P. 1
Simorgh- Dec15 - Issue 9-Vol1a

Simorgh- Dec15 - Issue 9-Vol1a

|Views: 201|Likes:
منشور بواسطةShahriar Ayoubzadeh
Ottawa's Popular Persian Magazine. In this issue:
- Andy in Ottawa for Yalda Night.
- About Yalda Night
- and much more
Ottawa's Popular Persian Magazine. In this issue:
- Andy in Ottawa for Yalda Night.
- About Yalda Night
- and much more

More info:

Published by: Shahriar Ayoubzadeh on Jan 18, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue.

9
2
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
3
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
اواتا رهش یگنهرف یاه همانرب خیرات
یدنا اب ادلی بش گرزب نشج
یدلیم ون لاس نشج
”میتسین سوساج ام“ لاکیزوم و یدمک رتائت
:تاعلطا (613) 292.6181
Saturay, Dec. 19
Thursday, Dec. 31
Saturday, J an. 9, 2010
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
4
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
غرمیس تاراشتنا :رشان
Publisher: Simorgh Publication
نایمیرک دیعس :ریبدرس
Editor: Saeed Karimian
هداز بویا رایرهش :یبایرازاب و اه یهگآ تیریدم
Marketing & Advertising: Shahriar Ayoubzadeh
وریرگ ودرانیل :غرمیس تیاس بو لوئسم
Website Coordinator: Leonardo Guareero
یناگتشک مایپ : یرنه حارط و کیفارگ ,ییارآ هحفص
Pagination, Graphic & Design: Payam Keshtgani
نایمیرک زانرف : پیات
Typing: Farnaz Karimian
.تسا دازآ ذخام رکذ اب طقف غرمیس تاجردنم لقن
.تسا دازآ هدیسر بلاطم شیاریو و حلصا رد غرمیس
دنک یم نایب ار اهنآ ناگدنسیون تارظن ، عبنم ای مان هارمه بلاطم
هب بلاطم هنوگنیا تیلوئسم .تسین غرمیس هیرشن رظن امازلا و
.تساهنآ ناگدنسیون هدهع
بسک هب طونم غرمیس هیرشن یاه یهگآ و اه حرط زا هدافتسا
.تسا یبتک هزاجا
یتیلوئسم هنوگچیه هیرشن رد هدش پاچ یاه یهگآ لابق رد غرمیس
جنپ ، هرامشره یارب اه یهگآ تارییغت ای و جرد یارب تلهم نیرخآ .درادن
.دشاب یم لبق هرامش راشتنا زا سپ زور
ads@simorghmagazine.com :اه یهگآ و تاغیلبت روما
editor@simorghmagazine.com :ریبدرس
info@simorghmagazine.com :تاعلطا
:یزکرم رتفد سردآ
508 Gladstone Ave. Suite 201-B
Ottawa, Ont. K1R 5P1
Tel: 613.292.6181
Fax: 1.888.459.8681
، اتسار نیا رد .تسا هدیدرگ دلوتم اواتا میقم نانابز یسراف نیبام دنویپ رتشیب ماکحتسا تهج هب هک تسا یا هیرشن ، غرمیس هیرشن
ساکعنا یارب تسا دنمشهاوخ . تفای دهاوخ صاصتخا امش یاهمایپ و تارظن ، تلاوس ، اهلددرد ، اه هتفگ هب هیرشن نیا زا یشخب یدوزب
.دیشاب سات رد contact@simorghmagazine.com سردآ هب لیمیا تروصب ای و یزکرم رتفد سردآ هب یتسپ تروصب ام اب ، ناتیاهمایپ
. میتسه ناتیاه همان راظتنا رد هناربص یب
:یگداوناخ مان و مان
: Email سردآ
:تنوکس لحم یناشن :رهش
:یتسپدک :نفلت
:کارتشا تدم
هلاس کی
: یضاقتم اضما
.دشابیم هیرشن نیا یتسپ هنیزه ششوپ روظنم هب طقف قوف کارتشا هنیزه هک دییامرف هجوت افطل
:کارتشا هنیزه
$36.00 یداع تسپ ههام شش
$60.00 یداع تسپ هلاس کی
کارتشا مرف
ههام شش /
یملع رابخا
یداصتقا رابخا
یعامتجا ، یسایس رابخا
ثداوح رابخا
وردوخ همیب -موس شخب :اداناک رد یگدننار
ناهفصا یتسد عیانص
زورما ات هتشذگ زا ، سمسیرک تخرد
دراد یقرف هچ یکوخ یازناولفنآ اب یگدروخامرس
رویاپ زرمارف داتسا همان یگدنز
تسایند طاقن رگید رباربود ترسنك هنیزه ناریا رد
زورما یادلی ات زورید ی هّ لچ زا
سابع هاش رابرد رد یا هنهرباپ
8
9
10
11
13
17
35
22
23
24
26
30
41
42
43
45
47
؟مینک رت ینلوط ار اهلگ رمع لوط میناوتیم ایآ
دنکیم کمک امش یتسردنت هب اگوی
دیشاب هتشاد ابیز و باداش یتسوپ
امش لاف و ینیب علاط / یمرگرس و هقباسم
وکودوس و لودج
یزپشآرس و یزپشآ لغاشم اب ییانشآ
15
ناریا یامنیس ،ناهج یامنیس ،راکسا ی هچخیرات 19
یرنه ، یگنهرف رابخا
5
Cover Page:
:دلج یحارط
یناگتشک مایپ
، امش سردآ هب هرامش نیلوا لیوحت ماگنه هب ام ناراکمه و دیئامن لاسرا یزکرم رتفد سردآ هب ار نآ ، قوف مرف لیمکت زا سپ ، دیتسه هیرشن نیا کارتشا هب لیام هچنانچ
.دنیامن یم تفایرد اروضح ار قوف کارتشا هنیزه
34
هناخوراد ای هناخزپشآ
38
یناهبهب نیمیس زا یرعش
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
5
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
نایرجش داتسا ترسنک روت
زانهش هورگ و
یهارمه هب نایرجش داتسا
تشهبیدرا زا زانهش هورگ
و اکیرمآ روت هدنیآ لاس هام
.دومن دنهاوخ زاغآ ار اداناک
یرازگرب لحم و خیرات
یم ریز حرش هب اه ترسنک
.دشاب
یم 20 هبنشجنپ وگاکیش
یم 22 هبنش اتنلتآ
یم 23 هبنشکی یس ید نتگنشاو
یم 27 هبنشجنپ نتسویه
یم 29 هبنش وکسیسنارف ناس
یم 30 هبنشکی سلجنآ سول
نوج 4 هعمج رووکنو
نوج 6 هبنشکی وتنروت
اب زاوآ لد یرنه یگنهرف تکرش طسوت همانرب نیا
Seattle World Music institute یراکمه
.دنوش یم رازگرب
راظتنا رد ناریا ینوفمس
کینوفمسرتسکرا
یقیسوم تخاس لحارم
ینوفمس"دنتسم ملیف
یزاسگنهآ هب " ناریا
رد نایزابهش نودیرف
هب ناریا فلتخم قطانم
تسا رارق و هدیسر نایاپ
تاعطق نیا عومجم
کینوفمس رتسکرا طسوت
.دوش طبض
ربخ نیا ملعا اب هعومجم نیا زاسگنهآ نایزابهش نودیرف
تخاس هتشذگ لاس هک "ناریا ینوفمس" دنتسم :تفگ
،رهشوب یماقم نادنمرنه راثآ طبض هب میدرک زاغآ ار نآ
،ناتسرل ،هاشنامرک ،یقرش ناجیابرذآ ،ناتسلگ ،ناسارخ
صاصتخا ارحص نمکرت و ناتسچولب و ناتسسیس ،فاخ
رضاح لاح رد و هدیسر هار نایاپ هب یگزات هب هک تشاد
ار نادنمرنه نیا هدش طبض راثآ عومجم ات میتسه نآرب
رد و طبض کینوفمس رتسکرا طسوت ناشدوخ روضح اب
.مینک ارجا بسانم تصرف
رد یراکمه زا دوخ یاه هزیگنا صوصخ رد زاسگنهآ نیا
ندناسر ماجنارس هب :تفگ "ناریا ینوفمس"دنتسم تخاس
رکف هشیمه و تسا هدوب نم هنیرید یاهوزرآ زا حرط نیا
هب ار دوخ نید مناوت یم راک نیا ماجنا اب هک مدرک یم
ریسم نیا رد هک ملاحشوخ رایسب و منک ادا ناریا یقیسوم
نهک ثاریم ظفح هک مدش رفسمه یدنمرنه ناتسود اب
.تسا اهنآ یاه هغدغد زا ناریا
تیاور نایئاسوم دیحو ینادرگراک هب "ناریا ینوفمس"دنتسم
فلتخم قطانم یاهیدولم تبث یارب زاسگنهآ کی شلت
یقیسوم یاه هتشاد یانبم رب زاسگنهآ نیا .تسا ناریا
اب و دنز یم رس ناریا نوگانوگ قطانم هب یحاون و یموب
یم طبض ار اهنآ راثآ و وگتفگ یماقم حرطم نانادیقیسوم
هنیجنگ ناونع هب ار اهیقیسوم نیا عومجم تیاهن رد و دنک
.دراذگ یم راگدای هب دعب یاهلسن یارب ناریا یقیسوم
روتنس هدنزاون ،رویاپ زرمارف
.تشذگرد ناریا
و زاسگنهآ رویاپ زرمارف
روتنس هتسجرب هدنزاون
یاهناتسرامیب زا یکی رد
.تشذگرد نارهت
شیپ لاس 11 دودح
بجوم یزغم هتکس
یرنه یاه تیلاعف فقوت
هب اما دش رویاپ زرمارف
یقیسوم ناسانشراک دییات
یناریا یقیسوم نارظنبحاص هتفگ هب هک رویاپ یاقآ یناریا
نیا یاه هزومآ ،دوب ابص نسحلاوبا نادرگاش نیرتهب زا
دعب یاه لسن هب یملع تروص هب ار یتنس یقیسوم دیتاسا
ریثات یناریا یقیسوم رد یزاون روتنس خیرات رب و درک لقتنم
.تسا هتشاذگ یمهم
.دمآ ایند هب نارهت رد 1311 لاس نمهب 21 رد رویاپ زرمارف
نارهت هاگشناد رد هسنارف نابز داتسا و شاقن دنمرنه شردپ
دوب راجاق هرود تسد هریچ شاقن ،هلودلاروصم شگرزبردپ و
.تشاد ییانشآ رات هس و روتنس ،نلویو نتخاون اب هک
طسوت یعون هب یناریا نازاونروتنس دیدج و میدق لسن
نسحلاوبا یاه فیدر وا .دروخ دنویپ مه هب رویاپ زرمارف
.درک لقتنم ار اهنآ و تخومآ یبوخ هب ار روتنس یارب ابص
ابص نسحلاوبا نادرگاش نیرت هتسجرب زا یکی رویاپ زرمارف
،نولویو یاون اب ابص یاقآ ،دعب لاس دنچ هک یروط هب دوب
.درک یم یهارمه ار رویاپ یاقآروتنس
،)رات( فیرظ گنشوه زا لکشتم یهورگ یزادنا هار اب وا
نیسح و )ین( دیهان نسح ،)هچنامک( یعیدب لا تمحر
رویاپ هورگ هب هک درک یراذگ هیاپ )کبمت( ینارهت
،)هچنامک(یراهب رغصا یلع )رات(زانهش لیلج .دوب فورعم
نارگید زا )ین( یوسوم دمحم )کبمت( یلیعامسا دمحم
.دندرک یراکمه هورگ نیا اب هک دندوب یناگدنزاون
زج هب ( یناریا یقیسوم رد رویاپ یاقآ زراب یگژیو زا یکی
اب تاعطق نتخاون هلمج زا یگدنزاون رد شصاخ کینکت
.تسا یمیدق راثآ یور رب وا یاه میظنت )لاب تعرس
و ادیش ،فراع دننام ( ناگتشذگ راثآ یور رب رویاپ میظنت
یاه فینصت زا یرایسب ،شهورگ یارجا و )دهاج ریما
اب هک راثآ نیا هلمج زا .درک راگدنام هشیمه یارب ار یمیدق
فینصت هب ناوت یم هدش ارجا نایرجش اضردمحم یادص
یتسم هب ار هیرگ" و "اهر مفک زا" "نطو ناناوج نوخ زا "
.درک هراشا ینیوزق فراع یاه هتخاس "مدرک هناهب
اب .دش رتراک مک بلقنا زا سپ یاهلاس رد رویاپ زرمرارف
یقیسوم دیاتسا" مان هک شهورگ اب موبلآ دنچ لاح نیا
مارهش نوچ یناگدنناوخ یادص اب تشاد دوخ رب ار "ناریا
نایمتسر یلع و )نایرجش( هدیزگ تولخ ،)ادیش لد( یرظان
.درک رشتنم )غابراهچ(
رتشیب اب یرنه تیلاعف لاس هاجنپ هب کیدزن رد وا
،هیضرم ،یریزو یلعلادبع هلمج زا یناریا ناگدنناوخ
یراکمه انیب امیس و نیچلگ ردان ،یدیهش باهولادبع
.تسا هدرک
اضردمحم اب ار دوخ یرنه یگدنز تیلاعف نیرتشیب هک وا
رد زین ار نویسیزوپمک و ینومراه ،تشاد نایرجش
.دوب هتخومآ ناینلصا کیلم لئوناما یاهسلک
رنه و گنهرف ترازو رد ار دوخ تیلاعف 1333 لاس زا یو
یلاع ناتسرنه رد ار روتنس سیردت 1337 لاس زا و تقو
.درک زاغآ یلم یقیسوم
اج هب و رشتنم رویاپ یاقآ زا یتوص و بوتکمرثا اهدص
.تسا هدنام
،یناریا یتنس یقیسوم هدنناوخ نایرجش اضر دمحم
هعماج یارب گرزب یا هعیاض ار رویاپ یاقآ تشذگرد
زا ار راک رد تیبرت و بدا و مظن هک تفگ و دناوخ یرنه
.تسا هتخومآ وا
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
6
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
رنه یایند هراتس جنپ هب امابوا
درک اطعا یدنک راختفا ناشن
یمان هراتس جنپ زا ،اکیرمآ یروهمج سیئر ،امابوا کاراب
ینادردق دیفس خاک رد روشک نیا یامنیس و یقیسوم یایند
.تسا هدرک
یراختفا ناشن هدننک تفایرد ،روهشم یاه هراتس نیا همه
ییاکیرمآ نادنمرنه زا یا هدیزگ هب هلاس ره هک دنا هدوب
یاطعا یرازگرب لاس نیمود و یس لاسما .دوش یم اطعا
.تسا هدوب نادنمرنه هب یدنک زکرم یوس زا ناشن نیا
قباس یروهمج سیئر ،یدنک فا ناج دای هب زکرم نیا
نآ یاطعا زا فده و دنک یم اطعا ار ناشن نیا اکیرمآ
یرنه یاه هتشر رد ییاکیرمآ قفوم نادنمرنه شیاتس
.تسامنیس و یقیسوم هلمج زا ،فلتخم
و رگیزاب ،وریند تربار و کار هدنناوخ ،نیتسگنیرپسا سورب
هک دنا هدوب ینادنمرنه هلمج زا دوویلاه یامنیس نادرگراک
.دنا هدرک تفایرد یدنک راختفا ناشن لاسما
هبنشکی مسارم دیوگ یم یس یب یب رگشرازگ ،لیب ناتاناج
یایند هک تسا هدوب یتاعاس هلمج زا ،)ربماسد 6( بش
.دنک یم یقلت رنه یایند اب تسایس
یرازگرب بش هباشم انیقی همانرب نیا نانامهم تسرهف
.تسا هدوب راکسا مسارم
یقیسوم مان هب نادنمرنه زا ،کبورب وید ،نیدمک ،زکورب لم
ییاکیرمآ نادنمرنه رگید ارپا هدنناوخ ،یربماب سیرگ ،زاج
.دندرک تفایرد یدنک راختفا ناشن هک دنا هدوب
درک ینادردق نادنمرنه نیا زا مسارم نیا رد امابوا یاقآ
هدرک کمک اکیرمآ گنهرف هب نداد لکش هب اهنآ تفگ و
.دنا
کی رد توعد نودب ییاکیرمآ جوز کی هک نآ زا سپ
یمسر رفس تبسانم هب هک دیفس خاک رد بش ینامهم
ثعاب و دنتفای روضح ،دوب هدش رازگرب دنه ریزو تسخن
بش مسارم یارب یرتدیدش یتینما ریبادت ،دندش لاجنج
.دوب هدمآرد ارجا هب هتشذگ
و سکع هاگشیامن ییاپرب
ینارهت هیده زا ترآوئدیو
،ینارهت هیده یاه ترآوئدیو و اه سکع هاگشیامن ییاپرب
هامرذآ مهدجه هبنشراهچ زور ،ناریا یامنیس حرطم رگیزاب
و وا نارادتسود ناوارف لابقتسا اب ناریا نادنمرنه هناخ رد
.دش ور هبور رنه یلاها
۸00 زا شیب تسا هتفرگ مان ناگ نابآ هک هاگشیامن نیا رد
ترآوئدیو نیدنچ و اهنآ هئارا رد توافتم یاه هویش اب سکع
زا شیپ ،اه سکع نیا زا یرامش .تسا هدمآ رد شیامن هب
.تسا هدیسر شورف هب هاگشیامن نیا راک هب زاغآ
هب هک تسا بآ ینارهت هیده یاه سکع رتشیب عوضوم
یاه تکمین و اهراوید رب دیفس و هایس و یگنر تروص
هناخ یماظتنا و رفولین ،ناریمریم ،زیمم یاه یرلاگ
.دنا هتفرگ رارق ناریا نادنمرنه
ینارهت هیده یرنه یاه تیلاعف رگید رانک رد هاگشیامن نیا
یارب وا هناقلخ هاگن رتشیب تخانش یارب تسا هدش یلمکم
.بآ نوچ یعوضوم اب فراعتمریغ یطابترا تبث
:تسا هتشون هاگشیامن نیا روشورب رد دوخ ینارهت مناخ
یروش هرطق اهنت ،یساکع رد تسین ییاعدا هعومجم نیا«
هتخیوآ و ناریح ینامشچ رد هتخیر ،ایرد لد زا هیده تسا
دبا ات هفطن زا هک تسا نامه شرگریوصت هک ییاه باق رد
راکهاش شراثآ و موادم رییغت شنایرج ،دشر یانب شروضح
».تسا نیمز رنه
ناگ نابآ« :تسا هتشون روشورب نیا زا یرگید تمسق رد وا
بآ نیا نتسب .بآ زرم یب زمر ریسفت رد تسین یشلت
نآ هک نتشیوخ رحب رد تسا یدوس یباق ره رد ناور
هتخیر یاه نوخ ندرک کاپ یارب ،کچوک تسا یرهن زین
.نیمزرس نیا ناردام لد شتآ ندرک یبآ و کاخ نیا رب
رد هک ،زین ار مرذع ...دیریذپب ناگ نابآ رادید هب ار متوعد
هاگشیامن باق رد ریواصت نیا دادعت ندرک دودحم دوبن مناوت
هب ات کدنا دیاب ام نهذ تیدودحم مسر هب هک یسکع
نیا طیحم رد اهنت تسا دودحمان هچ نآ اما .دیآرد شزرا
گنر دادضا رد یمشچ رگا .درک رایتخا تیدودحم هاگشیامن
نم .تسام هاگن رارق و عضو رد لکشم ،دش هتسخ مرف و
...هدودحم نیا و ساوح نیا زا ما هدش هتسخ و ما هتسخ مه
لیمحت امش هب ار یکدنا ،دمآ نم رس رب هچ ره لاح ره هب
».مدرک
دوب رارق دیآ یمرب شمان زا هک روط نامه ناگ نابآ هاگشیامن
رد ییاه همانرب یرازگرب لیلد هب هک دوش رازگرب هام نابآ رد
قیوعت هب ینارهت مناخ راثآ ندوبن رضاح و نادنمرنه هناخ
.داتفا
هب و تسا نایناریا یناتساب یاه نشج هلمج زا ناگ نابآ
نابهگن و نیمز یور یاه بآ یونابدزیا ،اتیهانآ شیاتس
.دراد صاصتخا ،ناهج رد یکاپ
ناطلس ملیف اب راب نیلوا 13۵1 لاس دلوتم ینارهت هیده
یا هفرح تروص هب 137۵ لاس رد ییایمیک دوعسم هتخاس
و هرهچ رطاخ هب دوز یلیخ و درک زاغآ امنیس رد ار دوخ راک
ناریا یامنیس یاه هراتس زا یکی هب شناور و تحار یزاب
.دش لیدبت
هتخاس یروس هبنشراهچ ،ییاوقت رصان هتخاس طخ یب ذغاک
یتراپ ،یناریج نودیرف ینادرگراک هب زمرق ،یداهرف رغصا
نمهب ینادرگراک هب بآ یور یا هناخ و مدقم ناماس هتخاس
ینارهت مناخ حرطم و قفوم یاه ملیف هلمج زا ارآ نامرف
.دنتسه
رد هتفرگ هلصاف امنیس زا ریخا لاس دنچ رد هک ینارهت هیده
هتخاس زییاپ ات هقیقد تفه ملیف رد یزاب لوغشم رضاح لاح
.تسا ینیما اضریلع
اهیدنمزاین
(ناگیار پاچ)
غرمیس هیرشن دیدج تمدخ
نایناریا هعماج هب
یفاضا لیاسو دیهاوخ یم رگا ◄
، دیناسرب شورفبار ناتلزنم
لیبموتا دیرخ رکف هب رگا ◄
دیتسه مود تسد
، دیشاب یم راک یایوج رگا ◄
کچوک راک و بسک رگا ◄
نارگید دیهاوخ یم و دیراد یگناخ
، دیزاس علطم نآ زا ار
ار یسک دیهاوخیم رگا ◄
، دینک مادختسا
یصاخ تامدخ هب زاین رگا ◄
دیراد
و کیربت یهگآ پاچ هب لیام رگا و
... دیشاب یم تیلست
روطب ار امش یهگآ ، غرمیس هیرشن
پاچ اهیدنمزاین هحفص رد ناگیار
نانابزمه رگید هب ار امش مایپ و هدرک
. دناسر یم اواتا رهش رد امش
جرد ای و رتشیب تاعلطا بسک یارب
-6181 نفلت اب افطل ، ناگیار یهگآ
ads@ لیمیا سردآ ای و 613-292
لصاح سات simorghmagazine.com
. دیئان
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
7
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
8
SIMORGH MAGAZINE •
یامیپاضف زا یرادرب هدرپ
نوسنربیربرفاسم
دراچیر رس
لاحرد نوسنرب
هاگتسد ییامنور
تسا یا هدنرپ
یارب نآ زا هک
نارفاسم ندرب
هب یصوصخ
هدافتسا اضف
.دش دهاوخ
یواهوم رد )SpaceShipTwo( "2 بیش سیپسا"
.دوش یم یرادرب هدرپ اینرفیلاک تلایا رد عقاو
رارق شیامزآ تحت هدنیآ هام 1۸ یط هدنرپ هاگتسد نیا
شورف اب تفای دهاوخ هزاجا نآ زا سپ و تفرگ دهاوخ
وج زا رتلاب یا هطقن هب هاتوک یاهرفس رد ار دارفا تیلب
.دربب نیمز
دراد هدهع هب ار "نیجریو هورگ" تیاده هک دراچیر رس
و دهد ماجنا وکیزکموین تلایا زا ار اهزاورپ نیلوا دراد دصق
.داد دهاوخ ماجنا ناهج طاقن ریاس زا ار زاورپ نآ زا سپ
:تفگ ناراگنربخ هب یمسر یرادرب هدرپ زا شیپ دراچیر رس
رصع رد هزات لماک عورش کی همانرب نیا میهاوخ یم ام"
".دشاب ییاضف ترفاسم یراجت
هدش انب "1 پیش سیپسا" یامیپاضف لدم رب "2 سا سا"
یهار اجنآ زا و هدش هدرب اوه هب امیپاوه کی اب ادتبا هک تسا
ناهج یصوصخ یامیپاضف نیلوا امیپاضف نآ .دش یم اضف
.دوب 2004 لاس رد یشیامزآ یاهزاورپ هتشر کی اب
هب نآ لوط و تسا "1 سا سا" ربارب ود اما "2 سا سا"
کی طقف یلبق یامیپاضف هک یلاحرد و .دسر یم رتم 1۸
ود هزات لدم ،تشاد ار رفاسم ود لمح تیفرظ و نابلخ
.تشاد دهاوخ ار رفاسم شش یاج و همدخ
هب نآ اب رفس یارب رفن 300 نونکات هک دوش یم شرازگ
200 دنرضاح هک دنتسه یناسک اهنیا .دنا هدرک مان تبث اضف
رد نآ هقیقد شش هک هتعاس ود رفس نیا یارب رلد رازه
.دننک تخادرپ دوب دهاوخ ینزو یب تلاح
رمع' مرپسا رد دوجوم یاهنژ
دنک یم هاتوک ار اهدرم
یقیقحت هب انب
رد هک ینژ ،دیدج
یم ثعاب اهدرم
یمسج دشر دوش
هب تبسن یرتشیب
،دنشاب هتشاد نانز
.دوش یم اهنآ رمع لوط ندش هاتوک ثعاب
یهاگشیامزآ یاه شوم یور شیامزآ نایرج رد ناققحم
هکلب اهدرم رد طقف صاخ نژ نیا هچرگ هک دنا هدش هجوتم
اتیاهن و تسا لاعف اهدرم مرپسا رد ،دراد دوجو زین اهنز رد
.درب یم نیب زا ار اهنآ
ویکوت یزرواشک هاگشناد طسوت هک ،قیقحت نیا هجیتن
Human( "ناسنا لثم دیلوت" هیرشن رد ،هتفرگ ماجنا
.تسا هدش رشتنم ،)Reproduction Journal
،تسا هتفرگ ماجنا اه شوم یور قیقحت نیا هک نیا اب
زا - نارادناتسپ همه دروم رد نآ جیاتن هک دندقتعم ناققحم
.دنک یم قدص زین - ناسنا هلمج
داوم زا هک دنا هداد رارق شیامزآ دروم ار ییاه شوم اهنآ
هدمآ دوجو هب ردپ نودب و ردام ود زا هدمآ تسد هب یکیتنژ
.دنا
یا هنوگ هب ار اه شوم کمخت یا نا ید ناققحم
راتفر مرپسا دننام کمخت یاه نژ هک دنا هدرک یراکتسد
.دنک
رد یراکتسد نیا زا هدمآ تسد هب یکیتنژ داوم نآ زا دعب
هفطن ات تسا هدش هتشاک غلاب هدام یاه شوم یاه کمخت
.دوش هتخاس دیدج یاه
هدوب شیامزآ نیا لصاح هک شوم نادازون ،بیترت نیا هب
هب اه شوم هچب هب رن شوم زا لومعم هک یکیتنژ داوم ،دنا
.دنا هتشادن ،دسر یم ثرا
لصاح هک ییاه شوم اب هسیاقم رد اه شوم نیا رمع
دصرد یس زا شیب ،تسا ،)هدام و رن( یداع یاه لثم دیلوت
.تسا هدوب رتشیب
یا هناخلگ یاهزاگ :اکیرمآ
تسا مدرم تملس یارب یرطخ
تظافح نامزاس
تسیز طیحم زا
زاگ دنچ اکیرمآ
ببسم یا هناخلگ
تارییغت هدیدپ
یرطخ ار یمیلقا
تملس یارب
.تسا هدرک ملعا روشک نیا مدرم یمومع
عضو یارب ار هار نامزاس نیا میمصت هک دندقتعم نارظان
دننام ییاهزاگ دیلوت هیلع هناریگتخس یتاررقم و طباوض
.دنک یم راومه نبرک دیسکا ید
یارب یحرط یسررب لاح رد نونکا مه اکیرمآ هرگنک
دیدج یار هب هجوت اب اما ،تسیا هناخلگ یاهزاگ شهاک
امابوا کاراب تلود ،اکیرمآ تسیز طیحم زا تظافح نامزاس
یاهزاگ شهاک یارب زین هرگنک هزاجا نودب دناوت یم لاح
.دریگب رظن رد یتخس ییارجا ریبادت روکذم
هدنیلآ یاهزاگ نیا هدننک دیلوت نیمود نیچ زا سپ اکیرمآ
.تسا ناهج رد
،اکیرمآ تسیز طیحم زا تظافح نامزاس ریدم ،نوسکج ازیل
فظوم لاح وا نامزاس هک درک ملعا )ربماسد 7( هبنشود زور
.دنک شلت یا هناخلگ یاهزاگ شهاک یارب هک تسا
یاهزاگ هک تسا نآ رب لاد دوجوم یملع کرادم تفگ وا
یم رطخ هب ار اکیرمآ مدرم یمومع تملس یا هناخلگ
.دزادنا
،گاهنپک رد ایند روشک 192 ناگدنیامن هک تسیلاح رد نیا
هدیدپ اب هزرابم یاه هار ات دنا هدش عمج کرامناد تختیاپ
وج رد یا هناخلگ یاهزاگ شیازفا زا یشان یمیلقا تارییغت
.دننک یسررب ار نیمز
نیا رد زین اکیرمآ یروهمج سیئر ،امابوا کاراب تسا رارق
.دشاب هتشاد تکرش سلجا
یزوکراس لوکین ،ایناتیرب ریزو تسخن ،نوارب نودروگ
ریزو تسخن گنیس ناهومنام و هسنارف یروهمج سیئر
روضح گاهنپک سلجا رد هک دنتسه یناربهر زا دنه
.تفای دنهاوخ
رطاخ هب رفن رازه اهدص لاس ره
دنریم یم نارگید راگیس دود
تشادهب نامزاس
دقتعم یناهج
قاشنتسا تسا
نارگید راگیس دود
یدج یرطخ
تملس یارب
.تسا مدرم
یرامیب هب لتبا رثا رد ناهج رد رفن رازه دصشش هنلاس
نارگید راگیس دود قاشنتسا زا یشان هک دنریم یم ییاه
زا یدودعم رامش رد راگیس دض نوناق تیعضو .تسا هدوب
نامزاس نیا گرزب شرازگ نیمود روحم ناهج یاهروشک
.تسا "تایناخد یمدیپا" هراب رد
ندوب لاب مغر هب هک تسا ناهج یاهروشک زا یکی هیکرت
ار ندیشک راگیس اریخا ،روشک نیا رد یراگیس دارفا دصرد
.تسا هدرک عونمم
هدروآ هیکرت زا یشرازگ رد یس یب یب رگشرازگ ،ده ناتاناج
مهدفه نرق زا روشک نیا رد ندیشک راگیس تداع هک تسا
.دش جیار ،دنا هدوب تردق رد اه ینامثع هک ینامز و
یراگیس روشک نیا لاسگرزب تیعمج زا یمین دودح نونکا
یا هدیشوپرس یمومع نکاما رامش لاسما زا اما دنتسه
هدش دودحم تدش هب دنشکب راگیس نآ رد دنناوتب اهنآ هک
.تسا
لاس کی رد هک تسا هداد رادشه یناهج تشادهب نامزاس
نکاما رد راگیس فرصم ناهج روشک تفه طقف هتشذگ
دصرد جنپ و دون و دنا هدرک عونمم ار هدیشوپرس یمومع
هراب نیا رد عماج ینوناق تیامح زا زونه ناهج تیعمج زا
.دنا هرهب یب
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
9
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
تایلام عیمجت حرط ،اداناک ناملراپ
شیتیرب و ویراتنا رد ار )HST( اه
درک بیوصت ایبملک
لاردف و یناتسا یاه تایلام عیمجت یلاجنج حرط :وتناریا
37 لباقم رد قفاوم یأر 2۵3 اب زورما HST ناونع اب
دیسر بیوصت هب ویراتنا ناتسا رد ارجا تهج ،فلاخم یأر
شیتیرب ناتسا رد ارجا تهج بیوصت یاه ماگ نیرخآ هب و
.دش کیدزن زین ایبملک
ینابیتشپ حرط زا اوکبک کلب و لاربیل ،راک هظفاحم بازحا
.دنداد یفنم یأر نآ هب اه تارکمدوئن اهنت و ندرک
هحیل نیا ویراتنا یلحم ناملراپ نآ زا لبق تعاس دنچ اهنت
هدنیآ لاس لیاوا دور یم راظتنا و دوب هداد رارق دییأت دروم ار
.دنک تقفاوم نآ اب زین ایبلک شیتیرب یلحم ناملراپ
ار نآ ،دیدج حرط زا داقتنا اب اه تارکمدوئن ربهر نوتیل کج
یاه تلود و راک هظفاحم تلود یتاباختان یاهراعش ریاغم
تایلام شیازفا مدع رب ینبم ،روکذم تلایا ود یلحم لاربیل
.درک ناونع اه
هک ،ویراتنا رد ورشیپ راک هظفاحم تیلقا بزح هکنیا بلاج
یم بوسحم لاردف راک هظفاحم بزح یلحم یومعرسپ
.تسا هدرک تفلاخم حرط نیا اب تدش هب ، دوش
هیلک ،دوش یم ثعاب لاردف و یناتسا یاه تایلام بیکرت
دصرد۵ لومشم اهنت نیا زا شیپ هک یتامدخ و اهلاک
13 ندوزفا اب ،هدنیآ ناتسبات زا ،دنتشگ یم یروشک تایلام
.دنوش هضرع تایلام دصرد
، هرهب یخیرات خرن تیبثت
زاس و تخاس شیازفا
کناب :وتناریا
اداناک یزکرم
هبنش هس زور
، درک ملعا
رد ار هرهب خرن
0.2۵ دروکر
رتمک یدصرد
یداع تلاح زا
.درک دهاوخ ظفح
طاشن و کرحت داجیا روظنمب ار یرما نینچ ناسانشراک
.دندرک یم ینیب شیپ ، روشک یداصتقا متسیس رد رتشیب
لاس مود ههام هس نایاپ ات دوجوم خرن ،دور یم راظتنا
رد ، هرهب خرن نازیم ملعا یدعب نامز اما .دبای همادا 2010
.تسا هدش نییعت هیوناژ 19 زور
ریس یراج لاس موس ههام هس یط روشک داصتقا هکنیا اب
نازیم زا رت فیعض ، یلخاد تادیلوت دنور اما هتشاد یدوعص
تارداص مجح ، زین اداناک رلد یلاب شزرا و هدوب راظتنا
.تسا هداد شهاک ار روشک
یب لکش هب اداناک رد رابوراوخ خرن ،ریخا یاه هتفه رد
هرت و هویم شخب رد تمیق شیازفا و هتشاد دشر یا هقباس
.تسا دوهشم اهلاک ریاس زا شیب راب
یاه هناورپ رودص ،تسیکاح اه شرازگ ،رگید یوس زا
هب تبسن دصرد 1۸ ،هتشذگ ربتکا هام یط زاس و تخاس
.تسا هتشاد شیازفا ، نآ زا لبق هام
و تخاس هناورپ رودص تساوخرد ،ناسانشراک داقتعا هب
.تسا روشک یداصتقا هدنیآ تیعضو رگنایب ،زاس
یاه هناخ ای ینوکسم ریغ یاهانب هب قلعتم اه هناورپ رتشیب
.تسا هدوب یلیماف کت
ریس گرزب یاهرهش رد هژیوب نکسم یاهب نونکا مه
،هدش هضرع دراوم نازیم ،لاح نیع رد اما ، هتشاد یدوعص
.تسا اضاقت زا رتمک رایسب
ار دوخ یلعف کلم رگا هک دنتسه داقتعا نیا رب مدرم
،دوب دنهاوخن رداق ،هرهب خرن و رازاب تیعضو اب ،دنشورفب
.دننک یرادیرخ ار یرگید دروم
دنمفده هحیل نابهگن یاروش
سلجم هب ار اه هنارای ندرک
دنادرگزاب
لیلد هب ار اه هنارای ندرک دنمفده هحیل نابهگن یاروش
.تسا هدنادرگزاب ناریا سلجم هب ،هتشاد یتاداریا هکنیا
هب نابهگن یاروش یوگنخس ،ییادخدک یلعسابع
دنمفده هحیل" :تفگ انسیا ،ناریا نایوجشناد یرازگربخ
و ثحب دروم نابهگن یاروش تاسلج رد اه هنارای ندرک
سلجم هب هک دوب یتاداریا یاراد و تفرگ رارق یسررب
".ددرگ یمزاب
یتاداریا هچ هحیل نیا هکنیا هرابرد یرتشیب تایئزج وا
هک یربخ یتسشن رد نآ هرابرد تفگ و درکن هئارا هتشاد
.دش دهاوخ تبحص ،دوش یم رازگرب هدنیآ هبنش
هسیئر تئیه یوگنخس ،نکهوک نسحم رگید یوس زا
نابهگن یاروش هک هتفگ رهم یرازگربخ هب ناریا سلجم
سلجم هب ماهبا عفر یارب ار اه هنارای ندرک دنمفده هحیل
.تسا هدنادرگزاب
عفر یارب نابهگن یاروش تساوخرد یانعم هک تفگ وا
نآ اه هنارای ندرک دنمفده هحیل داوم یخرب زا ماهبا
هتفرگن هحیل نیا رب یداریا چیه زونه اروش نیا هک تسا
.تسا
تاماهبا ادتبا دیاب ساسا نیا رب نکهوک یاقآ هتفگ هب
ناکما ات دوش فرطرب نابهگن یاروش یارب هحیل
.دوش مهارف اروش نیا رد نآ هرابرد رظنراهظا
هحیل ناریا سلجم سیئر ،یناجیرل یلع هتشذگ هتفه
هب ،تلود دیدش ضارتعا دوجو اب ار اه هنارای ندرکدنمفده
.داتسرف نابهگن یاروش
ضارتعا لیلد هب ،سلجم رد بیوصت دوجو اب هحیل نیا
کی هب هرابود ،نآ رد تارییغت یخرب لامعا هب تلود
نیا نایم تارکاذم و دوب هدش هداتسرف هژیو نویسیمک
.تشاد همادا تلود ناگدنیامن و نویسیمک
سلجم هتشذگ هتفه ینلع هسلج رد یناجیرل یاقآ اما
رظن زا اه هنارای ندرکدنمفده هحیل یسررب" :تفگ
نابهگن یاروش هب ار نآ ام و تسا هدش مامت سلجم
".مینک یم لاسرا
،داژن یدمحا دومحم ضارتعا و شنکاو اب سلجم مادقا نیا
درک دیدهت نآ یپ رد هک دش ور هب ور ناریا یروهمج سیئر
.تفرگ دهاوخ سپ ار هحیل
سروب رازاب هرابود طوقس
یبود
ینارگن لابندب
رتشیب یاه
نازیم هرابرد
یاه یهدب
رازاب ،یبود
نیا سروب
زور نیشن خیش
.درک طوقس دصرد 6 هبنشود
تسا هتفگ یبود ییاراد ریزو هک داد خر یلاح رد طوقس نیا
تخادرپ هب دوخ یاه ییاراد شورف اب درادن دصق شتلود
یراذگ هیامرس یوزاب هک دلرو یبود تکرش یاه یهدب
.دنک کمک دوش یم بوسحم نیشن خیش نیا
دیاب دور یم شورف هب یزیچ رگا تفگ حلاصلا نمحرلادبع
.دشاب تکرش نیا دوخ یاه ییاراد ءزج
دلرو یبود تکرش هکنآ زا سپ یبود سروب رازاب ماهس
تسا دوخ یاه یهدب یدنب طسق ددص رد درک ملعا
.تسا هتشاد یطوقس یدنور
هب رازاب نیا رد هبنشود زور رد هدش ماجنا تلماعم شزرا
.دیسر نونکات هیئوژ 22 زا دوخ دح نیرت نییاپ
شیب یلوزن اه کناب ماهس و نکسم شخب دوش یم هتفگ
.دنا هتشاد اه شخب ریاس زا
ربارب رد یلام یاهشخب یریذپ بیسآ نارگن ناراذگ هیامرس
.دنتسه دلروو یبود تکرش یاه یهدب
ناهج رسارس رد یدنمشزرا یاه ییاراد تکرش نیا اما
.دراد
هراق همه دلروو یبود تکرش یناگرزاب یردنب یاه تیلاعف
و ندنل سکاد یربلیت ردانب لماش و دریگ یم رب رد ار اه
.تسا هسنارف رواه ول
رگید مهم یاه یناپمک دلرو یبود یاه یراذگ هیامرس
اکیرمآ رد یگرزب یاه لته ای و کرویوین رد زینراب نوچمه
.دریگ یم رب رد مه ار یلوس ود ییاداناک کریس زین و
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
10
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
گنج :ایناتیرب عافد ریزو
تسا راوشد ناتسناغفا
،تروزنیا باب
عافد ریزو
هک ،ایناتیرب
رسب لباک رد
گنج ،درب یم
ار ناتسناغفا
گنج کی
فیصوت راوشد
دهاوخن نایاپ تدم هاتوک رد گنج نیا هک تفگ و درک
.تفای
،ناتسناغفا هب رتشیب نازابرس مازعا اب هک درک دیکات وا اما
.دش دهاوخ نیمات روشک نیا هدز بوشآ قطانم تینما
اب کرتشم یربخ سنارفنک کی رد هک تروزنیا یاقآ
ایناتیرب هک تفگ درک یم تبحص لباک رد شناغفا یاتمه
ار ناغفا یاهورین زیهجت و شزومآ دنور دنک یم شلت
.دشخب تعرس
یاهورین رامش رگا هک تفگ نینچمه ناتسناغفا عافد ریزو
زهجم یگنج هتفرشیپ تازیهجت هب و دبای شیازفا ناغفا
نیمات تیلوئسم هک دش دنهاوخ رداق اهورین نیا ،دنوش
.دنریگب هدهع هب ار روشک فلتخم قطانم تینما
دراو هدشن ملعا شیپ زا رفس کی رد ایناتیرب عافد ریزو
رد راهدنق و دنمله رد ایناتیرب نازابرس اب و هدش ناتسناغفا
.درک رادید ناتسناغفا بونج
تلود تامادقا زا ژورن و دئوس
داقتنا یدابع نیریش هیلع ناریا
