P. 1
موسوعه الفواكه

موسوعه الفواكه

|Views: 162|Likes:
منشور بواسطةban
كتاب غوائد الفوكه من منتديات الملكات الخمسه
كتاب غوائد الفوكه من منتديات الملكات الخمسه

More info:

Published by: ban on Jan 14, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2015

pdf

text

original

http://www.5melekat.com/vb/index.

php
َٚٔقُا دبٌُِٔا دب٣لز٘ٓ
هيتابنلا هيذغلا هعوسوملولا ءزجلا هكاوفلا هعومجم


1 * ٍبوروجُا* دب٣ٞزؾُٔا:

- ءبُٔا ٠ِػ ٍبوروجُا ١ٞزؾ٣ ( 87.5 ) % ٖ٤رٝوجُا ، ( 0.9 ) % داهل٤ٛٞثوً ، (
9.2 – 14 ) % دب٣ُْٞ٘ا ،ىًِٞٞـُاٝ ىٞزًولُا ،ىٝوٌَُا َْٔرٝ .

- ١ بًٔ دٞ٣ى ،دٞ٣يُا ،وئبٔقُا ،خ٣ٞٚؼُا ٗبٔؽلا ،فب٤ُلا ،ٖ٤زٌجُا ٠ِػ ١ٞزؽ
خ٤ٗلؼُٔا كاُٞٔاٝ دب٘٤ٓبز٤لُا ،حهب٤طُا.

- ٖ٤ٓبز٤لُا خجَٗ غلرور ٍبوروجُا حوْه ٢ك C ٠ُإ َٖرٝ ت
ّ
ُِا ٢ك ٚزجَٗ ٢لؼٙ ٠ُإ
110 ـُا ٢ك ؾِٓ 100 ؽ .

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ٢جؼُْا تطُا ٢ك فٝوؼُٔا ٖٓ ،٠ٔؾُا ٗوٓ لٙ َٔؼزَر ٍبوروجُا حوْه ٕأ
حوْوُا عٞو٘ٓٝ (
ً
بؼٓ ت
ّ
ُِاٝ حوْوُا ٝأ ) ٘٤ؾُا دلبؽ ٢ك ق٣يُ٘ا قهٝ ٢ك ل٤ل٣
ْؽوُا ق٣يٗ دلبؽ ٢ك ٝأ ٢ؼ٤جطُا و٤ؿ.

- ّلُا ووك ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُِ ٕال٤لٓ ٙو٤ٖػٝ ٍبوروجُا ٕأ بٚ٣أ فٝوؼُٔا ٖٓٝ
ٕبَ٘ؾ٣ٝ ّبؼطُا ٍٝب٘زُ خ٤ُْٜا ٕال٣ي٣ٝ ءبؼٓلا َٔػ .

- خ٘ٓئُا دبؽووزُاٝ ػٝوغُا خغُبؼُٔ ٍبوروجُا هْٞه َٔؼزَرٝ . له ب٘٤ٍ ٖثا ٕبًٝ
خ٣ٝكلا ٘ؼجُ لٌٔٓ
ً
اءيع ٍبوروجُا َؼعٝ ٚثبزً ٢ك ٙوًم.

- ٢ّبؾرٝ ٍٝوزٌَُُٞا خجَٗ ق٤لقر ٠ِػ ٍبوروجُا حهله ٠ِػ خض٣لؾُا دبٍاهلُا ٍلرٝ
ب٤ُأث ٙب٘ؿ تجَث ٕبٛوَُبث خثبٕلا وطف ٖ٤ٓبز٤لُبثٝ ٖ٤زٌجُا ف C.

- ٕٞكللُا َضٓ حلًَلُ حكبُٚٔا كاُٞٔبث ٢٘ؿ ٍبوروجُاٝ Flavone ٖٓ قلق٣ ١نُا
دبٍٝو٤لُِ ٚزٓٝبوٓٝ َْغُا خػب٘ٓ حكب٣ى ٢ك ْٛبَ٣ٝ خ٣هنغُا َْغُا ب٣لف ءب٘ك
ءبؼٓلا ٕبٛوٍ َضٓ ٕبٛوَُا عاٞٗأ ٘ؼجُ ٚ٣لٖرٝ.

- ٖ٤ٓبز٤لُبث ٍبوروجُا ٠٘ؿ ٕإ C حكبٔثٝ ٖ٤علٌُٞا حكبُٔ
ً
بٔػاك ٚ٘ٓ ٕلؼغ٣ ٕٞكللُا
خ٣ٞٓلُا حهٝلُا ٢ك لػبَ٣ ٜٞك خ٣ٞٓلُا ١هبغُٔاٝ خ٤ْؿلُ ب٣ٞه الػبَٓٝ.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- َٓبً ٌَْث خغٙبٗ ٌٕٞر بٓل٘ػ خًٜبلُا ٙنٛ ٍٝب٘زث ؼٖ٘٣ ( ٠٘ؿأ ؤؽلا ٍبوروجُا
ٖ٤رٝهبٌُا حكبٔث ).

- وْه ٕئك ٕبٛوَُا ٖٓ خ٣بٔؾُِٝ ٍٝب٘ر َٚل٣ يُنُ بٜجُ ٖٓ ْٛأ بٜرٞ٣ىٝ حؤضُا ح
بٛو٤ٖؼث ءبلزًلا ّلػٝ خِٓبً حؤضُا.

- ٖ٤ٓبز٤لُا ٖٓ
ً
اءيع وَقر ٕأ َجه حوّبجٓ حؤضُا ٍٝب٘ر َٚل٣ حوْوُا عيٗ لؼث C.

- ٠ثؤُا و٤ٚؾر ٝأ ّبؼطُا ٢ك بُٜبفكإٝ خُبوروجُا غ٤طوزث حوْوُا ٖٓ حكبلزٍلا ٌٖٔ٣ٝ
بٜ٘ٓ.

- و٣لغُاٝ خٕبف خٌٜٗ ّبؼطُا ٢طؼر ٍبوروجُا حوْه ٕأ وًنُبث . ٢٘ؿ ٍبوروجُا ٕلٝ
خٌٜٗ ٖ٤َؾر ٢ك َٔؼزَ٣ ٚٗئك ٚروْه ٢ك حهبّ٤طُا دٞ٣يُا ٖػ خغربُ٘ا حوطؼُا ٚزؾئاوث
ّبؼطُا.

- بٜزؾئاه ٖ٤َؾزُ دبثٝؤُْا ٘ؼث ٠ُإ فبٚ٣ٝ.

- وٛيُا ءبٓ خػبُٖ٘ َٔؼزَ٤ك ٍبوروجُا وٛى بٓأ.
http://www.5melekat.com/vb/index.php
هسمخلا تاكلملا تايدتنم
هيتابنلا هيذغلا هعوسوم
2 * بـٗبُٔا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ٖ٤ٓبز٤لُبث خ٤٘ؿ بـٗبُٔا A ٟوفلا دب٘٤ٓبز٤لُاٝ ( B2, B1, E,B6,C) بٜ٤كٝ
دب٣وٌَُاٝ فب٤ُلا ٠ُإ خكبٙإ ،ل٣لؽٝ ّٞ٤ٍبرٞث ( ىٝوٌٍٝ ىٞزًوك ،ىًِٞٞؿ).

* غزٍلاٝ لئاٞلُا دلبٓ :

- دب٘٤ٓبز٤لُبث خ٤٘ؿ بـٗبُٔا E,C,A خػبُ٘ٔا ٖ٤ٓأر ٢ك خُبؼك بِٜؼغ٣ بٔٓ فب٤ُلبثٝ
ٝ،خ٤٣لضُا كلـُا ،دبزٍٝوجُا كلؿ ،ءبؼٓلا ٕبٛوٍ خٕبف ،ٗاوٓلا لٙ َْغُِ
حلؼُٔاٝ ْؽوُا.

- َْغُا َفاك حلًَلا خثهبؾٓ ٢ك ّبٛ وٖ٘ػ ٢ٛٝ . ٖ٤ٓبز٤لُاٝ A ٢ك كٞعُٞٔا
ٌَّ ٠ِػ بـٗبُٔا خ٤ٗبٛوَُا هبطفلا ٖٓ َْغُا ٢ٔؾ٣ دب٘٤رٝهبً .

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- خج٤طُا ٚزؾئاه خطٍاٞث بـٗبُٔا ٖٓ ل٤غُا عُٞ٘ا ٠ِػ ٍللزٍلا ٌٖٔ٣. ٌٕٞر بٓل٘ػٝ
حلُٔ ٍيُ٘ٔا ٢ك بٜؼٙٝ ٌُٖٔٔا ٖٔك خغٙبٗ و٤ؿ حؤضُا 3 ٝأ 5 َٔزٌ٣ ٢ٌُ ّب٣أ
بٜعٞٚٗ.

- ٍِٜ ٖٓ
ً
ان٣نُ
ً
اءيع بـٗبُٔا ٌَْر ىُٞٔاٝ ب٣بثبجُا تٗبع ٠ُإ غطور ش٤ؽ ًٚاٞلُا ح
ٙو٤ؿٝ.

- لؼ٣
ً
بٚ٣أٝ خظٞجُاٝ ٖجُِا ٠ُإ فبٚر ٝأ دب٘غؼُٔا و٤ٚؾر ٢ك بـٗبُٔا َفلر بًٔ
خًٜبلُا َ٤زًًٞ كالػإ ٢ك َفل٣ٝ ْؼطُا ن٣نُ
ً
او٤ٖػ بٜ٘ٓ.

- يُم ْز٣ٝ ت٤ِؼزُِ خِثبه بـٗبُٔاٝ ،بـٗبُٔا حهكٞث ٍبٔؼزٍا ْز٣ ٕالِجُا ٘ؼث ٢ك َؼلُبث .


3 * ٕٞٔ٤ُِا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ٖ٤رٝوجُا ٖٓ َ٤ِه ،ٖٛلُا ٖٓ َ٤ِه ،داو٣وؾُا ٖٓ َ٤ِه ٠ِػ ٕٞٔ٤ُِا ١ٞزؾ٣
( 0,9 )% وٌَُا ٖٓ َ٤ِه ، ( 0,8 % ،ىٞزًوك 0,9 % ىٝوٌٍ ) و٤ضً ٠ِػ ١ٞزؾ٣ٝ
ٖ٤ٓبز٤لُاٝ خ٣ٞٚؼُا ٗبٔؽلا ٖٓ C.

- ٖ٤ٓبز٤لُا خجَٗ ٕأ وًنُبث و٣لغُاٝ C ٍا حوْه ٢ك خصلضث تُِا ٢ك بٜزِ٤ضٓ مٞلر ٕٞٔ٤ُ
فبؼٙأ.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- حوْوُاٝ و٤ٖؼُاٝ ٕٞٔ٤ُِا َٔؼزَ٣ ٢جؼُْا تطُا.

- خ٤ُبزُا ٗاوٓلا لٙ ـ٣هبزُا ٢ك َٔؼزٍا لهٝ : ّلػ ،ََُا ،ٕبهو٤ُا ،ٛٞثووٍلا
ٕال٣لُا لٙٝ ّانغُا ،و٤ٍاٞجُا ،تِوُا دبهك ّبظزٗا.

- ا ٖػ ٢٘ؿ ٕٞٔ٤ُِا ءبزُْاٝ ق٤ُٖا ٢ك ٍي٘ٓ ٚ٘ٓ ِٞق٣ ل كبٌ٣ ق٣وؼزُ .

- ٖ٤ٓبز٤لُا ٠ِػ ذهُٞا ٌلٗ ٢ك ٕٞٔ٤ُِا ١ٞزؾ٣ٝ C دال٤ٗٞكللُا ٠ِػٝ
(Flavonoids) َْغُا خػب٘ٓ ٢ك ل٣ير ٢زُا.

- ٕأ بًٔ ،ٕبٛوَُا وطف ٖٓ حلؼُٔا ٢ٔؾر بٜٗئك حلًَلُ حكبٚٓ كاُٞٔا ٙنٛ ٕلٝ
ا ٓبٖزٓا ٠ِػ لػبَر دال٤ٗٞكللُا ٖ٤ٓبز٤لُ c َْغُا ٢ك ِٚٔػ َٖؽٝ.

- ٖ٤ٓبز٤لُبث ٢٘ؿ ٕٞٔ٤ُِا C ىبٜغُا َفاك ل٣لؾُا ٓبٖزٓا ٠ِػ لػبَ٣ ١نُا
حلًَلا ٗهاٞػ لٙ َْغُا ب٣لف حبٔؽ ٖٓ وجزؼ٣ٝ ٢ُٜٔٚا.

- هبُٚا ٍٝوزٌَُُٞا خجَٗ ٘٤لقر ٠ِػ لػبَ٣ ٜٞك فب٤ُلبث ٢٘ؿ ٕٞٔ٤ُِا ٕلٝ
(LDL) ّلُا ٢ك.

- ٕٞٔ٤ُِا وجزؼ٣ٝ خجَٗ ل٣ي٣ ٜٞك ،حو٤ضً غكب٘ٓ ٕٞٔ٤ُِ ٕأٝ بًٔ خل٤لقُا دلَُٜٔا ٖٓ
حٞه ٢ك ل٣ي٣ٝ ب٣و٤زٌجُا ٖٓ َْغُا ٢ٔؾ٣ ٞٛٝ حوْجُا خٓلَُ ١هٝوُٚا ٖ٤عُٞبٌُا
خ٣ٞٓلُا حهٝلُا ٜ٤ْ٘ر ٢ك ْٛبَ٣ٝ خ٣ٞٓلُا ١هبغُٔا خ٤ْؿأ.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- وٖػ ٖٓ
ً
للث خعىبطُا ٕٞٔ٤ُِا حؤص ٍٝب٘ر َٚل٣ ٙ .

- ٕٞٔ٤ُِا عاٞٗأ ٘ؼث ( ؤؽلا ) ٖ٤ٓبز٤لُا ٖٓ وضًأ خ٤ًٔ ٠ِػ ١ٞزؾ٣ A ٝأ
ٖ٤رٝهبٌُا . خؾُِٖ حل٤لُٔا خ٤٘ٛلُا ٗبٔؽلبث خ٤٘ؿ ٕٞٔ٤ُِا حوْه ٕأٝ بًٔ .

- خُٞجزُاٝ خطَُِا عاٞٗأ خ٤جُبؿ ٠ُإ ٙو٤ٖػ فبٚ٤ك وٖؼ٣ٝ ًَؤ٣ ٕٞٔ٤ُِا
ف
ً
بؼطوٓ مبجٛلا ٠ُإ فبٚ٣ ٝأ خ٤ٗب٘جُِا دلًٞأُٔاٝ خٌُٜ٘اٝ ُِٕٞا َٖؾ٣ .

- ٠ثوٓ ت٤ًور ٢ك َفلر ٝأ ١بُْا ٠ُإ فبٚر بٜٗئك ٕٞٔ٤ُِا حوْه ٖٓ حكبلزٍلُٝ
ٕٞٔ٤ُِا Marmelade.


4 * ؿٞقُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- وٌَُا ٖٓ و٤ضً ؿٞقُا حؤص ٢ك ( ٢ُاٞؽ 9 )% خ٣ٞٚؼُا ٗبٔؽلا ٠ُإ خكبٙإ (
ي٤ُبًَٝلا ٘ٔؽ ،ٕٞٔ٤ُِا ٘ٔؽ ،ػبلزُا ٘ٔؽ ) ٍا ، ٖ٤رٝوجُا ،ٖ٤زٌجُا ،بْٗ
( 0.8 )% خ٤ٗلؼُٔا كاُٞٔاٝ دب٘٤ٓبز٤لُا ٠ُإ خكبٙإ ، .

