P. 1
رازهای خامنه ای

رازهای خامنه ای

3.67

|Views: 25,281|Likes:
منشور بواسطةMehdi Saharkhiz

More info:

Published by: Mehdi Saharkhiz on Dec 28, 2009
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2014

pdf

text

original

دنا هتخیرگ روشک زا جراخ هب هک تاعلطا ترازو و یربهر تیب نادنراک !

را"گ
یاهزار یگدنز یا هنماخ
فابلمخم نسحم
هب هک تاعلطا ترازو و یربهر تیب #با$ نادنراک #یرط زا هک ت$ا %&اعلطا ر'ا( هت)ون
*ا هت)ا+ ,د-ع هب ار ن. /ت 0ی1ن& / و ت$ا ,د) وگزاب / یارب دنا هتخیرگ روشک زا جراخ2
همدقم:
ر+ هک ت$ا ی+ر3 یا هناخ هه+ دن4 رب ار ری5ا& /یرتشیب هت)6گ
اه %ناریا %7و8خ %ت( و %و9ع %گدنز : %نی9خ و ,ا) زا ;<
#یرط زا %=کره زا >یب هک ت$ا %=ک وا2ت$ا هت)ا+
!ا %&اعلطا یاه 0ت=ی$ : رت9ک اا?دنا+ % ن. و /یا ,رابر+
#@لع و تاطاب&را و ,+اوناخ و هناخ تای@"Aزا هک ت$ا %=ک
زا %طار3ا یرا+ زار /یا 2د)اب ربخ اب وا راک ,وBن ای و %8خ)
ن+وب زار ر+2ت$ا ,+وب ید9ع >9ت=ی$ و وا +وخ یو$ : وا زا
ا"یراک Cی DدE ی >ناراد3رط یارب Cی و Fوخ ,ر-4
*+ر یارب ت$ا هتخا$ 2
ر'ا( GHI د)وک % #یرطزا ان ب Jوا ت$+ K هناخ تیLMاو
ار یا ت=ه اLMاو هک نانNن. ب دنا$انش زا رو+ هب %یا$ان) /یا 2
اهزور /یا Jوادت یاه ترOن زاربا ناراد3رط یاه %PتOی) ای
ت$وا %طار3ا2
یا هنماخ هنازور همانرب:
تعاس G) زا9ن هاMاو Qاوخ زا /ت$اخرب Rب7
تعا$ ! ا& !:"# یزاS( اب تاMل T !رت3+ ;ی@ر T
تعا$ !:"# ا$ % دی(و اب تاMل %یارAا نواLT یربهر تیب T
تعا$ % ا$ & ر=<T %بتS اب تاMل >و+ U زور ه$ یا هتOه
T %بتS +ود( Jا$ ر+ VWX ده+ % Dر+ 0M هی9Hع ,زو( ر+ زور /یا زا ریY ر+ اا 2 VWX زور
دنک % تاMل !رد< اب Rب7 ره2T
تعا$ & ا& '#:"# اه ,دنور< هLZاI و %$ای$:%تینا ی
ی+ا8تMا2
تعا$ '#:"# ا$ '( T Qاوخ ت(ارت$ا و یزور9ین T
تعا$ '( ا$ ' تعا9A زا9ن راهان و
تعا$ ' ا$ " تاMل یاه یرور' T و 2ت$ا تواOت ناز ره ر+ هک
%نیب >ی< ا-نارBب [( یارب رتشیب ن ت$ا ,دش 2T
تعا$ " ا$ ) %گدی$ر %8خ) یاهراک هب 2
تعا$ ) ا$ & تاMل یاه T ,\یو و %PتOه هانرب ر+ اه تاMل /یا ]ر)
ت$ا ,د. هناهاT
تعا$ & ا$ &:"# *ا)
تعا$ &:"# ا& * اه+ون) هب ن+رک !وگ
تعا$ * Qاوختخر هب /ت3ر G)
یا هنماخ ی+,-ه همانرب:
V2>&را ناهدنار3 اب تاMل ر-^ زا دLب اه هبنش_ی
`2,اa$ ناهدنار3 اب تاMل ر-^ زا دLب اه هبنش_ی
b2یرو-9A ;ی@ر اب تاMل *ا) هبن)و+
c2!+وخ ی+ا8تMا یاهراک /یZوd= اب تاMل Rب7 هبن) ه$
T یا هناخ /=( U!ر+اربT %بتSeید9Bریe یا هناخ e و %ناگرزاب ریزو راد9تLیر) T
W2 ه$ %ناSن=3ر %9)اه اب تاMل *ا) اه هبن)
f2ناب-Pن یارو) یاgعا اب تاMل ر-^ زا دLب هبن)را-4
h2+روخ % *ا) %تنA اب G) هبن)را-42
هناهام همانرب:
V2;HS ;ی@ر اب تاMل
`2هی@اgM ,وM ;ی@ر اب تاMل
b2 %به6 /یرواش اب تاMل [i 2دنی. % 0M زا هک %نا=کT
ی+"ی و %یادتET
c2رPی+ /یرواش اب تاMل
.ع / یا هنماخ ی0خ1 2 :
ا34:
%ها و رایواخ نا_)"< هی7و& هب هناخ+ور "رM Jاخ یj. J"M
رj د) هی7و& یو هب : #@لع "A ا6Y و+ /یا هت3ر هت3ر اا
2د) ناشیا %8خ) ت)ر هL9A *اا k$و& ت)ر زا رایواخ
2 +و) % Jا$را ت)وگ /ین4 0ه k$و& زاری) زا هک JواMرM
+و) % Jا$را یر@ا( یاM. 2 و ت)وگ Fر8 رت) و /ی4ردHب
Jورت=Hک زا "یهر< یاربT lرT
ن. ن+وبن %9$ زا نانی9طا و یا هناخ یا6Y Jرتنک یارب
mHب هب %هاPت$+ WXX رj+ را"ه ا_یر. زا اب هک ,د) ,دیرخ
,+ا Cی ن+و"3ا : ا6Y >یاز. +و) % ر+ %ت=یاب +وخ "a). و
دشNب ار ا6Y نارPی+ زا [بM /ی13اB روg(2
5زرو n
راب Cی 2یراو$ G$ا و ی+رونهوک یا هناخ G$ارطاخ هب
Jا$ ر+ یراو$ ho 2ت=_) >ت$+ و +ات3ا /یز هب نو4 وا اب
2دنک % یراو$ G$ا ت$+ Cی %Hخا+ %نjوط یاهرO$ ر+ :
د-ش هب رO$ [i : pو8خ G$ا یا هناخ %بتS G$ا و
یا9ی<اوه اب ار bbX 2دنرب % [B هب نویاک ه$ /ین4 0ه
G$ا [9( pو8خ +وAو ر& Cی+"ن یاه %یاA هب اA یارب
2ت$ا
:اه 6سا
اه G$ا +ادL& +ود( VXX ن. [ک !زرا هک ت$ا +دع cX
رj+ نویHی ,د) +رو.رب اه ن. /یرتنارگ و h ت9یM رj+ نویHی
یارب2+را+ *ان دن-$ %بتS G$ا2ت$ا نانSZاوq ن. *ان و +را+
[بI7ا و+ اه G$ا ت$ا +وAو +اب. CH lاب ر+ %_ی: د-ش هب
ت(ا= VX رت را"ه هک یارا+ hX G$ا ت$ا ر+ %_ی و
ت(ا= هب تانا$اوZ b رت را"ه هک یارا+ bX G$ا ت$ا 2
7دگ:
,دگ Uدیوگ % Cیکر یاه rوA هک یدنوخ.T ی+"ی د)ار اب %هاگ
یارب راک /یا 2دنک % یا هناخ هک یراکT:+و) % ,دنخ Qاب$ا
زا 0ه و U2+ا+ % *اSنا ,اشنیدZار7ان یارب یا ,ری) 0یرک
هLاA %ناور هیHخ& %عون هک Cیکر یاه rوA ندین) #یرط
اه ,دگ /یا ر+2+ریگ % ار هLاA sبن :ت$ا یدمحم
8ناق9 د89و و ینا+:ا;لگ <ا 2دنبای % روg( 0ه %تنA %هاگ
0ه ار دننک % توع+ 9L هک و j ت$+ د)ار k$و& %تنA
2+و) % هتخادنا ت$ا رOنت یا هناخ یاه ,دگ زا %بتS : ار4
+رادن qوOن اA ن. ر+ !+وخ هک % ی+"ی د)ار وا QایY ر+ و
و دنک ]رI ار %$ای$ و ی+ا8تMا یاه هی7و& دناو& یا هناخ زا
ن. و /یا یارب +ریPب زایتا 2
ه=>ا?م:
تاعوبI و اه ,دنور< هLZاI زا ریY : %تMو رت9ک یا هناخ
2+را+ Qاتک هLZاI یارب اهراب !ا یرو-9A ت$ایر ناز زا وا
ت$ا /یا یرو-9A ت$ایر ت=< یدب هک ت$ا هتOگ ن. و /یا هب
+ریگ % Jوd= tخ) زا ار هLZاI ت7ر3 هک دن4 زا ره اا
ناربهر و رو-9A یا$ور ,رابر+ هک %یاه Qاتک هLZاI هب %هاگ
+و) % رشتن این+ نارو+ %گدنز هب ه9ه زا >یب2+زا+ر< %
ار %یاه Qاتک *ا9& 2,اشنیدZار7ان هب ,\یو هب و2+را+ هMلع راAاM
2ت$ا ,دناوخ ,د) رشتن وا +رو ر+ هک Qاتک *ا9& روط /ی9ه
,د) رشتن وا نادناخ و ,ا) +رو ر+ هک ار %یاه2
@8A <B8سCلD:
یا هناخ 2+وب یراPی$ ادتبا نا9ه ر+ [یاوا یرو-9A ت$ایر هب
\یت$ر< [یZ+ زاین +رو رو-9A ;ی@ر Cی : 2+رک rر& ار راPی$ وا
2+و) رشتن ندیشک راPی$ Jا( ر+ وا ;_ع ت$اوخ %9ن ن. ر+
+وب ر& Cی+"ن ریزو ت=خن یو$و اب زونه هک ناز : یرOن و+
و دنت3رگ راPی$ rر& هب 0ی98& ن. زا ;< GZ *اد_Nیه ,اگ uیه
2دن+"ن راPی$ هب 2ت$ا ,+رک vO( ناز نا9ه زا ار wی< اا و
2د) رشتن ت)ا+ GZ هب %aی< هک %Zا( ر+ وا ;_ع راب_ی یارب
نو&و& وا pاخ +و) % هی-& wی< وا wی< نوی=_Hک ر+ و نونکا&
`XX 2ت$ا ,د) یرو. K9A wی< *ا9& ندیشک هب xوبر تاLیا)
rایر& وا +رو ر+ 2ت$ا lور+ +وخ هب Cی+"ن یارL) +رو ر+ اا
رایر-) و 0HL %Hع [i یراو"ب$ و ,+ا+ روت$+ ,+وب هک ت$ا
0(ا" ندیشک rایر& رایر-) +رو ر+ %ت( و2دنوشن اه ن.
