P. 1
محاسبة الفنادق

محاسبة الفنادق

|Views: 1,960|Likes:
منشور بواسطةrheel8

More info:

Published by: rheel8 on Dec 06, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2013

pdf

text

original

نايبلا ةدصرلا

ءلزنلا فرغ تاداريا
ةماعلا تلاصلا تاداريا
فرغلا روجا ىلع ءلزنلل تاموصلا
فرغلا !"#ل $%ا&رلا& روجلا
فرغلا !"' () *يلماعلل ةي+ا,غلا تابجولا
فرغلا !"' (-.وم& /ا0عل ةيعا01جلا تانيما1لا
فرغلا !"#ل ة)ا2نلا تا03م& 4يراصم
فرغلا !"#ل 5و6لا& ةل"غ0لا
فرغلا !"#ل ءلزنلا 78اول
ة9اي"لا ء:;& ةلو0ع
فرغلا !"' () *يلماعلا <=:م
فرغلا !"#ل تا>ايبلا
فرغلا !"#ل ?ر@ا تا)&رصم
ايري1)ا6لا& تلاصلا () ة0عAلا تاعيبم
ايري1)ا6لا& تلاصلا () تا=&رB0لا تاعيبم
تا=&رB0لا& ة0عAلا ىلع تاموصلا
ة6ل31"0لا ة0عAلا ة-ل6%
ة6ل31"0لا تا=&رB0لا ة-ل6%
*يلماعلل تا=&رB0لا& ة0عAلا ة-ل6%
ت:-Cلا& !+لولا تلاص تاداريا
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"' (-.و0ل $%ا&رلا& روجلا
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"' () *يلماعلل ةي+ا,غلا تابجولا
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"' (-.و0ل ةيعا01جلا تانيما1لا
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"#ل ة)ا2نلا تا03م& 4يراصم
DبE0لا تادعم& تا&دا F:31Gا
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"#ل 5و6لا& ةل"غ0لا
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"' () *يلماعلا <=:م
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"#ل تا>ايبلا
HارBلا& 7اعEلا !+او' ةعابA ة-ل6%
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"' ةيGاAر'
ةي#يGو0لا Iر-لا 4يلا6%
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"' تارو6يد
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"#ل ?ر@ا 4يراصم
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"#ل ة;رC0لا ?و#لا
ةيلCم تا0لا6م تاداريا
ةيجرا@ تا0لا6م تاداريا
JKر1Kلا& <6ل1لا& <;ا-لا تاداريا
تامدلا& تا0لا60لا ةلو0ع تاداريا
تا0لا60لا ىلع تاموصلا
ةيلC0لا تا0لا60لا ة-ل6%
ةيجرالا تا0لا60لا ة-ل6%
ةير&دلا تا;ار1Lلا
ءلزنلا فرغ ةز3جا راMيا