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- حلئبُٔا ٠ِػ ّلؤُا طىبطُا ؿٞقُبث
ً
ءالزثا طمبُٔ٘ا داوْػ ٢ك ٕبَٗلُ ؿٞقُا ّلو٣
بٜػاٞٗأ ٠ِػ دب٤ثؤُبث
ً
اهٝوٓ دب٣ِٞؾُا خػبٕ٘ ٢ك خ٤ِفالُا ؿٞقُا غطوث ءبٜزٗاٝ.

- خ٤ُْٜا ّٖ َؾر ،ٍٞجُِ حهلٓٝ خ٘٤ِٓ حكبٓ ٚٗأ ٠ِػ ؿٞقُا فوؼ٤ك ٢جؼُْا تطُا بٓأ
ٗاوٓأٝ ىبَٓلا دلبؽ ٢ك بٜز٤ٔٛأ بُٜٝ ءبؼٓلا قظ٘ر ،ُْٜٚا خ٤ِٔػ ّٖ َؾرٝ
٠ٌُِاٝ ءبؼٓلاٝ حلؼُٔا.

- خ٤ٗبٛوَُا ًَبُْٔا ٖٓ ٢ُٜٔٚا ىبٜغُا ٢ٔؾ٣ ؿٞقُاٝ.

- ذؽل
ً
اوظٗ ًََٜٔ ٍبؼك قلغُٔا ؿٞقُاٝ ،بٔثه حيًؤُا دب٣وٌَُا ٠ِػ ٚئاٝ
لًَأزُِ خؼٗبُٔا كاُٞٔا ٖٓ دب٤ًٔ ٠ِػ
ً
بٚ٣أ ١ٞزؾ٣ٝ . ٍٝب٘ر ٕئك يُم ٠ِػ حٝلػٝ
ٖٓ َْغُا ٢ٔؾ٣ ؿٞقُا " خ٣هنغُا ب٣لقُا ".

- خ٤ٗلؼُٔا كاُٞٔبث ٢٘ؿ قلغُٔا ؿٞقُا ٕأث خظؽلُٔا ٖٓ لث ل
ً
او٤فأٝ ( خجَُ٘ا غلرور
ٕ طىبطُا ؿٞقُا ٢ك بٜزِ٤ضٓ ٖػ ءبُٔا وقجر خغ٤ر ).

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- خل٤لف خجعًٞ ؿٞقُا ىلٜزٍا ْز٣ ( ١ٝبَر خ٤ئانـُا خٖؾُا 3
ً
بج٣وور دبجعٝ ) ،
حهنُا نئبهه ٠ُإ ٚزكبٙا ٌٖٔ٣ٝ.

- ٢ك َفل٣ٝ خًٜبلُا خطٍِ ٖٓ
ً
اءيع ٌَْ٣ ٜٞك دبلٕٝ حلػ ٢ك ؿٞقُا َفل٣ٝ
اٝ ٠ثؤُا ،دٞجٌُٓٞا ٚ٘ٓ وٚؾ٣ٝ دب٣ِٞؾُا ت٤ًور ـجطُا ٠ُإ فبٚر ٢زُا خُِٖٖ .
و٤ٖؼُا ٚ٘ٓ طوقزَ٣ٝ بًٔ.


5 * ىوٌُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- وٌٍ ىوٌُا ٢ك ( ىٝوٌٍ ،ىٞزًوك ،ىًِٞٞع ) ٠ُإ ٚزجَٗ َٖر 11 % ٖٓ َ٤ِه ،
ٖ٤رٝوجُا ( 0,8 )% ٖٛلُا ٖٓ َ٤ِهٝ ( 0,36 )% ٢ك َٖر خ٤٘٤زٌث كاٞٓٝ فب٤ُأ ٚ٤كٝ
٠ُإ عاٞٗلا ٘ؼث 11 %.

- ٘ػ ٗبٔؽأ ٚ٤كٝ خ٣ٝ ( ،ي٤ُبًَلا ٘ٔؽ ،ي٣وزَُا ٘ٔؽ ،ػبلزُا ٘ٔؽ )....
ذ٤ٍٞ٘٣لا حكبٓ
ً
بٚ٣أ ٚ٤كٝ ٖ٤ُالـ٤ٓأٝ حهب٤ٛ دٞ٣ىٝ خ٤ؿبثك كاٞٓ ٚ٤كٝ (Inosite)
(دلٚؼُا ٢ك لعاٞزر خ٣وٌٍ حكبٓ ٢ٛٝ).

- ٘ٔؽٝ داىًِٞٞع ،خ٤ؿبثك كاٞٓ كٞعٝ عؽُٞ ٚهاهٝأ ٢كٝ ىوٌُا حوغّ حوْه ٢ك
ىوٌُا هٝنث بٓأ ،ي٣وزَُا خٓبّ ٗبٔؽأ ٠ِػ ١ٞزؾزك . ٖٓ كلػ كٞعٝ ٠ُإ خكبٙإ انٛ
خ٤ٗلؼُٔا ػلٓلاٝ دب٘٤ٓبز٤لُا.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- دب٣ٝبٔ٤ًٞز٤لُا ٠ِػ ىوٌُا ١ٞزؾ٣ (phytochemicals) حكبُٔا ٠ِػ خٕبف
ٖ٤ٗب٤ٍٞزٗلبث خكٝوؼُٔا (anthocyanin) ؤؽلا ُِٕٞا ىوٌُِ ٢طؼر ٢زُا
٠زؽ ٝأ ٢ٗاٞعهلا كٍٞلا ُِٕٞا . دبثبٜزُلُٝ حلًَلُ حكبٚٓ دب٤ُبؼك حكبُٔا ٙنُٜٝ .

- هٝنغُا َ٤ػبلٓ ل٤٤ؾر ٢ك ْٛبَ٣ٝ ٖ٤٣اوُْا تِٖر قلق٣ ىوٌُا ٕأ وًنُبث و٣لغُاٝ
حوؾُا ( Free radicals) ٕبٛوَُا تجَر ٢زُا.

- ٢ٓبز٤لُاٝ ّٞ٤ٍبرٞجُِ
ً
ال٤ع
ً
اهلٖٓ وجزؼ٣ ىوٌُا ٕئك خ٤ئانـُا خ٤ؽبُ٘ا ٖٓ بٓأ ٕ A ٝ C
ِٞؾُا عُٞ٘ا ٖٓ دب٘٤ٓبز٤لُبث ٠٘ؿأ ىوٌُا ٖٓ ٘ٓبؾُا عُٞ٘ا ٕأ وًنُبث و٣لغُاٝ.

- ًووُ٘ا ءاكٝ دبؽُِٞٔا خغُبؼٓ ٢ك ٙهٝك ىوٌُِ َغَ٣ خ٤علؼُا لئاٞلُا ٢ك ( ٚز٤ُبؼك
ٍٝب٘ر ءاوع وٜظر 15 ٠ُإ 20
ً
ب٤ٓٞ٣ خجؽ ).

- ّي٤ربٓٝوُا عبعٝأ ق٤لقر ٢ك ىوٌُا ْٛبَ٣ٝ (
ً
ب٤جَٗ ) اكٝ َٕبلُٔا ء .

- حؤضُا ل٤ٗى ٢ِـٓ بٓأ ( خو٣َُٞا ٝأ ) ( Stalk) هلٓ ٚٗأث ل٤ؼث ٖ٘ٓى ن٘ٓ فوؼ٤ك
ٍٞجُِ.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- ٚؼكب٘ٓ ٠ِػ
ً
بظكبؾٓ ٠وج٣ ٢ٌُ ٜٞٛ ٝأ ٖ٤قَر ٕٝلث
ً
بعىبٛ ىوٌُا ىلٜزٍا َٚل٣
خ٤ئانـُا.

- لضُا ٢ك ٚظلؽ ٌٖٔ٣ بًٔ عٞجٍأ حلُٔ كاوجُا ٢ك ٚظلؽ ٌٖٔ٣ خٍ٘ حلُٔ خع .

- ٖ٤ث ن٣نُ ىبًَ٘ قلغُٔا ىوٌُا ٠ِػ كبٔزػلا ٌٖٔ٤ك و٤ٖه ىوٌُا ٍْٞٓ ٕلٝ
دبجعُٞا.

- ًٚاٞلُا خطٍِٝ خظٞجُاٝ ٞربٌُاٝ دب٣ِٞؾُا و٤ٚؾر ٢ك ل٘ؤُا ىوٌُا َفل٣ٝ


6 * ٕبٓوُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- خ٤ؿبثلُا كاُٞٔبث
ً
الع ٢٘ؿ ٕبٓوُا ( ٝ حوْوُا ذؾرٝ ماهٝلا ٢ك عٝنغُا ٢ك
هٝنغُاٝ .) ٕال٣لُِ حكهبٛ خ٣ِٞه كاٞٓ
ً
بٚ٣أ عٝنغُاٝ حوْوُا ٢كٝ .

- ىٞزًولُاٝ ىًِٞٞغُا ٖٓ خجَٗ ٠ِػ ٕبٓوُا و٤ٖػ ١ٞزؾ٣ ( 12 - 20 )% خجَٗ ٚ٤كٝ
خ٣ٞٚؼُا ٗبٔؽلا ٖٓ حو٤جً.

- ـث ٚراو٣وؽ خ٤ًٔ هلورٝ 78 ى . ٌَُ ١هُٞبً 100 ؽ .

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ة ٢٘ؿ ٕبٓوُا ٢ئبُٔا ٍكبجزُا ْ٤ظ٘ر ٢ك
ً
بٓبٛ
ً
اهٝك تؼِ٣ ٕأ ٌٚ٘ٔ٣ يُنُ ّٞ٤ٍبرٞجُا -
تِوُا دلٚػ َٔؼُ ١هٝوُٚا ،َْغُا ٢ك ٢ؾُِٔا.

- ٗاوٓأ ٖٓ ،خ٣ٞٓلُا حهٝلُا ٢ك قؼٙ ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُِ ٕبٓوُبث ؼٖ٘٣ يُنُ
٠ٌُِا ٗاوٓأٝ ّلُا ٜـٚث خوِؼزٓ.

- و٤ضً فب٤ُأ ٌَّ ٠ِػ خ٤٘٤زٌث كاٞٓ ٕبٓوُا ٢كٝ ٖٓ خٓبَُا كاُٞٔا طاوفل ِٚٛؤر ح
ٕبَٗلا َْع.

- ٙلٔ٣ٝ بٜ٘ٓ حو٤جً خ٤ًٔ َْغُِ ٖٓؤ٣ ٜٞك يُنُ خلِزقُٔا دب٘٤ٓبز٤لُبث ٢٘ؿ ٕبٓوُاٝ
لجٌُاٝ تِوُاٝ ؽبٓلُا َٔؼُ خ٣هٝوُٚا خهبطُبث.

- عبعٝلُ
ً
بئلٜٓ
ً
اوٖ٘ػٝ ءاولُِٖٝ ٍٞجُِ
ً
اهلٓ
ً
اوٖ٘ػ وجزؼ٤ك ٙو٤ٖػ بٓأ
بثبٜزُلُ
ً
اكبٚٓٝ تِٖرٝ ٛٞثووٍلا ،نِؾُا ةبٜزُا ،ٞثوُا طلػ ٢ك َٔؼزَ٣ٝ ،د
ٖ٤٣اوُْا.

- وفؤرٝ خ٤ٍِب٘زُا كلـُا ٛبْٗ ْظ٘ر دبٗٞٓوُٜبث خٜ٤جّ كاٞٓ ٕبٓوُا هٝنث ٢كٝ
َْغُا ٢ك دبغْ٘زُا لٙٝ وؾُا لٙ لػبَر بًٔ َْغُا خفٞق٤ّ.

- خ٣ٞٚؼُا ٗبٔؽلا ٕإ ( ي٣وزَُا ٘ٔؽ خٕبف ) بٜغُا ٢ك ظ٤ٜر ٠ُإ ١كؤر ى
ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُا يئُٝأ بُٜٝب٘ز٣ ٢زُا ٕبٓوُا خ٤ًٔ ل٣لؾزث ؼٖ٘٣ يُنُ ،٢ُٜٔٚا
ةبٜزُاٝ ًب٣وٌ٘جُا ةبٜزُا ،حلؼُٔا خؽوه ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُا خٕبفٝ حلئاى خٙٞٔؽ
ءبؼٓلا.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- ٖ٣وّٜ حلُٔ كاوجُا ٢ك علؾ٣ ٝأ
ً
بعىبٛ ًَؤ٣ ٞٛٝ ،حكلؼزٓ موطث ٕبٓوُا ٍٝب٘ر ْز٣
( وّٜأ حلؼُ كاوجُا طهبف ٠زؽ ٚظلؽ ٌٖٔ٣ حكهبجُا نٛبُ٘ٔا ٢ك ).

- ٠َٔ٣ ةاوًْ َٔؼزَ٣ٝ طىبٛ و٤ٖػ ٌَّ ٠ِػ ّلو٣ٝ خًٜبلُبً ًَؤ٣
Grenadine خللغُٔا ٙهٝنثٝ خ٤ثوػ مبجٛأ حلؼُ خٕبف خٌٜٗ ٢طؼ٣ ٕبٓوُا تُ
خ٣لُٜ٘ا مبجٛلُ خٕبف دلجزًٔ َٔؼزَر.

- تٛأٝ خطَُِا عاٞٗأ ٖ٣يزُ َٔؼزَ٣ٝ ٌَٔٓ ءيغً ةوؼُا ِٚٔؼزَ٣ٝ ،دلجؤُا ما
خزلُِ.

http://www.5melekat.com/vb/index.php
هسمخلا تاكلملا تايدتنم
هيتابنلا هيذغلا هعوسوم


7 * ت٘ؼُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- وٌَُا ٖٓ و٤ضً ٚ٤ك ،ٚرب٣ٞزؾٓٝ ٚج٤ًوزث
ً
الع ٢٘ؿ ت٘ؼُا ( 16 % ىٝوٌٍ ،ىًِٞٞع
ىٞزًوكٝ ) خ٣ٞٚػ ٗبٔؽأ ، ( ،ٗبٔؾُا ٘ٔؽ ،ػبلزُا ٘ٔؽ )... ،ٖ٤زٌث ،فب٤ُأ ،
حو٤ضً خ٤ٗلؼٓ ػلٓأٝ دب٘٤ٓبز٤ك ٚ٤كٝ.

- ٕٝهٞجُاٝ ّٞ٤٘٤َُِا ٠ِػ خٕبف ؤؽلا ت٘ؼُا ١ٞزؾ٣ٝ.

- غُْٔا ٠ُإ خكبٙإ ،خ٤ثبٚقُاٝ خ٤ؿبثلُا كاُٞٔا ٘ؼث لعاٞزر حؤضُا حوْه ٢ك
ٙو٤ؿٝ ٖ٤زٌجُاٝ.

- ٞ٣ىٝ خ٤ؿبثك كاٞٓ لعٞر هٝنجُا ٢كٝ ٖ٤ِ٤ٗبلُاٝ ٖ٤ز٤َ٤ُِا ٠ُإ خكبٙإ ،خ٤٘ٛك د
ٙو٤ؿٝ.

- ن٤جُ٘ا ٘ٔؽ ،ػبلزُا ٘ٔؽ ،ٖ٤٣بز٤ث ،ٖ٤ًُٞ ،ٖ٤زٍوً ،ٖ٣ىٞ٘٣ا ،وٌٍ ٚهاهٝأ ٢كٝ
يُم و٤ؿٝ.

