P. 1
خداشناسی بخش اول ودوم

خداشناسی بخش اول ودوم

|Views: 439|Likes:
منشور بواسطةlogarwall

More info:

Published by: logarwall on Feb 20, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2011

pdf

text

original

لباك ناتسناغفا

يسانش ادخ
اتكيو ديحوت ء هفسلف اي
يتسرپ
!"ا# $ر%ا&'اد(" )اين%وپ * +',-
لبا. نوتن%وپ /اي"رش ي0ن%وپ #اتسا
1
1اس 2345 $6 7% 4889 : 2;<=
مممممم مممممم مممم ممم
ممممم
ا هلل دمحلا ، دحححأ اوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا درفلا دحلا دحاول
هلوسر ىلع م!لاو "صلاو هححل# ىلعو ، اوحلف$ هللا ل% هل% ل اولو& '()*لا ه+)ححح,او
د-حو.لا /اول او01ر يذلا 2 د0+ )3ا
4د56 رد ',ا نير.م73 8 نححير$ 9س)سا مسا :د*3 نيد ، ;سا 4د-*ع <)!5ا 9
'ي)& 4د-*ع يار+ ار م)*3 8 د=محح>6را 4دحح-*ع :)ححسا هحح+ ?)معا 93)م$ ، ;سا 4ديدر
-3 @ ).كي /4د-*ع ه+ Aوعد <#ر& 93)م$ ، ددر B Cر>6ا يرود ، 9.سر <)!5او B 9.سر
93)م$ ، د>)D-3 B د5ا 4دوم5 Aوعد Cر> 6ا يرودو د-حو$ ه+ ار EيوF <)-.3ا <ارD3)-
G
4دحح56 رد 4دحح-*ع يلاو ;حح-مHا Cرد )+ حح8 4دحح-*ع رد ار 9+)حح.ك م.ححساوF <)حح=3I3 9
و 'ححيلد J+)K3 93سا B 9$)ححك5 <# رد و ، مي)ححم5 رححيرح$ <)حح36و رححصع ي)ححH ;1رححL-
+ ار يوD5و 95#ر& /4د-*ع 9*-*ح @ <)ح-+ JحK=3و هفح!ل1 هح+ رMN$ <ود+ <# 9*-*ح ه5و
رد 9ح*-*ح <)حح=3I3 د>)+ )$ ، مراد B ار EيوححF 4دحح-*ع 9ح5#ر& ;ححسرد محح71 نححيا وحح$ر
/4د-*ع J+)K3 B هححك 9حح=يدل ورححفك A)7D> و Cر> 6او ، د56)س ر)-ع <ارD3)- 8 <)ححDير
8 رO)حرصعو هفل.P3 روصع <H)Q 6ا ير)-!+ ر- 8 6رو R)حح=.Qا 4دححيدر حح5 دحح-3ا هحح+ ، د
هك=يا B درور S 4د=+ 'مع نيا ?اTي ل ر) ار و ، 4دوححم5 ?وححD& EيوححF ر)حح+رد ه+ هلل )صل)F
مH ، دي)م5 روU=3 A)حل), A)-&)+ هلمQ رد ار5# V هك-=3Iحح3 <ارHاوححFو <اردار+ 6ا <)=
، دححي)م=-3 4د)ف.ححسا ه.ححLD5 نححيا A)حفحح, 6ا # EيوححF ي)ححعد 6ا ار 4دحح=+ )حح$ مدحح=3 و6ر
رH و 4درك5 Wو3ار1 8 ه.حح>اد A )حح3ول03و A)ححيرU5 رححMا نححيا Xل)ححK3 دوححD7+ يارحح+ 4)
G د=ياT1)-+ R).ك نيا يد=3 )=Y ه+ ، ه.F)!5 4ر7+ 9+ <# ?وصح Zر>6ا ار 4د=+ د=>)+
[ مكلمع هللا \ر-!1 اولمعا '&و ]
ه$)كر+و هللا ^محرو مك-لع م!لاو
رH)UلادDع ر)-=HوB
'+)S <و.=HوB A)-عر> 9ح=HوB د).سا
2
مممممم مممممم مممم ممم
) م مم م م م م م م م م م م ممم م م م م م م م م م
م م م م مم م م م م ممم م م م م م م م م م م م م م م مم م م م م ممم م
مم م م م م م م م م م م ممم م م م مم م مم م م م م مم م م مم م م م م م م ممم م م م
م م م مم م م م مم م م مم م م مم م م م م م م م م م م مم م مم
م م مم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممم م م مم
مم م م م م م م م م م مم م م مم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممم م م م م م م م
(م م مم م م م م م م م /ممممم 23
)اتف>?يپ
3
@ريAفت ءهليسو لB"
ءهليسو C(D-و E'اسريكفت
FياBح Cخانش و @ Cخانش
G Cسا يسانشادخ ءهليسو
H FياBح Cخانش I C(D-ريكفت I لB"
يسانشادخ
Cخانش و لB" @ركف
?)0.3 د5وادF [ هلQ 'Q ] )حح3 هححك A)&ولP3 نيا ، ;سا 4دوم5 JلF ار يد)ي6 9$)&ولP3
2 د5ا 4د> م-!*$ _و5ود ه+ م-5او.-3 4دH)L3 9+وP+ 9.!H <)7Q رد ار5#
` [ )75)!5ا 2 ?وا _و5
2 ( A)5او-ح 2 مود _و5
اJناسنا Kاخ يL MNيو لB"
9ححلو ، دحح5ا رحح-كف$و 'حح*ع 4وحح& ياراد هححك د=حح>)D-3 9,)F 6)-.3ا aي ياراد )75)!5ا
9ححس)=L5اور ي)ملع 6ا ن.كي ، د=>)D-3 رو0> ياراد )7=$ ، 4دو+ 4و& نيا د&)1 A)5او-ح
<)ح!5ا 'ححفb aححي Aروحح, نيدحح+ ، دي)م5 ه+رc$ ار رو0>و '*ع <)-3 dر1)$ ، ;ساوF
دحح=5او.-3 ه5وحح@e هححك داد محح-ل0$ <)حح> يارحح+و ، دوححم5 هحح-+ر$ ار <اوحح-ح f8 هeوe aيو
، دحح==ك 6)حح+ ار 46اورد ار E$)يرورححO هحح.1ر را6)حح+ هحح+ و ، دحح=ي)م5 رححO)ح ار Eي)حح7+).S
، د=ي)م5 يراديرF ار 46اورد ي6ور ، دحح=.1ر8 د)ححي ار روحح3ا 6ا 9ححg0+ ودرححH هححك=ي6ا د0+
دوم5 E>وك رد& رH <او-ح <# ، د=ك 6)+ ار 46اورد )$ ;ساوF <او-ح 6او ، دوم5 'ف&
G د5)3 4د).!يا Wو3)F 46اورد '+)*3رد /)=+ ، دL5 6)+ 46اورد
و ;1ر 46اورد ZرK+ 'فb ، دي)م5 6)+ ار 46اورد )$ ;ساوF 'فb 6ا د=مL5اد <#
Wو3)حF 'حفb <# ، ;حسا 'حف& 46اورد هحك دحيد 9حلو دحي)م5 6)ح+ ار5# دوم5 E>وك
ار ر-@.ححسد 6ا رحح-h+ يرحح@يد 4ار 46اورد <دوححم5 6)+ يار+ )$ ، د> وc.!Q رد ه.!L=5
G دي)م5 ;1)يرد
G ;سا dر1 رو0>و '*ع <)-3 هك ;!5اد د=مL5اد <#
4
* )وOش يرححK1 'ك> ه+ هS 4دو+ A)5او-ح يرK1 ;-,وصF <)مH 6ا Aر)Dع
د5وادF Aرد& ه+ [ هححلQ 'ححQ ] 4دحح> JححلF <)حح5# دوححQورد ، <)حح> 9حح8 4دحح56 درDL-B يار+
9حلو ، دح56و3)-+ <# 9حKحس 'iح> هح+ ار روح3ا 6ا 9حg0+ د=5او.-3 A)5او-ح و ، ;سا
2 j3 ، د5راد5 ار يرو# و5و ر)i.+ا Aرد&
درححc3 هحح+ )حH هeوe ، ;>اذ8 <)-ك)3 ه=-سري6 ه+ ار 9+)Yر3 ي)H مP$ 9صP>
هححك 4ر)ححV-+ <)حح-ك)3 و دحح=.Fاد5)-3 R# هحح+ ار دوF ، AرK1 J+ )K3 مP$ 6ا <د> kر)F
R# رد ار دوححF هححك دTحح-3 lحح-e <)حح=S هل)حح5 Eي)ححH هeوe ر+ ، ;!5اد-م5 ار ه-g& ',ا
:)ححسا هحح+و دحح=ي)م=-3 ر)ك EيوF AرK1 J+)K3 A)5او-ح ، ديوL-3 dرY هك دي6اد5)-5
Aروححص+ <)حح5# رو0حح> رد هححV5# 6ا 9ححلو G دحح56و3)-3 ار رو3ا 6ا 9g0+ د5راد هكيرو0>
ه5)F ه5و@5)مH 'D& <ر& ود )H هeرو3 اري6 ، د=5او.-م5 4درك 6و)c$ ;سا ه.ف75 يرK1
G دراد5 دوQو 9$و)ف$ m-H <# <)م.F)سردو ، د56)!-3 6ور3ا هك د=.F)!-3
<)مH مH مLير+ا مركو ، درD-3 E-B ار '!ع د-لو$ ميد& م)U5 <)مH '!ع روD56
يراد <)!5ا nكعر+ )3ا G دHد-3 م)c5ا ر--h$ مادك <ود+ مU=3روK+ ار ميد& م.!-س
يور A)حح&ولP3 ري)ححس هحح+ ار يو ;ححير$ر+ 9حح8 4oيو نيا هS ، د>)D-3 9ل*ع 98 4oيو
G د=i-3 ;+)M ن-36
ل777B" ;-ل+)حح&و 4د> JلF <)!5ا دوQو رد هS ;سا ي رK1 /4و& 6ا Aر)Dع2
رحح!-3 ار 98 4د56 pKس Z)Li5ا و 9.!يT7+ ، هLيد5ا ، ر-iف$ ، ;1رL-B ، يرو# و5
G د6)!-3
J+)K3 '*ع 4)8رHو G د>)D-3 A)5او-ح ري)سو )75)!5ا <)-3 Tي)م$ هل-سو '*ع /)=+
، هححLيد5اورك1 ;يوحح*$ ، <)ح!5ا 9ي)حم=Hر يارح+ ، ددرح8 4د)ف.حسا <# 9لح,ا /حهف-qو
ر)ححي نير.حح7+ ، يورححFاو يوحح-5د A)حح-ح دوححD7+ و ، 'ي)سو ;1رL-B ، 98 4د56 ;1رL-B
، دوححL5 4د)ف.ححسا <# ;ححDj3 'كحح> هحح+ 'حح*ع نحيا6ا 4)ح8رH 9لو ، دوL-3 <)!5ا رو)يو
ارححي6 ، دوححL-3 رحح$ <)ححي)B Tحح-5 A)حح5او-ح 6ا <)!5ا r&و3 ، 4داد ;سد6ا ار دوF W6را
'حح*ع <ار)@حح>و3ار1 9ححلو ، دحح=Hد-م5 ;ححسد6ا ار EيوححF يرححK1 sاوححF A)حح5او-ح
G د5در@-3 kر)F T-5 رو0> /4رياد6ا
?)0.3 د5وادF هك=يا ر@يد م73 هK*5 [ هلQ 'Q ] ، ;حسا 4داد '*ع )75)!5ا /همH يار+
ري)ححس هحح+ نحح-36 Xكوححك 6ا ، 4دوححم-B ار 'يوb ي)H ه1)!3 ، EيوF '*ع :)سا ه+ )$
9لي)ححسو EيوححF '*ع )+ ، د=+)يرد ار 97لا Aرد& رH)U3 ، د=ي)م5 ;كرحو '*5 Xكاوك
، دحح=Hد رارحح& ه0ل)ححK3 دروحح3 9حح8 4د)ححس هحح+ ار /)-حح>ا نير.ححكeوك هك د=ي)م5 _ار.Fا ار
يارحح+ <)5# دوQو 6ا و ، 4داد رار& EيوF ر-MN$ ;ح$ ار C)5رKFو يو& ر)-!+ A)5او-ح
ري)ححسو )75)حح!5ا <)حح-3 Tي)حم$ هل-ححسو aححي 'حح*ع 'كحح> نيد+و ، د=ي)م5 4د)ف.سا EيوF
G ;سا A)&ولP3
لB" دش)و P)ورپ وا ، دراد Jححل0$ <)حح!5ا دوححF هحح+ 'حح*ع د>رو WرورB 2
9ل)ححع ي)ححH م)حح*3 هحح+ و ، 4داد WرورححB ار EيوF '*ع E5ادو ملع Jيرb 6ا د5او.-3
، دحح==ك-3 dرحح1 EيوححF Eحح5ادو 'حح*عرد )75)حح!5ا هححك ;ححسا 'حح,ا ن-مH يور ، دسر+
G دي)م=-3 RولK3 4د)ف.سا EيوF ;سار1و '*ع 6ا EيوF A)مح6 J+)K3 9!كرHو
5
46ادحح5ا د=.ححساوF < اد=مححL5اد 6ا 9g0+ ددر8 ن>ور ر.7+ _وOو3 نيا هك=يا يار+
] <)!5ا ود 9ل*ع د>ر tu يد=مL5ادو 4د=!يو5 '*ع ، د=ي)م5 ه!ي)*3 مH)+ ار [ هل)س
2 هك د=.1)يردو د5دادرار& EHوoBو J-*ح$ درو3 ار
د=مL5اد نيا رمع هeر8ا tu Eل*عرمع 9لو ;سا هل)س `vu 9=0ي ، 4د> هل)س
9.ح&و 'حح+)*3رد 9حلو ، ;ححسا 4دوححم5 4د)ف.حسا EيوححF رمع د=eود EيوF '*ع 6ا وا
)حح+ ار EيوححFرمع 93)ححم$و ، ;حح>اد ار رححمع نحح-ع هك ار يداو!-+و E5اد 9+ wP>
دروحح3 ، دو+ 4دوم5 Zر,،X0لو و7ل Aح3 )يو هeوك رد <)5اوQو5و <)5اوQ )+ <د).!يا
Wا هل)ححس ;ححص> رححمع دوQو)حح+ هك د5د-سر هc-.5 نيد+ ، د5داد رار& 9Y)3د A)*-*ح$
G د>)D-3 هل)س 4دT5)B Zر, وا '*ع
;!ي6 ه5فb <فb وVمH دي)L5 ;!-+ ?)س رد د-سر Aرمع وe
لB" هيQغت لياسو هنا>Rنپ Sاوح 9ححل*ع EححP+ود يراد <)حح!5ا 2
، دحح5راد هيذh$ ه+ AرورO EP+ ود نيا مادSرH ، د>)D-3 يد)3و هحح+ 4)حح8رH
4وحح-3 ، )ححH 95د-حح>و5 ، )ححH اذY ;يرjSا هS م-+)-3 9+وP+ ، م-=S رU5 دوF يد)3 دوQو
<)!5ا دوQو 9س)سا AرورOو د.!H د-ف3 )H 9ل-F <)!5ا يار+ هS A)cيTDسو A)Q
ر)ححD+ ار يد)ححي6 ي)ححH ;0ف=3 <)!5ا يار+ ;Dj3 4د)ف.سا Aرو,رد ، د=Hد-3 '-iL$ ار
ار EيوحF 9ح8 4دح56 دح5او.-3 <)ح!5او ، 4دوحم5 'ح-مi$ ار <)!5ا دوQو دوDمS ، 4درو#
<ودحح+ ، اذححY نححي6ا 9ححف=3 4د)ف.ححسا nححiعر+ ، دي)م5 يرxس y5ر <ود+و ;Dj3 Aروص+
هحiل+ ، ه.حح>اد5 <)ح!5ا دوححQو هح+ 9.ح0ف=3 )ح7=$ ه5 ، <)D-Db ي)H ه-,و$ ;>اد رU5رد
'حح*ع <)ححس ن-مH ه+ G دوL-3 <)!5ا ه+ )7+ورi3 ?)*.5ا و zار3ا ه+ <د> .D3 XDس
95)حح36 <)!5ا '*ع G د>)D-3 د>رو هيو*$ '+)& ه5)@c=B :اوح Jيرb 6ا T-5 ، <)!5ا
، ددرحح8 ?)*.5ا Eيار+ د-ف3 و ;Dj3 رو3ا ، ه5)@c=B :اوح ن-مH {سو$ هS د=i-3 د>
zار3ا ه+ T-5 ار5)!5ا ;-ل*ع ، 9ف=3 'ي)!3 niعر+ 9لو ، دوL-3 '*ع د>ر XDس
|حح-iف$ 4وحح& 9ححلو ، دراد 'حح*ع <)حح!5ا هi=يا دوQو )+ و ، د6)!-3 .D3 يرi1 rل.P3
G د5او.-م5 4داد م)c5ا ;سرد Aروص+ ار EيوF هف-qو ، 4د> r-0O <# هLيد5او
ياراد و ردح*5ار8 dوحلP3 aحي }ح-ح=3 <)ح!5ا هحك ;!=يا }ح+ نيرد XلK3 ',ا
، ;ححسا 4د> ه.>اد=B A)&ولP3 Zر>ا ، مل)س هLيد5او '*ع :)سا ه+ ، يرك1Tي)م$
4دحح56 يوحح!+ ، Zرحح, 95او-ح يد)3 98 4د56 6ا اروا هك ;سا م-لس '*ع ن-مH اري6
ياراد هححك دحح5او.-3 '*ع ن-مH ن.>اد )+ <)!5او ، د5)Lك-3 [يو=03و يد)3] '3)ك 98
G دو> )H ه.>ر1 6ار$ ل)+ E3)*3 ، 4د> يو& ;يو=03
##ر>ي- C(D- ريAفت هب رRن- C(D- لB" <)حح!5ا '*ع 4)8رH 2
G ددر@-3 ;Dj3 ر-iف$ ه+ رc=3 ، ددر8 ?)م0.سا ;Dj3
نحح-36و )75)مححس# ;حح*لF ، A)حح&ولP3 ;حح*لF ، ه03)Q ، 9$)-ح رو3ا ه+ ;Dj3 ر-iف$
2 ي6ار-> يد0س ه.ف8 :)سا ه+ و ، 4دوم5 رi1 ;سرد Aروص+
ر)8درS ;1ر03 ;!ير.1د E&رورH ر)->وH رU5رد TDس <).Fرد ~ر+
ار <)حح7Q ;حح*-*ح ، دححس)=L+ ار دوححF ، هححS دحح=i-3 |مS ار <)!5ا ;Dj3 ر-iف$ نيا
، ه.F)=حح> ار EيوححF Jل)ححF :)سا نيد+ و ، دي)م5 Cرد ار EيوF ZدH ، دي)م5 rLك
هحح+ هc-.حح5رد و ، دححي)م5 ي6)ححس <)حح!5او ، ي6)ححس <)7Q ، ي6)س دوF Zر, ار Wرمع
?)حح0.3ر)8درورB ;F)=> رb)P+ ار Eل)معا /همHو ، دسر 9س)=>ادF 9ل)ع م)*3 'حححQ]
[هلQ 2 ديو@-3 م)-F رمع G دي)م5 Zر, E.ي)Oر X!كو
6
د=ك 9e ار <)م5)F و ?)-عو د56ر1 د=ك 9e ار <)Q ;F)=> ار$ هك nك5#
د=ك 9e ار <)7Q ود رH و$ /ه5اويد 9LP+ E5)7Q ود رحH 9=ك هح5اويد
مH6)حح+ ، د>)D-3 يو /4oيو هك T-م$و '*ع ن.>اد دوQو )+ <)!5ا ن-مH 4)8رH 9لو
ي)ححH EححP+ هحح+ )حح7=$ A)5او-ح د=5)3 ، 4دوم5 •ر$ ار ;يو=03 و ;-5)!5ا ، ;-5*ع 4ار
رحح$ور1 A)حح5او-ح 6ا Wا هححQردو هححD$ر3 ، دححي)م5 )ححB ري6 ار ;يو=03 ، ه.>اد هQو$ يد)3
م)ححكحا J+)ححK3 ار EيوححF هححف-qو ، د5راد هكيرو0> :)سا ه+ A)5او-ح اري6 ، دوL-3
و RوححF ر)ححك <1 هححك دحح=5اد-3 EيوF م-لس AرK1 ن.>اد )+و ، د5رD-3 E-B ه+ 97لا
aححLB 'حح+)*3رد ار ;حح>و8 هeر)حB aي )م> 95)36 ?)j3 ه5و8 ه+ ، ;سد+ مH ر)ك <1
نح-مH 95)ح36 9حلو ، دحح=ك-3 Zرح, )محح> '+)*3رد ار ;>و8 <)مH وا ، ديراذ@-3 <)$
د=ك-3 رار1 ;>و8 <ديد6د 6ا د0+ وا ، د=ك-3 يد6د ?)VPي 6ا ار ;>و8 هeر)B ، aLB
Eل+)حح*3ردو، ;سا ;ي)=Q يو ر)ك نيا هك د5اد-3 ، EيوF AرK1 :)سا ه+ وا اري6 ،
G دHد-3 p-Qر$ رار& ر+ ار رار1 و ، دوL-3 Aا6)c3 )م.ح
روح3ا ، 'ح*ع ن.ح>اد5 دوحQو )ح+ ، 95اوح-ح مل)حس AرحK1 نيا ن.>اد )+ <او-ح نيا
G دي)م=-3 Cرد /46اد5ا )$ ار 9ف=3و ;Dj3
، 95)حح!5ا يوحح& AرححK1و ، هححLيد5او '*ع ن.>اد )+ 9صP> 4)8رH '+)*3رد 9لو
<وحح8€او ار EيوححF يلاو م)حح*3 ، درحح-8 Eحح-B رد ار ;-5او-ح 4ار ، ه.1ريذx5 ار Jي)*ح
;ححسا 'حح-لد نحح-مH يور ، ;سا ه.F)س ر$ ;!B A)5او-ح ه+ ;D!5 ار دوF و ، 4دوم5
ل محHو ] ;حسا ه.ح>اد <)ح-+ رو0ح> دح&)1 <)حLلا مح-Uع <#رح& ار )75)ح!5ا ن-=e هك
G د=>)D-3رو0> د&)1 ).ح <)Lيا [ <ور0Lي
ار يو رحح-كف$ /4وحح& ، دححHد-3 ?)حح*.5ا )ححH يدحح=ل+ هحح+ )ححH 9.!B 6ا ار5)!5ا يو& '*ع
;F)=ححح> هc-.ححح5ردو ، 4دوحححم5 Cرد ر.حححL-+و ر.حححL-+ ار Jي)ححح*ح ، 4داد WرورحححB
?)0.3ر)8درورB [هلQ 'Q] 'ي)سو ;يدوQو3 دوQو )+ <)!5ا نيا ، دوL-3 <)س# يو يار+
<)حح=e هحح+ ، EيوححF يلاو E5اد )+ ، ه.1ر8 E-B رد ار •Oاو$ 4ار مH6)+ <اوار1 يد)3
2 هS د5اد-3 و ددر@-3 رك1 Wا 9>و3)F و رك‚ E=.ف8 هك دسر-3 هلحر3
;لفY ه+ و ير# rك ه+ 95)5و$ )$ د5ر)كرد aل1و د->روFو ه3و د)+ور+ا
يروP5

[<وركف.$ 1أ] ƒ [<وركذ.$ 1أ ] ƒ [ <ول*0$ 1ا ]
„ د-=ك-م5 رك1 ارe „ ديرو# 9م5 د)ي ه+ ارe „ دي6اد5)-م5 ر)ك ه+ ار5)$ '*ع ارe
TUرB('ا اJ
V
'
W
اف
V
X
Y
Z
V
[
\
ول
W
X
W

V
"V :
Y
Z
V
ن
V

Y
B
W
'
Y
ا ن
V
ور
W
ب
_
د
V
ت Vي
V

V
Z
V
$
43
a دنري>يbن )اكربدتو ركف cا ن^رX #)و- )# ارd
G Cسا Mدش M#اJن ا% لفX نا?ياJ'#)# اي^
7
ه?يدناوريكفت ءهليسو لB"
يارحح+ ?)حح0.3 دحح5وادF هححك ;ححسا 9.-حح,وصF نير.ححم73رك1 هححS ميدحح5اوF D&
Eحح5ادو 'حح*ع مادP.ححسا 6ا <)!5ا 4)8رH G د>)D-3 '*ع ;سا 4دو3ر1 ;ي)=ع ;يرL+
<)ك)-5 6ا مH)يو ، دHد رار& <)-!5 د)+ ه+ ، ار 97لا 98 4oيو نياو ، 4دوم5 يراد دوF
9حKححس 'iحح> هحح+ EيوححF 'حح*عو هححLيد5ا ، رححك1 در+ر)ححك <ودحح+ <)حح3در3 ري)ححسو
دحح5وادF ارححي6 ، دححي)م=-3 راد هححكل Tحح-5 ار 95)حح!5ا 9حح8 4oححيو ، دححي)م5 د-ل*$ ه5اروSروSو
?)0.3 [هلQ 'Q] رد هححS ار 95)ح!كو 4دوم5 Aوعد هLيد5او رك1 در+ر)ك ه+ هL-مH ار5)!5ا
نيذححلا] دححي)3رف-3 4دوححم5 د-cم$و r-,و$ د==ك-3 رك1 EيوF Zارbا AادوQو3 ري)س
)حح=+ر ، zر…او Aاو)م!لا JلF 91 <وركف.يو م7+و=Q ىلعو ادو0&و )3)-& هللا <وركذي
، 4د).حح!يا ;ل)ح رد ار د5وادF هك-5)!ك [ر)=لا Rاذع )=*1 a5)حDس b)+ اذH ;*لF )3
، دحح==ك-3رك1 نحح-36و )75)مححس# ;حح*لF دروحح3 رد و ، دحح==ك-3 د)ي ه.فF ول7B ه+ و ه.!L5
ار)حح3 ، ارحح$ر3 ;حح!-ك)B ، يا 4درححك5 JححلF 'ححb)+ ار هححمH نححيا ار)حح8درورB 2 دحح=يو@-3و
G )م5 هي)&و E$# Rاذع6ا
هحح+ ار EيوححF ر-كف$ /4و& ;سا م6ل ، د>)+ ه.>اد '3)ك 9H)8ا <)!5ا هك=يا يار+
مادP.ححسا )+ م-لس رك1 6ا Jي)*حو <)-1ارbا ;F)=> رد ، دHد ;يو*$ <# ;Dj3 'ك>
م-H)ححف3 <داد رحح--h$ يارحح+ 4ار ه5)@ي 2 دي)3رف-3 يد=مL5اد ، دي)م5 ',)ح 9H)8# '*ع
)حح-5د 6ا 9.ححسرد م-H)ححف3 <# /هKساو+ هك د>)D-3 A)-ح6ا مل)سرك1 aي د)cيا ، <)!5ا
[ د5او.-3 4د> ذFا
يناسنا ءه?يدناو ريكفت :اسXZ
/ 4وحح& ياراد <ار@يد ه+ ;D!5 9ل*ع ;ير$ر+ :)سا ه+ <)!5ا هS ميد5اوF D&
، <)حح!5ا ه5)@c=B :اوح ي)H هVيرد 6ا، 95)!5ا /هLيد5ا نيا ، د>)D-3 هLيد5او ر-كف$
G دوL-3 هيذh$
A)عbا rل.P3 'ي)سو ، <)=-L=مH ، <).سود ، <اد).سا ، '-3)1 ، مدر3 ، ه03)Q
، ددرحح@-3 هيذحh$ ، 'ي)حسو 4رحح-Yو 9يوححيدارو 95وححيTيول$ rححل.P3 ي)حH ه3)5ر+ ، 90مQ
، دحح>)D-3 95)ح!5او RوحF /هLيد5او م-لس AرK1 ياراد ;*لF ',ارد <)!5ا هeر8ا
;ححسد 6ا و 9حح>)Bور1 رد <# nححكعر+ مححH )ححيو AرK1 ;يو*$رد '3اوع نيار-MN$ 9لو
ركف$ 6رb )75)!5ا ',ا ن-مH يورو ، د5راد 9م73 ر)-!+ ر-MN$ ، 95)!5ا AرK1 <داد
G د5راد 9.!H <)7Q 6ا 9فل.P3 ي)H هLيد5او
2 دوم5 يد=+ م-!*$ ه.سد ود ه+ <او.-3 ار 95)!5ا هLيد5او ر-كف$
1 : مممم م مممم ممممم - ي)ححH 4ار <)ححمH :)ححسا هحح+ ;Dj3و مل)س ر-iف$
نيدححلاو ، دححي)-3 ;ححسد+ <)حح!5ا م-لححسو ;ححDj3 ?وح)حح3و {حح-ح36ا رحح-كف$و '*ع هيذh$
;يوح*$ رد 9حم73 ر-MNح$ نيدحلاو dFاو ، د=ح>)D-3 ?Tح=3رد ?)حفbا <)حمل03 ن-.!P5
مل)ححس هححLيد5ا يارادو مل)ححس <اد56ر1 ، نيد.3 نيدلاو ، دراد <)5# '*عو ر-كف$ د>رو
;حح-=H‚ ، نحح.ف8 نPس م)@=H رد ).ح ، <)+ر73 نيدلاو نيا ، د5راد-3 ميد*$ ه03)Q ه+ ار
8
Tيوحح=$ XDححس هححك دحح5راد-3 ميدحح*$ ار 9لي)ححسو ، <)حح> يار+ ، 4دوم5 A)عار3 ار ?)فbا
G ددر8 <)5# <)H‚ا
، ;ح>اد 4اروح.كد EيوحF aلح!3 رد هحك RرحY هح-+ر$و م-ل0$ <اد=مL5اد 6ا ن.كي
nيردحح$ ، ه.1رL-B روLك aيرد <)5# ;-=H‚ ;يو*$ و ?)فbا ر.7+ م-ل0$ يار+ ;ساوF
محح-ل0$ 9س)سا Rاد7$ نيا ;يو*$ :)سا ه+ )$ ، دي)م5 6)Y# 9ياد.+ا هلحر3 6ا ار EيوF
4د)حح3# ر.حح7+ Eحح5اد WريذححB يارحح+ ار ?)ححفbا ، دحح>)D-3 9يادحح.+ا Zو=حح, رد هك ه-+ر$و
9حلو م5)حLك+ مل)حس هحLيد5او رح-كف$ هح+ ار ?)حفbا م.ساوF ن3 2 ديو@-3 يو ، د6)س
نحح3 ، مدحح> <)ملحح!3 4رF†)حح+و ، د-5)ححLك ;F)=حح> يوححس هحح+ ارحح3 9لفb هك م.1)يرد
نححيرد يو G مدحح> <)ملحح!3 Xحح.ك3 9ياد.+ا هلحر3 مود )ي ?وا r=, 'فb aي ;سد+
2 دHد-3 p-Oو$ ن-=e EيوF 95)ميا 98 4د56 <).ساد درو3
<)حح5# يارحح+ 9$لاوس [ EيوF <ادر8)> ] ?)فbا ;-=H‚ Cرد يار+ م.ساوF ي6ور
EيوححF /4دحح=ي# يارحح+ 9م-مححص$ 9ححe وا ] 2 رد هك مدوم5 9لاوس همH 6ا ، مراد ميد*$
[ „ دراد
J+)ححK3 9حح8 4دحح56 م-H)ححف3 Cردو 9ححصP> ‡)ححD$را :)سا ه+ <ادر8)> 6ا 9كيرH
9حح!ك ، ;حح>اد-3 <)حح-+ 9+اوححQ EيوححF / 4دحح=ي# aلحح!3 R)ححP.5ا هحح+ ، دوححF داد0.ححسا
مححH 9ححكيو ، د>)+ مل03و د).سا ، ;ساوP-3 ير@يد ، دو> ر.كاد )يو ر-=c5ا ;ساوP-3
، ورحح-H ، 'ححjم3 ، رل)ححD$و1 هححك ، ;ححساوP-3 9$روxسو 9مل1 ي)H يد=م&ع :)سا ه+
9ححلفb RاوححQ هحح+ 95)حح36 ?)ححفbا نيا هلمQ رد 9لو ، د>)+ <اوF 6او#و ه,)&ر مH)يو
G دو> [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ]رD3)-B 9+)ح, 2 دHاوP-3 دو3ر1 هك مد> هQو.3
{حح-ح36ا 4د)ف.ححسا )حح+ 'ححفb <# „ ;!-ك 9+)ح, هك مد-سرB <او#ر1 Xc0$ )+ ن3
zوححع هحح+ ?Tحح=3 {حح-ح3 رد )حح3 يارحح+ 9Dحح> رححH مرد)حح3و ردححB هك ;ف8 ميار+ EيوF
<ار)حي 6ا نح.كي 9ح8 4دحح56 /هحص& )ح+ ار )ح3 ، ?ذح.D3و د=ي)ح>وF )ح5 ي)حH مححل1 ي)>)م$
رD3)-B [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] 4دحح56 /هححص& ، <)3 دوF /4د)س <)+6 )+ )3 يار+و ، د6)!-3 )=>#
9حح8 4دحح56 6ا /هححص& aي X>رH هك م5ارHاوFو <اردار+ ، ن3و ، دراد-3 <)-+ ار5)5# 98
هححك م-يوحح@-3و ، 4دحح> <)5# ;-صP> dرY 4رF†)+ ، ميو=L-3 ار مارك ه+)ح, 6ا ن.كي
رD3)-B ه+)ح, مH )3 W)ك يا [ ملسو ه-لع هللا 9ل,] 95اوححQرد ، دحح>)+ <)ك3ا 4)8رHو ، ميو>
رD3)-B 9+)ح, مHاوP-3 [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] G م>)+
ارحح3 Aلاوححس 93)ححم$ هححك ;!5او.-م5 موص03 'فb نيا هك دي)3رف-3 د=مL5اد نيا
Cرد E=يدححلاو 6ا ار ه+)ححح, درو3رد ر.L-+ A)3ول03 )$ م.ساوF ن3 /)=+ ، ديو8 ˆس)B
?Tحح=3 هحح+ ي6ورو ، مدوححم5 'حح,)ح 'ححفb نيدلاو )+ 9س)م$ ZدH ن-مH يورو ، مي)م5
G م.1ر <)5#
6ا Aو)ححف.3 3)حك 'حح-3)1 aي هك مديد اري6 ، مد> ه.ف-> <)5# ?T=3 ه+ دورو )+ ن3
'ححFاد م)@=H در3 ، ;>اد )H '-3)1 ري)س )+ 95اوار1 dر1 هك '-3)1 نيا ، دو+ <ار@يد
هحح+ ار WرHو> م5)F ، ، دHد-3 مس Eل-3)1 ي)gعاو Eم5)F يار+ ?T=3 ه+ <د>
[ مححك-لع محح!لا ] هححملك ?T=3 ه+ <د> 'Fاد رد مH رHو>و ، 4دوم5 ?)D*.سا 93ر8
'ح+)*3 X5)حQ يارح+ 9.3حسو )حعد مو7ف3 ياراد هك ، دي)م=-3 ادا مار.حا 'ك> ه+ ار
<)حح> ?)ححس هم-5ر.ححFدو ، دراذحح@-3 )حح3 'حح+)*3رد ار ي)ححe ، <)حح> <اوQرحح!B ، ;ححسا
دوححF Zورححص3 9حح!كرH هححك=يا zوححع هحح+ G دحح=ك-3 ير)كمH ?T=3 رو3ا رد ار Wرد)3
Zورححص3 يرحح@يد ، 9*-ححسو3 <د-=حح> Zورححص3 9ححكي ، )H '-3)1 ري)س د=5)3و ، د>)+
9
'كحح> هحح+ همH ، د=>)+ )H ‰لك ;ي)5 رد <ادر8رس ير@يد و ه5)Fرد 9كيو ، مل1 <ديد
مححH 95)حح36و ، د5رD-3 E-B ه+ نيدلاو Aاد)>را :)سا ه+ ار EيوF 98 4د56 ه5ادح.3
Wوحح8 يو <)=Pس ه+ '3)ك ;ي)Oر )+ همH ، دوم=-3 ;Dح, نيدرو3ارد نيدلاو6ا ن.كي
هححك 9ك>ا AارK& )+ مH 9H)8و 4دوم5 ?)D*.سا ار E5)=Pسرس <داد <)ك$ )+و ، 4داد
و ، ه.حح!5اد دوححF ;Dححص3 ، ار مارك ه+)ح, ي)H ;D-ص3 ، دL-3 ري6ارس <)> مLe6ا
رD3)-B م)5 رك‚ )+ [ ملسو ه-لع هللا 9ل,] 9حح+رع Š)فلا <)مH ه+ 4درو# <)+T+ دورد ارو1 هحححللا 9لححح, ]
[ ملسو ه-لع G د=.ف@-3
رD3)-B ه+)ح, درو3رد ار EيوF AلاIس ن3 [ ملححسو هحح-لع هللا 9ل, ] رD3)-B ;-صP>و 9لحح, ]
[ ملسو ه-لع هللا يدحح=م&ع ;حلع مH6)+ ، )H ;-صP> ن-=e )+ ;1ر03 )+ و ، مدوم5 6)Y#
G مدوم5 ر)!ف.سا مدو+ 4داد ميار+ 9Pس)B 9e مدر8)> هك=يا و ار ?)فbا
نيذححلا )حح7يأ )ححي ] هححك 9حح7لا Aاد)حح>را :)سا ه+ يو هك دوم5 p-Oو$ ميار+ 'فbردB
و دوححF )محح> ‹ <)حح=3I3 يا [ "ر)ححcحلاو :)=لا )Hدو&و ار)5 مك-لHاو مك!ف5ا او& او=3#
G د-Hد A)c5 د>)D-3 )7@=سو )75)!5ا <# مT-H هك Œ6ود E$# 6ا ار5)$ '-3)1 ي)gعا
ي)حH ه3)ح5ر+ هح+ ;-1ورحص3 zوحع هح+ Xح>رH نح3 ، 9ح7لا محكح نح-مH J+)حK3
?)فbا و ، ;س)H 9.سرB <)!5او 9.سرB 4د)3 /4دا6 <# رjكا هك 9يويدارو 95ويTيول$
رD3)-B ;-صP> ه0ل)K3 ه+ ، د5)Lك-3 A)1ارح5ا ه+ ار 4داو5)F ي)gعاو [ ملححسو ه-لع هللا 9ل, ]
aححي 9حح8 4دحح56 4)حح$وك EححP+ aححي '-3)1 ي)gعا 6ا 9كي و ، مراد-3 Zر, يو <ار)يو
رD3)-B Aر-س )يو ه+)ح, A)ي)كح R).ك 6ا ار 9+)ح, [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] ، 4دوم5 ه0ل)K3
، <)3 ي6)س ;-صP> يار+ ر)ك نيا هك ، م-=ك-3 ;Dح, <)5# 98 4د56 درو3رد nxس
;سا ن-مH <# ر-MN$ نير.م73و ، د6)!-3 يو& ار )3 <)ميا 9D>رHو ، 4د> •&او د-ف3
ارjححكا هححك ن-=يدحح.3 ر-Y ي)H مل1 ن-لjم3 ي)H ;-صP> ه+ رM)$ zوع ه+ )3 ?)فbا هك
هحح+ ، دحح==ك-3 )ححH 9ححHارم8 dرححY ار ?)ححفbا و ، د==ك-3 '-jم$ ار 9&Fا ر-Y ي)H E*5
رD3)-B ;-صP> [ ملححسو هحح-لع هللا 9ل, ] هححك=يا دوححQو )حح+و ، د5وL-3 رM).3 Wا 93ار8 ه+)ح,و
<)حمH )ح+ )ح3 'ححفb نحيا 9حلو ، ددرح8 9+)ححح, رحصع نحيرد هحك دحح5او.-م5 9ح!ك mح-H
G ;سا 4داد 9+اوQ ن-=e )م> يار+ EيوF 9لفb يد=م&ع
ددحح,رد ، )ححH ;-ححصP> نحح-=e )+ دروFر+ 6ا د0+ ن3 هك د=ك-3 ه1)Oا د=مL5اد نيا
مسارD3)-B درو3رد ر.L-+ /ه0ل)K3 [ ملحححسو هححح-لع هحححللا 9ل, ] ار 9+).كو ، مد> مارك ه+)ح,و
نححيد Jي)حح*ح Cرد )حح+ 4رF†)حح+ و مدوححم5 ه0ل)ححK3 [ مححيرك <#رحح& ] دو+ همH ي)م=Hر هك
G مدوم5 <عا ار EيوF Eيار8 ;-5)!5او dFا ، ;-5د3 نيد نيا ه+ مسا :د*3
;ححDj3 ي)ححg1 هححك ددرحح@-3 ;+)ححM )حح3 يار+ ، ميدوم5 ه0ل)K3 ار هص& نيا هك <و=كا
Jي)حح*ح WريذB يار+ ار <)5# و ه.>اد ?)فbا ه-+ر$و د>ر رد 9م73 E*5 رد*e '-3)1
G دي)م=-3 4د)3#
، ددرح@-3 Xح.ك3 9حHار ، 'ح-3)1 ;ححDj3 ي)حg1 6ا 4د)ف.ححسا )حح+ 'ححفb نحيا 4)8رHو
4د)ف.ححسا )+ هك د5او.-3 ، دي)م5 4د)ف.سا <اد=مL5ادو <)مل03 9ل)ع ;-صP> 6ا)c5#ردو
، د6و3)حح-+ ار ;ححDj3 رحح-كف$و هححLيد5ا ر.7+ ي)H 4ار ، E5ادو '*ع يويذh$ يارc3 ني6ا
، دحح-=ك-3 ;ح-ص5 <)$ ?)فbا يار+ 95)36 )م> 2 ديو@-3 ه-+ر$و م-ل0$ <ار.كاد 6ا ن.كي
، ر)ك.ححسار دي)+ هك د-يو@+ <)Lيار+ ، دير+ ر)ك ه+ ار ;Dj3 A)حK,ا هك د-=ك E>وك
)H 4€او نيا مادP.سا )+ اري6 ، د=>)+ مر.ح3و ،dFا )+ ، و@.سار ، ر)ك ;5)3ا ، dد),
، ;ححDj3 A)حKحح,ا نححيا zوع ه+ 4)8رHو ، د-=ك-3 JيوL$ م-H)ف3 نيا Cرد ه+ ار5)5#
10
يد6د ، دحح-5T5 ر)ححم&] هحك دحح-يو@+ ?)ححفbا يارحح+و ، دحح-ي)م5 ?)م0.سا ار 9ف=3 ي)H 4€او
ه.F)س )H يد+ هQو.3 ار5)5# م-*.!3 ر-Y 'ك> ه+ ;*-*ح رد )م> [ د-=ك5 '.& ، د-=ك5
نحح-=e Zورححص3 <)حح5# نH‚و ، د5وL-3 م-H)ف3 نيا Cرد يوc.!Q رد ، <)5# اري6 ، ديا
G ددر@-3 )H يد+
ƒ اد

يد Ž ححس

ل

و

حح& • اوححل

و& ‘و

ه

ل

لا او*‘$ ’ا او= ‘3

# ن

يذ Ž ل

ا )7

ي

أ] 2 دي)3رف-3 <)Lلا م-Uع <#ر&
[ )م

-U Ž ع • ا6

و

1 • 6

)1 • د

*•1 • ه

ل

وس

ر

و

ه

ل

لا •

K Ž ي

ن

3

و

م

ك

+

و5 ‘‚ ‘ م

ك

ل

ر

فŽh •ي

و

م

ك

لع • أ

م

ك

ل

p

ل Žص

ي

، 4د> ;سرد )م> ?)معا )$ ، د-يو@+ ;سرد <)=Pسو ، د-سر.+ ادF 6ا <)=3I3 يا
، دححي)م5 ;ع)ححbا WرD3)حح-Bو ادححF 6ا هححكرHو ، دححي)م5 Aرححفh3 ار )م> <)H)=8 د5وادFو
G ;سا 4د> ED-ص5 98رT+ 9+)-3)ك ” RاTح…ا •` ƒ •u
ار Eي)ححH 4دحح=+ ?)حح0.3 د5وادF 2 دي)3رف-3 rير> ;ي# نيا ر-!ف$ رد ر-jك ن+ا م)3ا
G ;سا 4دوم5 ر3ا ، د>)D5 Zارح5او 9KلY <# رد هك ;سرد <)=Pس ن.ف8و او*$ ه+
ل% هححل% ل ] دادححس نPححس هححك دي)3رف-3 :)Dع ن+ا Aرgح 2 دي)3رف-3 9Dbر& م)3ا
J+)ححK3 <# رH)ححq هححك ;ححسا 9=Pححس [ دادححس ] نPس هك 4د> ه.ف8و ، د>)D-3 [ هللا
م)حح3او ، دحح>)+ ?)حح0.3 هححللا ;ي)ححOر <# ZدH هك ;سا 9=Pس مH)يو ، د>)+ <# نb)+
G د>)D-3 a-5 <)=Pس 93)م$ نPس ني6ا روU=3 هك ديو@-3 هم$)Fرد 9Dbر&
EHوo+و }ح+ ه+ <)> <ادر8)> هك=يا يار+ ، رك1 )+ و د=مL5اد <)مل03 6ا 9g0+
9في)ححqو <)حح> يار+ X.ك3 9ياد.+ا <ارود 6)Y# 6ا ، د==ك Aد)ع ر.L-+ور.7+ 'ك> ه+ ،
A)5او-ح ريو)ص$ ، /)->ا ي)7@5ر <)-+ ، )H هV+).كرد rل.P3 ي)7ل8 ، <دوم5 •مQ د=5)3
aححمك <ادر8)حح> رححك1 ;يوحح*$ يارحح+ هكيروحح3ا 4رحح-Yو <)5# 9كيT1 <)م.F)س dر1 و ،
رحح-كف$و ، )g1 ، ه5)P+).ك )+6)Y#6ا 'فb نيا ، د5راد-3 <)-+ 9@5)F ر)ك 'ك> ه+ ، د=ك-3
G دوححL-3 ;يوحح*$ Wرحح-كف$ 9يل)حح+ 'حححار3رد 4رF†)حح+و ، 4دوححم5 Aد)ع /)->ا درو3رد
:ورد :)ححسا هحح+ يو مل)ححس /هLيد5ا نيا ، )H 4)@L5ادو )75و.=HوB ه+ دورو )+ nxسو
6و=H ي€ول)=ك$ rل.P3 'ي)سو 6ا 4د)ف.ساو ، 95)!5ا E5ادو ملع ، هLيد5اورك1 مل)س
هححلحر3 هحح+ Jي)حح*ح نحح-=e Cرد )حح+ <)حح!5ا نححيا دححسر+ دوححF د>ر 9ل)ع 'حار3 ه+ مH
G دي)م=-3 ?)*.5ا ;0-Db نيا Jل)Fو ، ;0-Db ، ه03)Q ، دوF ;F)=>
يBيBح F'اخ Cخانش هبرRن- E'اسريكفت
##ر>ي- FياBحو
ر)ح8درورB ;F)=ح>و 9ح8 4د56 ZادHا ، A)-ح Jي)*ح ه+ ار 9!ك م-HاوP+ 4)8رH
Eححيار+ ار 95)حح!5ا A)حح-ح ، مل)حسو ;ححDj3 هححLيد5اورك1 ، ;ححسا م6ل م-ي)م5 9ي)م=Hر
، ه.حح>اد EيوححF A)-ح 6ا 9مل)س)5 /هLيد5ا ، <)3در3 ير)-!+ اري6 ، م-ي)م5 EكL-B
، 9حح8 4دحح56 نححيا م.F)حح+ و ، 4دوحح+ <)حح!5ا A)-ح 9ي)75 ZدH A)-ح نيا هك د==ك-3رك1و
نححيا ، ;1ر دHاوF 9.!-5 د)+ ه+ يو A)مح6 93)م$و ، 4د> دو+)5 E-مH يار+ <)!5ا
ي)ححH ;حح!ك> )+ )$ 4دوم5 راداو ار <)3در3 ير)-!+ ، 95)!5ا A)-ح6ا مل)س)5 /هLيد5ا
9ي)حح75 ZدححH ،)حح-5د 9حح8 4دحح56 95)حح36 ارححي6 ، دحح=56 9ححLكدوF ه+ ;سد ، aeوS ر)-!+
م6ل 98 4د56 نيا ماود يار+ 9$رورO m-H ، د> م)ك)5 98 4د56 نيردو ، د>)+ <)!5ا
11
)ححH 4دحح> CH ر)ححK& ردو ، 4دوححم5 sF 9.P+دحح+ نححيا دحح-& 6ا ار دوF روDc3 ، 4دوD5
G ددر8 '3)>
ZدححH 9حح8 4دحح56 نححيا هك د5ا6و3)-3 ار <)!5ا 98 4د56 ',ا رد 9*-*ح ر-كف$ 9لو
، هححLيد5ا نحح-=e 4)حح8رHو ، ;سا يد+ا 98 4د56 يو!+ روDع يار+ هل-سو هكل+ ، 4دوD5
'ححمح$ ار A)حح-ح ;&وحح3 و يرH)q ي)H ;!ك> <)!5ا نيا ، د6)س رو=3 ار5)!5ا رك1
G دي)م=-3 'مع 9ل)ع ZادHا ه+ <د-سر يار+ 4دوم5
Cردو ، AادوححQو3 ;F)=حح> رد مل)ححسر-كف$ )حح+ هححك دور-3 د=ل+ 95)36 <)!5ا W6را
EيوححF ?)ححمك هححلحر3 هحح+ <)حح!5ا هححك=يا يارحح+و دحح>)+ <)!5ا ي)م=Hر 9*-*ح م-H)ف3
Jل)ححF ;F)=> رد م-لس '*ع مادP.سا )+ ار EيوF /هLيد5اور-كف$ ;سا م6ل ، دسر
<)!5ا Wور هك ه5و@=-مH اري6 ، دي)م5 ?وhL3 98 4د56 9ل,ا م-H)ف3 Cرد و 9*-*ح
هح+ ه5)ح@-+و دوحF6او ، دح=ك-3 dرح1 9ي)حس)=> مدحعو ;F)=ح> 4)ح@5 6ا رح@يد <)!5ا )+
9$دحح3 هحS )حح3 TححيTع ;ححسود |ي يار+ هك=-مHو G د=>)D-3 Aو)ف.3 )H ;F)=> :)سا
، Rر)حح&ا ، <اد5و)ححLيوF ، <).ححسود ، <ادحح56ر1 ، ;ححسا 4دوححم5 9حح8 4دحح56 )حح3 6ا رود
م-5)ححم7ف-3 <)ححLيار+و ، محح-=ك-3 91ر03 ميراد ;Dح3 <)Lيا )+ هكار-5)!ك و ، <)كيدT5
;F)=حح>و ;حح1ر03 نحيا :)حسا هحح+ Tحح-5 wP> <# Wور ، د=.!H )3 <).سود )7=يا هك
:)ححسا هحح+ ار دوححF ;ححساوFر+و ;!L5 ، د3#و ;1ر ، ;Dح, ، مار.حا ، د=ك-3 dر1
G دي)م=-3 م-U=$و X-$ر$ <).سود ن-مH
<)ح-مل)ع ر)8درورB Aا‚ هك ار <)=3I3 9*-*ح ;سود 'ك> ن-مH ه+ ;سا م6ل
<)حح+ر*3و ه+)ححح, ، رD3)حح-B <)ححLيار+ ، م-ي)ححم5 9حح1ر03 )حح3 <).سود يار+ T-5 ، د>)D-3
د)ححي6 <)ححLيا )+ <)5# ;Dح3 95)ميا Jي)*ح ;F)=> )+ )$ ، م-ي)م5 91ر03 ار 97لا 4)8ر)+
هححV5# نمحح>د 9حح!كرH [ 'حح7cي )مل ودع 'ك] هك ;سا 9+رع 'jملا RرO aي ، ددر8
G د5اد-م5 ار5# هك ;سا
Jي)حح*ح ن.حح!5اد56ا <)ححميا دعاو&و 97لا م)كحا6ا <)3در36ا ير)-!+ 9V-Bرس ;لع
،)ححH ;F)=حح> رد )حح$ ;ححسا ن3Iحح3 <اد=مححL5ادو <ارححكف3 هححف-qو ، درحح-@-3 همLeرس
R)حح.ك و <ارD3)حح-B ، ر)حح8درورB Aا‚ 9حح1ر03رد <)ححLيار+و 4دوححم5 ير)ححكمH ار <)3در3
G د=ي)م5 )=># <)5# )+ ار5 )Lيا، 4درك5 9ل-P+ 97لا ~رT+
دحح>ر يارحح+و ، دوححم5 ير)ححكمH <ارحح@يد )+ 95)!5ارك1 ;Dj3 مادP.سارد ;سا م6ل
هحح+ ر-كف$ 4و& اري6 ;>اد <)-+ همH يار+ ار <اد=مL5اد 'يلد ، Jي)*ح ;F)=>ور-كف$
دحح5ا 4د-سر ;*-*ح ه+ هك-5)5#و ، <اد=مL5اد ر)M# /ه0ل)K3و Rر)c$ و A)3ول03 :)سا
G ددر@-3 ;يو*$
رححمع A)ححUحل 93)م$ رد ار دوF ، ددر8 ر!-3 Eيار+ 9*-*ح Jل)F ;F)=> 4)8رH
;1وححKعو 95)+ر73 هك د5اد-3 يو& Aا‚ aي ه+ ه.!+او ، ار دوF هكل+ ، 4درك5 رك1 )7=$
4دحح56 A)ححUحل نححير$ ;Pسرس رد ار وا ، 4د> يو 98 4د56 Aل)ح 93)م$ '3)> يو
G د>)D-3 رو)يو ر)ي 98
##ر>ي- ليe )و-ا Cخانش هب رRن- E'اسركفت
<)!5ادوF ;-صP> ;F)=> [ 9س)=> دوF ]
<)7Q ;F)=> [ 9=-+ <)7Q )ي 9س)=> <)7Q ]
<)!5ا ر)8درورB ;F)=> G د-حو$ 4د-*ع )ي [ 9س)=> ادF ]
12
4 يفن-و E'اسان ريكفت f 'حح-3)1 مل)ححسو ;سرد ي)g1 هك ه5وك5)مH ه+ 2
9حح&Fا 9حح8 4دول# ، 'ك> ن-مH ه+ ، د6)!-3 هQو.3 RوF ي)H W6را ه+ ار 'فb aي
;حح-مHا <)حح5# 4دحح=ي# 9حح+ارFو ، ?)ححفbا ;-ححصP> r0ححOرد Tحح-5 ، 4داو5)ححF 9حح8 4دحح56
ه.1)ححيرد <)حح=e ار ار <)3رc3 ;يرjكا 9س)=> مرQ <اد=مL5اد ، دراد 6ر)+و م73ر)-!+
<)حح5# 4داو5)ححF ي)ححg1رد هححك دحح5ا 95)حح!ك <ار)ححك ;ي)حح=Qو <$)حح& 6ا ير)-حح!+ هححك دحح5ا
<)حح5# هححLيد5ا Zارححح5ا XDححس ، ردححBورد)3 4oححيو ه+ '-3)1 ي)gعا ن-+ 9ي)H AرQ)L3
4داو5)ححF ي)g1 رد هك-لفb G ;سا 4درو# ر)+ مرc3 ار5)5#و ، 4د> v– ي)ححB رد ;ع)ححس
Rارحح> <دححيد )حح+ و ، دحح>)+ Zورححص3 ?ذ.D3 م1ا 4دH)L3 ه+و ، ه.!L5 )H <ويTيول$
aححمكو ، )حح7.+ هحح+ هQوحح$ مH)ححيو ، <)حح8رT+ رحح+ رP!م$ ، 9Bرد 9B ي)H f=Q ، )H 9>و5
رد 9ححف=3 ر-M)حح$ ، )ححH همحح!c3و )7@=ححس ، )حح7.+ 6ا AكححL3 م)@=Hرد <اد=3ر=H 9HاوF
?)سرد G ددر@-3 )م5ور وا ر-كف$ `—˜™ ، يدح=H ي)ح7مل1 4دH)حL3 )ح+ ، '+)كرد 95اوQ
ار WرMNحح$ ، هححك=يا يارحح+و ، 4درو)-5 ار ردB 9ل-س aي <او$ ، )7مل1 نيا ه+ <د> رMN.3و
ار دوححF ، ه.حح>اذ8 EيوححF يوححل8 هحح+ ار 95)محح!ير و هحح.1ر R)=ححL$ هحح+ ، دححي)م5 ;+)ححM
G دوم5 [ 9LكدوF ]ر)ح.5ا
<)ح5# ;-ححصP>ر+ ، 9حم73 ر-MNح$ Tح-5 <)ح5اوQو ?)فbا dFا رد <)-+ر3 97Qو$ 9+
9ع)ححم.Qا ي)ححH ;كاT5 ، Wا 9+ر3و مل03 هك 9لفb <)-3 ;سا dر1 ر)-!+و ، ه.>اد
95ادر8)> ن-+ و ، د=ك-3 ه-+ر$ EيوF دلوا 'j3 ار <ا6و3# E5اد و 4دوم5 A)عار3 ار
مادP.ححسا مححH )ححيو ، رو6و هc=كحح> )حح+ ، ه.حح>اد5 رححU5رد ار روحح3ا ن-=e <)> 9+ر3 هك
G د56)!-3 ه0ل)K3 و :رد ه+ روDc3 ار <ادر8)> ، د=!B )5 Š)فلا
د> م8 Eح$وD5 <ادح5)F ;!L=+ <ادح+ )+ šو5 رح!B
د> مدر3و ;1ر8 <)ك-5 9B د=e ي6ور r7ك R)ح,ا fس
ممممم مم ممممم ممممم ممممممممممم
مممممم
ر)ححك1ا م-لحح!$ مH)ححيو دوححF :وححHو اوH •+)$ ار EيوF ر-كف$ <)!5ا 4)8رH
/هيذححh$ 'ي)ححسو ، 4 دوم5 Wو3ار1 Jي)*ح ;F)=> رد ار '*ع ;-مكح ، دي)م5 <ار@يد
)ححيو ، <اد=مححL5اد )+ ;!L5 zوع ه+ ، د6)!5 مHار1 <# ;Dj3و مل)س ه5و@+ ار ر-كف$
93)ححم$و ، دححي)م=5 ر)ححك EيوححF 9+)حح-Hر يارحح+ ، <اد=مL5اد ي)H ه.>اد 6ا 4د)ف.سا مH
9حح!ك دحح=5)3 هحح+ ، دحح5اد W6را 9+و 97$ <)-3 A)b)D$را 6ا /هل!لس ، ار 9.!H <)7Q
AاردححP3 ?)م0.ححسا نك)حح3ا، )ححH ه5)ححP-3 رد ، 4دوححم5 رارحح1 'حح-3)1 /حح4رياد 6ا هك ;سا
ار EيوححF A)حح-ح ، 4دوححم5 r-0O ار EيوF م!Q ، 4دوم5 98 4د56 )H ه5)F 9xسورو
G دي)م=-3 يرxس 9.P+ د+ و zر3 ، y5ر ، درد <اراTH ه+ .D3و W6را 9+ و 4دي)1 9+
هح+ ار وا ، 4درو# ر)حح+ ?TلT.حح3و مل)حس )ح5 رحح-كف$ )ح+ ار <)ح!5ا ، 9ح8 4د56 6رb نيا
ZرححbرH هححك ;ححسا 9حح56و 9حح+ رححB دحح=5)3 نيدحح-+ <)حح!5ا ارححي6 ، د5)ححLك-3 )ححH هححHار-+
ZرححbرH هحح+ ار وا 9حح!كرH ، 4داد ;ححسد 6ا ار EيوححF ;-ححصP> و 4دوحح+ <ادر8رس
مH)ححيو ، د6ادحح5)-3 ار دوححF يرحح@يد <)حح3اد رد مححH 9H)8و 9كي <)3ادرد 4)8 ، د5)Lك-3
وسرH ه+ ار وا )يرد نيا kاو3ا ، ه.1ر8 رار& مb.3 ي)يرد يل)+ هك ;سا 9H)S د=5)3
، دححي)م5 98 4د56 ;حار يا ه5و8 ه+ د5او.-م5 ، EيوF ;-صP> Xلس )+ وا ، د5)Lك-3
13
، دحح=i-م5 ;حححار :)حح!حا 9حح8 4د56 د)ي6 A)م05 دوQو )+ و ، 4دو+ <ادر8رس ZرbرH
هححك ، ددرحح@-3 ?دححD3 /4دحح5رد <او-ح ه+ ، 95)ميا ي)H W6را 6ا 9ل)F <)!5ا نيا مH)يو
، دحح>)D-3 <ارحح@يد يل)حح+ 9حح5ا وحح-حو 95او7> Aمح مH)يو يراوP5اوF 9B رد هL-مH
4)حح$وك ار E=-5وححF ي)حح7ل)@=e )ححي دH)ك+ وا 9ك)فسو sرح 6ا د5او.-م5 <و5)& و f=Hر1
] د=ك ` dر6 دحح=eرH ، ;سا 9ل@=Q ه03)Q aي <)مياو نيد <ود+ T-5 يرL+ /ه03)Q]] [
<# 6ا يا ه03)حQ نح-=e رد )ح*+و 9ح8 4دح56 2 دح=ك 4رح-F ار )7محLe <# رد <دم$ dر+و
6ا هحح5 ، د5راد ير.L-+رو6 )ي ، د5راد ير$ ;>رد 'ك-H و Wو$ و ن$ هك ;سا 95)!ك
، دحح5ا 9.ححP+ دحح+ و y5ر ي)75و5)ك 903اوQ ن-=e GGG د5ر$ر)8T-HرBو د5ر$ر+ هك 95)!ك <#
مححHار1 )حح75# رد )ححH ;ححم05 _اوحح5ا و د=حح>)+ رحح$ Tحح7c3 4)1ر 'ي)سوو م6اول )+ هك د=eرH
] [[G د=ي# v [
EيوF ياTس د=-+ و د.1ا هك )$ راذ@+ دور-3 هHار-+ و دراد ›ارe )H د,
ر)حح-.Fا ار {ححلY 4ار ، مل)ححس رحح-كف$و 'حح*ع Jي)حح*ح 6ا يرود :)ححسا ه+ <)!5ا نيا
هححHار-+ هحح+ ، ;ححسار Cرححس نح>ور ي)حح7Yارe دوححQو )حح+ هك ;سا 9!ك د=5)3 و 4دوم5
نحيرد مححH 9H)حح8 ، دححسر-م5 RوححلK3 ZدححH هحح+ هححك=يا دوححQو )ح+و ، هحح.1ر )ححH 9كير)$و
4)ح8رHو ، دح5او.-م5 4داد A)حc5 <# رح> 6ا ار دوF هك د.1)-3 9لادو8 مادك رد ، 9كير)$
A)ححc5 ار وا هححك دححي)م5 رححك1 واو ، درحح-8 ار E.ححسد 9حح!ك مH6)+ aير)$ / ه+ارF <# رد
9ححHور8 ، د=ك-3 98 4د56 ه+ارFو 9كير)$ نيرد هك-!ك <)مH هك ;1)ي دHاوF ، دHد-3
ار5)حح5# )حح$ ، دحح5ا دحح,ر$رد E5اد-+ s)P>ا ن-=e ر)ك> يار+ هك د5ا 95)5THرو <اد6د 6ا
G د=5ادر8 EيوF A)LHاوF هم0b 4دوم5 ر)ك>
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
14
1 - @ g)ا77فh ه77ناcرف P)ا77كنو ه77biرت @ gوا77jرX +77سوي T ي77ك Mد77نc )# نا77bيا kBن
@ ناسحا ر?ن * نارJت @ gرlان mس0- 2;5; 2 s ، `u G
v ƒ G هحف, ن-ع J+)س •Qر3
: ممم ممم
ممممم مممم مم ممم مم ممممم
!77L Mدنc )# ناbيا kBن $
: مممممممم مم ممم ممممممم ممم مممم
تتتتت تتتت تت تتت تت تتتتت
تتتتت تتت تتتتت
] AرورO ي)H يدر1 ، 9ع)م.Qا و 9ل)ع [
يدر1 EP+ نيد ه+ <)!5ا يد=36)-5
يد)3 EP+ رد 2 rلا
يو=03 EP+ رد 2R
v G 9ع)م.Qا EP+ رد <)!5ا ي)H يد=36)-5 ƒ
— 9ل)ع EP+ رد <)!5ا ي)H يد=36)-5 ƒ
15
ممممم مممم مم ممم مم ممممم
يار+ <)!5ا هك ار 9لاوس ن-.!P5 B ;ححسا ?اIس ن-مH دي)م=-3 šرK3 نيد Wريذ
نيد ه+ )3 هك e )ححيو „ دراد AرورححO نححيد هحح+ <)حح!5ا )ححي# „ ميراد 9$رورO )ي و6)-5 9
4د56 د5او.-3 مH نيد <ود+ <)!5ا هك=يا 8 „ دراد 98 4د56 رد 9L*5 <)ميا )ي# „ د=ك 9
-3 šرححK3 4ر)ححD=يرد يد)ي6 AلاIس Aرو, ر7+ حح@ AرورححO ;حح!P5 ;ححسر.7+ هححك ددر
G م-Hد رار& }ح+ درو3 نيد ه+ ار <)!5ا
<)!5ا هك م-5اد+ دي)+ ، م-ي)م5 }ح+ درو3 نيرد هك=ي6ا 'D& e G دراد AرورO _و5 د=
G 9ل)ع و 9ع)م.Qا ، يدر1 G دراد AرورO _و5 هس <)!5ا
2 /)ورj f gا77% g#ر77ف 2 <)ححمH <)حح!5ا يدرحح1 ي)ححH AرورححO
ار )حH AرورحO نحيا ;حسا دح=36)-5 <ادح+ درح1 aحي }-ح=3 <)!5ا هك ;سا 9$ارورO
2 دوم5 م-!*$ ه.سد ود ه+ <او.-3
، R# ، نc-حح!ك# ه+ AرورO 2 'j3 ، [ يوgع A)Q)ح ] يد)3 ي)H AرورO 2 rلا
، ;حار.سا ي)Q ، :)Dل ، اذY G 4ر-Yو <د-+اوF ، ;ح,
Eحح3ار# ، _وحح5 ي)حح*+ ، nف5 ي)*+ ، نيد$ 2 'j3 [TيارY] يو=03 ي)H AرورO 2 R
9Dل& <)=-مbا ، 9حور G 4ر-Yو
4 ي"اbتiا gا% /)ورj f 2 يدارححف5ا Aروححص+ دحح5او.-م5 <)حح!5ا
4د56 8 + <)!5ا اري6 ، دي)م5 9 @ د=مL5اد 6ا ير)-!+ ه.ف <ا ] _)ححم.Qا مححلع sociology [
4دحح56 _)ححم.Qا رد هححك ;ححساروDc3 ، د>)D-3 9ع)م.Qا دوQو3 aي حح8 <)حح!5ا ، دححي)م5 9
هحح+ ار يو هححK+ار هححك 9ع)ححم.Qا ي)ححH يدحح=36)-5 هحح+ _)ححم.Qا رد ;حح!ي6 رb)ححP+
2 6ا دحح5ا Aر)ححDع ي)ححH AرورححO نححيا ، دراد AرورححO دححي)م=-3 ن-3Nحح$ A)&ولP3ري)ححس
ه+ AرورO ، ;3وiح ، <و5)& ، X.ك3 ، '-3)1 B ، <و.=Hو ححB 4رحح-Yو ه5)F)فحح> ، n-لو
G 9ع)م.Qا ي)H يد=36)-5
; * ي'ا77" gا% /)ورj f رH حح8 يدرحح1 ي)ححH AرورححO <)حح!5ا 4)
يد AلاIس د6)س _و1ر3 ار EيوF 9ع)م.Qاو @ 4)حح8رH j3 ، دوL-3 اد-B E=H‚ رد ير
)ي رد)3 B ي)7ححس)Dل)+ Tحح-5 ار دوححF دحح56ر1 و د=حح>وx-3 ديدQ ي)7س)Dل ، ه.1ر8 98د)3# رد
-3 'فb <# د56)!-3 نيT3 ديدQ x مححيور-3 )ححcك ?اIححس نحح-مH „ مححيور-3 )cك 2 دسر
šرححK3 <)حح!5ا نH‚ رد 9ع)م.Qاو يدر1 AرورO •1ر 6ا د0+ هك ;سا 9ل)ع AرورO
-3 @ G ددر
16
T-5 '&)ع <)!5ا -3 دوF6ا x 6ا ن3 2 دسر S JححلF ارحح3 9ك „مور-3 )cك „ ما 4د3# )c
4د56 نيا )ي# „ ;سا 4دوم5 8 م)م$ )ي# „ دور-3 9.!-5 د)+ ه+ و 4د> م.F ي6ور )Dي6 9
-H ي6ور ن3 A)مح6 m نح3 و دحح> دHاوF م.F 4دو7-+ ن3 E5ادو '-صح$ م)م$ و 4د>
س <)-!5 ˆير )$ ه+ x ?وححbرد ار <اد=مححL5اد 93)ححم$ نH‚ ?اوس نيا „ د> مHاوF 4در
و ، ميدحح& رد <)1وحح!ل-1 ري)ححسو وKححسرا ، ‡ار*ححس ، <وb1ا ، 4دوم5 ?وhL3 ˆير)$
رححi1 دروحح3 نححيرد هححمH 4رحح-Yو ، نححi-+ n!5ار1 ، Aر)iيد د=5)3 ير,)03 <)1و!ل-1
„ دوحح+ دححHاوF 9ححe يو ;ي)75 ، 4د3# )-5د ه+ ارe „ 4د> JلF ارe <)!5ا هS د5درi-3
„ ;س)cS ه+ EHارو „ ;!-e E1دH
mي# هب ناسنا gدن-cاين
هححك م-سرx+ دوF6او م-ي)م5 رi1 J-&د Aروص+ 4)8رH EححP+ مادححكرد )75)حح!5ا )حح3 2
„ م-.!H نيد د=36)-5 98 4د56 ي)H
[ 9ل)حعو 9ع)ححم.Qا œ يدرحح1 ] EححP+ هحسرHرد <)ح!5ا هحك ;ف8 <او.-3 RاوQ رد
ه0ل)ححK3 دروحح3 ادQ Aروص+ ار مادS رH ;سا م6ل هS 2 ;سا د=36)-5 نيد ه+ EيوF
G م-Hد رار&
g#رف knب mي# هب ناسنا gدن-cاين
<)حح!5ا هححS ;ححسا 4د> '-كL$ يو=03و يد)3 EP+ ود6ا <)!5ا دوQو <)م.F)س
G د>)D-3 نيد د=36)-5 يو=03و يد)3 EP+ ود رHرد
g#ا- knب )# * +'ا يد)حح3 ي)ححH يدحح=36)-5 93)ححم$ EححP+ نححيرد 9حح7لا نححيد 2
رحح+ رد ار 9.ححDj3 yي).5 ;Dj3 ه-Qو$ نيا G د=ك-3 9ي)م=Hرو ه-Qو$ ;Dj3 Aروص+ ار5)!5ا
2 ?)j3 ه5و@+ ، دراد
` )حح-5د 9.PD>وFو Aد)0س • [ rل)P3 n=Q )+ š)ك5 ] نيد ;Dj3 ه-Qو$ ž 95او7> A)LHاوF ƒ
AرF#و
v AرF#و )-5د 9.PD>وFو Aد)0س • [?ح ي)H اذY <دروF] نيد ;Dj3 ه-Qو$ ž اذY ه+ '-3 ƒ
— )حح-5د 9.PD>وFو Aد)0س • [ 9لوكلا ر-Y A)+ورL3 <د->و5 ] نيد ;Dj3 ه-Qو$ ž 95د->و5 ƒ
AرF#و
– )حح-5د 9.PDحح>وFو Aد)0ححس • [ مل)ححس ;+)حح&ر ] نححيد ;ححDj3 ه-Qوحح$ ž 9يوححQ ير$ر+ /4TيرY ƒ
AرF#و
™ AرF#و )-5د 9.PD>وFو Aد)0س • [ ?ح ?)3 ] نيد ;Dj3 ه-Qو$ ž aلم$ /4TيرY ƒ
يناوJش /ا?%اوخ 9ح!=Q 4TحيرY ياراد دوحF دوحQو يد)ح3 EحP+رد <)!5ا 2
)ححي رححL+ ه.F)ححس ;ححسد ن-5اوحح&و <)ححيدا6ا 9ححg0+ هحح=-36 نححيرد ، دحح>)D-3 [ 95او7> ]
17
ارحح5# م)حح36 مححH )ححيو ، دحح=ي)م5 Rوكرس ار 4TيرY نيا ، د=HاوP-3 )H Aو7> )+ هل+)*3رد
، دحح==i-3 دروححFر+ 95اوحح-ح Aل)ححح 6ا ر$دحح+ مححH )ححيو 95او-ح 'iL+و ، 4دوم5 )Hر 3)S
، 4دوححم5 مححلع دحح& <# )حح+ هل+)حح*3رد )حح-5د Cر$ و ;-5)DHر ، ر.L-+ Aد)Dع )+ 9لوا 4ور8
، دحح==ك5 kاود6ا 9H)حح@V-H هححك دحح5راد-3 دحح70$ ، 4دوححم5 ;ع)ححbو Aد)ححDع r&و ار دوFو
)حح+ ‡)ححD$را يار+ )7=$ ه5 و ، ه.>اد=B يدا6# /TQ ار رو3ا نيرد 9$و)ف$ 9+ 93ود 4ور8و
و <)ح!=cمH )ح+ 9ح!=Q ‡)حD$را يارح+ هحiل+ ، دح5راذ@-م5 9.Dj3 ن-5او& rل)P3 n=Q
G د=Hد-3 46)Qا T-5 A)5او-ح
)حح-5د Cرحح$ zوححع هحح+ ، 4دوححم5 در 3)ححS ار 9ححbار1ارU5 ود نيا مسا :د*3 نيد
;=ححس /TححQ ار kاود6ا مححسا رD3)-Bو 4دوم5 مiح ار kاود6ا ;Dj3 ن-5او& ، [;-5)DHر]
;حح3ا 6ا kر)ححF ، دحح=Hد-3 <)ححL5 9ل-3 9+ ;=س نيا ه+ هS ار-5)!Sو 4داد رار& EيوF
š)ححi5 [ 9حح=3 nحح-ل1 9.=حس نحع XححYر نحم1 9.=س ن3 š)i=لا] ;سا ه.!5اد EيوF
G دو+ دHاوP5 ن3 ;3ا 6ا دي)م5 ;فل)P3 ;=س ني6ا هSرHو ;سا ن3 ;=س
'حح!5 Aد)ححي6 ، 9=3ادححS)Bو ;ححفع <# ZدححH هححك ار 4TححيرY نيا مسا :د*3 نيد
;Dj3 'ي)!3 4ر-Yو ، )H دلوا 9.سرBرس ، ر!مH )+ ;Dح3 ، 4داو5)F '-iL$ ، <)!5ا
ه5)ححصلP3 Aد)Dع )+ د5او.+ ن3I3 <)!5ا )$ ;سا 4دوم5 د)7=L-B <)=3I3 يار+ ، د>)D-3
'كحح> هحح+ 9حح7لا A)يادH J+)K3 4TيرY نياو ، دي)م5 š)ك5 مسا رD3)-B ;=س J+)K3 ،
ZدH <)مH 4TيرY نيا مHو ، ددر8 'ح در1 نيا 'كL3 مH ، 4د> ?)م0.سا <# ;Dj3
مiح.حح!3 ار 9ل-3)حح1 A)ححb)D$راو ، دلوا ن.حح>اد ، 4داو5)ححF محح-U=$ ، 'حح!5 د)ححيد6ا
ه=-36 نيرد G د6)!-3 +'اn- oنi اب pاكن $ mي# C(D- هيiوت هححك ، دحح>)D-3
نيدححلاو ;حح>اد روححgح رد [رحح!Bو ر.ححFد] ن-D5)ححQ مH)ححف$ :)ححسا هحح+ هححك š)ححك5 نححيرد
هحح=-36 نححيرد ;ححDj3 ه-Qوحح$ نيا هc-.5 ، در-@-3 Aرو, 95#ر& A)ي# Aاو$ )+ ، Rر)&او
ه+ رc=3 /رخ^و اين# يتn(شوخو /#اOس G ددر@-3
EيوححF Aو7حح> هححك د=.ساوFو ه.1ر8 4ديد)5 ار 97لا مكح نيا هi-,)P>ا niعر+
4د)ف.ححسا يرحح@يد 'كحح> ه+ ، _ورL3و ?ح 4رياد 6ا ، EيوF A)LHاوF :)سا ه+ ار
، ه.حح!5اد EيوححF ;ي)Oر rل)P3 ار5# ، ه.1ر8 4ديد)5 ار 97لا <و5)& و ، د=ي)م5 ه-Qو$و
Aروححص+ ار 9حح!=Q يدا6#و ، 4دوححم5 )ححHر يدرحح1 يدا6# /ه5)حح7+ هحح+ ار Aو7حح> م)حح36
G د5دوم5 <عا 93ومع
هححك د> XDس [ مسا :د*3 نيد ;Dj3 ه-Qو$ ه+ ;ع)=& مدع ] <)5# دركلمع نيا
، دحح5در8 .D3 د5)ححLك-3 ;ححكH ه+ ار5)!5ا )H <و-ل3 ه5ل)س هك zر3 نير.ك)5رKF ه+
، <)حح!=Q مححH )حح+ )حح7=$ هحح5 ار 9!=Q A)b)D$را ، 9!=Q يدا6# :)سا ه+ )75)!5ا ن-=e
G د5دوم5 <عا 95و5)& A)5او-ح )+ هiل+
، دححي)م5 ?)حح*.5ا )75)حح!5ا هحح+ )H يد)> 6ا 6ديا zر هS د> XDس ;يرL+ ;ي)=Q نيا
يوححس هحح+ ي6ورحح3ا رححصعرد <دححم.3 ي)75)حح!5ا ;ححسا م6ل هححS ار 95)حح!5ا ه03)ححQو
<وح=كاو ، دحح5دوم5 .D3 ، يد)حح+ر+و ;ححSH هحح+ nححiعر+ ، د=5)ححLi+ <)ح!5ا 9.PD>وF
هك-ي)HروححLك رد 6ورحح+ 6ور zرحح3 نححيا Ÿ دحح5راد ;ي)كحح> zرحح3 نيا درد6ا <)5# 93)م$
ار ;-5)حح!5او ، 4دوححم5 ر)ححL.5ا ، دحح=Hد-3 pحح-Qر$ 9حح7لا م)ححiحا ه+ ;D!5 ار رL+ <و5)&
G د=ك-3 ديد7$
6ا يرود و 9=-ححL5 هحح>و8 ، ;-5)ححDHر ، )حح-5د •رحح$ ي)ححH ه5)حح7+ ه+ هi-5)!S <)=VمH
Tح-5 ، دح=Hد-3 4وحلQ نيدح.3 ار دوحFو 4دوحم5 Wوح3ار1 ار 9ح7لا ;=حس نيا )H Aو7>
18
هححS دحح5ا 4دحح> 95)ححH)=8 Xححi$ر3 هححiل+ ، دحح=Hد هحح3ادا EيوF دص*3 ه+ هS د5ا ه.!5او.5
'ي)ححسو رد ه5)حح-فP3 Aروححص+ )75)حح!5ا نحح-=e _ورححL3ر-Y A)ححb)D$را رححL5 <# ه5وححم5
G د>)D-3 <)-+رY 90مQ A)عbا
* اQh هب لي- وا ، دحح>)D-3 دحح=36)-5 <دروF ه+ EيوF دوQو يد)3 EP+رد <)!5ا
A)حح-ح رارحح3ا يار+ ;ساروDc3 ، د=ك 98 4د56 ، )H ن-3).يوو اذY ي€ر5ا <ود+ د5او.-م5
)ححH 95دروFري)ححسو A)حح+وDح ، )7.حح>و8 ، A)cيTDححس ، A)ححQ 4وحح-3 ، )ححH اذححY6ا EيوححF
)H 95دروFرد مسا :د*3 نيد ، دي)م5 4د)ف.سا ن#)و77خ و M#و77bن C77(D- هيiوت
هتشا# نايب ا) 1`ح gا% اQh A)حح&ولP3 93)ححم$ Jل)F ?)0.3 د5وادF اري6 G ;سا
رححg3 )ححH ;>و8 مادSو د-ف3 <)!5ا يار+ A)5او-ح مادS ;>و8 هS د5اد-3 وا ، ;سا
Tي)ححQ A)حح5او-حو <)8 4د5رB 93)م$ ;>و8 <دروF مسا :د*3 نيد رد /)=+ ، د>)D-3
نححيردو ، دحح>)D-3 Tي)ححQ <)حح8 4دحح5رBو A)حح5او-ح دادحح0$ aححي ;حح>و8 Zرحح, ، دحح>)D-م5
هححك 4دوححم5 نحح--0$ ار pحح+‚ <)8 4د5رBو A)5او-ح نيا ;>و8 €ا 4د)ف.سا يار+ ، ;م!&
رDحكا هحللا نح.ف8و pح+‚ <ودح+ ار <)ح8 4دح5رBو A)ح5او-ح ;ح>و8 د5او.-م5 <)مل!3 ).ح
هححيور <)حح-3 <دروF يار+ <)=VمH ، [ دوL-م5 p+‚ هك 9H)3 ي)=j.سا ه+ ه.Dلا ] د5روP+
9حح+ )ححH اذY <دوم5 Zرص3رد هS ار-5)!S و ;سا 4دو3ر1 د)>را ار يور 4د)ي6 مدعو
Zارححسا [ ن-b)-ححLلا <اوFا او5)S نيرذDملا <ا ] دي)3رف-3 4دوم5 ه-D=$ 4دوم5 9$و)ف$
رD3)-B Šوحل3 نيا يور و ، د=.!H )H <)K-> <اردار+ <ار)S [ ملححسو هحح-لع هللا 9ل, ] دي)3رف-3
هححi=ي6ا 'ححD&و ، ميروححP-م5 اذححY م-يوححL5 ه=ححسر8 هi-5)36 )$ هS م-.!H 95)!S )3 ] هS
<)حح!5ا هححك 4دحح> XDححس <دروححF رد ;Dj3 ه-Qو$ نيا [ م-=i-3 •ر$ ار اذY ميو> ر-س
و 4درحح+ ;3ححس هحح+ <)ححQ C)حح5رKF ي)حح7+ورك3و zارحح3ا ير)-!+ 6ا ن3I3 /#اOس
/رخ^و اين# يتn(شوخو G ددر8 EDص5
;حح>و8 <دروححFرد ار 9حح7لا مححU5 نححيا ;ححمكح ميدحح& ي)75)حح!5ا6ا ير)-حح!+ دي)حح>
9ححلو ، د=.حح!5او.-م5 Cرد Zر)ححص3 رد <6اوحح$ و ، )ححH اذححY ر.ححL-+ Zرححص3 ، A)حح5او-ح
<)ححL5 هححك ;ححسا ه.1)ححي ;ححسد ديدQ 9Db 9ملع A)1)L.كا ه+ <)!5ا ي6ور3ارصعرد
، ;ححسا 4درو# ر)ح+ هحح+ ار 9ي)ححH ;D-ص3 9e ، _و=م3 A)5او-ح ;>و8 <دروF ، دHد-3
ي)ححH Rورك3 6ا ير)-!+و ، 4د> ?)*.5ا )75)!5ا ه+ )H aLB ;>و86ا ، :ر)س zر3
و 4دوححم5 ;يارححس <)حح!5ا دوححQو هحح+ مارح A)5او-حري)س )يو ، CوF ;>و86ا C)5رKF
دحح, )HاذY Zرص3 رد يور 4د)ي6 <)=VمH ، ;سا 4د> يد)ي6 9ي)75)!5ا ;كH XDس
G ;سا 4درو# ر)D+ ار zر3 _و5 )H
* نديشون هب لي- 9ح8 4دح56 يارحح+و ، دح=ك 9ح8 4دح56 R# <ودح+ د5او.-م5 <)!5ا
J+)ححK3، <)حح!5ا يدحح=36)-5 نححيا ، دحح>)D-3 دحح=36)-5 A)حح0ي)3 6ا هلحح!لس aححي ه+ EيوF
)+ 97لا Aاد)>را ي'وك'ا ريh /ابور?- نديشون $ mي# C(D- هيiوت دححح5و-B
، )ححH 4وحح-3 R# ، C)ححB R# ، دحح=5)3 _ورححL3 A)حح0ي)36ا 4د)ف.ححسا )حح+ هك-5)حح!ك ، دراد
97لا ي)H ;م05 6ا هS د5ا ه.!5او$ مH ، د==ك-3 98 4د56 9لوكلا ر-Y ي)H 95د=->و5و
و 4دوححم5 ححفح ار دوححF ;ححح, مححHو دحح=ي)م5 4د)ف.ححسا ا77ين# يتn(شوخو /#اOس
/رخ^و _وحح=م3 ي)ححH 95د-حح>و5 هحح+ .D3 هi-5)حح5# nححكعر+و ، دوححL-3 <)حح> X-ححص5
، C)حح5رKF zارحح3ا ر)حeد 9Dحb A)1)حL.كا :)ححسا هحح+،د=.ح!H [9لوححكلا A)+ورححL3]
ر)حح8درورB ن-5اوحح& م-ل!$ ، 97لا A)يادH :)سا ه+ 4)8رH هك د5وL-3 4ر-Yو )75)bرس
19
دوحF )حH ه+)ح>و5 نح-=e 6ا د5وحL-3 روحDc3 ، 9ح, ي)H ;يروDc3 :)سا ه+ ، د5در@5
G د=ي)م5 يراد
gونO- knب )# * [ يوحح=03 EححP+ رد <)حح!5ا ميدحح5اوF D& هV5)حح=e 2 [TيارY]
2 6ا د5ا Aر)Dع هS د>)D-3 TيارY هل!لس |ي ياراد EيوF دوQو
2 * mيدت Mqيرh f دوححQو رد هححS ;ححسا 9حح7لا ي)ححH د)حح756ا 9ححiي نيدحح$ / 4TححيرY
م-HاوF 9سرر+ 9,)F <او=ع ;ح$ ار _وOو3 نيا هS ، ;سا ه.ف75 )$رK1 95)!5ارH
ار 4TححيرY نيا مسا :د*3 نيد هS ;!=يا م-5اد+ ;سا م6ل )c=يرد هV5# 9لو ، دوم5
دراد-3 91ر03 9$ا‚ )+ د)ي6 ي)H EيوL$ 6ا ار5)!5او ، 4دوم5 ه-Qو$ <# ;Dj3 Aروص+
G د>)D-3 محر )+ ;ي)75 و <)+ر73 ، 6)-5 9+ ، يو& ، مل)ع هS
يوحح& :)حح!حا aححي Eححيار+ ه.!5اد ار ر)8درورB A)ف, 93)م$ <)مل!3 |ي 95)36
، ?د)ححع ، يوحح& ، دحح=3ور-5 ر)-حح!+ Aا‚ aححي )حح+ ار يو ‡)ححD$را هححك ، دوححL-3 اد-B 9لFاد
:)!حا ار 9م73 T-e ود ن3و3 در1 نيا ، د6)!-3 رار&ر+ Aرد& Xح), و ، <)+ر73
2 د=ك-3
هb% F'اخ اب rا(ت)ا Cسnن نححيا ارححي6 ;ححسا يوحح& ه5او.ححLB aححي ‡)D$را نيا 2
، مS)ححT-e هححمHر+ ، هححمH Jل)ححF هححS ;ححسا 9حح$ا‚ )+ يو ‡)D$را هS دراد 4د-*ع ن3و3
4دحح==S 4دحح56 ، A)حح=ي)S 93)ححم$ ياورححمiح ، اTححQ 6ور 4)حح>د)B ، <)حح-مل)ع ر)حح8رورB
دحح=i-3 Aد)ححDع sFا )حح+ اروا و ، دراد <)ححميا 9حح$ا‚ نحح-=e هحح+ يو هi=ي6او G 4د=5ار-3و
رد ار Eي)ححH يدحح=36)-5و ، 4دو+ يو •1اد3 هL-مH ?)0.3 ر)8درورB Aا‚ هS دراد ن-*ي
<)حح=-مbا •رTحح+و يوحح& Aا‚ )حح+ ‡)ححD$را نيا هS G دي)م=-3 '-مك$ AرF# رد مH )يو )-5د
9H)حح@V-H ، دراد5 9سر$ EيوF Jل)F Tc+ 9!iV-H 6ا ، د=i-3 د)cيا Eيار+ ار 9Dل&
)+و ، 4درi5 مF 9!S 4)8رد ه+ ار م-U0$رس `uu ه+ ار EيوF 98 4د56 د)م.عا دص-1
G درD-3 E-B
هO-ا77i ي77فن-و C77(D- sياXو ي-اbت لباB- )# ي(لX نانيbtا ايناu 2
3)ححS EيوححF 9حح8 4دحح56 رد د5وادF A)ف, 93)م$ ه+ يو& <)ميا ن.>اد )+ ن3و3 در1
ل)+ ر)8درورB 4)8ر)+ ه+ )عد ;سد دوL-3 اد-B 9لiL3 Eيار+ 4)8رH ، د>)D-3 ن¡مK3
Eححيار+ مححسا :دحح*3 نححيد هحح.Dلا ، ددرحح@-3 EيوححF XححلK3 'ححح ر).ساوFو ، 4دوم5
هللا 6ا ار5# دي)+ د-.>اد 9Dلb 4)8رH هS د5ا6و3)-3 [ هلQ 'Q ] دحح5وادF اري6 ، د-HاوP+ 'حححQ ]
[ هححلQ Aا‚ <# <)ح=VمHو دوحم5 _وحQر يو هح+ AiحL3 رد دحي)+ هحS ;حسا 9ح$ا‚ ه5)@ي
ن3وحح3 درحح1 نححيا ، دحح5)م-م5 9&)حح+ RاوححQ <ود+ ار دوF ن3و3 /4د=+ m-H ي)عد :د*3
2 دوL-3 4درو#ر+ 'i> هس ه+ يو /ه.ساوF هS د5اد-3
G دوL-3 4داد Eيار+ ارو1 <# / هc-.5 و 4د> ?وD& يو ي)عد نيا )ي
، دوL-3 4داد Eيار+ 4د=ي# رد <# / هc-.5 و 4د> ?وD& يو ي)عد نيا )ي
G دوL-3 4داد Eيار+ ;3)-& 6ور رد / هc-.5 و 4د> ?وD& يو ي)عد نيا )يو
هححS دراد نحح-*ي ارححي6 ، دحح=i-3 رiحح> ار د5وادF ;ل)ح هس رH رد ن3و3 در1 نيا /)=+
•حف5 هحح+ Tح-5 ددرحح@-3 ر-FNحح$ هc-.حح5 4)حح8رH و ، 4دوح+ Eحح0ف5 هحح+ يو ي)حعد 9ل)ح هc-.5
رد Tحح-e <# هi-ل)حححرد ، دححHاوP-3 ?)ححح رد ار يTحح-e A)حح&وا )!+ <)!5ا اري6 ، ;سوا
4درو# رحح+ 9.حح&و ار Eححيو6ر# دح5وادF هحS دراد نح-*ي اذحح7ل ، د>)D-3 د-ف3 Eيار+ 4د=ي#
، دححL5 4دروأ رحح+ 4دحح=ي#و ?)ححح رد Eي)عد /هc-.5 4)8رHو G د>)+ E0ف5 ه+ هS د6)!-3
20
دححHاوF ;3)-& 6ور رد ار Eي)عد Wاد)B Wا 95)+ر73 :)سا ه+ د5وادF هS دراد ن-*ي
G)-5د ;0ف=3 ه+ ;D!5 ;سر.7+ AرF# ;0ف=3 هS داد
9حح*-*ح ن3وحح3و ، دLPD-3 <)=-مbاو 9Dل& ;حار _و5 |ي ن3و3 /4د-*ع 6رb نيا
G د=i-م5 يد-3ا )5 :)!حا 4)@V-H 98 4د56 ي)H 9.س)S رد
4)حح8رHو G درحح-@-3 مل)ححq 6ا ار موححلU3 Jححح مل)ححع ر)حح8درورB هححك د5اد-3 ن3و3 |ي
، 4دوححم5 رD, 4دL5 :وي)3 ، در-@+ مل)q 6ا ار دوF Jح د5او.5و دو> وا Jحرد 9ملq
G ;سا ه.>اد <)-+ د5وادF هS دوL-3 مل)q <# يار+ 9ياTQ رU.=3 و
رH niعر+ 9لو 8 =H رد ، ه.>اد5 ;5)يد 9!ك 4) @ و AكL3 ه+ ;7Qاو3 م) B مححل+ار
4د56 ي)H 8 G د5T-3 9Lك دوF ه+ ;سد 4رF†)+ ، د+)-5 A)c5 4ار 9
* ##ر>ي- C"انX v(س mيتسا) ناbيا ;ححسد رد يد)ححي6 ر)-حح!+ ي)H ه-()صحا
ر)-!+ ي)HروLك رد هك ميراد B 4دحح-*ع مححH )ححي و ;5)يد r0O ;D!5 9&ر.3 و ه.1رL-
Jل)F ه+ ن.>اد5 ، =Hرد @ AكL3 ه+ <د> ور+ور م) ، دوحF هح+ ;حسد يد)حي6 <)ح5اوQ
رحح-*1 ر)-حح!+ ي)HروححLكرد هك م=-D-3 <# nكعر+ 9لو ، د=5T-3 9Lك ، <)حح3در3 دادحح0$
;ع)حح=& XDححس ، ر)8درورB Aا‚ ه+ يو& <)ميا اري6 ، ;سا مك ر)-!+ 4د==ك 9Lك دوF
هحح+ 4دحح> راوححس 'كحح!ي)+ رد ن3Iحح3 aححي 9.&و 2 j3 ، دوL-3 AكL3 6ا ير)-!+ رد
يد wP> EيوF '+)*3 رد دي)-3 :رد @ هحح+ ;ححم-&رB و )ححDي6 ر$وحح3 )حح+ هك د=-D-3 ار ير
6ا 'كحح!ي)+ ن.حح>اد هححك دراد نحح-*ي ن3Iحح3 نححيا ، دورحح-3 EيوححF هححف-qو ححB ?ح ?و
;سار.7+ ، )Dي6ر)-حح!+ ر$وحح3 <درو# ;سد+ ه+ ;D!5 ، 4ار 6ا )حح5 _ورححL3 ، نححيا هحح+ وا
راد*3 6ا ن3 هك ;سا 4د-*ع B +اوQ د5وادF '+)*3 رد ملك!ي)+ ?و حح@ 6ا وا و محح>)D-3 و
رد رححU.=3 هححكل+ 4دححL5 :ويNحح3 Aروحح, نيد+ G داد دHاوF RاوQ EيوF AورM <)مH
;1)ي B رH و ، د=ك يراديرF ير$و3 )$ 4دو+ ?ح ?و حح8 مH6)حح+ 4) ححB هحح+ ;1)حح-5 ?ح ?و
6ا <# ن.>اد ه+ ;D!5 ;سا ر.7+ ر$و3 ن.>اد5 اري6 د=ك-3 ;ع)=& 'ك!ي)+ <)مH B ?و
G مارح
Aاردحح*3 :)ححسا هحح+ ، ي6ورو d6ر م-حح!*$ هححS دراد 4دحح-*ع <)مل!3 نيا <)=VمH
وا 9ححلو ، درو# ;ححسد+ ?ح d6ر دحح5او.-3 دوححF W$و 90ححس )حح+ <)!5او ، 4دو+ 97لا
، W$و 90ححس دوQو )+ /)=+ ، د=S ',)ح 4د)ي6 ، 4د>رر*3 Eيار+ هV5#6ا هS د5او.-م5
<اد=مححL5اد 93)حم$ ار ;ع)حح=& نحح-مHو ، دححي)م=-3 ;ع)ح=& EيوF d6ر راد*3 <)مH ه+
G د=5اد-3 )H 9.PD>وF 93)م$ :)سا ، 9س)=L5اور
2 دHد-3 p-Oو$ ن-=e ار XلK3 نيا م)-Fرمع 9سر)B <)+6 Zور03رع)>
دوL5 <وF ر@QTc+ مY <دروF6و دوLح5 <و8رح8د m-H مل& ه.1ر 6ا
دوL5 <وT1ا ;!H هV5#6ا 4ر‚ |ي يروF ه+)5وF EيوF رمع همHردر8
#و77?ي- /ا77Xولn- cا wو77خو Sر77ت :د77" v(س ناbيا 4دحح-*ع 2
)ححيو •ف5 9!S يار+ د5او.-م5 <)!5ا هS دي)م=-3 ه-Qو$ 4د-*ع نيد+ ار < )=3و3 93سا
G د>)+ 4د>رد*3 وا يار+ يT-e هi=يا ر@3 ، دي)م5 XلQ ار يررO
هللادDع Aرgح :
¢
)D

ع • ن
Ž
+

[ )م7=ع هللا 9Oر ] رD3)-B X*ع رد ي6ور هك دي)3رف-3 هحححللا ىلححح, ]
[ ملسو ه-لع ححفح ارحح5# مHد-3 د)ي ار 9$)ملك ;يار+ ن3 ‹ Cر!B يا 2 ;ف8 ميار+ ، مدو+
د5وادF)$ ، )م5 [ هلQ 'Q ] 2 د>)+ و$)+ هL-مH و دي)م5 فح ار$
G )م5 Xلb ار5# 'ح ?)0.3 د5وادF 6ا 9.>اد 9لكL3 4)8رH ƒ
4اوP+ aمك د5وادF 6ا 9.ساوP-3 aمك 4)8رH ƒ
21
9حح0ف5 ، د=5)ححسر+ 90ف5وحح$ يارحح+ )$ د=ي)م5 d)ف$ا مH )+ مدر3 93)م$ 4)8رH هك5اد+ ƒ
?)حح0.3 دحح5وادF ار هححV5# ر@3 د=5او.-م5 4د5)سر [ هححلQ 'ححQ ] + ، ;ححسا 4دوححم5 نحح--0$ ;ححيار
دحح5ادF ار هحV5# Tححc+ ، د=5)ححسر+ يررO و$ يار+ هك د=ي)م5 d)ف$ا همH 4)8رHو [ هححلQ 'ححQ ]
4دححيدر8 aححLF )حح7+).ك و ، 4دحح> ه.حح>ادر+ )ححH مححل& د=5او.-م5 4درك ;سا ه.>و5 ;يار+
[ ;سا ] ` [
<# هc-.حح5 هححS 4داد ;ع)حح=& :رد <)حح=3و3 /همH يار+ مسا 9$د-*ع A)س)سا نيا
G ;سا )H ;حار 93)م$ /4د5ر# ر)+ هS ;سا 9Dل& <)=-مbا
4 * oفن gاBب Mqيرh f 4TحيرY ، 9يوحQ يرح$ر+ ي)حH EحP+ '3)ح> 4TيرY نيا
G د>)D-3 4ر-Yو JيوL$ ه+ يد=م&ع و ، |لم$
*ييوi gرترب ءMqيرh 4TححيرY ياراد ، 9حح7لا يرححK1 ن-5اوحح& :)ححسا ه+ <)!5ا
، د>)+ ر.7+و ر$ر+ <ار@يد6ا )$ ;ساد=م&ع هL-مH ، د>)D-3 ي6).L-B و 9يوQ ير$ر+
)حح+ هكل+ ، 4درك5 در ار 4TيرY نيا ، <)!5ا م)*3 ه+ يراذ@Qرا يار+ مسا :د*3 نيد
E'ا77س Cبا77X)$ m77ي# C77(D- هيiو77ت ر)ححك+ <# ;ححسرد ه5وحح8 هحح+ ار 4TححيرY نححيا
9حح1 Ž م

ك

و

ححل

D

-

ل Ž ن

ك Ž ل

و

" • د

حŽ او

^• 3

أ

م

ك

ل

0

c

ل

ه

ل

لا /•)>• و

ل

و

] دي)3رف-3 ميرك <#ر& ، د6اد5)-3
، ;F)حح!-3 ;حح3ا aححي ار )محح> ;ساوP-3 د5وادF 4)8رH [ AŽ ار

-

P• ل

ا او*‘D
Ž
. •س

)1 • م

ك

)$ •# )3

)ححH 9ححi-5 رد nححB دحح=ك-3 Eي)حح36ا ;ححسا 4دوحح3ر1 ;ي)=ع <).يار+ هV5#رد ار )م> 9لو
” "د()ملا د-ي)م5 ي6).L-B –˜
:د*3 نيد G د=S 93 ي6).L-B a-5 رو3ا رد م-لس ي)H ;+)&ر )+ ، <)ميا )+ <)!5ا
، يوححD5 يرححi1 {ححF <اورحح-B يارحح+ و ، 4دوححم5 ;ححDj3 ه-Qو$ ار TيارY EP+ نيا مسا
<)حح!5ا ;ححير$ر+ [ مS)حح*$ا هللا د=ع مi3رSا <ا ] دراد-3 <)-+ ;Dj3 رو3ا رد ار ;ير$ر+
روحح3ا 93)ححم$ رد هححS د==i-3 E>وS 9*-*ح <)=3و3و ، ;سا ه.ف75 Eياو*$ رد ن3و3
G د=ي)م5 ',)ح او*$ رد ار EيوF ;ير$ر+ 98 4د56
مارك ه+)ح, [ نحح-0مQا محح7=ع هححللا 9ححOر ] رد مححسا :دحح*3 نححيد 9*-*ح د,)*3 ن.!5اد )+
رححمع Aرgح ، د5دوم=-3 ي6).L-Bو ير$ر+ <ار@يد ه+ ;D!5 [ر-F] 95)ميارو3ا هححللا 9ححOر]
[ه=ع 2 دي)3رف-3
Jيد,رك+ 9+ا Aرgح ه+ ;D!5 )$ م.ساوP-3 هL-مH ن3 [هحح=ع هللا 9Oر] ، )ححH 9i-5 رد
)c5ادحح+ اروحح1 مدححL-3رDF 9ححgير36ا 4)حح8رH ، مي)م5 ;*Dس 9&Fاو |-5 رو3ا م)c5او
رD3)-B ;=س J+)K3 )$ ، ه.1ر [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] ه5)ححF هحح+ 4)حح8رH ، مي)م5 Aد)-ع ار £ير3
مديد-3 مد-سر-3 £ير3
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` :)Dع ن+ هللادDع نع 2 ;سا rير> }يدح نيا / همQر$ ƒ ىل

حح,

ه Ž ححل

لا ?
Ž
وس

ر

r• ل

F• ;

= •ك

?• )& •
a

ححH • )c

$ ‘ 4

د

ححc
Ž
$ • ه

ححل

لا

ححف•ح

ا a

U

ف•ح

ي

ه

ل

لا

ف•ح

ا A¢ )م

ل Žك

a

م

ل
¤
ع • أ

95 ¤%
Ž
م


Y?• )*•1 • )3

و

ي

م

ل

س

و

ه Ž -

ل

ع • ه

ل

لا
/¢9

L• +
Ž
C

و0

ف•= •ي

<

أ

ىل

ع • ;

0

م

. •Q

ا و

ل

^• 3
ا <

أ

م

ل

ع • او

ه Ž ل

ل)+
Ž
ن

0 Ž. •س

)1 • ;

= •0

. •س

ا ا‚ •%
Ž
و

ه

ل

لا ?• N

س

)1 • ;

ل

N

س

ا‚ •%
Ž
د

حح& • /¢9

ححL• +
Ž
ل

%
Ž
C

ور

g

ي

م

ل

/¢9

L• +
Ž
C

ور

g

ي

<

أ

ىل

ع • او0

م

. •Q

ا و

ل

و

a

ل

ه

ل

لا ه

D

. •ك

د

& • /¢9

L• +
Ž
ل

%
Ž
C

و0

ف•= •ي

م

ل

[ p
¥
-حŽ ,

ن
¥
!

