P. 1
VOCABULARI ÀRAB

VOCABULARI ÀRAB

|Views: 3,509|Likes:
منشور بواسطةJosep Gregori
vocabulari àrab-català
vocabulari àrab-català

More info:

Published by: Josep Gregori on Jan 08, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

VOCABULARI PER MATÈRIES BÀSIC ÀRAB- CATALÀ

:
LLENGUA, LLENGUA, EXPERIMENTALS,
SOCIALS,MATEMÀTIQUES, EDUCACIÓ FISICA
,TECNOLOGIA I MUSICA I FILOSOFIA .
Per 1osep Ramon Gregori i Muñoz
Professor IES La Serreta de Rubí ( Vallès Occidental (
jgregori¡xtec.cat
http://aulaacollidaieslaserreta.blogspot.com /
^· -'~ ~'-,-- ç;-·-' ; ^·--'
^--'--=V' ç;-·-' ; ^-·--=-'
^-----' ^--,--'; ~'-~'-,-';
.^-~---'; _--~;--' ; '-=;-;---;
1
VOCABULARI CATALÀ -ÀRAB ¿ - , - -¿->-- ç= · -
~~' ^- ,'·- -' --- >--- ¿
Com es pronuncia? ؟قطنت فيك
Que signiIica? ىنعم 'م ؟
Com es diu? ؟.'--´ فيك
Com s`escriu? ؟-´ -´ -´ ف ي ك
Com es Ia ? ؟.~ع-´ فيك
No ho entenc »´ + · ' `
No ho se. -´ ¸ = ' `
Com et dius? ؟=~~' 'م
D'on ets tu? ؟ --' ¸-' ¸م
Jo soc de Catalunya 'ي-¸¹'طك ¸م '-'
Jo soc del Marroc -¸·~¹' ¸م '-'
Com estas tu? ؟--' ف يك
Jo estic be, gracies! '¸´~´ ,¸ي=- '-'
On vius tu? ؟¸´ ´´ ~ت ¸-'
Jo visc al carrer ..... _¸'~ ¸· ¸´ ´´ ~' ...
Bon dia! ¸ي=¹' _'--
Bona tarda! ¸ي=¹' -'~م
Bona nit! ¸ي= ى¹= _--ت
Hola! ` +~ ¸ ` -'
Benvingut! =- '-=¸م
Adeu! ²م`~´ ¹' _م
2
Primera lliçó: La salutació i la presentació
~, '·--' ; ^-=--' :J; V' , , - -'
Dialeg 1: ,';= 1
Joan: Hola!
Maria: com estas?
Joan: Jo estic be, i tu?
Maria: Be!
Joan: Tu ets la germana de la Fatima?
Maria: No, jo soc la seva amiga!
Joan: Fatima es la meva amiga tambe!
Per telèfo n ,;----'-
Tradueix aquest dialeg al catala ²ي-`'ط´¹' ²·¹¹'- ¸'¸=¹' '~- ?» =¸ت
¿ -- !¸ي=¹' - '~م , ¸¹' :
~;~ !¸¸ن¹' -'~م :
¿ -- ؟فيط¹´¹' ~ -= _م »¹´´ت' ¸ ' ¸´~ م´ :
~;~ .»~`' '~+- ¸´ =~ -ي-¹' '~- ¸· ~=¸- ` :
:¿ -- »·¸¹' ¸-´ '~- .- 123455•€ ؟
~;~ »·¸´ ¹'- '~-- فت'+¹' '~- , •~ي´~ '- ` : 5
¿ -- . ‚ƒط= ' ¸-´' ¸~-- , ف~„ '-' :
~;~ . ²م`~´ ¹' _م , »´ +´ - ` :
¿ -- .²م`~´ ¹' _م :
^--~' : Preguntes
1. Amb qui volia parlar Ali?
2. Quin era el n…mero que volia?
3. Quin era el n…mero de teleIon d'Ali?
4. Que li va dir Ali a la veu quan va saber que s`havia equivocat?
5. †s va molestar la persona que va contestar per teleIon?
3
Per demanar disculpes: -, -· - -' ~ -=
Ho sento ف´ ~„
Disculpi`m ‡ ¸ ~ ع م
M`he equivocat ‚´ ƒ ط=' ~-¹
No passa res! »´ +´ - `
4
GLOSSARI DE VERBS BÀSIC ENTRE EL PROFESSORAT I
L•ALUMNAT ÀRAB
€ -- ; •'-~V ' €-- ~'-,-- ------'
Traduir » = ¸ ت
ˆntentar . ¸ '=
‰epassar _='¸
Šubratllar 'ط‹ = _Œ¸
•uixar -ط´ ~
Šaber, coneixer -¸=
ŠigniIicar ىن=
Obrir _ -·
Dir . '·
Žarlar »¹´´ت
Continuar ¸~-~'
Žronunciar ••¹ ,قط-
Comen‘ar '~ -
Memorit’ar ••=
†studiar “¸”
Žreguntar . ƒ~
†xplicar _ ¸~
Žoder ¸ ~· , _'ط-~'
Fer .~=
Tancar ق¹•'
–legir '¸·
‰epetir ¸¸´ ك
Trobar—se ~ = ¸ , ى--¹'
Copiar ˜~-
Buscar ™=-
‰espondre - '='
Žracticar “¸'م ,-¸´ ~ت
†scoltar _~-~'
šoler ” '¸'
Corregir _=´ -
Donar ىط = '
Comprendre, entendre »+·
†scriure --ك
Observar, Iixar—se •=`
Žosar atencio ›+---œ
Mirar ¸•-
5
^--‚ ; - ~','-- Expressions ƒuotidianes
¸ ' .¸'= .‚'ž” '=~´ ¹' .`= ¸+•ت 'م '¸يŸك ¸-'عت ¸ ` ~=´ ,¸'-¹¹ 'ن-´ »´ ~´ --´ '-¸ك~-ت
_-¸~´ ¹' =م~-ت ¸م -=ع-- ¸م .¸´ ' =-´' ,¸-~ ¸ .'+¹'~ع-~` -~'ن~´ ¹' -·¸¹' ¸'-=ت ¸' ¸
.²ط ي~-¹' ‚'~¹'´~¹' ¸·
La salutació . ²´ ي´= -´¹'
Bon dia ¸ي=¹' _'--
Bona nit‡~ يع~ ²¹ي¹ !
Com estas? ؟=¹'= ف يك
Be, gracies!'¸´~´ ,¸ي=- !
Fins dema..~·¹' ى¹œ! .
†steu be tots?¸ي=- »´´ ¹´ك´ .
ˆ la Iamilia? ؟²¹-'ع¹' ¸
Fins aviat!-'-¹¹' ى¹œ .
^--~V' ^- „--' . Les preguntes m…s usuals
Com et dius? ؟ =~~' 'م
M`entens el que et dic? ؟¸ن~+•ت .-
Žarles catala? ؟²ي´ن¹'ط´¹' »¹´´-ت .-
Qui es? ؟¸- ¸م
Que vols? ؟~-¸ت´ '~'م
On vas? ؟--~ت ¸-'
Que es aixo? ؟'~- 'م
Quant es? ؟¸~ Ÿ´¹' »ك
Es cert aixo? ؟_ي= - ¸-´ .-

N`estas segur o segura? ؟~كƒ-م´ --' . -
Žer que? ؟'~'~¹
Aqui o alla? ؟='ن-´ »' 'ن-´
Quants d`ells o d`elles? ؟~='¸ ¸م »ك
Quina hora es? ؟²='~´ ¹' »ك
–`AFˆ‰MACˆO. ‚'-ž`'
Es veritat. _´ ي=-
Ši. »ع-
Quan vulguis. ~´ -¸ت´ ى-م
Com vulguis. »ك ~ ي- ¸´ م`' /~-¸ت´ '~ك
Žotser. '~-´¸´
D`acord. ق· '¸م´
Tens rao. =ع م ق´ =¹'
†ntesos. »¸+´ • م !
LA NEGACIÓ. ¿---'
Mai. '~-'
†n absolut 'عط·
No. `
Ho sento. ف~ƒ-م
No ho se. -¸=' `
Ning…. ~=' `
T`hi has equivocat . =´ ¹'• --'
No ho crec. ~´ - -= ' ` / ¸´ = ´ ' `
No ho entenc. »´ + · ' `
Es impossible. ¸, ´ ~ م´ ¸´ ي•

No—res. -¸~ `
Es Ials. '=ي= - ¸ ي ¹
LA PRESENTACIÓ.ç-----' ---
†m dic... ... ¸~~'
Molt de gust .` +~ ¸ ` -'
†t presento... ‡~ي´~´ ¹' / ~ي~´ ¹' =¹ »´ ~´ · '´
PARAULES D•AGRA†MENT. ,- ‡ -' ~ '---
Ši us plau. »´´ ¹- · ¸م
Moltes gracies! ¸¹-¸= '¸´~´ !
•racies! '¸´~´
Šalut! =-=´ - ى¹=
Amb molt de gust! ¸¸¸~ . ´´ - !
–i ho demano si us plau. =¸=´ ¸'
Žerdo. '¸•=
Disculpi`m. ¸¹ _~~'
Šegui si us plau. »´¹- · ¸م ¸¹=' !
Es voste molt amable. '~‹ = فيط¹ --' !
-´ =´ ع-´¹'.LA SORPRESA
Quina joia! ¸ني= '-!
Meravellos! »ي•= / !_-'¸!
Quina cosa mes maca! '- / ›¹~=' 'م !
Quina llastima! ف~`¹ '-!
Es curios! -ي== !
Quina sort ! •=¹¹ '- !
Quina vergonya! ¸'ع¹¹ '- !
Quina bestiesa! ! ‡¸'-• ¸م '+¹ '-
8
PARAULES D•US MOLT FREQˆENTJ'-·-~' ,‰-V' ~'----'
Al voltant de. .¸=
†ndavant. »'م`' `œ
A mes a mes. ‡”'-¸
•airebe ` ”´ '´-
Abans de. ¸' . - ·
Alla. ='ن-´
Be -ي´=
†nrere. -'¸¸¹' ى¹œ
A dalt ¸¸·
Contra ~´ Œ
Com? ؟فيك
A prop de... ¸م -´ -¸·
Šota de... -=ت
Quant? ؟»ك
Des de... ~´ ن م´
Massa. ¸م ¸يŸك
On? ؟¸ - '
Darrere de... -'¸¸ —ف¹=
Despres de... ~ع-
†n altre lloc. ¸= „ ¸'´م ¸·
Davant de... »'م'
Šobre .ى ¹=
Aleshores. '~œ
Žer tot arreu. ¸'´م .´ ك ¸·
Fins. ى-´=
Cap a... ,¸=-
Fora de... ¸م '=¸'=
Molt. '¸يŸك
Menys. `ي¹·
Mes. ¸Ÿك'
Žerque. ¸´ `
Žer a. ¸´¹
Molt. '~=
‰apid. _-¸~
Aviat. '--¸·
Šegons. -~=
Tambe. '--'
Šense. ¸¸~´ - — `-
Šempre. '~-'”
9
Aqui. 'ن-´
ˆ. ¸
Una mica. ` ي¹·
Quan? ؟ ى-م
•airebe .'--¸-ت
Algunes vegades. '-'ي= '
Durant. .`= ¸م
A poc a poc. -= -´-
Dintre de... ¸م .='”
Molts. ¸م ¸يŸك
–luny. '~يع-
De seguida. ¸¸• ¹' ى¹=
†ncara. ¸`' ى-´=
Šolament. =- ·
†ls retols mes importants. ~', '~Š'
Žerill. ¸´ ط =
Tancat. ق¹·م
†s lloga. -'¸´¹¹
Compte! “¸-=' — ¸~='!
Šortida/eixida . _´ ¸¸=´ ¹'
†ntrada. .¸=~¹'
No trepitgeu la gespa. -'~=`' ى¹= ¸~'~¹' _¸ن~م
–liure. ¸=
No Iumeu. ¸ي=~-¹' _¸ن~م
–avabos. ¸'=¸ ~¹'
Dones. ‚'~ي´~´ ¹¹
Homes. .'=¸¹¹
No passeu. ¸ي=~-¹' _¸ن´~ م
Šilenci. ‚¸´´ ~´ ¹'
Obert. _¸-´• م
Ocupat. .¸·´ ~ م
A l`esquerra. ¸'~ي¹' ى¹=
A la dreta. ¸ي~ي¹' ى¹=
†mpenyeu. '¸ع´ ·”'
†stireu. '¸-~='
10
ç · = - -' ¿‹ Al restaurant.
-=- ~;~ Œ-' €- ç•,-'- _-Ž •'-=-~ Œ-' V Ž ,ç-'=--' • - ¿‹ ~>-V' ,'·~' •-=- ,ç'·= -' ^--'‘
.~'-;,‡--' ,'--’' --- ; “'-=V' ”·- ~'-;-=- ~,·- _-= J-'--' •- >– --‘ ;- ; ç>--'
— •-'‡- >- ç·=- ˜ ' ,;™- ,' €--- ç=·--' š-› •-·-~' ,Ž
†l got “´ ƒ ´¹'
†l tovallo. .-~ن~¹'
†l compte. -´ '~= ¹'
–es estovalles. ='~~ ¹'
†l men…. »'عط ´ ¹' ²~ -'·
–a tassa. ¸´ '=ن • ¹'
–a Iorquilla. ²ك ¸ ~´ ¹'
–a cullera. ²- ع ¹~ ¹'
†l ganivet. ¸´ ي´~ ¹'
†l got. “´ ƒ ´¹'
†l plat. ¸=-´ ¹'
†l pa. ¸´ -=´ ¹'
†l vi. ¸´ ~ = ¹'
11
–`aigua .-´ '~¹'
–a sopa. ²-¸ ~´ ¹'
†l marisc. ¸= -¹' -'~-'
†l peix. =~ ~´ ¹'
–a carn. »´ = ¹´¹'
–es Iruites. ›ك '¸• ¹'
12
A la botiga. ^-,'=--' “';~V' ; ~','·--'
–a cremallera. ²´ ¹~ ¹~ ¹'
–a corbata. قن= ²ط-¸
–es ulleres de sol.²ي´~~~ ‚'¸'•´ -
–a Ialda. ¸¸ن-¹'
†l jersei. ²ي´·¸- ‡¸نك
–'impermeable. ¸ط ~ ¹' ¸م ¸·'¸
†ls guants.¸'•-¹'
†ls pantalons. .'¸¸ ~
–es mitges. ²¹-¸= ²ي´-'~- -¸'¸=
–es arracades. ¸~' ='¸·'
†l paraigua. ²-´¸طم
†l mocador. »¸'=م
†l rellotge.²='~´ ¹'
–a polsera. _¹م”´ — ¸'¸~
†l pijama..'=¸ ²م'نم
†l sostenidor. ~- ~+ن´¹' ²¹'~=
–' anell. »ت'=¹'
†l barret. ¸¸-¸= ²ع-·
–a samarreta. ¸ي~-¹'
†l cinturo. »'¸=¹'
†ls cal‘otets. .'=¸¹¹ ²ي´¹='” ‡¸ي-· .'¸¸~
–es calces. ‚'~ي´~´ ¹¹
13
†ls mitjons. -¸'¸=¹'
–es sabates ²-~=`'

Els negocis

–es salutacions

14
15
La família. ^--'·-'
†ls avis. ”'~=`'
–`avia. ‡~´ =¹'
†ls pares. ¸'~¹'¸¹'
–a mare .»´ `´ '
†l pare. -`'
†ls esposos. ²=¸¸´ ¹' ¸ _¸¸´ ¹'
–a muller. ²=¸¸´ ¹'
†ls Iills. ”`¸`'
–a Iilla. ²ن-`'
†l Iill. ¸-`'
†ls nets. ”'•=`'
–a neta. ‡~ ي•= ¹'
†l net. ~´ ي•= ¹'
†l cosi. »ع¹' ~¹¸
–a tieta. ²~ع¹'
†l tiet. »ع¹'
†l nuvi -´ يط= ¹'
–a neboda . -=`' ¸' _`' -ن-
†l nebot. -=`' ¸' _`' ¸-'
†l germa. _`'
–a germana .-´ =`´ '
–a cosina. ²~ع¹' ¸' »ع¹' -ن-
1•
–`amic. ق ´ -~-¹'
–`amiga. ²--~-¹'
1€
_-;V' ^-->~Š' ,;œ·-' ¿‹ _-~- •-'- -‘; .ç„--›ž-; _~,--' •>·- ,'-- ;› _-‡-~--' ,'-~,'----' Ÿ ,;--;
-™„=- ~'-'-·- -'-=>- ~,•; ,'·->- ~,•; ~'---·-- ~,•; _~,--- ~'-'-- '„~·- ¿‹ '-- .^~'’; ^-'-
'„-‹ •-·-; .µ,';=-' ç'~‘'; ^·~V' ç'~‘'; ~',--=--' '„-‹; .€------' ,-• _~,--' J'---~V ^-=,'’
,;~,-- Ÿ
Un hospital es un lloc destinat a tindre cura de les patologies i dels traumatismes massa
complexos per poder ser tractats al domicili o al gabinet d'un metge. Als grans hospitals
tambe se'ls anomena centre hospitalari.
醫院Bontnn na _-‡-~-
la medicina بببب

18

19
Diàleg 1: ¸'¸= 1
ى•~-~ ~´ ¹' A l•hospital
†l metge: †ndavant senyoreta! Que li passa?
–a malalta: †m molt de mal el cap i la panxa.
†l metge: Des de quan?
–a malalta: Des d`ahir a la tarda!
†l metge: Ha pres cap medecina?
–a malalta: Jo he pres nomes una aspirina.
†l metge: Tingui aquesta recepta i compri—la a la Iarmacia. Aquest xarop
l`ha de prendre tres vegades al dia.
–a malalta: •racies, doctor!
†l metge: No es mereixen!
Vocabulari ‚'”¸•~´ ¹'
Mal de cap: _'~-´
‰ecepta medica -ي-ط ´ ¹' ²• - ¸
–es medecines: -'¸~´ ¹'
Žrendre . ¸'نت
†l xarampio ²-- = ¹'
–`…lcera ²= ¸ -´¹'
–a verola •´ ¸~ =´ ¹'
–a tuberculosi •´ ¸-¸´ ¹' .´ ~ ¹'
–a diabetis •´ ¸´~´ ¹'
†l cancer ¸'=¸~¹'
Al·lergia ²ي~'~´ = ¹'
†l reIredat »'ك¸´ ¹'
–`epilepsia _¸ -´ ¹'
–a Šida ¸~-`' / ²='ن~¹' ¸--
–a injeccio ²ن- =´ ¹'
†l xarop -'¸~´ ¹'
–a pomada, la crema »´ - ¸ ~ ¹'
†l calmant ,~+~¹'
†l supositori .يم'=ت / ²¹ي~= ت
20
€-,--
Pràctica
Contesta les preguntes següents: ²ي´¹'-´¹' ²¹-~ `' ¸= - ='
1. On es la malalta?
2. Que li Ia mal?
3. Que li ha receptat el metge?
4. On comprara la malalta les medecines?
21
Vocabulari de l•aula. ç ~ - -' ^ · - '~ ~ '-,- -
†l llapis. ¸'-¸ »´ ¹·
†l guix. ¸ي~'-ط¹'
†l paper. ¸¸¸¹'
†l mapa . ²ط -¸ = ¹'
Album ¸¸´ -´ »¸-¹'
Maquineta. »`·`' ²´ -¸´ -
BoligraI -´ '= »¹·
Žaperera. ‚ `~+~´ ¹' ²¹´~
Dibuix. »~ ¸
Žin’ell. »´ · ¸م
–'atles geograIic . ¸´ ·'¸·=´ ¸´ ¹= '
†l regle. ‡´¸ ط ~ م
Fitxa. ²~ي·
–lista. ~ يم `-´¹' ²=-`
†ls Iulls. ¸'¸¸'
–a taula. ²¹¸'=
–a goma d`esborrar.-'=~ م
22
†l castig. ²´ -¸-´=´
†l llibre. -´ '-ك
–a cadira. ¸´ ~ ¸ ك´
–a llibreta ¸-·”
†l penjador. -'يŸ¹' ²¹'~´ =
Žati o esbarjo. ²='¸-~'
†l compas. .'=¸ -
–a pissarra. ‡´¸ ¸-´~
†ls diccionaris. ¸يم'¸· —“¸م'·
–a carpeta. ¸'¸¸`¹ ²´ • • = م
†ls retoladors. ² ي-¸´´ ¹' »´ ¹·
–a cartera . ²´ • • = م
–a classe. »´ ~ ·
–`esborrador. -'=~ م
–`espieta. ¸´ -= م´
–a biblioteca. ²´ --´ م
†l text, els textos. ¸´ ن¹'
†l gimnas. ² Œ '-¸ ¹' ²´ ='·
†ls deures. ²ي~'¸” ¸-¸ '~ت
–`examen. ¸'=-م'
–a corba. ى=نم´
†l butlleti de notes. _-'-ن´¹' ¸-·”?
†l cercle. ‡¸ -'”
†l cartabo .“´ ¸ك´
†l vertex .², -¸ '¸ “'¸
–a cartolina. .ي-- ,¸-م ¸¸¸
†l proIessor. »´ ¹ع م´
–`enciclopedia. ²=¸~¸م
–a proIessora. ²´ ~¹´عم´
–upa. ²~~=
–`alumne .‡´—~´ ي~ ¹ت
†l microscopi. -¸´~¸¸´يم
†l director. ¸-~~¹'
–a plantilla. _´ ~ ¸~´ -
–a directora. ‡¸-~~¹'
–`escaire. »¸~¸´ ¹¹ ™ ´ ¹´Ÿم´
†l cap d`estudis. ‚'~'¸~´ ¹' .¸-~م
23
24
L’escola o l’institut بب ببببببب
بببببب
25
VOCABULARI BÀSIC DELS SENTIMENTS?^ · - '‡ -' , '~- Š' ,; · ~
1. Alegria. _´ ¸ ·
2.Admiracio. -´ =´ ع ت
3. Diversio. ²ي¹~ ت
4. †nergia. = ´ '~-
5. Felicitat ‡”'ع~
•. Amor. -´ =´
€. †speran‘a. .´ م'
8. Calma. -´ ¸~´ -´
9. Tristesa. ¸´ ¸ =´
10. ˆndiIerencia. »'~--`' »´ ~=
11. Avorriment. .¹م
12. Cansament. -´ ع ت
13. Odi. -¸ ك
14. Traïcio. ²´ -'ي=
15. Desesperacio. “´ ƒ -
1•. Orgull. ¸´ -´´ ت
1€. Nerviosisme. ²ي-- =
18. †nyoran‘a. ¸´ ين= ¹'
2•
ALTRES PARAULES PER DESIGNAR SENTIMENTS.~ '---
,;·‡-'- ^ - -· - - µ ,’'
1.Acceptacio..¸-´·´
2.Altruisme.¸ي·¹' -´ =´
3.Amistat .²· '~-
4. Autoritat. ²ط ¹~´
5.Caritat. -´ ' ²-´=م
•. Apaigavament.²´ ~ ¹'~م´
€.ConIian‘a. ²- ž
8.Consol. ‡¸ ¹~
9.†stimacio .¸´ - ~ - ت
10. •oig. ²ع -م´
11.Žroteccio. ²´ -'~=
12. Žuresa. ‡¸'+=
13.Žassio. »´ '¸•
14. Žecat .»´ '¸=
15.ŠatisIaccio. _'يت¸'
1•.Šeguretat.¸م'
1€.Abatiment. -'--ك'
18.Šimpatia. ف´ ط¹
19.AIebliment. فعŒ
20. Ang…nia. ²- -'-م´
21.Atabalament. '~‹ = .¸·´ ~ م
22. ConIusio. ىŒ¸·
23.Decadencia. ='ط=-'
24. †sbalaïment. فعŒ
25.Fastic. ˜~ ¸ -¸~
2•. Oi. ¸'يŸ•
2€.Misoginia.-'~ن¹' -¸ك
28. ˆmpressio.¸ž'
2€
ACCIONS FISIQUES. ^ -- ~ = ^ = ‡ - '
1. Dormir. ¸ع- ,» '-
2.Despertar—se. •-ي-~'
3. Dutxar—se. ¸¸ ~´ ¹'- .~-•'
4.šestir—se. ¸ -¹
5. Caminar. ى~ م
•.Correr. ,¸ =
€. †studiar. “¸”
8.Treballar. .·~ , .~= , »~=
9.Aixecar—se. ¸+-
10.Šeure. ¸¹=
11. Beure.- ¸ ~
12.šeure.,'¸
13. Comprar. ,¸ -~ œ
14. šendre. _ '-
15. –legir. '¸ ·
1•.†scriure.- -ك
1€. Žarlar . »¹´´ت
18.Baixar..¸- —=--
19. Žujar. ~ع-— _¹=
20.Badallar. --'Ÿت
21. Menjar. . ك '
22. †smor’ar. ¸ط·'
23. Dinar. ,~´ ·ت
24. Šopar.ى~´ عت
25. BuIar. ˜•-
2•. Callar. -´~
2€. Cridar. _ '-
28. Dir. . '·
29. †stossegar..ع~
30. Fer petons. “'- —.-´·
31. –lepar. _Œ¸—قع¹
32. Mastegar._-م
33. Mossegar. ¸´ =
34. ‰osegar. ¸¸·
35. Tastar.¸'~
3•. Xisclar . _¸-
3€.Xiular.¸•-
38. Xuclar. ¸´ م
28
Accions ƒue es fan amb les mans
1. AgaIar. ~ = '
2. Amanir. . -'ت
3. AIaitar. ق¹=
4. Aplaudir. ق•´-
5. Brodar. ¸¸´ =
•. Cargolar. =¸¹·
€. Cavar. ¸•=
8. Collir. ~-=
9. Cordar. ~´ ~— -¸´ ¸
10. Cosir. =ي=
11. Descordar. =´ ·
12. †ixugar. ¸-´- —ف´ =
13. †scombrar. ¸نك
14. †scriure. - -ك
15. †sgarrapar. ¸~=
1•. †stripar. ¸¸=—¸¸م
1€. Firmar. ى-م'
18. •ratar. =~ك
19. ‰entar. . ~•
20. Žessigar. ¸¸·
21. Žlegar. ,¸¹ —ىنž
22. ‰ascar. ¸~=
23. Teixir. ='= — _ ~-
29
30
Els oficis
Ocupacio que requereix un esIor‘ Iisic o una habilitat manual : l'oIici de manobre;
l'oIici de sastre
~, = -' ; €„- -' ”· - - '-~ '
31
¸'=´ -
Iuster
“´ ¸ ~ م´ mestre
”'~´ = Ierrer », '=م´
Advocat
_´ '-´= cuiner -´ ي-=
Metge
¸'-=
Iorner
“~ن+م
†nginyer
.´ '~´ =
carregador
»¹ع م´ proIessor
_'-´=
impressor
•´ ¸'~ع م
Arquitecte
.´ '-´=
tamborer
²Œ ¸´ ~ م´
ˆnIermera

