You are on page 1of 2

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Bra ov

Serviciul Servicii pentru Contribuabili


tel.:0268/308443
http: // bv.finantepublice.ro

IMPOZITUL PE CONSTRUC II
datorat bugetului de stat
ncepnd cu 1 ianuarie 2015

[Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal modificat prin Legea nr. 11/2015 privind
aprobarea OUG nr. 102/2013 pentru modificarea i completarea i reglementarea
unor m suri financiar-fiscale- MO nr.24 din 13.01.2015]
Cine datoreaz impozitul pe construc ii?
persoanele juridice romne, cu excep ia institu iilor publice, institutelor na ionale de
cercetare-dezvoltare, asocia iilor, funda iilor i a celorlalte persoane juridice f r scop
patrimonial, potrivit legilor de organizare i func ionare;
persoanele juridice str ine care desf oar activitate prin intermediul unui sediu
permanent n Romnia;
persoanele juridice cu sediu social n Romnia nfiin ate potrivit legisla iei europene.
[art. 29633 din Codul fiscal]
Pentru ce construc ii se datoreaz impozit?
- pentru construc iile prev zute la GRUPA 1 din HG nr. 2139/2004 - Catalogul privind
clasificarea i duratele normale de func ionare a mijloacelor fixe
[art. 29634 din Codul fiscal]
Cota de impozitare i Baza impozabil ?
Impozitul pe construc ii se calculeaz prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii
construc iilor existente n patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului
anterior, eviden iat contabil n soldul debitor al conturilor corespunz toare construc iilor
men ionate la GRUPA 1 din HG nr. 2139/2004, din care se scade:
a) valoarea cl dirilor, pentru care se datoreaz impozit pe cl diri, potrivit prevederilor
titlului IX. Intr sub inciden a acestor prevederi i valoarea cl dirilor din parcurile
industriale, tiin ifice i tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiaz de scutirea de la
plata impozitului pe cl diri (prev zute la art. 250 din Codul fiscal);
b) valoarea lucr rilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere
la construc ii nchiriate, luate n administrare sau n folosin ;
c) valoarea construc iilor i a lucr rilor de reconstruire, modernizare, consolidare,
modificare sau extindere a construc iilor, aflate sau care urmeaz s fie trecute, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare, n proprietatea statului sau a unit ilor
administrativ-teritoriale;
d) valoarea construc iilor din subgrupa 1.2.9 Terase pe arabil, planta ii pomicole i
viticole din Catalogul privind clasificarea i duratele normale de func ionare a mijloacelor
fixe, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modific rile ulterioare;
e) valoarea construc iilor situate n afara frontierei de stat a Romniei, astfel cum aceasta
este definit potrivit legii, inclusiv cele situate n zona contigu a Romniei i zona
economic exclusiv a Romniei, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990 privind
regimul juridic al apelor maritime interioare, al m rii teritoriale, al zonei contigue i al zonei
economice exclusive ale Romniei, republicat , pentru opera iunile legate de activit ile
1/2

desf urate n exercitarea drepturilor prev zute de art. 56 i 77 din Conven ia Na iunilor
Unite asupra dreptului m rii, ncheiat la Montego Bay (Jamaica) la 10 decembrie 1982,
ratificat de Romnia prin Legea nr. 110/1996;
f) valoarea construc iilor din domeniul public al statului i care fac parte din baza material
de reprezentare i protocol, precum i cele din domeniul public i privat al statului,
nchiriate sau date n folosin institu iilor publice, construc ii administrate de Regia
Autonom Administra ia Patrimoniului Protocolului de Stat;
g) valoarea construc iilor de inute de structurile sportive, definite potrivit legii.
[art. 29635 din Codul fiscal]
ATEN IE!!!
Pentru pl titorii de impozit pe profit, cheltuiala cu impozitul pe construc ii
este cheltuial deductibil la stabilirea profitului impozabil reglementat de titlul II.
Persoanele juridice care datoreaz impozit pe construc ii au obliga ia s l
declare n vectorul fiscal prin depunerea formularului 010 "Declara ie de nregistrare
fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoane juridice, asocieri i alte entit i f r
personalitate juridic ".
Termen de calcul i declarare a impozitului
Impozitul pe construc ii se calculeaz
i se declar n formularul 100
Declara ie privind obliga iile de plat la bugetul de stat pn la data de 25 mai
inclusiv a anului pentru care se datoreaz impozitul.
Termen de plat a impozitului
- n 2 rate egale la bugetul de stat, 25 mai i 25 septembrie, inclusiv.
[art. 29636 din Codul fiscal]

Material informativ actualizat la data de 16.01.2015


2/2