ح

}¥ يد Ž ح

اذ • H • ?• )& • r‘ ح

ص

لا ;

ف’Q

و

م


& •…


ا ;

0

1 Žر

a

-

ل

ع • ه

ل

لا ه

D

. •ك

}يدححح ، rير> يذ3ر$
v––u
22
Jيد,رك+و+ا Aرgح هك [ه=ع هللا 9Oر] 9.حح&و <)ححس ن-مH ه+و ، دراد روgح )c5#رد D&
E$رححgح هححك مدححيد-3 ، مي)ححم5 ;*Dححس يو هحح+ ;Dحح!5 ;ع)مQ ي)H6)م5رد م.ساوP-3
;Dحح!5 هححL-مH وا :)ححسا نيا ه+و ، ;سا 4درو# rيرL$ دc!3 ه+ D& ن3 ه+ ;D!5
رD3)-B ي6ور G دوم=-3 ;*Dس ر-F رو3ا رد ن3 ه+ [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] دوححم5 ر3ا ار5)5)مل!3
د5وادF 4ار رد EيوF ?او3ا 6ا )$ [ هلQ 'Q] و هحح.1ر دوححF ?6)=3 ه+ همH ، د=ي)م5 Zرص3
Aرححgح هحح+ ;Dحح!5 ، 6ور نيرد هك م.ساوF ن3 ، د=.FادرB EيوF ?او3ا <درو# يار+
رد <)حح!5ا دي)حح> و ، ;سا نير-> T-e aي ?)3 هك م.ف8 دوP+ ، 4دوم5 ;*Dس رك+ 9+ا
;محح!& رد 9لو ، دي)م5 A)عار3 ار 97لا مكح هك د5او.+ 9+وP+ <)@يار ي)7$د)Dع ري)س
نحح-=e )+و ، د=ي)م5 ;ي)عر ار 97لا م)كحا 98 4د)س ه+ د=5او.-م5 ، <)!ك ير)-!+ ?او3ا
يارح+ ارح5# rحص5 ، مدوحم5 م-ح!*$ هحصحود هح+ ار EيوحF ?Tح=3 ?او3ا 93)م$ ، رك1
هححك مدوحح+ رU.=3و ، مدرو# مركا ?وسر دT5 ه+ ار ر@يد rص5و م.>اذ8 EيوF '-3)1
رك+ و+ا هك مديد ، د=ك-3 9e رك+ و+ا [هحح=ع هححللا 9ححOر] 4ارردو 4درو# ار دوححF ?اوحح3ا 93)ححم$
د5وادF [ هلQ 'Q ] رD3)-B 95)36و ، دوم5 Zرص3 [ملسو ه-لع هللا 9ل, ] دلوا يارحح+ هك د-سرBوا 6ا
G ما ه.>اذ8 <)5# ه+ ار WرD3)-Bو ادF 2 ;ف8 „ يا 4د5)3 9e ;ي)H
ر)حح8درورB Aد)ححDعرد ، مل)ححس ي)ححH ;+)حح&ر )+ 9*-*ح <)=3I3 :)سا نيد+ [ هححلQ 'ححQ ]
نيدحح+ و دحح=ي)م=-3 Xحح!ك ار 9حح7لا ;ي)ححOر ، <)ححياو=-+ و <)م.ي ، <اد=م.!3 ير-@.سدو
محححHو ، ددرحح@-3 رود <)حح> ي)ححH ي)حح7Dل& 6ا رDححك$و رورححY مححH 'كحح> /#اO77س
ا) /رخ^و اين# يتn(شوخو G د5وL-3 X-ص5
يو اري6 ، د>)D-3 9ل)ع A)3دF ردص3 <ار@يد يار+ مHو دوF يار+ مH <)!5ا نيا
، )حح-5د 6ور دحح=e رد )حح7=$ ، 98 4د56 ر)ص.Fا مدعو ، مسا :د*3 نيد ;-5)*ح Cرد )+
aححي ه+ ار يو ، ;Dj3 رك1 نيا ، د>)+ ه.>اد 4ر-F‚ دوF AرF# يار+ )$ د=ك-3 E>وك
، ر)ححjيا ، •ححOاو$ ، 9يوححQ ;ححفع ، ;ع)حح=& 6ا Aر)ححDع هححك د5)Lك-3 95)ميارو3ا هل!لس
و ;يد)حح3 هحح+ 9م-لحح!$ 6ا ار5)!5ا هك د>)D-3 4ر-Yو ، 9!ف5 ه.!ك> ، رD, ، ELP+
<)حح8 ه.حح>ر1 6ا ;ححير$ر+ هححك 95)حح!5ا 9ل)ححع م)حح*3 هحح+ ار وا ، 4داد A)c5 )H 9Lكرس
G د5)سر-3 ، د>)D-3
مارك ه+)ح,و رD3)-B ;-+ ?# [ محح7=ع هححللا 9ححOر ] <وحح.=HوB ي)7D5ار8 :ورد 6ا 4د)ف.سا )+
)حH 95)حح+ر& م)حح@=Hرد )حH ;*-*ح نيا Cرد )+ <)5# ، د5دو+ 4د-سر م)*3 ن-=e ه+ ، يوD5
Aا6)حح-.3ا نحح.1ر8 م)حح@=H ردو ، دحح=.1ر@-3 رارحح& Zوفحح, ن-.حح!P5رد ، )ححH ;-لوI!3و
دوحح+ 4د-سر /46اد5ا ه+ ;ع)=& نياو ، د=.>اد-3 رار& r, رF#رد [ ;-ح, و ;م-=Y]
، د=.حح>اد-م7@5 ه7Dحح> Cدحح5ا 6ا ار دوححF ;ححسد مH6)حح+ ، ?اوحح3ا ه+ 9سر.سد <)36 هك
2 ?)j3 ه5و@+
رD3)-B ;-+ ?# 6ا هسرH د5د3#ر+ 46ر)D3 يار+ هi-5)!S ن-.!P5 رد+ f=Qرد هححللا 9لحح, ]
[ملححسو هحح-لع [ Xل)ححb 9حح+ا نحح+ 9ححلع Aرححgح و 4د-Dعو+ا Aرgح ، 4Tمح Aرgح ] د5دو+
G ن-0مQا م7=ع هللا 9Oر
Jيد, رك+ و+ا Aرgح [ه=ع هللا 9Oر] ه5)H)3 ، <اد=3ر)ك ري)س د=5)3 `uu W)حح03 مHرد
ي6ور ، د6)حس 4درو#رح+ ار EيوحF AارورححOو Zر)ص3 93)م$ هك ;!5او.-م5و ;>اد
د-سرB E$رgح ، ;>اذ8 Eل+)*3رد 4داد X-$ر$ ار 9=ير-> R)& aي Eيار+ Eم5)F
23
Zر)ححص36ا ، W)حح03 ?وححB6ا نحح3 2 ;ف8 Wر!مH „ ;سا 4دوم5 )cك6ا ار نيا ?وB 2
هحح-7$ ار 95دروححF نحيا <)حح.يار+و ، مدوححم5 4رحح-F‚ ار مHرد y=B lلD3و ، مدوم5 مك ه5)F
6ا ار مححHرد yحح=B )$ دوم5 ر3او ه.1ر A)>)03 ?وI!3 دT5 ه+ ارو1 Jيد,رك+و+ا ، مدرS
اري6 ، د6)س مك وا W)03 ¦™ G د=ك-3 ;ي)فك ار EلT=3 Zر)ص3 مHرد
رو3ا 9سر6)+ Zورص3 [ه=ع هللا 9Oر] 9لع ن-=3Iملار-3ا Aرgح 9D> <)=VمH
4دحح3# )محح> <دححيد يارحح+ )3 هك د=.ف8 Eيار+ ، 4د3# WدT5 ه+ يرف5ود و ، د5دو+ ;لود
›ارححe EححلT=36ا ، <# zوححع هحح+و ، دوم5 Wو3)F ار ›ارeو ه.ساوFر+ E$رgح G ميا
وا „ دححيدوم5 Wو3)ححF ار ›ارe نيا ارe هك ديد-سرB <)5# ، دوم5 Xلb ار دوF 9صP>
نحح3 يارحح+ هححك ;ححسا <)5)ملحح!3 ?)ححملا ;حح-+ ‡وحح+ر3 ›ارe نيا 2 ;ف8 <)> ˆس)Bرد
)محح> )حح+ هححك <وحح=كا ، ;ححسا 4دحح> 4داد ;5)حح3ا 9مححسر rي)ححqو يارححQا zرححY
هحح+ م.ححساوFو ، محح=ك 4د)ف.ححسا ›ارححe نححي6ا مراد5 Jح ، م=ك-3 ;Dح, 9صP>رو3ارد
4د)ف.ححسا ، د>)D-3 مD-Q Zرص36ا هك مدوF 9صP> ›ارe 6ا ، 9.لود ›ارe <# zوع
G مي)م5
يد)ححD3 J+)ححK3 ار EيوححF ?)ححمعا 93)ححم$ ، Jي)حح*ح نححيا ن.حح!5اد )حح+ مارححك ه+)ح,
د=ي# رد+ ;-*1و3و 9+وF ه+ يو-5د ;Pس <)ح.3ا6ا هك د=.!5او$و د5دوم5 ر)-ع 93سا
G
Xح-$ر$ 9ح7لا A)يادحH :)حسا هح+ ار دوحF 9يوحQ يرح$ر+ 4TحيرY هك-5)!ك nكعر+
ار دوF 9يوQ ير$ر+ TيارY ، _ورL3 ي)H 4ار 6ا 4د)ف.سا zوع ه+و ، د==ك-م5 م-U=$و
، دحح=ي)م5 ;يرححL+و <)حح7Q هحح+ 9.3دححF هك=يا zوع ه+ ، د5رD-3 ر)ك ه+ 9ف=3 /ه5و8 ه+ ،
<وححF <دحح5).Pيرو ، <ارحح@يد ي)HروححLك ?)hحح>ا ، ر)م0.ححسا ، '.&رد ار EيوF ;ير$ر+
، د=ححسر 95)حح!5ا 9ل)ححع م)حح*3 هحح+ هك=يا zوع ه+ :)سا نيد+و ، د==-D-3 )75)!5ا ري)س
هكي)حH مدTح8 دح=5)3 9.ح!B ر)-ح!+ A)ح5او-ح مح75# ، د==ك-3 ',)ح ار ;-5او-ح ;-,)F
<)حح> ;0-Dححb و ;حح>رس /TححQ يTححيررH6 نححيا هححكل+ ، 4دو+ ن-ك 9B 6ا ه5 <)> E-5
هحح+ و ، 4دوححم5 دححيد7$ ار ي6ور3ا <)7Q ، )H 9يوQ ير$ر+ رد 9يار8 9ف=3 نيا G دوL-3
، 9حح8 4د56 9ل)ع A)5)i3ا ن.>اد دوQو )+ ، موس 4راTH ر,)03 ي)75)!5ا هi=يا zوع
ار ي€ول)حح=i$و n=ي)ححس مدحح*$و ;1رححL-Bو ، 4دوححم5 9حح8 4دحح56 ;ححسودو ردارحح+ دحح=5)3
ي)ححملع و ، هحح.Pير ار <ار-*1 <وF <اراد رو6 niعر+ ، د=Hد رار& ;-5)!5ا ;3دFرد
يارحح+ <)حح5# <دحح+ ي)gعا 6او ، 4دوم5 ر)i> ار 4)=8 9+و موص03 ?)فbا ، ;سرB 4د)3
zوححع هحح+ ه.1رL-B ر)-!+ ي)H روLS ، د==i-3 4د)ف.سا د=3 AورM <اد=3 ر-B 98 4د56
4دوححم5 ر)ححS ر.ححL-+ /هحلسا ?وصح يار+ 46ور همH ، ;-5)!5ا ه+ 9ل)ع A)3دF ميد*$
•)حح5رKF هحلححسا نححي 6ا 4د)ف.ححسا )حح+و ، دحح=ي)م=-3 ;+)ححM دوF يار+ Zر, ار Jح نياو
9.حح>#و pلحح, ي)ححg1 رد ي6ورحح3ا <)حح!5ا هi=يا zوع ه+ و ، د==i-3 ديد7$ ار ;-5)!5ا
و دح=يارD-3 م)حح*.5ا هحح+ <ادح=م$رد& ني6ا 9g0+ 6و)c$و ملq :)سا ه+ ، دي)م5 98 4د56
هححUحلرH 9حح0مQ ه.ححسد ر).ححLS هحلححسا ?)م0.ححسا و 4د> ر.L-+ مH 6و=H f=Q ه=3اد
Gد5)Li-3 :ر$و ZوF ه+ ار <)!5ا
Mريhو 1ا- @ 1وپ ندش x'ا- $ xلbت ءMqيرh * ه+ <)!5ا
4TححيرY نححيا :)ححسا هحح+ هححك ، دحح>)D-3 aححلم$ 4TيرY ياراد EيوF 9$ا‚ ;*لF :)سا
;محح!& نيرد هك ، 4دو+ EيوF /4oيوو s)F هي)3رسو ?)3 ن.>اد د=م&ع 9!كرH
و _ورححL3 ، ;ححDj3 dرححb6ا )حح$ ، 4دوححم5 ;Dj3 ه-Qو$ ار 4TيرY نيا مسا :د*3 نيد
24
ار يTحح-e _ورححL3 Aروححص+ هك د5او.5 ن3I3 <)!5ا مH 95)36و ، ددر8 4درو#ر+ ?ح
ن.>اد5رد دي)> هك ، د>)D-3 95)ميا ن-*ي نيا ه+ ، ه.F)س هL-B ار ;ع)=& درو# ;سد+
دح5وادF ارحي6 ، دح>)+ يو ;ح0ف=3 يT-e ن-=e [هححلQ 'ححQ] يارح+ هحك ;حسا <)ح+ر73 Aا‚
)ححي ، دححHد5 يTحح-e 9حح!ك يارحح+ 4)حح8رHو و ، دححHد-3 يTحح-e Wداد0.سا J+)K3 nكرH
ED-ححص5 AرححF# 6ور رد ارحح5# 6ار.حح7+ مH)ححيو ، دححHد-3 Eححيار+ 4دحح=ي#رد ار EححOوع
G د>)D-م5 ن3و3 نيا هQو.3 95)ص*5 مادS Aرو,ودرHرد /)=+ ، د5ادر@-3
رارحح& هQوحح$ دروحح3 EيوححF aلم$ / 4TيرYرد ار 97لا <و5)& نيا هك-5)!ك nكعر+
، دحح=ي)م5 ?)حح3و AورححM Xح)حح, ار دوححF ، دحح>)+ هحك 'كحح> رحح7+ )حح$ د=HاوP-3 ، د=Hد-م5
ار5)حح5# 9ححف=3 / هLيد5ا 6رb نيا G د56)س 4درو# ر+ )م.ح ار EيوF A)LHاوF 93)م$و
'حح,)حو ;حح0ف=3 يارحح+ د=ك-3 E>وك <)5# 4رF†)+و ، 4دوم5 JيوL$ {لY ي)H 4ار ه+
Gد=56 يد)ي6 ر)-!+ A)ي)=Q ه+ ;سد ، EيوF A)LHاوF <دوم5
* yون gاBب ءMqيرh )ححDل)Y د>)D-3 '-3)1و دلوا ن.>اد رد هS 4TيرY نيا
G ددر@-3 šر> )c5# رد هS د>)D-3 9ع)م.Qا ي)H يد=3 6)-5 }ح+ ‡و+ر3
ي)H ه,رعرد مسا :د*3 نيد ;Dj3 A)7-Qو$ 93)م$ ه+ هQو$ )+ 2 XلK3 هc-.5
ار 'حح3)S ;ي)Oر 6ا 9عو5 97لا Aاد)>را هS م-سر-3 هc-.5 نيد+ <)!5ا دوQو يو=03
9.PD>وF XDس 98 4د56 ;ل)ح 6ا ;ع)=&و ;ي)Oر نيا هS درو)-3 ر)+ ه+ <)!5ا يار+
G ددر@-3 AرF#و )-5د رد <)!5ا
يد)حح3 EححP+ود هححS ;ححسا 9حح=يد مححسا :دحح*3 نححيد ، dوحح1 Aاد)حح>را :)سا ه+
، د5)ححLi-3 ي)H 9.PD>وF يوس ه+ EيوF ;Dj3 A)7-Qو$ )+ ار <)!5ا دوQو يو=03و
6)ححم5رد <)5)ملحح!3 ، درادحح5 دوQو ، مسا :د*3 نيدرد [;-5)DHر] )-5د •ر$ _وOو3و
ر)=لا Rاذع )=&و ^=!ح "رF†ا 91و ^=!ح )-5دلا 91 )=$# )=+ر] هS د=5اوP-3 EيوF ي)H
Eحح$# Rاذححع 6ا ار )حح3و ، <ادرحح8 X-ص5 ار AرF#و )-5د ي)H 9i-5 )3 يار+ ار)8درورB [
G راد7@5
هS ;سا ;ياور rير> }يدحرد رD3)-B [ ملححسو هحح-لع هححللا §لحح, ] ادرد §حح+او <)ملححس <)-3
هQوح.3 ، درح+ rيرحL$ /ادردحلا §ح+ا ?T=3 ه+ <)ملس ¨6ور ، دوم5 مي)& ¨ردار+ <)م-B
2 ;ححف8 G د-ححسرB ار Wا §5)ححLيرB ;ححلع و6ا ، ;ححسا <)ححLيرB ر)-حح!+ Eم5)F هS د>
، دوححم5 هحح-7$ §ياذححY Eححيار+ وا ، دحح>)D-م5 دحح=م&ع )حح-5د روحح3ا هحح+ /ادردححلاو+ا Aردار+
)محح> هi-.&و)ح$ نح3 2 ;ححف8 <)ملحس G مراد 46ور ن3 2 ;ف8 وا GروP+ 2 ;ف8 Eيار+و
G مروP-م5 اذY ديروP5 اذY
G دروF اذY /ادردلاو+ا
Eححيار+ <)ملس ، د=S Aد)Dع X> §3)م$ هS ;ساوP-3 ادردلاو+ا ، د> X> §.&و
2 ;ف8
Eححيار+ <)ملححس د> X>رF# §.&و ، دوم5 ;حار.سا ه.1ر وا ، )م5 ;حار.ساو ور+
G <اوP+6)م5و T-Fر+ <و=Sا ;ف8
;ل-3)1و ، دراد Jح ;يل)+ ;!ف5 ، دراد Jح ;يل)+ د5وادF 2 ;ف8 Eيار+ <)ملس
G )م5 ادا ار E*ح مادS رH ¨ار+ /)=+ G دراد Jح ;يل)+
رD3)-B دT5 ه+ nxس [ ملسو ه-لع هللا §ل, ] Aرgح5# ، ;>اد <)-+ ار _وOو3 نيا Eيار+ و
]G ;ححسا ه.ف8 ;سار <)ملس هS دو3ر1 ` هi-5)حح!S rيرحح> }يدححح نححيا :)ححسا هحح+ [
ار §ل-3)ح1 ‡)ححD$را ، م-ححLi-3 ار دوF nف5 د5وادF ;ي)Oر رb)P+ )3 هS د==i-3 <)م8
25
نححيد ارححي6 G دحح5ا 4درححi5 •رد ار <)حميا ;حح*-*ح ، ميوL-3 Aد)Dع ?وhL3 4دوم5 •ر$
Xحح-$ر$ ه5)يو)حح!3 ار <)حح!5ا §$)حح-ح روحح3ا §3)ححم$، 4دوحح+ {ححسو.3 نححيد مسا :د*3
G دي)م=-3 م-U=$و
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
/Žاد

ر

د

ححلا م

أر

حح1 • /Žاد

ر

د

ححلا )حح+

أ

<ل

ححس

ر

اT

حح1 • /Žاد

ر

د

ححلا 9+
Ž
أ

و

<ل

س

ن

-

+

م

ل

س

و

ه Ž -

ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9

D
Ž
= ’لا ىF• #]
)ح3

)0

b

ه

حل= •حص

1 • /Žاد

ر

د

حلا و+

أ

/•)c

1 • )-

5 •د

لا 91 Ž ^¥ Qه

ل

n

-

ل

/Žاد

ر

د

لا و+

أ

C

وF‘ أ

;

ل

)& • a
Ž
5 ‘N

>• )3

)7

ل

?• )*•1 • ^• ل

ذ ¤ D

. •3

م

حح5 • ?• )& • م

و*‘ي

/Žاد

ر

د

لا و+

أ

X

H • ‚ • '‘ -

ل

لا <

ل

1 • '• ك

N

1 • ?• )& • '• ك

N

$ • ى. ’ح

'
¢
ك Ž ©+
Ž
)5 •أ

)3

?• )& • م
¥
( Ž),

95 ¤ª
Ž
1 • ?• )& • '• ك

?• )*•1 •
a

حح+
¤
ر

ل Ž <

%
Ž
<ل

ححس

ه

ححل

?• )حح*•1 • )-

ل

ححص

1 • <ا م

& ‘ <ل

س

?• )& • '
Ž
-

ل

لا ر
Ž
FŽ # ن

3Ž <

ل

1 • م

5 • ?• )*•1 • م

و*‘ي

X

H • ‚ • م

M ‘ م

)= •1 •
م

ل

ححس

و

ه Ž حح-

ل

ع • ه

ححل

لا ىل

حح,

9

ححD
Ž
= ’لا ى$ •N

1 • ه

* ’ح

J
«
ح

ي‚ Ž '’ ك

{Ž ع • N

1 • )*¬ح

a

-

ل

ع • a

ل ŽH • …Ž

و

)*¬ح

a

-

ل

ع • a

!Ž ف• = •ل Žو

)*¬ح

a

-

ل

ع •
رDم5 }يدح [ <ل

س

d • د

,

م

ل

س

و

ه Ž -

ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9

D
Ž
= ’لا ?• )*•1 • ه

ل

a

ل Ž‚ • ر

ك

ذ • 1 • `˜—v G rير> ير)P+
!"اbتiا knب )# ناسنا zدن-cاين
، دلوا ،رحح!مH ، نيدححلاو هحح+ EيوححF 9ع)ححم.Qا روحح3ا رد 95)حح!5ا ه03)ححQرد <)!5ا
ري)ححسو ، <وحح.=HوB ، Xحح.i3 ، ه5لد)ححع هححمiح3 ، ;3وححiح ، <و5)حح& ، <).ححسود ري)ححسو
G ;سا د=36)-5 9ع)م.Qا ي)H AرورO
;ححDj3 ه-Qوحح$ 9ع)ححم.Qا ي)ححH AرورO همH نيا يار+ مسا :د*3 نيد
دح>)D-3 ه5لد)حع <# ن-5اوح& ، ه.>اد و 95)حح+ر73 ، 9حح1رK-+ :)ححسا هحح+ ن-5اوحح&
95)حح!5ا A)LHاوF هS ;!-5 رL+ راذ8 <و5)& اري6 G ;سا 4د> يراذ8 <)-=+ ;لادع
G دي)م5 '-مح$ ;يرL+ ري)س ر+ ار5#و ه.F)س 95و5)& ي)H ه3)5ر+ نمO ار EيوF
* ل7ي-اف kn7ب )# ، رHاوححF ، م5)ححF ، دلوا ، نيدححلاو dوحح*ح ، 9ل-3)حح1 م)U5رد
نير.حح7+ [ مححسا 9ع)ححم.Qا م)ححU5 ] G دحح>)D-3 ;لادححع J+)K3 93سا ن-5او& 4ر-Yو
aححي )ححH هححK+ار ححفح يار+ مسا :د*3 نيد اري6G ;سا يرL+ ه03)Q A)c5 هل-سو
ه5وحح@+ )75)!5اري)سو Rر)&ا ، 4داو5)F )+ ار5)!5ا د5و-B د5او.-3 هك دراد 9=-5او& هل!لس
ن-مححg$ ه5لد)ححع Aروححص+ هححمH Aد)0حسو 9.PDحح>وF هc-.حح5 رد هك دي)م5 ه-Qو$ ;Dj3
2 ?)j3 ه5و@+ ، ددر8
* )#ا- CbسX )# رححيT+ ار ;حح=Q رد)حح3 م)*3 مار.حا يار+ مسا :د*3 نيدرد
<ار.ححFد :)ححسا نحح-مH هحح+ و [ A)حح73لا مادحح&ا ;ح$ ^=cلا ] ;سا ه.>اد <)-+ وا ي)B
هحQرد ;ي)ح75 )ح+ ار5)ح5# ، ه.ح!5اد دوF <)مLe رو5 ار EيوF <ارد)3 ، نيد.3 <ار!Bو
ه.>اد رار& <)5# ;3دFرد هL-مH ، <)> §gير3و AiL3 م)@=Hرد ، د==i-3 مار.حا
ه-Qوحح$ <)ححمH 6ا رد)حح3 مار.حححا نححيا G د=حح>)D-3 WراT@.3دF رمع A)Uحل نيرF# )$و ،
G ;سا ه.1ر8 همLeرس نيد ;Dj3
* )دپ CbسX )# 4دوحح+ <اوارحح1 W6را ¨اراد '-3)1 <)-3رد رد)3 د=5)3 T-5ردB
6ا /حح46اورد ار ردححB هححS [ ملسو ه-لع هللا §ل, ]رD3)-B د)>را J+)K3 <)> <اد56ر1و
ر.ححL-+ مار.حححا ¨ارحح+ <)ححLلا محح-Uع <#رحح&و ، ;ححسا 4دوم5 91ر03 ;=Q ي)H 46اورد
ار [ Zا ] 4€او <)حح$ نيدححلاو ¨ار+ [ Zا )م7ل '*$ لو ] هS ;سا 4دوم5 pيرص$ نيدلاو
<)ملحح!3 |ححي هححS دحح=i-3 ;ححللد §@=.لدو §@.!F ه+ هملS نيا اري6 ، د-=i5 ?)م0.سا
ددرحح8 <)حح5# ¨دو=ححLF )حح5 XDس هS ار ;>6 فل ن-=e EيوF نيدلاو '+)*3رد ، دي)D5
G دي)م5 ?)م0.سا
26
*ر7سb% CbسX )# /حح4oيو ار م5)ححF <دوم5 ATعو مار.حا ، مسا :د*3 نيد
9ح&Fا م)ح*3 نير.-ل)حع ار <ارح!مH )ح+ RوحF dFاو ، ه.ح!5اد ;حسرB ادF <ادر3
4)ح@56ا )مح> نير.ح7+ [ هحلHل )ح*لF مi.=ح!حا )ح*لF مi=ح!حا] ;حسا ه.ح!5اد <ادر3
/ح4oيو ار )ح7م5)F <داد ATحع ، د=>)D-3 <)> <ار!مH )+ )م> نير$ dFا )+ ، dFا
ه.حح!5اد ;حح!B <ادرحح3 ;حح>6 ;-حح,)F ار <)حح5# ;5)ححHاو ، هح.!5اد ;سرB ادF <ادر3
/ 4oححيو ار رHوحح> ;ع)ححbا ، [محح-¡ل لا ن75)ححHا )حح3و مححيرS لا /)حح!=لا مرححSا )حح3] ;سا
مار.حححا )+ <)!5ا §8 4د56 ¨ار+ ، ;Dj3و مل)س A)7-Qو$ )+و ، ه.!5اد ن3I3 <ار!مH
G ;سا 4دوم5 ن-مg$ ار §8 4د56 نيا ماود ن-D5)Q
* ر%اوخ و ر7تخ# CbسX )# 4)حح8رHو ، ه.حح>اد=B 9حح7لا ;محر ار ر.Fد ن.>اد
ادححF 6ا <)Lيا )+ هل3)03 م)@=H رد و 4دوم5 RوF dFا EيوF ر.Fدو رHاوF )+ §!S
¨ردF د-0س §+ا Aرgح ددر@-3 ;=Q ه+ ¨و ?وFد XDس ¨و Wور نيا ، دسر.+ §Oر]
[ هحح=ع هللا رD3)-B 6ا [ ملححسو هحح-لع هححللا §لحح,] )ححيور.Fد هححس §حح!S 4)8رH 2 دو3ر1 هS د=i-3 ;ياور
§5)حح!5ا Wور <)ححLيا)+ و ، دحح>)+ ه.حح>ادرHاوF )ي ر.Fد ود مH)يو ، د>)+ ه.>ادرHاوF
] G ددرحح@-3 ;حح=Q ED-ص5 ، دسر.+ ادF 6ا <)Lيا )+ هل3)03ردو ، دي)م5 ` ن.حح!5اد )حح+ [
EيوححF <ار.ححFدو <ارHاوححF )حح+ هححS دححي)م=-3 Eحح>وS <)ملحح!3 رححH رDح3)-B }يدح نيا
G د=>)+ ه.>اد RوF هK+ار
* [)اXا رياس CbسX )# ، ه.>اد <)-+ رد)3 'j3 ار هل)F مسا :د*3 نيد
)5 و ~رT+ 4)=8 ار Rر)&ا )+ {+اور •K& ، ه.!5اد Aد)Dع 9س)سا /TQ ار محر /هل,و
، 'ك> ن-مH ه+و ، 4د> <)-+ 9&و*ح )H هي)!مH يار+ ، ;سا 4داد p-Oو$ 95دوLP+
مح73 /TحQ ار <ادروحF )ح+ ;*فح> ، ه.ح>اد=B Aد)حDع نير.ح8رT+ ار <ل)!8رT+ مار.حا
{+اور هك ه.!5او$ مسا :د*3 نيد ، <)س نيد+ و G ;سا ه.!5اد ن3Iح3 aي dFا
9حح7لا ;ححDj3 ه-Qوحح$ نححيا G دححي)م5 ن-3Nحح$ 9حح&Fا ن-5او& :)سا ه+ ار _)م.Qاو 4داو5)F
<)@ي)!مH )+ 9i-5 ، <).سودو Rر)&ا )+ هK+ار ، 4داو5)F د)-=+ ه03)Qو 4داو5)F م)U5رد
رد ار ;ححDj3 9ع)ححم.Qا {+اور ري)سو ، )H 4و-+و <)م-.ي 9.سرBرس ، <)gير3 Aد)-ع ،
ه=-36 نيرد <)ميا )+ '-3)1 وgع رH و ، 4داد رار& ن3و3 |ي 9&Fا rي)qو {Fرس
G دي)م5 9ي)مS ار :ودر1 ;=Q 97لا ن-5او& نيا ;ي)عر )+ )$ ، د6رو-3 W$و 90س
ار 9ححHارم8 4ارو ،دحح5ا ه.F)ححس مورححح3ار دوححF 9حح7لا A)يادححH6ا هك-5)حح!ك nكعر+
9حح>.3 <)حح5# 9حح8 4داو5)ححF دحح5و-B ، هحح5ا6ور هك د==ك-3 Cرد 9+وP+ ، د5ا 4دوم5ر)-.Fا
4داو5)ححF ، 9حححور AكححL3 ه+ 9.L-03و يد)3 RوF 'ي)سو ن.>اد دوQو )+ و ، 4د>
G د=>)D-3 .D3 98
] 4ر)م> رد n-5ا 9ل3 ه3)56ور t™ [ e هD=>ر)7 `˜ ?)س يا6وQ `—˜– J+)ححK3 ˜
<وQ vuu™ هحف, رد B <او=ع ;ح$ EيوF مc= $ پ هب ا) kتورu يسيل>نا نcري
س > دي?nب اJ =e - aي 2 ;سا ه.>و5 ن B <6ر- B 5ا رادلو @ حح+ )حح5 ?)ححمك رد 9حح!-ل ) يرو
راTH د,ود و <و-ل3 aي B ححس هحح+ ار دوححF AورححM 6ا دحح5و @ او )7 حح8 هحح+ ، درححك راذ حح8 WراT
5)3 9ل)Hا 6ا دوو 9H <وير)3 <)س ه3)56ور V ر.! و 4دارا هحح+ ، -راو ن.حح>اد دوححQو )+
س هير-F د)-=+ ه+ دوF 9صP> '-3 @ نحيا م)حح5 هحح+ ار دوححF AورM همH و درك ه0Qار3 )7
د)-=+ S س ه+ 95)سر A)3دF 4ار رد )$ در @ رححMا رد )حح.ي)75 [ دوو 9H ] م5)F د==ك kرF )7
رد 9Dل& 9ي)سر)5 8 و ;>ذ B ر3 6ا n ~ )حح+ دحح5دو+ رHاوححF aححي و ردار+ ود هك وا -راو
.3دF ، د5د> Aو7D3 و هكو> ;Pس وا ماد&ا 6ا <د> •لK3 @ ر) B يو هل)س هسو 4)c=
27
Eي)ححH 4داو5)ححF 6ا وا هححك ;ححف8 [<)س ] ه3)56ور ه+ دراد م)5 [ديور$ Cرو3 )-لوQ] هك
د5دو+ وا 4داو5)F A)5او-ح )7=$ و دو+ راT-+ G
EيوF ياTس د=-+و د.1ا هS )$ راذ@+ دور-3 هHار-+ و دراد ›ارe )Hد,
* نوتن%وپو vتA- knب )# ¨وحح=03 رد)حح3 )يو ردB مل03 مسا :د*3 نيدرد
[ هحح=ع هححللا §ححOر ] Xل)ححK-+ا نحح+ا §ححلع ن-=3وححملا رحح-3ا Aرححgح ، 4دوحح+ <ادر8)حح>
وا ، دححHد محح-ل0$ ارحح3 Zرححح |ي هi-!S [ §يلو3 و71 )1رح §=ملع ن3 ] هS دي)3رف-3
)حح+ <ادر8)حح> مححسا :دحح*3 نيد Aاد)>را :)سا ه+ G د>)D-3 ن3 [ راد)+ ] لو3 'j3
<)ححLيا )حح+ 4دوم5 رi1 دوF نيدلاو 'j3 ار <)5# ، ه.>اد §&Fا هK+ار EيوF <اد).سا
Aروححص+ ، §ل)ححع م)حح*3 نححيا •رد )حح+ Tحح-5 ;5)ححيد )+ <اد).سا ، د=ي)م=-3 §5)!5ا هل3)03
kر)حF ه5)حF6ا §5)ح36 و ، هح.1ر8 §ح8 4د)ح3# EيوحF :ورد هح+ ، ه5)حصلP3 )حH §حل-F
EيوF <اد56ر1 دT5 6ا )3 هS د=>)D-3 رi1 نيد+ د5وL-3
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` هححل <)ححS نحح3 [ ملسو ه-لع هللا §ل, ] هللا ?وسر ?)& ?)& [ ه=ع هللا §Oر ] ¨ردPلا د-0س §+ا نع ƒ
، rير> ¨ذ3ر$ [ هح=cلا هل1 ن7®1 هللا §*$او ن7.Dح, ن!حN1 <).Fا وا <).=+ وا ، AاوFا -M وا A)=+ -M
، s هلصلاو رDلا R).S `˜—¦ G
نححيا )حح+و ، مورحح-3 r=حح, 'ححFاد هحح+ EيوححF <ارحح!Bو <ار.ححFد دTحح5 ه+ 4د> <ور-+
، ه.حح>اد ه5ا6وحح!لدو ه5)م-محح, دروححFر+ r=حح, 'ححFادرد ، ه5ارد)حح3و ه5اردححB :)حح!حا
¨ارحح+و ، دوححL5 Zرحح, 4دوحح7-+ <ادر8)حح> ;حح&و هحح*-&د |ي )$ دي)م=-3 E>وS هL-مH
G د56رو-3 W$ 6ورو X> <)5# ¨)H داد0.سا ;1رL-B
* !نوناX knب )# هحمH ¨ارحح+ ، EيوححF يراذحح8 <و5)ح& رد مسا :د*3 نيد
هحح+ ، 4دوD5 s)F مدر3و ، داo5 ، /هف()b ، هل-D& ، مو& مادS •+)$و 4دو+ <)!iي )75)!5ا
رD3)-B 4دو3ر1 :)سا [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] روححgحرد ه5)> ي)H ه5اد5د د=5)3 <)3در3 همH ]
، ;حح!-5 ;ححسوB د-فححسو ;ححسوB 4)-ححس ، مcعو Rرع <)-3 9&ر1 ، د5ا يو)!3 97لا
[;سا 4د> JلF •)F 6ا وا و ، د5ا 4د> JلF مد# 6ا همH
دححي)$ر)Bا ، مT-ل=ححL5 ، مT->)1 :)سا ه+ هS ار 9ي)H ي6ولويديا <)Lلا م-Uع <#ر&
دحح=ع مi3رSا <ا ] ;سا ه.>اد <)-+ او*$رد ار <)!5ا ;ير$ر+و ;-لg1ا ، 4دوم5 در ار
G [ مS)*$ا هللا
28
ناbيا هب !'ا" knب)# ناسنا zدن-cاين
ار EيوححF 9ع)ححم.Qاو يدرحح1 ي)حH يدح=3 6)حح-5 هحi=ي6ا دح0+ <)!5ا هS ميد5اوF D&
روحح3ا رد )Dل)Y Aلاوس نيا هS دوL-3 اد-B 9$لاوس هل!لس |ي Eيار+ ، د6)س _و1ر3
„ د>)D-3 'ي‚
98دحح56 ZدححH „ مححيا 4دحح3# ارححe و „ مححيا 4دحح3# 9ححe يارحح+ „ مححيا 4دحح3# )ححcS6ا)3
„ ;س)cSرد )3 ;ي)75 „ ;!-e
، 4دوحح+ 6ور دحح=e )حح3 9حح8 4دحح56 ZدححH 4)حح8رH هححS دحح==i-3 رححi1 ي)75)حح!5ا ير)-!+
4دي)1 /)=+ ، دور 9.!-5 د)+ ه+ و 4د> م.F يد)ع هMد)ح |ي )+ )3 رمع 93)م$ 4رF†)+و
„ د>)D-3 m-Hرو3ا 4ر-Yو 9Li.مح6 ،ر)S ، '-صح$ همH نيا هS
ي)ح7+).Sو ه.F)حس هQو.3 دوP+ ار <)1و!ل-1 و <اد=مL5اد 93)م$ نH‚ Aلاوس نيا
G د5ا 4دوم5 r-لN$ [ 9=-+ <)7Q ] 9س)=> <)7Q و 9س)=> ادF ، 9س)=> دوFرد ار
9ححلو ، دحح5ا 4دوححم5 ;1رححL-B / 46ادحح5ا )حح$ EيوححF يرL+ '*ع :)سا ه+ )H 9g0+
G د5ا 4د5)م-&)+ 4ار هم-5رد مH6)+
95)حح36 9ححلو دححي)م=-3 •رد ار 'ي)حح!3 ير)-حح!+ EيوF '*ع :)سا ه+ <)!5ا اري6
6ا 9ححiي يوار0حح> هحح3ع ، دحح=i-3 4)D.حح>ا دححي)م5 روححص$ ار _وححOو3 نححيا دححHاوP-3
'حح*ع :)ححسا ه+ )م> ، د+وi+ 9!S ار5)$ /46اورد 4)8رH 2 دي)3رف-3 رص3 <اد=مL5اد
|ححي 4دحح=+وS هححS د-5اد-3 مH ار=يا و ، ;سا 46اورد X*عرد 9!S هS د-=i-3 •رد <)$
هحح+ دوحح+ دححHاوF 9S wP> نيا هS د-ي)م5 روص$ هS د-HاوP+ 4)8رH 9لو ، ;سا <)!5ا
|ححي مادححS )ححيو ، <)حح$ Rر)حح&ا مادححS )يو ، <)$ ردار+ وا هS د-=S روص$ دي)> ه.1ر 4)D.>ا
)محح> روححص$ هححS ديد د-HاوF د-=S 6)+ ار رد 95)36 ;ي)75رد 9لو ، ;سا <)$ <).سود6ا
G ;سا 4درS م8 ار دوF ?T=3 هS ;سا 9ieوS 'فb nS <# و 4دو+ 4)D.>ا
29
يTحح-e 4)8رHو ، د>)D-3 A)سو!ح3 ه+ يرL+ '*ع 4و& ر)صح5ا <# 9س)سا ;لع
G د>)D-3 'iL3 Eيار+ <# •رد دو> kر)F <)!5ا nح /4رياد 6ا
ي)ححH يدحح=36)-5 هححلمQ6ا 9.حح!H مل)ع درو3 رد ير@يد ?اوس <اراTHو Aلاوس نيا
هS 4دو+ 9ل)ع RاوQ مسا :د*3 نيد 8 G د>)D-3 <)!5ا 9ل)ع ي)H AرورO يو
<)حح!5ا ه+ ، دراد-3 <)-+ 'صف3 'i> ه+ ار Aلاوس نيا 93)م$ مسا :د*3 نيد
2 د>)D-3 9$# A)ف, ياراد 4دوD5 4ر)ك-+ دوQو3 aي وا هك د5)م7ف-3
لlا * +'ا پ C77سا Sد77B-و {اپ )ايسب gو kيادي ;حح*لF 6ا دحح0+ ارححي6 ،
;

ححP• ف•5 •و

ه

. ‘ي

و

ححس

ا‚ •ª
Ž
حح1 •] G د> 4د-3د يو رد 9S)B šور [م!لا ه-لع] مد# يد)3 Aرو,


يد Ž Q
Ž


ه

ل

او0

*•1 • 9حŽ ور

ن

3Ž ه Ž -1 Ž رcحلا v¦ ار دوF šور واردو م.F)سر+ار+ ار وا 4)8رH
G د-=S 4دcس Eيار+ ، مد5)3د
2 دي)3رف-3 Cر)D3 ;ي# نيا ر-!ف$ رد 9Dbر& م)3ا
;*-*حرد ، د=ك-3 JلF <)!5ا <د+ رد ار A)-ح د5وادFو د>)D-3 9ف-Kل م!Q šور
د5وادF )c=يا [ هلQ 'Q ] <داد ;3اركو <د-LP+ Zر> رb)P+ EيوF Aا‚ ه+ ار dولP3
هV5)حح=e ، ;ححسا 9حح7لا A)حح&ولP3 6ا 9ححكي šور ارححي6 ، ;ححسا 4داد ;D!5 <)!5ا يار+
، ;ححسا 4داد ;Dحح!5 دوF ه+ <)5# ه+ <د-LP+ Zر> يار+ ار ر@يد A)&ولP3 6ا 9g0+
، نحح3 /ه5)ححF ، نحح3 <)مححس# ، ن3 ن-36 [هللا ر7>و هللا ^&)5و 9.-+و 9()مسو 9Oرأ]
هi-ل)حححرد ، م-يوحح@-3 ادححF ه5)ححF ار دQ)حح!3و rيرحح> هححD0S )حح3 GادححF 4)حح3 ، ادFر.حح>
د5وادF [ هلQ 'Q ] نححيا هحح+ <داد Zرحح> يارحح+ ;D!5 نيا 9لو د>)D-3 •)B ه5)F ن.>اد 6ا
Aد)ححDع ي)ححH ه5)ححF هححi=ي6او ، دوححL-3 د5وادF Aد)Dع )H ه5)F نيرد اري6 ، ;س)H ه5)F
G د5ا 4د> 4د-3)5 د5وادF ي)H ه5)F م)=+ ، د=.!H د5وادF
;Dحح!5 )حح$ ، 4دحح> ;D!5 د5وادF ه+ ، ;سا 4د> 4د-3د مد# Aرgح يار+ هi-حور
G دو> Wا 4دلوا و مد# Aرgح ه+ ATعو ;3ارS
* د77شا(ي- /ا77Xولn- m77يرت +يرش $ /اXولnb'ا wرشا * [ <)حح!5ا
دحح5وادF ن-L5)Q هi=يا ¨ار+ و ، د75 ه5 §م-ل!$ رس ¨ر@يد dولP3 m-H ه+ هi=يا ¨ار+
•رد ار دوححF ;1ارحح> نححيا )حح$ ، ;ححسا 4د> 4د5اوF A)&ولP3 نير.7+ ، ;سا ن-36رد
G د=i5 مF ¨ر@يد T-eو nS m-H ه+ ر)8درورB Aا‚ Tc+ ار دوF رس ، 4دوم5
Cسا Mدش M#ا# C-ارك kيارب * | <)حح!5ا يارحح+ 2 [ مد# 9حح=+ )حح=3رك دحح*لو ]
)ححH ه.حح>ر1 9.ححح ، دحح5راد رارحح& وا ;3دححFرد A)حح&ولP3 93)ححم$ ، 4دحح> 4داد ;حح3ارS
، د5روP-3 ار <)!5ا ياذY 6ا 4د5)م-&)+ ي)75اوP.سا )H نQ ، د>)D-3 )75)!5ا ;3دFرد
مح-Uع <#رح& هحS 9ح7لا ;5)ح3ا نير.ح8رT+ و ، 4د> 4داد <)!5ا ه+ ن-36 يد)+# هف-qو
G ;سا 4د> ?6)5 <)!5ا يار+ ، د>)D-3 <)Lلا
ه77بو g)^ C77سدب ينانوت ات دن)ا.)# }لفو ديش)وخو ه-و # ابوربا
g)وnن Cلفh
* Cسا Mدش Fلخ ا(يc ءMرJd اب ناسنا * # دحح*ل ] دححي)3رف-3 ?)حح0.3 دحح5وادF
4)حح8رH ، مححيا 4دوم5 JلF )Dي6 /4ر7e )+ ار <)!5ا )3 [ ميو*$ ن!حا §1 <)!5لا )=*لF
JححلF )ححDي6 ر)-حح!+ Aروص+ <)!5ا هS ديد م-HاوF مي6اد5ا رU5 §+وF ه+ <)!5ا ZرK+
¨اراد <)حح!5ا ، دحح>)D-3 4د)حح3# <)حح7Q ;يرDححHر ¨ار+ وا <د+ ¨)gعا §3)م$ هS ، 4د>
، دححHد م)ححc5ا <).L@5ا نيا )+ ار §م73ر)-!+ رو3ا د5او.-3 هS د>)D-3 §ي )Dي6 <).L@5ا
§ي)ححDي6 )حح+ A)حح5او-ح ه+ ;D!5 هS هS ;!!ي)H ;ير$ر+ ¨راد <)!5ا §iيT1 <)م.F)س
30
§ححملع ¨)H §ي)5اوح$ و هLيد5ا ، رi1 ، '*ع همHر+ ه1)Oا ، ;سا 4د> ه.F)س §,)F
G د=i-3 ;+)M A)&ولP3 همH ر+ ار <)!5ا §ي)Dي6و ;ير$ر+ <)!5ا
دشا(ي- P)ويc mيرتbJ- Eل" * 7% 9.حح&و )ححH ه@(3 <)-3رد <)!5ا W6را 2
يارحح+ ار يروحح3ا ، 4دحح> < )حح!5ا مححل03 ن-.حح!P5 ?)حح0.3 د5وادF هS د-سر دوF kوا ه+
[ )7لS /)مسلا مد# ملعو] ;Fو3# مد# Aرgح
G د5راد <)-+ ار رو3ا نيا هS 4دوم5 ر3ا <)@.>ر1 ه+ nxس
)3 لا )=ل ملع ل |5)حDس اول)& ] ، د5دوم5 يرDF 9+ رار&ا <# ن.!5اد 6ا )H ه.>ر1
[ )=.=ملع
مد# ه+ nxس [ م!لا ه-لع ] G راد <)-+ هi(3 يار+ 2 ;ف8
مد# Aرgح [ م!لا ه-لع ] د5وادF ار هV5# [ هلQ 'Q ] يار+ صف3 ، دو+ 4داد م-ل0$ Eيار+
G دوم5 <)-+ )H هi(3
رح3ا <)ح5# هح+ دح5ر+ 9حB مد# ;1ارح>و ATحع ه+ ر.L-+ )H هi(3 هi=يا يار+ nxس
G د==S م ار.حا /4دcس مد# يار+ )$ دوم5
^ححك(ملل )حح=ل& ‚%و] د5دوم5 مار.حا 4دcس د5وادF ر3ا ه+ يو يار+ )H هكي3 93)م$
[مد† اودcسا
Cسا mي-c)# دنوادخ mي?ناi ناسنا * و د5وادF 2 [هلQ 'Q] }حح-ح=3 ار <)!5ا
J-DK$ ن-36 يور رد ، ار 97لا م)كحا 93)م$ )$ ، دوم5 رر*3 ن-36 رد EيوF ن-L5)Q
G دي)م5
دشا(ي- )اL#)ورپ /#ا("و mي-c g#اب^ ناسنا هفي~و * c يد)حح+# هف-qو 2
;ححير$ر+ /4وحح& ن.حح>اد5 :)ححسا هحح+ )ححH هححكي3 ارححي6 ، د>)D-3 <)!5ا sوصP3 ن-36
و 4دو+ ;ير$ر+ د=م&ع هL-مH <)!5ا هكل+ ، د==ك د)+# ار ن-36 د=5او.-م5 nف5و 9يوQ
، 9$روxحح!5ار$ 'ي)حسو )حH ;كرح> ، 9ح8 4دحح56 م.ح!-س هحك دحح=ك-3 Eح>وك 6وررحH
:)ححسا هحح+ A)5او-ح <)=VمH ، دي)م5 ر)معا ر.7+و ر.L-+ هeرH ار 9i-=P$و ، 9$ار+)P3
)حح7=$ AرححK1 J+)ححK3 <)حح5# ارححي6 ، دحح==ك د)حح+# ار نحح-36 هححك د=.حح!5او.-م5 'حح*ع ن.>اد5
ر-حح!3 <)ححمHو ه.حح>اد5 dرحح1 مH)+ يد)ي6 <ور& ;>ذ8 )+ هك د56)!-3 ي)H <)م.F)س
G د==ك-3 يور-B EيوF رو0> J+)K3 ار يرK1
<)حح-+ يرحح@يد A)حح&ولP3 يارحح+ هS ر)-.Fا ;5)3ا 2 ;سا ر)-.Fا )+ dولP3 <)!5ا 2 š
G د> 'مح.3 ار ;5)3ا نيا <)!5ا ، د=LS Wود+ ار ;5)3ا نيا د=.!5او.5 <)5# و د>
د5د6 4ر)V-+ ن3 م)5 ه+ ?)1 هعر& د-LS ;!5او.5 ;5)3ا ر)+ <)مس#
2هك د5اد-3 dو1 م-H)ف3 Cرد)+ <)!5ا /)=+
` G ZدH)+ ;سا 9&ولP3 وا ƒ
v :دحح*3 T-5 ZدH ه+ ?و,و 'ي)سو ، :د*3وا ZدH ، 4دو+ د=م1دH وا ;*لF ƒ
Gد>)D-3
— ، ;ححسا 4دحح> JححلF <)حح!5ا <)حح!5ا يار+ ر$و3 |ي د=5)3 هS ;سا /هل-سو )-5د ƒ
G د>)D-3 ر)8درورB ;ي)Oر <)!5ا ZدHو ، 4دو+ ZدH <)!5ا دوF
يارح+و ، دورح+ EيوحF هحف-qو هح+ 6ورحH هحك دراد ZدحH 9حصP> هك <)!5)مH ه+
دوص*3 ?T=3 ه+ ار وا ، ;سا هل-سو ر$و3 نيا ، درP-3 ر$و3 دوص*3 ?T=3 ه+ <د-سر
رH ، د5)سر-3 8 ر$وحح3 نحح-مH دحح=5)3 Tحح-5 )حح-5د ، دحح=ك-3 4)D.حح>ا ، د6)!+ ZدH ار ر$و3 4)
31
)حح-5د ، د5)ححسر-3 ، ;سا ر)8درورB ;ي)Oر هك 9ل,ا ZدH ه+ ار ار5)!5ا ، ;سا هل-سو
، ;ححسر$ W6را)حح+ ،رححلاد <وحح-ل3 )ححH <وحح-ل3 6ا )-5د رمع ;ع)س aي ، ;!-5 يد+ T-e
6ا 9ححكي ، درححك-3 ;Dححح, AرححF# دروحح3 رد ، <اد=مححL5اد6ا نحح.كي ي6ور ، دحح=يو@-3
2 ;ححف8 Eححيار+ د=مححL5اد <# ، دوححم5 4ر)B 4ر)B ه.1ر8 ار ?وB 6ا يراد*3 ، E5ادر8)>
هححك ;حح!-5 نححيا مححH مححسا ZدححHو د=ك-م5 '-jم$ ار مسا 98 4oيو AدوF 'مع نيا
، دحح>)D-3 Xححل& 6ا ?وB ;Dح3 <دوم5 kر)F ، ن3 ZدH هكل+ د5ادر@+ ور )-5د 6ا <)!5ا
)م5 Zرص3و راذ@+ ;D-Q رد ، )م5 <ور-+ ;Dل&6ا ار ;$ورM نيا
– مرححك3 4رحح7e نححيا ، دححي)D5 ;ححسا ;3ارك)حح+ <)حح!5ا وا هك د5اد-3 ن3I3 <)!5ا ƒ
دحح=يو@-3 ، دححي)م5 4دcححس <# هحح+ 4دوححم5 مF )7@=س ، )75)!5ا ، )7.+ '+)*3 رد ار EيوF
رمع Aرgح ي6ور [هحح=ع هححللا 9ححOر] R)ححKF Eححيار+و د-ححسو+ اروا ، دحح3# دوححسلا رححcح دT5
يررححOو •ححف5 mحح-H 9.!H f=س هeر)Dكي و$ هك م5اد-3 ن3 ‹ 4)-س f=س يا هك 2 دوم5
] مد-ححسوD-م5 ار$ T8رH دسوD-3 ار$ هك مديد-م5 ار رD3)-B ن3 ر8او ، 95او.-م5 4درك ` ،[
رمع Aرgح [ه=ع هللا 9Oر] 4دcححس f=س ه+ <)5)مل!3 هك ;!5اد-3 93سا 4د-*ع م71 )+
، د=.!H dولP3 )7=يا اري6 ، د==ك-م5 4دcسرD3)-B ه+ ، د==ك-م5 4دcس هD0ك ه+ ، د==ك-م5
;=ححس aححي J+)ححK3 ار دوححس…ارcح <)5)ملحح!3 G ;ححسا Tي)ححQ 4دcس همH Jل)F ه+ )7=$
، دحح5او.-م5 4د5)ححسر 9حح0ف5و ررححO f=ححس نححيا هححك 4دحح-*ع نيدحح+ ، د==ك-3 هسو+ رD3)-B
، د5رو)-3 ور <)5)مل!3 هلD& }-ح=3 هD0ك يو!+ <)5)مل!3
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ر
¢
ح-j Žك

ن

ح+

د

حم

ح

3

)= •M •د

حح

2 ;حسا 4دوم5 ;ياور ير)P+ p-ح, هS ;سا rير> }يدح ه+ 4ر)>ا [
ىحل

%
Ž
/•)حQ

ه

ح5 ’أ

ه

ح= •ع • ه

حل

لا 9

OŽ ر

ر

م

ع ‘ ن

ع • ^• 0

-+
Ž
ر

ن
Ž
+

n
Ž
+
Ž
)ع • ن

ع • م

-H Ž ار

+

%
Ž
ن

ع • E
Ž
م

ع • …


ا ن

ع • <

)-

ف• س

)5 •ر

D

F• أ

هŽ حح-

ل

ع • ه

ححل

لا ىل

,

9

D
Ž
= ’لا ;

ي

أ

ر

95 ¤أ

ل

و

ل

وف•= •$ • ل

و

ر

g

$ • ل

ر
¥
c

ح

a

5 ’أ

م

ل

ع • أ

95 ¤%
Ž
?• )*•1 • ه

ل

D

*•1 • د Žو

س
ا ر
Ž
c

ح

ل

ا
}يدح ير)P+ a

. ‘ل

D

& • )3

a

ل

D
¤
*•ي

م

ل

س

و

`–¦–
هححD0ك ارححي6 ، د==ك-م5 4دcسار هD0ك 9لو ، د>)+ م-U=$و X-$ر$ <)> ي)H 6)م5رد )$
دحح-حو$ و ي6)ححس هeر)ححxكي Tحح3ر {*1 ، ;سا 4د> ه.F)س '8و C)F 6ا ، ;سا dولP3
G ;سا <)5)مل!3
9ل)عردحح*e <)حح!5ا 9ححك 4دحح56رد نححيد E*5 هS د5اد-3 <)!5ا dو1 Xل)K3 •رد )+
ه5اد=م.1ار> 98 4د56 ، 93سا r-U5و C)B 4د-*ع ن.>اد)+ ، نيد.3 <)!5ا ، د>)D-3
Aد)0ححس )حح+ ، د>)D-3 _و1ر3 ، يو 9ل)عو 9ع)م.Qا ، يو=03و يد)3 AكL3 ، ه.>اد
] دراد ي)ححHر 9لك+ ، ;سا <)=يد-+ X-ص5 هك 95اور ي)H EيوL$6او ، د=ك-3 98 4د56
` [
¨و A)حح-ح اري6 ، ;!-5 ;SH ¨و!+ ¨و ر-سو ;Sرح هS د5اد-3 <)مل!3 <)!5ا
)حح-5درد وا ، ;ححسا AرححF# راT.ححLSو هححعرT3 )حح-5د هiل+ ، 4دوD5 )-5د §8 4د56 ن-مH )7=$
هححi=ي6او ، دحح=i-3 ¨ر)حح8T-HرB و اوحح*$ ، د6و3)-3 E5ادو ملع ، د=i-3 ;3دF همH ¨ار+
رد Wا §حح=.P+ دحح+ )ححيو §.PDحح>وF XDححس ، ¨و ¨ا 46ورحح3ا ?)ححمعا هS دراد '3)S رو)+
w-ححصP$ دوححF ¨ارحح+ ار )حح-5د ¨)ححH ;حح0ف=3 §3)ححم$ هS د=i-3 E>وS ، ددر@-3 AرF#
;3دححF ، 4دوم5 ¨ر)S اد1و ر)jيا رو3ا ¨ر)-!+ رد '3)S ;1ار>و ATع )+ هiل+ ، 4داد5
§حح8 4oححيو ;يد)حح3 ;ححDح3 هi=ي6او ، د5اد-3 EيوF §8 4د56 ',ا نير.م73 ار <ار@يد
32
¨Tحح-eرH ، دححي)م5 §حح8 4د56 §ل)ع ;يو=03 )+ )$ د=i-3 E>وS ، د>)D-3 <).سرB ¨د)3
G د6)س §5)!5ا ار EK+اورو ، 4ديد ;يو=03 رU5 ه+ ار
;3دححF ¨ارحح+ هحS د-.ح!H )حH ;ح3ا نير.ح7+ )مح> [ :)=لل ;QرFا ^3ا ر-F م.=S ]
G ديا 4د> -و0D3 <ار@يد ¨راذ8
G ;سا 4د> JلF :د*3 <)!5ا هi=يا ه,F
G د>)D-3 §ل)ع ZدH |ي ¨ور )-5د رد Wا §8 4د56
G د>)D-3 Wر)U.5ا رد ¨ر.7+ §8 4د56 و ، 4دو+ :د*3 T-5 E$)-ح م.F
G د>)D-3 ر)8درورB ;محر هي)س ري6رد ¨و A)-ح §ل,ا ¨)Q و ، 4)8 r&و$
G د>)D-3 ر)8درورB ;3دFرد وا و ، 4دو+ وا ;3دFرد )-5د
G د>)D-3 ¨و Xي)Qو §س)سا /TQ <)عو=مH ه+ ;3دF
G د5او.-3 ',)ح dولP3 ه+ ¨راذ@.3دF )+ ار Jل)F ;ي)Oر
و ;&ادحح, )+ هiل+ ، د>)+ )7=$ ;=Qرد هS دHاوP-م5 ).ح ، 4دو+ 4اوF ر-F همH ¨ار+
G د=i-3 Aوعد ;لادعو Jح ¨و!+ ار همH <ار@يد )+ §.سود
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` R).ك <)=cمHو ، يو)Oر& rسوي رو.كد r-ل)$ 9ك 4د56رد نيد E*5 R).ك درو3 نيرد )فKل ƒ
د-ي)م5 ه0ل)K3 ار R ).ك نيا rلI3 r-ل)$ ، د5وL-3 ZرL-3 مسا :د*3 نيد ه+ <)5)مل!3ر-YارQ
AكححL3 9Q ه+ مسا :د*3 نيد ه+ 9+)ي Zر>6ا 'D& )75# هك م-5اد+ ديدQ <)5)مل!3 ، <)+6ا )$ G
4دوم5 •1ر ار <)> AكL3 93)م$ :د*3 نيد هك ، د5دو+ .D3 يرك1و 95اور ;سا G
33
ممم ممم : 9س)ساو م73 هK*5 ود
ممم م مممم م )م(ممم م مم مم)
(ممممم
: تتتتتتتت تت تتت تتتتتتت تتت تتتت
دنوادخ #وiو لي•# (ممممم مم)
يناسنا E'اس /ر€ف * 1وا
!ل77B" ل77ي•# * :و#
Cسا FياBح P`ت )# gcور-ا لB"
لي•# ناسنا لB" يBيBح F'اخ #وiو هب (ممممم مم)
ممممممممم مممممم م ممممم مممممم مممم مممممم [هلQ 'Q]
مممممممم ممممممممممممم ممممم : ممم
2 /اXولn- #وiو
4 /اXولn- يكيqف ناbتخاس
— [ g#ا)ا ريh و g#ا)ا هب ندب gا•"ا EيسBت
3 ناسنا #وiو لخا#)# #وiو g)ورj #او- دي'وت
= يتس% ناJi ي-اbت Eي&نتو vيترت 2
9 X /اXولn- رياسو ناسنا #وiو لخا# )# qiا" gايشا هب ندي?nب /و 2
5 ناوتان )ايسب /اXولn- هب اQh ندناس)
< iو f gدي'وت gا% هكيرباف دننا- /اXولn- #و
28 f ناسنا Eسi CيوBت gارب g#ا" gايشا cا M#افتسا 2
22 يحارt )# vسانت f 2
:)اJd 2 ناسنا gدOبو# ناbتخاس
*Mدنcاساي sناl $ F'اخ هب gدن-cاين * E7Rنپ
* يتس% ناJi ن#وب ‚#اح * E?ش
* /•اbتحا نوناX * E7تف%
*/رخ^و اين# /#اOس هب gدنbX`" * E7ت?%
يBيBح F'اخ #وiو هب ين^رX لي•# $ (ممممم مم)
2 ناسنا #وخ #وiو )#ركفت هب ن^رX /و"# f
4 يتس% ناJi )# ركفت هب ن^رX /و"# f
; * /اناويح)# ركفت هب ن^رX /و"# f
مممممم ممممممم مممم مم ممم ه'`i لi $
/`ك?- mيا لح Mا)
Cسا اRك)# ƒBن
يBيBح F'اخ Cخانش
ناbيا ي>7نو>d دنوادخ #وiو هب ه'`i لi$
Cل" L هفس`ف cا g)ايسب ي%ارb
Cل" L ناتسرپ M#ا- ي%ارb
Cل" L ناتسرپ M#ا- ي%ارb Cسايشا +يا~و mيب r`تخا
„0ب هRيتن
34
دنوادخ #وiو لي•# (ممممم مم)
2 ;سا 4دوم5 JلF ديد / 4و& _و5ود <)!5ا ¨ار+ [ هلQ 'Q ] د5وادF
¨د)حح3 'i> ه+ و ، د=يو8 4ر,)+ nح ار5# هS [ Aر)ص+ ] مLe ديد /و& 2 ?وا _و5
/)-حح>ا <دححيد مححLeود /ححهف-qو هححeر8ا ، دحح>)D-3 مححLe ود 'iحح> هحح+ <)!5ا ¨ور رد
4)حح8رHو G دحح=Hد م)c5ا R).1# رو5 <ود+ ار EيوF /هف-qو د=5او.-م5 <)5# §لو ، د>)D-3
وا ، دحح>)D5 §+)حح.73و R)حح.1# mحح-H )ححc5# رد هححS دحح>)+ ه.>اد رار& §يارح, رد §صP>
G دي)م5 dر1 f=س 6ا ار b ;LFو ، ر)3 6ا ار <)م!ير د5او.-م5
G د=>)D-3 د=36)-5 R).1# رو5 ه+ <)> rي)qو ¨ادا ¨ار+ <)!5ا <)مLe /)=+
، 'حح*ع ، رححi1 <# 6ا روححU=3 هححS دحح>)D-3 [ Aر-ححص+ ] Xححل& دححيد / 4وحح& 2 مود _و5
رححس مححLe دحح=5)3 Tحح-5 <)حح!5ا Xححل& مLe ، د>)D-3 <)!5ا ;5).1و ، Aو)S6 ، هLيد5ا
م)حc5ا ;ححسرد Aروححص+ ار EيوF rي)qو §5)36 و د>)D-3 <)ميا رو5 k).ح3 ، <)!5ا
هححLيد5ا ورححi1 ، دحح>)D5 <)ميا رو5 4)8رHو ، دي)م5 ¨ر)iمH ار ¨و <)ميا رو5 هS دHد-3
Jححح ار 'ححb)+و 'ححb)+ ار Jححح ، دحح=i-3 روححص$ هححxe رححسو nححiعر+ ار Jي)حح*ح <)حح!5ا
G دراد=x-3
s)Pحح>ا ¨ر)-حح!+ 2 [ و6ر#و ، Xححلb ، ;ححساوF ، 4ادرا ] Jححح هحح+ <د-سر /هل-سو
<ودح+ مH6)ح+ ، ?وحB ن.ح>اد دوححQو )ح+ و ، 4دوححم5 روححDع )حH ;-Sر)ح3 'ح+)*3 را ه5ا6ور
;يدوححQو3 دوQو )+ s)P>ا نيا هS ;!=يا ;لع ، د5در@-3 ر+ ه5)F ه+ 4و-3 ¨راديرF
دوححD5 Eحح.لع ، دحح5ا 4دحح3# ه5)ححF هحح+ ;ححسد-7$ ارححe ، ;-Sر)حح3رد 4و-3 و ، X-Q رد ?وB
دححي)م=-3 و6ر# §حح!S §5)حح36 '+)*3رد )3ا ، د>)D-3 [ و6ر#و ، Xلb ، ;ساوF ، 4ادرا ]
W$ رد ;-Sر)حح3 هحح+ <د-ححسر درc3 ه+ ، درو)-+ دوF )+ 4و-3 6ا ¨راد*3 6ور3ا دي)+ هS
ار دوححF رححU5 دروحح3 /4وحح-3 ، 4دوححم5 ميد*$ ار دوF ?وB ، ه.1ر راد5)Sد دT5 ه+ ، دوL-3
G د=i-3 ¨راديرF
دHاوP+ 4)8رH ، Jي)*ح |-iف$و ، E5اد ، رi1 ، '*ع / 4و& ن.>اد دوQو )+ <)!5ا
] §5)ميا ¨)H ;*-*ح ه+ <د-سر W$ ردو ، د>)+ ه.>اد ار و6ر# نياو ، دسر+ Jح ه+
pححOاو Eححيار+ Jححح 4ار )ححم.ح ، دحح>)+ [ §ححس)=>ادF و §ححس)=> <)7Q ، §س)=> دوF
G ددر@-3 ن>ورو
هحح=-36رد ار R)ح.S راTح7iي6ا Eح-+ دح>)D-3 د=محL5اد م5)F |ي هS ن3و)+ §.-+ م5)F
R).ك راTH 6ا ر.L-+ ن3 2 ديو@-3 وا 2 دوم5 ه0ل)K3 Jح ه+ <د-سر يار+ rل.P3 ي)H
، 9ححس)=> <)حح!5ا ، 9ححس)=> ه03)ححQ ، 9ححس)=L5اور '-D& 6ا rل.P3 ي)H ه=-36 رد ار
روححU=3 هحح+ [ محح!لا )ححم7-لع دمح3 و ى!-ع ]رD3)-B ود نيا هف!ل1 و ˆير)$ ، XHذ3
G مدرك ه0ل)K3 ;*-*ح ن.1)ي
zوع رد )3ا داد RاوQ ن3 ي)7لاIس 6ا 9g0+ ه+ 95)حور ي)73)U5 نيا 6ا aيرH ]
<# 9ححBرد ?)ححس 'ح7e ار هححV5# م)ححc5ا رححس ، درو# دوححQو+ ن3 يار+ ار ير@يد ي)7لاIس
نحح-=e ;-ححصP> ن.!5اد [ مي)-5د رد T-eرH ه+ <د-LP+ )=03 يار+ 9Hار ، م.1)ي مدو+
دوححF دروحح3 رد وا ، دحح>)D-3 9+)ححي ;حح*-*ح يارحح+ RوححF :رد <)!5ا رH يار+ )75)!5ا
، ما 4درك ه0ل)K3 R).ك دلQ راTH 6ا ر.L-+ ، م.!H ه0ل)K3 'Hار)-!+ 2 ديو@-3 ن-=e
<درحك )ح>)م$ 'ح-D& 6ا 9حKحس و 9(TحQ ي)حH Tح-e ?وhحL3 هحك مرادح5 ;حسود د)ي6
35
ي)H T-e 9لك روK+ و 93ر8رس و W6رو ، Ac3 و )م=-س و مل-1 ، ويدار ، <ويTيول$
رس و م>)+ ه.>اد ه0ل)K3 98 4د56 يو=03 د0+ ي)H ه=-36 رد مHاوP-3 ، موL+ يد)3
G م=ك aمك ه=-36 نيارد د=.!H ن3 6ا ر$ n5)> مك هك يدار1ا ه+ و مو> مر8
ر)حح-03 ار <)!5ا 9صP> ;-1رq مسا :د*3 نيد WريذB يار+ ن3و)+ 9.+ م5)F
ورDححك$ 6ا ير)ححع و C)ححB Xححل& ، ه5اد=مححL5اد نححH‚ هك-5)حح!ك دححHد-3 رارحح& 9لحح,ا
ار EيوححF Eححيار8 مححسا هحح+ 9+وححP+ د=5او.-3 د5راد ;لفY 6ا رودرك1 و ، 9HاوFدوF
ه.حح>اد م-لححس AرححK1 هححكرH Ÿ AرححK1 J+)ححK3 ;ححسا 9=يد مسا اري6 ، د5راد <عا
9ي)حح75# 2 دححيو@-3 ه=-36 نيرد وا G ددر@-3 مc!=3 ر$ دو6 مسا )+ Wا ه&ع ، د>)+
هحح+ <)ححLDل& هك-ي)حح75# هك-ل)ححح رد د=سر-3 ;*-*ح ه+ دو6 د5راد د0.!3 نH‚ و Xل& هك
هحح+ 9.Pححس هحح+ ;ححسا 4دحح> ردك3 97Qو$ 9+ و ;لفY ;لع ه+ <)L=H‚ و رورY رb)F
] G د=سر-3 ;*-*ح ` [
م-مححص$ 6ا ار دوححF Xححل&و دححسر+ Jححح هحح+ هS دHاوP+ §!SرH 'يلد نيا :)سا ه+
رود رحi1و §Dحل& zارح3ا 4رح-Yو )حH §حح=-+ دح+ ، )H §HاوF دوF ، A)Dص0$ ، §لD& ¨)H
G د=سر-3 Jح ه+ )م.ح ، دHد ماود ار EيوF A)0ل)K3 Jح ه+ <د-سر ¨ار+ و ، ه.>اد
و ، دراد دوححQو T-5 ¨رi1 ¨او*$ )H او*$ ري)س <)-3 رد ، د>)+ او*$ 6ا نPس 4)8رH
د+و A)Dص0$ )+ هS د>)D-3 ¨رi1 ¨)H :وريوو zار3ا 6ا رi1 هي)&و )5)مH ¨رi1 او*$
2 ?)j3 ه5و@+ ، دوL-3 Jي)*ح ¨و!+ §5)!5ا رi1 <د-سر •5)3 §HاوF دوFو ، )H §=-+
6ا 'ححD& §5)مححس# ¨)حح7+).Sرد §حح7لا Aاد)حح>راو §لD& م)-B A)س)سا ه+ )H ¨دو7ي §5)36
نحيرF# ?)D*.ححسا هحح+ <)ح5# ر)-حح!+ ، دحح5دوم5 ',)ح _bا 6)cح رد رD3)-B نيرF# رو7q
¨دوحح7ي 'ححي)D&و ، د5د3# Rرjي ه+ ، <)> ¨)7+).S )H §يو@L-B ن-مH :)سا ه+ <ارD3)-B
نححيا رححU.=3و ، دحح5دوم5 ;5وiححس 4ر-Yو ر-g5 §=+ ، هUير& §=+ د=5)3 Rرjي رد رQ)73
د=.حح>اد-3 <)حح-+ Rرjححي ن-=S)ححس ري)ححسو )7+رع ه+ ار ;*-*ح نيا <)Lيا ، د5دو+ رD3)-B
رDححF دحح>)D-3 ن-مل)حح0لل ^ححمحرو ن--Dحح=لا م$)ححF هححS <ارD3)حح-B نححيرF# <د3# 6ا هL-مHو
، دحح5دو+ مححلع ¨اراد هححS <ادوحح7ي <)=Pححس هحح+ <)حح> ;يرjححSا هححS Rرjي مدر3 ، د5داد-3
G د5دو+ ¨رD3)-B ن-=e رU.=3 T-5 <)5# ، د5دوم5 ;ع)=&
<ادوحح7ي ، رD3)حح-B Aدلو م)حح@=H هححS ;ححسا A)ححياور رد )حح.ح د-سر رD3)-B ?وT5 ;&و
د=.!5اد §.&و §لو ، دوم5 رو7q رD3)-B نيرF# [ 4ر).س ] مc5 |=يا هS د5د6 اد, مل)ع
G د5دي6رو _)=.3ا ¨و WريذB 6ا ، ;!-5 دو7ي مو& 6ا <ارD3)-B نيرF# هS
دو> ¨ر)3 د56 رس رد ر8ا ملع دو> ¨ر)ي د56 ?د رد ر8ا ملع
[ مح-ل0$ ] <)K-حح> هحS ه5و@5)حمH §لو ، د5دو+ د=مL5ادو مل)ع <)Lيا هi=يا دوQو )+
، §.ححسرB موحح& ، Xححص0$ :)ححسا هحح+ Tحح-5 <ادوحح7ي ، ;حح>اد5 [هحح-+ر$] §ححلو ، ;حح>اد
هححS دحح=.ف@-3 <).سرB ;+ ¨ار+ ).ح و ، د5دوم5 ر)i5ا ار ;*-*ح يا ، رDi$ و §HاوFدوF
G ;سر.7+ مسا نيد ه+ ;D!5 )م> نيد
هحح+ هححi=ي6ا ، د=.حح>اد5 Xححص0$ <)حح5# دحح=5)3 و دحح5دو+ Rرjي رد هi-5)!S <)5# niعر+
<د-ححسر درححc3 هحح+ ، دحح5دو+ رD3)حح-B نيرF# <د3# رU.=3 <ادو7ي <)مH A)3ول03 :)سا
، 'ححH)Q <)-ححLير& هi-5)حح36و ، دحح5دوم5 <عا ار دوححF <)ميا هD*ع ;0-+ رد رD3)-B رDF
هححS دوحح+ <)ححمHو ، د5دوم5 ?)D*.سا §3ر8 ه+ ار وا Rرjي مدر3 ، د5دوم5 ;ي‚ا ار رD3)-B
Rادحح7$ ن-.حح!P5 مححسا §حح3ار8 رD3)حح-B و ، دحح> 4دحح-3)5 [ ?وسرلا ^=يد3 ] م)=+ Rرjي
G د> 'ي دD$ [ 4رو=3 ه=يد3 ] ه+ Rرjي م)5و ، ;>اذ8 )c5# رد ;-5د3
36
، 4دوححم5 •رحح$ ار )ححH §HاوححF دوححF §3)م$ <)!5ا ;سا م6ل Jح WريذB ¨ار+ /)=+
رحi1 ، Xححل& ، ه.ح>اذ8 ر)ح=S ار ;-لH)حQ ¨)حH fح=Hر1 و ، §3و& ، §لD& ¨)H 4روiف3
G د6)س 4د)3# Jح WريذB ¨ار+ ار EيوF هLيد5او
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
` 2 هححمQر$ G ن3و)حح+ 9.حح+ ير)ححكمH )+ ، م-لحرفU3 r-لN$ ، د=i-3 _ولb RرY 6ا د->روF a=يا ƒ
2 s ، <)!حا رL5 2 <اريا G 9!يو TيT0لادDع —™ ƒ ™¦
:وريو د=5)3 ;لفY اري6 ، ;سا ;لفY zر3 نير.S)5رKF هS د=يو@-3 <اد=مL5اد
)حح+ و 'b)+ Eيار+ ار Jح ، 4داد رار& E>وB ;ح$ ار <)!5ا رi1 هS ;سا §S)5رKF
Xححص0.3 <1)ححY نح-=e دروحح3رد <)حLلا محح-Uع <#ر& دHد-3 4ولQ Jح Eيار+ ار 'b
<# هKساو+ §لو د5راد [ هLيد5ا ، رi1 ] Xل& )75# [ )7+ <و7*في ل Rول& م7ل ] ديو@-3
G د==-+ §م5 ار Jي)*ح
، دراد ;-لووحح!3 Jل)ححF ;F)=>و د5وادF دوQو ه+ Zار.عا '+)*3رد <)!5ا هi=ي6ا
هححS دححHد رارحح& 9ي)حح=@=$رد ار <)!5ا دHاوP-م5 ، ;سا <)+ر73 Aا‚ هS ?)0.3 د5وادFو
4ار ، §ححس)=>ادF ;*-*ح ه+ <د-سر يار+ اذ7ل ، د5)م+ TQ)ع <# •ردو م71 6ا <)!5ا
هححS ، دحح=i-3 ;+)ححM ار د5وادF دوQو هS ;سا ه.>اد <)-+ ;يرL+ ¨ار+ ار يد)ي6 ي)H
2 6ا د5ا Aر)Dع
` ƒ <)!5ا '*ع 95)!5ا مل)س AرK1
2 - [ <)!5ا <د+ 9حورو يد)3 95)م.F)س ] <)!5ا يد0+ود <)م.F)س
3 - [ 4د56)س)ي •5), ] Jل)F ه+ يد=36)-5
4 - 9.!H <)7Q <دو+ -د)ح
5 - Aل)م.حا <و5)&
6 - AرF#و )-5د Aد)0س ه+ يد=م&ع
7 - 95#ر& 'يلد
37
*يناسنا E'اس /ر€ف * 1وا |ححي ، 9يوححQ ادححFو يراد نححيد
يد)حع 9ح8 4دحح56 <# <ودح+ دحح5او.-م5 9حح!iV-H هححS دحح>)D-3 95)ح!5ا يرححK1 /ح4TيرY
دحح5وادF دوححQو6ا ي€ولويدححيا |ححي :)ححسا هحح+ 9حح!S 4)حح8رHو ، دحح>)+ ه.حح>اد ?)حح3رو5و
)ح5 )حيو ه.ح!5اد 4رF†)ح+ ، دح=i5 مF 97لا 4)8ر)+ ه+ 4دcسو 9م-ل!$رس و ، ددر8رi=3
G دراذ@-3 95او-ح )يو <)!5ا ه+ ار 4دcسرس و 4د> dولP3 مادS م-ل!$ ه.!5اد
=Hرد <)ح!5ا ارحي6 ، دراد6)ح-5 نيد ه+ )$رK1 <)!5ا هك د5ارU5 نيد+ <اد=مL5اد حح@ م)
ح-H هك-$كL3 6ور+ m A)حUحل رد مH)حيو ، دح>)D5 دوححQو3 <# 6ا 9ح,F و A)حc5 4ار
:ويN3 Wا §5)!5ا ردار+ aمك6ا هك 9*-&د ر)-!+ 8 يد Aا‚ ه+ )م.ح ، ددر @ _وححQر ير
=H نيرد هك د=ك-3 @ <)5)حح!مH 4رححياد 6ا dو1)حح3 ه+ _وQر هك دي)م5 'ح ار EلكL3 م)
G د>)D-3 يراد=يد
رف0Q م)3ا 6ا [ ه=ع هللا 9Oر] )ححي# 2 ;ف8 wP> <اد+ ˆس)B رد د> 4د-سرB ادF 4ر)+ رد
<)حح5)+ 9.Lكو 4د5)LS kاو3ا ه+ ار وا يديد> <)1وb هك يا 4د> 9.Lك مادS راوس
ن-=e ;Dل&رد )ي# هUحل نيرد ، ددر8 aيدT5 dرY A)Uحل و 4د> :ويN3 <)$ A)c5 6ا
4داد م$)c5 راو>د ;ل)ح نيرد دHاوP+ 4)8رH هك ;!H 9!ك هك ;سا 4دوم5 روKF
„ د5او.-3
G 9ل+ 2 ;ف8 wP> <#
د5وادF Aا‚ nS <)مH2;ف8 م)3ا [ هلQ 'Q] رف0Q Aرgح ;>ادر+ نيا G ;سا 9Oر ]
[ ه=ع هللا 2 دي)3رف-3 هS ;سا 95#ر& •D=3 6ا هححل ن-صلP3 هللاوعد aلفلا 91 اوDكر ا‚%و ]
هحح+ ير)ححeدو ] )ححH 9.ححLك رد <دحح> راوححس م)حح@=Hرد <)ميا 9+ ي)75)!5ا 9=0ي [ نيدلا
<)حح5# هححك=ي6ا 9ححلو ، د5وححL-3 نيد.3و ، د=ي)م=-3 )عد.سا sFا )+ ار ادF [ )H ;D-ص3
<)-ححصع هحح+ 4ر)حح+ ود <)حح1وb6ا A)ححc5 ;&ورد ، د==ك-3 ;كرح 95)!5ا AرK1 rل)P3
G د=5T-3 ;سد 97لا مكح 6ا 9Lكرسو
هك-5)حح36 ?)حح0.3 دحح5وادF ار 95)حميا AرK1 نياو ، د>)D-3 نيد.3 )$رK1 <)!5ا /)=+
;حح!لأ ] هححك ;ححف8 <)حLيار+ ارححي6 ، 4داد رارحح& <)حح> د)حح75رد دوححم5 JحلF ار مد# هير‚
] [ مك+ر+ ` ىححل+ هك د5داد اد5 اد, aي )+ )75)!5ا همH „ م.!-5 )م> ر)كدرورB ن3 )ي# [
G د-.!H)3 ر)8درورB )م>
38
و ، 4دوحم5 <و@5رحس ار 4TححيرY نحيا )ح$ د=.حساوF <).!-5ومك هeر8ا ر-Fا <ور& رد
Aروححص+ )حح$ د=.ححساوP5و ، دحح5درك 46ر)ححD3 <# دححO ه+ ، ه.!5اد 9ف=3 4ديدB aي ار نيد$
، 9!كرH دوQو رد 4TيرY نيا ، هك=ي6ا 9لو ، د=ي)م5 ن-*ي هل%و ، نيد دوQو ه+ م-*.!3
ر)حح8درورB Aد)Dع zوع ه+ )H ;!5ومك ، ;سا دوQو3 <# يرK1 Aروص+ [هححلQ 'ححQ] هحح+
يارح+ محH 9H)ح8 و هح.FادرB نح=-لو nحل@5او nكر)ح3 ، د=5)3 مT-5ومك <ارDHر Aد)Dع
'ححح ار )حح3 'كححL3و 9Hدحح-3 d6ر )حح3 هحح+ هححك 9يو$ 9Qر8 در3 يا هك د=.ف@-3 ن-ل).س
GGG 9=ك-3
دمح3 Aرgح [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] يرححK1 <)ححميا دي)-3 )-5د+ هك 9لفb رH ] 2 دي)3رف-3
] [G د56)!-3 9سوc3 و 95ارص5 ، يدو7ي ار وا E=يدلاو )Hد0+ و ، دراد v نححيا 9حح=0ي [
<)حميا ;ح=ي6 )ح+ دوح> دحلو$ هحi-لT=3 رد ار 'حفb هك ;سا ?)0.3 د5وادF Aا‚ ;محر
6ا دحح0+ 9لو ، ;سا ن3I3 95اوQ و د>ر نس <)36 )$ 'فb <# و ، ;سا 4دوم5 نيT3
G دي)م5 ر)-.Fا WدوF ار دوF نيد هك 4داد ر)-.Fا ود+ د>ر نس
;يرjححSا هححS ;1)ي م-HاوF مي6اد5ا رU5 ه=-36 نيرد <اد=مL5اد A)يرU5 ه+ 4)8رHو
G د5ا ه.>اد رو)+ ;5)يد /4TيرY ه+ <اد=مL5ادو <)1و!ل-1
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ƒ ;حح!لأ م7حح!ف5أ ىححلع مHد7حح>أ و محح7.ير‚ مHروحح7q نحح3 مد# 9=+ ن3 a+ر ذFأ ‚% و ] ;ي# 6ا 9LP+
ZارY…ا [ ىل+ ول)& مك+ر+ ” `•v G
v "رKفلا 9لع دلوي دولو3 'S [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] هللا ?وسر ?)& ?)& "ريرH 9+ا نع ]] 2 }يدح همQر$ ƒ
رDم5 }يدح ، T()=cلا R).S ، rير> ير)P+ [[ ه5)!cمي وا ه5ارص=ي وا ه5ادو7ي 4او+)1 `v¦t G
gوسنارف wوسليف نوسكورب -3 @ ;ححسا نححكم3 ] 2 ديو حح8 95)حح!5ا ي)ححH 4ور
رH )3ا د5و> ;1)ي هف!ل1و <و=1 ، ملع د&)1 8 نيد د&)1 T B G [ ;سا 4دL5 اد-
:)سا ه+ 8 )H <)!5ا هك 4د> 4ديد )!+ <و!كور+ ه.ف ، مححH )ي و ، E5ادو ملع 9+
4د56 aل!3و ه1رح د&)1 8 يرححK1 AرورححO نحح-مH :)ححسا هحح+ <)حح!5ا 9ححلو د=ي)م5 9
4د56 نيد <ود+ د5او.-م5 EيوF 9ل*عو 8 Cدحح5ا )+ هكل+ د=ك 9 € 5 Zر حح@ 9+وححF هحح+ ير
مححU=3 و 4دحح> ر)حح-ع م)U5 همH نيا )+ <)7Q نيا هك د+)-3 ، ;حح!-5 نححكم3 هححS ر-+دحح$
د>)D5 9*ل)F و ، دوQو ه+ 4د-*ع A)حح&ولP3 ري)ححسو <)حح7Q ر)8دححير1أ و Jل)ححF نححيد ار
8 G د=يو
نان) Cسن)ا رH ] 2 د!يو=-3 <)يدا ˆير)$ رد e )3ا دور+ <)-3 6ا ;سا نكم3 يT-
G [ دراد5 <)ك3ا ;5)يد يدو+ )5
ه+ 8 aححي هكل+ ;سا يرK1 4TيرY aي )7=$ ه5 د5وادF ه+ <)ميا ] يو)Oر& ه3ع ه.ف
] [ ;سا T-5 9ل*ع AرورO ` و ;ححسا هحح.ف75 <)حح!5ا aححي AرححK1 رد )7=$ نيد 9=0ي [
4د56 <# <ود+ <او.-م5 8 <)1وحح!ل-1 هححL-مH هححك ;ححسا 9$رورححO نححيد هكل+ ، دوم5 9
هم$)ححF رد هححك ، د5ا 4دوم5 يد)ي6 A)*-*ح$ 9.!H ;*-*ح ;1)ي رد يار+ <اد=مL5ادو
G د5ا ه.1)ي نيد رد ار EيوF Aلاوس /همH RاوQ
هححللا "رححK1 ] [zر…او Aاو)محح!لا رb)حح1 a> هللا 91أ]2 دي)3رف-3 ?)0.3 د5وادF
، دححHد-3 <)L5 ه&ع يراد نيد ه+ <)!5ا مل)س AرK1 هi=ي6ا [)7-لع :)=لارK1 9.لا
نيدحح.3 4داد ;ححDj3 RاوححQ EيوححF مل)ححس AرK1 ياد5 ه+ E5اد )+ <)3در36ا ير)-!+
G د=>)D-3
!ل77B" ل77ي•# * :و#
39
Cسا FياBح P`ت )# gcور-ا لB" * نير$ 6ر)+ هك <)!5ا '*ع
A)1)ح!3 هححك ;ححسا ه.حح!5او$ EيوححF 'حح*ع هKساو+ وا 4دو+ <)!5ا ;ف, نير.م73و
)حح+ وا ، دححي)م5 'يدD$ )H هUحل ه+ ;>اد رفس )7H)3 ه+ AرورO هك ار رودو د-0+ ر)-!+
رT+ ه+ ار دوF '*ع 6ا 4د)ف.سا 8 'حح*ع )حح+ ، ;ححسا 4د-5)ححسر E5ادو ملع A)3)*3 نير.
)ح75# 6ا ، 4درو# EيوFر-MNحح$ ;حح$ ار يوح& ر)-حح!+ A)ح5او-ح هحك ;سا ه.!5او$ EيوF
4دحح56 )3 هك 9ل01 رصعرد ه5).PD>وF و ، دي)م5 4د)ف.سا حح8 n=ي)ححس رححصع] محح-=ك-3 9
ول)=ك$و € /46اد5ا ه+ <)!5ا '*ع [ي B ، د)ححي6 'ي)ححسو ن.F)س )+ هك ;سا 4دوم5 ;1رL-
رT+ <)7Q نيا ~ وك /هير& aي د=5)3 ار e دوححF <).سود د5او.-3 هUحلرH رد و ه.F)س a
يد 4ر)& ه+ 4ر)& aي6ا ار @ .سد ، دي)م5 A)&3 ر @ دحح=ك-3 aمك ار5)!5ا ;يلر.س ي)H 4)
يدححكي ه+ م-*.!3 Aروص+ ار EيوF ي)H ه.>اد 93)م$ هك @ ?اوحححا6ا ، دحح=Hد ?)حح*.5ا ر
يد ي)c+ )cكي6ا يدوT+ ، د=>)+ رDF)+ مH @ ر د=ي)م5 ;Sرحور-س G
9حح8 4دحح56 9ل)ححع kرادحح3 نححيا /ححهمH هحح+ <د-ححسر )حح+ ، ي6ور3ا <)!5ا :)سا نيد+
A)ححيرU5و ر)ححك1ا 93)ححم$ و ، 4دوححم5 ;ع)=& EيوF <)S)-5 ي)H ه.ف8 درc3 ه+ د5او.-م5
نححيا ، دريذححx+ 'حح*ع ?)م0.ححسا مححH )ححي و ، هححLيد5اورك1 ، 9ححسرر+و J-*ح$ <ود+ ار5)5#
و ، دحح=يار+ Jححح يوc.حح!Q هحح+ <اد=مححL5اد همH هك 4د> XDس 95)!5ا مولع ;1رL-B
Jي)حح*ح Cرد)حح+ و د=ي)م5 ',)ح ار <)Lلا م-Uع <#ر& 6ا /هP!5 د5ا ه.!5او$ مH 9H)8
دروح3 رد [ن3و)ح+ 9.حح+ ] م5)حF 2 د5وح> ZرححL3 محسا :دح*3 نيد ه+ 95#ر& 95)ميا
2دححيو@-3 مححسا ، ;ححسا ;1رححL-Bو دحح>ر ?)حححرد مححسا 9حح+رY ي)ححH روححLك رد
، دحح5رو# 9حح3 <)ححh3را هحح+ ار يد)ححي6 Eحح5اد و )ححH 9H)حح8ا هحح=-36 نححيرد <)5)ملحح!3و5و
;-ححصP> 6ا رحح@يد ير)-حح!+ و <اد).سا ، <)ك>TB ، ~رT+ ي)ملع ،رو7L3 <اد=مL5اد
6ا ير)-ح!+ ، دح56ادرB 9ح3 نحيد lح-لD$ هح+ و ، دحح5رو)-3 يور محسا هح+ ، Zورح03 ي)H
دحح5ا 4دحح3#رد Wر)حح@5 هحح+ ، ودراو 9ححكر$ ، 9ححسر)1، 9حح+رع ي)75)+6 ه+ هك 9=يد ي)7+).ك
<)+6 ه+ XلYا
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ?)س <)!حارL5 2 <ار7$ ، 95)& همQر$ ، يو)Oر& rسوير.كد r-ل)$ ، مسارد Aد)Dع ƒ `—•¦ 2 s vv
، ;حح-5*ع ?وDمححس <#رحح& ، دحح5ا 4دحح> هححمQر$ Tحح-5 95)ححمل# و يو!5ار1 ، 9!-ل@5ا
;ححسا 9حح=يد مححسا GGG ;سا 4د> د=3درFو 4دركل-صح$ دار1ا يار+ ;يو=03و ;*-*ح
GRرY <)7Q رد ),وصP3 ;سا د>ر ?)حرد <)7Q رد ;عرس ه+ هك
<)7Q <اد=مL5اد و <)1و!ل-1 93)م$ هS د5ا ه.ساوF <)حح!5ا aي }-ح=3 <)7Q رد
4د56 '3)ك 8 م)يأ ، د=ي)م5 9 B 4د56 ;م-&ر 8 ر+د$ ورك1 ه+ ار EيوF 9 4دوححم5 Zرحح,
5# و <)حح!5ا هحح+ Jححل0.3 هححك دحح5ا 4دوححم5 šرححK3 <)> دوF ار 9$لاIس ، ححV ;حح>و5رس ه
„ )cك 6ا ] 2 هك د>)D-3 دراد-3 <)-+ ار يو ;*لF 6ا ZدH Ÿ <)!5ا ححe يارحح+ و „ ار
e „ ه
5 Zورص3 ار هفس1 و <اد=مL5اد 6ا ير)-!+ نH‚ )7ل)س AلاIس ن-مH @ ه.حح>اد7
/همH و 4د> 95)1 مH ي6ورو 4د3# )-5د+ ي6ور 95)!5ا هك ;!-5 ?و*03 اري6 ، ;سا
دو+)حح5و ;حح!-5 دحح+ا يار+ 4رF†)+ و ه.1ر 4دو7-+ يو ي)H y5ر و )H 9=.!5اد ، )H ه.>اد
8 رHو ، ددر 8 4) e د>)+ ن-= e 4د56 6ور د= 8 و 4دوحح+ موحح7ف3 9حح+و ى=03 9+ 3)ك )-5د 9
4د56 يار+ W$ 8 9 e نيدحح+ ، دوحح+ دححHاوF y5ر aي ;سا 9.!-5 E3)c5ا هك 46ور د=
رحح3 هححملك <د-=حح> و 4دحح> .D3 9حححور rححل.P3 zارحح3ا هحح+ نيدحح-+ <)3در3 XDس ~
40
ه+ اري6 ، د>)D-3 ˆل$ ر)-!+ <)Lيار+ 8 ر3 <)> <)م ~ 4دو+ ذياذل و A)م05 همH هم$)F
ر3 6ا و ~ دي)+ 8 ر3 م)ك ه+ ن.1ر 6ا 95)36 و ;Pير ~ ;ي)75 ، دوL-3 ;Dح, B <)ححLير
رT+ /ه0ي)Oرد ار دوF 4د> 8 G د==ك-3 رك1 9
يد)حح3 ;ححL3 aححي6ا /Tححc+ <&)ححعو <اد=مححL5اد م)ححم$ هححك ;ححسا ;لع ن-مH يور
B <).سر و ه.!5اد5 ZدH 9+ ار 98 4د56 J+)K3 <)7Q Jل)F دوQو ه+ AرورO 9ححل*ع
رH و د5ا 4دوم5 Zار.عا 8 روححصع رد ار <)حح7Q <)1وحح!ل-1 93)ححم$ A)ححيرU5 4درححL1 4)
نيدحح+ Jحح-*ح$ ورححكف$ )7ل)ححس 6ا دحح0+ همH هك م-+)-3 ، م-Hد رار& هL&)=3 درو3 rل.P3
4دH)ححL3 هك ار 9$)&ولP3 ري)س و ن-36 ، <)مس# Ÿ <)!5ا ;*لF هك د5ا 4د-سر هc-.5
G د=5اد Jل)F ار وا همH هك ;سا 9سد*3 Aا‚ر-+د$ هكل+ ه5 Zد)ص$ م-ي)م=-3
'حح-لد ار [ ?وححل03و ;ححلع ] <و5)حح& و 4داد Wوحح8 'حح*ع يادحح5 هحح+ <اد=مL5اد نيا
)ححح+ هحححS دححح5ا 95)ححح!S s)Pححح>ا نحححيا 2 دححح=5اد-3 دححح5وادF دوحححQو يارححح+ 9ححححOاو
، <وححيTيول$ |ححي هححS ;حح!-5 نححiم3 9H)حح@V-H هححS دحح==i-3 •رد A)&ولP3ري)سردرiف$
، دي)-+ دوQو+ <ار8ر)Sور@.0=, |ي <ود+ 'ي)سوري)س)يو 4ر)-b ،ر-م0$ ، ر$و3 ، ?)VPي
نحياو ، <وحح@ل-5 <)محس# نحيا هحS ;ح!-5 نحiم3 هححS دحح==i-3رi1 ، <)5# 'i> ن-مH ه+
<ودحح+ ;0-Dححb م)ححU5 نححيا 4رF†)حح+و ، )ححH ;حح>دو )H 4وS نيا ، <)8 4ر)-سو <)8ر).س
G د>)+ 9*ل)F
لي•# ناسنا لB" #وiو هب F'اخ
يBيBح (ممممم مم)
41
محح-=ك رححك1 <)حح7Q Jل)ححF يا 4ر)حح+ رد 'حح*ع ;حح-مكح و مل)س ركف$ )+ 4)8رH 'ححيلد
ار يد)ي6 د5وادF ;يدوQو3 رد [هلQ 'Q] 2 6ا د5ا Aر)Dع هك م-+)-3
1 - ?)0.3 د5وادF دوQو ه+ 95)مس# ي)7+).ك م)م$ [هلQ 'Q] G دراد ;حار,
2 - د5وادF دوQو ه+ <ارD3)-B م)م$ [هلQ 'Q] G د5ا 4دوم5 Aوعد <# ه+ <)مياو
3 - دحح5وادF دوحQو هح+ <)حح!5ا )حH در)ح-ل3 <)ححمياو /)عدا [هححلQ 'ححQ] هح+ 9=حح>ور 'حح-لد
نححيا ?وححb رد ر$اوحح.3 'كحح> هحح+ )75)!5ا همH دراد5 <)ك3ا اري6 ;سا Jل)F ;يدوQو3
G د=ي)م5 d)ف$ا R‚)ك رDF aي ه+ <ور& همH
– ƒ ، 9ححملع Rر)ححc$ :)ححسا هحح+ هححك Zوحح!ل-1 ، د=مححL5اد )ححH <و-ل3 <)ميا و )عدا
G د5ا ه.>اد <)ميا Jل)F دوQو ه+ هLيد5او ركف$ ، A)*-*ح$
™ ƒ دH)ح> مادحكرH هححك ;حسا دH)L3و ZوLك3 R).ك aي 6ا Aر)Dع A)=ي)ك 93)م$
G د=.!H Jل)F دوQو ه+ ن>ور 4او8و
t ƒ ?)ححح)$ 95)حح!5ا mحح-Hو ، د>)D-3 رL.=3 <)7Q 93)م$ رد هك <)Lلا م-Uع <#ر&
هححك دحح5رو)+ نححيا هحح+ <)!5ا )H در)-ل3 هكل+ ، ;سا ن3 ه.F)س R).ك نيا هك 4درك5 )عدا
دوحQو هح+ Tح-5 R)ح.S نحيا sوحص5 93)حم$و ، ;حسا <)7Q Jل)F ي)H ه.ف8 ، R).ك نيا
G دHد-3 Aد)7> د5وادF
• ƒ '*ع )+ ، مي6اد5ارU5 9.!H <)7Q ه+ 4)8رH 2 <)7Q 93)م$ رد J-&د مU5 دوQو
] G دوححم5 روححص$ Jل)ححF <ود+ <او.-م5 ار مU=3 م.!-س نيا هك ;!5اد م-HاوF EيوF
` [
8 - ري)حس و ، Aدرورح+و Aرارحح هحQرد ، اوحH ، )حH 95د-ح>و5 ، ي)حH اذحY Xحس)=$
G <)!5ا <د+ ي)gعا Xس)=.3 يوم5 و ، 95)!5ا دوQو )+ A)&ولP3
9 - )حح+ R# رد يرو)=> Aو& 'j3، ^-=Dلا r-0O A)&ولP36ا 9g0+ يار+ د)ي6 Aو&
G 9+)Yر3 يار+ رف, ;ح$ هQرد
`u 'حح*عو 9ححلفbرد 9ل*ع 9+ 'j3 G <)!5ا AرورO J+)K3 ي)H ;م05 رد _و=$ƒ
G 98رT+و 95اوQ رد
`` G X-cعو ;Pس ر)-!+ {يار>رد ، r-0O A)&ولP3 يار+ اذY <د5)سر ƒ
د5وادF دوQو درو3 رد د)ي6 'يلد ;1)يردو ر.L-+ p-Oو$ يار+ [هلQ 'Q] ار 'يلد نيا
G م-Hد-3 رار& ه0ل)K3 درو3 9س)سا EP+ هس رد
<اد=مL5اد A)يرU5 و 'يلد 2 ?وا G
AادوQو3و A)&ولP3 رد ركف$ 'يلد 2 مود G
د5وادF ;F)=> رد '*عو nح E*5 2 موس G
G ر)8درورB ;F)=> رد م-لس AرK1 E*5 2 مر)7e
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
2 @ ناسحا * نارJت @ يbيلس qيqO'اد(" هbiرت @ gرياqR'ارباiركبوبا @ :`س…ا /ايلك f 2;<2 *K
45 f ;8
42
ممممممممم مممممم م ممممم مممم مممممم
مممممم [هلQ 'Q]
6)ححY#6ا <)حح7Q <اد=مL5اد ي)H EHوoBو -)ح+ا 6ا 9iي د5وادF دوQو _وOو3
Zار.ححعا <اوارحح1 A)*-*ح$و هLيد5او ر-كف$6ا د0+ <)5# ، د>)D-3 <و=ك )$ <)!5ا ;*لF
G دي)م=-3 د-ي)$ 95)!5ا مل)س ر-iف$ و '*ع ار د5وادF ;يدوQو3 هك د5ا 4دوم5
ي- /)اكي# > ديو :)حح!حا ار 9ل3)ححك Aا‚ 9.حح!H مدوF دوQو w*5 Cرد )+ ن3 2
ر)كيد 4د-*ع ه+ [ م=ك-3 A '&)ع <)!5ا ، Cرد )+ رد هححك ، EيوححF دوححQو ي)HF د
5 راد-+ ار <)!5ا )7D> <اد5د aي @ Jل)ححF ;F)=حح> يارحح+ ;ححسا 9+وححF 'حح-لد ، درادحح-م7
G ;سا <)!5ا Aرد& dو1 Wرد&و ، ه.>اد5 9D-ع هك 9*ل)F <# ، <)!5ا
ي- mتوين > ديو دير1# 4ر)+ رد ] 2 8 ;!-5 روص$ '+)& هك اري6 د->)+ ه.>اد5 a> ر)
G [ د>)+ £ح3 Zد)ص$ 9.!H نيا ي)=+ري6و :)سا هك
سا † لشر% 1وX cا رسن -3 @ رH ] 2 دححيو ححe مححلع /ححه=3اد ه 8 'ححيلد دحح+)ي Wر.حح!
EياT1ا دراد ;ي)75 9+ 9ي)5او$ هك 9ل6ا Jل)F دوQو يار+ مكح3 B نححير+ )حح=+ دحح=ك-3 اد-
<د-ححLP+ م)كح.سا رد <)5اد aيT1 و ، <)س)=> <)7-ك ، <)5اد 9O)ير ، <)س)=> ن-36
ي د5وادF ;مUع د)-=+ <)مH هك ملع د)-=+ ه+ @ [ G د5ا 4دوم5 ;كر> ;سا ه5)
ول)=ك$و n=ي)س <اد=مL5اد هك ;سا نHرD3 ;*-*ح aي نيا € و 9ححO)ير ي)ملع ، ي
رارحح& 95وحح=ك رححصع <)5)ملحح!3 وحح5 {Fرححس رد <ادروحح5 <)7-ك و <)س)=> ن-36 ، aل1
9.حح!H Jحح-&د ر)-حح!+ ‡)حح*5 ه+ <)!5ا <د-سر و ي6ور3ا ملع اري6 G د5راد ، ;-5ادحححو
د5وادF Aا‚ [هلQ 'Q] G دي)م=-3 ;+)M pOاو ر)-!+ Aروص+ ار
mكيب oيسنارف -3 @ )5و Cد5ا _bا] 2 ديو e د)حححلا ه+ ار 93د# '*ع ، 9ف!ل1 T-
9لو د5)Lك-3 B -3 <وححم=Hر <)ححميا هحح+ ار )ححH هححLيد5ا ، <# رد Jم0$و ن.1ر E- حح@ G ددر
هLيد5ا هك نيا يار+ ¨ا يو5)M R)Dساو 'لع دروFر+ رد <)!5ا B ار 8 4دوححم5 r&و$ ، 4د=
ا )3ا G دور-م5 ر$ار1 <# 6ا 8 ر € د-=-D+ 4درك 9Lيد5ا Zر ي)حح7.لع رحح-c56 ي)ححH ه*لح هك
، ددح0.3 ح@e 9ح3 مح7+ ه5و B ، دح5د5و- حe دحHاوP5 ادحF هح+ م-لح!$و Zار.حعا TحQ يا 4ر)
] [ ;>اد ` G[
م-HاوححP-3 )حح3 2 دححيو@-3 ?)كححس)B <)=Pححس Xحح-*0$ ه+ يو)Oر& rسوي رو.Sد ه3ع
درو# 9ح3 <)حميا AرحF# يارحسو ادحF هح+ هك nك <# 2 م-يو@+ و م-(اTف-+ نPس نيار+
4رb)ححP3 هحح+ 9&)حح+ AرححF# <درو# ;ححسد+ يارحح+ ار 95)حح1 ي)-5د هك ;!-5 ن-=e T8رH
مH)حح+ ار يورFا و يو-5د 98 4د56ودرH ، ;سا 4رو# هك 95)ميا )+ وا ‹ T8رH GGG د=@1ا
9حح3 'ححي)5 9حح8 4دحح56 ي)ححياT3 نير.حح7+ هحح+ AرححF#رد مHو )-5درد مH ، درو# 93 ;سد+
)-5دلا RاوM هللاد=01 )-5دلا RاوM ديري <)ك ن3] هك ;سا 4دو3ر1 ?)0.3 د5وادF ، ددر8
ادححF دTحح5 AرححF#و )-5د يرو 4ر7+ ;سا )-5د6ا يرو 4ر7+ Xل)b هك nك5#رH ["رF†او
[ ;سا ” /)!5 `—–
[ر-F "رF†ا رادلو ^=!ح )-5دلا 4ذH 91 او=!حأ نيذلل] ” 'ح5 —u |حح-5 ?)معا هi-5)!S
] G ;سر$ر.7+ AرFأ ي)H 9i-5 9لو ;سا )-5د ي)H 9i-5 <)Lيار+ د5ا 4دوم5 ` [
)-5دححلا 9حح1 )حح=$# )حح=+ر] 2 دححيو@-3 EيوححF ي)ححH)عد رد هححL-مH <)مل!3 :)سا نيد+
X-ححص5 ار AرححF#و )حح-5د ي)ححH 9ححك-5 )حح3 يارحح+ ار)حح8درورB [^=حح!ح "رححF†ا 9حح1و ^=!ح
G <ادر8
43
2 ديو@-3 يو)Oر& ه3ع ه+ هك ار 95)1و!ل-1و <اد=مLيد5ا ميا 4ديد ر)-!+
هححك ;ححسا نيا ر+ <)> د)*.عا 9=0ي د5رادرو)+ ار [ادF ه+ <)ميا] )3ا ، د5راد5 <)ميا ادF
Eحح-Bو رMIحح3 يورحح-5 aححي ، 4د=Hد ;7Qو 4د==ك ;يادH يور-5 aي <او=0+ ادF ه+ <)ميا
G ;سا dFو 4د56)س يور-5 aيو ، 4د5ر+
šوررد ادححF ه+ <)ميا هك ار 9م73و د=ي)>وF ر)M# د5ا ه.!5او.5 <اد=مL5اد نيا
<)حح5# 6ا 9g0+ د==ك ر)ك5ا راذ@-3 ي)Qر+ يرL+ ه03)Q 98 4د56ردو <)!5ا در1 <اورو
مدرحح3 يار+ 9=0ي م-=ير1)-+ اروا هك د> 93 XQاو)3 ر+ دوD5 دوQو3 ادFر8ا ، د5ا ه.ف8
R)حح!ح 6ا و دحح=D=لK+ ار Eيدو=حح>وF و دحح5رو# <)ميا <# ه+ هك م-=ك _ار.Fا ار 9يادF
ي)ححH ه03)ححQ 93وححمع dFاو د==-ححL=+ <)Lي)Qرس رور> ي)73د# )$ د=سر.+ وا R).كو
G د==ك اد-B دوD7+ يرL+
نح3 هحح+ مرح!مH دوحD5 ادحFر8ا دح-=ك-3 9ك)كح> ادحF )+ هK+ار رد ارe ه.ف8 ير@يد
] G درD-3 ;&ر!+ ار مراد5وراد م.3دPL-B و درك-3 ;5)-F v [
)=+ 2 ;ف8 <او.-3 <اد=مL5اد 'يلد ه+ هQو$ )+ / نحح-36 نححيا هححك ;!-5 9ك> y-H
B <وكل-5 <)مس# نيا و رو)=7 ار ارححي6 ، ;حح!5اد Jل)حF <ود+ Xكوكو 4ر)-س )H <و-ل3 )+
+ @ ر)حح*=3 رد 95)حح36 <اد=مححL5اد 6ا 9كي ه.ف ححe و e مححP$ 6ا EححQورF 6ا 'ححD& 9ححYر3 ه
وك <6وس e =Hرد هك م=-D-3 ار 9ك @ <# A)-ح 4رود '-مك$ م) e و e هحح+ <6وححس <# ›ر3 ه
س و 4دوم5 Œاروس ار مP$ 9ك.!H# x و ه.1ر مP$ 'Fاد ه+ اوH Œاروس <# 6ا n ححe و e ه
و 4د> aLF مك مك ›ر3 B <)ح!5ا يارحح+ ، دححي)-3 <ورحح-+ هحح+ ه.حح!ك> ار محP$ ;سو
-3 pOاو 3)ك '&)ع حح@ ر)حح*=3 رد <6وححس نححيا ;حح*لF هححك ددر ححe و e رحح3ا مادححك ›رحح3 ه
ه+ مU=3 Aروص+ ار همH نيا ر-+د$ هك ;سا 9*ل)F Aا‚ ;0=, هكل+ 4دوD5 91د)ص$
B ] R# ;حح*لF ?وحح3رو1 rححLك )حح+ )-م-ك مل)ع مH)يو ، درD-3 E- H2O ر)-حح!+ هحح+ ، [
95)س# B و ، ;ححسا 9*ل)ححF ر-+دحح$ A)=ي)ك رد مU5 نيا هك درD-3 9 e 5)حح= V A)حفحح, رد ه
مل)حع نحيا هححك دحح5دوم5 Zار.حعا نيد+ همH هك ميدوم5 '*5 ار <اد=مL5اد A)يرU5 'D&
EيوححF Aردحح& )حح+ ار 9$)حح-ح ي)ححH م.حح!-س م)ححم$ هححك ;ححسا ير+د3 و Jل)F ار 9.!H
$ )ح7=$ هح5 Jل)حF دوحQو ه+ <د-سر و E5اد و ;-5*ع نيا ، ;سا 4دوم5 م-U=$ و X-$ر
دححيد :)ححسا ه+ )3 ر,)03 و د=مL5اد <)!5ا aي يار+ 8 ;ححسا Cرد 'حح+)& يو 9ححل*ع 4)
ول)=ك$ 'ي)سو 6ا رود و ميد&ر)-!+ ي)H <)!5ا يار+ هكل+ € ر1و '*ع ن.>اد )+ ي ا ;ححس
+ ، 4دو+ Cرد '+)& @ ن-ححL5 ارح, aي 6ا 95)36 2 ?)j3 /ه5و B )حح+ )محح> هححك دحح> 4د-ححسر
)حح+ ;-لوحح*03 ن.حح>اد )حح+ يو „ دححيا 4دوم5 Zار.عا و <)ميا Jل)F دوQو ه+ '-لد مادك
<دححيد درححc3 )حح+ مور-3 ارح, ه+ ن3 95)36 هك ;>اد <)-+ EيوF رصع 'يلد <)مH
مححH 95)حح36 و ، ;ححسا 4دوححم5 روححDع 4 ار نححي6ا 9صP> هك مدرك-3 ن*-.3 )73د& ر)M#
95ار.> /ارح, ني6ا هك مي)م=-3 ن-*ي a> <ود+ ، م=-D-3 ار <ار.> 4د-كLF Ag1
aحح> <ودحح+ م=-Dحح-3 نحح-36و )75)مس# ه+ مH 95)36 '-لد ن-مH يور و ، د5ا 4دوم5 روDع
/ارح, يور رد 93د& رMا هك-5)س <)مH هك موL-3 ن-*ي نيد+
Zد)حص$ Aروحص+ <ار.ح> Aحg1 ;يدوQو3 مH )يو ، د>)+ 91د)ص$ ;!-5 نكم3
/ارح,رد B 4د> اد- 91د)ححص$ ;حح!-5 نكم3 T-5 A)&ولP3 همH نيا ;يدوQو3 ، د>)+
G مراد <)ميا JK=3و '*ع 'يلد J+)K3 <# دوQو ه+ هك ;سا 9*ل)F ار وا هكل+ د>)+
2 يد0س ه.فك :)سا ه+
44
تت ت تتتتت تتتتتتت تتتت تت ** تتتتتت تتت تت تتت تتتتتت
تتت ت تت
تتت ت تتتت تتتت تتتت تتتتت تتتتتتتت تت تت تتتت تتتتتتت تتتت
ت ت تت ت ت تت ت تتت تتت ت ت تتتتتت تتت ت تتت تتت تت ت تتت
ت ت ت تتتتت ت ت تتتتت ) تت تتت تتتت تتتتتت تتتتت تت تتتتتتتتتتتت
( تتت تتت تتتت تتتتت تت تتتت تتت تتتت تتتتت تت تتتت
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
2 f * K @ يL Mدنc)# ناbيا kBن =
4 f * K @ Fباس siر- 22
مممممممم ممممممممممممم ممممم : ممم
رT+ هLيد5او رك1 8 مادP.سا )+ د5او.-3 <)!5ا ، ;سا <)!5ا 98 4oيو نير.
9حح+ و 9حKححس ي)75)حح!5ا يارحح+ هححك د5)ححسر+ 9*ي)حح*ح ه+ ار دوF '*ع ;-مكح و رك1
ار 'ححي‚ A)عوOو3 <او.-3 د5اودF A)&ولP3 رد رiف$ )+ G د>)+ 'كL3 )H 9ل-F E5اد
2 داد رار& }ح+ رو3 د5وادF دوQو ه+ <)ميا و 9س)=>ادF يار+
2 /اXولn- #وiو 9لي)ححسو 93)م$ ، در@=-3 EيوF Zارbا ه+ <)!5ا 9.&و 2
ن-لوIحح!3و <ار-=c5ا ، <ار8ر)ك ، د5راد يد-لو$ ي)H ;كر> ، دي)م=-3 ?)م0.سا هك ار
ر)-!+ T-e aي هك د5او.-م5 4درك )عدا 95)!5ا m-H ، د==ك-3 ر)ك )H ;كر> نيرد يد)ي6
'حح*ع ، دحح>)+ 4دححL5 ه.F)ححس /هكير+)1رد <)!5ا ي)7$و+ )ي ، ˆ-3 )ي ، <6وس 'j3 ر-*ح
¯ <)!5ا `uu <ارحح-=c5او <ار8ر)ك {سو$ هك ;سا 9.كر> ار 'ي)سو نيا هك دريذx-3
)75)حح!5ا دحح=5)3 ، 4دحح56 AادوححQو3 دوححQو رد <)حح!5ا نححيا 4)حح8رH G دوححL-3 4درDححL-B
/ححهمH هححك دحح5)م7ف-3 Eححيار+ وا 'حح*ع ، د=ك-3 رU5 <)8 4د=D=Q ، <)8 4د5رB ، A)5او-ح
'كححL+ A)حح&ولP3 نححيا 93)ححم$ هك دراد5 <)ك3ا m-H و G ;سا 9*ل)F ار A)&ولP3 نيا
G د=>)+ 4د> JلF 91د)ص$
ن-L5 ارح, aي 6ا 95)36 B <)ححميا Jل)F دوQو ه+ '-لد مادك )+ )م> هك د> 4د-سر
<)حح-+ EيوححF رححصع 'ححيلد <)ححمH )حح+ ;-لوحح*03 ن.حح>اد )+ يو „ ديا 4دوم5 Zار.عا و
-3 ن*-.حح3 )73دحح& ر)ححM# <ديد درc3 )+ مور-3 ارح, ه+ ن3 95)36 هك ;>اد حح@ هححك مدر
ار <ار.حح> 4د-كححLF Aححg1 مححH 95)حح36 و ، ;ححسا 4دوححم5 روححDع 4 ار ني6ا 9صP>
يور و ، دحح5ا 4دوححم5 روحDع 95ار.حح> /ارححح, ني6ا هك مي)م=-3 ن-*ي a> <ود+ ، م=-D-3
هححك موححL-3 نحح-*ي نيدحح+ aحح> <ودحح+ م=-Dحح-3 ن-36و )75)مس# ه+ مH 95)36 '-لد ن-مH
مححH )ححيو ، دحح>)+ 91د)ححص$ ;حح!-5 نححكم3 /ارححح, يور رد 93دحح& رححMا هك-5)ححس <)مH
/ارح,رد Zد)ص$ Aروص+ <ار.> Ag1 ;يدوQو3 B نححيا ;يدوححQو3 ، د>)+ 4د> اد-
دوححQو هحح+ هححك ;ححسا 9*ل)F ار وا هكل+ د>)+ 91د)ص$ ;!-5 نكم3 T-5 A)&ولP3 همH
G مراد <)ميا JK=3و '*ع 'يلد J+)K3 <#
45
<)حح8رT+ 6ا 9ححكي و Cروححيو-5 رد موححلع 93د)كا J+)س n-(ر nيرو3 nيرك °
Aوححعد <)ححميا هحح+ ار مدر3 ملع] <)مي±ل وعدي مل0لا /4د> همQر$ R).كرد ديدQ مولع
sوححصP3 دراد ˆس)B ه+ 6)-5 و دي)م5 93 'كL3 ر)-!+ هك 9ي)م03 2 ديو@-3 [ دي)م=-3
هحح+ )حح75# دحح>ر 4رود هك 9.&و د=.!H 9D-cع AادوQو3 )75# ، ;سا 9+# ي)H 9H)3 ر)3
'ححي)3 <اراTححH •ححK& )+ و د==ك-3 ²وك GGG )H دور ، )H هكر+ rل.P=3 ‡)*56ا د-سر <)ي)B
)ححc5# رد و دحح5ور 9حح3 )كير3ا /4ر)& 9كيدT5 ، ادو3ر+ 9+و=Q رود d)معا ه+ :و5)-&ا رد
/هل-ححسو mحح-H هححك=يا <ودحح+ )حح75# ي)ححH هححV+ )3ا د5ر-3 93 nxسو ، د==ك-3 يراذ8 مP$
، دح5در@-3 رح+ دح5دو+ /ادح.+ا رد <)حL5ارد)3 هحك 9ي)حH 4ر)ح=ك يوحس ه+ ه.>اد 9.F)=>
و ر)ححL1 رححH رحح+ار+ رد و دحح> د=HاوF ه5)F دور و هe)يرد و )يرد و هكر+ رH دراو nxس
4ر)+ود دسر 93 <)ي)B ه+ )75# د>ر /4رود هك 93)@=H )$ د==ك-3 ;3و)*3 95)1وb kو3
د5وادF TQ 9!ك هe ?)ح د==ك-3 ²وك <)> <ارد)3 ي)Q <)مH ه+ ه-لوا ;>رس JDb
] ³ ;F)س <وم=Hار ار )75# و „ درو# دوQو ه+ ار ن-5او& و 4دع)& نيا ` [
4 /اXولn- يكيqف ناbتخاس ، dولP3رH 9كيT1 <)م.F)س 2
، دححي)م5رك1رو3 نححيرد <)حح!5ا 4)8رHو ، ;سا 4د> 4د)3# <# 98 4د56 {يار> J+)K3
4دحح> ه.F)ححس 9*ل)حF •-سو ر)-!+ ملع :)سا ه+ <)م.F)س نيا هك د=ك-3 Cرد 9+وP+
-3 ;+)ححM Jل)ححF دوححQو 'ححيلد <# هK*5رHرد ، هك ;سا حح@ <)م.F)ححس ?)ححj3 ه5وحح@+ ، ددر
;ححلع نحح-مH هحح+ و 6اورححB يارحح+ 4د5رB دوQو <)م.F)س ، 9يارح, ياوHو R# يار+ر.>
رد ارححي6 ، د56)حح!-3 موحح+ و هحح>)+ <)م.F)س J+)K3 ار 9@=Q Aار)-b <ار=-c5ا <و=كا
دحح0+ رو.ححس)B G ;ححسا 4دحح> 4دH)L3 6اورB رد ير-M)$ ، )H 4ر)-b ;-عو5 نيا <)م.F)س
و ;!5اد 9=-+ 4ر‚ A)5او-ح 6ا 9>)5 ار )7ير)م-+ XلYاو درS rLS ار Rورi-3 هi=ي6ا
;-*1وحح3 نححيا )+ )ي# 2 د> ?اوسوا 6ادرS ;يرL+ <)7Q ه+ 4د56را A)3دF rLS نيا)+
ادحF ه+ ن3 /4د-*ع rLS نيا )+ ° 2 ;ف8 RاوQرد وا „ يراد 4د-*ع ادF دوQو ه+ 6)+
AرjSو ، 9=-+ 4ر‚و |eوS A)5او-ح نيا يدوQو <)م.F)س اري6 ;سا 4د> <اد=e د,
4درو# دححيدB / 4د)حح0لا dو1 Aرد&و ملع 98 4در.!8 ه+ ار3 ، )75# 'j3 د-لو$ 9@5و@eو
;0=, <)=V5# ، مد3# ;ف@> ه+و ر-ح.3 ;Pس ادF Aرد&6او 4دوم5 هQو.3 [ادF] )75#
9حح3د#و ;ححسا Aر-حرد '*ع هS ه.1ر ر)i+ )75# دوQو <)36)س رد Zر@> يور-5و •يد+
] ³ د6)!-3 رو هbوYر-ح$و Xc0$ ي)يرد ه+ ار v [
— [ g#ا)ا ر77يh و g#ا)ا ه77ب ند77ب gا77•"ا EيسBت 2
<دح+ هحك م-+)ح-3 ، م-حLيد5)-+ رحك1 و ر+دح$ )ح+ <)=حسا <)م.F)س ير)ك Wور ه+ 4)8رH
، 4دححيدر8 م-حح!*$ يدارا رحح-Yو يدارا EP+ ود ه+ <)!5ا A)يرورO م)c5ا يار+ <)!5ا
يدحح=+ م-!*$ نيا هك م-5اد-3 9+وP+ م-ي)م5 وc.!Q ار يد=+ م-!*$ نيا ;لع 4)8رHو
دوD-م5 يد=+ م-!*$ نيا ر8ا اري6، ;سا 4دوم5 <)!5ا ;حلص3 رb)P+ <)!5ا Jل)F ار
<)حح!5ا nف=$ و ، 4د03 ، Xل& zرفل)+ر8ا ، دL-3 هQاو3 يد)ي6 AكL3 ه+ <)!5ا ،
<)ح!5ا ارححي6 ، ددرحح8 ›ر)1 ;-لوI!3 ني6ا هك ;!5او.-م5 ، دوD-3 <)!5ا دوF 4دارا ه+
RاوF م)@=Hرد /)gعا نيا 4)8رHو ، دور-3 RاوP+ ;ع)س د=e ه5ا6ور AرورO X!ح
;ححكرح يارحح+ هححك دححL-3 روDc3 يو /)=+ ، دL-3 يو ;كH XDس ، د5د5)م-3 Wو3)F
نحيا )ح$ ;F)حح!-3 rحلك3 ار يرحح@يد wPحح> )ححيو د5)م+ راد-+ هL-مH /)gعا نيا <داد
<)ح!5او 4دوححم5 4د)ححي6 ار يو AكححL3 روحح3ا نيا Aرو, ر7+ هك دHد م)c5ا ار هف-qو
46
نحح-محارلا محححرا هححك ?)حح0.3 Jل)ححF Aا‚ 9لو ، دي# رد+ ;-لوو!3 ني6ا هك ;!5او.-م5
rي)ححqو يو 4دارا <ودحح+ و ، ه.F)ححس kر)ححF <)حح!5ا ر)-.Fا 6ا ار <د+ ي)gعا نيا ;سا
م-حح!*$ نححيا ، دوححL-م5 ادحح-B يو يار+ 9لكL3 و د=Hد-3 م)c5ا مU=3 روK+ ار EيوF
6ورحح+ 6ا 'D& ار <)!5ا AكL3 م)م$ هك ;سا ر+د3 Jل)F دوQو ه+ 9م73 '-لد يد=+
G د5اد-3 AكL3
3 * ناسنا #وiو لخا#)# #وiو g)ورj #او- دي'وت <)!5ا <د+ 'Fاد رد
'كحح> هحح+ ار <)حح!5ا دوححQو A)يرورححO هحك ;ححسا 4د> JلF ي)H ن->)3 /هل!لس aي
داو3 ، )7=-3).يو rل.P3 _او5ا ، <وF ه+ <)!5ا دوQو ، دي)م=-3 '-مك$و ه-7$ ، a-$)3و$ا
<)!5ا دوQو 6ا _)1د <)=xمHو ، <)!5ا ;>و8و ;سوB ، <اوP.سا د>ر يار+ يرورO
نححيا ، <)حح!5ا يدوححQو م.حح!-س ، ;ححسا دحح=36)-5 )H :وريوو )7+ورك3ركLل '+)*3رد
هح+ <وF ، درD-3 E-B ه+ ?)3رو5 'ك> ه+ ار A)يرورO
هيذححh$ zرححY rححل.P3 9كراوححF داوحح3 6ا )حح7=-3).يو ، دوححL-3 ه.F)ححس ، م6ل 46ادحح5ا
<)حح!5ا محح71 <ودحح+ ?)حح3رو5 'كححL+ )حح75# دحح>ر و <)حح!5ا ;حح>و8و <اوP.سا ، ;سوB
G در-@-3 Aرو,
9*ل)ححF ار همH نيا هك د=ك-3 Cرد 9+وP+ د6اد5ا رU5 م.!-س نيا ه+ <)!5ا 4)كرH
G ;سا 4دوم5 4د)3# ار <)م.F)س ن-=e مU5 ن-=e )+ هك ;سا
= يتس% ناJi ي-اbت Eي&نتو vيترت 2 نححياو ، 9.حح!H <)حح7Q هحح+ هQوحح$
، مححU=3 'كحح> هحح+ Aار)-ححس ;ححكرحو ، A)=ي)ك 93)م$ مU5و ، A)=ي)ك رد X-cع م)U5
kر)ححF <)حح!5ا Aرد& 6ا هك 4دوم5 مU=3 <)=e ار همH هك ;سا 9$ا‚ دوQو 'يلد همH
G ;سا
* دنيو>ي- gدنb?نا# )ح$ ، دراد 6)ح-5 9*ل)حF هحح+ موحح$ا ياTحQا رد م-U=$ و X-$ر$
محح-=ك رححك1 ، 4د-ص& ار ;0-Db و <وم-3 ار Aو)ف$ ر8ا ، د>)+ ه.>اد ;سد+ ار5# مU5
د56)!+ 4د-ص& د=5او.-م5 مل& )H <و-ل3 )+ <وم-3 )H <و-ل3 هك ;!5اد م-HاوF 9+وP+
] — [
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
` 9.سرB ).iير+ ).iير+ 9=-Hار+ ƒ ، <)!حا 2 <ار7$ œ G ر7L5ار-+ 95)حور ?)مك همQر$ ، 95اد56 د-cملادDع r-لN$” `—˜` 2 s ، `™u œ `™`
v ƒ 2 s ، R)eو رL5 A)3ول03 <ود+ ، 9@ير ZوورلادDع r-ل)$ ، '*ع 4)8ديد 6ا مسا —¦
— ƒ * K @ يتسرپ اتAي رب يني%ارب 23=
ديو>ي- Sانش M)اتسو wورO- دنb?نا# لشر% مححلع /ححه=3اد ردحح&رH ° 2
يدحح+او 9ححل6ا دحح5وادF دوححQو يارحح+ ير.يو&و نiL5اد5اد ي)7للد.سا دوL-3ر$ 4در.!8
³ دي# 93 ;سد+
ديو>ي- Eتسيب نرX يbل" ءهغبان mيات?نا 'حح*ع يورحح-5 ?وحح7c3 مل)ححعرد °
³ ;سوا دوQو 4او8 <)7Q هS دراد دوQو يرد)&
يbي77شو هف77سلف)# o.)اd ديوي# Sا-وترت.# ;Sرحح> A)حح*-*ح$ nحح-(ر
Tحح-e هححمH ;0-Dbرد مد*.03 ن3 ° ديو@-3 ;سا 9م-> wصP.3و nSرS 9ي)-م->
هححS ;ححس)=يا ;-ححL3و مU5 نيا /ه36لو در-8 93و ه.1ر8 م)c5ا مU5و ;-L3 يور 6ا
³ م5اد-3 ادF ار5# ن3و د>)+ 4دارا Xح), و '&)ع |ي X5)Q6ا
47
رل%وب +'و#^ ناiرت.# 9م-حح> د).ساو )+)يد=يا 4)@L5اد 6ا 9م$ا هف!ل1رد ر.Sد
;حسا <)حي)م5 ;-حL3و محU5 يرح@=+ وحسرH هح+ ;0-Dbرد ° ديو@-3 <وسرد5ا yل)S6ا
محح$ا مل)ححعرد 9حح=03 نححياو دوL-3 4داد dوس 9صPL3 دص*3و ZدH يوس )-5د 9يو8
دوحQو+ ?دح3 |ححي يور 6ا مو-5اروا )$ ه.1ر8 نQورد-H 6ا )7م$ا م)م$ ;سا ن>ور 3)S
هححS 9ححي )حح75و$ورBو )حح75ور.iلا هحح+ •ححQ ار )حح3 A)عحح,ا /حح4رياد هi-3)@=H اري6 د5ا 4د3أ
9@=H)ححمH م)ححU5 هQوحح.3 ر.ححL-+ )حح3 دوححL-3 ر.ححL-+ د5ا 4داد '-iL$ ار rل.P3 ر,)=ع
;حح-ف-S نحح.1ر8 رU5رد ي)c+ )3 ° هS دسر-3 هc-.5 نيد+ هم$)Fرد وا ³ميوL-3 <)7Q
ه5)ححL5و ر)ححM# و م-=-D+ <)7Q م)U5 <)-3رد ار وا دي)+ ادF <درم> ديا6 zوعو ر)8دير1#
9حلو دح=S •ردو rحLS ار ;0-Dحb Aلوح7c3 دح5او.-3 رحL+ ، مح-=S Eي).س ار Eي)H
;0-Dححb ن-5اوحح& د5او.-3 هS ;سادF )7=$و دي)م5 د)cياو JلF ار 90-Db ن-5او& د5او.-م5
] ³ د=S د)cياو •Oو ار ` [
9 77X ريا77سو نا77سنا #و77iو ل77خا# )# qiا77" gاي77شا ه77ب ندي77?nب /و
/اXولn- 2
رH 8 EيوححF ?وح)حح3 رد ، د6اد5ا رU5 A)&ولP3 ه+ ، EيوF م-لس '*ع )+ <)!5ا 4)
ار 9ف-0O ر)-!+ A)&ولP3 4داد Aوحح& <)حح=e <)حح5# دوQو AرورO J+)K3 ، هك د=-D-3
، د>)D-3 'مح$ '+)& ;Pس ر)-!+ Aل)ح رد هك ;سا 4د> 9+)Yر3 j3 دوححQو )حح+ )ححH
، دحح=ك 4ر)ححB ود ار5)حح5# 9حح8 4د)س ر)-!+ ه+ د5او.-3 <)!5او ، د=.!H r-0O ر)-!+ هك=يا
<)ح-3 رد رفح, ;حح$ Aرارحح هحQرد رد r-0حO 9+)Yر3 نيا هك م-=-D-3 '+)*3رد 9لو
يوح& <)ح!5ا نحياو ، دح=ك-3 )=> ، ;سا ه.1ر8 Zر+ ار5# Zارbا ر)7B هك ، درس ي)7+#
هححك دحح5او.-م5 ، ;سا 4دوم5 يرxس ، ماد5ا 9ي)Dي6و W6رو رد ار EيوF رمع )7ل)س هك
G د6رو )=> R# رد ;ع)س م-5 يار+ ;ل)ح ن-عرد
B و <اوP.سا 6ا هك <)!5ا ي)H) 8 4د> JلF ;>و ، 4)حح8رH هك دراد ;3و)*3 <)=e
G د=ك-3 'مح ار5# 9+وP+ دو> مH ول-ك د, )ي ول-ك د).LH <)!5ا <6و
9+وححP+ ، م-ي)ححم5 4دH)ححL3 ?و*03 Aروص+ A)&ولP3رد ار 9ي)7ل)j3 93)م$ 4)8رHو
G ;سا 4داد r-0O ي)->ا يار+ ار 9$رد& ن-=e هك دراد دوQو 9*ل)F هك م-=ك-3 Cرد
5 ناوتان )ايسب /اXولn- هب اQh ندناس) 2 هك ديو@-3 <اد=مL5اد 6ا ن.كي
9+)ححYر3 4داو5)ححF 6ا 4دحح5رB <# ، دو+ ;كرحرد رح+ يل)+ هك مديد ار / 4د5رB aي ي6ور
روححKe وا هححك مدوححم5 Xححc0$ ، دححي)م5 هيذححh$ ار دوححF )H 9H)3 ر)ك> )+ هك دوD5 مH )H
ل)حح+ هححك مديد م.Fاد5ا رU5 Wا 4ر7e ه+ ، دي)م5 •1ر ار EيوF 9ياذY 'كL3 د5او.-3
يارحح+ ، ;Fادحح5ا Xc0$ ه+ ار3 T-5 هK*5 نيا هك ، دراد رار& 9F)>ود Wر)*=3 <)ي)B و
ر)كحح> 95)حح36 fحح=75 هححك مدوححم5 rححLك 4رF†)+ ، مدوم5 X-*0$ ار وا ;*-*ح ;1)يرد
نححيا ، دحح=ك-3 6)حح+ <)مححس# Zرb ه+ ار دوF <)Hد ، EيوF ر)ك> Zر, 6ا د0+ ، د=ك-3
دحح=+ f=75 ي)75اد5د <)-3 رد هك ار اذY ي)H 4Tير و ، ه.!L5 f=75 <)Hد ه+ aeوك ›ر3
4)8رHو ، دروP-3 ، ;سا 4د5)3
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
v s ، '*ع 4)8ديد 6ا مسا ƒ —¦ G
ار وا aححYر3 نيا ر)*=3 <)ي)B و ل)+ Œ)> ود نيا ، دد=D+ ار E5)Hد هك دHاوP-3 f=75
ار fحح=75 ي)75ادحح5د {ححسو ي)7.>و8 93)م$ ;حار رb)F ه+ aYر3 <# /)=+ ، 4د> •5)3
48
[ dا6رلا Jل)Pلا <)حDس ] د=ك-3 6اورB 4دروF نححيا ، 4دحح=Hد ي6ور Jل)ححF ;ححسا C)ححB
ر-+دحح$ نحح-=e )حح+ هححك ;سا 9*ل)FدوQو ه+ 9حOاو '-لد A)&ولP3 ه+ <د5)سر اذYر-+د$
G د6)!-3 ر!-3 ار E$)&ولP3 ياذY
< iو f gد7ي'وت gا77% هكيربا7ف دننا- /اXولn- #و 4دحح56 يارحح+ 2 حح8 هحح1ر3 9
)ححH يدحح=36)-5 نححيا •حح1ر يارحح+ <)!5ا ملع هك=ي6ا و ، د5راد يد)ي6 A)يرورO )75)!5ا ،
Aروحص+ ار EيوحF A)يرورحO 93)حم$ دح5او.-م5 <)ح!5او ، 4درحك5 د>ر ر)Dكي Aروص+
•حح1ر يد)ع Aروص+ ار AارورO نيا هك د6)!+ ي)H هكير+)1 )يو ، د6)س 4درو#ر+ يرو1
4دوححم5 JححلF ار يدحح-لو$ ي)H هكير+)1 A)5او-حو )75)!5ا دوQو رد ?)0.3 د5وادF ، دي)م5
'حو هيذh$ rي)qو )H هكير+)1 نيا هك ، ;سا B 9Qر)حFو 9ححلFاد يرورححO ي)ححH مل+ار
+ ، د56)!-3 _و1ر3 ار <)!5ا دوQو @ ، دراد AرورO <وF ه+ <)!5ا دوQو 2 ?)j3 ه5و
ار <وF د-لو$ 'ي)سو <)!5ا دوQو 'Fاد رد ?)0.3 د5وادF e ه.F)ححس )-73 <)= ، )حح+ هححك
يد)ع ر)-!+ ي)H اذY <دروF ، د5او.-3 و ، دححي)م5 هحح-7$ ار ار5)حح!5ا AرورO درو3 <وF
هك ه.!5او.5 ?)ح )$ <)!5ا e هكير+)1 ن-= ار5)حح!5ا AرورححO درو3 <وF هك ، د6)!+ يا
9ححكيT1 <)=.F)س ه+ 4)8رH ، د6)س _و1ر3 )H A)-لمع )يو ، 9ك-1ار$ A)Mد)ح م)@=H رد
ار يذححيذل ر)-حح!+ ر-حح> 4)حح-8و rلع <دروF )+ و)8 نيا هك م=-D-3 ، مي6اد5ا رU5 و)8 aي
rحلع 6ا دح5او.-3 هحك 9ح7لا هكير+)ح1 نحيا ، ;حسا ذحيذل Tح-5 و)ح8 ;>و8 ، د=ك-3 د-لو$
و راردا 'ك> ه+ ار هلO)1 داو3 هم$)Fرد و ، د6)!+ ر-> و <اوP.سا ، ;>و8 ، <وF
نحح-=e هححك ;سا ير+د3 Jل)F ;يدوQو3 يار+ ?)j3 نير.7+ ، دي)م5 kر)F Ag1 داو3
G G ;سا 4داد X-$ر$ :)سا ر)-!+ 'كL+ ار )H هكير+)1
دراد RارحF / 4Tح3 هحك C)ح$ هح.+ هحك م=-Dح-3 مي6ادح5ا رU5 <).Fرد Zرb ه+ 4)8رH
„ د6)!-3 نير-> رو@5ا ه5و@e
‡ f 1اسو mس Fبا€- CbOن رTح+ ;حم05 aحي <)ح!5ا يارح+ 'ح*ع هك=-مH 2 ~
;حسا ;ححم05 'ح*ع ن.>اد5 ?)س دروF 'فb يار+ ، ;سا ، دروححF 'حفb رح8ا ارحي6 G
AكL3 WدوF هك ;!5او.-م5 و ، ;>اد-3 د5راد <)8رT+ هك ار 9L5ادو '*ع <)مH
95او$)حح5 6او ، دححL-3 هححفF ، د-ححLك-3 ;ل)ححcF Aل)ححح ير)-حح!+ رد ، دي)م5 •1ر ار دوF
دحح>ر 46ادحح5ا هحح+ 'ححفb نححيا 'حح*ع مل)ححع ر )8درورB Aرد& ه+ 9لو ، درD-3 y5ر EيوF
?)ححفbا نححيا يارحح+ ;ححم05 نير.حح7+ ;-لوفb <)36رد 9ل*ع 9+و ، 4دوم5 ;يو*$ E=س
G ;سا
28 f ناسنا Eسi CيوBت gارب g#ا" gايشا cا M#افتسا 2 <)حح!5ا محح!Q
، )حح7+ورك3)+ هل+)حح*3 ، ;ححسوB ، ;>و8 ، <وF ه+ ، د>)D-3 ~رT+ 4)@.سد aي د=5)3 هك
يا هكير+)حح1 محح!Q نححيا 'ححFاد رد ?)حح0.3 دحح5وادF ، دراد AرورO ، rل.P3 ي)7=-3).يو
AرورححO دروحح3 داوحح3 93)م$ ، <ا6راو يد)ع ي)H ه+)>و5و )H اذY 6ا هك ;سا ه.F)س
G د6)!-3 _و1ر3 ار دوQو AرورO و د=ك-3 د-لو$ a-$)3و$ا روK+ ار EيوF
يرورO ي)7=-$ورB و )7=-3).يو )يو ، <)!5ا دوQو AرورO <وF ?وصح يار+ 4)8رH
رد 9ححمك Aد3 هك د.!5او.-م5ر-*1 <)3در3 6ا ير)-!+ ، دوD-3 k)-.حا يو& ي)H اذY ه+
?)0.3 د5وادF nكعر+ 9لو ، د==ك 98 4د56 )-5د [هححلQ 'ححQ] اذححY رد ار )ححH AرورححO نححيا
JححلF 4رحح-Y و A)حح+وDح ، A)ححQ 4وحح-3 ، A)حح-=Dل ، A)cيTDححس ، دحح=5)3 <ا6را ر)-!+ ي)H
)حح+ دحح5او.-3 <)حح!5ا /)حح=+ ، ;ححسا )حح-ح3 9حح!كرH يارحح+ )حح75# 4د)ف.سا هك ، ;سا 4دوم5
G د6)س _و1ر3 ار دوF دوQو AارورO )H اذY ني6ا 4د)ف.سا
49
نحيا هحك دراد دوححQو ر)8دير1# دوQو ه+ يد)ي6 'يلد هك م-+)-3 dو1 'يلد ه0ل)K3 )+
G د=ك-3 ;للد ر)8درورB دوQو ر+ 9&ولP3رH اري6 د=.!-5 Wر)م> '+)& 'يلد
22 يحارt )# vسانت f ;ححسوBو ;حح>و8 9لو درك-3 د>ر <اوP.سا 4)8رH 2
)ححيو ° دحح-فi-3 E.ححسوB مححH دي)حح>و ، دL-3 د)cيا 'كL3 <)!5ا يار+ ، درك-م5 د>ر
<)حح!5ا ، دحح5)م-3 9&)+ 9ل,ا ;ل)ح ه+ <)!5ا ي)H)+و ، درك-3 د>ر <)!5ا م!Q هك=يا
?)0.3 د5وادF 9لو ، دL-3 .D3 'كL3 ه+ مH6)+ [هلQ 'Q] ار دوححQو ي)ححH EP+ 93)م$
نححيا Tحح-5 AارورO د-لو$ رد <)=VمH ، دHد-3 د>ر ر@يدكي)+ Xس)=3و ?)3رو5 'ك> ه+
'7e <)!5ا aي Xل& د=5)3 'فb aي Xل& 4 )8رH 2 j3 ;سا 4ديدر8 A)عار3 Xس)=$
دحح5وادF 9ححلو ، دححL-3 ير)Q 'فb <د+ 93)م$ 6ا <وF دي)> ، درك-3 د-لو$ <وF هل)س
، ;ححسا 4دوم5 يد=+ šرb <)!5ا دوQو Xس)=3و J+)K3 ار <)!5ا AرورO رH ?)0.3
G ;سا <)+ر73 Aا‚ دوQو '-لد دوF نيا هك
:)اJd 2 *ناسنا gدOبو# ناbتخاس g#ا77- يناbتخا77س$
g#ا77- د77Oب و# gا)ا# ه77. C77سا g#و77iو- نا77سنا * نا77سنا ندب يحو)و
@ د77شا(ي- kيو77خ E77سi)# يحو)و 'حح3)i$ يوc.حح!Qرد هححL-مH <)حح!5ا šور
9حححور ي)ححH AرورححO ، دحح5او.-م5 يد)3 'ي)سو مH)يو يد)3 A)LHاوF ، ;سا 9&ر$و
ر)-ح!+ 'ي)حسو ن.ح>اد دوحQو )+ )75)!5ا 6ا ير)-!+ اري6 ، دي)م5 '-مi$ ار <)!5ا دوQو
Eحح3ار# ، 4درححi5 ;حححار :)حح!حا مH6)حح+ [ Aردحح& œ A)ححiل.م3 œ AورححM ] يد)3 د)ي6
ور ر)حح8درورB يوحح!+ :)ححسا نيدحح+و ، دححHاوP-3 دوححF 6ا ر.-ل)ححع م)حح*3 6ا ار EيوححF
<)حح!5ا ورحح=ي6او ، ه.حح>اد رارحح& ?)ححمS هححD$ر3و م)حح*3 نير.-ل)عرد د5وادF اري6 ، درو)-3
نحح-مH :)ححسا هحح+ <)حح!5ا ، دحح5ا ;ححSرحرد ?)ححمS /هل& <# يو!+ ه.ساوF)5 )ي ه.ساوF
ر)8دححير1# هحح+ ?)م.3و ، 4دو+ 9.سرB ادF <)HاوF EيوF دوQو 9حور s)F <)م.F)س
د)حح75رد 4TححيرY |ححي Aروص+ 9.سرB ادFو 9HاوFادF ، 9يوQ ادF :)!حاو ، د>)D-3
G ;سا 4د> 4د-5)c=8 <)!5ا
ديو>ي- هني-c mي)# qbيi :ايليو ار دوF 4)8ا ر-مO 4)8رH ن3 رU5 ه+ ° 2
9.حح!H6ار@يد يدحح0+ هححS 9حح5*عو :وحح!ح3 <)حح7Q يارو)3 ه+ <# /هل)D5د م-=S ?)D5د
مل)حع )ححيو هe)حح3و ;0-Dححb /ارو)3 2 ديراذ@+ د-HاوP-3 هeرH ار5# م)5 دسر 93 ;س)3
?د 9حح=يد A)حح-ح همeرححس هححS مريذححx-3 9+وP+ ن3 ° د=i-3 ه1)Oا وا ³ر ارساو X-Y
هححمQر$ XححلK3 دحح=5)3 9فحح!ل1 ي)7لم0لارو.ححسدو )حح7لو3رو1 هS مراد مH ?وD&و ;سا
³ د>)+ ير@يد <)+6 ه+ <# ',ا هS ;سا يا 4د>
9فحح!ل1 ي)ححH هي)ححBر+ اردوححF <)ميا هS د5د*.03 مدر3 )3ومع ° 2 ديو@-3 هc-.5ردوا
G ³ دراد رار& <)ميا يور ر+ 9ف!ل1 ي)=D3 هi=-ل)حو د5)7.F)س مiح3
ديو>ي- mيات?نا رlاO- E'ا" /)=j.سا <ود+ }ل)M XHذ3و 4د-*ع |ي ° 2
نحح3 دوححL-م5 ;1)ي مادiV-Hرد ;سدiي wل)F 'i> )+ هeر8 ، دراد دوQو همH ن-+رد
يارحح+ ار :)حح!حا نيا ;سا 'iL3 ر)-!+ م5اد-3 دوQو )ي E=ير1# 9=يد :)!حا ار5#
G ³ مHد p-Oو$ ;سا <# د&)1 3)S هS 9!S
نحح>ور ، 97يدحح+ر3ا |ححي ادححF دوححQو هل©حح!3 ° 2 دححيو@-3 مسا <اد=مL5اد6ا ن.iي
Tح-@5ا R)ححcعاورو# ;ف@حح> رح3ا |حي ادF دوQورد ديدر$و <)م8و ;سا ر)i5ا '+)&ر-Yو
] ³ ;سا '*عو JK=3 rل)P3 3)Sو ` [
50
*Mدنcا77ساي sنا77l $ F'ا77خ ه77ب gد77ن-cاين * E7Rنپ
/هiير+)1و ;Sر> <ود+ هS ;!-5 9.0=, m-H ، مي6اد5ا رU5 AادوQو3 م)م$رد 4)8رH
دوQو+ 91د)ص$ 'i> ه+ |eوS مل& |ي ).ح هS دريذx-م5 9H)@V-H <)!5ا '*ع ، د>)+
G د>)+ 4د3#
2 دححيو@-3 دحح>)D-3 رحح,)03 <اد=مححL5اد 6ا ن.iي هS 95اد=ي6 د-cملادDع ه3ع
م.>ادو@.ف8 <).!-ل)ير$)3 6ا ن.iي )+ ي6ور
„ ;سا 4درS JلF 9S ار )م> 2 م.ف8 Eيار+
G Zد)ص$ 2 دو3ر1
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ƒ s ، '*ع 4)8ديد رد مسا v–
„ د>)+ 91د)ص$ )Dي6 <)م.F)س نيا )+ 9ي)Dي6 <)!5ا ;سا نiم3 )ي# 2 م.ف8 Eيار+
G 9ل+ 2 ;ف8
„ ;سا 4د> د)cيا 91د)ص$ T-5 <)$ ي)7$و+ )ي# 2 م.ف8
ارحح5# 9حح,)F هiير+)حح1 اري6 ، د>)+ 91د)ص$ هS ;!-5 نiم3 )7$و+ نيا ر-P5 2 ;ف8
G ;سا 4د> ه.>و5 <# •ر)3 و ه.F)س
هiير+)ح1 <ودحح+ <# <)م.F)س )$ ، ;سار.مS مH )7$و+ ني6ا <)!5ا )ي# 2 م.ف8 Eيار+
<# „ دحح>)+ 91د)ححص$ Jحح-&د <)م.F)ححس نححيا )حح+ <)حح!5ا نححياو ، د>)+ نiم3)5 ير8ر)Sو
Gد5)3 Wو3)F wP>
داد مححل& Zوحح!ل-1و د=مححL5اد ار دوححF ارH)ححq هححS E5ادحح-+ ي)75)!5ا 6ا ير)-!+
9ححل*عو 9ححملع Jي)حح*ح 6ا رودو 9فحح!ل1 'iحح> هحح+ ار A)عوOو3 هi=يا يار+ ، د==i-3
„ ›ر3 )يو 4د> ا د-B مP$ وا )ي# 2 د=يو@-3 د==S 9سرر+
4)حح8رH هS ;!5اد د=HاوF ه.Fاد5ا ر)i+ ار دوF '*ع 9مS <)3در3 ه5و8 نيا 4)8رH
<ودحح+ مP$ اري6 ، درو)-+ دوQو ه+ ار 9Yر3 هS د5او.-م5 مP$ ، د>)+ 4د> اد-B مP$ ?وا
G ددر@-3 نف0.3 4د> 4د=8 9LS هeوe ن->)3 )ي <)-S)3
ارححي6 ، ددرحح8 <)ححYر3 د)cيا XDس هS د5او.-م5 دي# )-5د+ 9ي)7=$ ه+ مH 9Yر3 4)8رHو
G د=5او.-م5 4داد م)c5ا ار هف-qو نيا <)-8)3 <ود+ :ورF و :ورF <ود+ <)-S)3
mحح-H6ا ار :ارFو <)-S)3 ودرH ?)0.3 Jل)F Aا‚ هS دراد 4د-*ع <)ميا )+ <)مل!3
G د=.L8 EيوF '!5 د)ي6ا XDس ودرH 4رF…)+و ، دوم5 JلF
EيوححF 9ي)حح7=$ ه+ د5او.-م5 9&ولP3 m-H هS م-سر-3 هc-.5 نيد+ dو1 'يلد <)-+ )+
، دحح>)D-3 'حح*ع /حح4رياد kر)ححF <# 91د)ححص$ ;حح*لF مH)ححيو ، ه.ححL8 'حح!5 رjححi$ XDس
G دححي)م5 JححلF mحح-H6ا ار5)حح5# )حح$ ، 4دو+ د=36)-5 9*ل)F دوQو ه+ A)&ولP3 همH هc-.5ردو
G د>)D-3 [ هلQ 'Q ] هللا Aا‚ Jل)F <#و
51
* يتس% ناJi ن#وب ‚#اح * E?ش ميد& <)7Q نيا هi=ي6ا
دحح=36)-5 Jل)ححF هحح+ يT-eرH <د3# دوQو+و ، ;سا 4د3# دوQو+ <دوD56ا د0+ هiل+ ;!-5
<اد=مححL5اد ;يرjححSا هححS ;ححسا /هلNحح!3 <)ح7Q <دو+ [ اد-Bو5 ] -د)ح _وOو3 G ;سا
2 دح5ا 4دوحم5 ;+)حM ارح5# 'حيلد )ح+و 4دوحم5 Zار.حعا <ادح+ رح,)03و ميد& <)1و!ل-1و
، [ <اد-ححO)ير ] :روY)j-1و 4دو+ مل)ع -ودح ه+ 'ي)& م-iح ‡ار*س <)5وي هفس16ا
G د5ا ه.!5اد [ اد-Bو5] -د)ح ار <)7Q <وb1او :و5)!-i5او ، :روY)!i5ا ، nل)$
<اد |ححيT1 ، ر)iححسوار.Sد ، ²وححلD5 م)حح-لور.Sد ° نل# |5ار1 ر,)03 <اد=مL5اد 6او
<)ح7Q <دوح+ -د)حح هح+ يرح@يد د=محL5اد <اراTحH و 'ح-Sر$ولراودا ° <)ح3ر=$و+ ~رT+
دوحQو يد)حي6 'ححيلد 2 دحيو8 93 9م-> رد wصP.3 9.!-ل)Sر)S G د5ا 4دوم5 Zار.عا
نح7B )حح-5د دححHد-3 <)حL5 AادH)حL3 ;ححسا ه.حح>اد 9(اد.+ا <)7Q دHد-3 <)L5 هS دراد
•ححمQ 'ححح3 |ححيرد هححمH /اد.+ا مل)ع /4د=Hد '-iL$ ر,)=ع هS د=i-3 ;+)M ، دوL-3ر$
<)حح7Q هححS ;ححسا 4درححS ;+)M Aرارح <و5)& يور 6ا نل# |5ار1 G د5دو+ 4د-V-B مH ه+و
] G دراد ي6)Y# هiل+ 4دوD5 [ ميد& ] 9ل6ا ` [
9ميدحح& 9.ح!H <)ح7Q هححS دحح5دوم5 ;+)حM يوحح& 'ححيلد )+ هi=ي6ا د0+ <اد=مL5اد نيا
هححS ;ححساد=36)-5 /4دحح==Sاد-B هحح+ <)7Q Eياد-B نيا G ;سا 4د> اد-B )Hد0+ هiل+ 4دوD5
هللا Aا‚ 6ا Tc+ [ هلQ 'Q ] G د5او.م5 4د> ير@يد 9!S
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
1 - 2 s ، '*ع 4)8ديد 6ا مسا —` G
/•اbتحا نوناX * Eتف% دوححQو Aل)ححم.حا <و5)حح& :)سا ه+ 95اد=مL5اد 2
G د==i-3 4د-*ع ار د5وادF
پ نا# يjاي) wوسليف ديو>ي- 1اكسا هححك م-حح>)+ 4دحح-*ع نيار+ دي)+ )ي ]] 2
يا „ محح-=يT8ر+ ار a-3ادححك ، م-حح>)+ ه.حح>اد5 يد)حح*.عا نحح-=e هك=يا )ي ، دراد دوQو ادF
ه5)حح-3 نححيرد دحح5او.+ هححك ;ححسا <# 6ا رحح$ <او$)حح5و رحح$ 4دحح5)3رد وحح$ درFو '*ع 2 <)!5ا
;0-Dححb )حح+ ه*+)حح!3 )ححي ي6)+ aيرد هك نك R)!ح ن-=e ، د>)+ ه.>اد 9.سرد E=يT8
يور 9حح3 ه5)L5 ار دوFر-$ مH و$ و د=ك-3 R)$رB ار دوFر-$ ;0-Db ، يا 4د> ي6)DمH
دوححس نحح-+ نححS هحح!ي)*3 RوححF ?)ححح ، دوحح> 4دحح5ر+ ،ر-$ ود نيا6ا 9كي دي)+ ر)e)5 ه+ و
9.PDحح>وF ه+ و$ هك د> 4د5ر+ ر8ا ‹ ه*+)!3 و ي6)+ نيرد AدوF 9ل)م.حا ي)H <)ي6و
;ححسد 6ا ار 9.حح-مHا )حح+ T-eوحح$ ، دحح> 4د56)+ر8ا ‹ يا 4د-سر يد+ا Aد)0سو 9@L-مH
9حم5 ?)ححر7+ هحك ار 9ح=.1ر <)ح-36ا Tح-e aحيو$ هحك ;ح!5# XحلK3 ;ي)75 ، يا 4داد5
<دادو يا 4دحح=@1ا 4رb)ححP3 هحح+ و 4داد ;ححسد 6ا دحح>)+ 95دحح5)3 ;ححيار+ ;سا ه.!5او$
'ححمح$ 'حح+)& د>)+ ن-=e هك مH <# zرف+ 95)1و يا 4د5و> ;سد 6ا ;3ارY د=eرH
;سا ه5اد=3درFو
هحح+ هححك دححيو@+ دححHاوP-3 4دوححم5 ;Dح, 9O)ير Aل)م.حا <و5)& :)سا ه+ ?)iس)B
، ;ححسا 4درححك5 9ص*5 <)!5ا د>)D5 مH 9$رF# )-5د 6ا ن.1ر 6ا د0+ ر8ا ?)م.حا :)سا
G ;سا 4داد ;سد6ا ار 95)1 ي)-5د Zر,
52
هححi=يا يارح+ و دحيور-3 يرفحس هح+ )مح> 4)ح8رH 2 ديو@-3 درو3 نيرد 9.(ار& ه3ع
رححU5رد ار يروحح3ا Aل)ححم.حا <و5)حح& J+)ححK3 ديوL5 هQاو3 9لiL3 ه+ رفس <)يرQرد
دير-@-3 اذY دوF)+ ، د>)D5 9ل$وH 4ار رد ر8ا هi=يا ?)م.حا ه+ ، د->)+ ه.>اد-3 EيوF
?)ححم.حا هحح+و ، دححير-@-3 R# يردحح*3 دوححF )+ ، د> دHاوP5 ;1)ي R# هi=يا ?)م.حا ه+ ،
ري)حح$ دوححF )حح+ ر$و3ري)حح$ <دحح>رV=B ?)ححم.حا هحح+ و ، درحح-@-3 9حس دوF)+ ياد6د هلمح
يارح+ محH 9لiL3 m-H <)$ رفسرد 4)8رH ?)م.حا همH نيا دوQوا )+ G دير-@-3 91)Oا
ر-P5 )0Db „ ديا 4در8 9ص*5 )ي# دوL5 اد-B <)$
ار 9ل)ححم.حا mحح-Hو دحح-Hد هحح3ادا رفححس هحح+ رو3ا نيا ;>اد رU5رد <ود+ 4)8رH 9لو
„ درS د-HاوF 9e د>رV=B <)$ ر$و3 4ار هم-5رد هS د-=S رi1 ، د->)+ ه.>اد5 رU5رد
در1 |ي [ دراد دوQو '-لد <اراTH)+ هi-ل)حرد ] د>)D5 9$رF# 4)8رH <)س ن-مH ه+
يوحح-5د •1)حح=3 AرححF# 6ا 'D& يو ر-F ?)معا 93)م$ ، درS دHاوF 9ص*5 9e <)مل!3
4)ح8رHو G د5)حسر-م5 95)حص*5 mح-H Eيار+ AرF# <دوD5و ، ;سا 4دوم5 ن-مg$ ار يو
دححHاوF 9ححe دحح5وادF دوححQو 6ا رi=3 <)!5ا نيا nB د>)+ 9+اوQو ?اوس ، دو+ 9$رF#
„ درS
دحح=5اد-3 4د-*ع ه+ ار نير.7+ ار Aل)م.حا <و5)& <اد=مL5اد 6ا ير)-!+ :)سا نيد+
G
*/رخ^و اين# /#اOس هب gدنbX`" * E7ت?% 9ححg0+
<)ححك نحح3 ] ، د=ي)م5 ',)ح د5وادF ه+ <)ميا )+ ار AرF#و )-5د Aد)0س د=HاوP-3 مH )H
م-لححس 'حح*ع 4ار 6ا هS <)3در3 نيا 2 [ "رF†او )-5دلا RاوM هللا د=01 )-5دلا RاوM ديري
4ار [ هححلQ 'ححQ ] د5وادF ه+ <)ميا هS د5رU5 نيد+ ، د5راد دروFر+ )H 4ديدB 93)م$ )+
<)حح!5ا ي)ححH يدحح=36)-5 93)ححم$ يوحح@+اوQ نيد اري6 ، 4درو# ر)+ ار AرF#و )-5د Aد)0س
4دحح56 هحح+ )حح7=$ <)!5ا ي)H يد=36)-5 ه+ نيد 9يو@Pس)B نياو ، 4دو+ rل.P3 A)ح)سرد
G درادر+ رد T-5 ار AرF# Aد)0س هiل+ ، 4دL5 ه,F )-5د 98
#وiو هب ين^رX لي•# F'اخ
يBيBح $ (ممممم مم)
4دحح> ?6)حح5 )75)حح!5ا ;يادH يار+ ، ;سا 97لا R).ك نيرF# هك <)Lلا م-Uع <#ر&
رTحح+ R)حح.ك نححيا ZدححH هك=ي6ا ، ;سا ~ ، 9+)حح-Hر ، 9ي)ححم=Hر ، ;ع)حح=& ، <)ححميا 9حح7لا
J+)ححK3 <# 'ححيلد 93 )م$ ، ;سا 4د> 4د).سر1 رL+ يار+ و ، د>)D-3 رL+ Aد)0سو
)حح+و ه5لو*03 'كL+و ، 4دوم5 Cرد ار 95#ر& 'يلد نيا <)!5ا )$ ، د>)D-3 يرL+ '*ع
، د>)+ ن3I3 '3)ك ;ع)=& ا L ر d ه مك <)Lلا م-Uع <#ر& B درور 8 ;ححسا <)-مل)ع ر)
9ي)م=Hر يار+ R).ك نيا هك=ي6ا 9لو ، <)!5ا ?6)حح5 8 <# 'ححيلد 93)ححم$ ، ;ححسا 4دححيدر
53
رحح,)& <# محح71 6ا <)حح!5ا 'حح*ع هك د=ك-م5 <)-+ ار 9ل-لد ، ;سا <)!5ا '*ع J+)K3
'حيلد <)حLلا مح-Uع <#رح& هحكل+ ، دحي)م5 Cرد 9+وP+ ار5# د5او.5 <)!5ا مH)يو ، د>)+
-3 رc=3 <)ميا ;*-*ح ه+ ر-كف$ Cد5ا )+ هك دراد-3 <)-+ ار ن>ورو pOاو ر)-!+ @ G ددر
دوححQو Cرد و Jل)ححF ;F)=حح> يارحح+ هك ار 95#ر& 'يلد 6ا 9g0+ )$ ;سا م6ل )c=ي رد
G م-Hد رار& ه0ل)K3 درو3 ، ;سا 4 د> <)-+ د5وادF
رححكف$ :)ححسا هحح+ ، ار EيوF :د*3 Aا‚ دوQوو Aرد& 'يلد <)Lلا م-Uع <#ر&
2 دراد-3 <)-+ 9.!H <)7Q 93)م$ و ، A)&ولP3 ري)س ، <)!5ا دوF دوQو رد
2 ناسنا #وخ #وiو )#ركفت هب ن^رX /و"# f محح-Uع <#رحح& 2
-3 و دي)م=-3 Aوعد WدوF دوQو ردركف$ ه+ ار5)!5ا <)Lلا @ 2 ديو ´ 91 Ž )= •$ Ž)ي

