You are on page 1of 6

l÷jXáYiñöT ATïOþñYqï¼êt

hïEï oñJñhêt, AEïY Yœï.


hñdçöŒ¯êiïjù OYñj±Jï÷kêhïšt h¯ñù AlïöT Qðlï¼ñª hñdçŒÖú
amk&ù QEŸqñù. hšñ QEohòpŸöq A÷d&ïOþñ ÷Eê¼ñ÷œêw AYðl
ajïÎhêi Hjñ gòYJêkù. ÷ljñJw¼ú lkïi BröhêªñhïkëêŒ , öOsïi Hjñ
Ojï¦ù hê¦hñÈ QEY. Jrïƒ Hjñ Eòšêûú JêkhêXú Cø QEYiñöT Jêkù.
Cø JêkŒïEñÈïv ÷kêJŒïöus dk gêLŸqïv Eïªêiï öJêûñ lª dXlñù
DTñdçñù ETdçñù mðkŸqñù. AbñEïJohòpŸqñöT &h÷iê hjáêa÷iê oùih÷hê
lá¹ïJöq AùLðJjï¼ñª mðk÷hê dêkï¼êŒ, dri ohòpŸqñöT
oêhòpá÷fêblñù ÷oîplñù YáêLmðklñù D÷d&ïOþñJrïƒ Hjñ ohòpù.

CŸöEöiêö¼iñÈ Hjñ ohòphêXú E˜öqª YïjïOþsï÷lêöTiêXú


Qðlï¼ñªöYËïkñù Eêˆïv ET¼ñª lïOï¦hêi dk JêjáŸ÷qiñù Cø
dÊêŒkŒïv hEoæïkê¼êu ±hï¼êsñöûËïkñù C¼rïƒ B×Jqïv ETª
Oïk oùglŸöq CŸöE ÷Eê¼ï BmôoïOþú hïûêYïjï¼êu
JrïiêŒYñöJêûêXú Cø Jñsïdçú. CŒjù Hjñ ohòpŒïEú DûêJêlñª
jê^ðilñù oùoãêjïJlñhêi AdOiŸw, oôiù YJjêöY YêŸê÷Eê YEïöi
YïjñŒê÷Eê DÈ dri÷Yêê BbñEïJ÷hê Bi lïglŸöqêªñù
ööJlmhïkëêŒYñöJêûú lqöj oò&ïOþïökëËïv ATïhñTï ArñJï÷dçê÷i¼êlñª
Hjñ jðYïiï÷k¼ú JêjáŸw EðŸñªñ Fª ÷Yêªkñù Cø JñsïdçïEú Hjñ
JêjXhêXú.

Cø ``öOsïi'' ohòpŒïv ETª öOsïi JêjáŸqñöT Oñjñ¼ù CŸöE dsiêù:

Hªú, öOŸs gòohjŒïEú dïñX ‹KáêdïOþñöJêûú Hjñ lïgêLù


oùoúJêjïJ‹ltŒJt hêtOú 7 Eú, jê¦ïQêÜYê ohjù öoÆ÷ˆsïišïªñ
hñªïv ETŒñªñ.

jûú, jê¦ï öölJï ohjdçkïv BXñù öd¯ñhêiï ohj¼êjêi Cjñd÷Yêqù


öOsñdç¼êt OïjïOþñù oùoêjïOþñù CTÀú dñJ lkïOþñù
o÷ênhêiïiïjï¼ñªYñù AYïv Hªñjûú ÷dt CTÀú öJˆïdçïTï¼ñªYñù
HqïOþñ Eïªú LòVhêiï dJtŒï jpoáê#Jlñù Amëðklñhêi AlYjX÷ŒêöT
÷amêgïhêEï d¦lñù ööJjqï, dðdçïw OêEkñù ‹÷&dXù öOàñªñ.

hòªú, dï÷š aïloù QEêbïdYáhpïqê A÷oêoï÷inu ‹ltŒJjêi £ðJw


ohjdçkïEñ hñªïv Oòkñù ölÈlñhêiï öOªú ATïOþñlêjïŒqï¼ñªñ.