?ر@لا 7ا"'لا& ةرادلا تا0لا6م
تاKو-ل1لا !"#ل $%ا&رلا& روجلا
تاKو-ل1لا !"' () *يلماعلل ةي+ا,غلا تابجولا
تاKو-ل1لا !"#ل ةيعا01جلا تانيما1لا
تاKو-ل1لا !"#ل ةز3جلا F:31Gا
تاKو-ل1لا !"#ل ةيGاAر#لا
تاKو-ل1لا !"#ل *يلماعلا <=:م
تاKو-ل1لا !"#ل ?ر@ا تا)&رصم
ةل"غ0لا !"#ل تاعيب0لا (لا0جا
ةل"غ0لا !"#ل تاموصلا
ةل"غ0لا !"#ل $%ا&رلا& روجلا
ةل"غ0لا !"' () *يلماعلل ةي+ا,غلا تابجولا
ةل"غ0لا !"#ل ةيعا01جلا تانيما1لا
ةل"غ0لا !"#ل ة)ا2نلا داوم
ةل"غ0لا !"#ل ةيGاAر#لا
ةل"غ0لا !"#ل *يلماعلا <=:م
*يلماعلا <=:م& تا>ايبلل 5و6لا& Nي"غلا ة-ل6%
ة9اب"لا 7ا09
تاداريلا (لا0جا
تاموصلا
روجا& $%ا&ر
ةيعا01جا تانيما%
*يلماعلل ةي+ا,غ تابج&
ة)ا2نلا تا03م
O@رلا& Pي1-1لا 7وGر
*يلماعلا <=:م
ة':Cلا نولاص
تاداريلا (لا0جا
تاموصلا
روجا& $%ا&ر
ةيعا01جا تانيما%
*يلماعلل ةي+ا,غ تابج&
ة)ا2نلا تا03م
O@رلا& Pي1-1لا 7وGر
*يلماعلا <=:م
اياد3لا Qي= NCم
تاداريلا (لا0جا
تاموصلا
روجا& $%ا&ر
ةيعا01جا تانيما%
*يلماعلل ةي+ا,غ تابج&
ة)ا2نلا تا03م
O@رلا& Pي1-1لا 7وGر
*يلماعلا <=:م
د+ارMلا& ر+اM"لا Qي= NCم
تاداريلا (لا0جا
تاموصلا
روجا& $%ا&ر
ةيعا01جا تانيما%
*يلماعلل ةي+ا,غ تابج&
ة)ا2نلا تا03م
O@رلا& Pي1-1لا 7وGر
*يلماعلا <=:م
ةيرادا 4يراصم
تاK:عا
ةKايص
ةR)د%& ةراKا
تا;:31Gا
ةنيدم د+او)
ة'ر"لا& SيرCلا د> تانيما%
ةعون1م تا)&رصم
N@دلا ةبير>
I&دنصلا
Tنبلا
Uب#لا Iار&ا
ن&ز0لا
اVمد#م ةعو)دم تا)&رصم
(>ارلا
(Kاب0لا
تادعم& WاXا
تا>ايبلا
(Kاب0لا F:31Gا Q0Mم
تادع0لا& WاXلا F:31Gا Q0Mم
Q)د Iار&ا
نون+اد
ة#C1"م 4يراصم
Nجلا ةليوA Y&ر'
/ا0لا Zار
ةزM1Cم [ا=را
نايبلا يئزج يئزج يلك
تاعيب0لا (لا0جا
ءلزنلا فرغ تاداريا \
ةماعلا تلاصلا تاداريا \
تاداريلا ]و0Mم \
تاموصلا [رEي \
تاعيب0لا ()اص \
ةرLاب0لا تا)&رص0لا
$%ا&رلا& روجلا \
!"#لا () *يلماعلل ةي+ا,غلا تابجولا \
ةيعا01جلا تانيما1لا \
ةرLاب0لا تا)&رص0لا (لا0جا \
ةرLاب0لا ريغ تا)&رص0لا
ة)ا2نلا تا03م& 4يراصم \
5و6لا& ةل"غ0لا \
ءلزنلا 78اول \
ة9اي"لا ء:;& ةلو0ع \
*يلماعلا <=:م \
تا>ايبلا \
?ر@ا تا)&رصم \
ةرLاب0لا ريغ تا)&رص0لا (لا0جا \
4يراص0لا (لا0جا \
^=رلا ()اص \
() ةي31ن0لا ةن"لا *ع فرغلا /:غ1Gا !"#ل N@دلا ة0+ا' ____________