Oficis ببب32


33
34
Les estacions de l•any. ^-~-' J ;œ ‹
–a primavera. _´ ي-¸´ ¹'
–`estiu. في-´ ¹'
–a tardor. ف´ -¸= ¹'
–'hivern. -´ '-~ ¹'
35
Els dies de la setmana. _ ;-~ V ' ç'-'
Dilluns. ¸ينž`'
Dimarts. -'ž`Ÿ´¹'
Dimecres -'ع-¸ `'
Dijous. ¸ي~ = ¹'
Divendres. ²ع ~´ =´ ¹'
Dissabte. -- ~´ ¹'
Diumenge. ~´ = ` '
3•
Els mesos de l•any. ç'·-' ,„~'
•ener. ¸-'ن-
Febrer. ¸-'¸-·
Mar‘. “¸'م
Abril. .-¸-'
Maig. ¸-´'م
Juny. ¸ي-¸-´
Juliol. ¸ي¹¸-
Agost. ¸ط~•´ '
Šetembre. ¸-~--~
Octubre. ¸-¸-´ك'´
Novembre. ¸-~·¸-
Desembre. ¸-~ ~ -”
3€
~-,· --' J'
L'ARTICLE
-´ '-ك Un llibre
»´ ¹· Un llapis
-´ '-´¹' †l llibre
»´ ¹- ¹' †l llapis
.´ =´ ¸ Un home
¸´ • ~ Un viatge
.´ =´ ¸´ ¹' –'home
¸´ •~´ ¹' †l viatge
^--=-' ^--~V'
La frase nominal
1 . ¸Œ'= .=´ ¸´ ¹' –'home esta present
2 . ¸ي-ك -´ ي-¹' –a casa es gran
3 . ¸ي·- -´ '-´¹' †l llibre es petit
4 . ¸´ ي·- ~´ ¹¸ Un nen petit
5 . ¸´ ي·-´ ¹' ~´ ¹¸¹' †l nen es petit
• . ‡¸ي·- ²~¸~م Una escola petita
€ . ‡´ ¸ي·-´ ¹' ²´ ~¸~~¹' –'escola es petita .
38
Els pronoms personals: singular
”¸•م´ :²¹- • ن ~¹' ¸´ -'~-´ ¹'
'-' Jo
- -' Tu
- -' Tu (Iemeni (
¸ -´ †ll
¸ - †lla
Les partícules interrogatives »'+•-~`' ‚´ '¸”'
. - ¸´ ن• ¸- †ll es ric ?
. - ?؟-´ -'• ~´ ¹¸¹' No hi es el nen ?
.- ?؟.-¸= ¸´ • ~´ ¹ †l viatge es llarg ?
ببببببب Vocabulari
Arab ¸ي-¸=
Irances ¸´ ~-¸·
ignorant .´ -'=
si »ع-
angles •´ ¸ي¹´-œ
Curt ,baix ¸´ ي-·
vell »´ -~·
nou ~´ -~=
On? ؟¸- '
Molt '~´ =
Avui » ¸ي¹'
No `
39
exercici €-,--
^-->=--' _-Ž ^--,·-' €- ^--'--' •-= -' š-› ç =, - ?
1.Tradueix les Irases següents de l`arab al catala:
»´ ¹-¹' ¸ ¸´ ي·- -´ '-´ ¹' .'~´ = ¸´ ي·- ¸-´ ؟¸´ ي-ك -´ ي-¹' . - .¸´ Œ'= ¸ي·-´ ¹' ~´ ¹¸¹'
.=´ ¸ - -' ' .'~´ = »´ -~· -´ ي- ¹' ..´ - '= .=´ ¸ ¸ -´ ,` ؟¸´ ي-ك »¹'ع¹' ¸-´ . - .¸´ ي-·
¸-' .¸´ -¸= -´ '-ك ¸- ,` ؟¸´ ~-¸· -'-ك ¸- . - .'~´ = •´ ¸ ž '-' ,»ع- ؟¸´ ن•
¸´ •~ ´ ¹' .- .» ¸ي¹' -´ -'• ¸- ؟»¹'ع¹' .=´ ¸´ ¹' ¸-' .²~´ = ~ ¹' -¸·´ ¸- ؟²-¸~~¹'
.'~´ = ¸´ ي-· ¸- ,` ؟.´ -¸=
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸
†l Iemeni ~ -;- -'
†ll es escriptor -´ ت'ك ¸-´
†lla es escriptora ²-ت'ك ¸-
†ll es proIessor »¹´عم´ ¸-´
†lla es proIessora ²~¹´عم´ ¸-
40
†ll es cuiner _'-´= ¸-´
†lla es cuinera ²='-´= ¸-
Una ciutat ²ن-~م
Un jardi ²--~=
Un jutjat ²~´=م
Mare»'
•ermana -´ = '´
N…via “´ ¸¸´ =
šella ¸¸=´ =
-, '~Š' - '-~ ' Els demostratius
,- -- -'
Masculí
~-;- -'
Femení
”¸•م´ _~ = ”¸• م´ _~ =
-´ -¸- ¹'
Žroper
'-›
Aquest
-V; ›
Aquests
š-›
Aqu
esta
-V; ›
Aquestes
=´ ~ ¸-~´ ¹'
Mitja
4'• Œ --;' Œ - - Œ --;'
~´ يع-¹'
–lunya
Œ-•
Aquell
Π--;'
Aquells
Π- -
Aqu
ella
Π--;'
Aquelles
41
†ls pronoms relatius
^-;~ ;- -' - '-~V'
_´ ~ = ¹'
Plural
”¸ •~´ ¹'
Singular
¸-~¹´'
Que
•~¹´'
ƒue
, - -- -'
Masculí
¿-';--'
Que
¿--'
que
~ -; - -'
Femení
, =-' ~ ;, =
Les preposicions
: ¿› ^--,·-'- , = -' ~;, =
_-= ; - -- , -- , 4 , J , ~ , _-- , , ; _-Ž , €-
?: ¸- ²ي-`'ط´¹' ²· ¹´¹'- ¸ a, amb de, en ,per, per a, contra, Iins entre Iins
, malgrat, segons ,sense, cap ,cap a , des de, Iins a .
: ^-‰-' Exemples
1. †l meu germa va venir de casa.
2. Jo vaig a l'institut.
3. Nosaltres parlem de la novel·la.
4. –`ocell es a sobre de l`arbre.
5. Tu escrius amb el llapis.
•. Aquesta carta es per a la proIessora.
€. †l gat es com el lleo.
8. Nosaltres treballem des que vam arribar.
9. Aquest nen es a la caIeteria des del mati.
10. Jo treballare fins la tarda.
42
Exercici. ببببب
Completa els buits amb les preposicions correctes:
.~ك' ‚'•'¸• ¹' -¸¸=´ - ¸ = ¹' ²-~'ن~´ ¹'
1. Jo surto¸ ¸¸¸¸l`escola i jo vaig¸¸¸¸¸¸¸¸ carrer.
2. Fatima entra ¸¸¸¸¸¸la classe al mati per estudiar Matematiques i Ciencies Šocials.
3. Jo sec ¸¸¸¸¸¸¸la cadira ¸¸¸¸¸¸¸una hora. Despres anire¸¸ ¸¸pati i esmor’are un
entrepa.
4. –a –luïsa parla¸ ¸¸¸¸¸¸¸teleIon amb el seu amic ‰oger cada dia. Avui aniran al
cinema¸¸¸¸¸ ¸veure una pel·licula.
5. –`amic es¸¸ ¸¸¸¸¸¸un germa .
43
^-- = -' ¿‹ ~'----' ~ --, -
L•ordre de les paraules en la frase
1.Tradueix aquestes Irases al catala:^-->=- -' _-Ž ^--,·-' €- •- = -' š-› ç =,-
‡¸¸-´~´ ¹' ى¹= “ ¸~´ ¹' »¹´ع~¹' - -ك
†l proIessor va escriure la lli‘o a la pissarra
¸¸•´¹' ¸· ¸ -=´ ¹' ¸ -= ¸'-´= ¹'
¸='-´¹' .´ 'م ¸´ ¸-´ ¹´¹' ¸ ¸ ~
¸¸~´ ¹' ى¹œ ¸`=´ ¸´ ¹' - - ~
¸´ +´ -'يž ‚´ 'ن-¹' -¹~ •
-'¸+¹' ¸· ²='~ ~ع- ¸¸`' ى¹= ‡¸-'ط´ ¹' - ¹¸-
؟¸¸~´ ¹' ى¹œ ²´ ~='· - --~ .-
!'+---~- _م ¸¸~´ ¹' ى¹œ -´ --~,»ع-
¸+ •´ ¹' ~ع- '-ع=¸ ؟'-ع=¸ ى-م
²~ ´ = ~ ¹' ى¹œ '¸-´- ~ »´ ž´ »+´ ت¸+ · .´ '=¸ ¹' - ¸ ~
¸'ط- ¹' ¸م _´ ¸~ ' ´‡¸-'ط¹'
-¸·~ ¹' ¸· ¸~¹ع~¹ ²¹-¸= ²¹'~¸ 'نم´ '´ -Ÿع-
'--' ‡¸يŸك -'ي~' -·¸~ ¸ ,»ع- ؟²='~´ ¹' ²´ م”'=¹' ‚¸~ك .-
-ن-¹' ¸-' ›´ -¸Œ ؟¸-¹ك -¸Œ ¸م
44
-ن -¹' ¸م ¸´ -ك' ~´ ¹¸¹'
²~´=~¹' ¸م ¸´ ·-' ²´ ~¸~~¹'
-'~ن¹' ¸م ,¸·' .´ '=¸ ¹'
_`´ •¹' ¸م ىن•' ¸='-´¹'
-~ = ¸~¸ ك´ ى¹= ²~¹'= ¸='-´¹' -='
²~¸~~¹' ¸· ~, ¹¸ .´ + = ' ~~´ =م ¸='
‡¸يŸك »¸~-´ -~ن= ¸`~´¹' .´ =¸´ ¹'
؟-'¸-= ¹' ‡~-'~¹' ى¹= ¸~=`' -´ '-´¹' . -
¸ي-¹ي~= ¸-¸'·¸¸ ¸يني= ‚'~ ¸-
~ي~¹-´¹' »¹· ¸م .´ ¸=' ~'-~`' »´ ¹·
.'-ت´¸-´¹' ¸م ~´ ¹' _´ '•-´¹'
»-~· ~~´ =م´ ¸-' -´ ¸ž
.ي~= ~¹¸¹' -=' ¸´ ع ~
»¹´ع ~´ ¹' --´ م ى¹= ~´ -~=¹' »´ ¹- ¹'
ق-¸ ط´ ¹' .-· ق´ ي·¸´ ¹' ¸ ¸'~¹' . -· ¸´ '=¹'
45
†ls cinc sentits. ¸~ = ¹' “´ '¸= ¹'
4•
1. †l sentit de la vista. ¸• ن´¹'/¸- -¹' ²´ ~´ '=
2. †l sentit de l`oïda ._~ ~´ ¹' ²´ ~´ '=
3. †l sentit del tacte.¸~ ¹´¹' ²´ ~´ '=
4. †l sentit del gust.¸¸~¹' ²´ ~´ '=
5. †l sentit de l`olIacte. »´ ~´ ¹' ²´ ~´ '=
²ي´¹'-´¹' ¸¸-´ ن´¹' -~- ²ي´-`طك'- » =¸ت ¸ ¸ •-'´ :
Fixa•t i tradueix aƒuests textos al català:
^~,---' _-Ž •---' €-
²= '~ ى¹œ ²´¹~¹' _¸'~ ¸· ¸~م' ¸ ¸'~ي¹' ى¹œ ¸´ ¸”´ ' ¸ ¸-ي- ¸م _´ ¸=' _'--´ ¹' ¸·
¸ ¸ي~ي¹' ى¹œ -´ -~' »´ ž´ ¸ ~=¹' ¸´ -´= ' . ¸+ن´¹' ى-´= »`~´ ¹' _¸'~ .´ =´ ”' =¹~ ~ع- ¸ . ²-¸=´ ¹'
.²~¸~~¹' .´ =´ ”' ¸ _¸'~´ ¹' _´ ط · ' .¸+ن´¹' --'=- ¸~م'
1. " De casa a l•escola"
Al mati, jo surto de casa meva i giro a l`esquerra i camino pel carrer de la
‰eina cap ala pla‘a de la llibertat. Despres, jo entro pel carrer de la Žau Iins
4€
al riu. Jo creu el pont i despres jo vaig cap a la dreta i camino pel costat del
riu. Jo creuo el carrer i entro a l`escola.
.•---' _-Ž ^· -'=-' €-
ك ²= '~ ى¹œ ²¹·'=¹' -´ ك¸ ' ¸ ²ع م'=¹' ¸م _´ ¸´ =' -'~~ ¹' ¸· ¸ ¸-'Ÿ¹' ¸~= =¹~¹' _¸'~ .´ =´ ”' . 'ي-¸¹´-
™¹'Ÿ´¹' _¸'~´ ¹' .´ =´ ”' =¹~ ~ ع - ¸ ,¸ي~ي¹' ى¹= .¸´ `' _¸'~´ ¹' .´ =´ ”' .¸¸ -•~´ ¹' ى-´= »'م`' ى¹œ ¸~م'
. ²--´~ ¹' -~- --'=- ¸-ي- . _'=ن´¹' ²--´م ى¹œ ¸~م ' ¸ ¸'~ي¹' ى¹œ
2. "De la universitat a casa."
A la tarda, jo surto de la universitat i pujo a l`autob…s al carrer Catalunya.
Jo entro pel carrer Hassan segon i camino cap endavant Iins la cruïlla.
†ntro pel primer carrer a la dreta, i despres entro pel tercer carrer a
l`esquerra i camino cap a la biblioteca " Al—Najah" . Casa meva es al costat
d`aquesta biblioteca.
3 .“;~ -' _-Ž ^- --= -' €-
_¸'~´ ¹' ¸· -´ ي ~ م ¸ '+نم -´ =¸ = =¹~ ~ع- ¸ , ¸-ي- ¸م ²--¸- ¹' ²- -~= ى¹œ -´ --~ ,_'--´ ¹' ¸· ¸ م '
»´ ž´ ¸ي~ي¹' ى¹œ ¸-'Ÿ´¹' _¸'~´ ¹' -´ ~ ع -, ¸ .ين´¹' _¸'~ -´ ¹=” »´ ž´ .²-´~¹-¹' ²= '~ -¸·´ ²-'+ن´¹' ى¹œ ¸ي-´¹'
. •~¹-¹' ¸ ¸~´ ¹' -´ ¹=” ¸ ¸'~ي¹' ى¹œ ™¹'Ÿ¹'
3 ". Del jardí al mercat ".
Ahir al mati, jo vaig anar al jardi que hi ha a prop de casa meva.
Despres d`aixo, vaig sortir de casa i vaig caminar pel carrer •ran
Iins al Iinal, a prop de la pla‘a de l`ajuntament. Tot seguit, vaig
entrar al carrer del Nil i despres, pel segon carrer a la dreta,
despres el tercer a l`esquerra i vaig entrar al mercat de la ciutat.
4 _„ - - -' _-Ž ^~ ,- - -' €-
48
²~¸~~ ¹' ¸م -´ = ¸= “¸~´ ¹' ~ ع- ¸ _'--´ ¹' '~- _¸'~´ ¹' ¸· -´ ي~م ¸ ¸-='¸´ ” -´ -ك¸ ¸
-´ ي~م ¸ ¸¸-¸´ ¹' ¸¸~´ -´ ¹= ” = 'ن-´ .²ن-~~¹' ¸ك¸م ى¹œ -´ ¹-¸ ¸ ¸'=~`' -=ت ¸ي-´¹'
¸ 'ك ى+-~ ¹' ¸· . ‚¸¸´ ي- ى+-م ى¹œ -´ ¹=” ¸ ¸ي~ي¹' ى¹= ‚´ ¸”´ »´ ž´ , ²-'+ن´¹' ى-´=
. •¸'•--' ¸· ¸¹= ¸--~-
4." De l•escola a la cafeteria."
Aquest mati, despres d`estudiar jo vaig sortir de l`escola i vaig pujar a la
meva moto. šaig anar pel carrer •ran sota dels arbres, i vaig arribar al
centre de la ciutat. Alla vaig entrar al mercat de les Flors i vaig caminar
Iins al Iinal. Despres jo vaig girar a la dreta i vaig entrar al caIe de Beirut.
Al caIe, hi havia el meu amic Ali que m`estava esperant.
VOCABULARI ~'-,-- -'
Arab ^--,· -' català ^-->=- -'
_ ¸ = va sortir
_´ ¸´ = - surt
. = ” va entrar
. - ¸ va arribar
.´ -- arriba
¸'” va girar
¸´ ¸~´ - gira
--~ va anar
-´ - ~- va
_ ط· va tallar
_´ ط -- talla
-ك¸ va pujar
-´ ك ¸- puja
49
ى~ م va caminar
¸~~ - Camina
¸´ + ن´¹' el riu
¸´ ~ =¹' el pont
--'=- al costat
¸'~ي¹' ى¹œ a l`esquerra
¸ي~ي¹' ى¹œ a la dreta
ى-´= Iins
¸¸ -•~´ ¹' –a cruïlla
»'م`' ى¹œ al davant
-'¸¸¹' ى¹œ al darrere
. - · — ~ ع - despres— abans
¸ ¸ · — - = ت Šota— sobre
²-'~- — ²-'+- Final— principi
²='¸´ ~ ¹' –a moto
¸¸~¹' †l mercat
‡¸=~¹' –`arbre
¸ك¸م †l centre
'ن-´ — ='ن-´ Aqui— alla
¸´ ¸´´ -— ¸ 'ك era —es
ى+- ~ ¹' –a caIeteria
²ن-~~ ¹' –a ciutat
¸´ ي·- — ¸´ ي-ك gran— petit
²-´~¹-¹' –`ajuntament
‡¸ - ¸ ¹' la Ilor
¸· ¸'•--' A l`espera
²¹· '=¹' –`autob…s
50
Les direccions
~'›'=-V'
Dialeg 1:
Šamira: Com jo puc anar a la biblioteca de la universitat?
Šalem: Tu surts del la porta principal i et dirigeixes cap a l`esquerra.
Creues dos carrers. Despres arribes a la cruïlla, i alla preguntes per la
biblioteca.
Šamira: Es lluny d`aquesta cruïlla?
Šalem: No, no es gaire lluny.
¸'¸= 1 :
؟²عم'=¹' ²--´م ى¹œ -'-~¹' _´ يط-~' فيك : ‡¸ي~~
.¸'~ي¹' ى¹œ ¸ي+=´ ¸-ت ¸ ¸~ي-¸¹' -'-¹' ¸م ¸ ي=¸´ =· : »¹'~
. ²--´~ ¹' ¸= ¸ي¹ƒ~ت = 'ن-´ ¸ , ¸¸´ -•~´ ¹' ى¹œ ¸ ي¹-ت »´ ž´ , ¸ي=¸'~ ¸ يعط-ت
؟¸¸ -•~´ ¹' =¹~ ¸= ‡~يع- ¸- . - : ‡¸ ي~~
.'ي-~ - ²--¸· ¸- ,` :»¹'~
Vertader o fals? º ž= ’ ç ' _ -=~
1— –a Šamira va a la universitat?
2. –a cruïlla es despres de dos carrers?
51
3. –a biblioteca es gaire lluny de la cruïlla?
4. –a Šamira surt de la porta segona.
~'-,-- -'
ى¹œ ›=´ ¸ت' †m dirigeixo a...
ى¹œ ¸´ ¸”´ ' Jo giro a ...
¸¸ -•~´ ¹' –a cruïlla
Conversa núm. 2
†l pare: On seus tu a la classe?
†l Iill: Jo sec entre el –luis i la Feli.
†l pare: †l teu amic Jordi i la teva amiga •ina on seuen?
†l Iill: †n Jordi seu davant meu , a prop de la pissarra i la •ina darrere
meu.
¸'¸= 2
-`' : ¸ -' ¸´ ¹=ت ¸· ؟»~-¹'
. ¸-'= ¸ ~ي~ = ¸ي- ¸´ ¹=' '-' : ¸-`¹'
؟¸'~¹=- ¸-' ²~='· =-´- -~- ¸ .`= = -´-~- ¸ : -`'
. ¸•¹= ¸´ ¹=ت ²~ ='· ¸ . ‡¸ ¸-´~´ ¹' - ¸·´ ¸م'م' ¸´ ¹=- .`= : ¸-`'
Preguntes generals ^-'- ^--~'
1. Que hi ha davant de casa teva?
2. Que hi ha a prop de la teva escola?
3. On deixes tu els teus llibres?
4. On es la pla‘a del mercat?
Vocabulari ~'-,---'
davant de »'م'
52
darrere de -'¸¸ , ف¹=
entre ¸ي-
a prop ¸م --¸·
lluny de ¸= ~يع-
–`escola ²~ ¸ ~~ ¹'
–a universitat ²ع م'=¹'
†ls llibres --´¹'
deixar _ Œ ¸
Que hi ha? ؟ ~´ = ¸- '~'م
amic ق´ -~-
amiga ²- -~-
la pissarra ‡¸ ¸-´~´ ¹'
53
L•ASTRONOMIA Œ-- -' ç--
–'astronomia es la ciencia que estudia l'univers i els cossos celestes o astres, a partir de
la inIormacio que ens arriba d'ells a traves de la radiacio electromagnetica, tant pel que
Ia a la posicio i moviment en l'esIera celeste com pel que Ia a la seva natura, estructura i
evolucio (AstroIisica). †timologia: la paraula astronomia prove del mot grec
uotpovoµiu (astronomia), combinacio dels mots uotpov (astron), que signiIica estrella, i
voµoç (nomos), llei.
'„---,-; '„-'-,=; ^-;'-~-' ç',=V' •‘';- ¿‹ ~=-- ç--
~ - ; - -' '+-¸-- -¸--~-¸ ¸~~¹' .¸= ¸¸~- •´ ¸'~~ »¸= ·=¹•¹' »¹= ¸· : ·†l planeta
¸ , V ' ^ -; = , ;- - ˜- -' ç = - -' El sol
, - - -' ¸~~¹' ¸م -¸¸- ~´ ~-~- •~¹' ¸´ ~-¹' ›نم¸ ·›¹ 'ع-'ت ¸¸´-¸ ·›نم ¸-ك' -ك¸ك .¸= ¸¸~- ¸'ي´~ •´ ¸'~~ »´ ¸= :
` ي¹ '+-´ي--¸ ¸¸`' .¸= ¸¸~-¸
54
¸م ¸~~~¹' »'•ن¹' ¸¸´-- ¸~~¹' 'م .ك¸ =¹~ ¸· '~- ·»'~=' ¸م '+¹¸= ¸¸~-
-ك'¸´¹' ¸'~·`'· =¸'ين¹'· ‚'--~~¹'¸ . ¸¸`' ¸= '~ع- -ك'¸´¹' ™¹'ž ¸- ›ي· ¸يع- •~¹' -ك¸´¹'
~=' ¸~~~¹' »'•ن¹' ¸--ع- .¸~~¹' -ك'¸´¹' ²~•-' '+¹¸= ¸¸~ت »¸=- ى¹= •¸-=ت ²~•-' ¸-¸
,¸=' »'~='¸ -ك'¸ك
Astronauta -'-• ¹' .´ =¸
Astronau -'-•¹' ²´ ني•~
Astronomic ¸´ -'-·
Astre -´ ك ¸ك
†l cometa --~ ¸~ »= -
–`estel Iuga‘ =¸ ي ن´¹'
–`horit’o ق´ ·´`´ '
†l Šol ¸´ ~ ~´ ¹'
55
–a –luna ¸´ ~- ¹'
–a lluna plena ¸´ ~-¹'
–a mitja lluna .´ `+¹'
–a Terra ¸´ ¸`'
–`atmosIera •´ ¸´ =¹' -´ `· ¹'
†l cel -´ '~~´ ¹'
†l cosmos ¸´ ¸´ ¹'
Eclipsi de Sol -´ ¸~´ ´´ ¹'
5•
†clipsi de lluna -´ ¸~´ =´ ¹'
†clipsi de Šol -´ ¸~´ ´´ ¹'
†clipsi parcial ¸´ -¸ =´ -¸~´ ك´
†clipsi total »´ 'ت -¸~ك
–`esIera terrestre ²ي´Œ ¸ `' ‡´ ¸´´ ¹'
–`espai -´ '-• ¹'
–es estacions de l`any ²ن~´ ¹' .´ ¸-´ ·´
–`estrella ²´ ~ = ن´¹'
–`estrella polar ²´ ي´-ط-´¹' ²´ ~ = ن´¹'
–a galaxia ‡´ ¸´ = ~ ¹'
5€
•ˆ‰A‰ ¸ '”
†l meteorit -+~´ ¹'
–a meteorologia ²-´¸=¹' ¸-'¸•´ ¹' »´ ¹=
MOU‰† = ¸´ =
†l planeta -´ ك¸´ ¹'
A prop de ¸م -´ -¸·
–luny de ¸= ~´ يع-
58
El moviment de rotació ,',; - -'
†l Šatel·lit ¸´ ='ن- ¹' ¸´ ~- ¹'
†l satel·lit de comunicacions ‚`'-ت`¹ ¸~·
Šatel·lit espia ¸~´ = -´¹' ¸´ ~·
59
El moviment de translació ^----- Ž - ,;-
T‰AŠ––ADA‰—se .---'
–'univers ¸¸´¹'
–a šia –actia ²-'-´-´¹' -´ ¸”
Al voltant de . ¸ =
J…piter •¸ -~ ~´ ¹'
Mart ˜´ -¸ ~ ¹'
Mercuri ”¸ 'ط=´
Žlato ¸ت´¸¹-´
Ura “¸-´'¸¸'´
šenus ‡¸-¸´ ¹'
•0
Catalunya. Dades geogràfiƒues i culturals
^-‹'-- ; ^-‹',·= ~'-;-·- . '--;-'=-
Catalunya es un pais de l'†uropa Mediterrania. Catalunya constitueix una
de les 1€ comunitats autonomes en que, amb les ciutats de Ceuta i Melilla,
s`organit’a l'†stat †spanyol. Catalunya agrupa les provincies de Barcelona,
•irona, –leida i Tarragona, amb una extensio de territori de 31.895 km
quadrats i un conjunt de poblacio de •.3•1.3•5 habitants.
‚'ع='-~´ ¹' ,~=œ ¸- ¸ ²ط~¸-~´ ¹' '-¸¸¸' ¸'~¹- ~=' 'ي-¸¹´'طك ¸--عت 1€ ²ع-~-~¹'
²¹¸~´ ¹' ¸Œ'¸' .´~ت '+عي~= , ²¹ي¹م ¸ ›--~ ¸-ن-~م ى¹œ ²·'Œ`'- , ¸ت'~¹' »´=´ ¹'-
¸ '~يي¹ ¸ '-¸¸´ ي= ¸ ²-¸¹´~¸- : ¸- ‚'•·'=م´ ‡~= ¸م ²•¹¸م 'ي-¸¹´'طك . ²ي´-'-~`'
'ي-¸¹´'طك ²='~م _¹-ت ¸ . '-¸•'¸´ ت 31895 '+-'´~´ ”~= _¹-- ¸ 'ع-¸م´ »ك •3513•5
. ²~~-
Llengua i identitat

