P. 1
جهان بينی اسلامی

جهان بينی اسلامی

|Views: 276|Likes:
منشور بواسطةlogarwall

More info:

Published by: logarwall on Feb 20, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2010

pdf

text

original

Islamic republic of Afghanistan

Kardan University
Islamic Department
دنوادخ !"#$ %$& '#(ا )د*+ ,-. /01د-.2ا 34567و 809نا
Islamic ideology abiut Allah: human ;ody and
<he =ord
Abdul >aher daie
?@@A &
1
B5CD"ا ,ECD"ا Fا B9G
" HIJ KK"Lا FLM اNO KKP 0 QJ .O 0RO KKS L "اوO TJ KK5U VO "U ا BM "J0KKWO NO P XYJ !O KK"OYJ
" HIJ KK"Lا FLM اNO KKPM ZBM KK5CJ DL "ا 8M 0KKEO CU DL "اNO PM 0 O!KK"OYJ "ا [M KK\JEO "U اNO P0
]0KK6L^O " U ا _M KK-_J 4O "U ا ,M KKEJ 5U RO EM "U ا ,M +J `U KKEM "U ا 'M #KK9L "ا )M ودa KK*"U ا
DJ SU -M 0EL WO FLJ ا 8O 0bO 6U (M DM 6cdO e O EM "U اM f 8O NgM
]0ehiS5j
k!\5(و 36l+و B"0(D5dhm ZD5nhm k!\5(و %*W
3(ا o(0pqادخ k!\5(و r-0*C 3خ0pq و Z 3خ0pq s
o(0pqادخ t r-0*C 3خ0pq u 36l+D5dhm u %*W
2
vwG xKK(0pq ادخ & yوا
39wن %z{

|]وD} 205ن 0- xKK1 /دن2 ]. 80E-ا v*ن & x(0pq ادخ !G 809نا
يارب ناسنا هك ار يلاوس نيتسخن پ ادخخخ تخانخخش هخخب اخم هك تسا لا¸س ني~- د-ا~نيم _ر=م ن-~ ¸ر-~ خ¡ اخ- ¸¸اخخين ي
-دن¸ دناوتيم »- ن-~ ن¸دب ناسنا ه´ن-ا ا-¸ º ~را~ -ر¸ر- ن-~ هب ناسنا ا-' º »-را~ ي-ر¸ر- ´ ر~ يخخ~-ن ناخخ~-ا اخخ-' º دنك ي
يم _ر=م -را-ن-ر~ ي~ا-¸ -`ا¸س -رو- ر+ب º ~را~ ي´ -دن¸ × ~روخخم نخخ-~ هخخب ار ناخخسنا -ر¸ر- تسخن تسرت+ب هك ~~ر
. »ي-~ رار· -=ب
ناسنا هك »ينادب د-اب · »ي-ا~ن -=ب ~روم ن-ر~ ه´ن-¸ا .-· ¡ . ~را~ -ر¸ر- _ون دن . ~را~ -ر¸رخخ- _وخخن هخخس ناخخسنا
. يلا= ¸ ي=ا~ت=ا · ي~ر·
~ |]وD} • H0P H.D{ دخخنم¸اين نادخخب ~رخخ· =خخ- -خخي=نم ناخخسنا هك تسا ي-ار¸ر- نا~- ناسنا ي~ر· يا- -ر¸ر- :
: ~و~ن »يس-- هتس~ ¸~ هب ناوتيم ار ا- -ر¸ر- ن-ا تسا
· ت=ارتخخسا ياخخ= · ¸اخخ-ل · ا~خخ= · -' · ن=يسك' هب -ر¸ر- : .`م · ( يو-= -ا=ا= ) ي~ام يا- -ر¸ر- : -لا
. -ري=¸ نديباوخ · ت=-
ي-¹· ناني~=ا · ي=¸ر ¸مار' · _ون يا-ب · ¸-ن يا-ب · ن-د- : .`م (¸-ار=) يون·م يا- -ر¸ر- : - . -ري=¸
? oW0Ee$ا H0P |]وD} • -دن¸ ي~ار-نا -رو-ب دناوتي~ن ناسنا: ´ ب ناسنا ار-¸ · د-ا~ن ي × دن~خخ~نا~ ¸ا يرايسب هت- نا
) _ا~ت=ا »¹= sociology -دن¸ _ا~ت=ا ر~ هك تسارو-=م · دشا-يم ي=ا~ت=ا ~و=وم =- ( ´ تخخس-¸ ر=اخخخب ناخخسنا · د-ا~ن ي
ياخ- -ر¸رخ- نخ-ا · ~را~ -ر¸رخ- د-ا~نيم نيم'- -ا·و¹خمر-اس هب ار ي¸ ه=بار هك ي=ا~ت=ا يا- يدنم¸اين هب _ا~ت=ا ر~
هب -ر¸ر- : ¸ا دنا -را-= · تمو×= · نونا· · -ت´م · .يما· پ · نوتن-و پ ي=ا~ت=ا يا- يدنم¸اين -ري=¸ هناخا-ش · ¸يلو
€ • o"0W H0P |]وD} • ر- ´ -~ -`ا¸خخس ~¸اخخس _وخخ·رم ار ¸-وخ ي=ا~ت=ا¸ ي~ر· يا- -ر¸ر- ناسنا -ا خخ× ر~ ير
ا- ر~ام -ا´ر- ``م · ~و~يم اديپ ¸ن-~ پ نخ-¸م دخ-د= يا+سا-لاب ¸ين ار ~وخ دن¸ر· ¸ دنشو,يم د-د= يا+سا-ل · هت·ر´ ي´~ام' رد
يم .-= ن' دن¸اسيم , ي~رخخ· -ر¸رخخ- _خخ·ر ¸ا دخخ·ب هخخك تخخسا يلاخخ= -ر¸ر- »-¸ريم ا=ك لا¸س ني~- º »-¸ريم ا=ك : دسر
يم _ر=م ناسنا ن-~ ر~ ي=ا~ت=ا¸ × . ~~ر
¸ين .·ا= ناسنا يم ~وخ¸ا , ¸ا نم : دسر ´ -دخخن¸ نخخ-ا اخخ-' º تخخسا -~وخخ~ن ¸¹خ ارم يك º»¸ريم ا=ك º »ا -دم' ا= خخ´ اخخ--¸ ي
ي- ي¸¸ر نم -ا~=¸ »ا~- ا-' º ~¸ريم يتسين ~اب هب ¸ -دش »تخ ي¸¸ر ¿ دخخش د-اوخ »تخ -~و+يب نم ¸نا~¸ .ي-=- »ا~- ¸ -دش
س نايسن _-ر ا- هب نم ¸ , لاوس ن-ا º دش »-اوخ -~ر -ا · نوخ=`·ا · -~وخخ~ن لو·خ~م _خخ-را- لوخ=ر~ ار نادن~خخ~نا~ يماخ~- ن-~
~روخخم نخخ-ر~ هخخ~- -رخخي=¸ · نخخ×يب ¸سنار· · -را×-~ دننام ير-ا·م نا·وس¹ي· ¸ · »-د· ر~ نا·وس¹ي· ر-اس¸ و=سرا · =ار-س
º تسا=´ هب ¸-ار¸ º تسي¡ ¸·د- º ~وب د-اوخ ي¡ ي¸ ت-ا+ن · -دم' اين~ هب ار¡ º -دش ¸¹خ ار¡ ناسنا ه´ دن~ر×يم ر×·
هك »يسر,ب ~وخ¸ا¸ »ي-ا~ن ر×· ¸ي·~ -رو-ب -ا´ر- º »يتس- ن-~ دنم¸اين ي´ -دن¸ يا- ¸خب »ادكر~ ا+ناسنا ام :
»¸` هخخ´ : تخخسا دخخنم¸اين ن-~ هب ¸-وخ ( يلا=¸ ي=ا~ت=ا ي~ر· ) ¸خب هسر-ر~ ناسنا هك ت-´ ناوتيم -او= ر~
. »ي-~ رار· ه·لا=م ~روم اد= -رو-ب ار »اد´ ر- تسا
H.D{ vwG ,-. !G 809نا Hدp+205ن
دخخنم¸اين يوخخن·م¸ ي~اخخم ¸خخخب ¸~ رخخ-ر~ ناسنا ه´ تسا -دش .ي´~- يون·م¸ ي~ام ¸خب ¸~¸ا ناسنا ~و=¸ نا~تخاس
.دشا-يم ن-~
H.0+ vwG ]. • ‚"ا ي-اخ~ن-ر¸ هي=وخ- تخ-`م -روخ-ب ارناخسنا ي~اخم ياخ- يدخنم¸اين يما~- ¸خب ن-ر~ ي+لا ن-~ :
: لا`م هنو×ب · ~را~ رب ر~ ار يت-`م _-اتن ت-`م هي=و- ن-ا . دن´يم
1 -رخ'¸ اين~ يتخ-شوخ¸ -~ا·س ÷ ( -لاخم ¸ن= اب _ا´ن ) ن-~ ت-`م هي=و- ¹ يناو+ش -ا~-اوخ -
2 -رخ'¸ اين~ يتخ-شوخ¸ -~ا·س ÷ (ل`= يا- ا~= ن~روخ) ن-~ ت-`م هي=و- ¹ ا~= هب .يم -
3 -رخ'¸ اين~ يتخ-شوخ¸ -~ا·س ÷ ( يلو´لا ري= -اب¸ر~م نديشون ) ن-~ ت-`م هي=و- ¹ ينديشون -
3
4 -رخ'¸ اين~ يتخ-شوخ¸ -~ا·س ÷ ( »لاس تبا·ر ) ن-~ ت-`م هي=و- ¹ ي-و= ير-رب --¸-ر= -
5 -رخ'¸ اين~ يتخ-شوخ¸ -~ا·س ÷ ( ل`= لام ) ن-~ ت-`م هي=و- ¹ =¹~- --¸-ر= -
x9p$ |0SPاNخ يخخ-·ب هخخنيم¸ نخخ-ر~ · دخخشا-يم ( يناو+خخش ) يسن= -¸-ر= يارا~ ~وخ ~و=¸ ي~ام ¸خبر~ ناسنا :
`ماخخ´ ارخخن' »ام¸ »- ا-¸ · دن-ا~ن -وكرس ار -¸-ر= ن-ا · دن-اوخيم ا- -و+ش اب ه¹با-مر~ ا- ر~ب هتخاس تس~ نيناو·¸ نا-~ا¸ا
=رخخ- ¸ تيناخخ--ر · رتخخ~يب -~ا-= اب يل¸ا -¸ر´ · دنن×يم ~روخرب يناوي= -`ا= ¸ا ر-دب »- ا-¸ يناوي= .×~ب¸ · -~و~ن ا-ر
-¸رخخ´¸ · دخخنن´ن _ا¸~¸ا ي-اخخסي- هخخك دخخنراديم د+·- · -~و~ن ت=ا=¸ -~ا-= -·¸ ار ~وخ¸ · -~و~ن »¹= د· ن' اب ه¹با-مر~ اين~
هخخ×¹ب · دخخنرا~×ي~ن يتخخ-`م نيناو· -لاخم ¸ن= اب =ا--را يارب ا+ن- هن ¸ · هتشادنپ ي~ا¸' -¸= ار روما ن-ر~ ي-¸ا-- يب يم¸~
. دن-ديم -¸ا=ا ¸ين -اناوي= ¸ ناسن=~- اب يسن= =ا--را يارب
ار _ا¸~¸ا تخ-`م نيناوخ· · (تيناخ--ر) اخخين~ =رخ- ¸وخخ= هخب · -~و~ن ~ر `ما´ ار ي=ار·ار=ن ¸~ ن-ا »`سا ¸د-م ن-~
¸ا _راخخخ · دخخن-ديم ناخخ~ن ي¹يم يب تنس ن-ا هب ه´ اريناس´¸ -~ا~ رار· ¸-وخ تنس -¸= ار _ا¸~¸ا »`سا ر-مايپ¸ -~و~ن »×=
ت-لاخخم تنخخس ن-¸ا ه´ر-¸ تسا نم تنس _ا×ن ( ينم ¸ي¹· يتنس ن= -=ر ن~· يتنس نم _ا×نلا) تسا هتسنا~ ¸-وخ تما
. ~وب د-اوخن نم تما ¸ا د-ا~ن
· رخخس~- اب ت-=م · -~اوناخ .ي×~- · ناسنا .سن -~ا-¸ · ينماد´اپ¸ ت-= ن' -د- هك ار -¸-ر= ن-ا »`سا ¸د-م ن-~
-~اخ-= اخخب دخخناوتب نم¸خخم ناخسنا اخخ- تخخسا -~وخخ~ن ~ا+نخخ~يپ ناخخنم¸م يارخخب · دخخشا-يم تخخ-`م .-اخسم -رخخي=¸ · اخخ- ~`¸ا يتسرپرس
.´~م »- · -دش لا~·تسا ن' ت-`م .´ش هب ي+لا -ا-اد- ¸با=م -¸-ر= ن-ا¸ · د-ا~ن _ا´ن »`سا ر-مايپ تنس ¸با=م · هنا-¹خم
»×=تخخسم ار ي¹يماخخ· -اخخ=ا--را¸ · ~`¸ا نتخخشا~ · -~اوناخخخ »ي=ن- · .سن ~ا-~¸ا -د- نا~- -¸-ر= ن-ا »-¸ · ~~ر´ .= ~ر· ن-ا
هنيم¸ ن-ر~ . ~¸اسيم ‚"0w+ ƒp$ 0G „0dن & ,-. 36l+ !5$Nm رتخخخ~) ني-ناخخ= »-اخخ-- ¸اخخسا هخخب هخخك _اخخ´ن ن-ر~ هك · دشا-يم
رخخ=نم هخخنيم¸ ن-ر~ ت-`م هي=و- ن-ا ه=يتن · ~ري×يم -رو- ين'ر· -ا-' -ا¸`- اب · -را·ا¸ ن-دلا¸ تشا~ رو-= ر~ (رسپ¸
هب |Dخ…و 05ن. oew6qNخو |.04( . ~~ر×يم
¸ا · ¸-وخخخ -اخخ~-اوخ ¸اخخسا هخخب ار ¸-وخخخ -و+خخش هك دنتساوخ¸ هت·ر´ -د-~ان ار ي+لا »´= ن-ا ه×ي-اخشا ¸×=رب
¸-وخخخ ت-اخخ-ر -لاخخخم ارخخن' · هت·ر´ -د-~ان ار ي+لا نونا· ¸ · دن-ا~ن هي=و-¸ -~ا-تسا ير×-~ .´ش هب · _¸ر~م¸ ل`= -ر-ا~
. دن~و~ن ن`=ا يمو~= -رو-ب ار يسن= ي~ا¸'¸ · -~و~ن ا-ر ي~ر· ي~ا¸' -هنا+ب هب ار -و+ش »ام¸ · هتسنا~
نوخخي¹م هن`اس هك ¸رم ن-رتكانر=خ هب هك دش --س ( »`سا ¸د-م ن-~ ت-`م هي=و- هب ت=ان· »د= ) نان' ~ر´¹~= ن-ا
· ناخخسن= »خخ- اخخب ا+ن- هن ار يسن= -ا=ا--را · يسن= ي~ا¸' ¸اسا هب ا+ناسنا نين¡ · دن~ر´ `ت-م دنا~´يم تك`- هب ارناسنا ا-
. دن~و~ن ن`=ا ينونا· -اناوي= اب ه×¹ب
تخسا »¸` هخخ´ ار يناخخسنا ه·ماخ=¸ · دخخ-ا~ن لاخ-تنا ا+ناخخسنا هخخب اخخ- ي~اخخش ¸ا ¸دخخ-ا ¸ر ه´ دش --س ت-ر~ب ت-ان= ن-ا
نوخخنكا¸ · دن~و~ن `ت-م · ي~ابرب¸ ت´`- هب ¸×=رب · دننا~×ب ناسنا يتخ-شوخ يوس هب ي¸¸رما ر-=ر~ ند~تم يا+ناسنا
_ي=ر- ي+لا »ا×=ا هب ت-سن ار ر~ب نونا· ه´ي-ا-رو~ك ر~ ¸¸رب ¸¸ر ¸رم ن-ا • دنرا~ ت-ا´ش ¸رم ن-ا ~ر~¸ا نان' يما~-
. دن´يم د-د+- ار تيناسنا¸ · -~و~ن را~تنا · دن-ديم
¸وخخمار· ار يخخ+لا تنخخس ن-ا ا- -و+ش ¸ا ير¸~ ¸ يني~ن هشو´ · تينا--ر · اين~ €ر- يا- هنا+ب هب ه×يناس´ نان¡~-
هنوخخ~ن ه´ دنا -دش ينا-ان´ -×-رم ه×¹ب · دن-~ هما~ا ¸-وخ د--م هب ه´ دنا هتسناوتن ¸ين · دن-ديم -و¹= ن-دتم ار ~وخ¸ -~و~ن
. دشا-يم نايبر= ي·~= -ا=`=ا .-اس¸ ر~ هناي-خم -رو-ب ا+ناسنا نين¡ _¸ر~مري= -ا=ا--را ر~ن ن'
• اI† !G %5+ نيماخخت-¸¸ ا~خخ= ي•رخخنا ن¸دخخب دخخناوتي~ن ¸ا · دخخشا-يم دنم¸اين ن~روخ هب ¸-وخ ~و=¸ ي~ام ¸خبر~ ناسنا
-اخخبو-= · ا+تخخشو´ · -ا=-¸-خخس · -اخخ= -وخخيم · اخخ- ا~خخ=¸ا ¸-وخخخ -اخخي= رارخخما يارخخب تخخسارو-=م · دخخنك يخخ´ -دخخن¸ · اخخ-
ا- ين~روخر~ »`سا ¸د-م ن-~ · د-ا~ن -~ا-تسا ا- ين~روخر-اس¸ !eKKqا. 805G ا] y#C H0P اI† 8.]Nخ و /.NEن 36l+ !5$Nm
اخخ- تخخشو´ »ادخخ´¸ دي-م ناسنا يارب -اناوي= »اد´ تشو´ ه´ دناديم ¸ا · تسا -ا·و¹خم يما~- ¸لاخ لا·تم دن¸ادخ ار-¸ . تسا
~ادخخ·- =خخ- تخخشو´ -ر- · دشا-ي~ن ¸-ا= -اناوي=¸ نا´ -دنرپ يما~- تشو´ ن~روخ »`سا ¸د-م ن-~ ر~ -انب · دشا-يم ر-م
هخخك -~وخخ~ن نخخيي·- ار _ب~ نا´ -دنرپ¸ -اناوي= ن-ا تشو´ •ا -~ا-تسا يارب · ت~س· ن-ر~¸ · دشا-يم ¸-ا= نا´ -دنرپ¸ -اناوي=
_خخب~ هخك ي-اخم يان`تخخسا هخب هخت-لا ) دخنروخب ر-خكا خخ‚ا نخخت-´¸ _خخب~ ن¸دخخب ار ناخخ´ -دنرپ¸ -اناوي= تشو´ دناوتي~ن نا~¹سم ات=
ا~خخ= ن~وخخ~ن -رخخ-مر~ هخخ´ اريناس´ ¸ تسا -~ومر· ~اشرا ار ي¸ر -~ا-¸ »د=¸ ه-¸ر نايم ن~روخ يارب نان¡~- · ( ~و~ي~ن
¸ · دنتخخس- اخخ- نا=يش نار~ارب نارا´ -ارسا ( ني=اي~لا ناوخا اونا´ ن-ر~-~لا نا ) د-امر-يم -~و~ن هي-ن- -~و~ن ي-¸ا-- يب ا-
· »-روخخخي~ن ا~خخ= »ي-وخخ~ن هنسر´ ه×ينام¸ ا- ه´ »يتس- يناس´ ام ) ه´ د-امر-يم ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ ƒو=¹م ن-ا ي¸ر
¸ارخما يرايخسب ¸ا نم¸خم ناخسنا هخك -دخش --خس ن~روخخ ر~ تخ-`م هي=و- ن-ا ( »ين×يم €ر- ار ا~= »-وش ريس ه×ن-¸ا .-·¸
¸ -~رب تم`س هب نا= =انر=خ يا+ب¸ر´م¸ |Dخ…و 05ن. oew6qNخو |.04( . ~~ر´ ¸--ن
4
ن¸اوخ- ¸ · اخ- ا~خ= رت~يب -ر-م · -اناوي= تشو´ ن~روخر~ ار ي+لا »=ن ن-ا ت~´= »-د· يا+ناسنا¸ا يرايسب د-اش
· دخخ-ديم ناخخ~ن هك تسا هت·ا- تس~ د-د= ي-= ي~¹= -ا·ا~تكا هب ناسنا ي¸¸رمار-=ر~ يل¸ · دنتسناوتي~ن =ر~ -را-م ر~
ا+ناخسنا هخب اخ- =خ~پ تخشو´¸ا · ¸راخس ¸رخم · تخسا -~ر¸' راب هب ار ي-ا- ت-ي-م ي¡ · _ون~م -اناوي= تشو´ ن~روخ
¸ -~وخخ~ن ت-ارخخس ناخخسنا ~وخخ=¸ هخخب »ارخخ= -اناوي=ر-اخخس ا-¸ · =وخ تشو´¸ا =انر=خ يا- -¸ر´م ¸ا يرايسب¸ · -دش لا-تنا
. تسا -~ر¸' را-ب ار ¸رم _ون ا- د- ا-ا~= -ر-م ر~ ي¸ر -~ا-¸ نان¡~- · تسا -دش ي~ا-¸ ي-ا+ناسنا تك`- --س
• 8د5qNن !G %5+ دخخنم¸اين -اخخ·-ام ¸ا ه¹خس¹س =خ- هخب ¸-وخخ يخ´ -دخن¸ يارخب¸ · دنك ي´ -دن¸ -' ن¸دب دناوتي~ن ناسنا
اب ي+لا -ا~اشرا ¸با=م· ناسنا يدنم¸اين ن-ا · دشا-يم o"NKKd"ا DKK5† |0GوDKKS+ 8د5KKqNن & ,KK-. 3KK6l+ !5$NKKm · ~را~ دخخنويپ
هتسناو- »- · دنن´يم ي´ -دن¸ يلو´لا ري= يا- يندنيشون¸ · ا- -ويم -' · =اپ -' · دننام _¸ر~م -ا·-ام¸ا -~ا-تسا اب ه´يناسك
¸ -~وخخ~ن „خخ-= ار ~وخخخ ت=- »-¸ دن-ا~ن -~ا-تسا ي+لا يا- ت~·ن ¸ا ه´ دنا |DKKخ…و 0KK5ن. oew6KKqNخو |.04KK( ناخخش -يخخ-ن
¸ارخما راخ¡~ ي-خ= -ا·اخ~تكا ¸اخسا هخب·دنتس- (يلو´لا -اب¸ر~م) _ون~م يا- ينديشون هب `ت-م ه×ينان' ¸´=رب¸ · ~و~يم
ت-روخخ-=م ¸اخخسا هخخب · دخخن~ر×ن را´~ر¸رپ نيناو· »ي¹س- · ي+لا -ا-اد- ¸اسا هب -ا´ر- هك دنو~يم -ري=¸ ا+نا=رس · =انر=خ
. دن-ا~ن يرا~ ~وخ ا- هباشون نين¡ ¸ا دنو~يم رو-=م · ي=- يا-
HNp4+ vwG ]. • ‡ ¸خخ-ار= ه¹خخس¹س …خخ- يارا~ ¸-وخخخ ~و=¸ يون·م ¸خب ر~ ناسنا »-دناوخ `-· ه¡نان¡ : (¸-ار=)
. ~¸اسيم نش¸ر ¸-ارب ار ا- ت-ي-= -ار · -~و~ن ت-`م هي=و- ار ¸-ار= ن-ا »`سا ¸د-م ن-~ ه´ دشا-يم
xW0Ee$ا vwG ]. 809نا ˆدp+205ن
· تموخخ×= · نوناخخ· · ناتخخس¸~ ر-اخخس¸ · ~`¸ا ·رخخس~- · ن-دخخلا¸ هخخب ¸-وخخخ ي=اخخ~ت=ا روما ر~ يناسنا ه·ما=ر~ ناسنا
. تسا دنم¸اين ي=ا~ت=ا يا- -ر¸ر- ر-اس¸ · نوتن-وپ · -ت×م · هن`~ا= ه~×=م
هخخب نيناوخخ· دخخشا-يم هن`~اخ= ن' نيناوخخ· · هتخخشا~ تخخ-`م هي=وخخ- ي=ا~ت=ا يا- -ر¸ر- ه~- ن-ا يارب »`سا ¸د-م ن-~
ار ¸-وخخخ يناخخسنا -اخخ~-اوخ هخخ´ تخخسين رخخ~ب را~خخ´ نونا· ار-¸ . تسا -دش يرا~´ ناينب تلاد= ¸ ينابر+م · ي·ر=يب ¸اسا
. د-ا~ن .ي~=- ت-ر~ب ر-اس رب ارن'¸ هتخاس ينونا· يا- همانرب ن~-
• %K5+0{ vwKG ]. تلادخخ= ¸باخ=م يم`خخسا نيناوخخ· -رخخي=¸ · ر-اوخخ · »ناخخخ · ~`¸ا · ن-دخخلا¸ †وخ-= · ي¹يماخ· »ا=نر~
=خخ- اخخ- هخخ=بار „خخ-= يارخخب »`سا ¸د-م ن-~ ار-¸. تسا ير~ب ه·ما= -ا=ن ه¹يس¸ ن-رت+ب ( »`سا ي=ا~ت=ا »ا=ن ) . دشا-يم
يتخ-خخشوخ ه=يتن ر~ هك د-ا~ن هي=و- ت-`م هنو×ب ا+ناسنار-اس¸ -را·ا · -~اوناخ اب ارناسنا دنويپ دناوتيم هك ~را~ ينيناو· ه¹س¹س
: لا`م هنو×ب · ~~ر´ ني~-- هن`~ا= -رو-ب ه~- -~ا·س¸
• ].0+ 3E9‰ ]. »ادخخ·ا ت=- ‡ن=لا ) تسا هتشا~ نايب ¸ا ياپ ر-¸ب ار تن= ر~ام »ا-م »ارت=ا يارب »`سا ¸د-م ن-~ر~
هخخ=ر~ ت-اخخ+ن اخخب ارناخخن' · هتخخسنا~ ~وخخخ نا~خخ~¡ روخخن ار ¸-وخخ نار~ام · ن-دتم نارسپ¸ نارتخ~ ¸اسا ني~- هب ¸' ( -ا+م`ا
¸را¸×تمدخ ر~= -ا==ل ن-رخ' ا-¸ · هتشا~ رار· نان' تمدخر~ ه~ي~- · ناش ˆ--رم¸ -`×~م »ا×ن-ر~ · دنن×يم »ارت=ا
. تسا هت·ر´ ه~~¡رس ن-~ ت-`م هي=و- نا~- ¸ا ر~ام »ارت=ا ن-ا . دنشا-يم
• ]دKKj 3EKK9‰ ]. ~اخخشرا ¸باخخ=م ناخخش نادخخن¸ر·¸ -~وخخب نا¸ارخخ· ¸¸را ‰ارا~ .خخيما· ناخخيمر~ ر~اخخم دخخننام ¸ينردخخپ
‰ارخخب ناخخ~لا »خخي== ن'رخخ·¸ · تخخسا -~وخخ~ن يخخ·ر·م تخخن= ياخخ- -¸ا¸ر~ ¸ا -خخ-¸ا¸ر~ ار ردپ ه´ ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ˆ¹- )ر-مايپ
نخخ-ا ارخخ-¸ · دين×ن لا~·تسا ار ( -ا ) -•ا¸ نا- ن-دلا¸ ‰ارب ( -ا ا~+ل .-- `¸ ) ه´ تسا -~و~ن _-ر-- ن-دلا¸ رت~يب »ارت=ا
‰~ونخخ~خ اخخن --س ه´ ار تش¸ „-ل نين¡ ¸-وخ ن-دلا¸ .با-مر~ · د-ا-ن نا~¹سم …- ه´ دن×يم تل`~ ˆ×نتل~¸ ˆ×تسخ هب ه~¹´
. د-ا~ن لا~·تسا ~~ر´ نان'
•DK9EP 3E9‰ ]. -وخخخ †`خا¸ · هتسنا~ تسرپ ادخ نا~رم --Š-¸ ار »ناخ ن~و~ن -¸=¸ »ارت=ا · »`سا ¸د-م ن-~
اخب · †`خا -اخ×ن¸ا ا~خش ن-رت+ب ( ه¹-` ا-¹خ »×تنس=ا ا-¹خ »×نس=ا) تسا هتسنا~ نا~رم ي·`خا »ا-م ن-رتيلا= ار نارس~- اب
تي-اخ ار نان' تنا-ا¸ · هختسنا~ تسرپ ادخ نا~رم --Š-¸ ار ا+~ناخ ن~ا~ -¸= · دنشا-يم ناش نارس~- اب ا~ش ن-ر- †`خا
نم¸خم نارخس~- - -Šخ-¸ ار ر-وخش ت=اخ=ا · (»خي‹ل `ا ن+ناخ-ا اخم¸ »خ-ر´ `ا -اخسنلا »ر´ا ام) تسا هتسنا~ تسپ نا~رم تش¸
. تسا -~و~ن ني~-- ار ˆ´ -دن¸ ن-ا »ا¸~ ني-نا= »ارت=ا اب ناسنا ˆ´ -دن¸ ‰ارب · ت-`م¸ »لاس -ا+ي=و- اب¸ · هتسنا~
• DPاNخ و DKeخ. 3E9‰ ]. †`خا ¸-وخخخ رتخخخ~¸ ر-اوخخخ اخخب ˆخخس´ -اخخ´ر-¸ · هتخخشادنپ يخخ+لا ت~=ر ار رتخ~ نتشا~
دي·خخس ˆخخبا -رخخ-= ~~رخخ×يم تن= هب ‰¸ لوخ~ --س ‰¸ ¸¸ر ن-ا · دسرتب ادخ ¸ا نا~-ا اب ه¹ما·م »ا×ن- ر~ ¸ -~و~ن -وخ
هتخخشا~ر-اوخ اخخ-¸رتخ~ هخخس ˆخخس´ -اخخ´ر- : ~وخخمر· هخخ´ دن×يم ت-ا¸ر ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ˆ¹-)ر-مايپ ¸ا ( هن= ‚ا ˆ-ر) ‰ردخ
تن= ¸-ي-ن · دسرتب ادخ ¸ا نا~-ا اب ه¹ما·مر~¸ · د-ا~ن ˆناسنا ¸¸ر نا~-ااب ¸ · دشاب هتشا~ر-اوخ ا- رتخ~ ¸~ »-ا-¸ · دشاب
) . ~~ر×يم 1 هتخخشا~ -وخخخ هخخ=بار ¸-وخخخ نارتخخخ~¸ نار-اوخ اب ه´ د-ا~نيم ¸شو´ نا~¹سم ر- ر-خمايپ --د= ن-ا نتسنا~ اب (
. دنشاب
5
• ‡]0‰ا D-0( 3E9‰ ]. -~اخخ-= يخساسا -¸خ= ار »خ=ر -ه¹خ-¸ · هتخخشا~ ناخخيب ر~اخم .خخ`م ار هلاخخ »`سا ¸د-م ن-~
ني~- هب¸ · -دش نايب ي·و-= ا- ه-اس~- يارب · تسا -~ا~ _ي-و- ين~و~خب ان ¸ Œر¸ب -ان´ ار -را·ا اب •با¸ر _=· · هتسنا~
¸ . تخخسا هتخخسنا~ نم¸خخخم =خخ- †`خا »خخ+م -¸خخ= ار نا~روخ اب ت--ش · هتشادنپ -~ا-= ن-رت´ر¸ب ار ن`اس´ر¸ب »ارت=ا · .´ش
تخخ-`م هي=وخخ- نخخ-ا . دخخ-ا~ن نيم'خخ- ي·`خا نيناو· ¸اسا هب ار _ا~ت=ا¸ -~اوناخ •با¸ر هك هتسناو- »`سا ¸د-م ن-~ · ناس ن-دب
يتخخسرپرس · ناخخ--رم -~اخخي= · نا×-اخخس~- اخخب ي×ين · ناتس¸~¸ -را·ا اب ه=بار · -~اوناخ ~اينب ه·ما=¸ -~اوناخ »ا=نر~ ي+لا
اخخب .خيما· وخ-= رخ- ¸ · -~ا~ رارخخ· نموخخم …- ي·`خا --اŽ¸ •خرس ر~ ار ت-`م ي=ا~ت=ا •با¸ر ر-اس¸ · ا- -ويب¸ نا~يت-
. د-ا~ن ي-ا~´ ار ¸¸~ر· تن= ي+لا نيناو· ن-ا ت-ا=ر اب ا- · ~¸رويم ¸`-¸ ي·س هنيم¸ ن-ر~ نا~-ا
هخخك دخخنن´يم =ر~ يبوخب · دنا -~و~نرايتخا ار ي-ار~´ -ار¸ ·دنا هتخاس »¸ر=مار ~وخ ي+لا -ا-اد-¸ا ه´يناسك ¸´=رب
-~اوناخخخ · يخخ=¸ر -`´خخ~م هخخب يت~ي·م¸ ي~ام -وخ .-اس¸ نتشا~ ~و=¸ اب ¸ · -دش يش`تم نان' ي´ -~اوناخ دنويپ · هنا¸¸ر
. دنشا-يم `ت-م ي´
) -را~ش ر~ ¸ينا ي¹م همان¸¸ر •5 ( ¡ ه-نشرا+ 1• لاس يا¸و= 13•4 ¸با=م • نو= 2‘‘5 ه=-- ر~ پ ¸-وخخ »خ=ن
ناون= ت=- & j KK( !G ا] vmوDŠ o95\iنا 82D5 i د5KKSwG 0R ن¡ ي =خخ- : تخخسا هتخخشون ن پ ن¸رخخي پ نا رادخخلو × اخخن لاخخ~ك ر~ يخخسي¹
ب ا را¸- د-¸~ ¸ نوي¹م =- ير¸ پ س هب ار ~وخ -¸ر’ ¸ا دنو × ا¸ ا+ ´ هب · ~رك را~ ´ ¸ا ~¸¸ يخخ- نو-راخخم ناس همان¸¸ر ¸را¸
نام يلا-ا ¡ رتس س ه-ريخ ~اينب هب ~وخ ي-خش .يم ¸ -~ارا هب · “را¸ نتشا~ ~و=¸ اب × ار ~وخخخ -¸رخخ’ ه~- ¸ ~رك ه·=ارم ا+
~اينب ن-ا »ان هب ´ س هب يناسر -امدخ -ار ر~ ا- ~ر × ر~ ي-خخ¹· ي-اخخسران رخخ’ا ر~ ات-ا+ن ( ~¸¸ ي- ) »ناخ دننك _رخ ا+ ´ ¸ تخخش~
پ رم ¸ا ¸ Œ تمدخ · دندش -و+-م ¸ هكوش تخس ¸ا »اد·ا ¸ا ندش _¹=م اب دن~وب ر-اوخ =- ¸ ر~ارب ¸~ هك ¸ا “را¸ × را پ -ا=ن
-اخخناوي= اخخ+ن- ¸ ~وب را¸يب ¸-ا- -~اوناخ ¸ا ¸ا هك ت-´ (ناس ) همان¸¸ر هب ~را~ »ان (د-¸ر- =روم ايلو=) هك ي¸ هلاس هس¸
دن~وب ¸ا -~اوناخ .
¸-وخ يا¸س دنيب¸ دت·ا ه´ ا- را~×ب ~¸ريم ه-اريب ¸ ~را~ ”ار¡ ا-د-
• 8NepPNjو Ten+ vwG ]. نينموخخ~لا رخخيما -ر-= · -~وب نا~ر´اش ‰ون·م ر~ام ا-¸ ردپ »¹·م »`سا ¸د-م ن-~ر~
.خخ`م ¸ا · دخخ-~ »خخي¹·- ارخخم -ر= …- ه×يس´ ( ˆ-`وم و+· ا·ر= ˆن~¹= نم ) ه´ د-امر-يم ( هن= ‚ا ˆ-ر ) -لا=يبا نبا ˆ¹=
.`م ار نان' · هتشا~ ˆ·`خا ه=بار ¸-وخ نا~اتسا اب نا~ر´اش »`سا ¸د-م ن-~ -ا~اشرا ¸اسا هب . دشا-يم نم ( را~اب ) `وم
اخخ- ˆخ¹يخ -روخخ-ب · ˆلاخ= »اخ-م نخخ-ا €ر~ اخخب ¸خخين تنا-~ اب نا~اتسا · دن-ا~نيم ˆناسنا ه¹ما·م نا~-ا اب -~و~ن ر×· ~وخ ن-دلا¸
¸-وخ نادن¸ر· ~¸ن ¸ا ام ه´ دنشا-يم ر×· ن-دب دنو~يم _راخ هناخ¸ا ˆنام¸ ¸ · هت·ر´ ˆ´ -~ام' ¸-وخ ¸¸ر~ هب · هنا-¹خم
~روخخرب -ن- .خا~ر~ · هنار~ام¸ هناردپ ¸اس=ا ن-ا اب¸ · »¸ريم -ن- .خا~ هب ¸-وخ نارسپ¸ نارتخ~ ~¸ن هب -دش ن¸ريب
~اد·تخخسا ت·ر~يپ ‰ارب¸ · ~و~ن -ر- -~و+يب نا~ر´اش ت·¸ ه-ي·~ …- ا- د-ا~نيم ¸شو´ ه~ي~- · هتشا~ هنا¸وسل~¸ هنا~ي~-
. دن¸رويم ¸`- ¸¸ر¸ -ش نان' ‰ا-
80E-ا !G x"0W vwG]. 809نا ˆدp+205ن
ه¹خخس¹س …خخ- ¸خخ-ارب · ~¸اخخس _وخخ·رم ار ¸-وخخخ ي=اخخ~ت=ا¸ ي~رخخ· ياخخ- يدخخنم ¸اخخين ه×ن-¸ا د·ب ناسنا ه´ »-دناوخ `-·
º دشا-يم .-~ روما ر~ ا-لا= -`اوس ن-ا ه´ ~و~يم اديپ ي-`اوس
º »-ا -دم' ا=´¸اام ‹ 3(0^Œ]. 0+ 3-0Rن ‹ 395• o1دن2 ŽدP ‹ B-ا /د+… اD• و ‹ B-ا /د+… o• HاDG
!Š.0KC •K- 0KG 0K+ DKEW o+0KEm /Dخ•0KGو Z /.NG 2و] دp• 0+ o1 /دن2 ŽدP /01DP !Œ دppn5+ Dn{ H0Rن09نا H]059G
‹ دq065+ ‘5P]N+ا /D5†و oSneEC2 Z]0Œ Z %5zbm !EP ,-ا !Œ /د-0{ k0pG Z .و] oe95ن .0G !G و /دq Beخ H.0W
-------------------------
1 ¸ا ناخختنب ¸ا · -اوخخخا “`’ ¸ا -اخخنب “`’ هخخل ناخخ´ نم ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ˆ¹- ) ‚ا لوسر لا· لا· ( هن= ‚ا ˆ-ر ) ‰ردخلا دي·س ˆبا ن= -
· • ه¹-لا¸ ر-لا -ات´ · --رش ‰~مر- ( هخن=لا ه¹· ن+ي· ‚ا ˆ--ا¸ ن+ت-=- نس='· ناتخا 1•3– .
• xنNن0‰ vwG ]. · ه¹ي-خخ· · »و· »اد´ _با-¸ -~وب ناس×- ا+ناسنا ه~- ‰ارب · ¸-وخ يرا~´ نونا· ر~ »`سا ¸د-م ن-~
هناخخش ياخخ- هنادخخن~ دخخننام نام~رم ه~- ) ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ -~ومر· ¸اسا هب · -~و-ن •اخ »~رم¸ · ~اŠن · -ه-—ا=
¸ا ¸ا ¸ · دخخنا -دخخش ¸خخ¹خ »~' ¸ا ه~- · تسين تسوپ دي-س¸ تسوپ -ايس · »==¸ -ر= نايم ي·ر· · دنا ي¸اسم ي+لا رو-=ر~
تي¹خخ-·ا · -~وخخ~ن ~ر ار دخخ-ا-راپا · »¸ي¹نخخ~ن · »¸يشا· ¸اسا هب ه´ ار ي-ا- ي¸ولو-د-ا نا~لا »ي== ن'ر· (تسا -دش ¸¹خ €اخ
ار نا·وخس¹ي· ¸ نادن~خ~نا~ يماخ~- نخ-~ -`اوس ن-ا . ( »´ا--ا ‚ا دن= »×مر´ا نا ) تسا هتشا~ نايب او--ر~ ار ناسنا ت-ر-رب¸
هخب اخ- يخ-·ب . دخنا -~و~ن -يل'- ( ينيب نا+= ) يسانش نا+= ¸ يسانش ادخ · يسانش ~وخر~ ار يا+بات´¸ هتخاس ه=وتم ~وخب
. دنا -دنا~ي·اب -ار ه~ينر~ »-¸اب يل¸ · دنا -~و~ن ت·ر~يپ - -¸ادنا ا- ¸-وخ ير~ب .-= ¸اسا

دخخ-ا~ن روخخ-- ار _وخخ-وم نخخ-ا دخخ-اوخيم ينام¸ يل¸ د-ا~نيم €ر~ ار .-اسم يرايسب ¸-وخ .-= ¸اسا هب ناسنا ار-¸
ناخخ- .-= ¸اسا هب ا~ش · دبو×ب يس´ ارنا- --¸ا¸ر~ -ا´ر- : د-امر-يم ر-م نادن~~نا~ ¸ا ي×- ي¸ار·ش هم`= · دن×يم -ا-تشا
روخخ-- هخخ´ دخخي-اوخب -ا´ر- يل¸ · تسا ناسنا …- -دنبو´ ه´ ديناديم »- ارن-ا ¸ · تسا -¸ا¸ر~ --=ر~ يس´ ه´ دين×يم €ر~
…خخ- »ادخخ´ اخخ-¸ · ناخخ- -راخخ·ا »ادخخ´ اخخ-¸ · نا- ر~ارب ¸ا ه´ دين´ رو-- د-اش هت·ر -ا-تشا هب ~وب د-اوخ ي´ ˜خش ن-ا ه´ دي-ا~ن
تخخسا يסو´ .-= ¸´ ن' ¸ -~وب -ا-تشا ا~ش رو-- ه´ د-~ دي-اوخ دين´ ¸اب ار ر~ ينام¸ ت-ا+نر~ يل¸ · تسا نا- ناتس¸~¸ا
. تسا -~ر´ »´ ار ~وخ ل¸نم ه´
€ر~ ~وش _راخ ناسنا ¸= --ر-ا~ ¸ا ي¸ي¡ -ا´ر-¸ · دشا-يم -اسوس=م هب ير~ب .-= -و· را-=نا ن' يساسا ت¹=
ه´ -~وب يلا= يا- يدنم¸اين ه¹~=¸ا يتس- »لا= ~روم ر~ ير×-~ لاوس نارا¸-¸ -`اوس ن-ا . دشا-يم .×~م ¸-ارب ن' نخخ-~
-او= »`سا ¸د-م ´ . دشا-يم ناسنا يلا= يا- -ر¸ر- يو
=اخخپ -دي-= نتشا~اب · ن-دتم ناسنا · دشا-يم يلا=رد-¡ ناسنا يك -دن¸ر~ ن-~ ¸-ن ه´ دناديم ناسنا †و· -لا=م €ر~ اب
-~ا·خخس اخخب · دخخشا-يم _وخخ·رم · ي¸ يلا=¸ ي=ا~ت=ا · يون·م¸ ي~ام -`´~م · هتشا~ هنادن~ت·ارش ي´ -دن¸ · يم`سا -ي=ن¸
) ~را~ يا-ر ي¹´ب · تسا نان-ديب -ي-ن هك ينا¸ر يا- ¸-و~-¸ا¸ · دن´يم ي´ -دن¸ 1 (
هخخ×¹ب · -~وخخ-ن اين~ ˆ´ -دن¸ ني~- ا+ن- ‰¸ -اي= ار-¸ · تسين ت´`- ‰وسب ‰¸ ريس¸ ت´ر= ه´ دناديم نا~¹سم ناسنا
· دخخن×يم ‰راخخ´¸ي-رپ ¸ اوخخ-- · ~¸وماخخيم ¸خخنا~¸ »خخ¹= · دن×يم تمدخ ه~- ‰ارب اين~ر~ ¸ا · تسا -رخ' را¸ت~´¸ ه=ر¸م اين~
هخخ´ دخخن×يم ¸شو´ · ~~ر×يم -رخ' ر~ ¸ا ˆنتخب دب ا-¸ ˆتخ-شوخ --س · ‰¸ ‰ا -¸¸رما لا~=ا ه´ ~را~ .ما´ ر¸اب ه×ن-¸ا¸
· -~و~ن ‰را´ اد·¸ را`-ا روما ‰رايسب ر~ .ما´ ت·ارش¸ -¸= اب ه×¹ب · -~ادن ˜ي-خ- ~وخ ‰ارب ار اين~ ‰ا- ت·-نم ˆما~-
¸خشو´ · دخخشا-يم ناتخسرپ ‰~اخم ˆخ´ -Šخخ-¸ ت-~اخم ت-=م ه×ن-¸ا¸ · دناديم ¸-وخ ˆ´ -دن¸ .-ا ن-رت~+م ار نار×-~ تمدخ
‡خما رخيخ »ختن´ ). ~¸اخس ˆناخسنا ار ¸خ=با¸ر¸ · -دخ-~ ت-ون·م ر=ن هب ار ‰¸ي¡ر- · د-ا~ن ˆ´ -دن¸ ˆلا= ت-ون·م اب ا- دن×يم
¸خخ¹خ ¸دخخ-م ناسنا ه×ن-ا ه-`خ. د-ا -دش “و·-م نار×-~ ‰را~´ تمدخ ‰ارب ه´ ديتس- ا- تما ن-رت+ب ا~ش ( ¸ان¹ل ت=رخا
. تسا -دش
¸راخخ=تنا ر~ ‰رتخخ+ب ˆخخ´ -دخخن¸ ¸ · -~وخخب ¸دخخ-م ¸خخين ¸-اخخي= »تخ · دشا-يم ˆلا= -د- …- ‰¸ر اين~ ر~ ¸ا ˆ´ -دن¸
تمدخخخر~ ¸ا ¸ · -~وخخب ¸ا تمدخخخر~ اين~ . دشا-يم را´~ر¸رپ ت~=ر ه-اس ر-¸ر~ ‰¸ -اي= ˆ¹-ا ‰ا= ¸ · -ا´ -·و- · دشا-يم
.خ-ا= †وخ¹خم هخب ‰را~خ×تمدخ اخب ار ¸لاخخ ت-ا-ر. دشا-يم ‰¸ --ا=¸ ˆساسا -¸= نا=ون~- هب تمدخ. دشا-يم را´~ر¸رپ
. دناوتيم
‰وخخسب ار هخخ~- نارخخ×-~ اخخب ˆتخخس¸~ ¸ ت·اد- اب ه×¹ب · دشاب ا+ن- تن=ر~ ه´ د-اوخي~ن ات= · -~وب -اوخ ريخ ه~- ‰ارب
. دن×يم -و=~ تلاد=¸ ¸=
-----------------------------------------
1 - اختك نخ-ا -خل¸م -يلا- · دنو~يم -ر~يم »`سا ¸د-م ن-~ هب نانا~¹سمري=ار= -اتك نان=~-¸ · ي¸ا-ر· -سو- روتك~ -يلا- يك -دن¸ر~ ن-~ ¸-ن -اتك ~روم ن-ر~ ا-=ل -
_خخ·ر ار ناخخش -`´خخ~م يماخخ~- ¸دخخ-م نخخ-~ هخخك · دن~وب `ت-م ير´·¸ ينا¸ر -`´~م ي= هب »`سا ¸د-م ن-~ هب يبا- -رش¸ا .-· ا+ن' هك »ينادب د-د= نانا~¹سم · ناب¸ا ا- . دي-ا~ن ه·لا=م ار
-~و~ن تسا

'و. %z{
دنوادخ .N$و %-X. !"#$ %$&
: تسا -~و~ن ¸¹خ د-~ - -و· _ون¸~ ناسنا ‰ارب ( هل`= .= ) دن¸ادخ
»خ~¡ ¸~ .×خش هخب ناخسنا ‰¸ر ر~ ‰~اخم .×خش هب ¸ · دن-و´ -ر-اب ¸= ارن' ه´ ( -را-ب ) »~¡ د-~ -و· : ل¸ا _ون
. دخخن-~ »اخخ=نا -اخخت·' روخخن ن¸دخخب ار ¸-وخخخ -خخه-يŽ¸ دخخنناوتي~ن ناخخن' ˆخخل¸ · دشا-يم -ايشا ند-~ »~¡¸~ -ه-يŽ¸ ه¡ر´ا · دشا-يم
· راخم ¸ا ار نا~خخس-ر دخخناوتي~ن ¸ا · دخخشا-ن ˆباخخت+م¸ -اخت·' ¿خخي- اخ=ن' ر~ هخخ´ دخخشاب هتخخشا~ رار· ˆ-ار=- ر~ ˆ-خش -ا´ر-¸
. د-ا~ن †ر· šنس ¸ا ار `= ت~خ¸
. دنشا-يم دنم¸اين -ات·' رون هب ناش --اŽ¸ ‰ا~ا ‰ارب ناسنا نا~~¡ -انب
· دخخشا-يم ناخسنا تنات·¸ · -¸ا´¸ · ه~-دنا · .-= · ر×· ن' ¸ا رو=نم ه´ دشا-يم ( -ري-ب ) -¹· د-~ - -و· : »¸~ _ون
د-ديم »ا=نا تسر~ -رو-ب ار ¸-وخ --اŽ¸ ˆنام¸ ¸ دشا-يم نا~-ا رون _ات=م · ناسنا رس »~¡ دننام ¸ين ناسنا -¹· »~¡
روخ-- هخ,¡ رخس¸ ¸خ×=رب ار ¸-اخ-= ناخسنا هخ~-دنا ¸رخ×· · دخشا-ن نا~-ا رون -ا´ر-¸ · د-ا~ن ‰را×~- ار ‰¸ نا~-ا رون ه´
. ~رادن,يم ¸= ار .=اب¸ .=اب ار ¸= · دن×يم
روخ-= اخ- تي´راخم .خبا-م را هخنا¸¸ر •اخخشا ‰رايخسب : ( ¸¸ر'¸ · -خ¹= · تساوخ · -ا~را ) ¸= هب نديسر -ه¹يس¸
~وخخ=¸ اخخب •اخخشا نخ-ا هخخ´ تخسن-ا تخ¹= · دخن~ر×يم رخخب هناخخ هب -ويم ‰راد-رخ ن¸دب »-¸اب · لوپ نتشا~ ~و=¸ اب ¸ · -~و~ن
( ¸¸ر'¸ · -¹= · تساوخ · -ا~را ) ~و-ن ¸ت¹= · دنا -دم' هناخ هب تسدي+- ار¡ · تي´رامر~ -ويم ¸ · -ي= ر~ لوپ ت-~و=وم
تي´راخخم هخخب نديخخسر ~رخخ=م هب · ~ر¸ايب ~وخ اب -ويم ¸ا ‰راد-م ¸¸رما د-اب ه´ د-ا~نيم ¸¸ر' ˆس´ ˆنام¸ .با-مر~ اما · دشا-يم
. دن×يم ‰راد-رخ ار ~وخ ر=ن ~روم --ويم · -~و~ن »-د-- ار ~وخ لوپ · هت·ر رادنا´~ ~¸ن هب · ~و~يم ¸`- ر~
هتخخشا~ ار ¸¸ر' نخخ-ا¸ · دسرب ¸= هب د-اوخب -ا´ر- · ¸-ا-= …ي×--¸ · ¸نا~ · ر×· · .-= - -و· نتشا~ ~و=¸ اب ناسنا
¸خ-ارب ¸خ= -ار اخ~ت= · دخشاب ( ˆخسانشادخ ¸ ˆخسانش ناخ+= · ˆخسانش ~وخ ) ˆنا~-ا ‰ا- ت-ي-= هب نديسر ¸`- ر~¸ · دشاب
. ~~ر×يم نش¸ر¸ _-ا¸
¸خ= هخب نديخسر يارخب -خ¹تخم ياخ- هخنيم¸ر~ ار -اخت´ را¸خ+×-¸ا ¸خيب دشا-يم دن~~نا~ »ناخ …- ه´ نم¸اب ˆتيب »ناخ
ناخسنا · يخسانش ه·ماخ= · يخخسان~نا¸ر .ي-· ¸ا -¹تخم يا- هنيم¸ ر~ ار -اتك را¸- ¸ا رت~يب نم : د-و×يم ¸ا : ~و~ن ه·لا=م
. »~رك ه·لا=م ت-ي-= نت·ا- رو=نم هب ( »`سلا ا~+ي¹= د~=م ¸ ›سي= )ر-مايپ ¸~ ن-ا ه-س¹· ¸ _-را- · --~م · يسانش
نخم يارخب ار يرخ×-~ يا+لا¸خس ¸وخ= ر~ اخما ~ا~ -او= نم يا+لا¸س ¸ا ي-·ب هب ينا=¸ر يا+ما=ن ن-ا ¸ا =-ر- )
نتخسنا~ ( »-اخين~ ر~ ¸خي¡ر- هخب نديخ~خب اخن·م يارخب يخ-ار · »ت·اخ- »~وخب ن' يپر~ لاس .+¡ ار ه¡ن' »ا=نا رس · ~ر¸' ~و=وب
.-ارايخخسب : دخخ-و×يم نخخين¡ ~وخخخ ~روخخم ر~ ¸ا · دخخشا-يم يبا- ت-ي-= يارب -وخ ¸ر~ ناسنا ر- يارب ا+ناسنا نين¡ تي-خش
.خخي-· ¸ا ي==خخس ¸ ي—¸خخ= ياخخ- ¸ي¡ لو·~م هك »رادن تس¸~ ~ا-¸ · »ا -~رك ه·لا=م -اتك د¹= را¸- ¸ا رت~يب · »تس- ه·لا=م
»-اوخخيم · »وخ~ب ي~اخم ياخ- ¸خي¡ ي¹ك رو=ب ¸ يمر´رس ¸ ¸¸ر¸ · -`=م ¸ ا~نيس ¸ »¹ي· · و-~ار · نو-¸-و¹- ن~رك اشا~-
هنيم¸ ن-ار~ دنتس- نم ¸ا ر- ¸ناش »ك هك ي~ار·ا هب ¸ »وش »ر´ رس ¸ »شاب هتشا~ ه·لا=م ي´ -دن¸ يون·م د·ب يا- هنيم¸ ر~
. »نك =~ك
نخخ-~ ه´يناخخسك دخخ-ديم رارخخ· ي¹خخ-ا راخخي·م ار ناخخسنا يخخ-خش تخخي·رŽ »`خخسا ¸د-م ن-~ ¸ر-~پ يارب نم¸اب يتب »ناخ
ار ¸-وخخخ ¸خخ-ار´ »`خخسا هخخب يبوخب دنناوتيم دنرا~ ت¹-= ¸ا ر¸~ر´· ¸ · ي-اوخ~وخ ¸ر-´- ¸ا يرا= ¸ =اپ -¹· · هنادن~~نا~
»=خخسنم رخخ- ~¸¸ »`خخسا اخخب ¸ا هخخ·`= · دخخشاب هتخخشا~ »ي¹خخس -رخخ=· هكر- • -ر=· ¸با=م تسا ين-~ »`سا ار-¸ · دنرا~ ن`=ا
هخخب ناخخ~-¹· ه´ي-اخخ+ن' ه´يلاخخ= ر~ دنسريم ت-ي-= هب ~¸¸ دنرا~ د·تسم ن-~ ¸ -¹· هك ي-ا+ن' : د-و×يم هنيم¸ ن-ر~ ¸ا . ~~ر×يم
) . دنسريم ت-ي-= هب يتخس هب تسا -دش رد´م ي+=و- يب ¸ ت¹-= ت¹= هب نا~ن-~ ¸ ر¸ر= ر=اخ 1 (
· اخ- ˆ-اوخخ ~وخ · -ا--·- · ˆ¹-· ‰ا- »ي~-- ¸ا ار ~وخ -¹·¸ دسرب ¸= هب ه´ د-اوخب ˆس´ر- .-`~ ن-ا ¸اسا هب
¸خ= هخخب اخ~ت= · دخخ-~ »ا¸~ ار ¸-وخخ -اخ·لا=م ¸خ= هخب نديخخسر ‰ارخب ¸ · هتخشا~ ر¸~ رخ×·¸ ˆ-خ¹· ¸ارما -ري=¸ ا- ˆنيب دب
. دنسريم
¸ا رخ×· ه-اخ·¸ اخنا~- ‰رخ×· اوخ-- ¸ · ~را~ ~وخ=¸ ¸خين ‰رخ×· ‰اوخ-- ا- او-- ر-اس نايم ر~ · دشاب او-- ¸ا نخس -ا´ر-
¸-اخخ-= ‰وخخسب ˆناخسنا رخخ×· نديخخسر _ناخخم ˆ-اوخخخ ~وخخخ¸ · اخ- ˆخخنيب دب¸ -ا--·- اب ه´ دشا-يم ‰ر×· ‰ا- ¸¸ر-¸¸ ¸ارما
ر-ماخخيپ نخخ-رخ' روخخ+Ž ¸ا .-· ˆنا~س' ‰ا+بات´ر~ ˆ+لا -ا~اشرا¸ ˆ¹-· »ايپ -اساسا هب ا- ‰~و+- ˆنام¸ : لا`م هنو×ب · ~و~يم
-ر`خخ- هخخب · ناخش ‰ا+بات´ ا- ˆ-و×~يپ ني~- ¸اسا هب نار-مايپ ن-رخ' لا--تسا هب نان' رايسب · دن~و~ن .-ا= _`=ا ¸ا== ر~
· دخخن~وب ر-ماخخيپ نخخ-ا رخخ=تنم¸ · دخخن~و~ن تنو×خخس -رخخي=¸ ري-ن ˆنب · ه=-ر· ˆنب دننام -ر`- ر~ ر=ا+م ‰~و+- .-ا-·¸ · دندم'
‡خخ~=ر¸ نيي-خخنلا »-اخخخ هخخ´ نار-ماخخيپ ن-رخ' ندم' ¸ا ه~ي~-¸ دنتشاديم نايب -ر`- نين´اس ر-اس¸ ا+بر= هب ار ت-ي-= ن-ا نا~-ا

