You are on page 1of 69

Magyarul

A qumrni tekercsek fordtsa Frhlich Ida "A qumrni szvegek magyarul" cm knyve
ala!n" Itt


I# $nyv %&'()*
Az +rangyalok knyve

,evezet+ -esz.d az igazakra .s a -nskre vr/ t.letr+l
&# &# 0nok ldsnak szavai1 amelyekkel megldotta a kivlasztottakat .s az igazakat1 akik ma!d a
nagy nyomor2sg ide!.-en fognak .lni 3451 amikor minden gonoszsg .s istentelens.g el lesz
tvoltva#
34 vagy" 6+1 aki !elen lesz a megt.l.s na!n1 hogy tan2skod!on az ellens.g ellen75
8# 0s .ldzatok-an -esz.lve gy sz/lt" 9 0nok1 az igaz .s Istent+l val/ f.rfi1 akinek szem.t az
Isten felnyitotta .s ltoms-an lt a :zents.ges szem.ly.t a mennyek-en1 amit angyalok
mutattak meg nekem1 .s t+l;k hallottam mindent1 .s t+l;k .rtettem meg azokat1 amiket lttam1 de
mindezek a dolgok nem ez. a nemzed.k.1 hanem egy tvoli.1 amely ma!d ezutn fog el!nni#
(# A vlasztottakat .rdek.-en sz/lok1 .s szmukra sz/l e ltomst" A :zents.ges .s <atalmas1 a
vilg Istene el!n ma!d lakhely.r+l#
=# 0s a fldre taos akkor a :nai <egy.n> el!n seregeit vezetve> .s megmutatkozik a mennyei
hatalom minden ere!.vel#
?# F.lelem szll!a meg akkor mind az .l+ket .s az +rangyalok megrettennek# @etteg.s .s f.lelem
ragad!a meg akkor mind a fld lak/it1 -rhol is lakoznak a fldn#
)# A magas hegyek megrzk/dnak1 .s a magassgok a m.ly-e szakadnak1 .s viaszk.nt olvadnak
meg a lngok-an#
A# A fld megnylik1 ma!d mag-a omlik1 .s minden1 ami azon van elusztul> amikor az t.let
ide!e el!n minden em-erre1 m.g a vlasztottakra is#
B# Ce a vlasztottaknak m.gis -.kess.get ad> meg/v!a +ket1 .s megkegyelmez nekik# 0s
mindannyian az Istenhez fognak tartozni> -oldogok .s ldottak lesznek1 .s az Isten dics+s.g.nek
f.nye ragyog r!uk#
D# EmeF Gl!tt az Hr tzezernyi szent!.vel1 t.letet v.greha!tani mindenek fltt1 .s eluszttani az
istenteleneket1 megfedni minden .l+t az istentelen munk!uk.rt1 melyeket istentelen;l elkvettek
ellene1 .s minden s2lyos -esz.d.rt1 melyeket az istentelen -nsk ellene sz/ltak#

Id-esz.d a -nsk ellen
8# &# Figyel!etek meg mindent> ahogy az .gitestek mkdnek1 hogy ly!ukr/l nem t.rnek le1
nem vltoztatnak azon1 .s a mennyei testek hogyan kelnek .s nyugszanak1 rend-en1 mind a
kisza-ott id+-en1 .s nem szegik meg soha a szmukra meghatrozott rendet#
8# Jekintsetek a fldre1 .s vegy.tek figyelem-en a ra!ta trt.n+ dolgokat a kezdett+l a v.gig1 hogy
milyen llhatatosak1 hogy egy sem vltozik meg a fld dolgai-/l1 hanem Isten munki mind !/l
lthat/ak szmotokra#
(# K.zz.tek a nyarat .s a telet1 hogyan telik meg az eg.sz fld vzzel1 .s a felh+k1 .s a harmat1 .s
az es+k vizei hogyan -ort!k -e#
(# &# Figyel!.tek meg1 .s ltni fog!tok1 hogy 3telenk.nt5 minden fa elszradtnak ltszik1 leveleiket
lehulla!tva1 kiv.ve tizenn.gy ft1 melyek nem vesztik el1 hanem megtart!k reg lom-!aikat
hrom vagy n.gy .vig1 miel+tt 2! lom-ok takar!k -e +ket#
=# &# 0s figyel!.tek meg a nyri naokat is1 hogyan s;t le a fennl.v+ na a fldre# 0s a nat/l !v+
h+s.g miatt rny.kot kerestek1 .s a fld is erzsel+dik a na hev.-en1 .s nem taoshat!tok a
fldet vagy a kveket azok forr/sga miatt#
?# &# Figyel!.tek meg1 ahogyan a fk zld levelekkel takar!k -e magukat .s gy;mlcsket
teremnek" okul!atok mindezek-+l1 .s vegy.tek figyelem-e mind az L munkit1 .s tud!tok meg1
hogy L1 aki mindrkk. .l1 hogyan teremtett mindent olyann1 amilyen az lett#
8# 0s az L munkit .vr+l .vre -ev.gzik1 .s minden feladatukat -etltik aszerint1 amint
meghatrozta1 .s el nem t.rnek a nekik adott feladatok -ev.gz.s.t+l1 hanem akk.nt mkdnek1
ahogyan Isten azt elrendelte szmukra#
(# 0s lsstok1 ahogyan a tenger .s a foly/k vizei is hasonl/k.en vltozatlanul -ev.gzik azt1
ami nekik adatott rendelet.-+l#
=# Ce ti1 akik nem voltatok llhatatosak1 sem az Hr trv.ny.t nem cselekedt.tek1 hanem
thgttok .s -;szke1 s2lyos szavakat sz/ltatok tiszttalan sz!aitokkal az L hatalmassga ellen"
M1 ti kem.nyszvek1 szmotokra nem lesz -.kess.gF

Et.let
?# Az.rt utlni fog!tok ma!d na!aitokat1 az .letetek .vei elillannak1 .s megsokszoroz/dnak
usztulsotok .vei az rk utlatossg-an1 .s kegyelmet nem leltek#
)# a# A--an az id+-en neveiteket mindrkk. utlatossgg teszitek az igazak el+tt#
-# 0s mindazok1 akik tkoznak ltalatok fognak tkot mondani#
c# A -nsk .s az istentelenek veletek sz/r!k ma!d tkaikat1 gy lesznek ma!d az istentelenek a
ti tkoz/itokk#
d# Nm az sszes igaz vigadozni fog1
e# 0s -neik -ocsnatot nyernek akkor1
f# 0s kegyelem1 -.kess.g1 .s tel!es t;relem adatik"
g# Odvss.get nyernek1 .s csodlatos f.nyt#
i# 0s ti1 mindannyian1 akik -nsk vagytok1 nem nyertek sza-adulst#
!# <anem maradand/ tok alatt vagytok#
A# a# A vlasztottaknak edig f.ny !r1 kegyess.g .s -.ke#
-# 0s +k rklni fog!k a fldet#
B# 0s akkor a vlasztottaknak -lcsess.g adatik1 .s .lni fognak1 soha t--. nem hg!k t a
trv.nyt1 sem feled.kenys.g-+l1 sem -;szkes.g-+l kifoly/lag1 hanem alzatosan .lnek ma!d
mind a -lcsek#
D# 0s nem lesz t--. thgs1 nem lesz -ns cselekedet az .let;k-en t--.# Kem is halnak meg
az %isteni* haragt/l vagy -ossz2t/l1 hanem -etltik az .let;k na!ait#
&P# 0let;k -.k.-en halad ma!d1 .s rmeik .vei megsokszoroz/dnak1 rk gynyrs.g-en .s
-.kess.g-en1 az .let;k minden na!n t#

A Iirraszt/k lzadsa .s -uksa
Az sszeesk;v.s
)# &# 0s l+n a--an az id+-en1 miutn az em-erek fiai megsokasodnak a fldn1 hogy lenyaik
sz;lettek1 akik -!osak .s sz.ek voltak#
8# 0s amikor az angyalok1 az egek fiai lttk +ket1 kvnkoztak utnuk1 .s gy -esz.ltek egyms
kztt" 6Men!;nk .s vlasszunk feles.geket magunknak az em-erek lnyai kz;l1 .s legyenek
gyermekeink t+l;k#7
(# Grre :hem!za1 aki a vez.r;k volt1 azt mondta nekik" 6F.lek1 taln m.gsem akar!tok ma!d
v.ghezvinni e cselekedetet1 2gyhogy egyed;l .n fogom e nagy -n terh.t viselni#7
=# Azok1 vlaszolva neki1 ezt mondtk" 6Mindannyian megesk;d;nk> .s fogadalommal kss;k
magunkat kzs tkok al1 hogy ezen a terven nem vltoztatunk1 hanem v.ghez vissz;k azt#7
?# Gzutn mind megesk;dtek .s a re !v+ tkok al kzsen kttt.k magukat#
)# Jel!es szm-an k.tszzan voltak1 akik Qred ide!.-en alszlltak az Nrdiszra1 ami a <ermon
hegy.nek cs2csa# Azt a hegyet az.rt <ermonnak hv!k1 mert annak cs2csn esk;dtek meg .s
vetett.k magukat kzs tok al#
A# Gzek a vez.reik nevei" :hem!za1 aki 3f+5vez.r;k volt1 Rrakl-rm.el1 @mlel1 $ok-el1
Jmiel1 @muel1 Cnel1 Nzk.el ,arq!.el1 Asel1 Nrmres1 ,trel1 Annel1 :zerquel1
:zamszv.el1 :zatrel1 Jurel1 Qom!el1 :zriel# Gzek voltak a tzek vez.rei#

A tett .s kvetkezm.nyei
A# &# Lk1 .s a vel;k l.v+ t--i angyal feles.geket vettek magukhoz1 mindegyik azt1 akit vlasztott
magnak1 elkezdtek -e!rogatni hozz!uk1 .s vel;k hltak#
8# 0s megtantottk +ket varzslatokra 3mgira51 -vletekre .s a gykereket vgni 3oltani51 .s
megismertett.k vel;k a nv.nyeket#
(# Azok teher-e estek t+l;k1 .s hatalmas /risokat sz;ltek41 kiknek magassga hromezer
knyknyi volt#
34kieg# 6###ma!d hromf.le ut/dot sz;ltek" els+k.nt /risokat# Az /risok edig Kefilimet hoztak a
vilgra1 a Kefilimeknek edig Gliud sz;letett# Gzek edig nagysgukkal arny-an nvekedtek7
Qu-# A"88 5
=# Gzek fel.lt.k az em-erek minden term.s.t1 amg azok nem -rtk +ket tov-- eltartani#
?# Gkkor az em-erek ellen fordultak1 hogy azokat fal!k fel#
)# 0s kezdtek -nket cselekedni a madarak1 llatok1 cs2sz/msz/k1 .s halak ellen is1 .s
egymsnak estek1 hogy egymst felfal!k .s megittk a v.rt# A fld edig vdat emelt a
trv.nytelenek ellen#

A titkok feltrsa
B# &# 0s Azzel megtantotta az em-ereket arra1 hogy hogyan csinl!anak maguknak kardokat1
k.seket1 a!zsokat1 mellv.rteket1 .s megismertette vel;k a fld m.ly.n re!l+ k;ln-z+ f.meket1
.s azok megmunklsainak mveleteit1 .s a karkt+k1 .kszerek1 .s az ntv.nyek hasznlatt1 a
szemh.!ak kifest.s.t1 .s mindenf.le .rt.kes drgakvek 3megmunklst51 .s minden szneknek
fest.shez val/ kever.s.t# 0s a vilg megvltozott#
8# 0s megsokasodott az istentelens.g1 .s arznasgokat 3fa!talansgokat5 kvettek el1 .s
mindny!an elt.velyedtek1 romlottakk l.v.n minden utaik-an#
(# :hem!za tantotta meg nekik a varzslst 3v# tantotta a varzsl/kat5 .s a gykerek vgst1
Nrmres a varzsls elhrtst1 ,ark!.el 3tantotta5 az asztrol/git1 $ok-el a csillagk.et1
Nzk.el a felh+k .s !elek ismeret.t1 :zerkiel a fldnek !eleit1 :zamszv.el a na !eleit1 :zriel a
hold 2t!t#
=# 0s ahogyan az em-erek usztultak1 felsrtak1 .s siralmaik fel!utottak a menny-e#

A n.gy angyal kz-en!r/ im!a
D# &# 0s Mikhel1 S-riel1 Rriel .s @afael letekintve a menny-+l1 .s lttk a sok v.rontst1 ami a
fldn trt.nt1 .s minden trv.nytelens.get1 ami a fldet s2!totta#
8# 0s ezt mondtk egymsnak" 6A fld vrosai kihaltakk vltak1 .s siralmaik fel!utottak a
mennyek kau!hoz#
(# 0s most hozztok1 a menny-en l.v+ szent l.nyekhez knyrgnek az em-erek lelkei1
mondvn" "Iigy.tek eres ;gy;nket a Magassgos el.F"#7
=# 0s ezt mondtk a korok Rrnak" 6Rrak Rra1 istenek Istene1 kirlyok $irlya1 .s a korok Istene1
a Je tr/nodnak dics+s.ge minden nemzed.k-en .s minden kor-an 3fennll51 .s a Je neved szent1
dics+s.ges .s ldott minden korok-anF
?# Je teremtett.l mindent1 s minden hatalom a Ji.d# Minden dolog meztelen .s nyitott Je el+tted1
minden dolgot ltsz1 .s semmi nem re!theti el magt Gl+led#
)# Tttad1 mit tett Azzel1 aki megtantott minden igazsgtalansgot a fldn1 .s megnyitotta
el+tt;k az rk titkokat1 amelyek a mennyek-en voltak %fenntartva*1 .s amelyek utn az em-erek
vgyakoztak1 hogy megtanulhassk azokat"
A# 0s :hem!za1 kinek hatalmat adtl trsai fltt1 hogy vezesse +ket#
B# Akik lementek a fldn .l+ em-erek lnyaihoz1 .s az asszonyokkal hltak1 .s gy megfert+zt.k
magukat1 .s feltrtak el+tt;k mindenf.le -nt#
D# Az asszonyok /risokat sz;ltek1 .s azokt/l az eg.sz fld v.rrel .s igazsgtalansggal telt meg#
&P# 0s lm1 most a meghaltak lelkei felkiltanak1 .s k.relmeik fel!utnak az .g kau!-a1 siralmaik
felszlltak" .s nem sznnek meg k.relmeik a trv.nytelen cselekedetek miatt1 melyek a fldn
elter!edtek#
&&# Je mindent tudsz miel+tt azok megtrt.nnek# Ttod mindezeket .s megtrdU Kem adsz
utastst nek;nk arra1 hogy mit tegy;nk vel;k mindezek miattU7

Az arkangyalok meg-zatsa
&P# &# Gkkor megsz/lalt a Magassgos1 a :zents.ges .s <atalmas1 sz/lt1 .s elk;ldte Rrielt Tmek
fihoz1 mondvn neki"
8# 6Men! el Ko.hoz1 .s nevem-en mondd neki 9 re!tsd el magad 91 .s nyilvntsd meg szmra a
kzeled+ v.get" ' hogy az eg.sz fld el lesz uszttva1 .s znvz fog!a el-ortani az eg.sz fldet1
ami elusztt mindent1 ami azon van#
(# 0s ez.rt utastsd +t1 hogy megmenek;lhessen1 .s mag!a megmarad!on a vilg el!vend+
nemzed.kei.rt#7
=# 0s @afaelnek edig azt mondta az Hr" 6$sd meg Azzelt1 kez.t s l-t1 .s vesd +t a
st.ts.g-e" vg! egy nylst a sivatag-a1 amely Cudel'-en van1 .s oda vesd +t#
?# 0s helyezz.l r!a durva1 .les kveket1 s takard +t -e st.ts.ggel1 .s hadd lak!on ott rkk.1 .s
takard -e orc!t1 hogy ne lthasson vilgossgot#
)# 0s az t.letnek nagy na!n tzre lesz vetve#
A# 0s gy/gytsd meg a fldet1 amelyet az angyalok megrontottak1 .s hirdess.tek a fld
gy/gyulst1 hogy felgy/gyul!anak a csas-/l1 .s nehogy kiusztul!anak az em-erek sszes
gyermekei a titkos dolgok miatt1 melyeket a Iirraszt/k trtak fel1 .s tantottak fiaiknak#
B# 0s az eg.sz fld megromlott munkikon kereszt;l1 melyeket Azzel tantott" 3ez.rt5 ellene
!egyezz fel minden -nt#7
D# 0s S-rielnek edig mond az Hr" 6Men! a fatty2k .s a semmirekell+k ellen1 a arznasg
gyermekei ellen" .s uszttsd el a Iirraszt/k gyermekeit az em-erek kz;l" $;ldd egyiket a msik
ellen1 hogy egymssal harcolva usztul!anak el" Mert nem adatik nekik hossz2 .letF
&P# 0s a k.relmeknek nem fogsz engedni1 melyeket hozzd int.znek aik azok .rdek.-en> mert
rk .let-en rem.nykednek1 .s azt hiszik1 hogy tszz .vig fognak .lni#7
&&# 0s mond az Hr Mikhelnak" 6Men!1 add tudtra :hem!znak .s trsainak1 akik
egy-ekttt.k magukat az asszonyokkal1 megfert+zve magukat minden tiszttalansgukkal1 hogy
vel;k 3ti# asszonyokkal5 usztulnak el sszes tiszttalansguk-an#
&8# 0s amikor fiaik lelik egymst1 .s lttk szeretteik usztulst1 3akkor5 ksd meg +ket
szorosan1 hetven nemzed.k ide!.ig a fld m.lys.gei-en1 amg el!n az t.let;k na!a1 v.gezet;k
ide!.ig1 ' amg -e nem tel!esedik ra!tuk az rk t.let#
&(# Azok-an a naok-an t;zes szakad.k-a vezetik +ket" knok kzeette -e-rtnzik +ket rk
id+kig#
&=# : att/l a nat/l fogva1 ha valakit a vgy t;ze ha!t .s romlott lesz1 vel;k egy;tt lesz az
megktzve az sszes nemzed.k elm2ltig# : rkre eltnnek ma!d1 mid+n t.letet hozok a v.gs+
naokon#
&?# 0s uszttsd el a semmirekell+k lelkeit1 .s a Iirraszt/k gyermekeit1 mert rosszat tettek az
em-eris.ggel#
&)# Vusztts el minden er+szakot a fld szn.r+l1 .s legyen v.ge minden gonosz munknak"
Mutatkozzon meg az igazsg1 .s az igazsgossg kinyl/ nv.nye" .s lds legyen az> mert el
lesznek ;ltetve az igazsg .s igazsgossg munki rm-en mindrkk.#
&A# 0s akkor megmenek;lnek ma!d mind az igazak1 .s .lni fognak1 amg gyermekek ezreit
nemzik1 fiatalsguk .s regkoruk %szom-at!aik* minden na!t -.kess.g-en tltik -e#
&B# Azok-an a naok-an az eg.sz fld igazsgossg-an lesz ma!d megmunklva1 .s fkkal lesz az
tele;ltetve1 mert ldsokkal fog megtelni#
&D# 0s kvnatos fkkal .s sz+l+vel ;ltetik -e" .s az el;ltetett sz+l+ -+s.ges term.st fog hozni#
Minden mag1 amit elvetnek1 ezerszeres.t termi1 .s egy m.r+nyi 3=A liter5 ola!-ogy/ tzkdnyi
ola!at ad#
8P# 0s tiszttsd meg a fldet minden elnyomst/l1 minden igazsgtalansgt/l1 minden -nt+l1 .s
minden istentelens.gt+l1 amit elkvettek ra!taF 0s uszttsd el a fld szn.r+l mindazt a
tiszttalansgot1 amely elter!edve -etlttte azt#
8&# 0s az em-erek gyermekei mind igazakk vlnak1 .s minden n. hlt ad1 engem hirdet
kirlynak1 .s mindannyian imdattal h/dolnak nekem#
88# 0s a fld meg lesz tiszttva minden undoksgt/l1 minden -nt+l1 .s minden csast/l1 .s
minden gytrelemt+l1 .s ezeket t--. soha nem hozom r!uk1 nemzed.kr+l nemzed.kre
mindrkk.#7
&&# &# 0s azok-an a naok-an megnyitom ma!d az ldsok trhzait1 melyek a mennyek-en
vannak1 hogy lek;ld!em azokat a fldre1 az em-erek fiainak munkira .s tev.kenys.geire#
8# 0s akkort/l az igazsg a -.kess.ggel trsulva egy;tt lesz ma!d a vilg minden na!-an1 az
em-erek nemzets.gein kereszt;l#

0nok kz-en!rsa a -ukott angyalok.rt
&8# &# Mindezen dolgok megtrt.nte el+tt 0nok el volt re!tve1 .s senki az em-erek fiai kz;l nem
tudta1 hogy hol volt elre!tve1 vagy hol lakott ezalatt .s mi trt.nt vele#
8# Ka!ait a szents.gesekkel tlttte1 teend+i vel;k .s a Iirraszt/kkal voltak kacsolatosak#
(# 0s .n1 0nok1 ldottam a dics+s.g Rrt1 a korok $irlyt1 .s meF
=# A hatalmas szent Iirraszt/i hvtak engem 9 0nokot1 az rnokot 9 .s mondk nekem" 60nok1 te1
aki az igazsgossg rnoka vagy1 men!1 .s mondd meg a mennyei Iirraszt/knak1 azoknak1 akik
elhagytk lakhely;ket a magas mennyek-en1 az rk szent helyet1 .s megfert+zt.k magukat az
asszonyokkal1 .s azt tett.k1 amit a fld gyermekei tesznek1 feles.geket vlasztva maguknak"
?# Kagy usztulst hoztatok a fldre .s nem lesz szmotokra -.kess.g1 vagy -n-ocsnat#
)# 0s gyermekeik-en lelt.k rm;ket1 ez.rt ltni fog!k szeretteik legyilkolst1 .s sirnkozni
fogtok azok usztulsn1 .s esedezni fognak rkkn t1 de -.kess.get .s knyr;letet nem
kanak#7
&(# &# 0nok edig elment .s ezt mondta" 6Azzel1 szmodra nem lesz -.kess.g" szigor2 t.let lett
rendelve ellened1 hogy lncok-a rak!anak t.ged"
8# 0s nem lesz t;relem irntad t--.1 k.relmeid sem lesznek meghallgatva a gonoszsgok miatt1
amelyeket tantottl1 .s azon igazsgtalansgok .s -nk miatt1 melyeket az em-ereknek
megmutattl#7
(# Azutn edig elmentem1 .s mindannyiukhoz egyszerre -esz.ltem1 .s f.lelem volt +-enn;k1
retteg.s .s remeg.s ragadta meg +ket#

A Iirraszt/k kz-en!rsra k.rik 0nokot
=# 0s k.relmeztek engem1 hogy kz-en!r!ak .rt;k1 hogy -n-ocsnatot kahassanak1 .s
olvassam fl k.relmeiket a Mennyek Rrnak !elenl.t.-en#
?# Mert att/l az id+t+l fogva nem -esz.lhettek 3<ozz51 .s nem emelhett.k szemeiket a mennyek
fel. a -neik sz.gyene miatt1 amely krhozatot hozott r!uk#
)# 0n edig lertam k.relmeiket .s imikat szellemeiket illet+en .s egy.ni cselekedeteik miatt1 .s
k.relm;ket1 hogy -n-ocsnatot nyerhessenek#
A# 0s eltvoztam onnan1 .s le;ltem Cn vizei mellett1 Cn fld!.n1 a <ermont/l d.lre# 3Itt5
felolvastam k.relmeiket1 amg el nem aludtam#

0nok lma1 0nok felkeresi a Iirraszt/kat
B# 0s me egy lom !tt rm1 .s ltomsok tltttek -e1 .s a -;ntet+t.let ltomsait lttam1 .s egy
hang utastott engem az egek fiainak megdorglsra#
D# 0s amikor fel.-redtem1 elmentem hozz!uk1 .s mindannyian egy;tt ;ltek .s arcukat elfedve
sirnkoztak N-els!il'nl1 ami Ti-anon .s :z.nesz.r kztt fekszik#
&P# 0s elmondtam nekik mindazokat a ltomsokat1 amelyeket lmom-an lttam1 .s elkezdtem
-esz.lni az igazsgossg szavai szerint1 .s megfeddtem az .gi Iirraszt/kat#

Az t.let summ!a
&=# &# Gzek az Igazsg knyv.nek szavai az rk Iirraszt/k megfedd.s.re1 azok szerint1 amit a
:zent <atalmas meghatrozott a ltoms-an#
8# Amit az lmom-an lttam1 azt most nyelvem h2snak -esz.d.vel1 .s sz!amnak lehelet.vel
mondom el" amit a <atalmas arra adott az em-ereknek1 hogy -esz.l!enek azzal1 .s szv;k-en
edig meg.rts.k#
(# Mert ahogyan megteremtette L az em-eri .rtelmet az.rt1 hogy ltala meg.rthess.k a
-lcsess.get1 2gy teremtett meg engem is1 .s er+t adott nekem a Iirraszt/k1 a mennyek
gyermekeinek megfedd.s.re#
=# Tertam k.relmeiteket1 .s ltomsom-an lttam azt1 hogy k.relmeitek soha nem lesznek
meghallgatva az rkk.val/sg na!ain t> .s a v.g.rv.nyes t.let ki lett r/va retok1 hogy nem
leltek -.kess.get#
?# Mert mostant/l fogva soha rkk. nem szllhattok fel az .g-e az rkk.val/sgon t1 hanem a
fld-en maradtok megktve mindrkk.1 amg a vilg na!ai tartanak#
)# Ce mindezek el+tt v.gig kell n.znetek szeretett fiaitok usztulst1 .s nem lesz t--. rmtk
-enn;k1 mert szemeitek el+tt1 kard ltal hullnak el#
A# 0s az .rdek;k-en -eny2!tott k.relmeitek nem lesznek meghallgatva1 sem azok1 melyeket
magatok.rt k.rtek" m.g ha imdkozva .s siralmakkal k.ritek is mindazokat1 miket szavaitokkal
knyvem-en megrtam#

0nok .gi 2t!a .s k;ldet.se
B# 0s me ltomst lttam1 ekk.en" Ttoms-an a felh+k magukhoz hvtak engem> .s kd
-ortott -e1 .s a csillagok !rsai .s a villmlsok gyorsasga ragadott el1 .s a szelek felretettek1
s felemelve az egek-e vittek#
D# 0s ott elindultam1 amg egy fal kzel.-e .rtem1 amely 3!.g5kristly-/l volt fel.tve .s t;zes
nyelvek fogtk kr-e" ekkor f.lni kezdtem#
&P# 0s kereszt;lmentem a tznyelveken1 miutn egy 3!.g5kristly-/l .;lt hatalmas hzhoz .rtem#
0s a hz fala olyan volt1 mint a !.ges+ kvei-+l sszerakott leheletv.kony mozaik1 .s a adl/!a
szint.n 3!.g5kristly-/l volt#
&&# A mennyezete olyan volt1 mint a csillagok .s villmok -oltozata1 .s t;zes k.ru-ok !rtak
-enne1 .s az .g-olt!uk tiszta volt1 mint a vz#
&8# 0s lngol/ tz lelte t a falakat1 .s a -e!ratai tz-en izzottak#
&(# 0s -ementem a hz-a1 .s az forr/ volt mint a tz1 .s hideg1 mint a !.g" nem volt ott lthat/ az
.let rm.nek semmi !ele" f.lelem szllt meg1 .s remeg.s fogott el#
&=# 0s amint rzk/dtam .s remegtem1 arcra estem1 .s egy ltomst lttam#
&?# EmeF Ggy msik hzat lttam1 amely nagyo-- volt az el+z+n.l1 .s a nyitott -e!rata el+tt
lltam1 amely lngol/ tz-+l .;lt#
&)# 0s minden tekintet-en csodasz. volt1 annyira csodlatos1 hogy ki sem tudom fe!ezni
.kess.g.nek m.rt.k.t#
&A# A adl/!a tz-+l k.sz;lt1 fltte villmok csakodtak .s a csillagok sv.nyei haladtak1 .s a
mennyezete szint.n tz-+l volt#
&B# 0s lttam ott egy m.lt/sgos tr/nt" kin.zete olyan volt1 mintha kristly-/l k.sz;lt volna1 .s
kerekei mint a ragyog/ na1 s k.ru-ok hang!ai sz/ltak kr;ltte#
&D# A tr/n al/l lngol/ tzfolyamok folytak ki1 gy lehetetlen volt rillantani#
8P# 0s a <atalmas Cics+s.g ;lt a tr/non1 .s ruh!a a nanl er+se--en ragyogott1 .s feh.re-- volt
a legfeh.re-- h/nl#
8&# Az angyalok kz;l egyetlenegy sem l.hetett hozz1 hogy az arcra tekintsen annak
csodlatossga .s dics+s.ge miatt1 .s egyetlen .l+ sem n.zhet arra#
88# 0g+ tz vette kr;l1 .s el+tte is hatalmas tz lo-ogott# :enki nem kzeledett hozz azok kz;l1
akik kr;ltte voltak# Jzezerszer tzezernyi angyal llt el+tte1 de nem volt sz;ks.ge
tancsad/kra#
8(# 0s a legszente--ek1 akik kzel lltak hozz1 nem mozdultak el a kzel.-+l sem .!!el1 sem
naal1 s el sem hagytk !elenl.t.t#

Az Hr ki!elent.sei az .gi szent.ly-en
8=# 0s mindeddig az arcomra -orulva lltam ott1 remegve" 0s az Hr sz!val sz/ltott engem .s
ezt mondta" WQ!! hozzm 0nok1 .s hallgasd szavaim#X
8?# 0s egyike a szents.geseknek hozzm !tt .s fel.-resztett engem1 l-aimra lltott .s a
-e!ratig vitt# 0n edig leha!tottam a fe!em#
&?# &# 0s hallottam hang!t1 amint sz/lt hozzm .s vlaszolt nekem1 .n edig figyeltem mindarra1
amint mondott" 6Ke f.l! 0nok1 te igaz em-er vagy1 az igazsgossg rnoka> !!! ht kzele-- .s
hall!ad hangomat#
8# Men! el1 .s mondd meg az .g Iirraszt/inak1 akik elk;ldtek1 hogy kz-en!r! .rt;k" Kektek
kellett volna az em-erek.rt kz-en!rnotok1 .s nem edig az em-ernek ti.rtetek"
(# Mi.rt hagyttok el a magas1 szent .s rk mennyet1 .s hltatok asszonyokkal1 .s fert+zt.tek
meg magatokat az em-erek lenyaival1 .s vett.tek +ket feles.g;l1 .s tettetek 2gy1 mint a fld
gyermekei1 .s nemzettetek /ris fiakatU
=# 0s -r szentek1 szellemi l.nyek voltatok1 .lv.n az rk l.tet1 m.gis tiszttalann tett.tek
magatokat az asszonyok v.r.vel1 .s gyermekeket nemzettetek a test v.r.vel1 .s csak2gy1 mint az
em-erek gyermekei1 ti is test .s v.r utn s/vrogtatok1 mint mindazok1 akik meghalnak .s
elusztulnak#
?# Mert az.rt adtam +nekik feles.geket1 hogy azokat teher-e e!ts.k .s gyermekeket nemzzenek
t+l;k1 .s ekk. ne legyen semmi-en hinyuk a fldn#
)# Ce ti1 akik el+z+leg szellemi l.nyek voltatok1 .lt.tek az rk .letet1 .s halhatatlanok voltatok a
vilg minden nemzed.k.n t#
A# 0s ez ok-/l szmotokra nem rendeltem feles.geket> mert a mennyek szelleml.nyeinek a
mennyek-en van lakozsuk#
B# 0s mostant/l az /risok1 akik a h2s .s a szellem kevered.s.-+l !ttek l.tre1 gonosz
szellemeknek lesznek nevezve a fldn1 .s a fld lesz lakhely;k#
D# Sonosz szellemek hagytk el testeiket> mert sz;let.s;k em-eri1 .s els+dleges eredet;k edig a
mennyek szent +rangyalait/l van> gonosz szellemek lesznek +k a fldn1 .s gonosz szellemeknek
lesznek nevezve#
&P# Mert a mennyek szellemeinek a mennyek-en lesz lakhely;k1 de a fldn l.tre!tt
szellemeknek1 akik a fldn sz;lettek1 azoknak a fldn lesz a lakhely;k is#
&&# 0s az /risok szellemei gytrik1 elnyom!k1 usztt!k1 tmad!k .s a rom-ols munkival
s2!t!k a fldet1 .s -a!okat okoznak azon" -r .lelmet nem esznek1 m.gis .hesek .s szom!asak .s
s.relmeket okoznak#
&8# 0s ezek a szellemek felkerekednek az em-erek gyermekei ellen .s az asszonyok ellen1 mert
maguk is azokt/l szrmaznak#
&)# &# Att/l a nat/l fogva1 amikor az /risok le lesznek gyilkolva .s el lesznek uszttva1 .s
halllal halnak1 a testeiket elhagy/ rt/szellemek megindulnak ma!d .s uszttani fognak1 an.lk;l1
hogy t.let-en r.szes;ln.nek 9 .s gy uszttanak ma!d eg.szen a nagy t.let el!vetel.nek
-etel!esed.s.ig1 amely-en maga a kor is -etel!esedik a Iirraszt/k .s az istentelenek felett1 igen1
mindennek -etel!esed.se el.ri +ket tel!esen#7
8# 0s a Iirraszt/knak edig1 azoknak1 akik megk.rtek t.ged1 hogy !r! kz-en +.rt;k1 azoknak1
akik az el+z+ek-en a mennyek-en voltak1 mondd ezt"
(# 6Ji a mennyek-en voltatok1 de nektek sem lettek megnyilvntva a mennyek minden titkai1
azok edig1 amelyeket ismertek1 azok haszontalanok1 amelyeket szvetek kem.nys.g.-en
mutattatok meg az asszonyoknak1 .s azokon a titkokon kereszt;l az asszonyok .s a f.rfiak sok
gonoszsgot kvettek el a fldn#7
=# Gnnekok.rt mondd meg nekik" 6Kincs szmotokra -.kess.gF7