^-;„-' ; ^·--'
†l catala es la llengua propia de Catalunya. Es la llengua oIicial amb el
castella, que es oIicial a tot l'†stat espanyol. –a llengua catalana tambe es
parla a les ˆlles Balears, al Žais šalencia, a una part d'Arago, a Andorra, al
sud de Fran‘a ( Catalunya Nord) i a la ciutat italiana de l'Alguer.
†n conjunt, la llengua catalana es parla a una ’ona de •8.000 km quadrats
on viuen aproximadament 11 milions de persones que parlen catala.
•1
¸-¹' ²ي´-'-~`' ²· ¹´¹' ى¹œ ²· 'Œ`'- , ²ي´~~¸´ ¹' ²·¹´¹' ¸--عت ¸ . 'ي-¸¹´'طك ²·¹´ ¸- ²ي-¸¹'ط´ ¹' ²· ¹´¹' ¸œ
( ²ي´-'-~`' ¸Œ'¸`' ¸م ¸ي-ك »~· ¸· ²ي´-¸¹'ط´¹' ²·¹´¹' »'~=-~' ¸~-ن- ¸ .²ي-'-~`' ²¹¸~´ ¹' ²·¹´ ¸-
²ي-¸¹'ط´¹' ²·¹´¹' ¸--عت '¸¸~´ - ' ¸· ¸ ) ¸¸•´ '¸' ²-طنم ¸م -¸=´ ¸· ¸ ²ي´~ ن ¹- ²ع='-م´ ¸ ¸'ي¹-¹' ¸¸´ =´
¸· ¸ ) ²ي´¹'~~´ ¹' 'ي-¸¹'طك ى~´ ~ت ¸-¹' ²-طن~¹' ( '~-¸· -¸ن´= ²-طنم ¸· ¸ , ‡~ي=¸¹' ²ي~~¸¹' ²·¹¹'
'+~~' ²ي´¹'ط-œ ²ن-~م –'Alger '+-='~م ²-طنم ¸· ›-' •' •8000 ¸ي-='ن¹' _¸~=م _¹-- 'ع-¸م´ »ك
²·¹´¹' -~+- 11 . ²~~- ¸¸ي¹م
•2
LA GEOGRAFIA I GEOLOGIA '-‹ ',· = -'
•3
_ط~¹' '~+¹ ²-¸~-¹' ¸-'¸•¹' “¸~- '~ك ·¸¸`' _ط~¹ ²يعي-ط¹' ¸-'¸•¹' “¸~- »¹=
¸·-'¸•¹' _ي~= ¸· ²-¸~-¹' ²ي·'¸·=¹' ™=-ت ·¸'~-`' ›عن- '~م
†l mapa ²ط -¸= ¹'
^ = -, = -' ¸¸`' »~¸ :— .›ي· 'م ى¹= ›ط-¸ »´= -´ ›+-'~ 'م ¸' ~, ¹= ¸ م -´ '=¸ :
_ =-'¸= ¸· ¸¸`¹ ›-·¸عم ¸'~-`' .=´ ~ ·-¸=-¸ ¸¸¸ ى¹= '+نم -, ¸= ¸'
=´ -'¸=
•4
•5
Geografia.Els continents del món
••
El continent asiàtic
•€
El continent africà
•8
El continent europeu.
•9
†uropa
€0
Amèrica del nord
€1
America llatina
€2
€3
Oceania
€4
€5
†l mapa mundi »¹'ع¹' ²ط -¸=
†l mapa en relleu ²~~´ = م´ ²ط -¸=
†l mapa geograIic ²ي´·'¸·= ²ط -¸=
†l mapa aeri ²-´¸ = ²ط -¸=
†l mapa geologic ²ي´=¸¹¸ي= ²ط -¸=
†l mapa politic ²ي´~'ي~ ²ط -¸=
†l mapa Iisic ²ي´عي-= ²ط-¸=
†l mapa del temps ¸- ط´ ¹' ²ط -¸=
†l mapa topograIic ²ي·'¸•¸-=¸ ²ط -¸=
–a geograIia economica ²-”'--·' ²ي´·'¸·=´
ۥ
La natura ^·--=-'
€€
–es elevacions naturals ²ي´عي-= ‚'ع•ت¸م´
†l pujol, la lloma ²-- - ,.´ -¹'
†l vessant d`una muntanya _´ • ~ ¹'
†l cim de la muntanya .-= ¹' ²~´ ·
†l volca ¸'ك¸ -´¹'
–a muntanya .´ -= ¹'
†l coster, pendent ¸´ ~ = ن ~´ ¹'
–a vall •”'¸¹'
€8
•orja, congost ق´ ي- ~ ¹'
†l cano قي~= قي´Œ ”'¸
–`estany ²ك ¸ -¹' , ¸- ~· ¹' ,¸¸= ¹'?
†l toll, el bassal ²ك ¸ -¹'

†l desert -´ '¸= -´ ¹'
–`oasi ²= '¸¹'
–a selva ²-'·¹'
–a vegetacio ‚'ت'-ن¹'
€9
†ls oceans, els mars i els llacs
Els continents
80
El clima
Evaporació
81
Les roƒues ,;=œ-'
‰ocos •¸=-
–a pedra ¸´ = = ¹'
Žedregos •´ ¸==
†l mineral ¸´ -~ ع م
–a mina »´ = ن ~ ¹' , ¸´ ~ ع م
82
š'---' Extensions d'aigua
–'aIluent ¸´ ·'¸ ¸ ¸´ '= ¸ ~´ ·'¸
†l mar ¸´ = -¹'
–'ocea = ´ ي=~´ ¹'
†l llac ‡¸ي=-´¹'
–'embassament ~´ ~ ¹'
†l panta -'يم ¸'¸´ = ¸ _´ - ن -~ ~´ ¹'
†l litoral .´ ='~ ¹'
–a marea ¸=-¹' ~´ م
–'onada, onatge ²=¸~¹'
–'iceberg •´ ~¹= .´ -=
83
–'alga ~-'==-' ¸' ~'--~V'
–a sorra .´ م ¸´ ¹'
–a duna -´ يŸ´ ¹'
†l llit del riu -´ '=ط -¹'
†l riu ¸´ + ن¹'
†l canal ,¸= ~ ¹' , .´ ي~~ ¹'
–'estret ¸´ '•¸-´¹'
†stret de •ibraltar ¸¸'= .-= قي-م
84
–a desembocadura d'un riu -´ -´ ~ ¹'
–a cataracta .`´ ~´ ¹'
–a Iont .-'ن~ ¹' ,¸يع¹'
–a glacera •´ ~ي¹= ¸´ +-
85
A‰††Š ˆ T†‰‰ˆTO‰ˆŠ
_='-- -'
Area, ’ona ²- ط ن ~ ¹'
–loc ¸´ '´~ ¹'
‰egio ²- ط ن ~ ¹'
Territori ¸= ¸ ¹' ¸´ ¸ '
Žais ”`-
Nacio ¸´ =¸ ¹'
Nacionalitat ²ي´~ ن = ¹'
†stat ²¹¸~¹'
‰ep…blica ²´ -´¸ ¸+´ ~ =´ ¹'
‰egne ²´ ¹~ ~ ¹'
ˆmperi ²-´¸¸=´ '¸-م `'
Žrovincia ²-`¸ ¹'
Comarca »´ ي¹· ` '
Tribu ²¹ي-- ¹'
Zona polar ²ي´-ط-´¹' ²- ط ن ~ ¹'
Zona torrida ‡¸´ '=¹' ²-طن~ ¹'
Zona equatorial ²ي´-¸-~`' ²-طن~¹'
Zona temperada ²¹~-ع ~´ ¹' ²-طن~¹'
Zona glacial ‡~~=-م ²-طن~¹'
HemisIeri ²يŒ¸`' ‡¸´¹' ف´ - -
Meridia .¸ط ´ ¹' ,.'¸¸´ ¹' ‡¸-'”
Cercle polar ²ي´-ط -´¹' ‡¸-'~¹'
Tropic -`--`' ‡¸-'~¹'
†sIera terrestre ²ي´Œ¸ `' ‡´ ¸´¹'