¸خخين ناخخن' · دخخن~و~ن ت=اخخن· · دن~وب »¹= ‰ارا~ ه´ نا~و+- نانخس هب ناش ت-ر`´ا ه´ -ر`- »~رم · دن~اديم ر-خ دشا-يم ني~لا·¹ل
) »=ن …ن-ا ه´ دن~¸ اد- ~و+- ‰ا~¹= · ر-مايپ -~`¸ »ا×ن- ¸ ~و~ن رو+= ر-مايپ ˆت·¸ ˆل¸ . دن~وب ‰ر-مايپ نين¡ ر=تنم
. دند-¸ر¸ _انتما ‰¸ ¸ر-~پ ¸ا · تسين ~و+- »و· ¸ا نار-مايپ ن-رخ' ه´ دنتسنا~ ¸ · ~و~ن رو+Ž ر-مايپ ن-رخ' ( -راتس
~وش ‰رام دن¸ رس ر~ ر´ا »¹= ~وش ‰را- دن¸ ل~ ر~ ر´ا »¹=
نا~وخ+- · تخشادن (هخيبر-) ˆخل¸ · تشا~ ( »ي¹·- ) نا=يش ه´ هنو×نا~- ˆل¸ · دن~وب دن~~نا~¸ »لا= نا~-ا ه×ن-ا ~و=¸ اب
هخخ´ دخخنت-×يم ناتخخسرپ تخخب ‰ارخخب ات= ¸ · دن~و~ن را×نا ار ت-ي-= يا · ر-×- ¸ ˆ-اوخ~وخ · ˆتسرپ »و· · --·- ¸اسا هب ¸ين
. تسرت+ب »`سا ن-~ هب ت-سن ا~ش ن-~
ندخخم' رخ=تنم نا~وخخ+- ناخ~- -امو¹·م ¸اسا هب ه×ن-¸ا · دنتشادن --·- نان' دننام ¸ دن~وب -ر`- ر~ ه×يناس´ ¸×=رب
· .خ-ا= نايخخ~-ر· ه×يناخم¸¸ · دخخن~و~ن ن`=ا ار ~وخخ ناخخ~-ا ه--= ت·يب ر~ ر-مايپ ر-خ نديسر ~ر=م هب · دن~وب ر-مايپ ن-رخ'
¸ · دش -ديمان ( لوسرلا ‡ن-دم ) »انب -ر`- ه´ ~وب نا~-¸ · دن~و~ن لا--تسا ˆمر´ هب ار ¸ا -ر`- »~رم · دن~و~ن ت-~ا ار ر-مايپ
. دش .- د-- ( -رونم هن-دم ) هب -ر`- »ان¸ · تشا~´ ا=ن' ر~ تيندم -اد+- نيتسخن »`سا ˆمار´ ر-مايپ
šخخن-ر· ¸ · ˆمو· · ˆ¹-· ‰ا- -رو×-م · -~و~ن €ر- ار ا- ˆ-اوخ ~وخ ˆما~- ناسنا تسا »¸` ¸= ¸ر-~پ ‰ارب -انب
. ~¸اس -~ام' ¸= ¸ر-~پ ‰ارب ار ¸-وخ ه~-دنا¸ ر×· · -¹· · هتشا~´ ران´ ار تي¹-ا= ‰ا-
ار ناخخسنا رخخ×· هخخ´ تخخسا ˆ´انر=خ ¸¸ر-¸ دننام ت¹-= ار-¸ · تسا ت¹-= ¸رم ن-رت´انر=خ ه´ دن-و×يم نادن~~نا~
ن`·اخخ= نخخين¡ ~روخخمر~ ناخخ~لا »خخي== ن'رخخ· دخخ-ديم -و¹= ¸= ¸-ارب ار .= اب ¸ .=اب ¸-ارب ار ¸= · -~ا~ رار· ¸شوپ ت=-
. دننيب ˆ~ن ار ¸-ا-= ن' ه=ساوب ˆل¸ دنرا~ ( ه~-دنا · ر×· ) -¹· ا+ن' ( ا+ب نو+--- ` -و¹· »+ل ) د-و×يم --·تم
ناخبر+م -ا~ هخ´ لاخ·تم دخن¸ادخ¸ · ~را~ تيل¸وخسم ¸لاخخ تخانخش¸ دخن¸ادخ ~وخ=¸ هخب -ارت=ا .با-مر~ ناسنا ه×ن-¸ا
تخ-ي-= هخب نديخسر يارخب ا~خ+ل · دخنا~ب ¸=اخ= ن' €ر~¸ »خ+· ¸ا ناخسنا هخ´ دخ-~ رارخ· ي-اخن×ن-ر~ ار ناخسنا د-اوخي~ن · تسا
: ¸ا دنا -را-= ه´ · دن×يم تبا’ ار دن¸ادخ ~و=¸ ه´ تسا هتشا~ نايب ت-ر~ب ‰ارب ار ي~ا-¸ يا- -ار · ˆسانشادخ
1 ( ˆن'ر· .-`~ · ˆ-ا-ر¸ ¸ن-اس ) ˆ~¹= .-`~ · ˆ¹-= .-`~ · ناسنا .-= يناسنا »لاس -ر=·
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 : • · ناخخس=ا رخخ~ن : نار-ا . يس-¸ ¸-¸·لاد-= : ه~=ر- . نم¸اب يتب يرا´~- اب · »ي¹=ر-=م -يل'- · دن×يم _و¹= -ر= ¸ا ديشروخ =ن-ا -
35 - 5–
1 ˆخخناسنا »لاس -ر=· -
لاخخمرون¸ ي~اخخ= يخخ´ -دخخن¸ ن' ن¸دخخب دناوتي~ن يسסي- ه´ دشا-يم يناسنا ير=· --¸-ر= …- · ي-و= ادخ¸ يرا~ ن-~
»خخ يخ+لا -اخخ´راب هخب -د=خس¸ ي~ي¹خس-رس ¸ · ~~رخ´ر×نم دن¸ادخ ~و=¸¸ا ي•ولو-د-ا …- ¸اسا هب يس´ -ا´ر-¸ · دشاب هتشا~
. ~را~×يم يناوي= ا-¸ ناسنا هب ار -د=سرس ¸ -دش †و¹خم »اد´ »ي¹س- هتسنا~ ان ا-¸ هتسنا~ -رخœاب · دن×ن
ن-ر~ ناخسنا ارخ-¸ · ~را~¸اخين نخ-~ هب ا-ر=· ناسنا هك دنار=ن ن-دب نادن~~نا~ خ× خي- ه´ي-`´خ~م ¸¸رخب »ا ¿ ¸ -اخ=ن -ار
¸و-'م ¸ا ˆناسنا ر~ارب =~ك¸ا هك ي-ي·~ رايسب -ا==ل ر~ »-ا-¸ · دشا-ن ~و=وم ن' ¸ا ي-`خ ´ -~ -ا~ هب ا~ت= · ~~ر × ير
ن- ن-ر~ هك دن´يم _و=ر × . دشا-يم يرادن-~ ناناس~- -ر-ا~ ¸ا †و·ام هب _و=ر هك د-ا~ن .= ار ¸¹´~م »ا
هخخك يا -دخخش يتخخ~ك »ادخخ´ راوس ا-' : ت-´ ˜خش نادب _ساپ ر~ دش -ديسرپ ادخ -راب ر~ ( هن= ‚ا ي-ر) ر-·= »اما ¸ا
اخخ-' هخخ==ل نخخ-ر~ · ~~رخخ´ =-~¸ن †ر= -ا==ل ¸ -دش ¸و-'م نا- -ا=ن ¸ا ناناب يت~ك¸ -دنا~´ _اوما هب ار ¸ا يد-دش نا·و=
º دناوتيم -~ا~ »-ا=ن راوش~ تلا= ن-ر~ د-اوخب -ا´ر- هك تس- يسك هك تسا -~و~ن رو=خ نين¡ ت-¹·ر~
خخ‚ا يخخ-ر ) رخخ-·= -ر-= تشا~رب ن-ا . تسا ( هل`= .=) دن¸ادخ -ا~ ¸´ نا~-:ت-´ »اما. ي¹ب : ت-´ ˜خش ن'
: د-امر-يم ه´ تسا ين'ر· _-نم ¸ا ( هن= »اخخ×ن-ر~ ناخخ~-ا يخخب يا+ناسنا ين·- ( ن-دلا هل ني-¹خم ‚او=~ =¹-لا ي· او-كر ا~•¸ )
ناخخن' هخخ´ن-¸ا يخخل¸ · دنوخخ~يم ن-دخختم¸ · دخخن-ا~نيم ا=دتسا •`خا اب ار ادخ ( ا- ت-ي-م هب يرا¡~¸ ) ا- يت~ك ر~ ندش راوس
. دنن¸يم تس~ ي+لا »´= ¸ا ي~كرس¸ ناي-= هب -راب ¸~ نا·و=¸ا -ا=ن ت·¸ر~ · دنن´يم تكر= يناسنا -ر=· -لاخم
رارخخ· ناش ~ا+نر~ ~و~ن ¸¹خ ار »~' ه-ر~ ه´ينام¸ لا·تم دن¸ادخ ار ينا~-ا -ر=· ن-ا¸ · دشا-يم ن-دتم ا-ر=· ناسنا -انب
) ( »´برب تسلž ) هك ت-´ نا~-ارب ار-¸ · -~ا~ 1 ا~خخش ›¹ب هك دن~ا~ ادن اد- =- اب ا+ناسنا ه~- º »تسين ا~ش راك~ر¸رپ نم ا-' (
. ديتس-ام را´~ر¸رپ
دخخ- هب · هتسنا~ ي-نم -د-دپ =- ار ن-د- ¸ · -~و~ن نو×نرس ار -¸-ر= ن-ا ا- دنتساوخ ناتسينو~ك ه¡ر´ا ريخا ن¸ر· ر~
يسكر- ~و=¸ ر~ -¸-ر= ن-ا · ه´ن-¸ا يل¸ · دن-ا~ن ني-- هل•¸ · ن-~ ~و=¸ هب »ي-تسم -رو-ب ا- دنتساوخن¸ · دن~رك -¸را-م ن'
· دخخننام »¸ينوخخ~ك نار--ر -~ا-= هب (هل`= .=)را´~ر¸رپ -~ا-= ¸و= هب ا- تسنو~ك · تسا ~و=وم ن' ير=· -رو-ب ·
ار اخخم .´خخ~م¸ ي-ديم †¸ر ام هب هك ي-و- ي=ر´ ~رم يا هك دنت-×يم نيلاتس يارب »- ي-ا´ ¸ هتخا~رپ ننيل¸ ¸¹×نا¸ ¸كرام
... ين´يم .=

ار ¸ا ¸ن-دلا¸ ا-د·ب ¸ · ~را~ ير=· نا~-ا د-ايم ايندب هك ي¹-= ر- ) : د-امر-يم ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) د~=م -ر-=
) (. دن¸اسيم يسو=م ¸ ينار-ن · ي~و+- 2 اخخب ~وخخش دخخلو- هخخ×يل¸نم ر~ ار .-= هك تسا لا·تم دن¸ادخ -ا~ ت~=ر ن-ا ين·- (
هخخك -~ا~ راخخيتخا ¸دخخب دخخشر نس ¸ا د·ب يل¸ · تسا نم¸م يناو= ¸ دشر نس نام¸ ا- .-= ن' ¸ · تسا -~و~ن ن-¸م نا~-ا تن-¸
. د-ا~ن رايتخا ¸~وخ ار ~وخ ن-~
»لاخخس -ر=· ه×ن-¸ا (ا+ي¹= ¸انلار=· يتلا ‚ا Ÿر=· ) (¸ر`ا¸ -ا¸ا~سلا ر=ا· =ش ‚ا ي·ž): د-امر-يم لا·تم دن¸ادخ
ن-دختم -~ا~ تخخ-`م -اوخ= ¸-وخخ »لاخس -رخ=· يادخخن هخب ¸خنا~ اخب نام~رم¸ا يرايسب · د-ديم نا~ن ه·`= يرا~ ن-~ هب ناسنا
. دنشا-يم
----------------------------------------------------------
1 - -ار=`ا ( ›¹ب ولا· »´برب تسلž »+س-نž ›¹= »-د+شž ¸ »+ت-ر~ »-رو+Ž نم »~' ينب نم =بر ~خž ~• ¸ ) ت-' ¸ا ي~خب / 1™2 .
. 2 (( هناخخس=~- ¸ا هنارخخ-ن- ¸ا هنا~وخخ+- -اوبا· Ÿر=-لا ي¹= دلو- ~ولوم .´ ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- ) ‚ا لوسر لا· لا· Ÿر-ر- يبا ن= )) : --د= ه~=ر- -
ر-~ن --د= · ¸—ان=لا -ات´ · --رش يراخب 12–• .
? x\KK*W %KK-X. •
دخخي·ب رايخخسب -ا·اخخسم هخخك تخخسا هتخخسناو- ¸-وخ .-= ه=ساوب ¸ا -~وب ناسنا ت-- ن-رت~+م¸ ن-ر- ¸راب هك ناسنا .-=
ر¸ب هخخب ار ~وخ .-= ¸ا -~ا-تسا اب ¸ا · د-ا~ن .-د-- ا- ه==ل هب تشا~ ر-س ا+-ام هب -ر¸ر- هك ار ر¸~¸ خخ´ »خخ¹= -اخخما-م ن-رت
· د-ا~ن -~ا-تسا ا+ن' ¸ا · -~ر¸' ¸-وخري’'- ت=- ار يو· رايسب -اناوي= هك تسا هتسناو- ¸-وخ .-= اب · تسا -ديناسر ¸نا~¸
-دن¸ ام هك ي¹·· ر-=ر~ هناتخ-شوخ ¸ ´ ولان´-¸ ¸ن-اس ر-=) »ين´يم ي • --¸ادنا هب ناسنا .-= (ي پ هخخك تخخسا -~و~ن ت·ر~ي
ر¸ب نا+= ن-ا · ~ا-¸ .-اس¸ نتخاس اب Œ وك -ه-ر· =- دننام ار ¡ هب -را· =-¸ا ار ~وخ ناتس¸~ دناوتيم ه==لر- ر~ ¸ هتخاس =
-~ -را· × تس~ · د-ا~ن -ا·`مر × -د´- هب »ي-تسم -رو-ب ار ¸-وخ يا- هتشا~ يما~- هك دن´يم =~ك ارناسنا ت-`رتس يا- -ا × ر
-~ يا=ب ا=´-¸ا ي~¸¸ب · دنشاب ر-خاب »- لاو=ا¸ا · دن-~ لا-تنا × ر دن-ا~ن ت´ر=¸ريس .
¸-وخخخ ناخخ´اين ياخخ- هخخت-´ ~ر=م هب دناوتي~ن ي´ -دن¸ يلا= _رادم ن-ا -ه~- هب نديسر اب · ي¸¸رما ناسنا ¸اسا ن-دب
نخ-ا · ~ر-~خ,ب .خ-= لا~·تخسا »خ- اخ- ¸ · هخ~-دنا¸ر´· · يخسررب¸ ¸خي-=- ن¸دخب ارناخن' -ا-ر=ن¸ را´·ا يما~- ¸ · -~و~ن ت=ان·
»خخي== ن'رخخ· ¸ا -هخخخسن دخخنا هتخخسناو- »خخ- ي-ا´ ¸ · دن-ارب ¸= يو=تس= هب نادن~~نا~ ه~- هك -دش --س يناسنا »و¹= ت·ر~يپ
»`خخسا ~روخخم ر~ (نم¸اخخب يتخخب ) »ناخخخ : دنوش -ر~م »`سا ¸د-م ن-~ هب ين'ر· ينا~-ا ¸-ا-= =ر~اب ¸ دن-ا~ن .-ا= ار نا~لا
:د-و×يم هخخب ار ي~اخخ-¸ ¸نا~ ¸ ا- ي-ا´ا هنيم¸ ن-ر~ نانا~¹سمون¸ · تسا ت·ر~يپ¸ دشر لا=ر~ »`سا يبر= يا- رو~ك ر~
هخخب · -¸رخخ·م ياخخ- تيخخ-خش ¸ا رخخ×-~ يرايسب ¸ نا~اتسا · نا´ش¸پ · Œر¸ب يا~¹= ·رو+~م نادن~~نا~ · دنر¸' يم نا·مرا
هب · ¸~را¸ يكر- · يسرا·· يبر= يا+ناب¸ هب هك ين-~ يا+باتك ¸ا يرايسب · دن¸ا~رپ يم ن-~ _ي¹-- هب ¸ · دنر¸ايم ي¸ر »`سا
ت-وخخن·م¸ ت-ي-= · تين`-= لو-~س ن'ر· · دنا -دش ه~=ر- ¸ين ينا~ل' ¸ يوسنار· · يسي¹×نا ناب¸ هب -¹=ا دنا -دم'ر~ ¸را×ن
ر~ اخخ-و-خم تخخسا دخخشر لاخخ=ر~ ناخخ+= ر~ ت=رخخس هخخب هخخك تسا ين-~ »`سا ... تسا -دش دنم~رخ¸ -~ر´¹ي-=- ~ار·ا يارب
.-ر= نا+=
ي~ام ت~م =-¸ا -¸=ب ن`·ا=¸ نادن~~نا~ »ا~- هك تسا ت¹= ني~- ي¸ر پ ناتسر ¸ هتخخسنادن -دخخ- يب ار ي´ -دن¸ هخخب
¸با=م نا+= ¸لاخ ~و=¸ -ر¸ر- رارخخ· ¸خخي-=-¸ -خخ=ب ~روخخم .-~ =ا-ن ر~ ناوتيم ار .-`~ ن-ا ه´ دنا -~و~ن -ارت=ا ي¹-=
: ~ا~
8ادpESنا. |0-D’ن و %-X. • yوا s
|ا.N$N+و |0‰N\w+ ]. Ddhm %-X. • 'و. s
دنوادخ 3خ0pq ]. %*Wو ƒC v*ن • 'N( s
8ادpESنا. |0-D’ن و %-X.• yوا !KK"#$ %KK$&دKKنوادخ .NKK$و .]N+]. • ~وخخ=¸ _وخخ-وم
هخ~-دنا¸ رخي´--¸ا دخ·ب ناخن' · دخشا-يم نوخنك اخ- ناخسنا تخ-¹خ ¸اخ='¸ا ناخ+= نادن~خ~نا~ ياخ- ¸-¸Šپ¸ “ا=با ¸ا ي×- دن¸ادخ
. د-ا~نيم دي-ا- يناسنا »لاس ر×-- ¸ .-= ار دن¸ادخ ت-~و=وم هك دنا -~و~ن -ارت=ا نا¸ار· -ا-ي-=-¸
5+ |]0d-. i د-N را´-~ -دي-= هب ( »ن´يم ¸اس=ا ار ي¹ماك -ا~ يتس- »~وخ ~و=¸ ˜-ن =ر~ اب نم : - .خخ·ا= ناخخسنا ·
=ر~ اب ر~ هك · ¸-وخ ~و=¸ يا-`خ ~ ن راديب ار ناسنا ا+-ش نادن~ =- × ¸لاخخخ تخانخخش يارخخب تخخسا يبوخخخ .خخيل~ · ~رادخخي~+
. تسا ناسنا -رد· †و· ¸رد·¸ · هتشادن ي-ي= هك ي-لاخ ن' · ناسنا
1‘
5+ ,mN5ن i د-N د-ر·' -راب ر~ ) : ´ يتخخس- نخ-ا ياخخنبر-¸¸ ¸اخسا هخخك تخسين روخ-- .خخبا· هخك ارخ-¸ ديخخشاب هتشادن =ش را
. ( دشاب ¸=م -~ا--
HN9ناD{ ŽN9\5{ 8N9gوDG يم × تسا ن´~م ) : د-و ´ ر- اخخما دنوخخش ت·ا- ه-س¹·¸ نون· · »¹= د·ا· يناسنا يا- -¸ر خخ´ ¸
ن-~ د·ا· پ . ( تسا -د~ن ادي
¸اسا هب ´ ا- ناسنا هك -دش -د-~ اسب نوسك¸رب هت- · -دخخن¸ =¹سم¸ ه·ر= د·ا· »- ا- ¸ · ¸نا~¸ »¹= يب خخ´ يخخل¸ دخخن-ا~ن ي
-دن¸ ن-~ ن¸دب دناوتي~ن ¸-وخ ي¹-=¸ ير=· -ر¸ر- ني~- ¸اسا هب ناسنا ´ =دخخنا اخخب هخخ´¹ب دخخنك ي • ن -ر خخ× يبوخخخ هخخب ير
»خ=نم ¸ -دخش راخي= »ا=ن ه~- ن-ا اب نا+= ن-ا هك دبايم · تخسين نخ´~م هخ´ دخشا-ن ي-لاخخ ريبدخ- ¸ · ~وخ=¸ هخب -دخي-= ¸ ¸لاخخ
-ا·و¹خم ر-اس¸ نا+= را´د-ر·ž ن-~ ار ´ . دن-و
80ن] 39ن]ا ر- ) : دس-ونيم نا-~ا _-را- ر~ ¡ . ( ~رادن نا´ما تنا-~ ي~وب ان اما ~¸رب نايم ¸ا تسا ن´~م ي¸ي
هب ´ ) ( تخخسا ¸خخين يخخ¹-= -ر¸رخخ- =خخ- هخخ´¹ب تخخسا ير=· -¸-ر= =- ا+ن- هن دن¸ادخ هب نا~-ا ) ي¸ا-ر· هم`= هت- 1 (
-دخخن¸ ن' ن¸دخخب ناوخختي~ن ¸ تخخسا هت-+ن ناسنا =- -ر=· ر~ ا+ن- ن-~ ين·- خخ´ هخخ~ي~- هخخك تخخسا ي-ر¸رخخ- نخخ-~ هخخ´¹ب · ~وخخ~ن ي
ار ¸-وخخخ -`اوخخس -خخه~- -اوخخ= ه~-اخ ر~ هك · دنا -~و~ن ي~ا-¸ -ا-ي-=- يتس- ت-ي-= ت·ا- ر~ يارب نادن~~نا~¸ نا·وس¹ي·
. دنا هت·ا- ن-~ ر~
دKK-Ni5+ )0pKKq /]0eKK(و ŽوDKK4+ دpEKKSنا. %•DP ن×خخ~نادنا~ يا+ل`دتخخسا ~وخ~يمر- -~رتخس´ »خ¹= -خخهنما~ ردخخ·ر- » :
« د-' يم تسدب يدبا¸ يل¸ا دن¸ادخ ~و=¸ يارب يرت-و·¸
د-Ni5+ Be95G 8D‰ oE\W k!VG0ن ,-0eSنا تس¸ا ~و=¸ -او´ نا+= ه´ ~را~ ~و=¸ ير~ا· .-= ي¸رين لو+=م »لا=ر~ »
«
: د-و×يم ي¸ا-ر· هم`= ار (ادخخخ هخخب ناخخ~-ا) اخخما · دخخنرادن ناخخ~-ا ادخ هب هك ار ينا·وس¹ي·¸ نادن~~-دنا »-ا -د-~ رايسب
¸يپ¸ ر’¸م ي¸رين =- · -دن-~ ت+=¸ -دننك ت-اد- ي¸رين =- ناون·ب ادخ هب نا~-ا هك تسا ن-ا رب ناش ~ا-ت=ا ين·- دنرا~ر¸اب
. تسا †`خ¸ -دن¸اس ي¸رين =-¸ · -دنرب
ه·ماخ= يخ´ -دخن¸ر~¸ ناخسنا ~رخ· نا¸ر¸ _¸رر~ ادخخ هب نا~-ا هك ار ي~+م¸ دن-اشوخ را’' دنا هتسناوتن نادن~~نا~ ن-ا
يخخن·- »ين-ر·اخخيب ار¸ا هخخك دخخش يخخم -=ا¸اخخم رخخب ~و-ن ~و=وم ادخر´ا · دنا هت-´ نان' ¸ا ي-·ب دننك را´نا را~×يم يا=رب ير~ب
ياخ+م~' اخخ- دنخسرتب ¸ا -اخختك¸ -اخس= ¸ا ¸ دخخن-ن¹=ب ار ¸-~ونشوخ ¸ دنر¸' نا~-ا ن' هب هك »ينك _ارتخا ار ي-ادخ »~رم يارب
. دننك اديپ ~و-+ب ير~ب يا- ه·ما= يمو~= †`خا¸ دنني~نب نا~-ا=رس ر¸رش
ار »رادخخن¸را~ »تمدخخخ~يپ ¸ ~رخخ´يم تناخيخ نخخم هخخب »رخس~- ~وخخ-ن ادخخخر´ا دين´يم =ش ادخ اب ه=بار ر~ ار¡ هت-´ ير×-~
) .~ر-يم ت·رسب 2 (
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ • • “ Z o1 /دن2]. 80E-ا v*ن ”
? • • “ Z rG0( •$D+ ~
انب : ت-´ ناوتيم نادن~~نا~ .-`~ هب ه=و- اب - نيم¸ ن-ا هك تسين ي´ش _ي- پ نو´¹ين نا~س' ن-ا ¸ ر¸ان+ ار نوخخي¹م اب
ب ار-¸ · تسنا~ ¸لاخ ن¸دب -كوك¸ -رايس ا- × را-نم ر~ ينام¸ نادن~~نا~ ¸ا ي´- هت- ¡ و ¡ »خخخ- ¸ا ¸خخ=¸رخ ¸ا .خخ-· يخخ=رم ه
وك ن¸وس ¡ ن-ر~ هك »ني-يم ار ي´ × ن' -اي= -ر¸~ .ي~´- »ا ¡ و ¡ س ¸ -~و~ن _اروس ار »خ- ي´تس-' هب ن¸وس ن' ”رم ه , ¸ا ¸
¸ هت·ر »خ- .خا~ هب او- _اروس ن' ¡ و ¡ ¸ -دش =~خ »ك »ك ”رم ه پ .·ا= ناسنا يارب · د-ايم ن¸ريب هب هتس´ش ار »خ- تسو
يم _-ا¸ `ماك × را-نم ر~ ن¸وس ن-ا ت-¹خ هك ~~ر ¡ و ¡ هخك تخسا ي-لاخخ -ا~ ت·نخ- هخ´¹ب -~وخ-ن ي·~ا-- رما »ادك ”رم ه
هب »=نم -رو-ب ار ه~- ن-ا ريبد- پ ) -' تخخ-¹خ لومرو· -~ك اب اي~يك »لا= »-ا-¸ · ~ر-يم ¸ي H2O يناخخس' رايخخسب هخخب · (
پ ¸ · تسا ي-لاخ ريبد- -ان-اك ر~ »=ن ن-ا هك ~ر-يم ي ¡ نان ¡ ن-دب ه~- هك »-~و~ن .-ن ار نادن~~نا~ -ا-ر=ن .-· -ا=-- ر~ ه
¸-وخخ -ردخ· اخب ار ي-اخي= ياخ- »تخسيس »ا~- هك تسا يربدم ¸ ¸لاخ ار يتس- »لا= ن-ا هك دن~و~ن -ارت=ا - »خي=ن- ¸ -خي-ر
د-~ ¸اسا هب ام ر-ا·م ¸ دن~~نا~ ناسنا =- يارب ا+ن- هن ¸لاخ ~و=¸ هب نديسر ¸ ¸نا~ ¸ تين`-= ن-ا · تسا -~و~ن ´ ي¹-= -ا
ولاخخن´- .-اخخس¸ ¸ا ر¸~ ¸ »-د·رايخخسب يا- ناسنا يارب ه´¹ب تسا =ر~ .با· ي¸ • ر·¸ .خخ-= نتخخشا~ اخخب ي ا · -~وخخب =ر~ .خخبا· تخخس
ب × ني~ن ار=- =- ¸ا ينام¸ : لا`م -هنو پ اخخب ي¸ º دخخ-ا -~وخخ~ن -ارت=ا ¸ نا~-ا ¸لاخ ~و=¸ هب .يل~ »ادك اب ا~ش هك دش -ديسر
ن-يتخخم ا+مدخخ· راخخ’' ندخخ-~ ~رخخ=م اخخب »¸رخخيم ار=خخ- هخخب نم ينام¸ هك تشا~ نايب ¸-وخ ر-= .-`~ نا~- اب تيلو-·م نتشا~
هخخك »-اخخ~نيم ني-- =ش ن¸دب · »ني-يم ار نارتش -دي´~خ -`-· »- ينام¸ ¸ · تسا -~و~ن رو-= - ار ن-¸ا ي-خش هك »~ر´يم
هخخك »وخخ~يم ني-- ن-دب =ش ن¸دب »ني-يم نيم¸¸ ا+نا~س' هب »- ينام¸ .يل~ ني~- ي¸ر ¸ · دنا -~و~ن رو-= ينارتش -ار=- ن-¸ا
-ار=- ي¸ر ر~ يمد· ر’ا ه´يناس نا~-
11
-ار=-ر~ -~ا-- -رو-ب نارتش -`-· ت-~و=وم »- ا-¸ · دشاب ي·~ا-- تسين ن´~م پ -دش ادي ت-~و=وم · دشاب
ناخخ~-ا ¸خخ=نم¸ .خخ-= .خخ-`~ ¸باخخ=م ن' ~وخخ=¸ هخخب هخخك تخخسا ي-لاخ ار ¸ا ه´¹ب دشاب ي·~ا-- تسين ن´~م ¸ين -ا·و¹خم ه~- ن-ا
: يد·س هت-ك ¸اسا هب . »را~
رب Œ ~رك ت·ر·م تس-رت·~ ¸·ر¸ ر- ** رايشو- ر=ن ر~ ¸-س ناتخر~ ´ را
ت¹= ني~- ي¸ر ¸ دناوتيم -~رك =ر~ يبوخب دشاب »لاس .-=¸ »ي¹س -ر=· يارا~ ه´يناسنا ر- ار ¸لاخ ت-~و=وم -انب
-ر¸رخخ- =خخ- هخخ´¹ب تسا ير=· -¸-ر= =- ا+ن- هن دن¸ادخ هب نا~-ا ) هك تسا هت-ك ي¸ا-ر· روتك~ ام ر-ا·مدن~~نا~ هك ~وب
( تسا ¸ين ي¹-=
|ا.N$N+و |0‰N\w+].Ddhm %-X. • 'و. • ر¸ب ه~-دنا¸ ر´· ´ ناخسنا · تخسا ناخسنا ي´ -Š-¸ ن-رت
. دخخشاب .´~م ا- ي¹يخ ¸نا~ يب ¸ ي==س يا+ناسنا يارب هك دناسرب ي--ا-= هب ار ~وخ .-= تي~´= ¸ ر´· »ادختسا اب دناوتيم
: ~ا~ رار· -=ب روم دن¸ادخ ~و=¸ هب نا~-ا ¸ يسانشادخ يارب ار .-~ -ا=و-وم ناوتيم دنا¸دخ -ا·و¹خم ر~ ر×-- اب
~ |0‰N\w+ .N$و ياخخ- تكرخخش · دخخ-ا~نيم لا~·تخخسا هخخك ار ي¹-اخخس¸ يما~- · ~ر×نيم ¸-وخ -ار=ا هب ناسنا يت·¸ :
=خخ- هخخك دخخناوتي~ن -~رخخك اخخ=~ا يناسنا ¿ي- · دنن´يم راك ا- تكرش ن-ر~ ي~ا-¸ نيل¸¸سم¸ نارين=نا · نار´راك · دنرا~ يديلو-
° ناخخسنا .خخ-= · دخخشاب -د~ن هتخاس -ه´-ربا·ر~ ناسنا يا+-وب ا- · _يم ا- · ن¸وس .`م ري-= رايسب ¸ي¡ 1‘‘ نخخ-ا هخخك ~ر-~خخ,يم
دخننام · -دخن¸ -ا~وخ=وم ~وخ=¸ ر~ ناخسنا نخ-ا -اخ´ر- . ~وخ~يم -~ر-~يپ نارين=نا¸ نار´راك •سو- هك تسا يتكرش ار .-اس¸
¿خخي-¸.تخخسا ي-لاخخخ ار -اخخ·و¹خم نخخ-ا -ه~- هك دنا~+-يم ¸-ارب ¸ا .-= · دن´يم ر=ن نا´ دن¸خ · نا´ -دنرپ · -اناوي= ا+ناسنا
. دنشاب -دش ¸¹خ ي·~ا-- .´~ب -ا·و¹خم ن-ا يما~- هك ~رادن نا´ما
ني~ن ار=- =- ¸ا ينام¸ پ نتخخشا~ اخب ي¸ º دخ-ا -~وخ~ن -ارتخ=ا ¸ نا~-ا ¸لاخ ~و=¸ هب .يل~ »ادك اب ا~ش هك دش -ديسر
يم ن-يتخخم ا+مد· را’' ند-~ ~ر=م اب »¸ريم ار=- هب نم ينام¸ هك تشا~ نايب ¸-وخ ر-= .-`~ نا~- اب تيلو-·م خخ× هخخك »~ر
نخخ-¸ا هخخك »-اخخ~نيم نخخي-- =خخش ن¸دخخب · »ني-خخيم ار نارتخخش -دي´خخ~خ -`خخ-· »- ينام¸ ¸ · تسا -~و~ن رو-= - ار ن-¸ا ي-خش
ناخخ~- هك »و~يم ني-- ن-دب =ش ن¸دب »ني-يم نيم¸¸ ا+نا~س' هب »- ينام¸ .يل~ ني~- ي¸ر ¸ · دنا -~و~ن رو-= ينارتش -ار=-
-~اخخ-- -روخخ-ب نارتخخش -`خخ-· ت-~وخخ=وم »خخ- اخخ-¸ · دخخشاب ي·~اخخ-- تخخسين نخخ´~م -ار=خخ- ي¸ر ر~ يمدخخ· رخخ’ا ه´يناس
-ار=-ر~ پ ن' ~وخخ=¸ هب هك تسا ي-لاخ ار ¸ا ه´¹ب دشاب ي·~ا-- تسين ن´~م ¸ين -ا·و¹خم ه~- ن-ا ت-~و=وم · دشاب -دش ادي
. »را~ نا~-ا ¸=نم¸ .-= .-`~ ¸با=م

? |0‰N\w+ od-_{ 80Eeخ0( -اخ´ر-¸ · تخسا -دخش -~اخم' ن' يخ´ -دخن¸ •-ارخش ¸باخ=م · †و¹خمر- ي´-¸· نا~تخاس :
· هخخك تخخسا -دخخش هتخاخس ي-لاخخ _يخخس¸ رايخخسب »خ¹= ¸اخسا هخخب نا~تخاخس نخخ-ا هك دن´يم =ر~ يبوخب · د-ا~نر´·روم ن-ر~ ناسنا
يم تبا’ ¸لاخ ~و=¸ .-`~ ن' ه=-نر-ر~ × -دخخنرپ ~وخخ=¸ نا~تخاس · ي-ار=- ياو-¸ -' ياربرتش نا~تخاس لا`م هنو×ب · ~~ر
نا~تخاخخس ر~ ارخخ-¸ · دن¸اخخسيم »وخخب ¸ هخخشاب نا~تخاس ¸با=م ار ي×ن= -اراي= نارني=نا نونكا ت¹= ني~- هب ¸ ¸ا¸رپ يارب
ˆخخ¹يل~ ¸خخين · ي~ارا رخخي= ¸ ي~ارا هخخب ندب يا-=ا »يس-- نان=~- . تسا -دش -د-ا~م ¸ا¸رپ ر~ يري’ا- · ا- -راي= تي=ون ن-ا
¸ ربدخخ- اخخب نانخخسا نا~تخاخخس يراك ¸¸ر هب -ا´ر- ¸ · تسا -~و~ن ¸¹خ ¸ي·~ رايسب .×ش هب ار ناسنا ه´ تسا ˆ-لاخ ~و=¸رب
-اخخ´ر-¸ · -دخ-~ر´ »يخس-- ي~ارا رخخي=¸ ي~ارا ¸خخب ¸~ هخب ناسنا -ا-ر¸ر- »ا=نا يارب ناسنا ندب هك »يبايم · »ي~-دنايب ر´·
تخخسا -~وخخ~ن ناخخسنا ت=¹خخ-م ر=اخخب ناسنا ¸لاخ ار يدنب »يس-- ن-ا هك »يناديم يبوخب »ي-ا~ن و=تس= ار يدنب »يس-- ن-ا ت¹=
-~ارا هخخب ناخخسنا ¸خخ-ن- ¸ · -د·م · -¹· ¸ر-لابر´ا · د~يم ه=اوم ي~ا-¸ -`´~م هب ناسنا · ~و-ي~ن يدنب »يس-- ن-ا ر´ا ار-¸·
~¸ريم -اوخب ت=اس دن¡ هنا¸¸ر -ر¸ر- -س= ناسنا ار-¸ · ~~ر´ ”را· تيل¸¸سم ن-¸ا هك تسناوتي~ن · ~و-يم ناسنا ~وخ
ن~ا~ تكر= يارب هك د~يم رو-=م ي¸ -انب · د~يم ي¸ تك`- --س · دندنا~يم ¸وماخ -اوخ »ا×ن-ر~ -ا-=ا ن-ا -ا´ر-¸ ·
روخخما نخخ-ا -روخخ- رخخ+ب هخخك دخخ-~ »ا=نا ار ه-يŽ¸ ن-ا ا- تخاسيم -¹´م ار ير×-~ ˜خش ا-¸ دنا~ب راديب ه~ي~- -ا-=ا ن-ا
تخخسا نخخي~=ارلا »خخ=را هخخك لاخخ·تم ¸لاخ -ا~ يل¸ · د-' ردب تيل¸وسم ن-¸ا هك تسناوتي~ن ناسنا¸ -~و~ن -~ا-¸ ار ي¸ -`´~م
ي¹´خخ~م ¸ دخخن-ديم »اخخ=نا »خخ=نم رو=ب ار ¸-وخ --اŽ¸ ي¸ -~ارا ن¸دب ¸ · هتخاس _راخ ناسنا رايتخا ¸ا ار ندب يا-=ا ن-ا
¸¸رخب ¸ا .خ-· ار ناخسنا -`´خ~م »اخ~- هخك تخسا ربدخم ¸لاخخ ~وخ=¸ هخب يخ~+م .خيل~ يدنب »يس-- ن-ا · ~و~ي~ن اديپ ي¸ يارب
. دناديم -`´~م
€ • 809نا .N$و %خا.]. .N$و H]وD} .اN+ د5"Nm هخخك تخخسا -دش ¸¹خ يا- نيشام -ه¹س¹س =- ناسنا ندب .خا~ ر~
~اوخم · اخ+نيمات-¸ -خ¹تخم _اوخنا · نوخخ هخب ناسنا ~و=¸ · د-ا~نيم .ي~´-¸ هي+- · =ي-امو-ا .´ش هب ار ناسنا ~و=¸ -ا-ر¸ر-
اخخ- ¸¸رخخ-¸¸ ا+ب¸ر´مر´خخ~ل .خخبا-مر~ ناخخسنا ~و=¸ ¸ا _ا·~ نان,~-¸ · ناسنا تشو´¸ تسوپ · ناوختسا دشر يارب ير¸ر-
هخب نوخ · ~ر-يم ¸يپ هب لامرون .´ش هب ار -ا-ر¸ر- ن-ا · ناسنا ي~و=¸ »تسيس · تسا دنم¸اين
12
دخشر ¸ ناسنا تشو´¸ ناوختسا · تسوپ ه-~·- ¸ر= -¹تخم يكراوخ ~اوم ¸ا ا+نيمات-¸ · ~و~يم هتخاس · »¸` -¸ادنا
. ~ري×يم -رو- ناسنا »+· ن¸دب لامرون .´~ب ا+ن'
ار نا~تخاس نين¡ »=ن نين¡ اب هك تسا ي-لاخ ار ه~- ن-ا هك دن´يم =ر~ يبوخب ~¸ادنا ر=ن »تسيس ن-ا هب ناسنا -اكر-
. تسا -~و~ن -~ام'
– oe9P 80R$ o+0Em B5’pmو T5mDm : · -ان-اك يما~- »=ن¸ · -ان-اك ر~ -ي== »ا=ن ن-ا¸ · يتس- نا+= هب ه=و-
. تسا _راخ ناسنا -رد· ¸ا هك -~و~ن »=نم نان¡ ار ه~- هك تسا ي-ا~ ~و=¸ .-`~ ه~- · »=نم .´ش هب -ارايس تكر=¸
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 يتسرپ ات×-رب ات×-رب يني-ارب - · ناخخس=ا : نارخخ+- . ر+خخ~ناريب ينا=¸ر لا~ك ه~=ر- · ينادن¸ دي=~لاد-= -يل'-/ 13•1 : • · 15‘
151
” ‰ |0‰N\w+ D-0(و 809نا .N$و %خا. ]. _$0W H05qا !G 8د5SwG |N : ر- ´ هخخب · ¸-وخخخ »ي¹خخس .خخ-= اخخب ناخخسنا -ا
ار ي-ي·- رايسب -ا·و¹خم ¸-وخ لو=ام ر~ · ~¸ادنا ر=ن -ا·و¹خم -~ا~ -و· نان¡ نان' ~و=¸ -ر¸ر- ¸با=م · هك دني-يم
· دشا-يم .~=- .با· تخس رايسب -`ا= ر~ هك تسا -دش يبا=رم ``م دناوتيم ناسنا¸ · دنتس- -ي·- رايسب ه´ن-ا ~و=¸ اب ا-
ناخخيم ر~ ر-خخ- تخخ=- -رارخخ= هخخ=ر~ ر~ -ي·خخ- يبا=رم ن-ا هك »يني-يم .با-مر~ يل¸ · دنك -راپ ¸~ ارنان' ي´ -~اس رايسب هب
¸¸ر¸ ر~ ار ¸-وخخخ رخخ~= ا+لاخخس هخخك يو· ناسنا ن-ا¸ · دن´يم انش · تسا هت·ر´ -رب ارن' -ار=ا ‰ا- -و´ هك · ~رس يا+ب'
. ~¸ر¸ انش -' ر~ ت=اس »ين يارب تلا= ني=ر~ هك دناوتي~ن · تسا -~و~ن ير,س · »ادنا ي-ا--¸¸
پ ¸ ناوختسا ¸ا هك ناسنا يا-ا ´ -دش ¸¹خ تشو · »- و¹يك د- ا- و¹يك ~ات~- ناسنا ن¸¸ -ا´ر- هك ~را~ تم¸ا-م نان¡
. دن´يم .~= ارن' يبوخب ~وش
هخخك ~را~ ~وخخ=¸ ي-لاخخخ هك »ين´يم =ر~ يبوخب · »ي-ا~ن -د-ا~م لو-·م -رو-ب -ا·و¹خمر~ ار ي-ا+لا`م يما~- -ا´ر-¸
. تسا -~ا~ -ي·- يايشا يارب ار ي-رد· نين¡
A 8اNm0ن ]059G |0‰N\w+ !G اI† 8دن0(] : رخخ=ب ي`اخخب هخخك »د-~ ار - -دنرپ =- ي¸¸ر هك د-و×يم نادن~~نا~ ¸ا نت´-
رو=¡ ¸ا هك »~و~ن -=·- · د-ا~ن ه-~·- ار ~وخ ا- ي-ام را´ش اب هك ~و-ن »- ا- يبا=رم -~اوناخ ¸ا -دنرپ ن' · ~وب تكر=ر~
هخخك · ~را~ رارخخ· يخاخخش¸~ ¸را-نم نا-اپ ¸ `اب هك »د-~ »تخادنا ر=ن ¸ا -ر+¡ هب · د-ا~ن _·ر ار ¸-وخ ي-ا~= .´~م دناوتيم
را´خخش يناخم¸ šخخن+ن هخخك »~و~ن -~ك -رخœاب · »~و~ن -ي-·- ار ¸ا ت-ي-= ت·ا-ر~ يارب · تخادنا -=·- هب ارم ¸ين ه=-ن ن-ا
¸ · هتخخس~ن šخخن+ن ناخخ-~ هخخب =خخ¡وك ”رم ن-ا · دن´يم ¸اب نا~س' -ر= هب ار ~وخ نا-~ · ¸-وخ را´ش -ر- ¸ا د·ب · دن´يم
¸~ نخخ-ا · ~دخخن-ب ار ¸نا-~ هك د-اوخيم šن+ن -ا´ر-¸ · ~روخيم · تسا -دنام دنب šن+ن يا+نادن~ نايم ر~ هك ار ا~= يا- -¸-ر
ار šخن+ن يا+نادخن~ •خس¸ يا+تشو´ يما~- ت=ار ر=اخ هب ==رم ن' -انب · -دش _نام ار ¸ا ==رم ن-ا را-نم نا-اپ ¸ `اب _اش
( †ا¸رخخلا ¸لاخخلا نا=-خخس ) دن´يم ¸ا¸رپ -~روخ .خخيل~ -اخخ·و¹خم هخخب ندناخخسر ا~خخ=ريبد- نخخ-ا · -دخخن-~ ي¸¸ر ¸لاخخ تخخسا =اخخپ
. ~¸اسيم رسيم ار ¸-ا·و¹خم يا~= ريبد- نين¡ اب هك تسا ي-لاخ~و=¸ هب ي=-ا¸

