D~~ICAT@~ de ~@~~E de IQ)~WD~ [pentrllJ ~(]]©[f@[[i de D[f(]]CfUQ(]][fo · .~,.: INSTITTJTUL CENTRAL DE: CERCETARE, PROIECTARE ~I DIRECTIVAHE IN CONS'rRUC'fn 1 -. '{: IN'DICATOR DE NORME DE DEVIZ pentru LUCRARI DE DRUMURl· .. D 1.981 MINISTERUL TR Elaborat de. ANSPORTURILO INS~l'llUTULDE PROIECTAR: :1 TELECOMUNrCA'flILOR NAVALE ~I AER~::P(!)RTURI AU1'O, SUMARUL CAPITf)LELOR DE LUCRARI , Sirnbol capitol Denurnirea eapitolelor DA DB DC DD DE DF Df;i DB Fundatii de drumuri . Imbracaminti i?i straturi de baza eu Iianti bituminost Imbracaminti cu Hanti hidraullci Pavaje de piatra. Incadrari de pavaje sau de imbracarnlnti, trotuare Lucrart accesorit Desf'aceri de pavaje i?i imbracarninti Lucrari de reparatii :;oi de intretinere a drumurilor impietruite Repararea st Intretinerea imbracamintilor eu Iianti brturninosi hidraulici $i a pavajelor de piatra . Prepararea semifabrieatelor $i confectii de santier I Pag. ! ! DI DZ --------.-. -_ .. Simbal Cod TABLA DE M.ATERlI i I Pdli. , Dcnumi rea lucraru ._. -_. __ ._----- ._--_.:!._----,-. -----_ .. I l r i D AOI A 791 618 01 01 00 D A 02 791 644 01 00 00 _____ !>_~ ... Ol!_!,- _ 791.616010100 D A 04 D A 10 791-613-mrOo- 00' DAIl 791 611 03 00 00 , ... ---;-,.- .. ------.-~-.-.--.~.~---- .. --- .... " .~- '-'~-. i I :2 INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A TNDI-· CATORULUI HI ICAlP'I'IOLUI~ D A - FUNDATII ne DRUMUIU . GeneraHtiif·i CUl'atjrea~i inlaturarea stratului de n01'01 de. 'pe straturlle rutiere . Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatia drurnului Scarificarea manuala a platforrnei drumului Scarificarea mecanica a platformei drumului 'Separarea rnaterlalului scarificat Strat de agregate naturale cilindrate Amestecarea eLI autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare . Strat de pamint stabilizat mecanic pe lac cu adaos de materiale granulare . 'I'ratarea pamin tului argiles cu val' hl.dt'at:.lt Strat rutier din materials granulara stabilizate cu cimen t sau var si Zg~t!'B granulata Strut de f'u nda tie sau reprotilare din ph> tra sparta eu asternere manuala :2(; 37 2H 1 2 D A 12 191 611 04 00 0'11 D A 13 791 615 91 00 00 D AHA -7-9-1---::-25~5 11 01 OU D A 15 791 255 12 00 UO D A 16 791 612 01 00 00 D A 17 791 628 01 00 O{) D A 18 791 611 05 00 00 D A 19A ./ 791 6180201 OIl D B 01 7'91 628 02 Oil 00 ·D B 02 791 621 01 00 OU n B 03 ---------- 791 621 02 flO 00 D B 04 791 621 03 00 Oi) n B 05 791 621 (H 00 00 D B Ofi --- ... - __ ._. -- 791 621 05 00 00 D B 07A 791 621 06 01 Ott DB 08A 791 621 07 01 flO Strat de tundatie sau reprottlare din piatra sparta CLi asterriere mecanica , Macadam ordinal' de 8 sau 10 cm g rosime Eund atie din betori Ia strazi, alei ~i platforme carosabile Furidatie din beton de cirnent l a trotuare st let alei de pietoni sau cicllsti . Fundatii din blocaj de piatrii bru ta sau bolovani Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor Strat de Iundatie din agregatc in ameslec optimal Strat anticontamtnator din material textil netesut . CAPI'I'0[4UL D B truBRACAMINTI $1 STRATURI DE BAZA CU LIANl'l BITUMINO$I Generatitati Cu ra ti rea mecanica a straturrlor suport ale drumurilor in vederea aplicarf irnbracarnmtilor sau tratamentelor bituminoase Arnorsarea straturitor de baza in vederea apltcari i mlx turtt asf'al tice Tratament bituminos pe Imbcacaminte asfartica pentru Inchidere sau etansare Tratament bituminos pe Imbracarni nti astaltice pentru regeuerare sau In tretinere 'I'ratament bitumlnos simplu pe imbracami nti asfaltice pentru aspri re . 'I'ratarnent bit.urninos dublu de sunraratu pe macadam Tr atarnent bituminos dublu de suprafata, cu bitum cald s i cribtura, pe imbracfiminti astal tice Macadam sernl periet rat ell brtum 3 35 36 37 40 42 43 43 45 4fl 49 51 53 54 1 ~ d I ,j i' j II 1 2 n B 09~ 791 621 08 01 00 DB lOA 791 621 09 01 00 DBllA 791 623tilOl 00 D B 12 791 6~23 02 00 00 DB 13 -7-9-1-6-23- 03 -0000 DB14 791 623 O iii (,2 f;:j ti,., t3:~ flfv 71l ,:, ?;') 7.) Ti HI -- , 1 2 n c 02 '-'--~--~--' _._-_.,.., 'ilH 255 15' ee 00 DC 03 A -.-------- .. ~- .. -- 791 238 11 01 00 DC 04 791-258340-0-W- DC 05 . H_,_~." ~ __ '791 255 ] 8 00 00 ____ . __ ~!!J!:l _ '1:91 fl32 H 00 00 D n 02 ---------:--._._------- 791 63213 00 00 ___ . p..E_Q~_.___ 791 632 15 00 00 D D 04 ---_ ..• _,---- _._-'_._-------_._ 791 631 01 00 00 ___ ~n _1:)_21 _ 791 633 01 00 00 D D 0(; '-79£';3302-0000 DE 01 A .'--_ - .. ---.----:------"--~ 791 635 01 01 00 1mbracaminte din beton de ciment exeell tata in doua straturi Ia drllmuri ~i strazi de clasa a V-a . Ancoro pentru imbtacamintile din boron de cirnerit . '" _" . TiUerea ell masina a rosturflor in beto-. nul de uzurii Jmbradiminte din beton de ciment la drumud, executata intr-un strat Cll..prrOLUL D D - PAVA.JE DE PIA'fRA Genera!iti'iti rn Pava] executat din calupurt calitatea !F) Pavaj execufat ell pavele normala cal. DG Pavaj din payele abnorm- . 97 Pavaj din piatra bruta sau bolovanl de ri u asezat pe "nisip ~)9 Bitumarea Ia cald cu mastic bituminos a rosturilor Ja pavaje 100 ~itumarea Ia r'ece cu mortar de suspen- rue de bitumfilcrlzat a _rostu1'ilor Ia pa- vale 102 Umplerea cu mortar de cirnenj a rostu- rilor din pavaje . 10:1 Cfil.PITOl,UL D E -INCADRAal DE PAV AJE ~AU DE IIUBRACAMINfl RU'fIERE Generalitati 10:5 Impietruirea acostamentelor ell un strat de piatra sparta In grosime de 10 em dupa Ctlmpaetare, asezat pe un strut de nisip de 5 ern dupii pilonare . . ."... 107 Benzi de ineadrare din pi atra bruta sau bol ov anj , R'$ezati pe un strat de aistp pi- Ionat aVlnd 0. groslma totala de :3.t em, inclusiv rostuirea C1..] mortar de eirncnt 10'1 3 H4 UB ! 8H \ DO DE 03 791 634 12 00 00 DE 05 .. 791-634160000 n E 06 791 834 17 00 go DE 97 .. 791-63::1180000 DE 08 A - 791634 20-01-00 DE 09 -i9i~6114 21 00 00 DE 10 '"791-63422 00 00 nEll -791 634- 23--0000 DE12 '791 62 .. rr, I __ ._._ .. __ i ._ .... . _ J N---7:J Mortar astal tic Beton astaltic in stare de uzura Beton astaltic in strat de legatura E-ifl"{)-'TG Mixturt asfaltice 1a cald In straturi de bad 17'j-7G Asfalt turnat 2.200 2.350 J 2.370L 2.400. 2.400 nlJ--·n Mortar asfal tic eu suspensie de bitum Iileri- zat (Subi t) 2.300 Beton asl al t ic in strat de uzura sau strat de legatllrii, C~I suspensie de biturn fi1erizat (Subif) 2.300 -_ .. _._--_._.----- :i) Continutul norrnelor 4) Condifii de rnasurare a Iucrarilor Cantitatile de lucrari pentru stratul de legatura, calculate pe baza datelor din tabel, se vor spori in vederea cuprinderii : ._" consumului necesar pentru preluarea denivelai-ilor admise, prin prescr iptiile tehnice in vigoare la stratu1 de baza ; --- pierderrle prin taiere la rosturile de lucru transversale sau longitudinale, In toate straturile asf'altice, de baza. de legatnrEl sau de uzura. Cuanturnul acestor sporuri va fi de : - 19 kg/m2 la mixturi executate pe Iundatii de balast ; -- 1~~ kg/m? la mixturi executate pe macadam, pe fundatie de piatra sparta sau pe macadam cimentat ; - 10 kg/rn? Ia mixturi executate pe Iundatii stabilizate sau pe Iundatii din beton de ciment. 4.a. Cantitatile mentionate 1a punctul 4.2. IlU cuprind mixtur i le asfaltice necesare pentru repararea degradarilor sau preluarea denivelar'ilor la straturile suport vechi (imbracarninti asfaltice), aparute datorita circulatiei. Normele de deviz cuprind toate operatiunile executarii lucrari lor. in conditiunile unei org anizari rationale. La articolele DB 12 - DB 14 sl DB 16 - DB 19, asternerea mecanica se va prevedea pentru mixturile asfaltice preparate in rnai mult de 0 statie tip AN G, in statii tip L P X sau tip TELTOMAT. Pentru asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate intr-o singura statie A N G se va aplica art. D B n. 'I'ransportul mixturilor asfaltice de la statia de preparare 13 locul de asternere nu este cuprins in norme. "1.1. Masuratoarea lucrarrlor este prevazuta a se face la rnetru patrat real executat lanormele DB 1, DB B - DB 10 DB 15 ---- DB 20,. - 18 100 metri patrati reali executati Ia normele DB 2 - 0137, DB21 si DB22; - 18 tona de mixtura real pusa in opera 18 normele DB 11 - D B 14 ~i DB 23. 4·.2'. La stahilirea in proiecte a cantitatilor de Iucrari de executat, se VOl' avea in vedere urrnatoarele densitati aparente, dupa compactare, conform standardelor respective. 1t3 47 f;1!i"~'lt"ea mtwanid invederea aplicani imtmiciUnin Ulnf san tl'u.tll,mcnt·elor 5uport aidttulte din: t-li. :~:j-r rr:;fett~ biturninoase 01 OG li-iec~~nic :0 l~, o· L"" "" M "., o 0' o o e"1 ~ ill OJ) r e bD ... s.. ~ ~ c 0 '/ I ,c;j -0 N '5. Q c;j '- +-> 0) :::; c;j '"' 0 B N (l) 0 '~ 0- <0 '6. ~ :::; M :':l ,.., ;.. I o ;;:; <:> ,~ :::; 0 c 13 CJ U lQ ii c;j M .2 ..a .~ ii ..., u ,~ 1-. cd :::; 'c .- 0 E / ~ ,S = C',l rn '"' (l) = 0 "U +> ~ a ,.., c c cd u ;.. 0 cu ;@ 0 ;.. C1! Ul .., 0) III .;.> -0 N c ' .... '0 :u :::; '8 (l) 8 til ~ +-' . .., eo 0- ;; Cd ~ 0 Q) l~ ::l ..., ... til _, E ... 'H :::; 0- 0. ::l e '" S ~ o: in ~ '"" ~ ~ c:! :> ... <= I>l <= <= .... <= 0 <= ... <= tr: <= <= 0 I>l ;.::;- <= In ~ M ~ M In ,... .... N .... ~ CO) "" ... ~ ~ ~ ... Q ~ 'N DB 03 791 621 02 00 00 Tratament bitumlnos, simplu, de supraf'ata, pe Imbraeamtnt] astaltlee pentru inchidere sau etansare, executat eu erfblura nebltumata inainte de asternere ~i ell : A 01 00 B 02 00 bi tum la cald ; emuIsie bitutnirioasg cationica, la rece. Cunrinde : - topirea bitumulu] Ia varianta "A" ; - incarcarca bi tumu lu] cald sau a ernulsiei cat iontcs in autogudro- nator $i stropirea supratetelor de tratat ; - incarcarea ~i raspindi rea mecanlca a crtbluru ; - eilindrarea suprafetei ; - eoreetarea suprafetsi dupa cilindrare Nu euprinde : - transportul bitumului cald de Ia statia de topire ~i a cribluri! din clepozil, pina la zona de lucru, Se masoara la 100 metri patrat.i. Cod , resurse ----,- " u"n~I-' 'I-A ca~.tit~---B· " resu rselor 1, _ ,. 010() 02 00 3 I 4 5 Denumirea 1 2 MateriaJe 209221 110.0.02 Bi turn neparafinos pentru dru- muri, tip D 180/200 kg 2092213500.00 Emulsie cationlca cu rupere ra- pid a kg 2182512300.01 Crtblura dublu concasata t 206111620004 Motorma kg Forte de lil1111~ii .010132 Asfaltator 3,2. 01 01 22 Asfaltator 2.2. .01 .0112 Asfal tator 1:2. 65,900 11 O,60G 0,962 0,962 9,800 ore 0,18 ore 0,26 0,26 __ . o~~,~.?___ _ TOTAL O.Bl ore 0,26 Utilaje 425220.05 Celulo de bi turn cu capacitate de 20 t pentru instalattt de prepa- mixturt asfaltice ore 42532.0 00 Autoguclronator 3500-3600 lore 0.184 0,052 0,052 -----_. __ . 5J --'-~--"-----------'---"-'----~----r-~-- ----~--------.------ \! i .) 4 5 1 2 --_.-.-------'- ------------- sss U90 02 Incarcator ell cupa greifer sau furci pe tractor U 650 de 48 kw (65 CP) Ri-\spinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamionul) Rulou cornpresor static autopropulsat de 8-14 t are ,us 010 03 0,121 218251230001 Criblura dublu concasata t 206 111 620004 Motor.ina kg Forte de munca 01 01 32 Asfal tater 3.2. ore 0,23 010122 Astaltator 2.2. are O,3G 0101 '12 Astaltator 1.2. ore 0,57 --T-O-T-A-L-. --- 01--'8--1-'-,2-1- 1,338 rs.ioo are 0,06'1 0,121 0,067 ore 0,205 0,205 0,51 DB M UWa.jc 42522005 Celule de bitum cu capacita te de 20 t pentru instalatll de p1'e;I;1- mixturl asfal tice 42532000 Autogudronator 3500-3600 1 65809002 lncarcator cu cupa greifer S~ILl furci pe tractor U 650 de 43 kw (65 CP) 42550003 Raspinditor autopurtat de criblura (exclusiv autocamionul) 42501003 Rulou compresor static autopropulsar de 8-14 t Ol~e 0,238 ore 0,079 0re 0,093 ore 0,168 ore O)2G 0103:~ 791 621 03 00 00 Tratament bltuminos simplu, de supra.fata, pc imbracamillti astaltlee pentru Intrejlnere (regenerare), executat ell ertblura nebttumata tualnte de asternere ~i ell : {\ (11 00 bitum la cald ; OTH .ernulsie bltuminoasa cationica, la rece. 02 00 n . ) Cupriude : .- topirea bitumului la varianta "A" ; --- incarcarea bitumului cald sau a emulsiel cationice in autogudronatal' ~i stropirea suprafetelor de tratat ;' - incarcarea ~i raspindirea mecanica a criblurfi (sort. 3-3 mm pentru varlanta "A" sl sort 8-16 mm pentru varianta "B") ; - cillndrarea suprafetei ; - corectarea supratetei dupa cillndrare. Nu cunrinde : DB 05 ._---------_-. 791 621 01 1)0 00 'Fratament bituminos simplu, de suprafat5, pe Imbraeamlntt ac;falth'(' pentru asprire, executat cu criblura nebltumata Inalnte de asternero si cu : ._-.,-------"-- A 01 00 B 02 00 ernulsie bituminoasa cationlca, In rece, -- transportul biturnului eald de la statla de topire si a criblurii \,1.in depozit, pina la zona de lucru, Se mascara 11'1 100 metri patrati. ---··ce':;---r-----·-----·- \- Deuurnirea resurselor resurse . _ .... - .. - .. ··--··--T-"-------2-- -'-, - 3 bitum la eald ; U/M Cunrinde : -- topirea bitumulul la varlanta ,AY --- incarcarea bitumulul -cald sau a( emulsiei cationico In autogudro- natal' ~i stropirea suprafetelor de tratat'x - incarcarea ~i raspindirea mecanicifa criblurit ; - cilindrarea supratetei ; - corectarea supratetei dupa cilindrare, Nu cunrmde : -- transportul bitumului cald de Ja statia de topire ~i ,1 c:ribill!ii din depozit, pina la zona de lucru. Se mascara la 100 metri patrnti, lVlateriale ~;IHI 2!!1110 OO!;; Bitum neparaf'inos pen tru dru-' murt, tip D 180/200 ~W;) 221350 aoo Emulsle cationica ell rupere rapicHi '- .... _ ... --.-_ ... _---_ .. _ .. __ ._._----------,-----------_. A B Cod reSUl'se Denurni rea resurselor ____ .~_L ___!_ '__ _ 010ll 02 (){) 209221 110002 Materiale Biturn neparafinos pentru drumuri, tip D 180/2110 Emulsie cationica cu rupere rapida Criblura dubJu concasata Motorina .209 221 350 0110 218251230001 206 III 620 004 Forte de munca 01 01 32 Asia! tater 3.2. 010122 .Asfaltator 2.2. 010112 Asf'altator 1.2. TOTAL Utilajc 42522005 CeluJe de bitum cu capacitate de 20 t pentru instalatii de prepamixturi asfal tice 42532000 Autcgudronator 3500-3600 1 658 090 02 Incarcator cu cupa .greifer sau turci pe tractor U 650 de 48 kw (65 CP) 425500,03 Raspindi tor autopurtat de criblura (exclusiv autocarnionul) 425 OIIl (J;} Rulou cornpresor static autopropulsat de 8-14 t Canti tati VIM kg 65.900 kg t kg 1,2:31 9,800 llO,GOO 1,231 ore O,Hl ore 0:33 0.::33 ore 0;37 ore 0,88 o.ss are 0,184 are 0,052 0,()53 ore 0,085 - 0,083 ore 0,154 0,154 ore 0,209 0,209 DB 06 791 621 05 00 00 'I'ratament bltmninos dublu, de SUIJrafata, pe macadam ordinar, executat eu bitum la caJCI ~i cu criblura nebitumata inainte de asternere, cle: B-l!i mm in pti mul tratament si :3-8 mrn in al doilea tratament 01 00 B {)2 (lO IG-2fl mrn in pr+rnul tratament ~i 8-16 mm in al doi lea I rutament. Cuprindc: - 'I'~ uea suprufetei macadamului, inclusiv prepararea bitumu-: lui Iai a! : -- tl;pi rea bi tumului pent ru tratament., incarcarea lui in auloguchonator ~i stropirea biturnului pentru ambele tratamente : ri'ispinc1il'ea mecanica a cr ibl urii pentru arnbele tratamente : 5-t --. clli ndrarea supratetei ; . - corectarea supraf'etel dupa ci Ii nd rar e. Nu euprinde : - transportul bitumului cald de l a st ati a de topi re $i a crib!urii din depozi t, pina Ia zona de iUC11.l. Se mascara la 100 metr! patrati. Denumlrca resurselor -----_._--- A B -----------'----~.---.-.-.----- Cod resurse ;\ Materiale 2()9 221110 002 Bitum neparatinos pentru dru- murl, tip D 180/200 205211100001 White spirit 218251230001 Criblura dublu concasata 206111 620 004 Motorina ·l Forte de munca 010132 Asf'altator :3.2. 01 01 22' Asfal tater 2.2. 010112 Asfaltator 1.2. ( 'I TOTAL Utilajc 42522005 Cel111e de bilum CLl capacitate de 20 t pent ru instalatii de preparnixturi astal lice -, 425320 GO Autogudronator 3:S00-:1600 I 658.(19002 Incarcator 'CLl cupa greifer salt Iurci pe tractor U 630 de 43 kw (65 CP) 4.2550003 Raspinditor autopurt at de criblura (exclusi v HU tocamionul) 42501003 Rul ou compiesor static autopropulsat de 8-14 t ----------------.