دننک /یا& >یارب ار وا rایر& +وب ,+رa$ ر+ هب اM. Fرط زا و
دنربب !ا هناخ2
وا یاه wی< !زرا +ود( ` رj+ نویHی +رو.رب +و) % 2 رiکا
اه wی< 2,د) ,+رو. هOB& >یارب wی< /یرتنارگ `WX رj+ را"ه
هب xوبر هک +را+ ت9یM bXX wی< /یا هت$+2ت$ا >ی< Jا$
2ت$ا ناشن رهاوA و Qوک لط زا %gLب یا$ور k$و& اه wی<
2ت$ا ,د) ,+ا+ هیده وا هب نا-A ناربهر و رو-9A wی< هبLA ر+و
ت$ا tخش ,دننک yادها *ان2
ر,E+نا <B8سCلD:
یاه یرتشPنا نوی=_Hک ر+ یا هناخ +ود( bXX pاخ یرتشPنا
هک ,د) یرو. K9A b DدM نات$. زا اه ن. یا& وا هب ,+ا+ هOB&
2ت$ا ,د) یرتشPنا /یرتنارگ WXX ,د) یرا6گ ت9یM رj+ را"ه
2+را+ ار این+ #یEع /یر& %9یدM و نوی=_Hک /یا اه یربهر تیب ر+
+و) % یراد-Pن2
ا0ع <B8سCلD:
یا8ع نوی=_Hک ر+ >ی< Jا$ دن4 ا& یا هناخ VhX یا8ع
+وAو Cیتن. ت)ا+ ت9یM رj+ را"ه ت=یو+و نویHی Cی هک
,د) یرا6گ +وب 2 ا8ع /یرتنارگ `XX هک +را+ ت9یM رj+ را"ه
هب #HLت VhX 2ت$ا ناشن رهاوA و ت$ا >ی< Jا$ ر+ %هاگ
و /یا یارب ار %یابع ای یرتشPنا ای ا8ع pاخ +راو . هOB& ن
تاباختنا زا >ی<2دت$ر3 % ریخا Jا$T Vboo U هک /ی=( ری
+وب ادیدناک یو$و : رد< رادی+ هب و$و یا8ع و ت3ر ی ار % هب
اب یا هناخ تE3او رب %نب ار ن. یا ,دع هک +ا+ هیده یو
زا ;< و یربهر [یاوا ر+ 2دن+رک +اد9HM وا ر=< ند) ادیدناک
یارب ار %یابع %نی9خ zر . تMو هL9A *اا یرهاط یاM
+ات$ر3 نا-O7ا : اریز زا یرهاط ر+ %نی9خ هک +وب ,د) [Eن
نوی"یوH& زا یا هناخ یا)ا9& *اPنه ر+ +وب هتOگ دنه رO$
2+روخ % یربهر +ر+ هب یا هناخ ار ناگربخ JوM [Eن /ی9ه و
[Eن /یا و ناگربخ 0Hی3 2دنهدب یار یا هناخ هب ا& +رک %'ار
ت$ا +وAو {وی&وی ر+ JوM2
% هOB& لط ه_$ jو9L +وخ را+اوه نادنرنه و ارL) یارب
2ده+ 2دت$ر3 % یربهر رت3+ یاgا هب %_4 "ین %هاگ دن4 زا ره
;< و دنو) % توع+ تیب هب *ا1ن ]اد یاب+ا زا %هورگ ,اگ
رL) ندناوخ زا 2دنریگ % هH7 هک %تن$T ر+ راAاM رابر+ و هب
ت$ا ,+وب د ,اشنیدZار7ان ناز ر+ ,\یو2T
ابع <B8سCلD:
یا هناخ نوی=_Hک یاهابع ,را9) +ود( V`X و ت$ا +دع
اه ن. هعو9S ت9یM +ود( cXX /یرتنارگ هک ت$ا رj+ را"ه
اه ن. bX 2 +زرا % رj+ را"ه یابع هب رتشیب اه ن. ه9ه زا اا
2+را+ هMلع د)و< % %هاگ هک %Pنر دیa$ رت) 0ش< زا اهابع
ت$ا2
ر+:F 2:.ع:
lور+ ,+ز % را& ه$ ای را& %ناوA ر+ وا هک /یا رب Jا+ %&اLیا)
اا ت$ا %ناوAر+ %Eی$و و هت)ا+ هMلع %Eی$و هب Cی$لک
%ناریا 2ت$ا ,دین) % ار هت)ا+ ت$و+ ار نایرS) یاد7
ت$ا ,دنک J+ وا زا نایرS) %$ای$ K'او [یZ+ هب اا ت$ا و
دی. % !دب وا زا ,\یو هب و یربهر زا دLب2 د' K'او اریخا
هیHع اهراب نوی"یوH& ر+ و ,د) ر& یوM وا %Eی$و %Eی$و
2 ت$ا ,+ز Fر( Jا$ ر+ Vboo ,+ا+ روت$+ نوی"یوH& و وی+ار هب
+و) 0ک %Eی$و 0S( زا ت$ا ار !ر& %به6 ناراد3رط ا&
%'ار ر& +راد-Pن 2
/گاو ;_Zو3 Cی U%ناوA ر$ زا kE3 0ه دیا) وT %ناوA ر+ وا
,دیرخ |نر "رM ت$ا /_9 دLب اه Jا$ هک ,+رک %9ن روابو
/ی)ا |نر یارب %gLب وا تو_( ر+ +رو +وخ ,6خاو KMاو
دنو)2
یرG1 یر %نی9خ یارب یا هناخ هت)6گ زا هک %)را"گ ر+
نز و+ هب +رک هی-& وا یا ه}ی7 %ناوA ر+ 2ت$ا ,+رک ,را)ا /یا
دننک % %گدنز د-ش ر+ نز و+2
ر=1
هMلع یا هناخ ها+ا نونکا& و ,د) ~ور) %ناوA زا رL) هب
2ت$ا هت)ا+ %نjوط %&د د-ش رL) /9Sنا ر+ %ناوA ر+ وا
2ت$ا هت3ای % روg( ت$و+ رای=ب و2,+ور$ 0ه رL) %هاگ
هH7 اه ن. هب وا و دنیوPب رL) !+رو ر+ ارL) +را+
وا یوگ هBید نا9H= نارعا) زا 0HL %Hع و یراو"ب$2دهدب
رشن و رش( وا اب *اد 2دنرا+ [ها تل_ش زا اه ن. #یرط زا و
rا_)ری یربهر [یاوا ر+2+و) % ربخ اب *ا1ن هب هت=باو رنه
رعا) 0ه ار ار +و) % یراو+ا نونA را4+ %هاگ هک هب راب دن4
و +وب هت3ری6< روg( HاC1ر8م %13ا(ادخ *اPنه ر+ هک /یا زا
+وب هتOگ Fا:ز Iز د8س +ایز ت"ع رو1نT2 دیZاب % +وخ هب
ت$ا 2ت$ا %&j یاع+ Cی هک2 یا هناخU ار ارL) اهراب Jا$ره
هب تیب دنرا6Pب رL) G) وا روg( ر+ ا& دنک % توع+ +وخ 2
زا +وخ یرو-9A ت$ایر [یاوا ر+ J>اK <اBخا وا Cی+"ن زا هک
هک +رک ت$اوخر+ تخان) % ار ]د ر+ دیوPب یرL) QلEنا 2
وA ر+ •Zا5 ناوخا ا اب هن و 0یتو_( رب نادنرنه اnتOگ وا Q
€وE( +ا+ روت$+ هک تO). رب ار وا نان4 هH9A /یا 2تو_(
هنایها ار وا !راک [B زا دن+رک KIM ن. زا ;< ناوخا و 2
2د) راک %ب رBA ن8ما ر08L U%گرب %ب lابT ناوخا هان+ایر+
ت$ا ,+رک ,را)ا +وخ هZاE ر+ هت_ن /یا هب2
یا هناخ زا Bلما1 +ای ترOن اب وا زا و د. % !دب تد) هب
دنک تازاS و ریPت$+ ار وا +ر_ن تارA اا +رک % : % اریز
,+رک یدب ارL) اب هک %ناها)+ا< زا وا2+و) •یرا& *اندب دی$ر&
,دناوخ رای=ب دن+وب ت$ا هH9A وا2 ن8ن> ی‚وZو@دیا Cی رگا هک ار
+ر دهاوخ +وشن تیا9( رنه اب >یاه %نارنخ$ ر+ : رای=ب ,+رو.
رL) هب وا هMلع2ت$ا . و ت$ای$ زا ر$ رگا هک ت=ه ردEن
+رو. %9ن ر+ تینا(ور : اب 2+ورب تایب+ا و رL) lار$ هب +وبن دیLب
دنک % >(ا3 یاهاIخ %هاگ ناوار3 هH}ش [یZ+ هب ƒ7و /یا
اب و . ت$ا Dان) رL) هک دنایا9ن % هک ن : ,رعا) %تMو
دناوخار یرL) وا [باE ر+ %ناوA وا زا : دی$ر< n زا رL) /یا
نا&+وخ ت$ا „ و ,رعا) +ا+ •$ا< n Qار-$ زا رL) /یا ریخن
2ت$ا یر-a$ T اهزور /یا هک ت$ا یرعا) یر-a$ ناریا ر+ ره
د$ان) % ار وا رL) 0ه یا ه$رد هNبT
M:اه هNب و رسمه و یا هنماخ ه?بار:
ه,سOخ 2ت$ا یا هناخ ر=9ه *ان 0ناخ هت=Sخ تB& %Hیخ
Cی2+ریگ % kخ 0ه >یاهر+ارب زا %Zو 2 ت$ا یا هناخ هIH$
ا& د) €روM تOن تکر) نات$را9یب راب یارب 0ناخ هت=Sخ
%یابیز 0_) /شکا$ [9ع +رو T یاه %بر4 /ت)ا+رب یارب
+ریگ رارM >9_) U 2 0ناخ هت=Sخ zر"ب ,+ور Qا-تZا [یZ+ هب
هت3رگ رارM %(ارA [9ع +رو ندنZ ر+ 0ه رابو+ ت$ا 2 %بتS
یا هناخ دنزر3 /یو+ یا هناخ یور !رد< +را+ qوOن رای=ب
% +راو 0ناخ هت=Sخ !ر+ا #یرط زا +رو. % 0ک اSک ره اا
+و)2
نونکا 0ناخ هت=Sخ Jا$ ر+T `XX… U +ود( fh _ی2+را+ Jا$ %
زا ر+ارب نا رار3 د@و$ هب و هت)ا+ هIبار #Hخ /یدهاS اب >
2ت$ا ,+رک وا یرار3 ر+ارب زا ریY : رPی+ ر+ارب ه$ 0ه ر+ هک +را+
/=(2دنگر"ب یاه ;نی"یب ریگ ر+ارب : هت=Sخ 0ناخ ,راک ه9ه
نوی"یوH& %ل$ا یرو-9A ت$ا 2 یاه نوی=ی9ک /یبرو+ دیرخ
نوی"یوH&و %نو$ 2ت$وا را8Bنا ر+ دیرخ mHب یاه نوی"یوH&
زا ناریا تjو8B %نو$ و ‚اتنو یاه 0ت=ی$ و /یبرو+ زا 0عا
,ریY ابیرE&2 ت=ین %یjاب 0Mر WX ا& fX رj+ نویHی Jا$ ر+ 2
اا %Zا$ %نو$ نوی"یوH& زا *+ر WXX ا& fXX رj+ نویHی
ک % دیرخ ن هک دن h 0ناخ هت=Sخ ر+ارب اM. /=( هب ن. د7ر+
ادتبا2د$ر % %ب+ ر+ %ناریا Cی هب xوبر %نو$ را8Bنا #(
و دن+رک دید-& ار وا هک +وب Dر& زا !+وخ وا زایتا ! و}Z ار
%گدنز 0YریHع 0ناخ هت=Sخ2+رک ه3ر [خا+ : ت$ا نارPن *اد
نوریب زا هNن. اه ن. %گدنز ,رابر+ ,+ا$ +و) % ,دی+ ن دیا9ن 2
نوریب ,اPشیار. هب ,اPNیه و +را+ ه9یدن ه$ وا هناخ زا هLAار
‚ا$ا هب وا2دنرو. % نوریب زا رPشیار. >یارب و دنک %9ن
ت$وا ‚ا$ا Jوd= یا ,رک 0ناخ Cی و +را+ هMلع2
0ناخ Jوتب . % !دب %Hیخ وا زا %نی9خ نز د دEتL و +وب وا
2ت$ا رور} !رهو) [i 0ه ,د) ربهر یا هناخ %تMو زا و
ت$ا-نز هیE3 %Zو دنک % Dا=(ا 0ه وا 2
0ناخ هت=Sخ تشه تOه نjا اا +رک % ی"a). !+وخ ادتبا
2دنک ی"a). دناو& %9ن هک ت$ا Jا$ *ان دی$ هک +رری< Cی و
ت$ا ی"a). Jوd= +را+2
اه +اا+ و اه Dورع Qاختنا یا هناخ هناخ ر+ ,د-ع هب هت=Sخ
0ناخ ادتبا 2ت$ وا یربهر تیب هب Cی+"ن یاه ,+اوناخ زا رOن دن4
:دنک % Qاختنا ار Jوا هAر+ یا9Hع ای د. و ت3ر #یرط زا و
تاعلطا ترازو دLب2د$ان) % رتشیب ار اه ن. : هبL)
pو8خ : و دنک % [اک ار >&اEیEB& نار=< و نارتخ+ دLب