دندرک
روما ناریزو
دئوس هجراخ
زور ژورن و
اب هبنشجنپ
تامادقا زا داقتنا
تادیدهت و
ناریا تلود
نیریش هیلع
هب تبسن ،2003 لاس رد لبون حلص هزیاج هدنرب ،یدابع
.دنا هدرک ینارگن زاربا یو تیعضو
حلص هزیاج ملپید و لادم ناریا تلود نارومام هتشذگ هام
نیب یاه ضارتعا هک دندرک طبض ار یدابع نیریش لبون
.تشاد یپ رد یللملا
ادرف ویدار اب وگ و تفگ رد هام نابآ رخاوا رد یدابع مناخ
یروهمج تاماقم یوس زا دوخ یناج دیدهت هب هراشا اب
قوقح و یکناب یاه باسح مامت دوب هتفگ ناریا یملسا
لادم« نینچمه و ناریا رد شرسمه و وا دوخ یگتسشنزاب
»رگید زیاوج و نایب یدازآ رتشگنا ،رونود نویژل لادم ،لبون
.تسا هدش فیقوت و طبض یو هب قلعتم
نیتسخن ،رشب قوقح عفادم و نادقوقح ،یدابع نیریش
شلت رطاخ هب تسناوت هک تسا ناملسم نز و یناریا
.دنک تفایرد ار لبون حلص هزیاج ،یسارکمد یارب شیاه
ریزو ،ریروتسا ناج و ،دئوس هجراخ روما ریزو ،تلیب لراک
هدرک ملعا هبنشجنپ زور یا هینایب رد ،ژورن هجراخ روما
هدنادرگزاب یو هب )یدابع نیریش( ملپید و لادم نونکا :دنا
تیعضو هرابرد یدج )اه ینارگن( نانچمه اما ،تسا هدش
.دراد دوجو وا
ژورن و دئوس هجراخ روما ناریزو هینایب زا یرگید شخب رد
، یو هیلع رایسب یاهدیدهت و لادم طبض« :تسا هدمآ
تسا رایسب ینارگن هیام شناراکمه نینچمه و شا هداوناخ
رد رشب قوقح تیعضو ندش رت میخو زا یرگید هناشن و
».تسا دادرخ 22 تاباختنا زا سپ ناریا
و یسایس نلاعف زا یرایسب تلاکو هک یدابع نیریش
زا شیپ یمک تسا هتشاد هدهع رب ار ناریا رد رشب قوقح
رد یو .درک رفس ناریا زا جراخ هب هامدادرخ 22 تاباختنا
نافلاخم بوکرس زا تاباختنا هجیتن هب تاضارتعا نایرج
.تسا هدرک داقتنا تدش هب ناریا تلود طسوت
هب اداناک شترا هدنامرف فارتعا
؛ ناغفا ناینادنز هجنکش رد یهاتوک
عافد ریزو یافعتسا تساوخرد
لارنژ :وتناریا
نیتین رتلاو "
هدنامرف "کاز
،اداناک شترا
زور کی اهنت
هکنیا زا سپ
هنوگره رکنم
یاهورین شقن
ناتسناغفا سیلپ هب ناغفا ناینادنز لیوحت هنیمز رد ییاداناک
یهاتوک ،احیولت ،هجرد 1۸0 شخرچ کی رد زورما ،دیدرگ
.تفریذپ هنیمز نیا رد ار دوخ تارفن
نیا نایماظن طسوت هک نابلاط نایوحگنج ،درک دییأت یو
،2006 نوج هام رد ،دندوب هدش تشادزاب راهدنق رد روشک
تحت نادنز رد و هدش ناتسناغفا یلحم یاهورین لیوحت
.دنتفرگ رارق هجنکش
هب یبایتسد ، ار دوخ رظن رییغت لیلد ، شترا هدنامرف
نیا ،تفگ و درک ناونع هتشذگ زور یط ،دیدج تاعلطا
رب زورید نیمه هکلب هدیسرن نم هب 2007 لاس رد تاعلطا
هیهت هاگرارق رد رقتسم ناهدنامرف زا یکی تارطاخ یانبم
ماقم نیرتلاب ناونع هب هک منک یم ملعا زورما نم و هدش
یاهورین درکلمع لابق رد ار دوخ تیلوئسم ،روشک یماظن
.مریذپ یم دوخ
رد اهنت ،کاز نیتین لارنژ تاراهظا ،تسیکاح شرازگ نیا
ینلوط یرادهگن زا سپ هک هدوب ینادنز رفن کی دروم
.دیدرگ لیوحت ناغفا سیلپ هب ،ییاداناک هاگتشادزاب رد تدم
اداناک دشرا تاملپید ، "نیولاک دراچیر " هک تسیلاحرد نیا
ناغفا هانگ یب یماظنریغ اهدص یریگتسد زا ،نیا زا شیپ ،
ییاداناک یاهورین طسوت ،2007 و 2006 یاه لاس یط
هب رجنم هک هداد ربخ ناتسناغفا تلود هب اهنآ لیوحت و
هتشگ یتلود یاه نادنز رد اهنآ زا یخرب گرم و هجنکش
.تسا
ینبم یکردم هنوگره دوجو ،نیا زا شیپ راک هظفاحم تلود
هدرک در ار ناینادنز لاقتنا و لقن رد اداناک نتشاد تسد رب
.دوب
ملعا زا لابقتسا اب ،لاربیل بزح ربهر ،فی یتانگیا لکیام
زا تبحص ، اجنیا ":تفگ شترا هدنامرف طسوت تایعقاو
ام .مینک دامتعا تلود نیا هب میناوت یمنام تسا دامتعا
رد عافد ریزو نیا ناهد زا هک هملک کی هب یتح میناوت یمن
کی لیکشت و وا یافعتسا راتساوخ ام .مینک دامتعا دیآ یم
".میتسه هیضق یریگیپ یارب لقتسم قیقحت تأیه
ضقانت هب هراشا اب زین تارکمدوئن بزح ربهر ،"نوتیل کج"
ریزو ":تفگ یتلود یاه ماقم ددعتم تاراهظا اب لارنژ راتفگ
نونکا و هدوبن یا هجنکش عون چیه هک دوب هدرک اعدا عافد
یگتسیاش وا نیاربانب .تسا هتفگ غورد وا هک هدش صخشم
و دهدب افعتسا دیاب ای ، هتشادن ار مهم تیلوئسم نیا یدصت
".دنک رانکرب ار وا ریزو تسخن ای
لمع تقد رب رگید راب ،ریزو تسخن ، رپراه نفتسا اما
هب اهنآ ،دوزفا و هدرک دیکأت ناتسناغفا رد ییاداناک یاهورین
لاقتنا زا سپ ناینادنز راوگان تیعضو هجوتم هکنیا ضحم
ناشن لمعلا سکع هلصافلب دندش ناتسناغفا تلود هب
.دنداد
نیرتهوکش اب
ادلی بش نشج
ربماسد 19 هبنش
AN
D
Y
LIVE IN CONCERT
INFO:
WWW.BIA2OTTAWA.COM
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
11
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
هب وتنروت رد کدوک جنپ ردام
دش هتشک هگولگ برض
ارول" :وتناریا
بحاص "زویر
تکرش کی
لقن و لمح
رد ،وتنروت رد
کدوک هکیلاح
رد شا هلاس 2
بقع یلدنص
درف کی یزادناریت میقتسم فده ،دوب هتسشن وردوخ
.دش هتشک و هتفرگ رارق سانشان
نابایخ هیحان رد هبنشود 20:30 تعاس نراقم ، هثداح نیا
.تسویپ عوقوب وتنروت برغ رد Weston
قیقد یزادناریت یارب ار دوخ لبق ، لتاق ،تسا دقتعم سیلپ
هدشن صخشم لتق نیا هزیگنا زونه اما ، دوب هدرک هدامآ
.تسا
،21 نس هب رسپ دنزرف 4 وا زا و تشاد نس لاس 4۵ ارول
هک تسا هدنامیقاب هلاس 2 رتخد کی و لاس 10 و 12 ،1۸
زا ادج ،هدوب لتق دهاش هک کچوک رتخد زجب اه هچب همه
.دندرک یم یگدنز وا
شرسمه زا شیپ لاس کی ،تسا ییایبملک اتلاصا هک ارول
هدرک یم یگدنز نامتراپآ نامه رد زین وا اما ، هدش ادج
.تسا
، وا تکرش رد و هتشاد یراجت روما رد یقفوم همانراک یو
سکعلاب و روداوکا و ایبملک هب اداناک زا ، لاک لقن و لمح
.دش یم ماجنا
یرایسب رسناپسا ،هرمزور یاهراک رب هولع ارول نینچمه
وتنروت رد نیتل یاکیرمآ یقیسوم و یرنه یاه همانرب زا
.دوب زین
.دراد همادا نانچمه هنیمز نیا رد تاقیقحت
هب وتنروت رد کدوک جنپ ردام
دش هتشک هگولگ برض
تروص یور هابتشا هب یریگ ماقتنا کی رد هک یناوج رسپ
و شوگ و مشچ صاصق هب دوب هدیشاپ دیسا یرگید ناوج
.دش موکحم لماک ناسنا هید جنپ تخادرپ
راطع یلع همکاحم هسلج یادتبا رد دامتعا شرازگ هب
حیضوت رد و دش رضاح هاگیاج رد نارهت ناتسداد هدنیامن
یناوج رسپ ۸4 لاس هامریت مود ؛تفگ ،دوب هداتفا قافتا هچنآ
زا شیاهدایرف اب دوب هلاس1۸ نامز نآ رد هک دوواد مان هب
.تساوخ کمک مدرم
و دندرک لقتنم ناتسرامیب هب ار وا هلصافلب نادنورهش
هدرک ریگتسد لحم نامه رد هک مه ار شاپدیسا ناوج
مان دیمح شاپدیسا ناوج .دنداد لیوحت سیلپ هب دندوب
.تسا رت کچوک دوواد زا لاس ود و دراد
یریگ ماقتنا دصق راک نیا زا تفگ هیلوا تاقیقحت رد وا
.دندرک لقتنم هاگتشادزاب هب ار مهتم نارومام .تسا هتشاد
وا .دهد حیضوت مهتم یاعدا دروم رد دنتساوخ دوواد زا
هچ یارب وا دناد یمن
ً
لصا و دسانش یمن ار دیمح تفگ
.تسا هدز یراک نینچ هب تسد
مهتم زا یرتشیب تاقیقحت دش ثعاب یکاش یاه هتفگ
وا هب تشاد دصق دوواد درک اعدا ادتبا دیمح .دریگ ماجنا
یگنرس اب ار وا دوواد دش یعدم دعب زور دنچ اما دنک ضرعت
رد وا .دوبن دیمح یاعدا نیرخآ نیا .تسا هدرک رامیب هدولآ
یو و هدرک لتق هب دیدهت ار وا دوواد تفگ رگید یتاراهظا
.تسا هدز کتک هسردم رد راب نیدنچ ار
دهاوخ یمن یو داد یم ناشن دیمح فلتخم یاهاعدا
دیمح دش مولعم تیاهن رد .دنک نایب ار دوخ یعقاو هزیگنا
یلکشم اهنآ
ً
لصا و تسا هدنازوس دیسا اب ار دوواد هابتشا هب
.دنسانش یمن ار رگیدمه یتح و دنتشادن مه اب
هدیشاپ رثا رب هدرک دییات ینوناق یکشزپ ؛داد همادا راطع
تسد زا ار دوخ پچ مشچ وا دوواد تروص هب دیسا ندش
نیب زا مه شرگید وضع دنچ و تسار شوگ هلل و هداد
اب .دراد ییانیب دصرد ۸0 مه شتسار مشچ و تسا هتفر
ار ینوناق مکح رودص یاضاقت نم اه بیسآ نیا هب هجوت
.مراد
و تخادرپ شتیاکش حرط هب دوواد همکاحم هسلج همادا رد
نامز نآ رد .مرادن و متشادن مهتم اب ییانشآ چیه نم ؛تفگ
مناد یمن و داتفا قافتا نیا هک مدوب هتسشن کراپ رد مه
هجوتم طقف نم هثداح زور .تسا هدرک ار راک نیا وا ارچ
دیمح .داتفا یقافتا هچ مدیمهفن رگید و مدش دیدش شزوس
زا ثعاب اهنت هن و درک حرطم نم دروم رد یدایز یاه اعدا
.درب مه ار میوربآ هکلب دش ممسج نتفر نیب
اب مراد هک یلام تیعضو رطاخ هب مدوب رضاح دوجو نیا اب
یاضعا اب دیمح تدم نیا مامت رد یلو منک هحلاصم دوواد
ناشیارب و دندماین نم غارس هب مه راب کی یتح شا هداوناخ
یم نیمات روطچ ار منامرد یاه هنیزه هک تشادن تیمها
رس رب قفاوت هب رضاح دیمح هکنیا هب هجوت اب مه نم .منک
.مراد صاصق یاضاقت ،تسین اه هنیزه تخادرپ
یم رکف نم« ؛تفگ و تفرگ رارق هاگیاج رد دیمح سپس
یم رازآ هسردم نارود رد ارم هک تسا یسک دوواد مدرک
.مریگب ماقتنا وا زا متفرگ میمصت مه رطاخ نیمه هب ،هداد
و میدرک ناکم لقن مق هب نارهت زا ام هثداح زا لبق یتدم
لبق زور دنچ هکنیا ات مدرک یم رکف ماقتنا هب نانچمه نم
نارهت هب و مدرک یرادیرخ مق زا دیسا یرادقم هثداح زا
نم و دمآ دوواد هکنیا ات مدیباوخ کراپ رد بش دنچ .مدمآ
».مراد ششخب یاضاقت مه لاح و مدیشاپ دیسا وا یور
زا یکی طسوت ناتسریبد نارود رد نم« ؛داد همادا مهتم
یم رکف و متفرگ رارق رازآ دروم یلیخ میاه یسلکمه
دوواد دش مولعم اهدعب اما تسا دوواد زومآ شناد نآ مدرک
».تسا هدوبن مه یسلکمه نم اب یتح
تاضق هرفن هس تایه همکاحم هسلج نایاپ رد
ار مهتم و دندش روش دراو )یظعاو و یرس ،یدمحمزیزع(
و تسار شوگ هلل صاصق ،پچ مشچ صاصق راب کی هب
هب هک یتامدص ریاس رطاخ هب ناملسم درم لماک هید جنپ
.دندرک موکحم ،دوب هدش دراو دوواد
یارب یوضترم شلت هعیاش
اپورا هب ندش هدنهانپ
یوضترم دیعس
یراگزور هک
نادنچ هن
تیلوئسم ،رود
هب یگدیسر
یاه ماهتا
رب ار اه هناسر
،تشاد هدهع
هناسر یارب باذج یاه هژوس زا یکی هب دوخ اهزور نیا
وا نافلاخم و ناقفاوم .تسا هدش لیدبت یهورگ یاه
هلمج زا .دننک یم رشتنم شدروم رد ار یعونتم بلاطم
هب وا همکاحم و تشادزاب ربخ هب ناوت یم بلاطم نیا
نیا هتبلا هک درک هراشا کزیرهک هاگتشادزاب عیاجف لیلد
دیدج ناتسداد شیپ یدنچ .تفرگن ماجنا هاگچیه همکاحم
هب هجوت اب هک نیا رب ینبم انلیا لاوس هب خساپ رد نارهت
ناتسداد هیلع یا هدنورپ ایآ ناگدنیامن زا یخرب یاه تبحص
لیکشت یا هدنورپ« :تفگ ؟تسا هدش لیکشت نارهت قباس
اوعد ار ام اه هناسر«:هک درک دیکات یتح وا ».تسا هدشن
»دنزادنین
یتح هک تسا غاد نانچ نآ یوضترم دروم رد تاعیاش رازاب
یاهروشک هب وا ندش هدنهانپ لامتحا زا ،اه هناسر یخرب
میقم راگن همانزور هداز یرون اضریلع .دنداد ربخ یبرغ
هک درک اعدا ،دوخ ینویزیولت همانرب رد هامرهم 21 ،ندنل
ندش هدنهانپ تهج نارهت قبسا ناتسداد یوضترم دیعس
نیا رد هداز یرون .دنک یم شلت یجراخ روشک کی هب
یط یوضترم یضاق ناکیدزن زا یکی :درک ناونع همانرب
و ناریا زا جورخ یارب یوضترم دصق زا ار یو ،یسامت
هیلع دانسا یخرب یاشفا لباقم رد یگدنهانپ تفایرد
.تسا هدرک هاگآ ماظن ناربهر
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
12
ییایشوکسا اون هدـش مـگ کدوک
درپس ناج یگدز خی رثا رب
شلت :وتناریا
ناتسرامیب ناکشزپ
سکافیله ناکدوک
ناج تاجن یارب
یا هدش مگ کدوک
زور ود زا سپ هک
یامرس رد ندنام
هتفای ، هجرد 3 ریز
هجیتن هب ،دوب هدش
.دیسرن
7 "یرولد زمیج "
لتبم هک ،یا هلاس
زا ،هداوناخ گس لابند هب هبنش زور ،دوب مسیتوا یرامیب هب
.دوب هدش جراخ ایشوکسا اون یندیس رهش رد دوخ هناخ
هورگ . تشگرب هناخ هب ییاهنت هب روبزم گس ، هبنشود زور
هورگ اما دندرک یط ار گس تکرح ریسم ، سسجت یاه
، زمیج ناج همین و شوه یب رکیپ نتفای هب قفوم یرگید
.دیدرگ اهنآ هناخ یرتمولیک کی رد
یبسانم سابل هک زمیج ،تدم نیا یط ،دوش یم هتفگ
،دراد مان "سناش" هک گس مرگ ندب هب ندیبسچ اب ،تشادن
.دوب هتشاد هاگن هدنز ار دوخ
فرب نیلوا زا هقطنم هک یلاح رد دنتسناوت دادما یاهورین
هقطنم هب یتخس هب ار دوخ ،دوب هدش شوپ دیپس یزییاپ
ناتسرامیب هب دادما درگلاب هلیسوب زمیج و هدناسر رظن دروم
.دش لقتنم سکافیله ناکدوک
مدع ار وا نتفای رد ریخأت لیلد زا یکی دادما یاهورین
وا مسا ندرک ادص ماگنه ، نداد خساپ هب زمیج ییاناوت
.دندرک ملعا
،نداد خساپ هب وا قیوشت و زمیج هجوت بلج یارب نانآ یتح
ایب " ای و )وا هقلع دروم یاذغ ( ازتیپ لثم ییاه هژاو زا
.دندرک یم هدافتسا "!مینیبب ار نامام میرب
زا ،زبس حلص نارادفرط
اداناک ناملراپ یاه نامتخاس
دنتفر لاب
سیلپ :وتناریا
رفن ۵ ،اواتا
یاه هورگ زا
حلص یماح
حبص هک ار زبس
هب ار دوخ زورما
نامتخاس فقس
اداناک ناملراپ
.درک تشادزاب ،دندوب هدناسر
، دندوب رادروخرب ناگدننکرهاظت زا یعمج تیامح زا هک نانآ
.دننک بصن نامتخاس یور رب ار رنب کی تسناوت
Harper/Ignatief: Climate :دوب هتشون رنب یور رب
لاعفنا :فی یتانگیا / رپراه( inaction costs lives
اه ناسنا یگدنز تمیق هب ،ییاوه و بآ تلکشم ربارب رد
،فی یتانگیا و اداناک ریزو تسخن رپراه ( .)دوش یم مامت
)تسا لاربیل فلاخم بزح ربهر
ناملراپ یتینما یاهورین و سیلپ یاهورین هکنیا اب
زونه دوش یم هتفگ اما ،دنروایب ییاپ ار روکذم رنب ،دنتسناوت
.دنا هدنام یقاب نامتخاس یلاب رب ناگدننکرهاظت
ییاپرب اب نامزمه ،تسیز طیحم نارادفرط مادقا نیا
دوش یم ماجنا گاهنپک رد ییاوه و بآ تارییغت سنارفنک
لرتنک دروم رد یدیدج همان تقفاوم ،نآ یط تسا رارق هک
هب یا هناخلگ یاهزاگ
.دسرب بیوصت
هک دش دهاوخ وتویک لکتورپ نیزگیاج ،دیدج همانقفاوت
.دسر یم نایاپ هب 2012 لاس رد نآ یارجا
نادنمشناد زا یخرب هک یا هتفه ود سلجا نیا لوط رد
،دنناد یم یمیلقا تارییغت هراب رد ییآمهدرگ نیرتمهم ار نآ
دنهاوخ روضح سلجا رد ناهج روشک 100 دودح ناربهر
.تفای
شهاک دروم رد نیچ و دنه ،اکیرمآ ریخا دهعت ،دوش یم هتفگ
ناگدنیامن یراودیما هک هدش ببس یا هناخلگ یاهزاگ
.دبای شیازفا قفاوت لوصح هب سلجا رد هدننک تکرش
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
13
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
وردوخ همیب -موس شخب :اداناک رد یگدننار
داعبا هب ، یلبق طبترم یاه تمسق رد
ریظن اداناک رد یگدننار زا یفلتخم
دیرخ و همانیهاوگ تفایرد یگنوگچ
شخب نیا رد .میتخادرپ وردوخ عاونا
وردوخ همیب مهم دروم رد یتاحیضوت
.میهد یم هئارا
یگدننار وردوخ همیب هیهت نودب یرایسب ناگدننار ناریا رد
ارچ تسا یگرزب یاطخ اداناک رد یراک نینچ اما دننک یم
رد ار مهم کردم هس هراومه دیتسه فظوم
ً
انوناق امش هک
تیکلام دنس ،همانیهاوگ :دیشاب هتشاد هارمه یگدننار نامز
میارج همیب نودب یگدننار .همیب و )وردوخ همان هراجا ای(
همانیهاوگ فیقوت هب رجنم دناوت یم و دراد ینیگنس رایسب
هک درادن یموزل مه فیقوت و همیرج نیا یارب .دوش امش
یلیلد ره هب ینعی دیشاب هدش بکترم یرگید فلخ امش
بلط ار قوف کرادم امش زا و دزاس فقوتم ار امش سیلپ هک
نوناق لامعا امش دروم رد همیب نتشادن تروص رد ،دنک
.درک دهاوخ
عاضوا دیشاب هتشادن همیب و دینک فداصت هکیتروص رد
دناوت یم لباقم فرط نوچ دوش رتدب بتارم هب دناوت یم
یتح و یمسج ،یلام تراسخ ندمآ دراو لیلد هب امش هیلع
یلکو ییاناوت هب هتسب دروم نیا و دنک اوعد هماقا یحور
وردوخ اب یگدننار زا سپ .دوش مامت نارگ رایسب دناوت یم یو
.دینک بانتجا دیشاب هقیضم رد مه ردقچ ره همیب دقاف
و اداناک رد وردوخ همیب هک تسا نیا دیکات همه نیا لیلد
اب طبترم هنیزه نیرتنارگ )ویراتنا ریظن( اه ناتسا یخرب رد
هدش زیل ون وردوخ کی یارب امش تسا نکمم .تسا وردوخ
همیب یارب اما دینک تخادرپ هام رد رلد 300 زا رتمک
ً
لثم
.دیزادرپب رلد 3۵0 زا شیب دیشاب روبجم نآ
یارب
ً
اصوصخ مود تسد یاه نیشام دروم رد هتکن نیا
رگا تسین بیجع
ً
لثم .تسا رت تخس رایسب نادراو هزات
دیشاب هدرک یرادیرخ رلد 1۵00 تمیق هب ار ینیشام امش
یارب رلد 2۵0 هناهام هک دهاوخب امش زا همیب تکرش اما
تمیق لک لداعم هام 6 دودح رد عقاو رد و دیزادرپب نآ همیب
.دیزادرپب نآ همیب تباب وردوخ
هقباس نتشاد
ً
لثم دنام یمن روج نیا هشیمه عضو هتبلا
ات امش عقاو رد .دوش یم همیب نازیم شهاک ببس بوخ
،بوخ هقباس هام 6 ره یازا هب تسا نکمم ینیعم تدم
شهاک دهاش ،فداصت ای و همیرج هگرب تفایرد نودب ینعی
لاس ۵ ات 3 زا سپ هکینامز ات دیشاب دوخ همیب مقر یجیردت
.دبای شهاک هیلوا موس کی هب نآ مقر
تسا رثوم امش وردوخ همیب مقر هبساحم رد یددعتم لماوع
،امش دروم رد .تسا بوکرم و بکار طیارش زا یبیکرت هک
همیب ربتعم یاه تکرش زا رگا( اداناک رد یگدننار هقباس
شهاک رد دیشاب هتشاد هقباس مه ایسآ ای اپورا رد وردوخ
نتشاد
ً
لثم( همانیهاوگ عون ،)تسا رثوم امش همیب هنیزه
رد یگدننار تبثم هقباس لاس ۵ لقادح اب G همانیهاوگ
نس ،)دوش یم همیب خرن هظحلم لباق شهاک ببس ویراتنا
هقطنم و سنج ،)دنراد یرتشیب همیب نلاسنهک و ناناوج(
هقطنم ثداوح ای تافداصت رامآ تاشرازگ ساسا رب( یگدنز
.تسا رثوم )دنک یم توافت همیب خرن ،تقرس و فداصت ریظن
ره
ً
املسم .دراد ریثات نآ رمع و لدم مه وردوخ دروم رد
.دوش یم رتشیب مه همیب هنیزه دشاب رتشیب نآ تمیق هچ
یتمیق جنر کی اب اهوردوخ عاونا زا تباث سلک کی رد
دروم رد( یرتهب ینمیا یاه متسیس هچ ره ،مه هب کیدزن
هدافتسا وردوخ رد )اهنیا ریاظن و ییاوه یاه هسیک ای اهزمرت
.دبای یم شهاک نآ همیب ،دشاب هدش
همیب هیهت نامز رد امش اه ناتسا یخرب رد نیا رب هولع
ینف ییاراک هب هک ییاه شیامزآ ماجنا زا دیاب وردوخ یارب
رد .دیشاب هدش نئمطم دوش یم طوبرم نآ ینمیا ای وردوخ
زا یا هدرتسگ فیط اب تسا رتهب وردوخ همیب هیهت نامز
یلدم یارب و هتفرگ سامت تامدخ هدنهد هئارا یاه تکرش
هنیزه زا یدروآرب دیراد دیرخ دصق ای دیا هدومن یرادیرخ هک
هک یتاییزج هرابرد .دینک بلط فلتخم یاهویرانس رد همیب
نئمطم و دییامن لاوس تقد اب دریگ یم رارق همیب تحت
یاه هغدغد و ینوناق دراوم یوگخساپ اهنآ هک دیوش
هک تسا نیا تیعقاو هتبلا .دوب دنهاوخ هدنیآ یلامتحا
دیرادن یعیسو باختنا هزوح دراو هزات کی ناونع هب امش
تامدخ هئارا هب رضاح وردوخ همیب یاه تکرش زا یرایسب و
دیاب سپ دنتسین لاس 3 زا رتمک یگدننار هقباس اب یناسک هب
دننک یم بلط ار ییلاب ماقرا
ً
امومع هک نیدوجوم نایم رد
.دینک باختنا دراد ار یرتهب طیارش امش رظن زا هک ار یکی
نوچ دشاب ربتعم یاه تکرش نیب زا باختنا نیا دینک یعس
.تسا دایز ندروخ بیرف لامتحا
یهگآ هدهاشم درک دیهاوخ دروخرب نآ اب هک یدراوم زا یکی
همیب امش یارب دنناوت یم دننک یم ملعا هک تسا یدارفا
تقد هنیمز نیا رد ار هتکن دنچ .دننک مهارف تمیق نازرا
تسا دایز رایسب قیرط نیا زا یرادرب هلک هکنیا لوا .دینک
و هتفرگ ار لوپ روکذم درف هک هدش هدید ددعتم دراوم و
سردآ دارفا نیا رثکا نوچ .تسا هدشن یربخ یو زا رگید
یریگیپ ناکما دنیآ یم امش دزن ناشدوخ و دنرادن مه یتباث
هزات نیرجاهم زا مه دارفا نیا همعط رتشیب .تسا کدنا
کی نوچ اداناک رد دننک یم رکف مه هک دنتسه دراو
مود و تسا مک یلامعا نینچ لامتحا تسا هتفرشیپ روشک
)یدوویلاه یسیلپ یاه لایرس و اه ملیف ریثات تحت( هکنیا
هداس دارفا نتفای مئارج هنوگ نیا عوقو تروص رد دنرادنپ یم
مه رگید لیلد کی .تسا تسردان ضرف ود ره هک تسا
رضاح رتمک ینابز تلکشم لیلد هب نیرجاهم هک تسا نیا
و ناقراس یارب اذل و دننک یریگیپ ار دراوم نیا دنوش یم
.دنتسه یرترطخ مک یاه همعط نارادرب هلک
هک( دنهد ماجنا یراک امش یارب دنناوتب یدارفا رگا یتح
هک تسا لکش نیدب
ً
لومعم )دوش یم ادیپ مه دراوم نیا زا
دننک یم تبث نمجنا کی رد یرگید درف یاج ار امش مسا
اه نمجنا یخرب یاضعا هب همیب یاه تکرش یخرب نوچ و
.دبای یم شهاک امش همیب دنهد یم هجوت لباق یاه فیفخت
ندش ور سرت زا هدش همیب درف تسا نیا شور نیا لکشم
یرورض یاه تساوخرد ای ایازم ریاس زا دناوت یمن تقیقح
سپ وردوخ همان همیب هب شرسمه مان ندرک هفاضا
ً
لثم(
نیا ریسا هشیمه و دنک هدافتسا )یو همانیهاوگ تفایرد زا
.دنام دهاوخ فیفخت
راک تروص هب عقاو رد هک دنتسه مه یموس هورگ هتبلا
رت کچوک همیب یاه تکرش امش طیارش اب بسانتم ،یا هفرح
همیب ار امش یرتمک ماقرا اب دنتسه رضاح هک ار رتروجهم و
زا دیتساوخ رگا لاح ره هب .)اهرکورب( دننک یم یفرعم دننک
روط هب نآ نوماریپ امتح دینک هدافتسا تامدخ هنوگ نیا
و ناتسود هبرجت زا تسا رتهب و دیهد ماجنا یسررب لماک
.دیربب هرهب دوخ نایفارطا
رایسب کبک رد وردوخ همیب هک مینک یروادای دیاب اجنیا رد
یاهرسدرد زا یرایسب و تسا رگید یاه ناتسا زا رت نییاپ
نیا زا .درادن دوجو نادراو هزات یارب مه لاب رد هدش نایب
.تسا یتوافتم لماک ثحب کبک رد یا همیب یاه هنیزه رظن
مزل یاه لقادح دروم رد ینوناق تامازلا نآ لیلد کی هتبلا
لکشم زورب تروص رد و
ً
ادعب هک تسا یا همیب ششوپ یارب
و لمح بوخ متسیس نینچمه .درادن ار دوخ صاخ تاعبت
طاقن رد
ً
اضعب هک( گنیکراپ روآ ماسرس هنیزه و یمومع لقن
لیدبت یصخش یاهوردوخ هنیزه نیرت نارگ هب رهش یلصا
نیا رد یصخش وردوخ نتشاد هک تسا یلماوع زا )!دوش یم
.دنک یم یداصتقاریغ
ً
لماک یقطانم رد ار رهش
parscanada.com :زا هتفرگرب
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
14
دناوت یم درف تلیصحت اب اما تسا تلیصحت زا رت مهم
،نآ زا رت مهم و دوش انشآ اهاذغ زا یرت هدرتسگ فیط اب
یارب .دنک هبرجت ار رت یا هفرح یاه طیحم رب مکاح گنهرف
رد مینک یروآدای دیاب میوش انشآ عوضوم نیا داعبا اب هکنآ
120 و ناروتسر 9000 زا شیب وتنروت هرفن نویلیم 3 رهش
رامآ .دنتسه زپشآ یدایز دادعت یضاقتم هک دراد دوجو لته
.تسا رتشیب مه نیا زا لارتنوم رد
هب بسانم ترهش بسک زا دعب اهزپشآرس زا یخرب
قیرط زا ات دننک یم مادقا دوخ صاخ ناروتسر سیسات
دمآرد یصخش راک و بسک کی یزادنا هار و ییامرف شیوخ
دادعت وتنروت رت یمیدق قطانم رد نلا .دننک بسک یرتشیب
تیفیک اب اما کچوک یلیخ یاه ناروتسر یدایز رایسب
هرادا یگداوناخ تروص هب هک دنراد دوجو لاب رایسب ییاذغ
رد هتفه بش نیمدنچ تسین مهم( بورغ ره و دنوش یم
ار اجنآ هک دنتسه ییاه یرتشم زا زیربل )لاس هام نیمادک
.دنناد یم ناتسود اب رادید یارب جند یناکم
اب ییاه توافت هچ اداناک رد یزپشآ و یراد ناروتسر
؟دراد ناریا
یلامش یاکیرمآ مدرم .تسا عونت رد هدمع توافت نیلوا
هک اهنآ زا یخرب و دنراد نتفر ناروتسر هب یدایز هقلع
هیقب .دنور یم ناروتسر زور ره اضعب دنراد یرتشیب دمآرد
رد .دنهد یم ماجنا ار راک نیا هتفه رد راب کی لقادح زین
دنتسه لغاش جوز ود ره
ً
لومعم نوچ ییاداناک ناوج لسن
تباث نامهم و دنروخ یمن اذغ هناخ رد هاگچیه ابیرقت
یاه هداوناخ نینچمه .دنتسه اهدوف تسف و اه ناروتسر
ریغ هب دنراد هناخ رد یزپشآ هب تداع هک مه رت یمیدق
یاه ینامهیم رد اهنت لومعم ،هداوناخ یاضعا یارب زا
)...یراذگرکش دیع ،سمسیرک( صاخ مایا رد و یلیماف
هب ار ناشناتسود دراوم ریاس رد و دنزپ یم اذغ هناخ رد
هک لاس درس مایا رد نینچمه .دننک یم توعد ناروتسر
ناروتسر ،دوش یم لیطعت هناخ جراخ یاه تیلاعف زا یرایسب
.تسا هناخ زا جورخ یارب موسرم هناهب و تداع کی نتفر
هارمه هب ار عونت هب زاین دوخ اب نتفر ناروتسر همه نیا
هب لیم ای صاخ یونم کی یاهاذغ رد عونت ؛دروآ یم
دندنم هقلع اهنآ لیلد نیمه هب .فلتخم یاهونم هبرجت
هب و دننک هبرجت ار فلتخم یاه تیلم زا اهاذغ عاونا هک
وتنروت رد( دراد دوجو اداناک رد هک یتیلم و یموق عونت لیلد
یلیامت نینچ )دننک یم یگدنز فلتخم تیلم 140 زا شیب
.تسین بیجع
یزپشآ لغش هب دنم هقلع کی ناونع هب امش ،تهج نیا زا
عقوت یسک .دیشاب انشآ اهاذغ زا یا هدرتسگ فیط اب دیاب
ییانشآ اما دیشاب هتشاد رحبت اهنآ همه خبط رد هک درادن
کمک امش هب اهاذغ زا یرتشیب دادعت یزاس هدامآ هوحن اب
لاردف تلود تسرهف رد زاین دروم یلغش یاه هتشر نایم رد
دوجو مه یزپشآرس و یزپشآ ریظن یتامدخ لغاشم یخرب
دیدپ اهنآ نیلغاش زا یا هدع یارب ار ییاه تصرف هک دراد
یلغش ناونع ود نیا هب یلامجا یهاگن اجنیا رد .تسا هدروآ
.میراد
؟تساداناک زاین دروم ییاه هتشر نینچ ارچ
زا یبرغریغ کلامم نانکاس بلغا هک یروصت فلخرب
،اه هاگشیامزآ اب اهنت ار اهنآ و دنراد اداناک نوچ ییاهروشک
دنسانش یم اهنیا ریاظن و گرزب یاه هناخراک و تاسسوم
یگدنز یاهدرادناتسا اقترا رد یمیظع شقن تامدخ شخب
زا لیلد نیمه هب و دراد ناکامک و هتشاد اهروشک نیا رد
،هافر شیازفا .تسا رادروخرب یدایز یگدرتسگ و تعسو
و دوش یم اه شخب نیا رد زاین شیازفا هب رجنم
ً
امومع
یمومع شناد زا رتارف یزیچ هب هک یلغاشم نیب نیا رد
صاخ دروم نیا رد لثم - دنتسه دنمزاین ناتسریبد ملپید
هب .دنریگ یم رارق یرتشیب هجوت دروم - !یوق هقئاذ هب
،یکشزپ نوچ ییاه صصخت هب زاین تازاوم هب لیلد نیمه
دنمزاین مه یلغاشم نینچ زا یا هدرتسگ فیط هب اداناک
هجوت لباق نادنچ اهنآ دمآرد تسخن هجو رد دیاش هک تسا
تسا هدش نیمضت اهنآ لاغتشا ،دایز زاین لیلد هب اما دشابن
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
15
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
لغاشم اب ییانشآ
یزپشآرس و یزپشآ
Cooks & Chefs
اداناک لغاشم یفرعم هعومجم زا
دشاب هزوح نیا رد دادعتسا یاراد اعقاو درف رگا هکنیا نمض
.دوش رادروخرب مه یبوخ دمآرد زا هدنیآ رد دناوت یم
لغاشم ریاس هچ و لغش نیا دروم رد هچ دیاب هک یا هتکن
رد »ندوب لغاش« تیمها دریگب رارق هجوت دروم اهنآ دننام
رد ندوب لغاش یشزرادض -یشزرا هناگود نیا .تساداناک
یناوتان ای رابجا رس زا هن یراکیب هتبلا( ندوب راکیب ربارب
مینک یم هدهاشم ناریا رد ام هچنآ اب )یلهاک یانعم هب هکلب
هب
ً
لامتحا هک( یناوج تسا نکمم ناریا رد .دراد توافت
تراهم هنوگ ره دقاف یناتسریبد ملپید کی نتشاد زا ریغ
زا هک( راک کی ماجنا تصرف دوجو اب )تسا یا هبرجت و
یارب و دنز زاب رس نآ زا )دشاب هتشاد ینییاپ حطس وا رظن
،هداوناخ و دنامب هناخ رد راکیب هناهب نیمه هب اه تدم
نوچ اداناک رد اما دنهدب قح وا هب مه شنایانشآ و ناتسود
زا نآ لوپ هک یتلود ناگیار تامدخ زا هدافتسا هب یراکیب
دوش یم تخادرپ )تایلام تخادرپ قیرط زا( نلغاش بیج
نیا زا هتکن نیا .تسین سکچیه لوبقم دش دهاوخ رجنم
یدیلک یگنهرف یاه توافت زا یکی رب هک دش نایب تهج
.دوش دیکات ناریا و یلامش یاکیرمآ نامدرم نیب
اه ناکم زا یا هدرتسگ فیط رد نازپشآرس و نازپشآ
تامدخ زکارم ،اه لته ،اه ناروتسر :دنوش یم مادختسا
تاسسوم یتح و یشزومآ زکارم ،اه ناتسرامیب ،یمومع
رایسب دنتسم و قفوم هبرجت اه هتشر نیا یارب .یتاقیقحت
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس
SIMORGH • Issue. 9
16
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
دنک یم
ناکما اه لته ای اه ناروتسر زا یرت هدرتسگ فیط رد هک
.دیشاب هتشاد راک
.تسا یزپشآ رد یهورگ راک ماجنا یارب یگدامآ مود دروم
یهورگ راک نودب ،رهش حرطم یاه ناروتسر بلغا رد
نکممریغ هتفه رخآ یاهزور رد
ً
اصوصخ نداد سیورس
رد زپشآرس کی ناونع هب دیهاوخب امش رگا اصوصخ .تسا
ییلاب یتیریدم تردق زا دیاب دیوش مادختسا ناروتسر کی
.دیشاب رادروخرب
.تسا نآ مجح زا رت مهم رایسب اذغ تیفیک ،اداناک رد
دیعب میدنم هقلع اذغ ندیعلب هب هک نایناریا ام زا یرایسب
یضار اذغ یاه فرظ زا یخرب یاوتحم مجح زا هک تسا
نآ تباب یدایز رایسب لوپ تسا نکمم هک یلاحرد میشاب
هیهت یارب هک تسا یتمحز رما نیا تلع .میشاب هتخادرپ
.دوش یم هدیشک اهنآ زا یضعب
دناوت یم نسح کی مه رتدیدج یاهاذغ دیلوت رد تیقلخ
رد ینازپشآرس .تسا نازپشآرس تفص رتشیب هتبلا هک دشاب
اه هتشر نیا رد لیصحت
لاغتشا یارب لماع نیرت مهم دش نایب لبق هک روطنامه
لیصحت فرص سپ تسا هبرجت ،هتشر نیا رد قفوم
،هبرجت هک اهنآ یارب اما دنکب امش هب یدایز کمک دناوت یمن
اداناک رد هتشر نیا رد لیصحت ،دنراد یبوخ دادعتسا و هقئاذ
یاه تسپ رد
ً
اصوصخ یبوخ یلغش یاه تصرف دناوت یم
لیصحت هک یرگید مهم تصرف . دروآ مهارف یتیریدم
گنهرف اب ییانشآ دروآ یم مهارف درف یارب هتشر نیا رد
.تسا ناریا هب تبسن اداناک رد هیذغت تامدخ هئارا توافتم
یزاس هدامآ هوحن رد مه ،اهاذغ عاونا رد مه گنهرف نیا
همه زا و ،هناخزپشآ رد یمیت یراکمه هوحن رد مه ،اهنآ
جلاک و دهد یم ناشن ار دوخ یرتشم اب ههجاوم رد ،رت مهم
.تسا تاکن نیا همه نیرمت و ییانشآ یارب ییاج
یلمع راک هک ییاه هرود رد
ً
امتح دینک یعس دیاب امش هتبلا
.دیهد لیصحت همادا تسا نآ زا یشخب ، یعقاو طیحم رد
دارفا رانک رد یزومآراک یاه هرود و پآ-وک یاه هرود
.تسا یشزومآ نینچ زا قفوم هنومن ود برجم
اداناک رد یلغش هدنیآ
تیعضو زا رضاح لاح رد ،هدش حرطم یلغش ناونع ود ره
یاه تسایس دراد ناکما هک دنچ ره دنتسه رادروخرب یبوخ
رازاب عابشا هب رجنم 2010 و 2009 لاس رد اداناک یترجاهم
.دوش زاین دروم لغاشم تسرهف زا نیوانع نیا جورخ و