0nok .gi 2t!a
&A# &# 0s megfogtak .s egy olyan helyre vittek engem1 ahol az ott lev+k olyanok voltak1 mint a
lngol/ tz1 .s amikor 2gy akartk1 em-erk.nt !elentek meg#
8# 0s egy olyan helyre vittek engem1 ahol st.ts.g volt1 .s egy hegyhez1 amelynek cs2csai az
egek-e .rtek#
(# 0s lttam az .gi f.nyek lakhely.t1 .s a csillagok .s a mennydrg.s trhelyeit1 eg.szen a
legm.lye-- m.lys.gig ellttam1 ahol t;zes ! volt1 nyilak1 azoknak tegez;k1 .s egy t;zes kard1 .s
minden villmls#
=# 0s az .l+ vizekhez vezettek engem1 .s a nyugati t;zekhez1 ahol a na mindig nyugov/ra t.r#
?# 0s egy t;zes foly/hoz .rtem1 ahol a tz vzk.nt folyik1 .s -elemlik a nyugat fel+l ll/ nagy
tenger-e#
)# Tttam a nagy foly/kat1 .s a nagy foly/hoz .rtem1 nagy st.ts.ghez1 .s egy olyan helyre
mentem1 ahol nem -olyong h2s%test*#
A# Tttam a t.li st.ts.g hegyeit1 .s egy helyet1 ahol a m.lys.gek vizei fakadnak#
B# Tttam a fld minden foly/!nak sz!t1 .s a m.lys.gnek sz!t#
&B# &# Tttam a szelek trhely.t" Tttam1 hogyan ltta L el azokkal az eg.sz teremt.st .s a fld
szilrd ala!ait#
8# 0s lttam a fld szegletkv.t" Tttam a n.gy szelet1 amely %a fldet .s a* menny -oltozatt
tart!a#
(# 0s lttam1 ahogy a szelek fesztik az .g-oltot1 .s megllaodnak a fld .s menny kztt" ezek
az egek oszloai#
=# Tttam a mennyek szeleit1 amelyek kr-eforgat!k a naot .s a csillagokat a lyikon#
?# Tttam a fldi szeleket1 amint a felh+ket viszik> Tttam az angyalok sv.ny.t" Tttam a fld
v.g.n.l1 honnan kezd+dik az .g -oltozata#

Isten tr/nusa1 a -ukott angyalok .s a rt;t+ csillagok -;ntet.s.nek helye
)# 0s tov--menve lttam egy helyet1 amely .!!el .s naal .g1 ahol h.t csods kvek-+l ll/
hegy ll1 hrom kelet fel.1 hrom edig d.l fel.#
A# Azok1 amelyek kelet fel. n.ztek1 azok kz;l egy sznes k+-+l volt1 .s egy gyngy-+l1 .s egy
!cint-/l1 .s a d.l fel+l ll/k edig ru-int k+-+l voltak#
B# Ce a kz.s+ felny2lt az .g-e1 mint az Isten tr/n!a1 ala-strom-/l1 .s a tr/nusnak cs2csa
zafr-/l volt#
D# 0s lngol/ t;zet lttam#
&P# 0s ezek mgtt a hegyek mgtt az a ter;let fekszik1 ahol a nagy fldnek v.ge van" ott vltak
a mennyek tel!ess.#
&&# 0s egy m.ly m.lys.get lttam1 ahonnan .gi tzoszlook trtek fel1 .s ahov tzoszlook
zuhantak al1 s megm.rhetetlen volt a m.lys.g;k .s a magassguk is#
&8# 0s a mgtt a m.lys.g mgtt egy helyet lttam1 ahol nem volt fel;l .g-olt1 .s nem volt
szilrd fld alul" nem volt ott vz1 nem voltak madarak sem1 hanem kietlen .s rettenetes hely volt
az#
&(# Tttam ott h.t csillagot1 amelyek olyanok voltak1 mint hatalmas .g+ hegyek1 .s k.rdeztem
azok fel+l#
&=# Az angyal edig azt mondta" WGz a hely a menny .s a fld v.ge" ez a csillagoknak1 a mennyei
seregeknek -rtne#
&?# 0s a csillagok1 amelyek tz-en forognak1 ezek azok1 amelyek thgtk az Hr arancsolatt
felemelked.s;k kezdet.n1 mert nem !ttek fel a nekik megsza-ott id+-en#
&)# 0s harcolt vel;k1 .s megktzte +ket addig1 amg -n;k -etel!es;l1 3igen1 m.g5 tzezer
esztendeig#
&D# &# 0s Rriel ezt mondta n.kem" WItt fognak ma!d llni azok az angyalok1 akik egy-ekttt.k
magukat az asszonyokkal1 .s akiknek szellemei k;ln-z+ formkat ltve megfert+zik az
em-eris.get1 .s akik f.lre fog!k ma!d +ket vezetni1 hogy a d.monoknak1 mint isteneknek
ldozzanak1 3itt fognak +k vrni5 az t.let nagy na!ig1 amikor t.let al esnek .s el!n a v.g;k#
8# 0s az angyalokt/l szrmaz/ asszonyok1 akik elt.velyegtek szir.nekk. lesznek#
(# 0s .n1 0nok1 egyes egyed;l lttam ltoms-an minden dolognak a v.g.t" .s egyetlen em-er
nem fog!a azt ltni1 amit .n lttam#

Az arkangyalok ozci/i
8P# &# Gzek a nevei azoknak a szent angyaloknak1 akik mindig vigyznak#
8# Rriel1 egyike a szents.ges angyaloknak1 aki a vilg .s a Jartarosz felett ;gyel#
(# @afael1 egyike a szents.ges angyaloknak1 aki az em-erek szellemei felett ;gyel#
=# @guel1 egyike a szents.ges angyaloknak1 aki -;ntet.st m.r a vilgra .s az .gitestekre#
?# Mikhel1 egyike a szents.ges angyaloknak1 aki az em-eris.g !o--ik r.sze fltt ;gyel1 .s a
kosz felett#
)# :zarkiel1 egyike a szents.ges angyaloknak1 aki azoknak az em-ereknek a szellemei felett ll1
akik szellem;k-en v.tkeztek#
A# S-riel1 egyike a szents.ges angyaloknak1 aki Ikiszt %a kgy/k* a Varadicsom1 .s a $.ru-ok
felett ll#
B# @.miel1 egyike a szents.ges angyaloknak1 akit Isten azok fl. rendelt1 akik ma!d felkelnek
3feltmadnak5#

Az engedetlen csillagok -;ntet.s.nek helye
8&# &# Innen tov-- mentem egy msik helyre1 ami kosz-an volt#
8# Itt rettenetes dolgokat lttam" Kem lttam ott sem mennyeket fel;lr+l1 sem megszilrdult
fldet1 hanem az a hely kosz-an volt1 .s rettenetes hely az#
(# Tttam azon a helyen a mennyek h.t csillagt egy;tt megktve1 mint nagy hegyeket1 amelyek
tz-en .gnek#
=# Gkkor megk.rdeztem" 6Milyen -nk miatt vannak +k megktve1 .s milyen oknl fogva lettek
ide vetveU7
?# Rriel1 egyike a szents.ges angyaloknak1 aki velem volt1 vlaszolt" W0nok1 mi.rt k.rdezel1 .s
mi.rt vagy -uzg/ az igazat megtudniU
)# Gzek a mennyek csillagai kz;l val/k1 azok1 akik az Hr arancsolatait megszegt.k1 .s itt
megkttettek tzezer .vre1 amg a -n;k.rt ki!r/ id+ -etelik#X

A -ukott angyalok -;ntet.si helye
A# Innen egy msik helyre mentem1 ami az el+z+n.l is rettenetese-- volt1 .s ahol szrny dolgot
lttam" ott hatalmas tz .gett .s lo-ogott1 .s a hely egy szakad.k volt1 eg.szen a m.lys.g
legal!ig1 megtelve leereszked+ tzoszlookkal" melyeknek sem m.ret.t1 sem ere!.t nem tudtam
felm.rni1 .s azt sem1 hogy honnan eredtek#
B# Megsz/laltam1 .s mondtam" WMilyen f.lelmetes hely ez1 m.g ltni is szrnyFX
D# Gkkor Rriel vlaszolt nekem1 egyike a szents.ges angyaloknak aki velem volt1 .s mondta"
W0nok1 mi.rt van -enned f.lelem .s retteg.sUX
&P# 0n vlaszoltam neki" WMert f.lelmetes ez a hely1 .s a knok ltvnyt/l#X L edig mondta
nekem" WGz a hely az angyalok -rtne1 .s itt lesznek fogvatartva rk id+kig#X

A holtak hegye
88# &# Azutn onnan egy msik helyre mentem# A nyugati irny-an mutatott nekem egy magas .s
hatalmas1 kem.ny k+-+l ll/ hegyet#
8# 0s a--an n.gy sz.kin.zet ;reget lttam1 melyek m.lys.gesek1 sz.lesek .s nagyon sima
fel;letek voltak# <rom st.t volt1 az egyik viszont f.nyes1 .s egy vzforrs fakadt a kze.n#
Gkkor gy sz/ltam" 6Milyen sima fel;letek ezek az ;regek1 milyen m.lyek .s st.tek a
szemnek#7
(# 0s akkor @afael1 egyike a szent angyaloknak1 aki velem volt1 megsz/lalt1 mondvn" WGzek a
sima ;regek az.rt vannak itt1 hogy 3azok-a5 a halott lelkek szellemei legyenek gy!tve1 igen1 az
em-eris.g gyermekeinek minden lelkei ide gylnek ssze#
=# 0s ezek a helyek arra lettek teremtve1 hogy maguk-a vegy.k azokat az t.let na!ig1 ' mily
tvoli is m.g megsza-ott ide!;k ' amg el!n szmukra a meghatrozott t.let na!aFX
?# 0s lttam ott egy halott em-ernek a lelk.t1 amint k.relmez1 .s akinek a hang!a felszllt a
menny-e1 amint anaszkodott#
)# 0s megk.rdeztem @afaelt1 az angyalt1 aki velem volt1 mondvn" W$inek a szelleme ez1 akinek
hang!a az .gig .rve anaszkodikUX
A# 0s vlaszolt nekem1 mondvn1 WGz az a szellem1 amely elhagyta N-elt1 amikor testv.re1 $in
meglte +t> s mindaddig fog anaszkodni ellene1 amg ki nem irt!k 3$in5 mag!t a fld szn.r+l1
s amg el nem trlik magzatt az em-erek ut/dai kz;lX
B# Azutn tov-- k.rdez+skdtem az t.let .s az ;regek fel+l" WMi.rt vannak azok k;ln1
egymst/l elvlasztvaUX
D# 0s vlaszolt nekem1 mondvn" WGz a hrom ;reg arra val/1 hogy elvlassza egymst/l a
halottak szellemeit# 0s hasonl/k.en az igazak szellemei is el vannak k;lntve> egy olyan hely
lett k.sztve szmukra1 ahol ragyog/ forrs vize van#
&P# A -nsknek edig olyan hely k.sz;lt1 ahol amikor meghalnak .s test;ket a fld-e temetik1
az t.let m.g nem v.gz+dtt -e ra!tuk az .let;k folyamn#
&&# Itt k;lntik el szellem;ket e nagy gytrelemre1 eg.szen az rkk. tkozottakra vr/ t.let1
-;ntet.s .s gytrelem hatalmas na!ig1 a lelk;kn vett -ossz2 ide.ig# Itt ktzik meg +ket rk
id+kig# ,izony +sid+k /ta l.tezik e hely#
&8# 0gy k;ln lesznek azok a szellemek 3is51 amelyek anaszkodnak .s kzz.teszik 3igaztalan5
halluk kr;lm.nyeit1 amikor elusztultak a -nsk kor-an#
&(# <asonl/k.en egy olyan helyre vannak elk;lntve azon em-erek szellemei1 akik nem
lesznek igazak1 hanem a gonoszsg-an elmer;lve .ltek1 .s a trv.nytelenekkel lettek
egyenl+v.> szellemeik ugyan nem lesznek eluszttva az t.let na!n1 de feltmadni sem fognak
innen#X
&=# Gzutn ekk.nt ldottam a dics+s.g Isten.t" YNldott l.gy1 Rram1 a dics+s.g .s igazsgossg
Rra1 aki mindent irnytasz rk id+kig#Y

A nyugati tz
8(# &# 0s onnan 3elindulva5 egy msik helyre mentem1 nyugati irny-a a fld legtvola--i v.g.re#
8# 0s ott egy sz;ntelen;l .g+ t;zet lttam1 melynek ere!e nem lankad sem .!!el sem naal1 hanem
lland/an .gett#
(# 0s tudakoz/dtam1 gy sz/lvn1 6Mi ez a meg nem szn+ 3dolog5U7
=# Akkor @guel1 egyike a szent angyaloknak1 aki velem volt1 vlaszolt nekem1 mondvn1 6Gz 3a
dolog5 amit itt lttl 3a tz5 mozgsa1 .s az a tz1 amely nyugat irny-an .g1 amely az sszes .gi
f.nyeket tll!a#7

A h.t hegy1 az Hr Isten tr/nusa .s az .let f!a
8=# &# Znnan a fld egy msik ter;let.re mentem1 ahol egy .!!el'naal .g+ tzhegys.get mutatott
nekem#
8# 0s a mg. ker;lve lttam h.t csodlatos hegyet1 amelyek mind k;ln-ztek egymst/l1 .s azok
kvei fens.gesek .s sz.ek voltak1 tel!ess.ggel azar1 ragyog/ ltvny2ak1 .s vilgos k;ls+vel"
(# <rom kelet fel+l1 egyms-a .rve1 .s hrom d.l fel+l1 egyms-a .rve1 m.ly szakad.kokkal1
amelyek egyms-a .rtek# 0s a hetedik hegy ezek kztt llt1 s magasa-- volt a t--in.l#
Magassg-an egy tr/nusra hasonltott" .s illatos fk vett.k kr;l a tr/nt#
=# Azok kzt volt egy fa1 amilyet soha nem szagoltam m.g1 nem is volt -el+le t--1 vagy ahhoz
hasonl/" illata minden illatot fel;lm2lt1 .s levelei1 virgai .s gai nem szradnak el sohasem> a
gy;mlcse sz.s.ges1 .s hasonltott a gy;mlcs a lmafa datolyira#
?# Akkor azt mondtam" 6Milyen sz.s.ges ez a fa1 illatos .s levelei tetszet+sek1 .s virgainak
meg!elen.se oms#7 Akkor Mikhel1 egyike a szent .s m.lt/sgos angyaloknak1 aki vezet+!;k1
.s aki velem volt1 vlaszolt nekem#
8?# &# 0s ezt mondta nekem" Y0nok1 mi.rt k.rdezel engem e fa illatr/l1 .s mi.rt kvnod
megismerni az igazsgotUY
8# 0n edig vlaszoltam" WMindent meg szeretn.k tudni1 k;lnsen err+l a fr/l#Y
(# 0s erre gy vlaszolt" YGz a magas hegy1 amit lttl1 amelynek cs2csa olyan1 mintha Isten
tr/nusa lenne1 val/-an az L tr/n!a1 ahov ma!d le;l a :zent <atalmassg1 a Cics+s.g Rra1 az
[rk $irly1 akkor1 amikor el!n megltogatni a fldet !/sg-an#
=# 0s az illatos ft illet+en1 haland/ em-er nem .rintheti ezt meg a nagy t.let ide!.ig1 amikor
-ossz2t ll mindenen .s v.ghezvitt %mindent* mindrkk.# Akkor megadatik ma!d az igazaknak
.s a szenteknek#
?# A gy;mlcse a vlasztottak eledele lesz" A ft edig .szakon fog!k el;ltetni szent helyen1 az
Hr a mindens.g $irlya hznak kze.-en#
)# Akkor rmmel vigadnak ma!d1 -oldogok lesznek1 .s -el.nek ma!d a szent.ly-e1 .s a fa illata
titat!a ma!d csont!aikat1 .s hossz2 .letet .lnek ma!d a fldn1 olyat1 amilyet atyid .ltek" 0s
azok-an a naok-an nem lesz t--. -nat vagy v.sz1 sem knok1 sem csasok nem .rik mr
+ket#Y
A# Gzek utn ldottam a Cics+s.g Isten.t1 az [rk $irlyt1 aki eltervezte ezen dolgokat az
igazak.rt1 aki teremtette1 .s mindezt nekik g.rte#

Az ldott fld1 Qeruzslem1 .s az tkozott vlgy lersa
8)# &# 0s onnan a fld kze.re mentem1 ahol egy ldott helyet lttam1 8# .s ott lom-os fk voltak
tel!es virgzs-an#
(# 0s ott lttam egy szent hegyet 3:ion hegye51 .s a hegy al!nl1 keleti irny-an egy atak
ramlott d.l irny-a# 3Sihon forrs5 0s kelet fel. hasonl/an magas hegyet lttam 3Zla!fk
hegye51 amelyek kzt egy keskeny .s m.ly vlgy volt 3Qosaft'vlgy5" A--an egy atak is folyt a
hegy al!-an 3$idron atak5#
=# 0s ett+l nyugatra egy msik hegy volt 3a Sonosz Jancs hegye51 alacsonya--1 mint az el+z+1 .s
kise-- is1 .s egy m.ly1 szraz vlgy 3<innom'vlgy5 volt kztt;k" .s egy msik m.ly .s szraz
vlgy volt a hrom hegy tallkozsnl#
?# 0s mindegyik vlgy m.ly .s keskeny volt1 kem.ny sziklk-/l 3llt51 .s nem voltak fk
azok-an#
)# 0s csodlkoztam a sziklkon1 .s csodlkoztam a vlgyeken1 igen nagy csodlkozssal#
8A# &# Gkkor megsz/laltam" YMire val/ ez az ldott fld1 amely telve van fkkal1 s ez az tkozott
vlgy a kze.nUY 3:ion .s az alatta h2z/d/ <innom'vlgy5
8# Gkkor Rriel1 egyike a szent angyaloknak aki velem volt1 vlaszolt .s mondta" YGz az tkozott
vlgy azok.1 akik mindrkre tkozottak" Ide lesznek ma!d egy-egy!tve mind az tkozottak1
akiknek a!ka helytelen szavakkal illette az Rrat1 .s az L dics+s.g.r+l durvn -esz.ltek# Ide
lesznek egy-egy!tve1 .s ez lesz az t.let;k helyszne#
(# Az utols/ naok-an ltvnyosan !n el r!uk az igazsgos t.let mindrkk. az igazak
!elenl.t.-en" itt ld!k ma!d a knyr;letesek a dics+s.g Rrt1 az [rk $irlyt#
=# Az elm2lt dolgok t.let.nek na!ai-an ld!k ma!d Lt irgalm.rt1 aszerint1 amellyel
kivlasztotta +ket#Y
?# Gkkor magam is ldottam a dics+s.g Rrt .s el+soroltam dics+s.g.t1 .s ill+ m/don
megeml.keztem nagysgr/l#

A keleti utazs
8B# &# Znnan edig tov--mentem kelet fel.1 a sivatagi hegylnc kzeette1 8# .s lttam egy
vadont .s elhagyatott volt az1 fkkal .s nv.nyekkel teli# 0s vz csrgedezett fel;lr+l# (# 0szak'
nyugatnak mltt1 mint egy -+s.ges folyam %ami rad* felh+ket .s felszll/ rt k.ezve minden
oldalon#
8D# &# 0s azutn egy msik helyre mentem a sivatag-an> .s ezt a hegyet megkzeltettem keleti
irny-/l# 8# 0s ott lttam tm!.n .s mirrha illatt ont/ illatos fkat1 .s hasonltottak a fk a
mandulafra is#
(P# &18 0s ezek mgtt elmentem tvol keletnek1 .s lttam egy msik helyet1 .s vlgyet 3telve5
vzzel#
(# 0s ott egy gynyr ft illantottam meg1 illata1 mint a maszti\ illata# 0s annak a vlgynek az
oldalain illatoz/ fah.!fkat lttam# Gzeket elhagyva tov-- mentem kelet fel.#
(&# &# 0s lttam ms hegyeket1 .s kztt;k erd+s ligeteket1 .s azok-/l nektr radt1 melynek neve
"szt;ra\" .s "gal-num"#
8# 0s ezek mgtt a hegyek mgtt lttam egy msik hegyet a fld keleti v.gein.l1 ahol alo.fk
n+ttek1 .s minden fa telve volt cseeg+ mirrhval1 mintha mandulafk volnnak#
(# <a azt valaki el.gette1 .dese--en illatozott1 mint -rmely !/illat2 dolog#

A aradicsomkert
(8# &# 0s ezek utn1 ahogy .szak fel. n.ztem a hegyeken t2l1 h.t hegyet lttam1 tele a legfinoma--
nrdussal .s illatos fkkal .s fah.!!al .s fszerekkel#
8# 0s ekkor felmentem ezen hegyek ormra1 messze a fld keleti fel.n1 .s tsuhantam az
Grythraea'i tenger 3Irs tenger5 fltt1 .s messze elhagytam azt1 .s elsuhantam ]otiel angyal
mellett#
(# 0s el!utottam az Igazsgossg $ert!.-e1 .s voltak ott fk szmosan1 nagyon hatalmasak1
gynyrs.gesek .s omsak .s fens.gesek1 .s ott llt a tuds f!a1 melynek szent gy;mlcs.t
ett.k .s nagy -lcsess.get tanultak a--/l#
=# Gz olyan magas volt1 mint az erdei feny+k1 .s levelei olyanok1 mint a karo- f.
3szent!noskeny.rfa5 ?# .s gy;mlcsei olyanok1 mint a sz+l+f;rtk1 gynyrs.gesek" .s az illata
mint a messzire illatoz/ fk.#
)# Akkor azt mondtam" 6Milyen gynyrs.ges eme fa1 .s mily szemet gynyrkdtet+
ltvnyaF7 Akkor @afael1 a szent angyal1 aki velem volt1 vlaszolt nekem sz/lvn" 6Gz a
-lcsess.g f!a1 melyr+l +satyd .s +sanyd1 akik el+tted .ltek ettek1 .s megismert.k a
-lcsess.get .s szemeik megnyltak1 .s felismert.k1 hogy meztelenek1 .s kizettek a kert-+l#7

Rtazs a fld sz.leihez
((# &# 0s onnan tov--mentem a fld v.gei fel.1 .s hatalmas vadllatokat lttam1 mindegyik
k;ln-ztt a msikt/l> .s 3lttam5 madarakat1 melyek 2gyszint.n k;ln-ztek meg!elen.s;k-en
.s sz.s.g;k-en .s hang!uk-an# 0s az llatokt/l keletre lttam a fldnek v.geit1 melyen a
mennyek nyugodtak1 .s a mennyek a!ta!t nyitva#
8# 0s lttam1 ahogy a mennynek csillagai el+sor!ztak1 .s (# megszmlltam a kaukat1 amelyeken
kereszt;lhaladtak1 .s lertam minden ki!ratot az egyes csillagok szerint1 szmukat .s neveiket1
feladatukat .s ozci/ikat1 az =# ide!;ket .s h/na!aikat1 ahogy Rriel1 a szent angyal1 aki velem
volt1 megmutatta nekem# Mindent megmutatott nekem .s mindent lert nekem" neveiket is felrta
nekem1 .s trv.ny;ket .s rend!eiket#

A fld .szaki sz.le
(=# &# Znnan tov--mentem .szak fel.1 a fldnek v.gei fel.1 .s lttam ott egy hatalmas .s
oms eszkzt az eg.sz fld v.gein.l#
8# 0s lttam itt hrom nyitott a!t/t a menny-en" mindegyiken kereszt;l .szaki szelek ramlottak"
amikor ezek f2!nak1 hideget1 !eget1 fagyot1 havat1 rt .s es+t hoznak#
(# 0s amikor az egyik -e!raton kereszt;l f2!tak1 ldst hoztak1 de ha a msik k.t kaun kereszt;l
f2!va !nnek1 akkor t.ik .s knozzk a fldet1 s hevesen f2!nak#

A fld nyugati sz.le
(?# &# 0s onnan nyugati irny-a mentem1 a fld v.geire1 .s ott a mennyek hrom kau!t lttam1
olyanokat1 amelyeket keleten is lttam1 ugyanannyi szm-an1 ugyanannyi ki!rattal#

A fld d.li sz.le
()# &# 0s onnan d.lre mentem a fldnek v.geire1 .s lttam ott hrom nyitott kau!t a mennynek"
s onnan !tt a harmat1 az es+ .s a sz.l#

Iisszat.r.s keletre
8# 0s onnan kelet fel. mentem az .g-olt keleti sz.l.ig1 .s lttam itt a mennynek hrom keleti
kau!t nyitva1 .s kicsiny kaukat felett;k#
(# Gzeken a kicsiny kaukon t a menny csillagai !ttek1 .s futottk 2t!ukat nyugat fel. azon az
sv.nyen1 melyet mutattak nekik#
=# Amikor mindezt lttam1 dics+tettem ' s rkk. dics.rni fogom ' a Cics+s.g Rrt1 aki az.rt
alkotta e nagy .s dics+ dolgokat1 hogy feltr!a mv.nek nagyszers.g.t angyalai .s az em-eri
lelkek el+tt1 hogy azok dics+ts.k mv.t> s az.rt1 hogy minden teremtm.nye lssa ere!.nek
alkotsait1 dics.r!e kez.nek nagy mveit .s ld!a Lt mindrkre#


II# $nyv %(A'A&*
V.ldzatok knyve
,evezet+ -esz.d
(A# &# Gzek a msodik alkalommal kaott ltomsok a -lcsess.g ltomsai 9 amelyeket 0nok1
Qred fia1 Mahallel fia1 $ainn fia1 0nos fia1 :zeth fia1 Ndm fia ltott#
8# 0s ez a -lcsess.g szavainak kezdete1 amelyekkel felemelt hangon sz/lok azokhoz1 akik a
fldn laknak" <allgasstok1 ti1 +sk1 s hallgasstok ti1 akik ma!d a !v+-en !ttk1 a :zents.ges
szavait1 amiket a :zellemek Rra el+tt mondokF
(# 3Jaln5 !o-- lett volna mindezt csak az +sk el+tt feltrni1 de azokt/l sem tart!uk vissza a
-lcsess.g kezdet.t1 akik ezutn !nnek#
=# A mai naig soha nem adatott em-ernek akkora -lcsess.g1 mint amit .n a :zellemek Rrt/l
megkatam .rtelmem szerint1 a :zellemek Rrnak !/akarat-/l1 Aki az rk .let sorsra rendelt
engem#
?# Most ht hrom .lda-esz.det ;ltetett el -ennem1 .s hangom felemelve mondtam el azoknak1
akik a fldet lak!k#

A gonoszok feletti t.let
(B# &# Az els+ .ldzat" Amikor megnyilvnul az igazak gy;lekezete1 .s a -nsk megt.ltetnek
-neik.rt1 .s elzettetnek a fld felszn.r+l1 .s amikor az Igazsgos meg!elenik ma!d az igazak
arca el+tt1 +1 akinek elrendelt cselekedetei a :zellemek Rrt/l szrmaznak1 .s aki vilgossgot
mutat az igazaknak1 .s a fld vlasztottainak#
8# <ol lesz akkor ma!d a gonoszok helye1 .s hol lesz megnyugvsa azoknak1 akik megtagadtk a
:zellemek Rrnak nev.tU Qo-- lett volna nekik1 ha meg sem sz;letnek#
(# Amikor az igazak titkai megnyilvnulnak1 .s a -nsk megt.ltetnek1 .s a gonoszok ki
lesznek tasztva az igazak .s a vlasztottak !elenl.t.-+l1 =# att/l az id+t+l fogva nem -irtokol!k a
fldet t--. sem az uralkod/k1 sem a fe!edelmek" .s k.telenek lesznek a szentek arcra n.zni1
mert a :zellemek Rra sa!t maga ragyogst nttte a szentek1 igazak .s vlasztottak orc!ra#
?# Akkor elusztulnak ma!d a hatalmasak .s a kirlyok .s az igazaknak .s szenteknek kez.-e
adatnak#
)# 0s att/l az id+t+l fogva senki nem tud t--. knyr;letet k.rni magnak a :zellemek Rrt/l1
mert az .let;k a v.g.hez .rt#

Az igazak .s a vlasztottak lakhelye
(D# &# 0s el!n ma!d az id+ azok-an a naok-an1 hogy a kivlasztott .s szent gyermekek
leszllnak a magas mennyek-+l1 .s mag!uk eggy. vlik ma!d az em-erek gyermekeivel#
8# 0s azok-an a naok-an 0nok a hevess.g .s harag knyveit1 .s a nyugtalansg .s zrzavar
knyveit kata# 6Kem lesz szmukra irgalom7 ' mondta a :zellemek Rra#
(# 0s azok-an a naok-an egy forg/sz.l felemelt a fldr+l1 .s letett az egek sz.l.n.l engem#
=# 0s lttam ott egy 2!a-- ltst1 a szentek lak/hely.t .s az igazak ihen+hely.t#
?# Tttk szemeim lakhely;ket egy;tt az L angyalaival1 s nyugv/hely;ket a szentekkel kzsen#
0s esedeznek1 knyrgnek .s imdkoznak az em-erek gyermekei.rt1 .s igazsgossg radt
el+tt;k1 akr a vz1 .s irgalom1 akr a fldnek harmat!a" gy van ez kztt;k rkkn'rkk.#
)# 0s lttk szemeim azon a helyen az igazsgossg .s a hit Ggyed;li Ilasztott!t# Igazsgossg
uralkodik ma!d na!ai-an1 .s az igazsgosak .s vlasztottak szmllatlanul llnak ma!d el+tte
rkkn'rkk.#
A# Tttam lak/hely;ket a :zellemek Rrnak szrnyai alatt# Hgy ragyogott Gl+tte az sszes igaz .s
vlasztott1 mint a tz f.nye1 sz!uk sz;ntelen ldssal volt telve1 .s a!kaik a :zellemek Rrnak
nev.t dics.rt.k# Kem tvozik szne el+l az igazsg1 .s nem sznik Gl+tte az igazsgossg#
B# Mha!tottam ott lakozni1 .s szellemem vgyakozott arra a lak/helyre# 0s ott l.szen ma!d
osztlyr.szem1 mert gy lett eldntve fel+lem a :zellemek Rra el+tt#
D# Azok-an a naok-an imdtam .s magasztaltam a :zellemek Rrnak nev.t ldsokkal .s
imdsggal1 mert L elv.gezte fel+lem1 hogy lds .s dics+s.g lesz r.szem1 a :zellemek Rrnak
!/akarata szerint#
&P# :zemeim hossz2 ideig figyelt.k azt a helyet1 mikz-en dics.rtem .s ldottam Lt1 mondvn"
6Nldott L1 .s legyen ldva a kezdetekt+l mindrkk.# &&# Qelenl.t.-en nincs elm2ls# L a vilg
teremt.se el+tt tud!a1 mi az1 ami rkk. tart1 .s mi fog trt.nni nemzed.kr+l nemzed.kre# &8#
A soha nem alv/k 3is5 mind ldanak J.ged1 Cics+s.ged el+tt llnak .s ldanak1 imdnak .s
magasztalnak1 mondvn" ":zent1 szent1 szent a :zellemek Rra" megtlttte a fldet
szellemeivel#"7
&(# 0s lttk szemeim itt mindazokat1 akik nem alszanak" Lel+tte llnak .s ld!k1 mondvn"
6Nldott l.gy1 .s ldott legyen az Hr neve rkkn'rkk.#7
&=# 0s arcom elvltozott1 mert mr nem -rtam rtekinteni#

A n.gy angyal
=P# &# 0s azutn ezerszer ezret .s tzezerszer tzezret1 megszmllhatatlan .s felm.rhetetlen
sokasgot lttam llni a :zellemek Rrnak dics+s.ge el+tt#
8# Feltekintettem1 .s a :zellemek Rra mellett n.gy !elenl.tet 3arcot5 lttam1 akik k;ln-znek
azokt/l1 akik soha nem alszanak1 .s hallottam nev;ket" mert az angyal1 aki velem volt1 tudatta
velem neveiket1 .s megmutatott nekem minden re!tett dolgot#
(# 0s hallottam a n.gy !elenl.t hang!t1 amint a dics+s.g Rra el+tt dics.reteket hangoztattak#
=# Az els+ hang ldotta a :zellemek Rrt rkt+l fogva mindrkk.#
?# 0s a msodik hangot hallottam1 amint ld!a a Ilasztottat .s a vlasztottakat1 akik a :zellemek
Rrhoz tartoznak#
)# 0s a harmadik hangot hallottam1 amint kz-en!r a fldn lakoz/k.rt1 esedezve .rt;k a
:zellemek Rrnak nev.-en#
A# 0s hallottam a negyedik hangot1 amint elhrt!a a stnokat .s megtilt!a nekik1 hogy a
:zellemek Rra el. !rul!anak a fldn lakoz/kat vdolni#
B# Gzutn megk.rdeztem a velem l.v+ ,.kess.g Angyalt1 aki megmutatott nekem minden re!tett
dolgot" 6$i ez a n.gy !elenl.t1 akiket lttam1 .s akiknek szavait hallvn mindent lertamU7
D# 0s gy vlaszolt" 6Az els+ Mikhel1 a knyr;letes .s hossz2tr+> a msodik1 aki a -etegs.gek
.s az em-erek gyermekeit s2!t/ minden rtalom fltt ll1 az @af.l> .s a harmadik1 aki az er+k
fl. lett helyezve1 hogy azokat ural!a1 az S-ri.l> .s a negyedik1 aki a rem.nyteli megt.r.s fl.
van helyezve1 azok szmra1 akik az rk .letet rklik1 az V.nuel#7
&P# 0s +k a :zellemek Rrnak n.gy angyala1 .s a n.gy hang1 amit akkor hallottam#