8•
Els metalls i les pedres precioses ¸'==`' ¸ ¸”'ع~¹'
Žedra preciosa ¸´ ي• - ¸-´ ¸ =
Joia ¸-¸=
•emma ‡¸-¸=
Ametista ‚¸·'-
Corall ¸'=¸م
Diamant “'م
Maragda ”¸´ م´ ¸´
8€
Malaquita -ي´¹م / _ن -”´
Žerla ¸¹¸¹
‰obi ¸~=' ‚¸·´'-
Turquesa ¸¸¸´ ي·
ŠaIir ¸ي•- ,¸¸¸' ‚¸·´'-
88
ELS METALLS , -'·- -'
Metall ¸~ع~¹'
Metal·lic ¸´ - ~عم
Mena »'= ¸ ~عم
Mina »=ن~¹'
Or --~¹'
Žlata, argent ²-´ • ¹'
Žlom ¸'-¸´ ¹'
Žlati ¸يت`-¹'
Bron’e ¸-¸¸´ -´¹'
Coure “'=ن´¹'
Acer ~`¸•¹'
Ferro ~´ - ~= ¹'
Mercuri ق-- ¸
–lauto ¸•- ' “'=-´
Alumini »¸ينم¸¹'
Oxid ~ي~ ك '´
ŠulIat de Ierro ¸-=' _'¸
ŠulIat de ’inc ¸ي-' _'¸
ŠulIat de coure ¸¸¸' _'¸
89
ELS GASOS ~'™·-'
Un gas es un estat de la materia en que les Iorces interatomiques o intermoleculars entre els
diIerents atoms o molecules d'una substancia son tan petites que la substancia no adopta ni
Iorma ni volum Iix, tendint a expandir—se tant com sigui possible per ocupar el recipient que el
conte.A la practica, un gas pot ser deIinit com un Iluid no condensable a temperatura ambient.
,'·-' ~=' ¸- ‡”'~¹' ‚`'= · .Ÿم ¸ .-'¸~¹' ‚'¸'·¹' ¸'· _-'¸م · '+¹´~ ¸يي·ت »¸'-ت `¸ ¸'-¸~¹¹ ²ي¹-'· '+¹ ¸' ,'
'+¹ ¸' ¸م »•¸¹'- ²=¸¸¹ ,' `~ت '+ن´¹¸ --'ž »== .·~ت ` ‡¸=¹' ‚'¸'·¹' ¸'· · .-'¸~¹' ¸· -~=- 'م ¸ي• ى¹=¸
›¹·~ت _'¸·²ك¸= ²·'=¸ ~ع- ) ‡”'~¹' ‚`'= ى·-¸~ »-' ى-'ž ¸- ‚'¸'·¹' 'م¸`-¹' ²ك¸= ²·'= ‡”'-¸¹ '¸•-¸
¸'· ‚'¸'·¹' ‚'--¸= ~=¸-¸ . ²ك¸=¹' ²·'= ‡”'-¸- '~- ”'”¸-¸ · '+-¸-=- _ط~ ,' ,~ع-ت ¸` .ي~ت ‚'¸'·¹' ‚'¸~¸
²·¸ع~¹ •¸¸¸Œ '+-ع-- ‚'--¸=¹' »'~ط-' ¸ƒ- ق¹ع-- _='= »¸+•م =·Œ '+ت'=¸~ ¸' ²-ي-=¹' ¸´¹¸ · ¸'·¹'
ى¹= .¸-=¹¹ =-· ²~+م ‚'--¸=¹' ¸ي- ‚'م'~ط-`' . '+ت'ي~ك ~-~=-¹ ²ي·'ك ²ي-'¸~ع¹' ¸'م¸-¹¸-—.-¸~ك'م _-¸¸ت
•as ¸´ '·¹'
Oxigen ¸ي=ي~ك '´
Hidrogen ¸ي=¸¸~´ ي-
Nitrogen ¸ي=¸¸-´-
Carboni ¸¸-¸ك
Heli »¸ي¹-
Aire -´ '¸+ ¹'
†l cel -´ '~~´ ¹'
L'ENER GIA ^‘'=-'
90
†n Iisica, l'energia, (del grec vcp¸ciu, ἐ energeia) es una magnitud Iisica que es un
atribut present a qualsevol sistema Iisic i que es conserva a la natura. –'energia d'un
sistema Iisic tambe es la seva capacitat per realit’ar un treball. †n el sistema
internacional, es mesura en joules. Š'acostuma a representar amb la lletra E.
ç'---' _-- -,----' ¿› ^‘'=-' •·‡- '„-- ·^‘'=-- ----- ,;~ 4'-›; · (,--·- ~'-=Ž µ' -,',=-' ; -;~-' ^‘'=
; ·(^-~-='-·-;,„- ^--'-,„--' ^‘'=-'
†nergia termica ²-´¸'¸= ²·´'=
†nergia cinetica ²ي´ك¸=¹' ²·´'=
†nergia atomica ²-´¸ ~´ ¹' ²·´'=
†nergia solar ²ي´~~~´ ¹' ²·´'ط´ ¹'
†nergia electrica ²ي´-'-¸ + ´ ¹' ²·´'ط´ ¹'
†nergia hidraulica ²ي´-'~¹' ²·´'ط´ ¹'
†nergia nuclear ²-´¸¸ن¹' ²·´'ط´ ¹'
91
El temps atmosfèric ,-=-' ^-'=
92
=, ·Œ ¸م ›¹'¸='¸ ¸=¹'¸ _´ 'ن~´ ¹' :—.›- ¸ '= ¸-= ق·¸ ›=-'¸= -ت¸ ·-يت¸-¹'¸ »'•ن¹' :¸´ - ط´ ¹'
.“´ ¸-=´ _ ²ين-” ², •-'ط¹ ²´ ين-” ‡´ ¸يع ~ :—.'”¸'- ¸م' ¸´ - ط´ ¹' ¸'ك ·_'-¸¸ ², -¸=¸¸ ‡, ”¸¸-¸ ‡, ¸'¸=¸
†l clima es el conjunt de condicions atmosIeriques que caracterit’en una regio. Šegons
es reIerisca al mon, a una regio o a una localitat concreta es parla de clima global, clima
local o microclima respectivament.
†l clima ¸-ط¹'
Meteorologia ²-´¸ = ¹' ¸-'¸•´ ¹' »´ ¹=
93
Assolellat ¸´ ~~ ~
†nnuvolat »´ -'•
–a desgracia ²ž¸'´¹'
Žluja ¸ط~¹'
Žlujos ¸´ ط ~ م´
Ploure - '-~ -' , = - -
Nevar - '-~ -' ¿--ž-
Neu _´ ¹Ÿ´¹'
•ota d'aigua -'م ‡¸ط·
XaIec .- ¸ ,.-'¸
Humit -´ = '¸
Humitat ²-¸ =´ ¸´ ¹'
Žloure a bots i barrals . -¸
Monso (vent ) ²ي´~ ~ ¸م _-¸
ˆnundacio ¸´ '-ي • ¹'
Desbordar-se un riu ¸ '‹
Arc de Šant Marti _¸ ·´ “¸·
94
Boira -'--´ ¹'
Boirina ¸¸`¹ »¸`م´ فيŸك -'-Œ
El Vent _ -, -'
†l vent _´ -¸ ¹'
–a brisa, la marinada »ي~ ن´¹'
†l vendaval ‡´~-~~ _´ -¸
†l remoli ¸'- =`'
–'huraca ¸'- =`'
†l ciclo ¸-¸¸¹= ¸'-=œ
†l tiIo ²ع-¸ ¸ ¸'-=œ
†l tornado ²م'¸´ ~´ ¹'
†l corrent d'aire _-¸ ¹' ²´ -´-
–a raIega _-¸ ›•-=
†l Ired ”´ ¸ -¹'
–a calamarsa ”´ ¸ -¹'
95
–a gelada -'ي~¹' ~~´ =ت
–a rosada , ~ - ,.´ =
†l gel _¹Ÿ´¹'
Fondre's -'~
9•
La rosa dels vents
†l nord .´ '~~´ ¹'
†l sud -´ ¸ن´= ¹'
–'est ¸´ ¸ ~´ ¹'
–'oest -´ ¸ · ¹'
–a tramuntana .'~~´ ¹' _´ -¸
†l mestral -¸ · ¹' ¸ .'~~´ ¹' _´ -¸
†l ponent -¸ · ~ ¹' _´ -¸
†l llebeig -¸ · ¹' ¸ -¸ن´= ¹' _´ -¸
†l xaloc ¸´ ·¸~´ ¹' -¸ن=¹' _´ -¸
†l migjorn -¸ن´= ¹' _´ -¸
†l garbi -¸ · ¹' _´ -¸
9€
LES TEMPESTES I ELS DESASTRES NATURALS ~, ';- -'; ~~ ';· -'
^-·--= -'
–a tempesta ²• - 'ع¹'
†l tro ~´ = ¸´ ¹'
†l llamp ¸´ ¸ -¹'
†l terratremol .'¸¹¸´ ¹'
Calamarsar, caure pedra. - '-~ -' ~- , - '
–a inundacio ¸´ '-ي • ¹'
98
^ -~- - „ -' J '-~' LES FORMES I DIMENSIONS.
LA GEOMETRIA
La geometria _;=~-'; -'·-V'; =;==-' ¿‹ ~=-- ˜--' ¿ ~'-,-' ç-·-' ¿›
,--'---' ;' ~'----'; '-';™ -';
”·-- '„~·- ^‘>-; '„--;-- ;' '„~'-‘; '„~ ';’ ~-= €- ^--'--'
99
100
–'angle ²-¸'¸¹'
101
–'angle agut ‡”´ '=¹' ²-¸'¸´ ¹'
–'angle obt…s ²= ¸ • ن ~´ ¹' ²-¸'¸´ ¹'
–'angle recte ²~ ي--~ ~´ ¹' ²-¸'¸´ ¹'
Quadrat _´ -´¸ ~´ ¹'
Angle recte ²~ ي--~ ~´ ¹' ²-¸'¸¹'
Diametre ‡¸-'~¹' ¸´ ط·´
‰adi ¸ط-´¹' ف´ - -
Cercle ‡¸-'”
Žunta --'= ,-¸ =
CircumIerencia ‡¸-'~´ ¹' = ´ ي=م´
‰ectangular .´ ~´ ¹' .´ يط -~ م´
‰ectangle .´ يط -~ ~´ ¹'
ŠuperIicie ²´ ='~م ,_ط ~
Cub ²´ -ع ك
Žiramide truncada ¸´ · '- »´ ¸-
Žiramide quadrangular ¸´ ='-¸´ »¸-
102
–a piramide »´ ¸ + ¹'
†l prisma ¸¸~ن~¹'
Con =¸¸´ = ~ ¹'
†sIera ‡¸´´ ¹'
Cilindre ² ´ -'¸ط´ ~ '´
†spiral, rosca ¸´ -¸¸´ ¹= =´ =
Arc “´ ¸ - ¹'
–inia =´ = ¹'
–inia recta »´ ي--~ م´ =´ = ¸¸¸¸¸¸¸¸¸
103
–inia corba “¸´ -´م´ =´ =
–inia obliqua ¸~ ´ ن م´ =´ =
–inia paral·lela ¸¸ ع ¹' =´ =
–inia diagonal ²-´¸'¸´ ¹' =´ =
–inia divisoria .-'· =´ =
–inia d'interseccio _=´ '--¹' =´ =
–inia de Ior‘a ‡¸´ -´¹' =´ =
–inia tangent “'~م´ =´ =
–inia d'alta tensio ¸´ ¹'ع¹' ¸ت'¸-´¹' =´ =
–inia vertical =´ = •´ ”¸~´ =
C…bic ¸´ -ع ك
†levat al cub -ع´ ´م´ ,-يع ´ ت
†l transportador d'angles '-'¸¸´ ¹' ( ²¹- ن ~ ¹'
†l trape’i -´ ¸=نم´ ¸ي´عم´
†l vertex ²-¸'¸´ ¹' “'¸
–a circumIerencia ‡¸-'~´ ¹' =´ ي=م´
†l cercle ‡¸-'~´ ¹'
–a longitud .´ ¸ط´ ¹'
–'arc “´ ¸- ¹'
†l segment ²عط-¹'
†l sector _´ 'ط- ¹'
104
†l triangle ™¹Ÿ~¹'
‰ectangle Obtusangle Acutangle
†l triangle acutangle ”´ '= ™¹Ÿ´م´
†l triangle equilater _`Œ `' •¸'~-م´ ™¹Ÿ´م´
†l triangle isosceles _`Œ ` ' ف¹-= م´ ™¹Ÿ´م´
Eƒuilàter Isòsceles Escalè
–†Š DˆM†NŠˆONŠ
105
Amplada ¸´ ¸ ع ¹'
–ongitud .´ '¸ط ´ ¹'
Al‘ada ¸´ ¹ع´ ¹'
ŽroIunditat ق~ ع´ ¹'
Quantitat ²ي~´¹'
Area ²='~م ¸· ¸يعم ¸'ط- ¸· ‡¸¸-=م ²-طن~¹ “'ي-م ¸- ²='~~¹' _ط~
”'ع-`' ¸-'نž '+نم ¸'نž' ·.¸ط¹' ¸•ن- =¸ط= _-¸' ¸ي- ‡¸¸-=~¹' ²-طن~¹' ¸- '+¹ .´~ =~-'¸ ·
.ك ¸'--~' »-- .´~¹' '~- ¸م¸ ._-¸م .´~ ى¹= •œ ·ى¹¸`' _م ‡~م'ع-م ²ي-'Ÿ¹' ¸'نž`'¸ ²-¸'¸-م
=¸ط=¹' -~- .¸= ¸¸´- 'م~ن=¸ · ,¸=`' ²='~~¹' .'´~' J;= ,'-‘ --=; ²='~~¹' ¸'· · ‡~='¸
¸--عت '+ني- ‡¸¸-=~¹' ^='~- ,'-‘ --=; ›ع¹Œ .¸= · _-¸م ='ن- ¸'ك '~'· ¸¹'-¹'-¸ · ‡~='¸
.~='¸ _-¸م ¸-م •¸'~ت ›-='~م ¸'· · ~='¸ ¸-م
²¹م'´¹'¸ ²ي-¸=¹' ²='~~¹' ‡~=¸ ‚'ع-¸م ”~ع- ²='~~¹' -'~= ¸´~-
†spai _~¸¹'
Volum ç= = -' “'--¸ .'م ¸¹ي=ت ¸' قي-= »~= ›¹·~- •~¹' ¸ي=¹' “'ي-¹ ¸-'-¸ي· “'ي-م ¸- »==¹'
²ع¹Œ .¸= -ع´م »== ›~== •¸'~- »== ى¹= ²¹`” · -ع´م »~ ¸' -ع´م ¸-م .'-ي· · ²-ع´~¹' ‚'~=¸¹'- »==¹'
.~='¸ »~ ¸' ¸-م
‚'~=¸ ¸م ²--~م -¹'·¹' ¸· '+ن´¹¸ · ¸¸¹'=¹'¸ -¸´¹'¸ ¸-¹¹'ك · »==¹' “'ي-¹ »~=-~ت ,¸=' ²-´ '= ‚'~=¸ ='ن-
‡¸'-= ¸- ¸-~ي~-~¹'¸ · ~='¸ ¸-~ي~-” ›ع¹Œ .¸= -ع´م »== ¸= ‡¸'-= ¸- · `Ÿم ¸-¹¹'· · ¸='- ¸' .´~- .¸ط¹'
¸= 10 .»~
Dimensio “'ي- ~ ¹' , '- - - -' :— .¸ي~ƒك “'ي-~- _'-- . ك - '~¹' -¸~- -´ ي-ط¹' ›=-- ·¸´ '~ - ~ ¹' :
¸´ ي-'- م _ ‡¸'¸=¹' “ 'ي- م ‚ '- ·²¹„ ¸ ' ‡, '” ' ¸ م › - ¸ ي· 'م.
Žroporcio -~´ 'ن-¹'
†scala »¹´~´ ¹'
Mesures de volum »= = ¹' ¸´ ي-'-م
Mesures de superIicie _¸ط´ ~´ ¹' ¸´ ي-'-م
Mesures de longitud .'¸=`' ¸ي-'-م
10•
Mesures de capacitat .ي ´ ¹' ¸ي-'-م
Mesures del sistema decimal ²-´¸ ~ ع ¹' ¸´ ي-'-م
10€
Coneguem la comarca. (El Vallès Occidental (
²•·'=~¹' '+ي· ¸´ يع- ¸-¹'
108
–a poblacio ¸´ '´´ ~´ ¹'
–a poblacio activa ¸¸¹م'= ¸'´´ ~
–a poblacio rural ¸¸ي='¸¸ ¸'´´ ~
–a poblacio urbana ¸-=¹' ¸'´´ ~
†l creixement natural de la poblacio ¸'´´ ~´ ¹' ²ي´عي-= ‡”'-¸
–a densitat de la poblacio ¸'´´ ~´ ¹' ²· 'Ÿ´ك
–a ind…stria ²´ = 'ن- ¹'
–a ind…stria textil _ي~ ن´¹' ²´ = 'ن-
–a diversiIicacio industrial
†ls serveis ²ي´-~~¹' ‚'م~=¹'
†ls serveis sanitaris ²ي´=´ -´ ¹' ‚'م ~=¹'
†ls serveis p…blics ²م´ 'ع¹' ‚'م ~=¹'
–es comunicacions ‚´ `- '¸~´ ¹'
–es comunicacions maritimes ²-´¸=-¹' ‚`-'¸~¹'
–es comunicacions aeries ²-´¸´ =¹' ‚´ `-'¸~¹'
–es comunicacions Ierroviaries ²-~-~=¹' ‚`-'¸~¹'
–'autopista ¸ي-'=ت' ¸ ~ ‚'¸'ي~¹¹ ق-¸=
–a carretera ‚'¸'ي~¹¹ ق-¸=
Aerodrom o aeroport ¸´ 'ط~ ¹'
109
†l nivell de vida ‡'ي= ¹' ,¸ -~ م´
†ls monuments ¸´ 'ž`'
La Vall ˜-';-'
–a vall •”'¸¹'
–a comarca »´ ي¹·`'
–a comarca muntanyenca ¸´ ¹-= »ي¹·œ
–`altitud ¸´ ¹´ع´ ¹'
A nivell del mar ¸= -¹' _ط ~ ,¸-~ م´
†l cim de la muntanya .-= ¹' ²´ ~´ ·
–a serralada .'-=¹' ²¹~ ¹~
Desembocar .ع· -´ -
–a desembocadura d'un riu ¸+ن´¹' -´ - م
AIluent d'un riu ¸´ =¸· ~·¸ ¸+-
†l riu subterrani ¸´ · ¸ = ¸+-
†l riu glacial ¸´ =¹ž ¸+-
†l mar Adriatic =يت'-¸ ”`' ¸´ = -
†l mar Baltic قيط¹-¹' ¸´ = -
–a Mar Mediterrania =~ ¸ -~´ ¹' ¸ي- `' ¸´ = -¹'
–a Mar ‰oja ¸~= ` ' ¸=-¹'
Mar Caspi ¸-¸ ¸· ¸=-
†l Canal de la Manega ¸-'~¹' ¸= -
–'ocea =´ ي= ~´ ¹'
–'ocea Indic ~ن + ¹' ¸´ = -
–a Mar Morta -ي~ ¹' ¸´ = -
–'Ocea Atlantic ¸´ ~¹= `' =´ ي=~´ ¹'
–'atmosIera •´ ¸ = ¹' =ي=~´ ¹'
–a biosIera •´ ¸ي=¹' =ي=~´ ¹'
†l clima ¸´ = ¹'
–a temperatura ‡´ ¸ '¸= ¹'
–a temperatura d'evaporacio ¸=´ --´¹' ‡¸'¸=
–a temperatura maxima ى~ • ع´ ¹' ‡¸'¸=¹'
–a temperatura minima ,¸· -´ ¹' ‡´ ¸'¸=¹'
–a temperatura en graus centigrads ²-´¸ -~ ¹' ‡¸'¸=¹'
†ls productes congelats ‚'=¹´Ÿ~´ ¹'
110
†l sector industrial ¸´ ='ن- ¹' _'ط- ¹'
†l prat .+~¹'
–a ramaderia ²ي~'~¹' '+ي= ¸ ¸' ²ي~'~¹' ²ي-¸ت
†l t…nel ق• ن¹'
–largaria .¸ط´ ¹'
–'estacio d'esqui ¸`¸-`' ²ط´ = م
†squi _¹Ÿ´¹' ى¹= ¸`¸-'
†squiador ق¹¸ن~¹'
Telecadira ¸-'= ¸´ ~¸ك´
111
LES COMAR QUES DE CATALUNYA
^-- >=- -' ç--'‘V'
–'actual divisio de la Comunitat Autonoma de Catalunya en comarques te el seu origen
en un decret de la •eneralitat de Catalunya de l'any 193• (divisio comarcal de 193•),
que tingue vigencia Iins al 1939, quan Iou suprimida pel Iranquisme. Žosteriorment, el
198€, la •eneralitat adopta de nou aquesta divisio territorial, si be el 1988 s'hi aIegiren
tres noves comarques: el Žla de l'†stany, el Žla d'Urgell i l'Alta ‰ibagor‘a, i el 1990 es
modiIica algun limit territorial. Actualment Catalunya esta dividida en 41 comarques.
†l Consell comarcal ¸´ ~ي¹·`' ¸´ ¹= ~ ¹'
Correspondre ى¹= ²ي´¹¸¸~~¹' _ ·´¸ ...
†ncarregar—se de ف ¹´´ ت — ~+´ ع ت
Organitzar » •´ -
†ls serveis ‚'م~=¹'
Elegir, escollir -=--'
†l regidor ²-~¹- ¸¹= م ¸· -´ -'-
–'alcalde i l'alcaldessa ²-~¹- ¸´ ي-¸
†l president ¸´ ي-¸´ ¹'
Actuar »¸`¹' ¸¸ ~ - » '·
Prendre mesures ~'-',=Ž ~-=-Ž
–a comarca poblada ¸م'= »ي¹·œ
–a comarca Ior‘a poblada '~‹ = ¸م'= »ي¹·œ
–a comarca poc poblada ¸م'= ¸ي• »ي¹·œ
†l litoral .´ = '~´ ¹'
112
Al seu voltant ›¹¸ = ¸م
–a plana de l'interior ²ي´¹='´~¹' .¸+´ ~´ ¹'
†l mercat ¸´ ¸~´ ¹'
†l nombre d'habitants ¸'´´ ~´ ¹' ”´ ~ =
LES COMARQUES INDUSTRIALS^--'-œ -' ç--'‘V'
Acostumar-se a _-- - ; -
Šegons es costum ”'-ع ~´ ¹'ك
ˆnsolit ”'-ع م´ ¸´ ي •
Žoblat, poblada ¸'´´ ~´ ¹'- »= ” ¸ م´
Transportar • - - -
Contaminar ~ ; --
–a contaminacio del medi ambient ²-ي-¹' ™´ -¸ ¹ت
–a contaminacio de l'atmosIera ¸´ =¹' ™-¸¹ت
–a contaminacio de l'aigua -'ي~ ¹' ™-¸¹ت
†l Ium ¸'=~¹'
†l poligon industrial ¸´ ='ن- ¸ك ¸ م
–a botiga ‚¸-´'= ,¸'ك´ ”
†ls equipaments industrials ²ي´='ن- ¹' ‚'¸ ”`'
–a xarxa ²´ -~´ ¹'
–a instal·lacio ‡ƒ~ ن م´
–a materia primera ²ي´¹¸ ' ‡ ”´ 'م
†ls productes elaborats ²= ¸ن´- م ”´ '¸م
†l taller _´ ن- ~ ¹' , .´ ~ ع ~ ¹'
†l magat’em ¸¸=~¹' ,_ن-~¹'
OIicina ²--´ ~ ¹'
Camio ²ن= '~¹'
†ls parcs naturals ²ي´عي-ط¹' ق-'~=¹'
Zoologic ‚'-'¸ي=¹' ²--~=
Aquari ='~~ `' ²--~=
Žarc p…blic ²م'= ²--~=
113
Jardi botanic ²ي´ت'-- ²--~=
†ls espais protegits ²= ¸•´= ~ ¹' ¸´ ك'م`'
–a conservacio del medi ambient ²-ي-¹' ى¹= ²•· '=~´ ¹'
Activitat industrial ¸´ ='ن- ='~-
Activitat volcanica ¸´ -'ك¸ -´ = '~-
La riƒuesa i els recursos naturals ^-·--= -' -;,‰-'
†ls recursos naturals ²ي´عي-= ‡¸ ¸ ž
–a riquesa mineral ²ي´- ~عم ‡¸ ¸ ž
Abundancia d'aigua ²ي´-'م ‡¸¸ž
‰ecursos del pais ²ي´ن=¸ ‡¸¸ž
Les classes socials ^--'--=V' ~ '-- = -'
–a classe dirigent ²~ ك '=¹' ²- -ط´ ¹'
–a classe baixa 'ي- ~´ ¹' ²--ط´ ¹'
–a classe alta ²-·'¸´ ¹' ²--ط´ ¹'
–a classe obrera ²¹م 'ع¹' ²- -ط´ ¹'
Les èpoƒues històriƒ ues ^ -= -,'--' , ;œ · -'
La història _-, '-
114
.·'= ¸'~-`' ˜-¸'ت ·‚'='~=¹'¸ ”'¸·`' ‡'ي=¸ '+ت'·¸'¸ -”'¸=¹' ¸ك~- ىنع-´ »¹= ¸-
»-'¸+¹'¸ ‚'¸'---`'-
–a història es el camp de coneixement que narra el passat de les societats humanes
d'acord amb els testimonis materials. †s contraposa a la prehistoria, que es la disciplina
que estudia el passat huma previ a l'aparicio de l'escriptura. Tambe s'anomena història
el passat huma mateix narrat per la disciplina historica
–'edat del bron’e •´ ¸-¸¸-´¹' ¸´ - ع ¹'
–'edat terciaria ™¹'Ÿ´¹' ¸-ع¹'
–'era glacial •´ ~¹=¹' ¸-ع¹'
–'era de pedra •´ ¸==¹' ¸-ع¹'
†l Neolitic ™-~=¹' •´ ¸==¹' ¸-ع¹'
†l Žaleolitic »- ~-¹' •´ ¸==¹' ¸-ع¹'
†dat del Ierro •´ ~- ~=¹' ¸-ع¹'
–a Decadencia ¸´ ='ط=-`' ¸-ع¹'
–'era atomica ‡¸´ ~´ ¹' ¸-ع¹'
–'edat d'or ¸´ --~¹' ¸-ع¹'
–'era de l'espai -'-• ¹' ¸-=
†l ‰enaixement ²´ - + ن´¹'
†l Šegle de les –lums ¸'¸´ ن¹' ¸-=
–'era nuclear •¸¸ن¹' ¸-ع¹'
–'†dat Mitjana ىط ~ ¸´ ¹' ¸-ع¹'
–'†dat Moderna ²-´¸ - ع ¹'
–a ‰evolucio ˆndustrial ²ي´= 'ن- ¹' ‡´ ¸ ¸ Ÿ´¹'
–a •uerra Civil ²ي´¹- `' -´ ¸ = ¹'
–a •uerra Mundial ²ي´~ ¹'ع¹' -´ ¸ = ¹'
–a ‰evolucio bolxevic ²ي´• ~ ¹-´¹' ‡¸¸Ÿ´¹'
L'hort i la granja ^- , ™ - -' ; ^---=-'
,~ = -' ; ^-';--- -,-·~ ^- --=
–a granja ²= ¸ ¸ ~ ¹'
115
–a pastanaga ¸¸ = ¹'
–'enciam ¸´ = ¹'
†ls pesols ¸'-¹=´ ¹'
–es cebes .- -¹'
Arrel ¸ ´~ = ¹'
Tija ‚'-ن´¹' ¸'~
Fruit ¸´ ~ Ÿ´¹'
–lavor -¸-´=´ ,¸~-
Conreu de regadiu ²´ -´¸- ~ ²´ ='¸¸
Mono conreu ~='¸ فن - ²='¸¸
Conreu de seca ²ي´¹ع - ²= '¸¸
Conrear _, ,
Blat _ ~· ´
Ordi ¸يع ~ ¹'
Civada .'=¸ = ¹'
AlIals ²-´ •¹' »´ ي~ ¸ -¹'
Assecar ~ =
Cr…ixer • - - , _- -
Regar _- ~
Collir ~ = ‘
Tallar • = ‘
Žlanta Iarratgera قي¹ع¹' ‚'-- ,ف¹=
Plantar ,,•
–es hortalisses ¸- =´ ¹'
†ls llegums ¸´ -'ط- ¹'
†ls cereals .`· ¹' , -´ ¸-=´ ¹'
–'espiga ²¹-´ن ~´ ¹'
–a vinya -ن= »¸ك
11•
Els animals de la granja ^-,™--' ~'-';-=
Criar ,';-=-' --;
Pasturar _- ,
Adob organic •´ ¸- =´ ”'~~
Adob artiIicial ¸´ ='ن- ”'~~
Adobar - - ~
†l pinso -`=
†stable ²--¸¸
Herba Iresca ²-'~=
Femer ²¹-¸ م
†xcrements d'animals ‚'¸¸ ي م´
‰amaderia ²ي~'~¹' ²ي-¸ت
Avicultura ¸='¸~´ ¹' ²ي-¸ت
Žiscicultura =~~´ ¹' ²ي-¸ت
†l pastor ¸='¸´ ¹'
†l cabrer ¸ع~ ¹' ¸='¸
Segar - œ =
Moldre € = =
Bala de palla ¸- -¹' ²¹'-' , »¸ ¸
Farina قي·” , ¸ي==
Moli Iariner قي·~ ¹' ²ن=طم
Moli d'aigua -'~¹' ²-¸='=
Šego ²¹'=-´
–a cort ¸-¸'ن=¹' ²--¸¸
11€
La granja


118
^- ',™ -' L'agricultura
^ - ', ™ -' agricultura ·¸=~¹' “¸·- ¸' -´ =¹' ¸~-- •~¹' _¸'¸´ ¹' ²·¸= :— .·-م :
²نن´م¸ ™-~=ت ى¹œ ¸'~¹-¹' ¸ع- ¸· ²='¸¸¹' _'-=ت
–'aigua -´ '~¹'
–'aixada “ƒ•¹'
–'arada -´ '¸= ~ ¹'
†ls arbres Iruiters ‡´ ¸ ~ Ÿ~´ ¹' ¸´ '=~`'–'arrel
¸~=¹'
–a botiga ¸´ 'ك~´ ¹' ‚¸-'=¹'
–a branca ¸´ - ·´ ¹'
119
La calamarsa J;=›) -,-)
–es parts de la Ilor:
120
121
†l cal’e ‡¸-¸´ ¹' “´ ƒك
†l camp de conreu ²´ = ¸¸~ ¹'
erm -'-ي- ¸¸'
–'estigma »~ ي~ ¹'
–'estil ²~~´ ¹' .م'=
–a Ilor ‡¸-¸¹'
–a Iloricultura ¸'-¸`' ²='¸¸
–es Iulles ¸'¸¸`'
–a galleda .ط~´ ¹'
–a jardineria ¸يت'~-¹' ²´ ='¸¸
–a mercaderies _-'--¹' ¸ ²´ = '--¹'
†l Monocultiu ~='¸ فن - ²´ ='¸¸
–a planta ‚'-ن´¹'
–a planta Iarratgera قي¹ع ¹' ‚´ '--
ADOBA‰ - - ~
–'adob ”'~~´ ¹'
†ls Iertilit’ants ‚'~~´ ~~´ ¹'
‰†•A‰ _- ~
CAšA‰ ¸• =
CO––ˆ‰ ~-= /فط·
–a collita ~-=¹'
†l comer‘ ‡´ ¸ '=-¹'
†l comerciant ¸='-´¹'
COMŽ‰A‰ ,¸-~'
CON‰†A‰ _ ¸ ¸
†l conreu ²='¸¸´ ¹'
†l conreu de regadiu ²-´¸- ~ ²='¸¸
†l conreu de seca ²ي´¹ع - ²='¸¸
122
–a contaminacio -´ ¸´ ¹-´¹'
–a corda .´ - = ¹'
–a corol·la _-¸ ت´
C‰EˆX†‰ ى~ -
†l creixement -- -
–'estam ‡´ '~~´ ¹'
†l Ial‘ ~´ - = ~ ¹'
†l Iang ¸ يط ¹'
Fertil -- = م´
†l gerro de Ilors ²-´¸-¸م
•UANYA‰ _-¸/ -~ك
Hˆš†‰NA‰ ى-´~ت
–a inundacio ¸´ '-ي• ¹'
––AU‰A‰ - ¸ =
–es llavors ¸¸~-´¹'
MADU‰A‰ _ - -
†l mercat ¸´ ¸~´ ¹'
–a natura ²´ عي-ط´ ¹'
N†T†JA‰ ف •-
–'ovari ¸ي-~ ¹'
Ž–ANTA‰ “ ¸ •
†l petal ²-´¸¸-
†l pou ¸´ --¹'
†l preu ¸´ ~ Ÿ´¹'
†l pistil ²´ ·´~ ~ ¹'
†l pol·len _¹ط¹' ¸´ '-• ¸ _'-¹
–a pol·linit’acio _ي-¹-´¹'
–a pols -´ '¸-´¹'
Ž–OU‰† - ´ '~~´ ¹' ¸´ ط ~ ت´
–a pluja ¸´ ط ~ ¹'
ŽO–ˆNˆTZA‰ _ - ¹'
–a quantitat ²ي´~´ ´¹'
‰†ŠŽˆ‰A‰ ¸ •´نت
†l riu ¸+ن´¹'
Š†MB‰A‰ _¸¸
–a tempesta ²´ • - 'ع¹'
–a terra ¸´ ¸ ` '
T‰ANŠŽO‰TA‰ .---'
T‰†BA––A‰ . ~ =
š†ND‰† _ '-
†l sembrat ”´ ¸-´ = ~ ¹'
–a sequera =´ = - ¹'
–a sequia ²ي´·'~´ ¹'
123
TA––A‰ _ ط ·
†l temps ¸ - ط´ ¹' ²´ ¹'=
–a tija ‚'-ن´¹' ¸´ '~
†l tractor ²´ ž'¸´ = ¹'
†l tronc .´ ~ = ¹'
†l vent _´ -¸ ¹'
AŠŠ†CA‰—Š† ف •´= ت
†ŠŽO‰•A‰ ¸'=~ `' » ¹´·
†l pages _`´ • ¹'
–a pagesa ²´ =`´ • ¹'
124
La vacunació _-----' ^ -- - -
--->--' _---- ç - ·^-'-- ^-'~-Š ç~=-' ¿‹ _'---' •~; ;›; ç-·=--' ;› ~=-' ¿‹
•~-' _'---
šacunar _ -´¹
šacuna antivariolosa •´ ¸ ~ =´ ¹' _´ ي-¹ت ~´ Œ
–a xeringa ²ن- = ~ ¹'
ˆnjeccio subcutania ~¹=¹' -=ت ¸-=
ˆnjeccio intramuscular ¸´ ¹- = ¸-=
ˆnjeccio intravenosa •´ ~-¸ ¸ ¸-=
Žosar una injeccio ¸ -´=
125
–es malalties ¸ ',- V'
†l cancer ¸´ '=¸~´ ¹'
†scorbut =¸-´¸-´~ œ ¸¸م
Mal d'Al’heimer ¸~-¸¹' ¸¸م
Žarkinson ¸¸~نك¸'- ¸¸م
Malalties internes ²ي´ن='- ¸'¸م'
Coagul cerebral ²ي´•'م~´ ¹' ²ط ¹= ¹'
Diabetis •´ ¸´´ ~¹' ,.¸-¹' ¸¸م
–'epilepsia _´ ¸ -´ ¹'
ˆnIeccio urinaria ¿-;--' ,'„=-' ¿‹ µ;-·-
Tuberculosi ¸ ¸´ ~ -´¹' ¸¸م
Malaltia cronica »-'” ¸¸م
Malalties que s'encomanen ²-¸'~ ¸'¸م'
Ciatica '~ن´¹' ¸¸ = ¸¸م
Malalties incurables ²ي´- -~~´ ¹' ¸'¸م'
Malaltia mental ¸´ ¹-= ¸¸م
Neurosi ¸´ --= ¸¸م
†l xarampio ²-- = ¹ '
Tetanus ¸'¸´ ´´ ¹' ¸¸م
–a tuberculos •´ ¸-¸´ ¹' .´ ~ ¹'
–a Šida ²-~-´ ~¹' ²= 'ن~ ¹' ¸ - - ¸¸م
–'…lcera ²= ¸ -´¹'
Malaltia hereditaria ¸´ ž'¸¸ ¸¸م
Malaltia endemica ¸= ¸ -م´ ¸¸م
–a medicina ~ = -'
_~ , - -' ^ = -'· - ^ - „ -
L'antibiòtic ^-;-=-' ~'-'~--'-.
–a inIeccio ,¸~ ع ¹'
–a proteccio, el preservatiu ²-'·¸ ¹'
†l tractament _`ع ¹'
12•
–a cura, el guariment -'•~ ¹'
Otorinolaringologia ‡¸=ن=¹' ¸ ف-`' ¸ ¸~`' -´ =
Odontologia ¸'ن~ `' -´ =
‰adiologia ¸´ ='ع~`' -´ ط ¹'
Medecina genera »´ 'ع¹' -´ ط¹'
OItalmologia ¸¸يع¹' -´ =
Žodoleg »'~·`' -´ =
Dermatologia ²-´~¹=¹' ¸'¸م`' -´ =
Neurologia ²ي´--ع¹' ¸'¸م`' -´ =
Žsiquiatria ¸• ن´¹' ¸'¸م' -´ =
•inecologia -'~ن¹' -´ =
Žediatria .'•=`' -´ =
Metge, metgessa ²-ي-= ,-ي-=
Metge de guardia ²~'¸= ¹' -ي-=
Metge de cap‘alera ¸´ '= -ي-=
Les especialitats mèdiƒues -'-=V' ¸'œ-’'
Curar, guarir ¿- ‡ - - _-~
†l dentat ¸'ن~ `' »´ - =
†l dentista ¸'ن~`' -´ ي-=
–a dent, les dents ¸'ن~ ' · ¸´ ~
–es dents de llet -ي¹= ¹' ¸´ 'ن~ '
–es dents Iixes o permanents ²~ -'~´ ¹' ¸´ 'ن~ '
–es dents postisses ²ي´ع ن - ¸'ن~'
–a geniva, les genives ²Ÿ¹
–`obturacio d'una dent ¸´ ~( ¸~ = (
–a inIeccio ¸¸ ~ ¹' .´ '--- œ
†l Iil dental ¸ 'ن~ ` ' =´ ي =
†l Ilegmo ¸ 'ن~`' -'+-¹'
†l Iluor ¸¸¹·
Odontologia ¸'ن~ `' -´ =
†l paladar =ن=
–a piorrea ¸'ن~`' _´ ي´- ت
†l queixal, els queixals “'¸Œ ' · “¸ Œ
†l queixal del seny . - ع ¹' “´ ¸ Œ
‰adiologia ¸´ ='ع~`' -´ ط ¹'
12€
‰aspall de les dents ¸'ن~`' ²´ ~ ¸ ·´
‰aspallar—se les dents ¸'ن~` ' ¸ ¸´ ·
–a tosca de les dents ¸'ن~`' _´ ¹·
Medecina general »´ 'ع¹' -´ ط¹'
OItalmologia ¸¸يع¹' -´ =
Dermatologia ²-´~¹=¹' ¸'¸م`' -´ =
Neurologia ²ي´--ع¹' ¸'¸م`' -´ =
Žsiquiatria ¸• ن´¹' ¸'¸م' -´ =
•inecologia -'~ن¹' -´ =
Žediatria .'•=`' -´ =
Metge, metgessa ²-ي-= ,-ي-=
Anestesiar (¸ ~´ = (.ع·
–'anestesia local ¸´ ع Œ ¸ م ¸-~= ت
Cariar—se una dent ¸´ = ن - · ¸ = -
Caries “¸´ ~ت · ¸= -
Curar, guarir ¸• ~ - · ى•~
128
LES DENTS ,'-~V'

