P. 1
أثر الأجرام السماوية بالإنسان

أثر الأجرام السماوية بالإنسان

4.0

|Views: 282|Likes:
منشور بواسطةأبوياسر

More info:

Published by: أبوياسر on Jan 29, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2010

pdf

text

original

ناسنلاب ةيوامسلا مارجلا رثأ

ميجنتلاو كلفلا نيب

يميعنلا ل¸ ج ~ ~يم=
كلفلا -¸=ب -~=و
~ا~·ب ةع~اج ÷ م¸لعلا ةيل´
ة-`=لا
ة·`= =ان- ن'ب ايمل= --ث ~-ل
ناسنلا ةعي-= -اري·- نيب ة=-او
ا+-اريث'-و ةيوامسلا مارجلا _·ا¸~و
_~ كل~´و ·(ا+ن~ ة-ير-لا ة-ا=و)
ني´ب ~·و .ةين¸´لا ر-ا¸=لاو ةع~لا
_ا-وأ نيب =ا--¸ا ~¸جو ميجنتلا
ي· ·تن+~و ~يل¸لا ةعي-=و -´ا¸´لا
_ا-وأ ة~ا¸~ ن'· كل~ل ..--تسملا
ة==ل ي· ةيوامسلا مارجلا ة´ر=و
_ل' ل¸-¸لا _يتي- ناسنلا -~`و
~يل¸لا .--تس~ ل¸= ¸-نتلا ن~ _¸ن
·´¸ل~و ·ع-= ¸-ا-=و
مارج`ل ةيب~اجلا ,¸-· .ي=امتج`ا
ةع~لاو ¸¸لا ن~ ة-ير-لا ةيوامسلا
_ايرلا ة·ا=و ةيسي=ان·~ر+´لا
ري-´ ريث'- ا+ل ةيسم~لا -ا¸اجفن`او
ةي-اي¸يفلا -ور=لا _ل= _-اوو
ةعي-= _ل= يلاتلابو ·¸¸`ل
.-ا-نلا _ت=و نا¸ي=لاو ناسنلا