Az .g titkai
=&# &# 0s ezek utn lttam a mennyek minden titkait1 .s azt1 hogy hogyan van az uralom felosztva1
.s azt1 hogy hogy vannak az em-erek cselekedetei m.rlegek-en megm.rve#
8# 0s lttam ott az igazak lakhelyeit .s a szentek lakhelyeit1 .s szemeimmel lttam1 amint minden
-nst elztek onnan1 mindazokat1 akik megtagadtk a :zellemek Rrnak nev.t1 .s elragadtk
+ket onnan" mert nem lakhatnak azon a helyen1 a :zellemek Rra ltal meghatrozott -;ntet.s-+l#
(# 0s szemeim lttk a villmls .s mennydrg.s titkait1 .s a szelek titkait1 amint eloszt!k azokat1
hogy f2!!anak szerte a fldn1 .s a felh+k titkait .s a harmat.t# 0s lttam ott1 honnan !nnek ki .s
honnan tltik -e a oros fldet#
=# 0s lttam ott lezrt kamrkat1 amelyek-+l a szelek sz.tosztatnak1 a !.ges+1 a sz.l kamr!t1 a
kd kamr!t1 .s a felh+k kamr!t1 .s minden felh+ onnan le-eg ki a fld fl. a vilg kezdete /ta#
?# 0s lttam a na .s a hold kamrit is lttam1 ahonnan el+llnak .s ahov visszat.rnek# Tttam
dics+s.ges visszat.r.s;ket1 .s azt1 ahogyan egyik fel!e--val/ a msiknl1 .s 3megszeml.lhettem5
m.lt/sgtel!es ly!ukat1 .s hogy nem hagy!k el azt1 .s semmit nem tesznek hozz1 .s semmit
nem vesznek el a--/l1 .s megtart!k rend!;ket1 aszerint az esk; szerint1 ami sszekti +ket#
)# 0s el+szr a na halad el+1 .s elhalad 2t!n a :zellemek Rrnak arancsa szerint1 ' hatalmas az
L neve rkkn'rkk.#
A# Azutn lttam a hold re!tett .s lthat/ 2t!t1 .s tel!esti feladatt az 2ton1 .!!el .s naal
egyarnt# Ggyik a msikval szem-en ll a :zellemek Rra el+tt# :z;net n.lk;l ld!k .s dics.rik
Lt1 hiszen a dics.ret szmukra ihen.s#
B# Mert a na mindig ms1 lds vagy tok1 .s a hold sv.ny.nek 2t!a f.nyess.get ad az
igazaknak1 de st.ts.get hoz a -nt elkvet+knek1 az Hr nev.-en1 aki elvlasztotta a vilgossgot
.s a st.ts.get1 .s elk;lntette az em-erek szellemeit1 .s meger+stette az igazak szellem.t
Kev.nek igazsgossg-an#
D# Mert nincs angyal1 aki megakadlyozza1 .s nincs er+1 amely ellen tudna llni1 mert
meghatrozza mindannyiuk t.let.t1 .s megt.li mindet szne el+tt#

A -lcsess.g lakhelye
=8# &# A ,lcsess.g nem tallt magnak helyet1 ahol megllaodhatott volna> ez.rt az .g-en vett
magnak lakst#
8# A ,lcsess.g felkelt1 hogy lakhely.t az em-erek fiai kz. tegye# 0s nem tallt lakhelyet" a
,lcsess.g visszat.rt ht nmaga hely.re# 0s helyet foglalt az angyalok kztt#
(# 0s az igazsgtalansg kiradt kamri-/l" akiket nem keresett1 azokat tallta1 .s azokkal maradt1
mint az es+ a sivatag-an .s harmat a szom!as fldn#

Az .g tov--i titkai
=(# &# 0s lttam ms villmokat1 .s a mennyek csillagait1 s lttam1 amint L mindegyiket nev;kn
nevezi1 s azok figyeltek @#
8# 0s lttam az Igazsgossg m.rleg.t1 .s hogy hogyan m.rik meg +ket 3ti# csillagok5 ra!ta1 igaz
m.rt.k szerint1 f.nyeik arnya szerint" lttam a ter!edelm;k sz.lt.t .s feltn.s;k na!ait1 .s
forgsuk mik.nt okoz villmlst" .s lttam forgsukat az angyalok szmai szerint1 .s mindannyian
hek egymshoz#
(# 0s megk.rdeztem az angyalt1 aki velem volt1 aki megmutatta nekem a re!tett dolgokat" YMik
ezekUX
=# 0s vlaszolt nekem" WA :zellemek Rra megmutatta neked e .ldzatok !elent.s.t" Gzek a
fldn lakoz/ szenteknek nevei1 akik hisznek a :zellemek Rrnak nev.-en rkkn rkk.#Y
==# 0s lttam ms !elens.get a villmokkal kacsolat-an" m.gedig azt1 hogy n.melyek a
csillagok kz;l villmokk vltoztak 3hull/csillagokk51 s nem tudtak megvlni ett+l az 2!
form!ukt/l#

Msodik .lda-esz.d" A Ilasztott# A -nsk .s igazak sorsa# H! .g .s 2! fld#
=?# &# 0s ez a msodik .ldzat azokr/l1 akik megtagad!k a szents.gesek lakhely.nek .s a
:zellemek Rrnak nev.t#
8# 0s a mennyek-e fel nem mennek1 sem a fldre le nem hullanak" Gz lesz a sorsa a -nsknek1
akik megtagadtk a :zellemek Rrnak nev.t1 akiket a nyomor2sg .s csas na!ig +rizet-en
3tartanak5#
(# Azon a naon a Ilasztottam fog ma!d a dics+s.g tr/n!ra ;lni# 0s megr/-l!a munkikat1 .s
nem tallnak lak/helyet# Akkor megkem.nyedik a -enn;k l.v+ szellem1 amikor meglt!k a
Ilasztottamat mindazok-an1 akik dics+s.ges nevemet hvtk#
=# Azon a naon azt okozom1 hogy Ilasztottam kztt;k 3ti# igazak5 lak!on# 0s megvltoztatom
a mennyet1 azt rk ldss .s vilgossgg teszem#
?# 0s megvltoztatom a fldet1 .s ldss teszem azt" .s azt okozom1 hogy kivlasztottaim lak!k
azt" de a -nsk .s a gonoszsgokat cselekv+k nem teszik -e oda l-ukat#
)# Mert -.kess.ggel el.gtem ki igazsgosaimat1 .s azt okozom1 hogy el+ttem lak!anak> de a
-nsk t.lete is k.szen ll mr1 hogy kiuszttsam +ket a fld szn.r+l#

=)# &# 0s ott lttam Lt1 aki a Kaok Fe!e %Id+k Gl+tti1 $orok Rra1 Lsreg* volt1 .s az L fe!e feh.r
volt1 mint a gya!21 s vele volt egy msik l.ny1 kinek kin.zete olyan volt1 mint egy em-er.#
Zrc!a kegyess.ggel volt tel!es1 olyan1 mint a szent angyalok.#
8# 0s megk.rdeztem az angyalt 9 aki velem volt .s minden titkot megmutatott nekem 91 az
Gm-erfit illet+en1 hogy ki +1 honnan szrmazik1 .s mi.rt !r az Id+k Gl+tti mellettU
(# 0s vlaszul ezt mondta nekem" Gz az Gm-erfia1 aki. az igazsgossg1 .s aki-en az
igazsgossg lakozik# L az1 aki feltr!a a re!tett kincseket> mert a :zellemek Rra kivlasztotta +t1
.s gy+zelemre rendeltetett a :zellemek Rra el+tt1 rk igazsgossg-an#
=# 0s az Gm-erfia1 akit lttl1 kiveti ma!d a kirlyokat .s a hatalmasakat k.nyelmes sz.keik-+l %.s
az er+seket tr/n!aik-/l*# Megsz;nteti az er+sek uralmt1 .s fogait tri a -nsknek#
?# 0s + az1 aki le fog!a ma!d vetni a kirlyokat a tr/n!aikr/l .s orszglsuk-/l# Mert azok nem
magasztal!k fel Lt1 .s azt sem ismerik el alzattal1 hogy honnan katk a hatalmukat#
)# Glvltozik Gl+tte az er+sek -rzata1 .s sz.gyennel tlti meg +ket# A st.ts.g lesz azok
lakhelye1 gyaik edig f.rgek lesznek# 0s nem lesz rem.ny;k arra1 hogy gyaik-/l felkel!enek1
mert nem magasztal!k fel a :zellemek Rrt#
A# Mert ezek azok1 akik a mennyek csillagait -rl!k %.s kez;ket a Magassgos ellen emelik*1 .s
a fldet taossk1 .s azon laknak# Minden cselekedet;k igazsgtalansgr/l tan2skodik1 .s ere!;k a
gazdagsguk-an van# 0s a hit;k edig olyan istenek-en1 melyeket sa!t kezeikkel csinltak1
mikz-en megtagad!k a :zellemek Rrnak nev.t#
B# 0s ;ldzik az L gy;lekezet.nek hzait .s a hs.geseket1 mindazokat1 akik a :zellemek Rrnak
nev.n f;ggnek#

Az igazak im!a .s megmenek;l.s;k
=A# &# 0s azok-an a naok-an fel!utnak ma!d az igazak imi1 .s az igazak v.re a fldr+l a
:zellemek Rra el. ker;l#
8# Azok-an a naok-an a szents.gesek1 akik fent lakoznak a menny-en1 egy hangon sz/lalnak
meg# 0s k.relmeznek1 imdkoznak1 dics+tenek1 .s ksznetet adva ld!k a :zellemek Rrnak
nev.t az igazak kiontott v.r..rt# 0s hogy ne legyen az igazak im!a hi-aval/ a :zellemek Rra
el+tt# <ogy el.gt.telt nyer!enek1 s t--. soha ne szenved!enek#
(# Azok-an a naok-an lttam az Id+k Rrt1 amikor dics+s.g.nek tr/n!ra ;lt .s az .l+k knyveit
kinyitottk el+tte" .s az .g minden serege .s minden tancsosa Gl+tte llt#
=# 0s a szentek szve rmmel telt meg1 mert az igazak szma -etelt1 .s az igazak imi
meghallgatst nyertek1 .s szmon k.rt.k az igazak kiontott v.r.t#

Az Gm-erfia1 az Id+k Gl+tti .s az Et.let
=B# &# 0s azon a helyen lttam az igazsg forrst1 mely kifogyhatatlan" mellette volt a
-lcsess.gnek minden forrsa" 0s mindazok1 akik szom!2hoztak1 ittak -el+le1 .s megteltek a
-lcsess.ggel# 0s akkor lakhely;k az igazak1 a szentek .s a vlasztottak kztt lett#
8# 0s a--an az /r-an1 az a -izonyos Gm-erfia megneveztetett a :zellemek Rrnak !elenl.t.-en1
0s Keve elrendeltetett az Id+k Gl+tti el+tt#
(# Igen1 miel+tt a na .s az .gi !elek meg lettek teremtve1 a mennyei csillagok megalkotsa el+tt1
Keve kimondatott a :zellemek Rra el+tt#
=# L lesz az igazak tmasza1 akire ha tmaszkodnak nem esnek el1
.s vilgossg lesz a ognyok 3nemzetek5 szmra1
.s a -natos szveknek rem.nye#
?# A fld minden lak/!a imdattal le-orul el+tte1 .ltetik1 ld!k .s .nekekkel ;nnelik a :zellemek
Rrnak nev.t#
)# 0s ez ok-/l lett kivlasztva .s elre!tve ,enne1 a vilg megteremt.se el+tt .s mindrkk.#
A# 0s a :zellemek Rrnak -lcsess.ge kinyilvntotta +t a szenteknek .s igazaknak1 mert ltala
tartatik meg az igazak sorsa# Mert azok gyllik .s megvetik e vilg igazsgtalansgait# 0s
gyllt.k a %vilg* cselekedeteit .s utait a :zellemek Rrnak nev.-en# Mert az L nev.-en
menek;lnek meg1 .s L ll -ossz2t .let;k.rt#
B# Azok-an a naok-an el-orul ma!d a fld kirlyainak arca1 s a fldet -irtokol/ er+sek.1 a kez;k
munki miatt1 mert gytrelm;k .s -;ntet.s;k na!n nem lesznek k.esek megmenteni magukat#
D# 0s a vlasztottaim kez.-e adom +ket" Mint elyva a tz-en1 2gy fognak fel.gni a szents.gesek
arca el+tt# Mint /lom a vz-en1 2gy mer;lnek el az igazak szne el+tt1 s nyomuk sem marad t--.#
&P# 0s -;ntet.s;k na!n -.ke .s nyugalom kltzik a fldre# Gl+tt;k esnek el 3ti# gonoszok51 s
nem kelnek fl t--.1 .s senki nem emeli fel +ket kez.vel1 mert megtagadtk a :zellemek Rrt .s
az + Felkent!.t# Nldott legyen a :zellemek Rrnak neveF

A vlasztottak hatalma .s -lcsess.ge
=D# &# Mert a -lcsess.g kirad1 mint a vz1 .s a dics+s.g soha nem tvozik el mell+le#
8# Mert hatalmas az igazsg titkai-an1
0s az igazsgtalansg eltnik1 mint az rny.k1
0s nem lesz tov--1
Mert a Ilasztott megllt a :zellemek Rra el+tt1
0s dics+s.ge megmarad mindrkkn'rkk.1
0s hatalma minden nemzed.ken t#
(# 0s -enne lakozik a -lcsess.g1
0s a szellem1 amely megvilgost1
0s az .rtelem .s hatalom szelleme1
0s azok szelleme1 akik igazsgossguk-an aludtak el#
=# 0s megt.li a titkos dolgokat1
0s senki nem fog hazug szavakat sz/lni el+tte>
Mert + a Ilasztott a :zellemek Rra el+tt1 az L gynyrs.g.re#

Irgalom .s t.let
?P# &# 0s azok-an a naok-an vltozs fog trt.nni a vlasztottak .rdek.-en1 .s a naal
vilgossga fog ra!tuk ragyogni1 dics+s.g .s m.lt/sg !ut a szenteknek#
8# A gytrelem na!n1 amikor nyomor2sg hull a gonoszok fe!.re1 az igazak gy+zedelmesek
lesznek a :zellemek Rrnak nev.-en# 0s L azt teszi ma!d1 hogy t.let.t a ognyok 3is5 lssk1
hogy taln meg-n!k -neiket .s megfeledkezzenek kezeik munkir/l#
(# Kem lesz -ecs;let;k a :zellemek Rrnak nev.-en1 m.gis a :zellemek Rrnak neve ltal
fognak megmenek;lni1 .s a :zellemek Rra knyr;letes lesz hozz!uk1 mert nagy az L irgalma#
=# 0s igazsgos az t.let.-en1 .s !elenl.t.-en az igazsgtalansg nem maradhat" t.lete szerint a
dacoskod/k elusztulnak el+tte#
?# 60s mostant/l kezdve nem leszek irgalmas vel;k7 ' ezt mond!a a :zellemek Rra#

A holtak feltmadsa
?&# &# 0s azok-an a naok-an a fld visszaad!a ma!d1 amit r-ztak1 .s :eol is visszaad!a1 amit
kaott1 .s a okol visszaad!a1 amivel tartozik#
8# Mert azok-an a naok-an felkel az egyed;li Ilasztott .s kivlaszt!a az igazakat .s szenteket
kz;l;k1 mert megmenek;l.s;k na!a elkzelgett#
(# Jr/nusra ;l ma!d a Ilasztott1 .s kimondott t.let.-+l felragyog a -lcsess.g .s az ismeret
minden titka1 mert a :zellemek Rra adta neki 3+ket5 .s megdics+tette +t#
=# 0s azok-an a naok-an a hegyek ugrlnak1 mint kosok1 .s a dom-ok szkd.cselnek1 mint te!!el
megel.gedett -rnyok# Angyalokk lesznek mindny!an a menny-en .s arcuk rmt+l fog
f.nyleni1 mert el!tt a Ilasztott#
?# 0s azok-an a naok-an rvendezni fog a fld1 .s az igazak lakoznak ma!d azon1 .s a
vlasztottak !rnak ma!d ra!ta#

A nemesf.m hegyek
?8# l# 0s azon naok utn1 azon a helyen1 ahol minden titkos ltomst lttam1 ' ugyanis felragadott
egy forg/sz.l1 amely nyugati irny-a vitt engem '
8# Ztt szemeim lttk a mennyek minden titkos dolgt1 a !vend+ dolgokat1 egy vas-/l val/
hegyet1 egy -ronz-/l val/ hegyet1 egy ez;st-+l val/ hegyet1 egy arany-/l val/ hegyet1 egy lgy
f.m-+l val/ hegyet1 .s egy /lom-/l val/ hegyet#
(# 0s megk.rdeztem a velem tart/ angyalt" XMik ezek a titkos dolgok1 amiket itt lttamUX
=# L edig gy sz/lt hozzm" XMindaz a dolog1 amit itt lttl1 Felkent!.nek uralmt fog!a
szolglni1 hogy hatalmas .s er+s legyen a fldn#
?# 0s a ,.kess.g Angyala felelt nekem1 ezeket mondva" WIr! egy kicsit1 .s megnyilvnul ma!d
szmodra minden titok1 amit a :zellemek Rra alkotott#
)# Gzek a hegyek1 amelyeket szemeiddel lttl1 a vas-/l val/ hegy1 a -ronz-/l val/ hegy1 az ez;st
hegy1 az arany hegy1 a lgy f.m-+l val/ hegy1 .s az /lom hegy1 mindezek a Ilasztott
!elenl.t.-en olyanok lesznek1 mint a viasz a tz-en1 .s mint a vz1 mely odafentr+l z2dul al
%ezekre a hegyekre*1 .s er+tlenn. vlnak l-ai alatt#
A# 0s olyan naok !nnek akkor1 amikor senki sem menek;lhet meg1 arany vagy ez;st ltal1 .s
nem menthetik meg magukat#
B# Kem lesz akkor vas a h-or2hoz1 sem mellv.rtet nem lt magra senki# A -ronznak nem lesz
haszna1 az /nt nem .rt.kelik1 .s az /lom senkinek sem kell#
D# 0s mindezek a dolgok el lesznek uszttva a fld szn.r+l1 amikor a Ilasztott feltnik a
:zellemek Rrnak szne el+tt#X

Et.let a hatalmassgok felett
?(# &# Ztt edig szemeim el. ker;lt egy nylsokkal teli m.ly vlgy1 .s mindazok1 akik a fldn1 a
tengereken .s a tenger szigetein laknak1 3hzelegve5 a!nd.kokat .s tisztelet;k !eleit hozzk oda
neki1 de a m.ly vlgy m.g gy sem telik meg#
8# $ezeikkel trv.nytelen cselekedeteket kvetnek el1 .s a -nsk elusztt!k mindazokat1
akiket trv.nytelen;l elnyomnak" A -nsk azon-an el lesznek uszttva a :zellemek Rrnak
orc!a el+tt1 .s el lesznek tvoltva fld!.nek szn.r+l1 .s rkre1 mindrkre elusztulnak#
(# Mert ott lttam alszllani mind a -;ntet+ angyalokat1 hogy el+k.szts.k :tn vasszerszmait#
=# 0s megk.rdeztem a ,.kess.g Angyalt1 aki velem tartott" W$ik szmra k.sztik el+ ezeket az
eszkzketU
?# 0s ezt vlaszolta" 6A kirlyok .s a fld hatalmasai szmra k.sztik el+ ezeket az eszkzket1
hogy ezek ltal vesszenek el#7
3?="85# 0s oda vezett.k a kirlyokat .s a hatalmasokat1 .s e--e a m.ly vlgy-e ha!tottk +ket#
)# 0s azok utn az Igazsgos .s Ilasztott meg!elenti hznak gy;lekezet.t" onnant/l nem
gtol!a +ket semmi a :zellemek Rrnak nev.-en#
A# 0s a hegyek nem lesznek k.esek megllni1 mint a fld1 igazsgossga el+tt1 de a dom-ok
olyanok lesznek1 mint a vz forrsai1 .s az igazak nyugalomra lelnek a -nsk elnyomsa al/l#X

Azzel .s sereg.nek t.lete
?=# &# 0s elfordulva onnan1 a fld egy msik r.sz.re tekintettem1 ahol egy m.ly vlgyet lttam1
amely tz-en .gett#
38# ### thelyezve5
(# 0s szemeimmel lttam1 amint eszkzket k.sztenek1 vaslncokat1 melyeknek m.rhetetlen
s2lyuk van#
=# 0s megk.rdeztem a ,.kess.g Angyalt1 aki velem volt" W$inek k.sztik ezeket a lncokatUX
?# L edig mondta nekem" WGzeket Azzel seregeinek szmra k.sztik1 hogy megragadvn +ket a
tel!es krhozat m.lys.g.-e vess.k mindny!ukat1 .s -efed!.k llkacsaikat durva sziklkkal1
amint a :zellemek Rra megarancsolta#
)# 0s Mikel1 S-riel1 @afael1 .s V.nuel megragad!k ma!d +ket azon a nagy naon1 .s a t;zes
kemenc.-e vetik1 hogy a :zellemek Rra megfizessen igazsgtalansgaik.rt1 ami.rt :tn
alattval/i lettek1 .s v.tkek-e vitt.k a fld lak/it#X

Az znvz
A# 0s azok-an a naok-an -;ntet.s !n a :zellemek Rrt/l1 .s megnyit!a a vizek troz/it1
amelyek odafnt a mennyek-en vannak1 .s a kutakat1 melyek a fld felszne alatt vannak#
B# 0s akkor a vizek mind egyes;lnek" a mennyek-en lev+ vizek hmnemek .s a fld alatti vizek
n+nemek#
D# 0s eluszttanak mindenkit1 aki a fldn lakozik .s azokat1 akik az .g alatt .lnek#
&P# 0s akkor felismerik hamissgukat1 amelyet a fldn gyakoroltak1 hiszen ezek ltal vesznek el#
??# &# 0s ezek utn az Id+k Fe!edelme mag-a szllt .s ezt mondta" W<i-a uszttottam el
mindazokat1 akik a fldn .ltek#X
8# 0s megesk;dtt hatalmas nev.re" 6Gtt+l kezdve nem teszek ilyet t--et a fldn lakoz/kkal1 .s
!elet teszek az .g-en" .s ez legyen a !/akarat zlogul $zttem .s kztt;k rkre1 ameddig a
menny a fld felett ll# Gz az .n akaratom#7

Azzel .s sereg.nek t.lete 3folytats5
(# Amikor a szmonk.r.sek .s f!dalmak na!n el akarnm vesze!teni +ket az angyalok keze
ltal1 emiatt megtart/ztatom ma!d fenyt.semet .s haragomat ra!tuk1 ezt mond!a Isten1
a :zellemek Rra# 6M1 ti hatalmas kirlyok1 kik lakoztok a fldn1 figyelmezzetek Ilasztottamra1
ahogyan a dics+s.g tr/n!n ;l1 .s megt.li Azazelt1 sszes szvets.ges.t1 .s seregeit a :zellemek
Rrnak nev.-en#7

A Iirraszt/k elt.l.se
?)# &# 0s lttam ott vonulni a -;ntet.s angyalainak sokasgt1 kor-csokat1 vas' .s -ronzlncok
tartva kez;k-en#
8# 0s megk.rdeztem a ,.kess.g Angyalt1 aki velem volt1 mondvn" 6$ihez mennek ezek1 akik
ostorokat visznekU7
(# 0s gy vlaszolt nekem" 6A 3ti# Iirraszt/k5 vlasztott!aik .s kedvelt!eikhez1 hogy levess.k a
vlgy szakad.k-a +ket#
=# 0s akkor az a vlgy megtelik ma!d vlasztott!aik .s kedvelt!eikkel1 .s az .let;k na!ainak v.ge
lesz1 .s t.velyg.seiknek na!aira nem lesz eml.kez.s att/l fogva#7

A rtusok .s m.dek tmadsa a vlasztottak fld!e ellen
?# 0s azok-an a naok-an az angyalok visszat.rnek1 .s keletre sietnek a rtusok .s m.dek ellen"
.s felserkentik a kirlyokat1 .s a nyughatatlansg szelleme lesz -enn;k1 .s felriaszt!k tr/n!aikr/l1
hogy el+rontsanak1 mint oroszlnok a -2v/helyr+l1 .s mint .hes farkasok a falk!ukkal1 )# .s
felmennek .s eltior!k vlasztottaimnak orszgt1 %.s vlasztottaimnak orszga olyan lesz
el+tt;k1 mint a sz.rskert .s mint az orszg2t*
A# Ce igazaim vrosa akadly lesz lovaiknak# 0s egyms kztt kezdenek hadakozni1 .s !o--!uk
nmaguk ellen fordul# 0s a testv.r nem ismeri ma!d a -ty!t1 sem a fi2 az a!t vagy any!t1 amg
csak szmolatlan lesz a holttest m.szrlsuk miatt1 .s -;ntet.s;k nem lesz hi-aval/#
B# Azok-an a naok-an a :eol hatalmasra nyit!a sz!t1 .s mag-a nyeli +ket# 0s usztulsuk
v.get .r1 a :eol elnyeli a -nsket a vlasztottak !elenl.t.-en#

A szekerek visszat.r.se
?A# &# 0s amikor ez v.get .rt1 lttam egy msik seregnyi szekeret1 .s em-erek ;ltek azokon1 .s a
keleti szeleken .s a nyugati szeleken !ttek d.l fel.#
8# 0s hallatszott a szekerek za!a1 .s amikor ez a zrzavar elkezd+dtt1 a szentek a menny-en
.szrevett.k1 .s a fld oszloai elmozdttattak hely;k-+l1 .s annak hang!a elhallatszott a menny
egyik v.g.t+l a msikig1 egy eg.sz naig# 0s mind le-orulnak .s imd!k a :zellemek Rrt# Gz a
v.ge a msodik .ldzatnak#

A vlasztottak rk f.nye
?B# &# 0s -elekezdtem el-esz.lni a harmadik .ldzatot1 amely az igazakr/l .s a vlasztottakr/l
sz/l"
8# Nldottak vagytok mind1 ti igazak .s vlasztottak1 mert dics+s.g lesz osztlyr.szetek#
(# 0s az igazak a na f.ny.-en f;rdnek ma!d1 .s a vlasztottak az rk .let f.ny.-en llnak"
.let;k na!ainak nem lesz v.ge1 .s a szentek na!ai szmolatlanok#
=# 0s keresik azok a f.nyt1 .s igazsgossgra lelnek a :zellemek Rrnl" -.kess.g lesz az
igazakkal az [rk Hr nev.-en#
?# 0s ezek utn az mondatik a szenteknek a menny-en1 hogy kutassk az igazsgossg titkait1 a
hit rks.g.t" mert vilgossg tmadt a fldn1 mint a naf.ny1 .s a st.ts.g elm2lt#
)# 0s soha el nem m2l/ vilgossg lesz1 .s na!aiknak szma nem .r v.get1 mert a st.ts.g
els+k.nt lesz eluszttva1 .s az igazsgossg f.nye megmarad a :zellemek Rra el+tt rk id+kre#

A villmok1 mennydrg.sek .s .gi !elens.gek trhzai
?D# &# Azok-an a naok-an lttk szemeim a villmls titkait1 .s a f.nyek titkait1 .s az t.leteket1
amelyeket v.greha!tanak" vagy lds vagy tok hozva a :zellemek Rrnak akarata szerint#
8# 0s lttam ott a mennydrg.sek titkait1 .s azt1 ahogyan hallatszik azok hang!a az .g-en1 amikor
eldrd;lnek ott1 hang!uk a fld lakott helyein is hallatszik1 .s megmutattk1 hogy lssam a fldn
v.greha!tott t.leteket1 akr ldst akr tkot hoztak1 a :zellemek Rrnak arancsa szerint#
(# 0s azutn a f.nyek .s a villmls minden titkt megmutattk nekem1 .s f.nylenek azok ldsra
.s megel.ged.sre#
3)P"5 &&# 0s az a msik angyal1 aki velem volt .s megmutatta a re!tett dolgokat1 elmondta nekem1
mi az els+ .s az utols/ a magassgos mennyek-en1 .s a fld alatt a m.ly-en1 .s a mennyek
v.gein.l1 .s a menny ala!ainl#
&8# 0s a szelek kamrit1 .s azt1 ahogy a szelek sz.t vannak osztva1 .s hogyan m.rik +ket1 .s
3hogyan5 vannak a szelek kaui kigondolva1 mindegyik a sz.l ere!.nek megfelel+en1 .s a hold
f.ny.nek ere!.hez m.rten1 .s az alkalmas er+nek megfelel+en" .s a csillagok osztlyait neveik
szerint1 .s azt1 hogyan osztatnak fel mind#
&(# 0s a mennydrg.seket azoknak a helyeknek megfelel+en1 ahov lecsanak1 .s a
villmlsoknak minden osztlyt1 mely szerint vilgthatnak1 .s sereg;ket1 mely-en egyszerre
engedelmeskednek#
&=# Mert vannak a mennydrg.snek nyugv/helyei1 3amelyek5 ki vannak !ellve szmra1 amg
vrakozik1 hogy megzend;lhessen> .s a drg.s .s villmls elvlaszthatatlanok1 noha nem egyek
.s osztatlanok1 m.gis egy;tt !rnak a szellem ltal1 .s nem vlnak sz.t#
&?# Mert amikor a villm felvillan1 a mennydrg.s hang!a is felhangzik1 .s a szellem egy sz;netet
iktat -e a drg.s alatt1 .s egyenl+en feloszt!a kztt;k> mert zend;l.seiknek trhza olyan1 akr a
homok1 .s mindegyik kantron van tartva1 .s a szellem ere!e ltal visszarntva1 avagy el+retolva1
a fld r.gi/inak szma szerint#
&)# A tenger szelleme edig hmnem .s er+s1 .s ere!.nek hatalma szerint von!a azt vissza egy
gyel+vel1 .s ugyangy el+resodr/dik .s sz.tter!ed a fld minden hegyei kztt#
&A# 0s a z2zmara szelleme egy k;ln angyal1 .s a !.ges+ szelleme egy az igaz angyalok kz;l#
&B# A h/ szelleme edig elhagyta kamr!t nagy ere!e miatt 9 van e--en egy k;lnleges szellem1
.s ami a--/l lehullik1 az olyan1 mint a f;st1 .s annak neve d.r# A kd szelleme edig nem egyes;l
vel;k kamrik-an1 hanem van sa!t k;ln helye1 mert 2t!a dics+s.ges f.ny-en .s st.t-en
egyarnt1 t.len is .s nyron is1 .s + maga egy angyal#
&D# 0s a harmat szellem.nek lakhelye a mennyek sz.lein van1 .s az es+ kamrihoz kacsol/dik1
.s t.len .s nyron is !r" .s ennek felh+i .s a kdnek felh+i sszetartoznak1 .s egyik tll!a a
msikat#
8P# 0s amikor az es+ szelleme el+!n kamr!-/l1 az angyalok oda!nnek .s megnyit!k a kamrt
.s kivezetik azt1 .s amikor 3az es+5 sz.tter;l az eg.sz fldn1 egyes;l a fldn lev+ vizekkel#
8&# 0s amikor csak sszevegy;l a fld vizeivel ### Mert a vizek azok szmra lettek1 akik a fldn
lakoznak> mert tll.k az a fld szmra a Magassgost/l1 aki a mennyek-en van> ez.rt
m.rt.kkel adatik az es+1 .s az angyalok +rizet.re van -zva#
88# Gzeket a dolgokat lttam az Igazak $ert!e irny-an#