اهادیدناک /یب زا یا هناخ رارM یربهر دییا& +رو هک ر+ا ی
هت3رگ :دنا دندن=< % ار %_ی /یا را4+ %هاگ اه جاو+زا
رتخ+T %بتS ر=9ه +رو ر+2ت$ا ,د) "ین ,د9ع تل_ش
د) %9ن را+ هNب نو4 UJ+اع +اد( : %یادA هب راک +وب Cی+"ن
+وL= +رو ر+2دش_ب T یزارخ هZا تی. رتخ+ U تا3لتخا [یZ+ هب
2ت$ا هت3ر >ی< %یادA ا& راک %$ای$ یزارخ /$و$ و یارب
€لط ت$ا هتشگرب رد< هناخ هب 2
Q+ا نارPی+ یور >ی< %گ+اوناخ kباور ر+ روg( Hاک ا تیاعر
2+و) % لi ,‚او زا ه_Hب:دنیوگ %9ن اباب +وخ رد< هب اه هNب
†هZا تی. ترg(‡ †ربهر‡ †اM.‡ یا هناخ و2دننک % ,+اOت$ا
وا نابز زا jو9L2دنک %9ن اد7 *ارت(ا نودب ار >یاه هNب "ین
‡,د) ,دین) ی-?0م اLP ‡ † یب,Oم اLP ‡ † اLP
FB=سم ‡† QR8م اLP رب اه تاMل ر+ رت9ک نارتخ+ *ان اا †
نابز وا +و) % یراA : زاب هک %گ+اوناخ یاه تاMل ر+ رP
‡*ان اب 0ه Qناخ یرEب ‡ای † IاFاس یرEب ‡† Qناخ یده †
ای ‡ IاFاس یده دنو) % ,دناوخ † 2
%PنوP4 +رو ر+ دیایب >ی< •Bب یا< رگا %بتS ,\یو هب اه هNب
Qاختنا . دنیوگ % ناگربخ k$و& یا هناخ یاM n ˆ ناگربخ . یاM
+ر_ن Qاختنا ار یا هناخ : G@ان ناشیا2+رک ƒشک ار ناشیا ه_Hب
اIعا ناگربخ و ا9Hع هب ار +ادLت$ا /یا ادخ و دنت=ه ناز *اا
ک ƒشک ار ناشیا ا& +رک ن دن 2ˆ
/یا هب "ین یربهر تیب نادنراک و نارید ر+ *ارت(ا ,وBن /یا
یا هناخ یاM. رادی+ زا %=ک ,اگره هک +و) % تیاعر [_)
ترایز ‡دنیوگ % وا هب ++رگ %رب یاM. رت3+ ر+ %=ک و †JوبM
ای *ور % یا هناخ یاM. تاMل هب دیوPب +رادن #( یا هناخ
هب ‡ ای و †*و) % Qای3ر) ‡,‚او زا ه_Hب:*را+ تاMل رارM
روg( Q+ا /یا یارAا ر+ 2+و) % ,+اOت$ا †*ور % ترایز
یزاS( ه9ه زا >یب Uیا هناخ رت3+ ;ی@رT +را+ رار7ا 2
یربهر ت8ب تعامS زامن:
یا هتOه b ا& c +ود(2+و) % را6گرب تیب ر+ تعا9A زا9نزور
VW زا9ن ;< هک دنرا+ ار ن. راخت3ا تعا9A زا9ن ره ر+ رOن
2دن)اب VX %Pشی9ه هک دنت=ه یربهر تیب نارید اه ن. رOن
+ود( ,زور ره اا2دنا c ا& W تعا9A زا9ن یارب "ین نا9-
تعا9A زا9ن ر+ روg(2دنرا+ روg( اM. و2+را+ %HOMر$
زا9ن ر$ هNنان4 دنرا+ [_ش هک %نایرازاب . و دنو) ر'ا( اM
زا یا هی7و& +وخ [_ش [( یارب . دنریPب اM : نا)راک و G=ک
2+ریگ % #نور . هک ار %HOMر$ /یا یا-ب [بM زا دنر'ا( ا-ن
د8نا< mHب ا+ود( نویHی ت$ا ناو& : ید9B و یزاS( هب
ار %ناو& نویHی د8نا< mHب اهزا9ن ;< /یا 2دنزا+رaب %ناPیاaHگ
دن4: دنا ,+رب اMا هی7و& زا هک ی+و$ #یرط زا ادLب :دنا ,+ا+ هک
تعا9A زا9ن نایرتش هSیتن ر+2دننک % ناربA ربارب . اM : jو9L
2دنت=ه رازاب [ها زا ر+ اE&را رات$اوخ هک %نا=ک اه %تینا زا
"ین دنت=ه +وخ [}) : % تکر) رای=ب اه تعا9A زا9ن /یا ر+
دننک2
Mناد:رم و یا هنماخ ه?بار:
ار یدنM نادنM Cی زا و +ور % د-ش هب یا هناخ یاMا %تMو
نادیر یارب :+را+ % رب . نادنM اM دنM %تMو2+و) % rربت
%Zاخ یاA وا ناراد3رط: +ورب ترایز هب ا& +و) % +ر %یاA زا
2دننز % ه$وب ار وا یا< یا هناخ یا< یاA رب ن+ز ه$وب 0Hی3
2ت$ا +وAو {وی&وی یور >نادیر k$و& رگا ت=ین *وHL
Cیکر یاه rوA هب هک یا هناخ ,دگ تا=HA زا نادیر /یا
rو) را4+ ,زادنا ه4 ا& دنو) ربخ اب +ور % ه=یر د)ار دنوخ.
وا یا4 زا ,دنا %Mاب یاهدنM 0ه زاب ای. و د) دنهاوخ : نا9ه
„+وب دهاوخ rربت ناشیارب ,زادنا
راک /یا ‡ ت$ا /یا >ی< Jا$ ت=یب زا یا هناخ یرار_& هH9A
دین_ب ار : دین_ب ار راک ن. ‡ †دن9-Oن *+ر اا : †د9-Oن %=ک اا
ه9ه هک دننا+ % :دنون) % ار هH9A /یا هک اه ن. و رادتMا تیب
%7و8خ یاه زار زا *+ر /ت)اد-Pن ربخ %ب هیا$ ر+ یربهر
ت$ا یربهر رت3+ ,+ر< تش< یاه زار و یا هناخ یاM. %گدنز2
ا& M هL9A زا9ن زا [ب : یا هناخ :تاباختنا زا ;< هتOه Cی
دن+رک % ر_3 ه9ه و ت3رگ %9ن ,د-ع هب ار "ی4 uیه تیZوd=
% یزاب ƒHتخ تانایرA /یب ر+ ار تردM ,دننک ;نjاب >Eن وا
هL9A زا9ن ن. ر+ اا 2دنک : >Eن و د) ل رب "ی4 ه9ه ,راب_ی
اه Qوکر$ ر+ وا ,انگ و %$ای$ تانایرA ر+ یا هناخ را+ ت-A
د) نایع2
یا هنماخ تTا-9 <UBVسم:
%نی9خ ت13اB 0ی& `XX زا هک یا هعو9S اا2دن+وب رOن
دننک % ت13اB یا هناخ VXXXX 2دنرOن رو.+ایT Fراگ
7ا1 <اد:واS Uد) %9ن 0ک ن. زا ,اگ uیه هک و+ /یب /یا ر+
دنرا+ %$ا$ا >Eن هک یرOن یرا=1 ن:F و یرابS ن8س9
یا هناخ €ا&ا ر+ تش< اه G) هک دنت=ه %نا=ک و+ /یا 2دنت=ه
%_ی+"ن ر+ دنرا+ #( هک دنت=ه %نا=ک ا-ن&و دنه+ % Cیشک
اه ن. 2دن)اب RH= یا هناخ bX /ی13اB هک ت$ا Jا$
اا 2دنت=ه یا هناخ %H7ا 0ی& نارید یا هناخ زا ت13اB
دنا ,+وب اه /یا ƒHتخ نارو+ ر+n
V2نازابناA 0ی& ;ی@ر T ا3و یور=خT
`2;HS ,دنیا9نT,+از ر}7اT
b2,اa$T نایZوتT
c2,اa$ تاعلطاT %ناgرT
W2تینا یارو)T تاSنT
f2 یر6ی4 ر'ا( Jا( ر+T ت$ا /ی13اB Jوd= وا 2T
K9A Cی هک Cی+"ن /ی13اB `XX دها) Cی+"ن زا و دنت=ه ,رOن
و اهرO$ هک دنرا+ یا هناخ *ادک ره دنت=ه اه ‰اک ر+ %گدنز
اب ار یا هناخ هک اه ن. و +را+ !زرا ناو& +رایHی Cی [Mاد(
دننک % %گدنز هنادهاز +وخ و دننادی یوE& : /ی13اB 0ی& ر+
U Jوا هEH(T دنرادن +ورو ,زاAا ا& ا+اب uیه2دنو) +اg& را4+
/یا زا *ادک و /ی13اB نای@اد3 : نارتخ+ اب جاو+زا ,زاAا ,اگ uیه
دنرادن ار jاب ,+ر /یZوd= 2دنو) 0ه #)اع رگا %ت( : jو9L
ایو دت3ا % €اO&ا %$ای$ zر"ب یاه [یا3 RI$ ر+ اه جاو+زا
یا< یاA و *دE رب ه$وب هک اه ن. ,اPNیه اا 2%نا(ور ƒن7 اب
% دنM وا ,د) rربت نادنM زا و دننز % وا Jاiا و یا هناخ
و وا %نابرM ار +وخ دنر'ا( و دنیابر ناشیا ,+وبن /یا #یj دننک
دننک جاو+زا ناگر"ب /یا زا یرتخ+ اب هک دنا2
/ی13اB زا WXX ,+اوناخ زا ت13اB Jوd= رOن دنت=ه CیT2
,+اوناخ cX و اه Dورع2دنت=ه /ی13اB Jرتنک تB& ,رOن
زا %gLب و اه نز ر+ارب و نار+ارب و نار=< و نارتخ+ و اه +اا+
اه نز ر+ارب یاه هNب زا %gLب و اهر+ارب یاه هNب2T
ه$ زا روبع دنزاین /ی13اB ,+ر ر+ ند) Qاختنا >نی"گ
0ی& ر+ دناوتب %=ک ا& +و) % %ط ی+ایز ناز و ت$ا %تینا
2+ریPب اA /ی13اB و رj+ را"ه %ها [Mاد( /ی13اB €وE(
%ها رiکاد( V` /ی13اB هEH( هب %=ک %تMو2ت$ا رj+ را"ه
+وخ %گدنز [B ر+ ا& +و) % C9ک وا هب +و) % +راو
[B ر+ %نازا$ هناخ Cی زا روIنی9ه و 2د)اب یا هناخ G(ا7
+رک دهاوخ ,+اOت$ا تیروا2
2دنت=ه نز اه ن. رOن را"ه +ود( v3اB را"ه ,+ /یا زا jو9L و
دنت=ه v3اB اه ن. دنا+ %9ن %=ک2
یا هنماخ یC1WA یاه تبLارم:
رتک+ یدنرم #با$ ت)اد-ب ریزو : یاM. %_)"< ,دننک |نها9ه
ار رPی+ نا_)"<2ت$ا یا هناخ یدنر دنی"گ %رب تMو هب و
% یا هناخ /یZاب هب *زj . Cی یربهر تیب /یز ریز ر+2+رو
اب %7و8خ نات$را9یب c ر+ Cیشک رتک+ Jوط `c تعا$
یا هناخ ,ار9ه رای$ نات$را9یب Cی %نیز یاهرO$ ر+2دنبMار
Dوبو&ا Cی /ین4 0ه 2ت$ا Š [9ع €ا&ا یارا+ هک نات$را9یب
%نیز یاهرO$ یارب ت$ا ,ار9ه ,راو9ه یاهرO$ یارب2ت$ا
ا9ی<اوه Cی یزاور< Š ر+ 2+را+ +وAو [9ع €ا&ا و+ اب نات$را9یب
Jوط bX هت)ا+ %(ارA [9ع راب ه$ یا هناخ هت)6گ Jا$
%(ارA [9ع 2QلEنا [یاوا راSOنا زا ;< ت$+ [9ع 2ت$ا
و رشع %ن5ا [9ع تات$ور< 2
+و) % sیر یا هناخ ,اگره : دیدش& یربهر تیب ر+ اه+اg&
دنا ,+رک تیانA هک %نا=ک 2+و) % و دن$ر& % هک %تMو
زا *+ر +ری9ب یا هناخ . دنریPب *اEتنا اه ن : راک تبMاع نارPن
,رابو+ +را6گ % +وب-ب هب ور یا هناخ Jا( ا& اا 2دنو) %
دننک % !وار3 ار "ی4 ه9ه2
هک %9ناخ ~ا3+ ترازو *اE 0@اM رهاوخ ت$ا T رهاوخ %نLی د9(ا
+را+ ار نانز %_)"< t8خ& ه_ی+رSت$+ دی(و C)"< :
نانز روا pو8خ U یا هناخ نا$ورع و نارتخ+ و ر=9ه
ت$ا2
یگFرسXا:
Jا$ یا هناخ %gLب2+را+ %گ+ر=3ا ت$اه نا_)"< زا تHع
زا2دننا+ % Qاوخ زا [بM هناب) یاه +ون) هب ن+رک !وگ ار ن.