--- triM 01 00 0200 391,200 34,400 4,280 57,900 391,200 :34,400 5,:350 57,900 ore 1,(.19 1,09 ore 0,68 0,86 ore 5,~ ____ ~9Q_ ore 7,76 7,9·1 ore ore 1,09..], 0,:365 1,OfH' (J,2{j3 ore (J,311 0,389 ore 0,563 IJ.'iO.J. ore 0,458 0,459 DB 07 A --- .. -~-- . --_ .. ,- 7!H 621 06 01 00 'I'r atament bituminos dubJu de supraf'ata ue Imbracamint! astaluce, exccutat eli bitum la cald ~i eu crlblura nebitumata Inainte de asternere Oupr'lndc : - topirea bitumului ; - incarcarea bitumului cald in autogudronator si st ropi re.. cu bi- tum a celor doua straturi ;' - raspindirea mecanica a cribl uril pentru ambele strat urt ; ~I 55 -- cilmdrarea supraretelor dupa Iiecare raspindira a criblurii ; -- corectarea supratetelor dupa clllndrare. "1\,u cupriude transportal biturnului cald, de la statia de topire, $i d cd.blLiYi,~, d~!l depozit, pIn.a lr~. zona de lucru, Se m('.soar:'i la l(JQ de ruetri piHra(.i. -' -.------. ----- - -- -------------------1"----.--'1-------- '.(.~·:~;'O~"_ ... _, . ~~:~~~111~~~~S.,1 r~::~ l ul'~lan II tap Matcriale ;~Il!} 2;~1110 OO;~ B.Ltut11 neparatinos pentru drumuri. tip D la0/200 216 )~51 :~30 001 Criblurti dublu concasata ~nti ] 11 H2O 004. Motorina Forte de muuca 01 01 32 Astulta lut' 3.2. 01 01 22 Asf'altator 2.'2. In Ol15! Astattator 1..2. kg 212,80() t 2,996 kg 32,000 ore 0,60 ore 0,43 ore 1,19 ------- ore 2,27 TOTAL !.~;) .220 05 Celule de bitum de 21 t capa- citate ore 0,595 '12532000 Au togud rona tor de 3500-36001 ore 0,166 658 U90 o:~ Incarcator ell cupa, greifer sau Iurcl pe tractor U 650 de 48 kw , (15 CP) ore 0,210 4255'0(103 Raspindi tor autopurtat de cri- blura (exclusiv autocamionul) ore 0,380 .j:~5 010 03 Ruloll compresor static autopro- pulsat de 8-14 t ore 0,460 DB 08 A 791 621 07 01 00 Macadam semlpreparat cu bltum CUjJrinde; --·,,;.l(')pirea ell apa a Iundatiei ; .. - .. executarea rnacadamului :;;i cihudrarea lui 1a uscat ; _ .. , \mp(tlH'!rea macadamului, stroplrea ell apa lIi ciltndrarea ; .-. topi rea bitumului, incarcarea in autogudronator sl stropirea cu i)ititn~ t)·.2liU"lJ penetrare !?i tratament ; --;<~]-=~ D~~'n-:""~':_e~~~_-r U~M -_~::~ Materiale 218231 11)0OOS Pi a tra sparta pern ru drum U ri. de 40--·C;:' nun 111.3 O,07ri 218 :!39 280000 Platra spnrta pent ru drum, de 16-25 mrn m3 0,025 218251 2aO 001 Criblura c1ub!u concasata t 0,019 209221150006 Bitum neparaf'inos pentru dru- muri tip D !JO!12(i kg 4,010 209221 110002 Bitun1 neparafinos pentru dru- muri, tip D 180/200 kg 1,440 206 111 620 004 ]\/[0\01:111,-, kg 0,800 219121 400007 i\pa m" 0,012 .1 \ r (corte de muuca 010132 Asfaltator :1,2. 010] 22 Astaltatcr 2.2. 010112 Asfaltator 1.2. ore 0,015 ore 0,008 _______________ ore~ 0,030_ TOTAL ore 0,05:3 Utilaje if;!:i 220 05 Celule de hilum de 20 t capacitate 42532000 Autogudronator de 3500-36001 658090112 Incarcator ell cupa, greifer sau furci pe tractor U 630 de 48 kw (!35 CP) 42;j 010 03 Rulou cornpresor static autopropuls at de U-l'± t ·12550003 Rasprnditor auropropulsat de criblu ra (exclusi v autccamionul) 611 22000 Autoctsrerna de B t cu dispozi tiv de stropire 420201 II! Autogreder .Plna la 175 CP ore are 0,015 0,004 ore 0,003 0,024 0,005 0,001 0,002 ore ore ore ore DB 09 A 701 621 08 01 00 Macadam penetrat ell bitum Cuprinde : stropirea ClI apa a tundatiei ; - executarea macadamulul ;;i cilindrarea lui la USCt1t; 57 impanarea macadamuJui, stropirea cu apa :;;i cilindrarea ; topirea bitumului, incarcarea in autogudronatoI' si stropirea CLi DutoguclronatoI'ul a bitumuluj pentru ambele penetrart si pentru tiai [ e:> - I <= I' e:> co .-1 N e:> =...,. QI~ i '\ i i ,I Ii J \. j t ,(\j )(\j ,~ ('J ('J <:'1 .;:: 2 '2 ~ (lj (lj ('J o u <1l ·lJ Q) 8 8 S Q) il! Q) ;.. '-< "" Q) lJ Q) C C ~ s., r.. '; OJ 2 Q) +' ..., "" 'fr o» 00 1.(') (.':I"' ~"':l'" C» QI; 1° ~I~ ~ <: ~ <0 <:> ,Ie:; ,;;1 )ell nl ca OJ ::l ::l ;:; r.:: r.:: c ;t! (lj ,';'j S 8 8 Il' CJ Q) .... ;.. .... ~ Q) Q) s:: r.:: C .... :... Il.) 2 2 """ ~ V>- "" (lj ;t! ::l ::l ::l <:.> u u E Ef Ef ('J o <:.> ,n 0 L~ ",:1' ~ ~, I = =1 0 oj: 0 ,..; N I 0::> = 1 ,-, fig t I 1 .... 1'3:::1 I ' 1 I-I J 10 I I q :: i'''' :;::'1 61 I~i lol~1 C) C) 00 ~" o I I I 10 I ~I~ ~ 1 . _ ;:I I I z (\) '"O~ o :J C)~ .... ~~ L- C'? t- .0 0_ =, OC -_-' <', I~ ". -l C -.-----.--------------; I :-------4 r--~---i -~-·----I ~-T-:--·-U---- _______ J __ .. _. i ~I_--- 01 01 52 01 01 :{2 til III 22 111111'12 Forte de munca Asrnltator 5.2. Astrutator 3.~. f\sfn I tutor 2.2. AsL.tI tntor 1.2, ore 0,f}{)3 0,004 0.004 ore 0,019 0,020 0.()22 0,01:.3 0,014 0,015 ore 0,029 0,034 0,03!l 0,007 u.nos 0,009 ore O,Oil3 o,u:n 0.040 0,020 0,020 0,021 - '1'OT-AI:---~j'e ---U,O!ll---- 0,091 --.:..'.(),_:_10-1:..._--(),04f--~,o~-O.049- Utilaje 4253000'! Repartizator Iinisor de mi xtura asfal tica tip SSF 5 fara palpator, de 68 kw (92 CP) ore 425021 01 Compactor pe pneuri static autopropulsat, tip SGW 16 (96 CP) Ore 42501003 Rulou compresor static autopro- pulsat de 8-14 t ore 0,0031 0,00:37 0,0043 0,0043 0,0043 0,0031 0,0037 0,0070 0,f}{)82 0,0094 0,0031 0,0037 (1, 2) Se VOl' pr eciza normele din capitolul D Z. NOTA Asternerea manuala a mixturii asfaltlc:e se poate prevedea numal la strazi, aiel, acostamente, plattorme de stationare, locuri de parcare, drum uri industriale ~i agricole, DB 19 --- 791 625 03 00 00 Imbracaminte de beton asfaltic eu agregat mare, executata Ja cald, in grosime de : A C 4 ern, CLl asternere manuala ; 6 em, eu asternere manuala ; III 00 03 00 B D 5 em, ell asternere manuala : 7 em, CLl asternere manuala ; 02 00 04 00 ---- ._-_ ..• ----- "-" " E O:i 00 F 06 00 5 ern, cu asternere mecanica ; G 07 00 H 118 00 7 em, cu asternere mecanica. 4 em, eu asternere mecanica ; 6 em, eu asternere mecanica : Cuprinde : - asterrierea 5i ciJindrarea mixturii de beton astaltic ; - inehiderea porilor cu nisip bitumat !?i cilindrarea suprafetei. Nu cuprinde : - curatirea ~i amorsarea supratetelor in verlerea aplicaru imbracamintf i, Se masoarEt la metru patrat de irnbracarnt nte. Cod resurse - ---------- I --I -------------2-------·- ---- Cantitatt l!iM A B C -~--- 0100 0200 0300 'J 4 5 6 ,J , Denumirea resurselor D 0400 7 Materiale Mixtura asful tica prepara ta la eald I Nisip bi tumat " 2:n 2211513112 Otel patrat (Iungri ne) de :l6-50 1l11T1 Forte de muncii 01015Z Asfalta tor 5.2. 01 III 32 Astaltator :U. III 11122 Asf a ltator 2.2. 010112 Astn ltator 1.::'. (0,094) (O,0():3) 0,011 (0,118) (0,00:3) 0,016 (0,141) (0,003) O,OJ(i (0,165) (0,003) 0,019 ore are ore ore 0,024 0,047 0,045 0,028 0,057 0,052 0,032 0,035 0,068 0,078 0,059 0,066 0,159 O,17fJ --------.-----.~"---------- .. -------- l'OTAL ore 1),116 ._._----------------------_ .... __ .... -----_._---_ .. _---------_._--- I . I -- __ . ._. ,,_._ .. . . L .L. .:___. __ .. __ " '-' (; I _. ~.L _ 42;) 021 01 Utili.je Bepartizator Iinisor de mixt un"! asfalllc:1 ti [l SSF, 5 [gll'a palpator Compactor pe pneuri static autopropulsat tip SGW 16. (96 CP) Rulon cornpresor static autopropulsat de 8-1'1 t ure 42530004 ore 42501003 ore 0,011:3 0,0140 0,0166 0,0193 _._----.- .. _------_._--'--- --------------------- ._---,---------- i· Canti la!.i Cod I --------. resurse Denumirea resurselor UiM' i E F _~~-___;_'.-_--------:------.J----l---1 no 00' 0600 120 -----------------=--------_-~-~.)-~ G H 0700 OBOO 8 9 10 .- 11 Materiale Mixtura asfaltica preparata la cald 1 t (0,094) (0,118) (0,141) (0,165) Nisip bitumat 2 t (0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 233 221151 302 oiei patrat (Iongrine) de 36-50 mm kg 0,011 0,016 0.016 0,019 Forte de munea , 010152 Asfaltator 5.2. ore 0,005 0,007 0,008 0,009 010132 Astaltator 3.2. ore 0;016 0,017 0,018 0,020 010122 Astaltator 2.2. ore l),O09 0,011 0,012 o.cia 010112 Astaltator 1.2. ore 0,022 0,023 0,025 0,026 TOTAL ore O,O(i2 0,05H 0,063 0,068 . ----_ .. _-_. .- -_._-- .... ----~----.- ..... -~~~- -"-'-~-"-'-" ._-_._._." ... _ .. _----- .. --._ .' ----------.---~,.----------.-.---~--.---.-.- .. ~.---------------·-----------·---------1------·-------------1"·---.---- .. ""]" _._--.-'._-. 2 3 'B 9 I 10 11 utilaje 42530004 Repartizator finisor de rnixtura asfaltica tip SSF 5 fi:'uii palpator 42502161 Compactor pe pneuri static au topropu 1 sat Up SGW 16 (96 CP) 425 OW 03 Rulou compresor static autopropulsat de U-14 t ore 0.0053 0,0066 0,0066 0,0079 0,0079 0,0092 0,0092 ore 0,0053 ore O,()()53 O,006G 0,0079 0,OOfJ2 --.----.- .. -~-.---------- . __ -------- ._--_ .. _--_.- 1, 2) Se vur preciza norrnele dLN capitolul D Z. No'rA Asternerea manuala a mixturu astaltlce se poate prevedea nurnai la siraz], alet, acostarnente, plattorme de stationare, locuri de parcare, drumuri industriale si agricole. DB 20 791 626 01 00 00 Astalt turnat pe partea carosabiHi, in groslrne c:" : A 01 00 B 02 00 C 03 00 E 3 em, cu asternere rnanuala ; 4 em. cu asternere mecanic.i 05 00 F 5 em, cu asternere mecHllica ; 4 em, cu asternere manuala ; :5 em, cu asternere manuala; 06 00 G 0'7 00 6 em, ell asternere mecanica. D --- tl em, cu asternere manuala : 04 00 c:l CJ 0 ...... 0 0 rx. <:> ~ 0 0 fil "" tr.l 0 +0>- ,0;1 "" ...., ~Ii +" c ell u Ulg <'~ 0 0 o:l 0 '='~l <:> 0 ~ 0 .... 0 ---- E ;:l c; (j) Q '-·--1 0) V~ o :::l U~ '"' +-' .:" E U C; () .~ +-> C1l ~ 0. <:> I!'J . ~ ,,., ..",. M 00 .... IN ~ ~l ...... 0 .. 0 o 0> ~ 0 ~ l!":l~,:"')-'~ ~ '" C1') r:"lMOO C1 "='10 r- 0 0"'::' O~ , @ 0'000 0': 0> <:0 CO OO~~ 0'060' COCO t- t- L1":) L,n 00 ........... 0'0'00' 0000 "":t' In ~~ 0000 ooo~c' i~ .~ I~ , v .~ ._ L. ~ 1«1 C '" v, ~ c, I: C'-l C'l ~'1 c- c-i C C :::J m cT' M c-i .:.;....... Co. E ..... ..... ..-< L. ... L. "" ;.., c- ..... (!.. .~ Q c B 0 0 c c, 't:I ..., .., ...., +' c, '"' " p., ell .s ~ 2 2 .2 .2 ''=; u ..., ..., Q: ~ C; C;; ct cu ~2 -- cv ro 0:: (:1 '-~, L~ .. '-'-' ...... ,._. ,.... ';;...,0 ;> >- 0- "'-0- 0 if: - .... .... .... .... 00 eo c 0 0 e <::> 0 N IN 0 .... .... ..... ,..., ..... .... r« c.-: Q <::> e ::0 <::> <::> e tn IN .... := DB Z1 A 791 62803 01 00 Inchiderea supratetelor cu dressing gras la straturile direct circulate Cuurtnde : - asternerea dressitlgului ; - cili ndrarea suprafetelor. Se mascara Ia 100 de metri patruti. I ---------~--------~----~------~ Cod I __ resu~_:__L Denumi rea rcsurselor U/M Canti tii.~i ---- --'---- Matcriale Dressing gras gata preparat i t (O,Hi) Forte de munca 010112 Asf al tn tor 1.2. ore 0,90 utilaj 42501003 Rulol1 cornpresor static autopropulsat de 8-1-1 t ore 0,096 Se va preciza felul dressingului ~i modul de preparare. DB 22 '. 791 628 04 00 00 Inchider ea suprafetelor Imbraeamintilor asfaltiee prtn badijonare eu : A b it.urn taiat (cutback) ; 01 00 B 02 on ernulsie bituml noasa cationica ; CUIHindc, : . _ intinderea hi turriu Iu i taiat sau a emu1siei cationice diluate; _ rilSi)indirea de nisip de concasaj sau nisip natural. Sel11aSOara la 100 de metri patrati. ---_.- .. _------- ______ L 2 l"Iateriale Biturn \aiat (cutback) preparat 1 t 2092213-50000 Emulsie cationlca cu rupere ra- pida kg (0,050) 45.000 75 1 --,...._. ... .,~-~~-- .--.::._ . ~_. . .. _3~-..!.. __ 4~1. __ ~ 2182457300lJ3 218345120001 219 121 200 003 Nisip concasaj de 0-3 mrn Nisip natural de 0-3 mm Apa (pentru diluare) Forte de mUllca. 010112 Asfaltator 1.2. 0,410 ore 4,50 '~" ...... ,.,... ····~-··----'.~-' __ H_~ __ ··_' __ · __ · __ · ._ .. H_. I Se va preciza norma din capitolul D Z. 0,:302 0,045 => <::> => ~ <::> ~ It:l = Q ~ Q ~'; "" .-t ~ r- e , .. 1! .... :! ;0 <;;> ocr - Q .... ~ .... «l e:::l .. ,~, Q, =:::. :::I~ ~t:i ~)!Il ,,-* a Sill) ee.e III ~ 0 'S ~ ~. Q a ell .. 0 c: .... 0 - I' OIl- ~ 4,50 Q) ... , rn C'S rn ~ .. - c:i tlJ .... ~~ .... "0 \:;j :... ::l ---'. 'on ::l '2 :;4 :... :0 J~ .. ,-< ;'..j cs ::I c:: tl r ..., ~ ~ .... (l) "" 8 8 "0 ''0 tJ ~ :.w - tt .... :u ..- -' ::l ~ ,_" ::s "'" ::l ~~ rn '- '-' c:i n (l; (J,J ;::; rn "0 ,nj "d ~ ~ t--:I .. :"J E 0 -,' :0 +l> t1! - ,0 (W ..;-> ;:; .Q ..... '-' .7> .9 .. ':;1 .~ ,t1! )c: u :';l t!' :-. .... ... ai'-;.:! ::l o oS (If >:'0 ~ 1: u .2 u 8 '.:l '~-:~ ':.l '" '@ n ,.~; ~< 0 .~ .;l ~ Q) a> "-< '"-' "0 O.l '" '" rn '+-' :1j tt\ rn '0 ::l ;1 cs s .... '3 :... ..., l-, .:; .. .... c: "" c ;:; CJ ;:; ;:; :... ,<: .~~ . .;..,> (';l c:j Cll '0 u: '0 "Cl .~ S .~~ .~ )I.' Q) (j) H e h h ...., .... \ t:~ ~, hi) ec ~ r... ''Il '-' '0 0 ., • .= 0 .8 (';l c;;:; oj ,_ s:: '"" ~ ..... 0. :::i P. ~~ ::s O.l 8 ..... Q) (C '" \lJ ;tS 'C '" 0. rn '-< '" I-< ,_, c!-~ §} I I ::> I ~ I I <::> i g Q~I <::> Q ~I Q> I <:::. i ~i 0 :;l Q:l1 N01 aQJ "l" l.~ ~ :, I c ;:;. "" 77 I 'i' ::0 I- I co I 1-, I ,._ I 1--1 I ~ I 1--1 I In I 1 1-::1 !------I 1M 1 I-I I I I i I , I --I I I 78 00001° oo::tt~~CC 0. ~ "1, ~. =. =; 0000 c 00000 "" C'l M r- tn !""""'!N~O ~ o~o"o"'c'" c'- 00000 CV':)MC"':lcel~ 1.'1......t C tD d';:;' 0'" 0 0' ~~~g; ~ ..-; ('1 C'1 C'l 00 OO~OC· 0" OOOln l.r.l COOC- l,_. N N C'·1 toc7o-c: 0' ' OOoee C') -!. e-,!_ C"J ... C"l l-.. 00000 I e ~ ~ ~I ~ 0000 0 I 1..::1 .~ Eo< o Eo< NNN\N l...~MN"'" ~P"'"f~....-( =~=e ~...-I~.....c 000,::. O~ M "1'0 0 .... 0 <:> <:> <:> .... N M <:> Om ~ NON e-l "1'''1' "1' CAPITOLUL DC llVIBRi\CAMINTI CO LIAN1'I HIDRAULICI GENERALITATI 1) Continutul capitolului In capitolul de f'ata sint prevazute norrnele de deviz pentnt executarea imbracamintilor de beton de ciment vibrat pentru autostrazi, drumuri si straz! de orice clasa tehnica, conform STA.s 73.48-78, inclusiv cele industriale, Iorestiere si agricole, platforme de parcare salt stationare piste aeroportuare etc. 2) Conditii tehnice avute in vedere la elaborarea normelor din capitol Norrnele de deviz sint intocmite in conformitate cu STAS 183-72 ~i proiect tip D S-80 A si cuprind toate operatiile necesare executarii lucrarilor de calitate corespunzatoare cu betoane de marca si caracteristicile prescrise. In normele de c1eviz pentru tmbracarnintile executate in doua straturi (de rezistenta si de uzura), stratul superior de beton (betonul de uzura) are 0 grosime de 6 cm dupa compactare. :3) Continutul norrnelor Normele de deviz cuprind toate materialele, fortele de rnunca si utilajele necesare pentru executarea completa si 10 bune conditiuni a lucrarilor specificate la fiecare norma de' deviz in. parte. incepind de la turnarea benzilor de sustinerea longrinelor. montarea longrinelor. prepararea betoanelor si a~ternerea cu repartizatorul, vibrarea cu vibrofinisorul, finisarea supratetei, amenajarea rosturilor, tratarea betonului proaspat pina in momentul Intarirtl, precum 9i colmatarea rosturilor. Q) (f) 79 In normele de deviz sint cuprinse $i operatiunile de rnutarea utilajelor (repartizator, vibrofinisor, longrine etc.), precum si a sculelor, pe masura avansarii lucrarilor. Pentru an core s-a prevazut norma de deviz separata, dindu-se posibilitatea prevederii ei in fnnctie de necesitate. 4) Conditll de masurare a Iucrarilor Masuratoarea imbrdcamintilor :se face la metru patrat de tmbracaminte complet executata, La ancore, masuratoarea se face Ia bucata, 30 .1 , I -, , )~ c 0. .... ~ 'C' :l B '-< f.f)- o 0 ir: Q) 0.; Cj c Q 'V ~ ~ '" "[Ji. ..... +-' C;;l :::1 s:: "'" :.... ><1: 0 e U) ..0 .,_, 0 +> :1l U Q) ;::l c ...... ,c 0 ;:1 c!' .:g ::! Q) , I-< b '"' c;l P- ,: <1l C/J c: ~ ,::: ::: S ~ f1; 2~ 'r > =1 <:> ~I Q 'v;.. s <1l ..... ' -= = <::> C> S . - :... r:l 0 .~ C!> C1l 2 ] '1:.1 ~ 1"- 00 Q Q <::> ;.., en- r- .0 <1l c: til C\l <:.J :> 2; ·s u :0 'r .... .~ ." m !J - QJ :l .0 2 Q) 8. ,((1 t:l - ." ~J l4 '0 .0 ro C/J 0 ::l ~ ~ t: C :... OJ +" .B 0 0 ~ '" 0 +" Q) <11 0 ..., CJ ':1 E .0 I-< ';;;' ~ "'~ <0 8 l::l 0) ,-< .... (.";1 N N I C1l :::s I z rrv C1 \ .... ~ ~r <:::.