Eêkú, A÷Ydçšï, ohj¼êjñöT ödjñhêšöŒdšïiñù oï.dï.F˜ïöus


Hqïƒñ÷Eêˆ/hƒdç¦ öömkïiïkñÈ ‹YïJjXöŒdçšïiñù dk Agï‹êiŸqñù
‹YïJjXŸqñù Dijñªñ.
dklïniŸw HªïOþú JòTï¼ñrƒú JïT¼ñª Hjñ ‹mîhêiYñöJêûêlXù,
dkt¼ñù Bmi¼ñrdçhñûêiï. dkjñù djoáhêiï ‹YïJjïOþïkë.
oôJêjáoùgênXŸqïv,dkjñù oï.dï.F˜ïöus lýŒï÷JTïöE
YÈïdçsiñª÷YêöTêdçù Yöª ohj¼êjñöT ``DŒjlêaïŒhïkëêŒ''
ödjñhêšöŒiñù lïhtmïOþñ. CŒjöhêjñ Løjl÷hsïi ohjŒïEú
AEñ÷iêQáhkëêŒ kêMl÷ŒêöTiñÈ ödjñhêšù ohjöŒ AdJðtŒïödTñŒêu
m¦ñ¼w¼ú Alojöhêjñ¼ï Fªú Oïkt dsƒñ.ohj¼êt ohjYÔŸqñöT
gêLhêiïöˆËïkñù CŒjù AdJTŸöq hñuJòˆïJêXñJiñù QêÜYdêkï¼ñJiñù
öOàXhêiïjñªñ Fªú hšñ Oïkt AEñgêldòtlù Agï‹êiödçˆñ.Hê÷jê
ohjŒïEñù AYï÷usYêi Hjñ gêniñù láêJjXlñù Döûªñù AYú öYšïOþñÈ
GYñ ödjñhêšlñù ohjöŒ añtfködçTñŒñJ÷i DÈò Fªñù höšêjñ Agï‹êiù
Dûêiï. ÷lösêjñ o÷>pù, lá¹ïoôêYÔáù, láYoí ohjjðYïJw YñTŸïi
BmiŸöq hñ÷ªêˆñ lÀêEñÈ mjïiêi ÷laï÷iê o>tg÷hê Biïjñªïkë CYú
Fªñù AYú Cø BmiŸ÷qiñù ohj÷Œiñù Hjñ÷dêök añtfködçTñŒñJ÷i
DÈò FªñhêXú.QEêbïdYá hpïqê A÷oêoï÷inöus ATïOþñYqïöidšï
lqöjöiêªñù djoá‹YïJjXŸw Jûïkë. Cø ohjù DitŒñª ATïzêE
‹mîŸ÷qêTú AEñgêlhñÈlt¼ñ÷dêkñù C¦ibïJù o÷>pŸqñù lï÷iêQïdçñù
Bmi¼ñrdçlñù Dûêiïˆñöûªú lá¹ù.
C¼êjáŸw hšñ Oïk ATïzêE o÷>pŸqï÷k¼ú Eö˜ öJêûñ÷dêJñªñ.
Hªú.
FñöJêûêXú, FŸöEiêXú CŸöEöiêjñ ohjù lªYú ? FêXú AYïöus
dÊêŒkù ?
jûú .
CŒjù ohjŸöq AgïhñKðJjï¼ñªYïv Hjñ QEêbïdYá ot¼êjïEú
Bmi¼ñrdçlñù oï.dï.F˜ïEú C¦ibïJù dYtOþiñù DûêlñªYïöus JêjXù
FêXú?
hòªú .
ohjŸöqdšïiñù ohjjðYïJöqdçšïiñù Ehñ¼ñÈ bêjXJw Föêö¼iêXú?
ohjù öOàêEñÈ ÷iêLáYJw Föêö¼iêöXªñù AùLðÇYohjjðYïJw
Föêö¼iêöXªñù EïtlOï¼ödçˆïˆñ÷ûê?
Eêkú.
oaêOêjù AOþT¼ù mñŠï, Amëðkù ogáY FªïŸöEiñÈ JêjáŸöqdçšï Hjñ
``BbñEïJ'' ohòpöhª Eïkiïv E˜ñöT bêjXJw Föêö¼iêXú?
ClïTñöŒ jê^ðidêtˆï‹ltŒEŒïv £ðJqñöT zêElñù, Alt
Eïtlpï¼ñª ÷QêkïJqñù Föêö¼iêXú?