— $و • Hد5"Nm H0P !d-DG0{ دpن0+ |0‰N\w+ .N -دن¸ يارب : ´ »خخ¹= ه´ن-¸ا ¸ · دنرا~ ي~ا-¸ -ا-ر¸ر- ا+ناسنا ه·رم ي
ا- يدنم¸اين ن-ا _·ر يارب ناسنا · -روخ-ب ار ¸-وخخ -ا-ر¸رخ- يماخ~- دخخناوتي~ن ناخسنا¸ · -~رخخ´ن دخخشر راخخ-´- -رو-ب
~وخخ=¸ ر~ لاخخ·تم دخخن¸ادخ · دخخ-ا~ن _خخ·ر ي~اخخ= -روخخ-ب ار -ار¸رخخ- نخخ-ا هك ~¸اسب يا- ه´-ربا· ا-¸ · ~¸اس -~ر¸'رب يرو·
.=¸ ه-~·- --اŽ¸ ا- ه´-ربا· ن-ا هك · تسا -~و~ن ¸¹خ ار يديلو- يا- ه´-ربا· -اناوي=¸ ا+ناسنا -`×~م يخخ¹خا~ ير¸رخخ-
ب · دن¸اسيم _و·رم ار ناسنا ~و=¸ ي=راخ¸ × .خخخا~ ر~ لاخخ·تم دخخن¸ادخ · ~را~ -ر¸رخخ- نوخخخ هخخب ناسنا ~و=¸ : لا`م هنو
ار نوخ ديلو- .-اس¸ ناسنا ~و=¸ ¡ هتخاس اي+م نان · ي~اخ= رايخسب ياخ- ا~= ن~روخ اب هك · دخناوتيم -ر¸رخ- ~روخم نوخخ
¸ · د-ا~ن هي+- ار ارناسنا هك هتسناوتن لا= ا- ناسنا ¡ ه´-رباخخ· نخخين »اخخ×ن- ر~ ارناخخسنا -ر¸رخخ- ~روخخم نوخخخ هخخك · ~¸اخخسب يا
ن~روخخخ اب ¸ا´ ن-ا هك »ني-يم · »-¸ادنا ر=ن ¸ا´ =- ي´-¸· نانتخاس هب -ا´ر- · ~¸اس _و·رم ا- -اي¹~= ا-¸ · ي´ي·ار- -ا’~ا=
تخشو´ · نوخ -¹= ¸ا دناوتيم هك ي+لا ه´-ربا· ن-ا · تسا ~-~ل ¸ين ¸ا´ تشو´ · دن´يم ديلو- ار ي~-~ل رايسب ريش -اي´¸ -¹=
يارخب لاخ`م ن-رتخ+ب · دخ-ا~ن _راخخ -`خ-· ~اوخم ¸ رار~ا .´خش هخب ار ه¹خ-ا· ~اوخم ه~-اخخر~ ¸ · ~¸اخسب ريش ¸ ناوختسا ·
. . تسا -~ا~ -ي-ر- ¸اسا رايسب .´~ب ار ا- ه´-ربا· نين¡ هك تسا يربدم ¸لاخ ت-~و=وم
º ~¸اسيم ن-ريش رو×نا هنوס ~را~ -ارخ - -¸م هك =ا- هتب هك »ني-يم »-¸ادنا ر=ن ناتخر~ -ر= هب -ا´ر-
˜ • y0(و ,( rG0™+ 3E4ن ر¸ب ت~·ن =- ناسنا يارب .-= ه´ني~- : Œ .خخ-= نتخخشادن لاخخس ~روخخ .خخ-= يارخخب · تسا
تسا ت~·ن ~وخ -`´~م ¸~وخ هك تسناوتي~ن ¸ · تشاديم دنرا~ نا´ر¸ب هك ار ي~نا~¸ .-= نا~- · ~روخ .-= ر´ا ار-¸ .
13
ر اخخ´~ر¸رپ -ردخخ· هخخب يخل¸ · ~ر-خخيم _خخنر ¸-وخ يناو-ان ¸ا¸ · د~يم ه-خ · دي~´يم تلا=خ -`ا= يرايسب ر~ · د-ا~ن _·ر ار
. تسا لا-=ا ن-ا يارب ت~·ن ن-رت+ب تيلو-= نام¸ر~ ي¹-= يب¸ · -~و~ن ت-و-- ¸نس دشر -¸ادنا هب .-= ن-ا .-= »لا=
š • 809نا B9$ 3-N*m HاDG H.0W H05qا 2ا /.0he(ا : · نوخخ هخب · دخشا-يم Œر¸خب -ا×تخس~ =خ- دخننام هك ناسنا »س=
يا ه´-رباخ· »خس= نخ-ا .خخا~ ر~ لاخ·تم دخن¸ادخ · ~را~ -ر¸رخ- · -خ¹تخم ياخخ+نيمات-¸ · اخخ+ب¸ر´ماب ه¹با-م · تسوپ · تشو´
¸ دخخن´يم ديلو- =ي-امو-ا رو=ب ار ¸-وخ -ر¸ر- ~روم ~اوم يما~- · نا¸را¸ ي~ا= يا- هباشون¸ ا- ا~= ¸ا هك تسا هتخاس
. ~¸اسيم _و·رم ار ~و=¸ -ر¸ر-
_اخخيت=ا يوخخ· ياخخ- ا~خخ= هخخب ير¸رخخ- ياخخ+ني-¸رپ ¸ اخخ+نيمات-¸ ا-¸ · ناسنا ~و=¸ -ر¸ر- نوخ لو-= يارب -ا´ر-
نخخ-ا (هخخل`= .خخ=) لا·تم دن¸ادخ ¸´=رب يل¸ · دننك ي´ -دن¸ اين~ ر~ ي~ك -دم هك دتسناوتي~نري-· نام~رم ¸ا يرايسب · ~و-يم
هخخك · تخخسا -~وخخ~ن ¸خخ¹خ -رخخي= ¸ -ابو-= · -ا= -ويم · -اين-ل · -ا=-¸-س · دننام نا¸را رايسب يا- ا~= ر~ ار ا- -ر¸ر-
. ~¸اس _و·رم ار ~وخ ~و=¸ -ار¸ر- ا- ا~= ن-¸ا -~ا-تسا اب دناوتيم ناسنا -انب · تسا اي=م يسكر- يارب ا+ن' -~ا-تسا
ارخ-¸ دنتخسين ¸را~خش .خبا· .خ-`~ نخ-ا هخك ~را~ ~وخ=¸ را´د-ر·' ~و=¸ هب ي~ا-¸ .-`~ هك »يبايم †و· .-`~ ه·لا=م اب
. دن´يم تل`~ را´~ر¸رپ ~و=¸ رب ي·و¹خمر-
~@ oCاD7 ]. T(0pm • ~اخ=-ا .´خخ~م ناخسنا يارخب · ~رخ´ي~ن دخشر تخسوپ¸ تخشو´ يل¸ ~ر´يم دشر ناوختسا -ا´ر- :
ناخسنا · دخنا~يم ي·اخب ي¹خ-ا تلاخ= هخب ناخسنا ياخ-اب¸ · ~ر´يم دشر ناسنا »س= ه´ن-ا ا-¸ » دي-×يم ¸تسوپ »- د-اش¸ · د~يم
لا·تم دن¸ادخ يل¸ · د~يم `ت-م .´~م هب »-¸اب (هل`= .=) ر×-دخخ´-اب -خخسانم¸ لاخخمرون .´خخش هب ار ~و=¸ يا- ¸خب يما~-
=خخ- -خخ¹· دخخننام .خخ-= =خخ- -خخ¹· - اخخ´ر- : ``م تخخسا -دخخ-~ر´ -ا=ارم -سان- ن-ا ¸ين -ار¸ر- ديلو- ر~ نان¡~- · د-ديم دشر
ار ناخخسنا -ر¸رخخ- رخخ- لاخخ·تم دن¸ادخ يل¸ · د~يم يرا= .-= ندب يما~- ¸ا نوخ د-اش · ~ر´يم ديلو- نوخ هلاس .+¡ ناسنا
. تسا نابر+م -ا~ ~و=¸ .يل~ ~وخ ن-ا هك · تسا -~و~ن يدنب _ر= ناسنا ~و=¸ -سانم¸ ¸با=م
809نا oCو]و H.0+ oن0Eeخ0(& ˆد4Gو. 80Eeخ0( 'N( •
Z دKKq065+ v-NKKخ BKK9$]. oKKCو]و H.0KK+ دKK4G و. Hا]ا. !KKŒ 3(ا H.N$N+ 809نا يو=تخخس=ر~ هخخ~ي~- ناسنا _¸ر
ار-¸ · د-ا~ن .ي~×- ار ناسنا ~و=¸ ي=¸ر يا- -ر¸ر- · دناوتي~ن ي~ام .-اس¸ »-ا-¸ ي~ام -ا~-اوخ · تسا ي·ر-¸ .ما×-
· -~رخخ×ن تخخ=ار ¸اخخس=ا »-¸اخخب ( -ردخخ· -اخخ×¹ت~م -¸رخخ’ ) ي~اخخم ~ا-¸ رايسب .-اس¸ نتشا~ ~و=¸ اب ا+ناسنا ¸ا يرايسب
»اخخ-م ن-رتيلا=ر~ دن¸ادخ ار-¸ · ~ر¸ايم ¸ر را´~ر¸رپ يوسب ¸اسا ن-دب¸ · د-اوخيم ~وخ ¸ا رتيلا= »ا-م ¸ا ار ¸-وخ ¸مار'
نخخي~- ¸اخخسا هخخب ناخخسنا · دخخنا تخخ´ر=ر~ لاخخ~´ -خخه¹· ن' يوسب هتساوخان ا- هتساوخ ناسنا ¸رن-¸ا¸ · هتشا~ رار· لا~´ ه--رم¸
· ي-وخخ= ادخخخ ¸اخخس=ا¸ · دخخشا-يم را´دخخ-ر·' هخخب لاخخ~تم¸ · -~وخخب يتخخسرپ ادخخخ ناخ-اوخ ¸-وخخ ~وخ=¸ يخ=¸ر •اخ نا~تخاس
. تسا -دش -دينا=ن´ ناسنا ~ا+نر~ -¸-ر= …- -رو-ب يتسرپ ادخ¸ ي-اوخادخ
د-Ni5+ !p5+2 ,-]. _E5$ '05\-و ناخ+= يار¸اخم هخب ن' -هلاخخ-ن~ »خخين´ لا-ن~ ار ~وخ -ا´ا ري~- -ا´ر- نم ر=ن هب » :
»لاخخ= ا-¸ ه¡ام¸ ت·ي-= -ار¸ام : د-را~×ب دي-اوخيم ه¡ر- ارن' »ان دسر يم تسام يتس-¸ار×-~ يد·ب ه´ ين`-=¸ ¸وس=م
اخخ+لومرو· هخخ´ »را~ »خخ- لوخخ-·¸ تخخسا ل~ يخخن-~ -اخخي= ه~خخ~¡رس هخخ´ »ر-~خخ,يم يبوخخخب نخخم » دن×يم ه·ا-ا ¸ا «ر ارسا¸ -ي=
« دشاب ير×-~ ناب¸ هب ن' .-ا ه´ تسا يا -دش ه~=ر- -¹=م دننام ي-س¹· يا+¹~·لاروتس~¸
ي-خخس¹· ياخخن-م ه×نيلا=¸ دنا+تخاس »×=م ي-س¹· يا- ه-اپرب ار~وخ نا~-ا ه´ دند-ت·م »~رم امو~= » : د-و×يم ه=يتنر~¸ا
. « ~را~ رار· نا~-ا ي¸ر رب
د-Ni5+ ,-0eSنا D›04+ B"0W .×خخش اخخب ه¡ر´ · ~را~ ~و=¸ ه~- نيبر~ -ان`تسا ن¸دب -لا’ --~م¸ -دي-= …- » :
يارب ار ¸اس=ا ن-ا تسا .×~م رايسب »ناديم ~و=¸ ا- ¸ن-ر·' ين-~ ¸اس=ا ارن' نم ~و~ي~ن ت·ا- »ادסي-ر~ تسد×- ˜لاخ
. « »-~ _ي-و- تسا ن' د·ا· `ما´ ه´ يس´
دخخ-~ر-¸ ناخخ~´¸ تخخسا راخخ×نا .خخبا·ري=¸ نخخش¸ر · ي+-دخخبرما …- ادخ ~و=¸ هل'سم » : د-و×يم »`سا نادن~~نا~¸ا نت×-
) « تسا .-=¸ ¸=نم -لاخم `ما´¸ ¸ي×نا -ا==ا¸ر¸' ت-×ش رما …- ادخ ~و=¸ر~ 1 (
•/دن20KK(0- •ن0›& r"0خ !G Hدp+205ن•']0R• ¿خخي- · »-¸ادخخنا رخخ=ن -ا~وخخ=وم »اخخ~-ر~ -اخخ´ر-
ي·~اخخ-- .×خخش هخخب …خخ¡و´ »خخ¹· …خخ- اخخت= ه´ ~ر-~,ي~ن ي-اסي- ناسنا .-= · دشاب -ه×-ربا·¸ ت´رش ن¸دب ه´ تسين يت·ن-
. دشاب -دم' ~و=وب
»تشا~و×ت-´ ناتسيلا-ر-ام ¸ا نت×- اب ي¸¸ر : د-و×يم دشا-يم ر-ا·م نادن~~نا~ ¸ا نت×- ه´ ينادن¸ دي=~لاد-= هم`=
14
º تسا -~ر´ ¸¹خ ي´ ار ا~ش : »ت-´ ¸-ارب
. -~ا-- : ~ومر·
º دشاب ي·~ا-- ا--¸ نا~تخاس ن-ا اب ي-ا--¸ ناسنا تسا ن×~م ا-' : »ت-´ ¸-ارب
. ي¹ب : ت-´
º تسا -دش ~ا=-ا ي·~ا-- ¸ين نا- يا+-وب ا-' : »ت-´
º دشاب ي·~ا-- ا--¸ نا~تخاس ن-ا اب ي-ا--¸ ناسنا تسا ن×~م ا-' : »ت-´ ¸-ارب
. ي¹ب : ت-´
º تسا -دش ~ا=-ا ي·~ا-- ¸ين نا- يا+-وب ا-' : »ت-´
. تسا -دش هتشون ن' €رام ¸ هتخاس ارن' ي-اخ ه×-ربا· ار-¸ · دشاب ي·~ا-- ه´ تسين ن×~م ا+-وب ن-ا ريخن : ت-´
اب ناسنا ن-ا¸ · دشاب ن×~مان ير´را´¸ ه×-ربا· ن¸دب ن' نا~تخاس ا- · تسارت~´ »- ا+-وب ن-¸ا ناسنا ا-' : »ت-´ ¸-ارب
.دنام ¸وماخ ˜خش ن' º دشاب ي·~ا-- ¸ي·~ نا~تخاس ن-ا
هخخب ار -ا=وخخ-وم هخخ×ن-ا يارخخب · دخخنن×يم ~ا~ »خخ¹· -وخخس¹ي·¸ دن~~نا~ ار ~وخ ار-اŽ ه´ ¸ناديب يا+ناسنا ¸ا يرايسب
º ”رم ا-¸ -دش اديپ »خ- ل¸ا ا-' : دن-و×يم دنن´ يسررب ي¹-=¸ ي~¹= ¸-ا-= ¸ا ر¸~¸ ي-س¹· .×ش
دناوتي~ن »خ- · دشاب -دش اديپ »خ- ل¸ا -ا´ر- ه´ تسنا~ دن-اوخ هتخادنا را×ب ار ~وخ .-= ي~´ نام~رم هنو´ ن-ا -ا´ر-
. ~~ر×يم ن-·تم -دش -دن´ ي~´ ه¡و¡ نيشام ا- ناي´ام ن¸دب »خ- ار-¸ · ~ر¸ايب ~و=¸ هب ار ي=رم ه´
ن¸دخخب ¸¸رخ ¸ ¸¸رخ ن¸دب ناي´ام ار-¸ · ~~ر´ نا=رم ~ا=-ا --س ه´ دناوتي~ن د-' ايندب ي-ا+ن- هب »- ي=رم -ا´ر-¸
. دنناوتي~ن -~ا~ »ا=نا ار ه-يŽ¸ ن-ا ناي´ام
--خس ¸~رخ- -رخ`اخب¸ · ~وخ~ن ¸خ¹خ ¿خي-¸ا ار ¸ارخخ¸ ناي´ام ¸~ر- لا·تم ¸لاخ -ا~ ه´ ~را~ -دي-= نا~-ا اب نا~¹سم
. دنت~´ ¸-وخ .سن ~ا-¸ا
تخخ-¹خ »-اخخ-¸ · هتخخ~´ .خخسن ر`×- --س ¸-وخ ي-ا+ن- هب دناوتي~ن ي·و¹خم ¿ي- ه´ »يسريم ه=يتن ن-دب †و· .-`~ نايب اب
. دخ-ا~ن ¸خ¹خ ¿خي-¸ا ارناخن' اخ- · -~وخب دنم¸اين ي-لاخ ~و=¸ هب -ا·و¹خم ه~- ه=يتنر~¸ · دشا-يم .-= --ر-ا~ _راخ ن' ي·~ا--
. دشا-يم ( هل`= .= ) ‚ا -ا~ ¸لاخ ن'¸
--------------------------------------------------------------
1 - • · .-= -ا´د-~ ر~ »`سا 24
oe9P 80R$ 8.NG œ.0C • B^pj • · تخخسا -دم' ~و=وب ن~و-ن¸ا د·ب ه×¹ب تسين »-د· نا+= ن-ا ه×ن-¸ا
نادن~خخ~نا~ ت-ر`خخ´ا هخخ´ تخسا -هل'خخسم ناخ+= ن~وخخب ( ادخخيپون ) “~ا= _و-وم . تسا دنم¸اين ¸لاخ هب ي¸ي¡ر- ندم' ~و=وب¸
»لا= “¸د= هب .-ا· »ي×= =ار-س نانو- ه-س`·¸ا : دنا -~و~ن تبا’ ارن' .-`~ اب¸ -~و~ن -ارت=ا نادب ر-ا·م¸ »-د· نا·وس¹ي·¸
. دنا هتسنا~ ( اديپون) “~ا= ار نا+= نو=`·ا¸ ¸وناسي×نا¸ · ¸رو=اس×نا · ¸لا- · ( نادي-ا-ر ) ¸رو=ا`ي·¸ -~وب
¸ .خخي´ر-ولرا¸~ا » نامرن-وب Œر¸ب نا~ …-¸· · را×س¸ارت´~ · _و¹-ن »ايل¸رت´~ » نل' …نار· ر-ا·م نادن~~نا~ ¸ا¸
ي~اخخ-¸ .خخ-`~ : دخخ-و´ يم ي~يش ر~ ˜-ختم يتسيلا´را´ . دنا -~و~ن -ارت=ا نا+= ن~وب “~ا= هب ير×-~ دن~~نا~ نارا¸-
.ي×خخ~- ر-ان= ه´ دن×يم تبا’ · ~و~يمر- ن+پ اين~ د-ديم نا~ن -اد-ا~م تسا هتشا~ ي—ادتبا نا+= د-ديم نا~ن ه´ ~را~ ~و=¸
ناخخ+= هخخ´ تسا -~ر´ تبا’ -رار= نونا· ي¸ر ¸ا نل' …نار· . دن~وب -دي¡يپ »- هب¸ _~= .=م …-ر~ ه~- -ادتبا »لا= --دن-~
) . ~را~ ي¸ا=' ه×¹ب -~و-ن ( »-د· ) يل¸ا 1 (
نخخ-ا . تخسا -دخخش ادخيپ ا-دخ·ب هخخ×¹ب -~وخخ-ن ي~-دخ· يتخخس- ناخ+= هخخ´ دن~و~ن تبا’ يو· .-`~ اب ه×ن-¸ا د·ب نادن~~نا~ ن-ا
. دناوت~ن -دش ير×-~ يس´ ( هل`= .= ) ‚ا -ا~ ¸ا ¸=ب ه´ تسادنم¸اين --دنن´اديپ هب نا+= ¸-اديپ
|Dخ…و 05ن. |.04( !G HدpE‰#W• BKeSP • اخخب ار -رخخ'¸ اخين~ -~ا·خس دخخن-اوخيم »خ- اخ- يخخ-·ب
اب »ي¹س .-= -ار ¸ا ه´ نام~رم ن-ا : ( Ÿرخœا¸ ايندلا -او’ ‚ا دن·· ايندلا -او’ د-ر- ناك نم ) · دن-ا~ن .-ا= دن¸ادخ هب نا~-ا
ارخ-¸ · -~ر¸' راخخب ار -رخخ'¸ اخين~ -~ا·خس -ار ( هل`= .= ) دن¸ادخ هب نا~-ا ه´ دنر=ن ن-دب · دنرا~ ~روخرب ا- -د-دپ يما~-
-دن¸ هب ا+ن- ناسنا يا- يدنم¸اين هب ن-~ ي-و×خساپ ن-ا¸ · -~وب -¹تخم -ا=اسر~ ناسنا يا- يدنم¸اين يما~- يو×باو= ن-~
. ~را~رب ر~ ¸ين ار -رخ' -~ا·س ه×¹ب · -د~ن ه-`خ اين~ ي´
---------------------------------------------
1 - : • · .-= -ا´د-~ ¸ا »`سا 31
15
ˆ•N"0pnmو ƒp-0(& xE\W %-X.
دخخن¸ادخ ¸ا »~رم ر-اس هب ت-سن نادن~~نا~¸ -ا~¹= ه´ · تسا هتشا~ نايب ار ˆ~+م رايسب ت-ي-= …- نا~لا »ي== ن'ر·
اخخب ¸ · هتشا~ -امو¹·م ˆ-= روما ر~ »~رم ر-اس هب ت-سن -= رت´ا~ …- ه´ ناس ني~- هب · دنرا~ -وخ رت~يب (هل`= .= )
-و¹= €انر=خ ات=¸ »- رايسب ¸ا ‰ارب · دنر×نيم ‰~ا= ر=ن هب نادب »~رم ه´ ار ‰روما اسب · ˆ=- ‰ا- ت-ي-= »+·¸ €ر~
»ا~اخخب هنادخخ×- اخخم ˆ-اخخ´ر-¸ · ~وخخب -~و~ن هي+- »ا~اب ام ‰ارب ام تس¸~ ¸ · »~وب هتس~ن ˆس¹=مر~ »~وخ ا-خش ‰¸¸ر · دن×يم
تخخ-×ي~ن ‰¸خخي¡ اخخم هخخب امارت=ا ¸ا ه×ن-¸ا¸ · د~يم ر’اتم ت-ا+ن ˆب ˜-ختم رت´ا~ ن' · »يتس×~يم ~وخ ‰ا+نادن~ اب ار تخس
ˆخخ¡ اخخم ت=- -دن-' ر~ ˆ-¸ا-- ˆب ن-ا -ه=يتن ه´ تسناديم ¸ا ار-¸ · د~يم -د-~ ¸ا -ر+=ر~ ت-ا-ر »د=¸ ˆنا~-رپ را’' ˆل¸
. تشا~ د-اوخ ˆ~-ن
-~رب ˆپ · روما ‰رايسب هب · -~و~ن €ر~ ار ا- ت-ي-= ه´ دنا -~وب -ا~¹=¸ نادن~~نا~ ا- ر-= ˆما~- ر~ ناس ني~- هب
. (هل`= .= ) دن¸ادخ ~و=¸ ~روم ر~ · نادن~~نا~ -ا-ر=ن ~رومر~ »-را~ ˆ~-¸Šپ -=ب ن-ر~ ام ه´ · دنا -~ر¸' نا~-ا¸
رت=خخ-ا¸ ¸ رتخخ~يب ا+ناخخسنا ‰ارب (هل`= .= ) دن¸ادخ ~و=¸ .-`~ ‰¸¸رما ˆ~¹= ‰ا- ت·ر~يپ اب ه´ »ينادب تسا »¸`
. دنرا~ رار· نموم ‰ا- تي-خش نيتسخن ر~ ˜-ختم نادن~~نا~¸ ا- تي-خش¸ · ~~ر×يم
سا , يم .¡ر- لو· ¸ا رسن × ر- ) : د-و ¡ »¹= -هنما~ ه ´ يخخب ي-اخخناو- هخخك يخخل¸ا ¸لاخ ~و=¸ يارب »´=م .-`~ دبا- ¸رتس
¸-ا¸·ا ~را~ ت-ا+ن پ هخخب ندي~خب »ا´=تسا ر~ نانا~ =-¸· ¸ · ناسانش نا+يك · نانا~ ي-ا-ر · ناسانش نيم¸ ن-رب انب دن´يم ادي
- دن¸ادخ ت~== ~اينب نا~- هك »¹= ~اينب × ( . دنا -~و~ن تكرش تسا هنا
ولان´-¸ ¸ن-اس نادن~~نا~ هك تسا ن-ر-م ت-ي-= =- ن-ا • نا~روخخن ناخخ+يك ¸ ناسانش نيم¸ · =¹· ¸ ي-ا-ر يا~¹= · ي
يتخخس- ¸خخي·~ رايخخسب =ا-ن هب ناسنا نديسر ¸ ي¸¸رما »¹= ار-¸ . دنرا~ رار· ينونك ر-= نانا~¹سم ون •خرس ر~ · تينادخخ=¸
(هل`= .=)دن¸ادخ -ا~ . د-ا~نيم تبا’ _-ا¸ رايسب -رو-ب ار
) نم¸ اب ˆتيب »ناخ 1 : د-و×يم ( يتخخ¹م ام دين´ن »اي· ادخ -ارر~ ا~شر´ا »~رم يا}:هك د-امر-يم ن'ر·ر~را´~ر¸رپ):
يم`خخسا ياخخ- روخخ~كر~ تخخسا _وخخ·¸ لاخخ=ر~ -¸¸رخخما هخخك تسا نا~- ن-ا¸¦»ين-¸´ يمرب »اي· يارب ا~ش نايم ¸ا ارر×-~
دخخشر لاخخ=ر~ »`خخسا يخخبر= يا-روخخ~ك ر~ اخخما تخخسا لا¸¸ لاخخ=ر~ --~خخم¸ نخخ-~ »خخك »خخك·ناخخ+= †رخخش يا-رو~ك رت~يب
ياخخ~¹=·رو+خخ~م نادن~خخ~نا~·دخخنر¸ايم ناخخ·مرا هخخب ار ي~اخخ-¸ ¸نا~¸اخخ- ي-اخخ´ا هخخنيم¸ ن-ر~ نانا~¹سم ون¸ تسا ت·ر~يپ¸
دن¸ا~ر,يم »`سا ن-~ _ي¹-- هب¸ دنر¸' يم¸ر »`سا هب -¸ر·م يا- تي-خش¸ار×-~ يرايسبونا~اتسا·نا×ش¸پ·»¹= Œر¸ب
ناخخب¸ هخخب -خخ¹=ا دخخنا -دخخم'ر~ ¸راخخ×ن هخخب ¸~را¸ يخخكر-·يخخسرا··يخخبر= ياخخ+ناب¸ هخخب هخخك نخخ-~ ياخخ+باتك¸ا يرايخخسب
. دنا -دش ه~=ر- ¸ين ينا~ل'¸·يوسنار··يسي¹×نا
-----------------------------------------------------------------------------
1 - • yNeG !G T*\+ & ,+و0G oeG Bن0خ 35zwq تخخسيب هك ينام¸ · د-و×يم ¸ا ~و~ن لا-تنا ¸¹=نا ¸` هب ا- د·ب هك دشا-يم ا´-رما دن¹-رم ر+ش ي¹-ا ن´اس نم¸اب يتب »ناخ
~¸دخ= »ختخا~رپ .يخ-=- هخب -ا×خ~نا~ ر~ يناخ´ر¸اب ت-ر-دخم هتخشرر~ لاخس را+¡ -دم »دم' ¸¹=نا ¸ل هب يت·¸ . »~رك =ر- ¸¹=نا ¸ول د-· هب ار (دن¹-رم) »تنو´س .=م »~وب هلاس
¸ا »دش هتسخ ير-وي-ماك يا-راك ¸ا نو¡ ¸يپ لاس _نپ · »دش راك هب لو·~م ين· يا- هخسنر×شار-¸¸ -دنسبون ·¸-ر همانرب · »¹·م · ناون= هب ير-وي,ماك تكرش =- ر~ لاس تسيب
»ري×ب -د+= هب ار ي=ا~ =- .·ش د-اش ~وب د-اوخ ي¡ نم يد·ب .·ش دناديم يسك ه¡ · »دش راك هب لو·~م تكرش =- ي·و-= ي~نم ناون= هب ¸ »~ا~ ريي·- ار »¹·ش ¸ »دي~ك تس~ ن'
). ‚ا -اش ن•
¯
(
ياخخ- هخخنيم¸ ر~ ار -اختك را¸خخ- ¸ا رتخخ~يب نخخم : دخخ-و×يم ¸ا : ~وخ~ن ه·لا=م ¸= هب نديسر يارب -¹تخم يا- هنيم¸ر~ ار -ات´ را¸+×-¸ا ¸يب دشا-يم دن~~نا~ »ناخ …- ه´ ¸ا
يارخخب ¸ا . »~رخخك ه·لاخخ=م تخخ-ي-= نت·اخخ- رو=نم هب ( »`سلا ا~+ي¹= د~=م ¸ ›سي=)ر-مايپ ¸~ ن-ا ه-س¹· ¸ _-را- · --~م · يسانش ناسنا · يسانش ه·ما= يسان~نا¸ر .ي-· ¸ا -¹تخم
:~راديمرا+Žا ¸ا ~ر¸اي~ن نا·مرا هب ير×-~ ي¸ي¡ _نر ¸ ¸-و~- ~ا-~¸ا¸=ب ر~ب هت·اب¸ هتخاس نا-~ا ه·لا=م يل¸ · ~ا~ هما~ا -¹تخم نا-~ا -تكر~ ار ¸-وخ -ا·لا=م ¸= هب نديسر
¸-وخخخ -دخخ- هخخب »`خخسا ¸د-م ن-~ ه·لا=م اب -رخœاب (~ر¸' ~و=وب نم يارب ار ير×-~ يا+لا¸س ¸و= ر~ اما ~ا~ -او= نم يا+لا¸س ¸ا ي-·ب هب ينا=¸ر يا+ما=ن ن-ا¸ا =-ر-)
( »-اين~ ر~ ¸ي¡ر- هب ندي~خب ان·م يارب ي-ار · »ت·ا- »~وب ن' يپر~ لاس .+¡ ار ه¡ن' »ا=نا رس) د-و×يم -ديسر
2 - : • · د~خرديم _و¹= -ر= ¸ا -ات·' =ن-ا 25
¸ارخخبا (هل`= .= ) دن¸ادخ ~و=¸ ~رومر~ ¸-وخ ˆ~¹= ‰ا- هتشا~ ¸با=م ‰دن~~نا~ ر- ‰ا- ت-ي-= ن-ا »+· ¸اسا هب
-~وخخ~ن -دخخي-= (هخخل`= .= ) دن¸ادخ ~و=¸ هخب -`ا~ت=ا نونا· ¸اسا هب ˆ-ا-ر¸ ‰~ا-ت·ا »و¹= نادن~~نا~ · دنا -~و~ن ر=ن
. دنن×يم نايب نين¡ ار ¸-وخ ر=ن¸
j 8ا. o}0-] ŽN9\5{ د-Ni5+ y0d(0 ي~اخخ-ت=ا نخخين¡ هخخ´ن-ا اخخ- · ~را~ ~وخ=¸ ادخخخ هخخك »يخخشاب -دخخي-= نخخ-ارب د-اب ا- )) :
هناخخيم نخخ-ر~ دخناوتب هخك تخسا ن' ¸ا رخخ- ناو-اخن¸ رخ- -دخخنامر~ وخ- ~رخخ¸ .-= : ناسنا يا º »ين-¸´رب ار =يمادك · »يشاب هتشادن
-اخخ-رپ ار ~وخري- ت·ي-= · يا -دش ي¸ا-~- ت·ي-= اب ه-باسم ا- ي¸اب =-ر~ هك نك -اس= نين¡ · دشاب هتشا~ يتسر~ ¸ن-¸´
¯
1•
~وخخس نخخيب نخخ´ هخخس-ا-م -وخخخ لاخخ= · ~وخخش -دنرب ·ري- ¸~ ن-ا¸ا ي´- د-اب را¡ان هب ¸ ي¸ر يم هنا~ن ار ~وخري- »- و- ¸ دن´يم
! يا -ديخخسر يدخخبا -~ا·خخس¸ ي×خخ~ي~- يتخ-خخشوخ هخخب وخخ- هك دش -دنرب ر´ا ! ه-باسم ¸ ي¸اب ن-ر~ -~وخ يلا~ت=ا يا- نا-¸¸
يخخ~ن لاخخ=ر+ب هخخك ار يخخنت·ر ناخخيم¸ا ¸ي¡ =-و- هك تسن' -¹=م ت-ا+ن · يا -~ادن تس~ ¸ا ار يتي~-ا اب ¸ي¡و- · دش -دن¸ابر´ا
يناخ·¸ يا -دنوخش تخس~ ¸ا تخخمار= دخخن¡ر- ن~ا~¸ يا -دخن×·ا -ر=اخخم هخخب ¸ -~ا~ تخخس~ ¸ا دخشاب يندنام ت-ارب تسا هتسناو-
تسا هنادنم~رخ¸ .~=- .با· دشاب نين¡ هك »- ن' ¸ر-ب
¸خخك ن' : »ي-وخخ×ب ¸ »ي—ا¸-يب نخس ن-ارب »ي-اوخيم ام : د-و×يم لا´ساپ نانخس -ي-·- هب ي¸ا-ر· -سو- روت´~ هم`=
-ر=اخخخم هخخب ي·اخخب -رخخخ' ن~ر¸' تخخسدب يارخخب ار يناخخ· ياين~ هك تسين نين¡ ¸´ر- ~ر¸' يم نا~-ا -رخ' يارس¸ ادخ هب هك
»خخ-¸ اخخين~ر~ »خخ- · ~ر¸' يخخم تخخسدب »-اخب ار ي¸رخخخا ¸ يوخخين~ يخخ´ -دخخن¸¸~ر- · تسا -ر¸' هك ينا~-ا اب ¸ا ! ¸´ر- ... دن×·ا
-اوخخ’ ‚ادخن·· ايندخلا -او’ د-ر- ناك نم) هك تسا -~ومر· لا·تم دن¸ادخ · ~~ر´ يم .-ان ي´ -دن¸ يا-ا¸م ن-رت+ب هب -رخ'ر~
/ -اخخسن ( تسا ادخ ~¸ن -رخ'¸ اين~ ير¸ -ر+ب تسا اين~¸ا ير¸ -ر+ب -لا= هك ¸´ن'ر- (Ÿرخœا¸ ايندلا 134 اونخخس=ž ن-~خخ¹ل)
/ .=ن (ريخ Ÿرخœا رادل¸ ‡نس= ايندلا -~- ي· 3‘ ياخخ- يخخ×ين يل¸ تسا اين~ يا- ي×ين نا~-ارب دنا -~و~ن …ين لا~=ا ه×يناس´
) . تسر-رت+ب -رخž 1 (
يارخب اراخ´~ر¸رپ (‡نس= Ÿرخœا ي·¸ ‡نس= ايندلا ي· ان-' انبر) : د-و×يم ¸-وخ يا-ا=~ ر~ ه~ي~- نا~¹سم ¸اسا ن-دب
. نا~ر´ -ي-ن ار -رخ'¸ اين~ يا- ي´ين ام
اخخين~ ¸ا نخخت·ر ¸ا دخخ·ب ر´ا لا~ت=ا ¸اسا هب هك د-و×ب د-اوخيم -~و~ن ت-=- ي-ا-ر -`ا~ت=ا نونا· ¸اسا هب لا×ساپ
¸خخين -رخخخ' ت-~وخخ=وم لاخخ~ت=ا ˆخخل¸ . تخخسا -~ا~ تخخس~¸ا ار يناخخ· ياخخين~ -ر- · تسا -~ر´ن ي--ن ناسنا دشا-ن »- ي-رخ'
. دشا-يم ارا~ ار ‰~ا-¸ رايسب ر=خ لا~ت=ا ن' هب ˆ´ -~ام' »د= ه´ تسا ~و=وم
د-وخخ~ن ه=اوم ي¹×~م هب ر-س نا-ر=ر~ ه×ن-ا يارب ¸ د-¸ريم ير-س هب ا~ش -ا´ر- : د-و×يم ~روم ن-ر~ يت—ار· هم`=
ا~خخ= ~وخاخخب · دخخشا-ن ي¹-وخخ- -ار ر~ رخخ´ا هخخ×ن-ا لاخخ~ت=ا هخخب · ديخخشاب هتخخشاديم ¸-وخ ر=نر~ ار يروما -`ا~ت=ا نونا· ¸با=م
~ري×يم ي=`س ~وخاب يا~¸~ ه¹~= لا~ت=ا هب¸ · د-ري×يم -' يرد-م ~وخ اب · دش د-اوخن ت·ا- -' ه×ن-ا لا~ت=ا هب · د-ري×يم
»خخ- ي¹×خخ~م ¿ي- نا- ر-سر~ -ا´ر- لا~ت=ا ه~- ن-ا ~و=¸ا اب . د-ري×يم ي·ا-ا ر-ا- ~وخ اب ر-ومر-ا- ندشر¡نپ لا~ت=ا هب ¸ ·
ريخن ا·-= º د-ا -~ر´ ي--ن ا-' ~و~ن اديپ نا- يارب
هخخ´ دخخين´ رخ×· · ديخشاب هتخشادن رخخ=نر~ ار يلاخخ~ت=ا ¿خي-¸ دخي-~ هما~ا ر-س هب روما ن-ا تشا~ ر=نر~ ن¸دب -ا´ر- يل¸
º ~ر´ دي-اوخ ي¡ دشر¡نپ نا- ر-وم -ار ه~ينر~
· ~رخخ´ دخخ-اوخ ي--ن ي¡ نا~¹سم ~ر· …- ( ~را~ ~و=¸ .يل~ نارا¸-اب ه×يلا=ر~ ) دشا-ن ي-رخ' -ا´ر- ناس ني~- هب
. دناخخسري~ن ينا--ن ¿ي- ¸-ارب -رخ' ن~و-ن¸ · تسا -~و~ن ني~-- ار ي¸ يوين~ _·انم -رخ' ¸ا .-· ي¸ ريخ لا~=ا يما~-
º ~ر´ د-اوخ ي¡ دن¸ادخ ~و=¸ ¸ا ر×نم ناسنا ن-ا ¸پ دشاب يباو=¸ لاوس · ~وب ي-رخ' -ا´ر-¸
. دنناديم -دي-= هب ار ن-رت+ب ار -`ا~ت=ا نونا· نادن~~نا~ ¸ا يرايسب ¸اسا ن-دب
(هخخل`= .خخ= ) دخخن¸ادخ ~وخخ=¸ نخخ-ر×نم ه-خخس¹· نيخخسرا~ ¸ا ‰رايسب ه´ تسا -دش ¸خپ -ا·-اش نين¡ »~رم نايم ر~ ر´ا
هت-´ ¸اسا هب ¸ · -~وب ن' ¸×=رب ت-ي-= ه×يلا=ر~ · دنشا-يم ,d5G ƒ59ناD{ ان¸ =دنا _`=ا) : ¡ ار يخخم~' .خخ-= · ي-س¹· ¸ي
يل¸ دنا~´يم ~ا=لا هب پ يم نو~ن-ر نا~-ا هب ار ا- ه~-دنا · ن' ر~ ¸~·-¸ نت·ر ¸ي × هخخ~-دنا هخخك نخخ-ا يارخخب . ~~ر ‰ا ر~ ناخخسنا
يونا’ -ا-سا¸ .¹= ~روخرب پ ار ´ ا اخخما . ~¸ري~ن ر-ار· ن' ¸ا -~و~ن -·و- · -دن خخ´ ر • دخخيني-ب -~رخخك يخخ~-دنا -ر ياخخ- هخخ-¹= هخخك
· ~د·تم يا+ت¹= ري=ن¸ ס يم »+ب هنو پ · دندنوي ¡ ( تشا~ د-اوخن ادخ هب »ي¹س-¸ -ارت=ا ¸= يا -را
و=د- »¹·لا --دش ه~=ر- -اتكر~ د-د= »و¹= نا´ر¸ب ¸ا ي´- ¸ =رو-وين ر~ »و¹= يم~اكا ¸باس ¸ي—ر ¸-روم ¸-رك »
راخخم •وخخ-خم ~را~ _خخساپ هخخب ¸اين ¸ تسا .´~م رايسب هك ي-ا~·م : د-و×يم ( د-ا~نيم -و=~ نا~-ا هب ار »~رم »¹=) نا~-`ل
~¸ر · اخ- هخخكرب -خ¹تخنم =اخ-ن¸ا ديخسر ناخ-اپ هخخب ا+ن' دشر -ر¸~ هك يت·¸ دنتس- ي-ي== -ا~و=وم ا+ن' · تسا يب' يا- ي-ام
ر~ ¸ دخخن¸ر يخخم اخخ´-رما --راخخ· يخخ´-~¸ن · ا~وخخمرب يبون= ر¸~ †ا~=ا هب ¸وناي·ا ر~ .-ام نارا¸- _=· اب ¸ دنن´يم _وك ... ا-
هخخك ي-اخخ- -راخخنك يوخخس هخخب هتشا~ يتخانش -ه¹يس¸ ¿ي- ه´ن-ا ن¸دب ا+ن' يا- ه¡ب اما دنريم يم ¸,س¸ · دنن´يم يرا~´ »خ- ا=ن'
¸ را~· ر- ربارب ر~ ¸ دش دن-اوخ هناخ ~¸ر ¸ ه¡ا-ر~ ¸ ا-ر~ ¸ هكرب ر- ~را¸ ¸,س · دن~ر×يم رب دن~وب -ادتبا ر~ نا~نار~ام
نار~اخخم يا= نا~- هب هيل¸ا تشرس ¸-= -راب¸~ دسر يم نا-اپ هب ا+ن' دشر --ر¸~ هك يما×ن- ا- دنن´يم تم¸ا-م ينا·و= _وم
« تخاس نو~ن-ار ار ا+ن' ¸ º ~ر¸' ~و=¸ هب ار نيناو· ¸ -د=ا· ن-ا دن¸ادخ ¸= يسك ه¡ لا= دنن´يم _وك ناش
• د-Ni5+ xpE- دpESنا. •- xنادن2 د5^E"اد6W !+#W ارن' »=ن ا- · ~را~ ¸اين ي-لاخ هب »و-ا يا¸=ا ر~ »ي=ن- ¸ -ي-ر-
نوخخي¹م اخخب نوخخ~يم ا- نوي¹م هك تسنا~ »ي-اوخ يبوخب »ينك ر´· · -دي-· ار ت·ي-= ¸ نو~يم ار -¸ا-- ر´ا · دشاب هتشا~ تسدب
) دن¸اسب -دي-· دنناوتي~ن »¹· ا- 1 (
1™
oE5qو !h9\{ žzwe+ ƒŒ]0• د-N-. )0+NmDeŒ. »دخخ-ت·م نم » د-و×يم ¸´ر`´ ي-اي~يش ت´رش -ا-ي-=- ¸ي—ر ¸
¸ .خخ·ا= …خخ- -نا=¸ا ه´ تسا ن-ا تي~م¸ »=ن ن-ا -هم¸`¸ ~ري´ يم¸ هت·ر´ »ا=نا »=ن¸ تي~م ي¸ر ¸ا ¸ي¡ ه~- ت·ي-=ر~
« »ناديم ادخ ارن' نم¸ دشاب -~ارا -=ا-
D\PNG ‚"و.… 80$DeŒ. هخخب ت·ي-خخ=ر~ » دخخ-و×يم نوخخسردنا _لا´¸ا ي~يش ~اتسا¸ ابا-دن-ا -ا×~نا~ ¸ا ي~-ا ه-س¹·ر~ رت´~
`ما´ »-ا »لا=ر~ ين·م ن-ا¸ ~و~يم -~ا~ †وس ي-خ~م د--م¸ -د- يوس اين~ ي-و´ تسا نا-ا~ن تي~م¸ »=ن ير×نب وسر-
اخخم -ا=`خخ-ا --ر-ا~ ه×يما×ن- ار-¸ دنا -دمž ~و=وب لدم …- ي¸ر ¸ا »وينار¸ا ا- هت·ر´ ن=¸ردي- ¸ا ا+~-ا »ا~- تسا نش¸ر
ناخ+= ي×ن-اخ~- »اخ=ن ه=وختم رت~يب ام ~و~يم رت~يب دنا -~ا~ .ي×~- ار -¹تخم ر-ان= ه´ ي- ا+نو-¸رپ¸ ا+ن¸رت×لا هب _= ار
ار ¸ا دخخ-اب ادخخخ ن~ر~خخش دخخ-ا¸ ¸وخخ=¸ را´د-ر·' تي-ي´ نت·ر´ ر=نر~ يا=ب ام » ه´ دسريم ه=يتن ن-دب ه~-اخر~ ¸ا «»-و~يم
يخخل¸ دخخن´ €ر~¸ -خخ~´ ار ت·ي-خخ= -`وخخ+=م دخخناوتيم رخخ~ب · »خخين´ ¸-اتخخس ار ¸-اخخ- هنا~ن¸ را’' ¸ »يني-ب نا+= »ا=ن نايمر~
) « دن´ ~ا=-ا¸ _-¸ ار ت·ي-= نيناو· دناوتيم ه´ تسادخ ا+ن-¸ د-ا~ن ~ا=-ا¸ ¸¹خ ار ي·ي-= نيناو· دناوتي~ن 2 (
------------------------- ---------------
1 - - • “ Z oe(Dj 0en- DG op5PاDG ~–”
2 • · .-= -ا´د-~ ¸ا »`سا - 3– .
دخن¸ادخ ~وخ=¸ هخب ‰•وخلون×-¸ ˆخ~¹= .-اخس¸ اخب د-د= -ا=ارتخا¸ -ا·ا~ت´ا هب نديسر اب ¸ين ر-ا·م »و¹= نا=رتخم
-ر~ -اخخناوي= ¸ا يخخشان ار اخخ+-را~يب -خخ¹=ا¸ ~رخخ´ -~´ ار -¸ر×يم ه×ن-¸ا د·ب روتساپ : دنن×يم -ارت=ا (هل`= .=) لا·تم
-دخي-= ادخخ ~وخ=¸ هخب ¸اخب تي-·وخم نخخ-ا اخب اخ-' : دش لاوس¸ا ¸ا~ر´ ت-ر~ب نا+= هب -دن¸را -امدخ -~´ ن-ااب ¸ تسنا~ ينيب
-اخخناوي= نخخ-ا ي~وخخ=¸ نا~تخاخخس ارخخ-¸ تخخسا -دخخش نادخخن¡ دخخ- ادخخخ هخخب نم --دي-= -~´ ن-ا اب » : ت-´ -او=ر~ ¸ا º يرا~
(ادخخخ) اخخ+ن' -~ر¸' دخخ-دپ - -~اخخ·لا †وخخ· -رد·¸ »¹= ي´ -~رتس´ هب ارم · ا+ن' .`م ديلو- ي×نوס¸ -ر`´¸ · ينيب -ر~¸ …¡و´
راخخ×ب اخخ+ن' ~و=¸ نام¸اس ر~ -ر×ش ي¸رين¸ _-دب ت·ن- نان¡ن' · »دم' ت-×ش هب¸ ري=تم تخس ادخ -رد·¸ا¸ -~و~ن ه=وتم
) « ~¸اسيم ر¸ ه=و=ري=-¸ -=·- يا-ر~ هب ار يم~'¸ تسا -ري=ر~ .-= ه´ هت·ر 2 (
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 - : • · -ا¡¸ ر~ن -امو¹·م ن¸دب · ي×-ر -¸¸رلاد-= -يلا- · .-= -ا´د-~ ¸ا »`سا 3–
o*5*C r"0خ .N$و !G oن…D‰ %-X. & !"#$ %$&
ر¸خخب -اخختك نخخ-ا -دخخ- هخخ´ن-¸ا · تسا -دش ل¸ان ا+ناسنا ت-اد- يارب · تسا ي+لا -اتك ن-رخ' هك نا~لا »ي== ن'ر· Œ
¸باخ=م ن' .خ-`~ يخخم اخ~- · تسا -دش -~اتسر· ر~ب يارب ¸ · دشا-يم ر~ب -~ا·س¸ · يباي-ر · ي-ا~ن-ر · ت=ان· · نا~-ا ي+لا
· دخخشاب نم¸خخم .ماك ت=ان· اب¸ هن`و-·م .´~ب¸ · -~و~ن =ر~ ار ين'ر· .-`~ ن-ا ناسنا ا- · دشا-يم ير~ب .-= ا 1 D KK• ! ن'رخخ·
»`ك نا~لا »ي== پ ~ر¸ر ´ ي-ا~ن-ر يارب -اتك ن-ا ه´ن-¸ا يل¸ · تسا ناي~لا= را ناسنا ل¸ان ´ ن' .خخ-`~ يماخخ~- · تخخسا -د-~ر
=ر~ يبوخخخب ارخن' دخخناوتن ناخسنا »-اخ-¸ · دخخشاب ر-ا· ن' »+· ¸ا ناسنا .-= هك دن´ي~ن نايب ار ي¹يل~ · تسا ناسنا .-= ¸با=م
يم رخخ=نم ناخخ~-ا تخخ-ي-= هخخب ري´-- =دنا اب هك ~راديم نايب ار نش¸ر¸ _-ا¸ رايسب .-`~ نا~لا »ي== ن'ر· ه´¹ب · د-ا~ن خخ× . ~~ر
ه·لاخخ=م ~روخخم · تخخسا - دخخش نايب دن¸ادخ ~و=¸ =ر~ ¸ ¸لاخ تخانش يارب هك ار ين'ر· .-`~ ¸ا ي-·ب ا- تسا »¸` ا=ن- ر~
. »ي-~ رار·
· -اخخ·و¹خم ر-اخخس · ناسنا ~وخ ~و=¸ ر~ ر´-- ¸اسا هب · ار ¸-وخ ¸د-م -ا~ ~و=¸¸ -رد· .-`~ نا~لا »ي== ن'ر·
: ~راديم نايب يتس- نا+= يما~- ¸
~ 809نا .Nخ .N$و ].Ddhm !G 8…D‰ |NW. • ¸ دخخ-ا~نيم -وخخ=~ ¸~وخخخ ~وخخ=¸ ر~رخخ´-- هخخب ارناسنا نا~لا »ي== ن'ر· :
يم × : د-و Ÿ د 5RJ qO k¡ oU qO %c gM ¢\OWO !M نL £O [O Gc DO GJ ‚J dU -O BU "OوO £O ra bO "U ا !M نL £O BU RM "O ,O 5L 6O eO -O ¢eL CO BU RJ 9J hM نU £O o{J وO ¤J 0{O •ا o{J 0pO mJ 0-O … BU RJ -DJ pM (O ¥ / ت¹-·
53 ¸خخ= دن¸ادخ هك ~~ر´ _-ا¸ ناش يارب ا- »ي-ديم نا~ن نا´ -دنب يا+س-ن ¸ · نا+= †ا·' ر~ ار ~وخ -رد· يا- هنا~ن ام
نان¡~- ( دي-ا~ن ه·لا=م ن'ر· ي~¹= ¸ا==ا ¸خب ر~ ت-' ن-ا ت-ي-=) . تسا (ن¸رخ--- `·ž »´خس-نž يخ·¸) : د-امر-يم دن¸ادخ
~وخ ~و=¸ر~ ¡ و-=ر- هب ناسنا -اكر- · د-¸ادنا ي~ن ر=ن ار ي -ردخخ· .خخ-`~ · د-ا~ن ر´· ~وخ ندب يا-=¸ا پ ~ر¸ر خخ´ ار را
هب ¡ ن-ا هك دن´يم ر¸اب¸ · د-ا~نيم - د-ا~م ~وخ »~ ¸ · نم ندب ين=اب ¸ ير-اŽ يون·م ¸ ي×-¸· نا~تخاس نخخم ~وخ=¸ر~ »=ن
. ي¸ ت-ا+ن يب -رد·¸ دن¸ادخ ~و=¸ ¸ا تسا -هنا~ن
? 80R$ ]. Ddhm !G 8…D‰ |NW. • · نخخيم¸ · ا+نا~خس' ¸خ¹خ ~روخم ر~ اخخ- دخخ-اوخيم ناسنا ¸ا نا~لا »ي== ن'ر· : يتس-
· ناراخخب ·ربا ·ر=ب ر~ ا- يت~ك ندش نا¸ر¸ · ا- ا-ر~ ت-¹خ · ¸¸ر¸ -ش ي¹-د--¸ ريي·- • ندخخش¸-سرس -راخخب¸~ · -رخخب · هخخلا
· ا-~اب · ناتسم¸ .-·¸ا د·ب نيم¸ ندش -دن¸¸ ر×· يتس- نا+= يا- همانرب ¸ “~او= -ري=¸ -ا~ن ن د .
1•
د-امر-يم لا·تم دن¸ادخ 0KKEO GJ DJ KKbU 6O "U ا oKK{J HDJ KK^U mO oKKeJ "Lا [J KK\U hM "U اوO ]J 0RO pL "اوO %J 5U \L"ا ŽJ #O eJ خU اوO ¦ J ]U §UO اوO |J اوO 0EO 9L "ا rJ \U خO o{J 8L YJ& •
‡J 0bO K9L "اوO „J 0K-O Dc "ا ‚J -DJ KzU mO وO ¨¡ KGL ا.O %c KgM ,U K+J 0RO 5{J ©L GO وO 0RO mJ NU +O دO 4U GO ¦ O ]U §UO ا !J GJ 05O CU ªO{O k¡ 0+O ,U +J kJ 0EO 9L "ا ,U +J FLM ا yO _O ن£O 0+O وO )O 0pL "ا •M hO p-O
QD*6"ا 8O N\M*J 4U -O '¡ NU *O "J |¡ 0-O •O ¦J ]U §UO اوO kJ 0EO 9L "ا ,O 5U GO D J wL 9O EM "U ا )/ 1•4 ر¸ -خش دخش دخخم'¸ نيم¸¸ ا+نا~س' ¸ن-ر·'ر~ ( ¸ ي-ا+يتخخ~ك ¸ ¸
دنتكر= ر~ »~رم ~وس هب ¸ ا-ر~ر~ هك · -~رك ل¸ان نا~س' ¸ا دن¸ادخ هك يب' ¸ · ار نيم¸ ن' اب ¸ پ رخخم ¸ا ¸ Œ -دخخن¸ -~وخخ~ن ·
-دن-ن= _اونا¸ ´ ن'ر~ ار نا ´ ~- ¸ -~رتس ¡ ين ن تخخسا ي-اخخ- هناخخ~ن دن-¹·م نا~س' ¸ نيم¸ نايم هك يا-ربا¸ ا-~ابريسم ريي·- ر~
-ا~ ¸ا پ -¸ ادخ =ا × نا × . دن~-دنا يم ¸ دنرا~ .-= هك يم~رم يارب ¸ا ي
ر-¸ ´ ي+لا -ا·و¹خم ن-ا هب ناسنا -ا ¡ نان ¡ . دخخ-ا~نيم =ر~ يبوخب ار لا·تم دن¸ادخ ~و=¸ · د~-دنايب -~و~ن رما دن¸ادخ ه
هك ار ي-ي-= نانم¸م -ا-- لا·تم دن¸ادخ هب دن¸ادخ -ا·و¹خمر~ ر´-- ¸اسا · دنا -~ر¸' نا~-ا ¡ : ~رادخخيم ناخخيب نين & ,O -IJ KK"Lا
‡O اIO KKWO 0KKpO *J {O [O نO 0bO 6U KK(M #« 7J 0KKGO اIO PO 3O *U \OخO 0+O 0pO GL ]O ¦J ]U §UO اوO |J اوO 0EO 9L "ا rJ \U خO o{J 8O وDM dL hO eO -O وO BU RJ GJ NpM$M ¢\OWO وO ا.« N4M ‰M وO 0+« 05O ‰J FLO ا 8 O وDM gM IU -O
]J 0pL "ا / نار~= ل' ( 1–1
هب¸ · هتس~ن · -~اتس-ا لا=ر~ ار دن¸ادخ ه´ينان' +پ -ا~نيم ر´· نيم¸¸ ا+نا~س' ت-¹خر~ · دنن´يم ~ا- هت-خو¹ ن يم ) ¸ د × دن-و
: ( پ ~ر¸ر ´ ارا ! · يا -~ر´ن ¸¹خ .=اب ار ه~- ن-ا پ ا~= ¸ا ار ام · ار-رم تسا يكا - . -~ -ا=ن _¸¸~
€ |0ناN5C]. Ddhm !G 8…D‰ |NW. • نخخ-ا · دخخنك رخخ´· يخخ+لا -اخخ·و¹خم ~روخخم ر~ اخخ- دخخ-اوخيم ناخخسنا ¸ا لا·تم دن¸ادخ :
يتخر~ س · ~و~يم =~خ ناتسم¸ر~ هك , ني~-¸ا ¸ ¡ -¸م يب -و · ~-~ل رايسب يا- -ويم ي دننام : نا · -يس × رانž · =ان ·رو
ويم -ري=¸ - اب ار -ا= -~ل راد-م =- ¸ا دناوتيم ناسنا »ادك · د-ا~نيم ¸¹خ -¹تخم يا- ¡ º ~¸اخخسب يخخ- -وخخيم =اخ¸ · -' · -و
اب ار رتش دن¸ادخ هك دني-ب دينك ر´· -اناوي= ت-¹خ هب ا~ش هك د-امر-يم دن¸ادخ ¡ ›ل• ن¸ر=ن- `·ž ) تسا -~و~ن ¸¹خ ي-ا-- ي
( ت-¹خ -يك .ب`ا ندخخناوخ · هخخ´ -~ا~ رارخخ· ه·لاخخ=م ~روخخم اررتخخش اخخ- يخخ´ -Š-¸ ت-' ن-ا تشا~ ر=نر~ اب نادن~~نا~ ¸ا نت×-
: »ناديم -سانم ا= ن-ر~ ار ¸ي-=- ن-¸ا يخرب
-و ¬ 8اDeq 3*\خ H0P o1 /
نخخ-ا هك دن~ر×يم رب رس ت~پ -ر= هب ¸ دنا -دش `اب ¸رس -ر= هب رتش نا~~¡ : ا- -ار=- ياو- ¸ -' اب ت-·اوم
هخخك تخخسي-ا-وم ¸-ا+شو´¸ ينيب يا- _اروسر~ نان¡~- · دنن´يم يراد+×ن ار=- يا- š-ر ر~ ار ¸ا رتش نا~~¡ نا~تخاس
-روخخ- ¸¹باخخ-مر~ š-ر نا·و= -ا´ر-¸ · ~را~ =¡وك يا- _اروس رتش ينيب . د-ا~نيم ت=·ا=م ي×-ر يا- نا·و= ¸ا ار¸ا
. دنو~يم دنب ا- _اروس ن-ا ~ري´
~¸د= ر~ هك دناوتيم رتش · دنن´يم =~ك تكر= ت=رس ر~ ار¸ا هك دن¹-و= رتش يا-اپ 1™‘ يلا 1•‘ ن¸¸ »ار´وخخ¹يك
¸¸ر =-ر~ ¸ -~و~ن .~= ار 4‘ ت=رسر~ رتمو¹يك 4 .´ش ني~- هب ار ¸¸ر را+¡ هك دناوتيم ¸ . د-ا~ن ي= ت=اسر~ رتمو¹يك
ت=اس =-ر~ دنناوتيم هك دنشا-يم ناسنا لا-تنا •و-خم نارتش ¸ا ي-·ب . دشاب تكر=ر~ ر-اوتم 1• دن-ا~ن تكر= رتمو¹يك
را¸ šخخ-ر ي`اخخب نت·ر يارب · دنا -دش ¸¹خ -¸ا- تشو´ ¸ا هك ي¸ر-ا~ يا- دنباپ يارا~ ¸ -~وب راو~- نارتش يا+مد·
. تسا -سانم رايسب ا-
نا¸وخخس ¸ »رخخ´ رايسب نيم¸ ي`اب دناوتيم هك تسا -دش ¸¹خ ا- ت~لاب دننام يا- ه¡راپ ¸-ا-اپ .-ا-م ¸ · هنيسر-¸
. د-ا~ن ت=ارتسا يناس' هب
· دخ-ا~ن -~ا-تخسا اخ- -اخي´ »خس·ر- ¸ا دخناوتيم رتخش يخل¸ · دخنري~يم ي×نخسر´ ¸ا اخ- -ار=خ- ر~ -اخناوي= -ا·¸ا -¹=ا
دخخشا-ن ي-ا~= ¿ي- هك رت~يب -ر¸ر- »ا×ن-ر~ ¸ · ~روخب ار تخس¸ را~ راخ -ا-ا-ن _ون ر- دناوتيم -ر¸ر- -رو-ر~¸
ن' ¸ا ¸¸ر ن-دخن¡ دخناوتيم ¸ -~روخخ ارخن' هخك ~را~ ~وخ ت~پر~ وبر¡ ¸ا يمانس د-ا~ن Œرم -وخ ~ا-¸ ي×نسر´ ¸ا رتش ¸
. د-ا~ن -~ا-تسا ¸-وخ يا~= -ي=نم
¿خخي- رتخخش ``م · دخخن´يم „خخ-= ار ¸~خخس= -' هخخك ~را~ يخخ¹-· -ا=ايت=ا رتش · دشا-يم - ' -ار=- -ار¸ر- ن-رت~+م
رتخش · ~¸اخسيم دخنب ~~رخ×يم _راخخ ¸خ-ن- •خسو- هخك ار ي-اخ+ب' ¸ا يخنيب · دخشا-يم ¸ناخ-~ هب .-تم ¸ا ينيب · دن´ي~ن †ر=
تسي·اك ¸¸¸ر -~ يلا ¸ش يارب -' راد-م ن-ا هك د-ا~ن -ريخ~ ار -' رتيل ت-ش ~وخ ن=بر~ دناوتيم -ر¸ر- »ا×ن-ر~ & s
~ . »را~×يم ا~~ب ارن' -او= º دشاب هت·ر´ -رو- ي-ا~ ريبد- ن¸دب نارتش -ا-- ه~- ن-ا تسا ن×~م ا-'
---------------------------------------------------------------------
~ • “ Z BW k_$ D59hm Z ¨5+#(Xا QNWد"ا ¨54E$ • 0565" Z /]067 „0eh"اد6W ‚5hW ‚5"0m Z B-Dd"ا 8…D*"ا „و] D59hm s • ~@~
- ~ ¡ »ادخخكر- تخخ-¹خ ر~ هخخك تخخسا -~وخخ~ن ¸خخ¹خ -خخ¹تخم _اوخخنا هخخب ار -اخخ·و¹خم هك ~راديم نايب ا+ناسنا يارب دن¸ادخ نان
تسا هت-+ن يت~´= oKKSJ EU -O ,U +O BU RM pU +J وO ,J 5U \O$U ]J ¢\OWO oSJ EU -O ,U +O BU RM pU +J وO !J pJ ™U GO ¢\OWO oSJ EU -O ,U +O BU RM pU EJ {O k¡ 0+O ,U +J ¨¡ GL ا.O %L gM rO \OخO FLM اوO & •
]Np"ا D -دJ ‰O k¡ oU qO %c gM ¢\OWO FLO ا 8L YJ kM 0SO -O 0+O FLM ا rM \MwU -O •¡ GO ]U £O ¢\OWO ) / 45 اخخن' ¸ا ي-·ب · -~و~ن ¸¹خ -' ¸ا ار -د-ن=ر- دن¸ادخ (
1–
¸~ ي`اب ي-·ب¸ · دن¸ريم »´شرب پ رب »- ا- ي-·ب¸ · ا ¡ را+ پ ر- يلا·- ‚ا · دنن´يم تكر= ا ¡ خخ‚ا ¸ · دخخن´يم ¸خخ¹خ د-اوخب ه
ه~-رب يلا·- ¡ . ~را~ ~ا-¸ -رد· ¸ي
رايسب ي · تخسا -دخخش ناخخيب -ا·و¹خم ر-اسر~ ر´-- -راب ر~ `--م هك تسا ين'ر· -ا-' ¸ا ه-امرخس رخخ×-- ¸ .خخ-= ارخ-¸
: ~~ر×يم دي=و-¸ ~و=¸ ¸-ا-= هب يبايتس~ هب Œر¸ب
¡ : ي¸اريش يد·س -~¸رس -وخ ي
DG ® .Dg 3{D4+ 39-De{. v‰]وDP ]05qNPD’ن]. _6( 80eخ]. 1 ]0
دنوادخ .N$و !G %-X. !›#خ !"#$ %$&
.خخيل~ اخ- نوخي¹م ‰¸¸رخخما ناخ+= ر~ هخخ´ · ~وخ~ن هخخ-`خ .خ-~ =ا-ن ر~ ار .-`~ ن-ا ˆما~- ناوتيم †و· .-`~ ر´~ اب
: ¸ا دنا -را-= ه´ ~را~ ~و=¸ (هل`= .=) لا·تم دن¸ادخ ~و=¸ هب نا-رب¸
1 - لا·تم دن¸ادخ ~و=¸ هب ينا~س' يا+باتك »ا~- (هل`= .=) . ~را~ ت=ار-
2 - دن¸ادخ ~و=¸ هب نار-مايپ »ا~- (هل`= .=) . دنا -~و~ن -و=~ ن' هب نا~-ا¸
3 - دن¸ادخ ~و=¸ هب ناسنا ا- ~راي¹م نا~-ا¸ -ا=~ا (هل`= .=) ~رادن نا´ما ار-¸ تسا ¸لاخ ت-~و=وم هب ينش¸ر .يل~
. دن-ا~ن †ا--ا -~اك ر-خ =- هب ن¸ر· ه~- ن-ا لو= ر~ ر-اوتم .´ش هب ا+ناسنا ه~-
4 - دنا هتشا~ نا~-ا ¸لاخ ~و=¸ هب ه~-دنا¸ ر´-- · -ا-ي-=- · ي~¹= -را=- ¸اسا هب هك · دن~~نا~ ا- نوي¹م نا~-ا ¸ ا=~ا
.
5 - . دنتس- ¸لاخ ~و=¸ هب نش¸ر -او´¸ د-اش »ادكر- هك تسا د-ا~م¸ -و~´م -اتك =- ¸ا -را-= -ان-اك يما~-
• - نخخم هتخاخخس -اخختك نخخ-ا هخخك -~رخخ´ن اخخ=~ا لاخخ=ا- يناخخسنا ¿ي-¸ · دشا-يم ر~تنم نا+= يما~- ر~ هك نا~لا »ي== ن'ر·
~وخخ=¸ هخخب ¸خخين -اخخت´ نخخ-ا نوخختم يماخخ~-¸ · تخخسا ناخخ+= ¸لاخخخ »`´ »-ر×ن'ر· هك دنر¸اب ن-ا هب ناسنا ا- ~راي¹م ه´¹ب · تسا
. د-ديم -~ا+ش دن¸ادخ
™ - ) . نا+= يما~- ر~ ¸ي·~ »=ن ~و=¸ 1 (
• - يوخ~ن ¸ · يناخسنا ~وخ=¸ اخب -اخخ·و¹خم ر-اخس ¸ · -~ر¸رخخب¸ -رارخ= ه=ر~ · او- · ا- ينديشون · يا- ا~= -سان-
. ناسنا ندب يا-=ا -سانتم
– - . يبا=رم يارب ر-- ت=- ه=ر~ اب -' ر~ ير¸انش -و· .`م· ‡ين-لا -ي·- -ا·و¹خم¸ا ي-·ب يارب ~ا-¸ -و·
1‘ . ي´ر¸ب¸ يناو= ر~ .-=¸ ي¹-=ر~ ي¹-= يب .`م . ناسنا -ر¸ر- ¸با=م يا- ت~·ن ر~ _ون--
11 . -ي==¸ تخس رايسب •-ارشر~ · -ي·- -ا·و¹خم يارب ا~= ندناسر -