Ko. knyv.nek tred.ke

)P# &# Ko. .let.nek ?PP# .v.-en1 a hetedik h/na-an1 a h/na tizennegyedik na!n# A--an a
.ldzat-an lttam1 ahogy egy hatalmas rzk/ds megrzta az egek eg.t1 .s a Magassgos serege1
.s az angyalok1 ezerszer ezren .s tzezerszer tzezren1 mind nyugtalankodtak nagy aggodalommal#
8# Akkor megillantottam a $orok Rrt dics+s.g.nek tr/n!n ;lni1 mg az angyalok .s igazak
kr;ltte lltak#
(# 0s er+s remeg.s fogott el1 .s f.lelem ragadott meg1 -els+m megremegett1 szerveim
megolvadtak1 .s arcomra estem#
=# 0s Mikhel elk;ldtt egy msik angyalt a szentek kz;l1 aki felemelt engem1 .s mikor felemelt1
a szellemem visszat.rt> mert nem tudtam elviselni a ltvnyt ennek a sokasgnak1 a felfordulst
.s a menny megrend;l.s.t#
?# 0s Mikhel sz/lt hozzm" Mi.rt nyugtalant ez a ltvnyU Gddig a naig tartott irgalmnak
ide!e# $nyr;letes .s hossz2tr+ volt a fldn lakoz/kkal#
)# 0s amikor el!n az a na1 az er+1 a -;ntet.s1 .s az t.let1 amelyet a :zellemek Rra k.sztett
azoknak1 akik nem imd!k az igaz trv.nyt1 azoknak1 akik tagad!k az igazsgos t.letet1 .s
azoknak1 akik hi-a veszik fel Kev.t 9 az a na a vlasztottaknak szvets.g lesz1 de a
-nsknek szmonk.r.s#
A# 0s azon a naon elindul k.t szrnyeteg1 a n+nem l.nynek neve Teviatn1 .s lemer;l az /cen
m.lys.gei-e a vizek forrsai fltt#
B# A hmnemnek neve ,ehem/t1 .s az term.ketlen usztasg-an lakozott1 melynek neve
Cuidain1 a kert keleti v.gein1 ahol a vlasztottak .s igazak lakoznak1 ahol nagyam 30nok5 fel
lett vitetve1 aki a hetedik volt Ndmt/l1 az els+ em-ert+l1 akit a :zellemek Rra teremtett#
D# 0s k.rleltem a msik angyalt1 hogy mutassa meg azoknak a teremtm.nyeknek ere!.t1 hogyan
indultak 2tnak egy naon1 .s t.rtek k.tfel.1 egyik a tenger m.lys.gei-e1 a msik a szrazfld
vadon!-a#
&P# Az gy sz/lt hozzm" 6Je em-ernek fia1 ne akard tudni azt1 ami el van re!tve#7
8=# 0s a ,.kess.g Angyala1 aki velem volt1 gy sz/lt hozzm" YGz a k.t szrnyeteg1 melyek Isten
nagysghoz ill+ m/don k.sz;ltek1 tllkozik ma!d ### 3hinyos szveg5 az.rt hogy ra!tuk
nyugod!on ma!d a szellemek Rrnak -;ntet.se### .s hogy ne legyen hi-aval/ a szellemek Rrnak
t.lete### <a ma!d r!uk ksznt a szellemek Rrnak -;ntet.se#
8?# 0s elusztt!a a gyermekeket az any!ukkal .s az a!ukkal egy;tt# Azutn az t.let kvetkezik
irgalma .s t;relme szerint#

A aradicsom felm.r.se
)&# &# 0s lttam1 hogy azok-an a naok-an hossz2 zsin/rokat adtak azoknak az angyaloknak1 .s
szrnyra katak .s elre;ltek .szak irny-a#
8# Megk.rdeztem az angyalt1 gy sz/lvn" 6Mi.rt vett.k azok 3az angyalok5 ezeket a zsin/rokat .s
mentek elU7 ' 0s vlaszolt" 6M.rni mentek#7
(# 0s az angyal1 aki velem volt1 gy sz/lt hozzm" Meg fog!k m.rni az igazakat1 .s az
igazsgossg m.rt.k.t az igazakon1 hogy mindrkre a :zellemek Rrnak nev.-en marad!anak#
=# A vlasztottak megkezdik lakozsukat a vlasztottakkal1 .s az lesz a hitnek adatott m.rt.k1 .s
meger+sti az igazsgossgot#
?# 0s ezek a m.r+ktelek felfedik a fld m.lys.geinek titkait1 .s azokat1 akik elusztultak a
sivatag-an1 .s akiket felfaltak a vadllatok1 .s akiket elnyeltek a tenger halai1 mind
visszat.rhetnek .s megmaradnak a Ilasztott na!n> mert senki sem usztttatik el 3rkre5 a
:zellemek Rra el+tt1 .s senkit nem .rhet eny.szet#

Az .gitestek dics.rete
)# 0s mind1 akik a menny-en lakoznak1 egy ismereten lesznek1 .s er+t kanak .s egys.ges hangot1
.s olyan f.nyt1 mint a tznek lng!a#
A# 0s els+ szavaikkal ldottk az Ggyetlent1 .s felmagasztaltk .s dics+tett.k -lcsess.g-en1 .s
-lcsek voltak ki!elent.seik-en1 .s az .let szellem.-en sz/ltak#
B# 0s a :zellemek Rra a dics+s.g tr/n!ra helyezte a Ilasztottat1 + fog!a megt.lni a menny-en
lakoz/ szentek minden cselekedet.t1 .s a m.rlegen megm.retnek tetteik#
D# 0s amikor felemeli tekintet.t1 hogy megt.l!e titkos 2t!aikat a :zellemek Rra nev.nek ig.!e
szerint1 .s sv.nyeiket a :zellemek Rra igazsgos t.let.nek el!rsa szerint1 akkor azok mind
egy hangon sz/lnak .s ld!k1 dics.rik1 magasztal!k .s megszentelik a :zellemek Rrnak nev.t#
&P# 0s sszehv!a a mennyek minden sokasgt1 mind a szenteket odafnt1 .s az Isten seregeit1 a
keru-okat1 szerfokat ofnokat1 .s mind a hatalmas angyalokat1 az ell!r/ angyalokat1 .s a
Ilasztottat1 .s minden er+ss.geket a fldn 3.s5 a vizek felett#
&&# Azon a naon egy hang fog felhangzani1 amely ldst mond1 dics+t .s felmagasztal a hit
szellem.-en1 a -lcsess.g szellem.-en1 a t;relem szellem.-en1 az irgalmassg szellem.-en1 az
t.let1 a -.ke szellem.-en1 a !/sg szellem.-en1 .s mind egy hangon mond!k" 6Nldott +1 .s
legyen ldva a :zellemek Rrnak neve rkkn rkk.#7
&8# Mind1 aki nem alszik a mennyek-en ld!a Lt" mind a szentek a mennyek-en ld!k Lt1 .s
mind a vlasztottak1 akik az .let kert!.-en lakoznak" .s a f.ny minden szelleme1 aki k.es ldani1
dics.rni1 magasztalni1 .s megszentelni ldott Kevedet1 .s minden test m.rt.ken fel;l dics+ti .s
ld!a ma!d Kevedet rkkn rkk.#
&(# Mert hatalmas a :zellemek Rrnak irgalmassga1 .s hossz2tr+ L1 .s minden alkotst .s
mindent1 amit teremtett1 meg!elentett az igazaknak .s vlasztottaknak1 a K.v-en#

Az uralkod/k elt.l.se .s az igazak dics.rete
)8# &# 0s gy sz/lt az Hr a kirlyokhoz1 hatalmassgokhoz1 a magas rang2akhoz1 azokhoz1 akik a
fldn lakoznak1 .s mondta" 6Kyisstok ki szemeiteket .s emel!.tek fel szarvaitokat1 ha k.esek
vagytok felismerni a Ilasztottat#7
8# 0s a :zellemek Rra ;ltette dics+s.g.nek tr/n!ra1 .s az igazsgossg szelleme kintetett r1 .s
sz!nak ig.!e megli mind a -nsket1 .s minden igazsgtalan elusztul orc!a el+tt#
(# 0s azon a naon felkelnek mind a kirlyok1 hatalmassgok1 a magas rang2ak1 .s mindazok1
akik ural!k a fldet1 .s lt!k ma!d1 felismerik1 ahogyan a dics+s.g tr/n!n ;l1 .s igazsgossg-an
t.l1 .s hazug sz/ nem hangzik el el+tte#
=# 0s olyan f!dalom !n r!uk1 mint a va!2d/ asszonyra1 akinek f!dalmai vannak a sz;l.s miatt1
amikor a gyermeke el.ri m.h.nek sz!t1 .s f!dalmai vannak a sz;l.s miatt#
?# 0s egymsra tekintgetnek1 megrettennek1 les;tik szemeiket1 .s f!dalom fog!a el +ket1 amikor
lt!k az Gm-erfit dics+s.g.nek tr/n!n ;lni#
)# 0s a kirlyok1 a hatalmassgok1 .s mind1 akik a fldn uralkodnak1 ld!k1 dics.rik .s
magasztal!k +t1 aki mindeneken Hr1 aki el volt re!tve#
A# Az Gm-erfia a kezdetekt+l re!tve volt1 .s a Magassgos serege !elenl.t.-en +rizte +t1 .s
hatalmnak !elenl.t.-en1 de felfedte vlasztottainak#
B# 0s a vlasztottak .s szentek gy;lekezete magk.nt lesz elvetve1 .s a vlasztottak mind el+tte
llnak ma!d azon a naon#
D# 0s mind a kirlyok1 hatalmassgok .s a magas rang2ak1 .s mindazok1 akik ural!k a fldet1
arcukra esnek el+tte1 imd!k1 .s rem.ny;ket az Gm-erfi-a vetik1 .s esedeznek el+tte1 .s
irgalom.rt knyrgnek kezei kztt#
&P# Mindazonltal a :zellemek ama Rra annyira szorongat!a +ket1 hogy nagy siets.ggel
eltvoznak !elenl.t.-+l1 .s arcuk elrad sz.gyenkez.ssel1 .s orc!uk szne elst.t;l#
&&# 0s tad!a +ket az angyaloknak -;ntet.sre1 hogy v.greha!tsk -ossz2!t ra!tuk1 ami.rt
nyomorgattk az L gyermekeit .s vlasztottait#
&8# 0s ltvnyossgul lesznek azok az igazaknak .s vlasztottainak" 0s rvendeznek ma!d
felett;k1 .s kard!a megittasul v.r;kt+l#
&(# 0s az igazak .s vlasztottak megmenek;lnek azon a naon1 .s att/l kezdve soha nem lt!k
ma!d a -nsk .s igazsgtalanok arct#
&=# 0s a :zellemek Rra vel;k marad1 .s az Gm-ernek ama Fival egy;tt fognak lakni1 vele
.tkeznek1 vele fekszenek .s vele kelnek rkkn rkk.#
&?# 0s az igazak .s vlasztottak felemelkednek a fldr+l1 nem !rnak t--. les;ttt szemmel1 .s
felltztetnek a dics+s.g ltz.k.-e1 &)# .s ezek a :zellemek Rrt/l val/ .letnek ltzetei
lesznek" .s ruhtok soha nem koik meg1 sem edig dics+s.getek nem m2lik el a :zellemek Rra
el+tt#

A kirlyok .s hatalmasok rem.nytelen usztulsa
)(# &# 0s azok-an a naok-an a hatalmassgok .s a kirlyok1 akik uralkodnak a fldn1 esedeznek
<ozz1 hogy ad!on nekik egy kis halad.kot a -;ntet.s angyalait/l1 akiknek tadta +ket1 hogy
le-orulhassanak1 imdhassk a :zellemek Rrt1 .s megvallhassk -neiket el+tte#
8# 0s ld!k .s dics+tik ma!d a :zellemek Rrt1 .s gy sz/lnak" 6Nldott a :zellemek Rra1 a
kirlyok Rra1 a hatalmasak Rra1 a gazdagsg Rra1 a dics+s.g Rra .s a -lcsess.g Rra1 (# .s
minden titkos dolog-an nagyszer hatalmad nemzed.kr+l nemzed.kre1 .s dics+s.ged rkkn
rkk.# M.lyek .s szmolatlanok titkaid1 .s igazsgossgod fel;lm2l!a .rtelm;nket#
=# Megtanultuk most mr1 hogy dics.rn;nk .s ldanunk kell a kirlyok Rrt1 Lt1 aki kirly
minden kirly felett#7
?# 0s ezt mond!k mind" ,rcsak lenne egy kis nyugalmunk1 hogy dics.r!;k .s hlkat ad!unk1 .s
megvall!uk hit;nket dics+s.ge el+ttF
)# 0s most kvnkozunk egy kis ihen.sre1 de nem lel;nk nyugalmat1 er+sen keress;k1 de el nem
.r!;k" .s a f.ny eltnt el+l;nk1 .s a st.ts.g-en van lakozsunk rkkn rkk."
A# Mert nem volt hit;nk el+tte1 nem dics+tett;k a :zellemek Rrnak nev.t1 .s nem dics.rt;k
minden tett..rt az Rrat# <anem a mi rem.nys.g;nk a mi -irodalmunk !ogar-an volt1 .s a mi
sa!t dics+s.g;nk-en -ztunk#
B# 0s a mi szenved.s;nknek .s megr/-ltatsunknak na!n nem ment meg -enn;nket1 .s nincs
halad.k1 hogy megvallhassuk1 hogy igaz a mi Rrunk minden tettei-en1 .s t.let.-en1 igazsg-an1
.s t.lete nem szem.lyvlogat/#
D# 0s a mi tetteink kvetkezm.nyek.nt vesz;nk el szne el+tt1 .s minden -n;nk sszeszmoltatik
igazsgossga szerint#
&P# Gkkor gy sz/lnak egymshoz 6A mi lelk;nk telve van igazsgtalan nyeres.ggel1 .s ez nem /v
meg -enn;nket att/l1 hogy innen a :eol legm.ly.-e s;llyed!;nk#7
&&# 0s ezek utn arcuk megtelik st.ts.ggel .s sz.gyenkez.ssel az Gm-ernek ama Fia el+tt1 .s
elvitetnek !elenl.t.-+l1 .s a kard a -else!;k-e tall#
&8# Egy sz/l a :zellemek Rra" 6Gz a rendelete .s t.lete a :zellemek Rra el+tt a hatalmasoknak1 a
kirlyoknak1 a magas rang2aknak1 .s azoknak1 akik uralkodnak a fldn#7

A -ukott angyalok
)=# &18# 0s ms alakokat is lttam azon a helyen elre!tve# 0s hallottam az angyal hang!t1
mondvn" 6Gzek azok az angyalok1 akik alszlltak a fldre1 .s feltrtk az em-erek
gyermekeinek azt1 ami addig re!tve volt1 .s -n elkvet.s.re cs-tottk az em-erek fiait#7

Vr/f.cia a vzznr+l
)?# &18# 0s azok-an a naok-an ltta Ko.1 hogy a fld megrend;lt1 .s hogy annak usztulsa
kzel# 0s felkelt akkor .s elment a fldnek v.g.re1 .s kiltott hangosan +saty!hoz1 0nokhoz" .s
gy sz/lt Ko. hromszor elkeseredett hangon" 6Figyelmezz rm1 figyelmezz rm1 figyelmezz
rm#7
(# 0s mondta" 6Mondd el1 mi az1 ami a flddel trt.nik1 hogy ennyire rdgi llaot-an van .s
rzk/dik1 nehogy .n is elvesszek azzal egy;ttF7
=# 0s akkor hatalmas rzk/ds lett a fldn1 egy hang hallatszott a menny-+l1 .s arcomra estem#
?# 0s 0nok1 nagyam oda!tt .s el.-em llt1 .s gy sz/lt hozzm" 6Mi.rt kiltottl hozzm
keser sirmokkal .s zokogssalU
)# Ggy arancs !tt ki az Hrt/l a fld lakosaira vonatkoz/an1 hogy gy .r!enek v.get1 mert
romlottsguk -etet+ztt1 mert eltanultk az angyalok minden titkt1 a stnok minden
er+szakossgt1 .s minden hatalmukat 9 a legtitkosa--akat is 9 .s azoknak minden ere!.t1 akik
varzslsokat znek1 a -oszorknysg ere!.t1 .s azoknak ere!.t1 akik olvasztott szo-rokat
k.sztenek az eg.sz fldn"
A# 0s eltanultk1 hogyan k.sz;l a fldnek or-/l ez;st1 .s hogyan szrmazik lgy ac.l a fldnek
m.ly.-+l#
B# Mert az /lom .s az /n nem 2gy k.sz;l a or-/l1 mint az el+--iek" egy forrs ont!a +ket1 .s egy
angyal oszt!a sz.t1 aki ott ll#7
D# 0s ezek utn nagyam1 0nok k.zen fogott .s felemelt engem1 .s gy sz/lt" 6Men!1 mert
megk.rdeztem a :zellemek Rrt a fldnek eme usztulsr/l#
&P# 0s ezt mondta nekem" YGlhatroztatott t.let;k igazsgtalansguk miatt1 .s nem tartom azt
vissza t--.#
&&# A fldnek .s mindennek1 ami azon lakozik1 el kell usztulnia a varzslsok miatt1 amiket
kikutattak .s eltanultak# YAmi ezeket illeti 9 nem l.tezik mened.k szmukra1 mert megmutattk
nekik azt1 ami re!tve volt1 .s tkozottak +k" de ter/lad1 fiam1 tud!a a :zellemek Rra1 hogy tiszta
vagy1 .s rtatlan a titkok kikutatsnak -n.-en#
&8# 0s elv.gezte1 hogy neved a szentek kztt legyen1 .s meg+riz t.ged a fld lakosai kz;l1 .s
igaz magodat kirlysgra .s nagy tisztess.gre rendelte1 .s magod-/l szmolatlanul fakad ma!d az
igazaknak .s szenteknek rk forrsa#7

Az znvz angyalai
))# &# 0s ezek utn megmutatta nekem a -;ntet.s angyalait1 akik k.szek arra1 hogy el!!!enek .s
sza-adon enged!.k a vizeknek ere!.t1 amely a fld alatt van1 az.rt1 hogy t.letet .s usztulst
hozzanak mindazokra1 akik a fldn lakoznak#
8# 0s a :zellemek Rra utastotta a nekiindul/ angyalokat1 hogy ne enged!.k a vizeket emelkedni1
hanem tartsk vissza azokat> mert ezeknek az angyaloknak hatalmuk volt a vizeken#
(# 0s eltvoztam 0nok el+l#

Isten g.rete Ko.nak
)A# &# Azok-an a naok-an az Hr szava !tt hozzm1 .s ezt mondta nekem" YKo.1 a te sorsod
fel!tt el.m1 a sors1 amely hi-tlan1 a szeretet .s igazsgossg .ld!a#
8# 0s most az angyalok egy f-/l k.sz;lt 3-rkt5 csinlnak1 .s mikor -efe!ezik feladatukat1
rhelyezem kezemet .s meg/vom azt1 .s az .let mag!a rad ma!d ki a--/l1 .s vltozs kezd+dik1
hogy ne marad!on a fld ;resen#
(# 0s meger+stem magodat el+ttem rkkn rkk.1 .s elter!esztem azokat1 akik v.led lakoznak
a fld szn.n" nem lesznek gy;mlcstelenek a fldn1 hanem ldottak lesznek .s sokasodnak
ma!d a fldn az Hr nev.-en#Y

A titkokat feltr/ angyalok t.lete
=# 0s -e-rtnzi azokat az angyalokat1 akik igazsgtalanul !rtak1 a--an a t;zes vlgy-en1
amelyet nagyam1 0nok mutatott nekem1 nyugaton1 az arany'1 ez;st'1 vas'1 lgy ac.l1 .s
/nhegyek kztt#
?# 0s lttam azt a vlgyet1 amely-en hatalmas forrongs volt1 .s a vizek hnykol/dtak a--an#
)# 0s mialatt ez trt.nt1 azok-/l az olvadt f.mek-+l .s a forrongs-/l k.nes szag szllt fel1 .s
sszekeveredett a vizekkel1 .s az 3em-eris.get5 t.v2tra vezet+ angyaloknak ama vlgye .gett az
alatt a tala! alatt#
A# 0s tzatakok folytak azokon a vlgyeken kereszt;l1 ahol azok az angyalok viselt.k
-;ntet.s;ket1 akik t.v2tra vitt.k a fld lakosait#
B# Ce azok-an a naok-an azok a vizek ma!d a kirlyoknak1 hatalmassgoknak1 magas
rang2aknak .s a fld lakosainak tesznek szolglatot1 a testnek gy/gyulsra1 de a szellem
-;ntet.s.re> most szellem;k telve van testi vgyakkal1 ez.rt most m.g csak test;k-en -nh+dnek
meg1 mivel megtagadtk a :zellemek Rrt .s -r naonta lthat!k t.let;ket1 de m.gsem hisznek
Kev.-en#
D# 0s annak arny-an1 ahogy test;k 3vgyt/l val/5 .g.se egyre s2lyosa-- lesz1 ennek megfelel+
vltozs ll -e szellem;k-en rkkn rkk.> gy a :zellemek Rra el+tt egy sem tud kie!teni
egyetlen sz/t sem#
&P# Et.let s2!t le r!uk1 mivel a test;k gynyrei-en hisznek1 de az Hr :zellem.t megtagad!k#
&&# 0s ugyanazok a vizek megvltoznak ma!d azok-an a naok-an> mert amikor azok az
angyalok -nh+dnek ezek-en a vizek-en1 ezek a vz'forrsok megvltoztat!k h+m.rs.klet;ket1
.s amikor az angyalok alszllnak1 ezeknek a forrsoknak a vize kihl ma!d#
&8# 0s hallottam Mikhel vlaszt1 mondvn" 6Gz a -;ntet.s1 amellyel az angyalok -nh+dnek1
-izonysg a kirlyoknak .s a hatalmasoknak1 akik a fldn uralkodnak#7
&(# Mert ezek vizek segtik a kirlyok test.nek gy/gyulst .s a test;k .lvezet.t1 ez.rt nem fog!k
.rteni1 .s nem fog!k elhinni1 hogy azok a vizek megvltoznak ma!d1 .s rkk. .g+ tzz. lesznek#

Mikhel .s @afel r-esz.de az t.letr+l
)B# &# Azutn nagyam1 0nok megtantott engem a V.ldzatok knyv.nek minden titkra1
amelyet neki adtak1 .s amelyet sszelltott nekem a V.ldzatok knyv.nek ki!elent.sei-en#
8# 0s azon a naon Mikhel vlaszolt @afaelnek1 mondvn" 6A szellem ere!e hatalm-a kert .s
remeg.sre k.sztet engem a titkok -;ntet.s.nek s2lyossga miatt1 az angyalok -;ntet.se miatt# $i
tud!a elviselni az t.let szigort1 amit v.greha!tottak1 .s amit+l azok olvadoznakU7
(# 0s ism.t sz/lt Mikhel1 .s mondta @afaelnek" $i az1 akinek szve nem olvad meg ett+l1 .s
akinek -ens+!e nem nyugtalankodik az t.letnek e szavai miatt1 3amely5 kimondatott r!uk azok
miatt1 akik gy kivitt.k +ketU
=# Jrt.nt edig1 hogy amikor a :zellemek Rra el+tt llt1 gy sz/lt Mikhel @afaelhez" 6Kem
fogom a rt!ukat fogni az Hr szemei el+tt> mert a :zellemek Rra haragszik r!uk1 mivel 2gy
viselkedtek1 mintha istenek lenn.nek#
?# Gz.rt az eddig elre!tett t.let -ekvetkezik ma!d ra!tuk rkkn rkk.> mert sem angyal1 sem
em-er nem ka 3a--/l5 r.szt1 egyed;l azok 3az angyalok5 fognak -nh+dni rkkn rkk.#

A -ukott angyalok nevei .s -nei
)D# &# Gzutn a r!uk vr/ t.let f.lelemmel tlti el +ket1 .s megremegnek1 mert feltrtk ezeket a
fld lak/inak#
8# 0s me1 lsd a neveit ezeknek az angyaloknak1 mert ezek a neveik" az els+ kz;l;k :hem!za1 a
msodik Artqfa1 a harmadik Nrmen1 a negyedik $ok-el1 az tdik Jurel1 a hatodik @am!el1 a
hetedik Cnel1 a nyolcadik K.qel1 a kilencedik ,arqel1 a tizedik Azzel1 a tizenegyedik
Armros1 a tizenkettedik ,atr!el1 tizenharmadik ,azz.el1 a tizennegyedik <annel1 a
tizentdik Jurel1 a tizenhatodik :zim.sziel1 a tizenhetedik Qetr.el1 a tizennyolcadik Jamel1 a
tizenkilencedik Jurel1 a huszadik @amel1 a huszonegyedik Azzel#
(# 0s ezek az angyalok vezet+i1 .s neveik1 akik vezet+i a szzaknak1 az tveneknek .s a tzeknek#
=# Az els+ ezek kz;l Q.qon" + az1 aki f.lrevezette az Isten fiait1 .s a fldre hozta +ket1 .s vitte
+ket v.tek-e az em-erek lnyain kereszt;l#
?# A msodik Ns-.el> + az1 aki gonosz tancsot adott az Isten szent fiainak1 .s f.lrevezette +ket1
hogy megfert+zz.k test;ket az em-erek lnyaival#
)# A harmadiknak neve Sdr.el" + az1 aki megmutatta az em-erek gyermekeinek mind a hallos
;t.seket1 .s aki f.lrevezette 0vt1 .s aki megmutatta a hallos fegyverek k.szt.s.t az em-erek
fiainak1 a a!zsot1 a mellv.rtet .s a kardot a harcra1 .s minden ms1 az em-erek fiaira hallt hoz/
fegyvert# A# 0s kez.t+l erednek mindezek1 ett+l kezdve mindrkk. a fldn lakoz/k ellen#
B# 0s a negyediknek a neve V.nemun." + edig az1 aki megmutatta az em-ereknek a kesert .s az
.deset1 .s megtantotta azoknak minden titkait .s azok -lcsess.geit# D# 0s + tantotta meg az
em-ereket a tintval1 arral val/ rsra1 ami ltal sokan estek -n-e rkt+l rkre1 mind a mai
naig# &P# Mert az em-er nem arra lett teremtve1 hogy ilyeneket tegyen1 hogy a !/ hit;ket tollal .s
arral val/ rs-an vall!k meg# &&# Mert az em-er ontosan olyann lett teremtve1 mint az
angyalok1 annak c.l!-/l1 hogy tisztk .s igazak maradhassanak1 .s a hall1 ami mindent
lerom-ol1 ne tud!on uralkodni ra!tuk1 de ezek ltal az ismeretek ltal usztuls-an vannak1 .s
ennek ere!e felem.szti +ket#
&8# 0s az tdik1 akinek a neve $sd.!a" ez az1 aki megmutatta az em-erek fiainak a szellemek .s
d.monok gonosz csasait1 .s azt1 hogy hogyan kell meg;tni a m.h-en l.v+ em-ri/t1 hogy az
elvet.l!en1 .s a lelket gytr+ csasokat1 a kgy/k marst1 .s a csasokat1 melyek a d.li na
hev.nek ide!e alatt !nnek el a kgy/ fia ltal1 kinek neve Ja-et#

A titkos esk;
&(# 0s $s-.el 3451 az esk; +re 9 L volt az1 aki kiszmtotta az Id+k Gl+tti Kev.nek szm.rt.k.t1
amikor m.g a magassg-an .s dics+s.g-en lakozott 9 neki volt a feladata megmutatni az esk;t a
szents.geseknek1 amikor nekik meg lett nyilvntva az1 s annak neve" 6,iqa#7 &=# Gz volt az az
angyal1 aki megk.rdezte Mikhelt+l az elre!tett nevet1 hogy kimondhassa azt az esk;-en1 .s hogy
azok1 akik minden titkot megmutattak az em-erek fiainak1 megremeg!enek att/l a n.vt+l .s
esk;t+l#
34a n.v a rolvass ig.-+l szrmazik5
&?# 0s ez a hatalma ennek az esk;nek> mert igen er+s ez .s hatalom van -enne# 0s ez az Ake
esk;1 amely Mikhel kez.-e lett helyezve#
&)# 0s ezek a titkai ennek az esk;nek### 0s er+sek azok a titkok ezen az esk;n kereszt;l" .s az .g
ezltal lett kifesztve a vilg teremt.se el+tt mindrkre#
&A# 0s ltala a fld meg lett alkotva a vizeken# 0s a hegyek titkos forrsai-/l gynyr vizek
radtak# A fld teremt.s.t+l kezdve .s mindrkre#
&B# 0s azltal az esk; ltal lett a tenger megteremtve# 0s annak alatsakor homok-/l vetett gtat
annak harag!nak1 .s azt nem hgta t a vilg teremt.se /ta1 soha nem is fog!a#
&D# 0s azltal az esk; ltal a m.lys.gek l.tre!ttek1 .s hely;kn maradnak1 el nem mozdulnak
hely;kr+l rkt+l rkre#
8P# 0s azltal az esk; ltal !r!k a na .s a hold lyikat1 .s nem t.rnek le a meghatrozott
2t!ukr/l korszakr/l korszakokon t#
8&# 0s azltal az esk; ltal a csillagok tel!estik utaikat1 .s nev;kn hv!a mindegyiket1 .s azok
vlaszolnak Keki rkkn rkk.#
88# 0s hasonl/ m/don a vz szellemei1 a szelek.1 minden fuvallat.1 .s a szelek minden r.sze
-efut!a 2t!t#
8(# 0s ott +rzik a mennydrg.s hang!t .s a villmls f.ny.t" .s ott +rzik a !.ges+ .s a z2zmara
kamrit1 .s a kd kamrit1 .s az es+ .s harmat kamrit#
8=# 0s mindezek hs.gesek .s hlkat adnak a :zellemek Rrnak1 .s dics+tik 3Lt5 minden
ere!;kkel1 .s a hlaadsok tettei-en van tll.kuk# $szntik1 dics.rik .s magasztal!k a
:zellemek Rrnak nev.t rkkn rkk.#
8?# 0s ez a fogadalom er+s -enn;k1 .s ezltal megtartatnak .s 2t!aikat meg+rzik1 .s futsuk nem
szenved zavart#

Az Gm-erfia a tr/non
8)# 0s hatalmas rm volt kztt;k1 ldst mondtak .s dics.rtek .s magasztaltak1 mert ama
Gm-erfinak nev.t feltrtk el+tt;k#
8A# 0s a dics+s.g.nek tr/n!n ;lt1 .s az t.let eg.szen neki adatott 3Qn# ?"8851 .s azt cselekedte1
hogy a -nsk elusztul!anak .s eltrltessenek a fld szn.r+l1 .s azok is1 akik t.v2tra vitt.k a
vilgot#
8B# Tncokkal kttetnek meg1 .s a uszttsuk gy!t+hely.n lesznek fogvatartva1 .s minden
mv;k eltnik a fld szn.r+l#
8D# 0s att/l fogva nem lesz ma!d romls> mert el!tt az Gm-erfia1 .s dics+s.g.nek tr/n!ra ;lt1 .s
minden gonoszsg eltvozik szne el+l1 .s ennek az Gm-erfinak szava kirad ma!d1 .s er+s lesz a
:zellemek Rrnak szne el+tt#

0nok felv.tele a mennyek-e
AP# &# 0s ezek utn trt.nt1 hogy 30nok5 neve m.g .l+k.nt felemeltetett a magassg-a ama
Gm-erfihoz .s a :zellemek Rrhoz#
8# A :zellem harci szeker.n vitetett fel1 .s neve eltnt kz;l;k#
(# 0s att/l a nat/l fogva nem szmlltattam kz.!;k t--." .s a k.t sz.l kz. ;ltetett engem1
0szak .s Kyugat kz.1 ahol az angyalok kez;k-e vett.k a m.r+zsin/rokat1 hogy kim.r!.k nekem
a vlasztottnak .s a szentnek lakhely.t#
=# 0s lttam ott az els+ atykat1 .s az igazakat1 akik rkt+l fogva azon a helyen lakoztak#
A&# &# 0s ezek utn trt.nt1 hogy szellemem elvitetett .s felemelkedett a mennyek-e" .s lttam az
Isten szent fiait# Jznek lng!ain !rtak1 ltzet;k feh.r volt1 .s arcuk f.nylett1 akr a h/#
8# 0s lttam k.t tzforrst1 .s annak a tznek f.nye 2gy ragyogott1 mint a cirk/nium kristly1 .s
arcomra estem a :zellemek Rrnak szne el+tt#
(# 0s Mikhel angyal ' egyike az arkangyaloknak ' megfogta !o-- kezemet1 felemelt1 el+re
vezetett a titkok kz.1 .s megmutatta nekem az igazsgossg minden titkait#
=# 0s megmutatta a menny sz.leinek minden titkt1 a csillagok .s f.nyes .gitestek sszes kamrit1
ahonnan ki!nnek a szentek szne el+tt#
?# 0s elragadta szellememet az egek eg.-e1 .s olyannak lttam azt1 mint egy kristlyok-/l .;lt
hzat1 .s a kristlyok kztt .l+ tznek nyelvei voltak#
)# 0s ltta szellemem azt az vet1 amely kr;lvette a tznek ama hzt1 .s annak n.gy oldaln .l+
tzzel teli folyamok voltak1 .s kr;llelt.k azt a hzat#
A# 0s krs'kr;l :zerfok1 $eru-ok .s Zfnok lltak" .s ezek azok1 akik nem alszanak1 .s +rzik
dics+s.g.nek tr/n!t#
B# 0s lttam megszmllhatatlan angyalt1 ezerszer ezret1 .s tzezerszer tzezret kr-evenni azt a
hzat# Mikhel1 @afael1 S-riel1 V.nuel1 .s a mennynek szent angyalai1 akik az egek-en lakoznak
ki' .s -e !rnak a--a a hz-a#
D# 0s kil.tek a--/l a hz-/l1 Mikhel1 S-riel1 @afael .s V.nuel1 .s sok szent angyal
szmtalanul#
&P# 0s vel;k egy;tt a Kaoknak Rra1 fe!e feh.r .s tiszta1 mint a gya!21 .s ruhzata lerhatatlan#
&&# 0s arcomra estem1 .s eg.sz testem elernyedt1 .s szellemem elvltozott1 .s kiltottam
hangosan1 ### az er+ szellem.-en1 .s ldottam .s dics.rtem .s magasztaltam#
&8# 0s az a!kaimr/l ki!v+ ldsok kedvesek voltak a Kaok Rra el+tt#
&(# 0s a Kaok Rra el!tt1 .s vele egy;tt Mikhel1 S-riel1 @afael .s V.nuel1 .s ezer .s tzezer
angyal szmtalanul#
%hinyz/ r.sz1 amely-en az Gm-er Fia a Kaok Rrnak trsak.nt van lerva1 .s 0nokh
megk.rdezi az egyik angyalt arr/l1 hogy kicsoda az Gm-er Fia*
&=# 0s oda!tt hozzm1 ;dvzlt hang!n1 .s gy sz/l hozzm" 6Gz az Gm-erfia1 aki
igazsgossgra sz;letik1 .s igazsgossg +rzi1 .s a Kaok Rrnak igazsgossga nem hagy!a el#7
&?# 0s mondta nekem" 6,.kess.get hirdet n.ktek az el!vend+ vilg nev.-en1 mert a vilg
teremt.se /ta elhatroztatott a -.kess.g1 .s att/l fogva gy is lesz rkk. .s rkkn'rkk.#
&)# 0s mindenek az 2t!ain !rnak ma!d1 mivel sosem hagyta el +t az igazsgossg" vele egy;tt lesz
lakozsuk1 .s vele kzs lesz rks.g;k1 .s soha el nem vlnak t+le rkkn rkk.# 0s hossz2
naoknak ide!.t tltik ma!d az Gm-erfival1 .s az igazaknak -.kess.g;k .s -ecs;letes lakozsuk
lesz a :zellemek Rrnak nev.-en rkkn rkk.#