- تجَ٣ بٓ انٛ ،ّٞ٤ٍبرٞجُاٝ ػبلزُا ٘ٔؾث
ً
الع خ٤٘ؿ ٌٕٞر حؤضُا ظٚ٘ر ٕأ َجه
ظٙبُ٘ا و٤ؿ ت٘ؼُِ ٘ٓبؾُا ْؼطُا ( ّوٖؾُا ).

* لئاٞلُا دلبٔؼزٍلاٝ :

- ن٣نُِا ْؼطُاٝ خٌُٜ٘ا ش٤ؽ ٖٓٝ خ٤جطُا دلبٔؼزٍلا ش٤ؽ ٖٓ خٔ٣له حوّٜ ت٘ؼُِ ٕإ
خ٣هاوؾُا داوؼَُبث ٙب٘ؿٝ ( دب٣وٌَُا تجَث ) ٕكبؼُٔاٝ دب٘٤ٓبز٤لُبث ٙب٘ؿ ْؿهٝ
ٌُٖ ،خ٤جطُا لئاٞلُا ش٤ؽ ٖٓ خ٣بلٌُا ٚ٤ك بٔث ًٝهلٓ و٤ؿ ٍاىبٓ ت٘ؼُا ٕئك حهكبُ٘ا
ي٣ ٚ٘ػ فٝوؼُٔا حلػ دبؾلٕ ءَُٔ ٢ك .

- ٢ئبُٔا ٍكبجزُا خ٤ِٔػ ََٜ٣ ت٘ؼُا - ٖٓ ٚل٤ظ٘ر ٠ِػ لػبَ٣ بٔٓ َْغُا ٢ك ٢ؾُِٔا
يُبَُٔا ٢ك َٓوُاٝ ٠ٖؾُا ٌَْر يُنث غ٘ٔ٤ك ٢ُٞجُا ٘ٔؾُا ٖٓٝ حهبُٚا كاُٞٔا
خ٤ُٞجُا . خجَٗ ْ٤ظ٘ر ٠ِػ بٜرهلوث ي٤ٔزر ت٘ؼُا حؤص ٢ك حكٞعُٞٔا ٖ٤زٌجُا حكبٓٝ
ٍاٝ ٍٝوزٌَُُٞا ّلُا ٢ك وٌٍ . ءبؼٓلا َٔػ ََٜ٣ ت٘ؼُا ٕئك فب٤ُلبث ٙب٘ـُ
ً
اوظٗٝ .

- ٢ك ىبٜٗلا ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُا ٠ٙؤُا يئُٝأ ت٘ؼُا ٍٝب٘ر ٠ِػ لٔزؼٓ طلؼث ؼٖ٘٣
ٗاوٓأ ٖٓ ٝأ حكبؽ دبثبٜزُئث خثبٕلا ٖٓ ْٜعٝوف لؼث ْٛكٞػ لزْ٣ ٢ٌُ ٟٞوُا
طلاٝ ٖ٤زئوُا ٗاوٓأ ٖٓٝ ،خ٣ٞٓلُا خ٤ػٝلاٝ تِوُا ٢َل٘زُا ىبٜغُا ٖٓ ب٤ِؼُا ءاى .

- ٟٞزَٓ َٖؾرٝ ٕبٛوَُا خثهبؾٓ ٢ك
ً
بػبجر وٜظر ذُاى بٓ هاٝكأ ت٘ؼُِٝ
دبطِغُا ٌَْر غ٘ٓ ٢كٝ ،ّلُا ٢ك غكبُ٘ا ٍٝوزٌَُُٞا ( داوضقزُا ) ّلُا ٢ك .

- ي٣ولُا حؤص ٢ك بًٔٝ ،ىٞغُا عاٞٗأ ٘ؼث ٢ك بًٔ ،ت٘ؼُا ٢كٝ ( ٗهلا دٞر ) ،
حولطُ غٗبٔٓ ٘ٔؽ لعٞ٣ ةهبغزُا ذ٘ٛوث بًٔ ،١نُا ٖ٤٤كبٌُا ٘ٔؽ لعٞ٣ٝ ،ب٣لقُا
ٕبٛوَُِ حكبٚٓ َ٤ػبلٔث غزٔز٣ ،دبٗاٞ٤ؾُا ٠ِػ ذ٣وعأ ٢زُا . ٠طػأ لهٝ
٢ك ،دبًَورٞز٤ٓ ،ٕبٛوَُا ءاٝك ٍٞؼلٓ ٌلٗ ت٘ؼُا ٖٓ طوقزَُٔا وٚؾزَُٔا
ٕاوئلُا ل٘ػ خض٤جف ّاهٝأ خغُبؼُٔ خثوغر.

- ف حكٞعُٞٔا ٍٝوراو٤لٍوُا حكبٓ بٓأ ٗاوٓأ ت٘غر ٠ِػ لػبَر بٜٗئك ت٘ؼُا حوْه ١
ٖٓؤ٣ بٔٓ ٙوضقر غ٘ٔرٝ ّلُا ٢ك غكبُ٘ا ٍٝوزٌَُُٞا ٟٞزَٓ غكور ،ٖ٤٣اوُْاٝ تِوُا
خ٤جِوُا ٗاوٓلا ٕٝك ٍٞؾ٣ٝ ؽبٓلُاٝ تِوُِ ق٤ظُ٘ا ّلُبث خ٣نـزُا. طوقزَُٔا ذ٣يُاٝ
ّلُا ٢ك غكبُ٘ا ٍٝوزٌَُُٞا غٙٝ َٖؾ٣ ت٘ؼُا هٝنث ٖٓ.

- هٝك ت٘ؼُِٝ ،حؤُا ٙنٛ ظٙبُ٘ا و٤ؿ ت٘ؼُا و٤ٖػ نفؤ٣ ش٤ؽ َ٤ٔغزُا ٢ك

ً
اوٚٗٝ
ً
بٗوٓ ،
ً
ب٣وٛ لِغُا َؼغ٣ ٚٗل لِغُا ُبؼٗل َٔؼزَ٤ك ( ٠ِػ و٤ٖؼُا غٙٞ٣
ََـ٣ ْص خو٤هك ٖ٣وْػ حلُٔ ن٘ؼُاٝ ٚعُٞا لِع).

- ٜـٙ ٛوك ٖٓ ،١وٌَُا ٗوٓ ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُا يئُٝأ ت٘ؼُبث ١ٝالزُبث ؼٖ٘٣ ل
ذُا ٖٓ ،ّلُا حكبؾُا ُٕٞٞوُاٝ ءبؼٓلا دبثبٜزُا ٖٓ ،حلؼُٔاٝ ْلُا ٢ك حكبؾُا دبؽوه
ٖ٤زئوُا ٗاوٓأ ٖٓٝ خ٘ٓئُاٝ . حكب٣ى ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُا يئُٝأ يُنث ؼٖ٘٣ ل بًٔ
خٛولُٔا ٕىُٞا.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- ،
ً
بعىبٛ ٌٕٞ٣ بٓل٘ػ حلئبك وضًأ ٌٕٞ٣ هبٚقُاٝ ًٚاٞلُا ٖٓ ٙو٤ؿ بًٔ ت٘ؼُا
ب٘زث ؼٖ٘٣ٝ ظُٚ٘ا َٔزٌٓ ٌٕٞ٣ بٓل٘ػ ُٚٝ . حوْوث ي٤ٔزر ٢زُا يِر ت٘ؼُا عاٞٗأ َٚكأ
خٙٞٔؾُا ٖٓ خ٤ٗلزٓ خجَٗٝ خو٤هه . ٠ِػ ٚئاٞزؽبث ٙو٤ؿ ٖػ ؤؽلا ت٘ؼُا ىبزٔ٣ٝ
خ٣ٞٓلُا خ٤ػٝلا ٢ك ّلُا وضقر حلؽ ق٤لقر ٢ك ْٛبَر ٢زُا دبٗٞكللُا ٖٓ وجًأ دب٤ًٔ.

- كاُٞٔاٝ ٕكبؼُٔا خجَٗ ٚ٤لك ت٤ثيُبث ٚ٤ِػ ٍٚٔٞٓ و٤ؿ ٢ك ت٘ؼُا تِط٣ ٖٓٝ
ءبُٔا ٚ٘ٓ قع له ت٘ػ ٚٗل خؼلروٓ ٟوفلا . ٢ك خعبؾُا لَ٣
ً
بٚ٣أ ت٘ؼُا و٤ٖػٝ
حلًَلا غ٘ٔر ٢زُا دبٗٞكللُبث ٢٘ؿ ٚٗل ؤؽلا ت٘ؼُا و٤ٖػ َٚل٣ٝ ،دبهٝلا ًَ.

- لػ ت٤ًور ٢ك قلغُٔاٝ طىبطُا ت٘ؼُا َفل٣ٝ عاٞٗأ ٢ك خٕبف ،خ٤ئانؿ فبٕ٘أ ح
خٕبقُا مبجٛلاٝ دب٣ِٞؾُا . دب٤ثؤُا ٚ٘ٓ غٖ٘ر بًٔ .

- ّب٣أ خصلص حلُٔ ِٕٞ٣بُ٘ا ٖٓ ًب٤ًأ ٢ك ٍيُ٘ٔا كاوث ٢ك ت٘ؼُا علؾ٣


8 * ُِْٔٔا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- داوْػ ٠ِػ ٚؿٕٞٔٝ ٙهٝنثٝ ٙهبٔص ١ٞزؾر ش٤ؽ ٚج٤ًوزث
ً
الع ٢٘ؿ ُِْٔٔا
ذقُٔا دبجًؤُا خلُ .

- ٖ٤رٝوث ،ءبٓ ٙهبٔص ٢ك ( 0,9 )% داهل٤ٛٞثوً ، ( 12 )% وٌَُا بٜ٘ٓ ( ،ىٝوٌٍ
،ٖ٤ُٞ٘٣ا ،ىًِٞٞؿ ،ىٞزُبٓ ).. كاٞٓ ،بْٗ ،ٖ٤زٌث ،فب٤ُأ بٜ٤كٝ خئُٔبث حوْؼُا ٢ُاٞؽ
خ٤ٗلؼٓ كاٞٓٝ دب٘٤ٓبز٤ك ،خ٣ٞٚػ ٗبٔؽأ ،خ٤رٝىآ دبجًوٓ ،خ٤ؿبثك.

- ٖ٤ٓبز٤لُا ٠ِػ ُِْٔٔا هٝنث ١ٞزؾرٝ B15 ٠ِػٝ ٠ِػٝ ،ٖ٤ُالـ٤ٓلا حكبٓ
ٗبٔؽلا.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

-
ً
بٚ٣أ خ٤علػ حكبًٔٝ ءانـً ّلوُا ن٘ٓٝ ُِْٔٔا ؤص َٔؼزٍا .. ٖ٤ُٖا ءبجٛأك
ٍبؼَُِ الًٜٔ ٙهٝنث اِٞٔؼزٍا ءبٓلوُا.

- خ٣ٝكلا ٘ؼجُ خثٝنٓ حكبًٔ ُِْٔٔا ذ٣ى َٔؼزَ٣ حوٕبؼُٔا خ٣ٝكلا خػبٕ٘ ٢كٝ
ُ ٠ِػ ٠طؼر ٢زُا ٘ؼث و٤ٚؾزُ َٔؼزَ٣ بًٔ ،لِغُا ذؾر ٝأ َٚؼُا ٢ك وثإ ًَ
ْٛاؤُا.

- خ٤ؼ٤ٖ٘ر خ٤جٛ فالٛل
ً
بٚ٣أ ُِْٔٔا ؾٕٔ َٔؼزَ٣ٝ.

- ٞٛ خ٤ٗبزًَبجُا َئبجوُا ٘ؼث ل٘ػ َ٣ٞطُا ؤؼُا ةبجٍأ لؽأ ٕأ ءبِٔؼُا ٗوزل٣ٝ
حو٤جً دب٤ٌٔث ُِْٔٔا ٍٝب٘ر.

- بًٔ ّلُا خ٣ٞور ٢ك ُِْٔٔا ْٛبَ٣ ٕأ ٗوزل٣ٝ طىبطُا لجٌُا َؼل٣ .

- ّلُا ووكٝ ٖ٤٣اوُْاٝ تِوُا ٗاوٓأ دلبؽ ٢ك ُِْٔٔا ٍٝب٘زث ٕٞؾٖ٘٣ ءبجٛلا.

- ٖ٤ٓبز٤لُبث
ً
الع ٢٘ؿ ُِْٔٔا ٕإ A ٖ٤ٓبز٤لُاٝ C ( ٙب٘ؿ ٢ك ٠ُٝلا تراؤُا َزؾ٣
ٖ٤ٓبز٤لُبث A ماهلُاٝ بـٗبُٔا تٗبع ٠ُإ ًٚاٞلُا ٖ٤ث ) ٕكبؼُٔبث ٢٘ؿٝ ( ل٣لؾُا
ؿ ّٞ٤ٍبرٞجُاٝ خٕا ) ٕبَٗلا ل٘ػ خػبُ٘ٔا ىبٜع خ٣ٞور ٢ك
ً
لبؼك وجزؼ٣ يُنُ ،فب٤ُلاٝ
ٕبٛوَُا وطف ٖٓ خظ٤ِـُا ٚئبؼٓأ خ٣بٔؽٝ.

- حوغّ ٕبٖؿأ ت٤ًور ٢ك َفلر ٢زُا َ٣وز٤ُِا حكبٓ ٠ِػ دبٍاهك ١وغرٝ
ٕبٛوَُا ٖٓ ٢لْر بٜٗأ لوزؼ٣ٝ ،ُِْٔٔا.

- ْؽ ٢ك
ً
اي٤ٔٓ
ً
اهٝك ٚ٤طؼ٣ ٖ٤رٝهبًبز٤جُبث ٙب٘ؿ ٕإ ق٤لقرٝ حلًَلا ٖٓ ب٣لقُا خ٣ا
ٗاوٓلا ٘ؼث ٖٓ ٕٞ٤ؼُا ٢ٔؾ٣ٝ دبطِغُاٝ خ٤جِوُا ًَبُْٔا سٝلؽ ٍبٔزؽإ(
ءبههيُا ٙب٤ُٔا خٕبف ) ٕبٛوَُا عاٞٗأ ٘ؼث ٖٓ ٢ٔؾ٣ بًٔ ، . ٢ك ُِْٔٔا ْٛبَ٣ٝ
ّلُا ٜـٙ ْ٤ظ٘ر خ٤ِٔػ ( ّٞ٤ٍبرٞجُبث ٢٘ـُا قلغُٔا ُِْٔٔا خٕبف ).

- ب٤ُلبث ٢٘ؿ ُِْٔٔا ٕلٝ خجَٗ ْ٤ظ٘ر ٢ك ْٛبَ٣ ٜٞك ءبُٔا ٢ك ٕبثٝنُِ خِثبوُا ف
ّلُا ٢ك ٍٝوزٌَُُٞاٝ وٌَُا . يُنُ ّبؼطُا ٍٝب٘ر ءب٘صأ غجُْبث هٞؼُْا ١ٞو٣ ُِْٔٔاٝ
ٕىُٞا ق٤لقر دب٤ٔؽ ٢ك ُٚبفكإ ٌٖٔ٣ . ُِْٔٔا ٢ك حكٞعُٞٔا فب٤ُلا ْٛبَرٝ
ىبَٓلا حلؽ ق٤لقر ٢ك قلغُٔا.

- ٝ ل٣لؾُبث ُِْٔٔا ٠٘ؿ ٕأ بًٔ ٖ٤ٓبز٤لُا C ّلُا ووك ٖٓ َْغُا ٢ٔؾ٣ . ١ٞزؾرٝ
خ٤ِٔػ ٢ك لػبَرٝ ةبٖػلا ٢ٔؾر ٢زُا دب٘٤ٓبز٤لُا ٖٓ و٤ضٌُا ٠ِػ ُِْٔٔا حؤص
٢َلُ٘ا تؼزُاٝ مبٛهلا ٗهاٞػ ق٤لقرٝ ُٞٔ٘ا.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- عٞجٍأ حلُٔ كاوجُا ٢ك طىبطُا ُِْٔٔا علؽ ٌٖٔ٣.