gòhïiñöT AlJêmïJw
oêhòpáE÷lê<êE ‹zêEŸqñù jê^ði CTYñd&lñù ÷JjqohòpöŒ
BbñEïJhê¼ñªYïEêiï ETŒïi ‹ltŒEŸqïv gòlñThêf‡ŸqñöT
ödêqïöOþrñŒiïjñªñ hñKálïniù.AŸöE gòdjïnãjXù ÷JjqlïJoEŒïöus
‹bêE EêrïJ¼këêiïŒðtªñ. Jrïƒ hòªú dYïšêûêiï ÷JjqŒïv
AYñlöjiñûêiïjñªYïv Eïªú láYáoíhêiï dñYïi dk ÷OêaáŸw Ditªñ
ljêu YñTŸï. AYñlöj AÌmájêiñù dêtmôlv¼jï¼ödçˆñù Eïªïjñª lïlïb
lïgêLŸw YŸqñöT oôYôù hñ÷ªêˆñ lOþñöJêûú , gòhï, oôŒú, ‹ÇYï,
jê^ðiêbïJêjù, oùoãêjù hYù öökùLïJY, Blïnãêjù Fªïliïv AlJêmù
DªiïOþñöJêûú hñKá bêjiï÷k¼ú lªñ. hvoáöŒêrïkêqïJw, BaïlêoïJw,
aqïYt, öökùLïJ EáòEd&Ÿw, öökùLïJ öYêrïkêqïJw,£ðJw FªïŸöE
dk lïgêLŸw CŸöE hñ÷ªêˆñ lªñ. CYïv Gšlñù m¹hêiï DitªYú
gòhïiñöT AlJêmïJw Böjêö¼ Fª ÷OêaáhêXú.
* FrñdYñJqïv gòhïiïv hEñná÷jêöTêdçùYöª Fkëê QðlQêkŸw¼ñù
YñkáêlJêmhñöûªú djïzïYïlêaïJw lêaïOþñ.
* 1986 v B´¼wö¼êdçù öd´¼w¼ñù dïYêlïöus gòoôŒïv
AlJêmhñöûªú ÷hjï÷sêiï lêaïOþñ. gòhïiïkñÈ AlJêmù £ðiñöT
ATïzêEêlJêmhêöXªú £ðlêaïJqñù oùMTEJqñù m¹ïiêiï lêaïOþñ
YñTŸï.
* öYê¯òsñJqïv BaïlêoïJw, AEáêbðEödçˆ gòhï YïjïöJ¼ïˆXöhªñù
AŠôêEïOþñ Qðlï¼êu Blmáhêi gòhï kgï¼Xöhªñù lêaïOþñ.
* jûêiïjêhê÷ûêöT, dñs÷œê¼ñJqïkñù ÷OjïJqïkñù dri dŒú öousú
JñTïJïTdçú gòhïiïkñù dˆïJQêYï ÷JêqEïJqïkñù öSŸï öSjñŸï Qðlï¼ñª
hEñnát ATïzêEQðlïY oøJjáŸw BlmáödçˆñYñTŸï.
* AYñ÷dêök C÷Y JêkŒú lïJoEŒïEñ÷lûï JñTïöiêrï¼ödçTñªljñù
láêloêiïJhkïEðJjXŒïEú Cjiêiljñù AljñöT gòhïiïkñÈ AlJêmù
OònJjñ÷TYï÷E¼êw ‹bêEhêöXªú lêaïOþñ YñTŸï. öEvliv EïJŒv,
JôêsïJw, CnéïJ¼qŸw,dñr_Jj hXv lêjv, eëêšú Eït˜êXù YñTŸïi
‹ltŒEŸqêv fêbï¼ödçˆ lïgêLŸqñù C÷Y lêaù DªiïOþñYñTŸï.