هب و دراد رارق هعماج نییاپ هب طسوتم دح رد نازپشآ دمآرد
.تسا هتسباو اهنآ هبرجت و رحبت نازیم و راک لحم هب تدش
رتمک یکدنا لارتنوم و وتنروت رد نانآ یدمآرد طسوتم
ً
لثم
ات رت هربخ نازپشآ هک یلاح رد .تسا تعاس رد رلد 12 زا
مدع هب هجوت اب هک دننک یم بسک دمآرد مه رلد 20 یتعاس
یهیدب هتبلا .تسا یبوخ مقر ،تلیصحت هب هتشر نیا زاین
رد تقو مامت تیلاعف هک ینوناق ییایازم زا ریغ هب هک تسا
شهاک یور رب دنناوت یم دارفا ،دراد هارمه هب لغاشم نیا
!دننک باسح زین دوخ کاروخ و دروخ یاه هنیزه
parscanada.com :زا هتفرگرب
ناروتسر هب هک دنتسه اکیرمآ و اداناک مهم یاهرهش
زا یهاگ دیاب نایرتشم و دنا هداد رابتعا دوخ راک لحم
.دننک ورزر زیم اهنآ رد اذغ فرص یارب لبق اه هام
رد اصوصخ یتایح رتماراپ کی تشادهب تیاعر
ینتبم هناقلخ یزپشآ تنس .تساه لته و اه ناروتسر
زپشآرس دوخ دراوم زا یرایسب رد .تسا تسد اب خبط رب
نیا همه یهاگ .دنک یم هدامآ و بیکرت
ً
اصخش ار داوم
دتفا یم قافتا یرتشم دوخ نامشچ یولج رد لحارم
و یگزیکاپ لیلد نیمه هب )اه یشورف یشوس رد لثم(
نیا و تسا مهم رایسب اه تسد دروم رد اصوصخ تفاظن
تشادهب هرادا لثم ییاج هک تسا نیا زا رتارف تیمها
.دنک همیرج
؟دنتسه زوجم ذخا دنمزاین اه هتشر نیا ایآ
قافتا هب بیرغ تیرثکا رد اداناک رد هتشر نیا .ریخ
ً
اتدمع
اداناک رد و تسین ) Regulated( لرتنک تحت اه ناتسا
زوجم ذخا دنمزاین ناوچاکساس ناتسا رد طقف نازپشآ
امش زا نایامرفراک هک تسین نیا یانعم هب نیا اما دنتسه
لامتحا هک یسک ناونع هب امش .دنهاوخ یمن یلغش کرادم
ملپید لثم( دیتسه یتادنتسم و کرادم یاراد هنیمز نیا رد
رد راک هقباس ای ربتعم یاهزیاچنرف زا هیدییات ای یزپشآ
یکی رد ار دوخ کرادم
ً
اعادتبا دیاب )...روهشم یاه ناروتسر
.دینک دییات کرادم یبایزرا زکارم زا
یاضاقت لحم دنچ یارب ادتبا یمادقا ره زا لبق هتبلا
و هموزر تاعلطا ساسا رب اهنآ دراد ناکما .دیهد یلغش
کرادم یبایزرا هب یزاین و دنریذپب ار امش ،یلغش هبحاصم
کی رد دیناوتب امش هکنیا ضحم هب .دشابن تسا رب هنیزه هک
یارب و تسین کرادم دییات هب یزاین دیوش لوغشم لحم
.دینک دانتسا لوا لحم نامه هب دیناوت یم لغش رییغت
نیب دیاب امش لومعم یزپشآرس تسپ کی نتفرگ یارب
دیعب و دیشاب هتشاد یزپشآرس راک هقباس لاس ۵ ات کی
سپ دریگب رارق لوبق دروم دناوتب امش یناریا هقباس تسا
زپشآ ناونع هب ربتعم لحم کی رد هک دینک یعس تسا رتهب
ندش انشآ زا دعب و یدعب یاه تصرف زا و دیوش مادختسا
یارب اداناک رد یا هفرح یاه هناخزپشآ رد یراک یاضف اب
.دیهد اضاقت یزپشآرس
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
17
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
ناهفصا یتسد عیانص
) مود تمسق (
:یلام دمن
زا یکی و دراد ناوارف قنور ناهفصا ناتسا رد یلام دمن
.تسا »اضرهش«رهش دمن عاونا دیلوت مهم زکارم

:یزود هویگ و یفاب هویگ
یزود هویگ هنافسأتم
فلتخم یاهرهش رد
لاح رد ناهفصا ناتسا
هویگ .تسا نتفر نیب زا
هولع رهش نیا نازود
ریمعت هب هویگدیلوت رب
.دنزادرپ یم زین شفک
هک هویگ دیلوت هوحن
هیهت ،هیور هیهت لماش

ً
اتیاهن و هویگ تخت
تخت و هیور تخود
ریاس دننامه ،تسا
.تسا روشک قطانم

:نییان رد یفاب ابع
رهش قرشم رد نییان
و دراد رارق ناهفصا
نآ یتسد تعنص اهنت
هیحان رد هک یفاب ابع
نییانرهش کیدزن یا
دوجو هیدمحم مان هب
دصرد 2۵ دودح .دراد
رد هدش دیلوت یاهابع
یم شورف هب لحم
رهش هب هیقب و دسر
یم لاسرا یبرع یاهروشک یهاگ و مق و دهشم یاه
.دوش

:یزود نیتسوپ و تسوپ
قنوررپ یتسد عیانص زا ناهفصا رد یزود تسوپ تعنص
نیرید قنور نآ نونکا یلو تسا هدوب هتشذگ رد رهش نیا
و تفارظ ظاحل هب ناهفصا یتسوپ یاه هدروآرف .درادن ار
یدایز ناراتساوخ نآ تسدکی دیفس گنر و فایلا تفاطل
هدروآرف نارادیرخ دادعت هک دهد یم ناشن اه یسررب .دراد
یفرط زا ،تسا شهاک لاح رد زور هب زور یتسوپ یاه
ناصقن زا یکاح زین یزود تسوپ یاههاگراک دادعت شهاک
.تسا روکذم تلوصحم یارب اضاقت

:ناهفصا رد یزاس هلیلم
هتشر زا یکی
عیانص یاه
ناهفصا یتسد
شزرا زا هک
یدایز یرنه
ر ا د ر وخ رب
دیلوت و تسا
هلیلم دراد هداعلا قوف تقد و تفارظ هب زاین نآ تلوصحم
هتشر نیا نارگتعنص یدیلوت یاه هدروآرف و تسا یزاس
.تسا نانآ راشرس قوذ رگنایامن
اه هدروآرف زا یخرب دیلوت رد هک درک هجوت هتکن نیا هب دیاب
دنرادن تلاخد نازاس هلیلم اهنت هراوشوگ و هنیس لگ نوچ
رد و دننک یم هدافتسا مه نارگرز و نازاس انیم زا هکلب
.دنهد یم دزمراک نانآ هب لمع ماجنا لباقم

:اضرهش رد یزاس کیمارس و لافس
رد اضرهش و زنطن یاهرهش رد زین و ناهفصا رهش رد
اضرهش .دراد جاور یزاس کیمارس و لافس ناهفصا ناتسا
نآ تلوصحم و تسا ناریا یزاس لافس هدمع زکارم زا
.تسا رایسب نارادیرخ یاراد
بلغا دروخ یم مشچ هب اضرهش کیمارس رد هک ییاهشقن
زین باعل ندرک گنر یارب و تسا یهام و هتوب و لگ شقن
هدافتسا تلابک و زنگنم و سم ،نهآ تازلف یاهدیسکا زا
یزاس کیمارس هاگراک کی زین زنطن رهشرد .دوش یم
دیلوت ار یبلاج تلوصحم رو نوتسا کاخ زا هدافتسا اب
و لافس ددعتم یاههاگراک مه ناهفصا رهش رد .دنک یم
.دراد دوجو یزاس کیمارس
:یزود بلق و یزود همکس
هتشر زا رگید یکی
یتسد عیانص یاه
رهش رد دوجوم
یزود همکس ناهفصا
.تسا یزودبلق و
دروم هیلوا داوم
نازود همکس هدافتسا
ترابع نازودبلق و
:زا تسا
یجراخ و یناریا ناتک
زا هک( یا هبنپ خن و
دوش یم هیهت نارهت
فلک تروص هب و
دروم مه رتشیب هک ار یجراخ ناتک ،)تسا یا همامع ای
،درگ یزیمور .تسا رتمیتناس 140 نآ ضرع و دراد هدافتسا
تلوصحم عاونا زا صوصخم یاهلامتسد و یباقشبریز
.تسا نازودبلق ای نازود همکس

:ناهفصا رد یرگراگن
رد .تسا رادروخرب ینلوط یا هقباس زا ناریا رد یرگراگن
ناریا رنه زکرم و تختیاپ ناهفصا هک مود سابع هاش نامز
.تفای لماکت رهش نیا رد مه یرگراگن ،دش
ناوختسا و ربیف ،جاع ،بوچ زا یرگراگن یارب
ً
لومعم
دنک یم دیلوت هب مادقا
ً
اسأر هاگراک ره و دوش یم هدافتسا
هدافتسا انیم و متاخ زا هبعج و سکع باق رود یارب
ً
لومعمو
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
18
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
نادنمرنه زا یا هدع تفگ دیاب هک نآ نمض .دوش یم
مه ریعشت و بیهذت ،شرف یحارط هنیمز رد زین یناهفصا
.دنراد تیلاعف

:یزاس هرقن
زا یزاس هرقن
عیانص هلمج
رد جیار یتسد
ناهفصا رهش
ییاههاگراک تسا
راک اهنآ رد هک
ماجنا یزاس هرقن
یاهراک دوش یم
یجنرب و یسم تلوصحم هرقن یور ینزملق هلمج زا رگید
.دنهد یم ماجنا
سیورس :زا تسترابع نازاس هرقن یدیلوت یاه هدوآرف عاونا
.هچراپ دنچ یاهسیورسو نادعمش ،نادلگ ،یروخیاچ

:ناهفصا یراک انیم
ناوتب لکشم
ینامز هچ زا تفگ
یراک انیم رنه
جاور ناریا رد
اریز .تسا هتفرگ
شیپ ناراگزور زا
هیوفص دهع زا
زا ییاه هنومن
مه یوفص نارود زا یتحو تسین تسد رد یراکانیم
رد نکل .تسا هدنامن یاجرب یا هظحلم لباق یاه هنومن
و تسا هتشاد دوجو مک رادقم هب یراک انیم هیراجاق نارود
ار نایلق ریگداب و هزوکو نایلق هزوکو نایلقرس دننام ییایشا
.دنا هدرک یم یراکانیم
و یولهپ نارود زا ناهفصا رد یراک انیم تعنص جاور
نیا هک نیا
ً
اصوصخم و تسا .ش.ه 1310 لاس دودح
مانب و دنمرنه ناداتسا زا یکی هلیسو هب تعنص -رنه
هعسوت و طسب هداز عینص ...ارکش داتسا ینعی ناهفصا
کی ره هک دندش تیبرت بتکم نیا رد ینادرگاش و تفای
.دندروآ دوجوب انیم رنه رد یرگید نوناک
یم هضرع رازاب هب یلعف نازاس انیم هک ییایشا رتشیب
یاه هبعج ،رتشگنا ،دنبولگ ،هراوشوگ زا تسترابعدننک
یاه هبعج ،راگیس یطوق ،هنانز شیارآ کچوک و گرزب
هزادنا هبانیم نادلگ ،انیم باقشب ،یراک انیم و یراک متاخ
اب هک یراکانیم کچوک و گرزب یاهولبات ،فلتخم یاه
روتاینیم و یراک متاخ و یراک لط دننام رگید یاهرنه
یم مه یا هرقن و ییلط ءایشا یور .دوش یم بیکرت
ماجنا سم یور یراک انیم
ً
اساسا یلو درک یراک انیم ناوت
.دوش یم

:یزاس یشاک
یزاس یشاک
یلصا زا یکی
عیانص نیرت
ناهفصا یتسد
نیا رد .تسا
یگژیو اه هدروآرف
یتح و تسا هدش ظفح یبوخ هب یمیدق یاهشقن و اهحرط
هک ییاه رنه رگید زا .دراد یرایسب ناراتساوخ مه زورما
یشاک دریگ یم ماجنا ناتسا نیا رد یشاک زا هدافتسا اب
و یشاک ندرک درخ و ندیرب زا ترابع هکدشاب یم قرعم
هک ییاهشقن هکاجنآ زا .تساهنآ نداد رارق مه رانک رد
یشاک تسا هدیچیپ یدح ات دوش یم هدایپ اه یشاک یور
،دننک میسرت ینهذ تروص هب ار اهنآ دنناوت یمن اهزاس
ناحارط هب ار رظن دروم یاهحرط نارگتعنص ور نیا زا
دش هیهت رظن دروم حرط هکنیا زا سپ .دنهد یم شرافس
روظنم نیا یارب .دننک یم هدایپ یشاک یور ارنآ نارگتعنص
رارق هدش هدامآ
ً
لبق هک هداس یشاک یور ار رظن دروم حرط
دننک یم ورف نزوس ،حرط طوطخ یور سپس و دنهد یم
دنام یم یقاب نزوس یاج رد هشقن طوطخ بیترت نیا هب و
لکش ،هدش داجیا یاهذفنم یور لاغز درگ نتخیراب هک
سپ .دوش یم هداد لاقتنا یشاک یوررب رظن دروم حرط و
هدرک یزیمآ گنر هقیلس و قوذ بسح رب ار طوطخ نآ زا
دعب هب نیا زا .دنراذگ یم هروک لخاد هب تخپ تهج و
.دوب دهاوخ رازاب هب هضرع هدامآ لوصحم

www.rugart.org :عبنم
رد یهگآ جرد یارب
ام اب غرمیس هلجم
دیریگب سامت
613.292.6181
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
19
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
هک ینامز زا لاس ۸2
،»کیره تیرگرام«
ییارجا ریدم و تکتیشرآ
یزاسملیف یناپمک
هم نیدلگ ورتم«
ندید اب ،»ری
هب یا همسجم
مرگولیک 4 نزو
30 عافترا و
و رتم یتناس
بآ زا یشکور
یادخ« :دز دایرف ،لط
یومع هب ردقچ ،نم
تهابش راکسا ،نم
و ؛درذگ یم »!دراد
سپ هک همسجم نیا
یومع راختفا هب نآ زا
راکسا ،تیرگرام
رد نونکات دش هدیمان
700 زا شیب ناتسد
هتفرگ یاج دنمرنه
هزیاج نیرتربتعم ات تسا
ناهج ییامنیس
.دریگ بقل
یم د اک آ
رد راکسا
1927 لاس
هتشاذگ هیاپ
و دش
نییعت اب ات دنداتفا رکف هب هلصافلب یمداکآ نیا یاضعا
،فلتخم یاه هتشر رد امنیس ناراکردنا تسدزا ،یا هزیاج
.دننک ریدقت
هارمه هب یسلجنآ سل زاس همسجم ،یلنتسا جرج بیترت نیدب
ورتم یزاسملیف یناپمک روکد ناحارط و رظان و یرنه ریدم
یمداکآ نیا هزیاج ناونع هب ار یا همسجم ،ری هم نیدلگ
ییلط یا هیلاوش لکش هب همسجم نیا .دندومن یحارط
ملیف هقلح گنر یکشم یزلف هیاپ کی یور رب هک تسا
ره یبیرقت شزرا .تسا زنرب زلف زا نآ لخاد و هداتسیا
هزیاج ،اه لاس نیا مامت رد .دشاب یم رلد 200 ،سیدنت
ناونع هب و هدوب امنیس یلک تیعضو هدنهد ناشن راکسا
یاهدرواتسد هک ینانادرگراک و نارگیزاب ،اه ملیف هب یشاداپ
مان اب راکسا مسارم نیلوا .تسا هدش ادها دنا هتشاد یرادیاپ
کی رانک رد 1927 لاس رد »یمداکآ تقایل ناشن« یمسر
»هفوکش« نامه ای »ماسلب« رلات رد یمسر ماش مسارم
لاب« ملیف مسارم نیا رد .دش رازگرب دوویلاه تلو زور لته
قشاع ود ره هک ییاکیرمآ نابلخ 2 هرابرد یناتساد اب »اه
لیما و تفرگ ار ملیف نیرتهب هزیاج ،دنوش یم رتخد کی
هزیاج »نت همه ای مسج« ملیف رد یزاب یارب ،رگنینای
یارب زین رونیگ تنج .دومن دوخ نآ زا ار درم رگیزاب نیرتهب
رگیزاب نیرتهب راکسا نیلوا »متفه نامسآ« ملیف رد یزاب
نیرتربتعم و نیرت مهم ،بیترت نیدب .درب هناخ هب ار نز
اه نویلیم مشچ هلاسره ات دش دلوتم ناهج ییامنیس هزیاج
ییلط یا هیلاوش یوررب ،ایند رسارس رد دنمقلع قاتشم
گنر و رون نایم یمسارم رد و دراد هنیسرب تسد هک دشاب
.دشخرد یم هلهله و
دنوش یم صخشم هنوگچ اهدزمان
تسرهف ،ییامنیس هتشر ره رد هلاسره راکسا یمداکآ
.دتسرف یم هتشر ره یاضعا یارب ار هتسجرب یاهدرواتسد
،تسرهف نیا نایم زا هک دنتسه فظوم اضعا زا کیره
ملیف نیرتهب ناونع هب ار مان جنپ و دوخ هتشر رد ار مان جنپ
،هیلوا شرامش زا سپ .دنهدب یمداکآ هب و هدرک باختنا
راب و دنوش یم هدیزگرب هتشر نآ یاهدزمان ناونع هب مان ۵
.دریگ یمرارق اضعا رایتخا رد اه مان نیا رگید
دنناوت یم اضعا ،دزمان ۵ نایم زا ییاهن یریگ یار رد راب نیا
ناگدیزگرب بیترت نیدب و دنهدب یار اه هتشر همه رد
یملیف ،یمداکآ نوناق قبط .دنوش یم صخشم راکسا
هزیاج تفایرد دزمان و دنک تکرش هراونشج نیا رد دناوت یم
رهش رد هتفه کی تدم هب لقادح لاس نآ رد هک دوش
.دشاب هدمآرد یمومع شیامن هب نآ هموح ای سلجنآ سول
شخپ یارب نویزیولت اب یداد رارق یمداکآ ،19۵3 لاس زا
رایسب ار یمداکآ یلام هینب ،دادرارق نیا .تسب مسارم نیا
مهم یاه همانرب هب درک کمک نآ نلوئسم هب و دربلاب
یراد هگن و یروآدرگ ،یلیصحت یاه سروب ،شهوژپ رما رد
بیترت نیا هب و دنزادرپب تلجم و بتک تاراشتنا ،اه ملیف
.دننک شیپ زا شیب ار دوخ تردق
ثیدح و فرحرپ یاهراکسا
،دراد راک ورس تواصق و یرواد اب هک یا هدیدپره هک اجنآ زا
ناگدیزگرب ملعا و راکسا مسارم ،تسین ثیدح و فرح یب
ناگمه هکنآ دوجواب .دشاب یمن ینثتسم هدعاق نیازا زین
رد ناگدنرب باختنا و یریگ یار بسانم و تسرد هویشرب
تاسلج نامه زا یمداکآ نیا اما ،دنراد رظن قافتا راکسا
دهاش نونکات درک رازگرب یراذگ ناینب یارب هک نیتسخن
هراومه .تسا هدوب یریذپان نایاپ یاهداقتنا و اه هلداجم
،یریگ هوشر نوماریپ یتاعیاش ،اه لاس نیا لوط رد و
یاه میمصت و یمداکآرب مکاح یاهویدوتسا ذوفن لامعا
رسرپ هب اهراکسا زا یخرب اما .تسا هتشاد دوجو ،یسایس
1942 لاس راکسا مسارم .دندش لدب زیاوج نیرتادص و
نیارد .دوب دوخ عون رد مسارم نیرتزیگنارب ثحب زا یکی
ناج ینادرگراک هب »دوب زبسرس هچ نم هرد« ملیف 2 لاس
تباقر ،زلو نسروا راگدنام هتخاس »نیک یرهشمه« و دروف
هچ نم هرد تیاهن رد و دنتشاذگ شیامن هب ار یگنتاگنت
زا ار ینادرگراک نیرتهب و ملیف نیرتهب راکسا ،دوب زبسرس
.تشاذگ ماکان ار شملیف و ناوج زل و نسروا و درک دوخ نآ
نیرتهب تسرهف ردص رد هک تساه لاس ،نیک یرهشمه
نیرتگرزب نیا هک دندقتعم یخرب .درادرارق ناهج یاه ملیف
لاسرد یمداکآ اما .تسا هدوب راکسا خیرات رد یتلادع یب
ناریا یامنیس ،ناهج یامنیس ،راکسا ی هچخیرات
ینتشاد تسود همسجم نیا
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
20
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
هب و درک مادقا شهابتشا نیرتگرزب حیحصت هب ،1971
،لاس نیمه رد تسرد .داد یراختفا راکسا کی ،زلو نسروا
هزیاج شریذپ زا هک دوب یرگیزاب نیلوا ،تاکسا یس جروج
یارب هک داد ماغیپ مسارم زا شیپ وا .دیزرو عانتما راکسا
ود یتشوگ هژر کی« ار مسارم و تفر دهاوخن هزیاج تفایرد
هک دوب یرگید نادرگراک زین کاکچیهدرفلآ .دیمان »هتعاس
،»بانط« و »هجیگرس« نوچمه ییاه ملیف تخاس دوجواب
،1967 لاس رد .تفرگ رارق راکسا یرهم یب دروم هراومه
ار کاکچیه درفلآ هب راکسا هزیاج یاطعا لکشم یمداکآ
ینامز اهنت نیا .درک لح رمع مامت درواتسد هزیاج نداد اب
بل ریز طقف وا .دومن سمل ار راکسا ،کاکچیه هک دوب
1972 لاس رد .دمآ نییاپ هنحص زا و »!نونمم« :تفگ
یرایسب .دنداد یراختفا راکسا کی نیلپاچ یلراچ هب زین
راکسا خیرات رد هظحل نیرت یفطاع ار وا هزیاج تفایرد هظحل
ینادرگراک نیرتهب و ملیف نیرتهب راکسا زین یا هدع .دندیمان
،تفرگ قلعت »نیشن هغاز رنویلیم« هب 2009 لاس رد هک ار
.دنتسناد یسایس یاه هیشاح ریسا