> ~I ::::> 01 0 ~I Q ~I Q C1 Q <:> Q = c:::> ~ ... N 1M .". '" td Q <::> = Q <:::> 01 1 10 11 12 308 351 380 000 Cuie pentru rost 4 x 100 kg 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 308 362 112 006 Crarnpoane pentru prin- derea penelor prefabri- cate din beton pentru rosturi kg 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 O,O(n 301 512 662 706 Impletitura din sirrna cu ochiuri hexagonale 0,8 x19 mm kg 0,002 0,002 0,002 U,002 U,002 0,002 0,002 a,002 0,002 Furte de munca 010252 Betonist 5.2 ure 0,02 0,02 0,02 0.02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 010242 Betonist 4.2 ore 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 010232 Betonist 3.2 ore 0.10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0102 22 Betonist 2.2 ore 0,08 0,08 0.01l 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12 010212 Betonist 1.2 ore 0.27 0,31 0,31 0,:32 0,.'32 0,32 0,34 0,34 0.36 010122 Astaltator 2.2 ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0;01 010112 Asfal tator 1.2 019921 Necalificat 2,1 ore 0,02 0,02 0,U2 0,02 0,03 0,06 0,08 0,12 0,17 TOTAL ore 0,62 0,66 0,(l6 0,69 0,72 0,7:) 0,81 0,36 0,94 Utila,ic 42540000 Repartizator de beton de ciment 15 kW (20 CP) ore 0,(H6 0,046 0,046 0,069 0,069 0,072 0,077 0,082 0,088 425 no 00 Vibrofinisor de beton de cirnen t 15~18 kW de 20-25 CP ore .0,046 0,046 0,046 0,069 0,069 0,072 0,077 0,082 0,088 4250400a Placa vibratoare greu t. 650 kg Cll rnotor cu ar- dere interna de 4.4- 5,9 ],W (6-8 CP) ore 0,046 0,046 0,046 O,()(HJ 0,069 0,072 OJ)77 f).01l2 O,OBS 00 w --------------,-, _- - .. -~:~:--~-----:;.--.~--.- _- --,-_ ._. ___ -; --;--_~:.--c 9111 flOG 22 Longrine metalice c In 1.,1 lungirne on: 3,:)00 2,500 2,500 2,500 2,500 2,50n 2,500 2,500 2,500 65123003 Automacara de 5 tf Ofe 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 • 0,020 0,020 6115001H Tractor pe pneuri TjH50 47,S kW, 65 CP en re- morca de 3 .. ore 0,020 0.020 0,020 O,O:'W 0,020 0,030 0,020 0,020 0,020 t, ail 220 00 Autocisterna de 8 t en 'i.!J:"'": e=:' ..... " -·]3"1~: ", "';:,:'4 .~ 1 dispozitiv de stropire (Ire O,OO'!l 0,fJ(17.l 0,0071 O.OO7l 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 33010102 Motocompresor de aer ... ;':j . .' .. ; de joasa presiune debit 2-3,9 mS/min cu un ciocan de abataj ore 0,006 0,008 0,010 0,011 0,012 0,014 90100101 Urnbrar pentru protectia betonului proaspat I ore 0,046 0,046 0,046 0,069 0,069 0,072 0,077 0,082 0,088 1) Se va preciza rnarca betonului de rezistenta si modul de preparare, 2) Se va preciza marca betonului de uzura si modul de preparare. ;}) Se va preciza marca betonului in banda pentru longrine si modul de preparare. DC 02 7.91 255 15 00 00 Lni>racaminte din beton de eiment Ia drumurt !;Ii stl'azi de elasa a V-a .. drumuri Industriale, agricole, rorestiere ~i asimilate acestora, alel, platrorme de sta1ionare ~i Iocurl de parcare, executata in dona straturt (de rczistentii. "i de usura) ~i avind grosirnea totala de : 01 00 14 em; B 02 00 15 em : A .":""!!- c .' ].fj em ; 03 00 D E 20 em; 05 00 04 00 18 em ; CU}Jl'inde : - 'executa-rea benzilor de mortar, i nclusiv Ii xa rea Ia cota ;;i in plan a Iongrtnelor : - asezarea In rosurri a penelor prefabricate din Iernn, ruble sau beton ; ._ asterneraa $i compactarea betonului : - arnenajm'ea rosturilor ~i [j nisarea supratetii - protejarea betonului proaspat irnpotriva des hi dratari i prmtr-un strut de nisip si stropire ell apa ; - desfacerea betonulut din benzi si evacuarea lui, Nu cuprindo confectforrarea s:JU procurarea pen elor pretabricute din lemn, tabla sau beton pentru rosturi. Se niasoara la rnetru patent de Imbracaminta . . _--_._._--- Cod resurse ! Cantitatl Denumlrea resurselor ,'U/TI'I 1 ABC D E I- . I ! 01 0(' 0200 0300 0400 0500 _ .. .! __ ._~ . __ 2 =~~ ,=11 !-~ <1 -, ._~ 1 __ 6 _ =r --7---:---9-- Materiale Beton rnarca 1 pentru srrat de rezistenta m:1 Beton marca i 111 strut' de uzura m? Mortar marea 2 in banda pentru longrine m3 218345140003 Nisip 0-7 rnm m:l 219 121 '100007 Apa ;W9 221150 006 Bitum neparafinos . pentru drumurt tip D 80/120. " m- (0,060) (0,090) (0,100) (0,121) (0,191) (0,060) (0,060) (v,060) (0,060) (0,060) (0,006) (O,OOH) (0,006) (0,006) (0,006) 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,071 0,071 0,071 0,071 0,071 O,OfJ7 0,098 O,OfHl 0,101 0,103 0; c.)} - ._ --_.,----. -~~.---- ... ------~- .---------.-.-~- ---- --~-.------ •... -- .. ,---- •. - .. --.--,----.- .. - ... -----~~- .. --- .. ------.-~---.-.---.- .. - -~-. ----.--~.---.~-. -- -- .•. ~-- , . -------" 1 __ .• __ --_ .. _ .. _._ ..... _._--_ .. _-_ .. - -_.--.- 2 1 J ~. I ~. I_. ~~ __ I __ (:_-I---.:_ __ -I H __ 45(j su isn OOl Pudreta de cauciuc Cll continut t extil kg 0,018 0,018 0,011) O,0l8 0,018 215 251 240 006 Azbest crisoli tic clasa a II a pruf kg 0,06B 0,068 0,068 0,068 0,068 51(; 476 112 408 Placi din fibre de lemn nioi po- ['oase clasa I, Hl mrn grosirne m" 0.00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,0000:3 205 211 tOO 001 White spirt kg 0',010 0,011 O,U12 0,013 0,015 206 III li20 004 Motori na kp; O,0(i4 0,004 0,004 0,004 0,004 5'78 114 no 005 Carton astaltat m:! 0,052 0,05::\ 0,055 O,OS$! 0,062 49'7 572 300 008 Decofrol kg O,Oll 0,011 0,011 0,01l 0,011 301 512 662 706 Irnpletitura de sirma Cll ochiuri hexagonale 0,8 >< 19 mm k a 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 b 23<1 721 300 003 Otel beton OB 00 0 20 pen- tnt nxarea longrinelor kg 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 :~08 351 380 OIW Cuie pentru rost 4 " 100 l\ig 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 /'. :108 :162 112 006 Crampoane pentru pr inderea pe- kg 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 nelor din beton la rosturi Fort,e de munca 01 02 52 Betonist 5,2. ore 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 010242 Belonist 4.2, ore 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 010232 Betonist 3.2_ ore 0,10 (J,10 0,10 0,10 0,10 010222 Belonist 2.2. ore O,OR 0,08 n.oa O,OR O,OB III 02 12 Betonist 1.2. ore (),27 0,27 o.zs 0,31 0,31 010122 Asfaltat.or 2.2. ore 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 010112 Astaltator i.z. ore (),01 0,01 0,01 0,01 O,ol 019921 N ecalifica t 2.1. ore 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 TOTAL ore 0,61 (],(;2 0,6:l (J,6() 0,66 ---.--.----.-.---_.~-, .. ---.-.---- .. -~---------- .. . ------- --I ---------.-. --,----- 1 I. 2 I a 4 5 6 7 9 Utilajc 42540000 Repartizator din beton de ciment de 15 kw (20 CP) 42541000 Vibrofinisor de beton de ore 0,044 0,046 0,046 0,046 0,046 ciment 15-18 kw de 20-25 CP 42504003 P18.ci vibratoare ore 0,014 0,046 0,046 0,046 0,046 cu greutatea 650 kg ell motor Cll ardere interna de 4,4-B,9 kw (6-8 CP) 901 00022 Longrine ore 0,044 0,046 0,046 0,046 0,046 metalice de 3 rn Iun- girne ore 2,500 2,500 65123003 Autornacara 5 if, 0,005 2,500 2,500 2,500 MN ore 0,020 0,020 611 50001 Tractor pe pneuri U640 (65 CP) 0,020 0,020 0,020 611 220 00 cu rernorca de ;{ t ore 0,020 0,020 0,020 Autocisterna de 8 t eu dispozi- 0,021) 0,020 tiv de stropire 330 101 02 Motocornpresor ore 0,0071 0,0071 0,0071 0,0071 O,OJ,l de aer de joasa presiune, debit 2-3,9 m3/m cu un ciocan de abataj ore 901 001 01 Urnbrur pt. protejarea betonului Ore 0,044 0,0061 0,046 0,046 0,046 0,046 I Se va indica betonului 3 Se marca si modul de preparare. va indica marca m 0 rtarul u i ~i modul de preparare, :':00 )00"1-'1-,..... ~;...l .... ;..... ~~JooM ...... j.oooI.;...o <'W ~ N ~ I-'" ,...; en N c ;;; ~~~~ 6' ('D co ,"C (D 11"1: ~.-;~-. ~ p;: PJ ~ p_} (t) Ii ""1 'i ""'1 0'" cr 0'" 0" §' rorororo 0000 e ::l ~ W ~ ::: ~ ..... )-01 t~ c.,; ~ !';.l :- ;.... ~~~ ~( o 0 'i-..!J tv ~ co ... "'" oe· -~"'-=i -1 I- l-':;' ;..;..... r. ro '-" () Co ;;0.. t -: ro 'I ~ c: I I'j I ! L.--·~--i I , ! I Ie- ; ? j 1---=--1 i Q I i ::; i ! 1-. I , ,..., . t P;( 1 ~ o ;; .~~o ~g I~W <;, 0'0 ·00 ~o '0(,<,; <;, ~I NIl!!:! ~~ :::t~ :::1;;:.- ~I DC 05 --------" 791 255 18 00 00 Irnbracaminte din beton de clment la drumurL executata intl'-un siugur strat, in grosirne de : A C' 15 CDl 20 ern (1\ 00 0;3 00 B D n: (~Jrl 2;3 em. o;~ 00 04 00 Cuurinrle : executarea benztlor de beton, inclusiv asezare a ~I Ii xar ea Ia COt.;:l si in plan a longrinelor ; .. _ asternerca la rosturi a perielor prefabricate din lemn, tabla sau beton; - asternerca si cornpactarea botonului : _ arnenaiarea rosturilor transversale .cte dilatatic :;;i contractie, preeum si a eelor longitudinale si fi- nisarca suprafclcl:»: . . . . ... _ proteiarea betonu lu i proaspat impouiva de5"lidratarii printr-un strut de nisip ~1 stropni eu apa ; - desf acerea belonuiui din benz! iii evacuarea lui. Nu euprinde : __ contectionurea suu procururea penelor prefa bricate din Jemn, tabla sau beton pentru rosturi. Se rn~lsoaril In mctru patrat de imbraeaminte. _._ .. _--_ .. _--_._-_._------_ ... _-_._------------_._-- _ ... _---_._-_-_ .... ----_ .. _--_. C D Cauti tati .~------ Cud rcsu rsc 2 U/M A B ---_. 01 00 0200 3 4 :3 m" (0,150) (0,180) me! (0,006) (0,006) m" 0,030 0,030 m:) 0,071 0,071 kg 0,098 0.101 0300 0'100 Denurnirea resursel or ---.;.-----.,-----------ii----7- Matcrialc Beton marca' in imbracaminte Beton marca' in benzi pentru Iongrine 21334514000:3 Nisip 0-7 mrn 219121 ,tOO 00'7 Apa 209221 150 006 Bi I urn neparanrios pen tru drum tip D HO/120 (0,201) (0,231) (D,006) (0,006) O,(BO 0,030 0,071 0,07l o.ios (;,106 _.,.--, ~ __ • __ •• . ~ ._._~_.'-.-.---_: • • ..---- __ --.- •• -~--.- _~ ••• _eo_ --_ •• _- -~-.--....,.~------ ... -~~--. ---.,.......~-----.-. --.~-"" :.::;ar;:::-----.~-,-- "''-''---' - .-- .. _ .. -----.------ .. -. ------ .. -....:..;_....._-"--~--r---~ . . _--' '-' ,-.-----.,.-.-~-~-.--.--.-...... ... -,,----~-.- .. ~----~.----_.---_.---- 2 :3 -l c: (i 7 .J 451; 611150 (101 Pudretil. de cauciue eu continut de de~ seuri textile kg 0,018 0,018 0,011:1 0,018 215 251 240 006 Azbest crisoli tic clasa a II-a praf kr.J 0,068 0,06f! 0,068 0,068 516 471i 112 408 '" Pluei din fibre de lemn moi poroase clasa I de 16 rum grosim« n1:1 0,00002 0.00002 0.0000:1 0.00003 205211 100001 White spirit ku U,OI1 0,01:3 0,015 0,017 b 206 HI 620004 Motnri na kb~ O.OO'} O .. OtH 0.004 ,0,004- 5781H 1:10 n05 Carton bi turnnt lip I Ci\ :300 presarat ell nisip fn" 0.05:3 0.059 0.062 0,067 497 5'72 ~lOO OOS Decofrul kg U.tH 1 O,Ull 0.011 0,011 ~:14 721 300 00:1 Otel beton OB DO 020 mm pentru f'ixu- rea Iongrinel or kg 0,005 0,005 0,005 0,005 308 351 380 001l Cuie pentru rost -l x 100 kg 0,004 0,004 O.OO'! 0,004 308 362 112 006 Crarnpoane pentru fi xarea penelor din beton In ros turi kg 0.007 O.n07 0.007 0,0{)7 301 512 1}6Z 701; !mpleti tura de sirma Cll ochiurt hexa- gorialc de D,H x IB rnrn kg 0,002 0.002 0.002 0,002 Forte de munca 01 !Ii! 52 Betorust 5.2 ore O.O:~ 0,03 0,0:3 0,04 !II 02 42 Betonist 'L2 ore fJ,09 0,09 0,U9 0,09 UI 02 32 Betonlst :3 .) ore 0,11 U,lI (J,l:.! 0,13 010222 Betonist ~.~ ore (J,lO 0,11 0,11 0,12 010212 Betonist 1.2 are (J,25 0.30 0)1 0,:32 010122 Astaltator 2 '1 ore 0,01 O,()l 0,01 0,01 .~ 010112 Astaltator 1.2 ore 0,01 0,01 0,01 O,Ut 019921 Necalificat 2.1 ore 0,02 0,02 0,02 0,02 ._---_._. U) TOTAL ore 0,62 0,68 0,70 0,74 .... -.----.--~-.------.------- ----.-,---------------------~----- 1 L- 1--- i i J.----. I i i L" I I 1------ 'I ~ i 1·:.....---·1 1 :~ 1 I 1----- .: , I I i 1 I I ! I I I : 1 j---'-j i I i ' I I i r'I i I . ! ..... e- c:- t-- [-00 ° l- '" "" "'ON C'J ° eo ~ =, 0 C>lI"lO .::> <::> 0 O~ 0- ci" C',j c:i 0- 0- 0" 0" 6 ..... "..0 -:,0 'D 00 0 t-- ~ -c- "T 0 :-1 c':} .::> =, C!, <::> l!':> <::> O_ 0 c 0- C,-j' 0- 0 ::>" .-< I,r.:; L~ I.r.:: <:> 0 g c:- '" '1' '" <:> r."1 CO tz» --, = In 0.. C:. <:> 0' 0 0 '" <:> ·0 0- ~ ,:"t':'I .~ C'':I C"':: <:> 0 0 I'" ~ ':'1 ':'1 ::> -:-, .:--', 0 "" .~ ... lr":!_ 0 C:. ·0 =. O~ <:> ~ '';'1 6" .:::::: 0- ;1.l 9-l c:J 2 a; a; a; :l! ~ 3 ;... '- S .:~ . _ .- . 0 .:) Q C'J <:0 :;, 2 -='~ '''' ..,. ::-:> N .... :;, :;, N ::::> <::> 0 0 0 c <:> ;; :> 0 = <::> .... .... ~ .... <:> M d N <:> <::> .,., "'" <::> := "='l ~ .... <::> U~ l.~ LI'l .-; ,.., ..... .... <:> ... N N N 0 1.0 8 .-< e ., Q "<:!' ... .,.. C> := I I ~ CAPITOL UL D D ~, PAVAJE DE PIA'fRA. GENERALITA'fI llContinutul capitolulul In capitolul de fata sint cuprinse norrnele de deviz pentru executarea pavajelor de piatra si anume pavaje de C8- lupuri, de pavele norrnale, de pavele abnorme, de bolovaui de riu si de piatra bruta, precurn si pentru umplerea rosturilor 18 aceste pavaje ell ruasticuri bituminoase preparate la cald sau Ia rece sau CLl mortar de ciment. 2) Conditil tehnice avute in vedere la elaborarea norrnelor din capitol Norrnele de deviz din acest capitol sint intocmite pe baza prevederilor STAS 6978~·77 si 9095--77. 3) Contlnutnl normelor Normele de deviz cuprinc1 toate materialele, f'ortele de munca si utilajele necesare pentru executarea cornpleta si in bune conditii a lucrar ilor de pavaje. In norrnele de deviz respective se cuprind, in afara operatl.ilor precizats in norrnele respective si revizuirea 9i corectarca denivelarrlor inainte de bituminare Ia pavaje, asezarea deose , bita a pavelelor, bolovanilor r;;i pietrei brute Ia incl'uci!?ari si 18 marginea suprafetelor pavate, precum si desfacerea $i ref'a- cerea pavajelor in ax pe () Iisie de 0,4 m pentru corecta irnbinare a celor doua jumatat: de cale in cazul executiei pe Jllmatate de cale carosabila. Materialele cornponente se considera aprovizionate in zona drurnului sau pe platforrna drumului. 4) Condifii de masurare a Iucrarilor : Masura to area lucrar ilor se face 18 uni tate de masura indicata Ia fiecare norma de deviz in parte. } l i 94 I ~ [ OD 01 !\ 791 632 11 00 00 . Pava] executat eu calupurt caJitate I pe un strat de : nisip ; Vi 00 B ():~ 00 C mortar de cirnent ; bel:on de cirnent. 1.13 00 Asezarea calupurilor pe nisip cuprtnde : - asternerea ~i nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 1-3 em g rosirne dupa pilonare, inclusiv stropirea ell apa ; - asternerea unui al doilea strat de nisip afinat ; - sortarea calupurilor dupa dirnensiuni sl asezarea lor pe nisip, unul l ingii altul, fixindu-se prin batere eu ciocanul ; - baterea la 'uscat ell rnaiul si corectarea eventualelor denivelari • veriticindu-se supratata eu dreptarul si sablonul : , - reetifiearea denivelar ilor prin retacerea portiunilor denivelate ; - asternerea unui strat de nisip ~i cilindrarea cu cilindrul cornpre- SOl', concomitent ell stropirea ell apa. Asezarea calupurilor pe mortar sau beton cuprinde : - asternerea substratului de mortar sau de beton ; - asezarea calupurilor eu rnina, batindu-se cu ciocanul la eota pre- scrisa si realtzindu-se rosturi de eel mult 5 mm ; - protejarea Iucrarilor exeeutate pi na Ia inElrirea betonului sau mortarului. Nu cuprinde urnplerea rosturtlor. Se mascara la metru pat rat. Cod resurse Denumirea resurselor .-.-----.~-.-------'-'--- Canti tati U/M A B C 01 00 0200 0300 3 4: 5 fi kg 193 , 193 193 m' 0.069 m' (0,020) 111:: (0,\)40) m'' 0,010 0,028 0.028 2 1 Materiale ;)61: 176 491 008 Calupuri calitatea .218345140003 Nisip 0-7 rnrn Mortar marea 1 Beton marca 2 219121 400007 Apa Forte de munca 012842 Pavator 4.2 012822 Pavator 2.2 01 2812 Pavator 1.2 TOTAL ore 0.29 ore 0.14 ore 0.29 0,36 0.36 0,18 (J,IS 0,36 __ 0-,-,3_6_ 0,90 0,90 ore 0,72 .--------_.---~---------- 95 -----_ .. _---- --------~- , -- -------.-~--.- --~-----------f--~-~--I ---,:~\ --;--r---;~--- . L 1 --~----- -------- utHajc ~.2·5 010 02 Rulou cornpresor static autopropulsat de 10-12 tore lill 220 00 Autocisterna de 5-8 t cu dispozitiv de stropire ore ,-- protejarea lucrarilcr executate pina la intarirea betonului sau mortarulul. . Nu cuprlnde umplerea rosturilor. Se mascara la metru patrat, '"_-------------_._-----------,-------,------- 0,0008 0,0024 .0,0024 Cantitati Cod Denumirea resurselor U/M resurse A B C 0100 0200 0300 -----_._---- Materiale 501175 HI 003 Paveie normals din roci e- ruptive calitatea I t 0,279 0,279 0,279 218345140003 Nisip 0-7 mm mS 0,116 Mortar mares. 