د)اب ,+"ن %3ر( یا هناخ هیHع %=ک ا& هک اA ن. >3ر( :
+ون) #یرط زا یا هناخ ;< :+رادن ی+ون) !زرا : +را+ *اد
!+وخ هیHع Fر( >9ت=ی$ vO( یارب یا هناخ 2+ون) %
تد هب Qاوخ زا [بM G) ره ر9ت= روط هب `X هEیM+
ار !+وخ هیHع ,د) kب' تا9Zا_ : *+ر نابز زا : و /یOZاخ
% وا %گ+ر=3ا ها+ا هب رSن هک +ون) % /یZوd= %ت(
G) ره وا2+و) Qاوخ زا [بM وا %=ک هک د$ر % هSیتن /یا هب
زا هک دنیب % ار %+ر ,رابو+ Rب7 ا+ر3 و +رادن ت$و+ ار
Dر& : دن$رب تردM و تور5 هب ا& دنه+ % ناشن وا دیر ار +وخ
دن)اب ناا ر+ وا 0شخ زا ای و2
یاه %$وH<ا4 [9B& ,دین) ار اه+ون) %هاگ هک 0ناخ هت=Sخ
هک +رو. % نابز هب %=ک ره زا >یب 2+رادن ار اه %Hیخ هنازور
و وPYور+ ناریا *+ر و DوH<ا4 دنن@اخ 2
هک ت$ا %ناریا Cی رو‚ا$ا2+ریگ % ‚ا$ا %هاگ یا هناخ
راSOنا ر+ هک %ت$+ تباب ‚ا$ا /یا ادتبا2ت$ا {ار&وی"ی3 رتک+
‹ZاL نا_)"< هی7و& هب اهدLب اا 2د) ~ور) +وب ,+ات3ا راک زا :
د) %PتOه هانرب زا %شخب2
FBن1 Q,س8س:
یا هناخ یربهر زا ;< : Jا$ و+ تد هب ادتبا <ا:ر:دL دم9ا
+وب یا هناخ +ون) Jوd= 2 +ود( نونکا اا VW هک ت$ا Jا$
6/اY [ا) +ون) /یا2ت$ا ن. Jوd= ه$ 2+و) % >خب
%تینا /یZوd= +ون)و zر"ب /یZوd= +ون) *+ر +ون) و ر+ 2
اه %تینا +رو ا& +و) % +ون) "ین نان. Qاوخ €ا&ا %ت(
دن)اب یا هناخ هب نان. تنایخ GMار +رو ر+ یارب *+ر +ون)
+و) ,دی9-3 هLاA یاg3 ه_ن. و یا هناخ هHباE ن. اب دناوتب
دنک +و) % *اSنا +ون) /یا 2 %Sن$ ر1ن %عون *و$ +ون) /یا
ت$ا %نادی2
+را+ %H7ا "کر و+ +ون) 2 "کر ر+ %_ی و Jا4و& یjاب ر+ %_ی
دنت=ه رEت= یا هناخ هناخ تش< ر+ هک 0ی& Cی اا2/OH& : ر+T
Uروت$ا< نابایخ % یدنب هEبط ار یا هناخ هب xوبر یاه+ون)
و هت)ون هBO7 و+ هنازور و دننک `X رایتخا ر+ راون هEیM+ هناخ
یا هک2دنرا6گ % W %Mلخا یاه+ون) هب xوبر ن. زا هEیM+
هLاA 2 ت$ا ن. رب ,ولع ترو7 هب یا هناخ یاه تاMل *ا9&
0ه !+وخ و +و) % kب' %نHع دنک % *لعا /یر'ا( هب هک
2دنک % kب' ار اه ن. و %9)اه اب >یاه تاMل ه9ه لi
2دنک % kب^ ار رPی+ /یZوd= و +ا\ن ید9(ا و %9&اخ تارOن
+ون) ,را+ا %H7ا n دی9( Dدن- و G@اط : نایناE( دی(و ر+ارب
دنت=ه2
ه9ه نا-ن< ,دنور< Gی&ر& /یدب /یZوd= [}ب ریز ت$ا یا هناخ
9ک اا2دنا+ % ار ه9ه ƒL' و توM و ت +رو ر+ %=ک ر هناخ
یا دنا+ % : رP یرG1 یر ناز ر+ هکT %نی9خ روا
+وب /یZوd= ه9ه +رو ر+ #یEB& یا هناخ هH9A زا و U Jا$ ر+
0ه ریخا یاه %ناPیاaHگ ید9B و یزاS( هک دنا ,د) [ک یانا+
دننا+ % ار اهزار روا ه9ه ر+ و2
ن. 0YریHع یا هناخ و +وب یر ر-) تیZو& رات$اوخ یر-) یر
را /یا هب هک +وبن %'ار : یر-) یر2+ا+ جاب وا هب ار یر ر-)
ه9ه +رو ر+ ار تاعلطا ~ون ه$ *اا ناز ر+ : /یZوd= زا
یا هناخ هH9A %نی9خ ~لطا یارب 2+رک % K9A تاعلطا
%Zا:%=نA و %$ای$ 2
هنیز ر+ یسا8س n و +وب ریزو ت=خن یو$و هک %اPنه
+وب %نی9خ تیا9( +رو !ا ی+ا8تMا یاه ت$ای$ یا هناخ و
+وب رو-9A ;ی@ر هک ن. اب انوناM : تردM یو$و ار تZو+ ر+
ت)ادن : %نی9خ تیا9( زا %7و8خ تا=HA ر+ تب=ن یو$و
+رک % +اEتنا2
هنیز ر+ ی>ام : تZاخ+ یا هناخ یاه تنا$رو< +رو ر+
هنیز ر+ و +وب Jاو$ ریز تOن !ور3 یسنS : نز و+ یارAا
د-ش ر+ وا یا ه}ی7 ƒشک Zا هک +وب ,د) ب +ا9تعا *اد_Nیه هت
زا ار %نی9خ یا هناخ ه}ی7 نز و+ ند) ]رI اا دنا+رPنرب
یا !ا %ناوA نارو+ ر+ ر+ وا رابتعا هب ت=ناو& % RI$
2دن"ب ه9IZ هLاA هتبZا زا %گرابنز زا ی+رو uیه QلEنا زا ;<
و ,دشن ,دی+ وا ای ت$ا ,دشن ,+ا+ تب=ن وا هب 2
یا هنماخ یاهر-س:
زا bfW Jا$ زور VXX یا هناخ هنjا$ رO$ هانرب زور
ر+ هتOه Cی و زورون ر+ هتOه Cی و نات=با& ر+ ,ا Cی2ت$ا
+ور % د-ش هب نات=ز ا& هتخا$ +اب. [یکو ر+ هک %خاک ر+
ت$ا : %یاوه ,اPیا< ر+ هتOه Cی زورون *ایا ر+ 2دنک تاMا
نات$زوخ ر+ UJو3ز+T : !وخ هEIن هک . ن. ر+ %یاوه و Q
ناریا Jا9) ر+ ,ا Cی و2دنار6گ % ت$ا Jا$ زا [83 n
ر=ار Šیرا$ Šرانک ابیز jو9L Œ اه هبنشSن< ه9ه و رانک هشیب
تانا$اوZ ‰اک ای هیدیش9A ‰اک ای نارواین ‰اک ر+ اه هL9A و هب
+رب % ر$2
%7ا8تخا یا9ی<اوه Cی زور ره ت$ا رO$ ر+ یا هناخ %تMو
ه$ هک اA ن. زا و 2++رگ % زاب و +ور % اهراک !را"گ یارب
ه9ه و دننک % Jرتنک ار وا تاMا هEIن Fارطا v3اB هEH(
/ی13اB *و+ و Jوا هEH( هک "ین V`XX %ت=یاب دنت=ه رOن
یا هناخ رO$ زور ره جرخ *و %نی :دننک رO$ WX نویHی
+را+ % رب هنی"ه ناو&2
ت$ا +اب. [یکو ر+ وا %تMو jو9L : یا9ی<اوه bbX G$ا زا
و وا هMلع +رو G$ا هMلع +رو رPی+ هی5ا5ا ا& %بتS ,+اوناخ ار
+رب % +وخ اب2
/یا یارب 2دنک رO$ ی+اع *+ر [i دهاوخ % یا هناخ %هاگ
هک هZوHگ د' Dوبو&ا Cی رو1ن WXX جرخ ناو& نویHی
هت)ا+رب : + یارا+ هک ت$ا ,د) هتخا$ و و Qاوخ €ا&ا
هک C4وک هناخ "a). Cی /ین4 0ه و ت$ا *ا9( و %یوشت$+
دی$ : اM. نانی9طا +رو "a). : ترو_$ا 2دنک % ی"a). ن. ر+
%هار9ه ;< و >ی< زا ار Dوبو&ا نا-ن< ترو7 هب اM. %Oخ
دننک %2
هناخ یاه یا هنماخ
هناخ %نی9خ نارا9A ر+ `XX ر+ یا هناخ %H7ا هناخ:+وب رت
روت$ا< V`XX 2ت$ا رت هناخ /یاT V`XX یرت ا-ن& یا هناخ
ه9ه هک ت$ا دنLHI ن. زا 2T
%گدنز نارا9A هینی=( ای و 0M ر+ C4وک هناخ Cی ر+ ا-ن& %نی9خ
هت3این ,زو تZا( هک ,ا) یاه ‰اک %ا9& زا یا هناخ اا +رک
ت$ا ,+و"3ا اه ن. رب %ت( و دنک % ,+اOت$ا2
زونه Jا( /یع ر+ %ناریا یاه هNب %$ر+ یاه Qاتک ر+ % +وخ
هک دنناوخ 2ت$ا ,+وب لط زا ,ا) یروخ یا4 #)اM تی3ار)ا و
د) QلEنا •عاب وا2
یا هناخ هناخ ریز روت$ا< ر+ #9ع ر+: fX ,اPهان< Cی : یرت W
یرت را"ه %9&ا د' !رو=نا$. ت9یM ا-ن& هک ,د) هتخا$ W
‰اک ریز 0ه ,اPهان< Cی2ت$ا رj+ نویHی +اب. [یکو د-ش
,د) هتخا$ ت$ا 2 QلEنا [باE ر+ %9&ا ,اPهان< /یا اا
2دنک %9ن %تLنا9 رگا ناریا ر+ %بلEنا دتOیب €اO&ا یا هناخ هب