- ١ِٞؾُا عاٞٗأ ٢ك ُِْٔٔا َفل٣ دب٤ثؤُاٝ دا . ٚ٘ٓ غٖ٘٣ٝ ( خ٤ثوؼُا ٍٝلُا ٢ك )
" ٖ٣لُا ؤه " ٍلف ٖ٤ٔئبُٖا ل٘ػ حو٤جً خ٤جؼْث ٚثاوّ غزٔز٣ ١نُا ن٣نُِا ْؼطُا ٝم
ٕبٚٓه وّٜ.

- خظكبؾُا كاُٞٔا ٖٓ ٢ُبقُا عُٞ٘ا ٍٝب٘ر َٚل٤ك قلغُٔا ُِْٔٔا ٔق٣ بٔ٤ك بٓأ
( ٢٘جُا ُِٕٞا ١م .) قٕلا ُِٕٞا دام خللغُٔا فبٕ٘لا بٓأ ١ٞزؾر ٢ٜك ٢ُبوروجُاٝ ه
خ٤ز٣وجً كاٞٓ ٠ِػ ( ذ٣وجٌُا ل٤ًَٝأ ٢ٗبص ) ٞثوُا ٠ٙوٓ ٘ؼجُ خ٤ٍبَؾُا تجَر له .

- داوٚؾزَٓ ٢ك َٔؼزَ٤ك ُِْٔٔا هٝنث ذ٣ى بٓأ ،خٓبٍ ُِْٔٔا هٝنث ٘ؼث
َ٤ٔغزُا ( حوْجُِ دبٔ٣وً ) خ٣ٝكلا عاٞٗأ ٘ؼث ٢كٝ .

9 * ىهلا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ىهلا دبجؽ وجزؼر دب٘٤رٝوجُبث
ً
ب٤جَٗ حو٤وك بٌُٜ٘ داهل٤ٛٞثوٌُبث
ً
الع خ٤٘ؿ .
ٖٓ و٤ضًٝ خ٤٘٤ٓأ ٗبٔؽأ ،فب٤ُأ ،خ٤٘ٛك كاٞٓ ،خ٤رٝىآ كاٞٓ ٠ِػ ىهلا ١ٞزؾ٣ٝ
بُْ٘ا . خ٤ٗلؼٓ كاٞٓ ٚ٤كٝ ( خٕبف ّٞ٣ي٤ـُ٘ٔاٝ ٌِٕٞ٤َُا ) ٢ك يًوزر دب٘٤ٓبز٤ك ٚ٤كٝ
حوْوُا.

- ة ٠٘ؿلا ٞٛ ؤٍلا ىهلا ٕأ وًنُبث و٣لغُاٝ ىهلا ٕل دب٘٤ٓبز٤لُاٝ فب٤ُلا
غ٤ٖ٘زُا ءب٘صأ ٚربلٕاٞٓ ٖٓ وَق٣ ٘٤ثلا.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ٍَٜ ٜٞك ،خ٤ُبػ خ٤ئانؿ خٔ٤ه ُٚ ٚٗأ لإ ٖ٤رٝوجُبث
ً
ب٤٘ؿ ٌ٤ُ ىهلا ٕأ ٖٓ ْؿوُبث
ٚئب٤٘ؿأ ٖٓ و٤ضًٝ ُْبؼُا ءاووك خ٤جُبؿ ٚث دبزو٣ ،ُْٜٚا . ٚربوزْٓ غٓ ىهلا ٌَْ٣ٝ
حكبٓ خ٤ُٔبؼُا حهبغزُا ٢ك خ٤َ٤ئه .

- ٙو٤ؿٝ بُْ٘ا طاوقزٍل خ٤ئانـُا دبػبُٖ٘ا ٢ك ىهلا َٔؼزَ٣.

- َ٤ٔغزُا داٝكأ طاوقزٍل هٞطؼُا دبػبٕ٘ ٢ك َٔؼزَ٣ٝ ( حهكٞثٝ حؤؽ
بٔٛو٤ؿٝ .) خػبُٖ٘ا ٢ك بِٜٓبٌث ىهلا خزجٗ َٔؼزَرٝ .. ٕٞروٌُا غٖ٘٣ ٚ٘جر ٖٓٝ
مهُٞاٝ.

- بٖٓ ٖٓ ّبٛ هلٖٓ ىهلا خٛهبقُ
ً
بؼجرٝ ،ٕبَٗلا َْع بٜعبزؾ٣ ٢زُا خهبطُا هك
٢ئانـُا ّوُٜا ( ْ٤َُِا ّبؼطُِ ٢ٓٞ٤ُا َ٤ُلُا ) يِٜزَ٣ ٕأ ٕبَٗلا ٠ِػ تعٞز٣ ٚٗئك
و٤ؿ دب٣ُْٞ٘ا خٕبف ،دب٣ْٞٗ ٌَّ ٠ِػ ٢ٓٞ٤ُا ٚئانؿ ٖٓ خئُٔبث ٖ٤َٔقُا ٢ُاٞؽ
خُبقُ٘اٝ يجقُاٝ ؤٍلا ىهلا َضٓ حهؤٌُا.

* ىهلا ٕأ بٔثٝ قُأ ٖ٤ؼثهلا ٢ُاٞؽ ىب٘ٛ ٕئك ُْبؼُا ٖٓ خلِزقٓ نٛب٘ٓ ٢ك عهي٣
ُْبؼُا ٢ك ٚ٘ٓ عٞٗ . خ٤ُبزُا ٢ٜك خ٤ثوؼُا ٍٝلُا ٢ك
ً
بػٞ٤ّ وضًلا عاٞٗلا بٓأ :

- َ٣ٞطُا ىهلا : بُْ٘بث ٢٘ؿ ٞٛٝ . نٖزِر ل ٚثٞجؽ ٕئك تغ٣ بًٔ ٙو٤ٚؾر ْر امإ
ق٤لفٝ قّبٗ ٞٛٝ ٘ؼجُا بٜٚؼجث.

- و٤ٖوُا ىهلا : ١ نٖزِر بٓ حكبػٝ ،بُْ٘بث
ً
الع ٢٘ؿ ٞٛٝ و٣لزَٓ ٚٗأًٝ ٌِّٚ ٝلث
٢َُّٞاٝ ٢٘٤ُٖا ـجطُٔا ٢ك حكبػ َٔؼزَ٣ ٜٙٞٛ ءب٘صأ ٘ؼجُا بٜٚؼجث ٚربجؽ.

- ٢ربَٔجُا : تَزٌ٤ك كبٖؾُا لؼث خٍ٘ حلُٔ نزؼ٣ ٚ٘ٓ ي٤ٔٓ عٞٗ ىب٘ٛٝ ،خِ٣ٞٛ ٚثٞجؽ
حي٤ٔٓ خٌٜٗ ( نزَلُا خٌٜٗ ٠ُإ خج٣وه ) سأ وضًأ ٚربجؽ ٍٞطر ٖػ كول٘رٝ ٜٞطُا ءبٗ
٘ؼجُا بٜٚؼث.

- ؤٍلاٝ ٘٤ثلا بِٜٔٗٞث ٢ربَٔجُا ىهأ ٖٓ ٕب٤َ٤ئوُا ٕبػُٞ٘ا ي٤ٔز٣.

- ؤٍلا ىهلا : ٜوك حوْوُا ٚ٘ػ ذِ٣ىأ َٓبً ىهأ ٞٛ . ّبغؽأ خصلص ٢ك لعاٞز٣ٝ
َ٣ٞٛٝ ٍٜٝ ،و٤ٖه . ل٤ؽُٞا ٞٛٝ ،خِ٣ٞٛ حوزلُ غ٤ٖ٘زُِ ٗوؼز٣ ل ٚٗل خ٤٘ؿ ٚزٌٜٗ
ذؾ٣ ١نُا ٖ٤ٓبز٤لُا ٠ِػ ١ٝ E ٖ٤ٓبز٤لُا خِئبػ كاوكأ ْظؼٓ ٠ِػ عكبؾ٣ٝ B.

-
ً
ب٤ئيع مَُِٞٔا ىهلا : حوزلُ هبقجُا ٠ِػ ٜٞطُِ ٗوؼز٣ ١نُا ىهلا ٖٓ عٞٗ ٞٛ
خٗٞؽبطُا ٢ك ٚؼٙٝ َجه ٜـٚ٣ ْص حو٤ٖه . ،١كبؼُا ٘٤ثلا ىهلا ٖٓ وضًأ نـٓ
خجَٗ ٠ِػ عكبؾ٣ 70 % ٢ضٌُا وَق٣ ٌُٚ٘ خ٤ئانـُا ٚزٔ٤ه ٖٓ ٚكب٤ُأ ٖٓ ه .

- ٖ٤ٓبز٤لُبث ٢٘ؿ ؤٍلا ىهلا B1 َْغُا ب٣لف َٔػ ََٜ٣ ١نُا ١هٝوُٚا
( خ٤جٖؼُا ب٣لقُا خٕبف ) ىبَٓإ ٠ُإٝ ّبػ قؼٙ ٠ُإ كٞو٣ َْغُا ٢ك ٖٚوٗ ٕأ ش٤ؽ
ِؼ٘٣ ٜٞك ،خ٤ٙؤُا دلبؾُا ٙنُٜ
ً
اكبٚٓ ىهلا وجزؼ٣ يُنُ ي٤ًور ّلػٝ ت٤ٖؼرٝ
ٍا ٗاوٓلا وطف ٚ٘ػ أهل٣ٝ َْغُا خض٤جف .

- ٖ٤ٓبز٤لُا ٠ُإ خكبٙلبثٝ B1 ْٛبَر ٢زُا فب٤ُلا ٠ِػ ١ٞزؾ٣ ؤٍلا ىهلا ٕئك
٘ؼث ٖٓ ٢ٔؾرٝ وٌَُا خجَٗ ْ٤ظ٘ر ٢كٝ ّلُا ٜـٙ عبلرها ٖٓ َْغُا خ٣بٔؽ ٢ك
ٕبٛوَُا عاٞٗأ.

- ق٤لقُا ٍبٍٜلا لٙ طلؼً ٘٤ثلا ىهلا نٍِ ٖػ ظربُ٘ا ءبُٔا َٔؼزَ٣.
َُ هلًٖٔ ىهلا َٔؼزَ٣ٝ ؼٔوُا ٖ٤رٝوث لٙ خ٤ٍبَؽ ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُِ ءانؿٝ خهبٛ
(ٕبرِٞـُا).

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- ءُٞٚاٝ خثٞٛوُا ٖػ
ً
ال٤ؼث ىهلا علؾ٣ . ٢ك ٚظلؽ ٌٖٔ٣ ٜٞطُٔا ىهلا ٕأ بًٔ
ّب٣أ خصلص حلُٔ كاوجُا ( خعلضُا ٢ك علؾ٣ ل ٌُٚ٘ ).

- ىهلا ٖٓ حلؽاٝ خٖؽ ٕإ 200 ا َْغُا خعبؽ شِص ٖٓؤر ؽ ٖ٤ٓبز٤لُا ٖٓ خ٤ٓٞ٤ُ
B1.

- هبٚقُا ٚ٤ُإ فبٚر ٕأ ٌٖٔ٣ٝ خ٤َ٤ئوُا مبجٛلا تٗبع ٠ُإ
ً
بهَِٞٓ ىهلا ّلو٣ٝ
٘٤جُا ٝأ خؼطؤُا . ٢ٗبثب٤ُا ٢َُّٞا دبٌٗٞٓ ْٛأ ٖٓ ٞٛٝ .

- ىهلا نئبهه لغٗ ش٤ؽ ىهلا ٖٓ خؼٖ٘ٓ حو٤ضً دبعٞز٘ٓ ىب٘ٛ ( نئبهوث خٜ٤جّ
حهنُا ) ،ىهلا ت٤ِؽ ىب٘ٛٝ ،هٞطلُِ ىهلا ٖ٤ؾٛ ،ىهلا ْ٣وً ...

- ٕأ ىهلا و٤ٚؾر خو٣وٛ ٢ك خؾ٤ُٖ٘ا ،ٕٞ٤ربجُ٘ا ِٚٔؼزَ٣ ١نُا ىهلا يجف ىب٘ٛٝ
خ٤ئانـُا ٙلئاٞك ٖٓ و٤ضٌُا وَق٣ ل ٢ً خِ٣ٞٛ حلُٔ ٜٙٞٛ ْز٣ ل.


10 * ًبٗبٗلا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ءبُٔا ٖٓ حو٤جً خجَٗ ٠ِػ ًبٗبٗلا ١ٞزؾ٣ ( 90 - 85 %) ٞثوً ٠ِػٝ داهل٤ٛ
( ىٝوٌَُبث حي٤ٔٓ ) ،فب٤ُأ ،خ٤ؿبثك كاٞٓ ،ٖ٤زٌث ،خ٣وطػ كاٞٓ ،خ٣ٞٚػ ٗبٔؽأ ،
دب٘٤ٓبز٤ك ،وئبٔف ( خػٞٔغٓ خٕبف B) خ٤ٗلؼٓ كاٞٓٝ ( ل٣لؾُاٝ ي٤٘ـُ٘ٔا بٜٔٛأ ).

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ي٤٘ـُ٘ٔا وٖ٘ؼث
ً
الع ٢٘ؿ ٜٞك ،بٜ٣ٞزؾ٣ ٢زُا كاُٞٔا خ٤ٔٛأ ٖٓ ًبٗبٗلا خ٤ٔٛأ غج٘ر .
ّبظؼُا خ٣بٔؽ ٢ك ٚز٤ٔٛأ ش٤ؽ ٖٓ ّٞ٤َُبٌُا ٚلئبظٝ ٢ك ٚ٤جّ ٢ٗلؼُٔا وٖ٘ؼُا انٛٝ
نهوزُا ٗهاٞػ ٖٓ.

- ّبظؼُا خ٤٘جُ خ٣هٝوُٚا ٖ٤علٌُٞا حكبٓ ىاوكإ حكب٣ى ٢ك لػبَ٣ ي٤٘ـُ٘ٔا ٕأ بًٔ.

- ي٤٘ـُ٘ٔا وٖ٘ػ ٖٓ خ٤ٓٞ٤ُا َْغُا خعبؽ ٖٓؤر ًبٗبٗلا ٖٓ دبؽوّ سلص ٕإ.

- ُْا وئبٔقُاٝ َفاك خ٤ئب٤ٔ٤ٌُا دب٤ِٔؼُا ىبغٗإ ٠ِػ لػبَر ًبٗبٗلا ٢ك حكٞعٝ
َْغُا.

- ٠ِػ ١ٞزؾ٣ ٞٛٝ ،خ٤ؼُٙٞٔا ّلُا ووك خُبؽ ٢ك خٕبف خ٤جٛ لئاٞك ًبٗبٗلُٝ
ٖ٤٣ل٤ٓٝوجُبث فٝوؼُٔا ْ٣يٗلا (Bromelain) كاُٞٔا وًَ ٢ك ْٛبَ٣ ١نُا
ُْٜٚا خ٤ِٔػ ََٜ٣ بٔٓ خ٤٘٤رٝوجُا.

- دلبؽ ٢ك ل٤لٓ ٞٛٝ ٢كٝ مٝوؾُاٝ خ٣هلُٖا خُيُ٘اٝ ٖ٤٣اوُْاٝ تِوُا ٗاوٓأ
خ٣لؼُٔا ٗاوٓلا ٘ؼثٝ خئوُا ةبٜزُاٝ ءبؼٓلا ًَبْٓٝ ّاهٝلا دلبؽ.