1 mS (0,040) Beton marca 2 m3 (0,060) 219 121 400 007 Apa m3 0,017 0,028 0,028 0,0019 ~----.- -~--~--~- ------------------------------- L 2) Se va mdica marca mortarului si a betonului, procum ~t modiu de preparare. NOT A: In cuzul executarii pavajului din calupuri calitatea a II-a, consumul . de calupuri, in toate variantele, se reduce la 0,172 t/m", iar eel de nisip, in varianta .... A" se maioreaza la 0,075 m8/m2 DD 02 Forte do munea 012832 Pavator 3.2 012822 Pavator 2.2 01 28 12 Pavator 1.2 ore 0,33 ore 0,17 ore 0.17 'l'OTAi..-~-"O:67 0,45 0,45 0,23 0.23 0,22 0,22 0,90 0,90 791 632 13 00 00 Pava] exc(:utat: eu pavele normale calttatea I pe un substrat de : l\ nisip : 01 00 B mortar de ciment ; 42501002 61122000 Utilaje Rulou cornpresor static autopropulsat de 10-12 t Autocisterna de 5-8 t cu dispozi U v de stropire ore 0,0019 0,0016 0,0024 0,0024 O;~ 00 c o:~ 00 Asczarea pavelelor pe nisip cuprinde : __ ;J.;,1:emen;a :;ii nivelarea tasabton a unui strat de nisip de 3-5 em g1'l.);;[n\(:, dupa pilonare, inclustv stropirea eu apa ; ,-- a:;;temcrea unui al doilea strat de nislp afinat ; beton de cirnent. ore ___ sortarea pavelelor dupa di mcnsiuni si asezarea lor pe nisip una Jing;~l alta, fixindu·-se pr.i n batere en ciccanul ; __ baterea Ia uscat cu maiul :;>i coree+area eventualelor denivelari. verificiudu-se suprafata ell dreptarul ;;i sablonul ; ,, imprastierea rnsipulul pe suprataja pavajului sl impingerea lui ell periu in rosturI, concornitent cu stropirea cu apa ; __ bui erea ell maiul pina la ref'uz, aducind supratata la profilul defifI lii v . <:1.\ rosturi de eel rnult 10 rom; ,,_. l'cctHicarea denlvelarilor prin ref acerea portiunilor denivelate ; __ a~ternerea unui strat de nisip ;;i cllmclrarea cu ruloul compresor, cr.ncom itent Cl.I stropirea CLI a,p(~l. Asezarea pa velelor pe mortar SHU beton cuprinde : -,- asternerea substratului de mortar sau de beton ; " ;:t~(_~zare;;1 pnvelelor Cll mina, batindu-se c.u ciocanul la cota pre- 5c;-i;,.", '?l rea1izindu-se rosturi de eel mult 10 rnm ; 1, 2) Se va indica marca mortarului ~i a betonului, precum $i modul de preparare, NOT A: . In cazul executaril pavajelor din pavele categoria a II-a, consumut de pavele, in toate variantele, se reduce 18 0,251 t/m2 lar eel de nisip, in varianta "A", se majoreaza la 0,120 m3/m2. n n 03 791 632 15 00 0& Pava] de pavelc abnorme executat pe un substrat de : A 01 00 B 02 00 C 03 00 nisip ; mortar de ciment beton de ciment, Asezarea pavel elor pe cupri nde . :::; I~' nisip ("j u C - asternerea ~i nivelarea la sablon a unui strat de nisip de 3-5 em [<: .s 5 0 <0 grosime dupa pilonare, inclusiv stropirea apa I: fz., 0 0 ell , Ii .;:; '"' 6' - asternerea unui al doilea strut de nisip afinat ""'1<: 3 c 1- pavelelor dupa dirnensiuni 101' nisip err I - sortarea y/i a~ezarea pe unu ~I~ IJ) Iinga alta, Ii xindu-se prin batere ciocanul c E I wig I~ ell .s , <0 , Q~ - baterea la llscat Cll maiul ~i corectarea eventualelor denivelari, r .D '3 cilindrarea ruloul ::: l5 ~ - asterrierea unui strat de nlsip si CLI eompresor. E c s:: I~ o Q. c; c:: r.:I 0 .-< concomitent eLi stropl rea cu apa. OJ .m (;j u U 0 '<:f< ;;: ~ t> cV U .-< 0 ... 0 ,~ Asezarea pavelelor pe substrat de mortal' sau de beton cupri nde ,~ ..... 0 '-' G c 0" ro m - asternerea substratului de mortar sau de beton Q: L .5 § i_I Q. ::: .u; Q) u ;... - a~ezarea pavel elor ell mina, batindu-se Cll ciocanul la cots pre- '= T.j Q) CJ 0 ,J ~j~ l- T.j T.j Q. !l.l '" E 101 scrisa si realizindu-se rosturi de eel mull to-15 Q) <0 mm c. ,... , Q.) c Q) Q) ,ro .~ l.. .~ C protejarea l uc ra ri.lnr executate pina la tntartrea .betonului sall :::l. '" Q. Q. 0 - :> '-' ... ::: C1l .D mortarului. ce 2 .~ ~ T.j 0 en f-I N 0 C o <.;Ig I Nu cuprtnde umplerea rosturilor. c:.J .D ru .:rj Q) E I N IJ)- r- ..... :..... U co ~ C Q. .3 ,... Qj I 'in ~ j~ '<:f< Se mascara la metru patrat. ::i <: I~ Q ~ <:5 <: ~I; 0 c ill 0 .. _---- ';: "" 1- ~ UJ Cantitati ..,. i~ co '-' ::: T.j e m '-< Cod <1/ E x Q) -I Denumirea resurselor VIM 'C 0,.- m '-' A B C u . .-.~ § I~ C,":, toE resurse 'a .~ ~ E S 0100 0200 0322 1'S tn c: P- c, ::: ;:. UJ Q T.j E co }....,. '+-l r-; c Mortar de eiment maroa l m3 (1),035) ,~ u ..... f: ill (1j~ 0..:;::; sn 1 0 .... I 'D ill Q) u '2 Q) o Beton marca 2 m" (0,055) CI c () :;::~ L. Q) UJ .. <'1 Lr:> "" ~ .g '- '-' '-< ::1 219 121400007 Apa m3 0,016 0,053 0,043 .c I ..... >cr1 Q) ~ ::: b '-' OJ ::l ru -c a: ><\1 '-' ·6 ~ 'D :c Q) ~ :... 0128 12 Pavator 1.2 ore 0,16 0,22 0,22 ;; 'c t;)..g ~ ';5 ::l Q) ::l ~ .D '2 P- ::l .e- S c e- C .... ..., ,~ C1cdt)~ 'r;;~ ::l C ill ';:: 'm ell TOTAL 0,64 0,90 0,90 <\I ... ~ .~ 3 P <1/ I-< ::- ore > ~ ':11 iIliimo. ::: ~ Cll .... ..... 0 <\I Q) ..., u Q) ;C '" '1;l'" '" ~2 Q) s:: '-' so .... M )~ B > L. '22 >B '-' ~ ,(1j C> <: autopropulsat de 10-12 t ore 0,0019 n 0 . .., IJ)-.~ ~o ~ IJJ- E <: <: 611 :~20 00 Autocisterna de 5-8 (;j (3 C1l :::l. C1l ~. t Cll '0. 0. (,) ..0 r5lu I :v '" M ... rlispozitiv de stropire are 0,0016 0,0032 0,0032 I I r:J2 -0 ;.. ... ... ~I =1: ~I: e c ::l M ..,. e 0. U '" ~ N ----- C> Q) ..... ..... mortarului ~i beton,uIui, modul r,j. ... 1 2) Se Vc\ indica 111arca a precurn st ... Q) .~ I j 00 00 " 0 l- e ..... .... de preparare. N e~ 9B 99 · .. --."--.-.--~--~---··---·-·-~-~~~--~-----i---'~·-~-c---.~ ~----~. -- ;j···r! ~~l-'''T'-(~-----' fJ-- . __ .... __ ... :. __ .. .. ....... __ ._ ... _. __ ..... __ J .. __ . .. __ .. __ '-_._._. ._1 .... __ .. L . _ 218345 140003 Nisip 0--7 n11TI m3 0,172 0,172 0,172 0,172 0,117 0.117 ;nff 1~1 <::> ~ "" 0' c.~ "':'j-l ~_ O'l 0 ~ 0 0' 0" ~ OJ o c c::> ~ ~ ...... c-'l e .... ~, ,... M I;"Q CAPITOLUL DE l'NCADRARI DE P A V AJE SA U DE tMBRACAMIN'f1 TROTUARE GENERALl'L\'f1 1) Continutul capitolului In capitolul de fata sint prevazute normele de devlz pentru lucrarile de amenajare a acostamenlelor, de incadrare a pavajelor sau a imbracamlntilor 9i de executare 1:1 bcrdurilor si a lmbracamintilor pentru trotuare, Q.l "tl ::; "0 o E 2) Conditii tehnice avute in vederc la elaborarea normelor din capitol Normele de deviz din acest capitol sint intocrnite pe baza standardului de stat pentru incadrarea imbracamintilor STAS 1598--78. Diferite tipuri de Imbracaminti prevazute la benzile de incadrare sau 1£1 trotuare corespund la rindul lor standardelor sau norrnativelor (STAS 175--76 ; 1l:3~1----76 si 1137-- 76). 'en. 3) Continutul normelor Norrnele de deviz cuprind toate materialele, Iortele de munca ~i utilajele necesare pentru executarca in bune conditiuni a Iucrarilor conform specificatirlor de Ia Iiecare norma de deviz. In normele de deviz pentru Tmpietruirea acostamentelor, precum ~i in cele pentru executarea benzilor de incadrare si pene ranfort nu este cuprinsa sapatura pentru realizarea ca- 105 setei sau pentru incastrarea lucrarii respective in acostament, in-mind a fi prevazuta separat in devize conform norrnei DE 15. La' nonnele de deviz pentru incadrarea imbracamintilor cu bordurj, precurn ~i la bordurile pentru trotuare, se cuprincle s i sapatura necesara pentru incastrarea pe grosimea Iundatiei bordurii. 4) Conditii de masurare a Iucrarllor Masuratoarea lucrarilor se stabileste nurnai 13 unitatea de masura indicate la fiecare articol In parte. 106 DE 01 A 791 653 01 01 00 Impletrutrea aeostamentelor cu un strat de piah'a sparta de 10 em dup1\ compaetare asezat pe un strut de nisip de 5 em dupa pllonare, in vederea acouertrH cu un COVOl" asfaltic Cuprinde : trasarea benzii ; - asternerea stratului de nisip si pilonarea lui; - asternerea stratului de piatra sparta; --'- ci lindrarea ell 0 usoara stropire cu apa, inclusiv corectarea su- prafetei ; ~ asternerea in reprize a nisipului, udarea si cornpactarea lui. Se mascara l a melru patrat. ._------- Denurni rea '''''',,10<·1 UIM I cantit:t:~ \ . ---.----------------- Cod reSUI':-iC Materillle 218231160008 Piarra sparta pentru druruuri 218345140003 Nisip 0-7 rnm 219121 40000'7 Apa Forie de munca 012821 Pavatov 2.1 0128 11 Pa valor 1.1 0,L28 0,107 0,034 are 0.10 are 0,32 ----_ .. _--_._--"----_._ TOTAL ore 0,42 Utilaje 42501002 Ru lou motocornpresor static autopropulsat de 10-12 t 611 220 00 Autocisterna de 5-8 t cu dis pozi tiv de stropire ore 0,032 ore 0,003 1) E 02 A 791 634 11 01 00 Benzi de incadrare din piatra bl'llta sau bolovanl ai?eza~i pe un strat de nisip pitonat, inclusiv rostuirea Cll 1110rta,I' de ciment Cuprindc: trasarea benzii : - asternerea unui strat de nisip ~i pilonarea lui: - asterrierca unui strut de nisip annat pentru umplerea rosturilor eli n tre pietre ; - alegerea pietrei brule sau a bo lovani lor de rill \>1 asezarea lor in stratul de nislp : 107 - baterea ell maiul $i ciltndrarea supratetei ; _ curatlrea rosu-rtlor, umplerea lor cu mortal: :;;i netezirea. Se mascara la metru patrat. --".-------------.......,...-----.-~------------ .. C~ I .. _>~c~~~~:~._.. ._ _.>:en~~:~~~~ r~s.~.~~~l.~~. __ .. _" __ _:~~~~f~~1>t.~~~tj M~tteriale 218121,.741 007 Pi at ra bruta (salt bclovani 218 345 HO 003 219 121 400 QQi de riu) Nisip 0-7 mrn Api'i. 0,173 0,12;:; O,OlB ~Iateriale 218 123 130 004 Piatra brntfl (sau bolovani de riu) Beton rnarca 1 Mortar marca ~ pentru Iundatle si ~i rosturi 012822 (112812 012921 012911 Fort(: de mUllen. Pavator 2.2 Pavator 1.3 Zidar pietrar 2.1 Z!dar pterrar 1.1. rn:J (0,015) ore O}24 ore o.as are O,D ----."----.-.~.-.-."-_Q~!:~. 01'80,86 TOTAL 1113 0,173 0,173 m~ (0,133) m3 (0,011) (0,115) are 0,36 0,36 ore 0,54 0,54 ore 0,90 0,90 Mortar marca' 012822 012812 Forte de munea Pavator 2,2 Pavator 1.2 ..... _ .. _---_._-- TOTAL 1, 2) Se va indica maroa betonului $£ a mortarului $i modul de preparare. NOT A : In cazul folosirti bolovanilcr de rIU in lac de piatra bruta, consumurlle ramin aceleasi. lltilajc 425 01U O:~ Rulou rnuiucumpreSor static autopropulsat de IO--l:r t 61l 220 00 Autocisterna de :-s-: ..... 8 t ell dispozitiv de srropire ore ore 0,003 O,OO;~ DE 04 791 634 140000- nenz!. de' Incadrare diu bcton de 12 em gruslme medic en rosturi nmplute ell mastic bttuminos, executate pc un substrat din: ----.------- .. --.~-.---.,.-~------.---~-.-' .... ----.-.~.------~, .......... ,- .. ~-~.~'~- NO T,A : In cazul Iolo"irii bolovanl lor de lit! se va inlocui cu acestra piatra bruta, pasuindu-se consurnul. mortar de ciment ; DE 0,1 -791 634 12 00·'00 Benzi de meadrare din piatl'a b.ruta sau bolovanl de rtu, a~ezati pe 0 fundatic de 10 em groslme medic din :, ,} 01 00 B O~ 00 beton de ciment. Cuprillde: A 01 00 B beton de ciment ; - trasarea benzri ; --, turnarea mortarului san al betonului pentru substrat, iuclusi v compactare ; .-- montarea, demontarea ~i reconditlcnarea tiparelcr (cofrajelor) rnetalice ; . -- turnarea betonulu! tn benzi, compactarea, finlsarea ~i proteiarea lui in timpul Intarrrii ; -- arnena iarea rosturilor transversale ; _._ prepararea masticului bituminos din '10% bitum tip D ~i 600/~ filer de calcar :;;1 umplerea rosturilor lougitudinale (dintrc Imbracamintea par~ii carosabile ~i banda de incadrare) precum ;;1 a rosturilor transversale pe circa 4 em adincirue. Se mascara 11.'1 metru piitrat. mortar de ciment. 02 Of! Cuprtnde : trasarea benzii : "_ iurnarea betnnului sau a mortarului in fundatia benzri ; "~ alegerea 0i asezarea in betonul san in mortarul proaspat [I pietrei brute SHU a bolovanilor de riu ; __ ;2Ul"~1\il'Ca ~i umplerea cu mortar' de ciment a rosturilor, Inclusiv netezlrea, Se mascara la metru palrat. lOB ---_._---------_. __ ._------_._,.---- Denumirea resurselor U/M A B Se mascara la re~~~se I I metru eub material stabilizat dupa eompactare. ·------1---·· 1- Cantitati Denumirea resurselor i U/M A B I I 0100 0200 ~ ... -.-----.~.-~-.--.-- Cod resurse 01 ou 0200 Materiale Mortar marca 1 pantru substrat TIl') (0,050) Beton mraca ~ pentru substrat rn' (O.OBO) Beton marca 3 pentru banda m" (0,120) ((J,120} 21J9 221110 002 Bi turn pentru drumuri tip D 180/200 kg 0,700 0,700 565 all 200 000 Filer de calcar ku 1,0(lO U)60 to 235 111 287 007 Banda de otel Iaminat la cald, Iii time llO-150mm, grosime 1-1,8 kg 0,050 0,050 219121400007 Apa m' (),O:~U 0,0:30 206111,!l20 004 Motorina k" (J.IOO 0,100 '" Fo r te de muncii 010252 Betcnist 5.2 ore 0,08 0,10 010242 Betonist. 4.2 ore 0,24 0,25 010232 Betonist ;3.2 ore 0,19 0')" .~~ 010222 Betonlst 2.2 ore 0,11 0,11 010_2 12 Betonist 1.2 ore 0,84 0,B7 010112 Astaltator 1.2 ore 0,06 (J,Of; TOTAL ore 1,52 1,61 Utllaje l\lateriale Materiale granula re stabrlizate cu cirnant L Materiale granulate stabi l izate CLl val' si zgura granulata 2 218 3~5 140 00;: Nrslp 0-7 rnm 219121400001 Apa Forte de munca 01 01 22 Asfaltator 2.2 010112 Astaltator 1:2 019921 Necalttlcat 2.1 m:; (1,003) m-' (1,003) m' o.roa m' 0,370 0,720 ore 0,99 0,99 ore 0,99 0,99 are 0,22 0,22 -.- T01'A-C--- ore --2,20-·' 2,20 utilaje 42504003 Plaea vlbratoare greutate 650 kg ell motor ell ardere interna 4,4- 5,9 kw sub 10 CP ore 0,400 0,400 61122000 Au tocisterna de 5-8 t ell dis- pozitiv de stropire are 0,037 0,072 42522002 Topitor de bi tum tractat de 500 '-1000 1 ore ,611 22000 Autocisterna de 5-8 t cu dis- pozi ti v de stropire ore 0,064 0,003 0,064 0,.00:3 (1, 2) Se va preclza norma din capitolul D Z. r (1, Z, 3) Se va indica marca mortarului ~i a betoanelor, preeum :?i rnodul de preparare. DE 05 .,.:" 791 634 16 00 00 Renzi de incadrare din materlale granulare, stabillzate prin amestec in sta*1i fixe, ell : A C(i-tf.'ryT ----- _.,.~~ra_gr-~a~li ..... ul,....a~tt.t 01 00 B - v "~'. .ji ;::~~, (II!;."~ 02 00 CUIJI"inde : ._ trasarea benzii : - asternerea 18 profil a amestecului, Inclusiv nivelarea $i cornpac- tarea lui ell placa vibratoare ; proteiarea prin acoperire cu nisip (varianta A) ~i stropirea ell apa. 110 111 DE 1)6 791 634 17 00 00 inca.dl':),;,~a pavajt;!or. sau a imbraeamin~ilor asfaltic(! eu borduri de piatra, avind dimensiunile de: A HI x 18 em, pe fundatf din baton de lfi x 30 em ; CI 00 B 18 x HI em, pe f'undatil din beton de 10 x 18 em ; {l~~ 00 c 18 x H! em, pe fundatH din mortar de ::l x 13 em; 03 00 D 13 x 13 em, pe fundatiI din beton de 15 X 25 em; ~H 00 E B x 13 em, pe Iundati! .din heron de 10 x 13 em; 05 00 13 x 13 em, pe fundatii din mortar de 2 x 13 ern. 06 00 Cuprinde : -- sapatura in impietnlirepentru realizarea fundatiei In cotele prescrise ; - aruncarea Iaterala !;>i Imprastrerea materialului rezultat din sapai1..lra ; - turnarea betonulul sau a mortarulul pentru fUlldatie; - asezarea bordurtlor ~l rostuirea lor. Se mascara la rnetru Iiniar de incadrare . .. ~ Cod resurse Denumirea resurselor -_._-----_.,-------------;-----:------------------- I Cantitat! U/~ I--~-A------B-------C~'~~~D~-----E-------F-- I 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 MateliaIe 561171 275 005 Borduri de incadrare din piatra de 18 x 18 em 561171 273 001 Borduri de Incadrare din piatra de 13 x 13 em Beton marca 1 Mortar marca 2 In Iundatit 563 113 300004 Ciment P 40 ;!18 345 120001 Nisip 0--3 mm 219121 200 003 Apa l<'orte de munca ()12832 Pavator :~.2 012822 Pavator 2.2 012812 Pavator 1.2 01 9921 Necaliticat 2.1 019622 Sapator 2.2 ore ore Ore ore --.--- ... -- .. _- .. _--_._----_._--- are --- .... _--_. TOTAl, ore 34,2 (0,049) 0.740 0,003 0,001 0,055 0,055 0.164 0;034 0,140 0,448 84,2 (0,0 HI) 0,740 0,003 0,001 0,055 0,055 0,165 0,022 0,056 0,353 84,2 (0,004) 0.740 O,OO:l 0,001 0,1)55 0,055 0,165 D,Ol() 0,013 0,304 4- ,> <>,'" (0,042) 45,2 (0,013) 45,2 0,222 0,001 0,001 (0,003) 0,222 0,001 0,001 0,222 0,001 0,001 0,047 0,047 0,047 0.047 0,047 0,047 O,14l 0,1<11 0,141 0,024 0,01;3 0,009 1),111..__ O,04~_~.009. 