P. 1
داستان های زنان

داستان های زنان

4.95

|Views: 14,553|Likes:
منشور بواسطة786masha

More info:

Published by: 786masha on Aug 17, 2007
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

RIGHT CLICK AND SELECT RIGHT TO LEFT DOCUMENT

=========================================================
کت یناب لاتیید هناباتک (http://www.banita.!"#/$ib%a%&' هک یدارفا کمک اب ات دراد شلت
تروص هب دوش ین اه نآ لاش ر!ن "# نونا$ هک ار ی%راف را&آ 'نراد ل(ا) t(t رایت*ا رد
. هک یتروص رد 'هد رار$ نا+,
ی 'یهد رار$ هناباتک رد ار دو* ه$ل- درو .اتک / 'یشاب هتشاد یرا0, ا اب '(راد ل(ا)
1ردآ هب ا اب 'یناوت
$ib%a%&)banita.!"# '(2+ب 1ا).
=========================================================
: نان3 یاه نات%اد .اتک ناو4-
: '5ا لآ لل6 7'48(ون
: 7ا ید ر!ن 9(رات *+
: ی:کا لی; <(ات

=4>
, . هنو* هب دوب لا% ه% /د 73ات و4 شد?ین نوتدا( @/'ک Aیه اB نو6 ه4ن
. @دوب C8بآ /ر هی$ر / @دوب هتفر> 2ش 3ا 73ات ورDصا Eا# ندوب 7دات%رف ر/وش ...-
. 7'آ ا لF4 هب /ا هک دوب نوGر 7ا یاه Hش 3ا ی0( درک I/رش روJ K(ا ه;ا*
- یاه Hش هک ار ا 3ارد ندر> ی(/در> ی(/'ک نایL$ M ناNL% هوOP M راNفا 3ا QR / دوب
- هک ی;ا# رد /ا / S دوب 7درک Tتآ /ا یارب U%ا ی(اشا) رای8ب QLV یوت M هW/ر
داد ی هادا هنو> K(ا M Uشاد H; ر(3 ار نایL$ ین :
,... - K / دوب 7'ش ا'یR ش:$ Xو; ات$/ ن/ا هک ی;/'ی% هYوک Z, وت
- ! یر3 ه( رر [4% ه( /ر @رب Tنوبر$ M اشو) \یتفر \یب اب @دو* M
. . ه*آ Tنوب \ت8نوتن @درک هYره K اا ندوب هتشون یبر- ]* 7دFنوR 7د
. ن/ا ]* اا @'نو* ی \یب یب 3ا ^_ ونآر$ M دوب 7'!ن و% \ک @ا!Y 3و4ه هک ات$/ ن/ا
. ... . نو, وت \ت`> ی و4(ا 7رآ هک شا'ن هک رب3 / ر(3 ه4ن ه*آ aوب \ت8نوتن /ر Xو;
ا'* ا'* یه هک دوب یکدر2R ه( لا M هبار* یLی* شدوب ی(ار8اراک ه( M هYوک
ه4ک Tت#ار / 7رب ش3ا ون/ا / ه!ب ا'یR ی(ا'* 7'4ب ه( M درک ی ...-
نایL$ نداد Q`ن 3ا هک دوب @وLP / د3 نایL$ هب ینbوJ کR ک( هک نآ 3ا QR ه;ا*
U`> M درک 73ات ار دو* Q`ن ه04(ا 3ا QR / M U%ا یWار یLی* :
,... . ا Tت%ار C`> ی لوتب T_ M دوب یا 7'یشرت ^*د ه( ا لc وت ات$/ ن/ا
. اب M 'ش ی هک رNف 'ی- یا3/ر هدا( .و* K دوب 7'ش شا'یR اdک 3ا e'یمf`ن ر*آ
درک ی هیg یFیY M یتیY M ی;اhت M درک ی ij ر/ ن/ا / ر/ K(ا 3ا هک یرا4ص یا!ی(
» « د3 ی هیب دار Kه2R M'ش ی @و) 3ان یت$/ / رادرد هYوک 'd8 وت 'وی /.
« : . . a/د ین U`> ی شدو* دوب روک روک Tتب 7راY یب Uشا'ن 7'(اف Aیه ی;/ M
. ! شد?ین رب \ت%د 3ا یراک K Kشاب 7درک یFیY M یLk46 /دا6 @ارب '(اش هlا- ا'* .
». دوب 7'ش یWار ار%ر*آ Uب'ب هmمیت( هصل* 7'ب ونوشاF6 شدو* ا'*
ه4ک ر/وش رRو% ه( هب .--
'Pب / نایL$ هب یر+(د کR ک( :
,, ا'یR M U*/رف ی شو هLت / ک;ا ا هYوک ر% ه!ی, هک M یدر> 7ر/د ه( Uk$ا-
. . ن/ا 3ا 'Pب هتفر> ینوا% / ر% ه;وتب ل$ا هک e'ش لا# شو* @ا Tتفر> /'ش
- - ه( 3/ر ه( ن'وی لا# ر% Cشاد \ک \ک 73ات M @در هک 'ی- Hش ی0تnoد لا%
- - اب \+ب و!pا Uفر @دا( یت%ار لوتب ر/وش اب اq'ن e'$ 3ا هک یFR ی4(2ش
! «: ینوتب ه>ا M ی'ی- Hش "یفر ه+ی / ش'4یب ی هYوک ر% دوب "یفر K8# ید'f!
... یrرب نون / ی(ل$اب / ی4(2ش نون رو6 ه% /د M @'Lب K M ی3ا'4ب 7ار ی;و ی;وR
» ... / ه!ی رWا# \48# ی'f! 72+ب نوراب / راک '(اش M ه>رFب ا'* M eFR ی
! . هب ه48# ی'f! نرایب 2> اdک نوکد / ا6 Kن/د ین اا K4ک \L- /ر یFR ی4(2ش
K4ک 7ار هب /ر ونو!Jا8ب / لیتاR ش هشو> ه( / ههار8راک نو, وت نرب هتفا ی ر0ف .
/د یها نراs ی رار$ / K4ک ی ی;ا# /ر هیG$ T_ / 7در2R /را( TیR ن2 \ه اب
. « : . ونوتراک K(?یب @ا* ین لوR KLصا K ه+ی 7در2R اا ن'ب T_ ه(ارک ن/ر$
ه>رFب @ا ارب ا'* M Z40ب .-
یارب eروkV ا / 7'ش رک T(اه شو> /د ره 3ا لا# هب ات یک 3ا a/د ین M ه;ا*
شو> ا'ص یب M eو!ن ن'ی%رR 7راب/د Eاتc / \یمf`ب ار T(اfفر# U%رد هک K(ا
. U-ا% \ین ات هک \ه اه هmب یت# هک '4ک ی Uktص U;ا# اب / ا2> یر'$ هب /ا \ی4ک
» « شو> ه, M 7'ش Uکا% نو4کا M 'ندرک ی او-د \ه اب ناش اه 7رd4R نوتا* ر% TیR
. رد / 'ش ی '4Lب هک دوب ه;ا* نایL$ رuرu یا'ص 7ا> 7ا> اf4ت نای K(ا رد 'ندوب هت8!ن
. ار T0R ه;ا* Uفر> ی رد 7رY Hش ر% رب اه هmب لا$ / لی$ 3اب M 7اتوک هLصاف نا,
درک لاkند M د3 نایL$ هب هک:
,, ... / ههار8اراک وت Cفر M T0(رش / K8# ی'f! M ه+ب اB ه%ا/ aو6
. vون هک M @/د / ل/ا [4Lک نراwب راک ونو!LیتاR / K40ب xا6ا /ر هشو> ه( C%او*
! / ل> هyد ک( / K4ک ی ا/ وشb ی0شاو( ه4ک ی 2> 7'4> یاzن ه( هب [4Lک
. !... ی;ا# Thیفر هب د/3 K8# ی'f! Kمfف ی /FیY ه, 73ات U$/ ن/ا دا!>
. رد S هنوب وشرO- 3ان 'd8 دوب هتفر vدر2R Kشاب H{او '(اب هک ه4ک ی
ه( S نراد ی ر/ وشرد S ندوب 7'4ک هک ی;ادو> |ار% ن2 / ن'4ب ی /ر ار8اراک
. . ابM .ادر% ر/دات ر/د وت ن2 / ن2> ی ونوش 3و% هیR ه!ی ا'یR 3ارد / ر/د .ادر%
7'یY }(در هک 7دوب اه 7رy هhkJ ره وت / ندوب 7درک 1رد هhkJ هhkJ کهآ / ه%ا
. وت ه+(د Thیفر / K8# ی'f! ندوب 7درک رد هPمV ه( \/'ک ره رد / ندوب
! . ی0kLPن ی0( M 7دوب اه 72; K40ب راک هY C8ن/'ین ندرک ی .آ '4$ نو!;د .
. \یب یب ندوب 7درک eا$ نوNL% @/'ک نو3 3ا / 7دوب یک لا bوR K(ا همL- ا'*
. اا دوب 7'ش ان .او* 73ات T#و; هک هشاب ی;/ 'ی% }$/ ا4(ا ه40~ U`> ی
نو6 ه4ن دوب یر+(د Uم8$ M دوب یYره ...--
نام> هک یا هhی$د '4Y رد / دوب 7درک رتF(ر /ر شF(ر یاه \!Y ه;ا*
- - ر0ف ی0kLPن ک( یتشرد هب یاه 72; U`> ی هک یتشرد یاه 72; نآ هب \4ک ی
- : . ار اه نآ 3ا هناد ک( ]hف یرآ ار اه نآ 3ا هناد • /ا هک دوب .و* ر'$ هY درک ی /
Uشاw> ی M دوب 7'آ ایند هب 73ات هک M Tمd4R 7ون xا'4$ یb M نارو% ه4ت* 3/ر / Uشاد ی
.
» « U8ناوت ی /ا / دوب \ه اه ه4هرب هLک نآ 3ا ات ه%/د هک دوب .و* ر'$ هY
» « یارب / '4ک U%رد اه نآ اب Z+4% 7راوشو> U`6 ک( ا( دا0( ن/ ?( / F(ر ه4ی% ک(
! ...! \ه ر+(د یاهر0ف یLی* '(اش دوب .و* ر'hY 'ت%ر`ب شرDصا Eا# 1/ر-
درک ی...
,... ! ! 3ا \uر ی% Mهشاب @دآ Uم8$ یFیY ر>ا هیY Uم8$ Zن/د ین نو6 ه4ن 7رآ
. 'ی- هت`ه M Thیفر / ه8# ی'f! M ش هصل* شد:ب دایب هنوت ین 7وک ر% M
. راY ه% M همf`ن 7در2R /را( هک یرو6 ندر/آرد \ک \ک @رbوR M ندرک ونو!(FR ی4(2ش
7دوب .و* نو!L*د / هتفر> bاب نوشراک هک K(ا هنوب هب M Uشw> ا(اG$ 3ا هک یها M
. U`> / Uفر> و!;وR 1ا* ی ا'* 3ا هک a/ا ن'(ر* vدر2R ا3 /ر ههار8اراک
. '4بوL> S ه!ی ^_ TPW/ /ر% ه;وتب e'(د ی ا \ک \ک Uفر / Z4یkب وش2*
یاه Kه2R S 1اlا ^!L+نا SU%د /دره هب }(در یاو+4;ا S 7'4ب ی Z+4%
!... / '/ا aا* 7د3اش ه( € 2* / SلمL •ا*S U$راY S QLJا / ی3/د هLیL
. 7'ش .و* 73ات نوشراب / راک هک @b/ا نو, M \+ب Uفر @دا( ی%ار ه4ک ی Uفر
'!ن نوشدb/ا ه+(د ش'Pب / دوب 7'ی(ا3 ه48# ی'f! ارب ^*د ه( لوتب M دوب.-
'Pب / نایL$ هب ر+(د کR ک( :
, /راه ه4هرب هLک / اه 72; ا6 K(ا 3ا / درک لبرک هن//ر و!hیفر K8# ی'f!
. ا6 ن/ا a/ا شارب دات%رف ی / درک ی اه 7/اdک کش/د یوت / ارJا$ نو;اR یb
. . هت ات ر% 3ا Uفر> bاب نوشراک هصل* 'ن/در> یرب وشbوR / U*/رف ی
. یا هنو* ه( T_ M ن/ر+(د / @و$ / T(و* 3ا M دوب 2h 2hف یYره ن'(ر* /ر هLc
. 3ا ر% \ه ی0!یه 7درب bاب /ر نوشراک / 7دوب را( نوشاهاب ا'* ندرک لای* \, / نداد
. لبرک Cفر C8ب وترا(3 راب لا% ه( لوتب اب \48# ی'f! دو* در/?ین رد نوشراک.
لc لها ر'$ هY / ن'نو* ی یش/وY نوشارب لc یاشاد هدا( .و* K
! . ل/ا هک لوتب / ه0 Cفر @ا6 ن/ا 3ا ه4ن Zن/د ین ندرک د/در'4ک / '4`%ا نوشارب
لc ی6ا# ن3 bا# M ه!ی U8ین هبر% اdک شر*آ / هیY شراک / Qک دوkن @وLP
...! ! 7'ش [4ت ‚د یLی* هک K یƒا ه40ب شاه 7'4ب Uم8$ ا'* دوب 7'ش ا .
. ... هک 3و4ه اا S eرب ادرف M eرب 3/را ی>'ن3 نوب H; نواR ه(M 7:$ H; نواR ه( یا
... ا'* یا @2+ب لDب /ر هشو> Tیش :$ ن/ا \4 ل$ا هک 7'نو ‚د وت /3رآ K(ا 73و4ه.
... اره3 F(F- یا ه!ین \ک ه0تا+ت%د 3ا....-
. . ه(ر> '4ت8ناد ین دوب 7'نا 3اب نا!ناهد ه, نا>'نو4ش دوب هتفر> شا ه(ر> ه;ا*
. هW/ر M :4 یbاب M ناو* هW/ر '44ک ی لای* ه, هک @درک ی Q# K هن ا( '44ک
. . هشو> اب U%ا هت*ا% ر&ات ار نار+(د دو* یب هک 'یمfف د/3 ه;ا* ی;/ 'ناو* ی
هادا / د3 نایL$ هب ر+(د \0c کR ک( / درک vاR ار T(اه \!Y M TLمL '$راY
داد :
,... ... ی+;ا% 7دراfY هب bا# هک M Tی;/ا ^*د ن/ا 3ا 'Pب M لوتب ی4P( M ی6ا# ن3
/3رآ / Tدوب 7'(د @و5 وت @دو* K / دوب 7'ش 1وL / K(2ش / دوب 7'ی%ر
... ن/ا 3ا 'Pب 7رآ M \ت*ا'نا ی TLDب [4ت / \تشاد ه+(د ن/و6 ر8R ه( @درک ی
. یاوب و!ی(ا'* ه*آ 7راد /ر یا ه+(د ن3 لای* K8# Eا# هک دوب 7'یمfف را+نا لوتب
/ \„ وfشاب روک T$ا6ا M U40 / لا ه, K(ا اب 1ا* ین ا'* 7'4ب vدر
. هک 7دورف شدو* :مDیR هک دوب 7'ی4ش ا$آ 3ا Kمت# \ه لوتب دو* ه!ب iN$ Tکرت
. دوب K(ا ه%ا/ U%او* T;د یY ره هlا- ا'* هک @ا هDیص / 7F(ا6 ی'h- اتراY ات
. اهاB ه4ن ه*آ 72+ن یا ه+(د ن3 ی6ا# / ه!ب Tmب '(اش … داتفا اR / 1د هب هک
. ! د?ی T;د وNY @دآ Tت%ار اا د?یب @ر% 1ا† ا'* هک K هیY /وه Zن/د ین
. یYره '(دM دوب Q(ونا-د یYره ه+(د ‡هباوب ه+(د 7رایتR ه( لDب شر/وش
S UnR K('بb ن3 شآ Sدرک رwن M دوب 7'ش ان .او* 73ات T#و; هک S ی;/ 'ی%
لc لها / U8ن/د ی هک یراکره هصل* S دا8(ا/ شو> هk4شراfY یاkش
. ... ه( هPفد K(ا / د3 'ش C8بآ / U%او* ا'* / داد هdیتن شر*آ ات S درک C8ن/د ی
'ی(ا3 یر3 لوکاک ر8R...-
ر% یوکاk4ت هک ی;ا# رد / د3 نایL$ هب کR /د ی0( / 'ش Uکا% ه;ا* 3اب
S دوب 7داتفا F6 F6 هب / دوب هت*و% نآ یاه لاus / دوب 7'ی!ک هت نایL$
@/رc U(ا0# ی$اب ن'ی4ش 3ا هک K(ا 3ا M @ا) Uهارک اب ار نایL$ S ناNL% هوOP
داد هادا / درب ن/2ب S دوش ی :
,... . ه( 73/ر ه( هنوت ی ی%ار 1ار 7رایب 'ب @دآ ارب را>3/ر ه40ن ا'* S نو6 ه4ن 7رآ
. 7رآ هنو!ب ر8کا* ودآ / ه4ک هk4R ودآ یاه هتشر @و) / 7'ب داب هب ونونو*
Uب'ب 7راY یب هک دوب 7'/ا ایند هب M Z8# ی6ا# ر8R M ا$آ Z8# 73ات M aو6
! ! درک Eر* TWر ارب Uشاد یYره ه+(د Zن/د ینMZن/د ین Uفر> ل% شدو*.
- 7روتک/د @رابرد 3ا یت# / bاب یاه نوبای* 3ا M Uشw> لc یاه یشاب \ی0# 3ا
/ . . - - هPفدره در0ن 7'(اف Aیه اا ندر/آ انو,3ا هصل* a/د ین‡هیY 7روتکو
. ‡اdک اا ن'یmیR ی هک دوب Kوت ه( ی0( یاه هn8ن / ن/ر> ن/ر> M یات(Fیف...
72ˆ Q(ابM 72ˆ Q(اب هک یدآ‡7'ب نو6 ودآ هنوت ی یکM شدا† ا'* هک یت$/
! درMدرک نورد ا/د Eر* و!کلا / کL / ی(اراد ه, ی6ا# هک ر*آ U%د ه+(د.
. داد ر/وش وش^*د ید/3 ‚وتب Uش/w> ‰ر$ وت شر*ر* ات /ر ه;وتب 7راY یب /.
ر/وش هنو* هن//ر ش^*د ه$ر'ب / درک 3اf6 M دوب 7'نو ی>'ن3 Šا8ب 3ا \ه یY ره
. - - . a/ا Cفر> ش3ا ندوب رت \#راب ات*/ ن/ا هYر>ا ارا0kLJ M \!4می!ن هنو* دات%رف
! ... 'Pب لا%/د ه( اا 'ش Qین هبر% Uفر هک Uفر \شدو* / Uش/w> 7ار ر% و!mبM
- - هک U8ین اصا$ر K(ا هت%د وت هک دوب 7'(د ون/ا شایkت0 \ه 3ا ی0( ی%/ر-وت @^*د
... هO$ر ی 7راد دوب 7'(د ان/ا وت Mنرایرد ترایت ای%/ر- وت.-
. / U_ F6 نای نآ رد یا هhی$د '4Y Uشاw> رzت4 ار ه, / 'ش Uکا% ه;ا*
. هک 'آرد ا'ص هب @رهاو* Uk$ا- دوkن راzتنا / تو0% :
, ‡'ش روNY شر*آ نا6 ه;ا*-
داد .او6 ه;ا*:
, . ه+(د ا( / M 7و4ش ین Tشو> / 7'ش 2R K ه‹ ا( a/ا 'بb bا# ه4ن a/د ین
. هشاب هتشw> Tتا2Ohت ر% 3ا ا'* @'(اش ‡a/د ی هY K 7'ش روNY a/د ین.
! ! 7داتفا شر0ف هب ش^*د ه4ک ا'* M 7درن ه>ا / شد3رایب ا'* M 7در ه>ا نو6 ه4ن 7رآ
هشاب 7درک TNبر / ]kW یرم- ر*آ / هشاب.-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@در هmب
. هک هmب دراد ه+ن هmب اب ار دوkن رWا# @رهوش ‡ \40ب \ت8ناوت ی هY K .و*
. دوب 7'!ن \ه رWا# / Mدوب 7داد \$لJ هک M دوب @ا یLk$ رهوش لا دوkن شدو* لا
. U8(اب ی \ه K .و* ‡درک ی هY M دوب K یا6 یر+(د Qک ر>ا د2+ب ار هmب
. ار هmب @دوب راYان‡@در0ی هY M داد ی \$لJ \ه @رهوش K(ا ر>ا @درک ی ی>'ن3
. FیY K(ا 3ا 2u M K ل‹M هت8ب شو> / \!Y ن3 ک( \4ک U8ین هب ر% یرو6 ک(
. \ت8ناد ی یا 7راY / 7ار هن M @دوب 'Lب ار ی(ا6 هن 'ی%ر ین شر0ف هب یر+(د .
درo% یر+(د 7'ش .ار* هب ا( Uشاw> 7ا>راو*2ش هب ار هmب دوش ی \ت8ناد ی.
هک \شاب هتشاد \ت# \ت8ناوت ی اdک 3ا‡'ندرک ی لوk$ ار هmب هک اdک 3ا ی;/
‡اdک 3ا ‡ 'نراw+ن @ا هmب / @دو* ی/ر \%ا راFه / 'ن:ن ار e/ربآ / '440ن \LNP
. اه ه(ا8, یت$/ \ه رO- 3/ر نا, دوش @ا) اه تروص K(ا هب \ت%او* ین
... U`> ناش ی0( @ا'ک aاد ین M @درک }(رPت :
, . T(:ب ا( یرo8ب 7ا>راو*2ش ی:ب ار تا هmب یت%او* ی M ن3 M .و*
/ @ات(bاراد...-
. هک U`> /ا هب @ردا U$/ نا, ی;/ U`> ار اهاdکر+(د aاد ین :
, هه ‡نداد ی شار ی4ک ی لای*.-
نا ه(ا8, ن3 نآ اا M @دوب 7داتفا راک K(ا ر0ف هب \ه @دو* هک K(ا دو6/ اب K
\ت`> @دو* هب / وت UŒر یره ‚د 3اب M U`> ار K(ا یت$/:
, ‡ن'ن تار هک یتفر Aیه وت Mن3 .و*-
\ت`> @ردا هب 'Pب /:
, @دوب 7درک /راک K(ا ی0شاک.-
. '4ه'ب \هار \تشا'ن نا4یمJا هک K \تشا'ن هتشرر% هک K ی;/.
. ی/ر هOu ایند ک( ه04(ا ل‹ ن3 نآ …ر# 3ا دوب 7'ش ر(د ر+(د هک \ه U$/ نآ
. . @ر/ایب U$اJ \ت8ناوتن ر+(د 'آ @دا( @ا هmب یاه یناب3 K(2ش ه, UŒر ‚د.
! . @'ی4ش @دو* دوب 'ب ر'$ هY اا @درک ه(ر> را3 را3 اه ه(ا8, / رد ه, یوL6/
! «: ه!ک ین U;اd* ه4ک ی \ه ه(ر> U`> H; ر(3 ناش ی0(...-
. . هک K MU`> ی \ه U%ار .و* داد @ا یرا';د یLی* 'ی%ر @داد هب @ردا \ه 3اب
@رهوش یت$/ \ه نآ‡@روب هOu ر'$ K(ا هmب ک( یارب ارY MU%ا @ا یناو6 ل/ا
. اتراfY / ات ه% / \4ی!4ب یه هک @راد U$/ یLی* لا# '4ک ین لوk$ هmب اب ار
... . .و* ی;/ @درک ی ار راک K(ا '(اب ین / دوب ‚/ا هmب هک U%ا U%رد eاFبM
. . را3آ هک @د/و* K درا'ن ندرک ر0ف ر+(د هک bا# U%ا هتشw> راک 3ا راک هک لا#
. . \ه U%ار درک ی رارصا هک دوب @رهوش \40ب ار راک K(ا / @/رب @وش '4Lب \تشا'ن
. . \ه K دو* '4یkب شا 7ر`% ر% ار ر+(د ر* 7رن ک( 7داتفا QR U%او* ین U`> ی
. یاه هmب @دوب رWا# ا(آ K دو* @داد ی "# /ا هب M @درک ی یWا$ ار \هلک یت$/
@دو* ی>'ن3 رابر% ار اه نآ /‡\شاب هتشاد U%/د @دو* یاه هmب ل‹ ار @رهوش
. "# \ه /ا روJ Z, \ه /ا .و*‡aا'ن یدا(3 @رهوش 7ر`% ر% ار اه نآ‡aا'ن
- شدو* لو$ هب ار ر+(د ر* 7رن ک( هmب M هن هک ار هmب M ار هmب 'ناوتن هک Uشاد/
. 3ا Uktص شا ه, M @دوب هتفر شا هنا* هب هک ی3/ر /د نا,رد '4یkب شا 7ر`% ر%
. . . /ا \یشاب 7د3 …ر# یLی* هک K(ا هن ی4P( eدرک Uktص یLی*Mر*آ Hش دوب هmب
. \ت`> ر%ر*آ @داد شو> K / U`> هmب هب i6ار \ه 3اب :
, ‡\4ک هY ی+ی .و*-
. U`> 'Pب / درک ر0ف یر'$ U`+ن یFیY @رهوش:
, . . 7داتفا QR @او* ین K K0ب ین/د ی تدو* رو6 ره ی40ب هY a/د ین K
\4یkب @دو* 7ر`% ر% /ر ه+(د ر* 7رن ه( .-
. . رf$ K اب ل‹ 'این \ه K یوL• Hش نآ Uشاw+ن eاR یوL6 \ه یا 7راY / 7ار
. . . \ت8ناد ی @دو* دوب 7درک رf$ K اب ی;/ دوب \هاب ا ی>'ن3 @و% Hش دوب 7درک
. رد 3ا هک \ه Žkص \4ک 7ر% ک( رتد/3 ار هmب راک ات '4ک HGu ار 'هاو* ی هک
U`> M Uفر ی ن/2ب هنا*:
, اهM \4یkب /ر هmب Q(اkن ه+(د M @ای هک رf{.-
. \4ک ی ر0ف هYره bا# \ت8ناد ی U$/ نا, ار @دو* }یL0ت K /M
. ! هب ار @3ان رداY دوkن K U%در+(د ی;/ 'ش یWار ‚د روNY \مf`ب aاوت ین
. @ا هmب \تفر ن/2ب هنا* 3ا @رهوش ر% U!R / \تفر> ار هmب U%د M \ت*ا'نا @ر%
. . رم- لا% ه% هک دوب K(ا T('ب Uفر ی 7ار [4!$ شدو* دوب T;ا% ه% ک(دFن
. . . ه, دوب 7'ش @ا) T(اهر%درد ه, دوب 'ب یLی* K(ا @دوب 7درک Tفرص
. . @دوب راYان K ی;/ دوب شا یت#ار ل/ا 73ات / دوب هتشw> T(اه ن'نا را'یب Hش
. . @دوب 7درک T(اR \ه ار T!`ک \تفر T(اR هب اR Zشا 7ا+ت8(ا @د ات \40ب ار @راک.
. ر*ا/ا نا, و;وYوک یبآ راوLش / Uک ک( @دوب 7درک T4ت \ه ار T(اه .و* 1اk;M
. یه \_ \ه ر0ف K(اM@درک ی T4ت ار T%اk; یت$/ دوب 7'(ر* T(ارب @ا یLk$ رهوش
هک د3 :
, ! ‡ی4ک ی T4ت وشاهون U*ر ارY ه+(د ن3-
. \ه 3اب ر>ا Mروک @رهوش \!Y‡\40ب هY \ت%او* ی '!ن یWار ‚د ی;/
. . @د3 هناش ار شر% @درک T4ت ار T%اk; درب 1اk; T(ارب / د/رب M@'ش راد هmب.
. ر/د ار @3ان رداY @ر+(د U%د اب / @دوب هتفر> ار Tت%د دوب 7'ش ل+شو* یLی*
. T!tف یه دوkن @3b ر+(د \تشاد یرب @'$ هت8هآ هت8هآ / @دوب هتشاد ه+ن @رمک
. هYوک هب @دو* اب / @دوب هتفر> ار Tت%د هک یا هPفد K(ر*آ '(?یب رت'4ت هک \ه'ب
. . \ت`> @رب ا$ا$ T(ارب U%او* ا6 ه%/د @درب ی :
, @ر* ی ا$ا$ تارب 'Pب M\ی!ب Zشا راو% ل/ا.-
. H%ا ک( درک ی لاو% K 3 ا یه M ر+(د یاه3/ر ل‹ M \ه 3 /ر نآ U%ا @دا(
. رارصا یLی* 'ندوب 7'ش ij شر/د @در / دوب هتفر .آ یو6 ه;اY یوت T(اR
. . Tت%د هک ار H%ا / @درک ش'4Lب U%ا :* هY '4یkب ات \4ک ش'4Lب هک درک
. U`> \تشاw> T4ی3 یت$/ '(د Mدوب 7'آ نو* / دوب هتشادرب شار* :
, ! ‡دوب 7'% •/ا Q%د لدا-
: 7'ش •/ا M 7'ی4!ن وشردا …ر# M aو6 7رآ \ت`> .
. . اه Zشا / دوب U$/ ل/ا 3و4ه \تفر ی هت8هآ هت8هآ M Zشا 7ا+ت8(ا @د ات
. . @ا هmب '/ا @2> Zشا ات @'نا 7ا+ت8(ا یوت U-ا% \ین ات '(اش K / دوب |وLش
. . @ا هLصو# M درک ی لاو% Qب 3ا @'ش ی هت8* \تشاد K / درک ی یت#اران یه
. U`> راب ه%/د دوب 7درب ر% ار:
, . \یLب ا$ا$ \یLب QR 1'وین هک Z%ا ‡1'% لوNY لدا QR.-
. e'ش راو% Zشا یت$/ \ت`> / 'آ 'هاو* نbا هک \ت`> T(ارب \ه 3اب K /
. 7دایR هک 7اش نا'ی ات / \تفر> ار U`ه ]* Uk$ا- '(ر* \هاو* T(ارب \ه ا$ا$
. 'ی%رR راk0( هک U%ا @دا( 'ی%رR ی یه / د3 ی …ر# \ه 3اب @ا هmب M e'ش:
, ! ‡\یLی ا• لدا-
\ت`> M \مf`ب هک نآ یب M هkتر ک( ارY aاد ین K :
اباب TیR e2.
'ی%رR 'Pب درک 7ا+ن K تروص هب یمک @ا هmب :
, ! ‡اباب @/'ت لدا-
. \ت`> \تشا'ن هLصو# ر+(د K:
اه @ر* ین ا$ا$ تارب ینFب …ر# ه>ا ‡ین3 ی …ر# ر'hY aو6.
. . ارY 'نا3و% ی ار @دآ لد رت Tیب اهFیY رو6 K(ا د3و% ی ‚د ر'hY لا#
'f- دو* اب Me'آ ن/2ب هک هنا* 3ا‡ \ت80ش روJ K(ا ر*آ @د نآ رد ار @ا هmب لد
. . . شاهاب / \ه'ن T!tف aFن ار @ا هmب @و!ن یناkO- راک ر*آ ات هک @دوب 7درک
! . ‡@درک Tتکا% روN4(ا ارY د3و% ی ‚د bا# ر'hY ی;/ \4ک یراتفر شو*
. د3 ی …ر# در/آ ی رد کL0ش T(ارب هکرفوش در>اش اب / 'ش Uکا% ر+(د \0fmب
. هک @ا هmب هب هن M \تشاw> ی لc /ا هب K اا دوب 7'ش 7'4* / Šلت*ا @ر>
. . e'ش ی 7دایR یت$/ / Uشاد ه+ن \ت`> 7اش نا'ی درک ی K هب ار T(/ر یه M
. . . 3و4ه K / 'ندوب یLی* اه 1وبوتا / دوب |وLش نا'ی '('4* ی 3و4ه @ا هmب
. . . رت \ک اه 1وبوتا 'ش U-ا% \ین '(اش @د3 @'$ یت' \40ب یراک هک \تشاد U!#/
. . . Eا/ / Eاه @ا هmب @داد @ا هmب هب / @در/آرد \kی6 3ا یهاش 7د نا'ی را4ک @'آ 'ن'ش
. . روJ هY \ت8ناد ین دوب 7'!ن 'Lب ار Cفر> لوR 3و4ه درک ی 7ا+ن ار / دوب 7'نا
. . / @داد Tنا!ن \ت!+نا اب د3 ی داد ی(/'ک هم„ ک( M نا'ی …رJ نآ \4ک Tی;ا#
\ت`>:
. یرب یرب تدو* ی'Lب \4یkب رب ا$ا$ /رب 2+ب.
U`> K هب /ر 'Pب / درک لوR هب یها+ن @ا هmب:
, \یLب ایب \ه وت لدا.-
\ت`> K :
. یرب ی'Lب تدو* \4یkب /رب @اR ی /ر وت @دا8(ا/ ا6 K(ا K هن.
. . '(اب روJ هY U8ناد ین / دوب ل/د /د ه04(ا ل‹ درک 7ا+ن لوR هب \ه 3اب @ا هmب
. . . Hd- درک ی \ها+ن ربرب @دوب 7دا'ن شدا( یراک هm, لا# هب ات '(ر* FیY
. ! 'ش 'ب یLی* ‚ا# 'ش 'ب ‚ا# / Uفر> ‚د هhی$د نا, ]hف ه04(ا ل‹ دوب یها+ن.
. یت# \ه bا# ات / @درک رارف K / Uفر @ا هmب هک 'Pب @وش …رO4 دوب ک(دFن
- روJ K(ا Aیه @درک ه(ر> هOu ر/3 3ا اه ه(ا8, /رد یوL6 هک رO- 3/ر نآ
. . . @ا هmب دوب یها+ن Hd- دوش @ا) \ت$اJ دوب ک(دFن 7'!ن 'ب ‚ا# / هتفر+ن ‚د
. هY @'یمf`ن '%رoب K 3ا یFیY U%او* ی 3و4ه هک K(ا ل‹ / دوب 7'نا نادر>ر%
. \ت`> / @داد Tنا!ن ار ی(/'ک هم„ ر+(د راب ک( \تشاد ه+ن ار دو* روJ :
, . ! ل0(راب /رب Z, M 7'ب هم„ و+ب M 7'ب T_ ار لوR K(ا aو6 /رب.-
ه(ر> / د2+ب هنا_ U%او* ی هک یت$/ ل‹ 'Pب / درک 7ا+ن ار ی(/'ک هم„ \0fmب
U`>M'4ک :
, . @او* ی Qیم8یت @او* ین هم„ K لدا . -
: . ر>ا M دوب 7درک لNP ر+(د 7در* • @ا هmب ر>ا @'ش ی 7راY یب \تشاد K
. در0ن ه(ر> @ا هmب ی;/ @دوب 7'ش …رO4 امت# M دوب 7درک ه(ر> 7در* ک( .
. . @د3 داد شر% دوب هتفر ر% @ا هLصو# @دوب 7'ش یناkO- :
, . . ه+(د /رب رب یاوnی یY ره /رب 7راد \ه Tیم!یک.-
\تشاw> نابای* ]%/ U;ا`%ا ی/ر / @درک ش'4Lب /ر 7دایR را4ک یو6 ی/ر 3ا /.