ة~~-~
ةيوامسلا مارجلاب مي~-لا ناسنلا مت-ا
_ل= ا+-اريث'تب -~ا-ت=` اري-´ ا ~امت-ا
-لت=مب ي-¸لا ¸جلا ر-ا¸=
م¸لعب ·-اي= -=--¸ا كل~ل .ا+=ا¸نأ
ة~ا¸~ب _نع-´ يتلا -ا¸نلاو كلفلا
ن~ - ا~تبا ·ةي¸لعلا ر-ا¸=لا _يمج
ي· ة=-ن ~عبأ _ت= ¸¸لا _=~
ي´ ~¸ي ر-ا¸=لا -~- ¸ع-· .ن¸´لا
ل¸=+لاو ¸ا+نلاو .يللا .`~ ·-و~=لا
-+~لاو رم-لا ¸ا¸=أو م¸ي·لاو
ةيسم~لا _ايرلاو ~=رلاو ¸ر-لاو
.`~ -و~=لا ¸~ان ا+-عبو ·رم-لاو
-ا-ن~ملا Comets -ارعتسملاو
Nova _م=علا -ارعتسملاو
Super Nova ن¸=`·أ ر´~ ~·و .
_ورلل ~يف~ كلفلا مل= ة~ا¸~ ن'ب
-رعلا -امل= ن~ ~ي~علا ·=~ت~او
ام~ ا-¸ج ان- ¸-ت-ن .نيملسملاو
_ي¸لا ·جي¸ ة~~-~ ي· ينات´-لا -ر´~
•لا· €ي= يبا-لا
مل= ةل¸ن~ م¸لعلا -ر~أ ن~ ن'
•=لا ميسج ن~ كل~ ي· امل ·م¸جنلا
نينسلا -~~ ة·رعمب _افتن`ا مي==و
نا~¸لا ل¸-·و -ي·ا¸ملاو ¸¸+~لاو
ام+نا--نو .يللاو ¸ا+نلا -~اي¸و
ريس~و ام+·¸س´و نيري‚نلا _-ا¸~و
ا+=¸ج¸و ا+ت~ا-ت~ا ي· -´ا¸´لا
ا+´`·أ --ار~و ا+لا´~أ ل~--و
...ا+-ا-~ان~ ر-ا~و
ي· ني~·ارلا ƒ~او نا´~ ةي--~أ .علو
-اف- _ل' ~¸ع- كلفلا م¸ل= ة~ا¸~
-ا¸-لا ن~ ا-¸ل=و م+-ام~
-~ر= يتلا) -¸لتلاو ةع=اسلا
_تمتلا ن~ ر-اعملا ناسنلا
م+-¸أ =اس-نا ن'· كل~´ .(ا+لامجب
-عج~ ا+-اي~ -ر·وو ا+تب¸-=و
·ةير~-لا -ان=¸تسملا _لوأ ماي·
ن~ يب¸~رلا .+سلا ي· امي~`و
.(-ارفلا .ف~أ ي·) ¸ارعلا -¸نج
¸ا-ت·ا ن'· ·م~´ -- ا~ _ل' ة·ا-لاب
·ةيلولا ~ا¸ملا ¸عب _ل' م+-¸أ
ةمير´لا ¸اج=لاو -ا~=لا .`~
ن~ ا+نو~¸¸تسي م+تلعج ·ن~اعملاو
ني¸اج´ ن ا¸=--'· ·-¸واجملا ¸ا=·لا
او¸+ج ·نيب¸ا=~و -¸ا=بو ا =ا¸´ ¸´ و
·-`-ا¸ملا ¸ر= ةيام=ل „¸يجلا
_يل=لا) ¸ا=-لاو ¸اف-لا او~ا-¸او
ة·رعمل م¸جنلاب ا¸ناعت~او ·(يبرعلا
--اتل -~- `¸ل· .` يل كلاسملا
نا-`´لا ي· م+ل·ا¸· -´ل-و م+~¸يج
ا¸ناعت~ا كل~´ .¸ا=-لاو ƒ¸ار-لاو
م~ا¸~ ~ي~=-و ميوا-تلا ~ا~=ل م¸جنلاب
نا-يفلاو ~ي-لاو ~ا-=لاو ¸ا~-لا
رم-لا ل¸ان~ ا¸~~=ت~ا· ·~اي=لاو
-´ا¸´لا _·ا¸~و ¸م~لا …اربأو
-ايثا~=' نييعتلو ¸جلا -ا~='ب ¸-نتلل
ا-ري†و ل`+لا ةيوا¸ -اس=و نا~ل-لا
م+-اي= ي· م+م´ +- يتلا ايا--لا ن~
.ةي~¸يلا
ي· -ا-فلا م¸لعل ةجا=لا -~ا~¸ا ~·و
-ا·وأ ة·رع~ ¸ر·ل ي~`~لا ~+علا
-ا·وأ ~ي~=-و ةل--لا -اج-او -`-لا
·ةيرم-لا ¸¸+~لا .-اوأو ‡ف~لا
·-¸س=لاو -¸س´لا -`-ل --'تللو
ا~'ˆ •.ي· €ي= ·ن¸ي~لا ~ي~ستل _ت=و
كيل= .´ = ‰اير`لا ƒأŠ مجنلا _ل=
مل= -رعلا م~=ت~ا ام´ ˆ.يني~
ملو .ر=نلا ة~`~ ¸=فل م¸جنلا
ن= امي~· ةي¸جلا -ا¸نلا مل= .-فني
‹--ر- ةي¸لعلا ر-ا¸=لا نل كلفلا مل=
~' .م+م=¸ ~‚ = _ل= ·¸ع-ب ا+-عب
ر=ملا ينعي ةيبرعلاب ˆ-¸نلاˆ ن'
-انع~ ي· _-ا~لا ن´لو Œا ناي=أ ~ي~~لا
-ر·لا ي· ةيرم-لا ةل¸نملا =¸-~ ¸-
ةمل´ ان- ن~ Œ¸م~لا _¸ل= -·و
.-بر´ † _نعمب ˆ--انˆ
ري`´لا مامت-ا -ا¸نلاو كلفلا مل= ¸اثأ
ةفسلفلا ن~ _ي¸~ ·نل •انلا ن~
-- ل='´· ·ني~لاو م¸لعلاو -اي-ايرلاو
-ايمس- _=~¸لا نور-لا ي· ·يل=
مل= ·كلفلا مل= •¸=ن ن~ -~ي~=
··جريا¸لا مل= ·م¸جنلا مل= ·=`·لا
=ا~ني= ي´لفلا _مسي نا´و .Žل'
‡ل='´· ميجنتلا مل= ا~أ .ˆمج‚ نملاˆ•ب
·م¸جنلا ة=ان- مل= ا -يأ ·يل=
ي· .معي ƒ~لا ¸=~لا _م´ سيو
ن'· ان- ن~ .ˆي~ا´=لاˆ ميجنتلا
ةمي~-لا -ا=ل=-ملا ن~ ري`´لا
ام· .-ر-اعملا ان-ايمس- ن= -لت=-
ƒأ) ايلا= ˆ-ا-´ي¸´لاˆ ·يمسن
_مس- -نا´ (ةيمجنلا _ي~اجملا
•=`ن ا~ اري`´و .ˆةتبا`لا -´ا¸´لاˆ
-~لا -ت´ ي· وأ يبرعلا رع~لا ي·
ة-´¸´ _ل= ‡ل=- ˆمجنˆ ةمل´ نأ
م¸جن ةع-~ ن~ ة=¸مج~ ي-و) اير`لا
-´ا¸´لا ا~أ .(-~رجملا نيعلاب ةي-ر~
_با¸تلا وأ p•a‘ets ا+ن¸مسي ا¸نا´·
.ˆ-ري=تملا -´ا¸´لاˆ
ن~ ر`´'ب ةي~ا-لا -ر= مت+ي مل ’“”
~+= ي· ‡ير†لا ا~أ .ا مجن
مل· (م ¸ ينا`لا نر-لا) •¸=¸ا-ي-
ن~ ر`´أ او¸يمي •“” _ت=و .امجن
¸ي‚مي مل ي--~لا ي~`~لا ~+علا ي·
ن~ ر`´أ -رعلا –”’“ ي· ا~أ .امجن
ر`´أ -~-ا~~ ن´مي· ر-ا=لا -·¸لا
-~رجملا نيعلاب مجن نيي`~ ةت~ ن~
ن´لو .ةي-¸لا -ر´لا يف-ن ن~
ة=ا~' -=ا=ت~ا ة`ي~=لا -اب¸´سلتلا
-اب €ي=ب ·-ريف·لا ا-~ا~=أ ن= ما`للا
.ا-~= -ع-ي
·ةي¸لعلا ر-ا¸=لاب ناسنلا ‡لع- ~-ل
~-· .¸ي~-تلا ةف- ا+يل= _ل=و
ل¸ان~ -´ا¸´لاو م¸جنلا -ر-ت´=ا
~ا-ت=ا -س= ÷ ة+ل—او ة´-`ملا
·•ا~لا ا~- _ل= -~-=´ و ·÷ -ا~~-لا
(¸ن´=´ لا) ةسم=لا -´ا¸´لا امي~`و
ن~و .(رم-لاو ¸م~لا) نيري‚نلاو
ةيلباب ةسم=لا -´ا¸´لا نأ _جرملا
ي· ة·ورع~ -نا´ ا+نل .-لا
ا+-ع-ل -ي==أو .ةيل-اجلا ¸اع~أ
-ر-¸لاو ¸م~لا .`~) ةي-¸للا ةف-
-¸~-ملاب --ت- ا+نأ _نعمب ·(رم-لاو
ة=--رملا ة+ل—ا ·´لتم- ƒ~لا ريث'تلابو
·تل·ان- ƒ~لا ميجنتلا '~ن ان- ن~و .ا+ب
ƒ~ا¸ب ة=ي=ملا ة-=`لا ما¸·لا
م¸ل= ¸عب نأ ن~ م†رلابو .ني~·ارلا
امي~`و ·م`~لا ·ب¸ا= ~· ني~~·لا
ةيانعلا _-لي .= ·نأ `' ·ميجنتلا
ةي~`~لا ~¸+علا ي· ري-´لا مامت-`او
·ي~ا-علا ~+علا ي· امي~`و ·-ر='تملا
ان~¸ي _ت= •¸ ~-´ -ايا-ب -لا¸ا~و
.ا~-
_ل' ¸ر=تلا ة~ا¸~لا -~- ي· لوا=ن~
ة~ا¸~و كلفلا ملعب ·ت·`=و ميجنتلا
·ميجنتلا ن~ ˆةيملعلاˆ -نا¸جلا
لوا=- يتلا -ا~ا+تج`ا ة-ا=و
ة´ر=و _ا-وأ نيب ة·`علا ~اجي'
ةعي-= نيبو ة-ير-لا ةيوامسلا مارجلا
€=-لا ن~ ~ب` كل~ل .·تن+~و ~يل¸لا
ةيملعلا مي-افملا ي· ي--تلاو
-اريث'- ي· ةي-ايرلاو ةي-اي¸يفلا
ن~ ناسنلا _ل= ةيوامسلا مارجلا
.ةيج¸ل¸´يسلا ي=ا¸نلا
ميجنتلا
ة-اجو ن~ -رملا -ر·تسي ~·
ة=¸مج~ ·ن¸´ل ميجنتلا _ل' ¸ر´ =تلا
ةيل-علا ·ني~~·لا -¸اع~ ن~ -ر·انت~
,~ل -عمج- يتلا ·ةيل-علا ري†و ا+ن~
·ن¸´لو ·¸¸-علا ر-= ناسنلا
ن´لو .ملعلاو ني~لا ميلاع- _~ ¸·انتي
ا~- ي· ƒ¸ور- ·يل' ¸ر=تلا
لاج~ ي· ة-ا=و ·لاجملا
.,رن~ ام´ ·ايج¸ل¸´ي~ا¸ا-لا
ي· '~ن ميجنتلا نأ -ورعملا ن~
~¸+ج ن~ ري`´لا رفنت~ا· ·.باب
ر-= اع~او اجاو¸ ي-لو ·ناسنلا
-ري=لا نور-لا ي· امي~`و ·Žي¸اتلا
رمت~او ._يسملا -يجمل ة-باسلا
ةي~`~لا ~¸+علا ي· _ت= ·ب مامت-`ا
¸ا¸- ·تعي-=ب ناسنلا نل ·ةي--~لا
_·¸-و .--تسملا ة·رع~ _ل' ا م-ا~
ميجنتلا ن'· كل~´ .·=¸·و .-· ر‚ ~لا
-ا¸نلاو كلفلا مل= م~-- ي· م-ا~
ر-ا¸=لا ~-¸ _ل= -~امت=ا --سب
=ا-نت~ا -ل=تي ا~-و .ةي¸لعلا
¸ا´تباو ·ا+ف-- يتلا -اي-ايرلا
~-¸و ·ة-ي·~لا ~-رلا -`˜
~-لو .ةي-ان`ت~`ا ةين¸´لا -ار-ا=لا
انن' ...ˆ •يلي ا~ ن¸-¸ا~ …¸¸ج ر´~