- ٖ٤ٓبز٤لُا كٞعٝ ٢ك ٚز٤ُبؼك كاكير ٕبٛوَُِ حكبٚٓ وئبٔف ٠ِػ ًبٗبٗلا ١ٞزؾ٣ٝ
C.

- ٠ِػ ١ٞزؾ٣ طىبطُا ًبٗبٗلا و٤ٖػ ٖٓ
ً
بثًٞ ٕإ 60 بز٤لُا ٖٓ ؾِٓ ٖ٤ٓ C ١أ
ُْٜ٘ٔا ٖ٤ٓبز٤لُا انٛ ٖٓ خ٤ٓٞ٤ُا ب٘ربعبؽ َٓبً ٠ِػ.

* ٍبٔؼزٍلا خو٣وٛ:

- طىبطُا ًبٗبٗلا ىلٜزٍا َٚكلا ٖٓ . ِٕٞ٣بُ٘بث قِـ٣ ٕأ تغ٣ ٚئاوّ ل٘ػٝ
ّب٣أ حوْؼُا ٖػ ل٣ير ل حلُٔ كاوجُا ٢ك علؾ٣ٝ.

- تُِا غٓ ِٜق٣ لٝ ِٟٞؾُا و٤ٚؾر ٢ك َٔؼزَ٣ ل طىبطُا ًبٗبٗلا ٕل خ٘جغُا ٝأ ٕ
كاُٞٔا ٙنٛ ٢ك حكٞعُٞٔا دب٘٤رٝوجُا ٍَلٍ وٌَ٣ ًبٗبٗلا ٢ك كٞعُٞٔا ْ٣يٗلا
خ٤ئانـُا.

- تِؼُٔا ًبٗبٗلا ٍبٔؼزٍا ٢ك هوٙ ل يُنُ ْ٣يٗلا انٛ ٠ِػ ٢ٚوزك حهاوؾُا بٓأ
ؿٞجطُٔا ٝأ.


11 * عب٘ؼُ٘ا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ١يُا ٖٓ و٤جً كلػ ٠ِػ عب٘ؼُ٘ا ١ٞزؾ٣ ٗبٔؽلا ٠ِػٝ ٍٞزُ٘ٔا بٜٔٛأ حهب٤طُا دٝ
وٕب٘ؼُاٝ دب٘٤ٓبز٤لُا ٠ِػ ١ٞزؾ٣ٝ ،دب٣وٌَُا ،فب٤ُلا ،ٖ٤رٝوجُا ،خ٣ٞٚؼُا
خ٤ٗلؼُٔا.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ٝأ
ً
ءاٝك ٚلٕٞث خ٤جطُا و٤هبوؼُا ت٤ًور ٢ك َفل٣ ٜٞك دلبٔؼزٍلا كلؼزٓ عب٘ؼُ٘ا
خٌُٜ٘اٝ ْؼطُِ
ً
او٤ـٓ ٚلٕٞث . ؿل٣ بًٔ خػبٕ٘ٝ ٕبٍ٘لا ٕٞغؼٓ خػبٕ٘ ٢ك ٍ
دبثٝؤُْا ٘ؼثٝ هٞطؼُا.

- ،خ٤ُْٜا َٖؾ٣ ٚػٞو٘ٓ ٕإ ش٤ؽ ٢جؼُْا تطُا ٕبًهأ ٖٓ
ً
بً٘ه عب٘ؼُ٘ا وجزؼ٣ٝ
ٞٛٝ ،ؤ٤وزُا غ٘ٔ٣ٝ حلؼُٔا حهبٖػ ٢ك خٙٞٔؾُا خجَٗ ٘لق٣ ،ُْٜٚا ٠ِػ لػبَ٣
دبثبٜزُلُ كبٚٓٝ دبِٖوزُِ كبٚٓ
ً
بٚ٣أ.

- ٢ك خ٤ُبؼك عب٘ؼُِ٘ٝ خهيؾُا ،ٍبٍٜلا ،ٌل٘زُا ن٤ٙ ،ٍبؼَُا خغُبؼٓ
(Heartburm)نِؾُا ةبٜزُاٝ ،ًأوُا ّلآ ،ؤ٤وزُا ،.

- َْغُِ
ً
اوٜطٓٝ
ً
بطْ٘ٓ عب٘ؼُ٘ا وجزؼ٣ٝ.

- غ٘ؼُ٘ا عٞو٘ٓ (mint tea) ،ٚ٤ُإ ٛبُْ٘اٝ حهاوؾُا ل٤ؼ٤ك خػوَث َْغُا ٢ك وْز٘٣
ؤ٤وزُِ
ً
بعلػ وجزؼ٣ٝ ٕب٤ضـُا قلق٣ ( ؼُا حأؤُا ل٘ػ َٓا ) وؾجُا هاٝلُٝ .

- ءبؼٓلا ،لجٌُا ،٢ُٜٔٚا ىبٜغُا َٔػ ْظ٘٣ ٚٗأ ّلوُا ن٘ٓ ٚ٘ػ فوُ ػ لهٝ
ٔـُٔاٝ خٙٞٔؾُا حكب٣ى ،ءبؼٓلا ٢ك خٗٞلؼُا ،خقلُ٘اٝ داىبـُا ظُبؼ٣ ،خِٖ٣ٞؾُاٝ.

- ءبَُ٘ا ل٘ػ خ٣وُْٜا حهٝلُا َجه بٓ عبعٝأ قلق٣ ٚٗأ بًٔ.

- ِٞلٗلا ٗهاٞػ ٙهبقث مبْ٘زٍا قلق٣ٝ ايٗ .

* ٍبٔؼزٍلا خو٣وٛ:

-
ً
بللغٓ ٝأ
ً
بعىبٛ عب٘ؼُ٘ا َٔؼزَ٣.

- ٚ٤ُإ فبٚ٣ٝ ،هبٚقُا خطٍِ ،خُٞجزُا ،بٛبطجُا خطٍِ َضٓ مبجٛأ حلػ ٢ك َفل٣
خُِٖٖاٝ ذ٣يُا.

- ٢زُا ٗاوٓلا ٖٓ و٤ضٌُ
ً
بعلػ ٝأ
ً
ان٣نُ
ً
بثاوّ ٕلٔؼزَ٣ ٚػٞو٘ٓٝ عب٘ؼُ٘ا ٢ِـٓ

ً
بوثبٍ بٛبٗوًم.


12 * ذٌَُا ءبٗ


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ٕٞٛلُا خِ٤ِه ءب٘زٌَُا ( 2,26 )% خ٤ًٔ بٜ٤كٝ ُْٜٚا خئ٤طث دب٣ُْٞ٘بث خ٤٘ؿ بٌُٜ٘
ٖ٤رٝوجُا ٖٓ خُلزؼٓ ( 2,4 )% فب٤ُلا ٖٓٝ . ،ُِْٜٚ ََٜٓٝ ٞوٓ ءانؿ ءب٘زٌَُاٝ
ٕىُٞا ق٤لقر دب٤ٔؽ ٢ك ٚث ؼٖ٘٣ لٝ.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ف حو٤ضً ءب٘زٌَُا دلبٔؼزٍا ،ٍبٍٜلا ،ءبؼٓلا ٗاوٓأ ،و٤ٍاٞجُا لٙ خُبؼك ٢ٛ
،ؼّوُا ،٢َل٘زُا ىبٜغُا ٗاوٓأ ،ٍبؾطُا ٗاوٓأ ،حلؼُٔا ٢ك خٙٞٔؾُا حكب٣ى
بٛو٤ؿٝ ب٣هلُٔا.

- َٕبلُٔا ءاكٝ ّي٤ربٓٝوُا ًووُ٘ا لٙ بٛهبٛىأ و٤ٖػ َٔؼزَ٣ٝ.

- و٤ٍاٞجُا ، ِٜغزُا لٙ و٤هبوػ ءب٘زٌَُا هبٔص ٖٓ طوقزَ٣ ش٣لؾُا تطُا لٙٝ ،
ْؽوُا ق٣يٗٝ ٖ٤٣اوُْا غٍٞر.

* ٍبٔؼزٍلا خو٣وٛ:

- بٜوٍِ تغ٣ يُنُ ،ي٤٘زُا ٘ٔؽ ٠ِػ بٜئاٞزؽل
ً
اوظٗ خ٤ُ٘ا ءب٘زٌَُا ٍٝب٘زث ؼٖ٘٣ ل
ىلٜزٍلا َجه بٜ٣ّٞ ٝأ.

- ٢ّبؾُٔا ٢ك َفلر ٝأ حكول٘ٓ ءب٘زٌَُا ًَؤر ( ِجؾُا ٝأ ٢ٓٝوُا ي٣ك ) خطٍِ ٢كٝ
هبٚقُا.

- ب٘زٌَُا مٞؾَٓٝ بثهُْٞا ٚ٘ٓ وٚؾر ٝأ ٖ٤غؼُا ٠ُإ فبٚ٣ ء .

- خظٞلؾٓٝ حلؾٓٝ خجِؼٓ ءب٘زٌَُا ٠ِػ ٍٖٞؾُا ٌٖٔ٣ٝ.


13 * ٝكبًٞكلا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ىبزٔٓ هلٖٓ ٞٛٝ ٗهلا ٙنٛ ٠ِػ خ٣نـُٔا ًٚاٞلُا ْٛأ ٖٓ ٝكبًٞكلا وجزؼ٣
دب٘٤ٓبز٤لُاٝ فب٤ُلُ ل٤ع هلٖٓٝ ي٤ُٞلُا ٘ٔؾُ: B ،C ٝ ٖ٤ٓب٤ضُا ٘ٔؽ
ٖ٤رٌٞ٤ُ٘ا.

- ٢ُاٞؽ َْغُا ؼ٘ٔر ٝكبًٞكأ خجؽ قٖٗ ٕأ ش٤ؽ ّٞ٤ٍبرٞجُبث
ً
الع ٢٘ؿ ٝكبًٞكلاٝ
15 % وٖ٘ؼُا انُٜ خ٤ٓٞ٤ُا ٚزعبؽ ٖٓ . ل٣لؾُاٝ ّٞ٣ي٤٘ـُٔا ٠ِػ
ً
بٚ٣أ ١ٞزؾ٣ٝ
ٙو٤ؿٝ هٞلٍٞلُاٝ.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ٕئك ٖٛلُا ٖٓ حو٤جً خجَٗ ٠ِػ ١ٞزؾ٣ ٝكبًٞكلا ٕأ غٓ ٖٓ ٞٛ ٚ٤ك كٞعُٞٔا ٖٛلُا
غجُْٔا و٤ؿ ١كبؽلا ٖٛلُا عٞٗ ( ٕٞز٣يُا ذ٣ى ٢ك كٞعُٞٔا ٖٛلُا َضٓ ) ١نُا
هبُٚا ٍٝوزٌَُُٞا خجَٗ ٘٤لقر ٠ِػ لػبَ٣ LDL َفاك ٕٞٛلُا لًَأر قلق٣ٝ
خ٤ػٝلا ٙنٛ غ٤ٍٞر ٠ِػ لػبَ٣ٝ خ٣ٞٓلُا خ٤ػٝلا.

- حكبٓ ٠ِػ ٝكبًٞكلا ١ٞزؾ٣ٝ " ٕٞ٤ربؿِٞـُا " كبُٚٔا ١ٞور ٢زُا حلًَلُ ح
ٖ٤ؼُا خٍلػ ّبزػإ ت٘غر ٠ِػ لػبَرٝ ٍبعوُا ل٘ػ خ٣ُٞ٘ٔا دبٗاٞ٤ؾُا.

- ٖٓٝ خ٤جِوُا خؾثنُا ٖٓ ٢ٔؾر ٢زُا ٖ٤رٝهبً بلُلا حكبٓ ٠ِػ ٝكبًٞكلا ١ٞزؾ٣ٝ
ؤ٣بٛيُا ٗوٓ (Alzheimer) .

- ١بٔؾُ َٓبؾُا حأؤُا ٚعبزؾر ٖ٤ٓبز٤ك ٞٛٝ دلٞلُبث
ً
الع ٢٘ؿ ٝكبًٞكلاٝ بٜزؾٕ ح
ٖ٤٘غُا خؾٕٝ.

* ٍبٔؼزٍلا خو٣وٛ:

- ٗوؼز٣ بٓل٘ػ ٙلئاٞكٝ ٚزٌٜٗ وَق٣ ٚٗل
ً
بعىبٛ ٝكبًٞكلا ٍٝب٘ر َٚكلا ٖٓ
حهاوؾُِ.

- ٍالزػبث ُٚٝب٘زث ؼٖ٘٤ك خ٣هاوؾُا داوؼَُبث ٢٘ؿ ٚٗلٝ.

- ٝأ خؼطؤُا ًٚاٞلُا ٠ُإ فبٚ٣ بٓ حكبػٝ ن٣نُ ْؼطث غزٔز٣ ٝكبًٞكلا ٕأ فٝوؼُٔاٝ
ٍا خطَُِا ٖ٣ٌٞر ٢ك هبٚقُا ٝأ حهٝل٘ث .

- ٍٞٓبًاٞؿ ٌَّ ٠ِػ ٝكبًٞكلا و٤ٚؾزُ خ٤ٌ٤ٌَٓ خو٣وٛ ىب٘ٛٝ (guacamole)
مبجٛلا ٖٓ و٤ضً ٢ك ِٚفلر


14 * ب٣بثبجُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ٠ُإ خكبٙإ خؾُِٖ حل٤لُٔا دب٣ٝبٔ٤ًٞز٤لُاٝ دب٘٤ٓبز٤لُا ،فب٤ُلا ٠ِػ ب٣بثبجُا ١ٞزؾر
وٕب٘ؼُا ٘ؼث خ٤ٗلؼُٔا .

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ٖ٤ٓبز٤لُبث خ٤٘ؿ ب٣بثبجُا C ,ٖ٤رٝهبٌُا ٖٓ خجَٗ ٠ِػ ١ٞزؾرٝ.

- ٗاوٓلا ٖٓ خ٣بهُٞا ٢ك لػبَر ٢ٜك دب٣ٝبٔ٤ًٞز٤ك بٜ٤ك ٕلٝ.

- ػٝوغُا ءبلّ ٠ِػ لػبَرٝ ٕال٣لُا كوطر ،حلؼُٔا ْٜ٘ر ،ُْٜٚا ٠ِػ لػبَر ب٣بثبجُا.

- تُا حكبٓ ٠ِػ ١ٞزؾرٝ بٜرٝاوٛ ٖ٤ٓأزُ خجِؼُٔا خٔؾُِا ٠ُإ فبٚر ٢زُا ٖ٤٣بثا .

- ،وؼُْا ،حوْجُا غٙٝ َٖؾرٝ ٢ُٜٔٚا ىبٜغُِ حوٜطٓٝ داىبـُِ حكهبٛ ب٣بثبجُاٝ
ٕٞ٤ؼُاٝ وكبظلا.

* ٍبٔؼزٍلا خو٣وٛ:

- ّب٣أ خَٔف ٠ُإ خصلص حلٓ ٢ك ٍيُ٘ٔا ٢ك ظٚ٘ر بٜٗئك خغٙبٗ و٤ؿ ذٗبً امإ (
خكوـُا حهاوؾث . ) ئ٣ٝ عٞجٍأ حلُٔ كاوجُا ٢ك علؾر ٕأ ٕ .

- داهبٜجُا عاٞٗأث ٢٘ـُا ١ٞ٤ٍ٥ا ـجطُٔا ٢ك حكبػ يِٜزَر.