\ت`> / @داد T;وه وL6 هب شاو( / \تشاw> Tت!R هب ار \ت%د:
, ه!ی ر(د ه+(د /رب 7د.-
. هک دوkن ا'یR یا ه0شرد / ی%وبوتا اه هت نآ ات نابای* ]%/ 3ا دوب توL* نابای*
. U`> / U!>رب M Uفر هک @'$ ه% /د @ا هmب د2+ب ر(3 ار @ا هmب :
, ‡ه;اد \ه Qیم8یت لدا-
\ت`> K :
, . 7'ب Tم!ک یهاش 7د و+ب aو6 7رآ .-
: . K / د3 xوب Zشا ک( هkتر • هک دوب 7‘ی%ر نابای* ]%/ @ا هmب Uفر /ا /
. / @درک .اترR نابای* ]%/ ار دو* M \4ک ی هY \مf`ب هک K(ا یب / @'(3ر; 1رت 3ا
. 7ار e/ر / ر% xر- @'ش eا$ @در یb / @'(/د /ر 7دایR یوت / @د3 لDب ار @ا هmب
. U`> \0fmب @د3 ی Q`ن Q`ن / دوب 7داتفا :
, ! ‡1'% لوNY لدا-
\ت`> :
. . یرب دوب ک(دFن M یتفر ی شاو( وت K!ی در '4ت نابای* ]%/ 3ا aو6 یmیه
لوتوه ر(3.
. دوب \LDب یوت هک روNنا, @ا هmب 'ت`یب @ا ه(ر> دوب ک(دFن M \ت`> هک ار K(ا M
U`> :
, . \Lی '4ت هف'4(ا Zq3 لاFب و4 لدا .و* .-
@ا 7'آ یراک هY یارب هک دوب هتفر @دا( K Mد3 ین ار …ر# K(ا \0fmب ر>ا '(اش .
. 7در0ن vاR ار eاه \!Y کشا 3و4ه U*ا'نا Uفارص هب ون 3ا ار Tفر# K(ا ی;/
. HGu ار هک @رهوش د?( هب @داتفا M \40ب @دوب 7'آ هک یراک دا( هب 7راب/د هک @دوب
. . . Tتروص 3ا هک دوب یYا K(ر*آ @درک ’ا ار \0fmب @داتفا درک 'هاو*
. \ت`> Tشو> رد \ه 3اب / Z3 Tمتشاw> 7راب/د / @درک TYا \تشاد یرب:
, شد?ی Zشا Maو6 /رب '4ت.-
. هLd- هب ار T0Yوک یاه @'$ Uفر رت '4ت @ا هmب راب K(ا / دوب توL* نابای* 3اب
دروب Z3 / 'mیoب \ه یوت T(اهاR اداk هک @'ی%رت راب ه% /د K / Uشاد یرب.
. ار @رداY یاه Kاد K U*ا'نا K هب یها+ن / U!>رب M 'ی%ر هک نابای* …رJ نآ
. …رJ هب / 'ی*رY @ا هmب هک هm, @داتفا ی 7ار \تشاد / @دوب 7درک ij \LDب ر(3
. هتفر> ار Tm 7ا+نFب ر% هک د3د ک( ل‹ د3 \0!* eا6 ر% K M درک 7ا+ن K
. 'نا eاه لDب ر(3 روJ نا, e یاfت%د / دوب 7د3 \0!* @دوب 7'ش M '4شاب.
- - وک /'4ک / \hبا% رهوش نا, @دوب @رهوش Hی6ر% هک هPفد نآ ل‹ U%رد
. . 3ا 7راب/د دوب 7د3 \0!* روJ نا, U%رد 'ی%ر رد 3ا @رهوش / @درک ی
. @درک '4Lب ار @ر% U53 راFه هب یت$/ / \ت*ا'نا Z(اR ار @ر% @'ش Qی* xر- M
. @ا) K راک '%رب ی(/'ک هم„ هب دوب 7'نان یFیY / دوب 7داتفا 7ار 7راب/د @ا هmب
. . لصا را+نا هک دوب U$/ نا, 3ا دوب 7'ی%ر نابای* …رJ نآ هب ‚ا% @ا هmب دوب 7'ش
. . 7ا+ن ار @در هmب هک دوب K(ا ل‹ U%رد @درک 7ا+ن ار @ا هmب هک یراب K(ر*آ \تشا'ن هmب
. . U%رد @درک ی 7ا+ن /ا هب @در K(2ش / اR 73ات هmب ک( ل‹ U%رد @درک ی
. هب / @درک ی “# /ا ن'(د 3ا Mدرک “# دوش ی @در هmب هب ندرک 7ا+ن 3ا هک روJ نا,
. . \'$ دوب ک(دFن @داتفا U!#/ هب هPفد ک( ی;/ @'یmیR /ر 7دایR UیPj یb هLd-
. .وY ار 7ای% |ا3 ی8ک اداk هک دوب هتفر> \ت!#/ @و!ب .و0nی eا6ر% / دو!ب ک!*
. . رت Z(اR هYوک ات /د @درک رت '4ت K / دات8(ا U%ار \4ت یاهو M لای* K(ا 3ا 'شاب 7د3
. @دوب 7'نا%ر هYوک @د هب ار @دو* U53 هب \4ک رارف / @3ا'4یب اه هYوک QR یوت \تشاد لای*M
. Uفر> '4هاو* ار A bا# هک K(ا ل‹ درک Fرت نابای* یوت @ر% U!R ی8کات ک( M وf0( هک.
. ی8کات یوت M 'ی(اR ی ار هک 7ارراfY ر% ناk%اR @درک ی لای* '(3ر; eاه ناوnت%ا ات
. روJ هY aاد ین د2+ب ار \ت%د A هک U%ا bا# / 7'ش 7دایR @ر% U!R bا# 7'(رR
. . / 'ندوب 7داد \ه ار نا!;وR ی8کات یاهرفا8 \تفرا/ / @درک 7ا+ن ار @ر% Hh- / \ت!>رب
. . \مf`ب هک K(ا یب د3 @ر% هب یر+(د ر0ف / @'ی!ک یت#ار Q`ن K '4تفر ی '4تشاد M
. رفوش \ت8ب ا'ص/ر% اب ار رد / ی8کات یوت @'(رR M'4یkب ار ی(ا6 \م!Y ا( /
. . ر/د ی8کات یت$/ دوب 7'نا ی8کات رد یb K رداY / داتفا 7ار / درک رuرu
. ن/2ب رد یb 3ا ار @رداY @درک 3اب هت8هآ ار رد M @درک ا'یR نا4یمJا K / 'ش
. . / @'ی!ک یت#ار Q`ن / @داد هی0ت ی;'4ص یت!R هب \ت8ب ار رد ون 3ا / @'ی!ک
@ر/?یبرد @رهوش 3ا ار ی8کات لوR \ت8ناوتن 7ر*bاب M Hش.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یتروص vb
'4ناˆ \%ا$ 7دا3 @اا '4ت8ناوتن 3/ر ه% 3ا Tیب.
یت$/ هک ار یون 7وی> / MU8ب ار دو* هmDب 7راب/د M @راfY 3/ر Žkص ر6اه
دوب 7'(ر* را3اب 3ا \ین / ناوت راfY هب M '4(?یب 73/ر ه% xلی( K(ا هب '4ت%او* یM
'نداتفا 7ار هب ”ا U(ا4- شرهوش اب / 'ی!ک ر/.
. اوه یر> / Uفر ی /رف 7وک U!R .اتفآ دوب هت`ه ]%/ 3/ر ک( رO-
U8!ن ی.
. رfش 1وبوتا 3ا ر6اه ا6 نآ رد 'ند3 @'$ T(ر• ات M هنل% هنل% M رهوش / ن3
. . U%او* ی Uفر> TیR رد ار نار/این 7ار M ندر> هب ه4(آ هkP6 Mشرهوش / Uفر bاب
. M'ندوب 7'نا \%ا$ 7دا3 @اا هک ی3/ر ه% K(ا رد 'نFب U!> ا6 نآ رد \ه ی3/ر '4Y
هت8ناوتن
'ش/ر`ب شو هLت ک( یت# دوب.
. . /ا هب شرهوش ی;/ د3 ین لد هب ی+4Y Uشاد لا% =4R / U8یب '(اش ر6اه
. . U%ا لا% 7د3ا/د U`> ی /ا دو* دوب در> 7ر/د یk%اک ”ا U(ا4- دوب یWار.
. \هارف ی0Yوک ه4(آ هkP6 U8ناوت هک دوب [46 ر*ا/ا رد ]hف/ '4ک ی یش/رف U%د
. / U*ا'نا ی ندر> هب ار شا یرY '4ب M UŒر ی نآ رد ار دو* Šا8ب QR نآ 3ا '4ک
. K(^>رFب K(ا دوب U#ار نداد ه(ارک 3ا / Uشاد یرو6 / ij ناکد شدو* لو$ هب
. Uشا'ن ار 'یا K(ا دو* یk%اک /راک هب U$/ Aیه U*ا% ی \هارف /ا یارب ار یتب شو*
7ار نآ 3ا یر+(د هناها ه(ارک M ناش هنا* ه(ارک ناوت =4R / U8یب 3ا 2u 'ناوتب هک
د3ا'4یب.
. نا!$ا6ا / دوب 7در0ن ی`N; ا'* 3و4ه ی;/ 'ندوب 7درک ی%/ر- دوب لا% U`ه
. . راک 7ا4> U8ناوت ین Fین ار دو* رهوش دوب K•مN شدو* ر6اه دوب 7'نا روک
. . رWا# 'شاب راک2Ohت شرهوش U%ا K0~ هک 'ی%ر ین شر0ف هب F>ره 'نا'ب
. ی ر0ف K(ا هب U$/ره / د'4kب ی(ا^فا ا( / یتمg /ا هب Fین دو* لد رد یت# دوkن/
U`> ی دو* TیR داتفا :
, . / هن/د ی شدو* هک \ت8ین ن/ا یا'* هک K‡@رو!ب و!ها4> یدوnیب ارY
شدو* یا'*...-
/ رwن دا( هب 'آ ر6اه ات / Uشاw> اR ر(3 ار نا2B 7دا6 xرب ل‹ 1وبوتا
دوب 7درک \%ا$ 7دا3 @اا رد M 73/ر ه%/د Z, M نا!ن'ش راد هmب رJا* هب هک –(اه3اینM
. . ... هب \ه ر6اه 'ن'ش 7دایR ر`ن '4Y دابآ 7اش 7ا+ت8(ا رد 'ندوب 7'ی%ر رfش هب M'ت`یب
. \ه شدو* 'ش 7دایR Zشا 3ا / 'یmیR رمک ر/د هب ار دو* 3ان رداY نانآ لاkند
دات8(ا دوب 7'ش 7دایR ا6 نا, هhی$د '4Y ارY 'یمf`ن:
, ! ‡@'ش 7دایR ارY ا/ا-
. . Uفر \ه Zشا دوب 7'ش 7دایR Mدوب هYره ی;/ Uشا'ن یراک دابآ 7اش U$/ Aیه
. رد U8ناوت ی / Uشاد در* لوR هک دوب K(ا یتب شو* دوkن C!>رب یا6 ر+(د /
دوش 7دایR دابآ ینا* / '4ی!4ب 1وبوتا هناnRوت.
. . 'شاب 7درک ی—ر`ت U%او* U*ا4ش ی ار را3 ه;b داتفا 7ار / د3 ا(رد هب لد.
/ 'یmیR رمک ر/د هب M نآ ی/ر رت \0c ار دو* رداY M Uفر> لDب ر(3 ار هmDب U%د
. . \#اF /ا لDبر(3 هmDب درو* ه4ت هPفد هت`هSل/ا @'$ '4Y نا, رد 'ش ر(3ار%
. / '4تفر ی 7رu \!Y M /ا یوL• 3ا / 'ن'ش ی =ک M'4;/رu اب ه, / دوب نا>'نرw>
'4تشw> ی .
. . روk- '4ت ی8ک ی;/ دوب |وLش Fین ا6 نآ دوب 7'ش =ی> M 'ی%ر هک نارf هYوک ر%
. . =ک 7ار \ه /ا 'ند3 ی هناY / 'ندوب ij اه ش/رف 7در* Šا8ب ر/د ه, درک ین
دات8(ا ه4هرباR vر8R Šا8ب را4ک / درک.
. یاه ه!یش U*ادرR دو* راک هب 7راب/د / درک 3ا'نار/ رzن ک( هب ار /ا ل0یه vر8R
. vر8R درک ی رR M دوب ی;ا* ناشر% هک ار اه نآ / درک ی ا6 هبا6 ار K*ان vb M
ر(3 3ا نآ 7'4ن3 یFر$ / دوب 7د3 v b \ه ار دو* ه4هرب یاR یاه U!+نا K*ان یت#
دوب ا'یR 3و4ه M دوب 7'ناشوR ار T(اR هک یکا* / ل>.
'(ر* اه ش/رف U%د 3ا ناوت ی ینا%آ K(ا هب ار K*ان vb U8ناد ین ر6اه.
دو* Šا8ب هب \ه K*ان vb شرهوش شاک هک درک /3رآ M لد رد / 'ی!ک یهآ هت8هآ
یL`$ xاd4% Z6/د ک( M راب '4Y یا هت`ه هک روJ نا, M U8ناوت ی /ا / د/Fفا ی
... در/ایب [4Y هب K*ان vb \ه راب ک( یها Mد/ر ی Tک /ا Šا8ب 3ا.
. aا* یوL• 3ا U$/ره ی;/ دوب 7'ی;ان دو* یاه K*ان هب K*ان vb M لا# هب ات
- ناشدو* لc یاه ی%/ر- هب M یراF> U'* یارب ر>ا ا( / 'ش ی در یشوR کیش
. 'نرب ی راک هب [نرا+نر یاه vb اه aا* هک دوب 7'(د ی;/ M ارY U8ناد ین Uفر ی.
. . Z4+4% دا(3 \ه T`4ب Uشا'ن U%/د ار Fر$ [نر دوب 7'('48R ار یتروص vb M /ا
درو* ی اه ن32R درد هب / دوب.
.ا*ر% یJو$ ک( / ZYو ک( / شو6 هp/ ک( F6 /ا M T(ارآ @3او; @ا) 3ا
. / دوب /ا Fیf6 Šا8ب 7'نا ی$اب M .ا*ر% یJو$ / شو6 هp/ Uشا'ن یر+(د FیY
. . ی;وک دوkن ل0! دا(3 \ه .ا'ی`% ندرک هیg دوب 7'(ر* دو* یاه3ا'نا QR 3ا ار ZYو
'ندFی داد هنا* رد ه!ی, اه لاBر$.
/ا M نآ 3ا هتشw> / M دوب نار> کیتا ی;/ M دوب 7درک \ه کیتا 1وه M راب/د ی0(
. ی4ی;3ا/ اب ار .ا*ر% یمک '4ک ی; M .ا*ر% اب M \ه ار دو* H; هنو> هY U4%اد ی
دوب 7'(ر* M'یکرت ی eاد هک Mشا 7'ش ی0!* یاه U%د U!R ندرک .رY یارب هک M
. . 7F دوب 7درک ار راک K(ا راب ه% لا# هب ات 'ی;ا ی دو* H; هب / درک ی ŠوL˜
. . 1ا8#ا 3ا هک ینو* Uشا'ن Uی,ا /ا یارب ی;/ دوkن '4(آ شو* دا(3 '('6 کیتا K(ا
'6/ هب نا4Y / درک ی Tر> ر'$ نآ M'(/د ی /ا تروص هب شا 7'ش [نر یاه H; ی(اk(3
درک ی شوارف ار FیY ه, هک Uشاد یا/ T`Pش /...
. UŒر 3ا Tت%د هYر> U8(ر+ن دو* یاه K*ان هب یمک M 'مf`ن ی8ک هک یروJ
. 'ندوب ™hن یب / 7'ی!کM'ی`% ه, Uشا'ن یkیکرت'ب یاه K*ان ی;/ M دوب 7داتفا.
! دا( هب M رایت*ا یب Mا6 K(ا '4ک رو0ینا ار اه نآ U8ناوت ی ر>ا دوب .و* هY
. @ا) یارب هک ار /ا یاتشان یاهFR داتفا رفوش یا$آ 1اk- ن3 M @^c M ناش ه(ا8,
. هت M درد / Uفر> ار T(وL> 7ار M šDب / تدا8# در/آ رzن رد M'آ ی لc لها
'یmیR T;د...
. Aیه ر6اه هک دوب ی(اهFیY /ا Šا8ب رد Uشاد ار T(ارآ ل(ا%/ @ا) vر8R
. . ناf6 رد Uشا'ن HdPت /ا یارب K(ا 'نرو* ی درد هY هب 'نا'ب U8ناوت ین U$/
. ی0Yوک ر8R هک دوب ر/آ HdPت K(ا /ا یارب 'ی%ر ین /ا ر0ف هب هک دوب اهFیY یLی*M
! ‡U%ا 7در/آ اdک 3ا ار لوR ه, K(ا U%ا 7درک \هارف اdک 3ا ار یLO` K(ا هب Šا8ب
. F(ر 7در* 3ا رR ه4(آ هkP6 @ا) Uشاد \ت# ی;/ U8ناد ین ار /ا Šا8ب 1ا46ا Uمی$
Uشا'ن ش3را vر8R K(ا vb یاه ه!یش 3ا ات 7د 73ا'نا هب M شرهوش.
'ش vر8R ه6وت / دوب ش/رف vb \ه شرهوش شاک هک درک /3رآ ر+(د راب ک(.
. . هmDب Uفر رتوL6 یمک درک ی%ا/رد/ر /ا 3ا ناوتب هک Uشا'ن یدا(3 لا% / K%
. درکاهر M دوب هتفر> دو* یاه نا'ند اب هک ار دو* رداY هشو> درک ا6 هبا6 ار دو* لDبر(3
'ی%رR ی0( ی0( ار اه vb Uمی$ /.
درک ی رار0ت eاد M '%رب هنا* هب ات / دو!ب ی;وR وm, H#اص درک ین ر0ف U$/ Aیه :
, ...! ...! \ک \!ن/ر$ "( aFب هنوY ه>ا 'بb را3راY / '8یب ‡را3 راY / Qیب
... ... ... اdک 3ا \!نو,‡ a/د ی هY‡ ه!ی ر'hY / Qیب 73ات‡ Qین ه4ک ی
‡@رایب 2>...-
0
. ناF(ر xر- M یباh!ب ه%اک دوب نات8بات |اد یاه3/ر 3ا ی0( 7'نا ./رu هب U-ا%/د
هب M توL* / [4ت هYوک ک( \* / AیR رد M ار دو* .اh!ب ه%اک Z6رو* M نا4ک Kه Kه /
. د3 ی دا(رف 7ا> 7ا> / 'ی!ک ش/د هب M U53:
, ! ... یرو* .آ یاه 73وک M نا', یاه ه%اک .ا$ Tب ه%اک یآ...-
. . Z6رو* M راب ک( @'$ 7د ره رد درک ی دا(رف UیناkO- اب دوب هت8* یLی*
ار دو* ینا!یR xر- M شا 7راR Uک Zت%آ اب / دا› ی Z3 هب ار دو* Z+4%
. . ره رد 'ی!ک ی ش/د هب ار Z+4% Z6رو* 7راب/د / درک ی 73ات ی8`ن Uفر> ی
Uصرف ر% / U8!ن ی یرا4ک رد MدومیR ی ار هYوک ک( لوJ یت$/ M \ه راب ه% /د
Uفر ی /رف ر0ف هب / درک ی xاY یhoY.
یا هYوک درا/ / Uشاw> ر% U!R \ه ار ر+(د AیR ک( M Uشw> ک(راب یا هYوک 3ا
'ش رت K•.
. /د ZY [4% 7راFه / رتراون ون M هYوک ]%/ 3ابر% یو6 دوب @ا- Iراش ا6 K(ا
دوب رت3اب لد هYوک یاGف / رت iی%/ M 7ا>رw> / Mرت Hتر نآ …رJ.
. ی>دو%آ لامک اب M U8ناوت ی ا6 K(ا دوب ی>رFب UمPن یباh!ب ه%اک یارب M K(ا M
Tش/د هب ار Tباh!ب ه%اک Z6رو* / M د/رب 7ار M 'هاو* ی T;د هک روJ ره
. 7'یشا^ن یاه •وLک M ه, 3ا رت'ب / Mاه هYوک ی+4ت M اه یو6 هk; یبار* '!0ب
@وLP M یL> 7اک یاهراو(د \0ش رد M نا8نا رمک Iا`ترا هب M AیR ره ر% هک ی>رFب /
... دوب ر%درد K(^>رFب اه هYوک QR K(ا رد M 'ندوب هتشاw> راک M هY یارب دوkن.
درw+ب اه نآ نای 3ا U8ناوت ین ی>دو%آ هب M T4ی+4% Z6رو* K(ا اب /ا /.
. دا(رف ر+(د راب ک( دا› یرا4ک هب ار دو* Z6رو* M '('6 UمPن K(ا 1اR هب
درک :
, ! ... یشرتا6 یاه 73وک M ینا'f یاه ه%اک .ا$ Tب ه%اک یآ.-
در/آرد Hی6 3ا ار دو* "oY ه8یک / داد هی0ت راو(د هب / .
- - 'ن'ی;و; ی اه هب/ر vا* نای هک ی+% /د رت …رNنآ @'$ '4Y /ا یوL• M
. دو* راک |ار% هب M 'ن'ش K•مN نوY / 'ندرک ر* ر* یمک 'ن'(د ار /ا یت$/
. تامLک M ناربا- 1^%د 3ا رتbاب M راو(د یL> هک ه4ی3 ی/ر M /ا ر% یbاب '4تفر
ا6 '4Y 3ا M راو(د ل> 7اک C8ش اب یرا_ یاه ناراب M 3ارد / ر/د هان U4P; ک( M
. @اب H; M نآ 3ا رتbاب / 'ش ی 7داد ™یn!ت 3و4ه M دوب هت*ا% Tن'ش وc هب ک(دFن
- H#اص Kک K• U*ر '4ب لاkند امت# هک یبا4J هب شا هت%د 3ا M هت80ش 73وک ک( M راو(د
- دوب ناF(/آ دوب اه هنا*.
درک ی ی3اب U(:ک اب 3و4ه هک ی;ا# رد / دوب 7د3 Tتآ ار دو* "oY یباh!ب ه%اک M
دات%رف ناpآ هب "oY د/د اب ار دو* لد 7/'نا / \u.
. هتشاkنا هک ی(اوه رد Q`ن درک ی @د \ک \ک اوه ی;/ M U8!ن ی/رف رO- یuاد
ی+4ت هب M دوب 7'ش /ر / ر(3 یاه هب/رکا* / M هYوک Z3 7درو* .اتفآ vا* یوب 3ا
. / 'ن'(رR ی \ه لوک /ر% هب یها> اه [% / '4تشw> ی کت کت نا>'نرw> داتفا ی
'ندرک ی اRرب ی(اuوu.
. - - ات/د اب ر6اه / 'ش 3اب یرد هب/ر vا* لت ی/ر هب/ر هYوک لباh Up رد
. Hتر هب / د3 ا'ص ار یباh!ب ه%اک 'آ ن/2ب 7راR ی(اR @د T`ک لDب ک( / ه4fک Uک
U*ادرR دو* Iات ندرک.
, ! ... ! @ر/وش اه @او* ین .اh!ب ه%اک ‡7رو* ی تدرد هب ا4(ا Zkب شاداد
7'(ر* را3اب 3ا 73ات ...-
, اه هYوک وت K د?ی شو* /ر ا'* M و+ب تدو*‡ یا* ین .اh!ب ه%اک
‡Z4ک ر6آ و4 نون K(رب را3اب 3ا ونوتباh!ب ه%اک اهاB / aFب /د [%-
, ! 3/را وت \ین/'ب هک eدوب 7در0ن وب ونومت%د }ک هک ا ‡شاداد \4ک هY .و*
Tی در ا6 K(ا 3ا...-
/ ش/د هب ینو> یدر هک دوب 7'ش 3اب نا!;در% 73ات یباh!ب ه%اک / ر6اه
. اه هب/ر vا* |ار% هب U%ار ک( / U*ا'نا نانآ …رJ هب یها+ن 'ی%ر 7ار 3ا M ه4هرباR
. و6 / U86 هب / '(رب ار اه نآ 73/3 Sدرک ه;او# اه [% \0ش هب ی'+; Uفر
U*ادرR.
. U`> دو* اب U*ا4ش ا(و> / '(د ار /ا ر6اه:
, هشاب نو, ه40ن...-
K(ا M 'نو4!ب یباh!ب ه%اک \ه / در نآ \ه هک یروJ هب M '4Lب 'Pب / درک ر0ف یمک
درک I/رش روJ:
, . . . نون 7درو* K /د 3/ر(رR ه4ک U>ر aو6ا'* M •ا/ 7'ش لی;s هشدو* 7رآ
! راN- هب ه>ا ه+ین 7در لی;s داد K هب 3اu ر'4ش درک U%د S @دوب 7درک ij شارب
. K(ا وت Tمک ل$اا( دوب 7داد \_ هبوY در3 ل`Lف 2%/د M @دوب 7داد نورw>ر%
U*ا'نا ی 7ار ونومtkص ی(اY ی3/ر ه%/د / داد ی یFیY یر0ش / '4$ M ر(/ /2ه.
... K4ک تا'> ر%وت vا* Kک شا+ن 7ا/ نو 7دا8, aا* ه4ی0%....-
, . » رد Tت!R Hی6 3ا هک یا هLک و$اYاب دوب 7درک ا'یR رای* ه`Oن ک( ینون 7درو*
... . هب ار نآ / / د3 نآ هب \0c 3ا> ک( Uفر> ار نآ }ی‹ک / 7درو* @د Uم8$ M در/آ
. دوب 9Lت رای* ا(و> U*ا'نا ر/د .
. 'ی!0ن لوJ دا(3 شا 7'4* ی;/ 'ش 3اب T!ینM 'ی(اR ی ار /ا هک ر6اه.
'ش یباh!ب ه%اک ه6وت / 'یmیR رمک ر/د هب ار رداY Mدرک ij ار دو* هYو; / ک;.
دFن هhf$ هک داتفا ر0ف هY هب دوkن @وLP.
, ... ... شاuر ارب M نودا8, M aا* ه4ی0% 7رآ ‡\ت`> ی یY M شاداد 7رآ
‡هنوت ی ه+ M 7رایب 2> نون 7درو* M هن3 ی رد ن/ا / رد K(ا / ه4ک ی FY / 3ا یY ره
ات‡ هنوˆ ی$اب Tنون 7درو* هک 7'(د ش هنو* 7ر`%ر% یبا8# نون یک ا3/ر K(ا ه*آ
. هبMهنوF;ار*آ ی%ار ی%ار ه+(د نرو* ی Tت!R یا+(ر نو, اب \شای%رک …ا#b
... ... ره 7راY یب \ت`> ی وونا* ه4ی0% 7رآ 7'ین Uی,ا ی8ک \ش ا0%و ک%و%
! ه*آ ه!ی ا/د @دآ نودرد یب درد راFه شاهاب هک 7'ی ای% |ر \„ ات/د \ش2%
. ... . هkمL$ یه ه4ک Eر* لوR داین T;د ر/د هب ا'* هک a/ا هک شداین 2> هک ن/د
7راwی [4% ر(3 / ه4ک ی.-
Uفر اه ی(اoد T`ک |ار% هب M دوب 7'ش |راف اه Uک ی%ررب 3ا هک یباh!ب ه%اک :
, ! !... ‡ه4ک ی xارتا /درا ه+ اB هنو* وت هت`6 '4Y 7/ا‡ هیY ا4(ا Mرهاو* .و*.-
, . . . ر'$ هY ادر اB هک د?ین \ک ش3ا 7bاشا و+ب هشاب 2* ه!ی, Uنوب3 شاداد
K(داhت-ا یب....-
, . ! رهاو* هنو ین @دآ دا( .و* \ت8ین لیب هک K U4P; 7داhت-ا یب یYره رب.
. @دآ 3ا یتاP$وت هY @اهااش ه4ک ی ./رu یک / هن3 ی .اتفآ یک همfف ین @دآ
K(راد...-
, . ... 7در ر%رب vا* هتفرPاب @دآ هYره نوبر$ / ر%رب vا* Kک شا+ینM
- œیش ی% œیش ی% درک U%د 'ی!0ن U;اd* TL0یه /ا 3ا روJ هY a/د ین
. - وت \ت*ا'نا M7روب وشر% یهbا هک MوشbوR Uشاw> K U%د وت UیLبا$ یب
! ر% لاˆ 2+ب U%ا \4(ا /رب K4ک تدوf6 ر% وت vا* \ت`> M شر% وت @د3 M هYوک
. ! 7'ش 9Lت •ا$/ا ر'hنا @دوب T•یش ی% Eاتc ه4ک ی لای* 7در لی;s U4ن لmک
! . ه*آ ه+ب دوkن ی0( U#ای% /ر ی+Wر- یب @2+ب ش3ا وا0!* نون @در0ن هک دوب
ه0یتر K(ا هب یداد وتنون 7درو* K /د \L8 / U` یY ه%ا/ M 7'ش نلف نلف
. ... نا+تفر @ا'* \ت8ین رت Tیب هک 2%ا ن3 ه( هشاب یYره‡\4ک هY ‡ 7:ب [ن';ا
. Aیه هنM یتفرP هن M یداو% هن ندر//ا نوراب اR / U%د یب روJ K(ا هک 73راین /را
! ه!ین نومی;ا# / 7راwی نور% 7لک نواشو> @د ات یا 7در ر%وت vا* ره یY.
- /ر 7دوهو6 یشو ل K(ا هی$و;و*رآ اk$ K(ا هب ومیY Aیه هک و+ب /ر هWر- یب K
- ونومL8 ه( Kنون داین شو* /ر ا'* MKنومL8 ا4(ا M هشاب یYره 3اب \+ی S @'ین \+ی
. ه!یفلت \4(ا M Kک U#ای% ا'* هب /روت U*/ ن/ا @F(رب رفاک ه( Hی6 وت.
. وت ه40ب M ه4ک ل8- وت \ش هYاR ه, @دآ ه>ا ی%ار 1ار \!ی .اkک M \4ک .او& @ای
ن2> ی \ش3ا> شر*آ M اFیY ه, یب K(ا Kهد.-
'(/د /ا وت روN4(ا / '4ک :ص U8ناوتن ر+(د یباh!ب ه%اک:
, . نو, هشاب اFب 7رو* ین K درد هب هک تاه ه4fک T`ک K(ا Mرهاو* .و*
7رب .و* Uمی$ هب ت3ا دایب 7دوf6 یشول.-
. هک ی;ا#رد / داد ر$ یا هناش /ر% درو* ینا0ت Mدوب 7'ش هYاR U%د هک ر6اه
U`> درک ی رت v3ان ار دو* یا'ص / '('4* ی:
, ! ! دوب 7در لی;s ن/ا هبM شاداد هک دوkن وت هب @دوOh K |اد 7'4> ر'hY 7ا/ 7ا/
7'ن/FY bا# ات 3/ر(د 3ا و4 هک.-
, ر* هLک اا M\ین3 ی هLک /ر% @دآ رو6 راFه اب @وش ات Žkص هک هت%رد رهاو* ه*آ
... . ! ه*آ ه*آ ه+(د ه4ک شو> راو(د هک ی+ی رد هب وت هک ندا'ن ا درو* هب هک
7داتفا QR اه هYوک QR هYوک Z, وت @ا \„...-
, . . . K(ا ه, @ا'* لصا 7رR ‚د \4 M \4ک هY ه*آ ه!ن 9Lت Uتا$/ا شاداد هن
! . 1اk; اdک انای-ا K(ا ر/د هب ا'* 7ا/ 7ا/ 7در/آ ارhف 2hف اارب Z, /ر اه ه+4ش ‚ا
نوشارکون U`Lک ن'ی ا( M K4ک ی ‰و- را3اب نرب ی ا(‡Kش/رف ی رد @د ه4fک T`ک /
. نF(ر ین ر/د aوشانوrداب U%وR ات لصا نراs ی \ک نو!k6او یاRM 7ا ر% /.
! . ونوشانون 7ددرو* ه+ M ندوب ان/ا ه>ا هک ن'ش ین اراد هک دوkن روJ K(ا ر>ا ه+(د ن'Lب
‡هیY‡هتLت MهتLتک هب ند3 ی M ن'یبوک ی / ندرک ی T0!* د/3‡Cشاw+ی را4ک لصا
... . ... 72> ی یا 7F هY هlا- ا'* ه+(د vارو* راFه ا( Ma/د ین هک K.
! . ه4یش ین \تkuر F>ره 7ا/ 7ا/ 7'ی%رن \k; هب 3و4ه هک K.-
, ‡'4Y /ر ا4(ا ه, رهاو* .و*-
, . . هک @را'ن هتشرر% هک K تدو* یا'* / ین/د دو* a/د ی هY K .
Kک هLاP ی%اk- ترG# K اب / ایب.-
, رهاو* \ه وت MنومL8 ردارب ه( K‡ی!ک ی نوی و%اk- ترG# یاR ارY
. . 7را'ن /ر افر# K(ا ه+(د \ی4ک ی هLاP \ه اب eراد ه+(د ی4.-
, ! 1اk- ترG# اا یر* ی '4Y و+ب تدو*‡\+ب یY K ه*آ....-
, ات/د M @'ی یشرتا6 73وک ه( M یاب .اh!ب ه%اک ه>ا M\+ب وش هصل* K
\ین / KوتراY K Mیاب لوR ه>ا M یرو* .آ.-
, . ه!`ک ه, K(ا‡\ین / KوتراY ارY اا @ا* ین هک .اh!ب ه%اک.-
, . @ر* ی Kوت راY وتتک ات/د تدو* لا تاه T`ک.-
. Tش / ناوتراfY یباh!ب ه%اک 'ش @ا) هLاP هک دوب 7'ی%ر @اب H; .اتفآ
هب اه هYوک QR \* رد / 'ی!ک ش/د هب ار دو* Z6رو* Sداد ر6اه هب نار$
داتفا 7ر.
0
هب / U*ا'نا ار اها6 S درک /را6 / .آ ار @اب U!R ر6اه M ./رu ل/ا ادرف
هب \ه یها> /S'ی0LR ی Šای# را4ک M'(ایب H!ا دوب رار$ هک M شرهوش راzتنا
د3 ی ر% 9kN.
'ندوب \ه ر+(د Z!ن ه(ارک /د M'ندرک ی ی>'ن3 شرهوش / ر6اه هک یا هنا* رد.
دو* ن3 M دو* .ایu رد / Uفر ی ر`% هب eاد هک M دوب یدر> نابایب رفوش ی0(
اf4ت هک یا ه;ا% '4Y / لfY 3/د ه4یR یر+(د / SUشاw> ی دا3آ ش'ن3رف اf4ت اب ار
Uشا'ن 7را6ا رد xاتا ک( 3ا Tیب / درک ی ی>'ن3.
/ رفوش ه, xاتا /د M '4تشاد اه نآ ار xاتا /د Mا›آ یا ه(ارک هنا* xاتا U`ه 3ا
دوب 7داتفا هب/ر˜ \ه ر+(د xاتا /د M '4ت8!ن ی Tن3.
هب ر% 3اب M@^c Tن3 / دوب هتفر 3ا2ش هب هک دوب هت`ه ک( Mرفوش یا$آ 1اk-
. . ی;/ د/رب شردا هنا* هب ی3/ر '4Y 'هاو* ی U`> ی لk$ دوب 7'ش U8ین
‡درک ی ر/اب یک
\ک \ک هنا* K(ا رد '(اش / دوب یq'$ یLی* ر6ات8 ک( M 3/د ه4یR یLPk6ر ات%/ا
. . داد ین دو* هب یت53 دا(3 دوب هYوک ر% Tناکد د/ 7درک ا'یR ل> / .آ "# M
/ راون / یFD / Eامیت '(ر* یارب هک راب ک( یا هت`ه F6 MUشاد ی>'ن/د رت \ک
xاتا =4ک ا( / M دوب ناکد رد ا( ه!ی, SUفر ی را3اب هب دو* راک @3او; ر+(د
'ناو* ی “فا# / درو* ی ی(اY Mدوب 7داتفا دو*.
ی/ر HLuا / 'نارw> ین 'ب F>ره شدو* هب ی;/ MUشا'ن یهار هب /ر یk%اک
درک ی لu لu T0Yوک همLبا$ M xاتا 7ا>رد را4ک M شا ی;اus 7روک.