0,376 0,239 0,253 1, :!l Se va indicamarca betonuluist a mortarului, precum st modui de preparare, DE 07 791 631 18 00 00 Ineadrar-ea pavajelor salt a imbraei\minfilor asfaltiee cu (lou! rindurt de pavele asezate pe : A 01 00 B 02 00 Iundatie din beton ; tundatie de mortal' de clment. Cuprind e : - tuinarea betonului sau a rnortarului pentru Iundatie ; -- nseza reu pavelelor sl rostuirea lor cu mortar de ciment, inclusiv prepararea manuals a acestuia. Se mascara la metru Iiniar de incadrare. ---=~----I'--- --~---'---"------'-_-C-_-a-~-t~-tc-'H-i- resurse Denurni rea resurselor U/M A B 01 00 02 00 -_._---+_- ... _---_._-_._._---- .. l\fateriale 561175111 OO:J Pavele normale t 0,0694. 0,0694 Beton rnarca 1 rn' (0,055) Mortar marca 2 rn3 (0,005) 563 113 300 004 Ciment P40 kg 1,700 1,700 218-645 120001 Nisip 0-3 rnm m3 0,006 0,006 .219 121 200 OG3 Apa m3 0,002 0,002 Furte de munca 012832 Pavatcr 3.2 ore 0,095 0,074 912822 Pavator 2.2 ore 0,095 0,074 012812 Pavator 1.2 ore 0,283 0,220 019921 Necal ificat 2.1 ore 0,011 0,001 019622 Sapator 2.2 ore 0,164 0,041 TOTAL ore' 0,648 0,410 --_._-- 1, 2) Se va indica marca betonului ~1 a mortarulul, precum ~i modul de preparare. DE 08 A 791 634 20 01 00 Incadrarea imbl'acaminUlor aslaltice, scmipermanente, eu pene ranlort Cuprinde: - executarea sapaturi i st inliHurarea materialului rezultat; -curatirea ell matura $i peria a santului de materiale granulare .si praf, precurn $1 amorsarea lui eu suspensie de bitum filerizat, avlnd 33% bi tum $1 15% var hidratat ; 114 - turnarea mixturli astaluce $i baterea ei cu maiul metalic Se mascara la metru de incadrare. l \ Cod resurse Denurnirea resurselor U/M Materiale Mix tura astaltica' Suspensie de biturn Iilerizat ~ Forte de munea 01 0122 Asfaltator 2.2 010112 Astaltator 1.2 t Canti tati (0,Oa33) (0,00050) ore 0,08 _______ ore .. 0,08 _ TOTAL ore 0,16 1 Se va indica felul mixturii $1 modul de preparare, 2 Se va preciza norma din capitolul D Z 115 ,_on j\_ 61 00 O}~ 00 C :t\ x ~~5 ern, pe Iundatie de nisip :-Ii) x 20 em; 20 x 25 em, pe fundntie de beton 3U x 15 em; 03 00 D 04 00 E 20 x 25 em, pe Iundatie de rrisip .'30~; 2(J em; 15 x :i~5 em, pe tundatia de beton 25 x 15 em: 1:"5 x 25 em, pe Iundatie de nlsip 25 ': 20 em. 06 00 Cuprindc: DE 09 791 63;1 21 ilO 00 - sapatura in impietrtlire pentru realizarea fu ndatiei Ia cota prescrisa ; - turnarea betonului (pentru variantele A, C si E) ; - asternerea ~i pilonarea nisipului (variantele E, D :;:i F') ; - prepararea manuala a mortarului pentru pa tul de mortal' de 2 em grosime (la vartantele A, C si E) 5i pentru rostuire (hi toate variantele) ; - asezarea bordurilor ;;i rostuirea lor+cu mortar de cimont, Se mascara Ia metru de bcrdura. I Cantita:.!~~i ~ __ Denumirea resu_r5_.C_1_O_!' Uil'v_1 1 A B C_'~_ D _ ._ 0100 0200 0300 0400 F 0600 " E Cod resurse MateriaJe 561150 lHi 004 Borduri rocl eruptive 30 'x 25 561150 11600'4 Borduri roci eruptive 20 x 25 561171274003 Borduri rod eruptive 15 x 25 563113300 004 Ciment P 40 :~18 3'i5 120 001 Nisip 0-3 mm 218345140003 Nisip (J-7 rom 219121200003 Apa Beton marca j 199 199 133 1,250 0,00::: 0,090 O,Ol3 4,HHl 0,012 2,500 0,007 0,007 (O,053} o.ooe (0,045) 012832 012822 012812 019921 0196 Z2 Forte de mllncii Pavator :3.2 Pavator 2.2 Pavalor l_~ Necalttlcnt 2.1 Sapator 2_2 ore O,1l7 n,lfJ5 O,OHf:i ore O~] 17 (\09H O~OH(j ore 0,:'.7'1 0,19;5 - (J,26H ore U,021 0,018 ore O,lM 0,164 0.141 f)_HI ------ ... -.--~~----.-.---~ .---.--:..---.~--- ... _--_ .. _-.-- --~ -_._,_. __ . --_._--------- 0.790 0,652 o.sno - '---- .•.. - .. -------~.-----------.-----_- .• ----------------------.----.-----_._------- ._--_._._--,-_._--_-------- 0,399 1 Sc va indica rnarcn betonulut ~,i rnodul de preparare. 1\ OJ 00 n 02 00 Hordul'j pl'{'fa-hrkate din beton pentru trotuar» ~o x '~:') '_"li. ]Jl~ 111nda\,iE' din nis!p de :W x:.:1) Clil - o.aao 0.002 0:077 0,011 O_H:3 ll.i)71 O,H3 os 00 !)9 1,lJ50 0,006 0_005 (0,038) 99 0,700 0,002 0,064 0,009 0.068 0,113 0.06H 0,056 0_211 (J,1l3 0,008 0,117 0,117 DE 10 791 634 22 1m 00 c 0;; 20 x:30 em. pe futJda~ie din beton de ;)() x 15 em , o:~ 00 1) 3() x ;JO em. pe tundatie din nisip de :1O x 20 ern 04 00 E :24 x 25 em, pe Iundatie din beton de 35 x L5 ern , 05 110 F 24 x 25 ern, pc tundatie din nisip de :,5 x 20 em. 06 00 Cuprfnde : - sapatura in Impietruire pentru realizarea Iu ndatiei la eota prescrisa : - turnarea beronului (pentru variantele A. C ~i E) ; -- asternerea si pilonarea nisipului pentru realizarea tundatiei (variantele B, D;;l F) ; _ prepararea rnortaruiui pentru patu! de mor tar de 2 ern grosime (in variantele A, C "I E) si pentru rostuire (la toate variante!e) ; - asezarea bordurilor si rostuirea lor cu mortar de ciment, Se mascara la metru de bordura, ._--_ .. _------- I _______ l. . _ 1 I ---- resurS8 Denurnirea resurselor I \ A B 0200 D E F 04 00 05 00 06 00 .--- .__;__6 _ _l___ • .'! ._8 9 __ Cod Cantitati 01 00 ___ 2 .. _I _.:{__. 4 __ ._ Materiale 575352223004 Bordurl beton pantru trotuare de 20 x 25 em 575325224 006 Borduri beton pentru trotuare de 20 x 30 ern 575325225008 Borduri beton pontru trotuare -de 24 x 25 em m 1,005 1,005 Tl1 1,005 1,0'05 m l_ 1,OU5 1,005 ~- •.. -~-----.----~----~ .. --~-------------------- .. -.--~~---.----.----~ .. ------ .. ---- . - .. -~.~- --. -.--""=-:=<~. --~=-""'!=~"'-----~.----' .. . ---------.-"""~- _'___"""'" . -~ . ----------1 ---.------ .... I I I 2 3 4- 5 6 7 B 9 -----, .. ssa 113 300 004 Cirnent P 40 kg 2,920 1,250 3,170 1,500 3,500 1,500 218 345 120001 Nisip 0-3 mm rn' O,O{)1l 0,005 0,009 0,004 0,010 0,004 218345140003 Nisip 0-7 mm 1113 0,077 0,077 0,000 219121 200003 Ap;"t m:; U,006 0,011 0,006 0,012 0,006 0,013 Beton rnarca I m] (0,045) (O,045) (0,053) Forte de munca 012832 Favata!" 3 ') ore O,tlB6 0,14:3 0,103 0,171 0,098 0,171 On822 Pavator 2.2 ore 0,08(1 0,071 0,103 0,086 0,098 O,(J86 012812 Pavator 1.2 ore 0,265 0,143 0,318 0,171 0,312 0,171 019921 Necalif'icat 2.1 ore 0,009 0,009 0,010 1119622 Sapator 2.2 are (J,140 0,187 0,140 0,187 0,164 0.218 TOTAL are 0,586 0,544 0,(173 0,615 0,682 0,646 1) Se va indica mares betonulul si modul de preparare. , _ _;;:D:_:' E 11 791 634 23 00 00 Bur duri mid, preCabrhlate din beton cu !'Iec~iuuea de 10 X 15 em, pentnt Ineadrarea spatlllor verz], trotuare, alei etc, asezate De 0 fundat:ie dtn : :\ HI IHI O~! 011 Cupr lndc : :-;'1 :~(lO HOi! /\.pl'\ Forte (Ie muncl'i fit ~!H :c::: PaVf_110r :3.2 ~ll :2l'i 2:t Pavatur 2,2 o';Z~.I2: Pavulor L::; OJ. 96. z:~ Siipal;(jf 3.2 HI tIP ;ll. r.~("\·;\lijj':;:lt :';,1 'rOTAl, m 1,005 1,005 rna (0,020) kg 1,020 0,190 1113 0,003 0,001 m3 0,025 rns O,OO:~ 0,004 ore 0,03,1 0,054 ore 0;034 0,028 ore 0,109 0,054 ore 0,125 0,125 ore 0,001 • __ ._ ,._._,~_ ••. __ • .~_,_.~,, ._.,. • __ ~ ._._.' __ • __ •• _ .... " •••• • •.• __ .N __ ~. __ ~ ore 0,303 0,3131 .11 :-;.,' \- ;'1 rudica mares betonului ~j modul de preparare, i f DE 12 ,--_._----- _ _". .. _ 791 626 02 011 0(1 Asfalt tur nat, exeeutat la trotuarc, PI': 0 tUllda~le existent a, in groslme de : A IJl 00 B 0.2 00 C 2.0 em: 2,5 ern; a,a em. Cuprlnde : _ .. curati rea fundatiei existents de murdarie si praf ; - intinderea rnixturii ell drisca, presararea cu nisip ~i tavalugirea. Se mascara la metru piHrat ---:::~'~:e---f- .. "---·--" ···-----I----·-----c~_;;'tati-== ___ c;~:~ I __ ~)enu:'~~e_a_~~~~~.~::~,~_' _L_.:~_,~l.:~~ 02 ~o (J:~10 .Materiale Asfalt turnat t (0,048) (O,O6{1) (0,072) 218345 120 DOl Nisip o " rnm m:' 0,002 0,002 0,002 -,; Forte de mUllca 010142 Astaltator 4')' are 0,076 0,079 0,01)5 010122 Astaltator I) ~) ore 0,076 0,079 0,095 ,,:.0,_4 010112 Astaltator 1.2 ore 0,076 0,079 0,095 019922 Necalificat 2.2 ore 0,057 0,057 0,057 TOTAl; ore 0,285 0,294 0,342 1) Se va indica f'elul asfaltului ~i modul de preparare. DE 13 A 791 632 17 01 00 Phi('i pretabrlcate din beton la trotuare, .~ezate ne un strat (le llisj{1 de 5 em grosime, rostuit ('11 mortar de ciment, Cunrlnde : trasares trotuurului ; -- pregi"itirea patului ; - asternerea stratului de nisip de 5 ern groslrne i - asezarea placilt~l' ;;i rostuirea lor ell mortar de cirnr-nt. incluslv prepararea mortarulul. Se mascara In rnetru patrat, --*-_._-- ._-----.,...,---_._- Cod Denumirea resurselor U/M Ca nti ta ti resurse -~--."-- l\Iateriale Placi din beton pentru trotuare 1 m~ ( 1.015) 563 313300006 Ciment P 35 kg 1,600 218 345 120 001 Nisip 0-3 mm m' 0,00;:) 218345140003 Nisip 0-7 mm m3 0,051 219121200003 Apa 111:1 0,02:3 Forte de munea 012822 Pavator 2.2 ore U,:W 012812 Pavator 1.2 ore O,2H TOTAL ore 0,52 -_._------_ .. _------------------------_ .. _ .. _ .. _----:--- 1 Se va indica tipul placilor prefabricate. DE 14 A 791 632 18 01 00 Placi prefabricate din beton Ia trotuare, asezate pe 0 fundat-ie de beton de 10 em grosime, prln Intermedlul unul strut de 2 em mortar de ctment, tncjustv rostulrea. Cuprlnde : trasarea trotuarelor ; pregatirea patului ; turnarea betonului de Iundati e de 10 em grosime ; turnarea mortarul ui in substrat de 2 em groslme ; asezarea pf acil or ~i rostuirea lor ell mortal', inclusiv preparmca mortarului. Se mascara Ia metru patrat. Denumirea-~-:ui'::~~---i --U:1;-\- cm~l:t-;~ll-- i I _________ 1_. -2----·-----r---:j ---I ---"4-- ____ l L________ ----- .. - --COd -- 1 resurse i. l\'latcria·k Pl aci din beton pentru pavaje I Beton marca 2- Mort ar marca :: 563 813':~00 OO() Cirnent P 35 218345 120001 Nisi p 0-;) 111m 219121200003 Apa (1,01:1) (ei,10ll) (0,020) l,fJO(J 0,005 O,O1l2 ., rn- . -- - --- ------ 122 1 3 2 Forte de munca 012832 Pavator t+z 012812 Pavator l.2 0,66 0,66 ore ore TOTAL are 1,32 I) Se va indica ti pul placllor. 2, ~:l) Se va indica marca betonul ui ~i a mortarului, precurn ~i mocluj de preparare. D E 15 A 791 112 31 01 00 SaJlalur~'i In platform a drumului pentru executarea casetei de incadrare a irnbraearninttlor. Cuprfnde : - trasarea sapaturtt ; - saparea irnpiet.rui rti existente ; - aruncarea laterala a matetialulu! sapat ~i crearea zonei libere (bancbetei) de eel put-in 50 cm. Se mascara 1a metru cub. Cod resurse UiM Canli lu;l DE 16 791 648 28 00 00 . <.:{. E"t"t" ,c>,? ,-"'." 'J"t'- /-0"/ , rib;, ro .. -en lei ;o.'C'/~br;CQt'e e/r>» t\ I I I plnii 13 0,02 rnc/buc. inclusiv ; 01 00 B 02 00 i nt re 0,02 mc/buc. ~i (J,lOO mc/buc. inclustv. Cupr'inde : - procurarea ;ii montarea pi eselor prei'abri-cate din beton mclusiv executarea L1110r mici corecturt a patului de Iunda] ie . armat Ntt Ctlprillde : _- sapaturi, Iintsaje ;;i even tuale funda~ii pentru asezarea prefabricatelor din beton armat ; -. rostulrea, S,,' masoara la bucata, . Cod resurse A B III 00 02 On Cantitati _----_ . DiM Denurnirea rcsurselor _ - .•.. -.- ----~.-.--.--. _ .. _._ _ .. _-----_ .. _ .. Mat c:rial e glement pref'abricat din beton arrnat tip 1 Forte de munca 012531 Montator prefabricate beton 3.1 0125 11 Montator prefabricate beton 1.1 TOTAL buc (1,007) (1,00'1) ore 0,075 0,0:13 are _. ~225 _ !I,l44_ ore 0,:100 1),192 UtiIaj 651 23003 Automacara de 0,05 MN (5 tf) H max = 8,5m deschidere max 15,5 Ill, moment max 15 tf ore '-'-ij:Se-'"a -fi;dica -tlp~'J:])rcfalJriC'atull1i. ----.--- 0,000 --- -_._-_._.- CAPITOLUL D F LueRARI ACCESOIUI GENEItALITA',f1 1) Continutul capitolului In capitolul de rata Slut prevazute normele de deviz pentru lucrarile in legatura ell confectionarea, plantarea, scrierea si deplantarea bornelor kilornetrice, hectometrice, parapetelor, stilpilor de dir ijare a circulatiei, a placutelor metalice reflectorizante montate pe parapete ~i zic1uri, executarea marcajelor rutiere, a indicatoarelor de circulatie simple si a stilpilor de sustinerea lor. Semaf'oarele 9i indicatoarele electrice se cuprind in ,~Indicatorul de nor me de deviz "E". '. 2) Condltl] tehnice avute in vedere la elaborarea nnrmelor din capitol Normele de deviz stnt Intocmite in conforrnitate cu STi\S 6900-79, 1848-'l7, 1848/1-3-71, 1848/4-71 ;;1 1848/i5-71, precum si en ultimele reglementari aplicate de catre Directiunea Drumui-ilor din l'vI.T.Tc. !i'i de catre organele Comitetului provizoriu al municipiuluiBucuresti -- Directia drumur! 9i spatii verzi. 3) Conjinutul normelor Norrnele de deviz cupririd cantitatile integrale de maledale prefabricate sau confectii de atelier, consumurl de tipare !?i cofraje, forte de munca si utilaje necesare pentru executia lucrartlor, La art. DF 05, DF 06, DF 07, DF 08 si DF 09, in norma de sapatura a Iundatiei parapetelor este cuprinsa 0 aruncare Iaterala a pamintului. In cazul cine! va fi necesar a se face si un transport al acestuia, operatiunea se va prevedea separat ca aiticol de deviz, in functie de distanta si mijlocul de transport eel mai adeevat. La art. DF 05, DF 06 si DF 07 nu este cuprinsa nici imprastierea pamintului, i ar in caz de necesitate operatiunea se va prevedea separat ea articol de deviz. 4) Conditii de rnasurare a Iucrarilor Masur-a toarea lucrarilor se stabileste nurnai la uni tatea de rnasura indicate la fie care art.icol in parte. 126 DF 01 791 641 01 00 00 Contecttonarea pc santler, din beton, a Indieatortlor : A ._ .. _. ktlometrict ; 1)1 00 B --_ .... nectometrrcl. -112 ()[) Cuprinde : - montarea si ungerea tiparelor metalice ; - turnarea betonului in tipare, vibrarea $i tratarsa in timpul inta- riri i ; - pecofrarea, curatlrea tiparelor iii asezarea lor in depozit : .- tencuirea $L acllvlsirea indicatorului. Se mascara la bucata, ------_ ... ,------------ I Cantitati A B --- --- I 01 00 02 00 Co-J resurse DIM Deuumirea resurselor JUate1'lilIe 328 ;{!J9 111 009 'I'ipare metalice gam confectionate pentru borne ~i parapeti la - drurnuri 497 5'l2 300 008 Decofrol :H9 121 200003 Apa Belon marca 1 Mortal' marca 2 kg 0,400 0,130 kg 0,138 0,040 m3 0,044 0,004 m3 (0,157) (0,015) rna (0,023) (0,012) ore 0,12 0,01 ore 0,12 0,Q1 ore 0,12 0,01 ore 0,85 0,37 ore 0,24 0,09 Ol-C 0,40 0,15 ore 0,16 0,06 ore 2,01 0,70 Forte de munoa 01 02 52 Betonist 5.2 01 0222 Betonist 2.2 or 02 12 Betonist 1.2 01 34 32 Zidar 3.2 0107 32 Dulgher 3.2 01 07 22 Dulgher 2.2 {)l 07 12 Dulgher 1.2 TOTAL utilaj 42250001 Vibrator de Interior CLI motor electric de 0,9-1,5 kw 0,122 0,012 ore I, 2) Se va indica maroa betonului $i a mortarulul, precum sl modul de preparare. L27 n f.' 82 791 641 02 00 00 Plantarea imlicatoriIor kilemetricl, inelnsiv vopsirea, serlerea 'iii exeeutarea mevtlelee 01 00 ~ Ia rarnblee ell iniHtimea sub 1 m, cu pefeerea movilelor, la drumuri modernrzate ; f ·1 pereerea B 02 00 C Ia rarnblee eli inaltimea de peste 1 rn, eu executarea unei platforme pavate, Ia drumuri rno- OS 00 dernizate; Ia rambles ell inalpmea sub 1 rn, eli rnovilelnr 10. drurnuri impietruite ; D la ramblee ell inaltirnea de peste 1 m, eu executarea unei plattorme pavate, la drurnuri im- 04 60 pietruite ; E la deblee, ell pavarea platformei de instalare si pereerea taluzelor de sapaiura ale plattormei 05 00 Ia drumuri rnodernizate ; F la debtee, cu pavarea platformei de inst alare si pereerea taluzelor de s5.pi:itura ale platformei, 06 00 10. drumuri impietruite ; G Ia deblee, ell pavarea plattormei de inst alare ~i proteiarea taluzurilor ell brazde de Ia drumuri rnodernizate ; i arb 11. 07 00 II Ia deblee, eu pavarea platformei de inst 68 60 alare ;;;i protejarea taluzurilor eu brazde de iarba, Ia drumuri impietruite, Cunrinde : - toate operatiunile de sapaturi, umpluturi, cornpactare, pavare, pereere, extragerea brazdelor 5i brazduirea (la variantele :,G" $i "II"), scrierea ;;;i vopsirea bornelor. Transportul brazdelor se va prevede separat (variantele G si H), considerind 4,5012 brazde Ia bucata de indicator. Se mascara la bucata. Cod resurse Denurnirea resurselor B 1 2 l'\-Iaterialc 218 123 130 004 218345 140 60i~ 2UJ; 315 70t} 005 211.9 121 400 007 433 351 i::30 095 2a5211 IOO OIH. 48~i 211 180007 565 in2 HHI O!