ödêYñlïglhêi gòhïiñöT AlJêmŒïkñù AYïöus Dd÷iêLŒïkñù hñuLXE


Jï÷ˆûYú Bt¼êXú FªYêXú Cªú ÷JjqŒïv ET¼ñª ohjŸqñöT
ATïzêE ÷Oêaáù.dñYïi lïJoE dŠYïJw¼êiï lu÷YêYïv gòhï
BlmáödçTñªlt, Foú÷ššñJw, sïiv Foú÷ššñJêt YñTŸïiljñù ATïzêE
QðlïYoøJjáŸw BlmáödçTñªljñù Y˜ïkêXú ‹bêE ööljñbáù.CYú
YïJOþñù jê^ðihêi ‹Yïo‡ïiêXú.

jê^ðidçêtˆïJqñöT dYtOþ
Cø ohjŸqñöT Hjñ ‹bêE ‹÷YáJY Alöiêªñù Yöª jê^ðidêtˆïJqñöT
÷E¥YôŒïv oùMTïdçï¼ödçˆlikë FªñÈYêXú. höšêªú, Cø ohjŸw,
YïJOþñù ‹ê÷amïJhêi ‹mîŸ÷qêTú ‹YïJjïOþñöJêûú AYêYïTŸqïök QEŸw
YñTŸïlOþliñù lqtªñlªliñhêx FªñÈYêXú.CŒjù ‹mîŸöq
GöšTñ¼ê÷Eê QEŸqñöT BlmáŸöq hEoæïkê¼ï YŸqñöT jê^ði EiŸw
jòdödçTñŒê÷Eê ClïTñöŒ jê^ðidçêtˆïJw Yàêsêiïkë. AYêiYú Eêˆïök
Gšlñù ‹bêE ‹mîŸöq DwödçTñŒïö¼êûú jê^ðiEïkdêTñJw
jòdödçTñŒñlêu ‹bêEjê^ðiJ&ïJw hñYïtªïkë. djïzïYï, £ð,
EáòEd&ù Fªïlöidšï djïhïYhêi Oïk Jòˆï÷Oþt¼kñJw YŸqñöT jê^ði
AQûiïv ljñŒïiöYêrïOþêv Cø lïniŸöq CTYñd& dêtˆïJqñù
ATïzêE jê^ðilïmJkEŒïöus gêLhê¼ïiïkë.JêkpjXödçˆ jê^ði
lïmJkEŸqñù djïLXEJqñhêXú AljñöT ‹ltŒEŸöq Eït¯iïOþYú. Alt
AlLXïOþ A÷Y ‹mîŸqñù ohjŸqñhêXú Cªú m¹ïiêt„ïOþú Eïv¼ñªYú.
AYñöJêûñYöª Cø ohjŸöq AgïhñKðJjï¼êEñÈ ÷mnï CªöŒ ‹hñK
jê^ði ‹zêEŸw¼ú Enéhêiïjï¼ñªñ.
÷JjqŒïök gòdjïnãjXŒïEú÷E¥YôùöJêTñŒ JháòXï‚ú dêtˆïJw¼ú Cø ‹mîù
AgïhñKðJjï¼ñªYïkñù djïpêjù JöûŒñªYïkñù DÈ jê^ði DŒjlêaïŒù
‹bêEhêXú. C÷dçêw Alt¼ú C¼êjáŒïv gjXdjhêi DŒjlêaïŒlñhñûú.
Cø DŒjlêaïŒù GöšTñ¼ñªYïEñ dJjù YŸqñöT dYtOþJöq AdJôhêi
‹YïJjXŸqïkòöT ‹JTïdçï¼ñªYïöus Hjñ DaêpjXhêXú
jê¦ïQêÜYêohjöŒ oï.dï.Fù ÷Ejïˆ jðYï.