3*5*C & 'N( %z{ oe(Dj 0ed-
دخخ·ب · دن~خخ~نا~¸ .خ·ا= يا+ناخسنا يماخ~- ارخ-¸ · دخخشا-يم يم`خسا -دخخي-= »+مرايخخسب -ا=و-وم ¸ا ي´- دي=و- _و-وم
ه~-دنا =دنا¸ا ·ر×·¸ ~وخ=¸ هخب هخ´ن-ا ~و=¸اخب •اخخشا يرايخسب يخل¸ · دخخن-ا~نيم -ارتخ=ا (هخل`= .خ=)دخن¸ادخ ~و=¸ هب
هخخك · ~را~ يخخ~+م رايخخسب =¸رش ه¹س¹س =- دن¸ادخ ~و=¸ هب نا~-ا ار-¸ · دنو~ي~ن هت-´ نم¸م · دنرا~ نا~-ا (هل`= .=)دن¸ادخ
هخخ´ن-ا اخخ-¸ · دخخشا-يم -اخخ·و¹خماب راخخ´~ر¸رپ ت+باخخ~م »دخخ= ¸ · ي¸ -ا-خخ- · هناخخخ×- دن¸ادخ -ا~ تخانش =¸رش ن-ا ن-رت~+م
نو¡ ي-ا·و¹خم هب دن¸ادخ -~ا-= يو¹+پر~ ار-¸ · دنو~ي~ن هت-´ نم¸م »-¸اب · دن¸ادخ تيناد=¸ هب -ارت=ا ~و=¸ اب ا- ي-·ب
دن¸ادخ -~ا-=ر~ ا-¸ · دنرادن,يم دن¸ادخ هب ¸-وخ ي´-~¸ن -ه¹يس¸ ار ا+تب¸ · دنن´يم -~ا-= -ري=¸ -اناوي= · •اخشا · ا+تب
دخخن¸ادخ -ا-خخ- اخخ- يخخ-·ب · دخخن-ديم _خخي=ر- ˆخخ+لا ˆنونا· هب ت-سن ار ناسنا نونا· »-ا-¸ · دنن´يم =-رش ارنان' ( هل`= .= )
ر-خخ يخب · دخن-ا~ن ريخس-- ¸-وخخ .خيم ¸باخ=م ار -ا-خ- نخ-ا دنن´يم ¸شوك ¸ هتسنا~ -ا·و¹خم -ا-- دننام ار ( هل`= .= )
تسين يت+با~م _ون ¿ي- †و¹خم اب ار ( هل`= .= ) دن¸ادخ ¸ · دشا-يم ي+لا -ا-- تخانش ¸اسا (-يش ه¹`~ك ¸يل) ه´ن-¸ا
.
• 3V"]. د5CNm ¸ )رد-م دي=و- . دشا-يم نتشادنپ ي×نا×- هب ار يس´ ا- نتسنا~ هنا×- يان·م هب (ادي = و - د´ = و -´ د =´
„#™›ا]. د5CNm ا~خخسار~ ¸ -~اخخ-= · -ا-خخ- · ~و=¸ ر~ · دن¸ادخ ي×نا×- هب ن~وب د-ت·م : - دخخن¸ادخ -ا-خخ-¸ .خخ= )
( هل`= · تي-وخخلا دخخي=و- ¸خب هس ر~ ار _و-وم ن-ا ˆم`سا -دي-= نادن~~نا~ ه´ . دشا-يم -ا~و=ومر-اس اب ن' ه-~- ن¸دب
. دنا هتشا~ نايب (هل`= .= ) دن¸ادخ -ا--¸ -ا~سا¸ تيبوبر
2‘
د5CNm !G 80E-ا دنوادخ &oiن0i- !"#$ %$&
· · نا~لا »ي== ن'ر -ارتخخ=ا لاخخ·تم دخخن¸ادخ تينادخخ=¸ هخخب · نخخي-ي-=م¸ نادن~خخ~نا~ · ينا~س' يا+باتك · نار-مايپ
· دخخشا-يم نخخ-~ ˆماخخ~- ¸اخخسا · يخخ-ي-= دخخي=و- ارخخ-¸ · دخخنا -~وخخ~ن -وخخ=~ دن¸ادخ ي×نا×-¸ دي=و- هب ار ا+ناسنار-اس¸ · -~و~ن
»¸` · -ديخخسرن تخخ-ي-= هخخب · دشاب هتشا~ دن¸ادخ دي=و- ر~ ي¹´~م يسك -ا´ر-¸ · دن´يم تبا’ ار دن¸ادخ -ا~ هب نا~-ا ت-ي-=¸
دشاب ي+لا دي=و- -لاخم هك دن´ن يراك · -~و~ن -ارت=ا دن¸ادخ ي×نا×- هب ت=ار- هب ¸ · -~و~ن ر=ن د-د=- ~روم ر~ ا- تسا
) . دشا-يم دن¸ادخ -ا--¸ -ا~سا دي=و- ¸ تي-ولا تيبوبر ر~ ي+لا .ماك -دي-= »ي-ا-م .ماش -~ا+ش ه~¹ك 1 (
: دخخنا -~و~ن »يس-- يساسا ¸خب هخس ر~ ار دي=و- ن-ا »`سا نادن~~نا~ دKK5CNm و 35PNKK"£ دKK5CNm Z 35GNKKG] دKK5CNm
دنوادخ |0h›و k0E(ا ) 2 (
& ~ 35GNG] د5CNm
¸ يخ-ي-= تي´لاخم · ناخ+= -اخ·و¹خم ¸-ادخيپ ر~ (هخخل`= .خ=) دخن¸ادخ ي×ناخ×- هخخب -دي-= · تيبوبر دي=و- ¸ا رو=نم
. دخشا-يم -رخ'¸ اين~ روما يما~-ريبد-
) -دخخنن´ ادخخيپ هناخخ×- هخخك دخخ-ا~ن -دي-= ا- تسا نم¸م ناسنا رب creater -اخخ·-ام · -اخخناوي= · ا+ناخخسنا) -اخخ·و¹خم يماخخ~- (
‚ا -ا~ •-· ( -رخ'¸ اين~ · نيم¸¸ ا+نا~س' · -ادما=¸ (هل`= .=) خخ‚ا تخخسا ت-خخ-¸ -اخخن’ ( ني~لاخخ·لا -ر ‚ د~=لا) . تسا
(هل`= .=) . تسا ناي~لا= را´~ر¸رپ هك ار
دن¸ادخ -ا·و¹خم يما~- ي-ي-= =لام (هل`= .=) هخ~- · -اخت·'¸ -اخت+م · ¸¸ر¸ -خش · نا~خس' ¸ نيم¸ريبدخ- ¸ · تسا
‚ا -ا~ -رد· هب ه~-¸ (هل`= .=) . ~ري×يم -رو-
) ربدخخم · ( -ا·و¹خم ه~- -=ا-) =لام) -ا~ هب هك تسا يروما يما~- هب نا~-ا · دن¸ادخ تيبوبر هب نا~-ا ¸ا رو=نم
يخخي=م دن¸ادخ · دن´يم تل`~ ( تس¸ا -رد· هب نا+=روما ه~- -ر-- ه×ي-ا~ ) -ر-تم¸ (روما ˆما~- -دنن´ »ي=ن-¸ -ي-ر-
ياخخ~´ .×خخ~م¸ -دخخنن´ …خخ~´ · ناخخسر ناخخ-¸¸ _خخ-ن · ( ا- ا=~ -دنن´ تبا=ا ) ا=دلا -ي=م ¸ ( -دنناريم ) تي~م¸ ( -دنن´ -دن¸ )
. ( ني~لا·لا -ر ‚ا =را-- رم`ا¸ ¸¹خلا هل `ž ) دشا-يم ي- ي-=
3(ا /د5*W %›ا ,-DeER+ 35PN"ا د5CNm
يماخخ~- هخخك ~وخخب ي=وخخ-وم · تخخسا -ا·و¹خم ر-اس¸ نيم¸ · ا+نا~س' ¸لاخ ‚ا ه´ن-ا¸ · دن¸ادخ ~و=¸ هب نا~-ا _و-وم
· دنتخخشا~ ناخخ~-ا نادخخب ( »¹خس¸ هخخي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ نام¸ر~ ني‹با- ›ت=¸ · ,را-ن¸ ~و+- · ناتسرپ تب · ¸-ر· ناكر~م
: د-امر-يم نين¡ دنتشا~ نا~-ا ¸لاخ هب نان' ه´ن-ا ~رومر~ نا~لا »ي== ن'ر·
) B5\J4O "U ا _M -_J 4O "U ا ,L RM *O \OخO ,L "MN*M 5O "O ¦O ]U §UO اوO |J اوO 0EO 9L "ا rO \OخO ,U +O BU RM eO "U ªO(O ,U ¯J "OوO ا+نا~خس' هخك دخخ~يم -ديخخسرپ ناخ~-ا¸ا -اخ´ر- ( ´
نيم¸¸ º تسا -~و~ن ¸¹خ ي´ ار ) / -رخ¸لا . تسا -~و~ن ¸¹خ »ي¹=¸ ¸-¸= -ا~ ار ه~- : دنت-×يم – (
) FLM ا ,L "MN*M 5O "O ¦ O ]U §UO اوO |J اوO 0EO 9L "ا rO \OخO ,U +O BU RM eO "U ªO(O ,U ¯J "OوO (¸خخ-ر· ناكرخخ~م) ناخ~-ا¸ا -اخ´ر- ( پ ¸لاخخ هخخك دخ~يم -ديخسر
)/ رم¸لا . ‚ا : دنت-×يم º تسيك نيم¸¸ ا+نا~س' 3• (
· ا+ناخخسنا · -اخخت+م · -اخخت·' · نا~خخس' · نخخيم¸ ¸لاخخخ دخخن¸ادخ ه´ن-ا¸ · دن¸ادخ ~و=¸ هب -ارت=ا ~و=¸ اب ه´ن-ا ه-`خ
دخخن¸ادخ -~ا-=ر~ هك دنتشا~ يكانر=خ .´~م · تسا -ا·و¹خم يما~-¸ -اناوي= (هخخل`= .خخ=) ¸ا · دنتخاخخس =-رخخش ار ا+ناخخسنا
ارناخن' ¸ · دنتخاخس اخخ+تب دخخن~وب يخ-راخ- ¸ -وخخ · =خخين ياخ- تيخخ-خش اخخ-¸ ·دن ~وب ناشر--ر -ي=نم تسخنر~ ه´ي- ا+ناسنا
دخخن¸ادخ هخ´ دخن~ر×يم ناخخ~´ ناخن' . دنتخخسناديم ادخخ هخخب نديخسر يارب ه¹يس¸¸ ه=سا¸ ار ا+تب ن-ا »- ا-¸ · دن~ر´يم -~ا-= .خخ=)
(هل`= ‰ارب لا·تم دن¸ادخ ه×يلا=ر~ · »ي-~ رار· ه=سا¸ ¸-ارب ار ا+تب تسا »¸`¸ · ~را~ -ر¸ر- ه=سا¸ هب ا+ناسنا دننام
. ~~ر´ ه=سا¸ ¸·و¹خم ¸ ¸ا نيب ˆس´ ه´ ~رادن -ر¸ر-¸ · تسا …-~¸ن رايسب ˆس´ر-
يم يناكوش »اما × ر¸ب -د- · »`سا ¸اسا تي-ولا دي=و- ه´نادب : د-و Œ هب نار-مايپ ¸ · دشا-يم نا~-ا يساسا د--م ¸ ·
لا·تم دن¸ادخ¸ · دنا -دش -~اتسر· ت¹= ني~- (هل`= .=) تي-وخخلا دخخي=و- يوخخس هخخب ار »~رخخم هخخ´ن-ا يارخخب ار اخخ+باتك¸ نار-مايپ
· اخخ- ¸را-س · دن¸اس ه=وتم يلا·- ‚ا يوس هب · •اخ -ا=ا=¸ يتخس يما~- ر~ ار نا~-ا+ل~¸ · تسا -~اتسر· دن-دب -و=~
. دن-~ =ر- ار ي=ارتخا يا- ي¸اسراك¸ •—اس¸ ) 1 (
) : د-امر-يم هنيم¸ر~ نا~لا »ي== ن'ر· 8ودK6W0{ 0Kن£ XY !K"YX !Kن£ !K5"Y oCNKن XY yNK(] ,K+ [K\6‰ ,K+ 0p\K(]ا 0+او (
/ -اي-نا 25 ي- هك »-~و~ن ي=¸ نار-مايپرب ا~ش ¸ا .-· ¿ · تسين نم ¸=ب ي~و-·م پ . دي-ا~ن -~ا-= ¸
) |N†0™"ا اN6pe$او Fا اود6Wا 8£ XN(] ¨+£ %g o{ 0pl4G د*"و ‚ا هك »-~اتسر· ينار-مايپ يتمار- ر~ ( (هخخل`= .=) ار
/ .=نلا . د-¸ر¸ -انت=ا (.=اب نا~و-·م) نا-و=ا= ¸ا¸ دي-ا~ن -~ا-= •3
21
)) : ~را×نيم نين¡ دي=و- -=ب ر~ يت·-رش ي¹=رتك~ امر-= Œر¸ب هم`= و '#KK(ا D6EV5j 0m B5PاDGا 2ا 0+ 8اD6EV5j
!KKe{D1 !KKg Hا !^5eKKن Z 3KK(ا ,-دKKe+ Z °.NKKخ |DKK™{ !KKG ZDSG !dp-ا HاDG دppdG ,-دe+ ا] DSG 0m دنا /د+05ن B5PاDGا 2ا v5j
DKP اDKK-2 Z دKKppg .0K^-ا H]ا. ,K-.& o6PIKK+ )0K9Cا oن0KK9نا H0KKP !4+0K$]. دKKنا /دK+05ن 8اD6KEV5j ,-ا !g 3(ا ,-ا .NS5+
/.NKKG oKKp-.& o6PIKK+ !4+0KK$ 8… 3K(ا /دq œN46+ H]ادp-.& o6PI+ k!4+0$]. Z /دq œN46+ !g Hا !4+0$DP ]. HD6EV5j
دKKنا /دKK+05ن B5KK(0pq o+ !g 0+ ®]_G 8اD6EV5j ,-ا2ا 'ادg ‘5P !g .NS5+ !e{D1 !^5eن ,-اDG0pG Z 3(ا !eqا. ,-.& TPI+و
ادKKخ B5KK(0pq0+ 0KK+ !KKg oKKناDEV5j 3l4G 2ا v5j [q ‘5P 8ودG 0P !4+0$ !EP 8N• Z دppg ±5\6m 0P !4+0$]. ا] oe(Djادخ 0m
‹ دppdG ]0g !• دنا /د+… ƒj Z دنا /.NG 3(Dj
: د-و×يم تسا -~و~ن _ر=م ¸~وخ هك يلا¸س ن-ا -او= ر~ يت·-رش روتك~ هم`= !ن و دppdG ]0g [- ²*{ دنا /د+… &&
³DKKq ,5KKSن0$ ا] دKK5CNm !KKdp-ا 8… و Z 3KK(ا !KK5"وا ]0g 80EP r5*bm HاDG دنا /.Dg !g BP HDi-. ]0gDPو sssDi-. ]0g ‘5P
DKd{ !KKg !KK´ن… Ž#خ DKG s 3KK(ا TPIKK+ Z 3KK95ن o6PIKK+ X BKK5pd5+ ]NKKzm 0+ !g !´ن… Ž#خDG ³Dq ‹ !• op4- ³Dq Z دppg
!KKg ا] 80KKS-0ReG !KKg oe‰و ,5•]. !g 3(ا o9g ³DS+ Z 3(ا دG0Wو /دpe(Djو Z 3(ا د*e4+ Z 3(ا ]ادp-. ³DS+ s B5pd5+
!KKg دKKن.Dd5+ ]IKKن ا] 80KKq .NKKخ 8اDKK9jو 8اDeKKخ. ,-D6m0KK6-2 8ا.D+و 80ن2 دن.]و… o+ 8وD5G د64+2ا ®]_G H0P !Gا]ا Hو]
‡اDKq 8… 2ا و دKS5+ ŽDKz+ o6PIK+ BK(اD+و 0P]IKنو 0KP 0KW. ]. !g دS5+ ogD6e+ 8Nخ 8Nخ ,-او دنD6G D( 3G H0j].
s 3(ا op-. oG ,-ا Z 3(ا ³Dq Z ,-ا Z دS5+ !eخ0( ³D6e+
oن0KKGD‰ !KKن Z 80KK9نا oن0KKGD‰ ‹ oKK• oن0KKGD‰ s !eKKqا. .NKK$و ‡DKKW ,KK5EP 35\P0KK$]. 3G HاDGو Z 3G DGاDG]. oن0GD‰
!KKg /.DKKg oK+ ]IKKن Z BKeG HاDKG BKKpg oK+ oن0GD‰ ا] B"وا D9j Beqا. D9j 0m دp• #l+ ,+ D1ا !g دن.Dd5+ ]Iن ]059G Z دph(N1
s دpg µG¶ °DGاDG ]. ا] D9j ,5"وا دPد5+ وا !G °.N64+ و veG !g oqا.0j ,-ا Hا2ا !Gو Z دpdG ]ا.D9j ا] وا Z 3G
:دسر,يم يت·-رشروتك~ هم`= 3KK(ا H]ادKKp-. & o6PIKK+ )0KK9Cا 0- 3(ا op-د5G& o6PI+ X )09Cا Z )09Cا ,-ا º
: د-و×يم _ساپر~ !KKG .NKKS5+ !KK5dm !KKEP ,KK-ا اDKK• ƒKKj Z 3(اDeEdb+ o\5خ B-دCN+ !g 0P0+ 2ا 0Rp-ا o6PI+ '0*+ B5p565+ &&
XDGاDG ]. TPI+ Z 395ن op-. oG DGاDG]. ,-. Z ³Dq DGاDG ]. د5CNm ,-DG0pG ‹ ³Dq 8.Dg !S-]و 8.DG ,5G2او 8دنا2N(
s 395ن ادخ .N$و !G .0*eWا 'دW DGاDG ]. ادخ ve(Dj Z 395ن o6PI+
‚KK5hwm ا] ve(Dj 0m دنا /د+… 0Rp-ا !d\G دppdG ve(Dj 'دW ,5Sن0$ ا] ادخ ve(Dj 0m دنا /د+05ن 0+ 8اD6EV5j 0Rpm !ن
0KKm دKK› 0Rن…و د5e(D·G od- & دpehi5+ 0Rp-ا !dp-ا HاDG Z دن.NG 3(Dj ادخ 0+ 8اD6EV5j 2ا DeS5G 0P !4+0$ !EP op4- دpPدG
BmNm 2ا /]اNEP 0Rن09نا !dp-ا H اDG Z دppdG .0^-ا .N64+ ve(Dj op4- Z دppg .0^-ا ا] oe(Dj ادخ دند+05ن 0Rp-ا Z دند5e(D·5+
2ا Z BK95E5ن… BK(ا !G !e{D1 °د$ „و] 2ا Z B95q oe{ B(ا !G !e{D1 ¸نDqNخو ¸ن]_+D‰و .D1 /DR+ 2ا Z !e{D1 &
kK!EP Z !Ke{D1 ¸pK( !Kdm [K-2ا !Ke{D1 ¹اNKن §ا ‡] 2ا !Ke{D1 0Reخ]. oº4G 2او !e{D1 0P /]0e( 2ا Z !e{D1 o4567 k05qا
Z /.DKKd5+ H]0KKg ادKK{ 0KKRن… /ا] ]. ا] °DKKEW |دKK+ '0Emو /.Dd5+ ve(Djو !eخ0( o+ !E9^+و Z 3(ا /د5e(Dj o+ ا] 0Rp-ا
0+ 8اD6EV5jو / .NG ope6+ TPI+DG /]اNEP oن09نا o1 /دن2 »-]0m yN7 ,-DG0pG Z /.اد5+ o1 /.0( !G ا] ° .Nخ 8Nخ !d\G
& دppg HDi-. TPI+ ,5Sن0$ ا] o6PI+ op4- Z دppg ³Dq ,5Sن0$ ا] د5CNm 0m دنا /د+… ~
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ s • -دي-=ر~ يناكوش _+نم 2™–
: د-و×يم يت·-رشروتك~ هم`= Hو] yNKK›ا !KK5*G Z د5CNm • .]ا. !-0j [- 3(ا /دq0pG 8… Hو] '#(ا !g o(0(ا %›ا
oKK+ 8وD5G د5CNm 2ا |N6ن Z دq0G د5CNm ]0pg !g Z 395ن 'و. |N6ن Z دq0G !e{D1 ]اD‰ د5CNm]0pg]. !ن Z 3(ا /دq0pG د5CNm
[K- Z 3KK(ا /دKKSن /دKK5• BP]0KKpg]. 8NeK(و !-0KKj 0m ¼pj Z B5pdG ]Nzm ,P¶]. د-0G ا] 80+ H.0*eWا 80Eeخ0( %dq op4- Z د-…
Hا /دKK5*W دKK5CNm !g 3(ا ,-ا ,+ o(0(ا ŽDC ,-اDG0pG & • د-Ni5+ !Em0خ]. oe4-Dq]Neg. 3(ا 0pG D-2 8اNpW !G 8Ne(
%KK›ا [KK- Z د5CNm %›ا !G دنNSG !{0}ا دنا /د+05نDi-. yN›ا Z 395نDi-. yN›اDGاDG]. o\›ا Z 395ن Di-. د-0*W]0pg].
& د-… o+ 8وD5G 8… 2ا _5• !EPو 39P 8…]. _5• !EP !g B-]ا. د5CNm '0pG ?
يماخخ~- هخخك »يخخسريم ه=يتخخن نخخ-ا هخخب · تخخسا -دخخش -~ا-تخخسا ين'ر· _-نم ¸ا هك يم`سا نادن~~نا~ يما~- -ا-ر=ن ¸اسا هب
‚ا -ا~ »~رم ا- · دنا -دم' (دي=و-) يتسرپات´- هب ت-ر~ب -و=~ يارب -ر- ي+لا نار-مايپ (هل`= .=) -~اخخ-= ي-اخخ+ن- هخخب ار
~وخخخ ياخخ+تبا- · -~رخخم¸ -دخخن¸ يا+ناخخسنا¸ · هتخاس ~وخ نا-ادخ ¸و= هب ار ¸-وخ -ا~ا-= ر-اس ¸ · ا-ر~ن · ا- ينابر· · دننك
دن¸ادخ هنا×- -ا~ يارب ~وخ هتخاس (هل`= .=) ياخخ+تب يارخخب هخخن ناخخش يناخخبر· يل¸ دننك ينابر· ار -اناوي= . دن-~ ˜ي-خ-
لا·تم ¸د·ا -ا~ يارب ه´¹ب يناسنا (هل`= .=) . دشاب
اخخ- دخخندم' نار-ماخخيپ ¸·~وخخب .=اب نا-ادخ ناش .´~م يل¸·دنتشا~ نا~-ادن¸ادخ~و=¸ هب ه~-·دن~وب د-ت·م ه~- »-د· نام~رم
»وخخ+-م ناخش يارخخب ¸ · دن¸اخخسب اخخت´- راخخ´~ر¸رپ -ا~ •وخخ-خم ارناخخش -~اخخ-=·دن-ا~ن ي·ر·م ي-ي-= يادخ تخانش هب ار نان'
ن' هخخب -د-د=روخخ-= نادخخ=¹م هخخك دخخشا-يم رخخيخا ن¸رخخ· --~ا¸ · ~ا=لا¸ ي-ادخ يب د-ا-= اما . دنرا~ نايب ار (‚ا `• هل• `)ي-ي-=
22
راخخ´نا ار يناخخسنا -رخخ=·¸ -دخخم' ي~نا~ يب¸~اش يا- ناسنا هك تسا يد-د= ر-= -~ا¸ ي-ادخ يب ت=دب ن-ا · دن~ر´يم -و=~
. دن~و~ن را´نا ي¹ك .´ش هب ادخ ~و=¸ ¸ا -~و~ن
: د-و×يم ~ا=لا ا- ين-ديب ~روم ر~ يت·-رش هم`= k!"ªKK9+و ©KKbG ادKKخ .NKK$و 'دW !G .0*eWاو o6PI+ X )09Cا ,-ا&
/.NK6ن „DK™+ #K›ا »K-]0m ].و Z 3K(ا /دq „D™+ 05ن.]. BPدhPو BP._ن0q 8وD‰ ƒن09ن] 2ا د4G H0jو]ا 2ا !g 39-ا /20m
2NKpP DKKSG ,KK-ا !KKg دpK(0pS5+ ا] 0ن0·K(ا ]. vK5j y0KK(]ا_P oKK( H0P !4+0$ Z 3(ا /.N6ن „D™+ Hا !4+0$ ‘5P]. Z 3(ا
/د5eK(D·5+و !eKqا. دK64+ 0K+ا Z 3(ا /دSن %5dSm /.اNن0خ 2NpP Z 3(ا /د5e(D·5+و /.NG د*e4+ ا] oن0-ادخ 0+ا !eqادن )06"
DKKGاDG ]. /.NKKG دKK5CNm r*bm 80q]0g Z B-د*e4+ 0P |N6ن %9\9m ,-ا !G 0+ !g Z rC !G 8اD6+05j 3"0(] '0Em ,-DG0pG Z 3(ا
& Di-. TPI+ DGاDG]. 3(ا o6PI+ !g ³Dq ~ .
هخخب -اخ·و¹خم نتخاخس …-رخش ر~ هخ×¹ب هخن دخن¸ادخ ~وخ=¸ .خخ-ار~ نا´ر~م ¸ر-مايپ نايم ˆساسا .×~م ه×ن-ا ه-`خ
‰ادخخخ هخخب -دخخي-= ¸ .=اب نا-ادخ ˆ-ن اب ت-لاخم ر~ ه×¹ب هن دن¸ادخ ~و=¸ر~ نان' .×~م · تسا -~وب -~ا-=¸ ت=ا=ر~ دن¸ادخ
ار ¸لاخخخ »اخخن · -~و~ن ر¸~ ¸لاخ ¸ا ار ناسنا ه=و- : ه×ن-ا ن'¸ دن×يم را´ رو=م …-ر~ ه~ي~- نا=يش ار-¸ · تسا -~وب هنا×-
دخخ-ديم اخخ= ا- -¹·ر~ ار ˆ·و¹خم لا·تم ¸لاخ -ا~ ¸و= هب · -~و~ن ¸ومار· ار ¸لاخ -`×~م ت·¸ر~ · -~و~ن ر¸~ ا+ناب¸¸ا
. دن-ا~ن -~ا-= ار ¸ا -دينا~´ تي-ولا ‰ا ه¹=رم هب ار †و¹خم ن-ا ا+ن'ا-
هخخب •اخخخ ارناخخم ت=اخخ=¸ · ¸ت-=م هب ارنام -¹·¸ · ¸ر´~ هب ارنام ناب¸ ا- د-امر· ت-ان= ¸ي·و- ار ام ات×-را´~ر¸رپ
»-د-- ¸رابر~ . »ي-ا~ن
--------------------------------------------------------
~ • &]0Š… !WNE^+ oe4-Dq o\W ]Neg. ‚5"0m H•N"N-د-او op5G 80R$ ?€ Z H]د5C !ن0wG0• • 8اD-ا Z ~€˜? • “ –– • –” s
Z rG0( •$D+
? s “ Z H•N"N-د-ا و op5G 80R$ –”
€ دنوادخ |0h›و k0E(ا د5CNm • !"#$ %$&
هخخك · تسا -دش رك~ را´~ر¸رپ -ا--¸ -ا~سا ~رومر~ ي~ا-¸ ين'ر· -ا-' · »ي-ا~ن ه·=ارم نا~لا »ي== ن'ر· هب -ا´ر-
: ~را~ †ر· -ا·و¹خم -ا--¸ -ا~سا اب دن¸ادخ -ا--¸ -ا~سا
~ دنوادخ H0E(ا ½ (هل`= .=) • دpe9P |0h› H0E(ا ياخخ+مان نادخخب هخك تخخسا ي-ا-- نا~- يارا~ (هل`= .=)دن¸ادخ
. تسا هتشا~ نايب ار ¸-وخ
. دشا-يم »ي=ر¸ نا~=ر ات-ي-= لا·تم دن¸ادخ¸(نابر+م¸ -دن-ا~خب) تسا »ي=ر¸ نا~=ر دن¸ادخ »سا : ``م
. تسا »لا= نا+=روما يما~- هب (هل`= .=)دن¸ادخ -ا~ -انب · تسا »لا= (هل`= .=) دن¸ادخ »سا
»اخخن ر¸`~ يخخ-خش ``م · دشا-ي~ن ¸ت-- ¸·اوم ناسنا »سا -ا·¸ا اسب¸ · دن´يم †ر· ¸-ا-- اب ناسنا يا~سا ¸´=رب
اخخ+مان¸·دخخشا-يم .خخيخب رايخخسب ه´¹ب هن يخس¸ا ه´يلا=ر~ · ~و~يم -ديمان يخس يسك »-ا-¸ ·تسا ل~¸ب رايسب ¸ا ه´يلا=ر~· ~را~
هتخشادي~ن »خ- ي-اخ´ ¸ دخشاب هتخشاديم ت-باخ=م ي-اخ´ ˜خخش ن' ت-خ- اب .-ار~¸·~و~يم رايتخا ن-دلا¸ ر=ن ¸با=م -ر-
. دشاب
(هل`= .=) دن¸ادخ يا~سا اما 1‘‘ . ~را~ ت-با=م ¸-ا-- اب °
? دنوادخ |0h› • (هل`= .=) دpq065+ %+0g |0h› †رخخ· `ماخخك ناخخسنا -ا-خخ- اخخب (هخخل`= .=)دن¸ادخ -ا-- يما~- :
· تخخسا .خخماك يخخ+لا ت-خ- نخخ-ا · »خخين´يم ت-خ- هب ار (هل`= .=)دن¸ادخ -ا´ر- هك دشاب هتشا~ -دي-= د-اب نم¸م =- هك · ~را~
•اخخ-تخا -¸ادخخنا هب ناسنا »¹=·دن´يم †ر· ناسنا »¹=اب دن¸ادخ »¹= ``م · دشا-يم ي-·اون يارا~ · -~و-ن .ماك ناسنا -ا--¸
-خخي·لا »لاخخ=) هخخ´¹ب تخخسين ˜خخ-خ-¸ هخخبر=- »ادخخك هخخب ¸خخ¹·تم¸· دشا-يم هبر=- ¸ا .-· ي+لا »¹= ه´يلا=ر~·-~وب هبر=-¸ =¹سم¸
هخخب ي-ر¸رخخ- ناخخسنا »خخ¹= ه´يلاخخ=ر~· دخخشا-يم هناخخ×=نپ ¸اوخخ= -~ا¸ ناخخسنا »¹= · دشا-يمر-ا=¸ ي-ي=روما هب »لا= (Ÿ~ا+~لا¸
~و~ن ¸=نس¸ -¸ادنا ناوتيم ار ناسنا ينابر+م ه´¹ب · ~را~ نايب ار دن¸ادخ ينابر+م -¸ادنا دناوتي~ن ناسنا نان¡~-·~رادن ¸او=
.
€ 3(ا oiS5EPو o"2اZ B-د‰ !"#$ %$&دنوادخ |0h› • (هخخل`= .خخ=) دخخن¸ادخ -ا-خخ- اخخب ناخخسنا -ا-خخ- رخخ×-~ †ر·:
هخخ~ي~- يخخ+لا -ا-خخ- نخخ-ا¸ · تخخسا -ا-خخ- ن-ا يارا~ »-د· ¸ا ( هل`= .= ) دن¸ادخ · تسا ي~-د· ه~- ي+لا -ا-- هك تسن-ا
»-اخخ-¸ · دخخناوتيم -دخخش ي-ا-- ي-·ب يارا~ هبر=-¸ »¹= ¸اسا هب ناسنا¸ · تسا اديپون¸ د-د= · ناسنا -ا-- ¸´=رب · تسا
ه×يلاخخ=ر~ . ~وخخ~يم اخخنيب ان ي´ي·ار- ه’~ا= =- ¸اسا هب انيب ناسنا ``م · ~¸ريم نيب¸ا -ا’~ا=¸ا ي-·ب --س هب يناسنا -ا--
. دشا-يم دي·ب `ما´ لا¸¸¸ نا--ن ¸ا ي+لا -ا--
23
– دنوادخ |0h› 3RG0S+ 'دW • (هل`= .=) • 80KK9نا |0h› 0G (هخل`= .خ=) دخن¸ادخ -ا-خ- هباخ~م ي-اخסي- -ا-خ-
¸با=م ار دن¸ادخ -ا-- ا- تسا »¸` نموم ر- يارب · دشا-ي~ن -ا·و¹خم »و+-م ن-ا دنادب --رش ت-' و -´ ¸ -´ ي ش ه ¹` ~ ك ¸ ي ل) :
(ر´ ي- -لا _´ ي~ س´ لا . انيب ¸ -دنونش تس¸ا ¸ · تسين ي¸ي¡ ¿ي- دن¸ادخ دننام / ,رو~لا 11 . تسنا~
يم =را-م ت-' ن-اريس--ر~ ي-=ر· × ا~خخسا · -وخخ´¹م -اخخ-ر-ك · تخخ~==ر~ لاخخ·تم دخخن¸ادخاب يخسك ¿خخي-:دخخ-و ¸ - ¸-ا-خخ-
دن¸ادخ »-¸ هتشادن ت+با~م م هبا~م خ -ا-خ- ارخخ-¸·تخخسين يخخ-ي-= ياخخن·مر~ ت+باخ~م ¿ي- †و¹خم¸ ¸لاخ نيبر~·تسين -ا·و¹
دن¸ادخ -دنب -ا-- -`خرب -~وب »-د· ه~- ´ نا ه´ .دشا-يم ي-را=
رخخي= -ا-خخ- ¸ · -ا~وخخ=وم ر-اس اب ه-~م ري= -ا~ -ا-’ا¸ا تسا -را-=:دي=و- هك دنا هت-´ ني-ي-=م يا~¹= ¸ا ي-·ب
˜·ان .
د-امر-يم ي=سا¸ »اما : دن¸ادخ -ا~ .`م دخخن¸ادخ .·· .`م¸· تسين ي~سار×-~ دن¸ادخ »سا .`م¸ · تسين ي-ا~ ¿ي- .خخ=)
(هل`= -~ × -~ دن¸ادخ -ا-- .`م¸ · تسين ي¹·· ر × م تسين ي-ا--ر × ! ي=-ل ت-·اوم ت+=¸ا ر
يم نادن~~نا~¸ا ي-·ب × -و ن ر- د ¡ دن¸ادخ -ا~ ت~س·ر~ نا- لايخر~ ه´-¸ي (هل`= .=) دخخن¸ادخ هخخك دخخينادب -دش رو-تم
. تسا ن' ري= نخخ-ا اخخب ناوتي~ن ار را´~ر¸رپ -ا--¸ · د~+-يم ¸-وخ ي~ام هنا×=نپ ¸او= ¸اسا هب ار ي¸ي¡ر- ناسنا ار-¸
. ~و~ن ¸اس=ا ي~ام ¸او=
• 0Rن09نا oº4G ._ن ]. |0h› BR{ %dS+ دن¸ادخ يت·¸ هك تسن-ا -ا--¸ا يرايسب .´~م (هل`= .=) ¸ا يخخ´- هخخب ار
~¸¸ ناخخسنا -ا-- ام يارب· »ين´يم ~ا- · تسا -دش نايب (»¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹-)ر-مايپ تنس ا-¸ نا~لا »ي== ن'ر· ر~ هك ي-ا--
: ``م · »ي-ا~ن ر¸~ ~وخ ن-~ ¸ا ار هي-~- ن-ا تسا »¸` هك·دن´يم رو=خ ام ن-~ر~ر-
دن¸ادخ (هل`= .=) دن¸ادخ »¹= نايم †ر· هك تسنا~ د-اب يل¸· تسا »لا= (هل`= .=) . تسا ~ا-¸ رايسب ناسنا »¹=¸
دن¸ادخ »¹= ه´يلا=ر~ ~~ر×يم .-ا= هبر=-¸ا د·ب ناسنا »¹= (هل`= .=) هخخبر=- ¸ا .خخ-·¸ هتخخشادن هخخبر=- هخخب -ر¸ر-
. تسا .-ا=
دخخن¸ادخ »خخ¹= ه´يلاخخ=ر~·~و~يم »ك¸ ~ا-¸ · -~وب ~¸د=م رو=ب هك·دشا-يم ¸ساو=¸ .-= ¸با=م ناسنا »¹= (هخخل`= .خخ=)
. ~ر-~,ي~ن ار نا--ن¸ -~ا-¸ -~وب .ما´¸ .ماش
»خخ¹= ه´يلاخخ= ر~ · دخخناديم ·هخخبر=-·˜-خ-·هتشر·ه·لا=م·¸ر~ ¸با=مار ي~¸د=مروما -ر-·تسا ˜·ان ناسنا »¹=
. تسا .ماك دن¸ادخ
¸خخيل) ~رخخك رخخ´· ناخخسنا .`م ار (هل`= .=) دن¸ادخ ¸ ~و~ن هس-ا-م ناسنا »¹= اب ار دن¸ادخ »¹= د-ا-ن .-`~ ن-ا ¸اسا هب
(-يش ه¹`~ك
دن¸ادخ --رش ن'ر· (هل`= .=) ن' يخخ-ي-= .´خخش هخخب ار ¸ت-خخ- نخخ-ا هك تسا »¸`·تسا -~و~ن -ي-و-·-دن¸(ي=) ار
دن¸ادخ -اي= ¸ هتشا~ نا~-ا (هل`= .=) . »ين´ن هي-~- ناسنا -اي= هب ار
ار -`ا¸س ن-ا -او= ينام¸ ناسنا -انب پ : هك ~و~ن ادي
1 - º ~را~ ي-لاخ نا+= ا-'
2 - º تسا †و¹خم ناسنا ا-'
3 - º تسا -~اتسر· يباتك ¸ا ي-ا~ن-ر يارب ناسنا ¸لاخ ا-'
4 - ناسنا ¸لاخ ¡ º ~را~ ي-ا-- ي
5 - º ~را~ †ر· †و¹خم -ا-- اب دن¸ادخ -ا-- ا-'
-ا´ر- پ ب ار -`ا¸س ن-ا _سا × -او= ت-`م هنو ´ =ر~ هخخب ¸-وخخخ .-=¸ ¸= ي-اناو- †و·ام هك ~رادن -ر¸ر- ¸ا·ت-
دن¸ادخ -ا~ (هل`= .=) دن¸ادخ -ا~ دناوتي~ن ¸اار-¸·~¸اس لو·~م ار ~وخ (هل`= .=) »خ- تيل¸¸خسم¸ تي-¹´م¸· دنك =ر~ ار
ن' =ر~ ر~ هك ~رادن ¡ . ~¸اس لو·~م ار ~وخ ~رادن ي-اناو- ه
Fا 35نادCو %-X. !"#$ %$&
oن…D‰ د5CNm %-X. -وخخ=~ دخخي=و- هخخب ار ناخخنم¸م ن'رخخ· يماخخ~- · »ي-اخخ~ن ه·لاخ=م ¸ي·~ -رو-ب ار ين'ر· -ا-' -ا´ر- :
: دنو~يم »يس-- ¸خب¸~ هب · دنتس- لا·تم دن¸ادخ دي=و- ~روم ر~ هك ين'ر· -ا-' · د-ا~نيم _نم =رش ¸ا¸ · -~و~ن
دن]اد5+ 805G ا] دنوادخ 35نادCو !g oن…D‰ |0-… • yوا B9‰ : ¸ا دنا -را-=:
1 - د CO £O اN« hM gM !M "O ,U dM -O BU "OوO • دU "ON-M BU "OوO دU \J-O BU "O • دM EO zL "ا FLM ا • د CO £O FLM ا NO PM %U ‰M ¸اين يب دن¸ادخ · تسا ي´- دن¸ادخ هك و×ب (
/ •`خ• . دشا-ي~ن ¸ا =-رش يسك ¿ي-¸ · تسا -د~ن دلو- يسك ¸ا ¸ين ¸~وخ ¸ · ~رادن يدن¸ر· · تسا 1 - 4
? !KK"#$ %KK$& KKFا _KK^G oR"ا ‘5P 8O NpM +J `U EM "U ا %U gL NO eO 5O \U {O FLJ ا ¢\OWO وO NO PM XYJ !O "OYJ X FLM ا& • .خخكو- خخ‚ا هخخب ناخخنم¸م¸ · تسين (
. دخن-ا~ن /نبا·تلا 13
24
€ BM 5C J DL "ا 8M 0EO CU DL "ا NO PM QJ .O 0RO SL "اوO TJ 5U VO "U ا BM "J0WO NO PM XYJ !O "OYJ X HIJ "Lا FLM ا NO PM & • تخخسين (هخخل`= .خخ=) خخ‚ا¸=ب ي~وخخ-·م ¿خخي- (
/ر~=لا . تسا نابر+م¸ -دن-ا~خب¸ · دشا-يم ر-ا=¸ ي-ي=روما »لا= 22
· يخخن'ر· ياخخ- هخخ-· ت·اخخ- »ي-اوخ ار دن¸ادخ دي=و- نايب ن'ر· -ه=--ر-ر~ »ي-ا~ن ه·لا=م ار نا~لا »ي== ن'ر· -ا´ر-
. دنرا~ تل`~ تسا دن¸ادخ تيناد=¸ هك هخ=-ن ني~- هب ين'ر· -ا=و-وم ر-اس¸ »ا´=ا · -ا~ا-ت=ا · ا+لا`م
دن]اد5+ 805G ا] 35نادCو %5". !g oن…D‰ |0-… • 'و. B9‰ هخخك ~رادخخيم نايب .يل~ ¸-ارب ناسنا .-= ¸با=م ين'ر· -ا-': •
8O NhM zJ -O 0EL WO °J DU 4O "U ا ‡c ]O FLJ ا 8O 0bO 6U 9M {O 0mO دO 9O hO "O FLM ا XL YJ ¨ RO "J… 0EO RJ 5{J 8O 0gO NU "O& ~وخ=¸ يرخ×-~ ياخ- ~وخ-·م خ‚ا -ا~ ¸ا ¸خ=ب -اخ´ر-
-يخخ-و- ~روم يب ار ¸ا ه¡ن' ¸ا¸ · تسا ¸ر= را´~ر¸رپ هك ار ادخرم تسا يكاپ · دند~يم دسا· »لا= »=ن يما~- · تشاديم
. تسا =اپ دنن´يم /-اي-ن`ا 22
¸خخي—ر دخخن¡ ا-¸ ¸~ تل¸~ =-ر~¸ -اش~اپ¸~ ت´¹~م =-ر~ ه´يناس نا~- هك تسا -دش نايب ا+ناسنا يارب --رش ت-' ن-ر~
ت-~وخخ=وم ار-¸ · دشاب ي-ادخ دن¡ (-رخ'¸ اين~) يتس- نا+= يارب هك تسين ن´~م · ناس ني~- هب · تسينر-~پ نا´مارو+~=
دخشاب -خش هخك ~وخ~نيم رخما يخ´- · تخشاديم ~وخ=¸ ادخخ ¸~ -اخ´ر- · ~وخ~يم ناخ+= »خ=ن ر~ ناخن' -`تخا --س · ~ا-¸ نا-ادخ
ارخخ-¸ · دخخ~ي~ن ادخ ¸ا ¸پ د~يم -لا= ير×-~رب ي´- ر´ا¸ · د~يم .تخم ¸¸ر¸ -ش »=ن -انب · دشاب ¸¸ر تساوخيم ¸ر×-~¸
يخخب --س ناش -ر-- ن-ا · دن-ا~ن -ر-- هنا-¸اسم روما يما~- ر~ دنتسناوتيم ¸~ر- ر´ا¸ · دنا~يم¸=ا=ر×-~ يادخ .با-مر~
»خخي=ن-¸ -ي-ر- ي¸ رما¸ا ¸با=م نا+= روما يما~-¸ · تسا ي´- ادخ هك تسا ي=-ا¸ .يل~ نا+= »=ن · د~يم »لا= ر~ ي~=ن
.~~ر×يم
oK\*W د5CNm %-X.
ناسنا …- -ا´ر- ه´ · -~و~ن ¸¹خ ناسنا ‰ارب د-~ .با·¸ ¸اب -ات´ …- دننام ار نا+= ˆما~- (هل`= .=) لا·تم دن¸ادخ
تيناد=¸رب .يل~ · ¸ا ˆ×¡و´¸ ˆ´ر¸ب اب ˆ·و¹خم ر- · ~¸ادنار=ن دنم~رخ ناسنا …- ر=ن هب ¸-وخ -ار=ار~ --د-دپر- هب
.خ-`~ · ناخسنا -ار¸رخ- .خبا-مر~ -اخخ·و¹خم يما~-ريخس-¸ ·ر×-د´- نايمر~ روما يما~- ت-سانم· نا+= »=ن · تسا دن¸ادخ
: تشا~ نايب .-~ .´ش هب ناوتيم ار .-`~ ن-ا · دشا-يم (هل`= .=)لا·تم دن¸ادخ تيناد=¸ هب ي=-ا¸
~ oCاD7]. T(0pm : تخخشادي~ن ~وخخ=¸ -سان- ن-ا -ا´ر- ه´ دنا -دش ¸¹خ ˆ-اخ -سان- …- اب ˆ+لا -ا·و¹خم ˆما~-
ه·لا=م ~روم .-~ =ا-ن ر~ ناوتيم ار -ا-سان- ن-ا · دنرب رسب ار ¸-وخ ˆ´ -دن¸ ‰~ا= .×ش هب دنتسناوتي~ن -اناوي=¸ ا+ناسنا
. ~ا~ رار·
Z 809نا .N$و 80Eeخ0( ]. T(0pm • ‚"ا •0P اI† D-0( 0G 809نا .N$و T(0pm • ‡ _ · . 0KG 80KK9نا .NKK$و T(0pm •
Zo4567 ¹0}وا ي·ي-= روما نايم ر~ تسان- -~
2 ( oe9P 80R$ B’ن دخ-اوخ ي·اخك هك -دش نايب -ا=ي-و- `--م ين'ر· .-`~ ¸خبر~ يتس- نا+= »=ن ~روم ر~ :
. ~وب
%70G 8ا.N64+
لا¸خس رخخيخ روخخما ر~ ( »¹خخس¸ هخخي¹= ‚ا ›¹- )ر-مايپ ¸ا يسكر- هك د-امر-يم (هن= ‚ا ي-ر) نا~- نب ه--~= -ر-=
º يتخخخوم' يخخك¸ا -~ا : دنت-´ ار يدن~~نا~ · »¸ر¸ -انت=ا دب ا-راك¸ا · ن' نتسنا~اب ا- · »ديسر,يم رش روما ¸ا نم¸ · ~و~نيم
. »~و~ن =ر- · دن~رك نان' هك ار يراكر- ار-¸ . ناب~ا يب ¸ا : ت-´
ر-اس ¸ ¸-ر· ناكر~م هك ار ي¹=اب نا~و-·م ن' ا- تسا »¸` · دشاب =اپ¸ ˜لاخ `ماك نام --دي-= ه´ن-ا يارب ا=ن-ر~
اخخت×- راخخ´~ر¸رپ هخخب -رخخ- -~وخخ~ن „خخ-= · .خخ=اب نا~وخخ-·م نخخين¡ ¸ا ار ~وخخخ¸ · »يخخسان~ب دنديتسر,يم ,را-ن¸ ~و+- ناكر~م
ناسنا …- .`م اين~ر~ ا- · »ي-ا~ن „-= ار ¸-وخ ˆنا~-ا تي-خش نار×-~ -~ا-= ¸ا -انت=ا اب¸ -~و~ن »خ ˆ´ -دنب¸ -~ا-=رس
. »-وش ر~= ( ناتسرپ ات×- ) ناد=وم †ريب ر-¸ ر~ ¸ين -رخ'ر~¸ · »ي-ا~ن ˆ´ -دن¸ -ا·و¹خ~لا -رشا¸ تمار´ اب
: دخنشا-يم _ون ¸ش .=اب يا-~و-·م
op-Ndm %70G H0P .N64+ •‚"ا
o4-DSm %70G H0P .N64+ •‡
omN†07 %70G H0P .N64+ • K$
s oGD*m %70G H0P .N64+ •.
s H.د4m %70G 8ا.N64+ • KP
s xm06نو xناN5C %70G 8ا.N64+ • و
-لا xp-Nnm %70G 8ا.N64+ • ر~ -اخخ·و¹خم -رخخ-- ناخخ´ما هخخب يخخ-خش هخخك تسن-ا .=اب ين-و´- نا~و-·م¸ا رو=نم :
· -ي=روما ˆن-و×-رومار~ ˆ-ي= -ر--¸ دخخشاب هتشا~ -دي-= ه´ن-ا ا-¸ · د-ا~ن ~ا-ت=ا تسا ¸¹·تم را´~ر¸رپ -ا~ هب •اخ ه´
¸خخ¹·- (هخخل`= .خخ=) لاخخ·تم دخخن¸ادخ هخخب -ر- -ي=روما ت·ر·م ار-¸ · د-ا~ن -ر-- ي+لا •اخ روما ر~ دناوتيم †و¹خم هك
25
-دخخي-= ن-دخخب ¸خخ-ر· ناكرخخ~م · دخخشاب هتشا~ -ر-- †و¹خم =- دننام ¸-وخ تي=`- ~¸د=ر~ دناوتيم -ر- ناسنا ¸ · ~را~
يخ+لا •اخخ روخما ر~ دخخنناوتيم ¸ · دنناديم ار ي-ي= روما _لا-¸ =ين نام~رم ر-اس¸ ا- ن= · نار-مايپ · ا- ه´-`م هك دن~وب
¸ · دخخناديم لاخخ·تم دخخن¸ادخ •خخ-· ار -خخي= هك تشا~ نايب هتشادنپ .=اب ارنان' -دي-= ن-ا نا~لا »ي== ن'ر· · دنشاب هتشا~ -ر--
-خخ=ب يدخخ·ب -=ا-مر~ ت-ي= ~رومر~ ) . تسا ي¸ ير~ب تي=`- ¸با=م هك -دش -~ا~ تي=`- -¸ادنا نا~- هب ناسنا يارب
( دناوخ »ي-اوخ ي¹--م
ه خخي· - - ر ` -´ ات´ لا = ل~ ) : د-امر-يم هتشا~ نايب · تسا ت-اد- نان' يارب ن'ر· هك ار ينانم¸م -ا-- لا·تم دن¸ادخ -انب
ت-ادخ- · تخسين ي´خش ¿خي- ن'ر~ ه´يباختك نخ-ا (ن وخ-´- ن-´ » -´ اخن· ¸ ر اخ~´ م ¸ Ÿ ` خ-´ لا ن وخ~´ ي- -´¸ - ي · لاخب ن ون´م ¸ -´ ن -~ ل´ا - ن ي- ت´~ ´ ¹ل ,د -´
-روخخ-ب »خخ-ا -~وخخمر· ت-اخخن= ناخخ~-ارب هخخ´ي·¸ر ¸ا ¸ دخخنناوخيم ¸اخخ~ن · دخخنرا~ ناخخ~-ا ي-ي= روما هب ه´يناسك يارب تسا~ن-ر¸
/Ÿر--لا . دن-ا~نيم -ر-م _¸ر~م 2 - 3
هب نا~-ا : .`م · دشاب هتشا~ نا~-ا دناوتي~ن -د-~ ¸-وخ ¸او= اب ارنان' هك ي-ي=روما هب هك تسن-ا نم¸م يساسا ت--
ه´-روخخما -رخخي=¸ ر-خخ· -ا~خخ= · _¸¸~ · تخخن= · تماخخي· ¸¸ر · ا- ن= · ا- ه´-`م ت-~و=وم · دن¸ادخ ي×نا×- · دن¸ادخ ~و=¸
. تسا -دش نايب ت=ار- هب نا~لا »ي== ن'ر·ر~
اخ+ن- ي-خخي= روخما ر~ ¸ · دخشا-يم ~¸دخخ=م ناخن' تي=`خخ-¸ دنرخ~ب نار-ماخيپ هخخك ~راديم نايب نا~لا »ي== ن'ر· نان¡~-
. دننادي~ن ار ي-ي= روما يما~-¸ · تسا هتشا~ نايب ناش يارب (هل`= .=) دن¸ادخ ه´ دنناديم ار ˆ-اخ ‰روما ¸ا ي-·ب
-- o4-DKKKSm %KKK70G H0KKKP.N64+ »-اخخخ-¸ · ~¸اخخخسب ار ˆموخخخ~= نوناخخخ· هخخخ´ دخخخن-و´ار ‰~وخخخ-·م ي·-رخخخ~- ~وخخخ-·م:
· دخ-~ _خي=ر- ˆخ+لا ˆنوناخ· هخب ت-خسن ار ˆناخسنا نوناخ· ˆس´ -ا´ر- · د-ا~ن ر~ا- »×= · »ار=¸ ل`=·¸-ا=ان¸¸-ا=رومار~
. تسا -ا~ رار· ~وخ ~و-·م ار ˜خش ن' ت-ي-=ر~
¸وخخمار· ار ¸-وخخخ نار-ماخخيپ تنخخس¸ ·-~وخخ~ن =رخخ- ار يخخ+لا -ا~اخشرا هخخك ¸باخخس ‰ا- تما ~رومر~ نا~لا »ي== ن'ر·
ناخن' نانخخس ه´-~وخ=¸ اخب¸ · دندخش »ي¹خس- ( ناني~ن هشو´ ¸ ناد-ا¸) نا--ر¸ (-ات´ .-ا ‰ا~¹=)را-=ا يا- هت-´ هب¸ · دن~و~ن
ن خخب ا _ يخخس ~ لا¸ خخ‚´ ا ن ¸~´ ن م ابابر ž » +´ نا-- ر´ ¸ » -´ ر ا-= ž ا¸~´ خ -´ا) : د-امر-يم نين¡ · دن~و~ن .~= ~وب ي¸ا~س -تك يا- هت-´ -لاخم
-ر دخخن¸ادخ ¸و= هب ار ¸-وخ ‰ا- نا--ر¸ را-=ا (ن وك´ ر ~ -´ ا~´ = ه´ نا= - س´ و -´ `´ • ه ل• ` اد = ا¸ ا+ ل• ا¸د´ -´· يل `´ • ا¸ر´ م ž´ ام ¸ » -ر م
· دخخن~وب -دخخشرما · تخخسين ‰¸ ¸= ‰~و-·م ¿ي- ه´ ·ات×- دن¸ادخ -~ا-= هب نان' ·ار »-رم رسپ _يسم نان¡~- · دن~ا~ رار· ~وخ
/ ‡بوتلا دن-ا~نيم €رش ه¡ن'¸ا ار ¸ا رم ˆ´اپ 31
. دن~و~ن ت=ا=ا ¸ي¡ ه~-ر~ ار ارنان' · ار-¸ دندنات~´ نا-ادخ دننام ار نا--ر¸ را-=ž نان' : د-و×يم ي-=ر· هم`=
-~اخ-= ار ¸-وخخ _-اخ~م ¸ -ا~¹= نان' ا-' هك · دش -ديسرپ --رش ت-' ن-ا ~رومر~ (هن= ‚ا ي-ر) ‡--~= -ر-=¸ا
نخخي-- ناخخن' ياخخ- هخخت-´ هخخب ناخخ~-ا · دخخن~ر´يم ناخخيب ل`= ار يمار= ¸ »ار= ار يل`= ينام¸ نان' ه´¹ب · ريخن : ت-´ º دن~ر´يم
. دن~ر´يم
هخخب ي¸¸ر : دخخ-و×يم ~وب -دش -ر~م »`سا ¸د-م ن-~ هب ¸ ~وب ي=يسم =- هك (هن= ‚ا ي-ر) »-ا= نب يد= -ر-=
تخخ-´ »-ارب (»`سلا هي¹=)ر-مايپ · »~وب -~رك نا¸-¸'ار `=¸ا ي-ي¹- »ن~ر´ر~¸ »دم' (»¹س¸ هل'¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) »-رك ي-ن ~¸ن
) : ,ŠN"ا اIP [pW „D7ا HدW 0- اIP 0+ ار --رخخش تخخ-' نخخ-ا هخخك »دينخخش ¸,س · ¸ادنايب ر¸~ ار تب ن-ا ! يد= يا تسي¡ ن-ا (
) دناوخيم B-D+ ,Gا µ59E"او Fا 8و. ,+ 0G0G]£ BRن06P]و BP]06C£ اوIwmا · دنتخخسر,ي~ن ار ناخخ--ر¸ را-=ا نان' : ~ومر· ¸,س
. دن~ر´يم ني-- ¸ ~ا-ت=ا ناش يا- هت-´ هب نا~-ا · دن~ر´يم ل`= ار يمار= ا-¸ · دن~ر´يم »ار= ار يل`= نان' -ا´ر- نك`¸
رخخب ار -اخخ·و¹خم نوناخخ· »-ا-¸ · هتشا~ نايب ارن' ي+لا •و-ن ه×يما×=ا ر~ †و¹خم ¸ا ي¸ريپ ين'ر· ت-' ن-ا ¸اسا هب
•اخخخشا نانخس ه´¹ب تسين ن~رك -د=س -~ا-= ا+ن-¸ · تسا ن~ا~رار· ~و-·م ار -ا·و¹خم ت-ي-=ر~ ن~ا~ _ي=ر- ي+لا نيناو·
نتخخسنا~ رخخ-رب¸ · ن~رخخ´ دخخي-ا- دشاب ي+لا »ا´=ا -لاخم هك يرومار-اس ¸ .=اب¸ ¸= · •¹=¸ -وخ · »ار=¸ ل`= ~رومر~ ار
: دخخ-امر-يم ( »¹خس¸ هخخي¹= خ‚ا ›¹خ- )ر-ماخيپ . تخسا -اخخ·و¹خم هخخب -~ا-= ¸ا ي=ون r"0KKw"ا ¨5KKz4+ oKK{ ¤NKK\wE\" ¨KKW07 X (
. دشا-ي~ن ¸-ا= ن~رك ت=ا=ا †و¹خم يارب ي+لا تي-·مر~
: د-امر-يم نا~لا »ي== ن'ر· BU KKPJ DJ +U £O ,U KK+J QM DO KK5O wJ "U ا BU KKRM "O 8O NdM -O 8U £O اD« +U £O !M "MN(M ]O وO FLM ا ¢ºO ‰O ا¶O YJ ¨¡ pO +J `U +M XO وO ,¡ +J `U EM "J 8O 0gO 0+O وO &
0p« 56J +M X« #O }O %L }O دU *O {O !M "ON(M ]O وO FLO ا žJ 4U -O ,U +O وO ه¹خخ-ي· ¸لوخخسر¸ ادخخخ ه´-روخخما ر~ هك تسين ¸= نم¸م ن¸¸ · ~رم ¿ي- يارب
-دخخش -خخ´-رم ار يرا´خخش' يخخ-ار~´ · ~و~ن ينامر·ان ر-مايپ¸ ادخرما¸ا¸ا هكر-¸ · دن-ا~ن -~ا-تسا ¸-وخ رايتخا ¸ا دنشاب -~و~ن
/ -ا¸=`ا . تسا 3•
· »ي-اخ~ن ي¸رخيپ ار يخ+لا رخما¸ا اخخ+ن- هخك دخخ-امر-يم نم¸خم نارا~رخب¸ ن ار-اوخخ · ناخن¸ · نا~رخم يارب ن'ر· ت-' ن-ا
-دخخش -~ا~ -¸اخخ=ا ناخسنا يارخخب ه´-~¸دخخ=ر~ -رخ- هخخت-لا »-¸اسن =-رش ار يسك ¿ي- (هل`= .=) دن¸ادخ »ا´=ا¸ -ا~ا-ت=ار~¸
. »ي-ا~ن -ر-- تسا
-اوخخخ ~وخخخ ‰اخخ~¹=¸ا يخخ-·ب · ني=`خخس · نا-اخخش~اپ ياخخ- هتخخساوخ ¸باخخ=م·ناش نار-مايپ نت·ر¸ا د·ب ,را-ن¸ ~و+-
اخ- هتخساوخ ¸باخ=م¸ · -~وخخ~ن =رخ- ار يخن-~ ¸-اخ-= · »خ¹= يخب نانيخخ~ن هخشو´¸ نادخخ-ا¸ ¸ا ي-·ب · (نا-رابر~ ناسيل هسا´ )
2•
دن~ا~ _ي=ر- ي+لا »ا´=ا رب ار ر~ب تخاس -ارر-م¸ »ا´=ا · دندينا~ر´ ل`= ار »ار=¸ »ار=ار ل`=·نان' يناس-ن نا~-اوخ¸
¸وخخمار·¸ =ر- اد-· · ~و-ن نان' يس-ن -ا~-اوخ ¸با=م هك ار يما´=ا¸ · هت·ر-~پ ار ي~¸د=م »´= دن¡ ا+ن- ي+لا »ا´=ا ¸ا ·
· دخخنن´يم =رخخ- ار ¸رخخ×-~ ي-·ب¸ هت·ر-~پ ار ي+لا »ا´=ا ¸ا ي-·ب هك ي-ا+ناسنا ~رومر~ (هل`= .=)لا·تم دن¸ادخ · دن~رك
د-امر-يم ¨J K+O 05O *J "U ا 'O NU K-O وO 05O نU دa K"ا QJ 0K5O bO "U ا oK{J H _U KخJ XL YJ BU KdM pU +J [O K"J¶O %M 4O hU -O ,U +O kM ا_O $O 0EO {O ¾¡ 4U 6O GJ 8O وDM hM dU mO وO ‡J 0eO dJ "U ا ¾J 4U 6O GJ 8O NpM +J `U eM{O £O& •
¿QD*6"ا 8O N\MEO 4U mO 0EL WO %¡ {J 0VO GJ FLM ا 0+O وO ‡J اIO 4O "U ا دc qO £O ¢"OYJ 8O و.a DO -M ˜” ر·اخكر×-~ يخ-·ب هخب¸·دخ-ر¸ايم ناخ~-ا -اختك ¸ا يخ-·ب هخب ا-'
.خخ-ان -ا~= ن-ر- تخس هب تماي·¸¸رر~ ¸ · اين~ ي´ -دن¸ ر~ تل~¸ يراوخ ¸= · دنك نين¡ ه´يسك يا¸= تسين ¸پ · د-و~يم
. تسين ر-خ يب دنن´يم ه¡ن'¸ا دن¸ادخ¸ · دنو~يم
_ي=ر- ˆ+لا نونا·رب ار ~وخ نونا· · دن-اوخيم ه´ دنا ˆ-ا- ناسنا نا~- ˆ·-ر~- .=اب نا~و-·م¸ارو=نم ه×ن-ا ه-`خ
ار •اخشا ن-ا · دنر-~,ب ار •اخشا نين¡ »×= ه×يناس´¸ · دن-ا~ن -و=~ · ~وخ •اخ نيناو· ¸ا ت=ا=ا هب ار »~رم¸ · -~ا~
-~ا~ رارخخ· ار †وخخ¹خم (هخخل`= .خخ=)دخخن¸ادخ ¸وخخ= هخخب ¸-وخ نونا· _=رم ار-¸ · دنا -~و~ن …-رش دن¸ادخ اب ‰¸اس نونا·ر~
.تسا
ا+ناسنا ‰ارب دن¸ادخ ˆل¸ · دشا-يم -دش تبا’ _-ر- ˜ن اب ه´ ˆ+لا ˆمو~= نيناو·ر~ »×= ن-ا ه´ تشا~´ د-ا-ن هت-´ ان
· …ي·ار- نونا· .`م · دن¸اسب ˆ+لا نونا· _ا·ش ت=- ار ~وخ •اخروما هب ¸¹·تم نيناو· ه´ -~ا~ تي=`-روما ¸ا ˆ-·بر~
¸=وخخ-وم هخخ×¹ب · -~وخخ-ن »ار=¸ ل`= _و-وم ن'ر~ ه´ نيناو· ر-اس¸ نوتن-وپ -انا=تما نونا· · ˆ~سر -ا·¸ا نيي·- نونا·
. دشاب هتشادن ~و=¸ ˆ=-ر- ˜ن نان' ~رومر~¸ · دشا-يم ه·ما= »=ن¸ -ي-ر-
: خ= •omN†07 %70G H0P .N64+ يد-تخخسم ¸ »لاخخŽ •اخخخشا · نا-اخخش~اپ ¸ا ه¹خخس¹س =خخ- ي-و=ا= .=اب نا~و-·م¸ارو=نم