نايبلا يئزج يئزج يلك
تاعيب0لا (لا0جا
ايري1)ا6لا& تلاصلا () ة0عAلا تاعيبم \
تا=&رB0لا& تلاصلا () تا=&رB0لا تاعيبم \
تاداريلا ]و0Mم \
تاموصلا [رEي \
تاعيب0لا ()اص \
تاعيب0لا ة-ل6%
ة6ل31"0لا ة0عAلا ة-ل6% \
ة6ل31"0لا تا=&رB0لا ة-ل6% \
*يلماعلل تا=&رB0لا& ة0عAلا ة-ل6% \
تاعيب0لا ة-ل6% ()اص \
تاعيب0لا ^=ر N0Mم \
?ر@لا تاداريلا
ت:-Cلا& !+لولا تلاص تاداريا \
^=رلا N0Mم \
ةرLاب0لا تا)&رص0لا
$%ا&رلا& روجلا \
!"#لا () *يلماعلل ةي+ا,غلا تابجولا \
ةيعا01جلا تانيما1لا \
ةرLاب0لا تا)&رص0لا (لا0جا \
ةرLاب0لا ريغ تا)&رص0لا
ة)ا2نلا تا03م& 4يراصم \
DبE0لا تادعم F:31Gا \
5و6لا& ةل"غ0لا \
ةي#يGو0لا ة'ر-لا \
ة;رC0لا ?و#لا \
*يلماعلا <=:م \
تا>ايبلا \
HارBلا& 7اعEلا !+او' ةعابA \
تارو6يدلا \
ةيGاAر' \
?ر@ا تا)&رصم \
ةرLاب0لا ريغ تا)&رص0لا (لا0جا \
4يراص0لا (لا0جا \
^=رلا ()اص \
() ةي31ن0لا ةن"لا *ع تا=&رB0لا& ة0عAلا !"#ل N@دلا ة0+ا' __
نايبلا يئزج يئزج يلك
تاعيب0لا (لا0جا
ةيلCم تا0لا6م \
ةيجرا@ تا0لا6م \
JKر1Kلا& <6ل1لا& <;ا-لا \
ةلو0علا \
تاداريلا ]و0Mم \
تاموصلا [رEي \
تاعيب0لا ()اص \
تاعيب0لا ة-ل6%
ةيلC0لا تا0لا60لا ة-ل6% \
ةيجرالا تا0لا60لا ة-ل6% \
ةير&دلا تا;ار1Lلا \
ءلزنلا فرغ ةز3جا راMيا \
تاعيب0لا ة-ل6% ]و0Mم \
?ر@لا 7ا"'لا& ةرادلا تا0لا6م [رEي \
تاعيب0لا ة-ل6% ()اص \
^=رلا N0Mم \
ةرLاب0لا تا)&رص0لا
$%ا&رلا& روجلا \
!"#لا () *يلماعلل ةي+ا,غلا تابجولا \
ةيعا01جلا تانيما1لا \
ةرLاب0لا تا)&رص0لا (لا0جا \
ةرLاب0لا ريغ تا)&رص0لا
ةز3جلا F:31Gا \
ةيGاAر#لا \
*يلماعلا <=:م \
?ر@ا تا)&رصم \
ةرLاب0لا ريغ تا)&رص0لا (لا0جا \
4يراص0لا (لا0جا \
^=رلا ()اص \
() ةي31ن0لا ةن"لا *ع JKر1Kلا& <6ل1لا& تاKو-ل1لا !"#ل N@دلا ة0+ا' __
نايبلا يئزج يئزج يلك
تاعيب0لا (لا0جا \
تاموصلا [رEي \
تاعيب0لا ()اص \
ةرLاب0لا تا)&رص0لا
$%ا&رلا& روجلا \
!"#لا () *يلماعلل ةي+ا,غلا تابجولا \
ةيعا01جلا تانيما1لا \
ةرLاب0لا تا)&رص0لا (لا0جا \
ةرLاب0لا ريغ تا)&رص0لا
ة)ا2نلا داوم \
ةيGاAر#لا \
*يلماعلا <=:م \
ةرLاب0لا ريغ تا)&رص0لا (لا0جا \
4يراص0لا (لا0جا \
*يلماعلل 5و6لا& Nي"غلا ة-ل6% [رEي \ \