# م

7
Ž
ير
Ž
= ‘س

/¢9

حح>• '¤ ححك

ىححل

ع • ه

حح5 ’أ

a

حح+
¤
ر

+
Ž
r
Ž
ححك

ي

م

ححل

و

أ

J

ح

ل

ا ه

5 ’أ

م

7

ل

ن

-

D

. •ي

ى. ’ح

م

7
Ž
!Ž ف‘5 •أ

91 Žو

d
Ž
)1 •†ا
د
¥
-7
Ž
>• µ ” ;لص1 ™— <)حح8 4دحح=+ ي)7!ف5 و ، <)7Q d)1# رد ار دوF Aرد& ي)H ه5)L5 )3
رد ;ححي# نححيا ;*-*ح] G ;سا Jح د5وادF هك ددر8 pOاو <)> يار+ )$ م-Hد-3 <)L5
<)=VمH [ د-ي)م5 ه0ل)K3 <#ر& 9ملع 6)cعا EP+ مكحح!ف5أ 91و] 2 دي)3رف-3 د5وادF
دوححF دوححQورد [<ورصD$ 1أ ححe وححgعرH هحح+ <)حح!5ا 4)ححكرH ، دححي6اد5ا 9ححم5 رححU5 ار ي
Aردحح& 'ححيلد ، دححي)م5 رححك1 دوF <د+ ي)gع6ا B درور ح8 هحح+ ار ر) e 4 دH)حL3 دوححF مححL
نيا هك د=ك-3 رو)+و ، دي)م=-3 ، نحح3 <دحح+ 9=b)+ و يرH)q يو=03 و 9iيT1 <)م.F)س
و G يو ;ي)75 9+ Aرد&و د5وادF دوQو 6ا ;سا /ه5)L5 ن3 دوQورد مU5
4 نا77Ji )# ر77كفت ه77ب ن^رX /و"# f 2 9.حح!H محح-Uع <#رحح&
Xحح> 9ليدححD$و رحح--h$ ، نحح-36 ، )75)مححس# JححلF دروحح3 رد )ح$ دححHاوP-3 <)!5ا 6ا <)Lلا
، <ار)حح+ ،رحح+ا ،رححح+ رد )ححH 9.ححLك <دحح> <اورو ، )H )يرد ;*لF ، 6ورو € ، Zرحح+ ، هححلا
، )Hد)+ ، <).!36 'ص16ا د0+ ن-36 <د> 4د56و <د>TDسرس 4ر)+ود و -داوح 4ر-Yو
رi1 9.!H <)7Q ي)H ه3)5ر+ ي)م5 = د G
ر
Ž
)حح7

= ’لاو

'
Ž
-

ل

لا Z
Ž


. ŽF• او

z
Ž
ر
او

AŽ او!

لا J
Ž
ل

F• 91 Ž <

%
Ž
] 2 دي)3رف-3 ?)0.3 د5وادF
)حح-

ح

N

1 • /¢)حح3

ن

3Ž /Ž)م

!

لا ن

3Ž ه

ل

لا ?• T)3

و

:

)= ’لا •

ف•=ي+
Ž
ر
Ž
ح

D

ل

ا 91 Ž ير
Ž
c

$ • 9. Žل

ا a
Ž
ل

ف‘ل

او

ن

حح-

+

ر
Ž
P’ حح!

م

ل

ا R
Ž


حح!

لاو

š
Ž
)ححي

ر
¤
لا r
Ž
ير
Ž
ححص

$ •و

^ ¢ +

اد

'¤ ك

ن

3Ž )7

-1 Ž }’ +

و

)7

$ Žو

3

د

0

+

z

ر
ا ه Ž +
Ž
]” "ر*Dلا <

ول

*Ž0

ي

م
¢
و

*•ل Ž A¢ )يz
Ž
ر
او

/Ž)م

!

لا `t– دحح3#و نحح-36و )75)مححس# E=ير1#رد [
رو X> د> و د=.كرح رد مدر3 دوس ه+ و )يردرد هك 9ي)7-.Lك و 6 ، دحح5وادF هححك 9ح+# و
4درك ?6)5 <)مس# 6ا ، ار ن-36 <# )+ و B ر3 6ا n ~ 4د56 4دوم5 4د=D=Q _او5او ، حح8 <)
<#رد ار 8 مH و 4در.! V -= ن <)مححس# و نحح-36 <)ح-3 هحك ي)حHر+او )Hد)+ر-حح!3 رح--h$ رد
Aا‚ 6ا ;سا 9ي)H ه5)L5 د=*ل03 B يو ادF C) @ 5) @ و دحح5راد 'حح*ع هك 93در3 يار+ وا 9
G د=Lيد5ا 93
رHو 8 97لا A)&ولP3 نيا ه+ <)!5ا 4) e 5)= V دوححQو ، دححLيد5)-+ 4دوححم5 ر3ا د5وادF ه
هك ار 9*-*ح <)=3I3 A)ف, ?)0.3 د5وادF G دي)م=-3 Cرد 9+وP+ ار ?)0.3 د5وادF هحح+
دحح5وادF A)حح&ولP3رد ركف$ :)سا ، دحح5ا 4درو# <)ححميا e 2 درادحح-3 <)حح-+ نحح-= ] ن

يذ Ž ححل

ا
)حح= •+

ر

z
Ž
ر
او

AŽ اوحح!

لا J
Ž
ححل

F• 91 Ž <

ور

ك

ف•. •ي

و

م

7
Ž
+
Ž
و= ‘Q

ىل

ع • و

اد

و0

& ‘و

)3

)-

& Ž ه

ل

لا <

ور

ك

ذ • ي

” <ارمع ?# [ ر
Ž
)= ’لا R

اذ • ع • )= •*Ž1 • a

5 •)ح

D

سb Ž )+

اذ • H • ;

*• ل

F• )3

`¦`
ه+و ، ه.!L5 ، 4د).!يا ?)حرد ار د5وادF هك-5)5# 7B ;حح*لFرد ، دحح==ك-3 د)ححي ه.فFوححل
ي)م=-3 رك1 ن-36و )75)مس# حح= -3 ] و د @ 2 [ دحح=يو B درور حح8 ار) ‹ JححلF 'ححb)+ ار هححمH نححيا
، يا 4درك5 B اذع 6ا ار )3 ، ار$ر3 ;سا 9ك) R G 4د A)c5 Œ6ود
54
; /اناويح)# ركفت هب ن^رX /و"# f <)حح!5ا 6ا ?)حح0.3 دحح5وادF 2
9.ححFرد نححيا ، دحح=ك رححك1 9ح7لا A)&ولP3 درو3 رد )$ دHاوP-3 aححLF <).حح!36رد هححك
س ، دوL-3 x ن-مH6ا n e 4T3 9+ Rو ، ذححيذل ر)-حح!+ ي)ححH 4وحح-3 ي دحح=5)3 2 ، X-ححس
5ا @ و-3 4ر-Yو ر)5أ ، C)5 ،رو 4 )+ ار A)Q Aذل <)حح!5ا مادك ، دي)م=-3 JلF rل.P3 ي)H
راد*3 aي 6ا د5او.-3 e )محح> هححك دححي)3رف-3 د5وادF „ د6)!+ 9ي 4و-3 C)Fو ، R# ، Rو
)+ ار ر.> د5وادF هك د=-D+ د-=ك رك1 A)5او-ح ;*لF ه+ e ] ;سا 4دوم5 JلF 9$)ف, 9
[ ;*لF r-ك '+¶ا ىل% <ورU=ي 1أ ;ححي# نححيا ;حح>اد رححU5رد )حح+ <اد=مL5اد 6ا ن.iي
نححيرد ار Jحح-*ح$ ني6ا 9Fر+ <د5اوF ، هS 4داد رار& ه0ل)K3 درو3 ارر.> )H 98 4oيو
2 م5اد-3 Xس)=3 )Q
نارتش CBلخ gا% يL Mqيو
و دحح5ا 4دحح> ل)+ Wرس Zرb ه+ ر.> <)مLe 2 )H /ارح, ياوH و R# )+ ;*1او3
ي)ححH fححير رد ار وا ر.حح> <)مححLe <)م.F)ححس نححيا هك د5در@-3 ر+ رس ;LB Zرb ه+
اروا هححك ;!-ي)Hو3 Eي)7>و8و 9=-+ ي)H Œاروسرد <)=VمH ، د==ك-3 يراد7@5 ارح,
، دراد aححeوك ي)ححH Œاروححس ر.حح> 9حح=-+ G دححي)م=-3 ;U1)ححح3 9حح@ير ي)ححH <)حح1وb 6ا
G د5وL-3 د=+ )H Œاروس نيا در-8 Aرو, Eل+)*3رد fير <)1وb 4)8رHو
رد هححك د5او.-3 ر.> ، د==ك-3 aمك ;كرح ;عرس رد اروا هك د=ليوb ر.> ي)H)B
دودححح `•u 9ححلا `˜u 6ور aححيرد و 4دوححم5 'ححمح ار <6و مار8وححل-ك –u ر.حح3ول-ك
;عرسرد – 'كحح> نحح-مH ه+ ار 6ور ر)7e هك د5او.-3 و G دي)م5 9b ;ع)سرد ر.3ول-ك
د=5او.-3 هك د=>)D-3 <)!5ا ?)*.5ا sوصP3 <ار.> 6ا 9g0+ G د>)+ ;كرحرد ر$او.3
;ع)س aيرد `t G د=ي)م5 ;كرح ر.3ول-ك
JححلF 46)حح$ ;حح>و8 6ا هححك يورححياد ي)ححH د=+)B ياراد و 4دو+ راومH <ار.> ي)73د&
G ;سا Xس)=3 ر)-!+ )H را6 fير يل)+ ن.1ر يار+ ، د5ا 4د>
هححك ;ححسا 4دحح> JححلF )ححH ;ححLل)+ دحح=5)3 ي)H هeر)B Eي)H)B ',)ف3 و ، ه=-سري6
G دي)م5 ;حار.سا 95)س# ه+ <ا6وس و مر8 ر)-!+ ن-36 يل)+ د5او.-3
6ا دحح5او.-3 ر.حح> 9ححلو ، دحح5ر-م-3 9@=ححسر8 6ا )H /ارح, رد A)5او-ح A)&وا XلYا
راد ر)ححF A)حح$)D5 _وحح5 رH د5او.-3 AرورO Aرو,ردو ، دي)م5 4د)ف.سا )H 4)-8 م!&رH
6ا ر.حح> و دحح>)D5 9ياذححY mحح-H هححك ر.ححL-+ AرورححO م)حح@=Hرد و ، دروححP+ ار ;Pححسو
و 4دروححF ار5# هك دراد دوF ;LBرد و+رe 6ا 93)=س دي)م5 ~ر3 ZوF د)ي6 9@=سر8
G دي)م5 4د)ف.سا EيوF ياذY }-ح=3 <# 6ا 6ور نيد=e د5او.-3
R# هححك دراد 9ححلD& A)ححb)-.حا ر.حح> ، دحح>)D-3 R # /ارححح, AارورححO نير.ححم73
E5)ححHد هحح+ 'ححص.3 Wا 9حح=-+ ، دحح=ك-م5 dرححع m-H ر.> j3 ، د=ك-3 فح ار Eم!Q
ر.حح> ، د6)حح!-3 دحح=+ ددرحح@-3 kر)ححF nححف=$ {ححسو$ هححك ار 9ي)حح7+# Wا 9حح=-+ ، د>)D-3
رادحح*3 نححيا هححك دي)م5 4ر-F‚ ار R# ر.-ل ;ص> دوF نK+رد د5او.-3 AرورO م)@=Hرد
;!-1)ك W6ور 4د 9لا E> يار+ R# $ G 2
„ دحح>)+ هحح.1ر8 Aروحح, 9حح$ا‚ ر-+د$ <ود+ <ار.> A)ف, همH نيا ;سا نiم3 )ي#
G مراذ@-3 )مL+ ار5# RاوQ
ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ
55
2 @ E77" ءq77i ري77سفت @ ‰ي-`77س•ا Uو"د77'ا ‰77يObi * اي(ي' @ M)ا(t pاتف'اد(" +يف" +ي'ات @ Eيرك'ا ن^رB'ا pو) ريسفت G f
* K 282
H م V JححلF rححل.P3 _اوحح5ا هحح+ ار A)&ولP3 هك دراد-3 <)-+ )75)!5ا يار+ د5وادF <)=
/¢)حح3

ن

3Ž ^ ¢ +

اد

'’ ك

J

ل

F• ه

ل

لاو

] 2 ;سا ه.ف75 9.مكح مادكرH ;*لF رد هك ;سا 4دوم5
ىححل

ع • 9ححLŽ م

ي

ن

حح3

م

حح7

= •3Žو

ن
Ž
-

ل

Q

ر
Ž
ىل

ع • 9LŽ م

ي

ن

3

م

7

= •3Žو

ه Ž = ŽK

+

ىل

ع • 9LŽ م

ي

ن

3

م

7

= •مŽ 1 •

¥
يد Ž & • /¢9

>• '¤ ك

ىل

ع • ه

ل

لا <

%
Ž
/‘)L• ي

)3

ه

ل

لا J

ل

P• ي


¢
+

ر

أ

] ”رو=لا –™ [ 6ا ار 4دD=QرH د5وادF
ود يل)+ 9g0+و ، د5ور-3 مك>ر+ )5# 6ا 9g0+ ، 4دوم5 JلF R# ححB مححH )ححH 9ححg0+و ، )
ر+ e ر)7 B رH 9ل)0$ هللا ، د==ك-3 ;كرح ) e هححمHر+ 9ل)حح0$ هححللا و ، د=ك-3 JلF دHاوP+ ه
e G دراد د)ي6 Aرد& T-
ر)-!+ ي 4دحح> <)-+ A)&ولP3 ري)سرد ركف$ 4ر)+ رد صف3 هك ;سا 95#ر& A)ي# 6ا
، ;سا 2 ددر@-3 د-حو$و دوQو Jي)*ح ه+ 9+)-.سد ه+ ~رT+ هي)3رس رiف$ و '*ع اري6
e 2 ي6ار-> يد0س 4دورس RوF 9
ر+ ~ درك ;1ر03 ;!ير.1د E&رورH ر)->وHرU5رد TDس <).Fرد 8 ر)
56
مممممم ممممممم مممم مم ممم ه'`i لi $
ي)ححH A)حح3ول03 93)ححم$ و ، دHد-3 '-كL$ ار <)!5ا دوQو EP+ نير.م73 '*ع
يو A)حح3ول03 93)م$ هك ;سا نيرد )7=$ '*ع 'كL3 9لو ، دي)م=-3 Ec=س ار 4دراو
و ;يد)حح3 'iححL3 :اوححح نححيا هححi=ي6او Gدحح>)D-3 [ ه5)حح@c=B :اوح] Jيرb 6ا Zر,
4)حح8رHو ، ددرحح@-3 رH)q T-5 9ل*ع ي)H هLيد5اور-iف$رد ر)M# نيا /)=+ د5راد ;يدودح3
/)->ا م71رد 9Dلس ر-M)$ [ ;يدودح3و ;يد)3 ] نيا ، دي)م=5 Ec=س هD5)Q همH <)!5ا
G د5رو)-3 ر)+ Eيار+
* هنا>Rنپ Sاوح لك?-
2 * /ا7ي#ا- )# Sاو77ح )اŠ0نا A)ححيد)3 /حح4رياد رد <)حح!5ا ه5)حح@c=B :اوححح
م)ححم$ 9حح!S 4)حح8رH ، د>)D-3 TQ)ع ;سا 4رياد ني6ا kر)F هV5# •اردا 6او ، دFرV-3
روحح3ا ير)-حح!+ رد دحي)م5 محح-U=$ :اوح ن-مH :)سا ه+ ، ار EيوF 9ل*ع ي)H ه.>اد
;ححDj3 Aروححص+ EيوححF رححi1و '*ع 6ا هi-5)!5ا 9لو ، دوL-3 د)cيا Eيار+ 9$iL3
محLe )ح+ هiل+ ه5 ور مLe ه+ ] <اد=مL5اد ير)-!+ ه.ف8 ه+ ار رو3او ، د=i-3 4د)ف.سا
4)ح8رH 2 ?)حj3 ه5وح@+ ، ددرح@-3 'ح يد)3 AiL3 يو يار+ ، د=i-3 4دH)L3 [ '*ع
يوح+ و )حDي6 /ح4رU=3 <دحيد)+ )مح>و ، دوح> ه.>اذ8 /4د> <)ير+ ›ر3 9!S '+)*3رد
;D-ححص3 ، د-=S <)Q Wو5 ار ›ر3 <# ، ه.1ر :اوح ود نيا ر-MN$ ;ح$ ارو1 <# د=!xلد
مححLe )حح+ wPحح> نححيا 4)8رH niعر+ 9لو ، درS دHاوF 'مح$ ريT8 )5 ار5# يد0+ ي)H
4د)ف.ححسا رححKF ، <)ححYر3 نحح-=e <ردوF 9ح, _وOو3 ، د=S رU5 ›ر3 نيا يو!+ ?د
4د)ف.ححسا اذححY نححيا هحح-7$رد هi-لوححB و ، pحح+‚ دروحح3رد ، 4دحح> دراو <)ححYر3 ;حح>و86ا
2 هS دوم5 دHاوF •رد ار ;*-*ح نيا ، هD5)Q همH Ec=س 6ا د0+ و د=S رi1 ، دوL-3
2 f Jححيرb 6ا )حح7Yر3 ياT5وححلف5ا XDححس هحح+ 4دحح> دراو ي)7Yر3 <دروF رFاوا نيرد
?)حح*.5ا XDس دي)> <)ير+ ›ر3 نيا <دروFو ، 4د> 4داد رار& •=3 ه3)ع ;ح, Aرا6و
G دو> Eم!Qرد 9سوريو
v رححU5 رد ار 93ححسا pحح+‚ _وححOو3 ، )7.حح>و8 9$ارد), ي)H ;Sر> 6ا ير)-!+ ƒ
ه*يرb)حح+ هi-ي)7.حح>و8 <دروححF هححS دحح==i-م5 رححi1 مادححS _وححOو3 نيرد مH)ي و ه.>اد5
G دراد ?)D&رد ير@يد ي)H ;D-ص3 ، د>)+ 4دL5 p+‚ 9عر>
— <دروF ، دوس ، Aو>ر 6ا مارح ?وB ، 4د> 4د)ف.سا اذY ه-7$رد هi-لوB )5)-حا ƒ
G دي)م5 4د)ف.سا )H اذY ن-=e6ا هS ;!-5 <)مل!3 |ي ه.!ي)> هS ، 4دو+ <ار@يد Jح
يوححس هحح+ [ 4رحح,)+ nححح ] Aر)ححص+ مححLe )حح+ هi-حح!S <)-3 ;سا dر1 ر)-!+ /)=+
G د=i-3 9+)ي6را ار رو3ا [ Xل& 9ي)=>ور ] Aر-ص+ مLe )+ |-!S )+ د=i-3 رU5رو3ا
2 * هنا>Rنپ Sاوح يناوت ان اي +Oj هحح+ <د-سر يار+ <)!5ا هك=يا دوQو )+
رد :اوححح نححيا 'كL3 ، د=ك-3 4د)ف.سا EيوF /ه5)@c=B :اوح 6ا Jي)*ح 6ا ير)-!+
ارحح5# 6ا ر$ل)+ هك د==ك-3 ر)ك يدودح3 /هح)سرد )7=$ :اوح نيا اري6 ، ;س )75# r0O
2 j3 ، د==ك :)!حا د=5او.-م5
¯ هحك 4دوحQو3 Jي)ح*ح 6ا ير)-ح!+ <ديد6ا <)!5ا [مLe] 4ر,)+ nح `uu ;+)حM
)ح7+ورك3 <دحيد6ا ، دحح5او.-م5 4دححيد ار aححeوك AادوQو3و )7+ورك3، د>)D-3 TQ)ع ;سا
57
/هيوحح*$ يارحح+ :اوححح نححيا ، دوحح+ TQ)ححع ، دوحح+ 4دححL5 rححLS Rوكسورك-3 هك-5)36)$
G د6)س ر.L-+ ار5# Aو& /46اد5ا )$ دراد AرورO 9لي)سو ه+ EيوF
A)حح5او-ح 6ا 9حح>)5 ار )7ير)م-+ XلYاو درS rLS ار Rورi-3 هi=ي6ا د0+ رو.س)B
2 دحح> ?اوسوا 6ادرS ;يرL+ <)7Q ه+ 4د56را A)3دF rLS نيا)+ و ;!5اد 9=-+ 4ر‚
rححLS نححيا )+ ° 2 ;ف8 RاوQرد وا „ يراد 4د-*ع ادF دوQو ه+ 6)+ ;-*1و3 نيا )+ )ي#
|ححeوS A)5او-ح نيا يدوQو <)م.F)س اري6 ;سا 4د> <اد=e د, ادF ه+ ن3 /4د-*ع
dوحح1 Aردحح&و ملع 98 4در.!8 ه+ ار3 ، )75# 'j3 د-لو$ 9@5و@eو AرjSو ، 9=-+ 4ر‚و
;ف@حح> هحح+و ر-ح.3 ;Pس ادF Aرد&6او 4دوم5 هQو.3 [ادF] )75# 4درو# ديدB / 4د)0لا
'حح*ع هححS هحح.1ر ر)i+ )75# دوQو <)36)س رد Zر@> يور-5و •يد+ ;0=, <)=V5# ، مد3#
] ³ د6)!-3 رو هbوYر-ح$و Xc0$ ي)يرد ه+ ار 93د#و ;سا Aر-حرد ` [
رد <)حح3Tلا ميدحح& رد aححل1 موححلع <اد=مححL5اد ، د=-D+ ار رود ي)HT-e د5او.-م5 مLe
ن.1ريذححB 6ا مدر3 9لو ، د=.>اد 9$)0ل)K3و )H }ح+ يو)مس مارQاو <)8 4ر).س درو3
6ا 9ححg0+ 95)حح36 )ححBورا رد )ح.حو ،د=.حح>اد a> دوD5 ديد '+)& <)Lيار+ هك )75# ير)-!+
;ححح$ هححS ] ;حح&و ي)ححH ;3وححكح ، دحح5داد رححU5 ن-36 <دو+ يورك درو3رد aل1 ي)ملع
rل)ححP3 رححU5 نححيا ارححي6 ، د5د5)ححسر 'حح.& هحح+ ار5)حح5# [ دحح5درi-3 ر)ححS )حح!-لS Aاد)حح>را
<ديد يار+ <و=كاو ، د> 'ح 'كL3 نيا Rوك!ل$ rLك )+ 9لو ، دو+ <)5# Aاد)*.عا
ر.حL-+ Eح=-+ Aوح& ار محLe د5او.-3 ·وك!ل$ ن-36 <دو+ يوركو يو)مس مارQا نيا
G دي)م5 4دH)L3 9+وP+ ار همH )$ ، دHد
يو)مححس مارQا 6ا يريو)ص$ )$ ;F)س رد)& ار <)!5ا T-5 95)7-ك ي)H رفس <)=VمH
G د==ك ;ع)=& يد)ي6 Jي)*ح ه+ <)5#و ، دHد <)L5 مدر3 ه+ ار
ير)-حح!+ يارحح+ 9لiححL3 [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] رD3)حح-B kارحح03 رفس _وOو3
95)حح7-S ي)ححH رفححس هححS د=.حح!5او$ )75)حح!5ا هi-5)36 9لو ، دو+ <)ميلا r-0O s)P>ا
نححيا ، دحح5راد هحح-7$ <# 6ا يريو)ححص$و دحح5رو)-+ نحح-36 هحح+ ار R)حح.73 •)ححFو د=>)+ ه.>اد
6ا )$ د6)!+ /هل-سو ، ;!5او$ دراد هi-$iL3 93)م$ )+ <)!5ا اري6 ، د> •1ر 'iL3
ن.>اد 6ا ، <)!5ا نيا يادF )ي# ، دور ير@يد <)8ر)-س راد3 ه+ 4د> kر)F ن-36 راد3
)ححمع ه5Nحح> 9ل)حح0$ „ دححHد )75)مس# ه+ 9$وعد ار WرD3)-+ هS دو+ دHاوF TQ)ع /هل-سو
G [ د=يو@-3 هV5# ه+ ;D!5 دراد 9ل)ع م)*3 ?)0.3 ر)8درورB Aا‚ ] <ولو*ي
دوححQو 9ي)ححH راوحح$ار+ل 4رحح-Yو )حح7+ورك3 ، <وF A)D-كر$ ، <وF A)يورك <ديد يار+
<)حح!5ا هححك ;ححسا <)حح!5ا <)مححLe يار+ aمك Zر, )Hراو$ار+ل نيا /هف-qو هك دراد
G د=-D+ ار 9كeوك ي)->ا د5او.-3
، 9يوححيدار 'ي)ححسو 9ححلو ، دحح=ك-3 ر)ححك يدودححح3 /هح)ححسرد Tحح-5 <)حح!5ا Wوحح8
<)ححك3ا Eححيار+ ، 4دوححم5 •حح1ر ار Wوحح8 'كححL3 نححيا 95وححفل-$و 9$ار+)P3 ، 95ويTيول$
G دي)م5 <ديد رود A)ح)س 6ا )$ دHد-3
EيوححF :اوححح )حح+ دحح5او.-م5 ار AادوححQو3 6ا ير)-حح!+ هك ;سا <)!5ا 'كL3 نيا
nححو <ديد 6ا يTQ)ع دوQو )+ ، :اوح 95او$)5و r0O نيا <د-م71 )+ و ، دي)م5 Cرد
G دي)م5 ;ع)=& )75# ر)M# :)سا ه+ <)5# ;يدوQو3 ه+ ، AادوQو36ا ير)-!+ <دوم5
د6)حح!-3 روححDc3 ار وا dرحح+ 9ل01 ر)M# 9لو ، د=-D+ ار dر+ ي6ر5ا هك د5او.-م5 <)!5ا
;حح!-5 4دH)L3 '+)& ن-36 /ه+‚)Q 4و& ، د>)+ ه.>اد 4د-*ع dر+ م)=+ يدوQو3 ه+ هك
G د5ريذx+ ار ن-36 ;-+‚)Q 9ملع /هيرU5 )$ 4داد ;ع)=& ار همH <# ر)M# 9لو ،
58
نكم3)حح5 )75# <ديد هك ار EيوF ?وح)3 دوQو3 A)&ولP3 هك د5او.-م5 <)!5ا 9.&و
;يدوححQو3 هحح+ ;حسا م6ل ، دح=ك-3 ;ع)ح=& <)ح5# ر)ححM# هحح+ Zرحح, هححكل+ ، دحح=-D+ ;ح!-5
G دي)م5 4د-*ع '-لدو 4دع)& ن-مH د)=.سا )+ T-5 ر)8درورB
v ƒ وب رŠ0ن- oح ‹نپ)# ناسنا Sاوح ن# w&)حح5 wP> nح aي 4)8رH 2
ر)-حح!+ Eححيار+ ددرحح@-3 Cرد nحح!ح <)ححمH هKححساو+ هححك 9.حح*-*ح <دحح5)م71 ، د>)+
، ;>اد <)-+ ار )7@5ر <او.-م5 4د> دلو$ )=-+)5 هك-صP> يار+ 2 j3 ، د>)D-3 'كL3
، دححHد-3 م)ححc5ا ار هححف-qو نيا هك-!ح اري6 ، د=ك dر1 ار 9+# و Œرس f5ر د5او.-م5 وا
، د6)ححس ن*-.حح3 3)ححك )حح7@5ر dرحح1 هحح+ ار وا د5او.-م5 يرو!-1ورB m-H و ، ;سا w&)5
، دراد دوQو Aو)ف.3 ي)7@5ر هك ;*-*ح نيا <د-=>)+ wP> <# هك=يا ر@3

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ƒ 2 s ، '*ع 4)8ديد 6ا مسا —¦
هححS دحح5اد-3 <)ح!5ا <)حح=VمH ، دححي)م5 ;ع)حح=& ، درادحح5 ار5# ديد Aو& يو '&)ع 9لو
Eحح5ادو '*ع 9لو ، د=S 4دH)L3 ار5# د5او.-م5 وا هS د5راد دوQو 95اوار1 ي)H ;*-*ح
<)حح!5ا ، دحح=i-3 4دH)ححL3 9+وححP+ ار Jي)حح*ح نححيا ر)ححM# ارححي6 ، دريذححD-3 ار5# دوQو يو
EيوحF دوحQورد ار 'ح*ع ر)حM# 9حلو دح=S 46ادح5ا ارح5#و ، دح=-D+ ار دوحF 'ح*ع دح5او.-م5
<اد=مححL5اد 93)ححم$ ، درادحح5 9iحح> mحح-H '*ع دوQو رد /)=+ ، د=i-3 4دH)L3 <ار@يدو
ارحح5ا ر)ححM# هححiل+ 4ديد5 مLe ه+ ار 4و& نيا هi-ل)حرد ، د5راد ?وD& ار ن-36 ه+‚)Q /4و&
G د=i-3 •رد ار ;*-*ح نيا <)مس# يو!+ هل-سو |ي ن.Fاد5ا رد
نحح3 4)8رH 2 ;ف@-3 [ ه=ع هللا 9Oر ] Xل)b 9+ا ن+ 9لع ن-=3وملا ر-3ا Aرgح
ارححي6 G دححي# 9ححم5 يرحح--h$ mحح-H م5)ححميا رد م=-Dحح+ EيوححF <)مححLe هحح+ ار ;حح=Qو Œ6ود
Eححيار+ <# <ديد5و <ديد هS د=.>اد AرF# ه+ يو& <)ميا [ ه=ع هللا 9Oر ] E$رgح
G دو+ يو)!3
•دحح5ا )حح+ هححS ار Jي)حح*حو هحح.1ر A)ححيد)3 ر-M©$ ;ح$ )7=$ هS د5ا 95)!S ;P+ د+ 9لو
4دH)ححL3 <)مححLe )حح+ هححS دحح5ريذx-3 95)حح36 ار Jي)*ح و ، د5ريذ-x-م5 ددر@-3 ;+)M رi1
يارحح+ '-(ارTع Aرgحو دسر هم$)F ه+ رمع هS ددر@-3 ',)ح 95)36 ر3ا نياو ، د==S
9+وححP+ ار ه@ي3 هS ددر@-3 يو& /46اد5ا ه+ <)!5ا <)مLeو ، 4د3# 9!S šور £D&
ادحح5 ارو1 ، ديد ار [ م!لا ه-لع ] '-(ارTع <د> dرY م)@=H <وعر1 ، د=i-3 4دH)L3
، مدرو# <)ححميا <ور)ححHو 9ححسو3 يادححF هحح+ [ <ور)ححHو 9ححسو3 Rرحح+ ;حح=3# ] دوححم5
;5)حميا ، د)حي6 ي)حH 95)ح3ر1)5 6ا دح0+ ل)حح [ ;-ححصع دح&و <†ا ] د> ه.ف8 E+اوQرد
G دوL-م5 ه.1ريذB
، دحح=-D+ ار يراوححيد X*ع ، د5او.-م5 هك EيوF :اوح يTQ)ع )+ هك '&)ع <)!5ار+
، دححي)م5 Cرد 9+وP+ ار رود AادوQو3 مH)يو ، دي)م5 4دH)L3 ار 9كeوك A)&ولP3 )يو
G دححي)م5 Zار.ححعا ، درادحح5 ار E5دححيد 9ي)حح5او$ وا هححك ار Jل)F ;يدوQو3 هك ;سا م6ل
دوحQو رح+ ار 'ح-لد )حH <وح-ل3 هحiل+ هح5 <اراTحH EيوحF ;حمحر )+ ?)0.3 د5وادF اري6
97لا Aرد& ر)M# <ديد )+ '&)عو د=مL5اد ي)75)!5ا )$ 4داد رار& يد)3 ي)-5د رد EيوF
G د5رو# <)ميا يو دوQو ه+
59
ر)8درS ;1ر03 ;!ير.1د E&رو رH ر)->وH رU5رد TDس <).Fرد ~ر+
2 دراد دوQو 'كL3 هس <)!5ا ه5)@c=B :اوح رد /)=+
` G :اوح <دو+ يد)3 'iL3 ƒ
v ، Rوك!ل-$ ، Rوكسورك-3 'j3 ، 9لي)سو )+ )5)-حا هك )75# <دو+ r-0O 'كL3 ƒ
G ددر@-3 'ح 9$ار+)P3 'ي)سوو
— <او.-3 ;ع)=& )+ )1ر, هك nح y=B رد Zر, :اوح نيا <دو+ رصح=3 'كL3 ƒ
G داد ;ع)=& /46اد5ا )$ ار wP> <#
/`ك?- mيا لح Mا)
Cرد :اوححح )+ هV5# ر)M# و yي).5 Cرد )+ ، ار 9!ح w&او5 نيا 'ح 4ار <اد=مL5اد
يد)حح3 'كححL3 هححك ;سا 4د-سر هc-.5 نيا ه+ <)!5ا '*عو ، د5ا 4دوم5 ?وD& ددر@-م5
'ح د5او.-3 4ار aي 6ا {*1 :اوح r0O و nح y=B Zر, ;يدوQو3 ، :اوح <دو+
9ححل*ع 'ححيلد و yححي).5 ، ر)ححM# :)ححسا هحح+ ار Jي)حح*ح :اوححح يTQ)ححع م)@=H هك ، ددر8
G ميريذx+
هححك دحح=يو@-3 )حح3 يارحح+ <ار.ححكاد 95)حح36 9ححلو مححيا 4ديد5 ار )7+ورك-3 همH)3 هeر8ا
<دححيد )حح+ )3G دوL-3 اد-B )7+ورك-3 XDس ه+ zار3ا 6ا ير)-!+ و ، دراد دوQو Rورك3
هحS مح-=i-3 نح-*ي )ح7+ورك-3 <دحيد <ود+ ، Xb ي)ملعو Xb ملع ه+ ;ع)=&و ر)M# نيا
G دراد دوQو Rورi3
مححLe ه+ zار3ا 6ا ¨ر)-!+ ، م=-D-3 ار5# ر)M# 9لو م-=-D-م5 ار ن-36 ه+‚)Q /4و& )3
<1 هحح+ و ;ححسا £ححير3 wPحح> هححS دحح=i-3 ;للد zر3 <# ر)M# §لو ،د5وL-م5 4ديد
G د>)D-3 .D3 zر3
'*ع ن.>اد ه+ <# ر)M# :)سا ه+ §لو ، م-5او.-م5 4دH)L3و 4ديد ار §!S '*ع )3
، دحح=i-3 ر)S <)!5ا §5)36 §لو ، ;سا 'iL3 )H §ل-F <)!5ا šور <ديد ، ميراد رو)+
;ححSرح6ا E5د+ ¨)gعاو 4د).1ا ر)S 6ا :)سا ن-مH §.&و §لو ، دراد šور هS م-=-D-3
G ;سا 4د> kر)F E5د+ 6ا šورو ، 4دوم5 Aو1 وا هS م-5اد-3 ، د==i-3 r&و$
هححeر8ا ، ;ححسا 'كحح> يورححك نحح-36 هك د=يو@-3 <اد=مL5اد 95)36 'ك> ن-مH ه+
نحح-36 <دوحح+ يورححك هحح+ <اد=مححL5اد هحح.ف8 هحح+ هكل+ د5راد5 9سر.سد ·وك!ل$ ه+ همH
?)حح)$ )ح3 و ، ;حسار.8رT+ نح-36 /ح4رك6ا هحD$ر3 دح=e R)ح.1# هحك=ياو ، محيراد ;ع)=&
60
هححك ;ححس)3 'كححL3 نيا هك م-5اد-3 )3 ، م-=-D+ EيوF <)مLe )+ ار5# هك ميا ه.!5او.5
ي)ححH هلحح,)1 6ا ار Tحح-e هححمH )حح3 <)مLe اري6 م-=-D+ Wا 98رT+ )+ ار R).1# م-5او.-م5
TQ)ححع AادوححQو3 6ا ير)-حح!+ <دححيد6ا )حح3 <)مححLe مH)ححيو ، دحح=-D-3 aححeوك ر)-!+ رود
G ;سا
د5راد دوQو <)7Qرد يد)ي6 AادوQو3 هك د==ك-3 Cرد Jي)*ح نيا ن.!5اد )+ <)=3I3
9+وححP+ ار AادوQو3 نيا ر)M# هك=ي6او G د5TQ)ع )75# <ديد )يو )75# Cرد 6ا )3 :اوح هك
;حح>اد <)ححميا AادوححQو3 نححيا هحح+ دححي)+ هححك دحح5ا 4د-ححسر هc-.حح5 نححيا ه+ د5ا 4دوم5 Cرد
G دوم5 ;ع)=&و
دحح5وادF دوححQو _وOو3 )c=يرد 4)8رHو [ هححلQ 'ححQ ] نححيا درحح-@-3 رارحح& ه0ل)ححK3 دروحح3
يد)3 A)&ولP3 ير)-!+ :)!حا 6ا ن3 :اوح هك دي)م=-3 مكح ارو1 د=مL5اد <)!5ا
ار 9$)&ولP3 )يو ?)0.3 Jل)F هك د5او.-3روKe nB ;ساTQ)ع 9D-Yر-Y و :و!ح3 ،
G د=-D+ ، د=.!H A)-D-Y هلمQرد هك
ري)ححسو )75)حح!5ا ، نحح-36 ، )75)مححس# ;حح*لF رد رححكف$ و ، 97لا Aرد& ر)M# :)سا ه+
هحح+ G يا 4درححك5 JححلF 'ححb)+ ار هححمH نححيا ار)8درورB هك دسر-3 4د-*ع نيد+ A)&ولP3
G درو)-3 <)ميا )7=يا Jل)F دوQو
Cسا اRك)# ƒBن
ير.ححيو& :اوححح )حح3 4)حح8رH ، ;ححسا :اوحر)ححصح5او ;يدودححح3 رد 9س)سا w*5
، م-ي)ححم5 rححLك 'ي)سو مادP.سا <ود+ ار AادوQو3 6ا ير)-!+ م-.!5او.-3 م-.>اد-3
:اوححح 6ا 9ححg0+ رد )75)حح!5ا هحح+ ;Dحح!5 A)حح5او-ح6ا 9ححg0+ هححك د5در+ 9B <اد=مL5اد
2 j3 ، د=>)D-3 ر.يو&
هحح-+ر$ ار )7@س ، 9&)e)& ?او3ا 4ر-Y و )H ني)3 ، هحلسا ، ردP3 داو3 rLك يار+
هحح+ دحح5او.-3و ، دحح>)D-3 يو& ر)-!+ )7@س /ه03)> nح هك د=.!5اد <)5# اري6 ، د==ك-3
G دي)م5 rLك ار 9&)e)& ?او3او ردP3 داو3 ، هحلسا ، ني)3 ، <درك يو+ درc3
ن-3ا 'يرDQ Aرgح 95)36 [ م!لا ه-لع ] هك 95)!5ا Aروص+ 4د> kر)F X-Y 4رياد 6ا
nلc3رد رD3)-B )+ هك /ه+)ح, همH ، د3# رD3)-B دT5 ه+ ، د5او.+ 4ديد اروا )75)!5ا ري)س
و ، ;حح>اد 9H)-ححس Eححير ، 4د-حح>وB يد-فححس :)ححDل هك ، د5دوم5 4دH)L3 ار وأ د5دو+
'ححيرDQ هححك داد Aردحح& رD3)حح-B يار+ د5وادF هi-5)36 [محح!لا هحح-لع] Wا 9لحح,ا Aروححص+ ار
G ;!5او$ 4ديد T-5 ، د=-D+
هحك دح5او.-3 وا ، 4دح> يوح& )-5د A)-ح م.Fو 'Qا <د-سر م)@=H T-5 <)!5ا :اوح
'-يارTع Aرgح [ م!لا ه-لع] 2 j3 ، د=-D+ ار دوححF و دوححم=-3 9يادF ياوعد هك <وعر1
)محح> ~رTحح+ يادححF نحح3 [ 9لع…ا مك+ر )5أ ] ;ف@-3 و درi-3 §1ر03 ~رT+ ¨ادF ار
'-(ارTع] Aوملا aل3 <ديد درc3 )+ ، م.!H [ محح!لا هحح-لع ;حح=3#] د6 ادحح, dرY ي)=Mا رد
E+اوححQ رد 9ححل و ، مدرو# <)ححميا <ور)ححHو 9ححسو3ر)8درورB ه+ [<ور)H و ىسو3 Rر+
G يدوم5 95)3ر1)5 و$ اري6 ;!-5 E.&و <و=كا [ ;-صع د& و <†ا ] د> ه.ف8
، دحح5وادF دوححQو هحح+ و ، دحح5دو+ CرححL3 )يو ر1)ك هك-,)P>ا درو3 رد ?)0.3 د5وادF
<دححيد و ، Jي)حح*ح /4دH)ححL3 6ا دحح0+ 9ححلو ، د=.حح>اد5 <)ححميا <ارD3)حح-B dد,و 9.سارو
2 هححك دححي)3رف-3 د5دوم5 6ار+ا ار دوF <)ميا 4د> م-ل!$ 97لا Rاذع )= •ححس

N

+

او

أ

ر

)ححم

ل

1 • ]
)= •س

N

+

او

أ

رل

م

7

5 ‘)م

ي%
Ž
م

7

0

ف•= •ي

a

ي

م

ل

1 • ن

-ك Ž ر
Ž
L• 3

ه Ž +
Ž
)= ’ك+
Ž
)5 •ر

ف•ك

و

4

د

ح

و

ه Ž ل

ل)+
Ž
)= ’3

# اول

)& •
[<

ور

1 Ž)ك

ل

ا a

ل Ž)= •H ‘ ر

!Ž F• و

4 Ž د Ž)D

عŽ 91 Ž ;

ل

F• د

& • 9. Žل

ا ه Ž ل

لا ^• = ’س

”ر1)حححY ˜– ƒ ˜™ Aدحح> هك 4)@5#]
61
هحح+ و ميرو# <)ميا ).كي يادF ه+ )3 د=.ف8 ?)ح <# رد ، د5ديد مLe ه+ ار)3 Rاذعو ر7&
~رحح3 <دححيد 6ا دحح0+ <)حح> <)ححميا )حح3ا ، ميدحح>ر1)ك م-.1ر8 ادF aير> هك 9ي)7.+ همH
)حح3رفمكح <)8 4د=+ <)-3رد ن-=e ادF ;=س ، دLPD5 يدوس m-H، )3 Rاذع 4دH)L3و
G د5ا 4د> ر)ك5)ي6 <ار1)ك )c5# و 4دو+
'حح*ع J+)ححK3 ، 9Dحح-Y Jي)حح*ح WريذححB :)ححسا هحح+ <)!5ا <)ميا هك ;!=يا روU=3
9ححل*ع ي)ححH ه.حح>اد نححيا ي)ححم=Hر ، <ارD3)حح-B Aوححعد و 95#ر& 9حوو ، د>)D-3 <)!5ا
9ححلD& <)ححمياو ، دحح=-D+ EيوF <)مLe ه+ ار ;-0&او ن-=e <)!5ا 95)36 9لو ، د>)D-3
دوL-م5 •&او 97لا ?وD& درو3 E5)ميا ، د>)+ ه.>اد5 G
ممممم مممم ممممم
:ورد6ا 8 <ودحح+ م-لس AرK1و E5اد ، '*ع)+ <)!5ا رH هك م-.Fو3# ه.>ذ
هحح+ Jل)ححF روححص$ رد )حح5)-حا <)حح!5ا نيا 9لو ، دي)م=-3 Zار.عا Jل)F ;يدوQو3 ه+ a>
:اوححح ر-MNحح$ ;ححح$ هححL-مH <)حح!5ا هححك ;حح!=يا 9ححس)سا ;لع ، ددر@-3 .D3 4)D.>ا
Cاردا / 4وحح& J+)ححK3 Tحح-5 <)حح!5ا روححص$ و Cاردا 4وحح& و ، دراد رارحح& دوححF /هحح!مF
دحح> رو)حح+ نححيا هحح+ <)!5ا 95)36 XلK3 نيا ;>ادرU5 رد )+ G د>)D-3 ه!مF :اوح
4د)س ه+ ار Jحل)F <# Aا‚ هك د>)D-3 'كL3 )H 9ل-F Eيار+ ، دراد دوQو 9*ل)F هك
8 4د56 )3 هك-5)7Q رد اري6 ، دي)م5 روص$ 9 ح8 دح5وادF ه-Dح> 9&وحلP3 مادحك مح-=ك-3 9
Jل)ححF هححكيا ن.حح!5اد )حح+ نير+)=+ ، م-Hد رار& ?)j3 ه5وم5 اروا هك ;!-5 [ هلQ 'Q ]
Jل)ححF نحح-مH هك م-ي)م5 _وQر 9+).ك ه+ Jل)F ;*-*ح Cرد يار+ ;سا م6ل دراد دوQو
دح>)D-3 هح!مF :اوحح •+)ح$ هحك <)ح!5ا روحص$ /4وح& اري6 G ;سا 4د).سر1 )3 يار+
، د5)م-3 TQ)ع يد)ع dولP3 aي روص$ رد )5)-حا e هححك دححي)م5 روص$ ار 9$ا‚ هك دسر 9
G د>)D-3 TQ)ع <)7Q نيرد <)!5ا ه!مF :اوح هل,وح 6ا <# Cرد
+ @ رH ?)j3 ه5و 8 هححمH د=.!H )cكي )3 )+ هك-5)5# ، د+وك+ ار5)3 d)$ا 46اورد 9!ك 4)
ارححي6 ، ;ححسا 4دحح-+وك ار 46اورد 95)ح!5ا هك د==ك-3 Cرد EيوF E5ادو '*ع / 4و& )+
9ححلو ، دراد رارحح& 46اور د Xحح*ع رد هححك ;سا 95)!5ا ;سد <د-+وك ياد, اد, نيا
رH 8 ، دو+ دHاوF 9ك wP> نيا هك م-ي)م5 روص$ م-HاوP+ 4) e دححيد 4وحح& '+)*3 رد <و
ه+ 9ل-P$ Aرو, ه+ ، دي)م5 روDع <# 6ا د5او.-م5 )3 4ر,)+ nح و دراد رار& يراويد )3
-3 wP> <# ن--0$ x + 9كي دي)> ، مي6ادر @ يدو ;ححسا مردارحح+ هححك دححيو حح@ + ير @ هححك دححيو
هي)!مH ر!+ ار5# مH 93وس و ;سا ن3 'فb دي)م5 روص$ EيوF =Hرد 9لو حح@ 6)حح+ م)
حح-H wP> <# و 4دو+ {لY )3 همH Aاروص$ هك م-يوL-3 هQو.3 46اورد <دوم5 m 9ححكي
5# 6ا V 6ا wP> <# يرود A)H)D.>ا نيا /همH ;لع Gدو+ دHاوP5 ميدرك-3 روص$ )3 ه
:اوح هح)س )@c=B ارححي6 ، د>)D-3 )3 ه5 e )حح3 <)مححL B ، دحح5او.-م5 4دححيد ار راوححيد ;ححL
ن-مH ه+ G دو+ دHاوF ?)-F درc3 مي)م5 46اورد X*ع wP> <# درو3رد هكيروص$رHو
روحص$ 'كحL3 دح5ا 4دوحم5 Zار.حعا Jل)F ;يدوQو3 ه+ EيوF '*ع )+ هك-5)!ك <)س
<)> يار+ Jل)F Aا‚ B 6ا رحح$ دحح=3ور-5 دوححQو3 aححي هQو.3 9!ك رH هك ;سا 4د> اد-
رU5رد <ود+ 4د> دوF 8 E$د)ححDع هحح+ دوححQو3 <# Aردحح& 46اد5ا ن.1ر B 9حح!ك هحح.Fادر
يد <)!5ا مH 9!كو ، 95او-ح حح@ Aد)ححDع هحح+ ار ير 8 رارحح& EيوححF Jل)ححF ار5)حح5# هحح.1ر
ا هك-ل)ح رد د=Hد-3 8 <اوحح-ح aححي هححك ;ححسا دحح-0+ ر)-حح!+ ، دوحح> رك1 ه5لو*03 مH6)+ ر
62
نحح-36 Jل)ححF دحح5او.+ د)ححي6 w&اوحح5 ياراد و r-0ححO <)حح!5ا aححي مH )ي و '*ع 6ا ير)ع
G د>)+ <)مس#و
ناbيا ي>7نو>d دنوادخ #وiو هب [ هلQ 'Q]
Cسا دنوادخ #وiو هب ناbيا wرl ناسنا Cي'و,س- * ?اIس نيا <و=كا
، دي)م5 روص$ ار ?)0.3 د5وادF Aا‚ هك د5او.-م5 <)!5ا 9.&و هك ددر@-3 šرK3 @e ه5و
هحللا Aا‚ Cرد 6ا 'ح*ع هك-ل)ح رد درو# <)ميا [ هلQ 'Q] هللا ه+ '*ع Jيرb 6ا 'ححQ]
[ هلQ „ د>)D-3 TQ)ع
يار+ B <)حح=3I3 /4دحح-*ع رد هححك ار 9ححس)سا هK*5 ود ;سا م6ل ?اIس نيا ه+ ˆس)
داد رار& ه0ل)K3 درو3 دراد ;-مHا
` د5وادF دوQو _وOو3 ƒ [ هلQ 'Q]
v د5وادF Aا‚ Cرد _وOو3 ƒ [ هلQ 'Q]
` /هK*5 ƒ د77نوادخ #و77iو yو77jو- هك ي'وا [ هحححلQ 'حححQ] -3 šرححK3 حح@ دححي)+ ، ددر
دوححQو هحح+ <)ححميا ، دراد ;-لوIحح!3و ;حح-فلك3 <# هحح+ <)حح!5ا هك-5)ميا ,ا هك ;!5اد
د5وادF [ هححلQ 'ححQ] ، ;ححسا ه5)حح@ي هححS دراد دوححQو §يادححF هS دي)م5 ن-*ي هi=يا ه+ ، ;سا
<)!5او ، ;سر.-ل)ع A)&ولP3 §3)م$ A)ف, ه+ ;D!5 E$)ف, ، دراد5 د=5)3و |ير>
د5وادF دوQو هS د5او.-3 [ هحححلQ 'حححQ] 'حح*ع 6ا 4د)ف.ححسا )+ A)&ولP3رد رiف$ Jيرb 6ا ار
G دي)م5 ;+)M
د5وادF دوQو ه+ §صP> 4)8رH /)=+ [ هلQ 'Q] هحح+ دوF '*ع )+و ، د>)+ ه.>اد <)ميا
§3)حم$ هح+ §ح5#ر& Aاد)ح>را J+)حK3 nxحس و ، ;حس).iي د5وادF هS دسر+ هc-.5 نيا
G n+و ;سا ن-مH ¨و ¨دي)*ع ;-لوو!3 ، د>)+ ه.>اد <)ميا د5وادF A)ف,
v ƒ ي-و# ه€Bن دنوادخ /اe {)# yوjو- [ هححلQ 'ححQ] _وححOو3 نححيا هححك=ي6ا 2
، د>)D-3 9ل*ع 9ي)5او$ kر)F درو3 نيرد دحح5وادF Aا‚ رد هححك درادحح5 ;حح-فلك3 <)!5ا
رد Zر, E.-لوI!3و ، دي)م5 رك1 e هحح+ <د-ححسر هل-ححسو هححك A)&ولP3رد ركف$ A)كو
;سا 4د> ه,F ، د>)D-3 '*ع ;-مكح )+ د5وادF دوQو ه+ <)ميا G
د>)+ ه.>اد <)ميا يو A)ف,و ، د5وادF دوQو ه+ هك ;سا rلك3 )7=$ <)!5ا 9=0ي
يارحح+ 9*ل)ححF هك ، درو# <)ميا د5وادF دوQو ه+ EيوF '*ع J+)K3 9صP> 4)8رHو ،
Jل)ححF نححيا ، دحح>)D-3 9ل)ححع A)فحح, ياراد Jل)ححF نححيا ، ;سا دوQو3 A)=ي)ك همH نيا
هحح+ يو يدححي)*ع ;-لوIحح!3 ، دحح>)D-3 <)ححLلا محح-Uع <#ر& هك ;سا 4د).سر1 9+).ك
، ;حح!-5 <)!5ا ;-لوI!3 نيا „ ;سا ه5و@e Aا‚ نيا هك=يا )3ا ، ;سا 46اد5ا ن-مH
، د6)!-م5 rلi3 Wا §ي)5او$ dو1 ار <)!5ا ?)0.3 د5وادF اري6 ;7Q ني6ا و B رD3)حح-
[ ملسو ه-لع هللا ىل,] Aا‚ رد ركف$ 6ا و 4دوم5 Aوعد د5وادF A)&ولP3رد ركف$ ه+ ار <)=3I3
، درو# <)ححميا دحح5وادF Aا‚ هحح+ EيوححF 'حح*ع )حح+ <)حح!5ا هك=-مHو G دوم=-3 •=3 د5وادF
هك ;سا م6ل يور+ A)ف, ه+ ;D!5 هك د>)+ 9ل)ع A)ف, ياراد دي)+ Jل)F نيا د5اد+
و ، د=حح>)D-3 TQ)ححع رو3ا ير)-!+ Cرد 6ا A)&ولP3 اري6 ، د>)+ ه.>اد dر1 A)&ولP3
نححيا ، دحح>)+ 9ل)ححع و 'حح3)ك A)فحح, دي)+ د>)+ A)&ولP3 'j3 دي)D5 همH Jل)F A)فحح,
B درور 8 ار ر) <او.-3 حح5#ر& ;ححي# نححيا ;>ادرU5رد )+ 95#ر& Aاد)>را J+)K3 9 nحح-ل ]
[ /9> هلjمك G دوم5 Cرد 9+وP+
63
Cل" L هفس`ف cا g)ايسب ي%ارb
، دحح>)D-3 '*ع ه+ م)$و م)ع د)م.عا ار هفس1 9س)سا 'iL3 ا 8 ر ححe ير)-حح!+ ه
دوححQو هحح+ EيوF '*ع ه+ <)5# و د5ا ه.>اد <)ميا ?)0.3 د5وادF Aا‚ درو3 رد هفس1
، دح5ا 4دوحم5 Zار.عا د5وادF دوحQو هحح+ و دحح5دوم=-3 rحح&و$ )حQ نح-مHرد <)ح5# 4)ح8رH
دوححQو Cرد هحح+ ه.حح>اذ8ر$ار1 )B <)5# 6ا 9g0+ 9لو دو+ 91)S د5درi-3 Zار.عا د5وادF
، دحح=ي)م5 ر-حح!ف$ دوححF ¨)ححH هLيد5ا J+)K3 ار د5وادF Aاد د=.ساوFو ، د=.FادرB Jل)F
dولP3 رH )يو ، د=5اد+ دوF A)ف, 'j3 ار د5وادF A)ف, هS د> XDس <)5# 'مع نيا
+و د>)+ ادF دي)+ نيا هك د5درك-3 رك1 د5ديد-3 هك ار يو& ه 8 ارححي6 ، دحح5ا هحح.1ر 9ححHارم
رد ار5)حح!5ا :)!حاو ، د>)D-3 A)س)!حا :)سا ه+ يد)3 رو3ا رد )Dل)Y <)!5ا روص$
9*-*ح Jل)F ;F)=> 8 <)ححميا دحح5وادF دوQو ه+ Zر, <)!5ا ;سا م6ل ، د=ك-3 4ارم
4درو# G د6رو R)=.Qا د5وادF Aا‚رد ركف$ 6ا و ،
ديو>ي- qbيi :ايليو مح-=S ?)حD5د ار دوحF 4)ح8ا ر-محO 4)ح8رH نح3 رحU5 هح+ ° 2
9ح3 ;حس)3 9.ح!H6ار@يد يدح0+ هحS 9ح5*عو :و!ح3 <)7Q يارو)3 ه+ <# /هل)D5د
وا ³ر ارححساو Xحح-Y مل)ححع )ححيو ;0-Db /ارو)3 2 ديراذ@+ د-HاوP-3 هeرH ار5# م)5 دسر
مححH ?وحD&و ;ححسا ?د 9=يد A)-ح /همLeرس هS مريذx-3 9+وP+ ن3 ° د=i-3 ه1)Oا
هححS ;ححسا يا 4دحح> هححمQر$ XلK3 د=5)3 9ف!ل1 ي)7لم0لارو.سدو )7لو3رو1 هS مراد
³ د>)+ ير@يد <)+6 ه+ <# ',ا
9فحح!ل1 ي)ححH هي)ححBر+ اردوححF <)ميا هS د5د*.03 مدر3 )3ومع ° 2 ديو@-3 هc-.5ردوا
G ³ دراد رار& <)ميا يور ر+ 9ف!ل1 ي)=D3 هi=-ل)حو د5ا ه.F)س مiح3
Cل" L ناتسرپ M#ا- ي%ارb
‡.Fا /)->ا rي)qو ن-+ هS د5ا 4د> 4ارم8 ;لع نيا ه+ <).سرB 4د)3 6ا ¨ر)-!+
G د5ر-@+ ¨ر@يد /4ديدB 6ا ار 4ديدB |ي /هف-bو د5ا ه.ساوFو ، د5ا 4دوم5
نح>ورو pحOاو )ح3 يارح+ ;حح*-*ح نحيا مي6ادحح5ارU5 يد)ح3 روح3ارد ;&د ه+ 4)8رH
ار <دحح+ ي)ححgعا rي)ححqو م-5اوحح.-م5 )3و ه.>اد wPL3 هف-qو يوgع رH هS دوL-3
Wوحح8 هححف-qو دحح5او.-م5 ، ;سا <)!5ا 4ر,)+ nح هS مLe 2 ?)j3 ه5و@+ م-Hد ر--h$
4دح03 يل)ح+ ار Xححل& هححف-qو <اوح.-م5و ;ححس اذحY مححgH 4د03 هف-qو ، دHد م)c5ا ار
دحح5ا 9ححصPL3 rي)ححqو ياراد <)!5ا <د+ ي)gعا 93)م$ م!& ن-مH ه+ و ، داد م)c5ا
4 ار Tحح-5 Jي)حح*ح ;F)=حح> يار+ ، دHد ر--h$ ار /)gعا نيا rي)qو ، د5او.-م5 <)!5ا هS
G دوL-3 9Hارم8 XDس <داد يار@يد ه+ ار 9iي هف-qو هS دراد دوQو ي)H
` |ححي ، ددر@-3 ;+)M 9!ح ي)7>ور هل-سو ه+ Jي)*ح نيا 2 4دH)L3 '+)& Jي)*ح ƒ
6ا م)ح!Qا هححS دححي)م5 rححLS ار ;حح*-*ح نححيا EيوححF 'حح*ع )حح+ هححS دحح5او.-م5 Zو!ل-1
نححيا هحح+ <اوحح.-م5 'حح*ع )+ و ر-iف$ )+ هi=يا )يو G د5ا ه.1)ي '-iL$ )H مو$ا و )H ?وi-ل)3
'ي)ححسو هحح+ ميروDc3 ;*-*ح نيا •رد ¨ار+ هiل+ ، دراد )B د=e هeرو3 هS د-سر هc-.5
„ دراد )B د=e هeرو3 هS م-=-D+ دوF <)مLe )+و ، 4دوم5 _وQر ، ¨د)3
64
v هححيTc$ هل-ححسو+ )ححHراو$ار+ل رد <او.-م5 ار 9Pير)$ ر)DFا 2 9Pير)$ A)ياورو ر)DFا ƒ
A)Q).=.ححسا )حح+ مH)يو يراو$ار+ل A-لح$ )+ هS د5او.-م5 9!S m-H ، دوم5 ;+)M '-لح$و
نيا ه+ <د-سر ¨ار+ ، دوم5 6)Y# ار §5)7Q مود f=Q ?)س مادSرد رل.H هS د5اد+ يرi1
هل-ححسو نير.حح7+ هححiل+ ، )Hراو$ار+ل مH ه5و ، د5)سر ¨ر)ي ار )3 د5او.-3 '*ع ه5 ;*-*ح
د5ا 4دوم5 §8 4د56 ;&و نيرد هS د>)D-3 §,)P>ا ¨)H ;ياورو ˆير)$ X.S ه+ _وQر
G دي# 93Ž ;سد+ )75# 9+)ي6راو 9Pير)$ د)=سا 9سرر+ )+ 'ي)!3 ه5و@=يا /)=+ G
— رو3ا نيا ، د>)D-3 ‡و+ر3 9=H‚ A)Q).=.ساو 9ل*ع ن-Hار+ )+ 2 9ل*ع ?لد.سا ƒ
'ح*ع 9حلو ، دوحL-م5 4دح-م71 9Pير)ح$ A)حياورو ، 4دH)L3 هKساو ه+ )Dل)Y هS 9ل*ع
9ححل*ع روحح3ا ;حح*-*ح هحح+ <او.-3 9ل*ع 'يلدو )H ه5)L5 ، )H ;3ع :)سا ه+ <)!5ا
4دH)ححL3 ار 'حح*ع هحح+رc$ :)ححسا هحح+ )حح3 9ححلو ;ححسا 'حح&)ع <)حح!5ا ?)j3 ه5و@+ ، در+
4)8رH G م-=i-3 مiح يو <دو+ '&)ع ه+ 'يلد 6ا 9g0+ دوQو :)سا ه+ 9لو م-5او.-م5
:)حح!حا دوححF ه5)حح@c=B :اوححح )حح+ ار يو درد دوححF م-5اوحح.-م5 )3 ، د>)+ £ير3 9!S
9ححOر3 ن-=e يورد هS دوم5 ;ع)=& <او.-3 zر3 نيا ميع 4دH)L3 )+ 9لو ، م-ي)م5
G دراد دوQو
، )حH هeروحح3 ي)حH ه5)حF <دححيد )ح+ 9حلو م-5اوح.-م5 4دH)حL3 ار A)ح5او-ح رو0> )3
G م-=i-3 4دH)L3 ار ار5)5# يرK1 رو0> )H 9+)Yر3 ي6)+ R#و ، )HروD56 ي)7ل)Q
<او$)ح5 يTحح-e <د-=حح> 6ا )ح3 ي)7ح>و8 و يTح-e دححيد 6ا )3 <)مLe 95)36 <)=VمH
ار AاوححQو3 6ا ير)-!+ م-5او.-م5 )3 ، م-Hد-3 ;0Qر دوF '*ع ه+ ار _وOو3 ، د5و>
G ميراد <)ميا §ل*ع 'يلد :)سا ه+ )75# دوQو ه+ 9لو ، م-=-D+ دوF <)مLe ه+
، A)&ولP3رد ر+د$و رiف$ )+ د5وادF دوQو 'يلد <ديد)+ هS ;سا <)!5ا '*ع ن-مH
، Œ6ودو ;=Q،)H هiي3 دوQو ه+ 95#ر& 'يلد ه0ل)K3 )+ ، دي)م=-3 ;+)M ار Jل)F دوQو
ارححي6 ، ميراد-3 <)ميا ;!-5 :)!حا '+)& <)!5ا يار+ هiيرو3ا 4ر-Yو <)K-> و نQ
G دي)م=-3 ;+)M ار Jي)*ح نيا <)!5ا يار+ ه=-36 نيرد 9ل*ع 'يلد
Cل" L ناتسرپ M#ا- ي%ارb * Cسايشا +يا~و mيب r`تخا
)حح+ ار 9ححل*ع روحح3ا دحح=HاوP-3 <)حح5# هححS ;ححسا هحح.ف75 هK*5 نيرد <).سرB 4د)3 4)D.>ا
9ححصP> هححS ;حح!=يا 'ححj3 هحح+ نححيا و دحح=ي)م5 ;+)M يد)3 ه5)@c=B :اوح و )H راو$ار+ل
هQاو3 4)D.>ا ه+ wP> نيا )0Db ، دHد م)c5ا Wو8 يل)+ ار مLe هف-qو هS دHاوP+
;ل)ححFد ، دحح>)D-3 'حح*ع ‡وحح+ر3 هححS 4ر-Yو )H هiي3 ، ادF ;F)=> رد /)=+ G دد ر@-3
] G ددر@-3 9Hارم8 XDس يودH)L3و يد)3 رو3ا <داد ` [

„0ب هRيتن * دحح5وادF ;F)=حح>و ، دوححQو دروحح3رد ار 9فل.P3 'يلد هك <و=كا
[ هلQ 'Q] 2 هك ، د>)+ 9$ا‚ دي)+ 9*-*ح Jل)F هك م-سر-3 هc-.5 نيد+ ، م-.!5اد
2 Cسين /اXولn- هبا?- gو /اe f * wي)ححصF ن.حح>اد دوححQو )+ A)&ولP3
mحح-H هحح+ هححك ، د>)+ 9$ا‚ دي)+ ، <)7Q 93)م$ Jل)F /)=+ ، د=>)D-3 w&)5 مH6)+ ، RوF
w&اوحح5 ن.>اد XDس ، A)&ولP3 ه+ يو ;7+)L3 اري6 ، د>)D5 dولP3 ه+)L3 9لك>
ه.حح>اد dر1 3)ك A)&ولP3 6ا هك دي)L-3 9$)ف, ار Jل)F Aا‚ هك ، دوL-3 9&ولP3
G د>)+
65
، )محح> نححH‚رد هححك يTحح-eرH ، دحح=يو@-3 93ححسا 4دحح-*ع <اد=مححL5اد :)سا نيد+
دح5وادF هحك دح-ي)م5 4دح-*ع ، دحي)م5 روحص.3 ار Jل)حF Aا‚ ;-ف-ك 6ا يريوص$ [ هححلQ 'ححQ]
<)ححمH /حح4دا6 ، <)حح!5ا روححص$ هك ;!=يا 9س)سا ;لعو ، ;س )م> روص$ <# rل)P3
ر)8درورB Aا‚ ;*-*ح هك-ل)حرد ، د=Lيد5)-3 يد)3 هك ;سا <)!5ا ه5)@c=B :اوح 'حححQ]
[ هلQ G دوم5 Cرد يد)3 'ي)سو )+ <او.-م5 ار
4 د7نAي- 6ر7ف 6و77لn- /اف77l اب gو /افl f * ، مححكح ، Aوحح& ، Aردحح&
AادوححQو3رد ارححي6 ، دححي)م5 dرحح1 يد)ع <)!5ا aي ه+ ;D!5 يو A)ف, 93)م$و ، ملع
)حح5)-حاو يوحح& ، )حح5)-حا A)فحح, نيا هك دراد دوQو 9فل.P3 A)ف, ،)75)!5ا 4oيو+ <)7Q
G د=>)D-3 r-0O مH
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` 2 s ، 9@ير ZوورلادDع r-ل)$ ، '*ع 4)8ديد 6ا مسا ƒ ¦ ƒ `u
م=-D5 دوF ي)B ;LB ر+ 978 م=-L5 ىلعا مر)b ر+ 978
9+وP+ ار دوF يورL-B مH 9H)8و ، دي)م5 رفس )75)Lك7ك ه+ د5او.-3 95)!5ا )5)-حا
<دححيد6ا مححH 9H)8و ، دي)م=-3 6اورB C1ا ه+ <)!5ا مLe )5)-حا ، د5او.-م5 4درS Cرد
G د>)D-3 TQ)ع E5)مLe '+)*3رد aيدT5 ر)-!+ ي)->ا
A)فحح, )حح+ هححS دحح>)+ 9ل3)ححS 9$)فحح, ياراد هححS ;سا ر)8درورB Aا‚ ه.!ي)> nB
G دراد )O)*$ ار 9$)ف, ن-=e ، يو <دو+ Jل)F اري6 ، د>)+ ه.>اد dر1 3)S <)!5ا
; * #)ادن cاين لياسو هب ءايشا {)# gارب f 6ا ير)-حح!+ Cرد يارحح+ <)حح!5ا
ردو ، يو دوححQورد هك-$ادوححQو3 )حح.ح ، دحح5او.+ )حح$ ، دراد AرورO 9لي)سو ه+ AادوQو3
يار+و ، Rوكسورك-3 ه+ Rورك3 aي <ديد يار+ ، دي)م5 4دH)L3 ، د5ا ه.ف75 E1ارbا
هحح+ <)حح!5ا دوححQو Aارححcح <دححيد يارحح+و ، Rوكحح!ل$ هحح+ يو)مس مارQا ;*-*ح <ديد
G ;سا د=36)-5 rل.P3 ي)H راو$ار+ل
هحح+ ;حح*-*حرد ، دحح==ك رححك1 dوححلP3 aححي دحح=5)3 ار Jل)F Aا‚ هك د=HاوP-3 هك-5)!ك
، 9حح7لا A)حح&ولP3رد ، هححك دححي)م5 Cرد دي)+ E5اد)+و '&)ع <)!5ا اري6 ، د5ور-3 هHار-+
هحح+ ;Dحح!5 <)حح!5ا ، ;ححسا هحح.ف75 9فل.P3 ي)H ;-,)F ، يو A)-ح 9@5و@e ه+ رU5
م7ححس <)حح7Q يد)حح+# و <ارححمع رد ، هححك=يا يارحح+ <)حح!5ا ، دحح=ك-3 dر1 A)&ولP3 ري)س
ه5وحح8 ه+ ، د5راد5 ار ;-,)F نيا )H هكي3 ).ح هك ;!-ي)H ;-,)F ياراد د>)+ ه.>اد
، دح5راد5 nحف5 )حH هحكي3 ارحي6 ، د=ي)م5 د)+# ار ن-36 هك د=.!5او.-م5 )H هكي3 2 ?)j3
هحح+ نحح-36 يد)حح+# ;-لوو!3 4)8رHو ، د5راد ;ع)=& ، EيوF ?)3رو5 98 4د56 ه+ همH
<)مH ه+ 9ليوb <)-ل)س ، د5درك-3 98 4د56 )75)!5ا د=5)3و ، دL-3 4درxس <)5# Wود
9ححم5 نحح-36 يد)حح+#و <ارمع م.!-سرد ير--h$ ، _و5 m-Hو ، ه.>اد ;ع)=& 9لوا 'ك>
nححف5 ياراد ، دراد Wودحح+ ار نحح-36 يد)حح+# هححف-qو هححك <)حح!5ا nححكعر+ 9لو ، د5رو#
Eحح>وك ، <ارحح@يد ه+ ;D!5 <دو+ر.7+و ، ;ير$ر+ يار+ هL-مH <)!5ا nف5 ، د>)D-3
دححHاوP-3 9حح!كرH ، د>)+ 4رم5 ?وا ، دوF r=,رد هك دHاوP-3 يدر8)>رH ، دي)م=-3
، دحح>)+ _ر.ححP3 aححي دHاوP-3 9!كرH ، د>)+ ر.7+ <ار@يد ه+ ;D!5 Wا 98 4د56 هك
Wا هححL*5و رحح$ ر.حح7+ <ارحح@يد رحح-م0$ هحح+ ;Dحح!5 Wرحح-م0$ ، هك دHاوP-3 ير-=c5ارHو
<)حح!5ا 9يوححQ يرحح$ر+ sاوححF نحح-مH ، در-8 رار& ;!P5 هD$ر3 رد نيري)س ه+ ;D!5
66
رد هححك 4دحح> XDححس 'ي)ححسو ¨6)ححسر.7+ و ، دححيدQ ¨)-حح>ا rLS ¨ار+ W$و §0سو
G ;!-5 )H هكي3رد ;ف, نيا هك ، د>)+ ه.>اد 9ل)01 E*5 ن-36 يد)+#
ه.F)حح!5 مححHار1 ار <)حح!5ا ;ع)حح=& مH6)حح+ ي6ورحح3ا ي)ححH ;1رححL-B 93)ححم$ ارححي6
رحح-م0$و يد)حح+# :)ححسا هححLيد5ا نححيا هححS دححي)م5 ;1رL-Bو 9&ر$ مH 6و=H )$ د>وi-3و
G ;سا <)7Qرد <)!5ا هف-qو هS ;سا <)7Q
ه+ ، د=ك-3 dر1 مادكرH ;-صP>و rي)qو ه+ ;D!5 هك A)&ولP3 A)ف, نيا /)=+
د5وادF Aا‚ هك د5)م7ف-3 <)!5ا [ هلQ 'Q] ه.حح!ي)> هححك ، د>)+ 9$)ف, <)مH ياراد دي)+
/ححهمH هحح+ يو مححلع ، دحح>)+ )ححH Aرد& همH dو1 يو Aرد& ، ;سا ?)0.3 :د&ا Aا‚
G د>)+ ه.>اد5 AرورO 'ي)سو ه+ /)->ا Cرد يار+ ، د>)+ ه.>اد 4رK-س رو3ا
رارح& 9كير)ح$ رد ار A)ح&ولP3 دحي)D5 Aا‚ نحيا هحك د5)م7ف-3 ، <)!5ا '*ع <)=VمH
'&)ع <)!5ا نيا هك ، د>)+ 4درك5 <)-+ يT-e <)5# ه+ EيوF A)ف,و Aا‚6ا و ، 4داد
93)ححم$ هححك دحح=ك-3 ;ع)حح=& اروحح1 9حح7لا A)فحح, Cردو <)Lلا م-Uع <#ر& ه0ل)K3 )+ ،
،95)ح!5ا 'حح*ع، J+)حK3 هحك دحح5ا 9$)فح, ، ;حسا 4دح> رك‚ <#ر& رد هك 97لا A)ف,
ر)8درورB Aا‚ ه.!ي)> [ هلQ 'Q] G ;سا
3 Cسين ريغت- /اXولn- دننا- f * رد 9$)حح-ح ي)H ;-0Oو :)سا ه+ <)!5ا
هححS ;ححسا 9$ل)ححح )حح=1و ~ر3 4رF†)+و 9ف-0Oو ير-B ، 95اوQ ، 9لفb ، ;سا ر--h$
'+)& هS ;سا 9=-03 Aد3 |ي يار+ <)!5ا رمع اري6 ، د5در@-3 •&او <)!5ا رH يل)+
95اوححQو يرحح-B A)ف, 9لو ، د=i-3 RورYو _ولb هe ر8ا R).1# ، ;سا 'يدD$و ر--h$
يارحح+ A)حح&ولP3رد رححiف$ )حح+ <)ححس نحح-مH هحح+ ، دوححم5 dbا R)حح.1# يل)حح+ <اوحح.-م5 ار
Aارحح--h$ نحيا ، دحح=i-3 ;ححللد <)حح5# Aل)حح رحح--h$ هحح+ هححS م-+)ح-3 9$)فحح, 9&وححلP3رH
¨و ¨ل)حح+ §7لا ن-5او& :)سا ه+ و د>)D-3 ¨و 4ادرا kر)F <)!5ا §iيT1 <)م.F)سرد
;ححسد 6ا ار EيوححF §ي)حح5او$و 4د>ر-B ¨6ور دHاوP5)ي دHاوP+ <)!5ا ، ددر@-3 J-DK$
دوححQو رحح+ ار Aارحح--h$ نححيا ، هS د5او.-م5 E5ادو ملع همH نيا دوQو )+ <)!5ا ، دHد-3
هحح+و ، دحح=i-3 ;ححللد E5دو+ dولP3 و <)!5ا 9ف-0O ه+ ر3ا نيا ، دو> •5)3 EيوF
يو هحح+ ه.ححساوF)5 )ححي ه.ححساوF <)حح!5ا هححS دراد دوQو ير@يد Aا‚ هS د5)م7ف-3 <)!5ا
يرxس دي)+ )م.ح ، ;سا Jل)F <)مH <و5)& هS ار رمع rل.P3 'حار3و ، 4دو+ م-ل!$
;يرححL+ Jل)ححF اري6 ، د>)+ 4T=3 9$ار--h$ ن-=e 6ا دي)+ )75)!5ا Jل)F هi-ل)حرد ، دي)م5
، موححiح3 هحح5 ;ححسا مS)ححح ، د>)D-3 •)Bو 4T=3 )H <)ص*5 93)م$ 6ا هS ;سا §$ا‚
G يور+ <ار@يد ن-5او& ه5 ، ددر@-3 J-DK$ <ار@يد يل)+ يو ن-5او&
G م-5او.-3 ه0ل)K3 9+وP+ <)Lلا م-Uع <#ر& رد )3 ار 97لا 98 4oيو نيا
= #)اد77ن ناد77نcرفو mيد77'او ه77ب /)ورj /اXولn- دننا- f * هحح+ <)حح!5ا
Rر)ح&ا ري)حسو دلوا ، رد)ح3 ، ردحB ن.ح>اد دح=36)-5 ، 95)ح!5ا ي)حH 9ح8 4oحيو :)سا
•ح1ر XDحس ، دح>)D-3 9ح!=Q {ح+اورو )حH kاود6ا هc-.ح5 هحك A)حb)D$را نحيا ، د>)D-3
، دحح5او.-م5 ، 4دوحح+ 9ع)ححم.Qا dوححلP3 aححي <)حح!5ا ارححي6 ، دوL-3 <)!5ا ي)H يد=36)-5
، ;ححسا دحح=36)-5 kاود6ا هحح+ EيوححF TححيارY •1ر يار+ ، دي)م5 98 4د56 _)م.Qا 6ا kر)F
يرحح-B Aل)ححح ¨ر-@.ححسد و ¨دردمH يار+و ، دلوا ن.>اد ه+ نيري)س)+ 95و@مH يار+و
ر)ححي 95او$)حح5 Aل)ححح رد )حح$ ، ;ححسا دحح=36)-5 دحح=3ور-5 <ادحح56ر1 ن.حح>اد هحح+ ، 9ف-0ححOو
G د=>)+ Wرو)يو
67
aححيرد روحح3ا نحيا هحمH هح,F ، مي6ادحح5ا رحU5 ;&د ه+ رو3ا نيا 93)م$ ه+ 4)8رHو
رححك1 <)حح7Q Jل)ححF هحح+ 95)36و ، دوL-3 4د-3)5 [k)-.حاو 6)-5] هك دوL-3 ه,F هK*5
هححك دححي)م=-3 4ر)حح>ا رحح3ا نيد+ 97لا 9حو sوص5 ه+ هQو$ )+ )3 E5ادو '*ع ، م-=ك-3
6)حح-5 9+ نيدلاوو ، aير> ، د56ر1 ن.>اد 6ا ار وا ، رو3ا ن-=e ه+ Jل)F يد=36)-5 مدع
;سا Jل)F وا اري6 ، ه.>اد5 9$رورO رو3ا ن-=e ه+ هك ;سا 9$ا‚ د5وادFو ، د6)!-3
G دي)م5 يو يد=3 Aرد& ه+ ;للد همH هك ، د>)D-3 9ل)ع A)ف, ياراد Jل)Fو ،
EيوححF 95)حح!5ا A)فحح, د=HاوP-3 ، د5ا 4درك5 Cرد ار Jل)F ;*-*ح هك-5)!ك 9لو
9حح1ر03 <او$)حح5و TQ)ححع 9&وححلP3 aححي د=5)3 ار <)7Q Jل)Fو ، د=Hد ;D!5 Jل)F ه+ ار
[ <ولو*ي )مع ه5N> ىل)0$ ] د==ك
: ممم ممم
ممممم مممم ممممممم
68
مممممم ممممممم ) (م مممم مم) {رش [وي"و
رفك و
مممممممم مم ممم ممممممم ممم مممم
:
1 - p`€lاو Cغ')# ديحوت
2 - دنوادخ Cينادحو لي•# ه'`i لح $
!ن^رX لي•#
!لB" لي•#
; دنوادخ ي>نا>ي ديحوت$ هب ناbيا f مم)
(ممممم
` ƒ Cيبوب) ديحوت
4 Cي%و'Z ديحوت f
; دنوادخ /افlو ءاbسا ديحوت f
:وس لŠف ه7-دB-
ارححي6 ، دحح>)D-3 93ححسا 4دحح-*ع م73ر)-حح!+ A)عوححOو3 6ا 9ححكي د-حو$ _وOو3
هLيد5ا Cد5ا6ا د0+ ، د=مL5ادو '&)ع ي)75)!5ا 93)م$ ،رi1و د5وادF دوQو ه+ 'ححححQ]
[هلQ دحح5وادF دوححQو هحح+ هك=يا دوQو)+ s)P>ا ير)-!+ 9لو ، د=ي)م=-3 Zار.عا 'ححQ]
[هلQ هلحح!لس aححي دحح5وادF دوQو ه+ <)ميا اري6 ، د5وL-م5 ه.ف8 ن3I3 ، د5راد <)ميا
، ه5)ححح@ي دحح5وادF Aا‚ ;F)=> ‡ور> نيا نير.م73 هك ، دراد 9م73 ر)-!+ ‡ور>
69
)ح+ )H 9g0+ هك=يا )يو ، د>)D-3 A)&ولP3)+ ر)8درورB ;7+)L3 مدع و ، يو A)ف,
يوححل7Bرد ارححي6 ، د5وححL-م5 هحح.ف8 ن3Iحح3 مH6)+ ، د5وادF ;-5ادحو ه+ Zار.عا دوQو
، دحح==ك-3 Aد)Dع 4ر-Yو A)5او-ح ، s)P>ا ، )7.+ <وe 9$)&ولP3 ه+ د5وادF Aد)Dع
دحح5وادF Aد)ححDعرد )ححيو ، دحح5راد=x-3 د5وادF ه+ EيوF 9كيدT5 /هل-سو ار )7.+و 'ححQ ]
[ هلQ pحح-Qر$ §حح7لا §5و5)حح& هحح+ ;Dحح!5 ار <)!5ا <و5)& مH)يو ، د==ك-3 aير> ار5)5#
دحح5وادF A)ف, )H 9g0+ ، د=Hد-3 [ هححلQ 'ححQ ] و ه.حح!5اد A)حح&ولP3 A)فح, دحح=5)3 ار
هححك=ي6ا رDححF 9حح+ ، د=ي)م5 ر-!ف$ EيوF '-3 J+)K3 ار A)ف, نيا د==ك-3 E>وك
د5وادF و ، د>)D-3 97لا A)ف, ;F)=> :)سا [/9> هلjمك n-ل] [ هححلQ 'ححQ ] )+ ار
:)ححسا هحح+ ، ;ححسرB )حح.iي <اد=مححL5اد اذحح7ل ، ;حح!-5 9.7+)ححL3 _وحح5 m-H dولP3
رD3)-B ;=سو <#ر& sوص5 [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] د5وادF د-حو$ رد [ هلQ 'Q ] ار 'ي‚ ‡ور>
2 د5ا ه.>اد <)-+

2 f دنوادخ يكنا>ي هب ناbيا
4 f دنوادخ /افl هب ناbيا
3 - )اL#)ورپ Eكح Fبا€- دنوادخ /#ا(" [ هلQ 'Q ]
3 f {رش cا g)و#
= f رفك cا g)و#
9 f G Mدش Cباu KوŠن هب ءاqJتسا cا g)و#
7 - /اد77BتO- ه77ب ن#ا# :ان77ش# و ءاqJتسا cا [انتiا
G نان-,-

Cغ')# ديحوت * و ]ردص3 د-حو$ • ن.حح!5اد ه5)@ي ي)=03 ه+ [اد-

حŽ و

$ • د

ح
¤
و

ي

د

ح

G د>)D-3 ن.>اد=B 9@5)@ي ه+ ار 9!S )ي
70
p`€lا)# ديحوت 2 ، A)فح, ، دوحQو رد ، دح5وادF 9@5)@ي ه+ <دو+ د*.03
)محسارد و Aد)حDع / دح5وادF A)فح,و [ هححلQ 'ححQ ] AادوQو3ري)حس )ح+ <# هDحL$ <ودح+
G د>)D-3
يح`€lا +يرOت pرش 2
` ƒ Cسا هنا>ي دنوادخ ،رحح!B ن.حح>اد 6ا ، درادحح5 دحح=5)3و aيرحح> m-H 9=0ي ،
95)حح!5ا A)فحح, A)فحح, نححيا ارححي6 G د>)D-3 4T=3و C)B ر!مHو aير>و رد)3 ،ردB
مححل ، دمصلا هللا ، دحا هللاوH '& ] G د>)D-م5 <)-مل)ع ر)8درورB ه.!ي)> هك ;سا
[ دحا اوفS هل نiي ملو ، دلوي ملو ، دلي
4 #وiو)# f هحح+ دوححF دوححQوردو ، دحح>)D-3 دوححQو3و ه5)حح@ي Aا‚ دحح5وادF 9=0ي 2
G;!-5 د=36)-5 9iير>
; /افl)# f Aا‚ ه.حح!ي)> )حح7=$ 9حح=0ي د=.حح!H دحح-حو$ A)ف, د5وادF A)ف, 2
ري)ححس ، دحح>)D-3 Jححل0.3 يو Aا‚ ه+ )7=$ ، 9ل)ع A)ف, نياو ، 4دو+ ?)0.3 د5وادF
ه+)ححL3 dوححلP3 A)ف, ه5 ، دح=>)D-3 ير)ع ?)مك A)ف, ن-=e ن.>اد6ا A)&ولP3
مادححS dوححلP3 A)فحح, )ح+ دحح5وادF A)فحح, مححH هحح5و دحح5او.-3 4دحح> ر)ح8رورB A)ف,
A)فح, ، §لح,ا 4)ح@56ا ، دححي)-+ مححH §.7+)حL3 ححفل 4)@56ا 4)8رHو ، دراد §.H)D>
G د>)D-3 ;سا §*-*حو §ل,ا د5وادF A)ف,و ¨6)c3و §Oر)ع )75)!5ا
3 /#ا(")# f 9حح!S mحح-H ، دحح>)D-3 ه.!ي)>وTي)Q ه5)@ي Jل)F ه+ )7=$ Aد)Dع 2
يو )ح+ Aد)ححDعرد 9حح!ك <دوححم5 |يرحح> ، ددرحح8 |يرحح> يو)حح+ Aد)Dع رد د5او.-م5
G د>)D-م5 Eي)LP+ '+)& هS ;سا 9H)=8 •ر>و ، دوL-3 ه.>اد=B Cر>
نححيا 4اوححF ، ;سا ر)8درورB Aا‚ sوصP3 د-3)5 Aد)Dع <او.-3 هك ار يT-eرH
G 9ل)3 و 95د+ )يو دح>)+ يد)*.عا ، Aد)Dع
= ءاb77سا)# f <# 95)حح03 )حح+ /)مححسا نححيا هححك دراد ي)مححسا ?)حح0.3 دحح5وادF 2
G د5وL-3 د)ي ى=!حلا /)مسا م)=+ هك G د>)D-3 ر)8درورB Aا‚ sوصP3
9 ه7(?ت نود7ب f هحح+ ار يT-حححe mحح-H دي)D5 ن3I3 هك ;سا نيا 97لا د-حو$ 2
هححلjمك nحح-ل ] دححي)م5 ه-DححL$ 9&وححلP3 mحح-H هحح+ ار د5وادF )يو ، دي)م5 ه-DL$ د5وادF
;F)=حح>رد 9حح5#ر& ;ححي# نير.م73 ;ي# نيا ، ;!-5 د5وادF د=5)3 يT-e m-H [/9>
G د>)D-3 97لا A)ف,
71
هل'ا Cينادحو لي•# (ممممم مم)
ين^رX ديحوت لي•# ، م-ي)ححم5 ه0ل)ححK3 J-&د Aروص+ ار 95#ر& A)ي# 4)8رH 2
A)حي# ، دحي)م=-3 •ح=3 Cرح> 6او ، 4دوحم5 Aوحعد دحح-حو$ ه+ ار <)=3I3 <#ر& 93)م$
2 د5وL-3 م-!*$ EP+ود ه+ ، د=.!H ?)0.3 د5وادF د-حو$ درو3 رد هك 95#ر&
نا77يب ا) د77نوادخ Cيناد77حو ه77ك ي77ن^رX /ا77ي^ * 1وا E77سX
دن)ادي- 2 2 6ا د5ا Aر)Dع
` [ د
¥
ححح

أ

او

ححف‘ك

ه

ل

ن

ك

ي

م

ل

و

ƒ د

ل

وي

م

ل

و

د

ل Žي

م

ل

ƒ د

م

ص

لا ه

ل

لا ƒ د
¥
ح

أ

ه

ل

لا و

H ‘ '• & ‘ [ ƒ
6ا T-5 WدوF و ، دراد5 يد56ر1 ، ;سا 6)-5 9+ د5وادF ، ;سا 9كي د5وادF هك و@+
G د>)D-م5 وا aير> 9!ك m-Hو ، ;سا 4دL5 دلو$ 9!ك ” sF% ` ƒ –
<)حح-مل)ع ر)حح8درورB ;F)=حح> ، دروحح3 رد <#رحح& 4روححس نير.ححم73 4روس نيا 'ححQ]
[هلQ ;ححسادF رحح!B p-!3 هك د5د-=L-3 )H 95ارص5 6ا مدر3 95)36 اري6 ، ;سا ، و
، :ر)ح1 <)ح3در3 مH)حيو ، دحح==ك-3 E.حسرB ار )حH ;حح+ هححك دح5ديد-3 ار <)كرL3
<ادوحح7ي هك ار 95)!5ا A)ف, 9g0+ مH)يو ، §= Ž>ورو §iير)$ ¨ادF ه+ ار <ادوD03
رD3)ح-B 6ا Xحc0$ )ح+ ، د=.ح>اد-3 <)-+ د5وادF درو3رد [ ملححسو هحح-لع هححللا ىلحح, ] )ح$ د=.حساوF
sFا هكر)ححD3 4روححس م)حح@=H نححيرد ، دححي)م5 r-,و$ <)Lيار+ ار <)-مل)عر)8درورB
، م5)ححF ، دلوا ن.حح>اد 6ا ?)حح0.3 دحح5وادF هححك دحح5)م71 <)حح> يارحح+ و دحح> ?6)حح5
aححي م5)ححFو دحح56ر1 ن.حح>اد ، درادحح5 k)-.حا رو3ا نيا ه+ و، 4دو+ C)Bو 4T=3رد)3وردB
ارححي6 ، ;حح!-5 م5)ححFو د56ر1 د=36)-5 <)7Q 93)م$ Jل)Fو ، ;سا 95)!5ا AرورO
روحح3ا نيدحح+ <)حح7Q Jل)ححFو ، 4دوحح+ )75)حح!5ا sوححصP3 Aو7حح> و يTQ)ححع A)فحح,
)ححمع ه5Nحح> ىل)0$ ] د>)D-3 C)B و 4T=3 يرL+ sاوF /همH 6او ، ه.>اد5 9$رورO
، ;ححسا ه5)حح@ي ?)حح0.3 دحح5وادF هححك د=ي)3رف-3 93سا 4د-*ع <اد=مL5اد [ <وفصي
WدوححFو ، 4دححL5 ادحح-Bوا6ا §حح!S [ دحححأ اوححفك هححل نححكي مححلو œ دلوي ملو œ دلي مل]
G ;!-5 §iير> m-H د5وادF ¨ار+و ، 4دL5 دلو$ §!S6ا
v هللا Tc+ 97لا m-H [<

و= ‘3Ž I • م

ل

ا '• ك

و

. •-

ل

1 • ه Ž ل

لا ىل

ع • و

و

H ‘ ل%
Ž
ه

ل

%
Ž
ل ه

ل

لا] ƒ [هححلQ 'ححQ]
G دح=ي)م5 'كو$ هللا ه+ <)=3I3و ، ;!-5 ”ن+)h.لا `—
— m-H [ م

-حŽ ر

لا <ح

ر

لا و

H ‘ " Ž د

)7

L’ لاو

X
Ž
-

h •ل

ا م

ل Ž)ع • و

H ‘ ل%
Ž
ه

ل

%
Ž
ل يذ Ž ل

ا ه

ل

لا و

H ‘ ] ƒ
هححللاTc+ يدوححD03 [هححلQ 'ححQ] 4د=ي)ححLP+و ، دحح>)D-3 رححO)حو 9Dحح-Yرو3ا مل)ححع ;حح!-5
G ;سا <)+ر73و ”رLحلا vv
– هححللا Tححc+ يدوححD03 mحح-H [ م

وحح-

*•ل

ا 9

ححح

ل

ا و

H ‘ ل%
Ž
ه

ل

%
Ž
ل ه

ل

لا ] ƒ [هححلQ 'ححQ] ;حح!-5
G مو-&و 9ح Aا‚ ;سوا، ” "ر*Dلا v™™
™ ƒ /•)*•ل Ž اوQ

ر

ي

<ن

م

1 • د
¥
حŽ او

ه
¥
ل

%
Ž
م

ك

7

ل

%
Ž


5 ’أ

9

ل

%
Ž
ىح

وي

م

ك

ل

j •3Ž ر
¥
L• +

)5 •أ5 ’%
Ž
'• & ‘]
[اد

ح

أ

ه Ž +
¤
ر

" Ž د

)D

0 Ž+
Ž
C

ر
Ž
L• ي

ل

ول Ž),م

ع • '• م

0

-

ل

1 • ه Ž +
¤
ر

+ حح@ ياو B )محح> 'ححj3 نحح3 هححك رD3)حح-
-3 ?6)5 9حو د5وادF Zرb 6ا ميار+و ، م>)D-3 <)!5ا @ ي يادححF )محح> يادححF ، ددر حح@ ، ;ححسا ه5)
هحح+ ار 9حح!ك mحح-H و 4دوحم5 aحح-5 ?)ححمعا هححك دححي)+ ، دراد و6ر# ار EيوF ر)8درورB A)&3 هكرHو
” r7كلاGد6)!5 Cر> د5وادF ``u
t G 4اوP3 ار ير@يد 9!S د5وادF)+ [ رF# )7ل% هللا •3 _د$ لو ] ƒ ” wص*لا ˜˜
72
• [4ر-Y هحل% ن3 مكل )3 هللا اودDعا] ƒ ;!-5 ير@يد 9ي
Ž
Ž
ادF يوTc+ د-=S Aد)Dع ار ادF
G ”Zارع…ا ™¦
˜ ، هححللا هححك درادحح-3 <)-+ ?)0.3 د5وادF ;-5ادحو درو3 رد <)Lلا م-Uع <#ر& ƒ
دحح=Hد-3 Aد)7حح> دحح5وادF ;-5ادحححو هحح+ مححلع 'ححHاو <اد=مححL5اد 93)م$و <)@.>ر1
T

يT
Ž
0

ل

ا و

H ‘ ل%
Ž
ه

ل

%
Ž
ل {Ž !

