P. 1
صوت، معناو جنسیت در سوره قدر2

صوت، معناو جنسیت در سوره قدر2

|Views: 57|Likes:
منشور بواسطةMojtaba
translation of Qadr, ترجمه ی صوت ، روح، و جنسیت در سوره ی قدر
translation of Qadr, ترجمه ی صوت ، روح، و جنسیت در سوره ی قدر

More info:

Published by: Mojtaba on Jan 31, 2010
حقوق الطبع:Traditional Copyright: All rights reserved
سعر القائمة:$5.00 شراء الآن

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/08/2015

$5.00

USD

سکنآ و ،دوش راکشآ زور هک ماگنه نآ رد و ،دریگارف ار اج همه بش هک ماگنه نآ رد

.دیرفای ار نزو در! هک
"ی# $ %رو&' – ()ایآ * ا) + ,
' * ,
-ا.یف /ور و0
هک ار1 .دشا (! %رو& "ک زا 23ن! 4
5
!اک مرا.1 $ هیآ هک 6&ا %دی78 9یار نا!و#
زا (شان ه:;<! 9یا و د=یر >ه ه %رو& (?ه@! >Aیر هک 6&ا %دش B8ا هیآ 9یا
دشا (! نآ Cنر4کرا $رDن EوF
' GH ,
"ی#د >یزادرI (! نآ ه اJنی ارد ا! ه1 نآ
(! هKنا ه هجو)ا .دشا?می نآ (دا LاریMا) هک: 6<ین (مAیر (گنهامهان داJیا
Lایآ >Aیر ،>ینی * ا) + (! مرا.1 $ هیآ رد ا!ا 6&ا هAفای 6Nا& و >کO! رای<
9ی (مAیر Pاگ 2ی داJیا B8ا هک , هکQ4!' %ا)وک R4ی& ه& رد SوTN ه ،دنکش
هک Uا<Vا 9یا .6&ا %دش ،دشا (! (فاWا Lرا?8 2ی هک ,ا.یف /ور#او' و ,هکQ4!'
,ا.یف /ور#او' $ریگ رارX ناک! رد 6Xد ا 6&ا %دش ادج دوN 9یDیI هیا زا هیآ 9یا
(#او) دننا! =یامA! $اهاوآ رFاN ه ا.نیا ر %و48 و %رو& "ک رد 9ینKمه و هیآ رد
Yدن: $اهادZ
/ /V
[\X ,....' ]&و) هک 9یا ا) 6&ا ندینش "اX رADی ر^ن ه هک
9ینKمه و دوش
/ / /, / i ∂
.6&ا _رد "اX رA.
.ر!ا "ک 9! >.ر ن`a ا.یف و /ور#او هکQ4م#ا E=ن)
ه:<! 9یا 9ینKمه و %درک داJیا نزاو) دنA<ه هاD! ا
5
3یک هک Lرا?8 ود 9ی ,ه.رو'
E=ن)' =ین اه "یbد مام) .دشا دیکا) درو! رADی , هکQ4!' رد د! هک 6&ا %دش B8ا
Rو<O! دVاو 2ی ناون8 ه ار ا.نآ هک: ،دننک (من ادج ,ا.یف /ور#او' زا ار ,هکQ4م#ا
ناگAشرف -ناشراگدرورI ر!ا ه دنوش (! Eزان وا ر /ور و ناگAشرف0 Yدننک (!
ناشراگدرورI روA&د ه و c$ور ر ،دوش (! Eزان نآ %ارمه =ین /ور ،دنوش (! Eزان
' Gd ,
$اهاوآ و >Aیر ه رگا ا!ا ،دشا (! eیfW $رهاg $انf! ر^ن ه\7ن زا ری<3) 9یا
ای و Lرا?8 رد ,ا.یف /ور#او' $ریگ رارX ناک! و ,هکQ4!' $ هم:ک زا سI هA<کش
LروZ ه رADی هک: دنA<ین 9A! ا ]?)ر! ا.ن) هک >ینی (! ار (#bد ،>یرگن 9یآرد
رارXر نزاو) LوZ رد .$ری<3) $ا.اhAنا ا) دننک (! i7ن $ا3یا (یانf! نا.ن LوZ
ih ود ه ار $ هیآ رگا -ر!ا "ک 9! >.ر ن`a ا.یف /رو#ا و هکQام#ا E=ن)0 cدنک (!
"کش "j!' >ینک >ی<7) **k راAفرو %دنا! ادج ,ا.یف /ور#او' ih هک دید >یهاوN ,
.دنک (! رایANا $رگید
ا
5
7یXد (مAیر %اگدید زا .دریگ رارX هیآ (یا.Aنا و (یادAا ih 9ی ih 9یا رگا
زا ا! ر^ن درو! Lرا?8 ا هیآ 9یا (یا.Aنا و (یادAا $اه ih .دشا (! Cنهامه
ا.نآ 9یزاlآ $ا.4ی& ا!ا .دنشا (! Cنهامه (مAیر نزاو) و ،(نA! ،(یاوآ mاO#
>Aیر ا.یف رد ,%
n
' .دش هA3گ هKنآ o?F .دشا (! ا.نآ (نایاI $ا.4ی& ا داp) رد ا
5
دیدش
.دنک (! رADی ار نآ ر دیکa) oیرF 9یا زا و در (! (نایاI 6م<X $ور ار
Lرا?8 >هزا c q=ج ود ای >یرگی ر^ن رد 9هامه q=ج 2ی ناون8 ه ار مرا.1 $ هیآ ه1
2ی دیا اJنیا 9! ر^ن ه .دشا (! (مAیر راDف و (یاوآ rون) =کر! رد ,ا.یف /ور#او'
رد ار بش رگا ,ردX بش رد 4
5
j!' ,وا ا ای ر /ور' Y6فرگ ر^ن رد ار (!و& EامAVا
، >یهد ماJنا (fWو! (نA! (&رر 2ی و دشا (! >&ا ه "TA! هک >یهد رارX ,%
n
'
ناج (8ون هک بش رد هکنیا ای و دوش (! Eزان ردX بش رد /ور هک >یای (! رد
زا ر (نا.ج رد (.#ا _اI /ور هک درادن 9یار دیکا) s .دوش (! Eزان 6&ا (Dh
$روA&د >ی7A<! ریl راANا& 2ی رد "م8 9یا .tدوش (! Eزان (کیرا) و 6م:g
.دراد %راشا هیوناM "م8 ه %دش %دیشوI (Zا $ ه:مج ]&و) هک دشا (! ر7A<!
دایز (#امAVا 9ین1 .,6&ا %دش هA3گ هیآ رد هک رو\نامه ،نا ا ناگAشرف (هارمه'
.6فای ناو) (من نآ $ار (:یbد $رهاg 9A! %اگدید زا و 6<ین هیجو) و BO "اX
و دنک (! راکشآ هیآ 9A! نایرج ا ار دوN 63#اh! ا
5
دیدش >Aیر دوجو مد8 ،ا!ا
"ی#د ،"ی#د 9یا ریl رد هک >یزادرu (یانf! نا.ن LوZ ه رADی ا) دنک (! نا!رو?J!
.>یرادن UرA&د رد دشا هQارا "اX هک $رگید
نوA! (یانf! >یناوA ا) دنک (! 2مک ا! ه iیI زا رADی رگید $اهاج رد vور 9یا
9ینKمه و Lرا?8 رد ,%
w
' و هیآرد ,ا.یف /ور#او' $=کر! %اگیاج .>ینک _رد ار نآرX
%دش (یاوآ و (یانf! 9ینKمه و 9A! داJیا رد 6ی7فو! B8ا ,%
w
' oیXد $ریگ رارX
$اA&ار رد هک (م.! Lام:ک رد (7یم8 _اوxI داJیا B8ا 6ی7فو! 9یا . 6&ا
.دنشا (! ،6&ا %د!آ %و& $=کر! روO! رد (مAیر و (یاوآ (گنهامه
دن1 ره ,%
w
ان#=نا' هم:ک رد Eوا $ هیآ رد ,%
w
' و $دf $ هیآ رد ,(AV' $ هم:ک ,/' "j!
2ی $ هیآرد ,%
w
' ا و دشا (! $رگید yاو [Xاو رد و 6<ین ریمW ,/ور' رد ,/
w
'
رد , رد7#ا ه:ی# (ف z%...' Bن{! راANا& | (ف رارک) نآ راAشون رد ا!ا ،6&ا Lوا3A!
ه3یرش $ هیآ ا PرV ره 6ی=کر! ه yو)ا و مرا.1 $ هیآ رد , ا.یف /
w
' و Eوا $ هیآ
. درا@گ (! ار ریMا) نامه %رو& (ناز ای ()وZ ندو Eاfف 9ینKمه و نآ "!اش $
نا.ن LوZ دوجو رFاN ه 6&ا 9کم! ,ا.یف /
w
' و , (ف %
w
' 9ی $ %دیKیI _اوxI ریMا)
%دش ا!د 6یمها داJیا B8ا دشا (! ()وZ "?م& و yاو LوZ و ریی}) (8ون هک
رد هک دشا 9A! 9یا رد س3ن و /ور (هارمه "ی#د 6&ا 9کم! $راANا& 9ین1 .دشا
.دنا %د!آ $زاو! LروZ ه نآرX $اج ره
نا!ز رگناDن "ک Lرا?8 9یا ا!ا .دو ,نآرد' $انf! ه ,ا.یف' (&ر 6ش@گ هKنآ
هک %اگنآ ،9A! نرود ه هجو)ا ای و دنوش (! Eزان ردX بش رد ا.نآ' ناگAشرف Eو=ن
هک دشا $روF دناو) (! نآ 6QارX زرF ا!ا .دشا (! ,.دش %دی!د ردX بش رد /ور
و bا' (ر8 9ا 2ی:?م& ری<3) دننا!' .دنک %راشا (Vو %دننک 6فایرد ای ناک! ه
*~ (Dh ناج ه?ش (A#اV رد ,رد7#ا ه:ی#' ریمW [جر! ه هجو)ا ،Bن{! $ همجر) .,
.دش دهاوN دراو وا رد ای و دش دهاوN %دی!د نآ رد /ور ،6&ا هAفرگ LروZ
ناA&اد ا هک ،دهد (! رارX رایANا رد ار انf! و 6فا زا (ThD! LاریMا) رNآری<3)
ا.ن) ,(ف' $ هم:ک رگید نا.ن LروZ 9یا ه هجو)ا .دراد دنویI Uد7#ا /ور و >یر!
"ا7) و •ا?)را $ار $روO! هک: دوش (من (ناک! و $داه "Qا<! $ %دنهد ناDن
.ددرگ (! (Aی<نج
(! Lوا3A! 4
5
!اک (نA! رگناDن مرا.1 $ هیآ (نایاI ih ,ر!ا "ک 9! >.ر ن`a'
هAفر راک ه Lام:ک %اگدید زا ،ماکOA&ا نود و "ش رای< (نA! ر^ن ه\7ن زا .دشا
.[یر& رای< (یاوآ %اگدید زا و >.?! ا
5
دیدش
(8ون و دراد دوN 9یDیI هیآ ا $دنم)ردX (یاوآ •ا?)را ,ر!ا "ک 9A!' (نایاI ih'
%ر<ک و (یا)ود ادZ ( PورV $اراد هک دDh (! "کش ار >کOA<! $اه هیآ نایاI
زا >.ر رد ,>ی!' "ید?)' ماlدا %د8اX .,ر!ا "ک 9! >.ر ن`a .دشا (! (#اوA! $اه
زا iی (گدیDک ر ود ره ,,eک' و ,نون' 9ی' qا3Nا و ,9!€ LروZ ه ,ن' ه ,م'
(#او) 9یا هیآ =کر! و ادAا رد 9یزاlآ $ا.4ی& (#او) زا سI .دنیا=فا (! نآ iیI
• (نایاI i (! ار $دنم)ردX داp) داJیا ادZ ( PورV 63ج و (نایاI $ا.4ی& ، •
Lا.ج زا 9ینKمه هیآ 9یا .ر!ا ‚ E