^=رلا ()اص \
() ةي31ن0لا ةن"لا *ع 5و6لا& ةل"غ0لا !"#ل N@دلا ة0+ا' ____
نايبلا ة9اب"لا 7ا09 ة':Cلا نولاص اياد3لا Qي= NCم 4Cصلا& ر+اM"لا NCم
تاداريلا
تاداريلا (لا0جا \ \ \ \
تاموصلا [رEي \ \ \ \
تاداريلا ()اص \ \ \ \
ةرLاب0لا 4يراص0لا
روجا& $%ا&ر \ \ \ \
ةيعا01جا تانيما% \ \ \ \
*يلماعلل ةي+ا,غ تابج& \ \ \ \
ةرLاب0لا 4يراص0لا (لا0جا \ \ \ \
ةرLاب0لا ريغ 4يراص0لا
ة)ا2نلا تا03م \ \ \ \
O@رلا& Pي1-1لا 7وGر \ \ \ \
*يلماعلا <=:م \ \ \ \
ةرLاب0لا ريغ 4يراص0لا (لا0جا \ \ \ \
4يراص0لا (لا0جا \ \ \ \
ةرا"لا &ا ^=رلا ()اص \ \ \ \
() ةي31ن0لا ةن"لا *ع ?ر@لا 7ا"':ل N@دلا ة0+ا' ____
(لا0جلا
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
نايبلا تاعيب0لا ()اص تاعيب0لا ة-ل6% ةرLابم تا)&رصم ةرLابم ريغ تا)&رصم
فرغلا !"' \ \ \ \
تا=&رB0لا& ة0عAلا !"' \ \ \ \
JKر1Kلا& <;ا-لا& نو-ل1لا !"' \ \ \ \
5و6لا& ةل"غ0لا !"' \ \ \ \
?ر@ا 7ا"'ا \ \ \ \
]و0M0لا \ \ \ \
?ر@ا تاداريا فا`ي
^=رلا (لا0جا
4يراص0لا O'اK
ةيرادا 4يراصم \
تاK:عا \
ةKايص \
ةR)د%& ةراKا \
تا;:31Gا \
ةنيدم د+او) \
ة'ر"لا& SيرCلا د> تانيما% \
ةعون1م تا)&رصم \
4يراص0لا (لا0جا
ةبير`لا Nب' ^=رلا ()اص
N@دلا ةبير> O'اK
ةبير`لا دع= ^=رلا ()اص
() ةي31ن0لا ةن"لا *ع Iدن-لل N@دلا ة0+ا' ____
ةرا"لا &ا ^=رلا ()اص
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
/وصلا ةي6ل0لا Iو#9& تا=ولE0لا
(ل; (+زج نايبلا (ل; (+زج
ةل&اد1م /وصا
\ I&دنصلا \
\ Tنبلا \
\ Uب' Iار&ا \
\ ن&ز0لا \
\ اVمد#م ةعو)دم تا)&رصم
\ ةل&اد10لا /وصلا ]و0Mم
\
ة1=اaلا /وصلا \
\ (>ارلا
\ (Kاب0لا
\ \ F:31Gلا Q0Mم [رEي \
\ تادع0لا& WاXلا \
\ \ F:31Gلا Q0Mم [رEي \
\ تا>ايبلا
\ ة1=اaلا /وصلا ]و0Mم
\ /وصلا ]و0Mم \
() (b ا0; ةيمو0علا ةيKازي0لا ____
ةي6ل0لا Iو#9& تا=ولE0لا
نايبلا
ةل&اد10لا تا=ولE0لا
نون+ادلا
Q)دلا Iار&ا
ة#C1"م 4يراصم
ةل&اد10لا تا=ولE0لا ]و0Mم
Nجلا ةليوA تا=ولE0لا
Nجلا ةليوA Y&ر'
Nجلا ةليوA تا=ولE0لا ]و0Mم
ةي6ل0لا Iو#9
/ا0لا Zار
ةزM1C0لا [ا=رلا
ةي6ل0لا Iو#9 ]و0Mم
ةي6ل0لا Iو#9& J=ولE0لا ]و0Mم

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->