تسا یناسک هچ تسد رد راکسا دروکر
ادها راکسا هزیاج دصتفه و رازه2 دودحرد یزیچ نونکات
تفایرد هب قفوم فلتخم رگیزاب 300 هب کیدزن ،تسا هدش
تایح دیق رد زونه نانآ زا رفن 140 زا شیب هک دنا هدش نآ
،هزیاج نیا تفایرد یدزمان راب 1۵ اب پیرتسا لیرم .دنتسه
یاه لاس رد رابود وا .درادرارق راکسا ناراددروکر ردصرد
نیرتاک .دش هزیاج نیا بسک هب قفوم ،19۸2 و 1979
نوسکلین کج و راکسا 2 بسک و یدزمان راب 12 اب نروبپه
راکسا راد دروکر نارگیزاب یدعب یاه هدر ،یدزمان راب 10 اب
راکسا زیاوج دادعت نیرتشیب .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار
راب نیلوا یارب ار تسا هتفرگ قلعت ملیف کی هب نونکات هک
تسناوت و درک تبث دوخ مان هب 19۵9 لاس رد »روه نب«
1997 لاس رد دروکر نیا .دنک بسک راکسا هزیاج 11
یامنیس خیرات ملیف نیرت یدوویلاه هک »کیناتیات« طسوت
.دش رارکت ،2003 لاس رد »اه هقلح بابرا« و تسا ایند
فلتخم یاه شخب رد ملیف کی یدزمان دادعت نیرتشیب
.دروآ تسد هب »ویا هرابرد زیچ همه« ملیف ار راکسا زیاوج
.دوش راکسا زیاوج دزمان ،شخب 14 رد تسناوت ملیف نیا
نیلوا .درک رارکت 1997 لاس رد »کیناتیات« ار دروکر نیا
نیرتهب راکسا ،یلاوتم لاس 2 یط تسناوت هک یزاسملیف
لاس رد وا .دوب »دروف ناج« ،دنک دوخ نآ زا ار ینادرگراک
یاه هشوخ« یاه ملیف یارب ار هزیاج نیا ،1941 و 1940
فزوج« .دروآ تسد هب »دوب زبسرس هچ نم هرد« و »مشخ
رارکت ار دروکر نیا 19۵0 و 1949 یاه لاس رد »چنویوکنام
کی رد نامز مه تسناوت هک یرگیزاب اهنت و نیلوا .درک
لمکم شقن و لوا شقن رگیزاب نیرتهب شخب ود رد لاس
نیا 1944 لاس رد هک دوب »دلارج زتیف یراب« ،دوش دزمان
نیرتهب شخب رد اهنت اما درک تبث دوخ مان هب ار دروکر
.دومن دوخ نآ زا ار راکسا هزیاج درم لمکم شقن رگیزاب
درم لوا شقن رگیزاب نیرتهب راکسا هدنرب نیرتریپ دروکر
نسرد 19۸1 لاس رد هک تسا »ادنوف یرنه« هب قلعتم
بسک هب قفوم »ییلط هکرب« ملیف یارب یگلاس 76
زین راکسا هدنرب درم رگیزاب نیرت ناوج دروکر .دش راکسا
نس رد ،2002 لاس رد هک تسا »یدورب نیردآ« رایتخا رد
تسد هب »تسینایپ« ملیف یارب ار هزیاج نیا یگلاس 29
،هدش راکسا بسک هب قفوم هک ینادرگراک نیرتریپ .دروآ
74 نسرد و 2004 لاس رد هک تسا »دوویتسا تنیلک«
نویلیمرتخد« ملیف یارب ار هزیاج نیا تسناوت یگلاس
.دیامن تفایرد »یرلد
راکسا رد ناریا روضح هچخیرات
یامنیس یارب نابز یسیلگناریغ ملیف نیرتهب راکسا هزیاج
لابند هب ار یناهج راختفا و تسا تیمها زئاح یروشکره
هدنیامن ،نوگانوگ یاهروشک هلاسره ،اتسار نیمه رد .دراد
یفرعم یمداکآ هب مسارم نیا رد روضح تهج ار دوخ یمسر
دزمان ۵ نایمرد روضح سناش ملیف ۵ اهنت اما ،دننک یم
راب نیتسخن یارب ناریا یامنیس .دنراد ار شخب نیا ییاهن
ییوجرهم شویراد هتخاس »انیم هریاد« ملیف ،13۵6 لاس رد
یارب یقیفوت ،تاروصت فلخرب اما درک یفرعم راکسا هب ار
اهنت ،لاس 32 نیا یط ناریا .دماین تسد هب ناریا یامنیس
داب .تسا هدرک یفرعم راکسا رد روضح یارب هدنیامن 1۸
سابع( نوتیز ناتخردریز ،13۵7/)سیروملربلآ( ابص
،1374/)یهانپرفعج( دیفس کنکداب ،1373/)یمتسرایک
دیجم( نامسآ یاه هچب ،1376/)فابلمخم نسحم( هبگ
ینامز ،137۸/)یدیجم دیجم( ادخ گنر ،1377/)یدیجم
دیجم( ناراب ،1379/)یدابق نمهب( اه بسا یتسم یارب
/)یلماعردص لوسر( مراد لاس 1۵ هنارت نم ،13۸0 /)یدیجم
اه تشپ کل ،13۸2 /)یزابهش زیورپ( قیمع سفن ،13۸1
یلیخ ،رود یلیخ ،13۸3 /)یدابق نمهب( دننک یم زاورپ مه
ایزوبماک( تیزنارت هفاک ،13۸4 /)یمیرکریم اضر( کیدزن
،13۸6/)روپ یلقلم لوسر( ردام لثم میم ،13۸۵/)یوترپ
رغصا( یلا هرابرد ،13۸7/)یدیجم دیجم( اه گشجنگ زاوآ
،یناهج نشج نیا رد ناریا تیقفوم جوا ،13۸۸/)یداهرف
راگدنام رثا ،نامسآ یاه هچب هک یلاس ،دوب 1377 لاس
۵ نایمرد راب نیلوا یارب و تفر راکسا هب یدیجم دیجم
یجراخ ملیف نیرتهب یدزمان و تفرگ رارق هدیزگرب ملیف
باختنا اما .دروآ ناغمرا هب نامروشک یامنیس یارب ار نابز
اب لاسره زین مسارم نیا رد روضح یارب ناریا هدنیامن
یدایز یشاوح و تسا هارمه یناوارف یاه ثیدح و فرح
هتخاس ناراب ،لاثم روط هب .دراذگ یم ریثات ییاهن باختنارب
قفوم روضح هناوتشپ هب اهنت 13۸0 لاس رد یدیجم دیجم
ملیف نیا هک یلاح رد ،دش یفرعم راکسا هب نامسآ یاه هچب
دزمان ۵ نایمرد روضح یارب یسناش مه ذغاک یور یتح
نیرخآ ات هک 13۸6 لاسرد ای و .تشادن ار شخب نیا ییاهن
نوخ« و »تسا ناتسمز« ،اه نامگ و سدح ،تاظحل
نامزمه ،دنتسناد یم راکسا رد روضح یلصا سناش ار »یزاب
باختنا کی رد و روپ یلقلم لوسر موحرم یدبا رفس اب دش
دیدرگ راکسا رد ناریا ریفس ،ردام لثم میم ،یساسحا
ً
لماک
ملیف نیا یللملا نیب نارکا مدع هک یلاح رد .دنام ماکان و
.درک یم بلس نآ زا ییاهن باختنا یارب ار یسناش هنوگره
یاه ملیف نارکا مدع ،یکینکت یاه فعض و لماوع رانک رد
اه هناسر تبثم هاگن مدع نآ لابند هب و اکیرمآ رد یناریا
یلئاسم نیرت مهم زا ،یناریا راثآ هب ییاکیرمآ نادقتنم و
ماکان یناهج هراونشج نیا رد ار نامروشک یامنیس هک تسا
لکشتم باختنا تایه دسر یم رظن هب لاسما اما .دراذگ یم
قازر یضترم ،یدادو دمحم ،روپ یقت جریا ،یزیربت لامک زا
ملعم یلع ،یرایع شونایک ،نایتاداس لامجدیس ،یمیرک
باختنا هب تسد رت هنلوقعم و یقطنم ،یرایدنفساریما و
رغصا رخآ ملیف یاه یگتسیاش هب هجوتاب تایه نیا .دنا هدز
نینچمه و یکینکت ،ینومضم ،یراتخاس ظاحل هب یداهرف
ناکما و یللملا نیب و یلم حوطس رد هلصاح یاه تیقفوم
هب ار » ...یلا ی هرابرد« ،یلامش یاکیرمآ رد بسانم شخپ
یجراخ ملیف نیرتهب راکسا شخب رد تباقر یارب ارآ قافتا
.دیزگرب ،راکسا مسارم نیمود و داتشه رد نابز
روضح یارب یلامتحا یاه هنیزگ رگید ،یلوپ یب و تسیب ،دیدرت
یاه هراونشج رد روضح یلا هرابرد .دندوب هراونشج نیا رد
ملیف هراونشج ،نیلرب ملیف هراونشج نوچمه یللملا نیب مهم
ملیف هراونشج ،اکیرمآ اکیبارت ملیف هراونشج ،گنک گنه
سرخ نوچمه یربتعم زیاوج تفایرد و ایلارتسا نروبلم
ملیف نیرتهب هزیاج و نیلرب رد ینادرگراک نیرتهب یا هرقن
هدناسر تبث هب دوخ همانراک رد ار ... و اکیبارت هراونشج دنلب
دناوت یم ،شیاه یگتسیاش هب هجوتاب ...یلا ی هرابرد .تسا
و دشاب نامروشک یامنیس یارب یزیمآ راختفا هدنیامن
نزو ولیک 4 هک ییلط یا هیلاوش اب ار نآ تاراختفا نیرتیو
هداتسیا ملیف هقلح کی یور رب و دراد عافترا رتمیتناس 30 و
!دنک لماک ،تسا
امن30 :زا هتفرگرب
و میناوـــخب
میزومایب
شوخ ربخ
،ینیتناژرآ گرزب زاب فلگ وزنسنوود تربور یزور
دنخبل ینامرهق کچ تفایرد و هقباسم ندرب زا سپ
دوش یم نکتخر دراو ناراگنربخ نیبرود لباقم بل رب
گنیکراپ لخاد وا ،یتعاس زا سپ .دوش نتفر هدامآ ات
هب ینز هک تفر یم شنیشام فرط هب اهنت و کت
یم کیربت ار شیزوریپ نز .دوش یم کیدزن یو
رطاخ هب شرسپ هک دیازفا یم هنازجاع سپس و دیوگ
وا و تسا گرم هب فرشم تخس یرامیب هب لتبا
یلاب هنیزه و رتکد تیزیو قح تخادرپ هب رداق
نز یاهفرح ریثات تحت وزنسنو ود .تسین ناتسرامیب
یلاح رد و دومن اضما ار هقباسم کچ و تفرگ رارق
ناتدنزرف یارب :تفگ درشف یم نز تسد رد ار نآ هک
.منک یم وزرآ ار یشوخ یاهزور و یتملس
کی رد وزنسنوود هعقاو نیا زا سپ هتفه کی
یکی هک دوب راهان فرص لوغشم ییاتسور هاگشاب
وا زیم هب نازاب فلگ نمجنا هبتر یلاع ناریدم زا
زا رفن دنچ هتشذگ هتفه :دیوگ یم و دوش یم کیدزن
هک دنداد علطا نم هب گنیکراپ لوئسم یاه هچب
هدرک تبحص ینز اب هقباسم ندرب زا سپ اجنآ رد امش
کی نز نآ هک مناسرب ناتعلطا هب متساوخ یم .دیا
هب فرشم و ضیرم هچب اهنت هن وا .تسا رادربهلک
بیرف ار امش وا .هدرکن مه جاودزا هکلب ،درادن گرم
!ریزع تسود ،هداد
هک تسا نیا ناتروظنم :دسرپ یم وزسنو ود
؟تسا هدوبن نایم رد یا هچب چیه گرم ای یضیرم
.تسا روطنیمه لماک هلب
نیرتهب نیا ،هتفه نیا رد :دیوگ یم وزسنو ود
.مدینش هک تسا یربخ
»یبدا تاعطق نیرتهب« باتک زا لقن
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
21
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
و میناوـــخب
میزومایب
هزجعم
ردپ هک دینش ،دوب یا هلاس تشه کرتخد اراس یتقو
دیمهف .دننک یم تبحص شرتکچوک ردارب هرابرد شردامو
وا یاوادم یارب یلوپ اهنآ و تسا رامیب تخس شردارب
یمن و دوب هداد تسد زا ار شراک یگزات هب ردپ .دنرادن
دینش اراس .دزادرپب ار ردارب جرخرپ یحارج هنیزه تسناوت
نامرسپ دناوت یم هزجعم طقف :تفگ ردام هب هتسهآ ردپ هک
.دهد تاجن ار
کلق ،تخت ریز زا و تفر شباوخ قاتا هب یتحاران اب اراس
تخت یور ار اه هکس ،تسکش ار کلق .دروآرد ار شکچوک
.رلد ۵ طقف ،درمش ار اهنآ و تخیر
رتلاب هچوک دنچ و دش جراخ هناخ یبقع رد زا هتسهآ دعب
زاسوراد ات دیشک راظتنا ناوخشیپ یولج .تفر هناخوراد هب
هک دوب نآ زا رت غولش شرس زاسوراد یلو دنک هجوت وا هب
مه هب ار شیاهاپ کرتخد .دوش هلاس تشه یا هچب هجوتم
،درک یمن یهجوت زاسوراد یلو ،درک یم هفرس و دز یم
یور مکحم ار اه هکس و تفر رس اراس هلصوح هرخلاب
.تخیر ناوخشیپ هشیش
یم هچ :تفگ و درک کرتخد هب ور ،دروخ اج زاسوراد
؟یهاوخ
مهاوخ یم ،تسا ضیرم یلیخ مردارب :داد باوج کرتخد
.مرخب هزجعم
!!؟دیشخبب :دیسرپ بجعت اب زاسوراد
شرـس لخاد ،نم کچوک ردارب :داد حیضوت کرـتخد
دناوت یم هزـجعم طقف هک دـیوگ یم میاباب و هتفر یزیچ
شتمیق ،مرخب هزجعم مهاوخ یم مه نم ،دهد تاجن ار وا
؟تسا ردقچ
یمن هزجعم اجنیا ام یلو ،ناجرتخد مفساتم :تفگ زاسوراد
.میشورف
وا ،ادخ هب ار امش :تفگ و دش کشا زا رپ کرتخد نامشچ
مه نیا درخب هزجعم ات درادن لوپ میاباب ،تسا ضیرم یلیخ
؟مرخب هزجعم مناوت یم اجک نم ،تسا نم لوپ مامت
،تشاد یبترم و زیمت سابل و دوب هداتسیا هشوگ هک یدرم
؟یراد لوپ ردقچ :دیسرپ کرتخد زا
.داد ناشن درم هب و تخیر شتسد فک ار اه لوپ کرتخد
نیا منک یم رـکف ،بلاج هچ هآ :تفگ و دز یدـنخبل درم
!دشاب یفاک تردارب هزجعم دیرخ یارب لوپ
مهاوخ یم نم :تفگ و تفرگ ار وا تسد یمارآ هب دعب
شیپ تردارب هزجعم منک یم رکف ،منیبب ار تنیدلاو و ردارب
.دشاب نم
باصعا و زغم صصخت قوف گنارتسمرآ رتکد ، درم نآ
.دوب وگاکیش رد
تیقفوم اب کرسپ زغم یور یحارج لمع زور نآ یادرف
.تفای تاجن گرم زا وا و دش ماجنا
امش زا :تفگ و تفر رـتکد دزن ردپ ،یحارج زا سپ
کی مرسپ تاجن ،مرـکشتم
لمع هنیزه تباب منادب مهاوخ یم ،دوب یـعقاو هزـجعم
؟منک تخادرپ دیاب ردقچ یحارج
!رلد ۵ طقف :تفگ و دز یدنخبل رتکد
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
22
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
یازناولفنآ هدرتسگ عویش هب طوبرم رابخا رضاح لاح رد
.تسا هتخاس نارگن ار مدرم ایند رسارس رد یکوخ
ای یگدروخامرس نیب یرایسب یاه تهابش هک اج نآ زا
یعون دراد دوجو یکوخ یازناولفنآ و یداع یازناولفنآ
رگیدکی زا اه نآ زیامت و یرامیب کرد رد یمگردرس
.دوش یم هدهاشم مدرم نیب
هزوح رد ،ود نیا نیب دوجوم یاه توافت صیخشت
یصاخ تست زا هدافتسا اب و تسا ناکشزپ صصخت
لمع رد اه توافت نیا نتسناد اما دریگ یم تروص
.دشاب دنمدوس رایسب اه هداوناخ و دارفا یارب دناوت یم
شلت یرامیب ود یاه هناشن هب هراشا اب اج نیا رد
هیلوا زیمت ناکما ات دوش هتخادرپ اهتوافت هب دوش یم
.ددرگ مهارف ود نآ نیب
و یگدروخامرس یاه هناشن توافت
یکوخ یازناولفنآ
بت
یازناولفنآ رد یلو تسا ردان یگدروخامرس رد بت
تدش اب بت نیا .دراد دوجو دراوم دصرد ۸0 رد یکوخ
هب رتلاب ای )تیاهنراف هجرد 100( دارگیتناس 37.۸
.تسا رامیب هارمه زور راهچ ای هس تدم
هفرس
یگدروخامرس رد ابلاغ طلخ اب هارمه یاه هفرس کت
طلخ نودب هفرس اب یکوخ یازناولفنآ اما دراد دوجو
.تسا هارمه کشخ هفرس هب فورعم
درد
بوسحم یگدروخامرس زا یشخب ،یندب فیفخ درد
ندب دیدش یاهدرد یکوخ یازناولفنآ رد اما دوش یم
.تسا لومعم رایسب
ینیب شزیر بآ
دراد دوجو
ً
لومعم یگدروخامرس رد لکشم نیا
،دوش یم فرطرب هتفه کی تدم رد دوخ هبدوخ و
لومعم یکوخ یازناولفنآ رد ینیب شزیر بآ هک نآ لاح
.تسین
ندرکزرل
دصرد 60 اما تسین لومعم یگدروخامرس رد ندرک زرل
.دننک یم زرل یکوخ یازناولفنآ هب لتبم نارامیب
یگتسخ ساسحا
تسه یگدروخامرس رد
ً
ابیرقت فیفخ یگتسخ ساسحا
هدید دیدش ای طسوتم نازیم هب یکوخ یازناولفنآ رد یلو
.دوش یم
ندرک هسطع
هک یلاح رد تسا لوادتم ،ندرک هسطع یگدروخامرس رد
.دوش یمن هدید
ً
لومعم یکوخ یازناولفنآ رد
اه هناشن زورب
دوش یم رادومن زور دنچ یط رد یگدروخامرس یاه هناشن
هک یروط هب دراد یناهگان یعورش یکوخ یازناولفنآ اما
نیا .دهد یم ناشن ار دوخ تعاس 6 ات 3 ضرعرد
نیگنس بت دننام ییاه هناشن لماش یناهگان دیدشزورب
.تسه زین درد و
دردرس
اما دتفا یم قافتا رتمک
ً
لومعم دردرس ،یگدروخامرس رد
دصرد ۸0 رد و تسا لومعم رایسب یکوخ یازناولفنآ رد
.دراد دوجو عقاوم
درد ولگ
رد هک یلاح رد تسا لوادتم یگدروخامرس رد دردولگ
.درادن دوجو
ً
لومعم یکوخ یازناولفنآ
هنیس هسفق یتحاران
میلم یتدش اب یگدروخامرس رد هنیس هسفق یتحاران

ً
ابلاغ یکوخ یازناولفنآ رد یلو دنک یمزورب طسوتم ات
.تسا دیدش
اه هداوناخ هب اه نآ یاه توافت و اه هناشن نیا هب هجوت
هجوت یرامیب هب رتزاب دید اب دنناوتب ات دنک یم کمک
.دنهد ماجنا بسانم مادقا یرامیب اب دروخرب رد و هدرک
یدرف اهنت جلاعم کشزپ میناد یم همه هک روط نامه اما
دروم رد و تساراد ار یصیخشت مزل تیحلص هک تسا
ار ییاهن میمصت یرامیب یاه هناشن نیب ندش لئاقزیامت
.دنک یم ذاختا
دراد یقرف هچ یکوخ یازناولفنآ اب یگدروخامرس
و میناوـــخب
میزومایب
قشع زاربا
دندوب سلک رد هک ینازومآ شناد زا راگزومآ زور کی و
، قشع زاربا یارب یرارکت ریغ یهار دیناوتیم ایآ دیسرپ
؟دینک نایب
ار ناشقشع ندیشخب اب دنتفگ نازومآ شنادزا یخرب
.دننک یم انعم
ار »نیشنلد یاه فرح« و »هیده و لگ نداد« یخرب
.دندرک ناونع قشع نایب هار
اهجنر لمحت رد ندوب مه اب« دنتفگ مه رگید یرامش
.دنناد یم قشع نایب هار ار »یتخبشوخ زا ندرب تذلو
هویش هک نیا زا شیپ و تساخرب یرسپ ،نیب نآ رد
یهاتوک ناتساد ،دنک نایب قشع زاربا یارب ار دوخ هاوخلد
:درک فیرعت
سانش تسیز ود ره هک یناوج رهوش و نز زور کی
نانآ .دنتفر لگنج هب قیقحت یارب لومعم قبط دندوب
...دندش بوکخیم اجرد دندیسر ه
ّ
پت یلاب هب یتقو
نانآ هب و هداتسیا رهوش و نز یولج ،گرزب ربب کی
.دوب هدش هریخ
یهار رگید و تشادن هارمه هب یراکش گنفت ،رهوش
.دوبن رارف یارب
،ربب لباقم رد و دوب هدیرپ رهوش و نز تروص گنر
.دنتشادن یتکرح نیرت کچوک تارج
...درک تکرح نانآ فرط هب مارآ ،ربب
و درکرارف نانزدایرف سانش تسیز درم ،هظحل نامه
.تشاذگ اهنت ار شرسمه
دعب هقیقد دنچ و دیود رهوش تمس هب ربب هلصافلب
.دیسر نز شوگ هب ناوج درم یاه هجض
...دنام هدنز نز و تفر ربب
هب دندرک عورش نازومآ شناد دیسر هک اجنیا هب ناتساد
.درم نآ ندرک موکحم
رخآ یاه هظحل رد درم نآ دیناد یم ایآ : دیسرپرسپ اما
؟دز یمدایرف هچ شا یگدنز
هتساوخ ترذعم شرسمه زا امتح دندز سدح اه هچب
!تسا هتشاذگ اهنت ار وا هک
مزیزع : هک دوب نیا درم فرح نیرخآ ،هن :داد باوجرسپ
و نک تبظاوم بوخ نامرسپزا.یدوب مسنوم نیرتهب وت ،
...دوب تقشاع هشیمه تردپ وگب وا هب
دوب هدرک سیخ ار رسپ تروص ،کشا یاه هرطق
هب طقف ربب دننادیم ناسانش تسیز همه :داد همادا هک
ای و دهد یم ماجنا یتکرح هک دنک یم هلمح یسک
.دنکیم رارف
شناج ندرک ادف اب ، کانتشحو هظحل نآ رد نم ردپ
نیرت هناقداص نیا .داد تاجن ارواو دش مردام گرم شیپ
هب دوخ قشع نایب یارب مردپ هار نیرت نیرتایر یب و
.دوب نم و مردام
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
23
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
رویاپ زرمارف داتسا همان یگدنز
،نارهت هاگشناد رد هسنارف نابز داتسا رویاپ یلع دنزرف ،نارهت ،1311 هام نمهب 21دلوتم
زا هک هلودلاروصم شردپ زا ار اهرنه نیا زین یو هک نلیو و روتنس ،رات هس نتخاون هب انشآ
ناتسلگ یاهخاک رد ار شراثآ هک راجاق هرود تسد هریچ شاقن(دوب راجاق رصع نادنمرنه
)تشاد ییانشآ رات هس و روتنس،نلویو نتخاون اب یو دننک یم یرادهگن هینارقبحاص و
.دومن لقتنم شدنزرف زرمارف هب ار یتسودرنه و هتفرگارف
یقیسوم هب یناوجون زا رویاپ زرمارف ات دش ثعاب دندوبرنه و ملع لها هک یا هداوناخرد دلوت
هب یقیسوم هناگی داتسا ابص نسحلاوبا رضحم زا نآ لیمکت و هعسوت یارب و دوش انشآ
دزن ار یقیسوم شزومآ یگلاس 17 نس رد یو(.دوش دنم هرهب لاس تشه زا شیب تدم
یدحات رویاپ ،ابص داتسا سرد سلک رد یریگارف نارود رد )درک زاغآ ابص نسحلاوبا داتسا
همه ابص رمع رخاوا رد و درپس یم وا هب ار رگید نادرگاش ابص
ً
اضعب هک دومن تفرشیپ
.داتسرف یم رویاپ سلک هب داتسا ار روتنس هتشر رد نادرگاش
یهارمه ار شداتسا یفلتخم دراوم رد هک دوب هدیسر یدح هب روتنس یگدنزاون رد رویاپ
روتنس( روش رد وگتفگ دننام درک یم ارجا ابص اب و تخاس یم یتاعطق نایم نیمه رد و درک
نسحلاوبا داتسا سرد سلک هب روتنس یریگارف یارب رویاپ زرمارف هک یماگنه .)نلی و
نازاونروتنس هدنامزاب نیرخآ تشذگرد زا لاس هس ،تفر ملسلاریهظ نابایخ رد ابص
دوخ هک ابص نسحلاوبا داتسا .تشذگ یم ،یعامس بیبح داتسا ،میدق لسن زا یا هناسفا
شور اب توافتم یکینکت اب و یهاش ناخربکا یلع دزن ار یزاونروتنس ،یناوجون هرود رد
یزاونروتنس شور ،یعامس بیبح اب ترشاعم یتدم زا سپ ،دوب هتفرگارف یعامس نادناخ
یاه یزاون ههادب زا یا هراپ ناوارف شلت اب نیاربانب .تفای دوخ نیشیپ داتسا زا رترب ار وا
یزاونروتنس حیحص شور شزومآ اب ات درک شلت ابص داتسا سپس .درک یسیون تن ار یو
و یرنه نیزاوم هب کیدزن یزاونروتنس شور ندش خوسنم زا ،شنادرگاش زا یدادعت هب
یکی ،رویاپ زرمارف ،نارود نیمه رد .دنک یریگولج ناریا یهاگتسد یقیسوم یسانشابیز
زا ،تشذگرد ابص داتسا هک 1336 لاس ات و دش ابص داتسا نادرگاش نیرت هتسجرب زا
.درب هرهب یو یاه شزومآ
رضحم زا دوب هدرک داجیا روتنس یگدنزاون رد ار یصاخ کبس رویاپ هک یلاحرد ابص زا دعب
اه هدافتسا ... و یناریا دمحم اقآ جاح ،دنمورب یلعرون ،یماود لادبع نوچ یرگید دیتاسا
لاح نیارد و دروآ یمرد تن طخ هب تخومآ یم ناشیا تلوقنم زا هچنآ نایم نیا رد و درب
یعامس بیبح و ناخ شیورد و ناخ نیدلا نکر دننام دوب هتخومآ امدق زا هک ار یرگید راثآ
نیرتگرزب ندشن فیرحت و نتفرن نیب زا یارب هک دروآرد تن طخ هب زین ار نارگید و
تامغن هک یدح ات دش ریذپناکما تن طخرب یو لماک طلست ددم هب هک دوب نکمم تمدخ
لادبع فینصت 1۸6 باتک رد هک دروآ یمرد یداریا و بیع چیه نودب تن هب ار فیناصت و
.دیسر پاچ هب ناشیا ششوک هب هک یماود
یزاسگنهآ ینابم زین ناینلصا و یولهد نیسح داتسا نوچ رگید دیتاسا زا لاح نیمهرد
هاگشناد رد یسیلگنا تایبدا و نابز هتشر رد ناشیا لیصحت همادا رگید یوس زا .تخومآ ار
:زا هتفرگرب
ایشرپ یقیسوم هلجم
و »نامز کی نتخوماز یاسایم« زراب قادصم ناوج رویاپ .تفریذپ تروص جیربمک
ترازو رد ار دوخ تیلاعف ،1333 لاس زا رویاپ زرمارف .دوب »یوجب شناد روگ ات هراوهگز«
زاغآ یلم یقیسوم یلاع ناتسرنه رد ار روتنس سیردت 1337 لاس زا و تقو رنه و گنهرف
یزاون ههادب یپ رد اهنت و درک یم یزاساون ،روتنس یور هک دوب یزاونروتنس نیلوا وا .درک
.دوب روتنس ،وا یصصخت زاس هک دوب یزاس گنهآ نیلوا ،رگید نایب هب .دوبن
میظنت و ناسیون هعطق و نازاساون مامت
ً
ابیرقت و دوب نلیو رصع 1340، و 1330 یاه ههد
یم هتخانش نلیو یصصخت زاس اب ،)یفورعم داوج داتسا زج هب( یناریا یقیسوم ناگدننک
هتفرگارف ابص زا ار نآ هیلوا یاهقشم و دوب رات هس ،رویاپ داتسا مود زاس هکنیا بلاج .دندش
مسر فلخرب نیا و دربن رات هس رب تسد رگید یاج رد ،دوخ تولخ رد زج یلو تسا
وا .تسا یبارضم ناشمود زاس ،دشاب یششک ناشلوا زاس رگا هک تسا ناگدنزاون یگشیمه
ناینلصا کیلم لئوناما ،نامز نآ گرزب داتسا سلک رد ار نویسیزوپمک و ینومراه سپس
و گنهرف ترازو فرط زا ،دوخ کیسلک تلیصحت همادا یارب 1341 لاس رد .تخومآ
.دش هداتسرف ناتسلگنا هب رنه
شلت اه لاس نیا مامت رد و تفرگ همانشناد یسیلگنا تایبدا و نابز رد جیربمک هاگشناد زا
ماجنا ناتسلگنا یهاگشناد لفاحم هب روتنس و یناریا یقیسوم یفرعم تهج رد یناوارف
نیا رد .دراد دوجو یس یب یب ویدار ویشرآ رد اه لاس نآ زا یریذپلد یاه همانرب هک داد
جیربمک هاگشناد و ندنل هاگشناد فرط زا ،یناریا لیصا یقیسوم ندناسانش یارب ،اه لاس
نیا همه .دهد بیترت دوخ زاس اب هارمه هنیمز نیا رد ییاه سنارفنک ات دش هتساوخ وا زا
.دیدرگ لئان یزیاوج تفایرد هب اه هاگشناد نیا یوس زا و دش ماجنا تیقفوم اب اه سنارفنک
ام یقیسوم خیرات رد روتنس هدنزاون نیرترحبتم و نیرتدهعتم ،نیرترازگریثأت
ً
اعطق ناشیا
.دندومن بسک ار یرتکد لداعم رنه کی هجرد ناشن و یلاع هجرد و دنا هدوب

: درک هصلخ ریز حرش هب ناوت یم یقیسوم هنیمز رد ار رویاپ زرمارف یاه تیلاعف

زا جراخ و لخاد یاه هنحص یور یدرف و یهورگ یارجا تعاس دصناپ و رازه زا شیب -
روشک
یقیسوم ناوارف تاعطق میظنت و یزاس گنهآ -
یلاوتم لسن راهچ زا درگاش اهدص سیردت -
ناینیشیپ زا یناوارف تاعطق یسیون تن -
ویدار یقیسوم دحاو و ابیز یاهرنه هرادا ،یلم یقیسوم هدکرنه و ناتسرنه رد روضح -
ناریا یلم نویزیولت
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
24
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
روتسد« باتک نیمود( روتنس یشزومآ بتک شراگن -
هک تشون ابص نیسح دای هدنز زا دعب 1340 رد ار »روتنس
ناریا رد یقیسوم شزومآ باتک نیرت شورفرپ نونکات
).تسا هدوب
اهنآ حیحصت و رگید یاه هورگ راک رب تراظن -
یدیهش باهولادبع هلمج زا یرایسب ناگدنناوخ اب راک -
هرطاخ ، یمیهاربا دمحا ، یراسناوخ دومحم ، نایرجش ،
مارهش ،یدزیا شورس ، نیچلگ ردان ، انیب امیس ، هناورپ
.نایمتسر یلع و شخبرون اضردیمح ،یرظان
ثاریم نیب دوب یلپ ،رویاپ زرمارف یاه شلت ،عقاو رد
و ناد یقیسوم ناناوج هک ینایرج و یبوجحم و ابص
ههد لیاوا زا ابیز یاهرنه هدکشناد رد هدرک لیصحت
یزورما یناریا یقیسوم یوگلا و دنتخادنا هار هب 13۵0
هدزناپ دودح ینعی ،ود نیا نیب ینامز هلصاف رد .دندش
رد ریگ یپ و یدج راک ،رویاپ زرمارف زج سک چیه ،لاس
.داد یمن ماجنا لیصا یقیسوم هنیمز
ناگبخن زا یدادعت اب دوخ یهورگ یاهارجا رد یو
فیرظ گنشوه و زانهش لیلج دننام یناریا یقیسوم
،)هچنامک( یراهب رغصا یلع و یعیدب لا تمحر ،)رات(
و ینارهت نیسح ،)ین( یوسوم دمحم و دیهان نسح
ههد رد .تسا هدرک یراکمه )کبنت( یلیعامسا دمحم
دمحم ،یراهب رغصا یلع ،زانهش لیلج یهارمه هب 1360
لیکشت ار »دیتاسا هورگ« ،یلیعامسا دمحم و یوسوم
نآ رد ار روتنس یگدنزاون و یزاس گنهآ ،یتسرپرس و داد
اضردمحم اب یراگدنام راثآ ،هورگ نیا .تفرگ هدهع هب
.دنداد هئارا یرظان مارهش و نایرجش

یزغم هتکس هضراع راچد 1377 لاس رد ،رویاپ زرمارف
همادا ار دوخ یرنه تیلاعف تسناوتن نامز نآ زا و دش
یو یمیدق راثآ یخرب ، اه لاس نآ رد ، دوجو نیا اب .دهد
اب و یلیقع رلاس یگدنناوخ و یزاونلد دادرهم میظنت اب
. دندش ارجا و هیهت وا دییأت
یگلاس 77 رد 13۸۸ رذآ 1۸ هبنشراهچ حبص رویاپزرمارف
.تفگ عادو ار یناف راد نارهت رنهاب ناتسرامیبرد
اه فیلأت
133۵ ،روتنس روتسد
13۵1 ،روتنس یارب بارضمراهچ هعطق یس
13۵7 ،روتنس یارجا گنهآ تشه
13۵۸ ،وگتفگ
13۵9 ،روتنس یارب )کوک پچ( فیدر
13۵9 ،ابص داتسا فیدر کوک پچ هرود
1361 ،سوناف
1363 ،بوشآرهش گن
ِ
ر
1367 ،ییادتبا فیدر
136۸ ،)تولف و روتنس یارب یزاونود( رذگهر
137۵ ،یماود داتسا فیناصت و فیدر
و روتنس تن ود هب(گن
ِ
ر و دمآرد شیپ هعومجم
1377،)نلویو