و +"یرPی هیرو$ *و+ هHهو ر+ هی$ور هب 2
یا هنماخ Z8,سO>:
7و8خ 0ت=ی$ ر+ % ترو7 هب ریز تانا_ا یربهر تیب
+و) % ,+اOت$ا %7ا8تخاn
UV Fدع یا9ی<اوه Dابریا U !+وخ یاهرO$ pو8خ
U` Fدع |نی@وب hXh U %_ی و [یا3 یاهرO$ هب xوبر %_ی
/ی13اB هب xوبر
UW Fدع و_Zا3 * U ` یارب %_ی2!+وخ یاهرO$ هب xوبرا&
[یا3 یاهرO$ یارب ا&و+ و %بتS یاهرO$2
UW Fدع رت<و_یHه U ` رت<و_یHه یا هناخ رO$ یارب رت<و_یHه Cی2
رO$ یارب [یا3 هب xوبر رت<و_یHه و+و %بتS 2
ر+ اا ت$ا ~ون9 نار-& نا9$. ر+ رت<و_یHه زاور< هک ن. اب
ر-) Jا9) نار-& +و) % ,دین) رت<و_یHه یاد7 *اد 2
f دناب رت<و_یHه [}ب %_ی : +اب. Dابع ر+ %_ی و +اب.ر- ر+ %_ی
ر+ %_ی و 0M ر+ %_ی : نار-& هیر1ن ر+ %_ی : JلEت$ا [ته
نا$اوZ2
['% Fدع ه>Bلگ د\ ن81ام [ 5زرا هب ]ادD ره ##
رUF راWه
['(## Fدع ر+:F ن81ام ^
یربهر ت8ب <اگدننD 7راFا:
اب وا تOZاخ 2د)اب %نی9خ /یشناA یر1تن +وب رارM Jوا
نادنز ر+ اهراتشک %$ای$ یاه هن و +رک %نی9خ Qوg} ار وا
زا یا ,دع هتبZا2د) %نادنز +وخ هناخ ر+ %ت( هک د) رانک رب ا-ن&
نوینا(ور "ین هناخ ن+رک /ی"PیاA و یر1تن ن+رک رانک رب ر+
یا دنا ,+وبن >Eن %ب 2
دنت$اوخ یا ,دع +ر % ت)ا+ %نی9خ %تMو دم9ا ر=<
%نی9خ /یشناA وا %شEن /ین4 Jابن+ هب +وخ د9(ا2+و)
2+وبن دینک ربهر / زا دLب دیهاوخ % ار ;کرهnتOگ % %نی9خ
%یاOA /ین4 اا ار 2دینک ربهر ار د9(ا هک دین_ن / #( ر+
•را !ر=< هب %نی9خ زا تنIH$ [i دنیوPب *+ر دیرا6Pن
2دی$ر یر1تن ن+ز رانک Jابن+ هب ت7ر3 /یا زا 0ه یا ,دع زا
تردM [i 2دن+وب یا هناخ ن+رک /ی"PیاA و یرG1 یر و
ینا+:ا;لگ یدمحم و یزاO9 و T 6/اY ناز ن. ر+ هک
و %نی9خ zر زا دLب ,ورگ /یا ه9ه U+وب %9)اه ید- یوAزاب
%ت( اه /یا 2دند) وا رت3+ ,راک ه9ه یا هناخ ندی$ر یربهر هب
یربهر یارو) ]رط اب %نی9خ زا دLب %یارو) 2دن+وب ƒZاخ هک
+وب رارM یا هناخ و %Hیب+را :%ناPیاaHگ هZا تی. زا [_شت
د)اب2
!ر=< و یا هناخ tخ) یربهر تیب ر+ %H7ا ناگدننا+رگ
:%بتS دLب و دنت=ه دی(و و %ناPیاaHگ ید9B:یزاS( نانکراک 2
تیب +ود( WXX و Jوا JوZ ر+ رOن ` ,+ و *و+ JوZ ر+ رOن را"ه
% راک *و$ JوZ ر+ رOن را"ه 2دننک ;HS و تZو+ تEیE( ر+
دننک % ,را+ا ار روشک هک دنت=ین هی@اgM ,وM و : "ی4 ه9ه ه_Hب
2ت$ا یربهر تیب Jرتنک ر+ یاه نا9تخا$ یارا+ یربهر تیب
ت$ا روشک RI$ ر+ ی+دLت2
یا هنماخ 7ا+ن رF _8سب:
یرو-9A Q"( [ک رید ادتبا ر+ یا هناخ %ل$ا اب نونکا :+وب
Q"( Cی وا یارب دناو& % ‹ی=ب هک +را+ رواب ,اPن نا9ه
هب /یدEتن +اEتنا2ت$ا >&را Cی Jا( /یع ر+ هک %ب"(2د)اب
%ناگ+ا< Q"( : 2+را+ ~و'و /ی9ه هب ,را)ا و تZو+ Jو< اب وا
Q"( Cی +وخ یارب تH %ا1ن ت$ا هتخا$ 2
یا هنماخ QGم یاه `ن:W8ب:
*ان هب ر_) و دنM دیZو& : و *ا Q /ی)ا: ‹نرب و ر_) تا+راو
:€ارع:نا9Z. :%ب+ ر+ یرا6گ هیار$:یو'ر DدM نات$.
اEیر3. %بونA ی /ی4:نانبZ:ل@و"نو: 2
زاگ و ت-ن <امه هب aBبرم ر,گرWب یاه `ن:W8ب اما
ن8b و ه8سور زا یماcن Iاح8لس$ د:رخ د=ب و تساd
دنک Jرتنک ار +وخ یاه ;نی"یب دناوتب هک ن. یارب یا هناخ :
2+را+ % هPن تبا5 %یاه ت9$ ر+ %نjوط تد هب ار %7اخ)ا
لi 7Fاز ت:اده د8Oم هک bX ناریا تOن !ور3 Jوd= Jا$
Jا$ ر+ ,+از تیادهTت$ا ,+وب Vboh یرون نو4 :د) Žوع
یاM. یرPی+ U2+وب ,+ا+ وZ ار وا *ان ,+از $ یرو و [9( Jوd=
هک ت$ا ناریا تOن [Eن bX % ها+ا ار راک /یا ت$ا Jا$
یاM. ار رOن و+ /یا 2ده+ Jا$ زا یا هناخ fV ,+رک Qو8ن
Cی %ت( و %9&اخ ,رو+ Cی و %ناSن=3ر %9)اه ,رو+ Cی 2ت$ا
یا هناخ اا دننک Žوع ار اه ن. دنت$اوخ % +ا\ن ید9(ا راب
ن ت3ری6a تیادهn+وب [_) /یدب یربهر رت3+ اب و+ /یا راک [_) 2
و تخور3 % ار تOن یاه ه_شب ,+از $ % [9( ار اه ن. یرو
+رک ت3ر % یا هناخ Qا=( هب اه ن. نوی=ی9ک و 2
ر+ bX ناریا هت)6گ Jا$ +ود( hXX هتخور3 تOن رj+ +رایHی
رOن و+ /یا #یرط زا ن. [Eن و [9( و !ور3 تنا$رو< هک ت$ا
Qا=( هب یا هناخ یارب یا هناخ هک یرOن /یو$ 2ت$ا هت3ر
+رک تOن ترازو +راو راک /یا : !ر+ارب یا هنماخ نس9 +وب
یارب دLب اا +وب رو=نا$ ,ورگ و"A +ا)را ترازو ر+ ادتبا هک
د) تOن ترازو +راو یا هناخ K3ان Jرتنک2
یا هنماخ یاه eاD:
ار یا هناخ یاه ‰اک [B [گوگ k$و& ه9ی9' یاه ;_ع
زا دن&رابع اه ‰اک /یا 2ده+ % ناشنn
V2و :%بتS :یا هناخ tخ) هب xوبر هک تانا$اوZ یاه ‰اک
%ناPیاaHگ ید9B ت$ا 2
`2 یدهاز ری)+را #با$ ‰اک nهیدیش9A ‰اک T ی+رونهوک [B هک
ت$ا یا هناخT
b2ناریا Jا9) ر+ jوM >ی3 ‰اک
c2 اب د-ش +اب. CH lاب یاه ‰اک bXX Fارطا lاب رت را"ه
W2نارواین ‰اک
f2 T نایتZ د$ یاه ‰اک هک لبM ‰اک ت$ا ,+وب ,ا) T
یا هنماخ IورK:
Jا$ ر+ یا هناخ fX د) رو-9A ;ی@ر 2
Jا$ ر+ fV و تیاده $ ا& و +رک تOن !ور3 Jوd= ار یرو
Jا$ oW دندشن Žوع اه ن. 2
Jا$ ر+ f` +رک هBH$ا دیرخ Jوd= ار ت$ودEی3ر /=B
Jا$ زا VbhX %یارAا +ات$ #یرط زا و +رب %< /یز !زرا هب
ناOLgت= +اینب و *اا نار3 یور ناریا یاه /یز ت$+
ت)ا6گ2
تOن ترازو ر+ Jا$ زا fb Jرتنک Jوd= یا هناخ /=(
نایاM. و تیاده $ د) یرو 2
و ت$ودEی3ر Jرتنک Jوd= %ناPیاaHگ ید9B ~ا3+ ترازو ر+
د) یردی(2
اب دLب و د) Jوd= نای4jوZ یاM. 0ه /یز روار+ یا هناخ
د) [یا32
Jا$ زا hf +ا+ ار ;نی"یب ر+ تZاخ+ ,زاAا >یاه هNب هب 2
Jا$ زا oc 0یEت= تZو+ زا و ت)ا6گ رانک ار ;نی"یب !+وخ
هک %یاه Jو< نا9ه 2ت3رگ Jو< روشک هA+وب ر+ 2+و) % 0گ و
ه4 +رایHی Cی ن. دی$ر< % تاباختنا ر+ +ا\ن ید9(ا زا %بورک
„د)
n!ا ,+اوناخ و یا هناخ تور5 [ک bf رj+ +رایHی
یا هنماخ fخ1 IورK n bX رj+ +رایHی
7FاBناخ IورK n f رj+ +رایHی
دقن gBAn
`` زا رj+ +رایHی bf ناریا ر+ دEن Jو< [_) هب رj+ +رایHی
هب 0ی98& روشک %YوH) [یZ+ هب تاباختنا ناز ر+ هک +وب
Jا$را ,د9ع >خب /یا2د) هت3رگ هیکر& #یرط زا هیرو$ هب ن.