- بٛو٤ؿٝ خًٜبلُا دبطِف ،خطَُِا ،خظٞجُا ٢ك َفلر ٝأ بٛو٤ٖػ َٔؼزَ٣.

- َثاٞر خثبضٔث َٔؼزَر ٕأ ٌٖٔ٣ بٛهٝنث ٕأ بًٔ.
15 * ؼِجُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ٢ُاٞؽ داهل٤ٛٞثوٌُا ٌَْر 72 % ٢ُاٞؽ ٠ُإ دب٣وٌَُا خجَٗ َٖرٝ 68 % ٖٓ
ٕأث ٚلٖ٣ ٘ؼجُا ٕأ ٠زؽ ؼِجُا ٕىٝ وغُْا ٠ِػ ٞٔ٘ر ِٟٞؾُا ٖٓ غطه ٙ .

- دب٤٘ٛك ٠ِػ يُم ٠ُإ خكبٙإ ١ٞزؾ٣ٝ ( 1 – 2.5 ) % ،خ٤ٗلؼٓ كاٞٓ ،فب٤ُأ ،
٢ؼ٤جطُا ٖ٣وجٍلا ٠ِػ ١ٞزؾ٣ ٚٗأ بًٔ ،دب٘٤ٓبز٤لُا ٖٓ خِ٤ِه خجَٗٝ.

- داو٣وؾُبث ٢٘ؿ ؼِجُاٝ 281 ى . ّاوؿ خئبُٔا ٢ك ١هُٞبً .

- ٕئك هٝنجُا ٕٝلث خ٤ٌُٔا ب٘جَؽ امإٝ ١ٞزؾ٣ ؼِجُا ٖٓ
ً
الؽاٝ
ً
بٓاوؿِٞ٤ً ٠ِػ 3400
ى . ٚ٤ك ٖٛلُا خجَٗ ؾِجر ذ٣ى ؼِجُا هٝنث ٖٓ طوقزَ٣ٝ ١هُٞبً 23.2 % ١ٞزؾ٣ٝ
٠ِػ 5.8 % ٖ٤رٝوجُا ٖٓ .

- ٍٝوزٌَُُٞا ٠ِػ ١ٞزؾ٣ ل ؼِجُا ٕأ وًنُبث و٣لغُاٝ ( ٙهٝنث ٢ك كٞعُٞٔا ).

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- بٖٓ ٠٘ؿأ ٖٓ ؼِجُا وجزؼ٣ غ٘ٔرٝ ُْٜٚا خ٤ِٔػ ََٜر فب٤ُلاٝ ،فب٤ُلا هك
خزٌَُاٝ ءبؼٓلا ٕبٛوًَ ٗاوٓلا ٘ؼث ٢كلر ٠ِػ َْغُا لػبَرٝ ،ىبَٓلا
حهاؤُا ٢ك ٠ٖؾُا ٌَْرٝ خ٤جِوُا.

- حهلوُا غكو٣ٝ ،ّبػ ٌَْث َْغُاٝ ةبٖػلا ْٜ٘٣ٝ دلٚؼُا ١ٞو٣ ؼِجُاٝ
خ٤َ٘غُا.

- نًٔ ،
ٍ
نـًٔ ٢جؼُْا تطُا ِٚٔؼزٍا لهٝ ٕال٣لُِ
ٍ
كهبطًٝ لجٌُِ
ٍ
ٝ .

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- ٠ُإ
ً
بكبٚٓ ٝأ
ً
اكول٘ٓ ،
ً
بللغٓ ٝأ
ً
بعىبٛ ٌٕٞ٣ بٓل٘ػ حكبؼُا ٢ك ؼِجُا ٍٝب٘ر ْز٣
ٟوفأ فبٕ٘أ.

- غٓ ّلو٣ ٚٗئك ّٞ٤ُا بٓأ ٖجُِا غٓ ُٚٝب٘ر ٠ِػ ْ٣لوُا ٢ك حكبؼُا دوع فبٚ٣ٝ هٝنجُا
لا ٘ؼث ت٤ًور ٢ك َفل٣ٝ ِٟٞؾُا فبٕ٘أ ٠ُإ خ٤ثوؼُا مبجٛ .


16 * ٖ٤زُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ى خجَٗ ٠ِػ ٖ٤زُا حؤص ١ٞزؾر ٖٓ وضًأ ٌَْر ٢زُا دب٣وٌَُا ٖٓ حو٤ث 20 % ٖٓ
بٜٗىٝ.

- خ٤ئب٘ضُاٝ خ٣كبؽلا دب٣وٌَُا ٖٓ حو٤ضً
ً
بػاٞٗأ ٙنٛ ْٚرٝ 11 % ىًِٞٞؿ ، 3.1% ،
ىِٞ٤ل٤ُ 2.3 % ىٝوٌٍ ، 1.8 – 3.7 % ىٞزًوك ، 40 - 60 % ٙو٤ؿٝ ىٞ٘٤ثها ، .

- ٖ٤رٝوث ٠ِػ ١ٞزؾر بًٔ 0.9 – 1.9 % دب٤٘ٛك ،فب٤ُأ ،ٖ٤زٌث ، 0.3 % بًٔ ،
بٔٛو٤ؿٝ ٢٘٤ٓلا ٘ٔؾُاٝ ي٤ُبًَلا ٘ٔؽ ٠ِػ ١ٞزؾر.

- داو٣وؾُا ٖٓ خٓوزؾٓ خجَٗ ٖ٤زُا ٢كٝ ( 80 ى . ٖ٤زُا ٖٓ ّاوؿ خئبُٔا ٢ك ١هُٞبً
طىبطُا ) دب٘٤ٓبز٤لُا ٘ؼث ٚ٤كٝ ٕكبؼُٔبث ٢٘ؿ ٖ٤زُاٝ .

- ٖ٤زُا ٢كٝ وٕب٘ػ
ً
بٚ٣أ ٚ٤كٝ ّٞ٣كُٖٞاٝ هٌُِٞاٝ ذ٣وجٌُا ٖٓ بٜث ًأث ل تَٗ
ٙو٤ؿٝ ّٞ٤٘٤ِ٤َُاٝ ي٤٘ـُ٘ٔاٝ يٗيُا ٖٓ.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- تِوُا ٗاوٓأ دلبؽ ٢ك قلغُٔاٝ طىبطُا ٖ٤زُا َٔؼزَ٣ ٢جؼُْا تطُا
ُْٜٚا خ٤ِٔػ ٖ٤َؾزُ ِٚٔؼزَ٣ بًٔ ،و
ّ
ضقزُاٝ خطِغُا ،ّلُا ووك ،ٖ٤٣اوُْاٝ ،مّ وؼًٔٝ
نِؾُا ةبٜزُا دلبؽ ٢ك دبثبٜزُلُ كبًٚٔٝ ٍٞجُِ هلٓٝ ًََٜٔ لِغُاٝ ّٞؼِجُاٝ
٠ٌُِا ٗاوٓأٝ.

- ٍبؼَُا لٙ ٖ٤زُا ماهٝأ ٢ِـٓ َٔؼزَ٣ٝ.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- ّب٣أ خؼجٍ ٖٓ وضًل ٙل٣وجر ىٞغ٣ لٝ
ً
بعىبٛ ٌٕٞ٣ بٓل٘ػ ٖ٤زُا ٍٝب٘ر ل٤لُٔا ٖٓ.

- ؿ خجعًٞ ُٚٝب٘ر ْز٣ دب٣ِٞؾُاٝ خطَُِا ٖٔٙ ُٚبفكإ ٝأ خل٤ك ( بٜرٝلؽ حكب٣يُ ).

- ءاَُٞا َػ قلغُٔا ٖ٤زُاٝ طىبطُا ٖ٤زُا ٖٓ حن٣نُِا دب٤ثؤُا و٤ٚؾر ٌٖٔ٣ٝ.17 * خكاٞغُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- ٖ٤ٓبز٤لُِ
ً
ال٤ع
ً
اوٖٓ خكاٞغُا وجزؼر A هلٖٓ ٢ٛٝ ٖ٤ٓبز٤لُبث
ً
الع ٢٘ؿ C
ٖٓ َ٤ِوُا بٜ٤كٝ دب٘٤رٝهبٌُا ٠ِػ ١ٞزؾرٝ فب٤ُلاٝ ٖ٤رٝوجُاٝ ٖٛلُا 1 %.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

-
ً
الع خ٤٘ؿ ٢ٛٝ بٜث ٓبف مانٓ خكاٞغُِ ( بٛب٘ؿأ ٌٖر ُْ ٕإ فبٕ٘لا ٠٘ؿأ ٖٓ )
ٍبث ٖ٤ٓبز٤ك C.

- ٖ٤ٓبز٤لُبث
ً
بٚ٣أ خ٤٘ؿ ٢ٛٝ A فب٤ُلبث
ً
بٚ٣أ خ٤٘ؿٝ دب٘٤رٝهبٌُا عاٞٗأثٝ ١ٞزؾرٝ
٢زُا حلًَلُ كبُٚٔا ءانـُا عاٞٗأ ٖٓ وجزؼر يُنُ ٖ٤ثٌٞ٤ُِا ٠ِػ ٖٓ َْغُا ٢ٔؾر
تِوُا ٗاوٓأ ٝ ٕبٛوَُا وطف.

- ٖ٤ٓبز٤لُبث
ً
الع خ٤٘ـُا خكاٞغُاٝ C نُ
ً
بٚ٣أ فب٤ُلبث
ً
الع خ٤٘ؿ ٖ٣نُِ بٜث ؼٖ٘٣ يُ
ىبَٓلا ٖٓ ٕٞٗبؼ٣.

- حأؤُِٝ ؽِٞجُا ٍٖ خ٣الث ٢ك بُٜٝب٘زث ؼٖ٘٣ يُنُ ل٣لؾُاٝ ّٞ٤ٍبرٞجُبث خ٤٘ؿ ٢ٛٝ
َٓبؾُا.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- حلػ ٢ك َٔؼزَ٣ٝ خظٞجُا ٠ُإ فبٚ٣ ١نُا بٜهٞؾَٔثٝ بٛو٤ٖؼث حهْٜٞٓ خكاٞغُا
دب٣ِٞؾُا خػبُٖ٘ دبلٕٝ.

- ٝم بٜػاٞٗأ ت٤ٛأ ولٕلا ُِٕٞا . ٍيُ٘ٔا ٢ك بًٜور ٌٖٔ٣ ءاوٚف ٌٕٞر بٓل٘ػٝ
وفآ ٠ُإ ٍْٞٓ ٖٓ بٜظلؽٝ خعلضُا ٢ك خكاٞغُا غٙٝ ٌٖٔ٣ٝ ،ظٚ٘ر ٢ً ّب٣أ حلؼُ.


18 * بٓوقُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- عاٞٗأ ٖٓ و٤ضً بٜ٤لك بٜج٤ًوزث
ً
الع خ٤٘ؿ بٓوقُا وٌَُا ( ٢ُاٞؽ 15 ) % بٜ٤كٝ
ٖ٤رٝوث ( 0.5 - 1.5 ) % ٖٛكٝ ( 0.85 ) % خ٤٘ؿ ٢ٛٝ وٕب٘ؼُبثٝ دب٘٤ٓبز٤لُبث
بٜ٤ك ٓبٕوُا كٞعٞثٝ كٞ٤ُبث بٛب٘ـث ي٤ٔزرٝ خ٤ٗلؼُٔا ىًِٞٞغُبث بٛب٘ؿ ٠ُإ خكبٙإ
خ٤ؿبثلُا كاُٞٔا عاٞٗأثٝ ىٞزًولُاٝ.

- فٝ بٜ٘ٓ ّاوؿ خئبٓ ًَ ١ 127 خهبطُا ٖٓ ١هُٞبًِٞ٤ً .

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ٢ك غٍاٝ مبطٗ ٠ِػ ٢جؼُْا تطُا بِٜٔؼزَ٣ٝ ةانع ُٕٞٝ ن٣نُ ْؼطث بٓوقُا ي٤ٔزر
ٕالِجُا ٘ؼث ( كٍٞلا وؾجُا ٗٞؽ ٢ك خٕبف ).

- ١كٞو٘ؼُا حهّ ٌُٞٔا دلبؽ ٢ك ب٣و٤زٌجُا خثهبؾٓ ٢ك بٜز٤ُبؼك ذزجصأ لهٝ ح ٝأ خ٤ُبوروجُا
َ٤ٍبجُا ٝأ خجٖؼُا خُبؽ ٢كٝ ءبؼٓلا خثبٕإٝ ءاولُٖا(Bacilli).

- ءبؼٓلاٝ حلؼُٔا ٗاوٓأ خغُبؼُٔٝ ءبؼٓلا يّجِر ل٘ػ طلؼً بٓوقُا َٔؼزَرٝ َضٓ
ٍٞجزُبث ةٞؾُٖٔا خٗبضُٔا ةبٜزُا دلبؽ ٢كٝ ب٣هبزٗي٣لُاٝ دبثبٜزُلا ،١كاهإلُا
ووك ،خ٤ههلُا حلـُا ٗبروٓأ ٖ٤٣اوّ ت
ّ
ِٖر ،ّلُا ٜـٙ ٛوك ،ّلُا دبثبٜزُلاٝ تِوُا
خ٣هلُٖا.

- ىًِٞٞغُبث بٛب٘ؿ تجَث ١وٌَُا ٠ٙؤُ حهبٙ بٓوقُا وجزؼرٝ.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- حلُٔ ىوزر بٜٗئك خغٙبٗ و٤ؿ ذٗبً امإٝ خغٙبٗ ٌٕٞر بٓل٘ػ بٓوقُا ٍٝب٘ر ْز٣
َجه بُٜٝب٘ر تغ٣ ٌُٖ ،كاوجُا طهبف سلص ٝأ ٖ٤ٓٞ٣ بٜكبطه ٠ِػ عٞجٍأ ءبٚوٗا .

- ٢ك بٜؼٙٝ ْص خعلضُا ٢ك بٜؼٙٝ ل٤لُٔا ٖٓ ٌٕٞ٣ لوك خٚثبه حكبٓ بٓوقُا ٢ك ٕلٝ
بُٜٝب٘ر َجه ءبُٔا.

- ٠ثؤُا بٜ٘ٓ وٚؾ٣ بًٔ ،يجقُاٝ ٞربغُا َضٓ دب٣ِٞؾُا خػبٕ٘ ٢ك بٓوقُا َٔؼزَر
طبعلُاٝ ْؾُِا ٠ُإ فبٚر ٢زُا خُِٖٖاٝ.


19 * ماهلُا


* ا دب٣ٞزؾُٔ :

- داو٣وؾُا خِ٤ِه خًٜبك خهاهلُا ( 43 ى . ٌَُ ١هُٞبً 100 ؽ ) ٌ٤ُٝ ٖٛلُا حهكبٗ ،
خ٤ٗلؼُٔا وٕب٘ؼُبث خ٤٘ؿ ٢ٛٝ ٍٝوزًَُٞ بٜ٤ك ٖج٘ٓبز٤لُاٝ A ٝ C حكبٓ بٜ٤كٝ ،
ٕٝكهٞجُا.

- ٖ٤رٝوث ،فب٤ُأ ماهلُا ٢كٝ ( 0.9 )% داهل٤ٛٞثوً ، ( 15 )% بٜ٘ٓ ( 9.5 )%
دب٣وٌٍ( ىوكٝ ىًِٞٞؿ ،ىٝوٌٍ ىٞر ) خ٣ٞٚػ ٗبٔؽأ ٚ٤كٝ ( 0.8 )%
ً
بٚ٣أ ٚ٤كٝ
حهب٤ٛ دٞ٣ى ٖ٤زٌجُا حكبٓ ٚ٤كٝ .