»یرتسکرا« مظنم و قیقد هدنزاون رتشیب ،وا یشزومآ ماظن
نودب .رعاش و هدیروش زاون ههادب هن ،دنک یم تیبرت ار
زا ادتبا ،رنه رد یا هسلخ و دوهش ره هب ندیسر هار ،دیدرت
هلحرم نیا ،دعب و .دوش یم عورش هناهاگآ و مظنم تیبرت
،شدادعتسا و تیفرظ دح هب ات دراذگ یم رس تشپ ار
هب اهدعب هک یناگدنزاون زا یرایسب .دسرب تیقلخ هب
،دندرک ادیپ ترهش دوخ یراکتبا شور و هویش نتشاد
زرمارف داتسا بتکم هدیجنس و هلپ هب هلپ یاهشزومآ اب
کینکت و بتکم نیا هنومن نیرت هتسجرب دوخ هک ـ رویاپ
هاوخلد شور و هار سپس و هدرک زاغآ ـ تسا نآ ناشخرد
روتسد و بتکم هک دنفرتعم اهنآ همه .دنا هتفای ار دوخ
شزومآ هار زاغآ یارب لزنم نیرت نئمطم رویاپ داتسا
.تسا روتنس
ناریا رد
تسایند طاقن رگید رباربود ترسنك هنیزه
هک یموبلآ روشورب رد مه نیا زا شیپ یفطل اضر دمحم
هدش رشتنم لاسما لیاوا رد ادیش یاوآ هسسوم یوس زا
هراشا یقیسوم هزوح رد یداصتقا راوگان تیعضو هب دوب
تفه هرامش نتلوب رد رت یلیضفت هتبلا راب نیا.دوب هدرک
تیعضو نیا دقن هب ماقرا و رامآ اب ادیش یاوآ هسسوم یلخاد
.تسا هتخادرپ
ی هدلوم یاهورین هب یکتم ،هنیمز ره رد روشک ره دیلوت
و یونعم هصرع رد هچ و یدام هصرع رد هچ،تسا نآ
تسه زین یونعم تادیلوت زاس هنیمز یدام تادیلوت هراومه
رما رد یداصتقا طباور هک دهد یم خر ینامز قافتا نیا و
رد ،دشاب هتشادن دوجو یلام طباور داسف و هدوب فافش دیلوت
هک دوش یم ییاه لسن شرورپ هب رجنم تروص نیا ریغ
روشک ندمت تیاهن رد و دنا هدرک هبرجت ار ملاسان ییوجدوس
.دشاب راک رد جراخ زا ینمشد هک نیا نودب دشاپ یم ورف
هب یدام تادیلوت اه هصرع رتشیب رد و ناریا ام روشک رد
اتبسن یاه همانرب هچرگا.دماجنا یمن یونعم تادیلوت دشر
یشیامرف اهنآ رتشیب اما ،دهد یم خر رنه ی هزوح رد یدایز
تیاده شقن هک یراثآ ،هجیتن رد و هدوب هنایوجدوس و
.دبای یمن شیاز دشاب هتشاد ار یعامتجا حور ی هدننک
تادیلوت رامآ هب دیاب عوضوم نیا ندش نشور رتشیب یارب
.مییامن هجوت لاسما یقیسوم
فلتخم عاونا رد هاگشورف نویلیم دنچ هچرگا نارهت رد
یدج یقیسوم هدننک دیلوت یاه تکرش اما ،دراد دوجو
تفگ ناوتب تارج هب دیاش .تسا رامش تشگنا یرنه
نیا اما!زگره؟دینک رواب ار مقر نیا دیناوت یم امش!ددع 6
دیلوت یارب یضعب ،اه تکرش نیا نایم رد هزات .دراد تیعقاو
دیلوت اهنآ رتشیب و ،دننک یمن یرازگ هیامرس یناریا یقیسوم
دننک یم ریثکت رتشیب هک دنتسه هتشذگ یاهراک ناگدننک
اه هد هب تکرش دنچ نیا تادیلوت لک لاح نیا اب .دیلوت ات
نادنم هقلع هک میراذگب نیا رب ار ضرف رگا .دسر یمن رثا
رتشیب هتبلا هک دنشاب رفن رازه دصناپ یناریا یقیسوم هب
تسیب ات هد!دهد یم خر یا هعجاف هچ هک دینک هاگن ،دنتسه
.رفن نویلیم مین یارب یرادینش رثا
اما ،تسا رتنوزفا تکراشم و دیلوت پاپ یقیسوم هزوح رد
یاه هکبش هلیسو هب هک تنرتنیا زا زاجمریغ یاه یپک
تسا هدش ببس ، هتفای ینامزاس لکش نارگادوس یلخاد
تشذگ هک یلاس رد.دنوش نارگن مه پاپ نارازگ هیامرس ات
یاه هیامرس و هدرک یریگ هرانک راک زا اه هورگ نیا رتشیب
و هدومن نامتراپآ و نیمز شورف و دیرخ فرص ار ناشدوخ
.دننک یم رس اه کناب لوزن دصرد 20 دوس اب ای
دیلوت هک میوگب دراد اج و تسلاب رایسب ریثکت یاه تمیق
اب ناجیابرذآ و هیکرت و یبد رد یتح یقیسوم ید یس کی
کی دیلوت اکیرمآ رد.دوش یم ماجنا ناریا تمیق موس کی
رتمک ینعی ، تنس هاجنپ دودح اب گنر راهچ پاچ اب ید یس
نیا ناریا رد هک یلاح رد ،دوش یم ماجنا ناموت دصناپ زا
)یقیسوم یدیلوت تاسسوم(ام هزات.تسا رتشیب رایسب مقر
یارب .میشاب هتشاد شرافس ددع رازه زا رتمک میناوت یمن
دیاب ، میشاب هتشاد زاین یددع رازه ۵ ریثکت هب ام رگا لاثم
ا کی ره شورف هکیتروص رد میهد شرافس ددع رازه هد
ام رابنا رد هفاضا یلاک یهوبنا و هدوبن هباشم ام یاهراکز
کاخ ام هیامرسز ا یا هدمع شخب هنوگنیا و دنام یم یقاب
.دروخ یم
یناریا یاه ترسنک
یارب اه مقر. تسا ریز حرش هب ترسنک یاه نلاس تمیق
30(رلد رازه 30 روشک ترازو نلاس - .تسارجا بش کی
نلاس - )یلدنص رازه هس(بش کی یارب )ناموت نویلیم
)یلدنص 1۸۵9()ناموت نویلیم 20(رلد رازه 20،دلیم جرب
هس()ناموت نویلیم 24(رلد رازه24،نارواین خاک نلاس -
اب هارمه رلد رازه 20 ،دابآ دعس نلاس - )یلدنص رازه
ره تدحو رلات - )رفن رازه ۵(یلدنص و یتوص متسیس
اه ترسنک رثکا رد .مزل یاه سیورس اب رلد رازه 12 بش
نیرخآ رد .دوش یم هفاضا لاب دراوم هب مه یبناج یاه هنیزه
ترسنک بش ود یارب ،بناجنیا ترسنک ریدم یلام دروآرب
اجک !تسا هدش فرصم هجدوب رلد رازه ۸0 روشک رلات
تلود تساور ایآ .دومن لد درد لقادح ای تیاکش دوش یم
هزادنا نیا ات هدش هتخاس تلم هجدوب اب هک ییاه نلاس زا
؟دنک تفایرد لوپ
شود هک دننک یم نامگ و دنرادن ینادنچ یهاگآ مه مدرم
.دراد دمآرد ناموت نویلیم اهدص و نادنمرنه یارب ترسنک
یقیسوم لماوع ،لاب رد هدش رکذ یاه هنیزه اب هک یلاح رد
.دننک تفایرد تسا کدنا هک ار دمآرد زا دصرد هد دیاش
رازگرب رازگرب ترسنک بش کی ییاهنت هب هدنراگن رگا
گرزب هورگ اب ات تشاد مهاوخ دمآرد ربارب اه هد منک
لوئسم و دنمرنه ناونع هب نم اما ،منک رازگرب ترسنک
هب ، ام تموکح ،نیا دوجو اب مهد یم دیسبوس ،ادیش یاؤآ
جراخم لوپ رگا.دنک یم یلاخ ار مدرم بیج ،تلود صوصخ
زرم زا یناموت رازه یس طیلب کی دشابن یموجن ترسنک
تمحز اب و مینک یم راک ام .دور یمن لاب ناموت رازه 1۵
تفه زا و میشک یم تضایر و میزاس یم ، مینک یم نیرمت
و اهنآ یاه نلاس یارب اهنت اما ،میرذگب دیاب مه متسر ناخ
زا شیب بناجنیا .مینک یم دمآرد داجیا اهنآ یاه هفوب شورف
یاهب هنیزه ؛ ما هداد فلتخم یاهروشک رد ترسنک 400
نیا فصن هب لماک سیورس اب ایند یاه نلاس نیرتگرزب
!دسر یمن تمیق
و رات هدنزاون و ناد فیدر ،زاسگنهآ،یفطل اضردمحم داتسا
رات هس
ایشرپ یقیسوم هلجم :زا هتفرگرب
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
25
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
26
• WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
زورما یادلی ات زورید ی ه
ّ
لچ زا
هار زا گنردیپس ناتسمز و دور یم گنر رازه زییاپ
.زار و زمر زا رپ و دنلب تسا یبش نایم نیا رد و ،دسر یم
هلاس رازه دنچ یگنهرف ،گنهرف کی یادنلب هب یبش
یا هیام نورد و زییاپ ناس هب گنراگنر یموسر و نییآ اب
.ناتسمز گنر هب دیپس و کاپ
ره ای ،ریذپان تسکش دیشروخ ،رهم دلیم ،ادلی ،هلچ بش
بش نیرت اپرید و زییاپ بش نیرخآ ،دیمانب ار نآ هچ نآ
لاس رازه نیدنچ زا ،ناریا تلف نانکاس .تسا لاس
چیه رد هک یلاحرد .دنا هتشاد یمارگ ار بش نیا شیپ
هب یرارصا یتموکح چیه ،نامروشک خیرات زا یا هرود
نایناریا نانچ مه اما ،تسا هتشادن بش نیا تشاد یمارگ
نییآ نیا نتشاد هگن هدنز رد و دنراد یم ساپ ار بش نیا
یلاس نهک زا نخس ،نشج نیا هاگرید موادت .دنشوک یم
.دراد نآ تمدق و
گنهرف رد نییآ نیا ی هلاس رازه دنچ ی هشیر دوجو اب
و شیادیپ ببس رب ینبم یرظن قافتا ،نایناریا یلم
باب رد یفلتخم تایاور .درادن دوجو نآ تشاد یمارگ
.تسا هدمآ اه نییآ نیا شیادیپ یگنوگچ و یراذگ مان
بش ار بش نیا ،ناتساب مدرم هک دندقتعم یخرب
هک دنرواب نیا رب یهورگ و دنتشادنپ یم دیشروخ دلوت
هتفریذپ تروص بش نیا رد )ارتیم( رهم دلوت ای روهظ
یسیع دلیم اب فداصم ار بش نیا رگید یضعب .تسا
زا سپ دنیوگ یم یخرب هک یلاحرد ،دنناد یم )ع( حیسم
وزج هک بش نیا ،تیحیسم هب رهم نییآ ناوریپ ندیورگ
حیسم دلیم زور دمع هب ،تسا رهم نییآ دایعا نیرت مهم
ود نیا طاقتلا زا هدافتسا اب اسیلک نابابرا ات دش هدیمان
.دنشاب هتشاد مدرم نایم رد یرتشیب ذوفن تبسانم
گنهرف رد لاس بش نیرت گنهآزارد نیا تیمها هب انب
باتفآ ی هخسن نیا ی هلاقمرس ،نایناریا ی هلاس رازه دنچ
صاصتخا هلچ بش یخیرات ی هنیشیپ یسررب هب ار
طبترم و هدناماج هب یاه هشیر هب لاجم نیا رد .میا هداد
بش ی هطبار هب همادا رد و تخادرپ میهاوخ رهم نییآ اب
رد نییآ نیا یاپدر زا نینچ مه .حیسم دلیم و ادلی
رخآ رد .تفگ میهاوخ نخس رگید یاه ندمت گنهرف
نهک یسراف تایبدا رد ادلی و هلچ یاه هناشن و تارثا زا
.دروآ میهاوخ ییاه هنومن زورما ناریا و
زورید ی ه
ّ
لچ
یاه هتشذگ زا لهچ ددع
رد یا هژیو هاگیاج رود
.تسا هتشاد ام گنهرف
ناتسمز ناتساب نایناریا
لهچ شخب ود هب ار
:دنا هدرک میسقت هزور
ی هلچ« و »گرزب ی هلچ«
زا رذآ رخآ بش .»کچوک
هدش هدیمان هلچ تهج نآ
گرزب ی هلچ زاغآ هک تسا
ناتسمز یامرس ندمآ و
تسرد .دهد یم رادشه ار
،هلچ بش زا دعب زور لهچ
ندیسر نایاپ هب هدس نشج
ادن ار ناتسمز گرزب ی هلچ
مود زور لهچ رد .دهد یم
زا و دناسر یم یرت مک بیسآ و تسا رت مک ناتسمز یامرس
.دنمان یم کچوک ی هلچ ار نآ تهج نآ
زا و دنتشاد وخ نآ یاهداضت و تعیبط اب نهک نارود مدرم
ی هنودرگ دندوب لوغشم یزرواشک ای یرادماد هب هک اج نآ
هک ارچ .دنتخاس راوتسا تعیبط ی هخرچ رب ار دوخ یگدنز
میقتسم یریثأت زور و بش یهاتوک ای یدنلب و لوصف رییغت
اهزور یدنلب و رون ،امرگ .تسا هتشاد اه نآ یگدنز رب
ناتسمز ،امرس لباقم رد و دندوب هدیدنسپ و کین ییاه هناشن
.بولطم نادنچ هن ییاه هدیدپ بش یکیرات و
هلچ بش تشاد ساپ ی هشیر هک دنرواب نیا رب یرایسب
ییایرآ ماوقا نیلوا زا اه پساک .تسا »اه پساک« موق ثاریم
یاه مشچ اب ینامدرم اه نآ .دندش ناریا دراو هک دنتسه
یزورما نلیگ رد ادتبا هک دندوب روب یاهوم و گنردوبک
ترجاهم ناریا رگید طاقن هب یدنچ زا سپ و دندیزگ ینکس
ار یدنمناوت ندمت و دندوب یدنمورین موق اه پساک .دندرک
Hydraulic( یبآ یاه ندمت هلمج زا .دندرک یراذگ هیاپ
،لیبنزاغچ تاروگیز زا ناوت یم هک )Civilizations
زا هدنام یقاب راثآ ناونع هب رتشوش یاه تانق و اه بایسآ
مان اب یرایسب یاه لپ نینچ مه .درب مان اه پساک ندمت
ییاه یقاتراهچ تخاس اب و دنتخاس ناریا رسارس رد اتیهانآ
رود هب شدرگ رد نیمز رادم ی هجرد 23 فارحنا دنتسناوت
رازبا نیا زا هدافتسا اب اه پساک .دننک یریگ هزادنا ار دیشروخ
نیرخآ زا سپ هک دنتفایرد و دنتفای تسد قیقد یمیوقت هب
لوط زا و هدش هدوزفا کدنا کدنا اهزور لوط رب زییاپ بش
.دوش یم هتساک درس یاه بش
تلف نانکاس نایم رد )یناورز نییآ( رهم نییآ نامز نآ رد
ناونع هب )اتیهانآ و ارتیم( دیهان و رهم .تسا هتشاد جاور ناریا
نامیپ نابهگن ،غورف دزیا ،»رهم« .دنا هدش یم شیاین دزیا ود
شیاز ،یکاپ دزیا ،»دیهان« و تسا یهاگپ وترپ نابیتشپ و
نیرخآ رهم نییآ ناوریپ .ناراب و اه بآ ی هتشرف ،تکرب و
هاگ نامه ،دنا هتسناد یم دیشروخ دلوت اب فداصم ار زییاپ بش
کی رد رهمدزیا ،درس و گنهآزارد یبش یهایس لد زا هک
و دنک یم روهظ زربلا یاه هوک نایم زا عافترا مک و دوگ راغ
هابتشا هب یخرب .دروآ یم ناغمرا هب ار ازفارون و مرگ دیشروخ
بش عقاو رد ار هلچ بش و دنتفرگ دیشروخ نامه ار رهم
هب »خیرات ات هروطسا زا« باتک رد .دنناد یم دیشروخ دلیم
رهم دلوت ،ادلی بش« :میناوخ یم راهب دادرهم رتکد زا لقن
دیشروخ اب رهم .تسا دیشروخ دلوت هکلب ،تسین ارتیم ای
،هلچ ،ناتساب ناریا مدرم میوقت رظن زا .»دراد ییاه توافت
اه هروطسا ساسا رب هک نآ لاح و تسا دیشروخ دلوت بش
.دنتسین یکی یلو دنراد یکیدزن طابترا رهم و دیشروخ
تکرب زا ار اهزور ندش رتدنلب ،یناورز ای رهم نییآ ناوریپ
ندش رت هاتوک و دنتسناد یم نیمز رب رهم دزیا ینار مکح
بش رد اه نآ .نمیرها رب وا ی هبلغ زا یا هناشن ار اه بش
تسکش ات دنتخادرپ یم رورس و نشج و یبوک یاپ هب هلچ
رد هاگپ وترپ ندیمد ات هاگ و دنریگب نشج ار نمیرها
دیشروخ ندش هدییاززاب راظتنا هب زربلا یاه هوک ی هنماد
ناوریپ یاه هاگشیاین( اه هبارهم رد یخرب .دنتسشن یم
و رهم یزوریپ ات دندوب لوغشم شیاین هب )رهم نییآ
.دننک بلط دنوادخ زا ار نمیرها تسکش
موسر و بادآ ،تشترز نییآ هب نایناریا ندیورگ زا سپ
و نییآ زا یوزج هکلب دشن شومارف اهنت هن رهم نییآ
ناحیروبا تیاور رب انب .دمآ یم باسح هب یتشترز مسارم
ار ید لوا زور نایتشترز ،هیقابلاراثآ باتک رد ینوریب
ار زور نیا نشج و دنمان یم )دیشروخ زور( زور روخ
ات هلچ زا هک تسا تهج نآ زا یراذگ مان نیا .زوردون
نوناق باتک رد نینچ مه .تسا هلصاف زور دون زورون
زور مرخ ار هام ید زا زور نیلوا هک تسا هدمآ یدوعسم
ادزماروها هب بستنم ار زور نیا .دنمان یم زور هرخ ای
یاه نشج ی هناگراهچ یاهزور زا یکی و دنتسناد یم
تشترز نید نایناساس هک یماگنه یتح .تسا ناگ ید
یگدنز رد رهم نییآ تیمها دندرک روشک یمسر نید ار
رد تیمها نیا .دوب راکشآ یتموکح یاهداهن رد و مدرم
رد .تسا نایامن ینشور هب یناساس دهع ی هدنامزاب شوقن
دنک یم اطعا هاش هب ار یهاشداپ جات دیهان ،متسر شقن
فرط زا یدزیا رف یاطعا دهاش ارتیم ناتسب قاط رد و
هنیرید تنس کی ربانب .تسا لوا ریشدرا هب ادزماروها
تخت و جات هام ید لوا زور رد یناریا ناهاش رهم نییآ
هب دیپس یا هماج اب و دنتشاذگ یم نیمز رب ار یهاش
و اه نابرد .دنتسشن یم دیپس یشرف رب و دنتفر یم ارحص
رد ناراک تمدخ و اه هدرب ی همه و یهاش خاک نانابهگن
.دندرک یم یگدنز نارگید ناس هب و هدش دازآ رهش حطس
ناسکی یگمه مدرم داحآ و هاشداپ ،سوئرم و سیئر
.... دندوب
رگید یاه ن دمت رد دیشروخ دلیم
دلیم زور ناونع هب ار زییاپ رخآ بش یفلتخم یاه ندمت
اه نشج نیا زا یرایسب بادآ .دنتفرگ یم نشج دیشروخ
و دراد نایناریا ی هلچ بش مسارم اب یدایز تاهباشت
ناونع هب ناتساب ناریا گنهرف ذوفن دراوم یضعب رد یتح
.تسا تابثا لباق اه نییآ نیا شیادیپ ی هشیر
نشج ناتساب رصم رد شیپ لاس 4000 دودح رد
رازگرب ،هلچ بش اب فداصم ،»دیشروخ ندش هدییاززاب«
تدم هب لاس زا ماگنه نیا رد نایرصم .تسا هدش یم
و نشج هب ،یدیشروخ لاس هام 12 ی هناشن هب ،زور 12
یمارگ ار یکیرات رب رون یزوریپ و دنتخادرپ یم یبوک یاپ
ناکم نییزت یارب لخن گرب 12 زا نینچ مه .دنتشاد یم
لاس نایاپ ی هناشن هک دندومن یم هدافتسا نشج یرازگرب
.تسا هدوب ون لاس زاغآ و
لحز ای ناویک تشاد ساپ یارب یمسارم ناتساب مور رد
،ربماسد 23 ات 17زا ،زور تفه تدم هب )تعارز دنوادخ(
باتفآ هیرشن :زا هتفرگرب
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
27
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
زور ناتسمز زور نیلوا نینچ مه .تسا هدش یم رازگرب
دیشروخ ار ن آ و تسا هدوب دیشروخ دنوادخ تشاد گرزب
نشج .دندیمان یم ،سوتکیونا سیلاتان ،ریذپان تسکش
نآ زا ریذپان تسکش دیشروخ نشج و تعارز دنوادخ
ادیپ جاور رهم نییآ ذوفن اب هک دنتسه اه نشج زا هتسد
زور نیا رد یمور ناگرزب ،نایناریا مسر رب انب .دندرک
ار دوخ ناگدرب و دندرک یم نت رب ار یداع مدرم ی هماج
یداع یصخش و هدمآ مدرم نایم هب هاش .دندومن یم دازآ
زا .دندناشن یم یهاش ریرس رب دوبن ناگداز بیجن زا هک ار
حلص اب ار زور و دندرک یم یراددوخ زور نیا رد ندیگنج
.دندناسر یم بش هب یتشآ و
مور و نانوی هب ریغص یایسآ ناناگرزاب طسوت رهم نییآ
ادیپ مدرم راشقا نایم رد یدایز ناوریپ و دیسر ناتساب
ارتیم ای رهم شقن دص زا شیب و هرکیپ 7۵ دودح رد .درک
رد صوصخ هب .تسا هدش تفای ایلاتیا رد مر رهش رد
اه یکین نابیتشپ ار دوخ هک مور شترا فلتخم تاجرد
نابساپ دزیا ،ارتیم ،دنتسناد یم اه یتسرد نابهگن و
رهم نییآ ذوفن .دوب رادروخرب یا هژیو هاگ یاج زا ،رون
تسا هدوب یا هزادنا هب ناتساب نانوی و مور رد ارتیم ای
و یلحم یاه نیی آ و مسارم رد نآ یاپدر نونکا مه هک
یاه تنس زا یرایسب .دوش یم هدید ناییاپورا یبهذم
هجیتن رد و ناتساب مور ثاریم سمسیرک صوصخم
.تسا رهم نییآ
تسا دلوت ینعم هب لاتان یمور ی هشیر زا لئون ی هملک
سیلاتان نایمور نشج مان دش رکذ هک هنوگ نامه و
یهلک اب لئوناباب نینچ مه .تسا هدوب سوتکونیا
همه زا .دوش یم رهاظ رهم نییآ نادبوم هلک هیبش
سمسیرک مسارم رد هک تسا یجاک تخرد ،رت بلاج
تخرد یور ی هراتس و جاک تخرد نیا .دوش یم نیئزت
زا اه نشج نیا رد نایمور .تسا رهم نییآ ثاریم زین
و دندرک یم هدافتسا جاک نوچ زبس هشیمه ناتخرد
ارتیم ی هبلغ و تردق ی هناشن ار نآ یگشیمه یزبس
یاه یراک هدنک رد .دنتسناد یم ناتسمز و امرس رب
و رهم رانک رد جاک ای ورس تخرد ،رهم نییآ زا هدنام یقاب
یناریا ینیئزت شوقن رد نینچ مه و دوش یم هدید اتیهانآ
.تسا هدش یم میسرت هقج هتب لکش هب
نونکا مه یبونج ی هیسور زا ییاه تمسق رد نینچ مه
نیا .دننک یم رازگرب هلچ تبسانم هب یهباشم یاه نشج
صقر .دراد هلچ بش مسارم اب یرایسب تهابش اه نییآ
لوصحم تشادرب ی هوحن روآدای بش نیا صوصخم
رد زین نایدوهی .تسا لاس زا ماگنه نیا رد نازرواشک
رازگرب )تخرد نشج( »تونلیا« مان اب ینشج بش نیا
.دنزادرپ یم شیاین هب عمش ندرک نشور اب و دننک یم
زورید یادلی
نشور .دلوت و دلیم ینعم هب تسا ینایرس یا هژاو ادلی
دراو هنوگچ و ینامز هچ ینایرس تغل نیا هک تسین
زا دعب هک دور یم لامتحا .تسا هدش یسراپ نابز
مور یروطارپما رد هیلوا نایحیسم یعمج هتسد راتشک
هب اهراتشک نیا زا سپ ینایرس نایحیسم ترجاهم و
هدش یسراپ نابز دراو ادلی تغل ،یناساس یروطارپما
.دشاب
دلوت ماگنه ادلی هک نیا رب ینبم ینوگانوگ تایاور
نامه ادلی هک دنرواب نیا رب یهورگ .دراد دوجو تسیک
رد هک تسا رهم ،رون دزیا روهظ و دیشروخ دلیم ماگنه
ناریا هب ینایرس نایحیسم ترجاهم اب یخیرات یشخرچ
ادلی هک دنتسه یأر نیا رب رگید یهورگ .تسا هتشگزاب
هک نیا و تسا حیسم یسیع دلیم اب فداصم ربماسد 21
دنناد یم حیسم دلوت ار ربماسد 2۵ زور یزورما نایحیسم
.تسا هدوب یرامش هاگ هابتشا
هب هلچ بش مسارم ،اپورا رد رهم نییآ ی هعسوت ماگنه
رازگرب مامت هوکش اب یتسار و رون و رهم شیاز زور ناونع
و بادآ ،اپورا رد تیحیسم یلیتسا زا سپ و تسا هدش یم
نایم رد صوصخ هب و مدرم یگدنز رد هک رهم نییآ موسر
نید ندمآ اب و دنام یقاب نانچ مه دوب هدرک ذوفن نایمور
یاه هقرف مامت یدلیم 3۵0 لاس ات .تخابن گنر دیدج
دلیم زور ار هیوناژ مشش زور لوقلا قفتم تیحیسم فلتخم
رب ار مور یاسیلک رهم نییآ ذوفن نکیلو .دنتسناد یم حیسم
رهم دلوت اب قباطم ار حیسم یسیع دلوت زور ات تشاد نآ
یرتشیب ذوفن تبسانم ود نیا طاقتلا زا ات دهد رارق ارتیم ای
رهم نییآ نشج نیرت گرزب و دشاب هتشاد مدرم یگدنز رب
زا سپ و مر یاسیلک ندش دنمتردق اب .دنک لح دوخ رد ار
و تمس نیا هب تیحیسم رگید یاه هقرف ،نامز تشذگ
یقرش سکودترا و ینمرا یاسیلک زونه نکیل .دندیورگ وس
رظن زا هچ نآ .دنناد یم حیسم دلیم زور ار هیوناژ مشش زور
ربماسد 2۵ ای 21 هک تسا نیا تسا ملسم نارگشهوژپ
لادتعا و تعارز لصف هب لیجنا یاه هراشا هب هجوت اب
دلیم زور ،تیحیسم ی هیلوا نارود خیرات نینچ مه و اوه
زین اسیلک موسر رد رهم نییآ ذوفن و تسین حیسم یسیع
سمسیرک نشج یاه هیام نیتسخن .تسا راکنا لباقریغ
هک تسا نایناهج هب نهک ناریا ی هیده و ثاریم تونلیاو
.تسا هدیشوک نآ نتشاد هگن هدنز رد زورما هب ات دوخ
ناونع هب هلچ بش و ادلی بش زورما ناریا رد یورره هب
اب ادلی یوغل طابترا زا رتمک و دنا هدمآرد فدارتم یناگژاو
.دور یم نخس حیسم دلیم ای رهم روهظ ،دیشروخ دلیم
زورما یادلی
تشاد یمارگ یبهذم تیمها ،ناریا هب ملسا دورو زا دعب
زونه ار نهک تنس نیا نایناریا یلو تفر نیب زا هلچ بش
.دنراد یم ساپ
یزمرق .دنتسه بش نیا ی هرفس ناکرا زا رانا و هناودنه
ثاریم زا و تسا دیشروخ عولط یخرس روآدای هویم ود نیا
طاقن نایناریا ،صوصخم ی هویم ود نیا زا ادج .رهم نییآ
ار دوخ ی هرفس یتوافتم یاه هویش هب ،روشک فلتخم
.دننک یم نیئزت
رد هک تسا نیا رب مسر ناجیابرذآ و لامش ی هطخ رد
سورع هزات ی هناخ هب هدش نییزت یا هچناوخ بش نیا
ینیس رد ناجیابرذآ مدرم .دنتسرفب هداوناخ دزمان ای
ار یزمرق یاه لاش و دننک یم نیئزت ار اه هناودنه دوخ
یهام کی لامش مدرم هک یلاحرد .دنراذگ یم شفارطا
.دنرب یم سورع ی هناخ هب و دننک یم نیئزت ار گرزب
.تسا نیگنر زورون ی هرفس لثم زاریش مدرم ی هرفس
کنیگنر و امرخ و اه جازم درس یارب هناودنه و تابکرم
.تسا دوجوم اه جازم مرگ یارب
ات رود همه .نزوس لاف مان اب دنریگ یم یلاف اه ینادمه
.دناوخ یم رعش یپایپ روط هب ینزریپ و دننیشن یم قاتا رود
هدیربن هچراپ کی رب رعش ره مامتا زا سپ یا هچب رتخد
یبیترت هب انب اه نامهم و دنز یم نزوس هدیدن بآ و
رد .دنناد یم دوخ لاف ار نزریپ یاهرعش دنا هتسشن هک
نیا رد یسودرف ی همانهاش ندناوخ ناسارخ یاهرهش
یندشنادج وزج یناوخ ظفاح هک یلاحرد .تسا موسرم بش
ظفاح ندناوخ هتبلا .تساه یزاریش یارب بش نیا مسارم
مسر هکلب ،تسا موسرم زاریش رد اهنت هن بش نیا رد
.تسا هدش نانیشن هلچ یلک
نهک تایبدا رد ادلی
بش ،هلچ بش و ادلی بش ،مدرم ی هنایماع گنهرف رد
مدرم .تسا هیریخ یاهراک و ماع راب بش .تسا یتسود
ات دنا هتخومآ ،دنا هدوب راد ماد ای زرواشک
ً
ارثکا هک ناریا
و ندش عمج مهرود یارب یا هناهب ار ناتسمز یامرس
نکیل .دننادب یعارز لاس کی ندناسر نایاپ هب نشج
ی هرهچ بلغا ادلی ،نامروشک یمسر و یبدا گنهرف رد
هب قاشع هک یبش .تسا ینلوط یبش نشخ و کیرات
ندوب کیرات و ینلوط .دنتسه نآ ندمآرس هب راظتنا
و ییاهنت ،قوشعم هاک ناج قارف یارب تسیا هراعتسا ادلی
.رای دنلب و هایس یوسیگ هاگ و لاصو راظتنا
:میناوخ یم نومضم نیا رد یتیبدنچ نایاپ رد و
:ظفاح
تسا ادلی بش تملظ ،ماکح تبحص
دیآرب هک وب هاوخ دیشروخ ز رون
:یدعس
تسا نامرد دیما مدرد همه اب زونه
ار ادلی نابش رخآ دوب یرخآ هک
:یدحوا
یرادنپ تسا ادلی بش ،ربلد یا تنارجه بش
یرادنپ تسام دیع وت رادید و زورون تخر
:یناقاخ
فیثک مسج ناهج و یفیطل ناج وت
ادلی بش یتیگ و هدنزورف عمش وت
:یرصنع
هزین هب وت ،هزین هب دنیابر هقلح نوچ
ادلی بش ییابرب یگنز خر زا لاخ
:یرهچونم
دنک ینارون زور ار بش هریت شیار رون
دنک ادلی بش ار نشور زور شمشچ دود
:دعس دوعسم
وت کلم حبص دیشروخ هدرک
ادلی بش نانمشد همه زور
:ورسخرصان
هنیدآ رب وت و هبنشود رب وا
ادلی وا و یراد ردق لیل وت
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
28
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 1 هرامش • غرمیس
29
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
هارمه نفلت ییایفارغج یبایدر
زا دنناوت یم یتینما یاه هاگتسد هک تسا هدش شاف
رارقرب یسامت هک یتلاح رد یتح ، هارمه نفلت نوفورکیم
اب ایآ اما .دننک هدافتسا دونش ی هلیسو ناونع هب ،تسین
دومحم اب وگو تفگ ؟درک ناوت یم مه یبایدر هارمه نقلت
رهم یلجت
رد ،تنرتنیا و تارباخم سانشراک ،رهم یلجت دومحم
هارمه نفلت دونش عوضوم هب هلو هچیود اب یا هبحاصم
یبایدر ناکما هرابرد ام یاه شسرپ هب وا راب نیا .تخادرپ
.دهد یم خساپ هارمه نفلت قیرط زا
دونش ناکما هک دیداد حرش ام یارب رتشیپ :هلو هچیود
ییایفارغج قیقد یبایدر ناکما ایآ ،نیا رب نوزفا .دراد دوجو
؟دراددوجو زین هارمه نفلت
سیورس نیا .دراددوجو ناکما نیا ،هلب :رهم یلجت دومحم
ای و )Location-based Services )LBS هک
)Location-dependent Services )LDS
یکی و دوش یم هئارا هک تسا لاس ود یکی ،دوش یم هدیمان
.تسا هارمه نفلت هکبش یاه سیورس نیرت بلاج زا
رد هارمه نفلت ییایفارغج ضرع و لوط سیورس نیا رد
ناوت یم تاعلطا نیا نتشاد اب لاح .دوش یم نییعت هظحل
ردپ لثم .داد هیارا و هدرک یحارط یرایسب یاه سیورس
و دننک یبایدر هراومه ار دوخ ناکدوک دنناوت یم اهردام و
یم هداد ناشن نفلت هحفص رب یا هشقن یور اهنآ تیعقوم
تروص رد هتبلا( دنبایب ار رگیدکی دنناوت یم ناتسود .دوش
.)یبایدر یارب رگیدکی تقفاوم
رد و دیوش یم نیلرب رد ینابایخ دراو امش هک دینک ضرف
یم یناروتسر .دیآ یم کمایپ کی امش یارب هظحل نامه
.تسا هدرک نازرا ار ازتیپ زورما امش یرتم دنچ رد هک دیوگ
دتسرف یم MMS اب مه ار ناروتسر نآ یدورو سکع
،لقن و لمح یاه تکرش .دیبایب یتحار هب ار نآ دیناوتب ات
هشقن یور دوخ زکرم رد دنناوت یم ینار یسکات ای یرفاسم
نیشام ای اه کیپ همه تیعقوم ،راوید رب یکینورتکلا یا
یاه سیورس .دننیبب روشک ای رهش حطس رد ار دوخ یاه
مناوت یم نم و داد هیارا ساسا نیا رب ناوت یم یرایسب دیفم
،رهم یلت دومحم
تنرتنیا و تارباخم سانشراک
سیورس نیا .میوگب امش یارب یبلاج یاهویرانس ناکامک
هیارا اهروشک زا یخرب رد هک تسا یهاتوک تدم نونکا
.دوش یم
هدافتسا دروم دناوت یم زین یتینما یبایدر یارب ناکما نیا
؟دریگ رارق
نیا زا یراجت هدافتسا ،متفگ ادتبا رد هچنآ .تسا تسرد
یاهراک هک دینیب یم و تسا مدرم همه یارب سیورس
یاه ملیف رد اهنت نونکات هک داد ماجنا ناوت یم یبلاج
.میدید یم دوویلاه یلیخت
رد ناوت یم .دراد زین یتینما دربراک سیورس نیا اما
ار هارمه نفلت قیقد )ابیرقت( تیعقوم ،دونش بوچراچ
دنچ یاطخ اب تلاح نیرتهب رد تقد نیا .درک نییعت زین
کی رد نفلت نآ یاج ناوت یم رگید نایب هب .تسا رتم
.درک نییعت زین ار نامتخاس
کی رد نفلت نتفای ناکما هارمه نفلت هکبش رد نونکات
دنچ عاعش کی رد تسناوت یم هک میتشاد ار هکبش لولس
نآ )لولس نآ هزادنا هب هتسب( یرتمولیک دنچ ای یرتم دص
لولس تاعلطا زا هدافتسا اب نونکا .)Cell ID( دبایب ار
ای و نفلت هدنتسرف لانگیس تردق هلمج زا و هیاسمه یاه
نآ هدنریگ هارمه نفلت هچنانچ( GPS متسیس زا هدافتسا
اب ناوت یم یصاخ یاهشور یریگراک هب و )دشاب هتشاد ار
.تفای ار نآ تیعقوم تقد
یرایسب یاهراک ناوت یم تاعلطا نیا ساسا رب لاح
:هلمج زا ،درک
ریز درف هچنانچ و درک فیرعت هشقن یور ار یا هدودحم −
هژیو هدودحم دراو ای و درک کرت ار هژیو هدودحم نآ رظن
.دهد ربخ هکبش ،دش یا
هدودحم دراو ،دنتسه رظن ریز هک صاخ رفن دنچ هچنانچ ¬
.دهد ربخ هکبش ،دندرک کرت ار نآ ای و دندش صاخ یا
یمایپ یصاخ هدودحم رد یصاخ دارفا یارب هکبش ¬
.تسد نیا زا ییاهویرانس و دتسرفب
و یبایدر یارب ناکما نیا زا لییارسا ریخا لاسود یکی رد
اهنآ هک نیا .درک یم هدافتسا سامح ربخ یب ناربهر رورت
رد مه نآ و دننزب ار یسک هناخ کشوم اب تقد اب دنتسناوت
.دوب لیلد نیا هب ،دوب اجنآ رد زین شدوخ هک ینامز
؟تسا مزل وا تقفاوم ایآ یسک یبایدر یارب
یارب هکبش ،دبایب ارم یاج دهاوخب یسک رگا !امتح ،هلب
،منک تقفاوم نم هچنانچ و دتسرف یم کمایپ کی نم
رد هتبلا .دتسرف یم لباقم فرط یارب ارم تیعقوم هکبش
ناگرا و تسین راک نیا هب زاین متسیس نیا یتینما دربراک
ریز صخش علطا نودب ار تاعلطا نیا دناوت یم یتینما
میق و یلو ار دوخ اجنیا رد یتینما ناگرا .دنک تفایرد رظن
.دناد یم ناگمه
؟دراد دوجو یناکما نینچ ناریا رد ایآ
،یتینما هدافتسا یارب .هن زونه یراجت سیورس ناونع هب
راهظا دروم نیا رد میناوت یمن و تسین تسد رد یتاعلطا
.مینک رظن
یتینما نارومام هک دنداد یم شرازگ یخرب اهربخ رد هتبلا
،هدوب اجنآ رد وا نفلت هک ییاج هب یسک یریگتسد یارب
هداوناخ زا یسک رایتخا رد ار شنفلت هک یلاح رد دندوب هتفر
یم ،دشاب تسرد یربخ نینچ رگا .تسا هدوب هداد رارق
اب هتبلا .دنراد ار یتازیهجت نینچ هک دشاب نیا رگناشن دناوت
دنچ ره ،داد ماجنا ار یراک نینچ ناوت یم زین Cell ID
.نییاپ رایسب تقد اب