‚ "ک ‚ 9! ‚ >ه ‚ ه ‚ Rر ‚ ن

‚ ن`ا ‚ ه

. دننک
"?X $ هیآ (نایاI ih ا (یاونش %ویش و (مAیر ، (یاوآ ،(نA! Y ه:مج زا e:Ah!
.,6&ا qا3Nا $ %دنهدناDن ƒ و انl هنهد ناDن ƒ ƒ' .دنک (! داJیا نزاو)
ر.ش e#ا 9! ƒ ƒ ن qw
.ر!ا "ک ƒ 9! ƒ ƒ >.ر ن`a
هک 6شاد ار 6شادر 9یا نآ زا ناو) (! .دشا (! >.?! 9A! رد ,9!' Lرا?8
ناDن هک رگید ()روZ ه ای ،,/ور %ارمه ه' دنوش (! Eزان ر!ا 6یک#ا! رد ناگAشرف
و %دو?ن رادروNر (فاک ماکOA&ا زا اJنیا رد ناز روA&د .دنشا (! ر!ا زا (:!اک
رد , 4
5
j!' . دنا %دش هیآ 9یا رد ,ر!ا "ک 9!' Lرا?8 9Aفرگ رارX B8ا ا.Aن& زا (Nر
.,6&ا هA3.ن „:Z $ر!ا ره
' *+ ,
"j! …hD!ان Lام:ک ندر راک ا $روA&د ما.ا
و ،"}ش ،راک ،rوWو! ،%رود ره ردو (نید ماکVا [Wو ،نا!رف ،روA&د' ر!ا $ هم:ک
.6&ا نآرX رد دوجو! >یها3! .... زا (کی 9یا هک دیآ (! >D1 ه رADی ,LراJ)
,ر.ش e#ا 9!' "?X $ هیآ (نایاI ih رد (یاوآ نزاو) زا %دا3A&ا ]&و) ما.ا 9یا
9یا ر =ین (نا!ز (یا.هورگ $اه (یاJاج (کید=ن ریMا) 9ینKمه و 6&ا %دش رADی
و $روA&د ماکOA&ا مد8 ه نونکا هیآ (مAیر 6<کش (&رر رد . دنا %دو=فا ما.ا
.دنوش (یانf! (شاIورف B8ا ا) %دنامن $=ی1 هک >یا %دی&ر (ناگ†او
' +G ,

YرJ3#ا [:\! (AV (V م4& Y >JنI هیآ
و Uا<Vا ،اوآ ،انf! Yا! راک (:Zا $ هشوگ را.1 زا 2ی ره ،9یDیI $ هیآ را.1 رد
ار دوN راکدوN ه?ش Eاfف روpV و دنا %دش %دیKیI >ه رد ا.یگxیو رگید ا 6ی<نج
(گxیو 9یا (!ام) هک د&ر (! ر^ن ه هنوگنیا >JنI $ هیآ $ هم:ک ود 9ی#وا رد . دنراد
ه ار (یادAا $ هیآ را.1 ناو) (! .دنیآ (! >هدرگ $دی:ک (یاوآ نام<یر 2ی رد اه
v=ی!آ درک هی?D) iن) زا (یاهر و iن) زا (یاهدور و اهد& ،ا.نایرج زا $ا هک?ش
.دری@I (! LروZ >JنI $ هیآ $ادAا رد ا.نآ (یا.ن
$ هیآ $ادAا رد هک دوش (! (Dن) داJیا ه رJن! مرا.1 هیآ نایاI رد (یانf! 6ارl
., (ه م

4&' Yدوش (! اهر نآ (یادAا $ هم:ک ود رد و د&ر (! دوN $bاو دV ه رNآ
_رادا ا! و دشا (! مو& $ هیآ $ ه!ادا رد ا
5
7یXد Lرا?8 9یا هک دیآ (! ر^ن ه
Lایآ ا $زاو! >ی7A<! oیرF ه هیآ 9یا . - (ه م
5
4&0 -...رد7#ا ه:ی#ا! *ˆ ا) **
ه ارنآ نآرX نار<3! .دشا (! ,هی!اV ر