- ٙو٤ؿٝ ٕٝهٞجُا ،كٞ٤ُا ،ي٤٘ـُ٘ٔا ،ًبؾُ٘ا ٖٓ خجَٗ
ً
بٚ٣أ ماهلُا ٢كٝ.

- ٓبعلاٝ ُِْٔٔاٝ ػبلزُاٝ ىوٌُا ٠ِػ ل٣لؾُبث ٙب٘ؿ ش٤ؽ ٖٓ ماهلُا مٞلز٣ٝ
َعولَُاٝ ؿٞقُاٝ بٓوقُاٝ.

- هبقُا ٚروْه ١ٞزؾرٝ ٖ٤كللُا حكبٓ ٠ِػ خ٤ع .

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- خغُبؼُٔ ٙهبٔص َٔؼزٍاٝ ،ٖ٤ًِٔ ٙهبٛىأٝ ٚهاهٝأ عٞو٘ٓ َٔؼزٍا ٢جؼُْا تطُا
٠ِػ لػبَ٣ بٔٓ ٢ُٜٔٚا ىبٜغُا كلؿ ٛبْٗ ل٣ير بٜٗل ءبؼٓلاٝ حلؼُٔا ٗاوٓأ ْٚٛ
خ٤٘ٛلُا كاُٞٔا.

- ؽاولزٍلا لٙ ٍبؼك ماهلُاٝ.

- ٖ٤ٓبز٤لُبث ٢٘ؿ ماهلُا C ٖ٤ٓبز٤لُاٝ A ٕب٘ٓؤر ماهلُا ٖٓ ٖ٤زجؽ ٕأ ش٤ؾث خعبؽ
ٖ٤ٓبز٤لُا ٖٓ خ٤ٓٞ٤ُا َْغُا A حلًَلُ حكبٚٓ حكبٓ ٚ٘ٓ َؼغ٣ بٔٓ خ٣ٞوٓٝ ،ىب٤زٓبث
خ٣لؼُٔا ٗاوٓلا لٙ عبكلُا ٖٓ َْغُا ٌٖٔرٝ خػبُ٘ٔا ىبٜغُ.

- بٓ ٚ٘ٓ َؼغ٣ ماهلُا ٢ك لعاٞزُٔا ٕٝهٞجُا ٕأ بًٔ حوًانُِ خَ٘ؾٓٝ ّبظؼُِ خ٣ٞوٓ حك .

- ٢ُٜٔٚا ىبٜغُِ خو٣لٕٝ خ٘٤ِٓ حكبٓ ٚ٘ٓ َؼغ٤ك ٚ٤ك فب٤ُلا كٞعٝ بٓأ.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- ْؼطُا حن٣نُٝ خِ٤ٔع خًٜبلً خُٝبطُا ٠ِػ ماهلُا ّلو٣ ( ق٤ُٖا ٢ك )
ً
بللغٓ ٝأ ، ( ٢ك
ءبزُْا َٖك ) ٠ثوٓ ٌَّ ٠ِػ
ً
بظٞلؾٓٝ
ً
بجِؼٓ ٝأ ، .20 * َعولَُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- وٌَُا ٠ِػ َعولَُا ١ٞزؾ٣ ( ىٞزًولُا خٕبف ) ٠ِػٝ خ٣ٞٚؼُا ٗبٔؽلا
كاٞٓٝ حهب٤ٛ دٞ٣ىٝ خ٤ؿبثك كاٞٓ ٠ِػ ١ٞزؾ٣ بًٔ ،ٖ٤زٌجُاٝ غٓ ػلٓأٝ خ٤رٝىآ خ٤ٗك
دب٘٤ٓبز٤كٝ.

- ٖ٤ُالـ٤ٓلا حكبٓ ٠ِػ ١ٞزؾر بًٔ خ٣ْٞٗ كاٞٓٝ دب٘٤رٝوث ٠ِػ ٙهٝنث ١ٞزؾرٝ.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ٕبٓيُا ْ٣له ن٘ٓ خ٣ٝكأً َعولَُا هبٔصأ َٔؼزَر . ٢جؼُْا تطُا ٚلٕٝ لهٝ
( َعولَُا ٠ثوٓٝ ،مَُِٞٔا َعولَُا ) ٖ٤َؾزُٝ ءبؼٓلاٝ حلؼُٔا ٗاوٓل ءاٝلً
ْػ ٢ُٜٔٚا ىبٜغُا ٍ .

- خ٤َلُ٘ا خُبؾُا ٠ِػ وصؤٓ وٖ٘ؼً َعولَُا موُْا كلث ٢ك ءبٓلوُا فوػ لهٝ
ًاٍُٞٞا ٖٓ ِٖٚق٣ٝ ٚعايٓ َٖؾ٣ ،ػب٤رهلا ُٚ تِغ٣ ٕبَٗلُ.

- ٢لْ٣ٝ ٕبهو٤ُا ٗوٓ ٠ِػ وصؤ٣ٝ حلؼُٔاٝ لجٌُاٝ تِوُا ١ٞو٣ ٚٗأ ٚ٘ػ فوػ بًٔ
َعولَُا ؤص ٕأ لؼث بٔ٤ك ٖ٤جر ْص ٍبٍٜلا ،٘ثبه ٜٞك حو٤ضً دبلٕاٞٓ ئِ٣ هلٓ
ؤ٤وزُا قهٝ ٠ِػ لػبَٓٝ وٜطٓ ،خ٣ٞٓلُا حهٝلُِ ْظ٘ٓ ،ٍٞجُِ.

- َٔؼزَرٝ ْ٤صاوغُِ كبُٚٔاٝ وٜطُٔاٝ ١وطُٔا هٝك تؼِزك َعولَُا هٝنث بٓأ
ً
ب٤جٛ
ٍبٍٜلاٝ ق٣يُ٘ا دلبؽ ٢ك . ءبُٔا ٢ك هٝنجُا ٠ِـرٝ ( ١بُْبً ) َٔؼزَزك هاهكل
ٗلا خغُبؼٓٝ ٍٞجُا خ٤جِوُا دبثاوٛ .

- ىبٜغُا ٗاوٓأٝ ٍبؼَُا دلبؽ ٢ك َعولَُا ٢ِـٓ َٔؼزَ٣ ٠طٍُٞا ب٤ٍآ ٢ك
٢َل٘زُا . ل٤ٗب٤َُا حكبٓ ٠ِػ ١ٞزؾر بٜٗل خٓبٍ َعولَُا هٝنث ٕأ غٓ انٛ !!

- ّلُا ووك ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُا يئُٝأ ُٚٝب٘زث ؼٖ٘٤ك ل٣لؾُبث ٢٘ؿ َعولَُا ٕلٝ . بٓأ
لك ٓبٕوُا ٠ِػ ١ٞزؾ٣ ٚٗأٝ ُٚٝب٘ر ٢ك ٛاوكلا تغ٣ .

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

-
ً
الع و٤ٖه َعولَُا ٍْٞٓ ٕإ ( ق٣وقُا ٢ك ) َجه حؤضُا فبطه ْز٣ بٓ
ً
بجُبؿٝ ،
بٜعٞٚٗ ٠زؽ ٍيُ٘ٔا ٢ك علؾر ش٤ؽ بٜعٞٚٗ (
ً
بؼجٛ ٍيُ٘ٔا حهاوؾث ).

- ىلٜزٍا ٠ُإ ءٞغُِا ْز٣ بٓ
ً
بجُبؿ يُنُ خٚثبهٝ خ٤ٍبهٝ خكبع خًٜبك َعولَُاٝ
قَُا
ً
اٜٞطٓ َعه .

- وضًأ ؼجٖ٣ َعولَُا ٕأ عؽلُٔاٝ ،ٙهٝنث ٍايرٝ ٚروْه ٚ٘ػ عي٘ر ٜٞطُا َجهٝ
ٜٙٞٛ لؼث حٝلؽٝ حٝاوٛ21 * ّبُْٔا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- وفآ ٠ُإ عٞٗ ٖٓ ّبُِْٔ دب٣ٞزؾُٔا قِزقر . ١ٞزؾ٣ٝ ٖ٤رٝوث ٠ِػ ؼُبُٖا ءيغُا
( 0.9 )% وٌٍ ،فب٤ُأ ، ( 9 )% ،ىٝوٌٍ ٚجِؿأ ٖٛك ( 0.11 .)% ٠ِػ ١ٞزؾ٣ بًٔ
ٗبٔؽأ ،خ٣وطػ كاٞٓ ،دٝى٥ا دبجًوٓ ،ٖ٤زٌجُا خ٣ٞٚػ ( ٘ٔؽٝ ػبلزُا ٘ٔؽ
ٕٞٔ٤ُِا).

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ءاٝك ٕبٌك ،حاٝالُٔبث ّلوُا ن٘ٓ ّبُْٔا َٔؼزٍا ،ن٣نُِا ٚٔؼٛ ٠ُإ خكبٙإ ٗاوٓل
ٗؤُ ،ّي٤ربٓٝوُِ ،ََُا ٗؤُ ،خ٤َلُ٘ا دبثاوطٙلُ ،حلؼُٔا ،ٛٞثووٍلا
َْغُا ٖٓ ٕال٣لُا كوطُٝ ٍبؼَُِ ،دبثبٜزُلُ ،ًووُِ٘.

- شُٔا ٢ك ٠ٖؾُاٝ ٍٞجُا وٖؽ دلبؽ ٢ك ّبُْٔا هٝنث ٢ِـٓ َٔؼزٍاٝ خٗا .

- و٤ٍاٞجُاٝ ىبَٓلا لٙ َٔؼزٍبك ّبُْٔا و٤ٖػ بٓأ . ّبُْٔا هٝنث دوٜظأ لهٝ
خٗبضُٔاٝ لجٌُا ،٠ٌُِا ٗاوٓأ دلبؽ ٢ك خ٤ُبؼك.

- ٗاوٓأ ٖٓ ٢ٗبؼ٣ ٖٓ ٚث ٟٝال٣ ءانـً ّبُْٔبث ؼٖ٘٣ خ٤ٔؾُاٝ ءانـُا ِّٞػ ٢ك
ا ٠٘ؿ ٠ِػ يُم ٢ك لٔزؼ٣ ش٤ؽ ،لجٌُاٝ ٠ٌُِا ٗاوٓأٝ خ٣ٞٓلُا خ٤ػٝلا ّبُْٔ
ّٞ٤ٍبرٞجُاٝ دب٘٤ٓبز٤لُبث.

- ٖ٤ٓبز٤لُبث ٢٘ؿ ٚٗلٝ C ٜٞك ٖ٤زٌجُبث ٢٘ؿ ٚٗلٝ ،ٕبٛوَُا داكبٚٓ ٖٓ ٜٞك
ّلُا ٢ك ٍٝوزٌَُُٞا خجَٗ ٘٤لقر ٠ِػ لػبَ٣.

- ٖ٤ٓبز٤لُبث ّبُْٔا ٠٘ؿ بٓأ A ٚ٤ِػ نِط٣ بًٔ ٍبٔغُا ٖ٤ٓبز٤ك ٝأ ، غغْ٤ك ،
ً
بٗب٤ؽأ
ٜزُ ُٚبٔؼزٍا ٠ِػ َ٤ٔغزُا ٢ئبٖفأ حهبُٚ٘ا حكبػإٝ لِغُا خ٣ه ٖ٤٘٤ؼُاٝ ٖ٤زلُْا ٠ُإ

ً
بٚ٣أ وؼُْاٝ.

- ٗهاٞػ ٘٤لقرٝ حوْجُا خثٞٛه حكب٣يُ خٖٖقُٔا دبٔ٣وٌُا ت٤ًور ٢ك َفل٣ٝ
مٝوؾُا . ٖ٤٘غُا ل٘ػ ْٙٞزُا وطف ٘٤لقر ٢ك ْٛبَ٣ ٚٗئك دلٞلُبث ٢٘ؿ ٚٗلٝ
هبجٌُا ل٘ػ ٖ٤٣اوُْاٝ تِوُا ًَبْٓٝ.

- ٞجُبث ٢٘ؿ ّبُْٔا ٕلٝ هلٓ يُم ٠ُإ ٞٛٝ ّلُا ٜـٙ ٕىاٞر ٢ك ْٛبَ٣ ٚٗئك ّٞ٤ٍبر
٢ُٜٔٚا ىبٜغُِ ََٜٓٝ ٍٞجُِ.

- ّبػ ٌَْث َْغُا ت٤ٛور ٢ك ْٛبَ٣ ٚٗئك ق٤ُٖا َٖك ٢ك
ً
اكوجٓ ُٚٝب٘ر ْر امإٝ.

- ّبظٗ ٢ك ُٚبفكإ ٌٖٔ٣ يُنُ خ٣هاوؾُا داوؼَُا َ٤ِهٝ ٕٞٛلُا ٖٓ ٍبف ّبُْٔاٝ
ٕىُٞا ق٤لقزُ خ٤ٔؾُا.

* خو٣وٛ ىلٜزٍلا :

- ةوَزر ل ٢ً كاوجُا ٢ك ٚؼٙٝ َجه ِٕٞ٣بٗ ٌ٤ً ٢ك ٚؼٙٝ ْز٣ٝ ّبُْٔا غطو٣
دلًٞأُٔا خ٤وث ٠ُإ ٚزؾئاه.

- تَؽ خٌُٜ٘ا ٖ٤َؾزُ و٤ٖؼُا ٘ؼث بٜ٤ُإ فبٚ٣ له ؼئاوّ ٌَّ ٠ِػ ُٚٝب٘ر ْز٣
خجؿوُا.

- ُٚٝب٘رٝ ٙو٤ٖػ طاوقزٍا ٌٖٔ٣ بًٔ خًٜبلُا خطٍِ ٢ك ّبُْٔا طاهكإ ٌٖٔ٣.

- خل٤لف خجعٝ ٌَْرٝ ًَلُ خؾُبٕ ٙهٝنث ٕأ ٠َ٘ٗ ل ٕأ تغ٣ٝ.


22 * ١لُٜ٘ا ٕٞٔ٤ُِا ٝأ دٝولج٣وـُا


* دب٣ٞزؾُٔا:

- داهل٤ٛٞثوً ٠ِػ ١لُٜ٘ا ٕٞٔ٤ُِا ١ٞزؾ٣ ( 17,5 )% ػلٓأ ،خ٣ٞٚػ ٗبٔؽأ
ٖ٤رٝوجُا ٖٓ َ٤ِهٝ دب٘٤ٓبز٤ك ،فب٤ُأ ،ٖ٤زٌث ،خ٤ٗلؼٓ.

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ٝ ػلٓلا َ٤ِه ٚٗل ٕبَٗلا تِوُ
ً
الع
ً
بؼكبٗ دٝولج٣وـُا وجزؼ٣ َ٤ِه هلٖٓٝ ٖٛلُا
ٖ٤ٓبز٤لُبث ٢٘ؿ C ّٞ٤ٍبرٞجُبثٝ داوج٤لُبث ٢٘ؿٝ ي٤ُٞلُا ٘ٔؽٝ. خجَٗ ٘لق٣ ٜٞك
دب٣وٌُا ٖٓ ِٔقزُا ٠ِػ َْغُا لػبَ٣ ،ّلُا ٢ك ٍٝوزٌَُُٞا ،خٔ٣لوُا ءاؤؾُا
٢ك خػبُ٘ٔا ىبٜع ١ٞو٣ٝ ٕبٛوَُا عاٞٗأ ٘ؼث ٖٓ َْغُا ٢ٔؾ٣ ٕبَٗلا َْع .