*Žل

)+
Ž


( Ž)& • م
Ž
ل

0 Žل

ا اول

و

أ

و

^‘ ك

( Žم

ل

او

و

H ‘ ل%
Ž
ه

ل

%
Ž
ل ه

5 ’أ

ه

ل

لا د

7
Ž
>• ]


-ك Ž ح

ل

ا ” <ارمع ?# `˜
دحح-حو$ <)حح-+ <#رحح& /هحفحح,رHرد م-ي)ححم5 ه0ل)ححK3 ار <)Lلا م-Uع <#ر& 4)8رH
ري)حسو م)حكحا ، Aاد)ح*.عا ، )ح7ل)j3 ، 9ح5#ر& ي)حH هحص& ;1)حي م-HاوحF ار د5وادF
G د5راد ;للد ;سا د5وادF ;-5ادحو هك هحK*5 ن-مH ه+ 95#ر& A)عوOو3
نا77يب ا) Cيناد77حو ل77ي'# ه77ك ي77ن^رX /ا77ي^ * :و# E77سX
دن)ادي- <

)حك

و

ححل

]2 هححك دراد-3 <)-+ '-لد Eيار+ <)!5ا '*ع J+)K3 95#ر& A)ي#2
6ا Tححc+ 4)حح8رH [<

وف‘ححصŽ ي

)ححم

ع • W
Ž
ر

0

ل

ا R
¤
ر

ه Ž ل

لا <D

!

1 • )$ •د

!

ف•ل

ه

ل

لا ل

%
Ž
^¥ 7

ل Ž# )م

7
Ž
-1 Ž
، د5دححL-3 دححس)1 مل)حع مححU5 93)حم$ ، ;>اد-3 دوQو ير@يد ي)H دوD03 هللا Aا‚
r-حح,و$ درو3 9+ ار وا هV5# 6او ، ;سا Wرع ر)8درورB هك ار ادFر3 ;سا 9ك)B
G ;سا C)B د==ك-3 ”/)-D5…ا vv
;كلم3 aيرد هك-5)س <)مH هك ;سا 4د> <)-+ )75)!5ا يار+ rير> ;ي# نيرد
نح-مH هحح+ ، ;حح!-5ريذB <)ححك3ارو7مQ nح-(ر دح=e )حيو ود ;حلود aححيردو 4)>د)Bود
ارححي6 ، دحح>)+ 9يادF د=e [AرF#و )-5د] 9.!H <)7Q يار+ هك ;!-5 نكم3 ، <)س
ادححF ود 4)حح8رH ، دوL-3 <)7Q مU5 رد <)5# Z.Fا XDس ، د)ي6 <)يادF ;يدوQو3
، دحح>)+ 6ور ;ححساوP-3 Wرحح@يدو د>)+ X> هك دوم=-3 ر3ا 9كي ، ;>اد-3 دوQو
ادححF وا nححB دححL-3 Xل)ححY يرحح@يدر+ 9كي ر8او ، دL-3 '.P3 6ورو X> مU5 /)=+
93)ححم$ رد د=.حح!5او.-3 ودرححH ر8او ، د5)م-3TQ)عر@يد يادF '+)*3رد اري6 ، دL-م5
، دححL-3 مل)ع رد 9مU5 9+ XDس <)> Zرص$ نيا ، د=ي)م5 Zرص$ ه5)يو)!3 رو3ا
J+)ححK3 <)حح7Q روحح3ا 93)ححم$و ، ;ححسا 9كي ادF هك ;سا 9حOاو '-لد <)7Q مU5
Gددر@-3 م-U=$و X-$ر$ يو ر3اوا
73
ي7لB" ديحوت لي•#
?)0.3 د5وادF [هلQ 'Q] <)!5ا ¨ار+ ديد '+)&و 6)+ R).S |ي د=5)3 ار <)7Q §3)م$
|ححي رححU5 هحح+ EيوححF Zارححbارد /4دححيدBرH هحح+ <)حح!5ا |ي 4)8رH هS ، 4دوم5 JلF
;-5ادحور+ '-لد ، Wا §ieوSو §8رT+ )+ §&ولP3 رH ، د6اد5ارU5 د=3درF <)!5ا
93)م$ر-Pحح!$و ،ر@يدححكي <)حح-3رد رو3ا 93)م$ ;Dس)=3، <)7Q مU5 ، ;سا د5وادF
?)حح0.3 د5وادF ;-5ادحو ه+ 9حOاو 'يلد ، <)!5ا AارورO '+)*3رد A)&ولP3 'ححQ]
[هلQ 2 ;>اد <)-+ 'ي‚ 'ك> ه+ <او.-3 ار 'يلد نيا ، د>)D-3
2 يحارt)# vسانت 2 §ح,)F Xححس)=$ |حي )ح+ §ح7لا A)حح&ولP3 §3)م$
د=.!5او.-م5 A)5او-حو )75)!5ا ;>اد-م5 دوQو Xس)=$ نيا 4)8رH هS د5ا 4د> JلF
‡)حح*5 رد <اوحح.-3 ار A)Dححس)=$ نححيا ، دحح5ر+ ر!+ ار EيوF §8 4د56 ¨د)ع 'i> ه+
G داد رار& ه0ل)K3 درو3 'ي‚
ناسنا #وiو ناbتخاس )# vسانت f +'ا EيوححF دوQو ه+ <)!5ا 4)8رH2
=-D-3 ، دي)م5 رU5 د و <اوP.ححسا هك 8 دحح>ر مH)ح+ Xحس)=.3 Aروححص+ ، <)ح!5ا ;حح>و
، د==ك-3 وححم5 ر@يدححiي AرورححO J+)ححK3 ه5)يو)!3 'كL+ <)!5ا <د+ ي)gعا ري)س
، د==ك-3 د>ر و درك-3 د>ر <اوP.سا )7=$ 4)8رH B ، دوD-م5 <اوP.سا Xس)=3 ;سو
XDس B 4ر) 8 9 B rي)qو •5)3 مH)يو ، ديدر@-3 ;سو B دL-3 ;سو Xل& 4)8رH و ،
دحح>ر <دحح+ ي)حgعا ري)حسو ، دحح5)م-3 9&)ح+ 9حلفb 'ححj3 يد)حع Aروح, هح+ <)!5ا
ار <وححF AارورححO 93)ححم$ هححك ;!5او.-م5 aeوك Xل& <# Aرو, نيرد ، د5درك-3
:)حح!حا رادحح3اود Aروححص+ <)!5ا دوQو رد <وF دوDمك 'كL3 /)=+ ، دي)م5 '-مك$
هححك ;ححسا 4داد 9$وحح& _وحح5 aي <)!5ا دوQو ي)gعا يار+ <)س ن-مH ه+ ، ديدر@-3
يارحح+ ، دححHد م)ححc5ا 4د)ححس Aروححص+ ار EيوححF rي)ححqو 93)ححم$ دحح5او.-3 وححgع <#
ىححل% د).ححLH <6و )حح+ ار5)حح!5ا دحح5او.-3 هك ;سا 4داد Aو& )H)B ',)ف3و )75اوP.سا
`uu دوححم=-3 دحح>ر <)حح!5ا محح!Q 4)حح8رH ، دححي)م5 'ححمح 9+وححP+ <# 6ا ه1)ححOا )يو
ار ه1)حOا <6و هحك د=.ح!5او.-م5 )حH)B نحيا ، دح5)م-3 9&)ح+ يد)حع Aروص+ Eي)H)Bو
;ححكرح Rوe مH )يو 9عو=ص3 ي)H)B هKساو+ دL-3 روDc3 <)!5او ، د=ي)م5 'مح$
'ح-لد ، محح-Hد رارح& ه0ل)حK3 درو3 'ك> نيد+ ار <د+ ي)gعا 93)م$ 4)8رH ، دي)م5
74
ر)-حح!+ Aروححص+ ار5)حح!5ا AارورححO هححمH هححك ;سا 9ي ه5)@ي Aا‚ دوQو ه+ 9=>ور
هحح+ R)ححKF دروحح3 نححيرد ?)حح0.3 د5وادF G ;سا 4دوم5 م-U=$و X-$ر$ مU=3و J-&د
ارححe <)حح$ ¨)ححH nححف5 دروحح3رد [ <ورصD$ 1أ مك!ف5أ 91 و ] 2 دي)3رف-3 )75)!5ا
G د-=i-م5 رU5
*ا% اQh رياس اب ناسنا #وiو vسانت f [ ، ادF aي )H اذY Jل)F 4)8رH
دوححQو <)ح!5ا دوححQوو )حH اذححY <)حح-3 9Dححس)=$ ، دوححD-3 يرحح@يد يادF <)!5ا Jل)Fو
ه.F)ححس يرحح@يد هكير+)ح1 رد هححك ار 9ياذححY ;!5او.-م5 aeوك 'فb aي ، ;>اد-م5
JحلF ار ي6)حسر-> هكير+)ح1 Wرد)ح3 مكحح> رد ?)حح0.3 دحح5وادF ، دي)م5 مgH 4د>
¨)حH اذححY ¨اراد هحS ار ¨ر-حح> ، يد)ححع ي)حH CاروححF6ا 4د)ف.سا )+ هك ;سا 4دوم5
دي)م=-3 ه-,و$ ار <ارد)3 <)-Db 93)م$و ، د==ك-3 د-لو$ د>)D-3 'فb يار+ Xس)=3
_اوحح5ا )حح+ د)ححي6 A)مح6 دوQو)+ هك ، )75)!5ا ;F)س 9عو=ص3 ي)Hر-> zوع ه+ هك
ر-> اري6 ، د=Hد+ <)> 'فb ه+ ار رد)3 ر-> ، ;سا 4د> ه.F)س )7=-3).يو rل.P3
EيوحF Aردح& هح+ ، <)حح!5ا Jل)حF ارر-> نيا اري6 ، ;سار.7+ همH ه+ ;D!5 رد)3
4وحح-3رد ، دحح>)D-3 د)ي6 ر)-!+ <# /4دي)1 9لو ، دي)م=-3 JلFT-e)5 ر)-!+ ي)H اذY6ا
9=-3)حح.يو داوحح3 رادحح*3 <)ححمH ، )ححH اذححY ري)ححسو ، A)حح+وDح ، A)ححQ يTDححس ، A)ححQ
<)حح7Qرد هححك <وحح=كا ، ددر8 م)م$ د-ف3 <)!5ا دوQو يار+ هك ، دراد دوQو 9=-$ورBو
)ححH اذححY نحح-مH هححمH ;ححلع ، ;ححسا 4دحح3# دوححQو+ rححل.P3 zارحح3ا محح!& <اراTححH
;حح0ف=3 6ا 9ححg0+ يوححل7B رد هححك ;سا <)!5ا ه.F)س ;سد 9عو=ص3 A)+ورL3و
)ححH 95د-حح>و5 93)ححم$ 9ححلو G د=5)ححسر-3 <)حح!5ا دوQو يار+ يد)ي6 ر)-!+ رارOا ،)H
هححمH ، د=مححL5اد <)ححD-Dbو ، 4دو+ د-ف3 ;ي)75 <)!5ا م!Q يار+ 90-Db ي )H اذYو
G د5راد-3 ه-,و$ )75#6ا 4د)ف.سا ه+ ار
هح+ ار <)ح!5او 4دوح+ <)ح!5ا دوحQو rل)حP3 هك-ي)حH 95د-ح>و5و )HاذحY niعر+
G ;سا 4د> ه.>اد=B مارحو _و=م3 د=ي)م=-3 .D3 zار3ا
k اب ناسنا #وiو vسانت * يOي(7t yا7jوا * هححQرد رد دحح5او.-م5 <)حح!5ا
6ار$ د=ل+ Aرارح B 4د56 4)c= 8 ?)حح0.3 دحح5وادF ، دححي)م5 9 [هححلQ 'ححQ] ار Aرارححح هححQرد
;سا 4دوم5 م-U=$ <)!5ا kاT3 J+)K3 Aدرورحح+ ي)ححH هححQردرد د5او.-م5 وا ، `uu
?)0.3 د5وادF ، د=ك 98 4د56 رف, ;ح$ [هححلQ 'ححQ] نححيا هحح+ ن-36رد ار Aدرور+ هQرد
،6)حح8 و <و+ر)ححك رادحح*3 هك-ياوH رد د5او.-م5 <)!5ا <)س ن-مH ه+، د5)سر-م5 46اد5ا
?)حح0.3 د5وادF ، دي)م5 nف=$ 9+وP+ د>)+ 4د)ي6 نc-!كا ه+ ;D!5 [هحححلQ 'حححQ] ياوححH
nححف=$ ?)ح3رو5 Aروححص+ دحح5او.-3 <)حح!5ا هححك ;ححسا 4دوححم5 JلF ار 9Dس)=3 ر)-!+
، دوححD-3 ير@يد يادF ;0-Db Jل)Fو ، ادF aي <)!5ا Jل)F 4)8رH ، د=ك 98 4د56و
، دوححF ;ححساوF J+)ححK3 ;0-Dححb يادححF ، دححL-م5 A)عار3 ودرH <)-3 Xس)=$ نيا
rل)ححP3 هححمH دي)> هك ، دوم=-3 JلF ار 4ر-Yو ، Aا6)8 ، Aدور+ ، Aرارح A)Qرد
<)ححمH EيوF A)&ولP3 يار+ هك ;ف@-3 )75)!5ا Jل)F يار+ و ، 4دو+ <)!5ا دوQو
هححك=ي6او ، دححL-3 يد)ي6 AكL3 XDسر)ك نيا ، )م5 JلF AدوF ار Xس)=3 ياوH
)ح+ Xحس)=3 ار 90-Dحb روح3ا 93)حم$ ه5)ح@ي دح5وادF نح-مH ، ;سا 9كي همH Jل)F
G ددر@-م5 د)cيا )75)!5ا يار+ 98 4د56رد 9لكL3 m-H هك 4دوم5 JلF ر@يدiي
90-Dحb روح3ا <)ح-3 رد ;س)=$ ƒد * ?)ح0.3 دح5وادF [هححلQ 'ححQ] ، AرورحO J+)حK3
<)ححمH هحح+ ن-36 يار+ د5وادF ر3ا ه+ R).1#و ، ;سا 4دوم5 ن--0$ ار 9=-03 Aرارح
75
'كححL3 XDححسو ، 4دحح> _وحح1ر3 نحح-36 AرورححO هك د5)سر-3 Aرارح هQرد 46اد5ا
هحح+ هحح5ا6ور R)حح.1# Aرارححح هححQرد رحح8ا ?)ححj3 ه5و@+ ، ددر@5 vuu ، د-ححسر-3 هححQرد
93)ححم$ ، ;F)حح!-3 هQوحح.3 نحح-36 هحح+ هححQرد ن-=e )+ ار EيوF يو& _)0> R).1#و
هححQرد نحح-=eرد ;حح!5او.-م5 <)حح!5او ، دحح=.1ر-3 ن-+6ا A)5او-ح ، د=.Fو!-3 )H 4)-8
aحي نح-36و R)ح.1# يادحF هحك ;سا ن>ور '-لد دوF نيا ، دي)م5 98 4د56 Aرارح
مححH )حح+ ار5)حح> rي)ححqو ، 4دوححم5 JححلF Xححس)=.3 مH)حح+ <)حح=e ار ودرححH ، ;سا Aا‚
نحح-مH هiل+ G د5)سر5 Eيار+ يررO و 4دو+ ر@يد ;3دFرد 9كي هك ه.F)س Xس)=3
R)حح.1# ¨ر)iمH )+ ، 4د5)سر §@.PB ه+ ار ن-36 Aاد-لو$ 6ا ¨ر)-!+ هS ;سا R).1#
G د=ي)م5 نيد*$ <)!5ا ;3دF ه+ ارر.7+ A)cيTDسو A)Q 4و-3 هS د5او.-3 ن-36
;لفY ه+ و ¨ر# rS ه+ §5)5 و$ )$ د5ر)Sرد |ل1و د->روFو ه3و د)+ور+ا
¨روP5
3 - يتس% ناJi E&ن 2 EححP+رد 9.حح!H <)حح7Q مU5 درو3 رد
G دو+ دHاوF 91)ك هك 4د> <)-+ A)ح-Oو$ صف3 95#ر& 'يلد
دنوادخ $ي>نا>ي ديحوت هب ناbيا (ممممم مم)
ححح& ، <)حححLلا مححح-Uع <#ر <اد=محححL5اد ، 95)محححس# ي)ححح7+).ك ، <ارD3)ححح-B
د-حو$ ه+ ار )75)!5اري)سو ، 4دوم5 Zار.عا ?)0.3 د5وادF ;-5ادحو ه+ ، ن-*-*ح3و
نححيد §3)ححم$ :)ححسا ، 9حح*-*ح دحح-حو$ ارححي6 ، دحح5ا 4دوححم5 Aوححعد د5وادF 9@5)@يو
9لكححL3 9حح!ك 4)حح8رHو ، د=ك-3 ;+)M ار د5وادF Aا‚ ه+ <)ميا ;*-*حو ، د>)D-3
دححيدc$ دروح3 رد )ح$ ;سا م6ل ، 4د-سر5 ;*-*ح ه+ ، د>)+ ه.>اد د5وادF د-حو$ رد
هحك دحح=ك5 ير)ححك ، 4دوححم5 Zار.ححعا دحح5وادF 9@5)حح@ي هحح+ ;حارحح, ه+ و ، 4دوم5 رU5
رد 9حح7لا 'حح3)ك 4دحح-*ع م-H)ححف3 '3)حح> Aد)7حح> هححملك دحح>)+ 97لا د-حو$ rل)P3
] G د>)D-3 د5وادF A)ف,و /)مسا د-حو$ و ;-Hولا ;-+و+ر ` [
4دوححم5 م-حح!*$ 9ححس)سا EححP+ هحححس رد ار دحح-حو$ نححيا مححسا <اد=مححL5اد
2 د5ا دنوادخ /افlو ءاbسا ديحوت و Cي%و'Z ديحوت @ Cيبوب) ديحوت ] v [
$ 2 Cيبوب) ديحوت
دحح5وادF 9@5)حح@ي هحح+ 4دحح-*ع ، ;-+وحح+ر دحح-حو$ 6ا روححU=3 [هحححلQ 'حححQ] Eيادحح-B رد
G دح>)D-3 AرF#و )-5د رو3ا 93)م$ر-+د$ و 9*-*ح ;-كل)3 ، <)7Q A)&ولP3
76
] 4دحح==S ادحح-B ه5)حح@ي هحك دححي)م5 4دحح-*ع )حح$ ;سا ن3I3 <)!5ا ر+ creater 93)ححم$ [
[ AرححF#و )-5د ، ن-36و )75)مس# ، Aاد3)Qو A)0ي)3 ، A)5او-ح ، )75)!5ا] A)&ولP3
هللا Aا‚ {*1 [هلQ 'Q] هللا ;سا ;ف,و /)=M [ ن-مل)0لا Rر هلل دمحلا] G ;سا 'ححQ]
[هلQ G ;سا <)-مل)ع ر)8درورB هك ار
د5وادF A)&ولP3 93)م$ 9*-*ح aل)3 [هححلQ 'ححQ] ، <)محس# و ن-36ر-+د$ و ، ;سا
هححللا Aا‚ Aردحح& هحح+ هححمHو هححمH ، R)حح.1#و R)حح.73 ، 6ورو Xحح> [هححلQ 'ححQ] Aروحح,
G در-@-3
Aا‚ هحح+ هححك ;ححسا يرو3ا 93)م$ ه+ <)ميا ، د5وادF ;-+و+ر ه+ <)ميا 6ا روU=3
aل)3] [ A)&ولP3 همH Xح),] ر+د3 ، [رو3ا §3)م$ 4د==S م-U=$و X-$ر$ ] Zرص.3و Zرححص$ هححi-$ا‚ ]
[ ;سوا Aرد& ه+ <)7Qرو3ا همH 9-ح3 د5وادF ، د=ك-3 ;للد [ 4دحح==S 4د56 ] ;-م3و [ 4دحح=5ار-3 ]
)عدلا X-c3 و [ )H )عد 4د==S ;+)Qا ] ي)ححLS 'iححL3و 4دحح==S |مS ، <)سر <)ي6و •ف5 ،
G [ ن-مل)0لا Rر هللا Cر)D$ ر3…او JلPلا هل لأ ] د>)D-3 9* Ž-*ح
هل'ا CيB'اخ )# ديحوت [هلQ 'Q] 2 ;سرB ).كي ن3I3 Jل)ححF هححك درادحح-3 رار&ا
هللا Aا‚ ، <)7Q 93)م$ [هححلQ 'ححQ] 93)حم$ ، ;حسا 9ح*-*ح Jل)حF دح5وادF ، دح>)D-3
4دوححD5 aيرحح> يو )حح+ <)حح7Q JححلF رد 9!ك m-Hو ، ;سا 4دوم5 JلF ار A)&ولP3
G ;سا
[ر)7*لا دحاولا وHو /9> 'ك Jل)F هللا] دحححاو ;ححسوا ، ;ححسا هححمH Jل)F هللا
ر)7&و ”دعرلا `t )ححي# [وححH ل% هل% ل zر…او /)م!لا ن3 مك6ري هللا ر-Y Jل)F ن3 'H]
9حح7لا m-H ;!-5 „ دHد d6ر <)مس#و ن-36 6ا ار )م> هك ;سا 9!ك د5وادF Tc+
G وا Tc+ ”رb)1 —
د77نوادخ mتخا77س$ F77لخ m77يب 6ر77ف [هححححلQ 'ححححQ] mتخا77س$ F77لخو
* ناسنا <)!5ا ، د=يو@-3 j3 ، دوL-3 ;D!5 )75)!5ا ه+ رو3ا6ا 9g0+ JلF )5)-حا
<)حح!5ا ن.F)ححسو دحح5وادF JححلF <)حح-3 dرحح1 9ححلو ، ;F)ححس ار 9ححفل.P3 'ي)ححسو
G ;سا د)ي6ر)-!+
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
2 r 6ور?'ا)ا# ‰Oيرشو UديB" :`س…ا f 28 @ 2‡<8 K @ 2< G
4 r @ ‰يb'اO'ا ‰ي-`س…ا Uو"د'ا ‰يObi /ا)و?ن- * اي(ي' @ يRنوت :`س'اد(")وتك# T ن^رB'ا يف UديBO'ا f 2 @ 2‡<2
* K 2<3
2 دنوادخ Fلخ Cي"ون f د5وادF §.&و 2 [هلQ 'Q] JلF دHاوP+ ار يديدQ T-حe
دحح5وادF 2 j3 ، دحح>)+ ه.>اد-م5 دوQوT-e <# ,ا ، د=i-3 JلF m-H 6ا ار5# ، دي)م5
، A)حح$)D5 ، A)حح5او-ح ، )75)حح!5ا ، دوححم5 JححلF دوححF Aرد& ه+ ر)Dكي ار <)مس#و ن-36
A)فحح, 6ا §ححiي ، m-H 6ا A)&ولP3 <دوم5 اد-B نيا ه.Dلا G درS اد-B m-H6ا ار 4ر-Yو
هحح+ ، د5ا 4درD5 §B ;سرد د5وادF ;ف, نيا ه+ هi-5)!S §لو ، ;سا د5وادF ?)مS
„ ›ر3 )ي 4د> اد-B مP$ ?وا )ي# هS ، د5وL-3 هQاو3 ¨ا ه5)*محا Aلاوس
4 ناسنا Fلخ Cي"ون f هحح+ ;فحح, aححي <دحح-5ادر8 6ا Aر)ححDع <)حح!5ا JححلF 2
A)فحح, هححكل+ ، د6)حح!+ mحح-H 6ا ار ر$وحح3 دحح5او.-م5 <)!5ا j3 ، د>)D-3 ر@يد ;ف,
يT-حححe دحح>)D5 95)م.F)ححس داوحح3 4)حح8رHو ، د6)!-3 ر$و3 <# 6ا ، 4داد ر--h$ ار نH#
77
دح5وادF ، <# nحكع رح+ ، د5او.-م5 ه.F)س [هححلQ 'ححQ] داوح3 هح+ يT-ححe ن.F)حس يارح+
دحح=ك يTحح-e /حح4دارا 9.حح&و [ <وك-1 نك هل ?و*ي <أ )¡-> دارأ ا‚% ] G دراد5 AرورO
G دوحL-3 ، و> 2 ديو@-3
;سا dر1 د5وادF ;ف, و ¨و ;ف, <)-3 ، د6)!+ ار ¨T-e <)!5ا 4)8رH /)=+
G
'ا- )# ديحوت ك هل'ا Cي [هلQ 'Q] د5وادF2 [هلQ 'Q] ;سا <)7Q aل)3 ، يذلا Cر)D$]
4د-+ xلb'ا Jحل0$ وا هحح+ 9H)>د)B هك ار ادFر3 ;!-ك)B [يد& /9> 'ك ىلع وHو
، ;ححس)5او$و رد)حح& Tحح-e همHر+و ه.>اد ” aححلملا ` ، ;ححسا AرححF# 6ور aححل)3 دحح5وادF
2 وحح@+ [/9حح> 'ححك Aوكل3 4د-+ ن3 '&] ، ;ساTQ 6ور 4)>د)B [نيدلا موي aل)3]
„هحححمH 9H)حح>د)B ;!-ك دي ه+ ”روحح=لا t` aححل)3 دحح5وادF ، دحح-حو$ 4دحح-*ع :)ححسا هحح+و
، دوححL-3 ;Dحح!5 Tحح-5 <)حح!5ا هحح+ ;-كل)3 ;ف, هe ر8ا ، د>)D-3 A)&ولP3 93)م$
Aو)ححف$ نححيا <او.-3 هك ، دراد دوQو يد)ي6 dر1 <)!5او د5وادF ;-كل)3 <)-3 9لو
2 ;!5اد 'ي‚ ‡)*5 رد ار )H
'ا- 7ك دنوادخ Cي [هلQ 'Q] * dر1 A)&ولP3 ;-iل)3 ;D!5 د5وادF ;-iل)3
2 اري€ د=i-3
Cسا :ا" دنوادخ Cيك'ا- * +'ا ه+ A)&ولP3 93)م$ aل)3 د5وادF 9=0ي ،
G د>)D5 د5وادF <# 9*-*ح aل)3 هك ;!-5 يT-e m-Hو ، 4دو+ م)ع 'ك>
;س)3 دT5 رد 6ور د=e ;5)3ا نيا ¸¸¸ ;سادF T-حeرH aل)3 ;*-*حرد
Cسا ل-اش دنوادخ Cيك'ا- * [ 93)ححم$ '3)حح> دحح5وادF ;-كل)حح3 9حح=0ي 2
دحح5وادF ;-iل)3 و ، ;سا همHو )م> ه5)F ، ن3 ه5)F aل)3 د5وادF ، د>)D-3 /)->ا
[هحححلQ 'حححQ] محح.F ;-كل)حح3 نححيا 9H)حح@V-Hو ، دحح>)D-3 A)حح&وا 93)ححم$ رد و هححL-مH
Aاو)محح!لا aححل3 هححلل ] دوححL-3 AرF#و )-5د ;-كل)3 '3)> ;-كل)3 نيا G ددر@-م5
G ;سا ن-36و )75)مس# 9H)>)B ار ادF [ zرلاو
دشا(ي- Fل€- دنوادخ Cيك'ا- * | هحح+ د-*3 دوF ;-iل)3 رد د5وادF 9=0ي
6ا دحح5وادF و دحح=i-3 دححHاوP+ هeرH [ /)Lي)3 '0في ] د>)D-م5 95و5)&و ‡ر> مادS
[<

ول

¡ •!

ي

م

H ‘ و

'‘ 0

ف• يع • '‘ ¡ •!

ي

ل

] G دوL-م5 4د-سرB Eل)01أ ” /)-D5لا v—
*ناسنا Cيك'ا- ، ;سا 4د> <)-+ T-5 <)!5ا يار+ ;-كل)3 ;ف, هeر8ا
ديد> |ل)3 ار هV5# د-لS [هح$)ف3 م.كل3)3وا] ”<و=3Iملا t w&)5 <)!5ا ;-كل)3 9لو
2 ددر@-3 ;+)M هK*5 هسرد <)ص*5 نيا هك ، ;سا
دشا(ي- gcاR- ناسنا Cيك'ا- * +'ا G ;سا د5وادF 9*-*ح |ل)3 اري6 2
دشا(ي- CXو- ناسنا Cيك'ا- * [ ، 4دروححFر--h$6وررH ;-كل)3 نيا اري6
<)حح!5ا هحح+ 4دحح> محح.F يو ;حح-كل3 نيا ادر1 ، ;سا يT-e aل)3 6ور3ا <)!5ا ر8ا
2 در-@-3 Jل0$ ير@يد
ر@حيد ?)!Y ;سد ر+ هUحلرH ¸¸¸ <ود ي)-5د نيا ;سا م)مح :)$
دشا(ي- ديB- ناسنا Cيك'ا- * | <ودحح+ هححك دراد5 Jح دوF ?)3رد <)!5ا 2
4رحح-Yو ، ?وححB Zرححص3 ، CاروFرد هك ;سا روDc3 وا ، دي)م5 Zرص$ د5وادF 4دارا
دوححF مارححح ¨)ححH ¨ر)S رد دوF ?او3ا Zرص36ا ، 4دوم5 ¨ور ه5)-3 §8 4د56 رو3ا
ار دوححF ?وححB دححHاوP+ ¨روححbرH هححS درادحح5 Jحح <)ملح!3 <)!5ا /)=+ ، دي)م5 ¨راد
78
، دحح=ك5 Zارححسا دي)+ T-5 ?ح رو3ا 6ا 4د)ف.سارد <)!5ا نيا <)=VمH ، د=S Zرص3
G د-=i5 يور 4د)ي6 9لو د->و=+ ، ديروP+ [ او1ر!$ لو او+ر>او اولك ]
<دروححF )ح.ح A)ح&وا §حg0+ ، دروححP+ دححHاوP+ §.حح&ورH د5او.-م5 <)!5ا <)=VمH
4)حح3 رد j3 دحح>)+ •)ححBو ?ح •اروF نيا هeر8ا ، ددر@-3 مارح Eيار+ <د->و5و
<ود+ د5او.-م5 9لو 4دو+ دوQو3 95اوار1 ي)H 95د->و5و )H اذY Eل+)*3رد <)g3ر
ن

ل

N

حح!

. ‘ل

م

ححM ‘] دوححL-3 4د-ححسرB EيوححF Zر)ححص3 93)م$ 6ا G دروP+ ار5# د5وادFر3ا
”رM)ك.لا [م
Ž
-0 Ž= ’لا ن

ع • ذ ¢ ¡ Ž3

و

ي

˜ G ديوL-3 4د-سرB )H ;م05 6ا ;3)-& 6وررد nxس
;-كل)حح3رد ?)ح0.3 دح5وادF هك-ل)ححرد ;سا ‡ور> ه+ د-*3 <)!5ا ;-كل)3 اذ7ل
G [ د=i-3 دHاوP+ هeرH ] د>)D-3 [/)Lي)3 '0في] EيوF
دشا(ي- ƒXان ناسنا Cيك'ا- * | 'ي)ححسو §ححg0+ |ححل)3 <)حح!5ا 4)حح8رH 2
ر$وحح3 9ححلو دراد ه5)ححF 9حح!ك ، دحح>)D-3 <او$)حح5 ¨رحح@يد ¨)ححHT-e ن.حح>ادرد ، د>)+
، درادحح5 ;ححح, 9ححلو دراد ?وححB 9حح!ك ، درادحح5 دلوا 9ححلو دراد ر$وحح3 9!ك ، دراد5
aححل)3 دححل)F 'كحح> نحح-مH هحح+ ، دراد5 <و8)5و8و 91)S اذY 9لو دراد ;ح, 9!ك
، ;ححسار$ RارححF هللادححDع ?T=3 ه+ ;D!5 دمحا ?T=3 مH)يو ، ;!-5 دومح3 ه5)F
هحح,F ;&وحح3 و w&)5 Aروص+ م75# و /)->ا 6ا 9g0+رد Zر, <)!5ا ;-كل)3
G دوL-3
هل'ا ديحوت [هححلQ 'ححQ] *m7ي-cو اJناb7س^ )و7-ا ريبد7ت )# )حح.كي ن3Iحح3
?)حح0.3 دحح5وادF ه+ <)مس#و ن-36 93)م$ رو3ا هك د>)+ ه.>اد-3 4د-*ع ;سرB 'حححQ]
[هلQ ن.F)س 4د56 ، 6ورو X>ر--h$ ، R).73 ، R).1#رد ، د5او.-م5 9!ك ، دراد Jل0$
، د>)+ ه.>اد 91رص$ ، <د5ار-3و mيb'ا77O'ا [) هل'ا {)ا(ت ر-Œاو Fلn'ا ه' •Z $
هححS هححللا ;ححسا ;ححSر+ )ح+ ، ;ححسوا هحح+ Jححل0.3 روحح3ا ر-+دحح$و ;حح*لF هS W)+ 4)8#
G ;سا <)-مل)ع ر)8رورB ” Zارع…ا ™–
، ?Tحح=3 ر-+دحح$ j3 ، دوححL-3 4داد ;Dحح!5 T-5 <)!5ا ه+ رو3ا 9g0+ ر-+د$ )5)-حا
ر-+دحح$ ارححي6 ، دراد dرحح1 9حح7لا ر-+دحح$ )حح+ 95)!5ا ر-+د$ 9لو ، 4ر-Yو ?او3ا ، هف-qو
G د>)D-3 د-*3و ، دودح3 ، ي6)c3 <)!5ا
دحح5او.-3 {يارحح> <اراTححH )حح+ ، نحح-03 A)حح&وا رد ، /)-حح>ا6ا 9g0+رد )7=$ <)!5ا
{يرحح>و دحح-& مادححك <ودحح+ ار روحح3ا 93)م$ ر-+د$ ?)0.3 د5وادF 9لو ، دي)م5 Zرص$
G دي)م=-3 X-$ر$ و م-U=$
، ;ححسا 4دوححم5 JححلF ار هححمH وا ، ;ححسا <)حح7Q ر)8درورB د5وادF هi=يا ه,F
mحح-H ، دراد Jححل0$ وا هحح+ ن-=36و )75)مس# رد Zرص$ ، ;سا A)&ولP3 §3)م$ |ل)3
هحح+ ار 4ر).ححس و R)حح.73 هحح+ ار R)حح.1# ، دي)م5 ;ل)Fد §7لارو3ارد هS د5او.-م5 §!S
G دي)م5 'يدD$ ¨ر@يد T-e
، ;ححسا ¨و ¨ا ه.حح!ي)> هححS ;ححسا 4د> 4داد ¨رو3ا Zرص$ )7=$ )75)!5ا ¨ار+
، نير.حح7+ §8 4د56 ¨ار+ ، دي)م5 Zرص$ ن-36 رد §لHا 4د=ي)م5 د=5)3 د5او.-3 <)!5ا
)75)ححLi7S هحح+ ، د6)حح!+ ار §+وححF ر)-حح!+ 'ي)ححسوو دححHد م)ححc5ا ار §م73 A)عار.Fا
G دي)م5 ر)S دوFر.7+ §8 4د56 ¨ار+و ، دي)م5 •رد ار <)7Q ;*-*ح ، 4دوم5رفس
§7لاو §5)!5ا A)1رص$ رد §ل3)S dر1 A)عوOو3 نيا ن.!5اد )+ ن3و3 <)!5ا
G دي)م=-3
79
$ 4 /#ا(" ديحوت $ Cي%و'ا ديحوت
;-Hولا د-حو$ 6اروU=3 ] ` [ دحح5وادF هححك=ي6او [;سا Aد)Dع ه+ د5وادF 98 4oيو]
دحح5وادF Aا‚ هحح+ {حح*1 Aد)Dعو ، ;سا Jحر+ دوD03 [هححلQ 'ححQ] mحح-Hو ، ه.حح>اد Jححل0$
، دححي)م5 aيرحح> ار يرحح@يد 9حح!ك دحح5وادF Aد)ححDعرد هححك ، دراد5 Jح 9*-*ح ن3I3
] دي)3رف-3 ?)0.3 د5وادF mيQ77'او E77كBلخ gQ77'ا E77كب) اود("ا Sان'ااJيZ اي
Eكل(X m- 'ححD& هححك ار-5)حح5#و )م> هك د-ي)م5 Aاد)Dع ار5)$ ر)8درورB ‹ <)3در3 يا [
]G ;سا 4دوم5 JلF د5دو+ )م> 6ا ل77ك F'ا77خ و77% •• ه77'• • E77كب) هل'ا Eك'e
Mود77("اف ءي77ش [ Jل)ححF،;حح!-5 واTححQ يدوححD03 mحح-H،;ححس)م>ر)8درورB هححللا
G د-ي)م5 Aد)Dعاروا nB،;س)->ا/همH ”م)05لا `uv
4دوححم5 R)ححKF ˆحح-+و$و 9.حح33 هحح+ ، د5درك-3 Aد)Dع ار )H هم!c3 هك ار-5)!ك
„ د-=ك-3 Aد)Dع ار دوF ;سد ه.F)س ي)HT-e )ي# [<و.ح=$ )3 <ودD0$أ] 2 دي)3رف-3
دحح5وادF دوححQو ;محح!&رد Eححير& <)كرL3 هeر8ا [هححلQ 'ححQ] و ، د=.حح>اد5 9كحح>
د=.حح!5اد-3 <)حح7Q Jل)ححF ار دحح5وادF ] v [ Aد)ححDعرداري6 ، دحح5دو+ CرححL3 <)حح5# 9ححلو ،
Aد)ححDع ه.حح>اد=B ادححF <).سود ار <).+ <)5# ، د5دوم=-3 aير> ار A)&ولP3 ،د5وادF
4)-ححس يور و ر)ك7=8 <)8 4د=+ )3 هك د=.ف@-3و ، د=.ساوP-3 aمك <).+ 6ا ، د5درك-3
9ححلو G مي6)ححس aححيدT5و Xححير& د5وادF ه+ ار دوF <).+ هKساو+ م-HاوP-3 ، م-.!H
ه.F)ححس <).+ 'ك> ه+ هك ار 9ي)75)!5ا] 9.سرB <)!5ا _و5 نيا <)Lلا م-Uع <#ر&
G ;>اد=B Cر> ار5)> 'مع ، 4دوم5 •=3 [ د5د-.سرx-3و د5دو+
'iL3 §لو ،د=>)+ ه.>اد-3 Zار.عا د5وادF دوQو ه+ AرK1 :)سا ه+ )75)!5ا
Aا‚ هحح+ <)ححميا دوححQو )حح+ مH)ححيو ، د=ححس)=L-م5 ار §حح*-*ح ¨ادححF )ي هS ;!=يا <)5#
;+)ححM و <)-+ يار+ <ارD3)-B )Dل)Y ، د=ي)م=-3 Aد)Dع ار A)&ولP3 ري)س ، ).iي د5وادF
هحح+ ار دوححF Aد)Dع دي)D5 <)!5ا هك=يا ه+ ، د5د3)-3 ;-Hولا د-حو$ _و5 ن-مH <دوم5
د>)+ هكي3 dولP3 نيا 4اوF د6)س هQو.3 9&ولP3 مادك ه+ ?)ك>ا 6ا 9لك> m-H
G 4ر-Yو pل), <)!5ا ، د-7> ، ادF ;سود ، 9+)ح, ،رD3)-B مادك )يو ،
رد 9حح!ك رحح8ا و G دحح>)D-م5 Tي)حQ يرحح@يد 9ح!ك هحح+ Jل)F6ا ر-Y ه+ Aد)Dع اري6
دحح5وادF ?وححD& دروحح3 Tح8رH يو <)ميا ، دوم5 aير>ار ير@يد 9!ك د5وادF Aد)Dع
دروح3 رد ?)ح0.3 دح5وادFو ، دوحL-3 4درمح> <)كرحL3 هحلمQ 6ا و، درح-@-م5 رارح&
ديو@-3 <)كرL3 ا77-و )ا77ن'ا MاوŽ77- و ‰77نR'ا هيل" هل'ا :رح دBف هل'اب {ر?ي m-و$
)اŠنZ m- mيb'ا&ل' ، 4دوححم5 مارح ار ;=Q Eيل)+ ، درو# |ير> ادF ه+ 9!SرH
د>)D-م5 <)سر |مS m-H <)مل)q يار+ و ، د>)D-3 Œ6ود Wا 4)@ي)Q ” "د/)ملا •v G ن• $
Eي&" Eل&' {ر?'ا G د>)D-3 ~رT+ ر)-!+ ملq Cر>
Aا‚ هحح+ Eححير& ن-كرححL3 رjححكا هك م-+)-3 م-ي)م5 ه0ل)K3 ار )7+رع ˆير)$ 4)8رH
دحح5وادF [هحححلQ 'حححQ] )حح7.+ يو)حح+ Aد)ححDعرد 9ححلو،د=.حح!5اد-3 Jل)ححF اروا، 4دوححم5 رارحح&ا
Aاد)ححDع ن3Iحح3 <)حح!5ا هححك د=ك-3)ححO)*$ د-حو$ §لو G د5دوم=-3 aير>ار s)P>او
aححمكو Aاد)ححDع 93)ححم$ :)ححسا،د>)+ دحو33)كو ه.!5اد هللا sوصP3 ار EيوF
G ;سا 4د> ه,F [ن-0.!5 C)ي%و دD05 C)ي%] موف3رد 9HاوF
80
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` G ;سا دوD03 9=0ي 4ولN3 ي)=03 ه+ [هحل%] هملك هك د=يوك-3 /)ملع ƒ
v هحك دححL-3 4د-ححسرB Eححير& <)كرححL3 6ا 4)ح8رH هك دراد ;حار, درو3 ني رد يد)ي6 95#ر& A)ي# ƒ
هحللا 2 د=.ف@-3 ˆس)B رد „ ;!-ك ن-36و )75)مس# Jل)F (تتتتت تت) G
” ZرFTلا [م

-ل Ž0

ل

ا T

يT
Ž
0

ل

ا ن

7

*•ل

F• ن

ل

و*‘-

ل

z

ر
او

AŽ او!

لا J

ل

F• ن

3

م

7

. •ل

N

س

ن

¡ Žل

و

] ¦
95 Žد

ار

أ

<

%
Ž
ه Ž ل

لا <
Ž
ود

ن

3Ž <

وع ‘ د

$ • )3

م

. ‘ي

أ

ر

1 •أ

'• & ‘ ه

ل

لا ن

ل

و*‘-

ل

z

ر
او

AŽ او!

لا J

ل

F• ن

3

م

7

. •ل

N

س

ن

¡ Žل

و

]
'‘ ححك

و

. •ي

ه Ž حح-

ل

ع • ه

ححل

لا 9D
Ž
!

ح

'• & ‘ ه Ž . Žم

ح

ر

A!Ž م

3

ن

H ‘ '• H • ^ ¢ م

ح

ر

+
Ž
95 Žد

ار

أ

و

أ

4 Ž ر
¤
O

A

)ف•>Ž )ك

ن

H ‘ '• H • ر
«
g

+
Ž
ه

ل

لا
”ر3Tلا]<

ول

ك
¤
و

. •م

ل

ا —˜
'• حح+

ه Ž ححل

ل Ž د

ححم

ح

ل

ا '• & ‘ ه

ل

لا ن

ل

و*‘-

ل

)7

$ Žو

3

د Ž 0

+

ن

3Ž z

ر
ا ه Ž +
Ž
)-

ح

N

1 • /•)3

/Ž)م

!

لا ن

3Ž ?• T

5 • ن

3

م

7

. •ل

N

س

ن

¡ Žل

و

]
”AوDك=0لا [<

ول

*Ž0

ي

ل

م

H ‘ ر

j •ك

أ

t—
[<

وححك

1 •I • ي

)حح5 ’N

1 • ه

ححل

لا ن

ل

وحح*‘-

ل

ر

ححم

*•ل

او

n

م

ححL’ لا ر

P’ ححس

و

z

ر
او

AŽ اوحح!

لا J

ححل

F• ن

حح3

م

7

. •ل

N

ححس

ن

¡ Žل

و

” AوDك=0لا t`
ممم ممممممم مممممم ممممم
ممم ممممم
ري)ححسو نحح-36 ، )75)مححس# Jل)ححF هححللا هححك=ياو ، دحح5وادF دوححQو هحح+ <)ميا _وOو3
دوحح7ي ، <).ححسرB ;حح+ ، Eير& <)كرL3 93)م$ هك دو+ 9عوOو3 ، ;سا A)&ولP3
رD3)-B <)36رد ن-¡+), ى.حو ، \ر)ص5و [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] <#رحح& ، د=.حح>اد <)ميا <اد+
2 دي)3رف-3 ن-=e د=.>اد <)ميا Jل)F ه+ <)5# هك=يا درو3رد <)Lلا م-Uع
] q
W
يq

O
V
'
Y
ا m
_
J
W
B
V
ل
V
خV m
_
'
W
وB
W
ي
V
'
V

V
)
Y
Œ
Y
V
او
V
/• او
V
اb
V
س
_
'ا F
V
ل
V
خV m
Y
-
V
E
Y
J
W
ت V'
Y
Ž
V
س
V
m
Y
‘ •'
V
و
V
Eيل •O
V
'
Y
ا نحح-36و )75)مححس# هححك دL-3 4د-سرB <)Lيا6ا 4)8رH [¹ 4دوححم5 JححلF 9ححS ار
„ ;سا G ;سا 4دوم5 JلF م-لعو TيTع Aا‚ ار همH 2 د=.ف@-3 ] ” ZرFTلا ¦ [
] ه
W
77ل
_
'ا m
_
'
W
و77B
W
ي
V
'
V

V
)
Y
Œ
Y
V
او
V
/• او
V
اb
V
77س
_
'ا F
V
ل
V
خV m
Y
-
V
E
Y
J
W
ت V'
Y
Ž
V
س
V
m
Y
‘ •'
V
و
V
4)حح8رH [
[Eحير& <)كرL3] <)Lيا6ا B „ ;ح!-ك نح-36و )75)محس# Jل)حF هحك دحL-3 4د-حسر
G هللا 2 د=.ف@-3 ]” ر3Tلا —˜ [
ه

ل

لا ن

ل

و*‘- •ل

رم*لاو nمLلارPسو z

ر
او

AŽ او!

لا J

ل

F• ن

3

م

7

. •ل

N

س

ن

¡ Žل

و

] ا [ 8 + )م>ر x هححك ن-كرححL36ا د-سر
9ك ار ن-36و )75)مس# B „ ;حسا 4دوحم5 رPح!3 9حك ار R)ح.73و R).1#و ، 4درك اد-
-3 @ هللا 2 د=يو G ” AوDك=0لا –`
] د77Oب m77- •)Œا ه77ب ا77يحŽف ءا77- ءاb77س'ا m- 1qن m- EJت'Žس m‘'و
هل'ا m'وBي' اJتو- + <)Lيا6ار8ا [ x و 4دوححم5 ?6)حح5 ار R# <)مححس# 6ا 9ك 2 د-سر
-3 2 ;سا ه.F)س 4د56 E5در36ا د0+ ار ن-36 @ G هللا 2 د=يو ” AوDك=0لا –—
] ه77ل' نو'وBي77س نوbلOت Eتنك ن• اJيف m-و •)Œا mb' لX 4)حح8رH [
+ <)Lيا6ا x 5#و ن-36 هك د-سر V [د-5اد-3 )م> ر8ا] „ ;!-ك Eكل)3 ، ;سا <#رد ه
-3 @ G هللا د=يو ” <و=3Iملا ˜–
¨ا ه(ارا )+ 4دحح> <)حح-+ Eححير& <)كرححL3 4دحح-*عدرو3رد هححك dوحح1 95#ر& A)ي#
د5وادF دوQو 4ر)+ رد <)5# ، ;سا [هلQ 'Q] <)ح5# §حلو ، د=.ح>اد <)ميا J-&د Aروص+
2 د5دوم=-3 Zار.عا 'ي‚ رو3ا ه+
81
` ƒ G ;سا دوQو3 د5وادF
2 - هللا همH Jل)F [هلQ 'Q] G ;سا
— ƒ G ;سا 4دوم5 JلF هللا ار <)مس#و ن-36
– ƒ G د.سرف-3 ن-36 ن.F)س 4د56 يار+ د5وادF <)مس# 6ا ار R#
™ ƒ G ;سا 4دوم5رP!3 د5وادF <)!5ا يار+ ار R).73و R).1#
6 - 5# V د5وادF Eكل)3 ;سا ن-36و <)مس#رد ه [هلQ 'Q] G ;سا
7 - هللا همH d6ار [هلQ 'Q] G ;سا
8 - هللا ن-36و )75)مس# aل)3 [هلQ 'Q] G ;سا
<و=كا 9لاوس -3 šرK3 @ هك ددر 4)8رH +رع )يو <)-Lير& )7 ، د=.F)=ححL-3 ار ادF
و د=.>اد <)ميا يو ;-+و+ر ه+ د*.03 رو3ا همH ه+ ، د5دو+ <)حح> ;فل)ححP3 nB )حح+
رD3)-B [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] „ دو+ 9eرد دحح5ا 4دحح> <)حح-+ 'ححH)Qو CرححL3 م)حح=+ ارeو „
رD3)-Bو [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] ه+ ار5)5# e „ دوم5 Aوعد 9
رد B هحح+ <)حح5# 9حح=0ي ، دوحح+ ;-Hوححلا دحح-حو$ رد <)حح5# 'كححL3 2 هححك ;ححف8 دي)+ ˆس)
د5وادF ;-5ادحو [هححلQ 'ححQ] د=.>اد5 <)ميا هحح+ ، د=.حح>اد نحح-*ي <)يادححF دد0$ ه+ هكل+ ،
، ادححF ود ، دحح5درك-3 ار يد)ححي6 <)يادححF Aد)ححDع ، د5درك-م5 )ف.كا Aا‚ aي ه+ Aد)Dع
Rرحح*$ يار+ 95)!5ا ي)H هم!c3 6ا aمك ، ادF يار+ هKساو ، ادF د=e ، ادF هس
)حح.كي 4دحح-*ع 91)حح=3 ?)معا 4ر-Y و 95)!5ا ي )7.+ ه+ 95)+ر& ، )7.+ ه+ رذ5 ، ادF ه+
9.سرB G
، نحح-36 Jل)ححF دحح5وادF هححك=ياو ، د5وادF دوQو ه+ Zار.عا دوQو )+ هك=يا ه,F
'كححL3 ، ;ححسا A)حح&ولP3 93)ححم$و A)حح5او-ح ، )75)حح!5ا ، R).73 ، R).1# ، <)مس#
دحح5وادF Aد)ححDعرد هححك د=.حح>اد 9ك)5رKF [هححلQ 'ححQ] 6ا ، د=.F)ححس aيرحح> ار )75)حح!5ا
و RوححF ، aحح-5 ي)ححH ;-صP> )يو ،د5 دو+ <)>رDHر }-ح=3 ;!P5رد هك-ي )75)!5ا
هKححساو ار )حح7.+ نححيا مH )يو ، د5درك-3 Aد)Dع ار5)5# و ، د=.F)س )7.+ د5دو+ 9Pير)$
دحح5وادF هححS دحح5درi-3 <)م8 <)5# G د=.!5اد-3 ادF ه+ <د-سر يار+ هل-سوو [هححلQ 'ححQ]
رارحح& هKححساو Eيار+ ار )7.+ ;سا م6لو ، دراد AرورO هKساو ه+ )75)!5ا د=5)3
دراد5 AرورOو ، ;سا |يدT5 ر)-!+ §!SرH ¨ار+ ?)0.3 د5وادF هi-ل)حرد ، م-Hد
G ددر8 هKساو E&ولP3 و وا ن-+ §!S هS
-3 95)كو> م)3ا @ رTحح+ ZدححH ، مححسا :)ححسا ;-Hولا د-حو$ هك5اد+ 2 ديو ~ و ،
، دحح5ا 4دحح> 4د).ححسر1 ;ححلع نحح-مH هحح+ <ارD3)حح-B و ، دحح>)D-3 <)ميا 9س)سا دص*3
?)0.3 د5وادFو [هححلQ 'ححQ] دحح-حو$ يوححس هحح+ ار مدرحح3 هححك=يا يارحح+ ار )7+).كو <ارD3)-B
A)ححQ)حو 9.Pححس 93)ححم$ رد ار <)ححLي)7لدو ، ;ححسا 4د).سر1 د=Hد+ Aوعد ;-Hولا
ي)حH ي6)حسر)كو {()حسو ، )H Wر)فس ، د56)س هQو.3 9ل)0$ هللا يوس ه+ ، s)F
G د=Hد Cر$ ار 9عار.Fا ] ` [
] 2 دي)3رف-3 ه=-36رد <)Lلا م-Uع <#ر& 1وس) m- xل(X m- انلس)ا ا-او
نود("اف انZ •• ه'•• هنZ هي'• يحون •• [ ” /)-D5ا v™ 9حو <ارD3)-Bر+ )م> 6ا 'D&
-H هك ميدوم5 m ، ;!-5 ن3 Tc+ يدوD03 B G د-ي)م5 Aد)Dع n
] /وhا77€'ا او77(نتiاو هل'ا اود("ا نZ •وس) ‰-Z لك يف انDOب دB'و [
هححللا هححك ميد).ححسر1 95ارD3)حح-B 9.3ارH رد [هححلQ 'ححQ] <)حح$وY)b 6او دحح-ي)م5 Aد)ححDع ار
G دي6رو R)=.Qا ['b)+ <ادوD03] ” 'ح=لا t—
82
]] 2 در)حح@=-3 نحح-=e دحح-حو$ }ححح+ رد 9.0يرحح> 9لعر.ححكد )3رححصع ~رTحح+ هحح3ع
د77نا Mد77-اين Eي%اربا cا kيپ و :`سا ر(bغيپ ات Eي%اربا cا ا- نار(bغيپ
mيد77ت- @ P#و77خ /ر77€ف ه77ب @ر77?ب هكنيا gارب دننكب mيدت- ا) ر?ب ات
Mد77-اين نار(77bغيپ mيا هك Cسا mيا #و?ي- هتفرL هك gا هRيتن @ Cسا
@ د77ننك #ا77Rيا g)ا# m77ي#$ ي(%Q77- Sاسحا يناسنا gا% هO-اi)# دنا
ي(%Q77- ءهO-اi)# @ Mدش ‚وO(- هك gا هO-اiر% )# gر(bغيپ ر% اريc
v%Q77-و M#وب يني#$ ي(%Q- هO-اi ن^ C7سا Mدش ‚وO(- g)ادني#$
mياcا :ادك ’ي% هك #و?ي- هتفرL هRيتن mياربانب @ Cسا هتشا# mي#$
ا) يت77سرپادخ ا77ت د77نا Mد77-اين Eي77سانش ي77- ه77ك ا77- “)q77ب نار(77bغيپ
cا k77يپ x77ش ’77ي% نودب ا% هO-اi هb% نوd @ دننك ”يل(ت ا% هO-اi)#
د7نا Mد7-^ o7پ @ دنا M#وب Cسرپ ادخ Eيسانشا- ا- هك ينارbغيپ CDOب
a دننكب )اك هd
;حسا 4دوحم5 šرحK3 WدوحF هحك 9لاIحس نحيا RاوQ رد 9.0ير> رو.كد ه3ع
2 ديو@-3 )ا77كر%و GGGر77>ي# )اك ’ي% هن و دننكب )اك xي •Bف دنا Mد-^ $$
ن^ و @ C77سا ه77ي'وا )ا77ك نا77b% F77يB0ت gار77ب د77نا M#رك هك E% gر>ي#
w`خر7ب {ر7ش a ه7d ينOي {رش @ دننك {رش mي?ناi ا) ديحوت هكنيا
w`خ ر77ب G C77سا v%Q77- @ C77سين ي(%Q- • Eينكي- )وŠت ا- هك ه–ن^
Mدنت77سرپو @ Cسا دBتO- @ Cسا )ادني# {ر?- G Eينكي- ركف هك ه–ن^
هك ا) نا?ياJتب هك يتXو mيd)# هك Cسا يسك {ر?- @ Cسا دبا"و
نا#ر77-و نا77نc د77ن#)و^ ي77- نور77يب د77(O-cا “)q77ب gا77% ه77با)ا gو)
رس Cب gاپ)# هك دن#ركي- )Qن ا) ناش #وخ نارسپو نارتخ# mير(تا(يc
E77سار-و ا%)Q77نو ا77% ا"# )# هك د?ي- يكر(ت- نوخ نوخ mياو دنر(ب
@ m77يا @ د77?ي- هتخا77س {ر(77ت- [ار77ش ن^ cا و د77?ي- wر77Š- ي(%Q-
G Cسا يني# يب mيا @ Cسا {رش

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
` ƒ s 4د-*عرد 95)كو> y7=3 v•¦
#و77iو [ر77" m77يb% Cيل%ا77i)# C77ب gار77بو @ C77ب ر77بارب)# ينا77برX
)اي77سب @ دنف77سوL ينا77برX ه77ن @ ناسنا ينابرX a يd ينابرX G هتشا#
ينا77برX ا) E77'وا رسپ Eتشا# رسپ ات دنd `D- m- رLا هك دن#ركي- )Qن
ه77بو @ د77نكب )ا#ر77سپ ا) وا @ C77ب ه77ك M#رك ي- )Qن @ Eتب gارب Eنك ي-
)# ا) ر77سپ m77ي'وا د%دي- وا هب P#و(O- و kتب هك يشا#اپ mيا gاcا
G دنك —بe Pربارب
2دحححسرx-3 9.0يرححح>رو.كد هححح3ع ي(%Q77- • Sا77سحا @ Sا77سحا m77يا
Cسا g)ادني# $ ي(%Q- Sاسحا اي Cسا ينيديب$ 2 دححيو@-3 ˆححس)Bرد „
ي777ليخ Eيد777حو- ه777ك ا777%ا- cا ا777Jنيا ي(%Q777- :ا777B- Eيني(777ي- $$
m77يبcاو ندناcو77س ه77ب #و77?ي- ه77يكت ه77b% mيا ارd oپ @ Cسارتbك0-
m77ي# @ {ر77ش ر77بارب )# د77يحوت mيربا77نب a {ر77ش ن#ر77ك ه77?ي)و ن#ر77ب
83
kت77سرپ @ C77سين ي(%Q77- •ربارب )# v%Q- @ Cسين يني# يب ربارب)#
G Cسين ادخ #وiو هب #اBت"ا :د" ربارب )# ادخ
:د77" mي77?ناi ا) اد77خ kت77سرپ ا77ت د77نا Mد77-اين ا- نار(bغيپ اJنت هن
ي77نOي د77ن%دب +77يفnت ا) kتسرپ ات دنا Mد-^ اJنيا هكلب دننكب kتسرپ
ه77كنيا gار77ب @ د77ن#وب C77سرپ ادخ ا- نار(bغيپ cا رت?يب ا% هO-اi هb%
دند-اين اJنيا @ دنديتسر†ي- ات دl اJن^و ديتسر†ب يكي $ دنتف>ي- اJنيا
g ار77ب @ د77ننكب #ا77Rيا #و77(O- kتسرپ ينOي @ دننك #اRيا ا) يتسرپ ادخ
˜ن)q-رXو #رL MرJ- cا @ هتفرL $ Eتوت cا M)اوb% اJناسنا هكنيا
Eسا هب هتفرL Pدi pو) cا @ Eسيش يتف Eسا هب هتفرL ˜نرشوخو
ي77•Oب cاو ه77تفرL ا77% M)ات77س cا @ ه77تفرL يOي(t ءايشا cا @ Eسيbين^
ء7هb% @ ه7تفرL ˜ن7س ه7كت x7يcا ه7تفرL yاون Œا [) cا هتفرL اJتخ)#
M#ر77كي- kت77سرپو هتخا77س ي- هbسR-و @ Cسا Mديتسرپ ي- ا) اJنيا
#و77خ نو77خ هكلب @ M#ركي- g)اك ادف اJن^ Mا) )# ا) Pرb" /د- :اbتو
ينا77سنا ي77L Mد77نc ™77ي)ات 1و77t mيربا77نب @ M#ادي- يL M#اس هب ا) P
ا) د77يحوت ا77ت د77نا Mد77-^ ا77- نار(77bغيپو M #و77ب ينت(- v%Q-رب M)اوb%
د77ننك gر77>ي# v%Q- mي?ناi ا) ي(%Q- ينOي @ دننك {رش mي?ناi
$ 2
2 ديو@-3 9.0ير>رو.كد ه3ع Mد77شانب ن^ gو) :`77سا هك يساسا لlا
هن @ Cسا Mدشانب ديحوت gو) 1وlا هيBب @ ديحوت * #)ا# هياپ xي Cسا
د77يحوت )ا77نك ه77ك @ C77سين :و# /و77(ن @ د77شاب هتفرL )ارX ديحوت)انك)#
g#ا77Bت"ا ناbتخاس لكش ينOي @ دي^ ي- نوريب ديحوت cا /و(ن @ دشاب
Mد77يd E%)ا77نك)# نوت77سو هياپ ات ‹نپ @ Eينكب )وŠت m%e)# دياب ا) نا-
يتOير77ش)وتك# C77سا ا77نب ر77يc ناو77ن" ه77ب نوت77س x77ي @ C77سا Mد77?ن
د77يحوت ه77ك C77سا m77يا m- يساسا wرح mياربانب $ * ديو>ي- هbتاخ)#
@ Cسينر>ي# 1وlاربارب)# يلlا @ Cسين ر>ي# دياB")انك)# gا MديB"
:ا77نب ل77lا x77ي @ د77يحوت ل77lا ه77ب دنو?ب هفاjا دنا Mد-اينر>ي# 1وlا
ي77- نور77يب ن^ cا q77يd ه77b%و C77س% ن^)# q77يd هb% هك Eي)ا# ديحوت
$ دي^ 4
4د> 4د)ف.سا 95#ر& •D=3 6ا هك 93سا <اد=مL5اد 93)م$ A)يرU5 :)سا ه+
;يرححL+ Aوعد يار+ Zر, 97لا <ارD3)-B 93)م$ هك م-سر-3 هc-.5 نيا ه+ ، ;سا
هححللا Aا‚ مدرحح3 )$ ، د5ا 4د3# [د-حو$] 9.سرB).كي ه+ [هححلQ 'ححQ] Aد)ححDع 9ي)حح7=$ هحح+ ار
دوححF <)يادححF zوححع هحح+ ار EيوححF Aاد)ححDع ري)ححس و ، )Hرذحح5 ، )ححH 95)حح+ر& ، دحح==ك
ه5)حح@ي Aا‚ يارحح+ دوححF ه.F)ححس دوححF ي)حح7.+)ي ، 4درحح3و 4دحح56 ي)75)حح!5او ، ه.F)ححس
د5وادF [هلQ 'Q] يارحح+ هحح5 <)> 95)+ر& 9لو د==ك 95)+ر& ار A)5او-ح G د=Hد w-صP$
?)0.3 :د&ا Aا‚ يار+ هكل+ 95)!5ا ي)7.+ [هلQ 'Q] G د>)+
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
2 f $)اu^ ه"وbR- يتOيرش يل" )وتك# +ي'ات gšو'ويدياو ينيب ناJi 4; @ g)د77يح هنا77nباd * نار77يا @ 2;<4 * K
33 f 3= G
2 - *K @ Fباس siر- 3;
84
'كححL3 9ححلو،د=.>اد <)مياد5وادFدوQو ه+ همH،د5دو+ د*.03 همH ميد& <)3در3
9ح*-*ح يادححF ;F)=ح> هح+ ار <)ح5# )ح$ دح5د3# <ارD3)ح-B و،دوحح+ 'حb)+ <)يادF <)>
<)حح> يارحح+ و ، د56)حح!+ )حح.كي ر)8درورB Aا‚ sوصP3 ار5)> Aد)Dع،د=ي)م5 91ر03
/حح4دا6 ، د)ححلاو 9يادححF 9حح+ دي)*ع )3ا G د5راد <)-+ ار [هللا ل% هل% ل]9*-*ح مو7ف3
9+ ;عد+ نيا ، د5درك-3 Aوعد <# ه+ 4ديدQروصع <ادحل3 هك د>)D-3 ر-Fا <ور&
AرححK1و 4دحح3# 9ححL5اد 9+و‚)حح> ي)ححH <)حح!5ا هك ;سا يديدQ رصع 4دا6 9يادF
G د5دوم5 ر)ك5ا 9لك 'ك> ه+ ادF دوQو 6ا 4دوم5 ر)ك5ا ار 95)!5ا
2 ديو@-3 د)حلا )ي 9=يد-+ درو3 رد 9.0ير> ه3ع ي(%Q7- • Sا77سحا m7يا$
دOب gاپو)ا cا هك Cسيا Mcات ءه'Žس-و „0ب ادخ #وiو :د" هب #اBت"او
)#و @ C77سا Mد77ش pر€- اين#)# E%دف%و E%#qناش نورX oناسن) cا
@ C77سا M#و(ن pر€- gا هO-اi ’ي%)# @ Cسا M#و(ن pر€- `lا ™ي)ات
ر77?ب m77يا هك دنسان?ي- ا) انا†سا )# kيپ 1اس)اq% يس gا% هO-اi
@ C7سا Mديت7سر†ي-و M#و7ب د7BتO- ا) يناياد7خ ا-ا هتشادن Sا(' cون%
Mديت77سر†ي-و هت77شا# د77(O- ا77-ا @ C77سا Mد77?ن ليك77?ت M#اونا77خ cو77ن%
ل77سلست m77يا ه7ب ا- هك @ Fح هب نار(-ايپ C'اس) :اbت mيربانب @ Cسا
ه77ك {ر77ش ر77بارب )# M#و77ب د77يحوت F77B0ت نا77ش)اك @ EيدBتO- ا% /و(ن
$ ر>ي# v%Q- ربارب)# Cسا ي(%Q- 2 G
هحح5 دحح5وادF دوححQو 'حح,ارد <)SرL3 ورD3)-B <)-3 §س)سا 'iL3 هi=يا ه,F
'iL3 ، ;سا 4دو+ Aد)Dعو ;ع)bرد د5وادF ه+ A)&ولP3 ن.F)س |ير> رد هiل+
¨ادححF هحح+ 4دحح-*ع و 'ححb)+ <)يادF §ف5 )+ ;فل)P3 رد هiل+ ه5 د5وادF دوQورد <)5#
هQوحح$ 2 هححi=يا <#و دحح=i-3 ر)ححS روح3 |يرد هL-مH <)K-> اري6 ، ;سا 4دو+ ه5)@ي
AiححL3 ;&ورد ، 4دوم5 رود )75)+66ا ار Jل)F م)5 ، 4دوم5 رود Jل)F 6ا ار <)!5ا
)حQ )حH Xححل&رد ار §&وحلP3 ?)ح0.3 Jل)F Aا‚ zوع ه+ ، 4دوم5 Wو3ار1 ار Jل)F
G د=ي)م5 Aد)Dع ار وا 4د-5)LS ;-Hولا ¨ا هلحر3 ه+ ار dولP3 نيا )75#)$ دHد-3
ار5)ح3 Xححل&و ، WرححS‚ ه+ ار5)3 <)+6 )$ دي)3ر1 ;ي)=ع J-1و$ ار )3 ).iير)8درورB
G م-ي)م5 ميد*$ Wر)+رد ه+ s)F ار5)3 ;ع)bو ، E.Dح3 ه+

85
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ƒ s ، ي€ولويديا و 9=-+ <)7Q –™
( مممم مممم مممم مممم ممم مممم مم ) ممممم ممممم
<د-م71 <)مل!3 aي /4د-*ع رد _وOو3 نير.م73 ZدHو مو7ف3 ، )=03 هححملك
هك دراد ;-مHا و W6را رد*5# هملك نيا ، د>)D-3 [هللا ?وسر دمح3 هللا ل% هل%ل]
اري6 ، د=ك دو+ )5 ار <)!5ا aي /هل)س د).LH 9Hارم8و د)حلاو ، Cر> ، رفك د5او.-3
و ;حح>6 ?)معا 93)م$و ، د>)+ دحل3 و •رL3 )يو ر1)ك هل)س د,)ي د).LH هك-!ك
ياوحح.ح3 ه+ و د5اوP+ ار هكر)D3 هملك نيا ?د dد, )+ و ، د>)+ 4داد م)c5ا ار اور )5
رارحح& 9حح7لا وححفع دروحح3 E5)ححH)=8 93)ححم$ و 4دحح> 'ححيا6 وارححفك ، درادحح+ <)ححميا <#
]2 دراد 4€اور)7e [هللا ل% هل% ل]هD-b هملكG در-@-3 G هل'ا$@ ••$ @ه'•$ @ •
2 Cسين$ gانO- هب * • f ?)م0.ححسا 9ححف5 يارحح+ 9حح+رع <)حح+6 رد 4€او نححيا
9حح=0ي ، ;ححسا 4دحح> ?)م0.سا A)&ولP3 م)م$ 9ف5 يار+ T-5 هملك نيرد و ، ددر@-3
، 95)حح!5ا 'ححb)+ ي)ححH دوححD03 م)ححم$ هححك ، ;ححسا م6ل 9حح*-*ح ن3I3 در1 aي يل)+
Aد)ححDع <)حح=3I3ر-Y هححك ار ، 4رحح-Yو ;ححFرد ، ;+ ، f=س ، 9iي3 ، 9=Q ، 95او-ح
9حح!ك يارحح+ يررححOو •ححف5 mحح-H )حح7=يا هححك دوحح> 4دحح-*ع نيد+ G دي)م5 9ف5 ، د==ك-3
رححمع Aرححgح ، دحح=5او.-م5 4د-5)ححسر [هحح=ع هححللا 9ححOر] ي6ور ، ;حح>اد هححك يوحح& 4دحح-*ع)+
وحح$ هححك م5ادحح-3 نحح3 ‹ 4)-ححس f=س يا 2 ;ف8 Eيار+ ، د).!يا دوس…ارcح '+)*3رد
ار$ هك مديد-م5 ار ادF ?وسر 4)8رHو ، 95او.-م5 4د5)سر )3 يار+ يررOو •ف5 m-H
G مد-سوD-م5 ار$ T8رH دسوD-3
دمح3 Aرgح 9.&و [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] ، د5د> 95)c-HرD3)-B R)ح,ا ، دوم5 A)1و
رD3)-B )+ هك يد)ي6 9.سودو ;Dح3 :)سا ه+ و Eل77سو ه77يل" ه77ل'ا ]ل77l $ ر)-حح!+ د=.حح>اد
رمع Aرgح ، د5دو+ 4د> 9$)س)!حا [ ه=ع هللا 9Oر ] هححS 2 ;ححف@-3 يد)ي6 A)س)!حا )+
ادF ?وسر [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] Jيدحح,رك+و+ا Aرححgح م)@=H نيرد G ;سا 4درi5 A)1و
[ ه=ع هللا 9Oر ] ?)0.3 د5وادFر+ )=Mو دمح6ا د0+ ه.1ر رD=3 ر+ [هحححلQ 'حححQ] مدرحح3 يا 2 ;ف8
?اTيل د5وادF هك-!كرH [هلQ 'Q] 9ححم5 T8رHو ;سا 4د56 د5وادF ، درك-3 Aد)Dع ار
;ححي# نححيا nxححس ;ححسا 4درحح3 دححمح3 ،درححك-3 Aد)ححDعار دححمح3 هك-!كرHو ، در-3
2 دوم5 Aو$ ار rير> mي
Y


77فV Z
V
لW 77س
W
ر
œ
'ا ه• 77ل •(
Y
XV m
Y
77-• C
Y
77ل
V
خV د
Y
XV 1• وس
W
)
V

_


د

b
_
0
V
-
W
ا-
V
و
V
$
ا‘ žي
Y
77شV ه
V
77ل
_
'ا ر
_
77•W ي
V
m
Y
77ل
V
فV ه• ي
Y
(
V
B• "V ]ل
V
"V v
Y
ل •BV ن Yي
V
m
Y
-
V
و
V
E
Y
ك
W
ب

اBV "Y Z
V

V
"V E
Y
ت W(
Y
ل
V
BV ن Yا لV ت •XW و
Y
Z
V
/
V
ا-
V
m
V
ير

ك • ا?_ 'ا ه
W
ل
_
'ا gq

R
Y
ي
V
س
V
و
V
ه.حح>T8 D& يد)ي6 <ارD3)-B وا 'j3 ، ;سارD3)-B دمح3
رحح+ <)حح$ <)ححميا 6ا 4ر)حح+ود )محح> ، دوحح> ه.ححLك )ححيو ، درحح-م+ 4)حح8رH )ححي# ، دحح5ا
، دحح5او.-م5 4د-5)ححسر ادححF هحح+ يررححO mحح-H،ددرحح8ر+ E5)ححميا6ا 9حح!كرHو،دححيدر@-3
دHد-3 a-5 رQا ار <)8 4د==ك رك> د5وادFو ” <ارمع ?# `––
رمع Aرgح [ه=ع هللا 9Oر] Jيد,رك+و+ا 95)36 ، ديو@-3 [ه=ع هللا 9Oر] Aو$ ار ;ي# نيا
ار هححميرS ;ححي# نححيا نحح3 هححك ;سا ر)+ ن-.!P5 نيا هك مدرك رك1 <)=e ن3 ، دوم5
رمع Aرgح rير> ;ي# نيا <د-=>)+ G مو=L-3 [ ه=ع هللا 9Oر ] G دوL-3 Wو3)F ] ` [
رD3)-B <ار)ي 9*-*ح <)=3I3 ˆسار 4د-*عر+ 9ليلد همH نيا ه+)ححح,#و هححل#و هحح-لع هححللا 9لحح, ]
[ ملسو )حح5 )حح=1 هك 9$ا‚ ه5)@ي هك د=.!5اد-3و ، د5دو+ د-حو$ هQو.3 هL-مH هك ، ;سا
86
?)0.3 د5وادF Aا‚ ;ساريذB [هلQ 'Q] )حح=1 يTحح-eرH [هحح7Qو ل% aل)H /9> 'ك] ;سا
G <)-مل)ع ر)8درورB Aا‚ 6ار-h+ ;سا ريذB
G دLV-3 ار ~ر3 /ه*(ا‚ ي6ور )م.ح 9!ف5 Xح),رH [Aوملا ^*(ا‚ nف5 'S]
4 Mو'Ž- gانO- هب * ه'•$ f 2 هك د=يو8 ار 9!ك دوD03و ، ;سا دوD03 9=0ي
G دراد ار 98 4د=+و Aد)Dع ;&)-ل 2 rلا
G د>)D-3 ن-5او&و م)كحا / همH 6ا ر$ر+ ن3I3 يار+ E3)كحا 2 R
G د>)D-3 9Hد |مSو 9HاوF aمك •Qر3 )H ;D-ص3و AكL3رد 2 k
G ددر@-3 ادا وا يار+ ، 9ل)3 و 9م!Q ، 95)!ل ، يرك1 ي)7$د)Dع م)م$ 2 د
، ه.حح>اد Jححل0$ وا هحح+ AرFأ و )-5د §8 4د56 §*-*ح م)iحاو §س)سا ن-5او& 2حH
راد ار ¨راذحح8 §5و5)حح& نححيا ;-ححح,و ، 4دوحح+ ن-5اوحح& نححير$ §ححس)سا ¨و §5و5)&و
، د>)D-3
م)ححc5ا sFا )حح+ يو يارحح+ Zر, دي)+ دوL-3 ه.>اد=B Aد)Dع هS 9لمع رH 2 و
Gدو>
هحح+ Zرحح, 4دوححم5 9ححف5 A)حح&ولP3 /ححهمH6ا ار ;-Hوححلا <)حح=3I3 :)ححسا نيدحح+
[هللا]Aا‚ [هلQ 'Q] G د=5اد-3 رصح=3
; ءانDت77سا gار7ب يبر" نابc )# * ••$ f <)حح+6 رد و ، ددرحح@-3 ?)م0.ححسا
Zرححح ار Zرححح نححيا ، دوححL-3 هححمQر$ [رحح-Y ه+ ، ي)=j.سا ه+ ،ر@3] ي)=03 ه+ يرد
E.ححسرB و Aد)Dع ;&)-ل يدوD03 m-H،95)!5ا m-H ،9!iV-H 9=0ي د=يو8 /)=j.سا
هللا6ا Tc+ ،هللا 6ا ر-Y ه+،هللا ي)=j.سا ه+ دراد5 ار [هحححلQ 'حححQ] Zرححح ار Zرح نيا G
¨ا هححملS )حح3 ه+ Zر, 4دوم5 §ف5 'D&)3 6ا ار رو3ا §3)م$ §=0ي د=يو8 T-5 [رصح]
د5وادF Aا‚ /TQ ه+ §!S m-H ه+ Aد)Dع §@.!ي)> §=0ي ، د6)!-3 رصح=3 د0+ )3
G د5او.-م5 ه.1ر8 Jل0$ ?)0.3
3 * هل'ا $ f هح+ )ح7=$ هحك G د>)D-3 [<)7Q ر)8درورB] sوصP3 ي)73)5 6ا 9كي
Rوح-ع 93)حم$ 6ا 9ل)حF و ، 9ل)حع A)فح, 93)حم$ ياراد ، 6)ح-5 9ح+ ، ه5)ح@ي Jل)حF
G ددرك-3 ?)م0.سا
mحح-H ;حح!-5 هححك ;سا 4د-*ع نيا ه+ 2 ديو@-3 [ هللا ل% هل% ل] ن3I3 aي 4)8رH
'حح+)& و 4دحح=Hد ي6ور ، 9ي)ححL8 'كححL3 ، 9HاوححF aححمك ، E.ححسرB '+)& 9&ولP3
هللا Aا‚ Tc+ 98 4د=+و Aد)Dع [هححلQ 'ححQ] دححمح3و ، [ ملححسو هحح-لع هححللا ىلحح, ] و ادححF /4دحح=+
G د>)D-3 Eلوسر
هD-b ¨ا هملSرد A)DMاو §ف5
2 ;سا 4د> ه.F)س §س)سا Aر)Dع ود 6ا [هللا لا هلا ل] هملS
` §ح=0ي ، درادح-3 <)ح-+ ار A)&ولP3 §3)م$ §ف5 هS ;سا [هلا ل] §لوا Aر)Dع ƒ
Aد)ححDع ه.!ي)> A)&ولP3 4ر-Yو ، ;+ ، f=س ، <او-ح ، <)!5ا ، نQ ، هiي3 m-H
G د=.!-5
v هحح+ Aاد)ححDع §3)ححم$ ، Aر)Dع نيا )+ هS ، ;سا A)DMا [هللا لا] §3ود Aر)Dع ƒ
هللا Aا‚ [هلQ 'Q] G ددر@-3 ;+)M
A)حع)b §3)حم$ nxححس ، 4دوم5 §ف5 ار A)&ولP3 §3)م$ ;!P5 ن3و3 رH /)=+
G دي)م=-3 ;+)M ر)8درورB Aا‚ sوصP3 ار Aاد)Dعو
87
? دح5وادF ¨ارحح+ ;-حح, نح-=e A)حDMارد §س)سا ‡ر> §لو [هححلQ 'ححQ] هححسرد
2 ;سا ه.ف75 هK*5
` ƒ G ددر8 رار&ا <)+T+ ;*-*ح نيا
v ƒ G ددر8 Jيدص$ '*عو هLيد5ا ، Xل& ،رi1رد ;*-*ح نيا
3 - 6ا ر-Y ه+ ار §$د)Dع m-H §=0ي ، ددر8 ;+)M ?)معا {سو$ ;*-*ح نيا
هللا Aا‚ [هلQ 'Q] G دHد5 م)c5ا
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ^ح=+ا هح$أر3أ دحح=ع رك+ و+أو ملسو ه-لع هللا ىل, هللا ?وسر £D& )مل 2;ل)& ^L()ع نع هQ)3 ن+ا ن=س 91 ƒ
G9حوحلا دح=ع 4ذحFNي <)حك )ح3 £ح0+ وحH )م5% ملسو ه-لع هللا ىل, 9D=لا ;مي مل 2<ولو*ي اول0c1 Ÿ9لاو0ل)+ ^حQر)F
A)حح3 هححللاو دحح& Gنحح-$ر3 ‹aحح.-مي <أ ن3 هللا ىلع مركأ ;5أ 2?)&و ه-=-ع ن-+ 'D&و ه7حQو نع rLك1 رك+ و+أ /)c1
Ÿملححسو ه-لع هللا ىل, هللا ?وسر A)3 )3 هللاو 2?و*ي دc!ملا ^-حح)5 91 رمعو ملسو ه-لع هللا ىل, هللا ?وسر
هححللا دححD0ي <)ححك ن3 2?)*1 رD=ملا د0ص1 رك+ و+أ م)*1 Gم7لQرأو ر-jك ن-*1)=ملا ن3 :)5أ يديأ •K*ي ى.ح Aومي لو
'ححسرلا هححلD& نحح3 ;لF د& ?وسر ل% دمح3 )3وº A)3 د& ادمحح3 <ª1 ادمح3 دD0ي <)ك ن3و Ÿ;مي مل 9ح هللا <ª1
?)ح& Gºنيرك)حLلا هحللا يTc-سو )¡-> هللا رgي نل1 ه-D*ع ىلع Xل*=ي ن3و مك+)*عأ ىلع م.Dل*5ا '.& وأ A)3 <ª1أ
G^5)+¶ا ه+).ك 91 هللاد-Dع رص5 و+أ 9ل(اولا رك‚ )م-1 )7ل)& 9.لا ه.ل)*3 نع •Qرو Gºذ¡3وي ل% )Hأر&أ مل 95Nكل1º 2رمع
مممم ممممممم
<)مي ن+ هفيذح Aرgح [ه=ع هللا 9Oر] رD3)-B 6ا 9!كرH هك دي)3رف-3 [ ملسو ه-لع هللا ىل, ]
، <# ن.ح!5اد)+ )ح$ ، مد-حسرx-3 رح> روح3ا 6ا نح3و ، دوحم=-3 ?اIحس رح-F روح3ا رد
9+ 6ا 2 ;ف8 „ 9.Fو3# 9ك6ا Rدا 2 د=.ف8 ار يد=مL5اد ، م6رو R)=.Qا د+ )Hر)ك6ا
G مدوم5 Cر$ ، د5درك <)5# هك ار ير)كرH اري6 G <)+دا
<# )حح$ ;حسا م6ل ، دح>)+ C)حBو wل)حF 3)حك <)ح3 /4دح-*ع هحك=يا يار+ )c=يرد
د5د-.سرx-3 \ر)ص5و دو7ي <)كرL3 ري)س و Eير& <)كرL3 هك ار 9لb)+ <ادوD03
)حح.iي ر)8درورB ه+ Zر, 4دوم5 فح ، 'b)+ <ادوD03 ن-=e 6ا ار دوFو ، م-س)=L+
§5)حميا ;-حصP> <ارح@يد Aد)حDع 6ا R)حح=.Qا )ح+و 4دوحم5 مF §8 4د=+و Aد)Dعرس
A)حح&ولPملا Zرحح>او ;حح3ارS )حح+ <)!5ا |ي 'j3 )-5درد )$ ، م-ي)م5 فح ار EيوF
ميوح> رLح [ <).سرB ).iي ] <ادحو3 dر-+ ري6 رد T-5 AرF#ردو ، م-ي)م5 §8 4د56
G
2 دح=>)D-3 _و5 E> 'b)+ ي)HدوD03
ينيوكت لtاب gا% #و(O- f+'ا
يOير?ت لtاب gا% #و(O- f[
يتوhاt لtاب gا% #و(O- * 7i
G يبرBت لtاب gا% #و(O- *#
G g#دOت لtاب نا#و(O- * 7%
G !تا(نو !ناويح لtاب نا#و(O- * و
rلا مممم مم م ممم مممم ممم - 2 'ححb)+ 9=يوححك$ <ادوححD036ا روU=3
، X-Yروحح3ا رد A)حح&ولP3 Zرححص$ <)ححك3ا هحح+ 9ححصP> هك ;!=يا §Dحح-Y Zرححص$و
§=يوi$رو3ارد هححك=يا )ححيو ، دححي)م5 د)حح*.عا ;ححسا Jححل0.3 ر)8درورB Aا‚ ه+ s)F هS
ارححي6 ، دححي)م5 Zرححص$ 9حح7لا s)ححF روحح3ا رد د5او.-3 dولP3 هك د>)+ ه.>اد 4د-*ع
?)ح0.3 دحح5وادF ه+ Zر, X-Yرو3ا ;1ر03 [هححلQ 'ححQ] Zرحح, <)ح!5ا و ، دراد Jححل0$
88
<)كرححL3 ، دحح>)+ ه.>اد Zرص$ dولP3 aي د=5)3 EيوF ;-ح, دودحرد د5او.-3
aحح-5 <)حح3در3 ري)ححسو )ححH نححQ ، <ارD3)-B ، )H هكي3 هك د5دو+ 4د-*ع نيد+ Eير&
ه.حح>اد Zرححص$ 9حح7لا s)ححF روحح3ا رد دحح=5او.-3 و ، دحح=5اد-3 ار 9Dحح-Y روحح3ا pل)حح,و
ار X-Y هك ;>اد <)-+ ه.>اد=B 'b)+ ار5)5# 4د-*ع نيا <)Lلا م-Uع <#ر& ، د=>)+
هححك 4د> 4داد ;-ح, 46اد5ا <)مH ه+ <)!5ا يار+ و ، د5اد-3 ?)0.3 د5وادF {*1
;سا يو يرL+ ;-ح, J+)K3 G م-HاوF 9لصف3 }ح+ يد0+ }ح)D3رد ;D-Y درو3رد ]
[ د5اوF
<)حح-+ ، ;ححسا ;يادححH <)5# يار+ <#ر& هك ار 95)=3I3 A)ف, ?)0.3 د5وادF /)=+
X
Ž
-

h •ل

)حح+
Ž
<

وحح= ‘3Ž I • ي

ن

يذ Ž ححل

ا ƒ ن

-*Ž. ’م

ل

ل Ž \د

H ‘ ه Ž -1 Ž X

ي

ر

ل

R

). •ك Ž ل

ا a

ل Ž‚ •] 2 دي)3رف-3 ه.>اد
، ;حح!-5 9كحح> mحح-H <#رد هك-+)حح.ك نححيا [<

وحح*‘فŽ=ي

م

H ‘ )حح= •& •6

ر

)ححم

3Ž و

" •

ص

لا <

وم

-* Žي

و

6ا و دحح=5اوP-3 6)ححم5 ، دحح5راد <)ميا 9D-Y رو3ا ه+ هك-5)!ك يار+ ;س)م=Hرو ;يادH
G د=ي)م=-3 Zرص3 _ورL3 Aروص+ ميا 4دو3ر1 ;ي)=ع <)Lيار+ هك-&6ر ”"ر*Dلا v ƒ —
4دحيد EيوححF :اوح )+ ار5)5# هك 9D-Yرو3ا ه+ هك ;!=يا ن3I3 9س)سا ;ف,
، دحح5وادF 9@5)حح@ي ، دحح5وادF دوححQو هحح+ <)ححميا 2 'ححj3 ، دحح>)+ ه.>اد <)ميا د5او.-م5
4رحح-Yو رDحح& Rاذححع ، Œ6ود ، ;حح=Q ، ;3)حح-& 6ور ، )ححH نححQ ، )ححH هكي3 ;يدوQو3
G ;سا 4د> <)-+ ;حار, ه+ <)Lلا م-Uع <#ر&رد هكيرو3ا
<)حح5# ;-ححح,و د5رححL+ <ارD3)حح-B هححك درادحح-3 <)-+ <)Lلا م-Uع <#ر& <)=VمH
د5وادF هS د=5اد-3 ار §,)F ¨رو3ا 6ا 9g0+ )7=$ 9D-Y رو3ا رد و ، د>)D-3 دودح3
[هلQ 'Q] G د=5اد-م5 ار 9D-Y رو3ا 93)م$و ، ;سا ه.>اد <)-+ <)> يار+
ƒR مممم مم م ممم مممممممم 2 هححS دحح=يو8ار ¨دوححD03 90يرححL$ دوD03
رد)ح, مححiح ، مارحححو ?ح،Tي)ححQ)5وTي)Qرو3ارد مH)ححيو ، د6)حح!+ ار §3وححمع <و5)&
، دححHد pحح-Qر$ §حح7لا §5و5)حح& هحح+ ;Dحح!5 ار §5)حح!5ا <و5)حح& §حح!S 4)ححSرH ، دححي)م5
G ;سا 4اد رار& دوF دوD03 ار wP> <# ;*-*حرد
،4دوححم5 Cرحح$ ار 97لا Aاد)>را هك J+)س ¨)H ;3ا درو3رد <)Lلا م-Uع <#ر&
'ححHا ¨)ححملع]ر)ححDحا ي)ححH هحح.ف8 هحح+و ، دحح5دوم5 Wو3ار1 ار EيوF <ارD3)-B ;=سو
<)5# <)=Pس هكيدوQو )+و ، د5د> م-ل!$ [ <)=-L5 ه>و8 و <ادHا6] <)DHرو [R).S
اوذ ‘ ححP• $

ا] 2 دححي)3رف-3 نحح-=e ، دحح5دوم5 'ححمع دوحح+ يو)مححس Xحح.ك ي)ححH هحح.ف8 rل)P3
)حح7

ل

%
Ž
اود

D

0

-

ل Ž ل

%
Ž
اور

3Ž أ

)3

و

م

ي

ر

3

ن

+

ا p

-!Ž م

ل

او

ه Ž ل

لا <
Ž
ود

ن

3Ž )+

)+

ر

أ

م

7

5 •)D

H • ر

و

م

H ‘ ر

)D

ح

أ

zوححع هحح+ ار EيوححF ¨)ححH <)DHرو ر)Dحا [<

وك

ر
Ž
L• يع • ه

5 •)ح

D

س

و

H ‘ ل

%
Ž
ه

ل

%
Ž
ل

اد

حŽ او

دحح5وادF Aد)Dع ه+ <)5# ،ار مير3 ر!B p-!3 <)=VمH ، د5داد رار& دوF Rر د5وادF
•ر> هV5#6ا ار وا ر3 §S)B ، د5دو+ 4د>ر3ا ، ;!-5 ¨و TQ ¨دوD03 m-H هS ،).iي
د=ي)م=-3 ” ^+و.لا —`
، ارححي6 د5د5).ححL8 <)يادححF دحح=5)3 ار <)ححDHرو ر)Dحأ <)5# 2 ديو@-3 9Dbر& ه3ع
G د5دوم5 ;ع)bا T-e همHرد ار ار5)5#
^فيذح Aرgح6ا [ه=ع هللا 9Oر] <)حح5# )ححي# هححك ، د> 4د-سرB rير> ;ي# نيا درو3رد
9ححلح 95)36 <)5# هكل+ ، ر-P5 2 ;ف8 „ د5درك-3 Aد)Dع ار EيوF ˆي)L3 و /)ملع
G د5درك-3 ن-*ي <)5# ي)H ه.ف8 ه+ <)Lيا ، د5درك-3 <)-+ ?ح ار 93ارح و مارح ار
م$)ح ن+ يدع Aرgح [ه=ع هللا 9Oر] مححسا :دحح*3 نححيد هحح+ و دو+ 9ح-!3 aي هك
محيرك 9Dح5 دTح5 هح+ ي6ور 2 دحيو@-3 دوح+ 4دح> ZرL3 [ملححسو هححل#و هحح-لع هححللا ىلحح, ] مدح3#
89
رD3)حح-B ، مدو+ 4درك <اTيو#ار b6ا 9D-ل, م5در8ردو [مححح!لا هححح-لع] ] 2 ;ححف8 مححيار+ ا-
muو'ا اQ% xن" pرtا gد" اي اQ% رود ار ;حح+ نححيا ‹ يدححع يا ;حح!-e نححيا [
] دحح5اوP-3 ار rيرحح> ;ححي# نححيا هححك مد-=حح> nxححس ، 6ادحح5)-+ E%)ا77(حZ اوQ77nتا
E77ير- mبا —يسb'او هل'ا نو# m- اباب)Z EJنا(%)و <)حح5# 2 دوحح3ر1 nxححس
)ححيو ، دحح5درك-3 مارححح ار 9ححلح <)حح5# 4)حح8رH نححكلو ، د=.ححسرx-م5 ار <)ححDHرو ر)Dحا
G د5درك-3 ن-*ي و د)*.عا <)> ي)H ه.ف8 ه+ <)Lيا ، د5درك-3 ?ح ار 93ارح
<)حح-+ ار5# 97لا sوص5 هi-3)iحا رد dولP3 6ا يور-B 95#ر& ;ي# نيا :)سا ه+
;حح*-*حرد <داد pحح-Qر$ 9حح7لا ن-5اوحح& رحح+ ار A)حح&ولP3 <و5)حح& مH)ححيو ، ه.حح>اد
هححكل+ ;حح!-5 <درححك 4دcححس Aد)ححDع )حح7=$و ، ;ححسا <دادرارحح& دوححD03 ار A)حح&ولP3
يرو3اري)س و 'b)+و Jح ، {لYو RوF ، مارحو ?ح درو3رد ار s)P>ا <)=Pس
هحح+ Aد)ححDع 6ا 9عوحح5 ن.حح!5اد رحح$ر+و ، <درححS دحح-ي)$ دحح>)+ 9حح7لا م)كحا rل)P3 هك
رD3)حح-B G ;سا A)&ولP3 [ ملحححسو هححح-لع هحححللا ىلححح, ] 2 دححي)3رف-3 ي77ف 6ولnbل' ‰"اt •
F'اn'ا ‰يŠO- G د>)D-م5 Tي)Q <درك ;ع)bا dولP3 يار+ 97لا ;-ص03رد [
2 دححي)3رف-3 <)Lلا م-Uع <#ر& ]77•V X
V
اe V •

‰\ 77ن V-• ,Y -
W

V
و
V
m
\
-• ,Y 77b
W
' • ن
V
ا77ك
V
ا-
V
و
V
$
ه
V
77ل
_
'ا ƒ

77O
Y
ي
V
m
Y
77-
V
و
V
E
Y
77%• ر

-
Y
Z
V
m
Y
77-• U W ر
V
77ي
V
n• '
Y
ا E
Y
J
W
'
V
ن
V
وك
W
ي
V
ن
Y
Z
V
ار
ž
-
Y
Z
V
ه
W
'
W
وس
W
)
V
و
V
ه
W
ل
_

ان žي(

-
W

ž
`
V
jV ل_ jV د
Y
B
V
ف
V
ه
W
'
V
وس
W
)
V
و
V
رد هححك ;!-5 Jح ن3I3 <6و ، در3 m-H يار+
، دحح=ي)م5 4د)ف.ححسا EيوححF ر)حح-.Fا 6ا د=حح>)+ 4دوححم5 هلححص-1 Eلوسرو ادF هكيرو3ا
4دحح> Xححك$ر3 ار ير)كحح># 9ححHارم8 ، دوححم5 95)حح3ر1)5 رD3)حح-Bو ادFر3اوا6ا هكرHو
G ;سا ” RاTح…ا —t
هححك دححي)3رف-3 ن3Iحح3 <ارادرحح+و < ارHاوححF ، <)56 ، <ادر3 يار+ <#ر& ;ي# نيا
د5وادF م)كحاو Aاد)*.عاردو ، م-ي)م5 يور-B ار 97لا ر3اوا )7=$ [هحححلQ 'حححQ] 9!ك m-H
;ححسا 4دحح> 4داد 46)ححQا <)حح!5ا يارحح+ هكيدودحححرد Zرحح, ه.Dلا مي6)!5 aير> ار
G م-ي)م5 Zرص$
، <)H)ح>د)B ي)حH ه.حساوF J+)حK3،<)ح> <ارD3)ح-B نح.1ر6ا دح0+ \ر)حص5و دو7ي
<ادHا6 6ا 9g0+ ، [<)ير)+رد <)!-ل هس)S ] 4اوF دوF ¨)ملع6ا 9g0+ ، ن-bس
)حH ه.ححساوF J+)حK3و ، 4دوححم5 Cرحح$ ار 9حح=يد Jي)ح*ح ، مححلع 9ح+ <)=-ححL5 هحح>و8و
Aارر*3و م)كحا ، د5د-5ادر8 ?ح ار مارحو مارحار ?ح،<)5# 95)!ف5 <)LHاوFو
مححكح دحح=e )حح7=$ 9حح7لا م)ححكحا 6ا ، دحح5داد pحح-Qر$ 9حح7لا م)ححكحا رحح+ ار رححL+ ;F)ححس
ادححص& ، دوححD5 <)5# 9!ف5 A)LHاوF J+)K3 هك ار 93)كحاو ، ه.1ريذB ار يدودح3
?)حح0.3 دحح5وادF ، د5درك Wو3ار1و Cر$ [هححلQ 'ححQ] 6ا 9ححg0+ هححك 9ي)75)حح!5ا دروحح3رد
<

وحح= ‘3Ž I • . ‘1 •أ

] 2 دححي)3رف-3 ، دحح==ك-3 Cرحح$ ار Wرحح@يد 9ححg0+و ه.1ريذB ار 97لا م)كحا
"Ž )حح-

ح

ل

ا 9حح1 Ž ي
¥
T

ححFŽ ل

%
Ž
م

ك

= •3Ž a

ل Ž‚ • '‘ 0

ف• ي

ن

3

/‘اT

Q1 • £
¢
0

D

+
Ž
<

ور

ف‘ك

$ •و

R
Ž
). •ك Ž ل

ا £
Ž
0

D

+
Ž
”"ر*Dلا [<

ول

م

0

$ • )م

ع • '
¢
1 Ž)h •+
Ž
ه

ل

لا )3

و

R
Ž
اذ • 0

ل

ا د
¤
>• أ

ىل

%
Ž
<

ود

ر

ي

^ Ž 3

)-

*Žل

ا م

و

ي

و

)-

5 •د

لا ˜™
;حح!-5 nححB ، ديوححL-3 ر1)ححكر@يد 9ححg0+ هحح+و،ديرو)-3 <)ميا R).ك 6ا 9g0+ ه+ )ي#
هحح+ ;3)حح-&6وررد و ، )حح-5د 9حح8 4د56 رد ;ل‚و يراوF TQ ، د=ك ن-=e هك-!ك ياTQ
G ;!-5 رDF 9+ د==ك-3 هV5#6ا د5وادFو ، د5وL-3 'ي)5 Rاذع نير$ ;Pس
هححS دحح5ا §ي)ححH <)حح!5ا <)ححمH §0يرححL$ 'ححb)+ <ادوححD036اروU=3 هححi=يا هحح,F
6ا ;ع)حbا هحح+ ار مدرحح3و ، 4داد pح-Qر$ §حح7لا <و5)حح&ر+ ار دوححF <و5)ح& ، د=HاوP-3
نححيا ، د5ريذx+ ار s)P>ا ن-=e مiح هi-5)!Sو ، د=ي)م5 Aوعد ، دوF s)F ن-5او&
90
EيوححF <و5)& •Qر3 اري6 ، د5ا 4دوم5 |ير> د5وادF )+ ¨6)س <و5)&رد ار s)P>ا
د5وادF zوع ه+ [هلQ 'Q] G;سا 4داد رار& ار dولP3
pيرحح, wحح5 )حح+ هححS §حح7لا §3وححمع ن-5اوحح&رد مiح نيا هS ;>اذ8 دي)D5 ه.ف8 )5
هححS 4داد ;-ححح,رو3ا 6ا §ححg0+رد )75)!5ا ¨ار+ د5وادF §لو ، د>)D-3 4د> ;+)M
<و5)حح& 'ححj3 ، د56)حح!+ §7لا <و5)& _)0> ;ح$ ار دوF s)Fرو3ا ه+ Jل0.3 ن-5او&
هححS ن-5اوحح& ري)سو <و.=HوB A)5)ح.3ا <و5)& ، §مسر A)&وا ن--0$ <و5)& ، |-1ار$
، دحح>)D-3 ه03)حQ مححU5و X-$ر$ EعوOو3 هiل+ ، 4دوD5 مارحو ?ح _وOو3 <#رد
G د>)+ ه.>اد5 دوQو §حير, w5 <)5# درو3ردو
2 حQ يتوhاt لtاب gا% #و(O- * aححي 9$وY)b 'b)+ <ادوD036اروU=3
م)حح*3رد ار دوححF هححك د=.حح!H يدD.حح!3 و مل)ححq s)Pحح>ا ، <)H)حح>د)B 6ا هلحح!لس
<وححعر1 j3 ، دحح==ك-3 Aد)ححDع ار5)حح5# م71)حح5و E5اد 9+ <ادر3و 4دادرار& يد5وادF
نحح-=e هححD-b هححملS G م.ح!H )محح> هD$ر3 د=ل+ ¨ادF ن3 [§لعلا مi+ر )5ا] 2 ;ف@-3
[هللا] ¨).iي Aا‚ ار ر)8درورBو ، 4دوم5 §ف5 ار 'b)+ ¨)H دوD03 [هلQ 'Q] §حح1ر03 ار
G دراد-3
2 دححيو@-3 دححي)*عرد هححف-=ح §+ا مUعا م)3ا 'يلد rلو3 ]] ار نححيا §$وY)ححb هححلا
هححللا §5)ح3ر1)5رد ار Jححس)1ورQ)1 <)Kلححسو ، |ل3 ، <)F ، n-(ر مادS هS ديو@-3
G د==S ;ع)bا ?وسرو §ل)0$ ] [[ ` [
* ي77برBت ل77tاب gا% #و(O- * # <# 9حح+ر*$ 'ححb)+ <ادوححD036اروU=3
4)حح8رد هحح+ ن.حح!Q Rرحح*$و ;ححDح3 :)سا ه+ )75)!5ا6ا 9g0+ هك د=.!H 95ادوD03
Aد)ححDعار pل)حح,و aحح-5 s)Pحح>او <ارD3)حح-B ،)ححH هححكي3،دحح=5)3ار 9$)حح&ولP3، 9حح7لا
ه+ 9كيدT5 يار+ A)&ولP3 ني6ا 9لود5راد ن-*ي د5وادF دوQو ه+ <)5# هeر8ا،د==ك-3
د5وادF ر)+رد [هلQ 'Q] p-!3 Aرgح)H 95ارص5، د==ك-3 4د)ف.سا
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ، ¨د=DحL*=لا ¨دح=+ويدلا §حف=حلا هحللا /)حKع r-ل)ح$ ، دحي)*ع رد [ هحللا همحر] هف-=ح §+ا مUعا م)3ا 'يلد ƒ
?)س §5)h1†ا `—–¦ 2 s ، 6ر.5رB ¨ا ميا ه0DK3 2روHل ، W حH –¦ œ ™u
هحS دح5درi-3 <)حم8 6)حY#رد ، د=.>اد=B 97لا 4)8ر)+ ه+ Rر*$ هل-سوو هKساو ار
ار )75)حح!5ا <)ححH)=8 دحح5وادF )حح$ ، 4دوححم5 <)حح+ر& ار دوححF )حح$ ، 4د3# رL+ A)c5 ¨ار+
•رحح$ ار دحححاو ¨ادححF <)حح5# <وحح=Sاو ، دحح=.FادرB يو Aد)ححDع ه+ 4رF†)+ §لو دLPD+
، دحح==i-3 Aد)ححDع ه.حح>اذ8 )ححH )حح!-لSرد ار [p-حح!3 Aرححgح ;حح+ ] X-لحح, ، 4دوم5
G ;سا 4د> <)> Wو3ار1 دحاو ¨ادFو
ىحح!-ع ارححي6 ، دحح>)D-3رفكو Cرحح> دوححF Aا‚رد 'ححمع نححيا [محححح!لا هحححح-لع]
Aا‚ هحح+ Zرحح, Aد)ححDع ، ;حح!-5 Aد)Dع ه.!ي)>و ، ;سا dولP3 ، ;سادFرD3)-B
G n+و دراد 6اوQ هللا
Aد)ححDع ه.F)ححس هKححساوو هل-ححسو ار aحح-5 s)Pحح>ا 6ا 9ححg0+ Tحح-5 <).ححسرB ;+
دحح0+ nxححسو ، د==ك-3 r-,و$و šد3 9ل)ع X$ار3 ه+ ار <)5# 98 4د56رد ، د5درك-3
<)ححLيا 6ا 4)ح8رHو ، دحح5درك-3 4دcححس <)ح5# ه+ و ه.F)س ار5)5# ي)H هم!c3 ~ر36ا
ر)حح+رد هحح+ ار )3 <)=يا هك د=.ف@-3 ، د-=ك-3 4دcس )7.+ نيا ه+ ارe هك دL-3 4د-سرB
)حح3 ¨ار+ )7.+ نيا ، م-.!H 4د=3ر>و 4)-س ¨ور )3 هi=ي6ا ، د56)!-3 aيدT5 د5وادF
F ، د56)حح!-3 |يدT5 د5وادF ;محر ه+ ار )3 ، 4د> هKساو دروحح3 رد ?)حح0.3 دحح5واد
91
-3 )3رف 2 دي •
_


E
Y
%W د
W
77(
W
O
Y
ن V ا77-
V
ء V ا77ي
V
' •و
Y
Z
V
ه• 77ن •و#
W
m
Y
77-• اوQ W 77nV ت _ا m
V
يQ• '
_
او
V
ƒ
W
' •اnV '
Y
ا m
W
يد
Ÿ
'ا ه• ل
_
' • •
V
Z
V
$

V
ه
V

_
'ا ن_ •

نV و77فW ل •ت VnY ي
V
ه• 77يف• E
Y
77%W ا-
V
يف• E
Y
J
W
ن Vي
Y
ب
V
E
W
ك
W
0
Y
ي
V
ه
V
ل
_
'ا ن_ •