ohjŸqñöT gêniñù láêJjXlñù


öOŸsgòohjŒïv ÷Ejïˆú döËTñ¼êŒljñù GöYËïkñù jê^ðidçêtˆïJ÷qêTú
÷Otªú Eïv¼êŒljñù Bi Jñ÷s BqñJw ohj÷ŒêTñÈ AljñöT dïñX
Asïiï¼êu ÷lûïiêXú Cø QêÜYê ohjù ETŒïiYú. öOŸs ohjŒïEú
ödêYñohòpŒïv EïªñÈ Hjñ dïñXohjhêiïjñªñ CYú. láYoíhêi
ohjjðYï÷iê lá¹ïoôêYÔá ‹KáêdE÷hê Biïjñªïkë ohj¼êjñöT D÷‰máù. Cø
ohjŒïv döËTñŒlöj Atbjê¦ïJrïƒú Ds¼öhêrïOþïjñªú Hqïƒñ÷Eê¼ï
Oï¦ðJjïOþú AtZlñù o>tglñù hêšï AlYjïdçïOþú Amëðkhê¼ïi
ööJjqï_dðdçïw OêEkêXú ohj¼êt¼ñ÷hv Cø D÷‰máù lOþñöJˆïiYñù AYïöE
OtOþêlïnihê¼ï hêšïiYñù. ödêYñzkŒú oôêgêlïJhêiï ETª ödjñhêšöŒ
djoáödçTñŒñªYïkòöT Alt AYïEú jpoáêYúhJY o˜êEïOþñ.
ohjŒïöus láêJjXöŒdšïiñÈ E˜ñöT bêjXJw Föêö¼iêXú?÷Oêjiñù
J¯ðjñù lïitdçñhêXú E˜ñöT ohjOjï¦ù E˜ïv Al÷mnïdçïOþ
ohjfïùfŸw.ölkëñlïqï¼ñª dñjñnuhêjñù Jjiñª £ðJqñhêXú Ehñ¼ú
hê¥JJw.BE>ù ödêYñzkŒú, ohjjùLŒú ‹÷YáJïOþñù Ehñ¼ú
EïnïŠhêXú.ohjLøjlŒïEú lïjñŠlñhêXú.
jê¦ï FªYú Ehñ¼ú EïLòVlñù JêhgjïYlñhêi ohihêXú.AYú hêEáhêi
ohjŸw¼ú ÷iêQïOþ ohihkë.ödêYñzkŒú oôêgêlïJhêi oçtmŸqñù
÷oîp‹JTEŸqñù ETŒñªYú djïpêoáhêXú.Al ohj÷laïJqïv dêTïkë. Cø
djœjêLY bêjXJöq Dd÷iêLödçTñŒïiêXú ohjöŒ lïJkhêiï Oï¦ðJjïOþú
djoáödçTñŒï AdJðtŒïödçTñŒêu ±hïOþYú. CŒjù bêjXJw dk Aqlïv
dêtˆï¼ñÈïv hê¦hkë ödêYñohòpŒïkñù m¹hêiYñöJêûêXú ohjöŒ
AEñgêl÷ŒêöT JêXñªlt¼ñ ÷dêkñù Bmi¼ñrdçhñûêiYú.

÷kêJŒú hEñnájñöT FkëêŒjù BlïnãêjŸqïkñù dñYñgêlñJYôù lªñ


Jrïƒïˆñù ödêYñzkŒú £ðdñjñn AJkù A‹o¹hê¼ïi Hjñ Ykhñs
hšñEêTñJqïv Dûêiï¼rïƒïˆñù dri láêJjXŒïEñ dñsŒñ JT¼ê÷Eê
dñYñgên Inéï¼ñlê÷Eê Ehñ¼ú Jrïiñªïökëªú hê¦hkë, E˜ñöT mðkŸw
dïñTjêŒ öOsñdç¼êöj Æòmï¼ñªYú Ehñ¼ú lï÷EêalñhêXú. gêlñJYôdjhêi
ElðJjXŒïEú CEïiñù E˜w YàêsêiïökëËïv E˜ñöT ljñùJêk
jê^ði‹ltŒEù AloêEï¼êŒ Hjñ Hqïƒñ÷Eêˆù hê¦hêiïŒðjñù.