»خخ×بر اخخنا) : تخخ-×يم نوخخ=ر· ``م · دنن´يم -~ا-= ارنان' »+·ان¸ ¸نا~ يب نا~رم¸ -~ا~رار· يدن¸ادخ »ا-مر~ ار ~وخ هك دنتس-
(خخ‚ا) ‰اخخت×- -ا~ ار راخخ´~ر¸رپ¸ · -~وخخ~ن ˆ-ن ار .=اب ‰ا- ~و-·م نين¡ ه-ي= ه~¹´ . »تس- ا~ش ه--رم دن¹ب ‰ادخ نم (ˆ¹=`ا
. ~راديم ˆ·ر·م ار (هل`= .=)
· …خخ¹م · ناخخخ · ¸خخي—ر »ادخخ´ هخخ´ دخخ-و×يم ار نخخ-ا ˆ-و=ا= هلا )) : د-و×يم د-ا-=ر~ ه-ين= ˆبا »==ا »اما .-`~ -لوم
) (( . دنن´ ت=ا=ا لوسر¸ ˆلا·- ‚ا ˆنامر·انر~ ار ¸سا·¸ر=ا· نا=¹س¸ 1 (
• oGD*m %70G H0P .N64+ • . تخخ-=م ¸اخخسا هخخب ا+ناسنا¸ا ي-·ب هك دنتس- ينا~و-·م ن' يبر-- .=اب نا~و-·م¸ارو=نم
هخخب ناخخن' هخخ¡ر´ا·دخخنن´يم -~اخخ-=ار _لا-¸ =ين •اخشا¸ نار-مايپ ·ا- ه´-`م·دننامار ي-ا·و¹خم· ي+لا -ا´ر~ هب نتس= -ر--¸
-رخخ-=ا- ينارخخ-ن· دخخنن´يم -~ا-تخخسا (هخخل`= .=)دن¸ادخ رابر~ هب ي´-~¸ن يارب -ا·و¹خم ن-¸ا يل¸دنرا~ ني-- دن¸ادخ ~و=¸
_يسم
ناخخبر· ار ~وخخخ اخخ- · -دم' ر~ب -ا=ن ‰ارب ه´ دن~ر×يم نا~´ ¸ا='ر~ · دنتشادنپ ي+لا -ا´راب هب -ر-- ه¹يس¸¸ ه=سا¸ ار
· -~وخ~ن €رخ- ار دخ=ا¸ ‰ادخخ ناخن' نون´ا¸ · دنتخا~رپ ي¸ -~ا-= هب -رخœاب ˆل¸ د~خ-ب ار ا+ناسنا نا-ان´ دن¸ادخ ا- · -~و~ن
. تسا -دش ناش ¸ومار· د=ا¸ ‰ادخ¸ · دنن×يم -~ا-= هتشا~´ ا- اسي¹´ر~ ار (_يسم -ر-= تب ) -ي¹-
هتخخس-اش¸ · تخخسا †وخخ¹خم · تخخسادخر-مايپ (»`خخسلا هخخي¹=) ›خخسي= ارخخ-¸ · دخخشا-يمر-ك¸ =رخخش ~وخ -ا~ر~ .~= ن-ا
. ¸ب¸ ~را~ ¸او= ‚ا -ا~ هب -ر- -~ا-= · تسين -~ا-=
يلا= --ارم هب ار نان' ي´ -دن¸ر~ · دن~ر´يم -~ا-= هتخاس ه=سا¸¸ ه¹يس¸ ار =ين •اخشا ¸ا ي-·ب ¸ين ناتسرپ تب
-ديخخسرپ ناخخ~-ا ¸ا -اخخ´ر-¸ · دخخن~ر´يم -د=خخس ناخخن' هخخب ¸ هتخاس ارنان' يا- ه~س=م Œرم¸ا د·ب ¸,س¸ · دنن´يم -ي-و-¸ _دم
-ايخخس ‰¸ر اخخم هخخ×ن-¸ا · دن¸اخخسيم =خخ-~¸ن دخخن¸ادخ راخخبر~ هخخب ار اخخم ناخخن-ا هخخك دخخنت-×يم · دين´يم -د=س ا+تب ن-ا هب ار¡ هك د~يم
خ · دن¸اسيم …-~¸ن دن¸ادخ ت~=ر هب ار ام · -دش ه=سا¸ ام ‰ارب ا+تب ن-ا · »يتس- -دنمرش¸ يم ~روم ر~ لا·تم دن¸اد امر- : د-
--------------------------------------------------------
- لاخخس ˆناخخ··œا · ‰دن-خخ~-نلا ‰دخخنبو-دلا ˆ-ن=لا ‚ا -ا== -يلا- · د-ا-= ر~ ( ‚ا ه~=ر) ه-ين= ˆبا »==ا »اما .-`~ 134– · ¸ خخخ-
: • · ¸رتنرپ ‰ا »-ا ه·-=م :رو-` 4– 5‘
!J K5{J BU KPM 0K+O oK{J BU KRM pO 5U GO BM KKdM bU -O KKFLO ا 8L YJ ¢hO "U 2M FLJ ا ¢"OYJ 0نO NGMDc *O 5M "J XL YJ BU PM دM 6M 4U نO 0+O kO 05O "JوU £O !J نJ و.M ,U +J اوIM wO mL ا ,O -IJ "LاوO ž M "J0wO "U ا ,M -دc "ا FLJJ XO £O&
]0hL gO ‡ ¶J 0gO NO PM ,U +O HدJ RU -O XO FLO ا 8L YJ 8O NhM \JeO wU -O نارخخ×-~ دخخن¸ادخ ¸ارخخي·ب ه´يناخخن' · تخخسا دخخن¸ادخ يارخخب ˜لاخ ن-~ هك ديشاب -ا´ا
· دنا هت·ر´ (ناتس¸~) -ايل¸اار
يم¸ × ناخش -`تخا نخ-ا ~روخم ر~ دخخن¸ادخ · ~¸اخس =خخ-~¸ن دن¸ادخ هب ار ام نان' ه´ن-ا يارب ر×م »ين´ي~ن -~ا-= ارنان' ام : دن-و
=¸ر~ ¿ي- دن¸ادخ¸ · ~و~ن د-اوخ »´= × . ~رادن تس¸~ ار ر·اك يو
ناخش يارب ¸ هتسنا~ دب رايسب ار ناي~-ر· ~ر´¹~= --رش ت-' ن-ا ´ يم ا~خش هخك تخ- × ار (هخل`= .خ=) خخ‚ا اخم هخخك دخي-و
رخ-ك ¸ ”¸ر~ =خخ- ا~خخش ~رخك .خخ~= نخخ-ا · »ي-دخخيم رارخ· ه¹يس¸¸ ه=سا¸ دن¸ادخ هب ي´-~¸ن يارب ار ناتب ن-ا يل¸ »ين´يم -~ا-=
2™
ادخ¸ دي=و- -دي-= -لاخم ا~ش راك ن-ا ار-¸ · دشا-يم پ اخخ+تب ن~وخخ~ن ه=خخسا¸ هخخب · تسا نابر+م -ا~ دن¸ادخ ار-¸ · تسا يتسر
ارخ=ا ار ¸روخما¸ · دخسان~ن ار ناخسنا هخخ´ ˆناخس´ ‰ارخخب · ~رخي×يم -روخ- ناخخ~لاŽ ‰ارب ه¹يس¸¸ ه=سا¸ · ~رادن -ر¸ر-
تسا …-~¸ن رايسب ~وخ -دنب هب دن¸ادخ · دن×ن T-D‰ xن0{ xpW ˆ.06W •"0( ا¶ا& · دنخخسر,ب نخم ~روخمر~ نم نا´ -دنب -ا´ر-
ن~ر¸' ‰ارب ¸پ · تسين ه=سا¸ هب -ر¸ر-¸ · ~رادن ~و=¸ ‰ا ه¹-ا· ¿ي- ¸ا -دنب¸ ¸لاخ نايم . »شا-يم …-~¸ن رايسب نم
º تس- -ر¸ر- ˆ¡ ا+تب ن-ا
را´~ر¸رپ هك هك د~يم هت-´ نا~-ا هب -ا´ر- : ت-´ ( هن= ‚ا ي-ر ) -~ات· -ر-= : د-و×يم (‚ا ه~=ر) ي-=ر· »اما
.خ=)خ‚ا : دنخخت-×يم º ~¸رخيم ¸رخ· ار -' نا~خس' ¸ا يخك¸ º -~و~ن ¸¹خ يك ار نيم¸¸ ا+نا~س' · تسيك نا- ¸لاخ · تسيك نا-
º دين´يم -~ا-= ار ا+تب ن-ا ار¡ ¸پ : د~يم هت-´ نا~-ارب يت·¸ . (هل`=
. دننك ت=ا-ش دن¸ادخ ~¸ن ر~ ام يارب ¸ · ~¸اس =-~¸ن دن¸ادخ هب ار ام ا- : دنت-×يم
¸ · اخخم يارخخب ن~رخخك ت=ا-ش يان·م هب "›-ل¸ ‚ا ›ل• انوبر-يل `•" هك تسا ت-ا¸ر د-¸ نبا¸ »¹سž نب د-¸ -ر-= ¸ا
. تسا نتخاس =-~¸ن ادخ ~¸ن هب ار ام
يم (‚ا ه~=ر)ري`ك نبا »اما × -دخخي-= نخخ-ا دخخ- هب نار-مايپ يما~- يل¸ · تسا- هنام¸ يما~- ر~ ناكر~م نخس ن-ا : د-و
ات´- هب¸ · دنتساوخرب ر´· ن-¸ا »~رم ن~و~ن _نم¸ پ نا×- ¸ يتسر × نا~-ارب¸ · دن~و~ن -و=~ ار نا~-ا دن¸ادخ ي ´ نخخ-ا هخخك دنت-
ارخخن' ه´¹ب هتشادن ت-ا-ر ن' هب¸ · -~ادن -¸ا=ا لا~=ا نين¡ هب دن¸ادخ · دنا -~و~ن _ارتخا ~وخ يارب ناكر~م هك تسا ينانخس
رخخ- ر~اخم (-و=ا=لا او-نت=ا¸ ‚ا ا¸د-=ž نž `وسر ‡مž .ك ي· ان`·ب د-ل¸) . تسا -~و~ن _نم راك ن-¸ا ارنان' ¸ -~و~ن ي-¹- · دب
ب -و=ا= ¸ا¸ دينك -~ا-= ار ‚ا هك »-~اتسر· ير-مايپ يتما , هخل• ` هخنž هخيل• ي=وخن `• لوسر نم =¹-· نم ان¹سرž ام¸) د-¸ي-ر
م »-~اتسر-ن و- ¸ا .-· ار ير-مايپ ¿ي- ( ن¸د-=ا· انž `• × · تسين نم ¸ا ري·ب ي~و-·م ¿ي- هك »-~اتسر· ي=¸ نا~-ارب ه´ن-ا ر
پ . دينك -~ا-= ارم -ر- ¸
هخ´—`م ه¹~=¸ااخ-¸ دنتخس- ا+نا~خس'ر~ -اوخخ ا- هتشر· يما~- هك تسا -~ا~ ر-خ دن¸ادخ : دن×يم -¸`= ري`´ نبا هم`=
دن¸ادخ يا- -دنب ه~-· -ر-م يا- (هل`= .=) دن¸ادخ ت-ا-ر¸ --¸ا=ا ن¸دب ار يسك ت=ا-ش دنناوتي~ن · -~وب (هخخل`= .خخ=)
ت=ا-خخش دخخشاب هتخخشادن اخخ- دخخشاب هتخخشا~ ت-اخخ-ر -اوخخخ -اش~اب -¸ا=ا ن¸دب هك دنتسين نا-اشاپ يا- يلا¸ .`م نا´ هتشر· · دنن´ب
).دنن´يم را-ك -~اك و- نم يد+- ` ‚ا ن• ( . دن´ي~ن ت-اد- ارناشومار· ت~·ن ¸ نا-و×=¸ر~ يلا·- ‚ا
· دخخخشا-يم ~وخخ-·م دخخن¡ هب نا´ر~م ˆ-·ب نتشا~ ~ا-ت=ا · ‰~د·- .=اب نا~و-·م ¸ا رو=نم : ي~د·- .=اب نا~و-·م : خ-
دخخ-ا-م يارخخب ار يخخ-¹تخم ي-اخخ+تب ناخخن' · تخخشا~ ~وخخ=¸ ي-ادخ دن¡ ‰ا ه-س¹· · ا+بر= -Š-¸ هب »-د· نام~رم ¸ا يرايسب نايمر~
»~رخخم ناخخيمر~ ( »`خخسلا هخخي¹= ) _وخخن ناخخم¸¸ا ا+تب ~د·- ن-ا ه´ · -ري=¸ ( ~¸ .-- ي¸= -` ) دن~ر´يم -~ا-= -¹تخم
نر~خخ- ` اولاخ·¸ ) دخخنت-×يمر×-د×- ‰ارخخب ¸موخخ· · ~وخخ~ن -وخخ=~ دي=و- -دي-= هب ار »~رم _ون -ر-= ه×ينام¸ · تشا~ _ا¸ر
رسن¸ †و·- · “و·- · _اوس · ~¸ · دين×ن €ر- ارنا- ‰ا- ه+لا دنت-´ (ارسن¸ †و·-¸ “و·-`¸ ا=اوس`¸ ا~¸ نر~- `¸ · »×ت+لا
. دين×ن €ر- ار
هخخس) ل¸ا -ي¹`- · دنت·ر×يم رار· ¸تسرپ ~روم هتس~¸~ ر~ ه´ ~وبر- -¸ر·م ادخ ¸ش · ناي¹باب را~ش ˆب نا-ادخ نايم
‰ادخخخ · -اخخت·' ‰ادخ ) ( ناش »¸~ ‰ادخ هس) »¸~ -ي¹`-ر~¸ · ~وب -' ‰ادخ¸ …ن=¸ا-· ‰ادخ·نا~س' ‰ادخ(ناش ل¸ا يادخ
) . ~وب ( -نوم ‰ادخ¸ · -ام 1 (
»-اخخ· ‰اخخن·م هخخب اخخ~-ربار ¸ا¸·دخخن~وب د-ت·م¸ين نا+= --دنن-ر·' ‰ادخ هب نا´ر~م¸ا ‰رايسب دننام ناتس¸دن- ‰ا- ˆ-ا-ر'
هخخب¸ دن~ا~ ˆم »ا=نا¸اب ‰ا-·ر~ ار ¸-وخ ‰~ا-= »سارم¸ دنتشادن هناختب¸ تب¸ا=' ر~ نان' · دنديمان ˆم ‰دبا¸ ˆل¸ا¸ -ا~لاب
-و×خخشاب ‰اخخ- هناختب¸را~خخش ˆخخب ˆ-اخخ- تخخب دخخ·ب ‰ا- نار¸~ر~· دنتشا~ -دي-= دن~وب ‰¸ا~س »ار=ا ~ا~ن `و~·م ه´ر´~م نا-ادخ
نا~وخخ-·م .دخخن~¸¸·ا ~وخخخ نا-ادخخخ -ه=و~=م هب ار -ري=¸ ار-´ رام · نيم¸ ه+لا ·ر~ام -ه+لا دننام ˆنا-ادخ¸· دنتخاس نو´انو´¸
) . دنشا-يم (ون~-¸ ¸ اويش · ا~-رب ¸ا دنا -را-= دن- (-ي¹`-) هنا´ هس .=اب 2 (
هخخب -~وخخ~ن ¸وخخمار· ار ¸-وخخخ ˆناخخسنا تيخخ-خش هخخ´ دخخنرا~ ~وخخ=¸ »- ˆ-اخشا : ˆ-ا-ن¸ ˆناوي= .=اب نا~و-·م : ¸
. دنن×يم -~ا-= -ري=¸ -ات·' دننام ‰¸ا~س »ار=ا ¸ -ا-ا-ن · -اناوي= هب · لا·تم دن¸ادخ -ا~ هب -~ا-= ¸و=
-ه-' .~ن --روسر~ ه¹~=¸ا دي=م ن'ر·¸ا ‰~راومر~¸ · ~را~ هن-ر-~ ‰ا ه-باس نا+= -¹تخم ¸=انمر~ -ات·' ¸تسرپ ))
24 ˆخخب -اخخ´رب اخخ+ن' ¸ا …خخ- ¿خخي- دند~يم -ديتسرپرا´د-ر·' ران´ر~ ه´ ˆنا-ادخ »ا~- نايمر~ ˆتسار هب · تسا -دش -راشا ن' هب
‰ادخ ``م دش -~ا~ رار· دن~وب ديشروخ -دن-ا~ن ه´ ˆنا-ادخ ¸¸ر -¹تخم -ا=اس ‰ارب »-د· ر-مر~ · تشادن ار ديشروخ نا-اپ
) (( ( »و-') نا×ماش ‰ادخ¸ ( _ر)¸¸ر~ين ‰ادخ · ( _ر,خ )~ادماب 3 (
هخخ´ تخخسين هخخ´ ~وخخ~يم هخخ~¹´ ‰اخخن·م ¸ د-ا~نيم ˆ-ن ار .=اب نا~و-·م ˆما~- ( ‚ا `ا هلا ` ) ه-ي= ه~¹´ : -¹=م ه-`خ
) .=اب ~و-·م ¿ي- · يبر-- · ي-و=ا= · ي·-ر~- · ين-و´- -ا~ا-= ‰ارب . دنشاب -~ا-= هتس-اش ه´ ( ˆ-ا-ن¸ ˆناوي= ¸ ي~د·-
. دشا-يم تي-ولا -ا-- ˆما~- ‰ارا~¸ · تسا هنا×- · تسا ناي~لا= را´~ر¸رپ ه´ تسا ¸=رب ~و-·م …- •-·
2•
----------------------------------
1 - ا+-ا×خخ~نا~ ˆناخخسنا »وخخ¹= -خخت´ ن-¸دخخ-¸ ه·لا=م نام¸اس· »· : نار+- -. ˆ-ي·و- نيس= -يلا- /Œر¸ب نا-~ا اب ˆ-انش'
· ˆم`سا »و¹= ˆنا+=¸´رم · ه= ˆ×ن-ر· هسسوم ( ت~س) 13™– : • 1•
2 - : • · ¸باس _=رم 31 - 32
3 - : • Œر¸ب نا-~ا اب ˆ-انش' 1™
2–
x(0pq T5† 3*5*C & ']0RK• %z{
ˆل¸ »نادي~ن ارن' نم¸ تسا --ا= نمر=ن ¸ا ‰¸ي¡ اناي=ا ·دشاب -ديشوپ ر=ن¸ا ه´ ~~ر×يم †`=ا ‰¸ي¡ هب `-ا -ي=
¸س¸ر~ هتس~ن~وخر-وي,~´ ‰`اب »- ا-¸ تسا ه·لا=م -¸ر-م نا-ر~ارب ه´ ديناديم نا- ل¸نمر~ ا~ش· تسا »و¹·م ا~ش ‰ارب
-اخخ·و¹خم ‰رايسب¸ -~وبرا´~ر¸رپ -ا~ •و-خم ه´ تسا ˆ-ي=روما نا~- -ي=¸ارو=نم ˆم`سا -دي-=ر~ ˆل¸ · دس-ونيمار
. تسا -دش -~ا~ ˆ´دنا -امو¹·م ناش -ه-يŽ¸ ¸با=م نار-مايپ¸·ا- ه×-`م ¸ا ˆ-·ب ‰ارب -ر-¸ دنر-خ ˆب `ما´ ن'¸ا
ر- .خخ= )دخخن¸ادخ هخخ×ن-ا ~روخخمر~ يخخن'ر· -ا=-خخ-ر~ »خخي-~رار· ه·لاخخ=م ~رومربدخخ-¸ر×--اب ار ناخخ~لا »خخي== ن'رخخ· -اخخ´
ي-ا-' ·تسا -~و~ن ي·ر·م -~ا+~لا¸ -ي·لا »لا= ار ~وخ·-~ا~ رار· ~وخ يات´- ¸لاخ -ا~ •و-خم ار ي-ي=روما يما~-(هل`=
. »يناوخيم ار ي~ا-•
›—ادخخخ نخخين¡ ·دخخنا~ ›م ار نيم¸¸ ا+نا~س' -ي= دن¸ادخ (ر¸د´ -´ لا - ا~ ب »´ ي¹= ه´ ن´• ¸ ر ` ا¸ - ا¸ ا~ س´ لا - ي = »´ لا= ‚´ ا ن´ •)
/ر=ا· تسا -ا´' تسا ا+ل~ ن¸ر~ر~ ه¡ن'¸ا ا~¹سم 3•
` - خخي · لا _´ خ-ا- م - ´ د خخن = ¸ ) ~رادخيم ناخخيب (هخل`= .خخ=)دخن¸ادخ •وخ-خمار ي-ي= يا- دي¹ك يما~- ير×-~ --رش ت-'ر~
/ »ا·ن`ا (ر = -لا¸ ر -لا ي· ام »´ ¹· -¸ و -´ ` ´ • ا+ ~´ ¹· - 5– ›خخسك ¸ا ¸=¸·تسا ادخ ~¸ن ر~ ه~- (-ي= ,ا-دي¹ك ا-) -ي= ,ا- هنا¸خ .
. دناديم ادخ تسا ر=ب ¸ رب ر~ ه¡ن'·دنادي~ن ار ا+ن'
ن'¸ -دخخش يخخ-ن يخخ¹-· روما يما~- ~~ر´ لا~·تسا ي-ن ¸ا د·ب -ر= ن-ا -ا´ر-¸ دنمانيم ر-= Ÿا~ا ار (`•)يبر= ناب¸ر~
: ``م دشاب -دش _·ا¸ ( `•)¸ا ›·ب هك ~و~يم يسك نا~- •و-خمرما
( هل`= .= ) ‚ا ¸ا ري= هب ¸تسرپ .با· ي~و-·م ¿ي- تسين ‚ا `• هل•`
دخخن¸ادخ -ا~ هب -ر-¸ -دش ي-ن -ا·و¹خم يما~-¸ا -~ا-= ه´ »يني-يم يباوخب لا`م¸~ ن-ر~ ( هخخل`= .خخ= ) ˜يخخ-خ-
. تسا -دش -~ا~
) دن¸ادخ -¸= هب يس´ ¿ي- ار ي-ي= يا- دي¹´ يما~- (و -´ `´ • ا+ ~´ ¹· - ` - ي · لا _´ -ا- م -´ د ن = ¸ ( هخل`= .= ) يرخ×-~ يخس´
. دنادي~ن
دن¸ادخ -¸= هب ار -ي= ه´ ~~ر×يم »و¹·م ت=ار- هب --رش ت-' ت-•ا ( هل`= .= ) . دنادي~ن ير×-~ ¸´ ¿ي-
ب ( ‚´´ ا `´ • - ي · لا ¸ ر ` ا¸ - ا¸ ا~ س´ لا ي· ن م »´ ¹· - ` . ·´) يخخس´ دن¸ادخ¸ا ري·ب نم¸¸ ا+نا~س'ر~ ار -ي= ه´ د~=م يا و×
دنادي~ن ير×-~ / .~نلا •5
دpناد5Eن ا] T5† 0P !eqD{
~وخخ ناخن' ارخ-¸ ·دننادي~ن ار -ي= ه´-`م هك ~راديم نايب ( »`سلا هي¹= )»~' -ر-= ¸-اديپ ه-·ر~ نا~لا »ي== ن'ر·
لا·تم دن¸ادخ ¸ »ينادي~ن ار -ي= ام هك دن~و~ن -ارت=ا ¸-وخ ناب¸ب ناش ( هل`= .= ) . تسا -ي= »لا=
لاخ· ~ا ¸) ~ا~ »-اوخخ رارخ· ›نيخخ~نا= نخخيم¸ ,¸رر~ نخخم ت-´ نا×تشر· هب -را´~ر¸رپ هك ار ›ما×ن- ر¸ايب ر=اخب -
.( ‡-ي¹خ ¸ر`ا ›· .=ا= ›نا ‡´—`~¹ل =بر
دخخس-- نخخم اخخ+ي· .·=-ا اولا·) !º ~¸-رب ا+نوخ¸ دنك ~اس· هك ›-~ ›م رار· ار ›سك نيم¸ر~ا-' دن~رك ¸ر= نا×تشر· -
. (-امدلا =-س- ¸ ا+ي·
»-ر~ش ›م =اپ تسين تكاپ -ا~ هتس-اش ه¡ن' ¸ا ار-¸ »-ر¸' ›م ا=ب -د~=¸ _ي-س- »ينك ›م -~ا-= ارو- ام هك ›لا=ر~
.( =ل ¸د-ن ¸ =د~=ب _-سن ن=ن ¸)
( نو~¹·- ` ام »¹=ا ›نا لا·)!دينا~ ›~ن ا~ش هك »نا~ ›م ›—ا-¸ي¡ نم: ~ومر· ( هل`= .= ) لا·تم دن¸ادخ -
»خخ’) دخخي-~ _رش دينك ›م -د-ا~م هكار ›-ا~و=وم¸ -ايشا -ا~سا دي—و´ ›م تسارر´ا ~ومر· نا×تشر· هب دن¸ادخ ¸,س -
.( ني·~ا- »تنك نا -` ¸- -ا~ساب ›نو‹-نا لا-· ‡´—`~لا ›¹= »+-ر=
وخخ- .(اخخنت~¹= اخخم `ااخخنل »خخ¹= ` =نا=-خخس اولا·) »ينا~ ›~ن ,¸ي¡ ,ا -~ا~ »ي¹·- ام هب ه¡ن' ¸= ·و- ›-¸نم ادن¸ادخ دنت-´ -
.( »ي´=لا »ي¹·لا تنا =نا) ›~ي´= ¸ »لا= ~وخ
»~' اخخ- لاخخ·) نخخك ر-خخخ اخخب -ا~وخخ=وم نخخ-ا رارسا ¸ -ا~سا ¸ا ار نا×تشر· »~' ,ا ~ومر· ( هل`= .= ) لا·تم دن¸ادخ -
.( »+—ا~ساب »+‹-نا
هخخك »خخت-×ن ا~خخش هخخب ~ومر· ( هل`= .= ) لا·تم دن¸ادخ تخاس -ا´' -ا~سا ن-ا ¸ا ار ا+ن' (»`سلا هي¹=) »~' هك ›ما×ن- -
›خخنا »´ل .·ا »لا لا· »+—ا~ساب »-ا-نا ا~¹·) »نا~ ›م دينك ›م نا+نپ ا- ارا´ش' ا~ش هك ار ه¡ن' ¸ »-ا´' نيم¸ ¸ ا+نا~س' -ي=¸ا نم
.( نو~ت´- »تنك ام ¸ ن¸د-- ام »¹=ا ¸ ¸ر`ا¸ -او~سلا -ي= »¹=ا
لاخخ·تم دخخن¸ادخ ار هخخ¡ن' هخخك -دخخش _يخخ-و- ت=ارخخ-ب -اخخ-' نخخ-ر~ ( هخخل`= .خخ= ) ( »`خخسلا هخخي¹= ) »~' تخخ-¹خ ~روخخمر~
لاخ·تم دخن¸ادخ ¸,س¸·دنتسنادي~ن ا- هتشر··~ا~ ~ا- ( »`سلا هي¹=) »~' يارب هك ار ي-ا+مان·دنتسنادي~ن ا- ه´-`م·تسناديم .خ= )
(هل`= ناخخ+نپ اخخ- ارا´خخش' ا~خخش هك ار ه¡ن'¸ · »-ا´' نيم¸¸ ا+نا~س' -ي=¸ا نم هك »ت-×ن ا~ش هب هك ~و~ن -ا=خ ا- هتشر· يارب
. »نا~ ›م دينك ›م
3‘
هخخي¹=) »~' -رخ-= هخك دنتخسنادي~ن ناخخن'·دخخننادي~ن ار -خخي= اخ- هخ´-`م هخخك ~~رخ×يم »و¹·م ت=ار-ب --رش -ا-' ن-¸ا
دخخن¸ادخ هخخ´ ار ˆ-ايخخشا ‰اخخ+مان ا+ن' · تسا -دينا~ر´ ن~وب -ا·و¹خ~لا -رشا هتس-اش ار¸ا هك تسا ي-ا-- نين¡ يارا~ (»`سلا
‰ارب · ~وب -دش »ي¹·- »~' ‰ارب ه´روما ن-ا ‰ا+مان ¸پ· دنتسناديم ار -ي= ا- هتشر· -ا´ر-¸ ·دنتسنادي~ن ~وب -~ا~ ~ا- »~' ‰ارب
لا·تم دن¸ادخ -انب· ~و-يم »و¹·م ¸ين نان' (هل`= .= ) خخ‚ا -ا~ هخخب ا·رخخ- نخخيم¸¸ ا+نا~خخس' -ي=روما هك دنا~+· نا~-ارب .خخ= )
( هل`= . دشا-يم ¸¹·تم
_`=ا دخخشا-يم اخخم يارخخب ي-خخي=روما هخخ¹~=¸ا¸·تسا ناش ه-يŽ¸ هب ¸¹·تم هك ار يروما ¸ا ي-·ب ا- هتشر· يارب يل¸
يخخل¸·»خ-ري~يم هخخ-=نم »ادخخكر~·دخن¡ ت=اخس هب·ه==ل »ادكر~¸·تسا ت·¸ ي¡ هك »ينادي~ن ¸-وخ Œرم¸ا ا+ناسنا ام ``م·د-ديم
لا·تم دن¸ادخ ( هل`= .= ) ¸باخ=م ار يخسكر- _¸ر ¸ا اخ-·~رادخخيم ناخيب ار هل'خسم نخ-ا (»`خخسلا هي¹=).ي—ار¸= -ر-= يارب
. د-ا~ن ¸-· ~د=م نا´م¸ نام¸
لاخخ·تم دخخن¸ادخ ار ي-ي=روما¸ا ي-·ب ه´¹ب·دنناديم ار -ي= ا- هتشر· هك تسين ان·م ن-دبروما ن-ا نتسنا~ (هخخل`= .خخ=)
·تسا لا·تمرا´~ر¸رپ -ا~ •و-خم ه´ ي-ي=روما »+· ¸ا ا- هتشر··ن' ري=ر~·~راديم نايب نا~-ارب ناش ه-يŽ¸ »ا=نا يارب
.دنتشادي~ن ي~~ر- _ون ¿ي- ( »`سلا هي¹= ) »~' -ر-= ت~س·ر~ ¸پ·دنتسناديم ار -ي= ا+ن'ر´ا ر-¸.دنر-خ يب ا+ناسنا دننام
دن_5+ ,w( T5† 2ا 8اD6+05j oW#7ا oG .]N+]. B-Dg 8…D‰
دن¸ادخ هب -ي= ي´Š-¸ »+· يارب ه¡ر´ا ( هل`= .=) يخ· ن خم »´ خخ¹· - ` . خ·´ ) دخخ-امر-يم هخخ´ ~وخب ي·اخ´ --رخش تخ-' ني~-
خخ‚ا¸=ب ·دخخننا~ ›خخ~ن ار -خخي= دنتخخس- نخخيم¸¸ ا+نا~خخس'ر~ هخخك ›ناخخسك¸ا =خخ- ¿ي- و×ب ( ‚´´ ا `´ • - ي · لا ¸ ر ` ا¸ - ا¸ ا~ س´ لا .خخ= )
( هل`= / .~نلا. •5 يخخ+لا •اخرومار~ دنناوتي~ن ·ر~ب -ي=نم نار-مايپ¸·تسا ي+لا •اخرما …- -ي= _و-وم ه×ن-¸ا يل¸
. تسا -دش -~ا~ ت=ا-¸ -ي= هب نار-مايپ »¹= »د= هبرار×- -رو-ب·دن-ا~ن تلاخ~
ا¶O 0KK+O yM NKK*M 5O {O %O KK(M Da "ا KKFLM ا •M EO ^U -O 'O NU -O &• .]ا. .0q]ا ,5p• .]اد5+ 805G DeS5G 3CاD› !G ا] ¹N}N+ ,-ا !Œ oh-Dq 3-…
‡J N5M VM "U ا 'M #L WO 3O نU £O [O نLYJ 0pO "O BO \U WJ XO اN"M0‰O BU eM 6U $J £M نا~ت-رومام¸ تلاسر -رابر~ ا+ن'¸ا ¸ دنك ›م _~= ار نار-مايپ دن¸ادخ هك ي¸¸ر
»ا~- رب -ا´' و-·»-رادن ›~نا~¸ »¹= ام ! ادن¸ادخ :دن-و×يم º دنت-´ ›خساپ ه¡ ا~ش -و=~رباربر~ »~رم د-و×يم¸ دنك ›م لا ¸س
/Ÿد—ا~لا . ›تس- ا+ينا+نپ ¸ -وي= 1‘–
T5†2ا B\(و !5\W Fا o\›& D6+05j HD6خ oG .]N+]. B-Dg 8…D‰ |0-…
هخخ´ تسا -دش نايب نا~لا »ي== ن'ر·ر~ يل¸·~وب ي+لا -ا´راب نابر-م¸ا ي×- ه´ ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ -ر-=
) دن¸ادخ ·تسنادي~ن ار -ي= ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹-)-ر-= B\KK(و !KK5\W KKFا o\KK›&D6+05j !G ‡0™خ!"#$ %$ ~روخمر~
د-امر-يم ( ا+ي¹= ‚ا »`س )»-رم ˆب ˆب -ر-= ه-· BU KKRM -a£O BU RM +O #O ‰U £O 8O N*M \U -M ¶U YJ BU RJ -U دO "O 3O pU gM 0+O وO [O 5U "OYJ !J 5CJ Nن M TJ 5U VO "U ا kJ 06O نU £ ,U +J [O "J¶O &•
y… 8O NEM zJ eO wU -O ¶U YJ BU RJ -U دO "O 3O pU gM 0+O وO BO -O DU +O %M hM dU -O / نار~= 44
¸-ر-= ه´ دنا~+-ب نانموم يارب ه´ د-ا~نيمرما ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- ) د~=م -ر-= يارب (هل`= .=) دن¸ادخ¸اب¸
):دنادي~ن ار -ي= oL "OYJ ¢CO N-M 0+O XL YJ •M 6J mL£O 8U YJ [ \O+O oنc YJ BU dM "O yM N‰M £O XO وO TO 5U VO "U ا BM \OWU £O XO وO FLJ ا ,M ÀJ ا_O خO HدJ pWJ BU dM "O yM N‰M £O XO %U ‰M هخخب نخخم و×ب (
ي~ن¸ »نا~ ›~ن ار -ي= نم¸·تسا نم ~¸ن دن¸ادخ ن—ا¸خ ه´ »-و´ ›~ن ا~ش هخخ´ ار هخخ¡ن' اخخ+ن- نم·تسا هتشر· نم ~¸نر~ »-و´
»ن×يم ت·باتم ~و~يم ي=¸ نم رب / »ا·ن`ا 5‘
يارخخب يرر-¸ _-ن ¿ي- نم ه´ دن×يمرما (»¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹-)ر-مايپ يارب (هل`= .=)دن¸ادخ ‰ر×-~ --رش ت-'ر~
: »تشاديم نايب ار ي~ا-¸ -انايب -ي= ~رومر~·»تسناديم ار -ي= -ا´ر-¸ »نادي~ن ار -ي= نان¡~-¸·»ناوتي~ن -ديناسر يس´
XL YJ 0KKنO £O 8U YJ kM NKK9a "ا opJ 9L +O 0+O وO DJ 5U wO "U ا ,U +J |M DU lO dU eO (U XO TO 5U VO "U ا BM \OWU £O 3M pgM NU "OوO FLM ا kO 0qO 0+O XL YJ اDÁ }O XO وO 04« hU نO o9J hU pO "J [M \J+U £O XO %U ‰M &
8O NpM +J `U -M '¡ NU *O "J D 5SJ GO وO D -IJ نO .خخ= )دخخن¸ادخ ار هخخ¡ن' رخخ×م·»تسين …لام ار يرر-ا-¸ ت-·نم ~وخ ¸-ن يارب نم !ر-مايپ ياو×ب (
ا·رخخ- نم·ديسري~ن يرر- ¿ي- »-ارب¸·»~و~ن ›م »-ار· ~وخ ,ارب ›نا¸ار· ريخ »تسنا~ ›م ار -ي= نم ر´ا·د-اوخب ( هل`=
/ -ار=`ا »تس- نانموم يارب -دن-~ -را~ب¸ -دنناسر- 1••
,O KK-DJ ’J eO pU EM "U ا ,U KK+J BU dM 4O +O oنc YJ اوDM ’J eO نU 0{O FLJJ TM 5U VO "U ا 0EO نL YJ %U *M {O !J Gc ]O ,U +J ¨ -O … !J 5U \OWO yO _J نU £M XO NU "O 8O N"MN*M -O وO & ي¸ ي`اخخب ارخخ¡ دخخن-و×يم (
/¸نو- »شا-يم نار=تنم ه¹~= ¸ا ¸ين نم ديشاب ر=تنم ا~ش تسا ادخ •و-خم -ي= و×ب º -د~ن ل¸ان ¸را´~ر¸رپ¸ا -هنا~ن
2‘
دنوادخ ا] o65† ]N+ا 2ا oº4G 8اD6+05j HاDG ( هل`= .= ) .]اد5+ 805G
) kM 0SO -O ,U +O !J \J(M ]M ,U +J o6J eO ^U -O FLO ا ,L dJ "OوO TJ 5U VO "U ا ¢\OWO BU dM 4O \J™U 5M"J FLM ا 8O 0gO 0+O وO دخخنك -ا´' -ي= »¹= ¸ا ار ا~ش ادخ هك ~و-ن نان¡ (
/ نار~= ل' دن-¸´ ›مرب د-اوخب ار ¸ك ر- ~وخ ن`وسر نايم ¸ا دن¸ادخ ›ل¸ 1™–
اد« ›O ]O !J hJ \U خO ,U +J وO !J -U دO -O ,J 5U GO ,U +J [M \M9U -O !M نL ÂJ{O y¡ N(M ]O ,U +J ¢ºO mO ]U ا ,U +O XL YJ اد« CO £O !J 6J 5U †O ¢\OWO DM RJ ’U -M #O {O TJ 5U VO "U ا BM "J0WO & / ن=لا ( 2• -
2™
31
-دش ›-ار نان' ¸ا ¸·-د-¸´رب ار ¸ا هك ›لوسر ر×م ~¸اس ›~ن -ا´' ¸-ي=رارساربار ¸´¡ي- ¸ا تسا ادخ -ي·لا »لا=
¸ ¸ر ¸خخيپ ¸ا ›ناخخنا-+×ن ¸ ني-خخ·ارم ¸,س .دنك ›م ”`با ¸ا هب ›=¸ ¸-ر= ¸ا¸ ·~¸وم' ›م -ي= »¹=¸ا د-اوخب ار ه¡ن' ¸ا هب
. دتسر· ›م ¸ا -ار~- رس ت~پ
-رخ+¡ ر~ (»`خخسلا هخي¹=) .خخي—ر-= ,¸¸ر هخخ´ تسا -دش ت-ا¸ر (هن= ‚ا ي-ر) -ا=خلا نبر~= -ر-=¸ا ›`-د= ر~
هخخك ~وخخب نخخ-ا ~وخخ~ن -رخخ-= ن'¸ا هخخك ›-`ا¸خخس هخخ¹~=¸ا¸ ·دخخش ر-اخخŽ ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ ربارب ر~ ˜خش =- ‰ا
º~وش ›م اپرب ت·¸ ˆ¡ تماي· هك و×ب نم هب : ‡=اسلا ن= ›نر-خا:ت-´
هل'خخسم نخخ-ا ر~ ›خخنك ›خخم لا ¸س ¸ا ¸ا هك ›سك) .—اسلا نم »¹=اب ا+ن= لو‹س~لا ام :~ومر· (»¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹-)ر-مايپ
! تسين -دننك لا ¸س ¸ا ر- -ا´'
هخي¹= خخ‚ا ي¹خ- )ر-ماخيپ -رخ-= ~وخ~يم --اخخ=(نخي·~=ا »خخ+ن= خ‚ا ي-ر)»ارك هبا=-ر=ن ¸ا ˜خش ن' ه´نا¸ا د·ب
( »¹خس¸ هخي¹= خ‚ا ي¹خ- )ر-ماخيپ .رخيخ هخك دخن-ا~نيم ¸رخ= هبا=خ- º ديتخانخش ار ˜خخش نخ-ا ا-' هك دسر,يم نان'¸ا ( »¹س¸
. د-~ »ي¹·- ارنا- ن-~ ا~ش يارب ا- دم' ~وب (»`سلا هي¹=).-ر-= -ر-= ن-ا هك د-امر-يم
تماخخي· -اخخم`= ¸ تماخخي·¸¸ر·ناس=ا·»`سا·نا~-ا ~رومر~ ي-`ا¸س (»`سلا هي¹=).-ر-= -ر-= --رش --د= ن-ر~
ار هخخ¡ن'¸·تخخ-×يم -اوخخ= ¸خخ-ارب تخخسناديم ( »¹خخس¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ ار ه¡ن' هك ~و~ن ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ¸ا
هخخب ¸ا ي-اخخ´' »د=¸ا ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ هك ~راديم نايب --رش --د= ن-ا -انب·»نادي~ن هك ~و~نيم رار·ا · تسنادي~ن
.~و~ن رار·ا ي-ي= روما
HاDG k0ple(ا [- j 8اD6+05
-ا~ -خخ-Š-¸ هخخك تخخسا يخخ+لا •اخخخ »خخ¹=¸ا -راخخ-= -خخي= هخخك »يخخسريم ه=يتن ن-دب -ي= ~رومر~ †و· -لا=م نتسنا~ اب
ه¹خس¹س =خ- يارخب يل¸ .دنرادن .ماك _`=ا ي+لا -ي= هب نار-مايپ¸ ا- ه´—`م ›ت= يسك ¿ي-¸·دشا-يم ( هل`= .= )را´~ر¸رپ
يخخ-·ب·ناخخش ير-ماخخيپ تيناخخ-= -اخخ-’ا يارخخب¸· دخخنرا~ »`خخسا ¸دخخ-م نخخ-~ هخخب -و=~ يارب (»`سلا »+ي¹=)نار-مايپ ه´ي--اŽ¸¸ا
. تسا -~و~ن »-د-- نار-مايپ يارب -¸=·م .×ش هب ي=¸ .´ش هب ار ي-ي=روما¸ا
دخخ-امر-يم ~وخخخ ناخخشر~ ( هخخل`= .خخ= )لاخخ·تم دخخن¸ادخ ,U KK+J ¢KKºO mO ]U ا ,U KK+O XL YJ اد« KKCO £O !J KK6J 5U †O ¢KK\OWO DM KKRJ ’U -M #O {O TJ KK5U VO "U ا BM "J0KKWO &•
y¡ N(M ]O / نخخ=لا دخخ-اوخب هخخك ار نار-مايپ¸ا ي-·ب ياربر×م·~رادن ي=`=ا يسסي- ي¸ -ي=رب¸ تسا -ي= »لا=دن¸ادخ( 2• -
2™
ه´-روخخما يخخ-·ب ن~ا~ر-خخخر~ ناخخن' يخخ´ -Šخخ-¸ ناخخن¡~-¸·دنو~يم دي-'- -¸=·م اب نار-مايپ:د-و×يم ي-=ر· »اما -ر-=
: دن´يم ه·ا-ا ¸,س · دشا-يم تسا -ي= »~رم¸ا
نخ-ا¸·~وخ~يم -خ-¸ -خي·لا »لاخ=اب ( هل`= .= )لا·تم دن¸ادخ ه´ن-¸ا:دن-امر-يم (»+ي¹= ‚ا ‡~=ر) يم`سا نادن~~نا~
دخخنادي~ن (هخخل`= .خخ=) خخ‚ا ¸=ب يس´¡ي- ار -ي=روما·هك تسا ن-رب .يل~·نار×-~ يارب هن·تسا هتشا~ نايب ~وخ يارب ار »¹=
يخخ-·ب ناخخش يارخخب·~وخخ~ن ›`نتخخسم·دخخشاب( هخخل`= .= ) لا·تم دن¸ادخ تساوخ هك·ار نار-مايپ¸ا ~اد·- =-· »~رم نيب¸ا · ¸,س
. دشاب نان' -و-ن †د- رب ي¹يل~ ا-·~ا~ رار· -¸=·م ناش يارب ارن'¸·تشا~ نايب ي=¸ .´ش هب·ار ي-ي= روما
دpناد5Eن ا] T5† 0P ,$
هخي¹= )نا~ي¹خس -رخ-= هخ-·ر~ ناخ~لا »خي== ن'رخ· يخل¸·دخخنناديمار -ي=اخ- نخ= هخ´ دن~ر×يمر×· نا´ر~م¸ا ي-·ب
ار -خخي= _وخخن ¿خخي- دخخن~ر×يم راخخ´ هناروخخ-=م·نا~ي¹خخس -رخخ-= هخخب·ه×ي-اخخ- تخخ-ر-=¸ ا+ن= ه´ ~راديم نايب ت=ار-ب ( »`سلا
نخخم ¸).دخخن~ر´يم راخخك ¸-ارب را´~ر¸رپ ن~ا هب ¸ا ,¸ر ¸يپ ن= ¸ا ›-¸ر´ : ه´ ~وب نين¡ نا~ي¹س -ر-= ه-· :دنتسنادي~ن
. (هبر ن~اب ه-د- نيب .~·- نم ن=لا
اخخنرما نخخ= »+نم ”¸- نم ¸) »-~ر´يم -ا¸ا=م نا¸وس ¸-' اب ار ¸ا ~ر´يم ›¡يپرس ام نامر· ¸ا ا+ن' ¸ا ›سك -ا´ ر- ¸
.(ري·سلا -ا~= نم ه·~ن
¸ا ,ا -دخخن-ن= رخخ×م · تخاخخسن -اخخ´' ¸ا Œرخخم¸ا ار »~رخخم ·›خخسك ¿خخي-·»-~ركرر-م نا~ي¹س ,ارب ار Œرم هك ›ما×ن-)
ار -خخي= -اخخ´ر- هخخ´ دنتخخسنا~ اخخ+ن= · ~اخخت·ا ¸رخخ· نا~ي¹خخس رخخ´يپ ه×يماخخ×ن- ¸ تخخس´ش ا-= ا- · ~روخيم ار ¸ا ,ا-= هك نيم¸
دندنام ي~ن ي·اب -دنن´ تنا-ا -ا~=ر~ -دم ن-ر~ دنتسناديم %M gM ªU mO ¦J ]U §UO ا ¨M GLا.O XL YJ !J mJ NU +O ¢\OWO BU RM "L.O 0+O |O NU EO "U ا !J 5U \OWO 0pO 5U ºO ‰O 0EL \O{O &
,J 5RJ EM "U ا ‡J اIO 4O "U ا o{J اNlM 6J "O 0+O TO 5U VO "U ا 8O NEM \O4U -O اNنM 0gO NU "O 8U £O ,a ^J "U ا 3U pO 5L 6O mO DL خO 0EL \O{O !M mO ªO9O p+J /ا-س 14
›ما×ن- هب ~و~يم -~ا-تسا ~د·تم -ا-ا¸ر نين¡~-¸ †و· ه-'ري-·- ¸ا )) :د-امر-يم ت-' ن-ا ريس--ر~ هنو~نريس-- -=ا-
¸ندخب ¸ا _¸ر ¸ تخ·ر´ ار ¸ناخخ--ر´ Œرخخم ناخ+´ان ·~وخب -~رخك هي´- ~وخ ,ا-=رب ¸ ~وب -~اتس-ا ديسر ار· نا~ي¹س Œرم هك
-~رخك ري-خ·- (نخيم¸ -دخن-ن=) ¸ر`ا ‡خبا~ هخب ن' ¸ا ن'رخ· هخك هناخ-روم هخ´ن-ا اخ- دنام اپرس ›-دم لا= نا~-ر~ ¸ا ·~رك ¸ا¸رپ
!دندش -ا´' ¸ا Œرم ¸ا »~رم ¸ ~ات·ا نيم¸ ,¸ر ¸ ~ا~ تس~ ¸ا ار ~وخ ل~ا·- ¸ ~روخ ار ¸ا ,ا-=
32
-دخننك راوخخ -ا~خ= ر~ دخخن~وب -اخ´' -خخي=¸ا ر´ا هك دندي~+· ناين= ~ات·ا ¸ر· نا~ي¹س هك ›ما×ن-) :د-ا¸·ايم ن' ¸ا د·ب ا~ل
.( ني+~لا -ا~·لا ›· او`-ل ام -ي·لا نو~¹·- اوناك ول نا ن=لا تني-- رخ ا~¹·) (دندنا~ي~ن ›·اب
¸ا ندخخش -اخخ´' ¸ نتخخسنا~ ›خخن·م هب ¸ين ›-ا´ ¸ (»¸` .··) تسا ندش را´ش' ›ن·م هب `و~·م ني-- -~ام ¸ا (تني--) ه¹~=
¸ دخخن~و-ن -اخخ´' نا~ي¹خخس Œرخخم ¸ا ن= -¸ر´ نام¸ ن' ا- ›ن·-·تسا »¸~ ›ن·م اب -سانتم ا=ن-ا ¸ (,د·تم .··) تسا -دم' ,¸ي¡
_رخخشر~ ريخخس- ´- (( .دخخندنام ›~ن ›·اب ني×نس ,ا-راك _نر ¸ ت~=¸ ر~ -دم ن-ا ر~ دن~وب -ا´' -ي= رارسا ¸ا ر´ا هك دندي~+·
. -ا-' ني~-
. دننادي~ن ار -ي= ا+ن= ه´ ~~ر×يم »و¹·م ت=ا-وب ه-· ن-¸ا
دنD{0g دppd5+ T5† H0W.ا !d5-0P ,5G y0{
ا- (ني-لا·) ن-اك ~¸ن ه´يناسك ¸~ا=¸ نار´ : دنرا~ »´= هس دن¸ريم
~ • و ,56"0{ ._ن !G ,e{] j د-0Eن r-دzm vن0pw(]. ا] وا !dp-ا 8ودG Hو2ا 8د5(D • ¸ تسا »ار=راك ن-ا »د= ¸-ا¸=
¡ يلو-· ¸¸ا~ن -¸¸ر .+ . دشا-يم
-ر-= ر-مايپ _ا¸¸ا¸ا ي-·ب¸ا (ا+ن= ‚ا ي-ر) هي-- ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) ه´ ~و~ن ت-ا¸ر ‚ا ›¹- )»-رك ي-ن
( »¹س¸ هي¹= ¸ا¸ا هت·ر ينيب لا· ~¸ن هب يسكر-:~ومر· ¡ دسر,ب ي¸ي 4‘ ). ~و~ي~ن لو-· ¸¸ا~ن ¸¸ر 1 (
? • ,56"0{ 8… ‡اN$ و د-0Eن o"اN( وا 2ا !e{] ,56"0{ 8… ._ن !G ]0KKŒ TKK-D{و D1و.0$ دKK-0Eن r-دKKzm ا] • هخب رخ-ك نخخ-ا
(هل`= .=) دن¸ادخ · دشا-يم ر-مايپ هك د-امر-يم (هن= ‚ا ي-ر) Ÿر-ر- يبا -ر-= ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) هخخب هكر- ~ومر·
د~=م رب هك ه¡ن' هب·د-ا~ن ¸-د-- ¸نانخسر~ ار ¸ا ¸·~¸رب ير´¸~ا= ا- ينيب لا· ~¸ن ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) تسا -دش ل¸ان
) تسا -دشر·اك 2 (
خخ‚ا·تخخسا -~وخخ~ن ¸-دخخ-- -خخي= نتسنا~ ياو=~ر~ ارر~ب راك ن-ر~ ار-¸ .خخ=) = يخخ· نخخم »خخ¹·- ` .خخ·):دخخ-امر-يم (هخخل`
/ .~نلا (‚ا `• -ي·لا ¸ر`ا ¸ -ا¸ا~سلا •5
€ • دKKن0ERhG '.DKK+ !KKGا] vKK†و]. 0KKm دKKpg o"اNKK( ا]وا !KKe{] ,56"0KK{ ._KKن !KKG !KKdp-ا : ب »~رخخم يارخخب × نخخ-ا هخخك دخخ-و
´ ·تسا تنا+ك¸·ي-ار~ ي¸راخخ´ نخخ-ا · ~رادخخيم ناخخيب »~رخخم يارب ي¹~= -رو-ب ار يرا´ --ر· ˜خش ن' نانخس ˜خش ن-ا
¸ -~وب ¸= ن~و~ن نايب يارب .~= ن-ا ´ . تسين -ان
و.0$ Ã06m]ا 1 80™5q 0G 0P ,5G y0{و 8اD
يارب · دنشا-يم ن= ه--ا=¸ا هكر·اك يا+نا=يش ´ ¸~ا= اب =ا--را·ا+ناسنا¸ا ~اد·- =- ي-ار~ ´ يم ا- نيب لا·¸ نار × . دنري
اخخ- هخخ´-`م:~وخخمر· (»¹خخس¸ هخخي¹= خخ‚ا ›¹- ) د~=م -ر-= هك تسا ت-ا¸ر( هن= ‚ا ي-ر) ه~-ا= يب يب -ر-=¸ا
يم -رو- نيم¸ر~ ه´-روما¸ا ي-·ب ~رومر~ ا-ربا نايمر~ × يارخخب¸ · دنونخخ~يم ا+نا=يخخش ار نانخخخس ن-ا·دنن´يم ت-=- ~ري
¸~ا= ´ ¸~ا=¸·دن-ديم لا-تنا ا- نيب لا·¸ نار ´ -~ ”¸ر~ ا-د- ا+نيب لا·¸ نار × دندن-يم ن'ر~ ار ير ) 3 (
: ~راديم نايب ار .-~ =ا-ن --رش --د= ن-ا
1 ¸~ا= اب ا+نا=يش - ´ هن· دنرا~ =ا--را ا- نيب لا·¸ نار اب ا- ه´-`م . ني=لا-¸
2 ا+نا=يش - ين= ي ¸~ا=)يناسنا يا+نا=يش يارب¸·دنن´يم ي~¸~ ار ا- ه´-`م نانخس ~وخ ´ لاخخ-تنا (اخخ- نخخيب لاخخ·¸ نار
. دن-ديم
3 ¸~ا= - ´ يارب ا- نيب لا·¸ نار ´ -~ ”¸ر~ اخخ- دخخ-·-دخخش ي~¸~ ي-ي-= _و-وم =- ي`اب·»~رم ي-ار~ خخ× هتخخسب ار ير
. دنن´يم
--------------------------------------------------
1 ي -ن´لا _ ا¸ ¸ ž ¸ · ب ن = ‡ ي´-- ن = - ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) ي -ن´لا ن = ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) --د= ( ‡ ¹ي ل ن ي· بر ž Ÿ´` - ه´ ل . -- -´ » ل -, ي ش ن = ه´ ل'س · ا· ار´ = ›-ž ن م ل ا· 413™ »¹خخسم
--رش
2 - ي -ن´لا ن = ن س = لا¸ Ÿ ر - ر -´ يبž ن = ) ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) د, ~´ = م´ ›¹= ل ¸ ن ž´ ا~ ب ر -ك د - · ل´ و-´- ا~ ب ه´ · د´ - · ا· ار´ = ¸ ž ان- اك ›-ž ن م ل ا· .( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) --د= د~=ا دنسم
)ر-~ن –1™1 (
3 - ن - اخخ´ لا ن ~´ ž´ يخخ· اخخ- ر´ -´ت· ‡ ~ ¹´ لا ن´ ي= اي~´ لا _´ ~ س ت· ¸ ر ` ا ي· ن´ و´´ - ر م ` اب »´ ا~ · لا ن´ ان· لا¸ ن ان· لا ي· “´ د´ = ت- ‡´ ´ —` ~ لا ل ا· » ¹´س ¸ ه ي ¹= ‚´´ ا ›¹´- ي -ن´لا ن = ا+ ن = ‚´´ ا ي - ر ‡ ~ —ا= ن =
)ر-~ن --د= (‡, ب~ ك ‡ —ام ا+ · م ن ¸د´ -¸ ي· Ÿ´ ر ¸ر´ ا- لا ر´ - -´ ا~ ك 3‘45 --رش يراخب (
4 ¸~ا= نانخس هب د-ا-ن - ´ . تسا ”¸ر~ نان' نانخس ت-ر`كا ار-¸·~و~ن ~ا-ت=ا ا- نيب لا·¸ نار
5 هخخب دخخنت·ا- تخخسار ار نخخيب لاخخ· ن' -دخخش ي~¸~ نخخخس =- »~رم ينام¸ هك دن-ديم »ا=نا ن-ا ر=اخب ارراك ن-ا ا+نا=يش -
نا~-`ا -ي·- يا+ناسنا¸·-~و~نر¸اب ¸ا نانخس يما~- · هخخي¹= خخ‚ا ›¹خخ-)دخخ~=م -رخخ-= -ا~اخخشرا¸ار-خ يخخب¸ -دي-·لا -ي·-
33
¸~ا= ن' نخس =- (»¹س¸ ´ را´--ر· ن' يارب _ي¹-- ه¹يس¸ ار نيب لا·ر ´ يم »~رم يارب·هت·ر × هخخك ينخخخس ن`· هك د-د-~:دن-و ´ هخخت-
. تشا~ ت-ي-= · ~وب
• . ~و~ن ~ا~ت=ا نار´ ¸~ا=¸ ا- نيب لا· رب ه´ تسين »¸` -
™ . تسا- نا=يش اب =ا--را ا- نيب لا·¸ نار´¸~ا= اب =ا--را -
• ر-مايپ تما - ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) . دن-ا~ن ~ا-ت=ا ا- نيب لا·¸ نار=اس -ا·ارخ هب د-ا-ن
– …خخش اخخ+ن' ل~ر~ ¸ ~رادخخيم ناخخيب »~رخخم ‰ارخخب ار -اخخم`= ¸ا ˆخخ-·ب ¸-وخخخ ‰ا- ”¸ر~ اب ا- نيب لا·¸ نار´¸~ا= -
ن' هخخ´ ني=¸ر~ ‰ا- تم`= ˆ-·ب ر=اخب -ر- ر-خ ˆب¸ -ان×يب ناسنا …- اب ˜خش ن' اناي=ا -~و~ن اديپ نار×-~ .با-مر~
اوخ=~¸ šخخن= ‰¸ اخب -اخ´ر- ¸ · تخسا »ارخ= نا~¹سم اب ˆن~ش~¸ · تسا »ار= دب نا~´ ~وخ · دن×يم ˆن~ش~ تسا هت-´ نيب لا·
. دش »ار= هس هب ندش `ت-م --س نيب لا· ‰ا- _´ ن~و~ن ¸-د-- -انب · دشا-يم »ار= ¸ين د-ا~ن
¸ا ( »¹خخس¸ هخخي¹= خخ‚ا ›¹خخ-) د~=م -ر-= : هك د-امر-يم ( هن= ‚ا ي-ر) يرا-نا ~و·سم يبا -ر-= خخپ ¸¸رخخ· لو
س × ¸ · ا+ پ ¸·ناراكان¸ هب ن~ا~ لو پ ¸~ا= هب ن~ا~ لو ´ ~و~ن _نم ا- نيب لا·¸ نار ) 1 (
»`سا يا~¹= يما~- ~¸نر~ پ ¸~ا=رب ن~و~ن -ر-م¸ ن~ا~ لو ´ -رخخ-م ارخخ-¸ · تخخسا »ارخخ= اخخ-¹=م اخخ- نخخيب لا·¸ نار
ن~و~ن پ ن~و~ن -ر-م¸ · دشا-يم ”¸ر~¸ .=اب رما =-ر~ لو پ يخ-ي-= نا~¹خسم =خ-·دشا-يم »ار=· ا¸ران¸ .=اب يا-راك هب لو
هك د-ا~نيم ¸شوك خخپ وخخ لو ¸- ¸ا تماخخي· ¸¸رر~ ناخسنا ارخخ-¸ · دخخ-ا~ن -رخخ-م _¸رخخ~م ياخخ- -ار ر~ ار پ ن~وخخ~ن ادخخي خخپ · لو
باو= ن' -ر-م¸ × . دشا-يم و
: ~ومر· ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-) د~=م -ر-= هك د-امر-يم ( هن= ‚ا ي-ر) يردخ دي·س يبا -ر-=
پ : دنو~ي~ن تن= .خا~ ˜خش _ن
1 - يراوخبارش ~ات·م
2 - هب ه´يسك ا ¸~ا= د-ا~ن ~ا-ت= .
3 - »=ر ه¹- _=· ه´يسك ( -را·ا اب ه=بار _=· ) . د-ا~ن
4 - يا+ناسنا ¸~ا=¸ نيب لا· ´ ر
5 - تنم ´ را¸ ) 2 (
-------------------------------------------
1 - )ر-خخ~ن --رخخش --دخخ= ´ن - اخخ´ لا ن او خخ¹=´ ¸ ي · -لا ر + م ¸ - ¹´ لا ن ~ ’ ن = ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) ‚´ ا ل´ وس´ ر ›+ ن ل ا· ي ر ا- ن ` ا ~, و·´ س م يبž ن =
1‘52 . --رش ي~مر- (
2 - ` ¸ », خ= ر _´ = ا· ` ¸ ر, = س ب ن´ م ¸ م´ ` ¸ ر, ~ خ ن´ م د م´ ¸, ~ خ -´ = ا- ‡ ن´= لا .´ خ´ د - ` » ¹´س ¸ ه ي ¹= ‚´´ ا ›¹´- ‚´ ا ل´ وس´ ر ل ا· ل ا· ي ر د خ´ لا د, ي· س يبž ن =
)ر-~ن --د= (ن´ ان´م ` ¸ ن´ - اك 1–••4 د~=ا دنسم (
8اD1و.0$ و 0P ,5G y0{ y_ن !G ,e{] T5W
ا- ( ني-لا· ) ن-اك ~¸ن ه´يناسك ¸~ا=¸ نار´ دن¸ريم دنو~يم .-~ يا- -انك هب `ت-م · :
1 . تسار-ك ن-ا¸ · دنن´يم ¸-د-- -ي= نتسنا~ر~ ار ي-و´=¸ر~ ناسنا -
2 . دنن´يم -ر-م .=اب -ار ر~ ار ~وخ لوپ -
3 . ا¸ران روما ر~ را´--ر· =- ¸-و~- -
4 . نتخاس -~ام' ار يراك --ر· هنيم¸ -
5 . ندي-·ر نار´ ¸~ا=¸ ا- نيب لا· ني=¸ر~ -اراشا اب -
• . -ان×يب ناتس¸~¸ -را·ا رب ن~و~ن =ش -
™ . نا-ان´ يب نتخاس »+تم -
• . نار´ ¸~ا=¸ ا- نيب لا· يا- ”¸ر~ ¸اسا هب · -ان×يب »~رماب ن~و~ن ين~ش~ -
– . ي+لا »´= اب ت-لاخم -
1‘ . ن~و~ن ¸-د-- ار ير·اك -
11 . ن~و~ن ¸ومار· ار ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ يا- تنس -
12 . ن~و~ن .~= ير-ك -ا~ا-ت=ا هب -
13 . د-ا~ن ¸-د-- ار ¸نانخس ه´ي-رو-ر~ -دي-= ن~و~ن _-ا- -
14 -او’ ن~ا~ تس~¸ا - 4‘ . نديسرپ ~ر=م هب ¸ا~ن ¸¸ر
15 . ن~رك -دي-= تسر~ان روما¸ -ا·ارخ هب -
34
دنوادخ 3خ0pq ( هل`= .= ) ˆو0G ,eqا. Ã06m]او