انا (ه ا! _اردا ا! و' Yه8را7#ا $ %رو&
6&ا (کین و „:Z'.دنیا=3ی نآریMا) ر ا) دنا %درک ری<3) ,(ه ر
5
یمW' ای ,(ه ه
5
!4&'
, (:8 م4&' _اوxI هک هیآ 9یا ندینش %اگآدوN همین ریمW دوجو نود .,بش 9یا
' ++ ,
بیکر) %رو& $ادAا رد ,م
5
4&' $دیکا) %اگیاج ا _اوxI 9یا .6&ا&رف 6XاF ،6&ا
ر ردX بش رد ناگAشرف هک 6&ا 9یا ر %دی78 مو&ر (Nر رد .6&ا %دش
ه و 6QارX رFاN ه دناو) (! (Aشادر 9ین1 .دنA&رف (! م4& نا&د7! و نویناVور
م
5
4&' Lرا?8 رد دوجو! LایWرف 9ینKمه و Lرا?8 رد (یانf! iن) ندناDک ریوT)
دشا ,(:8
' +‰ ,
.
رد ,نآ' دن: yاو .دنک (! رADی ارنآریMا) م4& (یاوآ 6ی3یک و >Aیر ندومن بیکر) ا
%دش [مج هیآ رد هک Uا<Vا $ورین (!ام) ,آ' دن: $ادZ _اوxI داJیا ا هیآ =کر!
PورV ،%ا)وک $ ,آ ' بیکر) $ر) (ZاTANا (&رر رد .دنک (! "مV دوN ا ار 6&ا
رد هک 9ک (! ار راد ادZ PورV (یارآ yاو زا $ا %ریJنز دی#و) دن: $ ,آ' و ،ادZ (
$ هیآ tهکQ4!s رد 4! ،tم

4&s رد 4&' Yدننک (! 6کرV (یادAا Lایآ 6م& ه %رو&
>ه زا _اردا ا! و $ هم:ک رد ا! وا و ،,مود $ هیآ ،اه _اردا' $ هم:ک رد امک ،مرا.1
دنشا (! Eوا $ هیآ $اه ,ان' ا رgان) رد مود $ هیآ رد ,ا!' (!ا.ا و ,مود $ هیآ رد
راد ادZ PورV (یارآ yاو $ر) oیXد (&رر . دنوش (! (یاوآ نزاو) داJیا B8ا هک
،rونA! $ا.کاوxI 9یا نای! رد .دشا (! نآ رد ,ار Eرا' "!اک رارک) و,4!' و , 4&' رد
PورV رد دوجو! Uا<Vا ا) %درک ادیI oم8 سu& و %دش رA:یف دن: $ ,آ' $ادZ
ار دنا %دش هANا& ,آ ' $ هیاI ر ا.نآ $ همه هک ,ا.یا ، (:8 ،ای' دننا! (ر8 ناز ]ر
mو3O! درJ! (ناگ†او qا=جا نای! رد ندش روTO! زا نآر %و48 و دنک نایامن رADی
دنا! (!
' +k ,
هیآ $ادAا رد ,م
5
4&' $ هم:ک ند!آ رFاN ه ,(:8 م4&' $ا.Wرف زا (کی
6&ا ناگ†او Uا&ار هک هی#وا Šرف .دشا (! ,(ه' $ هم:ک ]&و) نآ 9A<کش و
%رو& "ک رد دوجو! LاکرV رد زا ر) oیم8 $و)رI رد هک $رگید Šرف $ هیا& رد
سV نآ رانک رد و دروآ (! نا}!را ه ار $رگید EامAVا Šرف 9یا .دوش (! دیدIان
.دDh (! ,(ه' ه ار (گزا) و بJf)
' +‹ ,
(! راکشآ ایوI ریl 6QارX و ایوI 6QارX نای! Lوا3) $ا هAفرDیI 6یfWو 9ین1 رد
زا رI بش0 .دشا (! بش ا! ریمW [جر! >ینک همجر) ,نآ ' ار , (ه' رگا .دوش
سV ار ,(ه'ا.ن) هن %اگنآ ،>ینک همجر) ,Bنو! $وا' ارنآ رگا و .-6&ا „:Z و i!ارآ
اج $ار وIاک) رد "ک 2ی رد دن<ه ]?)ر! نآ ا هک ار $ریامW (!ام) هک: >ینک (!
.>ینک (! Uا<Vا $زادرI هنا<فا 9ینKمه و $=ی!آ سV و ندیDh
.دنشا (! (AV ریمW ر (کA! ,رJ3#ا [:\!' و ,(ه Œم4&' Y>JنI $ هیآ ih ودره
(fی?F Cنهآ RرW و 6&ا %دش "TA! هیآ $ ه!ادا ه $روA&د %اگA<یا زا ه:مک 9یا
9ی (یارآ yاو هک $راک نامه ا
5
7یXد ،ده دی! رارX هیآ مود ih رد ار ریمW ،ناگ†او
.دهد (! ماJنا ,[:\! و ' ,(AV'
رد (:ک (&رر رد .دیآ (! >D1 ه هیآ Eوا ih رد ,آ' (یاوآ (گ1راuکی 9یا رانک رد
ا! ' ای و. ,Eوا $ هیآ رد %
w
' دننا! نآ ih ود ره رد هیآ 9یا $اه (گxیو هک >یای (!
_اوxI ر^ن ه\7ن زا ا.ن) و دشا (من دنم)ردX مو& هیآ رد ,ر