]فV '
Y
cW ه• ل
_
'ا ]'
V


ان Vوب
W
ر
Ÿ
BV ي
W
' •
)اف_ ك
V
[

e•اك
V
و
V
%W m
Y
-
V
gد• J
Y
ي
V
هك-5)حح5# ، ;ححسا دحح5وادF يار+ wل)F نيد هك د->)+ 4)8ا
-3و ، د5ا ه.1ر8 [<).سود] /)-لواار <ار@يد د5وادF 6ار-h+ @ Aد)ححDع ار5)حح5# )حح3 2 دحح=يو
نححيا دروحح3 رد دحح5وادF ، د6)س aيدT5 د5وادF ه+ ار )3 <)5# هك=يا يار+ ر@3 م-=ك-م5
Yورد m-H د5وادFو ، دوم5 دHاوF مكح <)> Z.Fا @ G دراد5 ;سود ار ر1)ك يو
<)حح> يارحح+ و ه.!5اد د+ ر)-!+ ار <)-Lير& دركلمع rير> ;ي# نيا 8 هححك ;ححف
-3 )م> @ هللا )3 هك د-يو [هلQ 'Q] هحح+ 9كيدT5 يار+ ار <).+ نيا 9لو م-=ك-3 Aد)Dع ار
رححفك و ›ورد aححي )محح> درححك 'ححمع نححيا ، م-Hدحح-3 رارحح& هل-ححسوو هKححساو دحح5وادF
ادFو د-حو$ 4د-*ع rل)P3 )م> ر)ك نيا اري6 ، د>)D-3 B دحح5وادF اري6 ، ;سا 9.سر
¨ارحح+ هل-سوو هKساو ، دراد5 AرورO )7.+ <دوم5 هKساو ه+ ، ;سا <)+ر73 Aا‚
ارححQا ار Wروحح3او ، دححس)=L5 ار <)حح!5ا هS §5)!S ¨ار+ ، در-@-3 Aرو, <)مل)q
;سا |يدT5 ر)-!+ دوF 4د=+ ه+ د5وادF ، د=@5 vيرX !ناف !ن" z#ا(" }'اس اeا$
Jل)ححF <)حح-3 G محح>)D-3 |يدT5 ر)-!+ ن3 ، د=سرx+ ن3 درو3رد ن3 <)8 4د=+ 4)8رH
¨ارحح+ nحB ، ;حح!-5 هKحساو ه+ AرورOو ، دراد5 دوQو ¨ا هل,)1 m-H Wا 4د=+و
„ ;!H AرورO §e )7.+ نيا <درو#
4د).& Aرgح 2 ديو@-3 [هللا همحر] 9Dbر& م)3ا [ هححح=ع هللا 9Oر ] هحح+ 4)8رH 2 ;ف8
)75)مححس# ، ;حح!-ك <)حح$ Jل)ححF ، ;حح!-ك <)حح$ ر)حح8درورB هححك هححك دL-3 ه.ف8 <)Lيا
هللا 2 د=ح.ف@-3 „ دور-3 ور1 ار R# <)مس# 6ا 9كو „ 4دوم5 JلF 9ك ار ن-36و 'حححQ]
[هلQ „ د-=ك-3 Aد)Dع ار )7.+ نيا ارe nB 2 دL-3 ه.ف8 <)Lيار+ 9.&و G
;ع)فحح> دح5وادF دTحح5 رد )3 يار+ و ، د6)س aيدT5 د5وادF ه+ ار )3 )$ 2 د=.ف@-3
G د==ك
هحللا ىحل% )ح5و+ر*-ل ل%º هحك ;حسا ;حياور دحي6 نح+او ملحسأ ن+ دي6 Aرgح 6ا
ن.F)ححس aححيدT5 ادححF دTحح5 هحح+ ار )حح3 و ، )حح3 يارحح+ <درححك ;ع)ف> ي)=03 ه+ ºىفل6
G ;سا
-3 [هللا همحر]ر-jك ن+ا م)3ا @ ;س)H ه5)36 93)م$ رد <)كرL3 نPس نيا 2 ديو
، د=.ساوFر+ رك1 ني6ا مدر3 <دوم5 •=3و 4د-*ع نيا دO ه+ <ارD3)-B 93)م$ 9لو ،
).كي ه+و B 5)@ي و 9.سر @ <)ححLيار+و ، دحح5دوم5 Aوححعد ار <)Lيا د5وادF 9 8 هحك دحح=.ف
نحح-=e هحح+ دحح5وادF ، دحح5ا 4دوححم5 _ار.ححFا دوححF يار+ <)كرL3 هك ;سا 95)=Pس نيا
ار5)حح5# و 4دوححم5 9حح*ل$ ، دحح+ ارحح5# هكل+ ه.>اد5 ;ي)Oر <# ه+و ، 4داد5 46)Qا ?)معا
اوححD=.Qاو هححللا اودDعأ <أ لوسر ^3أ 'ك 91 )=j0+ د*لو] G ;سا 4دوم5 •=3 ر)ك ني6ا
AوY)ححb 6او دحح-=ك Aد)ححDع ار هححللا هك ميد).سر1 يرD3)-B 9.3ا رH رد)3 [AوY)Kلا
+ x [ <ودDع)1 )5أ ل% هل% ل ه5أ ه-ل% 9حو5 ل% ?وسر ن3 aلD& ن3 )=لسرأ )3و] ديT-Hر
3 ميد).سرف5 و$ 6ا 'D& ار يرD3)-B m-H @ mحح-H هححك ميد).ححسر1 9حو <)Lيار+ هك=يا ر
، ;!-5 ن3 6ا ر-h+ يدوD03 B G د-=ك Aد)Dع ار3 Zر, n
)ححH ه.حح>ر1 93)ححم$ هححك ;ححسا 4داد رDححF د5وادF 2 د=i-3 4وع ر-jS ن+ا ه3ع
دحح5وادF ي)ححH 4دحح=+ همH، Rر*3 ي)H هك(3 هلمQ6ا)يو د=.!H )75)مس#رد 4اوF 'حححQ]
[هححلQ دحح5وادF ;ي)ححOرو /46)ححQا <ودحح+ ار 9!ك ;ع)ف> د=5او.-م5 ، 4دو+ [هححلQ 'ححQ]
4اوححF 4)حح>د)+ 46)ححQا <ودحح+ هك د=.!-5 <)H)>)B ي)H 9لاو 'j3 <)8 ه.>ر1 ، د==ك+
92
]Gدحح==ك-3 ;ع)فحح> دحح>)+ ه.>اد5 )ي د>)+ ه.>اد ;ي)Oر وححH نحح3 يدحح7ي ل هححللا <%
ر)فك R‚)ك [ G د=ك-م5 ;يادH ار5)>و3ار1 ;م05 و <)يو@Yورد 9ل)0$ هللا
2 يددحح0$ 'b)+ <ادوD03 2 حH د)حح*.عا ، ¨ددحح0$ 'ححb)+ <ادوححD03 6ا روححU=3
ميدحح& <)حح3در3 6ا ير)-!+ <)-3رد ، دح>)D-3 دوD03 د=e ه+ <)SرL3 §g0+ ن.>اد
يار+ ار 9فل.P3 9ي)7.+ <)5# ، ;>اد دوQو 9يادF د=e ¨ا هف!ل1 ، )7+رع 4oيو ه+
ددحح0$ نححيا هححS ، 4ر-Yو [ دو œ 'DH œ يTع œ Aل ] د5درك-3 Aد)Dع rل.P3 د,)*3
šوحح5 Aرgح هi-5)36 ، ;>اد kاور مدر3 <)-3رد [ م!لا ه-لع ] šو5 <)366ا )7.+
ل اول)حح&و ] دحح=.ف@-3ر@يدiي ¨ارحح+ E3وحح& ، دوححم5 Aوححعد د-حو$ 4د-*ع ه+ ار مدر3
ار5)$ ¨)H ه7لا د=.ف8 [ار!5و dو0يو -وhيلو )عاوسلو ادو <رذ$ لو ، مi.7لا <رذ$
G د-=i5 •ر$ ار ر!5و dو0ي ، -وhي ، _اوس ، دو ، د-=i5 •ر$
دروحح3 ه.ححسدود رد هححS دو+ر$ Zور03 ادF E> ، <)-ل+)+ ر)م> §+ <)يادF <)-3
?وا }حح-لj$ ، دحح=.1ر@-3 رارحح& E.ححسرB [<)حح> ?وا يادححF هححس] ¨ادححF،<)مححس# ¨ادححF
، R)حح.1# ¨ادF ] [ <)> مود ¨ادF هس] مود }-لj$ردو ، دو+ R# ¨ادFو |=Qو)g1
G دو+ [ }5و3 ¨ادFو ، 4)3 ¨ادF ] ` [
<)حح7Q /4دحح==ير1# ¨ادححF هحح+ <)SرححL36ا ¨ر)-حح!+ دحح=5)3 <).ححسود=H ¨)H §ي)ير#
¨)=03 ه+ )مHر+ار واو،د5دو+ د*.03T-5 Aاذل)+ مي)& و ¨دحح+او §ححل6ا رد )حح5# ، دحح5د-3)5 §3
ه+و د5داد §3 م)c5ا6)+ ¨)g1رد ار EيوF ¨د)Dع مسار3و د=.>اد5 ه5)P.+و ;+6)Y#
د0+ ¨)H <ارودرد، د=.>اد 4د-*ع د5دو+ ¨و)مس مارQا د)م5 لوم03 هSرSذ3 <)يادF
/ححه7لا دحح=5)3 §5)يادححFو، د=.F)س <و8)5و8و 4وi>)+ ¨)H ه5)P.+ور)م> §+ §ي)H ;+
<ادوححD03 Gدحح5دوT1ا دوF <)يادF /هعومc3 ه+ ار 4ر-Yو ارDS ر)3 ، ن-36 ه7لا ،رد)3
د=>)D-3 [و=Lيو و او-> ، )مHر+ 6ا د5ا Aر)Dع د=H [}-لj$] ه5)8 هس 'b)+ ] G v [
2 §$)ححD5و §5اوحح-ح 'ححb)+ <ادوححD03 2 و هححS دحح5راد دوححQو مححH §حح,)P>ا
دحح5وادF Aا‚ هحح+ Aد)ححDع zوححع هحح+ 4دوححم5 Wوحح3ار1 ار EيوححF §5)!5ا ;-صP>
G د==i-3 Aد)Dع 4ر-Yو R).1# د=5)3 ¨و)مس مارQا و A)$)D5 ، A)5او-ح ه+ ، ?)0.3
دحح-c3 <#ر&6ا ¨دراو3ردو ، دراد ه=يريد ¨ا ه*+)س <)7Q rل.P3 Jb)=3رد R).1# E.سرB ]]
/هي# 'م5 /4روسرد هلمQ6ا v– هححS §5)يادححF م)ححم$ <)حح-3رد §.سار ه+ ، ;سا 4د> 4ر)>ا <# ه+
رححص3رد ، ;حح>اد5 ار د-حح>روF <)ي)B §+ A)Sر+ )75# 6ا |ي m-H د5دL-3 4د-.سرBر)8دير1# ر)=Sرد
¨ادححF j3 دحح> 4داد رارحح& دحح5دو+ د-حح>روF 4دحح=ي)م5 هS §5)يادF 6ور rل.P3 A)ع)س ¨ار+ ميد&
[ مو$#] <)@3)> ¨ادFو [ _ر]6ورم-5 ¨ادF ، [ _رxF ]داد3)+ ] [[ — [
§ححف5 ار 'ححb)+ <ادوححD03 §3)ححم$ [ هححللا لا هححلا ل ] هححD-b هملS 2 XلK3 ه,F
] 'ححb)+ دوححD03 mحح-H هححS ;حح!-5 هححS دوححL-3 هححملS ¨)حح=03 و دححي)م=-3 ، 9=يوححك$
، 9+ر*$ ، 9$وY)b ، 90يرL$ G د=>)+ Aد)Dع ه.!ي)> هS [ §$)D5و §5او-ح و يدد0$
ه5)حح@ي ، ;ححسا <)حح-مل)ع ر)حح8درورB هححS ;ححسا Jحححر+ دوD03 |ي {*1 Aاد)Dع ¨ار+
G د>)D-3 ;-Hولا A)ف, §3)م$ ¨ارادو ، ;سا
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ƒ )7H)@حL5اد §5)ح!5ا موحلع Xح.S نيودح$و ه0ل)حK3 <)36)حس، مح& 2 <ارح7$ ƒG §*-1وح$ ن-ح!ح r-ل)ح$ ”~رTح+ <)يدا )+ §ي)=>#
، §3سا مولع §5)7QTSر3 ، هb §@=Hر1 ه!سو3 [ ;مس] `—•¦ 2 s `˜
v ƒ 2 s ، J+)س •Qر3 —` ƒ —v
— ƒ 2 s ~رT+ <)يدا )+ §ي)=># `•
(مممم مممم مممم مممم ممم ممم مم) مممم ممممم
G ;سا هملك نيا دوص*3 م71 رد هملك نيا ;-مHا 2 6ا د5ا Aر)Dع هS
93
1 - د5وادF ;-5ادحو ه+ Zار.عا [هلQ 'Q]
v ƒ Aادحح3)Q ، A)حح5او-ح ، )75)حح!5ا ، )حح7.+ 93)ححم$ <دوحح+ دوححD03 9ححف5
G A)&ولP3ري)سو
3 - ;-Hولا 9ف5 [ Aد)Dع] هللا /Tc+ AادوQو3 93)م$ 6ا [هلQ 'Q]
4 - Aا‚ يار+ Aد)Dع A)DMا هللا [هلQ 'Q]
5 - هللا A)ف, 93)م$ ه+ Zار.عا [هلQ 'Q]
6 - دمح3 Aرgح ;ل)سر ه+ Zار.عا [ ملسو ه-لع هللا ىل, ]
2 دنوادخ Cينادحو هب wارت"ا f [هلQ 'Q] 2 ار هححD-b ¨ا هححملك 9صP> 4)8رH
;-5ادحححو هحح+ وا هححك ;ححس)=03 نيدحح+ ، دححي)م=-3 نحح-*ي <# موحح7ف3 ه+و ، 4د5ار <)+T+
93)ححم$ و <)مححس#و نحح-36 هححك دحح=ك-3 Zار.ححعا وا ، درادحح-3 Zار.ححعا <)حح7Q د5وادF
[هللا]م)=+ هك ه5)@ي يادF ار ، A)&ولP3 [هححلQ 'ححQ] وا ، ;ححسا 4دوححم5 JححلF ، د>)D-3
نححير$ م73 و ه.>اد <)-+ ار دوF A)ف, <)Lلا م-Uع <#ر& رد هك ، ;سا ).كي Aا‚
G د>)D-3 [ دحأ اوفك هل نكي ملو ، دلوي مل و دلي مل] يو A)ف,
* 1اوس „ دوL-3 ;+)M هملS ني6ا ;-5ادحو ه5و@e
* [اوi §3)ححم$ ، 'ححb)+ <ادوححD03 §3)ححم$ [ هححلا ل ] هححملS ?وا EP+رد §.&و
[ هححللا لا ] هححملS مود Aر)ححDعرد 6)حح+و ، د5وححL-3 §ححف5 A)حح$)D5و A)حح5او-ح ، )75)!5ا
§ححف5 §&وححلP3 <ادوححD03 م)م$ اري6 ، ددر@-3 ;+)M د5وادF Aا‚ ;-5ادحو ، م-يو@-3
G ديدر8 ;+)M ).iي Jل)F Aا‚ Zر,و ، د>
4 f ممم مممممم مممممممممم ممممم ممم مممممم م م مم
ممممممم ممممم 2 ار 'b)+ <)يادF 93)م$ ن3I3 <)!5ا هملك نيا <اد5اوF )+
2 دي)م=-3 9ف5
9حف5 دحح5راد 4د-*ع )H 95ارص5 هك ار [ م!لا ه-لع] p-!3 <دو+ ادFر!B 2 rلا
G د=ك-3
nxححسو 4دوحح+ 4اوFر-F <)!5ا aي هك ادو+ هك )H 9يادو+ 9.سرB ;+ دي)*ع 2 R
Rرحح*3 و ر)ححكوك-5 ردحح&رH <)!5ا اري6 ، د=ك-3 9ف5 د==ك-3 Aد)Dعو ه.F)س ار5# ;+
<دوححم5 95)حح+ر& ، 9HاوححF |ححمS ، Aد)ححDع ه.حح!ي)>و G دحح5او.-م5 4دحح> ادححF ، د>)+
G ;!-5 Eيار+ <دوم5 ميد*$ رذ5و ، Eيار+
)ححH هححكي3 ارححي6 ، دحح=ك-3 9حف5 ار <)حح3در36ا 9ححg0+ 9.ححسرB هححك(3 دي)*ع 2 k
G د=.!H dولP3
9حح,)P>او ، دحح=5اد-3 ¨راذحح8 <و5)حح& :)ححسا ار )75)حح!5ا هححك ار-5)!ك دي)*ع 2 د
ار [<)=-ححL5 هحح>و8و <ادححHا6] <)ححDHارو [<اد=مححL5ادو )ححملع]ر)ححDحا ، )حح7B)B دحح=5)3
G دي)م=-3 9ف5 د=5اد-3 ي6)س <و5)& ردص3 ار <)!5ا مH)ي و د5ريذx-3
Aد)ححDع ار A)حح5او-ح و <)حح.Fرد ، )7@=ححس هححك دحح=ك-3 9ححف5 ار 95)!ك دي)*ع 2 حH
G د==ك-3
;ححير$ر+ §حح7لا 4دحح-*ع هحح+ ;Dحح!5 ار §5)!5ا ¨€ولويديا هS ار §5)!S دي)*ع 2 و
، دحح=i-3 در دحح=Hد-3 p-Qر$ )H ¨€ولويديا نيا :)سا ه+ ار §5)!5ا م)iحاو ، د=Hد-3
6ا §عوحح5 §حح7لا م)ححiحا هحح+ ;Dحح!5 4دحح-*عو رi1 رد A)&ولP3 <د-LP+ ¨ر$ر+ اري6
G د>)D-3 §.سرB <)!5ا
„ د5وL-3 9ف5 A)&ولP3 نيا ه5و@e 2 ?اIس
94
mحح-H ;حح!-5 هححك ;ححسا نحح-مH Eي)حح=03 [هححللا ل% هل% ل] م-يو@-3 9.&و 2 RاوQ
يدوQو3 هححللا Aا‚Tححc+ Aد)حDع 'حح+)& يدوححQو3 mحح-H، E.ححسرB '+)& [هححلQ 'ححQ] نححيا،
،د=>)+ )H هك(3 دي)> AادوQو3 B )ححيو ، د=حح>)+ A)5او-ح ، د=>)+ )7.+،د=>)+ <ارD3)-
G ;سا dولP3 )75# ',ا هك يدوQو3رH
; f Cي%و'ا يفن /#ا("$ هل'ا ءqRب /ا#وiو- ي-اbت cا 'ححححQ]
[هلQ 2 ?)0.3 د5وادF sوصP3 ار Aد)Dع هملك نيا <د5اوF [هحححلQ 'حححQ] Aد)ححDعو ه.!5اد
هححللا /TQ ه+ ار AادوQو3 93)م$ [هححلQ 'ححQ] هحح+ [ هححلا ] ¨ا 4€او ارححي6 ، دححي)م=-3 9ححف5
§3)ححم$6ا ار <دوححم5 Aد)ححDع /)حح=+ ، ;ححسا [ دوححL-3 Aد)ححDع هi-!S ] دوD03 ¨)=03
s)ححF ار Aاد)ححDع نححيا [ هللا لا ] ن.ف8 )+و ، د=i-3 §ف5 A)&ولP3و 'b)+ <ادوD03
).iي د5وادF Aا‚ ه+ [هلQ 'Q] G دي)م=-3 ;+)M
WريدB ، <درك aمك ، 9سر داد ، <داد د56ر1 2 A)ف, هك دراد-3 Zار.عا يو
ي)ح7.+و )75)ح!5ا <اوح$ 6ا ، AكحL3 'ححو )Hرذح5 ، )حH 95)ح+ر& 9لوحD& ، )H Eي)-5
)حح+ 46ور هححمH وا ، دحح>)D-3 ?)حح0.3 دحح5وادF sوححصP3 هححكل+ 4دوD5 95او-حو 95)!5ا
Aد)ححDع ارحح$ s)ححF ار)8درورB ] [ن-0.!5 C)ي%و دD05 C)ي%] ديو@-3 <)=ك د7ع د5وادF
)حح+ 9حح,)F <او=ع رد ار rير> ;ي# نيا مو7ف3 [مHاوP-3 |مS و$6ا s)Fو م=i-3
G دوم5 مHاوF <)-+ نير!ف3 A)يرU5 رك‚
3 f )اL#)ورپ /افl ي-اbت هب wارت"ا 2 ;!-5 هك م-يو@-3 9.&و
هححللا Tححc+ ;ع)bاو،Aد)Dع، E.سرB '+)& دوD03 m-H [هححلQ 'ححQ] هححك ;ححس)=03 نيدحح+
§ح-حح!3 ، د=>)D-م5 Aد)Dع '+)& ، د=.!H §8 4ر)V-+و <)ص*5 A)ف, ¨اراد هi-5)5#
هحح+ <)=محح>د {ححسو$ هححS ¨و r-0ححO ر)-!+ 'i> ه+ ار p-!3 Aرgح هم!c3 )H
4دحح> ˆحح-3 X-لحح, Rوححe هحح+ E5).ححسد هححS وا ، د==i-3 Aد)Dع 4د> <اTيو# X-ل,
رححU5 هحح+ ، ;ححسا <)يرع هم-5 T-5 Eي)7س)Dلو ، ;سا ¨ر)Q <وF E5د+ 6ا و ;سا
هححS دحح=i-3 'حح-jم$ ار <او$)حح5و TQ)ححع wPحح> |ححي ¨روحح1 Aروححص+ '&)ع <)!5ا |ي
'حح+)& wP> ن-=e نيا /)=+ ، ;سا ه.>اد5 <)=م>د ;سد 6ا ار دوF A)c5 §ي)5او$
WدوححF 6ا _)حح1د )حح7=$ هحح5 هS د>)+ §$و& ¨راد دي)+ Jل)F Aا‚ اري6 ، ;!-5 Aد)Dع
، دحح5او.+ |مS T-5 دHاوP-3 |مSوا 6ا هi-!S ¨ر+ هiل+ ، د>)+ <)س# ر)-!+ Eيار+
4د).ححسر1 <)=محح>دو ، دححي)م5 •H دوححمMو د)ححع مو& <وe مiح |ي )+ ار E5)=م>د
هSر)ححD3 هححملS نححيا <)حح=VمH G دححي)م5 دو+)ح5و dرححY <)ح3)Hو <وححعر1 د=5)3 ار Eي)H
م-ححسر$ ار §حح,)P>ا <)حح5# ارححي6 ، دحح==i-3 §ف5 د==i-3 Aد)Dع )H ود=H هS ار §ي)7.+
ن.حح!i> 6ا ار §5)حح!5ا هححS دحح5راد5 §ي)5او$ )7.+ نيا ، د=75 §3 )H ه5)P.+ ردو 4دوم5
G د=S ;ي)مح <اد6د6ا ، د=7=-3 Wرس ه+ هS ار §Q)$ '&ا دح )يو ، د5و> •5)3 <)5#
a #و?ي- Cباu هنو>d F'اخ هب 1اbك /افl * 1ا,س
هل'ا 1اbك /افl * [اوi [هلQ 'Q] Cسا ]نس0'ا ءاbسا )# هححللا ارححي6 ،
[هححلQ 'ححQ] م6ل هحك ;ححسا ه.حح>اد <)حح-+ دوححF يارحح+ ار 9$)ف, <)Lلا م-Uع <#ر& رد
sوححصP3 ارحح5# و ، دححي)م5 4دحح-*ع <ادحح+ و د5اد+ ار A)ف, <)مH <)مل!3 رH ;سا
هللا [هلQ 'Q] 2 ديو@+ <)مل!3 j3 دي)م=5 aير> <# رد ار رL+ ه.!5اد
95
` ] m-H ;!-5 [ kت77سرپ ل77باX g#وiو- هححللا 6ا رحح-h+ [ [هحححلQ 'حححQ] 4)حح8رH 2
Tح-e Aد)حDع هحح+ 4)ح@V-H ، دحي)م5 4دحح-*ع <# 9*-*ح Aروص+ ار مو7ف3 نيا <)!5ا
G دوL-م5 ?وhL3 ير@يد
v [ ] m-H ;!-5 ناس) xbك #وiو- هللا 6ا ر-h+ [ [هحححلQ 'حححQ] * رH نيا <)!5ا 4)8
هللا 6ا ر-Y ه+ 4)@V-H ، دي)م5 4د-*ع <# 9*-*ح Aروص+ ار مو7ف3 [هلQ 'Q] 9!ك 6ا
د5وادF ر)+رد ه+ هL-مH ار دوF <)+6 دHاوP-م5 aمك ر@يد [هلQ 'Q] ، د=ك-3 6)+
[ هللا )ي ] ديو@-3 ;>اد ;ح, ر8ا
[ هللا )ي ] ديو@-3 د> £ير3 ر8ا
[ هللا )ي ] ديو@-3 دL-3 ل)+ ر$و3 )ي nيورس رد ر8ا
هللا )ي 2 ديو@-3 دي)م5 £D& ار Eحور ;ساوP-3 '-(ارTع ر8ا
[هللا )ي ] ديو@-3 د5)م-3 )7=$ رD& رد ر8ا
[ هللا )ي ] ديو@-3 دوL-3 '+)*3 وا )+ر-ك5 ورك=3 ر8ا
G هللا )ي 2 ديو@-3 د5)م-3 <ار-ح ;3)-& 6ور ي)H 9كير)$ رد ر8ا
هللا ;محر ه+ 9.&و [هلQ 'Q] 2 ديو@-3 دور-3 ;=Q ه+ ا77ي ه77ل'ا اي هل'ا اي $
G هل'ااي هل'ا
، دححHد-م5 رارحح& دوححF '+)*3 رد ار 9&ولP3 4ر7e aمك <د5)سر يار+ ;&و m-H
نحح--0$ Aد)ححDع يار+ د>)+ 9ل)ع ر)-!+ م)*3 ياراد ولو ار 9&ولP3 مادك 9.&و m-H
AiححL3رد هححللا م)حح5 zوع ه+ هS د=Hد-م5 ;ير$ر+ ار §&ولP3 §H)@V-H G د=ك-م5
G د=S د)ي ار وا م)5 ، دوF
— [ cا ريغب ي%اوخ #د- و ي%اوخ )Q" لباX$ g#وiو- ’ي% Cسين
هل'ا [هلQ 'Q] 4)@V-H ، دي)م5 4د-*ع <# 9*-*ح Aروص+ ار مو7ف3 نيا <)!5ا 4)8رH2
4)حح=8 مادححك ه+ <د> Xك$ر3 Aرو, رد هكل+ ، دراد-م5 <)-+ 9&ولP3 ه+ ار دوFرذع
هللا 6ا 4درو# ور 97لا ر)+رد ه+ ارو1 )KF )ي و [هححلQ 'ححQ] رح8او G دح=ك-3 9HاوحF رذحع
هللا 6ا دHاوP-3 aمك [هلQ 'Q] G دHاوP-3
– [ هل'ا cا ريغب ا?ك لك?- $ ’ي% Cسين [هححلQ 'ححQ] هحح+ AكL3 93)م$
هللا [هلQ 'Q] هللاو ;سا مول03 [هلQ 'Q] ، دحح=ك-3 'ححح ار AكL3 ، ;س)Lك 'كL3
;حح0Qار3 وا ر)حح+ رد هحح+ 'كححL3 م)@=H رد <)!5ا هك-bرL+ ، دسر-3 <)!5ا داد ه+
رD3)-B 4)8رH هك ;سا 4د3# }يد)حا رد ، د=ك [ ملسو ه-لع هللا ىل,] هQاو3 9لكL3 مادك ه+
6)ححم5 ، درححك-3 _وححQر 6)ححم5 ه+ ارو1 درك-3 9.حار)5 :)!حا ير)كرد مH)يو ، دL-3
هللا )+ ن.ف8 نPس 6)م5 اري6 ، د5اوP-3 [هلQ 'Q] دوF 'كL3 6)م5 ن-مH رد و ، ;سا
?)حح0.3 دحح5وادF ارححي6 ، دححي)م5 •حح1ر ار EلكححL3 )حح$ درححك-3 zرححع C)ححB يادF ه+ ار
|حححمS §5اوF6)م5ورDححح,)+ AiحححL3رد ["حححصلاورDصل)+ او=-0.حححساو ] دحححي)3رف-3
G د-HاوP+
هححل% ل] 9حح*-*ح ي)=03 هك-!ك و د=>)D-3 AiL3 'ح ¨ار+ هل-سود 6)م5ورD,
Aا‚ 6ا ر-Y ه+ )Lك 'كL3 m-H ;!-5 هك د>)+ ه.>اد-3 4د-*ع ، د5اد+ ار [ هللا ل%
?)0.3 هللا [هلQ 'Q] G
[AكLملا 'حأ )ي م7للا] د=يوك-3 EيوF ي)عدرد <)=3I3 B 'ححح يا ‹ ار)كدرور
G AكL3 4د==ك
96
هللا zوع ه+ ه.ساوF )5 يادF 9!كر8ا [هلQ 'Q] ، د5اد+ )Lك 'كL3 ار 95)!5ا
wPحح> <# ، دورح+ وا دTحح5 ه+ AكL3 'ح يار+و ار wPحح> <# AكححL3 'حح رد
للا aير> ه [هلQ 'Q] هللا و ، ;سا 4د-5ادر8 [هحححلQ 'حححQ] 9ححلو دLPD-3 ار <)H)=8 93)م$
T8رH دي)م5 aير> ار 95)!5ا وا Aرد& رد هك ار 9!ك G دLPD-م5
C)ححي%و دححD05 C)ححي%] م-يوحح@-3 EيوححF ه5)حح@ح=B ي)ححH 6)حم5 رد )حح3 'حح-لد نحح-مH ه+
G م-HاوP-3 aمك و$ 6ا s)Fو ، م-=ك-3 Aد)Dع ار$ s)F )3 ار)8درورB [ ن-0.!5
دحح5او.-م5 ¨رحح@يد §حح!S هححS §حح=0ي ، م-HاوححP-3 |ححمSو$ 6ا s)F 2 م-يو@-3 ارe
G n+ و دوL-3 AدوF Aا‚ 6ا Zر, §HاوF |مSو ، دي)م5 •1ر )3 'iL3
Xححل& و ، 4دوححم5 6)ح+ و$ م)5 ه+ <)+6 AiL3رد رد )م5 ;يادH ار )3 ‹ ار)8درورB
)ححO)*$ ار دوححF AiححL3 'ححح AدوححF 6ا Zرحح, و ، مي6)ححس هQوحح.3 و$ ¨وس ه+ ار
، دحح=5او.-م5 4درححS mحح-H A)&ولP3 اري6 ، §ي)م5 'ح AدوF ار )3 AiL3و ، م-ي)م5
G §.F)س <).!ل8 م-Hار+ا ¨ار+ ار E$# هS §يو$و
™ [ هل'ا cا ريغب Mدنناري-$ ’ي% Cسين [هلQ 'Q] ار مو7ف3 نيا <)!5ا 4)8رH
dوححلP3 ارححي6 ، دححسر.-م5 dوححلP3 6ا 4)حح@V-H ، دححي)م5 4دحح-*ع <# 9حح*-*ح Aروححص+
هللا 4دارا <ود+ د5او.-م5 [هلQ 'Q] Aرد& ه+ 98 4د56 و ~ر3 G د5)سر+ ;ي‚ا ار 9!ك
هللا [هلQ 'Q] هللا مكح <ود+ ار 9!ك šور د5او.-م5 9!ك m-H G ;سا [هححلQ 'ححQ] £ححD&
G دي)م5
t [ هل'ا cا ريغب Mدننك Mدنc$ ’ي% Cسين [هححلQ 'ححQ] ي)حح=03 9حح!ك 4)حح8رH،
4دحح==ك 4دحح56 هححك د>)D-3 4د-*ع نيا ه+ د5اد+ ;سرد Aروص+ ار هD-b هملك 93)ححم$
، A)&ولP3 هللا Aا‚ [هلQ 'Q] هللا ، ;سا [هححلQ 'ححQ] ار 'حفb ، دHد-3 دلوا ار <)!5ا
هححللا هححكل+ ، ;!-5ردBو رد)3 Aرد& 6ا 'فb <درو# ، د=ك-3 4د56 رد)3 مك>رد 'حححQ]
[هححلQ اود ، ;ححسا هل-ححسو Zرحح, dوححلP3 ، ;ححسا 4داد رارحح& هل-ححسو ار ردB و رد)3
هححللا Aا‚ 9حح*-*ح 4دحح==ك 4دحح56 ، 9*-*ح Jل)F 9لو ، ;سا هل-سو Zر, [هححلQ 'ححQ]
9حح*-*ح مو7ف3 ، د==ك-3 ;33 ار <)Lي)H م5)F دلوا <درو)-5 رد هك-5ادر3 G ;سا
4دحح56 ، 4دحح==ك JححلF هححك دحح5ا 4د-م7ف5 ار نيا ، د5ا 4د-م7ف5 ار [هللا ل% هل% ل ] هملك
هللا Aا‚ 4د=Hد A)-ح ار هفK5 ، 4د==ك [هلQ 'Q] <)> Xل& رد 4د-*ع نيا ر8ا G ;سا
هللا مكح ه+ هكل+ د5درك-م5 ;33 ار <)56 ، دوD-3 ).*-*ح [هلQ 'Q] G د5دوD-3 م-ل!$
، وا TححQ هحح+ ¨دوححD03 ;حح!-5 [ن

حح-ل Žو
ا م

ك

( Ž)+

# R

ر

و

م

ك

+

ر

;

-مŽ ي

و

9
Ž
ح

ي

و

H ‘ ل

%
Ž
ه

ل

%
Ž
ل

]
;س)م> ن-.!P5 <اردB ر)8درورBو ، )م> ر)8درورB ، د5ار-م-3و ، د=i-3 4د56 ” <)Fد
˜
• هل'ا cا ريغب Mدننك Cياد%$ ’ي% Cسين [هلQ 'Q] 9*-*ح 4د=Hد ;يادH2
هللا Aا‚ [هلQ 'Q] رD3)-B ه+ ?)0.3 د5وادF G;سا Eل77سو ه77يل" ه77ل'ا ]لl$ ىل

ع • )3

] ديو@-3
[ <

وم

. ‘ك

$ • )3

و

<

ود

D

$ ‘ )3

م

ل

0

ي

ه

ل

لاوD

ل

ا ل

%
Ž
?
Ž
وس

ر

لا ” "د()ملا ¦¦ رD3)-B يل)+ هحح-لع هححللا ىلحح,]
[ ملسو ار هV5# و ، د-=ك-3 ر)ك># ار هV5# د5اد-3 ىل)0$ هللا و ، ;سا نيد lل-D$ Zر,
، دحح==ك lحح-لD$ مدر3 ه+ ار نيد هك د5راد هف-qو <)5)مل!3 G د-Hد-3 م)c5ا )فF رد هك
;يادححH 9ححلو ، دحح=ي)م5 <)حح-+ مدرحح3 يارحح+ ار 9حح7لا م)ححكحا د=5)سر+ مدر3 ه+ ار نيد
هللا ه+ 9*-*ح [ هلQ 'Q] Xححل&رد ;يادححH Xلb ;يدوQو3 Aرو,رد اري6 G دراد Jل0$
رD3)ح-B <)ح-.3ا §3)حم$ورD3)-B هحف-qوو ، دحHد-3 ;يادحH Eحيار+ دح5وادF ، dوحلP3
¨ارحح+ 6ورو X> ، ه.F)=> ار دوF ¨ا هف-qو <)مل!3 نيا ، ;سا د-حو$ ه+ Aوعد
Aا‚ هحح+ ار ;يادححH ، هم$)Fردو د=i-3 §0س ، §.سرB ).iيو د-حو$ ه+ <ار@يد Aوعد
97
دحح5وادF ارححي6 ، دححي)م5 ;يادححH wPحح> نححيا يارحح+ هS د=i-3 )عد ، ه.>اذ8 ر)8درورB
، ;سا <دوم5 [Aوعد] l-لD$ )م> ¨ل)+ [ ¨د7لا )=-لعو ›Dلا |-لع )م5ا ] دي)3رف-3
G ;س)3 ¨ل)+ E.يادH و
˜ [ هل'ا cا ريغب ل-اك E'ا" $ ’ي% Cسين [هلQ 'Q] هللا 9*-*ح مل)ع 2 'ححQ]
[هلQ هللا ملع اري6 ، ;سا [هححلQ 'ححQ] 9حح*-&د ر)-حح!+ روحح3ا م)ححم$ هحح+ هك ;سا 9ملع
)ي ن-36 ه>و8 مادك رد ، ~رT+ f=س aي ن-+ رد يT-e 4ر‚ aي ر8ا ى.ح ، دسر-3
د5وادF ، د>)+ ه.>اد رار& <)مس# [هلQ 'Q] هحح+ هححمH ملعو ، ;سا رDF )+ <# ?)ح 6ا
هللا دT5 [هلQ 'Q] هللا G ;سا [هلQ 'Q] نححيا )حح+ هك ;سا 4داد 9كد5ا ملع <)!5ا يار+
م)حم$ 9حلو ، د6)ح!+ /ه.1رحL-B ر)-ح!+ 'ي)حسو هحك ;سا ه.!5او$ <)!5ا ، مك ملع
هللا ار ن-36و )75)مس# 93)م$ رارساو ، 9*-*ح مولع [هلQ 'Q] هححك=يا ه,F ، د5اد-3
هللا ملع و w&)5 <)!5ا ملع [هلQ 'Q] G ;سا '3)ك
¦ [ هللا 6ا ر-h+ [ X-Y مل)ع] m-H ;!-5 [هححلQ 'ححQ] هللا )7=$ G2 [هححلQ 'ححQ] ار Xحح-Y
هللا ، د5اد-3 ار Xي)Y ورO)ح ، د5اد-3 [هلQ 'Q] ، دححHد-3 Œر 9e 4د=ي# رد هك د5اد-3
<)حح!5ا 6ا 9Dحح-Y روحح3ا رد 9.حح&و mحح-H ، دحح>)+ ه.حح>اد ار 4دحح-*ع نححيا 9حح!ك رحح8ا
ارححي6 ، دححيو@+ نPححس Xحح-Y 6ا Eححيار+ وا هححك دور-م5 <)!5ا مادك دT5 ه+ ، دسرx-م5
هللا د5اد-م5 ير@يد 9!ك ادF 6ا TQ ه+ ار X-Y ملع هك د=ك-3 4د-*ع <)مل!3 'ححQ]
[هلQ ه

حح5 ’%
Ž
z
Ž
ر

†او

AŽ او!

لا X
Ž
-

Y

م

ل Ž)ع • ه

ل

لا <

%
Ž
] 2 دي)3رف-3 <)Lلا م-Uع <#ر& رد
[ ر
Ž
ود

ص

لا AŽ اذ • +
Ž
م
¥
-ل Žع • ”رb)1 —˜ ىل)0$ هللا ع هللا و ;سا ن-36 و )75)مس# X-Y مل) 'حححQ]
[هلQ "Ž د

)7

ححL’ لاو

X
Ž
حح-

h •ل

ا م

ل Ž)ححع • و

H ‘ ل

%
Ž
ه

ل

%
Ž
ل

يذ Ž ل

ا ه

ل

لا و

H ‘ ] G ;سا )7لد رد هV5# د5اد-3
Xحح-Y مل)حع ، ;ح!-5 وا TحQ ¨دوحD03 m-H هS ;سا §$ا‚ هللا [م

-حŽ ر

لا <ح

ر

لا و

H ‘
G ;سا <)+ر73و 4د=ي)LP+ ، ;سرO)حو ”رLحلا vv
ل%
Ž
اد

ححح

أ

ه Ž D
Ž
-

Y

ىل

ع • ر

7
Ž
U

ي

1 • X
Ž
-

h •ل

ا م

ل Ž)ع • ] دي)3رف-3 ميرS <#ر&6ا ير@يد ي)Qرد
[ ?
¢
وس

ر

ن

3Ž ىg

$ •ر

ا ن

3

” نcلا vt ƒ v• هللا [هلQ 'Q] EيوححF X-Y ر+ ، ;سا X-Y مل)ع
G ار <ارD3)-B 6ا 9g0+ ر@3 د=ك-م5 4)8ا ار 9!ك
هللا 6ا TQ ه+ هك دوL-3 مول03 Cر)D3 ;ي#6ا [هلQ 'Q] ار 9Dحح-Yرو3ا ير@يد 9!ك
هللا 6ا Tc+ ، دوL-3 9e 4د=ي# رد هك د5اد-م5 9&ولP3 m-H ، د5اد-م5 [هلQ 'Q] G
<)حح> ¨ارحح+ د5وادFر3ا ه+ §D-Y رو3ا 6ا §g0+ <ارD3)-Bو هiي3 هف-qو J+)K3
ار 95ارD3)حح-B 6ا 9ححg0+ 2 j3 ، دحح=5اد-م5 ار X-Y رو3ا §3)م$ §لو ، ددر@-3 مول03
هللا هك [هلQ 'Q] <داد <)ححL5 'ححj3 ، دحح5)م7ف+ ار 9D-Yرو3ا6ا 9g0+ هك ;سا ه.ساوF
دمح3 Aرgح ه+ Œ6ودو ;=Q [ ملسو ه-لع هللا ىل,] )حح+ محح!لا هحح-لع ىسو3 ن.ف8 نPس
هللا [هلQ 'Q] G 4ر-Yو
ل] هححملك هحح+ <)حح> 4د-*ع <)5# ، د=5اد-3 ار X-Y هك د==ك-3 )عدا هك-ي)75)!5ا )3ا
<)سرB A)-D-Y 6ا ار <)5# ه.1ر dولP3 دT5 ه+ هك-5)!كو ، ;سا r-0O [هللا ل% هل%
دريذx-3 Aرو, 9e ادر1 هك X-Y ملع اري6 ، ;سا 'b)+ <)> 4د-*ع T-5 ، د==ك-3
هحح+ s)ححF د>)D-3 رد*e <)!5ا d6ر ، 4د> رر*3 دلوا د=e <)!5ا يار+ 4د=ي# رد ،
هللا [هلQ 'Q] G n+ و ;سا مول03
28 ه77ل'ا cا ر77يغب نا77•ير- ي77BيBح Mدن%# افش $ ’ي% Cسين 'حححQ]
[هححلQ 4د=Hد)فحح> هححك دحح>)+ ه.حح>اد-3 4دحح-*ع ار ;حح*-*ح نيا §*-*ح ن3و3 <)!5ا2
98
هللا 9*-*ح [هلQ 'Q] هحللا هحك ;سا هل-سو aي {*1 اود و ;سا [هححلQ 'ححQ] يارح+ ارح5#
هللا 9ل,ا 6)سر)ك 9لو ، ;سا ه.F)س XDس <)!5ا [هلQ 'Q] G ;سا
`` [ هل'ا cا ريغب Mدن%# 6c)$ ’ي% Cسين [هححلQ 'ححQ] م6ل <)مل!3 يار+ 2
هللا 9ل,ا ¨ا 4د=Hد ي6ور هك دي)م5 4د-*ع )$ ;سا [هلQ 'Q] Zرحح, <)!5او ، ;سا
هك-5)ملحح!3،درو)حح-+ هحح*ف5 E5اد56ر1 يار+ )$ ;سا هل-سو ردB 2 j3 ، ;سا هل-سو
هللا [هلQ 'Q] ار 4د)حح3 هححكل+ دحح>)+ ه.>اد-م5 4د)3 ه+ 9لك 9ك.!+او ، د5اد-3 d6ار ار
;يريدحح3 ، ;ححسا هل-ححسور)Sو Xحح!S ، ;ححسا هل-ححسو Aر)ححc$ ، دحح5اد-3 هل-ححسو
هللا 9*-*ح d6ار )3ا ، ;سا هل-سو ;يرو3)3و [هلQ 'Q] اور

ححك

‚ • ا :

)= ’لا )7

ي

أ] ;سا
و

ححH ‘ ل

%
Ž
ه

ححل

%
Ž
ل

z
Ž
ر
او

/Ž)م

حح!

لا ن

3Ž م

ك

& ‘6

ر

ي

ه Ž ل

لا ر

-

Y

J
¢
ل Ž)F• ن

3Ž '• H • م

ك

-

ل

ع • ه Ž ل

لا ^• م

0

5 Ž
د)ححي هحح+ ، ;ححسا 4د> 4داد )م> ه+ هS ار ادF ¨)H ;م05 ، مدر3 ¨ا [<

وك

1 •I • $ ‘ ى5 ’N

1 •
nB ، دHد+ d6ر ن-36و )75)مس# 6ا ار )م> هS ;سا هللا 6ا ر-Y ه+ §*ل)F )ي# ديرو#
G د-=i-3 §يو@Yرد ارe ”رb)1 —
`v [ هل'ا cا ريغب Mدن%# /q"$ ’ي% Cسين [هلQ 'Q] هللا 2 [هلQ 'Q] <#ر& رد
[ )0

-مŽ Q

" ‘ T

0 Žل

ا ه Ž ل

ل Ž1 • " • T

0 Žل

ا د

ير
Ž
ي

<ن

3

] دي)3رف-3 <)Lلا م-Uع ”رb)ححح1 `u 9حح!ك رححH
هللا ر3 ATع 93)م$ ، دHاوP+ ATع [هلQ 'Q] ار ATححع rير> ;ي# نيرد G ;سا ار
هللا sوصP3 [هححلQ 'ححQ] <)-+ G ;حسا ه.>اد Xح)ح, )ح-5د رد دحHاوP+ 9ح!ك 4)ح8رH
د>)+ ATع 6ا هللا [هلQ 'Q] ED-ص5 AرF# ATع دHاوP+ 9!ك 4)8رHو دHاوP+ ATع
هللا ه+ مH6)+ ، ددر8 [هلQ 'Q] هحح+ ار ATع 9!كرH ، دHاوP+ ATعوا 6ا 4دوم5 _وQر
هللا6ا ر-Y [هلQ 'Q] G دوححL-3 'حح-ل‚ هححكل+ ه5 ATع )+ وا دHاوP+ ير@يد 9!كر)+رد 6ا
هححللا ;ي)ححOر رد <)مل!3 ATع ، ;سا 97لا م)كحا J-DK$ رد <)مل!3 ATع 'ححQ]
[هلQ G ;سا
`v [ ل‚] m-H ;!-5 '- هللا 6ا ر-h+ [4د==ك [هحححلQ 'Q] ;ححل‚ 9ل,ا يراوF و ;ل‚ 2
هللا XgY رد ;ل‚ ، ;سا AرF# 6ور [هلQ 'Q] هللا هك ار 9!ك ، ;سا [هلQ 'Q] '-ل‚
دحح+ )75)حح!5ا 6ا 9ححg0+ دي)حح> ، دححHد A)ححc5 ;ححل‚ 6ا اروا دحح5او.-م5 9حح!كV-H دححي)م5
دTحح5 رد ار وا )حح3 د==ك رك1 مH 9H)8 )ي و ، دو> <)!5ا Ec5ر XDس 4دوم5 9&Fا
aححي دحح=HاوP-3 هك-,)P>ا <# اري6 ، ;!-5 9*-*ح ;ل‚ نيا ، ميدوم5 '-ل‚ <ار@يد
;حح!5# 9حح*-*ح ;ححل‚ ، دحح5ا 4دوم5 '-ل‚ ار دوF ;*-*ح رد د56)س '-ل‚ ار <)مل!3
G ددر8 '-ل‚ A)&ولP3 93)م$ '+)*3 رد ;3)-& 6ور رد <)!5ا هك
G دراد7@5 دوF ;مصع و 4)=B رد ;3)-& 6ور ;ل‚ 6ا ار )3 ‹ ار)8درورB
`— [ Mدنيا?nب$ ’ي% Cسين ء هل'اcا ريغب نا%انL 2[هلQ 'Q] ;-ح, هك-!ك
هححللا Aا‚ دLPD+ ار)3 <)H)=8 دراد [هححلQ 'ححQ] )حح-5د رد دي)حح> A)ح&ولP3 ري)حس ، ;ححسا
هللا Aا‚ <)H)=8 9*-*ح 4د=ي)LP+ 9لو ، د==ك وفع ار)3 A)H)D.>ا 6ا 9g0+ [هححلQ 'Q]
G ;سا
دحح5اد-3 اري6G دي)م5 _وQر 97لار)+ رد ه+ E5)H)=8 ELP+ يار+ <)مل!3 <)!5ا
ه+وحح$ 4دحح5ريذB و <)ححH)=8 4د=ي)ححLP+ د5وادF [ R
Ž
و

. ’لا '
Ž
+
Ž
)& •و

X
Ž
5 •ذ ’ لا ر
Ž
1 Ž)Y

] د5وادF هS
;سا ”ر1)Y —
هŽ حح-

ل

%
Ž
اوم

-*Ž. •ححس

)1 • د
¥
حححŽ او

ه
¥
ححل

%
Ž
م

ححك

7

ل

%
Ž
)ححم

5 ’أ

9

ححل

%
Ž
ىح

وححي

م

ححك

ل

j •3Ž ر
¥
ححL• +

)حح5 •أ

)ححم

5 ’%
Ž
'• & ‘]
نحح3 يارحح+ ، م.حح!HرL+ )م> 'j3 ن3 دمح3 يا و@+ [ن

-ك Ž ر
Ž
L• م

ل

ل Ž '¥ ي

و

و

4

ور

فŽh •. •س

او

هحح+ ;3)*.ححسا)+ nححB ، دحح>)D-3 ه5)حح@ي Aا‚ )محح> 9حح*-*ح ر)حح8درورB ، دوL-3 9حو
99
يارحح+ ;ححسا Rاذع Aد> ، د-ي)م5 <)H)=8 W6ر3# Xلb د5وادF 6ا ، د-=S ;ع)bوا
G <)SرL3 ” ;لص1 t
هللا ل% [ d6ار] ل -H 6ر m هححللا Aا‚ Tححc+ ;!-5 4د=Hد d ت ت)
(تتتتت
هللا ل% [ Jل)F] ل -H 4د==ك JلF m هححللا Aا‚ Tc+ ;!-5 ت ت)
(تتتتت
هللا ل% [ 91)ح>] ل -H 4د=Hد )ف> m هححللا Aا‚ Tc+ ;!-5 ت ت)
(تتتتت
هللا ل% [ 9-ح3] ل -H 4د==ك 4د56 m هللا Aا‚ Tc+ ;!-5 ت ت)
(تتتتت
هللا ل% [ ;-م3] ل -H 4دح=5ار-3 m هححللا Aا‚ Tححc+ ;!-5 ت ت)
(تتتتت
هللا ل% [ مhلا r>)ك] ل حح-H )H مححY 4دحح==كرود m Aا‚ Tححc+ ;حح!-5
هللا (تتتتت تت)
ل%['ك)حححLملا 'حححح3] ل
هللا
-H )ححL8 'كL3 m هححللا Aا‚ Tححc+ ;حح!-5
(تتتتت تت)
هللا ل% [ }-h3] ل -H :ر د)ير1 m هحللا Aا‚ Tc+ ;!-5 ت ت)
(تتتتت
هللا ل% [9K03] ل حح-H 4 دحح=Hد m هححللا Aا‚ Tححc+ ;حح!-5 ت ت)
(تتتتت
ممممم مم مممممممم ممممم مممم
100
<)حح5# درو3رد ار <)Lلا م-Uع <#ر&و م-ي)م5 ه0ل)K3 ار مارك ي)-D5ا ˆير)$ 4)8رH
Aد)Dع ه+ ار EيوF ;3ا <ارD3)-B 93)م$ هك م-=ك-3 Cرد 9+وP+ م-Hد رار& دH)>
4دحح-*ع و ، ;ححسا مححسا نححيد )حح.iي ¨ادححF نححيد اري6 Gد5دوم=-3 Aوعد ه5)@ي يادF
4دوحح+ )حح75# ن-.ححسار <اور-B و <ارD3)-B §3)م$ 4د-*ع ، مسا :د*3 نيد رد د-حو$
م
Ž
)0

5 •…


ا ^ Ž م

-7
Ž
+

ن

3Ž م

7

& •6

ر

)3

ىل

ع • ه Ž ل

لا م

س

ا اور

ك

ذ • -

ل Ž )ك

!

= •3

)= •ل

0

Q

^ ¢ 3

أ

'¤ ك

ل Žو

] G ;سا
ار ادF م)5 )$ م-.>اد <)-+ ار 9كس)=3 9.3ا رH يار+ [ا

وم

ل Žس

أ

ه

ل

1 • د
¥
حŽ او

ه
¥
ل

%
Ž
م

ك

7

ل

ª
Ž
1 •
يادححF )م> دوD03 /)=+ ، د=ي)م5 ذFا د5ر-@-3 rل.P3 A)5او-ح 6ا هك EيوF d6ر رد
G ديو> م-ل!$ وا ه+ ، 4دو+ ه5)@ي ”yحلا —–
محح-Hار+ا دروحح3رد هححك ار 9حح5#ر& ;ي# 4د ، 93سا دي)*ع <اد=مL5اد6ا 9كي هحح-لع]
[م!لا -3 هم$)ححFرد ، ه.حح>اد <)حح-+ صف3 ، د>)D-3 Wد-حو$ Aوعدو @ 4د نححيرد]2دححيو
م-Hار+ا مو& هك=ير+ ;سا pOاوو ن>ور 'يلد A)3)*3 [م!لا ه-لع] ;-*ل)ححFو دوححQو ه+
م-Hار+ا Aرgح )+ )75# ;فل)P3و د5دو+ '()& ىل)0$ هللا [مححح!لا هححح-لع] دوQوو ;-*ل)Fرد
م-Hار+ا Aرgح)+ )75# /هلد)c3و ;فل)P3 هكل+ ، دوD5 ىل)0$ هللا [مححح!لا هححح-لع] د-حو$رد
، هQوحح$ هحح+ دي6)ححس )حح7=$ ار 9ل)حح0$ هححللا 9حح=0ي دو+ ;-Hولا 9HاوححF ;Q)ححح ، _رححg$
4د=+و Aد)Dع، 8 )حح+ نححيا هححك دي6)حح!5 'سو$و Rر*$ هKساوو Wر)فس ار 9!كو ،9
] [ G د5درك هلد)c3و ;فل)P3 )75# 4ر)+ نيرد ح ;سا ن.F)س aير> ىل)0$ هللا ` [ G
رD3)-B 95)36 [ملسو ه-لع هللا ىل,] [ هححللا ?وسر دمح3 هللا ل% هل% ل] /هملك ه+ ار مدر3
<ادوححD03 93)ححم$ هححملك نححيا ارححي6 ، دحح5دي6رو ;فل)ححP3 وا )+ <)كرL3 ،دوم5 Aوعد
G دراد-3 <)-+ Aا‚ aي sوصP3 ار E.سرBو Aد)Dع و ، 4دوم5 9ف5 ار 'b)+
pون$ /و"# [م!لا ه-لع] *)اL#)ورپ يكنا>ي$ ديحوت هب <)Lلا م-Uع <#ر&
ه¢ ححل

%
Ž
ن

حح3Ž م

ححك

ل

)حح3

ه

ل

لا اود

D

ع • ا م
Ž
و

& •)ي

?• )*•1 • ه Ž 3Ž و

& • ىل

%
Ž


و5 ‘ )= •ل

س

ر

أ

د

*•ل

و

] 2 دي)3رف-3
šوحح5 J-*ح$ ه+ [<

و*‘. ’$ •

1 •أ

4

ر

-

Y

[محح!لا هحح-لع] <)ححLيار+ ، ميد).ححسر1 E3وحح& يارحح+ ار
ادححF6ا ارe،يوTQ يدوD03 m-H ;!-5 ، د-=ك Aد)Dعار د5وادF ‹ ن3 مو& يا 2 ;ف8
G د-سر.-م5 ”<و=3Iملا v—
[<

وم

ل Ž!

3

م

. ‘5 •أ

'• 7

1 • د
¥
حŽ او

ه
¥
ل

%
Ž
م

ك

7

ل

%
Ž


5 ’أ

9

ل

%
Ž
ىح

وي5 ’%
Ž
'• & ‘] ” /)ححح-D5…ا `u˜ هححS و@+
<وملحح!3 )محح> )ححي# ، ;ححسا ه5)حح@ي يادححF )محح>ر)8درورB ، دوL-3 9حو ن3 يو!+
„ د-.!H
(ممم م) مم مم [مححح!لا هححح-لع] م مممم م م *)ا7L#)ورپ يكنا>ي$ 9حح1 Ž \د

)حح= •1 •]
)حH 9كير)ح$رد n5وحي [ن

-مŽ ل Ž)حU

لا ن

ح3Ž ;95 ¤%
Ž
a

5 •)ح

D

س

;

5 •أ

ل

%
Ž
ه

ل

%
Ž
ل

<

أ

AŽ )م

ل

U

لا
هلمQ 6ا ن3 ، ار$ر3 ;!-ك)B ، و$ 6ا Tc+ E.سرB '+)& يدوD03 m-H ;!-5 2 ;ف8
مدو+ EيوF nف5ر+ <)مل)q ”/)-D5…ا ˜•
vيOش$ /و"# [مححح!لا هححح-لع] *)ا77L#)ورپ يكنا77>ي$ديحوت هب ن

ي

د

حح3

ىححل

%
Ž
و

]
<)حح>ردار+ نيدحح3 هحح+ [4ر

حح-

Y

ه ¢ ححل

%
Ž
ن

حح3Ž م

ححك

ل

)حح3

ه

ل

لا اود

D

ع • ا م
Ž
و

& •)ي

?• )& • )D

-

0

>‘ م

H ‘ )F• أ

يدوححD03 m-H يو Tc+ ، د-=S Aد)Dع ار هللا ‹ن3 مو& يا2;ف8 ميد).سر1 ار X-0>
G ;!-5 )م> يار+ ” دوH ˜–
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
” s هللا /)Kع ه3ع r-ل)$ ، دي)*عرد هللا همحر ^ف-=Qو+ا مUعا م)3ا '(لد —v
101
(ممم م) مم مم [محح!لا هحح-لع] م مممم م م *)اL#)ورپ يكنا>ي$ د

وححم

M • ىححل

%
Ž
و

]
<)حح>ردار+ دوححمM هحح+ [ 4

ر

حح-

Y

ه ¢ ححل

%
Ž
ن

حح3Ž م

ححك

ل

)3

ه

ل

لا اود

D

ع • ا م
Ž
و

& •)ي

?• )& • )ح

ل Ž),

م

H ‘ )F• أ

mحح-H يو Tححc+ ، دح-=S Aد)حDع ار هحللا ‹ نح3 موح& يا 2 ;ف8 ، ميد).سر1 ار pل),
;!-5 )م> يار+ يدوD03 ” دوH t`
(ممم) مممم [م!لا ه-لع] ممممم مم *)اL#)ورپ يكنا>ي$ م

H ‘ )ححF• أ

د ¢)ححع • ىححل

%
Ž
و

]
ار دوححH <)حح>ردار+ د)ححع هحح+ [ 4

ر

حح-

Y

ه ¢ ححل

%
Ž
ن

حح3Ž م

ححك

ل

)حح3

ه

ل

لا اود

D

ع • ا م
Ž
و

& •)ي

?• )& • اد

وH ‘
يارحح+ يدوD03 m-H يو Tc+ ، د-=S Aد)Dع ار هللا ‹ ن3 مو& يا 2 ;ف8 ، ميد).سر1
”دوH ;!-5 )م> ™u
ء هليسو و wد% هل'ا 1وس) دb0- هل'ا •• ه'• •$
wد% هب نديس)
، ;ححسا §حح8 4دحح56 ZدححHو دححص*3 [هححللا لا هححلا ل] هحS د5اد-3 §*-*ح ن3و3رH
، 4دوححم5 •رد ار EيوححF ZدH هS د=i-3 §8 4د56 دص*3 نيا ه+ )-5د نيرد <)!5او
ر)ححS ، ;ححسا AرححF# راT.ححLS ¨ارحح+ هل-ححسو هححS )حح-5د ني6ا ، §7لا Aاد)>را J+)K3
نححيا هححS ، ;ححسا AرورححO §ححc7=3و ه*يرb ZدH نيا ه+ <د-سر ¨ار+ ه.Dلا ، در-8
، Rولححسا §حح=0ي [هححللا ?وححسر دححمح3] م-يوحح@-3 هS ;سا هملS مود EP+رد y7=3
دححمح3 Aرححgح §حح8 4دحح56 X-ل)سا §3)م$و رادرS ، ر).ف8 ، Wور [ملححسو هحح-لع هححللا §لحح,]
G د>)D-3 ZدH ه+ <د-سر ¨ار+ هل-سو
ZدححH [ هححللا ?وححسر دححمح3 ] و <)ملحح!3 §8 4د56 ZدH [ هللا لا هلا ل ] /)=+
G ;سا <)مل!3 §8 4د56
دJOت هل'ا 1وس) دb0- هل'ا •• ه'• •$ ديحوت هbلك
Cسا
دوححF Xححل&ردو ، دححي)م5 ححفل$ <)+6 ه+ '3)ك ;ع)=& )+ ار هملك نيا 9!ك 4)8رH
?)0.3 د5وادF )+ EيوFر)ك نيا )+ ، دوم5 Jيدص$ ار5# [هلQ 'Q] نحح3 ، هك دي)م=-3 د70$
هللا Tc+ ار 9!كV-H [هححلQ 'ححQ] 9ححم-ل0$ R)ححص5وا هحك دي)م=-3 د70$ وا،م=ك-م5 Aد)Dع
دمح3 Aرgح مسارD3)-B Wورو 4ار )5)مH Wا 98 4د56 9.-+ر$و [ ملححسو هحح-لع هللا ىل, ]
G دHد-3 رار& ار
)ححQرH هحح+ دحح5او.-3 <وحح.=HوB رد ;-لومحح> 6ا 'D& <اوQ aي هك م-5اد+ دي)+ <و=كا
و 4دحح>روك5)ك '3)حح> 'ححصح3 نححيا 95)حح36 9ححلو ، دحح=ك 9حح8 4دحح56 هحح5ادا6# ، دورحح+
هححك دححي)م=-3 دحح70$ EيوححF ر)ححك نححيا )حح+ وا ، ددر@-3 ;DM E3)5 <و.=HوB يرO)حرد
، :رد ;حح&و رد د5او.-م5 وا ، دي)م5 'مع 9ل)ع A-صح$و <و.=HوB ن-5او& J+)K3
<)ححح.3ا م)حح@=Hرد مH)ححيو ، دور+را6)حح+ هحح+ AرورححO <ودحح+ و 4دوححم5 •رحح$ ار r=حح,
هحح+ 4دحح3# nxححس و ، دححي)م5 Cار.حح>ا دوححF ;سود مادك 9سورع 'فح3 ه+ د5او.-م5
ر)حح-.Fا هحح+ وا هكل+ ، دي)م5 ر$ل)+ ر.!مس ه+ ?)*.5ا و 9+)-3)ك ي)عدا ، يدا6# <او=ع
r=حح, '3)حح> <و5)حح& J+)ححK3 ، دححي)م=-3 ;كرح <و.=HوB ن-5او& A)كوe رد EيوF
102
<)ححح.3ا <و5)حح& J+)K3و ، دوL-3 رO)ح 9سرد A)ح)سرد <و5)& J+)K3 ، ددر@-3
G دي)م=-3 يرxس د>)+ راو>دو 'iL3 )5)-حا Eيار+ هe ر8ا ار
ر)حح+ Eيار+ ;Dj3 yي).5 95و.=HوB ن-5او& نيا A)عار3 هS ;سا د*.03 <اوQ نيا
وا ، دحح=ك-3 'حح,)ح ار ;ححYار1 ه3)=$د)7حح> ، نحح-03 ;&و aي 6ا د0+ وا اري6 ، درو)-3
'حح-3)1 )+ د5او.-3 وا ، درو# ;سد+ ار يد=3ور+# و Xس)=3 /هف-qو ، د5او.-3 4د=ي#رد
W6را)حح+ د=مححL5اد |ححي دحح=5)3 دحح5او.-3 وا ، دححي)م5 9حح8 4دحح56 ;حارو 9+وP+ EيوF
G دي)م5 يرxس ار EيوF 98 4د56 ه-*+ Aد)0س )+ و دي)م5 ;!ي6 ه03)Qرد
، 4دوحم5 9V-Bرححس <وحح.=HوB و Xحح.i3 هحح+ ;-لومحح>6ا هك-5اوQ <# nكعر+ 9لو
هححeر8ا ، ;ححسا دححي)م5 يرxححس 95)!ف5 A)LHاوF ه+ ار EيوF 98 4د56 ي)H6ورو
¨ا هc-.حح5 9لو ، ;سا 4دوم5 98 4د56 <و.=HوB و X.i3 r-ل)i$ 'مح$ <ود+ 9$د3
ه03)حQرد دحHاوP-3 وا هS د=i-3 :)!حا 95)36 ار م-ل0$و :رد ه+ 9ي)=.عا 9+ نيا
9حح8 4دحح56 رد ;ححسا روححDc3 م)حح@=H نيرد وا ، د=S 98 4د56 ATع)+ درفiي Aروص+
;ححسا روDc3 ، دي)م5 يرxس ار y5رو درد 6ارBو راو>د ر)-!+ rي)qو EيوF /4د=ي#
4د56 هك ددر8 ?وhL3 9ل-*M ي)Hر)ك ه+ مH)يو ، د=ك 9>ورف.سد )H Cرس يور رد
G د>)+ y5رو درد )+ هL-مH Wا 98
ار 9ح7لا ن-5اوحح& هححك ;ححسا •رد )ح+و <اوQ 'صح3 ن-مH د=5)3 <)مل!3 <)!5ا
ر)ح-ع 9ح7لا ن-5اوح& J+)حK3 ار EيوحF 9ح8 4دح56 وا ، دي)م=-3 J-DK$ EيوF يل)+
[ه3)حح=ل)معا] ه3)=$د)7حح> ، د> يرxس E5)ح.3او 'مع Aد3 هك=ي6ا د0+ و ، د6)!-3
nححكعر+و ، دحح=ك-3 اروا 4د=ي# 98 4د56 ن-مg$ ه3)=$د)7> نيا هك درو)-3 ;سد+ ار
ه.حح!D5 ر)حح8درورB )حح+ /4دححH)03 مادك هك=ي6ا ر1)ك <)!5ا و د5وL-3ر1)ك هك-5)!ك <#
م)ححc5ا ار ير)كرH دودح3 ?)س د=e يار+ د5او.-3 ه5دا6# ، ;سا 4درك5 د70$ ، ;سا
روDc3 وا ، د>)D-م5 T-5 [;Dj3 ه3)=ل)معا] ه3)=$د)7> Jح.!3 '+)*3 رد 9لو ، دHد
يرxححس 9ح7لا Rاذححع <)ححمHرد [ AرF# 98 4د56 ] ار EيوF 98 4د56 /ه-*+ ;سا
G دي)م5
، 4دوححD5 دا6# ، 4دوححم5 EيوححF ر)حح8درورB )+ هكيد70$ نيا :)سا ه+ ن3I3 <)!5ا
6ا ادححص& Aد)0ححس )حح+ /4دحح=ي# رb)ححP+ ار )ححH يدا6# 6ا 9ححg0+ EيوححF ر)-.Fا )+ هكل+
، د6)حح!-3 ر)-ع ار EيوF 98 4د56 ، 95#ر& A)&وا م-!*$ J+)K3 و ، دHد-3 ;سد
Aذحل هحك دح5اد-3 م)ححم$ ;ع)ح=& )ح+ وا ارحي6 ، ددرح8 ED-حص5 AرF#و )-5د Aد)0س )$
، رذحح8 دو6 ، 9.حح&و3 ي)7$ذححل ، ;ححسا هحح.ف75 مارحو Tي)Q)5 رو3ا 6ا 9g0+رد هك-ي)H
يارحح+ 9حح7لا م)ححكحا J+)ححK3 هححك دحح5)م7ف-3 ار ن3Iحح3 <)حح!5ا '*ع ، د>)D-3 95)1و
G دي)م5 ر)ك EيوF <)LFرد /4د=ي#
103
دb0- /ر•ح C'اس) هب wارت"ا f * Eل77سو ه77يل" ه77ل'ا ]لl $ Aر)Dع
دححمح3 Aرححgح هS ;!=يا ه+ ن3و3 |ي Zار.عا [هللا ?وسر دمح3] ه77يل" ه77ل'ا ]ل77l$
Eلسو نPححس EيوححF 9!ف5 ياوH6ارD3)-B نيا ، ;سا [ادFرD3)-B] د5وادF 4د).سر1
;Dححح, §حح7لا Aاد)حح>را J+)ححK3و ، دوححD-3 §حح7لا 9حورU.=3 هL-مH هكل+ ، ه.ف@5
مك دحح>)+ 4دحح> <)حح-+ <#رحح& Š)ححفلارد ر)كحح>ا Aروص+ 9حو نيا 4)8رH ، دوم=-3
دمح3 Aرgح 4)8رHو ، دوL-3 4د-3)5 [§لQ §حو] 97لا ملححسو هحح-لع هللا §ل, ] [ ار 9jيدح
[9ححفF 9حححو] م)حح=+ هححكل+ ، 4دوححD5 WدوححF هححLيد5او رححك1 /حح4دا6 T-5 ، دراد-3 <)-+
G ;سا 4دوم5 <)-+ 97لا ;يادH :)سا ه+ هك د>)D-3
رD3)ح-B6ا د0+ 9!كV-H هك دراد-3 Zار.عا 9*-*ح ن3I3 هملك نيرد هحح-لع هححللا ىلحح, ]
[ ملسو ;Dحح!5 95)حح!5ا m-H و،ديدر8 م.FرD3)-B ن-مHر+ AوD5 هل!لسو، 4دوD5 رDمh-B
G ;!-5 'g1او ر.7+ رD3)-B نيا ه+
§.ححسرB )حح.iيو دحح-حو$ موحح7ف3 ¨اراد هS [هللا لا هلا ل] هملS هS م-.!5ا د §.&و
مادS 6ا ZدH نيا ه+ <د-سر ¨ار+ /)=+،دHد-3 '-iL$ ار نيد §س)سا ZدHو،;سا
هل-ححسو [هححللا ?وححسردمح3] Aر)ححDع،مي)ححم5 4د)ف.ححسا 4ارو yحح7=3،هحح*يرb،Rولححسا
Aرgح5# ، ;سا د-حو$ ه+ <د-سر ¨ا ه*يرbو [ ملسو ه-لع هللا §ل,] <د-ححسر 4ار )3 ¨ار+
?)0.3 د5وادF اري6 ، د>)D-3 ZدH ه+ [ هلQ 'Q ] هححللا ?وححسر §1 مiلو ´ ، دي)3رف-3
6ورو ادححF دحح=م&ع هi-5)حح!S ¨ارحح+ µرF†ا مو-لاو هللاوQري <)S نمل ^=!ح "وسا
G د>)D-3 ?)j3 ه5وم5 نير.7+ [دمح3 Aرgح] ادF ?وسر ، د=>)D-3 ;3)-&
A)ححSرحو ?)ححمعا،)ححHر).ف8 :)سا ه+ <د)75 مد& هS دراد-3 <)-+ •ر)D3 ;ي# نيا
رD3)-B ملسو ه-لع هللا §ل, ] G د>)D-3 د-حو$ §*-*ح ZدH ه+ <د-سر ¨ار+ هل-سو ه5)@ي [
|حي ?)حمعا §3)حم$ هحS دحح5رU5 نيدح+ هححمH مححسا ¨)ملعو <اد=مL5اد <)=VمH
2 دوL-3 ه.1ريذB ‡ر> ود+ <)مل!3
دحح>)D-3 ?)ححمعا §3)ححم$رد sFا 2 ?وا ‡رحح> 4دحح-*ع ارحح5# :)ححسا هححS sFا نيا 2
ار EيوححF ?)ححمعا §3)ححم$ هححS د5ا6و3)-3 ن3و3 <)!5ا ¨ار+ ، دHد-3 '-iL$ د-حو$
دحح5وادF ;ي)ححOر ¨ارحح+ s)ححF [ هححلQ 'ححQ ] ¨)حح-ح3و §iحح!5و §$حح, <ا ] ، دححي)م5 ادا
همH ن3 ~ر3و §8 4د56، ?)معاو |س)=3 §3)م$ ،6)م5 [ ن-مل)0لا Rر هلل §$)م3و
§3)ححم$ §حح!S 4)حح8رH Gدحح>)D-3 ;ححسا <)حح-مل)عر)8درورB هححS هححللا Aا‚ ¨ار+ s)F
)حح-5د Aد)0ححس وا ، دححHد م)ححc5ا §حح7لا ر)حح+رد هحح+ §3)ححم$ sFا )حح+ ار EيوF ?)معا
wحلP3 <)ح8 4دح=+ نح3 هحS 4دوحم5 Zار.حعا مH <)K->ودي)م=-3 ',)ح ار AرF#و
[ ن-صلPملا م7=3 •د)Dع لا ] م5او.-م5 4درS 4ارم8 ار ر)8درورB
104
رD3)-B ه*يرb )+ <)!5ا ?)معا ;*+)K3 2 مود ‡ر> ملححححسو ه-لع هللا §ل, ] دوQو sFا 4)8رH 2 [
<)!5ا ?)معا ، د>)+ ه.>اد5 دوQو <)!5ا ?)معا رد مود ‡ر> §لو ، د>)+ ه.>اد
هحح*يرb )حح+ <)حح!5ا ?)ححمعا ;*+)ححK3 ‡ر> نيا ، ددر@-م5 رار& د5وادF ?وD& درو3
رD3)-B ملححسو هحح-لع هححللا §ل,] Aرgح5# اري6 ، د>)D-3 [ ملححسو هحح-لع هححللا §لحح,] ¨ار+ مل03و )م=Hر [
ار <)ححLلا محح-Uع <#ر&و ه.>اد <)-+ <)5)مل!3 ¨ار+ ار نيد Jي)*ح،هS دو+ )75)!5ا
[هححللا ?وححسردمح3] هححS هححمل8 مود EححP+ :)ححسا نححيا ه+ ، دوم=-3 ر-!ف$)3 ¨ار+
G د>)D-3 ;*-*ح ن-مHر@5)-+ ، ;سا
م مممممم م م مم مم مممم ( م ممم مم م ممم ) ممممم
: مممممم مممم
1 - [ هلQ 'Q ] د5وادF ;-5ادحو ه+ رار&ا
v ƒ A)&ولP3 Aد)Dع 6ا R)=.Qا
— ƒ 'b)+ ي)H دوD03 Aد)Dع 6ا R)=.Qا
– ƒ [ )75)!5او <).+ ] 9&ولP3 9Dلb هKساو6ا R)=.Qا
™ ƒ م)ححc5ا ?)حح0.3 د5وادF يار+ ار5# ، دوL-3 ه.ف8 Aد)Dع هك 9لمعرH
G <داد
t ƒ G <داد Aد)ع هللا م)5 ه+ Zر, ار aمك ، )عد ، Xلb <)+6
• ƒ G <داد Jل0$ د5وادF ه+ ار 9D-Yرو3ا
˜ ƒ G <درك5 4د-*ع <)=-+ ?)1و ، <)مc=3 <)=Pس ه+
¦ ƒ ، دحح=5اد-م5 ار 9D-Y رو3ا همH <ارD3)-Bو )H هكي3 هك=يا ه+ Zار.عا
G دي)م5 9حو د5وادF <)Lيار+ ار هV5# Zر,
`u ƒ G د=5اد-م5 ار X-Y )H نQ هك=يا ه+ 4د-*ع
/#اJش هbلك :وJف-
مممم ممممم مم مممم م مممم ممم ممم مم مم مممم )
( مممممم
هححللا Aا‚ 6اTححc+ ;!-5 E.سرB '+)& يدوD03 m-H هك مHد-3 Aد)7> [هحححلQ 'حححQ]
دمح3 Aرgح هك مHد-3 Aد)7>و [ ملححسو هحح-لع هللا ىل, ] هللا /4د).سر1 و 4د=+ [هححلQ 'ححQ]
G ;سا
موحح7ف3 هك ار 'ي‚ Xل)K3 ;سا م6ل ، درو)-3 <)+T+ ار هملك نيا <)!5ا 4)8رH
'ححمع <# J+)ححK3 و ه.حح>اد رb)ححF هحح+ د6)حح!-3 pححOاو Jحح-&د Aروص+ ار هملك نيا
2 دي)م5
` هححمكح3 aححي هحح+ 95)حح!5ا 95)36 2 [ مHد-3 Aد)7> œ د

7

>• ا

] ي)=03 <د-م71 ƒ
هححك م.حح!H دH)> ن3 هك دHد-3 Aد)7> <ار@يد '+)*3 رد 9!لc3 رد )ي و ، دور-3
105
Aروحح,ردو،دحح>)D-3 ?وIحح!3 دوححF نPس ني6ا 4د=ي#رد وا /)=+ ، 4د> م)c5ار)ك نيا
هحح+،دح5اوP-3 ار Aد)7حح> /ححهملك 95)ح36 <)ح!5ا،در-@-3رار& :رB6)+ درو3 ;فل)P3
هللا هك دي)م=-3 د7ع 97لا 4)8ر)+ [هححلQ 'ححQ] دمح3و ;سا 9كي [ملححسو هحح-لع هححللا ىلحح,] رD3)-B
هحللا zوحع هح+،EيوحF د7ع نيا rل)P3 4)8رH،;ساادF [هححلQ 'ححQ] مادحك )حيو <)ح!5ا
<ارحح@يد مححكح هحح+ 4دوححم5 Cرحح$ ار 9حح7لا م)ححكحا )ي و،دوم5 Aد)Dع ار ير@يد dولP3
هللا Aد)Dعرد ار A)&ولP3 مH )يو، ديدر8 م-ل!$ [هحححلQ 'حححQ] م)حح@=Hردو ، دوححم5 aير>
هللا zوع ه+ AكL3 [هلQ 'Q] <)حح5# هحح+ ار يTQ)عرححسو ، ;ساوF aمك <ار@يد 6ا
G ;سا 4د5).!ك> ار EيوF د70$ ، دوم5 مF
v G ميد5اوF J+)س :رد رد هك [ هللا ل% هل% ل ] مو7ف3 ن.!5اد »
— هك م-Hد-3 Aد)7>و،م-5اوP-3 ار هملك نيا 4)8رH2[4د=+] دDع هملك ن.!5اد œ
دمح3 Aرgح Aد)7> نيا J+)K3 هك ;سا م6ل /)=+ ، ;سا ادF /4د=+ دمح3 ىلحححح,]
[ملسو ه-لع هللا هللا <)8 4د=+ 93)م$ هك ار E5ار)ي و [هححلQ 'ححQ] 9حح8 4دحح=+ /حح4رياد6ا،د5دو+
هللا Aا‚ sوصP3 هك ار 9$)ف, E5ار)ي و دمح3 Aرgح يار+ ، م-ي)م=5 kر)F 'ححQ]
[هلQ دوححF هV5)حح=e و <)حح> /ححهف-qو J+)ححK3 ار مادححك رH هكل+ ، ميدر@5 'ي)& ;سا
مUعا م)3ا <# 6ا د0+2ديو@-3 97.=ملاو+ا R).ك ردG م-س)=L+ ، د5ا 4دوم5 <)-+ <)>
دمح3 هك دوم5 4ر)>ا [ ملححسو هحح-لع هححللا ىلحح, ] د5وادF 4د=+ [هححلQ 'ححQ] ;للدT-e ود ه+،;سا
د=ك-3
E$رgح ه+ <داد Zر> 2 ?وا [ ملسو ه-لع هللا ىل, ]
ىحح!-ع] دحح=.ف8 هححك \ر)ححص5 <)=Pححس 'ححj3 95)=Pححس 6ا Eحح.3ا ;U1)ححح3 2 مود
دمح3 Aرgح 95)36 اري6 [ ;سادFر!B [ ملحححسو ه-لع هللا ىل,] هححD$ر3و 9ل)ع A)Qرد ه+
?)0.3 د5وادF ، د-سر kار03رد ~رT+ر)-!+ ي)H [هلQ 'Q] دوححم5 9حححو WرD3)-B يار+
„ م6)س ZرL3 9e ه+ ار$ ‹ دمح3 يا هك
هللا ?وسر [ ملسو ه-لع هللا ىل,] AدوححF Aا‚ هحح+ 98 4د=+ <داد ;D!5 ه+ ار3 2 ;ف8
G6)س ZرL3
?)0.3 د5وادF [هححلQ 'ححQ] \ر

حس

أ

يذ Ž حل

ا <D

حس

] 2 دوحم5 ?6)ح5 ار rيرح> ;ي# نيا
ن

حح3Ž ه

ححي

ر
Ž
= ‘ل Ž ه

ل

و

ححح

)حح= •ك

ر

)+

يذ Ž ححل

ا ىص

& •…


ا د Ž c
Ž
!

م

ل

ا ىل

%
Ž
م
Ž
ار

ح

ل

ا د Ž c
Ž
!

م

ل

ا ن-

ل

4 Ž د Ž D

0

+
Ž
Xحح> aححي رد ار Wا 4د=+ هك ى(ادF ;سا 4T=3 و C)B [ر

-صŽ D

ل

ا •

-مŽ !

لا و

H ‘ ه5 ’%
Ž
)= •$ Ž)ي

#
A)ي# )$ ،در+ م-.F)س ;كر+ رB ار Wدر8ادر8 هك ىص&ا دc!3 ه+ مارحلا دc!3 6ا
G;س)=-+ و او=> وا م-Hد <)L5 وا ه+ ار دوF ” /ارس…ا `
2 دححي)3رف-3 [4دD0+] هملك ر-!ف$رد ه5وم5 ر-!ف$ Xح), ]] نا77?ن د77(" هbلك
ر(-ا77يپ ]Lدنب و Cي#و(" :اB- رtاخ هب :اركا و )اnتفا mيا هك د%دي-

¡
س و ه'^ و هيل" هل
¡
'ا ]لl$ ه77ك C77سا نا77سنا ¢ار77ب :اB- mيرت•اب هك ارd @#وب
ر77بارب )# و @ديا77سن mي(77i وا Mا>77?يپرب q77i @د7شاب اد77خ mيت77سا) Mدنب
و د77شاب ادخ ¢ارب دنكي- ¢)اك ر% @##ر>ن Eيلست وا نا-رف qi ]نا-رف
Gد(ل€ب ا) وا ¢اj) #)ادي-رب :اL ر% [[
رD3)-B Aرgح ;F)=>و r-,و$ درو3 رد [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] هححS 4دحح> دراو 9jيد)حا
rيرحح> ير)P+ هS ;سا 9فير> }يدح wلP3 <)مل!3 |ي 4د-*عرد <# نير.م73
ر
Ž
ححD

= •مŽ ل

ا ىححل

ع • ?‘ وحح*‘ي

ه

= •ع • ه

ل

لا 9

OŽ ر

ر

م

ع ‘ •

مŽ س

:
¢
)D

ع • ن
Ž
+

ا ن

ع • 2 ;سا 4دوم5 ;ياور
ن

حح+

ا \ر

)ححص

= ’لا A

ر

ححb

أ

)ححم

ك

9ح5 Žور

K

$ ‘ ل

?‘ وحح*‘ي

م

ل

ححس

و

ه Ž -

ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9

D
Ž
= ’لا ;

0

مŽ س

106
:)ححDع ن+ هللادDع Aرgح [ ه

ل

وس

ر

و

ه Ž ل

لا د

D

ع • اول

و*‘1 • 4

د

D

ع • )5 •أ5 ’ª
Ž
1 • م

ي

ر

3

هحححللا 9حححOر]
[)م7=ع رمع Aرgح هك د=ك-3 ;ياور [هحح=ع هححللا 9ححOر] رD3)-B هك دو3ر1 [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] ار
95ارححص5 هV5)حح=e دحح-=ك5 هhل)D3 ر)-!+ ن3 šد3 رد 2;ف@-3 رD=3 يل)+رد هك مد-=>
ى!-ع šد3رد )H [محح!لا هحح-لع] Jحححرد،د5دحح>ر1)كو دحح=.ف8 ادFر!B ار وا د5درك هhل)D3
] G ;سا ادF ?وسرو 4د=+ وا هك د-يو@+ ن3 ` [
* ديو>ي- Pريسفت)# ريDك mبا د5وادF [هلQ 'Q] Eلوسر [ ملححسو ه-لع هللا 9ل, ] ار
دي)3رف-3 ;سا ه.>اد <)-+ [دDع] 9فير> ر)-!+ X*ل ه+ ZرL3 ي)H م)*3 رد 2
[4وعدححي هللادححDع م)حح& )ححمل هحح5أو] [R)حح.كلا 4دححDع ىححلع ?Tحح5أ يذححلا هححلل دمحلا]
[-ل 4دD0+ \رسأ يذلا <)حDس] م)حح@=Hردو،Aوححعد م)حح@=H،<أرحح& ?وT5 ;&ورد اروا
A)حح&وارد <دوححم5 Aد)ححDع هحح+ ارواو،;ححسا 4دوححم5 R)ححKF[4د=+]دDع فل ه+ kار03
G ;سا 4دوم5ر3ا ن-فل)P3 Xيذi$ م)@=Hو ، 9@=.لد
ه-`" ي(tرX * ديا-رفي- :اAح£ا s-اi ريسفت)# د=يو@-3 <اد=مL5اد
Aرححgح يارحح+ 4)حح8رH 2 9Dحح5 مححيرS ] ملحححسو هححح-لع هحححللا ىلححح, [ ;Dحح!5 رحح$ ZرححL3 م)حح5
د5وادF،دوD-3[دDع]ه+ [هححلQ 'ححQ] Aرgح5# [ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] هحح+ 9حح8رT+ ;ل)ح نيرد ار
G دوم=-3 يراذ8 م)5 X*ل <)مH
¨ارحح+ م)حح*3 نير.حح7+ هححS دححي# §حح3 رحح+ <#رحح& نيرحح!ف3 §3)ححم$ ¨)ححH هحح.ف8 6ا
دحح5وادF §حح8 4دحح=+ Zرحح> <)ححمH هححللا /)حح-لواورD3)-B ;-+ ?# ،رD3)-B R)ح,ا،رD3)-B
?)0.3 [هلQ 'Q] ?وححسرو 4دحح=+ دححمح3 هححS دHد-3 Aد)7> §5)36 ن3و3 اري6،د>)D-3
G د=>)D-3 د5وادF dولP3و 4د=+ T-5 ¨و <اور-B §3)م$،;سا ادF
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ]رDم5 rير> }يدح ƒ —`˜¦ 2 s 97.=ملاو+ا <)=VمH ، [/)-D5لا }يد)حا R).ك] ، ير)PDلا p-ح, [ ™v ƒ ™—
; دنوادخ /افlو ءاbسا ديحوت f [هلQ 'Q]
درو3رد يد)ي6 95#ر& A)ي# ، م-ي)م5 ه0Qار3 <)Lلا م-Uع <#ر& ه+ 4)8رH
/)مسا )+ د5وادF A)ف,و /)مسا هك ، ;سا 4د> رك‚ ر)8درورB A)ف,و /)مسا
2 دراد dر1 A)&ولP3 A)ف,و
2 دنوادخ gاbسا [هلQ 'Q] * دنتس% /افl gاbسا دحح5وادF [هحححلQ 'حححQ] ياراد
G ;سا ه.>اد <)-+ ار EيوF ي)73)5 <اد+ هك ;سا 9$)ف, <)مH
?)حح0.3 دحح5وادFو[<)حح+ر73و 4د=ي)ححLP+] ;ححسا م-حرو <)محر د5وادF مسا 2 j3
G د>)D-3 م-حرو <)محر ).*-*ح
د5وادF مسا [هلQ 'Q] د5وادF Aا‚ /)=+ ، ;سا مل)ع [هحححلQ 'حححQ] <)حح7Qرو3ا 93)م$ ه+
G ;سا مل)ع
<)حح!5ا مححسا A)حح&وا )حح!+و ، دحح=ك-3 dرحح1 E$)فحح, )حح+ <)!5ا ي)مسا nكعر+
?دTحح+ ر)-حح!+ وا هك-ل)حححرد، دراد م)حح5 رولد 9ححصP> j3 ، د>)D-م5 E.ف, J1او3
'حح-P+ ر)-حح!+ هححكل+ ه5 9Pسوا هك-ل)حرد ، دوL-3 4د-3)5 9Pس 9!ك مH)يو ،;سا
<# ;فح, )حح+ 'حح,اردو،دوححL-3 ر)حح-.Fا نيدححلاو رححU5 J+)حK3 Zر, )73)5و،د>)D-3
G د>)+ ه.>اد-م5 مH 9H)8 و د>)+ ه.>اد-3 ;*+)K3 9H)8 wP>
107
[هلQ 'Q] د5وادF ي)مسا )3ا `uu G دراد ;*+)K3 E$)ف, )+ ¯
4 د77نوادخ /اف77l f [هحححلQ 'حححQ] دن77شا(ي- ل77-اك /اف77l A)فحح, 93)ححم$ 2
د5وادF [هلQ 'Q] ه.حح>اد 4دحح-*ع دححي)+ ن3Iحح3 aي هك ، دراد dر1 3)ك <)!5ا A)ف, )+
د5وادF 4)8رH هك د>)+ [هلQ 'Q] ، ;ححسا 'حح3)ك 97لا ;ف, نيا ، م-=ك-3 ;ف, ه+ ار
ملع)ح+ دحح5وادF محلع j3 ، دح>)D-3 9حص&او5 ياراد ، 4دوحD5 'ح3)ك <)ح!5ا A)ف,و
هك-ل)حححرد،4دوحح+ ه+رc$و aل!3و s)ص.Fا 46اد5ا ه+ <)!5ا ملع،د=ك-3 dر1 <)!5ا
هححكل+ ;حح!-5 wححصP$و هحح+رc$ مادححك هحح+ Jححل0.3و، د>)D-3 ه+رc$ 6ا 'D& 97لا ملع
4دا6 <)ح!5ا مححلع ، دحح>)D-3رO)حو 9Dحح-Yرو3ا هحح+ مل)ححع ["د)7ححLلاو Xحح-hلا مل)ححع]
<)حح=VمH،درادحح5 :اوححح هحح+ 9$رورO <)!5ا ملع هك-ل)حرد، د>)D-3 ه5)@c=B :اوح
ار <)حح!5ا 95)حح+ر73 هححكل+ ، دراد <)حح-+ ار دحح5وادF 95)حح+ر73 46ادحح5ا دحح5او.-م5 <)!5ا
G دوم5 Ec=سو 46اد5ا <او.-3
; C7سا ي>7?يb%و ي7'cا@ Eيد7X ه7'`i لi$دنوادخ /افl f dرحح12
د5وادF A)ف, )+ <)!5ا A)ف, ر@يد [هلQ 'Q] 9ميدحح& هححمH 97لا A)ف, هك ;!=يا
دحح5وادF ، ;سا [ هححلQ 'ححQ ] 9ح7لا A)فح, نحياو ، ;ححسا A)فح, نحيا ياراد ميدحح& 6ا
:)ححسا هحح+ <)حح!5او ، ;ححسا اد-Bو5و ديدQ ، <)!5ا A)ف, nكعر+ ، ;سا هL-مH
XDحس هح+ 95)ح!5ا A)فح, مH)يو ، د5او.-3 4د> 9$)ف, 9g0+ ياراد ه+رc$و ملع
)حح=-+ )5 9ك-1ار$ هMد)ح aي :)سا ه+ )=-+ <)!5ا j3 ، دور-3 ن-+6ا A)Mد)ح6ا 9g0+
G د>)D-3 د-0+ 3)S ?او6و <)ص*5 6ا 97لا A)ف, هi-ل)حرد G دوL-3
3 د77نوادخ /اف77l CJبا?- :د" f [هحححلQ 'حححQ] * نا77سنا /اف77l ا77ب A)فحح,
د5وادF [هلQ 'Q] ه+)L3 9H)@V-H م6ل ن3وحح3 رححH يارحح+ ، د>)D-م5 A)&ولP3 A)ف,
J+)K3 ار د5وادF A)ف, )$ ;سا موحح7ف3 نححيا دحح5اد+ rيرحح> ;ححي# هŽ ححل Žj •مŽ ك

n

حح-

ل

] 2


-صŽ D

لا •

-مŽ !

لا و

H ‘ و

/¥9

>• و 4د5و=حح> ;ححسوا و ، ;حح!-5 يTحح-e m-H د5وادF د=5)3
G )=-+ ” \روLلا `` ;!5اد G
-3 Cر)D3 ;ي# نيار-!ف$رد 9Dbر& @ ، ;ححمUعرد ?)0.3 د5وادF)+ 9!ك m-H2ديو
)مسا ، Aوكل3 /)يرDك و / د5وادF مHو ه.>اد5 ;7+)L3 E$)ف, 3 ه+)ححL3 P A)حح&ول
A)فحح, ارححي6،;حح!-5 9حح*-*ح ي)حح=03رد ;7+)ححL3 m-H dولP3و Jل)F ن-+رد،;!-5
د5وادF 4د=+ A)ف, ZFر+ 4دو+ ميد& همH 8 <) هS Gد>)D-3 9Oر)ع
رحح-Y Aا‚ A)ححDMا6ا ;ححسا Aر)ححDع2دحح-حو$ هك د5ا ه.ف8 ن-*-*ح3 ي)ملع 6ا 9g0+
w&)5 ر-Y A)ف, و ، AادوQو3 ري)س )+ هDL3 G
دححي)3رف-3 9Kححساو م)3ا 2 دحح5وادF Aا‚ 'ححj3 مححسا 'ححj3و ، ;حح!-5 9حح$ا‚ mحح-H
د5وادF '01 'j3و، ;!-5 9مسار@يد د5وادF [هححلQ 'ححQ] يد حح@ 'ححj3و ، ;حح!-5 9ححل01 ر
يد د5وادF A)ف, @ 3 ;!-5 9$)ف,ر @ ‹ 9Uفل ;*1او3 ;7Q6ا ر
-3 <اد=مL5اد6ا 9g0+ @ يو = رH د e دحح5وادF Aا‚ ;م!&رد <)$ ?)-Fرد هكيT- 'حححQ]
[هححلQ G ;حسا <# رح-Y دح5وادF هحك د-5اد+ 4د> روص.3 هح+ ار يTح-eرH <)ح!5ا ارحي6
نححيا )+ <او.-م5 ار ر)8درورB A)ف,و ، دم7ف-3 EيوF يد)3 ه5)@c=B :اوح :)سا
G دوم5 :)!حا يد)3 :اوح
* اJناسنا ي•Oب #qن )# /افl EJف لك?- A)فحح,6ا ير)-حح!+ 'كححL3
د5وادF 9.&و هك ;!=يا [هلQ 'Q] )يو <)Lلا م-Uع <#ر& رد هك 9$)ف, 6ا 9كي ه+ ار
رD3)-B ;=س [ملسو ه-لع هللا 9ل,] دو6 <)!5ا A)ف, )3 يار+، م-=ك-3 د)ي ، ;سا 4د> <)-+
108
، م-ي)ححم5 رود دوححF نححH‚ 6ا ار ه-DححL$ نححيا ;سا م6ل هك،د=ك-3 روKF )3 نH‚ردر$
2 j3
د5وادF [هلQ 'Q] دحح5وادF مححلع <)-3 dر1 هك ;!5اد دي)+ 9لو، ;سا مل)ع [هححلQ 'ححQ]
G ;سا د)ي6 ر)-!+ <)!5ا ملعو
د5وادF ملع هك-ل)حرد ددر@-3 ',)ح ه+رc$6ا د0+ <)!5ا ملع [هحححلQ 'حححQ] AرورححO
G ;سا ',)ح ه+رc$ 6ا 'D&و ه.>اد5 ه+رc$ ه+
محكو د)حي6 ، 4دوح+ دودححح3 روK+ هك،د>)D-3 Eساوحو '*ع J+)K3 <)!5ا ملع
دحح5وادF مححلع هك-ل)حححرد،دوححL-3 [هححلQ 'ححQ] ار <)ححص*5و Aد)حي6 4دوحح+ 'حح3)Sو '3)حح>
G دريذx-م5
J+)حححححK3ار يدودحححححح3رو3ا Zرححححح,،;حححححسا w&)ححححح5 <)ححححح!5ا محححححلع
G ;سا '3)ك د5وادF ملع هك-ل)ح رد ، د5اد-3 ،ه+رc$،wصP$،ه.>ر،ه0ل)K3،:رد
دحح5وادF و دوححم5 ه!ي)*3 <)!5ا ملع )+ ار د5وادF ملع دي)D5 'يلد نيا :)سا ه+
[هلQ 'Q] [/9> هلjمك n-ل] درك رك1 <)!5ا 'j3 ار
د5وادF rير> <#ر& [هلQ 'Q] هححك ;ححسا م6ل،;ححسا 4دوم5 r-,و$،4د56[9ح] ار
د5وادF A)-ح و ه.>اد <)ميا <# 9*-*ح 'ك> ه+ ار E.ف, نيا [هلQ 'Q] A)حح-ح ه+ ار
G م-=ك5 ه-DL$ <)!5ا
ار AلاIس نيا RاوQ 95)36 <)!5ا /)=+ B 2 هك دوم5 اد-
` ƒ „ دراد 9*ل)F <)7Q )ي#
v ƒ „ ;سا dولP3 <)!5ا )ي#
— ƒ „ ;سا 4د).سر1 9+).ك Wا 9ي)م=Hر يار+ <)!5ا Jل)F )ي#
4 - <)!5ا Jل)F e „ دراد 9$)ف, 9
™ ƒ „ دراد dر1 dولP3 A)ف, )+ د5وادF A)ف, )ي#
4)8رH B + ار AلاIس نيا ˆس) حح@ RاوححQ ;ححDj3 ه5و 8 هححك درادحح5 AرورححO وا،;ححف
دحح5وادF Aا‚ Cرد هحح+ EيوF '*عو nح 9ي)5او$ dو1)3 [هححلQ 'ححQ] ?وhححL3 ار دوححF
د5وادF Aا‚ د5او.-م5 وااري6،د6)س [هححلQ 'ححQ] مححH ;-لوIحح!3و ;-فلك3و، د=ك Cرد ار
5# Cرد رد هك دراد5 V G د6)س ?وhL3 ار دوF دراد5 9ي)5او$ ه
دي7حوت rورش
دنا هتشا# نايب rرش Cف% ديحوت zارب !-`سا MديB" نادنb?نا#
* cا دنا /)ا(" ه.
2 * ديحوت هب Eل" f مححلع،دحح-حو$ هحح+ دححي)+ <6)ححيو د>)+ در3 ن3و3 <)!5ا
، ;-+وحح+ر دحح-حو$ هحح+ §حح7لا Aاد)حح>را J+)ححK3و دحح5اد+ 'حح3)S Aروححص+ ارحح5#و ه.>اد
د5وادF A)ف,و /)مساو ;-Hولا ]هلQ 'Q] §iي د5وادF هS د5اد+و ، د>)+ ه.>اد <)ميا
A)فحح, §ل)حح0$ وا A)فحح,و ، ;ححسا Aد)ححDع ه.حح!ي)> {*1وا ، دراد5 |ير> ، ;سا
G دراد5 ;7+)L3 د5وادF )+ ¨T-e m-H ، دراد dر1 A)&ولP3 A)ف, )+ ، 4دو+ '3)S
109
4 * ديحوت Cي'و(X f <)حح!5ا هححS ، ;سا د-حو$ ;-لوD& د-حو$ مود ‡ر>
)حح.iي د5وادF ، دي)+ ن3و3 ]هححلQ 'ححQ] رارحح&ا دحح-حو$ هححملS )ح+ <)ح+6رد ، 4دوححم5 ?وححD& ار
)حح+ ن.حح>اد ‡)D$را ¨ار+ و ، ه.>اد <)ميا <# ه+ دوF هLيد5او رi1 ، Xل&رد ، 4دوم5
).iي د5وادF ]هلQ 'Q] G د6رو Aرد)D3 ر-F ?)معا م)c5ا ه+
; * ديحوت هب #ايBناf ، 4دوح+ د)حح*=3و م-لحح!$ §ح7لا دح-حو$ هح+ ن3و3 در1
دوححF هححLيد5ا ردو ، درو)حح-5 <)حح+T+ ، د>)+ د-حو$ rل)P3 هS ¨ا 4د-*عورi1 4)@V-H
G د6رو R)=.Qا د>)+ د-حو$ rل)P3 هS §لمع6ا و ، دHد5)Q
3 * د77يحوت)# 6دl f ، دحح>)D-3 dد)حح, دحح5وادF دحح-حو$ رد ن3وحح3 درحح1
G دي)م=-3 'مع د-حو$ A)-g.*3 ه+ ه5)&د),و
= * ديحوت هب mيBيf 6ا ، ه.حح>اد '3)S ن-*ي د-حو$ ه+ ن3و3 <6 )يو در3
G د=i-3 ¨رود د5)سر-3 ررO <)!5ا 4د-*ع ه+ هS ¨دي)*عو ¨رi1 A)1ارح5ا
9 f * ديحوت)# K`خا 4دو+ wلP3 3)S د5وادF د-حو$ رد ن3و3 در3و <6
G دريذx-3 <)Qو Xل& )+ ?)0.3 د5وادF ;ي)Oر رb)P+ ار EيوF 4د-*ع نيا ،
5 * ديحوت اب C(0- f )ححي د=حح>)+ر.Fد ، درحح3 )ححي د=حح>)+ <6 دحو3 <)=3و3
?)0.3 د5وادF Aا‚ )+ ، ر!B [ هلQ 'Q ] ;ححDح3 نححيا :)ححسا هحح+ و ، ه.>اد د)ي6 ;Dح3
دحح=Hد-م5 ;ححير$ر+ ر)حح8درورB هحح+ ;Dحح!5 ;ححDح3 م)حح*3رد ار §حح!iV-H هححللا )+ ¨و&
G د5راد هللا )+ ر)-!+ ;Dح3 د=.!H ن3و3 هi-5)!S [ هلل )Dح د>ا او=3# نيذلاو ]
< * ديحوت)# C-اBتسا f رد ن3و3 <6 )ي در3 |ي هS ;سا د-حو$ ‡ر>
م)حح@=Hرد و هحح.1ر5 <)=يدحح-+ A)ححh-لD$ ر-M)حح$ ;ححح$ ، 4دوحح+ مدحح& ;+)ححM EيوححF 4د-*ع
[ )حح7=ع هححللا §ححOر ] ه-مححس §حح+ §حح+ ، مسا د-7> ن-.!P5 د=5)3 ار دوF AرورO
G دي)م5 د-حو$ §5)+ر&
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` 2 s ، د-حو$رد هف-=ح §+ا مUعا م)3ا 'يلد ƒ ™`
دنوادخ Cخانش [ هلQ 'Q ] zواب mتشا# rا(ت)او
?)0.3 د5وادF ;F)=> درو3رد هi=ي6ا د0+ [هحححلQ 'حححQ] ¨و A)فحح,و د5وادF د-حو$ ،
ن3وحح3رH ¨ارحح+ هS ار §س)سا هK*5 هS ;سا م6ل <و=Sا ميدوم5 ',)ح A)3ول03
§ححس)ساو محح73 هححK*5 نححيا ، محح-Hد رارحح& ه0ل)K3 درو3،;سا ¨رورO <# ن.!5اد
ر)8درورB )+ ‡)D$را ن.>اد [هلQ 'Q] G د>)D-3
¨و A)فحح, §3)ححم$و م-ححس)=L-3 ار §حح!S )3 هS د.1)-3 d)ف$ا ن-=e A)&وا )!+
م-حح>)+ ه.>اد §لiL3 4)8رHو ، ميراد5 §b)D$را ¨و )+ §لو ، ;سا مول03 )3 ¨ار+
، ميراد5 §b)D$را وا )+ )3 اري6 ، د6)!-م5 _و1ر3 §5)س# ه+ ار )3 'iL3 wP> <#
110
نحيا ¨ور،ميرادح5 §b)حD$را <)حLيا )ح+ §حلو م-س)=L-3 ار /ار6وو /)سور6ا ¨ر)-!+
م-HاوححP-3 4)حح8رH،دحح>)D-3 <)!5ا ¨ار+ §$)-حو §س)سا ‡ر> ‡)D$را ن.>اد ',ا
4)ح8رH،م-ي)حم=-3 مي)ح& <)ح-@=Hر1)+ار5)3 ‡)حD$را م-ي)حم5ر)S §ح@=Hر1 ¨)حH EP+رد
مي)حح& <)8 4د=!يو5و <ارع)> )+ ار EيوF ‡)D$را ميو> 4د=!يو5ورع)> م-HاوP-3
‡)حD$را )ح+ هح.1ر ¨دح=3ر=H دTح5 هح+ مي6و3)ح-+ ار ¨رح=H م-HاوحP-3 §.&و ، م-ي)م=-3
EيوF ‡)D$را ميو> wصP.3و مل)ع م-HاوP-3 §.&و،مير-@-3 د)ي ار Wر=H، ¨و)+
G م-سر+ EيوF ZدH ه+ )$ 4دوم5 مي)& ن-صصP.3و /)ملع )+ ار
م6ل ميوحح> §*-*ح ن3و3 <)!5ا هS م-HاوP-3 4)8رH <و5)& نيا J+)K3 <و=Sا
?)0.3 د5وادF )+ ار EيوF ‡)D$را )$ [هححلQ 'ححQ] <دوححم5 مي)حح& ¨ار+ )0Db G م-ي)م5 مي)&
د5وادF )+ ‡)D$را [هلQ 'Q] <)ححميا ن.حح>اد هل-ححسو نير.ححم73و دراد دوQو ¨د)ي6 'ي)سو
هS دوL-3 XDس §8 4د56 6رb نيا G د>)D-3 §7لا م)iحا §3)م$ ه+ 'معو ، ˆسار
د5وادF )+ ار EيوF ‡)D$را ن3و3 <)!5ا [هححلQ 'ححQ] )حح+ م-HاوححP+ 4)حح8رH] دححي)م5 مي)حح&
، دحح>)D-3 ر)حح8درورB )حح+ ن.ف8 نPس 6)م5 اري6 م-5اوP+ 6)م5 ، م-ي)م5 ;Dح, د5وادF
)حح+ ار <)Lلا م-Uع <أر& ;سا م6ل دي)م5 ;Dح, )3 )+ د5وادF هS م-HاوP+ 4)8رHو
<)=Pححس §3)ححم$ و ;ححسا دحح5وادF مS <#رحح& اري6 ،م-ي)م5 ه0ل)K3 <# مو0ف3و )=03
G [ ;سارS‚ <)Lلا م-Uع <#ر&رد ر)8درورB
د5T-م5 ‰8 ادF )+ وا ر@يد 4ر)Dع ه+ )يو دراد5 د5وادF )+ §b)D$را 6)م5 §+ <)!5ا
هi-حح!Sو ، دو=L+ ار ادF <)=Pس دHاوP-م5 ;*-*حرد ، د5اوP-م5 <#ر& هS §!Sو ،
ارحي6 Gدح5اد+ ار ر)ح8درورB هح.ف8و <)=Pحس هحS دحHاوP-م5 د5اد-م5 ار ادF مS §5)03
دي)م5 <#ر& همQر$ ه0ل)K3 Zر, ار دوF ;&و ه*-&د 4د ه5ا6ور <)!5ا نيا 4 )8رH
G د5اد-3 Eي)=03 )+ ار <#ر& ;يرjSا 4)3 ر)7e هس 6ا د0+
، ميور-3 Wا ه5)F ه+ ، ;سا مي)& )3 ‡)D$را ¨و)+ ميراد ;سود هS ار §!SرH
;ي)ححOر ¨ار+و،دوL-م5 )3 Wو3ار1 )3 ¨)H ه3)5ر+رد،م-=i-3 •ار.>ا E!ل)c3رد
هححS <)ححLلا محح-Kع <#رحح&ر‚ G مي6)ححس دو=ححLF اروا )حح$ محح-=i-3 ¨ر)ححS هححL-مH ¨و
هللا )+ ¨و& ر)-!+ ;Dح3 د5راد <)ميا هi-5)!S [ هلل )Dح د>ا او=3# نيذلاو ] [هحلQ 'حQ]
G د5راد
د5وادF )+ §.سودو ;Dح3 نيا [هححلQ 'ححQ] ادححF )حح+ هححS ددر@-3 ;+)M §5)36 [هححلQ 'ححQ]
م-حح>)+ ه.حح>اد د)حح-+ اروا)حح3 nل)ححc3رد،مححيور+ Wا ه5)ححF هحح+ ، م->)+ ه.>اد ‡)D$را
•ححK& )3 Jل)F )+ )3 ‡)D$را د>)D5 ن-=eر8ا Gم-ي)م5 W$و §0س ¨و ;ي)Oر ¨ار+و
G دو+ دHاوF ›وردو {لY مH )3 §.سود ¨اوعدو ، 4د>
111
ن#ا#)ارX هليسو ر(-ايپ هBيرt Fبا€- ه-لع هللا 9ل, ]
[ ملسو
، محح-Hدرار& Jحح-*ح$و }ححح+ دروحح3 هحح=-36 نححيرد ار }يد)حححاو 95#ر& A)ي# 4)8رH
ر)-حح!+ ه+،م-ي)م5 EHوoB ه=-36 نيرد ار 93سا <اد=مL5ادو مارك ه+)ح, ?)معاو
;ي)ححOر يارحح+ هل-ححسو نير.حح7+ ارححي6 G درحح+ م-HاوححF 9B ار هل-سو مو7ف3 98 4د)س
?)0.3 د5وادF G د>)D-3 ;سا 4دوم5ر3ا هV5# ه+ 'مع ?)0.3 ر)8درورB [هحححلQ 'حححQ] هحح+ار
،9ع)ححم.Qا،يرححi1،95دحح+، 9ل)حح3 A)ح)ححسردار §حح7لا م)iحا،<دوم5 E.سرB 9@5)@ي
ي)Oر X!S يار+ د5ا 9لي)سو ،<دوم5 J-DK$ ;سرد /ه5و8 ه+ 9س)-سو يد)ص.&ا
G ر)8درورB
اوححh ‘. •+

او

ه

ححل

لا او*‘$ ’ا او= ‘3

# ن

يذ Ž ل

ا )7

ي

أ] 2 دي)3رف-3 درو3 نيرد <)Lلا م-Uع <#ر&
2دححيا 4درو# <)ححميا هححك ى5)حح!ك \ا [<

وح

ل Žف• $ ‘ م

ك

ل

0

ل

ه Ž ل Ž-D
Ž
س

91 Ž اود

H Ž )Q

و

^• ل

-سŽ و

ل

ا ه Ž -

ل

%
Ž
4ار ردو ،د-ي)م5 R)P.5ا ادF ه+ Rر*$ \ار+ \ا هل-سو Gد-=ك هL-B \ر)8T-HرB و او*$
دير-8 رار& \ر)@.سر ر-!3رد دي)>،د-ي)م5 د)7Q ادF G ” "د()ملا —™
:)Dع ن+ا هللادDع Aرgح 2 دي)3رف-3 rير> ;ي#ر-!ف$ردر-jك ن+ا ه3ع 9حححOر]
[)م7=ع هللا G ;سا 4دوم5ر-!ف$ د5وادF ه+ Rر*$ ي)=03 ه+ ار هل-سو
)ححم+ 'ححم0لاو ه.ع)ححK+ هحح-ل% اوحح+ر*$ ]2دححي)3رف-3 ;ححي# نيار-!ف$رد 4د).& Aرgح
?)حح0.3 دحح5وادF هحح+ [ه-ححOري [ هحححلQ 'حححQ ] 9ححOار ار وا هححV5# هحح+ 'ححمعو ;ع)ححb هحح+
G د-ي)م5 ',)ح 9كيدT5و Rر*$،د6)!-3
2دي)3رف-3 ;ي# نيا ر-!ف$ 'ي‚ رد ه5وم5ر-!ف$ Xح), ] ] رد هححك ىححم73 _وOو3
نححيارد هل-ححسو R)ححP.5ا 4ر)+رد هك ;سا \رو.سد در-8 رار& }ح+ درو3 دي)+ هي# نيا
G ;سا 4د> 4داد <)ميا )+ دار1ا ه+ هي#
\رح@يد هح+ Rرح*$ }ع)ح+ هحك \Tح-e )حي و ن.!Q Rر*$ ى=03 ه+ ',ارد هل-سو
Gدحح>)+ ىحح3 دوححL-3 ;ححDYر و هحح&ع \ور6ا ىحح=03 dوحح1 هححي# رد هل-ححسو نيار+)حح=+
4)@ححL-B هحح+ <دحح> aححيدT5 }ع)حح+ هححك ار \Tحح-e رححH ور)ححك رححH و دراد ى0-سور)-!+
و ادححF هحح+ <)ححميا )حح75# نير.ححم73 هححك ددرحح@-3 '3)حح> دوححL-3 ر)حح8درورB :دحح*3
مركارD3)-B [ مل
¼
ححس و هححل# و هحح-لع هححل
¼
لا ىلحح,] و 46ور و A)ححك6 و 6)م5 <وVمH Aاد)Dع و د)7Q و
و ى5)7=B \)7&)ف5ا 6ا معا ادF 4ار رد d)ف5ا و محر هل, ن-=VمH و ادF ه5)F Aر)ي6
د>)D-3 ر-F و a-5 ر)ك رH ن-=VمH و ر)ك># G G rير> ;يأ ن-مH ر-!ف$ 'ي‚ رد ه5وم5 ر-!ف$ [[
هححك ،د>)D-3 ;=Q 9ل)ع A)3)*36ا 9كي <)=VمH هل-سو2دي)3رف-3 ر-jك ن+ا م)3ا
دمح3 Aرgح م)*3 <# [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] G ;سا
هححك ، ;ححسا ;ححياور [ه=ع هللا 9Oر] هللادDع ن+ر+)Q Aرgح6ا ير)P+ p-ح,رد
رD3)-B [ملحححسو هححح-لع هحححللا ىلححح, ] ديو@+و،دو=L+ ار <ا‚# هكرH 2 دو3ر1 MQ% [) EJل'ا $*
ه77DOباو ‰لي77•ف'او ‰لي77سو'ا اد77b0- /^ ‰b¤اB'ا U`Š'او ‰-ات'ا Uو"د'ا
هتد"و gQ'ا ا#وb0- ا-اB- هحح+ ددرح@-3 ?ح يو يارح+ ;3)حح-& 6ور ;ع)ف> [
هح+ <د-ححسر ¨ارح+، محسا ¨)حملع Aاد)حح>راو }يد)حححاو dوح1 rيرحح> ;ي# :)سا
هS ددر@-3 šرK3 )c=يرد م73 ?اوس §لو دراد دوQو §فل.P3 §لي)سو،§7لا 4)8ر)+
G د>)D-3 §e [ هلQ 'Q ] ?)0.3 د5وادF ;ي)Oر XلQ ¨ار+ هل-سو نير.7+
هححS دراد دوححQو ¨د)ي6ر)-حح!+ _ورL3و ;سرد 'ي)سو هS ;ف8 <او.-3 RاوQرد
نحيا نير.حم73 هحS دوحم5 ?)م0.حسا ?)ح0.3 د5وادF ;ي)Oر ¨ار+ هل-سو ار5# <او.-3
112
/ارحح*1 ¨ارحح+ ?اوحح3ا <دوححم5 Zرححص3و ه.حح!ي)>و |حح-5 ?)ححمعا ، <)ححميا 'ي)ححسو
G د>)D-3 _ورL3رو3ا 4ر-Yو ، <)=-i!3و
ار 'ي)ححسو مادححS )حح3 AiL3 'ح ¨ار+ هS ددر@-3 šرK3 ن-=e ¨ر@يد ?اوس
„ دوم5 ميد*$ <او.-3
¨ارحح+ §لي)ححسو هححS درحح-@-3 Jححل0$ |حح-5 ?)ححمعاو <)ححميا ه+ T-5 ?اوس نيا RاوQ
Gد=>)D-3 د5وادF ;ي)Oر
2 دوم5 ¨رو# د)ي <او.-3 ار 'ي‚ _ورL3 'ي)سو §7لار)+رد ه+ 'سو$ ¨ار+ <)=VمH

` و ، ماركلاو ?cلا‚ )ي ، نمحر )ي ، م-حر)ي ، روفY )ي 2 'j3 ، هللا ي)73)5 )+ 'سو$ ƒ
محح7للا2 ;ححسا 4دحح> ;ياور دو0!3 ن+ا هللادDع Aرgح 6ا هك مY و AكL3 ي)عد 'j3
C½)ححg1 9حح1 ?دححع ،aححمكح 9حح1 z)حح3 Cدحح-+ 9.-حح,)5 ،aحح.3ا ن+ا، CدDع ن+ا،CدDع §5%
نحح3 ادحا ه.ملع وأ a+).ك 91 ه.لT5ا وا ، a!ف5 ه+ ;-مس aل وH مسا 'ك+ م7للا aل)سأ،
9Dل& •-+ر <#ر*لا '0c$ <أ Cد=ع X-hلا ملع 91 ه+ AرM).سا وا a*لF
v )-ل0لا a$)ف, و ى=!حلا a()مسN+ aل)سأ <% م7للا ] 'j3 E$)ف, ه+ هللا ه+ 'سو$ ƒ
[
— aلوسر+ و a+ ;=3# §5% م7للا 2 'j3 ، <داد رار& هل-سو ار <)ميا و هللا ه+ 'سو$ ƒ
)حح=+ر )حح=3©1 مححك+ر+ اوحح=3# <أ <)ححمي±ل يد)حح=ي )ححيد)=3 )=0مس )=5% )=+ر ] [ 9=*1 وا 9ل رفY)1
[ )=لل رفY)1 ” <ارمع ?# `¦v
– 9لكL3،د=.1رف-3 يرفس رد هك-صP> هس 'j3 ، هحل), ?)معا هKساو+ 'سو$ ƒ
Œاروس '+)*3رد و دروF ?ول 4وك 6ا 98رT+ f=س و د5در+ 4)=+ ير)Y ه+ د> اد-+ <)Lيار+
دحح5واودF |ححمS Tc+ ، د==ك 9e د5د5)3 <ار-ح دوم5 د=+ ار ر)Y و د).1ا ر)Y [هحححلQ 'حححQ] §ححHار
هللا ه+ ار EيوF a-5 'مع aي مادك رH، دوD5 ¨ر@يد [ هححلQ 'ححQ] )حح+ 9ححك-5 9ححكي،دوححم5 <)حح-+
رد )حح1و مححH ¨رF#و،;>اد <)-+ ار EيوF 9=3ادك)Bو ;فع Wر@يد ،درك E-B ار نيدلاو
kر1)1 aلQأ ن3 aل‚ ;ل01 ;=ك <% م7للا ] ;ف@-3 م ادك رH nxس ، E3د)F ه+ ;5)3ا
)حح3 ¨ارحح+ ، محح>)+ 4درححS وحح$ ;ي)ححOر ¨ار+ ار ر)i=يا ن3 4)8رH ر)8درورB [ه-1 نح5 )3 )=ع
هك=يا )$،دL-3 رود مك مك مادكرH ي)عد )+ a=س <# ، )م5 X-ص5 ار ;D-ص3 ني6ا §,F
G د5داد رار& هل-سو ار دوF a-5 'مع <)5#،د5د> kر)F
™ <)-+ ار دوF 95او$)5 و 98 4ر)V-+ ?)ح wP> <# ، WدوF ?)ح رك‚ )+ هللا ه+ 'سو$ ƒ
مU0لا نH و 95% Rر] [م!لا ه-لع] )يرك6 Aرgح ي)عد 'j3 ، دي)م5 _وQر هللا ه+ ه.>اد
[ )-*> 9+ر a()عد+ نكأ مل و )D-> :أرلا '0.>او 9=3 ” مير3 –
t د>)+ ه.>اد A)-ح هك او*$ )+ <)!5ا aي دT5 ه+ j3 ، a-5 wP> aي ي)عد ه+ 'سو$ ƒ
ه+)حح,،د=ك ر-F ي)عد Eيار+ دHاوP+ وا 6ا و ه.1ر [ محح7=ع هححللا 9ححOر] رD3)ح-B 6ا [ ملححسو هحح-لع هححللا ىلحح,]
G دي)م5 )عد <)Lيار+ )$ د=.ساوP-3
113
اي {رش 6ولn- پ يتسر
* C77غ')# {ر77ش رH دحح>)D-3 X-ححص5و aيرحح> ي)حح=03 هحح+ ;ححhلرد Cرحح> 4)حح8
2 م-يو@+ /)حح=+ ،;F)ححس aيرحح>وا يار+ 2 دوL-3 E3و7ف3 ،دوم5 Cر> ادF)+ 9!ك
[9كرL3] )ي [CرL3] ار وا 8 د=يو G ] ` [ =Hر1رد f ،رححفك 2 ي)حح=03 هحح+ [Cرحح>] دحح-مع
X-ححص5 ي)حح=03 هحح+ Tحح-5و ادححF يارحح+ ن.حح!5اد aير>،<)يادF دد0$ ه+ د)*.عا و 4رحح7+
، 4د> ه.1ر8 G ;سا 4د> <)-+ ] v [
هحح&ع Xحح!5رد )محح> )حح+ ;كر)ححL3رد [ مككرحح> 9حح1 )حح=DYر] دحح=يو8 9حح3 )7+رع
G ميراد
* p`€77777lا)# {ر77777ش 9&وححححححلP3 <دوححححححم5 aيرحححححح>6ا Aر)ححححححDع
هححللا Aا‚ sوححصP3 هiيروحح3ا رد [4ر-Yو A)$)D5و A)5او-ح،)7=Q،<)!5ا،هiي3] 'ححQ]
[هحححلQ هلFادحح3 )ححيو ، دحح>)+ Aد)ححDع :)ححسا هحح+ •رحح> نححيا 4اوححF ، دحح>)D-3 ;ححسا
G ن.F)س |يدT5و Rر*$رد مH)يو ، §7لارو3ارد
دحح5وادF A)فحح,و Aا‚و،;-كل)3رد 9!ك m-H 9=0ي [هل aير> ل] م)05ا 4روسرد
[هلQ 'Q] G ;!-5 aير> يو)+
* يح`€lا +يرOت pرش
2 f 6ولn- ن#وbن xيرش دنوادخ /اe KوŠn- هAي)و-ا)# [هححلQ 'Q] C7سا 2
ا 8 ر e )حح+ ;ححDح3 :)ححسا هحح+ 9لو ، د5راد <)ميا Jل)F دوQو ه+ <)3در3 6ا ير)-!+ ه
aيرحح> ;ححسا دحح5وادF sوصP3 هكيرو3ارد T-5 ار5)5# A)5او-ح )ي )75)!5ا 6ا 9g0+
+ ، د56)!-3 @ 2 ?)j3 ه5و
دحح=5او.-3 <ارD3)حح-Bو،)ححH هححiي3،)حح7.+ هححS د=.حح>اد 4دحح-*ع Eححير& <)SرححL3
دحح=5او.-3 )75)حح!5او ، دحح=5اد-3 Xحح-Y )ححH نححQ 2 دحح=.ف@-3،دحح=ي)م5 Zرححص$ 97لارو3ارد
ر)8درورB sوصP3 هS 9D-Yرو3ارد [هلQ 'Q] G د=>)+ ه.>اد 9سر.سد ، ;سا
4 دنوادخ gارب f [هححلQ 'ححQ] *ن#ا# )ار77X يتا77(ن و يناو77يح @ ينا77سنا }يرش 9g0+ ƒ
د5وادF يار+ ار )75)!5ا <)SرL3 [هححلQ 'ححQ] د56)!-3 |ير> ، 4دحح> •رححL3 <)-ح-!3
p-!3 Aرgح ار B G د=5اد-3 ادFر!
114
دحح5وادF ي)ححHر.Fد ار )ححH هححiي3 <)SرححL3 9ححg0+ ƒ [هححلQ 'ححQ] هV5)حح=e ، دحح=5اد-3
G د5دو+ 4د-*ع نيد+ Eير& ن-SرL3
د5وادF <)iيدT5 ار )7.+ <)SرL3 9g0+ ƒ [هلQ 'Q] ، <).ححسرB ;+ هV5)=e ، د=5اد-3
G د=.>اد ار 4د-*ع نيا
Aد)حححDع ار يد)ححح>ور)3،'ححح-1 ، و)ححح8 دححح=5)3 9$)ححح5او-ح <)SرحححL3 6ا 9حححg0+ ƒ
)فحح> هل-ححسو ار5)حح5# و ، دحح==i-3 Aد)ححDع ار <)حح.Fرد ن-SرححL3 نححي6ا 9g0+و،د==i-3
G د=5اد-3
<#ر&رد ميرS ادححF 6ا )حح7=$و ، دحح=ك Aد)Dع ار ادF )7=$ <)!5ا هك ;سا 4د> <)-+
Aد)ححDع ارحح$ s)ححF ار)حح8درورB [ ن-0.حح!5 C)ححي%و دححD05 C)ححي% ] ، دححHاوP+ aححمك
م-HاوP-3 aمك و$ 6ا s)Fو،م-=ك-3 G
6ا ادححF6ار-Y مححH )ححيو G دحح==ك-3 Aد)ححDع ار يرحح@يد 9حح!ك ادF6ار-Y ه+ <)كرL3
A)&ولP3 G د=HاوP-3 aمك
2 د=يو@-3و د==i-3 Xلb د لوا 4در3و 4د56 s)P>او )7.+6ا
4د+ د56ر1 ن3 4ار+ ;+ يا G
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ƒ ، <)=Dل ^D.ك3 2 Aور-+ ، 95).!Dلا 9سرK+ r-ل)$ ، {-حملا {-ح3 `¦˜• 2 s ، –t—
2 - =Hر1 f د-مع v”`—`` G
4د+ 'فb ن3 يار+ wP>وا G
G 4ر-Yو <)سر+ aمك ن3 ه+ [ ;+ ] wP>وا
هك-ل)حرد يررححOو •ححف5 9حح!S يار+ د=5او.-م5 A)$)D5و A)5او-ح ، )75)!5ا )7=$ ه5
97لا 4)8ر)+ Rر*3 ي)H 4د=+ هS <ارD3)-B ).ح،د==S دلوا Xح), ار 9!Sو ،د=5)سر+
G د=Hد د56ر1 9!S يار+ د=5او.-م5 د=.!H
?)0.3 د5وادF رD3)-B ه+ R)KF [ملسو ه-لع هللا 9ل,] -3 )3رف م

ححك

ل

j •3Ž ر
¥
ححL• +

)5 •أ5 ’%
Ž
'• & ‘] دي
ل

ول Ž)حح,م

ع • '• ححم

0

-

ل

1 • ه Ž حح+
¤
ر

/•)حح*•ل Ž اوQ

ر

ي

<ن

م

1 • د
¥
حŽ او

ه
¥
ل

%
Ž
م

ك

7

ل

%
Ž


5 ’أ

9

ل

%
Ž
ىح

وي

[اد

ح

أ

ه Ž +
¤
ر

" Ž د

)D

0 Ž+
Ž
C

ر
Ž
L• ي

نيا م6)-.3ا ه5)@ي´م.!H )م> <وVمH \رL+ {*1 ن3و@+
|حح-5 ?)ححمعا،د>)+ر)8درورB A)&3 د=م&ع هSرH µدو> ى3 ىحو ن3ر+ هك ;سا
G د6)!5 |ير> ار 9!S د5وادF Aد)Dعردو،4دوم5 ” r7كلا ``u
دنوادخ CيA'ا-و CيB'اخ)# 6ولn- ن#وbن }يرش [هلQ 'Q] A)حح&ولP3 هi-5)SرL32
د5وادF )+ ار [هححلQ 'ححQ] )حح+ هححS دحح5ا 95)SرححL3 ، د56)حح!-3 |ير> E.-iل)3و ;*لFرد
'حح,)ح 'iحح> ر)ح7e هحح+ Cرحح> نححيا هححك G دحح5راد ;فل)ححP3 ;-+وحح+ر دحح-حو$ 4دحح-*ع
2 ددر@-3
2 د77نوادخ /#ا77(" )# 6و77لn- ن#و77bن }ير77ش f [هحححلQ 'حححQ] * هi-5)SرححL3
د5وادF )+ ار A)&ولP3 [هححلQ 'ححQ] )حح+ هححS دحح5ا 95)SرححL3 ، د56)حح!-3 |ير> Aد)Dع رد
G د5راد ;فل)P3 ;-Hولا د-حو$ 4د-*ع
4 دنوادخ /افlو ءاbسا)# 6ولn- ن#وbن }يرش f [هحححلQ 'Q] 95)SرL3 2
G د5راد ;فل)P3 A)ف,و /)مسا د-حو$ 4د-*ع )+ هS د5ا
; د77نوادخ ه77ب gcا77س v77يرX)# 6و77لn- ن#و77bن }ير77ش f [هححححلQ 'ححححQ]
دحح5وادF )حح+ §ححiيدT5و Rرحح*$ هل-ححسو ار A)حح&ولP3 ري)سو )7.+ هi-5)SرL32 [هححلQ 'ححQ]
115
zار.ححعا <)حح36ردو ] دحح5راد ;فل)ححP3 د-حو$ 4د-*ع )+ هS د5ا 95)SرL3 ، د56)!-3
|ححيدT5 دحح5وادF هحح+ ار )حح3 )حح7=يا [ §فل6 هللا §لا )5و+ر*-ل ] د=يو@-3 <)5أ ر+ <)=3و3
G د6)!-3
ي-اbت پ دن#وbني- sن- {رش cا ا) :#ر- نار(-اي
Aوعد ˆير)$ 4)8رH 93)م$ B 97لا <ار-3)- م-HاوححF ، م-Hد رار& ه0ل)K3 درو3 ار
<)5# /همH هS ديد دحح5دوم=-3 •حح=3 Cر>6ا ، 4دوم5 Aوعد د-حو$ 4د-*ع ه+ ار مدر3
-3 درو3 رد <)Lلا م-Uع <#ر& @ ن

¡ Žل

a

ححل ŽD

& • ن

حح3Ž ن

يذ Ž ل

ا ىل

%
Ž
و

a

-

ل

%
Ž
9

حŽ وأ

د

*•ل

و

] 2 ديو


ير
Ž
سŽ )P• ل

ا ن

3Ž ن

5 •وك

. •ل

و

a

ل

م

ع • ن

K

D

ح

-

ل

;

ك

ر

>• أ

6ا 'ححD& هi-5)!S 93)م$و و$ يار+
، 4دحح> 'ححb)+ ;ل)ححمعا 93)م$ يدوم5 •ر> 4)8رH هS ;سا 4د> 9حو ، د5دو+ و$
Gدو+ 9HاوF <)8 4د==S 4ر)!F هلمQ6او ”ر3Tلا t™

¥
-U Ž ع • م
¥
ل

U

ل

C

ر

L¤ لا <

%
Ž
ه Ž ل

ل)+
Ž
C

ر
Ž
L• $ ‘ ل

9

= •+ه

U

0 Žي

و

H ‘ و

ه Ž = Ž+

لŽ <*• ل

?• )& • ‚ • %
Ž
و

]
ادححF هحح+ ‹مSرحح!B 2 ;ححف@-3 <)حح=S ححعو Wرحح!B ه+ <)م*ل هS ار 9.&و نS د)ي
G ;سا 98رT+ 4)=8 •ر> اري6،رو)-3 •ر> ” <)م*ل `—
ن

حح3Ž ه Ž ل

ل)حح+
Ž
C

ر
Ž
ححL• 5 ‘ <

أ

)حح= •ل

<

)ححك

)حح3

R

و*‘0

ي

و

d • )ح

س

%
Ž
و

م

-H Ž ار

+

%
Ž
9( Ž)+

# ^• ل

3Ž ;

0

D

$ ’او

]
[<

ور

ك

ححL• ي

ل

:
Ž
)= ’لا ر

j •ك

أ

ن

ك Ž ل

و

:
Ž
)= ’لا ىل

ع • و

)= •-

ل

ع • ه Ž ل

لا '
Ž
g

1 • ن

3Ž a

ل Ž‚ • /¢9

>• 6ا نحح3
\Tحح-e دوححD5 ه.!ي)> )3 \ار+ ،مدرك \ور-B Rو*0ي و Jحسا و م-Hار+ا م5اردB ن-(#
مدرحح3 رjكا ىلو ;سا مدر3 ر+ و )3 ر+ ادF 'g1 6ا نيا ،م-Hد رار& ادF aير> ار
Gد==ك¾م5 \راذ8رك> ”rسوي —˜
9= Ž+

)حي

p

-ح!Ž م

ل

ا ?• )ح& •و

م

حي

ر

3

ن

ح+

ا p

-ح!Ž م

ل

ا و

حH ‘ ه

حل

لا <

%
Ž
اول

)ح& • ن

يذ Ž حل

ا ر

حف•ك

د

ح*•ل

]
^• حح= ’c

ل

ا ه Ž حح-

ل

ع • ه

ححل

لا م

ر

ححح

د

حح*•1 • ه Ž ل

ل)حح+
Ž
C

ر
Ž
ححL• ي

ن

3

ه

5 ’%
Ž
م

ك

+

ر

و

9+
¤
ر

ه

ل

لا اود

D

ع • ا '• -( Žار

س

%
Ž
مححير3 نحح+ p-!3 <)مH د5وادF د=.ف8 هك )75# [ر
¢
ن

3Ž ن

-مŽ ل Ž)U

لل Ž )3

و

ر

)= ’لا 4

او

N

3

و

دحح5وادF '-(ارسا ى=+ \ا ;ف8 p-!3 [دوF هك=يا )+] د5د> ر1)ك مل!3 روK+ ;سا
ىكيرحح> nححك رححH هححك=يا هe د-=ك E.سرB ;س)م> و ن3 ر)8درورB هك ار \)75)@ي
Œ6ود وا 4)حح@ي)Q و ;ححسا 4درححك مارححح وا ر+ ار ;L7+ د5وادF ،دHد رار& ادF \ار+
Gد5راد5 \رو)ي و ر)ي <ار)كم.س و ;سا ” "د()ملا •v
C

ر
Ž
حL• 5 ‘ ل

و

ه

حل

لا ل

%
Ž
د

D

0

5 • ل

أ

م

ك

= •-

+

و

)= •= •-

+

/¢او

س

^ ¢ م

ل Žك

ىل

%
Ž
او

ل

)0

$ • R
Ž
). •ك Ž ل

ا '• H • أ'• & ‘]
)حح5

N

+
Ž
اود

7

حح>• ا اوححل

و*‘1 • او

ححل

و

$

<

ª
Ž
حح1 • ه
Ž
ححل

لا <
Ž
ود

ن

حح3
Ž
)حح+

)+

ر

أ

)g

0

+

)=

g

0

+

ذ • PŽ .