†l dentat ¸'ن~ `' »´ - =
†l dentista ¸'ن~`' -´ ي-=
–a dent, les dents ¸'ن~ ' · ¸´ ~
–es dents de llet -ي¹= ¹' ¸´ 'ن~ '
–es dents Iixes o permanents ²~ -'~´ ¹' ¸´ 'ن~ '
–es dents postisses ²عين- ¸'ن~'
–a geniva, les genives ²Ÿ¹
–'obturacio d'una dent ¸´ ~( ¸~ = (
–'obturacio d'una dent ¸~=- · '~=
–a inIeccio ¸¸ ~ ¹' .'---'
†l Iil dental ¸ 'ن~ ` ' =´ ي =
†l Ilegmo ¸ 'ن~`' -'+-¹'
†l Iluor ¸¸¹·
Otorinolaringologia ‡¸=ن=¹' ¸ ف-`' ¸ ¸~`' -´ =
Odontologia ¸'ن~ `' -´ =
†l paladar =ن=
–a piorrea ¸'ن~`' _´ ي´- ت
†l queixal, els queixals “'¸Œ ' · “¸ Œ
†l queixal del seny . - ع ¹' “´ ¸ Œ
‰adiologia ¸´ ='ع~`' -´ ط ¹'
‰aspall de les dents ¸'ن~`' ²´ ~ ¸ ·´
Raspallar-se les dents ,'-~V ' , , ‹
–a tosca de les dents ¸'ن~`' _´ ¹·
Medecina general »´ 'ع¹' -´ ط¹'
129


130
El cos humà ,'~-Š' ç~=
El cos humà:
• Aparell digestiu
• ‰egio pancreatica i conductes biliars
• †structura de l`estomac
• †structura dental
• Aparell respiratori
• Faringe
• –aringe : a) estructura b) tall longitudinal
• Aparell excretor
• †structura del ronyo
• NeIro
• Aparell reproductor masculi
• Testicle
• Aparell reproductor Iemeni
• Ovari
• •ametes: a) espermato’oide b) ovul
• •landules endocrines
• Cor
• Arteries del cos huma
• šenes del cos huma
• Šistema limIatic
• ‰egions ceIaliques
• Šeccio de l`enceIal
• Tall transversal de la medul·la espinal
131
• Ossos del crani: a) cara lateral b) seccio sagital
• ‰egio toracica: a) columna vertebral b) caixa toracica c) vertebra
• Cintura escapular i extremitat superior: a) cintura escapular b) extremitat superior c) ossos de la
ma
• Cintura pelviana i extremitat inIerior: a) cintura pelviana b) extremitat inIerior c) ossos del peu
• M…sculs del cap i del coll
• M…sculs del tronc: a) part anterior b) part posterior
• M…sculs de les extremitats: a) extremitat superior b) extremitat inIerior
• Šeccio de l`orella
. caròtida / carótida 2. crossa de l•aorta / cayado de la aorta 3. subclàvia / subclavia 4. pulmonar /
pulmonar 5. aorta descendent / aorta descendente •. intercostal / intercostal €. humeral / humeral 8.
tronc celíac / tronco celíaco 9. gàstrica / gástrica 10. esplènica / esplénica 11. mesentèrica superior /
mesentérica superior 12. ilíaca externa / ilíaca externa 13. femoral / emoral 14. poplítia / poplítea 15.
tibial anterior / tibial anterior 1•. pèdia / pedia 1€. tibial posterior / tibial posterior 18. ilíaca interna /
ilíaca interna 19. mesentèrica / mesentérica inerior 20. renal / renal 21. hepàtica / hepática 22.
coronària / coronaria 23. artèria de la mà / arteria de la mano 24. cubital / cubital 25. radial / radial
2•. aorta ascendent / aorta ascendente 2€. tronc braƒuiocefàlic / tronco bra!uioceálico
132
. masseter / masetero 2. frontal / rontal 3. orbicular de les parpelles / orbicular de los párpados 4.
nasal / nasal 5. buccinador / bucinador •. orbicular dels llavis / orbicular de los labios €.
esternoclidomastoïdal / esternocleidomastoideo 8. trapezi / trapecio 9. escalè / escaleno 10. risori /
risorio 11. temporal / temporal
Estructura dental
1. esmalt / esmalte 2. dentina / dentina (marfil / maril) 3. geniva / encía 4. polpa dentària / pulpa
dentaria 5. cement / cemento •. vas sanguini i nervi / vaso sanguíneo y nervio €. corona / corona 8. coll
/ cuello 9. arrel dental / raí" dental

133
134
135
OItalmologia ¸¸يع¹' -´ =
–'ull
Žediatria »'~·`' -´ =
Dermatologia ²-´ ~¹=¹' ¸'¸م`' -´ =
Neurologia ²ي´--ع¹' ¸'¸م`' -´ =
Žsiquiatria ¸• ن´¹' ¸'¸م' -´ =
•inecologia -'~ن¹' -´ =
Žediatria .'•=`' -´ =
Metge, metgessa ²-ي-= ,-ي-=
Metge de guardia ²~'¸= ¹' -´ ي-=
Metge de cap‘alera ²~'¸= ¹' -´ ي-=
13•
†ls organs sexuals .~'ن-¹' -'¸Œ'
1. bufeta urinària / ve#iga urinaria 2. matriu / matri" (úter / útero) 3. oviducte / oviducto (trompa de
Fal·lopi / trompa de $alopio) 4. ovari / ovario 5. vagina / vagina •. llavi major / labio mayor €. llavi
menor / labio menor 8. clítoris / clítoris
13€
1. penis / pene 2. cos cavernós / cuerpo cavernoso 3. uretra / uretra 4. bufeta urinària / ve#iga urinaria
5. pròstata / próstata •. vesícula seminal / vesícusa seminal €. conducte ejaculador / conducto
eyaculador 8. glàndula de Cowper / glándula de Co%per (glàndula bulbouretral / glándula
bulbouretral) 9. conducte deferent / conducto deerente 10. testicle / testículo
húmer / húmero 2. apòfisi acromial / apóisis acromion 3. omòplat / omóplato 4. clavícula / clavícula
5. estern (estèrnum) / esternón •. radi / radio €. cúbit / cúbito 8. carp / carpo 9. metacarp / metacarpo
10. falanges / alanges 11. escafoide / escaoides 12. trapezi / trapecio 13. trapezoide / trape"oide 14.
semilunar / semilunar 15. piramidal / piramidal 1•. pisiforme / pisiorme 1€. ganxut / ganchudo 18. os
gros / hueso grande. 19. metacarpià / metacarpiano 20. falange / alange 21. falangina / alangina 22.
falangeta / alangeta
Ossos del crani: a) cara lateral b) secció sagital
138
1. frontal / rontal 2. parietal / parietal 3. temporal / temporal 4. occipital / occipital 5. porció escatosa
/ porción escamosa •. porcio petrosa / porción petrosa €. apòfisi mastoide / apóisis
Regió toràcica: a) columna vertebral b) caixa toràcica c) vèrtebra
139
1. regió cervical / región cervical 2. regió dorsal / región dorsal 3. regió lumbar / región lumbar 4.
regió sacra / región sacra 5. regió coccigeal / región coxígea •. vèrtebra atles / vértebra atlas €.
vèrtebra axis / vértebra axis 8. disc intervertebral / disco intervertebral 9. costella veritable / costilla
verdadera 10. costella falsa / costilla alsa 11. costella flotant / costilla lotante 12. mànec de l•estern /
mango del esternón 13. cos de l•estern / ho#a del esternón 14. apòfisi xifoide / apóisis xioides 15.
cartílag costal / cartílago costal 1•. estern (estèrnum) / esternón 1€. cos vertebral / cuerpo vertebral
18. apòfisi articular / apóisis articular 19. apòfisi transversa / apóisis transversa 20. apòfisi
espinosa / apóisis espinosa 21. arc vertebral / arco vertebral 22. orifici vertebral / oriicio vertebral
mastoides 8. apòfisi estiloide / apóisis estiloides 9. apòfisi zigomàtica / apóisis cigomática 10.
maxil·lar inferior (mandíbula inferior) / maxilar inerior (mandíbula inerior) 11. pòmul / pómulo 12.
maxil·lar superior (mandíbula superior) / maxilar superior (mandíbula superior) 13. nasal / nasal 14.
lacrimal / lacrimal 15. arc superciliar / arco superciliar 1•. esfenoide / esenoides 1€. palatí / palatino
18. vòmer / vómer 19. etmoide / etmoides
Cintura escapular i extremitat superior: a) cintura escapular b) extremitat superior c) ossos de la

140
1. húmer / húmero 2. apòfisi acromial / apóisis acromion 3. omòplat / omóplato 4. clavícula /
clavícula 5. estern (estèrnum) / esternón •. radi / radio €. cúbit / cúbito 8. carp / carpo 9. metacarp /
metacarpo 10. falanges / alanges 11. escafoide / escaoides 12. trapezi / trapecio 13. trapezoide /
trape"oide 14. semilunar / semilunar 15. piramidal / piramidal 1•. pisiforme / pisiorme 1€. ganxut /
ganchudo 18. os gros / hueso grande. 19. metacarpià / metacarpiano 20. falange / alange 21. falangina
/ alangina 22. falangeta / alangeta
Músculs del cap i del coll
141
1. masseter / masetero 2. frontal / rontal 3. orbicular de les parpelles / orbicular de los párpados 4.
nasal / nasal 5. buccinador / bucinador •. orbicular dels llavis / orbicular de los labios €.
esternoclidomastoïdal / esternocleidomastoideo 8. trapezi / trapecio 9. escalè / escaleno 10. risori /
risorio 11. temporal / temporal
Músculs del tronc: a) part anterior b) part posterior
1. pectoral major / pectoral mayor 2. serrat major / serrato mayor 3. oblic major de l•abdomen /
oblicuo mayor del abdomen 4. recte major de l•abdomen / recto mayor del abdomen 5. pectoral menor
/ pectoral menor •. intercostal / intercostal €. trapezi / trapecio 8. gran dorsal / gran dorsal 9. serrat
petit i superior / serrato pe!ue&o superior 10. serrat petit i inferior / serrato pe!ue&o inerior
142
Músculs de les extremitats: a) extremitat superior b) extremitat inferior
1. deltoide / deltoides 2. tríceps braƒuial / tríceps bra!uial 3. bíceps braƒuial / bíceps bra!uial 4.
pronador / pronador 5. supinador / supinador •. palmar / palmar €. flexor dels dits de la mà / lexor
de los dedos de la mano 8. extensor dels dits de la mà / extensor de los dedos de la mano 9. sartori /
sartorio 10. ƒuàdriceps crural / cuádriceps crural 11. tendó rotular / tendón rotuliano 12. tibial
anterior / tibial anterior 13. bessó / gemelo 14. extensor dels dits / extensor de los dedos 15. gluti /
glúteo 1•. semitendinós / semitendinoso 1€. bíceps crural / bíceps crural 18. semimembranós /
semimembranoso 19. tendó d•Aƒuil·les / tendón de '!uiles 20. flexor dels dits / lexor de los dedos
143
1. pavelló auricular / pabellón auricular 2. conducte auditiu extern / conducto auditivo externo 3.
timpà / tímpano 4. trompa d•Eustaƒui / trompa de Eusta!uio 5. cargol (còclea) / caracol •. nervi
auditiu / nervio auditivo €. finestra rodona / ventana redonda 8. finestra oval / ventana oval 9. utricle /
utrículo 10. canals semicirculars / canales semicirculares 11. estrep / estribo 12. enclusa / yun!ue 13.
martell / martillo 14. orella externa / oído externo 15. orella mitjana / oído medio 1•. orella interna /
oído intern
†squema de l`ull
1. parpella / párpado 2. pestanya / pesta&a 3. membrana conjuntiva / membrana con#untiva 4. còrnia /
córnea 5. humor aƒuós / humor acuoso •. pupil·la / pupila €. iris / iris 8. cristal·lí / cristalino 9. humor
vitri / humor vítreo 10. nervi òptic / nervio óptico 11. punt cec / punto ciego 12. fòvea / óvea 13. retina
/ retina 14. coroide / coroides 15. escleròtica / esclerótica
144
1 . vena cava superior / vena cava superior 2. artèria aorta / arteria aorta 3. artèria pulmonar / arteria
pulmonar 4. vena pulmonar / vena pulmonar 5. aurícula esƒuerra / aurícula i"!uierda •. vàlvula
sigmoide / válvula sigmoidea €. vàlvula mitral / válvula mitral 8. ventricle esƒuerre / ventrículo
i"!uierdo 9. vena cava inferior / vena cava inerior 10. ventricle dret / ventrículo derecho 11. vàlvula
tricúspide / válvula tric…spide 12. aurícula dreta / aurícula derecha
145
Aparell respiratori ,----' ,'„=
1. fossa nasal / osa nasal 2. faringe / aringe 3. laringe / laringe 4. esòfag / esóago 5. tràƒuea /
trá!uea •. hili pulmonar / hilio pulmonar €. bronƒui / bron!uio 8. bronƒuíol / bron!uiolo / 9. pulmó /
pulmó
Estructura dental
1. esmalt / esmalte 2. dentina / dentina (marfil / maril) 3. geniva / encía 4. polpa dentària / pulpa
dentaria 5. cement / cemento •. vas sanguini i nervi / vaso sanguíneo y nervio €. corona / corona 8. coll
/ cuello 9. arrel dental / raí" dental
14•
Aparell digestiu ¿-~„-' ,'„=-'
1. boca / boca 2. glàndula paròtida / glándula parótida 3. glàndula sublingual / glándula sublingual 4.
glàndula submaxil·lar / glándula submaxilar 5. faringe / aringe •. esòfag / esóago €. estómac /
estómago 8. fetge / hígado 9. pàncrees /pancreas 10. duodè / duodeno 11. jejú / yeyuno 12. ili (ílium) /
ileon 13. còlon ascendent / colon ascendente 14. còlon transvers / colon transverso 15. còlon
descendent / colon descendente 1•. cec / ciego 1€. apèndix vermiforme / apéndice vermiorme 18. recte
/ recto 19. anus / ano 10—12 intestí prim / intestino delgado 13—18. intestí gros / intestino grueso
14€
Aparell respiratori ,----' ,'„=
1. fossa nasal / osa nasal 2. faringe / aringe 3. laringe / laringe 4. esòfag / esóago 5. tràƒuea /
trá!uea •. hili pulmonar / hilio pulmonar €. bronƒui / bron!uio 8. bronƒuíol / bron!uiolo / 9. pulmó /
pulmó
148
–a planta ~'---'
149
) ~ '- --' 'م —¸ ·-'~¹' ¸· ¸' ¸¸`' ¸· ‡~´ -~م ¸¸~=- ¸يع-¸ ›-~ن م ¸'¸· =¹~- ` ¸م'ن´¹' ¸´ = ¹' :(
-¸=-¸ ¸=~ ¸م ¸¸`' ›-=¸='
†l pol·len _'---' ~;-=
–a Iulla perenne ²¹-'= ²·¸¸
–a Iulla caduca ²~ -'” ²·¸¸

L'arrel ,-=
–a branca ¸´ - ·´ ¹'
–a llavor -¸-=´ ,¸¸~´ -´
–a tija ‚'-ن´¹' ¸´ '~
†l Iruit ¸´ ~Ÿ¹'
†ls citrics ²ي´-~=¹' ¸'~ž`'
Sembrar ,- -
Germinar ç - , -
Cr…ixer • - -
•erminacio -´ - -
•emmacio »=´ ¸ -ت
†squeix, empelt »يع ط ت , ²¹- ~ , ²¹ي~•¹'?
†spora, espores _'¸- ' )_( ²• ¸ -
150
Vocabulari de Tecnologia '-= ;-;-- - ~'-,--

–a balan‘a ¸´ '¸ي~ ¹'
–a br…ixola ²¹- ¸ - ¸' =´ =´
–a bascula ¸'--¹'
–`enclusa ¸´ '~ن~ ¹'
–a Ierreteria ~-'~=¹' ¸'´ك~´ ¹'
†l torn ²= ¸ = ~ ¹'
†l laboratori ¸´ --= ~´ ¹'
†l clau ¸´ '~~ ~ ¹'
†l cargol ¸´ = ¸ -´¹'
–a bombeta electrica ¸´ -'-¸+ ´ ¹' _´ '-- ~¹'
†l martell ²· ¸ ط ~ ¹'
–a tisora ¸´ - ~ ¹'
–a serra ¸´ '~ن ~ ¹'
†l tornavis ¸´ • ¸ -´ =´ • م
†l destral ~- ~= “ƒ ·
–a llima ”´ ¸ - ~ ¹'
–es tenaces ¸´ '--¹´¹'
–es alicates ²~ '~´ ´ ¹'
–a palanca .'-ž `' ²´ ع · '¸
–a pala ²· ¸ = ~ ¹'
–a proveta ¸'--= œ -¸-´- '´
†l pic .´ ع ~ ¹'
–a politja ‡¸ ´ -¹'
–a paleta - ~ · م , _¹'~¹'
†l cable =¹~ ¹'
–a brotxa ‡'~¸ ·´
–a cola ق´ - ¹¹'
–a clau anglesa •´ ¸ي¹´-œ _´ '-• م
–a rasqueta ”¸ = م , =~´~¹'
–'escala »¹´~´ ¹'
–a Iemella ²¹¸~´ - ¹'
–a volandera ²´ ¹· ,‡” ¸ ¸ , ¸ ~ ع م ²- ¹=
–a capsa de les Ierramentes‚'¸”`' ¸¸~´ ن -´
†l regle ‡¸ ط ~ ~ ¹'
151
†l regle graduat »'·¸`'- ‡¸ ط ~ م
†l regle de calcul -'~= ¹' ‡¸ ط ~ م
–'escaire »~¸¹¹ ™¹´Ÿم´ , “¸ك´ , ¸'=´ ن´¹' ²-¸'¸
†l cartabo ¸´ ~~ ن + ¹' »~¸¹¹ ™¹´Ÿم
†l compas ¸'ك¸ - , .= ¸ -
Caixa de velocitats “¸¸-´¹' ¸´ ¸~ن-´
Caixa d'engranatges ‚'نن´~ م´ ¸ ´ ¸~ن-´
Caixa de distribucio _يت'•~¹' ¸´ ¸~ن-´
Caixa del diIerencial _-¸ ¸ -´¹' ¸´ ¸~ن-´
†l corrent electric ¸'ي´-´¹'
†l corrent continu ¸~ '-م´ ¸'ي´ت
Corrent de baixa Ireqüencia ” ”´ ¸ -´¹' -¸ط- ¸'ي´ت
Corrent portador .م'= ¸'ي´ت
Corrent oscil·lador - ~ - ~ -م´ ¸'ي´ت
Corrent altern ” ” ¸ -م´ ¸'ي´ت
Corrent induït ¸´ ت'~ ¸'ي´ت
Corrent negatiu ¸´ -¹~ ¸'ي´ت
Corrent derivat ق´ -~ م´ ¸'ي´ت
Corrent d'alta tensio ~+ = ¹' ¸´ ¹'= ¸'ي´ت
Corrent continu .- '¸-م´ ¸'ي´ت
Corrents electrics oposats ¸'¸-~-م ¸'¸'ي´ت
†l Iusible ¸´ ·'¸¹' ¸'+--` '´¹~
†l Iil d'aram aïllant .¸¸´ ع م =¹~
–a resistencia »¸ '-م´ =¹~
†l Iil electric ¸´ -'-¸+ك =¹~
Antena ¸´ -'¸- =¹~
Conductor electric .- ¸ م´ =¹~
Connexio, circuit electric .ي- '¸ت
Žresa de terra ¸¸` 'ي-'¸ت
Connexio en bateria ف=´ '--´¹' .ي-'¸ت
Connexio en paral·lel •´ ¸'¸-´¹' .ي-'¸ت
Connexio en serie ¸´ ¹'¸-´¹' .ي-'¸ت
†ndoll electric ²¹- ¸´ ¹'
Capacitat electrica ²ي´--'¸+ك ²ع ~
Amplitud d'ona ²= ¸ ~ ¹' ²ع ~
–a Ireqüencia ²- ~ - ~´ ¹' ²ع~
152
1. Xerrac de costella
2. Xerrac
3. Clau anglesa
4. Šerra d´arc
5. †scoIina
•. –lima
€. Carda
8. Clau Iixa
9. †scaire
10. ‰egle
11. Alicate
12. Tenalles
13. Barrena
14. Martell
15. Tisores
1•. Tornavisos
1€. •at o sergant
18. •ranera

153
154
El motor =´ ¸ = ~´ ¹'
¿‹ ^-,=-' ¿=· - ,'„= •- :- .'„- '–·‹'- ~='; ·-- '–-, =- , -'‡ -' J '™- V ·,;-~ -' €- '- = ;' '–--~ •, =- '- •-
^·‹'--' -;--' ¿› ·^-,=--' -;--' /,'-‘V' _-Ž ~-', -' ç-~-~' •-·- -,-'=-' ~'-, =- ~'-- '---- ·~V7' €- ^-'.
Motor de dos cilindres ¸ي--'¸ط~ '´ =¸´ =م´
Motor de vapor •´ ¸'=-´ =¸´ =م´
Motor de ben’ina ¸-¸ن- =¸´ =م´
Motor de combustio ¸´ ¹='~´ ¹' ¸'¸-=`' ¸ ~ =¸=م´
Motor Diesel .-¸~´ ¹' =¸´ =م´
Motor de quatre temps ¸'~~ ~ ¹' ¸´ ='-¸´ =¸´ =م´
Motor d'explosio ¸'=•-`' =¸´ =م´
Motor electric ¸´ -'-¸+ك =¸´ =م´
Motor a reaccio ‚'•´- =¸´ =م´
†l carburador ¸'-´ع¹' ¸' ¸¸ت'¸¸-¸ك
†l tub de transIormacio ف-¸ - -´¹' -´ ¸-´- '´
–a bugia .'ع -~ ` '²´ ع ~ ~
–a dinamo ¸´ -'-¸+ك ~¹´¸ م´
†l ventilador ²= ¸ ¸ م
–a bomba de combustio ”¸·¸¹' ²´ =´ - م
–a pressa d'aire -'¸+ ¹' ~= ƒ م
†l distribuïdor electric -'-¸+´¹' _¸´ ¸م
–'alternador -~ 'ن-~´ ¹' ¸'ي´-´¹' ~¹¸م´
–a bomba d'aire -'¸- ²=´ - م
Bomba aspirant ²-~'= ²=´ - م
Bomba expirant ²ع·'” ²=´ - م
155
Vocabulari de Música ²ع-'~ ى-ي~¸م ‚'”¸•م
€- ^-‹ ~=- - ç-- ;› _--~;--' ç - - /~ ,= -' ~V' _-- ~ ™·-' ,;-‹ _-- _-=- =--
~-- ç-·-- '„--- ^--=---' ^--,V' J';='; ,‹'---' ;' ~>--V' ~-= €- ç·--' J; ~ '
·€=--' ~-;-
–a música es l`art que es maniIesta en l`organit’acio dels sons i els silencis en el temps.
Es l`art de la generacio, manipulacio i combinacio en simultaneïtat o en successio
dels sons, produïts per veus humanes o per instruments, a la recerca de la bellesa Iormal
i/o de l`expressio d`emocions, o de complir certes Iuncions, i produint missatges dotats
d`unitat, continuïtat i coherencia .
Escoltar •--~'
Escriure ~ - -
Entonar ç· - ; €= -
†l clarinet ¸´ 'م¸ ~¹'
Copiar _~-
–a guitarra ‡¸'Ÿي-¹'
–a melodia _´ '--œ ¸ ¸´ =¹
Metronom ى-ي~¸~¹' ²-·¸م
Žentagrama ¸´ -ي~¸م _¸´ ~ م
Bemoll ¸• = ¹' ²م `=
†l piano ¸-´'ي-¹'
†l piano de cua .´ ~´ ¹' ™¹´Ÿم´ ¸ي-ك ¸-'ي-
Šostingut _¸·¸~ ¹' ²م`=

†l violi ²= ن ~ ك ¸ ¸´ '~ك
†l violinista ¸'~´´ ¹' ى¹= -´ ¸'=
15•
†l violoncel ¸ي+= ¹' ¸´ '~ك
Clau ²ي´-ي~¸م ²م `=
Banda de m…sica ²ي´-ي~¸م´ ²· ¸ ·
Orquestra '¸-~ك¸'´
M…sica popular ²ي´-ع ~ ى-ي~¸م´
M…sica pop o lleugera -¸-´¹' ى-ي~¸م
M…sica de Ja’’ ¸'=¹' ى-ي~¸م´
M…sica de cambra ى-ي~¸م´
M…sica de Ions ²ي´•¹= ى-ي~¸م´
M…sica ballable ²-·'¸ ى-ي~¸م´
M…sica ambiental ²-´¸ك¸م ى-ي~¸م´
M…sica ‰ock =¸¸¹´' ى-ي~¸م´
†ls instruments musicals ²ي´-ي~¸م´ ‚`„
†ls instruments de vent ¸´ -'¸- ¸´ -ي~¸~´ ¹' ²¹„
†ls instruments de corda ²-´¸ ت¸ ¸´ -ي~¸~´ ¹' ²¹„
†ls instruments de percussio _'--`' ²¹„
–a sardana ²ي´-`'ط· ²ي´-ع ~ ²-· ¸ »~ œ
M…sica estereoIonica ²ي´-¸·¸-¸-~ ى-ي~¸م´
M…sica simIonica ²ي´-¸•~~ ى-ي~¸م´
Tenor ى- ي~¸~´ ¹' ¸· _'~´ -´ ¹'
M…sica vocal ²ي´-'ن• ى-ي~¸م´
M…sica classica ²ي´´ي~`ك ى-ي~¸م´

Alguns signes i conceptes musicals importants ^---~;--' ~'->·-' ç ›'