؟درک هلباقم یبایدر نیا اب دوش یم هنوگچ
شوماخ هار اهنت .درک هلباقم ناوت یمن یبایدر شور نیا اب
یاه نفلت زا یخرب .تسا نآ یرطاب ندروآرد و نفلت ندرک
طابترا هکبش اب زین شوماخ تلاح رد یتح ایسآ قرش تخاس
.دنزاس یم رارقرب
و نفلت دنچ نتشاد هارمه اب هک دنرب یم نامگ زین یخرب
یراک نیا .دننک مگ در دنناوت یم توافتم تراک میس دنچ
نشور تراک میس اب نفلت هک راب ره رد نوچ .هدوهیب تسا
IMEI و MSISDN، IMSI هرامش هس ره ،دوش یم
هاتوک یتدم زا سپ رگید نایب هب .دنوش یم لاسرا هکبش هب
لاسرا هکبش هب یشوگ یاه هرامش و نفلت یاه هرامش مامت
دنریگ یم رارق رگیدکی اب طابترا رد سیرتام کی رد و هتشگ
دنتسه سامت رد وا اب هک یناسک و رظن دروم درف یبایدر هک
.دزاس یم ناسآ ار
وجکین اضر :رگ هبحاصم
روپدنواب مانهب :هیریرحت
وجکین اضر :رگ هبحاصم
روپدنواب مانهب :هیریرت
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
30
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
رقوم و مارآ یراتفر زورما مناخ هدازهاش
یم هدید نآ رد مارتحا زا یراثآ هک تشاد
و دش قاطا دراو یمارآ هب بیترت نیدب و دش
.داتسیا بهار تبحص رظتنم
هداتسرف نم لابند امش :دیسرپ بهار
؟دیدوب
دوخ هب یبجعتم هفایق مناخ هدازهاش
هلب هآ ؟مداتسرف امش لابند :تفگ و تفرگ
!دینیشنب دییامرفب مدنمشهاوخ
هتسب و هتسکش ییایلاتیا هب مناخ هدازهاش
.درک یم تبحص باذج یلو
یلدنص ،درک یهاگن شفارطا هب بهار
ار یگرزب یلسع یلو ،تفاین نتسشن یارب
زین مناخ هدازهاش .تسسشن نآ یور و دید
هنایشآ رد هک یغرم دننام ییابیز تکرح اب
وا فارطا رد شنماد هک یلاح رد دنیشن
روتسد و تسشن نیمز رب دش یم هدرتسگ
.داد هوهق
و درک تبحص هب عورش مناخ هدازهاش هاگنآ
هک یماگنه دیشاب هتشاد رطاخ هب رگا :تفگ
دیتفگ نم هب مدید ار امش لیبدرا یکیدزن رد
کی رسمه اهنت مدوب یحیسم نم رگا هک
؟تسین روطنیا ،موش یم رهوش
.تسا روطنیمه هلب -
و دراد ییایازم نانز یارب یحیسم نید -
دشاب روبجم نز هک تسنیا زا رتهب لقادح
هقیص اب و دشاب درم رسمه راهچ زا یکی
.دزاسب زین یرامش یب یاه
میمصت هک دوب ادیپ مناخ هدازهاش رهاظ
قایتشا اب هلصافلب نوچ تسا هتفرگ ار دوخ
نید نیا هب مه ارم تسا نکمم :دیسرپ
؟دیروآرد
دوب لاحشوخ یلیخ انطاب هک یلاحرد بهار
طقف ،دیشاب هتشاد ربص :تفگ ضارتعا اب یلو
یحیسم دوش یمن هک ندرک رهوش رطاخ هب
دیراد لایخ هک امش یارب راک نیا انمض ،دش
؟دراد یا هدیاف هچ دیوش هاش رسمه
یمن رواب ارم فرح تقادص امش سپ -
و نید غیلبت یارب دییوگ یمن رگم ؟دینک
اجنیا هب ناتدوخ نید هب نارگید ندنادرگرب
؟دیا هدمآ
امش مهدب امش هب یا هدعو هکنیا زا لبق -
.دینک لوبق ار نید نیا بلق هت زا دیاب
لد هت زا دیاب هنوگچ دییامرفب بوخ یلیخ -
؟منک لوبق
یلو ،دراد رایسب طیارش حیسم نید لوبق -
یم زاغآ قشع و تبحم اب زیچ همه زا لبق
.دنوادخ هب قشع ؛دوش
دیشک مهرد ار اهوربا بجعت اب مناخ هدازهاش
مرادن ربخ قشع زا نم ینعی ؟قشع :تفگ و
8 هرامش زا همادا
رابرد رد
یا هنهرب اپ
Elgin Groseclose :زا یرثا
نایمیرک اضرملغ :مجرتم
سابع هاش
قشع یانعم امش زا رتهب مه یلیخ دیاش
نآ زا هک تسا یقشع هچ نیا .مناد یم ار
؟دینک یم تبحص
هنوگچ هک تفر ورف تریح رد یا هظحل بهار
یارب لأوس نیا باوج اه لاس ،دهد حیضوت
تبحم حیرشت .دوبن نشور و راکشآ شدوخ
جاودزا رد قشع و یردارب هقلع ای یردپ
سپ .تشادن یموهفم چیه دروم نیا رد
امش زا یلأوس دیراذگب :تفگ یا هظحل زا
درم اب ار ناتدوخ باوخ ملاع رد رگا ،منکب
رد هک تسه یلماوع ایآ دینیبب نات هاوخلد
؟دشاب هتشادن دوجو تقیقح و یرادیب
.هلب داد باوج اروف مناخ هدازهاش
عورش هک تسناد یمن تسرد ناوخ بهار
ای ،دش دهاوخ یهتنم شروظنم هب ثحب نیا
یب هداعلا قوف بلاطم نیا رد اعقاو نوچ .هن
و تسب ار دوخ ناگدید یا هظحل .دوب علطا
ترفغم بلط دنوادخ زا تقامح نیا لباقم رد
لد یناهگان و میقتسم کرد دیما هب و درک
:دیسرپ و دز ایرد هب
؟دیتسه یچ بلاط جاودزا رد امش -
هتشاد قرف مرح رد یگدنز اب هک یزیچ -
همه زا نآ رطاخ هب هک یطابترا بلاط ،دشاب
ار دوخ رمع و ناج و هدرک رظن فرص زیچ
.مهدب نآ هار رد
درک اعد و دیوج ار دوخ بل هبترم ود بهار
:تفگ هاگنآ .دروخن گنس هب شریت
؟تسیچ هیبش دیبلاط امش هک یگدنز نیا -
هب یگدنامرد یور زا یهاگن مناخ هدازهاش
مروظنم مناوت یم هنوگچ تفگ و هدرک بهار
زا یزیچان تامولعم هک ییایلاتیا نابز هب ار
دوپورات دننام !میوگب هچ ؟منک نایب مراد نآ
هدنفاب و دنوش یم هتفاب مه رد هک یلاق
دوخ تراهم و تردق ،راگدرورپ ینعی یلصا
یم روراب یگدنز تخرد و دزاس یم رهاظ ار
یم هدیشک ود ره هک نامکوریت دننام .دوش
دننام .دنرگیدکی یوگباوج ود ره و دنوش
یاضف هب مه اب ار دوخ یاهریت ناکدوک
تفن و غارچ هلیتف دننام و دننک یم اهر هدنیآ
یب یرگید نودب یکی اهنیا همه رد .تسا
فرظ دننام یرآ ،تسا هدیاف یب و فرصم
هچ فورظم نودب فرظ ؛فورظم نودب
؟دراد یا هدیاف
و دش رثأتم هداعلا قوف نانخس نیا زا بهار
هداد تسد وا هب انشآ یلو بیجع یساسحا
شومارف و رود رایسب یا هظفاح زا ایوگ هک
ای ،مامتان یباتک دننام .دشاب هدمآ نوریب هدش
یلو ،دشاب هدرک رارف هظفاح زا هک انشآ یمان
تبسن ینیسحت ساسحا اه نیا همه قوفام
:تفگ و دمآ دوجو هب وا رد مناخ هدازهاش هب
هب ات ،یتفگ نخس هناعاجش رایسب ابحرم -
زا .مدوب هدینشن یبوخ نیا هب یتاملک لاح
یم هک ار یرهوش نامه مراتساوخ دنوادخ
.دنک وت بیصن یهاوخ
هدازهاش و دندروخ ینیریش و هوهق سپس
یرتشیب شمارآ ساسحا هتفر هتفر هک مناخ
نطو هرابرد ،درک فیرعت هب عورش درک یم
نآ لگنج زا هدیشوپ یاه هوک و زاقفق دوخ
توافت رایسب ناریا کشخ یاه هوک اب هک
و اه یسکرچ دازآ یگدنز هرابرد و تشاد
فوسپماس سنرپ شردپ هرابرد و نآ مدرم
وا یاه یراوس بسا و اه یراوخ بارش و
شردپ داد حرش وا .تفگ یدایز یاه هصق
ظفح شزرا هک یکچوک نیمزرس و ورین اب
نیب هار باختنا هب راداو هتشادن ار للقتسا
هرخلاب و هدش ینامثع ناطلس و ناریا هاش
یرادافو هناشن هب و دحتم ناریا هاش اب
و هدروآرد هاش دقع هب ار »ارامات« دوخ رهاوخ
ناگورگ ناونع هب یکدوک رد مه ار شرتخد
.تسا هداتسرف ناریا رابرد هب
رابرد رد هک ازریم یفص هدازهاش سپ -
؟تسامش همع رسپ مدرک شتاقلم
شرتکچوک ردارب مه ازریم هدنبادخ هلب -
.تسا
همع بیقر هک دینک یم کرد ارم عضو لاح
ریغ ناشیا هتبلا ؟تسین ناسآ دایز مه ندش
دروم و بلج ار هاشنهاش رظن هک دنا هیقب زا
ار دوخ تاهجوت هاش .دنا هتفرگ رارق شزاون
ناملغ و اه سواط و تارهاوج اب هارمه
رد ار اهنآ سپس و هتخیر اهنآ یاپ هب یدایز
اهنت تسا گرم زا رتدب هک یا هصغ و مغ
.تسا هدراذگ
تاملک نیا یادا ماگنه مناخ هدازهاش نحل
یب همه مغریلع بهار و دوب کاندرد رایسب
سح ار وا قیمع جنر ایند روما رد شا یهانگ
هک یسک دننام مناخ هدازهاش یلو ،درک یم
رضاح مه زاب یلو هدش هتسخ یراب لمحت زا
:تفگ ،دراذگب نیمز هب ار نآ تسین
هب هک دنتسه کاخ و بآ نیا رد رفن نارازه
هاشنهاش و رابرد رد یگدنز زور کی رطاخ
راب رمع مامت دنرضاح لیم لامک اب ندوب
لیلد مه دیاش و دنشک شود هب ار مغ نیا
.دنشاب هتشاد راک نیا یارب یبوخ
هک یلاح رد و تساوخ یصخرم هزاجا بهار
یم سح تفگ یم کرت ار مناخ هدازهاش
دراد هک یبوخ تاین همه مغریلع وا هک درک
دنچ نیا رد وا میلست زا هک یتردق مامت و
نایرج فلاخم مهزاب ،هدرک یریگولج هلاس
.دگنج یم دوخ تلیامت اب بآ
دوب ینس رد و هلاس هدجیه کنیا رتخد نیا
یگدنز رد گرزب یفده بلاط شتعیبط هک
و دنک فرص نآ هار رد ار یرمع دناوتب ات دوب
یراکزیهرپ و یفنم بلاطم اب هزرابم زا رگید
دش یمن عناق یناطیش لامعا زا یرود و
مدق یتبثم هار رد دیاب هک درک یم رکف و
.درادرب
هب ،دوب بهار نهذ رد مناخ هدازهاش تیعضو
.درک اعد وا یارب زامن ماگنه رد هک یروط
مدرم یمامت و کیدزن یراهب لدعتم یاوه
زورون ندیسر ارف راظتنا رد قایتشا اب ناهفصا
.دندوب
اهراوید و رد و وراج و بآ اه نابایخ همه
.دوب هدش یزیمآ گنر درز و یبآ ناولا هب
اب ییوگ هک ار ابیز شرف نارازه اه مناخ
یربارب و یمشچ مه اه نابایخ یاه لگ
رسارس .دندوب هتخیوآ اه نوکلاب زا دنتشاد
لبنس یاه لگ زا یرتسب ار غابراهچ نابایخ
.دندوب هدناشوپ یراهب قبنز و سگرن و
دیرخ یارب زورون موسر قبط مناخ هدازهاش
هب اهرکون و تفلک یارب ایاده و ون سابل
.دوب هتفر رازاب
بلاج اه هکد و اه هزاغم رادید هتشذگ رد
تلع هب زورما ناجیه نیا یلو دوب جیهم و
زا رتشیب یناگمه یلاحشوخ و تیعمج هوبنا
هزاغم رد .دوب رادومن عونتم سانجا ندید
زا یلاع رایسب سانجا رازاب رسارس یاه
هدش هدراذگ ماع رظنم رد ناهج طاقن همه
.درک یم ریحتم ار نارادیرخ و
یارب دیرخ زا سپ لومعم مناخ هدازهاش
دیرخ شدوخ یارب مه یرادقم لزنم لها
و یرز سنج زا عونتم یاه سابل .درک یم
هچراپ زا هراوق کی ای و یمشیربا و لمخم
ناتسلگنا زا یگزات هک فیطل یمشپ یاه
رازاب رد نآ زا سپ .دیرخ یم دوب هدش دراو
مشچ همرس و سای رطع زا یرادقم اهراطع
هیهت مامح زا دعب یارب یرصم یانح و
اب نازاس هرقن رازاب رد هرخلاب و درک یم
دیراورم دنب کی ای ،یفدص هناش کی دیرخ
دیرخ هب توقای دنب تسد کی اب ینیرحب
.داد یم نایاپ دوخ
دیرخ هب مناخ هدازهاش ساوح زورما یلو
مان هب ناراد هزاغم زا یکی هک یروط دوبن
:تفگ و دش وا یتحاران هجوتم یلعدیس
یب امش هب زورما امش زینک رگم مناخ
یم امش یارب یسنج ره هک هدرک یمارتحا
؟دینک یمن نآ هب یهاگن نیرتکچوک میروآ
؟هدز رس ام زا یریصقت رگم
و دیرخ زا مدوخ نم ،تسین امش ریصقت -
.ما هدش هتسخ تیعمج نیا
نآ رد یلو تشگرب دوخ یکلاپ هب سپس
هب تشگزاب لیم یراهب زیگنا حور یاوه
هب ار وا دازآ یاوه نوچ تشادن ار هناخ
.درک یم توعد تعیبط
زا هجو چیه هب هک دوب یدرم سابع هاش
اب هشیمه و دمآ یمن ششوخ تافیرشت
و تمظع نداد ناشن یارب تفگ یم راختفا
یاه سابل و باکر نیمزتلم هب دوخ یگرزب
هدازآ نانچ و درادن یجایتحا رخاف و للجم
رگید ناهاش رد رتمک هک دوب دمآ و تفر رد
یاه ییاریذپ و اه ینامهیم و دش یم هدید
نودب و یناهگان بیترت نیمه هب مه وا
.تفرگ یم ماجنا تافیرشت
ینلوط تبیغ کی زا سپ ماگنه نیا رد
شترا یارب و هتفر فلتخم تایلو هب هک
هدید کرادت هدنیآ یاه گنج تهج دوخ
دمآ ناهفصا هب یهاتوک تماقا یارب دوب
دوخ نایهاپس هب اددجم زور دنچ زا سپ ات
.دوش قحلم
،تختیاپ رد دوخ تماقا زور نیرخآ رد
زا لبق ناهگان و ملعا ار رابرد لیکشت
تفرگ میمصت ماش اب ییاریذپ هب ینامهیم
ینامهیم نیا هب زین ار مناخ هدازهاش و
.درک توعد
یناتسبات خاک رد ینامهیم نیا داد روتسد اذل
مامت یگزات هب هک نوتس لهچ ینعی ،دیدج
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
31
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
دلوتم اواتا میقم نانابز یسراف نیبام دنویپ رتشیب ماکحتسا تهج هب هک تسا یا هیرشن ، غرمیس هیرشن
امش یاهمایپ و تارظن ، تلاوس ، اهلددرد ، اه هتفگ هب هیرشن نیا زا یشخب یدوزب ، اتسار نیا رد .تسا هدیدرگ
یزکرم رتفد سردآ هب یتسپ تروصب ام اب ، ناتیاهمایپ ساکعنا یارب تسا دنمشهاوخ . تفای دهاوخ صاصتخا
.دیشاب سات رد contact@simorghmagazine.com سردآ هب لیمیا تروصب ای و
. میتسه ناتیاه همان راظتنا رد هناربص یب
*** غرمیس هدنیآ هرامش رد همادا ***
یشاقن و غاب ییابیز و رامعم تیفورعم و هدش
ماجنا دوب هدیچیپ اج همه رد نآ یاهراوید
.دوش
ار توعد و راضحا ربخ هک شودرف هجاوخ
:تفگ دوب هدروآ مناخ هدازهاش یارب
ییاریذپ و دنراد یگنرف نانامهیم بشما هاش
سپ ،دش دهاوخ ماجنا اه یگنرف مسر هب زین
روطنامه مه امش سابل و راتفر تسا رتهب
.دشاب
رد ماش ییاریذپ و میلم اوه بش نآ رد
نوتس تسیب ساکعنا هک خاک گرزب ناویا
نآ هب ار نوتس لهچ ناونع بآ رد نآ
یوریپ یارب و دش یم ماجنا دوب هدیشخب
یاج هب ار اذغ یاه باق اه یگنرف موسر زا
نانامهیم و دندوب هدیچ اهزیم یور رب نیمز
گرزب یلیخ یاه یلسع زا یلدنص یاج هب
.دندرک یم هدافتسا
ترابع نانامهیم ،مناخ هدازهاش زا هتشذک
یلرش تربار رس -تیلمراک بهار زا دندوب
زا یکی .ناشنارسمه اب هنمارا زا رفن ود و
افلج رظن هجاوخ »نایپوکاه سویتام« هنمارا
سورتپ« یرگید و هنمارا هعماج سیئر ای
هک دوب یدنمتورث راجت زا یکی »نایناخشآ
یم ماجنا ار هاش یتراجت روما هدمع تمسق
.داد
تشادن روضح سک چیه یتنطلس هداوناخ زا
مناخ هک دیسر هجیتن نیا هب مناخ هدازهاش و
توعد وا ییاهنت عفر یارب زین ینمرا یاه
هلدابم رد و داتفا بهار هب شرظن .دنا هدش
شمارآ انطاب زین وا هک دش هجوتم اه هاگن
.درادن
رد دشن روبجم مناخ هدازهاش هناتخبشوخ
رد ینمرا یاه مناخ اب و دنیشنب عمج طسو
.تسشن یرانک
دوب یکشم ود ره هک اه مناخ نیا سابل
هک مناخ هدازهاش سابل سکعرب تسرد
هدرک داجیا یدیدش داضت دوب زمرق و دیفس
.دوب
صوصخم هجوت زیچ همه هب تبسن هاش
یدایز بلاطم هرابرد تبحص ،داد یم ناشن
دوخ سانجا هک یناگرزاب دننام و دز یم رود
ابترم دنک یم هضرع یرتشم هب یتسدود ار
هرخلاب ات دروآ یم شیپ یفلتخم بلاطم
فرط .دنک بلج ار فرط هجوت اه نآ زا یکی
دوب یسیلگنا درم و بهار رتشیب وا تبحص
یم هاگن زین نارگید ناگدید رب هاگهاگ یلو
.درک
یم مناخ هدازهاش هب شرظن هک یماگنه
و دش یم هریخ وا هب یرتشیب تدم داتفا
یم دوخ هب یزیمآ ماهفتسا هفایق رتشیب
نیا هب مک مک مناخ هدازهاش هکنیا ات تفرگ
وا رطاخ هب نایرج نیا مامت دنکن داتفا رکف
اب و دنیبب یبوخ هب وا ات هدش هداد بیترت
.دنک هسیاقم اپورا نادرم نیرتهب زا یضعب
درم هب مناخ هدازهاش هجوت یا هظحل زا سپ
دیاش یلو دوب وا دزمان ارهاظ هک یسیلگنا
هدزن رگیدکی اب یفرح چیه لاس هد تدم
.دش بلج دندوب
ندروآ رطاخ هب اب و هزات یا هقلع اب یتدم
و تفر ورف وا رحب رد بهار یاه تبحص
،تسا دنم هرهب یفاک ییابیز زا ارهاظ هک دید
ات اه یگنرف دم قبط هک شدنلب درز یاهوم
شدیفس تسوپ و هتخیر شیاه هناش یور
دیشروخ ریز رد گنج اه لاس رطاخ هب هک
هب یصاخ هولج همه دوب هدش ییلط ناریا
.داد یم وا
جک یمک وا هک تسناد یم مناخ هدازهاش
نیب رد هشیمه هچرگ و تسانتعا یب و قلخ
اهنت نیا یلو دیشوپ یم یناریا سابل مدرم
تسناد یم و دوب یناریا موسر اب وا طابترا
دراد وزرآ و تسا یسیلگنا کی وا هرخلاب هک
نیا رد .ددرگزاب دوخ نطو هب رت دوز هچره
:تفگ بهار هب باطخ هاش ماگنه
یلوحت نم شترا رد هک یدرم اب بانجیلاع
هب ار قرش یگنج نونف و هدروآ دوجو هب
؟دیراد ییانشآ ،هدرک نوگرگد یلک
:تفگ و درک ترباررس هب ور سپس
امش هک متشاد لیم یلیخ نم ناخ یلرش
،بانجیلاع یارب ار روشک نیا یماظن عضو
یم فیرعت لبق نایحیسم هفیلخ ریفس
یاه ورین اب داحتا ارچ هک نیا تلع و دیدرک
ناشیا یارب ار تسا نیفرط عفن هب تیحیسم
.دیدرک یم حیرشت
:تفگ و درک تبحص هب عورش تربار رس
هتشذگ هک تسا یعیسو رایسب روشک ناریا
تلوصحم یتسد یاهراک و یرنه راثآ زا
یلو .دراد زین مشیربا و تسوپ و هلغ ناوارف
برغ رد صوصخ هب و فرط ره زا هنافسأتم
.تسا هجاوم یفلتخم نانمشد اب بونج و
هیحان هس زا هاشنهاش یاه ینارگن هزورما
یرگید و ینامثع اب زرم نییعت یکی هک تسا
یناگرزاب روما موس و سراف جیلخ تیعضو
.تسا مشیربا شورف هب طوبرم
ابیرقتو مهم رایسب ناریا مشیربا لوصحم
،دنک یم نیمأت ار اپورا تاجایتحا زا یمین
ینامثع یورملق زا هک اه لاک نیا لمح یلو
تارطخ اب ،دنک روبع دیاب اه سور و اه
.تسورب ور یدایز
یزوریپ نانمشد نیا لباقم رد هاشنهاش هتبلا
نیرتگرزب هک دنا هدروآ تسد هب یگرزب یاه
هک دوب اه کبزا لباقم رد قرش رد اه نآ
روصت و تفای نایاپ هشیمه یارب یلک هب
یایسآ رد یرطخ هنوگ چیه رگید منک یم
طقف یزوریپ نیا .دشاب هتشادن دوجو یزکرم
نامک و ریت ینعی درس هحلسا زا هدافتسا اب
لباقم رد ماظن هراوس تراهم و ریشمش و
هیضق یلو هدش لصاح نمشد گنفت و پوت
کی یلعف عضو و هدشن لح زونه اه ینامثع
.دسر یم رظن هب رادیاپان سب شتآ و حلص
هب تبسن هداعلا قوف هاشنهاش تلع نیمه هب
داهنشیپ پاپ هک تیحیسم یاهورین اب داحتا
.تسا دنم هقلع دنا هدرک
ترباررس تاحیضوت هب هقلع اب مناخ هدازهاش
هک درک یم رکف دوخ شیپ و داد یم شوگ
و تیصخش فرعم ترباررس تبحص زرط
هک دیسر شرظن هب ناهگان و تسوا شوه
زا شیب یلیخ یریفس یارب ترباررس تافص
وا دیاب هاش و تسوا یماظن و یگنج تافص
.داتسرف یم اپورا هب شردارب یاج هب ار
هداعلا قوف تراسج اب بهار ماگنه نیا رد
تفر یمن راظتنا هاش هب باطخ رد هک یا
:تفگ و درک تبحص هب عورش
باطخ ریفس ارم هک دنراد رارصا هاشنهاش
نابرد هب امسر هدنب هک یلاح رد ،دننک
رد کنیا و ما هدشن هتفریذپ و بایفرش
و منارذگ یم ار دوخ یگدنز یگداس تیاهن
سدقم پاپ هب هاشنهاش هک ار ییاه نامرف
اذل ،ما هدرکن بسک زونه ار دندوب هداد لوق
دوخ زا ار یریفس ناونع مهاوخ یم هزاجا
ناونع هب هک ینامز ات نیاربانب .منک بلس
تماقا ناریا رد پاپ دوخ یاوشیپ هدنیامن
راذگتمدخ و مایپ لماح و دصاق طقف مراد
.دوب مهاوخ هاشنهاش
ششوخ بهار تراسج نیا زا ایوگ هک هاش
:تفگ هتسهآ دوب هدمآ
هتفیش ردقچ ،دیتسه یفیرش درم هچ اعقاو
زاب دییوگب لاح یلو مدش امش ینتورف نیا
ار هنمارا یبهذم تسایر دیتسین رضاح مه
نآ هک مدرک فیرعت ناتیارب لبق ؟دینک لوبق
سویتام تسین روطنیا .دنرادن یی اوشیپ اه
؟نایپوکاه
اب هاش تاراهظا دییأت یارب رظن هجاوخ
.درک میظعت ینتورف
ناونع هب هک دیراد علطا لماک ،هاشنهاش
تردق لامعا ددص رد هچنانچ هناگیب کی
بجوم طقف میآرب ینمرا عابتا رب تسایر و
اهنآ تیدض و تفلاخم ندش هتخیگنارب
اهنآ هقرفت ثعاب لمع نیا و دش مهاوخ
نیا رد یروتسد چیه لاح ره رد ،دش دهاوخ
نانیمطا مناوت یم و هدشن هداد هدنب هب دروم
هشقن هنوگ چیه هراب نیا رد زین پاپ هک مهد
.دنرادن یا
رثا بهار هک درک یم رکف مناخ هدازهاش
یب تلع یلو هتشاذگ هاش یور یبوخ
.تسناد یمن وا هب تبسن ار هاش یهجوت
و رغل یمدآ دوخ صوصخم سابل رد بهار
.دمآ یم رظن هب یلومعم و فیحن
هتشادن تیمها شیارب اذغ هک یسک دننام
رد یلو ،دروخ یم کاسما اب یلیخ دشاب
مه شتاکرح و تردق اب وا یادص ضوع
.تشاد لماک یگنهآ
نتخاون هب عورش ناگدنزاون ماگنه نیا رد
رب ار مناخ هدازهاش اه نآ یقیسوم .دندرک
غاب هرظنم ناویا ریز رد .دوب هدروآ فعش رس
هام لله ناتخرد نیب رد رس یلاب و خاک
نیب رد یدایز یاه سوناف .دوب نایامن ون
سای لگ یاه هچنغ یوب و هتخیوآ ناتخرد
.دیسر یم ماشم هب
هرظنم نیا مامت زا هک یلاح رد مناخ هدازهاش
لاوس زا اذهعم ،درب یم تذل یقیسوم یاون و
یارب نوچ دوب هدش نارگن هاش یاه یچیپ
فعض تاکن یپ رد هاش هک دوب نشور وا
وا ررض هب اه نآ زا ات ددرگ یم بهار
.دنک هدافتسا
یم هاش هک دینش یا هظحل زا سپ یلو
:دیوگ
.میراد جایتحا امش لثم ینادرم هب ام
ناخ یلرش هک یروط نامه ،نم تسود
نیا تمظع و یسایس للقتسا تشگزاب رد
ام هب دیاب مه امش ،هدرک کمک ام هب روشک
.دینک کمک
تفرگ دوخ هب یمجاهت تلاح هبترم ود بهار
:تفگ و
دنهاوخ ام رب ار تنم تیاهن هاشنهاش
اه تدم هک ار ینامرف هچنانچ تشاذگ
اطعا هدوب سدقم پاپ اب تابتاکم عوضوم
نیا رد نایحیسم یبهذم یدازآ ات ،دنیامرف
یارب دنیامرف هزاجا و دوش تیبثت روشک
نیمز رگید ینید تاسسوم و اسیلک نتخاس
.دوش یرادیرخ ییاه
ار یعوضوم اعقاو هکنیا دننام و مسبت اب هاش
:تفگ دشاب هدرک شومارف
دهاوخ هداد نآ نامرف یدوز هب !هتبلا !هتبلا
هک ییاه تمعن زا بشما دییایب لعف .دش
.میوش دنم هرهب هتشاد ینازرا ام رب دنوادخ
ینیگنس ییوگ ،درک توکس هاش ناهگان
تیلوئسم یگرزب و اهوزرآ تعسو و راکفا
.دوب وا تقاط قوف یراد تکلمم
غاب هب هاش .دندش تکاس همه هاش توکس اب
دوخ شیپ دیاش ،دنکفا یهاگن نلبلب همغن و
یاهورین هب دیاب ادرف هک لاح درک یم رکف
ار زیچ همه تسا رتهب سپ دوش قحلم دوخ
.دنک شومارف اتقوم
رود و غاب نیا زا رود دوخ نازابرس اب ادرف
،رتخد نیا زا رود و ابیز نوتس لهچ نیا زا
.دید دهاوخ درون رد ار شوماخ یاه نابایب
تلاح نامه اب و همدقم نودب دعب یا هظحل
دنتشاد ییانشآ نآ اب شنایرابرد هک ینارگن
:دیسرپ مناخ هدازهاش هب ور
تسا خاک رد وا ؟ینیبب ار تا همع یراد لیم
.دوش یم لاحشوخ وت ندید زا امتح و
نوچ دروخ هکی فرح نیا زا مناخ هدازهاش
تسین ناهفصا رد شا همع هک تسناد یم
تسا راک رد یگنرین دیمهف ،هتفر لامش هب و
:تفگ و دش واکجنک اذهعم
.میوش یم لاحشوخ ام یود ره هتبلا
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
32
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
33
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
34
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
هناخزپشآ
هناخوراد
ای
هک تسا شخب یژرنا یاهاذغ زا رپ امش هناخزپشآ تنیباک
دنک یریگولج تامدص واهیرامیب زورب زا دناوتیم
.... ناجمداب
تسوپ ناطرس یوراد نیرترثوم
ای Solasodine Glycoside مان هب ناجمداب رد دوجوم لاکیمکوتیف
ربخ نیا .دنک یم نامرد ار تسوپ ناطرس یعون روصت لباقریغ یتردق اب BECS
رگید راب هک دنا هدرک رشتنم ییایلارتسا و یسیلگنا نارگشهوژپ ار یکشزپ مهم
.دنک یم حرطم نمزم یاه یرامیب و ناطرس نامرد رد ار یهایگ یاهاذغ ی هطبار
ناطرس نازرواشک ،ایلارتسا روشک یتنس بط رد هک دندوب هدش ربخاب نادنمشناد نیا
هعشا نآ یلصا للع زا یکی و دوش یم هدید دایز هقطنم نآ تاناویح رد هک ار مشچ
نیمه هب .دننک یم نامرد ناجمداب ی هلیسو هب ،تسا اوه نوزا دوبمک و دیشروخ
ییایمیش هدام دندش قفوم اهنآ و دیدرگ زاغآ هنیمز نیا رد یعیسو تاعلاطم روظنم
نیب زا ببس مهم هدام نیا .دنروآ تسد هب و ییاسانش ناجمداب رد ار لاب رد هدش رکذ
.دنک یم یریگولج نآ ددجم دشر زا و دوش یم یناطرس یاهلولس ندرب
زا رتشیب تسوپ ناطرس BECS زا هدافتسا اب دنتسناوت ثحب دروم نارگشهوژپ
هتبلا .دنشاب هتشادن یحارج هب زاین نارامیب هک دننک نامرد یتروص هب ار رفن رازه ۸0
لاکیمکوتیف هلیسو هب هک تسا اه لاس ییایلارتسا نادنمشناد هک تسا رکذ لباق
اب راب نیا و دننک یم نامرد ار تسوپ ناطرس ناهایگ رد دوجوم ییایمیش داوم ای
هدام نیا هک تسا اجنیا بلاج .دریگ یم ماجنا رت تحار لمع نیا BECS ییاسانش
همدص چیه و درب یم نیب زا ار یناطرس یاه لولس طقف ناطرس نامرد عقوم رد یعیبط
.دروآ یمن دراو ندب ملاس یاه لولس هب یا
یارب ایلارتسا و ناتسلگنا رد BECS دامپ رضاح لاح رد
هعشا لیلد هب تاعیاض و تسوپ ناطرس زا یریگشیپ
.دراد رارق مدرم سرتسد رد باتفآ
هراشا یتاقیقحت ی هژورپ نادنمشناد
هک دننک یم شرازگ لاب رد هدش
هلیسو هب تسوپ ناطرس نامرد
یعطق ییایمیش هدام نیا ی
یاهلولس دشر و هدوب
یلک هب یناطرس
ره .ددرگ یم فقوتم
اکیرمآ رد طقف هلاس
نویلیم کی دودح
ناطرس هب رفن
یم راچد تسوپ
زا یعون هک دنوش
و هدوب کانرطخ نآ
یتحار هب رگید یخرب
.دنوش یم نامرد
لایرتنوم هاگشناد داتسا نایریدق زیورپ رتكد
تسا محر نسکاو رثا زا رت یوق یلکارب ی هناریگشیپ رثا
زا هک یصوصخم نسکاو زا محر ناطرس زورب زا یریگشیپ یارب هک تسا یلاس دنچ
رب ثحب دروم نسکاو هیلوا جیاتن
ً
اریخا .دوش یم هدافتسا هدش تسرد HPV سوریو
دنا هدرک تفایرد ار نسکاو نیا هک ناوج یاه مناخ و نارتخد زا یدایز یاه هورگ یور
دندقتعم یمومع تشادهب ناراکردنا تسد و ناکشزپ زا یا هدع و هدوبن شخبتیاضر دایز
.درک هدافتسا یرگید یاه شور زا دیاب یرامیب نیا یریگشیپ یارب هک
یرایسب یریگشیپ و نامرد و یلکارب ی هراصع یور رب یتاقیقحت ی هژورپ نیدنچ
نیا محر ناطرس دروم رد
ً
اصوصخم و هدروآ راب هب یبلاج رایسب جیاتن اه ناطرس زا
تفرشیپ دنک هک تسا یناطرس محر ناطرس .تسا هدوب هدننکراودیما و ریگمشچ جیاتن
سوریو .دومن نامرد ار نآ ناوت یم دوش هداد صیخشت هیلوا لحارم رد رگا و دنک یم
هک هدومن تباث یملع تاعلاطم زا یضعب و تسا یرامیب نیا یلصا للع زا یکی HPV
ناطرس یتح و محر ناطرس نامرد و یریگشیپ رد دناوت یم یلکارب رد دوجوم I3C
رد نژورتسا نومروه لرتنک و میظنت رد ییایمیش هدام نیا .دشاب هتشاد شقن هنیس
یاه یسررب .دنک یم یریگولج اهناطرس نیا زورب زا هجیتن رد و هدوب رثوم نانز ندب
راب هب یراظتنا لباقریغ جیاتن دروم نیا رد ناسنا و یهاگشیامزآ تاناویح یور رب یملع
دنراد یم روظنم دوخ ییاذغ میژر رد یلکارب یگلماح عقوم رد هک یرادراب نانز .هدروآ
.دنوش یم راچد هنیس و محر یاه ناطرس هب رتمک یلیخ ناشنارتخد
رد یزاسوراد یاه یناپمک یهارمه اب ایند روشک دنچ یکشزپ زکارم رضاح لاح رد
نامرد و یریگشیپ رد رت تحار و رتهب ات دنتسه یلکارب ی هراصع زا وراد هیهت کرادت
دوجو زین ناطرس دض رگید داوم I3C رب هولع یلکارب رد .دنیامن هدافتسا اهناطرس
تسا هدش صخشم و مولعم هناگادج یملع یاه یسررب رد اهنآ زا کی ره شقن هک دنراد
یکاروخ ناهایگ ی هراصع زا رود نادنچ هن هدنیآ رد نادنمشناد هک دور یم نآ دیما و
.دنیامن هیهت ،دنا هدنام نامرد یب لاح هب ات هک ار ییاهدرد یوراد
لایرتنوم هاگشناد داتسا نایریدق زیورپ رتكد
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
35
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
و یدلیم مهدزناش نرق ناملآ هب ،سمسیرک تخرد تنس
دوخ یاه هناخ هب ار هدش نییزت ناتخرد ،نایحیسم هک ینامز
زا ییاهمره یا هدع نامز نآ رد نینچمه .ددرگیمرب ،دندروآ
و زبس هشیمه ناتخرد یاه هخاش اب ارنآ و دنتخاسیم بوچ
.دندرکیم نییزت عمش
یاهشخب رد سمسیرک تخرد زا هدافتسا مسر جیردت هب
،ناتسلگنا ،1۸41 لاس رد .درک ادیپ ینارادفرط زین اپورا رگید
ایروتکیو هکلم رهوش ،)Prince Albert( تربلآ سنرپ
خاک هب سمسیرک تخرد ندروآ اب )Queen Victoria(
هویم ،ینیریش ،عمش اب نآ نییزت و )Windsor( روسدنیو
زور دم یزیچ هب ار تخرد زا هدافتسا ،تابن بآ عاونا و
.درک لدبم
تعرس هب یسیلگنا دنمتورث یاه هداوناخ هک تسا حضاو
تخرد نییزت هب مامت یجرخلو اب و دندرک یوریپ دم نیا زا
،کسورع لماش تانییزت نیا ،1۸۵0 یاهلاس رد .دنتخادرپیم
،یلدب تارهاوج ،کچوک یاهزاس ،یروتاینیم هناخ مزاول
.دوب یکاروخ و هویم ،یزاب بابسا گنفت و ریشمش
سمسیرک تخرد ،مهدزون نرق یاهییاکیرمآ زا یرایسب
رد سمسیرک تخرد نیلوا و دنتسنادیم بیرغ یزیچ ار
نانکاس طسوت مهنآ هک تسا 1۸30 لاس هب طوبرم ،اکیرمآ
تخرد نیا .دوب هدش هتشاذگ شیامن هب ایناولیسنپ یناملآ
هدش اپرب یلحم یاسیلک یارب یمدرم یاهکمک بلج یارب
کی یجراخ هطوحم رد یتخرد نینچ ،1۸۵1 لاس رد .دوب
رایسب هبصق نیا نانکاس یارب نآ دوجو اما دش اپرب اسیلک
دمآ یم رامش هب یتسرپ تب هب تشگزاب یعون و زیمآ نیهوت
.دندش تانییزت ندرک عمج راتساوخ اهنآ و
ناملآ زا سمسیرک ینییزت مزاول ،1۸90 یاهلاس دودح رد
هدحتم تلایا رد جیردت هب سمسیرک تخرد و دشیم دراو
ناتخرد زا ناییاپورا هک تسا بلاج .تفای یم تیبوبحم
هدافتسا دنتشاد لوط رتم 1.۵ ات 1 دودح هک یکچوک
هک دندیدنسپیم ار یتخرد ناییاکیرمآ هک یلاح رد دندرکیم
.دسرب هناخ فقس ات
ار سمسیرک یاهتخرد ناییاکیرمآ ،متسیب نرق لیاوا رد
دندرکیم نییزت ناشدوخ زاس تسد ینییزت مزاول اب رتشیب
زا هدافتسا هب نانچمه ییاکیرمآ/یناملآ یاهشخب اما
همادا یماداب کچوک یاهینیریش و ودرگ ،طولب ،بیس
.دندادیم
سمسیرک یاهغارچ ندش هتخاس هب ،قرب فشک
ناتخرد یارب ار ششخرد ناکما و دیماجنا
ناتخرد ندید نآ زا سپ .دروآ ناغمرا هب
هرظنم کی هب اهرهش نادیم رد سمسیرک
یاهنامتخاس مامت و دش لدبم مایا نیا یانشآ
ندرک اپرب اب -یتلود هچ و یصخش هچ-مهم
سمسیرک تلیطعت لابقتسا هب ،تخرد کی
.دنتفریم
یاج هب ،هیلوا سمسیرک یاهتخرد نییزت رد
یاهروگیف زا ،تخرد کون رد هتشرف همسجم
و هلوگنز ای -نابرهم حاورا هناشن هب -کچوک یاهیرپ
-تفریم راک هب یناطیش حاورا ندیناسرت یارب هک -روپیش
.دشیم هدافتسا
کچوک یاه همسجم اب سمسیرک تخرد ،ناتسهل رد
،هراتس یدایز رایسب دادعت و رگید ناگدنرپ و سوواط ،هتشرف
اب هک یبوچ تانییزت اب ار تخرد ،دئوس رد .دشیم هدیشوپ
کدوک یاهروگیف و دنا هدش یزیمآ گنر ناشخرد یاهگنر
،اهیکرامناد .دننکیم نییزت هاک و لاشوپ سنج زا تاناویح و
،هلوگنز لکش هب ییاهزیوآ و کرامناد کچوک یاهمچرپ زا
ینپاژ نایحیسم .دننکیم هدافتسا فرب هناد و بلق ،هراتس
.دنهدیم حیجرت ار کچوک یاهسوناف و اهنزبداب
رد امتح اهنآ ،تسا بلاج رایسب زین نیارکوا رد تخرد نییزت
دننکیم هدافتسا توبکنع رات و توبکنع زا دوخ تخرد نییزت
ینز ،یمیدق هناسفا کی رب انب اریز ،دننادیم نمی شوخ ارنآ و
ندرک داش و تخرد نییزت یارب یا هلیسو چیه هک زیچ یب
عولط ماگنه و دوریم باوخ هب هصغ اب ،تشادن دوخ نادنزرف
رات اب شا هناخ سمسیرک تخرد هک دوشیم هجوتم دیشروخ
دیشروخ ندیمد اب اهرات نیا و تسا هدش هدیشوپ توبکنع
.دنا هدش لدبم هرقن یاه هتشر هب
هنایماع گنهرف رد یناتساد و یخیرات تیصخش کی لئوناباب
سمسیرک نشج اب لئوناباب مان .تسا یحیسم و یبرغ یاهروشک
دیفس شیر اب قاچ درمریپ کی
ً
اتدمع لئون اباب .تسا هدش هتخیمآ
نآ زا لبق بش ای سمسیرک زور رد هک تسا زمرق سابل و دنلب
.دروآ یم اه هچب یارب ار ییاه هیده
حلطصا زا هتفرگرب دوش یم هدرب راک هب یسراف نابز رد هک لئوناباب
)لئون ردپ( Père Noël ای و Papa Noël لئوناپاپ یوسنارف
اتناس نآ ییاکیرمآ - یسیلگنا مان ایند یاهروشک رتشیب رد .تسا
اباب ،سلوکین نس .دوش یم هدافتسا Santa Claus زولک
.تسا نآ یاهمان رگید لگنیرک سیرک و سمسیرک
نس مان هب یحیسم ناشیشک زا یکی مان هب هراشا لئون اباب
یلاها زا و تسیز یم یدلیم مراهچ نرق رد هک دراد سلوکین
رطاخ هب یو .تسا هدوب یلعف هیکرت رد یلوتانآ هقطنم و سنازیب
لکین تنس دسج.تشاد ترهش ارقف هب هیده نداد و کمک
لحاوس( Demre هقطنم رد هیکرت روشک رد نونکا )سلکین(
هب( یعیبط ندش ییایموم تلع هب و تسا نوفدم )هنارتیدم ییایرد
نادنمشناد .تسا هدنام ملاس نآ زا ییاهتمسق زونه )امرس تلع
اهناوختسا یور زا یو تروص یزاس زاب هب قفوم 2003 لاس رد
تسوپ نیگنر یعقاو لئون اباب هک دنتفایرد بجعت لامک اب و دندش
.تسا هدوب )نشور یا وهق گنر هب یتسوپ(
زا یتمسق و ینمرا نایحیسم یخرب ،ییاکیرمآ ،ییاپورا نایحیسم
ار ناشناکدوک و دوخ سمسیرک بش رد ،نابز یسراف نایحیسم
ناشیا تاداقتعا زا یخرب .دنیامن یم هدامآ »لئون اباب« ندمآ یارب
نیا هک تسا حضاو رپ هتبلا(تسا ریز حرش هب لئون اباب هرابرد
:)دشاب یم یحیسم ناکدوک صتخم اهرواب
ناشباوخ تخت یلاب رد ییاهخیم رب ار دوخ یاهباروج ناکدوک •
هک هدش تشادرب سیدق »سلکین« یاهراک زا زین نیا(دنزیوآ یم
)درک یم شیایاده زا رپ ار اه هچب یاهباروج
هناخ دراو »هنیموش« زا لئون اباب هک تسا نیا رب داقتعا •
دوش یم
لامش بطق رد شا یزاس یزاب بابسا هناخراک و لئوناباب هناخ •
دراد رارق
دنشک یم ار نآ یلامش نزوگ نیدنچ هک همتروس یعون اب لئوناباب •
.تسا زاورپ هب رداق هک یا همنروس .دور یم فلتخم یاه رهش هب
مادک و هدوب بوخ لاس لوط رد هچب مادک هک دناد یم لئون اباب •
بوخ یاه هچب هب طقف وا و .دراد طابترا دنوادخ اب وا نوچ ؟دب
.دهد یم هیده
اب لامش بطق رد ناش هناخراک رد »لئون نامام« و لئون اباب •
.دننک یم دیلوت ار ایاده )Elf( دازیرپ یاه هلوتوک یراکمه
زورما ات هتشذگ زا ، سمسیرک تخرد
؟تسیک لئون اباب
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
36
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
37
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
38
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
دنزرف »یناهبهب نیمیس« هب فورعم یلیلخ نیمیس
)مادقا همانزور ریدم و هدنسیون و رعاش( یلیلخ سابع
شردپ .تسا لیلخازریم جاح نیسح ازریم جاح هریبن و
نابز ود هب )نارهت 13۵0 - فجن 1272( یلیلخ سابع
زا تیب 1100 دودح و تفگ یم رعش یبرع و یسراف
دوب هدرک همجرت یبرع هب ار یسودرف همانهاش تایبا
ریرحت هتشر هب مه ار یددعتم یاه نامر نمض رد و
امظعرخف وا ردام.دندیسر پاچ هب یگمه هک دروآرد
یلق یضترم رتخد )ش.ه 134۵ - ق.ه 1316( نوغرا
مناخ رمق نطب زا )یربتعلخ ناطلسلا مرکم( نوغرا
ناموتریما ناخ دمحم ازریم دنزرف( هنطلسلا تمظع
امظع رخف .دوب )ینموف ناخ لا تیاده ریما هریبن و
هناخبتکم رد ار لوصا و هقف و یبرع و یسراف نوغرا
لماک ییانشآ رثن و مظن نوتم اب و دناوخ یصوصخ
یسیئوس یبرم کی رظن ریز زین ار هسنارف نابز و تشاد
قفوم نارعاش زا و ورشیپ نانز زا نینچمه وا .تخومآ
تیوضع هاوخ نطو ناوسن نمجنا رد و دوب دوخ نامز
وا .دوب ناریا هدنیآ همانزور ریبدرس مه یتدم و تشاد
هب و دوب تارکومد بزح و ناوناب نوناک وضع نینچمه
تمدخ شرورپ و شزومآ رد هسنارف نابز ملعم ناونع
جاودزا 1303 لاس رد هک نیمیس ردام و ردپ.درک یم
شردام و دندش ادج مه زا 1309 لاس رد ،دندوب هدرک
جاودزا )ناریا هدنیآ همانزور ریدم( یربتعلخ لداع اب
ادتبا یناهبهب نیمیس.دش رگید دنزرف هس بحاص و درک
رسمه یگداوناخ مان هب و درک جاودزا یناهبهب نسح اب
رایشوک رهچونم اب یو زا سپ یلو دش رادربمان دوخ
تمس اب شرورپ و شزومآ رد اه لاس وا .دومن جاودزا
قوقح هدکشناد دراو 1337 لاس رد وا.درک راک یریبد
رد .دوب هدش لوبق زین تایبدا هتشر رد هکنآ لاح ،دش
انشآ رایشوک رهچونم اب هک دوب ییوجشناد نارود نامه
زا-لاس یس یناهبهب نیمیس .درک جاودزا وا اب و دش
لاغتشا سیردت هب اهنت -1360 لاس ات 1330 لاس
لوبق ار قوقح هتشر اب طبترم یلغش یتح و تشاد
رد یقیسوم و رعش یاروش تیوضع هب 134۸ رد.درکن
روپردان ردان ، جاهتبا گنشوه ، یناهبهب نیمیس . دمآ
نیا یریشم نودیرف و یللج نژیب ، ییایور لادی ،
رد تیوضع 13۵7 لاس رد . دندرک یم هرادا ار اروش
نامزاس 137۸ رد. تفریذپ ار ناریا ناگدنسیون نوناک
یسوا نوف لراک لادم نیلرب رد رشب قوقح یناهج
نیمه رد . درک ادها یناهبهب نیمیس هب ار یکستی
نامزاس ار تماه لیشاد / نملیه نایلیل هزیاج زین لاس
.درک اطعا یو هب )HRW( رشب قوقح رب تراظن
ما هرجنپ نایم
باق رد ما هرجنپ نایم
یناشخرد
ِ
حبص هتسشن
بآ دصقر هلهله و روش هب
یناشوج ییرتک
ِ
زاس هب