یN' ای و ,مود $ هیآ رد
هیآ (3یک =کر! رد ار ,(AV' %اگیاج و دوش (! رهاg دنم)ردX 9یDیI Lایآ دننا!
.دنک (! راکشآ
زا رگید $ ه\7ن ود رد ،د&ر (! vوگ ه (Aی<نج %اگیاج رد هک (کینو!راه نزاو)
و ,E=ن) و "ی=ن)' ند!آ ورف و نداA&رف ورف 9ی نزاو) رد .دنک (! _اوxI %رو&
رد بش ا نآ نزاو) 9ینKمه .دنک (! زاlآ ار زور هک , [:\!' rو:Fو ند!آ نوری
$ هیآ ،دشا (! ,رJف' مد %دیu& رد 9A<کش *G ریی}) ه %راشا $ر&bا $ %رو&
6&ا رادروNر (یا=< 6یمها زا ری<3) رد هک .دراد هناDن 2ی ناون8 ه بش و زور
(! ر رد ار $رای< $اهانf! رJف $ هم:ک .6&ا •ا?)را رد نا<نا 6شونر& ه و
.دنشا (! ]?)ر! (نا.گان Lاریی}) ا ا.نآ رjکا هک دریگ
' +H ,
ه هنوگ 2ش Uا<Vا 9یا
رد هک $ا ه:مک ‚ 6&ا %دش رAنایامن >Aیر $ %دنهد نایاI ناون8 ه رJف %اگیاج ه:ی&و
.دشا (! LوZ نود و %دو Eو?X "اX 4
5
!اک =ین دوN 9A! رد و >Aیر ناون8 ه %رو&
' +d ,
بش زا $دا8 ریوT) (یار<#=l و بش i!ارآ 9ی %رو& 2ی $ا.Aنا $ هم:ک ه&
رد هک (!وش سV ا ،رگید PرF زا ،دنا %دش نزاوA! دوش (! >AN „?Z ه هک
ردX رارک) را ه& ا ,رJف' >Aیر .دنا %دش نزاوA! دراد دوجو زور 9A<کش ای 6<کش
>.ف رد نا!ز 6<کش و 6?<ن ، زور و بش نا&ون •ا?)را ر دیکا) ,ر!ا' و ,ر.ش' و
…hD! ا! $ار انf! و LوZ 9ی ار (ناوارف •ا?)را (یاوآ 6QارX .دراد ردX زا (نآرX
(گxیو و انf! ا ر) >ی7A<! ار ا.نآ هک ما %درک (f& $دf $اه ih رد .6&ا %دومن
ا iیI زا iی ار ا.نآ هک ما %درک (f& 9ینKمه و >نک ]Aر! %رو& $رهاg اه
.مزا& ]?)ر! (نآرX نونف (یانf! نزاو)
زا رAمک ,/ور' $ هم:ک *G و 6&ا %د!آ نآرX رد را
' ‰ˆ ,
ه& رد >ه را ره ا
5
?یر7)
رگیدکی زا ادج ه^O# ه& 9یا .,9ید#ا موی' Rا<V زور و $ر?!ایI ،67:N Yریز مو.3!
رد (یاوآ ر^ن زا ه1 و ناگ†او %اگدید زا ه1 و $رهاg %اگدید زا ه1 ا!ا دنا %دش نای
دنا %دش %دیKیI >ه
' ‰* ,
.
نآر %و48 و دریگ (! ر رد ار هی#وا نا<نا و iنیرفآ مو.3! ود ره iنیرفآ هیا! 9یا
$ هیآ رد ادAا .6&ا %داد ناج دوN رد =ین ار (<ی8 ردا! ندش 9A<آ Gd $ %رو&
هیآو رJف d ,9ی)' دش %دیرفآ _اN زا ,رD ای نا<نا' هی#وا نا<نا %دJ<#ا $ %رو&
2?& .,(Vور 9! هیف 6h3ن' .دش %دی!د نآ رد vا %دنیرفآ ]&و) /ور سu& و
ا.ن) ا!ا ،6&ا نا<کی دش هA3گ هKنآ ا ا
5
?یر7) >یر! ناA&اد رد %دا3A&ا درو! (ناز
$ هیآ' .دوش (! %دی!د $و رد /ور هک 6&ا >یر! هک 6&ا را?کی 9یمه d* $ %رو&
$ هیآ ' و ,ای?نbا *G $رگید •ا?)را ,انVور 9! ,ا.یف' هیف 6O3ن' Y ,>یرOA#ا $ %رو&
$ هیآ رد 6فای ناو) (! مدآ iنیرفآو (<ی8 ه >یر! ندش 9A<آ نای! هک *~
ار دوN /ور ا!' ., ا
5
یو& رD ا.# "jمAف انVور ا.ی#ا ان:&راف' Y دشا (! هF $ %رو&
,ایو& رD' $ هم:ک [Xاو رد .,. 6فرگ دوN ه ار $رD "کش نآ و >یداA&رف وا ر
رگناDن ا) 6&ا هAفرگ رارX %دا3A&ا درو! 63:N ناA&اد رد هک 6<یا $ا هم:ک نامه
=ین اJنیا رد .6&ا هADگ %دنز نآ رد /ور ندی!د ]&و) نا<نا ><ج هک دشا 9یا
$ هیآ رد و 6&ا هAفرگ دوN ه /ور هک 6&ا (:کش , رD' *d و qا?نbا $ %رو& *G
.دو %دش %دی!د >یر! ه >یرOA#ا $ %رو&
' ‰G ,
(Aی<نج (یایوI 6کرV ه %راشا %راود
/ور هک 6&ا $رD ای نا<نا $ %رارد ا! BO ایآ هکنیا ه هجو)ا . >ینک (! اJنیا رد
ا
5
ZاTANا %د!آ نا<نا $ هم:ک رد هک …hD!ان 6ی<نج .هنای دراد (! 6فایرد ار
.دریگ (! ر رد ا
5
!وم8 ار مدآ ه نا<نا $ هم:ک (Dh?ناج
‰+
>یر! رگید $اهاج رد
Yدنک (! ih?ناج ار دوN رگید (نA! رد هک (Vور ،دوDی! %دی!د $و رد /ور هک 6&ا
$ هJیAن [Xاو رد هک (<ی8 رگید (نA! رد ا
5
Aیا.ن .دروآ (! رد رD "کش ه و ,ان:jم)'
$ هیآ ،qا<ن %رو&' .دوش (! %دناوN /ور ،6&ا >یر! رد (.#ا /ور ندش %دی!د
*~* .,
G مود $ هیآ' .6&ا %دش ریJنز (Vو ,"ی=ن)' نداA&رفورف ا /ور ،مود $ ه^O# رد •
هک iنارا@گA!دN زا مادکره ه دوN ر!ا ه ار /ور و ناگAشرف وا' .,"Oن#ا $ %رو&
$ هیآ رد ,Uد7#ا /ور' SدX /ور ,دنک (! Eزان دهاوh *ˆG ا "Oن#ا $ %رو&
$ر?!ایI ر $دییa) ناون8 ه 9ینKمه /ور .6&ا %دش ]?)ر! ,S' دمO! $ر?!ایI
$ هیآ %ر7 $ %رو&' .دشا (! >یر! دنزرف ،(<ی8 H~ $ هیآ %ر7 $ %رو& ، Gk+ و
$ هیآ %دQام#ا $ %رو& **ˆ دوN هک ار1 دنا "ا7) رد دش هA3گ هک ()ایآ ا Lایآ 9یا .,
$ هیآ' .6&ا %دش %دناوN /ور (<ی8 *~* .,qا<ن#ا $ %رو&
9یمه ه و دشا (! 9A! رد (<ی8 /ور _اوxI و 9A! "ک $ار $دییa) ناون8 ه /ور
رد /ور /ا7# oیرF زا (<ی8 iنیرفآ ر $دییa) ،(ناگ†او و (یاوآ ر^ن ه\7ن زا رFاN
.دشا (! (!ر!
‰‰
(! نومp! 9یر) هA<جر $ر?!ایI و /ور نآ رد هک 6&ا (نA! $ %رارد ا! BO
.ردX $ %رو& Y دشا
+ 9ینKمه و iنیرفآ و /ور نومp! ه ،دنراد %راشا 9ید#ا موی ه هک (نآرX نوA! •
$ هیآ رد Eاj! $ار .دنراد „یم:) =ین $ر?!ایI و /ور ‰ Y>یراد yراfم#ا $ %رو&
دهاوN Eا& را=ه %اJنI نآ EوF هک $زور رد ‚ /ور %ارمه ه دنور (! bا ناگAشرف0
رد ردX $ %رو& رد هک ار ()را?8 Eا& را=ه %اJنI ا زور 9یا نداد رارX رار -.دو
ر)ر %ا! نارا=ه زا ردX بش هک ،دروآ (! اه %رFاN ه %دش نای ردX بشدرو!
.6&ا
‰k
ا SاN و …hD! (نا!ز $ %دودO! 2ی (نایاI yور8 و $ر?!ایI $ ه^O# ود ره رد
9ی $ ه\ار ا.نیا ود ره رد .6&ا %دش ه<یا7! $رAگر= رای< (نا!ز $ %دودO!
و همه اهاوآ و ناگ†او ،ناز روA&د ،$زا& ریوT) .6&ا …hD!ان ناگAشرف و /ور
.دنA<ه رگیدمه "ا7! رد $ا هنیآ همه
$ هیآ ‰ .-هی#ا /ور#او هکQ4م#ا اوجرf)0 Y yراfم#ا $ %رو&
$ هیآ ‰ -.ا.یف /ور#او هکQ4م#ا E=ن)0 Yرد7#ا $ %رو&
موی رد هک yور8 ا دAفا (! Žا3)ا ردX بش رد هک Eو=ن ردX $ %رو& مرا.1 $ هیآ رد
رد Bنو! >ی7A<! ریl Eوf3! ا!ا ،دنا هAفرگ رارX Eداf) رد دAفا (! Žا3)ا 9ید#ا
ندروN >. B8ا yراfم#ا $ %رو& رد رک@! >ی7A<! ریl Eوf3! و ردX $ %رو&
.,هی#ا ‚ ا.یف'6&ا %دش Eداf)
و ردX $ %رو& رد دوجو! (نA!انی 6ی?\X ،(نA! انی Lا=یام) و Lا7ا\) هنوگ 9یا
زا iی ار „?Z رد مد %دیu& و رJف و دیشروN ند!آ bا و ناگAشرف Eو=ن 9ی داp)
E=l $زا& ریوT) رد هک نا.نI $=ی1 سV 9A! ود 9یا [Fا7) .دنهد (! ناDن iیI
(! رارX ر^ن درو! ار %ا! را=ه زا ر)ر (?ش نایاI زا سI مد %دیu& 6<کش $ هنوگ
ر^ن رد 6&ا Eا& را=ه %اJنI ا رار هک $زور „?Z ه (Oیم:) ارنآ ناو) (! .دهد
و /ور yور8 ،دDک (! ازارد ه Eا& را=ه %اJنI هک $زور رد هکنیا ای و 6فرگ
.6فرگ ر^ن رد 9ید#ا موی رد ار [?ن! 6م& ه نآ 6Dگزا
ا.نآ رد /ور $ هم:ک _ (نوA! نای! $رهاg و روA&د ،(ناز (گدیKیI 9ین1 هJیAن رد
ا.ن) bا $ا.#اj! هک دنراد راکور& 9ید#ا موی و (Vو و iنیرفآ 9ی!اp! ا و دراد دوجو
$ هم:ک rوXو .دریگ (! دوN ه ار $ویند (گناگدن1 /ور ،دشا (! راورN زا (AD!
‚ (یاوآ (نA!انی •ا?)را داJیا B8ا دش %در مان هک Lوا3A! $ ه^O# ه& رد ,/ور'
دشا (! روک@! $ ه^O# ه& 9ی (یادج مد8 B8ا •ا?)را 9یا .دوش (! ایوI (یانf!
.دهد (! "کش ریی}) نا!ز $دا8 >.ف ه و
' ‰‹ ,
9ی!ز رد هKنآ هک $ا ه^O# ،دشا (! ما.#ا 9ی!ود >ه و iنیرفآ 9ی!ود >ه 9ید#ا موی
،6&ا نا.نI رD $ هنی& 9ینKمه و اه %ر?7! ای و ،Lارک رد هKنآره ای و 6&ا نا.نI
زا ،دو دهاوN نایرج رد %دنیآ رد $دا! $ %دودO! رد ما.#ا دن1ره .دش دهاوN راکشآ
>ی:8 ر دیکa) >ینی (! هک رو\نامه .6&ا دو.D! همه ر زار 9یا (ناVور ر^ن ه\7ن
,ندو ا.نا<نا 9Fا ه اناد'ری?N و ,ندو انی'ریT ،,ندو اونش '[یم& ،,ندو اناد'
%اگدید 9ینKمه و (نا!ز $ %دودO! زا yراN %اگدید 9یا 9ی (Jنای! .6&ا دنوادN
ه& 6فر نآ رک` هKنآ نا!ز رد دودO! ر^ن ه\7ن زا .6&ا (Vو نا!ز رد %دودO!
%دین) >هرد هک دیآ (! ر^ن ه هنوگنیا (گنادواج %اگدید زا ا!ا ،6&ا Lوا3A! $ ه^O#
‚ (یاوآ $اهدنیآرف رد %دیدI 9یا .6&ا رد7! و %دش (یوگDیI هک $ا %دیدI .دنا %دش
.6&ا هAفرگ رارX دنA<ه $رگید ا •ا?)را رد 2یره هک (یانf!
،دنا %دش [Xاو بش و زور $ا.?\X نای! رد رگید زا سI (کی (#زا $ ه^O# ه& 9یا
رد بش و زور .دشا هیآ رد هناDن 2ی دناو) (! هک ردX $ %رو& $ هی#وا ریوT) "j!
.دنا هAفر راک ه %رو& زاlآ ناون8 ه ><X LروZ ه %ا)وک $اه %رو& زا $رای<
' ‰~ ,
%رو& 9یا رد .دشا (! نا<کی رد7#ا $ %رو& ا ا
5
?یر7) >Aیر ،اه %رو& زا (کی رد
.دنوش (! >AN ,ر' PرV ه و %دو >کOA<! و >کO! (نایاI $ا.4ی&
* مد %دیu& ه ><X •
G ه ><X و • *ˆ . بش
+ .6یدرف و 6یجوز ه ><X و•
‰ .دوش Eد?! زور و دوش "Fا نآ ><:F هک ماگنه نآ بش ه ><X و •
k •6<ن $دو& دش دای ><X ناد هKنآ رد ایآ •
' ‰H ,
Lایآ رJف $ %رو&' * ا) k ,
،iنیرفآ 'دشا (! هناگ ه& Lا^O# "ید?) ،بش ه زور "ید?) رد نا.ن (یاJاج 2ی
"ید?) 2ی ه 9ینKمه ای و دشا (! بش و زور $ هناگود ه ,9ید#ا موی ،ما.#ا و (Vو
ه >ه هک ود ره ای و زور ه بش "ید?) رگیدرا و بش ه زور "ید?) "j! ر) %دیKیI
Lا^O# 9یا رد هک .دشا هAشاد %راشا (گناگود ا 6یجوز ه >ه و (گناگ ه& ا درف
.دنا %دش بیکر)
رد $دا! $ا.)وا3) E4N رد هی#وا (گناگی ه سu& و 6ی?\X ه (گناگ ه& زا "ید?)
%راشا مو.3! 9یا ر ردX $ %رو& رد ردX و /ور نای! •ا?)را .6&ا %دش هZ4N /ور
رد .دشا (! ردX بش $اه (گxیو زا LدVو و (گناگی ه نا!ز "ید?) هک دراد
>.?! ردX 6یها! هک دنک (! د=شوگ ا! ه ار هAکن 9یا نآرX $ادZ ,اه _ارداا!'
,ندرک 9یf! ای و 9A<ناد رر7!' (نf! ه ,ردX' %†او ،م4&ا زا iیI ناگ†او رد .6&ا
$ هم:ک رد' bاک' .دنک (! ادیI •ا?)را LورM و 6شونر& ا هم:ک 9یا ا
5
Afی?F .دو
LOT .,,
2ی زا ندیDh LردX ا LردX ناون8 ه ردX ،دنناد (! [Xاو ار EامAVا ود نار<3!
(یامندوN EاJ! رگید $ هناگود EامAVا >هزا .$دنوادN $ %دارا رگید $و& زا و و&
(?ش ای و 6&ا %دیدرگ رر7! "?X زا ای و %دش 9یf! هک (?ش ناون8 ه بش ،دای (!
.دنوش (! رر7! %دنیآ •داوV نآ رد هک
$انf! ه ,ردX' و LردX $انf! ه ,ردX' $ هم:ک ود 9ی (یاج ردX دیآ (! ر^ن ه
.دشا %دش [Xاو 6شونر&
' ‰d ,
ردX $ار ار LردX $ هم:ک ا
5
!وم8 نآرX نامجرA!
ه .دنا&ر (! ار ردX $ هم:ک $انf! زا ih 2ی ا.ن) هم:ک 9یا و دنا هAفرگ Eداf!
%†او (گناگدن1 رA. و دراد %†او 9یا ا $رADی $راگزا& 6شونر& $ هم:ک 9! ر^ن
(یا.ن) ه هک دشا (من دوجو! (<ی:گنا ناز رد $ا هم:ک ‘یه دن1ره ،دنا&ر (! ار
.دشا (! ردX هم:ک $انf! "مV ه رداX
' kˆ ,
ناp!ر %ا! رد ردX بش 6یf\X مد8 ریMa) 6O) ردX $ هم:ک $انf! رد 6یf\X مد8
نار<3! .دشا (! %رو& 9یا (Aن& ری&ا3) =کر! هک 6&ا (#او;& 9یا و .دشا (!
هک $ا %دیدI ،دنناد (! رد7#ا ه:ی# رد ار %دنیآ •داوV و %دنیآ ندروN >Xر (Aن&
رم8 "ک $واV هک ,رم8 "ک ای Eا<کی دیاش' و دشا (! نا!ز زا $ا %دودO! رگناDن
بش مادک هکنیا ندو …hD! مد8 .دهد (! رارX ه^O# 2ی رد ارنآ مام) و دشا (!
زا مادکره دناو) (! ردX بش ری&ا3) موم8 رد ‚ دشا (! ردX بش %ا! زا درف
دشا ناp!ر %ا! (نایاI درف $ا.?ش
' k* ,
درف و بش و زور Lاریی}) ه ار (نا!ز ریی}) ‚
.دنک (! ]?)ر! yوز و
Cنر ,ردX $ا.?ش رد ر) 6&رد ای' ردX بش رد ندرک $راد %دنز بش و 9Aفرگ ایVا
داJیا ار $دا8 (نا!ز $ا.AیدودO! (شاIورف زا (کاV (<V و دDh (! نآ ه $رگید
ا هک $ا $راد %دنز بش ،6&ا %دشاIر (?ه@! (م&ار! (یوگ هک هنوگ ه دنک (!
رد 9ینKمه و 6&ا نایامن رد7#ا $ %رو& 9A! رد و 6&ا %دش %ارمه (نا!ز ریی}) 2ی
.دراد ,/ور' $ هم:ک ا نآرX رگید نوA! رد هک (نA!انی •ا?)را رد نآ _اوxI
' kG ,