†l caldero ف· ¸ ²م `=
–a corxera ¸~ ¹' ‚'~
–a Iusa ¸'ن~ `' ²ي´ž`ž
–a blanca -'-ي- ²م `=
–a negra -'”¸~ ²م`=
†l silenci -~ - ¹'
†l to ‚¸ -´ ¹' »´ '-م
–a intensitat ‚¸ -´ ¹' ‡´ ~´ ~
†l timbre -¸~¹' ‚'=¸ ” ²¹`~¹¹ ¸'ع~ ¹' ¸¸· _Œ¸ت´ ²م `=
Šo greu ¸ي•= ‚¸ -
Šo agut ”´ '= ‚¸ -
†l compas _´ '--`'
†l ritme _'--œ
†l compositor ¸= ¹م´ ¸' ¸´ -ي~¸م´ ف¹¸م´
ˆnterval ²ي´-ي~¸م´ ²=¸ ”
–'entonacio ¸´ ي= ¹-¹'
15€
–'opera ²ن=´ ¹م´
–a can‘o ²ين• `´ '
El pentagrama
†l pentagrama es una pauta Iormada por cinc linies horit’ontals, paral·leles
equidistants entre si, sobre les quals s´escriuen els signes que serveixen per a escriure la
m…sica occidental. –es distancies compreses entre les linies son els espais. –es linies i
espais es compten d´abaix a dalt. –a posicio de la nota sobre una de les linies o un dels
espais, indica l'al‘ada i el nom del so a executar.
‰odona Blanca Negra Corxera Šemicorxera
158
159
ELS ANIMALS SALVATGES ^ ‡ = ; - - -' ~ '-';- = -'
1•0
1•1
1•2
1•3
–leo ~~'
–leona ‡´¸ -´¹
Žuma . -= ¹' _ ´ - ~
Bigotis -'ن~' ,-¸'¸~
Crinera, cabellera ~~`' ~-¹
–es urpes -¹'=م _ -¹= م — ¸ž'¸- _ ¸ž´¸ -´
–a trompa»ي='¸=¹' _ »´ ¸=´ ¸=´ ¹'
Ullal -ين-' _ -'-
1•4
–a pota .´ = ¸
–a cua --~ .- ~
–a banya ¸¸¸· _ ¸¸ ·
–a peüngla -`=' _ ف¹=
–a bossa o marsupi -'¸=
–a gepa ²~ ن~ ' _ »ن~
†leIant .´ ي• ¹'
Camell .- œ ,.´ ~ =
1•5
Dromedari ¸ي=- ,»'ن~´ ¹' ~ي= ¸ .~ =
B…Ial “´ ¸م´ '=¹'
Cervol .-'
Cangur ¸·نك
–a coberta, la closca ‡¸~ · , _¸ ” ,.- ~
†l tigre =ط´ =م´ ¸´ ~ -
–leopard ¸´ ~ -
1••
Jaguar '´-¸م' ¸´ ~ -
Žantera ~ن+¹' ¸~- , ²~-=¹' ¸~-
•iraIa ²·'¸¸
Hipopotam ¸=-¹' “¸·
‰inoceront ´¸~ك¸ك ,,--' --=;
Mandril _´ '¸¸ م ”¸ ·
Ximpan’e •¸-'-~~
•oril·la `´ -¸ ¸•´
Os -´ ”´
Os mari ¸ = -¹' -´ ”
Os bru ¸~~' -´ ”
Os polar ¸ي-' -´ ”
•uineu -´ ¹ع ž
–lop -´ - ~
Antilop ¸- =
Ullal -'ي- ' )_( -'-
Zebra ” ¸ ¸´ ¹' ¸´ '~=
1•€
•-ž- ~-- ~'-';-=-'
ELS HÀBITS ALIMENTARIS DELS ANIMALS
†ls animals herbivors ²-~'ع¹' ‚'-'¸ي=¹'
†ls animals carnivors‚'ي´~ = ¹´¹'
†ls animals omnivors -'ي~`' .´ ك .ك'ت ¸-¹' ‚'-'¸ي=¹'
†ls animals domestics ²ي´¹- ' ‚'-'¸ي=
†ls animals amIibis ²ي´-'م¸ - ‚'-'¸ي=
†ls animals remugants ‡¸´ -= م´ ‚'-'¸ي=
†ls animals mamiIers ²ي´-~ ž ‚'-'¸ي=
†ls animals vertebrats ¸'-· ‚'~ ‚'-'¸ي=
†ls animals invertebrats ²-´¸-· ` ‚'-'¸ي=
†ls animals de presa “¸ -• م´ ‚'-'¸ي=
†ls crustacis ²-´¸ ~ - ¹' ‚'-'¸ي=
†ls rosegadors ²~Œ '-¹' ‚'-'¸ي=
†ls microorganismes ²ي´-'--´ ‚'-'¸ي=
†ls espermato’oides ²-´¸ نم ‚'-'¸ي=
1•8
MOTŠ Ž†‰ A D†Šˆ•NA‰ †–Š ANˆMA–Š
Šalvatge ¸´ = ¸ -م´
Bestia ²-´'”
Monstre ²´ ~ ي+ -
ELS RÈPTILS ~'‹'= ™ -'
–a serp ²ي´=¹'
–a sargantana ‡¸ي·- ‡-'•=
†l caiman ¸´ ´-¸م' _'~~ت
†l cocodril _´ '~ ~ -¹'
–'escur‘o ىع · '
–a cobra .´ - ¹' ىع · '
1•9
Animals petits
–'esquirol -´ '=ن ~ ¹'
–'eri‘o ~´ •´ن -´¹'
†l ratoli ‡¸ ƒ • ¹'
†l talp ‡¸ƒ· , ~¹=´
†l gripau »¸=´ ¹ع´ ¹'
–a granota _´ ~ • - ¹'
†l cuc ‡” ¸ ~´ ¹'
†l llimac ²· '¸´ -¹'
†l cargol ¸¸¸´ ¹= ¹'
–'aranya ‚¸-´´ ن ع ¹'
–a teranyina ‚¸-´نع¹' _´ ي~ -
–'escorpi -¸ - ع ¹'
†l cuc de terra ¸¸`' ‡´ ”¸”
†l cuc solitari ~ي=¸¹' ‡”¸” · =-¸~´ ¹' ‡”¸”
†l cuc de la seda ¸ -¹' ‡”¸” —¸-¸= ¹' ‡”¸”
1€0
1€1
ELS INSECTES ~ ', ‡ = -'
–a mosca ²-'-~´ ¹'
–a pu‘a -¸•´ ¸ -´¹'
–`escarabat .ع =´ ¹'
–a marieta ²· ¸~´ = ~´ ¹'
†l mosquit ²Œ ¸ع´ -¹'
–'abella ²¹=ن´¹'
–a vespa ¸¸-´- ¸´ ¹'
–a Iormiga ²¹~ ن¹'
†l Iormiguer .~ ن´¹' ²´ م ¸ž´¸ =´
–a llagosta -~´ ن =´ , ‡”'¸´ =
†l grill ¸´ -´ ¸ -´ ¹'
–a papallona ²~ '¸·
–a cuca de llum-= '-=´ , ²= '¸-
–`escarabat de cuina ¸-¸-¹'
†l tavec ¸¸ '· ²-'-~ ,.ي=¹' ²-'- ~´
†l rusc .=- ²ي´¹=
–a bresca .~ ع ¹' ¸´ ¸´ ·´
–a crisalide ‡¸ ” '=¹'
–a larva ²· ¸ ي¹'
–'eruga _¸ ¸~ي¹'
†l cuc ‡ ” ¸~´ ¹'
1€2
ELS ANIMALS DOMÈSTICS^---V' ~'-';-=-'1€3