III# $nyv %A8'B8*
Az asztron/miai knyv
A nar/l
A8# &# Az .gi f.nyek kering.s.nek knyve# Mindegyikr+l k;ln'k;ln" csoort!aik1 uralmuk1 .s
ide!;k szerint1 nev;k1 szrmazsi hely;k .s h/na!aik rend!.-en1 amint megmutatta nekem
vezet+!;k1 a velem lev+ szents.ges Rriel angyal# Rgyangy ontosan tudtomra adta az sszes
el+rsukat is a vilg 3fennllsnak5 minden .v.re1 3eg.szen5 az rk id+kig1 amg el nem k.sz;l
az 2!1 rkk. fennll/ teremt.s# 8# Gz a f.nyek els+ trv.nye" a na f.nye felkel.s.nek helye az
.g keleti kau!-an van1 mg nyugv/helye az .g nyugati kau!-an# (# <at kaut lttam1
amelyek-en kel a na1 .s hat kaut amelyek-en lenyugszik# A hold is ugyanezek-en a kauk-an
kel fel .s t.r nyugodni1 .gy a csillagok vezet+i1 vezetett!eikkel egy;tt# <at keletre .s hat
nyugatra# Ggyik a msik mellett rend-en# G kaut/l !o--ra .s -alra szmos a-lak van# =# Gls+k.nt
a nagyo--ik vilgt/1 a nanak nevezett !n el+1 kerekdeds.ge1 mint az .g kereks.ge# Jzzel van
tele1 mely f.nylik .s meleget ad# ?# A kocsikat1 melyeken az .gre fut sz.l ha!t!a# Ma!d alszll az
.gr+l1 .s .szak .rint.s.vel visszat.r1 hogy ism.t keletre .r!en1 .s 2gy vezetik1 hogy ism.t a
megfelel+ kau-an !!!n el+ .s f.nyesked!en az .gen# )# Ily m/don az els+ h/na-an a nagy
kaun kereszt;l !n fel1 azaz a negyedik-en a hat keleti kau kz;l# A# Azon a negyedik kaun1
melyen t a na az els+ h/na-an felkel1 van tizenk.t nyls# Gzek-+l lng !n el+1 amikor nyitva
vannak1 a nekik rendelt id+-en#
A szolris .v
%I# niszn* B# Mid+n a na felkel az .gen1 ezen a negyedik kaun !n ki harminc ha!nalon t1 .s a
nanyugaton l.v+ kauk kz;l ontosan a negyedik-en nyugszik le# D# Azok-an a naok-an a
naok mindig hossza--odnak1 az .!szakk edig rvid;lnek a harmincadik reggelig# &P# Azon a
naon a naal k.t r.sszel hossza--1 mint az .!szaka# A naal ontosan tz r.sz-+l ll1 az .!szaka
edig nyolc-/l# &&# A na e--+l a negyedik kau-/l kel .s itt t.r nyugov/ra#
%II# i!!r* Ma!d visszafordul az tdik keleti kau-an harminc na ide!.re# Ztt kel fel1 .s ott t.r
nyugov/ra# &8# Gkkor a naal ism.t hossza-- lesz egy r.sszel# A naal tizenegy r.sz-+l ll1 az
.!szaka viszont rvid;l1 .s h.t r.sz marad#
%III# szlvn* &(# Ma!d visszat.r keletre1 .s a hatodik kau-a !ut# A hatodik kau-an kel fel1 .s itt
t.r nyugov/ra harmincegy naon t1 e kau !ele szerint# &=# Azon a naon a naal hossza-- lesz1
mint az .!szaka# A naal k.tszerese lesz az .!szaknak# A naal tizenk.t r.sz lesz1 az .!szaka
viszont cskken1 .s csun hatr.sznyi lesz# &?# Azutn felemelkedik a na1 hogy a naal
cskken!en1 .s az .!szaka nveked!.k#
%II# tammuz* Gzutn visszat.r keletre1 .s a hatodik kau-a megy1 harminc naon t a--an kel fel
.s a--an nyugszik# &)# Ma!d amikor eltelik harminc na1 a naal ontosan egy r.sszel cskken#
A naal tizenegy r.sz lesz1 az .!!el edig h.t# &A# A na a hatodik kau-an nyugszik nyugaton1
%I# -* ma!d keletre megy1 .s az tdik naon kel fel harminc naon t a--an kel fel1 s nyugaton
ism.t az tdik nyugati kau-an nyugszik le# &B# Gzen a naon a naal ism.t k.t r.sszel lesz
rvide--> a naal tz r.sz1 az .!szaka edig nyolc# &D# A na e--en az tdik kau-an kel fel1 .s
az tdik kau-an nyugszik nyugaton#
%II# el2l* Ma!d a negyedik kau-an k.l1 a kau !ellegzetess.gei miatt harmincegy ha!nalon1 .s
nyugaton is ott t.r nyugov/ra# 8P# Gzen a naon a naal egyenl+ hossz2sg2 az .!szakval1
egyformn hossz2ak> az .!!el kilenc r.szt tesz ki1 .s a naal is kilenc r.szt# 8&# A na e--en a
kau-an kel1 .s itt t.r nyugov/ra nyugaton#
%III# tisri* Ma!d visszat.r keletre1 .s a harmadik kau-an !n el+ harminc naig1 .s nyugat
harmadik kau!-an nyugszik# 88# Gzen a naon az .!szaka hossza-- lesz1 mint a naal# Az
.!szakk egyre hossza--odnak1 .s a naal egyre fogy a harmincadik naig# Az .!szaka ontosan
tz r.sz lesz1 mg a naal nyolc# 8(# A na e--en a harmadik kau-an k.l1 .s a harmadik kau-an
nyugszik nyugaton1
%IIII# marhesvn* ma!d visszat.r keletre1 .s a msodik keleti kau-an kel fel harminc reggelen1
.s a msodik kau-an nyugszik nyugaton# 8=# Az .!szaka tizenegy r.sz-+l ll ezen a naon1 mg a
naal h.t-+l# 8?# Gzen a naon a naal m.g e--en a msodik kau-an kel fel1 .s a msodik
kau-an nyugszik nyugaton1
%I^# kiszl.v* ma!d visszat.r keletre1 az els+ kauhoz harmincegy nara1 .s nyugaton is az els+
kau-an nyugszik# 8)# Azon a naon hossza-- lesz az .!1 a naal k.tszeres.t teszi ki# Az .!!el
tizenk.t r.sz-+l ll1 a naal edig hat-/l# 8A# Gzzel a na -efe!ezte 2t!nak szakaszait#
%^# te-et* Gkkor visszafordul ezeken a szakaszokon t# <arminc naon t a--an a kau-an k.l1 .s
vele tellen-en t.r meg nyugaton# 8B# Ggy r.sszel rvid;l az .!szaka azon a naon1 tizenegy r.sz
lesz1 a naal edig h.t#
%^I# se-t* 8D# Ma!d visszat.r a na1 .s a msodik keleti kau-a megy1 mikz-en 2!ra v.gig!r!a
2t!nak e szakaszait1 harminc naon t kel fel .s nyugszik# (P# Azon a naon rvid;l az .!szaka#
Az .!!el tz r.sz marad1 a naal edig nyolc# (&# A na e--en a msodik kau-an kel fel azon a
naon .s nanyugaton t.r nyugodni1
%^II# adr* ma!d visszat.r keletre1 .s a harmadik kau-an kel fel harmincegy naig1 .s ott is
nyugszik az .g nyugati fel.n# (8# Gzen a naon ism.t rvid;l az .!1 kilenc r.sz lesz1 .s kilenc
r.sz-+l ll a na is# Ggyenl+ lesz az .!!el .s a naal# Az .v na!ainak szma ontosan
hromszzhatvann.gy na#
((# Az .!szaka .s a naal hossza1 illetve rvids.ge a na !rsa szerint vltozik# (=# Gz.rt n+
nar/l nara 2t!a1 .s ez.rt n+ .!szakr/l .!szakra# (?# Gz a na trv.nye1 2t!a .s visszat.r.se '
hatvanszor t.r vissza .s kel fel# Gz a nagy vilgt/1 melyet rkre .s rkkn'rkk. nanak
hvnak# ()# Az1 ami felkel1 az a nagy vilgt/1 melyet meg!elen.se miatt hvnak gy1 az Hr
arancsa szerint# (A# Ahogyan felkel1 2gy t.r nyugov/ra1 nem cskken f.nyere!e .s nem nyugszik1
hanem .!!el naal fut# F.nye h.tszer t--1 mint a hold f.nye1 de kette!;k m.rete megegyezik#
A hold megvilgtsnak fzisai
A(# &# Gzutn egy msik trv.nyt lttam1 ami a kise--ik1 holdnak nevezett vilgt/ra vonatkozott#
8# $erekdeds.ge1 mint az .g kereks.ge# $ocsi!t1 melyen halad1 sz.l ha!t!a .s a f.ny sza-lyos
m.rt.k szerint adatik neki# (# Felkel.s.nek .s lenyugvsnak helye minden h/na-an ms#
Ka!ainak hossza1 mint a na.1 .s ha f.nye egyenletesen oszlik el1 akkor a na f.ny.nek hetede
az + f.nye# =# Gkk.en kel fl" els+ r.sze keleten !n fel a harmincadik reggelen# Gzen a
harmincadik reggelen !elenik meg .s lesz nektek 2!holdd# Ggy;tt kel a naal1 a--an a kau-an1
ahol a na k.l1 ?# de egy f.lheted r.sznyi tvolsgra a nat/l# $orong!a legnagyo--r.szt ;res .s
f.nytelen1 kiv.ve a naf.ny tizennegyed r.sz.nek egy heted.t# )# Gzen a naon f.nye fel.nek
egyheted r.sznyi r.sz.vel lesz t--1 gy f.nye a heted heted.nek fele lesz#
A# A naal egy;tt t.r nyugov/ra1 .s amikor a na felkel1 a hold vele egy;tt kel fel1 .s a f.ny egy
r.sz.nek fel..t ka!a meg# Gzen az .!szakn1 a hold naalnak ele!.n1 a h/na els+ na!n1 a
hold a naal t.r nyugov/ra# Tthatatlan marad azon az .!szakn1 hiszen a f.nye az egyheted
heted.nek fele# B# Azon a naon ontosan egyhetednyi r.sszel kel fel1 ma!d kimegy1 .s
eltvolodik a nat/l keleti irny-a1 .s a kvetkez+ naok-an felragyogtat!a f.ny.nek marad.k hat
lusz h.t r.sz.t#
A lunris .v
A=# &# Ggy msik utat .s egy msik trv.nyt is lttam a hold szmra1 e szerint a rendel.s szerint
v.gzi havi 2t!t# 8# Mindny!uk vez.re1 a szents.ges Rri.l angyal mindent megmutatott nekem#
Felrtan ozci/ikat 2gy1 ahogy mutatta1 fel!egyeztem h/na!aikat is1 amint voltak1 valamint
f.ny;k meg!elen.s.t1 amg -e nem telik a tizent na# 3telihold5 (# Ggyhetednyi r.szek szerint
lesz tel!esen st.t1 .s ugyangy hetedek szerint n+ meg f.nye tel!esen1 2gy keleten1 mint nyugaton#
=# K.hny h/na-an megoszt!a lenyugvsnak hely.t1 mg ms h/naok-an a sa!t 2t!t !r!a# ?#
$.t h/naig a naal egy;tt t.r nyugov/ra1 a--an a k.t kau-an1 melyek kze.n vannak1
tudniillik a harmadik-an .s negyedik-en# )# <.t naon kereszt;l itt kel fel1 ma!d megfordul1 .s
visszat.r a--a a kau-a1 amelyik-en a na k.l .s itt lesz tel!ess. a f.nye# Ma!d eltvolodik a na
el+l1 .s a nyolc na alatt a hatodik kau-a megy1 ahol a na k.l# A# Amikor a na a negyedik
kau-an k.l1 a hold h.t naig a hatodik-an kel fel1 amg vissza nem t.r az tdik-e1 ma!d ism.t
h.t na alatt t.r vissza a negyedik-e1 tel!ess. teszi f.ny.t1 ma!d eltvolodik1 .s nyolc na alatt
visszat.r az els+ kau-a# B# Ma!d h.t na alatt ism.t visszat.r nakelet negyedik kau!-a# D# Ily
m/don lttam ozci/ikat1 hogy mik.en kel fel a hold .s nyugszik le a na azok-an a
naok-an1 h/na!aik trv.nye szerint# &P# <a t .vet sszeadunk1 a na harmincnaos 3el+nyre
tesz szert a hold el+tt5 # A naok szma azon-an1 amely az t .v egyik.re !ut 9 ha tel!es .vekr+l
van sz/ 9 hromszzhatvann.gyet tesz ki# &&# A na .s a csillagok el+nye hat naot .r el egy
.v-en1 ez t .v alatt 9 mindegyik;k-en hat 3naal szmolva5 9 harminc na# A hold harminc
naal marad el a na .s a csillagok mgtt# &8# A hold ontosan vezet minden .vet1 gy sosem
sietnek1 de nem is k.snek egy naot sem az rkk.val/sgig1 hanem ontosan
hromszzhatvann.gy naonk.nt vltoztat!k az .veket# &(# <rom na.v-en ezerkilencvenkett+
na van1 t .v-en edig ezernyolcszzh2sz1 gy nyolc .vre k.tezer'kilencszztizenk.t na !ut#
&=a# A holdnak csun ezerhatvank.t na!a van hrom .v alatt1 gy t .v alatt tven naal marad
el _ &?# [t .v-en ezerh.tszzhetven na!a van1 2gyhogy nyolc .v-en k.tezer'
nyolcszzharminckett+ a na!ainak szma# &=-# Mivel az el+z+hz ezerhatvank.t naot kell m.g
hozzadni# &)# Kyolc .v alatt nyolcvan na lemaradsa van# Az sszes naok szma1 amelyekkel
nyolc .v alatt elmarad" nyolcvan na# &A# Az .v ontosan a hold .s a na ozci/i szerint
fe!ez+dnek -e1 mikz-en mindketten a--an a kau-an kelnek fel1 ahol a na k.l harminc naon
t#
A szk+naok .s a csillagok
A?# &# Iezet+ik1 az ezrek fe!ei1 akik az eg.sz teremt.s .s az sszes csillag fel;gyel+i1 a n.gy
hozzadott na fltt is rendelkeznek# Kem hagy!k el hely;ket a tel!es .v szmtsnak
megfelel+en# Gzek szolglnak azon a n.gy naon1 amelyeket nem szmtanak -ele az .v-e# 8#
Miattuk t.vednek az em-erek a szmts-an1 edig ezek a f.nyek ontosan v.gzik szolglatukat a
vilg llomsain1 egyik az els+ kau-an1 a msik a harmadik-an1 egy a negyedik-en .s egy a
hatodik-an1 .s a vilg folysnak ontos harm/ni!a az .v hromszzhatvann.gy llomsa ltal
tel!es;l# (# Mindezeket az !eleket1 id+ket1 .veket .s naokat Rri.l mutatta meg nekem 9 az az
angyal1 akit az [rk Cics+s.g Rra rendelt az .gi f.nyek fl. az .gen .s a vilg-an# Az.rt1 hogy
uralkod!anak az .g szn.n1 .s meg!elen!enek a fldn1 .s hogy a naalok .s .!szakk vezet+i
legyenek" a na1 a hold1 a csillagok .s mindazon .gi teremtm.nyek1 akik a menny-olt kocsi!n
keringenek# =# Rgyangy megmutatott nekem Rri.l tizenk.t nyitott kaut az .g-en1 a nakorong
kocsi!n# Gzek-+l f.nysugarak radtak ki .s forr/sg a fldre1 mid+n 9 a nekik rendelt id+-en 9
nyitva llnak# ?# T.teznek ilyen kauk a szelek .s a harmat szelleme szmra is### amikor nyitva
vannak### nyitva az .g-en1 a fld sz.lei# )# Jizenk.t kaut lttam az .g-en1 a fld sz.lein# Gzek-+l
!n el+ a na1 a hold1 a csillagok .s minden .gi alkots kelet .s nyugat fel.# A# :ok nyls is van az
.gen !o-- .s -al fel. 9 egyik;k mindig h+s.get raszt a neki rendelt id+-en 9 azon kauk szmra
megfelel+en1 amelyek-en a csillagok el+!nnek1 illetve lenyugszanak1 az L arancsa szerint# B#
$ocsikat is lttam az .g-en1 amint a vilg-an azon kauk felett .s alatt1 melyek-en a soha le nem
nyugv/ csillagok mozognak# D# Ggyik;k krly!a nagyo-- volt a t--in.l1 .s tfogta az eg.sz
lthat/ vilgot#
A tizenk.t sz.l
A)# &# A fld v.gein tizenk.t nyitott kaut lttam az sszes szelek szmra# ,el+l;k radnak ki a
szelek1 hogy a fld felszn.n f2!!anak# 8# <rom kz;l;k keleten van nyitva1 hrom nyugaton1
hrom d.len .s hrom .szakon# (# A hrom els+ kelet fel. nylik1 hrom .szak fel.1 a vel;k
szem-en l.v+ hrom 9 amelyek -alra vannak 9 d.l fel.1 .s hrom nyugatra# =# K.gy;k-+l az
lds .s -.ke szelei f2!nak1 a t--i nyolc-/l viszont a -;ntet.s szelei !nnek el+# <a ezeket
elk;ldik1 elusztt!k az eg.sz fldet 9 a ra!ta l.v+ vzzel .s mindazzal1 ami a fldn .l 9 .s
mindent1 ami a vz-en vagy a szrazon tallhat/#
?# Az els+ sz.l1 amit keletinek hvnak1 a kauk kz;l az els+ 9 d.lkelet fel. n.z+ 9 kaun l. ki>
usztulst1 szrazsgot1 h+s.get .s romlst hoz# )# A msodik kau-/l1 ami ont kz.en van1
es+1 term.s1 -+s.g .s harmat szrmazik# A harmadik kau-/l1 mely .szakkeletre n.z1 hideg .s
szrazsg !n el+#
A# Gzek utn a d.li szelek !nnek el+ hrom kaun t# Az els+ sz.l az els+ kaun t1 amelyik
d.lkeletre n.z1 innen forr/ sz.l tr el+# B# A mellette l.v+ kau-/l1 a kz.s+-+l1 !/ illat1 harmat1
es+1 -+s.g .s eg.szs.g szrmazik# D# A harmadik kaun t1 amely d.lnyugat fel. van1 harmat1
zivatar1 sskahad .s usztuls !n#
&P# Gzek utn kvetkeznek az .szaki szelek# A hetedik1 .szakkeletre n.z+ kau-/l1 amit tengeri
kaunak is hvnak1 !n el+ a harmat1 a zivatar1 a sskahad .s a usztuls# &&# A ontosan kz.en
fekv+ kau-/l eg.szs.g1 es+1 harmat .s -+s.g szrmazik# A harmadik kau-/l1 ami .szaknyugat
fel. n.z1 kd1 d.r1 h/1 es+1 harmat .s sskk !nnek#
&8# Rtnuk negyedikk.nt kvetkeznek a nyugati szelek# Az els+1 .szaknyugati kaun harmat1 es+1
d.r1 kd1 h/ .s fagy !n ki# &(# A kz.s+ kau-/l harmat1 es+1 -+s.g .s lds !n el+# Az utols/
kaun1 a d.lnyugatin t !n el+ a szrazsg1 a usztuls1 a forr/sg .s a romls# &=# Gzzel tel!ess.
vlt a n.gy .gt! tizenk.t kau!nak lersa# [sszes trv.ny;ket1 -;ntet.seiket .s ldsaikat
megmutattam neked1 fiam1 Matuzslem#
A n.gy .gt!
AA# &# Az els+ .gt!at keletinek hv!k1 mivel + az els+> a msodikat d.lnek1 mivel ott szll le a
Magassgos1 .s ott l. a fldre a $;lnsen Nldott# 8# A nyugati .gt!at cskken.snek nevezik1
mivel ott fogyatkozik meg minden .gi f.ny1 .s ott t.rnek nyugov/ra# (# A negyedik .gt!1
amelynek .szak a neve1 mert -enne re!t+znek el az sszes .gitestek# 3A fld5 hrom r.szre oszlik#
Az egyik az em-erek lakhelye1 a msik a tengerek vize1 m.lys.gek1 erd+k foly/k1 st.ts.g .s kd
lei# A harmadik-an van az Igazsg $ert!e#
A h.t hegy1 a h.t foly/ .s a h.t sziget
=# <.t magas hegyet is lttam1 amelyek magasa--ak voltak a fld sszes hegy.n.l1 h/ szrmazik
r/luk### naok1 id+k .s .vek telnek'm2lnak### ?# <.t foly/t is lttam a fldn1 az sszes foly/nl
hatalmasa--akat# Az egyik nyugatr/l !ve a Kagy'tenger-e nti viz.t# )# $ett+ kz;l;k .szakr/l
folyik a tengerig1 .s a keleten fekv+ Gritreai'tenger-e szllt!a viz.t# A# A marad.k n.gy .szak
fel+l folyik a tenger;kig1 kett+ az Gritreai'tenger-e1 kett+ edig a Kagy'tenger-e mlik# Msok
azt mond!k" 6A sivatag-a 3folynak el5#7 <.t nagy szigetet is lttam a tenger-en .s a fldn
3f.lsziget51 kett+t a fldn .s tt a Kagy'tenger-en#
A na .s a hold nevei1 a hold fzisai
AB# &# A na nevei a kvetkez+k" az els+ Zr!r.sz1 a msodik Jomszesz# 8# A holdnak n.gy neve
van" az els+ n.v Aszon!1 a msodik G-la1 a harmadik ,enasz.1 mg a negyedik 0re# (# Gz a k.t
hatalmas vilgt/# $ereks.g;k1 mint az .g-olt korong!a1 m.reteik-en megegyeznek# =# A na
korong!-an h.tr.sznyi f.nnyel van t--1 mint a hold.-an# G--+l a f.ny-+l m.rt.k szerint adatik
a holdnak1 amg a na egyhetede ki nem mer;l# ?# Tenyugszanak1 a nyugati kauk-a t.rnek1 ma!d
.szakon fordulva ism.t keleten !nnek a fld szn.re# )# Amikor a hold el+szr kel fel .s !elenik
meg az .gen1 a tel!es f.ny egyheted r.sznek csun a fel.t -r!a1 ma!d tizenn.gy na alatt
kitel!esedik f.nye# A# Jizentd r.sznyi f.nyt adnak neki1 mg a tizentdik naon tel!ess. lesz
f.nye1 az .v !egye szerint .s tizent r.szt tesz ki# A hold a hetedr.sz felek.nt kezdi ly!t# B#
Fogysakor az els+ naon tizenn.gy r.szre cskken f.nye1 a msodikon tizenhromra1 a
harmadikon tizenkett+re1 a negyediken tizenegyre1 az tdiken tzre1 a hatodikon kilencre1 a
hetediken nyolcra1 a nyolcadikon h.tre1 a kilencediken hatra1 a tizediken tre1 a tizenegyediken
n.gyre1 a tizenkettediken hromra1 a tizenharmadikon kett+re1 a tizennegyediken eg.sz f.nye
egyheted r.sz.nek fel.re cskken1 mg a tizentdike az sszes marad.k f.nye eleny.szik# D#
,izonyos h/naok-an a holdnak huszonkilenc na!a van1 egyszer edig huszonnyolc &P# Ggy
msik sza-lyt is mutatott nekem Rriel arr/l1 hogy hogyan adnak f.nyt a holdnak1 .s hogy melyik
oldalon ka!a azt a nat/l# &&# Amikor a hold nvekszik1 a f.ny a naal szem-eni oldalhoz !rul
tizenn.gy naon kereszt;l1 amg ki nem tel!esedik f.nye az .gen1 .s mid+n tel!es megvilgtst
ka1 f.nye tel!.-en omzik az .gen# &8# Az els+ naon 2!holdnak hv!k1 mert ezen a naon
ragyog fel ra!ta a f.ny# &(# Vontosan azon a naon lesz telihold1 amikor a na nyugaton szll le1 +
edig ugyanakkor keleten k.l az .!szak-a1 .s eg.sz .!!el vilgt1 eg.szen addig1 amg fel nem kel
a na vele szem-en# A hold a naal szem-en ltszik# &=# Azon az oldalon kezd cskkenni1 ahol
f.nye el+szr meg!elent1 mindaddig1 amg a tel!es f.nye eltnik1 na!ai v.get .rnek1 korong!a
edig ;res .s f.nytelen marad# &?# <rom h/naon kereszt;l harminc na!a van a holdnak1 .s a
szmra meghatrozott id+-en 9 fogysa ide!.n 9 hrom h/naig minden egyes h/na-an
huszonkilenc na alatt v.gzi el fogyst az .v els+ id+eri/dus-an1 az els+ kau-an1
szzhetvenh.t naon kereszt;l# &)# Kveked.s.nek ide!.n hrom h/naig harminc naon !elenik
meg1 hrom h/naig edig huszonkilenc naon# &A# <2szan naon kereszt;l 2gy !elenik meg
.!!el1 mint egy f.rfi 3em-eri arc51 .s naal1 mint az .g-olt 3ti# lthatatlan5# Mert a f.ny.n kv;l
nincs semmi ra!ta#
A hold.v
AD# &# Mostanra megmutattam neked mindent1 fiam1 Matuzslem1 .s az .g csillagainak trv.nyei
tel!ess. vltak el+tted# 8# Feltrta el+ttem azon sszes trv.ny.t" minden nara1 minden id+re1
minden uralmi id+szakra 3.vszakra51 minden .vre1 minden kimenetelre1 minden h/nara .s h.tre1
az L utastsa szerint# (# Rgyangy a hold tel!es fogyst1 amit a hatodik kau-an v.gez -e#
<iszen e hatodik kau-an nyeri el tel!es f.ny.t1 .s ezutn kezd+dik 2!-/li fogysa1 =# amit az els+
kau-an tel!est ki 9 a szmra el+rt id+-en 91 amg le nem telik a szzhetvenh.t na1 hetek
szerint szmolva huszont h.t .s kett+ na# ?# Azutn azt is megmutatta1 hogy hogyan marad le a
hold a na mgtt 9 a csillagok trv.nye szerint 9 ontosan t naal egy id+eri/dus-an
3f.l.v-en51 .s hogy mikor haladnak t azon a helyen1 amit ltsz# )# Ghhez hasonl/ mindegyik
vilgt/test meg!elen.se .s rendszere1 amint azt vezet+!;k1 a hatalmas Rri.l nekem megmutatta#
BP# &# Azok-an a naok-an vlaszolt nekem Rri.l angyal1 .s gy sz/lt hozzm" ' Eme1 mindent
megmutattam neked 0nok1 .s mindent felfedtem el+tted1 hogy lthasd a Kaot1 a <oldat1 az .g
csillagainak 2t!t1 .s mindazokat1 akik forgat!k +ket1 tev.kenyked.seiket1 ide!eiket .s
fel!vetel;ket#
A kozmikus rend !vend+ vltozsai az em-erek -nei miatt
8# A -nsk na!ai-an meg fognak rvid;lni az .vek1 vet.s;k k.slekedni fog fld!eiken .s
mez+s.geiken1 a fldn l.v+ minden dolog megvltozik1 .s semmi sem a szmra kisza-ott
id+-en trt.nik> az es+ elmarad ma!d .s az .g fogva tart!a ma!d# ?-# :zrazsg ksznt -e a Kagy
:zek.r legsz.l.n1 nyugaton ### (# Azok-an a naok-an k.sni fognak ma!d a fld gy;mlcsei1 nem
n+nek ide!;k-en1 .s a fk gy;mlcsei ide!;k-en visszamaradnak# =# A <old megvltoztat!a
rend!.t1 .s nem !elenik meg megllatott ide!.-en# 3Qoel# 8"&P Nm# B"D5 ?# Azok-an a naok-an
ltni fog!k ma!d1 hogy 3a na5 !o--an vilgt ma!d1 mint ahogy a f.ny sza-lyos rend!e szerint
lenni szokott# )# A csillagok sok khiliarkh!a 3` ezrek felett ll/k5 t.ved.s-e esik Isten arancst
illet+en1 .s ezek meg fog!k ma!d vltoztatni ly!ukat .s feladatukat1 .s nem az el+rt
.vszak-an !elennek meg# A# A csillagok eg.sz rend!e el lesz re!tve az -nsk el+tt .s a fld
lak/nak n.zetei t.vesek lesznek fel+l;k> let.rnek minden 2t!ukr/l1 -izony t.ved.s-e esnek .s
isteneknek tart!k ma!d azokat# B# A gonoszsg csak szaorodik felett;k1 .s csasok z2dulnak
ma!d r!uk1 hogy mindannyiukat megsemmists.k#

0nok utazsainak -efe!ez.se
B&# &# Egy sz/lt hozzm" ' M1 0nok1 n.zd a mennyei t-lk rsait1 olvasd1 amik r!uk vannak rva1
.s !egyezd meg magadnak egyenk.nt mindegyiketF 8# Megn.ztem mindent a mennyei t-lkon1
elolvastam mindent1 ami ra!tuk rva llt1 mindent meg!egyeztem magamnak1 .s elolvastam a
knyvet1 mely az em-erek minden tett.r+l .s a test minden gyermek.r+l sz/lt1 akik a fldn az
utols/ nemzed.kig sz;letnek ma!d# (# Aztn rgtn dics+tettem az Rrat1 az [rk Cics+s.g
$irlyt1 hogy megalkotta a vilg minden mv.t> dics.rtem az Rrat t;relme miatt1 .s Ndm fiai
miatt dics+tettem# =# A--an az /r-an azt mondtam" ' 6,oldog az a f.rfi1 aki igazsg-an .s
!/sg-an hal meg1 az1 akir+l nem rtak igazsgtalansg knyv.t1 .s aki ellen nem talltatik v.tek
az t.let na!n#7 ?# Az a h.t szent edig megfogott .s letett engem a fldn1 a hzam a!ta!a el.1 .s
gy sz/lt hozzm" ' Add hr;l mindezt fiadnak1 Matuzslemnek1 .s mutasd meg minden
gyermekednek1 hogy egyetlen test sem igaz az Hr el+tt1 mert L a Jeremt+!;k# )# Ggy .vig
hagyunk t.ged a gyermekeidn.l1 amg 2!ra meg nem er+sdsz1 hogy gyermekeidet tantsd1 felrd
nekik ezt1 .s minden gyermekeidnek -izonysgot tegy.l> a kvetkez+ .v-en elvisz;nk t.ged
kz;l;k# A# :zved legyen er+s1 mert a !/k igazsgossgot kzlnek az igazakkal> az igaz az
igazzal egy;tt fog r;lni1 .s egymsnak kvnnak szerencs.t# B# A -ns azon-an a -nssel
egy;tt fog meghalni1 .s az elrtol/ az elrtol/val egy;tt s;llyed ma!d el# D# Azok1 akik
igazsgossgot gyakorolnak1 a gonosz em-erek tettei miatt fognak meghalni1 .s az istentelenek
tettei miatt gy!tetnek -e# &P# Azok-an a naok-an -efe!ezt.k a velem val/ -esz.det1 .n edig
hazat.rtem csaldomhoz1 mikz-en a vilgok Rrt dics+tettem#

B8# &# Most1 fiam1 Matuzslem1 mindezeket el-esz.lem .s felrom neked# Igen1 mindent feltrtam
el+tted1 .s knyveket adtam neked mindezekre vonatkoz/lag# Lrizd meg1 fiam1 Matuzslem1 az
atyd kez.-+l szrmaz/ knyveket1 hogy tadhasd +ket a vilg 3t--i5 nemzed.k.nek# 8#
,lcsess.get adtam ltaluk neked1 fiaidnak .s ut/daidnak1 hogy +k is tov--adhassk fiaiknak
nemzed.kr+l nemzed.kre1 rk id+kn t# Zlyan -lcsess.get1 amely meghalad!a sa!t
gondolataikat# (# A -lcsess.g elszender;l1 de akik meg.rtik1 nem alszanak 3t--.5# Fel.!e
fordt!k f;l;ket1 hogy megtanul!k ezt a -lcsess.get1 .s zletese-- lesz az a legfinoma--
tll.knl mindazok szmra1 akik esznek -el+le#