mñŠïJkmù
jê¦ïQêÜYêohjŒïEñ dï÷šªú QEêbïdYáhpïqê A÷oêoï÷inu ‹ltŒJt
Oòkñù OêXJölÈlñhêiï öOªú öoÆ÷ˆsïišïEñ hñªïök ohjdçv
ATïOþñYqïOþñ ``mñŠï''iê¼ïi oùglhêXú Cø YñTtOþiïv A÷Ÿišù
Amëðklñù AdJTJjlñù Biï ÷YêªñªYú. Arñ¼ñJw ATïOþñlêjï
lýŒïiê¼ñª dXï £ðJw¼ñÈYêöXª bêjX Dsdçï¼ñª ‹lýŒïiêiï÷dçêiï
CYú. Cø ‹lýŒïiñöT jê^ði lïl&Jöq YïjïOþsïiñªYïkñÈ CljñöT
‹êdíï¼ñslú ÷dTïdçï¼ñªYêXú.ödêYñzkŸqïv BXïöEiñù öd¯ïöEiñù
AJšïEïtŒï oôYÔlïEïhiŸw YTƒú £ðiñöT Hjñ lá¹ïöiª
EïkEïvdçïöE Eï÷nbï¼ñJiñù öökùLïJYöi EïiÔï¼ñJiñù öOàñª dri
Bx÷JêÁiñöT YÔù gùLïiêiï ETdçê¼êEñÈ AbïJgêjù JòTï Cø £ðJw
GöšTñŒñ.CTYñd&jê^ði‹ltŒEŒïkñù JñTñùfŒïEñÈïök A÷Y ÷QêkïJw
Yöª £ðJw Cªñù EïtlpïOþñöJêûïjï¼ñªYïöus Hjñ JêjXù Cø
YïjïOþsïlïkëêÁiêXú.
AYñ÷dêök, mñŠïJkmù Fª ‹lýŒï oòOïdçï¼ñª l÷jXáQêYï÷fêbù
JêXêYïjï¼ñJ oêŠáhkë.Alt¯jñù lálzÀñ dñsŒñÈljñù Dûê¼ïi
AmñŠï hêšêEñÈ mñŠïJkmù. QêYï÷hv÷¼êÁöÀYïöj ohjù öOÂñöJêûú
öJˆïdçTñŒ Hjñ ‹zêEù AlöjYïtŒ olt¯YiñöT gêniñù fïùfŸqñù
÷OnéJqñù Cªñù Dd÷iêLï÷¼ûïljñªYïöus aiEðiY lqöj lkñYêXú.

jê^ði÷fêbŒïöus ElðJjXù.
gòhïiïkñù ödêYñlïglŸqïkñù DÈ AlJêmù,ödêYñ CT÷Œiñù oôJêjá
CT÷Œiñù JñsïOþñÈ JêrúOþdçêTú,oaêOêjù,, mëðkêmëðkŸw,
£ðdñjñnf‡Ÿw,hêbáh‹ltŒEù,£ðJqñöT jê^ði dËêqïŒù ..CŸöEiñÈ
Eïjlbï JêjáŸöq¼ñsïOþú oï.dï.F˜ïEñÈ JêkpjXödçˆ bêjXJqñ÷Tiñù Cø
lïniŸöq AgïhñKðJjï¼êEñÈ ÷mnï¼ñslïöusiñù öYqïlêiï Cø oùglù
EïkEïv¼ñù.E÷lê<êElñù AYïEñ ÷mnhñÈ jê^ðilñù DûêJïöiTñŒ
dñ÷jêLhE ödêYñ÷fêbù Cªú Adjáêdíhêiïjï¼ñªñ. Cø jê^ðiödêYñ
÷fêböŒ ElðJjï¼ñJiêXú CªöŒ Blmáù. dri iñ¹ïJqïv Eïªñ
öJêûú dñYïi ‹mîŸöq ÷EjïTêu Jrïiïkë. QðlïYŒïöus oYáŸöq¼êw
dûñ dUïOþñsdçïOþ dêUŸqêXú ‹bêEù Fª lêmï hêšïlOþú ElðJjXŒïEú
YàêsêiïökëËïv ATïhñTï ÎlïOþú lqhêlñJöiª h¯ïöus ÷dêùlrï Yöª
E˜öqiñù JêŒïjï¼ñªñûú.

*********************************************************************