&ب نI Vيما2 Iا يد0ن ي3ار هك Kدوخ Iا نوا
راC5E هي هب يديسر .يدش p=خ يCي نوا رش Iا هك 4aا" $8ي1 ه5E يب ي %رDU
7%راد m=;ا Kر/خد ي هMباس Iا 4ر/حم راC5E نيا ('يبب JJJه&يد
وA $هنوديم %رآ +داد باو* د/Dيان شرEاوخ يور وA هك ناوار2 يراددوخ اب شروك
و %دموا >شوخ يروس Iا (نوا $%دش 4و5A ار*ام نوا يلو $)شاد روw" نومدM!
$%درك يرا&/ساوخ
7هبير^ uارس ي/2ر وA هك %راد يداريا ه1 نم داشر2 ه&م +9
$نيدوب ه/,&ن ي8ي1 aا" اA ا5ش يلو JيXيE 7داشر2 +9
Sود 4ا ه/شادن ر/خد يا* ور يروس نم هك ينوديم Kدوخ ه&يد 4درك يم رC2 +9
$4راد
$$$(&ب ي1 aاو 7نم +9
ور ه&يد د8مان هي ي هMباس هك ير/خد Iا و 4را_ب 4دياM! يور اU دياب يليخ ?خ ه/بلا +9
و ('Cب ور راك نيا هك (نوديم ور 4دوخ ي ه,ي6و نم يلو $('ك يرا&/ساوخ %راد (E
$يIاد'ن نيمI ور 4ور Kدوخ يرا&/ساوخ )Lو V`م 4راوديما
$('ك يم )بحص يروس اب نم +),- )5"I هب $دوب %دش هكوش شروك
ار ه5! ياH2ر" 4ا5A ?ش $)@ير- انآ Iا داديم %Iا*ا بدا هك ي/!رس نيرخآ اب و
اما .ديايب را'ك ه5! اب )DناوA ي5ن ه*و GيE هب يروس $),- Iاب =Hش و يروس يارب
$دمآ يم >شوخ داشر2 Iا
اب رEاوخ هس )مارك ياLآ $دندمآ يرا&/ساوخ هب شا %داوناخ اب )مارك ياLآ د:ب ?ش
Iا ندرك jير:A cوd0م و د'/2ر- ار يروس رود ي&5E هك )شاد يروس Wيد8ن ياH'س
نا5E رد هك دندوب نابرHم و داش ردM'يا $دندش (ناخ Sور! Kا'Dحم و aاب و دL
اما $دندوب يبوخ يليخ ي %داوناخ $)D0ن يروس cد هب ناشرHم cوا ي هDل*
<
=`م هك ي/!اس (ين رد )Dناو/ن
<
=صا يروس هك دوب ريI هب رس و ي/لاخ ردM'يا داماد
$د'ك رارLرب ;ابAرا وا اب د''ك )بحص دوب رارL
ه5! اب ي-دنI اما .دوب بوخ شدوخ داشر2 $دوب %درك ري- يIاوم با@/نا ود نيب يروس
ه0ي5E هك يا يروس يارب هك دوب رادوA و ي/لاخ شدوخ )مارك ياLآ و دوب VC0م
يا* هك )شاد ينابرHم ي %داوناخ lو! رد $دوب VC0م يليخ درك يم يIاب ور
$دندرك يم رU ار شا ه/شادن ياH/سود و اE رEاوخ
<ا5/" يروس هك )شاد را\/نا اباب ي2ر; Iا $دري&ب (ي5#A )DناوA ي5ن <ا:Lاو يروس
$دندرك ي5ن يC5ك GيE و دندوب %دي0ك را'ك (E =Hش و شدوخ $د'ك با@/نا ار يCي
هناخ هك aا" )شاد (ي5#A =Hش $دوب %دنام =Hش و شروك bاودIا در&لاس هب ه/,E ود
ي ه5E $دري&ب >*اودIا در&لاس )بسا'م هب ي-ر8ب ينا5Hم .)سا %دش Tر8ب شا
$دنوش Kو!د دوب رارL (E ر,ن )#ش دود" $دوب %دش ر3ا" (E KامدMم
Iا اA ود هب 4دش روبم ?0ما +دوب ه/شا_- ني=2آ 8مرE $دش ني=نآ ?ش نآ يروس
يوليس يا501 $يد'س و يوليس $ن'ك (C5ك 48A ياراك وA هك 4دب 4اش 4ايس=C5E
$هnوA هيبش
)"اران %دروخ 4اش شر/خد ياHيس=C5E اب 8مرE هك نيا Iا )Dناد ي5ن يروس