-ا·ار=لل -¸اعملا ¸عب _ل' ةجا=ب
--~ملا ¸ا-تنا انل -~´تل ةمي~-لا
ةيل-علا ري† -ا~-تعملا _ل= يل-علا
ˆ.ا-·ان Žي¸'تلا ن¸´ي· كل~ل ا ·`=و
ر-ا¸=لا ر~أ ي· ناسنلا ¸ا= ~-ل
Œ¸ا-لا ا+ن~و ~يفملا ا+نم· .ةي¸لعلا
¸¸+= .`~ ·.يمجو _رف~ ا+-عب
م`~لا ي· ™ا •¸· ÷ _¸· •¸·
·_رتلاو م¸~لل ة-لج~ ا+-عبو ·÷
-ارعتسملاو -ا-ن~ملا ¸¸+= .`~
(نا=ي~لا مجن) ل¸·لا مجنو
-ر-¸لا ¸¸+=و -¸س=لاو -¸س´لاو
ƒأ ن'ب ن¸~~·لا ~-ت=ا كل~ل .Žل'
·ل ن¸´ي نأ ~ب` -امسلا ي· -~=
ةيأ ن'· ان- ن~ .¸¸لا _ل= .با-~
ا+يل' ر= ني´ نا´ ·ي· م¸~ ة~`=
ة·`= -ا~ ا+نأ _ل= -¸ور-لاب
.ة~ا= -¸¸-ب -ع~لاب
ةيوامسلا مارجلا ن'ب ~- ت´=ا ~-لو
(ةيوام~) ةيريثأ -~ا~ ن~ -ل'ت-
ا+ل -ي=='· ·ان-¸أ -~ا~ ن= -لت=-
-´ا¸´لا امي~`و ·ة-ا= ةي~~·
ا+ن~ .´ نا´· .نيري‚نلاو ةسم=لا
·_-سلا -امسلا -ا--= ,~=' م´=ي
نأ -ير·لاو .ا+م´ا=و ا+ب´¸ ¸-و
نأ م+ل-ا~¸ ي· ا¸مل´= اف-لا نا¸='
_-سلا -اوامسلا -~- م´=- ة´-`ملا
كلفلا ي· ا+·¸· ™ا „ر= نأو
·ةتبا`لا م¸جنلا كل· يلي ƒ~لا ‹ي=ملا
•مير´لا ن˜ر-لا ي· -اج امل ا·`=
-ا¸مسلا ·ي~ر´ _~وˆ
امنيأ م´ع~ ¸-وˆ ·ˆ...¸¸لاو
šˆ...متن´
ري=ا~لاو مي-افملا -~- -ل-تنا
-¸ع~لاو ¸ا=·لا _ل' ةيلبا-لا
•رفلاو نان¸يلا .`~ ·-¸واجملا
.~¸+يلاو ةيل-اجلا -ر=و نايرسلاو
-´¸´ اسي~-- مارجلا -~- ر`´أ .علو
لامجلل ¸~¸ ·نل ·-ر-¸´ لا
ي· -ر-¸لا -~-=´ ~-· •ةب¸-=للو
م~اب ر~¸~ ي·و ·¸ات~= م~اب .باب
~`ب _ل' ا+-~ا-= -ل-تناو ·انان'
نيي-ينيفلا ة=~ا¸ب نا~ورلاو ‡ير†لا
_ل'و ·•¸ني· وأ يتي~ور·أ م~اب
ة›با-لا ة=~ا¸ب -ري¸جلا -ر=
م~اب ÷ نا~ل´لا -~~`- ÷ ~¸+يلاو
.باب ~`ب ي· ¸م~لا -نا´و .,¸´ ع´ لا
ا+ل .`´ميو ·œم~ وأ ¸-وأ م~اب ~-ع-´
.ةع~لا ا+ن~ ¸~-- ةير-ا~ ةمجنب
ا+نو~-عي ا¸نا´ ةيل-اجلا -ر= _ت=و
رم-لل نا´ ام´ .·-`' ا+ن¸مسيو
.نيي~·ارلا -ا~~· ~ن= ة-ا= ةل¸ن~
·ل ¸~ريو ني~ _=~ي نا´ رم-لا ·ل'·
مي¸-تلل ا~ا~أ -~-¸ م~ =تسي´و ·ل`+ب
ا¸نا´· Œ-و~مت=ا ƒ~لا ƒرم-لا
م-~اي=أو ةيني~لا م+~¸-= ن¸~¸امي
ني~¸يلا ي·و ƒرم-لا ر+~لا لوأ ي·
م¸ي ي·و ر~= ¸~ا=لاو _باسلا
م¸ي ي· ي=ا-لا _ب~-´و ··-افت=ا
.ا¸~ب ن¸´ي ا~~ن=و ~ي~جلا ل`+لا
·ل' ةي¸ل= -ر-ا= .´ل نا´ ~·و
·-ا¸+لا ·ل' .يلن'•· •ا+يل= ر=يسي
‡=ا¸-لا ·ل' ~~˜ وأ ر´~يو
.ةعباسلا -امسلا ·ل' ¸ن˜و ·¸ا=~لاو
ين-للا ‡ير=لا -رج~ نأ ~-تعي´و
•ž•Ÿy Way -رج~) -امسلا ي·
·-امسلا ¸ا=فنا _-¸~ ي- (œ-´لا
وأ ا+-ت· وأ -امسلا -اب _مس- -نا´و
.œ-´لا .=س~ وأ ةنا-تلا -¸~
ابو¸وأ ي· •انلا ¸عب لا¸`و
رم-لا _ل' ن¸نجلا لا´~أ ¸عب -سني
ةمل´ --اج ·ن~و) •u‘atžc ة-ت~ملا
ن~ Lu‘a _ل' ري~- يتلا
.(ن¸نجملا وأ ˆ-و~جملاˆ
رث¸- ةي¸لعلا ر-ا¸=لا ن'ب ~- ت´=ا ~·و
~ار·لاو =¸لملا =¸== _ل=
ة›بولا مو~-ب ¸~ن-و ·-¸ع~لاو
.-انا-يفلاو ‹=-لاو -ور=لاو
مل=ˆ•ب ميجنتلا ن~ _¸نلا ا~- -ر عي´و
_ل= ~متعي ¸-و Œˆما´=لا ة·رع~
امي~`و ·ةيوامسلا ر-ا¸=لا ~-¸
ة·`=و ·-ا-ن~ملاو -´ا¸´لاو م¸جنلا
نارت·`ا .`~ ·¸ع-ب ا+-عب
_مسي· ر=—ا _¸نلا ا~أ ..با-تلاو
_ل= ~متعي ¸-و Œˆ…اربلا ميجن-ˆ•ب
.~رفلا -~`و ة==ل ~ن= …اربلا ~-¸
نان¸يلا ~`ب .-· .باب ي· -ر =´ ~·و
~¸عي يلبا-لا ¸ن ¸ا~أ ~-لو .ر-~و
_ل' 7”” -ا~`= _ل' م ¸ ةن~
_-- اجرب ر~= ةسم= ر´~و ·…ور-لا
-¸ا-ي ا+-ر= -ر-ا~ ي· –• ·
.-´ا¸´لاو رم-لاو ¸م~لا ا+ي· ~- ا~ي
‡فتتل اجرب ر~= ينثا _ل' --ل-- مث
ينثا ن~ ةفل¸ملا ةيمي¸-تلا ةنسلا _~
ي· ¸م~لا _--- €ي= ·ار+~ ر~=
-ر-ا~ ميس-- م-و ·ا ~¸ي نيث`ث …رب .´
_ل' …ور-لا 36” ~ن~ كل~ نا´و .
4–9 ..·لا _ل= م ¸
…اربلا -ر´· م+ل-- مل· ‡ير†لا ا~أ
ر´~ م~·أ نا´· .ر='ت~ -·و ي· `'
_ل= نو‚ ~´ ~·و ·نا~ورلا ~ن= …ارب`ل
ما= ƒ~ر-لا 6’ مس-ي ملو .م ¸
_ل' …ور-لا -ر-ا~ نان¸يلا 36” `'
ن~ نيتن~ .-· ¸لي~ا-ي- ن~¸ ي·
Žي¸'- _جري امنيب ·_يسملا ~`ي~
--نلا _ل' …اربلاب يلبا-لا ميجنتلا
=ان-و .م ¸ لولا -للا ن~ ينا`لا
~¸ع- ما´=لا ة·رع~ ميجن- _ل= ةل`~أ
_ت= وأ ·م ¸ €لا`لا -للا ةيا~ب _ل'
ما= _لا¸= لولا ن¸جر~ ~+= _ل'
’37” ·-و¸~ ميجنتلا _لب ~-لو .م ¸
~`ب _ل' .-تنا مث ينا~ل´لا ~+علا ي·
نيمت+ملا ر+~أ ن~و .نان¸يلاو •¸ا·
) ƒ¸~ن´~لا •¸ميل=ب ·ب –“” ¸
ةعب¸لا -`ا-ملا ·بات´· .(م
Tetrabžb•as _ت= ·ب .م عي´ لا¸`
ةع~´ ¸~ ة-`= ƒ¸=ي ¸-و ·م¸يلا
.ميجنتلا ي· نيي~·ارلا -¸اعمل
ن¸مجنملا ~-تعي· -~- ان~ايأ ي· ا~أ
_~ ل~-ت- ` ةتباث ‡-ا-= ميجنتلل ن'ب
-ا¸~ ·~¸ل¸~ .´ نأ ا+ن~و Œن~¸لا
·-اي= _ل= ر=يس- ·_`نأ مأ ار´~ نا´
¸عب -رم= لا¸=و ·-~`و ~ن~
‡·لا ي· ا+ع·¸~ -س=ب ·-´ا¸´لا
ا+ن~ .´ _-¸~و ··-~`و ة=ا~
ا+-ا´ر= ة=ر~و ·ر=`ل ة-سنلاب
~=أ كل~ ي· ل¸-ي .ا+-`ا-تناو
ريث'- ن'ˆ •-ا~~-لا نيينان¸يلا ةف~`فلا
·-~ي ناسنلا -اي= _ل= -´ا¸´لا
·ن'· Œ·يل= -¸-لاو -¸ار=لا ريث'-
_ور· ميجنتللو ˆ.ا-اري `و ا+ب رع~ي
•ا+م-أ
– . ةي-=~ _ل= -´ا¸´لا ريث'-
.-ري† نو~ ·سفن ~رفلا -اي=و
’ . -اي= _ل= -´ا¸´لا ريث'-
ن= ا+ن~ .´ ةل-تس~ -~=ا¸´ -¸ع~لا
.,ر=لا -ا~=ا¸لا
3 . ملاعلا _ل= -´ا¸´لا ريث'-
ن~ ·-ي-ي ا~ ·-~=او ةلت´´ _مجأ
.ر~ وأ ري=
4 . ة=-لا _ل= -´ا¸´لا ريث'-
ن~ ناسنلا ·ل ¸رعتي ا~و ·ة~اعلا
.-~ا¸=و ¸ار~أ
“ . ة=ا¸¸لا _ل= -´ا¸´لا ريث'-
.~`-لا -اي~ا-ت·او ة=`فلاو
ان- ·سفن _ر=ي ƒ~لا لا¸سلا نأ `'
-اي=عملا كل- ة=- ,~~ لوانتي
ن~ ·-املعلا -ا›~ =ان+· .ايمل=
-لت=~ ن~ ·-ر·لاو ¸ر~لا
·ةيملعلا -¸=-لا ¸´ار~و -اع~اجلا
ة·رعمل -ا~ا¸~ ي· م¸يلا ن¸-¸=ي
·-`ا=لا -ل†أ ي· ·مت- ·.--تسملا
.ايج¸ل¸´ي~ا¸ا-لا م¸ل= ¸ا=' ي·
مارجلا ريث'- ي· ةيمل= _-اتن
ناسنلا _ل= ةيوامسلا
-اريث'- ¸عب …ا¸~' لوا=ن~
·ناسنلا _ل= ةيوامسلا مارجلا
·¸م~لا مث ·رم-لا ن~ - ا~تبا
.م¸جنلاو -¸ايسلا -´ا¸´لا·
رم-لا •` وأ
ماعلا -~جلا ي· ن-¸ين ن¸نا· ¸ني
-~جي ن¸´لا ي· نيمسج .´ نأ _ل=
_~ ا~ر= -~انت- -¸-ب ر=—ا ام-~=أ
_~ اس´=و ام+يتلت´ -ا~ج .-ا=
ن'· ·يلاتلابو .ام+نيب ة·اسملا _بر~
¸¸لا نيب -ر~ا-~ ة·`= =ان-
ا-·و ·ةيب~اجلا· .رم-لاو ¸م~لاو
ريث'تلا ي· ي~ا~لا .~اعلا ي- ·ا~+ل
.ناسنلا _ل=
-ا¸و~لا ن~ ا~~= مرج .´ مم‚ تي
ةيوامسلا مارجلا _ل' ة-سن ةير+~لا
·‹-· ني-¸و~ ان- ~='ن~و .,ر=لا
ةيمجنلا -¸و~لا ·` وأ •ام-و `أ