}fJ '!88 171 Ie! 005 51l 211 556 005 51i~ 321111 002 Piatra bruta Nisip 0-'7 mm Baiast 0-70 rnm ADC.l V opsela Interrnediare alhidice White spirit Chit de cutit cenusiu (alhidal) S 5210 Ipsos de constructie, calitatea I Hirti« pentru ::;1.cfuire uscata ell sUc1a Cherestea fag Placaj de fag pentru constructie tip F clasa J, de iJ mm grostme Cuie ell cap conic tip A, pentru constructie Lemn rotund de fo.iDase pentru constructil din fag 0 4-9 rnm cojit Beton marca 1 Mortar marca ? 301l ,t51 270 (H17 501 213 16{l0l}2 Forte de munca 013341 Vopsitor 4.1 01 2822 Pavator 2.~ 0128 12 Pavator 1.2 iJ1 11222 Betonist 2.2 til 02 12 Betonist 1.2 01. 1.321 Finisot' terasarnente 2.1 I i U/M I A 0100 <> 4 " m3 0,244 'J 0,193 m~ Dl'3 0,269 rrl:j 0,075 fro· 0,635 '0 kg 0,529 kg 0,080 kg 0,057 oue 0,570 n1~ 0,001 m? 0,003 k:t O,WO '" m:l m- (0,313) m3 (0,033) ore 1,7-1 ore 4,36 ore 1,31 ore 0,37 ore 1,10 ore Cantitaj: 0200 03 on 0400 -'5---,----6-1-- 7 --------_ .. _._---_. 0,24'1 0,098 0,098 0,051 0,152 0,051 0,010 0,027 0,010 O,63~i 0,635 0,625 0,329 0,529 0,520 0,080 0,080 O,(Il:\O 0,057 0,057 .0,037 0,570 0,570 {\570 1,74 3,73 1.:::7 1/74 1,4:5 1,06 1,'i.t1 1144- l,fn . __ ._---- _ .... - - .. ------~.--~.--.---__._- ... - ... -.- .. ----.,----___..-.-. , (~ .) 3 4 ;) C 7 _____ ~_, __ ._~ ~ i . ~ ._j . ~ __ ' ~_._L~ _ 01 H n F'inisor terusarnente 1.] 019921 Necal ificat 2.1 HI 96 21 Sapator 2,1 -ore ore ,1, 42 1,42 0,40 t?~~ ~64 ~!~ q,?_3 _ ore 11,9'[ 8,30 4.(i[l 0,40 TOTAL 4.61 m" 0,591 0,591 n1:3 0,394 0,051 In3 m~ 0,063 0,010 kg 0,635 0,635 kg 0,529 0,529 kg 0,080 0,030 kg 0,057 0,057 buc 0,570 0,570 TI13 3 m 218 12;~ 130004 Piatra ibruta ais 345 HO 003 Nisip 0-7 mm 218 315 700 005 Balast 0-70 mrn 219 121 400007 Apa 48335133000;} Vopsele interrnediare alhidice 205211100001 vVhite spirit 483 21l1~ 007 Chit de cutit cenusiu (alhidal) S 5240 565212100004 Ipsos de constructie, calitatea '1 488171112005 Hirtle pentru sletuire uscata ell sticla 511 211 556 005 Cherestea fag 514321111002 Placaj de fag pentru constructie tip F clnsa T, de 3 rnrn grosime 0,098 0,152 0,098 0,051 0,073 0,635 0,529 0,080 0,057 0,570 0,055 0.0;)5 0,529 0,080 0,057 0,570 11 10 8 D 1 2 " ... 308 351 270 007 Cute cu cap conic tip A, pentru eon- kg structie n13 501218160 ()02 Lemn rotund de foioase pentru con- structii din fag 0 4-9 mm coji t Beton marca 1 rn" Mortar mares 2 m:J Ferje de munca 013341 Vopsitor 4,1 are 012822 Pavator 2,2 ore 012812 Pavator 1.2 ore 010222 Betonist 2.2 ore 010.212 Betonist 1.2 ore 011321 Firiisor terasarnente 2,1 are 011311 Finisol' terasamen te 1.1 ore 019921 Necalificat 2.1 ore 019621 Sapator 2,1 ore ----- TOTAL are 0,042 0,042 (G,OSO) (0,013) U4 1,44 1.03 1,74 4,02 :3,60 1,74 1,44 1,03 1,74 4,91. 4,98 2,49 2.19 2,42 2,4.2 0,84 o.se 0,84 0,66 _____ O:~§_ ~.05 ~ O,O~._ 10,04 9,82 12,55 10,07 - .. ----------------'-"--- 1,2) Se va indica marcu bctoanelor 9\ a mortarclor. DF 03 A -791-641 03 0100- Phmtarell indicatorilor hcetometrtul, iucluslv vopslrea ~i scrierea Cuprtnde : ... : ... e_xe?utare~l sapaturi.i _pen!n~ plantares lndicatorulut, Inclusiv aplanat ea [ldl111ntuIuJ rezul tat din sapatura ; -- pla!_lt?rea indicatorului, umplerca cu pamint ~i baterea cu maiul ; curatlrea, vopsrrea ~i scrierea cifrei in nlsa, Se mascara 13 bucata de indicator. -:',:(~-----ll'l---'- D6~\·!-:l~'ire:~~sUl:,-,-.~o,~-----·~--ll--"-U-/1\." -ll·--(·~~",·~·tl' :.". "-1'- resurse -~ _... _d.'. , ... ,.\' .. - ... --- ... -.- ... ---- __ ._. ._. ._ . __ ..1 .. 1 ...... _ ... _ .. _ Materl;~.!e 483351330005 Vopsele intermediare alhldice 205211100001 White spirit 51;5212100001 Ipsos ,183 2111110 007 Chit de cutit cenusiu (alhidal) S 5240 488171112005 Hirtis pentru slefuire uscata ell sticlll kg kg kg 0.069 0;057 0.014 0,020. buc 0,14.3 Forte de munca 01 sa 31 Vopsitor a.i 01 28 22 Pavatcr 2,2 012812 Pavator 1.2 019921 Necali ficat 2.1 ore 0,16 ore 0,11 ore 0,11 ore 0,18 --iOTAL--or;"- )),5C-::6'-'-- D.' 0',1 "79T648 01 -0000 Deplantaraa (scoaterea din palllint) indicato;i1or : A 01 no B 02 flU Cuprlnde : k\lometrici ; heclom·2trici. , ,--' (~es~aeerea .~"i;reului in jur ul Indicatoruluj ;;i indepartarea pilrnintulu! din rnovila (la in dicatcrti kilometrtctj . - s;~lpaturH lao baza indicatol'ului, pentru di'slocare ; ...... scoaterea :;;1 a(;0Zarea indicatorului pe acostamant. Cod resurse Forte de munca 01 28 12 Pavator 1:2 1,60 0,27 ore D.F 05 -- .. -----~-.- ....... 791 642 01 66 00 Parapet rigid usor, cu mmouri comnuse dintr-un stilp ~i 0 lisa de beton armat, montat : A panou de parapet complet compus dintr-un stilp $1 0 Es;!t pre- 01 00 fabricate industrial ; B --- lisC, oretabrtcata industrial pe stiipii existent! ; 112 00 • C -.--". 5t1lp de beton annat rnonoht, turnat pe zid de sprtjtn. (13 00 Cuprinde : - saparea gropilor ~i mcntarea stilpilor pref'abr icati, Inclustv urnplerea gropilor ell pamint sau pio [rft. la varianta "A." ; .. _ moutarea Iiselor, inclusiv preparal.'ea manuals a mortarulul pen .. tru matarea niselor, la variantele .,A·' !?i "B" ; - turnarea betonului in stih», inclusiv cof'rarea, decofrarea, COH- -, tectionarea :;;i montarea armaturrl, la varianta .. C". Se mascara la bucata (de panou de parapet. complet .- sHip si lis'a - la varianta "A", de lisa .- Ia vartauta "B", de stilp - 1::1 varianta "C"). ·----c~.~·O-d·-~--"'---··-- .. · ... ··--· ---·------T,. --~· .. -·--I=~A----·~ c;B~t-Gj~\T-c- .. -:~ Denumirea resurselor ViM _ rcsurso I I () 1 00 02 00 0300 =.~==-~=-=J __ =~=:~-===~.I======T-.. :3 _ '. 4 -1~j--=C_.?_~ Materiale Stilp din beton armat prefabricat industrial tip 1 Lisa din teton annat prerabricat tip ~ Beton marca " 234 713 120 001 Otel beton 0 (J 255111386009 Sirma din otel moale neagra buc (1,007) buc (1,007) (1,007) m3 (0,034). kg 3,960 kg 0,040 / _ damontarea elementului distrus si inlocuirea l-ui cu unul nou. Se mascara : la rnetru liniar (la vai-ianta .,A") ; In bucata de lisfl montatii (la varianta .. 13") ; la bucata de sH.lp montat (la varianta .. C'). ,.,;~~" \ Denurni rea '.""."'00-' -\- ul:I-T-:-C::ila\i~-- ______ --' .. . 1 :<. .L~.OO .U2 00 0:3 no 1 2 3 4 5 (j -'---' 308111 162161 Suruburi cap hexagonal M 20 x 350 hue 1 1 308 413 866 702 Plulita hexagonal a M 20 bue 1. 1 235 121 240 OfH Banda de otel Iammat la cald 120 x 3 nun kg 0,340 0,340 5j;3 113 300 004 Ciment P 40 kg 0;300 0,:300 218345 140 003 Nisip 0-7 mm In:: 0,001 0,001 219 121 200 ()O3 Apa 111" 0,00:2 0,002 0,07li :~28 3m) 111 009 Tipare metal ice pentru pa- rapet kg 0,150 Forte de munca 010221 Betonist 2.1 ore 0,053 0,065 0,210 Ot 0211 Betonist 1.1 ore 0,050 0,062 0,630 01 11 21 Fierar beton 2,1 ore 0,046 011111 Fierar bet on 1.1 ore 0,114 012812 Pavator 1.2 ore 0,002 0,001 1119931 Necalificat 3,1 ore 0,142 019921 Neealificat 2.1 ore 0,018 0,017 019622 Sapator 2,2 ore 0,374 ui 9621 Sapator 2,1 ore 0.080 TO'tAI~ ore 0,719 0,145 1,000 Mat,criale Stilp din beton arrnat pre- tabrtcat ! bue {G,5;n} (1,007) Lisa curenta salt de capat din b.a, prefabricat 2 bue (J .oo» (1,007) 308 111 162 604 Suruburi uzuale ell cap he- 1,077 1,010 xagonal M 20 x 350 bue 233621 9196&7 Eclise din otel lat 100 x 10 x :3110 pentru prrnderea :3,213 :3,040 Iiselor kg 308 511 170 009 Saibe plate lVI 20 lJ .. r~~ i --.~- -_. __ - I 0100 0200 _~, ,._.~""",,:,__..... __ . ,._.~ ........ _ .. ., .. ... ~_ .. _ .. _,. ~ __ .,. ---.--L.- _ _, .... ..-."",,,,' __ "'-".",....,. __ . Matcl'iale Beton marca I pentru Iundajii $i elevatil Z3! t 11 340009 Otel beton 011 33, D = 10 mm 2:;:; lU :~n 002 Sirma neagri] din otel moale 0 1 mm :~:H 'IP ~ :18(1003 Otel beton OB 3D. D "'"-" a rnm 521 7:]:] 4tH 006 Panourl de cotraj din placaj Up P de 8 rnrn grosirne 511 ~oH 5":i"6 om, Rigle de fag neaburit c1asa B 30835J 3U1 003 Cuie ell cap tip A pcntru COI1- strucjii 2;35 12] Ji5 005 Sh1ha neagra din otel moale Q_1 3 mm 20ti :1 H 1320 OM Motorina '. Forte de munea IH 07 42 Dulgher 4.2 (It 07 32 Dulgher 3.2 In 0722 Dulgher 2_2 In n 32 Fierar beton 3.2. lH 1121 Fierar beton 2.1 011112 Fierar beton 1.2 01 II 11 Flerar beton 1.1 (110242 Betonist 4.2 610232 Betonist 3.2 010222 Betonist 2.2 IU 112 U Betonist 1.2 019921 Necalificat 2.1 tn 9621 Sapator 2.1 '.rOTi\I~ lHilaj 4:2253000 Vibrator uni versal eu motor cu ardere rnterna 2,9 kw (4 CP) m'.l (0,250) (0,500) yo 9,130 s.iao '0 kg 0,125 0,125 kg 3,352 3,352 m~ 0,085 0,035 m1 0,005 0,005 kg 0,059 0,059 kg 0,059 0,059 kg 0,212 0,212 ore 0,23 0,23 are 0,32 0,32 ore 0,2() 0,20 Ofe 0,20 0,20 O1'e 0,10 0,10 ore 0,20 0,20 ore 0,4.5 0,45 ore 0,13 0,13 ore 0,13 0,22 ore 0,13 0,22 ore 0,09 ore 0,21 are ·_. ______ 1, !.Q__ are 2,0:) 3,67 are 0,129 0,21.8 ._---_._--------_ •.... _. __ ._._-.--_._----- :3 :';;: va indica marca betonulul r;;i rnodul de prepar.ne. NOTA La varianta "B" cantitatea de beton pentru fundatli (0,250 m8/m) ~i. c:e,', pentru eievatis (0,250 m-/m) au fost cumulate. In cazul unor Iungirr.; rnari de parapet de executat, cind aceasta Tnsumare ar putea conduce la valori suplimentare importante, nu se va fo1051 lista anex 'i ~i prepararea betoanelor se va inscrie in deviz utilizind artlcolc din Capitolul C Z 137 0100 B 02 00 C 03 00 tip A, cu 1i8;i ~j stilpi metalici Parapet metalie dcformabil (ITexibil) : tip B .. cu .lis;'t ~j stilpi metalici ~ tip C, cu IjsiJ ~j srilpi metalici ; Materiale Parapet matalrc tip I St il p din b.a. prctubr.cut. tip J 5(i3 113 :HlO 004 Ciment P 4() D F 09 .__-,-.~ -_ .. _-- -- 791 6'12 09 00 00 n. . tip D. eu lisa st st.ilpi mctalici ; 01 00 E 05 00 tip .E, cu lis!i rnctalica si stilpi de beton armat pretabricati. k:g buc k.g (l(Ul) 0,184 lJ-Jt.(. l (29,00) 0,184 Cantitati .. _---- C D E 0300 0400 0500 (-i 7 a (o,:mn 0,2~)4 O,:.w2 Cuprinde: _ trasarea isi saparea gropilor pentru Iundatii le stilpilor, inclusiv imprastierea in zona a pamintului sapat sau inearcarea In rnijloc de transport ; . . _ turnarea betonului in tundatii. lnclusiv cofrarea si dscofrarea paharelor pentru Ii xarea stilpilor Ja variuntele "A", "B", ."C" ~i ,.D" ; - procurarea Iii montarca stilpi lor si liselor ; _ urnplerea cu beton a paharelor din tundatti, inclusiv prepararea pe loe a acestuia, Ia variuntele .. A.--D" sau eu piatra sparta a gropi! de tundatle, la varianta "E" dupa plan tarea stilpilor ; . _ vopsir ea parapetului mctalic eu un strut de vopseu rie ulei eu rniriiu de plumb ~i doua straturi de vopsea allu dicri. Se mascara la metr\.! linear de parapet. ---- -.- C()c1·-----:I" --- Del:~l~I:~~-rcsursc~-----ll-·-~'IVl --1\-----; resurSf.~ -_ .. _.- 01 00 O:l 00 --.---- .. -.-----, --_ -.---- ...... --2"------ ,1----4------5'-r .---~-.-----.-------.-------------.---'~---------.---._. 1 2 218328300 OO"'Z 218345140003 218231 16.0008 c PietriJ 7-:31 mm Nisip 0-7 rnrn Piatra sparta pentru drurnuri 40-GO mm Beton marca v Cherestea fag Lernn de fag lrnpreguut Vopsea ulei cu mi ni urn plumb Vopsea interrnediar alhidica 511 :n 1 556 005 511 211 550 003 483311 140004 ,un ssi 330005 010252 010222 010212 0214 41 0214 21 223032 223022 223012 019931 019621 Forte de munca Betonist 5.2 Betonist 2.2 Betonist 1.2 Lacatus constructii LaeMu~ construe iii Vopsitor :3.2 ' Vopsitor 2.2 Vopsitor 1.2 Necalificat ;U Sap:ltot' 2.1 metal 4.1 metal 2.1 'l'Ol'AL In'1 .01:' m'\ kg kg ore Ore ore ore are Ore orc ore ore ore ore 0,001 0,001 (0,083) 0,0002 D,OiS 0,:1017 0,01 0,06 0,04 0,07 0,27 0,0:3 0,03 0,02 ! 4.J 0,001 0,001 (O,08:l) o.eooa 0,09H 0,1 :35 0,01 0,06 0,04 0,09 0,35 0,05 0,04 0,02 0,001 0,01)1 (0,121) 0,0004 O,H7 o.ias 0,01 0,09 0,06 0,12 0,4fJ 0,06 0,05 0,03 D,OOl 0,001 0,105 ((J,08:~) .' O,OO-JJ02 0,174 O,23f) 0,002 0,052 O,(}72 0,01 D,06 0,04 0,15 0,62 0,08 0,07 0,04 0,05 0,13 0,03 0,02 0,01 0,01 0,38 0,38 0,56 0,39 0,65 0,91-1~0-4--"'1,4~-- 1 ,4()--'-O,l)5 1 Se va indica tipul parapetului metalic 2 Se va indica tipul stilpului prefabricat din beton arrnat. ~l Se va indica marcu betonului ~?i a rnodulut de preparare. DF 10 saparea gropil, plantares stil_l)ului, centrarea lui, • '" _ urnplerea cu piirnint ~;i cornpactarea, La varlanta ."B" : - procurarea :;;i montarea capacului Ia.partea superloare Nu onprinde placutele reflectcrtzante. a stilpului. 791 648 02 01) 01} [)esfacerea IHu'ape~BOl' cu siilpi 'Ji lise din beton arm at, de ti.p : A ....,_---,.------- .. '-~.- usor ; 01 00 .. l~ 02 00 greu, Se mascara In bucata (de stilp eu capac la varianta '" nurnai ·1 .... _. • _ "' ..... ~... ,,~r"l. ~, .. .I,"] l':::) ccl_pa:(~ Js.. varianta "B"). ., , ... ~ -·--··-----------1 -·--·-'-------------·-----T-' --'--1-(:<1 Hmr;tj-'-- Cod \ I, ·".-!.·'.-;.·v! 1-.-'." "--'-B"--"- rcsurse Denumirea resurselor - .-,. .. _~_ .. . ._ ' I I 01 00 0200 __ h • __ ~ __ ~ __ ~~_ __ _ __ ~~. •• __ ,~--------.~.-. Cuprfnde : .. ~ de,\Uontarea Ilselor ; , __ . transportul ~i dcpozilaJ"ca Iiselor in zona ; _ sflparea pamintulu:i in [urul stilpului si scoaterea lui; _ transportul :;;1 dep()zitarea stilpu]ui pe zona, Se mascara In metru de parapet demontat. l\-Iatcriule ~58 11,31' 151 009 Stilp din polietilena albii pentru dirijarea circulatiei ~58 431 :Uf~ 001 Capac polietileua .neagra pentru stilpi de dirijare a circulattet Forte de munca 010221 Betonist 2.1 019921 Necalificat 2,1 _·_· .. ···_------·-1 ----------.----- ..... ---.-----.----- ..... --, --'---1' I I Ca~lt~t;!~:} ... -- I Denumirea resurselor VIM \_~_ 13 J I 01 00 (;'2 00 For~e de mUUI:a 01 0331 Dulgher 3.1 01 99 21 N ecalificat 2.1 019621 Si'ipi:'itor 2.1 are 0,04 O.lJ'l are 0,04 0,0\1 _______ ...... -.-pre--_(l-'-~:-------~).&~-- 'rO'rAL ore 0,90 0.9£) To'rAL bue buc 1 1 ore 0,30 (J,O;) ore 0,23 ore 0,53 0,05 Cod utilaj 65123003 Automacara de 0,05 lVIN (5 tf) 11 max 6,5 ; deschiderea max 5,5 moment. max 15 tfm ore 0,035 O,()7() UF 12 A ruMs 03 01-00 Deplantarea (scoateeea) stilpilor din material plastic pentru airlja-rea clrculajle! rutlere, UF 11 Cu.tn~inde : ~- siipatura de pamint in [urul stllpului . . . scoaterea stilpului ; -- curatlrea ~i depozltarea stilpului. S(: rnasoara la bucata, 791 643 01 00 00 Still)! din mase plastlce pentru diriJarca circula.tiei rutlere, conttntnd : A stilp complet ; 01 00 capac pentru stilp. 02 00 Cu~rindc : La varlanta "AU : _ procurarea elementelor de stilp ; _ trasarea, axecutarea gaurilor la partea Interloara a stilpului si iixarea Iierul ui de ancorai ; montarea capacului la parte a superioara a stiJpului ; Cod resurse ----·--1 -------,------ Denumirea resurselor ! DIM I Can titii \i ____ ._~ ... __ . .. _ .. _J_ .. ... __ .. _, __ ...... __ Forte de munon B 019921 Necahficat 2,1 ore 0,20 .... ,---'--. --.-" ._---:--_._-----. 141 140 D I? 13 A 791 643 02 01 00 Conlee~ionarea, I>i montarea }llaeufelor met,ali~~ refleeterizante pc para,pej;i sau IHl ztdurt de 5prijin. Cuprinde : - confectionarea placutelor din tabla_ de otel : ~ _ , . r" - _ Z SpA Iarea cu cietergent - vopsirea cu vopsea de ulei III doua repri te, CI - $j aplicarea foliilor reflectorizant€ ;.. . ..,' ... .' .', - curatiren $i pregatirea suprafetei pen till prinderea placutei . - montarea placutei. Se -masoara la bucata, . . . _ ----.---.-----.-! ----.--- .. -.------ I Denurruroa resurselor Ur'M I Cantitati resurse I _ ______ • __ ~ ._." h __ • _ end 23;) 111 287 007 458 :J31 829 005 48:J 311 540' 002 478 321 840 009 563313300006 488 111112 003 013132 013122 013331 013431 ... _--_ .. _-----_._._._----_ .. _------_ .... _--- _ .. ~'eesuO:.IS.'~' . !I_ ... _ .. _ _ _~_~ _ __ Denumjrea resurselor Materiale ·_-u !~~-f-~~~~:jl~:~~- J , ,,_,_. __ . __ PlacLlte melalice retlectortzants, prod us industrial tip 1 210 121 ,aGO 007 Api] ,178 321 840 0119 Detergsn t Dero 40% N FOl'te de munca perechl 111" (1) 0,00:5 0,010 010831 019911 Dulgher 3.1 Necalificat 1.1 ore 0,07 ore 0,0;1 ------------------,_ .. __ . -. lU ate l"i a.1 e Banda de otel Iammat 111 cald de 2 mm grosime Folie reflectorizanta Vopsea pe baza de ulei. de calitate obisnuita Detergent tip Dero 400,(0 N Ciment PA 35 Hirtle pentru sletuit uscata ell eleetrocorindon Forte de munca Ti nichigiu santier 3.2 'I'inichigiu santier 2.2 Vopsi tor 3.1 Zidar 3.1 TOTAL 0,10 ore -_ .