ƒیMو& هیکر& ر+ و ت3ر وZ هیرو$ هب هیکر& ری= ر+ Jو<
/یا 0ی‚ر xوE$ ترو7 ر+ هک +وب /یا یا هناخ %نارPن2د)
2دنا9ب ناریا ر+ اه Jو< تZو+ ;< زاب یارب !ل& Jا( ر+ ناریا
هیکر& ر+ Jو< /یا هک /یا ر+2ت$ا هیکر& زا mHب /یا یریگ
/یا ار4 هک ت$ا /یا Jاو$ +رادن %_) ;_Nیه ,د) ƒیMو&
,+وب ن. 0یب دیا) 2ت$ا ,دیرaن هیرو$ هب 0یEت= ا9ی<اوه اب Jو<
+و) نوPنر$ و %یا$ان) !ا هZو9B و ا9ی<اوه هک ت$ا2
دقن gBA ه8قب +رایHی 0ینو Cی هک ت$ا رj+ +رایHی 0ین و ه$ n
ت$لط ترو7 هب 0هرj+ +رایHی Cی و Dا9Zا ترو7 هب رj+ و
+ود( ترو7 هب +رایHی Cی ت$ا رj+ Dان_$ا 2
یCناب hاس9 n ن. زا ریY هب `` +رایHی رj+ دEن : زا +رایHی ,+
bf ت$ا %_ناب یاه Qا=( ر+ +رایHی ریز ]ر) هب n
هی$ور ر+ +رایHی Cی
هیرو$ ر+ +رایHی Cی
/ی4 ر+ +رایHی Cی
ل@و"نو ر+ +رایHی Cی
%بونA یاEیر3. ر+ +رایHی و+
ندنZ ر+ +رایHی و+
اهروشک ریا$ +رایHی و+
زا ریY هب و `` و دEن +رایHی VX %_ناب یاه Qا=( ر+ +رایHی
: هیEب Jاوا ترو7 هب
n mHب هب *ا-$ و CH c ریز ]ر) هب رj++رایHی n
` این+ یاهرازاب ر+ *ا-$ +رایHی
V %بونA یاEیر3. ر+ +رایHی
WXX هیرو$ ر+ نویHی
WXX ل@و"نو ر+ نویHی
"# یا هنماخ IورK Fرا8ل8م iتسا 7دمP اOD زا
V` +رایHی رj+ ,د. تOن !ور3 تنا$رو< زا
` +رایHی رj+ ,د. /یز ;نی"یب زا
f +رایHی رj+ ,د. ]ل$ ;نی"یب زا
VX +رایHی رj+ /یا Fر^ +ا\ن ید9(ا c هتخا+ر< Jا$
یبه3م یاه `ن:W8ب یا هنماخ n
ا'ر ترg( نات$. ر+ د-ش هو8L ترg( نات$.e ر+
0M یر ر-) نات$.e ر+ 2نار-& QونA /یا زا %)ان د@اوع *ا9&
تB& اه ن. یاه یرا6گ هیار$ و اه نات$. تکراش و Jرتنک
2ت$ا یا هناخ /یا ر+ وا یاکر) یر-) یر و د-ش ر+ %=بط
دنت=ه ر-) و+2
یا هنماخ یب,Oمn
دZوت Vbco زا ریY وا %8خ) هMلع2یا هناخ دنزر3 /یو+2
راو$ یارب هک یروط2ت$ا یراو$ G$ا هب +ا8تMا و ت$ای$
ند) رب +اب. [یکو ر+ هک %یاه ناز یارب !ا هMلع +رو G$ا
ت$ا د-ش ا9ی<اوه اب ار وا G$ا : bbX 2دنرب % د-ش هب
JاL3 %بتS وا 2ت$ا %$ای$ روا ر+ یا هناخ دنزر3 /یر&
%شEن نا9ه ت$ا-Zا$ یارب %نی9خ د9(ا هک دنک % یزاب ار
نا9ه ر+ و2ت$ا هت3ر ه-بA هب %ناوA ر+ 2+رک % یزاب !رد<
G@اط اب اA تیب +ون) Jوd= و %&اباختنا یا&+وک Jوd=T
U222 یربهر J+اع +اد( رتخ+ وا ر=9ه2ت$ا ,د) ان).
هک ت$ا روط /یا یا هناخ ,+اوناخ ر+ /ت3رگ نز ,وی)2ت$ا
و دنک % Qاختنا >نار=< یارب ار رتخ+ دن4 یا هناخ ر=9ه
اهر=< تاعلطا ترازو و رد< دی@ا& زا ;< یرتخ+ اه ن. /یب زا
2+را+ یرای=ب %$ای$ تا1(ل Qاختنا /یا2دننک % Qاختنا ار
یا هناخ نادنزر3 اب تH7و : ناریا تردM ر+ تکراش %عون
هیZوا #شع زا %)ان جاو+زا Gب$ /ی9ه هب 2ت$ا : ابیرE& ر+
یا هناخ ,+اوناخ ر$ رب !ر=9ه اب %&د %بتS2ت$ا %Oتن
یرPی+ نز ا& +وب دن9Mلع %ت( و +وب Fلتخا را4+ ندشن را+ هNب
,+ا+ tیخش& ندنZ ر+ هSZاL ,را4 ,ار هک /یا ا& دنک رایتخا ار
د)2
یدنBA <B8ل8م Z: هNب:
,ار9ه هب %بتS `X v3اB : و ه9یدن ه$ ,ار9ه هب !ر=9ه :
و ه9یدن و+ ,ار9ه هب !ر=9ه ر+ا : %L9A هت$+ ندنZ هب دنت3ر
,ا و+ تد و : [ته زا %9ین <B,:ار1 /یZ rرا< ندنZ ,راAا ار
دن+رک *ان هب یا هNب ر=< وا یارب +و) #3و !ر=9ه ا& رLاب
ار و %7ا8تخا یا9ی<اوه رO$ هنی"ه هک یا هNب 2+روایب این+ هب
جرخ و نار+ هنی"ه و [ته و یاه ه9یدن و /ی13اB €وE(
گر"ب ر+ا و ر+ا هنی"ه دنو< نویHی Cی +ود( > 2ت$ا هت)ا+
نانز %تMو دنرا+ ربخ ~و'و زا هک /یZوd= ,رابر+ رMاب ,ونT
Uیا هناخ وا زا دننز % Fر( ناونع هب یدنو< نویHی Cی هNب
دنیوگ % /خ$2
Mنز ردA ^gFاع Fاد9 و یب,Oم ه?بار^
#3و J+اع +اد( ;< 2ت$ا J+اع +اد( +اا+ یا هناخ %بتS
رو) ;HS ت$ایر هب +و) % ا ی /یا اا 2د$رب %ل$ا
%Hیا3 kباور : هک ده+ % نادی %$ای$ تردM هب ا-ن& هن
یاه یرا_9ه هنیز 0- ت$ا ی+ا8تMا 2
%9&اخ یاM. ناز ر+ jسنار:ا %بتS 2د) هت)ا6گ ه8Mان هب
تنا$رو< وا هب هک %بونA یاEیر3. هک +وب ن. Jابن+ هب یا هناخ
+ا+ % : +از. ه8Mان Cی ر+ اا:د)اب ه8Mان ,دنرب : تکر)
[$ rر& : هب و +و) % ت(اران %بتS 2د) ه8Mان ,دنرب
دییوPب هک دنز % |نز %9&اخ یاM. n یاEیر3. ه8Mان ,دنرب
%نوناM دیوگ % %نا9یH$ هب %9&اخ یاM. 2ت$ا ,د) %بونA
دنک % *لعا %نا9یH$ 2دینک [9ع jس Hر$ ,د) ,دنرب انوناM
هب +اد( 2+و) % J+اع +اد( ناا+ هب ت$+ %بتS2ت$ا د9(ا
%H تینا Fلخ [$ rر& ند) ,دنرب هک دیوگ % %Hکو&
2+و) % هت)ون هZاE ی+ایز +ادL& %9&اخ تZو+ هیHع و ت$ا
خ 2+و) % رو-9A ;ی@ر +ا\ن ید9(ا ا& +ور %9ن راب ریز %9&ا
ید9(ا هک یراک /یZوا ار +ا+ رارM هک ت$ا /یا دنک % +ا\ن
و ~ا3+ ترازو هب دنهدب <ا ی$ ]ا /یدب و 2%تکراش ترو7 هب
< %بونA یاEیر3. زا %بتS Gی&ر& تنا$رو هب هک +ریگ %
%نارنخ$ هب +و) ~وAرT 2+و) % هتخیر ندنZ ر+ وا Qا=(
%نا9یH$ یاه %نارنخ$ هب روIنی9ه و +رو /یا ر+ %Hکو& یاه
Qا&زاب تیا$ ر+ ,رابنیا ر+ T
%بتS هب +اد( یاM. دیوگ % n 2*+رک و& یارب ار راک /یا /
زوS FابیZاM زا / /یز یارب 2/_ب یراک Cی / یارب و& jا(
ریPب یراS& %نو_=2
/یز Cی J+اع +اد( bXX ا9) ر+ ار ت$ا رابنا هک یرت را"ه J
یرت /یز /یا 2ت$ا CZا تZا$ر نادی `XX % ناو& را"ه
زرا ی %نو_= CH Cی هب FابیZاM k$و& هک د Š [یدب& یراS&
د) /یز [9ع /یا هSیتن ر+ 2 bXX یرت هک رابنا یرت را"ه
`XX دیزرا % ناو& را"ه : یرت هب ,راب_ی b ناو& نویHی
[یدب& د) % تOZاخ U*اا ,ونT%Mار)ا %Hع +رو /یا ر+ 2
%بتS هی7و& هب هک دنک : اM k$و& Z Fابی : %Mار)ا %Hع 0ه
Jو"L +و) % 2
[=ناریا /OH& ره تباب ر'ا( Jا( ر+ ` *ا Dا ره تباب و ناو&
ناو& Cی Dا هب % %بتS د$ر هک ت$ا %Zو< رب ,ولع /یا 2
وا Qا=( هب اEیر3. زا تنا$رو< ره /ین4 0ه 2+و) % هتخیر
هتخور3 دنه و /ی4 هب هک %تOن ه_شب رj+ Cی +و) % هب %بتS
% د$ر 2
Qا=( هب هک دنو< نویHی د8ش) و +رایHی Cی >ی< یدن4
:+وبن *وHL هک ن. [یZ+ هب +وب هت3ر ندنZ ر+ یا هناخ %بتS زا
;یHPنا k$و& ت$ا ,د. اSک د) ,ر+ا8 2
%اا دیL$ ,رابر+ %$ %ب %ب تjاE هب +و) ~وAر روIنی9ه
هب اه ن. ر+ هک یا ,ریSنز یاه [تM و bX %بتS هک ید7ر+
نوی=ی9ک هی$ور زا هBH$ا دیرخ تباب هت3رگ ت$ا ,د) ,را)ا 2
%هاگ ناریا زا جراخ هب اهرO$ %gLبر+ %بتS هک ,د) ,دی+
,+رو. ا9ی<اوه یا< هب JابEت$ا یارب هک ار تراO$ "نب /ی)ا
2ت$ا هت3رگ ار یر& ,+ا$ /ی)ا lار$ و ,دشن راو$ار ,د) و
,اگ $ نادنراک هناخ ر+ و +ورب [ته هب ,دشن ر'ا( %ت( O ترا
2ت$ا ,دیباوخ ار G) نارا"ه ن+رک نا-ن< یارب یراکایر /یا
نا-ن< ناریا *+ر زا !ا ,+اوناخ و یا هناخ هک ت$ا یزار
دنا ,+رک2
:یب,Oم IورK " رUF Fرا8ل8م
` اEیر3. و هیرو$ و ندنZ ر+ +رایHی
hXX ندنZ و ل@و"نو : هیرو$ ر+ CH رj+ نویHی
bXX رj+ و لط و Dا9ZاT دEن رj+ نویHیT
Jا$ زا %بتS hf د) تOن ر+ یا هناخ /=( /ی"PیاA 2
/ی"نب دیرخ تباب نونک ا& /& ره زا : /یب W ا& VW +ود( رj+ V
رj+ +رایHی ت$ا هت3رگ تنا$رو< 2
Tn /یز ر+ Cی هLIM WXX د-ش ر+ یرت را"ه ت$وا Jا T
د-ش یزا$ نا9&را<. و ‚ا$ا< /یرتگر"ب ت$ا %بتS Jا ه9ه 2
دن$ان) % ار ن. اه ید-ش2
`XX هت3رگ +اب. Dابع یاه هa& ر+ FابیZاM زا /یز رت را"ه
ت$ا2
VWX ,د) هتخا$ نا&ابکا ر+ |نی<ا) رت را"ه هک ار !زوS زا
T هت3رگ FابیZاM WXX هت)ا+ +و$ رj+ نویHی ت$ا T
یماما د8=س اب یب,Oم ی:ان1P:
ر=9ه و %اا دیL$ و !ر=< %بتS اب یا هناخ یاM. ر=9ه
,ار9ه هب هتOه ه$ تد هب %ل$ا یرو-9A تZو+ *و_Zا3 اب وا
رO$ /یا تHع 2دنور % ندنZ هب /ی13اB : %بتS ,دL [9ع
وا ر+ا ,+ور [9ع و ا 0ناخ هت=Sخ یاه هنیز رO$ /یا ر+ 2ت$
یا ,ریSنز یاه [تM یارب %اا دیL$ اب %بتS Cی+"ن %یان).