یاچ ناجنف ود و نان هعطق ود
دوب دناوت هک مه رینپ
رک
ُ
ش یداش و یتسردنت هب
!یناوخ اشوخ و طاسب اشوخ

!زومآ گنج ِ بحاصم یا وت
نیشنب نم ی هرفس رانک
تسا نیدنچ هک شافص نیبب
.ینادنچ هن شاهب رگا

حلص نم ،یبلط یم گنج وت
یراب ماوت نابزیم وچ
نیشنم نینچ خلت و سوبع
.ینامهم هک ،یارس نیرد
ار نییآ و کلسم و داژن
ندیگنج ی هناهب نکم
ناشیکرگد هب یرگمتس
!یناملسم هک نیبم اور

تسا نییآ ره هب یکی ادخ
تسا نیا زج وت نامگ رگو
نانیب اطخ مشچز اطخ
.یناوتن هِلِ گ ،وا ریغ هب

نادان دنک مهف هنوگ هچ
ار انعم ِ تدحو ِ لامک
ناوید ره هب هک لزغ نارد
.یناونع و یمان هتفرگ

زومآ گنج ِ بحاصم یا وت
زورما ینم نامهیم هک
دیاش مس
َ
فَن ی یرای هب
.یناشفارب رابغ لد ز

ت » دنبرمک « ناگدنهد
تدنهاوخ هلد هیس نانچ
ار یقلخ لد تلد اب هک
.یناکرتب شخرذآ وچ

یرآ یمن محر شیوخ هب
یراب ادخ ناگدنب هب
یراد اور هنوگ هچ متس
.یناسنا هک ،هدنرد یا هِن

زومآدنپ ِ بحاصم یا وت
یتسش لد ز هنیک گنز هک
ناسنا ره لد یداش هب
. . . ینان روخب و ییاچ شونب
هنیدآ رصع یبدا هلجم :زا هتفرگرب
یناهبهب نیمیس
یناهبهب نیمیس زا یرعش
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
39
GRADUATES GET AN ADDITIONAL CASH AWARD OF $500 TOWARDS A PURCHASE OR LEASE.
2010 MAZDA3 SPORT
OR 0
%
PURCHASE FINANCING FOR UP TO 48 MONTHS


STARTING MSRP
$

16,995
BUY FROM
$

15,495
*

GRADUATES GET AN ADDITIONAL CASH AWARD OF $750 TOWARDS A PURCHASE OR LEASE.
2010 MAZDA TRIBUTE
OR 0
%
PURCHASE FINANCING FOR UP TO 36 MONTHS


STARTING MSRP
$
23,450
BUY FROM
$
21,950
*

GRADUATES GET AN ADDITIONAL CASH AWARD OF $500 TOWARDS A PURCHASE OR LEASE.
2010 MAZDA3 SEDAN
OR 0
%
PURCHASE FINANCING FOR UP TO 48 MONTHS


STARTING MSRP
$

15,995
BUY FROM
$

14,495
**Special MSRP for new 2010 Mazda3 GX (D4XS50AA00) and Mazda3 Sport GX (D5XS50AA00), Mazda6 and Mazda Tribute ($15,995/$16,995/$23,195/$23,450 less $1,500/$1,500/$2,000/$1,500
November Bonus. $1,395/$1,395/$1,595/$1,595freight andP.D.E, $65 PPSA, $5OMVICtransactionfee, licence, insuranceandtaxes areextra. †0% APR Purchase financing is not available on 2010
Mazda B-Series Trucks. Finaincingexampleat 0%based onarepresentativeagreement using financedamount of $15,000, thecost of borrowingfor a36-month termis $0, monthlypayment is $416.67,
total finance obligation is $15,000. Offershavenocashvalue andcannot betransferred, assignedor combined. Contact EliteMazda for detailsandother specials. Offers endDecember 1, 2009.
ÉLITE MAZDA 1205 BOUL. LA VÉRENDRYE WEST GATINEAU
JUST 10 MINUTES FROM PARLIAMENT HILL
ELITEMAZDA.CA 819.568.6000
GET 0% PURCHASE FINANCING ON
ALL 2010 MAZDA MODELS
GRADUATES GET AN ADDITIONAL CASH AWARD OF $750 TOWARDS A PURCHASE OR LEASE.
2010 MAZDA6
OR 0
%
PURCHASE FINANCING FOR UP TO 36 MONTHS


STARTING MSRP
$
23,195
BUY FROM
$
20,995
*

9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
40
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
یکی رگا و تسا مأوت دیدرت و هرهلد اب هشیمه دیدج یگدنز کی لیکشت
دح زا شیب دوخ یگدنز کیرش باختنا و تخانش لحارم رد نیفرط زا
رد هک یناوج یاه جوز .دراد کش یاج متح روط هب ،دشاب رطاخ هدوسآ
هلحرم رد هک ییاه رسپ و رتخد ای دنرب یم رس هب یدزمان ای دقع نارود
شیپ رد ار یراوشد یاهزور هک دننادب، دنتسه یراگتساوخ ای تخانش
و بوخ ار دوخ یگدنز یانب هیلوا یاه گنس رگا یلو تشاد دنهاوخ ور
رود نادنچ هن یا هدنیآ رد هک دنشاب نئمطم ،دنهد رارق تسرد یاج رد
یگدنز رگا .دوب دنهاوخ دوخ یگدنز رد مکحتسم و ابیز ینامتخاس دهاش
بادرگ نیا زا ار نآ دناوت یمن تلیصحت هن و لوپ هن ،دوش هتفشآ امش
تلیصحت و لوپ ،ابیز و مارآ یگدنز کی رد یلو دهد تاجن مطلت رپ
رکف ناناوج زا یرایسب هنافساتم .دنک یم افیا ار یرثوم شقن دناوت یم
و ییاج ره رد دیاب ،انب نیا هیلوا یاه گنس نداد رارق یارب دننک یم
نآ زا زین رگید یخرب و دنناشنب یسرک هب ار دوخ فرح یراک ره یارب
تباث ار دوخ یروبص و تناتم هکنیا یارب و دنتفا یم ماب تشپ فرط
یمئاد یاه نتفگ مشچ نیا دنچ ره دنیوگ یم مشچ زیچ همه هب دننک
تسیفاک اهنت، اهراک نیا همه یاج هب .دنک یم زیررس ییاج رد هرخلاب
.دیشاب ناتدوخ هک
رارق یتباث لحم رد هشیمه هک ار یا یش دنچ یاج لزنم رد :نیرمت
ریگ نخان ،یچیق لثم (دیراذگب یرگید لحمرد و هدرک ضوع دنراد
ایشا نیا نتشادرب یارب اهتدم ات هک دینیب یم ، ).... و دیلک ،نفلت رتفد،
ار اهنآ یاج هک دیآ یم ناتدای سپس و هتفر یلبق لحم غارس هب ادتبا
لزنم رد ار نیرمت نیا زورما نیمه دیناوت یم امش .دیا هدرک ضوع
.دیهد ماجنا
اهرادرک و راتفر نیمه اب لاس نایلاس امش یگدنز کیرش دینک رکف لاح
دنک رییغت دوز یلیخ هک دیهاوخ یم وا زا امش نونکاو تسا هدرک یگدنز
یگدنز زا یئزج ،دروخرب و درکلمع عون نیا هک تسا یلاح رد نیا و
یاریذپ وا ایآ : دیآ یم شیپ لاوس کی اجنیا رد .تسا هدش وا هنازور
یم ماجنا یتسرد راک هک تسا دقتعم ای و هدش دوخ یگدنز رد رییغت نیا
رب امش تسد زا یدایز راک ، دشابن رییغت هب رضاح هک یتروص رد ؟دهد
،دیداد ماجنا هک ینیرمت دننامه دوش نآ لوبق هب رضاح رگا و دیآ یمن
.دریگ رارق وا یگدنز یایاوز مامت رد رییغت نیا ات دراد زاین ار یدایز نامز
هک هنوگنامه ار ناترسمه و دینک زاب ار ناتیاهمشچ بوخ جاودزا زا شیپ
اب رمع رخآ ات درف نیا رگا :دیسرپب ار لاوس نیا دوخ زا . دیریذپب تسه
هب زگره ؟تشاد مهاوخ شتسود مه زاب ایآ ، دنامب راتفر و قلخا نیمه
یگدنز رد یلو مرادن ار شیاه راتفر و اهراک نیا لمحت هک دییوگن دوخ
.منک یم شتسرد کرتشم
.دیگنجب ای دینک یزاب شقن رمع مامت یارب دیناوت یمن امش دشاب ناتدای
.دینک تقد دوخ یاه راتفر هب .ریذپ فاطعنا یدرف یلو دیشاب ناتدوخ
درس ،هلصوح یب ،هاوخ دوخ ،جنر دوز ،ساسح .میراد یتاداریا ام همه
هک تسیفاک . ...ابیکش ان ،لوق دب ،تیلووسم یب ،مظن یب ،یبصع ،جازم
دب مه یهاگ .دیشاب هتشاد نآ عفر رد یعس و دیبایب ار دوخ فعض هطقن
یم امش هب ار ناتداریا هناقداص و هناتسود هک یناسک تارظن هب تسین
.دیهد شوگ دنیوگ
رگا ، دوش یم لیدبت تشهب هب ناتکرتشم یگدنز دشاب هتشاد رواب
.دیشاب ناتدوخ و دیهاوخب
رنه و بدا و ملع ناگرزب زا یرایسب هک تسا مهم ردقنآ جاودزا هلاسم
ناتسود امش یارب ییاشگهار دیاش هک دنا هتفگ ار یتلمج نآ دروم رد
.دشاب ناوج
یاه هار ندروآرد لوپ یارب اریز ، دینکن جاودزا لوپ یارب زگره •
»واش درانرب ». دراد دوجو مه یرتناسآ
». تیاهمشچ اب ات نک تروشم تیاهشوگ اب رتشیب ، جاودزا ماگنه •
»کرامسیب
یمن رگیدکی تروص ییابیز رکف هب جاودزا زا سپ لاسکی رهوش و نز •
»زلیامسا ». دنوش یم مه راتفر و قلخا هجوتم ود ره هکلب ، دنتفا
ار اهنآ یمک ، نآ زا دعب و دینک زاب بوخ ار اهمشچ ، جاودزا زا شیپ •
»نیلکنارف ».دیراذگب مه یور
.دش یم امش تسود نیرتهب ، دوب درم رگا هک دینک جاودزا ینز اب •
»ندورب«
». تسا مزل تعاجش ، نتفر گنج زا رتشیب ، ندرک جاودزا یارب •
»نیتسیرک
یریصن ادن :هدنسیون
!
ت
س
ا

ن
ی
ا

ه
ل
ا
س
م

.
ت
ب
ه
و
م

ا
ی

ت
ب
ی
ص
م

:


ج
ا
و
د
ز
ا
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
41
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
میراد تسود ار ناهایگ و لگ ام همه هک ییاج نآ زا
،روظنم نیدب .میوش انشآ اهنآ یرادهگن هوحن اب رتشیب دیاب
یروآ عمج هایگ و لگ نادنمقلع امش یارب ریز بلاطم
.تسا هدش
:هایگ و لگ عاونا زا تبقارم هوحن
.دینک یگدیسر هنازور تروص هب دوخ یاه لگ هب
ار ناهاـیـگ هـک یا هظفحم ای و نادلگ ،فرظ لخاد بآ
و هدرک ضوـع هـنازور تروـص هب ،دیا هداد رارق نآ رد
موف فرظ لخاد یتح رگا .دیزیرـب هزات بآ ، فرظ لخاد
ات دیاب امش ،دشاب هتشاد دوجو مه صوصخم جنفسا ای و
رمع اه لگ راک نیا اب ،دیزیرـب بآ موف ای و جنفسا یلاب
.تشاد دنهاوخ یرتزاراد
ار فرظ دوخ تسا رتهب ،دینک یم ضوع ار فرظ بآ لک رگا
یرتشیب نامز تدم امش یاه لگ هکنیا یارب .دییوشب زیـن
یاهاذغ فلـتـخم عاوـنا زا دیـناوـت یـم دننامـب ملاس و هزات
هدافــتسا ،تسا دوجوم رازاب رد هک یهایگ و لگ صوصخم
صوصخم یاذغ زا یرادـقم دیناوتـیم روظنم نیا هب .دینک
لگ زا ار اهاذغ نیا دیناوت یم .دیزیرب لگ یواح نادلگ رد ار
ار هایگ زاین دروم داوم اهاذغ عون نیا .دینک هیهت اه یشورف
دودسم هب رجنم هک ییاه یرتکاب دشر زا ،دناسر یم نآ هب
ییلاب یاه تمسق هب بآ ندیسر مدع و هایگ هقاس ندش
ار اه هچنغ و اه هناوج ،دننک یم یریگولج ،دنوش یم
شیازفا ار امش لگ هتسد رمع یلک روط هب و ،هدرک افوکش
ناهایگ یارب ییاذغ یاه لمکم نیا زا هدافتسا .دنهد یم
طقف ،تسا اهنآ رمع لوط شیازفا یاههار نیرتهب زا یکی
یور رب هک یلمعلاروتسد قبط هک دیشاب هتشاد تقد دیاب
زا حیحص روط هب رگا .دینک لمع هدش هتشون لمکم هتسب
لگ هب ندیسر بیسآ ناکما ،دینکن هدافتسا اه لمکم نیا
.دراد دوجو اه
اه هقاس ررکم شرب
و هدرک جراخ دوخ فرظ زا ار اه لگ ،رابکی زور دنـچ رـه
هـب هقاـس یاهـتنا زا .دیـنـک هاـتوـک ار اهنآ یاـه هـقاـس
دناوتب هایگ هکنیا یارب .دینک هاتوک رتمیتناس ۴ ات ۳ هزادـــنا
ار هقاـس یاهـتنا دیاب ،دشکب لاـب ار بآ نازیم نیرتلاب هب
،زیت یوقاچ کی زا دیناوتـیم .دیربب دراد هـیواز تروـص هـب
ی هـقاس هـب دیـنک یعس .دینک هدافتسا ینابغاب یچیق ای
هقاس هب هک یبــیسآ رـه هک ارچ دینکـن دراو راـشف لـگ
هفوکـش هنوگ ره .درک دـهاوـخ تعنامم بآ بذج زا دسرب
هکنیا یارب .دینک ادج لگ زا زین ار هدید بـیسآ گرـب اـی و
ندروآرد زا شیپ دیـناوت یـم دوـشن دراو یبیسآ اه هقاس هب
و دینک لصتم مه هب خن کی اب ار اهنآ ، فرظ زا اه لگ
فرظ لخاد ار اهنآ سپس .دییامن ادج نادلگ لخاد زا سپس
،تسا هدش رپ رظن دروم لمکم و هزات بآ اب هک یدیدج
.دینک زاب نآ فارطا زا ار خن و دیراذگب
دینک هفاضا نآ هب ییاذغ لمکم و هدرک ضوع ار بآ
هــب ار بآ سـپس و هدرـک زیـمت ار نادلـگ دـیاب ادـتبا
سپس و هدرک هفاضا نآ هب ار لمکم و هدناسر قاتا یامد
چیه هک دیوش نئمطم دیاب .دیهد رارق نآ لخاد رد ار اهلگ
دشاب هتـفرگن رارق بآ یور یرابغ ای کاشاخ و راخ هنوگ
نیا هک ارچ )هقاـس زا یفلـتخم یاهتمسق و گرب دننام(
نادلگ رد اه یرتکاـب دـشر دـیدشت ثعاـب دناوت یـم رـما
.دهد شهاک ار اه لگ رمع و هدش
دیهد رارق کنخ طیحم رد ار اه لگ
۶۵ دودح رد یزیچ اــه لـگ رتـشیب یارب بساـنم یاـمد
و هدوب )سویسلس هجرد ۲۲ ات ۱۸( تیاهنراف هجرد ۷۲ ات
دیشروـخ روـن شباـت ریز رد میقتسم روط هـب تسا رتهب
دیابن نیـنـچمه .دنریگن رارق دیدـش یامرـس و اـمرـگ و
یلاـب رد اـی و یفـقس یاـه نـف رـیز رد ار اه لـگ
عطاس نآ زا مرگ یاه هعشا هک ییاه ناکـم و نوـیزیولت
امرگ دوخ زا لیاسو هنوگ نیا هک ارـچ دیهد رارق دوش یم
زا ار دوـخ بآ لـگ هـک دنوش یم ببس و هدرک دیلوت
هویم راـنـک رد ار نادلـگ دیابـن نینچـمه .دـهدب تـسد
نلیتا زاگ یردق دوخ زا هویم هک ارچ .دیهد رارق هدیسر یاه
اهنآ و دشاب رضم اه لـگ یارب دناوت یم هک دنک یم عطاس
.دنک هدرمژپ ماگنهبان روط هب ار
و ایرمورتسلآ زا تبقارم هوحن اب شخب نیا رد
:میوش یم انشآ سیلیرامآ
)Alstroemeria( ایرمورتسلآ
زا یبوخ هب رگا .دنتسه تفس و پیک لگ نیا یاه هچنغ
ایرمورتسلآ .دنوش یم زاب دح نیرخآ ات دینک تبقارم اهنآ
هب .تسا بآ ی هنشت هشیمه هک تسا ییاه لگ ءزج
مک نآ بآ ات دینک هاگن
ً
امئاد ار نادلگ دیاب لیلد نیمه

ً
امئاد دیاب ،دیا هتشاذگ جنفسا نادلگ لخاد رگا و دشاب هدشن
.دینک لصاح نانیمطا نآ ندوب سیخ زا و دینزبرس نآ هب
لمکم یاذغ زا دیاب دینک یم ضوع ار نادلگ بآ هک راب ره
.دیزیرب نآ لخاد دیدج
)Amaryllis( سیلیرامآ
هب .دش دنهاوخ زاب دح نیرخآ ات زین لگ نیا یاه هفوکش
بآ زا راشرس تدم مامت دیاب نآ یاه هقاس روظنم نیا
و هدرک ضوع ار نآ بآ هک ینامز لیلد نیمه هب .دنشاب
و هدرک سکعرب دیاب ار اه لگ ،دینک یم هاتوک ار اه هقاس
تسد اب ار اه هقاس یاهتنا .دیزیرب بآ نآ ی هقاس لخاد
سکعرب ار اهنآ یتقو ات دیدنبب یا هبنپ خن اب ای و دیریگب

ً
اددجم ار اه لگ هکینامز و دزیرن نوریب هب نآ بآ دینک یم
رگا .دینک اب اه هقاس یاهتنا زا ار خن ،دیدنادرگ زاب نادلگ هب
دیا هدروآ رد نادلگ لخاد زا ار اه لگ هک ینامز لوط رد
هدش هدننکش و درت اه هقاس دراد لامتحا دسرن بآ اهنآ هب
روط هب ار اهنآ دینک یعس .دننکشب و هدش مخ یتحار هب و
هب دندش زاب دیدج یاه هچنغ هکینامز .دینک سره هنازور
هقاس زا ار دنا هدش هدرمژپ یردق هک یلبق یاه هچنغ یمارآ
.دینک ادج یلصا
)www.forartica.com( یروصنم هفطاع :هدنروآدرگ
؟مینک رت ینلوط ار اهلگ رمع لوط میناوتیم ایآ
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
42
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
یم کمک امش هب ،دوش یم هتخانش زین ینامرد یلمع اگوی
رتشیب دوخ ندب تایصوصخ و تامیظنت ،تیعضو هب ات دنک
یتح ات دنک یم کمک و هدرک فطعنم ار ندب .دیشاب هاگآ
نیا .دیشاب هتشاد شمارآ زین یتحاران و سرتسا تیعضو رد
ار اگوی تانیرمت مدرم هک تسا یلیلد نیرتمهم زا یکی
،دنشاب هتشاد یرتهب ساسحا هکنیا یارب ،دننک یم عورش
.دنسرب شمارآ هب و دنشاب رت داش ،دنوش رت یژرنارپ
هدوب لومعم شیپ لاس نارازه زا هک تسا یملع اگوی
طابترا لوصا و تادهاشم ،یناتساب تایرظن لماش و تسا
تابثا هب یکشزپ شناد طسوت هزورما و تسا ندب و نهذ
طابترا رد اگوی یایازم هرابرد یمهم تاقیقحت .تسا هدیسر
،)Asanas( اگوی یاهتلاح :هدش ماجنا ناسنا یتسردنت اب
.)نشیتیدم( هبقارم و ،)Pranayama( اگوی رد سفنت
هس رد اگوی یایازم و اه تسژ عاونا هب طوبرم تاعلطا
و یناور ،یمسج تاریثات :دوش یم یدنب هقبط هورگ
یایازم اب ار جیاتن نیا نادنمشناد نیا رب هولع .یتسیز
.دنا هدرک هسیاقم زین یشزرو لومعم تانیرمت
:اگوی یمسج یایازم
نابرض دادعت شهاک - راکدوخ یبصع متسیس لداعت -
تسوپ خساپ - نوخراشف شهاک - سفنت دادعت شهاک -
افلآ جوم شیازفا - .دبای یم شیازفا یکیرتکلا تمواقم هب
لحارم رد زین اتب و اتلد ،اتث جاوما( زغم رد )یسیطانغمورتکلا(
یژرنا تیلاعف شهاک - )دبای یم شیازفا هبقارم فلتخم
شیازفا - بلق هدزاب شیازفا - یلولس جراخ یکیرتکلا
ددغ تیلاعف میظنت - یشراوگ تیلاعف میظنت - یسفنت هدزاب
و تلضع یریذپ فاطعنا - عفد لمع دوبهب - زیر نورد
نتشاد هگن نامز شیازفا - تاکرح هنماد لاصتا شیازفا
رت کلاچ - تسد و مشچ یگنهامه شیازفا - سفن
مادنا تیعضو حلصا - لمعلا سکع نامز دوبهب - ندش
شیازفا - ندب یعاجترا تلاح و تردق شیازفا - ندب
- نزو میظنت - یژرنا حطس شیازفا - ندب تماقتسا
دوبهب - اهدرد شهاک - ندب ینمیا شیازفا - رتهب باوخ
گنهامه یاهتیلاعف دوبهب - ندب لداعت دوبهب - کاردا هوق
ندب یاضعا
:اگوی یتخانشناور یایازم
رتهب یوخ و قلخ - یناور و یمسج یرایشه شیازفا -
و یریذپ نتشیوخ شیازفا - تبثم تینهذ شیازفا و
- یعامتجا یراگزاس شیازفا - ینورد تایعقاو اب ییورایور
تموصخ ساسحا شهاک - بارطضا و یگدرسفا شهاک
شیازفا - هظفاح دوبهب - زکرمت تردق دوبهب - ینمشد و
یاه تراهم شیازفا - یریگدای نامدنار شیازفا - تقد
شوه تردق شیازفا - یشوخ و هافر ساسحا - یعامتجا
قمع کاردا شیازفا -
:اگوی ییایمیش - یتسیز یایازم
لورتسلک شهاک - نوخ میدس شهاک - نوخ دنق شهاک -
اب لورتسلک شیازفا - نوخ دیریسیلگ یرت شهاک -
نییاپ نئیتورپوپیل اب لورتسلک شهاک - لاب نیئتورپوپیل
هتاک شهاک - سارتسنیلک میزنآ شیازفا - نییاپ یلیخ و
نیبولگومه شیازفا - زمرق لوبلگ شیازفا - اه نیملوک
عومجم شهاک - دیفس لوبلگ زا یعون دادعت شیازفا -
- دیئوریت یلصا نومروه حشرت شیازفا - دیفس لوبلگ
نیئتورپ عیام شیازفا - C نیماتیو شیازفا
یایازمربارب رد اگوی یتملس یایازم
:یشزروتانیرمت
:اگوی
.دبای یم طلست کیتاپمیساراپ یبصع متسیس -
.دبای یم طلست زغم یرشقریز یحاون -
.دوش یم دنک ییاتسیا و یشبنج تکرح -
.دنتسه یعیبط یتلاح رد اه هچیهام -
تلضع و هچیهام ندش یمخز کسیر شهاک -
یرلاک مک فرصم -
هدش لرتنک سفنت و شمارآ ،لقت نیرتمک -
لباقتم یاه هچیهام لداعت -
ندوب یا هلحرم ،ندوب یتباقر ریغ -
زکرمت نورد و سفنت یور رب و تسا ینورد یرایشه -
.دوش یم
ینورد یرایشه دشر یارب دودحمان ناکما -
:یشزرو تانیرمت
.تسا طلسم کیتاپمیس یبصع متسیس -
.دوش یم لاعف زغم یرشق یحاون -
یوق و عیرس تاکرح -
اه هچیهام یششک هوق شیازفا -
ندش حورجم یارب لاب کسیر -
یژرنا فرصم یلاب هب طسوتم تاجرد -
شوج و بنج رثکادح -
سفنت ندش تخس و یگتسخ -
لباقتم تلضع ناسکیریغ و لداعتمان تیلاعف -
فده ای یزوریپ یانبم رب ،یتباقر -
، ناتشگنا رب زکرمت( تسا جراخ طیحم رد یرایشه -
)هریغ و نایاپ طخ هب هدیسر
یگتسخ و تلاسک -
ایرف یتنرتنیا هلجم :زا هتفرگرب
،نهذ داحتا اگوی فده دنیوگ یم ام هب اگوی یاهباتک
و نهذ هک دیوگ یم هاگدید نیا .تسا حور و ندب
طیحم کی رد یگناگی نیا رگا و دنتسه یکی ندب
شیپ رد ار نیرمت تسرد هار و هتفرگ رارق بسانم
.دسرب ینومراه هب دناوت یم ،دریگب
یتسردنت هب اگو
ی
!دنکیم ک
مک امش
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
43
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
د
ی
ش
ا
ب