sžderea• peržod .م~- يتلا
_ل' ة-سنلاب ¸¸لا ل¸= رم-لا -¸و~
ا+ل~´ ع~ ƒواسيو ·-باث مجن ’7,3’
ن¸´ي يتلا -رتفلا ¸فن ي-و ·ا~¸ي
ل¸= -~=او -¸و~ .م´أ ~· رم-لا
ا+جو •=`ن --سلا ا~+لو .-¸¸=~
.ةير+~لا ·-¸و~ -انثأ رم-لا ن~ ا~=او
ن~ .´ _=-ي -رتفلا -~- ل`=و
_لا¸= رم-لاو ¸¸لا ”·”769 ن~
ƒأ ·¸م~لا ل¸= ام-¸ا~~ ’7·3’
¸م~لا امن'´و •= `يو .ا -ير--
¸ا~-مب ا·ر~ -´ر=- ’7·3’ _ل=
ةج¸~ ل~´ عمب ƒأ ·ةيوامسلا ة--لا
ي· =ر=تي رم-لا· .م¸يلا ي· -~=او
_لا¸= ~=ا¸لا م¸يلا –3 ل¸= ا·ر~
.-~يع-لا م¸جنلا _ل' ة-سنلاب ¸¸لا
-¸و~لا ي+· ةينا`لا -¸و~لا ا~أ
ةينارت·`ا sy‘odžc peržod يتلا
·ل, ا- ¸ا=~ _ل' ¸ا=~ ن~ •ا--
ا+ل~ع~ ن¸´يو ’9 و ا~¸ي –’ ة=ا~
و 44 و ة-ي·~ ’·9 _ل' ة-سنلاب ةيناث
.¸م~لا
` ,ر=أ -ا¸و~ -`ث =ان-و ا~-
.لاجملا ا~- ي· ا+جات=ن
مارجلا نيب ةيب~اجلا --سبو
ا+-ا¸و~ --سبو ·-``لا ةيوامسلا
_مسي ا~ .-=ي ·ا+يل' انر~أ يتلا
-¸و~لا --سب ناي~¸يلا •¸¸جلاو ~´ ملا
-¸و~لا --سب ناير+~لاو ·ةيمجنلا
¸¸جلاو ~ملا -~=ي كل~ل .ةينارت·`ا
·ةع~ا¸لا ¸ا=-لاو -ا=ي=ملا ي·
ني-ر~ ¸ف=ن-و -ايملا _ف-ر- €ي=
¸ر·تس-و .ةم=تن~ -¸¸-ب م¸ي .´
نات´ر=لا نا-ا- ’4 و ة=ا~ “’
م¸يلا -~ملا -~- ل~اع-و Œة-ي·~
.ƒرم-لا
ي· رم-لا ةيم-أ ر+=- ·م~´ -- ام~
.¸¸جلاو ~ملا ي-ر-ا= -و~=
-~+ل ‹ي=ملا ي· -ا~ -ر=· -يجتس-
ƒر=ب -ا-ن وأ ن-ا´ .´و .-¸-لا
¸¸ع~لا ا~- رث¸ي· ·_ا-يلا ا~+ب رع~ي
ةف-بو ·-ان-ا´لا -اي= _ل= =ا¸~لاو
_ل= œيع- يتلا كل- _ل= ة-ا=
.ر=-لا _=ا~
·=ا~ن ي· م¸تلي ·` `~ ·¸ا=ملا·
·¸¸جلاو ~ملا _ا-ي'ب ا~ا- ا ~ا¸تلا
·يت·~- _ف-رملا ~ملا -انثأ _تفي·
.=ي ن' ا~و Œان›م=~ ·~اع= لوانتيل
-ناج ن= -ايملا -=سن-و ¸¸جلا
اي~اف- ما´='ب ام+-ل·ي _ت= _=ا~لا
نأ -¸اجتلا -¸ا~أ ~·و .-افجتلل
_ا-ي' •ف= _ل= ا¸~ا· _--ي ¸ا=ملا
ري~ي ام~ ·م`=لا ي· ¸¸جلاو ~‚ ملا
ن'· ا~´-و .ةيب~اجلا ,¸-ب -رث´'- _ل'
ا~و ¸¸لا _ل= رث¸- ةيب~اجلا
~·و .ةي= -ان-ا´ ن~ ·ي¸=-
ناري=لا -ا´ر~ ,~=' -=ا=ت~ا
ناجن· .=ا~ رم-لا ¸¸جو ~‚ ~ .يجس-
.¸¸لا _ل= نا´~ ƒأ ي· ƒا~لا
.رم-لل ي~¸يلا _ا-يلاب _مسي ا~ ا~-و
ن= _-انلا ƒر+~لا _ا-يلا =ان-و
رم-لا ,رن ن=ن· .ةي·ا=ملا -¸و~لا
-ارن ا~و Œ¸م~لا ةع~أ ¸´عي ·نل
ة-سنلاب ·ع-و _ل= -·¸تي رم-لا ن~
-ا›ي+لاو ·¸¸لاو ¸م~لا _ل'
¸ا=ملاو ل`+لا) رم-لل ةي~يل-تلا
¸ر·تس- يتلا -¸و~لا _-ت- ·(¸~-لاو
_لا¸= ل~´ عم´ ’9 لامت´ا ن~ ·ا~¸ي
·يلاتلا ¸~-لا لامت´ا _ت=و ¸~-لا
نأ -~=يو .-¸و~لا -~- ل`= ني-رمل
ي· ¸¸لاو ¸م~لاو رم-لا -=-ي
رم-لا ةيب~اج ,¸-- ا~+بو ·~=او ‹=
·¸م~لا ةيب~اج ن~ ا+يل' -ا-ني امب
,¸·أ ¸¸جو ~´ ~ ¸¸لا _ل= -~=ي·
-اي~ رث'ت- كل~ل .~اتعملا ن~
-¸-ب ةع~ا¸لا ¸ا=-لاو -ا=ي=ملا
ي· _·~ن-و -ر=-ت· ·رم-لا ةيب~اج
--سب رم-لا ¸=ن ام-~=أ ·ني-اج-ا
_ل' ر=—ا -اج-`او ·-~جلا -¸·
-~¸ا=لا -¸-لا --سب ةس´اعملا ة+جلا
.¸¸`ل
_ل= -·¸لا ¸فن ي· ¸م~لا رث¸-و
ة~ا=-ل ار=ن ¸¸جلاو ~‚ ملا -و~=
ن= ري-´لا ا-~عب ن´لو Œا+مج=
` ·لعجيو ا-ريث'- ن~ .ل-ي ¸¸لا
_ل= ~ي¸ي 44 رم-لا ريث'- ن~ %
ريث'- ‹ل´س-و ‡ف-ا ا~ ا~'و .-ايملا _ل=
ي· رم-لا ريث'- _~ -ايملا _ل= ¸م~لا
_ل-يو ,¸-ي ~ملا ن'· ~=او -اج-ا
~ملاˆ•ب -ر عي´ امي· ·ل _اف-¸ا _-·أ
¸ا=ملا يتلا= ي· كل~و ·ˆم==لا
_ل= ام-ريث'- _·و ا~' ا~أ .¸~-لاو
`· ني~~اعت~ ني-اج-ا ي· -ايملا
ا~- -ر عي´و ·اري`´ ~‚ ملا -اي~ _ف-ر-
ةيا+ن ي· كل~و ·ˆر·-لا ~‚ ملاˆ•ب
.´ ن~ €لا`لاو لولا ني=¸-~لا
_يبرتلا يتلا= ي· ƒأ ·ƒرم· ر+~
.ينا`لاو لولا
·ا+ت+ج ن~ ·ةير=-لا -ان-ا´لا
-~+ب اري`´ رث'ت- ·=ام~لا ة-ا=و
_~ امجسن~ ا-يم= ا في´- ةي~-~ ·-¸و~لا
-ا-ب ن'و .رم-لل ةير+~لا ة´ر=لا
ا~ام- ~متعي ا+تل`~ لا--او ا+سنج
.رم-لا ة´ر=ل ة-ي·~لا ا+تباجت~ا _ل=
-~- ¸عب ر+=ي رم-لا لامت´ا ~ع-·
.مت´ي ن' ا~و ._=ا~لا _ل= =ام~لا
_ت= م==لا ~´ ملا -~=يو ¸~-لا
_ل' …ا¸~لا _~ =ام~لا -~- …ر=-
-¸س=~ -·و ~عبو Œيل~رلا _=ا~لا
_ل' ة+جت~ =ام~لا -~- ~¸ع- ·ة·~ب
أ~-ي ا~~ن= -اج¸ملا ,~=' _~ ر=-لا
-ري--لا -ا==للا ي·و Œ¸¸جلا
=ام~لا -~- ا+ي· ي-لتس- يتلا ام+نيب
_ل= ا+-يب _-- _=ا~لا _ل=
ي· _--ي~ ·نأ ةن›م=~ ·ةل´ت-ملا لا~رلا
_ت= ·ني=¸-~أ -~مل …ا=¸' `ب ·نا´~
ا~~ن= ةيلاتلا ةيلاعلا ~‚ ملا ةج¸~ .=-
ƒ~لا ¸ي-لا _·¸~ _ل' -املا .-ي
ةسمللا _~و .¸-فلل 'ي+- ~· ن¸´ي
¸ي-لا ¸-في -املل _لولا -~¸ا-لا
.-املا _ل' ري·-لا كمسلا _·~نيو
·-اي= رث'ت- ر=—ا ¸+· ناسنلا ا~أ
-ني´ب ~·و .رم-لا ةيب~اجو _ا-ي'ب
ا=ا--¸ا =ان- ن'ب ةيملعلا -ا~ا¸~لا
-ت-ث ~·و .-~`¸لاو رم-لا نيب ا -يثو
-اي-ا-=' رث' _ل= _-اتنلا -~-
ي· -ايف~تسملا ¸عب ي· -يرجأ
-~´أ ~' Œ-ا¸نسلا ن~ ~~عل =¸¸ي¸ين
~يلا¸ملا ~~= -~اي¸ -اي-ا-=لا -~-
رم-لا _~ ا+ن= ¸·انتملا رم-لا _~
~عب ا+ل ل~ ´ ع~ _ل= نأو ·~يا¸تملا
_~ ل~ع~ .·أو ·-ر~ا-~ رم-لا لامت´ا
~¸جو --ث كل~´ .~ي~جلا رم-لا ~ل¸~
~‚ ملا -ر-ا=و -~`¸لا نيب ة·`=
œيع- يتلا -اعمتجملا يف· .¸¸جلاو
ة-سن _ف-ر- ر=-لا .=ا¸~ _ل=
ا~-و .يلاعلا ~ملا _~ -~ا= ~يلا¸ملا
-ا--´-- ي· م´´ =تي ƒ~لا نأ ~´¸ي
··-ا~ ~‚ =ب ¸¸جلاو ~´ ملا ¸يل م=رلا
ني-ر-ا=لا _ل= رث¸ي ƒ~لا رم-لا .ب
.اع~
~=¸مب -ر~ا-~ -~`¸لا ~=¸~ ‹--ري
ةير+~لا -¸و~لاب ‹--ري ا~-و ·.م=لا
ةل¸+سب •=لن نأ انن´ميو .-أرملا ~ن=
-¸و~لا ل¸= ‹~¸ت~ نيب ‡با=تلا كل~
ƒ~لا ن~¸لا نيبو _`نلا ~ن= ةير+~لا
¸~-لا _ت= ¸~-لا لامت´ا ن~ ي-مي
نأ ¸¸-- -ع-لا ن~و .يلاتلا
ة·~ا-~ ¸=~ ني-¸و~لا نيب ¸اف-`ا
_-اتنلا نأ ن~ م†رلا _ل= ·ة-¸ا=
-نا´ ة·`علا -~- -ا-ثل -يرجأ يتلا
-¸ا-تلا _جري امب¸و .ةب¸ا-ت~
ة~ا¸~لا …ا+ن~ ي· ي~ا~أ '== _ل'
ةير+~لا -¸و~لا ةيا~ب ر-ت=ا ƒ~لا
-~=لا ¸يلو ·¸ي=لل لولا م¸يلا
¸-و `أ ·ةيم-أ ر`´لا يج¸ل¸ي-لا
·-ي-=تلل ةلبا-لا ة-ي¸-لا ¸`='
ن~ .·أ ة-ي¸-لا œيع- €ي= 4•
اي¸ن~ انا¸ي= .با-- مل ا~و ·ة=ا~
ا+ن'· -رتفلا -~- ل`= ا+--=ي
.م=لا -`امت=ا ¸´رت- ا~ل .-¸م-
ةين~¸لا -رتفلا -~- ل`= _`نلا ~ن=
-املعلا ~=أ _ا=ت~ا ~·و .-ري--لا
-·وو رم-لا نيب ةتباث ة·`= ~اجي'
--`ي نأ _ا=ت~او ·ة-ي¸-لا ¸`=نا
_ف-ر- .م=لل ة·لا-لا -أرملا ةيلبا· نأ
يتلا ةلا=لل -ر=انملا رم-لا ةلا= ي·