†l gat =´ - ¹'
†l gos ~- -
–a gossa -¹´¹'
†l conill -´ -¸ `'
–a tortuga ‡'•= ¹~´ ¹'
†l periquito ‡ ¸´ ~´ ¹'
†l papagai -'·-´-¹'
†l peix de colors ¸¸´ ¹م´ =~~
1€4
ŠO‰O––Š D'ANˆMA–Š ~'-';-=-' ~ ';~ '
Bordar _ --
•runyir _-·
Udolar ,¸=
Miolar -'م
‰oncar ¸ ~- —¸´ - —¸·¸=
‰enillar .+-
Bramar ق+ -
Braolar, bramular ¸ '=
Belar, Begallar '·ž
‰aucar ( la granota ) ق ´ -
ELS OCELLS , ;-= -'
–a cua -´ -~´ ¹'
–a ploma ²~ -¸ ¹'
–'ala _´ 'ن=¹'
†l bec ¸´ '-ن ~ ¹'
–a garra, les urpes ¸Ÿ´-´ — -¹=م
†l voltor ¸~ن´¹'
–a gabia ¸´ • - ¹'
†l tord ²ن~ ~´ ¹'
–a coloma ²م '~= ¹'
1€5
–`oreneta ¸-´¸ن´~´ ¹'
†l picot ¸'-ن¹'
–'estornell ¸¸¸´ ¸¸´
†l pardal •´ ¸ ¸ ~´ ¹'
†l corb -'¸·´ ¹'
–'alosa ‡¸ -´-´¹'
†l cucut ~-´ ~ +´ ¹'
†l corb -´ '¸·´ ¹'
–'estru‘ »'عن¹'
–a gavina ²~¸ ¸ ن´¹'
–a guatlla ى-'~~´ ¹'
–a perdiu .= = ¹'
†l rossinyol .-´¹-´¹'
†l pel·lica ²ع =´ -¹'
–a cigonya ق¹-¹
†l cigne ¸´ ·'¸= ¸´ ¸œ —»´ ت
†l Ilamenc ¸´ ´ن~¹·
–'agro ¸¸~´ ¹-
–a gavina -'~¹' _´ م´ ¸
†l pingüi ق-¸ط -¹'
†l Ialco ¸--¹'
–'aliga -'-ع´ ¹'
–'oliba, el mussol ¸=-´ ¹' »´ ' ,²~ ع - , ²م'-
1ۥ
1€€
ELS CRUSTACIS I ELS MOLUSCOS ‚´ '-´¸ ~ - ¹'
†l marisc ‚'-´¸=¸ ¹' ¸م .ك`¹ _¹'- •´ ¸=- ¸'¸ي= .´ ك
†ls musclos 'يت ¸ت´ —¸=-¹' _¹-
†l pop =¸-ط´ = '´
–'ostra¸'=م
–a gamba¸= -¹' -¸•´ ¸-´
–a gambeta
¸=-¹' -¸•¸- ¸' “ ~ - ¸ -´¹' ¸' •´ ¸ -~ = ¹' ¸م ¸ي·- _¸- »~'
Calamar ¸'-´=
'-¸ 'م`ك —
1€8
1€9
ELS ARBRES , '= ~ V '
–a branca ¸-·´ ¹'
–a Iulla ²·¸¸¹'
†l tronc ¸'~¹'
–'arrel ¸ ~ =´ ¹'
–'agla =¸¹´-¹'
–'ametller ¸¸¹¹' ‡¸=~
†l garroIer -¸¸=¹' ‡¸=~
–a pinya ¸´ -¸ ن-´ ¹' ¸´ ¸ك´
†l roure ~-´¸ م´ ¸'-~ن ~
†l Iaig_-'~ -¸¸عم( ¸'¸
–'om ق´ -¹' ‡¸=~
†l Ireixe ¸¸•-ع¹' ¸'~¹
–'avet-¸ن´ت
†l pi¸-¸ ن-´ ¹'
†l cedre ¸´ ¸ '
†l desmai ²· '-• -´ ¹'
–a Iiguera¸ي-´¹' ‡¸=~
–a palmera²¹=ن´¹'
–'olivera¸¸--¸´ ¹' ‡¸=~
–limonera ¸¸~´ ي¹¹' ‡¸=~
Žomera_'•´-´¹' ‡¸=~
Taronger.'-ت¸-¹' ‡¸=~
†l xiprer ‡¸¸~¹'
180
181
VOCABULARI BÀSIC D'EDUCACIÓ FISICA
^~ '-, -' ~ '-, - -
†n el seu sentit mes ampli, l'esport es qualsevol joc o activitat de lleure, basada en un
reglament estricte i que procura de millorar el benestar Iisic i mental de l'esser huma.
^~'-,-' '+ي¹= ق•-م ~='¸· -=¸~- “¸'~ت ‡¸'+م ¸' •”'= •~~= ”¸+=م ¸= ‡¸'-= ·
·-'~-`' -`-='¸ ·‚'¸'+~¹' ¸-¸طت ¸' ·¸ي~-¹' ·²ع-~¹' ·²~·'ن~¹' ·›ي·¸-¹' -~+-
¸م ¸¸•¹' ¸' ¸¸-=`¹' ›•ي-- 'م ى¹œ ²·'Œ`'- ‚'Œ'-¸¹' ¸ي~- '-”'¸•-' ¸' '+='~-='
»+ت'Œ'-¸ ى¹= ¸يžƒت
–a pilota
‡ ´ ¸ ´´ ¹'
†l Irontennis
¸'¸´~ `' ‡´ ¸ك
†l basquet
²¹´~´ ¹' ‡ ´ ¸ك´
†l voleibol
²´-~´ ¹' ‡´ ¸ك
†l tennis
-¸ - ~ ¹' ‡´ ¸ك
Tennis de taula
²¹¸'ط ¹' ‡´ ¸ك
†l ‰ugbi
²¹يط -~ ~´ ¹' ‡´ ¸ ك´
†l Iutbol
»~ - ¹' ‡´ ¸ك
†l beisbol
‡~ = '-¹' ‡ ´ ¸ك
†l waterpolo
-'~¹' ‡ ´ ¸ك
–'handbol
~ي¹' ‡´ ¸ك
†ls Jocs Olimpics
²ي´-~¹¸`' -'ع¹`'
–'esgrima
182
في ~´ ¹' -´ ع ¹
–'Atletisme
,¸ -´¹' -'ع¹'
†l golI
ف¹¸=´ ¹' ‡´ ¸ك
–lan‘ar
¸م ¸ - · ىم ¸
–lan‘ament de pes
²-´ ~ -~ = ¹' ‡¸´¹' ¸م ¸
–lan‘ament de javelina
_م ¸´ ¹' ¸م¸
–lan‘ament de martell
²· ¸ ط ~ ¹' ¸م¸
–lan‘ament de disc
¸¸ -´¹' ¸م¸
Material esportiu
²ي´Œ'-¸ ‚'¸ ” '
Abric
ف´ ط ع ~ ¹'
Agenda
‡¸ ك ~ ~´ ¹'
Aixeta
¸¸-ن- , ²ي•ن=
Ampolla d'aigua
‡¸¸¸'· ,²= '=¸´
Anotacio
.ي= ~ ت
Arbitre
‡'¸'-~´ ¹' »´ ك '=
Assecador dels cabells
¸ع ~ ف•´=م
Aturar—se
ف´ - - · ف·¸
Baixar
=-- , .¸-'
Batre un record
'ي~ 'ي· '~· ¸ -¸Œ
–es botes
›م¸=
–'armari
²´ -'¸= ¹'
–a buIanda
²=•¹
183
Castig
²-¸-´=´
Corredor
-'¸´ =
Corregir
_ =´ -
†ntrenador
-¸´ ~ م´
†quip
ق´ -¸ ·
†scriure
- -ك
†sport
²Œ'-¸
†xamen
¸'=-مœ
†xpulsar
”´ ¸´ ط - · ” ¸ =
†xpulsio
”´ ¸ =
Falta
²-¸Œ
Camp de Iutbol
»~ -¹' ‡¸ ك´ -ع ¹م
Cop de cap
“ '¸´ ¹' ²´ -¸ Œ
Corner
²ي´نك ¸´ ²-¸ Œ
Falta
²-¸-´=´
–a mitja part en un partit
‡'¸ '-~´ ¹' ¸· = ´ ¸ ~´ ¹'
†l partit
‡ ´ '¸ '-~´ ¹'
Žartit de tornada
²-´¸ ƒ ž ‡´ '¸ '-م´
Žartit amistos
²ي´-´=´ ‡'¸'-م´
–a Iinal
²ي´م'-= ‡'¸'-م
†ls quarts de Iinal
²ي´-'+- _- ¸´ ‚'-¸ '-م´
–a lliga, la temporada
184
»´ ~ ¸ ~ ¹'
–a semiIinal
²ي´-'+ن¹' .- · ‚'-¸ '-م´
†l pal de la porteria
ىم¸ ~ ¹' '-=
Ženal
-'¸ = ²-¸ Œ
†l penjador de la roba
²ي´Œ '-¸´ ¹' -'يŸ¹' ²´ · `´ =
Žorter
ىم ¸ ~ ¹' “´ ¸ '=
Žorteria
ىم ¸ ~ ¹'
Žosar—se en renglera
'·¸•´-´ - ¸ Œ
Caiguda
=¸-´~´
†l calendari
»-¸-ت
Campio
.´ ط -
†l campionat
²´ ¹¸ط´ -´¹'
Caure
= - ~
–a classiIicacio
في- ن ت
ClassiIicat,ada
فن´- م´
†l club esportiu
¸´ Œ'-¸ ”, '-
†l cronometre
- · ¸ ¹' “´ 'ي- م
Davanter
» ~ - -م´
DeIensa
_· '~م´
Derrota
²~ -¸ -
–a dutxa
¸¸”´
Dutxar—se
¸~¹'- .~-•'
185
†mpat
. ”'عت
†mpat a ’ero
-'~- ' ¸¸~´ - . ”'عت
†ntrar
.=”
–'escombra
²´ ~ ن´ ~ ¹'
†sponja
_ن•~œ
Falta o absencia a classe
²~¸ ~~¹' ¸= -'ي•
–a Iarmaciola
²ي´¹ ~ ي -´ ¹' ¸ ´ ¸~´ ن -´
†l gimnas
² Œ '-¸ ¹' ² ´ = '·
•ol
-~-
•ols a Iavor
›´ ¹ -'~-'
•ols en contra
›ي¹= -'~-'
–a goma d'esborrar
‡'=~ ~ ¹'
†ls guants
¸'•·
•uanyar
ى¹= - ¹´· ت
†l guix
¸ي~'-ط´ ¹'
–'horari
²ي´~¸ ~~¹' ‚'='~´ ¹' .´ ¸ ~ =
†l jersei
²ي~¸=
†l lavabo
²¹~·~¹' ¸' ¸'=¸~¹'
–inia de sortida
-'~--`' =´ =
–inia de deIensa
_'· ~ ¹' =´ =
–inia d'arribada
.¸-´ ¸´ ¹' =´ =
–inia d'atac
18•
»¸=´ +´ ¹' =´ =
–inia davantera
»~ - ~´ ¹' =´ =
–inia de mitjos
=~ ¸ ¹' =´ =
–es jornades esportives
²ي´Œ'-¸ ¹' .´ = '¸~ ¹'
–esionar—se
_, ¸ = - - '- '
–a lesio
²´ -'-œ
†l llapis
¸'-¸ »¹·
†l llibre
-´ '-´ ¹'
–a maquineta
‡'¸-م
Marcar un gol
'· ~ - . =´ ~
–a meta
-~ + ¹' =´ =
†l mirall
‡ ´„¸ م
†ls mitjons
-¸ '¸= ¹
–a motxilla
²-ي-=
†l pal de Iregar
²='~م
†ls pantalons
.-¸'¸~ , ¸¸¹طن-
Žaper higienic
»'~=¹' ¸¸¸
Žaperera
‚`~+م ²¹´~
Žarticipar
= ¸ '~
Žatinar
ق ¹´¸ ت
Žerdre
» ¸ + - œ
–a pinta
=~ ~´ ¹'
18€
†l pin’ell
²~ -¸
†l polisportiu
¸´ Œ'-¸ ¹' -´ ع ¹~ ¹'
Žujar
_¹= , ~ع-
†l quadern, la llibreta
¸´ -· ~´ ¹'
†l recollidor
²·¸=م
†l regle
‡¸ط~م
‰espirar
¸ •´نت
†ls retoladors
²يطيط=ت »`·'
‰oba esportiva
²ي´Œ'-¸ ¸-`م
‰oba interior
²ي´¹= '” ¸-`م
Šabo
¸¸-'-
Šortida
²ي´~ ¸ ~ م ²¹= ¸
Šortir
_ ¸ =
Šabatilles esportives
²ي´Œ '-¸ ²-~ = '
Šacada
²-¸ Œ
–a samarreta
¸´ Œ'-¸ ¸ي~ ·
–a tanca, tanques
¸='=
Targeta groga
-'¸• - ²· 'ط-
Targeta vermella
-'¸~ = ²·'ط-
Taulo d'anuncis
‚'-`= `' ²´ = ¸ ¹
†l testimoni en una cursa de relleus
_-´'--´¹' '-=
–es tisores
188
¸´ -م
Torneig esportiu
²ي´Œ'-¸ ²¹¸ط´ -´
–a tovallola
²•~ن~¹'
Treball
¸´ -¸ - ت ,²م ~ =
†l vestidor
¸-`~ ¹' . ~ - ²· ¸ •´
†l lavabo
-ي¹'¸ت
†l xandall
²ي´Œ'-¸ “'-¹
–a xarxa
ىم ¸ ~ ¹' ²´ ´ -~
†l xiulet
‡¸ '•´-
Correr
•¸ = - · ,¸ =
Šaltar
¸ • ·
Šaltar amb la corda
.-=¹' ى¹= ¸•-¹'
Šalt amb la perxa
'-ع¹'- ¸•·
Triple salt
¸´ ž`Ÿ´¹' ¸•-¹'
Šalt d'obstacles
_-'¸~ ¹' ¸= '¸= ¹' ¸¸· ¸•-¹'
Šalt de llargada
.-¸= ¸•·
Šalt de poltre
¸'-= ¹' ى¹= ¸•·
Šalt d'al‘ada
., '= ¸•·
189
–a Natacio ^ = '-~ -'
Natacio lliure
‡¸=¹' ²='-~´ ¹'
Bra‘a
¸ ~ -´ ¹' ى¹= ²='-~
†spatlla
¸+ •´ ¹' ى¹= ²='-~
Žapallona
²~ '¸ •¹' ى¹= ²='-~
Natacio ritmica
²ي´= '--`' ²='-~
La cursa
“ '-~ -'
Cursa contra el rellotge
²= '~´ ¹' ~´ Œ ¸'-~
–a regata
-¸'¸-¹' ¸'-~
–a Marato
¸¸ت´'¸'~¹' ¸'-~
†ls relleus
-¸´ 'ن-´¹' ¸'-~
†l patinatge sobre el gel
¸`¸-' ~¹= ¹' ى¹=
–'esqui aquatic
¸`¸-' -'~¹' ى¹=
190
Fotos esports ²يŒ'-¸ ¸¸-
191
192
VOCABULARI BÀSIC DE FORMES
GEOMÈTRIQUES
² ´ ي´~ ~ ن + ¹' .´ '´~ ` '
~-= €- ^--'--' ,--'---' ;' ~'----'; '-';™ -'; _;=~-'; -'·-V'; =;==-' ¿‹ ~=-- ˜--' ¿ ~'-,-' ç-·-' ¿›
”·-- '„~·- ^‘>-; '„--;-- ;' '„~'-‘; '„~ ';’
–'area ²= '~~ ¹'
–' àrea es una quantitat que expressa la mida d'una regio de l'espai. –' àrea de
superfície es reIereix a la suma de tots els costats d'un objecte. –' àrea es la derivada
del volum i l'antiderivada de la longitud.
193
De Iet, tot i que el concepte d'area es basic en geometria, la seva deIinicio no es trivial, i
es dona com a evident en la majoria de textos.
Algunes de les unitats mes utilit’ades per mesurar l'area son:
• metre quadrat (m
2
) —
• area — 100 m
2
• hectarea — 10.000 m
2
• Ianecada — 833,33 m
2
Càlcul d'àrees
Formules pel calcul de l'area de diIerents Iigures sen’illes:
• Quadrat : A÷l· on l es el costat del quadrat.
• Rectangle : A÷b·a on a i b son els dos costats del rectangle.
• Rombe : A÷D·d/2 on d i ( son les diagonals del rombe.
• Triangle : A÷b·h/2 on l es la base i h l'altura del triangle.
• Polígon regular : A÷Ž·a/2 on ) es el perimetre i a l'apotema del poligon.
• Cercle : A÷π·r· on r es el radi del cercle. Noteu que aquesta Iormula es dedueix de l'anterior
substituint ) pel perimetre d'un cercle, que es 2·π·r
ببببببب ببببب ببببببب
_'ع~¹' ‚'~ ‡¸-'~¹' ²='~م r
• ²='~م .يط-~~¹' : .¸ط¹' × ¸¸ع¹'
›ك'¸”œ ¸´~- ى+-~- _~ '~-¸ ›Œ¸=×›¹¸= ,¸'~ت .يط-~~¹' ²='~م ¸' ى¹= ¸نت ¸-¹'¸ .يط-~~¹' ²='~م ²~¹~م
¸· ¸ž¸م ¸ي• ›Œ¸= ¸¸´- ى´¹) ‡~=¸¹' ›Œ¸= .يط-~م ¸¸· ~ن= ›-' ²•=`~- =¹~¸ ›ي¹= ²ن-¸-¹' ¸¸~-
”~= ¸' •=`- ‚'~=¸¹' ¸م ¸يعم ”~= ›¹¸=¸ (²='~~¹' ²~ي· ¸· »´=-- •~¹' ¸- -~=¸ .¸ط¹' ¸¸´- ™ي=- ²='~~¹'
‡”'-¸-¸ .يط-~~¹' .¸= .´~ت ¸-¹' ²ي¹¸ط¹' ‚'~=¸¹' ”~= ,¸'~- .يط-~~¹' ²='~م .´~ت ¸-¹'¸ ²ع-¸~¹' ‚'~=¸¹'
,¸'~ت .يط-~~¹' ²='~م ¸' _--- =¹~ ¸م¸ ¸'~-~¹' ¸•ن- ”'”¸ت .يط-~~¹' ²='~م ¸' •=`- .¸ط¹' ‚'~=¸ ”~=
.›Œ¸=×›¹¸=
• ²='~م ™¹Ÿ~¹' _'•ت¸`' × ‡~='-¹' × ½ : * ÷ 1 / 2bh
• ²='~م ‡¸-'~¹' :
194
• ²='~م ‡¸´¹' :
–'area de la base ‡~ -'-¹' ²´ = '~م
†l perimetre =´ ي=~´ ¹'
†l triangle ™´ ¹´Ÿ~´ ¹'
†ls triangles ‚´ 'Ÿ¹´Ÿ~´ ¹'
†l triangle isosceles ¸ي·'~´ ¹' •¸'~-م´ ™¹´Ÿم
†l triangle escale _`Œ ` ' ف¹-= م´ ™¹´Ÿم
†l triangle equilater _`Œ` ' •¸'~-م´ ™¹Ÿم
†l quadrat _´ -¸´ ~´ ¹'
†l rectangle .´ يط -~ ~´ ¹'
†l rombe ¸´ ي´ع ~´ ¹'
†l romboide ¸ي´ع~¹' ›-~
†l trape’i -¸ = ن م´ ¸ي´عم´
†l vertex ² -¸'¸ ¹' “´ '¸
–'angle ²-¸'¸´ ¹'
Angle agut ‡”´ '= ²-¸'¸
Angle obt…s ²= ¸ • ن م´ ²-¸ '¸
Angle recte ²~ ي- -~ م´ ²-¸ '¸
–'amplada ¸¸ ع ¹'
–a bisectriu ²-¸ '¸´ ¹' ف´ -´ نم´
–a circumIerencia ‡ ¸ -'~ ¹' =´ ي= م´
–a distancia ²· '~~ ¹'
†l centre ¸´ ك ¸ ~ ¹'
†l cercle ‡´ ¸ -'~ ¹'
†l cilindre ²-'¸ط´ ~ '´
†l compas ¸'´ي-¹'
–'escaire ¸'=´ ن´¹' ²-¸'¸
–a Iorma esIerica •´ ¸ ¸ ´´ ¹' .´ ~´ ¹'
†l cartabo “¸´´ ¹' , )¸´ ~~ن+¹' »~¸¹¹( ™¹´Ÿم
†l grau ²= ¸ ~´ ¹'
–'heptagon ¸´ ='ي~´ _¹´-م´
–'hexagon ¸´ ~'~~´ _¹´-م
†l diametre ‡¸ -'~ ¹' ¸´ ط ·´
–a linia =´ =¹'
–a linia paral·lela •´ ¸'¸-~´ ¹' =´ =¹'
–a linia vertical •´ ”¸~ع¹' =´ =¹'
–a linia recta »ي--~ ~´ ¹' =´ =¹'
–a linia corba “¸´ -~¹' =´ =¹'
–a linia diagonal •¸ط -´¹' =´ =¹'
–a linia inclinada .-'~¹' =´ =¹'
195
–a linia trencada ¸~ ´ ن ~´ ¹' =´ =¹'
–a linia convexa -~´ =~´ ¹' =´ =¹'
–a longitud .´ ¸ط´ ¹'
†l metre ¸- ~ ¹'
†ls metres ¸'-م ` '
†l metre quadrat _-´¸ م´ ¸-م
†l metre c…bic -ع´ ´ م´ ¸-م
–'arc “´ ¸ - ¹'
†l punt ²ط - ن´¹'
†l segment ²´ ع ط - ¹'
ˆgual •¸'~-م´ †quidistant
”'ع- ` ' •¸'~-م´
Mesurar (verb) “ '·
†l costat _¹- ¹' , ¸'~´ ¹'
–a Iigura .´ ~´ ¹'
–es Iigures geometriques ²ي´~~ن+¹' .'´~`'
–a mesura “'ي-~ ¹'
†l sistema metric decimal ²-´¸~ع¹' ¸´ ي-'-~¹'
–es mesures de longitud .'¸=`' ¸´ ي-'-م
†l semicercle ‡¸ -'~ ¹' ف´ - -
–a superIicie _¸ط´ ~´ ¹'
–es mesures de superIicie _¸ط~´ ¹' ¸´ ي-'-م
–'ovoide •¸'-ي-¹' .´~´ ¹'
†l paral·lelogram _`Œ `' •¸ '¸-م´
–a piramide »¸ + ¹'
†l pentagon ¸~'~=´ _¹´-م
†l radi ¸ط -´¹' ف´ - -
†l regle graduat »'·¸`'- ‡¸ط~م
†l transportador d'angles '-'¸¸¹' ²¹- ن ~ ¹'
†l volum »´ = = ¹'
–es mesures de volum »= = ¹' ¸´ ي-'-م
VOCABULARI BÀSIC DE MATEMÀTIQUES
^· - '~ ~'-,- - ~'-~'-,-' .
Šumar ”'¸
19•
‰estar ¸·'-
Multiplicar - ¸ Œ
Multiplicat per ى¹= '-¸¸´ - م
Calcular - ~ =
Dividit per ى¹= 'م¸~´ - م
Dividend »´ ¸~´ - م
Šuma ~-'¸ ¹' ²´ ي´¹~ =
‰esta ¸·'ن¹' ²ي´¹~=
Divisio ²~ ~ -¹' ²ي´¹~=
Calcul integral »'~´ -´¹' -´ '~=
Trigonometria ‚'Ÿ¹Ÿ´~´ ¹' -´ '~=
Algebra ¸-=¹' -´ '~=
Calcul de probabilitats ‚`'~-=`' -´ '~=
Calcul mental ¸´ ن- ~ -´ '~=
Šistema decimal •¸~= -'~=
Calcul integral .م´ '´-´¹' -´ '~=
Ordinador -´ ¸~´ '= ¹'
Calcul de guanys i de perdues ¸-'~= ¹' ¸ _ '-¸ ` ' -´ '~=
Compte bancari ¸·¸-م -´ '~=
Nombre »'· ¸ ' · »´ · ¸
Nombre imparell o senar ”´ ¸• م´ »´ · ¸
Nombre parell ى´ = ¸ ¸ ¸' »´ ~ - ن م´ »´ · ¸
Žart, parts -´ ¸ = ,_´ ط · , - ´ ¸ =´
Žart divisible de ¸م '¸=´ -- -¸=
Divisible ,¸´ =-م´
ˆndivisible ,¸´ =-م´ ¸ي•
Centesima part ²-'~¹' ¸م -¸ =´
Žart proporcional ى´ -~ - -¸=
Žarticula ¸ي·- -¸=
†quacio derivada ²´ ¹” 'عم ²´ -´-~ م
Matematiques aplicades ²ي´-ي-ط ت ‚'يŒ'-¸
Matematiques comercials ²-´¸'=ت ‚'يŒ'-¸
Arrel quadrada ¸´ ~ = _-´¸م´
Arrel irracional ¸ ~= »-´ '
Arrel c…bica ¸´ -يع´ت ¸ ~=
†xtraccio de l'arrel ¸- ~= ت
†xtraccio del calcul -´ '~ = ¹'
CoeIicient numeric •´ ”~= .م'عم´
Conjunt _´ ¸~´ =م
†quivaler ,¸ '~ ت
†quivalent •¸'~-م
ˆsosceles ¸ '~-م´ • ¸ي · '~´ ¹'
Nivell, pla: ,¸ -~ م´
19€
Divisor »´ ~ '·
Denominador »´ ¸~´ -م
Šistema _´ ¸~´ = م
Žrogressio aritmetica ²ي´-'~= ‡”'-¸
Žrogressio geometrica ²´ ي´~ ~ ن - ‡”'-¸
Nombre enter .´ م 'ك »´ · ¸
Žroblema ² Œ '-¸ ¹' ²´ ¹ƒ~ م ¸ ²´ ¹´ ~ م´ .
Šolucio .= ,_´ -'-- · ²´ = ي-ن·
•eometria ² ~ ~ن + ¹' »´ ¹=
Triangular '-'¸¸¹' ™´ ¹´Ÿم´
Triangle isosceles ¸ي·'~´ ¹' •¸'~-م´ ™¹´Ÿم
Triangle equilater _`Œ`' •¸'~-م ™¹´Ÿم
Triangle rectangle. »~ '· ™¹´Ÿم
198
ELS NOMS DELS DITS.• - '~ V ' - '-~ '
1. †l dit gros o pol’e. »´ '+- œ
2. –'index. ²´ -'-~
3. †l dit del mig o mitja .= ~¸ ¹' _´ -- œ
4. –'anular. ¸´ - ن -
5. †l dit petit , xic o menovell .¸´ - ن =
199
ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ .ç -‘ , --' ~ '->-
-=´ ع-´¹' ²´ م `= Šigne d'admiracio
:¸- = ¹' ²م`= Žarentesis
- ~= ¹' ²م`= Žunts suspensius
:.- '•¹' –a coma
-· ¸ ¹' ²´ ط - -´ †l punt
²¹-'·—²ط-- †l punt i coma
¸'-ط - ن´¹' †ls dos punts
¸= `' ¸ط ~´ ¹' ى¹= ¸ ²´ ط - -´ Žunt i a part
:»'+• -~ `' ²´ م`= †l signe d'interrogacio
:»'-= ¹' ²´ ط - -´ †l punt i Iinal
~-'¸´ ¹' ²´ م `= –a suma
:•¸'~-´¹' ²م`= †l signe d'igual
×-¸ -´ ¹' ²م`= –a multiplicacio
:¸·'ن¹' ²´ م `= †l signe de la resta
²~ ~ - ¹' ²´ م`=´ –a divisio
200
N†X†Š ˆ MA‰CADO‰Š T†XTUA–Š
¸¸-´ ن´¹¹ =-'¸¸´ ¹' ¸ ‚`-¸¹' ¸· ²-·'¸~´ ¹'
†l domini real d'una llengua estrangera consisteix, sense cap mena de dubte, a saber utilit’ar de
Iorma correcta les diverses classes de marcadors textuals, a banda de les estructures basiques de
la llengua en qüestio.
A traves de la nostra experiencia, hem observat que gran nombre d`errades que cometen els
nostres alumnes a l'hora de redactar o de parlar, es concentren, sobretot, en els elements d'unio
( nexes o marcadors textuals), que necessiten molta practica per tal d'assolir un bon nivell pel
que Ia a l'expressio oral o escrita.
Tot seguit, detallarem els diversos tipus de nexes i de connectors i explicarem les seves
remarques, seguides d'una seleccio de textos que poden servir com a exercicis practics sobre la
qüestio.
Deixarem per a una altra ocasio, doncs, alguns nexes oracionals com les conjuncions i les
preposicions.
1. Marcadors textuals
1.1. †xempliIicacio— detall .'Ÿ~ ¹'- _يŒ¸-´¹' — .ي-•-´¹'
?Žer exemple ?` Ÿم, com a mostra ?.'Ÿ~¹' .ي-~ ى¹=?, aixi '~´-, en particular ²-‹ '=, especialment `
'-¸-´ =´ — ¸¸-=´ ¹' ى¹= — '~ي´~(,etc.
Exemples:
1. Anire potser a la muntanya, per exemple, o a la platja
2. †t recordare els noms d'alguns poetes contemporanis, com per exemple...
3. Treballarem aixi , amb esIor‘ i energia
4. M'agrada la mel, especialment si es pura.
5. –a Marta gaudeix de la –iteratura, especialment de la poesia
2. Aclariment- continuació _يŒ¸-´¹'· ¸'¸~-~`':
Es a dir, o sigui •', en altres paraules ,¸=' ²~¹´-, mes aviat ,¸=`'-(, de Iet, eIectivament ` ع ·
.ع•¹'-—, en realitat ( _·'¸¹' ¸· , — ²-ي-=¹' ¸· , a banda d'aixo '~- '~=(?, al marge d'aixo ?'~- ¸م'- ى¹=, de
tota manera .'= .´ ك ى¹=(, en tot cas .'¸=`' .´ ك´ ¸· (, per ser mes exacte ²·´” ¸Ÿك' ¸¸´- ¸´¹, d'altra banda
¸=' --'= ¸م · ,¸=' ²ي='- ¸م , pel que Ia a ¸´ =´ - '~ي· · 'م´ '(, en aquest aspecte ¸'~يم · -'-¹' '~- ¸·(
a mes a mes ى¹œ ²·'Œ`'-, malgrat, a pesar de ¸م »• ¸´ ¹' ى¹=, tot i aixi =¹~ _ م ¸(
بببببExemples:
1. †n Joan es va disculpar del que havia Iet al seu amic; es a dir, li va demanar perdo
2. –'aigua es el secret de la vida; es a dir, es molt important per viure
3. šisitarem el meu tiet del camp; o mes aviat tots els Iamiliars
1.3. Resum- conclusió ¸ي= ¹-´¹'— »´ '-= ¹'(
201
Breument ¸'--=`'-?, en poques paraules ?²¹ي¹· ‚'~¹´-
en conclusio, ²= ي-ن´¹'-(?, per acabar, per …ltim -'+--`¹ · '¸ي='(?,
per resumir ?'-ي= ¹ت? ,
1.4. Represa .-'¸-´¹' ¸ -'ن--~`'(
Com hem dit 'ن¹·´ ??'~ك (, com he estat dient .´ ¸·´' -´ ن ك´ '~ك (? , tornant al nostre assumpte ¸' ??_¸=¸¹¹
'ن= ¸Œ´ ¸ م ى¹œ ‡”¸ ع ¹¹(, tornant al primer punt ى¹`´ ' ²ط - ن´¹' ى¹œ ‡” ¸ ع ¹¹(??.
1.5. Exclusió ~- ~=-´¹' ¸ ¸--¹' (
†n cap cas .'´~`' ¸م .´~ •´ ƒ-(? , al contrari ¸´ ع ¹' ى¹= · =¹ ~¹ '·`= (?, en lloc de ¸م ` ~- · ¸= 'Œ'¸=
(?? , a excepcio de -'ن--~'-(?, en altre lloc ¸=' ¸'´م ¸· (??
1.•. Temporal - Lloc ²ي´-'´م ¸' ²ي´-'م¸ ²ي´·¸= (?
1.•.1. D'anterioritat ²ي´--~' (
Abans '--'~ · .-· ??¸م ( ,Iins aleshores ²•=¹´¹' ى-´=· ¸`' ى-´=(?? , antigament '~- ~·(??
1.•.2. De simultaneïtat ¸م´ '¸ت(??
†n aquest moment ²•=¹´¹' -~- ¸·(?? ,aqui 'ن-´ (?? ara ¸`'(? ,mentrestant '~ني -(??alhora, al mateix
temps -· ¸ ¹' ¸• - ¸·(?,
1.•.3. De posterioritat ¸=´ ƒت(??
Žroper » ?”'-¹'( ,següent ¸¹'-´¹'( despres¸م · '-=¹ )~ع-??.