ه
ت
ش
ا
د

ا
ب
ی
ز

و

ب
ا
د
ا
ش

ی
ت
س
و
پ
یملع یاه تفرشیپ هب هجوتاب
یعونتم تلوصحم هزورما
هـب تـسوـپ زا تبقارـم یارب
هضرع یللملا نـیـب یاـهرازاـب
تـسرد هار صیـخـشت .دوـش یم
بسانم لوـصـحـم زا هدافـتـسا و
دیهاوخـیم رگا .تسین یناسآ راک
دیـنک تـبقارـم دوـخ تسوـپ زا
لوصحم باختنا اب تسیاب یـم
ررکـم تروـص هـب ارنآ بسانم
هماـنرـب کی ساـسا رـب و
هداـفـتـسا هدش یدنبناـمز
زیـچ رـه زا شـیپ اـما .دـیـنـک
و هنازور ییاذغ میژر هب دیاب امش
یرتشیب هجوت دوخ یگدنز شور
یمهم شقن لماع ود نـیا .دینک
امش تسوپ یتملس نیمضت رد ار
.دننک یم یزاب
راـشف لـیـلد هـب اـهزور نـیا
یفاک تقو ندوبن و یراـک داـیز
هدامآ یاهاذغ زا رتشیب مدرـم
مه لومعم و دننک یم هدافتسا
دوخ تسوپ یتملس هب تبسن
میژر نامه مه زونه ام .دنوش یمن لئاق ینادنچ تیمها
داهنشی امش هب ار هزات تاجیزبس و اه هویم هنیرید ییاذغ
مه و دنراد هارمه هب ار یمسج تملس مه اریز مینک یم
.درک دنهاوخ نیمضت ار تسوپ یباداش و تملس
تسوپ بسانم یاهاذغ زا هدافتسا اب هک دیشاب هتشاد رطاخ هب
ریاس دننام زین تسوپ .دریگ یم ورین و هدش هیذغت امش
تاراهظا هب هجوت اب .دراد بآ هب یناوارف زاین ندب یاضعا
ندیشون نامناردام هشیمه هک ار یبآ ناویل ۸ نآ ناسانشراک
ندرب لاب و تفاطل داجیا یارب ،دندرک یم دزشوگ ام هب ارنآ
.دنور یم رامش هب یرورض یرما تسوپ یعاجترا تیلباق
یندیشون عون ره و هوهق هک دیشاب هتشاد هجوت دیاب هتبلا
نیا هب ،دیآ یمن باسح هب ناویل ۸ نآ ءزج رگید راد نیئفاک
یم هک یبآ .تسا بآ بذاج داوم زا دوخ نیئفاک هک لیلد
دیناوت یم .دشاب ریش یلومعم بآ ای و یندعم بآ دیاب دیشون
ماجنا رگا ای و دیشاب هتشاد هارمه هب بآ یرطب کی هشیمه
و لبق دیناوت یم دشاب یمن رودقم امش یارب یراک نینچ
.دیشونب بآ ناویل کی ییاذغ هدعو ره زا دعب
تسا عنام لب بآ یمک رادقم ندیشون ،ندروخ اذغ نیح رد
.دینکن یور هدایز هک دیشاب بقارم اما
یرتشیب طایتحا یشیارآ تلوصحم زا هدافتسا رد ات تسا مزل
لماک نانیمطا دوخ شیارآ مزاول یزیمت زا و دیهد جرخ هب
یاهوم ملق و اه هچرف ،اهدپ دننام یلیاسو .دینک لصاح
یارب ار یبسانم ناکم و دنوش یم فیثک تعرس هب یشیارآ
ندش عمج اب .دنروآ یم مهارف اه مرج و اه یرتکاب دشر
یم بیسآ امش تسوپ هب لیاسو نیا فرصم ،مرج و یرتکاب
تسوپ رد تیساسح و شزوس ،شارخ داجیا ثعاب و دناسر
هیصوت امش هب تشادهب یاناوت ناسانشراک زا یکی .دوش یم
۲ لقادح تسیاب یم یشیارآ مزاول یاه سرب هک دنک یم
.دنوش زیمت هام رد هبترم
بآ لولحم رد هقیقد ۱۰ نامز تدم یارب ار روکذم لیاسو
یوپماش ای و هدننک مرن یمک سپس و دیناسیخب نوباص و
اب سپس و دییوشب تقد هب ار اهنآ .دینک هفاضا نآ هب هچب
یدومع تروص هب و هتفرگ ار اهنآ یفاضا بآ مرن هلوح کی
رارق ناویل فک اهنآ هت هکیروط هب( دیهد رارق ناویل کی رد
.دنوش کشخ لماک روط هب ات )دریگب
یارب .دینک تظفاحم اوه یگدولآ لباقم رد دوخ تسوپ زا
.دینک هدافتسا هدننک بوطرم مرک کی زا دیاب راک نیا ماجنا
هب یگدولآ ذوفن زا یدس دننام و دوش یم تسوپ بذج مرک
یاه مرک زا هدافتسا .دنک یم یریگولج امش تسوپ نورد
A , E , C یاه نیماتیو لماش هک یا هدننک بوطرم
. دراد تیعجرا ،دنتسه
یباداش ثعاب اهنت هن کیبوریا دننام بسانم یشزرو همانرب
یارب و هدرک میظنت ار نوخ نایرج هکلب دوش یم تسوپ
قرعت شزرو ماگنه رد ندب .تسا دیفم زین ندب تملس
یور رب یعیبط هدننک بوطرم لوصحم یعون و هدرک
.دوش یم دیلوت امش تسوپ
دنک یم داهنشیپ ار یگتخاس ییوراد نارگشهوژپ زا یکی
ومیل فصن بآ .تسین مه فطل زا یلاخ نآ اب ییانشآ هک
یرادهگن لاچخی رد ارنآ ،دیناکچب تسام ناجنف کی رد ار
یور رب مرک کی دننام ارنآ باوخ زا لبق بش ره و دینک
تسام هکنیا زا سپ دیناوت یم یتح امش .دیلامب دوخ تسوپ
مرک کزان هیل کی زا نآ یور رب دش تسوپ بذج یبوخ هب
یلا ۳ یط ،موادم فرصم اب .دینک هدافتسا زین هدننک بوطرم
تسوپ .دش دیهاوخ دوخ تسوپ گنر رییغت هجوتم هتفه ۴
.دش دهاوخ رت ناوج و رت فیطل اعطق امش
هک یدارفا .دیهد شهاک ار سرتسا دیناوت یم هک اجنآ ات
طیارش زا دنتسه رصح و دح یب یاه شنت و راشف تحت
شوج سرتسا لیلد هب لومعم .دنرادروخرب یبسانمان یتسوپ
دنوش یم رهاظ امش تسوپ یور رب یا هفایق دب یاه هنکآ و
یور رب ینلوط ینامز تدم ات اه نآ ریثات تسا نکمم هک
زور لوط رد ات تسا بوخ نیا ربانب .دنامب یقاب امش تسوپ
هب .دیهد صاصتخا باصعا ددمت و نشیتیدم هب ار ینامز
یدوگ زورب زا یریگولج یارب و دینک تحارتسا یفاک هزادنا
تشپ هب تحارتسا ماگنه رد ،تروص فپ و مشچ رود یاه
یم .ددرگن عمج طاقن نیا رد یفاضا بآ ات دیباوخب دوخ
ده ای و رس سور رب کزان ششوپ کی زا هدافتسا اب دیناوت
.دینک یریگولج دوخ تروص تسوپ اب اهوم سامت زا دنب
هب دح زا شیب سرتسا هک دیشاب هتشاد رطاخ هب هشیمه
یفنم ریثات امش هرهچ یور رب دناوت یم هک هزادنا نامه
هرطاخم هب زین ار امش ندب لک تملس ات تسا رداق دراذگب
.دزادنیب
نامدرم تیاس :زا هتفرگرب
و میناوـــخب
میزومایب
دینکن تواضق دوز
هتسشن راطق رد شا هلاس ۲۵ رسپ هارمه هب ینسم درم
هتسشن دوخ یاه یلدنص رد نارفاسم هک یلاح رد .دوب
.درک تکرح هب عورش راطق ،دندوب
رانک هک هلاس ۲۵ رسپ راطق تکرح عورش ضحم هب
زا ار شتسد .دش ناجیه و روش زا رپ دوب هتسشن هرجنپ
تکرح لاح رد یاوه هک یلاح رد و درب نوریب هرجنپ
:دز دایرف درک یم سمل تذل اب ار
.ننک یم تکرح اه تخرد نک هاگن ردپ
نیسحت ار شرسپ ناجیه یدنخبل اب نسم درم
.درک
هک دندوب هتسشن یناوج جوز ،ناوج درم رانک
رسپ تاکرح زا و دندینش یم ار رسپ و ردپ یاه فرح
بجعتم ،درک یم راتفر هلاس ۵ هچب کی دننام هک ناوج
.دندوب هدش
:دز دایرف هرابود رسپ ناهگان
تکرح راطق اب اهربا و تاناویح ،هچایرد نک هاگن ردپ
.دننک یم
ناراب .دندرک یم هاگن یزوسلد اب ار رسپ ناوج جوز
اب وا .دیکچ ناوج درم تسد یور هرطق دنچ دش عورش
هرابود و تسب ار شیاه مشچ و درک سمل ار نآ تذل
نم یور بآ ،دراب یم ناراب نک هاگن ردپ :دز دایرف
.دیکچ
نسم درم زا و دنرواین تقاط رگید ناوج جوز
کشزپ هب ناترسپ یاوادم یارب امش ارچ :دندیسرپ
؟دینک یمن هعجارم
رب ناتسرامیب زا نلا نیمه ام :تفگ نسم درم
یگدنز رد راب نیلوا یارب نم رسپ زورما .میدرگ یم
.دنیبب دناوت یم
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
44
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
45
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
...مینک رکف یمک
ار هلجم شوه تست خساپ هک ینازیزع نیبزا
: لیمیا سردآ ای و هلجم رتفد هب و هدرک لح حیحص
contact@simorghmagazine.com
کی و باختنا هعرق دیق هب رفن کی ،دنیامن لاسرا
.ددرگیم میدقت هدنزرا هیده
م س
ا ب ق ه
یمرـــگرس و
لوا لاوس
... تسیبیرغ راگزور ... نینزان تسیبیرغ راگزور
مود لاوس
.تسا تعاس كي اقيقد مادک ره تخوس نامز هك يراد هليتف ات ود
هليتف دعب تعاس كي اقيقد مينزب شتآ ار هليتف ره رس رگا ينعي
تماخض و تسا توافتم رگیدکی اب هليتف ود نيا لوط .دوشيم مات
فصن هكنيا ينعي دنک یم قرف مه اب فلتخم طاقن رد مه هليتف ره
هنوگچ هک دییوگب امش لاح .دزوسين تعاس مين رد امازلا هليتف
؟يريگب هزادنا هليتف ات ود نيا كمك هب ار هقيقد 45 نامز
9 هرامش یاهامعم
لاسرا ام یارب یلاوریپ هلاه ناخ طسوت اهامعم نیا حیحص خساپ
میدقت زین یدنا ترسنک طیلب ددع کی ،کیربت نمض هک دوب هدش
.دیدرگ ناشیا
هدش هتخاس تیربك بوچ یدادعت تشاذگ مه رانك زا ریز لكش
:تسا
.دناب یقاب عبرم هس طقف ات دیرادرب ار اه تیربك بوچ زا ات راهچ لاح
8 هرامش یاهامعم باوج
:لوا یامعم
، مینک يم يلاخ يرتیل )راهچ( 4 فرظ رد ار نآ زا رتیل راهچ ، میدرک بآ زا رپ ار يرتیل )هن( 9 فرظ هکنیا زا دعب
مک نآ زا شور نیمه هب رگید رتیل راهچ و مینک يم رارکت ار راک نیا هرابود ، رتیل )جنپ( 5 دوش يم فرظ هدنامیقاب
9 فرظ ًاددجم و میزیر يم يرتیل )راهچ( 4 فرظ رد ار رتیل کی نیا لاح .دنامب يقاب فرظ رد رتیل کی ات مینک يم
، مینک رپ ور میتشاد لبق زا رتیل کی نوا رد هک يرتیل )راهچ( 4 فرظ رگا هلحرم نیا رد ، مینک يم رپ ار يرتیل )هن(
.رتیل )شش( 6 دوش يم يرتیل )هن( 9 فرظ هدنامیقاب

:مود یامعم
هقیقد 4=1+3 اجنیا ات .ددرگ یم زاب رغل رسپ و دنوش یم در لپ یور زا مه اب قاچ رسپ و رغل رسپ ، لوا هبترم رد
قاچ رسپ دعب و هدرک روبع لپ زا گرزبردپ هارمه هب ات دوش یم هدرپس ردپ تسد هب غارچ سپس . تسا هدش فرص
لپ زا ردام اب و هتفرگ تسد ار غارچ رغل رسپ .دشک یم لوط هقیقد 15=3+12 تمسق نیا .ددرگ یم رب غارچ اب
3( دوش یم در لپ یور زا قاچ رسپ اب راب نیرخآ رد هرخلاب و )7=1+6( ددرگ یم رب هرابود شدوخ و دنک یم روبع
.دشاب یم هقیقد 29=3+7+15+4 اب ربارب دش یرپس هک ینامز لک عمج .)هقیقد
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
46
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
اریز دینک هدافتسا تنسحا وحن هب ناتتقو زا تسا رتهب
زور .دراد يدایز شزرا دیروآ يم تسد هب هک يتیقفوم
اه نآ همه هک تسا ریخا تاقافتا يبایزرا يارب يبوخ
دینک رت بلاج ار هدنیآ هک نیا يارب .تسامش هقلع دروم
يدایز هجوت يلام لئاسم هب .دینک داجیا يدیدج تارییغت
نیرتمک زا دیناوت يم دیراد يدایز تکرح يدازآ .دیراد
هک يا هدارا .دیروآ تسد هب ار هجیتن نیرتشیب تکرح
.دنک يم قفوم ار امش يراد
رد دیوش تقیقح هجوتم هشیمه زا رتدوز دینک يعس
رارق ریثات تحت ار نارگید دیناوت يمن تروص نیا ریغ
هرهب يگدنز يمرگرس و حیرفت زا هدنیآ زور دنچ رد دیهد
قوف يژرنا يولج دیناوت يم يتخس هب و دیوش يم دنم
ضوع ار ناتریسم دیتفرگ میمصت رگا .دیریگب ار هداعلا
.دیهد ربخ زین ناتناکیدزن هب ار نآ تسا مزل دینک
رت کچوک يلیخ امش زا ای هک رفن ک ياه فرح هب
،رضاح لاح رد اریز ،دینک شوگ ،تسا رت گرزب يلیخ ای
و يساسحا طباور دروم رد .دنناد يم امش زا شیب اهنآ
زا ات دیریگب ار دوخ دنت نابز يولج دینک يعس ،يگداوناخ
،دیشاب دوخ ندز فرح بقارم
ً
امتح .دوشن مک ناتتیبوبحم
يم رکف هک هچ نآ زا شیب ،امش ياه فرح و راتفر اریز
.تسا رثوم ،دینک
هصخشم هلمج زا ندوب یدج ،لغاش درف کی ناونع هب
،دوخ تاذ تابثا یارب اما .دیآیم باسح هب امش زاتمم یاه
ار ناراکمه ینمشد و تداسح هک دیورب شیپ ییاج ات
لاب هلپ ود یکی امش علاط هک ارچ .دشاب هتشادن یپ رد
اب .تسا هدید ار نتفرگ رارق تسایر رادم رد و نتفر
ناتسود ،دیراد یبای تسود هب هک یدایز ی هقلع دوجو
رگید ترابع هب و دنتسین امش رانک رد ینادنچ کیدزن
هدوب تیمک لابند هب تیفیک یاج هب امش هک تفگ ناوتیم
لمع ات درک دهاوخ کمک امش هب امش یهاوخ نامرآ .دیا
.دیرادرب ماگ قباس زا رتارگ
يمن ،دیتسه دارفا نیرتدامتعا لباق زا امش
ً
امومع هچرگ
.دنک يم تفس و لش امش اب ار شا هطبار يسک ارچ دیناد
.دیا هدرک کش وا يرادافو و تقادص هب امش يلیلدربانب
رد هک ارچ تسین يدج تاقلم يارب يبوخ زور زورما
يبوخ هب يلو دیلوغشم رایسب يساسحا رظن زا رضاح لاح
ار نآ امش و تسا رارق هچ زا عاضوا هک دینیبب دیناوت يم
.دیرادن تسود
يدارفا اب دیناد يمن تقو چیه.دیتسه قداصو تسار ور
.دینک راتفر روطچ دنهد بیرف ار امش دننک يم يعس هک
دنک فیعضت ار نات سفن هب دامتعا دراد يعس يصخش
تلکشمزا دعب زورما .دنکب ار راک نیا دیهدن هزاجا اما
ار ينامز دیناوتب رگا.دینک يم يتحار ساسحا يمک زورید
يرتهب ساسحا دیشاب دیراد دامتعا اه نآ هب هک يدارفا اب
يم نونکا و دیا هدرک راک يتخس هب
ً
اریخا.دینک يم ادیپ
.دینک تحارتسا يمک دیناوت
نیدرورف
ریت دادرم
تشهبیدرا دادرخ
رویرهش
هچنآ بقارم رایسب دیور يم سمسیرک دیرخ يارب رگا
تمیق نارگ رایسب تسا نکمم هک ارچ دیشاب دیرخ يم
ناکم رد رگا.دشاب دینک دیرخ دیناوت يم هک هچ نآ زا رت
دوخ لاوما بقارم رایسب.دینک يم دمآ و تفر يمومع ياه
تسا نکمم شتسد هریچ ناتسد اب يسک هنرگو دیشاب
يصخش اب تسا نکمم نینچ مه.ددزدب امش زا ار اهنآ
.ددنبب لد امش هب عیرس يلیخ هک دینک تاقلم
اما.دیهد يم ناشن ار نات ياه يیاناوت رفن کی هب
يیاناوت دروم رد دیاب دیاش.دوش يمن هجوتم وا هنافساتم
نآ مه دیاش اما دنوش هجوتم ات دینک تبحص نات ياه
يعس .دنتسه يتلاجخ يمک لوا مدق نتشادرب يارب اه
يزیچ زا هک ينامز اریز.دیشاب هتشادن يسرت هدنیآ زا دینک
و نات يژرنا.دیرادرب ماگ ولج هب دیناوت يمن رگید دیسرتب
ياهراک هب.دینکن نکمم ریغ ياهراک فرص ار نات تقو
.دینک رکف يلمع و نکمم
دیربب تذل يلیخ يگدنز زا دیهاوخب هک نیا هب امش
عناوم همه هک تسین انعم نیا هب نیا يلو دیهد يم همادا
رد هدنزاب و هدنرب هشیمه .دیزادنا رودب دیاب ار هار نیا رس
نکمم دینک مگ ار دوخ يدایز امش رگا .تسه يراک ره
دوخ تواضق سح زا سپ )هدنزاب(دیشاب يمود هک تسا
دیئامن هدافتسا دهد ماجنا ار يراک هچ يسک هک نیا يارب
.دیروآ دوجوب يراددوخ و ندنارذگشوخ نیب يلداعت و
يم باصتعا امش هیلع رب يهورگ دیشابن بقارم رگا
هچ ناشرس رد دینیبب و دیشکب يرانک هبار اه نآ .دننک
اه نآ يلصا لکشم يصخش ياه ينارگن دیاش ،درذگ يم
.دنک يم تسرد ار اهراک همه اه نآ اب يدردمه و ،دشاب
يم دوجو هب ار يدیدج هاگدید ناتسود اب يمه رود کی
باذج رایسب هک دینک يم تاقلم ار يدیدج صخش .دروآ
تسد هب يتصرف رگا اما .دیتسه طاتحم هشیمه .تسا
.دینکن گنرد ،دیسانشب رتهب ار صخش نیا هک دیدروآ
بشید بلاطم دروم رد هک يدب و بوخ ساسحا عون
رد امش هک مییوگب رگا . دور يم نیب زا زورما دیا هتشاد
نآ زا رتمک دینز يم ار لوا فرح و دیتسه دنمتردق هناخ
.میا هتفرگ مک تسد ار امش و میا هتفگ هک تسا يزیچ
قوف چیاتن دناوت يم ناتدوخ قح زا عافد يارب امش شلت
دینز يم يرد ره هب نوچ .دشاب هتشاد يپ رد ار يا هداعلا
چیه نودب دیناوت يم .دیرب يم راک هب ار اههار مامت و
ار دوخ يعس مامت نیاربانب .دینک عافد دوخ زا يتمواقم
.دیآ يم شیپ هچ دینیبب و دینکب
.دنامب تقو رخآ يارب نات هنازور راک زا يرادقم رگا
هک ينامز .دیا هدرکن يعس هک تسامش ریصقت
ً
انئمطم
ماهلا امش دسرب هدننک هتسخ لغاشم ای هلماعم هب تبون
ياه مدق هک دیناد يم يزیزع روط هب امش .دیتسه شخب
هب .دیشاب هدامآ يتسیاب و دوش يم هدیچ يدوز هب يگدنز
هرجاشم يگدنز کیرش اب دیع دیرخ دروم رد ادخ رطاخ
هار مادک ره دینیبب مشچ رد مشچ دیناوت يمن رگا ! نکن
ار رگیدمه هرابود دینک قفاوت و دیرب هناگادج ار ناتدوخ
سرتسا امش ود ره قیرط نیا هب .دینیبب ندیشون يارب
. تشاد دیهاوخ يرتمک
رذآ نابآ رهم
ید نمهب دنفسا
:: امش لاف و ینیب علاط ::
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
47
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
:يدومع
ندزرود ياج – راتخمرمع روشک -3 يگدنبسچ رهظم – يریگبآ هویم – لیب يمیدق رای – ورین -2 نتشاد قوش – کلملا لامک داتسا زا فورعم يیولبات 1
يبرض ياهزاس زا -6 اهیندیوج زا – هدننکرارف – میدق درگرس 5- شوپ نت – نامز نیا ات – سراپ هب بوسنم -4 يشزرو ددع - تسد هریچ و رهام –
يرامیب -8 راتفر ،شور – يتسردان ،يراکم – رتشگنا يور يتمیق گنس – لابرغ -7 راده لعش شتآ – درد زا يشان يادص – سکوب شزرو دحاو -
رگنوسفا – نشور زور ينعم هب يدرک هنانز ياه مان زا -9 يجک ناهد فرح – اتمه يب – راسی لباقم – تسا ناغرم هلبآ سوریو لماع هک يتسوپ
همغن – هدرمردپ – يا هروطسا شرآ رازفا تسد – يبوخ لباقم - 11 يلدود ،نامگ – يسامح رعش – ناهاشداپ – هدروخ هویج هشیش 10- نطو –
يکاروخ ياهناد – لیبدرا ناتسا ياهرهش زا – تسا نابز تنکل راچد هک يسک - 13 دنلب ،زارد – ناتسلگن ارد يسلجم – رانک و فرط – رخآ قمر - 12
16- عمج تملع – ودنه نانز سابل – نوخ مومس زا – وربا گنر هایگ - 15 بسا و رخ هنادردزیزع – يبور فرب رازبا – يزیلاج ياه هویم زا - 14
يناشاک ظعاو نیسح زا فورعم يباتک – رواجم - 17 يشوهیب هدام – ناتسکاپ مدرم نابز – تلغ يرادهگن لحم – رز
عطاقتم تاملک لودج •
عبرم ره رد هکنیا نمض .دوش رارکت رابکی طقف ددع ره هک دیهد رارق لودج نیا یاهنوتس و اهرطس رد یروط ار 9 ات 1 دادعا
.میا هداد رارق لودج رد امش یئامنهار یارب ار دادعا زا یخرب .دنوش رارکت راب کی طقف دیاب زین 9 ات 1 دادعا زین کچوک
:یقفا
– دیورف باتک -2 يشکارم فورعم درگناهج – ارس لزغ
،يلعف – اهنان زا -3 رتتسرد ،رتملاس – اکیرمآ رد يتلایا
يیایرد – پچ فرط -4 صلاخ نبرک – لاح نامز هب طوبرم
هغابروق -5 کچوک هناخ ،هموک – نانوی برغ و هیکرت رد
و درد -6 رخآ تن – كرک هب بوسنم – نیچ لوپ – يتخرد
يعون – دنوادخ قولخم -7 هروس ءزج – حزق و سوق – جنر
و درف -8 دتس و داد هلیسو نیرت جیار – نایذه – تشک
– تشهبیدرا اب ربارب ينایرس ياه هام زا متفه هام – اهنت
يعون – تومیل توق – حور ،هقطا نسفن -9 تسیاشان
يو – اه هچب هچیزاب – هرز هدنزاس – رطعم هناد - 10 جح
12 هناخ – اپورا قرش رد يروشک – يسیلگنا هب امش - 11
13 دنمورین و اناوت – تنوفع – دنسپولگ هویم – اهوزرآ -
فورعم گنهرف – )ع(نیسح ماما بسا مان – هداس شآ -
دلقم هدنرپ – دزیخرب هدنک زا – راکتمدخ - 14 يوسنارف
هدمآ رازاب هب هزات هویم – تسردنت – دادعا راد هیلط - 15
هناخنامهم – شاوراک – لوهجم ددع - 16 ادن فرح –
يیارحص – لیبدرا رد يندعم مرگ ياهبآ نیرتمهم زا - 17
اقیرفآ رد فورعم
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
48
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
رکف شدوخ اب ,هریگب ضرق ونوشنوبدرن نوشیاسمه زا هتساوخیم هطوبرم یاقآ
نومنوبدرن ,هگب هیاسمه دیاش ,نیدب ونوتنوبدرن مگب مرب هگا نلا ,هگیم ,هنکیم
.هگید یکی هب ضرق میداد نومنوبدرن هگب ای ,هتسکش نومنوبدرن ,هگب ای ,ههاتوک
یراک نییامرفب هلب :هگیم رد مد دایم ورای ,هنزیم رد هیاسمه هنوخ مد هریم هصلخ
؟نیتشاد
!!!نوتنوبدرن نیا اب مه امش اباب ورب :هگیم هطوبرم
.هگیدمه مکش وت ندز یم دگل اب نتشاد شتسود و رفنضغ
؟هریگ یمن نوتدرد ات ود امش :هگیم هدش یم در اجنوا زا یکی
!هنوماپ نیتوپ هن :هگیم رفنضغ
وتاباب هک دوب نیمه نکن شلو نوج هنن هگ یم شنامام هریگ یم قرب ور رفنضغ
تشک
،مراد هرآ :هگیم ؟یراد هارمه:نسرپیم شزا .لمع قاتا ندربیم نتشاد ور ورای
!!!مدرک ششوماخ
.نرب هیقب ،هسر يمن رتشیب اجنیا ات نون :هگیم هرطاش ،يیاونون فص وت هریم رفنضغ
!هسرب مه ام هب نون نیسیاو رت عمج هشیم دیشخبب :هگیم رفنضغ
؟هدرم ینلف یراد ربخ :تفگ شناتسود زا یکی هب نیدلارصنلم
»؟دوب هچ شگرم تلع !هن« :تفگ شتسود
»!شگرم تلع هب دسر هچ دوبن مولعم هراچیب نآ ندوب هدنز تلع« :تفگ لم
ینامدوخ یاه هفیطل
مان ، يیاضف يژولونکت هب ناریا يبایتسد و دیما هراوهام زیمآ تیقفوم باترپ يپ رد
تفای رییغت يرون لا لضف خیش هارگرزب هب يریش هار ناشکهک
لگنج یوت متشاد شیپ تقو دنچ ،هرآ :درکیم فیرعت شتسود هساو تشاد رفنضغ
منوا منک رارف متسنوتن منم ،درک هلمح مهب یشحو ریش کی هعفد کی هک ،متفر یم
.دروخ و ونم تفرگ
!!ینک یم یگدنز یراد و یا هدنز نلا هک وت ؟هشیم یروطچ هخآ :هگیم شتسود
؟!یگدنز یگیم نیا هب مه وت ؟یگدنز هچ ،اباب یا :هگیم رفنضغ
؟هیچ اهنادیضایر و هفسلف قرف :نسرپ یم طارقب زا
یلو ننک لح یضایر کمک اب ننکیم یعس ور یا هلئسم ره اهناد یضایر :هگیم
!!ننک یم لیدبت هلئسم هب هفسلف کمک اب مه ور هدش لح یاهزیچ هفسلف
ات ینموت ۱۰۰۰ ،میراد وشروج همه :هگیم هدنشورف ،هرخب کعمس هریم ورای
.ینموت ۱۰۰۰۰۰۰
؟هنکیم راک یروج هچ شا ینموت ۱۰۰۰ :هگیم ورای
،ننیبیم ونیا مدرم یتقو تسه هک یزیچ طقف هنکیمن راک لصا نیا :هگیم هدنشورف
ننزیم فرح رتدنلب
زا هشیمه !تسین نم نز زا رتجرخلو یکشیه :هگیم شقیفر هب زابلد و تسد یاقآ
!داوخیم لوپ نم
؟هنکیم راک هچ لوپ همهنیا اب :شقیفر
!مدیمن شهب تقوچیه هخآ ... !هنک یمن یراک منئمطم :زابلد و تسد
Tuesday Dec. 15, 2009 • Vol. 1 • Issue. 9 9 هرامش • غرمیس
49
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
اداناک – اواتا رهش رد یناریا تاسسوم و لغاشم یاه نفلت هرامش
یترفاسم سناژآ
لیبموتا تاریمعت
یلام روما
کلما رواشم
هناخپاچ
کشزپ نادند
یج ید
ناروتسر
یسورع نلاس
یساکع
یئاذغ داوم هاگشورف
یدانق
یشورف شرف
Parsia Travel : Tel: (613) 230 - 8228
Arts Body Shop : Tel: (613) 237 - 2102
Max Auto : Tel: (613) 728 - 9884
Car Wash Online: Tel: (613) 746-5000
Ali Manoussi : Tel: (613) 866 - 4050
www.manoussi.com
Bijan Fard : Tel: (613) 232 -1432 x. 202
Digital Zone
Tel: (613) 806 - 0417 - (613) 292-6181
www.prints4you.com
Dr. Farid Shojaee : Tel: (613) 216 - 2016
DJ Shahriar :
Tel: (613) 292 - 6181
Persian Cuisine Express :
Tel: (613) 235 - 1010
Saffron Restaurant:
Tel: (613) 789 - 0818
Yasseen Halal Pizza
Tel: (613) 216 - 4655
Silk Road Restaurant
Tel: (613) 741 - 7888
West Carleton Banquet Hall:
Tel: (613) 831 - 6471
Saeed Karimian
Tel: (613) 797 - 9028
www.saeed-karimian.ca
Arya Food Market
Tel: (613) 594 - 3636
Shiraz Grocery Store
Tel: (613) 563 - 1207
Alpha Food Market
Tel: (613) 238 - 3837
Pardis Grocery Store
Tel: (613) 829 - 4175
Nima Bakery
Tel: (613) 565 - 6156
Terry’s Oriental Rug Gallery
Tel: (613) 220 - 6593
دقع هرفس و لگ نییزت،یحارط
Florartica
Tel: (613) 739-8383
ویدار
Radio Namashoum
Tel: (613) 889-4700
یقیسوم سیردت
Pouria :
Tel: (613) 263 - 9912
)هدیب و تلاوت( یتشادهب مزاول
PLS Trading Inc.
Tel: (613) 565 - 6156
یتنرتنیا هناسر و رود هار نفلت
Payless Telecommunications.
Tel: (613) 523 - 7979
تارهاوج و تعاس تارییمعت
Time Sharpening
Tel: (613) 746-7927
Commercial Space For Sublease
APARTMENT FOR RENT
(988 Sq. Ft.) یرات دحاو کی
یارب
SUBLEASE
هقطنم رد
Westboro
at Richomond & Churchill Ave.
سات ریز هرامش اب رتشیب تاعلطا یارب
دیریگب
Tel: (613) 252-3670
Apartment for Sublet, For Dec 1, 2009
Close to University of Ottawa.
$650, All Utilities Included.
s_amir_mir@hotmail.com
Persian School
یهگآ جرد یارب
نفلت اب افطل ناگیار
613.292.6181
. دیئان لصاح سات
اهیدنمزاین
Classifed Ads
ره ناگیار روطب یسراف هسردم
تمدخ رد نوج ات ربماتپس زا هلاس
زیزع نایناریا
شیریذپ نونکا مه زا
تسا دازآ مومع یارب
Tel: )613( 321.4070
9 هرامش • لوا لاس • 2009 ربماسد 15 هبنش هس SIMORGH • Issue. 9
50
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->