ا~'· šي- ا+-~`و ة==ل ا+يل= نا´
_ل' ا+~‚ أ م=¸ ن~ -جر= ~· -نا´
_ل= ·ا¸~ب رم-لا نا´ ا~~ن= -اي=لا
-`امت=ا _ل=أ ن'· ·لا`ملا .ي-~
.مت´ي ا~~ن= ن¸´- ا-~ن= .م=لا
.¸~-لا
رم-لا نيب ‡يثو =ا--¸ا =ان- كل~´
~-ل ~' .ما= .´~ب ƒ¸~~لا -¸نلاو
ر`´أ _ل= ا`=ب -ا-=لا ~=أ ,رجأ
ن¸-رعتي نم´ ~ ¸=~ -لأ ن~
-ايلمعلا -انثأ ƒ~ا= ري† -¸نل
نأ ~ج¸· ·ةي=ارجلا •’ ن~ %
نيعبرلا نيب _-- ~ا=لا -¸نلا -اب¸ن
-~- _اف-¸ا _~ ·رم-لل ري=لاو لولا
رم-لا لامت´ا ~ن= ا+جوأ _ت= ة-سنلا
.-رتفلا -~- --تن~ ي·
ةيرم-لا يلايللا ن'ب ي=¸ي ا~ =ان-و
¸عب _ل= -ير† ريث'- -ا~ ن¸´-
ƒ¸يل´نلا ن¸نجلا •فلو .•انلا
•u‘acy ان¸ل) رم-لا م~ا ن~ ‡ت~~
Lu‘a ةل-ب ي=¸ي ام~ ·انيأ¸ ام´ (
~=أ _ل= .يل~لاو .ن¸نجلاو رم-لا نيب
نأ ~جلا .م=~ _ل= ر~لا ا~- ملعلا
ي· ني·ر~ملاو نيل~اعلا -ا¸اج'
ةيملاعلا ةيل-علا -ا=-ملا ¸عب
ريث'تل اع·¸- ¸~-لا لامت´ا ~ن= _·ل-
._-رملا _ل= رم-لا
ةيملاعلا ري¸ا-تلا ن~ ري`´لا =ان-و
_ل= رم-لا ريث'- _ل' ري~- يتلا
نأ _ل' ري~-و ·يناسنلا =¸لسلا
¸رملا ريث'تب مت- يتلا م-ارجلا
~معتملا ‡ير=لا .`~ ·~ي~~لا يل-علا
pyroma‘ža ن¸نج م-ارجو
ة·رسلا c•eptoma‘ža مت- يتلا
·ةيرس-لا ةي-ير=تلا _·او~لا -=-
ريث'- -=- .ت-لا _ل' ة·ا-لاب
-~- .´ ÷ Žل' ·ل¸=´لا _ل= نا~~لا
لامت´ا ~ن= ا+-و¸~ _ل' .-- م-ارجلا
-ر-ا=لا -~- ريث'- .=يو .رم-لا
يتلا ةم-ا·لا مايلا ي· _ت= ·ا م-ا·
-=سلا -ا¸و ¸~-لا ا+ي· يفت=ي
.-ري`´لا
¸م~لا •ا يناث
ي· ةم+~ ةيسم~لا ة·ا=لا ن'· كل~´
'~ن- ة·ا=لا -~- ن' €ي= ·ان-اي=
ي· ƒو¸نلا …ا~~ن`ا ن~ اي-ر=
.ي¸=- ل`= ن~ ¸م~لا ¸´ر~
ةلت´لا ¸ر·و ·م¸يلي- _ل' نيجو¸~ي+لا
ة·`= -س= ة·ا= _ل' ل¸=تي
-~املا نيب ¸·ا´تلا ي· نيات~نيأ
ة·ا=لاو E = m.c² €ي= · m =
·.ي¸=تلا ~ن= ةلت´لا ¸ر· c ة=ر~
ةعب¸أ -¸ا-ي ا~ م==تبو .-¸-لا
نيجو¸~ي+لا -ا¸~ نان=أ ن~ نيي`~
ةج¸~ .-- ةفين= -ا¸اجفنا ي·
_ل' ¸م~لا ¸´ر~ -¸ار= –3 ن¸يل~
-+للا ن~ -ا¸¸·ان €ع--و ةج¸~
ن~ -`—ا -ا›~ _ل' .-تل
-~- _·~ن-و .-ا-فلا ي· -ارت~¸لي´لا
ا~ج ةل-ا- ة·ا= .´~ _ل= -ا¸¸·انلا
·ةف-اعلا ةيسم~لا _ايرلا ن~
_-س- يتلا مارجلا _يمجب م~=-تل
ان-´¸´و .ةيسم~لا انت=¸مج~ ي·
مارجلا -~- ن~ ~=او ¸¸لا
-انا¸¸فلا -~- ةل-ا= -=- ةع·ا¸لا
-اري·تلل ام-ا~ ¸رعت-و ·ةيسم~لا
¸ر-لا كل~ .=ا~ -~=- يتلا
_لا¸=ب ر-´أ ¸م~لا ةلت´) -+تلملا
334””” ¸¸لا ةلت´ ن~ -ر~
¸¸أ ن¸يل~ مج= ل~اعي ا+مج=و
.(ا -ير--
_-ب ¸م~لا _=~ _ل= ر~تن-و ا~-
يسم~لا -ل´لاب _=~- ةيسم~
su‘spots .´~ _ل= ر+=- ·
ي· ةفلت=~ ماج='بو ةن´ا~ ‡=ان~
ريف~¸-¸فلا ة--= Photosphere .
_-او .´~ -~ا= _--لا -~+ل ن¸´يو
ةي¸´ر~ ة-=ن~ ن~ -ل'تي ·~ي~=تلا
ة-=نمب ة=ا=~ ·.=لا ة-=ن~ _=~-
..=لا ·-~ب _=~- --ا-' ر`´أ
.·أ _--لا -¸ار= ةج¸~ ن¸´-و
_لا¸=ب –“”” ةج¸~ ن~ ةج¸~
ر-ا¸= ا+ن'ب ~- تعي´و ._=سلا -¸ار=
ةيل=ا~لا -ا¸اجفن`ل ةجيتن -~=-
ةجيتن ƒأ) ¸م~لا ي· ةي~ايت=`ا ري†
ر+=-و ·(يجا~~ن`ا ƒو¸نلا .=افتلل
_ل= ي-رملا _=سلا _ل= ا+-ا~`=
.ةن´ا~ ةفي`´ -=~ ة›ي-
ةيسم~لا -ا¸اجفن`ا -~=- ا~~ن=و
_--لا -~- ن~ ةيسم~لا _ايرلا …ر=-
~~+- ةيسي=ان·~ --ا¸= .´~ _ل=
ي- --ا¸علا -~-و .ƒ¸جلا ان·`†
لا--ت~`ا ل`ت=ا ن= ةلو¸سملا
ن=و ·ين¸ي¸فلتلاو ي=ا~لا
ام´ .¸-=لا ي· -ري-´لا -ابار=-`ا
لامت=ا ~ي¸ي ةيسم~لا _--لا =ا~ن نأ
.-ا=ي=ملا ¸¸· _باو¸لاو ري-ا=لا
ةيسي=ان·~ -`اج~ ¸م~لا يف·
يسي=ان·ملا لاجملا ¸¸ف- ~· ·ةي¸·
-`˜ وأ -ا›مب يسم~لا وأ ي-¸لا
ة=ا=~ ا+نأ _ل' ة·ا-' ·-ارملا
ة·`علا ن'و .ةينيجو¸~ي- ري-ا='ب
-¸و~ _-ت- ةيسم~لا _--لا م´=- يتلا
.´ ¸ر´ت- –– -املعلا ~جو ~·و .ةن~
ا-يثو ا=ا--¸ا ‹--ر- -¸و~لا -~- نأ
رث¸- ي+· .ان-اي= ر-ا=~ ن~ ري`´ب
ن~ ري`´لا -اي~ ,¸تس~ _ل=
~~= _ل= كل~´و ·ملاعلا ي· -اري=-لا
·¸ا=-لا ي· ةم-اعلا …¸ل`لا لا-ج ن~
‡=انملا ي· -افجلا ~ا~ت~ا --س-و
ا-ي·~ ` يجس- ,رن نأ ن´ميو .ة·اجلا
.-رج~ ƒأ _=-~ ي· -ا¸و~لا -~+ل
ةيل ي-ر= _=-~ ƒأ ~=أ ~نع·
ا+-عب -ا-ل=لا ن~ ا~~= ~جن -رج~
-~- ن~ ة-ل= .´و ·¸عب .=ا~
رم= ن~ ةن~ _ل= ل~- -ا-ل=لا
~~=ي -ا-ل=لا -~- _¸مج~و ·-رج~لا
ة-ل=لا نأ ام-ا~ ~جنو .ا-رم= انل
ر`´أ ا+-اف=ا-~و -ر~= ةي~ا=لا
ا+=ا--¸` ار=ن ·ا-ري† ن~ ة´ام~
~·و .ةيسم~لا -ا¸و~لاب ا~ا- ا =ا--¸ا
-ر-ا=لا -~- •اي· ن~ -املعلا ن´´ م-
ة~ا¸~ ‡ير= ن= ة·~ ر`´أ .´~ب
ي· رج=تملا ني=لا -ا--=
-~- .`~ ة´ام~ نأ ني´-ت· ·-ايرف=لا
¸ر´ت- -¸و~ل ا -يأ _-=ي -ا--=لا
.´ –– .ةن~
¸م~لل ن'· -ا¸و~لا -~- _ل' ة·ا-')
-~=ا¸لا .~ا´ت- ل¸=أ ,ر=أ -ا¸و~
,~~ _ل= ا+ن~ 9” (.ا-ير-- ةن~
·لاجملا ا~- ي· ··ل´ ا~- ن~ م-لاو
رث¸- يتلا ة-ير=لا ة·رع~ -¸ور-
يتلا ةي=لا -ان-ا´لا _ل= ¸م~لا ا+ب
_·ا¸لاو .¸¸لا _=~ _ل= œيع-
ا-ريث'- ن~ _-ان انيل= ا-ريث'- نأ
ي-ايمي´لا -´رملا كل~ ÷ -املا _ل=
ام- نيي~ا~أ نير-ن= ن~ -ل¸ملا
ƒ~لا ÷ نيجو¸~ي+لاو نيجس´ولا
_لا¸= .´~ي 6“ ن¸و ن~ %
مام-ل .`~لا ‹ي~¸لا ¸-و ·مسجلا
_يمج ن' .ب Œ·ي· ةي¸ي=لا -ايلمعلا
ƒرج- مسجلا ي· ةي¸ي=لا -ايلمعلا
ن´مي ·ن'ب ملعن ن=نو .ي-ا~ ‹~و ي·
_ل= -املا -¸~· ريي·- ا ي-اي¸ي·
لاجمل ·-يرعتب .ي-¸تلا
~·و .افيع- نا´ ن'و ·يسي=ان·~
-ا=بأ ¸´ر~ ي· -¸اج- -~= -م-
ن'ب ا+ن~ ني´-- ·و~ا¸¸ل¸´ ي· -ا-فلا
-اري·تلل ةي~اس=لا ~ي~~ -املا
ري·تلا _ل= ¸~ا·و ·ةيسي=ان·~ر+´لا
ريي·- ƒأ ~ن= ي-ا~لا -ي´´تلاو ل~-تلاو
.-ا~ ƒل ‡-=تي ` .´~ب ·=ي=~ ي·
_ل=أ _ل' .-ي -املا ن' .ب .ر=˜
نيب -ي´´تلاو ري·تلا _ل= ·ل -¸~·
يتج¸~ 3“ و 4” ةج¸~ ي-و ÷
.¸ا=لا م~لا -او~ ~ن= مسجلا -¸ار=
-ان-ا´لا .´ ي· -املا نأ ~جن كل~ل
ريث'- .-ن ن= لو¸سملا ¸- ةي=لا
.انيل' ¸م~لل يسي=ان·ملا لاجملا
نأ ةيملعلا -ا=بلا ن~ ~ي~علا ري~يو
ن¸=ا=لا .`~ ·-ر==لا ة›بولا ةي-لا†
ة--=لاو ~ي-¸فيتلاو اريل¸´لاو
=ا~نلا …وأ ~ن= ر+=- ·ةي-اب¸لا
.´ -~=ي ƒ~لا يسم~لا –– .ةن~
_ل' نابايلا -امل= ~=أ .-¸- ~·و
ة-سن ي· ة›جاف~ -~اي¸ -ا~ت´ا
-ورعملا) نيسنجلا ~ن= م~لا ني-ورب
لاجرلا ~ن= ةتباث ة-سنلا -~- نأ
=ا~نلا ~ن= (-اسنلا ~ن= -ري·ت~و
_ل= رث¸ي ƒ~لا ةيسم~لا _--لل ري-´لا
ام´ .ي-¸لا يسي=ان·ملا لاجملا
--سي يسم~لا =ا~نلا نأ ~ج و´