نوخخن´ا »-~وخخ~ن .خ-ا= -اخخمو¹·م ‰¸ -ا-خ-¸ دخن¸ادخ دي=و- · (هل`= .=) لا·تم دن¸ادخ تخانش ~رومر~ ه×ن-¸ا د·ب
ˆخخساسا¸ »خخ+م ه=-ن ن-ا · »ي-~ رار· ه·لا=م ~روم·تسا ‰ر¸ر- ن' نتسنا~ نمومر- ‰ارب ه´ ار ˆساسا ه=-ن ه´ تسا »¸`
. دشا-يم (هل`= .=)را´~ر¸رپ اب =ا--را نتشا~
ˆ=اخخ--را ‰¸ اخخب ˆخخل¸ · تخخسا »و¹·م ام ‰ارب ‰¸ -ا-- ˆما~-¸ »يسان~يم ار ˆس´ ام ه´ دت·ايم †ا--ا نين¡ -ا·¸ا اسب
· »-رادخن ˆ=اخ--را ¸ا اخب اخم ارخ-¸ · ~¸اخسي~ن _وخ·رم ˆناخس' هخب ار اخم .×~م ˜خش ن' »يشاب هتشا~ ˆ¹×~م -ا´ر-¸ · »-رادن
‰ارب ˆ-اي=¸ ˆساسا =رش =ا--را نتشا~ .-ا ن-ا ‰¸ر·»-رادن ˆ=ا--را نا~-ا اب ˆل¸ »يسان~يم ار -ار¸¸¸ -اس¸ر¸ا ‰رايسب
»ي-اوخخخيم -اخخ´ر-·»ي-اخخ~نيم »-اخخ· ناخخي×ن-ر·ابار ناخخم =اخخ--را »ي-اخخ~نرا´ ˆخخ×ن-ر· ‰اخخ- ¸خخخبر~ »ي-اوخيم -ا´ر-·دشا-يم ناسنا
~¸خن هخب »-¸وماخيب ار ‰رخن- »ي-اوخخيم ˆتخخ·¸ · »ي-اخ~نيم »-اخ· ناخخ´ -دنس-ون¸ نار=اش اب ار ¸-وخ =ا--را »-وش -دنس-ون¸ر=اش
-اخخ~¹= اخخب ار ¸-وخخخ =اخخ--را »-وخخش ˜خخ-ختم¸ »لاخخ= »ي-اوخخخيم ˆتخخ·¸·»خخ-ري×يم ~ا- ار ¸رن-· ‰¸اب =ا--را اب هت·ر ‰دنمرن-
. »يسرب ¸-وخ -د- هب ا- -~و~ن »-ا· ني--ختم¸
.خخ=)لاخخ·تم دخخن¸ادخ اخخب ار ¸-وخخخ =ا--را ا- »¸` »-وش ˆ-ي-= نموم ناسنا ه´ »ي-اوخيم -ا´ر- نونا· ن-ا ¸با=م نون´ا
نتخشا~ ه¹يخس¸ ن-رتخ~+م¸ ~را~ ~وخ=¸ ‰~اخ-¸ .-اخس¸ (هخل`= .خ=)دن¸ادخ اب =ا--را ن~و~ن »-ا· ‰ارب ا·-= . »ي-ا~ن »-ا· (هل`=
اخب ار ¸-وخخ =اخ--را نموخم ناخسنا هخ´ ~وخ~يم --خس ˆخ´ -دخن¸ ¸رخ= ن-ا . دشا-يم ˆ+لا »ا×=ا ˆما~- هب .~=¸ · _سار نا~-ا
راخخ´~ر¸رپ اخخب نخخت-´ نخخخس ¸اخخ~ن ارخخ-¸ »يناوخخخب ¸اخخ~ن · »ي-اخخ~ن ت-=- دن¸ادخ اب »ي-اوخب -ا´ر-) د-ا~ن »-ا· (هل`= .=)دن¸ادخ
ار-¸ ·»ي-ا~ن ه·لا=م ن' »و·-م¸ ان·م اب ار نا~لا »ي== نžر· تسا »¸` د-ا~ن ت-=- ام اب دن¸ادخ ه´ »ي-اوخب -ا´ر-¸ · دشا-يم
. ( تسار´~ نا~لا »ي== ن'ر·ر~ را´~ر¸رپ نانخس ˆما~- ¸ تسا دن¸ادخ »`´ ن'ر·
ت-ي-=ر~ · دناوخي~ن ن'ر· ه´ ˆس´¸ · دن¸ي~ن _´ ادخ اب ¸ا ر×-~ -را-= هب ا-¸ ~رادن دن¸ادخ اب ˆ=ا--را ¸ا~ن ˆب ناسنا
ارخخ-¸ .دخخنادب ار راخخ´~ر¸رپ هخخت-´¸ نانخخخس هخخ´ دخخ-اوخي~ن دخخنادي~ن ار ادخ »`´ ˆنا·م ه×يس´¸ · ~ون~ب ار ادخ نانخس د-اوخي~ن
اخخب ار ن'رخخ· ت-ر`خخ´ا -اخخم راخخ+¡ هخخس ¸ا دخخ·ب د-ا~ن ن'ر· ه~=ر- ه·لا=م -ر- ار ~وخ ت·¸ ه-ي·~ -~ هنا¸¸ر ناسنا ن-ا - ا´ر-
. دناديم ¸-ان·م
هماخخنربر~·»خخين×يم €ارتخخشا ¸خسلا=مر~ · »خخ-¸ريم ¸ا هناخ هب · تسا »-ا· ام =ا--را ‰¸اب »-را~ تس¸~ ه´ ار ˆس´ر-
ن-~خخلا¸ ) ه´ نا~لا »ي== ن'ر·ر~ . »-¸اس ~ون~خ ار¸ا ا- »ين×يم ‰را´ ه~ي~- ‰¸ ت-ا-ر ‰ارب¸·~و~ي~ن ام ¸ومار· ام ‰ا-
. دنرا~ (هل`= .=)‚ا اب ‰و· رايسب ت-=م دنرا~ نا~-ا ه×يناس´ ( ‚ ا-= دشا اونم'
¸ا هناخخخ هب · »يشاب هتشا~ =ا--را (هل`= .=) ادخ اب ه´ ~~ر×يم تبا’ ˆنام¸ (هل`= .=)دن¸ادخ اب ˆتس¸~¸ ت-=م ن-ا
_خخ=· اخخم ¸لاخخخ اخخب اخخم =ا--را دشا-ن نين¡ر´ا .»ي-ا~ن ¸`-¸ ˆ·س ‰¸ ت-ا-ر ‰ارب¸ »يشاب هتشا~ ~ايب ار¸اام ¸لا=مر~·»-¸رب
. ~وب د-اوخ ”¸ر~¸ •¹= »- ام ˆتس¸~ ‰او=~¸ · -دش
35
& 'و. vwG xK(0pq 809نا
_KKK-0Ee+ ¤N\w+ •- 809نا
يبوخخخب يتخخس- ناخخ+= ر~ ارخن' اخخم هخخك -اخخ·و¹خم ن-ا · تسا -~و~ن ¸¹خ ار ي~ا-¸ ي-ا·و¹خم ( هل`= .= )لا·تم دن¸ادخ
· -اخخ-ا-ن · · -اخخناوي= · · اخخ- نخخ= · ا+ناخخسنا · اخخ- هتشر· : ¸ا دنا -را-= ه´ دنا -دش »يس-- -¹تخم _اونا هب »يناوتيم -د-ا~م
-ري=¸ -ا¸ا´ · -ا·-ام · -ادما=
: ¸ا دنا -را-= ه´ · تسا -~ا~ ˆ´ر¸ب ¸ ˆلا= -ا¸ايتما ار ناسنا (هل`= .=) لا·تم دن¸ادخ
~ • DKeRG xن0E9$ k/N‰ ,Kqا. 205e+ا
? • xن0Cو] k/N‰ ,Kqا. 205e+ا
€ • xن09hن k /N‰ ,Kqا. 205e+ا
– • xن#*W k /N‰ ,Kqا. 205e+ا
” • /ا.]او]05eخا k/N‰ ,Kqا. 205e+ا
~ DKeRG xن0E9$ k/N‰ ,Kqا. 205e+ا • ˆماخخ~- ¸ا رتخخ+ب¸ اخخ--¸ ˆنا~خخس= --و· ‰ارا~ »`سا ¸د-م ن-~ -ا´د-~ ¸ا ناسنا :
رتخخ+ب ˆخخ×-¸· نا~تخاخخس ن-ا . »-ا -~و~ن ¸¹خ -رو- ن-رت+ب ر~ ارناسنا ( »و-- نس=ا ˆ· ناسن`ا ان-¹خ د-ل ) · تسا -ا·و¹خم
ار ¸خختمار´ ‰¸ رتخخ+ب تخخ-¹خ نخخي~-¸ . دخخنرادن ارخخن' -ا·و¹خم ر-اس ه´ تسا -~ا~ ار ˆ-ا- ت-ر-رب ه¹س¹س …ي-¸ ‰ارب · ناسنا
. ~¸اسيم تبا’ -ا·و¹خم ه~-رب
? xن0Cو] k/N‰ ,Kqا. 205e+ا • هخخ--رم¸ تخخل¸نم ˆناخخ=¸ر --وخخ· ن-ا · دشا-يم ˆلا= رايسب ˆنا=¸ر --و· ‰ارا~ ناسنا :
ˆناخخ=¸ر --وخخ· نخخ-ا نتشا~ اب دناوتيم ناسنا ار-¸ . تسا هتخاس ر-رب ¸ين ‰ا- هتشر· ˆت= ¸ -ا·و¹خم ˆما~- هب ت-سن ار ‰¸
. ~¸اس رت+ب¸ ر-رب ¸ين ا- هتشر· هب ت-سن ار ~وخ · ˆلا=
»اخ=نا -وخخ رايسب .×ش هب ¸ ˆبوخب ار ¸-وخ --اŽ¸ ه~ي~-¸ · -~وب ‰و· ˆنا=¸ر تنا×م ‰ارا~ ا- هتشر· ه¡ر´ا :
-اخخ··و- ارخخ-¸ · دنن´ ار را´ ن-ا ه´ دنناوتي~ن ا- هتشر·¸ · د-ديم ار نيم¸ ‰~اب' ~اد·تسا ناسنا ‰ارب ¸-ن نتشا~ ˆل¸ · دن-ديم
¸اخخ- تخخ-ر-رب هخخ´ د-اوخيم -¸¸ر ر- ه×¹ب · د-ا~ن ت=ان· ‰~ا= تلا= هب ه´ د-دي~ن ت=ان· ار ناسنا ˆ-اסي- · ناسنا ˆناس-ن
ˆناسنا ˆلا= _رادم هب ار ~وخ¸ · د~´ ت~=¸ رت~يب ه¡ر- ه´ د-اوخيم ¸ا · د-ا~ن .-ا= ار ‰•ولون×-¸ ˆ~¹= ‰ا- ت·ر~يپ
. د-ا~نيم ا-ت´ا -دش نيي·- ¸-ارب ه×-رد-نا~- هب ˆناس-ن --و· نتشادن اب ا- هتشر· ه×يلا=ر~ · دناسر
€ xن09hن k /N‰ ,Kqا. 205e+ا • -ا-خخ- ¸ا ˆخخ×- · دنخخشا-يم -اخخ·و¹خم ر-اخخس هخخب ت-خخسن ‰رت~يب ¸ايتما يارا~ ا+ناسنا :
ˆخخ·ر-¸ ت·رخخ~يپ¸ · اخخ- تباخخ·ر · -ا·اخخ~ت´ا · -اخخ=ارتخا · نتس-¸ رت+ب هب ارناسنا ¸-ن ن-ا · تسا ¸-ن نتشا~ ا+ناسنا ˆلا=
. د-ديم †وس
-راما ) ¸-ن ¸ا=' ر~ ه¡ ر´ا · دناسر ˆ´ -دن¸ ˆلا= ل¸انم هب ¸ين ار ~وخ ¸-ن رت+ب ˆ´ -دن¸ ‰ارب ه´ دناوتيم ناسنا
هماول ) ¸-ن هب لد-م ار ~وخ ¸-ن -¹تخم ‰ا- -~ا-= اب · دناوتيم نموم ناسنا ˆل¸ · دشا-يم ا- ‰دب هب -دنن´ رما ا- ( -وسلاب
»-¸اخخب نموخخم ناخخسنا نخخي~- -اخخ´ر-¸ · ~رخخخي×يم ˆتم`م هب ا- ‰دب -ا×-را »ا×ن-ر~ ار ناسنا .خا~¸ا · ¸-ن ن-ا ه´ · ~¸اسب (
دخخن¸ادخ -ا~ اخخب ‰¸ ˆلاخخ= =اخخ--را ه×يس-ن · ~¸اس لد-م ( هن‹~=م ) ¸-ن هب هب ار ~وخ ¸-ن دناوتيم · د-ا~ن رت~يب ¸`-¸ ˆ·س
. دشاب ن‹~=م `ما´ (هل`= .=) لا·تم
– xن#*W k /N‰ ,Kqا. 205e+ا • اخخب دخناوتيم ناخسنا .خخ-= · دخخشا-يم -اخ·و¹خم ر-اخس ناخيمر~ ناسنا ¸ايتما ن-رت+ب .-= :
. دناسر ارناسنا ˆ´ -دن¸ »ا-م ن-ر- ˆلا= هب · »لاس ¸ر¸رپ
هخخب ¸ · -~ا~ ¸ر¸رخخپ ار ¸-وخخخ .خخ-= ¸خخنا~¸ »¹= ¸-ر= ¸ا دناوتيم ¸ا · ~را~ ¸¹·- ناسنا ~وخ هب .-= دشر¸ ¸ر¸رپ
-اخخ~=¸ ¸باخخ=م يخخسكر-¸ · دخخنن´يم †رخخ· ¸-وخخخ ¸خخنا~¸ .خخ-=ر~ ا+ناخخسنا هخخك تسا .-ا ني~- ي¸ر · دسرب يلا= يا- »ا-م
. د-ا~نيم -و¹=م -~ا-تسا ¸-وخ تسار·¸ .-= ¸ا ¸-وخ
) ناخخسنا ¸~ يخخ¹-= دشر -¸ادنا دنتساوخ ن ادن~~نا~ ¸ا ي-·ب ~~ر´ نش¸ر رت+ب _و-وم ن-ا ه´ن-ا يارب •‘ ار ( هلاخخس
.-= · دن-ا~ن هس-ا-م »-اب ~اوس ˆب : هك دنت·ا-ر~¸ دن~ا~رار· ¸-¸Šپ¸ ¸ي-=- ~روم ار يدن~~نا~¸
دن~~نا~ ن-ا ر~= ه¡ر´ا •‘ ¸¹-=ر~= يل¸ تسا هلاس 12‘ ¸-وخخخ رخخ~= دخخن¡¸~ ¸-وخ .-= ¸ا ¸ا ين·- · -دش هلاس
اخخب ار ¸-وخخخر~= يماخخ~-¸ · تخخشا~ ار رخخ~= نخخي= هك ار ي~اوسيب¸ ¸نا~ يب ˜خش يت·¸ .با-مر~ يل¸ · تسا -~و~ن -~ا-تسا
3•
ن-دخب · دخخن~ا~ رارخخ· ي=اخخم~ -اخ-ي-=- ~روخخم · ~وب -~و~ن -ر-·-·ل¸ و+ل -`=م ا-¸ ه¡وك ر~ ناناو=ون¸ ناناو= اب ن~اتس-ا
. دشا-يم هلاس -~¸ناپ -ر- ¸ا .-= ¸ا هلاس ت-ش ر~= ~و=¸اب هك دنديسر ه=يتن
تس-¸ هن`-= ن`-= و¡~- د-ا~ن تسيب لاس ر~ ديسر -ر~= و¡
• ]N4qو %*W 805+ ¤D{ ن-دخخب · دخخ-ا~ن هخخبر=- ار رو·خخش¸ .خخ-= ناخخيم †ر·اخخ- · تخساوخ يخخسان~نا¸ر ياخخ~¹= ¸ا نت´-
¸اخخب ار -¸ا¸ر~ دخخنناوتيم هنوخخס هخخك ~ا~ »خخي¹·- ناخخش يارخخب¸ · ~وخخ~ن هخخيبر- ار ناوي= š´ ه¡و¡ =-¸ ناسنا .-= =- -رو-
· دننك · دن-ا~ن يراد-رخ ار ¸-ا-ر¸ر- هت·ر را¸اب هب ¸ · دن-ا~ن ر-ا= ار ¸-ا+بات´ ار روخخما ¸ا يخخ-·ب ¸~رخخ- هخخ´ن-¸ا د·ب
-¸ا¸ر~ ~وخخ~ن ¸خخشوك رد· ر- ناوي= ن' · دنك ¸اب ار -¸ا¸ر~ ا- تساوخ ناوي= ¸ا¸ · ~و~ن .-· ار -¸ا¸ر~ ي¸¸ر · دنت·ر´ ~ا-
. دنام -~اتس-ا ¸وماخ -¸ا¸ر~ .با-مر~ -انب · د~ن ¸اب
دخخ-~ يل¸ د-ا~ن ¸اب ارن' ~و~ن ¸شوك ¸ ت·ر -¸ا¸ر~ -ر=ب .-= · د-ا~ن ¸اب ار -¸ا¸ر~ ا- تساوخ .-= ¸ا دن~~نا~ ن'
ار ري×تخخس~ ¸ا رخخي·ب ير×-~ -ار -¸ا¸ر~ ن~و~ن ¸اب يارب ا- · دش و=تس= ر~ هتس~نن ¸وماخ .-= ن' · تسا .-· -¸ا¸ر~ هك
. د-ا~ن ت·ا-ر~
. تسا †ر· رو·ش¸ .-= نايم هك تسنا~ دن~~نا~ ن'
•]N4q يارخخب ( هخخل`= .خ= ) دخخن¸ادخ -ردخخ· هخخب يرخخ=· .´ش هب ه´ -~وب -اناوي= ير=· تي-و-خ نا~- ¸ا -را-=
· دخخن¸ومايب ن' ي==خخس .×خخش هب ار روما ¸ا ي-·ب دنناوتيم -اناوي= ¸ · تسا -دش ¸¹خ نان' ~و=¸ر~ · ناش ي´ -دن¸ ~ر-~يپ
. دنرادن ار ير¸' ون¸ را×تبا -رد· يل¸
»ادخخك ن¸دخب »=نمروخ=ب ار »-دخخ· »تخسيس نا~- »- »~-ربا »رك¸ · ~ر-يم ¸يپ ار .س= ديلو- »-د· »ا=ن نا~- .س= رو-ن¸
-اخخ·و¹خم ر-اخخس هخخب ار ي¸ تخخ-ر-رب يخخ´ -Šخخ-¸ نخخ-ا هخخ´ · دشا-يم ي¹-= ي´ -Š-¸ يرا~ ناسنا ¸´=رب اما . د-ديم »ا=نا ريي·-
. دن×يم تبا’ نيم¸ ي¸ر
%K*W · هخخ~-دنا · رخخي×-- · ت·رخخ~يپ · ير¸' وخخن تي¹باخخ·¸ -دخخش ¸خخ¹خ ناخخسنا ~وخخ=¸ ر~ هخخ´ تسا ي ر=· --و· ¸ا -را-=:
. ~¸اسيم رسيم ار ي´ -دن¸ _=س -ا~×نا ¸ يتس-¸+ب
يارب · ~~ر´ -~ا-تسا ن' ي¹-ا -ه-يŽ¸ ¸با=م .-= -ا´ر-¸ . دشا-يم -اناوي= ر-اس¸ ا+ناسنا نايم ¸ي~- ه¹يس¸ .-= -انب
راخخ- ن-رتخخ+ب · ي¸رخخخا¸ يوخخين~ -اخخي= ~وخخ-+ب ¸ · .-اخخس¸ ت·رخخ~يپ · ي´ -دن¸ ت·ر~يپ · ه~-دنا¸ر´· ت-و-- · ناسنا ي-ا~ن-ر
¸ا ناخخسنا -خخ·وم · -~ا~ تخخس~¸ا ار ~وخخخ ¸¸را · ~و~ن -~ا-تسا ن' ت-`م .´ش هب .-= ن-ا¸ا -ا´ر- يل¸ · ~و~يم ناسنا ر¸ا-¸
-خخ-ر-ا~¸ا .خخ-= نارا×خخشومار· يخخل¸ · دخخن-دي~ن تس~¸ا ار ¸-وخ ير=· •اوخ -اناوي= ار-¸ · ~و~يم ر- نا-اپ ¸ين -اناوي=
. دن~ر×يم _راخ ¸ين رو·ش
” /ا.]او]05eخا k/N‰ ,Kqا. 205e+ا • -¸`=رب ا+ناسنا -ه~- يارب ( هل`= .= ) لا·تم دن¸ادخ ه´ن-ا ر×-~ »+م ه=-ن :
.خخ-ن -كاوخخك ر-اخخس هخخب نخخيم¸ -كوخخك ¸ا · -~وخخ~يپ ار .-و= يا- ه·اسم · ¸-وخ .-= ¸اسا هب ا- · تسا -~ا~ رايتخا --و· .-=
يخخ´ -~اخخس هب ار -ايشا ن-رت´¡وك هك دن-ا~ن _ارتخا ار ي¹-اس¸ ¸-وخ .-= اب · دنبا-ر~ ار ي+لا -رد· ر-ا=م · دن-ا~ن تكر=¸
¸-وخخ يارخب ناخن' ~وخ=¸ ¸ا ¸ · -~ا~ رارخخ· ¸-وخخ ري’'خ- تخ=- ار =انر=خ¸ يو· رايسب -اناوي= · دن-~ رار· ه·لا=م ~روم
¸خخ-ارب ¸ين دب¸ …ين رايتخا ر~ نان¡~- . تسا -ا·و¹خم ر-اس¸ ا+ناسنا نايم ¸-ا~- ه¹يس¸ =- .-= .´ش ن-دب¸ · دن-ا~ن -~ا-تسا
راخيتخا ‰~ا¸' ¸اخسا هخب ار -رخخ'¸ اخين~ -~ا·خس دخناوتب اخ- · دخ-ا~ن رايتخا ا- ˆبوخ ˆ¹-= دشر ¸اسا هب ا- · تسا -~ا~رايتخا
ˆ+لا »ا×=ا ¸با=م دنا رو-=م · -~و-ن ~وخ رايتخا هب ( -ا-ا-ن · -اناوي= · ا- هتشر·) -ا·و¹خم ر-اس ه×يلا=ر~ · د-ا~ن .-ا=
. دن-~ »ا=نا ¸-وخ - ه-يŽ¸
%*W !-IVm %-0(و !ن0i^pj )اNC هخخب -ر¸رخ- ¸خخب ¸~ نخخ-ا »ادخ´ر- · دخشا-يم ي~ام¸ ي¹-= ¸خب¸~ يرا~ ناسنا :
-ا=-¸-خخس¸ -اخخ= -وخخيم · ا- ينديشون · ا- ا~= ت-ر`´ا ه´ »يبايم يبوخب · »ين´ ر=ن ~وخ ي~ام ~و=¸ هب -ا´ر- · دنرا~ ه-~·-
ناخخسنا يارخخب تخخ-`م -~ا-تسا -رو-ر~ · دن-ديم .ي×~- ار ناسنا ~و=¸ يساسا -ر¸ر-¸ دتس- دي-م ا- ي¹يخ ناسنا يارب ه´
تخخ-`م -روخخ-ب ار ¸-وخخخ يخخ´ -دن¸ دناوتيم ناسنا¸ · -~و~ن .ي~×- ار ناسنا ~و=¸ ~و-~´ · -~ر¸' را-ب ار ي~ا-¸ يا- ت·-نم
~و=¸ هب يت·-نم ا+ن- هن · نا-ي-= يا- هي-و- تشا~ ر=نر~ ن¸دب · ا~= ن-¸ا ي-نم -~ا-تسا ¸×=رب · د-ا~ن ير,س _نر ن¸دب¸
¸خخ-ر= ¸ا¸خخين · ناخخسنا .-= ناس ني~- هب . ~و~يم ناسنا هب ا+ب¸ر×م لا-تنا ¸ ¸ارما هب ندش `ت-م --س ه×¹ب · هتشادن ناسنا
. دشا-يم دشر¸ ه-و-- .با· هنا×=نپ ¸او=
.-اخخسم ¸×=رب يل¸ · ~~ر´ لا-تنا ¸-ارب دي-م ¸ ت-`م روما · هنا×=نپ ¸او= •سو- ه´ دن×يم دشر ينام¸ ناسنا .-=
…خخي×-- -وخ· يخخل¸ · ~را~ .خ-= ناخسنا هخ×ن-ا ~وخ=¸ اخب ¸ · ~¸اخخسيم `ت-م يرخ×· -خ¹تخم ¸ارخما هب ¸ين ارناسنا .-= · ي-نم
. دناوتي~ن -~ا~ »ا=نا تسر~ -رو-ب ار ¸-وخ ه-يŽ¸ · -دش -ي·- ن' ه~-دنا¸
3™
هخخ~-دنا¸ .خخ-= ¸اخخسا هخخب · يرخخ´·¸ي~- يارا~ ¸ ردخخ-نار´ †وخخ¹خم =خخ- -ي=نم ناسنا هك تسن-ا -=ب ن-ر~ -¹=م .-ا
.خماك يخ´ -دخن¸ يوخسب · ي~اخم يخ´ -دخن¸ ¸ا ار¸ا هخك تخسا »ي¹س .-= ني~- ار-¸ · تسا -دش هتشادنپ -ا·و¹خم -رشا · »لاس
اخ- هتخخشر· ¸ارخ- `اخخب ¸ماخ-م · -دخش يوخ· ت-ون·م يارا~ هك دناوتيم .-= ني~- نتشا~ اب ناسنا¸ · دنا~´يم (يون·م¸ ي~ام)
. ~وش
• دpn5+ •-0} ا] 809نا 35zwq Z %*W 205e+ا !G xR$Nm xG · -~و~ن يرا~ ~وخ ¸نا~¸ .-= »ادختسا ¸ا ناسنا -ا´ر-
¸-وخخخ .خخ-=¸ هخخ~-دنا · ر´· ~ربراك ن¸دب نام~رم ر-اس¸ ناكاين ¸ا »-ا-¸ · د-~ رار· نايسن ~اب هب · ار ي+لا ي´ -Š-¸ ن-ا¸
هتخخشا~ .خخماك ي-اخخ´ا ناخخسنا هخخ´ن-ا يارخخب · دخخ-ا~نيم را~ هخخ´ل ¸خخين ار يناسنا ي´ -Š-¸ · د-ا~ن دي¹-- هنارو´رو´¸ ي==س .×ش هب
»ادختخخسا اخخب »ي¹خخس رخخ´· ¸ا ¸-ا-=¸ ناي·ار=ا تخانش ر~ · د-~ ت-و-- ن' ت-`م .´ش هب ار ¸-وخ ˆ¹-= --و· تسا »¸` · دشاب
دخخشا-يم -اخخي=¸ا »لاخخسر´· =- ~ا=-ا · ناسنا »ي-ا-م ن~ا~ ريي·- يارب -ار هنا×- : د-امر-يم يدن~~نا~ · د-ا~ن .-ا= ي-ا´' .-=
( دناوتيم -دش ~خا اين~ ¸ا يتسر~ »ي-ا-م ن' -ه=ساوب هك
..Di5+ 36l+ D5nhm !G D^p+ 36l+ %*W تخ-`م -ارخ×-- هخب رخ=نم · ~~رخ´ لا~·تخسا ت-`م -ار ر~ ناسنا .-=¸ا -ا´ر-:
. ~~ر×يم
هخخب ¸ · -~وخخ~ن .خخ~= تخخسر~ -روخخ-ب نخخيم¸¸ ا+نا~خخس' تخخ-¹خ · -اخخ·و¹خم ت-¹خ · ه·ما= · ي-اي= روما هب ت-`م ر×--
: ي¸اريش يد·س هت-´ ¸اسا
را´~ر´ ت·ر·م تس-رت·~ ¸·ر¸ر- رايشو- ر=نر~ ¸-س ناتخر~ Œرب
-ا~وخخ=وم ر-اخخس ر~ هخخ´ ار يناخخسك¸ -~وخخ~ن -وخخ=~ هخخ~-دنا¸ رخخ´· ~ربراخخك هب ه~ي~- ارناسنا (هل`= .=)لا·تم دن¸ادخ
¸خخ¹خ يخخ· ن¸رخخ´-ت-¸ »+بون= ›¹=¸ ا~و··¸ اماي· ‚ا ن¸رك~- ن-~لا) د-امر-يم -~و~ن دي=~-¸ -ي-و- دنن´يم ر´· ¸-وخ -ار=ا
و¹+پ هب ¸ هتس~ن · -~اتس-ا تلا= ر~ ار دن¸ادخ ه´يناسك (رانلا -ا~= ان-· =نا=-س `=اب ا~- ت-¹خ ام انبر · ¸ر`ا¸ -ا¸ا~سلا
· يا -~رخخ´ن ¸خ¹خ .خ=اب ار هخخ~- نخ-ا اراخخ´~ر¸رپ : دخن-و×يم¸ · دخخنن´يمر´· نيم¸¸ ا+نا~س' ت-¹خ ~روم ر~ ¸ · دنن´يم ~ا- هت-خ
.د- ا~ن ه-ا·¸ ¸-' -ا~=¸ا ارام · ار-رم تسيكاپ
• ..Di5+ r-0*C 3خ0pq !G D^p+ 36l+ D5nhm نا+= ت-ي-= · دسان~ب ار ~وخ · ه´ دن×يم …~´ ار ناسنا ت-`م ري×--
ناخخ+= · ي¸اخخس ~وخخخ -ر- ار ¸ر~= · هتخانش ار ¸-وخ ¸لاخ ¸اسا ن-دب ¸ · د-ا~ن =ر~ ار ¸-وخ -د- · د-ا~ن -~ك ار
لاخخ·تمرا´~ر¸رپ تخانخخش ر=اخخخب ار ¸لا~=ا -ه~-¸ · دسر يسانشادخ يلا= »ا-م هب ه=يتنر~ ¸ · د-ا~ن ي¸اس ناسنا¸ · ي¸اس
: د-و×يم »ايخ ر~= . د-ا~ن -ر- ¸ت-ا-ر -سك¸ (هل`= .=)
دنك ي¡ ار نا~ناخ ¸ لاي=¸ دن¸ر· دنك ي¡ ار نا= تخانش ار- هك ¸´ن'
دنك ي¡ ار نا+= ¸~ ر- و- -هناو-~ ي~خب ¸نا+= ¸~ رخ- ينك هخناو-~
رتخ~يب¸ رتخخ~يب ار ¸-اخ-= · -~ا~ ¸ر¸رخپ ار ي¸ رخخي´-- --وخ· · دخخ-ديم لا-تنا ا- يدن¹ب هب ا- يتسپ ¸ا ارناسنا يو· .-=
.-اخس¸ ت-~وخ=وم ~وخ=¸ اخب ناخسنا ن-ا · ~و~يم ناس' ي¸ يارب (هل`= .=) لا·تمرا´~ر¸رپ تخانش ه=يتنر~¸ · -~و~ن =ر~
يخشوماخ ¸ رك~ ¸نت-´ هك دسريم ه¹=رم نان¡ هب · ¸-وخ ي`ا¸ ¸نا~ اب · هت·ر´ ¸يپ ر~ ار _-او- -ار »-¸اب نا¸ار· ي~ام
: ه´ دناديم ¸ ~~ر×يم ر´· ¸ا
يروخن ت¹-= هب ¸ ير' -ك هب ينانو- ا- دنراكر~ =¹·¸ ديشروخ¸ هم¸ ~اب¸ربا
( ن¸ر´-ت- `·ž / - ن¸رك~ت- `·ž / - نو¹-·- `·ا )
º دين´ي~ن ر´· ار¡ º د-ر¸' ي~ن ~ا- هب ار¡ º د-¸ادناي~ن راك هب ارنا- .-= ار¡
¿QDKK*6"ا 0KKRO "M0hO ‰U £O ‡¡ NKK\M‰M ¢KK\OWO 'U £O 8O …DU KK*M "U ا 8O وDM GL دO KKeO -O #{O £O& ?– 0KK-… ‹ دKKنD5i5Eن ]0gDGدKKmو DKKd{ 2ا 8…DKK‰ .]NKK+ ]. اDKK•
s 3(ا /دq /.0Rن 0P %h‰ 80S-0R".].
36l+ و B"0( Ddhm ¼-0eن
· دخخ-ايم تخخسدب ˆناخسنا »ي¹خخس¸ تخخ-`م لو=اخم¸ •خخي=م¸ا رخخي´--¸ .خخ-= ه-~·- يا- -ار نا~- ¸اسا هب ت-`م¸ »لاس ري×--
ن-دخخلا¸ · ~را~ ناخخن' .خخ-=¸ ري´-- دشر¸ ت-و-- ر~ ي~+م ري’'- ن-دلا¸ †`خا¸ · دنشا-يم ل¸نمر~ لا-=ا نا~¹·م نيتسخن ن-دلا¸
تين-~ · نت-´ نخس »ا×ن- ر~ ات= · نابر+م ن-دلا¸ ن-ا · دنراديم »-د-- ه·ما= هب ار »لاس ه~-دنا يارا~¸ »لاس نادن¸ر· · ن-دتم
. ~~ر´ نان' نا-~ا ¸-ون- --س هك دنراديم »-د-- ار ي¹-اس¸ · ناش يارب · هت·ر´ ر=ن ر~ ار لا-=ا
ت-وخخ-- ¸ لاخخ-=ا رتخخ+ب »خخي¹·- يارب تساوخ · تشا~ اروتك~ ¸-وخ =¹سم ر~ هك -ر= هيبر-¸ »ي¹·- نادن~~نا~ ¸ا نت´-
»ي¹·- يساسا -اد+- ن-ا ت-و-- ¸اسا هب ا- · د-ا~ن ¸ا=' ي-ادتبا ه¹=رم ¸ا ار ¸-وخ ¸-رد- · هت·ر~يپ رو~ك =-ر~ نان' تين-~
هخخب ار لاخخ-=ا »تساوخ نم : د-و×يم ي¸ · ~¸اس -~ام' رت+ب ¸نا~ ¸ر-~پ يارب ار لا-=ا · دشا-يم ي-ادتبا -ون- ر~ هك هيبر-¸
.خخ-= =خخ- تخخسدب نخخم · »دخخش نا~¹خخسم -رخœاب¸ · دينا~ك تخانش يوس هب ارم ي¹-= هك »ت·ا-ر~ يل¸ »نا~´ب »لاس ه~-دنا¸ ري´--
: د-ديم _ي-و- نين¡ ¸-وخ ينا~-ا ي´ -دن¸ ناتسا~ ~روم ن-ر~ ي¸ . »دش نا~¹سم -ت´م ي-ادتبا ه¹=رم »¸~ ا- ل¸ا -ن-
3•
هخخك »~و~ن يلاوس ه~- ¸ا · »را~ »-د-- نان' يارب ي-`اوس ( ¸-وخ نا~ر´اش ) لا-=ا تين-~ =ر~ يارب »تساوخ ي¸¸ر
( º ~را~ ¸-وخ --دن-' يارب ي~ي~-- ي¡ ¸ا ) : ر~
- -دخن-' =¹خسم -اخختنا هخب · ~وخخ ~اد·تخسا ¸با=م ي´ -دن¸ »ي-ا-م =ر~¸ ي-خش =ا--را ¸اسا هب نا~ر´اش ¸ا ي´-ر-
هخخب »خخ- يخخ´-¸ · دخخشاب »خخ¹·م¸ ~اتخخسا · تساوخيم ير×-~ · ~وش رتكا~ ا-¸ رين=نا تساوخيم يسك · تشاديم نايب يباو= ¸-وخ
ه¹~= ر~ يل¸ · دشاب ناوخ ¸ا¸'¸ ه-ا·ر »-ا-¸ · ¸ري- · .`~م · رلا--و· هك · تساوخيم ي-رو,س¸ ي~¹· يا- يدن~·`= ¸اسا
. ~وش ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ يبا=- : د-اوخيم ~ومر· هك »دش ه=وتم ي¹-= -او= هب ينام¸ لا-=ا ن-ا
رخ- »ر~اخم¸ ردخپ هخك تخ-´ »خ-ارب ¸-وخخ •ي=م¸ا -~ا-تسا اب .-= ن' º تسيك يبا=- هك »ديسرپ نا¸'ر· -=·- اب نم
ناراخخ- ¸ا نخخت´- يخخ´ -دخخن¸ -هخخ-· اخخب ار اخخم · ل~خخت-م¸ دن-اخشوخ اخخن ياخ- »خخ¹· ياخخشا~- ¸وخخ= هب ل¸نم •ي=م ر~ ام يارب ي-ش
· نخخم¸ · ~رادخخيم ناخخيب ارنان' ي´ -دن¸ -ه-· · نام ~وخ --~اس ناب¸ اب ام يارب¸ · ~¸اسيم انش' ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ
· -دخخش ناخخن' تي-خش †ر= -رخœاب · »-ون~يم ار »ارك هبا=- ¸ا نت´- ي´ -دن¸ ¸ا -ه-· =- -شر- هك »نار-اوخ¸ نار~ارب
يبا=خخ- »-اوخخخيم يناوخخ=ر~ · دخخشاب نا´ما -ا´ر-¸ · »-وش ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹-)ر-مايپ هبا=- »- ام ¸اك يا هك »ي-و×يم¸
. »شاب ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ
-اخخمو¹·م اخ- »تساوخ نم -انب · د-و´ _ساپ ارم -`اوس يما~- هك تسناوتي~ن »و-·م .-= ن-ا هك د-امر-يم دن~~نا~ ن-ا
ل¸خخنم هب ي¸¸ر¸ · »~و~ن .-ا= .-= ن-دلا¸ اب يسا~- -د- ني~- ي¸ر¸ · »-ا~ن =ر~ ¸ن-دلا¸ ¸ا ار هبا=- ~رومر~ رت~يب
. »ت·ر نان'
†رخ· هخخك .خخيما· نخ-ا · ~وخب نارخ×-~ ¸ا -¸اخ-تم `ماخخك .خخيما· =خ- هخخك »د-~ ار-¸ · »دش هت-يش نان' ل¸نم هب ~¸ر¸ اب نم
»ناخخخ · · دخخ-ديم »`خس ¸¹يماخخ· ياخخ-=ا¸ ¸~ناخخخ يارخخب ل¸خخنم هخخب ندخخش .خخا~ »ا×ن- ~رم · تشا~ ا- .يما· ر-اس اب ينا¸ار·
ا~ا »ارتخخ=ا .´خش هخب ار ( »خ´ي¹= »`خسلا ) هخ~¹ك ل¸خخنم هخخب ندخخش .خخا~ ر~ »خ- ر-وخش¸ · -~وخخ~ن لا--تسا يمر´ هب ار ¸ر-وش
· ~را~خخ×يم اخخم .خخبا-مر~ ار ياخخ¡ · ناخخش ناو=رخخسپ · تخخسا .خخبا-م -ناخخ= يارخخب يتم`خخس¸ اخخ=~ »وخخ+-م يارا~ هخخك · دخخ-ا~نيم
ر-اخخس دخخننام¸ · دخخشاب ~وخخخ -¸ر-م يسكر- ه´ن-ا ¸و= هب . دن´يم يرا´~- ل¸نم روما ر~ ار ¸ر~ام ناش لاس ه~ينرتخ~¸
اخخ- _خخ¹ك ت-اخخن ر~ نا~ر´رس ير×-~ ¸ هناخر~ ي´-¸ · »¹· ند-~ -¸ر-م ير×-~ · ي-يسوم ندينش -¸ر-م ي´- · ا- .يما·
ن-دخخلا¸¸ا نخخت´- »خخ- يناخخم¸¸ · دخخنر-يم ¸خخيپ هخخب ن-دخخلا¸ -ا~اخخشرا ¸اخخسا هخخب ار ¸-وخخخ ي´ -دن¸ هناد=تم .´ش هب ه~- · دنشاب
-~وخخ~ن لا--تخخسا ار ¸نانخخسرس ن~ا~ ناخ´- اخب¸ · -~ا~ ¸وخ´ ي¸ نانخس هب .ماك ت-ا-ر اب ه~- · ~و~نيم ت-=- ن-~رومار~
»ان رك~ اب ¸ · هتسنا~ ~وخ ت--م · ار »ارك هبا=- يا- ت-ي-م · د~يم ر-¸ارس ناش »~¡¸ا هك ي´شا -ار=· اب »- ي-ا´¸
. دنت-×يم ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )يبرخ= ƒا-لا نا~- هب -~ر¸' ناب¸ب ~¸ر~ ارو· ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹-)ر-مايپ
¸اخخ=' ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ تي-خش¸ ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ هبا=- ~رومر~ ار ¸-وخ -`ا¸س نم
»~وخب -~ا~ »خخ-ارب يخخساپ يخ¡ »~ر´اخش هخ´ن-ا ¸ ار لاخ-=ا يدخخن~·`= ت¹= »-¸اب · ا- تي-خش نين¡ اب ت·ر·م اب ¸ · »~و~ن
. »~و~ن راس-تسا
اخخ-~و·¸ اراخخن »خخ´ي¹-ا¸ »´خخس-نا اوخخ· اوخخنم' ن-~خخلا ا+-ž ا- ) هك ي+لا -ا~اشرا ¸اسا هب ي¸ هك ~و~ن _ي-و- »-ارب .-=ردپ
-اخ=ن دخشا-يم ا+×نخس¸ ا+ناخسنا ن' »¸خي- هخك _¸¸~ ¸خ-' ¸ا ارناخ- .خيما· ياخ-=ا ¸ ~وخ ا~ش ! نانم¸م يا ( Ÿرا==لا¸ ¸انلا
. دي-~
-~اخخم --~ا¸ ن' ر`كا هك ي-و-~ار¸ ينو-¸-و¹- يا- همانرب هب تي·¸ر-م ¸و= هب -شر- نم · ي+لا »´= ني~- ¸با=م
خخ‚ا ي¹خ- )ر-ماخخيپ تيخخ-خش ه·لاخ=م هب · دنا~´يم -ا·ار=نا هب ار -~اوناخ يا-=ا¸ لا-=ا ¸ · تسا- يتسرپ ناسنا¸ يتسرپ
-اخخ-ا´= -اخختك ¸ا ار يبا=خخ- =- ي´ -دن¸ -ا-وك ¸خب =- .يما· يا-=ا ¸ا ي´- ¸ · »راديم -ر- ي¸ نارا-¸ ( »¹س¸ هي¹=
راخخك نخخ-ا هخخك · »خخين´يم ت-=خخ- ناخخن' ي´ -دن¸ ~رومر~ ¸,س · -~و~ن ه·لا=م ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ -ريس ا-¸ هبا=-
اخخم لا-=ا هك تسا ني~- ن' ري’'- ن-رت~+م¸ · ~¸اسيم يو· ار ام نا~-ا ي-شر-¸ · -دش _·ا¸ دي-م · نام ي¸اس تي-خش يارب
ار لاخخ-=ا ¸ · دخخنن´يم .خخي`~- ار يخخ·`خا رخخي= ياخخ- ¸خخ-ن ار`كا هك ن-دتم ري= يا- »¹· ني¹`~م يا- تي-خش هب ر’ا- ¸و= هب
¿ي- ه´ن-ا ~و=¸ اب¸ · دنو~يم ر’اتم ¸ا يمار´ هبا=-¸ ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ تي-خش هب · دنن´يم ا- ي-ار~´ †ر=
-~ا~ يباوخخ= نخخين¡ ا~خخش يارب ¸-وخ ي¹-= يدن~·`= نا~- اب ام .-= ن-ا يل¸ · ~~ر´ يبا=- ر-= ن-ر~ هك دناوتي~ن يسك
. تسا
) »`سار-مايپ ~رومر~ رت~يب -ه·لا=م ~د-ر~ · ا- تي-خش نين¡ اب ~روخرب ¸ا د·ب نم هك دن´يم ه·ا-ا دن~~نا~ ن-ا
=ر~ اخب -رخœاخب ¸ »~وخ~ن ه·لاخ=م ( »خ-رك ن'رخ· ) ~وب ه~- يا~ن-ر هك ار يباتك¸ · »دش »ارك هبا=-¸ ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹-
. »~و~ن ن`=ا ار ¸-وخ تينا~¹سم ¸-ار´ تيناسنا¸ †`خا · تيندم ن-~ ن-ا هب »`سا ¸د-م ن-~ ¸-ا-=
هخيبر-¸ دخشر ر~ ي~+م ¸-ن رد-¡ .يما· ت-`م يا-· هك ~~ر×يم تبا’ ام يارب · »-~و~ن ه·لا=م ار ه-· ن-ا هك نونكا
. د-ا~نيم -~ام' ¸-ا-= ¸ر-~پ يارب ار نان' ¸ هتشا~ لا-=ا
3–
ناخخ~¹·م يلاخخ= تيخخ-خش ¸ااخ=ن'ر~¸ · ~~رخخ×يم -خخت´م يخ-ار · .خخيما· تخخ-`م ياخخ-· ¸ا -~ا-تخخسا اخخب .خ-= نخخ-ا -اخخ´ر-¸
ار تخخ-`م رخخي´--¸ هخخ~-دنا رتخخ+ب ياخخ- -ار · ¸خخنا~¸ .خخ-= يو-~·- يار=م ن-¸ا -~ا-تسا اب هك دناوتيم · د-ا~ن -~ا-تسا نادن~~نا~¸
-ا=`=خخ-ا هخخك دخخينك ¸شوك · دين´يم ت=ي-ن نا- لا-=ا يارب ينام¸ ا~ش : د-و×يم هيبر-¸ »ي¹·- نارتكا~ ¸ا نت´- · ~¸ومايب
اخخب ارخخ-¸ · دنخخشاب »رت=م¸ ·†`خا اب · و×تسار · راك تناما · †~ا- · را´تسار د-اب هك دي-و×ب نا~-ارب · د-رب راك هب ار ت-`م
ار يخخ-نم ياخخ- -•ا¸ · تخخ-`م -ا=`=-ا ن-ا ¸و= هب -ا´ر-¸ · دين´يم ¸-و~- »ي-ا-م ن-ا =ر~ هب ارنان' ا- -•ا¸ ن-ا »ادختسا
ارناخخن' »ي-تخخسم رخخي= .´خخش هخخب ت-ي-= ر~ ا~ش ( دين´ن .ت· · دين´ن ي~¸~ · دين¸ن را~·) هك دي-و×ب لا-=ا يارب¸ · دي-ا~ن لا~·تسا
. ~~ر×يم ا- يدب نين¡ -¸ر-م نان' ن-~¸ · دنو~يم »ي-ا-م ن-ا =ر~ يو=تس= ر~ · نان' ار-¸ · د-ا هتخاس ا- يدب ه=وتم
:د-امر-يم نا~لا »ي== ن'ر· » خخ´´ ل ر خخ- · -¸ » ´´ لا~ = ž » ´´ ل _ ¹- -´ - اد -د س ` و · اول´و·´¸ ‚´ ا او-´-´ا اون´م ' ن -~ ل´ا ا+ -´žا-
( ا~ ي= = ا¸ و · ¸ ا· د - · ه´ لوس´ ر ¸ ‚´ ا _ = -´ ن م ¸ » ´´ بون´~´
د-ا~ن -ر-·م ار ا~ش نا-ان´ دن¸ادخ¸ · -دش تسر~ ا~ش لا~=ا ا- · دي-و×ب تسر~ نانخس¸ · ديسرتب ادخ ¸ا نانم¸م يا
/ -ا¸=`ا. تسا -دش ¸-ي-ن ي´ر¸ب يبايماك · د-ا~ن ت=ا=ا ¸ر-مايپ¸ ادخ ¸ا هكر-¸ · ™1 - ™‘
ن' ر~ هخخك تخخسر~ نانخس نت-´¸ او-- هب ار ¸-ا- -دنب لا·تم دن¸ادخ : د-امر-يم --رش ت-' ن-ا ريس-- ر~ ري`ك نبا »اما
. تسا -~و~ن رما · دشا-ن -ار=نا¸ ي=¹=
نخخخس هخخك -دخخش هخخت-´¸ · دخخشا-يم ( خخ‚ا `• هخخل• ` ) ~ادخخس نخخخس هخخك د-امر-يم ¸ا-= نبا -ر-= : د-امر-يم ي-=ر· »اما
»اخخما¸ · دخخشاب لاخخ·تم خخ‚ا ت-اخخ-ر ن' -دخخ- هخخك تخخسا ينخس »-ا-¸ · دشاب ن' ن=اب ¸با=م ن' ر-اŽ هك تسا ينخس ( ~ادس )
. دشا-يم =ين نانخس يما~- نخس ن-¸ا رو=نم هك د-و×يم ه~-اخر~ ي-=ر·
· دخخننك -~اخ= رتخ~يب¸رت+ب .´ش هب · ¸-¸Šب¸ -=ب هب ناش نا~ر´اش ه´ن-ا يارب · ر´· اب ¸ دن~~نا~ نا~¹·م ¸ا ي-·ب
· -ايخخشا ياخخ+×نر ناخخيب · اخخ- ه¡باخختكر~ -خخ¹تخم ياخخ+¹´ · ن~وخخ~ن _خخ~= دخخننام ي--اŽ¸ ناش يارب -ت´م ي-ادتبا نار¸~ ¸ا=' ¸ا
ي×ناخخخ راك .´ش هب · دن´يم =~ك نا~ر´اش ر´· ت-و-- يارب ه´-روما -ري=¸ نان' ي´-¸· نا~تخاس †ر· ¸ · -اناوي= ر-¸ا--
-ارخ×-- ي-`اخب .خ=ارمر~ -رخœاخب¸ · -~وخ~ن -~ا= -ايشا ~رومر~ ري´--¸ · ا-· · هناخباتك اب¸ا='¸ا .-= ن-ا · دنراديم نايب
»خخ¹= · هخخ~-دنا¸ر´· »لاخخس ¸¸ر~ ¸اخخسا هخخب ي¸ »لاخس -هخخ~-دنا نخخ-ا · ا- -ا×~نا~¸ ا+نوتن-وپ هب ~¸ر¸ اب ¸,س¸ . ~و~يم ت-و--
نخخين¡ =ر~ اخخب ناخخسنا نخخ-ا دخخسرب ~وخخخ دخخشر يلاخخ= .خخ=ارم هخخب »- ¸ون- ي•ولان´- -¹تخم .-اس¸ ¸ا -~ا-تسا¸ · يناسنا ¸نا~¸
. دخ-ا~نيم لا-تنا ت·ي-= ن-ا ¸لاخ¸ · ت·ي-= · ه·ما= · ~وخ تخانش ه¹=رم هب ¸-ا-= %KK-¶ ]NKK+ا 3خ0pKKq !KKG DKK^p+ B"0KK(Ddhm
..Di5+
1 ( يسانش ~وخ ) ناسنا~وخ تي-خش تخانش -
2 ( ينيب نا+= ا- يسانش نا+= )نا+= تخانش -
3 . دي=و- -دي-= ا- ( يسانش ادخ ) ناسنا را´~ر¸رپ تخانش -
BKKKKK-DŒ 8…D‰ ]. 809نا 35zwq
ˆ--ر=¸ -ي== -ا-ر=ن هب ناسنا ~رومر~ ˆ×-ر- · دنا -~و~ن ¸-¸Šپ ¸ -=ب ا- »~ -دي,س ا- ¸ار~ ‰ا+-ش ه´ نا+= نا·وس¹ي·
~وخخ=وم ار ناخخسنا ‰رخخ×-~ . تخخسا -~وخخ~ن ˆخخ·ر·م ‰اخخ- ‰¸ا,ماخخش¸ اخخ- نوخخ~يم - هت·ر~يپ -رو- ار ناسنا ˆ×- · دنا -ديسر
ر-اخخس راخخ=· ر~ ‰¸ ‰~اخخم ¸خخخب ر~ ار ¸ا ¸ا ˆمرا+¡ · -دش ر×نم ار ناسنا ~و=¸ »- ˆموس¸ · -~ر´ ˆ·ر·م · هتخانشان
: »¸ر ‰ان`وم هت-´ هب -رخ`اب ¸ -~ا~ رار· ¸¹-= -~رب ار ¸ا »- ن-رخ' ¸ · -~ا~ رار· -اناوي=
نم رارسا تس=ن نم ن¸ر~ ¸¸ نم را- ~اش ~وخ ن= ¸ا ˆس´ر-
…خخ- اخخ+ن-¸ · -~وخخ-ن -را´يب ~و=وم =- ¸ا هك دنا~+-يم ناسنا هب · -~و~ن ˆ·ر·م ن' .´ -رو- هب ار ناسنا · نا~لا »ي== ن'ر·
¸خخين ‰اخ- هتخشر· ¸ا ار ¸خختل¸نم¸ »اخ-م -`اخ= اخسب ر~ هخ´ ~را~ ˆ-ا-خ-¸ا ه×¹ب · تسين ¸=م ˆن`-= »-ا-¸ · ‰~ام ~و=وم
: ~¸اسيمر-رب
-خش : ~ا~ رار· ه·لا=م ~روم ناوتيم .-~ =ا-نر~ · ار ناسنا ˆن'ر· تي
%›ا • ‚"ا j 3(ا )د*+و ³0j ]059G Hو v-اد5 ر~ ي´اخخپ _¸ر (»`خخسلا هي¹=) »~' ي~ام -رو- ت-¹خ ¸ا د·ب ار-¸ ·
ر==لا (ن -د = اس ه´ ل او·´ -· ي= ¸ر´ ن م ه ي· ت´ خ - ن¸ ه´ ت´- و´ س ا~ '· ) . دش -ديم~ ي¸ 2– ار ~وخ _¸ر ¸ار~¸ »تخاسربارب ار ¸ا -ا´ر-
. دين´ -د=س ¸-ارب · »دنام~
¸خخ¹خ ناخسنا ندخخب ر~ ار -اخخي= دخخن¸ادخ¸ دخخشا-يم يخخ-ي=ل »خخس= _¸ر : دخخ-امر-يم =راخخ-م ت-' ن-ا ريس-- ر~ ي-=ر· »اما
ناخخسنا يارخخب ن~ا~ تخخمارك¸ نديخخ~خب -رخخش ر=اخخخب ¸-وخخخ -ا~ هب ار †و¹خم ( هل`= .= ) دن¸ادخ ا=ن-ا ت-ي-=ر~ · دن´يم
4‘
ناخخن' هخخب ندي~خب -رش يارب ار ر×-~ -ا·و¹خم ¸ا ي-·ب ه¡نان¡ · تسا ي+لا -ا·و¹خم ¸ا ي´- _¸ر ار-¸ · تسا -~ا~ ت-سن
-اخخم · ادخرتخخش · نخخم -هناخخخ · نخخم نا~خخس' · نخخم نيم¸ (‚ا ر+ش¸ ‚ا ‡·ان¸ يتيب¸ ي—ا~س¸ ي-رž) · تسا -~ا~ ت-سن ~وخ هب
نخخ-ا يخل¸ دخشا-يم €اخپ هناخخ نتخخشا~ ¸ا ( هخخل`= .خ= )دخخن¸ادخ ه×يلا=ر~ · »ي-و×يم ادخ هناخ ار د=اسم¸ --رش ه-·´ ام .ادخ
دخخن¸ادخ -~اخخ-= ياخخ- هناخخخ هخخ×ن-¸ا¸ · ~و~يم دن¸ادخ -~ا-= ا- هناخ ن-ر~ ار-¸ · تسا- هناخ ن-ا هب ن~ا~ -رش يارب ت-سن
ت-خخسن اخخ- · -دش ت-سن دن¸ادخ هب · تسا -دش -ديم~ »~' -ر-= يارب ه×ي=¸ر . دنا -دش -ديمان دن¸ادخ يا- هناخ »انب · دنتس-
. ~وش ¸ا -~`¸ا ¸ »~' -ر-= هب -¸=¸ تمار´
• دq065+ |0‰N\w+ ,-Dm ‚-Dq & |0‰N\wE"ا ŽDqا • ‡ هخخن ˆ~ي¹خخس- رس ‰ر×-~ †و¹خم ¿ي- هب ه×ن-ا ‰ارب ناسنا
· -~وخخ~ن €ر~ ار ~وخخخ ت·ارش ن-ا ا- · تسا -دش -دناوخ -ا·و¹خم ن-رت+ب · تسا نيم¸ر~ دن¸ادخ ني~نا= ه×ن-ا ‰ارب ¸ · د+ن
. دن×ن »خ ‰ر×-~ ¸ي¡¸ ¸´ ¿ي- هب را´~ر¸رپ -ا~ ¸=ب ار ~وخ رس
3(ا /دq /.ا. 3+اDg v-اDG • Ä تمدخخخر~ -اخخ·و¹خم يماخخ~- · -دش -~ا~ تمار´ ناسنا يارب : ( »~' ينب انمرك د-ل¸ )
هخخ-يŽ¸ · دخخنروخيم ار ناخخسنا يا~خخ= ¸ا -دنا~ي·اب يا+ناوختسا ا- ن= · دشا-يم ا+ناسنا تمدخر~ ا- هتشر· يت= · دنرا~ رار· ¸ا
. تسا -دش ل¸ان ناسنا يارب · دشا-يم نا~لا »ي== ن'ر· ه´ ي+لا تناما ن-رت´ر¸ب ¸ · -دش -~ا~ ناسنا هب نيم¸ ي~اب'
H]Nwن 3\h† !Gو H]… 3(دG oن0نNm 0m دن]0Œ]. •\{و د5q]Nخو !+و . 0GوDGا
• 3(ا /دq r\خ 06-2 k/DR• 0G 809نا • . اخب ار ناخسنا ام ( »-و-- نس=ا ˆ· ناسن`ا ان-¹خ د-ل ) د-امر-يم لا·تم دن¸ادخ
· -دخخش ¸خخ¹خ ا--¸ رايسب -رو-ب ناسنا ه´ د-~ »ي-اوخ »-¸ادنا ر=ن ˆبوخ هب ناسنا -ر=ب -ا´ر- · »-ا -~و~ن ¸¹خ ا--¸ --ر+¡
روخخما دخخناوتيم هخخ´ دخخشا-يم ˆخخ- اخ--¸ ناتخخ~×نا ‰ارا~ ناخخسنا · دخخشا-يم -~اخم' ناخ+= ت-ر-خخ-ر ‰ارخخب ¸ا ندخخب ‰اخخ-=ا ˆما~- ه´
ˆ-اخخ--¸ اخخب -اناوي= هب ت-سن ه´ ه´ تسس-ا- ت-ر-رب ‰را~ ناسنا ˆ×-¸· نا~تخاس · د-~ »ا=نا نات~×نا ن-ا اب ار ˆ~+مرايسب
هخخ~- رخخب ار ناسنا ˆ-ا--¸¸ ت-ر-رب ناسنا ˆ~¹= ‰ا- ˆ-اناوخ- ¸ ه~-دنا · ر×· · .-= ه~-رب ه·ا-ا · تسا -دش هتخاس ˆ-اخ
. دن×يم تبا’ -ا·و¹خم
دKKq065+ °]N-2 ,-DeER+ B\W • KP لاخ·تم دخن¸ادخ هخ´ ديخسر ~وخخ _¸ا هخب يتخ·¸ اخ- هخ×—`م ناخيمر~ ناخسنا ¸¸را :
هخخ´ -~و~ن رما نا×تشر· هب ¸,س ( ا+¹´ -ا~س`ا »~' »¹=¸) تخوم' »~' -ر-= يارب ار يروما · -دش ن اسنا »¹·م نيتسخن
. دنرا~ نايب ار روما ن-ا
»`سلا هي¹= ) »~' هب ¸,س ( انتن~¹= ام `ا انل »¹= ` …نا=-س اولا· ) · دن~و~ن ير-خ يب رار·ا ن' نتسنا~ ¸ا ا- هتشر·
`خخ--م · ~وخخب -~ا~ »خخي¹·- ¸خخ-ارب ( هخخل`= .= ) دن¸ادخ ار ه¡ن' ( »`سلا هي¹= ) »~' -ر-= . را~ نايب ه×—`م يارب : ت-´ (
. ~و~ن نايب ا- ه×—`م يارب
دخخنن´ » ارتخخ=ا --د=خخس »~' يارخخب اخخ- ~وخخ~ن رما نان' هب دنرب يپ »~' ت·ارش¸ -¸= هب رت~يب ا- ه×—`م ه×ن-ا يارب ¸,س
. (»~œ ا¸د=سا ‡´—`~¹ل ان¹· ~•¸) دن~و~ن »ارت=ا -د=س دن¸ادخ رما هب ي¸ يارب ا- ه´-`م يما~-.
. دناسر ¸=¸ا هب نا´ هتشر· -ا´د-~ ر~ ار ‰¸ تل¸نم ت-ي-= ر~ ˆمارت=ا - -د=س -رو-ر~ ناسنا ‰ارب ا- ه×-`م »ارت=ا
3(ا ,5+2]. دنوادخ ,5Sن0$ 809نا • و · ~و~ن رر-م نيم¸ ر~ ¸-وخ ني~نا= -ي=نم ار ناسنا (هل`= .=) دن¸ادخ :
ˆماخخ~- نخخيم¸ ‰¸ر ر~ (هخخل`= .خخ=) لاخخ·تم دخخن¸ادخ ري-س دننام ناسنا . د-ا~ن ¸ي-=- نيم¸ ي¸ر ر~ · ار ي+لا »ا´=ا يما~- ا-
لاخخ·تم دخخن¸ادخ هخخ´ تخسا -رخخش ن-رت´ر¸ب ن-ا . د-ا~نيم »ي=ن-¸ ¸ي-=- -ا·و¹خم ر-اس ‰`اب »- ~وخ ‰`اب »- ار ˆ+لا »ا×=ا
. تسا -~ا~ ا+ناسنا ‰ارب (هل`= .=)
دq065+ ]01.]وDj |.06Wو ,5+2 H.0G… 809نا !h5Åو • 2 هخخ´-`م ار-¸ · دشا-يم ناسنا •و-خم نيم¸ ي~اب' ه-يŽ¸ :
¸ -~وخخب تخخ-ر-رب دخخن~·`= هخخ~ي~- ناخخسنا هخخ´¹ب · دخخننك ~اخخب' ار نخخيم¸ دخخنناوتي~ن ¸خخ-ن¸ ي-و= ت-ر-رب --و· نتشادن ¸اسا هب ا-
رتخخ+ب¸ رتخخ~يب هخخ¡ر- ار يخخ×ينخ-¸ · ي-ارباخخخم · ي-رو,خخسنار- .-اخخس¸ ا- تكرش · ي´ -دن¸ »تسيس هك دن´يم ¸شوك ¸¸رر-
اخ+ن- -رخ=· ¸باخ=م ناخن' ارخ-¸ · دخننك ~اخب' ار نخيم¸ هخك دنتخسناوتي~ن .خ-= نتخشادن ¸اخسا هب -اناوي= نان¡~- · د-ا~ن را~=ا
دنن´يم ي¸ريپ ¸-وخ رو·ش ¸با=م ار ير=· ريسم نا~-¸ هتشادن †ر· »-اب ي~ا-¸ ن¸ر· تش~´ اب هك دن¸اسيم يا- نا~تخاس
3(ا ]05eخا 0G ¤N\w+ 809نا • „ ار تناخما نخ-ا دنتخسناوتن ناخن' ¸ دخش ناخيب ير×-~ -ا·و¹خم يارب ه´ رايتخا تناما :
. دش .~=تم ار تناما ن-ا ناسنا · دن~´ ¸¸دب
41
دن~¸ -را¡يب نم »ان هب لا· ه=ر· دي~´ تسناوتن تناما راب نا~س'
:هك دناديم †و· »ي-ا-م =ر~اب ناسنا -انب
1 . -د-اب تسا ي·و¹خم ¸ا -
2 .دشا-يم ¸د-م ¸ين -د- هب لو-¸ .-اس¸ · ¸د-م¸ا -د- · -~وب دن~·د- ¸ا ت-¹خ -
3 ناخسنا -دخ-¸ · -~وخخب -دخ- ناخسنا ~وخخ · تخسا -دش ¸¹خ ناسنا ناسنا يارب ر-وم …- دننام ه´ تسا -ه¹يس¸ اين~ -
. دشا-يم را´~ر¸رپ ت-ا-ر
· ~رخخخيم ر-وخخم ~وخخ--م ل¸نم هب نديسر يارب¸ · ~¸رب ¸-وخ ه-يŽ¸ هب ¸¸ر- هك ~را~ -د- ي-خش هك ناسنا~- هب
ر- · دناسريم ~و--م ل¸نم هب ار ¸ا · تسا ه¹يس¸ ر-وم ن-ا ´ نخي~- دخننام ¸خين اخين~ · دخن´يم -ا-تخشا · ~¸اخسب -دخ- ار ر-وم -ا
رخخ~= ت=اخخس =- · تسين يدب ¸ي¡ اين~ · دناسريم · تسا را´~ر¸رپ ت-ا-ر هك ي¹-ا -د- هب ار ارناسنا · تسا ه¹يس¸ ر-وم
يخخ´- · ~رخخ´يم ت-=خخ- -رخ' ~روم ر~ · نادن~~نا~¸ا نت´- ي¸¸ر · دن-و×يم · تسر- ¸¸رااب ·رلا~ نوي¹م ا- نوي¹م ¸ا اين~
.خخي`~- ار »`سا ي´ -Š-¸ -~وخ .~= ن-ا : ت-´ ¸-ارب دن~~نا~ ن' · ~و~ن -راپ -راپ هت·ر´ ار لوپ ¸ا يراد-م · ¸نا~ر´اش ¸ا
نخخ-ا · دشا-يم -¹· ¸ا لوپ ت-=م ن~و~ن _راخ · نم -د- ه´¹ب دنا~ر×ب ¸ر اين~ ¸ا ناسنا هك تسين ن-ا »- »`سا -د-¸ دن´ي~ن
. ا~ن -ر-م¸ را~×ب ت-ي= ر~ · ا~ن ن¸ريب ت-¹·¸ا ار ت-¸ر’
4 ا+×نخخس · ا+ناخخسنا · ا+تب .با-م ر~ ار ¸-وخ »ر´م -ر+¡ ن-ا · د-ا-ن تسا تماركاب ناسنا ¸ا هك دناديم نم¸م ناسنا -
¸خخ-ارب¸ ديخخسوب ار¸ا · دخخم' ~وخخس`ا رخ== ~¸خخن (هخخن= خ‚ا يخ-ر)رخخ~= -ر-= ي¸¸ر دن-و×يم · د-ا~ن -د=س ن' هب -~و~ن »خ
ر-ماخيپ نخخم رخ´ا¸ · يناوتي~ن -~رك يرر-¸ _-ن ¿ي- يتس- šنس ه¡را-´- و- هك »ناديم نم ! -ايس šنس يا هك : ~و~ن -ا=خ
) »ديسو-ي~ن ار- ¸´ر- دسو-يم ار- هك »د-دي~ن ار 1 نانا~¹سم هك تسناديم يم`سا -دي-= »+· اب (هن= ‚ا ي-ر)ر~= -ر-= ·(
-د=خخس هخخ~- ¸لاخخخ هخخب ا+ن- · دنتس- †و¹خم ا+ن-ا ار-¸ · دنن´ي~ن -د=سر-مايپ هب · دنن´ي~ن -د=س ه-·ك هب · دنن´ي~ن -د=س šنس هب
-دناخسر يخ·-ن¸ ررخ- šنخس نخ-ا هخك -دخي-= ن-دب · دنن´يم هسوب ر-مايپ تنس =- ¸با=م ار ~وس`ار== نانا~¹سم . تسا ¸-ا=
هخخ-·ك يخل¸ · دخخشاب »خخي=ن-¸ -خخي-ر- ناخش ياخ- ¸اخ~نر~ اخخ- · دنر¸ايم ¸ر نانا~¹سم ه¹-· -ي=نم ه-·ك يوسب نانا~¹سم · دناوتي~ن
تسا نانا~¹سم دي=و- ¸ ي¸اس ه¡را,´- ¸مر •-· · تسا -دش هتخاس .´¸ =اخ ¸ا · تسا †و¹خم ه-·ك ار-¸ · دنن´ي~ن -د=سار
-------------------------------
1 ¸ ~ = ` ا ن = ن´ اي- س´ انر -خ ž ر, ي`ك ن´ ب د´ ~´ = م´ ان’د´ = : تسا -~و~ن ت-ا¸ر يراخب _ي=- ه´ تسا --رش --د= هب -راشا (
` ¸ ر´ خخ-´ - ` ر´ = = = ن´ž »´ ¹= ž ين• ل ا-· ه´ ¹-´- · ~ و س ` ا ر = = لا ›ل• - ا= ه´ ن´ž ه´ ن = ‚´´ ا ي - ر ر ~ =´ ن = ‡ · يبر ن ب ¸ با= ن = » ي- ار ب • ن =
--د= يراخب = ت´¹-´· ام = ¹´-- -´ » ¹´س ¸ ه ي ¹= ‚´´ ا ›¹´- ي´ -ن´لا ت´ - žر ينž ` و ل¸ _´ - ن - 14–4
42
•']0R• %z{
]دK‰ و 0ºK‰ 3*5*C
رخخيخ --¸ادنا ه´ن-ا هب »را~ نا~-ا ( ›لا·- ‚ا نم -رش¸ -ريخ رد-لا¸ ) هك ~راديم رار·ا ¸-وخ ينا~-ا روما ر~ نم¸مر-
. تسا ›لا·- ‚ا -نا= ¸ا رش ¸
-انب ي-اخخ·`تخا _وخ-وم نخخ-ر~ »-دخخ· ياخخ+نام¸¸ا¸·تخسا ر-د-- _و-وم »~رم يارب ¸ي×نارب لا¸س -ا=و-وم ¸ا ي´-
هتخخسناوتن اخخ+ن- هخخن ي-س¹· يا- ت-=- ن-ا هك دشا-يم ~روم ن-ر~ ي-س¹· -ا~·انم·-`´~م ن-ا يساسا ت¹=· تسا هتشا~ ~و=¸
ه´يناخخن' يخخل¸·تخخسا -دناخخ~ك يخخن-~ يخخب¸ ~ا=لا هب -~و~ن _راخ نا~-ا --ر-ا~¸ا ار ا- ي-·ب ه´¹ب· د-ا~ن .= ار نام~رم .´~م هك
»خخ-رك ن'رخ· ر~ -`ا¸خس -خه~- _خخساپ هخخك دخنا -~وخ~ن =ر~ يبوخخخب¸·دخنا هتخسنا~ -`´خخ~م -خه~- -اخخي-ر ار نا~لا »ي== ن'ر·
رخ· .ماك .-=اب·-دش ي·ر·م ن'ر· Œر¸برس-م (»¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-) »`سار-مايپ -ر-=¸·تسا تنخخس اخخب ار ناخخ~لا »خخي== ن'
ر-مايپ _ي=- (»¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-) يخ´ -~اخسرايسب هخب¸ دخنا -~رخك =ر~ يبوخخب ار ت-ي-= ن-ا¸ -~و~ن ه·لا=م ار تخ-ي-= نخ-ا
. دنا -دي~+·
: دي~+· .-~ =ا-ن تشا~ر=نر~ اب ت=ا-¸ رايسب اب ناوتيم ار _و-وم ن-ا
1 - ناسنا »¹= ¸ دن¸ادخ »¹= نيب †ر·
2 - ناسنا رايتخا¸را-=ا _و-وم ¸ ي~اراري=¸ ي~ارا يا-=ا _و-وم
3 - رد·¸ ا-· »و+-م
4 - يرا-=ا »`سا يلو-· »د=
5 - يرا-=ار-كري’'- »د=
• - ن~وب رو-=م تلا=ر~ »ار= ن~روخ ر~ و-=
™ - ي+لا روما ر~ ه¹خادم »د=
• - رد·¸ ا-· هب نا~-ا --د—ا·
~ دنوادخ B\W ,5G ¤D{ • (هل`= .=) 809نا B\Wو
(هل`= .=)دن¸ادخ »¹= (هخخل`= .خخ=) دخخن¸ادخ »خخ¹= ار-¸ تسا .-ا= ه¹يس¸ »ادك هب -ر¸ر- ن¸دب هبر=-¸ا .-· »-دخخ·
. دشا-يم (ه~ي~-) يل¸ا ¸ .ماك
يتخ·¸ : ``م · دخشا-يم ادخيپون ¸·˜·اخن·دخ-د= ناخسنا »¹= ار-¸·~~ر×يم .-ا= .-اس¸ ه=ساوب¸ هبر=-¸ا د·ب ناسنا »¹=
ن=يخخسك'¸ ن=¸ردخخ-ا-¸ا -' هخخك دخخن~و~ن =ر~ يراوخ-ارب` ياخ- هخخبر=-¸ا دخخ·ب·دخخن~و~ن ه-¸=-¸ .ي¹=- ار -' ¸ن-اس نادن~~نا~
) لومرو· ن-ا¸·تسا -دش .ي´~- H2O .خ-ا= .-اخس¸ •سو- ·-' ه-¸=- ¸ هبر=-¸ا د·ب لومرو· ن-ا نتسنا~· دنتشا~ نايب ار (
هخخبر=- ¸ا .خخ-· · تخسا -دخخش .ي´خخ~- يخ¡ ¸ا -' هخخك ار _وخخ-وم نخخ-ا¸·~رادن هبر=- هب ي-ر¸ر- (هل`= .=) ‚ا يل¸·د-~ر´
. دناديم¸ تسناديم
(هل`= .=) ‚ا »وخخ¹= نادن~خخ~نا~ ¸ دنخخشا-يم =خخ¡وك رايخخسب -اخخ·و¹خم نخخ-¸ا ي-·ب هك -~و~ن ¸¹خ ار ي~ا-¸ -ا·و¹خم
هخخك دخخن~و~ن =ر~ يبوخخخب ار -¸رخخ´م تخخ-ي-=¸·دخخن~و~ن -خخ~ك ار -¸رخخ´م يناخخم¸ ا+ناخخسنا·دخخنمانيم -¸رخخ´م ارناخخن' ي·ي-خخ=
¸ هخخبر=- ¸ا دخخ·ب ناخخسنا »خ¹= -اخخنب·دخخن~و~ن =ر~ ار يخخب¸ر´م =خخ¡وك رايخخسب -اناوي= ه¹يس¸ ن-ا =~ك هب¸ دنتخاس _و´س¸ر´يم
(هل`= .=) ‚ا يل¸· دشا-يم .-اس¸ _ات=م -خخ~ك ¸ا .خخ-· تخخسار¸~ ناخخسنا دخخ-~ ¸ا ه´ي-ا·و¹خمر-اخخس¸ -¸رخخ´يم ت-~و=وم¸ا
. تسا -~و~ن ¸¹خ ار -ا·و¹خم ن-ا ¸~وخ ¸ا ار-¸ · تسا -~وب ر-خ اب .-اس¸ ن-ا _ارتخا¸
-ا´ر-¸ · »يشاب هتشا~ رما ن-دب -و-’¸ .-`~ ¸ -دش تبا’ ¸ا »ر= هك »يناديم »ر=م ¸ .-ا· ار ي-خش ا+ناسنا ام ينام¸
دخن¡ ˜خخش ن-ا·د-اوش ¸ .-`~ هب ر=ن هك »ي-و×يم ¸-ارب º دي-و×يم .-ا·¸ »ر=م ار ˜خش ن`· ار¡ هك دسر,ب ام ¸ا يسك
. تسا -دش .ت· ن-ا -´-رم¸ -~ا~ »ا=نا ار يمر= .-·¸¸ر
. تسا .-ا·¸ »ر=م ˜خش ن`· هك »يتسنا~ د-اوش ¸ هبر=- اب ام -انب
(هل`= .=) ‚ا هك »ينادب د-اب .با-مر~ يل¸ -ر¸رخخ- -رخخي=¸ -وخخ-’ · .خخ-`~ ·.-اس¸ هب هك ¸-وخ »-د· »¹= ¸اسا هب
. د-ديم »ا=نا ~وخرايتخا ¸ -~ارا هب ار يمر= ن`· ت=اس ن`· ر~ ˜خش ن`· هك دناديم·~رادن
ا- =ين .~= ناسنا ه´ن-¸ا ¸ .نك هتشون ار ي+لا »¹= ن-ا هك ت-´ »¹· يارب ¸-وخ »-د· »¹= ني~- ¸اسا هب لا·تم دن¸ادخ
(هل`= .=) ‚ا هك »يناوتي~ن هت-´ · ~را~ رايتخا `ماك ن' »ا=نا ر~¸·د-ديم »ا=نا ~وخ ت-ا-رب ار يدب روخخ-=م راك ن-دب ار ¸ا
. دشا-يم -ا¸=¸ ¸ا~اپ ¸اسا ناسنا رايتخا¸ -~ارا ار-¸ تسا -~و~ن
43
-خخ-را~ا : ``م · دخخ-ديم _ر ه’~اخخ= نخخ-ا هخخك · دخخ-ديم ر-خخخ ه’~ا= »ادك _و·¸¸ا .-· هك -دش -~ك ي¹-اس¸ نا+=ر~ نونكا
· -~وخخ~ن تخخ-·ارم ار رباريخخسلا •خخخ¸ربا تي=ون ·ربا ت=رس ~وخ هتشا~ تس~ .-اس¸ ¸اسا هب (يسانشاو-) ي•ول¸رتم¸رد-ا-
-خ-را~ا هخك دخنك اخ=~ا دخناوتي~ن يخسك نوخنكا·تخسا -رخي=¸ ناخ·و=·-رخب·ناراخب -اخنا´ما هخ-=نم ن`· ر~ ا~رخ· هك د-ديم ر-خ
هك·د-~ ر-خ هك هتسناو- ¸-وخ .-اس¸ ه=ساوب ا+ن- -را~ا ن-ا ار-¸·د-ا~ن ¸راب ناتسنا··ار~ ا- تخاس رو-=م ارربا يسانشاو-
تخخ+= »ادخخك ن' تخخكر= ت~خخس¸ · دخخشا-يم ردخخ-¡ رخخبا ت=رس ·تسا تكر=ر~ ناتسنا··ا -ر= هب¸·تسا ناتس´=ا-ر~ربا ``م
تخخ+= ن-دخخب هخخك تخخسا هتخاخخسن رو-=م ار ربا يل¸ . تسا~و=وم ي´ -دنراب -انا´ما دن¡ ت=اس هك د-و×يم ¸اسا ن-دب · تسا
. دنك تكر=
(هل`= .=) دن¸ادخ ناس ني~- هب ار يخخ¹~= دخخنناوتيم هخخ´ تسا -~ا+ن ار ي-ا- تي-اخ .-اس¸ ر~¸ -~و~ن ¸¹خ ار .-اس¸
. دن¸ يمر= هب تس~ ا- ¸ د-~ »ا=نا ار ي×ين ا- دب ي¹~= ه´ هتخاسن رو-=م ار يسסي- يل¸ دن-~ »ا=نا
? • 809نا ]05eخاو ]06$ا ¹N}N+ و H.ا]اD5†و H.ا]ا H0ºWا ¹N}N+ • رخخ=ن ناخخسنا ~وخخ=¸ ي~اخخم .´خخش هخخب -ا´ر-
ر~ ناخخسنا هخخك دخخ-~ »ي-اوخخخ·»خخي-~ رارخخ· ه·لاخخ=م ~روخخم ار ناسنا ي~س= نا~تخاس (ناسنا يمو-انا) يا~¹= يا- هت-´¸ · »-¸ادنا
: ~را~ -ا-=ا _ون ¸~ ¸-وخ ندب يا-=ا
809نا 8دG H.ا]ا H0ºWا • ‚"ا نخخ-ا دخخناوتيم ¸-وخ رايتخا¸ .يم ¸با=م ناسنا¸ ·-~وب ناسنا -~ارا _با- -ا-=ا ن-ا :
يخخسك -خخي=ر~ -اخخ´ر-·دخخن´يم تخخكر= ناخخسنا ~وخ -~ارا هب ناسنا تس~ : ``م·د-ا~ن لا~·تسا دب¸ -وخ يا-راك ر~ ار -ا-=ا
اخخ-¸·»~وخ-ن ه=وخختم نخم هخك دخناوتي~ن هخت-´ ˜خخش ن' ¸·~وخخ~يم ي~¸~ هب »+تم ˜خش ن' ارو· ~وش -د-~ ¸-¸رسر~ ير×-~
-خخ-~ارا ¸اخخسا هب د=سم هب ¸ا نت·ر ار-¸·دبايم ¸ا~اپ ن' .با-مر~ ا~ت=·~¸ريم د=سم هب يناسنا ينام¸ نان¡~-·~و-ن نم --~ارا
. تسا -~وب ي¸
~وخخخ - -~ارا هخخب·ي~ارا ياخخ-=ا ني~- لا~·تسا ¸اسا هب ار نامر=م·»كا=م¸ ا- يلاونرا=·ي-ان= ¸يلوپ ني-Žوم -انب
. دنو~يم -~ا~ -ا·ا´م ~ري×يم -رو- ¸ا -~ارا هب هك ناسنا =ين لا~=ا »ا=نا »ا×ن-ر~ »-ا-¸·دن-ا~نيم -ا¸ا=م ناش
809نا 8دG H.ا]ا D5† H0ºWا • ‡ -~ارا¸ راخيتخا هخب ناخن' --اخŽ¸ هخك ~را~ ~و=¸ ي~اراري= يا-=ا ناسنا »س= ر~:
(هل`= .=)لا·تم دن¸ادخ »×= ¸با=م ار ¸-وخراك ناسنارايتخا ¸ -~ارا · ت-ا-ر ن¸دب -ا-=ا ن-ا ه´¹ب·-~و-ن ناسنا »اخخ=نا
. -ري=¸ -د·م·¸ش·-¹· دننام· دن-ديم
-خ¹· -اخ´ر- ¸·-دخ~ن تخم`م ناخسنا ي-اخסي- ناخن-اروما ريخ'- ا-¸ »ا=نا ر~· دنشا-يم ي~ارا ري= -ا-=ا ن-ا ه´ن-¸ا¸
تسين »- لو-·م¸ · دناوتي~ن -~ر~ش »+تم ار ˜خش ن-ا ي- ه~´=م ¿ي-·د-ا~نن »-- يبوخب ار ا~= ¸ا -د·م ا-¸·دن´نراك يسك
. ~رادن رايتخا هك دن-ا~ن ه~´ا=م¸ »+تم ي¸ي¡ هب ار¸ا هك
šخخنر:.خخ`م يراخخ-=ا روخخما ر~ .~را~ رارخخ· يراخخ-=ا ¸ يراخخيتخا رخخما ¸~ نخخيب ¸-وخخخ يخخ´ -دن¸ ر~ ناسنا ناس ني~- هب
~رخخم تيخخسن= راخخيتخا ·ن=¸راخخيتخا·ه¹ي-خخ·¸ »و· رايتخا·ن-دلا¸ رايتخا·ي¹´ش دب ا-¸ ي-ا--¸·د· يتسپ¸ يدن¹ب·ندب نا~تخاس·-ر+¡
اوخخ-- ر~ »خخ- ناخسنا تخخمارك ¸·~~رخخ×ي~ن تخخم`م يس´¡ي-·تسا -د-~ر´ تي-`-¸ نيي·- ناسنا رايتخا ن¸دب ه´-روما -ري=¸ ن¸ا-
ن• او·راخخ·تل .—اخخ-·¸ ابو·خخش »كاخخن¹·=¸ ›`خخنا¸رك~ نخخم »كان-¹خ ان• ¸انلا ا+-ž ا-)ه¹ي-· ا-¸ »و· »ادك هب ناسنا ت-سن ر~ هن · دشا-يم
¸خخ¹خ (»`سلا ا+ي¹=) او= يب يب ن¸ …-¸ (»`سلا هي¹=) »~' -ر-= ~رم …- ¸ا ار ا~ش ام نام~رم يا (»كا--ا ‚ادن= »´مركا
.خخ=)دخخن¸ادخ ~¸خخن هخخب ا~خخش ن-رتخخ+ب …خخش ن¸دخخب·»-~و~ن »يس-- ر×-د×- ت·ر·م يارب ا- ه¹ي-·¸ ا- -¸ر´ هب ار ا~ش ¸,س·»-~و~ن
(هل`= . تس ا~ش ن-ر- ي-تم
(هخخل`= .خخ=)خخ‚ا ~¸خخن ر~·~رخخي×يم ¸خخ¹·- ¸ا -رخخ--¸ -~ارا هب هك يرايتخا روما ر~ ناسنا يل¸ ``م·دخخشا-يم ل¸¸خخسم
ن~روخخخ·دخخب¸ -وخخخ نكاما هب نت·ر·نات-=- »-¸ ناتس¸~رايتخا · دب¸ =ين لا~=ا »ا=نا · دشر نس¸ يناو=¸ا د·ب نا~-ا رايتخا
. _¸ر~م ري=¸ _¸ر~م يا- -ار ر~ لام ن~و~ن -ر-م· »ار=¸ ل`= لوپ لو-=·»ار=¸ ل`= نديشون¸
-ا´ر- ه´ن-ا ه-`خ !Œ B5G05+J B5P. ]اD‰ o(]DG .]N+ ا] 809نا !G r\4e+ ]N+ا o+0Em ناسنا : يخخ´ -دن¸ Ÿر—ا~ ¸~ ر~
: دن´يم
1 - /.NKKG ²\KK9+ #+0KKg 809نا HX0G !g !g /DÀا. -~رخك ي·رخ-- ¿خي- ¸~وخخ¸ ·دخشا-يمرو-=م ن' ¸ر-~خپر~ ناخسنا ¸
: تسا _ون¸~ ن-ا¸ · دناوتي~ن
oe9P '0’ن !G r\4e+ ¹Nن • ‚"ا : ~~ر×يم »يس-- ¸خب¸~ هب هك تسا
o4567 ]N+ا vwG K ·اخخ- -`يس·ا- هل¸ل¸ .`م ي·ي-= -ا·'·-رار=·-~¸رب·-ا·¸اريي·-·او-ريي·-·¸¸ر· -ش : .`م ·
. -ري=¸
809نا ozwq]N+ا vwG K تي=وخخن·يخخ×نر دخخب·ي-ا--¸ ·رو~ك·ناب¸·»و··šنر·ي´ -دن¸ »ا-ا راد-م· -ا·¸· دلو- :.`م·
. -ري=¸·د¹= تسوپ
44
o1 /دن2 o\5Ebmو H]06$ا]N+ا vwG • ‡ يخخ-خش : ``م · ~رخخي×يم »اخخ=نا ¸~وخ •سو- ناسنا رايتخا ن¸دب هك تسا
¸ر-وخخم اخخ-¸ ·دن´يم تبا-ا يناسنا هب ¸ا يمرم·دنك را´ش ار يناوي= د-اوخيم ا-¸·د~´يم ار ¸ا¸·دت·ايم يسك ي`اب يدن¹ب ¸ا
. دنو~يم ي~خ¸ تخس »-ا- ¸ دنن´يم -ا·¸ ني-كار يما~- ¸ دت·ايم ا-ر~ ر~ -~و~ن =و-س نا+´ان
? /.NG ²\9+ 8… HX0G 809نا !g k/DÀا. • : .`م·~را~ .ماك -ر-- رايتخا ن' ¸ر-~پر~ ¸
ن' ~را-¸ ن-~ ¸ر-~پ رايتخا
نتشون¸ نت-´ر~ رايتخا
لا~=ا »ا=نار~ رايتخا
لا~=ا ¸ا يرا~ ~وخ ر~ رايتخا
نديشون¸ ن~روخ ر~ رايتخا
»ار=¸ ل`= -سك ر~ رايتخا
دن¸ادخ هك تسي-ا- ي~ا¸' ه¹س¹س =- ن-ا -انب (هل`= .=) ناخخ~-ا ي~ا¸' ) تسا -~ا~رايتخا `ماك ار¸ا¸ -~ا~ ناسنا يارب
. ( -ري=¸ · .~= ي~ا¸' · ¸ون¸ ~روخ ي~ا¸' · رات-´ ي~ا¸' ·
º دشا-يم -¸ادنا ي¡ هب ي¸ تيل¸وسم¸·~را~ تي-¹×م رد-¡ روما ن-ا يما~-ر~ ناسنا ه´ ~و~يم لاوس نون´ا
809نا 35h\d+ ¿خخي-·~رادخخن -رخخ-- ¸خ= ن' ر~ ناخسنا ه×-روخخما .دخخشا-يم يراخخيتخاروما Ÿر—ا~ ر~ •خخ-· ناسنا تي-¹´م :
. ~و~ي~ن ¸رپ¸اب ن' .با-مر~
رارخخ· -ا¸اخخ=م ~روخخم · دخخشاب هتشادن -~را¸ د-· ينام¸ ¸-وخ يرايتخا روما ر~ ˆت= ناسنا هك ~و~ن نا~ن ر=اخ د-اب
نخخم تخخما ¸ا (هخخي¹= او-ر´تخخسا اخخم¸ نايسنلا¸ '=خلا يتما ن= _·ر : د-امر-يم (»¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- )ر-مايپ -ر-= · ~ري×ي~ن
. تسا -دش -ا·م · ير-= -رو-ب ي¸ ي`اب ي¹ي~=- روما ¸ يشومار· · ا=خ
: ~و~يم -~ا~ .-~ =¸رش هب لا~=ا يا¸= ا-¸ -او’ : ه´ن-ا ه-`خ
..ماك رايتخا نتشا~ : ل¸ا
. د-· نتشا~ : »¸~
نار×-~ -ر= ¸ا -اركا¸ ر¸¸ ي-ن : »وس
: دشا-يم -ا·م .-~ -`ا= ر~ ناسنا
1 . -ري=¸ ي·ي-= “~او=¸ · ير~ام ناب¸ · »و· · -ر+¡ · šنر -ا=و-وم ر~ ``م :رايتخا نتشادن -
2 : تسا »س· هس هب د-· نتشادن : د-· نتشادن -
وخخ-= ~روم هتشادن د-· هك د-~ »ا=نا ار يراك ا-ا-تشا ا-¸ · ~روخب ار -¸¸ر ا-ا-تشا يسك -ا´ر- : -ا-تشا¸ و+س : -لا
. ~ري×يم رار·
نا~´ هب ا-¸ · ~¸ريم ¸-و¹´ هب -' نا+´ان ن-~ نتسش »ا×ن-ر~ يل¸·تسا را~ -¸¸ر هك دناديم ناسنا اناي=ا : ا=خ : -
- -¸¸ر ¸¸ر ناخخ~- اخخ+ن- -~وخخب -ا·م ي+لا -ا~=¸ا ¸ا تلا= ن-ر~·تسا -د~ن نا~ا هك دناديم ¸,س دن´يم را=·ا -دش نا~ا ه´ن-ا
. دنرا~ -¹تخم `ما´ ‰ا¸= ( د~= ) ‰د-· .ت· اب ر-وم »~ا--ر~ ا=خ .ت· ``م . دن´يم -~ا=ا ار ¸-وخ
~و~ي~ن -~ر~ش را×-ان´ · تسا هتشادن ارن' د-·¸ا هك ~ر-~,يم »ا=نا ر¸¸ب ي¹~= يسك ي`اب -ا´ر- : (ر¸¸) -اركا : _
.
(هل`= .=) ‚ا : ``م هك دنسر,يم •اخشا ¸ا ي-·ب هخخب ي¸راخخك نخخ-ا · تخخسا -~وخخ~ن ¸خخ¹خ راخخ´-ان´ ا-¸ ر·اك ار يسك
(هل`= .=)‚ا ت-ا-ر º د-ديم -ا~= ار¸ا ار¡ ¸پ · تسا -دش
: ار-¸ · تسا •¹= لا¸س ن-ا هك ت-´ د-اب
1 هخخي¹= خخ‚ا ي¹خخ-)ر-ماخخيپ · دخخ-ا~نيم ¸ تخخسا -~و~ن ¸¹خ ير=· نا~-ا اب ار ا+ناسنا يما~- ( هل`= .= ) لا·تم دن¸ادخ -
ن-دخلا¸ ¸,خس · دنوخ~يم ¸خ¹خ يرخ=· نا~-' اب ه~- · دشاب -د~ن ¸¹خ ير=· نا~-ا ن¸دب ه´ تسين ي¹-= ¿ي- : د-امر-يم ( »¹س¸
. دن¸اسيم تسرپ ¸-'¸ · ينار-ن · ي~و+- (دشر¸ يناو= »ا×ن-ر~) -~رب ه-اريب هب ارنان' ناش
2 راخخيتخا ناخخسنا -ا~را هخخب هخخ´ تخخسا ˆ-خخس´ ناخخ~-ا »اخخنب ناخخ~-ا نخخ-ا ه´ د-ا~نيم رايتخا ار ~وخ ن-~ يس´ ر- يناو= ر~ -
. ~~ر×يم
3 دخخ-ا~ن راخخيتخا ار اخخ- يبوخخخ · هتخخسنا~ ار دب ¸ -وخ - ار · ¸-وخ رايتخا هب ناسنا ا- هتشا~ نايب ار .=اب¸ ¸= - ار -
ي-اخخ~ن-ر ار -ار ¸~ ¸خخ-ارب ( ن-دخخ=نلا -ان-دخخ-¸ ) . تسا هتشا~ نايب ار …ين¸ دب روما ناسنا يارب ( ا-او--¸ ا-رو=· ا+~+لا· )
. »-~و~ن
4 . د-ا~ن …ي×-- ار دب ¸ -وخ ا- -~ومر· ت-ان= ¸-ارب .-= -
5 . دن×ي~ن ¸-ا¸ا=م · ~رادن رايتخا ه×-روما ر~ -
• .تسين -ا¸ا=م ¸-ارب دن×يم .ي~=- ¸-`اب ر¸¸ب ارن' يس´¸ ~~ر×يم رو-=م ه×-رومار~ -
45
™ (هخخل`= .=) ‚ا هك تسا -دي~+-ن ار =را-م ت-' ن-ا يان·م ناسنا ن-ا - ¸-وخخخ ناخخ´ -دخخنب ن~رخخك -اخخن´ اخخ-¸ ر·اخخك هخخب