ي

ل

و

)¡ •-

>• ه
Ž
+
Ž
<)حح!كي )محح> و )حح3 <)حح-3 هححك ى=Pس \وس ه+ د-ي)-+ ‹R).ك 'Hا \ا2و@+[ <

وم

ل Ž!

3

ىححg0+ و ،م-Hدحح5 رار& وا \).مH ار \T-e و م-.سرx5 ار ه5)@ي د5وادF TQ هك ،;سا
نحيا 6ا] 4)ح8 رحH Gدريذحx5 ىيادححF هح+ ƒ ه5)ح@ي \ادححF 6ا رح-Y ƒ ار رح@يد £0+ ،)3 6ا
[‹م-5)مل!3 )3 هك د->)+ 4او8 2د-يو@+ ،د=56 6)+رس [،Aوعد ” <ارمع ?# t–
/•)ح*•ل Ž اوحQ

ر

ي

<

)حك

ن

حم

1 • د
¥
ححŽ او

ه
¥
ل

%
Ž
م

ك

7

ل

%
Ž


5 ’أ

9

ل

%
Ž
ىح

وي

م

ك

ل

j •3Ž ر
¥
L• +

)5 •أ5 ’%
Ž
'• & ‘]
[اد

ح

أ

ه Ž +
¤
ر

" Ž د

)D

0 Ž+
Ž
C

ر
Ž
L• ي

ل

ول Ž),م

ع • '• م

0

-

ل

1 • ه Ž +
¤
ر

<وححVمH \رححL+ {*1 ن3 و@+
دحح=م&ع هححS رححH دوحح> ىحح3 ىحححو نحح3 رحح+ هك ;سا نيا م6)-.3ا ه5)@ي،م.!H )م>
|يرحح> ار 9حح!S دحح5وادF Aد)Dعردو ، 4دوم5 |-5 ?)معا ، د>)+ ر)8درورB A)&3
G د6)!5 ” r7كلا ``u
، A)ي# نيا :)سا ه+ 4دح56 ˆحير)$ هح+ 4)ح8رH ح8 9 B <اورح- B رحU5 9حلD& <ارD3)ح-
هك م-=-D-3 مي6اد5ا B دحح-حو$ هحح+ هححL-مH ار EيوححF ;حح3ا [محح!لا محح7-لع] <ارD3)حح-
يار+ <)K-> 9لو ، دوم=-3 Aوعد 8 2 دو+ 4دوم5 ر)-.Fا ار هل-سو هس <)5# 9Hارم
116
6ا pير, ر)ك5ا 2 ?وا هل-سو B د-حو$ /4د-*عو <ارD3)-
ن.F)س CرL3 2 مود هل-سو B <اور- B <ارD3)-
=Q 2 موس هل-سو f G <)5)مل!3 90مQ ه.سدو يدارف5ا ر).Lك و )H
9.&و B ر)8درورB ;-5ادحو ه+ ار مدر3 <ارD3)- 6ا ير)-!+ ، دوم5 Aوعد <)-مل)ع
Aوعد ه+ مدر3 B <ارD3)- 8 ي)ححH ;-ححصP> ،)ححH 4Tc03 ، 9ل*ع 'يلد )+و 4داد Wو
9ل)ع B يوححس هحح+ Aوححعد،<ارD3)- ححB 9ك) و و مرححQ 6ا يرود 8 4د)حح75 م-لحح!$ رححس،4)حح=
9=Qو 9!5ا <)5)K->،د5د> <)مل!3 B، ن.F)س ر1)ك هك د5در+ 9 )75# 'حح3)ك 'كححL+
،;سا 'كL3 <# 9.ححسرB )ح.iي 4دح-*ع ، د=.حح!5او.5 Tح-5 <)حح5# 'حح.&و šحس )ح+ )ح.حو
،د=ي)م5رود <)5# Xل&6اار يارحح+ ار يرحح@يد 'ي)ححسو /)حح=+ 8 ر)حح-.Fا <)5)ملحح!3 9ححHارم
ار5)5# 'ي)سو نيا )+ )$،د5دوم5 8،9.سرB ).iيو <)ميا ي)عدا دوQو)+ نححيا،د56)ححس 4ارم
93)م$ /ه,F 4)8رH هك ، ;سا Cر> C)5رKF هل-سو 8 ، مي6)س šرK3 ار <)H)=
رH هك ;سا نكم3 8 <)حح-مل)عر)8درورB ;ححمحر :)ححسا هحح+ AرF#6ور رد <)!5ا 4)=
9لو،دو> 4دوLP+ 8 د5وادF اري6 ، ;سا Cر> دراد5 ار ELP+ <)ك3ا m-H هك-H)=
?)0.3 [هلQ 'Q] رT+ ملq ار Cر> 8 و [محح-Uع ملUل CرLلا <%] ;سا ه.>اد <)-+ 9
8 دوL-م5 4دوLP+ Aرو, m-H ه+ Cر> 4)= G
ناسناو {رش ™ي)ات پ * يتسر هححك د=ي)م=-3 E>وك 9=Qو 9!5ا <)5)K->
dوححلP3 هحح+و،4دوم5 رود Jل)F6ا <)!5ا هQو$ د56)ححس هQوحح.3 وارححU5 هحح+ ار dوححلP3،
، 4د==ير1# ، <)سر aمك و )LS 'iL3 Hد رار& )75)!5اري)سو ادF ن-+ هKساو حح= ، د
، 4د-ححLك ;يرححL+ هححQرد 6ا ار <)!5ا )يو 'iحح> نيدحح+ و دحح=Hد 9حح7لا A)فحح, ار وا
<)!5ا 6ا <)!5ا -3 ، دسر. AiححL3و ، دححHاوP-3 |مS و6ا G درD-3 4)=B <)!5ا ه+و
G د=i-3 zرع dولP3 ه+ Jل)F zوع ه+ ار دوF
رار& )ححLك 'كححL3 اروا، 4دوححم5 9حح1ر03 ادF6ار.5)+ر73 ار5)!5ا )يو دححHد-3 ، )حح$
:دحح*3 ار §5)حح!5ا ي)حح7.+ 'كحح> نيدحح+و ، دحح=HاوP+ aححمكوا 6ا AكححL3 ;حح&ورد
د5وادF sوصP3 هك د==ك د)ي 9$)ف, ه+ ار <)!5ا ، د5ر)م> [هلQ 'Q] G ;سا
;سار.7+ •ر> مو7ف3 •رد يار+ م-ي)ححم5 ه0ل)K3 ار <)كرL3و Cر> هcPير)$
G ;س)cك رد 'لF هك م-=-D+و
ناسنا اي {رش cاh^ پ يتسر 4در36ا :ر$ 9ياد.+ا •3اوQ رد2 8 ار مدرحح3،<)
4درحح3 <)حح5# ارححي6 د5)ححLك Cرحح> هحح+ حح8 مححكح3 ار ار)ححHرD&و د=.حح!D-3 R)حح=b )حح+ ار5)
)$ ،د5درك-3 هل-سو=يد+ )+6ا 86 4در3 ;L 8 ولQ، <) 8 4درحح36ا :رحح$ ، دحح==ك ير- حح8 <)
هحح+ م)c5ارححسو مار.حححا هحح+ ه.حح!H# ه.حح!H# B <وحح=كاو،دححيدر8 ?دححD3 <)ححك)-5 E.ححسر
6ا يرH)U3 دي)*ع ني )Q رد B راو3 ير)-!+ رد <).+و ، دوL-3 4ديد <) د ي)ححH هحح!c3
;سا 4دو+ <)ك)-5 G ] ` [
نا-c)# {رش يسو- :`س'ا هيل"$ ?)0.3 د5وادF 2 [هلQ 'Q] ىسو3 Aرgح هحححح-لع]
[م!لا ىسو3 ، د).سر1 '-يارسا 9=+ 9ي)م=Hر يار+ ار ] [م!لا ه-لع هح+ <)5# Aوعد يار+
، ;حح1ر 9ح7لا م)ححiحا <درو# zرYروححb 4وححS هحح+ 9.&و )3ا ، دوم5 6)Y# 9.سرB ).iي
دوححD03 <)ح5# يارحح+ ار هل)ححسو8 |ححيو ، 4داد dوححس •رحح> هحح+ ار Eحح5اور-B ير3)ححس
9سو3 ، دوم5 91ر03 [م!لا ه-لع] ،دوححم5 د)ي6 E>وS د-حو$ 4د-*ع ه+ <)5# '*5 يار+
9سو36ا يور-B ي)عدا <و=Sا هi-5)!S 9لو [محح!لا هحح-لع] دحح5وادF يارحح+ ، د5راد ار 'ححQ]
[هلQ <)ح5# ارححي6 G دحح=i-3 kر)حF دحح-حو$ 4دحح-*ع6ا ار <)5# هS د5در@-3 'ي)& ار 9$)ف,
117
'حح+)*3رد ار ادححF مححH 9H)حح8و،دحح=Hد-3 ;Dحح!5 ادححF هحح+ ار 95)حح!5ا A)ف,6ا 9g0+
Gد=Hد-3 4ولQ r-0O <)!5ا
دح5وادFر+ )يو [هححلQ 'ححQ] ار )75)ح!5اري)سو،ر)ح.P3 مدرح3 ار5)ح5# هحS دح5د=D-3 ;حم7$
G ;سا 4داد رار& A)5او-ح د=5)3 <)5# ;3دFرد
]سي" نا-c )# {رش :`س'ا هيل"$ ?)0.3 د5وادF2 [هحححلQ 'حححQ] ى!-ع Aرgح هححح-لع]
[مححح!لا ، دوححم=-3 Aوححعد ;-5ادحححو هحح+ ار مدرحح3 وا،د).ححسر1 AاTححc03 )حح+ ار 9ححg0+
Xص0.3 <)يدو7ي6ا )ح75# ارحي6، دح=ي)م5 'يدحD$ Cرح> ه+ ار د-حو$ /4د-*ع )$ د=.ساوF
د5وادF ه+ <)ميا هك د=.!5او.-م5 [هلQ 'Q] و B G د=ي)م5 Cر$ ار WرD3)-
ا يكي p-!3 Aرgح <اور-Bود-حو$ 4د-*ع C)5رKF <)=م>د6 [مححح!لا هحح-لع] ?وو)حح>
fحح=Q <)ححHد <)حح3ر16ا 9ححكي و Xححص0.3 يدوحح7ي هححك وا، د>)D-3 [nلوB]9سوbرb
p-!3 Aرgح ;سرB ).iي و دحو3 ور-B <اراTHو دو+ يدو7ي رل)س [مححح!لا هححح-لع] هحح+ ار
، د> م)S)5 p-!3 Aرgح <اور-B )+ ه5)حل!3 f=Q 6ا هi=ي6ا د0+، دو+ 4د5)سر '.&
;ححساوFو د5)ححسر+ ZدححH هحح+ اروا د5او.-م5 ه5)حل!3 ;5وLF هك د-سر هc-.5 نيد+
،رحح@يد 4ر)Dع ه+ )يو د56 ه+رO 'Fاد 6ا،ار Wا ن-يراوحو ى!-ع Aرgح د-حو$ نيد
دحح=H هفحح!ل1 و دححي)*ع Xحح.ك ZدححH نححيا هحح+ <د-سر يار+و دي)م56)Y# ار يرك1 f=Q
دحح=Hرد هححك ;1)ححيرد Xحح.ك نححيا ?Fرد وا ، دوححم5 ه0ل)K3 ار 4ر-Yو <)5وي ، JيرYا،
Jل)F ;F)=>رد T-5 ميد& هفس1و د5ا 4دو+ د).03 ادF هس Aد)Dع ه+ مدر3 ، ميد&
Jل)F ه+ <د-سر يار+ اري6 ، د5ا 4د5)م-& )+ 4ار هم-5 رد همH هك د5ا ه.>اد 9$)يرU5
?)حح0.3 دحح5وادF Aا‚ روص$ يار+ 9ل و 4دو+ 9+وF •Qر3 '*ع <)7Q [هححلQ 'ححQ] 'حح*ع
G درو# ور 97لا 9حو ه+ <)!5ا ;سا م6ل ، 4دو+ TQ)ع
د-حو$ رد ار 9كوك> )$ د=.ساوF د-حو$ <)=م>د دي)*ع د)!1 يار+ nكعر+ 9لو
هحح+ ;يرححL+ م)حح*3 6ا ار <ارD3)حح-Bو 4دوححم5 WودححP3 ار 9حح7لا 9حححوو دححي)م5 د)ححcيا
4د)ف.ححسا )+ ¨دو7ي nلوB ، د56 نيد هLير ه+ هL-$ ، ;سود م)=+و، د5)سر ;-Hولا
¨ارح+ ارح5#و ، 4دوحم5 'ح*5 ار §يادحF هحس •رح> 4دح-*ع، )Hودح=H §ميدح& دي)*ع6ا
4رF†)ح+ ، ZدححH نححيا هحح+ <د-حسر ¨ارحح+ ، دوحم5 EiحL-B ¨ر@يد :)Dل ه+ <)3در3
ار وا هححك مدر3 ، دوم5 رو7q مدر3 '+)*3رد ه5ار-*1 ي)7س)Dل )+ و ه.ساوFر+ ي6ور
)+ يرك!ع ي)7س)Dل )+ ، ن-=3I3 ه-لع درD5 و f=Q ي)H <اد-3 رد ار وا ، د=.F)=L-3
Xححc0$ هحح+ هححمH،دحح5دو+ 4دححيد د=م.حح!3 ;ي)حح75 9ع)م.Qا ;ل)حو ، ;LHدو ;مLح
6ا 4دحح> <و8ر8د يو ;ل)ح6ور ه5)DLكيرد ه5و@e 2 د5د-سرB ار ;لعوا6ا ه.1رور1
و <).ححسود :)ححDل رد ار EيوححF ه5)مصF šرb وا „ 4درو# ور ;=ك!3 ه+ ;=Kلس
2 ;ف8 4داد 6ر)D$ ن-=e <)3ولU3
rحح&و$ ار3 )75)مس#6ا 9ياد5 <)78)5 هك مدو+ ;كرح رد م)> رد 95)+)-+ ه+ Wود
ارححe و 9ي)م=-3 ;ي‚ا ار ما 4ر)V-+ <)8 4د=+ ارe ‹ nلوB يا هك درS م+)KFو دوم5
<وححF و C)ححF ه+ ار <)5# و „ يا 4دوم5 <عا <)3ولU3 نيا )+ ار Aا 9=م>دو د)=ع
2 ;ف8 „ د-HاوP-3 9e 4د=+ 6ا و 9ك <)$ Aرgح 2 مد-سرB „ 95)Lك-3
رد <وحح=كا و محح>)D-3 ادححF رحح!B و )75)حح!5ا يادححF هححك م.!H p-!3 ي)!-ع ن3
G م=ك-3 ;D&ار3 ار <)8 4د=+ ?اوحا و ما ه.!L5 مردB يول7B
ه+وحح$ Tحح-5 مدوححF و محح=ك-م5 ;ححي6ا ار E5)حح8 4د=+ د0D=3 هك مدوم5 د70$ وا )+ ن3
]ىحح!-ع Aرححgح هحك دوححم5 )ححعدا nلوB G مد3# رد وا <)8 4د=+ 4ر36 رد 4دوم5 هحح-لع]
118
[م!لا دوححم5 ;Dححح, ن3 )+ ادF ر!B هك=ي6او ، ;سادF ر!B هكل+ 4دوD5 97لا رD3)-B
م.!H رD3)-B <و=كا مH ن3 و د=ك-م5 ;Dح, ير@يد 9!ك )+ <ارD3)-B Tc+ ادF /)=+
G ] ` [
ار دححي)*ع6ا هلحح!لس aححي و ، دوححم5 AوححD5 ي)ححعدا هحح*يرb نيدحح+ يدوحح7ي nلوححB
ىحح!-ع Aرححgح هك دوم5 'Fاد ;-ح-!3 4د-*عرد [مححح!لا هحح-لع] و 4دوحح+ راTحح-+ <# 6ا
G د>)D-3
2 دوم5 '*5 ار 'Dي)+ sوص5 6ا 9g0+ <او.-3 ?)j3 ه5و8 ه+
ىح!-ع و ;ححسا ىح!-عردB ادحF] 2 ;حسا 4دحح3# مHدحفH R)ح+ )ح=حوي 'حح-c5ا رد
[;سا ادF 93ار8ر!B
2 4د3# مL> ;ي# م75 R)+ <لوسر ?)معا /هل)سر رد
دحح5وادF „ 9.!-كو$ اد5وادF 2 ;ف8 ?و()> G ;س)!-ع دوF <)مH ادF هكل+ ه5]
[ م.!H )!-ع <# ن3 ;ف8
دحح-م0$ <وححe )حح!-ع )حح3ا ]2 ;ححسا 4دحح3# مHدT5)حح> ;ي# موس 'ص1 ى.3 '-c5ا
9حح3 يور+ و 4درك ?وT5 ير$وDك 'j3 هك ديد ار ادF šور و د3#ر+ R# 6ا ارو1 ;1)ي
[ مدو=LF وا 6ا هك ن3 93ار8 ر!B ;!=يا 2 هك د-سر <)مس# 6ا 9ياد5 4)@5أ دي#
و ادححF <)+Tكي و ?دكي نير+)=+] 24د3# م.فH ;ي# مHدT5)B R)+ <)-3ور هل)سر رد
[ د-=ك د-cم$ ار )!-ع )3 د5وادF ردB
?)مك ه+ <)36 <وe نكل]2 ;سارك‚ مر)7e ;ي# مر)7e R)+ <)-bY هل)سر رد
[ د> 4د-يا6 <66ا هك د).سر1 ار دوF ر!B ادF د-سر
ادF ر!B م)=+ ، ار ادF رD3)-B ، د-5)Lك Cر> ه+ ار5)5# يدو7ي nلوB 'ك> نيد+
ار X-لحح, <)ححL5 ه.حح!H# ه.!H# و دوم5 97لا ;=Kلس aير> ار وا 4 دوم5 دادمل&
4درو)-5 <)+T+ ار ).كي د5وادF م)5 <)5# ;يرjكا ل)ح هك دوم5 EP+ <)5# ن-+ رد <)=e
هحح+ و 4داد رحح--h$ Wا 9ححلوا ;ل)ححح 6ا ار )حح!-لك ، د=.ححسرx-3 ار p-!3 ي)!-ع همH
هحح+ /همحح!c3 ، 4دوححم5 ?دححD3 )حح!-ع Aرgح Aد)Dع ه+ ، ).كي د5وادF Aد)Dع zوع
<).ححسرB ;حح+ نحح-+ dرحح1و ، دحح5دوم5 )!-لك 'Fاد+ ار p-!3 ي)!-ع 4د> ه.Pيو#راد
ار يرحح@يد s)Pحح>ا ي)ححH ;حح+ <).ححسرB ;حح+ هك ، ;سا رد*=-مH Zر, <)-ح-!3و
دح5ا 4داد)حQ )حH )ح!-لك رد هحك ار ىح!-ع Aرحgح /همح!c3 <)-ح-ح!3و د=.سرx-3
G د=.سرx-3
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ] ƒ ن-36ر+ هS ¨روص+ ، د-+)$ nلوeدر8ادر8 <)مس# 6ا 4د==S 4ر-F ¨رو5 <)78)5 ، JL3د §iيدT5 رد 4اررد
د-.!-S )م> )&# د-سرB nلوB „ §Hد §3 y5ر ار3 رد*=يا ارe nلوB ، nلوB 2 ;ف@-3 وا ه+ هS د-=> §ياد,و د).1ا
رححU.=3و ورحح+ ر7> ه+ T-Fر+ <و=Sا ، §5)سر-3 را6# وا ه+ و$ هS §!S <)مH م.!H د!-ع ن3 ، داد RاوQ اد, <# „
‹ ;ححسادF دحح56ر1 ;حح*-*حرد دحح!-ع هS درS §3 معا همH ه+ و ;1ر دو7ي ¨)H ه!-=S ه+ 4)@5# GGG W)+ ن3رو.سد
م-لحح>روا رد هححS ;حح-5 <)ححمH يا رحح@3 دحح=.ف8 §حح3 و دحح5د5)3 93 Aو7D3و A)3 د5دK=> 93 اروا <)=Pس هS §5)!S
§سر)1 <)+6 ه+ همQر$ <لوسر ?)معا ، p!-!3 ¨)!-ع '-V5ا [ „ داد-3 هc=i> ار §!-ع <اور-B ¦ ” ` ƒ v`
* اJبر" mيب )# {رش ;+ري)ححس دحح=5)3 )حح7+رع B يد)ححي6 ي)ححH همحح!c3 <).ححسر
مH،4رحح-Yو [رح!5] ، [")ح=3] ، [Aل] ، ['D

حH ‘ ] د=5)3 ،د=.>اد rل.P3 ?)ك>ارد V <)حح=
',ارد )7+رع6ا 9g0+ B '-ع)مساو م-Hار+ا Aرgح <اور- 7-لع] )م [محححح!لا <#ر& و د5دو+
هحح5و يدوحح7ي هحح5 ،دوحح+ دحححو3 <)ملحح!3 aححي يو هححك دي)3رف-3 م-Hار+ا درو3رد ميرك
<

)ححك

)حح3

ول Žحح!

3

)ححف•-= Žح

<ن

ك Ž ل

و

)-
¬
5 Žار

ص

5 • ل

و


¬
د Žو7

ي

م

-H Ž ار

+

%
Ž
<)3

]،دو+ 95ارص5
119
<)!5ا aي هكل+ ، دوD5 95ارص5و يدو7ي م-Hار+ا [ن

-ك Ž ر
Ž
L• م

ل

ا ن

3Ž B ،دوحح+ <)ملحح!3 C)
مHو V <)= G دوD5 T-5 <)كرL36ا ?# ” <ارمع t•
ه+ )7+رع 8 ] محح-Hار+ا نححيد 95)K-حح> :و)سو )+ و <)36 ;>ذ [محح!لا هحح-لع Cرحح$ ار
<)حح+ر*3 <)5#، د5وL-3 هKساو )3 ار )75)!5ا نيا هك rل.P3 ي)H ه5)7+ )+ و ، 4دوم5
'كحح> نيد+ و ;1ر )75# دT5 ه+ ?وا دي)+ ، م-.!H 4)-س 4ور )3و د=.!H 97لا 4)8ر)+
هححك د5دحح> 'ححي)& <)حح5# يارحح+ ار 9$)فحح,وŸ دحح5دوم5 E.سرB م-*.!3 ر-Y ار )75)!5ا
)ححc+)Q هححD0ك ه5)ححF رد ار 9ي)حح7.+، د5د> CرL3 Jيرb نيد+ و دو+ ر)8درورB A)ف,
د5دوم5 G
šو5 مو& 6ا <)5#6ا 9g0+،د5درi-3 E.سرB )7+رع هS ار 9ي
Ž
)7.+ ] [محح!لا هحح-لع 9&)حح+
šو5 مو& ي)7.+ درو3 رد دو+ 4د5)3 ] [محح!لا هحح-لع Xح)حح, هححS ;ححسا 9.ي# šو5 4روسرد
2 دي)م=-3 šر> ن-=e ار5# ه5وم5 ر-!ف$
، [_اوححس]، [دو] \)حح7.+ 2دحح=.ف8 و ،د5درك د-ك/)$ ;+ y=B \ور ),وصP3 šو5 مو&
ل و] ‹دححيراد5ر+ <)L=3اد6ا ;سد و ،د-=ك5 )HرT8رH ار [ر!5] و [ dو0ي] ، [ -وhي]
G[ار!5 و dو0ي و -وhي ل و )عاوس ل و ادو <رذ$
و ،د=.حح>اد \ا 4oححيو Aا6)حح-.3ا ;+ y=B نيا هك دو> ى3 4د)ف.سا ن-=e ن(ار& 6ا
<)حح5# Xححلb ;حح,ر1 <ارDHر '-لد ن-مH ه+ ،د5دو+ 4ارم8 مو& <# s)F هQو$ درو3
Gد5درك ى3 ه-ك$ )75# Aد)Dع \ور T-5
2دراد دوQو ى5و8)5و8 A)ياور „د5د> اد-B )cك 6ا ;+ y=B نيا هك=يا رد
` ،د=.حح!ي6 ىحح3 šوحح5 6ا 'D& هك ;سا pل), در3 y=B م)5 )7=يا د5ا ه.ف8 ىg0+ ƒ
nحح-ل+ا aححيرح$ هحح+ ر)حح8د)ي <اوحح=ع ه+ ار <)5# \)H هم!c3 د=.1ر )-5د 6ا هك ى3)@=H
Gد3# رد ى.سرB ;+ Aرو, ه+ )cيرد$ و ،د=.>اد ى3ار8 و د=.F)س
v ىحح3 )حح-5د 6ا مادححك رححH هك ;سا مد# د56ر1 y=B \)73)5 )7=يا د5ا ه.ف8 ىg0+ ƒ
Wو3ار1 '()!3 نيا د0+ ى$د3 ىلو ،د=.F)س ى3 دو+ د)ي \ار+ ار وا هم!c3 ;1ر
G ;1ر8 ل)+ )75# E.سرB kو3 šو5 رصع رد و د>
— ه.F)ححس šو5 دوF رصع رد هك ;سا ى()7.+ م)5 )7=يا هك د5د*.03 ر@يد ىg0+ ƒ
،درححك ىحح3 \ر-8ولQ مد# رD& Zاوb 6ا ار مدر3 šو5 هك دو+ <#رb)F ه+ نيا و ،د>
)حح75# E.ححسرB هحح+ و د=.F)ححس ى()حH همحح!c3 <# \)ححc+ nحح-ل+ا aححيرح$ هحح+ ىححHور8
Gد5د> ?وhL3
نححيا 6ا ىكي \ا هل-D& رH و ،د> '*.=3 ىلH)Q Rرع ه+ ه5)@c=B \)7.+ نيا )&)ف$ا
4دح> 'ح*.=3 )ح7.+ <# دوحF هحك ;حسا دح-0+ ر)-!+ ه.Dلا ،د5ديT8ر+ دوF \ار+ ار )7.+
،د=.F)ححس )حح73)5 نححيا ه+ ى()7.+ و د> '*.=3 )75# م)5 هك ;سا نيا رH)q هكل+ ،د>)+
رد ه5)حح@c=B \)حح7.+ نححيا هححك دحح5ا 4درححك 'حح*5 :)ححDع ن+ا 6ا <ار!ف3 6ا ىg0+ ىلو
و د-ححLك <ورحح-+ ار )حح75# <)K-حح> ، Rرححع ;-لH)Qرححصعرد و دحح> ن1د šو5 <)1وb
Gدوم5 Aوعد <# E.سرB ه+ ار مدر3
نححمي ن-36رححس رد [رحح!5 و dوحح0ي و -وححhي] ;حح+ هس ;+ y=B نيا 6ا ه.1رم7يور
هحح+ <)3)ححس <# مدر3 و ;1ر <)-3 6ا نمي ر+ [ :او5 و‚] {ل!$ )+ هك ;>اد رار&
Gد5ديور8 دو7ي ن-(#
120
هحح+ [ _اوححس] و دوحح+ درحح3 'كحح> هحح+ [دو ;حح+] 2دححيو8 ىح3 Zور03 Œرو3 \د&او
ه+ [ر!5]و [‰سا] Aرو, ه+ [dو0ي] و [ر->] Aرو, ه+ [ -وhي] و [ <6] Aرو,
G[ Zور03 4د5رB] [6)+] Aرو,
هححلمQ 6ا هححك د=.حح>اد Tحح-5 \ر@يد \)7.+ هك3 ىل)Hا ),وصP3 ىلH)Q Rرع ه.Dلا
هححD0ك ه5)ححF 'ححFادرد و دحح> ىحح3 Rو!ح3 <)5# \)7.+ نير.8رT+ هك دو+ [ 'DH] ;+
و ، ;>اد رار& `˜ و دوححسلا رححcح 'حح+)*3 رد [ Z)ححسا] ;+ و ‹دو+ <# ?وb _ار‚
و [Aل] ;+ ن-=VمH و [ هD0ك ه5)F ى+و=Q ه>و8] ى5)مي نكر '+)*3 رد [هل()5] ;+
Gدو+ [ \Tع]
4دcححس zوححع هحح+ ، 4دوححم5 Wو3ار1 ار دوF §5)!5ا ;-صP> <).سرB ;+ نيا
'حح+)*3رد ار دوحF [ §5)حL-B ] <)حح> دوحQو EححP+ نير.-ل)ع ، §لHا 4)8رد ه+ 4دوم5
د5درi-3 4دcس <)5# ه+ ، 4دوم5 مF د3)Q ¨)7@=سو <)8 4د5رB ، A)5او-ح ، )75)!5ا
G
ه?(ح )# ناكر?- /#ا" ^• L• ( Ž)ع • 9+ 9+ Aرgح 2 [)ححح7=ع هحححللا 9حححOر] هك دي)3رف-3
<# دروحح3 رد ،دحح5دو+ 4دححيد هLDح رد ار5# هك 9ي)!-لك درو3 رد ^• م

ل

س

م

أ

و

^• D

-D
Ž
ح

م

أ

ه+ دو+ )!-لك رد هك يريو)ص$ و )!-لك B رD3)- [ م

ل

ححس

و

هŽ حح- •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

] Aرححgح ، د5دوم5 هص&
ميرك 9D5 [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] <)Lيار+ 8 wPحح> مادححك 4)حح8رH هك د5ا 95)!ك <)5# 2 ;ف
<#رد و د56)حح!-3 9H)حح8 4دcححس WرDحح& يل)حح+ دي)م5 A)1و <)> ن-+رد pل),و a-5
هححللا A)حح&ولP3 نير$دحح+ مدرحح3 نححيا ، دحح==ك-3 93)سر ار يريو)ص$ [هححلQ 'ححQ] 6ور رد
'حح*5 "ححصلا R)حح.ك رد ير)ححPDلا p-ححح, ار rيرحح> }يدححح نححيا G د=>)D-3 ;3)-&
G ;سا 4دوم5
هنو>d دb0- C-ا [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] دنتفاي /اRن {رشcا * رD3)-B Aرgح 9لح,]
[ملحححسو هححح-لع هللا يارحح+ وا، ;حح!+ مححسا :د*3 نيدرد ار •ر> 4ار EيوF Aاد)>را)+
درو3رد )=مOو،;>اد <)-+ pOاو Aروص+ ار 9.سرB ).iيو د-حو$ 4د-*ع، دوF ;3ا
;F)=حح>و r-حح,و$ درو3 رد هS داد 9$د-*ع م73 :ورد EيوF ;3ا يار+ T-5 دوF
رD3)حح-B Aرححgح [ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] |ححي 4دحح-*عرد <# نير.ححم73 ، 4دحح> دراو 9jيد)حححا
ير)P+ م)3ا هS ;سا rير> }يدح wلP3 <)مل!3 [هحححللا هحححمحر] 2 ;ححسا 4دوم5 ;ياور
C
W
O
Y
b• 77س
V
ر

77(
V
ن Yb• '
Y
ا ]77ل
V
"V 1W و77B
W
ي
V
ه
W
77ن Y"V ه
W
ل
_
'ا ي
V
j• )
V
ر
V
b
V
"W s
V
b• س
V
S
\
ا(
_
"V m

ب
Y
ا m
Y
"V
ي
_
(

ن _'ا E
V
ل
_
س
V
و
V
ه• ي Yل
V
"V ه
W
ل
_
'ا ]ل
_
l
V
E
V
77ي
V
ر
Y
-
V
m
V
77ب
Y
ا ¢)
V
ا77Š
V
ن _'ا /
Y
ر
V
77t
Y
Z
V
اb
V
ك
V
ين •ور
W

Y
ت W •
V
1W وB
W
ي
V

ه
W
'
W
وس
W
)
V
و
V
ه• ل
_
'ا د
W
(
Y
"V او'
W
وB
W
ف
V
M
W
د
W
(
Y
"V ان VZ
V
اb
V
ن _›

ف
V
] ` [ :)Dع ن+ هللادDع Aرgح 9Oر]
[)م7=ع هللا رمع Aرgح هك د=ك-3 ;ياور [هحح=ع هححللا 9ححOر] رD3)-B هك دو3ر1 [ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,]
ىح!-ع šدحح3رد )حH 95ارححص5 هV5)ح=e نح3 šد3 رد 2;ف@-3 رD=3 يل)+رد محح!لا هحح-لع] [
هححك دحح-يو@+ نحح3 Jحرد،د-=i5 هhل)D3، د5د>ر1)كو د=.ف8 ادFر!B ار وا د5درك هhل)D3
G ;سا ادF ?وسرو 4د=+وا
2 دححي)3رف-3 rيرحح> }يدححح نيا šر> رد ير)Dلا p.1 ] šدحح3 2/ارححb%[9حح5ورK$ ل
ار 'b)+ 8 G مدوم5 ‡ار1ا Eف-,و$ رد و مدوم5 r-,و$ ار 9!ك j3 ، د=يو
[مير3 ن+ا \ر)ص=لا Aرbأ )مك]6ا روU=3 e 5)= V )ححH 95ارص5 ه ، ىحح!-ع Aرححgح
4د=+ ;لT=3 6ا ار م!لا ه-لع 8 G د5د-5)Lك ;-Hولا ه+ ار وا 4دوم5 kر)F 9 [
121
'ححb)+ rحح,و <دوححم5 r-حح,و$ Jل)ححF A)فحح, هحح+ ار <)حح!5ا |ححي ;حح*-*حرد
رD3)-B،;سا [ملسو ه-لع هللا 9ل,] هححملك <دحح5اوFرد )محح> هك داد :رد EيوF <)-.3ا يار+
G د>)D-3 Eلوسرو ادF 4د=+ دمح3 هك د-Hد+ 9Hاو8 ن-=e دي)+ Aد)7>
م)ح*3 ، ;حسا Aد)حDع هح+ <دوح+ rلك3 و <دو+ dولP3 ي)=03 ه+ يو <دو+ 4د=+
)ححH Aد)Dع )$ دو+ rلك3 T-5وا، د=ك kر)F <)8 4د=+ r,6ا اروا د5او.-م5 يو يرD3)-B
وا ، دHد م)c5ا ار
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
]رDم5 rير> }يدح —`˜¦ 2 s 97.=ملاو+ا <)=VمH [/)-D5لا }يد)حا R).ك]، ير)PDلا p-ح, [ ™v ƒ ™—
'ح-لد نحيا ،دح5دوم5 A)ح1و 9ل)حسدروF رد يو <ارح!B 93)م$و ;>اد5 يد56ر1
رD3)-B هك ;!=ير+ ير@يد [ملسو ه-لع هللا 9ل,] نحيار8ا ارحي6،دححHد د56ر1 ار 9!ك د5او.-م5
هك3 <)كرL3 هك-5)36 و ،4دوم5 اد-B ، يد)ي6 <ار!B دوF يار+ ;>اد-3 ار 9ي)5او$
رك+و+ا Aرgح )+ وا،د=5)سر+ '.& ه+ ار وا د=.ساوF [هححح=ع هحححللا 9Oر] Aرgحو ، دوم5رار1
Xل)b 9+ا ن+ ىلع [ه=ع هللا 9Oر] G د5)+اوF دوF ي)Qرد ار
رD3)-B 4)8رH [ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] دوححF يارحح+ ، دححHد يرحح!B دوححF يار+ ;!5او.-3
;حح!5او.-م5و دوحح+ 4دحح=+ اري6 ، درك5 ار ر)ك=يا وا 9لو ، درك-3 اد-B ير)مL-+ <ار!B
، <دحح5ار-3و ، <درححك 4دحح56 ، <داد دحح56ر1 ، <داد رحح!B ارححي6 ، دحح=ك+ ار ير)ححك ن-=e
ر)8درورB مكح ه+ Zر, [هلQ 'Q] G د>)D-3
رD3)-B Aرgح dو1 }يدحرد <)=VمH [ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] Rدا EيوححF ;حح3ا يارحح+
9يو8)حح=Mو šدحح3رد ، )محح> هححك ، دححHد-3 محح-ل0$ ار دوححF <).سودو <ارD3)-B )+ هل3)03
<)=يا يار+ 93)*3 نير.7+ يرD3)-B و 98 4د=+ م)*3 ، د-=ك يور 4د)ي6 دي)D5 <ارD3)-B
G ;سا
vحاl ا ريسفت ب ي- ريDك m > * ديو د5وادF [هلQ 'Q] Eلوسر ، [ملححسو هحح-لع هححللا 9ل,]
دي)3رف-3 ه.>اد <)-+ [دDع] 9فير> ر)-!+ X*ل ه+ ZرL3 ي)H م)*3 رد ار 2
[4دح=+] دحDع حفل هح+ kارح03 م)@=Hرد و،Aوعد م)@=H،<#ر& ?وT5 ;&ورد ار وا
Xيذححi$ م)حح@=H Wا 9حح@=.لد A)حح&وا رد <دوم5 Aد)Dع ه+ ارواو،;سا 4دوم5 R)KF
;سا 4دوم5ر3ا ن-فل)P3 ]G ` [
ه77-`" ي(77tرX *د77يا-رفي- :ا77Aح£ا s-ا77i ري77سفت)# <اد=مححL5اد
Aرgح يار+ 4)8رH2د=يو@-3 9D5 ميرS ] ملسو ه-لع هللا ىل, [ هحح+ ;Dحح!5 رحح$ ZرL3 93)5
Aرgح5# ، دوD-3 [4د=+] دDع [ ملحححسو هححح-لع هللا 9ل,] Xحح*ل <)ححمH ه+ 98رT+ ;ل)ح نيرد ار
G دوم=-3 يراذ8 م)5
)H 95ارص5 8 ىحح!-ع Aرgح )+ هكيد)ي6 ;Dح3 هك د5دوم5 <)م [ محح!لا هحح-لع ] دحح5راد
ار 9q)فلا 4رF†)+ 4دوم5 ‡ار1ا يو šد3و r-,و$ردو،د=ي)م=-3 د)ي6 r-,و$ ار وا،
ار يدحح5وادF A)فحح,،4د-ححLك ;-&وححلP3 م)حح*3 6ا ار وا هححك د5درك ?)م0.سا Eيار+
ا،د5داد Eيار+ 8 ر e هحح!-سد _وحح5 aححي 'حح,ارد يور 4د)ححي6 نيا ه / <)=محح>د 6ا 9ححكي
] ?و)حح> م)حح=+ هححك p-حح!3 Aرgح ححB دوحح+ يدوحح7ي [nلو B )Hدحح0+ 9ححلو،دوحح+ 4دحح> <
،<)ح5#و،ديدر8 EP+ )H 95ارص5 <)-3 م)ع Aروص+ B 95)ح!5ا A)فح,6ا،ار 97لارD3)ح-
šدحح3و ;ححDح3 نححيا :)ححسا هحح+و،دحح5داد ار يدحح5وادF A)فحح, Eححيار+،4درو# <ورحح-+
95)حح!5ا هلحر36ا هك <)!5ا aي د)ي6 r-,و$ اري6 ، د=.F)س CرL3ار دوF 9bار1ا
kر)ححF حح8 دحح5وادF A)فحح, و،ددر ي Aا‚ هحح+ ;ححسا6و)c$ ;حح*-*ح رد،دوحح> 4داد يوحح+
GدوL-3 4د-3)5 Cر> 6و)c$ نيا هك،د5وادF
122
رD3)-B Aرgح نير+ 4وع [ملسو ه-لع هللا 9ل,] يار+ 9م73 :رد ار E.3ا هك=يا يار+
2 ;سا ه.>اد <)-+ <)> A)1و ;ل)ح رد هل3)03
هD.ع ن+ هللادDع Aرgح [ه=ع هللا 9Oر] هححLي)ع 9+ 9+ Aرgح هك دي)3رف-3 هحححللا 9حححOر]
[)7=ع :)Dع ن+ هللادDع Aرgحو [)م7=ع هللا 9Oر] رD3)-B هك د5دو3ر1 [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] دو3ر1
2
4دcححس]دcحح!3 ار دوححF <ارD3)حح-B ي)ححHرD&،د)حح+ ير)ححص5و دوحح7ي رحح+ ادححF ;حح=0ل
رD3)-B ، د=.1ر8[4)8 [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] ] G دوم5رذح ار E.3ار)ك ني6ا v }يدححح نححيا [
'ححح3 ار )ححHرD&و ، <دوححم5 )حح=+ يدcحح!3 <ارD3)-B رD& يل)+ هS دراد-3 <)-+ rير>
د5د> Xi$ر3 ار د+ ر)S نيا ير)ص5و دو7ي ، د>)D-3 يTي)Q)5ر)S ن.F)س 95اوF 6)م5
د5وادF ;=0ل درو3و [هلQ 'Q] G د5د> •&او
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ƒ ºR).كلا 4دDع ىلع ?T5أ يذلا هلل دمحلاº د).سر1 ار [<#ر&] R).S Wا 4د=+ ر+ هS ;سار 9يادFر3 )=M م)حح& )ححمل هحح5أوº
º هللادDع ;ساوFر+ ادF 4د=+ هi-5)36 º-ل 4دD0+ \رسأ يذلا <)حDسº دcحح!36ا م)@=7Dحح> ار Wا 4دحح=+ هححS ار 9$ا‚ ;سا 9S)B
G در+ :د*ملا ;-+ ه+ مارحلا
v م

ل

ححس

و

ه Ž حح- •ل

ع • ه

ححل

لا ىل

حح,

ه Ž ححل

لا ?
Ž
وس

ر

+
Ž
?• T•5 • )م

ل

ل

)& • :
¢
)D ’ع • ن

+ • ه Ž ل

لا د • D •ع • و

^• L• ( Ž)ع • <’ أ

^• D •. •ع ‘ ن
Ž
+ • ه Ž ل

لا د Ž D •ع • ن

+ • ه Ž ل

لا د- •D •ع ‘ 95 Žر

D •F• أ

ƒ
ر

وححD ‘& ‘ اوذ ‘ ححP• $ ’ا \ر

)ححص

= ’لاو

د Žو7

- •ل

ا ىل

ع • ه Ž ل

لا ^‘ = •0 •ل

a

ل Žذ • ك

و

H ‘ و

?• )*• 1 • ه Ž 7
Ž
Q• و

ن

ع • )7

ف•L• ك

)7

+
Ž
م

. •Y • ا ا‚ •ª
Ž
1 • ه Ž 7
Ž
Q• و

ىل

ع • ه

ل

^• ص

-مŽ F• š‘ ر

K

ي • J

فŽb

] }يدح [ او0 ‘= •,

)3

ر

ذ ¤ ح• ي ‘ د • Q
Ž
)!

3

م

7
Ž
( Ž)- •D
Ž
5 •أ

–`• rير> ير)P+ [
"رححيرH 9+ا Aرgح [هحح=ع هححللا 9ححOر] رD3)حح-B هححك دححي)3رف-3 [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] 2 ;ححف8
<ارD3)-B ي)HرD& هك 4دوم5 ;=0ل ار 93و& د5وادF،95ادر@5 ;+ ار مرD& ار)8درورB
]Gد=.F)س 4)8 4دcس ار EيوF ` [
رD3)-B هك دي)3رف-3 ر)!ي ن+ا /)Kع Aرgح [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] ار)8درورB 2 دو3ر1
د5وادF XgY،د==ك Aد)Dع ار5# مدر3 هك 95ادر@5 9.+ ار مرD& [هلQ 'Q] د)ي6 93و& ر+
G د5داد رار& دc!3 ار <)> <ارD3)-B ي)HرD& هك د> ] v [
رD3)-B [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] د5وادF هS درi-3 )عد [هحححلQ 'حححQ] هححS د6)حح!5 4ارم8 ار E.3ا
4دcححس WرDحح& هحح+ ، دحح=HاوP+ دلوا وا 6ا ، دحح==S Aد)Dع <).+ د=5)3 ار Aرgح5# رD&
د5وادF ;=0ل درو3 )H ر)S ن-=e م)c5ا )+ <ادو7ي اري6 ، د==S [ هلQ 'Q ] G د=.1ر8 رار&
د5وادF [هلQ 'Q] رD3)-B يار+ [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] ، د5دو+ رL+ <ارD3)-B 93)م$ هك د5)م71
<)ح-+ <)ح> يارح+ 9ححو Jحيرb6ا ار 9ح7لا ي)حH 9ي)حم=Hر ;يرحL+ ;يادحH يارح+و
2 د5راد-3 m
œ
77b
W
ي
V
ه
V
77ل
_
'ا m
_
77ك • '
V
و
V
E
Y
77ك
W
ل
W
D Y-• ر

77?V ب
V

_


m
W
0
Y
ن V ن
Y


E
Y
J
W
ل
W
س
W
)
W
E
Y
J
W
'
V
C
Y
'
V
اX
V
$
ه• 77ل
_
'ا ن

e Y ›

ب


_


ن
\
ا€
V
ل
Y
س
W
ب

E
Y
ك
W
ي
V
ت •Ž
Y
ن V ن
Y
Z
V
ان V'
V
ن
V
اك
V
ا-
V
و
V
M• #•ا(
V
"• m
Y
-• ء W ا?V ي
V
m
Y
-
V

V
"V
ن
V
ون W-• ,Y b
W
'
Y
ا لY ك
_
و
V
ت Vي
V
ل
Y
ف
V
ه• ل
_
'ا ]ل
V
"V و
V
” محح-Hار+ا `` -B <)حح> يار+ <ارD3) 8 )ح3 هحك ;حف
4د=+ 6ا 9g0+ يل)+ د5وادF 9لو ، م-.!H رL+ )م> 'j3 8 ;=3 EيوF <) 8 ه.>اذ
هL-مH <)=3I3و ، م->)+ ه.>اد د5وادF 46)Qا <ود+ 9Kل!$ m-H هك م-5او.-م5 )3 ،
G د==ك-3 'كو$ د5وادF ه+
93)ححم$ ;-ححصP> ;حح*-*ح <)حح=3I3 يارحح+ rيرحح> ;ي# نيرد B <)حح-+ ار <ارD3)حح-
همH <)Lيا هك ;>اد B ه+ 4دوم5 •لK3 EيوF ;-صP> درو3 رد ار EيوF <اور-
-3 <)5# @ دحح5وادF ي)ححH 4دحح=+ ، م-.حح!H <)حح!5ا )محح> 'j3 ، م-.!H رL+ )3 هك د=.ف
دحح5وادF هك ;سا 46اد5ا <)مH ه+ )3 Aرد& و 9ي)5او$و ، م-.!H [هححلQ 'ححQ] )حح3 يارحح+
G ;سا 4داد 46)Qا
123
يار+ ?)0.3 د5وادF B دمح3 Aرgح )3 رD3)- [ ملحححسو هححح-لع هحححللا ىلححح, ] هححك دوم5 ر3ا T-5
مارك ه+)ح, يار+ [ م7=ع هللا 9Oر ] ري)س و B ، <)حح!5ا aححي وحح$ هححك <)م7ف+ EيوF <اور-
9.!H رL+و ، dولP3 ه

77'
V


E
Y
ك
W
J
W
'
V


اb
V
ن _Z
V
ي
_
'
VV
وي
W
E
Y
ك
W
ل
W
D Y-• ر

?V ب
V
ان VZ
V
اb
V
ن _•

لY X
W
$
U• #
V
ا77(
V
O• ب

{
Y
ر

77?Y ي
W

V
و
V
ا0
ž
' •اl
V
`
ž
b
V
"V لY b
V
O
Y
ي
V
ل
Y
ف
V
ه• ب
Ÿ
)
V
ء V اB
V
' • اوi
W
ر
Y
ي
V
ن
V
اك
V
m
Y
b
V
ف
V
د

ح• او
V
اد
ž
ح
V
Z
V
ه• ب
Ÿ
)
V
” r7كلا ``u
+ @ ياو B 9حححو دحح5وادF Zرححb 6ا ميار+و ، م>)D-3 <)!5ا )م> 'j3 ن3 هك رD3)-
-3 ?6)5 @ ي يادF )م> يادF ، ددر @ ار EيوححF ر)حح8درورB A)&3 هكرHو ، ;سا ه5)
G د6)!5 Cر> د5وادF ه+ ار 9!ك m-H و 4دوم5 a-5 ?)معا هك دي)+ ، دراد و6ر#
رD3)-B R)ح,# [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] و،9ححس)=>ادF 9ل)ححع م-H)ححف3 نححيا Cرد )حح+ Tحح-5
ه+)ححح,6ا يد)ححي6 A)ححياورو ، دحح5درك Cرد ار EيوححF 95)ميا r&و3 ، 9س)=>رD3)-B
G ;سا 4د> <)-+ درو3 نيرد مارك
رAب يبا /ر•ح +Xو- [ه=ع هللا 9Oر] ر(-ايپ /افو :ا>ن%)# [ ملحسو هح-لع هحللا 9ل,] 2
رD3)-B Aرgح 9.&و [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] 6ا 9ححg0+ ، دوححم5 ;ححلحر 95)حح1 <)حح7Q نححي6ا
رD3)-B هك د5درك-م5 <)م8و ، د5د> EيوL$ ه+ )H 9ل-F <)5)مل!3 [ ملحححسو هحح-لع هححللا 9لححح,]
<)حح-+ مدرحح3 <)حح-3 رد اررD3)-B A)1ورDF هك د5درك-م5 ;(رQ )H 9g0+ ).حو ، در-م+
Jيد,رك+ 9+ا Aرgح 9لو Ÿ د5راد [ه=ع هللا 9Oر] هححمH '+)*3رد EيوF ˆسار <)ميا )+
دححD0ي <)ححك نحح3و A)حح3 د& ادمح3 <ª1 ادمح3 دD0ي <)ك ن3]2;ف8 مدر3 ه+و د).!يا
دمح3 9!ك 4)8رH [Aومي ل 9ح هللا <ª1 هللا [ ملحححسو هححح-لع هللا 9ل,] ، درك-3 Aد)Dع ار
د5وادF ، د=ك-3 Aد)Dع ار ?)0.3 هللا هك-!كرHو ، دوم5 A)1و دمح3 [ هححلQ 'ححQ ] 4د56
Gدر-م-م5 9H)@V-Hو ;سا
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
G ` ] }يدحح[د • Q
Ž
)ح!

3

م

7
Ž
( Ž)ح- •D
Ž
5 •أ

ر

وحD ‘&‘ اوذ ‘ P• $ ’ا )3

و

&• ه

ل

لا ن

0 •ل

)= •M •و

ير
Ž
D •&• '• 0 •c• $ • ل

م

7

ل

لا م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9
¤
D
Ž
= ’لا ن

ع • " • ر

ي •ر

H‘ 9+
Ž
أ

ن

ع • ƒ •u™– [
دمحا د=!3
v د ’ . •حح>• ا د ‘ ححD •0 • ي ‘ )حح= •M •و

ير
Ž
ححD •&• '• 0 •c• $ • ل

م

7

ل

لا ?• )&• م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

ه Ž ل

لا ?• وس

ر

<’ أ

ر
¢
)!

ي • ن
Ž
+ • /Ž)K

ع • ن

ع • م

ل

س

أ

ن
Ž
+ • د Ž ي •6• ن

ع • aل Ž)3

ن

ع • 9= ŽM •د ’ ح• ƒ
] }يدح[د • Q
Ž
)!

3

م

7
Ž
( Ž)- •D
Ž
5 •أ

ر

وD ‘&‘ اوذ ‘ P• $ ’ا م
¢
و

&• ىل

ع • هŽ ل

لا X‘ g• Y • —•t aل)3 Nbو3 [
د5وادF [ هلQ 'Q ] ني

ª
Ž
1 •أ

'‘ س

ر

لا ه Ž ل ŽD

& • ن

3Ž ;

ل

F• د

& • ?¥ وس

ر

ل

%
Ž
د
¥
م

ح

3

)3

و

]2 دي)3رف-3
)¡ •-

حح>• ه

ححل

لا ر

ححg

ي

ن

ححل

1 • ه Ž حح-

D

*Žع • ىححل

ع • X

ححل Ž*•= •ي

ن

3

و

م

ك

+
Ž
)*•ع • أ

ىل

ع • م

. ‘D

ل

*•5 •ا '• . Ž& ‘ و

أ

A

)3ير
Ž
ك Ž )L’ لا ه

ل

لا يT
Ž
c

-

س

و

دمح3 [ ملسو ه-لع هللا 9ل,] وا 6ا Eحح-B و دو+ ادF 4د).سر1 {*1
رحح+ Xحح*ع هحح+ )محح> دوحح> ه.ححLك )ي و در-م+ وا ر8ا )ي# ،د5دو+ T-5 \ر@يد <)8د).سر1
;ححL86)+ ى.ححسرB ;حح+ورفك <ارود هحح+ 4درححك )Hر ار مسا وا ~ر3 )+ و] „ديدر@¾3
\دو6 هحح+ و دح5T¾م5 ادححF هح+ \ررحO T8رH ددر86)+ X*ع ه+ nكرH و [درك د-HاوF
Gداد دHاوF Wاد)B ار [<)8د==ك ;3)*.ساو] <ارك)> د5وادF ” <ارمع ?# `––
رD3)حح-B دروحح3رد ار <)5)مل!3 يرi1 {F rير> ;ي# نيا [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] <)حح-+
6ا ،ار <)حح=3و3 دححي)D5 وا ~رحح3،دوحح+ ادححF 4د).سر1 <ارD3)-B ري)س د=5)3 وا هS ;>اد
G در-م-3 9&ولP3رHو ، دو+ dولP3 وا اري6،د6)سرود <)ميا
دمح3 Aرgح ه+ R)KF rير> ;ي#رد [ملحححسو هحح-لع هححللا §لححح,] 2 دححي)3رف-3 دححي)3رف-3
”Tحح3Tلا د=.حح!H 4د5ر-3T-5 <)5#و د-.!H 4د5ر-3 )م> [ <و.-3 م75او ;-3 |5ا ] —u
رD3)-B هi=ي6ا /)=+ [ملسو ه-لع هللا §ل,] A)حح&ولP3 ري)ححس 'ححj3 وا /)=+ ، ;سا dولP3و رL+
^حح*(ا‚ nححف5 'ححS هححS دححي)3رف-3 ?)حح0.3 دحح5وادF ارححي6 ، د-حح>و5 ار ~رحح3 م)ححQ
124
دراد-3 <)-+ ¨ر@يد rير> ;ي#ردو ، دLV-3 ار ~ر3 م0b nف5 Xح),رH[Aوملا
[هحح7Qو لا |ل)H /§> 'S] هS ” wححص*لا ˜˜ Aا‚ Tححc+ ، ;ححسا 4د5وحح> •H ¨Tحح-eرH
G ر)8درورB
2 د5او.-م5 4د-5)سر ¨ررOو •ف5 §!S ¨ار+ هD0S ه5)F ¨ارحح+ <)ححi3 نير$ :د*3 هD0S
§ححلو ، دحح>)D-3 <)5)ملحح!3 هححلD&و هححللا ;حح-+ ، دحح-حو$ ?وDمححس ، ;ححسا <)5)ملحح!3
<# ¨د)حح3 <)م.F)س ، د5ا 4دوم5 /)=+ م-Hار+او م-Hار+ا Aرgح هS ار هD0S <)م.F)س
، دوححL-3 هحح.ف8 ادححF ه5)ححF هi=يا دوQو )+ rير> هD0Sو ، د>)D-3 ¨د)ع '8و •)F6ا
نححيا ، دحح>)D-3 4Tحح=3و •)B ه5)F ن.>اد 6ا [ هلQ 'Q ] ?)0.3 د5وادF ).*-*ح §لو
'ححح3 ارححي6 ، ;ححسا 4دحح> 4داد <# مار.حححاو ;حمUع ¨ارح+ {ح*1 هD0S ¨ار+ X*ل
ار هD0S §!iV-H ، د>)D-3 مسا ;3ا §8ر)xiي و د-حو$ ?وDمسو ;ع)bو Aد)Dع
G د5او.-م5 4د5)سر ¨ررOو •ف5 §!S ¨ار+ هD0Sو ، د=i-م5 Aد)Dع
2 دحح=i-3رU5 6ارحح+ا نحح-=e هفير> هD0S درو3رد مسا <اد=مL5اد6ا ن.iي ]] |ححي
مدرححS :)حح!حا نحح3 هححS ;ححسا نححيا ادححF /ه5)ححF Aر)ححي6رد §ححس)سا ر)-!+ هل)!3
ه5)ححF نححيا Zرb ه+ ار <)3رمع م)م$ )3 ديا 4درS :)!حا §@مH مH )م> )$دع)&و
nيدحح*$ ;حح7Q نححيا Zرححb هحح+ ار <)حح3 §حح8 4دحح56 A)ححUحل م)ححم$،مححيا 4دحح5اوF6)م5
هححD0S ;7Q §=0ي هلD& ;7Q )75)مل!3 )3 ¨ار+و،ميدرS '-لc$،ميدرS م-U0$،ميدرS
W6را)حح+ور$)=03رB،مل)ححع Rرححh3و dرL3و Rو=Qو ?)م> §=0ي §ي)-1ارhQ A)7Q6ا
/ححهمHو )حح3 دححي)*ع،)3 ¨)75)ميا،)3 ¨)H JLع Xل& هi=يا 'j3 هD0S لو,او، ;سار$
|ححي هححD0S GGG ;ححسا )3 /هفb)عو ;يو=03و šور /همHو )3 ˆير)$ /همHو )3 f=Hر1
Eحح.مUع /ححهمHو ;ححسا E5دوحح+ :رد# ن-مH رد مHوا :د*$ م)م$و ;سا :رد#
مححHر@يد ¨)ححQرHو ;ححسا 4درححS نحح-0$ دحح5وادF ار :رد# نححيا هححS ;ححسا نيا ه+ مH
dر1 )H 4وSر@يد ¨)7@=س )+و دراد :د*$ )H f=س نيا ه5 GGG د=i+ ن--0$ ه.!5او.-3
dرحح1ور--h$ رحح@يد §5)مححس# ¨)ححH f=ححس )حح+ )حح$ا‚ دوححسلارcح دوححF )حح.ح هحح5و دحح=i-3
<)حح!5ا هححi=يا ¨ارحح+ §ححسرد# ه5)ححF نيا هS ;سا نيارb)F ه+ ه5)F نيا W6را،دراد
GGG دحح=i5 محح8 <)حح7Q نححيا ردو نحح-36 ¨ورردو §حح8 4دحح56 نححيارد ار WدوححF 4)حح@ي)Q
W6را هحح5 ه5)ححF دوححF،4دحح> ه.F)ححس دحح-حو$ م)حح5 ه+ ه5)F نيا هS ;سا نيا E>6را
§حح$ا‚ W6را هحح5،دراد ¨ر)ححم03 W6را هحح5 دراد ¨د)ححص.&ا W6را هحح5،دراد ¨رحح=H
<#و دراد ¨رححL+و ¨رححL+ dو1)حح3 ~رTحح+ ¨د)حح*.عا W6را |ي {*1 GGG m-HGGG دراد
واو 4دحح> ه.F)ححس <)حح!5ا |ي ;سد ه+ ، د-حو$ 2 4د> ه.F)س رi1 |ي م)5 ه+ هi=يا
د-حو$ §5)+ر& ، د-حو$ p-+‚ ، 4دو+ وا د56ر1 ، وا ;سدمHو د-حو$راذ8 <)-=+ [[
<)5)ملحح!3 ¨ارحح+ دحح-حو$ ?وDمححس Zرحح, هححD0S، دحح-حو$ 4دحح-*ع :)ححسا هحح+ /)=+
، 4دوححم5 هححلD& |ححي ZرححK+ ار دوححF ¨ور {حح*1 EيوF6)ححم5 م)حح@=Hرد <)حح5#،4دوحح+
4دcحححسر)8درورB Aا‚ هححح+ <)ححح5# ، دححح56ادرx-3 ر)ححح8درورB Aد)حححDع هححح+ ه5ادحححح.3و
هحح+ هححiل+ د.حح!ي)+ هححD0S '+)*3رد،6)م5 م)@=Hرد <)!5ا هS ;!-5 مH ‡ر>و،د==i-3
;ح7Q <)حمH هح+ ار دوحF ¨ور Zرح, ، دح5اوP-36)م5 ¨روLSرHردود>)+ هi-ي)QرH
ار <)5)ملحح!3 §حح8 هeر)ححxiي، ن.حح>اد هححلD& |ححي نيا ، د=ي)م5 ادا ار دوF6)م5 ، 4دوم5
;حح3ا ن.F)ححس هeر)ححB |ححي ;حح*-*ح هحح+ ار ار5# د-حو$ ?وDمس ن-مHو ، دHد-3 <)L5
)$ ، د=ي)م5 Zاوb ه5)F نيا Zارbا ه+ همH yح ه+ ن.1ر <)36 ، دHد-3 dوس مسا
مححسا :دحح*3 نححيد هححS دحح>)+ §ححل-لد rححل.P3 ¨)حح7@5ر )+ rل.P3 <)3در3 Wدر8
125
دحح5او.-3 §!SرHو 4دوم5 'يدD$ او*$ ;ير$ر+ ه+ ار §$)*Dbو §3و& ، ¨داo5 ¨)7&ر1
هD0S <)م.F)سو هD0S هS 4د-*ع نيا)+ ه.Dلا ، د>)+ [ ;سرB ).iي] دحو3 < )!5ا |ي
E.ححسرB ار هححD0S §حح!S mحح-H G دحح5او.-م5 4د-5)ححسر §حح!S ¨ارحح+ ¨ررححOو •ف5 m-H
G د=i-م5 4دcس هD0S ه+ nS m-H ، د=i-م5
هeر8ا 2 د5او.-م5 4د-5)سر ¨ررOو •ف5 دوسلارcح هحح+ :دحح*3 f=ححس |ي دوسلارcح
، ;ححسا ;حح=Q6ا §@=ححس هححi=يا :)ححسا هحح+ اروا §حح!SرH و ، ;حح!H <)5)مل!3 دT5
رD3)-Bو [ملسو ه-لع هللا 9ل,] |ححي هححS د5راد 4د-*ع §لو د=سوD-3 ار5ا ، ;سا 4د-سو+ اروا
G د5او.-م5 4درو# ار ¨ررOو •ف5 m-H <)!5ا ¨ار+ f=س
رb" /ر•ح +Xو- [ه=ع هللا 9Oر] #وس•ارRح نديسوب :ا>ن%)# 2 Aرححgح
n+)ع [ه=ع هللا 9Oر] رمع Aرgح هك دي)3رف-3 [ه=ع هللا 9Oر] ، 4دحح3# دوححس…ارcح aيدT5 ه+
95اوحح.-3 4د5)سر يررO ه5 ، 9.!H f=س aيو$ هك م5اد-3 ن32;ف8و ، د-سو+ ار5#
رD3)ح-B نح3 4)ح8رHو ، 9ح0ف5 محH هح5و [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] هحسو+ ارح$ هحك مدحيد-م5 ار
G مدرك-م5 هسو+ ار$ T8رH،درك-3 ] ` [
رمع Aرgح روU=3 [هحح=ع هححللا 9ححOر] •ححف5 9حح!ك يارحح+ ، دوححس…ارcح هححك دوحح+ نححيا
4دح3# ;حL7+ 6ا هحك ;حسا 9سد*3 f=س aي هك=يا ولو ، د5او.-م5 4د5)سر يررOو
Zرحح, ، د5)ححسر+ يررOو •ف5 9!ك ه+ د5او.-م5 مH ;L7+ f=س ن-مH ).ح ، ;سا
رD3)-B Aاد)>را J+)K3 <)5)مل!3 )3 [ملحححسو هححح-لع هحححللا 9لححح, ] ;=ححس aي 'j3 ار f=س نيا
G د5او.-م5 4د-5)سر <)!5ا يار+ يررOو •ف5 وا،هك=يا ه+ <)ميا ن.>اد )+، م-سوD-3
ن3وحح3 |ي دHاوP-3 <)K-> 2 د=5او.-م5 4د5)سر ¨ررOو •ف5 §!S ¨ار+ A)$)D5
دحح=i-3 §0ححس <)K-حح> ، د6)سرود Wا 4د-*ع6ا ?)i>ا 6ا §لi> ه+ ار ;سرB ).iي
دحح5وادF zوع ه+ 'iL3 م)@=Hرد مدر3 )$ دHد ;-سد& <)!5ا ¨ار+ ار <).Fرد هS
G د56)س •رL3 ار دوFو د5رو# ور A)$)D5و A)5او-ح ه+
9j-ل د&او 9+ا Aرgح [هحح=ع هللا 9Oر] رD3)-B هك-3)@=H دي)3رف-3 [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] ه+
[‡اوح5أ Aا‚] ارح5#و ، دوح+ <)كرحL3 ‡وح+ر3 هك دوم5 روDع 9.Fرد 6ا ، ;1ر ن-=ح
يار+ s)P>ا6ا §g0+ ، د5درك-3 <اTيو# ار EيوF ي)H šس <#ر+و ، د5د-3)5 93
رD3)-B [ملسو ه-لع هللا 9ل,] ، )ححم5 نحح--0$ [‡اوحح5ا Aا‚]T-5 )3 يار+ ادF ?وسر يا2هك د=.ف8
رD3)-B [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] موحح& نPححس <)ححمH 'ححj3 )محح> نPس نيا،هللا <)حDس 2 ;ف8
ىسو3 [ م!لا ه-لع ] ي)ححH ;حح+ 'j3 )م5 ن--0$ 9ي)7.+ )3 يار+ 2 د=.ف8 Eيار+ هك ;سا
دححير-@-3 E-Bرد ار ن-L-B <)3در3 ي)H Wور )م> هك ;سادF ه+ م!&، <)كرL3
] v [
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ;

ححي •أ

ر

9حح5 ¤أ

ل

و

ل

و

•‘ ف•= •$ • ل

و

ر

g‘ $ • ل

ر
¥
c• ح• a

5 ’أ

م

ل

ع • أ

95 ¤%
Ž
?• )*•1 • ه

ل

D ’*•1• د Žو

س
ا ر
Ž
c• ح• ل

ا ىل

%
Ž
/•)Q• ه

5 ’أ

ه

= •ع • ه

ل

لا 9

OŽ ر

ر

م

ع ‘ ن

ع • ^• 0 •-+
Ž
ر

ن
Ž
+ • n
Ž
+
Ž
)ع • ن

ع • ƒ
[a

. ‘ل

D ’&• )3

a

ل

D ¤*•ي ‘ [م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

] 9

D
Ž
= ’لا `–¦– ير)PDلا p-ح, ، yحلا R).S
v )حح7

- •ل

ع • <• وحح*‘ل
¤
0 •ي ‘ ‡¢ او

5 •أ

A

ا‚ • )7

ل

?‘ )*•ي ‘ ن

-ك Ž ر
Ž
L• م

ل

ل Ž "¢ ر

c• L• +
Ž
ر

3

ن
¢
- •= •ح‘ ىل

%
Ž
k• ر

F• )م

ل

م

ل

س

و

هŽ - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

هŽ ل

لا ?• وس

ر

<’ أ

9
¤
j Ž- •ل

لا د ¢ &Žاو

9+
Ž
أ

ن

ع • ƒ
ىححس

و3

م‘ و

حح& • ?• )&• )م

ك

اذ • H• هŽ ل

لا <• )ح• D •س

م

ل

س

و

هŽ - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9

D
Ž
= ’لا ?• )*•1 • ‡¢ او

5 •أ

A

ا‚ • م

7

لك

‡¢ او

5 •أ

A

ا‚ • )= •ل

'• 0 •Q• ا ه Ž ل

لا ?• وس

ر

)ي • اول

)*•1• م

7

. •ح• ل Žس

أ

-‘ ر
Ž
)ح• ل

ا ه

م

س

ا 9

j Ž- •ل

لا د ¢ &Žاو

و+ ‘أ

و

p¥ -حŽ ,

ن
¥
!

ح• }¥ يد Ž ح• اذ • H• ى!

-عŽ و+ ‘أ

?• )&• م

ك

ل

D •&• <• )ك

ن

3

^• = ’س

ن

D ‘ك

ر

. •ل

4Ž د Ž - •+
Ž
9!Ž ف• 5 • يذ Ž ل

او

^¥ 7

ل Ž# م

7

لك

)7

ل

%
Ž
)= •ل

'• 0 •Q• ا
] }يدح [" • ر

ي •ر

H‘ 9+
Ž
أ

و

د ¢ -0 Žس

9+
Ž
أ

ن

ع • R)D •ل

ا 91 Žو

Z¢ و

ع • ن

+ • v`ut rير> يذ3ر$ [
هحح.1ر )ححH 9ححg0+،دو+ ه.1ر8 Aرو, <اوOرلا ^0-+ <# ري6رد هك 9.Fرد <)=VمH
G د5در+ ن-+ 6ا ار ;Fرد <# و ه.1ر <)5)مل!3 ،د5د5اوP-3 6)م5 <# ري6ردو
<#رد مدرحح3 هححك مدوم5رذحح8 يدcحح!36ا نحح3 هك ديو@-3 نمحرلادDعر!B dر)b
هححك ;ححسا 9.ححFرد <)ححمH دcحح!3 نححيا 2 د=.ف8 مد-سرB Wدرو3رد ، د5د5اوP-36)م5
رD3)-B )+ ه+)ح, [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] مدحح3# X-حح!3 نحح+ د-0ححس دTحح5 هحح+ ، د5دوم5 ;0-+
126
هححلمQ 6ا مردB 2 ;ف8 X-!3 ن+ د-0س Aرgح G م.>اد <)-+ ار هص& نيا Eيار+و
رD3)-B )+ ;Fرد <)مH ري6رد هك دو+ 95)!ك [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] وا ، دوح+ 4دوحم5 ;0-+
Wو3ار1 ار ;Fرد <# ميد3# ه*K=3 <# ه+ 95)36 يد0+ ?)سرد )3 هك ;ف8 ميار+
G م-.!5او.5 4درك اد-B ار5#و ميدرك
رD3)حح-B R)ححح,ا 2 ;ححف8 X-حح!3 ن+ د-0س Aرgح nxس [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] ارحح5#
] G د-.!H ر.مل)ع <)Lيا ه+ ;D!5 )م> هك=يا 'j3 ، د-.!5اد )م>و د=.!5اد5 ` [
93ححسا Zور03 <اد=مL5ادو ن-0+)$6ا 9كي هك X-!3 ن+ د-0س Aرgح نPس
ه+)ححح,و دوحح+ يد)ححع ;ححFرد aححي Zرحح, ;ححFرد <# هححك ;ححس)=03 نيدحح+ ، ;ححسا
د56)!+ دc!3 <# ي)Qرد هك د5داد-م5 ;-سد& ار ;Fرد <# <)5)مل!3ري)سورD3)-B
G د5او.-م5 4د-5)سر 9!ك يار+ يررOو •ف5 y-H هك ;سا dولP3 aي ;Fرد اري6 ،
، ار ه.F)ححس دوححF ي)H هص& نيا هS د5)م71 <)=S ˆ-+و$ ار5اوQ <# د-0س Aرgح
G د-5اد-م5 د)ي6 ه+)ح, ه+ ;D!5 )م> اري6 ، )م5 Wو3ار1
§3ححسا 4دحح-*عرد <).ححسرB ;حح+ 6ا §ححg0+ دحح=5)3 <)حح.Fرد ¨ارحح+ <داد ;-سد&
اروا هححS دححي)م5 ¨روحح3ا Zرححص3 ار دوححF دححي)D5 ;سرB ).iي <)مل!3و ، 4دو+ _و=م3
G دي)م5 <)SرL3 ه+)L3
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
— ىل

,

هŽ ل

لا ?‘ وس

ر

•• ي •)+ • }‘ - •ح• " ‘ ر

c• L’ لا 4 Ž ذ Ž H• اول

)&• د ‘ c
Ž
!

م

ل

ا اذ • H• )3

;

ل

&‘ <• ول

ص

ي ‘ م
¢
و

*•+
Ž
A

ر

ر

م

1• )Q¬ )ح• ;

*• ل

K

5 •ا ?• )&• ن
Ž
م

ح• ر

لا د Ž D •ع • ن
Ž
+ • d
Ž
ر
Ž
)b

ن

ع • ƒ
م

ل

ححس

و

ه Ž حح- •ل

ع • ه

ححل

لا ىل

حح,

هŽ ححل

لا ?• وس

ر

• • ي •)+ • ن

م

-1Ž <• )ك

ه

5 ’أ

9+
Ž
أ

9= ŽM •د ’ ح• د ¥ -0 Žس

?• )*•1 • ه

$ ‘ر

D •F• N

1• X
Ž
- ’!

م

ل

ا ن

+ • د • -0 Žس

;

- •$ •N

1• <
Ž
او

O• ر
¤
لا ^• 0 •- •+ • م

ل

س

و

هŽ - •ل

ع • ه

ل

لا
)حH • وم

ل

0 • ي • م

حل

م

ل

حس

و

هŽ ح- •ل

ع • ه

حل

لا ىل

ح,

د ¢ حم

ح• 3

R• )ح• ح,

أ

<’ %
Ž
د ¥ -0 Žحس

?• )ح*•1 • )ح7

- •ل

ع • ر

د Ž ح*• 5 • م

ل

1• )H • )= •-!Ž 5 • '
Ž
D
Ž
*• م

ل

ا م
Ž
)0 •ل

ا ن

3Ž )= •Q• ر

F• )م

ل

1• ?• )& • " Ž ر

c• L’ لا ;

ح• $ •
}يدح [م

ل

ع • أ

م

. ‘5 •N

1• م

. ‘5 •أ

)H • وم

. ‘م

ل Žع • و

—˜–™ rير> ير)P+
'• ححD
Ž
*• م

ل

ا م• )حح0 •ل

ا )حح7

- •ل

%
Ž
)حح= •0 • Q• ر

1• "Ž ر

c• ححL’ لا ;

ححح• $ • • • ي •)حح+ • ن

ححم

3Ž <• )ك

ه

5 ’أ

ه Ž -+
Ž
أ

ن

ع • X
Ž
- ’!

م

ل

ا ن
Ž
+ • د Ž -0 Žس

ن

ع • d ¥ ر
Ž
)b

)= •M •د ’ ح• ^• 5 •او

ع • و+ ‘أ

)= •M •د ’ ح• ىس

و3

)= •M •د ’ ح• ]
}يدح [ )= •- •ل

ع • ;

- •مŽ 0 •1• —˜–t rير> ير)P+
zا% هنا?ن يتنi ناسنا
127
4دحح-*ع نحح-=e [ م-$اوPل)حح+ ?)ححمع…ا )ححم5%] rيرحح> }يدححح <دحح5اوF )+ <)5)مل!3
;حسا 9.ح=Q وا ، دح>)+ [ هحللا ل% هحل%ل] E=Pحس نحيرF# 95)!5ا 4)8رH هS د==i-3
;ح*-*ح aحي نحيا ، دورح-3 <)حميا 9+ )-5د 6ا وا ، د5او.5 4د5اوF ار هملك نيا 4)8رHو
هححك دحح=5او.-3 s)Pحح>ا مادححك هححك د5اد+ <)!5ا هك ;سا م73 XلK3 نيا 9لو ;سا
نححيرF# رد هححملS <دحح5اوF )ححي# دحح5رو)-+ <)حح+T+ رححمع A)ححUحل نححيرF#رد ار هملك نيا
)ححيو ، ددرحح8 ور+ور Zد)ص$ نيا )+ دي)> 9!SرH هS ;سا Zد)ص$ |ي رمع A)Uحل
„ دراد رمع يرF# •)5رKF A)Uحل نيرد 9L*5 <)!5ا /ه5ا6ور ي)H Wور
<)حح!للا ىححلع مكلا ررححك$ ا‚%] هححك ;حح!5اد Jحح-&د دححي)+ ار نPححس نححيا )حح.*-*ح
هحح+ 4رF†)حح+ نPححس <# ، ددرحح8 رارححك$ د)ححي6 <)+6رد 9=Pس 4)8رH [Xل*لا 91ر*.سا
'حح,)ح رار*.ححسا <)حح!5ا Xححل&رد و 4دوححم5 ?)حح*.5ا Xححل& هحح+ د)ححي6 رارححك$ :)ححسا
د5وادF رك‚ ه+ 46ور همH 9!ك 4)8رH،دي)م=-3 [ هحححلQ 'Q ] _وححLF )+ ، د>)+ ?وhL3
ر)8درورB ر)+رد ه+ د)ي6 •Oاو$و [ هلQ 'Q ] رححكف$و )=03 )+ ار rير> <#ر& ، د5اوP+ 6)م5
، دححيو@+رDكا هحللا هحL-مH،دحي)م5 رارك$ر)ح+ نيدح=e هح5ا6ور ار هحD-b هحملك ، دح5اوP+
يرو3ا ه+ ار EيوF <)+6و ، دي)م5 يراد7@5 يروF مارح 6ا ار EيوF <د+ ي)gعا
<)+6 6ا <)=Pس نيا 4رF†)+ ، ;سا ه.ف75 ر)8درورB ;ي)Oر <#رد هS دي)م5 ?وhL3
<)ححQ م)حح@=Hو ، در-@-3 ار1 ار وا Xل&،<)ميا 9*-*حرو5،4دوم5 ?)*.5ا EDل& ه+ يو
، هحح.1ر نحح-+ 6ا <)حح!5ا <اوحح$و ، ددرحح@-3 aححLF 9@=ححL$ ‡رحح1 6ا هك E5)+6،<د=ك
)يو دHد م)c5ا ار 9لمع دوF يو6ر# J+)K3 95)س# ه+ هك د5او.-م5 §=Pححس <)حح+T+ ار
G دراد دوQو EDل&رد هك دي)-3 E5)+T+ 9=Pس <)مH،•)5رKF /هUحل نيرد ،درو#
هLي)ع 9+ 9+ [)حح7=ع هححللا 9Oر] رD3)-B هS دي)3رف-3 [ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] E8ر3 م)@=H ار
nxححسو دوم=-3 'Fاد R# ه+ ار ESر)D3 ;سد،دو+ R#6ا 91رq WدT5رد هS مديد
|مS ~ر3 Aارiس رد ار3 ‹ ار)8درورB 2 ;ف@-3و درi-3ر$ <# ه+ ار ESر)D3 يور
] G )م5 ` [
رD3)-B يل)+ <د=S <)Q هS دو+ '1)Y دي)D5 [ملحححسو هححح-لع هحححللا 9لححح,] 4دو+ ;Pس ن-=e T-5
ار ESر)ححD3 يورو ، دوم=-3 هbوY R# Zرq ه+ ار E.سد 9.Pس ‡ر16او G ;سا
G دو+ر)8درورB RوDح3 هS وا،دوم=-3 ر$
نير.حح7+2دحح5راد A)حح3ع ه5وحح@e )حح=يد رد 9ححF6ودو 9.حح=Q <)حح!5ا هححك=يا درو3 رد
2 ;سا rير> }يدح نيا <# يو@+اوQ
ي
¥
ل •"V ¦/ر•ح ه

ححح= •ع • ه

حححل

لا 9

حححOŽ ر

ه77ك Eيت77شا# {ارت77شا ءMcا77نi)# ا77-* C77فL
ر(-ايپ /ر•ح :ا>ن% mي)# @ #وب sيBب هB€ن-)# [ملحححسو هححح-لع هحححللا 9لححح,] +ير?ت
ر7%*#و7-رف /ر7•0ن^@ Eيت7س?ن k7فارtا)# هb%ا7-و دنتس?ن M#)و^
Pا يت77nب د77بو يتn(77شوخ@§cو#ا77يو C77نi)# k%ا77>ياi اbشcا يسك
هت77شون ه77–ن^ ه77ب اي^¨ادخ 1وس) gا *ديسرپ يŠnش@Cسا Mدش هتشون
a Eينكن {رت ا) kيوخ 1اb"او a Eينكن افتكا Cسا Mدش
ر(-ايپ [ملسو ه-لع هللا 9ل,] x77ين 1ا77b"ا wر77€ب Cnب xين gاJناسنا * #و-رف
1وغ77?- نا77تnب د77ب 1ا77b"ا ه77ب C77nب د77ب gا77% ناسناو @دنوري- ناتnب
]77€
V
"Y Z
V
m
Y
77-
V
ا77-
_
Ž
V
ف
V
$ #و77bن /و`ت ا) +ير77ش C77ي^ mيا o†س @ دنو?ي-
]ن Vس
Y
0
W
'
Y
اب

6 V د
_
l
V
و
V
]B
V
ت _او
V
<)حح!5ا ;D&)ع هك،دوL-3 مول03 rير> }يدح ني6ا
'ححHا ي)ححHر)ك،;P+ a-5 <)3در3،دHد-3 م)c5ا هك دراد Jل0$ يو-5د ?)معا <)مH ه+
128
ي)75)حح!5ا 9ححلو،دحح=Hد-3 م)ححc5ا ار رحح-F ?)ححمعا،دحح==ك-3 اوحح*$،4داد م)c5ا ار Aد)0س
دوF Xل& <)5# اري6،د==ك-م5 ',)ح ار J-1و$ نيا ;P+د+

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
2 ه• ل
_
'ا 1V وس
W
)
V
C
W
ي YZ
V
)
V
C
Y
'
V
اXV ‰V ?V ¤ •ا"V m
Y
"V $ f م

ل

ححس

و

ه Ž حح- •ل

ع • ه

ححل

لا ىل

,

ء • ا77-
V
ه• 77يف• p• د V 77XV M
W
د V 77ن Y"• و
V
/
W
وb
W
ي V و
V
%W و
V

/• و
Y
77b
V
'
Y
ا /• ار
V
ك
V
77س
V
]77ل
V
"V ي77ن Ÿ"• Z
V
E
_
77J
W
ل
_
'ا 1W وBW ي V E
_
u W ء•اb
V
'
Y
اب

ه
W
J
V
iY و
V
—W س
V
b
Y
ي V E
_
u W p

د V BV '
Y
ا يف• M
W
د V ي V لW خ• د Y ي WفV }يدححح
]رDم5 `t`v G هQ)3 ن+ا [
ر$ د)ي6 9ك-5 ه+ ;D!5 <)H)=8 ه+ ار EيوF يد=م&ع،د==ك-3 <)K-> م-ل!$ ار
;-ححص03و 4)حح=8رد ;يرارم.ححساو <ار)كدحح+ )حح+ ، <)5# ;!L5 ن-مHو ، د5راد-3 6ار+ا
] G د5در@-3 '3)> Aو)*> 'Hا هلمQرد 4رF†)+ هك دوL-3 XDس ` [
;!L=ح+ <ادح+ )+ šوح5ر!حB دححح> مح8 E$وD5 <اد5)F
د=e ي6ور r7ك R)ح,ا fس دح> مدر3و ;1ر8 <)ك-5 9B
9ححe EيوححF /حح4ر36ور 9حح8 4دحح56 رد هححS دحح5اد+ دي)+ 9!SرH <و=كا Aرو,ر7+
;ححسود ار 9ححe )Dل&وا ، دوL-3 ?وhL3 <)=Pس مادك ه+ „دHد-3 م)c5ا ار 9ل)معا
„ دراد-3
دحح5وادF د)ي ه+ وا <)+6 4)8رH [هححلQ 'ححQ] ار ;ححDح3 نححيا EححDل&و ، 4دوحح+ ?وhححL3
G د>)+ 4دوم5 ',)ح
دحح5وادF د)ححي هححL-مHو ، 4دوحح+ ?وhححL3 9حح7لا ;ع)b ه+وا 4)8رH [ هححلQ 'ححQ ] <)حح+6
Gد>)+ ه.1ر8 ار1 ار EDل&و
ادا ;حححسرد Aروحححص+ ار EيوحححF ;ححح&و yححح=B ي)حححH6)م5 <)ححح!5ا نحححيا 4)ححح8رH
G د>)+ ه.ف8رDكا هللا ر)+ نيد=e 6)م5 ;0كررHردو،4دوم5
د5وادF د)ي،<#ر& <د-=> ه+ وا Wو8 4)8رH [ هحححلQ 'Q ] 4دوححم5 Aد)ع <ا‚# ياد,و
G د>)+
ياراد E$د)ححDعو،4دحح> هيذححh$ ?ح ياذY)+ E5)+6و،4دو+ ?ح ESاروF 4)8رH
E5)حح+6 6ا ?ح d6ر Xححلbو ، Jح <)=Pس |> <ود+ G د>)+ يو=03و يد)3 9S)B
J+)حK3 دحح5او.-م5 E5)ح+6 هحك رححمع A)ححUحل نحيرF#رد وا،4دوحم5 ?)حح*.5ا EححDل& ه+
نحح-مH و،4دحح> ير)ححQ E5)حح+T+ يو Xححل& A)ححملك 93)ححم$ ، د=ك ;كرح يو ه.ساوF
E5)ح+6 هح+و،4دحح> kر)حF،4دح>ر*.!3 EحDل&ردو 4د-=حح>و ه.ف8 د)ي6 هك ار 9$)ملك
9حح5#ر& A)ححي#رارك$و،هححللا ل% هل%ل،رDكا هللا،ن.ف8 )+ ~ر3 م)@=Hرد وا،ددر@-3 ير)Q
G ددر@-3 Š)فلا ن-مH ه+ Wا هم$)FوGدي)م=-3 A)1و
د5وادF د)ي 6ا 9!ك 4)8رH ، XلK3 نيا nكعر+ [هحححلQ 'Q] 93)ححم$ردو،د>)+ '1)Y
zوححع هحح+ ، دحح>)D5 E5)ح+T+ [ هححللا ?وححسر دححمح3 هللا ل% هل%ل] هملك مHر)Dكي 6ور
د5وادF XgY <# رد هكد>)+ ?وhL3 يرو3ا <د-=> ه+ Eي)7>و8،<#ر& <د-=> 'Q]
[هلQ هححL-مH E5)حح+6و ،دحح>)+ Zورص3 ?ذ.D3رو3ا <ديد ه+ E5)مLe ، ;سا ه.ف75
9مححLe مححH ، AورM، §.سرB ?وB، 9.سرB)-5د مH)يو ، )H 9يو8 د+ ، و7ل ، šاT3 ه+
نحح-مH،دح>)+ )حح-5د 9ح8 4دح56 E1دحH ه5)@ي و د>)+ ?وhL3 )H 9.سرB مك> و ، )H
G د=ك-3 ?)*.5ا EDل& ه+، 4د> kر)F يو <)+66ا 4رF†)+ رو3ا
G ددر@-3 ير)Q E5)+T+ ، يو 9Dل& A)ملك ن-ع <د=ك <)Q م)@=Hرد
129
هححملك Eححيار+ wPحح> aححي ~رحح3 م)حح@=H نحح32ديو@-3 مسا <اد=مL5اد6ا ن.كي
نحح.ف8 هحح+، هححملك <دحح5اوF zوححع هحح+ wPحح> نيا 9لو ، مدوم=-3 ن-*ل$ ار Aد)7>
G دو+ Zورص3 A)يو7ل
هحح+ E5)+6 هك م.>اد رار& 9م5)F aي /46)=Q يل)+ ن3 هك د=ك-3 هص& يرHاوF
رارححك$ ار م)=حح>د A)ححملك نحح-مH وا ~ر3 م)@=H، ;>اد Aد)ع 9يو8 م)=>دو ;=0ل
G دوم=-3
، ;حسا :)=ح>ادFو نيدح.3 wPح> |حي WدوحF هحك ، Xل& wصP.3ر.كاد aي
، ;ححسا <دحح=ك <)ححQ ;ل)حححرد وا هححك مديد ، 9صP> A)-لمع م)@=H ن3 هك ديو@-3
2 ;حححف8 4دحححيد مححح1رK+ wPححح> <#، مي)حححم5 نححح-*ل$ ار هحححملك Eحححيار+ م.حححساوF
G م5او.-م5 9لو ، م=ك-3 E>وك ، مم7ف-3 ار AروU=3 ن3 ‹ Xح),ر.كاد
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ه

= •ع • ه

ل

لا 9

OŽ ر

9
«
ل Žع • ن

ع • ن
Ž
م

ح• ر

لا د Ž D •ع • 9+
Ž
أ

ن

ع • " • د • - •D •ع ‘ ن
Ž
+ • د Ž 0 •س

ن

ع • ر
¢
وص

= •3

ن

ع • ر
¥
ير
Ž
Q• 9= ŽM •د ’ ح• ?• )& • <‘ )م

j •ع ‘ )= •M •د ’ ح• [
'• 0 •c• 1 • n

ك

= •1 • " ¥ ر

ص

P• 3Ž ه

0 •3

و

ه

ل

و

ح• )5 •د • 0 •& •و

د • 0 •*•1 • م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9

D
Ž
= ’لا )5 •)$ •N

1 • د Ž & •ر

h •ل

ا •
Ž
-*Ž+ • 91 Ž " ¢ 6•)= •Q• 91 Ž )= ’ك

?• )& •
^• - ’*Žحح>• X• حح. Žك

د • حح& • ل

%
Ž
و

ر
Ž
)= ’لاو

^ Ž = ’c• ل

ا ن

3Ž )7

5 ‘)ك

3

X• . Žك

ل

%
Ž
^ ¢ س

وف‘= •3

n
¢
ف• 5 • ن

3Ž )3

د ¢ ح• أ

ن

3Ž م

ك

= •3Ž )3

?• )& • م

M ‘ ه Ž $ Žر

ص

P• مŽ +
Ž
;

ك

= •ي •
ىححل

%
Ž
ر

-ححصŽ - •!

1 • " Ž د •)0 •حح!

لا '
Ž
H • أ

ن

3Ž )= ’3Ž <• )ك

ن

م

1 • '• م

0 •ل

ا _ ‘ د • 5 •و

)= •+
Ž
). •ك Ž ىل

ع • '‘ ك Ž . ’5 •

1 •أ

ه Ž ل

لا ?• وس

ر

)ي • '¥ Q‘ ر

?• )* •1 • " • د • -0 Žس

و

أ

"Ž د •)0 •حح!

لا '‘ ححH • أ

)حح3

أ

?• )حح& • " Ž و

)*•ححL’ لا '
Ž
حH • أ

'
Ž
حم

ع • ىححل

%
Ž
ر

-ححصŽ - •!

1 • " Ž و

)*•L’ لا '
Ž
H • أ

ن

3Ž )= ’3Ž <• )ك

ن

3

)3

أ

و

" Ž د •)0 •!

لا '
Ž
H • أ

'
Ž
م

ع •
d• د ’ حح,

و

ىحح*•$ ’او

ىححK

ع • أ

ن

حح3

)حح3

N

1 • أ

ر

حح& • م

ححM ‘ " Ž و

)*•ححL’ لا '
Ž
ححم

0 •ل Ž <• ور

حح!

- •- ‘1 • " Ž و

)*•ححL’ لا '‘ ححH • أ

)3

أ

و

" Ž د •)0 •!

لا '
Ž
م

0 •ل Ž <• ور

!

- •- ‘1 •
^• ي •†

ا ى= •!

ح‘ ل

)+
Ž
وا هك مدو+ هQو.3 9صP> <د=ك <)Q م)@=H ن3 هك د=ك-3 ;ي)كح ر@يد wP>
مH)ححيو،د-=ححL-3 ;ع)ححسر)7eو ;حح!-+ هححك ار 9ي)ححH fحح=H#،هححملك <دحح5اوF zوع ه+
G درو)-3 <)+T+ Gدوم=-3 ه3T36 9ي)7=$ Aل)حرد
Eححيار+ <دحح=ك <)Q م)@=Hرد هك مديد ار 9صP> ن3 هك د=ك-3 هص& مH 9!كو
<1،;ححسا <1 دT5 ه+ ?وB رد*=يا هك دT-3 اد, ه5)8ا )5 وا ميدرك-3 ن-*ل$ار هملك
Gم.1ر8 ار <1 ?وB،مداد Xير1 ار
د5وادF هك G هم$)F /وس A)3ع ;سا نيا [هلQ 'Q] <)حح+6 )حح$ دHد J-1و$ ار)3 همH
Aد)ع <# ه+ )3 Xل& )$ ، م-ي)م5 يد-ف3 رو3ا Zورص3 98 4د56 رد ار EيوF رك1و
هللا ;ي)Oر XQو3 هك دي)-+ )3 <)+T+ )3 Xل& 6ا 9$)ملك رمع رF#ردو 4دوم5 [هححلQ 'Q]
G ددر8
c و7i ديورب :دنL cا :دنL Pا(- لفاh لb" /افاA-cا
و7i
130
يخcو# ناسنا zا% هنا?ن
ار )ححH يدحح+ )حح$ ;ححسا م6ل،دححي)م5 )Hر )H يد+ ،د5او.+ ن3I3 <)!5ا هك=يا يار+
9حح+ 6ا 2 ;ححف8 „ 9.ححFو3# 9ححك6ا Rدأ ] هححS د5د-ححسرB ار يد=مححL5اد ،دححس)=L+
G [مدرS <# ZFر+ د5درS <)5# هeرH اري6،<)+دا
<)م-لا ن+ هفيذحو+أ Aرgح [ه=ع هللا 9Oر] رD3)-B راو8رT+ 9+)ح, aي هك هللا 9ل,]
[ ملححسو هحح-لع )ححH يدحح+ 6ا نحح3 و د5د-ححسرx-3 )ححH 9ك-56ا مدر3 93)م$ هك دي)3رف-3 دو+
G م=S هي)&و )75# 6ا ار دوF )$ مد-سرx-3
يارحح+ ;ححسا 9ححسرد نير.حح7+، 9ححF6ود ي)75)حح!5ا A)حح3عو،)H ه5)L5 ن.!5اد
Œ6ود هحح+ <)حح!5ا نحح.1ر XDححس هححك ;ححسا 9ل)ححمعا مادححك هححك دحح5اد+ )ح$،<)ملحح!3رH
'حي‚ ‡)ح*5رد ار ?)حمعا نحيا <اوح.-3،دحي)م5 هي)ح&و ?)معا ن-=e 6ا ار دوFو،ددر@-3
2 دوم5 <)-+ صف3
2 ©)# يب vلX f 2[;لفY] <# )حح+ هححك دحح5راد ى()حح7Dل& )حح75# هححك=يا ;!P5
هححLيد5اورك1 )حح+ هححك=يا روححU=3G[)حح7+ <و7*فيل Rول& م7ل] د==ك ىم5 هLيد5ا و Cرد
9ححHارم8 ه+ ار دوF،4داد رار& ZدH ار 98 4د56،د==ك-م5 رك1 Jي)*ح درو3رد مل)س
Gد=Hد-3 Aد)ع )H
، ;سا ;لفY <)!5ا |ي ¨ار+ ;D-ص3 نير$ د+ر@يد Aر)Dع ه+ )يو zر3 نير$د+
هحح+ هححS د=م7ف-3و،د==i-3 §.33 :)!حا هi=ي6ا د0+ ر)i7=8 ¨)75)!5ا ¨ر)-!+ اري6
هححS Aد)0ححس 4ار6او ، دحح=i-3 ه+وحح$ )ححH6ور 6ا ¨6ور 4رF†)حح+ ، د=.حح!H .D3 4)حح=8
ر)ح8درورB ¨وححس هحح+و ، 4دوحم5 4د)ف.ححسا ;سا |-5 ?)معاو §.سرBادF ه+ ;L86)+
131
دحح5راد هححS ¨ا ه5)حح+‚)S _)Dحح>ا :)ححسا هحح+ 'حح1)Y ¨)75)حح!5ا nححiعر+ ، د=i-3 _وQر
Zارحح,ا ار )ححc-+ Zر)ححص3 ، د5ر)ححL-م5 4)حح=8 ار 4)حح=8 ، 4دوحح+ •5)حح& دوححF6ا هححL-مH
)75)ح!5ا ه5وحح@=يا ، دحح==i-3 §حح*ل$ §حح8 4د)ححس 6ا _وحح5 ار Jححح هحح+ ن.1رو ، د5راد=x-م5
'*0$ ،ر+د$ ،رi1 هS ار <د+ ¨)gعا §*-*ح rي)qو اري6 د=سر-م5 Jح ه+ §H)@V-H
G د5ا 4دوم5 Wو3ار1 ;سا Aر-ص+ )+ ن.!ير@5و ،
4 ناb?dcا Cس)#ان M#افتسا f نحح-+ ;حح*-*حو نحح>ور \)7مححLe 2
دحح5رذ8 ى3 )75#ر)=ك6ا <)ي)=-+)5 <وVمHو د5ر@5 ىم5 ار Jي)*ح 4ر7e )75# )+ )3ا د5راد
•رد يارحح+ 9ل)ححع ر)-حح!+ هل-ححسو <)حح!5ا مLe هeر8ا [)7+ <ورصDي ل ن-عا م7ل و]
A)ححMد)ح ري)ححسو ، )حح75)1وb ، )ححH هححلTل6 وححVمH 9Mداوححح )ححH د, ه5ا6ور،;سا رو3ا
'ححيلد A)حح&ولP3 §3)ححم$ردGدحح5ر-@-م5 9$رDححع 9ححلو،دحح==i-3 4دH)ححL3 ار WارححPلد
9ححم5 Aر)ص+رU5 ه+ ار Jي)*ح نيا '1)Y <)مLe §لو دراد دوQو ر)8درورB ;مUع
نححيا، دحح5ر-@-م5 AرDع m-H §لو د5ر-م-3 <)L5)مLe '+)*3رد <)!5ا <اراTH Gد==-+
§ححلو،دوم=-3ر)ححi5ا )ححيو §$و)ححف$ §حح+ دححيد-3 ار Jي)حح*ح 4)حح8رH هS دو+ <وعر1 ;ف,
§.&و نيا §لو،دوم5 Zار.عا Jح ه+ ديد E5)مLe ه+ ار '-(ارTعو د> dرY §5)36
G دو+ر)U.5ارد EF6ود و دو+ ه.1ر ;سد6ا E.,ر1 هS دو+
; *ن#وbن /افرخq- wورŠ- ا) اJشوL f ، مل)حس Wوح8 ن.>اد )+
<وححVمHو دحح5راد5 ار Jي)*ح نيا <د-=> EHاوF مH )يو د5و=> ىم5 ار Jح <)=Pس
[)7+ <و0م!ي ل <ا‚# م7ل و] د56)س ى3 مورح3 ، Jح Zرح <د-=>6ا ار دوF <ارك
دروحح3رد <)حح> يار+ 9صP> 4)8رHو ، د5راد <اوار1 ه&ع 4دي)ف-+ رو3ا <د-=> ه+
6ا، <ارحS دح=5)3 دحي)م5 ;Dحح, ;3)ح-&6ور هDحس)ح3و <)ح!5ا ;ي)ح75 و )ح-5د Jي)*ح
nل)ححc3 6ا هS دوL-3 XDس ;ف, نيا Gد==i-3 9@.!F :)!حا رو3ا نيا <د-=>
§حح!لc3 مادSرد 4)8رHو ، د56رو R)=.Qا §=يد ¨)H ;Dح, ، <#ر& ر-!ف$و همQر$
نححي6ا Tححير8 ¨ارحح+ هححS دحح=HاوP-3و ، 4دوححم5 §@.حح!F :)!حا د5و>رO)ح §5)78)5
G د>)D-3 راو>د )H §ل-F Eيار+ Jي)*ح <د-=> اري6 ، د=+)-+ 4ار nلc3
¨ ا)اL#)ورپ ن-3# G )م5 X-ص5 ار Jح <د-=> J-1و$ )3 ¨ار+
3 E'ا77سريAفت$ ينا77سنا cا77يت-ا ن#ا# C77س# cا f رد )حح7=يا 2
;ححسا او=حح> Wوحح8 و )حح=-+ مححLe و رادحح-+ رححك1 رد هححS ار ىحح3د# 6)حح-.3ا ;حح*-*ح
دحح==i-3 9حح8 4دحح56 يد)ححع ي)حح75)Q 4دحح56 ري)ححس دحح=5)3 ،د5ا 4داد ;سد 6ا ه5)فس/).3
§7لا A)م05و A)&ولP3رد رiف$ §*-*ح <)=3و3 ;ف, هi-ل)حرد G[ م)05ل)ك a¡لوا]
Aرد&و §*-*ح Jل)F ;F)=>و د5وادFرS‚ ورi> ه+ ار5)!5ا ;ف, نيا هS د>)D-3
G د>)D-3 )م=Hر ¨و <ار@-+
= /اXولn- رياس هب C(سن #وخ mتخاس Cسپ f ?)حح0.3 دحح5وادF2
[هلQ 'Q] )حح=3رS دحح*لو ] 4دوححم5 JححلF 6T03و مرi3 A)&ولP3 ري)س ه+ ;D!5 ار5)!5ا
4د)ف.ححسا هححLيد5او رححi1 6ا هi-5)حح!S 9ححلو G مححيداد ;حح3ارS ار5)حح!5ا )3 [ مد# 9=+
يرxس 98د56 Jي)*ح •رد <ود+ )H 4د=D=Q ري)س د=5)3 ار EيوF 98 4د56 ، 4دوم=5
J+)ححK3 ار EيوححF rي)ححqو )حح75# ارححي6 ، د=.حح!H رحح$ ;حح!B )ح75# هحح+ ;D!5 ، د==i-3
•رد ار Jي)حح*ح ري)ححس،دحح5راد5 JححK=3و '*ع هi=ي6او، د=Hد-3 م)c5ا EيوF AرK1
هحح+ هححS ار يوحح-5د 'ي)حح!3،د=.حح!H هLيد5اورi1 ياراد هi-5)!S 9لو،د=5او.-م5 4درS
<# Zرحح, ار دوححF ;حح&و هححL-مHو ،دحح==i-3 •رد RوححF ر)-حح!+،;حح!H <)حح> •ححف5
132
ري)ححس هحح+ ;Dحح!5،دحح==i-م5 4د)ف.ححسا )ححH داد0.سا ني6ا AرF# رو3ا رد 9لو ، د==i-3
و )Hداد0.ححسا نحيا \اراد <اوحح-ح هححك ارححeG[ 'ححOا مححH 'حح+] د5ار$ 4ارم8 A)&ولP3
Wوحح8 و )حح=-+ مححLe و مل)ححس '*ع ن.>اد )+ '1)Y ¨)75)!5ا ىلو ،.!-5 A)5)ك3ا
هحح+ Eححيار8و ى.ححسرB اوححHرMار+ )حح3ا ،دحح5راد ار 'حح3)ك$ و ى&ر$ ه5و8رH <)ك3ا او=>
)ححc=-مH 6ا <)5# ~رT+ ى.P+د+ و ،د=5راذ8 ى3 4د)ف.سا + ار )Hداد0.سا نيا ،)7-.!B
Gددر8 ى3 6)Y#
9 *FياBحcا ن#وب لفاh f نحح-مH هحح+و د=.حح!H \رDP-+ و '1)Y دار1ا )75#
;لفY <)!5ا 4)8رH [ <ول1)hلا مH a¡لوا] د=5ادر8رس ى8د56 \)H هHار-+ رد ;7Q
2 ديو@-3رع)> هV5)=eو دي)م5 Œر )H 9iير)$ ه+ و د=S هL-B ار
EيوF ياTس د=-+و د.1ا هS )$ راT@+ دور-3 هحHار-+ و دراد ›ارe )H د,
هحح+و هحح.1ر هححHار-+ هحح+ ، نحح>ور 'ححيلدو Aاد)حح>را ، )H 9ي)م=Hر )Hد, ن.>اد )+
;ححسا <اور 9ححHارم8و 'حح7Q 9iير)$ ه+ 4درS •ر$ ار <)ميا رو5 ، دور-3 )H 9iير)$
„ د> دHاوF 9e Wا هc-.5
يو&و ~رT+ ي)7Yارe )+ هS ار 4د>ر-& ~رT+ 4ارH)> 9صP> د-=S روص$ )م>
9iير)حح$ردو، دحح>)+ <اور )ححH X> هم-5رد ه+ارF ي)H 4ار ه+و، ه.>اذ8،;سا ن>ور
zوححع هحح+و،4درححS ر)-.Fا ار RارF 4ار نيا WدوF هS وا،دHاوP-3 A)c5 هل-سو ،)H
مH)ححيو دحح.1)-3 9.ححP+ د+ ?ادو8 مادS رد )ي،;سا ;Sرحرد )H 9iير)$ رد،)H 9=>ور
9ححS 9iير)حح$ نححيرد wP> نيا 9لو،درD+ 9ي
Ž
)c+ ار وا ه.1ر8 ار E.سد 9!S دي)>
9ح8 4دح56 )حH هح+ارFرد هحS ;حسا 9ل$)ح& )حيو،9ح5THر،9=مح>د ريT8)5 ، دو+ دHاوF
;ححSرحرد )ححH 9iير)حح$ نححيرد EيوححF موحح> دحح,)*3 <درو# ;ححسد+ يارحح+و،دحح=i-3
G د+)-3 ;SHرد ار دوFو ، 4د> ر)i.ي)=Q نيا هم0b 4رF†)+ <)!5ا نيا،;سا
Wوح3ار1 ;يادحH نح>ور ي)حH ›ارحe )ح+ ار 9ح7لا م-*.!3 4ار هi-!S <)=VمH
9+وححF يا هححم*ل 4رF†)+ د5T-3 مد& 9Hارم8و 9.P+ د+ ،'7Q ي)H 9iير)$رد،4دوم5
رع)حح> ¨ا هحح.ف8 <)مH 6)+و G د+)-3 ;SHرد ار دوF هc-.5ردو ، 4د> <)K-> يار+
2 هS د=i-3 dد, يور+
EيوF ياTس د=-+و د.1ا هS )$ راT@+ دور-3 هحHار-+و دراد ›ارe )Hد,
5 /#اO77س gا77% Mا) cا g)و# f )حح-5د 9.PDحح>وFو Aد)0ححس ي)ححH 4ار2
ور ي)H 9.P+ د+ ه+ 4درS •ر$ ار )H 4ار نيا )75# 9لو ;سا <)> ر)U.5ا رد AرF#و
،د=Lك ى3 د)ير1 ى@=L$ 6ا ىلو ، ;سا <)L.سد ر)=ك A)-ح R# همLe،د5رو# 93
Gد==ك ىم5 4)@5 <# ه+ ى.ح )3ا ،;سا 6)+ <)> '+)*3 رد Aد)0س \)Hرد
< * g)اكاي) f 9ف&وحح3 <درو# ;سد+ يار+ 9$د)Dع م)c5ا 6ا Aر)Dع ير)ك)ير
;ي)ححOر ¨ارحح+ هححكل+، هحح5 9حح7لا ;ي)ححOر ZدححH هحح+ مH)ححيو ، مدرحح3 <)حح-3رد
ي)ححH Aد)ححDع هححك دحح==ك-3رك1 s)Pحح>ا 6ا ير)-حح!+ ، دحح>)+ )75)حح!5ار+ر)P.1او
6)!-3 مHار1،ار <)5# A)c5 XQو3،ه5ار)ك)ير د يرH)ححq 'iحح> <ديد )+ مدر3 هeر8ا،
دححص& )+ wP> نيا هك-ل)حرد،;سا ر)8T-HرBو د+)ع wP> نيا هك د==ك-3رك1 <)5#
G درD-3 ن-+ 6ا ار دوF ?)معا م)م$،9ي)ير
اذححY ;حح1ر 9H)>د)B دT5 ه+ 9صP> د=يو8 هS ;سا يا هص& يد0س <).!ل8رد
مححS اذححY ارححe‹ردححB يا هححS د-ححسرB يو6ا Wرحح!B G د5اوFر.ححL-+ 6)ححم5و دروححF مححS
حح-H هححك يدح5اوP-م5 مH6)ححم5 2 ;ححف8 G دي# ر)i+ 4د=ي#رد هi=يا يار+ ;ف8 „ يدروF m
133
هi=يا روU=3،دي)-5 ر)i+ <ارحح@يد هحح+ دوححF <داد <)ححL5ر.7+ يارحح+ هححS 9$د)ححDع ن-=e
دي)-5 ر)i+ m-H ، دو> م)c5ا G 9
¤
D
Ž
= ’لا ن

ع • ي

و
Ž
ر

] [ ملحححسو هححح-لع هحححللا 9لححح, ] /•)ححي

ر
¤
لا <

%
Ž
?• )& • ه

5 ’أ

ميرك 9D5 Aرgح6ا [ C
¥
ر

>Ž [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] Cرحح> )ححير2دحح5دو3ر1 هك 4د> ;ياور
، ;سا }يدح `–™™ rير> يذ3ر$
‡ * C"انXو ر(l :د" f هحح+ ، 9ححلو دحح==ك-3 a-5 ?)معا <)3در3 6ا 9g0+
م)=حح>د ار 9حح=يد A)ححسد*3،دحح56ادرx-3 )حH 9يوحح8 دحح+ هحح+ ، 9حح7لا <)ححح.3ا aححي درc3
)ححي،ددر@-3 <)> رفك XDس هك ،ددر@-3 kر)F <)> <)+6 6ا 9q)فلا مH )ي و،د=Hد-3
دوححF هحح+ ;ححسد ارو1 ، ه.1ر@5ر)ك رD, 6ا ،<)Lيا ه+ §.D-ص3 <د-سر Aرو,رد مH
G ;سا 9F6ود ي)75)!5ا ;3ع همH نيا هك،د=5T-3 4ر-Yو يروF رH6،9Lك
'7س Aرgح [ه=ع هللا 9Oر] رD3)-B هك دي)3رف-3 [ ملحححسو هححح-لع هحححللا 9ل, ] رU5 9صP> ه+
93ححسا ي)ححH ;-ححصP> نير.حح8رT+6او ، دوحح+ <)كرححL3 )حح+ fحح=Q ;ل)حرد هك دوم5
رD3)-B ، درك-3 _)1د <)5#6ا،دو+ [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] aححي هك دHاوP+ 9!ك 4)8رH 2 ;ف8
Xحح-*0$ ار وا 9ححصP> ، د6ادحح5ا رححU5 wPحح> نيدحح+ دححي)+ ، دحح=-D+ ار 9F6ود wP>
;ححساوF 4درححك5 رD, وا،د> 9مF6 هك=يا )$ ، 4دو+ f=Q Zورص3 وا هك ديد 4دوم5
Eيل)حح+ ار دوححFو ;حح>اذ8 Wا ه=-س <)-3رد ار Wر-Lم>،در+ ن-+ 6ا دو6 ار دوF
رD3)حح-B ، دحح> kر)ححF Wا ه5)حح> <)حح-3 6ا ر-Lم> هك=يا )$ ;Fاد5ا [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ]
وا هك-ل)حححرد ،دحح==ك-3 رك1 9.=Q ار وا مدر3 هك د=ك-3 9ك-5 9لمع 9صP> 2 ;ف8
;ححسا 9ححF6ود هك د==ك-3رك1 مدر3و د=ك-3 ار <)-F6ود 'مع )5)-حاو،;سا 9F6ود
] G دراد ‡)D$را <# هم$)F ه+ 'معرH ، د>)D-3 9.=Q يو هك-ل)حرد ` [
2 ددر@-3 ‡)D=.سا 'ي‚ :ورد rير> }يدح ني6ا
G د6)!-3 RارF ار هم$)F هك ;سا يد+ ;ي)75 'مع ير)ك )ير ƒ rلأ
د5وادF ه+ 9=b)+ ;*-*ح 9لو،د==ك-3 مكح <)!5ا رH)q ه+ مدر3 ƒ R [ هححلQ 'ححQ ]
<# هحح+ د5وادFTc+ 9!ك m-H هك ار EيوF 9فP3رو3ا ، دي)+ <)مل!3،;سا مول03
G دي)م5 š,ا د5او.-م5 4در+ 9B
)حح+ ار دوححF هم$)ححF 9ححصP> هححك دوححL-3 XDححس ;D-ححص3رد )ححH يرDحح, 9حح+ ƒ k
رححH6 ، 9ححLك دوححF مH)ححيو ، A)ححسد*3 هحح+ <داد م)=حح>د ، يرححفك <)=Pس ?)م0.سا
G د6)س RارF 4ر-Yو <دروF
ارححي6،دروححP+ Xححير1 دحح==ك-3 r-حح,و$ اروا هححك مدر3 ي)71رح ه+ دي)D5 <)!5ا ƒ د
ر)8درورB 4)8ر)+ ?وD*3 'مع [ هلQ 'Q ] دي)حح>و،دحح>)+ )ير <ود+ هك ;سا 9لمع <)مH
G د>)+ <# nكعر+ R)-Yرد <)!5ا 9لو ، د=يو@+ 9F6ود )يو 9.=Q ار 9!ك مدر3
;حح*-*ح <د-م71 درc3 )+ 9لو ، د>)+ 4دوم5 يد+ ?)معا 9!ك دراد <)ك3ا ƒ حH
)حح+ Wرححمع /هم$)Fو ، دي)م5 م-ل!$ ار دوF 97لا 4)8ر)+ ه+ 4دوم5 ه+و$ 93سا ي)H
G د>)+ <)ميا
28 xين 1اb"ا :اRنا اب ندش)ورغ- f * ?)ححمعا م)c5ا )+ دي)D5 <)!5ا
يد+ ?)معا هم$)Fردو،;سا 4د-سر 9ل)ع م)*3 ه+ وا هك د=ك رك1و،ددر8رورh3 a-5
)حح$ ر-Fروحح3ارد ، ;ححسا م6ل دي)م5 a-5 ?)معا رد&رH <)!5ا هكل+ ، ددر8 Xك$ر3 ار
G د>)+ ?وhL3 رمع رF#
ffffffffffffffffffffffffffffffff
134
` ن

-ك Ž ر
Ž
حL• م

ل

ا '‘ ح$ Ž)*•ي

'
¢
حQ

ر

ىحل

%
Ž
م

ل

حس

و

ه Ž -

ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9

D
Ž
= ’لا ر

U

5 • ?• )& • ي
¤
د Ž عŽ )!