• _------_._-----_._--_.- ------- .. _---_._-----_ .... _ .... _- ... - .. 0,124 1l,U20 1 Se va indica tipul placutelo[' NOT A : In cazul fo]osirii placutelor confec~ionate' pe santier, pentnt stabilirea costului aceslora se va utiliza norma de deviz D Z :-H. 0,007 0.005 0:200 kg kg kg D I" 15 .<\ 791 643'05 01 00' Demontarea pHicujelor metalice reflectorizante def~cte de ne stilPii dill mater.ial ntasne, de dirijarca circllJatiei rutiere. lJ.ue o.os 0.,0.2 0.,0.2 0.,13 0,14 are ore ore ore Cuprinde : - dernontarea plac:utelol' defecte de pe stilpi ; - curatirea stilpulut prin spalara cu detergent. Se rnasoara la pereche de placute. TOTAL 0,31 ore DF 14 A ---r--· .. ---·-T·_·---·-····-- ,.e:::~!", De''Umi,·,o resursclor I U!M I C,ntilalJ --.--.~--~'~-------.--~.-~----.---- .. ------.------- .. -----------._-- 791 643 04 In (HI J'donturca pliiclltelor metalic~ ~eflecto~izante. p;e sti!P~ din material plastic, pentru dlfl.jarea elrculatlet rubel e. ]}Iatel'iale 478321 S!O 0.09 Detergent Dero 40% N ;219121 <100007 Apa 0.011) 0,0.05 Cuprinde: - spalarea stilpulul ; . - scoaterea capisonului stilpului ; - executarea gaurilor in stilpi ; __: fixarea placu telor ; . - mont area la Joe a capisonului. mascara Ja bucata de sttlp (0 pereche de placute). Se 142 Forte de mUllcil :fH 0.7 31 Dulgher :3.1 Hl'9911 Necalifieat 1.1 ore ore 0.,0.3:3 0.,0.33 ---_._---- TOTAL ore o.,o.7() --'-~- .. ·"---.~-~.-_.._._ • .._ •• w' .. ' ._ •. __ • • ~ I1J D l~ 1(; --- -,----_. __ . 791 643 06 1)0 ~j! l\'I:ucaje rutlcre Iongltudlnale, simple san duble, eu Intreruperi M'U continue, exeoutate mecanlzat en vopsea de email : 01 00 B 1.12 00 cu microblle de sticla ; fiu'a microbile de st,icli.'i. Cuprtnde : - executarea premarcajului prin rnasurarea ~i Iixarea axului drumului cu vopsea de marcaj din 5 in 5 m ; . -- transportul, tnstalarea indicatoarelor de protelare, ploni ~i ridi- caeca lor, 10 terminarea lucrului ; - prepararea amesteculul de vopsea ; - executarea mecanlzata a marcaiului simplu, dublu, eu Int reruperi sau centinue ; - rAspindil'ea peste mareaj, cu dispozitivul masinii, a rnicrobilelor. in cazul marcajelor eu microbile ; -- corectarea marcajului unde a fost degradat de autovehicule. Nu eunrlnde : - transport-HI materialelor $1 al echipei de Iueru, de In un punet de marca] In altul, care se va evalua conform D I IH. Se mascara III ~ krn echivalent debanda continua. "-'-----,' _-_ .. _-_. ~antj!£ltj ~ __ Denumlrea 1'e5111"Se10[' U/M A B 0100 {J200 Cod resurse lUateriaJe 4.83 591 430 007 Vopsea alba, color cauciuc pentru maroa] rutler kg 50,430 50,430 483 919 13000'1' DHuant pentru produse de mar- caje kg . 2,470 2,470 592 611130 00'7 Mlcrobile de stlcla pentru sem- naltzart kg 16,900 205 an 100 001 White spirit kg 0,800 0,800 209 221150 006 Bitum neparafinos pentru dru- murl tip D 80/120 kg 1,200 1,200 218 3,15 140 003 Nisip 0-7 mm ma 0,001 0,001 f.'orte de munca 010122 Astaltator 2.2. Qro 0,81 0,81 010112 Asfaltator 1.2 ore 2,51 ... -~;~- ------.- '.rOTAl, ore 3,32 3,32 utila.j 42552000 Ivla!;lini-i de trasat benzi de mar- caj en motor termic 2H-33 kw (40-45 CP) ore 0,29 0,29 ----._,- ...... -- ..... _-----_, .. ----_ .. -._- , 114 TlF 17 A 791 64:3 07 01 ()O :'tbHaje Icngitudinale, transversale I?i diverse, exeeutate mecanlzat, ell vopsea PI! supratete earosabile, - curatirea suprafejei carosabile $i trasarea premnrcajelor ; - executarea marcaiului ; - asigurarea protectiet marcaiului pina la I1SC3I'e, prin dirijarea cireulatiei, sernnalizarea marcajului ell pioni, stringerea elemenlelor de protectle sl transportul lor. Nu euprinde : - transportal rnaterlalelor f;\i al echlpei de lucru, de 1a un punct de marca] In altul, - Se mascara 11.1 metro patrat de rnarca] executat (suprafatrl etecH v vopsita), -. Cod ----1------_·-------'-'------ 11 Denurnirea resurselor reSUl'se Cunrlnde : l\laterlale 483 591 430 007 Vopsea alba color-caucluc pentru marcaie rutlere 456 131759000 PHici cauciuc de 5 mrn 483 919 130 007 Diluant pentru prod use de marcare Forte de Dluncii 01 3351 Vopsitor 5.1 013331 VOPSiWi? 3.1 til 99 21 Necalificat 2.1 019911 Necalificat 1.1 019912 Neealifieat 1.2 'l'OTAL utUaJ 425520 00 Ma~ina de trasat benzl de circu .. lat-Ie cu motor termlc 20-33 kw (40-45 CP) U/l'vI Cantita] i kg 0,730 kg 0,114 kg 0,350 ore O,OM) ore 0,0'18 ore 0,048 ore 0,192 ore 0,144 0,480 ore 0,043 ------_._-,----_,-------'_--_-._,---- 145 D F 19 i91 (}{;J 13 (HI 00 Plantarca stiIpilor pentru indicatoare do oirClIiaj:ie l'utirll"a : lUOllt.a,rca, Iudicatoarelor pentru cireulatia rutiera (lin tabla de otel sau aluminiu, pe : Cuprmde : - t rasarea conturul ut gropii de funchttie: - saparoa gl'opii ; -- Ii xar sa st ilpului ; - turnarea betonulul in groapa, in cazul stil pilor metaJici, sau urnplerea gropii ell parnint ~i compactnroa lui, in cazul stilpilor din 'beton annat, Se mascara Ia bucala. ----CC:cl ---II--'------I:~LII~~~l::~:::::~--------11 U!'\~--- Acantit;tiB resurse 0100 0200 ----------------------------------------------------- '1)1 00 B '02 00 din rnet<.l.L confecttonatt industrial: di n helot! armar, coutectionan industrial. Matel'iale SHIp metatic confectlonat industrial tip t Stilp din beton arrnat prefabricat confectionat Industrial tip 2 Beton marca:1 ,Porte de munca III 02 22 Betonist 2.2 010212 Betonist 1.2 012512 Montator prefabricat.e 1.2 019921 Necalificat 2,1 TO'!'AL Cujn-inde : - manipularea indicatoarelor ~i dispozitivelor de pri ndere in ,C<1- drul zonei de lucru ; - desfacerea suruburilor de la colierele de prindere, fixarea indicatorului de stilp, stringerea ~i ungerea suruburilor. Se masoara la bucata de indicator. 01 (K) R 02 00 un stilp, gala plantat ; doi stilpi, gat a plantati, Cnd resurse Denumirea resurselor -----_._---'--------------_._------'---- buc (1) buc (1) D1;\ (0,100 ore 0,25 ore 0,08 ore 0,42 ore 0,84 0,84 ere 1,17 1,26 Muterialc Indicator de circulatie din tabla de otel salt alurniniu, prod us industrial tip 1 a08 111121103 Surub cu cap hexagonal OL 37 serniprecis M 8 x 30 308 413 867 209 Piulita hexagonala uzuala M 8 308511 520 002 ~aiba plata uzuala M 8 308111111 708 Surub precis cap hexagonal OL 37 M 6 x 25 308413867 108 PiuIitii hexagonal a uzuala 1'111 6 308511 710 005 Saiba plata uzuala M 6 Forte de munca 01 08 21 Dulgher 2.1 01 99 11 Neealificat 1.1 TOTAL 1, 2 Se va indica tipul stilpulut. :~ Se va indica marca betonului ~i modul de prepararo NOTA .._-----_._---- UiM buc (1) (1) bue 2 a buc 2 :3 kg 0,02 0,0:3 huc 4 () buc 4 6 kg 0,04 0,006·: t ore 0,22 0,33 ore 0,22 0,:33 ore 0,44 0,66 --_._---- in cazu l uti lizarit stilpilor metalici contectionatt pe santior, se va folosj norma de deviz de conrecttonaro din capttolul D Z_ 1 Se va specifica tipul indicatorului de circulatie. NOTA In cazul utilizarii indicatoarelor de clrculatie executate pe santier, confection area lor se va prevede conform norrnelor de deviz din capitolul D Z, 146 147 n s 20 791-643 140000' Mnntuea in localitii,ti a Indieatuarelor diu tabU!' tie utel sau alumlalu ·pentru circit!atia rnttera, -_._------ ~ .----~.-~--~-- -~--~ -~, -'--_:~d----I',------':::l~111rea resurselor I! D!M \ C:)ntitflti resurse ~ __ •. . J ._ .• ._._ .. _. "" __ ,,, __ , 1 ... _ .---- .-."' _!__----- .-.-.- ------.- Cuur inde : -- eo-nfectionarea collerelor de prindere Ia varianta B ~ ---- montarea Indicatortlor pe sti lpl. Se rni'\sof.u-a la bucata de indicator. ,~;~~]-=~:~:::::~:--I-~~~~ . Ol~"~~" ,'1 01 00 pe stilpi special; pentru Indicatoare, exlstenti ; tI:~ 00 pe srilpi tip 11) E13 , 1"rB etc. ~Iateriale Indicator de circulatre din' tabla de otel sau alurniniu, confectlonat industrial tip 1 buc 303 111 119lHlH $urub uzual cap hexagonal OL 3'7 M H x 6,0 em buc aos 413 867108 Pill1ite hexagonale uzuale M 6 buc '-!liS 511 716 005 Salba plata uzuala M 6 kg 251651 234 003 Banda otel laminata In rece OL 32-·30 x 3 . kg Forte de munea OZ 14 31 021411 Lilci'ltu:;; montator 3:.1 ore LaciH.u:;; rnontator Ll ?r~_ TO'l'AL are ---_.--------------- ore 1 Se v it preelza tipul indicatorului. NOT .A In cazul util izfiri! indicatoarelor de clrculatie executate pe santier, courectionarea lor se va prevedea conform normelor de devlz din Capitolul D Z. ForIe de muncii 010821 Dulgher poduri 2.1 0199 n Necalificat 1.1 ore D,ii. ore 0,11 ----rrOTAL-------ore ---------6;22------- D F ~~2 -791'"6",18 05 OO-O() Deplantarea (scoaterca) st.ilpllor peruru : ,,\ OJ 00 B indica to are de clrculajie rutiera ; semaf'oare. (I) (1) 2 3 Z 2 0,02 U,03 1,414 0.143 0,660 O;V43 ._~6~9 0,286 1,320 IJ:~ an Cuurinde : _ spargerea betonului in Iundaj ia stilpului. ; - scoaterea stilpului ; . _ umplerea gropii cu pam.int .;;i baterea ell maiul Nu cuprinde des.facerea $i refacerea pavajului. , c de nu :1:1 . Se mascara In bucata, --- __ .- ---*----~--"- -------------1 I C~)ntit8.ti resurselor I U;1\Il \'--':~------'~;' -. o {:(_1O- O:! 00 I --.-.---~-.---- ... -.-.:-.-.--. , --- ----~----~-- -- --~.~.-----.-- C.(ld rcsurse Denurnirea For]e de munca 0128 12 Pavator 1.2 019931 Necalificat 3.1 019621 Sapator 2.1 ore 0,216 0,21(1 O~2a2 ore 0,03(1 0,21.4 'roTAL ---or;-----{5;30J---1);662 D~' 21 A DF' 2::1 A 791 H4:f" i5 01 00 Plantarea stilpilOl: pentru semafoare in locaUtl\ti. Cuprlnde: -- trasarea conturului gropii ; -- saparea gropll ;" _ punerea In aliniament si la verticala a stilpulul, '.'eri.liL':n'ea po- "itiel 'iii f:ixarea provizorie a stilpulul ; 791 648 0·1 01 00 Dementarea lndlcatoarelor penteu elrculatla ruticl'a Cuprinde: - destacerea suruburrlor de prindere ; -- demontarea indlcatoarelor sl depozitarea acestora, Se masoara Ia' bucata, 148 1 - tuinarea betonului ~i cornpactarea lui. Nu cuprinde destacerea ~i rel'acerea pavajului. Se )"ili'is()nrf, la bucata. 307 647 147 001 I Cod II Denumirea resurselor VIM , Canti tuti resurse I ' I . •. . __ ._._. J.__ __ ~ .. . __! .!._ _ 307 647 148 003 307 647 149005 Matcr-lale Stilp rnetatic pentru sematoare tip 1 Beton marca 2 307647186003 307 (Wj 160 009 buc m" (1) (0,250) 307 (j47 710006 Forte de munca n 1 02 22 BetoJ1ist 2.2 01 02 12 Betonist 1.~ 01 9H 21 Necallftcat 2.1. 307 647980007 ore 0,21 ore 037 -----.---~.---~~ :{07 400 662 3W :J08111121103 TO'l'AL Ui ore 301235160009 .1 Se \'~.I indica tipul stilpului metalic. 2 Se va indica murca betonului Si modul de preparare. NOTA In cuzul util izari] stilpilor metalici executa]i pe santier, contec:\iClilaren lot' se va preveda conform, nor-mel or de deviz din capitolul D Z 458 331 829005 458212 842 <103 211 212 110 006 483 311 540 O()2 DF 24 A 791 643 17 01 flO Scmmlii;r,Hl'ea rut.ierii pentru asigurarea continuHii~ii cireulatlei in tlmput executartl Iucrartlor, eu imlicatoare metalice. Ouuriude : aducereu stil pi lor $i ({., ·,'lC..'{'·I'IOfe ---- nebitumate : 01 00 U c.{/ ... t 791 638 .0200 Oil 02 00 bitumate. Cuvrinde: _ .. destacerea pavajului ; -- curatlrea, sortarea ~;i depozltarea alaturi a materialulul utilizabil :. - tndepartarea :;;i aplanarea pe zona a materialelor inutllizabile. Se masoars In rnetru patrat de pava] desf'acut. .. - ... - .... -.------- .. ----.---- .. - .. -- .... - ... --- ... --- -.- .... -.- .... - .... ---.-.---.----- .... - .. ---- ... - .. ···I---(;~[:it;U·-·---···- 1---·---"·-' U/M I_A_ B I 0100 0201) Denumirea resurselor Cod resurse ForIe de munca 019921 .Necalificat 2.1. 0,17 0,:36 ore 157 DG 03 A 791 638 03 01 on Desfaeerea (le trotuare (lin dale de beten sau bazalt montate IJe beton Cupdndc; desf'acerea trotuarului ; curutirea, sortarea si depozitarea matei-ialu lui utilizubil. aplanarea pe zona a rnaterialelor neut.ilizabile. Se masoara Ia metru pi'itl'at de trotu<1l' desf'acut. --_._._-.-'--' 1 1 Cod Denumirea resurselor lJIM Cantitati reSl.lJ:'se -----_._-------_._---- ____ . __ .........c_ Fo.rte de 1l1lmdi. 019921 Necul iticat 2.1 ore 0,31 DG 04 791 638 04 1)0 00 Destaecrea d·c fil"{)rduri de pial.rii sau (Ie beton, orice dimensluue, asezate pe: nlslp ; 61 00 B .,2 00 beton. Cuprtnde : . _ curatirea, sortarea :;;i depozitarea alaturi a borduri lor coies'pu.n- :d:toare si a nisipuf ui utilizabil ; ._ indepartarea ~i aplanarea pe zona a materialu lui Inutl lizabi l. Se mascara la metru }inial' de bordura. Cod resurse 1_ CaJiti~':lli -:- I A B I 01 00 02 (}O Denumil'ea resurselor DIM _._._--_ .. _._-----_._---- Forte de munca 019921 Necalificat 2.1 ore 0,15 0,33 -------------_._---------_. __ ._-_ 158 ~·i / DO 05 791 638 06 Ol) 00 Decaparea tie imbrii.camin~i cu stratu.lpitla III. ;{ em groslme, formate din: 1\ Hl (10 B HZ 00 (',!'':o:.cu-e asfal l.ice permnnente. betoane asfaltlce ; J!y,bI"ttcamin\:i semiperrnanen leo asfal t turnat pe binder, covoare :\sl'altic€ la rece ; c ,,48 07 01 00 Iteparar-ea drumurtlor impi~truitc cu pietl'i~, piatl.'a sparta sau savU1'ii Curafirca platfor!tlei drumuf n] de material aduse de viiturj Cuprtude : sCl1['ific din metal, cu ancore ; din material plastic, ell ancore ; mUa;; (ill 500 ()2 Tractor U 650 (65 CP) 0,027 din material plastic, prin asezarea inclinata unul fata de altul DH 18 791 568 2i~0I00 VQPsirea ~i serlerea lucri\rilor a.ccesorii Ill. drumuri ()uprinuc: .-- descarcarea panourilor l,ii anexelor din mijloace de transport :;;i depozi tarea lor pe teren in zona drumului ; - contecttonarea taru~iJot' de a11C01'a1'e din lernn (variantele A ~i B) ; - transportul manual pe distanta medle de '50 rn, pin a 1a locul de punere in opera; ._.- trasarea :;;i pichetarea locurilor unds se rnonteaza panourile ; - pregatirea panourllor pentru menta] prin efectuarea tuturor operatlulliior auxllrare (derularea, tntinderea etc.) .. - montarea propriu-zisa. Se mascara la bucata de panou montat, ii 01 00 B 0:2 00 CUlltimle : inl.UculN"i kllornetrtci ; Indicatori hectometrlci. - curi'ttirea suprareteide vopslt ; scrierea !?i vopsirea. J72 173 .- ... "- ~~)~~-----I---DeUU m~:':":, l"e~:I~"~eI o~-·T-~~A~-I--~ cal~;~:li ~= __ :~_'~~~_: l ... ._. __ .. . J ~~oo _ 02 00_. -(n (JO Materiale 501218 160 (J~ Lemn rotund de foioase pentru ti asternerea de crtblura, in proportie de 3 kg bitum sl 45 kg criblura pe m", decapare.i imbracarnintii pe portiunea degradata, fiidndu-se : Masuratoarea lucrarilor se stabileste nurnai la unitatea de masura indicata la f'iecare norma de deviz. La norrnele de deviz Dr 01 pina Ia DI05 executia reparatiilor :;;i masuratoarea suprafetelor se va face prin delimitarea portlunilor degradate in figuri geometrice. A manual; 01 00 B 0') 00 Cuprinde: mecanic. taierea rnargi.nilcr gropi] In forme geornetrice regulate; - decaparea supratetet degradate ?i scarificarea stratului de bazu ; -- lmprastierea pe zona a materialului rezultat sau depozi tarea lui. in grarnezl ; - curatirea supratetei decapate : - prepararea bitumului, stropiri succesive cu bitum executate rna- nun] .5i asternerea criblurh C\.l lopata : -- cilindrari succesi ve cu ruloul coinpresor. Nu cuprinde : ._ transportul rnixturit ::;i a alter matertale, in tirnpul deplasurii de Ja 0 degradare la alta; - trnuspcrtul uti lajelor ~i. a echi pelor de muncltor! In timpul depl asarii de la () degradare Ia alta ; - sernnalizari le necesare pe timpul executiei. Evaluarea costului transporturilor de la 0 degradare In alta se va f~1c:e pe baza norrnei de deviz D I 19, Se mascara Ia metru piitrat de suprafuta reparata. l'fIatcriale 209221110002 Bi turn neparattnos pentru drumuri tip D, 80/120 218251230001 Criblura dublu concasara 20{J 111 620 004 Motoriua Forte de munca III 01 32 Asfalt~lt~ll':U 01 0112 Asfal tator 1~ kg 3,080 " 0,047 }"'(-r 0,640 .