دوب 7درک ل/ M ل/ا لا% نا, رد M '(ایب رfش هب 7د 3ا دوب 7'!ن رWا# هک ار Tن3
ی'f- Fین /ا اب M د3 ی 7د هب یر% M دو* ی3/د ه4یR Šا8ب اب هک M اه نات8بات ]hف /
درک ی 73ات.
. Uفر رباکا 1لک هب لا% /د ی0( Uشا'ن ینا'4Y داو% M دوب 7'آ رfش هب یت$/
7ار هب M در/آ ی Tش/رف هان3/ر ی^! ک( هک ی(اه هان3/ر ن'ناو* اب \ه 'Pب /
. هان3/ر ی^! کمک هب ل/ا U*ا4ش ی \ک \ک ار ه;ا% '4Y K(ا <Y / U%ار
"یkNت دو* ی>'ن3 اب ار هان3/ر یاه هتشون / دوب هتفر> دا( اه'Pب ی;/ M Tش/رف
- . . هنو> K(ا /ا دو* دوب 3/د ه4یR نوY M دوب <Y /ا دو* Uفر> ی هdیتن / درک ی
- هب ار دو* یراک یب U$/ / '4ک اهر ار “فا# 'آ ین T;د ی;/ در/آ ی لی;د
. . "یفر U$/ره / دوب 7'ش 7د3 لد M یLk4ت K(ا 3ا \ه شدو* 'نFب یر+(د یاهراک
داد ی لو$ M د3 ی Uفوکر% /ا هب M دو* ž / راد شار* یا'ص اب M Tش/رف هان3/ر
'4ک ی8(ون \%ا ه(داŸا رد ر+(د هت`ه ات امت# هک.
. . . ر6اه دوkن T(ا'یR 3و4ه U(ا4- ی;/ 'آ \ه یLPk6ر ات%/ا دوب 7'ش ک(رات اوه
. . . / 'ی!ک U(:ک 'ش xاتا درا/ در/آرد ار T!`ک '4ک Kش/ر ار |ارY ات Uفر
یاه K*ان یتروص vb M U(:ک ی(ا4ش/ر رد M'4ک '4Lب ار |ارY ه;و; U%او* یت$/
درب /رف ر0ف هب ار /ا هkتر ک( Mد3 ی xرب |ارY ه;و; ی/ر هب هک M Tت%د.
, ... ‡د?یب ش'ب اداkن‡ \+ب T_ یY 'ی%رR U(ا4- ه>ا.-
. درک 7راR ار /ا را0فا هتشر/ 'نا3و% ار T(اه U!+نا vون 'ی!ک هت U(:ک .وY.
U`> دو* اب M درک ی Kش/ر ار |ارY هک ی;ا# رد / 'ی!ک ر+(د U(:ک ک( :
, ...! ه+(د 7در ه( شا 7ر*bاب a/ا .و* اباب یا ...-
. هب U(ا4- Z+4% / هت8* یاR یا'ص 'ش نوLک ی8ک ر% U!R / درک ا'ص رد
. هب M xاتا رد @د ات / 'یmیR 3ان رداY ر(3 ار دو* یاه U%د M ر6اه 'ی%ر شو>
. 'ی%رR ه'h یب / درک @ل% Uفر شرهوش لاkhت%ا:
,... ‡ یراs ین UJا8ب وت vb M وت ارY M U(ا4- یت%ار-
, ! و,ار در> یایب هک K(ا ‰و-‡ دا* ی U;د یY ه+(د \ی#ر;ا K5ر;ا ”ا \8ب
U;د ر% داب M @درک @ر% هب یکا* هY نار/این وت 3/ر '4Y K(ا ی%رoب / ی2+ب
‡ین3 ی-
, ... ! ‡یدرک هY نار/این .و* \ی%رoب ش3ا e'/ا یFیY ه( 3اب 7/ا-
, . ! . @'ی!ک Kه هب وم4(آ هkP6 @درو* Hی6 3ا 3/ر ه% ر 7راm¡ یY Aیه.
. Z, \ت*/رف .وک شو> U`6 ک( / @'یباو* 'd8 وت اkش.-
, ! - - - 7ر*bاب‡درک هش ی یY .و*‡یرو* ی هOu یY ه%ا/ اا b لک یر اب
ه+(د ه>رFب @ا'*-
7آ / یدر% نو*ابMدرک ی '4ب یراب ی/ر ار دو* ه4(آ هkP6 هک ی;ا# رد U(ا4-
U`>:
, ... ! . درک '(اب هY اا K ن3 یا!(ارف 7درو* ل‹ ه>رFب @ا یLی* ه>رFب ا'* هLب
ه0یYوک یLی* ا 'آرد هک.-
, 3اب‡K یاه 1وه ل‹ ه>رFب یLی* ا'* یY یY‡ی+ی ر`ک ارY یبا8# در
ه4ک 7رn8 / ه+Lب Uای$ ات دا* ی 3اب‡ \یت%او* وت 3ا یFیY ه( eدرک ]Lu ا .
... ! ا( Kک روک و4 یام!Yا( دا* ی ‚د \دآ \4 ه*آ...-
, U$/ ن/اS7ر'hY @را'ن / راد K Zkب ر0ف‡نداد تدرو* ر* هLک ه+ ه*آ
. هک @ هت8!4ن ن/را$ =4>ر% K K0ب اه 1وه K(3ا.-
, . ! ... K(د لوصا K یارب ه, K(ا هک ه!ی ر'hY T;وR ه+ @اوت 7/ا œوه/ا
‡ یرB ی
, و+ب تدو*‡ ه!ی ر'hY.-
, را3راY / Qیب.-
, ... ‡ی'ش 'Lب /رو0ینا •رن اdک 3ا ‡ را3راY / Qیب-
3ا رR Mی'4* H; اب / در/آ ن/2ب دوب 7'یmیR رداY هب هک ار دو* یاه U%د ر6اه
U`> M 'یا / ر/ر%:
, @'(ر* هن/د ه( 3/ر(رR.-
, ! یا4یشا یاR رf{ ات Žkص ه( K‡7اه‡ یک لوR اب‡ /ر یY یY ‡ی'(ر*
. وت U$ون/ا 7رایب رfش هب یناV و4Mد?یب \#ر هب T;د رفوش ه( ات @دا8(ا/ ن/رB
‡ی'ب ر$ @رcان \!Y وL6 هک ی'(ر* رو0ینا یداد را3راY / '8یب یتفر...
...! ‡Uh%اف 3ا‡یدر//ا اdک 3ا لوR را3راY / '8یب...-
. اب / 'ش Fر$ یمک Tتروص درو* ار دو* …ر# M'ی%ر هک ا6 K(ا U(ا4-
د/Fفا ی>راY یب:
, ”ا bا ه;ا b...-
, ! ! ر`ک یا* ی 3اب ینو* ی هک ی(ا3ان ن/ا هنFب ترمک ت2u یب T0ب U;اd*
! ‡یا* ی aو6 3ا یY ه+(د @'(ر*Mدوب دو* لوR .و*‡یر?یب bاب و4...-
, ! . ‡یدوب 7در//ا تاباب :$ر% 3ا لوR ه+ ه!ک ین \ت;اd* ی'(ر* یدرک ]Lu
‡یدوب 7در//ا اdک 3ا لوR \4یkب و+ب bا(-
. . / '(/د Tتروص هب نو* U*ا'نا را4ک ار رداY دوب 7'آ bاب T(/ر نآ ر6اه
د3 دا(رف:
, هY وت هب.-
, ! ! ! ! !... \4ک ی Uی;ا# bا# 7را¢ ه0ین3‡هLب هY وت هب هه هه ‡هY K هب...-
U*ا'نا '+; / U! ر(3 هب ار /ا.
, ... ... ... ... @در Z%رب @داد هب یا/ ا'* یا/ •آآ...-
. Uشادرب [4Lش ر/اp Šا8ب ی/ر 3ا U*ا'نا یرا4ک هب ار “فا# یLPk6ر ات%/ا
. » « . ار ر6ا# رداY لوه لوه 3ا U(ا4- 'ش درا/ / U`> '4Lب ”اا( ات '4Y 'نا%ر ار دو* /
دات8(ا یرا4ک / 'ی!ک Tن3 ر% ی/ر / Uشادرب xاتا هشو> 3ا.
, . ! ... د?ین شو* /را'* 7راد Uی;و•8 اراک K(ا یبا8# در ه*آ هها ‡7'ش :* هY 3اب.-
, . ه0ین3 @درک ی شدرو; ه; Mدوkن وت رJا* šc ه>ا Mتدو* یF(F- نو6 هب
ه8ی یا/ \4 ی/ر وت 7راد 7رایتR...-
. U%دSUشاw> رتوL6 @'$ ک( 'ی!ک یهآ / داد نا0ت یر% یLPk6ر ات%/ا
U`> 'ی!ک ی ن/2ب xاتا 3ا ار /ا هک ی;ا#رد / Uفر> ار U(ا4-:
, ... ... K(ا ه!ی @وLP د?یب ا6 U;ا# روب ی(اY ه( MK xاتا eرب ایب ایب
... ‡Qین 7دوب دا8ک یLی* Uیk%اک / راک M ن/ر/این M 73/ر '4Y.-
. / UŒر یاY درب دو* xاتا هب \ه را ر6اه / 'آ ر+(د iبر ک( یLPk6ر ات%/ا
Uشاw> ناش/دره یوL6.
, ! ‡K(راد یراک کتک لای* @3اب ا( K(ایب Z(اR نوNیش ر* 3ا K(ا* ی .و*-
Uشاw> ه(ر> هب U%د / 'یکرت TGDب ر6اه.
, . Tی+% ی>'ن3 3ا T;د‡ه4ک هY 7را'ن 2Ohت •رهوش ه*آ‡ی4ک ی ه(ر> ارY
. ‡7ر?یب رد یکر% M7ر?ینرد وت ر%Mوش ی;د xد 7رR-
U`> M ناqا اب / \0c ی;/ M @ارآ ی4£ اب / '(/د /ا …ر# یوت U(ا4- :
, . لh- \ک ه0ین3 K(ا ه*آ ی;/ \+ن یmیه K / e'/ا ‡ات%/ا ی+ی یYM
7'ی;ا شانو*ان هب هک Qr یاکb K(ا اب M 72> ی وW/ SU›3 ی شرمک 3ان رداY M
! هک ه%ر ین 7ر!ب هب .آ هک یروJ K(ا ه*آ هLJاب ش3ان.-
, . . یانو*ان لاh‹ راY هت`ه ره هک T8ین 7ر!ب /F6 هک نو*ان @اوت اباب یا
. یLک Tن3و% vون وه ن'4یY هک دوب 7ر!ب /F6 ه>ا یF(ر ی ر/د / ی2> ی وت(دا(3
Uشاد 7را`ک.-
د/Fفا / درک ر6اه هب ار دو* ی/ر / :
, ‡aا* ر6اه ی> ی یY‡ناه-
, . . ه;ا8 اdک هک \ت8ین رت Tیب لhP;ا ™$ان ن3 ه( هک K ا% 1/ا a/د ی هY K
‡ه!ی @ر%
, K(ا •رهوش یراwب Q(اkن وت‡ه/'ک لhP;ا ™$ان‡ین3 ی هیفر# هY K(ا
. نوتر% یFیY 3و4ه ان3 اB هک }ی#‡Tی+ی تدو* bا# هنFب /رافر#
. . هترهوش 2Ohت \4(ا \> ی یY K ی'یمfف ی هن ه>/ M ینوب یت8ین 'Lب هک هان3/ر ه!ین.
. ! وت ه*آ یت8ین 2Ohت یب \ه وت اه \4ک ی /ر وت یت!R K ی4ک لای* هن اا
. .و* اا یرب رو0ینا ی'ب ی:ب لوR ه, K(ا د?ین شو* /ر ا'* Mی;وR یب K(ا
/ر / هmیR ی \ه هب نواهاR یه M نوم+4ت ی>'ن3 K(ا وت اها ‡درک '(اب هY
. هک K(ا 3ا لفاu هی0( ن/ا 2Ohت \ی4ک ی لای* / eرو* ی Z3 \ه لوک / ر%M
73ا'4ی ه+(', نو6 هب /ر اها / ه+4ت هک هنومی>'ن3 K(ا...-
, ! ل‹Mهی;ا* \kی6 هت U$/ ره K هن/د ی ا'* ی+ی U%ار ات%/ا 7رآ M 7رآ
. ل‹ @ارب @ هنو* M همLDب [4ت یFیY U$/ره اا \!ی هنو* درا/ Hش راره3 Eرب
. ه!ین \ی;ا# Aیه اkش رو6 K(ا ی;/ M 7روک نوم$ا6ا هYر> هت!_.-
ر6اه \ه ر% ر*آ / درک Tتآ ر+(د راب ک( ار شر/اp M Hش نآ … یLPk6ر ات%/ا
'ندرو* @اش 7ر`% ک( ر% M \هاب یر`ن ه% / 'ی!ک @اش Uفر.
0
/ 'یشارت دو* یq'$ ZYو vون اب ار دو* یاه K*ان vb M ر6اه M Žkص ادرف /
. هک ار یبرh- Ku/ر 7در* ک( / '4ک ار نآ vرا درک ی;ا* کهاY یوت ار vb ه!یش
Uشاw> …ر @د / UŒر نآ یوت M دوب 7درک ‰ر$ اdک 3ا / یک U8ناد ین.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7ا4>
. / @درک /را6 / .آ ار هنا* @اب U!R ات K / دوب نا ی+ت`ه هW/ر Hش
. 'ندوب 7'آ هW/ر ZPمPت8 / دوب 7'ش ک(رات اوه M \ت*ا'نا ار اه .او* U*ر.
ار اه نا'L> / eدرک ی شرف نا 7را4ک یاه ی;ا$ اب ار شر/د اه نات8بات هک نامJای#
. یوت M 'ش ی @ا) هک @راک K 'ش یرR Uشاد Me'یY ی TWو# ر/د Hتر
. ار هW/ر / دوب نات8بات یت$/ @درک ی اشا) ار Šای# / \ت8!ن ی @اب H; ی0(رات
. اشا) ار Šای# یوت یت' \ه Hش نآ دوب K تدا- K(ا M e'ناو* ی Šای# یوت
. Šای# ی4ش/ر رد K / دوب ی0(رات رد a'ب / ر% هک @دوب هت8!ن یروJ @درک M
اشا) M'4ت8!ن ی ناشدو* ی+!ی, یا6ر% / 'ن'آ ی ی0( ی0( هک ار @در
. . لای* @دآ M درک ی ه(ر> یت$/ هک یدر2R نآ \ه 3اب U%ا 7'نا @دا( .و* @درک ی
U8!ن ناو* هW/ر ی;'4ص یاR M شا ی+!ی, یا6ر% / 'آ M د'4* ی درک ی.
. / درک ی او-د ار ا @ردا / e'('4* ی در2R K(ا ه(ر> یا'ص 3ا ه!ی, @رهاو* / K
. ر+(د ی0( \ی4ک را`Dت%ا Uشاد یا/ ارا / Uفر> ی 3ا> ار Tت%د U!R
. Z(اR \ه ار شر% 'یناشوR ین ار Tتروص M درک ی ه(ر> یت$/ هک دوب \ه
. . 'ن'ی!ک ی U;اd* هک K(ا ل‹ 'ندرک ی روJ K(ا ه, نار+(د U*ا'نا ین
. ار Tت%د هن / M U*ا'نا ی Z(اR ار شر% هن ی0( K(ا ی;/ '4یkب ار نا!0شا یر+(د Qک
. دو* ی/ر هب/ر هب /ا M 'ناو* ی ناو* هW/ر هک روJ نا, Uفر> ی Tتروص ی/ر
یهاتوک ی'4>و6 T(ر هک Tتروص ی/ر M Tم!Y 3ا کشا ا'ص یب / درک ی 7ا+ن
. / M ‰و# ر% Uفر ی M 'ش ی @ا) هW/ر یت$/ \هر% ر*آ 'ش ی ر(3ار% MUشاد
. درو* یار شا ی(اY M دوب 7'ش Qی* Tتروص هک روNنا, 'Pب د3 ی .آ ار Tتروص
. e'ناو* ی یر'd4R یوت ار هW/ر هک '4ک ی هY اه نات83 \ت8ناد ین K Uفر ی /.
دوب روJ K(ا M@'ی(اR ی ار هW/ر Šا8ب M @اب H; 3ا K هک Hش ره Mاه نات8بات اا.
. یا'ص ن'ی4ش هب M @دوب اf4ت هک \ه یت$/ @دوب 7درک ا'یR ه$ل- یLی* ی0( K(ا هب K
. \846'ب رهاو* K(ا اب U$/ره ی;/ 'ش ی @ا هOu M @'('4* ین شا ه(ر>
. ناردا هک دوب U$/ نآ/ 'نا'4* ی \ه ار / 7'4* هب د3 ی یhR /ا M @دوب
. . . •وO* هب K U8!ن ی ا6 ک( یkش ره Uشا'ن ی4یP یا6 'ش ی یناkO-
. . …اص درو* ین نا0ت \ه T(اه هناش دوب ا'ص یب هک 'آ ی \شو* شا ه(ر> 3ا
T(ر / 'ش ی ر(3ار% Tتروص ی/ر 3ا کشا/ درو* ین \6 MU8!ن ی
. \ه /ا Hش نآ U%ا 7'ش Qی* هک دوب ا'یR \ه @اب یbاب نا, 3ا M شا ی'4>و6
. ه, نااه 7را4ک U8!ن 2O# ی/ر M K ی/ر هب/ر …اص M Uفر / 'آ
. Z(اR …رJ \یت*ا'نا ی 2O# ار …رJ ک( / 'ناشوR ین ار Šای# ر/د
. . یشابرا'بآ '4ت8!ن ی نbاد @د نا, ه, @رد یاhفر دوب 7'ش رR ر+(د Šای#
3ان / دوب 7دات8(ا اه نا'L> U!R M ی0(رات یوت M …رJ ن آ \ه هW/ر یاه Hش
'ناو* ی '4Lب '4Lب ار ش3ان هک @'ی4ش ی ار T(ا'ص ]hف K / 'ناو* ی.
! . 3ا دوب یkیd- ی/3رآ هY aاوب '4Lب '4Lب ار @3ان U%او* ی ‚د ر'$ هY
روJ Z, /3رآ K(ا M U%ا @دا( U%رد M@دوب هتفر> دا( ار ن'ناو* 3ان هک یت$/
. '!ن \ه Uk$ا- دو!ب یLم- /3رآ K(ا @درک ین \ه لای* / دوب 7'نا ‚د رد .
/3رآ K(ا M 'ناوب '4Lب ار ش3ان '(اkن U$/ Aیه هک ن3 ک( یارب M ^*د ک( یارب
. / @درک ی اشا) ار Šای# یوت یت' \ت`> ار K(ا‡دو!ب یLم- U8ناوت ی اdک
'4Lب / @'ی!ک را4ک @اب H; 3ا ار @دو* د/3 K M 'آ 'd8 3ا \ه @ر'R هک یت$/ 'Pب
. . درک '4هاو* هY @در / 'ش 'هاو* :* هY \4یkب ات \4ک 7ا+ن ر+(د هک دوkن @3b @'ش.
. هLR ی/ر هYوک یوت هک T4یLPن یا'ص @'(د ین هک @دو* M 'آ ی یت$/ \ه ار @ر'R
ار M درو* ی نbاد }ک ی/ر هک نآ ه4شاR x/روت xرت 'Pب / M 'ش ی هتشاw> نbاد
. ی/ر ار ر+(د T`ک U`6 '4Y یا'ص \ه /ا ر% U!R U%ا 7'آ @ر'R هک درک ی ه6وت
. @ر'R اب هک 'ندوب اه'(ر ر+(د / @ر'R 'd8 نsو \ه اه K(ا @'ی4ش ی نbاد شرف ر6آ
. هشو> نآ ار T4یLPن M دوش ی درا/ @ر'R یت$/ هک \ت8ناد ی ر+(د '4ت!> یرب 'd8 3ا
درک ی K• اR ر(3 هک M شا ی4مکرت کYوک هmی;ا$ ی/ر / '4ک 'هاو* راو(د یاR M
یاY / 'نا هت8!ن اه xاتا یوت / Šای# ر/د هک ینا8ک ه, / دات8(ا 'هاو* هhی$د '4Y
'4هاو* \ه اب ه, 'Pب / دات8(ا '4هاو* اRر% Tا^#ا هب M '4!ک ی نایL$ / 'نرو* ی
. . . نات8بات یاهر*آ U$/ نآ \ت8ناد ی ار ه, \4یkب دوkن @3b ر+(د ار اه K(ا U8!ن
K• ار اه .او* U*ر یت$/ M هW/ر Hش ره هک دوب \و% نات8بات '(اش K / دوب
. ار راب ه% /د @ردا @درک ی اشا) ار Šای# یوت / @'آ ی @اب H; M@درک ی
/ دوب 7'آ bاب نا0LR 3ا M @دوب اشا) لوD! K هک روJ نا, / دوب 7درک 2+Lفاu
. ا6 3ا 7د3 U;اd* / نا%رت K/ دوب 7درک eا'ص هت8هآ M دوب 7'ی%ر هک Kر% U!R
. . ر+(د هک @دوب 7درک 'f- دو* اب لد رد / @دوب 7دات8(ا Uکا% @ردا یوL6 @دوب 7'(رR
. U$/ نآ ل‹ Mه;ا% 7دFی% 7د3ا/د ^*د ک( یارب ر*آ‡'ش ی ر+ ی;/ eاین @اب H;
. ا6 3ا K M 'آ هک @ر'R \ت`> ار K(ا‡'ه'ب اfفر# K(ا هب شو> دوب K0~ ر+ M K
. K U8ناد ین 3و4ه @ر'R هک دوب K(ا Tیبو* اه .اوnت*ر …رJ هب \تفر / @'(رR
. یLی* هک U8ناد ی ر>ا \4ک ی اشا) ار اهدر / \4ی!ن ی @اب H; هW/ر یاه Hش
. . ینابرf ردا هY درک 'هاو† ر'R هب ار یLDY ردا هک \تشاد \ت# 'ش ی 'ب
! Uفر> ی ار ا …رJ \ه ه!ی, M Aیه هک درک ین ار ا یLDY U$/ Aیه \یتشاد
درک ی \ه او-د @ر'R اب M ناqارب ن'(ر* 3ان رداY ر% /.
. . یت$/ K / دوب 7'ش ک4* Hشر% یاوه دوب K• اه .او* U*ر U%ا @دا( .و*
@'یباو* ی نآ ی/ر @ا ه;ا% U`ه رهاو* اب / دوkن اf4ت K لا هک M @دو* کشد ی/ر M
! . یGPب @دآ '(ا 7'(د Aیه U%ا 7'نا @دا( .و* ر'hY دوب ک4* یLی* هک @'(د M \ت8!ن
‡'4ک ی شوارف د/3 هY M'ناˆ شدا( 'هاو* ی T;د یLی* هک ار یFیY اه U$/
! Hش نآ FیY ه, 'نا ی @دآ دا( .و* ر'$ هY کYوک i(ا$/ K(ا \ه اه U$/ یGPب اا
! 7'آ هک نا ه(ا8, ^*د هب هک U%ا 7'نا @دا( \ه K(ا U%ا 7'نا K دا( .و* هY
. @دو* \تشاw+ن یLc درک ا'ص ار @اب H; 3ا / '4ک K• ار ناشاه .او* U*ر دوب
. ی;/ M@درک ار را04(ا ارY aاد ین \ه @دو* @دا'ن ار Tباو6 / @د3 .او* هب ار
. نا ه(ا8, ^*د هک 'Pب @روب نا0ت T(/ر 3ا \ت%او* ین هک دوب ک4* ر'hنآ \0شد
@درک ی ر0ف ی(اهFیY هY هب M \ت8!ن žاو* U*ر ی/ر / @'ش '4Lب K M Uفر Z(اR
M 'هاو* ی ‚د U%اه ت' هک @داتفا K(ا Uفارص هب M @داتفا Uفارص هب هkتر ک(
. هک \4ک /3رآ \تشا'ن تار6 3و4ه \!0ب 3ارد @ر'R .اوnت*ر ی/ر / @/رب ی0شاو(
. . ی(اf4ت ار @ر'R .او* U*ر \!0ب 3ارد نآ ی/ر \ت%او* ی ]hف žاوب نآ ی/ر
. .او* U*ر / e'یباو* ی …رJ K(ا اه هmب / @ردا / K \یت*ا'نا ی @اب …رJ نآ
نادو* یا_او* U*ر }(در ر*آ M …رJ نآ دوب K 3ا ^>رFب لا% /د هک ار @ردارب
. @'ی!ک U;اd* @دو* 3ا ل/ا ه!ی, ل‹ 3اب Mد3 @ر% هب لای* K(ا هک هm, \یت*ا'نا ی
. هک U8ه @دا( .و* \ه 'Pب @'نادر>رب @ر'R اه .او* U*ر Up 3ا ار \ها+ن /
. . . هت8هآ / @'شاR 'ش ین ی;/ 'ن'(رR \ه 7رات% ات ه% /د @درک 7ا+ن ناpآ هب یت'
\تفر …رJ نآ هب M 'ت`ین Šای# یاه |ارY رون رد @ر% هک K(ا یارب b/د b/د / هت8هآ
. . U%ا @دا( .و* Uشاد هفل /ا .او* U*ر اf4ت @دات8(ا @ر'R .اوnت*ر را4ک /.
ار ا0ت / @'نا0ت ی هک ار کشد M @درک ی K• ار Tباو* U*ر یت$/ Hش ره
\ه رFب / 'ی`% هفل ک( M @درک ی ij T4ی(اR ار …ا£ / \تشاw> ی نآ یbاب
. ی'ی`% eدرک ی …اص ار شرب /ر/د / \یت*ا'نا ی اf4(ا ه, ی/ر هک Uشاد
لای* K(ا Hشره / د3 ی \!Y هب \ه ی0(رات رد M @ر'R .او* U*ر هفل
. . هک 1وه K(ا هب U*ا'نا ی 1وه هب ار Hش ره U*ا'نا ی K ر% هب ار
. یاه Hش •وO* هب \!0ب 3ارد نآ ی/ر M یت-ا% \ین M یا هhی$د '4Y ک(
. \ت(sا لای* K(ا ر'$ هY دوب …رب ل‹ / دوب رت'ی`% .اتf هک 7دراfY
. ! دوب هY aاد ین @دوب 7در0ن ار راک K(ا تار6 M Hش نآ ات اا @درک ی
. . ر+ aاد ین M '(د ی \ه ر>ا '4یkب ار هک دوkن ی8ک '4یkب ار هک دوkن ی8ک
. داتفا ی @ر% هب لای* K(ا U$/ره ی;/ دوب راک K(ا رد ی'ب FیY هYM
. . xر- Qی* / U*و% ی eاه H; 'ش ی |اد •روص @'ش ی U#اران
. @دو* د/3 'Pب / @'نا ی لد/د یمک @روب Z3 هب دوب ک(دFن / @'ش ی
@درک ی رارف نادو* یاه .او* U*ر …رJ هب / @درک ی رو6 / ij ار
. \ه ه(ر> MU%ا 7'نا @دا( .و* هY M Hش ک( @داتفا ی @دو* کشد ی/ر /
. \ت`+ن \ه @رهاو* هب یت# / Uفر> ی @ا 7'4* @راک K(ا 3ا @دو* 'Pب @درک ی.
! @داتفا @دو* .او* U*ر ی/ر یت$/ K Hش نآ ه(ر> دوب راد 7'4* ر'$ هY اا M
درک eا'ص / bاب 'آ @رهاو* هک @دوب یرا'یب / .و* Zب / @درک ه(ر> یت'
. روJ نا, ل/ا Mداتفا @ر% هب لای* K(ا یت$/ \ه Hش نآ درک 9( @اش هک
. @'(د ی .او* هب Hشره ار @ر'R .او* U*ر ی'ی`% @'ش U#اران.
روJ هY aاد ین Hش نآ اا‡@دوش ک(دFن نآ هب \تشاد تار6 ر+ ی;/
. هفل هب / @دات8(ا Tباو* U*ر یاR یت' @درک ا'یR تار6 هک 'ش
ک( 'ش روJ هY @'یمf`ن \ه 'Pب / @درک 7ا+ن ش'4Lب کشد هب / ش'ی`%
\ت*ا'نا @ر'R .او* U*ر ی/ر ار @دو* / @د3 ا(رد هب ار ‚د هkتر.
\ه bا# هک درک 9( ر'hنآ eاهاR Z(اR ات K U!R / دوب ک4* ک4* هفل
. U;اd* / 1رت 3ا \ه '(اش \4ک ی “# M \تفا ی شر0ف هب یت$/
. د3 ی '4ت \kL$ / دوب |اد •روص ی;/ @درک 9( روN4(ا هک @درک U!#/.
. هناش ار @ر% \تشاد هک یت$/ ل‹ 'شاب 7'(د ار @رcان هک K(ا ل‹
U!#/ U;اd* / 1رت 3ا K / 'ش ی درا/ رد 3ا @ر'R / @درک ی
. . 'آ '4ب \$ر- 'ش @ر> \ت!R 'ی!0ن لوJ دا(3 \ت;اd* ی;/ @درک ی
. @ر'R .او* U*ر ی/ر هک روJ نا, K/ دوkن |اد •روص ر+(د /
. یاهراک رد K اf4ت / Uفر ی ه%ر' @ردارب درب žاو* M @دوب 7داتفا 3اk$اJ
. ار اه .او* U*ر / 3/ر راک 3ا ی+ت8* @درک ی کمک @ردا هب هنا*
لصا Hش نآ aاد ین / دوب 7در/آرد اR 3ا ار M @دوب 7درک K• هک
. Hش نآ ر0ف هب U$/ره @دوب 7درک ا'یR و(د .او* K هک دوب 7'ش روJ هY
. K دوش ی U%ار \4ترب و / @وش ی .آ U;اd* 3ا 3و4ه M \تفا ی
. …ا£ @'(د / @'ش را'یب U$/ ک( ]hف داتفا ی(اf$ا`تا هY @'یمf`ن ر+(د هک
7'یباو* eوL• ی8ک هک K(ا ل‹ / U%ا 7'ش 7'ی!ک @ا ه4ی% ی/ر ات @ر'R
! ! ! . هLd- اب اا شاو( ا(ا'* @درک ا'یR ی;ا# هY 'یناد ین یا/ U%ا
. ل/ 7راک همین \ه ار نا0ت نا, ی;/ @و!ب وL• ک( \ت%او* / @درو* نا0ت
. \4ت / دوب 7'ش xر- Qی* eاRاتر% @'نا روJ نا, / د3 \0!* / @درک
. @ر'R …ا£ ر(3 3ا شاو( شاو( ار eاهاR '(3ر; ی @ا هناY / دوب |اد |اد
. ک( / دوب 7درک K هب ار Tت!R @ر'R @درک ij ه4ی% یوت / @در/آرد
. . K / 'ی!ک ی لیk% / دوب هتشاw> شر% ر(3 ار Tت%د دوب 7داتفا وL•
bاب شر% یbاب 3ا هک @'(د ی ار شرا+ی% د/د M@وش وL• ک( \ت8ناوتن هک
. . ی(ا'ص/ر% 'آ ین bاب هW/ر یاه |ارY رون Šای# 3ا Uفر ی
- . نا, / ر(د هک نا ه(ا8, @اب ی/ر 3ا .اh!ب ه%اک یا'ص ]hف دوkن \ه
! . - روJ هY @دوب 7'یباو* ر'$ هY K هک یا/ 'آ ی 'ندرو* ی @اش @اب ی/ر
. ! ‡@وش '4Lب \4ک راک هY \ت8ناد ین / '(3ر; ی @ا هناY 3و4ه دوب 7درب žاو*
‚د‡žاوب روNنا, @ر'R یوL• روNY‡žاوب روJ نا,‡ @وش '4Lب روNY
. ی;ا# هY یت%ار د:ب Z(اR شدو*اب ار / دوش .ار* @اب U!R U%او* ی
! U%د K هب لا# K(ا \ه هPفد ک( یت#M @ا ه;ا% لfY رم- K(ا رد \تشاد
! . U8ین هPفد ک( U%او* ی ‚د دوب ی'ب لا# هY یت%ار اا U%ا 7دا'ن
شدو* .اوnت*ر رد ار M'نادر> یرب ار T(/ر یت$/ @ر'R ات @و!ب
- . @ر'R / Uفر ی ناpآ هب هک @ر'R را+ی% د/د ل‹ U%او* ی ‚د '4یkن
. - ین ار @ر'R / \تفر ی ناpآ هب / @'ش ی د/د Uشا'ن یf6وت نآ هب
. ی;ا# هY هک یا/ @ا 7'یباو* Tباو* U*ر ی/ر Mای# یب روJ K(ا هک '(د
! / درو* ی M دوب 7'ش Qی* xر- 3ا هک M \4ها2R هب داب \ک \ک \تشاد
. نا, 3و4ه‡ @روب نا0ت eا6 3ا \تشاد تار6 ر+ ی;/ دوب 7'ش @در%
. . ه+ن ار @دو* یرو6 ک( وL• ک( هن / @دوب 3اk$اJ هن @دوب 7'نا روJ
. K هب Tت!R 3و4ه @ر'R ی;/Mدوب رو6 هY aاد ین \ه @دو* @دوب هتشاد
. هب هک اه U$/ یGPب داد ی د/د ار شرا+ی% / دوب 7'ی!ک 3ارد / دوب
K M دوب 7'این …ر# هب Uk$ا- @ر'R ر>ا \4یب ی M \تفا ی Hش K(ا ر0ف
! امت# / \تشا'ن ار یراک Aیه تر'$ لصا هک K(ا ل‹ @درک ی هY ر*آ
د3 ی \0!* U;اd* / 1رت ا( ار% 3ا / @'نا ی روJ نا, Žkص ات.
یb 3ا Mدوب T4هد هب TLیk% هک روJ نا, / 'آ …ر# هب @ر'R 7ر*bاب اا
U`> T(ا›ا'ند:
, ! ‡ی'نو* 3ان وت @^*د-
. هتفرن Z(اR ر+(د M@دوب 7'آ bاب هک Hش ر% 3ا نا, @دوب 7'ناو† 3ان K
. \ت`> ی |/رد @ر'R .او6 رد '(اب ی M@دوب 7'ناو* 3ان \ه ر>ا ی;/ @دوب
. / دوب یرارف 7ار شدو* \ه K(ا 7ر*bاب @ا 7'ناو† 3ان هک \ت`> ی /
. 1رت / دوب هتفر \ت%د 3ا @دو* لا# یر'$ هب اا '4ک •ل* ار U8ناوت ی
. ی;/ \ت`> هY @ر'R .او6 رد @'یمf`ن ل/ا هک دوب 7درک žآ یر'$ هب U;اd* /
. @دوب هت`> .او6 رد هک K(ا ل‹ 'آ @دا(M@درک ر0ف هک 'Pب :
, @ 7'ناو* 3ان هLب.-
\ه هب \!Y ک( رد هک داد K هب ار K(ا هLی%/ M .او6 / لاو% Z, 7ر*bاب ی;/
@3ا'4یب Z(اR اه هLR 3ا ار @دو* / @2+ب U%د ار eاه T`ک / @وش '4Lب ند3 .
. یت$/ / \ت*ا'نا Z(اR ار دو* نا0LR 3ا یت%ار '4ک ا6 3ا ار هک K(ا ل‹ @ر'R لاو%
. 'ی%رR / Uفر> Tت!#/ M '(د ار یباتf ی/ر / [نر @ردا M ناو(ا یوت :
, ‡ 7'(رR رو6 K(ا U+نر ارY-
/ 'نادر>رب K 3ا '4ت ار T(/ر هک U%ا @دا( .و* M \ت`> T(ارب یت$/ K /
U`> M Uفر ی Z(اR ناو(ا 3ا هک روJ نا, :
, هک یدر0ن هک 72kک 7ا4> M ^*د .و*.-
/ @دوب ر0ف یوت 3و4هM @'ناو* ار @3ان / @درو* ار \اش هک یت$/ ات K اا
. @دوب 7درک 7ا4> هک K(ا ل‹ @'ی!ک ی U;اd* یر+(د FیY 3ا / @دو* 3ا 3و4ه.
. 7'(د ار / U%ا 7دوب یرcان در @ر'R .او* U*ر هک K(ا ل‹ 72kک 7ا4>.
. bا# اا @درک ی vرد یمf`ن یمf`ب روJ Z, اه U$/ نآ 3ا ار HLN K(ا
ار هک یت;اd* M \تشاد U$/ نآ هک یت!#/ / 1رت \4یب ی M \4ک ی ر0ف هک
. 'Pب یت$/ 'شاب 7'یباو* TLDب یرcان در هک دوب ین3 Uباd* M درک ی .آ
ار …ا£ / @'(F* @دو* .او* U*ر یوت هت8هآ / \تفر bاب 7راب/د M ه, 3ا
U`> ی / دوب هت8!ن @ر'R یوL• @ردا U%ا @دا( .و* M @'ی!ک bاب \شو> @د ات:
, UیOP T;ای* هب‡دوب 7درک U!#/ هY ت^*د هک ی'یمfف Aیه ی%ار اا
7درک 72kک .-
. یLی* Mد3 شرا+ی% هب هک ی0R یا'ص ]hف د3 یفر# هن / '('4* هن M @ر'R /
درب žاو* نآ 3ا K / دوب 3ارد / 7'ی!ک.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ناFR و4p
. اه ن3 دوب لا% ه, 3ا Tیب /ربایب / لاd46 / دوب هتفر> ار Šای# ه, د/د
ار اه هmب 'ندوب هت8ناوتن M 'ندوب 7درک هYره / 'ندوب 7درو* اRر% ار ناشراهان
. ر% 3ا ار نا!(اهرداY '4ناوتب ات 'ندوب 7درک ن/2ب هنا* 3ا ار اهدر '4ناباوب
. داد یب / داد 'ن/'ب …رJ نآ / …رJ K(ا یت#ار هب / 'نراw+ب هmDب یوت / 'نرادرب
- یا'ص/ر% '(آ ی نا!باو* هک '4ت8ناد ین ناشدو* / 'ندوب 7'ش Q¤ هک اه هmب
- 'ندوب 7'آ کمک هب هک ه(ا8, یاه ن3 یایب /رب / 'ندرک ی ا6 هبا6 هک ی(اه …ر{
- /ا رب ی3ایتا Aیه نار+(د هک هنا* U`Lک M ه4ی0% یا هت„ T`ک x/روت / xرت /
- هک یا هد د/د 7ار, / Uفر ی رتbاب \ه @اب H; 3ا اها'ص/ر% K(ا ه, '4تشا'ن
هک در/آ ی لc لها @ا) دا( هب MU%ا* یرب Šای# یاGف ه, 3ارf{3ا'Pب نآ رد
. . دوب هیمJاف @ا(ا نوY یرwن یو4p \ه نآ / 'نFR ی یرwن ا$آ یL$ 1اk- Eا# هنا*
دوب ی6ا# ن3 •ا* رwن و4p /.
یاه Zت%آ / 7اتوک یاهاRاب Mو;اتشو> / Z+4% M ا$آ یL$ 1اk- Eا# ن3 M aا* eر
. هک دوب هنا*Foشآ یوت T(اR ک( 'آ ی / Uفر ی / درو* ی لu شا 7د3bاب
یاR T(اR ک( / راkنا / ه(/ا3 xاتا یوت T(اR ک( / Uفر ی هLR =4R Šای# }ک 3ا
. روا ار همJاف T>رFب ^*د / Uشاد Hیترت شراک ه, هک K(ااب ر/اp
\ه شدو* / دوب 7'نا!ن ر/اp یاRMدوب رت کYوک هکار شا هی$ر / دوب 7درک اه …ر{
. ... K(ا دراw+ب اf4ت ار اه^*د 'آ ین T;د K(ا ه, اب Mدوب هنا*Foشآ روا
نارف Qک \ه هب نان3 Q`ن S'ی!ک ی ر% ا6 ه, هب S'آ ی / Uفر ی یه هک دوب
/ ا-دS'440ن U4Nیش هک 'نا%رت ی ار اه هmبSدرک ی …راPت اهدرا/ 73ات ابSداد ی
'ی!ک ی ر% و4p لیتاR هبSدرک ی K(ر`ن:
, ! ...! ‡یدرب aا* ZL> ه%ا/ ی(اY هی$ر یاهآ هی$ر-
, @رب ی نbا \!Y.-
, ! \4ک ی Uباkک 'یشرو* @د M ه%رب U_ \ت%د ر>ا 7'ش لی;s 1اk- یاهآ.-
, ! Tیف ا(ا'* ‡ @ا 7درک راک یY ه+.-
, . . هY T;ا# نوت%/ر- اره3 همJاف اب نوتر6ا '('/ا شو* یLی* نو6 aا*
‡7روJ-
, . . /ر نوترwنا'* نوتدو* ^*د ی%/ر- 7bا!(ا aا* ه%وب ی /ر اB یاR
ه4ک لوk$.-
, ‡اه S \ی!0ب وLیتاR ر(3 Tیتآ هک 7'ش Tت$/ ه+(د @رzن هب یFhم--
, . 7راد راک یت-ا% \ین ه( 3و4ه ه4ن M هن.-
, رهاو* دوkن هک \ت* QLV‡ی'/ا ر(د ر'$ K(ا ارY M رهاو* یا/.-
دا(رف اه هmب M درک ی Tب / شو* شرهاو* اب هک aا* eر یا'ص هب //
هک '4تŒر نا4ک :
, . یتاkن ه;ا* یتاkن ه;ا* یآ.-
. @ا) / Uشا'ن هmب ه;ا* '4تفر bاب \ه هLک /ر% 3ا 3ارد یاه U%د اب /
. رداY ر(3 3ا ه;ا* U%ا تاkن نا!ل% .او6 هک '4ت8ناد ی 7داونا* یاه هmبM
U%د یوت تاkن .آ هناد ی0( ی0( / 'ی!ک ار نآ <(3 S در/آرد ار شا هYراR }یک
. . SUشا'ن رت Tیب هmب ات =4R aا* eر 'ندوkن ات /د ی0( اه هmب اا Uشاw> اه هmب
. ات '4Y U%د U%ا ‚ا- ا'* 3/ر نآ اا روO4 / 24 / 1اk- / هی$ر / همJاف
. دوب 7'(ر* 7ار ر% ه;ا* هک یتاkن .آ \ین / 2% /د 'ش 3ارد تاkن .آ یارب هmبM
هک دوب '4Lب اه هmب دا(رف 3و4ه / 'ش @ا) ند3 \ه هب \!Y ک( رد :
, یتاkن ه;ا* M یتاkن ه;ا* .-
ینار$ =4R ک( M U!> \ه ار }یک یاه هشو> ه, ه;ا* / 'ش @ا) اه تاkن .آ ه, یت$/
. Tت! یوت ار لوR 'ی!ک یرا4ک M دوب ه;ا% U!ه یر8R هک ار 1اk- / در/آرد
U`> Tشو> رد / Uشاw> :
, . ! اه هmب 7'ب Mرب تاkن .آ \شرا3راY تدو* لا Tن/ر$ ک( ل0(راب /'ب....
‡اه ی40ن @/ر# لل# اا-
اه هmب / Uشاw> /د هب اR M Šای#رد هب /ر 1اk- هک دوب 7'!ن @ا) ر*آ هLj 3و4ه
T;اkند هب ه,.
, . ! e'ش ه;s نو!ت%د 3ا یدوب 7'/ا رتد/3 شاک رهاو*M”ا'م£ا.-
. یاه Qی> اب اه ن3 '!ن هت%اک هنا* یا'ص/ر% 3ا یFیY M '4تفر اه هmب هک K(ا اب
اه هmب نداد 2ش یارب Qب 3ا هک ی(اه هŒ vاY 7د3 bاب ی اه Zت%آ / هتفاب [4ت
'ندرک ی Šای#ا S 'ندرک ی هLd- Mدوب 7'نا ل/ / لش 'ندوب 7'ش لش 'ندوب 7'ی!ک Z(اR.
'4تشاد یناdیه / روش و4p Šا8ب C*ا'نا 7ار یارب / S 'ندرک ی کمک \ه هب.
ی*وش S 'ندرک ی @ل% S 'ند3 ی ه4ت \ه هب S 'ن'آ ی / '4تفر ی '4ت / '4ت ه,
ر+(', یاهرهوشردا / اه/وه / اه 1/ر- هب i6ار ا( M '4ت`> ی کLت S 'ندرک ی
'ندرک ی ل'ب / در ه(ا4ک / Tین :
, ! . U(ر!# 1/ر- K(ا دوب 7'ش رub هY ین/وی# @'(د /ر تر8R یFhم- یا/
Tتن/Fmب ^مک و+ب.-
, . ! ! 7'ی 2ش یوب U4هد 3و4ه ^*د 7راد U#اk$ اه …ر# هY ا/.-
, ! ! 7'ش ر aو6 یاره3 K(ا دوب ک(دFن ی'(د @ر% رب vا* aا* ارDص ا/ا
. ی د/دروه ه, M'ش ی راد:* 7ر3 دbوف ردا K(ا ر>ا ه4ک :* @روت ی/وه /
اوه \یتفر ی اهد/د K(ا ل‹ / e'ی!ک.-
, . ! 7درو* ین هک /را x3ر U%ا ا'* 7'4ب ک( a/ا اباب یا.-
, / لا# هک دوب هت8!4ن ترهوش یاR هت(ر`- K(ا ه>ا‡7رو* ی /ر یک x3ر QR
دوkن Zm, وت را>3/ر.-
. …رJ نآ 3ا دوب هتفر> ار شرهاو* رداY 73ات هک U`> aا* eر ار ر*آ هLj
. شرهاو* هب /ر M هنا* x/'4ص رد @د د:ب هنا* x/'4ص هب U%او* ی / Uشw> ی
د/Fفا هت8هآ M'آ ی /ا یاR هب اR هک:
, . '4ت8ه هoR / روPش یب یاه ی6اkنا* ه;ا* Z, هت*رد دو* 3ا @رک‡ رهاو* ی4یب ی
7ر?ی /وه @ر% هmب ات T!4R اب 72 K [ن';ا رهوش هک .-
, ! ‡ 7'ی(اFن ت/وه 3و4ه‡اهر/ نآ 3ا 73ات :* هY aا* ی¥آ یت%ار-
, . . هنو* روش 7در هت„ر% 7رب ی درد 7راد 73/ر ه% K+ی هنFب نومکرت هک bا!(ا.
ه4ک ی vاR /ر Tینو!یR xر- M هت8!ن شر% یbاب نbا 'بb \4 xا8ر$ ی6ا#.
هت8ن/د Uمی4u /ر Uصرف ت2u یب.-
, یدرک Fk% ی^!یب @'4> لا8ا هک 7دوب Z, ه%ا/ ه40ن.-
, ! ‡ین3 ی Uفوکر% ارY ه+(د وت‡اه …ر# هY رهاو* ا/ا-
دوب Šای# …رJ نآ هک 'نداتفا 7ار 9kN …رJ هب / 'ن'آرد هنا* x/'4ص 3ا /.
, ! 7دربرد \ت%د 3ا /ر هLیک M لا8ا @'4> K ک( رهاو* \ینFب xا6ا هب یر% eرب.
! ی4 3ا رتوناب'ک هشاب یY ره K0ب یها+ین \ه وت.-
…ر{ هک درک ی(اه ن3 @ا) هب /ر / U!>رب aا* eر M 'ن'ی%ر هک 9kN رد @د /
اه هmب 7'ش Qی* یاهراوLش ا( M'4تفر> ی اRر% ار ناشاهو;وYوک هmب ا( M '4ت8ش ی
'4ت`> ی یFیY / 'ندوب 7درک \ه هŒ یوت ار ناشاهر% ا( M'ندرک ی K• ناو(ا هk; ار
. U`> / 'ن'('4* ی رکرک / :
, . ! Zهاوب U6ا# هک ه!ت$/ bا# 'ن?یب شاه^*د / اه xامmL$ یاهآ.-
U`> شرهاو* هب نا4ک 7'4* / :
, . U%ا اه 7'یباو* / 7درو* راک ه+(د 7رب ی ر/3 Tند3 \ه هب ه+(د bا#.-
یاه ن3 / Uب هب اR یاfت*د 3ا ات U!ه U`ه /د نآ لاkند / '4تفر Z(اR اه هLR 3ا /
راد Uا$ / '$.
دوب 7درک Fk% TیR یاه لا% 3ا رت Tیب @'4> K ک( M Kت =4R رwن هب لا8ا aا* eر.
. رw>ر% ش/رف2ش 3ا \ه ار لیتاR Uشاد رwن شرهاو* هک \ه ار x'4ف / هت8R / @اداب
. @3b \ه …ر{ ه, K(ا/ '4تشاد یرب رابر% 3ا M 'ی!ک ی @د یت$/ / 'ندرک ی ه(ارک
. . ار رFب 'd8 لیتاR 'ندوب 7دات%رف 'ندوب هتفر> اF- Mراک ل/ا نا, 3ا لا8ا اا دوkن
- 3ا نا(و> تاوLص / نا4ک Kه Kه شر% ی/ر ار نآ هک 'd8 ی;وت هب / 'ندوب 7در/آ
- T(ارب xا6ا هک 'ندوب 7'(د نوY / 'ندوب 7داد @اPنا ناوت/د دوب 7در/آ وت xاJا راfY رد
هک 'ندوب 7در/آ ه4fک یاzن ر6آ ات 7دFناR 7د Z3ر(3 یوت 3ا 'ندوب 7دات%رف M U%ا کYوک
9kN ]%/ / دوب 7'نا دا(3 Šای# شرف ر6آ 3ا M TیR لا% '4Y U%ا ‚ا- ا'*
. ی2> .آ ار لیتاR هک \ه یت$/ 'ندوب هتشاw> راب ار لیتاR / 'ندوب 7درک U%رد یت$و xا6ا
'ندوب 7درک |وLش اه هmب Qب 3ا ی;/ M 'ندوب 7درB لN% راfY / U8یبات M 'ندرک ی
دوب هتفر رد نا!ت%د 3ا .ا8# ر+(د M 'ندوب 7دات%رف تاوLص اه ی6اkنا* ه;ا* /.
هت%د هت%د M '4تشاد …ر{ هYره / 'ندوب 7درک ij ار اه xاتا 3ا ی0( شرف \ه 'Pب
. هYره M دوب Q .اh!ب / ه%اک هYره 'ندوب 7'یY اه هm$اJا یوت / xاتا ر/د
. هت 'ندوب 7در/آ ار ه, M'4تشاد هPمV / ی4ی% هYره / دوب ی4یY ل'ب / ی4یY
7در/آ ن/2ب \ه ار یq'$ یاه یuر ی4یY / 'ندوب هت!> \ه ار اه x/'4ص
Z% U`ه Šا8بر% / ل5 ل(وŸ i$و ]hف M 7داونا* رم- ر%ار% رد هک 'ندوب
ی(اF- 7در0ن یا'* / ی%/ر- رد ا( / Mدوش ی یباتفآ.
یبوY U„ ار هنا* xاتا …رJ ک( M aا* eر Uب هب اR ^*د M همJاف
ار ر+(د یاه …ر{ / دوب 7'یY نآ ی/ر ار یتمی$ یاه …ر{ / دوب هتشاw>
دوب 7درB ار ه, / دوب 7درک هت%د هت%د اه نآ ی>رFب / ی0Yوک Hیترت هب
اPj هک دوب 7داد :* شردا هب M 'ندوب 7درو* هک راهان TیR U-ا% /د /
یرو* U%ا / یرو* شرو* / X'$ / @ا6 / ه(داب / ه%اک ات Tش/ دات!ه
. K(ا هب M دوب 7درک ترو! یFhم- اب هک شردا / 7'ش ij K+; / ی4ی% /
7درک ا'ص ار اه ه(ا8, / رد راYان / U%ا \ک \ه 3اب …ر{ هک دوب 7'ی%ر هdیتن
شرا`% K(ا / 'نر/ایب 'نراد یدا(3 …ر{ هY ره نا!ا'کره دوب هت%او* / دوب
هک دوب 7درک \ه ار :
, ... ی4یY ه>ا اه '(ر?یب Qت / Q ]hف داو* ی ‚د M نوتL0ش نوبر$ اا
هنوˆ K هب یهای%/ر / ه4ک Hی- Tی0( 7در0ن یا'* اداkن M هشاب.-
- 7ر> / 7'یmیR ناشرمک ر/د ار ناشرداY هک ه(ا8, یاه ن3 bا# /
- Q یاه …ر{ هت%د هت%د / 'ن'ی%ر ی 7ار 3ا \ه ر% U!R 'ندوب 7د3
. یاه …ر{ همJاف / 'ندرo% ی aا* همJاف هب / 'ندر/آ ی ار ناشدو*
Uشاد هک یداو% 7روک اب / Uفر> ی ل(وŸ / درB ی ار @ا'ک رهM
Uشون ی راو(د A> ی/ر نآ vوناب / در/آ ی رد ار T`;3 xاd4%:
, - ی#/ر هm4+;ات/د Mتادا% @', یباP; ه%اک U%د ک( M aا* ZL>/
Q ه(داب ات ه% M لوتب ی¥آ...-
. : دو* TیR همJاف / لN% \ه ر`ن • / 'ندوب 7در/آ ’راR \ه ر`ن /د
دوب 7درک ر0ف :
, ا-'رR هY.-
U`> ی M Uفر> ی ل(وŸ هک ار اه …ر{ / :
, ه!ن رو> / \> M ندرب i$و هک Z40ب Tنو!ن \ه نوتدو*.-
, ! / یراد داو% ”ااشا هک تدو* نو6 aا* همJاف‡ اfفر# هY 7ا/
یراد ی ر/ تروص.-
, . ه4ک ین Hی- یراک \0c 3ا راک \+ی Šایت#ا šc ه*آ هن.-
ار ناشدو* ه(داب / ه%اک هنا* نbاد ا( هYوک یوت @ا'ک ره هک اه ه(ا8, /
یا 7ر(اد ا( یN* ار TkPک ر(3 یFیY ?( یدراک vون اب یت# / 'ندوب 7درB
U!R / 'نداد ی نا!ن ا4ت-ا یب ار ناشدو* M 'ندوب 7درک نا!ن / 'ندوب 7'ی!ک
. اه ه(ا8, Z, 3ا ی0( \ه لc .ا2 ن3 '4تفر ی / 'ندرک ی v3ان \!Y
. ک( شرداY ر(3 3ا / 'آ لDب هب هmب 'ندر/آ ی ه(داب / ه%اک هک دوب
U`> / Uشاw> U„ ی/ر ا'ص /ر% اب ار Q @ا6 :
, ! ه!ین ا'یR …ر{ هک اه ه4!> ا'> هنو* وت aا* همJاف 7ای% @/ر.-
ار اه ه(ا8, یاه …ر{ Uشاد / دوب @ر> .ا8# هب شر% هک همJاف
داتفا هک Q @ا6 هب Tم!Y / U!>رب Mد3 ی ij راو(د A> ی/ر
U`> / U*ا'نا .ا2 ن3 تروص هب یها+ن 'Pب / د3 xرب :
, . ترG# اب نوتر6ا U8ین هک ی(ان دو* ه%ا/ M نو6 aا* K(راد رایت*ا
اره3.-
Uشادرب ار @ا6 M Uفر هک .ا2 ن3 / Uشاw> یتل- راو(د ی/ر /
هب یر+4Lت U%ار U%د اب / Uشاw> ToY U%د U!+نا =4R vون ی/ر /
. ک(دFن دو* شو> هب ار نآ 'Pب 'ی4ش U$د هب ار نآ [ن3 Z4J / د3 نآ
راد Tک یا'ص / د3 نآ هب ر+(د یا هبرW T`;3 xاd4% اب راب K(ا / درک
@ا6 K(ا / ا'ص K(ا اب هک یتارJا* @ا) هkتر ک( / درک شو> ار نآ ل(3 /
» . Z3 @ا6 Z, اب راب '4Y هک د آ شدا( هب 'ش را'یب شFD رد M دوب 7ار,
درو* ی .آ نآ اب هک راب ره / دوب 7د3 ر+4Lت نآ هب ر'$ هY / دوب 7درو* M
'4تشاw> ین هک |وLب ل(ا/ا / دوب 7درب تw; @ا6 اب T(اه نا'ند درو*رب 3ا
3ا'نارب ار Tتروص ی8 @ا6 Z, .آ رد ر'$ هY M '4ک 7ا+ن ه4(آ یوت دا(3
» راfY هک 7د آ شدا( هب Uk$ا- / دوب 7درک /رف T(اه };3 هب U%د / دوب 7درک
'4ت!> هY ره / 'ش \> @ا6 M ناFR و4p یاه3/ر KN, 3ا ی0( رد M TیR لا% M
. راب K(ا / در/آرد ا'ص هب ار نآ \ه ر+(د راب ک( 'ندر/?ین هک 'ندر/?ین ش2>
/ راد Z4J / [4هآ شو* نا4Y ا'ص / د3 یا هبرW نآ هب ر+(د Q ه%اک ک(اب
/ 'آ /د هب ا'ص یاوه هب / 'ش '4Lب ر/اp یاR 3ا هی$ر شرهاو* هک دوب '4Lب
U`> / Uفر> ار نآ '(رR M داتفا @ا6 هب هک Tم!Y :
, ! ! @دوب 7درک رwن iB ه( K ‡ه!ی ا'یR شر*آ \ت`> ی'(د رهاو* ر0ش یƒا.-
, . ! ا6 K(ا د?یب و+ب ردا شو> رد /'ب راینرد وشا'ص Qیه.-
هت*ا'نا ل> تروص / 7درک }R یاه \!Y اب M نان3 Q`ن ردا M 'Pب هhی$د /د M
U`> M داتفا @ا6 هب هک Tم!Y / 'نا%ر ار شدو* :
, ! . . @/'ک یƒا Zش لی;s M هدا( @3اf6 .اk%ا ه0یت ه0یت هشدو* 7رآ
‡شدر/آ هت*و% ر'R-
, . ! ‡هشدو* راک ی4P( شدر/آ لc .ا2 ن3 ردا شاو(-
U`> / درک رت ناهد .آ هب M دوب هت*و% xا6ا یاR هک ار Tت%د U!R ردا :
, . ات /ر ینوبر$ '4`%و> د?یرب ی+ب هY ره اه هت*و%ر'R K(ا 3ا‡یY QR
'4نو%ر ین UشاY.-
, ‡ردا یروش ی ودر 7ا4> ارY bا#-
, / 1ر* هنو*‡7در/آ ش2> .آ 7ار وت T&و(د رهوش ی4P(‡^*د ی+ی یY
. و4p شارب ه+(د …ر{ ه( وت هشاب •دا( ر?ین رد وشا'ص لPف‡Q ه(داب
. . تراک ه4ک ل# /ر هیG$ .ا2 دو* اب \+ی M 'آ هک U$ا8ر$ یاباب \ی!0ب
. ات ه% /د ایب •دو* ه!ن لی / }ی# @در لا هک Kک ل`$ / رد M 'ش @و) \ه
هش 3ا/ Uتب '(اش نFب هت%د.-
, ! یوL6 یت8نوت 3این / رwن ه, K(ا اب تدو* ه+‡ه/'ک اه …ر# K(ا ردا یا
‡ی2+ب /ر @اباب-
U`> / 'ی!ک \ه یوت ار Tyا / درک رت ناب3اب ار Tت%د U!R 3اب ردا :
, ! . . ^*د / a/د ی @دو* نFن K \!Y \„ هب ن3و% ه+(د وت هبو* هبو*
. . ه+(د هک ایب وشاR @راد ین ر/ T4اد 3ا U%د M@2+ن /ر \ت6ا# ات :مDیR
د?ینرب اه لاتاR 2R 3ا Tند3 \ه.-
اه هmب لاd46 3ا 'ش رR Šای# 3اب هک 'ندوب هت8kن ار هنا* …ر{ xاتا رد 3و4ه /
'ندوب ه, ر*آ هک اه نآ 3ا یات/د / وت '4تŒر نان3 دا(رف / .و0ب .و0ب هک
هک یتاkن .آ aا* ه;ا* |ار% '4تفر نا4ک ه(ر> :
, . /وه/ا /وه/ا ی0( ا هب Mداد تاkن .آ ات /د ه+(د یان/ا هب 1اk- K(ا...-
لاkند ار ناش ه, هک دوب یا ه!hن یR رد / درک ی @ارآ ار اه هmب Uشاد 73ات ه;ا*
اه ن3 3ا ی0( / 'ش '4Lب ی(ا'ص <Lش هkتر ک( هک M '4ت%ر`ب یر+(د 7ای% دو†
. . F(رب / 3و% / '(/د ی ‰و# ر/د دوب 7داتفا ‰و# یوت شا هmب 'ی!ک دا(رف
. / U8ناد ین ی3اب .آ ی8ک / دوب دو> ‰و#‡'440ن هY‡'440ب هY درک ی
. اب روJ نا, M aا* همJاف راYان 'ندوب 7درکر% هب U%د هک \ه ار اهدر
Tuاد / ناهد 3ا U-ا% \ین ات هک در/آرد ار هmب / ‰و# یوت '(رR 1اk;
U%رد در% .آ تاkن شردا یارب / دوب 7'ش 'ی`% U%ا ل‹ / 'آ ی .آ
. Kها2R M دوب 7'آ ‰و#رد 3ا هک همJاف / 'ن'ی;ا ار T(اه هناش / 'ندرک
نا(ان Tن'ب ŠوN* @ا) / دوب 7'ش …اص T(اهو / دوب 7'یk8Y T4ت هب
. شر/د 3ان رداY / 'ندر/آ ه;وه '(3ر; ی شا ه4ی% ی+ت86رب / دوب 7'ش
شر% هب Fر$ Kک ک!*ر% / 'ندرک T0!* / '4ک ار T%اk; هک '4تفر>
9kN یوت ش'ندرب هLd- هب / '4ت8ب.
. کی!ک نآ یاR یر`ن ه% Hتر دوب 7'نان لیتاR ندرک @د هب یFیY ر+(د
هت هک 'ند3 ی \ه هب ار و4p M '4Lب / راد هت%د هmLیب ک( اب / 'نداد ی
. یو% /ا 3ا 'Pب / Mی/د M 'ش ی هت8* هک ی;/ا د3و8ن / د2+ن.
3ا هک یبآ / دوب 7درک }R / دوب 7'ش Fر$ نا!(اه \!Y ه, 9kN یوت
Kها2R Kاد اب M 'نا3و% ی ار نا!تروص / داتفا ی 7ار نا!(اه \!Y
'ندرک ی Q# ناشاه هYاR / [4; ]%/ ات ار xا6ا یار> / 'ندرک ی TکاR.
/ 'ندوب هتŒر ^8کا* T(/ر / 'ندوب 7درک رWا# ار لیتاR ی8 رFب رد
'40ب xر- / دو!ب Tر> / 'نFب ار اه هت%د K(ر*آ aا* همJاف هک 'ندوب رzت4
'نF(رب شرد ی/ر / '4!0ب ار نآ ر(3 Tتآ / 'نراw+ب ار لیتاR رد ات M...
! لاkند ار ی8ک 3و4ه هک داتفا Uفارص هب aا* eر هkتر ک( داد یب داد •ا هک
. هک 'ش '4Lب 9kN یوت نا, 3ا شدا(رف 'نا 7دات%ر`ن ”ا'k- 9یشآ :
, ! Kک :* /ر ”ا'k- 9یشآ /'ب M نداد .اw- ه, K(ا یا6 7'ش لی;s 1اk- یاهآ
. ‡ی'Lب /ر ش هنو* دایب-
}ک هک ن/2ب Uفر 9kN 3ا / T`یک 3ا ر+(د ینار$ =4R ک( یتاkن .آ aا* ه;ا* /
. ^*د M همJاف ی/ر /ر% 3ا xر- ر+(د bا# / '4ک شا هنا/ر / دراw+ب 1اk- U%د
. ار لیتاR دوب 7'ی%ر لیتاR ندرک @د i$و / دوب 7داتفا 7ار M aا* eر Uب هب اR
ی(/را6 ار 9kN ر/د ات ر/د 'Pب / 'ندرک ک!* ار ^*د ی/ر /ر% / 'ندرک @د
\یL> 7را4ک ات '4Y / 'ندرک xا6ا ر(3 ار 3و% \ین یاه لاus / اه^8کا* / 'ند3
ن/2ب ار رهوش یب یاه^*د / 'ندرک شرف ار 9kN …رJراfY / 'ندر/آ
اهرادرهوش / اه لاتاR / 2R / '4تشاw> ناو* هW/ر یارب ی;'4ص ک( / 'ندات%رف
9یشآ یا8ک €('# راzتنا هب 9kN ر/داتر/د / 'ن'آ Hتر / 7درک ر% رداY
'4ت8!ن ”ا'k-.
xر- ه, M دوب 7'ش @ا) هد / د/د / 'ندوب 7'ی!ک ار لیتاR ر(3 Tتآ هک K(ا اب
- هنا* U`Lک ه4ی0% / 'ند3 ی داب نFبداب ا( لامت%د اب ار ناشدو* / '4تŒر ی/
/ در/آ ی نایL$ / یاY / 'آ ی Z(اR / Uفر ی bاب اه هLR 3ا x/روت / xرت
. . H; ر(3 نایL$ ک( 'ندوب یر`ن '4Y / U8یب داد ی اه ن3 U%د هب نFبداب
/ دوب هت8!ن 9kN هLR یاR شرهاو* / aا* eر نای هک دوب هتب ل> یFhم-
S 7'یب3 یب یب H; ر(3 ر+(د ی0( / دوب 7داتفا T(اهونا3 ی/ر TLمL '$راY یاه هت%د
هNhن ک( هب ار Tتا یاه \!Y / دوب روک / دوب یتاkن .آ aا* ه;ا* رهوش ردا هک
. یتاkن .آ ه;ا* اب Sدر/آ یرد ار نایL$ د/د هک روJ نا, هتب ل> یFhم- دوب هت*/د
د3 ی …ر#:
, ! ! ات @دو* یوL• ایب Kک ل/ /ر اه^0 ^کد K(ا \ت`> U_ راب'ص نو6 ^*د
\4ک U4ت8بآ هLYر%.-
, . . ! هنو* روش 7در وت یت`> @درکM Kک یرب هLY یت`> @را'ن یر6 هک K یFhم-
. . شدا( 3و4ه ه40ن HیOن ا'* 'ش .آ \4ت Uشو> }Oن / @'(رR هک رoب 7در ی/ر 3ا
. . لfY ی3/ر ی4ک ی لای* @داد هک 7'ب ترهوش درو* هب ا/د یت`> 73ر; ی \4ت \تفا ی هک
یmیه هک لاhY لاhب‡@و) هت`ه ک( a/ا‡دوب ینو%آ راکMندرک \هارف |ر \„ ه`Nن ات M
. یmیه 3ا هک ی4یب ی ندوب هت*ا4ش و4 \ه هYرا3اب ر(3 یباkکوLY یاه ی^! ه, ه+(د
. . \4یkب ودر U`6 / xاJ یاه هmب Q(اب U8ین \تم8$ هک \4ک راک یY اا @ا 7در0ن یهاتوک
. نورد / ا/د هک 7د3 شا هLک هب 73ات / U8ین رادر/ U%د هک \ه @رهوش \!0ب 7آ /
. نوت8+نرف 7:ب 7راد @ر/ داو* ی 7را'ن 7'(اف ا^کد K(ا TیR.-
, ! ! ! K(ا U%د هب ی'ب /ر Uن'ب / Kت هک 7'نو U4ی, نوت%ر`ک را(د وت ه4هربر% 7ا/ 7ا/
نو!, راک Kف / توف‡K4ک ی یNLu هY ی4ک ی لای* ه+ 73ات‡1ا4!نا'* یاهرفاک
. @در یاه ن3 \0ش وت K4ک ی ن2> ی /ر هبر> / [% ه`Nن هدو* TیR.-
, . @در/آ @اباب هنو* 3ا K هن M 7راد /ر T;وR ن/ا هن یFhم- هفر6 هک bا#.
U8ین هک یدو* یبS7راد Eر*.-
aا* eر هب /ر / درک /ر/ر(3 Tت%د اب ار نایL$ر% هتفر> همین یاه لاus یFhم-
U`> :
, ‡یدرک را0یY وت M ردا .و*-
, . . هشو6 ی هکر% / 2% ل‹ ‚د \هار هب \!Y یرو6 Z, یmیه.
. /ر \ک^*د امت# @ا 7'ش رمP;ا }Oن هک \ه همJاف نداتفا ‰و# وت K(ا اب
. '!ن ی:* Aیه \ه هت(ر`- K(ا 3ا 'نا 7د3 \!Y.-
, . درب یداد یک هب شر*آ هشاب U„ U;ای* M یدرک \ت`> یYره ه>ا.-
<> ه% هب ه% / /د هب /د هک 'ی(اR ار ه, / '40فا …ارJا هب یها+ن aا* eر
U`> یFhم- شو>رد هت8هآ S'ندرو* ی یاY / 'ند3 ی :
, Uفرن راب ر(3 هک \ه هNیL% 7^*د K(ا‡درک نو4یمJا ه!ی یک هب هنو3 K(ا وت.
. ! تر/'ک iفر / ه0(دFن ن/FRو4p هک K(ا یاوه هب @درب @دو* شر*آ 7رایتR
. Z, هک \ت8ن/د ی \4ک Tتو-د 3/را ه%ا/ ل‹ هک Tنو* \تفر M \شاب 7درک
. - - . 1او# / شوه هک K U8ین @دا( U%رد 3/ر 7د3ا/د ا( 7د هها هباR اه3/ر
. . اره3 همJاف "# هب eدرک \ه یتشآ ل‹ / e'ی%وب /ر ه+(', ی/ر/ ر% @را'ن
. . هک 7در* ک( دوب @اهاب \ه همJاف @'ی%وب ی /ر یPفا H; ه04(ا ل‹ U%رد
. ه( نوشراkنا .آ ن/2ب e'/ا M ن'نو%ر .آ هب U%د یاوه هب M\یت8!ن
. در شوL6 3ا هک یm, Cشاw> ی4هآ 7درن شوL6 هک 7راد Šای# وت 7رd4R
! . هY ین/د ین یFhم- ین/د ین اا راkنا .آ وت Tمت*ا'نا M @'ش ی
. . لای* ‚اkند 'آ همJاف هک @درک لNP ل* وت ر'$ نآ @دوب 7'ش ی;ا#
. . [% ر'R HL$ K(ا دوب 7'نان •روص هب [نر هتفر> \kL$ 3اب دوب 7درک
. ‚ا# هب \ه یLی* یرو+; هت*و% ر'R داتفا ی راک 3ا Uشاد .ا#اص
. درک U%رد نوب3 .ا> ل> @ارب 'ش اR T0ی* ن/ا اب / 'ن/3و% لد.
. هن3 ی روش رو6 Z, ‚د ارY a/د ین اا د:ن وب \ه ی0!یه.
. ی:* هن ا6 ن/ا هتفر bا# ات Žkص M \$ا8ر$ رهوش هک ین/د ی .
. دای ن/2ب \hL# 3ا 7راد ‚د یر&ا هن.-
, دآ ی ا6 U;ا# T0ب نویL$ کR ات /د ایب‡ ارY ه+(د ه*آ.-
, یFhم- \تفا ی QR‡@راد K هک یkL$ K(ا اب M 7ا/M 7ا/.-
, ‡نو6 ه4ن هیY‡ناه-
, ‡د?ین ت'ب \%رoب ت3ا یFیY ه( ه>ا-
, ‡نو6 ه4ن دایب @'ب ارY-
, ‡یدوب هتŒر اه یY یY شوت M یFhم- \4یkب و+ب و!ت%ار-
aا* eر \!Y هب ار Tم!Y / Uشادرب نایL$ ین 3ا H; یFhم-
'ی%رR / U*/د :
, 72 \8LJ @ا^#ا هک \+ب K هشاب رار$ ه>ا ه4ن ه*آ‡ ه+ روJ هY .-
, .آ یاه یها ه, ش'Pب 3/ر ه% ه*آ‡یFhم- هیY ین/د ی
'ندر نوشراkنا.-
, . . 7درو* اه یها نو6 هب 7دوب لب / اG$ ه4ن تر% یا'ف .و* .
. TیR /روت / ه!ب راد هmب ه>ا دوب 7درو* ت/وه نو6 هب شاک
‡ 72ˆ نوشراkنا .آ یاه یها ا( 7^_ M ه40ب لوR ه( ه0% ترهوش-
, . ی4P( ندرک ی;ا* /ر راkنا .آ شادرف هک ه4(ا T('ب یFhم- ه*آ
‡Kشاب 7درب وب ه40ن-
, . . . یƒا هشاب U„ U;ای* 7'ش .آ 73/ر ه( \8LJ ن/ا ه4ن M هن
یدر+نرب 'یون هک Kت T4R "# هب.-
ن/2ب نایL$ د/د اب ار یا هF3 H; ر(3 / درک xاJ هب /ر ار شر% /
. یب یب یا'ص هک دوب 7در/اینرد ا'ص هب ار نایL$ 7راب/د 3و4ه / دات%رف
'ی%رR ی M 7د3 تا هNhن ک( هب هک 'ش '4Lب 9kN …رJ نآ 3ا 7'یب3:
, ! ‡یدرک یر0ف Uتب @د ^*د ه%ا/ aا* eر-
, . ه0Y ا ه+ هت8!ن Tتب رzت4‡ یب یب \40ب @راد یر0ف هY
Uفر> /ر نومت%د 'آ ی$ا8ر$ ک( ات M \یت8!ن اباب هنو* وت ر'hنا‡eدرک
. 1لک ات ه% نو^*د \یتشاw> هکا 2ش هب U5ر 3اب درب / Uشادر/ /
. 'ندرک یهاتوک نومh# رد \ه K(ا 3ا هک ا یاباب ه4ن هنوب 1رد \ه.
ه!nkب 7ا+ت%د K(ا H#اص هب /ر ه, نا+تفر ا'*.-
, . . اه3/ر K(ا \شاه 7'نو* 1رد هشاب '4Lب Tینو!یR Kک ا-د ه4ن یا
. 7ار هب اR / ر(3 هب ر% ن/و6 ه( ه>ا هک ه4(ا \Wرu Kنو ی رهوش یب
ت^*د Uب هب اR U!R 7'/ارد 73ات یاه هنو_ K(ا هب اداk M ه!ب ا'یR
ینFب.-
\ه شرهاو* هک یروJ هب / درک ک(دFن یFhم- هب ار شدو* aا* eر
U`> M دو4!ب :
, هشدو* Qی> "(b M ه4ک ا'یR @^*د ه%ا/ ه4ی`روک K(ا هک یدا/د .
هک 7د3 @رهاو* ر% هب یL> هY ه+ ...-
7'نادر>رب ار IوWو هک K(ا یارب / درک یم8kت یتاkن .آ aا* ه;ا*
U`> دو* رهوش ردا هب /ر M 'شاب :
, ! ره هب ه>ا ر/3 هب‡ همک x'4ف / @/داب K ک( \ت`> K('(د رFب aا*
'%رب هن/د ک( یا ه%اک.-
, . U8ین هک Kک 2% \0یش M و4p @/داب / x/'4ف ه/ر# …ار%ا ه4ن.
. 7راد /ر شر6ا هشاب هک \ه vوR له ه( ه4ک لوk$ /ر ترwن ا'*...-
'آ اه هLR 3ا نا4ک "ت "ت ه4ی0% هک دوب 7'!ن @ا) 7'یب3 یب یب …ر#
'k4¥ شدو* هب 'آ aا* eر ات / U`> یFیY aا* eر شو> رد / Z(اR
- شرمک ر/د ار ش3ان رداY هک ی'4> و6 یاهو اب M 3ارد / ک(راب ن3 ک(
- 3ا ار T(اR Uشاد ر% ی/ر یا 7'یشوRر% رFب K+; / دوب 7د3 7ر>
یوL6 ا6 نا, / درک ی'4Lب @ل% / Z(اR Uشاw> 9kN هLR K(ر*آ
ار K+; / U8!ن M 'یبوک ی اه3ا3ر ک+ند ل‹ TkL$ هک M aا* eر
. هک K(ا یب / درک 73ات Q`ن 'Pب Z3 Uشاw> / Uشادرب شر% ی/ر 3ا
U`> M درادرب ار K+;ر% ا( '4ک 3اب شرمک 3ا ار شرداY :
, 'ش لوk$ نوترwن هک ر0ش یƒا 'ندورف / '4نو%ر @ل% aا*.-
هY U8نا'ن هک دوب 7درک \> ار شدو* یاR / U%د نا4Y aا* eر
. ک( هک ی;ا#رد / Uشادرب H; ر(3 3ا ار TنایL$ یFhم- 'ه'ب .او6
'نا ددر M 3ارد / ک(راب ن3 هب شر+(د \!Y / دوب K+; هب Tم!Y.
9kN ر/دات ر/د M ”ا'k- 9یشآ یا8ک €('# راzتنا هب هک ی(اه ن3 ه,
aا* eر ی/وه U`Lک M 3ارد / ک(راب ن3 هک '4ت8ناد ی M 'ندوب هت8!ن
رار$ aا* eر ی/وه اه3/ر Z, هک '4ت8ناد ی \ه ناشرت Tیب / U%ا
. 'ندرک ی 7ا+ن \ه هب راYان '4ت8ناد ین یFیY ر+(د اا S دو!ب |راف U%ا
هب کR '4ت '4ت M '(د ین یFیY هک 7'یب3 یب یب / دوب 7داتفا 7ار =R AR /
لDب هب Hتر Trرآ اب / دوب 7درک Fیت ار T(اه شو> / د3 ی نایL$
'ی%رR ی / د3 ی M اره3 ه;ا* M شا یت%د :
, ‡ناه‡ ه4ن 'ش یY وه ه(-
'نا 7در/آ و4p یارب ار ی>رFب K(ا هب K+; دوب 7درک لای* هک اره3 ه;ا* M
- 'ی!ک ی نایL$ روJ نا, 7'یب3 یب یب شو> رد هت8هآ / '('4* ره ره
- U`> درک ی یبات یب / :
, ! ی>'4> K(ا هب K+; اfتشا K(ا هب ه4ک \#ر ا'*.-
Uشا'ن تار6 / 'یبوک ی TkL$ / دوب 7د3 T0!* روJ Z, aا* eر
. هتب ل> یFhم- Uk$ا- درادرب ار K+; شوRر% / '4ک 3ارد ار Tت%د یت#
هک ی;ا#رد / د3 را4ک M دوب 7'نا Uکا% دوب یت' هک ار TنایL$ / درو* ینا0ت
U`> ی :
, ! ! ‡7درب Uتا ارY aا* eر ه4ن-
'ی!ک یDی6 aا* eر هkتر ک( هک M Uشادرب ار K+; شوRر% / درک U%د
. . ار ناشدو* aا* eر یاه^*د 'ش |وLش 7راب/د 9kN داتفا QR /
ن/2ب نا!ک نا!ک ار ناشردا M یتاkن ه;ا* کمک هب / 'ن'نا%ر هLd- اب
. یFیY / 'ندوب هت8!ن لیتاR 7ا4R رد / 9kN …رJ نآ هک ی(اه ن3 'ندرب
هک دوب 7'نان یFیY / 'ن'ی!ک ی vر% / 'ندوب 7در/آ @وdه M 'ندوب 7'('ن
. هتشاw> ار K+; رد ی0باY هب Mهتب ل> یFhم- اا ددر>رب راب ر% 3ا لیتاR
. یدا(رف '40ب '(اب هY U8ناد ی / دوب 7درک \ه ار T(اهر0ف / دوب
. 7در/آ @وdه هک ی(اه نآ / 'ن'ش Uکا% ه, د3 ا'ص ار ه4ی0% / 'ی!ک
'آ Z(اR 9kN نا0LR 3ا ه4ی0% هک یت$ / '4ت8!ن نا!(اها6ر% M 'ندوب M
U`> /ا هب یFhم- :
, ! هنو* یرب ی یراد یر/ و4+; K(ا تر% ی3ا'4ی وترداY M هنbا Z,
! /ر شدو* لو \„ @دآ ی+ی / ینو%ر ی @ل% ا لو$ 3ا Tk#اص
! ‡ی'میfف هن/در+ب رfش ر/د M "kJ وت 7راwین-
,هLب.-
bاب 9kN نا0LR 3ا 3و4ه / Uشاw> شر% ی/ر ار K+; / U`> ار K(ا ه4ی0%
/ 'ش ر(3ار% نا0LR 3ا نان3اO- / نا(و> ”اا( ”ا'k- 9یشآ هک دوب هتفرن
. یت$/ / '4تفر> ار ناشاه/ر / 'ندرک Hتر ار ناشاهرداY هLd- هب اه ن3
ا8ک €('# هW/ر ن'ناو* هب درک I/رش U8!ن ی;'4ص ی/ر ”ا'k- 9یشآ
»... « دوب 7'آ ا6 هب aا* eر Q`ن 73ات ”ا'k- ابا ا( یا / Uنا یباب هک
'آ ی و4p لیتاR یاR ات Šای# …رJ نآ 3ا شا 7'(رب 7'(رب ه;ان یا'ص /...-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ه;/';ا UهFن aا*
3ا ات/د / 7'ی(ا3 راب Tش / 7درک رهوش ات ه% لا# هب ات هYر> ه;/';ا UهFن aا*
رFبردا شدو* یارب ر+(د bا# / M 'نا 7'ش 7دات%رف دااد هنا* هب \ه T(اه^*د
. ر% هYر>/ U%ا @دآ دو* U%د یناو6 / ی2R هک دراد 7'یh- \ه 3اب M U%ا 7'ش
یت%د /د 3و4ه /ا ی;/ M دراد ی;ا% 7اd4R هک '4(و> ی نات%/د / نا!(و* / ر8, /
» « رد K(ا هب دو* لآ 7'(ا رهوش یو6 / U86 رد \ه 3و4ه / 7'یk8Y شا یناو6 هب
'ن3 ی رد نآ /.
ر(3 / ناهد را4ک / ینا!یR یاه v/رY ZY / د/ر ی 7ا+!(ارآ هب راب ک( یا هت`ه/
. ی4P(S '(ارآ ی 1/ر- 73ات یاه^*د ل‹ ار T(اهو 'هد ی ¦ا%ا ار T(اfم!Y
» « . اب M 'شوR ی هتفات / ی'نا>ر/ا یاه Kها2R 'ن3 ی bاب 72> / xاd4% اب
.» « ‰و- \ه 'ی`% T0ت%د U`6 ک( ی3/ر / شوLک یاه Kاد / 3اب یاه ه4ی%
. . 'باو* ی U-ا% 7د 'نارw> ی ه4(آ یاR ار Tت$/ 3ا U-ا% ه% ی3/ر '4ک ی
@او$ا / نات%/د ه, ر+(د bا# / M '4ک ی T(اه'(د3اب / '(د …رص ار 7'نا ی$اب /
'4ک ی Uکرش ناشر/ر% / و% رد ر>ا / '(آ ی ناش هنا* هب ر>ا هک '4ناد ی
- ‰و- هنا* / اه Eا/د3ا / اه ناqا3 یارب نار> یاه ه('ه / اه ل> ر>ا / /
- K(ا یارب ه, M 'هد ی ا!ک اR اه 1/ر- 73ات یارب ر>ا / M درب ی ناشاه ندرک
- - نا!(و* 3ا ک( Aیه ر+(د نوY S دوش ا4شآ یا 73ات در ی4P( یا 73ات @دآ اب هک U%ا
ه;/';ا UهFن aا* یارب راب/د ی0( ل$اb هک U%ا 7'نان ی$اب ک(دFن / ر/د نات%/د /
» « 'شاب 7دا'ن /ا هب لآ 7'(ا رهوش 3ا یuار% / 'شاب 7در0ن UJا%/.
. هYر> Tuاد U8ین یFیY \ک شدو* K(ا / دراد ی'4Lب '$ M ه;/';ا UهFن aا*
. ... ... هن هتk;ا دراد U%ار Up هب یLی یمf`ن یمf`ب یا ی;/ U%ا ک(راب یLی*
( ! . کیت%لR ی#ار6 ک( اب / Uفر ی اروف هک دوب =ک ر>ا ا'با U%ا =ک 'ی4ک لای*'M
. Up هب لی یمک ک( نا, ه0Lب M Hی- U`> دوش ین یمک ک( ]hف درک ی Tت%ار
. . / '4ک ین \*ا F>رهM'ن3 ی …ر# یت$/ U%ا v3ان یLی* T(ا'ص دراد U%ار
. Eر* ناوت 'OناR یها درو* ین نا0ت لصا M د'4* ی یت$/ M Tناهد را4ک / اه/ربا
! ار T(اهو M یراب داد ر'ه هب دا!> / ل> 7'4* ک( اب دوش ین هک ار ¦ا%ا / U;اوت
. ^_ نآ 3ا / دراد یPی%/ شو>ا4ب هک U`> '(اب "£ا '4ک ی [نر راب ک( یا هت`ه
. یاه شو> K(ا 3ا ی0( U%ا راYان هک }ی# اا ی0Yوک / }(ر{ رای8ب یاه شو>
) (. 3/ر ره هک یکاو8 3ا M T(اهو رف '4ک دو* یاهو .ات / AیR یا'ف ار }(ر{
- \ه 3اب هتk;ا یمک Tندر> هک U%ا U%رد / U%ا رت Hتر '!ک ی T(اه نا'ند هب
- ی4• یاه'4kندر> ا( M د'4ب ی ندر> هب هک ی;امت%د اب ی;/ M U%ا 3ارد یمf`ن یمf`ب
‡'مf`ب 'ناوت ی ی8ک هY M 'mیR ی ندر> ر/د M ر/د ه%/د هک
ی;/ MU%ا 7دوب شردا / ر'R 'ن3رف K(رت کYوک ه;/';ا UهFن aا* هYر> M یراب
Fیآراnتفا \ه شدو* اه3/ر K(ا / 7 دوب 7درک رهوش ر+(د یاهرهاو* 3ا رتد/3
. T(اهرهاو* 3ا ی0( رهوش U%ا 7'یk46 ی یبا8# Tشو> /ر% هک '4ک ی …ا^-ا
درک ی!کدو* M نات%رامیت رد M TیR لا%راfYM یر+(د نآ رهوش / U%ا ر(3/.
. وG- شرهوش درک رهوش هک دوب 7'!ن T;ا% U8یب 3و4ه ه;/';ا UهFن aا*
. دوب راد لوR نآ 3ا هتشw> / دوب …/رP یاه 7داونا* 3ا دوب ه6را* ترا3/.
7'نا%ر \ه هب ار /د نآ یhشا- / "!- تروص ره هب هYر> 'یهاوب ار Tت%ار
ی%را/ .و* ار ر+(', یاه .ا8# M دااد 7داونا* \ه / 1/ر- 7داونا* \ه اا Mدوب
. ه6را* ترا3/ ن/اPM دااد ردارب 'ندوب 7دFن .آ هب را'> یب / M 'ندوب 7درک
. \ه هب .و* هت„ / رد هک دوب K(ا هL*اد ر(3/ ه;/';ا UهFن aا* ر'R / دوب
. راد هmب هک '!mب ار یhشا- / "!- 7F 'آ ه;/';ا UهFن aا* اتMیراب 'ش رو6
ناش هmب 3و4ه / Uفر> ار ی>'ن3 ل/ا یاه'4ب / و+ب یا6 M هmب xوب / ر- / 'ن'ش
. ر(3/ / دوب 7درن 3و4ه aا* ر'R 'ش نار'ن3ا ی;ا/ شرهوش هک دوب 7'!ن ه;ا%/د
7در* ندرک ه%اک ک( / نار'ن3ا یاه Z3 ندرک رو6 / ij یارب / دوب هL*اد
. / ن3 Uشاد شدااد ل‹ ی4یا / 'آراک @دآ هب Eایت#اMا6 نآ 7راو$ یب یاه کL
. 7راک ه, رهوش هک U%ا U%رد 'ن'نا نار'ن3ا رد را>3آ لا% Tش راYان M رهوش
ر+(د اا M دوب ه;/';ا UهFن aا* 1^%د رد دا3 یدآ نا6 ات |ر 2ش 3ا / دوب
- - 3ا ه;/';ا UهFن aا* رهوش نا*روO4 ا32 یت$/ هک دوب 7'ی!ک ی(ا6 هب راک
U(b/ رد / '%وkب ار aا* یاR vون ات ر% xرف 3ا Uشا'ن هLصو#M'آ ی وت رد
FیY ه, یا6 راYان اه هmب / دوب 7'ی!ک هت لصا یhشا- / "!- راک M Uبرu
7'ش \ه U;ا8ک iفر یارب M Uشا'ن یر+(د راک هنا* رد هک aا* / '4تفر> ار M
. . نا* روO4 ا32 ر8R ک( / ر+(د ^*د ات ه% درک U%رد هmب U8ناوت ات
اب هک درک ی ار یراتفر نا, Tن3 اب / دوب 7'ش یpر \ه هنا* رد \ک \ک
. اه U`Lک رکون هLی%/ هب / درک ی ا'ص aا* ار Tن3 یت;ا(ا هیمzن Qی(ر
Tن3 xاتا درا/ 73ا6ا اب / دوب 7درک ا'6 ار T$اتا / 'ی%رR ی ار T;او#ا
'4ک ا'ص اf4ت روO4 ار /ا Tن3 U%او* ین ر+(د ه04(ا ه, 3ا رت'ب / 'ش ی.
. ) ( K(ا / 'شاب ی;ا/ ترG# ر+(د یا6 ره ل‹ \ه هنا* رد U%او* ی
. یتا%ا8#ا ه, K(ا هک /ا یارب دوب ر(wRان لمŸ ه;/';ا UهFن aا* یارب ر+(د
یاه ن3 اب / دراw+ب ن/2ب اR هنا* 3ا هک 'آ ی شرا- / دوب ه!یR "شا- /
Uبرu U(b/ رد / دوب 7'نا اf4ت ه, K(ا / '4ک 'آ / Uفر ا%/ر هت`LY / یت(b/
! 3ا رت'ب دوب شو* T(اه هmب هب T;د ]hف / Uشاد Uیمیمص هب Eایت#ا ه, K(ا
هG(ر- اب M یکاش ناراFه M Uشاw> ی ن/2ب هنا* 3ا اR U$/ ره هک K(ا ه,
'ندرب ی ر% ار شا هLصو# / 'ن'ش ی Fk% Tهارر% M U`6 / xاJ یاه
لمŸ یLی* ر+(د ی0( K(ا M Uشا'ن اهراک K(ا هب یراک لصا هک /ا یارب / /
. . هک U%ا U%رد درک :ص \ه 3اب ه;/';ا UهFن aا* ی;/ دون ی ر(wRان
ار شرهوش لاhتنا \0# '(اش ات دوب 7درک 1اک شدو* یاهwuاک اب ار شر'R
نار'ن3ا vلا ن'ش ه%اک ک( هک دوب هتشون T(ارب اpر شر'R ی;/ M د2+ب
. . دوب K(ا دوب 7'یمfف ار K(ا شدو* U%/ا ی>داونا* ی>'ن3 3ا رت \f یLی*
/ اه Uی;وD! / یفارشا تا-امت6ا / نارg Uشاد 73ات / درک ی :ص هک
'ش راG#ا Fکر هب شرهوش هک درک ی شوارف ار T(اه'آ / Uفر.
. / '(F> ین \ه T0ک /ا هYر> 7'ش .وGD '4ت`> ی ه04(ا ه, 3ا رت'ب
. / ی(اf4ت لا% Tش 3ا QR دوب یر+(د لای*رد / Uشا'ن اهراک K(ا هب یراک
اب M ار یpر Q;اV / '(د ی ر8, / ر% نای ار شدو* 7راب/د M Uبرu
i6ار هک یراد 7'4* هO$ ات '4Y / M شرهوش یاه ی>داد ترو$ اO- }ص/
ه;ا*^*د اب هک ی(اه لددرد 3ا / درک ی @ر> M دوب 7'ی4ش اه ینار'ن3ا هب
/ رو6ان ر'hY شرهوش هک 'آ ی شدا( هب Mدرک ی اه هم- / 1/ر- / اه
. هک •وO* هب U%ا ر/د T;آ 7'(ا رهوش 3ا / /ا 3ا ر'hY / U%ا ک!*
U8ناوت ین ه;/';ا UهFن aا* / دوب 7'ش ر(3/ 73ات \ه شرهاو* رهوش
'4ت`> ی / دوب هت8!ن هنا* رد هک شرهوش هب / د2+ب 7'('ن ار ناt6ر K(ا
F(ر / را'dک شرهوش اب روJ Z, / 'نFن Uفوکر% M U%ا U'* رzت4
- - . شرهوش هب /ر 'ش @ا) هک ناشراک .او* U*ر یوت Hش ک( ات درک ی
U`> :
, ! ‡'ش یWار روO4-
U`> Tباو6 رد / Uشادرب هن / Uشاw> هن M'!0ب یت;اd* هک K(ا یب رهوش /:
, ه!ی یWار M 72 هک \ه ل* وت @دآ.-
. Uفر> ار TمیمOت Hش نا, ه;/';ا UهFن aا* / دوب ا%رف U$اJ ر+(د K(ا /.
ر% ک( Mیرادرهوش لا% هن 3ا QR / درک ل/ ار ی>'ن3 / هنا* M Žkص ادرف /
. Uشا'ن .وGD دااد K(ا 3ا یشو* لد \ه شر'R هک U%ا U%رد 'آ ر'R هنا* هبM
aا* Eر* هب M Uفر> رهوش K(ا 3ا '(اب ار اه هmب هک درک رارصا هYره ی;/
. '4تفر> شرf اب ار aا* xلJ / 'نداد ار اه هmب Uفرن هک Uفرن ه;/';ا UهFن.
- - رهوش هک U8ناد ین 3و4ه درک ی رهوش هک راک 3اuآرد '(اش ه;/';ا UهFن aا*
. هتفر> xلJ T;/ا رهوش 3ا هک bا# ی;/ 'شاب هتشاد '(اب یتایصوO* هY T;آ 7'(ا
هتشاد '(اkن یتایصوO* هY T;آ 7'(ا رهوش هک U8ناد ی S دوب 7'ش 7دو%آ / دوب
. Žی$/ S 'شاkن یpر / ک!* S 'شاب را';وR S 'شاب ناو6 '(اب /ا لآ 7'(ا رهوش 'شاب
3ا M 'آ وت هک رد 3ا هک K(ا ه, 3ا رت \f / S 'شاkن U;/د راRاY S 'شاkن /ررR /
. یارب / دوب یWار \ه یLی* "(رJ K(ا هب / '%وkب ار Tن3 یاR vون ات ر% xرف
. یها 'شاب رت ناو6 3/ر هب 3/ر درک ی یP% M 'نا%رب لآ 7'(ا هب ار شدو* هک K(ا
رد S یشرا`% هک U8ب ی یرو6ا/رو6 یاه'4ب نات8R S درک ی ‰و- U%رک ک(
رو6 ه, / ر+!(ارآ و ™Onت / 'ندوب aا* ه4ی% 73ا'نا هب M Qی(و% یاه هنا*راک
... یاR U-ا% ره / 3/ر ره M دو* یا6 هب هک ندرآ UباFی;ا تbوOc
/ تروص / ر% یارب / 7دوب هY ' تا2یDت K(ر*آ هک Uفر> ی :* / دوب K`Lت
'نا 7درک K(F+(ا6 یq'$ یاه [نر یا6 هب ار یا 73ات یاه [نر هY S K*ان / H;.
یاه3/رS داد ی یصوO* یاه ینااf S Uفر ی اه ی4ی!ن Hش ه, هب M یراب
یرf اب / درب ی شدر> هب شر'R یترا3/ یاه Zشا اب ار Tنات%/د M لیNPت
U8یب لOف ره رد هک Uشاد لوR ر'$ نآ S دوب هتفر> Thبا% رهوش 3ا هک
. U8یب د'- هب لصا / درب T`ک U`6 ک( یا هت`ه / د3/'ب 1اk; U%د ک( /
. یرادرهوش لا% هن تایبر• 3ا ی0( شدو* \ه K(ا دوب 7درک ا'یR 7'یh- ک( /
. xلJ ی3/ر هm, رد / دوب 7درک رهوش هک دوب 7ا \0( / U8یب 3/ر دوب /ا
'ش ا4شآ T/د رهوش اب ی3/ر هm, رد Fین / دوب هتفر>.
ه;و+4 یاهراون هک دوب یبآ \!Y / 'یشر ر8فا ک( M ه;/';ا UهFن aا* @/د رهوش/
.اتفآ یتروص / دوب هت!>رب .و46 U(روا 3ا 73ات / U8ب ی یه'نارف راد /
. ی'4/ربآ / Hتر ی>داونا* iW/ هYر> 'ش ی در>ر% ر+(د لا% / Uشاد هت*و%
- 7ا+شاب ی4ی!ن Hش رد ار /ا هک ل/ا Hش نا, 3ا ه;/';ا UهFن aا* اا Uشا'ن
. - ی6ا/د3ا Z4Y اب M نا!(و* / @او$ا دوب هتفر> ار شدو* \یمOت دوب 7'(د نار8فا
- . ک( ر 3ا QR هک U8ناد ی / دوب شرم- یاهر*آ هک ر'Rاا 'ندوب };ا˜
- رار$ / U*ا'نا 7ار ار 'h- Šا8ب هنای`˜ 'ی%وR '4هاو* هنا* رد T(اه^*د M ر(3/
'ندر>رب M 'یباو* هک اها'ص/ر% / 'ن/رب 3اوها هب یها '4Y دااد / 1/ر- 'ش.
ه, / 'نا%ر ر'R شو> هب / درب وب ی8ک هY '!ن @وLP هک دوب ت' Z, رد /
ه;/';ا UهFن aا* لآ 7'(ا رهوش هک 'ش }!ک Uk$ا- / 'نداتفا اR / U%د هب @او$ا
. هL- H#اص هک دوب K(ا رد راک K8# دراد نارg Z, رد ر+(د ن3 ات /د
هL*ا' اpر هL*اد ر(3/ هک دوkن K(ا هب Eایت#ا یت# /ا .ایu رد / دوkن رWا#
/د نآ هنا* ینا!ن هها ک( M لیاف یاه کن3 ه;ا* نا, / 'نFب ی8ک هب ی4`Lت / '4ک
7'ش Uk& ا›آ رد Eا/د3ا هک ار ی(اه هنا*^فد یت# M Aیه 'ندرک ا'یR ار ر+(د ن3
'4ت!>رب ل8- 7ا 3ا ا6 ه, 3ا :* یب هک دااد / 1/ر- / 'ندرک نا!ن M دوب M
. دوب هتشw> شو* ر'$ نآ هها ه% K(ا رد ه;/';ا UهFن هب 'ندرک یباتفآ ار هیG$
ی0( هب / '4تشادرب ار شدو* Uk$ا- ات M درک ین ر/اب ار اfفر# K(ا لصا هک /
. هب رWا# رهوش M 73ات ی;/ 'ندرک TPنا$ ات 'ندرب اه هنا*^فد / اه هنا* ی0(
. Eر* هب .و46 رد هک ار ی(اه تداشر / دوب 7'ند ک( / دوب یاzن دوkن xلJ
/ اهراون Z, اب درک ی لای* / دوب 7'یبوک شا ه4ی% ی/ر [نرا/ / [نر M دوب 7داد
. \ه راب K(ا هک U%ا U%رد د/رب ه;او6 U0L~ هL*اد ر(3/ اب 'ناوت ی اه ه;و+4
راک [نرا/ / [نر یاه نا!ن ی;/ M '4تفر> ار ه;/';ا UهFن xلJ ا'ص/ر% یب
. هYر> M ه;/';ا UهFن aا* 'ش U*و% ه;';ا UهFن aا* رf / 'ندرک ار ناشدو*
یبآ \!Y ر8فا نآ ی/3رآ 3و4ه T;د هت اا M 'آ ن/2ب رت 7دو3آ \ه هبر• K(ا 3ا
رهوش یو6 / U86 رد 3و4ه M هتشw> K(ا 3ا / Uشاد ار هت8ب ه;و+4 / ل0یه شو*
هک دوب یتایصوO* M Uشاد روG# /ا هک ی8;اV ه, لhن M دوب رایت*ا یب دو* لآ 7'(ا
. اه رFب aا* / 'ش شوارف رتد/3 \ه هP$ا/ K(ا نوY / 'شاب 7'شاد '(اب لآ 7'(ا رهوش ک(
... ه, رد \ک \ک M 'ندرب دا(3 ا \ه ار 2*ا یراب/ '4ب یب K(ا M لیاف ی اهرهوشردا /
اه 1/ر- / 'ندرک ی دا( 7'ی!Y @ر> / در% / 7'(د هبر• ن3 ک( ناو4- هب /ا 3ا M Q;اV
هب M 'نو4!ب یFیY دو* رهاو* / ردا 3ا ه0نآ 3ا TیR M لیاف Uب هباR یاه^*د /
- - ترو! ی(وشان3 روا رد رzن H#اص ناو4- هب /ا اب / 'نداد ی شو> /ا Ž(اOن
. یناو4- Z4Y 'ندر/آ U%'ب یارب ه;/';ا UهFن aا* M'یهاوب \ه ار Tت%ار 'ندرک ی
. ین / Uشاد U!#/ 7داونا* لاتاR 2R یاه ن3 اب ن'ش نا'ند \ه 3ا هک /ا داد ی نا6
- vرت دوب اه ت' ار شدو* نا'ن3رف هک /ا درام!ب اه نآ }(در ردار شدو* U%او*
- اب هک ار ی(اه ^*د ه, راYان Uشا'ن دو* یOnش تایبر• یارب ی&را/ / دوب 7درک
لد هت 3ا / درک ی .ا8# شدو* یاهرهاو* ا( اه^*د ل‹ U%رد M 'ندرک ی ترو! /ا
'شاkن U;/د راRاYM'شاب راداف/M'شاب یمیمص @دآ اب '(اب رهوش هک U`> ی نا!(ارب M
هک K(ا ه, 3ا ^_ / 'شاب @^c 7داونا* 3ا M 'شاب را';وR / ل0یه شو* 'شاkن Žی$/
. نا'4Y U8ناوت ین تاوLP / داو% هب هتk;ا M ه;/';ا UهFن aا* 'شاب یبآ T(اه \!Y
'شاب هتشاد یا 7'یh-.
. دوب 7'ش ر(3/ هک شرهاو* رهوش دوب 7'ناو* ی(اهFیY M هنا*ر% \LP TیR شدو* M
. 'آرد .آ 3ا 'ب ر'hنآ هک \ه شدو* ل/ا رهوش دوkن تاوLP / داو% اب نا'4Y M
دوب 7'نا نات8+نرف \ه ی;ا%/د / دوب ی(و; K% ه%ر' لیOtت;ا |راف .
. / @ا) لل6 / 7و0ش اب در شر'R هک دوب هتشw+ن @/د xلJ 3ا یها ه% /دM یراب
. / §را \ی8hت 3ا 73ات اهردارب رهاو* / رbا8fo% 'd8 رد \ت* / یاzن ک(3و
. ه;/';ا UهFن aا* ل/ا رهوش 'آ TیR U8یب رو(روfش هک 'ندوب 7'ش |راف §ا2
'ش رR اه ی4ی!ن Hش / Q;اV / 'ش ه6را* ر(3/ M دوب "با% 7ر/د .وGD هک
U%د هب ار نا!هلک / وت;اR '4ت8ناد ین هک یا 7'ی%ر نار/د هب 73ات یاه @دآ 3ا
'ندرک ی لای* M 'ن'(د ی نا!هار ر% هک ار یت'* TیR Z;/ا / 'نراo8ب ی8ک هY
. یا هنا* هک دوب K(ا درک هک یراک ل/ا M ه;/';ا UهFن aا* U%ایند ه+4( 2`%
@ا3 شدو* / دادرار$ U8!ن 3/ر ار اه هk4شراfY / '(ر* ی4یشا / Uفر> اFV
. ر(3/ TیR راب ه%/د ی;/ M راk6ا / 7ارکا ی/ر 3ا هYر> Uفر> U%د هب ار اهراک
رهوش هنا* هب هنای`˜ T(اه 7ون / اه هmب ن'(د یاوه هب / دات%رف ه6را* '('6
U*ا'نا ی روت / درک ی 'آ / Uفر شدو* 7درک رهوش یا^*د "با% .
درک ی 7ار هب /ر 73/ر ه%/د ار راک هنر>/ M دوب 7در شر'R هک }ی# .
یر+(د ناب3 لصا ه0Lب M دوب 7در /ا ر'R اf4ت هن / دوب 7'ش ‰و- IاW/ا اا
دو4ب ی:* e'$ نات%/د 3ا / 'ندوب 1ا4شان اه @دآ / Uفر ی راک هب Q;اV رد .
. Tشو> ی8ک هک '(د ی ر'$ Z, ی;/ 7'ش هY U4%اد ین ه;/';ا UهFن aا*
. 'ندوب یدا3آ ر0ف رد ه, U8ین را0ه'ب .آ 7'(ا رهوش .اب رد /ا یاه …ر# هب M
'ندوب و6 / @'4> 3او6 ر0ف رد / 'ندوب QLV ر0ف رد M 'ندوب یراw>ا/ vلا ر0ف رد
نایرد / راد/ 2> Z, رد / 'ندوب هان3/ر / .F# ر0ف رد ه, 3ا رت Tیب /
K!6 QLV رد ه;/';ا UهFن @ا* هک دوب 7'ی%ر نار/د هب 73ات یاه @دآ Z,
'ش ا4شآ دو* لآ 7'(ا رهوش Zو% اب M UیJ/ر!.
/ Qk# 3ا 73ات هک دوب .رu ر(ا!- یا%/ر 3ا ی0( M ه;/';ا UهFن aا* 73ات رهوش
QLV ی>'4(ان '4/ربآ ناو4- اب / دوب هتف?( یناا%/ر% / دوب 7'ش •ل* 'یPkت M
. هYر> / U`Lک ی(ا'ص M 7'یبات یاه لیk% اب M هناشراfY دوب یدر دوب 7'آ نارg هب
نا'4Y اه …ر# K(ا / UکاFن 3ا / 'آ ی رzن هب یتاهد یمک / دوب 7اتوک ش'$
7'ی!ک }ص شر% U!R ل(ا ک( / دوب QLV 7'4(ان / دوب ناو6 اا M Uشا'ن :*
. دوب ه;/';ا UهFن لآ 7'(ا رهوش U%رد ی0( K(ا دوب راد لوR راYان / دوب .
/ C*ا'نا ش/د هب [4`ت اهدر ل‹ / ندرک یراو% / Cفر ل(ا هب اه نات8بات
رهوش / QLV یاه 7'ن'(ان اب M هناkش Q;اV رد اه نات83 / ندرک اR هب ه0Y
شو> هب Qک ه, یو> U`> رد هک نا0 / نا3 ]8(ارش اب M یر*آ لآ 7'(ا
. ی(وشان3 روا 7راب رد ر+(د هک ه;/';ا UهFن aا* دوب "باN M درو* ی aا*
درک \هارف یبا8# ار راک تا'h راب K(ا M دوب هت*/'نا یدا(3 یاه هبر• .
… دوب 7'نا ر(3/ 3و4ه هنا3 2یDت دو6/ اب هک شرهاو* رهوش هنا* رد HLuا
FیYره / 7'ش .ا8# / دوب یpر ه, اه'ین / Uh`> / '4تشاw> ی تا$ل رار$
. 3ا 73ات هک شرهاو* اب 3/ر ک( M ل(ا Qی(ر 'ش رار$ هک K(ا ات دو* یا6 هب
/ '440ب ار اه یرب هLب Tن3 / ر(3/ روG#رد / '44ی!4ب / '4(?یب دوب 7'آ ل(ا
. 'ش @ا) اهو> / U`> یت$/ / 'ندرک \ه ار راک Z, '4ه'ب اهراک هب یاrار%
U%د یرش M QLV رد روG# 3ا M ه;/';ا UهFن aا* هب هک دوkن @3b ر+(د /
. ین3 Mل(ا Qی(ر رهاو* 'ش ینادو* QLV / 'ندر/آ }(ر!ت \ه aا*M 'ه'ب
. دوب \ه ناو6 / Uشاد ی'4Lب '$ دوب یاهو / یبآ ینام!Y اب Mاk(3 رای8ب دوب
یا ه4یک ا( یتدا8# 7'4(آ رهوش رهاو* ناو4- هب /ا 3ا 'آ ه;/';ا UهFن aا* ات /
درک K(2ش ار شا ی(اY هک 'ش /ا H(رu / Hیd- یاه Ukc هت`یش M د2+ب لد هب M
3ا / د3 …ر# M دوب [4!$ ر'$ هY هک T(اهو رف هب i6ار / Uفر> T(وL6 7وی
. aا* هصل* / Uفر> ینا!ن M دوب هت*/د T(ارب ار ی(اk(3 نآ هب Kها2R هک یJای*
. دوب را_ ر*آ رد هیG$ K(ا 'نا توfk / تا M Ukc ه, K(ا 3ا M ه;/';ا UهFن
نارg رد / د2+ب QR U;/د 3ا ار شا 7'ش ]kW vلا M ل(ا Qی(ر یا$آ ات 'ش رار$ /
... =ند هک '4ک 7را6ا یا هنا* نا2B Šاhن 3ا ی0( رد aا* M دوش رhت8 لاک
U$/ نآ ات هک 'ندر>رب رfش هب Fی(اR یارب / '44ک ر% ار نات8بات M ار> 3ا ر/د / 'شاب
ه;/';ا UهFن aا* رهاو* رهوش تروص ره هب / 7'ش @وLP امت# ا$آ vلا }یL0ت
. هYر> 'شاب را/'یا ل(ا Qی(ر ک( یت%/د هب QLV رد U8ناوت ی / دوب ر(3/
نا!ن ی2> Un% یمک M رf ناوت راFه'ص 7رابرد M یبآ \!Y / روبو رهاو*
. ر`ن U`ه ید/3 هب هک داد لو$ یت# دوب 3اk;د / U%د یLی* ل(ا Qی(ر اا M داد ی
7ای% هب U%د aا* دراw+ن / 'هاوب هنا* یاهراک یارب ار دو* ل(ا دارفا 3ا در / ن3
. ر+(', ناهد ی4(2ش / 'ندرک ZیP ار ی%/ر- 3/ر ر*آ U%د 'نFب 'ی`% /
'ن'ش ا'6 \ه 3ا یشو* / یبو* هب / '4تشاw> .
- - ار شا یرfش هنا* M هت`ه ک( ‰ر- رد U*ا4ش ین اR 3ا ر% هک ه;/';ا UهFن aا*
رهوش Zو% اب ی%/ر- تا'h هیfت_ / درک 7را6ا نا2B رد ی>رFب |اب / داد 7را6ا
. هتفر [نرف هب لیOŸ یارب هک T(اه 7دا3رهاو* 3ا ی0( هLی%/ هب U*ادرR دو* لآ 7'(ا
. - 'صراfY / Uشاد ه;اkند ^ ک( / U8ب هک درک درا/ ی%/ر- لاک 1اk; U%د ک( دوب
ات /د اب / درک تو-د TیR هت`ه /د 3ا ار نا>'4(ان / ار/3 / نای-ا 3ا ر`ن ک( / U8یب /
. Uکرش یا›ویاک/ U8ب داد رار$ M Hش نآ ی(ار(wR یارب M رfش رFب یاه هنا* نامf 3ا
- - @ا) 3/ر ه% '4تشاد \f% نآر'ش رهاو*رهوش \ه / هLب/';ا UهFن aا* \ه هک ا2تک M
ی6ر* Aیه 3ا هصل* / 'ندرب ی نا2B هب ./ر! / 7وی / یFk% / Uشو> / |ر
. . U`> ی ر8, /ر% هب دوب هتفا( ار T;آ 7'(ا رهوش Uk$ا- 'ندر0ن هh(اG :
, یهار هY رد QR M '40ن …رص T;آ 7'(ا رهوش ندر/آ U%د هب 7ار رد ار شر'R §را @دآ ر>ا
‡ '4ک …رص-
. دوب نات8بات ل(ا/ا یباتf یاه Hش 3ا ی0( دوب لLV رای8ب هتk;ا ی%/ر- QLV
. یاه هkمLت اب ار |اب یاه U*رد @ا) M TیR 3/ر /د 3ا دوب '-ا8 رای8ب اوه /
'ندوب 7'ی!ک [نرا+نر یاه |ارY اه نآ یاه رب / •اش @ا) یb / 'ندوب هت8ش رFب .
- » « 73ات هک ™$ر U8یR / 'ندوب 7'آ ^8کرا هت%د /د / 'ندرک ی راک اه 7راوف
- هن هک •ا$ر U`6 7اd4R / 'ص T(اd4> دوب 7'آرد ا4ب / راr U%د ر(33ا M
. .وک لJ یاه ه$ل اب M رFب ی*ر8L> یاه X'$ یوت 3ا ار .ارش Uشد ار 7'4O$ر M
نومL$وب M FیY ه, یا6 هب / S '4تŒر ی '4Lب / ک(راب راد شارت ی اه ناوی; یوت
. ی8ک لصا هک دوب ی(اهFیY M را(/ا* / وLR K(2ش / دوب Fی ی/ر 7درک •ر%
. تروص هب ار @اش Fی درک ین \ه نا!ها+ن T ^ ک( / U8یب نآ یا3ارد هک 'ندوب 7'یY
ناf`صا راک aا* ی;'4ص U`6 ک( ی/ر M Fی یbاب دااد / 1/ر- / دوب M
. Qی(ر / ر(3/ U8† …رJ 3ا / 'ندرک Xاتتفا یها!4هاش د/ر% اب ار @اش 'ندوب هت8!ن
ل'ب / در Fیآ ک(:ت یارu یاه "Nن دااد / 1/ر- ی اه 7داونا* / QLV
ک(:ت اه نآ لیL6 نا'نا* / دااد / 1/ر- هب M UL / U;/د …رJ 3ا اهراب M راG# ی+, / 'ش
. 'ش راF>رب '4/ربآ یLی* QLV 'ن'یشون اه نآ یتل% هب ار دو* یاه @ا6 / '4ت`>.
. ی>رFب Fی U80ش ناوی; ک( یت# هن / 'نارw> '# 3ا ار یت8 ی8ک هن
نانامf یا(ا'ه 3ا دوب 7'ش هتشاkنا M '4هدوب هتشاw> |اب د/ر/ رد <Y …رJ هک
. هتشw> یاه تر/'ک / 'آ دو6/ هب 73ات یاه یت%/د M Hش نا,رد رFب یاه ل> هت%د /
هک ی#اGیت%ا یت# / 'ندرو* / '4تŒر ر+(', یاه @ا6 / اه .اh!ب رد ار
'نا تو08 QLV نا, رد M 'آ ی لم- هب U;/د 3ا هت`hه نا, ر*ا/ رد '(اب .
د3 درد ار هنا* Hش نا, هک K(ا نآ / 'نا ا6 هب یت#اران ک( ]hف.
لJ / رهاو6 هYره هفاWا هب M ا(ا'ه @ا) 'ن'(د M 'ن'ش را'یب هنا* لها هک Žkص /
- U`6 /د / U%ا 7دوب TnR یراو(د یاه یراب ر% / اه Fی ی/ر هک هرت / 7رhن /
- U%ا هتفر U%د 3ا 'ندوب 7درک K• دااد / 1/ر- ی;'4ص ر(3 هک یم!(ربا هmی;ا$ .
یت# M یkش نا4Y رد هک دوب یPیkJ / دوب 7'ی!ک لوJ ه% U-ا% ات TیR Hش QLV
. - - ین اهد3د امL8 / '4شاب 7درک U8 اه 1لی> هت 'ندرک ی;ا* ر&ا رد \ه نارا0ت'*/
. 3ا دااد / 1/ر- ی>'ن3 M اه K(ا ه, اب 'نرام!ن Uمی4u ار یتصرف Z4Y'نا هت8ناوت
. HLN ه;/';ا UهFن aا* رهاو* رهوش هک U%ا U%رد 'ش I/رش یشو* / یبو* هب ادرف
ک(دFن M ی%/ر- Hش 7'ش رار$رب 73ات یاه یت%/د دو6/ اب / درک XرN ه4یباک رد یت# ار
'4ک XاGیت%ا QLV رد ار U;/د M Uی4 ا @'- ناو4- هب M ه;/';ا UهFن aا* رهوش دوبM...
هب M '('6 Qی(ر / 'ندرک ‰و- ار U$/ ینابرfش Qی(ر هک Uفا( ه)ا* K(ا هب هیG$ ی;/
. هک ار هنا* نارا0ت'* @ا) \ه ا$آ Uشاw> هناkش U!> / د/Fفا نا2B یاه ی^نلک دا'Pت
ل(ا دارفا 3ا ر`ن U`ه اه نآ یا6 هب / درک Eار*ا ناkuاب ات Foشآ 3ا M 'ندوب aا* ی3اf6ر%
. در/?ین /ربا هب \* ه;/';ا UهFن aا* اا Uشاw> M 'ندوب 7درک راG#ا یفار+Lت هک ار.
'نFب ا›آ 73ات تداP% نا6 هب دوب رار$ هک U8ناد ی(لب / اG$ ار نلک ید3د K(ا.
ین 7د3 د3د لاوا رب }%ات یارب ی(ا6 هک دوب نابرf یر'$ هب دااد M هتشw> K(ا 3ا /
'نا .
. ی/ر نا'ند 2y شدو* دروب نا0ت T(ا6 3ا یت# aا* Uشاw> ین
. . همh; درک ی @ر> / در% شدو* ار نا/ / ش/د .آ Uشاw> ی aا* vاو8
. . 3ا هت`ه /د هک K(ا هصل* U8ب ی ار شر(3 1اk; '4ب Uفر> ی T(ارب
یاهراک 3ایR ات 2% / دوب هت8ب رایuا ی/ر هب ار هنا* رد // دوب هتفر> یO*ر QLV
. aا* دروب نا0ت aا* لد رد .آ Uشاw> ین یت%ار / 'ی%ر ی شدو* ار هنا*
7درب د3د §ا&ا یا6 ون 3ا / U*/رف ار شر+(د هنا* ت' K(ا رد \ه ه;/';ا UهFن
. . ی$اتا ره 'ندوب 73و ک( U4(3 @ا'کره M اه 7درR / اه لk / اه ی;ا$ درک رR ار
, » « » '4ت%او* هY ره رهوش / ن3 / Uشاد هنا>ا'6 ر;وک / لاmŒ / @ار>و(دار M
. . U`Lک هب دوب 7راک ه, ا$آ M ل8- 7ا همین K(ا رد دوب نات!%د هLصاف K(رت ک(دFن رد
. 'ی%ر ی نا!LOف هب لOف یاه یراک ل> / اه ناkuاب هب / درک ی ی!کر% اهرکون .
ک( رد هک ی(اه کمک اب یت# / دوب 7درک Hتر ار هنا* 7را6ا / .آ / K`Lت / xرب
7ا ه% šk$ M دوب 7درک هنا* H#اص هب M رو!ک لک ینا+(اب اب M Kک ک!* .آ هLاP
. / دوب 7درک ه('ه aا* هب 7ر`% ر% / دوب هتفر> M 'ه'ب ی;وR ه04(ا یب ار 7را6ا
هک دوب 7درک داf4!یR 7ر`% نا, ر% M 'ش ی @ا) Uشاد شا یO*ر 3/ر 7دFناR نوY
! / '4شاب \هاب / '(ایب نا2B هب ار نات8بات هک '4ک تو-د شرهاو* 3ا U%ا روNY
ینابرf یفرJ 3ا / '40ب هY ی'Pب ی(اf4ت K(ا اب U8ناد ین Tت%ار هک ه;/';ا UهFن aا*
ا$آ یO*ر یادرف 3ا / داد U(اWر M دوب 7در0ن شوارف ار رهوش رهاو* یاه M
. ک( اP$ا/ ه;/';ا UهFن aا* / دوب رهوش رهاو* 7'f- هب هنا* یاهراک ه,
. اwu Fی یاR ا(M @ا5 رد ا( M ه4(آ یوL6 ار Tت$/ @اش ات Žkص دوب aا* 1/ر- هYراR
. روت%د هب هک 'ندر/آ ی هنا* هب aا* Zشا اب ار اهر/¦ا%ا / اهر+!(ارآ 'نارw> ی
لصا / Uشاw> ی Tتروص ی/ر ی+نرف ه6و> / @ا* Uشو> U-ا% ه% ی3/ر اه نآ
هک دوب 7درک تدا- شرهوش رهاو* [4!$ یا'ص هب Tشو> / Uفر ین ن/2ب هنا*3ا
U`> ی / 'آ ی / Uفر ی :
, ! ! ! @ردارب لا# هب شو* یت/ارJ هY یت%وR هY هب هب.-
! . ناو6 رهوش دوب 7'ش ناو6 یت%ار ه;/';ا UهFن aا* / راب راFه /Mراب'ص ی3/ر / M
. ... 7ا ک( درک ی “# لصا M تروص ی/ر ی+نرف ه6و> M ندFن ک!* / رت هب U%د
. F>ره ه;/';ا UهFن aا* هب اا M دوب 7'ش رub یمک ا$آ هک U%ا U%رد Uشw> "(رJ K(ا هب
. I/رش رهوش / ن3 M ناش ی%/ر- @/د 7ا ل/ا 3/ر 3ا دوب هتشw+ن شو* 7ا ک( K(ا ل‹
. @ا) اه ید/3 K(ا هب ر+ ی;/ S '4تفر ی ا6 ه%/د 3/ر ره اه'(د3اب نداد QR هب 'ندرک
. / '(د @و%ا( @/د 3/ر 'ش ی هت8* ه;/';ا UهFن aا* هک دوب K(ا ه, 3ا رت'ب /‡'ش ی
رارصا اب / دوب ر(3/ شرهوش هک '4تفر ه;/';ا UهFن رهاو* هنا* هب رO- هک دوب'(د3اب
. Qی(ر ک( ا( / QLV 7'4(ان ک( اب U8ناوت ین تروص ره هب M ر(3/ ک( 'ن'نا \ه Hش
! اه …ر# هY 'ندوب 7'('ن ار ر+(', رم- ک( را+نا \ه اهرهاو* / 'شاب هتشا'ن یراک ل(ا
! / اه لددرد / اهرا' / رار$ / 'ندوب را'یب Hش همین 3ا'Pب ی/د ات '4نFب هک '4تشاد
ه!hن/
.... 7'?ین ن/2ب .او* U*ر 3ا ه;/';ا UهFن aا* 3و4ه Žkص / 'ن'یباو* \ه 'Pب / اه
. ار ا$آ رهاو* 7د3 د3د ار هنا* H!(د 3اب هLب هک '4ت%او* K`Lت یاR ار شرهوش هک دوب
. U`ه ره یاR / U%د / 'نا 7'(رب ار K`Lت \ی% 'نا هت8ب ار شرد / 'نا 7درک xاتا ک( یوت
. U%ا 7دوب هنا* رد هY ره / 'نا 7درک Qk#راkنا یوت / 'نا هت8ب ار هنا* را0ت'* M
. / اه لk ات هتفر> Z+4% یاه |ارmLY / اه نا'PB / رFب یاه ی;ا$ 3ا 'نا 7درب
. . ه;/';ا UهFن aا* راب K(ا 'نا 7درک U¨ ار هنا* ه04(ا هصل* اه لاmŒ / اه @ار>و(دار
7'شات T(اهونا3 K`Lت یاR نا, / دوب 7در/این .ات \ه شرهوش یت# M Uشاد دو* یا6 هک
. یاه •رY یا6 هک دوب K(ا M 'آ U%د هب اهد3د 3ا هک یا ه>رب اf4ت دوب هت8!ن / دوب
. رد M U$/ ینابرfش Qی(ر ا/رف دوب 7'نا ا6 هب |اب Kش ی/ر د'Pت یاه نویاک
UL 7'4(ان ک( هنا* ر اب /د M 7ا /د ‰ر- رد هک Uفر> رار$ هL5 درو تا-وkN
7دFناR هب QLV رد Uشاد '('6 XاGیت%ا ک( XرJ / هتشاw> 3اب اهد3د ی/ر هب ار
رونا ک( اب M ید3د Hش 3ا'Pب هت`ه ک( M هL*اد ر(3/ هک 'ی%ر ی دو* .اOن '# اGا
)!( ل(ا Qی(ر ی4P( 73ات دااد 3ا UینوO HL% یاWاhت 7'#ا/ 7دا ک( یJ M هنارها
! 1/ر U%ای% '4ت8ناد ین / 'ندوب 7'ش =ی> M دوkن .ا8# یوت ناشر% هک ی(اه نآ / درک
!.... درو* ی .آ اdک 3ا لاd46 ه, K(ا لصا / ا0(را ?( U%ا QیL+نا ا( U%ا.
هک ه;/';ا UهFن aا* "با% یاهرا0ت'* 3ا ات/د M 2*ا ید3د یادرف نا, و+ن bا#
ه;/';ا UهFن aا* رهاو* |ار% Mدوب 7درک نا!ن/2ب ل(ا Qی(ر / 'ندوب aا* 3اf6ر%
رO-ات / 'ندوب 7درک نایب شرهاو* / ل(ا Qی(ر هب Uk8ن ار ناشدو* K{œو%/ 'ندوب 7'آ
هتفر> کمک اه ی6اkنا* ه;ا* 3ا / 'ندوب 7داتفا شو6 / H46 هب ه;/';ا UهFن aا* لیاف @ا)
ر*آ U%د ات 'ندوب 7'ن3 .وY ار یبآ \!Y / روبو رهوش رهاو* 7ای% |ا3 3/ر /د / 'ندوب
یاه 7'ناو* رهاو* 3ا ی0( M 'Pب 3/ر / 'ندوب 7در/آ 2> ار شا هنا* ه;/';ا Z- نابای* رد
« هش ی اG$ @3ان نbا M هب/رu @د UL0ش نوبر$ ه4ن هک K(ا یاوه هب M 7داونا* 'نر / 2R.-
M / دوب هت*ا% وW/ / دوب 7'نا%ر .آ هب U%د / دوب هتفر وت / دوب هت`(رف هنا* را0ت'*
را4ک
ی%را/ ار ه;/';ا UهFن aا* §ا&ا / اه لk ی0( ی0( M اه ه!یش 3ا / دوب 7'ناو* ی3ان ‰و#
ی4(د یب / هنا3 ی'ب 3ا / دوب 7درک 3اب هنا* U`Lک اب ار لد درد ر% \ه 'Pب / دوب 7درک
@در
H#اص aا* هک '4ک }!ک / در/ایب U%د هب ار هنا* U`Lک نا4یمJا هک دوب 7'ی%ر ا6 K(ا هب
هنا*
. نا, / U8ه \ه ل(ا ک( Qی(ر ن3 هک U%ا Hیr / نابرf رای8ب یبآ \!Y روبو aا* ک(
ل(ا Qی(ر '('6 هنا* هب / درو!ب راک هب U%د ینابرfش هک دوب 7داد روت%د هL*اد ر(3/Mهناkش
. 7'ن/رR ک( / '44ک QLV تروص ار ا(اG$ ه, / '4ه'ب تاr ار aا* §ا&ا @ا) / 'نF(رب
! هب ل/ا ید3د یاه هرت / اه 7رhن / اهرهاو6 3ا یا هنا!ن هک U%ا U%رد 'ن3ا8ب یبا8#
'(د ی دو* یناlراR UینوO یفا4 ار ینابرfش لم- K(ا ل(ا Qی(ر ی;/ M دوب 7'این U%د
UینوO HL% 7'#ا/ 7دا هک 'نا%ر ی نآ / K(ا یاGا هب ار دو* XاGیت%ا XرJ Uشاد /
3ا ر`ن ک( / U8یب تداfش / ینابرfش روN$ 7'ن/رR ک( یا0تا هب S 'ش QLV e'hت /ا 3ا
نارا0ت'*
. 'ن'ش راک هب U%د U0L~ یاه ناk46ر% هک 'ش ی یkیd- یF(ر/ربآ Uشاد M یراب لc لها /
XرJ \ه / UینوO HL% ه—b \ه هک K(ا Šرش هب M 'نداد یتشآ ل(ا Qی(ر اب ار هL*اد ر(3/ /
. هک aا* راب K(ا / دو!ب 7'ی!ب \ه ه;/';ا UهFن aا* رf / 'ناˆ تو08 XاGیت%ا
یراکا'ف دراد UL / U;/د ی/ربآ “`# یارب هک Uشاد \ت# M Uفر> ی xلJ ه;/';ا UهFن
. 3ا هک S ه;/';ا UهFن aا* bا# / 'شوR ی \!Y شدو* لآ 7'(ا رهوش Zو% 3ا / '4ک ی
3و4ه / U%ا @دآ دو* U%د یناو6 / ی2R هک دراد 7'یh- S 'آ ن/2ب رت 7دو3آ \ه هبر• K(ا
. ار شا یرfش هن ا* 3اب 'ن3 ی رد نآ / رد K(ا دو* لآ 7'(ا رهوش یو6 / U86 رد
. Eر* ناوت 'OناR یها 7درک ij T$اتا یوت اراه شرف / اه لk K(رت نار> / 7'(ر*
. '4ک ی ‰و- راب ک( یا هت`ه ار T(اهو [نر '4ک ی دو* تروص / ه4ی%¦ا%ا.
. '4ک ین \*ا F>ره M 'ن3 ی …ر# یت$/ 'شوR ی 3اب ه4ی%اب ی'نا>ر/ا یاه Kها2R
K(ا ه, 3ا رت \f / درو* ین نا0ت لصا Tناهد را4ک / T(اه/ربا M دد'4* ی یت$/ /
لآ 7'(ا رهوش هک U%ا 7'ی%ر هdیتن K(ا هب M 'ندرک رهوش راب ه% / ی>'ن3 یرم-3ا QR هک
. دراد \ک \ک هک K(ا ر+(د/ 'شاب '(اkن \ه 7'N%ر نار/د هب 73ات / ه8یکون K(ا 3ا /ا
شر/اب
|اد رد هک U%ا ی0Yوک Hی-M M لآ 7'(ا رهوش هب لوص/ 7ار رد رFب iنا اf4ت هک دوش ی
» « U%رد ار TuادM کیت%لR ی#ار6 ک( اب / د/رب هک U%ا ر0ف K(ا رد اه3/ر K(ا / U%ا /ا
'4ک.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یدا(3 ن3
... هک هنا* نآ یوت ر+(د لصا‡ aاˆ @ر'R هنا* یوت \ت8ناوت ی روJ هY ه+(د K
. . ی;/ داتفا xا`تا K(ا 3/ر(رR Z, 'نا هتشاw> \kL$ ی/ر ار T(اهراو(د را+نا @دوب
.او* لصا 'ی4ک ی لای*‡ \4کر% یر'R هنا* رد هhی$د ک( M هkش/د K(ا \ت8ناوت ر+ K
. . را+نا @درک ر0ف یه / @د3 ULu žاو* U*ر وت یه Žkص ات ا'با‡ 'آ eاه \!Y هب
. ! . ر% هب نا6 دوب :$ ل‹ U%رد هن دوب @ا ی+!ی, .او* U*ر هک را+نا هن
. . @ا هLک 3ا 'ب لای* راFه @درک vرف یه / @'4ک نا6 T(وت یه Žkص ات @دوب 7'ش
. . T(وت اƒا% هک دوب یباو* U*ر نا, .او* U*ر 'ب لای* راFه Uشw>
. 7درک ی یFoشآ TnkN یوت 3/ر ره هک دوب هنا* نا, \ه هنا* @دوب 7'یباو*
. …ر{ ر'$ نآ TWو#ر% S @دوب هتشاک ی%اk- ه;b T(اه هmuاب یوت را_ ره @دوب
ر>ا ار شراkنا .آ 2ش / د2> ی یک Tبآ 7ار 7رd4R \ت8ناد ی S @دوب هت8ش
. . K اا دوب 7در0ن xرف FیY Aیه د/ر ی 3ره .آ M یناmیoب U%ار …رJ
. . /د K(ا دوب 7درک xرف FیY ه, K یارب هک K(ا ل‹ @'ش ی ه`* \تشاد
. دو!ن =یLفا ر>ا K هOu 3ا @ردا 7راY یب @ا 7دFن .آ نا0ت%ا ک( هب H; 73/ر M
. . 'ت`یب ی'ب xا`تا U$/ ره \$ Uفر / 'ش '4Lب 3/ر(د نا, 3اب @ر'R U%ا 7درک ر4ه M
. K اب ان M @اک ات @b لصا / درو* ی ار شدو* نو* @ردارب \$د/2 دوش ی '4Lب
. هک 'مf`ن @دآ U%ا K0~ روJ هY ر*آ د3 ین …ر# M @ردااب هن / Tن3 اب هن /
یوت ار شدو* @دآ U%ا K0~ روJ هY‡ U%اه .اw- ه, K(ا €-اب شدو* دو6/
\4ک لمŸ \ت8ناوت ی ر+(د ‡\مf`ن دوب K0~ روJ هY K‡'40ن Q# یدا(3 هنا* ک(.
@داتفا 7ار / @درک رداY \ه K M Uفر @ردارب / 'ندرو* هک ار ناش ی(اY Žkص 3/را.
. K(ا 3ا اه هYوک هب \تشاw>ر% روJ Z, @/رب \هاو* ی اdک \ت8ناد ین لصا
. . هنا* یوL6 3ا \4ک راک هY \هاو* ی \ت8ناد ین @درک رارف یم4f6 73/ر /د
. . @/رب وت U%او* ین ‚د Aیه ی;/ دوب \هار ر% \ه لی-اpا 'ی% @'ش در @ا ه;ا*.
. . \ت*ا'نا روJ Z, / 'ش ی ا/د یدرد هY لی-اpا 'ی% هب هن / ه;ا* هنا* هب هن
. . @درک ر0ف هYره @درک ر0ف یمک / در/آ ا6ر% ار ‚ا# را3اب یuوLش را3اب یوت
! ! . ه04(ا 3ا 'Pب XاGتفا K(ا اب یF(ر/ربآ K(ا اب @در>رب @ر'R هنا* هب aاوتین ر+(د @'(د
! / \تفر ی روN4ی, @ا هت8!ن شا هنا* هشو> / @ا 7درو* ار Tنان لا% راfY / ی%
. ‡د3ا'نا ی راkنا .آ یوت ار شدو* ارY‡دوش ی هناو(د ارY @دآ ر+ @درک ی ر0ف
. اه هY K هب H!(رR / H!(د 'یناد ین ی;/ در/این 3/ر نآ ا'*‡ درو* ی vا(رت ارY ا(
. . . @اب U!R ی/ر \تفر راب 7د Šای# یوت @'آ راب 7د Hشره @'ش ی ه`* \تشاد Uشw>.
. ! . @دآ در0ن \ت#ار \ه ه(ر> یت# @'ش U#ار ر+ ی;/ 'ناد ی ا'*‡@درک ه(ر> ر'$ هY
'کرت ی T;د M '(و+ن ی8ک یارب @دآ ر>ا ار اه …ر# K(ا‡'(و+ب هک یارب ار اه …ر# K(ا.
. ر'R هنا* رد ن'نا لا% راfY / ی% 3ا QR هک درک ار TLمŸ دوش ی روJ هY M
. @در هک bا#‡ 'ن'4kب اباب T(ر 9یب 3اب / '4نادر> شرب 7راب/د ار @دآ M 3/ر لfY ر%
ی2Ohت K هک ی'هاش تدو* ا(ا'* \ه نآ‡aFن @دو* ارY M '4ن3 ی ار اه …ر# K(ا
. \ت%او† \ه UیLبا$ یب .ارو6 U`6 ک( یت#‡\تشاد ی2Ohت هY K ر*آ \تشا'ن
. . '4Y U8ناد ی Uشاد :* @FیY ه, 3ا M ش:* یب ا'* 3ا دو* درب eارب هک
. . لل# ن'(د راب ک( دوب هت`> T(ارب @ر'R دوب 7'(د ار e/ر/ر% \ه راب ک( U%ا ‚ا%
. . . ک( دوب یL> هت%د هY شدو* ر+ 73ات دوب :* اب \ه @ر% یو هیG$ 3ا U%ا
. . 7'4> |اد نآ اب / شا ی4هآ هت%د / U`Lک یاه ک4ی- نآ اب و!(ر Hیکرت'ب لش @دآ
. . U(ا'ف wuاک هک K ر*آ @رw> ین K M یرw+ب /ا 3ا ر>ا \ه وت ?(ا'* Tتروص یوت
. . ر% ار لب K(ا ارY QR U8ناد ی شدو* هک \هار FیY ه, @دوب هتشو4ن @وش
. یت4P; دو* رw+ن /ا 3ا ا(ا'*‡ در/آ رد K ر% ار XاGتفا K(ا ارY QR ‡ در/آ K
. '4ک U4P; ا'* دوب 7درک T`ک ک( یوت ار T(اR / دوب 7'آ @ر'R TیR راب راfY شا
. . @ردارب 3ا ار }ص/ 7رادا یوت دوب یناب / €-اب شا یت4P; دو* ار یناب / €-اب
. . / 'آ ی @ر'R TیR 7 ij یاه3/ر درک شدو* ار اهراک ه, ر+(د دوب 7'ی4ش
. ا(ا'* '4یkب رzن ک( ار / '(ایب ر+(د هPj 'ش رار$ ات / 'ندرک ی ار ناشاه یرب هLب
. ! U%ا @دا( د3ر; ی \4ت M \ت`تا ی U-ا% / هhی$د نآ دا( هب هک \ه 3و4ه ی'هاش تدو*
x/روت xرت هک T(اO- یا'ص / 'ی+4; ی هک T(اهاR یا'ص / 'آ ی bاب هک اه هLR 3ا
. T(اO-ر% را+نا دوش 7'4ک ا6 3ا U%او* ی K HL$ را+ناM درو* ی اهر6آ ی/ر
. . یوت Uفر U%ار ک( 'آ \تشاد ی;ا# هY 'یناد ین یا/ Uشاw> ی K HL$ ی/ر ار
. . U8!ن T(وL• هhی$د '4Y @ردارب دوب \ه نا هنا* نامf هک @ردارب xاتا یوت xاتا.
. Uبرش K Uفر ن/2ب ندر/آ را+ی% یاوه هب شدو* / @در/ایب .آ هک درک ا'ص ار 'Pب
. . هنا* نامf رد \ت*ا'نا @ر% ی/ر ار @دراY @دوب هتشاw> رWا# / @دوب 7درک U%رد
. . 'ی!ک لوJ رم- ک( اا دوkن رت Tیب @'$ راfY @دوب 7'ش رم- }Oن M \%رب .
. رد @د @ردا / در/ایب را+ی% هک Tن3 TیR M Z(اR دوب هتفر \ه @ردارب دوkن هنا* @ر'R
U`> ی هت8هآ یه / دوب 7دات8(ا xاتا :
, ! ا'* 'یا هب /رب نا6 ه4ن /رب.-
. ی4ی% دوب 7'ش @ا) \ت$اJ ر+(د M @'ی%ر هک رد U!R‡Uفر ی وL6 K یاR ر+ ی;/
. \ت8ناد ین K / دوب 7'ش ی;ا* Uبرش ناوی; }Oن Mدوب 7'(3ر; \ت%د یوت Qب 3ا
. xر- eاهو 9یب‡ @/رب وت روJ نا, ا(M \4ک U%رد ار Uبرش @در>رب \4ک راک هY
. . . شدو* ر>ا ا(ا'* 'ش ی 7'4ک ا6 3ا Uشاد \kL$ دوب 7درک 9( \4ت دوب 7درک
« یا'ص هک @رک ی اR هباR روJ –,‡@درک ی راک هY K M 'آ ین رد ا'ص هب
. U`> 'ارد یت4P; 'ش '4Lب شدو* :
, ! ‡نوتت'* @?یب @دو* 7'4ب ه40~ M Z!ک ی U;اd* اB ه>ا @ونا*-
! ی/ر هک @'ی4ش ار T$لY یاR یا'ص 3اب M 'ش @ا) هک Tفر# ی'هاش تدو* ا(ا'*
. وت 'ی!ک هت8هآ / Uفر> ار U%د / درک 3اب ار رد / 'آ / 'ش ی هتشاw> ی;ا$ .
. یو+4;ا ک( \m ر/د را+نا د3و% ی M \تفا ی هhی$د نآ د?( هب هک 3و4ه M \ت%د A
. . Uشاw> Fی ی/ر M Uفر> \ت%د 3ا ار ی4ی% وت 'ی!ک ار '4شاب هتشاw> Z!تآ .
. 3ا \ه @رداY اداk @درک ر0ف K U8!ن e/رب/ر شدو* / 'نا!ن ی;'4ص ی/ر ار
. . . ار @رداY درw+ن ش3ا ا'* دوkن ای# یب ر'h4(ا ر+(د هن ی;/ ‡درادرب @ر%
. . aاد ین / دوب 7'ش |اد •روص دوب ا'یR aدر> / ل> / •روص /ر% ی;/ @درک ij
U`> / درک 3اب ار …ر# ر% 3اب /ا هک @دوب ی;ا# هY :
, ! 7داد 73ا6ا شدو* ا'* @ونا*.-
. . '4ک ی ار راک K(ا ارY @'یمfف U8!ن 7راب/د / U!> K ی;'4ص ر/د / 'ش '4Lب 'Pب / .
. '40ن نام> هک @د3 ی یفر# U8(اب ی ر*آ eو+ب هY \ت8ناد ین / @'ش |اد رت Tیب /
. . ^*د ک( یارب ر*آ 'ی%رن @رJا* هب یFیY @درک ر0ف هY ره \+4>
یاهدر ه, 3ا / 7'('نار ی8ک شردارب F6 M ر'R هنا* یوت لا% راY / ی% هک M K ل‹
7د3 …ر# را3اب ?( @ا5 یوت \ه نآ M هk(رu یاه ن3 اب ]hف / هتفر> /ر ر+(د M
‡'40ن \> ار T(اR / U%د M دوش ی /ر هب/ر هk(رu در ک( اب یت$/ U%ا K0~ روJ هY
هk(رu در راFه ات @دوkن ی3/را لاBر$ هتفر ه%ر' یاه^*د K(ا 3ا هک K
. . لb یت%ار U%ا 7'آ یرا+ت%او* هک یا هk(رu در \ه نآ \شاب 7درک ک!* /رت ار
. . هkتر ک( اا eو+ب هک \تشا'ن یFیY M @درو* ار @دو* هYره / @دوب 7'ش
. دا( هب M دوب 7'ش .وک 9ی Fی ی/ر \م!Y هک روJ نا, 'ی%ر @داد هب شدو* ا'*
. \ت`> ی0;وه لوه @داتفا Uبرش :
, ا$آ ه!ی @ر> Uبرش.-
. \تشاw> @ا) همین ار \فر# / U86 eوL> 9یب .آ eو+ب U%رد \ت8ناوتن ار ا$آ ی;/ .
\ت`> / @درک ا'یR یرت Tیب تار6 K Uفر Uبرش ناوی; …رJ هب هک Tت%د /ا ی;/ :
, ‡K(راد لی را+ی% ا$آ-
! . روkV K 3اب / دوkن @ردارب ر>ا \تشاد ی;ا# هY هک یا/ ن/2ب @'(رR xاتا 3ا /
. ! U%ا ی4ین3ان ردارب هY '!nkب ار شا یناو6 ا'* ی;/ ‡ @:ب \ه را+ی% T(ارب @'ش ی.
ی Z(اR اه هLR 3ا 7د3 U!#/ هک '(د ار لا# یت$/‡@درک ی هY M \تشا'ن \ه ار /ا ر>ا
U`> M @/ر :
, ‡K4ک ین رهوش @در ه, ه+‡ 7'ش یY ه+‡ هتY رهاو*-
. . دوب هkتر Z;/ا K(ا دوب @ا) راک ر+(د / درب را+ی% /ا یارب / bاب Uفر شدو* /
. شا ه, M @دوب xاتا یوت یت$/ هک U%ا 'هاش شدو* ا'* '(د ی ار /ا / @'(د ی ار /ا هک
. ر+ اا @راw> ی Qی> 7لک @ر% هک 'مf`ب /ا / دو!ب یرو6 U%او* ی ‚د
. : ا6 هب ‚ا# هک 'Pب 'آ \k; هب aا6 M \ت`> هک \ه ار همLک • نا,‡ aFب …ر# \ت8ناوت ی
'آ M
. U`> @درک ی;ا# @ردا هب ار HLN :
, . ه4ک ی U%رد تردارب ه4ن U8ین یFیY.-
. ن3 ر*آ درا'ن 7'(اف M \ی40ن شا ی;ا# ار HLN ل/ا نا, 3ا ر>ا هک \ت8ناد ی K ر*آ
. ارY M 'یمfف ی ر*آ U%د هک /ا @راد Qی> 7لک هک 'مf`ن دوب K0~ روJ هY /ا / @'ش ی /ا
'مf`ب ار HLN شا هنا* یوت ر>ا هک \ت8ناد ی ر*آ‡\ی40ن Tی;ا# ل/ا 3ا M
. روش ر'$ هY هک و+ب ار /‡U%ا 7درک را0Y bا# ر+ ی;/ '4ک 'هاو* ار \0Lک 3/ر راfY ر%
. @رw> ین K یرw+ب /ا 3ا \هوت ر>ا M ا(ا'* @د3 ی ار HLN نآ.
رWا#‡درک راتفر روJ K(ا K اب هک @دوب هتشاw> شر% یهلک هY‡@دوب 7درک هY K ر*آ
\40ب ار شرهاو* / ردا یت`Lک لا% ک( K(ا رد K / دراد ه+ن U%د ر+(د لا% ک( @'ش.
. هنا* هب 7راب/د 3/ر لfY ر% ینلف '4(و> ی / '44ی!ن ی @در هک \ت8ناد ی در0ن ی;/
. . 'ی4ک نام> هن دوب یFیY شدو* 3اب M @'نا ی شا هنا* رد لا% ک( ر>ا U!>رب شر'R
. ! TLش یاR نآ اب / شا 7درب روش 7در هناY / کY نآ اب هن ا'* هب اهدوب هتفر T(ارب ‚د .
. دوب رFب ش'* ا'* \ه ر+(د لا% ک( ات / @3ا'4یب 7ار T(ارب ی;وت دوب K0~ ر*آ ی;/ .
. . ی% @دوب 7'ش هت8* ر+(د @رو† ار @ر'R هنا* نان ر+(د هک @دوب 7'ش یWار اه K(ا ه هب
! هY \ه نآ ن'یباو* هنا* نا, یوت Hش / ن'ش را'یب هنا* ک( یوت اه Žkص لا%راfY /
! ی%/ر- Aیه M ی'آ / Uفر Aیه M یا 73ات :* Aیه هک دوب را>3آ یاه لا% یا هنا*
. ی(/رب / ایب / Uفر> ن3 @ردارب هک K(ا 3ا 'Pب دوب 7'!ن نآ رد M ی(اF- Aیه M لb aاب3
دوب یFیY شدو* 3اب هک دوب .آ یاه Hش لاd46 ا هنا* 73ات :* اf4ت M 'ش اRرب .
. . 'یناد ین د3 ین داد ا هYوک یوت یباh!ب ه%اک یت# دوب راب ک( یها 73ات \ه Z, /
. . . K اا @ر'R 7راY یب هن M اه M دوب 'ب @ر'R هنا* eو+ب \هاو* ین eو> ی هY K
. . \ت%او* ی ر+(د @دوب 7'ش هت8* K ‡درک دوش ی هY @دوب 7'ش هت8* ر+(د
. ! . یWار 'ندوب هنا* aا* /ا رهاو* / ردا اا هنا* هنا* \شاب @دو* هنا* aا* ل‹
. . \مfف ی bا# K در0ن ی;/ دراد ه+ن U%د لا% ک( / \40ب ار ناش ه, یت`Lک @دوب
. . هک دوب 7درک @رf ناوت 7اd4R / 'Oت`ه شا ه, داد 'hن ار رf ^!یب }Oن ارY
. ه0ت ات راfY \کردا / e'(ر* هی&ا&ا .اk%ا ار شا ه, ا / داد 'hن ار Tناوت 'OناR
. هب ار یت$/ هک دوب شا هs رب ر+(د ناوت 7اd4R / U8(/د / U*ا'نا 7ار 3اf6
. ر* ر'$ هY \مfف ی bا# K داد \هاو* M'آر% هک 7'- U`> 'نادر>رب @ر'R هنا*
! ! یهار یب / 'ب K ا( ‡eدرک ی(او-د ا( 'ش نامفر# لصا 'ی4ک ی لای* @دوب
! راب ک( یت# M 3/ر لfY K(ا رد 7ل; / اشا#‡در/آرد K ر% ار لب K(ا /ا هک \ت`>
. هت*و% ر'R دو* یا'ص هن / K یا'ص هن Uفرن ن/2ب xاتا رد 3ا ناا'ص
! '(3ر; ‚د هت \4ک ی>'ن3 رهوشردا اب '(اب @'(د هک ل/ا نا, 3ا K اا Tkیکرت'ب.
. / 'ش 'هاو* اR هب لاd46 هک @'(د ی '4ک ی Q# ار اهFیY یGPب @دآ ر*آ‡'یناد ی
. . U`Lک ک( اب 7ای% ه0% ک( @دوب 7'ش 'ی4ک ر/اب @درک ی ارا' یLی* یراYان ی/ر 3ا
. 7درک ی>'ن3 @ا^#ا / تF- اب @ر'R هنو* یوت لا% راfY / ی% 'ندرک ین راتفر K(ا
. \تشا'ن یفر# \ه 3اب ی;/ رهوش رهاو* / رهوش ردا رایب .آ U`Lک @دوب 7'ش bا# / @دوب .
. . eو> ی ار شرهاو* /ردا 'ن'این \ه نامی%/ر- هب لصا @دوب یWار \ه 3اب.
. . . شدو* @رهوش هک Z, درک .ار* ار راک Z, / 'ن'این / eدرک نا!تو-د
. شدو* 'ندوب 7راک Aیه شرهاو* / ردا / دوب 7درک ار اه یرب هLب / دوب 7راک ه,
. . ‡دوش ی ر+ U`> ی |/رد ی;/ 'نرا'ن K راک هب یراک @رهاو* / ردا U`> ی
. U%د‡'شاب هتشا'ن @دآ راک هب یراک دوش ی روJ هY 'هد ی @دآ هب ار Tنا6 72ش ردا
. 'ندرک لوR ک( ه0% /ا TیR ار شرهاو* / ردا Z, U%ا 'هاش شدو* ا'* \ه ر*آ.
. . @3اf6 / .اk%ا لk$ \کردارب دوب \ه اب ی%/ر- / 'h- دوب رOت˜ یLی* نا ی%/ر-
. aاد ی هY هک هنا* دوب 7درک Hتر ار هنا* / دوب 7درب ار .
. . @اش M Hش 'ندوب 7درک Hتر ار اه xاتا 3ا ی0( K 3اf6 اب Uشاد xاتا ات /د شا ه,
! . Hش نآ 'هاو* ین ‚د Aیه یا/ 'ندرب / 'نداد U%د هب U%د ار ا M eدرو* هک
! ! . 'h- یت$/ U%ا @دا( ]hف یهاتوک K(ا هب Tی- در/این ا'* @ر/ایب @دا( هب 7راب/د ار
@درک ی 7ا+ن ار شراد ک4ی- تروص M ه4(آ یوت K / '%وkب ار e/ر 'آ M'ش @ا).
U`> \شو> رد :
, aا6 M@داد شرا`% [4!$ Qی> 7لک ک( M Uیz`; ر(3 ه%ا/.-
. . هک @'ش ی لا# شو* @'ش ی لا# شو* '(اب امت# @'ش ی;ا# هY 'یناد ین K /
. ل‹ اا دراد لوk$ ار اه K(ا ه, دو6/ اب / 7در/این شدو* ی/ر هب / 7'یمfف ار HLN
. ک4ی- ر(3 3ا / \40ب U%د U%او* ی ‚د 'ن'یبوک @FD یوت xام„ اب هک دوب K(ا M
. هک دوب ]t$ U$/ M Hیکرت'ب هت*و%ر'R @در/ایبرد ار شا 7'ش شرو$اباب یاه \!Y
! همh; ک( لصا '4یkن شرم- 3ا 2* یƒا‡ U*ا'نا ی @ا یتب'ب K(ا دا( هب ار 'h- ر%
. \یتفر ی هک هYوک یوت ر>ا / درو* ی ار aو* نو* / Uفرن Z(اR eوL> 3ا @اش M
. U%د ‚ا# لصا K نوY 'ی!ک ی اdک هب ناراک دوkن @وLP M دوب 7دFن ار …ر# نآ
. . . هب \یتشاد هک هYوک یوت 'ی%ر ناداد هب ی4P( 'ی%ر شداد هب ا'* اا دوkن @دو*
U`> \شو> رد M 7ار ]%/ M \یتفر ی شا هنا* :
, . ‡ارY ین/د ی Kمf`ب @رهاو* / ردا @ا* ین-
. . šDب ه, \تشاد ه+ن ار @دو* یوL6 اا \%وkب ار Tتروص @درک 1وه رایت*ا یب K /
. رد …ر# همLک ک( Z, اب Tتkc هک K(ا ل‹ 'ش .آ M دوب 7'ش 7'h- ‚د رد هک یا ه4یک /
. . T;و> روJ K(ا هک \!ک ی U;اd* @دو* 3ا ر+(د bا# د:ب ار شروش 7در Uفر> ا6 ‚د
. . 'ش راد:* K U8ش هک دوب \ه ا6 نا, 3ا @دوب 7'ش لا# شو*ر '$ هY @دوب 7درو* ار.
. هب 'ناوت ی روJ هY @دآ M 'شاب شو* T;د @دآ رهوش یت$/ @در/این @دو* ی/ر هب ی;/
. . هب هناkش نا, 'ش I/رش Žkص ادرف نا, 3ا ی;/ @دا'ن یتی,ا K‡ددر/ایب 'ب T;د
. U%ا 7'این نا ی%/ر- هب ارY \4ک هL> هک دوب هت`> شدو* \تفر شردا 1وب U%د.
. . U;اd* Aیه 'ی4یkن 'ب 3/ر M 7ا/ M7ا/ @درک ار @ا هL> M @'ی%وب هک ار شردا U%د \ه K
U`> شر8R / 1/ر- 73ات K ی/ر یوت / 'ی!0ن :
, \4یkب M @ا 7دوkن ش'h- ر% @دو* هک /ر ی%/ر- ی/ر دا* ین ‚د Aیه.
K xاتا وت یرایب ی2+ب /ر ه0ین3 K(ا U%د یت8ین ن/sا ه+(د‡Zمfف ی .-
. . ل/ا Hش نا, 3ا‡ 'ی4یب ی 'ت`یب هنا* روش 7در هت„ر% یƒا رو6 Z, U%رد M
! . 'ی!ک ار @3ان ر'$ نآ / درک ینابرf ر'$ نآ شدو* ی;/ [%2R دوب .ار* @راک
. . یرو6ره اه Hش لصا Uشw> M دوب یرو6ره Hش نآ در/آرد ‚د 3ا ار اه K(ا ه, هک
. . اf4ت توPنرا ات /د اب K / دوkن @رهوش هک اه3/ر دوب اه3/ر \f Uشw> ی دوب
. . / M U!> یرب هک رf{ ات M اه3/ر درک ی راک رGc یوت @رهوش @'نا ی
. \تفر ین \ه نا!$اتا …رJ لصا \تشاد یم4f6 K M 'آ ی هنا* هب هک ./رu ات اهرO-.
. . xاتا ات /د \تفر ین ن/2ب xاتا یوت 3ا \ت8ناوت ی ات / @درک ی ار @راک اf4ت یاf4ت
. . \ت8ش ی ار اه …ر{ @د3 ی /را6 ار Šای# ه, @درک ی Hتر ار نادو* .
. 7داد U(اWر \ه "5ا K / @راw+ن \ه نادو* هنا* هب اR هک دوب 7درک Ku'$ شدو*
. یاه Hش راk0( هت`ه /د M 'ش یWار M@درک راصا Qب 3ا M Uشw> هک هت`ه ک( اا @دوب
. . \ه 'Pب / eدر>رب ن'یباو* یارب / eروب @اش e/رب e/رب @ر'R هنا* هب هPj
. هنا* 3ا اR \تشا'ن تار6 اه3/ر \ه 3اب اا راب ک( یا هت`ه @درک ار راب ک( هت`ه /د
. . اه Žkص دوب H6ا/ ر+(د هک @ا5 هkتر ک( یا هت`ه \تشا'ن \ه یراک @راw+ب ن/2ب
. . یارب دوب او% ناjر* Uفر ی / داد ی / '(ر* ی M دوب @3b هYره شدو*
'(ر* ی ا'6 ترو* / تر* / یFk% / Uشو> شرهاو* / ردا یارب / ا'6 نادو*.
. رد 3ا ی;ا* U%د هک دوب شو* K(ا هب ‚د رf{ ات K / Uفر ی / هنا* رد داد ی
» . ی%رo;او#ا / د3 ی شرهاو* / ردا xاتا هب یر% M د آ ی هک Hش '(آ ین وت
'آ ی K TیR 'Pب / درو* ی ی(اY ناd4ف ک( دوب 7ار هب ناش یاY ر>ا یها> / درک ی.
. هک دوب @/د هت`ه / شرهاو* / ردا لا ی4P( دوب ناشدو* لا هنا* هک دوب K(ا شا ی'ب
. ا'ص ر>ا / @داد U(اWر \ه K(ا هب K eو!ب \ه ار ا›آ یاه …ر{ 'ندرک روkV ار
. ‡ Uفر> 'ش ی ار نا!ناب3 یوL6 ر+ ی;/ 'ش '4Lب \ه K 3ا M 'ش '4Lب راو(د 3ا
. 'ن'آ ی 'ندرک ی Uف/ر / Uفوک راFه M '4تفر> ی دار(ا راFه M دوkن @رهوش یت$/
. / U%ا هLبآ •روص / @دراد Qی> 7لک K هک 'ند3 ی Tین / '4تشw> ی \$اتا رد 3ا
. شر*آ Qی> 7لک هیG$ Z, / ‡دوب یL> هت%د هY ناشر8R ر+ ی;/ U%ا ‚ا% لfY
. اداk هک \%رت 3ا‡درک ی`˜ ار نآ 'ش ی ا›آ 3ا روJ هY ر*آ درک .ار* ار راک
. vbد 3ا / دوب 7'آ شردا 3/ر ک( ی;/ \تفر ی نادو* هLc @ا5 هب \ه 3اب M '4مf``ب
! . یارب / دوب 7د3 ی%ا4شان هب ار شدو* یا هh# هY اب \ه نآ دوب 7'ی%رR ا @ا5
. K(ا '4ک U4P; ا'* / U%ا هتفر> /ر هLبآ / 7'یشرت 2R ن3 هک دوب 7'نا3و% لد @رهوش
. 7درک 3اب ار T;د درد ر% \ه /ا / دوب 7داد هفاWا /ا هب \ه نار$ =4R ا(و> ار اه vbد
. ناش 3ا ا(ا'* دوب 7درک \ه 7رn8 / دوب هت`> T(ارب ار Qی> 7لک نات%اد / دوب
. K(ا / K هتفر> Uk0ن یتب شو* K(ا ر+‡ \تشاد اه K(ا اب یراک هY K ر+ رw+ن
ی دو8# ارY‡ دوب 7درک [4ت ار اه نآ ی>'ن3 یاdک M دوب 7'ش \kیOن ه0( UŒر یب رهوش
. @ا5 2+بآ ار اه K(ا ه, ر+(د 3/ر دوب هت`> اهFیY هY 'ناد ی ا'*‡ 'ندرک ی
. @راد یرب ار \8ی> 7لک روJ هY هک دوب 7در/آرد \ه ار یادا یت# درک لhن K یارب
. \تفرن نا5 نآ هب ر+(د هتk;ا K \!ک ی هناش / a3 ی نوباص / @راw> ی eونا3ر% /.
. . روJ هY ر*آ \تشاw+ن اR ا6 نآ هب ر+(د / \ت8ش @دو* ار \4ت/ ر% @دFن \ه "Nن ی;/
دوب هتشw> راک 3ا راک ر+(د تروص ره هب ‡درک 7ا+ن اه @دآ رو6 K(ا ی/ر یوت دوش ی
. . Hش ه% /د M @رهوش 'ش 7ای% K 3/ر ر+(د 'ندوب 7'یمfف M '4مf`ب '(اkن هک ار هY نآ /M
. U!>رب / درو* @اش ا6 نا, \ه Hش ک( 'نا ی رتدا(3 اه نآ xاتا یوت M U!> یرب یت$/ M
. ! . ل‹ @دوب 7درک 7ا4> هک K(ا ل‹ لصا @دوب ر* ر'$ هY یت%ار '?ینرد eا'ص \ه 3اب K /
! . @'اینرد لصا @دوب 7د3 لو> ار /ا M Qی> 7لک هیG$ر% هک K(ا ل‹ @دوب K راک 7ا4> ه04(ا
. . ی0( ار ناjر* درک @روkV \ه 'Pب دوkن یFیY اه K(ا ه, 73ات aFب /ا هب …ر# همLک ک(
. » . 3ا اwu ر+(د / eروب راهان / @اش / •/رب اه نآ xاتا یوت @اش / Žkص / \ی4ک
! . 'ندر/آ K ر% ار اهلب K(ا ه, @دوب ر* ر'$ هY K ا(ا'* Uفر ین Z(اR K یوL>
! شرهاو* / ردا 3ا @در0ن رادا/ ار @رهوش ارY‡@در0ن ر0ف ارY ر*آ '?ینرد K یا'ص /
! . Z, هک '44ک @ر% رب vا* \شاب اf4ت ی;/ M \4ک ی>'ن3 هL(وJ یوت @دوب رWا#‡دوش ا'6
. دوب @دو* 2Ohت شا ه, @'ی!ک 'ندرک راب هYره / \تشاw> U%د ی/ر U%د روJ.
. @در0ن ارY ر*آ \تفر> دا( ار @ا5 / 9kN 7ار ]hف / \ت8!ن @ر'R هنا* لا%راfY / ی%
3اuر'4ش یها \ت8ناوت ی‡\4ک ا'یR یداو% / ]*‡\4ک ا'یR یر4ه M لا%راfY / ی% K(ا رد
: \4ک یJای* @دو* یارب / @رب یN8$ ل+ن3 •رY • M یF$ هم- aا* لوتب ل‹ / \4ک 3ا'نا QR.
'ن'(ر* یفاب .ارو6 •رY ناشدو* M لا% ک(ر% / یفاب .ارو6 '4تفر ی نا ه(ا8, یاه^*د
U%رد ناشدو* \ه ناش ی%/ر- 3اf6 M Aیه 'ندر/آ یرد هک ار نا!نان /
. هک د3 هLک /ر% @اهاب ر'$ هY \کردارب درب ار ناش3اf6 "kJ ات 7د \ه ر*آ U%د / S 'ندرک
! ! . @دو* 2Ohت شا ه, ر%رب vا* K هWر- یب K ی;/ 'ه'ب @دا( داو%
. . هب 'ب لای* ه, نآ هک @درک ی ار اهر0ف K(ا شا ه, 73/ر /د K(ا \مfف ی bا# دوب
. \تفر> ار \8ی> 7لک یاF- / \ت8!ن @ر'R هنا* هشو> لا%راfY / ی% دوب 7د3 @ا هLک.
. . ‡'نا .اتفآ هd4R اه ن3 ه, ر+ \تفر> ار ندر0ن رهوش یاF- \تفر> ار @ا یkیکرت'ب یاF-
K اf4ت ر+‡'نراد یkی- هY M'نراw> ی Qی> 7لک هک @در ه, K(ا ر+
. شرهاو* / ردا Uف/ر / Uفوک یه / \ت8!ن یه دوب @دو* 2Ohت شا ه, ‡ @دوب /ر هLبآ
. دو4!ب ار 7ار یب / 'ب نا!ناب3 3ا / '4ی!4ب نا!;د ر/ د/رب \تشاw> یه @'ی4ش ار.
. . 'آرد شردا xاتا 3ا یت$/ ر*آ Hش @داتفا هک @داتفا رzن 3ا ر+(د @داتفا شرzن 3ا ات M
U`> / دات8(ا xاتا رد @د نا, / '40ن ار T(اه 1اk; ر+(د :
, ‡تر'R هنو* eرب دا* ین U;د-
. eدوب هتفر @ر'R هنا* هب \ه اب / دوب هPj Hش M TیR Hش /د وت UŒر ‚د وf0( K /
. . \ت`> 'ش راد:* \ت8ش U%ا :* هY @'یمfف وf0( K / eدوب اrآ \ه @اش /:
, هنوتدو* لی.-
. @درک ی هLص/ ار Tبارو6 / @دوب هت8!ن Uکا% روJ Z, \ت`+ن یFیY ر+(د /.
. U`> ر*آ @داد ار .او6 نا, 3اب K / 'ی%رR 3اب:
, . \ی%رoب ی;او#ا eرب وشاR aا6 eرب وش '4Lب.-
. ار هmDب U%د 'شاkن اه:* K(ا 3ا '(اش هک @داد 'یا @دو* هب 3اب هک و+ب ار ر* K
. . یFیY K هن M eدFن یفر# Aیه 7ار وت @داتفا 7ار / @ر% \ت*ا'نا ار @رداY @درک ij
. . وت / @'ی!ک ی K U8(اب ی / دوب xا6ا ر% [(د eدوب 7درو† @اش /ا هن / \ت`>
. eداتفا 7ار ا هک دوب راب ر% [(د ی;/ eدرو* ی @اش \هاب / @درب ی شردا xاتا.
. 'هاو* ی @ر% رب ی(لب هY \ت8ناد ی ه04(ا ل‹ و+ن هک د3 ی یروش K لد
- . . . K e'ی%ر یت$/ دوkن ر/د دا(3 نا هنا* @در/آ ین @دو* ی/ر هب 3اب ی;/ در/ایب
- xاتا رد U!R \ه 3/ر نآ هک \تشاد ار ی;ا# نا, U%رد @د3 ی هک رد
. @دوب \ه 3/ر نآ 3ا رت'ب '(اش وت 'ی!ک / Uفر> ار \ت%د 'آ شدو* /ا / \تشاد نامf.
. . @ردارب هب \م!Y هک هm, K درک 3اب ار رد / 'آ @ردارب @'(3ر; ی اR اتر%
. U%ا 7'ش اه:* هY هک Uفر @دا( لصا @درک شوارف ار ایند \u ه, ه04(ا ل‹ داتفا.
. . 3ا وت \یتفر / درک ی%رR لاو#ا / @ل% در/این شدو* ی/ر هب Aیه @ردارب
. 7رd4R 3ا @ردا / دوب Šای# یوت @ردارب ن3 Me'ی%ر هک Šای# یوت / \یتشw> \ه نbاد
. هک Šای# ]%/ 'آ ی @ر% U!R 3ا / U8یک '4یkب هک دوب 7'ی!ک ر% bاب xاتا
U`> ه, هب /ر '4Lب '4Lب یتk0ن M e'ی%ر:
, . . 7در>رب K(راw+ن ه+(د 7درo% نوتت%د نوتنا* همJاف K(ا.-
aFب دا(رف @'آ ات K /:
, . \4ک ین U;/ یرو6 Z, aو ین K‡ ارY ه*آ.-
U8ب شدو* ر% U!R ار هYوک رد / نbاد یوت '(رR TdیLفا یاR نا, اب هک.
@د3 ی دا(رف روJ نا, K /:
, . \4ک ین U;/ aو ین.-
. ار شدو* @ا 7راY یب vردا Kک ه(ر> یک K0ن ه(ر> bا# / @دادر% ار ه(ر>
'ی%رR ی یه / bاب درب ار / K هب 'نا%ر ی0;وه:
, ‡7'ش هY ر+-
…ر# هن M ی(او-د هن‡7'!ن روJ Aیه هک eو+ب T(ارب \ت8ناوت ی روJ هY K /
. . شدو* هب @ا 7درک او-د شاهاب \ت`> M'ش @ارآ هک @ا ه(ر> یو4!ب / و+ب هن M ی4n% /
! . \ت8ناوت ی روJ هY |/رد شا ه, / @ا 7درک هLب / ه;ا / @ا 7داد Ttف شردا /
هتشاد @رب M هتفر> ار هک ینا%آ نا, هب M یتk0ن هت*و% ر'R K(ا / 7'!ن ی:* Aیه eو+ب
. یتk0ن هکر دوب هتشw> راک 3ا راک ر+(د ی;/‡ هتفر / 7درo% @ر'R هنا* رد M 7در/آ
. xلJ ار هک دوب 7درک Tی;ا# / @ردارب 7رادا دوب هتفر \ه ادرف دوب هتفر هک دوب هتفر
7داد M
. .اk%ا 'یت%ر`ب ار ی0( دوب هت`> / داد 'هاو* ار @رf هیhب 'آر% هک @ا 7'- /
. ر(3 ا(اG$ ه, هک U8ناد ی \ه @ردا‡'ی4یب ی د:ب / '4ک ij ار aا* همJاف هی&ا&ا /
. @ر'R هنا* یوت \ه 3اب \ت8ناوت ی روNY K ر*آ ی;/ U%ا شرهاو* / ردا ر%
یوت ه04(ا ل‹ U%رد M@درک ر% ا6 نآ رد هک ی3/ر /د K(ا‡\ت8ناوت ی روNY‡aاˆ
. . .آ شر'R / ردا ن'(د 3ا @دآ ال$ا ا6 نآ @دوب نا'ن3 یوت شاک @دوب نا'ن3
. . U;اd* ر'$ K(ا شردارب ن3 یاه 7ا+ن 3ا د/ر ین /رف Z3 یوت / دوش ین
. هتشاw> \kL$ ی/ر را+نا M @دوب 1ونا اه نآ هب ر'$ K(ا ار نا هنا* یاهراو(د '!ک ین
. . ک( هن / @د3 H; .آ نا0ت%ا ک( هن 'ندوب هتشاw> @ر% ی/ر ار xاتا xاJ را+نا 'ندوب
! . ر4ه M دو!ن =یLفا هOu 3ا ر>ا \کردا 7راY یب Uفر Z(اR eوL> 3ا اwu همh;
. در/ایب ار هی&ا&ا / .اk%ا د/رب دوش ی T(/ر هن امت# هک @ردارب 7راY یب / U%ا 7درک M
. یوت شدو* M 7راو$'ب هکدر K(ا ر*آ '(آ یرب Tت%د 3ا یر+(د راک هن /
. د2+ب ار شر(3 .©آ هک دوب 7'یباو† ی(ا6 U%ا 'Lب ار اه 7اY / 7ار ه, / '4ک ی راک رGc.
. هoR هت*و%ر'R Aیه هن اا‡'شاب 7در/این ار لب Z, Z- M ر+(د Uب'ب ات راFهر% هک اdک 3ا
یا
. هک 'ن'ی!ک ی K •ر هب یه هک و+ب ار شرهاو* / ردا / U8ین رت Uب'ب / رت هoR K 3ا
'نا هتفر یرا+ت%او* ناشر8R یارب ینلف / ینلف هنا*.
K F6‡'4کر% 7درب روش 7در یاه توPنرا K(ا اب دوش ی رWا# یا هت*و%ر'R @ا'ک ی;/
ار @ا ی>'ن3 U%د }ک ک( K(ا ات \ت8!ن / \تشاw> U%د ی/ر U%د یه هک‡ر% رب vا*
‡'ندرک .ار* @ر% ی/ر
ی(ا0(رآ رهوش
,... . . . . ک( ]hف یفر# 'شاب ی08(/ ر>ا @را'ن ار اکد/ لمŸ @ر0!ت هن‡اکد/
. . . . xل*ا ر*آ }ی#‡'(راد ادو% @را'ن \ه ار .آ لمŸ هن ناتت%د نابر$ 1لی> هت
! . هنا* ات K درو* ی ی(ادو% ی08(/ هY 'ینا'ب ر>ا 7درک ر&ا \ه K هب Uفا‹ک نآ [%
. . . هن یب/ر! Aیه هب 'ن3 ین H; \ه 3و4ه @اRاR دو* @دوب 7دFن H; لصا M @دوب @اRاR.
. . . Uفا‹ک نآ اا 7دوkن \%ر ا 7داونا* یوت ر+(د .و* اا U8ین 1'h / Kو M
. ی08(/ '(اب M U!> یرب هک راک 3ا دوب ندرک U%رد ی08(/ M داد @دا( هک یFیY ل/ا
. . ر>ا / '(و!ب ار T(اه U%د ه04(ا 3ا لk$ 'شاب Tت%د /رهار یوت T(ادو%
...! @درک ی 1وه یها> M دوkن هک هنا* ‡'4ک ی راک هY اه U%د نآ اب \ت8ناد ی K
. . ی(اf4ت 3ا / دوب 7'این @^*د 3و4ه هک اه U$/ نآ هتk;ا aFب Tی08(/ هب یk;
. . . \ه هYره 'نا3و% ی ار eوL> یرو6'ب 'آ ین \شو* اا Uفر ی ر% @ا هLصو#
. @'ش هک C8بآ اا Uشا'ن 7'(اف M @و!ب ه;ایR \ه شاهاب هک درک ی رارصا شدو* M
. . U$/ Aیه ی08(/ اا U%ا .و* ت2ش یارب هک داد ی @درو* هب و6 .آ رارصا هب.
. رایت*ا یب M @'ش راد:* TLDش 3ا هک ی3/ر نآ اا @در0ن تدا- \ه شر*آ ات
. لر> 7^*د نآ یارب ی0( M \تŒر @دو* یارب ی0( \ه 'Pب @'ی!کر% ک!* ار ی08(/
. . . ی(ات/د / درک @راد:* 'آ هک دوب /ا نا, ر*آ Thبا% دFان ی4P( ش'نرف
. . 'ی40ب ار شر0ف ر*آ K0ب ه(ر> یک M K0ن ه(ر> bا# / لددرد / ندرو* ی08(/ هب \یت8!ن.
-... - نان M'شاب @^c \ه شاRاR هک 'ی4یب ی 'شاب ل+شو* M 'شاب همLo(د @دآ
- ره هب 'شاkن روkV تروصره هب / 'شاب هتفر \ه ی8یL+نا 1لکM'شاب Hتر \ه Tبآ /
...! - ه, K(ا ‡درک ر/اب دوش ی ر+ لصا ‡یرو6 K(ا U$/ نآ د3ا8ب یدر
... . vا* نآ ر*آ اا ^کد / 1'4f ه, K(ا هتŒر U0L~ یوت 7'ناو* 1رد ناو6
. هLc یmت8R ^*د ی(ا0(رآ ا( 'ن2> ی ی+نرف یاه ن3 'ن/ر ی یه \ه اهر%رب/
ار ی3ا% نا'ند را0ت'* ا( M ار ناشرw>ر% UکرارRو% 7'4ش/رف ا( M'ن2> ی ار ناش M
! . را+نا یا 7دافا / FR هY Zkب / ایب U$/ نآ / 7درک نا!نا'ند یوت هk4R هPفد ک( هک
. \4ک }(رPت نات(ارب '(راw+ب روL(ات UباFی;ا ا( Z; ک ی;رش ا( U%ا درا/راه نا3و% دو*.
. ینار(ا ر8R ا$آ ک( ن3 U%ا 7ا/د هک @'(د ار اه^*د Z, 3ا ی0( M اه H!(رR
. 7'4(ان یا 7'ش ایب هک 'نا 7درک راG#ا یفار+Lت ار شرهوش 7'آ هک U%ا 3/ر 7دFناR / 7'ش
. 'نان اf4ت شا ی6را* نامf ل‹ هک دوب 7درک :* ار هنا* H#اص QLV.
. . همLک ات /د نآ اب 7^*د دوب TیR هت`ه U%رد '4ک لددرد شاهاب هک 'شاب هتشاد نابF, ک( /
. . . ... ار T4هد نا4Y \4ک ین ی*وش '('4† هن Tند3 …ر# ی%اF+ت
. . را/ر* ک( ی3/ر هک دوب @وLP دوب U`Lک شاه K*ان 3و4ه و+ن هک درک ی دا!>
. یارب ن') e'آ ا U`> ی‡U`> ی هY 'یناد ی U$/ نآ هت8ش ی …/ر{
... / ار ی(وش U*ر Zشا / eداد ناتدا( ار 3ا> |ارY اب ندرک راک / eدر/آ اB
. ار U*ر 1اF+ت دو* وت 3و4ه هک دوب @وLP شاه U%د 3ا اه …ر# K(ا 3ا
. ! . نآ 3ا هن دوب نارY/ا> ک( ^*د اه 7دافا K(ا U$/ نآ / 7د3 ی [4Y U!ت یوت
. . هک ی(اه نآ 3ا هن '4ت8ین 7'4ب ار ا'* ر+(د / '44ک ی ا'یR U`ن نا!0L یوت هک ی(اه
. . هک دوب QLV وت هک در ک( اا \ت`+ن یFیY T_ K هتk;ا '4نارY ی ار نار+(د /ا>
'ی(و> ی اB هک U%اه K(ا ن') ر>ا هک U`> شا هت80ش اR / U%د ی8یL+نا اب 'آرد M
یارب 'ت%رف ی ی(وش U*ر Zشا لاkند \ه ار راکر% دو* هک یناoمک نآ دو* ینا3را
. . . هب U$/ نآ @درک هjرت T(ارب K راYان 'یمf`ن 7^*د هتk;ا ه`Ÿ ناو4- هب ا
ا( یا 7دوب xل*ا'ب 'بb هک K هب /ر 7'ارد M 'ه'ب ار هکدر نآ .او6 هک K(ا یا6
. . ی'4ت هک K(ا یارب K ی4P( U#ارص Z, هب 7داد U$لJ ترهوش هک یا 7دوب 73ره
« ر% M \شاب 7در/آرد ی(اf4ت 3ا ار 7^*د / \شاب 7درک نا:6 ار هکدر آ …ر#
هتفر> xلJ / @ا هتشاد ی(ا0(رآ رهوش / @ا 7دوب ا0(را هک \ت`> T(ارب / @درک 3اب ار ‚د
@ا M
... . 7داونا* 'بb U8ین را- یراک Aیه '!ن Hی- هک K(ا U`>‡ U`> هY 'یناد ی
. 3ا / یا 7دوب xل*ا'ب 'بb ا( '%رن تا هmب هب T&را هک 'نا 7درک تر% هب U%د شا
. . . .و* دوب \ه راک HLJ 7'ی%ر 7ار 3ا 73ات هک را+نا هن را+نا لصا اه …ر# K(ا
. . K(ا 'ن/رن اهر%رب vا* K(ا ر>ا ر*آ دوب QLV 7'4(ان شرهوش U%ا @وLP
'نFب Tتآ / .آ هب ار شدو* د/ر ین K ل‹ ی^*د M هک 'ن2+ن ار اه یرو+;
... . . . / ه4%ر> \0ش '4ک ی .ار* ار ‚ا# 'یه'ن \_ دا(3 ناتت%د نابر$ هن
. . U8ین 'ب M'شاب \ه 24R ه0ت ک( ر>ا U%ا Qب ر+(د 1لی> هت ک( نا, ی08(/
... ! ! لا روش هY / ‡U%ا 'ی`% ر'hنآ ارY ‡ U%ا 24R K(ا ا/اMنو4~
. .... ... ار یکراناد / ی'4Lه \%ا4ش ین ‡'شاب اdک‡ناوhی; ‡U%اdک
. ... . U%ا ^_ هت8R اب نا, \تشا'ن U%/د لصا ار ی0( K(ا اا \%ا4ش ی .
. . ! دوب لا% ک( @'ش ا4شآ شاهاب اه –(ا0(رآ .وLک وت 7رآ‡\ت`> ی هY .و* ر0!ت
. . یارب \تشون \%ا M\تفر> هک \Lo(د U%ا یuوLش هY هک 'یناد ی ناب3 1لک \تفر ی
. . لوk$ دوش ی روNY M ر`ن راFه ی% / U8یب نای ر+(د 'یناد ی .و* ی;/ رو04ک
. ی6را* ناب3 ک( \ه Mدوش ی @ر> تر% \ه ناب3 1لک /رب U`> اRاR هک دوب K(ا ‡'ش
. . . . یاهو Hیکرت شو* bاب '4Lب دوب 1لک \LP Uفا‹ک نآ U$/ نآ / ی2> ی دا(
. . . 'ناشوR ی ار }یL0ت هY^فد @ا) Uشاد ی'4Lب یاfت%د هY / لاک ی(ا0(رآ ک( روب.
. . . . •و-د ل/ا دوب .دااب \ه یLی* ل/ا نا, 3ا 'آ ناBو* ر+(', 3ا ر+(د .و*
. . Kت یب ر% هک اه K(ا 3ا دابآ 1اk- 73ات .وLک هب یشاhن 7ا+!(ان ک( هب درک
X'$ ک( / @دآ \%ا هب '4!ک ی ا0ت ا( M 'نراw> ی \ه لDب [نر هoت هoت ا(M '4!ک ی
. تو-د \ه ار اا / اRاR هYراR ^ /د ]%/ یا 7وf$ ه0; ات/د ا( M شر% ی/ر 'نراw> ی
. . 'نادر> نارب شدو* Zشا اب \ه 'Pب 'ندرک ی .آ نا!;د یوت '4$ هک دوب 7درک
. . . هب/ر راک M Hش / اهراک K(ا 3ا / ندرک 3اب ار Zشا رد یبادآ هY اب / هنا*
( . . . [4(وی> ک4& @رzن هب ناشاه'ی- 3ا ی0( ™$ر QLV هب درک •و-د 'Pب 'ش 7ار'
.) ( ! . ی4P( [4(وی> ک4& ک( / U%ا0(را ک(‡'یناد ین روJ هY ا/ا دوب
. . اRاR 'ن'4ک ار اfت%وR •ر% K(ر*آ کLک اه ی(ا0(را هک ی3/ر نا, ر+(د یراw>ر0ش
. K(ر) یارب \تشا'ن ار ی8ک K هک 1لک 3ا ن/2ب‡'ه'ن ارY / داد 73ا6ا هک هتk;ا
. . T_ K هک eدوب هتشاw> رار$ \ه 'Pب درا'ن 7'(اف ی40ن K(ر) ات \ه ار ناب3 ناب3
. . یارب نا هنا* 'آ ی 3/ر ک( یا هت`ه 1لک 3ا Eرا* هتk;ا \ه'ب 1رد ی%راف
. . . •ارو% ار ی(اوL# /'ک دوب ی4!6 هY 'یناد ین / eدوب هتشاw> رار$ راک Z,
. یO$ر هY / 'ندوب 7درک Kش/ر |ارY شوت / M Kهد / |اد / \!Y یا6 Z- 'ندوب 7درک
. . هتشw> @'نا ین هk(رu QLV یوت / 'ش ی @ر% ی8یL+نا \ک \ک ر+(د bا# /
. و¥آ درک رارصا هYره \ه Hش نآ یت# اا دوب دا(3 یLی* \ه ینار(ا هک K(ا 3ا
. . هنا* 'نا%ر / 'نادر> @رب یت$/ نوY 'آ Tشو* \ه Z, 3ا ه04(ا ل‹ @درو† M
. @درک هjرت @دو* هک eو> ی ک(:ت اB هب ی^*د Z4Y Cشاد 3ا U`> اا هب.
. . \ه اب eدوب \ه اب 7ا U!ه اه یرو6 Z, \6^ اR ک( @دوب 7'ش ر+(د bا# ر*آ
. . . . \یzP;ا'k- 7اش / نا2B \یتفر را3اب \یتفر 73و \یتفر ام4ی% ینارh(ا$ \یتفر Eرک '%
\یتفر.
. Qم8(رک Hش ات @'(د ین @رم- هب K M دوkن /ا ر>ا هک ر+(د یاها6 یLی* /
. » « . \ه اا / اRاR 'ی%ا4ش ی هک ار Qم8(رک Hش ر+(د شا هنا* درک نا)و-د
. . . . نومL$وب ات/د ن/'(رف ر+(د U%ا @ردارب \%ا‡'ی%ا4ش ین دوب \ه ر`ف 'ندوب
... ی(ا6 نا, ‡'یناد ی هY اB QR‡ا/ا 'ندوب 7دات%رف T(ارب QLrآ 1و; دو* 3ا هتnR
. . ناش ه, یارب '4شاب 7دات%رف /ا یارب ]hف هک K(ا هن ر+(د U8ه \ه د/وی;وه هک
دراد دو* یا6 هک تل0ش / ی08(/ / را+ی% / و¥آ / نومL$وب ر+(د M نارg '4ت%رف ی.
- - - 'شاkن 7راک نآ اا 'شاب ^8+4> 'شاب ینا6 / د3د 'شاب Tک @دآ @دوب یWار 'ی4ک ر/اب
... . . U8ین ی(ا0(رآ ه04(ا ل‹ ی08(/ نآ 3ا ر+(د 1لی> هت ک( ناتت%د نابر$.
. . . » « xر / "ش یLی* U%ا ’ا0%ا K(ا 7رآ 'هد ی vا* 7F 'نرو* ی Kبرب اه نآ
. . . درک یرا+ت%او* @3ا Hش نا, 7رآ‡\ت`> ی هY .و* اه QیL+نا دو* Z- U%ا.
. . K(ا bا# ات Qک Aیه‡U8ین H;ا6 \j^ \ه @دو* K bا# @اش Fی ر% / اpر
. . 3اب یناoاش 'Pب نااه .اh!ب وت Uشاw> / '(رب ار نومL$وب ل/ا 7در0ن رهوش یرو6
. . . درو* اRاR اا درو† اا هتk;ا UŒر ه, یارب UŒر اا / اRاR یارب هک درک .
. . . 'Pب 'نا ی4(2ش M '(رR هک T('4ت اا Q> / دوب '4ت ل/ا @د3 H; \ه K دو*
. eو+ب هLj هب هLj هک Uشاد رارصا \4ک ی یرا+ت%او* ت3ا هک و+ب اRاR هب هک 'ا
- . …اP نداد تای;ا 3ا 7درک ار T(3ابر% U'* هک ار FیY ه, / 7درB /
- Tنو* 7/ر> U%ا 1 - - یها U8ین š(ر U%ا 2344 / د2> ی xوh# رbد
. 3ا / 'نرا'ن /ا راک هب یراک / '4ت8ه QLrآ 1و; \ه شردا / ر'R / درا'ن \ه یN8$
. . H{او هک دوب هت`> \_ شدو* دوب یWار ل/ا Hش نا, 3ا هک اRاR اه …ر# K(ا
. . ی4P( U8ین هک ی*وش 'نوش ین ی(ا0(رآ ن3 اه^*د ی0( اتراFه Mنا6^*د شاب
. . . '(اب هک ی(وت یناد ی تدو* وت اا U%ا \شو> یوت 3و4ه شا هت`> K(ا '4ناوت ین
. . ار راک Z, ی40ب ار ª(اهر0ف ات 7اوب ULf هت`ه ک( ش3ا اا ی4ک ی>'ن3 ترهوش اب
. . . \ه راب ه% /د '4ت8ناد ی لیاف @ا) دوب @ا) راک M ل/ا نا, 3ا هتk;ا eدرک \ه
. . اه ن'ی!ک •ر هب ^*د هY / اه تدا8# هY / \%ار رو6 K(ا 3ا / ینامf / تو-د.
. U%ار @اباب 'ندرک رf$ @3ا @اهوم-^*د / اه ه;ا*^*د @ا) M هیG$ Z, ر%
. . . K 3ا /را( ی;/ 'ندرک ی ار ش/3رآ اه^*د ه, دوkن هک ی*وش U`> ی
. ار ر+(د ^*د ک( / \4ک یراکا'ف K هک Uشاد ی4P لصا / دوب 7درک یرا+ت%او*
. لیاف وت ا U`> ی د3 ی رu \>رFبردا ]hف \ه هنای K(ا‡\4ک یفرP @دو* یا6 M
. . ر+(د اا \ی%ا4ش ی ار ناش ه, eراد یرfشوب یت# Meراد یناf`صا M eراد یشاک
. . 7داونا* |ار% ی/رب یناوتن هک ار یدااد هیک \ی%ا4ش ی هY eا هتشا'ن ی(ا0(را
... …ر# K(ا 3ا / M یرایب رد ار شراک یوت / هت ه(ا8, / رد 3ا / شا هنا* / شا
. . . اا 'شاkن هک 'f! Uفر 'ش اR 'این \ه نا'h- ر% لصا یا ه4ن @و‹Lک یاه
. . / 'ندوب لیاف ه, eدوب 7درک :* 1ا4ش راد رGc 'ندرک ی .آ ‚د وت '4$ K دو*
. . \ه \Lیف @رهوش یاه U%/د 3ا ی0( 'h- 7ر`% 3ا اه Q0- هY / ی(ا0(را 7'- ک(
. ! . یه 'نرایبرد FیY ه, 3ا ر% 3ا '4ت%او* ی اه ی(ا0(را K(ا 3ا ناا اا Uشادرب
. . ناشر% ر+ اا \%/ر- bا# K ی4P( 'ندرک ی \mیR لاو% 'ن'آ ی
هک‡هتشون هY نان ی/ر هک‡'4(ا% ی یرو6 K(ا ارY ار '4$ هک هیY K(ا \%ا هک‡'ش ی
. ... QLV نا, یوت Uشw>Mدوب یرو6 ره اا ‡'نر/آ ی اdک 3ا ار '4`%ا
'ندرک @ا'nت%ا ناش 7رادا یارب 7'4نار ناو4- هب ار لیاف یاه 7درک a 3ا ات /د M 'h-.
. U`> 'h- 7ر`% 1اR نا, \ه ار ”ا bا ه;ا b همLک 'ندرک رf Kوت راFه'ص .
...! ... ! 'h- ل‹ هک eدرک T4ت`> ه;ا b هب هک اه 7'4* هY / یت53 هY هب /
. . 'ندوب هتشون ه;اk$ وت \ه 'Pب ر+(د دوب ی8یL+نا \LP .و*‡ TLDش / 'شاب ی-رش
. . هک یu/رد Z, اب K / 'ندوب ش'هاش \ه ترا`% یاG-ا 3ا ر`ن /د ندا'$وh#
. . \ت8ناوت ی \ک U%د \40ب \ه ترا8* HLJ/ نا'ن3 T3ا'4یب \ت8ناوت ی M دوب هت`>
'O!ش M 'هد ی @^*د یارب bا# هک ی6ر* رbد 'صراfY رب 7/ل- هک \4ک شروkV
. . رWا# \تشا'ن ار Tن'(د Ukuر لصا ر+(د‡ 7'(اف هY ی;/ T(/ر دراw+ب \ه ات
. 'ه'ب ار هmب 'ش یWار Uk$ا- هک دوب \ه Z, \4ک ر% شاهاب U-ا% ک( @دوkن M
. @'ی!ب ار @رf K هک هتk;ا دراد ه+ن ار هmب U8ناوت ی ناشدو* نونا$ هب هنر>/.
! . دوش ی ر+ ‡'آ یرد یهار هY 3ا T;وR 'ینا'ب ر>ا T;وR اب د:ب ار شروش 7در
Z,‡درو* / '(ر* =نرب / Uشو> ا(‡ ندر> هب U8ب / درک لJ '4ب ندر> ار ی;وR وm,
. . . شدFان شا هhیفر ی4P( Thبا% 'نرف لر> د3 ی \ه 7^*د نآ 3/ر نآ ار اه …ر#.
. ! دوب 7'آ QLrآ 1و; 3ا U%ار0( 7رایJ اب T'(د هک دوب ر*آ / ل/ا راب aاد ی هY
. . /د نا هنا* رد دوب 7'آ U%ار0( / دوب 7درک ه(ارک Zشا ک( 7ا>د/رف یوت / C+4شا/
. ر/د 7ار U`> ی شدو* '!ن TLیاف 3ا @ا'0mیه 3ا :* M @دوب C+4شا/ K هک @ا) لا%
. @دوبرت U#ار \ه K اfفر# K(ا 3ا / U%ا @ر> شدو* راک هب ی8کره ر% / U%ا.
. . @دات%رف نا!(ارب \ه ار @^*د Q0- 'نداد ی اه نآ ا( @داد ی یwuاک یها> ر%bاب ا$آ یب.
. ر+(د نآ 3ا 'Pب / eدات%رف \ه ار شا ی+;ا% ک( Q0- 'ندات%رف ار هmب ';وت ه('ه \ه اه نآ
. .دو یLی* / درک یفرP ار شدو* / کیL- / @ل% 'آ 7^*د نآ ات '!ن ناش3ا ی:*.
. K / اه …ر# K(ا 3ا / ی+4!$ ^*د هY هب هب /‡د/ر ین ر% تا هLصو# ی(اf4ت هک
. ی%ا/ رد /ر یب دوب 7'ش .ار* Tی(ا6 ک( هک \تفر ی ر/ ی(وش U*ر Zشا اب \تشاد
. درد ر% هک \یت8!ن \یتفر / T(وت \یتŒر ار اه U*ر / eدرک Tت%رد / \0مک 'آ
. . ر+(د Mدوش ی @ا) هک [46 / 7رک [46 ش'نرب ی هک 7دوب شدFان U`> 'ش ا/ T;د
. . U%ا ‚ا- ا'* هک K(ا / د2> ی راک C+4شا/ یوت Z, / QLrآ 1و; ددر> ینرب
. اهرو6 K(ا M '4ت!> یرب یت$/ هک 'ندر/آ ی @در یاه ناو6 ر% ی(اهلب هY 7رک یوت
! 3و4ه K هک در/آرد •اش‡ یراک هY ر+ @'ی%رR K هک 'ندرک ی لوk$ ار اهراک
. . راک Z, ر% TLیاف ه, اا U8ین را- هتk;ا هک 'آرد U%ا 7راک هY @رهوش \ت8ناد ین
... . هکر% / 2% ل‹ ‚د K bا# هتشا'ن 7'(اف M هت`> نا!_ هYره / 'نا 7درک Tکرت
. . رو6 K(ا یت# ر*آ ی$رب ی;'4ص / 3ا> xاتا روا ا( 'شاب دل6 '40ن هک 'شو6 ی
. هک ار Tpا‡/ا راک نآ اا د3 ا6 ی$وh# یاهراک /F6 یرو6 ک( دوش ی ار اهراک
. یرNب / هفوب |ار% Uفر / 'شاR شدو* 7^*د هک یرو6 Uفر یهای% eاه \!Y Mدرب
Z, / UŒر \ه شدو* یارب / K U%د داد UŒر 1لی> ک( / در/آرد ار ی08(/
... Tت%د 3ا اه یرو6 Z, هک U%ا Tو% دFان K(ا هک /ا 3ا لد درد رو6
. . \ه ی0( K(ا / U%ا @ا4ت(/ وت ی/د 7'ش هت!ک 7رک [46 یوت ناش ی0( د/ر ی
. هک \ه ناش ی( ا›آ ارY U8ین @وLP لصا U`> ی 7'آرد .آ 3ا یرو6 K(ا
هناو(د / ل* ا( M 'ن2> ی TیR ار H(رu / Hیd- یاهراک رو6 K(ا ا( M 'ندر> یرب
... @رهوش \مf`ب @ا هت8ناوتن bا# ات ارY ر*آ هک K 3ا / 'نوش ی لتا$ / د3د /
. ! همLo(د یا هنا* \یت( / یهار ر% ^*د ا( @دوkن U`Lک ^*د هک K ر*آ / U%ا 7راک هY
. ... ر+(د ی0( ناتت%د نابر$ 7رآ اه …ر# رو6 K(ا 3ا / @ا هتشاد اباب ه4ن / @ا 7دوب
. . . دوب K(ا T('ب دوش ی ک!* یرو6'ب @وL> 'ن'این هک \ه اB یاه نامf U8ین 'ب
. . لا% U`ه U`> ی / Fی)رت / دوب رو+Rرو+Y درک ا6 ‚د وت ار شدو* 7^*د هک
. \ه اب \ه 'Pب ام4ی% ی>رات% لاkند ا( ددر> ی رهوش لاkند ا( QLrآ 1و; وت هک U%ا
\یتفر / Zشا Hh- \یتشاw> شا ه08;اک اب ار @^*د / eدرک K• ار اه U*ر e'شاR
. . @'(د ین @دو* \!Y هب ات / 'ش ین @ر/اب \ه 3و4ه K ر*آ @رهوش راک لc |ار% M
. . هY / '(راد ی!(ارف هY هک K(ا / کیL- / @ل% شا 7رادا \یتفر ل/ا Uشا'ن 7'(اف
. هY لc یت8ناد ین ر>ا اه K¡ هY / اه U*رد / اه vراR هY 3ا ی(اه Q0-
. ه!hن اب FیY ه, / 'ن3ا% ی شوت ل8- 7ا یارب هنا* یدرک ی لای* M U%ا یراک.
یبوY هY 3ا / T(/ر ل> هت%د / …رJ/د یاه 72+ت%د / اه ه;و; / اه 73ا'نا / داPبا /
. . ار @دآ هک یا ه08;اک / یتا`(ر!ت هY / 'یک ش/ر '(اب هک یا هYراR / '(راد لی
رت نا3را هک eرب ی Zشا اب 'هاوب نات;د ر>ا ا( M 'شاب هk%ا '4Y هک K(ا / درب ی
. ره / '(راد @3b 7'44ک ه$ر'ب ر`ن '4Y هک K(ا / ی4یشا \ت8ی% هY هک K(ا / U%ا
ار ناشدو* @ا'کره / '4هد Eر* هب تا%ا8#ا '# ات هک U%ا ناشدF ر'$ هY @ا'ک
... یFیY ک( K ا8یLک @ا'ک یوت / ی%اk; هY اب / '4نا'ب @او$ا 3ا ی0( @ا'ک یا6
. یتاDیLkت یاه هY^فد ناش 7رادا یوت \ه هL> هب هL> '(و4ش ی یFیY ک( اB eو> ی
. / 7'ش «اY ناش/ر تلیO`ت / Q0- اب یwuاک لامت%د / U(:ک / 'ندوب هتشاw>
» « » « 3ا / U!_ |اب یا4‹lا vراR نلف ا( لم˜ رد ی'با .او* ل‹ ی(اه هLj
. ‡ی>داونا* ا( 'یهاو* ی کت هک 'ن'ی0LR ی نارب / ر/د اه'4راک اه FیY رو6 K(ا
^نا3را 'صرد 7اd4R هک 'ی4ک هیg ی>داونا* ر>ا U%اB اب …رص هک K(ا /‡7ر`ن '4Y /
. ... @ر/اب لصا 'یکرت ی Uشاد ‚د هک یت%ار K / \یهد ی \ه یN8$ ه04(ا / U%ا
. ! . . ر*آ U%د ا4ی- ر(b نا'$وh# دوب هت`> ر*آ 'شاب 7راک K(ا @رهوش هک 'ش ین
. 'ن:ب وب هک یرو6'ب هن \یتفر> ار @رهوش راک نا!ن / eدرک یفرP ار نادو*.
راک / 'ندر>رب '(اب رO- / 'نا 7'آ QLrآ 1و; 3ا / '4ناش/ا رهاو* نا!(ا هLب هک
... e'آ / '4ک ی راک لc @ا'ک وت 3/را @رهوش \ت8ناد ین K / 'نراد یk6ا/
. . T'('ن اهدا!B }(در U!R 3ا یت$/ ات K / شراک لc دو* \یتفر / ن/2ب M
. درک ی ^ ار K¡ / دوب T4ت راک 1اk; / bاب دوب 7د3 ار T(اه U%د '!ن @ر/اب.
ات ر/د / U*ا'نا ی 7ار ار ی$رب [4Lک 'Pب / Uشاw> ی Uل- شا هشو> راfY /
. U%وR 7ای% ر`ن /د U$/ نآ ی(وL• |ار% Uفر ی / درک ی •ارو% ار لc ر/د
/ کYوک نویاک ک( یوت '4تشاw> ی / 'ندر/آ یرد یk;ا$ ار Z3 ی/ر K¡ ل/ا 'ن'آ ی
Tکا* 7ای% ات/د نآ / درک ی •ارو% [4Lک اب ار Z3 ون 3ا / U!> یرب @رهوش 'Pب
. Uفر ی @رهوش یرو6 Z, / ر+(د نویاک یوت '4تŒر ی / 'ندر/آ ی / 'ندر/آ یرد ار
. . دوب ر+(', Z- نا!(اf%اk; ات ه%ره اا 7ای% ات/د نآ 3ا ی0( 'Pب / bاب 'آ ی / Z(اR.
! …ارJا K¡ ی/ر دF(رب / دوش @ار# vا* 7رs ک( '4تشاw> ین 'ندرک ی راک یت$د هY هب /.
اشا) نابای* را4ک یاهدا!B یb 3ا @ا) U-ا% \ین / eدوب هت8!ن رو6 Z, ات /د ا /
. 'ش ی در نویاک رو6 Z, ا Zشا لDب 3ا / eدرک ی ه(ر> را3 را3 / eدرک ی
'ن'یY ی }(در هک ن/2ب در/آ ی ار 73ات یاf$/'4ص ا( M ن/2ب درب ی K¡ / vا* ا( هک
. دوب ی(اه3/ر نا, دو!ب @ا) اه یرادربدو> هک K(ا راzتنا هب M Z3 ی/ر
. . . Hd- / ات'Oی% U8(/د ی3/ر هت%د هت%د 'ندر/آ ی @ا4ت(/ 3ا ار اه3ابر% هک
. 'ندرک ی راک \ه ر+(د هت%د 7د3ا/د 7د M @رهوش هت%د 3ا 2u ناشر% دوب |وLش.
. ! . 'یشاب 7'ی4ش '(اب U%ا نوت+4ی;رآ Tpا یکراR Hd- / vراR Up ک( یا هت%د ره.
. . ک( لصا U%ا روf! ایند @ا) رد نوت+4ی;رآ ک( / U%ا0(رآ Unت(اR ک(
. . نا3 3ا هک U> eارب 7^*د 3/ر نا, ار اf4(ا ی4P( نوت+4ی;رآ ک( / U%ا0(رآ
. » «. @در هک U%ا6 نا, \ه ی'4ک 7'ش روf! ا6 K(ا M للhت%ا یاه [46
. . ر%اتر% دوش ی ‰و- یتا`(ر!ت هY اب هک دراد \ه @ا^#ا درا> اشا) 'ن/ر ی
یراکدا!B / یرا0ت*رد M K¡ ه0ت ره ر/د ات ر/د / U%ا روها هoت / U%ا K¡
. اه [4هر% / Tpر / \%ا T(/ر / [4% 3ا 'ی`% Uل- ک( ر`ن ره ر%bاب /
. U`> ی 7^*د …رJ K(ا 7دا% یاه3ابر% / Uم8$ نآ وت اهدر>ر% / ا6 K(ا :
. ! یFیY ک( اB eو> ی یFیY ک( K یاzن Hتار هL8L% نا, هب Zkب
. دوش ی \ت* نوت+4ی;رآ K(ا هب اه ی(ا0(رآ ا Tشوک @ا) U`> ی '(و4ش ی...
! هتفر U%د 3ا دFان ات ه% / راzتنا لا% U`ه Uشاد یرR لد هY هک.
@ا^#ا درا> هک ی(ا6 نآ / \ه ار ی'4ک یا6 / داد aا!ن \ه ار ات/د نآ یا6
. . \ه راهان \تشا'ن اشا) هLصو# Aیه K \یت!>رب 'Pب / دوش ی ‰و-
. Uشw> هY e'یمf`ن لصا / د3 ر- یه 7^*د هک ام4ی% \یتفر \ه ش'Pب eدرو* ن/2ب.
. / دوب هتفر> }ی`„ اب 7ر%/د UیLب Uفر / هنا* رد 'نا%ر ار رf{ 3ا'Pب راfY /
. Qب 3ا U`>‡دوب هY د3 هک یفر# K(ر*آ 'یناد ی / ددر>رب 3/ر نا, دوب روkV
... @رهوش / 7'ش نا!شوارف اها ‚ا- M 'نا هتشاد راک /ر% ‚او- K(ا اب [46 وت
/ . - Uفر هک 7^*د ی4P( \تشاw> نای رد شاهاب ار هیG$ U!>رب راک 3ا هک ./رu
. نآ دا( ل/ا @درک ترو! ی4`Lت \ینار(ا یاها4شآ / U%/د اب ا( @دوب ر0ف وت رو6 Z,
. . Z- نا ی%/ر- 3ا لk$ دابآر+8 ن'(د درب Uشاد @رب رارصا هب هک @داتفا ی3/ر
. U8یY 'بآ ر+8 \ت8ناد ین U$/ نآ لصا K نات8L> 73و ن'(د هب e/ر ی هک K(ا
. 3/ر نآ/ \ت*ا4ش ین ار نارg Z, یاها6 یLی* K دوkن /ا ر>ا هک \ت`>‡U%اdک /
. . . .ادآ 3ا یه / @دوب \6^ ل‹ K / دوب 'Lب ناش 7رادا رفوش @دوkن 'Lب هک K \ه
. . 'Lب ار ا .ادآ / دوب ی4را \ه 7رفوش \ت8ناد ین هک \ه K 'ی%رR ی Kفد / K`ک
. @درک ی هjرت K / U`> ی هک در/آ ار دابآر+8 یاه نابرد 3ا ی0( Uفر اا دوkن.
. U%ا @دا( اا U8یY لاو% ه, K(ا 3ا TWرu هک @در/آ ینردر% لصا U$/ نآ K
. ‡دراد ی4P هY هک ند3رu یارب دوب 7درک هنا_ ار هیG$ Z, \>رFبردا هک
‡دابآر+8 درب ی دراد ی شرب U$/ نآ / @در^*د یرا+ت%او* 7'آ M 3ان یب هکدر
... تاtیWوت / دوب شاهاب \ه ر+(د ی(ا0(رآ ک( M شدو* 3ا 2u M 3/ر نآ U%ا @دا(
یت# هک ی4یب ی U`> @رهوش هب 'آرد ی0( نآ M @درک هjرت ناشارب هک ار نآ نابرد
. 'هاو* ین یراw> ه(ار% هک ن'یmیR هYراR ه0ت ک( 'نرب ین راک هب x/'4ص...
. . هک '4تشاw> \ه یرا' / رار$ هک K(ا ل‹ دوب هانرب نا3ا% ر/ا! Tمت*ا4ش ی
. اfفر# K(ا 3ا لصا اه3/ر نآ هک و+ب ار / '4نFب …ر# نا3ا% اب هیG$ K(ا رد
. }(رPت eارب M\ی4ک ین x/'4ص ا هک 'ن'یمfف 3/ر نا, U%ا @دا( @در/آ ین رد ر%
. 2R ر>ا / x/'4ص یوت eراw> ی \ی4ک ی vFب دااد / 1/ر- Z- ا هک درک M
دراد یرب Eر* شدو* یLک اه K(ا / \ینFی رف ار اهو / اه <; یوت eراw> ی هk4R.
هک @دوب 7درک }(رPت \>رFبردا یارب ار H;اN Z, M 3/ر نا, @اشر% \ه K
. . ی;/ 'f! Uفر / Uشاw> 'h- i$و \ه 'Pب / ند3رu هب درک I/رش / 'ش هفلک
. یوت Tت%د bا# / ه;ا% U8یب ^*د ک( 'ی(و+ب ناتدو* اB ر*آ‡دوب \ی;ا# K ر+
. یارب ی(ا6 لصا ر+(د @^c / را';وR / ل+شو* / ی(ا0(رآ را+ت%او* ک( U%د
ات Uشاد لوJ یLی*‡دابآ ر+8 راک هب \تشاد راک هY لصا K / ‡'نا ی ی$اب کش
. داتفا ی xا`تا یها> M @دوب هک \ه C+4شا/ \ت`یب اها6 رو6 K(ا ر0ف هب \>رFبردا ل‹
نامت%د 3ا ار ناراک 'نراد اه 7ای% هک د3 ی رu M U!> یرب هک راک ا3 اه رO- هک
. ‡'نراد \ه ت/اG$ "# اه 7ای% ر+ @'ی%رR راب ک( هک U%ا @دا( K / 'نر/آ یرد
» « رو6 K(ا 3ا ا( نا'$وh# ا( یWا$ ی4P( ر(b @درک ی لای* شر*آ ات K ر*آ
. شا ی08(/ / 'ش درا/ هک رد 3ا تروص ره هب دراد راک/ر% ی^8>داد اب هک اهFیY
TیR ار هیG$ / T(/ر هب/ر \ت8!ن / \تŒر @دو* یارب \ه ی0( M Tت%د @داد ار
. . @ا –نار(ا نات%/د 3ا ی0( ار اه ترو! ه, / M @دوب 7درک ار @اهر0ف ه, @'ی!ک
. U(ر!ب ه, یارب / 'نا 7راک K(ا ناش ه, اه K(ا U%ا @وLP هک دوب هت`> K`Lت وت.
ی;د xد هک \ت8ناد ی هتk;ا ‡نداد راPش یارب یدر/آ2> U$/ bا# وت \ت`> T_ هک
. . . Uشاد / ن'نا "# هن / Uشاد U!>رب "# هن 'ندوب 7درک وD; ار شا 7رکwت Uشاد
. eو+ب T_ هک Uشا'ن ا6 ر+(د \ه K رO هPkت دو!ب هک درک ی UیPبات vرت
یL+شو* ناو6 هک ناشر+(د ی0(‡یا 7'نا ا0(رآ تدو* ارY U%ا رو6 K(ا ر>ا
.او6 رد 'یناد ی M @دوب 7'ش Tن3 شاک هک @ دوب 7درک /3رآ اهراب @دو* K / دوب \ه
. ! . 'یناد ی / ا4ی- U;د ر(3 7د3 ا0(را یشو* @رzن هب اباب یا U`> ‡ U`> هY
. . '40ن ش'ندوب 7'نا!ن ی(ا0(رآ ن3 ات /د ]hف 7راک Aیه ‡دوب 7راک هY شدو*
. ی0( نآ / دوب \LP اه aا* 3ا ی0( \4ک ی U#ا$/ @راد 'ی4ک لای* ا( \ت8 'ی4ک لای*
. . هنو* K(ا وت 3/ر ه% ر8R ا$آ نآ / '4تشاد هنا* ک( \ه @ا'کره 7رایJ راد نامf
. . Uشاد ی'آرد هن M 'ناو* ی 1رد هن درک ی یهاش ی0( نآ وت 3/ر راfY / دوبM
. درب ی رارصا هب ار اه ینار(ا M =یL* •ویش Z- اا 'آ ی شارب ی3را هن
دراد یت#اk$ راک K(ا هک را+نا هن را+نا / 'ی!ک ی نا!*ر هب ار Tی>'ن3 هنا* /.
. @2+ب ار @^*د U%د '(اب ی+;ا% ه% / U8یب ر% K هک دوش ی یرو6 K(ا هLب
. . 'ن3 ی [ن3 @'(د M \تشاw> هک ار K`Lت د3رایب ار شر'R ا'* 3اب اا @در>رب /.
. U%/د هLب هک درک یفرP ار شدو* هک U%ا ر+(د ینار(ا ناو6 ک( \تشاد هک شرب
TیR یL0! K یارب هک هت`> T_ ینلف / 'ناو* ی xوh# / U%ا ناو6 نا,
. 'آ @درک Tهاو* ش3ا اfفر# K(ا 3ا / '(آ یرب \ت%د 3ا یت'* هY / 7'آ
. \یتفر> \یمOت / e'ی%ر ار هیG$ یbاب / ر(3 / \یت8!ن یت-ا% \ین \uار%.
. \ت8!ن \هاو* ی هY \ت8ناد ی M 'آ هک @رهوش / دوب U#ار ‚ای* هک دوب K(ا
ین'نا ا0(را ر+(د هک @درک Tی;ا# / @درو* ی08(/ T(اR هباR M 7د U-ا% ات
. . لای* @دا'ن 3/رب یFیY M @ا 7'یمfف اdک 3ا هک درک رارصا هYره \ت8ین
. \ت`> اه هن \ه K 'نا 7درک U4Nیش اهردارب رهاو* ا( شردا / ر'R درک ی
. / .وLک ا( ام4ی% ا( M شدر> e/رب Hش نآ هک درک رارصا \ه هYره هن M هن /
. \تفر M @د3 T_ هک ار @ر*آ …ر# \تفرن راب ر(3 M \ی4ک ل# ادرف ار هیG$
. U8 Tت%ار @داتفا و(د ل‹ / @درک U`Y U!R 3ا ار رد / @ا هmب xاتا وت
. . . هک دوب یWا$ 7F شو* / 7ا>داد \یتفر Ttkص / bا# Z- @دوب U8
. دوش \ین xلJ لی;د هک K(ا / اهراک ه, ل‹ U%ا یراک \ه K(ا U`> ی...
شرهوش یدآ وm, هب 'یتشاد ^*د اB دو* ر>ا یWا$ یا$آ هک \ت`> T_
. @راد U`> ‡روNY 1/ر- \ت`> @را'ن ^*د K هنا`%ات U`> ‡'(داد ی.
7راک K(ا bا# دوب \LP ل/ا هک @رهوش '(و+ب / '(ایب ادرف نات%/ر- ر>ا \ت`>
... U;ا*د شدو* @رهوش هک M'شاب هت`> |/رد لصا ا( M 7'آرد .آ 3ا
. . یرو6 K(ا هLب دوش لرب |/رد هیG$ U%او* ین '(رب ار \فر# / درک
. C!>رب Eر* / درک اGا \ه ار @^*د ی6ر* ه$ر/ داد U(اWر هک دوب
. . ی(ا0(رآ رهوش \ه ا هک دوب یرو6 K(ا ر+(د هLب \تفر> ش3ا ا6 نا, \ه ار
. ! . هک \ه اB یاه نامf K(ا ی08(/ نآ 3ا ر+(د 1لی> ک( ناتت%د نابر$ eدرک
...! ... ... 7^*د نآ '40ن لفاu لد یا اا '4(آ ین ارY U8ین @وLP
. ‡ناه eو> ی ار ش'نرف لر>‡'شاب هتف/ر ار @اR ر(3 یرو6 K(ا....-
, @ا) -

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->