A csillagok hierarchikus rend!e
=# ,oldogok mind az igazakF ,oldogok1 akik az igazsg 2t!n !rnak1 .s nem v.tkeznek# Kem
2gy1 mint a -nsk1 akik a naok tel!ess.g.nek kiszmts-an t.velyegnek# A naokra n.zve1
melyek-en a na az .gen !r1 harminc naon t ki' .s -e!+ve a kaukon1 a csillagok rend!.nek
ezredeseivel .s a n.gy hozzadott naal1 amelyek az .vet n.gy r.szre tagol!k# Meg ezek
vezet+ivel1 akik vel;k egy;tt !elennek meg1 azon a -izonyos n.gy naon# ?# Miattuk t.velyegnek
az em-erek1 mert nem veszik figyelem-e +ket az .v szmtsakor1 hanem t.ved.s-en leledzenek
fel+l;k1 .s nem ismerik ontosan +ket# )# Mert ezek -izony hozztartoznak az .v szmtshoz1 .s
rk id+kig helyesen vannak oda fel!egyezve> egyik az els+ kau-an1 egy a harmadik-an1 egy
msik a negyedik-en .s egy a hatodik-an# Az .v sszesen hromszzhatvann.gy naal tel!es# A#
Az err+l sz/l/ -eszmol/ h1 .s a le!egyzett szmts ontos1 hiszen a f.nyeket1 a h/naokat1 az
;nneeket1 az .veket .s a naokat az az Rri.l mutatta meg .s trta fel nekem1 akit a vilg eg.sz
teremt.s.nek Rra -zott meg1 hogy oktson engem a mennyei seregeket illet+leg# B# [v. a
hatalom a menny-en az .!!el .s a naal felett1 hogy f.nyt ragyogtasson az em-erekre" a naot1 a
holdat1 a csillagokat .s az sszes mennyei hatalmakat1 akik kr2t!ukat !r!k#
D# Gz a csillagok trv.nye1 meghatrozott helyen1 id+-en1 ;nneeik .s h/na!aik szerint
nyugszanak1 &P# .s ezek a vezet+ik nevei1 akik fel;gyelik1 hogy megfelel+ id+-en1 rend-en1
id+szak-an1 h/na-an1 eri/dus-an .s helyen !elen!enek meg# &&# Gls+k.nt az .vet n.gy r.szre
oszt/ n.gy vez.r !elenik meg1 utnuk a rend tizenk.t vez.re 9 +k azok1 akik a h/naokat
elvlaszt!k# A hromszzhatvann.gy na szmra ezredesek vannak kirendelve1 +k tesznek
k;ln-s.get a naok kztt> v.g;l a n.gy szk+nanak ugyanazok a vez.rei1 akik a n.gy
.vszakot elk;lntett.k# &8# Az ezredeseket a k.t vez.r kzti ozci/ik-a iktattk -e1 de az
.vszakok felosztst a vezet+k v.gzik# &(# Gz azoknak a vez.reknek a neve1 akik a n.gy
megsza-ott .vszakot k;lntik el" Melki.l1 <elemm.l.k1 M.l.!l .s Kr.l# &=# Iezetett!eik neve"
Adnr.l1 I!szusz.l .s I!lumi.l1 ez a hrom a rendek vez.reit kveti### Ggyik+!;k edig az .vet
n.gy r.szre oszt/ vez.rek utn ll/ hrom ezredes utn kvetkezik#
&?# Az .v kezdet.n els+k.nt Melki.l tnik fel .s uralkodik# C.li nanak is hv!k# Rralkodsnak
tel!es ide!e kilencven na# &)# Gzek azok a !elek1 melyek uralkodsnak ide!.n a fldn
meg!elennek" izzads1 meleg1 sz.lcsend1 minden fa term.st hoz .s levelet ha!t1 -2zaarats .s
r/zsanyls1 az sszes virg omzik a mez+n1 de a t.li fk elszradnak# &A# Gzek alrendelt
vez.reinek nevei" ,erke.l1 ].le-sze.l .s egy msik1 egy hozz!uk csatlakoz/ ezredes1 a neve"
<.l/!szef# Gzzel v.get .rnek e eri/dus na!ai#
&B# A msodik vez.r utnuk <elemm.l.k1 akit F.nyes nak.nt is neveznek# Rralkodsnak ide!e
kilencven naot tesz ki# &D# Gzek na!ainak !elei a fldn" forr/sg1 aszly1 a fk meg.rlelik .s
megszrt!k gy;mlcseiket1 a !uhok rosodnak .s vemhesek lesznek1 -egy!tenek minden
gy;mlcst a fldekr+l1 a mez+kr+l .s a r.skdak-/l# Gz trt.nik uralma ide!.n# 8P# Gzek az
ezredeseknek alrendeltek nevei1 rend!ei1 vezet+i" Sed.!l1 $..l .s <..l1 a hozz!uk csatlakoz/
ezredes neve" Aszf.l# Rralkodsnak na!ai v.get .rnek###


II# $nyv %B('DP*
Az lomltomsok knyve
Ttoms az vzznr+l
B(# &# 0s most1 fiam Matuzslem1 megmutatom neked az sszes ltomst1 amelyeket lttam s
neked elmondom azokat#
8# $.t ltomst lttam1 miel+tt m.g feles.get vettem magamhoz1 .s e ltomsok nagyon
k;ln-ztek egymst/l" Az els+t akkor katam1 amikor rni tanultam> a msikat1 miel+tt anydat
magamhoz vettem akkor1 amikor azt a rettenetes ltomst lttam#
(# 0s imdkoztam is miattuk az Hrhoz# Teihentem nagyad1 Mahllel hz-an1 amikor
ltoms-an lttam1 amint a menny sszeomlik .s szakadtan a fldre zuhan#
=# 0s lttam1 amikor a fldre omlott1 hogy hogyan nyelte el az eg.sz fldet a nagy m.lys.g1 .s a
hegyek als;llyedtek1 .s a magas fk trzsei megreedtek1 .s a m.lys.g-e vetve els;llyedtek#
?# 0s akkor hirtelen sz/ !tt a szm-a1 felemeltem hangom1 s hangosan ezt kiltottam"
)# 6Glusztult a fld#7 ' 0s erre nagyam1 Mahallel1 aki a kzelem-en fek;dt1 fel.-resztett
engem1 .s k.rdezte t+lem" 6Fiam1 mi.rt sirnkozol gy1 .s mi.rt ilyen er+s a te siralmadU7
A# 0s elmondtam neki a tel!es ltomst1 amelyet lttam1 .s + erre azt vlaszolta" @ettenetes dolgot
lttl fiam1 .s lomltomsod komoly titkokat tr fel a fld -neinek titkait illet+en" mert el kell
s;llyednie a m.lys.g-en1 .s hatalmas usztuls-an kell elusztulnia#
B# 0s most1 fiam1 kel! fel1 .s mivel hv+ vagy1 !rul! a dics+s.g Rra el.1 .s k.relmezd Lt1 hogy
legyen egy marad.k a fldn1 .s nehogy eluszttsa L az eg.sz fldet#
D# Fiam1 mindezek el fognak !nni a mennyek-+l a fldre1 .s a fldet hatalmas usztuls .ri#
&P# 0s ezutn felkeltem .s imdkozni kezdtem1 .s esedezve knyrgtem1 .s lertam immat a
vilg nemzed.kei szmra1 .s mindent megmutatok ma!d neked1 fiam1 Matuzslem# 0s amikor
almentem .s lttam a mennyet1 .s a na kelt.t kelet fel+l1 .s a hold nyugtt nyugat fel+l1 .s
n.hny csillagot1 s az eg.sz fldet1 .s mindent1 ahogyan L ismerte a kezdett+l1 akkor ldottam az
t.let Rrt .s magasztaltam Lt1 mert L vezeti ki a naot a keleti a-lakok-/l1 .s az felemelkedik a
magassg-a a mennyek orc!n1 s megteszi azt az utat1 ami ki lett !ellve neki#
B=# &# 0s felemeltem kezeimet igazsg-an1 .s ldottam a :zent <atalmast1 s a!kaim lehelet.vel
sz/ltam1 .s testemnek h2snyelv.vel1 amit Isten adott a h2stest-en .l+ em-ernek1 hogy azzal
-esz.lhessenek1 .s leheletet1 nyelvet .s sz!at adott nekik1 hogy azok ltal -esz.lni tud!anak"
8# Nldott l.gy Je1 / Rram1 $irlyom1 hatalmas .s er+s vagy nagysgod-an1 a mennyei teremt.s
Rra1 kirlyok $irlya1 az eg.sz vilg Istene# A Je hatalmad .s uralmad1 a te nagysgod megmarad
mindrkk.1 .s nemzed.keken t uralmad megmarad> .s mind a mennyek a te tr/nusod rkk.1
.s az eg.sz fld a te l-adnak zsmolya mindrkkn rkk.#
(# Mert Je teremtett.l .s Je uralsz mindent1 .s semmi sem neh.z Keked1 a ,lcsess.g nem hagy!a
el tr/nusod term.t1 s nem is fordul el !elenl.tedt+l1 .s semmi sem marad eltakarva el+tted %mert
mindent ltsz*#
=# 0s m.g a te mennyeidnek angyalai is v.tkesek az thgsok-an1 .s az em-erek test.t a haragod
gytrelmei ks.rik az t.let nagy na!ig#
?# 0s most1 / Isten .s hatalmas $irly1 el.d !vk .s k.rlek J.ged1 hogy tel!estsd immat1 hagy!
nekem ut/dot a fldn1 s ne usztts el minden testet a fld szn.r+l1 s ne tedd a fldet lakatlann1
hogy a usztuls rk legyen#
)# 0s most1 Rram1 uszttsd ht el azok testeit1 akik felger!esztett.k haragodat1 de az igazak .s
er.nyesek test.t tartsd meg1 legyenek +k olyanok1 mint az rk nv.ny mag!ai# 0s ne takard el
arcodat a te szolgdnak imi el+l1 / Rram#X

Az llatok Aokaliszise" Ttoms a k;ln-z+ -ikkr/l1 a trt.nelem ha!nala
B?# &18 0s ezutn msik lmot lttam1 .s megmutatom neked az eg.szet1 fiam# 0s 0nok felemelte
3hang!t5 .s gy sz/lt fihoz1 Matuzslemhez" Y<ozzd sz/lok1 .n fiam" figyelmezz szavaimra1
hallgasd figyelmesen a te atyd lomltst# Miel+tt .desanydat1 Gdnt elvettem1 egy ltomst
lttam fekv+helyemen1 .s me egy -ika !tt ki a fld-+l1 .s feh.r volt az1 .s utna egy ;sz+ !tt
el+1 .s ezzel a msodikkal egy;tt !tt k.t -ika1 az egyik;k fekete1 a =# msik edig vrs# 0s az a
fekete -ika megse-estette a vrset1 .s ;ldzte az eg.sz fldn t1 .s azutn ?# t--. mr nem
lthattam azt a vrs -ikt# Ce a fekete -ika megn+tt .s az ;sz+ vele ment1 .s )# lttam1 hogy
szmos -or!2 szrmazott att/l1 melyek hasonl/ak voltak hozz1 .s kvett.k azt# 0s az a teh.n1 az
els+1 eltvozott az els+ -ika szne el+l1 hogy megkeresse a vrset1 de A# nem tallta1 .s nagy
kesers.ggel siratta azt .s kutatott utna# 0s figyeltem1 amg az az els+ B# -ika oda!tt 3a
teh.nhez5 .s lecsendestette1 .s att/l kezdve nem srt t--et# 0s ezutn fogant egy 2!a-- feh.r
-ikt1 .s utna m.g sok -ikt .s fekete teheneket# D# 0s lttam lmom-an1 ahogy az a feh.r -ika is
ugyan2gy megn+tt .s hatalmas feh.r -ikv lett1 .s Lt+le sok feh.r -ika szrmazott1 .s azok
hasonltottak +r# 0s elkezdtek sok feh.r -ikt nemzeni1 melyek hasonltottak r!uk1 egyiket a
msik utn1 igen sokat#

Ttoms a lehullott csillagokr/l a -or!2k kztt1 a lzad/ angyalok .s /risok
B)# &# 0s ism.t lttam az .n szemeimmel lmom-an1 lttam a mennyet odafnt1 .s me egy csillag
hullott 8# le a menny-+l1 .s felkelt .s evett .s legeltetett azok kzt a -or!2k kztt# 0s ezutn
lttam a hatalmas .s fekete -or!akat1 .s me mindegyik elcser.lte az + istll/!t .s legel+!.t .s
csordikat1 .s elkezdtek (# egymssal .lni# 0s ism.t lttam ltoms-an1 .s feln.ztem a menny
fel.1 .s me sok csillagot lttam leszllni .s lehullani az .g-+l ahhoz az els+ csillaghoz1 .s =#
-ikv vltak a csordk kzeette1 .s egy;tt legeltek azokkal %kztt;k*# 0s r!uk tekintettem .s
lttam1 .s me mind ki-ocstottk szem.rm;k testr.sz.t1 lovak m/d!ra1 .s elkezdt.k hgni a
-or!ak teheneit1 ?# .s azok mind visel+sek lettek1 .s sz;ltek elefntokat1 tev.ket1 .s szamarakat# 0s
az sszes -or!2 f.lt azokt/l1 .s rettegtek t+l;k1 .s 3azok5 elkezdtek fogaikkal harani .s falni1 .s )#
szarvaikkal se-eket e!teni# 0s ezen fel;l elkezdt.k felfalni a -or!akat> .s me a fld minden
gyermeke remegett .s rzk/dott el+tt;k .s elmenek;lt el+l;k#

Ttoms a n.gy mennyei l.nyr+l
BA# &# 0s ism.t lttam1 hogyan kezdt.k megse-ezni egymst .s felfalni egymst1 .s a fld 8#
hangosan srni kezdett# 0s ism.t felemeltem szemeimet a mennyek fel.1 .s lttam a ltoms-an1
.s me a menny-+l l.nyek !ttek ki1 akik olyanok voltak1 mint 3h/5feh.r em-erek" .s n.gy !tt ki
onnan (# .s hrom +vel;k# 0s azok hrman1 akik utol!ra !ttek ki1 k.zen fogtak engem .s
felemeltek1 tvol a fld nemzed.keit+l1 .s flvittek egy tgas helyre1 .s =# egy tornyot mutattak
nekem1 mely magasan a fld fl. magasodott1 .s minden hegy alacsonya-- volt 3annl5# 0s
egyik;k gy sz/lt hozzm" YMarad! itt1 amg mindent nem lttl ami elkvetkezik azokra az
elefntokra1 tev.kre1 .s szamarakra1 .s a csillagokra .s -or!akra1 .s mindannyiukra#Y

Ttoms a lehullott csillagok -;ntet.s.r+l
BB# &# 0s azutn lttam1 hogy egyike annak a n.gynek1 aki kor--an ki!tt1 megragadta az els+
csillagot1 megktve kez.t .s l-t .s a m.lys.g-e vetette +t 9 ez a m.lys.g keskeny .s m.ly1
rettenetes .s st.t# 8# 0s egyik %a n.gy kz;l* kivont egy kardot .s odaadta az elefntoknak1 a
tev.knek .s a szamaraknak> azok edig egymsnak estek1 .s miattuk az eg.sz fld megrengett# (#
0s mialatt a ltomst lttam1 me1 egyike a n.gyeknek1 akik ki!ttek1 megkvezte 3azokat5 a
menny-+l1 .s sszegy!ttte .s megragadta mind a hatalmas csillagokat1 akiknek szem.rm;k
testr.sze a lovak.hoz volt hasonlatos1 .s megktzte kezeiket .s l-aikat1 .s levetette +ket a fld
m.lys.gei-e#

Ko. .s a vzzn
BD# &# 0s a n.gyek egyike odament a feh.r -ikhoz .s titok-an utastotta +t1 an.lk;l1 hogy
megi!esztette volna" -ikak.nt sz;letett .s em-err. lett1 .s .tett magnak egy nagy ha!/t .s a--an
lakozott> 8# .s hrom -ika lakott ott vele a--an a -rk-an .s -e voltak fedve# 0s ism.t
felemeltem szemeimet a mennyek fel. .s lttam egy tgas tet+t1 azon edig h.t zuhatagot1 .s azok
a zuhatagok sok vizet rasztottak egy kr;lzrt helyre# 0s ism.t lttam1 .s me forrsok nyittattak
annak a nagy ter;letnek a felszn.n1 .s a vz elkezdett hmlygni .s emelkedni a felsznen1 =#
.s addig n.ztem azt a helyet1 mg az eg.sz felszn.t el-ortotta a vz# 0s egyre n+ttek a vizek1 a
st.ts.g1 .s a ra> .s ahogy figyeltem a vz magassgt1 az a vz a kr;lzrt hely 3sz.lei5 fl.
emelkedett1 .s t2lcsordult azon1 az edig a fldn llt# ?# 0s annak a ter;letnek minden -armai
sszegy;lekeztek1 ma!d lttam hogyan s;llyedtek el .s )# mer;ltek el .s tntek el a--an a vz-en#
Ce a -rka 2szott a vzen1 mg az sszes -or!2 .s elefnt .s teve .s szamr a fen.kre s;llyedt a
t--i llattal egy;tt1 gy t--et mr nem lthattam azokat1 .s nem tudtak megmenek;lni1 3hanem5
elvesztek .s les;llyedtek a m.lys.g-e# A# Jov-- ltoms-an lttam1 amg azok a zsiliek
eltvolodtak att/l a magas tet+t+l1 a fld szakad.kai kiegyenlt+dtek .s ms szakad.kok trultak
fel# B# A vz edig kezdett -efel. folyni1 amg el+ nem tnt a fld# A -rka edig megllaodott a
fldn1 a st.ts.g visszavonult .s f.ny tmadt# D# Az a feh.r -ika edig1 amely f.rfiv vltozott1 a
hrom -ikval egy;tt kiment a--/l a -rk-/l# A hrom -ika kz;l az egyik feh.r volt1 ahhoz a
-ikhoz hasonl/> a msik vrs volt1 mint a v.r1 .s a harmadik fekete volt> .s az a feh.r -ika
eltvolodott t+l;k#

Ko. hallt/l a kivonulsig
&P# Akkor elkezdtek vadllatokat .s madarakat nemzeni1 2gyhogy mindny!uk-/l egy sereg fa!
keletkezett" oroszlnok1 tigrisek1 farkasok1 kutyk1 hi.nk1 vaddiszn/k1 r/kk1 m/kusok1 diszn/k1
s/lymok1 keselyk1 h.!k1 sasok .s holl/k> .s kztt;k sz;letett egy feh.r -ika# &&# Aztn
nekifogtak egymst marni# Az a feh.r -ika edig1 amely kzt;k sz;letett1 egy vadszamarat
nemzett .s ra!ta kv;l egy feh.r -ikt> a vadszamr edig szaorodott# &8# Az a -ika edig1 melyet
+ nemzett1 egy fekete vaddiszn/t .s egy feh.r !uhot nemzett1 .s az a vaddiszn/ sok vaddiszn/t
nemzett1 az a !uh edig tizenk.t !uhot nemzett# &(# Amikor feln+ttek azok a !uhok1 egyik;ket
tadtk a szamaraknak1 .s ezek a szamarak ism.t tadtk azt a !uhot a farkasoknak1 .s gy az a !uh
a farkasok kztt n+tt fel# &=# Akkor fogta az Hr a tizenk.t !uhot1 hogy nla lak!anak .s nla
legel!enek a farkasok kzeette1 .s sokasodtak1 .s sok !uhny!! szaorodtak# &?# Akkor f.lni
kezdtek t+l;k a farkasok1 .s addig szorongattk +ket1 amg meg nem lt.k if!2 -rnyaikat# 0s
egy vzt+l duzzad/ foly/-a vetett.k -rnyaikat1 de azok a !uhok kiltozni kezdtek -rnyaik
miatt1 .s Rruknl anaszkodtak# &)# Az egyik !uh1 amelyik megmenek;lt a farkasok el+l1
megszktt1 .s elmenek;lt a vadszamarakhoz> .s lttam1 hogyan !a!gattak1 kiltoztak1 .s k.rt.k
minden ere!;k-+l Rrukat a !uhok1 amg a !uhoknak az az Rra le nem szllt a !uhok kiltsra
fens.ges lak/hely.-+l1 .s hozz!uk nem !tt1 .s nem legeltette +ket# &A# Akkor sz/lt annak a
!uhnak1 amelyik elmenek;lt a farkasokt/l1 .s -esz.lt vele a farkasokkal kacsolat-an1 hogy
figyelmeztesse +ket r1 hogy ne -ntsk a !uhokat# &B# A !uh edig az Hr arancsra elment a
farkasokhoz1 .s egy msik !uh sszetallkozott azzal a !uhval1 vele ment1 .s mindketten egy;tt
l.tek -e azoknak a farkasoknak a gy;lekezet.-e1 -esz.ltek vel;k .s figyelmeztett.k +ket1 hogy
ezutn ne -ntsk a !uhokat# &D# Grre lttam1 hogy nyom!k el m.g !o--an1 minden ere!;k-+l a
farkasok a !uhokat1 .s a !uhok kiltoztak# 8P# Akkor el!tt a !uhokhoz Rruk1 .s elkezdte ;tni
azokat a farkasokat# Akkor !a!gatni kezdtek a farkasok" de a !uhok megnyugodtak .s nem
kiltoztak t--et# 8&# Tttam1 hogy a !uhok kivonultak a farkasok kz;l> a farkasok szemeit
azon-an el-ortotta a st.ts.g1 2gyhogy azok a farkasok minden ere!;kkel a !uhok ;ldz.s.re
keltek# 88# A !uhok Rra vezet+!;kk.nt vonult vel;k1 .s sszes !uha kvette Lt> arca ragyogott .s
dics+s.ges .s rettenetes ltvnyt ny2!tott# 8(# A farkasok edig ;ldzni kezdt.k azokat a !uhokat1
amg el nem .rt.k +ket egy tengern.l# 8=# Az a tenger sz.tvlt1 .s a vz mindk.t oldalon llt
el+tt;k> Rruk edig1 aki vezette +ket1 kz.!;k .s a farkasok kz. l.ett# 8?# Amikor azok a
farkasok m.g nem lttk a !uhokat1 -evonultak annak a tengernek a kze.-e1 .s a farkasok
kvett.k a !uhokat1 .s azok a farkasok ide futottak utnuk a tenger-e# 8)# Amikor azon-an
meglttk a !uhok Rrt1 htraarcot csinltak1 hogy elmenek;l!enek szne el+l# Ce a tenger
sszezrult1 .s hirtelen 2!-/l felvette eredeti alak!t> a vz megradt1 .s addig emelkedett amg el
nem -ortotta azokat a farkasokat# 8A# Tttam1 hogy az sszes farkas1 amelyik azokat a !uhokat
;ldzte1 elusztult .s els;llyedt#

Izrael a uszt-an1 a trv.nyads1 $nan elfoglalsa
8B# A !uhok edig megmenek;ltek att/l a vzt+l1 .s egy vz' .s f n.lk;li usztasg-a !utottak#
Akkor kezdt.k kinyitni szem;ket1 .s lttam1 hogyan legelteti +ket a !uhok Rra1 .s adott nekik
vizet .s f;vet1 .s hogyan ment az a !uh1 .s vezette +ket# 8D# Az a !uh felhgott annak a magas
hegynek a cs2csra1 .s a !uhok Rra ism.t elk;ldte +t hozz!uk# (P# Gkkor lttam1 hogy a !uhok
Rra el+tt;k ll1 .s k;lse!e f.lelmetes .s fens.ges volt> amikor meglttk +t mindazok a !uhok1 .s
megr.m;ltek szne el+tt# (&# Mindny!an f.ltek .s remegtek t+le1 .s ahhoz a !uhhoz kiltottak1
amelyik nluk volt1 amelyik kzt;k volt" ' Kem vagyunk k.esek r1 hogy megll!unk Rrunk
szne el+tt1 .s re n.zz;nkF (8# Akkor az a !uh1 amelyik vezette +ket1 2!-/l felhgott annak a
sziklnak a cs2csra# A !uhok azon-an kezdtek megvakulni1 .s let.rni arr/l az 2tr/l1 amelyet +
mutatott nekik> az a !uh azon-an semmit sem tudott err+l# ((# Akkor nagyon megharagudott r!uk
a !uhok Rra1 .s amikor az a !uh tudomst szerzett r/la1 leszllt a szikla cs2csr/l1 a !uhokhoz
ment1 .s legnagyo-- r.sz;ket megvakulva .s elrtolva tallta# (=# Amikor meglttk +t1
megi!edtek1 reszkettek el+tte1 .s azt kvntk1 hogy visszat.r!enek kamrik-a# (?# Az a !uh
azon-an ms !uhokat vett maga mell.t1 .s azokhoz az elrtolt !uhokhoz ment> erre hozzltott1
hogy megl!e +ket> akkor megi!edtek t+le a !uhok1 .s az a !uh visszahozta az elrtolt !uhokat1 .s
visszat.rtette kamrik-a# ()# G--en a ltoms-an lttam1 hogy az a !uh f.rfiv lett1 .s hzat
.tett a !uhok Rrnak1 .s mindezeket a !uhokat -eeresztette a--a a hz-a# (A# Tttam1 hogy az a
!uh1 amelyik tallkozott azzal a !uhokat vezet+ !uhval1 elhunyt# Tttam1 hogy mindegyik nagy !uh
elusztult1 .s kise--ek emelkedtek a hely;kre> egy legel+hz .rtek .s egy foly/hoz kzeledtek#
(B# Akkor az a vezet+ !uh1 amelyik f.rfiv lett1 elvlt t+l;k1 .s elhunyt> mindazok a !uhok kerest.k
.s nagy kiltozs-an trtek ki miatta# (D# Tttam1 hogy a--ahagytk az amiatt a !uh miatti
kiltozsukat1 .s tkeltek azon a foly/n1 .s mindig ms1 +ket vezet+ !uhok l.tek az elhunytak
hely.-e1 .s vezett.k +ket# =P# Tttam1 hogy a !uhok !/ helyre .s egy kedvez+ .s oms fldre
.rkeztek1 .s lttam1 hogy azok a !uhok !/llaktak1 .s az a hz kztt;k llt a kedvez+ fldn#

A -rk kort/l a Jemlom meg.t.s.ig
=&# Syakran nyitva voltak szemeik1 gyakran vakok voltak1 amg egy msik !uh nem tmadt1
vezette +ket1 mindegyiket visszahozta1 .s kinylt a szem;k# =8# A kutyk1 r/kk .s vaddiszn/k
kezdt.k felfalni azokat a !uhokat1 amg aztn a !uhok Rra egy msik !uhot1 egy kost nem
tmasztott kztt;k1 amelyik vezette +ket# =(# Az a kos kezdte mindk.t oldalon felklelni azokat
a kutykat1 r/kkat .s vaddiszn/kat1 amg sokat el nem uszttott# ==# Akkor megnylt annak a
!uhnak a szeme1 .s ltta1 hogy az a kos1 amelyik a !uhok kztt volt1 hogyan tagadta meg
m.lt/sgt1 .s kezdte felklelni azokat a !uhokat1 megtiorni +ket1 .s minden neh.zs.g n.lk;l
!rt'kelt# =?# Akkor a !uhok Rra elk;ldte a !uhot egy msik !uhhoz1 .s +t lltotta kosk.nt .s
vez.rk.nt annak a kosnak a hely.-e1 amelyik elfele!tkezett m.lt/sgr/l# =)# Glment hozz1 .s
egyed;l vele -esz.lt1 .s koss emelte1 .s a !uhok fe!edelm.v. .s vez.r.v. tette> de mindez id+
alatt azok a kutyk szorongattk a !uhokat# =A# Az els+ kos ;ldzte azt a msodik kost" az a
msodik felkelt .s menek;lt el+le1 .s lttam1 hogy azok a kutyk meg-uktattk az els+ kost# =B#
Az a msodik kos edig felemelkedett1 .s vezette a !uhokat1 .s az a kos sok !uhot nemzett1 .s
elhunyt> egy kis !uh azon-an koss lett a hely.-e1 .s azoknak a !uhoknak a fe!edelm.v. .s
vez.r.v.# =D# Azok a !uhok n+ttek .s szaorodtak> minden kutya1 r/ka .s vaddiszn/ f.lt .s
menek;lt t+l;k# ?P# Az a hz edig nagy .s sz.les lett> .s egy magas .s nagy torony .;lt azoknak
a !uhoknak a szmra>a !uhok Rra szmra .;lt hzra .tett.k# Az a hz alacsony volt1 de a
torony kiemelkedett .s magas volt .s a !uhok Rra llt azon a tornyon1 .s megrakott asztalt
helyeztek el.-e#

A k.t kirlysg1 Q2da .s Izrael1 Qeruzslem usztulsig
?&# Jov-- lttam1 hogyan rtoltak el 2!-/l azok a !uhok1 vndoroltak sokf.le 2ton1 .s hagytk
el azt a hzukat# A !uhok Rra azon-an sz/ltott n.hnyat a !uhok kz;l1 .s a !uhokhoz k;ldte +ket1
.s a !uhok kezdt.k meglni +ket# ?8# Ggyik;k megmenek;lt1 .s nem lt.k meg1 elszktt1 .s
rkiltott a !uhokra1 .s azok meg akartk lni> a !uhok Rra azon-an kimentette a !uhok
hatalm-/l1 felhozta hozzm1 .s itt adott neki szllst# ?(# :ok ms !uhot is k;ldtt azokhoz a
!uhokhoz1 hogy figyelmeztess.k +ket .s anaszkod!anak r!uk# ?=# Gzutn lttam1 hogy
mindannyian elrtoltak1 .s megvakultak1 amikor elhagytk a !uhok Rrnak a hzt1 .s tornyt>
lttam1 hogy okozott kttt;k egyes ny!aik-an sok v.rontst a !uhok Rra1 amg azok a !uhok
ilyen v.rontst rovokltak1 .s elhagytk az + hely.t# ??# Akkor kiszolgltatta +ket az
oroszlnoknak1 tigriseknek1 farkasoknak1 hi.nknak1 r/kknak1 .s minden ragadoz/nak> azok a
ragadoz/k edig kezdt.k sz.tt.ni azokat a !uhokat# ?)# Tttam1 hogy elhagyta azt a hzukat .s
tornyukat .s mindny!ukat kiszolgltatta az oroszlnoknak1 hogy sz.tt.!.k .s felfal!k +ket1
minden ragadoz/nak# ?A# Akkor tel!es er+m-+l kezdtem kiltani1 .s a !uhok Rrt hvtam
segts.g;l1 .s szemrehnyst tettem nekik a !uhok miatt1 hogy felfal!k +ket az sszes ragadoz/k#
?B# Amikor ezt ltta nyugton maradt1 .s r;lt1 hogy elnyelik1 felfal!k .s elra-ol!k +ket1 .s
tengedte +ket az sszes ragadoz/ hatalm-a1 hogy felfal!k +ket# ?D# <etven sztort hvott1 .s
eltasztotta azokat a !uhokat1 hogy +k legeltess.k azokat1 .s gy sz/lt a sztorokhoz .s
trsaikhoz" ' Mindegyik+tknek kell mostant/l kezdve a !uhokat legeltetnie1 .s tegy.tek meg
mindazt1 amit ma!d arancsolok nektekF )P# 0s .n ontosan leszmolva akarom nektek tadni
+ket1 .s megmondom nektek melyik;ket kell meglni 9 .s ezt l!.tek megF Akkor tadta nekik
azokat a !uhokat# )&# Ggy msikat sz/ltott1 .s azt mondta neki" ' Figyel!e1 .s fel;gyel! mindenre1
amit a sztorok ezekkel a !uhokkal tenni fognak> mert t--et lnek ma!d meg kz;l;k1 mint
ahnyat megarancsoltam nekikF )8# Er! fel minden egyes thgst .s megsemmist.st1 amelyet a
sztorok fognak v.greha!tani1 hnyat lnek meg arancsom szerint1 .s hnyat lnek meg
nk.nyesen1 .s rd minden egyes sztor krra mindazt1 amit megsemmistett# )(# Zlvasd fel
nekem szm szerint1 hnyat ltek meg nk.nyesen1 .s hnyat adtak t a megsemmis;l.snek1 hogy
ez -izonysgul szolgl!on szmomra ellen;k1 .s ismer!em a sztorok minden tett.t1 2gyhogy ha
m.rlegre teszem +ket1 lssam1 mit tesznek" Ia!on 3hek5 maradnak'e a t+lem kaott arancshoz1
vagy sem# )=# Ce nekik ezt nem sza-ad megtudniuk1 .s te ne kzld vel;k1 ne is figyelmeztesd
+ket1 hanem !egyezd fel mindegyik;kr+l azt a megsemmist.st1 amelyet a sztorok visznek
v.ghez1 mindegyik a maga /r!-an1 .s mindent olvass fel nekemF )?# Tttam1 hogy azok a
sztorok legeltettek1 mindegyik a maga /r!-an>.s t--et kezdtek el meglni .s legyilkolni1
mint amennyire arancsot katak1 .s kiszolgltattk azokat a !uhokat az oroszlnoknak# ))# Az
oroszlnok .s tigrisek elnyelt.k .s felfaltk azoknak a !uhoknak a nagyo-- r.sz.t1 .s a
vaddiszn/k vel;k egy;tt faltak1 .s lng-a -ortottk azt a tornyot .s sz.trom-oltk azt a hzat# )A#
Akkor nagyon elszomorodtam amiatt a torony miatt1 mert sz.t lett rom-olva a !uhoknak az a
hza1 .s utna nem lthattam t--.1 va!on -emennek'e azok a !uhok a--a a hz-a#