ت$ا ,د. %اا دیL$ نز تارطاخ ر+2+و) % 0هار3n
++رگ % رب ندنZ زا %تMو %اا دیL$ : ت$و+ %Hیخ %بتS اب
Jا$ زا یا ,ریSنز یاه [تM هیا< وT+و) % hb % [_)
U2+ریگ +وب تاعلطا ترازو %Hخا+ تینا Jوd= %اا دیL$ :
+وخ هب یرها^ [_) یا هناخ یاM. اب تOZاخ اه Jا$ نا9ه زا
یاM. و یا ,‚ا %ن=B 2دنتشک ار نار-& یاه تj ادتبا 2ت3رگ
ر+ا7 ار اه [تM 0_(U یا هناخ %OI8 نز رد<T تخب)وخ
دن+رک % ارAا ار تایH9ع تاعلطا یاه هNب و دن+رک %2
یا 7ر8Oنز یاه j,L و یب,Oم:
روت$ا< نابایخ ر+ یا هناخ یاM. رت3+ یjاب : و+ یا هناخ %بتS
ر+ راب_ی 2ده+ % *اSنا اA ن. ر+ ار >یاه تاMل هک +را+ €ا&ا
نا9ه اه €ا&ا دیوگ % %اا دیL$ هب یراک /ی9ه ار4 هک ار هک
„%نک %9ن اهر_Oن)ور ابا ی+رک اه تj اب
n دیوگ % %اا دیL$ `:Bنب یب,D 2
ریزو ی+اب. ƒSن یر+ هب یا هناخ یاM. رت3+ ;ی@ر یزاS(
%اا یاM. یاه ت$اوخر+ اب هک د=یون % تMو تاعلطا
اه [تM ر+ هک د) 0-ت ی+اب. ƒSن یر+ هک اهدLب 2/ک تE3او
ت$ا هت)ا+ تZاخ+ : هان *و) ریPت$+ / هک %&رو7 ر+nتOگ
*ا ,+رک %Oخ هک ار یزاS( : +و) *وHL ا& د) دهاوخ رشتن
هک یا ,ریSنز یاه [تM هSیتن ر+ 2ت$ا ,+وب %بتS روت$+
ی+اب. ƒSن یر+ ن+رگ هب ت=ناوتن یا ,ریSنز یاه [تM ~و'و
ت3رPن 0ه ار %بتS هEی %=ک اا :دتOیب2
زا دLب هبنش_ی ره +وب ,دشن ریPت$+ هک %ناز ا& %اا دیL$
تعا$ زا ر-^ c ا& h نا9ه ر+ ار %بتS G) و+ یjاب €ا&ا
,+رک % تاMل یربهر رت3+ 2ت$ا *ادک ره %بتS و %OI8
Vf دنو) %9ن ,دی+ نا)رOن و+ زا ریY هک دنرا+ v3اB 2
0M ر+ %هاگ ر'ا( Jا( ر+ و ت$ا ,دناوخ %PبHط Dر+ %بتS
ت$ا ن+ا+ Dر+ Jو}ش وا هک %اPنه2ده+ % %PبHط Dر+
o دننک % ت13اB وا زا اه هبHط زا رOن 2
د:دS Iاباخ,نا و یب,Oم:
ƒZاخ ناراد3رط n+وب /یا %بتS "& تاباختنا +رو ر+
+ادن QاوA هک ی"& 2دنور % ر+ دنروخب *وطاب ا& و+2دنZو$و$2
یری9ب %بتST راL) %تMو تاباختنا زا ;< : رب U%نیبن ور یربهر
+ات3ا اه نابز ر$ : ا& دن+روخ €ل) %$ای$ ناینادنز زا یرای=ب
دن+وب هتخادنا اه نابز ر$ رب ار اهراL) /یا هک %نا=ک ای %=ک :
+وخ و یربهر رت3+ رو8& 2دنو) %یا$ان) S *ان هک +وب /یا %بت
دتOیب اه نابز ر$ رب رت9ک ه4 ره وا : هب دناو& % ر& ت(ار
+وب /یا یربهر رت3+ و %بتS تری(2دهدب ها+ا >یاهراک *ان هک
هک ار42ت$ا هتخادنا اه نابز ر$ رب %=ک ه4 ار %بتS %بتS
+وب ,+ر< تش< رتشیب ریخا تاباختنا زا [بM ا&2
یا هناخ زا دLب ر'ا( Jا( ر+ : tخ) /یر& تردM ر< %بتS
,اa$ %Pنها9ه اب هک ت$ا ناریا : زا ;< یا&+وک %H7ا ,دنار3
ر1ن Fلخ رب %ت( +راو زا %gLب ر+ %بتS 2ت$ا تاباختنا
ر+ Jاi ناونع هب 2دنک % رات3ر یا هناخ %Hع !رد< ,ا ناب.
Jا$ Vboo هSن_) و زواS& /ی9-ت هب xوبر ,اگ+ا+ ;ی@ر هب
هناخ یاM. هک د) ,+ا+ ~لطا ی+اب. زوری3 k$و& r"یر-ک ر+
% +از. /ی9-ت 2ت$ا ,+ا+ ار r"یر-ک /ی9-ت ی+از. روت$+ یا
د$ر< % هی@اgM ,وM ;ی@ر %ناSیرj زا ,اگ+ا+ ;ی@ر اا :دنو)
n „دنا ,+ر_ن را / هب ا9) #یرط زا یربهر تیب ار4
هیgM هک دنک % رار7ا اا دنک % %علطا %ب را-^ا %ناSیرj
$رaب اM. tخ) زا ا& +را6Pب تو_= ار د رارM دیوگ % و 2
% یا هناخ یاM. زا دLب زور و+ 2*و) Qای3ر) ا+ر3 ;< ت$ا
lلبا ,اگ+ا+ ;ی@ر هب / #یرط زا ار4 هک nد$ر< دی+ورOن „
/ین4 / دیوگ % و دنک % %علطا %ب را-^ا یا هناخ
ر+ دی+زاب یارب ه1BZ ن. ر+ هک ی+اب. زوری3 2*ا ,+ادن یروت$+
ار !+وخ رت<و_یHه اب و +و) % راg(ا ت$ا ,+وب /یو"M هب
تیب +ا+ یروت$+ /ین4 و& nد$ر< % وا زا یا هناخ2دنا$ر % ,
ا „ی
ی+اب. زوری3 0تOگ / هHب nدیوگ % 2
„%ت3رگ یروت$+ /ین4 %=ک ه4 زاnد$ر< % یا هناخ
ی+اب. زوری3 یا هناخ20نک Žرع %7و8خ دیهدب ,زاAا دیوگ %
دنک % 0_( وا هب ده+ !را"گ یرو3 ا& اM. nدیوگ % وا و 2
ر3 %بتS و دن+ 2 +دS یریPت$+ روت$+ یا هناخ ,رابو+ و
/ی9-ت r"یر-ک دتک % ر+ا7 ار 2
هک +وب رارM /یا زا ه8M 0ه +ا\ن ید9(ا ند) Qاختنا +رو ر+
اوخ زا %تMو و +رب >باوخ ار. !را9) KMو ر+ %بورک Q
% [Eن "ین FابیZاM2+وب هت3رگ %شی< وا زا +ا\ن ید9(ا ت$اخرب
زا اM. تیانع ,راب_ی اا *و) رو-9A ;ی@ر / +وب رارM هک دنک
هب هک ت$ا ,+وب %بتS /یا +راو ه9ه ر+2د) هت)ا+رب /
%=ک ه4 هب ا9) دهاوخ % اM. هک ت$ا هتOگ % ‹ی=ب و ,اa$
+ا\ن ید9(ا تاباختنا زا ;< %بورک ار ~و'و /یا 2دیهدب یار
+رک اش3ا Jوا رو+ ر+2
تاباختنا زا >ی< ا& : رت3+ *و+ رOن ناونع هب یا هناخ %بتS
یربهر : *ا1ن Jوا هAر+ نوی$ای$ یارب ا-ن& ,د) هتخان) :+وب
ت$ایر تاباختنا زا دLب •+او( اا یرو-9A Vboo ار %بتS *ان
تخادنا اه نابز ر$ رب ا&+وک %H7ا [اع ناونع هب2
وا یدG=8>و و یب,Oم:
هب !+وخ زا دLب یارب یا هناخ یاM. هک دن+وب دEتL یرای=ب
%نیشناA اب دناو& %9ن یا هناخ اریز2ت$ا ,+رک ر_3 ی+ورها)
*+ر یارب ار %5ورو ای %ها)+ا< *ا1ن Dا=(ا !ر=< %بتS
دنک %عاد&2
0ه %نی9خ ناز ر+ %ت( رد< یاA هب ر=< %نیشناA ~و'و
هک دن+رک +ا-نشی< %نی9خ هب یا ,دع2د) ]رI دم9ا ر=< اM.