ي· ةيوافمللا اي`=لا ة-سن ي· ا=¸--
.´~- -ري·- اي`= ي-و) م~لا ’“
~ن= -ا-ي-لا م~لا -اير´ ن~ %
=ا~نلا -انثأ •=¸ل ام´ .(ناسنلا
~~= -=ا-- -`´ملا يسم~لا
¸ار~أ ن~ ن¸ناعي ني~لا _-رملا
.ةيوافمللا اي`=لا ¸-ن _ل' ~¸ع-
ن~ ~ي~علا رث'- كل~ _ل' -ا-ي
ةيسي=ان·ملا -ابار=-`اب ¸ار~لا
·ةيسم~لا _--لا =ا~ن ا+--سي يتلا
ƒ¸-رلا ن¸´ ~تلا ¸ر~ ا+ن~و
-ني´ب ~·و .Žل' ةي¸~~لا ة=لجلاو
=ا~نلا نيب ةي¸· ةل- ~¸جو -ا=بلا
ن= _-انلا -ل-لا =¸--و يسم~لا
ةع~لا نأ ~ج و´ €ي= ·ة=لجلا
-ا=لجلا ني¸´- _ل= ~=اس- ةيسم~لا
-ا=لجلا -~- نأو ·~لجلا ن~ -ر-لاب
-ا~ا~سن`ا _ل' ƒ~¸- يتلا ي-
.يجاتلا ناير~لا ي· ةتيمملا
ن~ ري`´لا نأ ·ل‚´ ا~- ن~ -با`لا
يتلا -اري·تلاب رث'ت- مسجلا --ا=و
لاجملا ي· ¸م~لا ا+ث~ =-´
~ي´لا ريث'تلاو .ي-¸لا يسي=ان·ملا
ي--علا ¸ا+جلا _ل= ا --ن~ ن¸´ي
_ل= ا~ا~أ ·لم= ي· -~امت=` ار=ن
-ا¸اثلا´ ·-ا+-‚نملا ن~ ¸ا= ما=ن
.ةي-ابر+´لا
.`~ ·,ر=لا ةي~¸يلا -~ا¸=لا _ت=و
ةعب¸أ _ل' ~ا~¸- ·¸ورملا -~ا¸=
م¸يلا ي· يعي-=لا ا+ل~´ ع~ -اع-أ
.ةيسم~لا -ا¸اجفن`ل يلاتلا
ةيسم~لا ة=¸مجملا -´ا¸´ •ا`لاث
-´ا¸´ ةعس- ¸م~لا ل¸= ¸و~-
_ل= ا~- ان~¸ي ي· ة·ورع~ -¸اي~
ا+نم- ن~و ·ةفلت=~ _ر س´ بو ~اعبأ
·~¸ا== ¸م~لا _ل' ا+بر·أ .¸¸لا
~عب _ل= _·ا¸لا 9·“7 ·م´ ن¸يل~
ن~ ر-´أ ~´ ع ي´ ƒ~لا ¸-¸لب ا-~عبأو
¸ا=·أ _وارت-و .-ر~ ة›مب ~¸ا==
نيب -´ا¸´لا -~- “””” و
–43””” ا+ع-و ن´ميو ·م´
_ل' ا+بر·'ب - ا~تبا ·.سلستلا -س=
~¸ا== •ي-—ا´ ·¸م~لا
•ercury -ر-¸لا · Ve‘us ·
¸¸لا Earth Žيرملا · •ars ·
ƒرت~ملا Jupžter .=¸ ·
Satur‘ •¸نا¸وأ · Ura‘us ·
ن¸ت-ن Neptu‘e ¸-¸لب · P•uto .
_ل' -´ا¸´لا -~- مس-- ا ناي=أو
ةي-¸لا •نيمس· terrestrža•
ة·`معلاو gža‘ts -´ا¸´لا .
·-~- ة-ل- مارجأ ا~¸م= ةي-¸لا
ا+-عب -لت=ي `و ·ا~ ا=¸ن ¸¸لا
ا+-ا·ا`´ €ي= ن~ اري`´ ¸عب ن=
-لت=- ا+ن´لو ·ةي-ايمي´لا ا+-ي´ار-و
_ل= ةيعي-=لا لا¸=لا ي· ا+نيب امي·
-¸·و -¸ار=لا ةج¸~ .`~ ·ا+==~
ي· -ا¸+لاو -املا -ر·وو ةيب~اجلا
-´ا¸´لا ا~أ .Žل' ƒ¸جلا -`·لا
.=¸و ƒرت~ملا ي+· ة·`معلا
ا+ت·ا`´ _ل--و ·ن¸ت-نو •¸نا¸وأو
ةي-¸لا -´ا¸´لا ة·ا`´ _ب¸ -~ا=
,¸~ ا+==~ _ل= ,ر-´ `و ·ا-ير--
ري-´لا مس-لل ن¸´يو .ةي¸ا† -=~
ا+ن~ ر·-أ _با¸- -´ا¸´لا -~- ن~
·ا¸ام·أ _=~-و ا+ل¸= ¸و~- امج=
ن~ ر`´أ ا+ن~ -ورعملاو “” .ارم·
ري† نار=˜ نا-´¸´ =ان- نا´ امب¸و
¸عب ن´لو ·ن—ا _ت= نيف~ت´~
لامت=ا _ل' ري~- ةي´لفلا -ا~ا¸~لا
.ا-~¸جو
ل¸= ¸و~- -´ا¸´لا -~- -~ا~ ا~و
~ب` ·ةفلت=~ _·ا¸~و _ر س´ ب ¸م~لا
_ل= ر`´أ وأ نا-´¸´ -=-ي نأ
ا ناي=أو ·¸م~لا _~ -~=او ة~ا-ت~ا
_ل= اعيمج -=-- نأ -~=ي
-~- .-=-و Œ-~=او ة~ا-ت~ا
.´ -ر-ا=لا –79 ~ن=و .ا-ير-- ةن~
ا+ل ~جن ر-ا¸=لا -~- ل¸-=
ان-´¸´ _ل= -ر~ا-~ -اريث'-
œي¸~تلا -~اي¸ ا+ن~) ي-¸لا
-`·لا _ل= اناي=أو ·(ي´ل~`لا
ر~¸~ ا+ن'· كل~´و .¸-=لاو ƒ¸جلا
-اري·- ي· -~=ي نأ ن´مي امل
ن'و .يسم~لا يسي=ان·ملا لاجملا
ا~ ة-ير=ب ¸ر‚ =- -اري·تلا -~-
·ا-¸و~ب ·يتلا ةيسم~لا _--لا =ا~ن
.ي-¸لا ƒ¸جلا -`·لا _ل= رث¸-
نأ ةي´لفلا -ا~ا¸~لا -ني´ب ~·و
ةي´ل~` -ا¸ا~' .~ري ƒرت~ملا
-ري-·و ةلي¸= -اج¸~ -ا~ ةي¸·
=او ن¸يلب ن~ ر`´أ _ل' .-- -¸-ب
-ر-¸لا ا-´¸´ كل~´و .ة·ا=لا ن~
ةي´ل~` -اج¸~ نا¸~ -ي´ .=¸و
_ل= ناسنلا _-لتي نأ يعي-=و .ةي¸·
.-اج¸ملا ن~ ¸يفلا ا~- ¸¸لا
--ي ` انيل= -´ا¸´لا -~- ريث'-و
ن= ¸~-- يتلا -اج¸ملا ~‚ = ~ن=
اي-¸ج رث'تن انن' .ب Œ·سفن -´¸´لا
·´رتي ƒ~لا يسي=ان·~ر+´لا .ي~لاب
ي· ·ت´ر= ~ن= -´¸´ .´ --ا¸و
.ةيسم~لا ة=¸مجملا ¸ا=ن
م¸جنلا
ةيسم~لا ة=¸مجملا ن~ انجر= ا~'
ان-ر´ ج~ _¸~أ ~=أ ي· انسفنأ ~جن~
ا~ _ل= ƒ¸ت=- يتلا ةنا-تلا -¸~
·مجن ن¸يل~ -لأ ة›~ ن= ~ي¸ي
ةينو¸ل=لا ا+=¸~أ نيب ة=¸¸~
ةيسم~لا انت=¸مج~ ا~و .ا-¸´ر~و
¸´ر~ ل¸= ¸و~ي ري·- مرج `'
.´ ·-¸و~ .م´يل -رجملا ’“” ن¸يل~
€´ -- م¸جنلا -~- ن'· ا~ل .ا-ير-- ةن~
-ا-فلا _ل' ةيسي=ان·~ر+´لا ا+تع~أ
€ي= ن~ -وافت~و رمتس~ .´~ب
ةي¸· ةع~أ ¸~ -ي´ ا+-ع-· .ة·ا=لا
ي· ةفين= -اري·تب ر´ ~ امل´ ا~ج
ر=—ا ا+-عبو ··-ي´ر-و ·ني¸´-
-اري·تلا ¸عب --سب رجفني
ي· ةي-ايمي´لا -`=افتلاو ةي-اي¸يفلا
ةع~لا ن~ ةل-ا- ةيم´ ا ثاب ··ل=ا~
‹يل=لا ا~- _-لت- ¸¸لاو .ةين¸´لا
ةيا~ب ~ن~ ةيسي=ان·~ر+´لا ةع~لا ن~
.ا+يل= -اي=لا ن¸´ ´-
يتلا .ي¸س´ا~ نينا¸· نأ ملعن ن=نو
_~اتلا نر-لا --تن~ ي· -ر+=
ةيسي=ان·ملا ر-ا¸=لا م´=- ر~=
نينا¸-لا -~- ~=أ ري~يو .ةي-ابر+´لاو
ةيسي=ان·~ر+´لا -اج¸ملا لا-تنا _ل'
ل~اع- ة=رسب ر=˜ _ل' -´¸´ ن~
-ي=لاو .-¸-لا ة=ر~
ة·ا-لاب ·نم-تي يسي=ان·~ر+´لا
ةيني~ ةع~أ ·ةي-رملا -اج¸ملا _ل' X
,~~ _ل= ر~تن- ةي¸ي~ا¸ -اج¸~و
- ا~تبا ·ةيج¸ملا لا¸=لا ن~ _~او
~ي¸ي يتلا ةلي¸=لا -اج¸ملا ن~
_ل' ·¸¸لا ‹ي=~ ن= ا+ل¸=
ن= ~ي¸- ` يتلا -ري--لا -اج¸ملا
.-ارتميليملا ن~ ن¸يل~ ن~ -¸ج
.´ .--تسي ¸¸لا _ل= ناسنلاو
.-اج¸ملا ن~ ‡·~تملا ¸يفلا ا~-
~ا¸ملا ي· -~=- يتلا -اري·تلا ن'
•ةع~لا ن~ _ا¸نأ ةث`ث ‡ل=- ةع~ملا
- ةع~أ d ن´مي يتلا افلأ
Œ¸¸¸لا ن~ ة=ف-ب ا-~-¸
- ةع~أ µ نأ _ي=تس- يتلا اتيب
Œم¸ينمللا ‡-ا·¸ ن~ ة-ي·¸ ¸رت=-
- ةع~أو y ن~ .-تن- يتلا ا~اج
~= _ل' ا~ج ةيلا= ة·ا=ب -ا-فلا
ن~ ¸جا= ¸ارت=ا ا+ت=ا=ت~ا
.¸ا-رلا
-¸-لا ن~ ةج¸~ _ل= ةع~لا -~-و
يتلا -´ انا¸ي=لا ا-ريث'تب رع~- €ي=ب
ي· ~·ر- يتلاو -¸+´لا ¸ام=أ ي·
.-ا=ي=ملا _ا·
يتلا ةيب~اجلا ,¸-ب رث'تن ا -يأ ن=نو
.ة-=ا· ةيوامسلا مارجلا ا+ل _-=-
-اج¸ملا ريث'- نا´ ا~'·
ي· ر-=ني ةيسي=ان·~ر+´لا
ن'· ةي-ابر+´لا -ا¸ايتلا وأ -ان=~لا
.´ _ل= رث¸- ةيب~اجلا -اج¸~
ةيب~اجلا -¸· ن' .ب .-~املا لا´~أ
_ل-- ان-رج~ -ل· ن~ انل-- يتلا
ة·ا=لا -ع- -`˜ -ر~=
.انيل= رث¸- يتلا ةيسي=ان·~ر+´لا
·ن~ ~='ي ن~و ميجنتلا ¸¸-=ب ا~أ
ري~ت· ·ة~ا¸~لا ‡=تسي ƒ~لا -ناجلاب
ة·`= ~¸جو _ل' -ا~ا¸~لا ¸عب
¸عب ¸¸+=و ~يل¸لا ةن+~ نيب
~ج و´ ~-· .‡·لا ي· -¸ايسلا -´ا¸´لا
او~لو -ا-=لا ن~ ةيلا= ة-سن نأ
ار+= ~· .=¸و Žيرملا نا´ ا~~ن=
_ل=أ ا·لب ~· انا´ وأ ·‡·لا ~ن=
-ني´ب كل~´ .-امسلا ي· ام+ل _اف-¸ا
-ا-=لا ري-ا~~ نأ -ا~ا¸~لا
Žيرملا ر+=ي ا~~ن= نو~ل¸ي -املعلاو
-~ا-لا نأو ·‡·لا ¸¸· .=¸ وأ
لاج¸و ة-ايرلا لا=بأو نيير´سعلا
¸ور~ .= ي· نو~ل¸ي ة~ايسلا
-~`و ¸~ن- امنيب ·‡·لا ~ن= ƒرت~ملا
ني~- ي· نيي-ي~¸ملاو نينانفلا
-ا¸ا+ملا -ا=-أ ا~أ .نيع-¸لا
-ا·اسملا ي-ا~´ =و -اب~لا´ ·ةي~رفلا
=ا--¸`ا _ل' ن¸ليمي م+· ·ةلي¸=لا
-´¸´ ƒ'ب م+=ا--¸ا ن~ ر`´أ رم-لاب
.-´ا¸´لا ن~
~¸جو -ا~ا¸~لا ¸فن -ت-ثأ ام´
~ن= -´ا¸´لا _ا-وأ نيب ة·`=
-اب—ا نأ ƒأ .ام-~يلوو ني¸بلا -~`و
¸¸+= ~ن= نو~ل¸ي ني~لا -ا+~لاو
ي· م+لاف=أ ~ل¸ي ا~ ا-لا† ني´ع~ -´¸´
-~- نأ ~ج و´ ~·و .-´¸´لا ¸فن .=
.~ا¸علا ·جو ي· ةتباث .=- ةلا=لا
¸نج .`~ ·ةفلت=ملا -ري·تملا
¸نجو ·_`نأ مأ نا´ ار´~ ·ني~لا¸لا
~~=و ·.م=لا -~~ ل¸=و ·~¸ل¸ملا
ن¸´يو .Žل' ·ة-باسلا .م=لا -ار~
-~`و ‡فت- ا~~ن= ا-ا-ث ر`´أ =ا--¸`ا
.-´¸´لا ¸فن _¸ل= ~ن= ني¸بلا
.ف=لا -اي= .--تس~ نأ ~-تعي´ كل~ل
وأ ·-انيج _ل= ري-´ ~ = _ل' ~متعي
-انيجلا -~- ن'و .ةيثا¸¸لا -اي`=
ا+ف-ا=و _ل' ة·ا-لاب ·~~‚ =-
.~`يملا ة==ل ·,ر=لا
_ا-وأ ة~ا¸~ نأ ·ل´ ا~- ن~ _تنتسن
_يت- -~`¸لا ة==ل ي· -´ا¸´لا
ل¸= ¸-نتلا ن~ _¸ن _ل' ل¸-¸لا
·ع-= ¸-ا-=و ~يل¸لا .--تس~
.ي=امتج`ا ·´¸ل~ =امنأو
¸¸لا _=~ _ل= ناسنلا ن'· ا~´-
_ت= ·-~`و ~ن~ ·ةيناث .´ _-لتي
ن~ ~-´عملا ‹يل=لا كل~ ··-ام~
'~ن- يتلا ةيسي=ان·~ر+´لا -اريث'تلا
يتلا ةيوامسلا مارجلا ة´ر= ن=
.ن¸´لا ي· ريس-
ناسن`ل م¸جنلا ة=¸ا=
Horoscope
م¸جنلا ة=¸ا= ن= -~=تن نأ .-·
ا~ ايل´ ان-اباس= ن~ ‹- سن´ نأ ~ب`
-ا¸بأ ي· -`جملاو -=-لا -ر~ن-
·ل ¸يل ةيلستلا ن~ _¸نلا ا~+· .•=لا
ة·`= ةيأ _ت= وأ يمل= •ا~أ ƒأ
ن~ ~ب` ا~ل ·ناسنلا .--تسمب ةي-ي-=
=ان- ن´لو .ا يع=· ا -·¸ ·-·¸
~امت=`ا ن~ ~ب` ةي~ا~أ -اي=ع~
-~- م-أو .~رفلا ةعي-= ة·رعمل ا+يل=
ة=¸ا=ب _مسي ا~ ي- -او~لا
_لا=لا Horoscope ي-و ·
مارجلا _·ا¸مل ةيلي-ف- ة=¸ا=
-~`و نا~¸و نا´~ ~ن= ةيوامسلا
.´ ة=¸ا= ن'· ا~ل .¸=~لا
ن= -لت=- ·ة·~ب -م~ ¸´ ¸ل ·¸=~
-لت=- ام´ ·ر=˜ ¸=~ ƒأ ة=¸ا=
.ر=˜ _ل' ~ر· ن~ _با-لا -ام-ب
ا~ ¸=~ل _لا=لا ة=¸ا= ~ي~=تل
•ي- ةي~ا~أ -اي=ع~ =ان-
- نا´~و -·وو م¸ي ة·رع~
.-~`¸لا
- يمجنلا ن~¸لا -اس=
sžderea• tžme ن~ ¸ل=تسي´و •
م-ا¸· ن~ وأ ة-ا= ةي´ل· ةل~اع~
Œœتنير† -ي·¸- •ا~أ _ل= ة-ا=
ة-=نملل ا-·و -·¸لا _ي=-- متي ·ن~و
ة-سنلاب ¸رعلاو ل¸=لا =¸==و
م¸يلا ل¸= نل ··ت·وو ~`يملا نا´مل
.-ي اي´ل· 4 -ي·¸تلا ن= ‡-ا·~
.~اتعملا
- _لا=لا -ا~`= ~ي~=-
-امسلا مس-- •(ةيمجنلا ة-´¸´لا)
_ل' اي´ل· ةيب¸نجلاو ةيلام~لا ••
ا-~~=ي ة-´¸´ .´و ·ةيمجن ة-´¸´
-~رجملا نيعلاب ةي-رملا م¸جنلا .´ ´~
ةيمجنلا ة-ي´رتلل ناسنلا ¸´ ¸-- وأ
اير-ا= _سمت· ¸م~لا ا~أ .ةل´‚ ~تملا
ما¸=ب _=~ي -امسلا ن~ ا-ا= ا~ا¸=
·يل= _¸¸ت- ·…ور-لا –’ ة-´¸´
.-أ ن~ ةيمجن •• ‡ل=-و .ة-´¸´
•لا -~- _ل= –’ -ام~لا ة-´¸´
_لا=لا ة~`=و .…ارب`ل ة·ورعملا
يتلا ةيمجنلا ة-´¸´لا وأ …ر-لا ي-
ي-و ·~`يملا ة==ل ‡·لا ي· ¸ر~-
¸ور~ ة~`= -¸ور-لاب -سيل
…رب _-تي ·ن' م-~=أ لا· ا~'· .¸م~لا
نيب ~لو ·نأ ينعي ا~+· ·` `~ ·.م=لا
’– و ¸ا~˜ ’” كل~ ~لو ا~'و .ناسين
~=أ ي· ¸م~لا ¸ور~ ~ن= ¸=~لا
_لا=لا ة~`= -~ن= --با=- مايلا -~-
.¸م~لا ة~`=و
- ·•أرلا -م~ ة~`= ~ي~=-
¸¸· ن¸´ي ƒ~لا …ر-لا ~ي~=- ƒأ
·لوا~ج ·ل ا~-و Œ-~`¸لا ~ن= ان~و¸¸
.-¸-اجلا ةي´لفلا
- رم-لاو ¸م~لا _·ا¸~ ~ي~=-
~`يملا ة=¸ا= _ل= -´ا¸´لاو
ا+يل= ل¸-=لا ن´مي -~-و .ةي´لفلا
ا-¸~ --´ يتلا ةي´لفلا لوا~جلا ن~
.ةيملاعلا ةي´لفلا ~-ارملا ا ي¸ن~
` -`=أ ةي~ا~لا -اي=عملا ن'
'~ني امن' .-ر-تس~ ي+· ك~لا Œ.مت=-
-~- ما~=ت~ا ل¸= „ا-نلاو ل~جلا
يتلا ة-ير=لا ل¸= وأ ·-او~لا
ة=¸ا= ن~ _لا¸=لا ا+ب ¸ل=تس-´
-~- ما~=ت~ا ةلا= ي·و .م¸جنلا
ن~ ا=¸ن =ان- نأ ~جن -اي=عملا
نيب -اريث'تلا ¸عب ي· ¸اف-`ا
ي· ,ر=لا م¸لعلا ¸عبو ميجنتلا
•` `~ ا+ن~ ·ة-ي- ةيمل= -`اج~
- رث'تي ¸¸لا _ل= ا~ .´ ن'
.-ا-فلا ي· -اري·- ن~ ƒرجي امب
- -ا~=لاو ¸ا=~لا رث'تي
ا+--=- -·و ي· ان-¸أ _ل= ¸ا´·لاو
.-~-اسلا ةين¸´لا -ور=لاب
- مارجلاب ناسنلا رث'تي
·ةي-¸لا -ر´لا ن~ ة-ير-لا ةيوامسلا
.رم-لاو ¸م~لا ة-ا=و
- ا+-عب -´ا¸´لا _ا-وأ رث¸-
_ل=و ناسنلا _ل= ¸ع-ل ة-سنلاب
لا--ت~`او لا~¸لا -ور=
.` `~ ي´ل~`لا
ما~=ت~ا لاج~ ن~ انل-تنا ا~' ا~أ
_ل' ةي´لفلا ة=¸ا=لا -اي=ع~
_ا-و'ب ‹--ر- يتلا -``~لا
يتلا ةيوامسلا مارجلاو -´ا¸´لا
_لا=لا --ار· ي· ميجنتلا ا+يل= ~متعي
ةي-ي-= -`= ة=-ن _ل' .-ن انن'·
-~- ن'· .نيمج‚ نملاو -املعلا نيب
` ·~يعب ~= _ل' ةيفسع- و~-- -``~لا
.يمل= •ا~أ ƒأ ا-~نسي
مارجلا _·ا¸~و _ا-وأ -اس= ن´مي
ن~ ةتباث ة=-ن ل¸= ةيوامسلا
ةيلا= ة·~بو ~~=~ -·و ي· ¸¸لا
ميجنتلا ي· ‹-نتسي´ ·نأ `' ·ا ي´ل· ا~ج
-اريث'تلا ¸عب _ا-ولا -~- ن~
-~- ي· ~¸ل¸ملاب .-ت- يتلا _-اتنلاو
-´¸´ .´ل نأ ~-تعي´· .ة==للاو ةع--لا
·` `~ ·~¸ا==) انيل= ¸ا=لا -ريث'-
ل¸-ي مث Œ(-ا´~لا -´¸´ ¸-
_-=ي ريث'تلا ا~- ن' ن¸مج‚ نملا
يتلا ةيمجنلا ة=¸مجملا ريث'تل -¸و~ب
.´و Œ-·¸لا كل~ ي· ا+-اج-ا ن¸´ي
¸ا=لا -ريث'- ·ل …اربلا ن~ …رب
.ا -يأ
ري† -اميس-- مج‚ نملا ة=¸ا= نم-ت-
_ل' مارجلا -ر-ا~ مس-- ·ةي´ل· –’
ة=-ن ~ن= لولا ل¸نملا أ~-ي •` ¸ن~
مث ·ا+فل= ~تميو ‡·لا ي· ¸ور~لا
ل¸نملا _ل' .-ن _ت= ل¸انملا _باتت-
‡·لا ¸¸· _-ي ƒ~لا ر~= ينا`لا
ر+=- ·ا~- _ل= .-ر~ا-~ ي·ر~لا
.ر~= ينا`لا …ر-لا ي· ام-ا~ ¸م~لا
`' ل¸انملا _~ …اربلا ‡با=ت- `و
ة= ¸ ا-~ ة==ل ~ن= -~`¸لا -م- ا~'
.‹--لاب ل¸انملا ~=ل …ر-لا
·م¸جنلاو -´ا¸´لا ةلا= ي· ام´و
ا+-اف- نيمج‚ نملا ~ن= ل¸انملل ن¸´-
.ي-~ _ل= ·ر~اعلا ل¸نملا· .ةي~يل-تلا
¸´رملاو _¸م=لاب ‹--ري ·لا`ملا
_ل= ·ان~=أ ا~'· .¸¸فتملا ي=امتج`ا
~ن= ا~¸ل¸~ ا -=~ ·لا`ملا .ي-~
ا~' ·ةل-نسلا …رب _~ ~¸ا== _امتجا
ل¸-ي ر~اعلا ل¸نملا ~ن= _امتج`ا م-
-~¸-ي~ ¸=~لا كل~ -ا´~ ن' مج‚ نملا
.-ر+~لا _ل'
م+-ا-ارت·ا ن¸مج‚ نملا .-ا¸ي
~رفلا ةي-=~ ن' ن¸ل¸-ي· ·-~-عملا
ن'و ·-´ا¸´لا ة=~ا¸ب ~~=ت-
ا+م´=- ةي-=~لا -~- -ا~ا´عنا
ا+ل´ .´~ت- ا+ن'و ·ةيمجنلا ·ت·ي-
ا+-عب -´ا¸´لا _ا-ول ا -·و
.¸ع-ل ة-سنلاب
~=أ نيب ةن¸ا-ملل يلاتلا لا`ملا ~='نو
_-و _ل' ري~- يتلا -نا¸جلا
_ل=و ناسنلا _ل= -رثأو -´ا¸´لا
•-`ا--`ا -¸+جأ

-ر-ا=لا
ةي´لفلا
ميجنتلا ƒأ¸ -ا~ا¸~لا
ةيملعلا
نارت·ا
ني-´¸´
ةيوا¸لا ƒأ)
= ام+نيب
وأ (رف-
.با--
ني-´¸´
ةيوا¸لا ƒأ)
= ام+نيب
–•” وأ (
~¸جو_ي~ ر~¸~


œي¸~-
-¸+جأ _ل=
-`ا--`ا


ي· ام-~=أ
-مسلا
ي· ر=—او
‡·لا
= ةيوا¸لا)
9” (
~¸جو
نيب ةيوا¸
ني-´¸´لا
ن¸´- ن'´)
ةيوا¸لا 6”
وأ –’” (
_-و
م ´ ني يباجي'
ن=
-ا·`=
ة-ي=
-ور=
لا--ت~ا
_ل`~


ي· يمل= ~ن~ -`=أ لا`ملا ي· .+·
ºميجنتلا _لا-
نيمج‚ نملا -اريسف- ¸ا-ت=ا انلوا= ا~'
ةم+~ ما~أ انسفنأ ان~جو م+-ا-ي-=-و
ري† م+-اجاتنت~ا -ل†'· .ةلي=تس~
•ا~أ ƒ´ أ ا+ل نأ و~-ي `و .ي-=ن~
¸عب نأ `' .ة~·انملا .مت=ي يمل=
` ميجنتلا ~يلا-- (ن~ .يل-لا امب¸)
~· .ب ·-ا·ار= ~رج~ ن¸´ي نأ ن´مي
ا+~ا~=ت~ا ن´مي ةي-ي-= -ا~أ ن¸´ي
-ا~¸لعملا ن~ ¸~· ¸`=ت~`
.ة=يسب ةي´ل· ة=¸ا= _ل= ا~امت=ا
` ا+يل= .-=ن يتلا -ا~¸لعملاو
,ر=أ -ا~أ ةي'ب ا+يل' ل¸-¸لا ن´مي
-~- اني~يأ نيب يتلا -او~لا ن~
.مايلا
-ان-ا´لا نأ ~جن ·م~´ -- ا~ _ل= - انب
مارجلاب رث'ت- ·ناسنلا ا+ن~و ·ةي=لا
ارث'- ·-~يع-لاو ا+ن~ ة-ير-لا ·ةيوامسلا
.´~ب ·ت~ا¸~ ن~ ~ب` ·.يل· ري†
-ا~ا¸~ب ماي-لا .جلو .¸يفتس~
ر·ا--و نواع- _ل' …ات=ن -~+´
ان-و .نيي-ا-ت=`ا -لت=~ ~¸+ج
م¸لعب _مسي ا~ ¸و~ ي-'ي
_ل' …ات=- يتلا ايج¸ل¸´ي~ا¸ا-لا
·-ا--=تلا ن~ _~او -ي=
ن' .-`اجملا -~- .`~ ي· ة-ا=و
ا~- ~ن= -·¸ت- ` ةين¸´لا -اريث'تلا
-ر~ا-~ -اريث'- =ان- ن' .ب ·~=لا
-اري·تل ةجيتن ناسنلا _ل= ة=-او
-اري·-و ¸-=لاو ƒ¸جلا -`·لا
-اري·تلاو ناسنلاب ة=ي=ملا ة›ي-لا
_--يو ·ةي~ايسلا _ت=و ةي=امتج`ا
ةل--ملا -ا¸¸=تلاب ان¸-ر~ ا+ي· -´ -لا
.ملعلل
*** *** ***

_جارملاو ¸~ا-ملا
- A. F. Ave‘ž,
SŸywatchers of A‘cže‘t
•exžco, U‘žversžty of
Texas Press, Austž‘ &
Lo‘do‘, –9•” .
- Loužs Berma‘ & J.
C. Eva‘s, Exp•orž‘g the
Cosmos, Lžtt•e, Brow‘ &
Compa‘y, Bosto‘ &
Toro‘to, –9•3 .
- Fra‘Ÿ Durham &
Robert D. Purrž‘gto‘,
Frame of the U‘žverse• A
Hžstory of Physžca•
Cosmo•ogy, New YorŸ,
Co•umbža U‘žversžty
Press, –9•3 .
- Fred Hoy•e,
Astro‘omy a‘d
Cosmo•ogy, W. H.
Freema‘ & Co., Sa‘
Fra‘cžsco, –97“ .
- W. J. Kaufma‘‘,
Exp•oratžo‘ of the So•ar
System, vo•. ÌÌÌ,
•acmž••a‘ Pub•. Co., Ì‘c.,
–97• .
- Ìva‘ R. Kž‘g, The
U‘žverse U‘fo•dž‘g, W. H.
freema‘ & Compa‘y, Sa‘
Fra‘cžsco, –976 .
- Jay •. Pasachoff,
Co‘temporary
Astro‘omy, Sau‘ders
Co••ege Pub•žshž‘g, –9•– .
- ·ƒوارلا ر-ان ¸و¸ا·
-رعلا ~ن= كلفلا مل= ي· -ا~ا¸~
– -ا~ا+~' •-ا~~-لا ن¸ي·ارعلا ·
-اي=' ¸´ر~ ·كلفلا مل= ي· -~اي¸و
~ا~·ب ·يبرعلا يملعلا -ارتلا
–9•“ .
- -~·لاˆ ·~يم=لا ~-= -¸ا=لا
لاجملاو _ا~~لا ي· ةيرب¸ن-لا
ام+ت·`=و ي-¸لا يسي=ان·ملا
·ˆةيس=لا ¸¸· -ا¸~-لاب
~~علا ·يج¸ل¸´يا~ا¸ا-لا ’ · –99’ .
- ·يميعنلا ل¸ج~ ~يم=
ةيوامسلا مارجلا -اريث'- ة~ا¸~
·يج¸ل¸´يا~ا¸ا-لا ي· ناسنلا _ل=
~ا~·ب ·يج¸ل¸´يا~ا¸ا-لا -¸=ب ¸´ر~
–99’ .
- ·يميعنلا ل¸ج~ ~يم=
ةيملعلا ميجنتلا -نا¸ج ة·`=
-¸=ب ¸´ر~ ·يج¸ل¸´يا~ا¸ا-لاب
~ا~·ب ·يج¸ل¸´يا~ا¸ا-لا –99’ .
- ةمعنو يميعنلا ل¸ج~ ~يم=
ي· ةي´لفلا -اف=عنملا ·رباج ةتفل
-اي=' ¸´ر~ ·يبرعلا يملعلا -ارتلا
·يبرعلا يملعلا -ارتلا –9•7 .
- يميعنلا ل¸ج~ ~يم=
·-ا-فلاو ¸جلا -اي¸ي· ·مجنلا ¸اي·و
… – ةع~اج ·ةي¸جلا -ا¸نلا مل= •
·~ا~·ب –9•– .
- يميعنلا ل¸ج~ ~يم=
·-ا-فلاو ¸جلا -اي¸ي· ·مجنلا ¸اي·و
… ’ ·~ا~·ب ةع~اج ·كلفلا مل= •
–9•– .
- _-ا~ب ·¸ن´¸- ~لاريج
-ا=¸ ي· ملعلا _~ ةل=¸ •-امسلا
·¸~ب مي=رلا ~-= ةمجرتب ·ن¸´لا
نام=

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->