Az angyali uralmak els+ eri/dusa ' Qeruzslem usztulst/l a fogsg-/l val/ visszat.r.sig
)B# A sztorok .s trsai edig tadtk azokat a !uhokat az sszes ragadoz/nak1 hogy fal!k fel
+ket> mindegyik;k a maga /r!-an egy meghatrozott szmot kaott1 .s mindegyik;kr+l -erta a
msik egy knyv-e1 hogy mennyit uszttott el -el+l;k# )D# Mindegyik t--et lt meg .s
uszttott el1 mint amennyi szmra el+ volt rva# Akkor elkezdtem srni azok miatt a !uhok miatt
.s igencsak nagyon !a!gatni# AP# Ily m/don ltoms-an lttam1 hogy rta fel az az rnok nar/l
nara mindegyiket1 amelyet a sztorok megltek1 .s az eg.sz knyvet felvitte a !uhok Rrhoz1
felolvasta1 .s mindent megmutatott1 amit azok tettek1 .s mindent1 amit mindegyik;k
megsz;ntetett1 .s mindent1 amit a megsemmist.snek adott t# A&# A knyvet felolvastk a !uhok
Rrnak1 .s L kivette kez.-+l a knyvet1 elolvasta1 leecs.telte .s f.lre tette#

Msodik eri/dus ' ayrus ide!.t+l Kagy :ndor ide!.ig
A8# Aztn lttam1 hogy legeltettek tizenk.t /rn t a sztorok1 .s me1 azok kz;l a !uhok kz;l
hrman visszat.rtek1 el!ttek1 el+lltak1 .s elkezdt.k fel.teni annak a hznak minden rom!t> de
a vaddiszn/k akadlyoztk +ket1 2gyhogy semmit sem tudtak 3el.rni5# A(# Akkor ism.t ugyan2gy
elkezdtek .tkezni1 mint azel+tt .s fel.tett.k azt a tornyot1 .s azt a magas toronynak nevezt.k>
ism.t asztalt kezdtek terteni a torony el.> de a ra!ta lev+ sszes keny.r szennyes .s tiszttalan
volt# A=# Mindezek ellen.re ezeknek a !uhoknak1 .s .2gy a sztoroknak is a szemei vakok
voltak1 2gyhogy nem lttak1 .s nagy tmeg-en lettek tadva lem.szrls v.gett sztoraiknak1 .s
+k l--al taostk a !uhokat1 .s felfaltk +ket# A?# A !uhok Rra azon-an nyugodt maradt1 amg az
sszes !uh sz.t nem sz.ledt a mez+n1 .s ssze nem keveredett vel;k 3a ragadoz/kkal5> .s +k 3a
sztorok5 nem mentett.k ki azokat a ragadoz/k hatalm-/l# A)# Az edig1 aki a knyvet rta1
felvitte1 .s megmutatta .s felolvasta a !uhok Rra el+tt1 kz-en!rt .rt;k1 .s k.rte +t1 mikz-en
mindent megmutatott neki1 amit a sztorok tettek1 .s tan2sgot tett el+tte az sszes sztor ellen#
AA# Akkor fogta a knyvet1 letette nla .s elment#

<armadik eri/dus ' Kagy :ndort/l a Srg':zriai uralomig
DP# &# Tttam egy id+tartamot1 amg ily m/don harminct sztor legeltetett1 .s mindegyik;k 2gy
fe!ezte -e ide!.t1 mint az el+z+k1 .s msok katk +ket hatalmuk-a1 hogy legeltess.k +ket a
maguk ide!.-en1 mindegyik sztor a maga ide!.-en# 8# Azutn ltoms-an lttam1 hogy !n az .g
minden madara" sasok1 keselyk1 h.!k1 .s holl/k> de a sasok vezett.k az sszes madarat1 .s
elkezdt.k felfalni azokat a !uhokat> szem;ket kiv!tk1 .s h2sukat megett.k# (# A !uhok edig
kiltoztak1 mert a madarak ett.k a h2sukat1 .s mikor ezt lttam1 !a!gattam lmom-an amiatt a
sztor miatt1 aki a !uhokat legeltette# =# Tttam1 hogy a kutyk1 sasok .s h.!k megett.k azokat a
!uhokat1 .s sem h2st1 sem -+rt1 sem nt nem hagytak ra!tuk1 amg aztn csak a csontvzuk maradt
meg> de csontvzuk is fldre hullott1 .s gy fogytak el a !uhok# ?# Addig lttam1 amg
huszonhrom sztor vette t a legeltet.st1 .s ide!;knek megfelel+en huszonhrom id+t tltttek
-e#

Kegyedik eri/dus ' A Srg':zriai uralomt/l a Makka-eus felkel.sig
)# Azokt/l a feh.r !uhokt/l edig kis -rnyok sz;letek1 .s elkezdt.k kinyitni szem;ket1 lttak .s
a !uhokhoz kiltottak# A# A !uhok azon-an nem kiltottak hozz!uk1 .s nem hallottk1 amit nekik
mondtak1 hanem hatrtalanul s;ketek voltak1 .s szem;k igen'igen elvakult# B# Ttoms-an lttam1
hogyan szlltak holl/k azokra a -rnyokra1 az egyiket megragadtk azok kz;l a -rnyok
kz;l1 .s a !uhokat sz.tdara-oltk .s felfaltk# D# Tttam1 hogy azoknak a -rnyoknak szarvuk
sar!adt1 .s a holl/k legy+zt.k szarvaikat> lttam1 hogy ama !uhok egyik.nek nagy szarva n+tt1 .s
kinylt a szeme# &P# Tegeltette +ket1 .s kinylt a szem;k .s a !uhok utn kiltott> amikor edig
meglttk +t a kosok mind hozz futottak# &&# Mindezek ellen.re lland/an sz.tt.t.k azok a
sasok1 keselyk1 holl/k .s h.!k a !uhokat1 r!uk szlltak1 .s felfaltk +ket# A !uhok m.gis
nyugodtan viselkedtek1 de a fiatal kosok !a!gattak .s kiltoztak# &8# Azok a holl/k harcoltak .s
k;zdttek vele .s igyekeztek letrni a szarvt1 de nem volt hatalmuk fltte#

A ognyok utols/ tmadsa a zsid/k ellen
&(# Tttam1 hogy a sztorok .s sasok1 azok a keselyk .s h.!t !ttek1 .s a holl/khoz kiltottak1
hogy tr!.k sz.t annak a fiatal kosnak a szarvt> harcoltak .s k;zdttek vele .s + vvott vel;k1 .s
kiltott1 hogy .rkezzen meg a segts.ge#
&)# Az sszes sas1 kesely1 holl/ .s h.!a sszegylt1 magval hozta a mez+ minden !uht1 mind
ssze!ttek1 .s segtettek egymsnak1 hogy letr!.k a fiatal kosnak azt a szarvt#
&D# Tttam1 hogy egy nagy kardot ny2!tottak t a !uhoknak .s a !uhok kirntottk a mez+ minden
llata ellen1 hogy megl!.k +ket1 .s az .g minden llata .s madara menek;lt el+l;k#
&=# Tttam1 hogy az a f.rfi !tt1 aki a sztorok neveit felrta .s a !uhok Rrnak el+ter!esztette# 0s
segtett annak a fiatal kosnak1 .s mindent megmutatott neki1 3.s hogy5 + az.rt !tt1 hogy segtsen
neki#
&?# Tttam1 hogy a !uhoknak az az Rra haragosan !tt hozz!uk .s mind1 akik csak lttk Lt1
menek;ltek1 .s mind st.ts.g-e -orultak szne el+tt#
&A# Tttam1 hogy az a f.rfi1 aki az Hr arancsra a knyvet rta1 felnyitotta annak a uszttsnak
ama knyv.t1 amelyet az a tizenk.t utols/ sztor vitt v.g-e1 .s feltrta a !uhok Rra el+tt1 hogy +k
messze t--et ltek meg1 mint el+deik# &B# Tttam1 hogy a !uhok Rra hozz!uk l.ett1 kez.-e
vette harag!nak -ot!t1 .s a fldre ;ttt1 2gy hogy az sz.treedt1 .s az .g minden llata .s madara
lecs2szott azokr/l a !uhokr/l .s els;llyedt a fld-e1 mely -ezrult felett;k#

A -ukott angyalok t.lete1 a sztorok .s a hitehagyottak
8P# Tttam1 hogy egy tr/nt lltottak fel a kedvez+ orszg-an1 .s r;lt a !uhok Rra1 .s a msik
fogta a leecs.telt knyvet .s felnyitotta azokat a knyveket a !uhok Rra el+tt# 8&# Az Hr
sz/ltotta azt a h.t els+ feh.ret1 .s megarancsolta1 hogy hozzanak el.-e az els+ csillagt/l kezdve1
amelyik els+nek !tt ki1 minden olyan csillagot1 amelynek szem.remtag!a olyan volt1 mint a
arik.1 .s +k mint el.!e hoztk azokat# 88# Azt mondta annak a f.rfinak1 aki el+tte rt1 aki
egyike volt a h.t feh.rnek1 .s gy sz/lt hozz" ' Iedd ezt a hetven sztort1 akiknek tadtam a
!uhokat1 .s mikz-en azokat vett.k1 t--et megltek kz;l;k1 mint ahnyat megarancsoltam
nekik# 8(# Eme1 lttam1 hogy mind ssze van ktzve1 .s el+tte ll# 8=# Az t.let a csillagokkal
kezd+dtt1 .s elt.lt.k1 -nsnek talltk +ket1 .s a krhozat hely.re mentek1 .s egy tzzel teli
lngol/ .s tz oszlookkal teli szakad.k-a vezett.k +ket# 8?# Azt a hetven sztort is elt.lt.k1
-nsnek talltk1 .s a--a a tzocsoly-a vetett.k# 8)# Tttam a--an az id+-en1 hogyan nylt
meg egy hasonl/ szakad.k a fld kze.n1 tele tzzel# Fogtk azokat a megvakult !uhokat>
mindannyit elt.lt.k1 -nsnek talltk1 .s a--a a tzocsoly-a vetett.k1 .s .gtek> ez a szakad.k
annak a nagy hznak a !o-- oldaln volt# 8A# Tttam1 hogy azok a !uhok .s csont!uk .gnek#

Az 2! Qeruzslem1 a t2l.l+ ognyok talakulsa1 az igazak feltmadsa .s a Messis
8B# Fellltam1 hogy lssam1 hogy azt a r.gi hzat -e-urkolta# Minden oszloot eltvoltottak1
annak a hznak minden gerend!t .s dszt.s.t vele egy;tt csomagoltk -e# $ivitt.k1 .s az orszg
d.li r.sz.n egy helyre tett.k# 8D# Tttam1 hogy a !uhok Rra egy 2! hzat hozott1 annl az els+n.l
nagyo--at .s magasa--at1 .s annak az els+nek a hely.re lltotta fel1 amelyet -ecsomagoltak#
Minden oszloa 2! volt1 dsztm.nyei is 2!ak voltak .s nagyo--ak1 mint az. az els+ r.gi.1 amelyet
elvetettek> .s a !uhok Rra volt -enne# (P# Tttam1 hogy -orult le az sszes megmaradt !uh .s
minden llat a fldn1 .s az .g minden madara1 imdtk azokat a !uhokat1 knyrgtek hozz!uk1
.s minden szavuknak engedelmeskedtek# (&# Grre k.zen fogott engem az a hrom feh.r ltzet1
aki azel+tt felhozott engem1 .s mikz-en annak a fiatal kosnak a keze megragadott engem1
flvittek engem .s letettek azok kz. a !uhok kz.1 miel+tt megkezd+dtt volna az t.let# (8#
Azok a !uhok edig mind feh.rek voltak1 .s gya!uk d2s .s tiszta volt# ((# Mindazok1 amelyek
meg voltak lve1 vagy sz.tsz/r/dtak1 a mez+ minden llata .s az .g minden madara sszegylt
a--an a hz-an1 .s a !uhok Rra nagyon r;lt1 mert mind !/k voltak1 .s visszat.rtek hz-a#
(=# Tttam1 hogy letett.k azt a kardot1 amelyet a !uhoknak adtak1 visszahoztk hz-a1 .s
leecs.telt.k az Hr szne el+tt# Minden !uh meghvst kaott a--a a hz-a1 .s nem f.rtek -e oda#
(?# Mindannyiuk szeme nyitva volt1 hogy a !/t lssk1 .s kz;l;k egy sem volt olyan1 aki ne lett
volna lt/# ()# Tttam1 hogy a hz nagy volt1 .s tgas1 zs2folsig tele# (A# Tttam1 hogy egy feh.r
tulok sz;letett1 nagy szarvakkal# A mez+ minden llata .s az .g minden madara tartott t+le1 .s
knyrgtt hozz minden id+-en# (B# Ma!d lttam1 hogy minden nemzed.ke tvltozott1 .s mind
feh.r marhkk lettek> kz;l;k az els+ -rnny lett1 .s az a -rny nagy llatt lett .s nagy
fekete szarvakat kaott a fe!.n# A !uhok Rra edig r;lt neki .s minden tuloknak# (D# $ztt;k
aludtam> akkor fel.-redtem .s mindent lttam# =P# Gz az a ltoms1 amit lom-an lttam# Amikor
fel.-redtem1 dics+tettem az Igazsgossg Rrt1 .s dics.r+ .neket zengtem neki# =&# Azutn
hangos !a!gats-an trtem ki1 .s knnyeim nem aadtak el1 amg mr nem -rtam elviselni#
Ialahnyszor odan.ztem1 knnyeim omlottak amiatt1 amit lttam# Mert minden -ekvetkezik .s
-etel!es;l ma!d> az em-erek minden tett.t megmutattk sor-an nekem# =8# Azon az .!szakn
visszaeml.keztem els+ lmomra> amiatt is srtam .s zavart lettem1 mert azt a ltomst lttam#


I# $nyv %D&'&P?*
0nok levele

0nok level.nek kezdete
D8# &# Gz annak a -lcsess.gnek 0nok1 az rnok ltal megfogalmazott tk.letes tantsa1 amely
minden em-er szmra dics.retes# L az eg.sz fld -r!a1 minden gyermeke szmra rta1 akik a
fldn fognak lakni1 .s azon el!vend+ nemzed.kek szmra1 akik megtart!k az igazsgossgot
.s a -.k.t# 8# :zellemetek ne zavarod!on meg a 3gonosz5 id+k miatt1 mert a <atalmas :zent
minden dolognak meghatrozta ide!.t# (# Az igaz feltmad ma!d lm-/l1 felkel1 .s az
igazsgossg sv.nyein fog !rni .s eg.sz 2t!a .s -esz.de rk !/sg .s kegyelem lesz# =# $egyes
lesz az igazzal szem-en 3az Hr51 rk egyeness.get ad neki1 .s hatalmat arra1 hogy k.es legyen
igazsgossg-an .s !/sg-an !rni .s rk f.nyess.g-en !r ma!d# ?# A -n rkre megsemmis;l a
st.ts.g-en1 .s att/l a nat/l fogva nem !elenik meg 3t--.5 mindrkk.#

0nok figyelmeztet.sei gyermekeinek
D&# &# 0s most fiam1 Matuzslem1 hvd ide nekem sszes fiv.redet1 .s gy!tsd ssze nekem
anydnak minden fit1 mert egy hang sz/lt hozzm1 .s a szellem ntetett ki rem1 hogy mindent
megmutassak nektek1 ami az rkk.val/sgig trt.nni fog veletek#
8# Grre elment Matuzslem1 maghoz hvta sszes fiv.r.t1 .s sszegy!ttte rokonait#
(# 0s 0nok -esz.lt az igazsgossg minden gyermek.vel1 .s ezt mondta" ' <all!tok ti1 0nok fiai1
atytok minden szavt1 .s ontosan figyel!etek szm hang!raF Mert figyelmeztetlek -enneteket1
.s azt mondom nektek1 szeretteim" :zeress.tek az egyeness.get 3igazsgot51 .s !r!atok -enneF
=# Ke kett+s szvvel kzeled!etek az egyeness.ghez1 .s ne legyetek azoknak trsai1 akiknek kett+s
a szv;k1 hanem !r!atok -ecs;letess.g-en .s igazsgossg-an1 fiaim1 .s !/ utakon vezet ma!d
titeket1 .s trsatokul szeg+dik#
?# Mert tudom1 hogy az er+szakossgnak nvekednie kell a fldn1 .s nagy1 -;ntet+ t.letet ;lnek
ma!d a fldn1 v.get vetnek minden igazsgtalansgnak1 -izony1 gykerest;l lemetszik1 .s eg.sz
rendszere el fog usztulni#
)# Msodszor is megism.tl+dik az igazsgtalansg1 .s megval/sul a fldn1 .s 2!-/l
fel;lkerekedik ma!d az igazsgtalansg minden cselekedete1 az er+szakoskods .s a
trv.nyszeg.s minden cselekedete#
A# 0s amikor minden cselekedet-en fokoz/dik az igazsgtalansg1 az istenkromls1 az er+szak1 a
hitehagys1 .s nvekszik az elrtols1 a trv.nyszeg.s .s a tiszttalansg1 akkor nagy -;ntet+
t.let !n ma!d mindenkire a menny-+l1 .s a szent Hr haraggal .s csasokkal l. el+1 hogy
t.letet tartson a fldn#
B# Azok-an a naok-an gykerest;l t.ik ki az er+szakossgot1 .en gy az igazsgtalansg
gykereit is a csalrdsggal egy;tt1 .s megsemmis;lnek az .g alatt#
D# A nemzetek minden -lvnyukt/l megsza-adulnak1 a temlomokat 3tornyaikat5 tz usztt!a el1
.s eltrlik +ket az eg.sz fldr+l1 .s a tz krhozat-a fog!k vetni1 harag-an .s s2lyos1 rk
t.let-en usztulnak ma!d el#
&P# Az igaz feltmad lm-/l1 .s a ,lcsess.g felkel1 .s igazaknak adatik#
&B# 0s most fiaim1 elmondom nektek1 .s megmutatom nektek az igazsgossg 2t!ait .s az
er+szakoskods 2t!ait is1 -izony1 2!ra megmutatom nektek1 hogy tudat-an legyetek az
el!vend+knek#
&D# 0s most hallgassatok rm1 fiaim1 .s !r!atok az igazsgossg 2t!ain1 .s ne !r!atok az er+szak
2t!ainF Mert mindazok1 akik nem az igazsgossg 2t!ain !rnak1 rkre elvesznek#

Az aokaliszis hetei
D(# &# Akkor hozzfogott 0nok1 hogy el-esz.l!e a knyvek tartalmt> 8# gy sz/lt" 6Az
igazsgossg gyermekeir+l1 a vilg vlasztottair/l .s az igazsgossg .s az egyeness.g
;ltetv.nyeir+l 9 ezekr+l akarok nektek -esz.lni1 .s tudtotokra adom1 fiaim1 .n1 0nok1 annak
megfelel+en1 amit nekem mennyei ltoms-an mutattak1 .s amit a szent angyalok szav-/l tudok1
.s a mennyei t-lkr/l megtanultam#7
(# 0s 0nok hozzfogott1 hogy a knyv-+l elmond!a1 .s gy sz/lt" 6<etedikk.nt sz;lettem az els+
h.ten1 amikor 3m.g5 igazsgossg .s hs.g uralkodott#
=# Rtnam1 a msodik h.ten nagy gonoszsg emelkedik ma!d fel1 .s csalrdsg fakad> -enne lesz
az els+ v.g1 .s csak egy f.rfi menek;l meg -enne# Miutn elm2lt 3a v.g51 nvekedni fog az
igazsgtalansg1 .s trv.ny adatik ma!d a -nsk szmra#
?# Gzutn a harmadik h.t v.g.n egy f.rfit vlasztanak ki1 mint az igaz t.let alnt!a1 .s az +
leszrmazott!a lesz az igazsgossg rk csemet.!e#
)# Gzutn a negyedik h.t v.g.n lthat/v lesznek a szentek .s igazak ltomsai> .s egy trv.ny
minden el!vend+ nemzed.k szmra1 .s strat lltanak fel szmukra#
A# Gzutn az tdik h.t v.g.n rkre fel.tik a dics+s.g .s uralom hzt#
B# Grre a hatodik h.ten mind megvakulnak az akkor .l+k> -lcsess.g h!n istentelens.g-e
mer;lnek el mindny!an# Ggy f.rfi felszll 3az .g-e51 a h.t v.ge fel. tz usztt!a el a kirlysg
hzt> .s a vlasztott gyk.r eg.sz nemzed.ke sz.t fog sz/r/dni#
D# Gzutn a hetedik h.ten egy hitehagyott nemzed.k tmad> szmos cselekedetet ha!t v.gre1 .s
minden tette elrtols lesz#
&P# G h.t v.g.n ki lesznek vlasztva az igazsgossg rk ;ltetv.ny.nek vlasztott igazai1 hogy
h.tszeres oktatst ka!anak az L eg.sz teremt.s.r+l#
%&&# Mert hiszen ki olyan az sszes em-erfiak kz;l1 aki k.es lenne r1 hogy meghall!a a :zent
hang!t1 .s ne remegne meg t+leU $i az1 aki k.es lenne r1 hogy tlssa gondolataitU 0s ki az1 aki
k.es lenne r1 hogy az .g sszes mv.t szeml.l!eU &8# <ogyan lehetne -rki olyan1 aki az eget
k.es lenne megvizsglniU 0s ki az1 aki k.es lenne r1 hogy a menny dolgait -elssa1 hogy egy
lelket1 vagy egy szellemet lsson1 .s arr/l -esz.l!en1 vagy felemelked!en1 .s mindenek v.g.t
lssa1 felfog!a1 vagy azokat utnozzaU &(# Az sszes f.rfi kz;l ki az1 aki k.es lenne tudni1 hogy
mennyit tesz ki a fld sz.less.ge .s hossz2sga1 .s kinek mutattk meg ezeknek m.rt.k.tU &=#
Iagy van'e -rki is1 aki k.es lenne megismerni az .g hosszt1 mennyit tesz ki a magassga1 mire
alaul1 milyen nagy a csillagok szma1 .s hol t.rnek nyugov/ra az .gi f.nyekU*

Az utols/ hrom h.t
D&# &&# Akkor elmetszik az igazsgtalansg gykereit1 .s a -nsk kard ltal usztulnak el# Az
istenteleneknek minden;tt elmetszik gykereit1 .s azok1 akik er+szakoskodst terveznek .s
kromkodnak1 kard ltal usztulnak el#
&8# Gzutn egy msik h.t tmad1 a nyolcadik1 amely az igazsgossg.1 .s egy kardot ka ma!d1
hogy t.letet .s igazsgossgot gyakorol!on azok felett1 akik er+szakos tetteket kvettek el1 .s a
-nsk az igazak kezei-e adatnak t#
&(# Rgyanennek -efe!ez.sekor hzakat szereznek ma!d igazsgossguk ltal1 .s a Kagy $irly
hza dics+s.g-en mindrkre fel.;l#
&=# Gzutn a kilencedik h.ten az eg.sz vilg szmra kinyilvnul az igazsgossg t.lete1 .s az
istentelenek minden mve eltnik ma!d az eg.sz fldr+l> a vilg fel lesz !egyezve a usztulsra1 .s
minden em-er az egyeness.g 2t!a utn n.z ma!d#
&?# Gzutn a tzedik h.ten1 a hetedik r.sz-en kvetkezik -e a nagy1 rk t.let a Iirraszt/kon .s a
hatalmas1 rk mennyeken1 amelynek folyamn v.greha!t!a a -;ntet.st az angyalok kztt#
&)# Az els+ .g el fog tnni .s el fog usztulni> 2! .g !elenik ma!d meg1 .s az .g minden ere!e
h.tszeresen vilgt ma!d rk id+kig#
&A# Gzutn sok1 szmtalan h.t telik ma!d el !/sg-an .s igazsgossg-an mindrkk.1 .s a -n
3t--.5 sz/-a sem ker;l att/l fogva mindrkk.#

Intelmek az igazaknak
D=# &# 0s most azt mondom nektek1 fiaim" :zeress.tek az igazsgossgot .s !r!atok -enneF Mert
az igazsgossg sv.nyei elfogadsra .rdemesek1 viszont az igazsgtalansg 2t!ai hamar
elusztulnak .s eltnnek#
8# Ggy el!vend+ nemzed.k egyes em-ereinek kinyilvnulnak ma!d az er+szakoskods .s a hall
2t!ai> +k azon-an tvol tart!k t+le magukat .s nem kvetik azt#
(# 0s most gy sz/lok hozztok1 ti igazak" Ke !r!atok a gonoszsg 2t!ain1 se a hall 2t!ainF Ke
kzeled!etek hozz!uk1 nehogy elusztul!atok1
=# hanem keress.tek .s vlassztok az igazsgossgot .s az Istennek tetsz+ szent .letet1 .s !r!atok
a -.ke 2t!ain1 hogy .l!etek .s -oldogul!atokF
?# Lrizz.tek meg szavaimat szvetek gondolatai-an1 .s ne enged!.tek1 hogy kitrl!.k +ket
szvetek-+lF Mert tudom1 hogy a -nsk cs-tani fog!k az em-ereket1 hogy megrontsk a
-lcsess.get> nem lesz hely szmra1 .s nem sznik meg ma!d a mindenf.le ks.rt.s#

Qa!szavak a gazdagok .s er+szaktev+k felett
)# Qa! azoknak1 akik a gonoszsg .s er+szak .tm.ny.t emelik1 .s a csalst lefektetik1 mint
alaot1 mert gyorsan kiusztulnak .s nem lesz -.kess.g;k#
A# Qa! azoknak1 akik -n rn .tik fel hzaikat1 mert letaszt!k +ket ala!ukr/l1 .s kard ltal
esnek el> azok edig1 akik aranyat .s ez;stt szereznek az t.let-en1 hirtelen vesznek el#
B# Qa! nektek gazdagok1 mert vagyonotok-an -ztatok1 -izony hamar elvltok vagyonotokt/l> mert
gazdagsgotok na!ai-an1 a !/l.t ide!.-en nem gondoltatok a MagassgosraF
D# $romoltatok1 gonoszsgokat kvettetek el1 .s 3gy5 elk.sz;ltetek a lel.s na!ra1 a st.ts.g
.s a nagy t.let na!ra#
&P# Gzt mondom1 .s tudtotokra hozom1 hogy aki alkotott1 el is usztt titeket# Kem knyr;l
-uksotokon1 hanem rvendezni fog Jeremt+tk usztulsotokon#
&&# 0s azok-an a naok-an a kztetek lev+ igazak tan2-izonysgok lesznek ellenetek / -nsk
.s istenteleneknek#

0nok -nata
D?# &# M1 -rcsak vzfelh+ volna a szemem1 hogy megsiratna titeket1 .s felh+k.nt hullatn
knnyeimet1 hogy nyugalmat talln.k szvem kesers.g.t+lF
8# $i engedte meg nektek1 hogy sz.gyent .s gonoszsgot mvel!etekU Rtol.r ma!d -enneteket az
t.let1 -nskF
(# Ke f.l!etek a -nskt+l1 ti igazak1 mert az Hr Isten ism.t t fog!a adni +ket kezetek-e1 hogy
tetsz.setek szerint tartsatok t.letet felett;k#
=# Qa! nektek1 akik kie!titek feloldhatatlan tkaitokat1 -neitek miatt tvol lesz t+letek a
gy/gyulsF
?# Qa! nektek1 akik gonoszsggal fizettek fele-artotoknak1 mert titeket is tetteitek szerint fizetnek
ki#
)# Qa! nektek1 hazug nyelvek 3hamis tan2k51 .s azoknak akik igazsgtalansgot m.rtek1 mert
hamar el kell usztulnotokF
A# Qa! nektek1 / -nsk1 mert ;ldzitek az igazakat1 mivel titeket szolgltatnak ma!d ki .s
;ldznek1 ti igaztalanok1 .s 3az igazak5 ig!a s2lyosan nehezedik ma!d rtokF

$.t 2!a-- -iztats
D)# &# @em.l!etek1 ti igazak1 mert gyorsan elusztulnak el+letek a -nsk1 .s ti uralkodtok ma!d
tetsz.setek szerint fltt;kF 8# A -nsk nyomor2sgnak na!n felemeltetnek gyermekeitek1 .s
felkelnek1 mint a sasok> magasa--an lesz f.szketek1 mint ahogy a kesely f.szkel# Magasra
hgtok1 .s eltntk a fld reed.sei-e .s a sziklk m.ly.re a -nsk el+l1 mint a szirti -orz#
:/ha!toznak .s srnak ma!d miattatok1 mint az .!i madr 3d.mon5# (# Ji1 szenved+k azon-an ne
f.l!etek1 mert gy/gyuls-an lesz r.szetek> vilgos f.ny ragyog ma!d nektek1 .s a nyugalom
hang!t hall!tok ma!d az .g-+l#

Qa!szavak a gazdagok felett
=# Qa! nektek1 -nsk1 hogy vagyonotok igaznak tula!dont -enneteket1 de szvetek -nsnek t.l#
Gz a sz/ tan2-izonysg lesz ellenetek1 hogy eml.keztessen gonoszsgotokra#
?# Qa! nektek1 akik felfal!tok a -2za !avt1 .s nagy ed.nyek-+l sz;rcslitek a -ort1 .s er+tk
tel!.-en a gyeng.ken taostokF
)# Qa! nektek1 akik minden forrs-/l vizet isztok1 mert hamar -ossz2t llnak ra!tatok> hirtelen
elfonnyadtok .s elszradtok1 mert elhagyttok az .let forrstF
A# Qa! nektek1 gonosztev+k1 akik igazsgtalansgot munkltok1 csalst .s kromlst" ez ma!d
mind a gonoszra val/ eml.keztet+1 !el;l lesz ellenetekF
B# Qa! nektek1 hatalmasok1 akik er+tk tel!.-en les2!totok az igazra1 mert el!n ma!d romlsotok
na!a> a--an az id+-en sok -oldog na ksznt ma!d az igazakra1 ' ez a ti t.letetek na!aF

Az igazaknak sz/l/ -iztats
DA# &# <iggy.tek1 ti igazak1 hogy a -nsk megsz.gyen;lnek .s elusztulnak ma!d azon a naon1
amikor v.get .r az igazsgtalansg# 8# Judomsotokra !ut ma!d 3ti -nsk51 hogy a
Teghatalmasa-- az eluszttsotokra gondol1 .s az .g angyalai rvendeznek usztulsotoknak#

Figyelmeztet+ szavak a -nskhz az t.letr+l
(# Mit fogtok tenni1 ti -nsk1 .s hova fogtok menek;lni az t.letnek ama na!n1 ha
meghall!tok az igazak im!nak hang!tU =# Akkor mr nem lehettek olyanokk1 mint +k>
ellenetek lesz ez a tan2sg" 6,nsk trsai voltatok7 ?# Azok-an a naok-an az igazak im!a az
Hr Isten el. !ut1 szmotokra viszont az t.letetek na!a hirtelen el.rkezik# )# [sszes gonosz
tetteiteket felolvassk a :zent .s <atalmas el+tt1 .s arcotok sz.gyen-e -orul1 .s elvet ma!d 3ti#
Isten5 minden gonoszsgra alaozott cselekedetet#

Qa!szavak a gazdagok felett
A# Qa! nektek1 -nsk1 akik az /cen .s a szrazfld kze.n laktok" visszataszt/ m.g eml.kezni
is rtokF
B# Qa! nektek1 akik hamissggal szereztek aranyat .s ez;stt1 mikz-en ezt mond!tok" 6Felette
meggazdagodtunk1 !avaink vannak1 .s mindent megszerezt;nk1 amire vgytunk>
D# most v.gre akar!uk ha!tani1 amit eltervezt;nk" hiszen ez;stt gy!ttt;nk1 .s magtrainkat 2gy
megtlttt;k1 mintha vz rasztotta volna el1 .s sok fldmvel+ tartozik hzainkhoz7#
&P# ,izony1 hazugsgotok1 mint a vz 2gy folyik sz.t1 mert gazdagsgotok nem marad meg
nektek1 hanem hirtelen eltvozik t+letek# Mert mindent !ogtalansg rn szereztetek .s ki lesztek
szolgltatva az rk krhozatnakF

Gsk; a -lcseknek .s a -algknak
DB# &# 0s most megesk;szm nektek1 ti -lcsek .s -algk1 hogy sokat megtaasztaltok ma!d a
fldn# 8# <a f.rfi!aitok t-- .kszert is vesznek fel1 mint egy n+1 .s t-- tarka holmit1 mint egy
szz" kirlyi m.lt/sg-an1 fens.g-en1 uralkod/i nagysg-an1 ez;st-en1 arany-an1 --or-an1
tisztelet-en .s eledelek-en" 2gy ki lesznek ntve1 mint a vz# (# Mert ha nincs meg a kell+ tudsuk
.s -lcsess.g;k1 2gy kincseikkel1 sszes dics+s.g;kkel .s tisztelet;kkel egy;tt el fognak
usztulni1 .s sz.gyen-en1 lelet.s-en .s nagy szklkd.s-en vetik ma!d -e szellemeiket a t;zes
kemenc.-e#