cاحشوخ .)شاد ر;اخ هب ار وا ياH501 Iو'E هك نيا ر;اخ هب هك نيا اي دشاب
J7دشاب
%دوبن وا iشا! 8-رE 8مرE هك دوب ن[5gم $دوب ر;اخ %دينر >لد هA cا" رE هب يلو
دا5/!ا وا هب
<
=ماك و دشابن >Mشا! cد هA Iا د0ي5ن v!اب اH'يا 4ا5A يلو $)سا
$د'Cن
”رش ار >لC0م و )شون >يارب ييaاب د'لب Vي5يا هك دوب ي2=A يارب ZM2 (E دياش
دوI <ا,gل 7يدرك يم با@/نا ور يCي 4ودك يدوب نم يا* ه-ا +)شون رخآ رد و داد
$4ري&ب (ي5#A (نوA ي5ن ('م $دايمرد شادص %راد ه&يد اباب $%دب باو*
<ارEا6 $دوبن يباو* GيE يلو .درك يم W1 ار >لي5يا IوررE يروس $)ش_- ه/,E Wي
$دوب ه/شو'ن (E ه5لك Wي ي/" هك دوب %دروخرب يليخ 8مرE هب
اE هXب را/سرU $دندوب ه/D0ن cاE يوA اE هXب و =Hش و اباب اب يروس ?ش نآ
$)2ر نوريب و درك ي\2ا"ادخ
7ي/2ر- (ي5#A نا* يروس ?خ +ديسرU اباب
Jهخآ ه/@س يليخ $هن +9
(/مارك يور وA $%دموارد شادص Kا ه5! $نلg:م هك ه/Lو يليخ $رAدوI cا"رE هب +9
$('ك %ا&ن (نوA ي5ن
اي $ه/شا_- ا* ي8ي1 هي نيا Iاب ]وووا +),- =Hش $دروخ نا5AراUآ رد هب يا هبر3
74ايب ي/!اس ه1 ني/,- ادر2 4وناخ هسرU يم اي شديلك اي >,يك
KرU Sاو" را/سرU رAدوI ه1رE هك درك Iاب ار رد ي&لصو" يب اب $)ساخرب ا* Iا يروس
$د'ك Iاب رس Iا ار
ي1 +ديسرU =Hش $دوب %درب >Aام $دI >C0خ >ناد51 ود و 8مرE نديد اب اما
7ه&يم
يdي* 8مرE نديد اب و دمآ ول* شدوخ =Hش $دن8ب ]ر" )DناوA ي5ن يروس اما
و درك )سرد د'L بآ و ديود شروك $دش دراو ه1اR/سد 8مرE $)2ر cا" Iا و دي0ك
نآ رد $دري&ب VيوحA ار شرDU )DناوA و دش ر/Hب =Hش cا" هMيLد د'1 Iا د:ب %رخaاب
$د0ن .دوب رد را'ك ناري" و Kام Iو'E هك يروس ي ه*و/م fك GيE وEايE
7ي/DE يك اA +ديسرU شروك .اE هXب و شروك و =Hش اب cاو"ا و cا" يلك Iا د:ب
$(نو5ب 4دموا +),- 4ارآ و درك د'لب رس 8مرE
$هشاب %د0ن ريد يليخ ه-ا +درك ه2ا3ا ديدرA اب و )خادنا يروس هب يEا&ن د:ب
$%دنوم نومرارL ناياU اA يا ه/,E Wي Iو'E $('ك ي5ن رC2 +),- هنارC,/م شروك
$$$رارL نوا يلو +),- و )0-رب وا ]ر; هب )!رس هب 8مرE
وA Iو'E يداد نم هب هك يا هما'/لاكو اما $(نود ي5ن يدرك >@D2 <ابلL وA ه-ا +9
>@D2 4رب دموين (لد هك درك يم يرارL يب ردM'يا يروس >/سار $ه5Lود'صوا-
$('ك
Iا يروس $د'ك رواب ار دي'ش يم هك ه1 نآ دناو/ب اA درك %ا&ن شروك هب ه\حل د'1 8مرE
J7دوب %د0ن 4ا5A 8ي1 ه5E ي':ي $دروخ يناCA ?:A ;ر2
$$$دي0ك شو^آ رد ار وا و دناسر يروس هب ار شدوخ د'لب 4دL ود اب 8مرE
دش 4ا5A
%z qاش
Jن5Hب 4ود و cوا ?ش ه5ين —˜

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->