(هل`= .=) دن¸ادخ (~ ا-· ¹ل ا~ ¹Ž´ د´ -ر -´ ‚´´ ا ام ¸ ) دشا-ي~ن ي-ار /ر·ا=.د-اوخي~ن ار »¹Ž نا´ -دنب يارب 31 - ~ اخخ-· ل ›- ر - ` ¸ )
/رم¸لا .~رادن ت-ا-ر نا´ -دنب ر-´ هب دن¸ادخ(ر - ´´ لا ™
(هل`= .=) ‚ا : د-و×يم ت-' ن-ا ريس-- ر~ ري`ك نبا . دن´ي~ن رما ر-´ هب ار يسك ¸ ~رادن ¸وخ ار ر-ك
• : دخخ-و×يم -~وخخ~ن -يل'خخ- (ر-خخكا هخخ-·) »اخخنب يباتك يم`سا -دي-= ر~ ‚ا ه~=ر (تبا’ نب نا~·ن) ه-ين=وبا »اما -ر-= -
( »´= هب هن ~وب ت-- ا- --¸ هب روما ن-ا نتشون نك`¸ ~و~ن -¸ادنا ار -ايشا يما~- ( هل`= .= ) دن¸ادخ
ي+تن~لا وبا نخس ن-ا (هخل`= .خ=) دخن¸ادخ هك تسن-ا »امارو=نم : تسا -~و~ن _رش نين¡ ار »==ا »اما يماخ~- لاخخ·تم
هخخت-´ هخخك تخخسا هتخخشونن »خخ´= .´خخش هخخب ار ي¸خخي¡ دخخن¸ادخ:دخخ-و×يم ¸ا·تخخسا هتشون ƒو-=م _ولر~ ا+ن' -ا-¸ا اب ار -ايشا ن-ا
: دخ-و×يم ه~-اخخر~¸ .رخ-ك هب ¸ر~=¸· ~و-يم رو-=م نا~-ا هب د-¸ · تشونيم نين¡ -ا´ر-¸ · ر·اك¸ر~=¸·دشاب نم¸م د-¸:دشاب
(هل`= .=) دن¸ادخ) هك »==ا »اما نخس¸ا رو=نم -دخخنب لا~=ا ر~ تسا را-=ا ي-ن (»´= هب هن هتشون ا+ن' -ا-¸ا اب ار -ايشا
)ا- 1 (
– -دخخش هتشون ˆ¡ ¸ا ‰ارب ه´ دنادي~ن ˆسסي- · تسا ناسنا¸اروما ه~- ن~وب --ا= · _و-وم ن-ر~ ه=-ن ن-رت~+م -
»ا×=ا ¸با=م¸ · دن´ €ر~ ار ~وخ تيل¸وسم د-اب ناسنا -انب · تسا
-----------------------------------------------------------------
1 - : • · ي+تن~لاوبا 3• - 3™
· دخخشاب -~ا~ »اخخ=نا ار ¸-وخخخ ‰ا ه-ي=¸ · ~وخ تيل¸وسم ¸اسا هب ا- · -~ا~ »ا=نا ار …ين لا~=ا ه´ د-ا~ن ¸شو´ ن'ر·
هخخب اخخم هخخ´ تخخسن-ا ‰ارخخب -رخ- ام لا~=ا ه´ »يتس- -دي-= ن-ا هب نانا~¹سم ˆما~- ام ˆل¸ · دبا- -ا=ن -رخ' ¸¸ر ˆتم`م¸ا¸
ه´ ~را~ -دي-= نا~¹سمر-¸ · ~و~يم دن¸ادخ ت~=ر هب ن-ا · دش »ي-اوخ .خا~ دن¸ادخ تن= هب ه×ن-ا · »يتس- »ي¹س- دن¸ادخ »×=
ˆناخخبر+م¸ا رخخ- ه·اخخ-ا دخخن¸ادخ ˆناخخبر+م · دخخشاب نابر+م ر~ام -ا´ر- · -~و~ن -¸ادنا ˆناسنا ناب¸ اب ناوتي~ن ار دن¸ادخ ت~=ر
. تسا ر~ام ا- ~راي¹م
( نيم' ) ا~ن تن= نا-=ا- ه¹~= ¸ا ¸-وخ ت~=ر هب ار ام ارا´~ر¸رپ
€ • ]د‰و 0º‰ 'NRh+ •
• 0º‰ يخخن·- ~~رخخ×يم ¸ي-=- ناسنا ي`اب يرا-=ا .´~ب هتشادن رايتخا ن'ر~ ناسنا هك تس-روما ¸ا -را-= ا-· /DÀا.
/.NG ²\9+ #+0g 809نا HX0G !g روخخما نخخ-ا -اوخخخ دخخناوتي~ن -~رخخك ي·ر-- ¿ي- ¸~وخ¸· دشا-يم رو-=م ن' ¸ر-~پر~ ناسنا¸
oKe9P '0’ن !G r\4e+ .ماش هك دشاب o4567 ]N+ا -ا·' ا-¸ · -رار= ·-~ر¸رب· -ا·¸ا ريي·- ·او-ريي·- ·¸¸ر · -ش : .`م ·
»-ا-¸. -ري=¸ · ا- -`يس · ا- هل¸ل¸ .`م ي·ي-= 80KK9نا ozwq]N+ا vwG · يخخ´ -دخخن¸ »اخخ-ا رادخخ-م · -اخخ·¸ · دخخلو- : .`م ·
هب ¸¹·تم »-ا-¸ . دشاب -ري=¸·د¹= تسوپ تي=ون·ي×نر دب·ي-ا--¸ · رو~ك ·ناب¸ · »و· · šنر oKK\5Ebmو H]06$ا]N+ا vwG
o1 /دن2 اخخ-¸ ·د~´يم ار¸ا¸·دت·ايم يسك ي`اب يدن¹ب¸ا ي-خش : ``م·~ري×يم »ا=نا ¸~وخ •سو- ناسنا رايتخا ن¸دب هك دشاب
يماخخ~- ¸ دخخت·ايم اخخ-ر~ ر~ -~وخخ~ن =و-س نا+´ان ¸ر-وم ا-¸·دن´يم تبا-ا يناسنا هب ¸ا يمرم · دنك را´ش ار يناوي= د-اوخيم
. دنو~يم ي~خ¸ تخس »-ا- ¸ دنن´يم -ا·¸ ني-كار
0º‰ ]N+ا ]. ›لاخخ·ت-راب »ي¹خخس-¸ هتخخشا~ ناخخ~-ا ناخخي~لا= راخخ´~ر¸رپ -ناخخ= ¸ا رخخش¸ رخخيخ يا-·رب `ماك نم¸م ناسنا :
دخخن¸ادخ ¸ تخخسين ناخخسنا راخخيتخا هخخب روما ن-ا ار-¸ دن´ي~ن ~ا=-ا نم¸م يارب ي¸رخا .´~م _ون ¿ي- روما ن-ا »ا=نا¸ · دشا-يم
(هل`= .=) . دن×ي~ن -ا¸ا=م ¸د-·¸ رايتخا ن¸دب ار يسסي-
• ]دK‰ 'NRh+ . دن-و´ ار ن~رك -¸ادنا ت·لر~ رد·
•o+#(ا k/د5*W „#™›ا]. ]د‰ -اخ-=ا ¸ ¸خ-ار=·-ايخشا يارب •اوخ يا==ا¸ يو-= -ا=ا=¸·¸-ار=·-ايشا ¸¹خ
. دشا-يم
اخ-=ا ¸ ايخخشا يارخب ين·- ( دشا-يم ا-=ا¸ ايشا ر~ ه´ دشا-يم رش¸ريخ تي¹با·)رد· ر×-~ -را-= هب · - »ادختخخسا ي-اخخناو-
. تسا هتشا~´ ناسنا رايتخا هب ار دب ¸ -وخ .~= ار-¸ · لا~=ا »ا=نا هن تسا -~ا~ ي-نم¸ ت-`م روما ر~ ارن'
¸خ¹خ ار يخسن= ¸ نديخشون ·=اروخخ¸-ار= ناخسنا ~وخ=¸ر~·-~و~ن ¸¹خ ار -ري=¸ .-اس¸·-اناوي=·ناسنا لا·تم دن¸ادخ
: ``م تسا -~و~ن ¸¹خ ار ي-اوخ »ادكر- يارب·تسا -~و~ن
.د-~ »ا=نا ار رش¸ريخ لا~=ا ¸-وخ تس~ اب دناوتيم هك -~و~ن ¸¹خ تس~ ناسنا يارب
. د-ا~ن ر=ن ا- يتش¸ ا- ا- يبوخ هب ن' ه=ساوب دناوتيم هك -~و~ن ¸¹خ »~¡ ناسنا يارب
.د-ا~ن =ي´-- ار رش¸ريخ لا~=ا ن' ه=ساوب دناوتيم هك -~و~ن ¸¹خ .-= ناسنا يارب
.د-~ »ا=نا ار رش¸ريخ لا~=ا ا+ن' ه=ساوب دناوتيم هك -~و~ن ¸¹خ ار ندب يا-=ا يما~- ناسنا يارب
4•
ن~ر´ †ر=· ندنا¸وس·ند-رب تي¹با· ه´ -~و~ن ¸¹خ -ري=¸ -'·¸-'· ~راك·و·ا¡ دننام ار ي¹-اس¸ لا·تم دن¸ادخ نان¡~-
. د-ا~ن -~ا-تسا رش¸ريخ لا~=ا ر~ ا+ن' ه=ساوب دناوتيم ناسنا¸ دنرا~ ار
نخ-ا •اوخخ ناخن¡~- -~وخخب (هخل`= .=) دن¸ادخ -ر= ¸ا ه~-· .-اس¸ ن-ا راك ¸ .-اس¸·ناسنا ¸-ار=·ناسنا ¸¹خ -انب
ه~- رش¸ ريخ -¸ادنا ) ¸اسا ن-دب هك تسا -~ا~ .-اس¸ ن-ا يارب (هل`= .=) لا·تم دن¸ادخ ار ه~- تسا رش¸ ريخ هك .-اس¸
( دشا-يم لا·تم دن¸ادخ -نا=¸ا
: لا·تم دن¸ادخ ناسنا يارب -ا-=ا¸ -ايشا •اوخ نتشا~ ~و=¸ اب اما
1 - . دنك =ي´-- ار رش¸ ريخ ا- تسا -~ا~ .-=
2 - . د-ا~ن رايتخا ار ي¸ي¡ ر-رت+ب¸ ريخ -نا= ناسنا ا- تسا -~ا~ رايتخا
3 - . د-ا~ن ت-و-- نا~-ا -و· اب ي~ام -نا= هب ت-سن ار يون·م -نا= ا- · تسا -~ا~ نا~-ا ناسنا يارب
4 - ر~ ناخسنا اخخ- · تخسا هتشا~ نايب ار رش¸ريخ ن' ر~ ¸ -~و~ن ل¸ان -¹تخم -ا·¸ا ر~ ينا~س' يا- -اتك ناسنا يارب
. دشاب هتشادن ي¹´~م .=اب¸ ¸= نتسنا~
5 - . دن-ا~ن _ي¹-- ¸-وخ نايتما يارب ار ¸=روما هك · تسا -~اتسر· ار ( »`سلا »+ي¹=) نار-مايپ ناسنا يارب
يوخخ-= -اخخ=ا=¸ ¸خخ-ار= ناخخسنا ر~ ناخخن¡~- · -دخخ-ر·' ا- تي-اخ -ايشا ر~ ه¡نان¡) د-و×يم »`سا نادن~~نا~ ¸ا ي´-
-¸خخ-ر= ر~ ¸خخپ تخخسا -دخخ-ر·' ايخخشا يا- تي-اخ و¡~- ار ني·م يا- تي-اخ يو-= -ا=ا= ¸ ¸-ار= ن-ا ر~ ¸ -~رك ~ا=-ا
اخخ+ن-ا¸·تخخسا -دخخ-ر·' ار -رخخي=¸ ي×نخخ~- · ي×نخخسر´ .خخ`م ياخخ- تيخخ-اخ · يو-= -ا=ا= ر~ ¸ · يسن= .يم تي-اخ · _ون
ا+ناخخسنا ر~ هخخك يوخخ-= -اخخ=ا=¸¸-ار=·-ايخخشا ر~ (هل`= .=) ‚ا هك ار ني·م •اوخ ن-ا ¸پ · دنشا-يم يتس- »ا=ن ¸با=م
•اوخخخ¸ -دخخ-ر·' ار يوخخ-= -اخخ=ا=¸ ¸خخ-ار= · -ايخخشا هك تسا ي-ا~ ا+ن- لا·تم ‚ا ه´نو¡ · ~~ر×يم ~ا- رد· »انب -د-ر·' تسا
رب¸ · ~را~ .خ~ ن' ر~ »- هن¸ · تسا -~ر´ن ي¸اب ار ¸-ن هنو´ ¿ي- · -دنب ن' ر~ ¸¹=م رو=ب هك · -~رك ~ا=-ا ا+ن' ر~ ارناش
•اوخخخ نخخ-ا ¸·تخخسا ›لاخخ·-¸ هنا=-خخس خخ‚ا ¸ا·-ديخخ~خب •اوخخخ -ايشا يارب ه´ي-ا~ ا~¹سم ه´ن-ا هب ~ر' نا~-ا ا- تسا »¸` ناسنا
اخ-¸ · ~~رخ´ ريخ هب ر=نم .~= ن' ¸پ · لا·تم ‚ا رما¸ا ¸با=م·د-~ »ا=نا ار ي¹~= ن' -ه=ساوب ناسنا هك ~را~ ار ن-ا تي¹با·
¸خخ-ار= تبا=تخخسا هخخب اخخ-¸ ناخخش •اوخ هب -ايشا لا~·تسا ر~ -اوخ ·~~ر´رش هب ر=نم ن' هك د-~ »ا=نا لا·تم ‚ا رما¸ا -لاخم
يو-= -ا=ا=¸ لاخخ·تم خخ‚ا ي-اوخخن ¸ رخخما¸ا -لاخخخم -ا´ر-¸•دشا-يم ريخ ¸پ دشاب لا·تم ‚ا ي-اون¸ رما¸ا هب ¸با=م -ا´ر-·
. دشا-يم رش ¸پ دشاب
ناخخن¡~-¸ - ~وب لا·تم ‚ا -نا=¸ا ه~- رش ا-¸ ريخ·~را~ •¹س- ناسنا هب ن' هك دنا _·ا¸ --ر-ا~ر~ ه´يلا··ا ¸اسا ن-دب¸
لا·تم ‚ا -نا=¸ا دشا-يم يو-= -ا=ا=¸¸-ار=·-ايشار~ ه´ي-اوخ (هل`= .=) . رش ا-¸ دشاب ريخ -اوخ · -~وب
هخخ´ن-ا هخخب ~~رخخ´ دخخ-ت·م¸ · دخخشا-يمرا´~ر¸رپ -ناخخ=¸ا هك ~ر' نا~-ا رش¸ ريخ يا-· هب هك تسا »¸` نا~¹سمرب ¸رن-¸ا
ناخخ~-ا رخخش¸ريخ (-¸ادخخنا)ردخخ· رخخب هخخك تخخسا »¸` ¸ا رخخب¸ · دخخشا-يم لا·تم ‚ا -نا=¸ا »+ن' · ~رادن -ر-- ن' هب هك ار يلا··ا
اخ+ن-ا ¸ا -اوخخ · -~وخب لاخ·تم خخ‚ا -ناخ= ¸ا ناخخن¡~- ت·ي-خخ=ر~ ~و=وم -ايشا •اوخ هك ·دشاب هتشا~ -دي-= ن-ا هب ¸ين¸· ~ر¸'
. رش »-ا- ¸ د-' تسدب ريخ ه=يتن
-~رخخك -اخخختنا ه´يماخ=ن ¸باخخ=م¸ هتخخشا~ راخخيتخا ن'ر~ ناسنا هك دشا-يم --ر-ا~·~را~ •¹س- ن' ي`اب ناسنا هك --ر-ا~ اما
»اخخ=نا ناخخسنا ~وخخخ -~ارا هب · دشاب -د-~ر´ _·ا¸ ¸ا رب ا-¸·ر~ا- ناسنا¸ا ي¡ لا··ž ن'ر~ هك تسا --ر-ا~ ن-ا¸ · دن´يم تكر=
»اخخ=نا ار لاخخ~=ا نخخي~- دخخ-اوخب نوخخ¡¸ · دخخن´يم ر-خخس¸ ~¸رخخيم -ار · ~روخيم · دشونيم د-اوخب هك نام¸ر- ¸ا ¸پ ~و~يم -~ا~
_ا-خخشا هخخب دخخشاب هتخخساوخ ه´يناخخم¸ر-¸·~ر-خخيم و·اخخ¡¸ ~راخخك ه=خخساوب ار ي¸خخي¡·دنا¸وسيم ¸-' اب د-اوخب ينام¸ر- ¸ • د-دي~ن
ن-دخخب·د-دي~ن »ا=نا ا-¸ -~ا~ »ا=نا ار ي¹~= هناراتخم¸ ·~¸ا~ر,يم ~وخ -د·م ي×نسر´ ا-¸~وخ =¹~- -¸-ر= ا-¸·~وخ _ون -¸-ر=
. د-ديم -اس= ¸ -~وب ل¸¸سم تسا -~ا~ »ا=نا -ر-ا~ ني~- ن~- ر~ ه´يلا··ا¸ا¸ا ¸اسا
¸اسا هب ار يررخخ-¸ -دخخ-ا· _وخخن ¿خخي- دخخشاب ¸ا -~ارا¸ راخخيتخا _راخ ه´-روما ر~ ناسنا هك ت-´ ناوتيم †و· -لا=م
: .`م · ~~ر×ي~ن .~=تم
~ • H]06$ا '#(ا o"N6‰ 'دW • هخخب -اخخ´ر-¸ · تخخسا ( ندخخش »ي¹خخس- ) »`سا هك »يني-يم »ينك ه=و- »`سا يان·م هب -ا´ر-
-راتخخس·-اخخت+م·-اخخت·'·دخخنارا´~ر¸رپ »خخ´= »ي¹خخس- اخخ+ن' يماخخ~- هخخك »خخين´يم =ر~ يبوخخب »-¸ادخخنا رخخ=ن ناخخ+= -اخخ·و¹خم يماخخ~-
ر~ ي+لا نامر· ¸با=م ه~-¸ ه~- -ا¸ا= ·-ا·-ام·-ادما=·-ا-ا-ن·-اناوي=·-ش¸¸¸ر·ا- 24 تخخكر= · دنخخشا-يم »ي¹س- ت=اس
. دنشا-يم نا~¹سم ا+ن-ا - ه~- -انب·دنشا-يم را´~ر¸رپ »´= هب ¸ين ا+ن' نو´س¸
ينديخخشون·=اروخخخ·نبراخخك ·نخخ-'·ن=يسكا هب -ر¸ر-:دننام·ي´ -دن¸ ~ا·با¸ا اسبر~·تسا -ا·و¹خم ن-ا -¸= هك ناسنا
»يخخس-- »ي¹خخس-· هتخخساوخن اخخ- هتخخساوخ ناخخسنا·دخخنك يخخ´ -دخخن¸ يتس- نا+=¸ا _راخ دناوتي~ن ناسناار-¸·دشا-يم ي+لا »´= »ي¹س-·ا-
-ا·¸ا 24 هخخب ار -اخخت·'¸ -اخخت·' هخخب ار -ات+م ه-يŽ¸ دناوتي~ن ·~¸اسب -ش ار ¸¸ر¸ ¸¸ر ار -ش دناوتي~ن ¸ا·تسا ي+لا هت=اس
4™
ناخسنا نخ-ا يخل¸ .تخسا نا~¹خسم¸·تخسا يخ+لا »اخ´=ا »ي¹خس- ¸-وخخ يخ´ -دخن¸ ~ا·با¸ا يرايسب ر~ ناسنا ن-ا -انب ·د-~ -ات+م
. ي´ -دن¸ ¸ر= رايتخا ي~ا¸' ·ر´· ي~ا¸'·-دي-= ي~ا¸'·دشا-يم (ي~ا¸')رايتخا هك ~را~ ير×-~ ¸خب رما ن-ا يو¹+پر~
-~ارا¸راخيتخا -اخ×ن¸ا ¸ نا~¹خسم -ا·و¹خمر-اخس اخب تكرخش -اخ×ن ¸ا ناخسنا هك ت-´ ناوتيم -لا=م ن-ا تشا~ ر=نر~ اب
يخخ+لا »اخخ´=ا اخخب يراخخيتخا ¸خب ر~ »-ا-¸·~ر-~,يم ¸-وخ رايتخا هب ار ي+لا »ا´=ا هك·دشا-يم .ماك نا~¹سم ا- ¸~وخ ي-خش
نخخ- يخخ+لا نيناوخخ· نخخ-ا هخخب هخخك تخسا روخخ-=م ¸ا ¸ · تخخسا ي¸ يرايتخا يب ¸اسا هب ¸ا يل¸ا »`سا ه´ن-¸ا¸ · ~¸رويم ت-لاخم
. ~و~يم هت-´ ر·اك -انب ·د-~ر~
. ¸ا¸يي~- --و· نا=تما·¸ا ¸نا~ نا=تما·¸ا »¹= نا=تما·تسا نا=تما _ون =- رايتخار~ ي~ا¸' ار-¸
? H]06$اDhgD5Šªm 'دW • اخخم هخخك ار ي-اخخن´ -انب تسا -دش هتشون ¸ي¡ ه~- ه´ن-¸ا هك دنن´يم ل`دتسا »~رم ¸ا ي-·ب :
º »ي-و~يم ه-سا=م ار¡ ¸پ · تسا ر-د-- ¸اسا هب »ي-ديم »ا=نا
ار-¸ (را-=ا¸ رما .´ش هب هن -~وب ي--¸ .´ش هب ناسنا لا~=ا نتشون ) دش هت-´ `-· ه¡نان¡ هك ت-´ د-اب نان-ا -او=ب
-رخ-= ناخشرسپ¸ هي~خس يخب يخخب·رخس ا- -ر-=) ¸-ر· ناكر~م ينام¸ :``م · ~رادن را-ت=ا ر-ك ات= رايتخا -¹س نام¸ر~
دي+خخش نيتسخن¸ ·دناسر -~ا+ش هب ~ا-¸ -ه=ن´ش¸ا ¸پ .+=وبا ار هي~س يب يب · دن~و~ن ه=ن´ش ار ( »+ن= ‚ا ي-ر ) (را~=
ار ¸ن-دخلا¸ هكراخ-ك ه=ن´خش .خبا-مر~ ( هن= ‚ا ي-ر)را~= -ر-= ·دنديناسر -~ا+ش هب ار رسا- -ر-= ¸,س ·دش »`سا
ي-اخ-ر يارخب ار -اخ~¹ك نخين¡¸ ·تخسناوتن تم¸اخ-م·~ر¸ايب ناب¸ب ار ر-ك -ا~¹ك ا- دن~¸يم هنا~=ريب ار¸ا ¸·دن~وب -~و~ن دي+ش
خخ‚ا·دخخ-ا~ن لا~·تخخسا ار يŽا-لا نين¡ ا- دش رو-=م ار-اŽ¸ · تشا~ نا~-ا¸ا و¹~م -¹· هك ¸ا·دنار ناب¸ب »`سا نان~ش~ --~·-¸ا
ناخخ~-ا اخخب ناش -¹· يل¸ دنوشرو-=م ه×يناس´¸=ب (ن ا~ -` اب ن´ ‹~ = م´ ه´ -´¹· ¸ - ر ك ž´ ن م `´ •) : ~ومر· نين¡ هنيم¸ ن-ر~ (هل`= .=)
/ .=نلا . دشاب ن‹~=م 1‘•
-خخ¹· يخخل¸ دخخنر¸ايم ناخخب¸ب ار ر-ك نخس · نان~ش~ -ر=¸ار¸¸ »ادختسا¸ ت-رو-=م ي¸ر ¸ا هك اريناسك دن¸ادخ ين·-
.~رادن,ي~ن ل¸¸سم· -و· نتشادن ¸ ت-رو-=م تلا=ر~·تسا نا~-ا هب ن‹~=م ناش
ادخخخ -خ-= ي¸ ي`اخب ~~ر×يمر·اخك ¸خ= نتخسنا~¸ ناخخ~-ا¸ا دخخ·ب يسك -ا´ر- : د-امر-يم -¹=م ن-ا ريس-- ر~ ري`ك نبا
تخخل¸ا يري´وخخ¹= ر=اخخب اخخ=-ل ناكرخ~م اخخب¸ -دخخشر·اك اروخخ-=م ناخخب¸ هخخب هك تسيسك يارب -ان`تسا ا=ن-ر~ يل¸·~~ر×يم ل¸ان
. دشابا- هت-´ نين¡ -لاخم ¸-¹·¸ -~و~ن ت-·اوم ا+ن' --~·-¸ -وك¸
( »¹خخس¸ هخخي¹= خخ‚ا ي¹خخ-)ر-ماخخيپ ن~ا~ »انخخش~ هخخب ار¸ا ناكرخخ~م يناخخم¸ ار-¸ -دش ل¸ان را~= -ر-= ~رومر~ ت-' ن-ا
ت-ا´خش ( »¹خس¸ هخي¹= خ‚ا ي¹خ- )ر-ماخيپ هخبرما ن-¸ا ¸ا · دنك ~ا- يبوخب ارناش يا+تب ا- دن~و~ن را~ا¸ ار ¸ا¸ · دنتخاسرو-=م
ي-خخن -رخخ-=·»~رخخ´ن ~اخخ- يبوخب ارناش يا+تب ¸ »~ادن »انش~ ار ا~ش ا- دنتشا~×ن ارم ينام¸ ا- نان' ! ‚ا لوسر يا ت-´¸ ~و~ن
. ن‹~=م نا~-ا اب : ت-´ º يبايم رو=¡ ار ت-¹· نونكا : ديسرپ ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) »-رك
. نك رار´- ¸ين و- دن~و~ن رار´- نان' -ا´ر- : ت-´ ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) ‚ا لوسر
ت-روخخ-=م ¸ا هخخك يرادخخن ي¹´خخ~م·دن¸اخخس -روخخ-=م¸ دخخن-ا~ن --~·- ار- »-¸اب نار·اك¸ يرا~ نا~-ا اب -¹· ه´ن-¸ا ين·-
هخخب ه´يŽا-لا ن-ا هك دنا~+-ب رسا- رسپ را~= يارب هك ~وب ن-ا ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- )ر-مايپ -د-·ي-ا~ن رار´- ار -ا~¹ك نين¡
. دن´ي~ن ~ا=-ا ¸ا يارب ي¹´~م ¿ي- -دش هت-´ ت-رو-=م ¸اسا
€ 8.NG ]N6^+ 3"0C]. 'اDC 8.]Nخ ]. NhW • »-اخخ-¸ · ~و~ي~ن ت·ا- ل`= يا~= ¿ي- هك دشاب ي-ا=ر~ يسك -ا´ر- :
· د-ا~ن -~ا-تسا »ار= ¸ا ~وخ -ر¸ر- - -¸ادنا هب دناوتيم Œرم ¸ا ~وخ -ا=ن ر=اخب -رو-ن-ر~ ¸ا · ~و~ي~ن ت·ا- =اپ -'
يم`خسا ت·-رخش ر~ ار تلاخ= نخ-ا¸ دخ-ا~ن -~ا-تخسا .×خ~م نخ-ا _خ·ر يارخب ¸-ا= ان ينديشون ¸ا »-ا-¸ ~روخب ار »ار= تشو´
. ~و~ي~ن ه-سا=م -انب تسا رو-=م ˜خش ن-ا ه´ن-¸ا¸ ·دنا -ديمان ( هس~خم)
— 0KKRpm و oKKR"ا ]N+ا ]. !\خاد+ 'دW و oR"ا D+اواو '0dCا !G oE5\9m ]د‰و 0º‰ %À09+]. 80p+`+ HاDG /ا] ,-DeRG •
• 3(ا ,e9نا. ا] v-Nخ 35"و`9+ راك ن-ا »ا=نا »ا×ن-ر~ نم ا-' هك دسر,ب ~وخ¸ا نم¸م =- تسا »¸` رد·¸ ا-· .-اسمر~
ن-دخخب · »خخن´ب ارراخخ´ن-ا اخخ- تخاخخسرو-=م يخخسك ارخخم اخخ-¸ · ت·ر´ -رو- نم ي`اب راك ن-ا يرا-=ا .´ش هب ا- ¸ »تشا~ رايتخا
-~وبرو-=م يل¸ هتشا~ رايتخا »-ا- ¸ هتشادن رايتخا -ا´ر-¸ ~ري×يم رار· ¸رپ¸اب ~روم -~ا~ »ا=نا ~وخ رايتخا هب ر´ا -رو-
. ~ري×ي~ن رار· ¸رپ ¸اب ~روم -رو-ن-ر~·دن´ب ار راك ن' هك -~و~ن ¸د-د+- يسكا-¸ ·
يمر=م ار¡ هك دسر,ب ه~×=م ¸ا دناوتي~نرومام =- ار-¸·دن´ن ه¹خادم ي+لا روما ر~ ناسنا ا- دن´يم ا-ا-- يم`سا -~ا
ناخ=تما نوختن-وپر~ تيلو~خش ‰ارخب ارخ¡ هخك دخسر,ب نوتن-وپ نيل¸¸سم ¸ا دناوتي~ن .-=م =- ه´ن-ا ا- ¸ تسا -~و~ن ¸-= ار
ارخخ¡ هخخك دسر,ب نادنامو· ¸ا هك دناوتي~ن ر´س= =- º دنا -دش »ا´انرو×نا´ر~ ني¹-=م¸ا ي-·ب ار¡ ¸ تسا -دش نيي·-رو×نا´
اخب ار هخ~- تخ¹= هخت·ر´ راخك ¸-وخخ .-= ¸ا ا+ن-ا ر´ا -رو- ن-دب · دنشا-يم ا- هتسوپ ¸ ير´س= -ا·=· ر~ »- -شركاس=
ارروخما نخ-ا ي×نوخס¸ تخ¹= هخ~ي~-¸ هتخسنادن ار نيناوخ· ¸ا يرايسب ت¹= ر´ا¸ · تسا يبوخراك دننادب¸ -~و~ن ¸=نس ~وخ
4•
روخخما يل¸ · ~را~ تيل¸¸سم ¸-وخ رايتخا »د=¸رايتخا ¸ا ¸-وخ تيل¸¸سم --ر-ا~ ر~ نم¸م ناسنا · دنو~يم تم`م · دنسر,ب
. ~¸اس لو=م نا+= ¸لاخ هب امارت=ا · تسا -دش »ي=ن-¸ -ي-ر- هنوס هك ار ي-ي=
• دq065+ o(0(ا Ã0*ن ,-ا ]د‰و 0º‰ ¹N}N+ ].
1 ار يخخمر= يناسنا -ا´ر-¸ . ~را~ تيل¸¸سم (هل`= .=) لا·تم دن¸ادخ .با-مر~ ¸~وخ رايتخا ¸ -~ارا ¸با=م ناسنا (
(هل`= .=) دن¸ادخ ~¸ن هب تيل¸¸سم _ون ¿ي- ¸ا ~ر-~پ »ا=نا ر¸¸ب ي¸ ي`اب يراك »- ا-¸ · ~~ر´ -´-رم ¸-وخ -~ارا ن¸دب
. دشاب هتشادي~ن
2 يخ+لا روخما ر~¸ دخنك .خ~= ¸-وخخ تيل¸¸خسم ¸باخ=م دخ-اب ناخسنا¸·~را~ ¸¹·- (هل`= .=) دن¸ادخ هب رد· _و-وم (
. دن´ن ه¹خادم
3 =خخين لاخخ~=ا هخخك تخخسا »¸` ي¸رخخب يخخ+لا »اخخ´=ا ¸اسا هب -انب · تسا -دش هتشون ي¡ ي¸ ر-د-- ر~ هك دنادي~ن ناسنا (
. ~را~×ب (هل`= .=) دن¸ادخ هب ار ي-ي= روما¸·د-~ »ا=نا
هخخب ار راخخك نخخ-ا نخخم نينم¸خخ~لاريما يا : تخخ-´·دخخن~ر¸' ( هخخن= خخ‚ا ي-ر )ر~= ~¸ن هب ار¸ا · ~وب -~و~ن ي~¸~ ي-خش
. »ين´يم _=· ر-د-- ¸اسا هب ار- تس~ »-ام : ت-´ر~= -ر-=. »ا -~رك »ر-د-- ¸اسا
اخ- دخ-ري~يم هخك دخيني-ب¸ دخ-¸ادنايب -وخك ¸ا ار ~وخ هك تسا ن´~م ا-' : ت-´ ( هن= ‚ا ي-ر) †~ا- ر-·= »اما هب يسك
. »ينك نا=تما ار ادخ هك »-رادن ¸= ام دن´يم نا=تما ار ام لا·تم دن¸ادخ : ت-´ ( هن= ‚ا ي-ر ) »اما · د-ري~ي~ن
]د‰و 0º‰ !G 80E-Y دÀاN{
: ¸ا دنا -را-= هك ~را~ يد—او· ه¹س¹س =- رد·¸ ا-· هب نا~-ا
1 دq065+ ,¯E™+ #+0g oR"ا ]د‰و 0º‰ ,e9نا. 0G ,+`+ 809نا ناخخسنا يارخخب دخخناوتي~ن يخخس´¡ي- هخخك دناديم ¸ا ار-¸ ·
لا·تم دن¸ادخ ار ه¡ن'ر×م·دناسرب يرر- ا-¸ -د-ا· (هل`= .=) ‚اد-= -ر-= · تسا -~و~ن رد-م ¸-ارب ¸, ا-´= ن ب يخخ-ر)
~اخخ- ار ي-اخخ~¹ك ارخخ- نم ! =رسپ يا : ت-´ »-ارب · »~وب ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-) ر-مايپ --= ر~ ي¸¸ر هك د-امر-يم (ا~+ن= ‚ا
دن¸ادخا-·ا~ن „-= ارن' »-ديم (هل`= .=) : دشاب و-اب ه~ي~- ¸ د-ا~ن „-= ار-
لا·تم دن¸ادخ ¸ا يتشا~ ي¹´~م -ا´ر- - (هل`= .=) . ا~ن -¹= ارن' .=
دن¸ادخ ¸ا يتساوخيم =~ك -ا´ر- - (هل`= .=) -اوخب =~ك
دخخن¸ادخ ار هخخ¡ن' رخخ×م دخخنناوتي~ن -دناخخسر يخخ·-ن·دنناخخسرب ي·-نوخخ- يارب ا- دن-ا~ن †ا--ا »- اب »~رم يما~- -ا´ر- ه´نادب -
لا·تم (هل`= .=) دنادخ ار ه¡ن' ¸=ب · دنناسرب يرر- و- يارب هك دن-ا~ن †ا--ا ه~- -ا´ر-¸ · تسا -~و~ن نيي·- ت-ارب .خخ=)
(هل`= ) ( دنا -د-~ر´ =~خ ا+باتك ¸ · -دش هتشا~رب ا- »¹· دنناوتي~ن -~رك تسا هتشون ت-ارب 1 (
2 • DKKi-. ¤NKK\w+ 0KK- و 80KK9نا !KKG Ä0KK5eCا 'دW ياخخ- هخخت-´ ¸اخخسا هخخب هخخك دخخناديم ردخخ·¸ اخ-· هخخب نم¸خخم ناخسنا ار-¸
لاخ·تم دخن¸ادخ ار هخ¡ن' رخ×م دخناوتي~ن -دناخسر رر-¸ _-ن يسك يارب يناسنا ¿ي- ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-)ر-مايپ (هخل`= .خ=)
اخ-¸ ·د-اوخب =~ك ¸ا ¸ا -~و~ن .يل~ ار ~وخ ير×-~ ˜خش يارب ناسنا ار¡ ¸پ ·دشاب نين¡ -ا´ر-¸ ·تسا -~و~ن رد-م ¸-ارب
. دسريم·تسا -~و~ن رر-م ¸-ارب لا·تم دن¸ادخ ار ه¡ن' ه´¹ب ·د-ا~ن .´~م .=¸ا ¸ا
-------------------------------------
1 ¸ا-= نب ‚اد-= ن= - خخ‚´ ا „ خخ- = ا -, ا~ ¹ك = ~´ ¹= ž´ ين• »´ ` =´ ا- ل ا-· ام و - » ¹´س ¸ ه ي ¹= ‚´´ ا ›¹´- ‚´ ا ل وس´ ر - ¹خ ت´ ن ك´ ل ا·
-, ي خخ~ ب = وخخ·´ - ن - ن ž ›خخ¹= ت · ~ ت= ا و ل ‡ م´ `´ ا ن´ ž » ¹= ا¸ ‚´ اب ن · تس ا· ت ن · تس ا ا~ •¸ ‚´ ا ل 'س ا· ت ل'س ا~ • = - ا= -´ -´ د = - ‚´ ا „ -= ا = = -= -
»´ ` · ` ا ت خخ· · ر´ = خخي ¹= خخ‚´´ ا ه´ -تك د · -, ي ~ ب `´ • = ¸ر´ -´ - » ل -, ي ~ ب = ¸ر´ -´ - ن ž ›¹= او·´ ~ ت= ا و ل¸ = ل ‚´´ ا ه´ -تك د · -, ي ~ ب `´ • = و·´ - ن - » ل
( _´ ي= - ن´ س = -´ -د = ا~ - ل ا· -´ =´ -´ لا ت -´= ¸ --د= · --رش ي~مر- 244‘
€ yاN+او H2و] Z ¤2] T9g ]. v+ا]… · تخخسا نخخيي·- ي¸ ي¸¸ر ¸ †¸ر هك دناديم ي+لا -ارد-م هب نم¸م ناسنا :
لا·تم دن¸ادخرب يل¸·د~´يم ت~=¸·دن´يم راك ¸ا · د-ا~ن -سك ل`= ¸-ر= ¸ا ار ¸-وخ †¸ر ا- ~را~ تي-¹´م -ر- ¸ا .=)
(هل`= ¸ نارخي-· ¸خخ=¸·-~وخ~ن هخخ--ن ¸-وخخ .خخيما· يارخخب·~اخ-¸ اخ- دخشاب »ك -اوخ ار ¸-وخ †¸ر نا~-·ت=ار اب·-~و~ن ~ا~ت=ا
. دن´ي~ن ¸ومار· ¸ين ار نا´را¡يب
– • o6\‰ 3Cا]و 80p5E7ا دن¸ادخ ار ه¡ن' هك دناديم ار-¸ · دن´يم ي´ -دن¸ .ماك ناني~=ا اب نم¸م ~ر· ن-ا (هل`= .=)
لا·تم دن¸ادخ ار-¸ تس¸ا _-ن هب ه~-·تسا -~و~ن نيي·- ¸-ارب (هخخل`= .خخ=) هخخت·ر´ر=نر~ ارريخروخخما هخخ~ي~- ناخخسنا يارخخب
4–
لا·تم دن¸ادخ ا~ت=·دشاب هتشاديم »ك -ي-ن· يوين~ روما¸ا ي-·بر~ اناي=ا ناسنار´ا·تسا (هل`= .=) ¸¸ر ر~ ارخخن' ¸وخخ=
. تسا -~و~ن -~ام' ¸-ارب -رخ'
” • HNp4+ v+ا]… نارخ×-~ يارخب هخ¡ن' هخك دخناديم ¸ا ارخ-¸·دشا-يم يون·م ¸مار' يارا~¸ ت=ار `ماك نم¸م ناسنا
دن¸ادخ ار ه¡ن'¸·دسري~ن نم يارب·تسا نان' -ي-ن·تسا -دش رر-م (هل`= .=) يرخخ×-~ يخسك تخخسا -~وخخ~ن نخخيي·- نم يارب
. دناوتي~ن -~روخ
ا-· هب نانم¸م ري= -ي-ن هك · ~~ر×يم روما -ري=¸ · ي-اوخ ~اوخ · ي¸ر¸ هنيك · .خب ¸ا ي¸ ير¸~ --س رما ن-ا
. دشا-ي~ن ي+لا رد·¸
: د-و×يم »ايخ ر~=
~و~ن نوخ´ر´~ ¿ي- »¹· هت·ر¸ا
~و~ن نوخ ر×= ¸=ب »= ن~روخ ¸¸
يروخ هباناوخ ¸-وخر~= ه~-ر~ ر´
~و~ن ن¸¸·ا تخسا ه¡ن' ¸ا -ر~ =-
A • Hد5+ا 0نو )ª- 'دW هخخك دخخناديم ¸ا ارخخ-¸ · ~و~ي~ن ا- يديما ان »ي¹س- ي-اסي- · ي+لا رد·¸ ا-· هب نم¸م ناسنا
. دنا -رخ' ناري-· · اين~ ياين=ا يرايسب¸ · دنشا-يم ين= -رخ' ¸¸رر~ · دنري-· اين~ ن-ر~ ه´يناسك يرايسب
· -راخخ¡يب¸ رخخي-· ناخخسنا ¸خخ-نر~ رو+خخ~م دخخنمرن- …- -ا·¸ا اسب·دشا-يم »¹· …- يا- هن=- اب هبا~م `ما´ اين~ ي´دن¸
ار -اخخش~اپ ¸خخ-ن -ي·خخ- رايخخسب ناخخسنا …خخ- -اخخ·¸ا اخخسب¸ · دشا-يم »¹· ي¹-ا نامر+· »-ا-¸·دشاب هتشاديم »¹·ر~ ار ي~+م ¸-ن
ياخخ- تيخخ-خش·اخخين~ -راخخ¡يب¸ ري-· نا~رم ¸ا يرايسب ناس ني~- هب·~و~ي~ن -~ا~ يوب يش¸را ¿ي- »¹· ت-ا+نر~ ¸ دن×يم ي¸اب
تماخي· ¸¸ر ر~ •اخخشا نخ-ر- تخخب دخب¸ ن-ر-ري-· -رخ' ¸¸رر~·اين~ نارادلام ¸ا يرايسب ¸×=رب¸·دنشا-يم -رخ' Œر¸ب
. دنشا-يم
-روخ-ر~·دخخن´يمراك · دخن´يم .خ-ا= »خخ¹=·د~´يم ت~=¸ ه´ن-ا اب (رد·¸ ا-·) ينا~-ا ه~-دنا يارا~¸ د-ت·م ناسنا -انب
يرايخخسب يارخخب يوخخين~ -اخخ~·ن ¸ا يرايخخسب نتشادن ر~ ا~ت= هك دناديم ار-¸·~و~ي~ن ا- يديما ان »ي¹س-·يوين~ -اد-ا هب نديسرن
دن¸ادخ·تساريخ ناسك (هل`= .=) ت·خخس¸ ناخخ´ -دخخنب يارخخب ار †¸ر دن¸ادخ -ا´ر- (او·-ل -~ا-·ل †¸رلا ‚ا •سبول¸) د-امر-يم
. دند~يم ¸كرس نان' يرايسب·د-ديم
. دشا-يم دي-م ~ا-¸ لوپ نتشادن ا- ي-·ب يارب · دشاب دي-م -¸ر’ يسك يارب -ا´ر-
— • 3(0P oew6qNخ )0(ا !Œ 3-0}]و 3W0p‰ ي¸خخ-ر †رخخ=¸ ·¸نا~¸ »¹= -سك·راك·ت~=¸ ~و=¸ اب نم¸م ناسنا
روخسي·¸رپ ن-رتخ´ر¸ب »خ- اخ-¸ ·دخشاب Œر¸خب دن~خ~نا~ =خ- د-اخش ·دخن´يم ت=اخن· ·تخسا -دخخش -~ا~ ¸خخ-ارب ه¡ن' هب·ر-اوتم يا-
اخب ناخسنا نخخ-ا·دخشاب هتخشادن رارخ· »خ- Œر¸ب يسرك »ادكر~¸·-ي·- رايسب ~ا-ت·ا -ا×ن ¸ا يل¸ ·دشاب ¸-وخ ت·¸ -وس¹ي·¸
دن¸ادخ ه¡ن' هب ت=ان· نتشا~ (هل`= .=) يتخ-خخشوخ ·دخخشا-يم تخخ=ار `ماخخك يخخ+لا »خخ´= هب ت-ا-ر¸·تسا -~و~نرر-م ¸-ارب
دن¸ادخ هك دني-يم ه¡ن' ر~ ار ¸-وخ (هل`= .=) . تسا -~و~ن تي-`-¸ نيي·- ¸-ارب
»خخ´= هخخب هخخك ~وخخ~يم -ي-ن يناسك يارب·~~ر×يم -رخ'¸ اين~ ر~ -~ا·س¸ يتخ-شوخ هبر=نم هك ت-ا-ر¸ ت=ان· ن-ا
. ا- تي=`- لو-=ر~ هن·دنناديم تيل¸¸سم يا~ار~ ار ~وخ ت-ر-رب·هتشا~ ت=ان· ي+لا
˜ • œ.اNC %G0*+ ]. 3+و0*+ ¸ا د-اخخش هخخك يخخ~¹Ž اخخ-¸ · ا- ت-ي-م يما~- .با-مر~·ي+لا رد·¸ ا-· هب نم¸م ناسنا
ردخخ-م نخخم يارب .´~م ن-ا د-اش هك دناديم ¸ا·~~ر×ي~ن ¸و-ام ي-اסي-¸·هتشا~ تم¸ا-م·~وش .ي~=- ي¸ ي`اب نا~لاŽ -ر=
ر~ ي¸ تخخ=ار ¸اخخسا · ي¸ تم¸ا-م¸ ر-- ن-ا هك · دن´يم ر-- ه~- .با-مر~ هت·ر´ =ين لا· ار ا- ت-ي-م ن-ا ¸ا -انب ·دشاب
دخخن¸ادخ : تخخ-´ ¸-ارب =را-م ن'· ~¸ ي¹يس اب ار ( ‚ا ه~=ر) ير-ب نس= يسك هك تسار-خ ر~ · دشا-يم اين~ (هخخل`= .خخ=)
`ماخخك ˜خخخش =- هك (هن= ‚ا ي-ر) ير-ب نس= º دين´يم ريخ يا=~ »-ارب ا~ش¸ »~¸ ار ا~ش نم :ت-´ ¸ا . د~خ-ب ار ا~ش
هخخك · »خخن´يم نخخ-رب ¸وخخس·ا يخخل¸ · »~روخخخيم ارن' د-اب هك ~وب -دش رد-م نم يارب ي¹يس ن-ا: ت-´ ¸-ارب · ~وب نا~-ا اب¸ د-ت·م
دن¸ادخا-·»~و~نا=~ ت-ارب -انب·د-دش `ت-م ا~ش ¸-ان´ر~ (هل`= .=) . د-ا~ن و-= ار-
ا=ك هب ا- تسا=ك ¸ا -ر ه¹-ا· هك ني-ب
دنشا-ن اد= ادخ¸ =~يب دنشا-ن ادخ · ادخ نا~رم
5‘
š • 0P ,5G y0{ 80pw( !G 8.NEن .0*eWا دخخ~=م -رخ-= هخك دخ-امر-يم ( هخخن= خ‚ا يخ-ر) يردخخ دي·س يبا -ر-=
: ~ومر· ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-)
پ : دنو~ي~ن تن= .خا~ ˜خش _ن
• - يراوخبارش ~ات·م
™ - هب ه´يسك ا ¸~ا= د-ا~ن ~ا-ت= .
• - »=ر ه¹- _=· ه´يسك ( -را·ا اب ه=بار _=· ) . د-ا~ن
– - يا+ناسنا ¸~ا=¸ نيب لا· ´ ر
1‘ - تنم ´ را¸ ) 2 (
51
' NKKKK( vwG xKKKKK(0pq 8…D‰
تسا هتشا~ نايب (هل`= .= ) دن¸ادخ تخانش ‰ارب ˆ¹-`~ ت-ر~ب ‰ارب ناسنا ت-¹خ¸ا='¸ا (هل`= .= ) لا·تمدن¸ادخ
-~وخخ~ن ¸خخ¹خ ناسنا ~وخ ~و=¸ر~ ناسنا ‰ارب ار ‰~ا-¸ .-`~ دنشاب هتشا~ نا~-ا دن¸ادخ ~و=¸ هب دنناوتب ا+ناسنا ه×ن-ا ‰ارب¸ ·
. »يتشا~ ˆ`=ب ( هل`= .= ) لا·تم دن¸ادخ ~و=¸ هب ˆ¹-= ¸ ‰ر=· .-`~ ~رومر~ ˆ¹-· ‰ا- ¸ر~ر~ ام ه´ · تسا
¸ا -راخخ-= هخخ´ -~اتخخسر· ار ˆ-ا+بات´ ا+ناسنا ‰ارب لا·تم دن¸ادخ دن×ن ˆ-ا-تشا دن¸ادخ تخانشر~ ناسنا ن-ا ه×ن-ا ‰ارب
1‘‘ . دنا -دش دي-ا- ˆنار-مايپ¸ -ا¸=·م اب ا+ناسنا -ر¸ر- ¸با=م ˆبات´ر- ه´ · دشا-يم ˆنا~س' Œر¸ب -ت´را+¡¸ ه-ي=-
-اوخخخ ~وخخخ ‰ا+ناسنا ˆ-·ب¸ · دن-ا~نيم لد-م -ا·ارخ هب ار ˆ-ي-= د-ا-= نام¸ تش~´ اب _-را- لو=ر~ ا+ناسنا ه×ن-¸ا
هخخ×ن-ا ¸وخخ= هخخب هخخ´ دخخن~و~ن ˆ-ا·رخخ-- ا+ناخخسنا نخخي~- ‰ر×-~ ˆنا~س' ‰ا+بات´ر~¸ · دنن¸يم تس~ دن¸ادخ -ات´¸ ن-~ر~ ˆت=
ˆخ+لا نوناخ· …خ-ر-¸ · دخي=و- هخ~¹´ هخ´ نتخسنا~ اخب هخ~-¸ · ~~رخ´ ا+ناخسنا ˆ´ ه¡را,×-¸ -د=¸ ˆساسا ¸-ن ˆنا~س' ‰ا+بات´
¸وخخن- اخخ+بات´ ن-ا · ‰و--ا=¸ ‰و·ر· ‰ا- ‰دنب »يس--¸ · -ا--·- · -اوخ ~وخ ‰ا+ناسنا ‰ا- تلاخ~ اب · دن-ا~ن .-ا= ¸مار'
. د-~ر´ ا+ناسنا ‰ارب -`×~م --س »-
دخخي=و- هخخب ناخخ-رب¸ .خخيل~ نارا¸خخ- -اخخت´ ن-ر~ · ~اتسر· ار ˆنا~س' -ات´ ن-رخ' ¸-وخ ت~=ر ¸اسا هب لا·تم دن¸ادخ
-دخخش نايب `--م -رو-ب .-اسم -ري=¸ ا- ه×-`م هب نا~-ا · تماي· ¸¸ر هب نا~-ا · نار-مايپ هب نا~-ا · دن¸ادخ ن-~ · دن¸ادخ
-خ-·- ‰را~ ه×يناخس´¸ · ~ر¸اخيم ناخ~-ا ن' هخخب ¸ · -~رخخب ˆخپ ˆن'ر· ¸-ا-= هب ن' ه·لا=م ~ر=م اب · ¸نا~ اب ناسنا ه´ · تسا
: ار-¸ دننا~يم ر¸ر=م ت~·ن ن-¸ا · دنتس- ˆ-اوخ ~وخ¸
تسين -`خ ¸·-= ت·ا=ل ر~ ه´ ناراب ر~ ¸ د-¸ر هل` تش~ر~
¸خ را¸ -روش
~وخ ه×ي-ا+ناسنا ات=¸ -ار~´ ‰ا+ناسنا ري×نما~ ه´ ˆ-¹تخم -ا--·-¸ · نام¸ تش~´ ¸اسا هب ا+ناسنا ني~- ه×ن-ا ‰ارب
تماخخي· ¸¸ر اخخ- ار »خخ-ر´ ن'ر· •-= تنا~- ¸~وخ¸ -~و~ن „-= ار ~وخ -ات´ ن-رخ' لا·تم دن¸ادخ · ~و~يم دنناديم ن-دتم ار
. »ين×يم „-= ارن' ام¸ »-ا -~اتسر· ار ن'ر· ام ( نو=·ا=ل هل انا¸ ر´~لا انل¸ن ن=ن انا ) . تسا -~و~ن
‹ 3(ا rC ‡0eg 'ادg !g 39نا. 8اNe5+ ]N™•
-دن¸ ر~ .-ا ن-رت~+م ´ .-ا· -دي-= يارب ار »ا-م ن-ر- يساسا »`سا ¸د-م ن-~ · تسا -دي-= ناسنا ي ´ · تخخسا -دخخ-~ر
يم دن~ش¸را -دي-= ¸اسا هب لا~=ا يما~- × ات´- --دي-= هب -و=~ ن'ر· يما~- · ~~ر پ =رخش¸ا ير¸~ · يتخسر ناخسنا¸ پ يتخسر
يما~- · دشا-يم پ . دنا -~و~ن -و=~ =رش ¸ا ير¸~¸ دي=و- هب ار ¸-وخ تما نار-ماي
هخب ت-خخسن اخ-لا= -ا¸خ=·م نخ-ا هخخك -~اتخسر· ار ي-ا¸=·م ه¹س¹س =- (هل`= .=) لا·تم دن¸ادخ ر-مايپ ر- ت·ر·م يارب
¸ دخنرب يخخب يخ+لا -اخختك تينا-= ¸ نار-مايپ -و-ن ت-ي-= هب ن' -د-ا~م اب ا+ناسنا ر-اس ا- -~وبر- دن¹ب »~رم ¸نا~ ¸ »¹= _=س
يارخب (هخل`= .خ=) لاخ·تم دخن¸ادخ تشا~ _ا¸ر ~ا-¸ ¸~ا=¸ر=س »¹= هك (»`سلا هي¹=) ›سوم نام¸ ر~ :``م · دنر¸ايب نا~-ا
¸ا هخخ´¹ب هخخن ر=اخخس =خخ- (»`خخسلا هي¹=) ›سوم هك ~ا~ نا~ن ناش يارب · ~ا~ رار· -¸=·م ار ›سوم يا-= نار=اس ن' ت-اد-
-ارتخخ=ا (»`خخسلا هخخي¹=) ›خخسوم -رخخ-= تلاخخسر هب ¸ دن~ر¸' نا~-ا ارو· نار=اس »ا~- -¸=·م ن-ا ند-~ اب ¸ · تسادخر-~·يب
¸رخ= -لاخ=م نام¸ ن' نام~رم ر-اس ت-اد- يارب . دنت·ر-~ب ¸= ن-~ -ار ر~ ار -~ا+ش ¸ -~رك ن`=ا ار ~وخ نا~-ا ¸ دن~و~ن
. دندش ن-يتم ¸-ر-= تلاسر هب نان' ت-ر`كا هك ~ا~ نا~ن ار ي-ا¸=·م ناش تي~¹= ¸ د-~
(هخخل`= .خخ=)لاخخ·تم دن¸ادخ ¸ ~وب -~و~ن ت·ر~يب ›¹=ا د= هب -= »¹= (»`سلا هي¹=) ›سي= -ر-= نام¸ ر~ نان¡~-
. دن~وب ¸=ا= ¸ارما ن' _`= ¸ا نام¸ ن' نا-ي-= هك تخاس -¸=·م ار ي-ارما يا-ش (»`سلا هي¹=) ›سي= -ر-= يارب
يارخب د-اخش لاوخس نخ-ا تخسا -~وخ~ن ¸خيپ ار يخ-ا¸=·م ( هخل`= .خ=) لاخ·تم دخن¸ادخ ر-مايپ ر- -و-ن -ا-’ا يارب »يت-ك يت·¸
يخخ´ -دخخن¸ اخخم رخخ-= ر~ ه´يناخخسك يارخخب اخخ- ¸ ~وب د-اوخ ي·اك ام يارب ¸باس نار-مايپ يا- -¸=·م ا-' هك ~وش اديپ يرايسب
ºدنوخخش -ر~م »`سا ¸د-م ن-~ هب ن' ند-~ اب هك دشاب ي-ا¸=·م د-اب ¸ين دنا -د~ن را~روخرب »`سا ت~·ن ¸ا ¸ون- ¸ دنن´يم
لاوخخس نخخ-ا -اوخخ= هخخب ¸,خخس ¸ »خخي-~ رارخ· ه·لاخخ=م ~روخخم ار -¸خخ=·م »اخس·ا تخسخن تخخسا »¸` تسخن لاوس ن-ا هب _ساب ر~
. »-¸ا~ر,ب
/_KKKKKK^4+ '09‰£
: دشا-يم »س· ¸~ -¸=·م `-ا
~ DKKzW [KK- “0خ 80+.D+ HاDG omا_^4+ BP 0- و 80+2 و DzW !G r\4e+ H0P /_^4+ ¸ا .خخ-· نار-ماخخيپ هخخ´ن-¸ا :
· يتخخ·وم ¸خخين ناخخن' ي اخخ- -¸خخ=·م · دخخن~وب -دخخم' ي-اخ ي- ه-=نم =- ا- · »و· =- يارب (»¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-) د~=م -ر-=
» وخ· يارخب اخ- ر~ ن~اتخس-ا -¸خ=·م · نار=اخس يارخب (»`خسلا هخي¹=) ›سوم يا-= -¸=·م .`م · ~وب »و· نا~- يارب ¸ ‰~ام
. -ري= ¸ .ي-ارسا ينب يارب »`سلا هي¹= يسي= -ر-= ي-= -¸=·م ¸ · »`سلا هي¹= ›سوم
52
¸ . دخخن~ر¸' ناخ~-ا ن' هخخب ¸ -~وخخ~ن -~ا-تخخسا -ا¸=·م ن-¸ا نان' هك ~وب ر-= ن' ~و=وم »او·ا ا+ن- ا- -¸=·م ن-¸ا -د-
. د-~ر´ »تخ نان' ندش ينا· اب نان' -ا¸=·م -انب · ~و-ن يد·ب •اخشا -ا¸=·م ن-ا -د- ه´ن-¸ا
2 • دq065+ oنا.و0$ 3+05‰ 2و] 0m !g oEÀا. /_^4+ ¸ »و· =- •و-خم هك · تسا ي- -¸=·م نا~- ي~-ا~ -¸=·م
نخخ-ا راخخ’' · دخخشا-يم ر-ماخخيپ ن' تخخ¹=ر ¸ا دخخ·ب ¸ ر-ماخخيپ ن' ت-~وخخ=وم رخخ-= ر~ ت-رخخ~ب »ا~- يارب ه´¹ب هن •اخ -¸ر´ =- ا-
. دشا-يم رادما¸~ تماي· ¸¸ر ا- ه~ي~- يارب ¸ ا= ه~-ر~ -¸=·م
يرخخ×-~ ر-ماخخيپ ¸ا ¸ا دخخ·ب ¸ -دش -~اتسر· ت-ر~ب »ا~- يارب ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹- ) د~=م -ر-= »`سار-مايپ ه´ن-¸ا
تسا -~و~ن ديك'- ام يارب (هل`= .=) لا·تم دن¸ادخ¸ · دش د-اوخن ل¸ان ير×-~ ينا~س' -اتك »-ر´ن'ر· ¸اد·ب ه¡نان¡ • تسين
(هخخل`= .خخ=) لاخخ·تم دخن¸ادخ ار ناخ~لا »خي== ن'رخ· .يل~ ني~- ي¸ر . دشا-يم تماي· ¸¸ر ا- ت-ر~ب يارب ت-اد- ن'ر· ن-ا هك
اخ- (»¹خس¸ هخي¹= ‚ا ›¹-)ر-مايپ نام¸ ¸ا ه´¹ب هن ه¹ي-· ¸ »و· »ادك هب ر-=نم ن' ¸ا==ا هك تسا -~ا~ رار· --¸=·م ن-رت´ر¸ب
. ~را~ »ا¸~ تماي· ¸¸ر
• .]ا. /_^4+ ¹Nن و. B-DŒ 8…D‰
1 : ~و~ن ه-`خ .-~ =ا-نر~ ناوتيم ار »-رك ن'ر· ي=-ل -¸=·م : ي=-ل -¸=·م -
• 80(0pSن0G2و 0RGDW ˆاDG x’h" 3†#Gو 3C0z{ /_^4+ • ‚"ا يخخبر= ناخخب¸ ر~ هخخك تسا يناسك يارب -¸=·م ن-ا
را~روخخخرب يوخخ· رايخخسب تخخ=`ب¸ ت=اخخ-· ¸ا هك نام¸ ن' يا+بر= »`سا رو+Ž نام¸ ر~ ه¡نان¡ · دنشاب هتشا~ ~ا-¸ -را+م
رارخ· ناخن' .خبا-م ر~ ناخ~لا »خي== ن'ر· · دن~و~نيم راخت·ا ¸لا=م ¸ا يرايسب ر~ ت=`ب¸ ت=ا-· ني~- ¸اسا هب ¸ ·دن~وب
=خخ- تخخ=`ب¸ ت=اخ-· نخخين¡ نتخخشا~ ~وخخ=¸ اخب ا~خخش هك ~ا~ _ن¹¡ ¸ ~و~ن ¸´~يپ ار ن'ر· ي=-ل -¸=·م ناش يارب ¸ ت·ر´
هخخب »ي¹خخس- رس ن'ر· ندينش ا-¸ ه·لا=م اب ¸ · دندش ¸=ا= ن'ر· .`م ي- -روس ن~ر¸' ¸ا نان' · د-¸اسب »-رك ن'ر· .`م ي- -روس
يخبر= ~¸خن ر~ ¸-وخخ ‰راوتخسا ¸ -وخ· ناخ~- اخب رخ-ا= لا= ا- ن'ر· ي=-ل -¸=·م ن-ا هك · دن~ا+ن ي+لا Œر¸ب -¸=·م ن-ا
. تسي·اب نانا~
ناخخب¸¸ · دخخنن×يم .-ا= ˜-خ- ˆبر= ناب¸ ر~ ه×يناس´¸ · ا+بر= ˆما~-¸ هتشا~ »ا¸~ ‰¸¸رما ر-= ا- -¸=·م ن-ا
دنناديم ˆنا+= --¸=·م هنا×- ن' ت=`ب¸ ت=ا-·ر~ نا~لا »ي== ن'ر·¸ · دن-ا~نيم €ر~ ار ˆن'ر· ت-ي-= ن-ا · دنو~يم ¸انش
.
• 8…D‰ Æ0h"ا ÇhC k/_^4+ • ‡ · تخخسا ناخخسنا ا- نوي¹م -¹·ر~ ن'ر· „-= _و-وم »-ر´ ن'ر· ˆ=-ل -ا¸=·م¸ا ˆ×-
رخخخ' اخخ- ¸ا ¸ا ار -اخخت´ ن' ˆماخخ~- هخخ´ · دشاب هتشا~ ˆ=·ا= ر-ن د- .·ا د= ه´ تسين ˆ~¹= ¿ي-ر~ ˆبات´ ¿ي- نا+=ر~ لا=ا-
. نا-~ا -ري=¸ ا- ˆ-ا~وب· ا- ¸دن- ‰ا+بات´¸ (.ي=نا ) .--اب .`م · ~و~يم -~ا~ ت-سن ادخ هب ه×ي-ا+بات´ ات= · دشاب هتشا~ „-=
-اخخت´ نخخ-ا „خخ-= هخخ×¹ب · †ار¸ا ‰¸ر ر~ اخخ+ن- هخخن .خخ´ -روخخ-ب نا~لا »ي== نžر· º تسا -دش „-= هنوס »-ر´ ن'ر·
اخخ- ( »¹خخس¸ هخخي¹= خخ‚ا ˆ¹خخ- ) دخخ~=م -رخخ-= ‰`اخخب ن' ل¸¸ن نام¸ ¸ا »-ر´ ن'ر·¸ · تسا نا~¹سم ‰ا- نوي¹م -¹· ر~ ¸د-م
. ~ر¸ايب ن' ر~ ‰ريي·- ¿ي- دناوتي~ن ˆسסي-¸ · دنا~يم „-= ناسنا ا- نوي¹م -¹·ر~ تماي· ¸¸ر ا- ¸ · ‰¸¸رما ر-=
-دخخش „خخ-= ˆخخس´ ~ر-تس~ ن¸دب ن'ر· ه~¹´ر- ه×¹ب · »-ر´ ن'ر· -ا-' · »-ر´ ن'ر· ‰ا- -روس · ن'ر· ‰ا- -راپ ا+ن- هن
-اخخ´ر- (ني~لا·لا -ر ‚ د~=لا) »يناوخيم ˆت·¸ : ``م · تسا -دش „-= ن'ر· ت´ر= ¸ -ر=ر- ه×ن-ا رت-لا= »- ن-¸ا¸ · تسا
را~ ه~خخ- ) »و~خخ-م ناخخ+= -دش _ا¡ ‰ا- ن'ر· ˆما~-ر~ (د~=لا) ه~¹´ر~ (لا~)-ر= ه´ د-~ »ي-اوخ »-~ر×ب اين~ ˆما~-ر~
. ~~ر×يم „-¹- (را~ ¸يپ
--روخخس .خخ·ا .خخ= ا-¸ ~¸اسب ˆن'ر· ‰ر×-~ · نا~لا »ي== ن'ر· .`م ه´ تسا هتسناوتن ˆس´ ¿ي- _-را- لو=ر~ نان¡~-
. دنا -دش »ا´ان ˆل¸ · دنا -~و~ن ‰~ا-¸ ‰ا- ¸شو´ »`سا نان~ش~ ه×¹ب · -~و~نن ¸شو´ ˆس´ ه´ تسين ˆن·م نادب ن-ا · ~¸اسب
نخخي~- ار ~وخخخ ندخخش نا~¹سم .يل~ ~و~يم نا~¹سم ا-د·ب ه´ ¸تسا ~را¸~ا -يسو= »انب تي=يسم ‰ا- تي-خش¸ا نت×-
: دخخ-و×يم ¸ا · دناديم _-را- لو=ر~ »-ر´ ن'ر· „-= لوخخ=ر~ ن'رخخ· هخخسن دخن¡:هخخ´ »~رخ´ لاوخس دخ~=م ¸ا نخم هخخ´ »را~ ~اخخيب
14‘‘ º تسا -دم' ~و=وب هتش~´ لاس
هخخ´ ~وخخ~ن دخخي´'- »خخ-ارب¸ تسا -~ر×ن ريي·- ادبا ن'ر· ن-ا¸ · ~رادن ~و=¸ ير×-~ ن'ر· · ن'ر· …- ¸=ب ه´ ت-´ »-ارب -
اخخ- نوخخي¹م هخخ´ ت·ا- »-اوخ »-ا~ن ¸ي-=- ا- نر· ل`خ ر~ ~روم ن-ر~ -ا´ر-¸ · تسا -دش „-= »~رمرا¸- ا- د- ل~ ر~ ن'ر·
.دنا -~ا~ »ي¹·- نار×-~ يارب ارن'¸ · دنا -~و~ن „-= .ما´ -رو-ب ار ن'ر· ناسنا
. تساوخ د~=م ¸ا دن×يم تبا’ ار »`سا تي-=ا ه¡ن' ¸ .-`~ ن-ا يو-ا --¸و=
ن' ر~ ه×يباخخت´ · دخخشا-يم (»خخ-ر´ ن'رخخ·) يخخن·- ( هخخل`= .= ) لا·تم دن¸ادخ -ات´ .يل~ نيتسخن : ت-´ ن~=رلاد-= د~=م
¸ا .-· ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-) د~=م ي`اب ¸ل¸¸ن نام¸¸ا · ي--ر=-¸ ·ريي·- ¿ي- 14‘‘ نخخ-ا · تخخسا -~ادخخن _ر نون´اخخ- لاس
53
~¸د=ر~ ا--ر-- · دن-ا~نيم „-= نام~رم ~ا-¸ ~اد·- ار ن'ر· 12 ي¸ر ر~ يباخخت´ ¿خخي-¸ · دنرا~ „-= ار -ات´ ن-ا نا~¹سم نوي¹م
. دنن×يم „-= رخ' ا- ل¸ا ¸ا ار »-ر´ ن'ر· نانا~¹سم ه×ي¹`م دن-ا~ن „-= نام~رم ~اد·- ن-ا هب ار ¸ا ه´ تسين نيم¸
8O N’M {J 0bO "O !M "O 0نL YJوO DO gU Ic "ا 0pO "U _L نO ,M bU نO 0نLYJ ‡-œا ر==لا Ÿروس) »ين×يم „-= ار¸ا ام¸ »-~و~ن ل¸ان ار ن'ر· ام " – .يل~ ن-ا (
. تسا »`سا ( هل`= .= ) ‚ا ~¸ن هب ن-~ ه×ن-ارب تسي·ا´
ار-¸ · دن´ هتشون ن'ر· ت~پر~ ن' -لوم -ي=نم ار ~وخ »ان ه´ هتسناوتن ˆس´ ¿ي- لا=ا- ه´ تسن-ا ن'ر· ر×-~ -¸=·م
دخخن´ نخخين¡ تخخسناوتيم ˆخخس´ -اخخ´ر-¸ · دنناوتي~ن ار-¸ · د-~ ت-سن ~وخ هب ار -ات´ ن-ا ه´ دناوتي~ن ˆس´¸ · تسا دن¸ادخ »`´
هخخ´ تخخسا -اخخت´ تخخ~پر~ اخخ~ت= ˆناسنا -لوم »ان · دنناديم ادخ -ات´ ارن' ن' ناراد·ر= ه×ي-ا+بات´ ر-اس ر~ ˆل¸ · ~ر×يم ا~ت=
. تسا -~ا~ ت-سن دن¸ادخ هب ¸,س -~و~ن ت-ا¸ر ~وخ ارن' ه´ -~وب ˆناسنا ن' -دن-و´ ه´ تسا .يل~ ~وخ
ناخخ-اپ هخخب ادخخن´¸ا رو~´ ر~ ار ¸-وخ يلا= -`ي-=-¸ ~وب ا- اسي¹ك ينا+= ه-~ا=-ا ¸-سا ي~نم هك نلوك =وشا »رت=م
ن-دخخن¡ · تخخخا~رپ (ناي=يخخسم -اي+لا ¸ د-ا-= »¹=) -و-` »¹= -سك هب ا´-رما -د=تم -`ا-ا ¸اس´- ر+ش ر~ ¸,س · ديناسر
¸ -~ر¸' تخخسدب نا~وخخس ¸ · اينيك · ي¸ران يا-رو~ك ¸ا ي=ا~ت=ا دشر¸ري-ن-·اسي¹ك »ي¹·- · -را~ا¸ ن`پ يا- هتشر ر~ »و¹,-~
-~ر¸' تخخسدب -خ¹تخم --ا~خم¸ ناخخ-~ا نخيب هس-ا-م »¹= ر~ ناتس¹×نا ~رو-سكا نوتن-وپ ¸ا ار ¸-وخ يرتسام -همان-~ا+ش ا-د·ب
ي¸-¸راخخن نام¸اس ر-دم · اسي¹ك هب ~دم يارب ينŠ-ر¸ان نام¸اسر-دم : .`م اسي¹ك »+م يا- تسپ ر~ ار ي~د·تم --اŽ¸¸ تسا
يخخ~نم · دخخشا-يم دخخنلا-¸ =راخخ~ن~ ند-وخخس =رتخخ~م هخخسس¸م =خخ- هك نا~وس “~او= _·~ نام¸اس ر-دم · تيلو-= هب ه=و- يارب
يموخخ~= يخخ~نم · نا~وخخسر~ -اخخي+لا »وخخ¹= ر~ .خخين هتلوكاخخ· ¸خخي—ر · اي--ر·ا †رش¸ •س¸ ر~ ينا+= يا-اسي¹ك ياروش يمو~=
»`خخسا تيناخخ-= =ر~ اخخب · ~وب ا--ر·ا ر~ ناي=يسم ي×تس-~-¸ ~ا=-ا نام¸اس يمو~= ي~نم ¸ ا--ر·ا ر~ ي=يسم ناناو= نام¸اس
. دخشا-يم نا~وخس -اخ~´نا¸ ي·ر- يارب يم`سا ي´تس-~- نام¸اس يمو~= ي~نم نونكا¸ ~~ر×يم -ر~م »`سا ¸د-م ن-~ هب
. ~وب ا--ر·ا •س¸ا ¸ †رشر~ ي=يسم يا-اسي¹ك Œر¸ب نيل¸¸سم -ه¹~= ¸ا ¸ين ¸ردپ
¸ا »`خخسا يوس هب »ن~ر¸' ¸ر) :ت-´ · دش -ديسرپ دش .-ا= ¸ت=ان· »`سا ¸د-م ن-~ هب رو=¡ ه´ن-ا --راب ر~ يت·¸
: »~ر¸' تس~ هب ار .-~ _-اتن يت·¸ · ~ري×يم ه~~¡رس يرتسام ¸¸ي- نتشون »ا×ن-·نا-~ا نيب هس-ا-م نوماريپ »-ي-=-
. ~را~ ~وخاب ار -ل¸م =- »ان ا- .ي=نا ¸ا ي´- ر- هكان¡ن' · ~رادن ~وخرب ار ي-لوم ¿ي- »سا نا~لا »ي== ن'ر·
نخ-رخ' هخخ¹~=¸ا ¸ دخن¸ادخ ن`وخخسر¸ -اخي-نا هخخ~- -ريخخس -اخختك نخ-ا ه¡ناخن¡ · تخسا دخن¸ادخ -اختك ناخ~لا »ي== ن'ر·
»`خسا هخك ~را~ دخيكا- (»¹خس¸ هخي¹= خ‚ا ي¹خ-) ‚ا لوسر -ريس . ~را~ ~وخ ر~ ار (»¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹-)د~=م -ر-=ر-مايپ
. تسا ت-ر~ب يارب يدن¸ادخ ن-~ ن-رخ' ¸ نيل¸ا
هخخ~- . تخخسا ت-رخخ~ب يارخخب يدخخن¸ادخ ن-~ ن-رخ' ¸ نيل¸ا »`سا هك ~را~ ديكا- (»¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-) ‚ا لوسر -ريس
-وخخ=~ دخخي=و- يوخخس هخخب ار »~رخخم »`سا هك هنو´نا~- · دن-ا~نيم -و=~ دن¸ادخ دي=و- يوس هب ار »~رم · دن¸ادخ يا- -~اتسر·
. د-ا~نيم
»وخخ· ي-اخخ~ن-ر ¸ ت-ادخخ- يارخخب اخخ+ن- ¸ دخخن~وب -دخخش -~اتخخسر· ي~¸دخخ=م »ار´¸رپ اب (هل`= .=) دن¸ادخ ناك -~اتسر· ه~-
. ~وب ت-ر~ب ه~- يارب »¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹- د~=م تلاسر ه´يلا= ر~ · دن~وب -Ž¸م ¸-وخ
· دخخش .خخ-ا· †رخخ· -اخختك -خل¸م »`ك ¸ ¸ا -~اتخخسر· »`ك· دن¸ادخ »`ك نيب ناوتي~ن ه-باس نا-~ا ¸ا ~و=وم يا- -اتكر~
ر~ ... ~رخك ~اخشرا نخين¡ ¸رخ=ب اخ- تخ-´ نخين¡ اخن=و- تسا -دم' ن' ر~ »-را~ تس~ر~ ه-باس نا-~ا يا- -اتك ¸ا ام ه¡ن' ه~-
· دخخنا را´ش' (»¹س¸ هي¹= ‚ا ي¹-) د~=م لا··ا ¸ لاو·ا · تسا _-ا¸ »`سا ن-~ ر~ (نا~لا »ي== ن'ر·) يدن¸ادخ »`ك ه´يلا=
. د-ا~نيم دن¸ادخ •سو- ن-~ „-=رب تل`~ ه~- ن-ا ¸ · تسا -دش ني·- ¸ ~د=م دن¸ادخ -~اتسر·¸ لوسر -ريس
هخخك دخخن~وب ا-¸ي¡ اسب تي=يسم ني-' ر~ يل¸ تسا _-ا¸ »`سا ر~ ي~- اب ¸¸ر¸ نانا~¹سم ه~- نيب -ا¸اسم ¸ تلاد=
-راخخ-=¸ تلاخخ=خ ¸اخخس=ا ~وخخخ ن~وخخب تسوپ -ايس --س هب نم ه¡نان¡ · »~وب .=خ ن' ¸ا ن-~ ن' هب ~وخ ¸-ار´ --س هب نم
»~رخخم ¸ · دخخنرا~×يم ¸اخخ~ن ادخخ= تخخسوپ -ايس نام~رم · دنا -¹تخم -ا=ر~ يارا~ تي=يسم ه-اس ر~ ا- ناسنا نان¡~- . »~ر´يم
ل¸اخخپ نلوخخك ه¡نان¡ · دن¸ا~ر,ب -~ا-= هب ناتسوپدي-س يا-اسي¹ك ر~ دنناوتي~ن تسوپ -ايس نام~رم ا´-رما ر~ · اد= تسوپ دي-س
رارخخ· -=اخخخم ار اخخ+ن' ¸ -دش .خا~ ناتسوپ دي-س يا-اسي¹ك هب دناوتي~ن ¸ن~وب تسوپ -ايس ر=اخ هب ا´-رما ني~يپ ه=راخر-¸¸
هخخ~-¸ ~را¸خخ×يم ¸اخخ~ن ل¸ا -خخ- ر~ · دخخش د=سم .خا~ نار×-~ ¸ا .-· ه´يسك · ~رادن ~و=¸ ي-ي·-- نين¡ »`سار~ اما · د-~
) ( . ~رادن ي·ر· ¿ي- تسوپ دي-سا- دشاب تسوپ -ايس دناوتيم د=سم »اما · دنا ناس´- دن¸ادخ ربارب ر~ »~رم 1 (
=خخ- -خخي=نم · دخخناديم ~وخخخ يارخخب -¸خخ= ن-رتخخ+ب ار »`خخسا ¸دخخ-م نخخ-~ ¸ -دخخ-~ر´ -رخخ~م »`سا ت~·ن هب نونكا هك¸ا
نخخ-~ هخخب هك تسا هتسناو- ار ي-اخشا ~اد·- ي¡ ه´ن-ا ~روم ر~ · دن´يم راك »`سا ¸د-م ن-~ ر~ن يارب »`سا Œر¸بر×-و=~
: ت-´ د-ا~ن -و=~ »`سا ¸د-م
· دخخنا -~ر¸' ناخخ~-ا نخخم •سو- ن- را¸- -ا=نپ¸ د-´- ¸ا ¸يب نونكا ا- »ن~ر¸' نا~-ا¸ا د·ب دن¸ادخ ت~=رم ¸ .-· هب )
نان=~- 25‘‘ -وخخن= ¸ا اخخ+ن' هخخ~- ¸ · دخخن~ر´يم -و=~ تينار-ن يوس هب هك يناسك ¸ نا~ي~ك · اسي¹ك نا´ر¸ب ه¹~= ¸ا ن-
) . دن~ر¸' نا~-ا نم -و=~ هب · دن~وب (انس=نا) ه-=نم¸ (هبون) يا-وك ه-=نم¸ا¸ نا~وس 2 (
54
• xن…D‰ |0E\Œ 'ادwe(ا /_^4+ • Ä ه×ي-اخخ~¹´ هخخب -اخخ´ر- هخخ´ تخسا ˆن'ر· -ا~¹´ ري-·- · ن'ر· ˆ=-ل -ا¸=·م ¸ا ˆ×-
. ~و~ن »ي-اوخ -د-ا~م ار ن'ر· ¸ا==ا ن-ا · »-وش ه=وتم دن×يم _-ر~-¸ _ي-و- ار -¹تخم -ا=و-وم راخخ=ن لوخخ¹=¸ روخختك~
يا~¹= ¸ا نت´- هك تسا ‰ر-م اخخت= ه´¹ب -ا-' ~روم ر~ ا+ن- هن ¸ »-ا~نيم ه·لا=م ار نا~لا »ي== ن'ر· ه´-راب ر- نم د-و×يم
نايب نا-مر =را-م -امر~ ي- ه-=ا-مر~ ¸ا · ~و~يم -~´ »-ارب يد-د= روما »ن´يم ر´· ن' -ا=`=-ا ¸ ا- -•ا¸ .با-م ر~
هخخك ~رادخخيم ناخخيب نا~لا »ي== ن'ر· هك »دش ه=وتم »~و~ن ¸ي-=- ار (ه~-تلا) ه~¹ك »`سلا هي¹= ¸نو- ه-· ر~ نم يت·¸ : تشا~
-وخخ=لا ه~-تلا·) ~ا~ ا= ~وخ »س=ر~ -ه~-ل دننام ار ¸ا ه´¹ب دي·¹ب هن ار¸ا ~ا~ ا= ¸~´ش ر~ ار (»`سلا هي¹=) ¸نو- هك ي-ام ن'
/ -ا·ا-لا ( »ي¹م و- ¸ 142 ار ¸ا (هخخ·¹تبا) تخخ-×ن ¸ ~وخخ~ن هخخ~-ل ار ¸ا (هخخ~-تلا) -~و~ن ¸ي·~ رايسب ري-·- »-رك ن'ر· ه´ »تسنا~
šخخنر يخخب' ي-اخخم »اخخنب ه´ ي-ام ن-ا : د-و×يم ~و~ن ه~-ل ار (»`سلا هي¹=) ¸نو- -ر-= هك (ي-ام) -و= ~رومر~ ¸ا · دي·¹ب
. تسا -دش هتخانش 35 ¸خخن¸¸ · دخخن´يم يخخ´ -دخخن¸ ا-ر=ب ي-·ب ر~ »- نونكا »- ¸¹سن ¸ ~را~ لو= رتم 1•‘ · دخخشا-يم نخخ-
دخخ-ا~نيم ¸خخ-ن- ¸ ~راديم ~خا ار ن=يسكا -¸ا- ياو-¸ا ه-ي·~ -~¸ناپ ر- ¸ا د·ب¸ · د·¹-ب ار ي¸ي¡ دناوتي~ن ~رادن نادن~ ه´ن-¸ا¸
دخخ·ب ناخخن¡~- · ~وخخب لامرون ن=يسكا يارا~ ¸ ت=ار هك ~ر´يم ي´ -دن¸ ينا´م ر~ (» `سلا هي¹=) ¸نو- -ر-= ت-ي-=ر~ ¸
هخخ´ن-¸ا دخخنا -~وخخ~ن -خخ~ك تخخ=ار¸ نادن~خخ~نا~ دناخخشوپ ¸دخخك) ني=-- »انب ي-ا-ن يا+´رب ر~ ار ¸ا ي-ام »´ش ¸ا ندش _راخ ¸ا
رب -ا-ن ن-ا يا+´ نخخ-ا هخخك دخخنناوتي~ن -~ا~ .خخ-ن ن' هخخب ار -¸ر´م ¸ دنو~يم ا- ¸×م ¸ ا- ه~پ نتس~ن _نام دنشا-يم ينو-= د-
-ا·اخخ-لا ¦ ني=-- نم Ÿر=ش هي¹= انت-نž¸ )· ~وب -دش -~ام' »`سلا هي¹= ¸نو- -ر-= يتم`س يارب (ني=-- - -ر=ش) •اوخ
/ 14• رتخ+ب روخما نخخ-ا تخخ·~ هخب تخخ=ار¸ ¸ راخ=با ناخ--ختم هك ~راديم نايب ار ي~¹= -¸=·م »ادك ر- ين'ر· -اري-·- ن-ا
¸ا هخك -~وخ~ن -يلاخ- يخسي¹×نا ¸ يخبر= ياخ+ناب¸ب »-رك ن'ر· ي~¹= ¸ا==ا ر~ ار ي~ا-¸ يا+باتك را=ن لو¹=¸روتك~ · دنناديم
ار ( ن'رخ· ر~ -اخ-ن ) ( ن'رخ· ر~ ناوخي= ) (ن'رخ·ر~ نخيم¸ ) ( ن'رخ·ر~ نا~خس' ) ( ن'رخ·ر~ اخ- -وخك ) ياخ+باتك ناوتيم ه¹~=
ناوخن= هخخك -~وخ~ن تنرتخخنا تخخ-’ نانا~¹خخسم رخي= ¸ نانا~¹خسم رتخخ~يب -~ا-تخخسا يارخب ار ¸-وخ را’' ت-رخ`كا -و-وم · ~ر-مان
) ¸ا تنرتخخنا com (www. Zaghlolnaggar . ار ي¹ماخخ´ -اخخمو¹·م -وخخ-وم ~روخخمر~ دخخيناوتيم ا~خخش ناخخن¡~- . دخخشا-يم
يتنرتنا ت-اسر~ www.sultan.org دي-ا~ن .-ا= .
( »خخيلا ˆ· ه-لا) ه~¹´ ~رومر~ ˆنام¸ : د-و×يم ¸ا · تسا ه-روس رو~´ ¸ا Œر¸ب »لا= …- ˆ=و-لا نا-مر دي·سروت´~
( هخخ-لا ) هخخ~¹´ نخخ-ا · هخخ=-لا · ه=-خخسا · همرا ¸و= هب ه´ تسا هت-+ن ه~¹´ ن-ر~ ˆ´ر¸ب ˆت~×= ˆ¡ ه´ »تسنا~ · »~و~ن ¸ي-=-
. تسا -دش لا~·تسا
--------------------------------------------------
05KK} دKKECا B$DeKK+ Z .20KK95+ k0KKS{ا ا]095\g /.DG ƒG H0P2ا] 0P095\g oن0R$ !-.0bmا r6(ا oSp+ [ن0- ,"Ng ³Nq
%EC Z H_E5C] ~€˜– • “ ” • —
: • ¸باس _=رم – 1‘ s
? B-Dg 8…D‰ oE\W 20^Wا & B-Dg 8…D‰ HNp4+ /_^4+ • -د-~ر´ ل¸ان ت-ر~ب »ا~- يارب نا~لا »ي== ن 'ر· ه´ن-¸ا :
هخخك دخخشاب يخ- -¸خخ=·م · ~ري´رب ر~ تماي· ¸¸ر ا- ار ت-ر~ب -اي= »ا~- هك دشاب هتشا~ ي- -¸=·م ن'ر· ن-ا ا- تسا »¸` تسا
تيناد=¸ -~ر¸' نا~-ا ن' هب ن'ر· تينا-= =ر~ اب نان' ا- د-~ ت=ان· ار -¹تخم ‰ا-ر-= ي•ولان´-¸ ¸ن-اس ر-= نادن~~نا~
. دنر-~,ب ار ات´- دن¸ادخ
ناخخ+= -¸رخخ·م نادن~خخ~نا~ يخخ~¹= -ا-ي-=- -ا´ر-¸ · تسا يدبž -¸=·م ¸-وخ يون·م ¸ ي=-ل ¸خب ¸~ ر~ »-رك ن'ر·
¸اخخ==ا »ي¹خخس- ار رخخ-ا= رخخ-= -¸رخخ·م رايخخسب نادن~خخ~نا~ هنوخخס ناخخ~لا »خخي== ن'ر· هك »يبايم »ي-~ رار· ه·لا=م ~روم ار
. تسا -دينا~ر´ ¸-وخ
· دنرا~ ~و=¸ -¹تخم ني--ختم ا+ناسنار~ ¸ · -دش ل¸ان ت-ر~ب ه~- ‰ارب نا~لا »ي== ن'ر· ه´ تسن-ا ˆساسا ت¹=
‰اخخ+لا`م اخخم .×خخش نخخ-ا هخخب · د-ديم ت=ان· ن'ر· تينا-= هب ار ¸ا -~و~ن -ا=خ ¸~وخ -و¹سا اب ار ˆس´ر- نا~لا »ي== ن'ر·
نا~¹خخسم ¸,خخس¸ دنا -~و~ن ه·لا=م ا- ت-ي-= €ر~ ‰ارب ار ن'ر· · ˆ-اوخ ~وخ¸ --·- ن¸دب ه´ »-را~ ˆنادن~~نا~ ¸ا ‰~ا-¸
. دنا -دش
: »ي-ا~ن نايب ار ي ا- هنو~ن ~روم ن-ر~ تسرت+ب ه´
ˆن'ر· -ا¸=·م »+· ¸اسا هب نادن~~نا~¸ا ˆ-·ب ¸-ار´
¸ا نخخت´- هخخ´ €و×خخسب ˆخخس ~¸¸ا~ »رتخخ=م¸ا نخخم ي¸¸ر :دخخ-و×يم رخخ-ا·م نادن~خخ~نا~ ¸ا نخخت´- راخخ=ن لوخخ¹=¸ روخختك~
»-~وخخ~ن -ر-م رلا~ ا- نوي¹م ا- يبر= ام : ت-´ »ديسرپ ¸ندش نا~¹سم ت¹=¸ا ~وب ندنل نانا~¹سم ¸ي—ر¸ يبر= نادن~~نا~
•خخخ -اخخت+م ي¸ر ر~ هخخك »-دخخ-~ »خخ-~ا~ رارخخ· ه·لاخخ=م ~روخخم =خخ-~¸ن¸ا ار -اخخت+م ينام¸¸ · »-دش -ايتس~ -ات+م ي- -رك هب ا-
55
ناخ~ن -اخ-ي-=- · »-~وخ~ن ¸خ-¸Šپ¸ ¸ي-=- •خ ن-ا ~روم ر~ ينام¸¸ · تسا هت·ر´ ار -ات+م -ار=ا دنبر~ك =- دننام ي-ايس
دخخ·ب هخخك دخخنا -دش .-¸ »+ب -راب ¸~ ¸,س¸ · -دش اد= »-¸ا ¸ »يس-- ه-= ¸~ هب .-· ~ا-¸ رايسب يا+نام¸ ر~ -ات+م ن-ا هك ~ا~
) . تسا -دنا~ي·اب -ات+م ر~ ي-ايس •خ دننام ي×تس´ش ن' ر’ا -ات+م ¸خب ¸~ »ا~-نا ¸ا 1 (
( -اخخت+م ندخخش هخ-= ¸~ ) رخخ~-لا ¸خخش ~روخخم ر~ »خخ-رك ن'رخخ· هك »ت·ا-ر~ · »~و~ن ه·لا=م ار نا~لا »ي== ن'ر· ينام¸¸
تخخ`·ب ناخخم¸ ر~ هخخك دخخ-ديم -~ا+خخش ~روخخم ن-ر~ ¸ين ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-)ر-مايپ --~ا=ا ¸ · تسا -~ا~ر-خ .-· نر· -~را+=
) د~=م -ر-= تي-خش ينام¸¸ · دنا -د-~ .´ش نا~- هب ار -ات+مر-= ن' نام~رم ¸ -دش ¸ش ¸~ -ات+م نار-مايپ ن-رخ'
.-اخخس¸ ناخخم¸ ن' ر~ ¸ · ~وخخب ~اوخخسيب -اخخي= ¸اخخ=' ر~ ¸ ي~ا= ˜خش =- ¸ا هك »ت·ا- »~و~ن ه·لا=م ار ( »¹س¸ هي¹= ‚ا ›¹-
»`ك هخخ´¹ب هخخن رخخ~ب »ادخخك اخخ- ¸ دخخ~=م تس~ هتخاس ن'ر· هك »تسنا~ · دشاب -~و~ن .-ن ن' ¸ار-مايپ هك تشادن ~و=¸ ¸ين ي¸ولان´-
· ي¸¸رخما رخ-= نادن~خ~نا~ يارخب تخسا يخك¸ب يخ- -¸خ=·م ¸ا .خ-· نرخ· -~راخ+= -اخمو¹·م هك تسا نا~س' ¸ نيم¸ ¸لاخ
. »~و~ن ¸-د-- نا~لا »ي== ن'ر· تينا-= ¸ (هل`= .=) دن¸ادخ -يناد=¸ هب ين'ر· يو· .-`~ ن-ا ¸با=م
-همدخخ-مر~ يخخل¸ »~وخخ~ن ه·لاخخ=م ار ناخخ+= نادن~~نا~ -اتك نارا¸-ر×~-¸Šپ =- -ي=نم نم د-و×يم ير×-~ يدن~~نا~
-اخختك يخخ- -دخخنناوخ ¸ا ¸¸وخخب ¸رخخ= اخب ¸-وخخخ -اخختك همدخخ-مر~ -ل¸م ار-¸ »~رك =ر~ ار -ل¸م ي´ -دنب ¸ا يرا’' -اتكر-
دن-~ر-خ نا´ما -رو-ر~ ¸-ارب ¸ · دن-ا~ن و-= تسا ير~ب يناو-ان ¸ -·- -~ا¸ هك ار-¸ يا- ي=¹=¸ -ا-ا-تشا ا- د-¹=يم
هخخك »ت·ا- »-رك ن'ر· نيتسخن -ا=--ر~ · »~و~ن ه·لا=م ار نا~لا »ي== ن'ر· ه´-راب نيتسخن يارب نم : د-و×يم دن~~نا~ ن-ا ·
) (هي· --ر ` -ات´لا =ل~) تسين ي´ش _ي- -اتك ن-ا ر~ هك د-ديم _ن¹¡ -دنناوخ يارب -اتك ن-ا 2 ناخخن¡ تخخ-' نخخ-ا ه·لا=م اب (
. »و~ن »ي¹س- ن' تينا-= هب هك ~و-ن يلا=م ر×-~ ن'ر· رت~يب ¸ رت~يب ه·لا=م اب ¸ »ت·ر´ رار· نا~لا »ي== ن'ر·ري’'- ت=-
¸خخ-ارب¸ · دخخن´يم -اخخ=خ ¸ا ˜خخ-خ-¸ هتخخشر ¸باخخ=م ار يسك ر- هك تسا ي+لا ي- -¸=·م نا~لا »ي== ن'ر· ات-ي-=
· تخخسار· ¸ .-= · »¹= ¸ ¸نا~ ن'ر· ن-ا ندي~+· يارب هك ~رك ¸ومار· د-ا-ن ¸ · تسا ني~لا·لا -ر »`ك »`ك ن-ا هك دنا~+-يم
~¸¸ تخخني= =اب يا- ناسنا¸ نادن~~نا~ يا- -¹· هب ¸ تسا =اب »`ك ن'ر· ار-¸ · ~را~ ¸¸را رايسب -ر=· يا-- ¸ ي·ر=يب
: د-و×يم ر=اش ه¡نان¡ · ~را~´يم ر’ا
¸خ را¸ -روشر~¸ د-¸ر هل` تش~ر~ ** تسين -`خ ¸·-= ت·ا=ل ر~ هك ناراب
---------------------------
1 تسا ( ر~-لا ¸~نا¸ ‡=اسلا تبرت·ا ) --رش ت-' هب -راشا -
2 / تخخ-' Ÿرخ--لا -Ÿروخس ( هخخ¹`م نخخم Ÿروخخسب او-'خخ· اندخخ-= ›خ¹= اخخنل¸ن اخخ~م -خ-ر ي· »تنك ن• ¸ ) --رش ت-' هب -راشا -
. دشا-يم