%=ک ره زا >یب +وخ %نی9خ 2د)اب وا /یشناA %نی9خ زا ;< وا
ار ;ک ره nتOگ %ناSن=3ر %9)اه هب ات(ار7 وا 2+وب ƒZاخ
/ین4 / #( ر+ اا دینک / /یشناA د9(ا "A هب دیهاوخ %
A O ا ی !+وخ زا تردM ,ا) [i دنیوPب *+ر دیرا6Pن 2دین_ن ار %
!ر=< هب •را دی$ر 2
و یا ,دع اا 0ک 0ک ر+ هک دنا هت3ری6< ار Žر3 /یا *+ر %ت(
Cی راشتنا 2دتOیب €اO&ا دناو& % "ی4 ره %ل$ا یرو-9A
هان تی7و %ا1ن یا&+وک Cی %ت( ای و :یا هناخ zر زا ;<
,اa$ k$و& : دناو& % یا هناخ *اPن-ب ان %gیر *لعا اب
ر+ %بتS2ده+ رارM %بتS رایتخا ر+ [اک روط هب ار تردM
ت$ا ,دناوخ جراخ Dر+ هی9Hع ,زو( %ناPیاaHگ ه$رد ر+ و
ر+2+را+ ر5ا !رد< یور %=ک ره زا >یب وا2ده+ % هE3 Dر+
,د) 0ی=E& یا هناخ نار=< /یب ƒHتخ یاهراک یربهر تیب
0-$2ت$ا %بتS روا و %ا1ن یاه نازا$ تیZوd=
ت$ا یا هناخ %8خ) روا و ی+ا8تMا2
یا هنماخ ی-?0م:
%بتS اا ت$ا یا هناخ د)را و Jوا ر=< %OI8 هک ن. اب
,اa$ هب هک تارباخ تکر) 2ت$ا ,+وبر وا زا ار تEب$ یوگ
د) ,+ا+ : نو42ت$ا ,+وب %OI8 و %بتS یاوع+ %بتS
تارباخ ,اa$ #یرط زا ا& ت3ر %OI8 :2ت)ا+ ار [=ناریا
دهاوخ %9ن ;< Qا=( ,اa$ زا %=ک نو4 و +و) G(ا7 ار :
دنک %Oخ ار +وخ دناو& % ,اa$ تش< %OI8 ;<2
هی)ا( ر+ ه4رگا و2ت$ا ,دناوخ %PبHط Dر+ "ین %OI8
روا هب رتشیب وا هMلع اا ت$ا Jو}ش Qوکر$ هب %بتS
+و) % هتخور3 هک %یو\< ره ناریا ر+2ت$ا ی+ا8تMا : +ود(
VWX 2ت$ا %OI8 0-$ ناو& را"ه ناریا ر+ Jا( هب ا& `
ت=یب هنjا$ ناریا ر+ +وشن !وار32,د) هتخور3 و\< نویHی
هب ن. ,د9ع >خب و دنری % تا3+ا8& ر+ رOن را"ه دن4 و
یارب ا3ر7 هک ++رگ % رب ++ر& Jا( ر+ یاه /ی)ا دب تیL'و
+از اM. رتشیب +و$ , هنی-ب Fر8 یارب هن : دنو) % دیZو& اه
ناگدننک Fر82
Dر+ هE3 و Jو7ا و ,دناوخ جراخ Dر+ %PبHط ر+ %OI8
%OI8 ر=9ه 2ده+ % : هZا تی. رتخ+ تLB1Bخ ت$ا
رور& +رو ر+ یا ,‚ا %ن=B ,ار9ه هب ار اه [تM 0_( هک %=ک
+اوA *ان هب دنزر3 Cی G(ا7 %OI8 2+رک ر+ا7 اه تj
2ت$ا و ت$وا اب یربهر تیب ر+ %به6 یاه نازا$ تیZوd= 2
n%OI8 تور5 +رایHی 0ینو Cی رj+
V هیرو$ و %بونA یاEیر3. %_ناب Qا=( ر+ +رایHی
cXX نا9Z. و %بونA یاEیر3. ر+ CH رj+ نویHی
VXX و Dا9Zا رj+ نویHی Jو< نار-& ر+ دEن
و\< +ا+ رارM ناز ر+ هت=ب /یPن$ Kیان7 ریزو ناینی=( تاSن
ناریا دLب2د. یورY ا& +وبن راک ر+ ی+و$ Jوا یاه Jا$ 2د)
ور+وخ ر1ن ریز 2دنتخور3 و\< نویHی و+2+رک % راک %OI8
VWX ید9B ر=< 2دی$ر %OI8 هب و\< ره تباب ناو& را"ه
,را+ا Jوd= :دناوخ % €وE( Dر+ ه=نار3 ر+ هک %ناPیاaHگ
%تMو 2د) ه=نار3 ر+ Dابریا روا و و\< %ناPیاaHگ ید9B ر=<
+رک [Eتن %OI8 +وخ هب ار راک د. نار-& هب2
%OI8 رPی+ ی+ا8تMا رواn
/یز !ور3 و دیرخ راک نار-& ر-) ر+ %OI8 % +رک % و
دنک2
Jا$ ر+ ت$و+ #ی3ر یاوع+ hc و hW اب Jو< 0ی=E& ر$ اوع+
ار +ا+ ادخ هIبار /ی9ه ر+ و +وب یا هناخ یاه هNب ریPت$+
دن+رک2
%یاوه kخ تکر) ن8;ساD +را+ ا9ی<اوه ,+ هک ر1ن ریز
هک +رک % راک %ان %بAر ر1ن ریز ادتبا2دنک % راک %OI8
دن+رک نوریب ار %بAر2
و *ا %ب تا+راو "ین ت$ا %OI8 Jا 2
n %ن+ر_ن رواب یارAا Cی mHب هب ار یانروب ,ا)+ا< یا9ی<اوه
VXX رj+ نویHی دندیرخ %ناPیاaHگ ر=< و %ناPیاaHگ و %OI8 2
هHاL یارب رO$ هب Jj+ یرو$ Cی 2دنت3ر هHاL 2+وب hX
+ا+ دEن Jو< رj+ نویHی د) , اا 2 Jj+ و +روخ ار Jو< یرو$
دنیوگ % 0ه یا ,دع2د) روگ و 0گ این+ ر+ و +ادن 0ه ار ا9ی<اوه
ت$ا هت)ا6گ ,لک %OI8 ر$ %ناPیاaHگ2
وkA Z: ینار:ا ره :تسا ن:ا ی-?0م 7lورAd
یا هنماخ FB=سم:
دZوت VbWb هZا تی. دنزر3 یزارخ /$و$ وا ر=9ه2ت$ا
,+اوناخ تاباختنا زا ;< 2ت$ا یزارخ €+ا7 رهاوخ و یزارخ
Gب$ هب اه ن. زا هک %یورب. تباب یزارخ هZا تی. زا ;< •+او(
تاباختنا ت$ا هت3ر : هب یزارخ /$و$ و دنا ,د) را+ هZا=
+وL= 2ت$ا +وL= زا €لط Fر) ر+ و هتشگ رب یرد< هناخ
ر+ وا2ده+ % ناشن ر_Oن)ور +وخ رPی+ نار+ارب زا >یب
یربهر تیب ر+ اه+اینب تیZوd= و ,دناوخ €وE( Dر+ ,اPشنا+
ت$ا یا هناخ تیا$ Jوd= و2
:FB=سم IورK )## رUF <B8ل8م
cXX نویHی رj+ %_ناب Qا=( ر+ هیرو$ : ندنZ : ه=نار3
VXX نویHی رj+ نار-& ر+ دEن
هت=ب %9&اخ ناز ونر +ا+رارM 2ت$ا +وL= Jا ونر تا+راو
یاه هNب2د) هک دنت=ب % ار ونر +ا+رارM دنت)ا+ Kیان7 ترازو
k$و& د9(ا 0iی %تMو 2 د) یریگوHA %Hکو& +راو +ا+رارM
د) : د9(ا تOگ %Hکو& n و +رادن %H_ش هZا= ,د) [( ت$ا 2
یا هناخ د9B یا هناخ ر+ارب +ا+رارM یاgا یارب +وL= اب
یا هناخ د9B و +وL= : kخ ]اتت3ا KMو 2ت3ر ;یرا< هب "ین
دنت)ا+ روg(2
و2ت$ا دHب %نابHخ +وL= دناو& % ت$ا دنک زاور< *و_Zا3 اب 2
یا هنماخ QR8م:
Jا$ دZوت VbWh 2ت$ا یرازاب Cی دنزر3 نای4jوZ وا ر=9ه 2
/ی)ا gا …X Bنر k$و& یا هناخ +وL= د9B >یو9ع و
ره تباب و +و) % ناریا +راو +رو را"ه د7 %Zا$ ا& یا هناخ
/ی)ا WXX 0iی2د$ر % >یو9ع و 0iی هب ناو& را"ه
% راک یا هناخ رت3+ ر+ نونکا و ت$ا ,دناوخ تای-Zا
ت$ا 0iی اب یربهر تیب %یارAا +ات$ تیZوd=2دنک2
تور5 n0iی `XX رj+ نویHی
nهیرو$ Qا=( ر+ V…X رj+ نویHی
nدEن VX رj+ نویHی
یا هنماخ یرEب:
دZوت VbW… رت3+ ;ی@رT %ناPیاaHگ ید9B ر=< وا رهو) 2
وا /$2ت$ا Uیا هناخ ` [i و ت$ا رت9ک QلEنا زا Jا$
وا 2+را+ یروب یاهو و ت$ا رYj و دنHب دM یده !رهاوخ
ت3ر % ه$رد هب %تMو ` ه$رد زا وا ند. نوریب ا& v3اB
د. و ت3ر G@اط نز اب یا هناخ یرشب2دنت=شن % ر+ تش<
اخ هب یرشب زور Cی 2ت)ا+ نز /& دنیب % و +ور % G@اط هن
هیرگ هب G@اط نز و د$ر< % ار تHع وا زا2ت$ا ,ای$ G@اط
ر$ یور ار هBH$ا G@اط Gشی+ هک دنک % J+ +ر+ و دنز %
تر+ارب اب هک /ک Fارتعا هک تOگ % و +وب هت)ا6گ / هIبار
20نک % CیH) %ن_ن Fارتعا رگا2یا هت)ا+ %=نA ار 0ه دLب و
2+ز و د$ر % یا هناخ !وگ هب یرشب k$و& نات$ا+ /یا
جارخا هب رSن ,ا&وک %&د یارب G@اط تیب زا یربهر %
+و)2
nیرشب تور5 VXX ت$+ هب ;نی"یب زا هکTدEن رj+ نویHی
ت$ا رد< هیده و ,داین2T

یا هنماخ یده:
دZوت VbfX و وا هMلع2ت$ا %نک یاM.ر+ارب ر=< ر=9ه
DابZ ریی}& و >یار. هب %Zو9L نز و+ هMلع [i !رهاوخ
اب هنانز یاه %نا9- ر+2ت$ا ,ا&وک /ا+ ا& 2دنو) % ر'ا(
ار هت)ر3 نابایخ ر+ رو-ش ,اPشیار. Cی تاباختنا زا >ی<
زا اا2دنه+ ریی}& ار +وخ یاهو >یار. ا& دن+رک % €وروM
,اPشیار. Cی هب یربهر رت3+ ر+ %Mا&ا دLب هب تاباختنا ناز
ان یاg3 ر+ یا هناخ نا$ورع و نارتخ+ تینا ا& ,د) [یدب&
+و) رتشیب تاباختنا زا دLب /ا2
:یده IورK '## ردA زا ^دقن رUF <B8ل8م ه:ده ه,Xرگ
تساd^
یا هنماخ <ارFارب:
یا هناخ ر+ارب /=( WXX رj+ نویHی تور5 هک +را+ cXX
ندنZ و هیرو$ ر+ ن. نویHی `X نار-& ر+ دEن رj+ نویHی oX
%ب+ و ندنZ Qا=( ر+ رj+ نویHی ت$ا 2 ترازو ر+ %&د وا
ترا1ن Jوd= تOن ترازو ر+ %&د و رو=نا$ Jوd= +ا)را
ت$ا ,+وب تOن [Eن و [9( و !ور3 رب2
یا هناخ ر+ارب د9B VXX رj+ نویHی تور5 +را+ 2
یا هنماخ یFاه هب ,ا) ,رو+ ر+ هک b *و_B نادنز Jا$
+وب ,د) % %گدنز ر& ,"ن نادناخ /یا زا !ا هH7ا3 [یZ+ هب
2دنک ون تای( هانزور ریب+ر$ و ت$ا نابHط ]ل7ا ƒیط y"A وا
ت$ا +و) % ƒیMو& 0ه !ا هانزور %هاگ هک : 2
یناGگان و یا ه81ا9 یاه IورK یا هنماخ 7FاBناخ :
Jا هک %تکر) هب >خبرون ناز ر+ ید9B و %ناPیاaHگ
0$اM تیرید اب و ,اa$ یاه هNب ,ار9ه هب و +وب !ر=<
2دنتخور3 % %ب+ ر+ و د) % ,+ا+ زرا د) % ,را+ا %نا9یH$
هب دندیرخ % ار زرا اه /یا cXX زور ه$ راب Cی و ناو&
هب دنتخور3 !دLب oXX 2ناو& W زرا رj+ +رایHی روط هب نا-گان
هی@اgM ,وM Fرط زا 2+رک +و$ رj+ +رایHی 0ینو و+ تشه تOه
رOن هIبار /یا ر+ یاM. Fرط زا %نا9یH$ هک دند) ریPت$+
M. ,رو+T2+رک +از. ار اه ن. یا هناخ ی+ورها) و +وب %9&اخ یا
دید-& ار دن+رک دننک +از. ار اه ن. ا& 2T
nهBH$ا یاه +ا+رارM زا T %یاوه د' و C)و و Cنا& T
kE3 VX +رایHی رj+ T ت$ا ,د) هBH$ا هHاL /ی4 اب b
نو4 :,د) هت3رگ نوی=ی9ک رj+ +رایHی نوی=ی9ک +ا+ رارM
ت$jاب هBH$اT
VV +رایHی رj+ T 2ت$ا ,د) ,دیرخ هBH$ا هی$ور زا b +رایHی
رj+ نوی=ی9ک ت$ا ,د) هت3رگ 2T
تOن ه_شب نویHی 0ین و+ +ود( ناریا زور +ور % !ور3 هنا هک
% هتخور3 یا هناخ Fرط زا ن. ه_شب را"ه د8-نو نویHی Cی
تOن ه_شب ره [Eن و [9( تباب2+و) W % رب نوی=ی9ک تن$
دنرا+2
0ه اه Jو< زا %gLب ت$ا یر$ یاه ,‚ور< یارب و %=ک
+رادن ار >با=( 2 n یاه ,‚ور< ,‚ور< وe هZا Q"(e %ا1ن e%9&ا
دنیوگ % لi 2روشک زا جراخ یاه `X % رj+ نویHی
ار !ا %O8ن20یهاوخ دننک % جرخ رب نا)+وخ ار !ا %O8ن و
دنرا+ %2
یا هناخ ار4 هک ت$ا *وHL jا( ر$ هHZادبعابا ه'ور اب هک
%ت(ار هب K3ان *ادک یارب ت$ا ,د. راک ارو)اع زور ر+
و ناهاوخی+از. %ت( %نی=( نارا+ا"ع ار دشک % 2
Jا$ یارو)اع Vboo
FابH9خ /=B

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->