لا د ¢ 0

س

ن
Ž
+

'
Ž
7

س

ن

ع • Àƒ
اذ • ححH • ىححل

%
Ž
ر

ححU

= •-

ل

1 • ر
Ž
)حح= ’لا '
Ž
H • أ

ن

3Ž '
¢
Q

ر

ىل

%
Ž
ر

U

= •ي

<

أ

X

ح

أ

ن

3

?• )*•1 • م

7

= •ع • /•)= •Y • ن

-مŽ ل Ž!

م

ل

ا م
Ž
U

ع • أ

ن

3Ž <و

'• حح3. •1 • ه Ž -

ي

د

ححM • ن

-

+

ه

0

O

و

1 • ه Ž فŽ-

س

^ Ž +

)+

ذ ‘ +
Ž
?• )*•1 • A

و

م

ل

ا '• c

0

. •س

)1 • š

ر
Ž
Q

ى. ’ح

a

ل Ž‚ • ىل

ع • ?• T

ي

م

ل

1 • '¥ Q

ر

ه

0

D
Ž
. •1 •
'• ححم

ع • :

)حح= ’لا \ر

ححي

)ححم

-1 Ž '‘ م

0

-

ل

د

D

0

ل

ا <

%
Ž
م

ل

س

و

ه Ž -

ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9

D
Ž
= ’لا ?• )*•1 • ه Ž -

ف•. Žك

ن
Ž
-

+

ن

3Ž k

ر

F• ى. ’ح

ه Ž -

ل

ع •
?‘ )ححم

ع • …


ا )ححم

5 ’%
Ž
و

^ Ž حح= ’c

ل

ا '
Ž
H • أ

ن

3Ž و

H ‘ و

ر
Ž
)= ’لا '
Ž
H • أ

'• م

ع • :

)= ’لا \ر

ي-1 Ž '‘ م

0

ي

و

ر
Ž
)= ’لا '
Ž
H • أ

ن

مŽ ل

ه

5 ’%
Ž
و

^ Ž = ’c

ل

ا '
Ž
H • أ

}يدح [ )7

مŽ -$ Žاو

P• +
Ž
tu`v G rير> ير)P+
د=ل+ م)*3 ه+ هك د=ك-3 هسوسو ار <)5# ، 4داد Xير1 ار s)P>ا 9g0+ <)K->
Eل)معارد ار وا Aرو, نيد+و،4دوم5 ',)ح ;-مك)ح EيوF nف5 يل)+ ، 4د-سر
دوححFو ;ححير$ر+ :)حح!حا <ارحح@يد ر+ ;D!5 WدوF رU5رد ار وا و ، ه.F)س رورh3
، ;ححسا <)حح!5ا 9.ححP+ دحح+ ، هلحر3 نير.ك)5رKF،ر-كف$ Rولسا نياو دHد-3 9HاوF
G د=ك-3 98 4د56 )Qرو ZوFرد هL-مH ن3I3 <)!5ا
ه

ححل

م

ع • {

ححD

ح

ي

<

أ

ن

3Ž ن
Ž
3Ž I • م

ل

ا Z
Ž
و

F• R)+

] 95او=ع ;ح$ ار 9+)+ rير> ير)P+رد
نحح-+ 6ا،دحح5اد+ هححك=يا <ودحح+ Eححلمع هححك=ي6ا ن3I3 :ر$ درو3رد R)+ [ر

0

L• ي

ل

و

H ‘ و

90+)ح$ aحي هحك هحك-ل3 9ح+ا نح+ا 6ا ير)حP+ م)3ا R)+ نيرد،;سا 4دوم5رك‚ ار [دور
)+ ن32دو3ر1 هك د=ك-3 ;ياور ;سا Cر)D3 —u رD3)-B ه+)ح,6ا ن$ [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,]
] G د5د-سر.-3 d)ف5 6ا دوF nف5ر+ <)> 93)م$و ، مدوم5 A)&3 ` [
دوححL-3 4د=8 'i>ود ه+ 4و-3 |ي هS <)!5)مHو ;سا 4و-3 د=5)3 ن3و3 <)!5ا
هح+ ، دحح5T-3 Eح3رS 'Fاد6ا مH)يو د5ور-3 ن-+ 6ا 4د> §+ورi3 <ور-+ 6ا §H)8 هS
دوححL-3 4دححيد=8 'ححFاد6ا §.ي)ححOر دوححF6او §حح5ور-+ ¨ر)ححS)ير )حح+ <)!5ا <)س ن-مH
G ددر@-3 •ي)O Eل)معاوG
22 * ن#و777bن ا#ر777فو cور777-ا ي)75)ححح!5ا C)ححح5رKF A)ححح3ع 6ا 9حححكي
وا،;ححسا <درححك Cرحح$،<دوححم5 ادرحح1 nححBو ادرحح1 ;حح-5 هحح+ ار aحح-5 ?)ححمعا،9ححF6ود
دححي)D5 ن3و3 <)!5ا،د> مHاوF ?وhL3 a-5 ?)معا ه+ )H 4د=ي#رد ن3 هك د=ك-3رك1
در-م-3 ;&و 9e هS د5اد-م5 <)!5ا اري6،ددر8 '1)Y مH هUحل |ي EيوF هم$)F6ا
ار |حح-5 ?)ححمعاو ، دوححم5 دححHاوF ه+وحح$ ير-B م)@=Hرد هS د==i-3 رi1 s)P>ا )!+ ،
6و=H <)5اوQ ير)-!+،د>)D-3 مSر)-!+ Wرمع،هi=ي6ارDF 9+ 9لو داد دHاوF م)c5ا
يدحح+ هحح+ <)حح> هم$)F و ، ه.1ر8 ;لفY ;ل)حرد ار5)5# ~ر3 هS د5ا 4د-سر5 ير-B ه+
G ;سا 4د> )H
24 *يJ'ا Cbح)cا ندش دي-اان f د5وادF ;محر6ا دي)D5 <)!5ا [ هححلQ 'ححQ] )ح5
،9حح7لا ;ححمحر :)ححسا هحح+ 4ر)حح+ود،د)ي6 4)=8 دوQو )+ هك د5او.-3 <)!5ا ، ددر8 د-3ا
G دي)م5 'Fاد )H 9.=Q r,رد ار دوF ، 4دوم5 ه+و$
2; *ي77J'ا :ا77كحا ل77باB-)# يتوا77فت ي77ب f ار 9ححصP> 95)حح36 <)K-حح>
;=ححسو <#رحح& م)ححكحا 'حح+)*3رد ار وا،4دوححم5 Zورححص3 4)=8 ه+ اروا هك،د=ك-3ر)ك>
ار Tي)ححQ)5 روحح3ا دوححF يارحح+ هححL-مH،)ححH 9$و)ححف$ 9+ نيا )+وا،د6)س Aو)ف$ 9+ يوD5
Aو)ححف$ 9حح+ 3)ححك ،ددرحح8 <)حح-+ 9حح7لا م)ححكحا Eححيار+ 4)حح8رHو،دLPD-3 ;-عورL3
ه.حح>اد wححصP$ مححسارو3ارد هححك يد=مححL5اد6ا رو3ا نيرد 9H)@V-H مH)يو،4د5)3
G د=ك-م5 EسرB ، د>)+
23 *يJ'اريتا77س# ه77ب ي77L ه77X`" ي77ب و Mا77نL ه77ب gد77نbX`" f 4)حح8رH
4)-ححس/هK*5 aححي )حح$،دوL-3 XDس يو 4)=8 نيا، دHد-3 م)c5ا ار يد+ 'مع 9صP>
نحح-+6ا 4)-ححس هححK*5 نححيا،Aد)ححDع هحح+ ;-لوhححL3،Aروحح,رد،ددر8 رH)q يو Xل&رد
ددرح@-3 •)B يو Xل&و،ه.1ر [A)-حح!لا نDHذححي A)=حح!حلا <ا] ن-+6اار)حH يدحح+ |ح-5 ?)حمعا
135
دادحح0$،<)ححH)=8 رارححك$ Aروحح,ردو،4دحح5)م-&)+ دوF ي)Qرد هK*5 نيا،<#ر-Yرد GدرD-3
4)-ححس 3)حك wPحح> نحيا Xححل& 4رF†)ح+ هححك،4دح> د)حي6 Xحل&رد 4)-ححس ي)حH هK*5
و،دي)م=-3 <عا ار دوF /4رK-س Xل& <#ر+ <)K->،د> 4)-س Xل& 95)36،ددر@-3
د)ححيد6ا )حح+ wPحح> نححيا،درحح-@-3 Aرو, ،<)K-> ي)H ه.ساوF ه+،يو ?)معا 93)م$
<)K-ح> <وح=كا ،دوحم5 <)K-ح> م-لح!$ ار دوحF 9ح7لا م)كحا WريذB مدعو،<)H)=8
د=حح!xلدو RوححYر3 ،راد 4Tحح3 ار 9حح7لا م)ححكحا هحح+ 9حح8 هحح&ع 9حح+، يو يارحح+
4وححلQ ;-مHا 9+و 4دي)1 9+،W6را 9+،يو يار+ ار a-5 ?)معا nكعر+و،د5ادر@-3
دHد-3 [م7ل)معأ <)K-Lلا ني6] 4)ح8رHو،دح>)D-3 9حF6ود ي)75)ح!5ا ;3ع نير.م73 نيا
هححك دوL-3 مول03،د=-+ د+ار 97لا A)يادHو،ه.>اد <)H)=8 ه+ يد)ي6 يد=م&ع 9!ك
Eححيار+ ار 9*-*ح م-H)ف3 93)م$ هك ;سا 4دوم5ر-P!$ <)=e ار يو Xل& <)K->
G ;سا 4د-5ادر8 nكعر+
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` )حح3

ه Ž !Ž ف• 5 • ىل

ع • d • )ف•= ¤لا Z‘ )P• ي • م

7

ل

ك

م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9
¤
D
Ž
= ’لا R
Ž
)ح• ,

أ

ن

3Ž ن

-M Ž

M • ;

ك

ر

د •أ

^• ك

- •ل

3

9+
Ž
أ

ن

+ •ا ?• )& •Áƒ
ر

ذ • ححح• ي ‘ )حح3

و

J
¥
1 Ž)حح= •3

ل

%
Ž
ه

حح= •3Žأ

ل

و

ن
¥
3ŽI • 3

ل

%
Ž
ه

1 •)F• )3

ن
Ž
!

ح• ل

ا ن

ع • ر

ك

ذ • ي ‘و

'• -( Ž)ك

-3Ž و

'• ير
Ž
D •Q
Ž
<
Ž


ي%
Ž
ىل

ع • ه

5 ’%
Ž
?‘ و* ‘ي • د ¥ ح• أ

م

7

= •3Ž
ير)ححP+ [ <• وححم

ل

0 •ي • م

ححH ‘ و

اوححل

0 •1 • )حح3

ىل

ع • اور

صŽ ي ‘ م

ل

و

ىل

)0 •$ • ه Ž ل

لا ?
Ž
و

*•ل Ž ^ ¢ + •و

$ • ر
Ž
- •Y • ن

3Ž <
Ž
)- •ص

0 Žل

او

d
Ž
)ف•= ¤لا ىل

ع • ر
Ž
ار

,Ž
ا ن


G هلمع {Dحي <ا ن3 ن3Iملا ZوF R)+ ، rير>
2= * :ارحو 1`ح)# يتوافت يب f R)=.Qاو،?ح6ا 4د)ف.سا رد دي)D5 <)!5ا
م6ل <)ملحح!3رHر+ <# ن.!5اد هS يا هK*5 نير.م73 ، دي)م5 ير)@5ا '7س مارح6ا
نPس نيا ;سا رD3)-B [ ملحححسو هححح-لع هحححللا 9لححح, ] د>)D-3 هحح+ ;ححسا م!& 2 ;سا 4دو3ر1 هS
Eمك> ه+ ار مارح هم*ل aي هك-صP> هك ، ;سوا ;سد ه+ دمح3 nف5 هك 9$ا‚
G دوL-م5 ?وD& وا a-5 ?)معا6ور '7e،درD-3 دور1
د=ك-3 ;ياور [)م7=ع هللا 9Oر] :)Dع ن+ هللادDع Aرgح 6ا ر-jك ن+ا ر-!ف$
رD3)-B دT5 رد ار rير> ;ي# نيا ن3 هك [ ملحححسو هححح-لع هحححللا 9لححح, ] :)=لا )7يأ )ي ] مدوم5 Aو$
G ديروP+ •)Bو ?ح ي)HاذY6ا <)3در3 يا [ )D-b لح zر…ا 91 )م3 اولك
s)&و 9+ا ن+ د0س Aرgح [هحح=ع هححللا 9ححOر] يارحح+ ‹ ادححF ?وسر يا 2 دوم5 zرع
دحح5وادF هححك )ححم5 )عد ن3 [هححلQ 'ححQ] ?وححD& Eي)ححعد هك-حح!ك ] )عدححلا R)c.حح!3 ارحح3
، دحح5ادر@+ [ددرحح@-3 رD3)-B [ ملحححسو هححح-لع هحححللا 9لححح, ] •)ححB ار ;ياذححY ‹ د0ححس يا 2 ;ححف8
aححي هك-ححصP> ، ;ححسوا ;ححسد هحح+ دححمح3 nححف5 هك 9$ا‚ ه+ ;سا م!& ، <ادر@+
، دوححL-م5 ?وححD& وا aحح-5 ?)ححمعا6ور 'ح7e ،درDحح-3 دورحح1 Eمك> ه+ ار مارح هم*ل
رحح$ 9ححلوا Eححيار+ Œ6ود Eحح$# ،دحح>)+ 4د> هيذh$ دوسو مارح 6ا E5د+ هك-!كرHو
G;سا
29 *نا%انL ندش g#ا" f <دحح> يد)ححع، 9ححF6ود <)حح!5ا A)حح3ع6ا 9كي
<)ححH)=8 )+، <#رد ;يرارم.ساو ، 4)=8 R)@$را )+ <)!5ا نيا ، د>)D-3 Eيار+ <)H)=8
4دوم5 Aد)ع نححيا '+)*3رد 9$و)ف$ 9+ )+ 9لو ، ددر@-3 Xك$ر3 ار 9H)=8 هL-مHو،
Eححلمع نححيا WرU5رد مH)يو،;سا 4درi5 ¨د+ ر)S m-H ,ا هك د=ك-3 رك1 ، 'مع
nححلc3 'حح8 ار ;ححD-Y،دحح==i-3 ;ححD-Y هححL-مH هi-5)حح!S G دوححL-م5 ه.حح>اد=B 4)حح=8
ارحح5# ، دحح==i-3 Zرححص3 )ححHرDi$و )ححH ¨6)سدوF ¨ار+ ار دوF ?وB هi-5)5#،د5ر)مL-3
<دوححم5 ?)ححسرا )حح+ ار ن-S)حح!3و /ارحح*1 Jححح هi-5)حح!S،دحح=5اد-3 Aو)Pححس6ا §عوحح5
4داد م)ححc5اار §+وFر)ححS دحح=ي)م=-3رi1 دحح=Hد-3 <اد=م.!3و /)-=Yا ه+ §.م-& ¨)7$ر)S
دحح5ور-3 yح ه+ EيوFرHاوFور.Fد ه5)يوb مارح ?وB)+ هS د=.!H مH 9,)P>ا،د5ا
136
/46ور مارح ?وB)+ هS د=.!H §5 Ž)!S، ;سا 4د> ?وD& )75# Aد)Dع هS د==i-3رi1و
دحح5وادF ?وححD& دروحح3 <)حح> /حح46ور هححS دحح==i-3 <)ححم8و ، دحح==i-3 ر)ححK1ا ار دوححF
دحح=7=-3 اذححY محح!& Eحح> yحح=B EيوححF <اوFر.ححسد ¨ل)حح+ )ححH §ححg0+ ، در-@-3رار&
دحح==i-3رi1و دحح5راد5 |ححLF <)5 هS د5راد دوQو §5)!S هS د=5اد-3 RوF '+)*3ردو
)H '-3)1 §.P+ د+ XDس هS د=.!H §5)3در3 ،دو+ د=HاوFر)P.1ا )+ ;3)-& 6وررد هS
Zرحح, ه.حح!5اد نيدحح.3 ار دوححFو ، دحح56اد5)-3 fحح=Q هحح+ ¨رحح@يد )حح+ ار §ححiي ، 4دحح>
<د-سر ¨ار+ هS د=.!H §5)!S ، د=Hد-3 ;ع)=& ار دوF 6)م5 ;0Sر د=e <اد5اوF)+
دحح==i-3رi1و ،دحح==i-م5 lححيرد 4)=@-+ <)!5ا |ي ¨ل)+ §.م7$ m-H6ا EيوF ZادHا ه+
<)حح3در3 ر)ححK&رد ار دوححF 6)+و 4د-سر EيوF دص*3 ه+ ¨ر@يد ن.F)س م)5د+ )+ هS
ار §5)K-حح> ¨)ححHر)S §3)م$ EيوF 'فح3 |يرد هS د5ا §5)!S،د==i-3 ر)مL+ |-5
Aار)ححP.1ا <درو# ;ححسد+ رb)ححP+ Zرحح, ار §5)h1ا )H |ل X> |يرد ، 4داد م)c5ا
ود )حح.ح <)حح8ر)V-+و <ارحح-*1 ، <)ححم-.ي ¨ارحح+و ، 4دوححم5 Zرححص3 )ححH ¨6)ححس دوححFو
mح-H هح+ ;3)حح-& 6ور رد هحS دحح==i-3رi1و ، دحح=Hد-م5 مححH ;حح>و8 ول-S |يو،هi$ر.3
هيذححh$ م)حح>و pDحح, مارححح ?وححB6ا هححS دحح5ا §5)حح!S ، دحح> دحح=HاوP5 هQاو3 §لiL3
ه+ هS د5ا §5)!S ، د==i-3 R)!ح |-5 ¨)75)!5ا ار دوF p-D!$ورS‚ )+ 6)+و د5وL-3
§+ §+و رD3)-B <)56 د=5)3 §س)Dل هSار §5)!Sو ، ه.>اد5 §ي)=.عا m-H ر.سو R)cح
;(ار+ ار دوF §لو ،د==i-3رi1 §5)3 X*ع6ا §عو5 ار5# 4دوم5 4رP!3 د=>وx-3 )H
هحS د=.ح!H §5)ح!SG دح=5اد-3 ;ح=Q Xح)ح, ار دوحF <)حg3ر 46ور ن.1ر8)ح+و،4داد
¨د §س و ;!S )H د, <)-3ردو،4دوم5 Aد)ع X0لو و7ل <د-=> ه+ <)> ¨)7>و8
;!-5 <)> ¨)H ;!S <)-3رد §=يد Aاد)>راو <#ر& ر-!ف$ )يو <#ر& ;!S |ي ،
دو+ دHاوF ¨د)ع هملS ن.ف8 ه+ ~ر3 A)Uحل نيرF#رد <)> <)+6 هS د==i-3رi1و ،
و 4دوح+ .D3 <# هح+ <)ح3در3 ¨ر)-ح!+ هحS ;حسا §=يدو §ع)م.Qا AiL3 هم7=يا،
AرF# 6ورو رD& §iير)$ XDس ?)معا نيا ;ي)75 هS G د==i-م5 رi1 m-H )75# درو3رد
وحح71 ه=ي6اوحح3 ;ححل*M نحح3 )3)1] G دي)م=-3 رB )H ¨د+6ا ار <)!5ا ه3)5 ?)معا و 4د>
Eححi-5 ?)معا ¨و6ار$ هSرH [ هيو)H ه3)1 ه56او3 ;فF ن3 )3او ^-Oار ^L-ع §1
دوححم5 §iDححس Ei-5 ?)معا ه8رHو ، دو+ دHاوF د=م.ي)Oر §8 4د56رد وا ،د> '-*M
G دو+ دHاوF Œ6ود EياوN3
25 * MانL هب `تبا f ، <دوحح+ 4)حح=8 هحح+ .D3 9F6ود ي)75)!5ا ;3ع6ا 9كي
4)حح=8 هحح+ .D3 هححL-مH هححS د=.حح!H §,)P>ا ¨ر)-!+ G ;سا <در3 4)=8 م)@=Hردو
Aو1 §5)78)5 zر3 ه+ <د> .D3 )ي و §i-1ار$ هMد)ح |يرد ¨6ور 4رF†)+و د=.!H
|ححي ، د=حح>)+ 4دححيد دcحح!3رد اروا هححS د=Hد-م5 Aد)7> )H هي)!مH6ا ن.@ي ، د==i-3
6ا Wر$وحح-xمS ¨)ححH 'ححي)1 §3)ححم$ ، ;ححسا ه.حح!L=5 }يدحور-حح!ف$ :ردرد ¨6ور
دحح> <وفل-$ ه5)F)ف>رد )3 ¨ار+ هS د=i-3 ;ي)iح §D-Db ، د>)D-3رB ?ذ.D3 ¨)->ا
م-.حح1ر Eيل)حح+ §.حح&و د-ححسر+ EححiمS هحح+ )فKل دراد رار& )3وS ;ل)ح ه+ §!S هS
محH 6وح=H §ي)-ح §+ مل1 Wر$و-xمSرد و 4د3#ر+ E!ف5 هS ;سا §5اوQ هS ميديد
G دوم5 ;لحر )-5د6ا ¨)H §ي)-ح §+ /4دH)L3 م)@=Hرد وا ، ;سا <ل)e
م)حح@=Hرد ارححي6،ددرحح@-3 )-5د 6ا <)!5ا ن.1ر <)ميا 9+ XDس 4)=8 م)@=Hرد <در3
;ل)ححح نيدحح+ 4)8رHو ، 4د>رود Wرس6ا <)!5ا <)ميا ;&رسو ،يراوF Rار>،)56
"ريرH 9+ا Aرgح در3 دHاوF <)ميا 9+ ، در-م+ [ه=ع هللا 9Oر] رD3)-B6ا [ ملححسو هحح-لع هححللا 9ل, ]
137
هححك دحح=ك-3 ;ححياور ن3Iحح3 وا م)حح@=H نححيرد،دححي)م5 )حح56 9ححصP> 4)حح8رH2 دوحح3ر1
ن3وحح3 يروححF Rارحح> م)حح@=Hرد هححك دروححP-م5 Rارحح> 9حح!ك <)حح=VمHو،دحح>)D-م5
G د>)+ <)ميا )+ يد6د م)@=Hرد هك د=ك-م5 يد6د 9!كو،د>)+ ] ` [
2< *يشو-ارف ناسحا f ;ححسا 9حح>و3ار1 <)!حا )H 9F6ود A)3ع6ا
يد)حي6 A)3دححF <)ححLيار+،د)حي6 AكححL3 'ححمح$ )+ <)> '-3)1 وgع aي 4)8رH هك
مححH6ور aححي هك-$روحح,رد ، 4دوححم5 Wوحح3ار1 ار A)3دححF نححيا 93)ححم$ <)Lيا،د=ي)م5
<# يارحح+ و 4دوححم5 Wوحح3ار1 ار )75)!حاو )H 9ك-5 /همH،در-8 Aرو, 9مك Eيار+
G ما 4ديد5 )م> 6ا ير-F m-H هك ديو@-3 '-3)1 وgع
2‡ ناbل77س- ل77باB-)# ناbل77س- x77ي ندي?ك p`س f
*ر>ي# <)مل!3 '+)*3رد <)مل!3 aي <د-Lك šس ، 9F6ود ي)75)!5ا A)3ع6ا
;سد ارو1 ¨د)عر)-!+ ¨)H ;3وصF :)سا ه+ s)P>ا ¨ر)-!+ ، د>)D-3 ير@يد
هحر)ححQ 'ي)ححسوو ، šححس ،و&)ححe ،در)ححS6ا 'حح+)*3 X5)ححQ 'حح+)*3ردو 4دوم5 šس ه+
Aروحح, )حح5)-حا WدوححF 'حح-3)1 ¨)ححgعا 'حح+)*3رد )H ;ي)=Q نيا ).ح هS د5ر-@-3ر)S
، ه.1ر@5ر)ححS ;-م-محح,و ¨ردار+6ار@يدححiي 'حح+)*3رد wPحح> ود 4)حح8رH ، درحح-@-3
•)5رKFر)-حح!+ <)حح5# ;D&)ححع د=56 ;5وLF ه+ ;سد ارو1 )H مH)ف$ /وس م)@=Hردو
دي)3رف-3 " • ر

ك

+

و+

أ

Aرgح G د>)D-3 [هحح=ع هححللا 9ححOر] هŽ ل

لا ?• وس

ر

6ا ن3 هك هحح-لع هححللا 9لحح, ]
[ ملحححسو 'حح$)& د=ححLك šححس ر@يدححكي 'حح+)*3رد <)مل!3ود 4)8رH 2 دو3ر1 هك مد-=>
'حح$)& 2 ادححF ?وححسر يا هححك م.ف8 Eيار+ ن3 ، د=.!H Œ6ود E$#رد ودرH ?و.*3و
رD3)-B „ دور-3 Œ6ود ه+ ارe ?و.*3 ، ;سا Œ6ود Jح.!3 [ ملسو ه-لع هللا 9ل,] هك دو3ر1
;>اد sرح '+)*3 X5)Q <در+ ن-+6ا يار+ T-5 ?و.*3 G ] v [
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` و

ححH ‘ و

9حح5 ŽT•ي • ن

حح-حŽ 9حح5 ŽاT’لا 9حح5 ŽT•ي • ل

?• )حح& • م

ل

ححس

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9

D
Ž
= ’لا <’ %
Ž
ه

= •ع • ه

ل

لا 9

OŽ ر

" • ر

ي •ر

H ‘ و+ ‘أ

?• )& • ƒ
[R
¢
)7

حح>Ž ن

حح+ •ا ?• )حح& • ن
¥
3Ž I • 3

و

H ‘ و

d ‘ ر
Ž
!

ي • ن

-حŽ d ‘ ر
Ž
)!

لا d ‘ ر
Ž
!

ي • ل

و

ن
¥
3Ž I • 3

و

H ‘ و

)7

+ ‘ر

L• ي • ن

-حŽ ر

م

P• ل

ا R‘ ر

L• ي • ل

و

ن
¥
3Ž I • 3

]رDم5 }يدح ™`™u rير> ير)P+ ، ^+ر>…ا R).ك [
v اذ • حH • ر

حص

5 •أ

;

حل

& ‘ د ‘ حير
Ž
$ ‘ ن

حي •أ

?• )ح*•1 • " • ر

حك

+ • وح+ ‘أ

9= Ž- •*Žل

1 • '• Q‘ ر

لا اذ • H • ر

ص

5 •…Ž

;

D •H • ‚ • ?• )& • n
¢
- •& • ن
Ž
+ • rŽ = •ح• …


ا ن

ع • ƒ
'‘ حح$ Ž)*•ل

)1 • )م

7
Ž
- •ف•- •!

+
Ž
<
Ž


ل Ž!

م

ل

ا ى*•. •ل

ا ا‚ •%
Ž
?‘ و*‘ي • م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

ه Ž ل

لا ?• وس

ر

;

0 •مŽ س

95 ¤ª
Ž
1 • • • Q
Ž
ر

ا ?• )& • '• Q‘ ر

لا
هŽ D
Ž
حŽ )حح,

'
Ž
ح. •& • ىحل

ع • )ححص

ير
Ž
ح• <• )ححك

ه

حح5 ’%
Ž
?• )حح& • ?
Ž
و. ‘*• م

ل

ا ?‘ )+ • )م

1 • '‘ $ Ž)*•ل

ا اذ • H • ه Ž ل

لا ?• وس

ر

)ي • ;

ل

*‘1 • ر
Ž
)= ’لا 91 Ž ?‘ و. ‘*• م

ل

او

]رDم5 }يدح —u rير> ير)P+ [ G
48 ر(-ايپ رب mتسب ªو)# f [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] * ر-+6 [هحححح=ع هللا 9Oر] هك دي)3رف-3
ادF ?وسر 6ا ن3 [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] ،ددحح=D+ 9ححYورد ن3ر+ 9!كرH2دو3ر1 هك مد=->
;سا 4دوم5 4د)3# Œ6ود رد ار دوF 4)@ي)Q ] ` [ |ححي <داد ;Dحح!5 رد 9b)حح-.حا 9حح+
رD3)-B ه+ نPس [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] G دوL-3 ~رT+ 4)=8 نيا XDس
42 دنوادخ هب ن#)و^ {رش f ه77'`i ل77i$ * هللادححDع Aرgح [هحح=ع هححللا 9ححOر]
رD3)-B هك دي)3رف-3 [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] دحح5وادF هحح+ و در-م+ هك-!كرH2دو3ر1 [ هححلQ 'ححQ ]
G ددر@-3 'Fاد Œ6ود ه+،د>)+ 4دوم5 aير> ار يT-e ] v [
44 دنوادخ هب ندشرفا. f ه'`i لi$ * هحلمQ 6ا دوح>ر1)S §ح!S 4)8رH
<دحح>رi=3 )يو ، د=>)+ د5وادF ر)i5ا XDس ه+ ¨و رفS نيا 4اوF ، د>)D-3 <)-F6ود
A)ححسد*3 <دوحم5 4رPح!3 مH)حيو ، نححيد ;+)حM محiح مادححS )ححيو <#ر& ;ي# مادS6ا
138
A)ححسد*3 هحح+ <درححS رححU5 Aر)حح*حرU5 )حح+ و ، <د6 د=Pحح>ر ، ;5)ححHا )ححيو §3ححسا
G §3سا
4; دنتس% §cو# ل%ا نا)ا. wارسا f * Zارسا ¨ر)SرHرد هi-5)!S
روحح3ا zوع ه+ ار EيوF ?او3ا ، د==i-3 Zارسا ?او3ا <دوم5 Zرص3رد ، د==i-3
ارحح5# EيوححF نححbوو مدرحح3 هحح+ •ف5 zوع ه+و ، 4دوم5 Zرص3 §ف=3رو3ا ه+ ;Dj3
<أو ] دححي)3رف-3 ?)حح0.3 دحح5وادF G دحح==i-3 ?)م0.ححسا <ارحح@يد و دوححF §ححHارم8رد
”ر1)Y د=.!H Œ6ود 'Hا <)8 4د==S Zارسا [ر)=لا R)ح,ا مH ن-1ر!ملا –—
43 * نا€يش نا#رLاش f 4ارححم8 ار مدرحح3 rححل.P3 ?)iحح>ا هحح+ <)K-حح>
?)ححمعا )حح+و دي)-3 ديدB §H)-س هK*5 nDل&رد د=S د+ 'مع |ي §!S 4)8رH ، د=i-3
نححيا §ي)=.عا §+و 4)=8 ماود )+ §لو دور-3 ن-+6ا 4)-س هK*5 نيا ;3اد5و ه+و$و |-5
{لحح!3 <#رحح+ <)K-حح> ، 4دحح> 4)-ححس 3)ححS <)حح!5ا Xححل& 4رF†)حح+ ، 4د> د)ي6 ›اد
، ;حح>6 WرU5 ه+ |-5 ?)معا ، 4د> <)K-> در8)> WدوF wP> نيا ، دوL-3
Œ6ود <)Dح)حح, s)Pحح>ا نحح-=e G دحح=i-3 6ر)ححD$ |حح-5 WرححU5 هحح+ ;حح>6 ?)ححمعاو
G د=>)D-3
4= *#اO-$ „Oب نارAن- |حح> <ود+ د=ي)م=-3ر)i5ا ;3)-&6ا هi-5)!S
G د5ا Œ6ود R)ح,ا
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ?• )حح& • ه Ž حح-+
Ž
أ

ن

ححع • ر
Ž
حح- •+ •T“لا ن
Ž
حح+ • ه Ž ححل

لا د Ž D •ع • ن
Ž
+ • ر
Ž
3Ž )ع • ن

ع • د ¢اد ’ >• ن
Ž
+ • •
Ž
3Ž )Q• ن

ع • ^‘ D •0 •>‘ )= •M •د ’ ح• ?• )& • د Ž -ل Žو

ل

ا و+ ‘أ

)= •M •د ’ ح• ] ƒ
م

ل

95 ¤%
Ž
)3

أ

?• )& • <¥

1 ‘و1 ‘ -‘ د ¤ ح• ي ‘ )م

ك

م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

ه Ž ل

لا ?
Ž
وس

ر

ن

ع • -‘ د ¤ ح• $ ‘ a

0 ‘م

س

أ

ل

95 ¤%
Ž
ر
Ž
- •+ •T“لل Ž ;

ل

& ‘
}يدح [ر
Ž
)= ’لا ن

3Ž 4

د • 0 •*• 3

أ

و

D •. •- •ل

1 • 9

ل

ع • R• ذ • ك

ن

3

?‘ و*‘ي • ه

. ‘0 •مŽ س

ن

ك Ž ل

و

ه

& •ر
Ž
)1 •أ

`u– G rير> ير)P+
v C

ر
Ž
ححL• ي ‘ A

)حح3

ن

3

م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

ه Ž ل

لا ?‘ وس

ر

?• )& • ?• )& • ه

= •ع • ه

ل

لا 9

OŽ ر

ه Ž ل

لا د Ž D •ع • ن

ع • J
¥
-* Ž>• )= •M •د ’ ح• ƒ
}يدح ^• = ’c• ل

ا '• F• د • )¡ •- •>• ه Ž ل

ل)+
Ž
C

ر
Ž
L• ي ‘ ل

A

)3

ن

3

)5 •أ

;

ل

& ‘و

ر

)= ’لا '• F• د • )¡ •- •>• ه Ž ل

ل)+
Ž
``tv ير)P+
ممممم مم مممم مممممم
?)0.3 د5وادF ;محر [ هلQ 'Q] نححي6ا 9ححكيو،;سا د)ي6 ;ي)75 9+ <)8 4د=+ يل)+
4ار،A)ححc5 4ار <)حح-+،ZدححH 9حح1ر03،;يرححL+ يارحح+ 9حح7لا 9ي)ححم=Hر،)ححH ;ححمحر
)حح+ د5او.-3 <)!5ا هكيرو3ا 4ر-Yو،9Hارم8 ور> 4ار 91ر03،ر-Fو 9ك-5 4ار،;يادH
139
[AرF#و )-5د 9+وF œ "رF†او )-5دلا ^=!ح]،98 4د56 9*-*ح م-H)ف3 همH نيا Cرد
G دي)م5 X!ك ار
?)0.3 د5وادF [ هحححلQ 'حححQ ] ;يادححH ي)ححH 4ار )حح7=$ هحح5 EيوححF <او#رحح1 95)حح+ر73)+
)ححح+ ، م-H)حححف3 نحححيا Cرد)ححح+ ، 'ححح&)ع <)ححح!5ا)$ ، 4دوحححم5 9ححح1ر03 ار 9حححHارم8و
A)ححc5 هل-ححسو <#رحح+ 4وع هححكل+،دحح>)+ ه.حح>ادرو3ا نححيا يارحح+ ير-+دحح$،مل)سر-كف$
م-5اوحح.+ 9حح8 4د)ححس هحح+ )حح$،;سا 4دوم5 ;ي)كح )3 يار+ WدوF <)+66اار <)K->6ا
G م-ي)م5 Cرد ار ;*-*ح
?)حح0.3 دحح5وادF [ هححححلQ 'ححححQ ] نمحح>د ;-5)حح!5ا /هل-ححسو،Wا 9=محح>د ;ححلع ،
9ححح1ر03 ار نمححح>د نحححي6ا A)حححc5 هل-حححسو هحححمH6ا نير.حححم73 4رF†)ححح+و،نمححح>د
4د)حح3# ار EيوححF sF 4ار دحح5او.-3 روحح3ا هححمH نححيا Cرد )+ ن3I3 <)!5او،د=ك-3
?)0.3 د5وادF،دي)م5 [هحححلQ 'Q] 4رو)ححح3 |ححي 'iحح> هحح+ <)!5ا يار+ اررو3ا نيا 93)م$
2 دراد-3 <)-+ ن-=e
'حح86ا ار \رححL+ نحح32;ححف8 هك(3 ه+ Aر)8درورB هك ار ى3)@=H رو)-+ رb)F ه+
;ححPف5و ه.يوححس ا‚)حح1 نحح-b ن3 ارL+ Jل)F ى5ا ^ك(ملل a+ر ?)& ‚او] م=ير1# ى3
مدوF šور6او،مد-LP+ م)U5 ار <# هك ى3)@=H]G[نيدQ)س هل او0*1 ىحور ن3 ه-1
و دحح-.ف-+ C)ححF ه+ وا \ار+ ى@مH مد-3دوارد ما 4دير1# هك ار \6).م3و rير> šور
[د-=ك 4دcس
2 ;>اد <)-+ ار5)!5ا ;3ارS ود rير># نيرد
` د5وادF هS §S)B šور <د-3د 6ا د0+ هiل+ ، ه5 يد)3 هل.S |ي 6ا Aر)Dع <)!5ا ƒ
G ;سا 4ديدر8 9ل)ع ;لT=3 ياراد ، ;سا 4داد ;D!5 دوF ه+ ار5#
v G ;سا 4د> <)!5ا X-ص5 هS ;سا ير@يد ATع )H ه.>ر1 93)م$ مار.حا ƒ
محح7لك ^ححك(ملا دcحح!1] دحح5درك 4دcس )=j.سا <ود+ <)@.>ر1 همH م)@=H <# رد
G[ <و0مQا
ه+ و دوم5 <)-hb و درم$ و دي6رو رDك$ دو+ n-ل+ا درك5 4دcس هك ى!ك )7=$ )3ا
nحح-ل+ا لا] دوحح+ <ار1)ك r, رد و درك ‡و*س دوF ;مUع )+ م)*3 6ا '-لد ن-مH
G[ نير1)كلا ن3 <)ك و رDك.سا
دحح5وادF [هححلQ 'ححQ] <درححك 4دcححس6ا وحح$ •5)حح3 Tحح-e هححe ‹nحح-ل+ا \ا2;ححف8 Eححيار+
دcحح!$ <ا a0=3 )3 n-ل+ا )ي ?)&] ‹„ديدر8 مدير1# دوF ;سد ود )+ هك ى&ولP3ر+
G[ \د-+ ;*لF )مل
ه+ n-ل+ا Zار.عاو،<)K-> 9لFاد يد-لB ;*-*ح ن.F)س pOاو يار+ د5وادF6)+
هحح+ دوcححس <)3ر1 هك \دو+ <#6ار$ل)+ )ي،\دي6رورDك$ )ي# 2 د-سرB وا6ا WدوF <)+6
G[ ن-ل)0لا ن3 ;=ك ما AرDك.سا] ‹„دو> 4داد و$
'8 6ا ار وا و \ا 4دير1# E$# 6اار3 هك ارe،مر.7+ [مد#] وا6ا ن32;ف8 <)K->
G[ ن-b ن3 ه.*لF و ر)5 ن3 ى=.*لF ه=3 ر-F )5ا ?)&]‹
ار <)K-حح> ;ع)حح=& ¨و A)حح3ارS نححيا ، دحح> )ححH ;حح3ارS ن-=e ياراد هS <)!5ا
G دوم5 دادمل& ر.7+ مد# ه+ ;D!5 ار دوFو 4دوم5رDi$ مH6)+ 4درi5 ',)ح
د5وادF [ هلQ 'Q ] 4دحح5ار وحح$ هححك ور <ورحح-+،نير+ <)مس# 6ا،هك(3 Zوف, 6ا2;ف8
G[ م-Qر a5)1 )7=3 kرF)1 ?)&] [‹ى=3 4)8رد
140
6ا دورححK3 هححL-مH و ;1)ححي دححHاوF هحح3ادا ;3)-& 6ور )$ و$ر+ ن3 ;=0ل )مل!3
G[ نيدلا موي ىلا ى.=0ل a-لع <ا و] دو+ ىHاوF ن3 ;محر
هحح.P-@5ار+ )75)حح!5ا هكT-F).ححسر6ور )حح$ ارحح3‹ن3ر)حح8درورB 2درححك zرححع <)K->
G[ <وj0Dي موي ىلا ى5رU5)1 Rر ?)&] [4د ;ل73 د5وL-3
د5وادF [ هلQ 'Q ] G[ نيرU=ملا ن3 a5)1 ?)&] ى5)8د> 4داد ;ل73 6ا و$ 2;ف8
ىححلا] [ىحح=-03 <)حح36و6ور )حح$] هكل+ JيF <د> -و0D3وT-F).سر6ور )$ ه5 ىلو
G[مول0ملا ;&ولا موي
;حح$Tع ه+2;ف8 4دوم5 <عا ;&و <)مH6ا <)!5ا )+ ار EيوF 9=م>د <)K->
G[ ن-0مQا م7=يوYل a$T0D1 ?)&] ‹درك مHاوF 4ارم8 ار )75# همH هك د=8وس
نححيا ،درححS <عا Wا 4دلواو مد# )حح+ ار EيوححF 9=محح>د ;حارحح, هحح+ <)K-حح>
G د>)D-3 Jح WريذB6ا <# ¨رودو )75)!5ا ي6)س 4ارم8 ¨ار+ <)K-> 9=م>د
„ د=S 4ارم8 ار 95)مل!3رH هS د5او.-3 <)K-> )ي# هS ;س )c=يا ?اوس
<)K-حح> دحح=5)3 هححS د=i-3 4ارم8 ار 9ي)75)!5ا <)K-> هS ;ف8 <او.-3 ˆس)Bرد
§حح!5ا ¨)H <)K-> ¨)H هسوسو :)سا ه+و ، د=>)+ nف5 •+)$و ،رDi.3،4اوF دوF
G د=ي)م5 'مع §=Qو
4ار نححي6ا يورحح-B هححS ;حح>اد <)حح-+ مححH ار 9Hار |ي )75)!5ا يار+ <)K-> 9لو
دحح5وادF ;ححمحر نححيا،دححHد A)c5 <)K-> ر> 6ا ار5)!5ا د5او.-3 [ هححلQ 'ححQ ] هححS ;ححسا
G دراد-3 <)-+ ار <)K->ر> 6ا 9ي)Hر /هل-سو،<)K-> دوF <)+66ا
[ن-ححصلPملا محح7=3 Cد)ححDع لا])75# <)-3 6ا و$ wلP3 <)8د=+ ر@32;ف8 <)K->
ي)ححH 4دحح=+ EيوححF 95)K-حح> nي)ححسدو )ححH هسوسو /همH )+ هS م5او.-م5 ن3 9=0ي
د5وادF wلP3 [هلQ 'Q ] د5وادF ي)Oر+ s)F ار EيوF ?)معا،هS ار [ هححلQ 'ححQ ] م)c5ا
G مي)م5 4ارم8،د=Hد-3
د5وادF [ هلQ 'Q ] ;>اد <)-+ ار EيوF مiح،<)K-> 9=م>د <عا نيا '+)*3رد
و و$ 6ا ار م=7Q هك [?و&ا Jحلا و Jحل)1 ?)&]ميو8 ى3 Jح و ،د=8وس Jح ه+ 2هS
G[ ن-0مQا م7=3 a0D$ نم3 و a=3 م=7Q ن¡ل3ل] درك مHاوF رB ى@مH ;5اور-B
د5وادF [هلQ 'Q] 4ار هححi=يا دوححQو )حح+،'حح+)*3رد مححH ن3 هS د5)م71 <)K-> يار+
)حح-5درد ار A)ححم05و <د+ ي)gعا 93)م$ <)> يار+،ه.>اد <)-+ ار Aد)0سور-F ي)H
هحح+ ار 95)مححس# ي)ححH R)حح.S ، م.سرف-3 ن-مل03 'i> ه+ ار <ارD3)-B،مي)م=-3 JلF
)حح+و ، د=حح>)+ ه.حح>اد Aد)ححDعو ;ع)b يار+ يد)ي6 <)i3ا <)5# )$ ،م=i-3 ?6)5 X-$ر$
)+ ¨)75)!5ا نيا د5او.5 <)K->و ، ه.1ر8 Aرو, ¨6)س <)!5ا rل.P3 ¨)H Aاد)Dع
نححيا دوححQو )حح+ 9حح!S 4)حح8رH §لو،د5ادر8 EيوF ¨)H هسوسو §5)+ر& ار ;-صP>
ار5)ح5# ،دح=ي)م5 <)K-> 6ا يور-B،مH6)+ يو=03و يد)3 A)5)i3او ن-Hار+و 'يلد همH
Gم=@1)-3 Œ6ود E$#رد،)ciي <)K-> )+
Aد)ححDعو ;ع)ححb6ا،د6)ححس 4ارححم8 rححل.P3 'ي)ححسو)+ ار <)!5ا دHاوP-3 <)K->
ار Wا هQوحح$ مH)ححيو،د6)سرورh3 ار وا 'Fاد6ا،4دوم5 Aد)Dع 4)8رHو ،د6)س Wرود
?)0.3 د5وادF ;ي)Oر zوع ه+ )$،ه.F)س ZوK03 <ار@يدر+ [ هلQ 'Q ] ;ي)Oر يار+
<)K-حح>ر>6ا 9حح,F هل-ححسو ه5)@ي 9لو،ددر8 4ارم8 XDس نيد+و،د=ك ر)ك <ار@يد
?)حح0.3 دحح5وادF ;ي)ححOررb)P+ درححكلمع <)ححمH،<# nي)ححسدو [هحححلQ 'حححQ] sFا )حح+
zوحع ي)حO)*$ 9ح!ك mح-H6ا،aح-5 ?)حمعا 'ح+)*3رد wحلP3 <)ح!5ا نحيا،دح>)D-3
141
)مح> يارح+ ار 9حك-5 ر)حك <1 نح3 هحك دراذ@-م5 9.=3 9!ك يل)+،د>)+ ه.>اد-م5
?)ححمعا 93)ححم$ هكل+ ، دHاوP-م5 ار دوF ي)H 9ك-5 رQاو Wاد)B 9!ك6ا،مداد م)c5ا
?)ح0.3ر)8درورB ;ي)حOر يارح+ ه5)صلP3 يو [ هححلQ 'ححQ ] نحيا،رح3ا ;ي)حح75ردو،دح>)D-3
G د5)سر-3 دوص*3 ?T=3 ه+ ار وا يو sFا
مممم ممممم ممم [ هلQ 'Q ] ممم
6ا ¨Tحح-e )حح5)-حا ،دحح>)+ 4د-حح>وB رححU56ا هححS ددر@-3 dbا ¨T-e ه+ ,ا X-Y
?Tحح=3رد )محح>، ;سا مول03 )م> ¨ار+ §لو م5اد-م5 ار5# ن3و ;سا Xي)Y ن3رU5
ه.حح!L5دوFر$و-xمS ¨ل)حح+ مححH )يو ;سا ه0ل)K3 Zورص3 <)$ردار+ هS د-5اد-3 <)$
;ححسا §Dحح-Yرو3ا <)مH X-Y6اروU=3 §3سا 4د-*عرد §لو ، د!يو=-3ار Eسورد
Zرحح,و دحح5رDF §+ 3)S <#6ا A)&ولP3 ¨ر)-!+و 4دو+ر)8درورB Aا‚ sوصP3 هS
4داد §Sدحح5ا A)حح3ول03 <)حح> /ححهف-qو J+)ححK3 <ارD3)-Bو،)H هiي3 6ا §g0+ ¨ار+
G ;سا 4د>
رH A)حفحح,رد محح-Hدرار& ه0ل)ححK3 درو3ر+دحح$ورiف$)+ ار <)Lلا م-Uع <#ر& 4)8
د5وادF هi=يا درو3رد 95#ر& [هلQ 'Q ] ي)حح.كي Jل)F Aا‚ sوصP3 ار 9D-Yرو3ا 93)م$
ار يد)ححي€ 9$)ححي# ،;سا 4دوم5 91ر03 4د)7Lلاو X-hلا مل)ع ار دوF،4داد رار& دوF
G م-5اوP-3
Xحح-Y دحح5وادF [رود

ححص

لا AŽ اذ • حح+
Ž
م
¥
حح-ل Žع • ه

5 ’%
Ž
z
Ž
ر
او

AŽ او!

لا X
Ž
-

Y

م

ل Ž)ع • ه

ل

لا <

%
Ž
]
4)حح8# ;ححسا )حح7لد <وردرد هV5#6ا )مل!3 ى(ادF ن-=e ،د5اد ى3 ار ن-36و )75)مس#
;سا ”رb)1 —˜
دحح5وادF sوححصP3ار 9D-Y ي)H د-لك 93)م$ ير@يد rير> ;ي#رد [هححلQ 'ححQ] <)حح-+
ر
Ž
ححح

D

ل

او

ر
¤
ححD

ل

ا 9حح1 Ž )حح3

م

ل

0

ي

و

و

H ‘ ل

%
Ž
)7

م

ل

0

ي

ل

X
Ž
-

h •ل

ا p

$ Ž)ف•3

4

د

= •عŽ و

] دراد-3 [ ” م)حح05…ا ™¦ G
ار )حح75# ىحح!ك وا TححQو،;ححسا ادححF دTحح5 رد همH [X-Y \)Hد-لك )ي] X-Y \)H ه5اTF
G د5اد-3 ادF ;سا رح+ و ر+ رد هV5#،د5اد-م5
?)م0.ححسا 9ف5 6ا د0+ Zرح نيا 4)8رHو د=3)=-3 رصح "ادا ار [ل%]9+رع <)+6رد
ىحح0+ هححك دوححL-3 9!ك <)مH sوصP3ر3ا <#و 4د> 9ف5 9لD& رو3ا 93)م$ ددر8
2 j3 د>)+ 4د> •&او [ ل%]6ا
هللا 6ا ر-Y ه+ E.سرB '+)& يدوD03 m-H ;!-5 هللا ل% هل%ل [ هلQ 'Q ]
Zرحح,و 4دحح> 9ححف5 A)&ولP3 93)م$6ا Aد)Dع هS م-=-D-3 9+اوP+ ?)j3ود نيرد
د5وادF Aا‚ ه+ [ هلQ 'Q ] G ;سا 4د> 4داد w-صP$
] هحح+ 9حح!S mحح-H ار 9Dحح-Y ي)H د-لS 93)م$ [و

H ‘ ل

%
Ž
)7

م

ل

0

ي

ل

X
Ž
-

h •ل

ا p

$ Ž)ف•3

4

د

= •عŽ و

د5وادF /TQ [ هلQ 'Q ] G د5اد-م5 ير@يد 9!S
دحح5وادF /TححQ هحح+ ار Xحح-Y هS ددر@-3 مول03 ;حار, ه+ rير> ;ي# ;ي€ا 'حححQ ]
[ هلQ G د5اد-م5 ير@يد nS m-H
142
+ [ ه

ل

لا ل

%
Ž
X

-

h •ل

ا z
Ž
ر
او

AŽ او!

لا 91 Ž ن

3

م

ل

0

ي

ل

'• & ‘] Xحح-Y هS دمح3 يا و@
د5اد-م5 ير@يد 9!S د5وادF6ا ر-h+ ن36و )75)مس#رد ار ” 'م=لا t™
مممممممم مم ممم مم ممممم
مد# Aرgح Eياد-B هص&رد <)Lلا م-Uع <#ر& [ م!لا ه-لع ] هكي3 هك دراد-3 <)-+
ار Xحح-Y )حح3 هك د5دوم5 Zار.عا EيوF <)+T+ <)> دوF <)5# اري6 ،د=5اد-م5 ار X-Y
?)0.3 د5وادF و م-5اد-م5 [ هلQ 'Q ] G ;سا X-Y مل)ع
نحح-36 \وررد نحح3 ;ححف8 <)@.>ر1 ه+ Aر)8درورB هك ار ى3)@=H رو)-+ رb)P+ ƒ
G[ ^ف-لF zرلا ى1 'ع)Q ى5ا ^ك(ملل a+ر ?)& ‚ا و] داد مHاوF رار& ى=-L5)Q
دحح=ك د)ح!1 هححك ىححHد ىحح3 رارحح& ار ىح!ك ن-36رد)حي# دحح5درك zرع <)@.>ر1 ƒ
G [/)3دلا aف!ي و )7-1 د!في ن3 )7-1 '0c$ا اول)&] ‹„ دTير+ )75وFو
هححV5# 6ا ار$و ميرو# ى3 )c+ Aدمحو p-D!$ م-=ك ى3 Aد)Dع ارو$ )3 هك ىل)حرد
G[ aل :د*5 و Cدمح+ pD!5 نح5 و] ميرم> ى3 C)B ;!-5 ;ك)B Aا‚ ه.!ي)>
?)0.3 د5وادF ƒ [ هلQ 'Q ] ?)&]‹د-5اد ىم5 )م> هك م5اد ى3 ى()HT-e ن32 دو3ر1
[ <ومل0$ ل )3 ملعا ى5ا
/)-حح>ا /)مححسا دحح-(و8 ىحح3 ;ححسارر8ا دوحح3ر1 <)@.حح>ر1 هحح+ دحح5وادF nxححس ƒ
?)حح*1 ^ححك(ملا ىححلع م7ححOرع مححM] د-Hد šر> د-=ك ى3 4دH)L3 هكار ى$ادوQو3و
G[ ن-&د), م.=ك <ا /ل IH /)مس)+ ى5و¡D5ا
محح-5اد ىححم5 \Tحح-e \ا 4داد محح-ل0$ )حح3 هحح+ هححV5# TQ ،و$ ىHT=3 اد5وادF د=.ف8 ƒ
محح-ل0لا ;حح5ا aحح5ا] ىححم-كح و مل)ع دوF و$ G[)=.ملع )3 لا)=ل ملع ل a5)حDس اول)&]
G[ م-كحلا
?)0.3 د5وادF ƒ [ هححلQ 'ححQ ] نححيا رارححسا و /)مسا 6ا ار <)@.>ر1 مد# \ا دو3ر1
G[ م7()مس)+ م7¡D5ا مد# )ي ?)&] نك رDF )+ AادوQو3
مد# هك ى3)@=H ƒ [م!لا ه-لع] ?)حح0.3 دحح5وادF ;F)س 4)8# /)مسا نيا 6ا ار )75# 'حححQ ]
[ هلQ )محح> هك ار هV5# و مH)8# ن-36 و )75)مس# X-Y6ا ن3 هك م.ف@5 )م> ه+ دو3ر1
ىحح5ا مححكل 'حح&ا مححلا ?)حح& م7()مس)+ مH)D5ا )مل1] م5اد ى3 د-=ك ى3 <)7=B )ي ار)ك>#
G[ <وم.ك$ م.=ك )3 و <ودD$ )3 ملعا و zرلاو Aاوم!لا X-Y ملعا
?)حح0.3 دحح5وادF ار هححV5# هك 4د> p-Oو$ ;حارص+ A)ي# نيرد [ هحححلQ 'حححQ ] دروحح3رد
مد# ;*لF [ م!لا ه-لع ] مد# يارحح+ هححك ار 9ي)73)5،د=.!5اد-م5 )H هكي3،;!5اد-3 هحح-لع]
[ م!لا ?)0.3 د5وادF nxسو،د=.!5اد-م5 )H ه.>ر1،داد د)ي [هححلQ 'ححQ ] )حH ه.حح>ر1 يارحح+
هححك ار هححV5#و ، مH)8# ن-36و )75)مس# X-Y6ا ن3 هك م.ف@5 )م> ه+ هك دوم5 R)KF
G م5اد ى3 د-=ك ى3 <)7=B )ي ار)ك># )م>
<)حح5#،دحح=5اد-م5 ار Xحح-Y )H هكي3 هك ددر@-3 مول03 ;حارص+ rير> A)ي# ني6ا
مد# Aرgح هك د=.!5اد-م5 [محح!لا هحح-لع] ه.حح!ي)> اروا هححك ;ححسا 9$)ف, ن-=e ياراد
¨ارحح+ دحح5وادF هححS ار §ي)->ا ¨)73)5 )75# ، ;سا 4د-5ادر8 <دو+ A)&ولPملا Zر>ا
¨)حح73)5 nححB، د=.حح!5اد-3 ار Xحح-Y )ححH ه.>ر1 4)8رHو ،د=.!5اد-م5 دو+ 4داد د)ي مد#
دحح5وادF /)حح=+، دوححD-3 موححل03 Tحح-5 <)حح5# ¨ار+ ، دو+ 4د> م-ل0$ مد# ¨ار+ هSرو3ا نيا
?)0.3 [هلQ 'Q ] هححللا Aا‚ ه+ )1ر, ن-36و )75)مس# X-Yرو3ا هك د5)م71 <)Lيار+ 'ححQ ]
[ هلQ G د>)D-3 Jل0.3
143
<)حح> هححف-qو هحح+ Jححل0.3 هححك ار يروحح3ا 6ا 9ححg0+ )ححH ه.حح>ر1 يارحح+ 9ححلو
~رح36ا )75)ح!5ا )ح3 j3،دحHد-3 _bا دح>)D-3 )ح3 يارح+ 9D-Yرو3ا هلمQ6او،;سا
هحح*K=3 مادكرد،د=e ;ع)س ه+،هUحل مادكردو،;سا ;&و 9e هك م-5اد-م5 EيوF
?)0.3 د5وادF 9لو،مير-م-3 [ هلQ 'Q ] '-(ارTع Aرgح يار+ [محح!لا هحح-لع] ار هلNحح!3 نححيا
G دي)م5 £D& ددح3 <)ك3و <)36 J+)K3 ار 9!كرH šور وا )$،دراد-3 <)-+
9ححg0+ هححكل+،دحح=5اد-3 ار Xحح-Y )ححH ه.>ر1 هك ;!-5 )=03 نيد+رو3ا نيا ن.!5اد
?)حح0.3 دحح5وادF ار 9Dحح-Yرو3ا6ا [هححلQ 'ححQ] <)حح-+ <)ححLيار+ <)حح> هححف-qو م)ححc5ا يارحح+
?)حح0.3ر)8درورB Aا‚ sوححصP3 هححS 9Dحح-Yرو3ا م71 6ا )H ه.>ر1،<# ر-Yرد،دراد-3
;محح!&رد nححB،د=.حح!5اد-3 ار Xحح-Y )حح75#ر8ا رححي6Gدحح5رDF 9حح+ )75)حح!5ا د=5)3 ،;سا
مد# Aرgح [ م!لا ه-لع ] Gد=.>اد-م5 يددر$ _و5 m-H
ممم ممم مم مممممممم مممممم مم مممممم مممم مممم
ممممم
د5وادF ه+ X-Y 98oيو م71 يار+ هeر8ا [ هلQ 'Q] هححS دو+ 91)S rير> ;ي# ن-مH
aححي mحح-H وحح@+ [ ه

ححل

لا ل

%
Ž
X

حح-

h •ل

ا z
Ž
ر
او

AŽ اوحح!

لا 91 Ž ن

3

م

ل

0

ي

ل

'• & ‘ ] دي)3رف-3
هللاTc+ ،د=5اد ىم5 ار X-Y د=.!H ن-36و )75)مس#رد هك ى5)!ك6ا [ هححلQ 'ححQ ] G ” 'ححم=لا t™
،رححL+ }حح-ح=3 <ارD3)حح-Bو،;ححسا 9حح7لا s)ححFر3ا |ححي Xحح-Y _وححOو3 هححi=ي6ا 9ححلو
هحح+ <ارD3)حح-B مححلع مدع ه+رارi$ Aروص+،د=ي)م5 ;ل)Fد 97لا s)Fرو3ارد د=5او.-م5
G ;سا 4د> 4داد ;ح)Oو X-Y
دراد د)>را ن-=e دراد-3 <)-+ ر.L-+ ;حار, ه+ ار _وOو3 نيا هS 9فير> ;ي#
[R
Ž
وحح-

h ‘ل

ا م


ع • ;

حح5 •أ

a

5 ’%
Ž
)= •ل

م

ل

عŽ ل

اول

)& • م

. ‘D

Q
Ž
أ

ا‚ •)3

?‘ و*‘-

1 • '• س

ر

لا ه

ل

لا •

م

c

ي

م

و

ي

]2
<)ححL.يرو3)3و ;ل)حسر 4ر)ح+رد )ح75#6ا و د=ك ى3 •مQ ار <ارD3)-B د5وادF هك ي6ور
2دح=يو@-3 „ دح=.ف8 ىPحس)B هحe )مح> Aوعدر+ار+رد مدر3 ديو@-3و د=ك ى3 ?ا Iس
G ى.!H )7-5)7=B و Rو-Y م)م$ ر+ 4)8# و$،ميراد5 ىL5ادو ملع )3 ‹ اد5وادF ”"د()ملا `u¦
مممممم مممم مم مممممم مممم مممم مممم [ملسو ه-لع هللا 9ل,]
ممممم
رD3)-B Aرgح [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] <#رحح&رد 9ححلو،دوحح+ 9حح7لا 4)8ر)+ <)+ر*36ا 9iي هS
Aرححgح هححS ;ححسا 4د> <)-+ <)Lلا م-Uع [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] ،;حح!5اد-م5 ار Xحح-Y
د5وادF [هححلQ 'ححQ ] رD3)-B ه+ R)KF [ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] §حح+ §حح+ Aرححgح هححص& درو3رد
مير3 [ )حح7-لع هححللا مححس ] ‚ •%
Ž
م

7
Ž
ي

د

ححل

;

حح= •ك

)حح3

و

a

حح-

ل

%
Ž
ه Ž -حŽ و5 ‘ X
Ž
-

h •ل

ا /Ž)D

5 •أ ن

3Ž a

ل Ž‚ •]2دي)3رف-3
[<

وم

صŽ . •P• ي

‚ • %
Ž
م

7
Ž
ي

د

ل

;

= •ك

)3

و

م

ي

ر

3

'‘ ف‘ك

ي

م

7

ي

أ

م

7

3


& •أ

<

و*‘ل

ي

” <ارمع ?# ––
د5وادF6)+و [هححلQ 'ححQ] دمح3 Aرgح يار+ [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح, ] يارحح+ هS دي)م=-3ر3ا
هŽ ححل

لا ن

( ŽاT

ححF• يد Ž حح=عŽ م

ك

ل

?‘ و& ‘أ

ل

'• & ‘]2د5اد-م5 ار X-Y E$رgح هS د5)م7ف+ <)=3و3
)محح> هحح+ ن3 و@+ [ 9

ل

%
Ž
ىح

وي

)3

ل

%
Ž


D
Ž
$ ’أ

<

%
Ž
a
¥
ل

3

95 ¤%
Ž
م

ك

ل

?‘ و& ‘أ

ل

و

X

-

h •ل

ا م

ل

ع • أ

ل

و

9ححم5و محح5اد ىححم5 ار Xحح-Y نحح3و،;سا ن3 دT5 د5وادF ن(اTF هS ميو8 ىم5 ميوحح8
محح=i-3 ;0+)حح.3 دوححL-3 9حححو نحح3 رحح+ هS ار هV5# )7=$ ن3،;سا ه.>ر1 ن3 دT5رد
” م)05…ا ™u
144
د5وادF ¨ر@يد rير> ;ي#رد [هلQ 'Q] رD3)-B يار+ [ملسو ه-لع هللا 9ل,] نحح3 هS د=i-3ر3ا
4)ح8رHو م5ادح-م5 ار Xح-Y <)=VمHو،م5او.-م5 4د-5)سر 9!S يار+ يررOو •ف5 m-H
2 م.>اد-3 <)-+ ار يد)ي6 A)5)-+ X-Y درو3رد،م.!5اد-3 ار X-Y
X

حح-

h •ل

ا م

ححل

ع • أ

;

حح=ك

و

ححل

و

ه

ححل

لا /•)حح>• )حح3

ل

%
Ž
ار
¬
ححO

ل

و

)حح0

ف• 5 • 9حح!Ž ف• = •ل Ž a

ححل Ž3

أ

ل

'• حح& ‘]
ياوحح@+ [<

و= ‘3Ž I • ي

م
¢
و

*•ل Ž ر
¥
-LŽ +

و

ر
¥
يذ Ž 5 • ل

%
Ž
)5 •أ

<

%
Ž
/‘و!

لا 9= Ž!

3

)3

و

ر
Ž
-

P• ل

ا ن

3Ž A

ر

j •ك

. •س

ل

ار هححV5# رحح@3،م.حح!-5 |ححل)3 ار يررححO)يو ;ححف0=3 دوححF nححف5 يارحح+ نحح3 ‹رD3)حح-B
د5وادF [ هلQ 'Q ] مححHار1 دوF \ار+ ى5اوار1 ر-F م.!5اد ى3 ار X-Y ن3 ر8ا،دHاوP+
يارحح+ 4دحح=Hد Aر)L+و 4د=5)سر$ )1ر, ن3،د-سر-م5 يررO m-H ميار+و،مدوم5 ى3
م.!H <)=3و3 ” Zارع…ا `˜˜
م

ححك

0

3

9حح5 ¤%
Ž
اور

U Ž . •5 •)حح1 • ه Ž ل

ل Ž X

-

h •ل

ا )م

5 ’%
Ž
'• *‘1 • ه Ž +
¤
ر

ن

3Ž ^¥ ي

# ه Ž -

ل

ع • ?• T
Ž
5 •أ

ل

و

ل

<

ول

و*‘ي

و

]
وحح@+ „ 4دححL5 ?6)حح5 Wر)حح8درورB6ا /ه5)ححL5 يو يل)+ ارe د=يو@-3 [ن

ير
Ž
U Ž . •= •م

ل

ا ن


محح>)D-3 <ارححU.=3 هححلمQ 6ا Tحح-5 نحح3 د->)+ رU.=3 )م> ;سا ادF sوصP3 X-Y
”n5وي vu
مممممم مم مممم مممم مم مممم مممممممم مممم [ هلQ 'Q ]
مممممم مممم
] m
Y
77-
V
ه• ل •س
W
)
W
m
Y
-• ي(

ت VR
Y
ي
V
ه
V
ل
_
'ا m
_
ك • '
V
و
V
v

ي
Y
غV '
Y
ا ]ل
V
"V E
Y
ك
W
O
V
ل •€
Y
ي
W
' • ه
W
ل
_
'ا ن
V
اك
V
ا-
V
و
V
ء W ا?V ي
V
<)حح-3 6ا دحح5وادF ىححلو دحح=ك 4)حح8# Xحح-Y مححلع 6ا ار )محح> ادححF هك دوD5 <)=e [
د=يT8 ى3ر+ دHاوP+ ار nك رH دوF <لوسر ” <ارمع ?# `•¦
ن

حح3Ž a

ل

!

ي

ه

5 ’ª
Ž
1 • ?
¢
وس

ر

ن

3Ž ىg

$ •ر

ا ن

3

ل

%
Ž
اد

ح

أ

ه Ž D
Ž
-

Y

ىل

ع • ر

7
Ž
U

ي1 • X
Ž
-

h •ل

ا م

ل Ž)ع • ]
[ اد

,

ر

ه Ž فŽل

F• ن

3Ž و

ه Ž ي

د

ي

ن
Ž
-

+

” نcلا vt ƒ v•
رحح@3 د6)ححس ىححم5 4)حح8# ED-Yرارححسار+ار nححكV-H وا ;ححسا ادححF Xحح-hلا مل)ححع
Xحح-Y مححلع6ا دHاوP+ ار هV5# وا ه+ 4د> ىOار <)5# 6ا و،4ديT8ر+ ار وا هك ىلوسر
6ا ى5)حح5)D7@5 و ن-Dحح&ار3 nxححس Gدحح=ك ىحح3 ›+ا وا هحح+ ىحو Jيرb 6او ،د6و3# ى3
G د.سر1 ى3 وا 4ارمH رس ;LB و ور E-B
R)KPلا ن+رمع Aرgح6ا ىjيدح رد [هحح=ع هححللا 9ححOر] \6ور هححS ;ححسا 4د> ;ياور
'-(رDQ [م!لا ه-لع] رD3)-B ر+ار+ رد wP> aي ¨ا 4ر7e رد [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] ،دحح> رH)q
هح+ 2 ^ع)!لا نع ى5رDFا2;ف8 هك دو+ نيا دوم5 Aرgح <#6ا هك ى$لاIس هلمQ6او
„دو> ى3 )Bر+ ;&و §e ;3)-& هك و@+ ن3
رD3)-B [ملسو ه-لع هللا 9ل,] 6ا هححك ى!ك] '()!لا ن3 ملع)+ )7=ع ?و¡!ملا )3 2دو3ر1
‹ ;!-5 4د==ك ?ا Iس 6ا ر$ 4)8# هلN!3 نيا رد ى=ك ى3 ?ا Iس وا
مارك ه+)ح,رU5 6ا wP> <# هك5ا6ا د0+ [نحح-0مQا محح7=ع هللا 9Oر] Aرححgح دوL-3 Xي)Y
رD3)-B [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] zرححع ه+)ح, „ د-.F)=> ار wP> نيا )ي# هك دسرx-3 <)5#6ا
رD3)-B Gر-F هك د=ي)م=-3 [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] 'ححيرDQ Aرgح نيا هك دي)3رف-3 [مححح!لا هححح-لع]
G دHد م-ل0$ ار5)$ نيد )م> يار+ )$ د3# دو+
'حححيرDQ Aرحححgح rيرححح> }يدحححح نحححيرد [محححححح!لا هحححححح-لع] دروححح3رد 9$لاIحححس
رD3)-B6ا ;3)-& A)3ع و ;3)-&6ور،<)!حا،مسا،<)ميا [ ملحححسو هححح-لع هللا 9ل, ] هك دوم5
رD3)-B ار هV5# [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] ، ;!5اد-م5 ار هV5#و،;ف@-3 RاوQ Eيار+ ;!5اد-3
رD3)-B هك دراد-3 <)-+ rير> }يدح نيا /)=+،م5اد-م5 هك دوم=-3 رار&ا ملسو ه-لع هللا 9ل, ]
[ Gدوم5 رار&ا 9D-Y رو3ا ه+ Wا 9H)8# مدع6ا
145
gارب ءانDتسا xي پ نار(-اي
Aر)ححDع Xحح-Y هححك م-ححسر-3 هc-.حح5 نيدحح+ Xحح-Y دروحح3رد dو1 Xل)K3 ن.!5اد )+
ر)8درورB Aا‚ /4oيو هك ;سا 97لا s)F ملع6ا [ هلQ 'Q ] ى.ححح 9حح!ك m-Hو،د>)D-3
هلحح!لس aححي يارحح+ 9ححلو Gدحح5راد5 'حح3)ك _bا 9حح7لا Xحح-Y هحح+ <ارD3)-Bو )H هك(3
<ارD3)-B هك-في)qو6ا [محح!لا محح7-لع] يارحح+و، دحح5راد محسا :دحح*3 نحيد ه+ Aوعد يار+
4Tحc03 'iح> ه+ 9حو 'ك> ه+ ار 9D-Yرو3ا6ا 9g0+،<)> يرD3)-B ;-5)*ح A)DMا
G ;سا 4دوم5 ميد*$ <ارD3)-B يار+
?)0.3 د5وادF [ هلQ 'Q ] هŽ ححD
Ž
-

Y

ىححل

ع • ر

حح7
Ž
U

ي1 • X
Ž
-

h •ل

ا م

ل Ž)ع • ]2دي)3رف-3 دوF <)>رد
9حح!iV-H يو Xحح-Yر+و ;ححسا Xحح-Y مل)عدحح5وادF[?
¢
وححس

ر

ن

حح3Ž ىg

$ •ر

ا ن

3

ل

%
Ž
اد

ح

أ

دHاوP+ هك ار <ارD3)-B6ا 9g0+ يار+ر@3،دراد5 9عbا ” نcلا vt ƒ v•
4oححيو <)حح=VمHو،د5وححL-3 د-يN$ 4Tc03 )+ <ارD3)-B2ديو@-3 9Dbر& م)3ا Aرgح
ه1)ححOا nxححس ، دحح>)D-3 ;ححسا Xحح-Y مدر36ا هكيرو3ا 9g0+ <دادرDFرد <)5# 98
2 د=ك-3
?)0.3 د5وادF هك=ي6ا2د=ي)3رف-3 [م7-لع هللا ^محر] 93سا <اد=مL5اد [ هححلQ 'ححQ ]
يارحح+ هحح5،;ححسا ه.حح>اد <)حح-+ دوححF يارحح+ ار ملع نياو،دوL-3 r,و X-hلا مل)ع)+
هحللا Tحc+ 9ح!كV-H ار X-Yروح3ا،هحك ;حسا نحير+ 'ح-لد،<ار@يد [هححلQ 'ححQ] دح5اد-م5
?)حح0.3 دحح5وادF ;ساوF هك،ار <ارD3)-B6ا داد0$ aي، مدر3 ن-+6ا ، nxس [ هحححلQ 'حححQ ]
<)حح-+ 9حححو 'كحح> هحح+،ار 9Dحح-Y روحح3ا 9ححg0+ <)حح> يارحح+،دوححم5 ىj=.حح!3،دحح>)+
G د>)+ <)5# AوD5 dد, ر+ 9ل-لد )$،داد رار& 4Tch3 <)> يار+ ار5#و،;>اد
دنناديbن ا) vيh ا% mi
محح-Uع <#رحح& 9ححلو،دحح=5اد-3ار X-Y)ححH نححQ هححS دحح5درi-3رi1 <)SرL36ا 9g0+
<)م-لس Aرgح هص&رد <)Lلا [ م!لا ه-لع ] ;ححيرفعو )حح7=Q هححS دراد-3 <)-+ ;حارص+
2د=.حح!5اد-م5 ار Xحح-Y _وحح5 mحح-H دحح5درi-3 ر)ححS ه5اروDc3،<)م-لس Aرgح ه+،هi-ي)H
2 هS دو+ ن-=e <)م-لس Aرgح هص&
نححcلا ن3 و]Gد5درك-3 ر)ك Eيار+ ر)8درورB <‚ا ه+ وا \ور E-B نQ 6ا ىHور8
G [ه+ر <‚)+ هيدي ن-+ 'م0ي ن3
<ا6وححس Eحح$# )حح+ ار وا درححك-3 ىV-Bرححس )حح3 <)حح3ر1 6ا )حح75# 6ا ىحح!ك 4)8 رH و
G[ر-0!لا Rاذع ن3 ه&ذ5 )5ر3ا نع م7=3 ›Tي ن3 و] ميدرك-3 Aا6)c3
وا ~ر36ا ار مدر3 ،ى!ك m-H،ميدركرر*3 <)م-لس \ار+ ار ~ر3 هك ى3)@=H]
;حح!ك> )ححصع )$ ، دروP-3 ار وا \)صع هك ن-36 6ا \ا 4د=D=Q ر@3 ، ;F)!5 4)8#
د=.حح!5اد-3 ار Xحح-Y 4)حح8رH هححS د=.حح!5اد )7=Q ، د).1ا ور1 <)م-لس رك-B هi-3)@=H و
)حح3

A

و

ححم

ل

ا ه Ž حح-

ل

ع • )= •-

g

& • )م

ل

1 •] [ د5د5)3 9م5 9&)+ 4د==S ;5)Hا Rاذعرد Aد3 نيرد
او5 ‘)ححك

و

ححل

<

أ

ن

ححc
Ž
ل

ا ;

حح= •-

D

$ • ر

ححF• )ححم

ل

1 • ه

$ •N

حح!

=3Ž '‘ ححك

N

$ • z
Ž
ر
ا ^‘ +

اد

ل

%
Ž
ه Ž $ Žو

3

ىل

ع • م

7

ل

د

”)Dس [ن
Ž
-7
Ž
م

ل

ا R
Ž
اذ • 0

ل

ا 91 Ž اوj ‘D
Ž
ل

)3

X

-

h •ل

ا <

وم

ل

0

ي

`–
2دي)3رف-3 ;ي# نيا ر-!ف$رد ه5وم5ر-!ف$ Xح), ]] نح-=VمHو dوح1 هي#ر-Dح0$ 6ا
دوحح+ 4د).!يا د-سر ار1 <)م-لس ~ر3 هك ى3)@=H ه+ دوL-3 4د)ف.سا دد0.3 A)ياور
E5دحح+ 6ا šور و ;ح1ر8 ار E5)ححDير8 ~رح3 <)78)5 ،دو+ 4درك ه-ك$ دوF \)صعر+ و
هح+ <# 6ا <#رح& هحك ه5)حيرو3 هحك=يا )ح$ د5)3 )Bرس ى$د3 ?)ح <)مHرد وا ،درك 6اورB
146
;ححسد 6ا ار دوF ?د)0$ و دروF ار وا \)صع 4درك ر-D0$ [ن-36 4د=D=Q] zرلا ^+اد
‹د5د> 4)8# وا ~ر3 6ا مدر3 و د).1ا ن-36 \ور و داد
رحح8ا هححك دحح5د-م71 <)-=Q د).1ا ور1 <)م-لس هك ى3)@=H] 2دياT1)-3 <# 6ا د0+ اذل
<ا نححcلا ;=-Dحح$ رF )مل1] [د5د5)م-م5 ى&)+ 4د==ك راوF Rاذع رد د5دو+ 4)8# X-Y6ا
G[ ن-7ملا Rاذ0لا ى1 اوjDل )3 X-hلا <ومل0ي او5)ك ول
و [م6ل 'حح01] ;حسا <دح> ر)كحح># ى=03 ه+ لوم03 ن-D$ 4د)3 6ا [;=-D$] هلمQ
)c=يا و [\د0.3 '01] ;سا 4د3# \T-e 6ا <د> 4)8# و ن.!5اد ى=03 ه+ T-5 ىH)8
4)حح8# <)م-لححس ~رحح3 6ا نححQ 4ورحح8 <)حح36 <# )حح$ ى=0ي،;سا مود ى=03 )+ Xس)=.3
yحح5ر و ;ححمح6 رد Aدحح3 نيا رد د5دو+ 4)8# X-Y رارسا 6ا ر8ا هك د5د-م71 و د5دوD5
Gد5د5)3 ىم5 ى&)+ ن-@=س \)Hر)ك G A)ي# ن-مH šر>رد ر-!ف‘$ [[
G د=5اد-م5 ار X-Y )7=Q هS ددر@-3 مول03 ;ح)Oو+ هص& ني6ا
دنرفاك دننكي- vيh gا"#ا هكييا% mيب 1اف
)H [ن-Dل)1] نH)ك دT5 هك-5)!ك ود)Qو <ار8 2 د5راد مكح هس د5ور-3
2 f و mي('ا77ف #q77ن ه77ب m77تف) پ ا) وا ه77كنيا نود77ب gوcا ندي77سر
دياbن FيدŠت kنانnس)# * و ;ححسا مارحر)ححك نححيا e 9لوححD& مدححع EححياTQ 'حح7
W6)م5 46ور G د>)D-3
Aرgح ه-ف, [)7=ع هللا 9Oر] رD3)-B kاو6ا6ا 9g0+6ا [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] هححS دوم5 ;ياور
ميرك 9D5 [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] وا6ا هحح.1ر 9=-+ ?)1 دT5 ه+ 9!كرH2دو3ر1 e دححسرx+ يTحح-
–u G دوL-م5 ?وD& W6)م5 6ور ] ` [
4 f mي('ا77ف ن^ [او77i و د77ياbن ي'او77س وا cا هتف) mي('اف ن^ #qن هب
)ا. vيرفو رLو#اi دياbن FيدŠت ا) * دح5وادF ه+ رفك نيا [هححلQ 'ححQ] ، دح>)D-3
"ريرH 9+ا Aرgح [ه=ع هللا 9Oر] رD3)-B هك دي)3رف-3 [ ملححسو هحح-لع هححللا ىلحح, ] هحح+ هكرH دو3ر1
رحح+ هححك هححV5# هحح+،دحي)م5 Jيدحص$ E5)=Pسرد ار وا و،دور+ ير8ود)Q )ي 9=-+ ?)1 دT5
دمح3 [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] ;سا 4د>ر1)ك ;سا 4د> ?6)5 ] v [
هححللا،;سا 4دوم5 Jيدص$ X-Y ن.!5اد ياوعدرد اررL+ ر)ك نيرد اري6 'حححQ] Q [هحححل
[هللا ل% X-hلا zر…ا و Aاو)م!لا 91 ن3 مل0ي ل '&]2دي)3رف-3 ” 'م=لا t™
; f :#ر77- هبا) khو)# ات دنك ي'اوس ا)وا هتف) mي('اف #qن هب هكنيا
دناbJفب 2 + مدر3 يار+ @ نيا هك ديو 8 ،;سا ;5)7كو،9Hارم <# <)=Pس wP> نيا
يارحح+ يور)ححS نححيا ، دراد-3 <)-+ مدر3 يار+ 9لمع Aروص+ ار ير)S Xير1 wP>
و 4دو+ Jح <دوم5 <)-+ 'مع نيا 8 G ;!-5 4)=
و#اi rا(ت)ا L نا€يش اب ا% mيب 1افو نار
يارححح+ ، د=ححح>)D-3 نحححQ هفي)حححb6ا هكر1)حححك ي)75)K-ححح> 8 دادححح0$ aحححي 9حححHارم
ود)Q )+ ‡)D$را،)75)!5ا6ا 8 -3 )H ن-+ ?)1و <ار @ G د5ر-
هLي)ع 9+ 9+ Aرgح6ا [ هحح=ع هللا 9Oر] دححمح3 Aرgح هك ;سا ;ياور هحح-لع هححللا ىلحح, ]
[ملححسو Aروحح, نحح-36رد هكيروحح3ا6ا 9ححg0+ دروحح3رد )ححHر+ا <)-3رد )H هكي32دو3ر1
-3 @ ود)ححQ يارحح+و ، د5و=L-3 )75)K-> ار <)=Pس نيا،د==ك-3 ;Dح, در- 8 ?)حح1و <ار
ود)Qو،د=Hد-3 ?)*.5ا )H ن-+ 8 يد ›ورد )Hد, )7=-+ ?)1و <ار @ دحح5د=D-3 <#رد ار ير ]
— [
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
147
` 9
¤
D
Ž
= ’لا k
Ž
او

6•أ

£
Ž
0 •+ • ن

ع • ^• - ’فŽ,

ن

ع • ƒ [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] 9
¤
D
Ž
= ’لا ن

ع • [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] ىحح$ •أ

ن

حح3

?• )حح& •
}يدح [ ^• ل

- •ل

ن

-0 Ž+ •ر

أ

" ¥

,

ه

ل

'• D •*• $ ‘ م

ل

/¢9

>• ن

ع • ه

ل

N

!

1 • )1 •ار

ع • –`—• rير> مل!3
v ƒ 9
¤
D
Ž
= ’لا ن

ع • ن
Ž
!

ح• ل

او

" • ر

ي •ر

H ‘ 9+
Ž
أ

ن

ع • ] [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] ?‘ وحح*‘ي • )م

+
Ž
ه

& •د ’ ص

1 • )1 •ار

ع • و

أ

)= •H Ž )ك

ى$ •أ

ن

3

?• )& •
د ¢ م

ح• 3

ىل

ع • ?• T
Ž
5 •أ+
Ž
ر

ف•ك

د • *•1 • G[ ملسو ه-لع هللا ىل, ] ]رDم5 }يدح دمحا د=!3 ¦`•` [
— ƒ م

)ححم

h •ل

ا <‘ )= •0 •ل

او

<
Ž
)= •0 •ل

ا 91 Ž -‘ د ’ ح• . •$ • ^‘ك

( Ž

م

ل

ا ?• )& • م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

9
¤
D
Ž
= ’لا ن

ع • )7

= •ع • ه

ل

لا 9

OŽ ر

^• L• ( Ž)ع • ن

ع •
^• ( •)ح3Ž )ح7

0 •3

<• ود ‘ حيT
Ž
- •1 • " ‘ ر

ور

)ح*•ل

ا ر

ح*•$ ‘ )حم

ك

ن
Ž
H Ž )حك

ل

ا <
Ž
‚ ‘أ

9ح1 Ž )H • ر

*‘. •1 • ^• م

ل Žك

ل

ا ن

-b Ž )- •L’ لا • ‘ م

!

. •1 • z
Ž
ر
ا 91 Ž <‘ وك

ي • ر
Ž
3
)+
Ž
]رDم5 }يدح [^ ¢ + •ذ Ž ك

—u–™ rير> ير)P+ [
2 دراد-3 <)-+ ار 'ي‚ ‡)*5 rير> }يدح نيا
` ود)Q )+ )75)K-> ƒ 8 ه5، د5راد ‡)D$را )H ن-+ ?)1و <ار )+ )H هكي3 G ن-حل),و
v )75)K-> ƒ 9=Q ي ي)75)K-حح> يارحح+و،دحح==ك-3 يد6د ار )ححH هححكي3 <)=Pس دوF
ود)Q]95)!5ا 8 G د=Hد-3 ?)*.5ا [)H ن-+ ?)1و <ار
— ود)Q ƒ 8 يار+ )H ن-+ ?)1و <ار 8 يد6د 9حح*-*ح _وOو3 aي يل)+،مدر3 9Hارم
يد ›ورد )H د,،4د> @ G د==ك-3 ه.!+ ار ير
– ود)Q <)=Pس ه+ دي)D5 ƒ 8 <)=Pحس ;يرjحكا ارحي6،دوحم5 د)ح*.عا )حH ن-+ ?)1و <ار
G ;سا ›ورد <)5#
™ نPححس aححي مدرحح3 95)حح36 هححك دحح=Hد-3 م)ححc5ا نيا رb)P+ ارر)ك نيا )75)K-> ƒ
ي)75)حح!5او،4دوم5رو)+ وا <)=Pس 93)م$ ه+ د=.1)ي ;سار ار ن-+ ?)1 <# 4د> يد6د
<)مي¶ا r-0O ، دمح3 Aرgح Aاد)>را6ارDF 9+و 4د-*0لا r-0O [ملسو ه-لع هللا ىل,] aي
ود)Q <# نPس 8 ر)ححكDير1 <# يارحح+ lحح-لD$ هل-ححسو ار نحح-+ ?)حح1ر 8 مدرحح3 يارحح+،هحح.1ر
-3 @ هك 9=Pس <1 هك ديديد2د=يو 8 G ;>اد ;*-*ح ، دو+ ه.ف
t G دوم5 د)م.عا <ار8 ود)Qو )H ن-+ ?)1 ر+ هS ;!-5 م6ل ƒ
• G ;س)H <)K-> )+ ‡)D$را )H ن-+ ?)1و <ار8ود)Q )+ ‡)D$را ƒ
˜ رD3)-B ;3ا ƒ [ ملححسو هحح-لع هححللا ىل, ] د)حح*.عا )ححH نحح-+ ?)1و <ارح)س A)1ارF ه+ دي)D5
G د=ي)م5
¦ مدر3 ¨ار+ ار A)3ع 6ا §g0+ EيوF ¨)H ›ورد )+ )H ن-+ ?)1و <ار8ود)Q ƒ
|ححي )حح+ wPحح> <# )5)-حا 4دوم5 اد-B <ار@يد '+)*3رد |> )75# ?درد و دراد-3 <)-+
نحح-+ ?)حح1 <# هححS ن-Yورد ¨)H ;3ع §g0+ رb)P+ Zر, رDF §+و 4)=@-+ <)!5ا
مارححح <)مل!3 )+ §=م>دو ، ;سا مارح د+ <)م8 دوF ، د=i-3 §=م>د ;سا ه.ف8
<دوحم5 Jيدحص$ /)ح=+ ، دح>)D-3 مارحح Tح-5 دي)م5 اوعدو f=Q ¨و )+ 4)8رH و ، ;سا
G د> مارح هس ه+ <د> .D3 XDس ن-+ ?)1 ¨)H ‰8
ير)ص5ا دو0!3 9+ا Aرgح [ ه=ع هللا 9Oر] دمح3 Aرgح 2 هك دي)3رف-3 هحح-لع هححللا ىل,]
[ ملسو 6ا B س Wور1 ?و @ و ، )7 B و،<ار)ك)56 ه+ <داد ?و B ود)Q ه+ <داد ?و 8 ?)حح1و <ار
دوم5 •=3 )H ن-+ ] ` [
مسا ي)ملع 93)م$ دT5رد B ود)Qر+ <دوم5 Zرص3و <داد ?و 8 )H ن-+ ?)1و <ار
<دوححم5 Zرص3 اري6 ، ;سا مارح )*لK3 ححB ، دحح>)D-3 ›وردو 'ححb)+ رحح3ا aححيرد ?و
<دوم5 Zرص3و B 9حح*-*ح <)ملحح!3 aححي،د>)D-3 مارح، اور)5و 'b)+ ي)Hر)ك ه+ ?و
هك دي)م=-3 E>وك B وF ?و Eي <)!5ا اري6 ، دي)م5 Zرص3 _ورL3 ي)H 4ار رد ار
6ا ;3)-& 6وررد B <دوم5 اد- B +اوQ <# Zرص3و ، ?و @ G د>)D-3 و
يردF د-0س 9+ا Aرgح [ ه=ع هللا 9Oر] دمح3 Aرgح هك دي)3رف-3 [ ملححسو هحح-لع هللا ىل,]
2 دو3ر1
B 2 د5وL-م5 ;=Q 'Fاد wP> y=
148
` ƒ يراوP+ار> د).03
2 - ه+ هك-!ك ا ود)Q دي)م5 د)*.ع G
3 - محر هل, •K& هك-!ك [ Rر)&ا )+ هK+ار •K& ] G دي)م5
4 - ي)75)!5ا ود)Qو ن-+ ?)1 8 ر
5 - ;=3 8 راT ] v [
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ƒ 9
¤
ححh ŽD •ل

ا ر
Ž
حح7

3

و

X
Ž
ححل

ك

ل

ا ن
Ž
ححم

M • ن

ححع • [• ملححسو هحح-لع هححللا ىل, ] ه Ž ل

لا ?‘ وس

ر

ى7

5 • ?• )& • ي
¤
ر
Ž


5 •…


ا د ¢و0 ‘!

3

9+
Ž
أ

ن

ع •
]رDم5 rير> }يدح Âن
Ž
H Ž )ك

ل

ا <
Ž
او

ل

ح‘ و

`u™v G rير> يذ3ر$ [
v ƒ ر
¢
م

F• ن

3Ž د • 3

n
¢
م

F• X‘ حŽ ),

^•= ’c• ل

ا '‘ F‘ د • ي • ل

م

ل

س

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

ه Ž ل

لا ?‘ وس

ر

?• )& • ?• )& • ي
¤
ر
Ž
د • P‘ ل

ا د ¢ -0 Žس

9+
Ž
أ

ن

ع •
]رDم5 }يدح [<¥ )= ’3

ل

و

ن
¥
H Ž )ك

ل

و

م
¢
حŽ ر

• ‘ b Ž )& • ل

و

ر
¢
ح• !Ž +
Ž
ن
¥
3Ž I • 3

ل

و

`¦t˜– دمحا د=!3 [
و ا% mيب 1اف 1qن هب mتف) vي"
نارLو#اi
)H [ ن-Dل)1 ] نH)ك دT5 هك-5)!ك ود)Qو <ار8 د5ور-3 'ححي‚ ي)ححH 4)حح=ك ه+ .D3 ،
د5وL-3 2
` G ;سارفك نياو ، د==ك-3 Jيدص$ X-Y ن.!5ادرد ار 9يوكYورد <)!5ا ƒ
v G د==ك-3 Zرص3 'b)+ 4ار رد ار دوF ?وB ƒ
— G اور)5 رو3ا رد ر)كDير1 aي JيوL$ ƒ
– G ن.F)س 4د)3# ار ير)ك Xير1 ه=-36 ƒ
™ G <د-ص&ر <ار8 ود)Qو )H ن-+ ?)1 ن-Yورد Aار)>ا )+ ƒ
t G 4)=@-+ <).سودو Rر)&ا ر+ <دوم5 a> ƒ
• G <)H)=8 9+ ن.F)س م7.3 ƒ
˜ <ار8 ود)Qو )H ن-+ ?)1 ي)H ›ورد :)سا ه+ ، 4)=@-+ مدر3)+ <دوم5 9=م>د ƒ
G
¦ G 97لا مكح )+ ;فل)P3 ƒ
`u G <دوم5 Jيدص$ ار ير1)ك ƒ
`` رD3)-B ي)H ;=س ƒ [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] G <دوم5 Wو3ار1 ار
`v G <دوم5 'مع يرفك Aاد)*.عا ه+ ƒ
`— G دي)م5 Jيدص$ ار E5)=Pس هك-$رو,رد 4د-*ع <دوم5 •ي)O ƒ
`– RاوM <داد ;سد6ا ƒ –u G <د-سرB درc3 ه+ 6)م5 6ور
`™ G <درك 4د-*ع ;سرد)5 رو3او A)1ارF ه+ ƒ

149
* :)اJd لŠف
)د7X و ا•7X CBيBح
يJ'ا /ا)دB- هب ناbيا :د" [وي"و
ا) ليe /ا"وjو- لŠف mي)#
* Eيناوnي-
150
2 G ناسناو دنوادخ Eل" mيب 6رف f
4 G ناسنا CيفلA- f
; f FلOت- )و-ا يس)رب ناسنا هب 2
` ƒ ناسنا رب •لست Mر¤ا#
v ƒ ناسنا )ايتخا Mر¤ا#
3 f )دXو ا•X هب ناbي• د¤اوف
هللا ن3 4ر>و 4ر-F رد*لاو ] هك دراد-3 رار&ا EيوF 95)ميا رو3ا رد ن3I3رH
G ;سا ىل)0$ هللا X5)Q 6ا ر> و ر-F /46اد5ا هك=يا ه+ مراد <)ميا [ ىل)0$
/)ححح=+ ريدححح*$ _وحححOو3 مدرححح3 يارححح+ Tححح-@5ار+ ?اIحححس A)عوحححOو3 6ا 9حححكي
9ححس)سا ;ححلع، ;سا ه.>اد دوQو 9$)1.Fا _وOو3 نيرد ميد& ي)75)366او،;سا
9فحح!ل1 ي)ححH ;Dححح, نيا هك د>)D-3 درو3 نيرد 9ف!ل1 A)L&)=3،AكL3 نيا
<)ميا /4رياد6ا ار )H 9g0+ هكل+، دي)م5 'ح ار <)3در3 'كL3 هك ه.!5او.5 )7=$ ه5
ار <)ححLلا محح-Uع <#رحح& هك-5)5# 9لو،;سا 4د5)Lك 9=يد 9+و د)حلا ه+ 4دوم5 kر)F
AلاIححس /همH ˆس)B هك د5ا 4دوم5 Cرد 9+وP+و،د5ا ه.!5اد AكL3 /همH R)-Hر
مححسارD3)-B Aرححgحو،;ححسا مححيرك <#ر& رد [ملححسو هحح-لع هححللا ىلحح,] <#رحح& ~رT+رحح!ف3
ر& '3)ك '*ع)+،4د> 91ر03 رD3)حح-B p-ح, ;=س )+ ار <)Lلا م-Uع <# هحح-لع هححللا ىلحح,]
[ملسو 9حح8 4د)سر)-!+ ه+و د5ا 4درك Cرد 9+وP+ ار ;*-*ح نياو 4دوم5 ه0ل)K3 نححيا
G د5ا 4د-م71 ار ;*-*ح
2 د-م71 'ي‚ ‡)*5 ;>ادرU5رد )+ ;ح)Oو ر)-!+ )+ <او.-3 ار _وOو3 نيا
<)!5ا ملع و د5وادF ملع ن-+ dر1
1 - <)!5ا ر)-.Fاور)DQا _وOو3 و يدارار-Yو يدارا ي)gعا _وOو3
v ƒ رد&و )g& مو7ف3
— ƒ ير)DQا مسا 9لوD& مدع
– ƒ ير)DQارفكر-MN$ مدع
™ ƒ <دو+ روDc3 ;ل)حرد مارح <دروF رد وفع
t ƒ 97لا رو3ا رد هلFاد3 مدع
˜ رد&و )g& ه+ <)ميا /4د()1 ƒ
151
2 دنوادخ Eل" mيب 6رف f [هلQ 'Q] ناسنا Eل"و
د5وادF ملع [هحححلQ 'Q] ;ححسا 'حح,)ح هل-ححسو مادححك ه+ AرورO <ود+ ه+رc$6ا 'D&
د5وادF ملع اري6 [هلQ 'Q] G د>)D-3 [هL-مH] 9ل6ا و '3)ك ميد&
<)حح!5ا مححلع ارححي6،ددرحح@-3 'حح,)ح 'ي)ححسو هKححساو+و هحح+رc$6ا د0+ <)!5ا ملع
هيTc$و '-لح$ ار R# n=ي)س <اد=مL5اد 9.&و 2 j3 ، د>)D-3 اد-Bو5 و،w&)5،ديدQ
نc-حح!ك#و نQوردححي)H6ا R# هححك دحح5دوم5 Cرد يراوحح$ار+ل ي)ححH ه+رc$6ا د0+،د5دوم5
] ?و3رو1 نياو،;سا 4د> '-كL$ H2O د0+ ?و3رو1 نيا ن.!5اد، د=.>اد <)-+ ار [
هللا 9لو،ديدر8 ',)ح 'ي)سو {سو$ ،R# هيTc$ و ه+رc$6ا [هححلQ 'ححQ] هحح+ 9$رورححO
هحح+رc$ 6ا 'ححD& ، ;ححسا 4دحح> '-كححL$ 9ححe 6ا R# هك ار _وOو3 نياو،دراد5 ه+رc$
G د5اد-3و ;!5اد-3
هللا [هلQ 'Q] ر)-حح!+ A)حح&ولP3 نححي6ا 9ححg0+ هك 4دوم5 JلF ار يد)ي6 A)&ولP3
95)حح36 )75)حح!5ا،دحح=3)=-3 Rورححك3 ار5)5# 90-Db مولع <اد=مL5اد و د=>)D-3 aeوك
هحححك دححح5دوم5 Cرد 9+وحححP+ ار Rورحححك3 ;ححح*-*حو،دححح5دوم5 rحححLك ار Rورحححك3
Cرد ار 9حح+ورك3 aeوك ر)-!+ A)5او-ح هل-سو نيا aمك ه+و د=.F)س ·وكسورك-3
هححللا 9ححلو، دحح>)D-3 'ي)سو k).ح3 و ه+رc$ 6ا د0+ <)!5ا ملع /)=+،د5دوم5 [هححلQ 'ححQ]
rححLك 6ا 'ححD& ;ححسارود <)حح!5ا دححيد 6ا هك-$)&ولP3ري)ححسو Rورك-3 ;يدوQو36ا
JححلF ار A)حح&ولP3 نححيا WدوححF وا ارححي6 ، ;ححسا 4دوحح+ رDF )+ 'ي)سو نيا _ار.Fاو
G ;سا 4دوم5
و 4دحح> ;+)ححM وا مرححQ هححك م-5ادحح-3 مرc3 و '$)& ار 9صP> )75)!5ا )3 95)36
<1 ارححe هححك دححسرx+ )حح3 6ا 9حح!ك 4)8رHو ، م->)+ ه.>اد ر3ا نيد+ AوDMو 'يلد
نححيا،دHاوحح> و 'يلد ه+ رU5 هك م-يو@-3 Eيار+ „ د-يو@-3 '$)&و مرc3 ار wP>
G ;سا 4د> '.& نيا Xك$ر3و 4داد م)c5ا ار 93رQ 'D&6ور د=e wP>
G ;سا '$)&و مرc3 wP> <1 هك م-.!5اد دHاو> و ه+رc$ )+ )3 /)=+
152
هللا هك م-5اد+ دي)+ '+)*3رد 9لو [هححلQ 'ححQ] هحح+ هححك EيوححF ميد& ملع :)سا ه+
;ع)س <1 رد wP> <1 هك د5اد-3،دراد5 AرورO 4ر-Yو AوDM ، 'يلد ،'ي)سو
G دHد-3 م)c5ا دوFر)-.Fا و 4دارا ه+ ار 93رQ <1
مححلع نححيا هححك ;ححف8 مل& يار+ EيوF ميد& ملع ن-مH :)سا ه+ ?)0.3 د5وادF
م)ححc5ا دوححF ;ي)ححOر+ ار يدحح+ )ححي aحح-5 'ححمع <)حح!5ا هححك=ي6ا و Gنححك ه.>و5 ار 97لا
هللا هك م-5او.-م5 ه.ف8 ، دراد ر)-.Fا 3)ك <# م)c5ا ردو،دHد-3 [هحححلQ 'حححQ] نيدحح+ ار وا
G د>)D-3 /اTQو Wاد)B :)سا <)!5ا ر)-.Fاو 4دارا اري6 ;سا 4دوم5 روDc3 ر)ك
، دححHد-3 رDححF هMد)ححح مادححك _و&و6ا 'D& هك 4د> rLك 9لي)سو <)7Qرد <و=كا
:)ححسا هحح+ [9ححس)=>اوH] ي€ولور.3وردي)H /4رادا 2 j3 ، دHد-3 Œر هMد)ح نيا هك
;ححD&ار3 ار ر+ار-حح!لا {ححFور+ا ;-عوحح5 ،رحح+ا ;عرححس دوححF ه.حح>اد ;ححسد 'ي)ححسو
4رحح-Yو <)حح1وb،Zرحح+،<ار)حح+ A)حح5)ك3ا ه*K=3 <1 رد ادر1 هك دHد-3 رDF ، 4دوم5
)حح$ ;F)ححس روDc3 ارر+ا 9س)=>اوH /4رادا هك د=ك )عدا د5او.-م5 9!ك <و=كا،;سا
هححك ه.حح!5او$ EيوححF 'ي)سو هKساو+ )7=$ 4رادا نيا اري6،دي)م5 Wر)+ <).!5)h1ارد
،;حسا ;حكرحرد <).ح!5)h1ا Zرحb هح+و،;حسا <).ح!كQ)$ردر+ا j3 هحك،دHد رDF
:)ححسا نيدحح+ ، ;ححسا ;حح7Q مادححك <# ;ححكرح ;مسو ، د>)D-3 رد*e ر+ا ;عرس
روححDc3 ار رحح+ا 9ححلو G ;ححسادوQو3 9حح8 4دحح5ر)+ A)حح5)ك3ا دحح=e ;ع)ححس هك ديو@-3
G د=ك ;كرح ;7Q نيد+ هك ;سا ه.F)!5
د5وادF <)س ن-مH ه+ [هلQ 'Q] 9ي)ححH ;-حح,)F 'ي)ححسو ردو 4دوم5 JلF ار 'ي)سو
ه.F)حح!5 روححDc3 ار 9حح!iV-H 9لو د=Hد م)c5ا ار 9لمع د=5او.-3 هS ;سا 4د)75 ار
G د56 93رQ ه+ ;سد )ي و دHد م)c5ا ار 9i-5 )ي د+ 9لمع هS
4 )ا77يتخاو )ا77(iا yو77jو- و g#ا)ار77يhو g#ا)ا gا77•"ا yو77jو- f
* ناسنا ي)ححملع ي)ححH هحح.ف8و ، مي6ادحح5ا رححU5 <)حح!5ا دوQو يد)3 'ك> ه+ 4)8رH
دحيد م-HاوF،م-Hد رار& ه0ل)K3 درو3 ار <)!5ا 9م!Q <)م.F)س [<)!5ا 93و$)5ا]
2 دراد /)gعا _و5 ود EيوF <د+ ي)gعا رد <)!5ا هك
ناسنا ندب g#ا)ا gا•"ا * +'ا ،4دوحح+ <)حح!5ا 4دارا •+)حح$ /)ححgعا نححيا 2
دحح+و RوححF ي)ححHر)ك رد ار /)ححgعا نححيا د5او.-3 EيوF ر)-.Fاو '-3 J+)K3 <)!5او
4)حح8رH،دحح=ك-3 ;ححكرح <)حح!5ا دوححF 4دارا هحح+ <)حح!5ا ;ححسد 2 j3،دي)م5 ?)م0.سا
يد6د هح+ محح7.3 wPح> <# اروحح1 دوحح> 4دحيد nيورححسرد يرح@يد 9ح!ك X-Qرد
<)=VمH،دوD5 ن3 /4دارا )يو،مدوD5 هQو.3 ن3 هك د5او.-م5 ه.ف8 wP> <# و،دوL-3
هحح+ وا نحح.1ر ارححي6،دحح+)-3 Wاد)ححB <# 'حح+)*3رد )م.ح،دور-3 دc!3 ه+ 95)!5ا 95)36
G ;سا 4دو+ يو /4دارا :)سا ه+ دc!3
:)ححسا هحح+ ار <)حح3رc3،مك)ححح3و )ححH 9لاو5ر)ححح،9ي)حح=Q n-لوححB ن-فqوحح3 /)حح=+
مH)ححيو،دحح=ي)م=-3 Aا6)ححc3 <)حح> دوححF / 4دارا هحح+،يدارا ي)ححgعا نحح-مH ?)م0.ححسا
4داد A)حح1)ك3 درحح-@-3 Aروحح, Wا 4دارا هحح+ هححك <)!5ا a-5 ?)معا م)c5ا م)@=Hرد
G د5وL-3
نا77سنا ندب g#ا)ا ريh gا•"ا * [ يدارارحح-Y ي)ححgعا <)حح!5ا محح!Q رد2
<ودحح+ /)ححgعا نححيا هححكل+،4دوD5 <)!5ا 4داراو ر)-.Fا ه+ <)5# rي)qو هك دراد دوQو
153
?)حح0.3 دحح5وادF مححiح J+)ححK3 ار EيوFر)ححك <)!5ار)-.Fا و 4دارا ، ;ي)Oر [هححلQ 'ححQ]
G 4ر-Yو 4د03،E>،Xل& د=5)3، د=Hد-3 م)c5ا
9H)حح@V-H <)حح=يارو3ا ر-FN$ )يو م)c5ا رد، د=>)D-3 يدارا ر-Y /)gعا نيا هك=ي6او
9+وححP+ ار اذححY Wا 4دحح03 )ححيو،دحح=ك5ر)ك 9حح!ك Xححل& 4)8رH و،4دL5 ;33 <)!5ا
مححH ?وحح*03و ، دحح5او.-م5 4درمحح> م7.3 ار wP> نيا 9ي همكح3 m-H،دي)م=5 مgH
G دراد5 ر)-.Fا هك د=ي)م5 همS)ح3و م7.3 يT-e ه+ اروا هك ;!-5
رارحح& ير)ححDQا و ير)حح-.Fا رحح3ا ود ن-+ EيوF 98 4د56 رد <)!5ا <)س ن-مH ه+
)ححيو 9ي)ححDي6،دحح& 9.!Bو يد=ل+،<د+ <)م.F)س،4ر7e f5ر2'j3 ير)DQا رو3ا رد Gدراد
<6)ححي درحح3 ;-حح!=Q ر)حح-.Fا ،نbور)-.Fا،هل-D&و مو& ر)-.Fا،نيدلاو ر)-.Fا،9لك> د+
;ح33 9ح!كV-H،;حسا 4دحيدر8 ;-Dj$و ن--0$ <)!5ا ر)-.Fا <ود+ هكيرو3ا 4ر-Yو
موحح& مادححك هحح+ <)حح!5ا ;D!5 رد ه5 ، د>)D-3 او*$ رد مH <)!5ا ;3ارك و،ددر@-م5
او1ر)حح0.ل '()ححD&و )+و0> مك)=ل0Qو ىj5اورك‚ ن3 مك)=*لF )5% :)=لا )7يأ )ي]هل-D& )يو
مد# Aرgح در3 |ي 6ا ار )م> )3 <)3در3 يا [مك)*$ا هللاد=ع مك3ركا <% [م!لا ه-لع]
اوح 9+ 9+ <6 |يو [محح!لا )حح7-لع] )حH هل-Dحح&و )حH 4ورحح8 ه+ ار )م> nxس،ميدوم5 JلF
د5وادF دT5 ه+ )م> نير.7+ |> <ود+،ميدوم5 م-!*$ ر@يدiي ;1ر03 يار+ [هحححلQ 'حححQ]
G ;س )م> نير$ 9*.3
دTحح5 رد،درحح-@-3 Jححل0$ وا Zرححص$و 4دارا هحح+ هححك ير)حح-.Fا روحح3ا رد <)حح!5ا 9لو
هللا [هححلQ 'ححQ] م)ححc5ا ، دحح>ر نححسو 95اوححQ6ا دحح0+ <)ميا ر)-.Fا j3،د>)D-3 ?وI!3
<دروححF،دحح+و RوححF نك)حح3ا هحح+ نحح.1ر،<).Dح, مHو <).سودر)-.Fا ، د+و a-5 ?)معا
ي)ححH 4ار رد ?)حح3 <دوم5 Zرص3، مارحو ?ح ?وB ?وصح،مارحو ?ح <د->و5و
G _ورL3 ر-Yو _ورL3
4)8رH هك=يا ه,F ي77س)رب #)و77- ا) نا77سنا ه77ب F77لOت- )و77-ا ي-اbت
ه. Eيباي-• Eي%# )ارX <)!5ا 2 2 د=ك-3 98 4د56 "ر(اد ود رد
` ƒ M#وب •لس- `-اك ناسنا g•اب هك هك Mر¤ا# <# WريذححBرد <)حح!5ا و
2 ;سا _و5ود نياو ، د5او.-م5 4درك 91رص$ m-H WدوFو ،د>)D-3روDc3
يتس% :ا&ن هب FلOت- yون * +'ا 2 ددر@-3 م-!*$ EP+ود ه+ هك ;سا
يOي(77777777t )و77777777-ا k77777777nب 777777777 Xحححححححححح> 2 'ححححححححححj3 ،
،)ححH R-ححس،)ححH هلTل6 'j3 90-Db A)1#،Aرارح،Aدور+،A)&وار--h$،اوHر--h$،6ور،
G 4ر-Yو
نا77سنا ي77Šnش)و-ا k77nب 777 4دحح56 م)ححيا رادحح*3، A)حح1و، دححلو$ 2'ححj3،
G 4ر-Yو،دلQ ;سوB ;-عو5،9@5ر د+،9ي)Dي6 ،روLك،<)+6،مو&،f5ر،98
يL Mدنc يليb0تو g)ا(iا)و-ا knب * [ <)!5ا ر)-.Fا <ود+ هك ;سا
ار واو،دحح.1)-3 9حح!ك يل)حح+ يدحح=ل+ 6ا 9صP> 2 j3 ، در-@-3 م)c5ا WدوF {سو$
)ححيو ،د=ك-3 ;+),ا 95)!5ا ه+ Wا 93ر3،د=ك ر)ك> ار 95او-ح دHاوP-3 )يو،دLك-3
مH)ححي و د==ك-3 A)1و ن-Dكار 93)م$ و د.1)-3 )يرد رد 4دوم5 ‡و*س <)78)5 Wر$و3
G د5وL-3 9مF6 ;Pس
4 M#وب •لس- ن^ g•اب ناسنا هك ءMر¤ا# f Zرص$ ر)-.Fا <# WريذBرد و
2 'j3،دراد '3)ك
<# در)يو نيد WريذB ر)-.Fا
154
ن.>و5و ن.ف8رد ر)-.Fا
?)معا م)c5ارد ر)-.Fا
?)معا 6ا يراد دوF رد ر)-.Fا
<د->و5و <دروF رد ر)-.Fا
مارحو ?ح X!ك رد ر)-.Fا
د5وادF هك ;!-ي)H يدا6# هل!لس aي نيا /)=+ [هحححلQ 'حححQ] ارواو 4داد <)حح!5ا يار+
يدا6# ، Wوحح5و دروححF يدا6# ، ر).ف8 يدا6# ، <)ميا يدا6# ] ;سا 4دادر)-.Fا 3)ك
G [ 4ر-Yو ، 'مع
;حح-فلi3 ردحح*e روحح3ا نححيا 93)ححم$رد <)حح!5ا هححS دوححL-3 ?اوححس <وحح=Sا
„ د>)D-3 46اد5ا 9e ه+ يو ;-لوو!3و،دراد
نا77سنا C77يفلك- Gدحح>)D-3 ير)حح-.Fارو3ا "ر(اد رد {حح*1 <)حح!5ا ;حح-فلك3 2
G دوL-م5 :رB6)+ <# '+)*3رد m-H،دراد5 Zرص$ Jح <# رد <)!5ا هiيرو3ا
دححص& 95)حح36 EيوححF ير)حح-.Fا روحح3ا رد )حح.ح <)حح!5ا هححك دوم5 <)L5 رb)F دي)+
رD3)-B Aرgح ، در-@-م5 رار& Aا6)c3 درو3 ، د>)+ ه.>اد5 4دراو [ملحححسو هححح-لع هحححللا ىلححح, ]
، )ححKF ن3 ;3ا 6ا [ه-لع اوHرك.سا )3و <)-!=لاو NKPلا 9.3ا نع •1ر 2 دي)3رف-3
G ;سا 4د> Z)03 ، يرDQ Aروص+ يو يل)+ 9ل-مح$ رو3ا و 9>و3ار1
2 دوL-3 4داد 'ي‚ ‡ور> ه+ ?)معا ياTQ )يو RاوM 2 هك=يا ه,F
G'3)ك ر)-.Fا ن.>اد 2 ?وا
G دص& ن.>اد 2 مود
<ار@يد Zرb 6ا 4اركاو رو6 9ف5 2 موس
2 د>)D-3 Z)03 'ي‚ Aل)ح رد <)!5ا
` ، يرد)حح3 <)حح+6 ، موحح& ، 4رحح7e ، fحح5ر A)عوححOو3 رد j3 2ر)حح-.Fا ن.حح>اد5 ƒ
G 4ر-Yو 90-Db -داوحو
v 2 ;سا م!& هس ه+ دص& ن.>اد5 2 دص& ن.>اد5 ƒ
ير)ححك )H)D.حح>ا )يو ، دروP+ ار 46ور )H)D.>ا 9!ك 4)8رH 2 4)D.>او و7س 2 rلا
G در-@-3 رار& وفع درو3 ه.>اد5 دص& هك دHد م)c5ا ار
نححHد ن.حح!> م)@=Hرد 9لو،;سا راد 46ور هك د5اد-3 <)!5ا )5)-حا 2 )KF 2 R
nxححس دحح=ك-3 ر)ححK1ا 4دحح> <ا‚ا هححك=يا <)م8 ه+ )يو ، دور-3 Eيول8 ه+ R# <)78)5
<)ححمH )حح7=$ 4دوحح+ Z)حح03 9حح7لا Rاذع6ا وا ;ل)ح نيرد،;سا 4دL5 <ا‚ا هك د5اد-3
¨دححص& 'حح.& )ح+ ر$وح3 مد)ص$رد )KF '.& j3 G د=ك-3 4د)عا ار EيوF / 46ور 6ور
G د5راد rل.P3 3)S ¨اTQ [ دمع ]
ارحح5# دص&وا هك دريذx-3 م)c5ا روT+ 9لمع 9!ك يل)+ 4)8رH 2 [رو6] 4اركا 2 k
G دوL-م5 4درم> ر)@H)=8 ، ;سا ه.>اد5
هللا 2 j3 هك د=سرx-3 s)P>ا 6ا 9g0+ [هححلQ 'ححQ] ر)ححكH)=8 )ححيو ر1)ححك ار 9حح!ك
هللا ;ي)Oر ه+ يور)ك نيا ، ;سا 4دوم5 JلF [هلQ 'Q] اروا ارححe nححB ، ;سا 4د>
„ دHد-3 Rاذع
2 اري6 ، ;سا {لY ?اIس نيا هك ;ف8 دي)+
` 4دوحم5 JحلF يرحK1 <)حميا )+ ار )75)!5ا 93)م$ [ هلQ 'Q ] ?)0.3 د5وادF ƒ
رD3)-B ، دي)م=-3 و ;سا [ ملسو ه-لع هللا 9ل,] <)ميا <ود+ هS ;!-5 9لفb m-H 2 دي)3رف-3
155
<)حح> نيدلاو nxس ، د5وL-3 JلF يرK1 <)مي# )+ همH ، د>)+ 4دL5 JلF يرK1
;ححسرB Eحح$#و ، 95ارححص5 ، يدوحح7ي [دحح>رو 95اوححQ م)@=Hرد] 4در+ هHار-+ ه+ ار5)5#
G د56)!-3
v <)ححميا م)حح=+ <)ححميا نححيا هححS دححي)م=-3 ر)-.Fا ار دوF نيد 9!S رH 95اوQ رد ƒ
G ددر@-3 ر)-.Fا <)!5ا 4ادرا ه+ هS ;سا §D!S
— دحح+ و RوF 4 ار ، EيوF ر)-.Fا ه+ <)!5ا )$ ه.>اد <)-+ ار 'b)+و Jح 4 ار ƒ
روحح3ا <)!5ا يار+ [ )Hاو*$و )Hروc1 )7م7ل)1 ] دي)م5 ر)-.Fا ار )H 9+وF ، ه.!5اد ار
9ي)ححم=Hر ار 4ار ود Eححيار+ [ نيدححc=لا 4)=يدححHو ] G ;ححسا ه.حح>اد <)حح-+ ار |-5و د+
G ميدوم5
– G دي)م5 |-iف$ ار د+ و RوF )$ 4دو3ر1 ;ي)=ع Eيار+ '*ع ƒ
™ G د=i-م5 E$ا6)c3 ، دراد5 ر)-.Fا هiيرو3ا رد ƒ
t يارح+ دح=i-3 'ح-مح$ Eيل)ح+ روTح+ ارح5# 9ح!Sو ددرح@-3 روحDc3 هiيرو3ارد ƒ
G;!-5 Aا6)c3
• هللا هك ;سا 4د-م7ف5 ار Cر)D3 ;ي# نيا ي)=03 <)!5ا نيا ƒ [هلQ 'Q] ر1)ك ه+
[د Ž)ححD