- ٍا حكبٓ ٠ِػ ٚئاٞزؽا َٚلثٝ خجَٗ ٘٤لقر ٠ِػ لػبَ٣ ٚٗئك ٕبثٝنُا خَُِٜا ٖ٤زٌث
خ٣ٞٓلُا ١هبغُٔا ق٤ظ٘رٝ هبُٚا ٍٝوزٌَُُٞا.

- خٓٝبوٓ حكبٓ ٖ٤َٔف ٖٓ وضًأ ٠ِػ ١ٞزؾر دٝولج٣وـُا بٜ٤ك بٔث دب٤ٚٔؾُا ٕإ
َْغُا خػب٘ٓ ْ٤ػلزُ ١لُٜ٘ا ٕٞٔ٤ُِا ٍٝب٘زث ءبجٛلا ؼٖ٘٣ يُنُ ٕبٛوَُِ.

- ٝولج٣وـُا عاٞٗأ ٘ؼث ١ٞزؾرٝ د ( ؤؽلا ٝأ ٢ُبوروجُا ُِٕٞا دام خٕبف ) ٠ِػ
ٖ٤ثٌٞ٤ُِا حكبٓ (Lycopene) حهٝل٘جُا بٜ٤ِػ ١ٞزؾر ٢زُا . قلقر حكبُٔا ٙنٛٝ ٖٓ
حوؾُا هٝنغُا ٍٞؼلٓ (Free radical) ٕبٛوَُا وطقث َْغُا كلٜر ٢زُا.

- ٖ٤ٓبز٤لُبث خ٤٘ـُا دب٤ٚٔؾُا ٖٓ دٝولج٣وـُا وجزؼ٣ٝ C ٖ٤َٔفٝ خئٓ ٕأ ش٤ؽ

ً
بٓاوؿ ٞٛ بًٔٝ ،ٖ٤ٓبز٤لُا انٛ ٖٓ خ٤ٓٞ٤ُا َْغُا خعبؽ ٖٓؤر دٝولج٤ـُا ٖٓ فٝوؼٓ
ٖ٤ٓبز٤لُا ٕئك C ٜثو٣ ١نُا ٖ٤علٌُٞا خج٤ًور ٢ك َفل٣ٝ حلًَلُ كبٚٓ ْظؼُا ٖ٤ث
ق٣يٗ ٠ُإ ١كؤ٣ ٕأ ٌٖٔ٣ ٖٚوٗ ٕأ بًٔ ،ٕبَٗلا َْع ٢ك فٝوٚـُاٝ ؤٛبجرٝ خضُِا
ػٝوغُا ءبلّ . ٖ٤ٓبز٤لُاٝ C لبؽ ٢ك لػبَ٣ قلق٣ ٜٞك ؼّوُا د ٖ٤ٓٞزَ٤ُٜا خجَٗ
َْغُا َفاك.

- خثامإ ٢ك ْٛبَ٣ دٝولج٣وـُا و٤ٖػ ٕأ ٙكبلٓ ٘ؼجُا ل٘ػ لئبٍ كبوزػا ىب٘ٛ ّٞؾُْا
كبوزػلا انٛ ٌُٖ ٕىُٞا ق٤لقر خ٤ِٔػ ٢ك ل٤لٓ يُنُ ٞٛٝ َْغُا َفاك ن٤هك و٤ؿ .

- دٝولج٣وـُا و٤ٖػ ٍٝب٘ر ٖػ عب٘زٓلا تغ٣ ٚٗأث دبٍاهلُا ل٤لرٝ ٢وِر ءب٘صأ ٘ؼث
خ٣ٝكلا ٘ؼث ٍٝب٘رٝ دبعلؼُا ( ْ٣ٞ٘زُا خ٣ٝكأ ٝأ ٜـُٚا خ٣ٝكأ َضٓ ) ٕل ٘ؼث
هالوٓ ءاٝلُا خ٤ُبؼك ٖٓ ل٣ير دٝولج٣وـُا و٤ٖػ َفاك حكٞعُٞٔا كاُٞٔا خَٔف
خؼهٞزٓ و٤ؿ خ٤ؾٕ دال٤وؼر ٢ك عٞهُٞا وطف ٌَْ٣ بٔٓ فبؼٙأ . ٙنٛ ٢كٝ خُبؾُا
نك ظُبؼُٔا ت٤جطُا حهبْزٍا تغ٣ ٍبوروجُا و٤ٖؼث و٤ٖؼُا انٛ ٍلجزَ٣ ك
ً
لضٓ .

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- ٠ُإ ٚٚ٣وؼر ٌُٖ ،غ٤ثبٍأ خ٤ٗبٔص ٠ُإ خزٍ حلُٔ كاوجُا َفاك ٚظلؽ ٌٖٔ٣ داىبؿ
ٙكبَكإ ٠ُإ ١كؤ٣ ٟوفلا خًٜبلُا عاٞٗأ ٖػ حهكبُٖا ٖ٤ِ٤صلا.

- بجعُٞا ٖ٤ث ٝأ هٞطلُا ءب٘صأ دٝولج٣وـُا ٖٓ خجؽ قٖٗ ٍٝب٘ر ٌٖٔ٣ َجه ٠زؽ ٝأ د
ًَلا.

- ٚ٤ك حكٞعُٞٔا فب٤ُلا غ٤ٚر ل ٢ً
ً
لٓبً تُِا ٍٝب٘زث ؼٖ٘٣ وجًأ حكبلزٍلٝ.

- ٖٓ عًٞ٘ ٚؼٓ ٢ٛبؼزُا ْز٣ لهٝ خطَُِا ٖٓ عاٞٗأ ٠ُإ
ً
بٗب٤ؽأ دٝولج٣وـُا فبٚ٣
ٚ٤ُإ وٌَُا خكبٙئث ِٟٞؾُا


23 * ١ٞ٤ٌُا


* ا دب٣ٞزؾُٔ :

- ٖ٤ٓبز٤لُبث
ً
الع خ٤٘ؿٝ فب٤ُلبث خ٤٘ؿ ١ٞ٤ٌُا خًٜبكC ٙنٛ ٖٓ حلؽاٝ خجؽ ٕأ خعهلُ
ٕبَٗلُ ٢ٓٞ٤ُا طب٤زؽلا ذ٘ٓأ بٔثه خًٜبلُا ٖ٤ٓبز٤لُا انٛ ٖٓ . ٠ِػ ١ٞ٤ٌُا ١ٞزؾرٝ
15 % خئُٔبث لؽاُٞا ٢ُاٞؽٝ داهل٤ٛٞثوً ٖ٤رٝوث .

* دلبٔؼزٍلاٝ لئاٞلُا:

- ٍبث بٛب٘ـُ خكبٙإ ٖ٤ٓبز٤ك C ١ٞزؾر ١ٞ٤ٌُا خًٜبك ٕئك ّٞ٤ٍبرٞجُاٝ فب٤ُلاٝ ٠ِػ
َ٤كٝهٌُِٞا حكبٓ ( Chlorophyll ) ٍٞؾزر ٢ٛٝ وٚفلا ُِٕٞا ٚ٤طؼر ٢زُا لؼث
خ٤ٗبٛوَُا ب٣لقُِ حكبٚٓ حكبٓ ٠ُإ ىلٜزٍلا.

- ٖ٤ٓبز٤لُا غٓ َ٤كٝهٌُِٞا لٙبؼر ٕإ C َْغُا ٜ٤ْ٘ر ٠ُإ ١كؤ٣ َْغُا َفاك خ٣ٞورٝ
ٗ ٚػبكك ٕبٛوَُا ٗاوٓأ ك ( دبزٍٝوجُا كلؿٝ ءبؼٓلا ٕبٛوٍ خٕبف كلـُاٝ
خ٤٣لضُا ) ٢ٔؾ٣ بًٔ ،خ٤جِوُا ٗاوٓلبث خثبٕلا ٍبٔزؽا ٖٓ ق٤لقزُاٝ ٖٓ ب٣لقُا
لًَأزُا.

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- حكبٓ بٜرب٣ٞزؾٓ ٖٓ وَقر بٜٗل خعىبٛ ٌٕٞر بٓل٘ػ ١ٞ٤ٌُا حؤص ٍٝب٘ر تغ٣
ذهُٞا هٝوٓ غٓ َ٤كٝهٌُِٞا . ٌ٤ً ٢ك بٜؼٙٝ ٌٖٔ٤ك خغٙبٗ و٤ؿ حؤضُا ذٗبً امإٝ
ظُٚ٘ا خ٤ِٔػ غ٣وَزُ مهُٞا ٖٓ.

- ٖ٤ػٞجٍأ حلُٔ ِٕٞ٣بُ٘ا ٖٓ ًب٤ًأ ٢ك ١ٞ٤ٌُا علؽ ٌٖٔ٣ بًٔ.

-
ً
اكول٘ٓ حولَُا ٠ُإ َفل٣ بًٔ دب٣ِٞؾُا عاٞٗأ و٤ٚؾر ٢ك ١ٞ٤ٌُا َفل٣ٝ
ً
بؼطوٓ
خطَُِ
ً
لٌٔٓ ٝأ ٙلؽُٞ ًٚاٞلُا . ٙو٤ٖػ ٍٝب٘ر
ً
بٚ٣أ ٌُٖٔٔا ٖٓٝ ل٤لُٔا .24 * ىُٞٔا


*دب٣ٞزؾُٔا:

- دب٘٤ٓبز٤لُبث ٢٘ؿ ىُٞٔا ( ٖ٤ٓبز٤لُا خٕبف B6) ٢٘ؿٝ خ٤ٗلؼُٔا وٕب٘ؼُبث ( خٕبف
ّٞ٤ٍبرٞجُا ) ب٤ُلبث ٢٘ؿٝ ٞٛٝ وئبٔقُاٝ ٖ٤زٌجُاٝ ف دب٣وٌَُبث
ً
الع ٢٘ؿ ( ،ىٝوٌٍ
ىًِٞٞعٝ ىٞزًوك ) دٞ٣ى ،دب٘٤رٝوث ،دب٣ْٞٗ ٚ٤كٝ خ٣ٞٚػ ٗبٔؽأٝ حهب٤ٛ .

- خ٤ؿبثلُا كاُٞٔا ٖٓٝ ٖ٤رٝهبٌُا ٖٓ و٤ضً ىُٞٔا حوْه ٢كٝ.

- ١هاوؽ وؼٍ خئبٓ ٢ٜك ىُٞٔا ٖٓ ّاوؿ خئٓ ٢ك حكٞعُٞٔا داو٣وؾُا خ٤ًٔ بٓأ.

* اٝ لئاٞلُا دلبٔؼزٍل :

- ءب٘صأ قئبظٝ حلؼث ّٞو٣ٝ
ً
الع ل٤لٓ ىُٞٔا ٕئك خ٤٘ـُا ٚرب٣ٞزؾُٔ
ً
اوظٗ َْع ٢ك ٙكٞعٝ
٢ٔؾ٣ ،ٜـُٚا عبلرها ّٝبو٣ ،خؽووُا هٞطر غ٘ٔ٣ ٜٞك ،ٕبَٗلا ّلػ دلبؽ ٖٓ تِوُا
٘لق٣ ،ؽبٓلُا ق٣ي٘ث خثبٕلا وطف قلق٣ ،٘جُ٘ا ّبظزٗا ٢ك ٍٝوزٌَُُٞا ٟٞزَٓ
ظر ٢ك لػبَ٣ٝ ّلُا مهلا دلبؽ تٗ .

- ٢ك َْغُا لػبَ٣ ٞٛٝ ب٣و٤زٌجُا خثهبؾٓ ٠ِػ حهله ىُِٞٔ ٕئك يُم ٠ُإ خكبٙإ
خ٣لؼُٔا ٗاوٓلاٝ دبثبٜزُلُ ١لٖزُا.

- وطف ٖٓ حلؼُٔا ٕاهلع ٢ٔؾ٣ٝ خؽووُا ٖٓ ٢لْ٣ ىُٞٔا ٕأ دبٍاهلُا ذزجصأ لوُ
خ٣ٞؼُٔا داىاوكلا . ظُا لػبَ٣ ٚٗئك ّٞ٤ٍبرٞجُبث ٢٘ؿ ىُٞٔا ٕلٝ ٠ِػ ٍْ ٖ٤ٓأر
ٜـُٚا عبلرها وطف ٚ٤و٣ بٔٓ ٢ؾُِٔا ٕىاٞزُا.

- ٍٝوزٌَُُٞا خجَٗ ٘لف ٠ِػ لػبَ٣ ٚٗئك ىُٞٔا ٢ك ٖ٤زٌجُا حكبٓ كٞعُٞ
ً
اوظٗٝ
ّلُا ٢ك هبُٚا.

- ٕبكٞزج٣وزُا حكبٓ ٠ِػ ١ٞزؾ٣ ىُٞٔا ٕلٝ ( Tryptophan ) وجزؼ٣ ٚٗئك
مهلا ٖٓ ِٔقزُاٝ ُّٞ٘ا ٠ِػ
ً
الػبَٓ
ً
اوٖ٘ػ ( ذُا ٖ٤ٓبز٤لُاٝ ٕبكٞزج٣ه B6 ٕال٣ي٣
طائُا َٖؾ٣ ١نُا ٖ٤كٞرٝو٤َُا ٕٞٓوٛ ىاوكإ خ٤ٗبٌٓإ ٖٓ).

* خ٤ؾُٖا ٙلئاٞك:

- ٠ِػ ١ٞزؾ٣ ٚٗئك ظٙبُ٘ا و٤ؿ ىُٞٔا بٓأ ،ٍبٍٜلا خ٤ِٔػ قلق٣ ظٙبُ٘ا ىُٞٔا
هٝلُا انٛ تؼُ ٌٚ٘ٔ٣ لك ءبُٔا ٢ك ةٝنر ل دب٣ْٞٗ.

- خؼ٣وٍ خهبٛ ٢طؼ٣ ظٙبُ٘ا ىُٞٔا ( ّاوؿ خئُٔا ٢ك ١هاوؽ وؼٍ خئبٓ ) يُنُ
١ٞه كٜٞغٔث ّٞو٣ ١نُا ٕبَٗلا ِٚٔؼزَ٣ (
ً
لضٓ خ٤ٙب٣وُا دب٣هبجُٔا ).

* ىلٜزٍلا خو٣وٛ:

- غوجُا ٖٓ خ٤ُبفٝ ءاولٕ خ٤عهبقُا ٚروْه ٌٕٞر بٓل٘ػ
ً
بغٙبٗ ىُٞٔا ٌٕٞ٣
ءاكَُٞا . كاوجُا طهبف ظٙبُ٘ا و٤ؿ ىُٞٔا ىوز٣ .

- ٌٖٔ٤ك ٚعٞٚٗ لؼث بٓأ ُٚبقزك ٚروْه ُٕٞ و٤ـ٣ يُم ٕأ غٓ كاوجُا َفاك ٚظلؽ
ًَلُ
ً
بؾُبٕ ٠وج٣ ٚٗأ غٓ
ً
بئوزٜٓ.

- ٚٙب٤ث ٠ِػ ظبلؾُِٝ كاَُٞا ٠ُإ خػوَث ىُٞٔا ُٕٞ َوز٘٣ ٚ٘ػ حوْوُا عيٗ لؼث
ٚ٤ُإ ٘ٓبؾُاٝ ءبُٔا خكبٙإ ٌٖٔ٣.

- ٍٝأ ٚث ٖ٤ؼزَ٣ٝ يجقُا ٢كٝ دب٣ِٞؾُا ٖٓ عاٞٗأ حلػ ت٤ًور ٢ك ىُٞٔا َفل٣ يئ
خٗالث ٝأ خ٤ؾٕ ًَبْٓ ٖٓ ٕٞٗبؼ٣ ٖ٣نُا.You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->