$.t esk; a -nsknek" a -n em-eri eredet.r+l .s t.let.r+l
=# Gsk;szm nektek1 ti -nsk" amint egy hegy sohasem volt ra-szolga1 sem azz nem lesz1 .s
amint egy dom- se lesz egy n+ csel.d!.v.1 2gy a -n sem k;ldetett a fldre1 hanem az em-erek
magukt/l alkottk1 .s ez.rt nagy krhozat !ut osztlyr.sz;l azoknak1 akik elkvetik#
?# A term.ketlens.g nem 3term.szet.n.l fogva5 adatott az asszonynak1 hanem kezeinek 3gonosz5
tettei miatt hal meg gyermektelen;l#
)# Megesk;szm nektek1 -nsk1 a <atalmas :zentre1 hogy minden gonosz tettetek nyilvnval/
az egek-en1 .s er+szakoskodsotok egyetlen mve sincs eltakarva1 vagy elre!tve#
A# Ke gondol!tok szellemetek-en1 se ne mond!tok szvetek-en1 hogy nem tud!tok1 se nem
lt!tok1 hogy minden egyes -nt naonta fel!egyeznek a mennyek-en a Tegf+-- el+tt# B#
Mostant/l fogva tud!tok meg1 hogy sszes zsarnoksgotokat1 mellyel nyomorgattatok1 az t.letek
na!ig minden na fel fog!k !egyezniF

Qa!szavak a t.velyg+k felett
D# Qa! nektek1 -algk1 mert -algatagsgotok ltal fogtok elusztulni> nem hallgattatok a -lcsekre1
.s nem tall meg titeket a !/F &P# Jud!tok meg most1 hogy a romls na!ra vagytok el+k.sztve>
ne rem.l!etek1 hogy ti1 -nsk .let-en maradtok1 hanem kiusztultok .s meghaltok> mert nincs
.rtetek vltsg1 mivel a nagy t.let na!ra1 a szomor2sg .s a szellemetekre -eksznt+ nagy
megsz.gyent.s na!ra vagytok el+k.sztve#
&&# Qa! nektek1 megtalkodott 3kem.ny5 szvek1 akik gonoszat mveltek1 .s v.rrel tllkoztokF
<onnan vannak azok a !/ dolgok az ev.shez1 ivshoz .s !/llakshozU
Mindazok-/l a !/ dolgok-/l ugyanis1 melyekkel Rrunk1 a Tegf+-- gazdagon elltta a fldet# Kem
leltek ma!d -.k.tF &8# Qa! nektek1 akik az igazsgtalansg tetteit szeretitekF Mi.rt rem.ltek !/
szerencs.t magatoknakU Judhatntok1 hogy az igazak kez.-e estek1 .s +k elvg!k torkotokat1
meglnek1 .s nem knyr;lnek ra!tatok# &(# Qa! nektek1 akik az igazak nyomor2sgn
rvendeztek> mert nem snak srt ma!d nektekF &=# Qa! nektek1 akik semmi-e veszitek az igazak
szavait1 mert nem lesz rem.nyetek az .letre# &?# Qa! nektek1 akik hazug .s istentelen szavakat
rtok1 mert azok hazugsgaitokat !egyzik fel1 hogy az em-erek hall!k azokat1 .s az
istentelens.get cseleked!.k a fele-art!ukkal# &)# Gz.rt nem lelnek ma!d -.k.t1 hanem hirtelen
halllal halnak meg#
DD# &# Qa! azoknak1 akik az istentelens.gen munklkodnak1 hazug szavakat dics.rnek .s
magasztalnak" Gl fogtok usztulni1 .s nem vrhattok !/ .letre#
8# Qa! azoknak1 akik hamist!k az igazsg szavait1 eltorzt!k az rk trv.nyt1 .s tvltoztat!k
magukat azz1 amik kor--an nem voltak %-nskk.*# 3v# mikz-en magatokat -ntelennek
tart!tok#5 A fld fog!a elnyelni +ket#

,torts az igazaknak1 hogy imdkozzanak az t.let.rt
(# Azok-an a naok-an k.sz;l!etek fel r1 ti igazak1 hogy felemelik imitokat eml.keztet+;l1
hogy helyezz.k azokat -izonysgul az angyalok el.1 hogy eml.kezet.-e id.zz.k a Tegf+--nek a
-nsk gaztett.t#
=# Azok-an a naok-an fel fognak lzadni a n.ek1 .s felkelnek a nemzetek csald!ai a usztuls
na!ra#
?# Gl!nnek a vrand/sok azok-an a naok-an1 megsz;lnek1 ma!d elad!k .s elhagy!k
gyermek;ket1 a terhes asszony meg elvet.l# Gl+!n m.h;k-+l a csecsem+1 de elzik magukt/l
m.g mint csecsszo/t1 nem t.rnek vissza hozz!uk1 .s nem knyr;lnek szeretteiken#

H!a-- figyelmeztet.sek a t.velyg+knek
)# Ism.t megesk;szm nektek1 -nsk1 hogy sz;net n.lk;li v.ronts na!a k.sz;l a -nnek# A#
0s azok1 akik kveket1 vagy arany-/l1 ez;st-+l1 f-/l1 .s agyag-/l faragott k.eket imdnak1 .s
azok1 akik tiszttalan szellemeket1 szrnysz;ltteket1 .s mindenf.le -lvnyt imdnak ma!d
ogny temlomaik-an tudatlansg-/l1 semmif.le segts.get nem kanak ma!d azokt/l#
B# 0s szv;k -algasga miatt istentelenn. vlnak1 .s szem;k elvakul szv;k f.lelme miatt .s az
lmaik-an ltott ltomsaik miatt# D# Gz ok-/l kifoly/lag lesznek istentelenekk. .s gyvkk1
mert minden munk!ukat hazugsg-an ha!t!k v.gre1 .s kveket szolglnak" gy egy
szemillants-an elusztulnak#

,oldogok1 akik hallgatnak a -lcsek szavra
&P# Azok-an a naok-an ldottak lesznek mindazok1 akik elfogad!k .s ismerik a -lcsess.g
szavait .s megtart!k a Tegf+-- 2t!ait .s az L igazsgnak 2t!n !rnak1 .s nem vlnak
istentelenn. az istentelenekkel egy;tt1 mert meg fognak menek;lni#

Qa!szavak sora
&&# Qa! nektek1 akik gonoszsgot ter!esztetek fele-artotokr/l1 mert a :eol-an kell elusztulnotok#
&8# Qa! nektek1 akik csalrd .s hamis m.rt.ket k.sztettek1 .s akik kesers.get okoztok a fldn1
mert ezltal fogtok tel!ess.ggel megem.szt+dni#
&(# Qa! nektek1 akik msok kem.ny fradozsa ltal .titek hzaitokat1 .s minden .t+anyaga a
-n t.gl!a .s kvei> Azt mondom nektek" 6Kem lesz -.kess.getekF7
&=# Qa! azoknak1 akik megvetik atyik m.rt.k.t .s rk hagyat.kukat1 akiket a romls szelleme
ha!t .s akik lelke kveti a -lvnyokat> nem lelnek ma!d nyugalmatF
&?# Qa! azoknak1 akik igazsgtalansgot cselekszenek .s segtik a zsarnoksgot1 .s fele-art!aikat
lik az t.let nagy na!ig#
&)# Mert L letaszt!a dics+s.geteket1 csast hoz szvetekre1 felger!eszti harag!a szellem.t .s
mindny!atokat karddal usztt el> a szentek .s igazak serege megeml.kezik -neitekr+l#

A -nsk elusztt!k egymst" Az angyalok t.lete" Az igazak -iztonsga# Jov--i !a!#
&PP# &# Azok-an a naok-an az atykat a fiakkal egy;tt egy helyen ;tik ma!d agyon1 .s az egyik
testv.r a msikkal hullik a hall-a1 mg a v.r;k folyamk.nt nem rad#
8# :enki nem fog!a vissza irgalmaz/ kez.t1 hogy meg ne l!e a fit1 vagy a finak fit1 .s a -ns
sem tart!a vissza kez.t1 hogy megl!e leg-ecsese-- testv.r.t# <a!nalt/l nanyugtig ldsni
fog!k egymst#
(# 0s a l/ a sz;gy.ig gzol ma!d a -nsk v.r.-en .s a szek.r tel!esen elmer;l ma!d -enne#
=# Azok-an a naok-an az angyalok leszllnak a titkos re!tekhelyekre 3ahov re!t+ztek a -nsk
a harag el+l51 .s egy helyre gy!tik ma!d mindazokat1 akik a -nt lehoztk# A Magassgos
edig t.letre emelkedik azon a naon1 hogy t.lkezzen az sszes -ns felett#

Nldott !v+
?# Az sszes igaz .s szent fl. szent angyalokat llt ma!d +rll/ul1 hogy 2gy +rizz.k +ket1 mint
szem;k f.ny.t1 amg v.get nem vet minden gonoszsgnak .s minden -nnek> ha hossz2 lmot is
alusznak az igazak1 nincs f.lnival/!uk# )# 0s 3akkor5 a fld fiai ltni fog!k a -lcseket
-iztonsg-an1 .s meg.rtik e'knyv minden szavt1 .s felismerik1 hogy gazdagsguk nem mentheti
meg +ket -neik -ukst/l#

Qa!ok lnca
A# Qa! nektek1 -nsk1 a szorongattats er+s na!n1 nektek1 akik knozztok az igazakat1 .s
tzzel .getitek el +ket" Jetteitek szerint fizetnek ma!d nektekF
B# Qa! nektek1 megtalkodott szvek1 akik az.rt virrasztotok1 hogy gonoszt tervezzetek" Gz.rt
f.lelem !+ rtok .s senki nem segt ra!tatokF
D# Qa! nektek1 -nskF Mert sztok szavai .s kezeitek tettei szerint1 melyeket istentelen m/don
kvettetek el1 tzn.l .get+-- lngok-an fogtok el.gni#

Isten a teremtett vilg segts.g.vel gyakorol t.letet
&P# Jud!tok ht meg1 hogy L az angyalokt/l meg fog!a tudakolni a menny-en tetteiteket1 .s a
Kaot1 a <oldat .s a csillagokat k.rdezi -neitekr+l1 mert a fldn elt.lt.tek az igazakat# &&#
Minden felh+t1 kdt1 harmatot .s es+t hoz ma!d fel ellenetek -izonysgul> mert mindazok
visszariadnak t+letek1 hogy leereszked!enek rtok1 .s tekintet-e veszik -neiteket# &8# Ad!atok ht
a!nd.kokat1 hogy az es+ ne /vakod!.k att/l1 hogy leszll!on rtok1 sem a harmat1 ha ez;stt .s
aranyat kaott t+letek1 hogy lehull!onF &(# Amikor a d.r .s a h/ hideg.vel1 .s az sszes h/vihar
kegyetlen csasval egy;tt leszll ma!d rtok1 azok-an a naok-an nem lesztek k.esek
megllni el+tt;k#

,uzdts az Isten f.lelm.re" minden teremtm.ny f.li Lt1 de a -nsk nem
&P&# &# Ji1 az .g sszes fiai1 n.zz.tek az eget .s a Magassgos minden mv.t> .s f.l!.tek Lt1 .s
semmi gonoszat ne tegyetek az L !elenl.t.-enF 8# <a -ezr!a az .g a-lakait1 .s visszatart!a az
es+t1 meg a harmatot1 hogy miattatok ne hull!on a fldre1 mit tesztek akkorU (# <a rtok k;ldi
harag!t rtok .s cselekedeteitekre1 va!on nem fog!tok'e knyrg+reU Mivel igazsgossga ellen
g+gsen .s szemtelen;l -esz.ltetek> nem leltek -.kess.getF =# Kem lt!tok1 mint a ha!/k
tenger.szei1 ha ha!/ikat kr-eforgat!k a hullmok1 .s hintztat!k a szelek1 akik f.lnek .s emiatt
r.m;let-e esnekU ?# Gz.rt megf.lemlttetnek1 mert sszes leg!o-- holmi!uk a tenger-e vndorolt1
.s szv;k-en amiatt agg/dtak1 hogy a tenger elnyeli +ket1 .s elusztulnak -enne#
)# Ia!on a tenger sszes vize .s eg.sz mozgsa nem a Magassgos teremtm.nye'eU Kem sza-ott'
e hatrt sszes cselekedet.nek1 .s szortotta kr;l homokkalU A# Fedd.s.re megr.m;l .s kiszrad>
-enne minden hal .s ami -enne van1 elusztul> csak ti1 -nsk1 akik a fldn laktok nem f.ltek
J+le# B# Kem L teremtette'e az eget1 a fldet .s mindent1 ami -enn;k vanU $i adott meg.rt.st .s
-lcsess.get mindazoknak1 amik a fldn .s a tenger-en mozognakU D# Kem f.lnek'e a ha!/
tenger.szei a tengert+lU A -nsk azon-an nem f.lnek a Magassgost/l#

Az t.let na!nak -orzalmai
&P8# &# Azok-an a naok-an1 amikor s2lyos t;zet hoz rtok1 hova fogtok menek;lni .s hol
talltok sza-adulstU 0s nem fogtok e megr.m;lni .s f.lni1 amikor ellenetek indt!a :zavtU 8#
Minden vilgt/ megrend;l nagy f.lelemmel> az eg.sz fld meg fog r.m;lni1 reszketni .s f.lni
fog# (# Minden angyal tel!esteni fog!a arancst> .s 3a fld gyermekei5 arra trekszenek1 hogy
elre!ts.k magukat a <atalmas Cics+s.g !elenl.te el+l1 reszketni .s r.m;ldzni fognak" de ti1
-nsk1 rkre tkozottak vagytok .s nincs -.kess.getekF

,uzdts az igazsg-an elszender;ltek szmra
=# Ke f.l!etek1 ti1 igazak lelkei1 .s legyetek telve rem.nnyel ti1 akik igazsgossg-an haltok megF
?# Ke -2sul!atok1 ha lelketek nagy szomor2sg-an megy le a :eol-a1 .s .letetek ide!.n
testetek-en nem -oldogultatok a ti !/sgotoknak megfelel+en1 hanem vr!tok a -nsk
t.let.nek na!t1 .s az toknak .s -;ntet.s na!t#
)# 0s m.gis1 amikor meghaltok1 gy -esz.lnek r/latok a -nsk" 6Ahogy mi halunk meg1 2gy
halnak meg az igazak 3is5 0s mi hasznt arattk tetteiknekU A# Eme1 ahogy mi1 2gy halnak meg +k
is1 -nat-an .s st.ts.g-en# 0s mi el+ny;k van vel;nk szem-enU Mostant/l fogva egyenl+k
vagyunk# B# 0s mit fognak kani1 .s mit fognak ltni valahaU <iszen lm1 +k is meghaltak1 .s
mostant/l fogva soha nem lt!k a vilgossgot#7
D# Mondom nektek1 ti1 -nsk1 ti megel.gedtek azzal1 ha esztek .s isztok1 em-ereket meztelenre
vetk+ztettek .s kira-oltok1 v.tkeztek1 !/l.tet szereztek1 .s !/ naokat lttok# &P# Ttttok az
igazakat1 hogy hogyan lett v.g;kU Mert semmif.le er+szakot nem talltak -enn;k1 hallukig# &&#
6Gnnek ellen.re elusztultak1 .s olyanok lettek1 mintha nem is lettek volna1 .s szellemeik
nyomor2sg-an ereszkedtek a :eol-a#7

Az igazak .s a -nsk k;ln-z+ sorsa
&P(# &# Most teht megesk;szm nektek1 igazak1 annak a dics+s.g.re1 aki Kagy1 felmagasztalt .s
hatalmas az uralkods-an1 .s nagysgra esk;szm nektek" 8# Ismerem a titkot> .s a mennyei
t-lkon olvastam1 .s lttam a szent knyveket1 .s a--an lerva .s r/luk fel!egyezve talltam1 (#
hogy minden !/sg1 rm .s dics+s.g igazak szmra elk.szttetett1 .s fel van rva azok szellemei
szmra1 akik igazsgossg-an haltak meg1 .s hogy sokf.le !/t adnak ma!d nektek munkitok
!utalma gyannt .s osztlyr.szetek -+s.gese-- az el!vend+-en1 mint a most .l+k.# =#
:zellemeitek kz;l1 amelyek igazsgossg-an haltak meg1 .lni .s rvendezni fognak1 .s
szellemeiteket nem usztt!k el1 hanem eml.kezet;k a <atalmas szne el+tt lesz a vilg sszes
nemzed.k.ig> ez.rt ne f.l!etek gyalzkodsukt/lF

Qa!szavak az elhunyt -nskhz
?# Qa! nektek1 -nsk1 amikor meghaltok1 ha -neitek -+s.g.-en haltok meg1 azok meg akik
kedvelnek1 ezt mond!k rtok" 6,oldogok a -nsk" eg.sz .let;k-en mindent 3!/t5 lttakF )# .s
hogyan haltak meg !/l.t-en .s gazdagsg-an1 .let;k-en nem lttak nyomor2sgot .s v.rontst>
meg-ecs;l.s-en haltak meg1 .s .let;k ide!.n nem tel!esedett -e az t.let ra!tuk#7
A# Jud!tok meg1 hogy lelkeiket a :eol-a k;ldik1 -oldogtalanok lesznek nagy nyomor2sguk-an#
B# Zda1 ahol a nagy t.let megy v.g-e1 st.ts.g-en1 lncok-an1 lo-og/ tz-e l. -e ma!d
szellemetek .s nagy t.let vr a fld minden nemzed.k.re# Qa! nektek1 nem lesz -.kess.getekF

,uzdts .s figyelmeztet.s az igazaknak
D# Ke mond!tok ti igazak .s !/k1 akik .ltek" 6Keh.z na!aink sorn kem.nyen dolgoztunk .s sok
neh.zs.get t.lt;nk1 .s sok gonosszal tallkoztunk1 ami elnyelt -enn;nket1 .s megkeves-edt;nk
.s szellem;nk gyenge1 .s eluszttottak -enn;nket .s senki sem segtett nek;nk m.g csak egy !/
sz/val sem" $noztak -enn;nket %.s uszttottak* .s nem volt rem.ny;nk1 hogy .letet lssunk
nar/l'nara# &&# Azt rem.lt;k1 hogy mi lesz;nk a fe!1 .s v.g;l farokk lett;nk# Keh.z munkkkal
knl/dtunk .s nem el.gttettek meg fradsguk.rt# A -nsk eledel.v. lett;nk .s az igaztalanok
s2lyosan rnk szortottk ig!ukat# &8# Akik gylltek .s ;tttek1 azok katak hatalmat felett;nk1
fe!et hatottunk ellens.geink el+tt1 m.gsem irgalmaztak nek;nk# &(# Igyekezt;nk elmenek;lni
t+l;k1 hogy -iztonsg-a helyezz;k magunkat1 .s nyugalomra tall!unk1 de nem talltunk olyan
helyet1 ahova elszkhett;nk1 vagy el+l;k elmenek;lhett;nk volna# &=# 0s anaszkodtunk az
uralkod/knl nyomor2sgunk miatt1 .s kiltottunk azok ellen1 akik felem.sztettek1 de nem vett.k
figyelem-e sirnkozsukat1 .s nem hallgattk meg anaszunkat# &?# Azoknak segtettek1 akik
kira-oltak1 felem.sztettek .s megtizedeltek minket> eltitkoltk er+szakoskodsukat .s nem vett.k
le r/lunk azoknak ig!t1 akik felem.sztettek1 sz.tsz/rtak1 .s meggyilkoltak minket# Gltitkoltk
legyilkolsunkat1 .s nem gondoltak r1 hogy ellen;nk emelt.k kez;ket#7
&P=# &# Gsk;szm nektek1 igazak1 hogy az angyalok a menny-en a ti !avatokra eml.keznek meg a
<atalmas dics+s.ge el+tt1 s neveitek fel vannak rva a Kagy dics+s.ge el+tt# 8# Tegyetek
-izalommalF Mert kezdet-en gonoszsg-an .s nyomor2sg-an sz.gyentettek meg titeket1 de
most 2gy ragyogtok .s f.nyletek ma!d1 mint az .g vilgt/i1 -izony1 vilgtani fogtok lthat/an1 .s
az egek kaui kinylnak nektek# (# Ke hagy!atok fel az t.let utni s/vrg/ kiltsokkal1 akkor
ma!d megmutatkozik nektek> minden nyomor2sgotok.rt ltogats lesz az uralkod/kon1 .s
mindazokon1 akik segtett.k a titeket kizskmnyol/kat# =# @em.l!etek1 .s ne ad!tok fel a
rem.nyt1 mert nagy lesz az rmtk1 mint az .g angyalainakF ?# Mit tesztek ma!d akkorU Kincs
sz;ks.getek r1 hogy elre!t+zzetek a nagy t.let na!n1 .s nem tallnak -nsnek -enneteket# Az
rk t.let a vilg minden nemzed.k.-en tvol lesz t+letek# )# Ke f.l!etek ht1 igazak1 ha lt!tok1
hogy a -nsk meger+sdnek .s szerencs.!;k van 2t!ukonF Ke legyetek trsaik1 tartstok tvol
magatokat er+szakossgukt/l1 mert a mennyei seregek trsaiv kell lennetekF

A -nsk .rveinek cfolata
A# Q/llehet1 ti -nsk1 azt mond!tok" ' 6Ggyetlen -n;nket sem vizsgl!k ki1 .s nem !egyzik
felF7 ' azon-an +k 3ti# az angyalok5 minden -ntket mindenna fel!egyzik# B# 0s most
megmutatom nektek1 hogy vilgossg .s st.ts.g1 naal .s .!!el lt!a sszes -ntket# D# Ke
legyetek szvetek-en istentelenek1 ne hazud!atok1 ne vltoztasstok meg az igazsg szavait1 .s ne
mond!tok hazugsgnak a hatalmas :zent szavaitF Ke vegy.tek figyelem-e -lvnyaitokat> hiszen
sszes hazugsgotok .s istentelens.getek nem az igazsgossgnak1 hanem nagy -nnek a !ele# &P#
0n azon-an ezt a titkot is ismerem1 hogy sok -ns megvltoztat!a .s elferdti az igazsg szavait
szmtalan m/don1 gonosz -esz.deket mond .s hazudik1 nagy csalsokat eszel ki1 .s sa!t sz!ze
szerint r knyveket# &&# Ce amikor ma!d minden szavamat helyesen r!k le sa!t nyelv;kn1
semmit sem vltoztatnak meg1 vagy hagynak ki szavaim-/l1 hanem mindent helyesen rnak le1
mindent1 amit .n r!uk vonatkoz/an tan2stottam1 &8# akkor ismerek egy msik titkot" 3tudniillik1
hogy5 knyvek adatnak ma!d az igazaknak .s -lcseknek1 .s sok rmet1 egyeness.get .s
-lcsess.get fognak ny2!tani# &(# A knyveket tad!k ma!d nekik> hinni fognak azok-an1 .s
rvendeznek annak .s minden igaz1 aki a--/l megtanulta a -ecs;letess.g minden 2t!t1 mert meg
fog!a kani !utalmt#
&P?# &# Azok-an a naok-an1 ' mond!a az Hr ' !elents.k ki .s tegyenek tan2sgot a fld
gyermekeinek 3a knyv5 -lcsess.ge mellett" Mutasstok meg ezeket nekik1 mert ti vagytok
vezet+ik1 .s a !utalomnak az eg.sz fldre 3el kell !utni5# 8# %4 Mert .n .s az .n fiam rkre
egyes;l;nk vel;k az igazsgossg 2t!ain1 .let;k-en#* ,.kess.get vesztek" r;l!etek1 ti1
igazsgossg gyermekeiF Nmen# <allelu!ah#
34ez egyes k.ziratok-/l hinyzik5


II# $nyv %&P)'&PA*
Ko. sz;let.se

&P)# &# Kaok m2ltval fiam1 Matuzslem1 feles.get vett finak1 Tmeknek> az terhes lett t+le1 .s
fi2t sz;lt# 8# 0s teste feh.r volt1 mint a h/1 .s iros1 mint a r/zsa1 .s a fe!.n a ha!a .s a hossz2
ha!tincsei feh.rek voltak1 mint a gya!21 .s szemei gynyrek voltak# Amikor kinyitotta szem.t1
a f.ny -evilgtotta az eg.sz hzat1 mint a na1 .s az eg.sz hz vilgos lett# (# Grre felllt a --a
kezei kz;l1 kinyitotta a sz!t1 .s az Hr igazsgr/l -esz.lt# =# Akkor megi!edt t+le aty!a1 Tmek1
elfutott .s aty!hoz1 Matuzslemhez# ?# Azt mondta neki" 6$;lns fi2t nemzettem> nem olyan1
mint egy em-er1 hanem az .g Isten.nek fiaihoz hasonlt> Jerm.szete ms1 mint a mi.nk1 .s nem
olyan1 mint mi vagyunk> szemei olyanok1 mint a nasugarak .s arca dics+s.ges# )# Kekem 2gy
tnik1 hogy nem t+lem1 hanem az angyalokt/l szrmazik1 .s f.lek1 hogy az + ide!.-en k;lns
dolog trt.nhet a fldn# A# 0s most1 atym1 itt vagyok1 hogy knyrgve arra k.r!elek1 men!
atynkhoz1 0nokhoz1 hogy megtudd t+le az igazsgot1 mivel + az angyaloknl tart/zkodik#
B# Amikor edig Matuzslem meghallotta fia szavt1 el!tt hozzm a fld v.geire1 mert hallotta1
hogy ott voltam1 .s hangosan kiltott1 .s meghallottam hang!t1 el!ttem hozz1 .s azt mondtam
neki" 6Eme itt vagyok1 fiam1 mi.rt !tt.l hozzmU7 D# Ilaszolt nekem .s azt mondta" ' Kagy gond
miatt !ttem hozzd1 .s nyugtalant/ !elens.g miatt l.tem hozzd# &P# 0s most hallgass meg
engem1 atym" Fiamnak1 Tmeknek fia sz;letett1 akinek alak!a .s term.szete nem olyan1 mint egy
em-ernek term.szete# Jest.nek szne feh.re--1 mint a h/1 .s irosa-- mint a r/zsavirg# <a!a
feh.re--1 mint a feh.r gya!2 .s szemei1 mint a nasugarak> ha kinyit!a szemeit1 azok -evilgt!k
az eg.sz hzat# &&# Felllt a --a kezei kztt .s kinyitotta sz!t1 .s ldotta az .g Rrt# &8# Aty!a1
Tmek megi!edt .s hozzm menek;lt> nem hiszi1 hogy t+le szrmazna1 hanem az .g angyalainak
k.msa# Eme az.rt !ttem hozzd1 hogy tudtomra add az igazsgot#
&(# Grre .n1 0nok1 vlaszoltam .s azt mondtam neki" ' Az Hr egy 2! dolgot fog alkotni a fldn1
.s ezt lttam egy ltoms-an1 .s tudtodra adtam1 hogy atymnak Qrednek az ide!.-en az .g
n.hny angyala megszegte az Hr szavt# &=# Eme1 -nt kvettek el .s thgtk a trv.nyt1
egyestett.k magukat asszonyokkal .s v.tkeztek vel;k1 n.hnyukat feles.g;l vett.k .s
gyermekeket nemzettek vel;k# &A# Lk nemzett.k a fldn az /risokat1 akik nem szellem;k1
hanem test;k szerint azok# Kagy -;ntet+ t.let !n ma!d a fldre1 .s meg fog!a tiszttani a fldet
minden tiszttalansgt/l# &?# ,izony1 nagy usztuls !n ma!d az eg.sz fldre1 vzzn .s nagy
usztuls egy .ven kereszt;l# &)# Gz a fi21 aki nektek sz;letett1 megmarad a fldn1 .s hrom fia
vele egy;tt meg fog menek;lni" amikor az eg.sz em-eris.g elusztul1 3akkor5 + .s fiai
megmenek;lnek# &B# Most edig add tudtra fiadnak1 Tmeknek1 hogy az1 aki sz;letett val/-an
az + fia1 .s nev.t Ko.nak hv!a> mert + marad ma!d nektek marad.kul1 .s fiaival egy;tt meg fog
menek;lni a--/l a usztuls-/l1 amely az sszes -n .s a na!ai-an a fldn elkvetett sszes
istentelens.g miatt ksznt a fldre# &D# Gzutn m.g sokkal nagyo-- lesz az istentelens.g annl1
mint amilyet el+szr kvettek el a fldn# Mert .n ismerem a szentek titkait1 mert L1 az Hr
megmutatta .s a tudomsomra hozta azokat1 .s elolvastam azokat a mennyei t-lkon#
&PA# &# Tttam1 hogy fel van r!uk rva1 hogy egyik nemzed.k a msik utn fog v.tkezni1 amg az
igazsgossg nemzed.ke nem tmad1 .s megsemmis;l a v.tek1 a -n eltnik a fldr+l1 .s minden
!/ el!n r# 8# Most edig1 fiam1 men!1 add tudtra fiadnak1 Tmeknek1 hogy ez a fi21 aki sz;letett1
val/-an az + fia1 .s hogy ez nem hazugsg# (# Amikor Matuzslem meghallotta aty!nak1
0noknak a -esz.d.t1 ' hiszen az sszes elre!tett dolog meg lett mutatva neki '1 visszat.rt .s
elmondta azokat neki# 3Tmeknek5 Annak a fi2nak a nev.t edig Ko.nak hvta1 mert + fog!a
megrvendeztetni a fldet1 kr/tlsul minden szenved.s.rt#


III# $nyv %&PB*
0nok utols/ knyve
&PB# &# Ggy msik knyv1 melyet 0nok a finak1 Matuzslemnek .s azok szmra rt1 akik utna
fognak kvetkezni1 .s -e fog!k tartani a v.gid+k-en a trv.nyt# 8# Ji1 akik !/t tettetek1 vr!atok
arra a nara1 amg v.get nem vetnek azoknak1 akik gonoszat cselekszenek1 .s v.get nem .r a
v.tkesek hatalma# (# asak vr!atok1 amg meg nem sznik a -n> mert neveiket kitrlik az .let
knyv.-+l .s a szentek knyvei-+l1 .s ut/daikat rkre megsemmistik# :zellemeiket
elusztt!k1 kiltozni .s !a!gatni fognak egy zrzavaros1 uszta helyen1 .s lng-an fognak .gni
egy olyan helyen1 ahol nincs fld 3alulr/l5# =# Tttam ott olyasvalamit1 mint egy lthatatlan felh+t
9 mert m.lys.ge miatt nem tudtam ttekinteni '1 .s egy vilgosan .g+ tzlngot lttam1 .s
olyannak tnt1 mint ragyog/ hegyek1 melyek kr-e .s oda'vissza mozogtak# ?# Grre
megk.rdeztem azoknak a szent angyaloknak az egyik.t1 akik velem voltak1 .s gy sz/ltam hozz"
Mi ez a vilgosan ragyog/ dologU 6Mert nem 2gy n.z ki1 mint az .g1 hanem mint hangos
kiltssal1 srssal1 !a!gatssal .s hangos !a!kiltssal kevert1 ragyog/ f.nyl+ tzlng#7 )# Azt
mondta nekem" ' Grre a helyre1 melyet ltsz1 hozzk a -nsket1 a kroml/kat .s azoknak a
szellemeit1 akik gonoszat tesznek1 .s mindent megvltoztatnak1 amit Isten a r/f.tk sz!a ltal az
elkvetkezend+ dolgokr/l meghirdetett# A# Mert err+l fenn a mennyek-en rsok .s fel!egyz.sek
vannak1 hogy az angyalok elolvassk azokat1 .s ismer!.k a -nsk sorst> az alzatosok
szellemeinek sorst1 azok.t1 akik sanyargattk test;ket1 .s ez.rt Isten meg fog!a !utalmazni +ket#
Azok.t1 akiket a gonosz em-erek gyalzni fognak> B# akik Istent szerett.k1 sem aranyat1 sem
ez;stt1 sem -rmilyen vilgi !/t nem szerettek1 hanem odaadtk test;ket a knnak> D# azok1 akik
ami/ta -el.tek az .let-en1 nem a fldi .telek utn vgy/dtak1 hanem test;ket muland/
leheletnek tartottk1 .s ennek megfelel+en .ltek# Az Hr sokszorosan r/-ra tette +ket> de
szellemeiket tisztnak tallta1 2gyhogy dics.rhetik az L nev.t#
&P# Minden !utalmat1 amelyet kanak1 a kor--i knyvek-en rtam le# Az.rt rendelt szmukra
!utalmat1 mert olyannak tallta +ket1 mint akik a mennyet !o--an szerett.k fldi .let;kn.l1 .s
akkor is Gngem dics.rtek1 amikor gonosz em-erek letiortk +ket1 gyalzkodsokat .s kroml/
szavakat kellett elviselni;k t+l;k1 .s -ecsm.relt.k +ket# &&# Most azon-an hvni fogom azoknak a
!/knak a szellemeit1 akik a vilgossg nemzed.k.hez tartoznak1 .s meg fogom dics+teni azokat a
st.ts.g-en sz;letetteket1 akiket test;k-en nem !utalmaztak meg dics+s.ggel1 amint ez hs.g;k
r.v.n megillette volna +ket# &8# J;ndkl+ f.ny-e vezetem -e azokat1 akik szent Kevemet
szerett.k1 .s mindegyiket k;ln'k;ln a megtiszteltet.s tr/n!ra fogom ;ltetni# &(# :zmtalan
id+n t fognak ragyogni1 mert igazsgos az Isten t.lete# <s.get gyakorol a hs.gesekkel az
igazsg 2t!nak lakhely.n# &=# Ttni fog!k1 amint a st.ts.g sz;ltteit a st.ts.g-e vetik ma!d1
mialatt az igazak ragyognak# &?# A -nsk hangosan kiltozni fognak1 ha lt!k1 hogy fognak az
igazak vilgtani1 .s +k is oda fognak menni1 ahol szmukra naok .s id+k vannak megsza-va#
Nmen