0 Žل

ل Ž )ححم

ل

q

د

ححير
Ž
ي

ه

ححل

لا )حح3

و

] دحح>)D-م5 9ححOار EيوححF <)حح8 4دحح=+ <درك 4)=8 )يو
د5وادF [هححلQ 'Q] GدحHاوP-م5 ار ملq <)8 4د=+ يار+ ”ر1)ححY —` رحف• ك

ل

ا 4 Ž د Ž)حD

0 Žل Ž ىحO

ر

ي

ل

و

]
Gدراد5 ;ي)Oر <)8 4د=+ رفS ه+ د5وادF[• ”ر3Tلا •
هللا 2 ديو@-3 ;ي# نيا ر-!ف$ رد ر-jك ن+ا [هلQ 'Q] 9حح!ك و درادحح5 WوF ار رفك
G د=ك-م5 ر3ا رف8 ه+ ار
˜ 9+).ك 93سا 4د-*ع رد هللا همحر [;+)M ن+ <)م05] هف-=حو+ا م)3ا Aرgح ƒ
د5وادF 2 ديو@-3 4دوم5 r-لN$ [رDكا ه*1] م)=+ [ هلQ 'Q ] دوححم5 46اد5ا ار /)->ا 93)م$
[ مكح ه+ ه5 دو+ ;ف, )ي r,و ه+ رو3ا نيا ن.>و5 نكلو
97.=ملا و+ا نPس نيا م)حح3اروU=3 2 ;ححسا 4دوححم5 šرحح> نحح-=e ار مححUعا م)3ا
د5وادF هك ;!=يا [هلQ 'Q] Šوفح3 šولرد )75# Z),وا )+ ار /)->ا نيا 93)م$ ?)0.3
هح.ف8 هحك ;حسا ه.ح>و=5 محكح 'كح> هح+ ار يTح-e د5وادF2ديو@-3 وا،;سا ه.>و5
روححDc3 <)ححميا ه+ دي6 ، ;>و=-3 ن-=e 4)8رHو ، ر1)كورمعو،د>)+ ن3I3 دي62د>)+
د5وادF] هك مUعا م)3ا نPس6ا روU=3 2 ديو@-3 هم$)Fردو Gرفك ه+ ورمعو، دوD-3
[هلQ 'Q] 4دحح=+ ?)معا رد ;سا ر)DQا 9ف5 [مكح ه+ ه5 ه.>و5 )75# Z),وا )+ ار /)->ا
])H ` [
¦ ، ;ححسا <)حح!5ا6ارو3ا هححمH <دوحح+ Xي)ححY ، _وححOو3 نححيرد هححK*5 نير.ححم73 ƒ
;-لووحح!3 دححي)+ <)حح!5ا /)=+ ، ;سا 4د> ه.>و5 §e وا ¨ار+ هS د5اد-م5 §!iV-H
م)iحا J+)K3و ، د=S •رد ار دوF
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ƒ 2 s ، 97.=ملاو+ا —t ƒ —•
;-لووحح!3 :)ححسا هحح+ )حح$ ، 4داد م)ححc5ا ار |حح-5 ?)ححمعا هS دي)م5 E>وS <#ر&
، دحح+)ي A)ححc5 AرححF# 6ور §.336او ، د>)+ 4داد م)c5ا ار EيوF ¨ا هف-bو ، دوF
;حح!=يا ¨ارحح+ Zرحح, )3 ?)معا هS م-.!H 4د-*ع نيا ه+ <)5)مل!3 §3)م$ )3 §لو
، دحح> م-HاوححF 'ححFاد دحح5وادF ;=Q ه+ هi=يا ، م-.!H م-ل!$ د5وادF مiح ه+ )3 هS
ار دحح5وادF ;ححمحر هححS دراد 4دحح-*ع <)ملحح!3رHو ، دوححL-3 دحح5وادF ;محر ه+ نيا
156
د5وادF §5)+ر73 ، د>)+ <)+ر73 رد)3 4)8رH ، 4دوم5 46اد5ا §5)!5ا <)+6 )+ <او.-م5
G ;سا رد)3 )H در)-ل3 §5)+ر736ا ر$ ه1)Oا
[ ن-3# ] )م5 ;=Q <)Dح), هلمQ 6ا EيوF ;محر ه+ ار )3 ار)8درورB
; * )دXو ا•X :وJف- f
* ا•X ير)ححDQا 'كL+ ه.>اد5 ر)-.Fا <#رد <)!5ا هك ;!يرو3ا 6ا Aر)Dع )g&
9=0ي ددر@-3 J-DK$ <)!5ا يل)+ M#و77ب •لس- `-اك ناسنا g•اب هك Mر¤ا#
4اوحF دح5او.-م5 4درحك 91رحص$ mح-H WدوFو، د>)D-3 روDc3 <# WريذBرد <)!5او
رو3ا نيا ي7تس% :ا&ن هب FلOت- '3)> هك د>)+ يOي(t )و-ا Xحح> 2 'j3 ،
، )ححH هلTل6 'j3 90-Db A)1# )يو ، Aرارح ،Aدرور+، A)&وا ر--h$ ،اوHر--h$ ،6ور ،
مH)يوG 4ر-Yو ، )H R-س ناسنا يŠnش)و-ا knب ، A)حح1و ، دححلو$ 2 'ححj3 ،
;ححسوB ;-عوحح5،9حح@5ر د+،9ي)Dي6 ، روLك ،<)+6 ، مو& ، f5ر ، 98 4د56 م)يا راد*3
ه+ Jل0.3 مH)يو G د>)+ 4ر-Yو،دلQ ي77L Mد77نc ي77ليb0تو g)ا(iا)و-ا knب
يدحح=ل+6ا 9ححصP> 2 j3،درحح-@-3 م)c5ا WدوF {سو$ <)!5ا ر)-.Fا <ود+ هك د>)+
ه+ Wا 93ر3 ، د=ك ر)ك> ار 95او-ح دHاوP-3 )يو ،دLك-3 ارواو،د.1)-3 9!ك يل)+
93)ححم$ و دحح.1)-3 )ححيرد رد 4دوححم5 ‡و*س <)78)5 Wر$و3 )يو،د=ك-3 ;+),ا 95)!5ا
G د5وL-3 9مF6 ;Pس مH)ي و د==ك-3 A)1و ن-Dكار
ا•X )و-ا )# ر)حح8درورB X5)ححQ 6ا رحح>و رحح-F ي)ححg&ر+ 3)ححك ن3Iحح3 <)!5ا 2
'كL3 _و5 m-H رو3ا نيا م)c5او ، د>)D-3 ىل)0.ير)+ م-ل!$و ه.>اد <)ميا <)-مل)ع
دحح5وادF و ;حح!-5 <)حح!5ا ر)حح-.Fا ه+ رو3ا نيا اري6 د=ك-م5 د)cيا ن3I3 يار+ يورFا
[هلQ 'Q] G د=i-م5 Aا6)c3 Wدص&و ر)-.Fا <ود+ ار 9!iV-H
* )د7X :وJف- G د=يو8 ار <درك 46اد5ا ;hلرد رد&
*ي-`7سا ءMد7يB" p`€lا)# )دX يوححgع A)ححQ)حو،TححيارY،/)-حح>ا JححلF
G د>)D-3 /)gعا و TيارY،/)->ا يار+ sاوF ي)Kعاو
9حح=0ي [ دحح>)D-3 )gعاو )->ا رد هS د>)D-3 ر>ور-F ;-ل+)&]رد& ر@يد 4ر)Dع ه+
)gعا و )->ا يار+ ، / هحح5 ;ححسا 4داد 9ححف=3و ;ححDj3 روحح3ا رد ارحح5# مادP.سا 9ي)5او$
G ;سا ه.>اذ8 <)!5ا ر)-.Fا ه+ ار د+ و RوF 'مع اري6 ، ?)معا م)c5ا
<)حح!5ا دوححQورد،4دوححم5 JححلF ار 4رحح-Yو 'ي)ححسو،A)حح5او-ح،<)!5ا ?)0.3 د5وادF
ار 9حح,اوF مادححكرH يارحح+،;ححسا 4دوححم5 JححلF ار 9!=Q و <د->و5 ،CاروFTيارY
2 j3 ;سا 4دوم5 JلF
ار رحح>ور-F ?)ححمعا EيوححF ;سد )+ د5او.-3 هك 4دوم5 JلF ;سد <)!5ا يار+
GدHد م)c5ا
9.حح>6 )ححي )ححH 9+وF ه+ <# هKساو+ د5او.-3 هك 4دوم5 JلF مLe <)!5ا يار+
G دي)م5 رU5 )H
ار رحح>ور-F ?)ححمعا <# هKححساو+ دحح5او.-3 هححك 4دوححم5 JحلF 'حح*ع <)حح!5ا يار+
Gدي)م5 a-كف$
?)ححمعا )75# هKساو+ د5او.-3 هك 4دوم5 JلF ار <د+ ي)gعا 93)م$ <)!5ا يار+
GدHد م)c5ا ار ر>ور-F
157
4دوم5 JلF 4ر-Yو R#،E$#، در)ك،و&)e د=5)3 ار 9لي)سو ?)0.3 د5وادF <)=VمH
رد )75# هKساو+ د5او.-3 <)!5او د5راد ار <درS dرY، <د5ا6وس،<دير+ ;-ل+)& هS
G دي)م5 4د)ف.سا ر>ور-F ?)معا
دحح5وادF Zرححb 6ا همH، 'ي)سو نيا ر)ك و 'ي)سو،<)!5ا TيارY،<)!5ا JلF /)=+
[هلQ 'Q] ?)حح0.3 دحح5وادF ار همH ;سا ر>و ر-F هك 'ي)سو نيا sاوF <)=VمH 4دو+
[هححلQ 'ححQ] هححمH رحح>و رحح-F 46ادحح5ا ] :)ححسا نيدحح+ هححك ;ححسا 4داد 'ي)سو نيا يار+
[ د>)D-3 ?)0.3 د5وادF X5)Q6ا
2 ?)0.3 د5وادF <)!5ا يار+ /)gعاو /)->ا sاوF ن.>اد دوQو )+ )3ا
` ƒ G د=ك a-كف$ ار ر>و ر-F )$ ;سا 4داد '*ع
v ƒ ر)حح-.Fا ار يTحح-e رHر.حح7+و رحح-F X5)ححQ <)حح!5ا )حح$ ;ححسا 4داد ر)-.Fا
G دي)م5
— ƒ X5)ححQ هحح+ ;Dحح!5 ار يوحح=03 X5)Q )$ ، ;سا 4داد <)ميا <)!5ا يار+
G دي)م5 ;يو*$ <)ميا Aو& )+ يد)3
– ƒ رد و 4دوححم5 ?6)حح5 rل.P3 A)&وا رد 95)مس# ي)H R).ك <)!5ا يار+
9لكححL3 'ححb)+و Jححح ن.حح!5اد رد <)حح!5ا )حح$ ، ;ححسا ه.حح>اد <)حح-+ ار ر>ور-F <#
G د>)+ ه.>اد5
5 - <ارD3)-B <)!5ا يار+ [ محح!لا محح7-لع] ار Jححرو3ا هحك ، ;سا 4د).سر1 ار
G د=ي)م5 l-لD$ EيوF <)-.3ا يار+
، 4دححير1# )ححH ;-حح,)F /)-حح>ا رد هV5)حح=e] دححيو@-3 مححسا <اد=مححL5اد 6ا 9ححكي
A)حQ)ح و TححيارY نحيا رد و 4درححك د)ححcيا يوححgع A)Q)حو TيارY <)!5ا رد <)=VمH
4TيرY رد nB ;سا 4دير1# )->ا ي)H ;-,)F وVمH ار ن-03 ي)H ;-,)F يوgع
، 9@=ححسر8 'ححj3 ي)ححH ;-حح,)F ، يوgع A)Q)ح رد و ، 9!=Q '-3 ;-,)F ، _و5
نححيا nححB ، د=حح>)D-3 9.حح!H م)ححU5 J+)ححK3 )حح7=ياو،;ححسا 4دير1# ار 4ر-Yو 9@=L$
هللا هك ار ن-03 sاوF [هححلQ 'ححQ] )75)ح!5ا رد هحك يوحgع A)حQ)حوTيارY،/)-ح>ا رد
، /)-حح>ا هححك ;ححسا 9$ا‚ )7=$ ?)0.3 هللا هك5وe ، ددر@-3 د)ي رد& م)=+ 4دير1# ;سا
روحK+ هحك ، 4درحك د)حcيا )ح75# رد ار5)ح> sاوحFو 4دير1# ار يوgع A)Q)حو TيارY
'ححFد <# رد مححH هحح5و ، ;ححسا 4درححك5 ي6)+ ار E*5 ه5و8 m-H ، 4د=+ <# رد JلK3
sاوF /)->ا يار+ هك-$ا‚ )مل!3 هك=يا ه+ در# <)ميا )$ ;سا م6ل <)!5ا ر+و ، دراد
<)حح!5ا هححك دراد ار نححيا ;-ل+)& sاوF نيا و،;سا ىل)0$و ه5)حDس هللا وا،4د-LP+
ه+ رc=3 'مع <# nB ، ?)0.3 هللا ر3اوا J+)K3،دHد م)c5ا ار 9لمع <# /هKساو+
4اوححF ،ددر8ر> ه+ رc=3 <# هك دHد م)c5ا ?)0.3 هللا ر3اوا rل)P3 )يو ، ددر8 ر-F
يوححgع A)ححQ)حو TيارY ;+)c.سا ه+ )يو <)> sاوF ه+ /)->ا ?)م0.سا رد 4)حح8رH،
و ر3اوا rل)P3 4)8رHوŸد>)D-3 ر-F nB د>)+ ?)0.3 هللا 9Hاو5و ر3اوا ه+ J+)K3
G د>)D-3 ر> nB د>)+ ?)0.3 هللا 9Hاو5
)ححيو رحح-F،دراد {ل!$ <)!5ا ه+ <# هك د5ا •&او /4ريادرد هك-ل)01ا :)سا نيد+و
A)ححQ)حوTيارY،/)-حح>ارد هك-حح,اوF <)حح=VمHو 4 دوحح+ ?)حح0.3 هححللا X5)Q6ا همH ر>
?)0.3 هللا X5)Q6ا د>)D-3 يوgع [هلQ 'Q] G ر> )يو د>)+ ر-F 4اوF ، 4دو+
X5)حQ6ا هححك در# <)حميا رح>و رحح-F ي)حg& هح+ هحك ;سا م6ل <)مل!3ر+ ور=ي6ا
محح75# ، درادحح5 Zرححص$ <# ه+ هك ار 9ل)01ا هك=يا ه+ ددر8 د*.03و ، د>)D-3ر)8درورB
158
<)ححميا رحح>ور-F [46ادحح5ا]رد& ر+ هك ;سا م6ل وا ر+و ، د>)D-3 ?)0.3 هللا X5)Q6ا
<)حح=VمH ;0-Dححbرد دوQو3 /)->ا sاوF هك ،د>)+ ه.>اد 4د-*ع نيا ه+ T-5و، درو#
G ر> مH)ي و دي# ;سد+ ر-F هc-.5 )7=يا 6ا 4اوF ، 4دو+ ?)0.3 هللا X5)Q 6ا
ر)-.Fا <#رد <)!5ا هك د>)D-3 /4رياد،دراد {ل!$ <# يل)+ <)!5ا هك /4رياد )3ا
<#رد هححك ;ححسا /4رياد نياو ، د=ك-3 ;كرح 4درك R)P.5ا هك-3)U5 J+)K3و ه.>اد
م)ححc5ا <)!5ا دوF 4دارا ه+ ، د>)+ 4ديدر8 •&او وا ر+ )يو،رد), <)!5ا6ا 9e ?)01أ
رفححسو دورحح-3 4ار ، دروححP-3 ، دحح>و=-3 دححHاوP+ هححك <)حح36رH وا nححB دوL-3 4داد
Eحح$# )حح+ دححHاوP+ 95)36رH و Ÿ دHد-م5 م)c5ا ار ?)معا ن-مH دHاوP+ <وeو ، د=ك-3
_)D>ا ه+ د>)+ ه.ساوF هك-5)36رHو،درD-3 و&)eو در)ك هKساو+ ار يT-e،د5ا6و!-3
ه5ار)حح.P3و ،د6ادرححx-3 دوححF 4د03 9@=سر8 )يودوF aلم$ 4TيرY )يو،دوF _و5 4TيرY
نحح-مH نمححO رد هك-ل)حح01ا6اوا :)ححسا نيدحح+،دHد-م5 م)c5ا )يو 4داد م)c5ا ار 9لمع
G دHد-3 R)!ح و 4دو+ ?وI!3 ;سا 4داد م)c5ا 4رياد
:)سا ه+ 4داراو ر)حح-.Fا kر)F هكيرو3ا رد <)!5ا هك ;ف8 <او.-3 dو1 Xل)K3
2 'j3 ، ددر@-م5 'مح.3 ار يررOو 4دي)1 _و5 m-H د>)+ Wا
2 * g)ا(iا :`سا ي'و(X :د" f م-=-D-3 م-=ك هQو$ مسا ي)=03 ه+ 4)8رH
مي6ادحح5ا رU5 <)7Q A)&ولP3 93)م$ ه+ 4)8رHو ، ;سا [ <د> م-ل!$ ] مسا هك
4ر).ححس،R)حح.73،R)حح.1#،د5ار)8درورB مكح م-ل!$ )75# 93)م$ هك م-=ك-3 Cرد 9+وP+
<)حح3ر1 J+)ححK3 هححمHو هححمH Aا6)Y ،A)0ي)3،Aاد3)Q،A)$)D5،A)5او-ح،X>و6ور،)H
رد 97لا v– ر)حح8درورB مححكح هحح+ Tحح-5 )حح75# <وكسو ;كرح ، د=>)D-3 م-ل!$ ;ع)س
G د=>)D-3 <)مل!3 )7=يا / همH /)=+،د=>)D-3
هحح+ AرورححO2دحح=5)3،9حح8 4د56 د)0+ا6ا )!+رد،;سا A)&ولP3 نيا /TQ هك <)!5ا
<)حح!5ااري6،دحح>)D-3 9حح7لا مححكح م-لحح!$،)ححH 95د->و5،CاروF،ن+ر)ك ،نH#،نc-!كا
م-لحح!$، ه.ححساوP5 )ححي ه.ححساوF <)حح!5ا،دحح=ك 98 4د56 9.!H <)7Q6ا kر)F د5او.-م5
A)حح&وا م-حح!*$ v– ،د6)حح!+ Xحح> ار 6ورو 6ور ار Xحح> دحح5او.-م5 وا،;ححسا 9حح7لا
رد <)حح!5ا نححيا /)حح=+ ،دححHد R).73 ه+ ار R).1#و R).1# ه+ ار R).73 هف-qو د5او.-م5
9ححلو G;ححسا <)مل!3و،;سا 97لا م)كحا م-ل!$ EيوF 98 4د56 د)0+ا6ا ير)-!+
يدا6#،دحح>)D-3 [يدا6#]ر)حح-.Fا هححك دراد يرحح@يد EححP+ ر3ا نيا يول7Bرد <)!5ا نيا
G 98 4د56 6رb ر)-.Fا يدا6# ،رك1 يدا6#،4د-*ع
)حح+ ;كرحح> 4)حح@5 6ا <)حح!5ا هححك ;ححف8 <اوحح.-3 Xل)ححK3 نححيا ;حح>اد رححU5رد )حح+
'حح3)ك <)ملحح!3 )ححي WدوF 9صP> 4داراور)-.Fا 4)@56ا و <)مل!3 A)&ولP3ري)س
)حح+ ير)حح-.Fا EححP+ رد مH)ححيو،دريذححx-3 EيوF ر)-.Fا ه+ ار 97لا م)كحا هك،د>)D-3
يو ير)حح-.Fا 9+ :)سا ه+ Wا 9لوا مسا هك=ي6او ، د6رو-3 ;فل)P3 97لا م)كحا
دوL-3 ه.ف8 ر1)ك /)=+ ،دHدرد ن$ 97لا ن-5او& نيا ه+ هك ;سا روDc3 وا و ، ;سا
G
Eحح5اد <)ححح.3ا،وا مححلع <)ححح.3ا،;ححسا <)ححح.3ا _وحح5 aححي ر)حح-.Fارد يدا6# ارححي6
G واT--م$ /4و& <)ح.3ا،وا
4 g)ا(iارفكريuŽت :د" f همH هك=ي6ا هك د==ك-3 ?لد.سا مدر3 6ا 9g0+ 2
، ;ححسا ريدحح*$ :)سا ه+ م-Hد-3 م)c5ا )3 هك ار 9H)=8 /)=+ ;سا 4د> ه.>و5 T-e
„ م-يوL-3 هDس)ح3 ارe nB
159
هحح+ <)حح!5ا ?)ححمعا ن.حح>و5 ] دحح> هحح.ف8 D& هV5)حح=e هك ;ف8 دي)+ <)=يا Rاوc+
رححفك )حح.ح ر)حح-.Fا Xلححس <)حح36رد ارححي6 [ر)ححDQاو ر3ا 'ك> ه+ ه5 4دو+ 9ف,و 'ك>
ه-مححس 9حح+ 9حح+،رححس )ححي Aرححgح] Eححير& <)كرححL3 95)حح36 2j3 ، درادحح5 ر)ححD.عا
[ر)مع Aرgح <)>ر!Bو [ م7=ع هللا 9Oر ] 'حح7Qو+ا ار ه-مس 9+ 9+ ، د5دوم5 هc=ك> ار
Aرgح nxس ،د> مسا د-7> ن-.!P5و ،د5)سر Aد)7> ه+ د)ي6 /هc=ك>6ا nB
ر)مع Aرgح ،د5د-5)سر Aد)7> ه+ ار رس)ي [ هححح=ع هحححللا 9حححOر] هكر)ححفك هc=كحح> '+)*3رد
<)حح+T+ ار رححفك A)ححملك )حح$ دحح5دT-3 ه5)ححمحر-+ اروا و،دحح5دو+ 4دوم5 د-7> ار E=يدلاو
مححسا <)=محح>د Xيذحح0$6ا 9ي)Hر يار+ ار A)ملك ن-=eو ،;!5او.5 ;3و)*3،درو)-+
9q)ححفلا نحح-=e )حح$ د> روDc3 ارH)qو ، ;>اد <)ميا6ا ولم3 Xل& هك وا،د5ار <)+T+
هللا،دي)م5 ?)م0.سا ار [هححلQ 'ححQ] ه

ححD

ل

& •و

4

ر
Ž
ححك

أ

ن

حح3

ل

%
Ž
] 2 دوحح3ر1 نحح-=e هحح=-36 نيرد
د>)+ ن¡مK3 <)ميا )+ <)> Xل& 9لو د5و>روDc3 هi-5)!STc+ [<
Ž


ي¶

Ž
)+
Ž
ن
Ã
¡ Žم

K

3

G
” 'ح=لا `ut
، <)=محح>د Zرححb6ارو6 مادP.ححساو ;يروDc3 يور 6ا هك ار-5)!ك د5وادF 9=0ي
;ل)حححرد،;ححسا <)ححميا هحح+ ن¡مK3 <)حح> Xححل& 9ححلو دحح5رو)-3 <)حح+T+ ار رفك نPس
Gدراد=x-م5 ?وI!3، Aو& ن.>اد5 و ;يروDc3
ن.ح!5ادو <)حميا6ا دح0+ 9ح!ك 4)8رH 2 دي)3رف-3 XلK3 نيا ر-!ف$ رد ر-jك ن+ا
يارحح+ /)=j.ححسا )ححc=يرد 9ححلو،ددرحح@-3 ?6)حح5 ادححF XححgY يو يل)حح+ ددر@-3ر1)ك Jح
;ححل6ا ير-8وححلQ رb)P+ )Uفل <)كرL3 )+و 4د>ر1)ك اروDc3 <)+6 ه+ هك ;!-!ك
G د>)+)H ه.ف8 ن-=e rل)P3 EDل&و 4دوم5 ;*1او3 )75# Xيذ0$و Rوكو
م)=حح>د هحح+ اروا <)كرححL3 95)36 اري6 4د> ?6)5 ر)مع Aرgح درو3رد ;ي# نيا
رD3)-B <داد [ ملححسو هحح-لع هححللا 9لحح,] ار5)حح> ي)ح7.+ )ح$ دحح5دوم5 راداو ار واو ، د=.F)ححسروDc3
رD3)-B ه+ر3ا ني6ا وا ، د=ك د)ي 9+وP+ [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] ?وسر يا ;ف8و دوم5 ;ي)ك>
د)ي 9+وP+ ار5)> ي)7.+ و مداد5 م)=>د ار )م> )$ د=.>اذ@5 ار3 95)36 )$ <)5# ‹ هللا
ميرك 9D5 Aرgح،مدرك5 [ ملححسو هحح-لع هللا ىل, ] „ 9+)حح-3 روححKe ار ;Dل& <و=كا 2 د-سرB
G ن¡مK3 <)ميا )+ 2 ;ف8
هللا ?وسر [ ملسو ه-لع هللا ىل, ] G نك رارك$ T-5 و$ د5دوم5 رارك$ <)5# 4)8رH 2 ;ف8
AروححDc3و دحح=ي)م5 Xيذحح0$ ارحح$ مH6)حح+ <ار1)كو يراد <)ميا )+ Xل& هك=ي6ا 9=0ي
ZدححH،9ي)ححم5 رارححك$ ار A)ححملك نحح-=e ;يروححDc3 6ا هححك يرادحح5 9لكححL3،د56)ححس
رD3)-B [ ملسو ه-لع هللا 9ل, ] ه+ هك-q)فلا نيا هك د5)م7ف+ رس)ي ر!B ر)مع يار+ هك دو+ نيا
G د=ك-م5 د)cيا وا يار+ 9لكL3 m-H 4د> ه.ف8 ;يروDc3 :)سا
; ن#وب )و(R- C'اح)# :ارح ن#)وخ )# وف" f 9ي)ححQرد 9حح!ك 4)8رH 2
وا ، دوححL-م5 ;1)ححي C)ححB R# مH)ححيو ، دوححL-م5 ;1)ححي ?ح ياذححY mحح-H هححك دحح>)+
مارححح 6ا دوححF AرورححO / 46اد5ا ه+ د5او.-3 ~ر3 6ا دوF A)c5 رb)P+ Aروص=يرد
نححيا •حح1ر يارحح+ Tي)ححQ )5 95د->و5 6ا مH)يو دروP+ ار مارح ;>و8 ، دي)م5 4د)ف.سا
،دحح5ا 4دحح-3)5 [ هحح!مP3] 93ححسا ;0ير> رد ار ;ل)ح نياو دي)م5 4د)ف.سا 'iL3
G دوL-م5 هDس)ح3 /)=+ ;سا روDc3 wP> نيا هك=ي6او
5 ه77ب يbيل77ست )د77Xو ا77•X ل¤ا77س-)# نا77ن-,- gار77ب Mا) mيرت77Jب f
Cي'و,77س- ا77Jنت و ي77J'ا )و77-ا )# هلخاد77- :د" و يJ'ا ر-اواو :اكحا
* Cسا mتسنا# ا) kيوخ دوححF6ا ن3Iحح3 aححي ;ححسا م6ل رد&و )g& 'ي)!3رد
نحيا ير)حDQا 'كح> هح+ )حي و م.>اد ر)-.Fا ر)ك نيا م)c5ا م)@=Hرد ن3 )ي# هك دسرx+
160
نيدحح+ ، محح=ك+ ارر)ك=يا )$ ;F)سروDc3 9!ك ار3 )يو ، ;1ر8 Aرو, ن3 يل)+ ر)ك
ر)حح-.Fا 4)حح8رHو درحح-@-3 رارحح& :رB6)حح+ درو3 4داد م)c5ا دوF ر)-.Fا ه+ ر8ا Aرو,
ر)ححك <# هك 4دوم5 Wديد7$ 9!ك)يو ، 4دو+روDc3 9لو ه.>اد ر)-.Fا مH)ي و ه.>اد5
G در-@-م5 رار& :رB 6)+ درو3 Aروص=يرد،د=ك+ ار
aححي ارححي6،دحح=ك5 هلFادحح3 9حح7لا روحح3ا رد <)حح!5ا )حح$ دحح=ك-3 )ححO)*$ 93ححسا Rدا
هححك=يا )ححي و ;ححسا 4دوم5 nDح ار 93رc3 ارe هك دسرx+ همiح3 6ا د5او.-م5رو3)3
<و.=HوBرد ;-لوم> ¨ار+ ارe هك دسرx+ <و.=HوB ن-لوI!3 6ا د5او.-م5 'صح3 aي
4دحح> م)ححS)5روi5)Sرد ار ن-لححصح36ا 9ححg0+ ارe و ;سا 4د> ن--0$روi5)S <)ح.3ا
رد مححH Xحح>رك)!ع ارححe هححك دححسرx+ <ادحح5)3و& 6ا هححك دحح5او.-م5 ركحح!ع aححي „ د5ا
ر)ححك EيوF '*ع 6ا )7=يا ر8ا Aرو, نيد+ ، د=>)D-3 )H ه.سوB و يرك!ع A)0K&
;ححلع رحح8او ، ;ححسا 9+وFر)ححك دحح=5اد+و 4دوححم5 Ec=ححس دوF )+ ار همH ;لع ه.1ر8
، د=ححسرx+ ارروحح3ا نححيا 9@5وحح@eو ;ححلع هححL-مHو ه.حح!5اد5 ار ن-5اوحح& 6ا ير)-حح!+
ر)حح-.Fا مدححعور)-.Fا 6ا EيوF ;-لوI!3 /4رياد رد ن3I3 <)!5ا ، د5وL-3 ;33
، ;سا 4د> م-U=$و X-$ر$ ه5و@e هك ار 9D-Y رو3ا 9لو ، دراد ;-لوI!3 EيوF
G د6)س ?وح3 <)7Q Jل)F ه+ )3ار.حا
* دشا(ي- يساسا rاBن mيا )دXو ا•X yوjو- )#
` ?)حح0.3 دحح5وادF 'حح+)*3رد WدوححF ر)حح-.Fا و 4دارا J+)ححK3 <)حح!5ا [ [هحححلQ 'حححQ]
)ححيو ، ددرحح8 Xك$ر3 EيوF 4دارا <ود+ ار 93رQ 95)!5ا 4)8رHو G دراد ;-لوI!3
د5وادF دT5 ه+ ;-لوI!3 _و5 m-H وا دريذB م)c5ا روT+ يو يل)+ ير)ك مH [هحححلQ 'حححQ]
G د>)+ ه.>اد-م5
v د5وادF ه+ رد& _وOو3 [ [هححلQ 'ححQ] ;-لوIحح!3 J+)ححK3 دححي)+ <)!5او،دراد Jل0$
G د=ك5 هلFاد3 97لا رو3ا ردو د=ك 'مع EيوF
— :)حسا هح+ /)ح=+ ، ;حسا 4دحح> ه.حح>و5 9حe يو ريدح*$ رد هك د5اد-م5 <)!5ا [
دحح5وادF هحح+ ار 9Dحح-Y رو3او،دHد م)c5ا a-5 ?)معا هك ;سا م6ل يور+ 97لا م)كحا
[هلQ 'Q] G دراذ@+
رححمع دTحح5 هحح+ اروا ، دوحح+ 4دوححم5 يد6د 9صP> [ هحح=ع هححللا 9ححOر ] يا 2 ;ححف8،دحح5درو#
مH)حح3 2 ;ف8رمع AرgحG ما 4درك مريد*$ :)سا ه+ ار ر)ك نيا ن3 ن-=3Iملار-3ا
G م-=ك-3 •K& ريد*$ :)سا ه+ ار$ ;سد
dد), رف0Q م)3ا ه+ 9!ك [ ه=ع هللا 9Oر] 4وك 6ا ار دوF هك ;سا نكم3 )ي# 2 ;ف8
م)3ا ، دير-م-م5 )ي دير-م-3 هك د-=-D+و دي6اد5)-+ [ ه=ع هللا 9Oر ] )حح3 ?)0.3 د5وادF 2 ;ف8
G م-=ك <)ح.3ا ار ادF هك ميراد5 Jح )3 د=ك-3 <)ح.3ا ار
)دXو ا•X هب ناbي• د¤اوف
2 6ا د5ا Aر)Dع هك دراد يد(او1 هل!لس aي رد&و )g& ه+ <)ميا
` دشا(ي- m‘b€- `-اك يJ'ا )دXو ا•X mتسنا# اب m-,- ناسنا ،
يررحححO )حححيو 4دحححي)1 <)ححح!5ا يارححح+ دححح5او.-م5 9ححح!كV-H هحححك دححح5اد-3 وا ارحححي6
?)0.3 د5وادF ار هV5#ر@3،د5)سر+ [هححلQ 'ححQ] Aرححgح ، ;ححسا 4دوححم5 ردحح*3 Eححيار+
هللادDع :
¢
)D

ع • ن
Ž
+

[)ححم7=ع هححللا 9Oر] رD3)-B X*ع رد ي6ور هك دي)3رف-3 [ ملححسو هحح-لع هححللا ىلحح,]
ححفح ارحح5# مHدحح-3 د)ححي ار 9$)ححملك ارحح$ نحح3 ‹ Cرحح!B يا 2 ;ححف8 مححيار+ ، مدوحح+
د5وادF)$،)م5 [هلQ 'Q] 2 د>)+ و$)+ هL-مH و دي)م5 فح ار$
161
?)0.3 د5وادF 6ا 9.>اد 9لكL3 4)8رH ƒ [هلQ 'Q] G )م5 Xلb ار5# 'ح
د5وادF 6ا 9.ساوP-3 aمك 4)8رH ƒ [هلQ 'Q] 4اوP+ aمك
9حح0ف5،د=5)ححسر+ 90ف5و$ يار+ )$ د=ي)م5 d)ف$ا مH )+ مدر3 93)م$ 4)8رH هك5اد+ ƒ
?)0.3 د5وادF ار هV5# ر@3 د=5او.-م5 4د5)سر [هححلQ 'ححQ] ، ;ححسا 4دوححم5 نحح--0$ ;ححيار+
د5ادF ار هV5# Tc+ ، د=5)سر+ يررO و$ يار+ هك د=ي)م5 d)ف$ا همH 4)8رHو [هحححلQ 'حححQ]
4دححيدر8 aححLF )7+).ك و ، 4د> ه.>ادر+ )H مل& د=5او.-م5 4درك ;سا ه.>و5 ;يار+
] [ د5ا ` [
v * ر>ي# 6ولn- اي و ناسنا هب |ايتحا :د" )ححg& هحح+ ن3I3 <)!5ا اري6
رD3)-B ي)H ه.ف8 :)سا ه+ هك د5اد-3 رد&و [ ملححسو ه-لع هللا ىل,] 9حح!ك يارحح+ 95)!5ا m-H
?)0.3 د5وادF ار هV5# ر@3 د5او.-م5 4د5)سر ررOو •ف5 [هلQ 'Q] 4دوححم5 رد*3 Eيار+
'حح-ل‚ ار دوححF يرحح@يد wPحح> يارحح+ <)حح!5ا ارححe nححB ،د>)+ ن-=e 4)8رHو ،;سا
?)حح0.3 دحح5وادF ار هححV5# هححكل+ ،دي)م5 'كL3 'حوا 6ا )يو ،دHاوP+ aمك وا 6ا 4دوم5
G دسر-3،;سا 4دوم5 رر*3 Eيار+
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` :)Dع ن+ هللادDع نع ƒ a

ححم

ل
¤
ع • أ

9حح5 ¤%
Ž
م


Y ‘ )ححي • ?• )حح*•1 • )حح3

و

ي • م

ل

ححس

و

ه Ž - •ل

ع • ه

ل

لا ىل

,

ه Ž ل

لا ?
Ž
وس

ر

r• ل

F• ;

= •ك

?• )& •
<’ أ

م

ححل

ع • او

ه Ž ل

ل)حح+
Ž
ن

0 Ž. •ححس

)1 • ;

= •0 •. •ححس

ا ا‚ •%
Ž
و

ه

ححل

لا ?• N

ححس

)1 • ;

ل

N

ححس

ا‚ •%
Ž
a

H • )c• $ ‘ 4

د • c
Ž
$ • ه

ل

لا

ف•ح• ا a

U

ف•ح• ي • ه

ل

لا

ف•ح• ا A¢ )م

ل Žك

/¢9

ححL• +
Ž
C

ور

g‘ ي • <• أ

ىل

ع • او0 ‘م

. •Q• ا و

ل

و

a

ل

ه

ل

لا ه

D •. •ك

د • & • /¢9

L• +
Ž
ل

%
Ž
C

و0 ‘ف•= •ي • م

ل

/¢9

L• +
Ž
C

و0 ‘ف•= •ي • <• أ

ىل

ع • ;

0 •م

. •Q• ا و

ل

^• 3
ا
[ p¥ -حŽ ,

ن
¥
!

ح• }¥ يد Ž ح• اذ • H • ?• )& • r‘ ح‘ ص

لا ;

ف’Q• و

م


& •…


ا ;

0 •1 Žر

a

- •ل

ع • ه

ل

لا ه

D •. •ك

د • & • /¢9

L• +
Ž
ل

%
Ž
C

ور

g‘ ي • م

ل

rير> يذ3ر$
}يدح ، v––u
; 1او-او gcو) @ 6c) vسك )# k-ا)^ Aاردحح*3 هحح+ ن3Iحح3 <)حح!5ا 2
d6ر )حح$ دراد ;حح-فلك3 Zرحح, وا ، ;ححسا نحح--0$ يو ي6ور و d6ر هححك د5اد-3 97لا
د5وادFر+ 9لو،دLك-3 ;مح6،د=ك-3 ر)ك وا ، دي)م5 X!ك ?ح Jيرb 6ا ار EيوF
?)0.3 [هححلQ 'ححQ] )حي دح>)+ مححك 4اوححF ار EيوحF d6ر <)حمH،;حححار )حح+،4دوم5 د)م.عا
Wوح3ار1 Tح-5 ار <)ح8ر)V-+ و <ارح-*1 Jححو،4دوحم5 هح*ف5 EيوF '-3)1 يار+،د)ي6
G د=ك-م5
3 * ي(لX Cحا)و نانيbtا 9حح8 4دحح56 'حح3)ك <)حح=-مbا )حح+ ن3Iحح3 در1 نيا
د5وادF ار هV5# هك د5اد-3 اري6 ، د=ك-3 [هححلQ 'ححQ] هحح+ هححمH،;ححسا 4دوم5 ن--0$ Eيار+
?)حح0.3 دحح5وادF ارححي6 ;ححسوا •ححف5 [هحححلQ 'حححQ] ارر-Fروحح3ا هححL-مH <)حح!5ا يارحح+
ه.حح>اد-3 مححك X-ححص5، يوحح-5د روحح3ا6ا 9g0+رد )5)-حا <)!5ار8ا،;سا ه.1ر8رU5رد
?)0.3 د5وادF )م.ح،د>)+ [هححلQ 'ححQ] 4دوححم5 4د)حح3# Eححيار+ AرححF# 6ور رد ار5# zوع
G ;سا
= * gو77نO- k77-ا)^ يوحح=03 Eحح3ار# يارادو ;حححار 3)ححك ن3Iحح3 <)حح!5ا
<)حح5# X-ححص5،;ححسا 4دحح> ررحح*3 <ارحح@يد يارحح+ هححV5# هححك دحح5اد-3 وا ارححي6،دحح>)D-3
د5وادF ار هV5#و،دسر-م5 ن3 يار+،;سا [هلQ 'Q] 9!ك ;سا 4دوم5 ن--0$ ن3 يار+
G د5او.-م5 4دروF ير@يد
روح3ا 4رحح-Yو ، 9HاوححF داوحF ، ي6رو هحح=-ك ، 'ححP+ 6ا يو يرود XDحس رح3ا نيا
G د>)D-م5 97لا رد&و )g& ه+ <)=3I3 ر-Y X-ص5 هك ، ددر@-3
2 ديو@-3 م)-F رمع
دوL5 <وح8ر8د m-H مل& ه.1ر6ا
دوL5 <وF ر@Q Tc+ مY <دروF 6و
162
يروF ه+)5اوF EيوFرمع همHرد ر8
دوL5 <وT1ا ;حسا هV5# 6ا 4ر‚ aي
9 * gدي-ا انو SŽي :د" 9H)حح@V-H ، 9حح7لا ردحح&و )ححg& هحح+ ن3Iحح3 <)حح!5ا
د5ر-*1 )-5د نيرد هك-5)!ك ير)-!+ هك د5اد-3 وا اري6 ، دوL-م5 )H يد-3ا )5 م-ل!$
G د5ا AرF# <ار-*1 ، )-5د ي)-=Yا ير)-!+و ، د=>)D-3 9=Y AرF# 6وررد ،
دحح=3ر=H |ححي A)حح&وا )!+،د>)D-3 مل1 |ي ي)H ه=ح, )+ ه+)L3 3)S )-5د 98د56
مH)يو،د>)+ ه.>اد-3 مل1رد ار 9م73 E*5 ، 4ر)V-+و ر-*1 <)!5ا E*5رد رو7L3
ار 4)>د)B E*5 r-0O ر)-!+ <)!5ا |ي A)&وا )!+و ، د>)D-3 مل1 9ل,ا <)3ر7&
ير)-حح!+ <)ححس ن-مH ه+،دوL-م5 4داد يو+ 9>6را m-H مل1 ;ي)75رد و د=i-3 ي6)+
ير)-!+ niعر+و،د=>)D-3 AرF# ~رT+ ي)H ;-صP>،)-5د 4ر)V-+و ر-*1 <ادر3 6ا
;3)حح-& 6ور رد s)Pحح>ا نححير$ ;ححP+ دحح+و نير$ر-*1 AرF# 6وررد،)-5د <ارادل)3 6ا
G د=>)D-3
;ححمح6 هححك=يا )حح+ [ردحح&و )ححg&] 95)ححميا هححLيد5ا يارادو دحح*.03 <)حح!5ا /)حح=+
)5 م-ل!$،يو-5د ZادHا ه+ <د-سر5 Aرو,رد،د=ك-3ر)ك ، د=ك-3 ',)ح ملع،دLك-3
يارحح+ يوحح-5د A)ححم05 6ا ير)-!+ ن.>اد5 رد )م.ح هك د5اد-3 اري6،دوL-م5 )H يد-3ا
دح5وادF،;سار-F <)!ك ير)-!+ [هححلQ 'ححQ] 4د)حD0ل d6رحلا هحللا {ح!+ولو] دحي)3رف-3
Eكرححس <)حح5# ير)-حح!+،دححيد-3 ;0سو <)8 4د=+ يار+ ار d6ر د5وادF 4)8رH [اوhDل
G د5دL-3
دحح-ف3 د)ححي6 ?وححB ن.حح>اد5 )H 9g0+ يار+ ، د>)+ د-ف3 AورM 9!ك يار+ 4)8رH
G د>)D-3
5 * C77سا% يتn(77شوخ Sاسا ه. Cياj)و C"انX )حح+ ن3Iحح3 <)حح!5ا
4داد Eيار+ هV5# ه+،ر$او.3 ي)H يTير dرعو ،E5ادو ملع X!ك،ر)ك،;مح6 دوQو
نير.حح8رT+ محH )حيو ،دحح>)+ ~رTح+ د=محL5اد aحي دي)حح> ،دح=ك-3 ;ع)ح=& ،;سا 4د>
ر)-ححح!+ د)حححص.&ا 4)ححح@5 6ا 9حححلو ،دححح>)+ EيوحححF ;ححح&و Zوححح!ل-1و روححح!-1ورB
;ع)حح=& ن.حح>اد )+ <)!5ا نيا،د>)+ ه.>اد5 رار& مH ~رT+ 9سرك مادكردو،r-0O
د5وادF هV5# ه+ [هححلQ 'ححQ] 3)ححك 9حح7لا مححكح هحح+ ;ي)ححOرو،;ححسا 4دوم5رر*3 Eيار+
د5وادF هك د=-D-3 هV5# رد ار EيوF 9.PD>وF ،د>)D-3 ;حار [هلQ 'Q] ن--0$ Eيار+
G ;سا 4دوم5 ;-Dj$و
AرححF#و )حح-5د رد Aد)0ححسو 9.PDحح>وF هحح+رc=3 هححك ;ي)ححOرو ;ع)حح=& نححيا
ار دوF ;ير$ر+،ه.>اد ;ع)=& 97لا مكح ه+ هك دوL-3 X-ص5 95)!ك يار+،ددر@-3
G )H ;-ح, ?وصحرد ه5،د=5اد-3 ;-لوI!3 يادارد
< * ‚#او777ح ل777باB- )# C-وا777B- ردححح&و )حححg& هححح+ ن3Iححح3 <)ححح!5ا
يو يل)+ <)مل)q Zرb 6ا دي)> هك 9ملq )يو ، )H ;D-ص3 93)م$ '+)*3رد،97لا
نححيا دي)حح> هححك دحح5اد-3 وا،ددرحح@-م5 :وي)3 9H)@V-Hو،ه.>اد ;3و)*3،دو> '-مح$
'حح+)*3رد هح.1ر8 aحح-5 ?)ح1 ار )حH ;D-ص3 نيا وا /)=+ ،د>)+ رد*3 ن3 يار+ 'كL3
، دحح>)D-3 )حح-5د رد يو ;حار :)سا ، يو ;3و)*3و رD, نيا هك ، د=ك-3 رD, همH
Eيار+ Cر)D3 <#، د6 9ل-س )+ ار [ هللا همحر] يرص+ ن!ح 9!ك هك ;سارDF رد
د5وادF 2 ;ف8 [هحححلQ 'حححQ] مححيار+ )محح>و مد6 ار )محح> نحح3 2;ف8 وا G دLPD+ ار )م>
يرص+ ن!ح „ د-=ك-3 ر-F ي)عد [ه=ع هللا 9Oر] <)حميا )ح+و دحح*.03 3)ك wP> aي هك
163
، مدروححP-3 ارحح5# دححي)+ هححك دوحح+ 4دحح> رد*3 ن3 يار+ 9ل-س نيا2 ;ف8 Eيار+ ، دو+
;ححيار+ /)حح=+،ديدحح> .D3 )محح> EH)حح=8رد هححك ، محح=ك-3 نححير+ :وحح!1ا 9ححلو
د5وادF)$،مدوم5)عد [هلQ 'Q] G دي)م5 وفع ار$
)cك ه+ )$ ;س)cك 6ا 4ر هل,)1 هك ن-D+
د=>)D5 ادQ ادF6 aL-+ د=>)D5 ادF ، ادF <ادر3
‡ * ا% mيب 1اف نانnس هب ن#وbن #اBت"ا يردF د-0س 9+ا Aرgح 9Oر]
[ ه=ع هللا دمح3 Aرgح هك دي)3رف-3 [ ملسو ه-لع هللا ىل,] 2 دو3ر1
B 2 د5وL-م5 ;=Q 'Fاد wP> y=
t ƒ يراوP+ار> د).03
7 - ه+ هك-!ك ا ود)Q دي)م5 د)*.ع G
8 - محر هل, •K& هك-!ك [ Rر)&ا )+ هK+ار •K& ] G دي)م5
9 - ي)75)!5ا ود)Qو ن-+ ?)1 8 ر
10 - ;=3 8 راT ] v [
164
ل7Šف E7Rنپ *
Eي&" ن^رX هب ناbيا
نا?'ا
* Eيناوnي- ا) ليe /ا"وjو- لŠف mي)#
2 a Cسا Fح [اتك :ادك هك Cسنا# ناوتي- )و€d f
v 4Tححححححc03 م)!&أ ƒ
gار77ب ي77تاqRO- E77% ا77ي و نا77-c و ر77Š" هب FلOت- gا% MqRO- +'ا
GرŠ" xي Kاخ نا-#ر-
R G دشا(ي- ينا#واi C-ايX cو) ات هك يb¤ا# MqRO-
— §5#ر& AاTc03 م71 :)سا ه+ <اد=مL5اد6ا §g0+ Eيار8 ƒ
لŠف ه-دB-
;F)=حح> ¨ارح+ §حليلد ;يرحL+ ¨ارحح+ <)ح!5ا ;*لF6)حY#6ا [هلQ 'Q ] ?)0.3د5وادF
دح5وادF دوحQو هح+ دح=5او.+ )75)ح!5ا هحi=يا ¨ارح+و ، ;حسا ه.>اد <)-+ [هلQ 'Q ] د5وادF
، ;ححسا 4دوححم5 JححلF <)!5ا دوF دوQورد <)!5ا ¨ار+ ار ¨د)ي6 'يلد د=>)+ ه.>اد <)ميا
'حQ ] ?)ح0.3 دح5وادF دوحQو هح+ §حل*ع و ¨رحK1 'يلد درو3رد §لD& ¨)H :ردرد )3 هS
G م-.>اد §jح+ [ هلQ
)75)ح!5ا ¨ارح+ ?)ح0.3 دح5وادF دح=i5 §H)D.>ا د5وادF ;F)=>رد <)!5ا نيا هi=يا ¨ار+
6ا Aر)Dع هS 4د).سر1 ار §ي)7+).S `uu هححS ، دحح>)D-3 §5)مححس# ~رT+ X.Sر)7eو هف-ح,
G د5ا 4د> د-ي)$ §5ارD3)-Bو AاTc03 )+ )75)!5ا AرورO J+)K3 §+).SرH
165
?دححD3 A)حح1ارF هحح+ ار §حح*-*ح دححي)*ع <)حح36 ;حح>ذ8 )حح+ ˆححير)$ ?وbرد )75)!5ا هi=ي6ا
، دحح=5T-3 ;ححسد دحح5وادF R)حح.Sو نححيدرد §.ححح 4اوححF دوححF ¨)75)حح!5ا §ححg0+و ، دحح=ي)م=-3
¨)حح7+).S هححi=يا zوححع هحح+ هححS د5دوم5 §$)1رص$ )75)!5ا ن-مH ¨ر@يد §5)مس# ¨)7+).Sردو
هححملS هححS ن.حح!5اد )حح+ هححمHو ، ددرحح8 )75)!5ا §8 هeر)xiيو Aدحو §س)سا E*5 §5)مس#
، 4اوححF دوححF ¨)75)حح!5ا ¨)H ;ل)Fد )+ ، د=ي)م5 ',)ح E3ار# §7لا <و5)& |يري6 ، د-حو$
AiححL3 XDححس مححH 6وحح=H )حح7+).S نححيا ، ¨وفي)ححbو ¨و&ر1 ¨)H ¨د=+ م-!*$و ، A)Dص0$
G ديدر8 )75)!5ا ¨ار+
R)حح.S نيرد ، د).سر1 ار §5)مس# R).S نيرF# EيوF ;محر :)سا ه+ ?)0.3 د5وادF
6ور هحح+ <)ححميا ، <ارD3)حح-B ه+ <)ميا ، د5وادF نيد ، د5وادF د-حو$ ه+ <)Hر+و '-لد <اراTH
)+ <)!5ا هS ، ;سا 4د> <)-+ صف3 Aروص+ 'ي)!3 4ر-Yو )H هiي3 ه+ <)ميا ، ;3)-&
هi-5)!Sو ، درو)-3 <)ميا <# ه+ و ، 4در+ §B §5#ر& Jي)*ح ه+ <# ه0ل)K3 درc3 )+ ، E5اد
2 اري6 د=5)م-3 رورح3 ;م05 ني6ا ، د=.!H §HاوF دوFو Xص0$ ¨راد
;!-5 ZF E0Db ;1)Kل رد هS <ار)+ را6 4رو> رد و ديور هلل ;>درد
nF
رحح-@=3اد هححS §ححفل.P3 A)Dححص0$و ، <)حح36 ;حح>ذ8 :)سا ه+ )75)!5ا ن-مH هi=يا ¨ار+
نححيرF# ?)حح0.3 دحح5وادF ، دوححL-3 د=5اد-3 نيد.3 ار دوF هi-ي)75)!5ا ).حو 4ارم8 ¨)75)!5ا
4دوححم5 ;3)حح-& 6ور )حح$ ار مححيرS <#رحح& {ححفح ;5)مO WدوFو 4دوم5 فح ار دوF R).S
ححفح ارحح5# )حح3و ميا 4د).سر1 ار <#ر& )3 [ <وU1)حل هل )5او رSذلا )=لT5 نح5 )5ا ] G ;سا
G م-=i-3
a Cسا Fح [اتك :ادك هك Cسنا# ناوتي- )و€d
4د56 رد ',ا نير.م73 8 نححير$ 9س)سا مسا :د*3 نيد ، ;سا 4د-*ع <)!5ا 9
'ي)& 4د-*ع يار+ ار م)*3 8 د=محح>6را 4دحح-*ع :)ححسا هحح+ ?)معا 93)م$ ، ;سا 4ديدر
-3 @ ).كي /4د-*ع ه+ Aوعد <#ر& 93)م$ ، ددر B Cر>6ا يرود ، 9.سر <)!5او B 9.سر
93)م$ ، د>)D-3 B G د5ا 4دوم5 Aوعد Cر> 6ا يرودو د-حو$ ه+ ار EيوF ;3ا <ارD3)-
ار 9حح$اTc03 هلحح!لس aححي [هححلQ 'ححQ] ?)ح0.3 دحح5وادF رD3)حح-B رححH ;حح1ر03 يارحح+
)حح$ 4دوحح+ر$ دحح=ل+ مدرحح3 Eحح5اد و مححلع pKس ه+ ;D!5 )Dل)Y AاTc03 نيا هك 4د).سر1
د5ر+ 9+ 97لا R).ك ;-5)*ح و <ارD3)-B AوD5 ;*-*ح ه+ <# 4دH)L3 )+ )75)!5ا ري)س
kاور د)ححي6 ود)Qورحس ملع هك [م!لا ه-لع] ىسو3 <)36 رد 2j3 ، د5رو)-+ <)ميا و
4Tححc03 ار ىسو3 ي)صع <ارح)س <# ;يادH يار+ [هلQ 'Q] ?)0.3 د5وادF ;>اد
وا هححكل+ هحح5 رح)ححس aححي [محح!لا هحح-لع] ىححسو3 هححك داد <)ححL5 <)> يار+ ، داد رار&
;ل)ححسر هحح+ و د5درو# <)ميا ارو1 <ارح)س م)م$ 4Tc03 نيا <ديد )+ و ، ;سادFرDمh-+
Aد)7حح> و 4درححك <عا ار دوF <)ميا و د5دوم5 Zار.عا [م!لا ه-لع] ىسو3 Aرgح
و دححيد 6رb Xل)K3 <)36 <# <)3در3 ري)س ;يادH يار+ G د=.1ريذ+ Jح نيد 4ار رد ار
د5د> ن*-.3 E$رgح ;ل)سر ه+ <)5# ;يرjكا هك داد <)L5 ار 9$اTc03 <)> ;-ملع
G
;1رححL-+ ىححلعا دححح هحح+ Xb ملع [م!لا ه-لع] ى!-ع Aرgح <)36 رد <)=VمH
ي)فحح> [محح!لا هحح-لع] ىحح!-ع Aرgح يار+ [هلQ 'Q]?)0.3 د5وادF و دو+ 4دوم5
G دحح5دو+ TQ)ححع zارحح3ا <# kع 6ا <)حح36 <# <)ححD-Db هححك ;F)س 4Tc03 ار 9Oار3ا
166
Eحح-B ار 9$اTc03 [ هلQ 'Q] ?)0.3 د5وادF رD3)-B رH AوD5 A)DMا يار+ م-.فك 9.&و
<ارD3)حح-B ي)ححH 4Tححc03 )ححي# هك دو> اد-B ير)-!+ يار+ دي)> ?اوس نيا ;سا 4دوم5
و دحح==ك-3 9حح8 4دحح56 )حح3 رصع رد هك-5)!ك يار+ )ي و دو+ دHاوF 91)ك )3 يار+ J+)س
هحح+ <# <دححيد )حح+ هك د>)+ 9$اTc03 دي)+ T-5 د5ا 4دL5 رادروFر+ مسا ;م05 6ا 6و=H
;حح!P5 ;ححسا م6ل ;!P5 ?اوس نيا ه+ ˆس)+ رد „د5و> ZرL3 مسا :د*3 نيد
G مي6ادرx+ ?اوس نيا RاوQ ه+ nxس و م-Hد رار& ه0ل)K3 درو3 ار 4Tc03 م)!&ا
Mq777777RO- :اسXZ
2 د>)D-3 م!& ود 4Tc03 ,ا
2 gار77ب ي77تاqRO- E77% ا77ي و نا77-c و ر77Š" ه77ب F77لOت- gا77% Mq77RO-
رŠ" xي Kاخ نا-#ر- هحح-لع هححللا ىل,] دمح3 Aرgح 6ا 'D& <ارD3)-B هك=ي6ا 2
Tحح-5 <)حح5# ي )ححH 4Tححc03 ، د5دو+ 4د3# 9,)F 9ي ه*K=3 aي )ي ، مو& aي يار+ [ملسو
[محح!لا هحح-لع] ىححسو3 ي)ححصع 4Tححc03 'ححj3 ، دو+ مو& <)مH يار+ و ¨د)3 ، 9.&و3
4Tحc03 و ، مح!لا هح-لع ىحسو3 م وح& يارح+ )حي رد <د).!يا 4Tc03 ، <ارح)س يار+
G 4ر-Y و '-يارسا 9=+ يار+ م!لا ه-لع 9!-ع Aرgح 9Db
AاTحc03 نحي6ا <)ح5# هحك دوح+ رحصع <# دوحQو3 ماوح&ا )ح7=$ )حH 4Tc03 ني6ا ZدH
يدحح0+ s)Pحح>ا AاTححc03 نححيا ZدححH هك=ي6ا و G د5درو# <)ميا <# ه+ و 4دوم5 4د)ف.سا
G ديدر8 م.F <)5# <د> 95)1 )+ <)5# AاTc03 /)=+ ، دوD5
v * د77شا(ي- ينا#وا77i C-ايX cو) ات هك يb¤ا# MqRO- 9ححمياد 4Tححc03
م)م$ يار+ هكل+ ه5 s)F 4ور8 aي )ي و مو& aي sوصP3 هك ، ;سا 9ي 4Tc03 <)مH
نححيا ر)ححM# ، دحح>)D-3 رD3)حح-B <# ;ححلحر 6ا دحح0+ و رD3)حح-B <# ;يدوQو3 رصع رد ;يرL+
G د>)D-3 راد3اود ;3)-& 6ور )$ هL-مH يار+ و )Q همHرد 4Tc03
;يرححL+ م)ححم$ يارحح+ [ ملححسو هحح-لع هللا ىل, ] دمح3 Aرgح مسارD3)-B هك=ي6ا
R)حح.ك مححيرك5#ر& 6ادحح0+ هV5)حح=e Ÿ ;حح!-5 يرحح@يد رD3)حح-B وا 6ا دحح0+ و 4دحح> 4د).ححسر1
4دوححم5 دحح-كN$ )حح3 يارحح+ [هلQ 'Q] ?)0.3 د5وادFو ، د> دHاوP5 ?6)5 ير@يد 95)مس#
'حح-لد نحح-مH يور G دحح>)D-3 ;3)حح-& 6ور )حح$ ;يرححL+ يارحح+ ;يادH <#ر& نيا هك ;سا
;ححسا 4داد رارحح& /4Tc03 نير.8رT+ [هلQ 'Q] ?)0.3 د5وادF ار <)Lلا م-Uع <#ر&
هحح-لع هححللا ىلح,]رD3)حح-B <)ح36 6ا هححكل+ هحح5 هل-D& و مو& مادك ه+ رصح=3 <# 6)cعا هك
G دراد ماود ;3)-& 6ور )$ [ملسو
* #)ا# MqRO- yون و# Eير. ن^رX
` هحح,F 'ححي‚ ‡)حح*5رد <اوحح.-3 ار مححيرك <#رحح& 9ححUفل 4Tححc03 2 9ححUفل 4Tc03 ƒ
2 دوم5
ا777Jبر" zار777ب !777&ف' C777h`بو Cحا777Šف Mq777RO- * +777'ا
* ناسان?نابcو د)ححي6 Aر)حح73 9حح+رع <)+6 رد هك ;سا 95)!ك يار+ 4Tc03 نيا
;ححY+و ;ح)ص1 6ا هك <)36 <# ي)7+رع مسا رو7q <)36 رد هV5)=e ، د=>)+ ه.>اد
6ا ير)-ح!+ رد ;حY+و ;ح)حص1 نح-مH :)حسا هح+ و ،دح5دو+ رادروحFر+ يوح& ر)-ح!+
يارح+ و ;ح1ر8 رارح& <)ح5# 'ح+)*3 رد <)حLلا م-Uع <#ر& ، د5دوم=-3 ر)P.1ا nل)c3
ن.حح>اد دوححQو )حح+ )محح> هحك داد yحح=لe و دوححم5 EكL-B ار <#ر& 9Uفل 4Tc03 <)>
4روححس <درو# 6ا <)حح5# ، دي6)!+ ميرك <#ر& 'j3 9ي 4روس aي ;Y+و ;ح)ص1 ن-=e
4Tححc03 نححيا هحح+ م-ل!$ رس <#ر& <د-=> )يو ه0ل)K3 )+ و ، د5د> TQ)ع <#ر& 'j3 9ي
167
;+حح, و Aو& <)مH )+ رO)ح ?)ح )$ <#ر& 9Uفل 4Tc03 نيا هك ، د5د)75 97لا ~رT+
G ;!-&)+ <)5اد 9+رع دT5 رد EيوF
§حح+رع <)+6 رد هi-5)!Sو ، )7+رع §3)م$و ه.>اد ماود ¨6ور3ا رصع )$ 4Tc03 نيا
، د=ي)م=-3 •رد ار §5#ر& ;*-*ح نيا ، د5وL-3 :)=> <)+6و ، د==i-3 ',)ح wصP$
G د=5اد-3 §5)7Q /4Tc03 ه5)@ي <# ;Y+و ;ح)ص1رد <)Lلا م-Uع <#ر&و
* ن^رX «اف'ا ¬فح ءMqRO- * [ مححيرS <#رحح& §ححUفل AاTححc036ا §iي
mحح-Hرد §+).S m-H <)7Qرد ?)ح)$ ، ;سا <)!5ا )H <و-ل3 Xل&رد <#ر& فح _وOو3
وا 6ا ار R)ح.S <# §3)ححم$ هS ، د>)+ ه.>اد §U1)ح رف5 د, '&ا دح هS ;!-5 §ملع
'ححDي)+ 'ححj3 ، دوححL-3 4داد ;Dحح!5 ادححF هحح+ هi-ي)حح7+).S )حح.ح ، د>)+ ه.>اد فح رF# )$
G <)يدا 4ر-Yو )H §يادو+، )H ود=H ¨)7+).Sو ['-c5ا ]
رد )حح7=$ ه5 'S Aروص+ <)Lلا م-Kع <أر& „ ;سا 4د> فح ه5و@e ميرS <#ر&
، ;ححسا <)ملحح!3 ¨)ححH <وحح-ل3 Xححل& رد :دحح*3 R)حح.S نححيا ححفح هiل+ ، dاروا ¨ور
رححصع )$ [ ملسو ه-لع هللا §ل, ] دمح3 Aرgح ¨ل)+ <# ?وT5 <)36 6ا ميرS <#ر&و
دحح5او.-م5 §!iV-Hو ، د5)م-3 فح <)!5ا )H <و-ل3 Xل&رد ;3)-& 6ور )$ و ، ¨6ور3ا
G درو)-+ <# رد ¨ر--h$ m-H
هملSرH هiل+ ، ميرS <#ر& A)ي# ، ميرS <#ر& ¨)H 4روس ، <#ر& ¨)H 4ر)B )7=$ ه5
و ZرحححرH هححi=يا ر.Dل)ححQ مححH نححي6او ، ;ححسا 4دحح> ححفح §حح!S درD.سد <ود+ <#ر&
[ن-مل)حح0لا Rر هححلل دححمحلا] م-5اوححP-3 §.حح&و 2 j3 ، ;ححسا 4دحح> ححفح <#ر& ;Sرح
§3)ححم$رد [دححمحلا] هححملSرد [?اد]Zرححح هححS دححيد م-HاوF ميدر@+ )-5د §3)م$رد 4)8رH
G ددر@-3 فل$ [راد E-B œ راد همO ] مومg3 <)7Q 4د> ·)e ¨)H <#ر&
، <)ححLلا محح-Uع <#رحح& 'ححj3 هححS ;ححسا ه.!5او.5 §!S m-H ˆير)$ ?وbرد <)=VمH
§حح!S هححS ;حح!-5 §حح=03 <ادحح+ نيا ، د6)!+ /4روس '&ا 'ح )يو د6)!+ §5#ر& ¨ر@يد
4د> م)S)5 §لو ، د5ا 4دوم5 ¨د)ي6 ¨)H E>وS مسا <)=م>د هiل+ ، 4دوم=5 E>وS
G د5ا
<)ملحح!3 )Hدحح0+ هححS n.ححسا دراودا r-ححسوQ م)=+ ;-ح-!3 ¨)H ;-صP>6ا ن.iي
وا ، دحح5اد-3 ˆير)$ ?وbرد مير8 <#ر& فح ن-مH ار دوF <د> <)مل!3 '-لد دوL-3
2 ديو@-3 ?وححbرد <#رحح& هPحح!5 دحح=e2هححS مدرححS ?اوححس دححمح3 6ا نحح3 هححS مراد د)حح-+
`–uu „ ;سا 4د3# دوQو+ ه.>ذ8 ?)س
رحح--h$ ادحح+ا <#ر& نياو ، دراد5 دوQو ير@يد <#ر& ، <#ر& |ي Tc+ هS ;ف8 ميار+ ƒ
، ;حسا 4دح> حفح مدر3راTH )H د, ?د رد <#ر& هS دوم5 د-SN$ ميار+و ;سا 4درi5
<)حح!5ا )ححH <وحح-ل3 هححS ;1)ي مHاوF مي)م5 J-*ح$ )H <ر& ?F رد درو3 نيرد 4)8رHو
Gد5ا 4داد م-ل0$ <ار@يد يار+ ار5#و ، د5ا 4دوم5 فح '3)S Aروص+ ار <#ر&
G ;ساوF دمح3 6ا د=i-3 ;+)M ار مسا ;-*حا هV5# و 'يلد نيا يويا rي6وQ
9حح=0ي [ هححلQ 'ححQ ] ?)حح0.3 د5وادF R).S '-لد ن-.!P5 2 ;ف8 نمحرلادDع دمح3
يل)ح+ EحلوT5 <)ح366ا ، 9حفيرح$و ،رح--h$ mح-H <# رد هi-+)ح.S ، د>)D-3 [ميرS <#ر&]
6ا 'ححD& [ ملححسو ه-لع هللا ىل,] دمح3 `–uu نححيا ، ;ححسا 4دادحح5 Œر <و=S)حح$ ?)ححس
دودحححرد )Dير*$ ، د=ي)م=-3 فح <)3در3 د)ي6 داد0$ ار <#ر& `v نححيا <)ملحح!3 <وحح-ل3
<)حح3در3 داد0$ نيا ه+ ار وا هS ;!-5 ن-36 يور رد 9+).S m-Hو ، د5راد فح ار R).S
G د==i-3 فح رF# )$ ?وا 6ا ار ميرS <#ر& <)5)مل!3 هi-لj3 د=ي)م5 فح
168
ن
V
و&
W
ف• ا0
V
'
V
ه
W
'
V
ان _•

و
V
ر
V
ك
Y
Q Ÿ 'ا ان V'
Y
q
_
ن V m
W
0
Y
ن V ان _•

اروا )حح3و ميدوححم5 ?6)حح5 ار <#ر& )3 º
^ي†ا رcحلا "روس] م-=i-3 فح ¦ 'ححQ ] هللا دT5 ه+ نيد هi=يار+ ;!-1)S '-لد نيا [
G ;سا مسا [ هلQ
}حح-ح=3 ار دوححF م)حح5 هححS ه.حح!5او.5 §!S m-H ?)ح)$ هS ;!=يا <#ر& ر@يد 4Tc03
نيا هS د5او.-م5 §!Sو ، ;سا د5وادF مS اري6 ، د=S ه.>و5 <#ر& ;LBرد <# rلو3
)ححم.ح د=S ن-=e ;!5او.-3 §!S 4)8رHو ، د=5او.-م5 اري6 ، دHد ;D!5 دوF ه+ ار R).S
rححلو3 م)حح5 ، دحح=5اد-3 ادححF R)حح.S ارحح5# <# <اراد1رb هi-ي)7+).S ري)س رد §لو ، درi-3
هححS 4دوحح+ §5)حح!5ا <# 4د=يو8 هS ;سا '-لد دوF هS ;سا R).S ;LBرد )م.ح §5)!5ا
G ;سا 4داد ;D!5 د5وادF ه+ nxس 4دوم5 ;ياور دوF ار5#
9ل)ع A-صح$و دو+ )H )!-لك 95)7Q هيد)ح$ا JDسا 9L=3 هك نلوك Cو>ا مر.ح3
4دححح.3 Aل)ححيا :)حح!ك$ ر7> رد nxس ، د-5)سر <)ي)B ه+ اد=8وا روLS رد ار EيوF
نيدحح=e ، ;ححFادرB [<)-ح-حح!3 A)حح-7لا و دححي)*ع مححلع] AوححHل مححلع Xحح!ك ه+ )كير3ا
ي)HروححLك 6ا 9ع)ححم.Qا دحح>رور-ص=$،)حح!-لك م-ل0$ ، 4راداو <B ي)H ه.>ر رد مولxيد
6ا ار EيوححF ير.ححس)3 /ه3)=$د)7حح> )Hدحح0+ و 4درو# ;ححسد+ <ادوححس و ، )حح-=-ك ، يور)5
4درو# ;سد+ rل.P3 XHاذ3و <)يدا ن-+ ه!ي)*3 ملع رد <).!ل@5ا دروف!كا <و.=HوB
95oيرو)ح5 <)36)حسريد3 2 'حj3 )ح!-لك مح73 ي)حH ;!B رد ار يدد0.3 rي)qوو ;سا
<)36)ححس ريدحح3 ، ;-لوححفb ه+ هQو$ يار+ يTيور)5 <)36)س ريد3 ، )!-لك ه+ دد3 يار+
9ححL=3 ، د>)D-3 د=ل)Hو Cر)م5د <ديوس Cر.L3 ه!سI3 aي هك <ادوس -داوح •1د
رد 'حح-5 ه.لوك)ح1 nح-(ر ، )ح-*ير1ا dرح>و {سو رد 95)7Q ي)H)!-لك يارو> 93ومع
9ححL=3 و )*ير1ا رد 9ح-!3 <)5اوQ <)36)س 93ومع 9L=3 ، <ادوسرد A)-7لا مولع
ه+ مسا ;-5)*ح Cرد )+ ، دو+ )فير1ا رد <)-ح-!3 9@.!DمHو د)ح$ا <)36)س 93ومع
9ك.حح!DمH <)36)ححس 93وححمع 9ححL=3 <وحح=كاو ددرحح@-3 ZرححL3 مححسا :دحح*3 نيد
~رTحح+ ن-لوI!3 /هلمQ 6ا T-5 WردB G د>)D-3 <ادوس Z)Lك5او 9&ر$ يار+ 93سا
G دو+ )*ير1ا {سوا و dر>رد 9ح-!3 ي)H)!-لك
د> 4د-سرB د> ',)ح E.ع)=& مسا :د*3 نيد ه+ روKe هك=يا /4ر)+ رد 9.&و
م)حح@=H،<)حيدا نحح-+ هحح!ي)*3 <وحح3ار-B محح*-*ح$ 6ا مححسا يوس ه+ م5درو# ور] 2;ف8 ،
2 مدرو# ;سد ه+ ار 'ي‚ yي).5 9.&و ، در-@-3 همLeرس ير.س)3 :T-$ ن.>و5
)H '-c5ا 6ا 9كي رH هك)=V5# ، دراد5 دوFر+ ار 9فلو3 m-H مسا <)Lلا م-Uع <#ر&
G دراد دوF)+ ار rلI3 aي م)5
/)ح-D5ا هحمH Aر-حس R)ح.ك نحيا هV5)ح=e ، ;حسا دح5وادF R)ح.ك <)Lلا م-Uع <#ر&
رد ار [ملححسو هح-لع هحللا 9ل,]دمح3 AرgحرD3)-B نيرF# هلمQ6ا و د5وادF <لوسرو
و نحح-لوا مححسا هححك دراد دحح-ك)$ [ملسو ه-لع هللا 9ل,] هللا ?وسر Aر-س G دراد دوF
G ;سا ;يرL+ يار+ يد5وادF نيد نيرF#
نححيرF# و نحح-لوا مححسا هححك دراد دحح-ك)$ [ملسو ه-لع هللا ىل,] هللا ?وسر Aر-س
يوحس هح+ ار مدرح3 ، دح5وادF ي)حH 4د).حسر1 همH G ;سا ;يرL+ يار+ يد5وادF نيد
Aوححعد دحح-حو$ يوححس هحح+ ار مدرحح3 مسا هك ه5وك5)مH ، د=ي)م=-3 Aوعد د5وادF د-حو$
G دي)م=-3
169
و دحح5دو+ 4د> 4د).سر1 يدودح3 مار8ورB )+ [هلQ 'Q] د5وادF <)ك 4د).سر1 همH
دححمح3 ;ل)ححسر هك-ل)ححح رد ، دحح5دو+ rححqI3 EيوححF مو& 9ي)م=Hر و ;يادH يار+ )7=$
G دو+ ;يرL+ همH يار+ ملسو ه-لع هللا 9ل,
و Wا 4د).سر1 مك، د5وادF مك ن-+ <او.-م5 ه*+)س <)يدا 6ا دوQو3 ي)H R).كرد
;ححسدرد ه*+)ححس <)ححيدا ي)ححH R)حح.ك 6ا )3 هV5# همH ، د> 'ي)& dر1 R).ك rلI3 مك
هك-ل)ححح رد GGG درححك د)حح>را نحح-=e :رححK+ )ي ;ف8 ن-=e )=حوي ;سا 4د3# <# رد ميراد
?)حح01ا و ?اوحح&ا ، ;ححسا pححOاو مححسا نححيد رد [<)ححLلا محح-Uع <#ر&] يد5وادF مك
و ددححح3 دحح5وادF 4د).ححسر1و ?وسر Aر-س ، د5ا ر)ك># [ملسو ه-لع هللا 9ل,] دمح3
G دي)م=-3 د5وادF {سو$ نيد فحر+ ;للد همH نيا و ، ;سا 4د> ن-0$
9ححلو ;ححسا pOاو مسا رد 9مH )+ Wورو <)5)مل!3 همH ن-+ Aاو)!3 و ;لادع
<# 6ا نححيد <# هحح+ دوححF Eححيار8 XDححس هحح+ نحح3 هك د5دو+ )HT-e )!+ ;-ح-!3 ن-ي# رد
Aر)ح*حو ;ل)حcF :)ح!حا دوحF <دو+ ;سوB 4)-س XDس ه+ ن3 هV5)=e ، مدو+ 'cF
<)حح3در3 ، دحح5ا rححل.P3 A)ححQرد ياراد ;-ح-!3 هي)س رد )H <)!5ا <)=VمH G مدرك-3
4)-س <)3در3 )كير3ا رد ، ادQ ;سوB د-فس مدر3 و ، د5راذ@-3 6)م5 ادQ ;سوB 4)-س
?و)ححB نلوححك هV5)ح=e ، دحح56ادرx+ Aد)Dع ه+ <).سوBد-فس ي)H)!-لك رد د=5او.-م5 ;سوB
د-فححس ي)H)حح!-لك ه+ د5او.-م5 E5دو+ ;سوB 4)-س رb)F ه+ )كير3ا ن-L-B هQر)Fري6و
دوححQو 9ححg-0D$ نحح-=e مححسارد )حح3ا ، دHد رار& Xb)P3 ار )75# و 4د> 'Fاد <).سوB
هحمHو دراTح@-3 6)حم5 ?وا rح, رد ، دح> دc!3 'Fاد <ار@يد 6ا 'D& هك-!ك ، دراد5
د-فححس)ي دحح>)+ ;ححسوB 4)-ححس دحح5او.-3 دc!3 م)3ا ، د5ا <)!كي د5وادF ر+ار+ رد مدر3
] [ G دراد5 9&ر1 m-H ;سوB ` [
ATححع نير.7+ ار مسا :د*3 نيد و 4ديدر8 ZرL3 مسا ;م05 ه+ <و=كا هكوا
ر)ححك مححسا :د*3 نيد رL5 يار+ مسا ~رT+ر@$وعد aي }-ح=3 ، د5اد-3 دوF يار+
مححسا :د*3 نيد ه+ هك ;سا ه.!5او$ ار 9,)P>ا داد0$ 9e هك=يا درو3 رد ، د=ك-3
2 ;ف8 دي)م5 Aوعد
4)ححc=Bو دححصكي 6ا Eحح-+ <وحح=كا )$ م5درو# <)ميا6ا د0+ د5وادF ;محر3 و 'g1 ه+ ]
<)حح=cمH ، دحح5ا 4درو# <)ميا ن3 {سو$ ن$ راTH v™uu ، )حح!-لك <)ح8رT+ هحلمQ 6ا نح$
Rوح=Q 6ا )ح75# هحمH و ، دح5درك-3 Aوحعد ;-5ارحص5 يوحس هح+ هحك 95)!ك و <)L-Lك
د5درو# <)ميا ن3 Aوعد ه+ ، د5دو+ [)=!c5ا] ه*K=3و [ه+و5] ي)Hوك ه*K=36او <ادوس
] G v [
* !ن^رX /اbل. :ادnتسا MqRO- * | ر-Dحح0$ ، <#رحح& §ححUفل AاTc03 6ا §iي
pيرححL$و p-ححOو$ ار rححل.P3 A)عوححOو3 هi-$)ححملS هحح+ 4)8رH هS ;سا §5#ر& A)ملS
G دوم5 م-HاوF 4دH)L3 ار <#ر& 6)cعا نيا ، ميو> هQو.3 د=i-3 ر)ححc5 ?وححلY6 روحح.كد
ي)ملع 6ا ن.كي هك ;سا ¨رص3 ه0ل)ححK3 ار <)Lلا م-Uع <#ر& هكير)+ رH ن3 ديو@-3
رححك1 <# A)حKحح,ا و )ححH 4€او 'حح+)*3 رد )حح.ح هححكل+ A)ي# درو3 رد )7=$ ه5 و مي)م=-3
<)حح-+ <)g3ر Cر)D3 4)3رد 9ي هDح)ص3رد وا ، دوL-3 rLS ميار+ يديدQ رو3ا م=ك-3
هQو.3 مدوم5 J-*ح$ ار [هم*.لا] هملك م!لا ه-لع n5وي هص& رد ن3 9.&و 2 ;>اد
رد ار [محح!لا هحح-لع] n5وي هك 9H)3 <# هك دراد-3 <)-+ <)Lلا م-Uع <#ر& هك مد>
هم*.ل)حح1] داد )ححQ دوححF محح!Qرد /ححهم*ل دحح=5)3 ار وا هكل+ د-0ل+ ه5 اروا داد )Q Eمك>
[ م-ل3 وH و Aوحلا ” A)1)صلا `–v 4دوححم5 J-&د ر)-!+ ر-D0$ ميرك <#ر& هS م.!5اد [هحححم*.لا]
170
Aرححgح هححك [9H)حح3] Aوححح درو3رد وا ، د-0ل+ ار وا [ه0ل.+ا] ;ف@5 و دوم5 هم*ل ار وا
n5وي [م!لا ه-لع] 4د> ه.F)=> f5ر 9+# 9H)3 م)=+ هS 9H)3 نيا 2 ديو@-3 دوم5 هم*ل ار
G ;سا —™ ، د=ك-3 98 4د56 )Hرح+ 9g0+ رد مH <و=كا مH Eل!5 و دراد ?وb ر.3
E56و `˜u رححH 6ا دحح0+و ، دحح0لD+ ار يTحح-e د5او.-م5 دراد5 <اد5د هك=ي6او ، د>)D-3 ن$
;حح*-*حرد و دححي)م=-3 nححف=$ و درادحح-3 ذححFا ار نc-حح!كا 46)حح$ ياوححH6ا هحح*-&د 4دT5)B
نc-حح!كا ياراد و ;حححار هك درك-3 98 4د56 95)ك3 رد [م !لا ه-لع] n5وي Aرgح
م)حح=+ 9$)ححD5 ي)78ر+ رد ار وا 9H)3 مك> 6ا <د> kر)F 6ا د0+ <)=VمH ، دو+ ?)3رو5
ر+ هححك=ي6ا دحح5ا 4دوم5 rLك ;عار6 <اد=مL5اد د5)>وB ودك] ن-K*ي A)ححD5 نححيا ي)حح78
<# هحح+ ار Rورححك3 و د5وححL-3 )ححH nحح@3 و )H هLB ن.!L5 •5)3 د=>)D-3 95وفع دO
n5وححي Aرححgح 9.3ححس يارحح+ [نحح-K*ي / 4رcحح>] sاوF نيا هك د=5او.-م5 4داد '*5
ن-K*ي ن3 "رc> ه-لع )=.D5أو ]، دو+ 4د> 4د)3# م!لا ه-لع µ ” A)1)صلا `–t Aار-D0$ نيا
;حح&د هحح+ ;عار6 و ر)ح+ا <)صصP.3 هك دراد-3 <)-+ ار 9ملع 4Tc03 مادك رH 95#ر&
<#رحح& 9ححملع 6)ححcعا رد ار يد)ححي6 ي)حح7+).ك ر)c5 ?ولY6رو.كد ، د=5اد-3 ر.7+ رو3ا نيا
)حH 4وححك ] ي)ح7+).ك <اوحح.-3 هحلمQ 6ا هك 4دوم5 r-ل)$ 9!-ل@5ا و 9+رع ي)75)+T+ ميرك
[ <#رحح& رد A)ححD5 ] [ <#رحح& رد <او-ح ] [<#ر&رد ن-36 ] [ <#ر&رد <)مس# ] [ <#ر&رد
رحح-Y و <)5)ملح!3 ر.ححL-+ 4د)ف.حسا يارح+ ار EيوححF ر)M# ;يرحjكا Zو,و3 ، درD3)5 ار
] Wا ;5ر.ححح5ا <اوححح=ع هحححك 4دوحححم5 ;5ر.ححح5ا ;حححDM <)5)ملححح!3 com (www.
Zaghlolaggar G ار 9ل3)ححS A)حح3ول03 Zو,و3 درو3رد د-5او.-3 )م> <)=VمH G د>)D-3
9.5ر.5ا ;ي)سرد www.s!lta.org د-ي)م5 ',)ح G
2 دححيو@-3 وا ، ;ححسا هيروححس روLS 6ا ~رT+ مل)ع |ي §bوDلا <)g3ر د-0سرو.Sد
§حح8رT+ §.ححمiح §ححe هS م.!5اد ، مدوم5 J-*ح$ [ م-لا §1 ه*لا] هملS درو3رد §5)36
[ هحح*لا ] هححملS نححيا ، هححUفلا ، هK*ححسا ، هحح3را zوححع هحح+ هS ;سا ه.ف75 هملS نيرد
G ;سا 4د> ?)م0.سا
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
@ #cا77سي- ءا77?فا ا)ا77سيلك M#ر77ب o77ب gا%cا) ا%اسيلك يناJi هي#ا0تا F(سا ي?ن- xناي m'وك {وش
لbح @ gqbيح) ايj دbحا Eiرت- 2;<3 * K = f 5
2 s J+)س •Qر3 ¦ œ `u G
4 Eيرك ن^رX يbل" cاR"ا $ Eيرك ن^رX gونO- MqRO- f #ر& هك=ي6ا 2
4Tc03 <#ر& نيا )$ ;سا م6ل ;سا 4ديدر8 ?6)5 ;يرL+ م)م$ يار+ <)Lلا م-Uع <
د>)+ 9ي 4Tc03 ، در-8ر+ رد ;3)-& 6ور )$ ار ;يرL+ A)-ح م)م$ هك د>)+ ه.>اد 9ي
)حح+ <)حح5# )حح$ دححHد ;ع)حح=& ار rل.P3 ¨)Hرصع ي€ول)=ك$و n=ي)س رصع <اد=مL5اد هك
G د5ريذx+ ار ).كي د5وادF ;-5ادحو 4درو# <)ميا <# ه+ <#ر& ;-5)*ح Cرد
4)حح8رHو ، ;ححسا يدحح+أ 4Tححc03 EيوححF يوحح=03 و 9ححUفل EححP+ ود رد ميرك <#ر&
<#ر& هك م-+)-3 م-Hد رار& ه0ل)K3 درو3 ار <)7Q Zور03 <اد=مL5اد 9ملع A)*-*ح$
171
EيوححF 6)ححcعا م-لحح!$ ار رO)ح رصع Zور03 ر)-!+ <اد=مL5اد ه5و@e <)Lلا م-Uع
G ;سا 4د-5ادر8
و ، 4دحح> ?6)حح5 ;يرححL+ هححمH ¨ارحح+ <)ححLلا م-Uع <#ر& هS ;!=يا §س)سا ;لع
Rولححسا )+ ار §!SرH <)Lلا م-Uع <#ر& ، د5راد دوQو rل.P3 ن-صصP.3 )75)!5ارد
¨)ح7ل)j3 )ح3 'i> نيا ه+ ، دHد-3 ;ع)=& <#ر& ;-5)*ح ه+ ار وا 4دوم5 R)KF WدوF
•رد ¨ارحح+ ار <#رحح& ، §HاوححF دوححFو Xححص0$ <ودحح+ هححS مححيراد §5اد=مححL5اد 6ا ¨د)ي6
G د5ا 4د> <)مل!3 nxسو د5ا 4دوم5 ه0ل)K3 )H ;*-*ح
2 م-ي)م5 <)-+ ار ي
Ž
)H ه5وم5 درو3 نيرد ;سر.7+ هS
§5#ر& AاTc03 م71 :)سا ه+ <اد=مL5اد6ا §g0+ Eيار8
دوواد مر.ححح36ا نحح3 ي6ور 2دححيو@-3 ر,)03 <اد=مL5اد 6ا ن.كي ر)c5 ?ولY6 رو.كد
;ححلع6ا دوحح+ <دحح=ل <)5)ملحح!3 nحح-(رو 9حح+رY <اد=مححL5اد 6ا نحح.كي هححS •وi!+ §س
هحح+ )حح$ ميدوححم5 Zرححص3 رححلاد )H <و-ل3 )H 9+رY )3 2 ;ف8 مد-سرB E5د> <)مل!3
مححيداد رارحح& ه0ل)K3 درو3 aيدT56ا ار R).73 95)36و ، ميد> R)-.سد R).73 9ي 4رك
;سا ه.1ر8 ار R).73 Zارbا د=+رمك aي د=5)3 9H)-س {F R).73 يور رد هك ميديد
نححيا هححك داد <)ححL5 A)حح*-*ح$ ، ميدوححم5 EححHوoBو J-*ح$ {F نيا درو3 رد 95)36و ،
ود nxححسو ، 4دحح> ادQ مH6ا و م-!*$ هصح ود ه+ 'D& د)ي6 ر)-!+ ي)75)36 رد R).73
دحح=5)3 9@.حح!ك> <# رححMا R)حح.73 EححP+ ود م)مg5ا 6ا د0+ هك د5ا 4د> ',و م7+ 4ر)+
] G ;سا 4د5)م-&)+ R).73 رد 9H)-س {F ` [
دروحح3 رد مححيرك <#رحح& هححك م.1)يرد ، مدوم5 ه0ل)K3 ار <)Lلا م-Uع <#ر& 95)36و
}يد)حححا و ، ;ححسا 4دادرDححF 'ححD& <رحح& 4در)حح7Q [ R).73 <د> هصح ود ] رم*لا J>
نيرF# ;j0+ <)36 رد هك دHد-3 Aد)7> درو3 نيرد T-5 [ ملسو ه-لع هللا ىل,]رD3)-B
، دحح5ا 4دححيد 'ك> <)مH ه+ ار R).73رصع <# <)3در3 و 4د> J> ود R).73 <ارD3)-B
م.1)ححي مدوححم5 ه0ل)ححK3 ار [ ملححسو ه-لع هللا ىل, ] دمح3 Aرgح ;-صP> 95)36و
ي6ول)حح=ك$ 'ي)ححسو <)36 <# رد و ، دو+ داو!-+ A)-ح 6)Y# رد و يد)ع wP> aي وا هك
;ححسد ه.F)ححس <#رحح& هححك م.حح!5اد ، د>)+ 4دوم5 '*5 <# 6ارD3)-B هك ;>اد5 دوQو T-5
4در)ح7Q A)ح3ول03 هحك ;حسا <)مس# و ن-36 Jل)F مك هكل+ ه5 رL+ مادك )ي و دمح3
نححيا J+)ححK3 ، ي6ورحح3ا رصع <اد=مL5اد يار+ ;سا 9كT+ 9ي 4Tc03 وا 'D& <ر&
<)حLلا مح-Uع <#رح& ;-5)ح*ح و [هحلQ 'حQ] د5وادF }-5ادحو ه+ 95#ر& يو& 'يلد
G مدوم5 Jيدص$
<اد=مححL5اد R)حح.ك <اراTHر@ححLHوoB aححي }حح-ح=3 نحح3 دححيو@-3 ير@يد يد=مL5اد
Cرد ار rححلI3 9حح8 4دحح=+ 6ا ير)ححM# R)حح.كرH /ه3دحح*3رد 9ححلو مدوم5 ه0ل)K3 ار <)7Q
دححDلK-3 R).ك 9ي 4د=5اوF 6ا W6و+ zرع )+ EيوF R).ك ه3د*3رد rلI3 اري6 مدرك
و ، دحح=ي)م5 وححفع ;ححسا يرL+ 95او$)5 و r0O 4دا6 هك اريو ي)H 9KلYو A)H)D.>ا )$
هكير)حح+ ن-.حح!P5 يارحح+ نحح3 2 ديو@-3 د=مL5اد نيا ، د=HدرDF <)ك3ا Aرو,رد Eيار+
نححيا هححك م.1)ي ميرك <#ر& ن-.!P5 A)حف,رد ، مدوم5 ه0ل)K3 ار <)Lلا م-Uع <#ر&
ل R)حح.كلا aححل‚] ;حح!-5 9كحح> yحح-H R).ك نيا رد هك دHد-3 y=لe 4د=5اوF يار+ R).ك
] [ه-1 Xير v )+ و م.1ر8 رار& <)Lلا م-Uع <#ر&ر-MN$ ;ح$ <)=e ;ي# نيا ه0ل)K3 )+ [
G موL5 م-ل!$ <# ;-5)*ح ه+ هك دوD5 9ل)c3 ر@يد <#ر& ر.L-+ و ر.L-+ ه0ل)K3
172
ه.حح>ر J+)ححK3 ار 9حح!ك رححH هك ;سا 97لا 9ي 4Tc03 <)Lلا م-Uع <#ر& ).*-*ح
ن-مل)حح0لا Rر مك مك نححيا هححك دحح5)م7ف-3 Eححيار+و ، دحح=ك-3 R)ححKF Wا wححصP$و
و 'ح*ع ، محلع و Eحح5اد <#رحح& نحيا <دحح-م71 يارحح+ هححك درحك Wوح3ار1 دي)D5 و ، ;سا
و ;ححسا C)حح+ مك <#ر& اري6 ، دراد W6را ر)-!+ AرK1 ي)ف, و 91رK-+ ، ;سار1
رع)ح> هV5)ح=e ، دراذححك-3 رححMا دو6 ;ح=-b C)ح+ ي)حH <)!5او <اد=مL5اد ي)H Xل& ه+
2 ديو@-3
را6 4روحح>ردو دححيور هححلل ;حح>درد ¸¸ ;حح!-5 ZF Eحح0Db ;1)ححKل رد هك <ار)+
nF
ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ
` ;سا [ رم*لا JL5او ^ع)!لا ;+ر.&ا ] rير> ;ي# ه+ 4ر)>ا ƒ
v ” ;ححي# "رحح*Dلا /"روس [ هلj3 ن3 "رو!+ او$N1 )5دDع ىلع )=لT5 )م3 Xير 91 م.=ك <% و ] rير> ;ي# ه+ 4ر)>ا ƒ
G د>)D-3

دححلو$ ن-Dحح-ل1 روححLكرد هححك ;ححسا [ :د5)5ر1 93)س ] ;-ح-!3 <)L-Lك 6ا ن.كي
aي6ولويدححيا <وحح.=Hو+ رد ار EيوححF A-ححصح$ ، دو+ ;5)!$ور+ XHذ3 E-Lك و 4د>
)حح$ دوححم=-3 )O)*$ <و.=Hو+ نيا ;&و5# ن-5او& ] 2 ديوك-3 وا د-5)سر <)ي)+ ه+ [ AوHل ]
مي)م5 يرDس 4)3 4دTH Aد3 يار+ <و.=Hو+ 6ا ;Yار1 6ا د0+ ار 9لمع A)م-ل0$ هلحر3
<وحح=Q رد هححك ن-ححL5 <)ملحح!3 Jb)حح=3رد مدرحح3 ن.F)ححس 95)ص5 يار+ ن3 Aد3 نيرد
رد ي)ححH }ححح+ )حح$ ميدوحح+ rححلك3 Aد3 نيرد <)=cمH ، مد> ?وhL3 دراد رار& ن-Dل-1
ن.حح>و5 هحح+ نحح3 هححك دو+ ن-مH 97لا ريد*$ و م-!يو=+ <)-&ر> 9=يد ي)H ;1)*M درو3
E.ع)ح=& ه5وححكQ هححك=يا دروحح3 رد واG م دحح> ه.حح>)مك مححسا /هفحح!ل1 دروحح3 رد 9jح+
ار مححسا هححك=ي6ا دحح0+ ] 2 دححيوك-3 ددرحك ZرححL3 مسا :د*3 نيد ه+ هك د> ',)ح
ار EيوححF 4درحك محك هحك مدرحك :)حح!حا ، مدوححم5 ;1)حيرد )7+).ك ن-+رد ?)!كي مد3
9+اوححQ ;-ح-حح!3 رد و 4دوححم5روKF محح=H‚ رد هك-$لاIححس 93)ححم$ ي)7Pس)+ ، م.1)يرد
رد ] 2 دححيوك-3 E5دحح> <)ملحح!3 'ححيلد ه3ادا ه+ يو [ م.1)يرد مسا رد ار5# ;>اد5
6ا رحح-h+ ار روحح3ا نححيا و دوححم5 RذححQ مححسا ه+ ار3 هك دو+ 9س)سا روح3 هس ;*-*ح
2 م.1)-5 يركيد <)يدا رد مسا
` G ;سا ;يرL+ 90-Db AرK1 J1او3 مسا [
v ، 9ححس)-س ي)ححH EححP+ '3)حح> مححسا اري6 2 مسا [ ;-لوم> ] < دو+ '3)ك [
يرK1 9حور X5اوQ و ، 9ع)م.Qا و 9ل-3)1 {+اور ،9ل)3 م)U5 ، د)ص.&ا ، مكح م)U5
G د>)D-3
— دحح=5)3 رححL+ 93)ححم$و ، دحح>)D-3 اوححح و مد# 6ا <)حح!5ا ',ا 2 مسا 95)7Q م)-ح+ [
9ع)ححم.Qا ه!سI3 )ي ، 9س)-س RTح مادك ه+ ن.سو-+ ه+ 9$رورO ، د=>)D-3 <اردار+
93)ححم$و ;ححسا 91)ححك 9.حح!H <)ملحح!3 هححك نحح-مH ، يرادحح5 يد)ححص.&ا <)36)ححس )ححي و
ارححي6 ، ;سا دوQو3 مسا رد د=5ادرك-3 م6ل RرYرد )H <)36)س نيا هك ار 9$)b)D$را
نير+)حح=+ ، دحح5راد5 ار 4ر-Y و 9ع)م.Qا '1)ك$ ، ير)كمH ، يردار+ ، AوFا 95)03 )7-+رY
A)ح-ح رد دوح*ف3 X5اوحQ نحيا <دوحم5ر+ يارح+ [دوH6ردار+ ] م)=+ ار هير-F ي)75)36)س
173
ارححي6 دحح5راد5 A)حح!سI3 نححيا هحح+ AرورححO <)5)ملحح!3 )حح3ا ، دحح5ا 4دوححم5 n-س)$ <)>
aحح5ر A)حح1.Fا دوQو)حح+ هححلD& aححي Ÿ رD3)حح-B aي ، <#ر& aي ، ادF aي ه+ همH <)5)مل!3
[ د=>)D-3 •مQ <)+6و
<و=كا 4دوم5 ر)-.Fا [ ?وسر X-c5 ] ار EيوF م)5 )Hد0+ هك )3 <)مل!3 ردار+ نيا
رحح-Y Aوححعد هحح+ ن3 )Dل)Y ] 2 ديوك-3وا ، ;سا مسا ه+ مدر3 <دوم5 Aوعد Zورص3
9+وححP+ ار5# هك د>)D-3 مصصP$ J+)K3 ر3ا نيا اري6 مراد م)م.Hا ر$ 4د)ي6 <)5)مل!3
رد 4دح> Xح$ر3 و محU=3 9ي)Hر)=-م-حس و )حH nح5ارف=ك نح3 نير+ 4وع ، م5او.-3 ادا
95وي6ول$ ه3)5ر+ ن-لوا 'D& 4)مكي و ، مي)م=-3 رياد rل.P3 نك)3ا
مHدT-ححس 'ح=-Q Jحيرb 6ا هحك ميدوححم5 6)Y# [ مسا ياد, ] م)=+ ار مسا Aوعد
ˆححير)$ رد 93ححسا 'ححمع ن-.!P5 نيا و ددرك-3 رL5 ه.فHرH رد ;ع)!كي Aد3 يار+
G [ د>)D-3 ن-D-ل1
4)حح8رH هححك دحح>)D-3 مسا :د*3 نيد و <)Lلا م-Uع <#ر& 4Tc03 نير.8رT+ نيا
9لحح,ا هححف-qو 4دحح> )حح-5د 95)حح1 ي)7$ذححل Zورص3 و د=ي)م5 يرود Aوعد 6ا <)5)مل!3
:د*3 نيد ه+ ار <)5)مل!3 ر-Y [هلQ 'Q] ?)0.3 د5وادF د=ي)م5 Wو3ار1 ار EيوF
9ي)ححم=Hر Zورص3 ه.1رك Wود ه+ ار Aوعد ;-لوI!3 <)5# هك دي)م=-3 ;يادH مسا
G د5وL-3 مسا ه+ مدر3
A)ححيرU5 <#رحح& §ححملع 6)ححcعا دروحح3رد rححل.P3 ¨)ححH |لحح!3 <اد=مححL5اد هححeر8ا
§ححلو ، دحح5راد-3 <)-+ §صPL3 م)&را ه+ ار <#ر& ¨6)cعا A)ي# داد0$و ، د5راد §فل.P3
، دوم5 ه,F EP+ د=e و ;ي# د=e رد ار ميرS <#ر& 6)cعا <او.-م5 <#ر& ن3 رU5 ه+
rحLS هح5ا6ور <اد=محL5ادو ، ه.ح>اد 6)حcعا 'حS Aروحص+ <)حLلا مح-Uع <#رح& اري6
¨ورو ، دراد §,)F 4Tc03 §5#ر& مiحرH ، <#ر& ;ي#رH ، <#ر& هملSرH هS د=ي)م=-3
'ححيلد 6ا )حح3 RاوححQرد وا ، م-ححسرx+ ار §5)ملحح!3و5 رححH 4)حح8رH هححS ;ححسا ',ا ن-مH
محح71 و <#رحح& AاTححc03 دروحح3رد هححS G دHد-3 رDF §5#ر& rل.P3 ¨)H EP+رد ;ع)=&
هحح+ <)5)مل!3ر-Y ارe ] ¨)73)=+ هS R).S نيا rلو3 R).Sود ه+ )فKل ، §5#ر& _وOو3
R)ح.Sو [ „ د5وححL-3 ZرL3 مسا :د*3 نيد ] نا77?'ا E77ي&" ن^ر7X ي77bل" cا77R"ا
Gzšو'انAتو oنياس رŠ")#
|iiiiiiS
174
175
* C"دب Cخانش
` هحح+ )3 <)+6 :)سا ه+ ، د=يو8 ار ر)i.+او ¨رو5# و5 ;hل رد ;عد+ 2 ;hلرد ;عد+ ƒ
G ;ححسا ¨رو# وحح5 _وحح5 |ححي §عار.ححFارH ، م-يوحح@+ ¨رو# وحح5 )ي ;عد+ م-5او.-3 ديدQ T-eرH
، ;ححسا نحح-36و )75)مححس# 4دحح5رو# و5 §=0ي ;سا [ zر…او Aاو)م!لا •يد+ ] ?)0.3 د5وادF
G دوم5 JلF اديدQ ار5)5# اري6
Eححيار+ ، دحح>)+ ه.حح>اد ¨رو# وحح5 ور)ححi.+ا Aردحح& هححS ار Xححيداو رع)حح> §حح+رع <)حح+6رد
G د=يو@-3 [_دD3رع)>]
v دحح>)D-3 §3ححسا م)iحا رد ¨رو# و5 §3سا ;0ير> šK,ارد 2 §حK,ا ;عد+ ƒ
ار يروحح3ا ن.حح!5اد ، نيد رد يرو# و5 6اروU=3 G د>)+ ه.>اد5 §3سا ;0ير>رد ',ا هS
<)-ح-حح!3 2 j3 ، ;ححسا ن.حح>اد=B نححيد /TححQ 4دو+ يوD5 ;=سو 95#ر& sوص5 rل)P3 هS
9!-ع Aرgح [م!لا ه-لع] /TححQ ارحح5# و دحح5دوم5 د)ححcيا ار }حح-لj$ 4د-*ع و ه.!5اد ادF ر!B ار
ه.حح>اد=B •رححL3 <# ن-ل3)ححعو 4دوحح+ ¨دححي)*ع ;عدحح+ |ححي 'ححمع نححيا هححS G د=.حح!5اد نححيد
G د5وL-3
C"دب :ا77سXا G §حK,ا ;عد+و ¨وhل ;عد+ 2 د>)D-3 _و5 ود ;عد+ 2
2 zوغ' C"دب f روحح3ا ¨ارحح+و ، ه.>اد5 Jل0$ نيدرد ¨رو# و5 ه+ هS د=يو8 ار §.عد+ 2
2 د>)D-3 'i>ود ه+ ;عد+ نيا ، دوL-3 ه.ف8 ¨ر)i.+او ديدQ
لياسو )# z)و^ونو C"دب * +'ا ;عدحح+ ، م-5اوحح.-3 'ي)ححسو ¨)ححH ¨رو# و5 ¨ار+ 2
4ديد=حح!Bو |حح-5 هححiل+ ، د>)D-3Tي)Q §3سا ;0ير>رد )7=$ ه5 ¨رو# و5 نيا ، م-يو@+ ¨وhل
دححيدQ 'ي)ححسو هححS <وحح=Sا دحح=.1ر-3 A)حح5او-ح هKححساو+ yح ه+ مدر3 J+)سرد 2 j3 ، ;سا
، دح5ور-3 yحح هح+ دحيدQ 'ي)حسو نيا {سو$ k)cح هل)س همH ، 4ديدر8 _ار.Fا §$روx!5ار$
G د>)D-3 د=!B '+)& و RوF ر)S |ي نيا /)=+
Cنس }ي mتخاس Mدنc)# z)و^ ون و C"دب * [ ¨)ححH ;=ححس 6ا §ححg0+ )حح5)-حا 2
)ححH ;=ححس نيا هS د=i-3 E>وS §!Sو ، د>)+ 4دL-3 •ر$ [ملسو ه-لع هللا §ل,]رD3)-B
نحيا هح+ ، دحي)م5 Eح>وS <# درحS 'حمع هح+و ، ه.F)حس 4دح56 4ر)ح+ ود <# '3)S Aروص+ ار
<)حح36رد <# 'ح3)S Aروححص+ ار pحيوار$ ;=حس [ ه=ع هللا §Oر]رمع Aرgح §5)36 :)سا
، دح5رو)-+ rيرححL$ دQ)ح!3 ه+ pيوار$ 6)م5 ه+ )$ درS Aوعد همH6او دوم5 'مع دوF ;1F
176
;م05 2 ;ف8رمع Aرgح ، د5د3# دc!3 ه+ ;ع)مQ ¨ادا zرY ه.1ريذB ار E$وعد همHو
، دوحL-م5 ه.ح>اد=B ;عدح+ )حH ¨رو# وح5 _و5 نيا [ ;سا ¨رو# و5 نير.7+ نيا ] 4ذH ^عدDلا
G دحح>)+ 4دحح> •رحح$ §3وححمع Aروححص+ دي)حح> هححS ، دحح>)D-3 §.=ححس هحح+ <دوححم5 'ححمع ارححي6
ودحح=H ، <)8 4د5رB ، A)5او-ح ¨)73)5 مدر3 هS 4د> Aد)ع §3سا ¨)HروLS6ا ¨ر)-!+رد
;=ححس دحح=HاوP-3 ¨6ورحح3ا <)5)ملحح!3 §ححلو ، د5راذ@-3 دوF ?)فbا ¨ل)+ ار )H §Qر)Fو )H
)حح73)5 هحح+ ار دوF ?)فbا ، 4دوم5 A)عار3 )H ¨راT@3)5رد ار [ ملسو ه-لع هللا §ل,]رD3)-B
و د>)D-3 |-5 ¨رو# و5 |ي نيا هS د==i-3 ¨راذ@3)5 ه+)ح, ، <ارD3)-B ¨
Eييو>ي- هنسح C"دب ا) zوغ' ديدi zا% z)و^ ون ا- ءانب G
2 $ C"دب ناb% !ح`€lا C"دب EيتBL `(X ه–نانd * !ح`€lا C"دب f
ه77. @ #)ا# C"دب EسX }ي wرl C"دب mيا @ دشا(ي- mي# :اAحا)# z)و^ون
ر(-ا77يپ Sا77سا m77يb% ه77بو @ C77سا !77%ارbLو C77ساqياiانو :ار77ح ن^ :ا77bت
z)و^ yو77نر% ‰'`77j ‰"دب ل. $ ه. Cسا M#و-رف Eلسو هيل" هل'ا !لl $
z)و^ و77نو C"د77ب نا7b% C77سا !77%ارbL هAيت"د77بو G C77سا !77%ارbL mي#)#
G دشا(ي- !-`سا COيرشريتاس#و :اAحا)#
zا)ا# yد77ب yو77ن m77يا * Mدنن. MارbL C"دب $ !ح`€lا C"دب zا% )رj
* دشا(ي- ليe )ارjا
* ن#و77bن C77bJت ر(-ا77يپرب و mت77سنا# ƒXا77ن ا) :`77سا * +77'ا ن-.حح!P5
هحS م-5ادح-3 هحمH ، دح>)D-3 <)ملح!3 /4د-*عرد <# §ف=3 ر-M)$ ;عد+ ررO نير.S)5رKFو
2 ;ححسا 4دوحح3ر1 <)ححLلا محح-Uع <#ر&رد [هلQ 'Q ] ?)0.3 د5وادF مححiل ;ححلمSا موحح-لا ]
rيرحح> ;ححي# نححيا :)ححسا هحح+ G ميدحح-5ادر8 'حح3)S )محح> ¨ارحح+ ار نححيد )حح3 6ورحح3ا [ مححi=يد
?6)ح5 ;حسا <)حLلا مح-Uع <#رح& هحS ار §ل3)S R).S ?)0.3 د5وادF هS د=5اد-3 <)5)مل!3
{ححسو$ نححيد م)ححiحا §3)ححم$ ، ;ححسا هحح.ف75 <# رد <)!5ا ¨رورO ن-5او& §3)م$و ، 4دوم5
مححسا /)حح=+ ، ;ححسا 4د> p-Oو$و pيرL$ دمح3 Aرgح {سو$و <)-+ <)Lلا م-Uع <#ر&
محح-Uع <#رحح& J+)ححK3 <)ملحح!3 4)حح8رHو ، درادحح5 AرورححO Aد)ححDع ¨ار+ ¨ديدQ م)iحا ه+
¯ ;*-*حرد دي)م5 'مع رD3)-B ;=سو <)Lلا `uu G ;ححسا 4دوححم5 A)ححعار3 ار مسا نيد
ار دوححF / هححف-qو مححسارD3)-B دي)حح> هححS ;ححس)=03 نححيا ه+ نيد م)iحارد ¨رو# و5و ;عد+
م)iحا د)cيا ه+ AرورO /)=+ ، ;سا ه.>اد <)-+ w&)5 ار نيد ، 4داد5 م)c5ا '3)S Aروص+
§لحح, ]رD3)حح-B Aرححgح ¨ل)حح+ ;ححم7$ و رفS ديد 6رb نيا هS م->)D-3 Aد)Dع ¨ار+ ¨ديدQ
ارح5# هحS ديد Ž Q م)iحا ¨رو# و5و د)cيا ه+ §$رورO m-H <# ر-Yرد ، د>)D-3 [ملسو ه-لع هللا
G د>)D-م5 ميراد=B Aد)Dع /TQ
Eلسو هيل" هل'ا !لl$ر(-ايپ Cنس }ي ن#رب mيبcا * [ ع <اد=مححL5ادو /)مل
G درDحح-3 ن-+6ا ار [ملسو ه-لع هللا §ل,]رD3)-B ;=س |ي ;عد+رH هS د5رU5 نيا ه+ مسا
هح$)حح1 مححسار3 §1و.3 |ي 46)=Q موس و مود 6ور رد <)5)مل!3 ن-+ رد 6ور3ا ?)j3 ه5و@+
§5اوححF 46)ح=Q ;=حس ;عدحح+ نحيا ، ;ححسا 4دحح> kاور ه.حح>اد5 نححيد رد §لح,ا هححS §5اوحF
¨ر)-حح!+ ارححي6 درDحح-3 ن-+ 6ا د=>)D-3رQاو RاوM ¨اراد ودرH هS ن-1د$ مسار3رد •ار.>او
Wا هح$)حح1 هحح+ ادرحح1 ;حح!-5 'iححL3 دحح=يو@-3 §1و.3 |ي A)1ورDF <د-=>6ا د0+ s)P>ا
G ميور-3
177
* :`سا SدB- mي#cا :#ر- mتخاسرفنت- * | ¨د+ ر)-!+ رو3ا Xل)Y )H ;عد+
نحح-=e <دححيد )حح+ <)5)مل!3ر-Y اذ7ل ، ددر@-3 EPB مدر3 ن-+ رد مسا مسا ه+ هS د>)D-3
رححف=.3 مححسا WريذححB 6ا ه.حح!5اد مححسا 6ا §ححيTQ ارحح5# <)5)ملحح!3 <)حح-3 ;حح>6 ?)ححمعا
G د5وL-3
هحح+ ، ه.حح>اد=B Aد)ححDع /TححQ ار EيوححF 9ححلD&و 93و& Aاد)ع6ا 9g0+ مدر3 6ا ير)-!+
رححف=.3 نححيد 6ا ار مدرحح3 هححكل+ د5)ححسر+ نححيد هحح+ /4دححي)1 9.عدحح+ ?)ححمعا نححيا هححك=يا zوححع
9حح!S A)حح1و6وررد اذححY <دروححF ، )ححH ي6)ححس دوححF6ا Aر)ححDع هححك Aاد)ححع نححيا ، د56)حح!-3
محسار3رد <)ح8 4دح==ك ;كرح> يارح+ اذحY ن.PB ،<)8در3 يار+ )H 4ر@ل)س ،'7e ي)H6ور،
هححك=يا )ححيو ه.>اد5 مسا رد ',ا هكيرو3ا 4ر-Yو :ورع ?T=3رد د)ي6 ياذY ن.PB ، 46)=Q
9حح,وص5 مححسا :دحح*3 نححيد رد هك ;!يرو3ا هلمQ 6ا، د=>)D-3 نيد6ا {لYر-!ف$ هc-.5
Aد)حDع /TححQو 4دوحم5 _ار.حFا دوححF يارحح+ ار5# مدر3 6ا 9g0+ ، ;!-5 دوQو3 )75# درو3رد
، ه.حح!5اد م6ل ار ى1و.3 '-3)1 )+ aمكو يدردمH مسا :د*3 نيد هك-ل)حرد، د5ر)مL-3
اذححY <ارحح@يد يارحح+ )حح$ د5وحح> روححDc3 <)حح5# هك=يا ه5،دو> aمك <)Lيار+ هك ;سا <)5# Jح
Xحح-$ر$ د)حح3اد ;DYرور)حح-.Fا ه+ رHو> ?T=3رد دي)+ هك [هم-لو]ي اذY <)=VمH،د56)س 4د)3#
ارحي6،هح.1ر8 دوحP+ ار يرح@يد 'كح> <وح=كا ،دح>)+ WدوحF <او$ J+)K3 اذY نيا و ، ددر8
ر)ححك نححيا هححك Gد6)ححس 4د)3# د)3اد ار5)5# ?T=3 Zر)ص3 )$ د56)!-3 روDc3 ار وا ر.Fد '-3)1
;فل)P3 هiل+ دراد5 مسا :د*3 نيد رد 9س)سا )7=$ ه5 هك ;سا ملqو يرو#و5 _و5 aي
G د>)D-3 97لا م)iحا 6ا pير,
<6رحح73 )+ ار5# مدر3 ير)-!+ ، هك ;سا 93سا ر-Y ;عد+ aي ن.1ر8 ه5)يوb <)=VمH
رد D& ار ?وححB نححيا :ورححع <اردار+و <اردBو ، د==ك-م5 dر1، د>)D-3 :ورع دوF Jح هك
ر-Yر)ححك نححيا هححك دحح==ك-3 هDححس)ح3 <6 ر73رد ار5# <H)Q6ا 9g0+و،ه.Fاد5ا دوF ي)H X-Q
;ححسا 9ل)حح3 )ححيو ?وB راد*3 <)مH <6 ر73 اري6 G د>)D-3 93سا م)كحا rل)P3و _ورL3
)1رحح, 93ححسا ;0يرحح> رد <# Zرححص$ Jحححو دوححL-3 ن--0$ :ورع يار+ š)i5 م)@=H هS
G دراد5 9*ح m-H <#رد Eل-3)1 ي)gعا ري)سو ، 4دو+ <6 <)مH ;سد+
، دححي)م5 dرحح1 Aاد)ححDعو دوححF Aاد)ححع <)حح-3 )حح$ ;ححسا م6ل 9حح*-*ح ن3وحح3 |ححي يارحح+
G دي)م5 •ر$ ار5# د>)+ ه.>اد5 :)سا 9=يد sوص5رد هiير)SرHو
مدر3 9لD&و 93و& A)=0=ع 6ا 9g0+ )H)Q 6ا 9g0+رد ، ، دوححL-3 ه.>اد=B Aد)Dع /TQ
4دحح==ك يارحح+و 4دوحح+ 4)=8 هكل+ ، د5راد5 9+اوMو ، د=.!-5 Aد)Dع )7=$ ه5 Aاد)ع نيا هك-ل)حرد
G درو)-م5 دوQو+ ار 90ف=3 m-H <#
/ارحح*فلل A)&دححصلا )ححم5%] 2 دححي)3رف-3 ?)حح0.3 دحح5وادF <)ححLلا محح-Uع <#رحح& رد j3
)7=$ 97لا مكح نيا :)سا ه+ ، د>)D-3 <)=-ك!3و /ار*1 يار+ {*1 )H ه&د, [ن-ك)!ملاو
هححك دححي)م5 4د)ف.ححسا [4رحح-Yو 9ححلف5 ي)ححH Aارحح-F ، A)ححك6 ?وححB] ه&دحح, 6ا دحح5او.-3 هك-!ك
، 4دوححم5 Xحح-$ر$ 'حح1)ح3 'كحح> ه+ ار A)&د, )ي مدر3 6ا 9g0+ 9لو ، د>)+ ن-ك!3ور-*1
EيوF ي)H Aوعدو '1)ح3 )ي و ، د=Hد-3 د=م5او$و رادلوB مدر3 ه+ ار ن-ك)!3و /ار*1 Jح
د6رو W$و 90س هS ;سا م6ل sFا )+ <)مل!3 |ي يار+ G د=3)=-3 Aار-F ;ي)75رد ار
هحح+ ، Aد)ححDع {يارحح> J+)حK3و ، 4دوححم5 dرحح1 Aد)حDع 6ا ار 93وحح& ي)H kاورو Aاد)ع )$ ،
G د6رو Aرد)D3 EيوF ر)8درورB E.سرB
178

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->