زاlآ %رو& oیXد $ هf#ا\! زا ،ردX $ %رو& رد,ردX' و , /ور' 6یمها (&رر $ار
6یا.ن رد .>نک (ایدر ار نوA! رگید رد دنم)ردX 6ینA!انی زا (یاه هگر (Nر ا) مدرک
هک دش RاhAنا [جر! ناون8 ه %دش %دین) >هرد 6ی<نج و Lا&ا<Vا و UاوV ،اهاوآ
%ارمه 9ید#ا موی و ، $ر?!ایI ،iنیرفآ ا هک /ور $واV نوA! رد ار ا.نآ ناو) (!
.درک (ایدر رد7#ا $ %رو& oیXد (&رر oیرF زا ار دنJنگ (! ا! BO رد و دنA<ه
دنویI ندومن ر) …hD! ه1ره $ار oیXد (&رر زا (#اj! ندروآ ه:;<! 9یا رانک رد
رگید PرF زا .دیامن (! $رورW 6ی<نج rاونا 9ینKمه و Lا&ا<Vا و اهاوآ نای!
.دراد LرورW =ین $رهاg (&رر
.دراد رارX 6ی=کر! رد رد7#ا $ %رو& رد نز و در! ریی}) ،بش و زور ریی}) رانک رد
ه^O# ه& $ %رارد BO هک اJنآ ،6&ا •ا?)را رد (نا!ز Lاریی}) ا /ور هک %اگنآ ا.ن)
رد ,دشا Bن{! >ه و رک@! >ه دناو) (! $روA&د ر^ن زا هک' /ور ،6&ا (یادAا
9ی (Jنای! ناون8 ه /ور .6&ا %دش رادیدI (Aی<نج (یایوI (گدیKیI =کر!
ه هAکن 9یا 6&ا 9کم! دن1ره .دریگ (! رارX ریگم#ا8 $=ی1 و درف ()ا` $ا.AیدودO!
ندو دودO! هک "یQار?ج "j! ،دوش ری?f) "یکو و رو!a! ای $درف 6یThش 2ی ناون8
.دراد دیکa) درJ! Lا` 2ی ه
هک 6&ا راوA&ا (نf! 9یا ه دشا /ور ا رgانA! هک درJ! Lا` 2ی 9Aفای $ار v4)
نارگن ا.نآ $راگزا& مد8 زا EاV 9ی8 رد و درک >ی<7) EامAVا 9یدن1 9ی ار هم:ک دیا
.دراد %ارمه ه ار $دا! (یادج (8ون هک (نf! رد (کش 9ین1 .دو
' k+ ,
مو.3! دیا EاV
9یا ه 6&ا 9کم! ه:;<! 9یا .>یروای 9ه` ه رگید را ار نآرX رد هناDن ,6یآ'
دنA<ه نا.ج رد هک (یاه هناDن درو! رد ا.ن) هن BO درو! مو.3! هک دشا رFاN
.دنشا (! نآ (نیرفآ (نf! 2?& و نآرX دوN ه $ا %راشا رد هک: ،دشا (! ŽداZ
دننا! دنک (! دای ><X ناد نآرX هKنآ و دنا %دش %دناوN هناDن ,6یآ' اه (گxیو 9یا
.دشا (! نآرX %اگدید زا >.! "Qا<! رگناDن ,در! و نز ،درف و yوز ،زور و بش'
(گxیو (8ون EاV 9ی8 رد هک: ،دشا (! نا.ج زا $ا هناDن ا.ن) هن 6ی<نج ندو ایوI
9یمه oیرF زا هک: ،دنک (من %راشا اه هناDن ه ا.ن) نآرX .دشا (! نآرX (یانf!
.دنک (! 6?OZ ا! ا اه هناDن
نای رADیI (نآرX ><X رد yوز و درف و بش و زور ریی}) و (یاJاج $ هی#وا 6fی?F
نز و در! 6ی?\X ا (گن)اگن) •ا?)را ریی}) و (یاJاج ،رگید (نآرX ><X 2ی رد .دش
Yدوش (! نومنهر 6ی<نج (نو!راه ه هک 6&ا دنگو& 9یمه و %درک ادیI
* .(D}ی ا`ا "ی#او •
G .(:J) ا`ا را.ن#او •
+ .(jنbاو رک@#ا o:N ا!و • Lایآ "ی:#ا $ %رو&' * ا) + ,
* .دریگارف اراج همه هک (نا!ز بش ه 6م<X •
G .دوش (! راکشآ هک (نا!ز زور ه ><X و •
+ .>یدیرفآ نآ زا ار نز و در! هKنآ ه ><X و •
%ر. مو& $ هیآ رد ,ا!' $ هم:ک $ همجر) رد (Aن& ری&ا3) زا اه همجر) زا (Nر
' ارنآ هJیAن رد و دنا هAفرگ ر^ن رد در! و رD $ا (نی=گیاج ناون8 ه ارنآ و دنا %در
He ' ای , Flim .دنا %درک همجر) ,رک@! $وا' ,
' k‰ ,
دایز (AیfXو! 9ین1 رد ا.نآ "ا7A! LارMا و (Aی<نج و (&ا<Vا و (ناز $اهانf! سI
ر^ن ه\7ن زا >ه هک (یاJاج 9یا هیجو) .دنا هAفاین BO $اج و دنا %دDن (7:) >.!
.6&ا %دDن هQارا دراد (&رر و BO $اج $رنه 6ی3یک و (دا
6یfWو 9یا دننا! (یا.AیfWو رد 9ینKمه و (AیfWو 9ین1 9یا رد ه1 رگا
' kk ,
(یاJاج ،
رک@! دیا ار راگدرورI هک 9یا $ار (نید "یbد $اج $اج رد .6&ا 9یرفآ "کD!
ه iنیرفآ BO BO?! 9A! 9یا رد ه1رگا .6&ا $دادرارX RاhAنا ،دومن Rا\N
vور .دشا (! اه BO rوWو! 6ی<نج iنیرفآ BO ا!ا ،دشا (من نآ "ک $انf!
' $ هم:ک زا %دا3A&ا ه ,رD' (نی=گیاج Him ,ا!' $ هم:ک $ همجر) رد ,رک@! $وا' ,
هک ،>ینک Rو<O! $داد رارX ار ,رک@! $وا' دیا ری&ا3) 9یا ا .دوش (! نومنهر
$روA&د ر^ن زا هکنیا زا 6&ا Lرا?8 نآ و دوش (! $ا هنایشان ’Xان) داJیا B8ا
ه\7ن زا ه1 و (l4 ر^ن زا ه1 رک@! $ %دننیرفآ و رک@! راگدرورI $ هم:ک زا %دا3A&ا
.دشا (! هنایشان (ک?& ر^ن
Eو7f! ‚ ندرمش ر) $دج 4
5
j! ‚ رگید LbامAVا =ی#انآ vور را.1 زا oیXد (&رر 2ی
.دنک (! ر) …hD! ار دوN (نA! ه1راuکی LروZ ه ,ا!' $ همجر) ندو
و (\ر ریامW نای! $روA&د (گناگود و ,ا!' ندو 6کرV ( و (jنN $ هTNاش
ندو %زا) B8ا و دنشا (! $رورW „یم:) و oا\) داJیا $ار (!ا.3A&ا ریامW
yاو >کO! نایاI ا و دنا %دش بیکر) >.! $اه (یارآ yاو رد Lا7ا\) .دنوش (! Lایآ
.دنا هADگ ب)ر! "?X $ هیآ رد (:J) و (D}ی (یارآ
ه 9ی!ز ه#=#ز $ %رو& رد .دوش (! زادنا 9ینF نآ "ا7A! (نوA! مام) رد ,o:Nا!و'
ود زا دf . 6&ا %داAفا Žا3)ا (یاpف $ ه#=#ز 2ی (یوگ هک %د!آرد iیامن ه $ا هنوگ
$ هیآ ، ,ا.#' >Aیر هیاI ر 9ینKمه و دنا %دش $را@گ هیاI %دیDک ,آ' Uا&ار هک هیآ
$اه هیآ رد ه1 (یاوآ نزاو) 9یا و دشا (! (یاوآ دنم)ردX نزاو) (8ون رگناDن مو&
$ هیآ رد ,o:Nا!و' رد نزاو) 9یا .6&ا %دهاD! "اX %رو& "ک رد ه1 و PارFا
2مک ا (نا.یک $ ه^O# „یWو) .6&ا %دهاD! "اX =ین ,ا.#ا! نا<نbا o:Nو'
ه نز 2ی نامیاز درد $ %رارد (<ک هکنیا "j! ،%دش هA3گ نای vور 9یر) (میمZ
.دنک Eاو;& vدنزرف د#و) ماگنه
(یاJاج $دf $ هیآ -(نک (! $رارX ( رد7نیا ار10 Y هک دی&رI دهاوN …hش و
%دش %دا3A&ا ا.:گ (یارآ yاو زا نآ رد و دروآ (! %ارمه ه ار ,آ' (یاوآ و (یانf!
E4N 9یا رد ,ا.#اV ‚اهرا ‚ ا.#ا! ‚ ا.:X ‚ ا.:g' .دهد ناDن ار 9A<کش ه\7ن ا) 6&ا
LوZ $ار $دودO! $وAO! هک دروآ (! >هارف ,ا.#ا!' رد ,اه' $ار ار ناک!ا 9یا
موی و ،ما.#ا ،iنیرفآ Lا^O# نای! (ZاN (گ1راuکی "یbد 9یا %ارمه ه .دشا نا.نI
.دشا (! دوجو! >JنI $ هیآ رد SوTN ه 9ید#ا
9A! ه هجو) ا ,دی!د $و رد iیوN /ور زا LراگدرورI هنوگ1' ,ا.# (Vوا 2ر نa'
ر^ن زا 9ید#ا موی و (<ی8 •ا?)را نآ رانک رد و %دو ر^ن درو! >یر! هک >یای (! رد
دنA<ه نا!ز زا $ا ه\7ن ه& 9ید#ا موی و ،ما.#ا ،iنیرفآ .دوش (! $را?جا (7\ن!
ه!=!ز ار (<ی8 د#و) و >یر! ندش 9A<آ ،/ور ندش %دید >ی7A<! ریl LروZ ه هک
رارX (&رر درو! رADیI هک دنشا (! دوجو! ردX $ %رو& رد =ین ا
5
!وم8 و .دننک (!
.6فرگ
'6&ا 9 w ' ‚ ,و' , h ' ‚ , y iنیرفآ $ ه^O# ه ار 9A! 9ید#ا موی $ هم:ک رد ,$' ,
(Vوا' و ,ا.#ا!' "j! ()وZ $ا=جا (Aی<نج و ،(<V ،(ناز "یbد .دزا& (! "TA!
.دننک (! "TA! ما.#ا و ,o:Nا! و' iنیرفآ ه ار 9ید#ا موی $ هم:ک $اراد 9A! ,ا.#
.داAفا Žا3)ا ردX $ %رو& رد هک $=ی1 نامه ا
5
7یXد
$ هم:ک ردX $ %رو& رد ,ا.یف /ور' رد ,/' و ,(ف %' رد ,%' $ادZ (7:V دی#و) و
(Vوا' $ ,اه' و ,اه' $ هم:ک رد ,آ' $ادZ (7:V دی#و) Bنو! ih رد ار دوN هاD!
ه#=#ز $ %رو& رد ,ا.#' رارک) Cنهآ RرW ]&و) $ریMa) 9ین1 .دننک (! ادیI ,ا.#
.6&ا %دش 6یو7)
' k‹ ,
%رو& .دریگ (! دوN ه $=کر! (D7ن =ین ه8را7#ا $ %رو& رد هاD! LروZ ه ,ا!'
هیآ ه& .,هیواه و ه8راX' .دشا (! (Aی<نج و هنانز $دی:ک ih ود $اراد ه8راX $
و (یاوآ $ هAفرDیI راANا& $اه (گA<او زا SاN (8ون رگنایامن %رو& Eوا $
_ارداا! و ،ه8را7#اا! ،ه8را7#ا Yدنشا (! دن: $ ,آ' و ,اه' هم:ک ا (&ا<Vا
$وگ#ا "ک رد •6<ی1 ه8راX هک (م.ف (! ه1و) و ،6<ی1 ه8راX ،ه8راX ،ه8را7#ا!
9ید#ا موی ای 6!ایX زور $زادرI ریوT) ا ،%دش دیدD) %رو& "ک رد Lایآ 9یا ()وZ
،(ها! _ارداا! و ،هیواه او.!اف Yدنا %درک رارI رای< ار (یا.Aنا $ هیآ و %دش بیکر)
.هی!اVران
نا.نI LروZ ا هک 6&ا (!اگنه نآ 9یا و >یونش (! ار دن: $ ,آ' 9ینF >هزا
،(ها! -هیواه0 .6&ا %دش بیکر) (Aی<نج (یایوI ندو دنم)ردX iیامن $ار %روZ
داJیا ار $زاو! $اهاوآ و ،>Aیر ،اهدZ زا $دنم)ردX $وگ#ا رگیدمه رانک رد هی!اV و
و %دش ر) [!اج هیواه $دا8 ریl $ هم:ک ]&و) (Q=ج (Dh?ناج نا.ن LوZ .دنا %درک
،دهد (! 6&د زا ار iنادنزرف هک (نز ه' Y نآ (یانf! $ %دیKیI $ هنی!ز ه هجو) ا
، (1وI و (گدو.ی >یها3! ه $ا هنا<فا (یاه (گA<او ا %ارمه ،_انفر† (7یرF ه
$روA&د $ %دودO! (گدیKیI 9ینKمه و ,دراد %راشا (?:X %اگA&اوN و Uوه و اوه
vردا!' هک دشا (! 9f# (8ون Y هکنیا مود و ,6&ا هیواه ، vردا!' هکنیا Eوا نآ
.دراد دوجو ,دشا هیواه
' k~ ,

،iنیرفآ ،(نfی /ور ا ]?)ر! Lا^O# نای! رد %راومه هک $رهاg و $روA&د "یbد
(هاگن ا .دید =ین (یاوآ نزاو) رد ناو) (! ار دنوش (! %دید 9ید#ا موی و ،(Vو
ردX $ %رو& (یاوآ RرW هک >ینی (! ار ,_' LوZ (#او) ،رد7#ا $ %رو& ه %راود
ه& زا 2یره رد .6&ا %دهاD! "اX ,ا!و' رد >ه (مک و ،4! ،4& "j!'.دشا (!
نآ رد و 6&ا %دیKI انf! نو1 (یاوآ و (&ا<Vا ،(یانf! $ا.ی†رنا ،%در?!ان $ ه^O#
(گدیKیI 9یا رگا .دAفا (! %رو& ()وZ (Zان8 vودر ،دراد دوجو (Aی<نج Lاریی})
(! ار "ی:#ا $ %رو& رد ,اه' ،دوDن هAفرگ %دیدان ,اه' $ار ,رD' (نی=گیاج ]&و)
%دهاD! (!ا.3A&ا و (\ر ایو "TA! و 6اM ریامW ر نآ "ا7A! رMا ا %ارمه ناو)
2ی ا .دنک (! "7Aن! ار نآ (<V دنم)ردX $†رنا رگید نوA! ا نآ (یانf! oا\) .درک
ا ]?)ر! نوA! ا هک 6فای "ی:#ا $ %رو& رد (یاه هگر ناو) (! $رادینش (&رر
(Dh رد و .دنشا ]?)ر! 9ید#ا موی و $ر?!ایI ،iنیرفآ Yروک@! $ ه^O# ه& و /ور
.دهد (! ناDن ار (Aی<نج (یایوI و /ور (گA<او هک %دش نای $روF
و دنا %ارمه نز ندش 9A<آ ا هک $رهاg "یbد 9ینKمه و (یاوآ "یbد ه هجو) ا
,(ه م4&' ه >یناو) (! ،نادنزرف نداد 6&د زا ای و ،هK ندروآ ایند ه ،9ینKمه
(! (7یرF ه 0 Yدراد ار ریز ری<3) رد7#ا $ %رو& $ %رارد " دراKیر .>یدرگزا
هک (DیادیI و اوV ا ار %دش هA3گ ,ردX بش %رارد' ردX $ %رو& رد هک هKنآ ناو)
6<ناد ]?)ر! %دروآ دوجو $ هZر8 ه اروا
' kH ,
‘یه دوN $ا8دا $ار " دراKیر
9یا ا!ا دای (! ار (:ی#د ه:;<! 9یا $ار اه (:?X (&رر . دنک (من هQارا (:ی#د
رد .6&ا %دش هAفرگ هیرا8 ه "یJنا زا هک 6&ا نآرX $رهاg vور P4Nر vور
(&رر vور را.1 ا ]?)ر! "یbد ،ا.Oیم:) ،ا.کاوxI زا $ا %دیKیI $ هک?ش E4N
هک ,ارD' هاD! $ا هرJ) $ریگ راک ناو) (! (نآرX نوA! زا ()وا3A! rاونا (!4ک
' رد kexapitwmevy,xaipe رAفد ،اXو# ه Rو<ن! "یJنا رد ,(گA<JN ،م4&' (نfی ,
$ هیآ Eوا GH و >ینک ه<یا7! دنا ]?)ر! رگیدمه ا هک ار (3:Ah! نوA! رگا .دید ار
>ی&ر (! %دش 6یو7) (Aی<نج ه >یایرد "ی#د ا ا.نآ (Aی<نج (یایوI و نا.ن LوZ
و ,ردX بش ‚ هیواه ‚ 9ی!ز' "j! دنوش (! %دید Bنو! [جار! زا (Nر نآ رد هک
موی و iنیرفآ ،$ر?!ایI $ هرJ) 6ی=کر! رد هک >یر! "j! Bنو! $ا.AیThش 9ینKمه
.دنراد رارX 9ید#ا
هک 6&ا _رOA! ()روZ .دشا (من %دهاD! "اX $رهاg $اهانf! رد دش هA3گ هKنآ
.دشا %دش $روA&د $ا=جا و اه yاو ای SاN ناگ†او ه دودO! هک 9یا هن %دش 6یو7)
.6فای (ر8 ناز (AQارX $اه ه`اج نا.ن $ ا.)وZ ،ا.کاوxI ،"یbد رد ار نآ ناو) (!
'
kd ,
(من همجر) و %دش P@V 6یZاN 9یا (<ی:گنا "j! رگید (ناز ه همجر) ماگنه رد
دشا (! (jنN ورک@! ریامW دنم)ردX دوجو رFاN ه ه:;<! 9یا و دوش
'. ‹ˆ ,

(&رر و BO درو! ا.نآ و >یدرک هجو) (نآرX (ناf! زا (یاه ه#و7! ه ه#ا7! 9یا رد
رADی دش هA3گ هKنآ .دندو هAفرگ رارX (.جو) ( درو! (دا د7ن رد هک >یداد رارX
ا
5
ریNا .,دو (Thش (7ی7O) ا.ن) دش هA3گ هKنآ' .6شاد (نا&ر r4Fا و (Thش ه?نج
(نی!زر& رد 9Aشا@گ مدX (دا 4
5
!اک رMا 2ی LروZ ه نآرX $ هf#ا\! هک %دش هA3گ
.دشا (! دیدج
' ‹* ,
ا) 6شاد هگن 6&د دیا (شواک 9ین1 $ار هک ر^ن 9یا ا دیاش
9یا زا iی "!a) و ر?Z . دندرگ [3)ر! ری<3) L4کD! و دنوش eDک (یاه vور
$ا هنی\نرX 9ین1 LاریMa) و دنک (! 2مک (دا BVا?! رد نآرX ندش هنی\نرX ه ا.ن)
9یا رگید دارفا دیاش .6&ا (ندرک دروآر (Ah& ه (!4&ا Cنهرف iیامن و iیازر
(! ا! هKنآ زا Lوا3A! $=ی1 "ک ای دننی ( و دنونش (! $رگید روF ار ا.:کش
.دننی (! و دنونش (! ،>یونش
ری@I ناک!ا هن دوش (! %داد 9A! 2ی نا.ن LروZ ه هک (یا.h&اI "!اک (<نJمه
رد EاV 9ی8 رد و رAfی&و (یاه BO 6&ا (نونک زاین هKنآ .دن<u#د هن و 6&ا
.6&اناد و اونش دنوادN و .6&ا نآرX (یانf! (گناگدن1 زا رAfی&و (یاهورم:X
' ‹G ,

‫شدیدا ً در تضاد با سیلبهای پایانی آنها می باشد. این موفقیت باعث ایجاد پژواک عمیقی در کلمات مهمی که در راستای‬ ‫هماهنگی آوایی و ریتمی در محور مرکزی سوه آمده است، می باشند.( می باشد.‬ ‫اما، عدم وجود ریتم شدیدا ً مخالفت خود را با جریان متن آیه آشکار می کند و‬ ‫مجبورمان می کند تا بیشتر به صوت نهان معنایی بپردازیم که در غیر این دلیل، دلیل‬ ‫دیگری که قابل ارائه باشد در دسترس نداریم. اما این عبارت بکل نشانگر زمان‬ ‫نزول فرشتگان )آنها در شب قدر نازل می شوند و یا باتوجه به دورن متن، آنگاه که‬ ‫روح در شب قدر دمیده شد. چنین احتمالی زیاد‬ ‫قابل بحث و توجیه نیست و از دیدگاه متن ظاهری دلیلی برای آن نمی توان یافت. به نظر من اینجا باید یک‬ ‫احتمال سومی را در نظر گرفت: )روح بر یا با او( )مثل ً در شب قدر( اگر شب را در‬ ‫)ه( قرار دهیم که متصل به اسم می باشد و یک بررسی متنی موضعی انجام دهیم ،‬ ‫َ‬ ‫در می یابیم که روح در شب قدر نازل می شود و یا اینکه در شب که نوعی جان‬ ‫بخشی است نازل می شود. چنین ساختاری ممکن است دلیل همراهی روح و نفس در این متن باشد که در‬ ‫هر جای قرآن به صورت موازی آمده اند.ه فی لیله القدر ( در‬ ‫آیه ی اول و )ح فیها ( در آیه ی چهارم و باتوج به مرکزیت هر حرف با آیه ی شریفه‬ ‫ُ‬ ‫ی شامل آن و همچنین فعال بودن صوتی یا زبانی سوره همان تاثیر را می گذارد .‬ ‫تاثیر پژواک پیچیده ی بین )ه ُ فی ( و )ح فیها( ممکن است به خاطر وجود صوت نهان‬ ‫ُ‬ ‫که نوعی تغییر و صوت واج و سمبل صوتی می باشد باعث ایجاد اهمیت دما شده‬ ‫باشد..‬ ‫)همراهی فرشتگان با ان، همانطور که در آیه گفته شده است(.‬ ‫مثل )ح( کلمه ی )حتی( در آیه ی بعدی و )ه( در آیه ی اول در کلمه )انزلناه( هر چند‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫)ح( در )روح( ضمیر نیست و در واقع واج دیگری می باشد و با )ه( درآیه ی یک‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫متفاوت است، اما در نوشتار آن تکرار فی + ساختار مؤنث ). طبق آنچه گفته شد.‬ ‫این روش در جاهای دیگر بیشتر از پیش به ما کمک می کند تا بتوانیم معنایی متون‬ ‫قرآن را درک کنیم. اما طرز قرائت آن می تواند طوری باشد که‬ ‫به مکان یا دریافت کننده وحی اشاره کند. )ه( در فیها ریتم‬ ‫َ‬ ‫را روی قسمت پایانی می برد و از این طریق تأکید بر آن را بیشتر می کند. این عمل در یک ساختار غیر مستقیم دستوری‬ ‫مستقر می باشد که توسط جمله ی اصی پوشیده شده به عمل ثانویه اشاره دارد.‬ ‫چه آیه ی چهارم را به عنوان یک جزء هماهن در نظر بیگریم یا دو جزء ؛ بازهم عبارت‬ ‫)والروح فیها( در مرکز تنوع آوایی و فشار ریتمی می باشد. ] تاکید براین ندارد که روح پاک الهی در جهانی ر از‬ ‫ظلمت و تاریکی نازل می شود[. )مانند تفسیر سمبلیک ابن عربی )بال و‬ . جایگاه مرکزی )والروح فیها( درآیه و )ه( در عبارت و همچنین‬ ‫ُ‬ ‫قرار گیری دقیق )ه( باعث موفقیت در ایجاد متن و همچنین معنایی و آوایی شده‬ ‫ُ‬ ‫است ..‬ ‫آنچه گذشت برسی )فیها( به معنای )درآن( بود.

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->