1.•.€. De continuïtat ²-¸'¸~-~'(
De tant en tant ¸=' ى¹œ -·¸ ¸م(?, a vegades '-'ي= '(??, sempre , '~-'”( , sovint ‡ ”'=(? , poques
vegades 'م ` ي¹·(? .
1.€. Evidència ¸´ 'ي-¹'(:
Es clar que, 'ع- = (? naturalment _- ط´ ¹'-(, per descomptat (.'=¹'( ²عي-ط-, sense dubte =´ ~ `-(?,
segurament , '~-=(?
1.8. Possibilitat .'~-=`' (?
Es possible que... .~-=~¹' ¸م(?, potser, '~-´¸´ (
2. Marcadors ƒue estructuren el text ¸´ ن´¹' ?»ي•نت ‚'م`=(
2.1 Marca d'ordre :-يت¸-´¹'(?
†n primer lloc ى¹`' ²-ت¸~¹'-(?, per comen‘ar '-~-(??, en …ltim lloc, per acabar, Iinalment '¸ي='(?,
tant .... com... -´ '¸~ (?
2.2.Posar èmfasi : ~يك ¸ -¹¹(
Es a dir, ¸نع- · ?•'(, el Iet mes important, ²ي´~-' ¸Ÿك`'(?
la idea central ²ي´~ي-¸´ ¹' ‡¸´•¹'(?, vull subratllar que.. ~-¸' )¸¸-'?
2.3. Introduir el tema del text :_¸Œ¸م ?-~-(
Žel que Ia a...¸ quant a... ¸´ =´ - '~ي·(?, en relacio amb... ق¹´ع-- '~ي· (?
Altre punt important,¸=`' ²~´ +~¹' ²ط-ن¹'(?, per comen‘ar '-~-· 'ن¹ ¸-- '-'~-, Existeix+ tanmateix una
órmula !ue es a servir a les cartes o discursos després d,una salutació+ !ue és -...... ....(+
2.4 Posar-hi exemples‡'Ÿم' _Œ¸(??
202
Žer exemple .'Ÿ~¹' .ي-~ ?ى¹=(, com a exemple _~ ¸~ن´ك · .'Ÿ~ ك (?, en aquest cas concret ~- ~ = -´¹'-(?,
podem posar—ne exemples =¹ ~ ى¹= .Ÿم -¸Œ( ¸´~-´?
2.5. Establir-ne distincions ?ق-¸•-¹'?
Žer una banda ²ي='- ¸م(?, per altra banda ,¸=' ²ي='- ¸م(?, al contrari ¸´ ع ¹' ى ¹= (? , en canvi '~ني -(?.
2.•. Resumir ¸´ ي= ¹-´¹' (
†n resum ¸'--='-(??, resumint tot allo que hem dit Iins ara ¸`' ى-´= ”¸¸ 'م ?¸ي¹--¹(, en conjunt
²¹~ =´ ¹'-(?, globalment, en general 'م¸~´ =´ (??
3. Els marcadors textuals ƒue estructuren les idees ¸'´·`' »ي•نت( ‚'م`=?
3.1. Causa --~´ ¹' ¸´ 'ي-(?:
— Žerque ¸´ ` ? ( , ja que ¸´ ' ~ œ (??, cal que, es necessari que...
¸ ' ¸· -ن - · ¸ ' -´ = -(?? , doncs, ~ œ (??, ates que, posat que... ¸´ ` =¹ ~ ¸ (?
considerant que... ¸´ ' ??¸'--='- (, a causa de... --~ - (??, aleshores, llavors ¸ ~œ · '~œ (??, per aixo...
›-'~ ¸م •~¹' ¸م`'(?
3.2. Indicar conseƒüència ²= ي-ن´¹' ¸´ 'ي-(???
¸ Žer tant... =¹ ~¹(??, de manera que... ¸´ ` = ¹ ~ ¸ (? , i aixi... '~´ - ¸ (??, en conclusio... ²= ي-ن´¹'-(??, en
conseqüencia =¹ ~ ¹ ² = ي--(?, consegüentment ¸¹'-´¹'-(?.
3.3 Indicar finalitat -??? ??~ + ¹' ¸´ 'ي-
Žerque... ¸¸·- · - ????~+-( , a Ii que... .= ` (? , amb l'objectiu que...- ~+-(?, tenint en compte
que... ¸'--=`' ¸•ن- ¸- ~=„(?
VOCABULARI DE TERMES POLITICS
^-~'~' ^-~'-~ ~'=-=œ-
–a politica ²~'ي~¹' ²~'ي~¹' ·²م'ع¹' ‡'ي=¹' ق·'¸م ¸م ق·¸م ¸ي-~ت ¸· _--~¹' _+ن´¹' :—.»+ت”'ي·¸ “'ن¹' ²~'-¸ .
¸- ·²ي=¸'=¹' ²~'ي~¹' /²ي¹='~¹' '-'--¹' -'=ت '+•·'¸م¸ .¸~¹'¸ ‚'م¸´=¹' =¸¹~ ¸- ·²ي¹='~¹' ²~'ي~¹' /²-¸-¸-¹'
·”'--·`' ¸· ¸- ·‡¸=´ ¹' ¸¸~¹' ²~'ي~ /,¸=`' .¸~¹'- ²-¹ع-~¹' '-'--¹' -'=ت '+•· '¸م¸ .¸~¹'¸ ‚'م¸´=¹' =¸¹~
.›--- ¸' ”¸-ن¹' ¸م .¸'~-~¹' ‡”'-¸¹ '+-'¸~¸ ²ي¹'~¹' ¸'¸¸`' _ي- ¸· ²-¸ك¸~¹' =¸ن-¹' ²~'ي~
203
'+ي¹= -¸~- ²ي-'¸~ع¹' ‡~¹-¹' ²-+- ·²م'ع¹' '+-·'¸~- ىنع- ²ن-~~¹' ¸' ‡~¹-¹' ¸= ¸ي¹Ÿ~م ¸م ف¹¸م ¸¹=م.²-~¹-¹'
²-~¹-¹' ¸¹=م
†l partit politic ¸´ ~'ي~´ ¹' -´ ¸ = ¹'
†l partit governant »´ ك, '=¹' -´ ¸ = ¹'
†l partit de l'oposicio ²Œ ¸'ع~´ ¹' -´ ¸ =
†l partit socialista ¸ك'¸-~`' -´ ¸=¹'
†l partit comunista ¸´ =¸ي´~´ ¹' -´ ¸=¹'
†l partit conservador • ´ ·'=~´ ¹' -´ ¸=¹'
–'ajuntament ²´ -~¹-¹'
–'alcalde ²-~¹-¹' ¸´ ي-¸
–'alcaldessa ²-~¹-¹' ²´ ~ي-¸
†l president del govern ²م ¸´´ =´ ¹' ¸´ ي-¸
†l rei =¹~¹'
–a reina ²´ ´¹~¹'
–a monarquia ²´ ´ ¹~ ~ ¹'
–a rep…blica ²´ -´¸¸+´ ~ =´ ¹'
–a •eneralitat de Catalunya 'ي-¸¹´طك ¸· ¸ت'~´ ¹' »´=´ ¹'
†l ministre ¸´ -¸¸ ¹'
–a ministre ‡´ ¸ -¸¸ ¹'
†l consell de ministres -'¸¸ ¸´ ¹' ¸´ ¹= م
–a diputacio provincial ²• · '=~´ ¹' ¸´ ¹= م
†l tribunal ²´ ~ ´ = ~ ¹'
†l tribunal tutelar de menors -'-~´ ¹' ²-'=¸, ¸¹= م
†l parlament - ع ~´ ¹' ¸´ ¹=م
–a constitucio ¸´ ¸-´~ ~´ ¹'
†l congres dels diputats -'¸ن´¹' ¸´ ¹=م
–'administracio local ¸´ ¹=~ ¹' »´ ´ =´ ¹'
–a llibertat de premsa ² · '=-´ ¹' ²-´¸=´
†l regim totalitari ق´ ¹ط ~´ ¹' »´ ´ =´ ¹'
†l govern ²م ¸´´ =´ ¹'
†l govern de coalicio ²ي´· `-- œ ²م ¸´=´
†l govern central ²´ -´¸ك ¸ ~ ¹' ²م ¸´´ =´ ¹'
†l govern autonom o autonomia ¸´ ت'~´ ¹' »´ ´=´ ¹'
–a invasio ¸¸´ · ¹'
†l tribunal de justicia .~ ع ¹' ²´ ~ ´ = م
–a sentencia ¸´ -'-· »´=´
–'acusat »´ +-~´ ¹'
Acusar - ( » +ت´œ(
–a pena de mort »'~= `'- »´ ´ =´ ¹'
Alliberar/ posar en llibertat ى¹= _'¸~ ى- ¹'
†l jutge ¸´ Œ '-¹'
–'advocat ¸´ م '=~´ ¹'
204
Detenir / capturar ¸ - - ¹' ى-¹' ى¹=
–es eleccions ‚'-'=--`'
–es eleccions municipals ²-´~¹-¹' ‚'-'=--`'
–es eleccions presidencials ²´ ي~'¸ ¹' ‚'-'=--`'
–es eleccions generals ²´ م´ 'ع¹' ‚'-'=--`'
–es eleccions parlamentaries ²´ ي-'ين¹' ‚'-'=--`'
–es eleccions autonomiques ¸´ ت'~´ ¹' »´=´ ¹' ¸· ‚'-'=--`'
šotar ‚ ¸´ - / -=--'
–a votacio -´ -¸- -´¹'
–a votacio de conIian‘a ²-Ÿ´¹' .= -´ -¸--´¹'
–'urna electoral _'¸-·`' ¸´ ¸~´ ن-´
–a victoria electoral ‚'-'=--`' ¸· ¸¸ •¹'
–a derrota electoral ²~-¸+¹'
–'escrutini o recompte dels vots ‚'¸- `' ¸´ ¸ ·
†l candidat _~´ ¸ ~´ ¹'
†l carrec politic -´ - ن ~ ¹'
–a ren…ncia a un carrec politic _´ نت
Žatir perdues ¸-'~= ~ -´´ ت
†l conseller ¸´ '~-~ ~´ ¹'
–a consellera ‡´ ¸'~-~~´ ¹'
†l ministeri ‡´ ¸ '¸¸ ¹'
†l ministre ¸´ -¸¸¹'
–a ministre ‡´ ¸-¸¸¹'
–'ambaixada ‡´ ¸ '•~ ¹'
–'ambaixador ¸´ ي•, ~´ ¹'
–'ambaixadora ‡´ ¸ي•~´ ¹'
†ls documents ق´ -'ž¸¹'
†l passaport ¸• ~ ¹´' ¸´ '¸=
†l permis de residencia ²م '·`' ²´ - = ¸´
†l permis de treball .~ ع ¹' ²´ - = ¸´
–a Iirma / –a signatura ²´ م~=¹' / .´ ~ع ¹'
†l ministeri de Cultura ²·'-Ÿ´¹' ‡´ ¸'¸¸
†l ministeri de Justicia ²¹'~ع ¹' ‡´ ¸'¸¸
†l ministeri d'AIers †xteriors ²ي´=¸'=¹' ¸¸¸~´ ¹' ‡¸'¸¸
†l ministeri de l'ˆnterior ²ي´¹='~´ ¹' ¸¸¸~´ ¹' ‡¸'¸¸
†l ministeri d'Agricultura i Žesca ~ي -´ ¹' ¸ ²='¸¸ ¹' ´‡¸'¸¸
†l ministeri de Turisme ²= 'ي~ ¹' ‡¸'¸¸
†l ministeri d'†ducacio »ي¹ع -´¹' ‡´ ¸'¸¸
†l ministeri d'Obres p…bliques ²ي´م¸~´ ع´ ¹' .'·~`' ´‡¸'¸¸
†l ministeri de Šanitat ²=´ - ¹' ‡´ ¸'¸¸
†l ministeri d'ˆnd…stria ²='ن-´ ¹' ‡¸'¸¸
205
†l ministeri de Treball . ~ ع ¹' ‡´ ¸'¸¸
†l ministeri d'†conomia ”'--·`' ‡´ ¸'¸¸
†l ministeri d'AIers Šocials ²ي='~-=`' ¸¸¸´ ~´ ¹' ‡´ ¸'¸¸
–'acord ¸'•ت`'
Alliberar / posar en llibertat _'¸~ ى-¹'
Assetjar '¸'-= ¸ ¸ ·
–a bomba ²´ ¹-ن-´¹'
Capturar/ detenir ¸ - - ¹' ى-¹'
Causar victimes _¸-م ¸= ¸•~'
–a corrupcio ‡´ ¸ ~ ¸ ¹' ¸ ”´ '~• ¹'
†l crim ²´ ~ -¸= ¹'
†l criminal »´ ¸ = ~´ ¹'
Destruir ¸ م´ ”
†l desastre ²´ -´ ن´¹'
–a destruccio ¸´ يم~ -´¹'
Disparar ى¹= ¸'-¸´ ¹' /¸'ن´¹' ق¹='
†l districte electoral ²ي-'=--' ‡´¸-'”
†ls drets humans ¸'~-`' ¸´ ¸-´=´
†ls conIlictes socials ²ي´='~-=`' ‚´ '='•´¹'
†l cop d'estat ¸´ ~´=´ -`--'
–a guerra -´ ¸ = ¹'
†ls gasos lacrimogens _¸م~¹¹ .ي~~¹' ¸'·¹'
ˆmposar ¸ ¸ ·
–a independencia .`--~`'
–a llei ¸´ ¸-´'-¹'
–a lluita ²´ = · '´~´ ¹'
–a lluita contra el terrorisme -'-¸ `' ²´ = · '´م´
–a lluita contra l'atur ²¹'ط-¹' ²´ =·'´م´
–a lluita contra l'analIabetisme ²ي´م´ `´ ' ²´ =·'´م´
†l missil _¸¸´ '-
–a papereta electoral ‚'-'=--`'‡´ ¸ك~ت
–a pau »´ `~´ ¹'
†l poder ²´ ط ¹~´ ¹'
†l poder legislatiu ²ي´ع-¸~-¹' ²ط¹~¹'
†l poder judicial ²´ ي´-'--¹' ²´ ط¹~´ ¹'
†l poder executiu ²-´~ي•ن-¹' ²´ ط¹~´ ¹'
Ocupar una territori .-='
–'ocupacio .`-=`'
Žrendre mesures contra‚'-'¸=œ ~=ت'
–a preso ¸´ = ~ ¹'
†l proces de pau »`~´ ¹' ²ي´¹~=
–a reIorma _´ `-`'
‰eIormar _ ¹- '
20•
‰etirar—se -=~-'
–a retirada -'=~-`'
–es sancions economiques ²-”'--·` ‚´ '-¸-ع´ ¹' '
Šegrestar فط-='
†l sistema constitucional •¸¸-~~¹' »'•ن¹'
†l territori ²´ -طن~¹'
†l terrorisme -´ '-¸`'
–a treva ²´ -~ +´ ¹'
–a vaga -´ '¸Œ `'
–a vaga de Iam »'عط´ ¹' ¸= -'¸Œ œ
–a victima ²´ ي´= -´ ¹'
–es victimes '-'=-´ ¹'
–a ’ona ²´ - ط ن ~ ¹'
–'alto el Ioc ¸'ن¹' ¸`=' ف´ · ¸
†l congres ¸~ت¸~¹'
–a roda de premsa ¸·'=-¹' ¸~ت¸~¹'
–a taula rodona ‡´ ¸ -~-~ ~´ ¹' ²¹¸'ط¹'
–a conIerencia pel desarmament _`~ ¹' _ ¸ - ¸´ ~ت¸م´ ?
'-,;--'- .^--~---' ~'=-=œ--'
Vocabulari de Filosofia elemental. Batxillerat.
Analogia: ,'- ‘ '- „ - - - ^- , - ‡ - ^-· - •~ ' _-- _, ‹ •- =
Antropologia: ,'~-Š' ç--
Argumentació : ,‘ '- -
Assimilació ç„ ‹ , 4',- Ž
Capitalisme: :^--'-~', .-'~¸ ²´ ي´¹م ›ي· ¸¸´-· ²-´ '=¹' ²ي´¹~¹' ى¹= »¸-- •´ ”'--·' »´ 'ط-
-¹ط´ ¹'¸ ¸ ¸ع¹' '~-م ى ¹= ²ي¹'~~'¸´ ¹' ~´ ~-عت ·‡¸ ~Ÿ-~~¹' . '¸م`' -'=-` _'--`'
20€
Comunisme: :^-- ;-~ ¸'¸ ·›-·'= ¸~· ى¹= ”´ ¸•¹' .~ع- ¸'¸ ·²ي´´¹~¹' ²='~œ ى¹= »¸-- -´ -~م
¸ي-ك ¸´ '~=-' ¸¸-¹' '~- ¸م ‚'نيع~-¹' ²-'~- ¸· ²ي´=¸ي~´ ¹' - '-' ·›-='= ¸~· ى¹= ~=ƒ-.
Pragmatisme '„ -‘ '; - ¿‹ ,'- ‹ V ' “- ~ ,'- · - , ' ˜,- ~› - - ^-·- ', •
Realisme -'-= - '; ^· -- = -' ,› '= ; •‘ ';- - •· = - ~› - - : ^-· ‘ '; - ' J; V ' ,'- - - V '
Positivisme ^-- '=-Ž
, ¿ · -- = -' ~› - - - ' ^-·‘ '; , ¿ · -- = -' ~› - - - ' ^-·‘ ';
Humanisme ,'~ - Š ' ^- -‘ -- ; - ^- ~ - ‹ : ^-- '~- Š ' ~›-- ”'¸·' ¸ي~ت ¸-¹' ¸-'-=¹' _¸~=م .
² •- ¸م ¸'~-`'- .--- 'م .ك :—.²ي-'¸-=¹' ¸' ²ي~ي+-¹' ~Œ ·‚'ن-'´¹' ²ي-- ¸= ¸-'~-`' _¸ن¹'
.~=¸ ق, ¹=¸
Cultura ^ ‹ '- ‰-' -¸'ع~¹'¸ »¸¹ع¹' :—.='¸” `' ²=¸~¸ ²نط•¹' ¸' ‡¸'+~¹'¸ ¸~=¹' :—.·-م :
'م _¸~=م :— .²ع~'¸ ²·'-ž '~ ¸¸´- ¸' “¸´ ~~¹' ¸م ¸-¸~-¹' -¹ط-- ·”¸•¹' '+ك¸~- ¸-¹' ¸¸ن•¹'¸
'-¸=-¸ ²='ن-¹'¸ ¸•¹'¸ »¹ع¹'¸ ¸´•¹'¸ -”`' .¸-= ¸· ”`- ¸' ²م´ ' ›ي¹œ -¹-´ ¸ت
Determinisme ^ -- - = -' »'•- ق·¸ .~ع¹' ²ي´~-= ·¸م`' -¸=¸ :—.¸~- =¹' ~م ²ي~-=¹' --~م :
¸· '+~•- -'-~`' ¸œ¸ --~ ›¹ -~= .ك ¸œ .¸-- '~-م ¸- ·»¸¹ع¹' ¸·¸ ²•~¹•¹' ¸· :—·.~ع~¹'
²¹م'~ ²ي~-= ¸ي-'¸-¹ ²عŒ'= ¸~œ -'~=`'· '+~•- _-'-ن¹' '~-'” '+ن= _-نت '+~•- -¸¸•¹'.
- ¿-;- ~ †scepticisme
–a llibertat ²-¸=¹ 'م ¸´ ~ž ' ·²-´”¸-ع¹'¸ ¸ ¸ ¹' -´ `= ¸-¸ ”'-ع-~`' ²--¸ ¸م ¸`=`' :· .·-م
~ي· ¸' .'-= . ك ¸م ¸´ ¸¹=¹' :· .›´ -´-¸= ¸´ '~-`' ›´¹~-
Conductivisme . ^ -- ;-~ -' ;' ^---~-' ›-=¹'عم ¸· ¸---- ¸- 'عم´ ¸´ ´-¸م' ¸´ -'~•- --~م :
¸= ¸ي=¸'= ¸'~´ ع -´ ¸-~¹´¹' ¸-~´ ¹' ¸' ¸¸ع~´ ¹'- »'~--' ¸ي• ¸م =¸¹~¹' ²~'¸” ى¹= ²ي´~•ن¹' ‚`´~~¹¹
¸•ن¹' »¹= ¸'ط-.
^-· = ‘ Œ ‡ -' , - - Dogmatisme
Materialisme ^ -- '- -' / = ¸¹~¹'¸ ² ·¸ع~¹'¸ ¸¸´¹' '+- ¸~ •-¸ '-~=¸ ‡”´ '~¹' ”¸=¸- »¹~- --~م :
²-´” '~¹'
/ ²ي´•ي ´¹' ‚'¸ي´·-¹'¸ ²ي´~ ´¹' ‚'¸ي´·-¹' ¸ي- _~=ت ‡~-~= ²ك¸= ‡”´ '~¹' ى¹= .=~ت´ ¸-¹' ¸- ²ي´¹~ = ¹'
.²-´ '= ²-´”'--·' -'-~ƒ- ²ي´='~-=`' ¸-'¸•¹'¸ ²ي´=-¸'-¹' _-'·¸¹' ¸~´ •ت ¸-¹' ¸- ²ي´=-¸'-¹' ²-´”´ '~¹'
^-; ~ - Feminisme
Racionalisme • - · -' ~ -· - ˜ , - ‹ š '=-'
Comunisme ^ -- ;-‡ -' ·›-·'= ¸~· ى¹= ”´ ¸•¹' .~ع- ¸'¸ ·²ي´´¹~¹' ²='~œ ى¹= »¸-- -´ -~م :
¸ي-ك ¸´ '~=-' ¸¸-¹' '~- ¸م ‚'نيع~-¹' ²-'~- ¸· ²ي´=¸ي~´ ¹' - '-' ·›-='= ¸~· ى¹= ~=ƒ- ¸'¸.
Capitalisme ^--'- ~ ' , -' .-'~¸ ²´ ي´¹م ›ي· ¸¸´-· ²-´ '=¹' ²ي´¹~¹' ى¹= »¸-- •´ ”'--·' »´ 'ط- :
-¹ط´ ¹'¸ ¸ ¸ع¹' '~-م ى ¹= ²ي¹'~~'¸´ ¹' ~´ ~-عت ·‡¸ ~Ÿ-~~¹' . '¸م`' -'=-` _'--`'.
208
Científic: ¿ - - -
Cognitiu: ¿ ‹ , · -
Coherència: = - ', - ²-'¸¸¹' -”'¸= -ط-'¸ت /²يم ~¹' -'¸=' -ط-'¸ت ·=-'~ت : 'ط-´'¸ ت =´ -'¸ --
-´~'~ت •' ·»´=¹¹ ²Œ¸'ع~¹' -'¸=`' -ط-'¸ت /²´´´ •م ¸´ت »¹ •' ·¸'´· `' -ط-'¸ت /'+¹¸= ى¹=
‚~Œ'عت¸.
Contrast: -- '~ -
Credibilitat, ^-‘ '-œ -
Crítica: -'-- - '
Deducció: • ', = - ~ ' ™, = - ~ ع - '+ =´ '¸= œ : "¸ ” 'ع ~ ¹' _´ '¸ = -~ '" .(_ ¸ = -~ ' .¸م) .[_ ¸ _] —
.-, ي- ن ت¸ 2 :"¸ ¸-´ ¸´ ¹' ¸ ط = _´ '¸= -~ '". .-´ ¸´ 'ط - -~ ' 3 .'+ = ´ '-ن -~ ' : "- '¸ `' _´ '¸= -~ '". 4 _´ '¸ = -~ '".
"_ ¸¸´ =´ ¹' ¸ م _ ي - ¹' ›´ •´ '¸· œ : .
Desig: ^ - · - .(ى· - .¸م) .[• _ -] — 1 ·~- - ¹' ·›´ -´¹´ط -¸ › ي· -´ • ¸ - ¸ 'ك 'م : "›´ -ي· -´ ›´ ¹ ق -´= ".
.-¹ط ~ ¹' ·²ينم `' 2 '-¹= : "- ¸ - ¸ = ى¹œ . ¸-¸´ ¹' ² ي· -´ _ ¸Œ¸ ~ ¹' ¸ - 'ن= ¸ - = ".
'Diversitat ~>- ’ , -- · - , ^-- - · - , €-- - , _; - -
Dualisme ^-= ';- , '
Empíric: ¿ - -, = -
^-- -, = - Empirisme ¸ '= -م `'¸ ¸ '--= `' - = ت : "- -¸ = -´¹' - = ت ›´ ع Œ ¸ .
Estímul € - ¿ - œ - ; ' ¿ -~ - •· ‹ - , ~'- = Ž _-- -, - - - ' ^ - •- '- ^-- - ~ = ) ;~ - ~- '= )
†volucio •¸~-¹' ¸ن=¹' ¸´ ƒ- .¸-- --~م :—.'-¸ي•¸ ²ي='~-=`'¸ ²ي~'ي~¹' -'¸`' ¸· ¸¸´ ط-¹'¸
.'~´¹' ¸=- ¸ي~- .'¸- `¸ ¸'ك.
–ingüistic ˜ ; · - .(² · ¹´¹' ى¹œ -´ ¸~´ ن م ) .[¸ _ .] — ‡´ · 1 ·² · ¹´¹'- »´ ¹'ع ¹' : "² · ¹´¹' . - ' ¸ م •´ ¸ · ¹´ ".
.¸´ -'~ ¹¹' 2 '+ -´م ` ~ ¸ ² · ¹´¹' ق´ ط -´ ›´ Œ´ ¸ • - 'م - ~ = : "²´ -´¸ · ¹´ ‡´~ = '· ". .
Tecnica. ^ --- --' _'¸=-~' ²ين-ت ·²··¸=- ¸' ²ن+~- ¸' ¸•- ²-´ -=~¹' -ي¹'~`' ¸' .¸-`' :
²-'¸¸ ¹' ²ين-ت /¸”'ع~¹'.
Condicional: =, ~ _-- ~ ‘ ; - - ;' _ -· -
209
Consciencia . ¿ - ; -' ›´ ي´=¸ ¸ن-==' ·='¸”`' ²م`~¸ »+•¹' :—.¸-~--¹'¸ ••=¹' :—.·-م :
/¸م¸-¹' ¸= ¸¹' /›- =ي=- 'م¸ ›~•- ¸· '~- ¸´ =¹' ¸-'´¹' ¸¸ع~ ¸- ·¸•ن¹' »¹= ¸· :—._ ¸Œ¸~¹'
¸´ = ¸`´ ¹' /¸·`=`' ¸= ¸¹'.
Divinitat: ²- ¸¹´'´
†conomia: ”'--·'
†stetica: J'-= -' ç - -
Fal·lacia: -~ '‹ , '- ‘ ,
FilosoIia: ²• ~ ¹· -'~=`'¸ ¸-'¸•¹' ¸ي~•ت¸ -'ي~`¹ ²ي~'~`' .¹ع¹'¸ ى¹¸`' ,”'-~¹' ² ~'¸”
·عم) ²عي-ط¹' -'¸¸ 'م¸ .'~=¹'¸ ¸`=`'¸ قطن~¹' »¸¹= .~~ت¸ ·'ي¹-= '¸ ي~•ت).
FilosoIic: ¸´ • ~ ¹·
Formal: ¿ -- ~
Hipotesi: ¸´ ن=
ˆmplicacio: € - ~ - ¸م ¸ Ÿك' ›م`ك ¸ ~´ - ت ·-'¸-='¸ ›ي¹= .~-~' :- ¸~¹' —: 'ن~´ - ت ¸´ ~´ - --
— .-'ك~'¸ ›=¸=' •' ·‚ '-ن¹' ™´ ي·¹' ¸~´ - ت / _'--`' ‡”'-¸ _¸Œ¸م .'~=`' .¸~= ¸~´ -ت / ىنعم
›-='- .'·~-' .'= ¸· ¸'-~-¹' ›ك'¸· فط· ¸~´ - ت ·›م¸•¸ ›- »¸-¹' :›ن= ¸ م`'.
ˆnconsciencia ¿- ; -' - ‘ '‹ , ¿- ; >-
ˆnduccio: - ',- - ~ ' ² ن-'عم´ -, ¸ ·´ ¸ = '+ع´ -´-ت : "_ -'·¸ ¹' -´ '¸- -~ '" .('¸ - -~ ' .¸م) .[' ¸ ¸] —
², م´ '= », '´= ' ى¹œ . ¸-¸´ ¹¹ ‡ ~ - '~م´ ¸ .
–lei; ¸¸-'-¹'
–ogica: J ;- · - -' ` ¸-عم '·¸´ -ت -¸´ -ت /.¸-عم »`ك '~- /.-ع¹' , ”'-م¸ ق´ •-´- 'م ·²•~¹•¹' ¸· :—
MetaIisica: ي- -¸ ي· '-يم , ^· -- = -' - ',; '- , ^· -- = -' - ', ; '- '- -™ -‹ '- --
Metode: ~ ;-~ V ' '~- -¸¹~' ¸ي´~-- /‡'ي=¹' ¸· ›- ¸´ '= -¸¹~' ›¹ ·--~~¹' ¸' ²--¸ط¹' :
¸¸ن· ¸· •' ·.¸-¹' ¸م -ي¹'~' ¸· '-~=' ·¸´ • ¹' :—·²-'-´¹' ¸· ›---¸= •' ·_ن´--¹'- -ت'´¹'
.=ن¹' ¸م ¸ط~¹' :—.²=¸ ن-م.
Mite -, ;= ~ ' , ^‹ ', ’ J'-= -' '› - ;~ - ^ - '- = .
Natural ¸عي-=
Negacio: ¸•ن¹'
210
Žoder: ²ط ¹~´
Žolitica: ²~'ي~
Žragmatisme: '„ -‘ '; - ¿‹ ,'- ‹ V ' “- ~ ,'- · - , ' ˜,- ~› - -
Žremissa: ¸ ', - ‹ ' ¸ '¸ = ¹' ¸· -´ ¸¹´~ '´ : "¸, '¸ -· ' ” ¸´ = م´ » ~´ · " .(¸ ¸ -· ' .¸م) .[¸ ¸ -] —
'+ -=´ - » ~ = ¸ ' '+ -=´ - ¸ م ~ ك´ ƒ-´¹¹ ², ي´- · _ ¸ = ¸- - -.
Žsicologia: ,- --' ç - -
‰epressio ^-· ‘ '; : 4>› Ž , •-; = - , _-; = - , _= ~ , =- ~ , -'~ ‘ , •- ‘ , •- - , _= -
Šagrat: ,- - -
Šintactic. ~',- Š '- _ -· - - : ¸· '+ ع · ¸ م - ~ = ² -´¸ = ن´¹' '+ -• ي= ¸ ¸´ 'ي- ت : "² ¹~ =´ ¹' ‚ '~ ¹ك -´ '¸= œ
² ¹~ =´ ¹'.
Šocial ¸='~-=œ
Tecnologia :'ي=¸¹´¸ن´´ ت ²-¹ع-~¹' ²ي~¹ع¹'¸ ²ين•¹' ²·¸ع~¹' ²¹ي-= ¸' _'--`' -¸¹~ƒ,-¸ ·²·ين´-·´-¹' :
·عم) '-'¸~¸ ²·'ط¹' ~ي¹¸ت¸ _'--`' ”´ '¸م _'--œ¸ ‚'م~=¹'¸ _¹~¹' _'--'-).
Tradicio - ---- --' :—.¸´ ن·¹¹ ¸·ي-•¹'¸ ¸ي-´¹¹ ¸·ي·-¹' ~·ي¹-ت ·¸•- `¸ .·م´ ƒت ¸ي• ¸م _'-ت`'
²ž¸'¸-~¹' ‡”'ع¹' :—·²ي¹-' '+-' ى¹= '+عي-¸ ², ~-~· ›, ين· ‚, '=¸¹ ~ي¹--- ¸ي-'ن•¹' ¸´ ع- »¸-- ·في-¸·-¹'
'-¸ي•¸ ‚'”'ع¹'¸ ~·-'-ع¹' ¸¸م' ¸م “'ن¹'- .-ت´' 'م :—.²ي-ع~¹' ~ي¹'--¹' ·»+--~ ¸م “'ن¹' '+ي· ~¹´--
~´ ي¹'-ت _¸¸´ ط-¹' '-¸·=~- ~ي¹'--¹' ¸ع- ·ف¹~¹' ¸= ` --
Utopia: ^--'‰ - , ^-~ '‹ ^ - -- - , '- - ;= ;-
Vitalisme ^ -; - = -' ¸' ,¸- ¸م -´ -~م :—.'='~- ق·´~-- ²-´¸ي=¹'- »´ ع • م´ ¸- ·²ي·'ع¹'¸ ='~ن¹' :
›-•ي=¸ ²-”ƒت ى¹= ¸ =¹' ‡¸~-م :—.‡'ي= ‚'~ ‡”'~¹'.
^ - ', ; -' »´ ¹ع¹' :² ž'¸¸¹' »´ ¹= / ‚¸~¹' ~ع- ¸=„ ى¹œ ¸=~ ¸م ¸¸-=¹'¸ ‚'´¹-~~¹' .'---' :— .-´ '¸¸ ¹' :
'~- ²--¸ط- ²-¹ع-~¹' ¸-'¸•¹' ¸ي~•ت¸ ¸=„ ى¹œ .ي= ¸م ¸´ =¹' ¸-'´¹' ‚'•- .'---' ¸· ™=-- •~¹'
²ž'¸¸¹' »¹= “ ¸ ~ م´ -¹-'· ·.'---`'.
ç, > - ˆnnatisme
~'‹'-‰-' --·-Interculturalitat
211
–a ment ¸¸ع~´ ¹' ›- 'م ·¸´ ~¹ع¹' _`ط-`' ¸· ¸- :— .¸´ -~ ¸¹=¸ - 'م ·‡¸´ -¹' :— ..´ -ع¹'¸ »´ +• ¹'
_ ='¸”ل¹ ”'~ع-~`' ”¸´ =م ¸' ·›ني-'¸·¸ ¸ي´•-´¹' ى¹= '--' ق¹ط-´¸ ·²•¹-=~¹' ²ي´~•ن´¹' ¸-'¸•´ ¹'-
¸´ '- ~ '.
Pressuposició: V– - = ç --~ --'
Raonament. ,-- - - ¸· ¸ي´•-¹' ¸~=- ·'+ي· ¸´•¹'¸ .-ع¹' .'~=œ¸ ¸¸م`' ¸· ¸•ن¹' »'ع-œ
›- -~-¹' .-· '+¹´ك _¸¸~~¹' --'¸=.
Šemantic: ='-- V' ~ V V - ç - - , ^-V- -' ç - -
Simbolisme ^ -™ - , - '=-`' ~´ ~ -ع - - ” ` '¸ ¸ • ¹' ¸· -´ - ~ م : .(¸´ ='ن- .¸م) .[¸ » ¸] —
. 'ي= ¹'¸ ¸ ¸´ - -´¹¹ ` '=م , ¸ '-¹¹ =´ ¸´ - -¸ ·¸ ي= '~` '¸ ² ي´~ = ¹' ¸ ¸ -´ ¹' ¸ م ² - Ÿ-ن ~´ ¹' - ¸ ¸م¸´ - _ ي~¹-´¹'¸
'+- ¸= ¸ت´ '~ك ² -´¸ م ¸´ ¹' ‚ ``~´ ¹' . '~ك ` .
Utilitarisme : ^· - - - -' ~ › - -
212
213
IND†X D† DˆBUˆXOŠ ¸¸-¹' “¸+·

grup ˆ
•–`alIabet • les salutacions • los n…meros
grupo ˆˆ
• el cos • el cuerpo ˆˆ • la Iamilia • los colores
• la roba de hombre • la ropa de mujer
grup ˆˆˆ — la comida
• las Irutas • los vegetales
grup ˆš — los animales
• los animales de granja • las mascotas • los insectos
• els ocells
• los mamiIeros
• los reptiles y los anIibios
• los animales aIricanos • los animales del mar
grupo š
• las plantas
grupšˆ — la casa, el hogar
• la sala • el comedor • la cocina • la cocina ˆˆ
• el dormitorio • el baño • el baño ˆˆ • la casa
grup šˆ
• los trabajos • la escuela • la granja
• el negocio • el dinero • la electronica
• el carro, el coche • el recorrido por tierra
• la ciudad • al aire libre • los niños
• la medicina • el arte • la construccion
• la Iantasia • la Iantasia ˆˆ
214
215
21•
21€

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->