· ~وخخب تناخس-¸رب --~خخم ¸يخخ~ك ¸ -دخخش دخخلو- ني-خخي¹· روخخ~كر~ هخخك تسا ( ¸دنانر· يماس ) تي=يسم نا~ي~ك ¸ا نت´-
اخخ-ا-- نوخختن-وب نخخ-ا ت·وخخن' نيناوخخ· ) : دخخ-و´يم ¸ا ديناخخسر ناخخ-اب هب ( -و-` ) =-¸ولو-د-ا نوتن-وب ر~ ار ¸-وخ -`ي-=-
يناخخ-ن يارخخب نخخم -دم ن-ر~ »-ا~ن ير-س -ام -~¸- -دم يارب نوتن-وب ¸ا ت=ار· ¸ا د·ب ار ي¹~= -ا~ي¹·- ه¹=رم ا- ~و~نيم
-خ=ب اخ- »-~وخب -خخ¹´م -دخخم نخخ-ر~ نان=~- · »دش لو·~م ~را~ رار· ني-¹ي· نون= ر~ هك ني~ن نا~¹سم ¸=انمر~ »~رم نتخاس
هتخخشا~ك »`سا -ه-س¹· ~روم ر~ ي`=ب نتشون هب نم هك ~وب ني~- ي+لا ر-د-- ¸ »يس-ونب ناي·رش ين-~ يا- ت·ا-’ ~روم ر~ يا-
»دخخم ار »`خخسا هخخ´ن-¸ا دخخ·ب ) : د-و´يم ~~رك -ر~م »`سا ¸د-م ن-~ هب هك دش .-ا= ¸ت=ان· هنو´= ه´ن-ا ~روم ر~ ¸ا. » دش
»خن-~ ر~ ه´ي-`ا¸خس يماخ~- يا+خخساب · »ت·اخ-ر~ ار ¸-وخخ -~رخك »خك هخك »~رخك ¸اخس=ا · »~وخ~ن ت·ا-ر~ ا+باتك نيبر~ لاس´-
تخخ-ي-= ر~ ) : دخخ-و´يم ¸ندخخش نا~¹خخسم .خخ-`~ هما~ا هب ي¸ ( »ت·ا-ر~ »`سا ر~ ارن' تشادن يباو= تي=يسم ر~ ¸ -~و~نرو=خ
: »ت·اين ير´-~ نا-~ا ر~ »`سا ¸ا ري·ب ار روما ن-ا ¸ ~و~ن -~= »`سا هب ارم هك ~وب يساسا رو=م هس
1 . تسا ت-ر~ب ي·ي-= -ر=· ¸·اوم »`سا (
2 •خبا¸ر ·يلاخم »اخ=ن · ~اخ-ت·ا · »´= »ا=ن · يسايس يا- ¸خب .ماش »`سا ار-¸ : »`سا ( تيلو~ش ) ن ~وب .ماك (
. دشا-يم ير=· ي=¸ر -ناو= ¸ · ي=ا~ت=ا ¸ ي¹يما·
3 نتخخسويب هخخب ي-ر¸رخخ- · دنشا-يم نار~ارب دننام ر~ب يما~-¸ · دشا-يم او= ¸ »~' ¸ا ناسنا .-ا : »`سا ينا+= »ايخب (
يماخخ~-¸ تخخسا ي·اخخك يتخخس- نا~¹خخسم هخخك نخخي~- · يرادخخن ي~اخخ-ت·ا نام¸اخخس اخخ- ¸ ي=ا~ت=ا هسس¸م ا- · يسايس -¸= »ادك هب
· ير~ارخب · -وخخا يناخ·م اخ+يبر= ارخ-¸ · تخسا ~وخ=وم »`خسا ر~ دخننا~ر´يم »¸` -ر=ر~ ا- نام¸اس ن-ا هك ار ي-ا=ا--را
-ناوخخ= نخخ-ا ن~وخخ~نرب يارخخب (~وخخ-¸ر~ارب ) »اخخنب ار ه-ريخ يا+نام¸اس ن-ربانب · دنرادن ار -ري= ¸ ي=ا~ت=ا .·ا´- · يرا´~-
=خخ- · ادخخخ =خخ- هخخب هخخ~- نانا~¹سم ار-¸ دنرادن -اسس¸م ن-ا هب -ر¸ر- نانا~¹سم اما · دنا -~و~ن ¸يسا- ناش -اي= ر~ ~و--م
( دنشا-يم _~= ناب¸¸ =نر -ا·`تخا ~و=¸اب ه¹-· =- • ر-مايپ =- · ن'ر·
5•
هخخب »~رخم ن~وخخ~ن -وخ=~ -¸رخ-م نوخخنكا -~و~ن رايتخا ( لوسر -ي=ن ) ار ¸-وخ »ان ا-د·ب هك ام نا~¹سم ر~ارب ن-ا
هخخك دخخشا-يم »خخ--خ- ¸باخخ=م رخخما ن-ا ار-¸ »را~ »ا~ت-ا ر- -~ا-¸ نانا~¹سم ري= -و=~ هب نم ا-لا= ) : د-و´يم¸ا · تسا »`سا
¸ · »-اخخ~نيم رخخ-ا~ -خخ¹تخم نكاخخما ر~ -دخخش -خخ-رم ¸ »=نم ي-ا-راني~يس ¸ ا- ¸نار-نك نم ن-رب -¸`= · »ناوتيم ا~ا يبوخب ارن'
ينو-¸و¹- همانرب نيل¸ا .-· -ا~´-
رخخ~ن هخخت--ر- ر~ ت=اخخس´- -دخخم يارب »-~¸يس .ني= ¸-ر= ¸ا هك »-~و~ن ¸ا=' ( »`سا ياد- ) »انب ار »`سا -و=~
. ( دشا-يم ني-ي¹· _-را- ر~ يم`سا .~= نيتسخن ن-ا ¸ ~~ر´يم
¸ دخن-ا~ن ير¸~ -وخ=~ ¸ا نانا~¹خسم -اخ´ر- هخك دخشا-يم »`خسا ¸دخ-م نخ-~ ¸ ناخ~لا »ي== ن'ر· -¸=·م ن-رت´ر¸ب ن-ا
نخخ-~ هخخب ار نانا~¹خخسم رخخي= (هخخل`= .=) لا·تم دن¸ادخ دن-ا~ن ¸ومار· ار ¸-وخ ي¹-ا ه-يŽ¸ -دش اين~ ينا· يا+-~ل -¸ر-م
. دنو~يم »`سا هب »~رم ي-ا~ن-ر -¸ر-م هت·رك ¸¸~ هب ار -و=~ تيل¸¸سم نان' هك د-ا~نيم ت-اد- »`سا ¸د-م
ن'رخخ· ‰¸ا==ا -ا-' ~اد·-¸ · دنرا~ ˆ-¹تخم -ا-ر=ن ن'ر· ˆ~¹= ¸ا==ا ~رومر~ -¹تخم ‰ا- …¹سم نادن~~نا~ ه¡ر´ا
هخخ-`خ ¸خخخب دخخن¡ ¸ تخخ-' دخخن¡ ر~ ار »خخ-ر´ ن'رخخ· ¸ا==ا ناوتي~ن ن'ر· نم ر=ن هب ˆل¸ · دنراديم نايب ˆ-خ~م »ا·را هب ار
ن'ر· ت-'ر- · ن'ر· ه~¹´ر- ه´ دن-ا~نيم -~´ هنا¸¸ر نادن~~نا~¸ · هتشا~ ¸ا==ا .´ -رو-ب نا~لا »ي== ن'ر· ار-¸ · ~و~ن
.خخ-`~ ¸ا ام -او=ر~ ¸ا · »يسر,ب ار ˆنا~¹سمون ر- -ا´ر- ه´ تسا .-ا ني~- ‰¸ر¸ · ~را~ ˆ-اخ -¸=·م ˆن'ر· »×=ر- ·
ن-ا -لوم -ات´¸~ هب ا-=ل · ˆن'ر· _و-وم »+· ¸ ن'ر· -ا¸=·م ~رومر~ ه´ . د-ديم ر-خ ˆن'ر· -¹تخم ‰ا- ¸خبر~ ت=ان·
) -اخخت´¸ ( º دنوخخ~يم -رخ~م »`خخسا ¸دخخ-م نخ-~ هخخب نانا~¹سمري= ار¡ ) ‰ا+مانب ه´ -ات´ 80KKS"ا BKK5’W 8…DKK‰ oKKE\W 20KK^Wا
sˆ•N"0pnmو ƒp-0( DzW].
5™

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->