\,~ ore ore 1,O(j 3,OlJO 0,047 O/HO 0,20 0,0:3 TOTAL ore 1,06 0,23 1U.2 183 ... ,- --,,-- -------- .. ---------r---'----'-I - :; I 3 I 4 s . __ .. , ,,_,, __ ... .. .. l... . I --'- _ Otilaje 'l;?5 :~,2{1 02 TO!)itcr de bitum tractat 500-- 1000 1 ore 1:!5 (110 03 Huloll compresor static autopro- pulsat 3,·--14 t ore 4,25 ';HI 01 Agreg:lt universal pentru reparare ~i Intretlnere drumur! $i poduri, ell malaxor autocornpresor, ciocan pneumatic, placa vlbratoare, grup elect regen (1\1 UIUlJ). are 0,008 o,ooa I ~ J:1 (f) 0,055 0,195 T co _~.~ ~_=.__~M .. _._. ~. . · _. . ~ __ ~ .. ~." .. _ .. _ IB4 185 186 r.::1'o OM t-NCOO Ooo.:t<.-lO o"'o'd'o~ ~~'~I~ I r4 CV':' ~ ! C":l O~C M C: 0'0.' 0'" -< '" "-1<,1' CO 0=:00 co o ... c~ 6 ci' ~ ~ ~ co ooco 00 0'0"'6 0'" I ~1 "ti"I 1(";) 1'-< OC'~ 0 -:tI 0'0-0 :::> I I C"l~ 10 ...... coa:> '" 0'00 0' ~CJtli CJ ~ 3 b 5 \0 ~ .... cec <::> e e.~ ce::o::: ,r;ON ............ "'-( ..-t L"" C'l ~ ~ N C\l :-~ 0':, L~ 00 CO~ N C'l'~ C'l t:-l ...... \ ,,~t'l ~ NNeQ .... .-< ,... O::;'Q D I 03 Itet)IHnrC -A til 00 B 112 GO Cuprtnde : manual mecunic. taierea maigini lor gropilor In tonne geomet.rice regulate; - deeaparea suprafetei degradate ~i scarificarea stratului de bazii, : - adunarea materialulul rezultat din depozitarea lui ·in grarnezi pe acostarnent sat! pe zona : curatireu supraf'etei decupate ; - int inderea mi xturii pe supratata pregiHitii ; _ presararea ~i tmprirnarea CLI un rulou de mina a 2-3 kg/m" nisip peste supraf'ata ex ecutata. Nu cuprtndc: _ tr ansportul m i xtur i i !)i a alter materiale, in tirupul dep lasarii de la 0 degradare Ia alta; _ transportul uti lajelor 5i al echipelor de muncttori in tlmpul deplasarii de la 0 degradare In alta; - sernnalizari le necesare pe tirnpul executiei. Evaluarea costului transporturi 10i' de lit o degrarlure l a alta SI? va trice pe baza norrnei de cleviz D I lD. Se miisoara In Ion a de rnlxtura.. 1 Curuitati 1----- i A B 1--- IOIOO 020() Cod resurse Deuurnhea rcsurselor (JIM IHateriale Agf~11 t turnat prepural in! 218345120001 Nisip 0-:3 rum Forte de munca 01 0142 Aataltator 4.2 01 61 32 Asfal tater 3.2 010122 Asfal tator 2.2 610112 Asfaltator 1.2 (1,003) 0,026 (l,O(H) O,O:W ore 1,00 1,00 ore 1,00 1,00 ore 1,00 5,17 ____ . __ ore ~2.~ __ 1,0C!__ TOTAL ore u.ae 8,17 ----------- .------~---- 187 DI 04 A 791 628 09 01 00 R(',pararea degl'ada,l'Uor ~i umplerea grepilor din imbracruninti astaltlce CU m,ixturii stocablla, turnata Intr-o rl:llltiza, lle suprafete mid, eu grad ridicat de dlsperslune. Curuinde : t.iiierea marginilor gropilor in fOl"m,_' gemnetrice regulate : .. -,~ deCaparf:H degl.'i.1diJlf.: si scarificaraa stratului (l.e br:!.zL\ ~ - adunarea materiulului rezultar .;;i depozitarea lui 111 gr~i,lrle,:i pe acos: ;,J'nente S;,lU pe zona; -- curatir'ea ell perta ~~i matura a suprafetei decapnte.; - asternerea $i compactarea manuala a mixturii ; _,-, etansarea suprafote! repa;,'ute ell nisip de concasaj bltumat. Nu euprimk : -- transportul mi x turii ~j ,"j atror rnateviale, in tirnpul deplus.uii de Ll () degradare lu :lE.J_ ; -- .transportul utilajelor :il al echipelor (ie. munci tori in urnpul depia~a['ii de la 0 de:':;l'cH]nre LJ alta; -- semnalizarile necesare pe tirY1Ptl.l executiei. Evaluare.i costului trunsporturilor de la 0 'clegrndare la niLl se 'i" Lace pe baza norrnel de deviz D I 19. l\Ia.tcda.lc Mixtura asfultica stocabila preparata 1 Nisip biturninat 3 t t 0,050) ;o,f)35) tlJ 01 '12 et 01 22 010112 Forte de munea l\s.tHlt:1tnr 4.2 Asfaltalor 2.2 Asfultator 1..2 nrc ore 0,56 0,57 BJ33 ore TOTAl, ore D,£18 .J. Se va indica telul mixturi l asfaltlce gala preparate ~i modul ei de preparare. 2 Se va preciza Ielul nlsipului bitumat $.;, modul lui de preparare, 138 DI05 "---"·-~ ~~'··"_~ 1 791 621 10 00 00 Heplll'area snprafetelor degTadatc Ia hnbrikaminti din macadam penetrat en bitum, prtn stropjd sueeesive cu bitum la eald, a:;;ternCl'ea de criblura si cornpactara cu : rulou compresor : maiul de mina. (;u!)rin~lc : ~ _ tilierea manuaki a ruarginilor suprafetei de reparat, scarincarea 'it cUfGiire.a gropilor ; --- mcalzirea bitumului __ stropirea supraf'etei ell bttum, in doua reprize, en cantitatea to- 1aJa de 3 kg blturn pe me ; ___ asternerea succesiva 1'\ criblurii, dupa Iiecare stropire, in cantltate toralu de 45 kg criblura pe m:l ; _. cornpactarea supraf'etei reparate ell r\1\O:) cornpresor, 1<1 varianta ... f\." si cu maiul de 1l11n(J.. la variunta "B". r:J 0. ~uprint'l.c : __ transportul mixt urii ~:i a alto r materiale, in tirnpul deplasarii d" lu o dearadare la alta : __ . tmnsportul utilajelor ,?i al echipelor de muncitorl in tlrnpul de- nlasarii de la 0 degradare la alta ; . __ . semnalizarile necesare pe timpul cxecutiei. Evaluarea costului transporturilor de 1a 0 degradare la alta se va face pe baza normei de deviz D I In. ' Se lYk'1soarii la metru patrat de supraf'ata reparata. -------- -"--1---.----\ --'Ca;;-tit&tt_'~-' I U 1M ,----;-, --'B~:-'-" Denumirea resLlrselor; 1_"_''''__ __ ... I ! 01 00 0200 ', Cod restlt'se Materiaie, 209221110002 Bitum pent.ru druruuri tip D 180/200 kg 218251230001 Criblura dublu concasata t 2(lGlll H20 004 Motortnii kg Forte de munea m 0122 Astaltaror :l.::l CI0112 Asraltator 1.2 3,0[10 0.047 0,600 3,OBO 0,047 o.soo ore O,O! _, .. ~~. __ ._ll'~ __ .. _ _h2:~_._ TO'l'AL ore 1,06 1,OB utiJaje 42522001 Topitor de bttum traetat, pina la 500 1 capacitate ore 42501003 Rulou cornpresor static autopro- puls at de 8-14 1. ore 0,0:35 o.osa 1B9 D I 06 A ';91 H28 10 01 00 Repararea era,piH,luilor, mal largi decit§ __ ~~n, in imbl'adiminti bitnmi- --' - · -----.--;ioase:-~~~e~~taiicu mortar asfaltlc. Cuprindc : _ clecaparen in lungul craparuri lo r a stratu lui de l,;:ura, pe 0 Jii\ime de 0,20 m $i C1 slratu lui de binder, pe 0 lat ime de 3 em, ell dalta.: ciocanul ~i t irriacopul ; _ evacuarerf materialului rezul tat prin transport ul ell roaba st apla- narea lui pe zona; - curutirea cu mature ~i peria a portluni lor decapate ; __ prepararea la cald in maJaxoare manuale a mortarului asfaltic ;. - arnorsarea cu bitum talat (O,O(j(j !,gjrnl) ; _ umplerea si buraren craputu ri lor in irnbracamintile bi t umi noase ell mortar bituminos. Se mascara Ia metru crapatllr~l colmatata. Cocl Denumireu resurseior --- --------- ---~--- -~ ---------, -- i , ! i --------------- ----------_._------------ DIM. i e.su rse Ma.teriaJe 2'.9221150006 Bitum pentru drumuri tip D 130/120 565311200 006 Filer de calcar 218 345 120 001 Nisip 0-3 rnrn 205211100 GOI White spirit 206111 62000"' Motorina Forte de mutl(',a, 010122 Asfaltator 2,2 01 0112 Asralratcr 1.2 TOTAL utilaj 42523001 Malaxor manual de asfalt, capacitate sub 600 Iitri kg 2,fHO kg 2,710 J 0,006 m ~- d 0,202 f\'o, 1.o;.g 0,410 ore 0,26 ore 0,52 ore 0,78 ore 0,064 ----N'O T A: lVlortax;;; asfaltk-;;-;:;;~1..u'mitoar;a com;~;-tie -;-20o~} bi tum ; 20% filer de calcar; 600/0 nisip 0-3 n111l, Bitumul taiat penlru aD10rSare va fi alcatuit din: 60% bitum !?i 40"/0 white spirit. 190 IH 07 A 791 624 03 01 00 iCovoal'e subjirt, de 1,5-2,0 ern grosime, din mortar bltuminos preparat Ia calli, executate pentru regenerarea Imbracamlntllor astaltlce sau pentnt protejarea straturllor de baza asfaltiee supuse elroularlel, inainte de asternerea imbr acamiutflor definitive: i\ eu asternere mecanica. 01 00 Cuprlnde : - curatirea suprafetei $i' evacuarea murdariei in atara plattorrnei drurnului ; ._. nrnorsarea suprafetel cu bitum taiat 0,3-0,5 kg/rn? .: - asternerea mortarului asfaltic de 1.5-2,0 111 grosims, rnijloace mecanice ; -. cihndrarea suprafetei. Se mascara la rnetru patrat. ----------_._----- C~titati _ U/1VI A 0100 Cod resurse Denumirea resurselor -- ... _---------_.'---- l'tlateriale Mortar asfal tic l Bitum talat (cut-back) 2 t t (0,042) (O,OOO'l) Porte de muncn tH 015Z Astaltator 5.2 ore 0,003 010132 Asfaltator 3,2 ore 0,003 01 01 22 Asfaltator 2.2 ore 0,005 010112 Asfaltator 1.2 ore 0,050 019922 NecaIiflcat 2.2 are 0,028 ---_._--------------'---- TOTAL ore 0,090 Utilaje 42020104 Autogreder pina la 175 CP ore 42501003 Rulou compresor static autopro- pulsat de 8-14 t ore 0,003 0,003 -----_.-------- 1, 2) Se VOl' indica normele din capitolul D Z. D I 08 A 791 628 11 01 00 Intretinerea rosturllor ~i colmatarea crapaturilor, la Imbracamlntt ell Iianti hidrauJici, Ioloslnd rnastic bltuminos. Cuprimle : - scouterea din rosturi si crapiitur}, cu unel te potrivite, a masticului degradat ~i a murdariei ; 191 -". curajiroa cu peria de sirm~l a rosturilor ~i crapaturllcr ; - amorsarea lor en biturn taiat, inclusiv prepararea lui; - prepararea masttcului bltumtnos si turnarea lui. (circa O,9ll0 kgJ ml) 1n rosturi ~i crapaturi. Se mascara la metru de rost sau de. Cr[lp[ltllra colmatata. .-.·---.' ... -----~·- .... -·· .. ·- .. --·-·-- .. ----·---- .... - .. -I·- .. --.---- .. -- ....... Cod D' 1 I U,!r'l . . en:i!THl'ea l'eSUl'se or l' resurse ... _ ......... _. L ._ ..... _. . _.~._._~ ~ ~l_,...~ _._. .• ~ ~_. - . - __ l\'[ateriale 209 221 no 002 Bitum pentru drum tip D 180/ 200 kg 0,'1:3(1 205 211 100 001 White spirit kg 0,028 456 611 150 001 Pudreta de cauciuc ell continut de deseuri textile 1.-" e.ns ',,, 215251240006 Azbest erizolitic calitatea a II-a, fulgi kg 0,4(;0 206 111 620 004 Motorina kg 0,600 Forie de munea 01 01 22 Astaltator 2.2: 010112 Astaltator 1.2 Ole 0,040 ore 0,070 --TO~:rAL----·-o;::_e-·---- 0,110--'- utUaJ 42523001 Malaxor manual de asfalt, capacitate sub 1300 Hili ore 0,008 NOTA: .I. Bitumul taiat pentru arnorsare va n preparat din: 600/0 bitum tip 1:1, <1.0% white spirit. 2 Masticul bltuminos va contine : 400/0 bitum tip B ; 3% deseuri de cauciuc ; .1% fibre textile; 43% nzbest, llefacCl'e de pavajo vochi din oalupurl ell rosturi A nebitumate ; 01 00 bltumate. 02 (10 Cuprfnde: """- destacerea pavajului vechi, inclusiv trierea calupuri lor, curaurea :;::; (:(~cozHarea lor alaturt ; -:.- stringerea in gramez! a sHlrimaturilor de piatra ; indepar+area ~i aplanarea pe zona a materialelor neutilizabl!e ; 102 - nivelarea patului, inlocuirea nislpulul, asezarea calupurilor la sablon :;;i baterea Ja uscat cu maiul ; - veriflcarea suprafetei cu sablonul f$l dreptarul, imprastierea nisipului pe supratata pavajului refaeut ~i impingerea lul in rosturi, concomitent ell stropirea cu apa :;;1 baterea eu malul, Nu eujn-inde : "- biturnarea rostunlor la retacerea pavaielor. Se mascara 13 metru patrat de pavaj ref5.eut. ----------- Cantitati triM A B 0100 0200 kg 172,000 1'12,000 rna 0,075 0,075 rnJ 0,011 0,011 MatcriaJc 561176491008 Calupuri 218345140 003 Nisip 219121400007 Apa Forte de IJ1UDCa 0128 42 Pavator 4.2 01 2822 Pavator 2.2 01 28 12 Pavator 1.2 ore 0,29 0,370 ore 0,29 0,370 ore 0,28 0,380 -- 'l'OTAI .. ---ore----o,sa-l,i 2 DII0 791 632 21) 00 00 RcfllCCrlJa de I)aVllje veehl, din pavele normale, eu rosturi A uebltumate ; 01 00 B 02 00 'bitumate. Cuprlnde : -- destacerea pavaiului vechi.. trierea pavelelor, curatirea ~i depo- zitarea aljituri ; --- stringerea in grarnezi a starirnaturtloi- de piatra ; -- indepartarea sl aplanarea pe zona a matertalului neutillzahil ; - nivelarea patului, Inlocuirea nlsipului, asezar'ea pavelelor Ia sa .. blon ~i baterea Ia uscat eu maiul ; _. verificarea suprafetei ell sablonul ~i dreptarul, impdi:;;tierea nisipulul pe suprafata pavajulul refikut sl impingerea lui. in rosturi, concornitent ell stropirea cu apa. 'ili baterea cu maiul. Nu cuprtnde : ... - biturnarea rosturllor la reracerea pavajelor. Se masoarii la metru patrnt de pavaj refih:ut, 19:3 -'-'-~:--'-'--T,f, -'--'---' resurse Denurnlrea resurselor 0100 0200 (URI Canti tati A B 1\>latcriale 561175111003 Pavele normale 218 345 140 003 Nisi p 0-7 mm )';19 121 400 007 Ap<~ 0,251 0,126 0,OH3 0,251 0,120 O,OlG Forte de munea 012832 Pavator 3.2 0128 22Pavalol' 2.2 012812 Pavator 1.2 ore 0,24 0,31 ore 0,24 0,32 -=-:c-:::-- o~ O,24._ O,32.!.l_ TOTAl.. ore 0,72 0,94 DIll 791 U:l221 00 00 Rdaccrca de pavaje vechl din pavele abnorrne cu rostur i in 00 if3 or~ Oil ncbitumate ; bi turnate. Cuprtnde : - desfacerea pavajului vechi, trierea pavelelor, curatirea si depozitarea 101' alaturi ' , - ~. stl'tnCg~r~e,; 1;1 gramezi (1 sf~\rlmMurilo[' de piatra ; - indepartarea :;;i aplanarea pe zona a materialului neutllizabil ; - nivel area patului, iruocuirea nisipului, asternerea pavajelor la ~a" blon 0;;1 bat 2.:'C' 't let uscat C1.1 maiul : - vertticarea suprafetei cu sablonul ;;1 dreptaru l, imprastierea ni:,;.pulcj pc Sl.!jjl·',lt,l.tG pavajului ref2.cut ,?i irnpingerea lui In rosturi, concom. tent cu stropirea cu ap~l si baterea ell malul. 3 Nu euprj nde biturnarea rosturilor la pavajul l'efiJ.cut. ':;:" mascara la metfu patrat de pavaj refacut. ----.~:~~l-----I ----- .. --------·---------I--'-u .. --/n.-, .• -l--I.·~~~.,~~0'Ct liB - Denumirea resurselor U;\ res.: rse I I I" o~ 0-6----0200 ___ \_'=~=_i ------=-===1====-::---I-3'---··j-'4-· -)---5- Mn.tcdale 5(H n~ 281 ees Pavele abnorrne 2Ul ::45 FlO 00;3 Nisip 0-'7 mm 2Ul 121. 4Qii f}()'1 Apa 0,205 0,120 0,017 0,205 0,120 0,017 _.-.--_._. __ ._ .... _-------_ ...... _--_. __ ._-------_ .. _------- 1 J -----------------.----- ... -- __ c---___;- 1 3 2. 4 5 Ferte de nUUlca 012832 Pavator 3.2 012822 Pavator 2.2 0128 12 Pavator 1.2 ore rJ,24 0,31 ore 0,24 0,:31 ore 0,24 0,32 '.rO'I'AL ore 0,72 0,94 DI12 791 631 02 00 00 Refacerea de pavaje H~€:Ili, executate din: A bolovani de rIU ; oi to B piatra bruta. 02 00 Cuprlnde: - destacerea pavajului vechi, trierea pietrelor, curatirea st depo- zitarea alaturi ; . - stringerea in griimezi a sfarimaturrlor de piatra ; - indepartarea ~i apJanarea pe zona a materialului neutilizabil ; - nivelarea patului, inlocuirea nisipului, asezarea pietrei la saolon !?i baterea Ia uscat CLl maiul ; - verificarea suprafetei cu sablonul si dreptarul, imprastierea " nisipului pe supratata pavajului retacut ~j impingerea lui in rosturi, concomitent cu stropirea cu apa ~i baterea cu maiul. Se mascara Ia metru patrat de pava] ref'acut. Cantit5ti Cod reSUl'se DIM Denumirea resurselor A B 020D 0100 Materiale 218124 110 003 Eolovani de riu Dla 0,167 218 123 130 004 Piatra bruta m3 0,Hl2 218 345 140 003 Nisip 0-7 mm 013 0,172 0.172 219 121 400 007 Apa m3 0,025 0;025 For~e de munea 012822 Pavator 2.2 ore 0,36 0,36 012812 Pavator 1..2 ore 0,36 0,36 TOTAL ore 0,72 0,72 1£15 DI I:! 791 648 23 00 00 Combaterea 110leiului san mirirea rugozitiitii pii.rtii caresabile prin asternerea de rusip cu : A 01 00 B raspindire mecanizata,Cu raspinditor mecanic ; raspindire manuala, din autocamion ; 02 00 C 03 00 D 04 00 raspindirc manuala din depozite ell transport cu ro aba la 25 m 51 lopatare la 3 rn ; raspindire manuala din depozite mtci, prin Iopatarea directa la 6 ID. Se mascara la tona de material raspindit. 1---------- Cantit~J_i __ . _ U01 ABC D t -.--' I 0100 0200 03 00 . 0400 ---~~-----~---.------ Cod resurse Denumirea resurselor Materiale 218345140003 Nlsip 0-7 mm 0,763 0,763 0,763 0,763 . Forte de munca ()1 99 11 Necalificat 1.1 ore 0,81 1,46 0,17 ------_---, ----------------_. NOTA in norma de deviz nu este cuprins autocamionul in vartanta "B" l?i nici raspinditorul in varianta "A". Pentru prevederea acestora in devize se vor folosi normele de deviz D I 18 ~i D I 19. DIH 791 648 24 00 00 Combaterea poJeiului pe partea carosabila prin asternerea de sare eu : A 01 00 B raspindirea rnecanizata, eu raspinditor mecanic ; 02 00 raspindirea rnanuala, din autocamion ; C 03 OQ D 04 00 raspindi rea rnanuala, din depozite, eu transport cu rcaba Ia 25 m ;;i lopatare in. :3 m ; raspindirea manuala, din depozite mid, prin lopatare Ia maximum 6 m, Se mascara Ia tona de material rasplndit, Cod resurse Denumi rea resurselor lYIateri
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful