P. 1
فقه آسان جلد دوم

فقه آسان جلد دوم

|Views: 242|Likes:
منشور بواسطةMohammad Saleem Zahidi

More info:

Published by: Mohammad Saleem Zahidi on Feb 21, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2010

pdf

text

original

ناسآ هقف

یعفاش ماما بهذم رد
روشاع یسیع دمحا :فیلات
یمیهاربا دومحم رتکد :همجرت
) مود دلج (
تاکز
،تسسسا رایسسسب رسسی ! ی"!#$ ! وم" ی%&م هب یبرع 'اب( رد )اک( هم*ک
:د%+و, - . / ر#
0
لااک
1
(
1
2 ! 3درسسک وم" ! دشر ت4ک ی%&+ - 5/ اسسم
1
لا اسسک
1
(
1
2 5اسسم
3ت$ا+ 6+ا#$ا - '
7
8$ / اک(
1
2 رسسب )اسسک( 3دسسش 'ا!ارسس$ ی"8$ 9ی" ! ری 3
:د+امر$ یم د"!اد 3دوش یم :8;ا #ی" <(اس =ا> ! ری?@ت
﴿  ` [  ﴾ ABمش CروسD E 3F
- دش راGتسر د"ادر, =ا> ! هیک#ت ار 6+و BH" Bکره 2 3
تسسسا Cدسسش :8;ا #ی" Iدم ی%&م هب ! تسا ری?@ت ی%&م هب هیک#ت هک
:د%"ام
﴿  · ± ﴾ AJK" CروسD LM 3F
- دیNاتسم ار 'اتدو 2 هک ﴿ · ﴾ D ی%&م هب وحدمت 3تسا Fا
)اسسOP; ! Qا%سسRا هب هک دوش یم هتH, یلام رادOم 'S هب اعرش )اک(
)اک( ت?ج 'S هب ! ددر, یم تادر> یRوTUم V+ارش اب ،WوTUم
<! هب هک یسک <اعد ! )اک( تادر> اب 5ام 'وX ،تسا Cدش Cدیما"
:د+امر$ یم د"!اد 3دبا+ یم ی"!#$ دوش یم Cداد
﴿ [ ·[ [ '
 ·   .´ 
 ´ ﴾ AY!ر CروسD LE 3F
- !D دسسیهاو یم ار اد <اZر 'S (ا ! دی%ک یم تادر> )اک( (ا ه["S
ت$اسس+رد ار 'S رسسبارب دسس%X 'اسس%+ا ،Fدی%ک یم تادر> اد <اZر دیما هب
د"ا \ت4+و 5ام 'ا,د%هد 6+ا#$ا ! د"راد یم 2 3
تاکز مکح
3تسسا ]سجا! \یم*سسم .اسمجا ! <وP" ت%س ! اد روتسد ربارب )اک(
:تسا هتH, د"!اد
﴿ ·[ ´ ﴾ ACرOب CروسD ^L 3F
- د+(ادر_ب ار دو 5ام )اک( 32
﴿  [ ' [ 
· · ´ ﴾ CروسسسD
Aهبوت `aL 3F
D- رPمای> <ا  ه*یسسس! \سس+ا هسسب ات ریGب ار 'ا4+ا 5اوما )اک( ! هbدR F
]+cسس?ت ار 'ا"S DBH"F ! د+(اس =ا> F'اها%, ! dUبD ی,دولS (ا ار 'ا"S
دی%ک I8Rا ! 2 3
رPمای> !  :تسا هتH,
- سe
f
ا ی
1
% fب
/
g B
h
م1 ی*ع 1 Y
/
8 2 3
- تسا Cدش Cدا?" ه+ا> ! 'وتس i%> رب Fهک تسا یاکD Y8سا 2 3
Y8سا ه"اGK%> 'اکرا (ا یj+ )اک( ! تسا )اک( اه ه+ا> \+ا +ا> 9+ هک ۀ
،دوسسش یسسم ر$اسسک دسسشاب 'S kوج! ! تیZر$ رj%م Bک ره B> 3تسا
رسسه ! 3دسسشاب Cدسسش lر#سسب 'اسسبایب رد اسس+ Cدوب 'ام*سم C(ات هک \+ا رGم
M
دوسسش هسست$ر, <! (ا ر!( هسسب یتسسس+اب د(ر! .اسس%تما )اسسک( 'داد (ا Bسسک
m+دR رjبوبا هک ه"و, 'امه  ! دوسسم" راسست$ر )اسسک( n"اسسم 'ادسسترم اسسب
:تH, - هب هک ار )اک( 5اوما (ا <رتش د%بو"ا( ه["ا%X د%,وس <اد هب
رPمای>  JG%Kیم 'ا4+ا اب 'S ر;ا هب د%%ک n%م \م (ا د%تادر> یم 2 3
تاکز ا!"ا هسس+ر@$ )اسسک( هسسک ی"دب )اک( یj+ ،تسا .و" !د )اک( :
! )ا"اویح )اک( dماش هک یلام )اک( <رG+د ! ،دشاب یم FCر@$رسD
3دوش یم یتراKت <اهoاک ! اه Cویم ! ت4ک ! 5و>
کز هک ی#ا"ا!$ح و %شا!م نا&#ا 'سا بجاو
.اوسس"ا ! اسس?"S همه رد هک د%Hسو, ! ،!ا, ! ،رتش (ا د%تراPع )ا"اویح \+ا
رد 'اوسیح .وس" هسس \س+ا هب )اک( WاTتا 3تسا ]جا! .امجا هب ا?"S
)رpسسک ! وسسم" ! دسسشر )رpسسک ! اسس?"S )رpسسک dسسیلد هب )ا"اویح ر+اس \یب
\+ا (ا 'اوت یم B> ،تسا ا?"S 'دوب تشو, 58ح ! ،ا?"S دوس ! Cد+ا$
'S dسسRا هسسj%+ا dسسیلد هب ! 3دوم" 9مک 'اد%م(ای" ! 'اOحتسم هب m+ر;
3تسی" ]جا! )اک( ،)ا"اویح (ا ا?"S ریq رد هک تسا
تا"ا!$ح و یشا!م رد تاکز (!جو )*ا+ش
:تسسا #یX 6ش )اک( kوج! V+ارش ` ،'دوسسب 'ام*سسم r M \تسسشاد r
،ت+رح ! <دا(S L ،dماک 'دوب 9لام ! Yات 9*م \تشاد r ^ دسسح \تشاد r
،ررسOم kاسT" s ه$وس*ع (ا 'S یسس; هسک اس?"S رسسب 5اسس 9سس+ \تسشc, ! r
\سس+ا رسسب ! 3د%سسشاب هتسسشاد" ه$وسس*ع 'درسسک راP"ا هب <(ای" ! د%%ک CداHتسا
6ش ،تسسسا دO&%م \یم*سم .امجا #یX ی*سسRا ر$اسسک رسسب )اسسک( Bسس>
:تH, m+دR رjبوبا 'وX ،تسی" ]جا! - ! هbدسسR هسسt+ر$ تسسسا \سس+ا
رPمای> هک یتاک(  تسسسا Cدرک uر$ ! ]جا! \یم*سم رب 2 dسسیلد هسسب 3
ر$اسک اسما ! ،دس%%ک یسم" هPلاس@م رسHک 5اح رد ر$اک (ا ار )اک( ،هک \+ا
Cدسسش ]سسجا! <! رسسب 6"دوسسب 'ام*سم Cر!د رد هک <#یX ! )اک( دترم
'وX ،تسی" ]جا! #ی" Cد%ب ! Cدرب رب ! 3دوش یم" Vbاس <! (ا تسا
:د+و, یم یلا&ت <اد 'وX ! ،تسی" 9*م <اراد Cدرب
﴿ ´  `[   ·
 ﴾ Adح" CروسD vs 3F
- دراد" )ردb <#یX wیه رب هک =و*مم <ا Cد%ب 2 3
تیjلام هک یسک رب ! 3دشاب یم 6بابرا 5ام دراد هک ه["S ،دPع B>
هک <ا ه&+د! 5ام ! یPTq ! <د(د 5ام د%"ام تسی" )اک( دراد فی&Z
هب د%تسه QرTتلا .و%مم 'وX ،تسا Cدش 'S رj%م \یما xUش
3'S راj"ا ! ]Tq ! <د(د ]Pس
یسسم ]سسجا! )اسسک( yارسسا یتسسb! \سسjیل ،تسا ررOم ا?"S رد )اک( هتPلا
هسسب \تسس4,رب (ا 6سسی> 5اسسم ه["اسس%X ددرسس,رب 6PحاسسR هسسب 5ام هک دوش
Cراسسبرد تسا \ی%[مه ! ،ددر, یم Vbاس 'S )اک( دوش ف*ت 6PحاR
)اسسک( ،ت$اسس+رد ! zPb (ا 6ی> ریq هم{ رب Cدش تبا| هک یهدب ! Yا!
راسسjP*; رسسب 'S yارسسا ت$اس+رد ! 5وسTح (ا د&ب \jیل Cدش ررOم 'Sرد
3تسا ]جا!
L
اسست Cد4" Y8عا ! هتشc, 'S رب 5اس 9+ ! Cدش ادی> ! Cد4م, هک یلام
'S (ا دسس&ب \سسjیل تسسسا ]جا! 6PحاR رب 'S )اک( دوش ادی> 6PحاR
'S Cدس%%ک ادسسی> ! Cد"رادرب ر,ا \jیل 3در!S }%X هب ! درک zPb ار 'S هک
'S 9سسلام ! دسس4" ادسسی> 6PحاسسR ! دوسسب Cدرسسک Y8عا ار 'S Cدسس4م, 5ام
5اسسم ی*Rا ]حاR هم{ (ا ! دوش یم ]جا! !ا رب 5ام 'S )اک( د+در,
یعرسسش ررسسOم kاسسT" دح (ا رتمک هک یj*م ! 5ام ! 3ددر, یم Vbاس
)اسک( kوسسج! ~رسسش kاسT" دسسح 'وسX ،تسسی" ]سسجا! 'S )اک( دشاب
kاسسT" دح هک یسکرب ! 3ت$ر دهاو \Uس 'S (ا هک ه"و, 'امه تسا
'S (ا 5اسسس 9+ هک \+ا رGم دوش یم" ]جا! )اک( دراد 'S (ا رت4یب !
رPمای> 'وX ،درcGب kاT" دح  :تسا هتH,
- 5/ و
g
ح
1
لا ه
f
ی
g
*
1
ع 1 51 و
g
ح
/
+
1
یت
0
ح
1
5
h
ام
1
•$ € 1 اک(
1
o
1
2 F د!ادوب• Cا!ر 3D
- درcGب 'S رب 5اس 9+ هک \+ا ات تسی" ]جا! )اک( 5ام رد 2 هب 3
3د!ادوبا ت+ا!ر
رد ! دسس"راد ه$وسس*ع 'درسسک راسسP"ا هب yایتحا 5اس ی; رد هک یتا"اویح رد
:تسسH, دسسش 5اوس <! (ا 'اد%Hسو, )اک( دا(S ه$و*ع - 'اد%Hسسسو, رد
یسس; رد ! د%سسشاب هتسسشاد" ه$و*ع 'درک راP"ا هب <(ای"! د%شاب همNاس هک
9سس+ د%Hسسسو, ‚•ر تسسسیب ! دسسR 9سس+ ات ‚•ر d?X (ا د"ر[ب دا(S 5اس
تسا ا?"S )اک( ‚•ر 2 رد 'دسس+رX همNاسسس (ا دارم ! 3<راUب ت+ا!ر هب 3
! !اس, Bس%ج ! رتسش Bس%ج رسیq رد ! 3تسا IاPم ! دا(S ه$و*ع ! nترم
CدسسمS ا?"S Cرابرد یعرش x" 'وX ،تسی" ]جا! )اک( د%Hسو, B%ج
اسس?"S رد )اسسک( kوج! Yدع هک د%"ام یم dRا Jjح رب ا?"S ریq ! ،تسا
:تسا CدمS Jه \یحیحR رP رد ! 3تسا
- ƒ7 b 1د
1
R
1
C
f
د
f
P
g
ع 1 o
1
!
1
ه
f
س
f
ر
1
$ 1 ی$ J
f
* fسم
/
سلا ی*
1
ع 1 B
1
یل
1
2
- تسی" ]جا! )اک( 'ام*سم رب ،Cد%ب ! ]سا رد 2 3
,+ق" و -. و /*ار دق" 0!1 تاکز
Cاوسس CرسسO" ! ،8; :تسسسا #سسیX !د دوسسش یم nbا! „ایشا <ا?ب هک ه["S
(ا 6سسی> CرسسO" ! 8; رد )اک( kوج! dیلد 3د%شاP" هjس ا+ د%شاب هjس
:تسا ه+S \+ا .امجا
﴿   ± `
´ ﴾ Aهبوت CروسD L^ 3F
- F)اک( تادر> '!دبD د%%ک یم <راد?G" CرO" ! 8; هک ی"اسک ! 2 3
3تسا ا?"S )اک( 'داد" ،CرO" ! 8; 'دوم" #%ک (ا دوTOم هک
و -. تاک!ک2م +$3 و تاک!ک2م تاکز (!جو )*ا+ش
,+ق"
دا(S ! ،'دوسسب 'ام*سسسم :تسسسا #سسیX iسس%> اسس?"S رد )اسسک( kوج! V+ارش
! ،kاسسT" دسسح هسسب 'دیسر ! ،\تشاد ا?"S رب dماک ! Yات تیj*م ! ،'دوب
اسس+ kاسسT" دسسح C(ادسس"ا هسسب Bسسکره Bسس> 3kاT" دح رب 5اس 9+ \تشc,
تسسادر> دسسشاب هتشاد 5اس 9+ ی; رد CرO" ! 8; kاT" دح (ا رت4یب
3ه"اGK%> V+ارش \+ا .امتجا هب ~!ر4م تسا ]جا! !ا رب )اک(
^
هسسب 'S (ا یسسt&ب رسسب اسس+ kاسسT" دسسح رسسب !ا تسسیj*م 5اس ی; رد ه["ا%X
\س+ا ! Cدروس Jسه هسب dسماک 5اسس دوسش d+ا( 'S ریq ا+ …!ر$ ه*یس!
kاسسT" دح Cراب!د د+ر ه*یس! هب ه["ا%X ر,ا 3دش دهاو دوOHم ~رش
یسسم هPسسساحم kاسسT" دسسح تb! 'S (ا ،رG+د <ا ه*یس! هب ا+ دش dRاح
! تسسسا Cدسسش nسس@b 5اسسس 'S kاسسT" دسسح تسسیj*م 5ا!( اسسب 'وX ،دوش
3تسا <د+دج تیj*م د+دج kاT" dیTحت
ی4ارز ت5!67م رد تاکز
هسسک تسسسا ی+اسسه هسس"اد ! )اسسبوPح اسسج \+ا رد یعار( )oوTحم (ا دارم
یهاسسی,D '(را ! iسس"رب ! )ر{ ! وسسج ! Yد%, د%"ام ،د"وش یم nbا! )وb
QرسسTم هتU> یها, ! دوش یم Cدرو Yا …ا هbاس ! lرب هک تسا
! ا?سسشام .او"ا ! ایبول ! یتیX ایبول ! 8bاب ! دوU" ! ‚دع ! Fددر, یم
! تسسسا درا! †+رسسR xسس" اسس?"S (ا یسسt&ب Cراسبرد 'وسX ،)اسسبوPح رسسG+د
:اد 5وb dیلد هب د"وش یم mح*م 'ادب Cد"امیbاب
﴿ ·[  
  ﴾ AYا&"ا CروسD `^` 3F
D- تسسشادرب ! \سمر (!ر رد Fار یسعار( )oوسسTحم یbاOحتسسا )اک(
دی%ک تادر> 2 3
ی4ارز ت5!67م تاکز (!جو )*ا+ش
:تسا #یX هس ا?"S )اک( kوج! V+ارش
'اسسس"ا ه*یسسس! هب ا?"S B%ج هک د%شاب ی+اه#یX .و" (ا د+اب :5!ا ~رش
ه["اسس%X ،دسسش Cراسسشا 'S هب oاب رد هک اه ه"اد 'S د%"ام ،دوش یم ت4ک
رسسم| هسسب ! Cدسسش Cد%کار> داب ه*یس! هب هک ه["S د%"ام ،د%شاب !ردو ا?%+ا
]سسجا! اسس?"S رد )اسسک( دسسشاب =وسس*مم ریq \یم( رد ر,ا ! ،تسا Cدیسر
تسسسا CدسسیN!ر 'اسسبایب ! ارحسسR رد هک یکات ترد ! امر د%"ام ،تسی"
\سس+ا هسسب د%سسشاب هتسسشاد یسس%ی&م 9سسلام ه["اسس%X ،د"راد" ی%ی&م 9لام 'وX
اسس?"S )اسسک( \سسیم( 9لام رب د%شاب CدیN!ر \ی&م 9لام \یم( رد هک ی%&م
3تسا ]جا!
ه+اسم ! =اروس ! )وسb رار@سZا هس" راسیتا 5اسح رد دس+اب :Y!د ~رسش
'اسسس"ا ! دسس"ام یسسم Cد&م رد هک تسا 'S )وb ! ،د%شاب 'اس"ا ی,د"(
! Yدسس%, dسسیPb (ا دسسش Cدرب Yا" هک یتابوPح .او"ا د%"ام ،دراد یم هG" ار
تسا 'S 'دوب )وb هب 'داد WاTتا ت*ع 3J+درب Yا" هک ی+ا?"S ! وج
Q8 هسسب ،درادسس" 'اسسjما ی,دسس"( 'S '!دسسب ! تسسسا <ر!رسسZ )وسسb هسسک
! تسسا ی,دس"( راسک هسمتت !#ج ا?"S 'درو ! د%تسی" )وb هک ی+اه#یX
! Bسس$رک ! C#بر ! رای ! )اK+#Pس د%"ام ،د"راد" یتیمتح ! )ر!رZ
3ا?"S 5اpما ! Cر+( .او"ا
3دش دهاو 'ایب ا

د&ب هک د%سرب kاT" دح هب :Yوس ~رش
اه ,!$م تاکز
CدسمS ˆ+دسسح رد 'وسسX ،تسسسا روسسG"ا ! اسسمر ،‰وک( <اه Cویم (ا دارم
:تسسسا - رPماسسی>  رادسسOم <ارسسب 'اتسسسکات رد ار روسسG"ا هسسک داد روتسسسد
s
دسس%"( یسم \یمUت ترد رب ار امر هک ه"و, 'امه د%"#ب \یمUت 6تاک(
)اسسک( هسسک ه"وسس, 'اسسمه دسس"ری, یم #+وم )روR هب ار روG"ا )اک( B>
دسس"ری, یسسم Cدسسش CدیX ! Cدیسر <امر ! رمت )روR هب ار dU" 2 هسسب 3
هسسم*ک 3تسسسا هتسسس"اد †یحسسR ار 'S هسسک 'اسسPح \سسبا ! <cسسمرت تسس+ا!ر
- Wر 2 'درسسک \سسیمUت ! ر+دسسOت یسس%&م هسسب تسسسا CدسسمS ˆ+دسسح رد هک
3تسا C(اد"ا ! رادOم
تاج ,!$م تاکز )*ا+ش
! ،'ددوسسب دا(S ! ،'دوسسب 'ام*سسسم :تسسسا #یX را?X Cویم )اک( V+ارش
'اسسیب ادسس&ب هسسک kاسسT"دح ! ،\تسسشاد dسسماک تسسیj*م ! 'دوب dماک 9لام
Cدسسش Cداد WاسسTتا #+وسسم ! اسسمر هسسب )اک( هک \+ا ت*ع 3دش دهاو
یسعار( <اسه ه"اد ! )ابوPح Jjح ! د%تسه )وb ا?"S هک تسا 'S تسا
)cسسل ]سسسک <ارب ! د%تسی" \ی%X هک رG+د <اه Cویم Q8 هب ،د"راد ار
یسسب8, د%"ام ،د%تسی" <ر!رZ ! د"وش یم Cدرو ی"ارcGشو ! J&%ت !
#+وم Jjح رد ار"S یt&ب هک تسا Q8تا ریK"ا Cراب رد ! 3و*ه ! را"ا !
'دوسسب )وسسb هP%ج 'وX ،د"ا هتس"اد #+وم (ا رتoاب ار 'S هj*ب د"ا هتس"اد
3تسا رت4یب 'دوب Cویم هP%ج رب 'S
ی#را8# 9اه5اک تاکز
<oاسسک دوسسش دتسسس ! داد ! ه*ماسس&م ه%+دسسO" ! )اکوjسم اب هک <#یX ره
هسسک یلاوسسما (ا دسس%تراPع ! ،دوسسش یسسم Cدسسیما" یتراKت u!رع ا+ یتراKت
3د"در, یم ای?م )راKت <ارب
ی#را8# 0ا!ما و 5اک تاکز (!جو )*ا+ش
یسسم اسسهoاک <اسس?ب ! ه%+دسسO" V+ارش 'امه \یع ا?"S 'دوب یتاک( V+ارش
راسسKتلا 5اسسم )روR هب oاک د+اب 'S رب C!8ع دشاب € YاسسG%ه هسسب ! دسس+S رد
(ا اسست دسسشاب 'اسسیم رد )راسسKت Cدارا ! دTb 'S 'در!S تسدب ! kاستکا
! دسسشاب هتسسشاد )!اسسHت 'S اب ! ،ددر, ادج m*@م ]سک ! <داع ]سک
هک ی+اه#یX رد B> ،دری, )روR هZ!ا&م m+ر; (ا 'S تیj*م یتس+اب
! هسسPه ! Šرا mسس+ر; (ا هسسک یلاسم د%"ام د"وش یم 9*مت هZ!ا&م '!دب
'S رد هسZ!ا&م 'وسX ،تسسی" ]سجا! )اسک( دس%+S یسم تسد هب تیR!
تسسسا 'S یتراسسKت 5اوما رد )اک( kوج! dیلد ! ،تسا هت$رG" )روR
:تسا هتH, د"!اد هک
﴿  [ ´ [
'j ﴾ ACرOب CروسD M‹v 3F
- دیهدب )اک( ! دی%ک :اH"ا د+ر!S یم تسد هب هک یل8ح 5اوما (ا 2 3
3تسا یتراKت 5اوما Cرابرد ه+S \+ا :تسا هتH, دهاKم هک
:ˆ+دح dیلد هب !
- ه
/
ت
/
b 1د
1
R
1
#
Œ
سP
1
لا ی$
f
!
1
ه
/
ت
/
سb 1د
1
R
1
J
f
%
1
• 1لا ی$
f
!
1
ا?ت
/
b 1د
1
R
1
d
f
سب
f
e
f
ا ی$
f
2 D Jکاحلا Cا!ر
\یUی4لا ~رش ی*ع 3F
- <oاسسک رد ! WوسسTUم )اسسک( د%Hسسسو, رد ! WوسسTUم )اک( رتش رد
تسا ]جا! WوTUم )اک( ه"ا 2 3

هم*ک - #ب
1
2 د#" …!ر$ <ارب CدامS هXرا> ی%&م هب CدمS رP رد هک
'S د+اب B> دوش یم" ]جا! هXرا> رد \یع )اک( 'وX ! ،تسا 'ا(ا#ب
3درک )راKت )اک( رب dمح ار
kا@ \ب رمع  ! ت!ر$ یم تسو> هک درک روPع یTUش را%ک (ا
:تH, <! هب - \سس+ا \ی%مŽسسملاریما <ا :تسسH, !ا Cدسسب ار دو 5ام )اک(
رسسمع 3تسسسا YرسسX ! تسسسو>  (ا ! \سسک \سسیی&ت ار 'S تسسمیb :تسسH,
\ک تادر> ار )اک( 6تمیb 2 یسس%@bراد ! دمحا ! ی&$اش ت+ا!ر هبD 3
3FیO?یب !
نا+:ش تاکز (ا6" دح
رسسH" iسس%> هسسب هسسک تسسسا 'S رتسسش kاT" دح \یتسU"
`
'S رد هسسک د%سسسرب
9سس+ اسس+ هلاسسس 9+ 'اوجD د%Hسو, ‚•ر 9+ رتش i%> )اک( تباب )روR
Cد <ارسسب ! 3دوسسش یسسم Cداد Fدسسشاب Cدرسسک Yامت ار 5اس 9+ هک #ب ‚•ر
<ارب ! ،د%Hسو, !د رتش `s رتسسش تسسسیب <ارسسب ! ،د%Hسسسو, هسسس رتش
5اسسس !د هسسک <ا Cدام رتش 9+ رتش i%> ! تسیب <ارب ! ،د%Hسو, را?X
<ارب ! ،دشاب Cدرک Yامت ار ‹` ار 5اسسس راسس?X هسسک Cداسسم رتسسش 9+ رتش
<ارب ! ،دشاب Cدرک Yامت v‹ Yاسسمت ار 5اسسس!د هسسک Cداسسم رتسسش !د رتسسش
<ارب ! ،د%شاب Cدرک E` Cدرسسک Yاسسمت ار 5اس هس هک Cدام رتش !د رتش
! ،هلاسسس !د Cداسسم رتسسش 9+ رتش d?X ره <ارب 'S (ا د&ب B_س ،د%شاب
'اوسس%ع هسسب هک تسا ]جا! هلاس هس Cدام رتش 9+ رتش CاK%> ره <ارب
3دوش Cداد )اک(
W 5!دج هبD s‹` ا هO$ 5!ا د*ج %سل ƒ 3Fدوش ه&جارم
رPمای> \Uس ،تسا ددع i%> 'ارتش kاT" \یتسU" هک \+ا dیلد  یم
:تH, هک دشاب
- ƒ7 سb 1د
1
R
1
d
f
ب
f
e
g
f
ا \
1
م
f
د
h
!{ 1 B
f
م
g
1 '
1
!
g
د
/
امی$ B
1
ی
g
ل
1
2 D 'اUی4لا Cا!ر 3F
- تسی" ]جا! )اک( رتش i%> (ا رتمک رد 2 3
- دراد رارb یGلاس ه" ! i%> \یب رد هک <رتش ی%&+ د!{ 2 تسس?ج \+ا هب 3
Qر; !د ره )اعارم ات تسا ]جا! د%Hسو, ،kاT" دح \یتسU" <ارب
داسس+( 9سسلام <ارب رتش 9+ رتش i%> (ا ار+( ،دشاب Cدش 9لام ! mحتسم
! 9سسلام <ارسسب Jه رتش 9+ (ا JK%> 9+ kوج! ! 3د%ک یم ررZ ! تسا
3تسا ررZ <اراد تکرا4م 'وX دراد ررZ ریO$ <ارب Jه
رjبوبا هما" 'S dیلد !  5!ا رد ! تسسشاد 5اسسسرا \سس+رحب هب هک تسا
:دوب CدمS 'S - )اسک( هسسt+ر$ تسسسا \س+ا ،'ابر?م Cد%4Uب د"!اد Yا%ب
هسسO+ر; (ا Bسسک رسسه Bسس> دوسسم" ]سسجا! 'ا"ام*سسسم رسسب هسس*لا 5وسسسر هک
(ا ! دسسهدب ! دسس%ک ادا ار 'S دسسسر> یسسم 'S یم8سسسا رادسسOم 'S Bسسکره
دهد" دهد" دش هتساو 'ا (ا رت4•ب B• ره (ا ! دهدب دش هتساو 2 3
(ا رتسسمک <ارسسب 'S 'داد هسسک <د%Hسسسو, تسسس"اد دسس+اب 3<راUب ت+ا!ر هب
،تسا ]جا! رتش i%> ! تسیب - هعcج 2 تسسسا <د%Hسسسو, 'S ! تسسسا
هسک تسسا <#سسب ا+ ! ،Cدا?" یGلاس !د هب ا> ! Cدرک Yامت ار 5اس 9+ هک
`
3تسا رH" رتش …رامش دحا! r
v
هسسم*ک 'وسسX ،دشاب Cدرک Yامت ار 5اس !د - €اسسش 2 CدسسمS ˆ+دسسح رد هسسک
Cداسسم رتش uاUم ت%ب ! ،دوش یم :8;ا !د ره #ب ! د%Hسو, رب تسا
! ،تسا Cدش Y!د 5اس رد dاد ! Cدرک Yامت ار 5اس 9+ هک تسا <ا
ار 'S ت?ج 'S هب - uاUملا ت%ب 2 Cدیسسسر 'S تسسb! هسسک دسس"ا Cداس?" Yا"
dمحت ار <د&ب ه[ب 'ام+ا( درد! ددر, \تسبS رG+د راب …ردام هک تسا
! ،د%ک - uاUم 2 اما ! ،تسا 'ام+ا( درد - 'وP*لا ت%ب 2 <ا Cداسسم رتسسش
nسZ! …رداسم هسک تسسسا Cدیسر 'S تb! 'وX ،دراد 5اس !د هک تسا
اما ! 3دهد ریش ار …ا ه[ب رG+د راب ! د%ک dمح - هOح 2 <ا Cداسسم رتسسش
! ،درPب راب ! دهد <راوس هک دراد ار 'S :اOحتسا 'وX تسا هلاس هس
رسس" رتسسش اب <ری, تHج ! dح$ …ر+c> :اOحتسا 'وX :د"ا هتH, یt&ب
اما ! 3دراد ار - هعcج 2 Cدرک Yامت ار 5اس را?X هک تسا <ا Cدام رتش
تسس?ج 'S هسسب ! ،تسا Cدا?" یGلاس i%> هب ا> ! - هعcسسج 2 Cدسسش Cدسسیما"
'وسسX :تسسسا هتH, ی&مRا ! ،د%ت$ا یم !ا \ی4ی> <ا?"اد"د 'وX ،تسا
3د%ت$ا یم" 6+ا?"اد"د 'S (ا د&ب رG+د
(;$م وا< و) وا< (ا6" دح
!ا, )اک( kاT" دح \یتسU" La ه%+راسس> ‚•ر 9+ 'S رد هک تسا ‚•ر
یم ]جا! هلاس !د ‚•ر 9+ ‚•ر d?X <ارب ! ،دوش یم ]جا! FnیPتD
:'وX 3دوش - رPمای>  dسسPج \ب {ا&م  <! هسسب ! داتسسسر$ \سسم+ هسسب ار
9سس+ ‚•ر dسس?X (ا ! ،ه%+راسس> ‚•ر 9سس+ !اسس, ‚•ر یس (ا هک داد روتسد
دریGب هلاس !د ‚•ر 2 ! هتسسس"اد \سسسح ار 'S هسسک <cسسمرت تسس+ا!ر هسسبD 3
هسسی*ع nسسمKم ار 'S ی"اسس+!ار ! ،دراد ار \یUیش ~رش :تسا هتH, Jکاح
3Fد"اد یم IاحR kاحRا
- nیPت 2 یGلاسس !د هسب اس> ! Cدرک Yامت ار 5اس 9+ هک تسا <ا هلاسو,
ار 'S دسسشاب یسسم …رداسسم 5اسسP"د هسسب 'دسس+رX رد 'وسسX ! ،تسسسا Cدراc,
- nیPت 2 3د"ا Cدیما" - ه%سم 2 هتشc, 'S (ا 5اس !د هک تسا <ا هلاسو,
تسا Cدش dماک 6+ا?"اد"د 'وX ! ،دشاب - ه%سم 2 3تسسسا هسست$ر, Yاس"
Cداد هلاس !د ‚•ر 9+ ‚•ر d?X (ا ! ه%+را> 9+ ‚•ر یس (ا \+اربا%ب
3د!رب 6ی> هک C(اد"ا ره ات دوش یم
ناد=>س!< (ا6"دح
9سس+ د%Hسسسو, ‚•ر 9سس+ هک تسا ‚•ر d?X 'اد%Hسو, kاT" \یتسU"
!د ‚•ر 9سس+ ! تسیب ! دTj+ (ا ! ،دوش یم ]جا! هلاس!د #ب ا+ هلاس
‚•ر دسسTj+ ره (ا B> ،د%Hسو, هس ‚•ر 9+ ! تس+!د (ا ! ،د%Hسو,
رjبوسسبا هماسس" رد <راسسUب 'وسسX 3دوسسش یسسم ]جا! د%Hسو, 9+  Cدر!S
:تسا - 'اشداد&ت د"رX یم دا(S ف*ع رد هک همNاس 'اد%Hسو, Cا, ره
رسسه ،تسسسا ]سسجا! د%Hسسسو, 9سس+ دیسر ‚•ر تسیب ! دTj+ ات d?X (ا
،تسسسا ]سجا! د%Hسسو, !د دسش رتسس4یب تسیب !دTj+ (ا 'اشداد&ت Cا,
9سس+ ‚•ر دسسTj+ رسسه <ارسسب تسسشc, دسسTیس (ا 'اسسشداد&ت Cاسس, ره B>
تسا ]جا! د%Hسو, 2 3

- هعcج 2 ! هلاسj+ د%Hسو, - هی%| 2 \سسب رسسمع 'وسسX ،تسسسا هلاسسس!د #ب
kا@  :تH, - یسس*ی ! <را!رسس> 'اد%Hسو, ،'اد%Hسو, )اک( <ارب
،دسس"ریG" 9لام (ا ار dح$ ! ’وb ! یشر!ر> ! <ریش 'اد%Hسو, ! :اX
Fهسسی%|D هلاسسس !د #ب ! FهعcجD هلاس 9+ د%Hسو, هj*ب FددرG" ررtتم اتD
د"ریGب ار 2 Jلاس ! رامیب (ا ]کرم !ا )ا"اویح ه["ا%X 39لام ت+ا!ر هب 3
'وسسX ،تسسسی" #+اسسج )اسسک( <ارسسب kوسسی&م ! راسسمیب 'اویح \ت$ر, د%شاب
:د+امر$ یم د"!اد
﴿  · .´ [
 · ﴾ ACرOب CروسD M‹v 3F
- )اسسک( ! دسسی%ک هسسOH" 'S (ا هسسک دسسی%j" kوسسqرم ا" ! =ا> ا" 5ام دTb !
دیهدب 2 3
:تسا CدمS ˆ+دح رد !
- ر
h
اوع 1 )
/
ا{ o
1
!
1
ƒ7 سم
1
ر
f
ه 1 ƒ
f
b 1د
1
T
0
لا ی$
f
c / 1 Ž g ت
/
o
1
!
1
2 D 3 <راUPلا Cا!ر 3F
- دوش یم" هت$ر, روک ! ری> 'اویح ،هbدR ! )اک( <ارب 2 3
<اج هب <cمرت !D - راوسع 2 “سHل - ]سیع 2 :هسک تسسا هستH, ! Cدر!S ار
3Fتسا \سح - هسسمره 2 =رسسحت یبوس هسب دس"اوت یسم" هسک تسسا <رسی>
)اسس"اویح هسسمه رسس,ا 3تسسسا روک ! kوی&م ی%&م هب راوع ! ،دشاب هتشاد
'وسسX 3دوسسش یسسم هسست$ر, kوسسی&م (ا #ی" )اک( د%شاب kوی&م xUش 'S
:تسا هتH, د"!اد ! 3تسا \+ا !ا 5ام
﴿  [ ' [  ﴾ CروسسسD
Aهبوت `aL 3F
- ریGب )اک( ! هbدR ا?"S 5اوما (ا 2 3
رسسیq هب ف*jم ار 9لام ه["ا%X 3د%تسه 'اj+رشرG+د د%"ام #ی" 'اریO$ !
)ا"اویح ا?%ت 9لام ر,ا ! ،Jی%ک یم Qاحجا <! هب ،JیNام%ب دراد ه["S (ا
'اسسمه دوسسش یسسم هت$ر, )اک( <ارب ر" 'اویح <! (ا دشاب هتشاد رکcم
یسسم هسست$ر, راسسمیب 'اوسسیح !ا (ا د%سسشاب رامیب ! z+رم همه ر,ا هک ه"و,
یسسم ت$اسس+رد 9سسXوک 'اوسسیح <! (ا د%سسشاب 9Xوک ا?"S همه ر,ا ! ،دوش
رjبوبا 'وX ،دوش  :تسسH, kرسسع 'ادسسترم ! دادسسترا dسسها Cرابرد - هسسب
(ا د%سسشاب Cداد رPمای> هب )اک( 'او%ع هب هک ار <ا Cرب ر,ا د%,وس <اد
Y(ادر> یم }%ج هب ا?"S اب 'S رس رب د%%ک n%م \م 2 3<راسسUب تسس+ا!ر هب 3
هم*ک - :ا%ع 2 9سس+ هسسک تسا <ا Cرب ی%&م هب ،تسا CدمS ˆ+دح رد هک
دسس"ریمب 5اسسس ی; رد ام 'اد%Hسو, هک ی%&م \+ا هب 3تسا Cد4" هلاس
دراد" <#یX Cرب #ج 9لام 'وX )روR \+ا رد د%"ام" یbاب اه Cرب #ج !
9سسلام (ا )اسسک( ت$اسس+رد روسس”%م هب د+اP" 3ددر, یم ت$ا+رد Cرب <! (ا
5اوسسما !#سسج اسس?"S 'وسسX ،دوسسش هسست$ر, Cدریسسش 'اوسسیح ! <را!ر> 'اویح
'وسسX ،دوسسش یسسم" هسست$ر, <! (ا #سسی" \تسسسبS 'اویح ! ،د%تسه د%مش(را
رPمای>  )اسس"اویح همه ر,ا ! ،تسا Cدرک ی?" \تسبS 'اویح \ت$ر, (ا
dسس?X <ارسسب 'وسسX ،دوسسش یم" هPلا@م \تسبS 'اویح !ا (ا د%شاب \تسبS
E
kوسحم ‚•ر !د dماح 'اویح هj"S 5اح ! تسا ]جا! ‚•ر 9+ ‚•ر
3ددر, یم
اسس+ دسسهدب \تسسسبS ! <را!رسس> ! :اسسX 'اوسسیح دسسشاب یZار 9لام ر,ا هتPلا
3دوش یم هت$ر, <! (ا دهدب Cدریش 'اویح
دشا? @!لAم مه ا? نا&Bام هک یCاک+ش 0ا!ما تاکز
:تسا .و" !د رب تکرش
3دشاب یم" xU4م ! ادج <رG+د (ا یj+ J?س هک .ا4م تکرش :5!ا
(اسستمم ! ادج ! Jه را%ک رد „اکرش (ا 9+ ره 5ام هک راوج تکرش :Y!د
رارسسb Jسسه )ر!اسسKم رد رسسH" 9سس+ 5اسسم )روR هب \jیل ،تسا <رG+د (ا
!د 5اوما B> ،د"راد ری|•ت )اک( رد تکرش .و" !د \+ا (ا 9+ ره 3د"راد
هسسب 3دوسش یسم uرس$ دحا! xUش 9+ 5ام هل#%م هب رH" د%X ا+ xUش
رPمای> هتH, dیلد  :هک
- \سسم
f
'
1
اسسک ام
1
!
1
ƒ
f
b 1د
1
T
0
لا ƒ1 ی
1
4g 1 n
h
م
1
ت
1
K
g
م
/
\
1
یب
1
: / ر
0
H1+
/
o
1
!
1
:
h
ر
Œ
H1ت
1
م
/
\
1
ی
g
ب
1
n
/
م
1
K
g
+
/
o
1
ƒ
f
+
0
و
f
س
0
لاب
f
ام?
/
%
1
ی
g
ب
1
'
f
ا&ج
1
ارت
1
+
1
ام?
/
"
0

f
$ 1 \
f
ی@
1
ی* f1 2 D 3 <راUPلا Cا!ر 3F
- xUسسش 9سس+ J?سسس 'وX ار هbرHتم Yا?س )اک( (ا رار$ ت?ج هب د+اP"
!د J?سسس (ا هسس["S ! ،درسسک kاسسسح ادسسج Jه (ا ار nمتKم Yا?س ا+ ،دحا!
د%%ک یم JیسOت دو 'ایم <!اسم رو; هب دوش یم Cداد 9+رش 2 3
dسس?X <رسسG+د ! دسسشاب هتشاد !ا, ‚•ر یس „اکرش (ا یj+ ه["ا%X B>
،تسا uر$ دوجوم 5اوما رد هک ت$ر, ار <#یX )اک( dماع ! ،‚•ر
درتسسسم ‚•ر d?X ]حاR (ا ار دو )!اHتلا هب !ا, ‚•ر یس ]حاR
3‚•ر d?X )اک( (ا تسا رتمک ‚•ر یس )اک( 'وX ،دراد یم
D+:&م 0ا!ما تاکز )*ا+ش
:تسا Y(o ~رش ه" =رت4م 5اوما )اک( <ارب
3دشاب یj+ =رت4م )ا"اویح ه"اPش CاGمارS ! CاGباو د+اب :5!ا
3دشاب یj+ 'ا4ها,ارX د+اب :Y!د
هتسسشاد ه"ا,ادسسج 'اسس>وX 9سس+ ره د+اP" ! دشاب یj+ 'ا4"ا>وX د+اب :Yوس
3دراد" 5اjشا د%شاب دد&تم =رت4م 'ا"ا>وX ر,ا اما ،د%شاب
ه"ا,ادسسج dسسح$ ! دسسشاب یسسj+ 'اسس4یمUت رسس" 'اوسسیح ! dح$ د+اب :Yرا?X
:تسا CدمS ˆ+دح رد 'وX 3د%شاب هتشاد"
- '
f
ا@ی
g
* fU1 لا!
1
– اسس&
1
م
1
ت
1
ج
g
ا ام
1

1
– یسسعf ار
0
لا!
1
u
f
و
g
سسح
1
لا!
1
dسسح
g
H1لا •سس$
f
2 D 3 Cا!ر
فی&Z دا%س–ب ی%@bرادلا 3F
- 'اسس>وX ! روUسس4بS ! dسسح$ رد „اکرسسش 5اوسسما هک تسا یتb! تکارش
د%شاب nمتKم ! دحتم 2 3
یj+ (ا 6یب ! یj+ dماش هک تسا یمUت ه%+ر" B%ج ،dح$ (ا دارم !
اسسهر ! دا(S )اسس"اویح \یب ا?*ح$ ا+ dح$ هک تسا ~رش ! ،دوش یم #ی"
3د%شاب یRا هتسد <ارب ه"ا,ادج اه dح$ هک \+ا ه" ،د%شاب
)اسس"اویح هسسمه هسسک یسس%&م \سس+ا هسسب دسس%%ک CداHتسسسا روU4بS 9+ (ا :JK%>
هسسک \سس+ا هسس" ،دسس"روUب kS uوح ا+ CاX ا+ هم4X ا+ <وج 9+ (ا یتکرش
`a
رسسG+د <روUسس4بS (ا <رسسG+د 5اسسم ! روUسس4بS 9سس+ (ا یسسj+ 'اد%Hسسسو,
3د%%ک CداHتسا
3د%شاب =رت4م Jه 'دیش!د <اج رد :J4ش
ه["اسس%X Bسس> ،د%سسسرب kاسسT" دسسح هسسب =رتسس4م )اسس"اویح .ومKم :JتHه
یتاسسک( 'S رد دسسشاب رتسسمک د%Hسسسو, ‚•ر dسس?X (ا „اکرسسش 5ام .ومKم
3تسی" ]جا!
اسس?"S رب )اک( هک د%شاب ی"اسک ه*مج (ا „اکرش ا+ 9+رش !د ره :Jت4ه
3د%شاب )اک( dها د+اب ! تسا ]جا!
3دشاب هتشاد همادا 5اس Yامت ی; رد تکرش \+ا :J?"
Cوسسیم رد تسسسا ر|Žسسم 'ا+ا> را?X رد هک ه"و, 'امه تکرش تس"اد د+اب
اسس%ب تسسسا ر|Žم #ی" =رت4م یتراKت 5اوما ! یG%+دO" ! )اع!ر#م ! اه
رد دوسسش یسسم dRاح )ا"اویح (ا هک <دوس ! n$ا%م 'وX 3†Rا 5وb هب
\Uسسس ˆ+دسسح رد C!8ع هب ،دوش یم dRاح #ی" J+درمش رب هک یعاو"ا
یسسم #سسی" .اوسس"ا \+ا dماش ! تسا Yاع هک تسا هت$ر یتکرش 5اوما (ا
'اسسP?G" هک تسا ~رش F)اqاب ! )اع!ر#مD )ار4&م <ارب B> 3دوش
هسسشو ! 'اسسترد Cدسس%%ک †سسیO*ت ! 'ار,راک ! (ر!ا4ک ! F—اب ! هعر#مD
هسسمه Cوسسیم 'درسسک 9سس4 'ادیم ! \مر ! <رایبS <وج ! هعر#م \یX
“$اسسح ! 'اسسکد 'دوب یj+ ! داحتا )ار4&م ریq رد! ،دشاب یj+ „اکرش
(ا 5اوما Cد%%ک nمج ! یZاOتم ! یXراج ! دوO" QارR !(ارت ! 5اوما
„اکرسسش هسسمه یتراسسKت <oاسسک 5اوما ! 5و> :!د%R ! '8ماع ! 'ار,را,
„اکرش (ا 9+ ره را#ت4ک ا+ 'اتس*U" ر,ا \+ا ربا%ب 3دشاب یم ~رش #ی"
هسسک د%شاب <دO" 5و> هسیک <اراد ا?j+رش (ا 9+ ره ا+ دشاب Jه را%ک رد
راسسP"ا 9+ رد 'ا4یتراKت <اهoاک ! ،د"وش <راد هG" دحا! :!د%R 9+ رد
! تکرسسش )روسسR 'S رد د%سسشاP" ادج رG+دمه (ا ا?"S (ا 9+ wیه ! دشاب
دسس%"ام همه 5اوما )روR \+ا رد 'وX ،د%شاب یم تبا| 5اوما ت@لاUم
یسسم تلoد 'S رب )ا"اویح رد ت%س هک ه"و, 'امه تسا رH" 9+ 5اوما
3درک
,+ق"و -. تاکز (ا6" دح
Yراسس?X 9سس+ 'S )اک( هک تسا 5اOpم تسیب 8; )اک( kاT" \یتسU"
'اسسمه هسسب د!رسسب oاسسب رت4یب هX ره ! ،تسا 5اOpم Jی" ربارب Jهد 9+ (ا
i%> 'S (ا هک تسا Jهرد تس+!د CرO" kاT" دح ! 3ددر, یم هPساحم
3ددر, یم هPساحم تPس" 'امه هب 'S رب دا(ام ! دوش یم Cداد Jهرد
یم8سسسا تسسما .اسسمجا ! <وP" ت%س ! 'Sرb dیلد هب ،CرO" ! 8; )اک(
3تسا Cدش تبا|
:د+و, یم د"!اد
﴿   ± ` ´
    ` ´ 
. ·` [ ´´ ﴾ Aهبوسست CروسسسD
L^ 3F
``
- یسسم" ار 'S )اسسک( ! Cدرسسک <ر!S nسسمج ار CرسسO" ! 8; هسسک ی"اسسسک !
kاcسسع هک \ک Y8عا 'ا"S هب د%%ک یم" :اH"ا 'S (ا اد Cار رد ! د"(ادر>
Fتشاد د%هاوD =ا"درد 2 3
(ا دارم - #%ک 2 ا?"S )اک( ! دشاب هتشاد CرO" ! 8; هک تسا 'S ه+S رد
5وم4م تb! 'S دهد" ار - #%ک 2 CدسسمS J*سسسم †یحسسR رد !D 3دوش یم
:Fتسا
- Y
1
وس+
1
'
1
اسک ا{˜
f
o

˜
f
اس?O0ح
1
اس?%م
f


Ž 1 س+
/
o
1
ƒ
h
سt
0
$
f
o
1
!
1
]
h
سه 1 { 1 ]
f
حf اسR
1
\
g
سم
f
اسم
اسس?ب
f
<وسسj
g
ت
/
$ 1 J
1
سس%
0
?
1
ج
1
ر
f
اسس" ی$ ا?ی*
1
ع 1 ی
1
م
f
ح•
/
$ 1 ر
h
ا" \م
f

/
N fاHR
1
ت
g
ح
1
H
f
R
/
ƒ
f
م
1
ایO
f
لا
ه
/
ل
1
)
g
د
1
ی
f
ع•
/
)
g
د
1
ر
f
ب
1
ام*
0
ک
/
C
/
ر
/
?
g
š
1
!
1
ه
/
P
/

1
!
1
ه
/
ت
/
?
1
P
g
ج
1
2 D 3 J*سم Cا!ر 3F
- رد د(ادرسس_" ار اسس?"S یعرسسش )اسسک( ! دشاب هتشاد CرO" ! 8; Bک ره
هسسب ار اسس?"S ›(!د 6سستS رد ! د"(اسسس یم ی+اه هحHR ا?"S (ا تمایb (!ر
ا?"ادسسب ار 6PحاسسR تسس4> ! وسس*?> ! ی"اسس4ی> ! د%هد یم )رارح یتUس
یم Cداد )رارح ! Cدرک —اد اددKم د"دش درس Cا, ره هک د%%ک یم —اد
دراد همادا dمع \+ا ! د"وش 2 3
8; kاسسT" ! Jسسهرد تسسس+!د CرO" kاT" هک تسا دO&%م 'S رب .امجا
3تسا Jهرد 9+ (ا Yرا?X 9+ ]جا! )اک( رادOم ! 5اOpم تسیب
,+ق" و -. تاکز (!جو )*ا+ش
:تسا ~رش #یX هس ا?"S رد )اک( kوج! <ارب
! 8; <ارسسب 5اسسOpم تسسسیب دسسش 'ایب هک ا?"S kاT" دح هب 'دیسر :5!ا
رPمای> 'وX ،دشاب یم CرO" <ارب Jهرد تس+!د  :تسا هتH,
- ف/ سT" f ا

راس%+د \
1

f
سس4عf •س$
f
!
1
„7ی
g
سش1 ا

راس%+د
f
\
1
+
g
ر
f
سس4عf \م
f
d0 b 1• •$ B
1
یل
1
ر
h
ا%+د 2 D 3 †یحR دا%س–ب Cریq! د!ادوب• Cا!ر 3F
- راسس%+د تسسسیب <ارب ! تسی" ]جا! یتاک( 8; را%+د تسیب (ا رتمک رد
تسا ]جا! را%+د Jی" 2 3
رPمای> !  :تسا هتH,
- ƒ7 b 1د
1
سسR
1
:
f
ر
1
و
1
سسلا \
1
سسم
f
:
h
ار!•
1
B
1
سسم1 '
1
!
g
د
/
ام?
f
ی$ B
1
ی
g
ل
1
2 D 3 'اUیسس4لا Cا!ر F 3
- تسی" ]جا! یتاک( ! هbدR CرO" هیb!ا i%> (ا رتمک رد 2 3
ره - هیb!ا 2 یسسم Jسسهرد تسسس+!د CرO" هیb!ا i%> B> تسا Jهرد d?X
تسسسیب رد هک تسا CدمS <راUب رد ! 3دوش - هسسbر 2 9سس+ (ا Yراسس?X 9سس+
3تسا Jهرد - هbر 2 3تسا CرO" ! 8;
رPمای> 'وX ،درcGب ا?"S (ا 5اس 9+ د+اب :Y!د  :تسا هتH,
- 5/ وسسسح
1
لا ه
f
ی*
1
ع 1 51 وسح
/
+
1
یت

ح
1
€ ‡ اک(
1
5
h
ام ی$
f
B
1
یل
1
32 D د!اد وسسب• ! دسسمح• Cا!ر
<راUPلا هححR! یO?یPلا! 3F
- درcGب 'S (ا 5اس 9+ هj%+ا ات تسی" ]جا! )اک( 5ام رد 2 3
! kاسس" رسسیq CرسسO" ! 8; رد Bسس> ،د%سسشاب xلاسس CرO" ! 8; د+اب :Yوس
،دسرب kاT" دح هب ا?"S رادOم هj%+ا رGم تسی" ]جا! )اک( …و4•م
xلاس Jسهرد تسس+!د هسب CرسO" ! xلاس 5اسOpم تسسیب هسب 8; ی%&+
…دو تPس" هب #ی" kاT" دح رب دNا( رادOم (ا هک تسا ]جا! 3دسرب
]لاسس@یبا \سسبا یسس*ع (ا 3دسسشاب Jه =د"ا هX ر,ا دوش تادر> )اک( 
`M
رPمای> هک تسا Cدش ت+ا!ر  :تH, - '
1
و
/
سسj+
1
یسست

ح
1
œ
7
ی
g
سسش1 9
1
سسی*
1
ع 1 B
1
یل
1
5/ وسسح
1
لا اسس?
1
ی
g
*
1
ع 1 51 اسسح!
1
ا

راسس%+د•'!
/
رسس4عf 9
1
ل
1
ت
g
"
1
اک ا{–
f
$ 1 ،ا

را%+د•'!ر4عf 9
1
ل
1
ه
f
ب
f
اس
1
حf P
f
$ 1 د
1
ا(ام!
1
ر
h
ا%+د ف/ T
g
" f ا?ی
g
H
f
$ 1 2 D 3 دمح•! د!ادوب• Cا!ر 3F
- 'S رسسب 5اسسس 9+ ! دیتشاد را%+د تسیب هک \+ا ات تسی" )اک( امش رب
'اسسمه هسسب دسسش ه$اسسZا 'S رب ر,ا 3دشاب یم را%+د Jی" 'S )اک( ،تشc,
دوش dمع ]یترت 2 3
یBام دا=سا و راداE? Fاروا تاکز
/*ار 9اEسا=کسا و اE:ک+ش و اEک"ا?
…(را <اراد ا?تکرسسش ا+ ا?j"اب ر”" (ا هک <دا%سا Yا?س ! رادا?ب :ار!ا
CرسسO" اسسب اسس?"S …(را هسسک i+ار <ا?سا%jسا ! د%تسه <دO" هOی|! ! یلو>
رتسس4یب اس+ CرسسO" Jسسهرد تسسس+!د هسسب اس?"S تسسمیb Cا, ره دوش یم \یی&ت
یسسم ]سسجا! تسسسا Fر4ع nبرD Jهرد 9+ (ا Yرا?X 9+ هک ا?"S رد دسرب
3دوش
ه"ا"ز ت5آ '=*ز تاکز
:دراد دوج! 5وb !د ! تسا Q8تا 'ا"( IاPم )oS ت%+( )اک( Cرابرد
'وسسX 3تسسسا ]سسجا! )اسسک( IاPم )oS ت%+( رد هک تسا 'S :5!ا 5وb
رPمای> روtح هب ی"(  8; JیUسسZ رسسیK"( !د …رتد تسد رد ! دمS
:تH, <! هب هک تشاد دوج!
- ام?
f
ب
f
ه
/
س*

لا =
f
ر
1
و
Œ
س
1
+
/
'•
1
=
f
ر
ž
س
f
+
/

1
:ا?ل
1
51 اO$ 1 ،o
1
:تل
1
اO$ 1 Ÿاcه € 1 اک(
1
\
1
ی
g
@
f
&
g
ت
/

1
اسسمه / :تل
1
اسسb!
1
3یسسP
1
%
0
لا یسسل˜
f
ا?ت
g
O1ل•
1
!
1
ا?ت&
1
*
1
U1 $ 1 Ÿر
h
ا" \
1
م
f
\
f

1
اوس
/
ƒ
f
م
1
ایO
f
لا•Yو
g
+
1
ه
f
ل fو
/
سر
1
ل f!
1
ه
f
س*

ل f 2 D 3 †یحR دا%س–ب د!اد وب• Cا!ر 3F
- ر!رسسسم اسس+S :تسسH, <! هسسب 3رسسیU" :تسسH, Ÿیسسهد یسسم ار 'S )اسسک( ا+S
رد 6سستS (ا وG%لا !د 'S <اج هب #یاتسر (!ر رد د"!اد هک دش یهاو
! تادسس"ا رPماسسی> <وسسس هسسب ! در!S رد ار اسس?"S '( 'S Ÿد%jب امش تسد
د%شاب …رPمای> ! اد 'S (ا ا?"S :تH, 2 3
)اسسک( اسس?"S رد هک تسا 'S دشاب یم رت رهاš هک Y!د 5وb :Y!د 5وb
Bسس> ،تسسسا Cدسسش CداسسمS IاسسPم 5ام&تسسسا 9+ <ارب 'وX 3تسی" ]جا!
ار 'S اسس;Žم رد 9سسلام Yاما 3د"ام یم <راک 'ا!ا, ! <راک 'ارتش د%"ام
?4+اع هک \+ا <ارب ! ،تسا Cدر!S †یحR دا%سا اب d …رهاوسس 'ارتد
(ا هک تسارS یم )oS ت%+( اب !ا یتسر>رس تحت د"دوب ی"امیت+ هک ار
دسس"ا Cداد kاوج 5!ا 5وb دا%تسا دروم ˆ+دح Cرابرد ! ،دادیم" )اک( 'S
رPماسسی> :هک  هسسب Jسسjح )oS تسس%+( رسسب mسس*@م روسس; هسسب ˆ+دسسح 'S رد
'S هسسک درسسک WوسسTUب )oS ت%+( (ا .و" 9+ رب هj*ب درj" )اک( kوج!
یسس*ی ارسس+( دوب Cدش Qارسا ا?"S رد 'وX ،د"دوب JیUZ ریK"( هO*ح !د
دسسشاب Qارسسسا ا?"S رد ر,ا هک J+راد 5وPb ار \+ا #ی" ام ! ،د"دوب JیUZ
ت%+( رد اما ! 3تسا ]جا! 'S رد )اک( ! Yارح 6"دیشو> ! 5ام&تسا
هسس"ادرم )oS تسس%+( '( هسسj%+ا dسسpم ،تسسسا ]جا! )اک( IاPم ریq )oS
! 5وسسم&م دسسح (ا 6سستoS روسس+( اسس+ ریسس4مش دسس%"ام ،د(اسسسب 6+و <ارب
`L
]جا! )اک( دراوم ه"و, \+ا رد هک درcGب !ا 5اpما <ارب Qرع ! )داع
! 'اسسجرم ! ŽسسلŽل ! ا?توbا+ د%"ام یتمیb <ا?G%س ! اهرهو, رد ! 3تسا
<ارسسب هسسj%+ا رسسGم ،تسسسی" ]سسجا! )اسسک( اسس?"S 5اسسpما ! ‚املا ! دجرب(
)اسسک( )روسسR 'S رد هسک د"وسسش <راد?G" ! هتاس دتس ! داد ! )راKت
،تسسسا رPسست&م 'S kاسسT" دسسح ! ،دوسسش یسسم اسس?"S dماش یتراKت <اهoاک
تNارسسب Jسسjح رسسب ! تسا Cد4" درا! ا?"S )اک( رد WوTUب ی*یلد 'وX
3د%"ام یم دو ی*Rا
تاج ,!$م و تا4ورGم تاکز (ا6" دح
iسس%> )اسسج Cوسسیم ! )اسسع!ر#م kاسسT" دسسح - mسسس!ا 2 اسسب رسسباربD ‹sL
:تسا CدمS \یحیحR رد 'وX ،تسا FYر,و*یک - ƒ
f
س
1
م1 '
1
!
/
د امی
f
$•Bیل
1
ƒ‡ b 1د
1
R
1
m
h
س
/
!•
1
2 3 - i%> (ا رتمک رادOم رد - mس!ا 2 تسی" ]جا! )اک( 2 3
:Fتسا CدمS J*سم ت+ا!ر رد !D - یسست

ح
1
ƒ7 سسسb 1د
1
R
1
ر
h
م
1
| 1 o
1
!
1
]

ح
1
•$ B
1
یل
1
m
h
س
/
!•
1
ƒ1 س
1
م1 ¡ 1 *
/
P+
1
2 3
- i%> رادOم هب هک \+ا رGم تسی" ]جا! )اک( )اج Cویم ! )ابوPح رد
D mس!ا ‹sL دسرب FYر,و*یک 2 3
:FdسسTتم دا%سسسا اسسب تسسسا Cد!#$ا 'S هب دو †یحR رد 'اPح \باD - رسسه
تسا .اR تTش دو mس! 2 اسسب تسا ربارب .اR رهD v‹AM Yر,وسس*یک
3Fتسا Cدرک dO" 'S رب ار .امجا رc%ملا \با !D 3FYد%,
رPمای> 'وX تسا ه%+دم dها ه"امی> تسا رPت&م هک ه["S  :تH,
- jم
f
لا g ƒ1 سj
0
م
1
'
/
(
g
!
1
'
/
(
g
و
1
لا!
1
،ƒ
f
%
1

f
م
1
لا 5/ ایj
g
م
f
5ای 2 3 - '(! ! ه%+دسسم ه"امی>
تسا رPت&م هjم 2 3
! اهارسسس"ا!راک ! دجاسم رب ه$وbوم )اqاب Cویم ! )اهد )oوTحم رد
9سسلام 'وسسX ،تسسسی" ]سسجا! )اسسک( \یکاسسسم ! „ارسسO$ ! ا?*> ! ‚رادم
5وسسR! رسس,ا ! دسس%تاک( \یOحتسسسم 'اشدو ا?%+ا C!8ع هبD 3دراد" ی%ی&م
3Fدش یم Cداد 'اشدو هب دش یم
تاج ,!$م و تا4ورGم رد بجاو تاکز رادقم
'!دسسب هسس["S رد 3دسس%ک یسسم :رسس$ اسس?"S )اک( رادOم <رایبS .و" ]سح رب
(ا هسسک یتاسسج Cوسسیم ! <(ر!اسس4ک )oوTحم د%"ام دوش یم <رایبS را#با
،تسسسا ]سسجا! Jهد 9+ د%%ک یم kرش ! CداHتسا 'S 5اpما ! 'اراب kS


`a
`
Jسسهد 9سس+ فسسT" ددرسس, <راسسیبS )oS ! را#سسبا ه*یسسس! هسسب ه["S رد !


`a
s a/
! iس"ر یسسم!د ! درادسس" تO4م ! i"ر یل!ا 'وX ،دوش یم ]جا!
رPمای> هک \+ا <ارب ! دراد تO4م  :تسا هتH,
- \
1
سم
f
o

˜ kرس4+ o
1
<cسلاD ا

س+رp 1ع 1 •'اسک !• '
/
وسسی
/
&
/
لا! „/امس
0
لا ت
f
O1س
1
امی$
ف/ سسT
g
" f Fاسسهوح"! ]یلا!دسسلاD †
f
سسt%
0
لاب یOسسس
g
+
/
اسسمی$!
1
،ر
/
سس4&
/
لا Fر
f
سس@
1
م
1
لا
ر
f
4&
/
لا 2 D 3 <راUPلا Cا!ر F 3
`^
- دوسسش یسسم <رایبS ه4+ر ه*یس! هب ا+ اه هم4X ! 'اراب kS (ا هک ه["S
Jهد 9+ 'S )اک(


`a
`
یسسم <راسسیبS )oS ! را#سسبا ه*یسسس! هب هک ه["S ! ،
Jهد 9+ فT" 'S )اک( دوش


`a
s a/
دشاب یم 2 3
:تسا CدمS J*سم رد ! 3<راUب ت+ا!ر هب
- ƒ
f
ی
1
سسسb
f
اس

لاب
f
ی
1
O
f
سسس
/
اسمی$ ،ر
/
سس4&
1
لا FkاحسسلاD J
/
سسی• 1لا! ر
/
ا?"¢
1
ا ت
f
O1س
1
امی$
ر
f
4&
/
لا ف/ T" f 2 3
- ! ،]جا! Jهد 9+ دوش یم <رایبS 'اراب ! اهراP+وج ه*یس! هب ه["S رد
رسس4ع فسسT" دوسسش یسسم <راسسیبS FهیbاسسسD )oS ! را#سسبا ه*یسسس! ه["S رد
تسا 2 3
:تسا CدمS د!ادوبا ت+ا!ر رد ! - اسسب ! تسسسا 9سس+د#" <وسسج هسسب هک ه["S
تسا ]جا! Jهد 9+ 'S رد درو یم kS ه4+ر 2 رب \یم*سم .امجا ! 3
هعر#م همی" Cا,ره 3د"ا هتH, \ی%X 'ارG+د ! یO?یب ! 3تسا دO&%م \+ا
<راسسیبS <#یX اب <رG+د همی" ! Jهد 9+ ]جوم هک Cدش <رایبS <#یX اب
<!اسسسم تمسسسb !د رسسه ! ،دوسسش یسسم Jهرد 9+ فT" ]جوم هک Cدش
Jهد 9+ Yرا?X هس د%شاب


^
L
`a
`
,
3دوش یم ]جا!
ی#را8# 9اه5اک 9اE? ناG$م و 'H$I J$$ع#
'S هب هک تسا یتمیb ربارب 5اس 'ا+ا> رد یتراKت <اهoاک تمیb \یی&ت
Jسسهد 9سس+ (ا Yراس?X 9سس+ ¡*Pم 'S (ا ! ،Cدش <راد+ر


^
``a
`
هسسب
رسسS تسسسا رPسست&م تسسمیb \سسیی&ت رد ه["S ! دوش یم Cداد )اک( 'او%ع
هسسب (اسسی" ! تسسسا راوسسشد هسس”حل رسسه رد تسسمیb \یی&ت 'وX ،تسا 5اس
Cدسسش <راد+ر <دO" اهoاک ر,ا B> 3دراد 'S تPbارم ! را(اب تم!ادم
یم هت$ر, ر”" رد تمیb 'امه 5اس رS رد دوب Cدیسر kاT" دح هب !
رسس,ا o˜! ،دسسهد یسسم )اک( 'S (ا دیسر kاT" دح هب Jه (اب ر,ا هک دوش
oاسسک هسسب oاسسک رسس,ا اسسما 3دوسسش یم" Cداد )اک( 'S (ا دسر" kاT" دح هب
اسسK"S 5وسس> اسسب ! راسس+د 'S رد ]لاسسq تسسمیb رسسبارب د+اب دوب Cدش <راد+ر
! دسسهد یسسم ار 'S )اسسک( دیسر kاT" دح هب ر,ا هک ددر, <راc, تمیb
دوسسب Cدسسش <رادسس+ر oاسک ! 5وسس> dسسباOم رد ر,ا ! ،دهد یم" دیسر" ر,ا
oاسسک اسسب هک ه["S ! تمیb 'امه اب Cدش <راد+ر 5و> dباOم رد هک ه["S
3دوش یم <راc, تمیb را+د 'S 5و> اب دوب Cدش <راد+ر
نداعم و اE"اک تاکز
(ا تسسسا )راسسPع ! ،دسسشاب یسسم 'اjم Jسا هک تسا 'د&م nمج 'دا&م
! \سسهS ! CرسسO" ! 8; (ا Jسسعا اسس?P"ار, رهاوسسج اسسK"S رد د"!اد هک یNاج
دسس"ا Cدش Cدیما" 'دا&م ت?ج 'S (ا ! ،تسا Cد+ر$S ار 'S 5اpما ! Bم
'اسس4تاP|ا اسسK"S رد دسس"!اد هسسک دسس"ا Cدسس"ام ! Cدرک تماbا یNاج رد 'وX
'وX 3تسا Cدرک - 'اjملا ی$ 'دع 2 درسسک تماسسbا 'اسسjم رد یسس%&م هب
`s
یم8سسسا تما ! ،تسا تماbا )ا%ج ی%&م هب ،'دع )ا%ج ! ،دشاب یم
رPماسسی> 5وسسb رباسس%ب ،'دا&م رد )اک( kوج! رب دراد .امجا  هسستH, هسسک
:تسا
- ر
f
4&
/
لا n
/
بر
/
ƒ
f
b 0ر
Œ
لا ی$
f
2 3 - تسا ر4ع nبر 8; رد 2 3
دسسح رسسب دا(اسسم هسس["S 3درسسی, یسسم رسسب رد #ی" ار 'دا&م ! تسا Yاع \+ا !
،ددر, یم تادر> 6تاک( 'S تPس" هب ! kاT" <ا%Pم رب تسا kاT"
'وX - xb! 2 )راسPع هب ! <د&ب kاT" ات kاT" دح \یتسU" رب دا(امD
اسس?%ت ی"د&م „ایشا رد 3تسی" <وک( )ا"اویح ریq رد Fا?باT" 'ایم رG+د
ی"دسس&م داوم .و" ره :د"ا هتH, ! 3دشاب یم ]جا! )اک( CرO" ! 8; رد
kاسسT" دسسح 'ای"دسس&م <ارسسب 3Cرسسیq ! Bسسم ! \سسهS dسسیPb (ا ،دراد )اک(
دسسح kوسسج! ! ،تسسسی" ~رسسش 'S رسسب 5اس 9+ تشc, یل! تسا ~رش
تشc, 'درک ~رش اما ! 3تسا kاT" d+oد 'دوب Yاع dیلد هب kاT"
'دسس&م (ا هک ه["S ! ،تسا <وک( 5ام دشر ! وم" dماjت <ارب 5اس 9+
Bسس> تسسسا dسسماک وسسم" ! دسسشر <اراد دوسس هب دو ددر, یم yارUتسا
'S دسس+اب هسسک تسسسا ~رسسش ! 3دراد ار یعار( )oوTحم ! اه Cویم Jjح
،دسشاب Cدس%%ک yارUتسا 9*م ا+ IاPم هک ددر, yارUتسا ی%یم( (ا 'دا&م
yارUتسسسا دPع رب B> ،دشاب )اک( dها (ا #ی" Cد%%ک yارUتسا xUش !
یسسم 6باسسبرا 'S (ا 6لاسسم ! !ا 'وسسX تسی" ]جا! )اک( 'دا&م Cد%%ک
<اسه هسس%ی$د ! اسسه هسس%یK%, ! (اکر ! 'دا&م yارUتسا (ا ار ر$اک ! ،د%شاب
C(اسسجا <! هسسب هسسک ه"وسس, 'اسسمه دسس%%ک یم n%م یم8سا 9لامم رد \یم(
! ،دسس%ک 'اداسسبS ! „اسسیحا ار یم8سسسا )اوسسم <اسس?%یم( هسسک دوش یم" Cداد
3درادسس" ار یسسOح \ی%X !ا ریq ! تسا Jکاح د%ک n%م ار !ا د+اب هک یسک
دوسسش یسسم 'S 9سسلام درک yارUتسا ار <#یX 'درک n%م (ا 6ی> ر,ا B>
3تسا !ا 5ام درک nمج Y#یه ر,ا هک ه"و, 'امه
Cدسس%%ک yارUتسسسا تسد هب هک دوش یم ]جا! 'دا&م )اک( هک یماG%ه
5اسسpما ! =اسس (ا ار 'S هک د%ک تادر> ار 'S د+اب یتb! ! ،ددر, dRاح
هسسب )اسسع!ر#م رد هسسک ه"وسس, 'اسسمه دسسشاب Cدسس"ادر, xلاسس ! هیHTت 'S
)اسسک( 'داد تسسb! ! ،دوسسش یسسم ]سسجا! )اسسک( ه"اد 'دش تHس YاG%ه
! د%سسشاب Cدرسسک \مر ! yارUتسا هشو (ا ار اه ه"اد هک تسا ی"ام(
#ی" 'دا&م )اک(


^
``a
`
3تسا
(اه ه=$فد و ه=$8=<) زاکر تاکز
- (اکر 2 Cدسسش 'اسس?%> ! 'و$دسسم \سسیم( رد تی*هاج Cر!د رد هک تسا 'S
Bم 'S ]جا! )اک( ! دشاب


s
`
رPماسسی> \Uسسس dسسیلد هسسب ،دسسشاب یم
 :
- B
/
مU/ لا (
f
اکر
Œ
لا ی$! 2 D 'اUی4لا Cا!ر 3F
- تسا ]جا! JK%> 9+ ا?K%, ! اه ه%ی$د رد 2 3
`‹
'ایب 'دا&م رد هک ه"و, 'امه تسی" ~رش 5اس 9+ تشc, 'S <ارب !
هتH, یرب ،تسا Q8تا Ÿری ا+ تسا ~رش kاT" هک \+ا رد ! ،دش
یسسم yارUتسسسا \سسیم( (ا 'داسس&م دسس%"ام هب 'وX تسا ~رش kاT" :د"ا
رPمای> 'وX تسی" ~رش kاT" دح :د"ا هتH, یرب 3ددر,  روسس; هسسب
:دومر$ Yومع - دوسسش یسسم ]سسجا! Bسسم (اکر رد 2 \Uسسس kاسسT" (ا !
هسسک دوسسش یسسم هتا%سسش 'S هسسب ی*هاسسج Cدسسش 'و$دسسم ! (اسسکر 3تسسHG"
ار Y8سسسا (ا 6سسی> 'اهاسسشدا> Yا" ! دشاب یم Y8سا (ا 6ی> )اکوjسم
3دشاب هتشاد
تاکز K+6م درا!م
Jسس+رک 'Sرb رد د"!اد هک دوش یم Cداد هتسد ! ف%R ت4ه هب )اک(
دسس+اب هک د"!اد ]"اج (ا تسا <ا هt+ر$ )اک( ،تسا Cدرب Yا" 'ا"S (ا
:دوش Cداد Qا%Rا \+ا هب
﴿  ´ `´
± ´ ´ `
´´ ´` 
` ´ [´  ` ´
  ` ´´ ﴾ Aهبوت CروسD ‹a 3F
- ی"ارامیبD \یکاسم ،Fد"راد" 6+و ت+اHک ردb هب هک ی"اسکD 'اریO$
،)اسسک( <ر!S nسسمج '8ماسسع ،Fد"راد" #ی" یلام ! د%%ک راک د%"اوت یم" هک
Žم ƒHل ی+وسسKلد 'اسس"S (ا دسسهاو یم \یم*سم Yاما هک ی"اسکD ،kو*Oلا
nسس$د \یم*سسسم (ا 5اسسم تسسادر> ه*یس! هب ار ا?"S رش دهاو یم ا+ د%ک
یسسم 'S راسس4ت"ا ]Pسسس ! دسس%%ک یسسم ¡سسی*Pت ار Y8سسسا هسسک ی"اسسسک ا+ ،د%ک
! یس,درب دس%ب (ا ار دوس دس%هاو یسم هسک ی"اسکD kاbرلا ی$ ،Fد"در,
! IاسسPم ]سسسک Cار رد هک ی"اسکD \یمراq ،Fد%هد )اK" )راسا <راو
یسس$ ،Fدسس"راد" ار دو 'و+د تادر>(اب یNا"اوت ! 3د"ا Cدش راjهدب 58ح
]جوسسم هسسک ی+اسسهراک Yاسسمت ! یم8سسسا \+دسسهاKم هسسب 9سسمکD ه*لا dیPس
ر!د دو را+د (ا هک ی%+ر$اسمD dیPسلا \با! ،Fددر, یم د"!اد <اZر
د%سرب 6+و را+د هب ات د"راد یلام 9مک هب (ای" ! Cد"ام 2 3
نا+$قف 0وا L=M N
دراد ]سسسک ! 5اسسم ا+ دراد" یPسک ! دراد" یلام هک تسا یسک ریO$
'اسسموت Cد هسسب (اسسی" هسسک یسسسک د%"ام ،د%ک یم" ار !ا ی,د"( ت+اHک \jیل
ت$اسسسم رد هسسXر,ا 3دراد 'اسسموت !د ! دراد 'S (ا رتسسمک \سسjیل ! دراد
58ح !ا <ارسسب دسسشاب هتسسشاد یلام تسا '!ریب 6یسرتسد (ا هک <ر!د
تسس*?م ]سس*; رسس,ا ! ،دسسسرب 6لاسسم اسست دریGب )اک( 5اوما (ا هک تسا
دسسعوم ات دریGب )اک( (ا دو ت+اHک ردb هب د"اوت یم دشاب هتشاد <راد
Cداد <! هب )اک( دشاب راک ! ]سک هب رداb ر,ا یل! ،دسر ار$ 6P*;
رPمای> 'وX ،دوش یم"  :تH,
- <

وس €
h
ر
Œ
سم
f
<c
f
ل f o!
1
ی

س% f• 1ل f ا?ی$
f

0
ح
1
o
1
2 3
`v
- تحسسR <اراد هسسک یسسسک <ارسسب ! ،دسسشاب (ای" یب هک یسک <ارب )اک(
تسی" 58ح دراد ار راک i"ر dمحت kات ! تسا راک 'اوت ! 'دب 2 3
هم*ک - €رم 2 :<رسسG+د تسس+ا!ر رد ! 3تسسسا راک )وb ی%&م هب ˆ+دح رد
- ]سستjم €وb <{ 2 dیسسTحت n"اسم راسک ! ]سسک ه["اس%X 3تسسسا CدسسمS
dیسسTحت هسسمادا اسست تسا 58ح !ا <ارب )اک( دوش د%مدوس ! n$ا" Yو*ع
58ح 6سس+ارب دوسسش …رسسک{ ! دار!ا ! اسسهاعد n"اسسم ]سک ر,ا یل! 3دهد
یب 'وX ،د%ک ]سک =رت دار!ا ! اعد ر;ا هب ! دریGب )اک( هک تسی"
3Yدرم هب (ای" دوج! اب دار!ا ! اعد (ا تسا رت?ب ]سک اب Yدرم (ا <(ای"
NJ$کا2م مود L=M
(ا <رادسسOم ! دراد 5اسسم <رادسسOم هسسک تسسسا یسسسک اوسس%یب ! \یjسسسم
یسسم" ت+اسسHک !ا yاسستح+ام Yاسسمت هسسب \jیل د%ک یم Cد%سب ار !ا )اجایتحا
! دراد ار 'S <اسست تسسHه ! تسسسا د%م(ای" #یX Cد هب هک یسک د%"ام ،د%ک
ار !ا ی,دسس"( QاسسHک …راسسک ! ]سسسک یسل! تسسسه راک ! ]سک هب رداb
هسسب …ا ه+امرسسس Jسسه ! دسسشاب Jه 'ا,ر(اب ! رجات هX ر,ا یتح د%ک یم"
Jسسه !ا رب ! ،دریGب )اک( هک تسا #+اج !ا <ارب دشاب Cدیسر kاT" دح
)اسسک( تسسسا Cدیسسسر kاسسT" دح هب هک …ا ه+امرس (ا هک تسا ]جا!
اسسب ! ،درسسی, یسسم یم?سسس )اسسک( (ا دراد هک <(ای" هب هجوت اب هک د(ادر_ب
3د(ادر> یم )اک( دراد kاT"دح هک \+ا هب هجوت
تاکز 9روآ OHج ن-ما4 م!س L=M :
(ا )اسسک( <ر!S nسسمج هسسب ار !ا \یم*سسسم Yاسسما هسسک تسسسا یسسسک dسسماع
رسسما د"!اد هک ه"و, 'S دهدب 'اOحتسم هب ار 'S ات درام, یم \یم*سم
V+ارسسش 'دوب دجا! )روR رد هک تسا #+اج !ا <ارب B> ،تسا Cدرک
.وسسZوم رد هک تسا 'S 6@+ارش ! ،درPب یم?س 'S (ا ! دریGب )اک(
یسسم ]سسجا! 'S (ا ردسسOX هسسک د"ادب ات دشاب )اک( Yاjحا هب Jلاع ،)اک(
\سست$ر, 'اOحتسسسم ! ،دوسسش یسسم هسست$ر, )اسسک( ی+اسسه#یX هX (ا ! دوش
dسسماع 'وسسX ،دسسشاب درسسم دا(S ! \سسیما دسس+اب ! ،د%تسه ی"اسک هX )اک(
هسس" دشاب 5داع ! دشاب هتشاد ار ت+o! V+ارش د+اب ! تسا ت+o! 'دوب
:د+امر$ یم د"!اد 'وX ،ر$اک ه" دشاب 'ام*سم ! ،mسا$
﴿   [ 
·  [ ± ﴾ CروسD
- دوسس?+ dسسیPb (اD دسس+ریGم راد(ار 'اتسسس!د F'ا"ام*سسسمD 'اسستدو رسسیq (ا
F\یکر4م ! \یO$ا%م ! <راT"! 2 3
kا@ \ب رمع  :تH, - Jه / وب
/
ر
Œ
سسسO1ت
/
o
1
!
1
ه
/
سس*لا J
/
?
/
"
1
و
0
سسس1 د
g
b 1!
1
Jه / و
g
%
/
£م


1
ت
/
o
1
ه
/
سس*لا J
/
ه / د
1
سسس&
1
ب
g

1
د
g
b 1!
1
2 3 - هسسک یلاسسح رد دسس+ر!ای" kاسسسح هسسب \سسیما ار 'اسس"S
رد د+وس4" 9س+د#" 'اس"S هسب ! تسسا Cدرسک ی$ر&م \Nا ار 'ا"S د"!اد
تسا Cدی"ادر, ر!د ار 'ا"S د"!اد هک یلاح 2 3
:د+امر$ یم د"!اد !
﴿ ´ `  ±`´ ·
[ ´ ﴾ A„اس" CروسD `^` 3F
`‘
- رارسسb یسسهار 'اسس%مŽم رسسب 'ار$اسسک ،یتسر>رس ! ت+o! <ارب د"!اد !
تسا Cداد" 2 3Fتسی" یZار 'ادبD
Pم مراEQ L=M R>B (!لقBا :
'ا,دسسش ی+وسسKلد C!رسس, 9سس+ :د"وسسش یم JیسOت هتسد !د هب ف%R \+ا
'اوسس%ع هسسب 'ار$اسسک اسسما 3ر$اسسک 'ا,دسسش ی+وKلد رG+د هتسد ! ،'ام*سم
هسسب دسس"!اد 'وX ،دوش یم" Cداد 'ا"S هب )اک( 5اوما (ا <#یX یNوKلد
(ا یNوسسKلد هسسب <(اسسی" ! هتسسشاد یس"ا(را )#سع Y8سسا dسسها ! \یم*سسسم
وم 'ا"ام*سسسم اسما ! 3تسسسی" 'داد )وسسشر هب (ای" ! تسی" 'ار$اک ƒسHل
C(ات هک د%تسه ی"اسک یه!ر, :د"وش یم JیسOت هتسد د%X هب kو*Oلا
هسسب یم?س )اک( (ا هک تسا فی&Z 'ا4لد ! تی" ! د"ا Cدش 'ام*سم
یسسه!ر, ! 3دوسسش ت+وسسOت ! تبا| Y8سا رب 'ا4لد ات دوش یم Cداد 'ا"S
<راوسس,ر#ب ! Qرسسش <اراد دوسس Yوسسb 'اسسیم رد هک د%تسه ی"اسک رG+د
]سس*ج Y8سسسا هب Jه 'ا"S ر+ا”" Jیهاو یم 'ا"S (ا یNوKلد اب ! د%تسه
Cداد 'اسس"S هسسب )اسسک( (ا یم?سسس ر,ا هک د%تسه ی"اسک یه!ر, ! 3د"وش
\ی&"اسم (ا ار )اسک( اسس+ دس%%ک یسم داس?ج دوس هسب 9+د#" 'ار$اک اب دوش
یسسم Cداد 'ا"S هب یم?س )اک( (ا ت?ج \+ا هب ! د%%ک یم 5وR! )اک(
3دوش
(اI+BاوS م8=1 L=M :
(ا 'اسس"S هب تسا Cدش هتسب تPتاjم دOع 'ا"S اب ! د"ا Cدرب هک ی"اسک
'د+ر ! <دا(S ]سک رب دشاب 'ا4jمک ات دوش یم Cداد یم?س )اک(
3ی,درب (ا دو
J$مرا3 م&ش L=M :
ی"اسسسک 5!ا C!رسس, :د"وسسش یم JیسOت هتسد هس هب دو هک 'اراjهدب
! Cاسس%, ت?ج رد 'ا"S \ت$ر, Yا! ! د"ری, یم Yا! دو <اهراک <ارب هک
9سسمک 'اسس"S هب )اک( (ا هک د%"اوتا" 'S تادر> (اب (ا ! ،تسی" تیT&م
دوسس 'وسسX )روسسR \سس+ا ریq رد ! د%%ک تادر> ار دو Yا! ات دوش یم
دسس"اوتب رسس,ا ! ،دوسسش یسسم" Cداد <! هسسب تسسسا 'S تسسادر> (اسسب هسسب رداb
یسسم 9سسمک <! هب )اک( 5اوما (ا ردb 'S د(ادر_ب ار 6ما! (ا <رادOم
†*سسR <ارسسب هک د%تسه ی"اسک :Y!د C!ر, 3د(ادر_ب ار …ا هیOب هک دوش
هسسب دسس%%ک …وماسس ار <ا هسس%ت$ دسس"ا هتساو ! د"ا هت$ر, Yا! Yدرم 'ایم
دسس%مت!ر| Cاوسس دوسسش یم 9مک )اک( 5اوما (ا راjهدب WاUشا ه"وG%+ا
3ریO$ ا+ د%شاب
Cدسسش راjهدسسب .!رسس4م ت"امZ ]Pس هب هک د%تسه ی"اسک :Yوس C!ر,
:دوسسش یسسم 9سسمک 'اسس4+ا هسسب )اسسک( (ا رسس+( 5اوسسحا ! V+ارش رد ! ،د"ا
اسس+ 3د%شاب #یX یب ! تسدG%ت !د ره Cدش !ا ت"امZ هک یسک ! \ماZ
دسس%مت!ر| تسسسا Cدسسش ت"امسسZ !ا (ا هسسک یسک ! تسا تسدG%ت \ماZ
ر,ا هک تسا Cداد" \ماZ هب ار <! (ا 'درک ت"امZ C(اجا یل! تسا
'وسسX ،دوسسش یم" Cداد )اک( (ا <! هب د%ک 5وPb ار ت"امZ !ا C(اجا اب
:هسسک تسسسا 'S Yوسسس تلاسسح 3دسس"ری, یسسم ه%ع 'ومtم (ا )روR 'S رد
`E
(ا هسس%ع 'ومسسtم هسسب )روسسR \سس+ا رد هسسک دسسشاب تسسسدG%ت ه%ع 'ومtم
! د(ادرسس_ب ار 'امسسtلا هسسج! اسس+ دوسس Yا! ! \+د ات دوش یم 9مک )اک(
3دوش یم" Cداد \ماZ هب رG+د
,+6T# N
ار تلاسم )اسک( (ا <رادسOم :د+وGب راjP*; هب ! دشاب راjهدب یسک ر,ا
)اسک( ،درسک تO$اوسم راسjP*; ! Y(ادرس_ب ار امسش یهدسب است Cدب \م هب
3دسس%ک تادر> ار !ا Yا! هک تسی" Y#*م راjهدب ! ،تسا تسرد 6"داد
'اوسس%ع هسسب اسست Cدسسب Bسس> \سسم هسسب ار )ا یهدب :تH, Yا! ]حاR ه["ا%X
Y(o ! تسا †یحR \+د <اtb \+ا د"درک \ی%X ! J"ادر,رب وت هب )اک(
هسسب 'S :تسسH, ! تسسشاد Yا! یسک رب ر,ا \jیل ،د%ک در ار 'S هک تسی"
ار 'S هسسک \س+ا رسسGم د%ک یم" ت+اHک †یحR 5وb هب ا%ب دشاب )اک( <اج
دسس%ک یسسم ت+اسسHک :دسس"ا هسستH, یسسرب ! 3دهد B> <! هب B_س د%ک zPb
3د%ک یم ت+اHک دشاب ه&+د! ر,ا هک ه"و, 'امه
ادU ,ار رد م:>ه L=M :
تسسمی%q رد یم?سسس ! Cرسس?ب هک دوش یم ی"ادهاKم ! 'ا+وKG%ج dماش
(ا دسس%"اوت یسسم د%سسشاب Jسسه دسس%مت!ر| ر,ا هک دا?ج 'اP*;!اد د%"ام ،د"راد"
3د%ک 9مک دا?ج رب ار !ا ات د"رPب یم?س )اک(
+فا2م و رذVهار م:&ه L=M :
دسسشاب یسسم 'درسسک رHسسس 5اح رد ه4یمه 'وX هک تسا <ر$اسم دارم
9سسمک )اک( 5اوما (ا <! هب یتb! ،تسا Cار د"(ر$ هک تسا \+ا د%"ام
yاسستحم ! دسس%م(ای" ! دسسشاP" Cاسس%, ! تیسسT&م <ارب …رHس هک دوش یم
3دشاب
هسسک یتروR رد دری, ار$ ار ه"اGت4ه Qا%Rا همه )اک( هک تسا ]جا!
رهاسسš هب ات د%شاب دوجوم Jه ف%R ت4ه \+ا د%"ام ! ،دشاب 'S 'اjما
\سس+ا هسسب د%سسشاP" دوجوم ه"اGت4ه Qا%Rا ر,ا 3دوش dمع 'S ربارب ! ه+S
هسسب تسسسا ]سسجا! دسس"درک یسسم JیسسسOت ار )اسسک( Yاسسما ا+ 9لام هک ی%&م
ف%سسR رسسه (ا رسسH" هسسس هب د+اب dbادح ! ،د"دوجوم هک دوش Cداد ی+ا?"S
رسسGم تسسسا Cدر!S nمج )روR هب ار ف%R ره د"!اد 'وX ،دوش Cداد
ت+اسسHک هسسj%+ا رسسب ~!ر4م دراد" 5اjشا دشاب Jه رH" 9+ ر,ا هک dماع
Jسسه یموسسس هسسب تسسس"اوت یسسم ! داد رسسH" !د هب ه["ا%X 3د%jب ار راک \+ا
هسسس رسس,ا ! ،دوسسش یم هت$ر, تمارq !ا (ا Yوس رH" <ارب ،داد" ! دهدب
یم رب …دو هب ار یbاب ! دهد یم د"دوجوم هک ا?"S هب ت$ای" ار C!ر,
3دشاب mحتسم ر,ا د"ادر,
داد تاکز نا"آ ه? ا4+ش نا!# یH" هک د=:2ه ه:سد /=1
0وا یسسم یسسO*ت (اسسی" یب ! ی%q <راک )ردb ا+ یلام ر”" (ا هک یسک :
رPمای> 'وX ،دوش  :تH,
- <

و
f
س
1

h
ر
0
سم
f
<c
f
ل f o!
1
ی

س% f• 1ل f ا?ی$ “
0
ح
1
o!
1
2 3 - هسسک یسسسک <ارسسب )اک( رد
<ا Cرسس?ب ! یم?سسس دراد <راسسک )ردسسb هسسک یسسسک <ارب ! تسا (ای" یب
تسی" 2 3
Ma
!ا یسسسک یسسل! دشاب هتشاد ار 'درک ]سک ! راک )ردb یسک ر,ا <رS
3دوش یم 9مک <! هب )اک( (ا ،دریG" راjب ار
مود !ا 'وسسX ! تسسسا ]سسجا! 6باسسبرا رسسب …ا هسسOH" 'وX Cدرب ! دPع :
3دشاب یم 6بابرا 'S (ا دراد ه["S ! دو ! تسی" <#یX 9لام
م!س F]سس*@م یسس%ب ! Jسسشاه یسس%بD ]لاسس; 'اد"(ر$ ! Jشاه 'اد"(ر$ :
رPمای> 'وX  :تH,
- 5
f
¤سس£ل o
1
!
1
د
h
م
0
سسسح
1
م
/
ل f dž سسسحf ت
1
o
1
ا?سس¥"

˜
f
!
1

f
اسس%

لا ›/ اسسس
1
!
g

1
ƒ/ سسسb 1د
1
T
0
لا C
f
c
f
سسه '
0
˜
f
د
h
م
0
سح
1
م
/
2 D 3 J*سم Cا!ر 3F
- دسسمحم 5S ! دسسمحم <ارسسب ! تسسسا Yدرسسم =رسسX )اسک( \+ا یتسار هب
تسی" 58ح 2 3
! داسس?" 'اسسهد هسسب )اسسک( <امر (ا امر ه"اد 9+ ی*ع \ب \سح :د%+و,
رPمای>  Bسسی 6"اسسهد kS اسسب هسسک 'S اب دی4ک '!ریب 6"اهد (ا ار 'S
:تH, ! دوب Cدش - ¦ک ¦ک 2 D دسسمحم 5S اسسم 3Fتسسسا CدوسسلS تسسسا CدولS
تسی" 58ح 'ام+ارب )اک( 2 'ارسسیO$ هسس%+#ه \یم•ت ! \یUیش ت+ا!ر هب 3
3تسا 5املا تیب Cد?ع هب دمحم 5S
مراEQ 'اسس"S 'وسسX ،تسسسا ]سسجا! Cد%هد )اک( رب …ا هOH" هک یسک :
هسک دسس"راد ار یسسک ! د"(ای" یب تسی" 'اشدو Cد?ع رب 'اش هOH" هک
3تسا †Rا 5وb ربارب \+ا ! د%ک ت+اHک ار 'اش هOH"
هسسب ریO$ هم*ک 'وX ،تسا #+اج #ی" 'ا"S هب )اک( 'داد :د"ا هتH, یرب
هسسOH" هسسک یسسسک اسسما 3دوسسش یم #ی" 'ا"S dماش ! تسا CدمS Yاع رو;
راسسمیب هک ی%&م \+ ا هب ،دشاب Jه رسمه ر,ا یتح دوش یم" \یم•ت …ا
(ا ار )اسسک( دسس"اوت یسسم !ا دسسشاب 'ارG+د هOH" تادر> هب Y#*م ا+ دشاب
3تسا هتH, \ی%X 5اHb 3دریGب …رهوش
م8=1 رPمای> 'وX ،ر$اک :  dسسPج \ب{اسس&م هب  :تسسH, - '
0

1
J?
/
م* fع g •
1
سس$ 1
J
g
?
f
سسسN fارO1$ / یل˜ د
ž
ر
1
ت
/
$ 1 J?
f
سN fای% fq•
1

f
c / 1 Ž g ت
/
ƒ‡ سb 1د
1
R
1
J
g
?
f
ی
g
*
1
ع 1 2 3 - رPسس 'اسس"S هسسب
'اسس4"اد%مت!ر| (ا هسسک تسسسا ]سسجا! 'اسس"S رسسب 'اسس4لاوما )اسسک( هک Cدب
'ا"ام*سسسم (ا یسس%&+ ،دوسسش یسسم Cداد 'اسس4"اریO$ هسسب ! دوش یم هت$ر,
دوش یم Cداد 'ام*سم 'اریO$ هب ! هت$ر, د%مت!ر| 2 3
'ام*سم ریO$ هب د+اب دوش هت$ر, (ای" یب 'ام*سم (ا )اک( Cا,ره B>
)اسسک( دسس+اP" هسسک \سس+ا هسسب دسس"ا Cدرسسک 5oدتسسسا هسسک ی"اسسسک 3دوسسش Cداد
Cدرسسک 5oدتسسسا ˆ+دسسح \+دسسب د%%ک dO" رG+د ی%یم(رس هب ار ی%یم(رس
'وسسX ،تسی" رهاš 5oدتسا \+ا :تسا هتH, J*سم Iرش رد <!و" 3د"ا
ریمZ - J?NارO$ 2 ار 5اسسمتحا \سس+ا ! ،ددرسس, یسسم رسسب \یم*سسسم „ارO$ هب
\سس+ا „ارسسO$ اس+ راسس+د ! ر?سسش \سس+ا ارO$ ،\یم*سم „ارO$ (ا دارم هک دراد
<اس> Cاس,ره تسسسا ی?+دسب ! 3دسس"اد یسم ادس ! دسشاب WوسسT هب هیحا"
:ه+S 'S (ا هتشc, ! 3ددر, یم Vbاس 5oدتسا دمS 'ایم هب 5امتحا
﴿            ´     `´
     ´  ﴾
`
3
`
ه+S هبوت Cروس r ‹a 3تسا 333 \یکاسم ! ارO$ 'S (ا )اک( ا"امه :
M`
رPماسسی> هسسک هسس["S Cراسسبرد ! تسسسا Yاسسع  :تسسسا هسستH, - (ا )اسسک(
دوسش یسم Cدس"ادر,رب 'اس4"اریO$ هب ! دوش یم هت$ر, 'ا4"اد%مت!ر| 2
هسسب ار اسسK"S )اک( تسی" #+اج هک \+ا ! ،دراد تلoد \م+ dها هب ارهاš
هسسب دوسسش Cداد Jسسه 5اسسOت"ا رسس,ا :د"ا هتH, یرب 3داد 5اOت"ا <رG+د <اج
kاسستک رد ی"اسس+!ار هسسj*ب 3دوسسش یم Vbاس Qر; (ا )اک( ی&@b رو;
- رحPلا 2 dسسحم هسسب یسس*حم (ا )اسسک( 5اسسOت"ا ی&@b رو; هب :تسا هتH,
یسسم 5اسسOت"ا اK"S هب ار )اک( هک dحم 'S رد ر,ا C§+وب تسا #+اج رG+د
رارسسb 64Uب دروم د"راد را”ت"ا 'وX ،د%شاب <ریO$ 'اد"!ا4+و د%هد
د%م(ای" اد+دش هک دشاP" یسک kوج! dحم رد هک 'S رب ~!ر4م د"ری,
<!اسسسم Jه اب dحم ریO$ ! dحم ریq رد د"!ا4+و ریO$ ه["ا%X 3دشاب
دسس"!اد ! دوسسش dNاb تکرا4م 'ا"S \یب هک تسا 'S وjی" د%شاب 5احلا
3د"اد یم رت?ب
ه"اTل.واد و !W# هIدM و +$U
! <وسسP" ت%س ! J+رک 'Sرb ربارب uر$ ریq ه"اP*;!اد 'اسحا ! هbدR
:د+امر$ یم د"!اد تسا تبا| یم8سا تما .امجا
﴿ [      
   
j ﴾ ACرOب CروسD M^s 3F
- ادسس Cار رد ! دسس%ک رارbرب ه%سحلا uرb د"!اد اب هک تسا یسک هX
اسست FدسسهاوUب دسس"!اد (ا ار 6باوسس| !D دسسهدب 'ارسسG+د هسسب ار 6+وسس 5ام
دهد …ادا> <! هب Fتمایb ردD ار 'S ربارب د%X د"!اد 2 3
﴿ [ [· ± [ ´
 [    
  ﴾ Adم#م CروسD Ma F 3
- ! 'اسسسحا ! هbدسسR ! رسسی (ا دسس+(اد"ا یسسم وسس*ج 6+وسس <ارسسب ه["S !
دیبا+ یم <رت4یب …ادا> ! د#م اب ! رت?ب د"!اد د#" ار 'S ،یjی" 2 3
رPمای>!  :تسا هتH,
- یسسسب
Œ
ر
1
+
/
اسسمک
1
ا?سس¨ب
f
ر
1
ی
/
$ 1 ه
f
سس%یم
f
ی
1
ب
f
ه
/
سسس*
0
لا ا
1
هc 1 سس1 •
1
o
0
˜
f
]
h
س
g
ک
1

f
د
7
سح
1

1
: 1 د
0
سT
1
ت
1
ام
d
f
P
1
K
1
لا \
1
م
f
J
1

1
ع g •
1
'
1
وj
/
ت
1
یت
0
ح
1
ه
/
*
1
یT
f
$ 1 !• C
/
و
0
س*
/
$ / Jک
/
د
/
ح
1

1
2 3
- 'امه دهد 'اسحا ! هbدR د"!اد Cار رد دو 58ح ]سک (ا Bکره
دسسهد یم …ر!ر> ار 6+و رتش ه[ب ! ]سا Cرک امش (ا یj+ هک ه"و,
اسست دسس%ک یم lر#ب ار !ا هbدR ! 'اسحا #ی" د"!اد ،د%ک یم 6,ر#ب !
دوش یم رت,ر#ب Cوک (ا هک \+ا 2 3
- .
f
اسسR \سسم
f

0
سسT
1
ت
1
ی
1
ل!
1
ه
f
سسم
f
ه 1 ر
g
د
f

f

0
T
1
ت
1
ی
1
ل
1
!
1
،C
f
ر
f
ا%+د
f

f
d/ ج
/
ر
0
لا :
f
د
0
T
1
ت
1
ی
1
ل f
C
f
ر
Œ
سب
/
2 D 3 J*سم Cا!ر 3F
- ! هbدR 6+و Yد%, ه"امی> ! Jهرد ! را%+د (ا 'اس"ا هک تسا Y(o !
دهدب 'اسحا 2 3
رPمای> (اب !  :تسا هتH,
MM
- یسس*ع 1 ا

سس%م
f
Žم
/
یOسسس
1
\سسم
1
!
1
ƒ
f
س%
0
K
1
لا ر
f
ام| f \م
f
ه
/
*لا ه
/
م
1
&
1
;•
1
ا

&N fاج J
1
&
1
;•
1

1
م
1
ایسO
f
لا Y
1
و+
1
d™ ج!#

ع ه
/
*لا C
/
اOس
1

h
م
1
š
1
ƒ اسسسک
1
\سسم
1
!
1
Y
f
وسسست
/

1
لا m
f
سسیحر
0
لا \
1
م
f

ƒ
f
¥%

K
1
سل
g
ا ر
f
t/ \م
f
ه
/
*لا C
/
اسک
1
ا


f
اع ا


f
Žم
/
2 D \سسع ƒسسی*حلا یسس$ د!ادوسسب• Cا!ر
فی&Z د%سب دی&س یب• 3F
- <اه Cویم (ا ار !ا اد 'S uوع رد د"ادر, ریس ار <ا ه%سر, Bکره
kاریسسس ادسس Cار رد ار <ا ه%سس4ت \مŽسسم Bکره ! ،د"ادر, ریس ت4?ب
! ،دسس"ادر, kاریسسس kارسسش (ا ریاتسسسر (!ر رد ار !ا دسس"!اد دسس"ادر,
تماسسیb رد د"!اد د"اشو_ب هماج اد Cار رد ار <ا ه%هرب \مŽم Bکره
د"اشو_ب د%G"ر #Pس هک ت4?ب J4+ربا <اه هماج (ا ار !ا 2 3
Cد+د%سسس> ! ]حتسسسم ادسس Cار رد رسسی ! 'اسسسحا ! هbدسسR 5اسسح ره هب
Cاسسم رد تسسسا ]حتسسسم ! دراد رتسس4یب <دسسیک•ت 'اtمر Cام رد ! ،تسا
رPماسی> (ا <!رسسی> ! „ادستbا اسب 'اسسtمر  یسار$ 'اسسحا ! هbدسR رد
رPمای> 'وX ،دوم" یتسد  (ا رتسس4یب ! دوسسب Yدرم \+رت یUس Cراومه
\سسی%[مه ! ،دوم" یم 64Uب ! )!اUس 'اtمر Cام رد رG+د تb! ره
! <راسسمیب YاسسG%ه ! Jسس?م <اهدادسس+!ر YاسسG%هرد هسسک تسسسا ]حتسسسم
رد ! )ا!#سسq ! اسس?G%ج رد ! ه%+دسسم ! هjم هب رHس YاG%ه هب ! )ر$اسم
Yاسس+ا ! هسسKحلا <{ هسسهد دسس%"ام ،Yرتحم ! یمار, )اb!ا رد ! iح Jسوم
هسسک تسسسا ]حتسسسم ! ،درک Yادbا ری 5امعا ! 'اسحا ! هbدR هب دیع
! ،دوسسم" Yادسسbا 'اG+اسمه ! 'اد"!ا4+و هب تPس" هbدR ! 'اسحا هب
هسسب 'اسسسحا ! هbدR ! CراHک ! uر$ )اک( تادر> رد kاتش \ی%[مه
! هbدسسR 3'ارسسG+د (ا تسسسا رتسس?ب د(روب ی%مشد تUس هک <د"!ا4+و
…ا ه"اسس هسسک <د"!اسس4+و 3تسسسا رت?ب اراjشS (ا ،ی"ا?%> 'داد 'اسحا
Jسسه !ا هسسب 'داد )اک( 'وX ،دراد <رترب ه"اGیب ه+اسمه رب تسا رتر!د
اسسب 'اسسسحا ! هbدسسR 3<د"!اسس4+و د"وی> ! Jحر ه*R Jه ! تسا هbدR
هسسب 'اسسسحا ! هbدسسR (ا درسسک #یهر> د+اب ! ،تسا C!رjم kوqرما" 5ام
رمع \با 3دشاب Yارح ه?Pش 'S رد هک یلام ب :تHG - Jسسهرد 9سس+ ر,ا \م
دسسTj+ اسسب هسj%+ا (ا J"ادسسیم رست Cد+د%سسس> Jس"ادر,رب 6PحاR هب ار Yارح
هسسب اسست 3333 رسسG+د Jسسهرد را#سسه دسسTj+ اسسب B_سسس Jسس%ک هbدR Jهرد را#ه
تسا رت?ب J"ادر, رب ار Yارح Jهرد 9+ ی%&+ دیسر Jهرد را#ه دT4ش
J%ک هbدR ار Yارح Jهرد را#ه دT4ش هک \+ا (ا 2 3
هسس%+#ه ! اسس?"S ی,دسس"( yاتح+ام ! Cداو"ا ه%+#ه ! هOH" C(اد"ا هب Bکره
،د%ک 'اسحا ! ری ! هbدR 'S (ا تسی" #+اج دشاب هتشاد 6ی%+د روما
ار تسس4ی&م یسسG%ت ! یتUس د"اوت" ! دشاب هتشاد Jه 'S (ا رت4یب ر,ا !
3دهدب 'اسحا ! هbدR تسی" #+اج Jه (اب د%ک dمحت
yاسستحم ! رسسیO$ (ا ار دوسس هک تسی" 58ح تسا (ای" یب هک یسک <ارب
رPماسسی> 'وسسX ،درسسیGب 'اسحا ! هbدR ! دهد 'ا4"  (ا یسسسک Cراسسبرد
:تسسسا تH, دوب Cدا?" <اج هب دو (ا را%+د !د ! درم هک هHR dها - !ا
دوسسش یسسم 6PیT" ›(!د 6تS (ا 'ا%X ! \ی%X ا?"S <اج هب 2 هسسک یسسسک
درسسی, یسسم هسسک ه["S ! ،تسا Yارح !ا <ارب یNاد, د"ادب یت&%R ! ه$رح
ML
=دسس"ا ر,ا د%ک 'اسحا ! :دTت 'اس"ا هک تسا ]حتسم ! تسا Yارح
:د+امر$ یم د"!اد 3دشاب Jه
﴿  ` ·[ ` 
©  ﴾ Aهل#ل( CروسD v 3F
- دسسهاو ار 'S …ادا> د%ک یjی" Cر{ 5اOpم 9+ '(! ! C(اد"ا هب Bکره
ت$ا+ 2 3
:تسا CدمS ˆ+دح رد !
- €
h
ر
1
مت
1
m
Œ
س4
f
ب
f
و
g
ل
1
!
1
ر
1
ا%

لا اوO/ت
0
ا 2 D 'اUی4لا Cا!ر 3F
- ه"اد 9+ اب ر,ا یتح د+#یهر_ب 'S (ا ! دی%ک “Hح ›(!د 6تS (ا ار دو
دشاب 'S (ا یمی" ا+ امر 2
3تسسسا ›(!د 6سستS ر_سس ! ه+اسb! رسسی dسسمع هسک تسسس%+ا 'S Yوسس?Hم !
'ادسسب ار 'اسسجاتحم ! رسسی dسسها 'اسسسحا ! هbدسسR رد هک تسا ]حتسم
،تسسسا Yارسسح هbدسسR ! 'اسحا ر;ا هب \تشاc, ت%م ! دهد WاTتا
:د+و, یم یلا&ت <اد د%ک یم d;اب ار 'اسحا ! ری …ادا> 'وX
﴿   [  `.·
± ´ ± ´
 [    ´ Q ﴾ ACرOب CروسD M‹^ 3F
- ! را(S F]جوسسم هکD 'دا?" ت%م اب ار دو 'اسحا ! هbدR 'ا%مŽم <ا
ار دوسس 5ام هک یسک د%"ام ،دی%j" d;اب دوش یم Cد"ری, 'اسحا ت+{ا
یم :اH"ا ! 'اسحا ! هbدR Yدرم 6ی> یNام"دو ! رها”ت ! ا+ر <ارب
دهد 2 3
،دراد 6تسسس!د هسسک دسسهدب 'اسسسحا ! هbدسسR ار یلاسسم تسسسا ]حتسم !
:د+امر$ یم د"!اد
﴿ ´ ´· ´´  · [
 ´[ ﴾ A'ارمع 5S CروسD EM 3F
- هسسک \سس+ا اسست دسسیبا+ یسسم" تسسسد اد 'اسحا ! یjی" FتOیOحD هب #,ره
دی%ک هOH" اد Cار رد د+راد تس!د هک ار ه["S (ا یt&ب 2 3
,زور
(ا =اسسسما ! <راد \تسس4+و یسس%&م هسسب یسسبرع 'اسسب( رد ،FYوسسRD C(!ر
:دسس+و, یسسم یلاسس&ت <ادسس ،تسسسا <#سسیX ﴿  
© `´ [ ﴾ AJ+رم CروسD M‹ 3F
- \Uسسس یسسسک اسسب هسسکD Yا Cدرسسک رcسس" \محر <اد <ارب \م یتسار هب
FJ+وG" 2 3
- YوR 2 رد ! 3تسسسا \تH, \Uس (ا <راد \ت4+و ی%&م هب ه+S \+ا رد
<ا?تو?سسش (ا <راد \تسس4+و ! =اسسسما یم8سسسا هسسO$ ! .رش I8@Rا
Wرسb k!رسq است :داسR رسK$ .وس*; (ا تسا Jjش )8+امت ! ی"اسH"
3دشاب Cدرک ار تی" \+ا ]ش رد هک =اسما ! kرOت تی" اب دیشرو
,زور مکح
M^
'S 'دوب ]جا! ! تیZر$ هک تسا Y8سا z+ار$ (ا یj+ YوR ! C(!ر
Cدیسسسر )وسسP| هسسب یم8سسسا تسسما .اسسمجا ! <وسسP" ت%س ! J+رک 'Sرb اب
:د+و, یم یلا&ت <اد 3تسا
﴿ ` ´© ` ´  `
© ·   [ ´`. ﴾ ACرOب CروسD `‘L 3F
- تیسZر$ هک ه"و, 'امه تسا Cدش uر$ امش رب F'اtمر CامD C(!ر
دوب Cدش هتشو" #ی" امش (ا 6ی> <ا?تما رب 'S 2 3
! ﴿   ± [ ´
` ﴾ ACرOب CروسD `‘s 3F
- رZاح 'اtمر Cام رد ! دشاب 'اtمرD Cام دهاش امش (ا Bکره B>
دریGب د+اب ار Cام 'S C(!ر Fدشاب 2 3
:تسا CدمS †یحR ˆ+دح رد ! - B
h
سسم1 یسس*ع 1 Y
/
8سسسe
f
ا ی
1
سس% fب
/
2333 - <اسس%ب
333تسا #یX i%> رب Y8سا 2 Cاسسم C(!ر ه"اسسGK%> <اه ه+ا> \+ا (ا یj+ هک
رPماسسی> (ا <درم 3تسا 'اtمر  <ادسس هسسک ار <ا C(!ر :درسسک 5اوسسس
رPماسسی> ŸCد رPسس \م هب تسا Cدرک uر$ یلا&ت  :تسسH, - Cاسسم C(!ر
'اtمر 2 3تسسسا دسسO&%م 'اسسtمر Cاسسم C(!ر kوسسج! رسسب تسسما .امجا ! 3
]سسجا! \سست$ر, C(!ر رسسب رداسسb dbاع ¡لاب 'ام*سم رب 'اtمر Cام C(!ر
ی*Rا ر$اک رب B> 3تسا – دترم ه" – ! تbاسسیل !ا 'وسسX 3تسسسی" ]سسجا!
'ادسسب دسس+اب \سسjیل تسسسی" ]سسجا! #ی" =دوک رب ! ،دراد" ار )داPع تی*ها
رPماسسی> 'وسسX ،تسسسی" ]سسجا! #ی" ه"او+د رب ! 3دوش Cداد )داع  هسستH,
:تسا
- J
1
سس* fت
1
ح+
1
یت

ح
1
ی

P
f
T
0
لا \
f
ع 1 !
1

1
O
f
یت
1
س+
1
یت

ح
1
J
f
N fا%

لا \
f
ع 1 :ƒ
h
| 18| 1 \ع 1 J
/
*
1
O1لا n
1
$
f
ر
/
d1 O
f
&
g
+
1
یت

ح
1
'
f
و%
/
K
g
م
1
لا \
f
ع 1 !
1
2 D 3Fد!ادوب• هجر•
- kاوسس رد هسسک یسسسک (ا :تسسسا Cدش هتشادرب Bک هس (ا فی*jت J*b
Jسس*تحم هسسک \+ا ات تسا =دوک هک یسک (ا ! دوش رادیب هک \+ا ات تسا
دبا+(اب ار 6*Oع هک \+ا ات ه"او+د (ا ! ،ددر, ¡لاب ! 2 3
رسس,ا ا+ ،دشاب هتشاد" 'اوت ! )ردb C(!ر \ت$ر, رب 8Rا هک یسک اما !
هسسک <رامیب ا+ <ری> ت*ع هب 6"ا+( ! دشاب ر!S 'ا+( 6+ارب دریGب C(!ر
]سسجا! یسک \ی%X رب C(!ر دشاب dمحت dباb ریq تسی" 6+دوP?ب دیما
9سس+ د+اب <(!ر ره <ارب \jیل ،تسی" - دسسم 2
`
تسسسد ›ارسس$ رسس,ا Yاسس&;
Y(o <! رسسب دوسسش تسسسد ›ار$ B_س دشاب تسدG%ت ر,ا ! ،دهدب دشاب
3د(ادر_ب ار )راHک هG"S تسا
`
r 'S ی&$اش <ام*ع Cدش nbا! ا?O$ Q8تا دروم هک یم+دb تسا <ا ه"امی> :دم
Yوس 9+ ! d;ر 9+ اب ربارب ار 'S هیjلام ! هتس"اد ربارب <رTم Iدb Jی" اب ار
:د+و, ادUهد 3Vیسولا JK&ملا 3د%"اد یم یbارع d;ر !د ! (اKح dها d;ر
:تسا Q8تا 'S رد هک ی%م 9+ ه"امی> ‹aM A L‘‹ ! Yار, ‘Ev A LEa ! Yار,
s‹L A ^`M ! Yار, ‘s‘ A ^`‹ ! Yار, s‹M A ‹`‘ ه&یش د#" هب ! Yار, MaM
5اOpم ‘‘L A ‹E^ ی*P%ح د#" هب ! Yار, Ma^ 5اOpم nبر هس ! ‘‘LA‹E^ Yار,
(ا ار d;ر ! Ea ات 5اOpم E` 3د"ا هت$ر, 5اOpم
Ms
) (,زور X*ا+ف
:دراد هt+ر$ i%> C(!ر
هسسک تسا Y(o ]ش ره <ارب ! تسا 5د 'S dحم هک دTb ! تی" :5!ا
ی*Oتسسسم )داسسPع <(!ر رسسه C(!ر 'وسسX ،د+ام%ب ار 'S <ادر$ C(!ر تی"
رPمای> 'وX ! ،تسا  :تسا هتH,
- ه
/
سسل
1
Y
1
ا•سسR
f
8
1
$ 1 ر
f
K
g
H1لا d1 P
g
b 1 Y
1
وسT
0
لا n
f
م
f
سK
g
ª
/
J
g
ل
1
\
g
م
1
2 D kاحسسR•! دسسمح• Cا!ر
\%سلا 3F
- †یحسسR !ا C(!ر دسس%j" C(!ر تسسی" :داسسR رسسK$ .وسس*; (ا 6سسی> Bکره
دراد" <ا C(!ر !ا ! تسی" 2 هم*ک 3 - nمK+ 2 تسسسا CدسسمS ˆ+دسسح رد هسسک
3در!S تی" ]ش هب ،ی%&+
اسس?"S یسس%&م رد هسسک ه["S ! 'دیماشS ! 'درو (ا <راددو :Yوس ! Y!د
رسسK$ .وسس*; YاسسG%ه (ا دسس+اب <راددو \+ا 3دشاب Jه =د"ا هX ر,ا دشاب
(ا <#سسیX رسسه Bسس> ،دسس4jب 5وسس; دیشرو Wرb dماک k!رq ات :داR
C(!ر دوسسش dاد دمع ! دTb اب 'دب (اب cH%م (ا 'اس"ا \;اب هب رهاš
3دوش 'دب dاد #یX wیه 'ام( )دم \+ارد د+اP" B> 3د%ک یم d;اب ار
! ،'S رسسیq ! „ا%متسسسا ! یسسس%ج تبراسسOم ! .اسسمج (ا <راددوسس :Yرا?X
:تسا اد 5وb 'S dیلد
﴿ ´   [
`j  ±´ `  
. ±´ ' 
[ '  [ ´
 · ´ © ` `´ ﴾ CروسD
ACرOب `‘v 3F
- دا(S 'اسست"ا"( اسسب یGباوسسUمه ! تسسسا Cدرسسک k!رسسq kاسست$SD هسسک 'و%کا
Y(o 'است+ارب دسس"!اد هسک دیهاوUب ار <#یX ! دی%ک …#یمS 'ا"S اب FCدش
! F<!رسسا …اداسس> ! !رسسبS ! \سس+د “سسHح ! dسسس" <اOب 'و[مهD هتس"اد
Cایسسس هتسسشر (ا دادسسماب Cدی_سسس هتسسشر هسسک CاسسG"S اسست دیماسسشایب ! د+روUب
دیهد همادا ]ش ات ار C(!ر B_س ددر, راjشS ! ادج Jه (ا 'ات+ارب 2 3
درک .امج ا+ دیماشS ا+ درو <#یX 'ایس" ! و?س <!ر (ا تb! ره B>
رPمای> 'وX دوش یم" d;اب …ا C(!ر  :تسا هتH,
- ه
/
سس*لا ه
/
سسم
1
&
1
;•
1
امسس¥"


f
$ 1 ه
/
م
1
و
g
سسR
1
J
0
سست fی
/
*$ 1 k
1
ر
f
ش1 !•
1
d1 ک
1

1
$ 1 J
7
N fاR و
1
ه / !
1
ی
1
س
f
"
1

1
C
/
اOس
1
!
1
2 D ƒعامKلا Cا!ر 3F
- دیسسشو" اسس+ دروسس <#یX یشومار$ <!ر (ا 'دوب C(!ر 5اح رد Bکره
!ا اد یتسار هب ،دهد همادا ار دو C(!ر !ا دوش یم" d;اب …ا C(!ر
تسا Cداد kS !ا هب ! Cدرک Yا&; ار 2 3
:تسا هتH, Jه (اب !
- ه
f
سسی*
1
ع 1 اوه / رj
f
ت
/
سا ام
1
!
1
'
1
ایسس%
Œ
لا!
1

1
@
1
U1 لا یتسم
0

/
\ع 1 n
1
Z
1
!
1
ه
1
س*
0
لا '
0
˜
f
2 D Cا!ر
Jکاحلا! ی"ارP@لا! هجام \با F 3
M‹
- <!ر (ا هسسک <#سسیX ! یسسشومار$ ! CاPتسسشا ! اسس@ دسس"!اد تOیOح هب
رد یسس%&+ ،تسسسا هتشادرب \م تما (ا ار ددر, یم dیمحت Cارکا ! راPجا
د%تسی" ف*jم 5اوحا \+ا 2 3
هP*q <! رب یb ! —ارHتسا ه["ا%X 3<دمع 'درک یb (ا <راددو :JK%>
رPماسسی> 'وسسX ،دوسسش یم" d;اب …ا C(!ر دوب '!ریب …رایتا (ا ! درک
 :تسا هتH,
- „1اOت
1
سسسا \
f
سسم
1
!
1
„7اسسtb 1 ه
f
سسی*
1
ع 1 B
1
سسی*
1
$ 1 J
/
N fاسسR و
1
ه / !
1

/
P
1
*
1
q
1
D œ
/
سیO1ل
g
ا ه
/
ع 1 ر
1
{ 1 \م
1
z
f
سOg ی
1
*$ 1 2 D \%سلا kاحR• Cا!ر F 3
- رسسب <#یX ! دراد" یلاjشا دوب C(!ر !ا ! درک هP*q <! رب یb Bک ره
<!ر (ا ! دسسمع هسسب Bکره ! ،تسی" Y(o 'S <اtb ! تسی" ]جا! <!
د%ک اtb ار …ا C(!ر د+اب !ا درک یb دTb 2 3
د=ک یم Y.ا? ار ,زور هک ی*اهG$Q
:د%ک یم d;اب ار C(!ر #یX د%X
0وا Cاوسس ،دسسمع ! دTb <!ر (ا \;اب هب رهاš (ا <#یX 'درک dاد :
هسسک تسسسا 'S \;اب ~رش ! 3اGیس د!د ه*مج (ا ! دشاP" ا+ دشاب Yا&;
! \;اسسب dماسسش هک دهد ریی•ت ار اcq ا+ 'امرد ! „ا!د Cاو ،دشاب Jjش
‚اPع \با 'وX ،دوش یم #ی" …و, ! رس dاد k :تH, - یتسسسار هب
دسس+S '!ریب ه" دوش dاد هک دوش یم d;اب <#یX هب C(!ر 2 \سس+ا Bسس> 3
تلoد 'S رب Cدش هتH, \Uس 'دب رد 'دش dاد (ا m*@م رو; هب هک
! Yاس&; Cاو د%ک یم d;اب ار C(!ر دوش 'دب dاد هک <#یX ره دراد
3یکارو ریq ا+ دشاب یکارو
! هسسtمtم رد \سست$ر, وسسZ! YاسسG%ه رد xUسسش رسس,ا هسسک تسسس"اد دسس+اب
…ا C(!ر دوسش 6مjسش dساد kS (ا <#سیX ! دس%ک ه•لاسPم :اس4%تسا
رPمای> 'وX ،ددر, یم d;اب  :تH,
- ا

سمN fاR '
1
وj
/
ت
1
'•
1
o
0
˜
f
:
f
ا4%
g
ت fس
g
o
g
f
ا!
1
ƒ
f
t
1
م
1
t
g
م
1
لا •$
f
¡ g ل fاب 2
- یشاب C(!ر هک \+ا رGم \ک ه•لاPم :ا4%تسا ! هtمtم رد 2 3
یسسم" یسس?" 'S (ا دسسش یسسم" C(!ر 5اسس@با ]جوسسم ا?"S رد ه•لاPم ه["ا%X
6مjسسش dسساد هب kS :ا4%تسا ! همtمtم رد هتس"ادا" ر,ا اما ،درک
…ا C(!ر دسسشاب Cدوسسم" ه•لاسسPم اسس+ Cدرسسک ار 'S دسسTb هسسj%+ا '!دب ت$ر
3تسسسا وسسHع دروسسم )اهاPتسسشا ! اسس+ا@ ه*مج (ا 'وX ،دوش یم" d;اب
! همسسtمtم <ارسسب هسس" تسسشاد هسسG" یسس%یب اسس+ 'اسسهد رد ار kS رسس,ا \jیل
!ا 'وسسX ،دوش یم d;اب …ا C(!ر ت$ر 6مjش dاد هب ! :ا4%تسا
(اسسی" '!دسسب ! تسسسی" 'S هسسب <(اسسی" ! Cدرسسک (!اسسKت Qراسس&تم دح (ا دو
دوسس ت4G"ا „اK%تسا 5احرد '( ه["ا%X 3تسا Cدش dمع \+ا ]jترم
هسسب ،دوش یم d;اب …ا C(!ر درب !ر$ 6+و ی*سا%ت تلS dاد رد ار
‚اPع \با ˆ+دح 'امه dیلد k تمسسسb \تسسسش اسس?%ت هسسک \سس+ا <ارب !
3'S dاد ه" تسا ]جا! <! رب 'S <رهاš
,زور ت-WTم زا مود :
Mv
هسسب تسسسا 'اس"ا B> ! 6ی> <ارKم (ا <#یX 'درک dاد ! 'درب !ر$
‚اPع \با ˆ+دح 'امه dیلد k هسک <#سیX رسه تسسOیOح هسب :تسسH, هسک
3د%jیم d;ابار C(!ر دوش 'دب dاد
'اسسس"ا <و*, هب Cا,ا%ب BGم 'دش dاد تسا ی%pتسم تلاح \+ا (ا !
د!د اسس+ 'درسسک 5اسسبرq 5اسسح رد درS درسس, د%"ام ،راPq ! در, 'دش dاد !
‚اPع \با 3'S 5اpما ! Cار راPq ! در, ! راUب k هسسک <#سسیX رسسه :تH,
! zسسیح 'و 'دمS '!ریب <ا%pتساب د%ک یم" d;اب ار C(!ر دوش yرا
یسس%م kS y!رسس ! „ا%متسسسا ! ،'درک یb دمع هب ! ،ه[ب 'دا( ! 'ام+ا(
<دسسTb 'وسسX 5!ا Jسسسb رد Bسس> 3ˆ+دسسح \+ا (ا CداHتسا اب ،'S ر|ا رد
'!رسسیب هک Y!د Jسb ! ،د"راد" ی"ا+( C(!ر <ارب تسی" ا?"S 5ود <ارب
رد تحارسسR هسسب 'وسسX ،د%تسسسه C(!ر 5اسس@با ]جوسسم یسسGمه دسس%+S یسسم
'درسسب !رسس$ اسسما ! ،Cدسسش Cدرسسب Yاسس" ا?"S (ا ! Cدش Cراشا ا?"ادب ˆ+داحا
3تسا d@Pم ،دات&م <راKم ی%&+ ]Oع ! و*ج رد <#یX
هسستH, یرب ،تسا Q8تا 'S رد دشاب ه*tع ! lر رد m+ر#ت ر, اما !
\سس+ا :دسس"ا هسستH, یسسرب ! 3دوش یم" d;اب m+ر#ت ه"و, \+ا اب C(!ر :د"ا
هب د"ا هتس"اد d@Pم ار 'S هک ی"اسک ! 3تسا C(!ر d@Pم m+ر#ت ه"و,
رسس@Hم دوسسش 'دب dاد هX ره هک د"ا Cدرک 5oدتسا :و$ ˆ+دح رهاš
3تسا
- y
1
ر
1
1 ام
0
م
f
B
1
یل
1
!
1
d1 1 د
1
ام

م
f
ر
/
@H
f
لا 2 3
- '!رسسیب هسسک <#سسیX هب ه" ددر, dاد هک دوش یم d;اب <#یX هب C(!ر
د+S 2 3
,زور ت-WTم زا م!س 3تشc, 'S dیلد هک تسا <دمع یb :
مراEQ 3د+S یم 'S dیلد هک تسا یس%ج تبراOم ! <دمع .امج :
م8=1 هسسب ی%م 5ا#"ا د%"ام ،رایتا <!ر (ا ! )رشاPم اب ی%م kS 5ا#"ا :
(ا ی*سسRا دوTOم 'وX 333…#ی%ک تسد ا+ 6"( تسد ا+ …دو تسد
dسس@Pم 5ا#سس"ا '!دسسب ! Yارسسح .امج Cا,ره B> تسا 5ا#"ا 'امه .امج
ر,ا \jیل ،تسا C(!ر d@Pم دشاب )روR ره هب 5ا#"ا B> دشاب C(!ر
3تسی" C(!ر d@Pم دری, )روR 5ا#"ا رjHت ا+ Y8تحا ر|ا رد
مZ:>هو مZ&ش C(!ر تحسسR 'وسسX ،دسسشاب یسسم 'اسسم+ا( ! ی,دسسعاb :
)دسم یس; رد اس?"S (ا یسj+ ر,ا B> ا?"S 'دوP" رب تسا فbوتم Jت$ر,
هسس4+اع 'وسسX ،دوسس4یم dسس;اب C(!ر د+در, رهاš ! دشاب Šداح C(!ر 5
:تH, - رPمای> 'ام( رد  ی,دسسعاb (ا B_سسس J+دش یم Cدعاb Cا,ره
! Jی%ک اtb ار دو C(!ر هک دش یم Cداد روتسد ام هب Jیت4, یم =ا>
J+دسسش یم" Cداد روتسد (ام" <اtb هب 2 C(!ر zسسیح دوسسج! اسسب ه["اسس%X
هب ت?ج 'S هب اما ! 3دش یم" Cداد روتسد 'S <اtb هب دوب یم تسرد
'S هسسب اcسسل دراد تOسس4م Cام ره (ام" <اtb 'وX درj" رما (ام" <اtb
3دش d+اb 'ا"S 5اح هب فیHUت ! درj" رما
Nم:&ه رPماسسی> 'وسسX ،'دسسش ه"اوسس+د  :تسسسا هسستH, - Jسس*b ه"اوسس+د (ا
تسا Cدش هتشادرب فی*jت 2 3
M‘
مE" دسس"وی> nسس@b یسس%&+ ،تسسسا \تسس4,رب Y8سسسا \سس+د (ا ! 'دش دترم :
'درسسک ادسسی> ه*یسسس! هسسب اسس+ یسس*&$ ! راک ه*یس! هب ا+ \ت$ \Uس اب Y8سا
:تسا Cدومر$ د"!اد 'وX <ا CدیOع
﴿ [ · ± [ 
    j
.´ . ` 
 ´  ﴾ ACرOب CروسD M`v 3F
- هسسب ! Fد*سGب ار ی%+د د"وی> !D ددر,رب FY8ساD \+د (ا امش (ا Bکره
دوش یم d;اب )رS ! ای"د رد …رادرک ! 5امعا Yامت دریمب <ر$اک 2 3
:دسسسس+امر$ یسسسسم دسسسس"!اد \سسسسی%[مه ! ﴿ ´ 
´´ .` ﴾ Aرم( CروسD ‹s 3F
- ددر, یم d;اب تلامعا Yامت <(روب =رش د"!اد هب ر,ا 2 3
3د%مjح 9+ <اراد ! د%تسه یj+ رHک .او"ا همه !
مهد هسس”حل 9+ ! دشاب هتشاد همادا (!ر Yامترد ر,ا هک 'دش …و?یب :
همادا یشو?یب (!ر Yامت ر,ا ! ،دوش یم d;اب …ا C(!ر د+ای" …وه هب
رسس,ا هسسک \سست$ر kاوسس هب Q8رب ،تسا †یحR …ا C(!ر دشاب هتشاد"
†یحسسR C(!ر دسسشاب هتسسشاد هسسمادا یسسGت$ر kاوسس هسسب \سس+ا (!ر Yاسسمت رد
! تسسی*ها یسسشو?یب رد یل! دراد فی*jت یGتس+اش ! تی*ها 'وX ،تسا
3تسی" یbاب فی*jت یGتس+اش
'سا ,د*د=21 و ب7:2م ,زور رد هک ه["آ
:تسا Cد+د%س> ! ]حتسم #یX هس راد C(!ر <ارب
0وا رPمای> 'وX ،k!رq mOحت (ا د&ب را@$ا رد 'درک kاتش :  هسستH,
:تسا
- ر
1
@H
f
لا او*
/
K
0
ع 1 ام ر
h
یU1 ب
f

/
ا%

لا 5/ ا#+
1
o 2 D 'اUی4لا Cا!ر F 3
- Cراوسسمه دسس%%ک kاتش 'درک را@$ا رد k!رq (ا د&ب Yدرم هک ی"ام( ات
د"ری رد 2 3
:تسا Cدرک ت+ا!ر دو †یحR رد 'اPح \با
- ه
f
*لا 5/ وس
/
ر
1
'
1
اک  „hاسسم
1
!•
1
]
h
سسس;
1
ر
/
ب
f
هی
1
ت f•" یت

ح
1
dΠT
1
+
/

1
ا

سمN fاR '
1
اک ا{˜
f

4+
1
!•
1
d1 ک
/
•ی
1
$ 1 g „hام
1
!•
1
ر
h
م
g
ت
1
ب
f
ه
f
یت•"
1
یت

ح
1
dΠT
1
+
/

1
„fات4Œ لا ی$
f
'
1
اک ا{˜
f
!
1
،k
1
ر
f
32
- رPمای> Cا,ره  <امر هک \+ا ات د"او یم" ار kر•م (ام" دوب C(!ر
رد Cا,ره ! ،دیشو" یم ا+ درو یم هک J+در!S یم 6+ارب kS ا+ ];ر
اسس+ اسسمر هک \+ا ات د"او یم" ار kر•م (ام" ت$ر, یم C(!ر 'اتسم(
3J+در!S یم 6+ارب kS
اسب 'اتسسبات ! درسک راس@$ا kS اس+ اسمر اسب 'اتسم( هک تسا ]حتسم
ی%+ریسسش 'وسسX 3ˆ+دسسح 'اسسمه dیلد هب ،درک را@$ا kS ا+ ];ر <امر
اسسمر رسس,ا :تسا هتH, ی"ا+!ر ! 3د"ادر, یم =ا> kS ! د%ک یم ت+وOت
ار Jسس4X دسس+د )ردb C(!ر 'وX ،د%ک را@$ا <رG+د ی%+ریش اب ت$ای" ار
3دوش یم 'S Jیمرت ! 'ارPج ]جوم ی%+ریش ! امر ! دهد یم 6هاک
مود :تسا CدمS ˆ+دح رد 'وX 'درو <رحس \تاد"ا ریات هب :
ME
- \
1
ی* fس
1
ر
g
م
/
سل
g
ا \
f
%
1
س
/

f
ر
f
و
g
سح
/
س
ž
لا ر
1
ی•ت
1
'
0
˜
f
2 D هحیحR ی$ هجام \با Cا!ر 3F
- \ی*سسسرم 'ارPماسسی> …!ر ! ت%س (ا 'درو <رحس \تاد"ا ریات هب
تسا 2 3
:تسا CدمS ˆ+دح رد Jه (اب !
- ر
1
وح
/
س
ž
لا ا!ر
/
س0 •
1
!
1
ر
1
@H
f
لا او*
/
سK
0
ع 1 ام
1
ر
h
یU1 ب
f
یتم
0

/
5/ ا#ت
1
o 2 D یسس$ دمح• Cا!ر
Cد%سم 3F
- ریاسست هسسب ار <رحسسس !دسس%%ک dسسیK&ت راسس@$ا رد \سسم تما هک ی"ام( ات
د%تسه ری رد د"(اد"ا 2 3
)داسسPع ت+وسسOت ! 'دسسب ت+وسسOت ]جوسسم <رحسسس \تادسس"ا ریات هب 'وX
mسسOحت <رحسسس 'دیسسشو" kS یکد"ا ا+ 'درو اcq یکد"ا اب 3دش دهاو
:تسا CدمS 'اPح \با †یحR رد 'وX ،در+c> یم
- „h¤م ƒ
f
ع 1 ر
g
K
/
ب
f
و
g
ل
1
!
1
ا!ر
/
سح
0
س
1
ت
1
2 3 - kS هسسعرج 9سس+ رسس,ا یتح د+روUب <رحس
دشاب 2 رد یسس&$ار هک دو4یم .!رش د&ب هب ]ش فT" (ا <رحس تb! 3
3تسا Cدر!S \ی%X 'ام+ا kاتک رS
م!س Cاسس%, ]جوسسم تسسش( \Uسسس ه["اسس%X ،†سسیPb ! تسسش( \Uس =رت :
! تسسPیq دسس%"ام ،]حتسسسم هسس" تسسسا ]جا! 'S =رت ! تسا Yارح ددر,
رد هسسک Yارسسح <اسسه#یX (ا 'S رسسیq ! ی+وسسGq!رد ! ی%یX \Uس ! یمام"
:تسا CدمS <راUب †یحR
- ه
/
م
1
اسس&;
1
. 1 د
1
سس+
1
'
g

1
ƒ/ سسج
1
اح ه
f
سس*

ل f B
1
سسی
g
*
1
$ 1 ه
f
ب
f
d1 م
1
&
1
لا!
1
ر
f
!
g
#
ž
لا 51 و
g
b 1 . g د
1
+
1

1

1
ه
/
ب
1
ار
1
ش1 !
1
2 3
- دسس"!اد ،دسس%ک =رسست ار Yارسسح ! —!رد \Uسسس 'اtمر رد د"اوت" Bکره
د%ک =رت ار درو ی"دیماشS ! =ارو !ا هj%+ا هب دراد" <(ای" 2 3
Jسسه (اسسب 3تسا BH" ]+c?ت! )امرحم (ا #یهر> C(!ر Qادها (ا یj+ !
:تسا ˆ+دح رد
- ه
f
م
f
ایb
f

f
ه
/
ل
1
B
1
یل
1
J
h
N fاb k
0
ر
/
!
1
. / و
g
K
/
سل
g
ا o
0
˜
f
ه
f
م
f
ایR
f

f
ه
/
ل
1
B
1
یل
1
J
h
N fاR k
0
ر
/
ر
/

0
لا o
0
˜
f
2 D Jکاحلا Cا!ر 3F
- <#سسیX یG%سسسر, #سسج C(!ر (ا هسسک د%تسسسه 'اراد C(!ر (ا <رایسسسب
)داسسPع (ا هک د%تسه 'اراد Cد"( ]ش (ا <رایسب ! دوش یم" 'ا4PیT"
دوش یم" 'ا4PیT" <#یX یباوUیب ! <رادیب ]ش #ج ]ش 2 3
ار C(!ر …ادا> ! kاو| هک دوم" #یهر> تش( \Uس (ا د+اب ت?ج \+ا هب
3د%ک یم d;اب
'سا ما+ح اE"آ رد J:ف+< ,زور هک یCاهزور
:تسا CدمS \یحیحR رد 3تسا Yارح 'ابرb دیع ! ر@$ دیع (!ر C(!ر
- ه
f
*لا 5/ وس
/
ر
1
ی?"
1
 یحZ
g
¢
1
ا Y
f
و+
1
!
1
ر
f
@H
f
لا Y
f
و+
1
،\
f
یم
1
و
g
س+
1
Y
f
ایR
f
\ع 1 2
- رPمای>  دسسیع (!ر ! رسس@$ دیع (!ر ،تسا Cدرک ی?" (!ر !د C(!ر (ا
'ابرb 2 3
C(!ر اسس+ ]سسجا! <اtb C(!ر ا+ دشاب .و@ت ! ت%س C(!ر د%ک یم" :ر$
یسس%&+ ،m+رسس4تلا Yاسس+ا C(!ر \سسی%[مه ! 3تسسسا Yارح ت?ج ره هب <رc"
D 'ابرb دیع (ا (!ر هس `` ! `M ! `L 'وسسX ،تسسسا Yارسسح #ی" FهKح+{
La
رPمای>  †یحسR دا%سسا اسب ار 'S د!ادوسباD 3تسسا Cدوسمر$ یس?" ا?"S (ا
:Fتسا CدمS J*سم †یحR ردD 3Fتسا Cدرک ت+ا!ر
- یلا&ت
1
ه
f
*لا ر
f
ک
g
{
f
!
1
k
h
ر
g
ش/ !
1
d
h
ک•
1
Y
/
ا+


1
ا?س"
0
˜
f
2 3
- یلاس&ت <ادس رک{ ! 'دیماشS! 'درو <اه(!ر m+ر4تلا Yا+ا (!ر هس
تسا 2 3
! ی"اسسبرb 'اوسسیح ! تسسسا FCرمع هب nتمتمD هک یسک =د"ا هتH, یرب
C(!ر m+رسس4تلا Yاسس+ا رد دسس"اوت یسسم دراد" Cارمه یلا&ت <اد ه"ا ه+ده
:تسا Cدش Cراشا 'S هب ر+( ه+S رد هک ،دریGب
﴿  · ´ © `
'   [ '
 ´   © `
´  ' `. 
 ﴾ ACرOب CروسD `E‹ 3F
- رسسسیم 6سس+ارب ی"اسسبرb (ا ه["S ،iح Yا+ا ات دد%ب Cرمع هب nتمت Bکره
iسسح Yاسس+ا رد (!ر هسسس دسس%ک ی"ابرb د"اوت" Bکره ! ،FدرPب دو ابD تسا
دریGب C(!ر ت4,رب 6+و dحم هب 'وX (!ر تHه ! دریGب C(!ر – اسست
دوش dماک (!ر Cد 2 3
ه4+اع (ا <راUب رد 5 رمع \با ! k :د"ا هتH, 'ا4+ا هک Cدش ت+ا!ر
- ‰
1
د
g
?
1
سل
g
ا د
g
K
f
ª
1
J
g
ل
1
\
g
م
1
ل f o
0
˜ \
1
م
g
T
1
ª
/
'
g

1
m
f
ªر
f
4g ت
0
لا Y
f
اª
0

1
•$
f
x
g
0 ر
1
ª
/
J
g
ل
1
2 3
- هسسک یسسسک رسسGم درسسیGب C(!ر m+رسس4تلا Yا+ا رد هک دراد" تTر Bک
دراد" Cارمه <ده ! ی"ابرb 2 3
†یحسسR ار 'S !ا (ا 6سسی> I8سسTلا \سسبا ! Cدرسسک رایتا ار 5وb \+ا <!و"
3تسا هتس"اد
\ش زور ,زور
،رسسی ا+ تسا 'اtمر تسی" Yو*&م ! تسا 9ش 'S رد هک <(!ر C(!ر
! ه"اسP*;!اد )روسR هسب هک یسک <ارب F94لا Yو+ C(!رD 3تسا Yارح
'وسسX 3درسسیGب C(!ر ار 'S 'اسسtمر C(!ر <اسسج هب ا+ ]Pس '!دب ! .و@ت
رسا+ \ب رامع  :تH,
- J
f
س
f
اOلا ا
1
ب•
1
یTع 1 دO1$ 1 9
Œ
40 لا Y
1
و+
1
Y
1
اR \م
1
32 D 'اPح \با! <cمرتلا هححR
ا

Oی*&ت <راUPلا Cا!ر! Jکاحلا! F 3
- JسسساOلاوبا (ا درسسیGب C(!ر 9ش (!ر رد یسکره  Cدرسسک ی"اسسمر$ا"
تسا 2 3
رسس,ا اسسما 3تسسسی" †یحR …رc" دریGب C(!ر 9ش (!ر رد هک د%ک رc" ر,ا
دسس%"ام درک QداTت 9ش (!ر اب ! ت$ر, یم ت%س (!ر <داع )روR هب
9سس+ ا+ دریGب C(!ر ار هP%4K%> ا+ هP%ش!د <اه(!ر هک دراد )داع هک \+ا
9سسش (!ر (!ر 'S ا$داسسTت ! درسسیGب C(!ر )داع )روR هب 'ایم رد (!ر
رPمای> 'وX ،تسی" Yارح …ا C(!ر دوب  :تسا هتH,
- ا

مو
g
سسR
1
Y
/
و
g
سسT
/
+
1
'
1
اسسک d7 سسج
/
ر
1
o
0
˜
f
\
f
یم
1
و
g
سس+
1
o! Y
h
وسس+
1
Y
f
و
g
T
1
ب
f
'
1
اtم
1
ر
1
اوم
/
د
Œ
سO1ت
/
o
ه
/
م
g
T
/
ی
1
*$ 1 2 D 'اUی4لا Cا!ر 3F
L`
- هسسک یسسسک رGم د+(اد%ی" و*ج (!ر !د ا+ (!ر 9+ اب ار 'اtمر Cام C(!ر
…دو )داع (!ر !ا ،دراد" 5اjشا هک دری, یم C(!ر یتداع )روR هب
دهد همادا ار 2 3
،تسسسی" Yارسسح دسس%ک dR! 6*Pb <اه(!ر هب Jه ار 9ش(!ر C(!ر ر,ا !
یسم dسسR! ار …ا C(!ر هسسj*ب دراد" ار 'اtمر یRاTتا دTb !ا 'وX
:تسا .و" هس 9ش C(!ر 3د%ک
` ار یTUش هک \+ا '!دب د%تH, یم \Uس Cام 'د+د (ا Yدرم Cا, ره r
3دشاب Cد+د ار 'S هک د%%ک \ی&م
M یم در 'ا4تدا?ش هک د%%ک 'اtمر Cام 58ه ت+!ر <اعدا یه!ر, r
یس (!ر Jه (!ر 'S ! 'ا,درب ! 'اOسا$ ! 'اکدوک ! 'ا"( د%"ام ،دوش
3دشاب 'اP&ش Yا
L یم تسا 'اtمر Cام 58ه ت+!ر یعدم هک دشاب هتشاد CدیOع ر,ا r
دسس%ک m+دTت ار !ا ر,ا ! ،دریGب ار …ا C(!ر هک تسا ]جا! !ا رب ،د+و,
C(!ر دشاب هتشاد 9ش !ا :دR رد ر,ا اما ! دریGب C(!ر هک تسا #+اج
3تسا Yارح …ا
نا]مر زور رد اHج مکح
Cدرسسب <دا(SD lر#سسب CراسسHک دوسسش .امج ]jترم 'اtمر (!ر رد Bکره
Cاسسم !د دسس+اب ت$اسسی" <ا Cدرسسب رسس,ا 3دوسسش یسسم ]سسجا! !ا رب F\مŽم <ا
تسسس"اوت" رسس,ا! ،درسسیGب C(!ر ی> رد ی> ! ه*Rا$ '!دب ! Jه رس ت4>
Yاسس&;ا ار \یjسم ! او%یب رH" تTش د+اب دریGب C(!ر ی> رد ی> Cام !د
…ا C(!ر هسسک تسا ]جا! یسک رب :و$ ]یترت هب CراHک \+ا B> 3د%ک
،دسس"ادر, دسسسا$ .اسسمج تسس*ع هسسب دسسمع ! دTb <!ر (ا 'اtمر Cام رد ار
رسس,ا Bسس> 3تسسسا راسسj%ها%, یسسس%ج تبراOم YاK"ا اب یسک \ی%X ات&یP;
تسسسی" ]سسجا! CراHک !ا رب دو4ب ]jترم ار راک \+ا و?س <!ر (ا یسک
3دوش یم" kوسحم #ی" راjها%, !
رPمای> 'وX  :تسا هتH, - ! Cدش هتشادرب 'ایس" ! ا@ \م تما (ا
5اح 'S رد د%تسی" ف*jم 2 هسسب 'وX ،تسی" ]جا! #ی" '( رب CراHک \+ا
…ا C(!ر !ا تسسلS رد FهHسس4حD درسسم تسسلS رسسس (ا یتمسb 5ود درKم
'وسسX دسس%ک .اسسمج تسسTر تی" هب ر,ا Jه ر$اسم رب ! 3دوش یم d;اب
'وسسX ،†یحسسR 5وسسb ربا%ب تسی" ]جا! CراHک تسا IاPم 6+ارب را@$ا
رسس,ا ! ،دسس+ام" یسسم nسس$د ار CراHک ! د%ک یم ه?Pش داK+ا 6"دوب ر$اسم
دسس&ب ! درک Yادbا .امج هب ! تسا یbاب ]ش (و%ه هک دوم" 'ام, یسک
ه*یسسس! هب 'وX ،تسی" ]جا! CراHک !ا رب #ی" تسا (!ر هک دش Yو*&م
هسک دوسسش یسسم ]جا! lر#ب CراHک یتb! \+اربا%ب 3دوش یم" راjها%, 'S
3دشاب دوجوم دویb \+ا Yامت
:\یUیش (ا تسا یت+ا!ر 'S dیلد ! - رPماسی> روسtح هب <درم :د%+و, 
Cاسسم رد :تH, Ÿدرک =8ه ار وت #یX هX :تH, 3Yدش =8ه :تH, ! دمS
'S اسسب هسسک <راد ردسسb 'S اسس+S :تسسH, 3Yا Cدرسسک .امج دو '( اب 'اtمر
رد یسس> Cاسسم !د ی"اوسستیم اسس+S :تH, B> 3ریU" :تH, Ÿی%ک دا(S <ا Cدرب
LM
تسسTش هسسک <راد ردسسb 'S ا+S :تH, B> 3ریU" :تH, Ÿ<ریGب C(!ر ی>
تسb! 'S رد هک تس4" B_س 3ریU" :تH, Ÿی%ک Yا&; ار \یjسم رH"
رPمای> تمد ار <ا هسیک  \+ا :تH, B> 3دوب امر 'S رد ! د"در!S
اسسم (ا هسسک تسسسه یسسسک اسس+S :تH, 3Cدب هbدR 'S CراHک ت?ج ار امر
'S هسسب اسسم (ا هسسک Yرادسس" —ارسسس ار یسسسک ŸJهدسسب <! هب ات دشاب رتریO$
رPمای> B> 3دشاب رتد%م(ای"  دسسش راد+د> 6+ا?"اد"د هک د+د% ردb 'S
:تH, B_س - Cدب )ا Cداو"ا هب ار 'S !رب 2 CدمS <راUب ت+ا!ر رد ! 3
:تسسسا - درسسک دا(S <ا Cدسس%ب Bسس> 2 :تسسسا CدسسمS د!اد یسبا تسس+ا!ر رد !
- رPمای> 6ی> <ا هسیک B>  رد اسسمر .اسسR Cد#"اسس> رادOم هک د"در!S
دوب 'S 2 3
ˆ+دسسح رد هسسک ه"وسس, 'اسسمه 'اtمر (!ر .امج CراHک رد ]یترت )اعارم
!د C(!ر د4" \jمم ر,ا ،دشاب Cدرب <دا(S 5!ا هک تسا ]جا! تشc,
Jسسه 'S ه["اسس%X ،تسا \یjسم رH" تTش Yا&;ا د4" \jمم ر,ا ،Cام
اسس?"S (ا یسسj+ هسسب هسسک ی"اسسم( اسست د"ام یم …ا هم{ رد CراHک د4" \jمم
3ددر, رداb
Cدسسش ]سسجا! ! Y(o <! رسسب CراHک هک <ریO$ تسا ادی> ˆ+دح رهاš (ا
رPماسسی> 'وسسX ،دسسهدب دوسس yاسستحم Cداو"اسس هب ار 'S د"اوت یم ،تسا 
:تH, - د"روUب هک Cدب )ا Cداو"ا هب ار 'S !رب 2 تسا 'S †یحR یل! 3
رهاš اب ~اPترا رد ! دشاP" #+اج )اراHک رG+د ! )اک( د%"ام Jه \+ا هک
:د"ا هتH, ¦سا> ت?ج د%X (ا Jه ˆ+دح
` 'وسX ،دسشاب هتشاد ریO$ 9ی*مت رب تلoد هک تسی" <#یX ˆ+دح رد r
اسست دسس+Sرد <! تیj*م هب <#یX هک تساو یم هj*ب تشاد" #یX wیه !ا
رPماسسی> داد رPسس دوسس یتسسسدG%ت (ا 'وسسX اما ،دهدب ار …ا CراHک  'S
…ا هسسم{ رد CراسسHک ! داد <! هسسب 'اسسسحا ! هbدسسR 'اوسس%ع هسسب ار امر
3دوش تسد ›ار$ هک ی"ام( ات د+در, رOتسم
M رPمای> هک دراد 5امتحا r  هسسب ! دسسشاب Cدر!Sرد <! تسسیj*م هسسب ار 'S
'S 'وسسX اسسما ،دسسهدب هbدسسR …ا CراسسHک <ارسسب ار 'S هسسک داد روتسد <!
…ا Cداو"اسس هسسب ار 'S اسست داد C(اجا <! هب داد رP دو 5اح (ا xUش
ار 'S تسسادر> ت+اسسHک 'اسس"ا هسسک تسسسا یتسسb! )راسHک 'وسسX د"اروUب
3دوب yاتحم !ا هک 'S 5اح ! دشاP" 'S هب yاتحم دو ! دشاب هتشاد
L رPمای> هک دراد 5امتحا r  C(اسسجا <! هسسب ! دسسشاب Cداد ار …ا CراسHک
رPسس Cدسس+ا$! ،دسس%ک QرR ! yر …ا Cداو"ا <ارب ار 'S هک دشاب Cداد
در+cسس_ب ار …ا CراسسHک !ا C(اجا اب د"اوت یم Jه xUش ریq هک تسا 'S
دسس"اوت یسسم CراسسHک Cد%سس4Uب C(اجا اب تسا yاتحم هک یسک ! ،د(ادر_ب !
رد ی&$اسسش Yاسسما ار اسس?باوج \سس+ا ! 3د%ک QرR …ا Cداو"ا <ارب ار 'S
- Y¢ا 2 3تسا Cدرک رک{
دراد ا]I ,زور و 'سا ,د+م هک ی2ک
<اسسtb (ا 6سسی> ! درسسیGب ار 'اtمر Cام C(!ر تسا هتس"اوت" هک یسک
ارسس$ 6سس,رم ! هسست$ر" \سسیب (ا …رcسسع (وسس%ه هک ی%&م \+ا هب ،دریمب 'S
LL
! ،ددرسس, یم راjها%, ه" ! 'S ه+د$ ه" تسا C(!ر <اtb <! رب ه" دسر
]سسجا! <! رسسب دسر ار$ lرم تشاد ار 'S <اtb 'اjما 'S (ا د&ب ر,ا
9+ (!ر ره <ارب !ا Šاریم (ا د+اب ی%&+ ،د%ک 'ارPج ار هتشc, هک تسا
د!دح ردD دم vaa ! ه4+اع )رtح 3دوش Cداد یکارو ! Yا&; F Yر,
‚اPع \ب ه*لادPع  :تسا CدمS ˆ+دح رد ! 3د"ا Cداد <وت$ 'S هب
- Y
h
وسس+
1
dŒ سسک
/
'
1
اسسjم
1
ه
/
سسسی
ž
ل f!
1
ه
/
سس%ع 1 Jسس&@
f
ی
/
*$ 1 ر
h
?سسش1 Y
/
ایسسR
f
ه
f
سسی*
1
ع 1 !
1
)
1
اسسم \سسم
1
ا

%یj
f
س
g
م
f
2 3
- <ارسسب !ا Šرا! ! یسسل! د+اب دوب ]جا! اtb C(!ر <! رب ! درم Bکره
د%ک Yا&;ا ار \یjسم رH" 9+ C(!ر ره <اج هب ! !ا 2 3
هسسب اسسمتح تسسیم یل! ! Šرا! هک تسی" Y(o تسا CدمS رG+د 5وb رد !
<اج هب د"اوت یم هj*ب دهدب یکارو ! Yا&; <! Cدش )و$ C(!ر <اج
رPماسسی> 'وسسX ،د%ک \ی%X هک تسا ]حتسم ! ،د%ک اtb Jه C(!ر <! 
:تH,
- ه
/
سی
ž
ل f!
1
ه
/
%ع 1 Y
1
اR Y
7
ایR
f
ه
f
ی*
1
ع 1 !
1
)
1
ام \م
1
2 D امهریq! 'اUی4لا Cا!ر 3F
- ار …ا C(!ر !ا <اسسج هسسب !ا یسسل! دوسسب اtb C(!ر <! رب ! درم Bکره
د%ک اtb 2 3
:تسا CدمS <رG+د ت+ا!ر رد ! - دسس%ک اtb ار …ا C(!ر تساو ر,ا 2 3
:ت+ا!ر !د \یب رد ! - C(!ر !ا یل! دوب اtb C(!ر <! رب ! درم Bکره
د%ک اtb ار …ا 2 :ت+ا!ر ! - رسH" 9س+ <اسtb (!ر رسه <اسج هسب !ا یل!
د%ک Yا&;ا ار \یjسم 2 (ا 9سس+ رسسه هسسک دوش یم 'وX ،تسی" یتHلاUم
Yاسس&;ا اسس+ دریGب C(!ر !ا <اج هب د"اوت یم ی%&+ د%ک ت+اHک رما !د \+ا
3د%ک \یکاسم
'سا وا مکح رد هک ی2ک و نا!#ا" د+م+$1
C(!ر رسس|ا رد اسس+ درادسس" ار \ت$ر, C(!ر 'اوت ! تbا; هک ی"اوتا" درمری>
دسسیما هسسک <رامیب ! '(ری> \ی%[مه ! دوش یم د+دش mت4م ! i"ر راXد
<ارسسب تسسسا ]سسجا! هj*ب تسی" ]جا! C(!ر 'ا"S رب د!ر یم" 6+دوP?ب
یسسم دسس"!اد 'وسسX ،دسس%ک Yاسس&; ار \یjسسسم رH" 9+ ،(!ر ره C(!ر ه+د$
:د+امر$
﴿ © ·     
 ±[ ﴾ ACرOب CروسD `‘^ 3F
- (اD ! درسسی, یسسم ارسس$ ار 'اسس4تbا; ! 'اوسست Yاسسمت FC(!رD هک ی"اسکرب
رسسH" 9سس+ Yاسس&; ار (!ر رسسه ه+د$ Fهک تسا ]جا! د"#جاع C(!ر \ت$ر,
د%هدب \یjسم 2 3
‚اPع \با k ! 'ادرمری> 'S (ا دارم هj*ب تسی" ›وس%م ه+S \+ا :تH,
رسسH" 9سس+ C(!ر <اسسج هسسب د+اب ! د"ریGب C(!ر د%"اوت یم" هک د%"اوتا" 'ا"(
یسس%&م ! 3د%%ک Yا&;ا ار \یjسم - ه
/
"
1
وسسO/ی@
f
+
/
2 رد C(!ر \سست$ر, اسسب یسس%&+
یسستNارb رد ! 3دسس"ریGب C(!ر دسس%"اوت یسسم تسسمح( هسسب ! د%ت$ا یم تO4م
- ه
/
"
1
وb /و

@
1
+
/
2 یسسم دسس%ت$ا یسسم تOسس4م ! iسس"ر رد 'S (ا ی%&م هب هک CدمS
3دشاب
L^
دهد یم +$ش ار ه[? هک ی" و ی=:2?آ نز
<ارسسب C(!ر راjسسشS 'ا+( 'ارG" Cدریش '( ! رادراب ! \تسبS '( Cا,ره
'S رد دسس%یب یسسم <راسسمیب (ا راسسمیب هسسک ی"اسس+( د%"ام ،د%شاب 6+و BH"
دسس%"ام تسسسرد د%%ک اtb ار 'S اد&ب ! د"روUب ار C(!ر د%"اوت یم )روR
رادراسسب '( هسسک یسس%&م \سس+ا هسسب د%سسشاب دوسس 'اسسکدوک 'ارG" ر,ا ! ،رامیب
هسس[ب <ارسسب …ریسسش 'دسسش Jسسک 'ارسسG" Cدریش '( ! \ی%ج VOس 'ارG"
ار C(!ر هسسک تسسسا ]سسجا! 'ا"Sرب \jیل د"روUب ار C(!ر د%"اوت یم دشاب
د%هدب ه+د$ (!ر ره <ارب ! Cدرک را@$ا 'اtمر (!ر رد 'وX ،د%%ک اtb
:د+امر$ یم د"!اد 'وX <(!ر ره <ارب \یjسم رH" 9+ Yا&;ا ی%&+
﴿ © ·     
 ±[ ﴾ ACرOب CروسD `‘^ 3F
- F(!ر ره <ارب تسا ]جا!D C(اد"ا یم 'ا4تO4م هب C(!ر هک 'ا"S رب
د%هدب ه+د$ \یjسم 9+ Yا&; 2 3
:تسا ˆ+دح رد !
- ی*P
g
ح
/
سسسل
g
ا \
f
سسع 1 !
1

f
8سسT
0
لا ر
1
سسس@
g
ش1 !
1
Y
1
و
g
سسسT
0
لا ر
f
$
f
اسسسملا \
f
سسع 1 n
1
سسZ
1
!
1
ه
1
*لا '
0
˜
f
Y
1
وT
0
لا n
f
Z
f
ر
g
«ملا!
1
2 D <cمرتلا ه%س

ح! \%سلا dه•! دمح• هجر• 3F
- ! رادراسسب '( (ا ! هتسسشادرب ار (اسسم" هسسمی" ! C(!ر ،ر$اسسسم (ا دسس"!اد
تسا هتشادرب ار C(!ر Cدریش 2 3
+فا2م و راH$?
'وسسX دسس"روUب ار 'اسسtمر Cام C(!ر هک تسا IاPم ر$اسم ! رامیب <ارب
:د+امر$ یم د"!اد
﴿  © ± [   © ·
´  [ [
 ﴾ ACرOب CروسD `‘^ 3F
- 'اسسtمر C(!ر دسس"اوت یسسمD دشاب رHس رد ا+ رامیب امش (ا Bک ره B>
دریGب C(!ر ا?"S داد&ت هب رG+د (!ر د%X 'S <اج هب اد&ب ! FدروUب ار 2 3
هسسب 'اسسtمر رسیq (ا <رسسG+د <اسه(!ر دسس&ب ! د%ک را@$ا 'اtمر رد ی%&+
د+دسسش درد ‚اسسسحا هسسک تسسسا ~رسسش رامیب <ارب 3دریGب C(!ر 'S <اج
B_سسس 3دسس%ک dسسRاح <دوP?ب ر+د هک دشاب 'ارG" ا+ ،دشاب C(!ر ر,ا د%ک
C(!ر تسسی" ]سسش هسسک دسس"اوت یم دشاب ری,ار$ ! هتشاد همادا <رامیب ر,ا
د%"ام دشاP" هتسوی> ! دشاب CاGیب ! Cا, <رامیب ر,ا ! ،د%ک =رت ار 'دوب
دسس%ک ]سست ]ش ه["ا%X د%ک یم" ]ت یها, ! د%ک یم ]ت یها, هک یسک
تسسشاد" ]سسش رسس,ا o˜! دسس%ک =رسست ار ادر$ C(!ر تی" ]ش د"اوت یم هک
یس"ارG" ! Qوس هسک تسسا یتسb! \س+ا ! ،دس%jب ار ادرس$ C(!ر تی" د+اب
! راسس@$ا دسسشاب هتسسشاد تسسک8ه یسس"ارG" رسس,ا ! ،دسسشاب هتشاد" ار تک8ه
یG%سسسر, هسسP*q هسسک تسسس"اد دسس+اب 3دوش یم ]جا! <! رب <راو C(!ر
تلاح 'S رد <راو C(!ر (وKم <رامیب 'وX #ی" د+دش یG%4ت ! د+دش
تسسسا 'S <راوسس C(!ر 'دوب IاPم ~رش ر$اسم <ارب اما ! 3دوش یم
تیسسT&م رHسسس ! Cاسستوک رHسسس Bسس> دسسشاب IاسسPم ! ی"oوسس; …رHس هک
Ls
<اسسهراک هسسب یعرسسش C(اسسجا ! تسسTر 'وX ،تسی" <راو C(!ر (وKم
C(!ر دسس"اوتب رسس,ا هک تسا رت?ب ر$اسم <ارب 3دری, یم" m*&ت دولS Cا%,
'اسس+( ! ررسسZ 6سس+ارب C(!ر رسس,ا ! ،دوسس4" ررسسtتم 'S(ا ه["اسس%X دسسشاب
3تسا رت?ب C(!ر 'درو دشاب هتشاد
('=س و ه"اTل.واد) !W# ,زور
'وسسX تسس$ر, C(!ر ار هP%سس4K%> ! هP%سسش!د <اسسه(!ر هسسک تسا Cد+د%س>
Cر+رهوبا  :تسا Cدرک ت+ا!ر
- ی
0
P
f
%
0
لا '
0
˜
f
 B
1
یم
f
U1 سل
g
ا!
1
\
f
ی%
1
س| ge
f
ا Y
/
وT
/
+
1
ام ر
1
p 1ک
g

1
'
1
اک 32
- رPماسسی>  ! هP%سسش!د <اسسه(!ر تسس$ر, یسسم C(!ر هسسک یتاسسb!ا رتسس4یب
دوب هP%4K%> 2 3
هب رو?4م <اه(!ر \ت$ر, C(!ر ! 3†یحR د%س اب دمحا ت+ا!ر هب - Yاسس+•
zیPلا 2 <اه(!ر `L ! `^ ! `s kاسست?م †PسسR اسست 6+ا?Pسسش هسسک Cام ره
ر{وبا 'وX 3تسا ]حتسم #ی" تسا  :تH,
- هسس*لا 5وسسسر ا"ر
1
م
1

1
 Š1 8| 1 :z•Pسسلا Yاسسª• ƒ1 سس|8| ر
f
?سس4لا \سسم Y
1
وسسT
/
" '•
ر
f
هد
0
سسلا Y
f
وسسT
1
ک
1
ی
1
ه
f
:51 اb!
1
3€ 1 ر4ع B
1
م! ،€ 1 ر4ع nبر•! ،€ 1 ر4ع 2 D Cا!ر
'اPح \با هححR! یNاس%لا 3F
- رPمای>  6+ا?Pسسش هسسک ار (!ر هسسس Cاسسم رسسه (ا هسسک داد روتسسسد ام هب
یسس%&+ ،Jسس+ریGب C(!ر †PسسR اسست تسسسا یباسست?م `L ! `^ ! `s ! Cاسسم رسسه
یشاب C(!ر 5اس Yامت هک تسا 'S د%"ام :تH, 2 3
رPماسسی> 'وسسX تسا ]حتسم #ی" 5اوش Cام (ا (!ر 6ش \ت$ر, C(!ر !
 :تسا هتH,
- رهد
0
سسلا Y
1
اسسR امسس¥"


1
j
1
$ 1 5
h
او

سسسش1 \
g
سسم
Œ
ت

س
f
ب
f
ه
/
&
1
P
1
ست
g

1
J
0
| / '
1
اtم
1
ر
1
Y
1
اR \م
1
32
D یNاس%لا! <راUPلا o˜ ƒعامKلا Cا!ر F 3
- هسسب #سسی" 5اوسسش (!ر 6سسش B_سسس ت$ر, ار 'اtمر Cام C(!ر Bکره
تسا Cدوب C(!ر 5اس Yامت هک ی+و, وت ت$ر, 'S 5اP"د 2
`
3
هسسب dسسTتم ! Jه هب هتسوی> ار 5اوش Cام C(!ر (!ر 6ش هک تسا رت?ب
رسستد!( هک تسا 'S ا?یjی" \+رت?ب 'وX 3دیع (ا د&ب ه*Rا$ 8ب دریGب دیع
! F„اعوساتD J?" <اه(!ر C(!ر \ی%[مه ! 3دتHی" ریات هب ! دریGب YاK"ا
3تسا Cد+د%س> ! ]حتسم Yرحم FاروشاعD Jهد
‚اPع \با (ا ت+ا!ر هب ب :تسا Cدم¤ - رPمای>  دوسسمر$ 5!#سس" ه%+دم هب
ŸتسسسیX \سس+ا :تسسH, د"ری, یم اروشاع (!ر C(!ر هک د+د ار 'ا+دو?+ !
ار dیNارسا ی%ب ! یسوم د"!اد هک هتس+اش ! وjی" تسا <(!ر :د%تH,
'S ،'S ه"ارjسش هسب یسسوم )رسtح هسک داد )اسK" 'ا4"ا%مشد رش (ا
3ت$ر, C(!ر ار (!ر
رPمای>  J*یNارسسسا یPسس" (ا رتسسj+د#" ! رت mحتسم یسوم هب \م :تH,
mسسHتمD 3داد روتسسسد 'S C(!ر هسسب ! تسس$ر, C(!ر ار „اروسسشاع (!ر Bسس>
‚اسسPع \با (ا \ی%[مه ! 3Fتسا IاحR kاحRا هی*ع k تسسسا تسس+ا!ر
`
! Cام Cد <اج هب دو 'اtمر Cام B> تسا Cد هب 9+ 6*bادح 'اسحا 'وX r
3دوش یم 5اس 9+ هک تسا Cام!د <اج هب 5اوش (!ر 6ش
L‹
:تH, هک - رPمای> 'وX  'S C(!ر هسسب ! تسس$ر, C(!ر ار „اروشاع (!ر
هسسک تسسسا <(!ر „اروسسشاع (!ر هسس*لا 5وسسسر <ا :دسس%تH, ،داد روتسسسد
ارسس$ Cدسس%+S 5اسسس ه["اسس%X :تسسH, ،د"رادیم lر#ب ار 'S <راT"! 'ا+دو?+
:تH, ‚اPع \با 3J+ری, یم C(!ر Jه ار J?" (!ر دهاوUب اد ر,ا دسر
رPمای> دسر رار$ Yرحم Cد%+S 5اس هک 'S (ا 6ی>  هسسبD 3تسس$ر ای"د (ا
'اسسیجاح رسسیq <ارسسب #سسی" هسس$رع (!ر C(!ر ! 3Fد!ادوسسبا! J*سسسم تسس+ا!ر
رPمای> 'وX تسا ]حتسم  :تسا هتH,
- „1اروش/ اع Y
f
و+
1
Y
/
وR!
1
ƒ‡ س*
1
P
f
Og ت
1
سم
/
!
1
ƒ‡ ی
1
Zام :\
f
یت%
1
س
1
ر
/
سHŒj
1
+
/
ƒ1 $ 1ر
1
ع 1 Y
f
و+
1
Y
/
و
g
R
1
ƒ‡ ی
1
Z
f
ام ƒ‡ %
1
س
1
ر
/
سHŒj
1
+
/
2 3
- C(!ر ! ،تسسسا Cدسس%+S ! هتشc, 5اس !د 'اها%, CراHک ه$رع (!ر C(!ر
تسا هتشc, 5اس 'اها%, CراHک „اروشاع C(!ر 2 3
]حتسسسم 'S C(!ر 'اسسیجاح <ارب اما ! 3دو †یحR رد J*سم ت+ا!ر هب
5اسسمعا ! دسس%%ک یسسم اسسعد 'وX ،د"ریGب ار ه$رع (!ر C(!ر د+اP" ! تسی"
رPماسسی> 'وسسX ! 3دسس"ر!S یسسم <اسسج هسسب ار iسسح  رد هسس$رع (!ر C(!ر (ا
3تسا Cدرک ی?" )ا$رع
<{ (!ر ه" C(!ر ! ƒKحلا Cدرسسک تسس+ا!ر د!ادوسسبا 'وسسXD تسسسا ]حتسم
:Fتسا
- ر
h
?سسش1 dŒ سسک
/
\سسم
f
Y
h
اسس+


1
ƒ1 سسس| 18| 1!
1
ارو
/
شاع Y
1
و+
1
!
1
ƒ
f
K
0
ح
1
سل
g
ا <{
f
n
1
س
g
ت f Y
/
وT
/
+
1
'
1
اک
B
f
یم
f
U1 سل
g
ا!
1
ر
f
?40 لا \
1
م
f
\
f
ی%
1

f
51 !
0

1
!
1
2
- رPمای>  رسسه (ا (!ر هسسس ! „اروشاع (!ر ! هKحلا <{ (!ر ه" Cراومه
یسسم C(!ر ار هP%سس4K%> <اه(!ر ! Cام ره 5!ا هP%ش!د <اه(!ر ! ار Cام
ت$ر, 2 3
د=21ا" و ,و+کم 9اه ,زور
رPمای> 'وX تسا C!رjم 5اس 5و; C(!ر  :تH,
- د
1
سب
1
¢
g
1
ا Y
1
اR \
g
م
1
Y
1
اR o 2
- تسی" dماک !ا C(!ر ،دریGب C(!ر ه4یمه ! JNاد رو@ب Bکره 2 3
رPمای> 'وX ! 3F'ارG+د ! \یUیش ت+ا!ر هبD  رسسمع \با k \سس+ا (ا ار
:تسسH, ! درک ی?" دریGب تساو یم هک C(!ر ه"و, - \سسj" \سسی%X 2 هسسب 3
رPمای> یتb! 'وX ! 3'ارG+د ! \یUیش ت+ا!ر  دی%سسش ار ی"اسسسک رP
Cوسسح" (ا ! د%تاد"ا یم i"ر هب ار دو ! د"درک یم ف*jت )داPع رد هک
رPمای> )داPع تیHیک !  یسسj+ هک د"درمش =د"ا ار 'S ! د"درک 5اوس
Yاسسمت \م :تH, <رG+د ! ،J%ک یم" را@$ا ! Yری, یم C(!ر \م :تH,
اسسب #سس,ره \سسم :تسسH, یموسسس ! ،J%ک یم )داPع ! J"ام یم رادیب ]ش
رPمای> 3Yری, یم" '( ! J%ک یم" Iاj" 'ا"(  :تH, 'ا4باوج رد
- ی
f
ت
Œ
%
1
سسس
/
\ع 1 ]
1
qfر
1
\
g
م
1
$ 1 „1اس%
Œ
لا یت fS!
1
Y
/
ا"•
1
!
1
Y
/
و
g
b /•
1
!
1
ر
/
س@
f
$ g•
1
!
1
Y
/
وR
/

1
$ 1 ا"
1

1
ام
0

1
ی%

م
f
B
1
ی*
1
$ 1 2 3 D امهریq! 'اUی4لا Cا!ر 3F
- ! Yوسسش یسسم رادسسیب ]سسش ! Jسس%ک یسسم را@$ا ! Yری, یم C(!ر \م اما
یسسم یسسj+د#" #سسی" دو 'ا"( اب ! Jباو یم 'S (ا د&ب ! J"او یم (ام"
Lv
رسب دس%ک uارسعا ! دس"ادر,رب <!ر \سم Cار ! ت%سس (ا Bکره B> J%ک
تسی" \م (ا ! تسی" \م \+د 2 3
C(!ر ! .وسس@ت 'او%ع هب \ت$ر, C(!ر هب ار ه&مج <اه(!ر تسا C!رjم
Cر+رهوسسبا ˆ+دسسح (ا \یحیحسسR رد 'وسسX یسسهد WاTتا ت%س  CدسسمS
:تسا
- Y
7
و
g
+
1
C
/
د
1

1
!•
1
Y
7
و+
1
ه
/
*
1
P
g
b 1!
1
o
0
˜
f
ƒ1 س&
1
م
/
K
/
لا اوم
/
وT
/
ت
1
o 2 3
- 6سسی> (!ر هسسj%+ا رGم دیهد" WاTتا ت%س C(!ر هب ار ه&مج (!ر ا?%ت
د+ریGب #ی" ار 'S (ا B> ! 2 3
C!رسسjم 'داد WاسسTتا Fت%سسسD <راد C(!ر هسسب ار هP%ش <اه(!ر ا?%ت !
رPمای> 'وX 3تسا  :تH,
- Jj
/
ی*
1
ع 1 u
1
ر
1
ت
1
$ا ا
1
می$ o
0
˜
f
ت
f
P
g
س
0
لا Y
1
و+
1
او
g
م
/
و
g
T
/
ت
1
o 2 3
- uرسس$ C(!ر هسسj%+ا رسسGم دسس+ریGم C(!ر WوسسT هسسب هP%ش <اه(!ر رد
دشاب 2 3
هتس"اد †یحR ار 'S هک یO?یب ! هجام \با ! <cمرت ! د!ادوبا ت+ا!ر هب
(!ر WاTتا \ی%[مه 3د"رادیم lر#ب ار هP%ش (!ر 'ا+دو?+ 'وX ،تسا
یسسم lر#سسب ار 'S <راT" 'وX 3تسا C!رjم ت%س C(!ر هب #ی" هP%4j+
رPمای> ! د"راد  3د%ک تHلاUم kاتک dها اب هک تشاد تس!د
نز ه"اTل.واد و '=س ,زور
C(!ر !ا C(اجا اب #ج هک تسا Yارح '( رب دشاب ه"ا رد رهوش ه["ا%X
رPمای> 'وX 3دریGب ت%س  :تH,
- '
1
اسسtم
1
ر
1
o
0
˜
f
ه
f
" f{–
f
سسب
f
o
0
˜
f
د
7
ه
f
اسسش ا?ج
/
!(
1
!
1
ا

دحf ا! ا

مو+
1
€ / •
1
رملا Y
/
وT
/
ت
1
o 2 D Cا!ر
'اUی4لا! دمح• 3F
- رد ! رسسZاح …رهوسسش هjیلاسسح رد درسسیGب C(!ر (!ر 9سس+ دراد" mح '(
هسک 'اسسtمر C(!ر #سسKب ،!ا C(اسجا اسسب رسGم تسسسی" ر$اسم ! تسا ه"ا
دهاو یم" ار !ا C(اجا 2 3
C(!ر !ا C(اسسجا '!دب د"اوت یم دشاب ]+اq ! رHس رد رهوش ه["ا%X اما
3دریGب
(ه*+Wف ا* ,+Wف +س) +Wف تاکز
یسسم ]جا! ر@$ ه*یسوب هک د"ا Cدا?" Yا" ر@$ )اک( ار 'S ت?ج 'S هب
dسسUب ! یNو,دسسب =رسسX (ا ار 'اس"ا BH" 'وX تسا 'دب )اک( ! دوش
3د4Uب یم ی"!#$ ! دشر ار …ری dمع ! د+ام" یم kc?م ! =ا>
رمع \با (ا \یUیش ت+ا!ر 'S kوج! dیلد k :تH, هک تسا
- ه
f
*لا 5/ وس
/
ر
1
u
1
ر
1
$ 1  \سسم
f
ا

عاسسR ‚
f
اسس%
0
لا ی*
1
ع 1 '
1
اtم
1
ر
1

f
ر
f
@H
f
لا € 1 اک(
1

ر
h
سسسی
g
P
f
ک
1
!•
1
ر
h
ی• fR
1
یp"
g

/
!•
1
ر
h
ک
1
{ 1 د
h
P
g
ع 1 !•
1
ر

ح
/
dŒ ک
/
ی*ع 1 ر
h
ی& fش1 \م
f
ا

عاR
1
!•
1
ر
h
سم
g
ت
1
\
1
یم* fس
g
م
/
سل
g
ا \
1
م
f
2 3
- رPمای>  9سس+ ار 'S ! درسسک ]سسجا! Yدرم رب 'اtمر رد ار ر@$ )اک(
D .اR M`v‹ 'اسس"ا (ا رسH" رسه <ارسب وسج اس+ Yدس%, اس+ اسمر (ا FYرس,
\سیی&ت 9سXوک اس+ lر#سب ،ˆ"وسم اس+ رکcسسم ،دسPع اسس+ دا(S Cاوس 'ام*سم
دوم" 2 3
L‘
:تسا Y(o ر+( V+ارش ر@$ )اک( kوج! <ارب
:تH, رPمای> 'وX 'دوب 'ام*سم :5!ا - 'ا"ام*سم (ا 33333 2 )اک( B>
3تسی" ]جا! ر$اکرب ر@$
رسس@$ تسسb! 'وسسX F5اوسسش ]سسش 5!اD دسسیع ]سسش دیشرو k!رq :Y!د
\یل!ا رK$ .و*; اب :د"ا هتH, یرب 3دوش یم (اqS nbوم 'S (ا 'اtمر
یسسبر

Oت ! )داسسPع ر@$ )اک( 'وX دوش یم ]جا! دیع (!ر 5اوش (!ر
YدOم هک ی"ابرb د%"ام ،دوش یم" 'S رب YدOم B> دیع هب m*&تم تسا
3دوش یم" یحZا دیع رب
ی"اسسسک ! دو ه"ا(!ر )وb رب د+ا( هک <ا C(اد"ا هب یتسد ›ار$ :Yوس
!ا Cدسس?ع هسسب هسسک یتا"اویح ه%+#ه ا+ تسا !ا Cد?ع رب ا?"S هOH" هک دشاب
تسسسا یسسسک رسسس&م ! 3تسسسی" ]جا! تسدG%ت ! رس&م رب B> ،تسا
رس@$ )اسک( <ارسب هک <رادOم د+اب ی%&+ 3دشاب هتشاد" یتردb \ی%X هک
3دشاب دیع (!ر ! ]ش ه%+#ه رب د+ا( د(ادر> یم
!ا Cدسس?ع رسسب 'اش هOH" هک ار ی"اسک ! دو ه+ر@$ )اک( د+اب Bک ره
lر#سسب 'ادسس"(ر$ ! 9سسXوک د"(ر$ ! '( د%"ام ،د(ادر_ب د%"ام*سم ! تسا
رسسبارب رد هسسک <را#Gتمدسس ! Yداسس ! ریO$ ردام ! رد> ! ]سک (ا #جاع
د#سسم رسبارب رد هسک <را#Gتمدس اسما 3دسس%ک یسسم 6تمدس ی,دس"( هس%+#ه
3تسی" Y(o 6بابرا رب 6تاک( د%ک یم تمد
\سسبا ˆ+دسسح رد 'وسسX 3د(ادر_ب ه+ر@$ )اک( #ی" …ا Cد%ب <اج هب د+اب !
رمع k :تسا CدمS - رPمای>  هسس+ر@$ )اسسک( Bسسک رسسه هک داد روتسد
Cدسس?ع رسسب 'اسسش هسسOH" هسسک ی"اسک ه*مج (ا دPع ! دا(S ! lر#ب ! 9Xوک
د(ادر_ب ار تس!ا 2 3
تسا ]جا! در$ رب …ا هOH" هک <ر$اک اما 3'ارG+د ! J*سم ت+ا!ر هب
یسسل! ،تسسسا ]سسجا! 'اسسش هOH" #ی%ک ! Cد%ب ! رسمه ! د"!ا4+و د%"ام
هسس+ر@$ )اسسک( رد هسسک هسس["S 3تسسسی" ]جا! 'اش ه+ر@$ )اک( تادر>
D .اR 9+ تسا ]جا! M`v‹ تسسسا هسسO@%م ! دسس*ب )وb ]لاq (ا FYر,
3رH" ره <ارب
'S )اسسک( رد هسسک <#سسیX رسسه 3تشc, هک رمع \با ˆ+دح 'امه dیلد هب
ر4ع


`a
`
هسسب 'اوسست یسسم اسه Cوسیم ! یعار( )oوTحم (ا دوش ]جا!
'وسسX 3دسس%ک یم ت+اHک Jه ری%> ! داد 'اOحتسم هب ه+ر@$ )اک( 'او%ع
! دسسشاب !ا )وسسb ری%> هک یسک <ارب هتPلا ،تسا CدمS ˆ+دح 'S Cرابرد
دوسسش یسسم Cداد هسس+ر@$ )اسسک( 'او%ع هب هک <#یX 3د%jیم" ت+اHک ه"ر,
'S (ا xس" رد هسسک دسسشاب )اسسبوPح ! هسس"اد دسس+اب ! دشاب هتشاد یPیع د+اP"
یسسم" ت+اHک :و$ ‚ا%جا ! )ابوPح تمیb تادر> ! تسا هت$ر \Uس
:اتسس4م هسسO@%م رسسه 'ارسسیO$ 'وسسX دسسشاب دسس*ب )وb ]لاq (ا د+اب ! د%ک
تسسا ه"اسمی> Yراس?X 9س+ <رTم ه"امی> ا+ .اR 9+ ! ،د"د*ب )وb ]لاq
D دسس%ک یسسم ت+اسسHک رسسH" راسس?X <ارسسب <رTم dیک 9+ B> ‘va^ 3FYرسس,
رسسیO$ <ارسسب رسس,ا #سسی" )اسسک( ‚اسس%جا تسسمیb تسسادر> :دسس"ا هسستH, یرب
LE
dPج \ب{ا&م 'وX ،د%ک یم ت+اHک دشاب د%مدوس  :تH, \م+ dها هب
وج <اج هب هک د+ر!ایب J+ارب ه%?ک ا+ C(ات ‚اPل )اک( <اج هب دی"اوت یم
'اراسس+ <ارسسب ! تسسسا رت"اسسسS امسسش <ارسسب 'S 'وسسX ،،Yر+c> یم )ر{ !
رPمای>  هک \+ا 3تسا رتوjی" #ی" ه%+دم <ارO$ <ارب ! ،تسا رت?ب #ی"
تسسمیb تسسادر> هسسک \+ا رب تسا dیلد ،)ر{ ! وج <اج هب :تسا هتH,
3دشاب رتد%مدوس ه["ا%X تسا #+اج
اسس+ 'ارداسسم ! 'اردسس> هسسب ار هسس+ر@$ )اسسک( xUسسش هسسک تسسسی" تسسسرد
)اسسک( رسسب 'اسسش هسسOH" د%سسشاب رسسیO$ رسس,ا 'ا%+ا 'وX دهدب دو 'اد"(ر$
#+اسج دسسشاب ]سسجا! !ا رسسب …ا هسسOH" هسسک Bسسکره ! ،تسا ]جا! Cد%هد
تسادر> 9سسلام 5وسb هسب \سjیل دسسهدب !ا هب ار دو ه+ر@$ )اک( تسی"
تسادر> ! ،تسسا #+اسج د%سسشاب yاستحم هسک Cوسس" ! دسسج هب ه+ر@$ )اک(
<!{ (ا 'اسس4"اد"(ر$ ! اسسه یسس+اد ! اسسهومع ! 'اردارسسب هسس+ر@$ )اسسک(
هسسب هسس+ر@$ )اسسک( 5اسسOت"ا 3تسسسا #+اج \یکاسم ! „ارO$ Yا" هب Yاحر¢ا
رPمای> 'وX 3تسی" #+اج رG+د <اج  :تسا هتH,
- J?
f
سN fارO1$ / یل˜ Q/ ر
1
T
g
ت
/
!
1
J?
f
N fای% fq
g

1

f
c / 1 Žت
/
2 3F<وP" ˆ+دحD 3
- دوش یم QرR 'ا4"اد%م(ای" <ارب ! هت$ر, 'ا4"ا(ای" یب (ا 2 3
{اسس&م 'وX تسا تسرد 5اOت"ا \+ا :د"ا هتH, یرب  \سسم+ Yدرسسم هسسب
:تH, - رPمای> 'ارا+ <ارب ! رت 'اسS امش <ارب \+ا  ه%+دم \ی%کاس !
تسا رت?ب 2 Cاس,ره 3تس$ر \Uسسس 'S (ا )اسک( QراسسTم dسT$ رد هسک 3
هسب Yدیس4Uب وست هسب ار 'S :تسH, <! هسسب راjP*; ! تشاد یهدب <ریO$
'S هسسj%+ا رGم د%ک یم" ت+اHک †یحR 5وb هب ا%ب ،Yا ه+ر@$ )اک( <اج
رPمای> 'وX 3دهد <! هب د&ب ! د%ک zPb ار  :تH,
- Y
f
وی
1
لا اc 1 ه 1 ی$
f
5
f
اŽس
ž
لا \
f
ع 1 J
g
ه / و%
/
q• 2 3F<وP" ˆ+دحD
- دی%ک (ای" یب 5اوس ! یNاد, (ا دیع (!ر \+ا رد ار 'اریO$ 2 3
3دراد" 5اjشا دشاب ه&+د! )روR هب یهدب ! \+د ر,ا \jیل
تاکز 'Uاد+1 OI!م
رد <رcسسع هک \+ا رGم تسا Yارح دیع (!ر (ا ه+ر@$ \تاد"ا ریات هب
هت$اسس+ ار mحتسسسم ا+ دو4" ت$ا+ mحتسم در$ هک \+ا د%"ام ،دشاب 'ایم
تسسb! \+رت?ب ! ،'S 5اpما ا+ دشاب CدمS 6ی> n"ام <! هب 5وR! <ارب !
(ام" <ارب Yدرم y!ر (ا 6ی> ! دیع (!ر رK$ (ا د&ب 'S تادر> <ارب
رسسمع \با 'وX ،تسا دیع k 'S …اداسس> ! kاوسس| تسسb! \+رتسس?ب :تسسH,
kاحسسRا :اسسHتا دروم ت+ا!ر \+ا 3تسا (ام" <ارب Yدرم y!ر (ا 6ی>
(ا 6ی> (!ر !د ا+ (!ر 9+ هک \+ا رب د"راد :اHتا یGمه ! 3تسا IاحR
#+اسسج Jسسه 'اسسtمر (ا 6سسی> :تسا هتH, هHی%حوبا ! 3تسا #+اج #ی" دیع
رسسه تسسسا #+اسسج 'اسسtمر 5!ا (ا :هسسک تسا هتH, ی&$اش Yاما ! 3تسا
3د%ک تادر> (!ر
]سسجا! <! رب 'اش هOH" هک دو ریO$ 'اد"!ا4+و هب ار 'S تسا رت?ب
اسسه ی+اد ! اه همع ! اهومع ! 'ارهاو ! 'اردارب د%"ام ،د(ادر_ب تسی"
^a
رتسس?ب دشاب رتj+د#" هX ره یj+د#" ]یترت هب ! 'ا4"اد"(ر$ ! اه هلا !
3تسا
ه*+Wف تاکز 'Uاد+1 'Hکح و ه>2لف
Cدرسسک uرسس$ ار 'S د"!اد هک تسا 'S ه+ر@$ )اک( تمjح ! هHس*$
یسس; رد هک یما%شد ! تش( ! C!ا+ ! ’و> 'ا%Uس (ا راد C(!ر ات تسا
\سبا 'وسX 3ددرسس, C#یکا> ! =ا> تسا Cد( رس !ا (ا <راد C(!ر <اه(!ر
‚اPع k :تH,
- ه
f
*لا 5/ وس
/
ر
1
u
1
ر
1
$ 1  ˆ
f
سس$ 1ر
0
لا!
1
و
f
سس•*
0
لا \
1
سسم
f
J
f
N fاT

*ل f € ‡ ر
1
?
g
;
/
ر
f
@
g
H
f
لا € 1 اک(
1
2
D د!ادوب• Cا!ر 3F
- رPمای>  Cاس%, (ا راد C(!ر ات دوم" uر$ ت?ج 'S هب ار ه+ر@$ )اک(
دوش C#یکا> ! =ا> تس+اشا" ! C!ا+ 'ا%Uس 2 3
<راوسس ! تسسل{ (ا \یکاسم ! 'اریO$ =راPم (!ر \+ا رد هک \+ا <ارب !
رPمای> 'وX 3د"ادر, (ای" یب <دjت ! یNاد,  :تH,
- Y
f
وی
1
لا اcه ی$ Q
f
او@
0
لا \
f
ع 1 Jه / و%
/
q
g

1
2 D Jکاحلا هجر• 3F
- <ارسسب Qاوسس; ! …درسس, (ا دسسیع =راسسPم (!ر \سس+ا رد F'اریO$D ار 'ا"S
دی%ک (ای" یب ی+اد, 2 3
,زور 'ل$]ف
رPمای> :ه*مج (ا ،تسا Cدش درا! 'ا!ار$ ˆ+داحا C(!ر ت*یt$ Cرابرد
 :تH,
- k
Œ
ر
1
¬
g

1
:Y
/
ا•
1
سسT
Œ
لا 5/ وسسO/ª
1
ƒ
f
م
1
اسسس•
1
O
f
ل
g
ا Y
1
و
g
سسª
1
د
f
سسP
g
&
1
*
g
ل f '
f
ا&
1
H1سس4g ª
1
'
/

g
O/ل
g
ا!
1
Y
/
ا•
1
T
Œ
لا

f
•$
f
-% f&
g
HŒ41 $ 1 ر
f
ا?
1
%
0
لاب
f
)
f
او
1
?
1
40 لا!
1
Y
1
ا&
1
@
0
لا ه
/
ت
/
&
g
%
1
م
1
ه
/
سسست
/
&
g
%
1
م
1
:'
/

g
سسO/ل
g
ا 5/ وسسO/ª
1
!
1
'
f
ا&
1
H041 •
/
$ 1 :51 اb 1 3ه
f
•$
f
-% f&
g
HŒ41 $ 1 d
f

g
*
0
لاب
f
Y
1
و
g
%
0
لا 2
- <ا?Pسسش ! اسسه(!ر رد هسسک یسسسک <ارسسبD ادسس Cد%ب <ارب 'Sرb ! C(!ر
یسسم C(!ر ،دسس%%ک یم تعاHش تمایb (!ر رد Fد%ک تNارb ار 'S 'اtمر
Yدرسسک nسس%م )او?سسش ! اسس?یکارو (ا ار !ا اه(!ر رد \م ارا,در!ر> :د+و,
:دسس+و, یسسم 'Sرسسb ! ،ر+c_ب !ا <ارب ار JتعاHش ! Cد رارb <! nیHش ارم
ارسسم تعاHسسش Bسس> Jتسسشاد(اب kاوسس (ا ار !ا 'اسسtمر <ا?Pسسش رد \سسم
د"وسش یم Cداد رارb nیHش !د ره B> \ک 5وPb !ا Cرابرد 2 'S دسمحاD 3
3Fتسا Cدرک ت+ا!ر †یحR د%س اب ار
رPمای> :ه*مج (ا !  :تH,
- \سسع 1 ر
1
اسس%

لا Y
f
وسسی
1
لا 9
1
ل fcسسب
f
ه
/
سس*لا د
1
ع 1 اب o
0
˜
f
ه
f
*لا d
f
یPس
1
ی$
f
ا

مو+
1
د
7
Pع 1 Y
/
وT
/
+
1
o
ا

Hس+
g
ر
f
1 \
1
ی&Pس
1
ه
f
?
f
ج!
1
2 3F<وP" ˆ+دحD 3
- دسس"!اد دسسشاب C(!ر ادسس <اسسZر <ارسسب ! ادسس Cار رد (!ر 9+ Bکره
یسسم ر!د ›(!د 6سستS (ا F5اسسسD #ی+ا> داتHه ه*Rا$ C(اد"ا هب ار !ا Cر?X
د(اس 2 3
د==ک یم 9را!U ,زور هک ی"ا2ک د*دE#
دس%%ک یسم <راوس C(!ر 'اسtمر Cاسم رد یعرسش رcع '!دب هک ی"اسک
رPماسسی> :هسس*مج (ا 3دسس"ا Cدسسش nسسbا! دسس"!اد د+دسسش د+د?ت دروم  هسستH,
:تسا
^`
- Y
/
ایسسR
f
ه
/
سس%ع 1 z
f
سOg +
1
Jسسل
1
ه
f
سس*لا ƒ
f
T
1
ر
/
ر
f
یq
1
ی$ '
1
اtم
1
ر
1

f
ا

مو+
1
ر
1
@
1
$ g• \م
1
ه
/
م
1
اR '˜
f
!
1
ه
f
*
0
سک
/
ر
f
ه g د
0
لا 2
- <اسسه(!ر (ا یسسj+ رد یعرش (وKم '!دب ! ی?لا تTر '!دب Bکره
ار 'S دسس"اوت یسسم" دسسشاب C(!ر Yاسس+ا Yاسسمت رسس,ا د%ک <راو C(!ر 'اtمر
د%ک اtb 2 3F<cمرت ! هجام \با ! د!اد وبا ت+ا!ر هبD 3
,زور ما*ا 9اها4د
رPمای> هک تسا Cدرک ت+ا!ر \سح د%س اب <cمرت  :تH,
- Y
/
و*
/
”ملا!
1
5/ د
f
ا&لا Y
/
امe
f
ا!
1
ر
1
@
f
Hg +
1
یت
Œ
ح
1
J
/
N fاT

لا :J
g
?
/
ست
/
و
1
عد
1
د
ž
ر
1
ست
/
o ƒ7 س| 18| 1 2 3
- هسسک یتسسb! اسست راد C(!ر Fتسسسا 5وسسPbD دوسسش یسسم" در Bسسک هس <اعد
Cد+دمتس xUش ! 5داع Yاما ! او4ی> ! د%ک را@$ا 2 3
:! - د
ž
ر
1
ست
/
اسم € ‡ و
1
سسع g د
1
C
f
ر
f
@
g
$
f
د
1
%عf J
f
سN fاT

* fل '
0
˜
f
2 3Fهجاسم \سبا Cا!رD - <اسعد
Fدوش یم هت$ر+c>D دوش یم" در #,ره را@$ا YاG%ه هب راد C(!ر 32
نا]مر DراTم ,ام
رPمای>  :تH, ! درک دار+ا <ا هP@ 'اP&ش (!ر \+رS رد
- \سسم
f
ر
7
سسی1 ر
f
د
1
Oلا ƒ/ *
1
یل
1
ه
f
ی$ ر
7
?
g
ش1 3=
/
ر
1
اPم
/
J
/
ی”ع 1 ر
/
?ش1 Jj
/
*
0
سš
1

1

/
ا%

لا ا?«+


1
\سسم
1
ا

سسعو
ž
@
1
ت
1
ه
f
سست f*
1
یل
1
Y
1
اسسیb
f
!
1
ƒ‡ t
1
+ر$ 1 C
f
ر
f
ا?
1
" Y
1
ایR
f
ه
/
*لا d1 &
1
ج
1
ر
7
?ش1 ،ر
h
?ش1 ف
f
ل•
\سسم
1
!
1
،C
/
اوسسس
f
اسسمی$ ƒ‡ سسt
1
+ر$ 1 <د


1
\سسم
1
ک
1
'
1
اک ر
f
یUلا \
1
م
f
ƒ
h
*
1
TU1 ب
f
ه
f
ی$ k
1
ر
0
O1ت
1
ر
/
?سسش1 و
1
سسه / !
1
،C
/
اوسسس
f
امی$ ƒ‡ سسt
1
+ر$ 1 \
1
ی&Pسسس
1


• \سسم
1
ک
1
'
1
اک ƒ‡ t
1
+ر$ 1 ه
f
ی$ <د


:/ (ر
f
ه
f
سسی$ د
/
اد#سس+
1
ر
/
?سسش1 !
1

f
اسسساوملا ر
/
?سسش1 !
1
ƒ/ سسس 0%K
1
سل
g
ا ه
/
ب
/
اوسس| 1 ر
/
P
0
سسTلا! ر
f
PT
0
لا
ر
f
ا

سس%لا \
1
سسم
f
ه
f
ت fP
1
b 1ر
1
ل f ا


g
عf !
1
ه
f
ب
f
و"
/
c / ل f € ‡ ر
1
H
f
• gم
1
'
1
اک ا

سمN fاR®هی$ ر
1
@
Œ
$ 1 \م
1
\
f
م
f
Žم
/
لا
اسس+ او
/
لاسسb „7ییسسش1 J
f
N fاسسT

لا ر
f
ج•
1

f
x
1
O/%+
1
'• ر
f
یq \م
f
C
f
ر
f
ج• d1 pم
f
ه
/
ل
1
'
1
اک!
1
! هسی*ع هس*لا ی*
0
سR
1
51 اسO$ 1 ŸJ
1
N fاT

لا ر
/
@
Œ
H1+
/
ام د
/
K
f
+
1
ا%*
ž
سک
/
B
1
یل
1

f
*لا 51 و
/
سر
1
„hاسسم ƒ
f
ب
1
رسسش1 !•
1

h
ر
1
سم
g
ت
1
ی*ع 1 ا

مN fاR ر
1
@
0
$ 1 \م
1
k
1
اوp 0لا ا
1
cه ه
/
*لا ی@&+
/
:J*س
سمحر
1
ه
/
سل
/
!
0

1
ر
7
?ش1 و
1
ه / !
1
Fه@ی* !• هK+#مD \
h
P
1
ل
1
ƒ
f
b 1cم
1
!•
1
ƒ € 7 ر
1
H
f
•م
1
ه
/
@
/
س
1
!•
1
!
1
7
'
1
و
g
سسZ
1
رت
1
\
f
یت
1
*
1
T1 :5
h
اTf n
1
ب
1
ر•
1

f
ه
f
ی$ ا!رp fjت
1
سا!
1
،ر
f
ا

%لا \
1
م
f
m
7
تعf C
/
ر
/
f S!
1
'
1
و
g
سسZ
1
ر
1
ت '
f
اسست*
0
لا '
f
ات*T
g
Uf لا ام

•$ 1 3ام?
/
%ع 1 Jj
/
ب
f
„1ا% fq o
1
\
f
یت
1
*
1
T
g
1 !
1
،Jj
/
ب
0
ر
1
ام?
f
ب
f
o '•
1
€ / د
1
ا?41 $ 1 :J
/
j
/
ب

ر
1
ام?
f
ب
f
0 „1اسس%qf o
1
'
f
اسست*
0
لا اسسم
0

1
!
1
،ه
/
"
1
!
/
رH
f
•ت
1
سسس
g
ت
1
!
1
ه
/
*لا o
0
˜
f
ه
1
ل˜
f

C
/
اO1س
1
ا

مN fاR یO1س
1
\
g
م
1
!
1
،ر
f
ا%
0
لا \
1
م
f
ه
f
ب
f
'
1
!
/

g
&
/
ت
1
!
1
ه
1
*لا '
1
و
/
g
ل•
1
ست
1
$ 1 ام?
/
%
g
ع 1 Jj
/
ب
f
ƒ1 سسس%
0
K
1
سل
g
ا d1 / د
g
سس+
1
یت

ح
1
اهد
1
&
g
ب
1

/
م
1

g
+
1
o
1
ƒ‡ سب
1
ر
g
ش1 ی
g
Z
f
و
g
ح
1
\
g
م
f
ه
/
*لا 2 3 \سسبا Cا!رD
3F'اPح \با! یO?یPلا! هم+#
- ،تسسسا هتاد"ا ه+اس ار امش یکراPم ! lر#ب Cام یتسار هب Yدرم <ا
'S رد هک یهام - ردOلا ƒ*یل 2 )داPع kاو| هک تسا Yارتحا ! ردb ]ش
هسسک یهاسسم ،تسسسا رتسس?ب ! رتسس4یب Cاسسم را#سسه 9سس+ )داPع kاو| (ا 'S رد
ه"اسسP*;!اد ار 6+ا?Pسسش )داPع ! هتاس هt+ر$ ار …(!ر C(!ر د"!اد
رسسی dسسمع 9سس+ اب Cام 'S رد Bک ره 3تسا Cد"ادر, ت%س ! Cداد رارb
'اسس%X ! دراد رسسG+د <اسس?هام رد ار هسسt+ر$ 9+ kاو| د+وج kرOت اد هب
رسسه ! ،دسسشاب Cد"اسسسر ادا هب 'S ریq رد ار ]جا! dمع 9+ هک د+ام" یم
هسسt+ر$ داسستHه <ادا kاوسس| دسسهد YاسسK"ا Cاسسم \سس+ا رد ار <ا هسسt+ر$ Bک
3دراد ار 'S ریqرد
^M
تس4?ب رPسR …اداس> ! kاوس| ! ،تسسا ی+اPیjسش ! رPسR Cاسم Cاسم \+ا
! :(ر هسسک تسسسا یهاسسم ! تسا Yدرم 'داد <را+ Cام Cام \+ا ! ،تسا
راسس@$ا <ارسسب ار یسسسک Bسسک رسسه 3دبا+ یم 6+ا#$ا 'S رد \مŽم <(!ر
6"اسسها%, …(رمS ]جوم dمع \+ا د+ا4Gب ار یسک C(!ر ! د%ک )وعد
دراد kاوسس| !ا C(!ر kاوسس| C(ادسس"ا هسسب ! تسا ›(!د (ا 6"در, <دا(S !
<اسج هسب Jسه راد C(!ر kاوس| یس%&+ ،دوسش Jسک !ا kاوس| (ا هسj%+ا '!دب
هسسک J+رادسس" ی+اسس"اوت اسسم هسس*لا 5وسسسر <ا :دسس%تH, 3تسا ¯وHحم 6+و
رPماسسی> 3Jی+اسس4Gب ار …ا C(!ر ! Jی"اوسسUب راسس@$ا هب ار یسک  :تسسH,
ا+ امر ه"اد 9+ اب هک داد دهاو یسک هب ار …ادا> ! kاو| \+ا د"!اد
\+ا 3د+ا4Gب ار …ا C(!ر ! د"اوUب را@$ا هب ار !ا ریش ا+ kS هعرج 9+
! …(رسسمS ! )رسسH•م 6@سسس! ! تسسمحر 6سسل!ا هسسک تسسسا یهام Cام
ت*T را?X هک دی%ک …8ت ،تسا ›(!د 6تS (ا ی+اهر ! <دا(S …رS
ار 'اسسترا,در!ر> 'S <اسست !د اسسب هسسک دسسیهد YاK"ا 'ا!ار$ 'S رد ار dمع !
هسسک ت*سسT !د 'S 3دیتسسسی" (ای" یب …رG+د <ات!د 'S (ا ! ،دی%ک یZار
]س*; ! 3هس*لا o
0
˜ هسل˜
f
o
1
'• د
/
?
1
سش• :یهاوس, دس%%ک یسم یسZار ار د"!اد
ادسس(ا :دیتسسسی" (اسسی" یسسب اسس?"S (ا هسسک اسست !د 'S اما ! 3تس!ا (ا راH•تسا
3 د+رPب Cا%> <! هب ›(!د 6تS (ا ! دیهاوUب ت4?ب
(ا ار !ا ادسس"!اد Fرا@$ا تb! ردD د%ک kاریس ار <راد C(!ر Bک ره !
دسسهد یسسم یتبرسسش 'ا%X !دب ! د%ک یم kاریس Fر|وک uوحD \م uوح
دوش ت4?ب dاد هک \+ا ات ددر, یم" ه%4ت #,ره رG+د هک 2 3
Kاک:4ا
وjی" Cاو تسا <#یX رب <را,د"ام ! تماbا ی%&م هب ت•ل رد Qاjتعا
:د+امرHیم د"!اد هک \+ا د%"ام ،دشاP" وjی" ا+ دشاب
﴿ [ ©  `  ´ ´ 
'  ±  ﴾ A„ایP"ا CروسD sM 3F
- ا?"S 6تسر> رب هک د%تسه ی+اه Cرjی> ! اه همسKم ! ا?تروR هX \+ا
Ÿدی%ک یم ی,داتس+ا ! تم!ادم 2 3
تسسیHیک هسب تسسا یسسRوTUم تماسbا ! <را,دسس"ام .رسسش I8@Rا رد !
رسسS هسسهد رد C§+وسسب تسسسا ]حتسم )اb!ا همه رد Qاjتعا 3WوTUم
(ا <!رسسی> ! ادسستbا 'وسسX دراد <رتسس4یب دیک•ت kاPحتسا \+ا 3'اtمر Cام
رPمای>  ]سسش ت*یسسt$ ت$اسس+رد <رسسیGی> ! وKتسسسج 'وX ! 3دشاب یم
ردb - ردOلا ƒ*یل 2 5اسسس <ا?Pسسش \+رتسس?ب ! تسسسا 'اسسtمر رS ههد رد
ت%سسس ! 'Sرسسb ،Qاسسjتعا 'دوسسب Cد+د%سسس> ! ]حتسم dیلد ! 3دشاب یم
:د+امر$ یم یلا&ت <اد 3تسا یم8سا تما .امجا ! <وP"
﴿ ©    `´
 ± ´ © j´ ´ ﴾
ACرOب CروسD `Ms 3F
^L
- Qاسjتعا ! 'ا,دس%%ک Qاوس; <ارسب دسی%ک C#یکاس> ! =اس> ارسم ه"اس 3333
F'ارا#,(ام"D 'ا,د"رب دوKس ! .وکر رد 'ا,د%%ک 2 3
﴿  © .· 
 ±   ´ ﴾ ACرسسOب CروسسسD
`‘v 3F 3
- تماسسbا دجاسسسم رد ! دیلو•سس4م Qاسسjتعا هسسب دجاسسسم رد هسسک ی"ام( !
دی%j" یj+د#" ! )رشاPم 'ات"ا"( اب ،F)داPع <اربD د+ا Cد+#, 2 3
رPمای> هک تسا Cدش تبا| !  رد ار رسسS (!ر Cد 'اسسtمر Cاسسم ره رد
رد (!ر تسسسیب ت$ا+ )ا$! هک 5اس 'امهرد ! درک یم Qاjتعا دKسم
3هجاسسم \با ! <راUب ! د!ادوبا ت+ا!ر هب 3د+#, تماbا ! Qاjتعا دKسم
رPماسسی> 'ارا+ !  Qاسسjتعا دKسسسم رد !ا (ا دسس&ب ! !ا اسسب #سسی" 6"اسس"( !
3دراد .امجا ]*@م \+ا رب یم8سا تما ! د"ا Cدرک
Kاک:4ا ناکرا :تسا #یX را?X Qاjتعا 'اکرا :
(اسسی" )اداسسPع رG+د د%"ام ! تسا )داPع Qاjتعا 'وX ،'درک تی" :5!ا
3دراد تی" هب
ت+اسسHک 'د"ام دKسم رد ه%ی"ام; 9+ C(اد"ا هب ! دKسم رد 'د"ام :Y!د
اسس$رع 'S رسسب 'اوسستب هسسک د"امب دKسم رد 'S (ا رت4یب د+اب هj*ب د%ک یم"
هسسک دسس"اد یسسم ]حتسسسم ی&$اش اما 3درک :8;ا تماbا ! Qاjتعا Jسا
رد هسسک \سس+ا اما 3د%ک Qاjتعا (!ر 9+ dbادح ام*ع Q8 (ا y!ر <ارب
رPماسسی> (ا 5وسسO%م هسسک تسسسا \سس+ا <ارسسب دسس"امب دKسسسم  ! 6"اراسس+ !
رPمای> هک \+ا <ارب ! 3تسا \ی%X !ا 'ارسمه  :تH, - o
0
˜
f
Q1 اjت fعا f o
1
ƒ
h
سع 1 امج
1
د
f
K
f
س
g
م
1
ی$
f
2 3 D ˆ+دسسح \سسم روT%م \ب دی&س! ƒPیش یب• \با هجر•
هH+cح F 3
- یسسم را#سس,رب تعاسسمج (ام" 'S رد هک <دKسم رد رGم تسی" Qاjتعا
ددر, 2 3
! dسسbاع ! 'ام*سسسم دسس+اب هک تسا Cد%%ک Qاjتعا ! فjت&م دو :Yوس
3دشاب تبا%ج ! ‚اH" ! zیح (ا =ا>
dسسیلد هسسب 3دسسشاب دKسسسم تسسسا ~رسسش هسسک تسسسا Qاjتعا <اج :Yرا?X
است دجاسسم رسG+د (ا تسسا رتس?ب nماسج دKسسم ! ،دسش هستH, هک یp+دح
رتسس4یب 'S رد تعامج 'وX ! ،د!ر '!رب ه&مج (ام" <ارب دشاP" روPKم
ار 'S <رسسه( ! 3دسس%%ک یسسم دسسمS ! تسس$ر اK"ادسسب رتسس4یب 'امدرم ! تسا
3تسا Cدرک Cراشا 'S هب J+دb 5وb رد #ی" ی&$اش ! 3هتس"اد ~رش
9رذ" Kاک:4ا
دس%ک رcس" Qاسjتعا دوس رسب Bسسک رسسه Bس> تسا اد هب kرOت Qاjتعا
رPمای> 'وX 3د%ک ا$! …رc" هب هک تسا ]جا! ! تسا †یحR  هسستH,
:تسا
- ه
f
T
f
&
g
+
1
8
1
$ 1 ه
/
ی
1
T
f
&
g
+
1
'•
1
ر
1
c 1 "
1
\
g
م
1
!
1
ه
/
س&
g
@
f
ی
/
*$ 1 ه
1
*لا n
1
ی@
f
+
/
'•
1
ر
1
c 1 "
1
\
g
م
1
2 3
- تعاسس;ا ! د%ک ا$! 'S هب د+اب د%ک تعا;ا ار <اد هک د%ک رc" Bکره
هسسب دسس%ک ی"امر$ا" ! 'ایTع ار <اد هک د%ک رc" Bکره ! دهد YاK"ا ار
^^
دسسهد" YاسسK"ا ار 'S ! دسس%j" ا$! 'S 2 هسسب ! د%سسسم رد دسسمحا تسس+ا!ر هسسبD 3
3F<راUب ت+ا!ر
kا@ \ب رمع هک تسا Cدش تبا| 'وX !  رPمای> (ا  دوم" 5اوس
:تH, ! - دKسسسم رد یPسسش هسسک Yدوسسب Cدرسسک رcسس" تی*هاسسج 'ام( رد \م
J%ک Qاjتعا Yارحلا 2 رPمای>  :تH, - \ک ا$! )رc" هب 2 هسسی*ع mHتمD
دسس%ک Qاسسjتعا (!ر Cد هک درک رc" یسک ر,ا B> 3Fتسا IاحR kاحRا
Qاسسjتعا هتسسسس, ا+ هتسوی> هک دشاب Cدرک رc" Cاو د%ک ا$! 'S هب د+اب
.و" د%X رcع \+ا ! <رcع هب رGم د!ر '!ریب دKسم (ا دراد" mح ! د%ک
:دراد
` dسسسq ! .و$دم ! راردا <ارب ی%&+ ،تجاح <اtb <ارب \ت$ر '!ریب r
3دراد" ررZ ا&@b هک 'دش J*تحم ت*ع هب
M 3تسسسا #+اسسج 'دروسس اcسسq <ارب \ت$ر '!ریب هک یG%سر, n$ر <ارب r
\یب :ر$ ! ،د!ر '!ریب دراد" mح دوب kS دKسم رد ! دش ه%4ت ه["ا%X
رد 'دروسس اcسسq (ا oوسسRا 'اس"ا هک تسا 'S 'درو اcq ! 'درو kS
)داسسیع <ارسسب \سست$ر '!رسسیب 3'دیسسشو" kS Q8 هسسب دراد Yرسسش دKسم
رPمای> 'وX 3تیم (ام" <ارب \ی%[مه ! ،تسی" #+اج رامیب ! z+رم  :
- ه
/
سس%ع 1 5/ •
1
سس
g
+
1
y
/
ر
/
سس&
g
+
1
o
1
!
1
و
1
سسه 1 امک
1
ر
ž
م
/
ی
1
$ 1 ف7 j
f
ست
1
&
g
م
/
و
1
ه / !
1
z
f
+رملاب
f
ر
ž
سم
/
+
1
'
1
اک 2
D د!ادوب• Cا!ر 3F
- یسسم" dسس+امتم !ا Qر; هب ! تشc, یم رامیب را%ک (ا Qاjتعا 5اح رد
د%ک )دایع !ا (ا هک دش 2 3
ه4+اع (ا !ا ! 5 :تسسH, هک تسا Cدرک dO" #ی" - فسسjت&م <ارسسب ت%سسس
اسسب ! ،دوسس4" رسسZاح C(ا%ج nیی4ت رد ! د%j" )دایع رامیب (ا هک تسا 'S
<اسسه(ای" <ارب #ج ! ،د%j" )رشاPم ! یj+د#" <! اب ! ،دریG" ‚امت '(
د+ای" '!ریب دKسم (ا <راXا" ! <ر!رZ 2 3
L 3دسس+S '!رسسیب دKسسسم (ا هسسک تسسسا Y(o <! رسسب دش Cدعاb '( Cا,ره r
رPمای> 'وX  :تسا هتH,
- ]
h
%
/
ج
/
o!
1
z
h
سN fاحل f د
1
K
f
سم
1
لا dž حf •
/
o 2 3
- دسسشاب هتسسشاد تباسس%ج اسس+ دسسشاب zیح رد هک یسک <ارب ار دKسم \م
J"اد یم" 58ح 2 3
^ هسسب (اسسی" 'وسسX ،دسس%ک داسسK+ا تOسس4م دKسسسم رد تماسسbا اب هک <رامیب r
(ا هسسک تسسسا IاسسPم <! <ارسسب B> ،دراد ]یP; دمS ! ت$ر ! kاوUتر
رسس,ا یسسل! 3دوسسش یم" هتسس, 6$اjتعا یGتسوی> ! د!ر '!ریب دKسم
یسسم 'وسسX ،دوسسش یسسم dسس;اب 6$اسسjتعا تسس$ر '!رسسیب ه&مج (ام" <ارب
'دسسش )وسس$ Qو ر,ا \ی%[مه ! د%ک Qاjتعا nماج دKسم رد تس"اوت
یj+د#" ! .امج ه["ا%X ! ،دوش یم d;اب 6$اjتعا دشاب هتشاد ار iح
:د+امر$ یم د"!اد 'وX دوش یم d;اب 6$اjتعا د%ک
﴿  © .· 
 ±   ´ ﴾ ACرسسسOب CروسسسسD
- دی%j" )و* ! )رشاPم 'ات"ا"( اب دجاسم رد Qاjتعا 5اح رد 2 3
^s
5ا#س"ا ! دیسسوب )و?سش <!ر (ا اس+ درسک )رشاPم 'د( تسد اب ه["ا%X
3دوش یم d;اب 6$اjتعا دش ی%م

یسس%&م هسسب .رسسش I8@Rا رد ! ،تسا دTb ی%&م هب یبرع 'اب( رد iح
! Qاوسس; dسسیPb (ا تسسسا iسسح 5امعا <ادا <ارب هP&ک ه"ا )را+( دTb
تسس?ج هسسب 9سسسا%م رسسG+د ! هسس$رع رد Qوسسb! ! C!رسسم ! اHR \یب ی&س
3!ا <اZر ]*; ! اد رما هب \تH, 9یPل ! ¦سا>
/ح مکح N
یم8سسسا تسسما .اسسجا ! <وسسP" ت%سسس ! J+رک 'Sرb dیلد هب ه*لا تیب iح
:د+امر$ یم یلا&ت <اد 3تسا uر$
﴿  ©·   ´ Q  .´ © [  
´ ´ ﴾ A'ارمع 5S CروسD Ev 3F
- یمسسسج ! یلامD تعا@تسا ! )ردb Bک ره هک Cدوم" uر$ د"!اد
! در!S dسسمع هسسب )راسس+( FYارسسحلا هسس*لا تسسیبD اد ه"ا (ا Fدشاب هتشاد
د%ک 'S iح دTb 2 3
رPمای> !  :تH, - 3333 B
h
م1 ی*ع 1 Y
/
8سe
f
ا ی
1
% fب
/
2 3ˆ+دحلا - Y8سا <ا%ب
تسا Cدش Cدا?" #یX i%> رب 2 3
Jسه (اسب ! تسسا Yارسحلا هس*لا تسسیب یj+ ا?"S ه*مج (ا هک ،ˆ+دح رS ات
:تسا Cدومر$
- اوK
ž
سح
/
ت
1
o '•
1
d1 P
g
b 1 اوK
ž
سح
1
2 D \%سلا ی$ یO?یPلا Cا!ر 3F
- د+ر!S dمع هب )را+( اد ه"ا (ا ! دی%ک iح د+ریمب هj"S (ا 6ی> 2
'S kوسسج! رسj%م یسسکره ! تسسا \س+د <ر!رسZ 'اسکرا !#ج iح B>
3دوش یم ر$اک ددر,
'سا ^+ف را? \* ی<د"ز نارود ماH# رد /ح
! ]سسجا! راسسب 9سس+ رسسمع 5وسس; رد iسسح هک د"ا Cدرک .امجا یم8سا تما
رPمای> (ا Bباح \ب .رbا 3تسا uر$  ادسس ه"اسس iح ا+S دوم" 5اوس
رPمای> Ÿرمع 5و; رد راب 9+ ا+ تسا ]جا! 5اس ره رد  :تH, - dب
1
– iحلا – . 7 و
ž
س@ت$ 1 د
1
ا( \م
1
$ 1 € ‡ د
1
حf ا! € ‡ ر
0
م
1
2 D دمح• هجر• 3F
- راسسب 9سس+ (ا 6سسیب Bسسکره B> تسا uر$ راب 9+ رمع 5و; رد هj*ب
دشاب یم ت%س ! تسا یP*;!اد د%ک iح 2 3
,+H4
:د+امر$ یم د"!اد 'وX 3تسا uر$ iح 'وX #ی" Cرمع
﴿ · ' © ´  ﴾ ACرOب CروسD
`‹E 3F
- دی"اسرب Yامتا هب !ا <ارب ! اد روتسد اب ار Cرمع ! iح 2 3
ه4+اع (ا 5 :تH, هک Cدش ت+ا!ر
^‹
- 51 اتسسسb
f
o د
/
ا?ج
f
J&
1
"
1
51 اb Ÿد
7
ا?ج „fاس%
Œ
لا ی*
1
ع 1 dه 1 ه
f
*لا 51 وس
/
ر
1
ا+
1
ت
g
ل
1
اb ا?"
0

1
€ / ر
1
م
g
&
/
ل
g
ا!
1
i
ž
ح
1
سل
g
ا ه
f
ی$ 2
- رPماسسی> Ÿتسسسا ]سسجا! دا?ج 'ا"( رب ا+S ه*لا 5وسر <ا  <رS :تسسH,
Cرمع ! iح :تسی" }%ج 'S رد هک <دا?ج 2 3
رباج (ا <cمرت رP اما !D  :Fهک - رPمای> (ا  Cرسسمع اسس+S دسسش 5اوسسس
تسا رت?ب Cرمع YاK"ا \jیل ریU" :دومر$ Ÿتسا ]جا! 2 .ومKم رد ! 3
! 3دسس"راد :اسسHتا رP \+ا ف&Z رب ˆ+دح 'ا”$اح :هک تسا Cدش هتH,
'S 9سسسا%م ! 5اسسمعا ! 3تسسسا ]سسجا! راسسب 9سس+ #سسی" رمع 5و; Yامت رد
]سسجا! ! Y(o Cرمع رد هک ه$رع رد Qوb! #Kب تسا iح 5امعا 'امه
3تسی"
/ح ماکحا 9+$<ا+ف و _ز!مآ
(ا Jسسعا ار iسسح Yاسسjحا هسسک تسسسا ]سسجا! دراد iسسح Cدارا هسسک یسسسک رسسب
'وسسX 3درسسی, داسس+ یماسسمت هسسب )احاPم ! )اه!رjم ! )امرحم ! )اPجا!
،دسسشاب dهاج )داPع 'ادب هک تسا هتساوU" یسک (ا ار )داPع د"!اد
تسسسا ]سسجا! #سسی" 'S هب J*ع دشاب ]جا! 'S هب dمع هک <#یX ره B>
:د+امر$ یم د"!اد
﴿ ` `  ©   
 `· ﴾ Adح" CروسD ^L 3F
- ی"اسک (ا ار 'S دی"اد یم" Fتسا ]جا! 'S هب dمع هکD ار <#یX ر,ا
د%شاب 'S هب Jلاع ! رک{ dها هک د+ری,ار$ ! دیسر_ب 2 3
رPماسسی> !  :تسسH, - J
h
* fسسس
g
م
/
dŒ سسک
/
یسس*ع 1 ƒ7 سسt
1
+
g
ر
f
$ 1 J
f
سس*
g
& fلا ]
/
سس*
1
;
1
2 D Cا!ر
یO?یPلا 3F - تسا uر$ ی"ام*سم ره رب J*ع ]سک ! ]*; 2 3
<رG+د ت+ا!ر رد ! - 'ام*سم درم ! '( 2 3تسا CدمS
'سا بجاو نآ J:ف+< ا+ف هک 9G$Q J$:2A"
Yارسسح ! 58ح \تا%ش دریGب دا+ Bکره تسا ]جا! هک <#یX \یتسU"
<رادرP"امر$ ! تعا; YاK"ا رب 58ح \تس"اد 'وX 3تسا .رش ر”" (ا
=اسس> دسس"!اد ،د%ک یم 9مک اد تیT&م ! ی"امر$ا" (ا <ر!د ! اد (ا
هسب ار 'اس%مŽم دسس"!اد ! در+cسس> یسم" ار =اس> رادرک ! dمع #ج ! تسا
Cدوسمر$ dسسسرم 'ارPماسسی> هسسب هسسک تسسا Cداد روتسسسد یNاسه#یX 'اسمه
:د+امر$ یم ! ،تسا
﴿  `´ ` [
´´ ﴾ A'و%مŽم CروسD s` 3F
- د+روUب 58ح <(!ر (ا ،\م 'oوسر <ا 2 3
! ﴿    [ `j [
´ [ ±  ﴾ ACرOب CروسD `vM 3F
- د+روUب J+دی"ادر, امش <(!ر هک یکا> ! 58ح <(!ر (ا 'ا%مŽم <ا 2 3
^v
یسس"!#$ هسسب !ر ! =اسس> #سسی" 6سس*مع دسسشاب =اسس> ! 58ح 6Pسک Bک ره
6سس*مع هسسک تسا 'S Qو دشاP" =ا> ! 58ح 6Pسک Bکره ! ،تسا
:د+امر$ یم یلا&ت <اد 3دو4" هت$ر+c> #ی"
﴿  `.  [ ´ ﴾ CروسD
ACدNام Mv 3F
- د%ک یم 5وPb ار 'ایOتم F5امعاD ا?%ت د"!اد یتسار هب 2 3
:تسا هتH, وjی" هX رعاش
- ت
/
ح
g
س
/
ه
/
*
/
R•
1
5
h
امب
f
ت
1
K
g
K
1
ح
1
ا{˜
f
ری
/
&لا ت
f
K
0
ح
1
\j
f
ل!
1
ت
1
KK
1
ح
1
ام$ 1 2
- هسست$ر" iسسح هسسب وت <!رب iح هب تسا Yارح 'S dRا هک یلام اب Cا,ره
تسا هت$ر iح هب هک تسا رتش \+ا هj*ب <ا 2 3
رPماسسی> 'وسسX تسسسا ادسس 'ا,دسس%ب 5امعا \+رت,ر#ب (ا iح تOیOح هب 
:دومر$
- i
°
سح
1
!
1
ه
f
سسی$ 51 وسس*
/
q
1
o
1
!
7
#سسq
1
!
1
ه
f
سسی$ 9
0
سش1 o '
7
اسم+˜ ه
f
*لاد
1
س%
g
عf 5
f
امسع g ¢
1
ا d/ t
1
$ g•
1
ر
7
!
g
ر
/
سP
g
م
1
2 3 D هحیحR ی$ 'اPح \با Cا!ر F 3
- <داسس?ج ! دسسشاP" 9سسش 'Sرد هسسک تسسسا ی"ام+ا اد د#" 5امعا \+رترب
هسسک تسسسا یسسKح ! دسسشاP" J+ا%q 5ام (ا <د(د ! ت"ای 'S رد هک تسا
دشاب 5وPOم 2
رPمای> !  :تسا هتH,
- ه
/
سسسم
ž

/
ه
/
تد
1
سسل
1
!
1
Y
1
وسس+
1
ه
f
سست
1
± fی?
1
ک
1
n
1
سسج
1
ر
1
F6حHلاسسب Jسس*jت+D ˆ$ 1ر+
1
J*
1
$ 1 i
0
ح
1

1
2
D ƒعامKلا هجر• 3F
- رHسسس (ا هسسک یتسسb! د+وG" تس+اشا" \Uس ! دهد YاK"ا ار iح Bکره
(ا C(اسست ی+وسس, هسسک ددرسس, یسسم =اسس> 6"اها%, (ا ه"و, 'S ددر,رب 6Kح
دشاب Cدا( ردام 2 3
'اسسس"ا هسسک (!ر 'اسسمه هسسک تسسسی" Y(o یسس%&+ تسسسی" <رو$ iح kوج!
هسسک تسا یPجا! هj*ب د%ک Yادbا 'S هب (!ر 'امه امتح ت$ا+ تعا@تسا
<روسس$ ]سجا! .رسش I8@سRا هسسب ! ،تسسسی" }%ت 'S تb! ! دراد ت*?م
رتسس?ب \سسjیل 3دراد تسس*?م ! تسسسا ]سسجا! ریاسست ! یارت اب هj*ب تسی"
رPمای> 'وX د+(ر! )رداPم 'S هب رتد!( هX ره هک تسا  :تسا هتH,
- )
1
وسسم
/
+
1
'•
1
ه
f
ی*
1
ع 1 8$ 1 i
0
ح
/
+
1

1
!
1
ه
f
*لا ت
f
یب
1
یل˜
f
ه
/
س• ž* fP
1
ت
/
ƒ‡ *
1
حf ار!
1
ا

دا( 9
1
*
1
م
1

1
ا

ی

" fارT
g
"
1
!•
1
ا+
²
د
f
وس?
/
+
1
2 3
<cمرتلا هجر•D F 3
- هسسب دسس"اوتب هک دشاب <راوس ! هی*O" ه*یس! ! هشوت ! دا( 9لام Bکره
هسسک تسی" یکاب <! رب در!ای" <اج هب ار 6Kح ! د!ر" ! د!رب اد ه"ا
دریمب ی"ارT" ا+ <دو?+ 2 3
Cدسس"امرد 'ا YاسسK"ا (ا یتسسسس ]Pسسس هب 'وX دراد" یbر$ 'ا"S اب ی%&+
:Cدومر$ رPمای> (اب 3تسا
- i
0
سسح
/
+
1
Jسس*
1
$ 1 ر
7
N fاسسج '
7
ا@*سسس
/
!• € 7 ر
1
ه
f
اسسš ƒ7 سسج
1
اح !•
1
u
7
ر
1
سسم
1
ه
/
سسسP
f
ح
g
+
1
Jسسل
1

1
ا

ی

"ارT"
1
!•
1
ا


f
و?
/
+
1
„1اش '˜
f
ت
g
م
/
ی
1
*$ 1 2 D دمح• هجر• 3F
^‘
- 'ا@*سس ت&"اسمم اس+ <رهاسš yاسسیتحا اس+ <راسسمیب nسس"اوم '!دب Bکره
!ا lرسسم دسسسر ار$ 6,رم ! د%ک <راددو iح هt+ر$ <ادا (ا راjمتس
دراد" :ر$ ی"ارT" ! <دو?+ lرم اب 2 3
/ح (!جو )*ا+ش
:دراد دوج! ~رش د%X iح kوج! <ارب
)داسPع C(!ر ! )اسک( ! (اسم" دس%"ام هسب iسح 'وX ،'دوب 'ام*سم :5!ا
dسسPج \ب{اسس&م ˆ+دسسح رد 'وX ! 3تسا Y8سا )داPع ~رش ! تسا 
:تسا CدمS
- '
0

1
J?
/
م
g
* fع•
1
سس$ 1 =
1
و
g
ع / اسس;•
1
Jسسه / '
g

f
سس$ 1 ه
/
سس*لا o

˜
f
ه
1
سسل˜
f
o
1
'•
1

f
د
1
ا?ش1 یل˜
f
J?
/
ع / د
g
ا
/
اcک
1
J
g
?
f
ی*
1
ع 1 2
- تباسسجا ار وسست 'وسسX 'اوسسUب \یتدا?سسش هسسم*ک رارسسbا ! \سستH, هب ار 'ا"S
]سسجا! 'اسس"Sرب ی+اسسه#یX هX هک Cد رP 'ا"S هب د"دوم" تعا;ا ! د"درک
33تسا 2 3
kوسسج! )روسسR هب ی*Rا ر$اک رب iح B> 3دوب iح یj+ ا?"S ه*مج (ا !
هسسک <دسسترم اسسما 3تسسسی" ]سسجا! 'دسسش 'ام*سسسم (ا 6سسی> 'S هPلاسس@م
! ،دوسسش یسسم" Vbاسسس !ا Cدسس?ع (ا iسسح kوسسج! هتسسشاد iسسح تعا@تسسسا
ی*Pb تعا@تسا 'امه اب دش 'ام*سم Cراب!د یتسدG%ت 5اح رد ه["ا%X
! دسسش 'ام*سم Cراب!د تعا@تسا ! \jمت رد ر,ا ! 3تس!ا هم{ رب iح
3دوش Cدر!S <اج هب iح 6+ارب !ا Šاریم (ا د+اب درم iح رHس (ا 6ی>
رPماسی> 'وسX ،تسسی" ]جا! iح =دوکرب B> 3تسا 'دوب ¡لاب :Y!د 
:تH, - تسا Cدش هتشادرب فی*jت Bک هس (ا 2 اسس?"S (ا یj+ =دوک هک
3تسی" ]جا! =دوک رب هک )اداPع ر,د رب ‚ایb هب ! 3تسا
فسسی*jت Jسس*b Bسسک هسسس (ا هک ˆ+دح 'امه dیلد هب 3\تشاد dOع :Yوس
]جا! #ی" ه"او+د رب iح B> ،تسا ه"او+د ا?"S (ا یj+ هک Cدش هتشادرب
3تسی"
رPماسسی> 'وسسX ،تسسسی" ]جا! Cدرب ! Cد%ب رب iح B> 3'دوب دا(S :Yرا?X
 :هتH,
- <رسg •
/
ƒ7 سK
0
ح
1
ه
f
ی*
1
&
1
$ 1 m
1
ت fسع g •
/
J
0
| / i
0
ح
1
د
h
P
g
ع 1 ام+
0

1
2
- 'وسسX ددرسس, دا(S B_سسس ! در!S اسسج هسسب ار iسسح هسسک <اهدرب ! Cد%ب ره
تسا ]جا! <رG+د iح <! رب ت$ا+ تعا@تسا 2 3
دسسشاب Jسسه 9+د#" <! هب هX ر,ا تسی" ]جا! <! رب ه&مج (ام" 'وX !
تسسسی" ]سسجا! یسسل!ا mسس+ر; هب iح B> ،6بابرا mح )اعارم ت?ج هب
3دری, یم <رت4یب تb! 'وX
یسم دس"!اد 'وسX 3ی"دسب ! یلاسم )ردسb ! تعا@تسسا \تسشاد :JسK%>
:د+امر$
﴿  © ·   ´ Q  .´ © [
  ´ ´ ﴾ A'ارمع 5S CروسD Ev 3F
^E
- ! دا( یسس%&+D ت$اسس+ تعا@تسسسا Bسسک ره هک تسا Cدرک uر$ د"!اد
د%ک )را+( ار Yارحلا ه*لا تیب Fت$ا+ ه*حار 2 3
<ارب 3ریq اب تعا@تسا ! یTUش تعا@تسا :تسا .و" !د تعا@تسا
:در+c> mOحت ر+( روما هک تسا Y(o یTUش تعا@تسا
` !ا \سسیب ت$اسسسم هک یسک <ارب <راKیتسا ا+ یTUش ه*یس! \تشاد r
'S (ا رتسسمک ه["اسس%X یسسل! 3دسسشاب رتسس4یب اسس+ (اسسم" رسسTb ت$اسم هjم !
! هسی*O" ه*یسس! دوسج! دسشاب هتسشاد \ست$ر )ردسb رس,ا دسشاب ت$اسسم
3تسا ~رش 'S تعا@تسا
M تسسا ~رسش ! 3رHسس ه%+#ه ! ت4,رب ! ت$ر هb!{S ! هشوت دوج! r
! هسسOH" رسسب دا(اسسم هسسی*O" ه*یسسس! هسس%+#ه ! رHس هb!{S ! هشوت ه%+#ه هک
)دسسم رد اسس?"S هسسOH" هسسک دسسشاب ی"اسسسک ! دو yاتح+ام ! ‚اPل ! ه%+#ه
! )ردسسb یسک ر,ا تس"اد د+اب 3تسا ]جا! <! رب 6%ت4,رب ! \ت$ر
دوسسب yا!د(ا هسسب yاسستحم \jیل تشاد ار iح <اه ه%+#ه \یمات تعا@تسا
yا!د(ا <ارسسب هسس%+#ه \+ا QرR ،ددر, ا"( راXد هک دشاب 'S 'ارG" 'وX
yا!د(ا هسسب yاسسیتحا 'وسسX 3تسسسا iسسح <ارسسب 'S QرسسR (ا رتسسم?م ! رت?ب
…(اسسی" ر,ا یل! دراد یارت ! ت*?م ! تسی" <رو$ iح ! تسا <رو$
J+دسOت دسشاب هتسسشاد اس"( kاسسjترا Qو هک دشاP" <ا ه"و, هب yا!د(ا هب
3تسا رت?ب yا!د(ا رب iح
L <!رسسبS ! 5اسسم ! 'اج رب هک <ا ه"و, هب ر@ (ا iح Cار 'دوب یلا r
5اسسحر?ب 'وسسX ،دسسشاب Jسسه =دسس"ا رسس@ \سس+ا هسسXر,ا دشاب \م+ا 6+و
3د%ک یم ررZ داK+ا 6+ارب
^ Cدسس"ام 'اسسم( ردسسb 'S ! دشاب تb! ردb 'S ی%&+ iح هب \ت$ر 'اjما r
3دسرب ه$رع رد Qوb! هب ! د!ر iح هب د"اوتب هک دشاب
دسسشاب <ا Cدرسسم (ا تباسسی" هسسب هک تسا یتروR رد ریq اب تعا@تسا اما
تباسسی" هسسب ا+ ،دشاب ]جا! !ا ه%+#ه هب !ا Šاریم (ا iح )داPع YاK"ا هک
iسسح 5اسسمعا YاسسK"ا (ا <رسسG+د رcسسع اسس+ <رسسی> ت*ع هب هک دشاب یسک (ا
اسسب اسس+ دشاب 6+اه(ای" رب دا(ام هک دشاب ی*pملا )رجا اب ا+ ،دشاب 'اوتا"
<ادا ! iسسح )داسسPع YاسسK"ا <ارسسب هسسک دسسشاب <رادرP"امر$ ! nی@م دوج!
3د%ک تعا;ا iح هt+ر$
/ح ناکرا
'سا G$Q /=1 /ح 9اه ه*ا1 و ناکرا N
اسس+ iح رد 5ود دTb ! تی" (ا تسا )راPع هک تسا Yارحا :5!ا \کر
(ا ار 'اسسس"ا هک تسا Cدش Cدیما" Yارحا ت?ج 'ادب ! Cرمع رد 5ود
3د%ک یم n%م )امرحم kاjترا
:دشاPیم ˆ+دح \+ا Yارحا kوج! dیلد - هسسک تسسسا تسسی" اسسب تسسOیOح هب
د%ک یم ادی> راPتعا ! …(را <داPع 5امعا 2 )روR ه"و, هس هب Yارحا 3
تسسسا #+اسسج اسس?"S (ا 9+ ره Q8 '!دب 3'ارb
f
! ،nتمت ،دار$ا :دری, یم
3تسا رت?ب Yادک هک تسا 'S رد Q8 \jیل
sa
دارسس$ا 5!ا :هک تسا هتH, تحارR هب 6+ا?باتک Yومع رد ی&$اش Yاما
یجاسسح هسسک تسسسا 'S دار$ا )روR 3تسا رت?ب 'ارb B_س nتمت B_س
Cرسسمع هسسب Yارسسحا B_س دش —را$ 'S (ا 'وX ! دد%Pب iح هب Yارحا ا?%ت
3دهد YاK"ا ار Cرمع 9سا%م ! دد%ب
هسب تسسا هسjم Y(اع هک 6+و د*ب )اOیم (ا هک تسا 'S nتمت )روR
Yارحا هjم )اOیم (ا Cرمع 9سا%م YاK"ا (ا B> هک دد%Pب Yارحا Cرمع
\سس+ا تسس?ج \سس+ا هسسب 3تسسسا هسسمه .امجا دروم تیHیک \+ا ! ،دد%ب iح هب
Cرسسمع 5امعا YاK"ا (ا B> ه*Rا$ رد 'وX د"ا Cدا?" Yا" nتمت ار تیHیک
nتمت د%مارح !ا رب Yارحا رد هک ی+اه#یX (ا د"اوت یم iح 5امعا (اqS !
3دری, Cر?ب !
Yارسسحا Jه اب !د ره Cرمع ! iح اب )اOیم (ا هک تسا 'S 'ارb )روR
dاد ! yرد%م iح 9سا%م ! 5امعا رد Cرمع 9سا%م ! 5امعا هک دد%Pب
ه4+اع ت+ا!ر 'S dیلد ! 3دوش یم 5 :تسسH, هک تسا - رPماسسی> Cارسسمه
 5اس رد ƒKح رPمای> iح \+رSD .ادولا  J+دمS '!ریب iح دTb هب F
!د رسسه Cرسسمع ! iح هب Yارحا یt&ب ! د%تسب Yارحا Cرمع اب یt&ب هک
رPماسی> ! ،د%تسسب اس?%ت iسسح هسسب Yارحا یt&ب ! د%تسب  iسح هسب Yارسحا
5!#سس" YاسسG%ه هسسب د"دوب هتسب Cرمع هب Yارحا اب هک ی"اسک اما ! ،د%تسب
دسس"داد 'ا+ا> 'ادب ! د"دو4, ار دو Yارحا Cرمع 5امعا YاK"ا ! هjم هب
iسسح \یب nمج ا+ د"دوب هتسب iح هب Yارحا هک ی"اسک اما ! ،د"دش دا(S !
ار دوسس Yارسسحا ی"اسسبرb (!ر رد iسسح 5امعا 'ا+ا> ات د"دوب Cدرک Cرمع !
د"د4" دا(S ! د"دو4G" 2 39لام ! \یUیش ! دمحا ت+ا!ر هب 3
رPماسسی> 'وسسX 3تسسسا )اسس$رع رد Qوسسb! :Y!د \سسکر  هسسک داد روتسسسد
:دهد رد اد" یجراج - ه$رع ی%&+ iح 2 ! \+رت4یب هک تسا 'S دوTOم
9سس+ رد روtح اب )ا$رع رد Qوb! 3تسا ه$رع رد iح 'اکرا \+رت,ر#ب
]سس*; رد اسسK"S (ا روسسPع اب هj%+ا ول! دوش یم dRاح )ا$رع (ا تمسb
3دشاب 'S 5اpما ا+ Cد4م, ا+ <رار$ دPع
!ا \+ا ! درcGب تb! هک \+ا ات دباوUب !دوش رZاح )ا$رع رد هک \+ا ا+
رد Qوسسb! یتسسb! 3تسسسا یbاسب !ا رسسب فسسی*jت 'وسسX ،دسس%ک یم ت+اHک ار
)داPع تی*ها ! تbایل اK"S رد فbوتم xUش هک د%ک یم ت+اHک ه$رع
،تسسسا #+اسسج دسس%ک فسسbوت )ا$رع (ا ی*حم ره رد B_س دشاب هتشاد ار
تسسb! (ا هسس$رع رد فسسbوت تb! 3تسا ه$رع )ا$رع nZاوم همه 'وX
\سسیب nسسمج 3تسسسا <دسس&ب (!ر رK$ .و*; ات ه$رع (!ر رد دیشرو 5ا!(
3تسا رت?ب \jیل تسی" ~رش ه$رع رد (!ر ! ]ش
\سس+ا رب .امجا 'وX ،هZا$eا Qاو; ی%&+ هP&ک ه"ا Qاو; :Yوس \کر
:ه+S \+ا (ا دارم هک تسا
﴿ ´ .´  ´ ﴾ CروسD
Aiح ME 3F
- د%%ک ار هP&ک ه"ا ی%&+ mیت&لا تیب Qاو; د+اب 2 3
s`
رPماسسی> رسسسمه ه•یسسR 'دش Cدعاb dیلد هب ! ،تسا هZا$eا Qاو; 
3تسا CدمS ˆ+دح رد هک
'سا بجاو G$Q د=Q هTعک ه"اU Kا!. 9ا+?
` یمسسسج ی,دوسسلS (ا یکاسس> ! تبا%ج ! ی+وZ! یب (ا یکا> ! )را?; r
3'اjم ! ‚اPل!
M رPمای> 'وX =ا> ‚اPل اب )روع رتس r  :تسا هتH,
- ر
h
سی
g
U1 ب
f
o

˜
f
m
/
@
f
%
g
+
1
8
1
$ 1 m
1
@
g
%
ž
لا ه
f
ی
g
$
f
d0 ح
1

1
ه
1
*لا '
0

1
o
0
˜
f
€ 7 8
1
R
1
ت
f
ی
g
P
1
لاب
f
Q/ او
1
س@
0
لا
1
2
- \Uسسس 'S رد دسس"!اد هسسک 'S #سسج دراد ار (ام" Jjح هP&ک ه"ا Qاو;
#سسج د+و, \Uس Qاو; \یح رد Bک ره B> تسا Cدرک 58ح ار \تH,
د+وG" ری ! وjی" \Uس 2 3
رPمای> 'وX !  :تH, دوب Cدش Cدعاb هک Bیمع رتد „امسا هب
- ت
f
ی
g
P
1
لاب
f
ی$
f
و
g
@
/
ت
1
'•
1
ر
1
یq
1
y
ž
احلا n
/
%
1
T
g
+
1
ام ی&%
1
R
g
ا f 2 3
- هP&ک ه"ا Qاو; #ج \jب #ی" وت د%%ک یم 'ایجاح هک ار <راک ره 2
]هcسسم ! هHی%حوسسبا ]هcسسم هسسک تسسس"اد دسس+اب 3تسا یحیحR ˆ+دح هک
\سس+ا ،تسسسا Cدسسش ت+ا!ر !ا (ا هک یحیحR ˆ+دح هب ا%ب dP%ح \ب دمحا
]سسجا! !ا رسسب هسسZا$ا Qاوسس; ! Cدش ‚اH" ! zیح راXد هک ی"( تسا
ه*$اb (ا ! د%ک ف*Uت ه["ا%X ! د%ک ’وک Cا,ا" هب هک تسا راXا" ! هت4,
!ا رسسب ،دسسشاب دوسس 5اسسم ! 'اسسج 'ارG" د"امب 'دش =ا> ات ! د"امب ]Oع
d+اسسس! اسسب ! دسس%ک =اسس> 'وسس (ا 'اسسjما ردسسb هب ار دو هک تسا ]جا!
درا! <راد \تسس4+و ! dماک ~ایتحا ! <#+ر 'و (ا <ری,و*ج ! \jمم
C!رم ! اHR \یب ! دهد YاK"ا ار هP&ک ه"ا Qاو; ! دوش YارحلادKسم
اس+ رتسش ! دس+ام" .وسجر دس"!اد هسب ! دس%ک هبوست B_س ،د+ام" ی&س #ی"
<ارسسO$ رسسب ار 'S ! دس+ام" †سسب{ ! Cدرسک ی"ابرb 'S CراHک ت?ج ار <!ا,
Y(o <! رسسب دسسش وسسZ! یسسب Qاوسس; <اسس%|ا رد ه["اسس%X 3د%ک JیسOت Yرح
(ا ! دسسهد هسسمادا ار هسیOب †یحسسR 5وb هب ا%ب ! ،د%ک وZ! د+دKت هک تسا
تسسسا ]سسجا! :دسس"ا هتH, یرب ! 3د%ک .!رش تسا Cدرک n@b هک ی+اج
یسم dس;اب تسسا Cداد YاسK"ا هسک هس["S ! درسی, رسس (ا ار Qاو; و" (ا
3دشاب
L هP&ک ه"ا ! د%ک (اqS دوس¢ارKح (ا هک ی%&م \+ا هب ]یترت )اعارم r
3دوش nbا! !ا ³X Qر; رد
^ Qاوسس; ! دسسشاب هP&ک ه"ا (ا yرا 6"دب Yامت د+اب Qاو; تb! رد r
اس+ 'ا!رداسسش 'وسX ،دری, )روR 'ا!رداش ه*مج (ا هP&ک ه"ا (ا '!ریب
#سسی" تسا 'S رد Cدر> <اه هO*ح هک هP&ک ‚اسا هب CدیPسX <ا%ب 'امه
'ا!رداسسش <{اسسحم 6تسسسد ! دسس%ک Qاو; ه["ا%X 3تسا هP&ک ه"ا „#ج
رسسKحD (ا yراسس (ا دسس+اب Qاو; \ی%[مه ! ،تسی" †یحR 6$او; دشاب
رPماسسی> 'وسسX ،درسسی, )روR Fdیعامسا  ار Qاوسس; دKسسسم (ا '!رسسیب
3داد YاK"ا
s هسسمه تسسیب 'وسسX ،درسسی, )روسسR Yارحلا دKسم dاد رد Qاو; د+اب r
3تسا #+اج د%ک Qاو; ی&Zوم ره رد تسا Yرح …ا
sM
‹ رسسه 'دوب هتسوی> †یحR 5وb ربا%ب ! تسا Qاو; هPترم تHه داد&ت r
3تسا ت%س هj*ب تسی" ]جا! Jه هب Qاو; تHه
هسسک تسسسا ت%سسس Qاو; 5اح رد هک ]Nاس \ب ه*لادPع ˆ+دح dیلد هب !
رPمای> (ا :تH,  :تH, یم دوس¢ارKح ! ی"ام+ \کر \یب رد Yدی%ش
﴿  ·[  ´ 
   
`[   ´ Q ﴾ ACرOب CروسD M` 3F
- ›(!د 6تS (ا ار ام ! \ک ا@ع یjی" ام هب )رS رد ! ای"د رد اد"!اد
راد 'وTم ! ¯وHحم 'S kاcع ! 2 3
Cر+رهوبا (ا ت+ا!ر هب  :تسسH, هسسک تسسسا CدمS - راسسب تسسHه Bسسک رسسه
:#ج ! د%ک هP&ک ه"ا Qاو; - ه
/
سس*لا o
0
˜ ه
1
سسل˜ o
1
!
1
ه
f
سسس*
0
ل fد
/
محلا!
1
ه
f
سس*لا '
1
احPس
/
ه
f
*لاسب
f
o
0
˜ € 1 و
0
سسb / o
1
!
1
51 و
g
سح
1
o
1
!
1
ر
g
س¥Pک
g
• ه
/
س*لا!
1
2 (ا دسب راسک ! ه±یسس Cد دس+وG"
یم هتشو" …ا Cد"!ر> رد وjی" راک ! ه%سح Cد ! Cدش وحم …ا Cد"!ر>
د!ر یم oاب 6ماOم هجرد Cد ! دوش 2 Cدرسسک iسس+رUت ار 'S هجاسسم \سسبا 3
ه4+اع (ا ت+ا!ر هب 3تسا 5 رPمای> هک تسا CدمS  :تH,
- ام"
0
˜
f
ه
f
سس*لا ر
f
سسک{
f
ƒ
f
سسسم
1
اbef
f

f
!
1
ر
g
سسملا!
1
اHT
0
لاب
f
!
1
ت
f
یP
1
لاب
f
Q/ او@
0
لا d1 & fج
/
2 D Cا!ر
Jکاحلا! د!ادوب• 3F
- رارسسb 'S <ارسسب C!رم ! اHR \یب ی&س ! هP&ک ه"ا Qاو; تOیOح هب
دوش هتH, د"!اد رک{ ات تسا Cدش ]جا! ! Cدش Cداد 2 3
8مع 'وسسX 3تسسسا C!رسسم ! اHسسR \سسیب ی&سسس :iح 'اکرا (ا Yرا?X \کر
رPمای>  :تسا هتH, ی&س \یح رد ! Cدرک \ی%X دو
- ی
1

0
لا J
/
j
/
ی*
1
ع 1 ]
1
ت
1
ک
1
یلا&ت
1
ه*لا '
0

f
$ 1 او&
1
سا f 2 3
- ! اHسسR \سیب ی&سس یلاس&ت دسس"!اد ارسس+( دسیهد YاK"ا ار ی&س #ی" امش
تسا Cدرک ]جا! امش رب ار C!رم 2 3
! هسست$ر, )روسسR !د رسسه Cرمع ! iح رد هک تسا <را&ش ی&س 'وX!
†یحسسR Qاو; (ا د&ب ی&س \+ا هک تسا ~رش ! 3دوش یم Cداد YاK"ا
)اسسعارم ! 3دسسشاب Y!دسسOلا Qاو; ا+ هZا$eا Qاو; Cاو دری, )روR
هسسب ! .!رسسش اHسسR (ا هسسک یسس%&م \سس+ا هسسب ،تسا ~رش #ی" ی&س ]یترت
راسسب ! دوش یم kوسحم راب 9+ ،دیسر C!رم هب 'وX در+c> 'ا+ا> C!رم
هسسب ! ،دوسسش یم راب!د دیسر اHR هب 'وX هک تسا C!رم (ا .!رش Y!د
هسسب ار C!رسسم ! اHسسR \سسیب ی&سسس هPترم تHه هک تسا ]جا! 5او%م \+ا
رPمای> 'وX در!S <اج  اHسسR \سسیب ی&س <ارب 3تسا Cدرک \ی%X 8مع
V+ارسسش رسسG+د ! )روسسع رتسسس 'و[مه ! ،تسی" ~رش )را?; C!رم !
\سسjیل تسسسا #+اسسج #سسی" Cراوس ی&س 'داد YاK"ا 3تسی" ~رش #ی" (ام"
یسسم" 'ارPسسج \سستU+ر 'وسس ! ی"اسسبرb اسسب ی&سسس =رت ! تسا رت?ب Cدای>
#+اسج Yارسسحا (ا 'دسسمS '!رسسیب ! 'دسسش 58ح ی&سسس YاK"ا '!دب ! ،دوش
3تسی"
دسس"!اد 'وسسX تسسسا رسسس <وم 'درک Cاتوک ا+ 'دیشارت :iح JK%> \کر
:د+امر$ یم
sL
﴿ ` ±
© [ ﴾ A†ت$ CروسD Mv 3F
- دی%ک یم Cاتوک ار 'ات <وم ! دیشارت یم ار 'اترس هک یلاح رد 2 3
رPمای> !  :تسا هتH,
- :51 اسسb Ÿه
f
سس*لا 51 وسسسر
1
اسس+ \
1
+رT
Œ
سسسO1ملا!
1
:اول
/
اسسb \
1
ی
g
O
f
سسس*
Œ
ح
1
م
/
لا ه
/
سس*لا J
1
سسحf ر
1
\
1
+رT
Œ
سO1ملا!
1
2 D 'اUی4لا Cا!ر 3F
- ی"اسسسک :د%تH, 3دشارت یم ار 'اشرس هک ار ی"اسک د%ک Jحر د"!اد
'ا"S اد ! :دومر$ Ÿه*لا 5وسر ا+ رو@X د%%ک یم Cاتوک ار 'اشرس هک
د%ک Jحر #ی" ار 2 3
#+اسسج 'اسس"( ! 'ادرسسم <ارسسب <وسسم 'درسسک Cاتوک ا+ 'دیشارت (ا 9+ ره !
رتسس?ب 'درسسک Cاسستوک 'اسس"( <ارب ! رت?ب 'دیشارت 'ادرم <ارب \jیل تسا
تسسb! 3دسس%ک یسسم ت+اHک <وم ددع هس 'درک Cاتوک ا+ 'دیشارت ! 3تسا
هتسسب Yارسحا iسح هسب هسک یسسک <ارسب ی%&+ یجاح <ارب ریTOت ! m*ح
هسسب اسس+ Cرسسمع هسسب هک یسک <ارب ! ،تسا هPOع Cرمج یمر (ا د&ب تسا
\یب ی&س (ا تqار$ (ا د&ب ریTOت ! m*ح تb! تسا هتسب Yارحا nتمت
! m*ح تb! دراد دو اب ه+ده ! ی"ابرb هک یسک ! ،تسا C!رم ! اHR
تسسسا ‚اسس; …رس هک یسک <ارب 3تسا 'S 'د+رب رس (ا د&ب ریTOت
ر!رسسم …رسسس رسسب ار یشارترس <وbاX هک تسا ]حتسم دراد" <وم !
3دهد
/ح بجاو 0اH4ا
یسسم 'اسسیب ار iسسح ]سسجا! 5اسسمعا 9سس%+ا ! JیتH, \Uس iح 'اکرا (ا 8Pb
)داسPع ! 9سسا%م دوسج! هسسک تسسا 'S 'اکرا ! )اPجا! \یب :ر$ 3Jی%ک
'وس اسب در+cس_" mسOحت یس%کر رسه ! تسسا 'اسسکرا دوج! رب فbوتم iح
رسسب فسسbوتم iسسح )داPع ! 9سا%م دوج! \jیل ،دوش یم" 'ارPج ی"ابرb
یسسم 'ارPسسج ی"اسسبرb 9+ اب دوش =رت هک ا?"S (ا 9+ره ! تسی" )اPجا!
3دوش
:دشاب یم #یX هس تسا ]جا! Yارحا <ارب هک ی+اه#یX
0وا '!دسسب یجاسسح ه["اسس%X دوسسش هتسب Yارحا \ی&م )اOیم رد یتس+اب :
Y(o <! رسسب دسسهد YاسسK"ا ار 9سسسا%م دسسهاوUب ! درcسسGب )اسسOیم (ا Yارحا
'S هتسب Yارحا ! ددر,رب )اOیم هب iح 9سا%م YاK"ا (ا 6ی> هک تسا
هک تسا Y(o دشاب هتسب Jه Yارحا هXر,ا ،دهد YاK"ا ار 9سا%م تb!
رسسب )اسسOیم هسسب ه["اسس%X 3ددرسس,رب )اسسOیم هسسب 9سسسا%م رد .!رش (ا 6ی>
هسسک تسا Y(o !ا رب ت4,رب )اOیم هب 9سا%م .!رش (ا د&ب ا+ ت4G"
<!ر (ا اسس+ یسسشومار$ <!ر (ا رسس,ا یتح ! د%ک ی"ابرb ی%&+ د#+رب 'و
دسس+اب Jسسه (اسب دسسشاب هتسسشc, Yارسسحا '!دب )اOیم (ا یها,S Yدع! ی"ادا"
تسسسا رتسس?ب 3دوسسش یسسم" راjها%, )روR \+ا رد \jیل ،درPب رس ی"اویح
د%ک ی; Yارحا 5اح رد ار )اOیم یbاب ات دد%Pب Yارحا )اOیم 5!ا (ا هک
s^
)اOیم رد رGم - ƒHی*حلا <{ 2 <دKسسم 'اسسمه (ا تسا رت?ب اK"S رد هک
رPمای> هک  3دد%Pب Yارحا تسب Yارحا اK"S (ا
رG+د ! ی"ام( )اOیم 9+ تسا .و" !د دو )اOیم هک تس"اد د+اب
3ی"اjم )اOیم
! 5اوش <ا?هام دراد دوج! iح <ارب هک ی"ام( )دم ! ی"ام( )اOیم
دیع ]ش 'S ]ش \+رS هک تسا هKحلا <{ 5!ا ]ش Cد ! Cد&Oلا!{
:د+امر$ یم د"!اد 'وX ،†یحR 5وb هب ا%ب تسا 'ابرb
﴿ '  [ `[ ﴾ ACرسسOب CروسسسD
`Ev 3F
D- دری, YاK"ا xU4م ! Yو*&م Cام د%X رد Fد+ابD iح F)داPع 2 3
! ﴿ ` ©   ` 
 [   ` Q ´ ´ ﴾ ACرسسسسسOب CروسسسسسسD
! - 'S <ارب ا?"S :وGب ،Cام <ا?ل8ه ! ا?هام Cرابرد د%%ک یم 5اوس وت (ا
د%سا%4ب 'S هب ار iح F)داPعD 'ام( ! دو )اb!ا Yدرم هک د%تسه 2 3
د+اب هک تسا iح VO$ ،تسا #+اج 'S <ارب 5اس Yامت :Cرمع اما!
رب د"راد :اHتا ام*ع 'وX ،دری, )روR C§+! ی"ام( )اOیم 'S رد امتح
3تسا #+اج 5اس <ا?هام ! 5وT$ Yامترد Cرمع هک \+ا
<ارب 3تسب Yارحا اK"S (ا د+اب هک ی*حم ی%&+ :ی"اjم )اOیم اما !
دو د%شاP" ا+ د%شاب هjم dها Cاو د%تسه JیOم هjم رد هک ی"اسک
\یم(رس ~اO" رG+د ! هjم :د"ا هتH, یرب 3تسا ی"اjم )اOیم هjم
(ا د%تسه هjم رد هک ی"اسک ! هjم dها \تسب Yارحا B> تسا Yرح
د%تسی" هjم JیOم هک ی"اسک <ارب اما ! ،دوش یم .!رش 'اش ه"ا رد
'ا4ی"اjم )اOیم دشاب nbا! یعرش )اOیم ! هjم \یب 'ا4ل#%م ر,ا
ی,د"( ! رداX dحم 'امه ا+ ،تسا 'ا4ت"وjس dحم ! اتس!ر 'امه
3د"راد ت"وjس 'S رد هک تسا <!دب
'ا4تاOیم ،دشاب nbا! یعرش <ا?تاOیم <وس 'S 'ا4ل(ا%م ه["ا%X
<ا?تاOیم ! ،د%%ک یم روPع اK"S (ا هک تسا یعرش <ا?تاOیم 'امه
:تسا dحم i%> یعرش
:5!ا ƒHی*حلا!{ هjم Y(اع هH+رش ه%+دم (ا هک تسا ی"اسک )اOیم !
3تسا nbا! هjم (ا ه*حرم Cد ه*Rا$ رد هک د%تسه
(ا هک ی"اسک )اOیم ! Fتسا Cدش d+دPت ¡بار هب 'و%کاD هHحج :Y!د
3د%تسه هjم Y(اع kر•م ! رTم ! Yاش
3د%تسه هjم Y(اع \م+ (ا هک تسا ی"اسک )اOیم ! J*م*+ :Yوس
هjم Y(اع دK" \یم(رس (ا هک تسا ی"اسک )اOیم ! 'رb :Yرا?X
رPمای> 3د%تسه  رد تسا Cدرک †+رTت dحم را?X \+ا 'دوب )اOیم رب
:تسا CدمS …رS رد هک یp+دح
- € 1 ر
1
م
g
&
/
ل
g
ا !
f

1
i
0
¥حل
g
ا د
1
ار• \م
0
سم
f
\
0
ه
f
ر
f
یq
1

f
\
0
?
f
ی*
1
ع 1 یتS \م
1
سل f!
1
\
0
?
/
سل
1
\
0
سه / 2 3
- ا+ د"راد ت"وjس اK"S رد هک تسا ی"اسک )اOیم dحم را?X \+ا
د"راد ار Cرمع ! iح دTb ! Cدارا ! د%%ک یم روPع اK"S (ا هک ی"اسک 2 3
ss
Y(اع 'اسار ! :ارع (ا هک تسا ی"اسک )اOیم :رع )ا{ :JK%>
رPمای> †+رTت هب ام*ع رpکا د#" Jه \+ا ! د%تسه هjم  ،تسا )اOیم
kا@ رمع دا?تجا اب :د"ا هتH, یرب !  Cدش Cداد رارb )اOیم
3تسا
ار iح 9سا%م YاK"ا Cدارا ! درcGب )اOیم (ا Yارحا '!دب Bک ره B>
،تسا Yارح 6*مع \+ا دد%Pب Yارحا ! هتشc, )اOیم (ا ! دشاب هتشاد
9+ ا+ هلاس 9+ د%Hسو, 9+ د+اب ! د#+رب 'و هک تسا Y(o <! رب !
رPمای> 'وX 3درPب رس هلاس !د #ب  :هتH,
- Y
7
د
1
ه
f
ی*
1
&
1
$ 1 ا


/
"
/
=
1
ر
1
ت
1

1
2 D ‚اPع \با Cا!ر k 3F
- 'و هک تسا ]جا! !ا رب د%ک =رت ار iح 9سا%م (ا یjس" Bکره
د#+رب 2 3
)اOیم هب ! هتشc, ی"اjم )اOیم (ا Yارحا '!دب xUش 'S ه["ا%X
(ا ! دوب Cدرj" .!رش ار iح 9سا%م (ا Yادj[یه ! ت4,رب یعرش
†ب{ ! <#+ر"و درک 9سا%م YاK"ا هب .!رش ! تسب Yارحا )اOیم
YاK"ا ار iح 9سا%م (ا یjس" ر,ا یل! ،دوش یم Vbاس !ا (ا 'اویح
†ب{ ! 'و \+ا تسب Yارحا اددKم ! ت4,رب )اOیم هب ! دوب Cداد
Yارحا اب ار iح 9سا%م (ا یj+ !ا 'وX ،دوش یم" Vbاس !ا (ا 'اویح
تسا Cداد YاK"ا هک یjس" د%ک یم" :ر$ 3تسا Cداد YاK"ا xbا"
3د#+رب 'و د+اب امتح ! دشاب ت%س ا+ uر$ 9س"
/ح مود بجاو Yا+ا رد راب هس 3تسا ه"ا, هس )ارمج یمر :
C#+ر }%س تHه 'ابرb دیع (!ررد ا?%ت هک هPOع Cرمج (ا ریq m+ر4تلا
}%س د%ک kاتش دهاوUب یTUش ه["ا%X 3دوش یم هتاد"ا 'S <وس هب
د+اب 3ددر, یم Vbاس !ا (ا m+ر4تلا Yا+ا Yوس (!ر رد )ارمج \تاد"ا
9+ ! تسیب دوش یم هتاد"ا اه(!ر \+ا رد هک یNاه }%س هک تس"اد
3دسر یم C#+ر }%س تHه اه(!ر 'S (ا 9+ ره هب هک تسا C#+ر }%س
~رش ]یترت )اعارم F)ارمج یمرD )ارمج هب \تاد"ا }%س رد
رد فی دKسم د#" هک دوش .!رش <ا Cرمج (ا هک ه"و, \+دب ،تسا
3تسا <رS هک هPOع Cرمج B_س ی@س! Cرمج B_س ،تسا ی%م
:8;ا 'S رب \تاد"ا ! یمر هک تسا 'S تسا ]جا! یمر رد هک ه["S
د?%ب اK"S ار ا?"S ! دهد رارb اه Cرمج رد ار C#+ر }%س ه["ا%X ! دوش
\تاد"ا ،}%س 'دا?" 'وX 3تسی" 5وPb ! رPت&م †یحR 5وb هب ا%ب
B> د(اد"ا }%س اه Cرمج دTb هب هک تسا ~رش 3تسی" }%س
3تسی" رPت&م ! 5وPb دات$ا Cرمج رب ! تاد"ا اوه رد ار }%س ه["ا%X
د(اد"ا دو تسد هب ار اه C#+ر }%س یجاح xUش هک تسا ~رش
! 3تسی" #+اج د(اد"ا \ت8$ ! 'امک اب ا+ <ا> اب ار ا?G%س ه["ا%X B>
!د ر,ا B> د(اد%یب هPترم هتHه رد ار }%س ددع تHه هک تسا ~رش
هب }%س 9+ د%ت$ا Cرمج رب !د ره ر,ا تاد"ا Cراب 9+ هب ار }%س
9+ تاد"ا Cراب 9+ هب ار C#+ر }%س تHه ره ر,ا یتح د+S یم kاسح
ریq ا+ <رامیب ت*ع هب یجاح یTUش Cا,ره 3د+S یم kاسح هب }%س
s‹
<اج هب ار یسک د"اوت یم دشاب #جاع ا?G%س \تاد"ا (ا دو 'S
= \+ا ~رش هب دهد YاK"ا ار <(اد"ا }%س هک د%ک \یی&ت 6+و
!ا <اج هب هک تسی" #+اج o˜! 3دشاب هتاد"ا }%س دو ]+ا" xUش
3د%ک <(اد"ا }%س
/ح م!س بجاو (ا 'S 'درمش هک رس <وم 'درک Cاتوک ا+ 'دیشارت :
dسسمع \سس+ا هک تسا 'S رPت&م ! دمت&م 3تسا فی&Z iح )اPجا! ه*مج
ی&$اسسش Yاسسما هسسj*ب ،iسسح )اسسPجا! ه*مج (ا ه" تسا iح 'اکرا ه*مج (ا
! هجوسست 'S رد Q8 هسسب ! تسسسا Cدرسسک dسسO" 'S 'دوب \کر رب ار :اHتا
Y(o ! یمتح ! <ر!رZ dمع \+ا YاK"ا 5اح ر?ب ! 3تسا Cدرj" راPتعا
رباسسج ˆ+دح رد ! 3تسا  رPماسسی> هسسک تسسسا CدسسمS  دوسس 'اراسس+ هسسب
'ادرسسم = تسا رت?ب <رS 3د%%ک Cاتوک ا+ د%شارتب ار دو رس داد روتسد
رPماسسی> 'وسسX د%سسشارتب ار دو رس <وم  Jسسسارم رد - .ادوسسلا ƒسسKح 2
رPماسسی> 'وسسX ! 3Fتسا Cدرک ت+ا!ر ار 'S J*سمD 3تسا Cدرک \ی%X 
:تH, - \
1
ی
f
Oس*
Œ
ح
1
م
/
*
g
ل f ر
g
H
f
qا J
0
س?
/
*

لا 2 هpلاpلا ی$! : - \
1
+رT
Œ
سO1م
/
*ل f! 32
- دروسم د%سشارت یسم ار رسسس <وسم iح Jسارم رد هک ار ی"اسک د"!اد
Cدب رارb دو )رH•م 2 :تسH, درسک رارjت ار اعد \+ا هک Yوس راب ! - !
د%%ک یم Cاتوک ار رس <وم هک #ی" ار ی"اسک 2 3
نا"ز 9ا+? /ح ما8"ا
در+cسس> mسسOحت دسسش 'اسسیب 8Pb هسسک iسسح kوسسج! V+ارش 'ا"( <ارب Cا,ره
<ارسسب هسسک ی@+ارش رب C!8ع 3تسا ]جا! #ی" 'ا"S رب iح 5امعا YاK"ا
اسس+ رهوسسش هسسک تسسسا ]سسجا! 'اسس"( <ارسسب دش رک{ 'ادرم رد iح kوج!
هک تسا 'S 'دوب Yرحم Cدعاb ! ه@باZ 3د%شاب هتشاد Cارمه یمرحم
]Pسسس هسسب دسسشاب Yارسسح هسس4یمه <ارسسب 6حاj" xUش 'S هب تPس" '(
هسسب 3ی,راوریسسش ]Pسسس هسسب ا+ ،یNوشا"( <د"!ا4+و ]Pس هب ا+ ]س"
‚اPع \با (ا ت+ا!ر k رPماسسی> (ا :تH, هک تسا CدمS  یسسم Yدی%سسش
:تH,
- <{
f
n
1
سسم
1
o

˜
f
€ / •
1
رم
1
لا ر
f
$
f
است
/
o
1
!
1
Y
h
رح
g
م
1
!{ 1 ا?&
1
م
1
o

˜
f

h

1
ر
1
ماب
f
d7 ج
/
ر
1
'
0
و
1
س*
/
سUg +
1
o
1
ت
/
P
g
ت
1
ت
1
کا ی"

˜
f
!
1
ƒ‡ سج
0
اح تج
1
ر
1
1 یت•
1
ر
1
ما '
0
˜
f
ه
f
*لا 51 و
/
سر
1
ا+ :d7 ج
/
ر
1
51 اO$ 1 Y
h
ر
1
حم
1
9
1
سسست f•
1
ر
1
ما n
1
سسسم
1
i
0
سسسح
1
$ 1 mسسس* f@
1
"ا f :51 اسسسO$ 1 3اcسسسک
1
!
1
اcسسسک
1

f
!
1
#
g
سسسq
1
یسسس$ 2
D J*سم! <راUPلا Cا!ر 3F
- 'S اسسب یسسمرحم هسسک \سس+ا رGم د%ک )و* ی"( اب #,ره <درم wیه د+اP"
Bسس> 3یسسمرحم Cارسسمه رسسGم د!رسسب )ر$اسسسم هسسب '( دسس+اP" ! ،دشاب '(
هسست$ر '!رسسیب iسسح )راسس+( <ارسسب \م رسمه ه*لا 5وسر <ا :تH, <درم
رPماسسی> ،Yا هتشو" Yا" دا?ج ! }%ج '8$ رد تکرش ارب دو \م ! تسا
 را#Gب ار iح ت"( اب !رب :تH, 2 3
:تH, هک تسا CدمS ‚اPع \ب ییح+ (ا ت+ا!ر هب - هسسب <ر dها (ا ی"(
! Yدسس%مت!ر| ! Yراد ار iسسح تعا@تسسسا \سسم :هسسک تسسشو" ی&U" Jیهاربا
<! هسسب Jیهاربا 3Yراد" Jه یمرحم ! Yا Cداد" YاK"ا ار iح هt+ر$ (و%ه
! <رادسس" ار iسسح تعا@تسسسا هک یتسه ی"اسک ه*مج (ا وت B> :تشو"
sv
تسسسا Cدادسس" وسست هب ار iح Cار تعا@تسا د"!اد 2 ی"اسس"( رسس,ا 'اسس"( ! 3
رو?سس4م 5وسسb هب ا%ب د%شاب هتشاد Cارمه دتسه دامتعا دروم هک ار رG+د
3د"!رب iح رHس هب د%"اوت یم ! د%ک یم ت+اHک
/ح 9اE:=س
0وا iسسح هسسب اسس?%تD دد%Pب Yارحا دار$ا )روR هب یجاح هک تسا ت%س :
'S 9سسسا%م ! ددسس%ب Cرمع هب Yارحا 'S (ا تqار$ (ا B> هک دد%ب Yارحا
3Fدهد YاK"ا ار
مود :\تH, ی%&+ هیP*ت : - 9
1
ی
g
سس¥P

ل
1
9
1
سسل
1
9
1

f
سسش1 o
1
9
1
سسی
g
P
0
ل
1
9
1
ی
g
سP
0
ل
1
J
0
س?
/
*

لا 9
1
ی
g
سP
0
ل
1
9
1
سسل
1
9
1

f
سسش1 o
1
9سس*
g
م
/
لا!
1
9
1
سسل
1
ƒ1 سم
1
&
g
%
Œ
لا!
1
د
1
م
1
ح
1
لا '
0
˜
f
2 3 - هسسب 9سس%+ا اراسس,در!ر>
Yرسسب یسسم 'اسسمر$ ار وسست ت?ج 'S (ا Yرب یم ار ت"امر$ ! YدمS تمد
اسس?%ت یهاشدا> ! تم&" ! 6+اتس ! دمح تOیOح هب <راد" 9+رش وت هک
تسی" 9+رش وت اب ا?"S رد یسک ! تسا وت 'S (ا 2 3
ف*سسس (ا فسس* 'وسسX ،دسس+وGب ار هیP*ت Yارحا 5اح رد هک تسا ]حتسم
\سس+ا Yارسسحا Yا!د )دسسم یسس; رد هسسک تسا ت%س ! 3د"ا Cدرک dO" \ی%X
اس+ Cداتسس+ا Cاوس ! دسس+وGب ار 'S 5اسح رسسه رد ! دسس+و, 'ا!ارس$ ار هیPس*ت
oاسسب ره رد C§+وب ،zیح ا+ هتشاد تبا%ج Cاو Cدای> ا+ Cراوس ! هتس4"
هب \ی%[مه ! ،دراد <رت4یب دیکات 6"دوب ]حتسم ی%ت$ر \ی+ا> ا+ ی%ت$ر
! ]ش 'دمS ! اO$ر .امتجا YاG%ه هب ! 'دش Cدا> ا+ 'دش راوس YاG%ه
]حتسسسم #سسی" Yارسسحلا دKسم رد ! ی%م رد فی دKسم رد ! (!ر 'دمS
C!رسسم ! QاسسR \سسیب ی&سسس YاG%ه هب ! Y!دOلا Qاو; تb! رد ! 3تسا
رد ! 3دسس"راد ار دو Wا <اهاعد ! راک{ا !د ره 'وX 3تسی" ]حتسم
هتسشc, هیPس*ت 'وسسX ،دس+وGب هیPس*ت دسس+اP" .ادولا Qاو; ! هZا$eا Qاو;
یسسم Yامت \تH, هیP*ت تb! هPOع Cرمج هب \تاد"ا }%س (ا B> ! تسا
3دوش
3'اسس"( <ارب ه" د%+و, هیP*ت د%*ب <ادR اب هک تسا ]حتسم 'ادرم <ارب
رPماسی> رسب )او*سR دسش —راس$ هیPس*ت (ا 'وسX هسک تسسا ]حتسسم ! 
›(!د 6سستS (ا ! د+ام%ب ار ت4?ب ! !ا <اZر ]*; د"!اد (ا ! دتسرHب
رد د+اP" ! د+وGب دهاو یم هک ار یNاعد ره B_س ،درPب Cا%> د"!اد هب
Cدسس%+و, هیPسس*ت رب هک تسا C!رjم ! 3د+و, رG+د ی%Uس \تH, هیP*ت <ا%|ا
3دهدب ار Y8س kاوج د+اب د%هد Y8س <! رب 'وX \jیل داد Y8س
م!س هسسل#%م هسسب 'وسسX Fهjم هب د!ر! YاG%ه هب Qاو;D Y!دOلا Qاو; :
†یحسسR رد ! 3تسسسا Yارسسحلا هسس*لا تسسیب هسسب \سستH, تیحت ! Y8س ! د!رد
رPمای> هک تسا CدمS J*سم  3درسسک Qاوسس; هسسjم هسسب د!ر! YاسسG%ه هسسب
ار !ا دسسهد YاسسK"ا ار Cرسسمع Qاو; هjم هب Cد"وش درا! یTUش ه["ا%X
هسسt+ر$ (ام" <ادا هک ه"و, 'امه د%ک یم ت+اHک Y!دOلا Qاو; <اج هب
ت%س (ام" <اج هب دKسملا ƒیحت 3د%ک یم ت+اHک
مراEQ رتسس4یب ه["اسس%X FهسسHلد#م هسسب تیPسسمD هسسHلد#م رد 'دسس"ام ]سسش :
یسس&$ار 3تسسسا هسست$ر, )روسسR FتیPسسمD دسس"امب اسسK"S رد ار ]ش تمسb
s‘
]سسش Y!د فT" (ا <ا ه”حل ه["ا%X :د"ا هتH, یرب 3تسا هتH, \ی%X
Cداد †سسیجرت ار 'S <!!و" هک دری, یم )روR FتیPمD دبا+رد اK"S رد ار
3تسا
م8=1 رPمای> 'وX ،uر$ Qاو; ت%س (ام" ت&کر !د :  :تH, - اسس?%ت
تسا uر$ (!ر ه"اPش ی; رد رد (ام" i%> 2 (ا رسسیq اسس+S :تسسH, یسسسک 3
هسسب ! ه"اسسP*;!اد هسسک \س+ا رسسGم رسسیU" :دوسسمر$ Ÿتسسسا ]جا! \م رب ا?"S
دشاب z+ار$ رب ه$اZا ! ت%س )روR 2 3
م&ش اسسب Jسسه 'دسس"ام ]سسش \سس+ا هسسک یسس%م رد هسس$رع <اه ]ش 'د"ام :
3دو4یم dRاح اK"S رد ]ش رت4یب 'د"ام
م:>ه YاسسK"ا یجاح تسا ی*مع \+رS هک Fی”$احادD .اد! Qاو; :
kاسس@ \سسبرمع (ا 'وسسX 3دسسهد یم  :تسسH, هسسک تسسسا Cدسسش تسس+ا!ر
- تسا هP&ک ه"ا Qاو; iح 9سا%م \+رS 2 'S اسس;Žم رد 9لام YاماD
3Fتسا Cدرک ت+ا!ر ار
,دش ه:Uود `اTB ندش!a"
اسسم*ع Yارسسحا YاسسG%ه هب 'ادرم <ارب Cدش هت!د ‚اPل 'دیشو_" Cرابرد
(ا Yارسحا 5اسح رد 'ادرسم تسسا ]سجا! :د"ا هتH, یرب ،د"راد Q8تا
تسسسا هسستH, \سسی%X تی&;اسسb اسسب ی&$ار 3د%شاب ه%هرب Cدش هت!د ‚اPل
! دسشاP" Yارسحا رد هست!د ‚اسPل 'دیشو> ات تسا ]جا! درKت \+ا :هک
'ادسسب #سسی" <!وسس" ! 3تسسسا .وسس%مم Yارحا رد Cدش هت!د ‚اPل 'دیشو>
<ارسسب هسست!د ‚اسسPل (ا درسسKت \سس+ا :دسس"ا هتH, رG+د یه!ر, ! 3دراد Y#ج
تسسسا 'S 5وسسPOم \Uسسس :تسسسا هسستH, یNا%سسسا 3تسسسا ]حتسم 'ادرم
Cدسس4" dسسRاح هسست!د ‚اسسPل 'در!S '!رسسیب ]Pسسس Yارسسحا (ا 6ی> 'وX
! 3تسسسی" ]جا! Q8 '!دب Yارحا (ا 6ی> راjش 'درک اهر اcل ،تسا
هسسب mسس*&م ار دوسس رسسسمه :8; یسسسک رسس,ا :دسس"ا هسستH, 'S دسسیNات رد
Bسس> 3تسسسی" .وسس%مم :8; (ا 6سسی> .امج !ا رب د%ک .امج ! <رتسPمه
تسسسا ]حتسم دش ه%هرب هت!د ‚اPل (ا Yارحا 5اح رد xUش Cا,ره
3دسسشو_ب \سسی*&" اسسب دیHسسس F…وسس> oاب ! …و> \تD „ادر ! Fهماجر+(D را(ا
رPمای> تسا Cدش تبا| :تسا هتH, رc%ملا \با 'وX  :تسا هتH,
- \
f
ی
g
س*
1
&
g
"
1
!
1
\
f
ی
g
t
1
سی
1
ب•
1
„hادر
f
!
1
ر
h
ا(˜
f
ی$
f

/
د
/
ح
1

1

f
ح
g
ی
1
ل f 2 3
- \سسی*&" ! دیHسسس „ادر ! را(ا رد ددسس%ب یم Yارحا هک امش (ا 9+ ره د+اب
دد%Pب Yارحا 2 3
‚اPع \با (ا <راUب رد ب رPماسی> تسسا Cدسم¤  - Yارسحا „ادر ! را(ا رد
د"ا Cدرک \ی%X #ی" 6"ارا+ ! تسب 2 \سس+ا dسسیلد اما 3FJ*سم ت+ا!ر هبD 3
رPمای> 'وX دشاب دیHس د+اب هک  :تسا هتH,
- J
g
سسسک
/
اتوم
1
اسس?ی$
f
او%
/
سسسHŒک
1
!
1
Jj
/
ب
f
اسسی| f ر
/
سسی1 ا?سسس"
0

f
$ 1 u
1
ایP
1
لا J
/
j
/
ب
f
ای| f \
g
م
f
اوس
/
P
f
لا f 2
D <cمرتلا! د!ادوب• Cا!ر 3F
- ‚اسسPل \+رتسس?ب دیHسسس ‚اPل یتسار هب 'وX دیشو_ب ار 'اتدیHس ‚اPل
دی%ک \Hک 'S رد #ی" ار دو 'ا,درم ! تسا امش 2 3
sE
Yارسسحا 'وسسX هک تسا ]حتسم ! 3تسا C!رjم یG"ر ‚اPل 'دیشو> !
Bسس>D 5! ا تسس&کر رد هسسک دسس"اوUب Yارسسحا ت%سسس (اسسم" تسس&کر !د تسب
Cروسسس Fهحتاسس$ (ا Bسس>D Y!د تسس&کر رد ! F'!ر$اسسکD Cروسسس Fهحتاسس$
(ا دسس"اوUب ار uرسس$ (اسسم" تسسb! 'S رد ه["اسس%X 3دسس"اوUب ار FW8اD
3دوش یم (ای" یب Yارحا ت%س 'د"او
د=:2ه ما+ح ما+حا 0اح رد bAش +? هک یCاهG$Q
:تسا Yارح #یX Cد تسا Yارحا 5اح رد هک یسکرب
` 3هت!د ‚اPل 'دیشو> r
M 3'ادرم <ارب رس 'د"اشو> r
L ! تسسسب Yارسحا درم Cا,ره B> 3'ا"( <ارب <!ر ! Cر?X 'د"اشو> r
Yارسسح !ا رسسب رسسس ! 'دسسب <اسسtعا یمامت 'د"اشو> دمSرد Yارحا 5اح هب
رسسیq اسس+ هسسما§یب ! راو*سسش ! \سسهاری> د%"ام دشاب هت!د ‚اPل Cاو تسا
هسسک تسسسا CدسسمS \یحیحسسR رد 'وسسX 3راتسد ! همامع د%"ام دشاب هت!د
رPمای> (ا <درم  ‚اسسPل .وسس" هسسX Yارسسحا 5اسسح رد درسسم هک درک 5اوس
:تH, Ÿدشو_ب
- B
1
سس"ار
1
P
1
ل
g
ا o
1
!
1
)
f
8+!ارس
0
لا o
1
!
1
ƒ1 م
1
ام
1
&
1
لا o
1
!
1
x
1
یم
f
O1لا k
f
ایp Œلا \
1
م
f
اوس
/
P
f
*
g
ت
1
o
1
\
1
سسم
f
d1 H1سسس
g

1
ام?
/
&
g
@
1
Og ی
1
ل!
1
\
f
یH0U/ لا B
1
P
f
*
g
ی
1
$ 1 \
f
ی*
1
&%
0
لا د
1
K
f
+
1
o
0
'•
1
o
0
˜
f
Q1 اHU1 لا o!
1
'
/
ارH1ع(
1
!•
1

7
ر!
1
ه
/
س
0
م
1
ام k
f
ایp Œلا \
1
م
f
اوس
/
P
f
*
g
ت
1
o
1
!
1
\
f
یP
1
&j
1
لا 32
- رسسGم دسسشو_" ار ف ! د%*ب هماج ! هما§یب ! راو*ش ! همامع ! \هاری>
اسس> =(وسسb اسست ار \سسیH \ی+ا> )روR 'S رد هک دبای" \ی*&" یسک هک \+ا
اسسب Cدسسش }سس"ر ‚اسسPل ! دسسشو_ب ! درPسسب - ‚ر! 2 ! - 'ارسسHع( 2 ‚اسسPلD
دیشو_م #ی" FیG"ر 2 3
دوسسب Yارحا 5اح رد یTUش هک \+ا ت*ع هب رس 'د"اشو_" Cرابرد اما !
رPمای> درک )و$ ! دات$ا …رتش (ا !  :تH,
- ا

یسP
Œ
*
1
م
/
ƒ
f
م
1
ایسO
f
لا Y
1
و+
1
ˆ/ &
1
P
g
+
1
ه
/
"
0

f
$ 1 ه
/
س
1
•ر
1
ا!ر
/
م
Œ
سU1 ت
/
o
1
2 D 'اUی4لا Cا!ر 3F
- Fدوسس4" Cدیسسشو> …رس هک ار !ا دی%ک \Hک <رو;D دی"اشو_" ار !ا رس
رد یسس%&+ دوش یم Cد"( 'ا+و, 9یPل #یاتسر (!ر رد !ا یتسار هب 'وX
Yارحا 5اح 2 3
دد%Pب یU" اب ار 'S ! Cد( Cر, ار را(ا هک تسا #+اج Yرحم xUش <ارب
'S (ا ار یسسU" ! دسسهد رارسسb هسسمjت <اسسج د%"ام یNاج را(ا رد د"اوت یم !
دسس"#ب Cر, ار 'S تسی" #+اج هک „ادر Q8 هب ،د"( Cر, ار 'S ! د"ارcGب
دسس"اوت یسم ! ،ددسس%Pب یسسU" اسسب رسسG+د <ا هسسشو, هسسب ار 'S (ا <ا هسسشو, ا+
اسس?%+ا 3ددسس%Pب 6@سسس! ! …رمک رب ار یباروج ! د%ک d+اح ار <ری4مش
ار درسسم رسسس Jسسjح !ا )روسسR ! Cر?X '( Cرابرد اما ! ،دوب درم Cرابرد
دسس"اوت یسسم !ا ! د"اشو_ب هت!د ‚اPل اب ار 6"دب ! رس Yامت د+اب ! دراد
'S هک 'S رب ~!ر4م د"اشو_ب <ا هbر ا+ <ا هXرا> اب #ی" ار …ا Cر?X
دسسشاP" dسسTتم 'ادسسب ! دسسشاب هتشاد" ‚امت …ا Cر?X اب هbر ا+ هXرا>
امرسسس اسس+ امر, (ا ت”$احم ت?ج هب دشاب هتشاد (ای" dمع 'S هب Cاو
3دشاب هتشاد" (ای" ! yایتحا ا+ 'S 5اpما ! ه%ت$ Qو (ا ا+
‹a
^ ار 6+وسسم هسسک تسسسا Yارسسح دشاب یم Yارحا 5اح رد هک یسک <ارب r
هسسک د"ادب ه["ا%X د"اراUب ار 'S \ا" ا+ د%ک اهر Jه (ا ار 'S ا+ د%ک ه"اش
'S (ا <وسسم ،'دسس"ارا ! 'درسسک ه"اسسش اسسب 6+وسسم 'دوب هتشاP"ا ت*ع هب
3دوش یم Cد%ک
s هسستH, دسس"!اد 'وسسX 3تسسسا Yارسسح 'دیسسشارت اب <وم هلا(ا Yارحا رد r
:تسا
﴿  `[ ± 
`. '  ﴾ ACرOب CروسD `E‹ 3F
- دسسسر یسسم 6سس*حم هسسب ی"اسسبرb 'اویح هک ی"ام( ات دیشارت" ار 'اترس
Fدوش یم Yامت iح 9سا%م ! Jسارم ی%&+D 32
هسسب <وسسم هلا(ا ! تسی" یbر$ 'دب <ا?ماد"ا رG+د <وم ! رس <وم \یب
'درک Cاتوک اب ا+ 'د%ک اب ا+ 'دیشارت اب Cاو تسا Yارح دشاب djشره
3دشاب 'S 5اpما ! یPجا! ه*یس! هب 'S هلا(ا ا+ 'د"ا(وس ا+
‹ دسس%ک یسم" :رسس$ ،دراد ار <وسسم هسسلا(ا Jسسjح #سسی" \ا" \ت$ر, ! هلا(ا r
3'S 5اسسpما ! \تسسسjش اسس+ 'ادسس"د ه*یسسس! هسسب 'د+رب ا+ دشاب 'درک Cاتوک
3د"راد .امجا djش ره هب 'S 'دوب Yارح رب ام*ع 'وX
v دوسس <وPسسشو داوسسم 'وسسX 'دب ! هماج رد <وPشو داوم 5ام&تسا r
! Cدسسیل!´ دسس+اب یجاسسح ! ،تسسسی" را,(اس Yارحا I!ر اب ! تسا تیها$ر
رPمای> 'وX 3دشاب دولSراPq  :تسا هتH, - هسسک <وPسسشو داوسسم اما 333
<و4ب ار 'S تسا دوجوم وت رد 2 وPسسشو داوسسم 3تسسH, ار 'S راب هس !
dسس, د%"ام ،دشاب …و <وب داK+ا 'S 5ام&تسا (ا Qده هک تسا <#یX
<وتحم هbر ا+ هسیک ه["ا%X B> 3ه4H%ب ! ‚ا+ ! \مسا+ ! <وPشو
تسی" Yارح !ا رب د%ک dمح دشاب هتسب 'S ه"اهد هک ار 'S ریq ا+ 94م
3تسا هتH, تحارR هب ار 'S ی&$اش ری ا+ د+رPب ار 'S Cاو
‘ )راسسPع <راjسسش 'اوسسیح ! دیسسR 3یjسس4 رد <راjسسش 'اویح \ت4ک r
دسشاP" \سjمم 'S \ست$ر, اسس&P; هک ی4ح! راد"اج ! 'اویح ره (ا تسا
دیسسR هسسک \سس+ا رد 3رسسی اسس+ دسسشاب Cدش ی*ها Cاو }"ری" ! ه*یح اب رGم
،Cدسس"ر> اسس+ دسسشاب یسس4ح! 'اوسسیح هک \+ا \یب د%ک یم" :ر$ تسا Yارح
ه"وسس, 'اسسمه ! دوسس4یم :8;ا 'S رسسب ری[U" ! دیR Yا" 5اح ره هب 'وX
5وسسb dیلد هب 3تسا Yارح #ی" 6"درک راjش تسا Yارح 'S \ت4ک هک
:یلا&ت <اد
﴿  ±© `  ´´
[ [ [ ﴾ ACدNام CروسD E‹ 3F
- Yارسسح امسسش رسسب یjسس4 رد 'درسسک راjش دیشاب Yارحا رد هک ی"ام( ات
تسا 2 3
6;رسسش ! دشاب 58ح ! ی"درو 6تشو, هک تسا Yارح راjش یتb!
! تسسسی" Yارسسح 'S هسسب uرسس&ت دسسشاP" تشو, 58ح ر,ا اما ! ،تسا 'S
رسسب تسسسی" تشو, 58ح هک درک Yادbا ی"اویح dتb هب Yارحا رد ه["ا%X
‹`
دوسسب دسسهاو <دراوم راjش .و" \+ا رد یها, هj*ب تسی" ]جا! ه+د$ !ا
هک ه"و, 'امه تسا ]حتسم تسا Yارحا رد هک یسک <ارب 6*تb هک
رد یسس&$ار هسسj*ب ،<{وم )ا"اویح د%"ام 3تسا \ی%X #ی" Yرحم ریq <ارب
دسس%"ام ،تسسسا ]سسجا! )ا"اویح یرب \ت4ک :تسا هتH, ا?یکارو dT$
،}سس%*> ! ریش ! ،lر, ! ،kارq ! ،Cد"#, }س ! ،…وم ! ،Yد§ک ! ،رام
3lر#ب ه4> ! ،روP"( ! ،9ک ! ،kاOع ! ،Bکرک ! ،‚ر !
E رد هسسک یسسسک رب B> 3)او?ش اب Yاوت )رشاPم ! .امج ! Iاj" دOع r
اسس+ …دو <ارب دد%ب Iاj" دOع ! د%ک yا!د(ا دشاPیم Yارح تسا Yارحا
رPمای> 'وX ،ت+o! هب ا+ تلاک! هب <رG+د <ارب  :تH,
- †
/
j
f
س%
g
+
/
o
1
!
1
Y
/
ر
f
ح
g
«مسل
g
ا †
/
j
g
س%
g
+
1
o 32
- ه" ! در!S یم رد 6+و Iاj" هب ار یسک ه" تسا Yارحا رد هک یسک
دد%ب یم Iاj" یسک <ارب 2 3
:تسسسا CدسسمS تسس+ا!ر رد ! - ]
/
سس@
/
Ug +
1
o 2 - ! د!ر یسسم" <راGتسسساو هسسب
د%ک یم" <راGتساو 2 3
:Fتسا CدمS ی%@bراد ت+ا!ر رد ! J*سم ت+ا!ر هبD - Y
/
ر
f
ح
g
م
/
لا y
/
!
0
#
1
ت
1
+
1
o
1
y
/
!
Œ
#
1
+
/
o
1
!
1
2 D J*سم Cا!ر F 3
- دOع #ی" یسک <ارب ! د%ک یم" yا!د(ا 5وPb تسا Yارحا رد هک یسک
دد%ب یم" yا!د(ا 2 3
]جوسسم 'S (ا 'درسسک ی?" 'وX تسا d;اب دد%Pب ار yا!د(ا دOع ه["ا%X
رPماسسی> 'اراسس+ .امجا دروم \+ا ! ،تسا 'S 'دوب دسا$ ! 'دوب Yارح 
3تسسسا Yارسسح #سسی" .اسسمج تسسسا Yارسسح Iاسسj" دOع هک ه"و, 'امه 3تسا
:تسا Cدومر$ د"!اد 'وX
﴿      ·
 ´ ﴾ ACرOب CروسD `Ev 3F
- .ا#سس" ! 5ادسسج ! mسسس$ 5اسسمعا FkاسسjتراD ! یسسس%ج )رسسشاPم iح رد
دشاب ا?"S (ا 9+ wیه د+اP" ی%&+ Fدراد" دوج! 2 3
- ˆ$ر 2 .اسسمج '!دسسب یj+د#" ! )رشاPم ! تسا .امج ی%&م هب ه+S رد
یعا!د ر,ا ار+( ،„ا%متسا \ی%[مه! ،تسا Yارح دشاب )و?ش اب ر,ا #ی"
د%سسشاب Yارسسح وPسسشو داوسسم 5ام&تسا ! Iاj" دOع د%"ام .امج dماوع !
'وسسX ،دسسشاب یسم Yارح یل!ا m+ر; هب )و?ش اب ! .امج '!دب یj+د#"
یم Yارح تسا Qاjتعا رد هک یسک <ارب یj+د#" ! )رشاPم .و" \+ا
3تسا رت4یب Yارحا رد 'S تمرح دیک•ت 9ش '!دب ! دشاب
بجاو د!ش تام+7م J*ا بک#+م ما+حا 0اح رد cک+ه
دهد? ه*دف 'سا
Bسسکره 'S رسسیq ! وPشو داوم 5ام&تسا dیPb (ا دش رک{ هک یتامرحم
رک{ 6+ارب هک ی;رش ربارب دو4ب ا?"S (ا یعو" ]jترم ا+ ا?"S ]jترم
! nسستمت <#سسیX (ا <#سسیX 3دسسهدب ه+دسس$ هک تسا ]جا! !ا رب تسا Cدش
اسسب )رسسشاPم ! 3تسسسا Yارسسح Yارحا 5اح رد <! رب هک تسا Cدرب Cر?ب
3دری, )روR ی%م 5ا#"ا هک دوش یم ه+د$ ]جوم یماG%ه )و?ش
‹M
ما+حا 0اح رد اHج و dاک" دق4
هسسک 'S (ا دوسسTOم 'وسسX دوسسش یسسم" ه+دسس$ ]جوسسم Iاj" دOع \تسب اما
هسسب ار iسسح یسسس%ج تبراسسOم اسسما ! ،دوسسش یم" dRاح تسا دOع تحR
58ح 9+ ا?%ت Cرمع ! 3د%ک یم دسا$ #ی" ار Cرمع ! د%ک یم دسا$ ی*ک
دسس+اP" دسسش دسا$ .امج ه*یس! هب !ا iح هک یسک 3دراد 'دو4, ! 'دش
ار iسح 9سسسا%م ! 5اسسمعا هسسک تسا ]جا! !ا رب هj*ب د+ایب '!ریب iح (ا
3دشاب Jه دسا$ هX ر,ا د"اسرب Yامتا هب ! دهد همادا
:دسسسسسس+امر$ یسسسسسسم دسسسسسس"!اد 'وسسسسسسX ﴿ · '
© ´  ﴾ ACرOب CروسD `E‹ 3F
- اسس?"S 9سسسا%م !D دیهد YاK"ا یمامت هب ار Cرمع ! iح اد <اZر <ارب
Fدی"اسرب 'ا+ا> هب ار 2 3
iسسح Cاوسس دسس%ک اtb ار iح \+ا ارو$ ! ه*Rا$8ب هک تسا ]جا! !ا رب !
ار 'S د+اب Cد%+S 5اس رد ی%&+ ،یZر$ریq ! یP*;!اد iح ا+ دشاب uر$
دسشاب Cدرسک .اسمج <! اب Cارکا اب …رسمه ر,ا '( iح اما ! 3د%ک اtb
Yارسسح (ا .8;ا اب ر,ا ! ،دوش یم" دسا$ !ا iح دشاب Cدوب kاو رد ا+
Cدرسسب 'اسسمر$ !ا (ا ! دشاب Cداد ت+اZر …رهوش ت&ماKم اب 'S 'دوب
3دوش یم دسا$ #ی" !ا iح دشاب
دشا? ه:فا$" رد ار هف+4 رد K!Iو هک ی2ک
رد Qوسسb! ! Cدیسر" ه$رع هب ی"ابرb (!ر رK$ .و*; (ا 6ی> هک یسک
'وسسX 3تسا Cدیسر" iح هب ! Cداد تسد (ا ار iح دشاب هت$ای"رد ار 'S
رPمای>  :تسا هتH,
- i
ž
سسح
1
لا ه
/
ت
1
اسس$ دسسO1$ 1 8

یل
1
ƒ1 $ 1ر
1
ع 1 ه
/
ت
1
ا$ \م
1
!
1
i
0
ح
1
لا =
1
ر
1
د
g

1
دO1$ 1 ƒ1 $ 1ر
1
ع 1 =
1
ر
1
د
g

1

1
d
h
ب
f
اb \م
f
i
ž
ح
1
لا ه
f
ی*
1
ع 1 !
1

h
ر
1
م&
1
ب
f
d0 ?
f
سی
/
*$ 1 2 D ی%@b رادلا Cا!ر 3F
- ار iسسح !ا تسسOیOح هسسب دسسبا+رد ار اسسK"S ! دسسسرب ه$رع هب ]ش Bک ره
تسسسا هت$ای"رد ار iح دسر" ه$رع هب دیع ]ش Bک ره ! تسا هت$ا+رد
د+S iح هب <د&ب 5اس هک تسا !ا رب ! دد%Pب Cرمع هب Yارحا !ا B> 2 3
Bسس> تسسسا Wاسس تسسb! هب دیOم هک تسا ی%کر ه$رع رد Qوb! 'وX
! هس&مج (اسم" دس%"ام ،دوسش یسم )وس$ #سی" 'S دوسش )و$ تb! 'S ر,ا
#سسی" C!رسسم ! اHسسR \یب ی&س ! Qاو; هک Cرمع dمع YاK"ا اب ه*Rا$8ب
یسسمر رسسG+د ! ،دسسشاب Cدرj" ی&س Y!دOلا Qاو; (ا د&ب ر,ا تسا Y(o
6سستb! هسسXر,ا هسسHلد#م رد 'د"ام ]ش ! تسی" ]جا! ی%م رد )ارمج
Jسسه )ارسسمج یمر هX ر,ا \ی%[مه ! ،تسی" ت%س رG+د دشاب یbاب #ی"
3دشاب یbاب
3تسسسا ]سسجا! #سسی" ی"اسسبرb ! <دسسه تسسسا ]سسجا! iح <اtb هj"ا%[مه
kاسس@ \ب رمع روtح هب دوس¢ا \ب راPه 'ابرb دیع (!ر رد :د%+و, 
:تH, ! دمS - CاPتسسشا Cاسسم <اسسه(!ر هPسسساحم رد اسسم 'اسس%مŽم رسسیما <ا
دسسی%ک هP&ک ه"ا Qاو; ! هjم هب !رب :تH, <! هب رمع رس> ،J+ا Cدرک
! دسی%ک ی&سس C!رسم ! اHسR \سیب ! ،د%تسه وت Cارمه هک ی"اسک ! امش
ار 'اترسسس ! دسسی%ک ی"اسسبرb دسس+ا Cدر!S Cارسسمه هسسک ار هسسP&ک ه"اسس ه+دسسه
‹L
Jسسسوم هسسک Cدسس%+S 5اس ! د+در,رب B_س دی%ک Cاتوک 'S <وم ا+ دیشارتب
ی"اسسبرb ! د+ر!ایب #ی" ار هP&ک ه"ا ه+ده ! د+را#Gب ار iح دیسر ار$ iح
! درسسیGب C(!ر iسسح Jسسسوم رد ار (!ر هسسس درادسس" ه+دسسه Bسسکره ! ،دی%ک
ددر,رب 6+و dحم هب هک دریGب C(!ر یتb! ار (!ر تHه 2 تسس+ا!ر هسسب 3
)روسسR هسسب ! Cدش رو?4م هل•سم \+ا ! †یحR دا%سا اب ا;Žم رد 9لام
3تسا CدمSرد .امجا
د=ک D+# ار /ح ناکرا زا Jکر \* هک ی2ک
اسست ددرسس, یسسم" 58ح Yارسسحا (ا دسس%ک =رت ار iح 'اکرا (ا ی%کر Bک ره
اسسب ! ،دسسهد YاسسK"ا ار \سسکر اسسمتح د+اب ی%&+ دهد YاK"ا ار \کر 'S هک \+ا
'S رسسب فسسbوتم iح 5امعا ! 9سا%م هj*ب دری, یم" 'ارPج 'و \تU+ر
اسسب رسسGم در+cسس> یسسم" mسسOحت ! دوش یم" dRاح iح تیهام 'وX ،تسا
یم )و$ 'S (ا یN#ج )و$ اب <#یX ره تیهام ! 3'S 'اکرا همه mOحت
'S 'اسسکرا هسسمه هسسک ددرسس, یسسم yرا (ام" (ا یتb! هک (ام" د%"ام ،ددر,
3دشاب هت$ر, )روR
د"د+< یم بجاو ما+حا رد هک یTجاو 9اE"!U
یسسمارح dسس&$ YاK"ا ا+ یPجا! =رت ]Pس هب iح 9سا%م رد هک ی+ا?"و
.وسسb! )روسسR رد رسسGم د%Hسسسو, 9سس+ †سسب{ :(ا د%تراPع د"در, یم ]جا!
دروسسم !د رسسه رد ! ،دسس%ک †سسب{ رتسسش 9سس+ تسسسا ]جا! 'S <ارب هک .امج
رسسGم ،دسس%ک یسسم ت+اسسHک ی"اسسبرb <ارب هک د%ک †ب{ د+اب <رتش ! د%Hسو,
! 9سسXوک 9سسXوک <ارسسب هسسک تسسسا ]سسجا! ه*|اسسمم 'S رد هک راjش ه+د$
3دوش یم †ب{ lر#ب lر#ب <ارب
N'سا ا# /=1 د=Tجاو هک ی*اE"!U
0وا =رسست د%"ام ،تسا iح )اPجا! (ا یPجا! =رت هب m*&تم هک ی"و :
'اوسس%ع هسسب دسس+اب هسسک )ارسسمج یسسمر =رت ! Cدش \ی&م )اOیم رد Yارحا
رجاسسع 'S (ا ه["اسس%X ! دسس%ک †سسب{ د%Hسو, ! د#+رب ی"و d+د&ت ! ]یترت
'S (ا ه["ا%X دهدب هbدR ار 'S ! درUب Yا&; ! =ارو 'S تمیb اب دوب
C(!ر (!ر 9سس+ Cدسسش \سسیی&ت Yاسس&; (ا FدسسمD رسسه <اج هب دشاب رجاع Jه
رد 3دریGب - ررحملا 2 رد ! 3Cدرسسک †یحTت ار 'S - iس?%ملا 2 <!رسی> 'S (ا
3تسا Cدرک
مود 3دوسسش یسسم ]جا! یNوج Cا$ر ا+ رس 'دیشارت ]Pس هب هک ی"و :
ت$ر, ار ا?%ا" ا+ دیشارت 'S (ا <وم ددع هس ا+ ار …رس Bکره B>
†سسب{ ار <د%Hسسسو, هسسک \سس+ا \سسیب تسا راتUم !ا ! ،دهدب ه+د$ 'و د+اب
D .اR هس هک \+ا ا+ د%ک M`v‹ رسسH" 6سسش رسسب ار یکاروسس داوسسم FYرسس,
D .اR Jی" ی%یjسم ره هب هک دهدب هbدR \یjسم `a‘‘ ! دسرب FYر,
5وسسb !ا 'دوسسب رسسیUم ! رسسییUت dسسیلد 3درسسیGب C(!ر ار (!ر هسسس هک \+ا ا+
:تسا یلا&ت <اد
﴿  ©  ± [   
 [   [
‹^
[  `  .. ﴾ ACرOب CروسD
`E‹ 3F
- یسسم هسسکD دوسسب یسسK"ر ! را(S …رسسس رد اسس+ دسسش z+رم iح رد Bکره
هbدR ا+ \ت$ر, C(!ر (ا FJعاD دهدب ه+د$ د+اب !ا Fدشارتب ار 'S تس+اب
'و \تU+ر ا+ 'داد 2 3
رPماسی> هسک دسهدب ه+دس$ دیسشارت اهرcسع 'S هب ار …رس ر,ا ی%&+  اسب
:تسسسا Cدرسسک 'اسسیب ار 'S 6+و راتH, - µ
1
سسس
f

g
ر
1
Y
ž
او
1
سسه 1 µ
1
ª{
f
Ž g سسسª
/

1
2 :51 اسسb 1
:51 اb 1 3J
g
&
1
"
1

/
*
g
b / - !
f

1
\
1
••
f
اسس
1
م
1
ƒ1 سسست
0
س
f
J
g
سس& f;
g

1
!
g

1
Y
h
اسسسª
0

1
ƒ1 س| 18
1
| 1 J
g
R
/
!
1
m
g
* fح
g
ا$ 1
ƒ‡ ¶
1
•س
f
"
1
µ
g
س
/
"
g
ا 2 D 'اUی4لا Cا!ر 3F
- 3<رS :تسسH, Ÿدسس%هد یسم iسس"ر ! د%"اسر یم را(S ار وت رس 'ارو"اج ا+S
6سسش رسسب Yاسس&; اسس+ ،رسسیGب C(!ر (!ر هس ! …ارتب ار )رس B> :تH,
،Cدسسب 'ا"S هب یکارو داوم .اR هس ی%&+ \ک 'اسحا ! هbدR \یjسم
\ک †ب{ <د%Hسو, ا+ ! 2 3
ی+اسه#یX هسیOب \ی%[مه ! دراد ار <وم 'دیشارت Jjح Jه ا?%ا" \ت$ر,
ار Jسسjح \یمه د"دش nbا! <ری, Cر?ب ! nتمت دروم ر,ا د%تسه Yارح هک
‚اسسPل ! رسسس هسسب 'د( \سسq!ر ! وPسسشو داوسسم (ا CداHتسسسا دسس%"ام ،د"راد
هسسک \سس+ا رد اسس?"S یسسGمه 'وسسX ،.اسسمج )امدOم YاK"ا ! 'دیشو> هت!د
3د"راد Jjح 9+ ! د%کرت4م Jه اب د%تسه Cا$ر
م!س ! iسح 9سسا%م Yاسمتا (ا یجاسح 'دسش nس%م ]Pسس هسب هک ی"و :
'S هب هک 3دوش یم ]جا! Cرمع - راTحا 2 یسسسک رسس,ا Bسس> 3د%+و, یم
\یم(رس رد Cاو د"درک n%م Cرمع ا+ iح 9سا%م Yامتا (ا ار - اسس+ 9سس*ح
\یم(رس رد - Yرح 2 دوس Yارحا !ا ت$ای" <رG+د Cار 'S (ا ریq ! دشاب
†سسب{ ار 'S اسسK"امه رد ! د%ک یم ی"ابرb ار 6+و <ده ! د+ا4, یم ار
dbادح ! ،د+ام" یم - <ده 2 ت+اسسHک ی"اسسبرb <ارسسب هسسک تسسسا د%Hسسسو,
هتسسشاد ار 'S 'دوسس4, تی" ! د%ک Yارحا (ا 'دمS '!ریب تی" د+اب ! ،د%ک
:یلاس&ت <ادسس 5وسسb dسسیلد هب 3دشاب ﴿ ©  ·© 
  [ ' ﴾ CروسسسسسسسسسD
ACرOب `E‹ 3F
- هسسک هسس["S د+دسسش nسس%م Cرسسمع ! iسسح 9سسسا%م! 5اسسمعا YاK"ا (ا ه["ا%X
دی%ک †ب{ <ده (ا دهد یم تسد 'ات+ارب 2 3
Yارسسحا (ا دسسی"اوت یسسم د+دسسش n%م iح 9سا%م همادا ! YاK"ا (ا ر,ا ی%&+
†ب{ دهد یم تسد 'ات+ارب <ده (ا ه["S هک ]جا! امش رب ! دی+S '!ریب
رPمای> هک تسا CدمS \یحیحR رد ! 3دی%ک  '!ریب Yارحا (ا هیP+دح رد
iسسح 9سسسا%م YاسسK"ا (ا ار !ا 'اکرسس4م 'وX دو4, ار دو Yارحا ! دمS
رPمای> ! ،د"درک n%م  5!ا هسسک تسسسا Y(o 3دوسسب هتسسسب Cرمع هب Yارحا
،دسس+ام" Yادسسbا رس <وم 'دیشارت هب 'S (ا د&ب ! د%ک †ب{ ار <ده 'اویح
:د+و, یم یلا&ت <اد 'وX
﴿  `[ ± 
`. '  ﴾ ACرOب CروسD `E‹ 3F
‹s
- اK"ادب ! دوش nbا! دو <اج رد <ده هک \+ا ات دیشارت" ار 'اترس
Fدوش †ب{ ی%&+D دسرب 2 3
مراEQ <رسسی[U" 3دو4یم ]جا! دیR 'اویح \ت4ک ]Pس هب هک ی"و :
dسسpم هسسک دسسشاب ی+اه#یX ه*مج (ا ر,ا تسا هت4ک Yارحا رد xUش هک
„ارسسO$ هب ! د%ک †ب{ ار 'S dpم هک \+ا \یب تسا ریUم دشاب دوجوم 'S
'S <اسس?ب اسب ! Cدرسک <راcسس, تسسمیb ار"S هک \+ا ! دهدب Yرح \یکاسم !
(ا دسم رسه <اسج هب هک \+ا ا+ ،درUب Yرح \یکاسم <ارب =ارو ! Yا&;
:دسس+امر$ یم یلا&ت <اد 'وX ،دری, C(!ر (!ر 9+ Yا&; ﴿ 
 `[ [ ` [  ´ Q
±   ´· ± [
 `  .±´  
 ± [  · .´ 
[ ﴾ ACدNام CروسD Es 3F
- تسسسا هتسس4ک 'ا+ا> را?X (ا هک تسا ی"اویح د%"ام راjش ! دیR <ا#ج
هسسب ه+دسسه 'او%ع هب ! د%%ک یهاو, 5داع دهاش !د ار 'S 'دوب د%"امه هک
امسسش (ا \یکاسسسم Yاسس&; 'S CراسسHک اسس+ ،دسرب 'S هب ! دوش J+دOت هP&ک
دریGب C(!ر F(!ر 9+ <دم رهD <ا(ا رد ا+ دوش Cداد FرH" 6شD 2 3
رسسیUم Yرسسحم xUسسش دوسس4" ادسسی> 'S dpم هک دوب ی+ا?"S (ا دیR ه["ا%X
رسسب ار 'S ! درسسUب Yاسس&; ار 'S Cدسسش \سسیی&ت تسسمیb هسسک \سس+ا \سسیب تسا
9سس+ Yاسس&; (ا <دسسم رسسه <اج هب هک \+ا \یب ! د%ک هbدR Yرح \یکاسم
تمیb تسا رPت&م ›ر" \یی&ت ! تمیb رد هک ه["S ! ،دریGب C(!ر ار (!ر
ادی> 'S dpم هک <راjش 'اویح (ا دارم ! 3تسا ری[U" 'دش ف*ت dحم
! رهاسسš رسس”" (ا اسسP+رOت دسس%%ک یسسم †ب{ هک ار ی"اویح هک تسا 'S دوش
اسست تسسسی" Bسس%ج رد تهاPسسش دارم! ،دشاب 'S هب 9+د#" ! هیPش )روR
وسسهS †سسب{ وسسهS دیR <ارب ! —رم رتش †ب{ —رم رتش \ت4ک <ارب هک \+ا
هب ار 'S د"!اد 'وX 3دشاب ]جا! - J&" 2 F#ب ! د%Hسو, ! !ا, ! رتشD
3دوسسش یسسم اHتکا ! Cدرک 5!دع )روR هب B%ج (ا ! ،تسا Cدرک دیOم
—رسسم رتسسش راjش ! دیR <ارب راب 9+ (ا 6یب kاحRا (ا یتعامج 'وX
†ب{ روتسد ی4ح! !ا, ! ررو, دیR <ارب ! ،د"ا Cداد رتش †ب{ روتسد
رباج 3د"ا Cداد ’وb †ب{ روتسد راتHک دیR <ارب ! ،د"ا Cداد !ا,  رPسس
رPماسسی> هسسک تسا Cداد  \سسی%[مه ! 3تسسسا Cدوسسم" Jسسjح \سسی%[%+ا #سسی"
\تسس4ک Cراسسبرد kاحسسRا ! 3دسس"ا Cدرک Jjح 'S هب #ی" !ا 'ارا+ (ا ی&مج
Cداسسم هلاسسq#ب †سسب{ هب …و,ر \ت4ک رد ! د"ا Cدرک Jjح #ب †ب{ هب وهS
kاسس@ \سسب رسسمع هسسک ،د"ا Cدرک Jjح هلاس 9+  Jسسjح 'S هسسب اسس@ع !
هسسب 9سسXوک <ارب هک د"ا هتشاد هجوت #ی" <در ! یتشرد هب ! 3د"ا Cدرک
Cداسسم †ب{ هب Cدام <ارب ! ،د"ا Cدرک Jjح lر#ب هب lر#ب <ارب ! 9Xوک
<ارب ! Jلاس †ب{ هب Jلاس <ارب ! ،د"ا Cداد روتسد ر" †ب{ هب ر" <ارب !
ار ه*|اسسمم هسس+S <اسسtتbا رسسب اسست دسس"ا Cدرسسک رسسما هتسjش †ب{ هب \تسjش
3د%شاب Cدرک )اعارم
‹‹
م8=1 تسا d+د&ت ! ]یترت 'و ! ددر, یم ]جا! .امج هب هک ی"و :
<!اسس, د+اب تس"اوت" ار 'S ه["ا%X ،د%ک ی"ابرb رتش 9+ تسا ]جا! هک
دسس%ک ی"اسسبرb د%Hسسسو, تHه د+اب تس"اوت" Jه ار 'S ه["ا%X د%ک ی"ابرb
! Yاسس&; 'S <ا?ب اب ! Yو*&م ار رتش تمیb د"ام #جاع Jه 'S (ا ه["ا%X
#سسی" ار 'S ه["اسس%X ،دسسهد یسسم هbدسسR ار 'S ! درسس یسسم یکاروسس داوسسم
هسسj%+ا <ارسسب ! 3درسسیGیم C(!ر ار (!ر 9+ Yا&; دم ره <اج هب تس"اوت"
kاسس@ رسسمع هسسک دسس"ا Cدر!S dیلد تسا ]جا! رتش 'درک ی"ابرb  !
ه*لادسسPع …رسسس>  ! ‚اسسPع \سسبا \سسی%[مه ! ،دسس"ا Cداد <وسست$ \سسی%X
Cر+رهوبا  3د"ا هتH, \ی%X #ی"
د%Hسسسو, تسسHه د+اب دوP" Jه 'S ر,ا ! !ا, د+اب دوP" رتش ر,ا هک \+ا اما
! 3دسس"راد ار رتسسش Jسسjح ی"ابرb رد هک تسا dیلد \+ا هب ،د%ک ی"ابرb ار
.رسسش هسسک تسسسا \سس+ا <ارسسب ،داد Yا&; د+اب داد" تسد Jه 'S ر,ا هj%+ا
Bسس> ،تسسسا Cدوسسم" 5!دسسع 'S هب 'اویح (ا راjش ! دیR CراHک رد دو
تسسمیb ،<راcسس, تسسمیb ! دوسسش یسسم ه&جارم 'S هب رcع dیلد هب اج \+ا
\سسی%X تحارسسR هسسب kcسس?م Iرسسش رد <!وسس"D هک تسا رPت&م هjم تb!
هسستH, یسرب ! 3تسسسا رPسست&م یسس%م تمیb :د"ا هتH, یرب 3Fتسا هتH,
هسسک یNاسسج یسس%&+ ،تسسسا رPسست&م 'و ]Pس 'داد YاK"ا dحم تمیb :د"ا
3تسا Cداد <!ر اK"S رد .امج
,را>ک نداد ماع. و ی"ا?+I e?S Y7م
! دری, یم )روR iح 9سا%م YاK"ا (ا n%م ]Pس هب یها, ی"ابرb †ب{
اسسK"امه درسسی, )روسسR راTحا ت*ع هب <ده ه["ا%X 3رG+د d*ع هب یها,
'وسسX 3ددرسس, یسسم †ب{ Cدش ه+ده 'اویح د+S یم 6ی> n"ام ! راTحا هک
رPمای>  †سسب{ ار Cدش ه+ده 'اویح دمS 6ی> ت&"امم \+ا هک هیP+دح رد
یPسسجا! dسس&$ =رسست ا+ Yارح d&$ YاK"ا ]Pس هب هک ی"و اما ! ،دومر$
'وسسX 3درسسی, )روسسR Yرسح \یم(رسس رد †سب{ \س+ا دس+اب اسسRاTتا دشاب
:د+امر$ یم د"!اد
﴿  `  .±´ ﴾ ACدNام CروسD Es 3F
- دسرب هP&ک هب د+اب ه+ده \+ا 2 3
'وسسX ،دوسسش Cداد Yرسسح \یم(رسسس \یjسم 'امدرم هب 'S تشو, د+اب !
دوسس dها ا?%یjسم هک د%ک یم" :ر$ ! 3تسا 'S تشو, <ده (ا Qده
'داد \سسjیل د%سسشاب CدسسمS رG+د <اهاج (ا ! CدوP" اK"S dها ا+ د%شاب Yرح
داد ار Yاسس&; ،†سسب{ <اسسج هسسب رسس,ا یسسل! 3تسا رت?ب JیOم \یکاسم هب 'S
،5دسسب 'وسسX دسسهدب Yرسسح \یکاسسسم دوسس هب ار Yا&; 'S هک تسا ]جا!
رد 'وسسX تسسسا †یحR اج ره رد هک C(!ر Q8 هب دراد ه%م 5دPم Jjح
'S dbادسسح 3دسسشاب Yرسسح رد اسسمتح اسست تسی" \یکاسم <ارب <ا Cد+ا$ 'S
'اسس"S \یب )ا!اسم ! دهدب \یjسم رH" هس هب ار ]جا! رادOم هک تسا
)!اسسHت Jسسه اسسب ! داد رتمک ا+ رت4یب یj+ هب 'اوت یم هj*ب تسی" ]جا!
3د%شاب هتشاد
‹v
ا8"آ نا:Uرد ند*+? و م+ح ه.!7م رد د$M و راکش
5اسسح رد Cاوسس تسسسا Yارسسح Bسسک ره <ارب هjم Yرح \یم(رس رد دیR
(ا اK"S <ا?ی%تسر 'د+رب \ی%[مه ! ،دشاP" Yارحا 5اح رد ا+ دشاب Yارحا
<را(S ! تسس+{ا ! د%شاب رت Cا,ره اK"S 'اترد 'د+رب B> 3)اتاP" ! Cای,
3تسا Yارح د%شاب هتشاد"
'اسسمه تسسسی" Yارسسح ا?"ادسسب uر&ت <{Žم ! 94 'اترد دروم رد اما
رPماسسی> 'وسسX 3تسسسی" Yارسسح #سسی" <{Žم 'اویح هب uر&ت هک ه"و,  رد
:تسسH, هسjم †سست$ (!ر - دس"!اد ر;اس هسسب Yرسح \یم(رسس تسسOیOح هسب
اسسK"S 'اترد دراد" mح یسک 3تسا Yارح 'S هب uر&ت ! تسا Yرتحم
اسسK"S رد هسسک <#سسیX ! د%ک دیR ار 6+راjش )ا"اویح ! درPب ! د%j4ب ار
ار 'S دسسهاوUب هسسک یسسسک رسسGم دراد رسسب دسس+اP" دسسشاب Cدسس4م, اسس+ Cداسست$ا
‚اسسPع \سسبا ،دسس%ی[ب ار اسسK"S رسست 'اسسهای, دراد" mح یسک ! د"اسا%4ب k
رGم ه*لا 5وسر <ا :تH, - ر{ا 2 ! <رسسG%هS Cروسسک توسسس <ارسسب هک
رGم :تH, ·Ÿدوش یم 5ام&تسا اه ه"ا - ر{ا 2 درادسس" یلاjسسشا هک 32
،د"وسسش Cدسس%ک ! Cد+رب رت 'اهای, ! 'اترد د+اP" ی%&+ 3\یUیش ت+ا!ر هب
5اjشا اه ه"ا 6شو> ! فOس ! <رG%هS Cروک <ارب ر{ا 'د+رب یل!
تسسسو> هسسب هسسک \سس+ا ~رسسش هسسب 'اسسترد lرسسب \تشادرب ! \ت$ر, 3دراد"
هسب <#سیX ! درسیGب <ا هاش ه["ا%X 3تسا #+اج د"اسر" ]یسS 'اترد
'دسس+رب هک ه"و, 'امه 3ا?,رب د%"ام تسی" یت"امZ !ا رب د"ا4%" 'S <اج
Yارسسح #سسی" 6"اسسهای, ! )اسستاP" 'دسسیX ! 'د%ک تسا Yارح Yرح 'اترد
رPماسسی> 'وسسX 3رسست <!ردوسس 'اسسهای, هتPلا تسا  ! رسست 'اسسهای, :تسسH,
هسسک تسسسا Yوسس*&م ! ،دوسسش یسسم" Cدسس%ک ! Cدر!S '!رسسیب اسسK"S <!ردوسس
دسسشاP" تسسسرد 'دسس%ک هسسک یNاسسج 'وX دراد ار Jjح \یمه #ی" 'ا4"د+رب
3تسی" تسرد Jه 'د+رب
هسک تسسا #+اسج \سjیل ،دس%ک اس+ دس+رب ار اK"S 'اترد ! 'اهای, د+اP" <رS
فی*&ت دTb هب ار اK"S 'اهای, ر,ا 3د"ر[ب ات درک اهر اK"S رد ار )ا"اویح
'اسسمه تسسسا #+اسسج †سسRا 5وسسb ربا%ب درک nمج )ا"اویح هب 'داد ف*ع !
هسسب هجوسست اسسب :دسس"ا هسستH, یسسرب 3تسا #+اج )ا"اویح 'درک اهر هک ه"و,
#+اج #ی" 'اویح ف*ع <ارب اK"S 'اهای, <ر!S nمج ! 'دیX ˆ+دح رهاš
ا!ر 'اسسمرد <ارب Yرح 'اترد ! 'اهای, \ت$ر, †Rا 5وb هب ا%ب 3تسی"
رسس{ا هسسب (اسسی" اسست تسسسا رتد+دسسش 'اسسمرد <ارب ا?"ادب yایتحا 'وX تسا
#+اسسج ر{ا n@b †یحR 5وb هب ا%ب هک رG+د <اه(ای" ! ه"ا فOس <ارب
3تسا
9+V*د 9اج ه? /ح 0اH4ا ما8"ا
تسس*ع هسسب B_سسس ت$اسس+ ار iسسح یعرسسش 'اوت ! تعا@تسا یسک Cا,ره
iسسح YاسسK"ا (ا د+دش <ری> ت*ع هب ا+ تسی" 'S <دوP?ب دیما هک ی+رامیب
اسست دراسسمGب 6+وسس <اج هب ار رH" 9+ هک 3تسی" ]جا! !ا رب دش #جاع
‚اسسPع \با ˆ+دح dیلد هب 3دهد YاK"ا ار iح 5امعا !ا 6+اج هب k هسسک
:تH, J&p ه*یPb (ا ی"( :تH, - ار Yردسس> iسسح هسسt+ر$ هسس*لا 5وسر <ا
‹‘
!ا ! Cدسسش ]جا! iح !ا رب ! هت$ا+رد تسا 'اوتا" ! Cدات$ا <درمری> هک
6سس+ارب ار iح J"اوت یم \م ا+S دراد هG" ]کرم <!ر ار دو د"اوت یم"
:دومر$ ŸJهد YاK"ا - Cد YاK"ا iح 5امعا !ا <اج هب <رS 32 ]Nاسس" <ارب
دسس+اب ! دسشاب Cداد YاسسK"ا دوس <ارسسب ار iسسح 5امعا 8Pb هک تسا ~رش
هیP*ت رد هک تسا ت%س 3دشاب Jلاع iح Yاjحا هب ! Cدوب 'ا%یم;ا دروم
:د+و, - '8$ \ع 9یPل 2 - تمدس هسب Bسک '8$ <اسج هسب \سم ادس"!اد
J+و, یم 9یPل ار ت"امر$ ! Yا CدمS 2 3
+Tما$1 /ح 
رPمای>  9سس+ ! )رسسKه (ا 6ی> راب !د :داد YاK"ا ار iح 5امعا راب هس
Yاسس" هسسب هسسک <رسسKه Jسسهد 5اس رد )رKه (ا د&ب راب .ادوسسلا ƒسسKح iسسحD
رPماسسی> 'وسسX ،تسسسا Q!رسس&م Fی”$احادسس  YاسسG%ه رد 5اسسس 'S رد
:تH, ! درک ی”$اح اد Yدرم (ا iح Jسارم
- C
f
c
f
ه یK
Œ
ح
1
د
1
&
1
ب
1
i
ž
ح
/

1
o
1
ی*

&
1
ل
1
<رد•
1
o
1
ی"


f
$ 1 Jj
/
j
1
س
f
ا%م
1
ی%
Œ
ع 1 ا!c / / •ت
1
ل f 32
- 'وسسX دسس+ری, ار$ \م (ا ار 'اتKح 5امعا ! 9سا%م د+اب امش Yدرم <ا
iح هب ! Yو4" m$وم iح 5امعا هب رG+د iح \+ا (ا د&ب د+اش J"اد یم"
J+ای" 2 3
رPمای> iح Cرابرد ˆ+دح \+رت nماج 9%+ا  رسسH&ج :تسسسا Iرسسش \+دسسب
:تH, هک درک ت+ا!ر رbاب دمحم …رد> (ا :داR - ه*لادسسPع \سب رباج هب
 رPمای> iح یG"وGX :JتH,  !ا هسسک Cد رPسس \سسم هسسب ! وGب J+ارب ار
:تH, - رPمای>  هسسب mسس$ومD تسس$ر" iسسح هسسب ! دسس"ام ه%+دسسم رد 5اس ه"
یسسم هسسک درسسک Y8عا <رسسKه Jهد 5اس رد B_س Fد4" iح 5امعا YاK"ا
ه%+دسسم هب ی"ا!ار$ 'امدرم رP \+ا 'دی%ش (ا B> ! د!رب iح هب دهاو
رPمای> Cارمه د%تساو یم یGمه هک د"دش درا!  ادتbا <! هب ! Cدوب
رPماسسی> هک دوب \+ا 3د%هد YاK"ا iح رد ار !ا 5امعا ! د%+ام"  ه%+دسسم (ا
هسسب هسسک \سس+ا ات Jیت$ر '!ریب !ا Cارمه #ی" ام ! ت$ر '!ریب - ƒسسHی*حلا{ 2
رjبوسسبا رسسس> دمحم ،رjبوبا '( Bیمع رتد „امسا اK"S رد هک J+دیسر
رPمای> 6ی> ار یسک ! در!S ای"د هب ار  ŸJسس%ک راسسjX \سسم هسسک داتسسسر$
رPمای>  ه%?ک ! د%Pب رمک رب <#یXD ام" راHpتسا ! \ک dسq !رب :تH,
6سسی> ! Bسس> (ا ! Cد رارسسb <#سس+ر 'وسس <اسسج رد ار z+رع <ا هXرا> !
رPمای> 3\ک Yارحا تی" Cا, 'S Fدد%Pب رمک رب ار 'S Jjحم  دKسسسم رد
Yا" هب 6+و رتش رب B_س د"او (ام" هHی*حلاا{ - „اوTb 2 دسسش راوس
دوسس 6سسی> رد درسسک یسسم راسسک J4X ات ! دش 'ابایب رب Qر4م هک \+ا ات
! ³سسX ! تسسسار Qرسس; رد \سسی%[مه ! د+د ار یجاح 'ا,دای> ! 'اراوس
رPمای> 3درک Cدها4م ار یتی&مج \ی%X #ی" دو رس ت4>  ام 'ایم رد
ار 'S تسسOیOح ! dسس+!•ت !ا ! دسسش یسسم 5(اسس" <! رب 'Sرb 'ا%[مه ! دوب
Jسس+درک یم <!ری> !ا (ا #ی" ام داد یم YاK"ا ار ی*مع ره ! تس"اد یم
:تH, ! داد رس ار دیحوت <اد" هک - 9
1

f
سسش1 o
1
9
1
ی
g
سسسP
0
ل
1
9
1
ی
g
سP
0
ل
1
J
ž
س?
/
*لا 9
1
ی
g
سP
0
ل
1
9
1
ل
1
9
1

f
ش1 o
1
9
1

/
لا!
1
9
1
ل
1
ƒ1 سم
1
&
g
%
0
لا!
1
د
1
م
g
ح
1
لا '
0
˜ 9
1
ی
g
سP
0
ل
1
9
1
ل
1
2 3
‹E
! ،د%+و, یم #ی" (!رما هک د"داد رس ار dی*?ت ! دیحوت <اد" #ی" Yدرم !
رPمای>  رباسسج 3د+در, 5و•4م \تH, هیP*ت هب ! درj" در ار 'S (ا <#یX
هسسک \سس+ا ات J+دوP" ا%شS Cرمع اب ! J+درک یم" تی" ار iح #ج ام :تH,
رPمای> اب  ! درسسک Y8تسسسا ار دوس¢ا رKح \کر هک J+دمS هP&ک ه"ا هب
ار Qاوسس; dمع <داع )روR هب راب را?X ! هل!ره ! تعرس اب راب هس
:د"او ار ه+S \+ا ! ت$ر Y8سلا هی*ع Jیهاربا YاOم هب B_س داد YاK"ا
﴿ [ [ [ 
·[ ﴾ ACرOب CروسD `Ms 3F
- دی"اوUب (ام" Jیهاربا YاOم رد 2 3
دمحم \ب رH&ج 3داد رارb هP&ک ه"ا \یب ! دو \یب ار Jیهاربا YاOم هک
رPماسسی> هسسک دس%ک یسم تس+ا!ر Yردس> :تسسH,  YاسسOم رد (اسم" تس&کر !د
5!ا تسس&کر رد هحتا$ تNارb (ا د&ب ! د"او Jیهاربا ﴿ `  
 ﴾ Y!د تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس&کر رد ! ﴿ ` 
 ´´ ﴾ دوسسس¢ا رKح \کر هب (ام" (ا د&ب B_س 3د"او ار
اHسسR هسسب 'وX ت$ر '!ریب اHR Cا(!رد (ا ! درک Y8تسا ار"S ! ت4,رب
:د"او \ی%X دش 9+د#"
﴿ ©  ´ © ´ [   ﴾
ACرOب CروسD `s‘ 3F
- د%+اد ر+ا&ش (ا C!رم ! اHR یتسار هب 2 3
Cدرسسب Yاسس" 'S (ا ! Cدرسسک (اسسqS 'S هب د"!اد هک <#یX هب J%ک یم (اqS
ار هسسP&ک ه"اسس هj%+ا ات ت$ر oاب 'S (ا ! درک .!رش اHR (ا ،B> تسا
:تسسH, ! داتسسس+ا هسس*Pb هسسب <!ر ! دسس+د اسسK"S (ا - o
1
C
/
د
1
سسح
g
!
1
ه
/
سس*لا o
0
˜
f
ه
1
سسل˜ o
1
o
0
˜ ه
1
سسل˜ o
1
ر
7

f
سسb 1 „hی
g
سسش1 dŒ سسسک
/
یسس*ع 1 و
1
سسه / !
1
د
/
م
g
ح
1
سل
g
ا ه
/
ل
1
!
1
9
/
*
g
م
/
سل
g
ا ه
/
ل
1
ه
/
ل
1
9
1

f
ش1
C
/
د
1
ح!
1
k
1
ا#
1
ح¢
1
ا Y
1
#
1
ه 1 !
1
C
/
د
1
Pع 1 ر
1
T
1
"
1
!
1
C
/
د
1
ع!
1
#
1
K
1
"
g

1
C
/
د
1
ح!
1
ه
/
س*
0
لا 2 \+ا رد B_س
B_سسس 3درسسک رارسسjت ار اعد ! ریPjت ! دیحوت \+ا راب هس ! درک اعد 'ایم
oاسسب #سسی" ام ! ت$ر kاتش اب ! دیسر <دا! Vس! هب ات دمS د!ر$ اHR (ا
YاسسK"ا ار یلاسسمعا 'امه C!رم <!ر رب ! دیسر C!رم هب هک \+ا ات Jیت$ر
رب 6$او; \+رS هک \+ا ات دوب Cدرک اHR رد هک تH, ار یلاوbا ! داد
یسسم 8Pb Jسس"اد یسسم '¸ا هک ار ه["S ر,ا :تH, ! ت$ا+ 'ا+ا> C!رم <!ر
یسسم Cرسسمع هسسب Yارسسحا ! Yدر!S یسسم" دوسس اسسب ار ی"ابرb 'اویح Jتس"اد
! دسس+S '!رسسیب Yارسسحا (ا درادسس" <دسسه دوسس اب امش (ا Bک ره B> Jتسب
Yدرسسم هسسمه هسسک دهد 'ا+ا> ار Yارحا ! د%ک d+دPت Cرمع هب ار دو Yارحا
رPماسسی> رGم ،د"درک Cاتوک ار رس <وم ! د"درب 'ا+ا> هب ار دو Yارحا 
9سسلام \سسب هbارسسس Bسس> 3دسس"دوب Cدر!S <دسسه 'اویح دو اب هک ی"اسک !
یسسم ار dسسمع \سس+ا 5اسسسما VسسO$ اسس+S ·هسس*لا 5وسر ا+ :تH, ! تسارب
یسسم دسسبا <ارسسب ! 5اس ره ا+ J+د%Pب Yارحا Cرمع هب ! Jیهد YاK"ا Jی"اوت
ŸJی%ک 'ا%X Jی"اوت
رPمای>  ! درک nباRا 9یP4ت ! درب !ر$ Jه رد ار دو 'اتسد 'ات4G"ا
\سسی%X Cراسسب!د ! دسسش dسساد iح dمع رد #ی" Cرمع د&ب هب \+ا (ا :تH,
va
\سسب یسس*ع 3تسا \ی%X ه4یمه <ارب تسا \ی%X ه4یمه <ارب ،ه" :تH,
]لا@یبا  رPماسسی> ی"ابرb 'ارتش ! دیسر \م+ (ا  Cدر!S دوسس اسسب ار
هم;ا$ ! دوب 5 Cدیسسشو> یسسG"ر ‚اPل ! CدمS '!ریب Yارحا (ا هک د+د ار
هسX :تسسH, ! د+د%س_" <! رب ار 'S ی*ع هک Cدی4ک 'ام4X هب همرس !
\سسی%X ارسسم Yردسس> :تسسH, هم;ا$ Ÿی%ک \ی%X هک تسا هتH, وت هب یسک
6سسی> B_سسس :درسسک یسسم dسسO" :ارسسع رد یسس*ع اهد&ب 3تسا Cداد روتسد
رPمای>  Cدرسک \سی%X هک J%ک 9+رحت هم;ا$ هی*ع رب ار رPمای> هک Jت$ر
هم;اسس$ dسسمع \سس+ا :هک J+وGب ! J%ک ]*; <وت$ !ا (ا \مZ رد ! تسا
\سی%X Yردس> :تسH, هم;اس$ هسک Jسهد رPس <! هب ! Yد+د%س_" <! رب ار
رPماسسی> 3تسا Cداد روتسد  تسسسار !ا تسسسا هسستH, تسسسار !ا :تسسH,
uرسس$ دو رب ار iح ! یتسب Yارحا هک یتb! ی*ع <ا وت ! 3تسا هتH,
5وسسسر هک Yد%ب یم Yارحا 'S هب اد"!اد JتH, :تH, ŸیتH, هX <درک
رPمای> 3تسا هتسب Yارحا 'S هب وت  Yا Cدر!S <دسسه دو اب \م :تH,
Cدر!S \سسم+ (ا ی*ع هک یتا"اویح Yامت ،ی+S '!ریب Yارحا (ا د+اP" وت B>
رPمای> هک ه["S ! دوب  ‚•ر دسسTj+ ا

سس&مج دوسسب Cدر!S دوسس اب ه%+دم (ا
(!ر 'وX ،دوب - +!رتلا Yو+ ƒ 2 <وسس هسب یسGمه دسش هسKحلا <{ Jتس4ه
رPمای> 3د%تسب iح هب Yارحا ! د"در!S <!ر ی%م  (اسسم" Bسس> دش راوس
B_سسس ،دسس"او یسس%م رد ار †PسسR (اسسم" ! „ا4ع ! kر•م ! رTع ! ر?š
داد روتسسسد ! درسسک .وسس*; دیشرو هک \+ا ات دوم" ˆjم ! فbوت یکد"ا
رد \ی+وم <ا همی هک - Cرم" 2 رPماسسی> Bسس> ،دسس%%ک اسس>رب !ا <ارسسب  Cار
د#سس" رد !ا هسسک \سس+ا رد د%تسسشاد" 9سسش 6سس+رb ! داسست$ا - Yارحلار&سس4م 2
\سسی%X تی*هاسسج Cر!د رد 6سس+رb هک ه"و, 'امه د%ک یم فbوت هلد#مرد
3د"درک یم
رPمای>  هسسب هسسک \سس+ا اسست درسسj" فسسbوت ! درسسک روسسPع اسسK"S (ا ! دات$ا Cار
- ه$رع 2 رد هک د+د ! دیسر - Cرسسم" 2 3دسس"ا Cد( \ی+وسسم هسسمی <! <ارسسب
5ا!( ! دیسسسر 5ا!( dسسحم هسسب دیشرو هک \+ا ات دمS د!ر$ اK"S رد B>
هک داد روتسد B> ،درک - „اوTb 2 Vسسس! هسسب ! دسس"درک CداسسمS 6+ارب ار
'ا{ا 58ب B_سسس ،درسسک دارسس+ا <ا هسسP@ Yدرسسم <ارب ! دمS <دا! ! Cرد
رPمای> هک ،تH,  رسسTع (ام" ! تH, هماbا B_س د"او ار ر?š (ام"
رPماسسی> B_سسس 3د"اوU" <رG+د #یX ا?"S \یب رد ! ،د"او #ی" ار  راوسسس
هسسب هسسj%+ا اسست دش - فسسbوم 2 اسسهر ا?G%سسس Qرسس; هسسب ار „اوسسTb ! دیسسسر
! تسس$ر, رارb ه*Pb هب <!ر ! دا?" دو و*ج رد ار 'ا,دای> Cار ! تاس
یکدسس"ا ! درسسک k!رسسq دیسسشرو هسسک \+ا ات داتس+ا ! درک فbوت 'ا%[مه
\سسب هماسسسا ! ،تسس$ر 'اسسیم (ا 'S Wرb k!رq YاG%ه هب دیشرو <در(
Cار هسسب ! تاسسس 'ا!ر ار دوسس رتش ! درک راوس دو رس ت4> ار د+(
وسس*ج هسسب …رسسس هسسک دوسسب Cدیسس4ک ار „اوTb راس$ا ! Yام( ردb 'S دات$ا
<ا :تسسH, یسسم ! درسسک یسسم Cراسسشا تسسسار تسسسد اب ! درو J 6%+(
یکدسس"ا دیسسسر یسسم ی+oاب رس هب Cا,ره ·دی%ک )اعارم ار 6مارS Yدرم
هسسب هسسj%+ا اسست د!ر oاسسب اسست درسسک یسسم اسسهر ! دا(S ار رتسسش راسسس$ا ! Yاسسم(
v`
- هHلد#م 2 !د ! 'ا{ا 9سس+ هسسب ار „اسس4ع ! kرسس•م (اسسم" اسسK"S رد ! دیسر
3تHG" یتاحیPست ا?"S \یب رد ! د"او هماbا
دادسسماب هسسک B_سسس ،درسسک .وسس*; رسسK$ هک \+ا ات دیباو <و*?> رب B_س
راوسسس „اوسسTb رب B_س 3د"او ار †PR (ام" هماbا ! 'ا{ا اب دش راjشS
هب هک \+ا ات دش - Yارحلار&4م 2 ! دسسمح ! داتس+ا ه*Pb هب <!ر ! دیسر
هب هک \+ا ات دوب Cداتس+ا 'ا%[مه ! ،تH, اعد هب دیحوت ! dی*?ت ! ریPjت
دیسسشرو هسسک \سس+ا (ا 6سسی> B_سسس ،دسسش \سسش!ر اوه یمامت هب ! یبو
درسسک راوسسس دوسس رس ت4> ار ‚اPع رس> dt$ ! ،دات$ا Cار د%ک .و*;
3Fدوب 6+ومع رس> هکD وjی" <وم ! اP+( !دیHس Cر?X اب دوب <درم هک
رPمای> 'وX  رPمای> را%ک (ا 'ا"( <اه C!اKک دات$ا Cار  ،تشc, یم
رPمای> هک درک یم CاG" 'ا"( هب dt$ !  )روسسR <!ر ار دوسس تسد
رسسیq رسسG+د Qرسس; هسسب ار دو )روR dt$ هک د%یP" ار ا?"S ات دا?" dt$
رPمای> Jه (اب ! د%ک 'ا4هاG" هک داد  !ا )روسسR <!ر ار دوس تسسد
اسست درسسک یم CاG" ! داد یم ریی•ت ار دو Cر?X Jه (اب !ا هک د%یP" ات دا?"
هب هک \+ا - رسحم \@ب 2 ی"ایم Cار B_س درک تکرح یکد"ا هک دیسر
(ا هک ت$ر, 6ی> ار ی@س! ! - <رPک Cرمج 2 \سس+ا اسست دسسمS یسسم '!ریب
هسسب C#سس+ر }%سسس تسسHه ! ،دوسسب تسسرد د#سس" هک دیسر <رPک Cرمج هب هک
}%سسس ،ا?G%سسس ! تH, یم ریPjت 9+ ره \تاد"ا اب هک تاد"ا 'S <وس
B_س ،د"دش یم kاتر> <دا! Vس! (ا 'ات4G"ا اب هک د"دوب ی+اه C#+ر
ار ی"ابرb رتش هس ! تTش دو تسد اب ! ت4,رب CاG"ابرb <وس هب
رسح" ار Cدسس"امیbاب هسک داد روتسسد ]لاس@یبا \ب ی*ع هب B_س ،درک †ب{
رسسه (ا هسسک داد روتسسسد B_سسس ،دوسسم" 9+رش دو ی"ابرb رد ار !ا ! د%ک
¦سسP; ! د%تشاc, یG+د رد هک د"رادرب تشو, <ا Cرا> Cدش ی"ابرb رتش
رPماسسسی> ! دسسس+در,  ! دسسس"درو 6تسسسشوGبS ! ا?تسسسشو, 'S (ا یسسس*ع !
هسسب Y#سسم( kS (ا هسسک تسس$ر ]*@ملادسسPع 'ادسس"(ر$ د#" B_س ،د"دیشو"
<ارسب Y#سم( CاسX (ا ]*@ملادسPع 'اد"(ر$ <ا :تH, ! د"داد یم Yدرم
امسسش رسب ت+اOسس \س+ا رسب Yدرم هک دوP" 'S Qو ر,ا دی4jب kS Yدرم
هسسب ار Y#م( kS (ا ی*@س هک Yدی4ک یم kS امش اب #ی" \م د%%ک هP*q
رPمای>  دیشو" 'S (ا !ا ! د"داد 2 ار 'S هجاسسم \با ! د!ادوبا ! J*سمD 3
3Fد"ا Cدرک i+رUت
+Tما$1 L*+ش +TI و یT=Bا د82م ترا*ز 
'اسس+ا> هسسب ار iسسح 9سسسا%م ! داد YاK"ا ار iح هt+ر$ یجاح هj"S (ا B>
رPماسسی> )رtح Cر?@م هZ!ر )را+( <ارب هک دشاب یم Y(o درب  رد
هسسب ! دسس%ک )راسس+( ار Cر?@م هZ!ر یP%لا دKسم ات دد%Pب رHس راب ه%+دم
رPمای> رtحم هب ه*یس! \+ا  3ددر, kای$رش
Cر+رهوبا (ا J*سم ! <راUبD  رPماسسی> :FتسسH, هسسک د"ا Cدرک ت+ا!ر 
:تسا هتH,
- د
1
K
f
سسس
g
م
1
لا o
0
˜
f
C
/
اوسسس
f
اسسمی$ €
h
8سسR
1
ف
f
سسل•
1
\سسم
f
ر
7
ی1 اcه 1 <د
f
K
f
س
g
م
1
ی$
f
€ 7 8R
Y
1
ارح
1
لا 2 3
vM
- (ام" را#ه 9+ (ا تسا رت?ب Fه%+دم ردD \م دKسم رد (ام" 9+ 'د"او
FهjمردD Yارحلا دKسم #ج 'S ریq رد 2 3
:تH, !
- یت fع 1 اHش1 ه
/
ل
1
ت
g
P
1
ج
1
!
1

f
P
g
b 1 ر
1
ا( \م
1
2 3 - رسسب دسس%ک )راسس+( ارسسم رPb Bکره
Jسس%ک تعاHسسش ار !ا هک تسا ]جا! \م 2 ار 'S یسس%@bراد ! را#سسب هسسکD3
3Fد"ا Cدوم" i+رUت ی*سسR رPماسسی> رPسسb )را+( رد هک یp+داحا یمامت ! ˆ+دح \+اD
F†حTم ،دشاب یم" †یحR تسا CدمS Wا رو; هب J*س ! هلS ! هی*ع ه*لا
رسسمع \با (ا ار 'S <دع \با \ی%[مه ! k Jسسه (اسسب ! تسسسا Cدرسسک dسسO"
:تسا هتH,
- ه
/
سسل
1
'
1
وسسک
/

1
'•
1
ی
0
*
1
ع 1 ا

O™ح
1
'
1
اک یت fر
1
ا+(
f
o
0
˜
f
ƒ7 سج
1
اح C
/
د
/
م
f
&
g
ت
1
o
1
ا

رN fا( ی% fN 1اج \م
1
ƒ
f
م
1
اسیO
f
لا Y
1
و+
1
ا

&یH
f
ش1 2 3 Fی%@b رادلا هجر•D 3 هک یp+داحا یمامت ! ˆ+دح \+اD
†یحسسR تسسسا CدمS Wا رو; هب J*س ! هلS ! هی*ع ه*لا ی*R رPمای> رPb )را+( رد
F†حTم ،دشاب یم"
- رب دشاب هتشاد" <رG+د (ای" ! دTb 'S #ج ! د+S \م )را+( هب Bکره
J%ک تعاHش !ا <ارب تمایb (!ر هک دوب دهاو ]جا! \م 2 3
رPمای>  :تسا هتH,
- یت fاسسیح
1
یسس$
f
یسس"ر
1
ا( \م
1
ک
1
'
1
اک یت fوم
1
د
1
&
g
ب
1

f
سP
g
b 1 ر
1
ا#$ 1 i
0
ح
1

1
2 D هسسجر•
ی%@b رادلا 3F هسس*لا ی*سسR رPماسسی> رPسسb )راسس+( رد هک یp+داحا یمامت ! ˆ+دح \+اD
F†حTم ،دشاب یم" †یحR تسا CدمS Wا رو; هب J*س ! هلS ! هی*ع
- هسسک تسا یسک 'وX !ا درک )را+( ارم رPb B_س درا#, iح Bکره
دشاب Cدرک )را+( ی,د"( ! )ایح 5اح رد ارم 2 3
رد ی"ارP; ! دو \%س رد ی%@bراد - ریPسسjلا 2 ! - Vسسس!¢ا 2 یسسO?یب !
رPسسb )راسس+( :تسسH, uاسسیع یسسZاb 3د"ا Cدرک i+رUت ار 'S دو \%س رد
رPمای>  \یم*سسسم هسسمه .اسسمجا دروسسم هسسک تسا ی+وjی" …!ر ! ت%س
3تسا Cدش m+و4ت ! ]یqرت 'S هب هک تسا یت*یt$ ! تسا
+Tما$1 +TI زا ترا*ز (ادآ 
رPماسسی> رPسسb )راسس+( <ارب یجاح Cا,ره  ه%+دسسم را_سسسهر …دKسسسم !
! )او*سسR !ا رسسب 'ا!ار$ Cار 5و; رد هک دوش یم هتساو <! (ا ددر,
رسسب داسست$ا <وP" Yرح ! ه%+دم 'اترد رب 6م4X 'وX ! ،دتسرHب Y8س
ار )را+( \+ا هک د+ام" ت*±سم د"!اد (ا ! د+ا#Hیب Y8س ! )او*R \+ا
هسسک تسسسا Cد+د%س> ! ]حتسم ! 3در+c_ب !ا (ا ! د"ادر, د%مدوس 6+ارب
ار دوسس ‚اسسPل \سس+رت فی”" ! \+رت?ب ! د%ک dسq ه%+دم رد 5ود <ارب
:د+وGب دش ه%+دم درا! 'وX ! دشو_ب
- یسسل f d&
1
جا!
1
:
h
دR
f
y
1
ر
1
Ug م
/
ی% fجر
f
g •
1
!
1
:
h
دR
f
d1 1 د
g
م
/
ی%*f د•
1
k
Œ
ر
1
ه
f
*لا J
f
سب
f
\سسم
f
یسس% fb(
/
ر
g
ا!
1
9
1
تسس£م
g
حر
1
k
1
اوب•

یل f †ت
1
$ا J
0
?
/
*

لا
1


ریT
f
"
1
ا

"ا@*س
/
9
1
س"
g
د
/
ل
0

f
اسس+ یسس% fم
1
حرا!
1
یسل fر
f
Hqا!
1
9
1
سست fع 1 ا; d1 سه g •
1
!
1
=
1
„1ایل f!•
1
ت
1
b(
1
ر
1
ام 9
1
ل fوس
/
ر
1

f
ر
1
ا+(
f
ا?ی$ ام ر
1
ی1 !
1
ا?* fه g •
1
ر
1
ی1 !
1

f
د*
g
P
1
لا C
f

f
ر
1
ی1 9
1
ل
/
•س
g

1
ی"

˜
f
J
0
?
/
*

لا
1
35
h
و± /س
g
م
1
ر
1
ی1
ا?ی$
f
ام ر
Œ
ش1 !
1
ا?* fه g •
1
ر
Œ
ش1 !
1
اهر
f
ش1 \م
f
9
1
ب
f
{ /و
/
ع•
1
!
1
32
vL
تbادR اب ! 'ادر, dاد 'اتسار CاG+اج هب ارم ارا,در!ر> ،ه*لا Yا" هب
<!ری" ! )ردb اب ! ر!S '!ریب 'S (ا ارم 'اتسار 'وX ! ،\ک dاد ارم
(ا ! اسس4Gب Jسس+!ر هسسب ار تسستمحر <اسسهرد ادسس"!اد 3اسسمر$ <را+ ارم دو
)رPمای> )را+(  Cد"ادر, 6+و <ایل!ا <(!ر هک 'ادر, J+(!ر ار 'S
\سسک Jحر \م هب ! (رمایب ارم ! ،<ا Cدرک ا@ع 6+و 'ا&ی@م هب ! <ا
\سس+ا ری اد"!اد 3<ا هت$ر, رارb تساورد دروم هک یسک \+رت?ب <ا
ت*±سسسم وسست (ا تسسسا 'S رد هسسک <#یX \+رت?ب ! 6"امدرم ری ! ر?ش
وسست هسسب دشاب 'S رد هک <رش ! 6"امدرم رش ! ر?ش \+ا رش (ا ! Yراد
Yرب یم Cا%> 2 3
<ر?سسش \سس+ا دسس"ادب ! دسسشاب nشا ! \ت!ر$ ! nZاوتم Cد%%ک )را+( د+اب
رPماسسی> CاسسGترKه <ارسسب ار 'S دسس"!اد هسسک تسسسا  ! ،تسسسا Cدسس+#,رب
3تسا یم8سا ت&+رش Yاjحا nP%م ! یح! 5!#" dحم هک تسا <ر?ش
! د(ادس"ا وس*ج ار تسسار <اس> تسسU" دسش یPس%لا دKسسم dاد 'وX !
:د+وGب
- یسسل f †
1
سست
1
$ا!
1
یبوسس"
/
{ / یسسل fرH
f
q
g
ا k
Œ
ر
1

f
سس*لا 5
f
وسسس
/
ر
1
ی*ع 1 € / 8T

لا!
1
ه
f
*لا J
f
سب
f
J
f
+دسسO1لا ه
f
" fا@*سسس
/
!
1
J
f
سس+ر
f
j
1
لا ه
f
?
f
جو
1
سسب
f
!
1
J
f
ی”&
1
لا ه
f
*لاب
f
{ /وع / •
1
39
1
ت
1
م
f
حر
1
k
1
اوب•
1
J
f
یجر
0
لا '
f
ا@ی40 لا \
1
م
f
2 3
- 8R ! ه*لا Yا%ب € ! (رماسسیب ار J"اسسها%, ادسس"!اد ،ه*لا 5وسر رب Y8س !
! راوسس,ر#ب دسس"!اد هسسب Yرسسب یسسم Cاسس%> ،ا4Gب J+!ر هب ار تتمحر <اهرد
! Cدسسش Cدسس"ار 'ا@یسسش تسسسد (ا 6م+دسسb )ردسسb ! 6سسم+رک )ا{
6میجر 2 3
6سسیمار, رPسس%م ! ف+رسسش رPb \یب رد هک Cر?@م هZ!ر <وس هب B_س
(ام" ت&کر !د ! د!رب ،دراد رارb دKسملا ƒیحت 3در!S <اج هب
Cر+رهوبا (ا  رPمای> هک تسا Cدش ت+ا!ر  :تH,
- یسسZ
f
و
g
ح
1
ی*ع 1 <رP
1
س%
g
م
f
!
1
ƒ
f
س%
0
K
1
سل
g
ا u
f
ا+ر
f

f
ƒ7 Z
1

1
<رP
1
%
g
م
f
!
1
یتیب
1
\
1
ی
g
ب
1
ام 2 3
- رب \م رP%م ! تسا ت4?ب <اه هZ!ر (ا <ا هZ!ر YرP%م ! ه"ا \یب
\م uوح ] تسا ¹ر|وک uوح 2 3
ترا*ز '$>$ک
رPمای> رPb <وس هب B_س  اسس+ ! درسسب YوسسKه 'S هسسب هسسک 'S '!دب د!ر
! رادسسج هب <!ر هj*ب ،د%ک (ارد 'S رب ار 'اتسد ! د"اPس[ب 'ادب ار دو
3دتس+اب 'S (ا ر!د .ار{ را?X د!دح رد ه*Pb هب ت4> ! ف+رش رPb راو+د
kاس@ \ب رمع هک تسا Cدش ت+ا!ر 'وX  تسسا 'S ت%سس :تسH,
دشاب ه*Pb Qر; هب ت4> ! د!رب ف+رش هZ!ر هب !ر ه*Pb Qر; (ا هک
:د+وGب B_س رPb <وس هب <!ر ! - هتاکرب! ه*لا ƒمحر! Jjی*ع Y8سلا 2
:د+ا#Hیب 'S رب د"اوت یم Cد%%ک )را+( ! - ه*لا m* ری ا+ 9ی*ع Y8سلا
o Cدسسح! هسس*ل o˜ هسسل˜ o '• د?سسش• ی"˜ \ی*سرملا دیس ا+ \یOتملا Yام˜ ا+
تحسسT"! ƒ"ام¢ا ت+د•! ƒلاسرلا ت•*ب دb هلوسر! CدPع 9"•! هل 9+رش
3333هتم• \ع ایP" <#ج ام dt$• ا%ع ه*لا =ا#K$ ƒم¢ا 2 3
v^
- <ا 'اراسس,#یهر> <او4ی> <ا <اد m* \+رت?ب <ا وت رب د!رد ! Y8س
#سسج دراد" دوج! یOیOح دوP&م wیه هک Jهد یم یهاو, ،'ارPمای> ر!رس
5وسسسر ! Cدسس%ب وسست هک Jهد یم یهاو, ! دراد" یj+رش ه"و, wیه ! ه*لا
YاسسK"ا ار دوسس تلاسسسر ! ت+روم•سسم یتسسسار هسسب ! ،یتسسسه اد یOیOح
Cاوسسری ! <وسس, تحیسسT" \+رتسس?ب ! <د"اسسسر ار 6+و ت"اما ! <داد
\سس+ا <ارسسب ! اسسم <اسسج هب هک Jیهاو یم وت (ا اد"!اد B> ،<دوب تما
هسسب هسسک ار یسسشادا> \+رت?ب ،داد YاK"ا ام هب تPس" هک <داشرا ! ت+اده
تمحر اد"!اد ،<راد ی"ا(را <! هب <ا Cداد 6تما <اج هب <رPمای> ره
ار دوسس تمحر هک ه"و, 'امه تسرHب !ا 5S ! دمحم رب ار دو د!رد !
! دسسمح رسسه هتسسس+اش وسست یتسسسار هب ،<داتسر$ Jیهاربا 5S ! Jیهاربا رب
! دسسمحم رسسب ار دو '!#$ا تم&" ! تکرب اد"!اد 3یتسه یتشاد,ر#ب
یتسار هب یتU+ر Jیهاربا 5S ! Jیهاربا رب هک ه"و, 'امه #+رب دمحم 5S
:<ا هتH, دو وت اد"!اد Fیتسه تشاد,ر#ب ! دمح هتس+اش وت ا?%ت
﴿ ´   © `
    
 ´ · ´
´  ·  ﴾ A„اس" CروسD ‹^ 3F
- د"!اد (ا ! د"دمS یم وت 6ی> د"ا Cدرک J*š دو هب هک ی"امدرم ر,ا
یسسم )رسسH•م ]سس*; 'اسس4+ارب F#سسی" رPمای>D ! د"درک یم راH•تسا ]*;
تسسسا 'ابر?م ! ر+c> هبوت د"!اد هک د"د+د یم درک 2 5وسسسر <ا 9سس%+ا
راH•تسسسا ]سس*; ادسس CاG4ی> رد J"اها%, (ا ! Yا CدمS تهاG4ی> هب ه*لا
وسست (ا ادسس"!اد Jهدسسیم رارسسb د"!اد CاG4ی> رد دو nیHش ار وت ! Yراد
هسسک ه"وسس, 'اسسمه یسس"ادر, ]سسجا! Jسس+ارب ار تسسترH•م هسسک Yراد ت*±سسسم
6سس+ارب ار تسسترH•م تسس$ر یسسم )رPماسسی> 6سسی> ی,د"( 5اح رد Bکره
ار !ا ! Cدسب !ا هسسب ار تعاHسش \یتسسسU" ادس"!اد 3<دسس"ادر, یسم ]جا!
ا?"ابر?م \+رت 'ابر?م <ا Cدب رارb 'ا&$اش \یتسU" 2 رد> <ارب B_س 3
Cدرسسک …راHسسس هسک ار ی"اسسسک Y8س ! 3د%ک اعد 'ا"ام*سم ! …ردام !
:دسس+وGب ! Cد"اسسسر د"اسسسرب ادسس 5وسسسر CاG4ی> هب ار 'ا4م8س هک د"ا
'8$ \با '8$ \م ه*لا 5وسر ا+ 9ی*ع Y8سلا 2 Y8سسس <ادسس رPمای> <ا
5وسسسر اسس+ د%ک یم Y8س وت رب ی"8$ د+و, ا+ 3داب وت رب '8$ د"(ر$ '8$
3ه*لا
هسسب !ر د%یس4" یسسم ]سسOع .ار{ 9سس+ C(ادسس"ا هسسب تسسسار Qر; (ا B_س
رjبوبا )رtح رPb <وس  هسسHی* <ا وسست رسسب Y8س :د+و, یم ! Cدوم"
رPمای> را+ <ا وت رب Y8س ،<اد رPمای>  راد(ار ! راq رد <! B"وم !
دسسمحم تما هب هک دهد وت هب ری <ا#ج د"!اد ،<!  ،<درسسک تمدسس
هسسب !ر ! د%یسس4" ]سسOع رسسG+د .ار{ 9+ C(اد"ا هب تسار Qر; (ا B_س
رمع )رtح رPb <وس  ،'اسس%مŽم ریما <ا وت رب Y8س :د+و, ! Cدوم"
هسسب دسس"!اد هسسک یسسسک <ا وسست رسسب Y8سسس ،'ا"ام*سم ر!ا+ <ا وت رب Y8س
vs
<ا#ج د"!اد ،دی"ادر, #+#ع ! درک '!#$ا ار 'ا"ام*سم )#ع وت ه*یس!
دمحم تما هب تمد ری  3دهد وت هب ار
اسس+ وسست رسسب Y8س :د+وGب تسا ی$اک د"اوUب ار اهاعد \+ا د"اوتب هک یسک
رمع \با هک تسا Cدرک ت+ا!ر n$ا" 3ه*لا 5وسر k رب <رHس (ا Cا,ره
! تسس$ر یم ف+رش هZ!ر د#" دش یم یP%لا دKسم dاد ! ت4, یم
:تH, یم - ،m+دR رjبوبا <ا وت رب Y8س ،<اد 5وسر <ا وت رب Y8س
Yرد> <ا وت رب Y8س 32 3Fتسا Cدرک dO" ار 'S یO?یبD
رPمای> هک د%ک ه”ح8م رNا( د+اب  ار 6باوسسج ! دو%سسش یم ار 6م8س
Cر+رهوبا 'وX ،د+و, یم #ی"  رPمای> :تH,  :تسا هتH,
- Y
1

0
لا ه
f
ی*
1
ع 1 د
0
ر
/

1
یت

ح
1
یحf !ر
/
ی
0
*ع 1 ه
/
*لا د
0
ر
1
o
0
˜
f
ی
0
*
1
ع 1 J
/
*
Œ
سس
1
+
/
د
h
ح
1

1

f
ام 32
D یO?یPسسلا! د!ادوسسب•! دمح• هجر• 3F - دس"!اد دس%ک Y8سس \سم رسب Bسکره
د+و, kاوج ار !ا Y8س ات د"ادر, یم رب \م هب ار Jح!ر 2 3
،دس%ک دس%*ب ار 6+ادسR یP%لادKسم رد د+اP" هک د"ادب دیک•ت هب د+اب رNا( !
Yدوسسب Cدسسیباو <و*?> رب یP%لا دKسم رد \م :تH, د+( \ب ]Nاس 'وX
\سسبرمع Yدسس+د Yدرسسک د%*برسسس 'وسسX هسسک تادسس"ا C#+ر }%س ارم <درم
اس?"S Jست$ر \سم ! رS \م 6ی> ار درم !د 'S !رب :تH, ! ،تسا kا@
:تسسH, 3Jیتسسسه ف+اسس; dسسها :د%تH, ŸدیNاKک dها :تH, Yدر!S ار - رسس,ا
'اسستدرد هسسک Yد( یسسم ه"اسس+(ات ار امسسش 'اسس%["S دسس+دوب یم ر?ش \+ا dها
رPمای> دKسم رد رو@X امش 3دریGب  یم د%*ب ه"و, \+ا ار دو <ادR
Ÿد%ک 2 3Fتسا Cدرک i+رUت ار 'S <راUبD
د"اوUب (ام" ف+رش هZ!ر رد 'ا!ار$ )را+( (ا د&ب رNا( هک تسا ت%س
هسسب هسسXر,ا 3دسس+ام" Qاسسjتعا تسسی" دسسش دKسسسم dاد Cا,ره ! د%ک اعد !
3د"امب دKسم رد یکد"ا )دم ! دوش دKسم درا! <ر!رم )روR
ناد$Eش ر!< و O$ق? نا:سر!< ترا*ز
در!S dسسمع هسسب )راسس+( nیOب 'اتسرو, (ا (!ر ره رNا( هک تسا ]حتسم
هسس4+اع 3دراد <رتسس4یب دسسیک•ت nسسیOب روسسPb )را+( ه&مج <اه(!ر C§+وب 5
رPمای> :تH,  یسسم ! تسس$ر یسسم nسسیOب 'اتسسسرو, هب ]ش رS Cراومه
:تH,
- اسسس"

˜
f
!
1
،'
1
و*
/
ج
0
Žم
/
ا

دq
1
'!
/
دع 1 وت
/
ام J
g
ک
/
ات•!
1
،\
1
ی%م
f
Ž g م
/
Y
h
وb 1 ر
1
اد Jj
/
ی*
1
ع 1 Y
/

0
لا
1
د
f
سسb 1ر
g
• 1لا n
f
ی
g
O
f
سسسP
1
لا d
f
سسه g ¢f
1
رسسH
f
q
g
ا J
0
?
/
*

لا
1
3'
1
وO/سحf o Jj
/
ب
f
ه
/
*لا „1اش '˜
f
2 D هسسجر•
یO?یPلا! J*سم 3F
- Cدسسش Cداد Cدع! امش هب هک ه["S ،'ا%مŽم Yوb ه"ا <ا امش رب Y8س
دسس"!اد رسس,ا ! ،دسسش دسسهاو Cداد امش هب <د!( هب تمایb <ادر$ تسا
nسسیOب 'اتسرو, 'ا%کاس اد"!اد J+وش یم mح*م امش هب #ی" ام دهاوUب
(رمایب ار دbرq 2 3
Jسیهاربا رPسb دس%"ام دس%ک )راس+( ار Q!رس&م روسPb هسک تسا Cد+د%س> !
رPمای> د"(ر$  'اHع \ب 'امpع رPb  ‚اPع !  رPمای> <ومع  !
ی*ع د"(ر$ \سح k هسسمع هیHسسR )راسس+( اسسب ! ،dسسیPb \سس+ا (ا 'ارG+د !
رPمای>  3دهد همتا ار 'اتسرPb )را+(
v‹
رد 'ادی?سسش رو, )را+( هب هP%4K%> (!ر رد د!( †PR هک تسا ]حتسم
اد?س4لادیس C#سسمح )رtح رPb )را+( (ا ! د!رب دحا  رPماسی> <وسمع
 3د%ک (اqS
+Tما$1 هک 9دجا2م ترا*ز  'سا ,د"ا!U زاH" اE"آ رد
رPمای> هک <دجاسم \+رتم?م  دKسسسم iس%> تسسسا Cدسس"او (ام" ا?"Sرد
:د%تسه
` رد )را+( \+ا هک تسا وjی" ! تسا ]حتسم 'S )را+( ،اPb دKسم r
رسسمع \سسبا 'وX ،دری, )روR هP%ش (!ر k :تسسH, - رPماسسی>  Cراوسسمه
!د ! در!S یسم dسم&ب )را+( Cدای> ا+ Cراوس اPb دKسم (ا هP%ش <اه(!ر
د"او یم اK"S رد (ام" ت&کر 2 'S یO?یب ! یNاس" ! د!ادوبا ! \یUیشD
3Fد"ا Cدرک i+رUت ار
M ت%سس 'S رد <اسعد ! 'S رد دس"او (اسم" ! 'S )راس+( ،†تHلا دKسم r
ه*لادسسPع \ب رباج 'وX ،تسا  رPماسسی> :تسسH,  دKسسسم رد راسسب هسسس
هP%سسشرا?X (!ر هسسک هP%شرا?X ! هP%ش هس ! هP%ش!د (!ر درک اعد †تHلا
رد <داسسش تسم8ع ! درسک تباKتسسا ار 6+اعد د"!اد (ام" !د 'ایم رد
رباج 3دوب راد+د> …ا Cر?X  :تH, - Jسس+ارب یتUسسس ! J?م راک Cا,ره
یسسم اسسعد هسسب ! Yدرسسک یسسم kاسسUت"ا اعد <ارب ار تb! \+ا دمS یم 6ی>
Jتا%ش یم ار 5وPb ! تباجا ! Jتادر> 32 هسسک <د%سسس اسسب را#ب ! دمحاD
3Fد"ا Cدرک dO" ار 'S د%تسه دامتعا دروم 6لاجر
\سسم هب یسک :تH, هک :Fتسا CدمS 'ابو| \ب Jjحلا \با (ا ت+ا!ر هبD
رPمای> ت4> هک داد رP  رPماسسی> هسسک دوب Cد"او (ام" †تHلا دKسم رد
:تH, ! درک اعد (ام" (ا B>
- #
0
سس& fم
/
o!
1
ت
1
سس%
g
ه 1 •
1
\سسم
f
ل
1
Y
1
ر
f
سسj
g
م
/
8$ 1 ƒ
f
ل
1
8سt
0
لا \
1
م
f
ی%ت
1

1
ه 1 د
/
م
g
ح
1
ºلا 9
1
ل
1
J
0
?
/


ا
1
\سسم
1
ل f 51 {
f
اسس o!
1
ت
1
ل
g
c 1 سس1 \سسم
1
ل f ر
1
R
f
ا" o! )
1
(
g
#
1
ع•
1
\
g
م
1
ل f 50 c
f
م
/
o! ت
1
*
g
ل
1
{ g •
1

1
ل f
ت
1
سسم
g
ر
1
ح
1
\
g
م
1
ل f : 1 (
f
ار o!
1
ت
1
ی
g
@
1
ع•
1
امل f n
1
" fام o!
1
ت
1
&
g
%
1
م
1
امل f ی
1
@
f
&
g
م
/
o!
1
)
1
ر
g
T
1
"
1
o
1
!
1
)
1
ر
g
ت
1
سسس
1
\
g
سسم
1
ل f : 1 ر
f
ا1 o
1
!
1
ت
1
&
g
$ 1ر
1
\
g
م
1
ل f z
1
$
f
ا o
1
!
1
ت
1
t
g
H11 \م
1
ل f n
1
$
f
ار o!
1
ت
1
سسب
g
ر
0
b 1 اسسمل f د
1
عf اPم
/
o
1
!
1
)
1
د
g
ع 1 اب امل f k
1
ر
Œ
O1م
/
o
1
!
1
ت
1
b gر
1
1 \
g
م
1
ل f ر
1
ت fاس 2 D هسسجر•
دمح• 3F
- )اسسK" یسسهارم, (ا ارسسم هسسک تسسسا ار وت VO$ 6+اتس ! دمح اد"!اد
یسسسک یNاسسم" ت"اسسها ! یسس%ک راوسس وت هک ار یسک <درک Jت+اده ! Cداد
یسسم" یسسسک یهد تل{ هک ار یسک ! دراد Yرتحم ار !ا د"اوت یم" رG+د
دس"اوت یسم" یسسسک ی"ادر, #+#ع هک ار یسک ! ،د"ادر, #+#ع ار !ا د"اوت
یسسم" یسسسک یسسهد یNاوسسسر ! 'ocسس هسسک ار یسسسک ! ،د(اس dیل{ ار !ا
دسس"اوت یم" Bj[یه ی"اسر <را+ هک ار یسک ! ،د"اسر <را+ ار !ا د"اوت
! دسس4UPب د"اوت یم" یسک ی%ک n%م وت هک ار <#یX ! ،د(اس اوسر ار !ا
وسست هسسک ار یسسسک ! ،دوش 'S n"ام د"اوت یم" یسک ی4UPب هک ار <#یX
\ی+اسس> وسست هسسک ار یسک ! ،دهد <(!ر ار !ا د"اوت یم" یسک ی%ک Y!رحم
!ا وسست هک یسک ! د4Uب ت&$ر ! درPب oاب ار !ا د"اوت یم" یسک <ر!ایب
!ا وسست هسسک یسک ! ،در!ایب \ی+ا> ار !ا د"اوت یم" یسک ی4UPب ت&$ر ار
vv
وسست هک یسک ! د%ک Cرا> ار …ا Cدر> د"اوت یم" یسک یشاب Cد"اشو> ار
ر!د وت هک ار یسک ! ،د"اشو_ب ار !ا د"اوت یم" یسک ی"اردب Cدر> ار !ا
یسس"ادر, 9+د#" وت هک ار یسک ! د"ادر, 9+د#" د"اوت یم" یسک ی"ادر,
د"ادر, ر!د ار !ا د"اوت یم" یسک 2 3
L D دKسم r ƒ&مKلا \سسب Jلاسسس یسس%بD 'ایم رد هک تسا CدمS ˆ+دح رد ،F
رPمای> ار ه&مج (ام" FQوع  رPماسسی> B> ت$ا+رد  هسسک <دKسسسم رد
<دا! 'ایم رد - ا"و"ار 2 ه%+دسسم رد ار هسس&مج (اسسم" \یتسسسU" تسسسا nسسbا!
3د"او
^ اسسPb دKسسسم یbرسسش تمسسسb رد هسسک تسا <دKسم ،†یtHلا دKسم r
رمع \با (ا 3تسا nbا! k :هک تسا Cدش ت+ا!ر - رPمای>  دKسم رد
'S (ا ! دسس"در!S روسسG"ا kS (ا یسسRوTUم هباسسشو" (ا !ا هسسک دوسسب †یسسt$
دیشو" 2 †یسسt$ تسس?ج 'S هسسب ار 'S 3Fتسسسا Cدرسسک iسس+رUت ار 'S دمحاD 3
رPمای> 'وX ،د"ا Cدیما"  دوسسب Cدرسسک CرسسRاحم ار ریt%لا ی%ب هک یتb!
هسس+S هسسک تسسشاد تماbا اK"S ! درک ا>رب دKسم \+ا <اج رد ار …ا همی
3دش 5(ا" kارش J+رحت
s رPماسسی> 'اسسم( رد دKسسسم \سس+ا ،kا#سسح¢ا دKسم r  هسسب 3دسسش هتاسسس
ه*لادسسPع \سسب رباسسج تسس+ا!ر  :هسسک تسسسا CدسسمS - رPماسسی>  دKسسسم هسسب
دو تسد !د ره ! تسارب ! درک \?> ار 6+و <اPع ! دمS kا#ح¢ا
،دسس"اوU" (اسسم" ! تسسادر> اسسعد هسسب kا#سسحا هی*ع رب ! تشادرب اعد هب ار
دسس"او (ام" ! درک اعد 'ا"S هی*ع رب ! دمS اددKم B_س 2 ار 'S دسسمحاD 3
3Fتسا Cدرک i+رUت
+Tما$1 هک ه=*دم رد (آ 9اEهاQ ترا*ز  اE"آ زا
'سا ,د$ش!"
رPمای> هک ا?هاX \+ا  \+رتسسم?م ! دسس%"ا!ار$ تسسا Cدیسسشو" ا?"S kS (ا
:تسا CاX i%> ا?"S
` رPمای> <رت4G"ا هک „اPb دKسم یبرq kو%ج رد nbا! ،B+را CاX r 
'اHع \ب 'امpع تسد (ا  3دات$ا 'S رد
M kS هسسب هیPش 6بS هک Fه%+دمD Y#م( هب تسا Q!ر&م هک ،kاها CاX r
dسسO" ! 'S هسسب =رPسست )رpسسک تسس?ج هسسب ار 'S ،هسسjم رد تسسسا Y#م( CاX
Y#سسم( kS هب هک ه"و, 'امه د"ا Cدیما" Y#م( 'ا?ج :ا$S هب 6بS 'درک
3د"رب یم یم8سا Jلاع ~اO" همه هب ار 'S ! د%%ک یم =رPت
L :رش Qر; (ا ه%+دم راو+د 5امش رد تسا یqاب ! CاX ،„احریب CاX r
رPمای> هک  یسم 'S 'اسسترد ه+اسسس رسس+( رد ! تسس$ر یسسم 'S dسساد هسسب
3دیشو" یم CاX 'S kS (ا ! تس4"
^ CاX یبرq 5امش رد ،هعاtب CاX r - „اسحریب 2 'S kS رد dسسq اسب هسک
رPماسسی> ! ،دسس%%ک یسم dسسq 'S رد (!ر هسسس ! دسس%%ک یسم اHسسش ]س*; 
3دیشو" یم 'S kS (ا Cراومه
v‘
s 'S !ا 'وسسX ،تسا Q!ر&م 'امpع CاX هب هک تسا یهاX ،هح!ر ر±ب r
ریسس4ب \سسب رسس4ب 3دوسسم" هbدR ! فb! ار 'S ه+ری )روR هب ! د+ر ار
ه%+دسسم هب \+رجا?م 'وX :تH, هک تسا Cدرک ت+ا!ر …رد> (ا یم*سا
<ا همسس4X راHq ی%ب (ا <درم ! دمS یم" 'ا4شو ه%+دم kS (ا د"دمS
Yا" هب هک تشاد - ƒم!ر 2 دم
/
9+ اب ار kS 'S 94م ره هک دوب Q!ر&م
رPمای> 3ت!ر$ یم  هسسب ار هم4X \+ا یتسه رZاح ا+S :تH, <! هب
<ارسسب اد 5وسر <ا :اتH, Ÿیش!رHب \م هب ت4?ب رد <ا هم4X <ا?ب
\سسب 'اسسمpع nمسسس هب \Uس \+ا 3J+راد" <#یX 'S #ج Yا Cداو"ا ! دو
'اHع  6سسی> B_سسس دسس+ر Jسسهرد را#سسه i%> ! یس اب ار 'S هک دیسر
رPمای>  <داد رارb <راHq درم 'S <ارب هک ی+ا?ب 'S ا+S :تH, ! ت$ر
:تسسH, 'اHع \ب 'امpع 3<رS :تH, Ÿ<دهد یم #ی" \م <ارب - 'S Bسس>
Yدرک 'ا"ام*سم فb! اد Cار رد ار CاX 2 Cدرسسک iسس+رUت ار 'S <وسس•بD 3
3Fتسا
=راسسPم <ا?*حم همه تسا Y(o دشاب یم ه%+دم رد هک یسک <ارب B>
هسسب دس%ک )راس+( د%تسسسه ت*یسسt$ <اراد هسک ار <اس?هاGترا+( ! دجاسم !
3دسسشاب هتشاد تRر$ ! د%ک تماbا اK"S رد ی"oو; )دم هک \+ا ~رش
رPماسسی> روسسtح رد تماسسbا دسسشاب هتسسشاد" ی$اسسک تسسRر$ ه["اسس%X  !
'S هب ! د"امب ف+رش هZ!ر رد رت4یب ر,ا هک درام4ب تمی%q ار تRر$
3تسا رت?ب درG%ب
رسسب ! دسسشاب C(!ر دراد 'اسسjما هسسک اK"S ات ه%+دم رد هک تسا ]حتسم !
3دهد هbدR 'اP+رq ه%+دم dها
ه=*دم زا 'عجا+م (ادآ
تسا ت%س د+S '!ریب Cرو%م ه%+دم (ا دهاو یم هک یسک <ارب
`
اب هک
یP%لادKسسسسم (ا ی”$احادسسس 'اوسسس%ع هسسسب (اسسسم" تسسس&کر !د 'دسسس"او
هحتاسس$ تNارسسb (ا دسس&ب 5!ا تسس&کر رد هسسک دسس%ک ی”$احادسس ﴿ `
            ´´ ﴾ هحتا$ (ا د&ب Y!د ت&کر رد !
Cروس - W8ا 2 ! اسسی"د <اسسعد (ا دسسهاو یسسم 6لد هX ره ! د"اوUب ار
اب ! ،د+وGب \+د ه*لادمحلا €8Tلا! هسس*لا 5وسسسر ی*ع Y8سلا!  <اسسعد
رPماسسی> رPسسb B_سسس 3دسس+ام%ب 'اها%, (ا هبوت د+دKت ! دهد 'ا+ا> ار 6+و
 ،دوب Cدرک )را+( 5!ا هک روتسد 'امه اب ! ه"و, 'امه د%ک )را+( ار
! )رPماسسی> رPسسb )را+( تبو" \+رS ار تبو" \+ا اد"!اد :د+وGب B_س
! ار !ا )راس+( هسب \تس4,(اب ! ددسKم )راس+( ! 'ادرسسGم 6H+رش Yرح
رد ار تی$اسع ! وسHع ! 'ادرسس, 'اسسسS 'اسم+ارب ار …روtح رد Qاjتعا
رPمای> رPb تمس هب !ر B_س 3'ادر, JPیT" )رS ! ای"د  ! د!ر یم
وسست (ا 'امرHسسس \سس+ا رد ادسس"!اد :دسس+و, یسسم ! د!ر یسسم" ت4> هب <!ر
`
r Cد4" Wا رو; هب دراوم \+ا رد یp+دح ! دراد" دوج! 'S رب ت%س (ا ی*یلد dNاسم \+ا یمامت
! اهاج رGمD تb! همه رد ! تسا یبو #یX 'د"او (ام" ! 'درک اعد هک د%X ره تسا
تسا ت%س دوش هتH, هj%+ا ! دراد" یعرش 5اjشا Fتسا Cدش „ا%pتسا .رش رد هک ی+ا?"ام(
'داد تPس" '!دب dNاt$ هب \+رNا( داشرا ! kادS kاب (ا یل! ،دراد ت%س (ا یعرش dیلد هب (ای"
تسا رت?ب ت%س هب .
vE
یلاسسمعا YاK"ا هب ار ام هک Jیهاو یم وت (ا ! JیP*; یم <وOت ! یjی"
3یتسه یZار 'S (ا ! <راد تس!د دو هک ی"ادر, m$وم
ه+دسسه …ا Cداو"ا <ارب 'S 5اpما ا+ ه%+دم <امر (ا هک تسا ]حتسم
یسس*Pb <اعد ! د+و, ریPjت دیسر \یم( <د%*ب رب اج ره ! 3درPب دو اب <ا
رمع \با (ا هک ار k رPماسسی> :تسسH, !ا هک د"اوUب دش dO"  (ا Cاسس,ره
تسس4, یسسم رسسب Cرسسمع (ا ا+ ت4, یم رب iح (ا ا+ ت4, یم رب یG%ج
یسسم B_سسس ،تH, یم ریPjت راب هس دیسر یم \یم( )ا&Hترم هب 'وX
:تH, - یسس*ع 1 و
1
سسه / !
1
د
/
م
g
ح
1
ل
1
ا ه
/
ل
1
!
1
9
/

/
لا ه
/
ل
1
ه
/
ل
1
9
1
+
f
رش1 o
1
C
/
د
1
ح!
1
ه
/
*لا o

˜
f
ه
1
ل˜
f
o
ه
/
*لا : 1 د
1
R
1
'
1

/
م
f
اح ا%ب
Œ
ر
1
ل f '
1

/
ج
f
اس '
1

/
ب
f
اع '
1
وP
/
سN fات '
1
وسP
/
N fS ر
7
+دb 1 œ
h
ی
g
ش1 dŒ ک
/
C
/
د
1
سح
g
!
1
k
1
ا#سح
g
¢ا Y
1
#
1
سه 1 !
1
C
/
د
1
P
g
ع 1 ر
1
T
1
"
1
!
1
C
/
د
1
ع g !
1
2 Cدرسک iس+رUت ار 'S یسO?یبD
3Fتسا
! 'ا%ک هبوت :د+وGب ! درPب ار 'S Yا" دوش …ر?ش رب Qر4م رNا( 'وX
3Jیتسس4,رب 'اسس+و, 6+وسس <ادسس دسسمح ! 'اسس%ک CدKسسس ! 'اسس%ک )داسسPع
<را+ ار دو Cد%ب ! درک ا$! 'S هب ! دی4Uب mOحت ار …ا Cدع! د"!اد
دسس"دوب Cدسسش دسسحتم \یم*سسسم هی*ع رب هک ار یبا#حا همه ا?%ت دو ! داد
JPیسT" وسjی" <(!ر! 6سUب 6سسمارS اسK"S رد ارسسم اد"!اد ،داد تسjش
3'ادر,
! دسسهد رPسس 'اسس"S هسسب اسست دتسسسرHب ار یسسسک …ر?سسش هب د!ر! (ا 6ی> !
#سسی" اسسK"Sرد ! ددر,رب دو 5#%م ! دو4" درا! 'ا"S رب ی"ا?,ا" ! Cد(رس
رسسمع \سسبا (ا n$ا" 'وX ،د"اوUب (ام" ت&کر !د k هسسک دسس%ک یسسم تسس+ا!ر
رPمای> 'وX :تH,  رتش ! دش ه%+دم dاد ت4,رب دو iح رHس (ا
!د اسسK"S ! تسس$ر دKسم dاد هب B_س د"اباو …دKسم رد رب ار دو
\سسب ه*لادسسPع :تH, n$ا" 3ت4,رب …ا ه"ا هب B_س د"او (ام" ت&کر
Cدرسسک iسس+رUت ار 'S وسسjی" د%سسس اسسب د!ادوبا ! دمحاD 3درک یم \ی%X رمع
3Fد"ا
9و ه? J:>< '$=E# و یجاح ا? تاI-م
! )راسس+( 'اسسش ه"اسس هسسب د!ر! (ا 6سسی> ار 'اسسیجاح هسسک تسسسا ]حتسم
(ا ! دوم" یسوب!ر ! هح$اTم 'ا"S اب ! داد Y8س 'ا"S رب ! درک )اb8م
:تH, تی%?ت 'ا"ادب ه"و, \+دب ! درک ری <اعد ]*; 'ا"S
- 9
1
P
1
س"
g
{ 1 ر
1
H1q
1
!
1
9
1
ت
1
سO1H1"
1
ف1 *
1
g •
1
!
1
=
1
ر
1
ج
g

1
J
1

1
ع g •
1
!
1
9
1
سK
0
ح
1
ه
/
*لا d1 سP
0
b 1 32
- lر#سسب ار تسسشادا> ! د#سسم ! رسسجا ! در+cسس_ب ار تتراسس+( ! iسسح دسس"!اد
ار ت"اسسها%, ! دسسهد وسست هسسب uوسسع ! دسس%ک 'ارPسسج ار )ا هسس%+#ه ! د"ادر,
د(رمایب 2 3
رمع \با ت+ا!ر هب k رPمای> هک تسا CدمS  :تH,
- '•
1
d1 سسPb 1 9
1
سسل
1
ر
1
H
f
•ت
1
سسس+
1
'•
1
C
/
ر
g
سسم
/
!
1
ه
/
ح
g
$
f
اسسR!
1
ه
f
ی*
1
ع 1 J*
Œ
س
1
$ 1 y
0
احلا ت
1
یO
f
ل
1
ا{˜
f
ه
/
سسل
1
ر
7
وH/•م
1
ه
/
س"
0

f
$ 1 ه
/
ت
1
یب
1
d1 / د
g
+
1
2 D یسس*ع †یحسسR :5اسسb! Jکاسسحلا! دسسمح• هسسجر•
J*سم ~رش 3F
‘a
- <! (ا ! اسسم" هح$اسسTم ! \سسک Y8س <! رب <دش!رب!ر یجاح اب Cا,ره
…(رسمS ! راH•تسسسا ]سس*; تس+ارب …ا ه"اس هب د!ر! (ا 6ی> هک CاوUب
تسا =ا> ! Cد+(رمS !ا 'وX د%ک 2 3
ترا*زو /ح 9اE:4د?
` 5وسسد یعرسسش تسسb! 3'S یعرش تb! (ا 6ی> ه$رع هب 'دش درا! r
3تسسسا 'اسسبرb (!ر رK$ .و*; ! ه$رع (!ر دیشرو 5ا!( \یب ه$رع رد
:تسسH, ! درک dO" J+ارب رمع \با (ا n$ا" :تH, :احسا \با - رPماسسی> 
اسست دش 'ا!ر اK"S (ا B_س د"او ی%م رد ار †PR (ام" ه$رع (!ر †PR
رد ! دمS ه$رع هب ار 'S - Cرم" 2 ارسس$ رسس?š (اسسم" هسسک \سس+ا اسست دمS د!ر$
درسسک nسسمج Jسسه اسسب ار رسسTع ! رسس?š (ام" ر?š <امر, \یح رد هک دیسر
رد ! داسست$ا Cار B_سسس ،دوسسمر$ دارسس+ا Yدرسسم <ارسسب <ا هسسP@ B_سسس
- فbوم 2 3Fد"ا Cدرک i+رUت ار 'S د!ادوبا ! دمحاD 3داتس+ا ه$رع رد
M <!ر هسس$رع رد دسس+اب هسسک دسس"راد داOتعا Yدرم Yومع r - ا dسسPج رل ƒسسمح 2
dRا ! درک فbوت - فbوم 2 \سس+ا 3هسس$رع رسسG+د <اسسهاج هسس" تسسسا اK"S
هسک تسسسا یNاسج هسس$رع <اسسج \+رتسس?ب هسسj*ب ،تسسسا CاPتشا ! ا@ رjHت
رPمای>  9سس+د#" (ا تسا )راPع هک درک فbوت اK"S رد - )ارUسسR 2 رد
³X تمسb - ƒسسمحرلا dPج 2 \سسب ریPسسج (ا یسسسوم \سسب 'امی*سسس 'وسسX 3
رPمای> هک تسا Cدرک ت+ا!ر J&@م  :تH,
- ƒ1 س$ 1ر
1
ع 1 \
f
@
g
ب
1
\ع 1 او&
/
$ 1را!
1
ف/ b
f
و
g
م
1
)
h
ا$ر
1
ع 1 dž ک
/
2
- د+!ر رتoاب ه$رع <دا! (ا ! د+S یم kاسح هب فbوم )ا$رع Yامت 2 3
رد ی"ارP; ! را#ب ! دمحاD 3تسی" فbوم !#ج ه$رع ی%&+ - ریPjلا 2 اسسب
3Fد%تسه :و|! دروم 'S 5اجر هک د"ا Cدرک i+رUت ار 'S <د%س
L )اسس$رع <وسسس هسسب امیOتسسسم هسسjم (ا هسس$رع (!ر ر?š yاKح هک \+ا r
یسم تسسد (ا ار \%سسس (ا یسسt&ب ه*یسسس! \+دسسب هسسک د"وسسش یم را_سهر
هب ه+!رتلا Yو+ دیشرو .و*; (ا د&ب د+اب هک \+ا dیPb (ا ،د%هد - یسس%م 2
]سسش ! دسس%"اوUب اسسK"S رد ار „ا4ع ! kر•م ! رTع ! ر?š (ام" ! د"!رب
(ا دسس&ب ! دسس%"اوUب اسسK"S ار J?" (!ر †PR (ام" هک \+ا ات د%"امب اK"S رد ار
(ا J?" (!ر دیشرو .و*; - ی%م 2 رد ! ،دسس"در, 'ا!ر هسس$رع <وسسس هسسب
- رسسم" € 2 هسسب ! د"و%سس4ب 5ا!( (ا دسس&ب ار iسسح Yاسسما هسسP@ ! دسس%+S د!رسس$
دKسم رد Jه اب ار رTع ! ر?š (ام" J+دOت nمج )روR - رم" € 2 nسسمج
3د%%ک
رPمای> iح فیRوت Cرابرد  ه*لادسسPع \برباسسج  :تسسسا هسستH, - 'وسسX
<وس هب دیسر ار$ FهKحلا <{ Jت4هD ه+!رتلا Yو+ - ی%م 2 د"دسسش 'ا!ر
رPماسسی> ! دسس%تH, 9یPل ! د%تسب iح هب Yارحا !  یسس%م رد ! دسسش راوسسس
†PسسR (اسسم" ! „ا4ع ! kر•م ! رTع ! ر?š (ام" - دسس&ب (!ر 2 دسس"او ار
333درک .و*; FJ?" (!رD دیشرو هj%+ا ات درک فbوت یکد"ا B_س 2
^ \ی+اسس> ه$رع (ا k!رq (ا 6ی> ار 'ایجاح ،yاKح <ام%هار (ا <رایسب r
دسس%"ام یم" هHلد#م رد ار ]ش ! د"رب یم ی%م هب امیOتسم ! د"ر!S یم
رPمای> هک \+ا فR! اب د%هد یم تسد (ا ار <وP" lر#ب ت%س \+ا ! 
‘`
دادسس" C(اسسجا ! دسس"او اسسK"S رد ار †PسسR (اسسم" ! دسس"ام هHلد#م رد ار ]ش
'اسس"S هسسب هسسک ار 'اسس"اوتا" ! 'اسس"( رسسGم د!رسسب ی%م هب اK"S (ا ]ش یسک
<ارسسب dسسسq 'ایجاح هک د%%ک یم <راک 'ا+ام%هار \ی%[مه ! ،داد C(اجا
CاسسX (ا #ی" ار هjم رد 5ود - <وسس; <{ 2 یسسمر رد ! ،دسس%هدب تسسسد (ا
(ا 6سسی> هسسک دسس%%ک یم رادا! ار yاKح ! د%هد yر هب kاتش #ی" )ارمج
هسسک \س+ا اسب دسس%%ک Yادسسbا )ارسسمج یمر هب هKحلا <{ Jهد(ا!د (!ر 5ا!(
3دسر یم ار$ 5ا!( (ا د&ب )ارمج یمر تb!
s ! د%%یسس4" یسسم هسسP&ک 'وماری> CاG$او; dحم رد تb! (ا 6ی> Yدرم r
ارس$ Yدرسم تعاسمج است د%س4ک یسم ار Qاوس; تb! را”ت"ا <دا+( )دم
Yدرسم 5اسح هسب رایسسب هسب دس%%ک یسم دس ار 'ا,د%%ک Qاو; Cار ! دسر
یسسم رد د+دسسش .ا#سس" 'ا,دسس%%ک Qاو; ! 'اGتس4" \یب ! تسا ر!S 'ا+(
3دری,
‹ هسسک یلاسسح رد دوسسش یسسم اسس>رب تعامج (ام" YارحلادKسم رد هک \+ا r
رسسب ! د%تسه C!رم ! اHR \یب ی&س 5و•4م 'ایجاح (ا 'ا!ار$ <ا Cدع
(ام" هک تسا 'S رت ¦*ت ! رت تUس ! د%تسی" z+رم تعامج (ام" <ادا
C!رسسم ! اHسسR \سسیب ی&س 5و•4م Yدرم (و%ه ! دوش یم .!رش kر•م
3درc, یم 6تb! kر•م (ام" هک د%هد یم 5و; ار 'S ردb 'S ! د%تسه
هt+ر$ هک یلاح رد د"راد تکرب ! ری را”ت"ا WاUشا ه"و, \+ا رو@X
رPمای> هک 'S 5اح ! د%%ک یم =رت دمع هب ار ی?لا  :د+و, یم
- € 1 8T
0
لا =
1
ر
1
ت
1

1
ل f Y
f

g
e
g
f
ا ی$
f

0
ح
1
o 2 D دمح• هجر• F
`
3
- دراد" Y8سا (ا <ا Cر?ب !ا د%ک =رت Fدمع هبD ار (ام" Bکره 2 3
+Tما$1 ,+EWم هfور ترا*ز 9اE:4د? 
رسسیq هسسب دسس"د%ب یم فR هt+ر$ (ام" ره (ا د&ب 'ارNا( هک \+ا :ه*مج (ا
دسسمحم رسسب ! دسس"راد یسسم رسسب داسس+ر$ <د%*ب <ادR اب ! „ا4ع (ام" (ا  !
<دسسحا! <ادسسR اسسب ! د%تسسسر$ یم Y8س د%تسه !ا روtح رد هک 6"ارا+
تسسسا <راسسک یتسسسار هب \+ا ! ،د"راد یم رب ار …ار …و, دا+ر$ \+ا
یسسم دسس"!اد 3تسسسا Yارسسح تسسما .اسسمجا ! ت%س ! kاتک ربارب ! تش(
:د+امر$
﴿   [ 
· ±·  
` ´ Q  [ ´ ·´
 ´ .´  .[
±`   
· ﴾ A)ارKح CروسD M 3F
- !ا رسسبارب رد ! ،دسسی%jم دسس%*ب رPماسسی> <ادR رب ار دو <ادR 'ا%مŽم <ا
دسسی%ک یسم دسس%*ب ادسسR Jسسه ربارب رد هک ه"و, 'S دی%jم د%*ب ار دو <ادR
`
3دوش ه&جارم kا@ \یما ¦یش 9سا%م kاتک هب رت4یب dیTHت <ارب r
‘M
امسسش! دوسسش d;اب 'اتلامعا هک دوش یم ]جوم Fامش dمع \+ا 'وXD
دی"اد" 2 3
رPماسسی> Yارتسسحا هسک \س+ا رب د"راد .امجا تما همه!  ! lرسم 5اسح رد
5وسسسر CاGسس4ی> رد هسسک ار هسسک ی"اسسسکرب د"!اد ! 3تسا 'اسj+ )ایح
! د#م هب د%+و, یم \Uس هتسهS ! د%%ک یم" د%*ب ار 6+و <ادR ه*لا
:تسا Cداد )را4ب lر#ب ! Jی”ع رجا
﴿     ·
 ·   .´ 
© [  ´` ±`´ ´
[   ﴾ A)ارKح CروسD
L 3F
- د"ر!S یم \ی+ا> <اد 5وسر د#" رد ار 6+و <ادR هک ی+ا?"S ا"امه
ار 'اس4بو*b دس"!اد هسک د%تسسه ی"اسک 'ا"S د%+و, یم \Uس هتسهS !
تسسسا 'اسس"S <ارسسب ،تسسسا Cدرسسک 'اسسحتما یسس?لا <اوسسOت F…ر+cسس>D <ارب
Jی”ع …ادا> ! …(رمS ! )رH•م 2 3
<ادسسR هسسک 'S تسس*ع هسسب تسا Cدرک 6هوj" ار رG+د یه!ر, د"!اد !
Cدسس"او درسس یسسب ار 'اسس"S ! دسس%%ک یسسم د%*ب <اد 5وسر د#" رد ار دو
:تسا
﴿    .  © [ 
' j  ` ﴾
A)ارKح CروسD ^ 3F
- !D دسس%"( یم دا+ر$ ار وت اه CرKح راو+د ت4> (ا د%*ب <ادR اب هک 'ا"S
!D د%تسسسی" درسس <اراد 'اسسشرت4یب Fدسس%%ک یسم" )اسعارم ار kدا Cویسسش
Fتسا تش( راک \+ا هک د%%ک یم" =رد 2 3
رد 9سسلام Yاسسما اسسب یسسساPع هسسHی* روسسT%م رH&جوبا هک د"ا Cدرک ت+ا!ر
:تH, 9لام Yاما ،درک Cرšا%م یP%لا دKسم - ت+ادسسR 'ا%مŽم ریما <ا
هسستH, ! Cدوسسمر$ kدا ار Yدرم د"!اد 'وX \jم د%*ب دKسم \+ا رد ار
:تسسسا ﴿  · ±· 
 ` ´ Q ﴾ - رPماسسی> <ادسسR رسسب ار 'اسست <ادR  دسس%*ب
دی%jم 32
:تسH, هسک Cداد رارسb 6هوسj" دروسم ار رسG+د یسه!ر, ! - تسOیOح هسب
333د%"( یم ادR ار وت اه CرKح راو+د <وس 'S (ا هک ی"اسک 2 رH&جوبا 3
3دوم" nZاوت ! ت$ر, YارS دی%ش ار \Uس \+ا یتb! روT%م
ت-ماعم ;A?
! 5S رسب ! <ادسس 5وسسسر دسسمحم رسسب Y8سس ! د!رد ! ار <ادس 6+اتسس
3د"ا هت$ر, 6ی> ار !ا ت+اده Cار هک ی"اسک ! !ا kاحRا
یعرسسش Yاسسjحا ه"وسس, 'S (ا )8ماسس&م Yاسسjحا هسسک تسسس"اد د+اب :د&ب اما
ا?"ادسسب (ای" ار+( ،دری, ار$ ار ا?"S تسا ]جا! ی"ام*سم ره رب هک تسا
(اسسی" هسسj*ب ،تسسسی" )داPع Yاjحا تا%ش هب (ای" (ا رتمک ا?"S تا%ش !
‘L
دوسس هسسب )8ماسس&م ! دراد یTUش هP%ج )داPع 'وX تسا رت4یب ا?"ادب
اcسسل 3ددرسس, یسسم رسسب د%ک یم ی,د"( 'S رد هک <ا ه&ماج دار$ا ! xUش
<ر!رسسZ ! Jسس?م <اسسهراک هسس*مج (ا ا?"S Yاjحا 'ایب ! )8ما&م (ا \Uس
Y8سسسا \سس+د د+دسسش ت+ا%ع دروم (!رما ! هتشc, رد ! ،تسا Y8سا \+د
! تسسیمها ˆسسحPم \سس+ا هسسب هسسک تسسسا ]*@م \+ا هب هجوت اب 3تسا Cدوب
هسسب اسست Yداد dیسسTHت ار 'S دوسس 'اوت ! nس! ردb هب ! Cداد C§+! ت+ا%ع
3Yراد J+دOت 'ا,د%"او CاG4ی>
'اوسس%ع تسسحت ار )اداPع ˆحPم هک ه"و, 'امه - رسسسیملا هسسOHلا 2 هسسO$D
Cدرسس> ! \ش!ر ی"اPم ! 'اسS )اراPع اب ! Cدوم" ]ترم ! J”%م F'اسS
! ف+رسسش <وسسP" ت%سسس ! J+رک 'Sرb رب „اjتا اب Yاjحا <!ر (ا \تشادرب
ار 'S هسسک Yراد ت*±سم د"!اد (ا Jتشاد 'ایب ار 'S تما <ام*ع .امجا
هسسب دسسهد رارسسb …دوسس <اسسZر <ارسسب Yا ه"اسسTلا ! هحلاR 5امعا !#ج
3تسا اعد Cد"ر+c> ! او%ش د"!اد تOیOح
روشاع یسیع دمحا
اهد:س و داد
<#سسیX رسسبارب رد تسسسا <#سسیX 'داد یسس%&م هسسب یسسبرع 'اب( رد nیب هم*ک
اسسب تسسسا یلاسسم <رسسبارب ! ه*باسسOم یم8سا ت&+رش I8@Rا رد ! ،رG+د
اسسب 'اوسستب» د%سسشاب QرسسTت dسسباb 5وسسPb ! kاK+ا اب !د ره هک رG+د یلام
3¹دوم" QرTت ا?"S رد 5وPb ! kاK+ا
د:س و داد و O$? ند!? ی4+ش Y$Bد
تسسما <اسسم*ع .امجا ! <وP" ت%س ! 'Sرb 'S 'دوب یعرش ی*Rا dیلد
:د+امر$ یم د"!اد 3تسا
﴿ `  .´ 
´ ﴾ ACرOب CروسD Mvs 3F
- ار <وسسبر دتسسس ! داد ! Cدرک 58ح ار F†یحR دتس ! داد !D nیب د"!اد
تسا Cدوم" Yارح 2 3
رPمای> !  :تسا Cدومر$ - رایUلاب 'ا&یPلا 2 - ! داد Jسسه اسسب هسسک رH" !د
دسس"راد راسسی mح د%%ک یم دتس 2 ! دسسمحا ! <راسسUب ! J*سسسم تسس+ا!ر هسسب
3تسا دO&%م 'S رب #ی" .امجا ! <cمرت ! د!ادوبا ! یNاس"
O$? ناکرا
:تسا #یX هس nیب ی*Rا <اه ه+ا> ! 'اکرا
` 3nیب دOع ه•یR <رKم ا+ دbاع r
M 3دوش یم nbا! 'S <!ر nیب دOع ه•یR هک <#یX r
L 3دOع ه•یR ! ¯اHلا r
دوسسO&م ! 3دوسسش یسسم Fرادسس+رD <رت4م ! FCد%ش!ر$D n+اب dماش دbاع
3دوش یم هت!ر$ هک تسا <#یX هی*ع
ت$ر+cسس> ! 'دسس+ر ا+ \ت!ر$ \تH,D 5وPb ! kاK+ا (ا تستراPع ه•یR
F'S
‘^
<رسسG+د اسسب دسسOع <ارسسجا یGتسسس+اش ! تسسی*ها هسسک تسا 'S دbاع ~رش
! …!رسس$ Bسس> ،دسسشاب †یحسسR <! (ا یعرش دOع <ارجا ! دشاب هتشاد
~رسسش ! 3تسسسی" †یحسسR 'اداسس" ! هیHسسس ! ه"اوسس+د ! =دوسسک (ا \ت!ر$
،…اسسب دا(S 'S \سستH, رد ! دسسشاب هتشاد رایتا nیب دOع <رKم هک تسا
دروسم mسح هسب هسj%+ا رGم تسی" تسرد دشاب روPKم هک یسک nیب B>
ار دوسس 5ام هک ددر, ]جا! !ا رب هک \+ا dpم ،دوش nbا! راPجا ! Cارکا
Cدرسک J*سس 'S رد هسک <رادس+ر اس+ دس+ام" ادا ار 6+و Yا! ات دش!رHب
3د%ک یم د+ر ! …!ر$ هب روPKم ار !ا Jکاح )روR \+ا رد هک تسا
Cد%سسش!ر$ هسسک \+ا د%"ام ،5وPb ! kاK+ا (ا تسا )راPع هک ه•یR اما !
D :د+وGب 9ت&ب F - Jت!ر$ وت هب 2 D :ا+ 3 9تj*م F - Yدر!S رد وت 9*م هب 2 ! 3
:د+وGب راد+ر
D ت*Pb F - Jت$ر+c> 2 اD :ا+ ت&تب F - Jت$ر+c> ار 'S …!ر$ 2 3
¯اسسHلا <ارسسجا '!دسسب 'داد رG+دسسمه هسسب ار <#سسیXD )اسس;ا&ملا nسسیب B>
تسسسرد تسسسا 5وسسم&م Yدرسسم \سسیب رد هسسک ه"وسس, 'اسسمه F5وPb ! kاK+ا
3دراد" دوج! 'S رد 5وPb ! kاK+ا ¯اHلا ! ه•یR 'وX ،تسی"
Jسسک <اسسهoاک رد F)اسس;ا&مD دتس ! داد ه"و, \+ا :تسا هتH, †+رش \با
'!دسسب هلداPم ا?"S رد Yدرم )اداع هک ی+اه#یX ه*مج (ا رOحم ! تیمها
! ،دشاب یم د%مدوس Yدرم <ارب تسا 5وPb ! kاK+ا <ارجا - ی"ا+!ر 2
3د"ا Cداد <وت$ 'S یتسرد هب 'ارG+د !
هسسب دتسسس ! داد ! nسسیب ار 'S Yدرسسم هسسک <#یX ره :تسا هتH, 9لام Yاما
وسjی" ار 'S —اPسTلا \سبا ! 3ددرس, یسم دسO&%م nسیب 'ادسب د"ر!ایب kاسح
هتسسس"اد وسسjی" —اPسسTلا \سسبا هسسک ه["S :تسا هتH, <!و" ! 3تسا Cدرمش
! ،J+ر+cسس> یسسم ار 'S #سسی" اسسم ! تسسسا رسسترب ! †جار dیلد ر”" (ا تسا
هسسب یسسRا ¯اسHلا 'درسک ~رسش .رسسش ر”" (ا ار+( ام د#" تسا راتUم
! دوم" ه&جارم Yدرم )اداع ! Qرع هب د+اب B> ،تسا Cدیسر" تحR
8تPم 'S هسسب Yدرسسم هسسمه هسسک ی+اه#یX ه*مج (ا 3ت$ر+c> ار Yدرم Qرع
د%تسر$ یم را(اب هب yاتح+ام د+ر <ارب ار 'اکدوک هک تسا 'S د%تسه
#ی" )ر!رZ ! تسا <راج )داع )روR هب راک \+ا اهرو4ک همه رد !
3تاس mح*م )ا;ا&ملا nیب هب ار 'S هک B> د%ک یم kاK+ا ار 'S
'S ر;اس هب nیب دOع ه•یR <ارجا هک <دوTOم ! ی%&م Cا,ره \+اربا%ب
تسسسا †یحسسR دتسسس ! داد ! ه*ماسس&م \سس+ا دشاب دوجوم دری, یم )روR
! دسسشاب رسسبارب 'S <اسس?ب اب دوش یم هت$ر, هک <#یX هک 'S رب ~!ر4م
اسسب 'اسس"( :هسسک دسس"ا Cدرسسک 5oدتسسسا \+ا هب )8ما&م .و" \+ا تحR <ارب
رسسمع )رسسtح 'اسسم( رد kاسسKح  دسس+ر <ارسسب ار 'اسسم8q ! 'اسسک#ی%ک
'ام( رد ! ،دش یم" 'S رj%م یسک ! د"داتسر$ یم (ای" دروم <اه#یX
YاسسK"ا راک \+ا <د&ب 'ار!د رد هX ! ف*س Cر!د رد هX #ی" )رtح ریq
3دش یم
اهد:س و داد ا!"ا
:تسا .و" هس nیب
‘s
! #Nاسج هسک دوسش یسم تس+!ر ! Cدهاس4م هسک <#سیX …!ر$ ! nیب :5!ا
3تسا!ر
dس+وحت فیسRوت رسبارب ادس&ب هسک هم{ رد Cدش فیRوت #یX …!ر$ :Y!د
3تسا #Nاج #ی" 'S هک تسا …!ر$ 6ی> ! J*س (ا )راPع هک دهد
رادسس+ر ! <رتسس4م هسسک دشاب یم ادی>ا" ! ]+اq هک <#یX …!ر$ :Yوس
! ،تسسسا Cد+د" ار 'ا"S (ا یj+ ا+ Cد%ش!ر$ \ی%[مه! تسا Cد+د" ار 'S
هسسک تسسسا Cدسس4" Cدهاسس4م یل! تسا رZاح هک <#یX …!ر$ \ی%[مه
! داد \سسی%X Yاسسجر$ ! تPbاسسع 'وسسX 3تسی" ا!ر ! #+اج …!ر$ .و" \+ا
3تسا Cدش ی?" 'S (ا ! تسا Cدیشو> ام رب <دتس
O$? ی:سرد و '7M )*ا+ش
:تسا Y(o ~رش i%> nیب یتسرد <ارب
Bسس> ،دسسشاب =اسس> اعرسسش یتسسس+اب دسسسر یسسم …!رسس$ هب هک <#یX :5!ا
تسسسی" تسسسرد تسسسا BسسK" ! =اسس>ا" اعرسسش 'S )ا{ هک <#یX …!ر$
3'S 5اسسpما ! }سسس ! =وسس تسسشو, ! رادرسسم ! یسس*jلا )اب!ر4م د%"ام
رPمای> 'وX  :تسا Cدومر$
- Y
f
ا%
1
R
g
¢
g
1
ا!
1
ر
f
+#
f
%
g
Uf لا!
1
ه
f
ت
1
ی
g
م
1
سل
g
ا!
1
ر
f
م
g
U1 لا n
1
ی
g
ب
1
Y
1
ر
0
ح
1
یلا&ت
1
ه
1
*لا '
0
˜
f
2
- ! یسس*jلا )اب!رسس4مD kارسسش …!ر$ ! د+ر یلا&ت د"!اد تOیOح هب
تسسسا Cدرسسک Yارسسح ار ا?تب ! =و ! رادرم ! F)ارjسم 2 تسس+ا!ر هسسبD 3
3FJ*سم ! <راUب
رPمای> !  Jی*&ت }س رGم تسا Cدومر$ ی?" #ی" }س <ا?ب \ت$ر, (ا
رباج (ا یNاس" ! دمحا ت+ا!ر هبD 3Cد+د  :تسسسا CدسسمS یتسس+ا!ر رد ! 3F
- دشاب <راjش }س هک \+ا رGم 2 Cر+رهوبا (ا ار 'S <cمرتD  ت+ا!ر
3Fتسا Cدرک
رسس,ا تسسسا Cدسسش =اسس>ا" ! CدوسسلS یسسل! تسی" =ا>ا" اتا{ هک <#یX اما !
! دسس+ر 'S 5اسسpما ! هماسسج دسس%"ام دسسشاب \سسjمم 'S 'درسسک =ا> ! ری?@ت
dسع د%"ام دشاP" \jمم 'S 'درک =ا> ر,ا ! ،تسا تسرد 'S …!ر$
تسسسرد اسس?"S …!رسس$ ! دسس+ر ،'S 5اسسpما ! Cدسسش =اسس>ا" ! CدولS ریش !
رد ،هسی> ! \سq!ر ! 'وست+( \q!ر د%"ام ا?"S dRا \تسش اب 'وX ،تسی"
=اسس> هسسک تسسسا 'S رت †یحR ر”" هک دراد دوج! ر”" !د ا?"S 'درک =ا>
رPمای> (ا 'وX 3د"وش یم"  \سسq!ر رد هسسک …وسسم Cراسسبرد دسسش 5اوس
:دومر$ :دریمب ! دت$ا
- C
/
وO/+ر
f

1
$ 1 ا

PN fا{ '
1
اک '
g
˜
f
!
1
ا?ل
1
و
g
ح
1
ام!
1
اهوO/سل
g

1
$ 1 ا

دم
f
اج '
1
اک '˜
f
2 3
- رسس,ا ! د+(اد"ا ر!د ار 'S 'وماری> ! Cدرم …وم دشاب دماج \q!ر ر,ا
د+#+ر ر!د ار \q!ر دشاب یبS ! n+ام \q!ر 2 3
تسسسی" #+اسسج \سسq!ر \سستU+ر دسسشاب \سسjمم 'S 'درک =ا> ! ری?@ت ر,ا !
رPماسی> ! ،تسسا 5اسم 'درسک n+اسZ 'وX  یس?" 5اسم 'درسک n+اسZ (ا
3تسا Cدومر$
ه*ما&م دروم هک <#یX تسا 'S …!ر$ ! د+ر تحR Y!د ~رش :Y!د
تسی" د%مدوس هک <#یX …!ر$ ! د+ر B> ،دشاب د%مدوس دری, رارb
‘‹
رد یسس?ج! ! 5ام \ت$ر, ! دشاب یم" تسرد ! †یحR دراد" <ا Cد+ا$ !
'S (ا دسس"!اد هسسک تسسسا dسس;اب هسسب Yدرم 5اوما 'درو 'امه 'S ربارب
:تسا Cدرک ی?"
﴿  `· ±´ [ ±
`´´ ﴾ ACرOب CروسD `‘‘ 3F
- د+روU" d;اب هب دو 'ایم رد ار دو 5اوما 2 3
m+ر; هب دشاP" تسرد دراد" ت&H%م هک <#یX …!ر$ ! د+ر Cا,ره !
،تسسسی" تسسسرد دسسشاب هتسسشاد ررسسZ هسسک ی+اه#یX …!ر$ ! د+ر یل!ا
Yومسسس دسس%"ام
`
.اوسس"ا ! )ارjسسسم .اوسس"ا ! ردسسUم داوسسم (ا 'S 5اسسpما !
:تسا CدمS ˆ+دح رد 3اهراGیس
- ه%
/
م| 1 Y
1
ر
0
ح
1
ا

±یش1 Y
1
ر
0
ح
1
ا{˜
f
ه
1
*لا '
1
˜
f
2 3
- د%ک یم Yارح #ی" ار 'S <ا?ب د%ک Yارح ار <#یX د"!اد Cا,ره 2 3
دسس"!اد رک{ (ا ار 'اس"ا هک ]&ل و?ل را#با ! )oS …!ر$ ! د+ر اما !
اسس?"S \ت!ر$ د%+ای" kاسح هب 5ام ا?"S \تسjش (ا د&ب ر,ا دراد یم (اب
،د"وسسش یسسم هتاسسس 'S 5اسسpما ! kوX (ا هک <را#با د%"ام ،تسا d;اب
'اراسسjها%, ! 'ارسس, 'ایTع #ج ! تسا Y!د&م اعرش ا?"S ت&H%م 'وX
هب 5ام \تسjش (ا د&ب )oS ! را#با \+ا ر,ا ! ،د%%ک یم" ار <راک \ی%X
د"وش یم هتاس 'S 5اpما ! CرO" ! 8; (ا هک ی+ا?"S د%"ام د%+S kاسح
<رG+د Qادها <ارب ! د%شاب یم یلام 'وX ،تسا تسرد ا?"S \ت!ر$
)oS روسس+( ! ت%+( <ارب ا?"S 'درک 5ام&تسا د%"ام ،د"وش یم 5ام&تسا
3'S 5اpما ! )اکوjسم !
Cد%ش!ر$ ا+ دشاب Cد%ش!ر$ 9*م د+اب دوش یم هت!ر$ هک <#یX :Yوس
ار رسسیq 5اسسم یسک ر,ا B> 3دشاب هتشاد تلاک! ا+ یعرش ت+o! 'S رب
dسس;اب ه*ماسس&م دسسشاب هتشاد 'S رب تلاک! ! ت+o! هک 'S '!دب ت!ر$
رPمای> 'وX 3تسا  :تسا Cدومر$
- 9
/
سس* fم
g
+
1
اسسمی$
f
o
0
˜ n
1
سس•
g
ب
1
o
1
!
1
،9
/
سس* fم
g
+
1
امی$ o
0
˜ : 1 اتعf o
1
!
1
9
/
* fم
g
+
1
امی$
f
o
0
˜ : 1 8;
1
o
1
9* fم
g
+
1
امی$
f
o
0
˜ ر
h
c%
1
ب
f
„1ا$!
1
o
1
!
1
2 3
- <(اسسس دا(S ! mسستع ! ،دشاب 'S 9لام هک تسا تسرد یسک (ا :8;
یتسسb! <#سسیX \سست!ر$ ! ،دشاب Cد%ب 'S 9لام هک تسا †یحR یسک (ا
<#سسیX 'درسسک رc" یتb! ! ،دشاب 'S 9لام 'S Cد%ش!ر$ هک تسا †یحR
دشاب 'S 9لام Cد%%ک رc" هک تسا „ارجeا Y(o 2 تسس+ا!ر \سس+ا <cمرتD 3
3Fتسا هتس"اد \سح ار
nسسیب \سس+ا تسسسی" !ا 9سس*م هسسک د%سسش!رHب ار <#سسیX رسس,ا :دسس"ا هتH, یرب
تسسسرد ! ارجا dباb داد C(اجا ار 'S ی*Rا 9لام ر,ا هک تسا Qوbوم
رد 'وسسX 3ددرسس, یسسم" ارسسجا ! تسسسی" تسسسرد دادسس" C(اسسجا ر,ا ! ،تسا
رPمای> :تH, !ا هک تسا CدمS C!رع ˆ+دح  اسست داد \سسم هب ار <را%+د
ار یسسj+ هک Yد+ر د%Hسو, !د را%+د 'S هب \م YرUب <د%Hسو, !ا <ارب
`
)ا$S n$د <ارب o˜! دشاP" #+اج .!ر4م ریq QراTم <ارب دسر یم ر”" هب r
3تسا †یحR
‘v
! Yدرسسب !ا <ارسسب راسس%+د 'S اسسب ار رسسG+د د%Hسسسو, 'S Jسست!ر$ <راسس%+د هب
:دومر$ !ا JتH, 6+ارب ار ارجام
- 9
1
% fیم+
1
ƒ
f
O1Hg R
1
ی$ 9
1
ل
1
ه
/
*لا =
1
ر
1
اب 2
- دهد ی"!#$ ! تکرب ار )ا ه*ما&م د"!اد 2 دا%سسسا اسسب ار 'S <cسسمرتD 3
3Fتسا Cدرک ت+ا!ر †یحR
Cدسسش هسست!ر$ <oاک Jی*ست )ردb 8مع ا+ اعرش د+اب Cد%ش!ر$ :Yرا?X
هک <#یX …!ر د%"ام ،د%ک Jی*ست ار 'S د"اوت" 8مع ر,ا ،دشاب هتشاد ار
nسسیب !ا دوسسTOم 'وسسX تسسسی" تسسسرد ار 'S nیب Cدش ]Tq ا+ Cدش J,
\سس+ا رد هسسک تسسسا Cدسسش هسست!ر$ <اسسهoاک (ا 'درب دوس ! \ت$ر, Cر?ب
3دوش یم" dRاح دوTOم \+ا )روR
(ا ! درسسیGب Bسس> ]سسRاq (ا ار Cدسسش ]سسTq <oاک د"اوتب 9لام ر,ا <رS
3تسا #+اج 'S \ت!ر$ در!Sرد !ا تسد
هسسک \سس+ا دسس%"ام ،Cدسسش هسست!ر$ <oاک Jی*ست (ا یعرش n"ام دوج! اما !
C(اسسجا '!دسسب ار 'S ! تسسسا Cدراc, \هر رد هک دش!رHب ار <#یX 9لام
درادسس" mسح 9لام اعرش 'وX ،تسی" #+اج #ی" \+ا دش!رHب Cد"ری, \هر
\سسهر Cدسس+ا$ دسس%ک Jی*سسست ار 'S تسسس"اوت یم ر,ا ار+( د%ک Jی*ست ار 'S
\سسهر هسسب #سسیX هسسک \سس+ا (ا تسسسا )راسسPع هک ت$ر یم 'ایم (ا \تشاc,
3دری, رارb Yا! تادر>(اب ه"اوت4> Cدش هتشاc,
رPماسسی> 'وX 3دشاب xU4م ! Yو*&م د+اب Cدش هت!ر$ هک <#یX :JK%>
 یسس?" Fتسسسی" Yوسس*&م 'S تPbاسسع ! Yاسسجر$ هسسک یسس&یبD ررسس•لا nیب (ا
(ا #یهر> <ارب 3FJ*سم ت+ا!ر هبD 3تسا Cدومر$ - ررq 2 ! dRا (ا د+اب
(ا ! ،Jسست!ر$ وسست هسسب ار xUسس4م #یX \+ا :د+وGب هک \+ا د%"ام 'S \یع
(ا اسسما ! ،دسس%ک 'ایب ار 'S '(! ! ه"امی> ا+ ددع ! Cرامش د+اب رادOم ر”"
،دسس%ک رسسک{ ار هست!ر$ 6سی> ! J*سس رد دسیOم QاسR!ا دس+اب فR! ر”"
3دمS دهاو J*س ˆحPم رد هک ه"و, 'امه
_و+ف ;$1 ا* ملس O$?
g
h
nسسیب \سس+ا ت?ج 'S هب 3د%شاب یم ی%&م 9+ هب !د ره ف*س ! J*س هم*ک
! ،د%%ک یم Jی*ست dما&م B*Kم رد ار ا?ب ! ه+امرس هک د%+و, J*س ار
! دسس"(اد"ا یم و*ج ار ا?ب تادر> هک ت?ج 'S هب د%+و, یم ف*س ار 'S
3دوش یم تادر> 6ی>
ی;!رسسش رسسبارب <دسس?&ت )روR هب ! هم{ رد تسا <#یX \ت!ر$ J*س
3\ی&م
:تسا د"!اد هتH, J*س nیب 'دوب تسرد dیلد
`
r (ا ار د?&ت دروم Cوج! راد+ر 'S ]جوم هب هک ی&یب :هO$ رد ف*س ! J*س nیب
ه*ما&م دروم B%ج هک دوش یم د?&تم Cد%ش!ر$ ! د(ادر> یم Cد%ش!ر$ هب 6ی>
(ا dO" هب ادUهد }%هر$ 3دهد d+وحت راد+ر هب \ی&م )دم <اtتbا (ا B> ار
3\ی&م
‘‘
﴿    [ 
· · ` ´` [
.j ﴾ ACرOب CروسD M‘M 3F
- دیس+و%ب ار 'S د+داد یما! \ی&م )دم هب Cا,ره 'ا%مŽم <ا 2 3
‚اPع \با k رد ! 3تسسسا J*سسس هسس+S \سس+ا رد \سس+د (ا دارسسم :تسا هتH,
رPمای> :هک تسا CدمS †یحR ت+ا!ر  nسسیب !ا اسسب Yدرم ! دمS ه%+دم هب
اسسسب هسسX ! ،هلاس !د ا+ هلاس 9+ )دم هب امر Cرابرد د"درک یم ف*س
رPمای> هک هلاس هس ! هلاس !د :تH,  :تH,
- Y
h
و
g
*
/
&
g
م
1
d
h
ج
1

1
یل˜
f
Y
h
و
g
*
/
&
g
م
1
'
h
(
g
!
1
!
1
Y
h
و
g
*
/
&
g
م
1
d
h
ی
g
ک
1
ی$ ف1 *
1
س
g

1
\
g
م
1
2 3
- Yوسس*&م ار )دسسم ! '(! ! ه"امی> درک …!ر$ 6ی> ! ف*س nیب Bکره
د%ک 2 3
اسسه هسس$رح 'اPحاR ! 'ار! ه4ی> هک تسا تسرد ت?ج 'S هب nیب \+ا !
'S 5اسسح ! د%%ک ه%+#ه 6+و ه$رح <ارب هک د%%ک یم ادی> yایتحا یها,
تسسمیb (ا 5وسس> ! 5اوسسما 'اPحاR ! د%%ک ه%+#ه ار 'S هک د"راد" یلام هک
هتسسد !د رسه هسب است دسش هتس"اد ا!ر J*س nیب B> د"رب یم دوس 'ا(را
'S Yاسسجر$ هسسX رسس,ا ! ،دسسشاب Cدسسش !د رسسه 5اسسح )اسسعارم ! Cدش m$ر
ا!ر ار 'S .رسسش اcسسل تسسسا د+دسسش 'ادسسب (ای" 'وX یل! تسی" xU4م
3تسا هتس"اد
ملس O$? )*ا+ش
Iرسسش \+دسسب هسسک تسسسا Y(o ی@+ارسسش J*سسس nیب یتسرد ! تحR <ارب
:تسا
` <ا ه"وسس, هسسب دوسسش یسسم nسسbا! J*سسس ه*ما&م 'S رد هک <#یX یتس+اب r
(ا ار تا%سسش Yدسسع ! تلاسس?ج هک دشاب VPZ ! رک{ dباb )اHR <اراد
دو J*س nیب 'وX 3د(اس ر!د 'S - ررسسq nسسیب 2 6ماسسجر$ یسس%&+ ،تسسسا
ه"وسس, هسسب 'S )اHR 'دوP" ~وPtم ! تسا ررZ ه%”م ! تسی" Yو*&م
د(اس" ر!د 'S (ا ار تلا?ج هک <ا - ررسسq 2 ! ،دسس+S یسسم kاسسسح هسسب Y!د
!د دوج! - ررq 2 nسسbا! 5وسسPOم ! تسسسی" 5امتحا dباb اعرش #یX 9+ رد
3دوش یم"
M ،دسسشاب ی%ی&م #یX (ا ! دشاب \ی&م دوش یم J*س هک <#یX 'S د+اP" r
Yا! )روR هب هک تسا ]جا! دوش یم J*س nیب 'S رد هک <#یX 'وX
<د?&ت ! Cدش فیRوت تسا <#یX \ت!ر$ J*س nیب 'وX دشاب <د?&ت
Jسسه اسب ! دراد )اس$ا%م <د?&ت Yا! اب 'درک \ی&م ! ،Cد%ش!ر$ هم{ رد !
3د%شاب یم zbا%ت رد
L Yوسس*&م ! Cدسسش هتا%سسش دسس+اب Cدش ه*ما&م B%ج 'در_س د?&ت )دم r
ا+ 5اس 9+ ا+ Cام !د ا+ Cام 9+ هک ددر, xU4م 'S (رم ! د

ح ! ،دشاب
'S رد ات ،دشاب یم 'S 5اpما ا+ 5اس !د - ررq 2 ! دشاP" ررZ 5امتحا !
:د+امر$ یم د"!اد 'وX ﴿ ` ´` [ ﴾ - ت*?م ات
\ی&م )دم ! 2 3
رPمای> !  :د+امر$ یم - Yو*&م dج• یل˜ 2 - Yو*&م ت*?م ! )دم ات 2 3
‘E
^ <ر_سسس )دسسم ! Jی*ست :اOحتسا YاG%ه هب Cدش J*س B%ج یتس+اب r
اسس+ دسسشاP" دوسسجوم B%ج 'S تb! 'S رد ر,ا ! ،دشاب دوجوم د?&ت 'دش
! 'اتسسسم( رد ]سس;ر دسس%"ام تسی" تسرد J*س nیب دشاب ردا" ! kایمک
3'S 5اpما
s دسس+اب دسسشاب تسسمح( ! هسس%+#ه Y#*تسسسم Cدسسش J*س B%ج dO" ه["ا%X r
Qادسسها ! uارqا 'وX ،دوش 'ایب دOع YاG%ه رد B%ج 'S Jی*ست dحم
3تسا ر|Žم ه*ما&م رد ! تسا ف*تUم 'S اب
‹ 5وسس?Kم <اسس?ب اسسب J*سسس nسسیب B> دشاب Yو*&م oاک ! B%ج <ا?ب د+اب r
'وX تسی" تسرد - ررq 2 3تسی" Yو*&م 'S Yاجر$ ! تسا
v دسسOع هسسک یسسس*Kم رد یتسسس+اب Cدسسش ه*ماسس&م B%ج <ا?ب ! ه+امرس r
'S <اسس?ب Bسس*Kم 'S رد ر,ا 'وX ،ددر, Jی*ست دد%ب یم )روR ه*ما&م
دسس+S یم رد <د?&تم Yا! هب <د?&ت Yا! …!ر$ )روR هب دو4" ت$ا+رد
هسسک تسسسا <دسسOع J*سسس nسسیب ! ،Cدش ی?" 'S (ا ! تسا d;اب Jه 'S !
هسسب 'S <اسس?ب ت$اسس+رد ! دراد دوسسج! Cدسسش ه*ماسس&م Bسس%ج <اسس?ب هسسب (ای"
رPمای> ! 3د%ک یم ار ررZ 5امتحا ! ررZ 'ارPج ،دO" )روR  nسسیب (ا
رد رسس,ا …!رسس$ 6سسی> Bسس%ج <اسس?ب 'وسسX ،تسسسا Cدرک ی?" Yا! هب Yا!
J*سسس Bس%ج هسک دس+S یسم رد )روR \+ا هب دو4" تادر> دOع B*Kم
دسس?&ت ! هم{ رد #ی" 'S <ا?ب ! تسا Cد%ش!ر$ د?&ت ! هم{ رد دو Cدش
یسسم رد Yا! هسسب Yا! …!ر$ )روR هب تسرد ! ،دوش یم nbا! راد+ر
3دوش یم d;اب هک د+S
‘ Yوسس*&م '(! اسس+ ه"اسسمی> اب …رادOم J*س ه*ما&م دروم B%ج یتس+اب r
رPمای> 'وX 3دشاب  :تسا Cدومر$ - Yوسس*&م '(!! Yوسس*&م dسسیک ی$ 2
Yو*&م '(! ! ه"امی> اب Cدش Yو*&م B%ج رد 2 3
K+6# و 'فا*رد زا ;$1 ,دش 9راد*+U G$Q J:Uو+ف
نآ
'S \سست$ر, راسسیتا رد ! zPb (ا 6ی> Cدش <راد+ر هک <#یX \ت!ر$
Cاوسس ،دسسشاب 'S رسسیq اسس+ \سسیم( ! kS ! 9سس*م Cاوسس ،تسسسی" ت%سسس رد
اسس+ دسسهدب ار 'S <اسس?ب رادسس+ر Cاو ! ری ا+ دهدب C(اجا یل!ا Cد%ش!ر$
Yا#ح \ب Jیjح 'وX 3ری  هسسب \سسم هسس*لا 5وسر ا+ :JتH, :تسا هتH,
یم ار 'S \ت$ر, رایتا رد ! zPb (ا 6ی>D J%ک یم ه*ما&م Cویش \+ا
!ا Ÿ\سسم <ارسسب تسسسا Yارسسح Yادسسک ! 58ح Jسس+ارب .وسس" Yادسسک 3FJسسش!ر$
:دومر$
- یش1 \
0
&
1
سی
g
P
f
ت
1
o
1
·ی
g
f •
1
\
1
با ا+
1
g z
1
P
f
Og ت
1
یت

ح
1
ا

± 2 3
- ار 'S یسس%j" ت$اسس+رد ! zسسPb ار <#سسیX اسست #سس,ره Yردارسسب رسسس> <ا
…!رHم 2 3
3Fتسا \سح ت+ا!ر 'S دا%سا تسا هتH, یO?یبD
اE"اد? ه$Tش یCاهG$Q و راداE? Fاروا و دا=سا _و+ف
Ea
اسس?"S رد روکcسسم رادسسOم ! ¡سس*Pم هب اه 9X ! رادا?ب :ار!ا ! دا%سا Cا,ره
<ریاسست <وسسبر ه*ماسس&م !#سسج 'وسسX تسسسا dسس;اب nیب \+ا د"وش هت!ر$
3دوش یم kوسحم
یسسم تسسسا Cدسسش رسسک{ 9سسX اسس+ د%س رد هک ار ه["S تمیb ،راد+ر 'وX
تسس*?م ! )دسسم <اسسtO"ا (ا Bسس> ادسس&ب ار 'S dسسباOم هسسک 'S 5اح د(ادر>
دسسشاب یj+ 'S <ا?ب ! ه*ما&م دروم B%ج هک ی"ام( ! ،د%ک یم ت$ا+رد
د%سسشاب رZاح ! <دO" ! تسد هب تسد هj%+ا رGم ،تسا †یحR ه*ما&م
(ا رتمک هب دا%سا ! :ار!ا \+ا ر,ا ! ،تسی" تسرد )روR \+ا رد B>
تسسسرد ه*ماسس&م Jسه (اسب د"وسش هسست!ر$ اس?"S رد روکcسسم رادسسOم ! ¡*Pم
ه*ماسس&م Jه ! <ریات <وبر ه*ما&م )روR هب Jه تb! 'S 'وX تسی"
رتسس4یب رادسس+ر ! <رتسس4م 'وX ،د+S یم رد <رباربا" ! ی"!#$ا اب <وبر
)!اسسHت ! یسس"!#$ا اسسب <وسسبر ه*ماسس&م 'S ! دسسهد یسسم هک دری, یم 'S (ا
! تسسسه #ی" <ریات <وبر ه*ما&م B> دری, یم Jه اد&ب ار 'S ! تسا
ه*ماسس&م (اسسب د%شاب هتشاد Jه B%ج Q8تا ر,ا ! ،د%مارح ا?"S <!د ره
رسس,ا اسسما 3دوسسش یسسم <ریات <وبر ه*ما&م 5وم4م 'وX تسی" تسرد
ه*ماسس&م دسس"!رب …!رسس$ هسسب یتراKت <oاک ربارب رد رادا?ب :ار!ا ! دا%سا
! nسسیب ! درادسس" <وسسبر )روسR ه*ماس&م )روسR 'S رد 'وسسX ،تسا #+اج
3تسا #+اج )دم اب ! راد ت*?م …!ر$
,د"ز نا!$ح ا? 'ش!< J:Uو+ف
Bسس> تسسسا Yارسسح …دوسس Bسس%ج (ا Cدسس"( 'اوسسیح اسسب تسسشو, \ت!ر$
Cاو تسی" تسرد تشو, 58ح Cد"( 'اویح ربارب رد تشو, \ت!ر$
رPمای> 'وX ،)!اHتم ا+ د%شاب ربارب  : - J
f
ح
g
*
0
لاب
f
€ / ا40 لا . 1 اP
1
ت
/
'
g

1
-?
1
"
1
32
- تسا Cدومر$ ی?" د%ش!رHب تشو, ربارب رد ار د%Hسو, هک \+ا (ا 2 3
! “$اسسح 'ا+اوسس4ی> 'S 'اسس+!ار :هتH, ! تسا Cدرک ت+ا!ر ار 'S JکاحD
هسسب ! 3Fتسا †یحR 'S دا%سا :تسا هتH, یO?یب ! 3د%تسه دامتعا دروم
#+اج #ی" 'S \q!ر هب دK%ک ! 'S درS هب Yد%, ه*ما&م ،ه*ما&م \+ا ‚ایb
Bس%ج 9س+ (ا رس,ا 'اوسیح اب تشو, ه*ما&م \jیل 3تسا Yارح ! تسی"
اسس+ Cدسس"( هلاسو, هب د%Hسو, تشو, ت!ر$ د%"امD 3تسا #+اج د%شاP"
9سس+ (ا Cاوسس تسسسا #+اج 'اویح هب 'اویح \ت!ر$ ! 3F'S 5اpما ! —رم
رتسسش 9سس+ \سست!ر$ د%"ام ری ا+ د%شاب ربارب Cاو ! ری ا+ د%شاب B%ج
تسسسرد یتb! 'اویح هب 'اویح ه*ما&م هتPلا 333 ! رتش !د ا+ رتش 9+ هب
تسسسا <وسسبر ! تسسسا اسسبر 'S رد هسسک <#یX رب dمت4م 'اویح هک تسا
هسسب دراد 'اتسسس> رد ریسسش هسسj+ 6سسیم ! د%Hسسسو, \سست!ر$ دسس%"ام ،دشاP"
3تسی" #+اج ه*ما&م \+ا ! دراد" 'اتس> رد ریش هک ی4یم
دراد" J$عم ماج+ف هک 9ا هلماعم) ر+3 O$? (
اسسم (ا ! تسسسی" Yوسس*&م اسسم <ارسسب 'S Yاجر$ ! تPbاع هک تسا 'S ررq
…!رسس$ ! اوسسه رد Cدسس"ر> ! اسس+رد رد یهاسسم \سست!ر$ دسس%"ام ،تسا 'ا?%>
\سست!ر$ ! Cدسس4" CدسسیX (و%ه هک <ا هP%> \ت!ر$ ! Cدش J, هک <#یX
E`
! ردام Jjش رد \ی%ج \ت!ر$ ! Cد4" Cدیش!د (و%ه هک 'اتس> رد ریش
رPمای> :هک تسا 'S ا?"S (اوج Yدع dیلد ،ا?"S 5اpما  ی?" رر•لا nیب (ا
ار 'S J*سسسم Fتسسسا 5وسس?Kم Cدسسش هسست!ر$ Bسس%ج 'وXD ،تسا Cدرک
Cدسسش هسست!ر$ Bسس%ج 'دوسسب 5و?Kم هک ه"و, 'امه 3تسا Cدرک ت+ا!ر
3تسا ر!S 'ا+( #ی" تمیb ! ا?ب 'دوب 5و?Kم دراد 'ا+(
(ا?ر) 9!?ر هلماعم
اسسبر :دسس%+و, یسسم یتسسb! 3تسسسا <داسس+( ی%&م هب یبرع 'اب( رد ابر هم*ک
\سس+ا هسسب #سسی" هسس+S \سس+ا رد هسسک دوسسش دا+( ! دبا+ ی"!#$ <#یX هک „یی4لا
3 تسا ی%&م
﴿   ﴾ Aiح CروسD s 3F
- ت$ا+ 6+ا#$ا ! دش دا+( ! دی"ا+!ر ار Cای, \یم( 2 هسسO$ I8@سسRا رد !
هسستH, دسس"!اد 3oاسسک <اسس?ب ! ه+امرس رب ی"!#$ ! <دا+( (ا تسا )راPع
:تسا
﴿  ´· ´` 
´´ [ ﴾ ACرOب CروسD MvE 3F
- ! امسسش ه+امرسسس F<وبر ه*ما&م (اD د+درک هبوت ! د+دش 'امی4> Cا,ره
Yارسح هسسک دس+ریG" ار <داسس+(D تسا امش 'S (ا امش یتادر> <ا?ب dRا
Fتسا 2 3
9!?ر هلماعم و ا?ر مکح
! <وسP" ت%سس ! 'Sرسb dسیلد هسب 'S رس|ا رد ا?ب 6+ا#$ا ! <وبر ه*ما&م
:تسا Cدومر$ د"!اد 3تسا Yارح یم8سا تما .امجا
﴿ `  .´ 
´ ﴾ ACرOب CروسD Mvs 3F
- ار <وسسبر Fه*ماسس&مD ! Cدرک 58ح ار FیعرشD دتس ! داد ! nیب د"!اد
تسا Cدرک Yارح 2 3
:تسا Cدومر$ (اب !
﴿    [ · 
 [  © [ ´  
[[  ´ `·
 ´` © [  
 ´· ´` 
´´ [  `· 
`· ﴾ ACرOب CروسD Mv‘ ! MvE 3F
- هتسسشاد ار ادسس <اوسسOت F'اسس%مŽم <اD دسس+ا Cدر!S 'اسسم+ا هسسک ی"اسک <ا
(ا هسسک ار هسس["S ! Fد+#یهر_ب 6یهاو" (ا ! Cداد YاK"ا ار …رما!اD دیشاب
یتسسار هسب رس,ا دسیNام" =رست ! دی%ک اهر تسا Cد"امیbاب <وبر )8ما&م
رسس,ا Fتسسسی" را,(اسسس 'اسسم+ا \تسسشاد اب )8ما&م \+ا ار+(D ،د+راد 'ام+ا
! ادسس اب }%ج ،د+درG"رب ا?"S (ا ! دی%j" اهر ار <وبر )8ما&م Cد"امیbاب
Fدیتسسسه }سس%ج رد !ا 5وسسسر ! اد اب هک دی"ادبD دی%ک Y8عا ار !ا 5وسر
EM
امسسش دهاو یم" د"!ادD دیتشادرب تسد ابر (ا ! Fد+دش 'امی4>D ر,ا
امش 'S (ا امش یتادر> <ا?ب ! امش ه+امرس dRا B> Fد+وش ررtتم
هسسک دسی%ک یسم 'ارسسG+د هسسب Jتسس ! J*š امش ه" )روR 'S رد هک تسا
\سسیب (ا 'اسست ه+امرسسس هسسکD دوسسش یسسم Jسس*š امسسش رسسب ه" ! د+ریGب <دا+(
Fد!رب 2 3
رPمای> !  :تسا هتH, - ه
/
P
1
ت fا•
1
!
1
C
/
د
1
ه
f
اش1 !
1
ه
/
*
1

f
وم
/
!
1
اب
1
ر
Œ
لا d1 •
f
S ه
/
¥*

لا \
1
&
1
ل
1
2 3
- اسسبر هک یسکرب ! تسا راوابر هک یسک رب تسا Cدرک ت%&ل د"!اد
ار 'S هسسک یسسسک رسسب ! تسسسا ه*ما&م \+ا دهاش هک یسک رب ! دهدیم ار
دس+و" یم 2 3
3Fهجام \با ! د!ادوبا ! <cمرت ! دمحا ت+ا!ر هبD
یت&+رسش wسسیه رد #س,ره ! تسسسا CریPسسک 'اسها%, \+رتسس,ر#ب ه*مج (ا ابر
:د+امر$ یم Fdی+ارسا ی%ب CرابردD 'Sرb رد 'وX 3تسا CدوP" 58ح - !
دس"دوب Cدسش یس?" 'S (ا هسک یلاسح رد دس%ت$ر, یم ابر 2 ]ستک رد یس%&+ 3
هسسب تPسسس" اسس?%ت دسس"!اد Jسس+رک 'Sرb رد ! دوب Cدش ی?" 'S (ا 'ای%ی4ی>
! دسسب تPbاسسع رسسب <راواسسبر :هتH, اcل ! تسا Cدرک }%ج Y8عا راوابر
3'S (ا اد رب Cا%> د%ک یم تلoد „وس Yاجر$
رPماسسی> 'وسسX 3تسا Yارح ا?یکارو ! CرO" ! 8; رد ا?%ت <وبر ت*ما&م
 :تسا Cدومر$
- ر
1
ی&سس40 لا o
1
!
1
ر
0
سسسP
/
لاب
f
ر
0
سسسP
/
لا o
1
!
1
:
f
ر
1
و
1
لاسسب : 1 ر
1
و
1
لا o
1
!
1
]
f
ه 1 c 0 لاب
f
]
1
ه 1 c 0 لا او&
/
ی
g
P
f
ت
1
o
ا

د+
1
\
h
ی&
1
ب
f
ا

%یع 1 „hاوس
1
ب
f
„‡اوس
1
o
0
˜
f

f
*
g
م
f
لاب
f

1
*
g
م
f
لا o
1
!
1
ر
f
م
g
ت
0
لاب
f
ر
1
م
g
ت
0
لا o
1
!
1
®ری&40 لاب
f
ر
f
ی&سس40 لا!
1
ر
1
ی&سس40 لاب
f
ر
0
سسP
/
لا!
1
]
f
ه 1 c 0 لاب
f
: 1 ر
1
و
1
لا!
1
:
f
ر
1
و
1
لاب
f
]
1
ه 1 c 0 لا او&
/
یب
f
\j
f
ل!
1
د
h
ی
1
ب
f
دسسO1$ 1 د
1
ا#
1
تسسسا f !
g

1
د
1
ا( \سسم
1
$ 1 Jت
/
±سسش
f
ف1 یک
1
ر
f
مت
0
لاب
f

1

f
لا!
1

f

f
لاب
f
ر
1
مت
0
لا!
1
ر
0
P
/
لاب
f
یبر
g

1
2 3
- ! وسسج هسسب ار وج ! Yد%, هب ار Yد%, ! CرO" هب ار CرO" ! 8; هب ار 8;
dسسRا ! ربارب هک \+ا رGم دیش!رHم 9م" هب ار 9م" ! امر هب ار امر
هسسب ار CرسسO" ! CرسسO" هسسب ار 8; \jیل ! ،دشاب <دO" ! تسد هب تسد !
هسسب ار 9سسم" ! 9سسم" هب ار امر ! Yد%, هب ار وج ! وج هب ار Yد%, ! 8;
دP*; <دا+( ا+ د%ک دا+( Bک ره ،دیهاو یم هک ه"و,ره دیش!رHب امر
تسا Cدش <وبر ه*ما&م ]jترم تOیOح هب 2 3ی&$اسسش Yاما ت+ا!ر هب 3
\سست!ر$ هسسب CرسسO" ! 8; هسسب 8; \سست!ر$ ˆ+دسسح \سس+ا ]جوسسم هسسب
Jسسه dسس|امت :~رش هس هب رGم 3تسا Yارح رG+دمه d|امتم <ا?یکارو
3ه*ماسس&م دسسOع Bسس*Kم رد \ت$اسس+رد ! ،<دO" )روR هب ه*ما&م ! ،'دوب
یسسj+ اسس?"S Bسس%ج ! دسسشاب Jسسه اسسب Bسس%ج Jه ه*ما&م هک تسا یتb! \+ا
هسسب Yدسس%, ! CرسسO" هب 8; ه*ما&م د%"ام دشاP" یj+ B%ج ر,ا یل! ،دشاب
رPمای> 'وX 3تسا #+اج <رG+د رب یj+ <دا+( ! dZاHت 333 وج  هسستH,
:تسا - \سس+ا د%سسشاب هتسسشاد Q8تا Jسسه اسسب ه*ما&م دروم ‚ا%جا Cا,ره
رسسب ~!رسس4م دسسیهاو یم هک ه"و, ره هب دیهدب YاK"ا ار …!ر$ ! د+ر
دشاب <رZاح ! تسد هب تسد هک \+ا 2 \+ا رد B> 3J*سم ت+ا!ر هب 3
هب ه*ما&م هj%+ا یj+ :تسا Y(o 'S یتسرد <ارب ~رش !د ا?%ت )روR
EL
دسسOع B*Kم رد ت$ا+رد ! zPb <رG+د ! ،دشاب <رZاح ! 5اح )روR
تیس%ج Cا,ره ! 3تسا #+اج <رG+د رب یj+ ی"!#$ اما ! 3دری, )روR
دسس%"ام دسسشاب هتسسشاد Q8تا Jسسه اسسب اسس?"S تسس*ع ! ه*ماسس&م دروسسم ‚ا%جا
هXرا> هب Bم ! Fتسا Yا&; هکD Yد%, هب Fتسا دO" هکD CرO" …!ر$
~رسسش FzباسسOت ! 5و*ح ! d|امتD اه#یX \+ا )8ما&م \+ا (ا 9ی[یه رد
ت*?م اب ! یZرb ا+ 5اح Cاو تسا تسرد ه*ما&م ا?"S رد B> تسی"
3د%شاب رباربا" ا+ ربارب Cاو ! دشاب
رPسست&م #سسی" '(! ! ه"اسسمی> رد <رسسبارب Jه <وبر ‚ا%جا ه*ما&مرد B_س
ی"دسسش '(! ‚اسس%جا ! رسسبارب 'اش ه"امی> ی"دومی> ‚ا%جا د+اب هک تسا
رPمای> 'وX 3دشاب ربارب 'ا4"(!  :تسسسا Cدوسسمر$ - ! 8; هسسب ار 8;
د%شاب ربارب '(! رد هک \+ا رGم دیش!رHم CرO" هب ار CرO" 2 ت+!ر هبD 3
3FJ*سم
:تسا Cدومر$ Jه (اب ! - یسسj+ 'ا4عو" ر,ا تسا ی"دش '(! هک ه["S
تسسسا ی"دوسسمی> ! ی"دش dیک هک ه["S ! ،د%شاب ربارب '(! رد د+اب دشاب
!د ره .و" ر,ا ! ،د%شاب ربارب ه"امی> رد د+اب دشاب یj+ 'ا4عو" ر,ا #ی"
درادسس" یلاjسسشا <رسسبارب Yدسسع تسسشاد Q8تا Jهاسسب 2 تسس+ا!ر هسسبD 3
3Fی%@bراد
ا?ر ما2Iا
:دوش یم JیسOت تمسb را?X هب <وبر ه*ما&م
0وا #سسیX !د ه*ما&م (ا تسا )راPع 'S ! F6+ا#$ا اب ابرD ،dtHلاابر :
<رG+د (ا 6یب !د 'S (ا یj+ یل! تسا یj+ 'ا4س%ج !د ره هک Jه اب
یj+ هک Yد%, هب Yد%, dpمD ،دشاب M 3Fرتمک <رG+د ! دشاب و*یک
مود Jسسه اسسب ار <وسسبر #سسیX !د هسسک تسسسا 'S (ا )راسسPع 'S ! ،دسسیلاابر :
! zسسPb ریاسست دوسسج! اسسب دسسشاP" یj+ Jه 'ا4س%ج هX ر,ا د%%ک ه*ما&م
3!د ره ریات ا+ uوع !د 'S (ا یj+ ت$ا+رد
م!س اابر : ƒ±•س%ل ه*ماسس&م <وسسبر #سسیX !د هسسک تسسسا 'S ! Fریات اب ابرD
3دشاب ه”حل 9+ ت*?م \+ا هک \+ا ول! ت*?م ! )دم اب د"وش
مراEQ 'S (ا )راPع 'S ! Fuرb )روR هب <وبر ه*ما&مD uرOلاابر :
! تسس&H%م هسسک دهدب uرb ! Yا! <رG+د هب <ا ه"و, هب xUش هک تسا
<وسسبر ه*ماسس&م ه"وسس, \سس+ا (ا ! ،دسسشاب هتسسشاد Cد%هد uرb <ارب <دوس
دش!رHب <رG+د هب ار یNoاک یTUش هک <ا ه*ما&م ددر, یم kوسحم
،درسسب یم nH" oاک 'S (ا <رت4م )دم \+ا رد هک 5اس 9+ )دم هب 8pم
هسسب ار oاسسک داد Bسس> (اسسب <رتسس4م هسسب ار oاسسک <ا?ب Cد%ش!ر$ ر,ا B_س
هسسک ار oاسسک <اسس?ب )دسسم 'S رد تسسس"اوت" رسس,ا ! د"ادر, یم رب \ت4+و
3دوش یم <رت4م یG4یمه 9*م oاک د"ادر,رب تسا Cدرک ت$ا+رد
9!?ر ت-ماعم ند!? ما+ح 'ل4
:د"ا هتH, <#یX د%X <وبر ه*ما&م تمرح ت*ع <ارب \+د <ام*ع
0وا درسسیGب ار <رسسG+د 5اسسم یسسسک هک تسا 'S یtتOم <وبر ه*ما&م :
!د هسسب ار Jسسهرد 9سس+ هسسک یسسک 'وسسX ،'S رسسبارب رد یسسZوع 'داد '!دب
E^
هست$ر, uوسع 'داد '!دسب ار یسمهرد دسش!ر$ یسم هیسس" اس+ دO" Jهرد
هسست$ر, mسسح اسسب #سسج هک 6"و د%"امب تسا Yرتحم Bکره 5ام ! تسا
رPمای> ! 3دوش یم"  :تسا هتH, - ه
f
م
f
د
1
ƒ
f
سم
1
ر
g
ح
/
ک
1
'
f
اس"
g
e
f
ا 5
f
ام ƒ/ م
1
ر
g
ح
/
2 3
- mحاسس" هسسب دسس+اP" هسسک تسسس!ا 'وسس Yارتحا هل#%م هب 'اس"ا 5ام Yارتحا
دوش هت$ر, 2
3تسا Yارح uوع '!دب 'اس"ا 5ام \ت$ر, B>
مود یسسم (اسسب ]سسسک هسسب 5ا•تسسشا (ا ار Yدرم (ا یه!ر, <وبر ه*ما&م :
ی?+دسسب ! ،دسسماK"ا یسسم Yدرسسم n$ا%م .ا@O"ا هب YاK"ارس راک \+ا ! دراد
! )راسسKت dسسیPb (ا راسسک ! ]سک اب #ج Yدرم n$ا%م ! تح*Tم هک تسا
YاK"ارسسس <وسسبر )8ماسس&م ! درسسی, یم" 'اماس !رس تعار( ! تعا%R
3د"ا4ک یم d@&ت هب ار ا?%+ا همه
م!س 'اسسیم رد ار رG+دسسمه هسسب 'اسسسحا ! kو Vبا!ر <وبر )8ما&م :
<#سسیX هک دوش یم" رZاح یسک ،'S هKیت" رد ! درب یم 'ایم (ا Yدرم
رZاح یسک ! <وبر ه*ما&م m+ر; (ا رGم دهد uرb رG+د یسک هب ار
'!#سس$ا ! اسسبر رسسبارب رد رسسGم ،دسس%ک <ریGتسسسد رسسG+د یسک (ا دوش یم"
! دسس%%ک تسس4> رG+دسسمه هسسب Yدرسسم هک دوش یم ]جوم راک \+ا ! ،یP*;
(ا 'ا+او%یب ! 'اد%م(ای" اب یبو ! 'اسحا ! .و%مه هب 9مک ! <ریGتسد
<!ر <وسسبر )8ما&م \ت$ر, Yا! هب راXا" هب 'اد%م(ای" هک د!ر یم 'ایم
3د"ر!S یم
مراEQ ،Cد"ری, Yا! ! (ای" یب ! ی%q ،Cد%هد Yا! هک تسا \ی%X ]*qا :
)ردسسb ! 'درک V*سم <وبر )8ما&م 'دوب ا!ر ! تسا ریO$ ! د%م(ای"
! دسس%%ک راوسس ار 'اسس"S اسست 'ادسس%م(ای" ! 'اریO$ رب ! تسا „ای%qا هب 'داد
! ،د"(اسسس دوسس <اه(ای" ریسا ! د%4jب Qا&tتسا هب ! د"رام4ب فی&Z
3تسا Cدرک Yارح ار ابر B> تسی" اد تمحر را!ا#س راک \+ا
م8=1 هسسب <وسسبر )8ماسس&م 'دوب Yارح تشc, هک ی*+oد همه رب C!8ع :
هسب هسک تسسا ]سجا! Bس> ،تسسا Cدسش تبا| ت%س ! 'Sرb †+رR x"
3Jیشاب هتشاد \یO+ ! n@b 'S 'دوب Yارح
ا?ر راiآ
دس"!اد هسسک تسسا 'S <راواسبر دسب ! تش( <اه ه"ا4" ! را|S ه*مج (ا
ار 6+وسس تسسکرب ! دراc, یم" یbاب ار 'S ! د%ک یم دوبا" ار 'S یلا&ت
:دراد یم (اب )8ما&م \+ا (ا
﴿   ´ ﴾ ACرOب CروسD Mv‹ 3F
- د(اس یم دوبا" ! وحم ار ابر د"!اد 2 3
تسسمحر (ا ار 'اسسس"ا )8ماسس&م .وسس" \+ا هک تسا 'S ابر را|S ه*مج (ا !
رPمای> ،د(اس یم ر!د اد  :تسا Cدومر$
- ه
/
P
1
ت fا•
1
!
1
C
/
د
1
ه
f
اش1 !
1
ه
/
*
1

f
وم
/
!
1
اب
1
ر
Œ
لا d1 •
f
S ه
/
¥*

لا \
1
&
1
ل
1
2 3
- ار اسسبر Cد%سسس+و" ! ]تاسسک ! اسسبر Cاوسس, ! Cدسس"ری,ابر ! راواسسبر اد"!اد
تسا Cدرک \+رH" ! ت%&ل 2 3
Es
رPمای>  'S اسسبر راسس|S ه*مج (ا ! 3تسا Cدرک \+رH" ! اعد 'ا"S هی*ع رب
هسس+S CرسسOب Cروس رد د"!اد هک تسا Mvs رد راواسسبر :تسسسا Cدوسسمر$
<! هسسب 'ا@یسسش هک <ا ه"او+د 'و[مه د#ی یم رب ه"او+د ریاتسر (!ر
3دشاب Cد( \ج ! Cدیسر
را$U) هلماعم K+. ود 9ا+? ی"اH$&1 و را$U jح
J$ع*اT:HBا (
Cدسس"ام \+ا J+درک 'ایب ار ابر Jjح ! nیب V+ارش ! .ویب .او"ا ! nیب Jjح
<ارجا ا+ ی"امی4> ! رای mح ،nیب ! ه*ما&م \ی$ر; ا+S Jی"ادب هک تسا
راسسی ار 'S Yدسسع اسس+ ی"امی4> mح ŸتسیX رای هک \+ا ! Ÿد"راد ار 'S
:دوش یم JیسOت Jسb !د هب رای 3د%+و, یم
3B*Kم رای :فلا
3~رش رای :k
!د <ارسسب ه*ماسس&م دسسOع Bسس*Kم رد mسسح \سس+ا (ا CداHتسسسا :Bسس*Kم رای
تباس| دس"ا Cدس4" ادسسج Jسسه (ا هسسک ی"اسم( است رادس+ر ! Cد%ش!ر$ Qر;
رPمای> 'وX 3تسا ارجا dباb ! Y(o nیب د"دش ادج Jه (ا 'وX ! ،تسا
 :تسا هتH,
- اbر
0
سH1ت
1
+
1

1
ام ر
f
ایUf لاب
f
'
f
ا&
1
یP
1
لا
1
2
- دسس"راد راسسی mح د"ا Cد4" ادج Jه (ا هک ی"ام( ات ه*ما&م Qر; !د 2 3
دسس+ا+ یسسم mسسOحت یتb! :رHت ! ی+ادج \+ا 3FJ*سم ! <راUب ت+ا!ر هبD
ره ر,ا ،د"وش ر!د ! د"ریGب ه*Rا$ دOع B*Kم (ا ه*ما&م Qر; !د هک
اسسب اسس+ دسس"درک تماسسbا B*Kم 'S (ا '!ریب ی"oو; 'ام( )دم Qر; !د
دسس%ت$ر هسس*حرم دسس%X ! د"دوب Jه اب ! د%ت$ر B*Kم 'S (ا ! د%تسارب Jه
mسسح \سس+ا د"دسسش ادسسج Jسسه (ا هj%یمه ! تسا یbاب رای mح \+ا Jه (اب
رسسه تسسسا Qرسسع Jسسه (ا ی+ادج xیU4ت <ا%Pم ! ،دوش یم d;اب رای
رسس,ا ! ددرسسGیم Y(o 'S هسسب nیب در!S kاسح هب :رHت ! ی+ادج Qرع هX
راسی یتسسح ! ددرس, یسسم" Y(o nسیب در!ای" kاسح هب ی+ادج ار 'S Qرع
ار ه*ماسس&م ! د%سسشاب <ا ه"اسس رد ه*ماسس&م Qرسس; !د Cاسس,ره 3تسا یbاب
! ،د!ر '!رسسیب ه"ا (ا ا?"S (ا یj+ هک تسا \+ا ا?"S ی+ادج د%%ک دO&%م
! <رسسG+د هب یj+ 'درک ت4> اب ی+ادج \+ا د%شاب ارحR ا+ را(اب رد ر,ا
3در+c> یم mOحت \ت$ر Cار یکد"ا
\سسی$ر; رسس,ا ددرسس, یسسم ه*ماسس&م تی&@b ]جوم ی+ادج هک ه"و, 'امه
ار راسسی mسسح ! دسس%%ک راسسیتا ار ه*ماسس&م تیم!#ل ! تی&@b دو ه*ما&م
ره ام :د%+وGب هک ی%&م \+ا هب 3دوش یم ی&@b ه*ما&م #ی" د%%ک Vbاس
<ارسسجا ار ه*ماسس&م 'S اسس+ Jسس+درک راسسیتا ار ه*ماسس&م تسسی&@b ! ارسسجا !د
Qرسس; !د 'S (ا یسسj+ رسس,ا 3Jیتاس Y(o دو رب ار 'S ا+ J+درک ی&@b
یسسم <رسسG+د راسسی mح ! دوش یم Vbاس !ا رای mح ا?%ت ،د+وGب \ی%X
'S ¦سسس$ <رG+د ! ار ه*ما&م تی&@b ه*ما&م \ی$ر; (ا یj+ ر,ا ،د"ام
3تسا YدOم ¦س$ درک رایتا ار
E‹
(!ر هس رب '!#$ا هک تسا تسرد یتb! ~رش رای :~رش رای اما !
رسسمع \با 3دوش یم d;اب ه*ما&م دشاب (!ر هس رب '!#$ا ر,ا ! ،دشاP"
k رPماسسی> د#سس" <درسسم هک Yدی%ش :تسا هتH,  هسسک درسسک یسسم Cوjسسش
رPمای> دوش یم 'ا+( راXد ! 'وP•م ه*ما&م رد Cراومه  :تH,
- Š1 8| 1 ا?ت
1
&
g
سسست
1
ب
g
ا f ƒ
h
&
1
*
g
سسس
f
dŒ سسک
/
یسس$
f
ر
f
اسسیUf لاب
f
ت
1
سس"
g
• J
0
| / ƒ1 ب
1
81 o
1
dO/$ 1 ت
1
&
g
+
1
اب ا{˜
f
5
h
ای
1
ل
1
2 3
- یPسس+ر$ ! }سس"ری" هسسک \+ا ~رش هب :وGب <درک ه*ما&م ار <#یX Cا,ره
هتسسشاد راسسی mسسح (!ر ه"اPسسش هسسس <رسس یم هک ی+oاک ره رد ! دشاP"
یشاب 2 رد ار 'S <راUب ! \سح دا%سا اب هجام \با ! یO?یب ت+ا!ر هبD 3
6سسیب رای mح ه["ا%X ر,ا 3Fتسا Cدر!S dسرم )روR هب دو †یحR
ربارب ددر, ~رش (!ر هس (ا Cراš 3تسا d;اب ه*ما&م ! nیب ˆ+دح 'S
ب$4 د!جو +.اU ه? هلماعم ندز مه +?
ار 'S دراد mسسح رادسس+ر دسسش راد+د> یPیع Cدش ه*ما&م B%ج رد Cا,ره
دسسOع \تسسسب ! ه*ماسس&م تسسb! رد ]سسیع 'S Cاوسس دسس"ادر,رب Cد%ش!ر$ هب
دسس+د> 'S ت$اسس+رد ! zسPb (ا 6سسی> ! دسسOع (ا دسس&ب اسس+ دشاب Cدوب دوجوم
تسسسا #+اسسج ه*ما&م دOع YاG%ه رد ]یع دوج! اب هک \+ا اما 3دشاب CدمS
)رسسtح ! 3تسسسا تسسما <ام*ع .امجا ربارب د"ادر,رب ار oاک راد+ر هک
ه4+اع 5 :هک تسا Cدرک ت+ا!ر - \سس+ا ! دسس+ر ار ی"اوسسج Cدرسسب <درم
ار <وعد ت$ا+ یPیع !ا رد راد+ر B_س د"ام !ا د#" ی"ام( )دم Cدرب
رPمای> د#" هب  رPمای> هک د"درب  دسس"ادر,رب Cد%سسش!ر$ هسسب ار Cدرسسب 2 3
†یحسسR ار 'S <cسسمرت ! هجام \با ! <cمرت ! د!ادوبا ! دمحا ت+ا!ر هبD
هسسب #ی" ام ! 3Fتسا †یحR 'S دا%سا :تسا هتH, Jکاح ! 3تسا هتس"اد
! zسسPb (ا 6سسی> ! ه*ماسس&م دسسOع <ارسسجا (ا دسس&ب یPیع ر,ا 'S رب ‚ایb
(ا 6سسی> 'وسسX ،Jسسی"اد یسسم ¦س$ رای ]جوم ار 'S دمS د+د> 'S QرTت
هسسک \سس+ا <ارسسب ! تسسسا Cد%سسش!ر$ ت"امسسZ رد یسسش!ر$ <oاسسک ،zسسPb
،تسسسا هسستادر> یملاسسس #سسیX ه*ما&م ربارب رد ار ا?ب راد+ر ! <رت4م
ررسسtتم رادسس+ر هسسک \سس+ا <ارسسب دسسشاP" Jلاس هت!ر$ B%ج Cا,ره B>
3Jیتس"اد #+اج 6PحاR هب ار oاک 'د"ادر,رب ! ه*ما&م ¦س$ ددرG"
رسسه هسسک تسا 'S ]یع ی*ک ه@باZ یل! د%"ا!ر$ kویع هک تس"اد د+اب
'S دهاjب 'S تمیb (ا ا+ دهاjب 'S B%ج ! oاک )ا{ ! dRا (ا هک <#یX
هسسب ]سسیع د%j" Cدر!Sرب ار 'S (ا CداHتسا †یحR Qده هک ی%تساک 'ا%X
یسسم nسسیب ¦سسس$ ! Cد%سسش!ر$ هب oاک 'د"ادر,رب ]جوم ! د+S یم kاسح
3دوش
هسسک تسسسا 'S ]سسیع ]Pسسس هسسب Cدسسش هت!ر$ B%ج 'د"ادر,رب ~رش !
'S در 'اسسjما ر,ا اما ،د%ک در ار 'S هک دشاب هتشاد 'اjما راد+ر <ارب
Cدرسسم 'اوسسیح ا+ دشاب Cدش ف*ت B%ج هک ی%&م \+ا هب دشاب هتشاد" ار
'S در mسسح رG+د دشاب Cدرک dRاح .8;ا ]یع (ا راد+ر B_س ،دشاب
…را ! دسس%ک )راسس <اسZاOت ]سسیع 'S تباسسب دسس"اوت یسسم یل! دراد" ار
Ev
هسسک رادOم 'S تPس" هب oاک <ا?ب (ا یN#ج (ا تسا )راPع …را 3دریGب
5اسسpم <ارسسب ،دسس%ک یم Jک 'دوب Jلاس )روR رد oاک 'S تمیb (ا ]یع
اسسب ! دسسشاب دسسTj+ ]سسیع '!دسسب Cدسسش ه*ما&م B%ج 'S Jلاس تمیb ر,ا
oاسسک <اسس?ب Jهدسسj+ …را )روسسR \+ا رد دشاب دو" 'S تمیb ]یع دوج!
3Cد دوش یم هک تسا
'S ارو$ درک ادی> .8;ا ]یع (ا Qر; هک \+ا zحم هب هک تس"اد د+اب
درسسک یهاسستوک !ا ! تسسشاد 'اjما 6+ارب 'S در Cا,ره B> 3د"ادر,رب ار
ریاسست \سس+ا هک \+ا رGم 3در+c_ب د+اب ! ددر, یم Y(o !ا رب ه*ما&م ! nیب
ه"وسس, \سس+ا 'وسسX دسسشاب 'S Jسسjح هسسب رادسس+ر ! <رتسس4م dسس?ج تسس*ع هب
3د"راد" .8;ا 'S (ا ! د"ام یم یHUم Yاوع رب یها, dNاسم
نآ '$ح-M ندمآ د*د1 و ند$سر زا ;$1 ,!$م هلماعم
رهاسسš 'S 'دیسسسر هسسک تسسسا #+اسسج Cویم \ت!ر$ یتb! m*@م رو; هب
dسسیPb (ا 'S ی*سسRا }سس"ر اسس+ دسسشاب Cدسسش \+ریسسش یسسشرت (ا د&ب ا+ Cدش
هسسک <اه ه"ا4" \+ا Cا,ره 3دشاب Cدش رهاš یهایس ا+ <در( ا+ یرس
Cاوسس تسا #+اج ا?"S \ت!ر$ د+در, راjشS تسا Cویم تیح8R ه"ا4"
رPماسسی> 'وسسX 3دسسشاب 'S \تسسشاc, یbاسسب ~رسسش هب ا+ 'دیX ~رش هب 
:تسا هتH,
- ا?ح
/
8R
1
ر
1
د
/
P
g
+
1
یت
0
ح
1
€ / رم
1
p 0لا . / اPت
/
o 2
- یسس%&+ دوسسش رهاسسš 'S تیح8R را|S هک \+ا ات دوش یم" هت!ر$ Cویم
تیح8سسR ! 'دیسسسر ه"اسس4" ! را|S هک تسا تسرد Cویم \ت!ر$ یتb!
دوش رهاš 'S 2 3
دسشاب Cدس4" رهاسš 'S I8سR ه"اس4" Cاس,ره اسما 3F\یUیسش تس+ا!ر هبD
اسستداع Cاوسس دسسشاب 'دیX ~رش هب هک \+ا رGم تسی" #+اج 'S \ت!ر$
هسب دوسش nسbا! #سی" CداHتسسا دروم د+اب \+ارب C!8ع ! ری ا+ دوش CدیX
Cارسسمه 'S تیح8سسR روسس?š (ا 6ی> Cویم ر,ا ! 3تشc, هک dیلد 'امه
،ی;رسسش wسسیه '!دسسب تسسسا #+اسسج ه*ماسس&م \+ا دیسر …!ر$ هب 'اترد
uرسس&م رد د%شاب 'اترد هک Cویم dRا ! تسا 'اترد nبات Cویم 'وX
رد ا?%ت Cویم هک دسرب …!ر$ هب ا?%ت Cویم هj%+ا Q8 هب ،د%تسی" )ا$S
3دشاب یم )ا$S uر&م
~رش اب #ج 'S I8R 'دش رهاš (ا 6ی> Cویم \ت!ر$ هک ه"و, 'امه
~رسسش اسسب #سسج #سسی" #Pس تعار( ! ت4ک \ت!ر$ تسا Yارح 'S 'دیX
:هسسک تسسسا Cدرسسک تسس+ا!ر J*سسسم 'وسسX 3تسا Yارح 'درک !رد ! 'دیX
رPمای>  \سست!ر$ (ا ! 'S \سست$ر, }"ر (ا 6ی> امر Cویم \ت!ر$ (ا
یسس?" ددرسس, \سسم+ا )اسس$S (ا ! دوش دیHس هک \+ا(ا 6ی> ت4ک ! هشو
'وسس[مه #سسی" 'S د%سسش!رHب \یم( Cارمه ار ت4ک Cا,ره 3تسا Cدومر$
3تسا تسرد هک تسا ترد Cارمه یترد رس Cویم \ت!ر$
c=ج ه? '2ه ا?ر اE"آ رد هک ی*اهG$Q J:Uو+ف
ند!? +# 'Iو ه? ناشد!U
E‘
'اسسشدو B%ج هب 'دوب رت تb! هب د%تسه <وبر هک ی+اه#یX \ت!ر$
روسسG"ا هسسب روسسG"ا ! ]سس;ر هسسب ];ر <امر \ت!ر$ د%"ام ،تسی" #+اج
یسسم" mOحت ! تسی" \jمم <ربارب ! ه*|امم ا?"S 'دوب رت 5اح رد 'وX
ت*|اسسمم هسسب Jسس*ع Yدسسع هسسک تسسسا \+ا ی*Rا Cدعاb هj"S 5اح ! ،در+c>
\سست!ر$ اسسما 3تسسسا <رسسG+درب یسسj+ یسس"!#$ا 'وX تOیOح رد <ربارب!
5اسمک 5اسح رد ریسش 'وسX تسسا #+اسج ریسش <رادسOم هب ریش <رادOم
6سستS اسسب هسسک تسسسا 'S ریسسش \سست!ر$ یتسسسرد ~رسسش ! 3تسا 6+و
\سست!ر$ دسسشاب Cدش Cد"اشوج 6تS اب ر,ا 'وX ،دشاب Cد4" Cد"اشوج
! دراc, یم ر|ا 'S رد 6تS اب 'دیشوج 'وX تسا .و%مم ریش هب ریش
رسسیUPت 'ا#یم هک ت*ع \+ا هب د+اشD دوش یم" dRاح <ربارب ! ت*|امم
رد 6سستS هسسک <وبر #یX ره ! 'ا" دروم رد \ی%[مه ! 3Fتسی" ربارب ا?"S
رسG+د یسt&ب هسب 'S (ا یسt&ب \ست!ر$ دسشاب هتسشاc, <راjشS ر|ا 'S
3تسی" <ربارب ! ت*|امم 'وX تسی" #+اج
(نداE" و+<) Jهر
'وسسX ،تسسسا \تسسشاد هسسG" ! 'درسسک BPح ی%&م هب یبرع 'اب( رد \هر
:د+امر$ یم د"!اد
﴿ `   ´  ﴾ CروسD
Aر|دم L‘ 3F
- تسا 6+و dمع !ر, رد Bک ره 2 3
3تسا 6+و 5امعا BPح رد Bکره ی%&+
'اPیتسس4> ! هسسOی|! ار <#یX )ا{ هک تسا 'S هO$ ! .رش I8@Rا رد !
یسم 'Sرسb رد 3تسسسا ت%سس ! 'Sرسb 'S (اوسسج dسسیلد 3دس%هد رارb یما!
:د+امر$
﴿   .[ ﴾ ACرOب CروسD M‘L 3F
- دشاب Cدش QرTت ! zPb هک ی+!ر, ! \هر 2 3
رPمای> هک د"ا Cدرک ت+ا!ر \یUیش هک تسا 'S ت%س dیلد !  :
- ه
f
س* fه g ¢f
1
ر
h
ی
g
& fش1 ی*ع 1 <

د
f
و?
/
س+
1
د
1
%عf ا

عرد
f
\
1
ه 1 ر
1
2
- …ا Cداو"اسس رسسبارب هک <وج ربارب رد <دو?+ د#" ار 6+و Cر( ! .رد
تشاc, \هر دوب هت$ر, Yا! 2 3
Jهر )*ا+ش
nسسیب هک دشاب ی+اه#یX ه*مج (ا د+اب دوش یم هتشاc, \هر هب هک <#یX
Cدسسش فسسیbوت هسسک <#سسیX \تشاc, \هر B> ،دشاب تسرد 'S …!ر$ !
یسسم هتسسشاc, \سسهر ه["S هک تسا 'S رG+د ~رش 3تسی" تسرد تسا
،تسی" تسرد Yا! \تشاc, \هر B> دشاب ‚وسحم )ا{ ! \یع دوش
Yا! دسس+اب دوسسش یم هت$ر, \هر 'S ربارب رد هک <#یX تسا ~رش 'وX
Yا! ت$اسس+رد \سست$ر, \سسهر (ا دوTOم 'وX دشاب xUش هم{ رد <د?&ت
یسس%یع <#یX د"اوت یم" ! تسا هتشاc, \هر هب هک <#یX )ا{ (ا تسا
هسسک تسسسا ~رش ! ،دوش یم" 'S روTت ! درک dRاح ی%یع <#یX (ا ار
3دشاب Yو*&م \هر ه*ما&م Qر; !د <ارب Yا! 'S
EE
kدد+< یم مز5 Jهر OI!م هQ
هتسسشاc, \هر هب هک ار <#یX Cد"ری, \هر هک ددر, یم Y(o \هر یتb!
:دسس+امر$ یسسم دسس"!اد 'وسسX ،دسس%ک QرسسTت ! zPb تسا Cدش - ! \سسهر
دشاب Cدش zPb هک <!ر, 2 رسسک{ \سسهر <ارسسب ار zسسPb تHسسR هسسک \+ا 3
\سهر هسسب ار <#سسیX رسس,ا \+ارباسس%ب 3تسسسا 'S ~رسسش رب dیلد تسا Cدرک
یسسم دوسسب Cدر!اسسی" رد Cدسس"ری, \سسهر QرسسTت ! zPb هب ار 'S ! تشاc,
\سسهر zسسPb (ا 6سسی> \هر 'وX 3دریGب B> ار 'S ! Cدش 'امی4> د"اوت
یسسم ! #+اسسج تسسسا <دسسOع دراcسس, یسسم \هر هک یسک هب تPس" Cد"ری,
.وسسجر ! ¦سسس$ 3تسسسا Cدسس4" یسس&@b (و%ه 'وX ،د%ک ¦س$ ار 'S د"اوت
\سس+ا هسسب رادرسسک ه*یسسس! هب یها, ! دریGیم )روR راتH, ه*یس! هب یها,
d+ا( #یX 'S رب ار !ا تیj*م هک د%ک QرTت 'S رد <ا ه"و, هب هک ی%&م
3'S 5اpما ! …!ر$ ! nیب د%"ام د%ک
+س 9دع
l
# وا زا هک J*ا +Vم '2$" Jماf ,د"+$< Jهر
د"ز
،تسا ت"اما Cد"ری, \هر تسد رد دوش یم هتشاc, \هر هب هک <#یX
Bسس> 3تسسسا Cدرسک QرسسTت ! zسسPb Cدسس"راc, \هر C(اجا هب ار 'S 'وX
دوسسش mح (ا (!اKت ! <د&ت ]jترم 'S رد هک \+ا رGم تسی" 'S \ماZ
3د%%ی%X هک ا?ت"اما همه د%"ام
Cدسس"ری, \سسهر ریسسTOت ! <دسس&ت '!دسسب Cدش هتشاc, \هر هب #یX ه["ا%X
'وسX 3دوسش یسم" Jسک !ا Yا! (ا <#سیX ! تسسی" 'S \ماسZ ،دوش ف*ت
! تسسسا Yا! 'اPیتسس4> ! هOی|! FCدش هتشاc, !ر, هب هک <#یXD 'وهرم
!ا <د&ت ه*یسوب 'وهرم ر,ا اما ،دوش یم" Vbاس 'S 'دش ف*ت اب Yا!
9سسلام Qر; (ا هک د%ک QرTت 'S رد <ا ه"و, هب هک \+ا د%"ام دش ف*ت
ه["اسس%X 3تسسسا 'S \ماسسZ !ا دوسسش فسس*ت ! دشاP" (اKم Cد"راc, \هر !
'دروس د%,وسس (ا Bس> دس%ک 'وسهرم 'دسش فس*ت <اسعدا Cدس"ری, \هر
راد ت"اسسما ! \سسیما 'وسسX ،تسسسا رPسست&م !ا د%,وسسس ! دوسسش یم m+دTت
'دسسش فسس*ت <ارب هک دوش یم هت$ر+c> ! 5وPb !ا د%,وس یتb! ! تسا
]Pسسس اب ار 'S 'دش ف*ت <اعدا ر,ا یل! د%j" رک{ ار <رهاš ]Pس 'S
هسس%یب ! Cاوسس, هسسک دوسسش یسسم هت$ر+cسس> یتسسb! !ا <اعدا ،درک یم <رهاš
3تسا \jمم <رهاš ]Pس رب ه%یب هماbا ! Cاو, راtحا 'وX د%ک هماbا
د!ش یH" Jهر \
l
ف بج!م ماو زا ی]ع? 'Uاد+1زا?
Yا! Yامت هOی|! ! 'اPیت4> دوش یم هتشاc, \هر هب هک <#یX )ا{ همه
یسسم" \هر 9$ Yا! (ا یt&ب تادر>(اب اب B> تسا Yا! „ا#جا Yامت !
Yا! Yامت هک تسا Y(o \هر 9$ <ارب هj*ب درو یم" J?ب \هر ! دوش
3ددر, تادر>(اب
,دش ه:شاذ< Jهر ه? هک 9G$Q زا 9+$< ,+E? و ,دا>:سا
'سا
`aa
)روسسR هسسب Cدسس"ری, \سسهر Yا! o˜! تسی" تسرد 'وهرم (ا <ری, Cر?ب
!#سسج Jسسه 'S ! دوسسش یسسم دوسسس ! nسسH" ]جوسسم هسسک دسس+S یسسم رد یسسما!
3تسا Yارح ! <وبر )8ما&م
9سسلام ! Cدسس"راc, \هر <ارب ،'S Cد+ا$ ! Cرم| ! 'وهرم n$ا%م \+اربا%ب
رسسGم ددرسس, nHت%م 'S (ا <#یX هب دراد" mح Cد"ری, \هر ! تسا ی*Rا
'اوسسیح اسس+ دوسس4ب …راوسسس دسس"اوت یسسم هسسک دسسشاب <راوس 'اویح هک \+ا
'وX ،د%ک CداHتسا 'S (ا ! دش!دب ار …ریش د"اوت یم هک دشاب <ریش
رPمای>  :تسا Cدومر$
- '
1
اسک ا{˜ ه
f
سست fO1H1%
1
ب
f
k
/
ر
1
سس4g +
/
. / ر
g
سسt
0
لا!
1
ا

س"وه / رم
1
'
1
اک ا{˜ ه
f
ت fO1H1%ب
f
]
/
ک
1
ر+
/
ر
/
?
g

0
لا
ا

"وه / ر
g
م
1
2
- ! …ا هسس%+#ه رسسبارب رد دش …راوس 'اوت یم ار ی%هر <راوس 'اویح
…ا ه%+#ه ربارب رد د"رو یم ار ی%هر Cدریش 'اویح ریش 2 ت+ا!ر هب 3
3<راUب
(K+6# زا O=م) +8ح
هسسO$ I8@سسRا رد ! ،'درسسک nسس%م یسس%&م هسسب یسسبرع 'اسسب( رد رسسKح هم*ک
یسسj+ تسسسا .وسس" !د 'S ! 35اسسم رد 'درسسک QرسسTت n%م (ا تسا )راPع
دوس !ا <ارب ! Cدش n%م QرTت (ا هک یTUش تح*Tم ]Pس هب رKح
3تسا ریq تح*Tم <ارب رKح رG+د ! 3تسا
رد QرسسTت (ا 'اداسس" ! هیHسسس ! ه"اوسس+د ! =دوسسک nسس%م دسس%"ام :5!ا .وسس"
:د+امر$ یم هک تسا اد 5وb 'S dیلد ! ،6لام
﴿    ` ´ 
     
`  ``` ´
·´ ﴾ ACرOب CروسD M‘M 3F
- یسک ا+ ،Fدر ر”" (اD 'اوتا" ا+ هیHس تسا یOح !ا رب هک یسک ر,ا
! د%ک „8ما ار mح !ا یل! )روR \+ا رد ،د%ک „8ما د"اوت یم" هک دشاب
5دع هب دس+و%ب ار د%س 2 3
دوسس 5اوسسما رد هسسک 'ا?یHسسس تسسسا Cداد رPسس یلاسس&ت ! ه"احPس د"!اد
هسسک د%تسسسه ی"اسس,ر#ب ! 'اسسکدوک هسسک „اH&سسZ ! د%%ک یم ر+cPت ! Qارسا
'درسسک „8ما هب رداb یG"او+د ت*ع هب هک یسک ! د%%ک یم" QرTت وjی"
رد 'اسس"S n$اسس%م ! تح*سسTم <ارسسب 'اسس"S <اسسیل!ا اسس?"S تباسسی" هسسب تسسسی"
3د%%ک یم QرTت 'ا4لاوما
هسسک یسسسک رسسب 'داسس?" رKح د%"ام :تسا ریq mح <ارب رKح هک Y!د .و"
! هتسس4, ی$وسسUم ! =اسس"ر@ <رامیب راXد هک یسک رب ! ،Cدش B*Hم
3Cد%ب رب
،تسسسا 'اراسسjP*; ! 'وسس+د 'اPحاR mح <ارب B*Hم رب 'دا?" رKح اما
! دسس%ک )رداسسPم 'درسسک فسسb! ! هسسPه ! ه*ماسس&م هسسب دراد" mح B*Hم هک
]جوم !ا یلام )ا$رTت 'وX ،تسا .و%مم )ا$رTت nیمج (ا \ی%[مه
`a`
ارسسجا dسسباb ! cسس$ا" !ا یلاسم )ا$رسسTت Bسس> دوش یم 'ارG+د mح )و$
3دراد" Cد+ا$ !ا رب 'دا?" رKح o˜! تسی"
(ا Bسس> اسست تسسسا 'اسس|را! تح*سسTم تسس?ج رد رامیب رب 'دا?" رKح اما !
هسسب تPسسس" ! دسس%j" ی$رسسTت دو ی+اراد ˆ*| (ا 6یب رد 'و+د =8?تسا
3تسا رPت&م )وم رKح ! تسی" <رKح !ا رب 6یNاراد Yوس 9+
Cدوسب Cدرک تیR! 6لام Yوس 9+ (ا 6یب رد ! تشاد" Šرا! ر,ا B>
9سس+ هسسب تPسسس" ! تسسسا dسس;اب Yوسسس 9+ رب دا(ام تPس" هب تیR! \+ا
رPمای> 'وX 3تسا تسرد Yوس  :تسا Cدومر$
- J
g
j
/
ل fامسع g •
1
ی$
f
€ ‡ دا+(
f
J
g
j
/
سل fاوم
g

1
ˆ1 *| / J
g
j
/
ت fا$ 1!
1
د
1
%
g
عf J
g
ک
/
ا@ع g •
1
ه
1
*لا '
0
˜
f
2 3
- امسسش هسسب ار 'اسستلاوما Yوسسس 9سس+ دسس"!اد ،)اسس$! YاسسG%ه هب تOیOح هب
هسسب ار 'S ˆسس*| رد QرسسTت mسسح ی%&+ ،'اتلامعا رب C!8ع تسا Cدی4Uب
تسا Cداد امش 2 3
:Fی"ارP; ت+ا!ر رد !D - امسسش هب ار امش 5اوما ˆ*| رد QرTت د"!اد
امش 5امعا رب C!8ع تسا Cداد هbدR 2 Jjح دشاب هتشاد ی|را! ر,ا !
یسسم 6باسسبرا mح <ارب دPع رب 'دا?" رKح اما ! 3دوش یم 'ایب اد&ب 'S
5ام ،دPع 'وX تسی" تسرد 6بابرا C(اجا '!دب !ا QرTت B> 3دشاب
3دسسشاب یم 6بابرا 'S (ا دراد هXره ! دPع دو 'وX ! ،دراد" یت+o! !
(ا هک یسک ! دترم رب تسا ]جا! رKح WاUشا \+ا رب هک ه"و, 'امه
! ،\یم*سسسم mسسح <ارسسب تسا ]جا! 'دا?" رKح #ی" تسا هت4,رب \+د
]جا! 'دا?" رKح 'S رد QرTت ! 'وهرم تPس" هب #ی" Cد"ری, \هر رب
<ارسسب دوسسش یسسم Cدا?" رKح #ی" 'ا|را! رب 3Cد"ری, \هر mح <ارب تسا
یتسسb! دوسسش یم Cدا?" رKح #ی" راjهدب رب ! :وOح 'اPحاR ! تیم mح
3د%%ک 5اP"د ار !ا :اOحتسا 'اPحاR هک
ه$>س و ه"ا!*د Dد!ک K+6#
<ا CدNاسس$ اسس?"S رسسب 'داسس?" رسسKح o˜! تسی" تسرد ه"او+د =دوک QرTت
رسس,ا \سسjیل تسسسی" تسسسرد #ی" هیHس QرTت \ی%[مه ! ،تشاد دهاوU"
تسسسرد !ا nسس* ! :8; دسسشاب یسس&* :8; ! :8; رد هیHسسس QرسسTت
:8; 'وسسX تسسسا تسسسرد تسس?ج \+ا هب :8; رد !ا QرTت اما 3تسا
رد !ا QرسسTت اسسما ! ،تسسسا یلام QرTت هب ~وبرم رKح ! تسی" 5ام
رد :8; دسسشاب تسسسرد !ا ی"اسسKم :8; رسس,ا هسسک تسسسا \س+ا <ارب n*
\سس+ا QرسسTت Cاسس,ره 3دسسشاب تسسسرد دسس+اب یل!ا m+ر; هب !ا uوع ربارب
یسسم دسس"!اد 'وسسX دسس%%ک یسسم QرسسTت 'ا"S „ایل!ا دشاP" †یحR WاUشا
:د+و,
﴿ ``` ´ ﴾ - د%ک „8ما !ا یل! B> 2 3
C(ادسس"ا ره د

ج !ا (ا د&ب B_س ،تسا رد> .امجا هب „ایل!ا \+رت هتس+اش
یلاسسم ت+o! رد B> دراد ار رد> Jjح yا!د(ا Cرابرد دج 'وX ،د!رب oاب
،یسسR! ی
Œ
سسR! (ا دسس&ب ! <دسس&ب هسسPترم رد یسسR! B_س 3تسا \ی%X #ی"
رPمای> 'وX 3Jکاح B_س  :تسا هتH,
- ه
/
ل
1
ی
0
سل f!
1
o
0
\
g
م
1
ی
ž
سل f!
1
'
/
ا@*
g
س
ž
لا 2
`aM
- دشاب هتشاد" یل! هک تسا یسک یل! Jکاح ! 'ا@*س 2
'اسjما mسسا$ هسب 5اسم “سHح رد Bس> ،تسا ~رش تلادع „ایل!ا رد !
~رسسش تلادسسع د

سسج ! رد> ت+o! <ارب :د"ا هتH, یرب ! دوش یم" Cداد
3تسی"
cل>م K+6#
! ¡سس*Pم ! Cدیسسسر رسسس !ا <اسس?ما! ! 'و+د دعوم هک تسا یسک B*Hم
یسسم رKح !ا رب دو Jکاح هک دشاب !ا یNاراد ! 5ام (ا 6یب ا?"S رادOم
QرسTت \+ارباس%ب 3دس?" یسم رسKح !ا رسب 'اراسjP*; <اسZاOت هسب اس+ ،د?"
تسسسی" تسرد Cدش Cدا?" رKح <! رب 'S هب تPس" هک یلام رد B*Hم
'S Bسس*Hم QرTت Yدع dیلد ! 3د!ر یم 'ایم (ا <! رب رKح CدNا$ o˜!
رPمای> هک تسا  {ا&م رب  ! دسس%j" QرTت دو 5ام رد هک دا?" رKح
تسسادر> <ارسسب یسس%&+ تادر>(اسسب ار <! 'وسس+د ! تسس!ر$ ار !ا 5اسسم
تسس!ر$ ار 6لاسسم !ا <اسس?ما! 2 ی"اسسم( 3Jکاسسح ! یسسO?یب ! یسس%@bراد 3
رPمای>  !ا یهدسسب ! دوسب Cدسسش )ا$S راXد هک دوب Cد+ر ار ی+اه Cویم
رPمای> د+در, 'ا!ار$  هسسب )اbدR 'ا#یم هک دی%ک هbدR <! رب :تH,
رPمای> ،د+ام" 9*?تسم ار ا?"S ! ددر, !ا <ا?ما! ربارب هک د4" C(اد"ا 'S
 ! دسس+ریGب دسسش 'اسست Cرسس?ب ! دیت$ا+ هک ار هXره :تH, 6"اراjP*; هب
د+راد" رG+د <#یX \+ا #ج 2 3Fد"ا Cدرک i+رUت ار 'S !ا ریq ! J*سمD 3
اسس+ تسس!ر$ …!رسس$ 6ی> ! J*س )روR هب ار <#یX B*Hم Cا,ره اما
یسسم †یحسسR ه*ماسس&م !د \سس+ا دسس+ر …ا هم{ رد <د?&ت <ا?ب اب ار <#یX
:8; \سسی%[مه ! 3تسسسی" 'اراسسjP*; <ارسسب <ررسسZ 'S رد 'وسسX ،د%شاب
~اOسسسا ! 'دوسسم" WاسسTb ! !ا 'درسسک Iاسسj" ! !ا یسس&* :8; ! 'داد
اسه#یX \س+ا 'وسسX ،د%سسشاب یسم تسسسرد ! †یحR !ا (ا ا?%+ا همه WاTb
\+ا رد ! د%+ام" یم" )و$ 'اراjP*; (ا ار <#یX ! د"راد" 5ام هب یO*&ت
3د%هد یم" تسد (ا ار <#یX دراوم
م!س \* +? دازام رد راH$? K+6#
\سسب „ارب 'وX تسا ارجا 5وPb ! #+اج 6لام Yوس 9+ رد رامیب QرTت
Fه%ع ه*لا یZرD ر!ر&م - رPمای> هب ار 6لام Yوس 9+ ! درک تیR! 
رPمای> هک داد  د"ادر,رب !ا ه|ر! هب ار 'S B_س درک 5وPb ار 'S 2 3
! تحسسR دشاب هتشاد ه|ر! ! د%ک QرTت Yوس 9+ (ا 6یب رد رامیب ر,ا
! تسا تسرد د"داد C(اجا ر,ا تسا ه|ر! C(اجا رب فbوتم 'S یتسرد
تسسا †یحسR یتسb! Jسه ه|ر! C(اجا ! ،تسی" تسرد د"داد" C(اجا ر,ا
'S رد هسس|ر! رامیب lرم (ا 6ی> 'وX 3دوش رداR رامیب lرم (ا د&ب هک
ریq هب Šرا! lرم YاG%ه هب هک تسا #+اج 'وX \ی%[مه ! د"راد" یOح
3ددر, d+دPت Šرا!
,د=? و دT4 K+6#
تسرد !ا …!ر$ ! د+ر ،دهدب C(اجا <! هب Cد%ب 9لام ! kابرا Cا,ره
! درادسس" ار 'دوب 9لام یGتس+اش ! تbایل 'وX …دو <ارب ه" تسی"
`aL
یسسZار 'S هسسب 'وسسX تسسسی" تسسسرد #سسی" !ا <ارسسب 6jلاسسم C(اجا '!دب
3تسا Cد4"
_زاس و eلM
رد ! ،تسسا 6jمس4ک ! هع(اس%م nس@b یس%&م هسب یسبرع 'اب( رد †*R
<وسعد ! تموسT 'S هسب هسک تسسا <ا ه*ماس&م ! دسOع هسO$ I8@سRا
3ددر, یم n@b \ی$ر;
دسس"!اد 3تسسسا <وسسP" ˆ+دسسح ! 'Sرسسb †*سسR دسسOع (اوسسج یعرسسش dسسیلد
:تسا Cدومر$
﴿ `´  ﴾ A„اس" CروسD `M‘ 3F - <اربD †*R !
تسا رت?ب Fامش 2
:تسسسا هسستH, رPماسسی> ! - \
1
ی
g
م
f
* fسسس
g
م
/
لا \
1
سسی
g
ب
1
#
7
سسسN fاج
1

/
*
g
سسT
ž
لا 2 - \سسیب †*سسR
تسا #+اج \یم*سم 2 3
3Fدراد ار \یUیش ~رش :تسا هتH, ! تسا Cدرک ت+ا!ر ار 'S JکاحD
:تسا CدمS <رG+د ت+ا!ر رد ! - o

8
g
سح
1
Y
1
ر
0
ح
1
!
g

1
ا

مارح
1
d0 ح
1

1
ا

ح*
g
R
/
o
0
˜
f
32
- اسس+ ! 58ح ار یسسمارح هسسک یح*R رGم تسا #+اج \یم*سم \یب †*R
Fتسی" #+اج هکD د%ک Yارح ار یل8ح 2 دوسس †یحR رد ار 'S 'اPح \باD 3
\سسسح :هسستH, ! Cدرسسک تسس+ا!ر ار 'S #سسی" <cسسمرت ! تسسسا Cدرسسک ت+ا!ر
3Fتسا †یحR
eلM ا!"ا
3هZ!ا&م! 'درک هNرPت :تسا .و" !د †*R
:د+وGب هک تسا 'S 'درک هNرPت ! „ارا - هسسب هسسک 'S رسسب Yدرسسک †*R وت اب
یهدب \م هب ار دT"ا> Yراد وت رب هک <را#?j+ <اج 2 هNرPسست دOع \+ا هک
هسسZ!ا&م :†*سسR Y!د .وسس" 3†*سسR “Hل هب Yا! (ا یt&ب (ا تسا راjهدب
،دوسسش یسسم nسسbا! .ا#سس" دروسسم #سسیX ریq رب هک تسا یح*R 'S ! 3تسا
هک دری, )روR .ا#" دروم #یX (ا ریq <رG+د #یX رب †*R هک \+ا د%"ام
#سسیX تسسسا .ا#سس" دروسسم #یX (ا ریq هک m$اوت ! †*R دروم #یX \+ا ر,ا
! nH" †*R دروم #یX 'S ر,ا ! ،دراد ار nیب Jjح دشاب \یع ! ‚وسحم
3دراد ار Cراجا Jjح دشاب ت&H%م
اه هQ!ک و یم!H4 9اEهار زا ,دا>:سا jح
CارD cسس$ا" رسسیq ! Fیموسسمع CارD c$ا" :تسا .و" !د Cار هک تس"اد د+اب
هسسب WاTتا 'S (ا CداHتسا mح هک تسا یهار c$ا" Cار 3Fیمومع ریq
wسسیه ! دسس"راد 'S (ا ر!رسسم ! روسسPع :اOحتسا Yدرم همه هj*ب دراد" یj+
هسسب هسسک د+ام" QرTت یمومع رP&م ! Cار رد <ا ه"و, هب دراد" mح Bک
<ا هاسسش 'در!S '!رسسیب د%"ام ،د"اسر 'ا+( ! ررZ \+رباع ! 'ارcGهار
ه"ا !د هک ی"اP+اس تاس ا+ دشاب هتشاد دادتما Yدرم روPع Cار رد هک
!ا mسسح اسس?%ت رPسس&م ! رcسسGهار (ا CداHتسا mح 'وX ،د%ک dR! Jه هب ار
'S ~رش هب تسا #+اج د"اسر" ررZ \+رباع هب ر,ا \jلاب داK+ا 3تسی"
Cراوسسس ! Cدای> \+رباع هب هک د"(اس nHترم ! د%%ک د%*ب ار 'S ردb 'S هک
`a^
رPمای> هک تسا 'S ،'S (اوج dیلد ! 3د"اسر" ی"ا+(  =راسسPم تسسسد اب
دسمحا تس+ا!ر هبD 3دومر$ ]T" ‚اPع 6+ومع ه"ا رد ار ی"اد!ا" دو
Cار 6+وسسمع ه"اسس هک 'S 5اح ! 3FJکاح ! یO?یب ت+ا!ر ! …د%سم رد
! 'اد!اس" Cراسبرد هسسک oاسح 3دوسسب هس*لا 5وسسسر دKسم هب یمومع رP&م !
(اسسب ~رسسش! 3Jسسی%ک یم ‚ایb 'S رب ار رG+د <اه#یX J+راد x" kا#یم
دسسشاب 'ام*سم هب m*&تم رد 'S هک تسا 'S ی"اGمه Cار هب <رد 'درک
(ا ی"اسسGمه Cار هسسب رد 'درسسک (اسسب 'وسسX ،تسی" #+اج 'ام*سم ریq (ا !
رسسب Qرسس4م ار 6"امتاسسس هسسک تسسسا 'S دسس%"ام 'ام*سسسم رسسیq Qرسس;
! Fتسسسی" #+اسسج Jسسه 'S !D تسسسا 'S (ا رتسس4یب هسسj*ب د(اسسسب \یم*سسسم
3اتلاRا ه" \یم*سم ریq CداHتسا
=رتسس4م رسس,ا تسسسب \سسب هXوسسک دسس%"ام یموسسمع رسسیq ! c$ا" ریq Cار اما
'S رد ار یNاسس%ب ! <#سسیX هک تسا Yارح 'ا"S ریq ! هXوک dها رب ،دشاب
5اسسح هسسک 'اj+رسسش هسسمه ! هXوسسک dسسها Yامت C(اجا اب رGم 3د%%ک Šادحا
هXوک هب …رد هک تسا یسک هXوک dها ! ،تسا \ی%X هکرت4م =8م
رد ه" تسا هXوک رس ات …ا ه"ا رد (ا هXوک رد !ا mح ! دوش یم (اب
اسست …ا ه"اسس رد (ا 'وسسX دوسسش یسسم ی?ت%م هXوک رS هب هک تمسb 'S
3هXوک رS ات ه" تسا !ا دمS ! ت$ر ! ددرت dحم هXوک رس
هBا!ح
! .رسسش I8@Rا رد ! تسا 5اOت"ا ی%&م هب یبرع 'اب( رد هلاوح هم*ک
هم{ هب یسک د?&ت ! هم{ (ا تسا Yا! 5اOت"ا ! 'درک dO" یم8سا هO$
هک رG+د یما! هب تسا یما! \ت!ر$ تOیOح رد ! ،رG+د یسک د?&ت !
3تسا Cدش هتس"اد (اKم .رش ر”" (ا ،'ادب Yدرم د+دش (ای" ر;ا هب
هسسک \یUیش ت+ا!ر \ی%[مه ! تسا تما <ام*ع .امجا 'S (اوج dیلد !
رPمای>  :تسا هتH,
- n
g
P
1
ت
g

1
*
g
$ 1 „h•* fم
1
-*
1
ع 1 J
g

/
د
/
ح
1

1
n
1
P
f
ست
g

/
ا{ 1˜
f
!
1
J
7
س*
g
š
/

Œ
س% f• 1ل
g
ا d/ @
g
م
1
2 3
- (ا ! د!رسسب CرسسH; ! دسسشاب دوسس Yا! تسسادر> هسسب رداسسb هسسک یسسسک
امسسش (ا یسسj+ Cاسس,ره ! ،تسسسا Jسس*š دسس%ک <راددوسس 'S تادر>(اسسب
\سس+ا داد هلاوسسح تسسسا Yا! تادر>(اب هب رداb هک یسک هب ار 'اراjP*;
در+c_ب ار هلاوح 2 3
:تسا CدمS <رG+د ت+ا!ر رد ! - <ارسسب ار امسسش (ا یسسj+ راjهدسسب Cا,ره
\سس+ا دوسسب Yا! تسسادر> هسسب رداسسb هسسک دوسسم" هلاوح یسک هب 6ما! ]*;
در+c_ب ار هلاوح 2 3FیO?یب ! دمحا ت+ا!ر هبD
هBا!ح ی:سرد )*ا+ش
:تسا Y(o ی@+ارش هلاوح یتسرد <ارب
هسسب ار Yا! تسسادر> دسسهاو یسسم ! تسا راjهدب هک یسک ت+اZر :5!ا
هسسک ار یسOح ! دسسهدب هلاوسسح دسس"اوت یسسم !ا 'وسسX ،د%ک هلاوح رG+د یسک
3د%ک ادا دهاوUب هک ه"و,ره هب تسا ]جا! <! رب 'S <ادا
`as
،<رسسG+د هسسب دوسسش یسسم هلاوح !ا Yا! تادر>(اب هک یسک ت+اZر :Y!د
یتسسb! ! FراjهدسسبD تسسسا Cد%هد هلاوح د?&ت ! هم{ رد راjP*; mح 'وX
3دشاب یZار !ا هک دوش یم dOت%م ریq هم{ هب mح \+ا
3دشاب تبا| راjهدب د?&ت ! هم{ رد Yا! د+اب :Yوس
هسسک یسسسکD هسسی*ع 5اسسحم ! FراسسjP*;D ه
f
ب 5/ احم
1
…(اس ! m$اوت :Yرا?X
! Bسس%ج رد دسس+اب mسس$اوت \سس+ا 3تسا FCدش هلاوح <! هب Yا! تادر>(اب
! یبوسس ! تسا ت*?م یب ا+ دراد ت*?م هک 'S دعوم ! C(اد"ا ! رادOم
3دری, )روR †یحR 5وb هب ا%ب 'S <دب
دسس?&ت ! هم{ دوش nbا! †یحR ! یعرش )روR هب هلاوح ه*ما&م Cا,ره
یسسم <رسسب ! =اسس> FراjP*;D Cد"ر+c> هلاوح Yا! (ا FراjهدبD Cد%هد هلاوح
5وسسPb ار تادر>(اسسب هلاوسسح هسسک یسک د+S یم '!ریب !ا د?&ت (ا ! دوش
! =اسس> Cدسس%هد هلاوسسح Yا! (ا Cدسسش هلاوح <! هب Yا! تادر>(اب ! Cدرک
هسسک دوسسش یسسم dسسOت%م یسسسک هسسم{ هسسب راسسjP*; mسسح ! ددرسس, یسسم <رسسب
3تسا \+ارد هلاوح CدNا$ 'وX تسا هت$ر+c> ار Yا! تادر>(اب
'"اHf
،تسا <#یX \ت$ر+c> ! Yا#تلا ی%&م هب ت"امZ ! 'امZ هم*ک - \
1
م
f
سسZ
1
اcک
1
2 \ماZ )ام*ک 3تاس Y(o دو رب ار 'S ! دش Y#ت*م 'S هب ی%&+
Jتسسسه 'S dسسیمح ا+ 'S Jیع( ا+ 'S dیHک د%"ام Jیع( ! dیHک ! \یمZ !
'S هسسب Y#تسس*م ! J+اسسم" یسسم Y(o دو رب ار 'S ی%&+ تسا ی%&م 9+ هب
3Jشاب یم
دسس"!اد 3تسسسا تسسما .امجا ! <وP" ت%س ! 'Sرb ت"امZ یعرش dیلد
:د+امر$ یم
﴿ © ´ ©  ` ´
   ﴾ Aفسو+ CروسD vM 3F
- \سم ! ،دوسش یسم Cداد <! هسب رتسش 9س+ راسب دس"ادر,رب ار 'S Bسکره
Jتسه 'S هب Y#ت*م ! 'S \ماZ 2 رPماسسی> 3Jسس%ک یسسم 'S تلاسسHک ی%&+ 
:تسا Cدومر$
- Y
7
ر
f
اq J
/
ی
g
عf #
0
لا!
1
€ 7 اد

Ž 1 سم
/
ƒ/ س+
1
ر
f
ا&ل
g
ا!
1
2
- ! دوش Cد"ادر,رب ! دوش Cداد B> د+اب دوش یم Cداد ه+راع هک <#یX
تسا 'S هب Y#ت*م ! راjهدب در+c> یم ت"امZ هک یسک 2 تسس+ا!ر هسسبD 3
رد 'اسسPح \سسبا تسس+ا!ر ! 3هتسسس"اد \سسسح ار 'S هسسک <cسسمرت ! د!ادوسسبا
:هک تسا CدمS <راUب رد ! 3F6حیحR - رPماسسی> 6سسی> ار …ا C(ا%ج 
رPمای> ،'اوUب (ام" <! رب اد 5وسر <ا :د%تH, ! د"در!S  اسس+S :تسسH,
Ÿتسسسه یسسما! <! رسسب اسس+S :تسسH, 3دراد" :د%تH, Ÿدراد ی|اریم ! =رتام
دی"اوUب (ام" 'اتدو را+ رب :دومر$ 3را%+د هس <رS :د%تH, 2 Cداتbوبا 3 
(اسسم" <! رسب Jسس%ک یم د?&ت ار !ا Yا! تادر> \م اد 5وسر <ا :تH,
رPمای> B> ،'اوUب  3د"او (ام" <! رب
:هک تسا CدمS یNاس" ت+ا!ر رد ! - \ماسسZ ! dیHک \م :تH, Cداتbوبا
Jتسه !ا Yا! تادر>(اب 2 3
`a‹
'"اHf )*ا+ش
:تسا #یX هس ت"امZ یتسرد ! تحR V+ارش
Cدسسش 'S ت"امسسZ هسسک <#سسیX تا%سسش ! Cدسس%%ک ت"امسسZ تا%سسش :5!ا
یسسt&ب دسس"راد )!اسسHت Jهاسسب 'درسسک هPلاسس@م رسس”" (ا Yدرسسم 'وX ،تسا
فسس*تUم Cراسسب \سس+ا رد Qادسسها ! ،د%تسسسه ری, 'اسS یt&ب ! ری, تUس
! درادسس" یموسس*&م Yاسسجر$ ی+ا%سسشS ! ت$ر&م \+ا '!دب ت"امZ ! تسا
- ررq 2 3تسا
رد ! تباسس| 'S ت"امZ تb! رد د+اب دوش یم 'S ت"امZ هک یلام :Y!د
†یحR تسا Cد4" تبا| (و%ه هک <#یX ت"امZ B> دشاب راjهدب د?&ت
! Cدسسمای" ادرسس$ (وسس%ه 'وسسXD ادرسس$ …رهوسسش رب '( هOH" د%"ام ،تسی"
3تسی" تسرد 'S ت"امZ B> Fدوش یم ]جا! ادر$
Bسس> ،دشاب xU4م ! Yو*&م د+اب دوش یم 'S ت"امZ هک یلام :Yوس
یسسسک ر,ا B> 3تسی" تسرد دشاب Yو*&ما" 5و?Kم هک <#یX ت"امZ
'S تادر>(اب ت"امZ \م <راد ی"8$ رب هک ار <#یX :تH, <رG+د هب
تسسسرد دOع \یح رد 'درj" Yو*&م ! 'دوP" Yو*&م ت*ع هب ،J%ک یم ار
3تسی"
دراد mح راjP*; ! mحتسم ت$ر, )روR V+ارش ربارب ت"امZ Cا,ره
(ا دسس"اوت یسسم هک \+ا اما 3د%ک هPلا@م \ماZ (ا ا+ راjهدب (ا ار دو mح
تسسسا یbاب !ا رب (و%ه Yا! هک تسا \+ا <ارب د%ک هPلا@م راjهدب دو
رPماسسی> اcل 3Fددر, یم" هNرPت !ا رب هم{ ت"امZ درKم هبD  هسسک یتسسb!
:دومر$ ،درک تادر> ار Cدرم xUش Yا! Cداتbوبا - ه
/
ت
/
د
1

1

1
ر
f
ب
1
'
1
¸•
1
2
- دسس+در, 5احسسشو ! دسسش <رسسب !ا هم{ هک یتادر> ار 'S وت 'oا 2 رسس,ا
هسسم{ Cداسستbوبا ]"اسسج (ا تادر>(اسسب ت"امسسZ …ر+cسس> درسسKم هب ه["ا%X
رPمای> دش یم =ا> ! <رب راjهدب  هسک \س+ا اسما ! 3تسH, یسم" 'اس%X
تسا ت*ع 'S هب د%ک هPلا@م \ماZ (ا ار 6+و Yا! د"اوت یم راjP*;
رPمای> هک  :دومر$
- Y
7
ر
f
اq
1
J
/
•عf #
0
لا 2 - Y#تسس*م ! تسسسا راjهدسسب ت$ر+c> ار ت"امZ هک یسک
'ادب 2 هسسک درسسی, یم رارb هPلا@م دروم \ماZ یتb! :د"ا هتH, یرب !
9سسلام Yاسسما ]هcسسم \س+ا ! ،ددر, 'اوتا" ! #جاع تادر>(اب (ا راjهدب A
Cدسس?ع هسسب ! در+cسس> یم ار تعا@تسا هک یسک ! \ماZ ~رش ! 3تسا
ار QرTت یعرش یGتس+اش ! تbایل ! تی*ها !ا هک تسا 'S دری, یم
<! رسسب هسسک یسسسک ! ه"اوسس+د ! =دوک (ا 'درک ت"امZ B> دشاب هتشاد
تسسسرد تسسسا روسسPKم هسسک یسسسک ! تهاHسسس تسس*ع هب Cدش Cدا?" رKح
3د"وش \ماZ د%"اوت یم" WاUشا \+ا ی%&+ 3تسی"
'سا ,داد راکهد? 9اج ه? هک ار 9G$Q د"ا!# یم Jماf OI!م هQ
د+$V? c1 9و زا
اسسب ! درسسک ت"امسسZ !ا C(اسسجا اسسب ار یسسسک Yا! تادر>(اسسب یسک Cا,ره
راjهدسسب (ا ار 'S دسس"اوت یسسم ،دوسسم" تسسادر> ار 'S !ا <اسسج هسسب !ا C(اجا
ار دوسس 5ام !ا nH" هب ! C(اجا اب 'وX 3دریGب B> !ا (ا ! د+ام" هPلا@م
`av
رPمای> 'وX ! 3تسا Cدرک QرR ! هتادر>  :تسا هتH, - '
1
و
g
%
/
م
f
Ž g م
/
لا
1
J
g
?
f
س;
f
!
g
ر
/
ش/ د
1
%
g
عf 2
- د%تسه دو V+ارش 5وPb هب فšŽم 'ا%مŽم 2 3
! دسسشاب Cدادس" C(اسجا Yا! تادر>(اسب ! ت"امسZ <ارسسب راjهدسسب ر,ا اما
تسسادر> \+ا 'وX ،دراد" ار راjهدب (ا هPلا@م mح د(ادر_ب ار 'S \ماZ
تادر>(اسسب راسسjP*; Cاسس,ره 3تسا zحم 'اسحا ! .رPت ! ه"اP*;!اد !ا
راjهدسسب (ا ار 'S دسس"اوت یسسم \ماسZ درسسک هPلاس@م \ماسسZ (ا ار دو Yا!
3دهد )اK" ! د(اس اهر راjP*; Yا! تادر>(اب (ا ار !ا ات د+ام" هPلا@م
ز!=ه هک 9G$Q و '2$" م!لعم هک 9G$Q ند+ک '"اHf
'سا ,د&" بجاو
Yاسسجر$ 'وسسX 3تسی" تسرد دشاب یم" Yو*&م هک <#یX 'درک ت"امZ
رPماسسی> ی?" دروم <#یX \ی%X ! تسا ررq ! تسی" Yو*&م 'S  nسسbا!
تباسس| ! ]سسجا! (وسس%ه هک ی+ا?ما! 'درک ت"امZ \ی%[مه ! 3تسا Cدش
رسسب Cدسس%+S رد هسسک <دسسTj+ ت"امسسZ دسس%"ام ،تسسسی" تسرد #ی" د"ا Cد4"
هسک تسسا یسOح هسOی|! ! 'اPیت4> ت"امZ 'وX 3دوش یم ]جا! ی"8$
یسسسک هک \+ا د%"ام ،دری, یم" ی4ی> 'S kوج! (ا ! تسا Cدش ]جا!
'S <اسس?ب \م ! دش!رHب Bک '8$ هب ار دو 5ام :د+وGب رG+د یسک هب
<#سسیX 'درسسک ت"امسسZ 'وسسX تسی" تسرد \+ا هک ،J%ک یم \یمtت ار
3تسا Cد4" ]جا! ! تبا| (و%ه هک تسا
دسسOع هسسک <#سسیX ت$اسس+رد ! =رد ت"امسسZ دوسسش یسسم „ا%pتسسسا \سس+ا (ا !
،'S <اسس?ب اسس+ دسسشاب oاک #یX 'S Cاو تسا هت$ر, )روR 'S رب ه*ما&م
رسس,ا د%%ک ت"امZ ار oاک <ا?ب راد+ر ! <رت4م nH" هب هک ی%&م \+ا هب
kوسسی&م Cدسسش <راد+ر <oاک ر,ا :د+وGبD دمSرد kوی&م هت!ر$ <oاک
هسسب اسس+ 3FJ%ک یم \یمtت <ا Cداد Cد%ش!ر$ هب هک ار 'S <ا?ب \م دمSرد
<ا هسست$ر, هسسک امش <oاک <ا?ب ر,ا :د+وGب ! د%ک ت"امZ Cد%ش!ر$ nH"
#+اسسج ت"امسZ .وسس" \سس+ا ،Jسس%ک یسسم \یمtت ار امش <oاک دمSرد kوی&م
Yوسس*&م اسس?ب اسس+ oاسسک ]سسیعD تسسسا Cدسس4" تباسس| (وسس%ه mسسح هXر,ا تسا
یسسسک اسب ه*ماسس&م 'وسسX ! 3د%ک یم kاK+ا \ی%X 'S هب (ای" ار+( 3FCد4"
! یس"ارG" Cد%ش!ر$ ا+ راد+ر ! د+S یم 6ی> 'ا!ار$ تسی" هتا%ش هک
(ا دسس"ا Cداد هسسک ار <#سسیX ! دسسبای" ار <رسسG+د یسسj+ هک د"راد ار 'S ‚رت
uوسسع ! dسسباOم رسس,ا 3د"راد 'اPیت4> ! هOی|! هب (ای" B> د!رب 'ا4تسد
Cدسسش ت"امZ 'داد ت4,رب ! د

ر دمSرد kوی&م Cدش \یمtت هک <#یX
3دشاب هک Qر; ره (ا تسا ]جا!
'Bا>ک
ت"امسسZ هسسب WاسسTتا \jیل ! تسا ت"امZ یعو" Qاک †ت$ هب تلاHک
،تلاسسHک رد ! درسسیGیم رارb ت"امZ دروم Yا! ،ت"امZ رد 3دراد xUش
هسسب اد 5وb (ا ار 'S (وKم یها, ! دری, یم رارb تلاHک دروم xUش
دسس"ا هسست$ر, داب د!رد ! Y8س !ا رب ! ام رPمای> رب kوO&+ )رtح (ا dO"
:دومر$ هک
`a‘
﴿ · © ´  ´[ 
·· [ [ 
·´     
± ﴾ Aفسو+ CروسD ‹‹ 3F
- (ا ی"اسسمی> ! هسسOی|! هسس• \سس+ا اسست Jتسسسر$ یسسم" امسسش اب ار فسو+ ردارب
رسس|ا ربD هک \+ا رGم ،دی"ادر, یم رب ار !ا هک د+را_سب \م هب اد ]"اج
امسسش رسسب FŠداوسسح ! ،ددرسس, ]*سسس امسسش (ا )ردسسb رسسG+د تسس*ع ا+ lرم
د%%ک ه;احا 2 دوسس ! دراد دوسسج! !ا ددسسKم راسسtحا Yا#تلا ه+S \+ا رد هک 3
3تسا تلاHک .و" 9+
دسس%"ام یمدS mح ،Cدش <! تلاHک هک یسکرب Cا,ره تسا #+اج تلاHک
ر,ا اما 35ام هب هیPش Y(o تسا یOح 'وX Qcb د

ح ! WاTb تبوOع
هسسک یسک د%"ام ،تسی" تسرد <! راtحا تلاHک دشاب ی?لا د

ح <! رب
هسسب روم•سسم ام 'وX دشاب ا"( د

ح ! <راو kارش د

ح ! <د(د د

ح <! رب
3دشاب \jمم هک Yادام Jیتسه د!دح ~اOسا ! 'اها%, \+ا 'درک 'ا?%>
dسسمع 'S هسسب دوسسم" \سسیی&ت xUسسش Jی*ست <ارب ار ی"اjم dیHک ر,ا B>
هسک ی"اسسjم رد <! Jی*سسست دوسب Cدوسم%" \سیی&ت ار ی"اjم ر,ا ! دوش یم
تلاسسHک xUسسش Cاسس,ره 3دوسسش یسسم ]سسجا! تسسسا هت$ر, )روR تلاHک
ددرسGیم Vbاسسس !ا Cدس?ع (ا تلاHک درک Jی*ست تلاHک dحم رد ار Cدش
هسس+S رد 'وX دشاب هتشاد" دوج! 'درک Jی*ست (ا ی&"ام هک 'S ~رش هب
3تسا CدمS
﴿     ± ﴾ - امش رب FŠداوحD هک \+ا رGم
Fد%%ک ]*س امش (ا ار )ردb !D د%%ک ه;احا 2 3
دسس+در, ]+اq Cدش تلاHک ر,ا 3تسی" ]جا! Jی*ست )روR 'S رد ی%&+
راسسtحا ار !ا هسسک تسسسی" Y(o dیHک رب تس"اد یم" ار <! <اج dیHک !
3تسی" \jمم !ا <ارب 'وX ،د%ک
﴿  `±     ﴾ CروسD
ACرOب M‘‹ 3F
- 6"اوت ! nس! ردb هب رGم د(اس یم" ف*jم ار یسH" د"!اد 2
dسسیHک (ا Cدوسسب <! هسسم{ رسسب هسسک یلاسم درسسیمب Cدسسش تلاسسHک xUش ر,ا
3تسا CدوP" !ا ت"امZ رد 5ام 'وX ددر, یم" هPلا@م
'ک+ش و 'کرا&م
I8@سسRا رد ! ،تسسسا …#یمS ! ~8تا ی%&م هب یبرع 'اب( رد تکرش
هب رت4یب ا+ رH" !د <ارب #یX 9+ رد تسا یعرش mح 'دش تبا| .رش
3\ی&م ریq ! .ا4م m+ر;
رPمای> هک تسا 'S تکرش (اوج dیلد !  :تسا هتH,
- ا{–سس$ 1 ƒ/ P
1
حf اسسR امه / د
/
سسح
1
• \سسU/ +
1

1
ام \
f
یj
1

f
40 لا ˆ/ ل fا| 1 ا"•
1
یلا&ت
1
ه
/
*لا 5/ و
g
O/+
1
ام?% fیب
1

f
ت
/
ج
g
ر
1
1 ه
/
"
1
ا 2 3
- \سسم د"دسسش 9+رسسش Jسسه اسسب رسسH" !د Cاسس,ره :دسس+امر$ یم یلا&ت د"!اد
'اسس"S (ا یسسj+ هسسک ی"اسسم( ات Jشاب یم 'ا"S اب ! Jتسه 'ا"S Yوس 9+رش
هسسب یسسj+ 'وسسX 3دسسشاب Cدسس4" دوسس 9+رش هب تکرش رد ت"ای ]jترم
`aE
Jتسسسی" 'اسس"S اسسب ! J+S یم '!ریب 'ا"S 'ایم (ا \م درک ت"ای <رG+د 2 3
3Fد"ا Cدرک ت+ا!ر ار 'S Jکاح ! د!ادوباD
تسسکرب ی%&+ J+S یم '!ریب 'S (ا \م :د+امر$ یم د"!اد هک \+ا ی%&م
3دراد" تکرب تکرش \+ا ! دوش یم yرا 'ا4لام (ا
اE:کرا&م و اE:ک+ش ا!"ا
:د%تسه .و" !د ا?تکرا4م .او"ا 'ا%&لا ƒکرش ! ،'ادب¢ا ƒکرش 3
هسسک د"وسسش 9+رسسش دوسس 'دسسب اب \یکرا4م ی%&+ :'ادبا تکرش 5!ا .و"
5اسسمح ! ربراب ا+ رG%هS ا+ راK" رH" !د هک \+ا dpم 3تسا d;اب .و" \+ا
'اسس"S 'اسسیم رد 'اس4Pسک است دسس"در, 9+رسسش Jسسه اسسب 'ار! هسس4ی> رسسG+د !
دسسشاب یj+ 'اش ]سک Cاو تسا d;اب تکارش \+ا هک دشاب تکارش
! mسسHتم 'اسسش هسس$رح ! ]سسسک ]Pسسس Cاوسس ! )!اسHتم ا+ دشاب ربارب !
فسس*تUم ! )!اسسHتم اسس+ راسسK" اسسب راسسK" ! رسسG%هS اب رG%هS dpم دشاب دحتم
3oوج اب ~ای تکرش dpم د%شاب
<رسG+د (ا Yادسک رسه n$اس%م ! dسمع ! \ست هک تسا \+ا 'S '8@ب dیلد
رسسیq هسسب هسس" دراد WاTتا …دو هب Bکره د+او$ ! تسادج ! #+امتم
! \سسیی&ت رد Q8تا ! 'ا"S \یب 6jم4ک ! .ا#" هب دشاP" d;اب ر,ا 3!ا
! ت&%R 'دوب دحتم )روR رد 9لام Yاما 3ددر, یم رK%م دNاو$ ر+دOت
3د"اد یم #+اج ار 'S اO*@م هHی%حوبا Yاما ! هتس"اد #+اج ار 'S ه$رح
Cدسسیما" 'ا%ع ت?ج 'S هب ار تکرا4م .و" \+ا :'ا%&لا تکرش Y!د .و"
! C(ادسس"ا رسسب ار دوس :اOحتسا ! ¦س$ ! QرTت 'ا%ع 9+رش ره هک د"ا
د%تسسسه <!اسسسم mسسح \سس+ا رد Jسسه اسسب همه ! دراد رایتا رد 5ام ]سا%ت
3'اویح راس$ا همست!د د%"ام
ˆ+دسسح 'اسسمه dسسیلد هب 3تسا تسرد ! †یحR تکرا4م .و" \+ا - \سسم
Jتسه 9+رش !د \یموس 2 3تسا دO&%م 'S یتسرد هب #ی" .امجا !
ی:سرد )*ا+ش نا=عBا Rک+ش یتسسسرد <ارسسب : ƒکرسسش دسس%X 'اسس%&لا
:تسا ~رش #یX
dسسpم هسسک <#سسیX !د رد اسس+ دشاب یG%+دO" رد تکرا4م \+ا یتس+اب :5!ا
دسس%با+ ~8تا دو B%ج اب Cا,ره Jه dpم <اه#یX 'وX ،د%شاب یم Jه
\سس+ا Bسس> 3د%سسشاب یم یG%+دO" هب هیPش ! د%تسی" #ییمت dباb رG+دمه (ا
ی+اسسه#یX رد ! ،تسسسا تسسسرد 'S 5اpما ! وج ! Yد%, رد تکرا4م .و"
تسسسرد تسسسی" \سسjمم اسس?"S رد ~8تا ! د"وسسش یم \یی&ت تمیb اب هک
dسسباb تسسسا #سسییمت Cدسس%%ک یسسHUم هک …#یمS ! ~8تا 'وX دشاب یم"
5اسسpما ! kS ! \یم( ! 9*م ! —اب د%"ام 3تسی" تسرد B> CدوP" روTت
3ا?"S
تکراسس4م Bسس> درسسی, )روR B%ج Jه <اه#یX رد تکرا4م د+اب :Y!د
رد Bسس%ج Jسسه <اسسه#یX 'S دسس+اب ! 3تسسسی" تسسسرد ف*تUم B%ج !د رد
یسسل! د%تسسسه یسسj+ B%ج رد هک ی+اه#یX رد B> ،د%شاب یj+ #ی" تHR
(ا 'وسسX تسسی" تسسرد ،هتسسjش ! Jلاسسس د%"ام د%تسی" یj+ تHR رد
„ایسسشا هسسک تسا 'S تکرا4م .و" \+ا 5اح ! تHR 3د%تسه #+امتم Jه
``a
#+اسمتم Jسه (ا یتکرسش 5اوسما رس,ا 'وسX د%شاP" #+امتم Jه (ا یتکرش
! تسسسیک 5اسسم هسسک تسسسا xU4م د+S 6ی> ف*ت یj+ رد ه["ا%X د%شاب
3دری, یم mح '!دب ار <رG+د 5ام 'اj+رش (ا یj+
هسسک د"وسسش هسستUیمS ! ~وسس*Uم <ا ه"و, هب یتکرش 5اوما یتس+اب :Yوس
!د دارسسH"ا YاسسG%ه هسسب …#سسیمS \سس+ا ! دشاP" \jمم <رG+د (ا یj+ #ییمت
ر,ا o˜! د%شاب ادج Jه (ا 5!ا هک تسا ~رش …#یمS ی%&+ ،تسا 5ام
تکارسسش هسسب .اسس4م )روسسR 'امه هب ! دشاب .ا4م <#یX تکرش 5ام
'وسسX ،دسس%jیم ت+اسسHک دوسسش dسسRاح Šرا mسس+ر; (ا اسس+ ددرسس, <رادسس+ر
دوسسش یسسم dRاح تسا رG+دمه (ا „اکرش 5اوما #+امت Yدع هک دوTOم
3تسا تسرد B>
„اکرسسش C(اجا Cا,ره B> ،تسا QرTت رد „اکرش '{ا ! C(اجا :Yرا?X
دسس+اب 3تسسشاد د%هاو V*ست QرTت رب 9+ ره دش dRاح رG+دمه <ارب
QرسسTت 'وسسX یتکرسسش 5اوسسما رد „اکرسسش (ا 9+ ره QرTت هک تس"اد
Cدسسع! اب د+اP" ! تسا <ر!رZ تکرش †لاTم )اعارم B> تسا dیک!
هسسب دسس+اP" ! ،'ا!ارسس$ ررسسZ ! 6حاسس$ 'اسس+( هسسب هسس" ! ،دسسش!رHب ت*?م !
3„اکرش رG+د C(اجا اب رGم د!رب )ر$اسم
دسسشاب „اکرسسش ه+امرسسس روسسار$ هسسب ! C(اد"ا هب ه*Rاح دوس د+اب :JK%>
(ا <#سسیX رسس,ا 'وسسX 3)!اسسHتم اسس+ د%سسشاب <!اسم dمع رد „اکرش Cاو
اسب تکراس4م ! تکرسش دسOع دوسش Cداد رارسb یj+ dمع ربارب رد دوس
هسسک ه"وسس, 'اسسمه 3تسسسا .وسس%مم Jه 'S ! ددر, یم ~و*Uم uارb دOع
~رسسش تسسسی" #+اسسج „اکرسسش (ا یسسj+ <ارسسب 'ا+( (ا یN#ج 'درک ~رش
یسسرب ! 3تسی" #+اج !ا <ارب !ا 5ام (ا yرا Jه دوس (ا ی+#ج 'درک
! uارسسb هسسب هسسب هیPسسش ار تکارش ! هتس"اد #+اج ار dمع \+ا „ام*ع (ا
تسسسا #+اج uارb رد هک ه"و, 'امه B> 3د"ا Cدر!S kاسح هب هZراOم
mس+ر; هسب دشاب هتشاد ار دوس (ا m$اوت دروم رادOم ر,راک ! dماع هک
رسسبارب رد تکرسسش 5اسسم (ا یتمسسسb هسسک دشاب #+اج د+اب تکرش رد یل!ا
! دوسسش Cدادرارb د%ک یم راک رت4یب 'ارG+د (ا هک „اکرش (ا یj+ dمع
Yدرسم 'وسX ،درسیGب ار تکرسش 5ام (ا <رادOم دو ی$اZا dمع <ارب
اسسب Jسسه رG+د <اه#یX رد هک ه"و, 'امه د"راد )!اHت Jه اب 'درک راک رد
dسسZاHت ! )!اسسHت دوسسج! اسسب رسس,ا هک تس"اد د+اب ! 3د"راد )!اHت رG+دj+
دسسOع د%سشاب 9+رسسش <!اسسسم روسس; هسسب دوسسس رد هک د%%ک ~رش ه+امرس
هسسب دسس+اب دوسسس دسس%"ام Jسسه ا?تراسسس ! ددرسس, یسسم CاPت ! دسا$ تکرا4م
3ددر, n+(وت „اکرش 5اوما تPس" هب ! روار$
'سا G*اج د!ق4 !" زا 'کرا&م هلماعم دق4
دسس%ک ¦سسس$ ار دسسOع \سس+ا دسس"اوت یم دهاوUب Cا,ره „اکرش (ا 9+ ره B>
دسس%"ام Bسس> تسسسا یت&H%م ! …(اس ! یتح*Tم دOع 9+ دOع \+ا 'وX
دسسOع د"اوت یم „اکرش (ا 9+ ره هک ه"و, 'امه 3تسا #Nاج تلاک! دOع
\سسی%[مه ! د%ک 5#ع #ی" ار دو د"اوت یم 9+ ره د%ک ¦س$ ار تکرا4م
¦سسس$ تکراسس4م درسسیمب „اکرش (ا یj+ ر,ا ! ،د%ک 5#ع #ی" ار 6j+رش
```
تسسی*ها 'وسسX دراد ار lرسسم Jسسjح Jسسه „اسسمqا ! یG"اوسس+د ! 3ددرسس, یسسم
تسسسد QرسسTت رد „اکرسسش (ا 9سس+ رسسه تسسسد ! دسس"ام یم" یbاب QرTت
3Fد"وش یم kوسحم \یما Yادک ره ی%&+D 3تسا ت"اما
'Bاکو
! دوش یم :8;ا <راc,ا! ! z+وHت رب Jه یبرع 'اب( رد تلاک! هم*ک
:هسسسس+S \سسسس+ا دسسسس%"ام 3'درسسسسک “سسسسHح رسسسسب Jسسسسه ﴿ ´ 
 ` j´ ﴾ A'ارمع 5S CروسD `vL 3F
- تسا ی”$اح ! 'اP?G" وjی" ! تسا ی$اک ام <ارب اد"!اد 2 3
6"دوسسب Cد"( 5اح رد ار دو راک یسک هک تسا 'S هO$ I8@Rا رد !
:د+امر$ یم هک تسا اد 5وb 'S (اوج dیلد ! 3د%ک راc,ا! <رG+د هب
﴿  j ±
 ` ´ ﴾ Aفسس?ک CروسسسD
`E 3F
- دیتسرHب ر?ش هب 'اتلو> \+ا اب Cارمه ار 'اتدو (ا یj+ 2 3
! د!ر یم را(اب هب 'ارG+د تلاک! هب ! <رG+د <اج هب یj+ هj%+ا ی%&+D
\ب!رمع ˆ+دح رد ! 3Fد%ک یم د+ر ƒیم• رPماسسی> :تسسسا CدمS <رUTلا
 ! 3'ایHسسسوبا رتسسد هPیPسسح Yا Iاj" 5وPb <ارب دوم" دو dیک! ار !ا
3د"راد .امجا 'S (اوج رب 'ا"ام*سم ! تسا CدمS Jه 'S (ا ریq
'Bاکو زا!ج )*ا+ش
یعرسسش رسس”" (ا †یحسسR روسس; هسسب هسسک تسا 'S یتسرد ! تحR ~رش
دروسسم ]سس*@م دسس"اوتب ا

سسTUش دو FCد%%ک راc,ا! ! Cد"ری, dیک!D dکŽم
دراد ت+o! 'S رب ا+ تسا 'S 9لام هک \+ا ت*ع هب دهد YاK"ا ار تلاک!
رد هسسک یسسسک ! ه"اوسس+د ! =دوسسک (ا 'داد تلاسسک! Bسس> ،دسسج ! رد> د%"ام
\سس+ا 3تسسسی" تسسسرد Iاj" رد 'درک تلاک! ا+ تلاک! <ارب تسا Yارحا
'دسسش dیک! B> ،دراد دوج! #ی" دوش یم dیک! هک یسک <ارب V+ارش
! یسس*ک Cدسسعاb ! 3تسسسی" تسسسرد #ی" ه"او+د ! =دوک (ا 'درک تلاک! !
تسا \+ا 'S ه@باZ - ار 'S دسس"اوتب دوسس اسسTUش 'اسسس"ا هسسک <#یX ره
د%ک 5وPb ار تلاک! ا+ دریGب dیک! 'S رد د"اوت یم دهد YاK"ا 32 <#یX !
ددرسس, یسسم <راسسج 'S رد تلاسسک! ! درسسی, یسسم رارسسb تلاسسک! دروسسم هسسک
تسسسرد ! #+اسسج 5و?Kم #یX رد B> دشاب Yو*&م هک تسا 'S 6;رش
3تسی"
'Bاکو مکح
دسس%"اوت یسسم \ی$ر; (ا 9+ ره هک تسا #+اج دوOع .و" (ا تلاک! ! دOع
! یbاسس$را تسسسا <دسسOع 'وسسX ،دسس%هاوUب هسسک تb! ره د%%ک ¦س$ ار 'S
! Qرسس; رسسه (ا دسسشاب #Nاسسج هسسک در+c> یم mOحت یتb! \+ا ! یتح*Tم
! دسس%ک 5#ع ار دو dیک! dکŽم هک د%ک یم kاK+ا تح*Tم یها, 'وX
هسسک درادسس" تسسqار$ یهاسس, dسسیک! \ی%[مه ! ،درامGب تلاک! هب ار <رG+د
\سسی$ر; (ا 9سس+ رسسه \تاسسس Y#سس*م B> دهد YاK"ا #یX 'S رد ار تلاک!
:هسسک تسسسا CدسسمS ˆ+دسسح رد ! 3دوسسش یسسم 'اسس"S راjشS ررZ ]جوم - o
1
``M
ر
1
ار
1
Z
f
o
1
!
1
ر
1
ر
1
Z
1
2 - Y#سس*م 'اس"ا د+ر+c_ب ار ررZ د+اP" ! دیهدب ررZ د+اP"
تسی" 9+ wیه هب 2 3Fهجام \با ! دمحا ت+ا!ر هبD
دوسسOع 5اح 'وX ،ددر, یم ¦س$ تلاک! دOع \ی$ر; (ا یj+ lرم اب !
QرسسTت تسسی*ها رسسG+د دوسسم" )وسس$ هک یTUش 'وX ! تسا \ی%X #+اج
،ددر, یم d;اب تلاک! دOع #ی" \ی$ر; (ا یj+ 'دش ه"او+د اب ! 3دراد"
dسس;اب تلاسسک! Jسسه (اسسب دش yرا dکŽم 9*م (ا تلاک! دروم #یX ر,ا !
3د%ک فb! ا+ دش!رHب ار #یX 'S هک \+ا د%"ام دوش یم
'سا J$ما Y$کو
Cاسس,ره Bسس> ،تسا \یما تسا هت$ر+c> ار 'S تلاک! هک <#یX رد dیک!
]سسjترم 'S رد هک \+ا رGم تسی" 'S \ماZ دش ف*ت تلاک! دروم #یX
ت"اسسما ]سس*; !ا (ا dسسک

Žم 'وسسX ،دشاب Cدش یهاتوک ! ریTOت ! V+رHت
WاUشا رG+د د%"ام ف*ت رد !ا 5وb ! ،تسا هتس"اد \یما ار !ا ! Cدرک
یسسj+ ! 3تسا 5وPOم !ا 5وb #ی" در <وعد رد ! دوش یم هت$ر+c> \یما
تلاسسک! دروسسم هسسک <#سسیX dRا هک تسا 'S 'درک یهاتوک <ا?تروR (ا
Jی*سسست راد+ر هب ار 'S هک ا?ب ت$ا+رد (ا 6ی> ! دش!رHب ار Cدش nbا!
رد ار 'S اسس+ ! درسسی, راjب ! د%ک 5ام&تسا C(اجا '!دب ار #یX 'S ا+ ! د%ک
3دراcGب F(رحD 'S m+o ! ]سا%م <اج ریq
Y$کو _و+ف و د*+U
ار 'S درادسس" mسسح ،oاسسک \ت!ر$ رد Cدش dیک! m*@م رو; هب هک یسک
! راjسسشS 'اسس+( اب ! دO" ریq هب ! Fdpملا \م|D #یX 'S dpم <ا?ب ریq هب
dسسمحت dسسباb اسسPلاq هسک تسسسا 'S راjسسشS 'اس+( ! 3دسسش!رHب 6حا$ \Pq
تسسلoد ]سس*@م \+ا رب ! د%ک یم Jjح \ی%X )داع ! Qرع 'وX تسی"
<دراوم \ی%X رد ،دشاب هتH, تحارR هب هک تسا \+ا هل#%م هب ! ،دراد
د+ر ه*ما&م \ی$ر; تb! ره هک تسا \ی%X ه" رGم 3درک QرTت د+اP"
دسسO" <ا?ب رب dمح د"درک <راج m*@م رو; هب ار ه*ما&م دOع …!ر$ !
3دوش یم dحم ! ر?ش 'S i+ار 5و> ! رZاح !
ه$ل4 +? و د+A? د!U 9ا+? ار 'Bاکو در!م G$Q Y$کو
د=ک را+Iا د!U Yک!م
دراد" mح تسا Cدرک 5وPb ار تلاک! <#یX \ت!ر$ دروم رد هک یسک
„اسسtتbا \سسی%X Qرسسع 'وX ،دش!رHب 6jXوک د"(ر$ هب ا+ دو هب ار 'S
! درسUب 'ا(را دو <ارب هک تسا x+رح 'اس"ا ات&یP; 'وX ! د%ک یم
<اسس?ب ! تمیb 6+ا#$ا رد د%ک …8ت dیک! هک تسا 'S Jه dکŽم Qده
رسسب رارسسbا اما ! ،دراد دوج! داtت dکŽم ! dیک! Qده \یب رد ! !ا <oاک
هسسک تسسسا <#سسیX رد رارbا هک Cدش n%م 'S (ا ت?ج \+دب 6*کŽم هی*ع
3دراد ار …!ر$ Jjح #ی" د+ر ،:و$ Jjح رد ! تسی" 'S 9لام
را+Iا
``L
3تسا <#یX 'درک )اP|ا ی%&م هب یبرع 'اب( رد رارbا - œ
/
ی
g
سس40 لا ر
0
سسسb 1 2
dیلد ! ،mح هب 'درک Qارتعا ی%&+ .رش I8@Rا رد ! 3دش تبا| ی%&+
:د+امر$ یم د"!اد ! 3تسا تما .امجا ! ت%س ! 'Sرb 'S
﴿  [  ´  
´ · ± ﴾ A„اس" CروسD `Ls 3F
- ادسس <اسسZر <ارسسب ! Fدسسی%ک ارسسجا ار تلادسسع !D دسسی%ک Vسسسb هسسب Yاسسیb
Jسسه 'اسستدو 'اسس+( هب ر,ا یتح Fدیهدب mح هب )دا?ش !D دیهدب )دا?ش
دشاب 2 3
تسا CدمS ˆ+دح رد ! 3تسا رارbا 'امه 'داد دو هی*ع رب )دا?ش !
رPمای> هک  :تH,
- ا?
1
سسم
g
ج
/
ر
g
ا$ 1 ت
g
س$ 1ر
1
ت
1
ع g ا '
f

f
س$ 1 ،اc 1 ه 1 €
h

1
ر
1
م
g
ا -*
1
ع 1 B
/

g
"
1

/
اª
1
د
/
q
g
ا!
1
2 3 - Bسی"ا <ا
دوس رس,ا !رب Fد%ک یم ا"( هب J?تم ار 6"( هکD درم \+ا '( 6ی> ادر$
\ک 6مجر درک Qارتعا Cا%, 'S هب 2 3F\یUیش ت+ا!ر هبD 3
†یحسسR یل!ا m+ر; هب رارbا B> تسا †یحR رارbا رب )دا?ش 'وX !
3تسا
:تسا .و" !د دوش یم رارbا 'S هب هک <#یX


ح ]جوم درک <#یX هب رارbا یسک ر,ا B> ،ه*لا mح هب رارbا یj+
B_سسس <د(د ! ی,راوسس یسسم ! اسس"( دسس%"ام ددرسس, یسسم یسس?لا د!دسسح (ا
رPماسسی> 'وسسX 3دوش یم هت$ر+c> <! (ا دش 'امی4> ! ت4,رب  هسستH,
:تسا - )
f
ا?P
/
4ž لاب
f
د
1
!
g
د
/
ح
/
لا ا!
g
¼ /ر
1
دا f 2 - دی%ک n$د ه?Pش اب ار د!دح 2 \سس+ا ! 3
هسسک د%ک یم ه?Pش داK+ا تسا Cدش 'امی4> ! هت4,رب رارbا (ا دو هک
رPمای> ! 3د+وGب تسار دراد 'اjما  هب - #عام 2 هسب Qارتسسعا دوس هسک
:تسسH, ! درسسک اسس"( - ت
1
سس*P
f
b 1 9
1
سس*
0
&
1
ل
1
2 - یسسشاب Cدیسسسوب ار !ا د+اسسش 2 رسس,ا
هسسک <! هسسب zسس+ر&ت ! \Uسسس \سس+ا \سستH, دوسسP" 5وسسPOم رارbا (ا 'امی4>
رد رارسسbا (ا ت4,رب CدNا$ هک تس"اد د+اب ! 3تشاد" <ا CدNا$ ددر,رب
دسس%ک یسسم Vbاسسس !ا (ا ار nسس@b ! 'دسس+رب تسد دح هک تسا \+ا <د(د
ی"اسس"ا mسح 'وسسX دسس%ک یسم" Vbاسسس !ا (ا ار Cدسسش Cدسس+د(د 5اسسم یل!
3تسا
یسسO™ح هسسب یسسک ر,ا B> 3تسا ی"اس"ا ! یمدS mح هب رارbا :Y!د .و"
دو رارbا (ا B_س درک رارbا 'S 5اpما ! Qcb د%"ام ی"اس"ا :وOح (ا
! هسس*لا mسسح \سسیب :رسس$ ! ،تسی" 5وPb !ا ی"امی4> ! ت4,رب ،ت4,رب
ر”" دروم یشو> J4X ! هحماسم ه*لا mح رد هک تسا 'S ‚ا%لا mح
3تسا ر”" دروم <ری, ی> ! تسی" \ی%X ‚ا%لا mح رد ! ،تسا
را+Iا )*ا+ش
:تسا تسرد ~رش را?X اب رارbا
تسسسرد ه"اوسس+د ! =دوسسک رارسسbا Bسس> ،تسسسا dسسOع ! —وسس*ب :Y!د ! 5!ا
„اسسمqا ! یسسشو?یب راسXد هک یسک ! 3تسا .و%مم 'ا"S QرTت ! تسی"
ه"اوسس+د Jسسjح Cدش d+ا( هجوم رcع اب 6*Oع هک یسک \ی%[مه ! تسا
3د"راد ار
``^
! Cارسسکا هسسب رارسسbا Bسس> ،تسا راPجا Yدع ! رایتا \تشاد :Yوس ~رش
! Cارسسکا 'وX دوش یم" یعرش Jjح „ا4%م ی%&+ 3تسی" تسرد راPجا
هسسب یPسس*b ر!اسس+ ! یPسس*b 'اسس%یم;ا دوسسج! اسسب ،'S هب رارbا ! رHک رب راPجا
3دراد" ررZ یل!ا m+ر; هب 'ام+ا ریq رد B> دراد" <ررZ 'ام+ا
رارسسbا ر,ا 3تسا تسرد xیU4ت ! #ییمت ! دشر \تشاد :Yرا?X ~رش
<! رسب 'داس?" رسKح o˜! تسی" †یحR 5ام هب هیHس رارbا دشاب 5ام هب
3دراد" <ا CدNا$
تسا ]جا! !ا رب ه*لا \یب ! !ا \یب ! تسا Jjح رهاš ]سح رب \+ا !
!ا رارسسbا اسسما 3دسس%ک dسسمع ! „اسس$! یلام رارbا 'S هب رKح n$د (ا د&ب هک
راسس?š ! nسس* ! :8; هب !ا رارbا ! تسا دح

]جوم هک ه["ادب FهیHسD
! 3دسس"راد" 5ام هب یO*&ت هک د%تسه <روما ا?%+ا 'وX ،دوش یم هت$ر+c>
3تسا دیشر Jjح هیHس Jjح )اراPع رد
هسسب 'S ریسسسHت <ارسسب ! تسا تسرد 5و?Kم هب رارbا :5و?Kم هب رارbا
<#سسیX ره هب تسا 5وPb !ا 'ایب ! ریسHت ! ،دوش یم ه&جارم <! دو
\سسی%[مه ! دسسشاب Jسسه =دسس"ا هسسXر,ا ددر, d+دPت 5ام هب ! دشاب 5ام هک
5وسسPb #سی" تسسا †یحسسR 'S <ری,ار$ ! <راد?G" هک <#یX هب !ا ریسHت
'S <رسسی,ار$ ! Cدسس+د Jسسی*&ت }سسس هسسب !ا ریسHت ! رارbا د%"ام ،دوش یم
!ا ریسسسHت ! ،تسی" Yارح ا?"S <راد?G" ! ا?"S <ری,ار$ #ی" تسا †یحR
<ارب ه" هک یGس ! (ار, ! =و د%"ام دوش یم" <راد?G" هک <#یX هب
:دسس"ا هسستH, یسسرب ! 3تسسسارح ! “سسHح <ارسسب هسس" ! دراد <دوسسس راjسسش
3تسا „یش 5اح ره هب 'وX تسا †یحR #ی" 'S هب ریسHت
،تسسسا تسسسرد 'S رسسیq ! رارbا رد 'درک ا%pتسا :'درک رارbا رد ا%pتسا
هسسب ا%pتسسسا رسس,ا 3تسسسا CدسسمS „ا%pتسا ی"ا!ار$ هب ،'اب( ! 'Sرb رد 'وX
“Hل - دهاوUب اد ر,ا 2 هسسک \سس+ا dسسpم دسس+S یم" kاسح هب رارbا ،دشاب
'S رد 'وسسX 3دسسهاوUب ادسس ر,ا دراد 3333 دTj+ \م رب ی"8$ :دشاب هتH,
رد ،Cد%+S رد تسا <#یX هب Yا#لا 'ایب ه"و, \+ا ! تسی" رارbا هب Y#ج
اسسب !د \+ا ! تسا Cدوب 8Pb هک تسا <#یX (ا 'داد رP رارbا هک یلاح
3دراد تNارب !ا هم{ هک تسا 'S dRا ! د"راد )ا$ا%م Jه
! دسسشاب هتسسسوی> رارسسbا اسسب هسسک تسسسا 'S هسسب ~!ر4م „ا%pتسا یتسرد !
! یسH%ت فbوت ! هتjس \+اربا%ب ،د%+S kاسح هب dTتم )داع ]سحرب
! دسس"راد" <ررسسZ 'S 5اسسpما ! هس@ع ! ه$رس ! 'اب( }%, Cاتوک فbوت
3د%+S یم" kاسح هب ه*Rا$
5اسسح رد 'S یتسرد اما ،تسا 'اسj+ <رامیب ! یتسرد%ت 5اح رد رارbا
ه"اسسGیب nسسH" هسسب رسس,ا <راسسمیب 5اح رد رارbا اما ! 3تسا رهاš یتسرد%ت
nسسH" هسسب رارسسbا رسس,ا ! ،تسسسا †یحR یتسرد%ت 5اح رد رارbا د%"ام دشاب
هک تسا CدمS رد یتلاح هب رامیب 'وX ،تسا †یحR Jه (اب دشاب Šرا!
هبوسست هسسب راسسjها%, ! رجاسس$ ! ،دسس+و, یم تسار تلاح 'S رد Jه وGq!رد
تسسسی" †یحسسR Šرا! <ارسسب راسسمیب رارbا :د"ا هتH, یرب 3در!S یم <!ر
3تسا 'ا|را! (ا یt&ب 'دوم" Y!رحم 'S (ا دوTOم یها, 'وX
``s
ه*را4
'!دسسب تسسسا تسس&H%م 'در!Sرد 9سس*م هسسب ! 9سس*مت یسسبرع 'اب( رد ه+راع
تسسسا 'دسسش nHت%م ! 'درب دوس 'درک IاPم .رش I8@Rا رد ! ،uوع
'S )ا{ ! dسسRا <اOب ~رش هب دشاب 58ح 'S (ا 'درب nH" هک <#یX هب
یلا&ت <اد 5وb 'S یعرش dیلد ! 3د"ادر,رب 6PحاR هب ار 'S ات #یX
:د+و, یم هک تسا
﴿   ´ ﴾ A'وعام CروسD v 3F
- د%%ک یم n%م ار یG"ا را#با ! d+اس! '
f
داد ت"اما هب هک ا?"S ! 2 3
ه+راسع رG+دسسمه (ا ار 'S 'اG+اسسسمه هسسک تسسسا <#یX 'وعام (ا دارم !
رPمای> :هک تسا CدمS <وP" ت%س رد ! 3د"ری, یم  رPی }%ج (!ر رد
<! هسسب 'اوHسسR ! تسس$ر, ت+راع هب ار یهر( ! .رد هیما \ب 'اوHR (ا
دمحم <ا :تH,  Ÿی%ک یم ]Tq ار 'S
رPمای>  :تH,
- ƒ7 س"
1
و
g
م
/
t
g
م
1
ƒ7 +
1
ر
f
اع ی
1
ه
f
dg ب
1
،o
1
2 3
- Cدسسش \یمسسtت 'S 'داد تسس4,رب هسسک Yری, یم ه+راع ار 'S هj*ب ریU"
تسا 2 3
'دوسسب ]حتسسسم رسسب —اPTلا \با ! 3FJکاح ! یNاس" ! د!ادوبا ت+ا!ر هبD
3تسا Cدرک dO" ار .امجا 'S 'داد ! \ت$ر, ه+راع
ه*را4 ی:سرد )*ا+ش ،تسا ~رش #یX د%X ه+راع یتسرد <ارب :
هتشاد ار ی"اKم ه+ری dمع YاK"ا ! .رPت تی*ها Cد%هد ه+راع د+اب :5!ا
تسسسرد Cدسسش Cداسس?" رسسKح !ا رسسب هسسک یسسسک (ا 'داد ه+راسسع B> ،دشاب
3تسی"
ه+راسسع 9سس*م دوسسش یسسم Cداد ه+راسسع هسسک <#یX Cر?ب ! ت&H%م د+اب :Y!د
ه+راسسع داد Cراسسجا رد هسسک ار <#سسیX <رج•تسم ر,ا \+اربا%ب ،دشاب Cد%هد
<#یX هک یسک یل! تسا 'S ت&H%م 9لام !ا 'وX ،تسا تسرد دهد
ت&H%م 9لام !ا 'وX دهدب ه+راع ار 'S دراد" mح تسا هت$ر, ه+راع ار
(ا 'درسسب Cرسس?ب ! ،دراد ار 'S (ا 'درب Cر?ب ! .اHت"ا mح هj*ب تسی" 'S
nسسH" ! دوس 'دوب IاPم ]*; هک یسک ! ،تسا Cدش IاPم <! <ارب 'S
dسسیلد هسسب 3تسسسی" 'ارسسG+د هسسب 'دوب IاPم \+ا 5اOت"ا 9لام دراد ار 'درب
!ا وس*ج هسک یکاروس ! Cدسش J+دسOت <! هسب هک ار <#یX 'ام?م هک \+ا
! هسسبر, 5اسسpم <ارسسب دسس+اP" ! دسس%ک یسم" IاسسPم دوسس ریq <ارب Cدش Cدا?"
3دهد =ارو (ا ار 'S 5اpما
ه+راسسع Bسس> ،دسسشاب د%مدوسسس دوسسش یم Cداد ه+راع هک <#یX د+اب :Yوس
'داد ه+راسسع Cدسس+ا$ 'وسسX تسسسی" †یحسسR درادسس" تسس&H%م هک <#یX 'داد
3تسا 'S (ا .اHت"ا 'امه
(ا دسس&ب هسسک دشاب <ا ه"و, هب دوش یم Cداد ه+راع هک <#یX د+اب :Yرا?X
! ‚اسسPل ! )اسس"اویح دسس%"ام دسس"امب یbاسسب 'S )ا{ ! dسسRا 'S (ا .اسسHت"ا
'S (ا .اسسHت"ا اسسب هسسک <#سسیX 'داد ه+راسسع Bسس> ،)oS را#سسبا ! =اسسشو>
دسس%"ام دسس"ام یسسم" یbاب 'S )ا{ 'وX ،تسی" تسرد دوش یم 9*?تسم
``‹
'وX 3'S 5اpما ! 'وباR د%"ام Cد%%ک =ا> داوم ! اه nمش ! اه یکارو
ه+راسسع تحسسR ~رش ! تسی" \jمم dRا =8?تسا '!دب ا?"S (ا .اHت"ا
3'S (ا .اHت"ا (ا د&ب تسا <ا ه+راع „یش )ا{ ! dRا 'د"ام ،'داد
'سا 'سرد د$قم و jلWم تر!M ه? نداد ه*را4
'!دسسب ! mسس*@م )روسسR هسسب ار ه+راسسع (ا .اسسHت"ا دسس"اوت یم Cد%هد ه+راع
تسسb! هب دیOم ار .اHت"ا ! 'دوب IاPم د"اوت یم ! د+ام" IاPم تb! \یی&ت
! .وسجر 'S (ا دس"اوت یسم دسهاوUب تسb! رسه هسک ه"وG"اسمه ،د%ک ی%ی&م
#+اسج دوسسOع هس*مج (ا ه+راسع 'وسسX ،دراد درتسسم ار 'S ! دسس%ک تس4,رب
(ا ار 9سسلام رسس,ا 3دسس"#ب Jسس?ب ار 'S دسس"اوت یسسم دسسهاوUب تb! ره ! تسا
'داد ه+راسسع 9سسی" راسسک (ا Yدرسسم Jسسی%ک n%م ه+راع 'داد ت4,رب ! .وجر
3د%%ک یم .ا%تما
اسسب درو یم J?ب ! دوش یم Qر;رب 9لام .وجر اب ه+راع هک ه"وG"امه
ه+راسسع lرسسم اسسب ! !ا رسسب 'داسس?" رسسKح ! !ا 'دسسش ه"اوسس+د ! 9سسلام lرم
هسس|ر! ! دروسس یسسم Jسس?ب ! دوسسش یسسم Qرسس;رب #سسی" Fری&تسسسمD Cدسس"ری,
ار 'S هj"اس%X ! ،دس"راد" ار ه+راسع 5ام&تسا mح !ا lرم (ا د&ب ری&تسم
رسسج• دسس+اب د%%ک 5ام&تسا € \سسی%[مه ! دسس%هدب ار 'S رسسی”" د#سسم ! dسسpملا
ه+راسسع 5ام&تسسسا رد 'ایTع kاjترا دوج! اب ار 'S 'داد ت4,(اب ه%+#ه
3د%+ام" تادر>
ه*را4 '"اHf
(اسسKم رسسیq 5ام&تسسسا رسس|ا رد ر,ا تسا Cدش هت$ر, ت+راع هب هک <#یX
هسسک 'اوHسسR 'اسسمه dسسیلد هسسب 3تسسسا 'S \ماZ Cد"ری, ه+راع دوش ف*ت
رPمای>  :تH, - تسسسا Cدسسش \یمtت ه+راع 'S هj*ب ریU" 2 'S 'وسسX !
،'دسسش فسس*ت YاG%ه هب B> تسا ]جا! 6"داد ت4,رب هک تسا یلام
رPسست&م فس*ت (!ر رد 'S تسیb ! تسسسا ]سجا! 'S <ا?ب ! تمیb تادر>
د%"ام دراد" ت"امZ دوش ف*ت ه+راع (اKم 5ام&تسا ر|ا رد ر,ا ! 3تسا
3<راوس ر|ا رب ا>را?X 'دش kوی&م ! 'دیشو> اب ‚اPل ی,دوسر$
(نا+V*د 0ا!ما ی"اود4 K+6#) ب63
! تسسسا دسس"!اد ]سسtq ]جوسسم ! تسسسا CریPسسک 'اها%, ه*مج (ا ]Tq
:تسا اد 5وb ]Tq 'دوب Yارح dیلد
﴿  `· ±´ [ ±
`´´ ﴾ ACرOب CروسD `‘‘ 3F
- د+روUم mحا%ب ! d;اب هب دو 'ایم رد ار رG+دمه 5اوما 2 3
﴿ ` `´ 
 ´ ·   ´ Q 
 ´  
 ﴾ A\یHH@م CروسD ` r L 3F
- رسس> ار 'S د%"اتسسس یم dیک Yدرم (ا 'وX هک 'ا"S ،'اش!ر$ Jک رب <ا!
د%هاک یم 'S (ا د%%ک یم ه"امی> Yدرم <ارب 'وX ! ،د%%ک یم 2 3
رPمای> هک تسا CدمS ˆ+دح رد !  :تH,
``v
- ی$
f
اcه 1 J
g
j
/
م
f
و
g
+
1
ƒ
f
م
1
ر
g
ح
/
ک
1
Jj
/
ی
g
*
1
ع 1 Y
7
ار
1
ح
1
J
g
j
/
Z
1
ار
1
سع g •
1
!
1
J
g
j
/
ل
1
او
1
سم
g

1
!
1

/
„1امد
f
'
0
˜
اcه J
g
ک
/
د
f
*
1
ب
1
ی$
f
اcه 1 J
g
ک
/
ر
f
?
g
ش1 2 3 - ‚وماسس" ! 'اتلاوما ! 'ات"و تOیOح هب
دسس%"ام تسسسا Yارتسسحا <اراد ! تسسسا Yارسسح رG+دسسمه رسسب mحاسس" هسسب 'اسست
! \یم(رسسس \سس+ا رد ! Cاسسم \سس+ا رد 'اسستتمرح ! Cاسسم \سس+ا رد 'اسستمارتحا
ر?ش 2 3F\یUیش ت+ا!ر هبD 3
هسب ! Jس*š هسب <#سیX \ست$ر, (ا تسسا )راسPع یسبرع 'اسب( رد ]سTq
]سسا%م ! \سما dسحم (ا ی"اسس?%> ! Jس*š هب ار 'S ر,ا ! ،راjشS )روR
هسسب ار 'S رسس,ا ! ،دوسسش یسسم Cدسسیما" تbرس ! <د(د دریGب #یX 'S <ارب
رسسب رسس,ا ! ،دوش یم Cدیما" ی"#هار ! هبراحم دریGب ر!( ! رباjم m+ر;
یسسم رد ار 'S هک دوش یم Cدیما" ‚8تا دریGب ار 'S ! Cدش CریX 'S
ار !ا هسسک \سس+ا mسس+ر; (ا ! تشادرب ت"اما )روR هب ار 'S ر,ا ! ،د+ابر
.رش I8@Rا رد 3دوش یم Cدیما" ت"ای ت$ر, ار 'S د"ا هتس"اد \یما
! <د

سس&ت )روسسR هسسب ریq یOح رب هP*q ! „8یتسا (ا تسا )راPع ]Tq
3(!اKت
Cار دس%"ام ی"اسGمه ! IاسPم ی"اسjم رد یسTUش ت"وjس ! تماbا د%"ام
)روسسR هسسب یسسسک \یم( ! 5ام هب هP*q ! „8یتسا ا+ ! دKسم ! یمومع
رد یسسبرح ر$اسسک }سس%X (ا ار ی"ام*سسسم 5ام یسک ر,ا 3(!اKت ! ی"ا!دع
دسس"ادر,رب 6PحاسسR هسسب ار 'S ات در!Sرد ]Tq 'ام*سم تسد (ا ا+ در!S
رسسب „8یتسسسا 3تسسی" ]سTq !ا dمع \+ا ! د+S یم" kاسح هب ]Rاq !ا
C(اسسجا '!دسسب هسسک یسسسک B> تسا #یX 'S ]سا%م ! روار$ <#یX ره
یسسسک ! ،دسس+S یسسم kاسح هب ]Rاq د%ی4%ب !ا …ر$ ! ~اسب رب یسک
ار ه"ا ]حاR ا+ ! د%ک '!ریب ار ه"ا ]حاR ! دوش <ا ه"ا dاد هک
یسسسک ! ،تسسسا ]Rاq )روR !د ره رد دو4" dاد دو ! د%ک '!ریب
! „8یتسا دTb ر,ا دشاP" اK"S رد ه"ا ]حاR ! دوش <ا ه"ا dاد هک
رسسیq ]کرم رب راوس هک یسک ! ،تسا ]Rاq دشاب هتشاد 'دش CریX
هب دراcG" ! دوش 'S رب 6PحاR 'دش راوس n"ام ا+ FC(اجا '!دبD دوش
در دش تبا| ]Tq Cا,ره ! 3تسا ]Rاq !ا دشاب هتشاد یسرتسد 'S
3د(ادرسس_ب ار kوسسT•م ربارب د%X هXر,ا تسا ]جا! 'S 'داد ت4,رب !
3تسا ]جا! 'S ت4,رب Jه (اب
تسسسا ]سسجا! تسا Cدش ]Tq هک <#یX 'داد ت4,رب هک ه"و, 'امه
kوی&م )!اHتلا هبام ! …راD 'S 'دش xbا" تمیb ! تمارq تادر>
تسس?ج (ا Cدسسش ]سسTq هسسک <#سسیX Cاوسس 3تسسسا ]جا! F#ی" 'S Jلاس !
ادسس&ب ! Cدش ]Tq یbاX 5اح رد هک \+ا dpم ،ددر, Jک ! xbا" تHR
ه"وسس, \+دسسب دسسبا+ 6هاک ! دوش xbا" #یX 'S )ا{ هک \+ا ا+ Cدش رqo
3تسا هتسjش اد&ب ! Cدرک ]Tq Jلاس ار 'S هک
هع>ش
<راسس+ ! 'دیسس4Uب !رسسی"D ت"اعا ! ت+وOت ی%&م هب یبرع 'اب( رد ه&Hش
یم !ری" د%ک یم CداHتسا ه&Hش mح (ا هک یسک 'وX ،تسا F'د"اسر
9+رسسش هسسک تسسسا 'S .رسسش I8@Rا رد ! 3دوش یم <را+ <! هب ! دبا+
``‘
یسسم ررسسZ nسس$د ! تکرا4م ]Pس هب <د+دج 9+رش (ا ار <#یX یم+دb
<ر!( ! <رسس?b 'در!Sرد 9سس*م هسسب ! 9سس*مت mح رG+د )راPع هب ! ،دری,
تکرا4م ]Pس هب 9*مت mح \+ا هک د+دج 9+رش رب تسا J+دb 9+رش
J?سسس „اکرسسش (ا یسسj+ هسسک یسس%&م \سس+ا هسسبD 3دوش یم تبا| ررZ n$د !
دوسسش یسسم ادی> <د+دج 9+رش B> دش!ر$ یم <رG+د هب ار دو .ا4م
\سس+ا دهاو یم" ! د%ک یم 9*مت ار د+دج 9+رش J?س یم+دb 9+رش !
3Fدوش ه$اZا <! هب د+دج 9+رش
3تسا Cدرک رک{ <راUب هک تسا یت+ا!ر ه&Hش mح )وP| dیلد
- رPمای>  .اسس4م )روسسR هسسب ! دسسشاب Cدسس4" JیسسسOت هسسک <#یX ره رد
دسس+در, ادسسج ! xUسس4م (رسسم ! د!دح Cا,ره ! درک ه&Hش هب Jjح دشاب
تسی" ه&Hش mح رG+د تb! 'S 2 :تسا CدمS رG+د یت+ا!ر رد 3
333 دش \ی%X یqاب ا+ یل#%م ا+ ی%یم( رد Cا,ره 2 هب ˆ+دح رد nبر هم*ک
3تسا 'اتسب ! —اب ی%&م هب راو+د ا+ V+اح ! 5#%م ی%&م
هع>ش @+ش
:تسا #یX د%X ه&Hش )وP| V+ارش
B> دشاب تیعا4م …#یمS ! ه@لاUم m+ر; (ا 9+رش J?س د+اب :5!ا
یسسم" تباس| یG+اسسمه ! راوسسج تکرسسش mسس+ر; (ا 9+رسسش <ارسسب ه&Hش
:دوب هتH, هک تشc, هک ˆ+دح 'امه dیلد هب ،دوش - <#سسیX ره رد 3333
دشاب Cد4" JیسOت هک 2 3
تسسسا \سسjمم 'S JیسسسOت هک دشاب <#یX رد ه&Hش ! تکارش د+اب :Y!د
! ری4مش د%"ام تسی" ر+c> JیسOت هک <#یX رد ه" 5#%م ! \یم( د%"ام
3دوش یم" تبا| ه&Hش 'S رد هک 'S 5اpما
د%"ام JیسOت (ا B> د+اب دوش یم ارجا 'S رد ه&Hش هک J?س 'S :Yوس
دوسسش JیسسسOت رسس,ا هسسک <#سسیX رد B> ،دشاب .اHت"ا dباb JیسOت (ا dPb
'اسسکد دسس%"ام ،تسسسی" تسسسرد nHسسش ،دوش d;اب JیسOت (ا 6ی> ت
f
&H%م
یماسسمح دسس%"ام ! درسسک d+دPت 'اکد !د هب ار 'S دشاP" \jمم هک یjXوک
هسسک یسسG%ت ! 9سس+راب Cار دسس%"ام ! درسسک Yاسسمح !د ار 'S دسسشاP" \سسjمم هک
3ا?"S 5اpما ! دوش یم JیسOت Cار !د هب دشاP" \jمم
ه"ا ! \یم( د%"ام ،ددر, \jمم 'S dO" ! دشاب 5وO%م 'S د+اP" :Yرا?X
رPمای> 'وX 3تسی" تسرد ه&Hش 5وO%م „ایشا رد B>  :تسسسا هتH,
- تسسسی" #Nاسج ه&Hسسش 'اتسب ا+ 5#%م رد #ج 2 ! \سسیم( nباست 'استرد ! 3
5#سس%م یسس%&م هسسب nسسبر “سسHل ˆ+دح رد 'وX ! 3تسا 5(ا%م nبات اهراو+د
یسس%&م هسسب VNاسسح “سسHل ! ،دوسسش یسسم اسسها%ب همه dماش 'S ! تسا CدمS
3ددر, یم #ی" 'اترد dماش راو+د
! راوسس+د رد Cدسسش ]سسT" <اهدمک ! Qر ! 5#%م <اهرد تی&Pت \+ا رد !
ه"اسس m*@م 'درب Yا" ! …!ر$ YاG%ه رد هک ی+اه#یX Yامت ! اه CرK%>
'اسسترد ! هسس%?ک †لاTم ر,ا یل! د"راد ار Jjح \یمه د"وش یم 'S nبات
هسسX رسس,ا د%سسشاب یسسم 5وO%م 'وX 3تسی" ه&Hش ا?"S رد دش!رHب ا?%ت ار
3د%شاب Cدش هتساو Jه ه4یمه <ارب
``E
Yا?س <اه(رم ! د!دح ! دشاب Cد4" JیسOت یتکارش 9*م د+اب ! :JK%>
ˆ+دسسح 'امه dیلد هب ددر, یم d;اب ه&Hش mح o˜! دشاب Cد4" \ی&م
3mباس
<ا?ب 'امه اب ار Cدش هت!ر$ J?س د"اوت یم دراد ه&Hش mح هک یسک
<دسسO" ! رسسZاح ا+ دشاب هتشاد ت*?م ! دعوم Cاو دریGب Cدش هت!ر$
رد ریاسست ! تسا <رو$ ه&Hش mح (ا CداHتسا هب Yادbا 3هیس" ه" دشاب
رPماسسی> 'وسسX 3تسسسی" #+اسسج 'S  :تسسH, - 5
f
اسسO& fلا dŒ سسح
1
ک
1
ƒ/ &
1
سسسHg 4ž لا
1
2
- دسس%با> ! دسس%بو"ا( 'دوسس4, دسس%"ام تسا <رو$ ه&Hش (ا CداHتسا 2 \سسباD
3Fتسا Cدرک ت+ا!ر فی&Z د%س اب ار 'S هجام
یم )و$ دو4" CداHتسا 'S (ا ارو$ ! دو4" )رداPم 'S هب ر,ا ه&Hش !
(ا د%+ا4Gب ار …د%بو"ا( ر,ا 6کرس ! Cدیمر رتش هک ه"و, 'امه ددر,
:هک تسا Cدش ت+ا!ر ! 3د!ر یم تسد - ا?P
1
| 1ا! \م
1
ل f ƒ/ &
1
H4ž لا
1
2 - ه&Hش
د+ام" )رداPم 'S هب ارو$ هک تسا یسک 'S (ا 2 3
<روسس$ د+اب B> تسا Cدش تبا| ررZ n$د <ارب هک تسا یOح 'وX !
\سسیب (ا ریاسست اسسب :د"ا هتH, یرب ! 3]یع ]Pس هب د

ر رای د%"ام ،دشاب
ˆ+دسسح اسسما ! ،د!ر یسم" - 'S (ا رسس,ا تسسسا رتسسش دسس%بو"ا( 'وسسX ه&Hسسش
د!ر یم تسد (ا دو4" CداHتسا 2 ! دراد" ی*Rا :تسا هتH, 'اPح \باD
! 3تسسا رسj%م تسس+ا!ر \س+ا :تسسا هستH, هعر(وبا ! 3تسا Cد4" تبا|
:ˆ+دح ! 3Fتسا Cد4" تبا| :هتH, یO?یب - تسسسا یسسسک 'S (ا ه&Hسسش
د%ک )رداPم 'S هب ارو$ هک 2 یسس*حم رسسH" !د رسس,ا 3درادسس" تسسسرد <د%س
هس+ر?م ار 6+وس J?سس ! درسک yا!د(ا 9+رسش !د 'S (ا یسj+ ! د%تشاد
'ا#سسیم هسسب ار dسسحم ! 'اسسjم 'S دسس"اوت یسسم !ا 9+رسسش داد رارسسb رسمه
mح (ا 'ا,د%%ک CداHتسا 'ا&یHش Cا,ره 3درادرب 6+و <ارب dpملار?م
CداHتسسسا ه&Hسسش (ا 6+و J?س تPس" هب 9+ ره د"دوب رH" د%X ه&Hش
3د%ک یم
m ^ا+I n
هت$ر, uرb (ا uارb هم*ک ! د%شاب یم ی%&م 9+ هب هبراtم ! uارb
9سسلام #سسی" ه*ماسس&م \سس+ا رد 'وX ،تسا 'د+رب ! n@b ی%&م هب هک Cدش
اسست تسسسا Cدسس+رب دو 5اوما رG+د (ا ار دو 5ام (ا <ا Cرا> ! <ا ه&@b
رد ! ،تسسسا Cدرسسک nسس@b #ی" ار 'S دوس (ا <ا Cرا> ! د%ک )راKت 'S رد
)راسسKت اسسب 'S رد dسسماع اسست دسسOع هسسج! رب تسا <دOع یعرش I8@Rا
9سسلام 'ایم ه*Rاح دوس m$اوت دروم V+ارش ربارب ! د%ک QرTت 'درک
رPمای> :هک تس"S 'S (اوج dیلد ! 3دشاب =رت4م 'S رد dماع !  5ام
هK+د 5 رPماسسی> kاحسسRا ! 3درک )راKت 'S رد ! درب Yاش هب ار  رسسب
3د"راد .امجا ه*ما&م .و" \+ا 'دوب یعرش
^ا+I ی:سرد )*ا+ش
:تسا ~رش د%X 'S یتسرد <ارب
`Ma
رسسب هبراسسtم ! uارسسb B> ،دشاب i+ار 5و> ! هjس د+اب 9لام 5ام :5!ا
#+اسسج ! تسسسرد <راسسKت <oاک رب ! =وjسم ریq 6مش رب ! )oS رو+(
3تسی"
هسب ار !ا ! دراcسGب mییسtت …!رس$ ! د+ر رد dماع رب 9لام د+اP" :Y!د
'وX ،ددرGیم رK%م uارb (ا دوTOم )و$ هب dمع \+ا 'وX در!S }%ت
اسس+ دسس+ر <ارسسب دسسشاب راXا" ر,ا ! دراد دوس هک دبا+ یم ار <#یX یها,
(ا هسسب ! تسسسا هسست$ر 'اسسیم (ا #سسیX 'S دسس%ک ه&جارم 9لام هب 'S …!ر$
3ددر, یم ی?ت%م دوس \ت$ر تسد
J?سسس dماع ات دشاب =رت4م dماع ! 9لام \یب ه*Rاح دوس د+اب :Yوس
(ا ار دوسسس Jسسه 9سسلام ! درسسیGب …راسسک ! dمع ربارب رد ار دوس (ا دو
3دریGب 6لام ! ه+امرس ربارب رد دوس
،دسسشاب Yو*&م 'S „ا#جا ! xU4م 8ماک دوس Yا?س 'ا#یم د+اب :Yرا?X
Jسس44ش 9سس+ ! Fˆسس*|D Yوسسس 9سس+ ! FnسسبرD Yراسس?X 9سس+ ! فسسT" دسس%"ام
هسسب ه+امرسسس \سس+ا اب \ک ه*ما&م !رب :د+وGب dماع هب 9لام ر,ا 3F‚دسD
(ا یسس+#ج اسس+ یسسشاب هتسسشاد 'S دوسسس (ا <ا Cر?ب ! ]یT" هک \+ا ~رش
'وX 3تسا دسا$ ه*ما&م \+ا ،یشاب هتشاد ت*مع ربارب رد ار 'S دوس
دوسسس هک \ک راک !رب :تH, ر,ا ! 3تسا 5و?Kم ! تسی" Yو*&م uوع
)روسسR هسسب ! تسسسا #+اسسج ه*ماسس&م دسسشاب =رتسس4م وت ! \م \یب ه*Rاح
دسس%ک ~رش ار ی%&م دوس dماع ر,ا ! ،دوش یم JیسOت فT" هب فT"
اسس+ ،Yرادرسسب ه*سسRاح دوسسس (ا ار3333 دسسTj+ هسسک \سس+ا ~رش هب :د+وGب 8pم
د"دسسسا$ ه*ما&م !د ره د%ک ت$ا+رد یRا .و" دوس (ا VO$ د%ک ~رش
! دوسسش dسسRاح دوسسس دسسTj+ ا?%ت تسا \jمم 'وX 3تسا دسا$ دOع !
یسسهد دوس ار Cدش \ی&م .و" 'S ا?%ت ا+ ،دشاب دTj+ 'امه ه*Rاح دوس
دسسهاو dسسماع هسسب WاسسTتا اسس?%ت دوسسس )روسسR \+ا رد هک دشاب هتشاد
! دسسشاب هتسسشاد" دوسسس Cدش \ی&م .و" 'S تسا \jمم یها, ! ،تشاد
یهاسPت ! .ایسسZ هب رK%م )روR \+ا رد هک دشاب Cدرک دوس 'S ری .و"
(ا دوسسTOم Q8 اسس?%+ا هسسمه ! دسس%ک دوسسس 9لام ا?%ت ! ددر, dماع dمع
3تسا uارb دOع
\ی&م تb! دوس 'وX ددر, Yو*&م دOع <ارب ی%ی&م )دم د+اP" ! :JK%>
)دسسم 'S رد یها, ددر, Yو*&م )دم ! تb! ر,ا ار+( ،دراد" یمو*&م !
رسسه ! #+اج تسا <دOع uارb 'S (ا هتشc, ! دوش یم" dRاح <دوس
3د%ک ¦س$ ار دOع د"اوت یم دهاوUب تb! ره Qر; !د (ا 9+
!رسب :دس+وGب 8pم ،ددرس, یتدسم هسب ردسOم ! دسیOم دوسس دس+اP" ! :Jس4ش
5اسسس دوسسس ! دسسشاب =رت4م ام \یب 5اسما ه*Rاح دوس هک \ک )راKت
8سسRا )دسسم 'S رد تسسسا \سسjمم یها, 'وX ،دشاب \م 'S (ا ا?%ت Cد%+S
3ددر, یم n+اZ dماع dمع )روR \+ا رد هک دشاب هتشاد" <دوس
! درسی, یسم ار 'S 9سلام ا?%ت هک تشاد دهاو دوس Cد%+S 5اس یها, !
#+اسسج dسسماع <ارسسب هسسک تسسس"اد د+اب 3دوش یم n+اZ dماع dمع Jه (اب
C(ادس"ا هسب هس%+#ه تسسا \jمم یها, 'وX د%ک ه%+#ه ه+امرس (ا تسی"
`M`
]حاسسR هسس" دش dماع Cر?ب دوس همه )روR \+ا رد هک دشاب دوس dک
رسسG+د <#یX :اOحتسا 'S (ا ریq هب دراد \ی&م <د#م !ا \ی%[مه ! 5ام
)ر$اسسسم هسسب 9سسلام ! 5اسسم ]حاسسR C(اسسجا '!دسسب دراد" mح !ا ! دراد"
3د!رب
'2$" ی:"اHf Yما4 +?
]حاسسR C(اجا اب ار 5ام 'وX ددر, یم kوسحم \یما uارb رد dماع
،تسسسا „اسس%ما رسسG+د هسسب هیPش !ا 5اح ! تسا هتشاد ت$ا+رد 'S 9لام !
mسسح (ا (!اسسKت ! <د

سس&ت ]سسjترم هسسj%+ا رسسGم تسی" یت"امZ <! رب B>
3'S ریq ا+ 'درک یهاتوک ت*ع هب دشاب Cدش
دروسسم dسسماع \Uسسس اج \+ا رد درک ت"ای <اعدا !ا رب 5ام ]حاR ر,ا
Cدرسسj" ت"اسی !ا هسک تسسسا 'S dسسRا 'وX ،9لام \Uس ه" تسا 5وPb
5وسسPb ه+امرسسس رادسسOم ! C(ادسس"ا Cراسسبرد dسسماع \Uسسس \سسی%[مه ! دشاب
! ،دسسشاP" دسس+و, یسسم !ا هسسک هسس["S رب دا+( هک تسا 'S dRا 'وX ،تسا
5وسسPb دروم ،C(اد"ا \+ا رGم Yا Cدرj" دوس هک \+ا Cرابرد dماع \Uس
ار 'S اسس+ Yدوسسب Cدسس+ر uرسسb <ارب ار #یX 'S د%ک اعدا هک \+ا ا+ ،تسا
!ا \Uسسس ! تسسسا رتهاسس,S دوسس تسسی" هسسب !ا 'وسX 3Yا Cدسس+ر دو <ارب
Cدسس"ادر,رب ار ه+امرس هک درک اعدا ر,ا ! ،تسا 5وPOم Jه ف*ت Cرابرد
یسسسک هسسب هیPسسش ! تسا \یما !ا 'وX دوش یم m+دTت !ا \Uس تسا
Q8تا ه+امرسسس Bسس%ج رد رسس,ا ! ،دسس"ا Cداسس?" هسس&+د! !ا د#سس" هسسک تسسسا
J?سسس C(ادسس"ا رد رسس,ا ! دوسسش یسسم m+دسسTت dسسماع \Uس Jه (اب د%تشاد
Q8تا dسسماع Cدسسش ~رسسش J?سسس Cراسسبرد یسس%&+ د%تسسشاد Q8تا dماع
! دراد dسسpملا )رسسجا dماع تb! 'S ! د"روUب Jسb د+اب !د ره ،د%تشاد
!د رسسه هسسک \سس+ا درسسKم هسسب ! ،ددرسس, یسسم 9سسلام 'S (ا ه*Rاح دوس همه
! 3دراد †+رسسTت 'S هسسب <!وسس" 3ددر, یم ¦س$ دOع د"درو Jسb Qر;
3دراد تحارR 'S هب #ی" ی"ا+!ر ! 3تسا 'S یtتOم yا?%م \Uس
هلMاح د!س ا? ترا2U نا+Tج
ه+امرس یتšاHح ر_س ه*Rاح دوس هک تسا 'S uارb رد ررOم Cدعاb
هسسب ! داد dسسماع هسسب ار راسس%+د تس+!د ه+امرس ]حاR Cا,ره B> 3تسا
فسس*ت QرسسTت (ا dسسPb 'S را%+د دTj+ Cا,ره \ک )راKت 'S اب :تH, <!
ه+امرسسس ! دسس+S یم kاسح هب ه+امرس (ا Cدش ف*ت را%+د دTj+ \+ا دش
dسمع ه*یسس! هسب uارسb 'وسX ،دس"ام یسم یbاسب را%+د دTj+ )روR هب
3تسا هت$رG" )روR 'S رد ی*مع (و%ه ! تسا هت$ای" Yاjحتسا
دسس+S یم kاسح هب )راس „#ج Cدش ف*ت را%+د دTj+ :د"ا هتH, یرب
تسسس+!د dسسماع هسسک یتسسb! 'وسسX ،تسسسا را%+د تس+!د 'امه ه+امرس !
دسس%X رسسه ددرسس, یسسم uارb ه+امرس ! 5ام درک ت$ا+رد ! zPb ار را%+د
دوسسس اسسب Cدسسش فسس*ت راسس%+د دسسTj+ \+ا د+اب B> دشاب Cداد" YاK"ا ی*مع
اسس&@b Cدسسش فسس*ت QرسسTت (ا دسس&ب راسس%+د دسسTj+ 'وسسX ! ،ددرسس, 'ارPسسج
را%+د تس+!د 'امه uارb ه+امرس ! د+S یم kاسح هب 'ا+( ! 'ارس
`MM
است دراد ت$اس+رد دوس <ارسب دوسس (ا <#یX هک دراد" mح dماع ! تسا
3د%ک 'ارPج ار 9لام 'ا+( ! )راس هک \+ا
'سا G*اج د!ق4 هلHج زا ^ا+I دق4
تلاسسک! Jjح 5!ا رد 'وX 3تسا #+اج دOع Qر; !د ره (ا uارb دOع
)روسسR هسسب دسسش dسسRاح دوسسس ! درسسک QرسسTت هسسک \+ا (ا د&ب ! دراد ار
ره B> 3د%تسه #+اج تکارش ! تلاک! دOع !د ره ! د+S یم رد تکرش
ار 'S 9+ ره ! د%%ک ¦س$ ار uارb دOع د%"اوت یم dماع ! 9لام (ا 9+
اسس+ درسسک )وسس$ !د 'S (ا یسسj+ رسس,ا 3درادسس" دوج! یZارb رG+د درک ¦س$
3ددر, یم ¦س$ uارb دOع Jه (اب دش ه"او+د
Cاوس دس%ک 5وسR! ار 'S هسک تسسا dسماع رب دشاب Yا! uارb 5ام ر,ا
'S dسسماع ! تسسسا xbا" 9*م Yا! 'وX ،ری ا+ دشاب Cدش راjشS دوس
dسسpم تسسسا !ا رسسب Bسس> هسست$ر, 5ام ]حاR (ا dماک 9*م )روR هب ار
5اسسم رسس,ا دسس+د دسس+اب دسسشاP" Yا! رسس,ا ! ،دسس"ادر,رب تسسسا هسست$ر, هک ه["S
5اسسم ]حاسسR تسسشاد" <دوسسس ! دشاب یت$ا+رد ه+امرس B%ج (ا uارb
! mس$اوت ]سسحرب ار 'S تسشاد دوسج! <دوسس رس,ا ! درسی, یسم ار 'S
3د%%ک یم JیسOت \یبامی$ ~رش
+?ا+? رد ه4رGم و oا? d-Mا و 9را$?آ) تاIا2م
0!67م زا یHEس ند+? (
ار تسسرد هسسک \+ا رب د%ک ه*ما&م <رG+د اب یسک هک تسا 'S )اbاسم
Cرسسم| هک \+ا dباOم رد تšاHح ! <رایبS ه*یس! هب د%ک <راد?G" I8Rا
! F5وسسTحم (ا یم?س 'درب ~رش هبD دشاب =رت4م 'ا"S 'ایم رد …ا
رمع \با (ا J*سم هک تسا یت+ا!ر 'S (اوج dیلد k هسسک دسس%ک یسسم dسسO"
رPمای>  :
- ~رسسش هسسب ،دسس%%ک <راسسیبS ! <رادسس?G" ار 'S هسسک داد ی"اسسسک هب ار رPی
'S (ا dRاح ت4ک ! Cویم (ا یم?س 'درب 2 :تسسسا CدسسمS تس+ا!ر رد !
- رPمای>  'S \سسیم( \سسی%[مه ! داد رPسسی 'ا+دو?+ هب ار رPی 'اتس*U"
یم?سسس ! دسسشاب 'اشدو 5ام ی%&+ د%%ک راک 'S رد هک 'S ~رش هب ،ار
رPمای> هب ار 'S (ا  د%هدب 2 dU" رد )اbاسم دOع تحR ! (اوج رد !
ی&$اش Yاما ! 3تسا CدمS ˆ+دح \تمرد 'وX تسی" یbاب 'اتس*U" !
<!د رسسه رد هسسک \سس+ا dسسیلد هب ،تسا Cدرک ‚ایb 'S رب #ی" ار (ر ! =ات
ر+دسسOت ! \سسیمUت !د رسسه رد هسسک \سس+ا ! تسا ]جا! )اک( روG"ا ! امر
هسست$ر, xس" (ا ار 'S ی&$اسسش Yاما :د"ا هتH, یرب ! 3دراد 'اjما Cویم
رPمای> :هک تسا \+ا x" 'S ! تسا  - رسسب دوسسم" ه*ما&م رPی dها اب
اK"S روG"ا ! امر 5وTحم (ا یم?س 2 (ا رسسمpم 'اسسترد Cراسسبرد اما ! 3
،یسسرب 3تسا Q8تا ا?"S رد رمpم 'اترد رG+د ! ولSدر( ! ریK"ا dیPb
]سسجا! اسس?"S (ا )اسسک( ! د%تسسسی" <وسسک( اسس?"S 'وسسX دسس"ا Cدرسسک n%م ار 'S
رPمای> 'وX ،د"ا هتس"اد #+اج ار 'S ،یرب ! 3تسی"  - رPسسی یلاها اب
اK"S ترد ! امر 5وTحم (ا یم?س 'درب ~رش هب دوم" ه*ما&م 2 ! 3
3تسا Cدرک رایتا ار 'S <!و" ! 3تسا †Rا 5وb \+ا
`ML
تاIا2م )*ا+ش
:تسا Y(o ی@+ارش )اbاسم یتسرد <ارب
! F#+اسج هس"D Y(o تسسا <دسOع 'وسX ،دسشاب \سی&م د+اب 'S )دم :5!ا
Yوسس*&م ی"اسسم( )دم )oوTحم 'دش CدامS ! Cویم y!ر هک \+ا <ارب
3دوم" \ی&م ! VPZ ار 'S 'اوت یم هک دراد
ه*ماسس&م .وسسZوم 'وسسX ،د%ک راک هعر#م ! —اب <!ر dماع ا?%ت د+اب :Y!د
دشاب ]جا! 9لام رب 'S dمع ! راک هک ~رش ر,ا B> تس!ا )اbاسم
3ددر, یم دسا$ دOع دوش ~رش 9لام رب ر,ا
دسس%"ام ،دسسشاب dسسماع 'S (ا 5وسسTحم ! Cوسسیم (ا Yوسس*&م „#سسج د+اب :Yوس
'S هسسب ˆ+دسسح x

سس" رد 'وX ،'S 5اpما ! Yرا?X 9+ ! Yوس 9+ ! فT"
ار یسس%ی&م <اسس?*U" ! \سسی&م 'اسسترد Cوسسیم رسس,ا B> 3تسا Cدش Cراشا
رسسم| هسسب ا?"S هک تسا \jمم یها, 'وX 3تسی" †یحR دOع درک ~رش
! 'اسسترد 'S رسسیq تسسسا \سسjمم اسس+ ددرسس, یم n+اZ !ا dمع هک د%سر"
ه*ماسس&م .وسس" \سس+ا ! ددرسس, یسسم n+اسسZ 9سسلام J?س هک د%هد" Cویم ا?*U"
! تسسسا ررسسq )اbاسسسم دسسOع دوسس ! تسسسا ررq ! دراد" Yو*&م Yاجر$
رسب یماسجر$ یسب ! ررسq !د دوسش یم تb! 'S تسی" Yو*&م 6ماجر$
'S (ا دسس"!اد هسسک 'S رسسب رسس,ا ! 3د"وسسش یسم 'S تحR n"ام هک #یX 9+
dسسمح ! تسسسا تسسسرد ه*ما&م دری, )روR دOع د%ک ام ]یT" ! <(!ر
3ددر, یم فT" هب فT" ! هHRا%م رب
Bسس> دوسسش تسسسرد )اbاسسسم ه*ما&م ات د%یPب ار —اب 'اترد د+اب :Yرا?X
3تسی" تسرد 5و?Kم ت4ک ! —اب رب )اbاسم ه*ما&م
تاIا2م هلماعم رد راک
:تسا .و" !د )اbاسم رد راک ! dمع
Yاسسمت dسسیPb (ا ددرسس, یسسم رسسب Cوسسیم هسسب 'S nسسH" هسسک <راسسک ! dمع :5!ا
! dسسمع \سس+ا 3دراد (اسسی" 'S هسسب I8Rا ! 6+ا#$ا <ارب Cویم هک ی+اهراک
Y(o )اbاسسسم ر,راسسک ! dسسماع رسسب Bسس> دشاب یم dماع Cد?ع هب اهراک
'درک =ا> dیPb (ا تسا 'S Y#*تسم <رایبS هک ی+اهراک ! <رایبS تسا
! Cرادا ! ه;وسسبرم ه"اسسد!ر ! kS <اسس?هاX I8سسRا ! kS <وج I8Rا !
هسسک ی+اسسهراک Yاسسمت ! هم(o را#با اب kS 'دی4ک ! )oS ! را#با <راد?G"
! ا?"S 'درک 94 ! اه Cویم وم" ! دشر ! <راد?G" ! “Hح <ارب اتداع
! اK"ادسسب Cوسسیم 5اسسOت"ا ! 'درسسک 9سس4 dسسحم ! 'ادسسیم <(اسسس CداسسمS
3دهد YاK"ا امامت تسا Y(o 'S 'درک 94 <ارب هک ی+اهراک
! ددرس, یسم رسب —اسب 'استرد dسسRا هسسب 'S nسH" ! دوسس هسک <راک :Y!د
CاسسX 'دسس%ک د%"ام ،دشاب یم 'اترد ه4+ر ! 5وRا “Hح 'S (ا دوTOم
! —اسسب رد ]سسT" ! —اب ر!د هب راو+د 'دی4ک ! <وج 5!دج \تاس ! kS
3تسا 9لام Cد?ع هب هک ا?"S 5اpما ! )oS را#با ]T"
,راجا
! Yوسس*&م ! دوسسTOم تسس&H%م 'S هسسک یتسس&H%م رسسب تسسسا <دسسOع ،Cراسسجا
یسس%&+D دسسشاب هتسسشاد ار 'درک IاPم ! 'دی4Uب تی*باb ! تسا xU4م
`M^
رد دسOع \س+ا 3Fدس"ادر, IاسPم ار 'S اس+ د4UPب ار ت&H%م 'S د"اوتب 9لام
3دشاب یمو*&م <ا?ب ! Yو*&م uوع ربارب
تسسما .اسسمجا ! <وسسP" ت%سسس ! Jسس+رک 'Sرسسb Cراسسجا تحسسR ! (اوج dیلد
3تسا <دمحم
:تسا هتH, د"!اد
﴿ ´ i 
   © © [
 ´ [ ﴾ AxTbD M‹ F 3
- \سک …ا Cراسسجا ! ریGب <ر!د#م هب ار !ا ،رد> <ا :تH, F]ی&شD رتد
\یما ! د%متردb ! ی%ک یم …ا Cراجا هک تسا یسک \+رت?ب F!ا 'وXD
تسا 2 3
:تسا هتH, د"!اد !
﴿  ©  ±´ © ·
©  ﴾ A:8; CروسD ‹ 3F
- دیهدب ار ا?"S د#م د"داد ریش F'ات"اکدوک هبD 'اردام ر,ا 2 3
رPمای> هک تسا Cدرک ت+ا!ر <راUب !  :تسا هتH,
- ا

ر

سسح
/
. 1 اسسب d7 سسج
/
ر
1
!
1
ر
1
د
1
q
1
J
0
| / ی
f
ب
f
ا@ع g •
1
d7 ج
/
ر
1

f
م
1
ایO
f
لا Y
1
و+
1
J?
/
م
/
T
g
1 ا"•
1
ƒ7 س| 18| 1
C
/
ر
1
ج•
1
ه
f
@
f
&+
/

1
!
1
ه
/

f
ی$ وت
1
سا$ 1 ا

ری
f
ج• ر
1
ج
1
•ت
1
سا d7 ج
/
ر
1
!
1
ه
/

1
| 1 d1 ک
1

1
$ 1 2 3
- هب 'اما هک <درم :J"ا4+ا <وعد Qر; \م تمایb (!ر هک د%سک هس
<ا Cدا(S هسسک <درسسم ! ،دوسسش ت"ای ! ردq ]jترم B_س دهدب \م Yا"
درسسیGب <ر!د#سسم هب ار یسک هک <درم! ،دروUب ار !ا <ا?ب ! دش!رHب ار
دهد" ار !ا د#م ! د4jب !ا (ا یمامت هب ار راک ! 2 3
رPمای> Jه (اب !  :تسا هتH,
- ه
/
سb /ر
1
ع 1 ف0 سK
/
+
1
'
g

1
d1 P
g
b 1 C
/
ر
1
ج
g

1
ر
1
یج
f
¢
1
ا او@
/
ع g ا
/
2 3
- دوش 94 6bرع 'S (ا 6ی> دیهدب ار ر,راک د#م 2 3
,راجا )*ا+ش
:ر+( Iرش هب تسا ی@+ارش Cراجا یتسرد <ارب
\سسیع <!ر هسسک <ا Cراجا B> دری, )روR ت&H%م <!ر د+اب Cراجا :5!ا
…ا Cوسسیم <ارسسب —اب Cراجا د%"ام 3تسی" †یحR دوش nbا! <#یX )ا{ !
6م4> ! ریش <ارب د%Hسو, Cراجا !
`
3
دسس%"ام ،تسسسا #+اسسج Cراسسجا دش nbا! تی&Pت هب <#یX )ا{ ! \یع Cا,ره
دوسس Y#*تسسسم 'داد ریسسش هکD 'داد ریش <ارب د%ک Cراجا ار '( هک \+ا
:د+امر$ یم د"!اد 'وX Fتسه #ی" ریش - دسس"داد ریسسش ار 'اتکدوک ر,ا
دیهدب ار 'اشد#م 2 Vسسبر 'داد ریش راک هب ار د#م ! )رجا تادر> هک
CاسسX 'S رد ! درک Cراجا ار <ا ه"ا ر,ا \ی%[مه ! ،ریش دو هب ه" ،داد
3دشو%ب #ی" 'S kS (ا ه"ا n$ا%م (ا CداHتسا nPت هب د"اوت یم ! دوب
`
r هک دوش nbا! ریش ! J4> ! Cویم <!ر Cراجا هک تسی" تسرد ت?ج \+دب
ت&H%م <ارب د%Hسو, Cراجا ! 'S n$ا%م <ارب —اب Cراجا د+اب ! د%تسه )ا{ ! \یع
3'S )ا{ ه" دشاب 'S (ا ر”" دروم
`Ms
(ا .اسسHت"ا دسس%"ام دشاب دوTOم ! دری, رارb دTb دروم ت&H%م د+اب :Y!د
n$اسس%م هسس*مج (ا ت"وjسسس ! تسس4ک 'وسسX ،اسس?"S 5اسسpما ! ه"اسس ! \سسیم(
تسسسی" تسسسرد 'دیNوب <ارب ]یس 'درک Cراجا B> د%شاب یم دوTOم
<ارسسب یکاروسس داوم Cراجا ! ،تسی" دوTOم ]یس (ا ت&H%م \+ا 'وX
داوسسم (ا دوسسTOم تسس&H%م 'وسسX تسسسی" تسسسرد ا?"اکد 6+ارS ! \ی+#ت
3تسی" \ی+#ت یکارو
تسسسرد 5وسس?Kم تس&H%م رسب Cراجا B> دشاب Yو*&م د+اب ت&H%م :Yوس
تسس&H%م هب د+اب B> ،تسی" Yو*&م 6ماجر$ ! تسا ررq 'وX ،تسی"
3یHR! ا+ یسح )روR هب یشاب هتشاد J*ع
<ارسسب اسس+ دیسس4Uب ار 'S 'اوسستب هسسک دشاب <ا ه"و, هب ت&H%م د+اب :Yرا?X
دس%"ام ،تسسی" تسرد د%مارح هک ی+اه#یX Cراجا B> درک IاPم 'ارG+د
<ر!د#سسم هسسب ! Cراسسجا \سسی%[مه ! ی"اوسس(ا!S ! ]&ل ! و?ل را#با ! )oS
تسسرد 'S …!رس$ ! 'درسک هسسی?ت ! kارسسش dسسمح <ارسسب یسسک \ت$ر,
3تسی"
'وسسX دسسشاب Yوسس*&م )رسسجا ! تسس&H%م 'S dسسباOم ! uوسسع دسس+اب :JسسK%>
3تسی" Yو*&م 6ماجر$ ! تسا ررq uوع ! )رجا 'دوب 5و?Kم
\سسیع ! )ا{ ،.اسسHت"ا (ا Bسس> دوش یم Cداد Cراجا هک <#یX د+اب :J4ش
'درسسک Cراسسجا B> Fد!ر" \یب (ا #یX 'S dRاح .اHت"ا ابD د"امب یbاب 'S
اسسب 'S 5اسسpما ! nمسسش 'وX ،تسی" #+اج 'S 5اpما ! \توس <ارب nمش
3د"ام یم" یbاب ا?"S )ا{ ! د"!ر یم \یب (ا 5ام&تسا
در!Sرسسب ! \سسیی&ت ،راسسک ! dسسمع اسس+ )دسسم هسسب ار ت&H%م 'اوتب د+اب :JتHه
یسسم \سسی&م ! در!Sرسسب 'ام( هب ا?%ت هک دوب <ا ه"و, هب ت&H%م ر,ا 3دوم"
! ت"وjسسس <ارسسب Cراسسجا دسس%"ام ،ددرسس, \سسی&م ! ررسسOم 'S )دم د+اب دش
اسسب اسس?%ت هسسک دوسسب <ا ه"و, هب ت&H%م ر,ا ! 3ا?"S 5اpما ! 'داد ریش <ارب
دسس%"ام ،دوسسش در!Sرسسب راسک اسب دسس+اب ،دسسش یسسم \سسی&م ! ررسسOم dمع ! راک
! 'اسسم( هسسب Jسسه هسسک دوسسب <ا ه"و, هب ت&H%م ر,ا ! 3'S 5اpما ! <راوس
! 'درسسک ی;ای د%"ام دوب 'درک در!Sرب dباb راک ! dمع هب Jه ! )دم
<! هسسب هسسک \سس+ا دسس%"ام ،دوسسش در!Sرسسب ا?"S (ا یj+ اب د+اب ،'امتاس <ا%ب
<ارسسب (!ر 9سس+ هسسک \+ا ا+ <(!دب ار هماج \+ا هک Yدرک Cراجا ارت :د+وGب
\سسی&م ! در!Sرب !د ره اب ار ت&H%م ر,ا ! ،یهد YاK"ا ی;ای dمع \م
ارسست :دسس+وGب هسسک یسس%&م \سس+ا هب 3تسی" تسرد Cراجا دOع ،دوم" ررOم !
(ا یتدسسم رد ر,ا 'وX 3<(!دب J+ارب ار هماج \+ا (!رما هک Yدرک Cراجا
~رسسش دسس%ک راسسک #سسی" (!ر هسسیOب هسسک تساو !ا (ا ! ت!د ار هماج (!ر
(ا ار (!ر هیOب ر,ا ! ،هتاس درا! d* 'S رد ! Cدرj" )اعارم ار dمع
3تسا Cدرک درا! d* )دم ~رش هب دهاوU" راک
دسسشاب دوسسجوم 'S (ا 'درسسب تسس&H%م تحR V+ارش هک <#یX ره هR8
Cراسسجا ! ت"وjسسس <ارسسب ه"ا Cراجا د%"ام تسا تسرد 'S 'درک Cراجا
تسس?ج ی4کراب ! <راوس <ارب ا>را?X Cراجا ! .ر( ! ت4ک <ارب \یم(
3ا?"S 5اpما ! …!ر$ ! د+ر ت?ج ی4کراب ! <راوس ا+ iح
`M‹
د"اد+< یم بجاو ار ت+جا و دGم هک 9G$Q
Cرسس?ب ! دسس"ادر, یسسم ]سسجا! ار د#سسم ! )رجا تادر> Cراجا دOع \تسب
،دسOع رد Cاس,ره 3دس"ادر, یسم 58ح #سی" ار Cدسش Cراسجا دروسم (ا 'درب
3تسسسا ارسسجا dباb ~رش د%ک ~رش ریات اب ا+ <رو$ ار )رجا تادر>
دسسOع \سسیح رد Cاسس,ره 3د%سس4+و V+ارسسش YاK"ا هب فšŽم 'ا%مŽم 'وX
'S <روسس$ تسسادر> رب dمح ت$ر \Uس )رجا (ا m*@م رو; هب Cراجا
ارسست :د+وGب هک \+ا د%"ام ،تسا \یع 'درک Cراجا Cرابرد \+ا ! دوش یم
dسسحم '8$ هسسب ار #یX '8$ هک دشاب وت هم{ رد ! Jتاس Y#*م ! د?&تم
تسسادر> ریاسست ! دشاب <رو$ ! <دO" )رجا هک تسا ~رش ی%ک dمح
دوسس4" تسسادر> <روسس$ )روسسR هسسب )رسسجا رسس,ا 'وسسX 3تسسسی" #+اج 'S
رPمای> هک دری, یم دو هب Yا! هب Yا! …!ر$ ! ه*ما&م ! )روR  (ا
3تسا Cدرک ی?" 'S
k'سا Y.ا? ,راجا OI!م هQ
Cداد Cراجا هک <#یX 'S )ا{ ! دریمب Cراجا دOع \ی$ر; (ا یj+ Cا,ره
رسسبارب رد Cراسجا 'وسX ،دوسش یسم" dس;اب Cراسجا دسOع دشاب یbاب Cدش
دسسOع Qرسس; !د (ا یسسj+ lرم هب B> تسا dO" dباb هک تسا یZوع
! Cدسس"ری, Cراسسجا رسس,ا ،\+ارباسس%ب 3دراد ار nسسیب Jسسjح ! دوسسش یسسم" dسس;اب
! ،دسس"ری, یسسم ار !ا <اج ت&H%م <اHیتسا رد <! 'ا|را! دریمب رجاتسم
تسسسد رد Cدسسش Cداد Cراسسجا #سسیX 'S دریمب رجوم ! Cد%هد Cراجا Cا,ره
3Cراجا )دم 'ا+ا> ات د"ام یم رج•تسم
Cدوسسب ی"اویح 5اpم <ارب دوش ف*ت Cدش Cداد Cراجا #یX 'S )ا{ Cا,ره
هتوسس ! Cدوسب <ا هماسج اس+ ،هسست$ر kS رسس+( ! Cدوسسب یسس%یم( ا+ ،Cدرم !
! دشاب QرTت (ا د&ب ا+ ! QرTت ! ت$ا+رد (ا 6ی> ف*ت \+ا ر,ا ،Cدش
،دسسش dNاسسb )رسسجا 'S dpم ! د%"ام <ارب 'اوتب ،هک دشاب هتشcG" یتدم
،QرسسTت ! zسسPb (ا دسس&ب ر,ا ! ،ددر, یم ¦س$ Cراجا )روR !د ره رد
فسس*ت #سسیX 'S ! داد رارسسb )رجا 'S یتدم <ارب 'اوتب هک تشc, یتدم
تباسس| )رسسجا Cدوب ف*ت (ا 6ی> ! هتشc, هک ی"ام( )دم تPس" هب دش
\سسیع ! )ا{ 'داد Cراسسجا Cراسسبرد \سس+ا ! 3ددرسس, یسسم Y(o 'S تادر> !
اسسب درسسی, )روسسR <راسسک هسسک دسسشاب هم{ رد Cراجا ر,ا اما ! ،تسا <#یX
Y#سس*م ارسست :د+وGب یسک هک \+ا د%"ام ،ددر, یم" ¦س$ Cراجا دOع ،ف*ت
ی"اسرب dحم 'S هب ! Cدرک dمح ار راب رادOم '8$ هک Jتاس د?&تم !
ه*یسسس! 'S ! راسسک 'S <ارسسب داد رارb !ا رایتا رد ار <ا ه*یس! ،Qر; !
Cراسسجا ! 9سسلام (ا هسسj*ب ددر, یم" ¦س$ Cراجا )روR \+ا رد دش ف*ت
Cراجا دOع هک <#یX 'وX در!ایب ار 'S 5دب هک دوش یم هتساو Cد%هد
!ا دسس?&ت ! هسسم{ هسسک تسسسا یbاسسب !ا دسس?&ت ! هسسم{ رد Cدش nbا! 'S <!ر
3تسا
'2$" Jماf ,د==ک ,راجا
تسس&H%م <اHیتسسسا <ارسسب تسسسا !ا تسسسد رد هک ه["S هب تPس" رج•تسم
هسسک \+ا رGم تسی" Cدش Cراجا #یX \ماZ B> دوش یم Cدرمش \یما
`Mv
'اسس" \سستU> <ارسسب ار یسسسک هسسک \سس+ا د%"ام ،دوش ریTOت ! <د&ت ]jترم
هسسب ار 'S اسس+ دسس%ک Qارسا رو%ت 'دوم" \ش!ر رد !ا ! د%شاب Cدرک Cراجا
<د&ت ت?ج هب )روR 'S رد هک ،'S 5اpما ! د(وسب ات دراcGب دو 5اح
Cدرسسک Cراجا ار <#یX ! تسا رج•تسم هک یسک 3تسا \ماZ ریTOت !
هسسک \سس+ا دسس%"ام ،دوسسش ریسسTOت ! <دسس&ت ]jترم رGم تسی" \ماZ تسا
اسس> را?X هک د%ک dمح راب 'S رب \یشام ا+ ا> را?X 'اوت ! تbا; (ا 6ی>
3تسا \ماZ رج•تسم )روR \+ارد دوش ف*ت \یشام ! دریمب
`M‘
هBاعج
g
h
Cدسس4م, 'دسس"ادر,رب رسسبارب رد هک Yو*&م یZوع (ا تسا )راPع هلا&ج
یسسم هسسک تسسسا یلاسس&ت <ادسس 5وسسb 'S (اوسسج dسسیلد ! ،دوسسش یم هت$ر,
:د+امر$
﴿ © ´ ©  ` ´ ﴾ CروسD
Aفسو+ vM 3F
- 'S Bکره – Cد4م, dیلد – دریGب د#م رتش 9+ راب د"ادر,رب ار 2 3
هسسیbر 6+ارب یباحR 9+ هک تسا <ا Cد+#, رام 'اتساد \یحیحR رد !
یهاسس, هسسک \+ا dیلد هب ! 3'اد%Hسو, (ا د%X <داد&ت ربارب رد درک اعد !
3تسا (ای" 'S هب ! د%ک یم kاK+ا ار 'S (ای"
هBاعج ی:سرد )*ا+ش
Cدسس4م, ]حاR '{ا ! C(اجا دوش dRاح )رجا :اOحتسا هک \+ا <ارب
'S 'اسسسحا ! .رPسست )روR هب ! ه"اP*;!اد یسک ر,ا B> 3تسا ~رش
رد هسک یسسک 3دسس%ک یسم" ادسسی> ار )رسسجا ت$اس+رد :اOحتسا د"ادر,رب ار
رسس,ا ددرسس, یسسم \سسیی&ت یسسشادا> 6+ارب ! دوش یم هت$ر, د#م هب هلا&ج
دسس+( رسس,ا :دسس+وGب هسسک \+ا د%"ام 3تسا #+اج دشاP" ا+ دشاب \ی&م xUش
Bسسک رسسه :اسس+ ،Jسسهد یسسم <! هب رادOم \+ا د"ادر,رب \م هب ارم Cد4م,
Bسسکره Bسس> 3Jسسهد یسسم <! هب رادOم \+ا د"ادر,رب \م هب ارم Cد4م,
رPماسسی> هسسک \+ا dیلد هب ،دوب دهاو د#م mحتسم !ا د"ادر,رب ار Cد4م,
 :تسا Cدومر$
`
r :'ار+ا ی"دم 'و"اb رد هلا&ج 3د%هد رارb dمع dماع <ارب هک <د#م :هلا&ج
Cدام s‹` dباOم رد Yو*&م )رجا „ادا هب یTUش Yا#تلا (ا تسا )راPع هلا&ج r
Cدام 3\ی&م ریq ا+ دشاب \ی&م Qر; هک \+ا (ا Jعا ی*مع s‹M – هلا&ج رد
Cدام 3د%+و, یم d&ج ار )رجا ! dماع ار Qر; dعاج Y#ت*م s‹L هلا&ج رد r
دوش Y#ت*م یسک ر,ا \+اربا%ب تسی" Y(o )ا?Kلا nیمج \م )رجا '!دب Yو*&م
دوب دهاو !ا 5ام 'S (ا ی%ی&م .ا4م هTح د%ک ادی> ار !ا Cدش J, Bک ره هک
Cدام 3تسا †یحR هلا&ج s‹^ dماع \یی&ت Y!#ل Yدع (ا هتشc, هلا&ج رد r
Cدام 3دشاب Yو*&ما" 'S )ایHیک ! ددرم Jه dمع تسا \jمم s‹s هلا&ج r
\ی$ر; (ا 9+ ره تسا Cدیسر" Yامتا هب dمع هک یمادام ! #Nاج تسا <د?&ت
dpملا )رجا د+اب د+ام" .وجر dمع ا%|ا رد dعاج ر,ا یل! د%%ک .وجر د%"اوت یم
Cدام 3دهدب ار dماع dمع s‹‹ ! Cدوب دد&تم „ا#جا <اراد dمع هلا&ج رد Cا,ره r
(ا dماع ددر, ¦س$ هلا&ج ! دشاب Cدوب dعاج هلاR¢اب دوTOم „ا#جا (ا 9+ ره
\+ا(ا Jعا دوب دهاو mحتسم تسا Cدرک هک ی*مع تPس" هب یمسملا )رجا
Cدام 3dماع دو Qر; (ا ا+ دشاب dعاج Qر; (ا ¦س$ هک s‹v یتb! dماع r
3دشاب Cداد YاK"ا ا+ Cدرک Jی*ست ار هلا&ج m*&تم هک ددر, یم d&ج mحتسم
Cدام s‹‘ هب 9+ ره د%هد YاK"ا ار dمع Jه تکارش هب دد&تم \ی*ماع ر,ا r
Cدام 3ددر, یم mحتسم دو رادOم تPس" s‹E – nbا! 'S <ارب هلا&ج هک یلام
!ا تسد رد د%ک در dعاج هب ات دسر یم dماع تسد هب هک یتb! (ا تسا Cدش
Cدام 3تسا ت"اما sva 3تسا d;اب ی"8Oع ریq ا+ ! .!ر4ما" dمع هلا&ج r
3ادUهد هما" ت•ل (ا dO" هب Jت4ه dT$ 'ار+ا ی"دم 'و"اb
`ME
- J?
f
;
f
!
g
ر
/
ش/ د
1
%
g
عf '
1
و
g
%
/
م
f
Ž g م
/
لا
1
ْ 2 - دوسس V+ارش )اعارم هب فšŽم 'ا%مŽم
د%تسه 2 3
:دسس+وGب یسس%&م \سس+ا هب ،دشاب Yو*&م د+اب هک تسا 'S d&ج ! د#م ~رش
تسسسا \سسم رسسب اسس+ دراد یشادا> !ا د"ادر,رب \م هب ارم Cد4م, Bک ره
تسسا ~رسش .و" \+ا 3داد Jهاو <#یX !ا هب ا+ J"ادر, یZار ار !ا هک
رسس,ا ! 3دوسسب دسسهاو dسسpملا )رسسجا mحتسسسم د"ادر,رب ار 'S هک یسک !
\سست$ر, رد یسسGمه د%سسشاب هتشاد تکرش Cد4م, 'د"ادر,رب رد یه!ر,
دسسش دسسهاو JیسسسOت 'اسس"S 'ایم <!است رو; هب ! د%تسه 9+رش …ادا>
5وسس?Kم dسسRا رد dسسمع 'وسسX ،دسسشاب )!اسسHتم Jه اب 'ا"S 5امعا هXر,
3تسی" \jمم 'S C(اد"ا ! رادOم )اعارم ! تسا
,+?اAم و ه4راGم
رسسبارب رد دراسسjب ار \سسیم( ات ر,راک 'درک ه+ارک (ا تسا )راPع هعرا#م
رسسبارب رد \سسیم( رسسب تسا ه*ما&م #ی" CرباUم ! 3'S 5وTحم (ا یتمسb
!د \+ا ! دوش یم dRاح ! د+S یم '!ریب 'S (ا هک یلوTحم (ا یt&ب
:رسس$ اسس?"S \سسیب <!و" ! ی&$ار ! 3د"راد" Q8تا Jه اب ی%&م رد ه*ما&م
یسم هتسشاک هک <رcب ! JUت هعرا#م رد هک ی%&م \+ا هب ،د"ا Cدش dNاb
ر,راسسک ! dسسماع 'S (ا JسسUت ! رcسسب CرباسسUم رد ! ،تسا 9لام 5ام دوش
3تسا
هلماعم ود J*ا ی4+ش مکح
\سس+ا :دسس"ا هسستH, یرب ،د"راد Q8تا Jه اب ه*ما&م .و" !د \+ا رد „ا?O$
dسس;اب تسا Cدش ی?" ا?"S (ا \یحیحR رد هj%+ا dیلد هب ه*ما&م .و" !د
رPماسسی> هسسک تسسسا Cدرسسک تسس+ا!ر J*سسسم \سسی%[مه ! ،د%سسشاب یم  - (ا
روتسسسد د#سسم رسسبارب رد راسک ! )رجاوسسم هسسب ! تسسسا Cدرسسک ی?" هعرا#م
درادس" 5اjسشا 'S :هک تسا هتH, ! Cدومر$ 2 \+دسسب 'S (ا یس?" تسس*ع !
(ا 'S (ا 'درب Cر?ب ! \یم( (ا ت&H%م dیTحت هک تسا Cدش 'ایب ه"و,
(ا یسسt&ب رسسبارب رد 'S رسسب راسسک ! dسسمع Bسس> تسا \jمم Cراجا m+ر;
dسسمع \سس+ا 'اسس+ا>را?X رد هسسک ه"وسس, 'اسسمه تسی" #+اج د+S یم 5وTحم
! 3تسسا تسسرد هسعرا#م :تسسا هستH, †+رسش \سبا ! 3تسسی" تسسرد
! 3دسس"ا Cداد <ار 'S (اوج هب یبا@ ! رc%ملا \با ! هم+# \با \ی%[مه
kاسسب \+ا رد درا! ˆ+داحا ! هتشو" <ا C!#ج 'S (اوج Cرابرد هم+# \با
3تسسسا Cدرسسک <!رسسی> <! (ا #ی" یبا@ ! 3Cدوم" mیH*ت ! nمج Jه اب ار
! 3Fتسسسا هتسسس"اد فی&سسZ ار 'S (ا یسس?" ˆ+دح dP%ح \ب دمحا Yاما !D
هسسک د"ا هتس"اد d;اب ار 'S ت*ع 'S هب ی&$اش ! هHی%حوبا ! 9لام Yاما
3دسس"ا Cدرسسj" dسسRاح .8;ا kاسسب \سس+ا رد Cدرا! ˆ+داحا ف&Z ! ت*ع رب
یم8سسسا #سسکارم همه رد 'ا"ام*سم dمع 'وX ،تسا #+اج هعرا#م B>
\Uس تسا \+ا 3تسا Cدوم%" d;اب ار 'S هب dمع یسک ! Cدوب 'S رب
3دش dO" هک یبا@
`La
#+اج هعرا#م هک تسا 'S رهاš :تسا هتH, J*سم Iرش رد <!و" Yاما
J*سسسمD 3Jسس%+#, یسسم رسسب ار 'S رPسسی هسسب ~وبرم ˆ+دح dیلد هب ! دشاب
:Fتسا Cدرک ت+ا!ر - رPمای>  رسسبارب رد ار رPسسی 5وسسTحم (ا یتمسb
داد رPی dها هب راک ! dمع 2 3
تسسی&Pت هسسب رPسسی رد هسسعرا#م :دسس%+وGب هسسک دوش یم" هت$ر+c> اعدا \+ا !
#+اسسج 8Oتسسسم 'S رد هسسعرا#م هسسj*ب ،تسا Cدوب #+اج <رایبS ! )اbاسم
رد ،)اbاسسسم یتسسسرد <ارب (وKم ی%&م ! dیلد 'امه 'وX تسا Cدوب
هسب Jسه 'S uارسb ه*ماس&م رسب ‚اسیb هسب ! ،تسسا دوسجوم #ی" هعرا#م
! 3تسسسا هسسعرا#م دسس%"ام #سسیX هسسمه رد #سسی" uارسسb ! تسا #Nاج .امجا
هسسعرا#م ه*ماس&م هسسب ا?"ام( همه رد ! یم8سا #کارم همه رد 'ا"ام*سم
3د"ا Cدرک dمع تسوی>
،'ا|دسسحم ! ه$وسسک <اسسم*ع رسسG+د ! ی*یل یبا \با ! دمحم ! فسو+ وبا !
3د"ا هتس"اد #+اج ار هعرا#م
(تا!م 9اE=$مز ند+ک دا?آ) تا!م pا$حا
! „اسسیحا یتسرد رب dیلد ! دشاب CدوP" دابS #,ره هک تسا ی%یم( )اوم
رPمای> 5وb )اوم <ا?%یم( 'درک دابS  :د+امر$ یم هک تسا
- m
°
ح
1
J
h
سل fاš :
h
ر& fل f B
1
ی
g
ل
1
!
1
ه
/
ل
1
ی
1
?
f
$ 1 ƒ‡ ت
1
سی
g
م
1
ا


g

1
ایح
g

1
\
g
م
1
2 3
- ی%یم( هک یسک ! تس!ا 'S (ا \یم( د%ک دابS ار یتاوم \یم( Bکره
یOح د%ک ت4ک <#یX ا+ دراjب <ا ه4+ر 'S رد mحا" هب ! د%ک ]Tq ار
دراد" 'S رد 2 3
\سسسح ˆ+دسسح \سس+ا هسسک د"ا هتH, ! 3<cمرت ! یNاس" ! د!ادوبا ت+ا!ر هب
رد اسس+ دوسسش هتسسشاک یPسسTq \سسیم( رد هسسک تسا 'S Jلاš :رع ! 3تسا
یسسم اK"S رد ار 'S ! تسا Cدرک دابS ار 'S <رG+د هک دوش هتشاک ه%یم(
'اسسjما <! هسب هسک تسسسا ]سجا! Bسس> ،د(اسسس دو 'S (ا ار اK"S ات دراک
اسس+ دشاب یZار Cاو د"ر!S '!ریب !ا }%X (ا ار 'S ! دو4" Cداد QرTت
\سسی%X 'وسسX ،دسس%%jب \سسیم( (ا ار هسس4+ر ! دسسشاب هتسسشاد تسسهارک 'S (ا
CاسسX ! 'دیسس4ک <وسسج ! 'درسسک 'امتاسسس ! درادسس" یOح 'S رد یTUش
3دوش یم ]+رUت هک دراد ار \تشاک ! ‚رq Jjح #ی" ریq 'د%ک
تا!م pا$حا ی4+ش مکح
رPمای> 'وX تسا Cد+د%س> ! ]حتسم )اوم <ایحا  :تسا هتH,
- سb 1د
1
R
1
ه
/
ل
1
و
1
?
/
$ 1 ی
/
$
f
او&
1
لا ه
/
*
1
ک
1
• ام!
1
ر
7
ج
g
• ا?ی
g
$
f
ه
/
*
1
$ 1 ƒ‡ ت
1
سی
g
م
1
ا


g

1
ایح
g
• \
g
م
1
ƒ7 2 3
- ! د#سسم 'S رد ار !ا دسس"ادر, دابS ! Cد"( ار یتاوم ! Cدرم \یم( Bکره
دسس"روUب 'ا,دسس"رد ! 'ایسس4ح! ! 'ا,دسس"ر> 'S (ا ار هXره ! تسا …ادا>
د+S یم kاسح هب 'اسحا ! هbدR !ا <ارب 2 \با هک یNاس" ت+ا!ر هبD 3
3Fتسا Cدوم" †یحTت ار 'S 'اPح
3دوسسش یسسم :8;ا 'ا,دسس"رد ! 'ا,دسس"ر> رسسب یبرع 'اب( رد ی$اوع هم*ک
هسسب تسسسد دسس"اوت یسسم دسسشاب #+اسسج 6+ارب 5اوما 'دش 9لام هک Bکره
هسسک ار یسس%یم( ! تسا تسرد !ا (ا )اوم \یم( 'دوم" دابS ! د"( „ایحا
رد هسسک تسسسا یتسسیj*م 'وX ،ددر, یم !ا 9*م تسا Cدوم" دابS ! „ایحا
`L`
! یس4ک Y#سسیه ! راjسسش هسسب هیPسسش تسسسرد ! ،تسا CدمS دوجوب راک ر|ا
:رس$ دوسش یسم dسRاح !ا <ارسب تیjلاسم هک \+ا رد ! 3تسا 'S 5اpما
دیسسس ارسس+( ،رسسی ا+ دشاب Cداد C(اجا \یم*سم Jکاح ! Yاما هک د%ک یم"
دسسمحم )رسسtح ام ر!رس هک \+رS ! \یل!ا  Cداد C(اسسجا دسسشاب یسسم
3تسا ی$اک !ا C(اجا ! تسا
تا!م J$مز 9زاسدا?آ و pا$حا ی:سرد و '7M )*ا+ش
:تسا Y(o ~رش !د دوج! )اوم \یم( „ایحا ! <(اسدابS یتسرد <ارب
Cدسس4" <راسج \سیم( 'S رسب ی"ام*سسسم تسسیj*م هک تسا 'S :5!ا ~رش
<راسسج 'S رسسب ی"ام*سسسم تسسیj*م ر,ا B> دشاP" ی"ام*سم 9*م ! دشاب
اسسب رسسGم تسا Yارح 'S ریq ! „ایحا )روR هب 'S هب uر&ت دشاب Cدش
رPماسسی> هسسک تسسسا رPسس رد 3یعرسسش (وسسKم اب ! یعرش C(اجا ]سک 
:دومر$
- \سسم
f
ƒ
f
م
1
ایسO
f
لا Y
1
و
g
+
1
ه
f
ب
f
: / و
0
س@
1
+
/
ه
/
"
0

f
$ 1 ا

م*
g
š
/
u
f
ر
g
¢
1
ا \
1
م
f
ا

رP
g
ش
f
c 1 1 •
1
\
g
م
1
ْ n
f
P
g
سسس
1

\
1
ی
g
سZ
f
ر
1

1
2 3
- (!ر رد یتسسسار هسسب درسسیGب یسک (ا J*š هب ار \یم( ]ج! 9+ Bکره
دسس"#+!S 'درسس, هسسب :وسس; \یم( هOP; تHه (ا dمع 'S هب ار !ا تمایb 2
3F\یUیش ت+ا!ر هبD
! ]حاR 'وX ددر, یم" 9*مت „ایحا اب دابS \یم( J+رح هک تس"اد د+اب
'S ی"اسسjم Jسس+رح 3دراد ار 'S (ا \سست$ر, Cر?ب :اOحتسا دابS \یم( 9لام
دسسشاب (ای" 'S هب 'اjم 'S (ا \ت$ر, Cر?ب ! .اHت"ا 5امک <ارب ،هک تسا
3'S 5اpما ! dیس Cا,رc, ! هلاب( ! )oوt$ \تاد"ا dحم ! Cار د%"ام
!رم*b رد ر$اک B> دشاب 'ام*سم Cد%%ک „ایحا هک تسا 'S :Y!د ~رش
رPماسسی> 'وسسX 3دسس%ک داسبS ار )اوسسم \سسیم( هسسک تسی" #+اج Y8سا  یسم
:د+امر$ - uر¢ا <داع 2 :CدمS <رG+د ت+ا!ر رد !
- ی
g
س%
Œ
م
f
J
g
j
/
سل
1
ی
1
ه
f
J
0
| / ه
f
ل fو
g
س
/
ر
1
ل f!
1
ه
f
*ل f u
f
ر
g
¢
1
ا '
f
اتو
g
م
1
32
- امسسش هسسب ار اسس?"S \م ! دشاب یم 5وسر ! <اد 'S (ا )اوم <ا?%یم(
Yا Cداد 2 3
‚اسسPع \سسبا رب Qوbوم )روR هب یO?یب ت+ا!ر ! ی&$اش ت+ا!ر هب k
رPمای> ! 3.و$رم )روR هب !  :تH, 'ا"ام*سم هب kا@ - هب \م (ا
تسسسا یسس"ا(را امسسش 2 \یم(رسسس رد Cدسس%%ک „اسسیحا هسسک ددرسس, Yوسس*&م اسست
یسسم دیNات ار 'S <رG+د ت+ا!ر ! 3دشاب 'ام*سم تسا ]جا! 'ا"ام*سم
:د+و, یم ! د%ک - 'ا"ام*سسسم <ا تسسسا یسس"ا(را امسسش هب \م (ا 'S 2 هسس"
<ارسسب <(!د"ا ف*ع ! ی%یX Y#یه ت?ج 'S هب B> 3'ا"ام*سم ریq <ارب
! دراد \یسس4"اج ! تسسسا یتسسbوم فسس*ع ! Y#سسیه 'وسسX تسا #+اج یم{
! تسسسی" \سسی%X )اوسسم „اسسیحا یسسل! د"در, یم" ررtتم 'S (ا 'ا"ام*سم
'S (ا 'ا"ام*سسسم دسس%ک اسسیحا ار 'S 'ام*سم ریq ه["ا%X ! دراد" \ی4"اج
3د"در, یم ررtتم
نآ '$>$ک و dاTم pا$حا
`LM
„اسسیحا دوسسTOم ! دارسسم هسسک <#یX <ارب تسا <#یX \تاس CدامS „ایحا
راوس,ر#ب .راسش 'وسX 3تسسا Cد%%ک  'اسیب ار „اسیحا mس*@م روس; هسب
! تسسسا Qرسسع رب 'S رادم B> ،تاس" دیOم <#یX هب ار 'S ! دومر$
هسس&جارم Qرسسع هسسب دوسسش یسسم یO*ت „ایحا ی*مع هX هک \+ا \یی&ت <ارب
3تسا Cد4" د!دحم 'اب( ! ت•ل رد ! دوش یم
اسسب هسسک تسسسا ~رسسش دسسشاب تماbا ! ت"وjس ،„ایحا (ا دوTOم ر,ا B>
! Qرسسع ]سحرب د4jب راTح 'S ر!د هب kوX ا+ d, ا+ ت4 ا+ }%س
رب <رد ! Cدا?" فOس ار 'S (ا یرب ر,ا تسا \ی%[مه ! ،dحم )داع
داK+ا ،„ایحا (ا …دوTOم ر,ا ! ،†یحR 5وb هب ا%ب دشاب Cدرک ]T" 'S
'S ر!د هسسب dسسحم dسسها )داع ربارب رد هک تسا Y(o دشاب —اب ! 'اتسب
Cدیسس4ک ی+اسهراو+د هسک دسشاب 'S dسحم dسها )داسع رسس,ا ! د4jب راو+د
)داسسع (ا دسسشاP" راو+د ه*یس! هب راTح ر,ا ! تسا ~رش راک 'S ،دوش
3دوش یم تی&Pت dحم dها
دد+< یم بجاو (آ ند$&A? OI!م هQ
:د%عو" !د ا?بS
wسسیه ! دراد" WاTتا یسک هب ! دشوج یم یNاج (ا هک یبS :5!ا .و"
Cدرسسj" <راسسک 'S 'دسسش <راسسج ! 'در!S '!رسسیب ! 'دیسسشوج <ارسسب Bک
3'اراسسب ! dیسسس kS ! 'اراسهوک <اه هم4X ! اه ه"اد!ر د%"ام ،تسا
=دسس"ا kS رسس,ا 3د%سسشاب یسسم <!اسسسم Jسسه اب Yدرم همه ا?بS ه"و, \+ا رد
YدOم تسا Cدیسر 'S هب همه (ا 6ی> Bک ره دشاب }%ت <وج ا+ دشاب
3تسسسا Cدرسسک Jسسjح 'S هسسب .رسسش 'وسسX ،دشاب Jه فی&Z هX ر,ا تسا
:دسس+و, …دسسج (ا …ردسس> تسس+ا!ر هسسب ]ی&ش \ب!رمع - رPماسسی>  Cار رد
! دسس"ر!S د%ب ار kS هک 'S هب درک Jjح ،ه%+دم رد تسا ی+اد! هک ر!#?م
دسس+S oاسسب ردسسb 'S یسس%&+ ،دسرب ا> <ا?ک!(وb هب هک \+ا ات د%%ک دس ار 'S
دوش اهر \ی+ا> رب oاب (ا B_س 2 Cدرسسک i+رUت ار 'S هجام \با ! د!ادوبا
! 3تسسسا هتسس"اد \سسح ار 'S دا%سسا F†ستHلاD kاستک رد رسKح \سبا 3د"ا
دوب یسک Cرابرد \+ا 3تسا Cدرک i+رUت F=ردتسمD رد ار 'S #ی" Jکاح
\سسیب د%سسشاب CدمS Jه اب یGمه ر,ا ! ،دشاب هت$ر, 'ارG+د (ا تOPس هک
اسسب تسسساو یسسم یسک ر,ا ! ددر, یم \یی&ت رH" 9+ هعرb دیb اب 'ا"S
،تسسشاد (ای" kS 'S هب 'دیشو" <ارب هک دوب یسک اK"S ! د%ک <رایبS 'S
Bسسکره ! 3دراد رارb ت+ول!ا رد دهاو یم 'دیشو" <ارب هک یسک 'S
ار دوسس uوح ! Qرš ! هتU+ر uوح ! دو Qرš رد <#یX kS 'S (ا
ار !ا تسمحا#م mسح Bسسک wیه ! دوش یم 'S 9لام دشاب Cدرکر> 'S (ا
3دوش یم 'S 9لام دشاب CدیX ار یم#یه ر,ا هک ه"و, 'امه دراد"
Bسس> 3اسس?تا%b ! kS <اسس?هاX د%"ام د%شاب یم یRاTتا <ا?بS :Y!د .و"
!#سسج 'وسسX تسا !ا 9*م ،درک رHح 6+و 9*م رد یهاX یسک Cا,ره
3تسا !ا —اب 'اترد Cویم هب هیPش ! دشاب یم !ا 9*م
!ا 9سس*م ! !ا \یم( (ا هک ار <ا CرO" ! 8; 'د&م دراد" mح Bک wیه !
3<! C(اجا اب رGم دریGب <! (ا تسا CدمS '!ریب
`LL
رPماسسی> 'وسسX 3دوسسش یسسم" یسسسک 9*م kS هک :د"ا هتH, یرب  هسستH,
:تسا
- ر
/
اس%
0
لا!
1
½
/
j
1
لا!
1
„/املا
1

h
س| 18| 1 ی$
f
„/اکر
1
ش/ '
1
و
g
م
/
* fس
g
م
/
ل
g
ا
1
2 3
- Cاسس,ارX ! kS :د%شاب یم Jی?س ! 9+رش Jه اب #یX هس رد 'ا"ام*سم
6تS ! 2 3
فی&سسZ ˆ+دسسح \سس+ا :تسسسا تسسH, ! تسسسا Cدرسسک i+رUت ار 'S د!ادوباD
3Fتسا
6+اسسه(ای" رسسب دا(ام هک تسی" ]جا! CاX ]حاR رب ر”" !د ره ربا%ب !
!ا رب )ا"اویح 'داد kS <ارب یل! د4UPب 'ارG+د ت4ک <رایبS <ارب ار
:تسسسا دوسس (ای" رب دا(ام هک تسا ]جا! - (اسسی" رسسب دا(اسسم kS Bسسکره
ددرسس, 'ارسسG+د Cا,ارX ! ف*ع ی"!#$ا n"ام ! د%ک n%م 'ارG+د (ا ار دو
یم n%م !ا (ا تمایb (!ر رد ار دو تمحر dtHت ! ی"!#$ا #ی" د"!اد
د%ک 2 :Fتسا CدمS \یحیحR رد !D - 'ارG+د (ا ار دو (ای" رب دا(ام kS
د+وسسش 'ارG+د Cا,ارX ! ف*ع ی"!#$ا n"ام ه*یس! 'S هب ات دی%jم n%م 2 3
! تسسسا Yرتحم I!ر :هک تسا 'S .ر( ! ت4ک ! 'ا+ا>را?X \یب :ر$ !
]سسجا! ه%4ت 'ا+ا>را?X 'داد kS هک \+ا dیلد هب تسا Y(o 'S Yارتحا
3تسی" ]جا! .ر( ! ت4ک 'داد kS یل! ،تسا
نا+V*د ه? (آ ند$&A? ند!? بجاو )*ا+ش
:تسا Y(o ~رش د%X ددر, ]جا! kS 'دی4Uب ! 5cب هک \+ا <ارب
<! <اسسه(ای" رسسب دا(اسسم رسس,ا ! دشاب 9لام (ای" رب دا(ام kS 'S د+اب :5!ا
یسسم (اسسqS دوسس (ا ! دهدب <رG+د هب ار 'S هک تسی" ]جا! !ا رب دشاP"
3د%ک
هتسسشاد YرPسسم (اسسی" kS 'S هسسب #سسی" ،'اسس+ا>را?X 9لام ! ]حاR د+اب :Y!د
3دبایب د"اوت" ار IاPم kS هک <ا ه"و, هب دشاب
(ا CداHتسسسا ! د"ر[ب 'ا+ا>را?X 'S رد هک دشاب یها,ارX اK"S د+اب :Yوس
3دشاP" \jمم kS 'S (ا 'درو '!دب Cا,ارX 'S
'دروس kS (ا Bس> هسک دسشاب دوس CاسG+اج رد دس+اب kS هک \+ا :Yرا?X
رد kS رسس,ا یسسل! دسسشاب هتشاد \ی4"اج ! ددر,رب 5!ا 5اح هب 'ا+ا>را?X
<ارسسب ار 'S هک تسی" ]جا! 'S 9لام رب †یحR 5وb هب ا%ب دشاب Qرš
3د%ک 5cب <رG+د 'ا+ا>را?X
mسح 9سسلام ،دسسشاب دوسسجوم 'S V+ارسسش ! دسسشاب ]جا! kS 5cب Cا,ره !
هسسj%+ا dسسیلد هب ،دریGب یZوع ! د#م kS 5cب ! 'دی4Uب <ارب هک دراد"
رPمای>  - د"ا Cدومر$ ی?" (ای" رب دا(ام kS \ت!ر$ (ا 2 3
اسسب Cاوسس دسسش!رHب ار 'S دسس"اوت یم 9لام دشاP" ]جا! kS 5cب Cا,ره !
3'درک ه"امی> ا+ 'درک '(!
LIو
! تسسا \تسشاد CاG" ! 'درک BPح ی%&م هب یبرع 'اب( رد فb! هم*ک
'S (ا \سست$ر, Cرسس?ب ! .اسسHت"ا هسسک تسسسا یلاسسم BسسPح .رش I8@Rا رد
\سسیب (ا CداHتسسا اسب ! دسس"امب یbاسسب یلاسسم 'S dRا ! )ا{ ! دشاب \jمم
`L^
! 3دری, )روR د"!اد هب یj+د#" ! kرOت رو”%م هب فb! \+ا ! ،د!ر"
:تسا Cدومر$ د"!اد هک تسا 'S فb! یعرش dیلد
﴿ ` ´ ´`´
`· ﴾ Aiح CروسF vv 3F
- د+وش راGتسر Fه*یس! 'S هبD هک دشاب دیهد YاK"ا ار ری راک 2 3
رPمای> !  :تسا هتH,
- \م
f
o

˜ ه
/
*
/
م
1
ع 1 n
1
@
1
O1"ا f د
/
P
g
&
1
لا )
1
ام ا{˜
f
ْ !• ،ƒ
h
سس+
1
ر
f
اج ƒ
h
b 1د
1
سسR
1
\
g
سسم
f
،„1ایسسشg •
1
ƒ
f
| 18| 1
ه
/
ل
1
و
g
ع / د+
1

h
ل fاR د
h
ل
1
!
1
!•®هب
f
n
/
H1ت
1
%+
/
J
h
*عf 2 - !ا راسسک ! dمع دریمب یسک Cا,ره
یbاب #ی" lرم (ا د&ب ا?"S د"وی> هک dمع هس (ا رGم در+c> یم 'ا+ا> #ی"
اس+ ،دراد هسمادا #سی" !ا (ا دس&ب هسک <رسی راسک ! ه+راسج هbدR :د"ام یم
دسس"(ر$ اسس+ ،دسس"ا هسست$ر, ارسس$ ارسس"S ! Cدش nHت%م 'S (ا 'ارG+د هک ی4"اد
د%ک اعد !ا <ارب هک <راjتسرد ! هتس+اش ! †لاR 2 3
فسb! هسب ار ه+راسج هbدسR هسO$ <اسم*ع ! 3'ارسG+د ! J*سسم ت+ا!ر هب
رباج ! 3د"ا Cدرک ریسHت  :تسا هتH, - 5وسسسر kاحسسRا (ا Bسسک wیه
'S هسسک \سس+ا رسسGم دشاب هتشاد یلام ی+ا"اوت ! )ردb هک دوب Cد"ام" ه*لا
دوب Cدوم" فb! ار 2 3
LIو )*ا+ش
:تسا Y(o ~رش هس فb! یعرش (اوج <ارب
اب هک دشاب <ا ه"و, هب دوش یم فb! هک <#یX د+اب :5!ا ~رش
اب هک ی+اه#یX فb! B> 3د"امب یbاب 'S )ا{ ! dRا 'S (ا CداHتسا
یم" تسرد تسی" \jمم ا?"S (ا .اHت"ا 'S dRا ! )ا{ <اOب دوج!
\+ا (ا .اHت"ا ! CداHتسا 'وX ،ا?ی"دی+وب ! ا?یکارو ! Cویم د%"ام ،دشاب
Cویم 'وX ،تسی" \jمم ا?"S )ا{ ! dRا =8?تسا '!دب „ایشا ه"و,
داوم ! د"ام یم" یbاب ا?"S )ا{ ! د"وش یم Cدرو ا?یکارو ! اه
CداHتسا <ارب ار 'اترد ر,ا یل! تسا \ی%X <رS 3د"راد" Yا!د ی"دیNوب
! ،'ا4م4> ! ریش <ارب ار 'ا+ا>را?X ! ،ا?"S ی+اه Cویم (ا 'درک
<ر!راب ! 'S JUت (ا CداHتسا ! <ری, تHج <ارب ار dح$ ! ر" 'اویح
Cدش فb! هک ه["S 'وX ،تسا تسرد د%%ک فb! Yدرم 'ا+ا>را?X
د"ری, یم رارb .اHت"ا دروم هک ی+اه#یX ! تسا ا?"S dRا ! )ا{ تسا
3تسا ا?"S n$ا%م
'S .ر$ ! دوجوم ،'S dRا دوش یم فb! هک <#یX د+اب :Y!د ~رش
! Yا!د دارم هک تسا ی"اسحا ! هbدR ،فb! 'وX دشاب هتشاد Yا!د
n$ا%م تیj*م ! n$ا%م 'درک dO" فb! تOیOح رد ! تسا 'S رارمتسا
! Cدش ا?"S رب فb! هک ی+ا?"S هب تسا - هی*ع Qوbوم 2 3د%شاب یم
d;اب Y!د&م 9ی*مت ! دشاب دوجوم دوش یم فb! هک #یX 'S د+اب B>
3تسا d;اب #ی" دوش یم" 9لام هک یسک 'در!Sرد 9*م هب ! تسا
یسسم دسسلوتم ادسس&ب هسسک یسسسک رب د%ک فb! <#یX هک \+ا د%"ام :5!ا 5اpم
اسس+ ،'ارسسیO$ رسسب B_سسس دسس+وGب ! دراد" دوج! ! تسا Y!د&م !ا هک دوش
`Ls
8&$ Jسسه 'S ! دوسسش یم هتاس اد&ب هک د%ک فb! <دKسم رب ار <#یX
3'اریO$ رب B_س د+وGب ! دراد" دوج! فb! ه•یR <ارجا 5اح رد
!ا هسسک تسا ردام Jjش رد (و%ه هک یکدوک رب 'درک فb! :Y!د 5اpم !
یسسم dسس;اب اسس?"S 5اسسpما ! اسس?Hb! ه"وسس, \+ا B> 3دراد" تیjلام تیح8R
رسسب Bسس> تسسسا <روسس$ ! ارسسجا dسسباb ! ی&@b 9ی*مت ،فb! 'وX د%شاب
3تسی" تسرد دوش یم" 9لام هک یسک ! Y!د&م
راسسک <ارسسب اسس+ Yارح 5ام رد د+اP" دوش یم فb! هک <#یX :Yوس ~رش
هسسب یسسj+د#" ! تعاسس; ! تسسبرb فسسb! dسسمع 'وسسX ،درسسی, )روR Yارح
'S Bسسjع رسسب تPیT&م kاjترا ! تسا یjی" ! 'اسحا ! تسا د"!اد
3تساد (ا <ر!د
! وسس?ل )oSرا#سسبا ! یسس"#هار d+اسسس! ! را#سسبا <رادسس+ر <ارب فb! B>
تس4%ک ! <راسT" <اسسی*ک ! رس+د رسب <#سیX دس+اP" ! تسسا Yارسح ]&ل
3ا?"S 5اpما \ی%[مه ! دوش فb! ،'ا+دو?+
یلH4 د*ا? 'سا ,دش نا$? LIاو K+. زا هک ی.+ش
د!ش
<#یX ! Bک D هی*ع Qوbوم دوش nbا! †یحR )روR هب فb! Cا,ره
(ا .اHت"ا ! Cر?ب ! 5وTحم :اOحتسا FCدش nbا! 'S رب فb! هک
د%"ام دشاب ت&H%م ،5وTحم 'S Cاو د%ک یم dRاح ار Qوbوم
! \یع ،5وTحم 'S ا+ ! ،'S 5اpما ! ا?باتک تNارb ! 'د+#, ت"وjس
3ا?"S 5اpما ! ریش ! J4> ! Cویم د%"ام دشاب xU4م <#یX
فسسb! ~رسسش <ارسسب ،فسسb! هسسب dسسمع ! ،فسسb! 5وسسTحم QرTم د+اب !
یسسt&ب اسس+ د%سسشاب YدسسOم رسسG+د یt&ب رب یt&ب هک \+ا رد دری, )روR
رسسب ار #سسیX \سس+ا :دسس+وGب یسک هک \+ا dpم 3د%شاب رG+د یt&ب رب رŽم
YدسسOم رتا"اد ! J*عا ،'اد"(ر$ هj%+ا ~رش هب Yدرک فb! دو 'اد"(ر$
YدسسOم !ا <اوسسOت اسسب 'ادسس"(ر$ هک د%ک ~رش ا+ 3د%شاب J"اد"(ر$ رG+د رب
دوسس 'ادسس"(ر$ رسسب ار 5اسسم \+ا :د+وGب هک \+ا dpم ریات <ارب ! 3د%شاب
فسسb! 'اسس"S 'ادسس"(ر$ رسسب ،د"دسسش uرسسO%م J"اد"(ر$ ه["ا%X Yدرک فb!
(ا 5!ا 5اسسس Cرسس?ب ! 5وTحم هj%+ا رب ~!ر4م :د+وGب هک \+ا ا+ 3دشاب
اسس+ 3دسسشابرکcم 'اد"(ر$ 'S (ا Y!د 5اس 5وTحم ! ،ˆ"Žم 'اد"(ر$ 'S
'اسسیم <!اسسست روسس; هسسب ،فb! 5ام 5وTحم هک \+ا رب ~!ر4م :د+وGب
<رسسG+د رب یj+ dیtHت ا+ 3دوش n+(وت ! JیسOت ˆ"Žم ! رکcم 'اد"(ر$
فسسb! دوسس 'ادسس"(ر$ رسسب ار 5ام \+ا :د+وGب هک \+ا د%"ام ،د%ک ~رش ار
5اسسpما ! ،دسسشاب هتسسشاد J?سسس ˆ"Žم ربارب !د رکcم \+ا ~رش هب Yدرک
3V+ارش ه"و, \+ا
ه*ده و هTه
! د%شاب یم ی%&م 9+ هب .رش I8@Rا رد ! یبرع 'اب( رد ه+ده ! هPه
یسسسک Cراسسبرد ،ه+دسسه ! 6سس4Uب dسسمع رسس,ا ،هک تسا \+ا رد ا?"S :ر$
دوسسش Cداد <! هسسب <(ر!رسس?م ! \تشاد یمار, ت?ج (ا هک دری, )روR
! 'Sرسسb رسسبارب 3تسسسا هسسPه )روR \+ا ریq رد ! ،د%+و, یم ه+ده ار 'S
`L‹
3تسسسا kو*@م ! Cد+د%س> ! ]حتسم هPه یم8سا تما .امجا ! ت%س
:د+امر$ یم د"!اد
﴿ · · ´´
±´ ﴾ ACدNام CروسD M 3F
- دسسی%ک <را+ ! 9مک رG+دمه هب <وOت ! یjی" رد 32 هسسک تسسسا Yوسس*&م !
\Uس هPه (ا 'ا!ار$ ،<وP" ˆ+دح رد ! 3تسا یjی" ! 'اسحا ! رب ،هPه
رسس+رب هسسب ~وبرم تسا یp+دح :ه*مج (ا 3تسا هت$ر €  رPماسسی> هسسک 
:دومر$ - تسسسا ه+ده ام <ارب ! تسا هbدR Cر+رب <ارب #یX \+ا 2 هسسبD
Cر+رهوسسبا ˆ+دسسح :ه*مج (ا ! 3FJ*سم ت+ا!ر  :دسس+و, یسسم هسسک تسسسا
- رPمای> د#" ار یکارو Cا,ره  رسس,ا ،دوسسمر$ یسسم 5اوسسس دسس"در!S یم
! هbدسسR :دسس%تH, یسم رسس,ا ! ،دروسس یسم 'S (ا تسسسا ه+دسسه :د%تH, یم
درو یم" 'S (ا تسا )اک( 2 3
هTه @+ش
دسسشاب #+اسسج 'S \سست!ر$ هسسک <#سسیX ره هک تسا 'S هPه یتسرد ~رش
#+اسسج 'S \سست!ر$ هسسک <#سسیX رسسه ! ،تسسسا #+اج #ی" 'S 'دی4Uب ! هPه
:دسس+وGب هسسک \+ا د%"ام 3تسی" #+اج #ی" 'S هPه ،5و?Kم #یX د%"ام دشاP"
<#سسیX 'دیسس4Uب ! هPه 'و[مه ! ،Yدی4Uب وت هب ار J"اد%Hسو, (ا یj+
! ،=وسس ! ،تسا Cد+د" Jی*&ت هک یGس هPه ! ،تسا !ر, ! \هر رد هک
#سسی" 'اسس4"درک هسسPه تسسسی" #+اسسج اسس?"S \ت!ر$ هک ا?"S 5اpما ! Cد4م,
3تسی" #+اج
هسسب ،تسسسا #+اسسج ]سسRاq رسسیq هسسب Cدش ]Tq هک <#یX 'دی4Uب ! هPه
هسسک ار <#سسیX ! 3در!S '!ریب ]Rاq تسد (ا ار 'S د"اوتب هک \+ا ~رش
اس+ 9+رسسش هسسب دسس"اوت یم تسا 9+رش 'S رد \ی&م ریq ! .ا4م رو; هب
3د4UPب ! د%ک هPه <رG+د
د!ش K+6# و XTI هک دد+<یم ا+جrا مز5 هTه ی:Iو
dسس+وحت ار 'S هک د+S یم رد یTUش 9*م هب ! دوش یم Y(o هPه یتb!
m+دR رjبوبا 'وX 3د+ام" QرTت ! zPb ! هت$ر,  - تسسسیب )اسس&@b
– mس! – ?سس4+اع )رtح هب d <راسسمیب ه"اتسسسS رد 'وسسX ،دوسسب Cدیسس4Uب
! zسسPb ! هسست$ر, ار 'S هسسک Jتسسشاد تسسس!د :تسسH, تسس$ر, رارسسb lرم
،<ا Cدوسسم%" QرسسTت ! <ا هسست$رG" هسسک oاسسح \سسjیل! ،<دوب Cدرک QرTت
تسا Šرا! 'S (ا ! =رتام !#ج هj*ب تسی" وت 5ام 2 3
رمع رtح !  :تسا هتH, - یسسم Yامت ! dماک 64Uب ! هی@ع یتb!
zسسPb ! هسست$ر, dسس+وحت ار 'S Cدسسش Cدی4Uب <! هب هک ی$ر; هک ددر,
دشاب Cدوم" 2 3
\سسب Bسس"ا ! ‚اسسPع \سسبا ! رمع \با ! 'اHع \ب 'امpع (ا 'S هب هیPش !
رPماسسی> رسمه ه4+اع ! 9لام   —ارسسس ! 3تسسسا Cدسسش تسس+ا!ر #سسی"
\ت$ر, d+وحت 3دشاب Cدرک یتHلاUم Cراب \+ا رد 'ا"S اب یسک هک J+راد"
،]سسها! ! Cد%سس4Uب C(اسجا اسب #سج Cدسش هPه هک <#یX QرTت ! zPb !
هسسب #سسیX 'S تیjلاسسم dO" ]Pس هک تسا !ا C(اجا 'وX 3تسی" تسرد
`Lv
هسسب ،هسسPه دش nbا! تسرد )روR هب zPb 'وX ! ،دوش یم xUش 'S
رسسG+د ،zPb (ا B> 9لام ! ]ها! 3د+S یم رد ارجا dباb ! Y(o )روR
! ]سسها! هسسک \سس+ا رسسGم درادسس" ار 'S دادرتسسسا ! 'S 'داد تسس4,رب mسسح
zسسPb (ا B> د%"اوت یم Bک هس \+ا هک دشاب د

ج ا+ ردام ،رد> Cد%4Uب
رPماسسی> هسستH, ]*@م \+ا dیلد ! 3د"ریGب B> ار 'S ! د"وش 'امی4> #ی"
 :تسا - '•
1
d
h
ج
/
ر
1
ل f dž سحf +
1
o
1
g o
0
˜
f
اسس?ی
g
$
f
n
1
سسج
f
ر
g
ی
1
$ 1 ƒ‡ P
1
ه
f
]
1
?
f
+
1
!
g

1
ƒ‡ ی
0
س@
f
ع 1 ی
1
@
f
&
g
+
/

C
/
د
1
ل
1
!
1
ی
g
@
f
&
g
+
/
امی
g
$
f
د
/
ل fاو
1
ل
g
ا 2 3 - ! دسس4UPب ار <#یX یسک <ارب تسی" 58ح
ردسس> رسسGم ،#سسیX 'S رد دسس%ک تسس4,رب ! دوش 'امی4> B_س ،د%ک هPه ا+
دسس"اوتیم !ا هسسک تسسسا Cدیسس4Uب 6+وسس دسس"(ر$ هسسب هسک <#سسیX هب تPس"
دوسسش 'امی4> 2 \سسسح ار 'S <cسسمرت ! 3!ا رسسیq ! د!ادوسسبا تسس+ا!ر هسسبD 3
هسست$ر \Uسسس رداسسم ! ردسس> (ا ˆ+دسسح x" رد 'وX 3Fتسا هتس"اد †یحR
#سسی" 'اسس"S Bسس> دوسسش یسسم #ی" Cدج dماش ردام ! ،دج dماش رد> ،تسا
3د"راد ار یOح \ی%X
یTIر
s
و 9+H4s
هب هک تسا Cدش هت$ر, رمع هم*ک (ا Jیم 'وjس ! \یع JZ اب ،<رمع
ار ه*ماس&م \س+ا ! ار dسمع \+ا ت?ج 'S هب 3تسا ی,د"( ! )ایح ی%&م
داد یسسم ه"ا <رG+د هب یj+ Cا, ،ی*هاج kارعا 'وX د"ا Cدیما" <رمع
:تH, یم <! هب ! - ع•
1
g اه 1 ا

+
1
˜
f
9
1
ت
/
ر
g
م
1
2 اسست Yدرسسک IاPم وت <ارب ار 'S ی%&+
3یتسه Cد"( هک ی"ام( ات ! <راد رمع
(ا 9سس+ رسسه 'وX ،تسا Cدش هت$ر, تPbارم (ا <رمع '(! رب ،یPbر !
هسسک درسسیم یسسم !ا nسسbوم هX ات دشاب یم <رG+د ]bارم ه*ما&م \ی$ر;
3ددر,رب …ا ه|ر! هب !ا (ا د&ب ! ددر,رب <! هب ه"ا
)روR هب ار <#یX یTUش Cا,ره B> - <رمع 2 )روسسR هب ا+ در!Sرد
- یPbر 2 Cداد <! هسسب رسسم&لا Yادام هک دوش یم Bک 'S 5ام ،<#یX 'S
هسسب یسسTUش هک \+ا dpم 3تس!ا ه|ر! هب m*&تم !ا (ا د&ب ! تسا Cدش
اسست یتسسسه Cدسس"( هسسک ی"اسسم( ات Yداد وت هب ار ه"ا \+ا \م :د+و, <رG+د
(ا دسس&ب ! ،یسسشاب تسس4ی&م 5اسسح رد هسسک Yاداسسم ا+ ،یشاب Cد"( هک Yادام
3تسا †یحR ه*ما&م \+ا ،دشاب وت 'ا,د"ام(اب 'S (ا وت lرم
'وسسX 3تسسسا †یحسسR #سسی" 'S ،اسسه 1 ا+
0
˜ 9
1
سست
/
P
g
b 1ر•
1
:دسس+وGب ،9
1
ت
/
رم
1
ع•
1
<اج هب ا+
رPمای>  :تH,
- bر
ž
لا!
1
€ 7 #
1
سN fاج
1
<
ž
ر
f
م
g
&
/
ل
g
ا
1
g ه¢f
1
€ 7 #
1
سN fاج ی
ž
P
f
سg ا?
1
* f 2 3 - یسسسک <ارب یPbر ! <رمع
تسا #+اج دشاب 'S dها هک 2 <cسسمرت ! !ا رسسیq ! د!ادوسسبا تسس+ا!ر هسسبD 3
3Fتسا \سح ˆ+دح :تسا هتH,
رPمای>  :تسا هتH,
- \م
1
$ 1 g ه
f
P
f
O1&
1
ل f!
1
ا

تسی
Œ
م
1
!
1
ا

ی

ح
1
ر
1
م
1
ع g •
1
<
g
c
f
*
0
ل f ی
1
?
f
$
f
<
g
ر
f
م
g
ع / ر
1
م
1
ع g • 2 3 - دسسOع Bکره
هب دOع ]جوم هب هک دوب دهاو یسک 'S (ا <رمع دد%Pب <رمع ه*ما&م
! هسس|ر! 'S (ا ! lرسسم (ا دسس&ب هسسX ! )اسسیح 5اسسح رد هX ،Cدش Cداد <!
تسا !ا 'ا,د"ام(اب 2 3FJ*سم ت+ا!ر هبD 3
`L‘
^+عم رد و '2$" ه:Uا=ش نآ \Bام هک یBام) هWقB
(د=?ا*یم ار نآ و 'سا ندش O*اf
،یرب 5وb هب ا%ب Qاb 'وjس اب ! ،رو?4م 5وb هب Qاb †ت$ هب ،ه@Oل
\تسسشادرب .رسسش I8@Rا رد ! 3Cدش هتشادرب هک <#یX (ا تسا )راPع
! فسس*ت uر&م رد هک ی+اج (ا ،تسا .رش Yارتحا <اراد ! Yرتحم 5ام
ی$ر&م (ا د&ب ! دو4" n+اZ ات د%ک <راد?G" 'S (ا ! دشاPیم 'دش n+اZ
dسسیلد 3در!S رد 6+وسس 9سس*مت هسسب ار 'S د4" ادی> 'S ]حاR ر,ا ،'درک
\سسب داسس+( ˆ+دح :ه*مج 'S (ا تسا ˆ+دح د%X ،dمع \+ا یعرش (اوج
:د+و, هک ی%?ج دلا - رPمای> (ا  ی+اسسج رد هک <ا CرO" ! 8; هب nجار
د%ب ! هسیک :دومر$ ،د"درک 5اوس ددر, n+اZ تسا \jمم هک دراد رارb
'اسس%[مه ار 'S 5اسسس 9سس+ )دم ات B_س ،ام" Y8عا ! \ک ی$ر&م ار 'S
هسسG" هسس&+د! )روR هب دو ار 'S <درj" ی$ر&م ار 'S ر,ا 3\ک ی$ر&م
هب ار 'S ،دمS ! دش ادی> 'S ]لا; ! ]حاR Cا,ره هک \ک QرTت ! راد
رPماسسی> ،دیسسسر> !ا (ا Cدسس4م,رتش Cرابرد Cد%%ک 5اوس 3'ادر,رب <! 
6سسHک 'S هسسک راcسسGب دوسس 5اح هب ار 'S Ÿتسا راک هX 'S اب ارت :تH,
n+اسسZ uرسس&م رد یسس%&+ دراد دوسس اسسب #سسی" ار kS Qرسسš ! ،دراد ار دو
(ا ! دوسسش یسسم درا! روUسس4بS هسسب دوسس دسسش ه%سس4ت Cا,ره 3تسی" 'دش
د%Hسسسو, Cراسسبرد ! 3دسس%ک ادسسی> ار 'S 6PحاR هک \+ا ات درX یم 'اهای,
،تسسسا وت 5ام هک راد هG" ! رادرب ار 'S :دومر$ ،درک 5اوس !ا (ا Cرا!S
ار 'S وسست رسس,ا یسس%&+ 3تسا Cد"رد 'اویح ! lر, 5ام ا+ ،)ردارب 5ام ا+
'S <ا Cدسس"رد 'اوسسیح اسس+ درب یم دو <ارب ار 'S <رG+د ی%j" <راد?G"
درو یم ار 2 3F\یUیش ت+ا!ر هبD 3
هWقB ی4+ش مکح
اسس+ تسسسا ]حتسم dمع \+ا ا+S یل! د"راد .امجا 'S (اوج رب 'ا"ام*سم
! mسسسا$ xUسسش ،Cدسس"رادرب ! Cد%%ک ادی> ر,ا 3تسا 5اوس <اج ،]جا!
! تشادرب ار 'S ر,ا ! ،د%%ک یم n%م dمع 'S (ا ار !ا دشاب را,#یهر>ا"
5اسسم رسس,ا هک ه"و, 'امه د"ر!S یم '!ریب <! تسد (ا ار 'S تشاد?G"
3د"ر!S یم '!ریب !ا تسد (ا دریGب #ی" ار …د"(ر$
رد هک دشاب <رایشوه ! دیشر ! Cدا(S xUش ،5ام 'S Cد%%ک ادی> ر,ا !
،دشاP" 'ارG" 'S (ا هک دبایب یNاج رد ار 'S ر,ا ،د%ک یم" ت"ای 'S
! تسی" =و*مم nZوم 'S ! د%تسه \یما dحم 'S Yدرم 'وX
QرTت ! <راد?G" ! درادرب ار 'S تسا رت?ب ،دشاب یم" رHک \یم(رس
رPمای> 'وX 3د%ک  :تسا هتH, - ی
g
$
f
د
/
P
g
&
1
لا Y
1
اد
f
ام
f
د
f
P
g
&
1
لا '
f
و
g
ع 1 •
g
$
f
ه
/
س*
0
لا!
1
ه
f
ی
g
f •
1
'
f
و
g
ع 1 32 - Cد%ب \+ا هک Yادام تسا 6+و Cد%ب ر!ا+ ! را+ د"!اد
دشاب دو ی%+د ردارب ر!ا+ ! را+ 2 3
رب )روR 'S رد تسی" \م+ا 'S رب هک دبایب ی+اج رد ار 5ام 'S ر,ا !
:د+امر$ یم د"!اد 'وX درادرب ار 'S هک دوش یم ]جا! !ا
﴿ [´ [´
 ´ ` ﴾ Aهبوت CروسD v` 3F
`LE
- د"رG+د یt&ب Fتسر>رس !D یل! یt&ب \مŽم 'ا"( ! 'ادرم 2 3
اسست دسس%%ک “سسHح ار رG+د یt&ب 5ام هک تسا Y(o 'ا"S (ا یt&ب رب B>
ار Jیتس+ 5اسم هسسک تسسا ]سسجا! Jیت+ یل! رب هک رو; 'امه 3دو4" n+اZ
هتسسشاد 'اسس%یم;ا دوسس (ا دسس+اب Cد%%ک ادی> xUش ،\+ا دوج اب 3د%ک “Hح
،تا%سسش ار 'S ! دسسش ادسسی> 6PحاسسR ر,ا هک د%ک دامتعا دو هب ! دشاب
دسسشاب هتسسشاد" دوسس هب <دامتعا \ی%X ر,ا ! ،د"ادر, یمرب <! هب ار 'S
3درادرب ار 'S د+اP"
هسسj*ب درادرسسب ار 'S هسسک تسسسی" Y(o <! رسسب 5اح ره هب :د"ا هتH, یرب
wسسیه ! ]سسسک اسس+ تسسسا ت"اسسما اسس+ ،\تسسشادرب \+ا 'وX ،تسا ]حتسم
ار 5اسسم 'S هک تسا یتروR رد \+ا هتPلا 3تسی" ]جا! !د \+ا (ا Yادک
رد ار 'S رسس,ا اسسما 3دسس%ک ادسسی> یسسهار رد ا+ ،]حاR یب ! )اوم \یم( رد
درادرسسب ار 'S تسسسی" #+اسسج !ا <ارسسب )روسسR 'S رد د%ک ادی> یسک 9*م
3دشاب 9*م ]حاR هب m*&تم هک دراد 5امتحا 'وX
'سا بجاو هWقB رد نآ 'Uا=ش و 'ف+عم هک 9G$Q
]جا! !ا رب درادرب ار 'S ! تسا #+اج 6+ارب ه@Oل \تشادرب هک یسک
! \سسی&م ،ار 'S '(! ! Cرامسسش ! B%ج ! د%ب ! Qرš ! هسیک هک تسا
هسسسیک دسس+اب هک \+ا اما 3د%ک <راد?G" ]سا%م <اج هب ار 'S ! د%ک Y8عا
\سس+ا اسسما ! 3تسسسا ی*Pb ˆ+دح 'امه dیلد هب ،د%ک ی$ر&م ار 'S \هد !
(ا <راسسUب تسس+ا!ر dسسیلد هسسب ،دسس%ک Y8عا #ی" ار 'S Cرامش ! ددع د+اب هک
Cر+رهوبا  :تسا هتH, هک تسا - دسسTj+ 'S رد هک Jت$ا+ ار <ا هسیک
رPمای> د#" ار 'S ،دوب را%+د  ! یس$ر&م 5اسسس 9سس+ ار 'S :تسسH, ،Yدرسسب
اددسسKم B_سسس ،Yدرسسک یسس$ر&م ! Y8عا ار 'S 5اسسس 9سس+ اسست ،\سسک Y8عا
رPمای> 9+د#"  ار 'S Bسس> ،\سسک یسس$ر&م 5اسسس 9+ ار 'S :تH, ،Jت$ر
9سس+ ار 'S :دوسسمر$ ،Jسست$ر !ا 6سسی> B_س ،Yدرک ی$ر&م رG+د 5اس 9+
راسسب <ارسسب B_سسس Yدرسسک ی$ر&م رG+د 5اس 9+ ار 'S ،\ک ی$ر&م 5اس
ار 'S Qرسسš ! هسسسیک دسس%ب \هد ! 'S Cرامش :تH, ،Jت$ر !ا د#" Yرا?X
،Cدب B> <! هب ار 'S دش ادی> 'S ]حاR ر,ا B> ،\ک Y8عا ! ی$ر&م
وش د%م Cر?ب 'S (ا o˜! 2 هسسک اسس?"S رب ‚ایb هب )اHR رG+د Y8عا اما ! 3
<#سسیX هسسب هیPسسش ! Cدوسسب (راسسب یتاHسسR اس?"S 'وX ،تسا CدمS ˆ+دح رد
Qرš ی%&م هب F„اع!D ! هم*ک 3د%شاب Cدش هتH, تحارR هب هک د%تسه
#سسی" Qرسسš رسسب ا(اKم ! ،تسا د%ب \هد! هسیک د%ب ی%&م هب ،FWاHعD !
Qرسسš هسسک تسا یبا%; ! 'امس+ر ی%&م هب F„اکرD ! 3دوش یم :8;ا
3د"د%ب یم 'ادب ار
هسسک دسس%ک <رادسس?G" ! “سسHح یNاسسج رد ار 'S هسسک تسا ]جا! Cد%با+ رب !
رد Cدش ت$ا+ 5ام 'وX ،د%%ک یم “Hح ! <راد?G" اK"S رد ار 'S 5اpما
3تسا ت"اما <! تسد
د=ک \لH# ار هWقB دها!U یم هک ی2ک
6jلاسسم <ارب ار 'S هک د%ک 'S دTb ر,ا دراد یم رب ار ه@Oل هک یسک
3د%ک ی$ر&م ! د"اسا%4ب ار 'S هک تسی" Y(o !ا رب ،دراد?G"
`^a
'S 5اسسس 9سس+ دسس+اب ،د%ک 9*مت ار 'S ! دوش 9لام هک د%ک 'S دTb ر,ا !
رسسب د+اب 'S Y8عا ! ی$ر&م ! 3ی*Pb ˆ+دح 'امه dیلد هب د%ک ی$ر&م ار
)روسسR اسسهرا(اب رد ! ،دجاسسسم (ا Yدرسسم 'دمS '!ریب YاG%ه هب دجاسم
رد دسس+اب \ی%[مه ! 3د%%ک یم nمKت Yدرم \کاما ه"و, \+ا رد 'وX 3دری,
'وسسX دسس%ک Y8عا ! یسس$ر&م ار 'S #سسی" تسسسا هت$اسس+ ار هسس@Oل هسسک ی+اسج
ه"وسس, \+دسسب 'S 'درسسک ی$ر&م تیHیک 3د+وج یم ار 'S اK"S رد 6PحاR
! Ÿتسسسا Cدرک J, ! Cداد تسد (ا ار <#یX یسک هX :د+وGب هک تسا
'وسسX ار اسس?"S هسسمه هسس" ،د%ک رک{ ار 'S QاR!ا (ا یt&ب تسا ]حتسم
!ا ،دوسسش 'S یعدسسم —!رد هسسب یسسسک ! دسس%ک رک{ ار 'S QاR!ا همه ر,ا
'S یسس$ر&م هسسب ار 5اسسس Yاسسمت هک تسی" ]جا! ! 3تسا 5ام 'S \ماZ
دس%ک یسم یس$ر&م ار 'S راسب هسس (!ر رسسه 5!ا رد هسسj*ب ،دسسشاب 5و•4م
،راسسب 9سس+ Cاسسم ره B_س ،راب 9+ هتHه ره B_س ،راب 9+ (!ر ره B_س
ار <#سسیX رسس,ا ! 3تسسسا هتسسشc, رارjت هک د%j" …ومار$ هک <ا ه"و, هب
=دسس"ا 5اسسم رسس,ا ! ،دسس%ک یسس$ر&م ار 'S تسسسی" Y(o دشاP" 5ام هک دبایب
رد اسسPلاq 6PحاسسR هک د%ک 'ام, هک یتb! رGم د%j" ی$ر&م ار 'S دشاب
3تسسسی" Y(o یسس$ر&م )دم 'S (ا د&ب ! د%ک یم uارعا 'S (ا )دم 'S
6PحاسسR ‚وس$ا ! فس•ت هک تسا <رادOم ! تسا یلام ،=د"ا 5ام
)روسسR هسسب Cا,ره 3تسی" ی"oو; 'S <وKتسج ! دوش یم" دا+( 'S رب
'S ،دوسسم" 9سس*مت ار 'S ! ت$اسسی" ار 'S 9لام ! درک ی$ر&م ار 'S رPت&م
هسب دسش !ا 9س*م ! دوسم" 9س*مت ار 'S Cاس,ره ! 3دوسش یسم !ا 9*م #یX
دش ادی> 6PحاR Cا,ره B> ،د+S یم رد !ا هم{ رد uرb ! Yا! )روR
dسسpم ر,ا ! 3تسا 'S dpم \ماZ دشاب هتشاد د%"ام ! dpم ،5ام 'S ر,ا
3تسا 9*مت YاG%ه هب 'S تمیb \ماZ دشاب هتشاد"
هWقB ما2Iا
:تسا Jسb را?X ه@Oل
! CرسO" ! ،8; دس%"ام ،دس"ام یسم دوس 5اسح هسب Cراوسمه هک <#یX :5!ا
'اسسمه 3دسس+ام" Y8عا ! دسس%ک یسس$ر&م 5اسسس 9سس+ ات د+اب ار 'S ! ،'S 5اpما
3دش هتH, هک ه"و,
ی+ا?یکارو ه*مج (ا ر,ا 3ا?یکارو د%"ام ،تسی" ی"د"ام هک <#یX :Y!د
هسسک یP;ر ! ،C#بر ! ،یباPک تشو, د%"ام ،دش یم دسا$ ارو$ هک دوب
تسسسا دا(S ! رسسیUم 'S Cد%با+ )روR \+ا رد ،اه8bاب ! ،دوش یم" امر
دسسش!رHب ار اسس?"S هک \+ا \یب ! ،دشاب راjهدب ! دروUب ار ا?"S هک \+ا \یب
رد B_سسس د%ک ی$ر&م ! Y8عا ار ه@Oل ! دریGب ! ،دراد?G" ار 6+ا?ب !
یسسم 'S <اسسج ! دراد ار هسس@Oل Jسسjح Jسسه تسسمیb 'وسسX 3دسس%ک QرTت 'S
رد ! تسسا 'S \ماسZ دس%%j" یس$ر&م ! Y8عا ار 'S ه["اس%Xر,ا 3د%یس4"
دسسسا$ هسسک دسسشاب ی+اسسه#یX ه*مج (ا ه@Oل ر,ا ! 3تسا ت"اما !ا تسد
هسسب هک یP;ر د%"ام ،د"امب هک درک <راک 'S رد 'اوت یم ! تسی" ی"دش
،دوسسش یسسم d+دPت 'S 5اpما ! ری%> هب هک <ریش ! ،دوش یم d+دPت امر
]حاسسR nسسH" ر,ا 3دوش یم )اعارم 'S ]حاR تح*Tم )روR \+ا رد
`^`
9سس4 رد !ا Cرسس?ب ! nH" ر,ا ! ،دش!رHب ار 'S دشاب 'S \ت!ر$ رد 'S
9س4 تسمح( دوسس Cدسس%با+ رسس,ا B_س 3د%ک 94 ار 'S دشاب 6"درک
o˜! ،دری, یم" <د#م 'S <ارب درک dPOت 'اسحا )روR هب ار 'S 'درک
رد dسمع \س+ا 'وسX 3دس%ک یم yر 'S <ارب ! دش!ر$ یم 'S (ا یt&ب
'اوسسیح هسس@Oل هسسک تسا یتb! \+ا ! تسا 9لام دوس ! تح*Tم ت?ج
هسس%+#ه 'وسسX دوش هت!ر$ امامت د+اب ،دشاب 'اویح ه@Oل ر,ا اما 3دشاP"
! دروسسUب ار دوسس ه@Oل هک تسا \jمم YاK"ارس ! ددر, یم رارjت 'S
3دوش 9*?تسم
! ،'اوسیح دس%"ام ،دراد هسOH" ! yرس ! ه%+#ه هب (ای" هک <ا ه@Oل :Yوس
:تسا .و" !د Jه 'S
` 9Xوک 'ا,د"رد ربارب رد د"اوتب هک تسی" د%م!ری" 'ا%["S هک ی"اویح r
<اسسه ه[ب ! هلاسو, ! #ب ! د%Hسو, د%"ام ،در!S dم&ب ت”$احم دو (ا
دو (ا د%"اوت یم" هک اه ه@Oل ه"و, \+ا 3ری> !ا, ! رتش \ی%[مه ! رتش
اسست ،“سسHح ! <رادسس?G" <ارب ا+ ،درادرب ار ا?"S د"اوت یم Cد%با+ د%%ک .ا$د
ه"وس, \س+ا 'وسسX 3دسهاوUب رس,ا 9سس*مت <ارسب اس+ دوسسش یسسم ادی> 6PحاR
<اسس> (ا ار اسس?"S 'ا,د"رد ! د"!ر یم \یب (ا د"و4" <راد?G" ر,ا )ا"اویح
ار اسس?"S 'اسس%Nا دسس"روU" ار ا?"S Jه 'ا,د"رد ر,ا اسب هX ! ،د"ر!S یم رد
رPمای> هک تسا ت?ج \+ا هب ! 3د%%ک 9*مت  Cدسسش J, د%Hسو, Cرابرد
:تسا هتH, - رسسب ار 'S <رسسG+د <رادسس"رب ار 'S وسست ر,ا تسا وت 5ام 'S
دوش یم lر, Cر?ب ا+ دراد یم 2 هسسک تسا ریUم Cد%با+ )روR \+ا رد 3
راjهدسسب 'S تسسمیb C(ادسس"ا هسسب ی%&+ ،د(ادر_ب ار 'S تمیb ! دروUب ار 'S
dسسPOت دوسس dسسیم هسسب ار 'S ه%+#ه ! د%ک <راد?G" 'ا%[مه ار 'S ا+ 3ددر,
3دراد?G" ار 'S <ا?ب ! دش!رHب ار 'S ا+ ،د%ک
M 9سسXوک 'ا,دسس"رد ربارب رد دو (ا .ا$د <!ری" هک <ا ه@Oل )ا"اویح r
'دسس+!د اسسب ا+ ! ،رتش د%"ام د%%ک یم .ا$د 6+و <!ری" اب ا+ هک د"راد ار
،'S 5اسسpما ! رتوسسPک دسس%"ام د%%ک یم (ا!ر> ا+ ! ،ر ! رتسا ! ]سا د%"ام
دسس%"ام دسس"راد 'دسسش n+اسسZ 5اسسمتحا هسسک دسسبایب یNاج رد ار 'ا"S Cد%با+ ر,ا
رPماسسی> 'وسسX 3د%ک <راد?G" 9*مت دTb هب ار ا?"S د+اP" ،'ابایب  Cراسسبرد
:تH, Cد%با+ هب رتش - !ا تسسسا راک هX ،]حاR یب Cد4م, رتش هب ارت
اسست درسسX یسسم دوسس ! د!ر یم روU4بS هب ،دراد ار دو kS Cری{ Qرš
دوش یم ادی> 6PحاR 2 یم ‚ایb 'S رب دشاب رتش د%"امه هک <#یX !
3ددر,
3تسسسا \ماسZ دوسسش فسس*ت 'وسسX ،د%ک <راد?G" 9*مت دTb هب ار 'S ر,ا
رPماسسی> ارسس+( 3تسسسا Cدسسش <دسس&

ت راXد دو dمع \+ا اب 'وX  :تسسH,
- Ÿ333 تسسسا راک هX 'S اب ارت 2 دسسبایب داسسبS \سسیم( رد ار 'S Cدسس%با+ رسس,ا !
<ارسسب هسس" دسس%ک ]حاسسTت ار 'S ،<رادسس?G" ! “Hح دTb هب هک تسا #+اج
یسسم داسسبS \سسیم( (ا Yدرسسم هسسک تسا 'S ،دابS \یم( اب 'ابایب :ر$ 39*مت
هسسX ! ،دسس"راc, یسسم" دو 5اح هب ار 'S ! د"راد یسرتسد 'ادب ! د"رc,
،درPسسب دو اب ار 'S ی%Nا ! د!ر رد 6PحاR تسد (ا ! دوش n+اZ اسب
`^M
یسسم دوسس 'اوسسیح ! ،تسا Jک اK"S (ا Yدرم رc, Cار هک 'ابایب Q8 هب
6مارS ! تی%ما هک تسا 'S رد \Uس ! 3د!رب روU4بS هب ! در[ب د"اوت
ار 'S !د رسسه دسس+اب دسس%بایب ار <ا هسس@Oل Bسسک !د رسس,ا 3تسا هتشاد دوج!
هسسب ار دوسس mسسح درادسس" mسسح یسسj+ ! ،دسس%+ام" 9*مت ار 'S ! د%%ک ی$ر&م
3!ا ریq هب ه" ! د%ک dO" 6Oی$ر
هسسب اسس+ دسسهد" C(اسسجا 9لام ر,ا ،تسی" #+اج !رد YاG%ه هب ی%یX هشو !
درسسی, ارسس$ !رد YاG%ه هب ار ا?"S دشاب تUس 6+ارب هک د%شاب <ا C(اد"ا
3تسا #+اج ی%یX هشو دهد C(اجا 9لام ر,ا 3دری, ار$ …دو ا+
('س+1+س ی? و یهار+س Dد!ک) )$قB
د

سسح هب Cاو دراد" تسر>رس هک تسا ی&+اZ ! Cرا!S =دوک ره ،VیOل
5اسح رسه هسب 'وسX ،دسشاب Cدیسسر" #سییمت د

سح هسب ا+ دشاب Cدیسر #ییمت
یسسم Cدش هتاد"ا ! .!ر4ما" د"(ر$ ار !ا ! دراد …ر!ر> هب (ای" =دوک
3FیهاررسD د%ما"
)$قB زا 9رادEV" ی4+ش مکح
:د+امر$ یم د"!اد 'وX 3تسا ه+اHک uر$ VیOل <راد?G" ! \تشادرب
﴿ · · ´´
±´ ﴾ ACدNام CروسD M 3F - رG+دسسمه هسسب <وOت ! یjی" رد
دی%ک <را+ ! 9مک 32 'اسسس"ا ! تسسسا 'اسسس"ا =دوسسک ،هسسک \+ا dیلد هب !
! تسسیبرت ! <رادسس?G" ار !ا تسسسا ]سسجا! ! ،تسسسا Yارتحا <اراد اعرش
(ا =دوسسک 5اسسح هسسj*ب دراد ار Cدسس"امرد ! ر@tم Jjح !ا ! 3دوم" I8Rا
هسX ! تسسا ¡لاسب Cدس"امرد ! ر@tم 'وX ،تسا رت"ا4+ر> ر@tم 5اح
ه+اسسHک uرسس$ یکدوسسک \سسی%X <راد?G" 3د4+د%یب دو <ارب <ا CراX اسب
! دسسشاب یتسسسر>رس dسسها اعرسسش هسسک درادرسسب ار !ا یسسسک رسس,ا 3تسسسا
o˜! ،ددرسس, یم Vbاس 'ارG+د (ا Cا%, دشاب تسرد 6"درک یتسر>رس
هیحاسس" 'S 'امدرم (ا د%%ک یم dRاح .8;ا !ا دوج! (ا هک ی"اسک Yامت
n+اسسZ ار یمرتسسحم BسسH" 'وسسX ،د"وسسش یسسم یسسRاع ! راjها%, ،dحم !
3د"ا Cدش !ا یهاPت ! داس$ ]Pس ! د"ا Cدرک
()$قB) یهار+س و ,راوآ Dد!ک ,د"راد+? )*ا+ش
:دشاب هتشاد ار ر+( V+ارش د+اب یسک \ی%X
یسس*مع \ی%X B> ،دشاب فی*jت dها ! ف*jم دو یسک \ی%X د+اب :5!ا
3تسی" تسرد ه"او+د =دوک (ا
\سسی%X دسس+اP" Cدسس%ب ! Cدرسسب B> ،دشاب Cدا(S ! دا(S د+اب یسک \ی%X :Y!د
! Cدسس%ب ! تسسسا یتسسسر>رس ! تسس+o! dمع \+ا 'وX ،درادرب ار یکدوک
3تسی" 'S هتس+اش ! یتسر>رس dها دPع
6باسسبرا هسسک \+ا رGم ،دوش یم هت$ر, !ا (ا درادرب ار یکدوک \ی%X ر,ا
C(اسسجا !ا یتسسسر>رس تسسحت =دوسسک 'د"ام اب Jکاح ا+ ،دهد C(اجا <! هب
3دراد ا!ر ار 'S ! دهد
`^L
=دوسسک درادسس" mسسح ر$اسسک Bسس> ،دسسشاب 'ام*سسسم دسس+اب یسک \ی%X :Yوس
ار 'ام*سسسم رسسب یتسسسر>رس ! یت+o! mح ر$اک 'وX درادرب ار 'ام*سم
ار ر$اسک =دوسسک دسس"اوت یسم ر$اسک اسما ،تسسسی" تسس+o! هتسسس+اش! درادسس"
تسسسا Cدسسش !ا رسسHک هسسب Jکاح هک ار یکدوک د"اوتیم 'ام*سم ! ،درادرب
3دراد ار !ا رب ت+o! یGتس+اش ! تی*ها 'ام*سم 'وX درادرب
! \تسسشادرب mسسح mسسسا$ Bسس> دسسشاب 5داسسع دسس+اب یسسسک \سسی%X :Yراسس?X
3دراد" ار یکدوک \ی%X <راد?G"
(ا هسسک یسسسک ،\+ارباسس%ب دسسشاب رایسسشوه ! دیسسشر دسس+اب یسک \ی%X :JK%>
ار یکدوسسک \سسی%X دسس+اP" تسسسا هسسی*ع روسسKحم ! Cدسسش هتسسشاد(اب QرسسTت
Cداد C(اسسجا <! هسسب ! دسس"امب <! تسسسد رد دسس+اP" تشادرب ر,ا ! ،درادرب
3دوش
د!ش یم 'فا* )$قB ا? هک یBام
! هماسسج ! ‚اPل د%"ام ،دش ت$ا+ یلام FVیOلD یکدوک \ی%X Cارمه ر,ا
،Cدسسش Cدسسی[ی> <! رب هک <#یX ا+ ،تسا !ا ]یج رد هک <#یX ! …!ر$
هسسمی رد هسسک یلام ا+ ،دشاب یم <! تسد رد …راس$ا هک ی+ا>را?X ا+
اسK"S رد !ا اس?%ت هسک <ا ه"اس رد هسک یلاسم ا+ ،دوش یم ت$ا+ !ا رداX !
تسسسا !ا اسس?%ت هسسک یqاسسب رد هک یلام ا+ دوش یم ت$ا+ ،د%ک یم ی,د"(
هOH" <! رب 5ام 'S (ا ! ،تسا =دوک 'S 5ام ا?"S Yامت دوش یم ت$ا+
یلاسسم …ردسس> ! دوب یم …رد> یتسر>رس تحت ر,ا =دوک \+ا ه%+#ه !
رسست یل!ا \+ا ! ،دش یم هی?ت 5ام 'S (ا =دوک \+ا ه%+#ه ! هOH" تشاد
یسسم هسس%+#ه !ا رسسب هسسک یسک ! 3دوش هOH" <! رب یلام هک \+ا هب تسا
یتسسسر>رس ! یسسل! هسسک تسسسا یسسسک یسسل! Jکاح 'وX ،تسا Jکاح د%ک
رسس,ا ،درسسیGب Cاوسس, 5اسسم \+ا رب Cد"رادرب ! Cد%با+ دشاP" Jکاح ر,ا 3دراد"
! 3دسسشاب یسسم 'S \ماZ درک ه%+#ه ! هOH" 5ام 'S (ا \ت$ر, Cاو, '!دب
دسسشاب هتسسشاد" یلاسسم =دوسسک 'S رسس,ا ! تسسسی" \ماسسZ :دسس"ا هتH, یرب
3دوش تادر> 5املا تیب (ا !ا ه%+#ه ! هOH" هک تسا ]جا!
kا@ \ب رمع )رtح 'وX  VسسیOل ه%+#ه ! هOH" Cرابرد kاحRا اب
5اسسملا تسسیب (ا دس+اب :دس%تH, .اسمجا هسب ! ،دوم" )رو4م یکدوک \ی%X !
هک تسا ]جا! دشاب تسدG%ت ! ¡لاب هک یسک C!8ع هب 3دوش تادر>
mسس+ر; هسسب یکدوسسک \سسی%X <ارب B> ،دوش Cداد 5املا تیب (ا …ا هOH"
ار یکدوسسک \سسی%X رسسH" !د رسس,ا 3دوسسش یسسم تسسادر> 5اسسملا تیب (ا یل!ا
یسس%q ،رسسیO$ ! )!ر| یب <رG+د ! دوب ی%q ! د%مت!ر| یj+ هک د%تشادرب
3دوش یم Cدر_س <! هب =دوک ! تسا YدOم
(هع*دو 0ام) هع*دو
'S ،9سسلام ]Nاسس" اسس+ 9لام هک <#یX )ا{ ! dRا (ا تسا )راPع ،ه&+د!
3د%ک <راد?G" ! “Hح ار 'S ات د?" یم یسک د#" ار
3تسسسا <وسسP" ف+رسسش ت%سسس ! Jسس+رک 'Sرسسb هسس&+د! (اوسسج یعرسسش dیلد
:د+و, یم د"!اد
`^^
﴿ `  © ·
[ ﴾ ACرOب CروسD M‘L 3F
- Cدر_سسس <! هسسب <#سسیX ت"اسسما هسسب ! Cدسسش Cدرمش \یما هک یسک د+اب
د"ادر,رب 6PحاR هب ار 'S تسا Cدش 2 3
:د+امر$ یم رG+د <اج !
﴿   [  ·
[ ` ` ﴾ A„اس" CروسD s‘ 3F
- 'اس4"اPحاR هسسب ار اس?ت"اما هسسک دسس%ک یسسم رسسما امسسش هسسب دسس"!اد اس"امه
دی"ادر,رب 2 3
رPمای>  :د+امر$ یم - ار 'S ! هتسسس"اد \سسیما <#سسیX رب ار وت هک یسک
هب هک یسک هب \jم ت"ای ! ،'ادر,رب <! هب ار 'S تسا Cدر_س وت هب
تسا Cدرک ت"ای وت 2 3Fد!ادوبا ت+ا!ر هبD 3
رPمای> :هک تسا CدمS \یحیحR رد  :تH, - #سسیX هسسس m$اسس%م ه"اسس4"
Cدسسع! Q8 داد Cدسسع! Cاسس,ره ! ،دسس+و, —!رد د+و, \Uس Cا,ره :تسا
<! هسسب ت"اسسما 'اوسس%ع هسسب ار <#سسیX ! دسسش هتسسس"اد \سسیما Cا,ره ! ،د%ک
دسس%ک ت"اسسی ت"اسسما رد د"در_سسس 2 :تسسسا CدسسمS J*سسسم (ا یتسس+ا!ر رد !
- تسا 'ام*سم !ا هک د%ک 'ام, ! د"اوUب (ام" ! دری, C(!ر ر,ا یتح 2 3
'دوب #+اج ! 'دوب تسرد ،یعامتجا )ر!رZ هک تسا 'S رG+د dیلد !
3د%ک یم kاK+ا ار 'دا?" ت&+د!
هع*دو ی4+ش مکح
ت"اسسما ! ت"اسسما “سسHح رب )ردb هک دراد دامتعا دو هب هک یسک <ارب
6سسی> <#سسیX یسک ر,ا هک تسا ]حتسم ،دشاب یم \یما ! دراد <راد
رPماسسی> 'وسسX 3در+cسس_ب ار هسس&+د! ! ت"اسسما ،داسس?" ت"اسسما هسسب <!  هسستH,
:تسا - ر!اسس+ ! راسس+ !ا هسسک Yاداسسم تسسسا 6+وسس Cد%ب ر!ا+ ! را+ د"!اد
دسسشاب دوسس ی"اسسس"ا ! 'ام*سم ردارب 2 Bسسک !ا رسسیq هسسب هسسک ی+اسسج رد 3
'S دوسسش یسسم ]جا! !ا رب د%ک 5وPb ار ت"اما ! ه&+د! هک دشاP" <رG+د
،دسسشاب 'اوتاسس" ! #جاسسع ت"اسسما ! هسس&+د! “سسHح (ا رسس,ا اما 3د%ک 5وPb ار
دسسشاب هتسسشاد ار 'S “Hح )ردb ر,ا ! 3تسا Yارح <! رب 'S <راد?G"
ه&+د! <راد?G" هک تسا C!رjم ،دراد" دامتعا دو <راد ت"اما هب یل!
3د%ک 5وPb ار
`^s
'2$" Jماf 'سا ,د+ک 0!TI ار هع*دو و '"اما هک ی2ک
د=ک 9دع# هک J*ا +Vم
،تسسسی" ت"امسسZ !ا رسسب Bسس> تسسسا ت"اسسما ر+c> ه&+د! تسد رد ،ه&+د!
رد اسس+ دسسش :وسسOح (ا (!اسسKت ! <دسس&ت ]سسjترم ر,ا ! 3)ا"اما رG+د د%"ام
'!دسسب ار هسس&+د! هسسک \سس+ا dسسpم تسسسا \ماZ درک یهاتوک 'S \تشاد?G"
)ر$اسسسم هب هک \+ا ا+ ،دراcGب ه&+د! هب رG+د یسک د#" 6PحاR C(اجا
\سس+ا اسس+ ،درا_س" 6PحاR dیک! هب ا+ دراcG" 6PحاR <ارب ار 'S ! د!رب
اسس+ ،تسسسی" هسس&+د! 'S هتسسس+اش ! mس+o هسک د%ک <راد?G" یNاج ار 'S هک
دوسس QوUم ! =ا%سرت <رامیب رد ا+ ،درب )ر$اسم هب ار 'S رcع '!دب
ار !ا Jکاسسح هسسک \+ا ا+ ،د%j" رک{ ار 'S 6تیR! رد ! د%j" تیR! 'S هب
(ا )اسسj*?م nسس$د رد اسس+ ،د%j" تیR! 'S هب !ا ! دوش هت4ک ات د%ک BPح
ا '!دسسب دوش <د&ت ]jترم 'S (ا .اHت"ا ه*یس! هب ا+ ،د%ک یهاتوک ه&+د!
هسس&+د! ]حاR ~رش اب هک \+ا ا+ ،دشاب هت$ر, C(اجا 6PحاR (ا هک \+
هسس&+د! \ماسسZ !ا ،)oاسسح \سس+ا همه رد ،دوش ف*ت ه&+د! ! د%ک تHلاUم
\ماسسZ Cدسس"راد?G" دسس%ک ]سسTq ار ه&+د! <راjمتس ! Jلاš ر,ا ! 3تسا
رسس,ا ! ،تسسسی" \ماسسZ #سسی" د!ر تbرسسس هسسب ر,ا هک ه"وG"امه تسی" 'S
Jلاسسš هسب ار هس&+د! راسj"ا اسب هک تسا Y(o !ا رب ،دهاوUب ار 'S یملاš
،د%ک یHUم ! 'ا?%> Jلاš J4X (ا ار ه&+د! د"اوت یم هک اK"S ات ! دهدب
هسس&+د! \ماسسZ ،درسسj" 'S nسس$د! دسسهد" Jلاš هب ار 'S تس"اوت یم ر,ا !
3تسا Cدرک یهاتوک ! ریTOت 'وX تسا
'سا 0!TI +*ذ1 هع*دو 0!I
Cدسس"ادر,رب وسست هسسب ار ه&+د! 5ام :د+وGب راc, ه&+د! هب ر+c> ه&+د! Cا,ره
]حاسسR راسسj"ا )روسسR رد دسس+اب ! دوسسش یم هت$ر+c> ! 5وPb !ا 5وb ،Yا
:د+امر$ یم د"!اد 'وX ،تسا Cد"ادر,رب !ا هب هک دروUب Jسb ،5ام
﴿ `  © ·
[ ﴾ ACرOب CروسD M‘L F 3
- F6PحاسRD هسب ار ت"اسما Cدسش هتسس"اد \یما FیلامD رب هک یسک د+اب
د"ادر,رب 2 3
هسسب هک \+ا '!دب د"ادر,رب ار یت"اما 5ام هک تسا Cداد روتسد <! هب !
5وسسb هj"S رب تسا dیلد دو \+ا ! ،دشاب Cداد \ت$ر, Cاو, روتسد <!
هک ه"وG"امه درک یم Cراشا 'S هب دوP" \ی%X ر,ا 'وX 3تسا 5وPOم !ا
:تسا هتH, ! Cدرک داشرا 'امیت+ 5ام 'د"ادر,رب ! n$د دروم رد
﴿   ´
' [ 
` ﴾ A„اس" CروسD ‹ 3F
- Cاوسس, 'اسس"S هب 5اوما Jی*ست رب د+د"ادر,رب ا?"S هب ار 'ا"S 5اوما Cا,ره
د+ریGب 2 3
یNاسسج رد ار هسس&+د! تسسسا ]جا! !ا رب تسا هت$ر+c> ار ه&+د! هک یسک
3دسس%%ک یسسم <رادسس?G" اسسK"S رد ار 'S 5اسسpما ! تسا 'S 'ا+اش هک دراcGب
`^‹
!اسس, رد دسس+اب ار اسس?P"ار, )ارهاوسسج ! رهو, ! )oS ت%+( ! دO" 5و> B>
dسساد هب ار یG"ا <oاک ! Šا|ا ! ،دوم" <راد?G" 'S 5اpما ! یb!د%R
Cاسس,ره ! ،درسسک <رادسس?G" WوTUم <ا?*qS رد ار د%Hسو, ! ،دا?" 5#%م
6PحاسR هسب ریاست '!دسب ار 'S دس+اب درسک هPلا@م ار 'S ،ه&+د! ]حاR
:د+امر$ یم د"!اد 'وX 3د"ادر,رب - هسسک دسس%ک یسسم رسسما امش هب د"!اد
دی"ادر,رب 'ا4"اPحاR هب ار ا?ت"اما 2 'S 'د"ادر,رب رد رcع '!دب ر,ا ! 3
رcسسع اسسب ریاسست رسس,ا ! دسسشاب یم 'S \ماZ دوش ف*ت ه&+د! ! د%ک ریات
3تسی" \ماZ دشاب
اEiا+$م و X*ا+ف
'سا ,دش J$$ع# ادU K+. زا ناiراو 9ا+? هک یماEس و
'درسسک \سسیی&ت ! ر+دسسOت یسس%&م هسسب uر$ هم*ک (ا ! هt+ر$ nمج ،z+ار$
:د+امر$ یم د"!اد 3تسا
﴿  [  ﴾ ACرOب CروسD MLv 3F
- د+ا Cدرک \یی&ت ! ر!دOم هک ه["S همی" B> 2 3
ی%&م هب FJتZر$D هک - رد
0
b 1 g J
g
ت
/
2 اسسما ! 3دوسسب <وسس•ل رسس”" (ا \سس+ا 3تسسسا
هسسک تسسسا یم?سسس ! ]یسسT" یسس%&م هب uر$ ،.رش I8@Rا رد z+ار$
3تسسا Cدرسک \سیی&ت دراد ار 'S :اOحتسسا هسک یسسک <ارسب ار 'S .رش
هسسب \سسی%[مه ! دسس"داد یم Šرeا J?س 'ادرم هب تی*هاج Cر!د رد ا?برع
\سسی%[مه ! ،دسس"داد یم" Šرeا J?س 'اکدوک ! 'ا"( هب یل! ،'oاس,ر#ب
دوسسب \سسی%X Šرا Yا?س #ی" Y8سا (اqS رد ! ،د"داد یم #ی" 'ا"امی> Jه هب
'اPحاسسR \سسیی&ت ! Šرا Cرابرد „اس" Cروس )ا+S 'وX ! دش ›وس%م هک
رPمای> دش 5(ا" Yا?س  :تH,
- ،Yدرسم <ا 'اسه ،داد <! هسب ار یسسک رسه mح یلا&ت <اد یتسار هب
Cدرسسک \سسی&م ار !ا J?س د"!اد ! تسا Šرا! هک یسک <ارب هک دی"ادب
تسی" تیR! هب <(ای" ! CدوP" Y(o تیR! 2 رPماسسی> 'ارا+ 'ایم رد 3 
\سب یس*ع :د"رو?س4م Šرا Yاسjحا ! zس+ار$ Jس*ع \تسس"اد هب رH" را?X
تباسس| \سسب دسس+( ! دو&سم \ب ه*لادPع ! ‚اPع \با ه*لادPع ! ]لا@یبا  3
ی&$اش Yاما A ،تسا Cدرک رایتا ! Cد+#,رب ار د+( ]هcم 'ایم \+ا رد
رPمای> 'وX  :تسا هتH, - تسسسا دسس+( zسس+ار$ هسسب امسسش \+رتا"اد 2 ! 3
هسسب !ا dسس+oد 'وسسX ! ،تسسسا رتسسj+د#" ‚اسسیb dNاسسسم هسسمه (ا د+( 'وX
Cدرک dمع !ا „ارS هب ی&$اش Yاما B> ،تسا رتj+د#" یتسرد ! تحR
3دسسشاب Cدرسسک دسسی*Oت د+( (ا هک \+ا ه" تسا Cد+د%س> ار ا?"S ! - !ا 'وسسX
دوب V+ار4لا nماج د?تKم دو 2 3
د"+? یم tرا ,د+م زا هک ی"اد+م
:ر+( Iرش هب د%سک Cد د%شاب یم Šرا! ! د"رب یم Šرا هک ی"ادرم
` 3رس> r M 3د!ر رت \ی+ا> هX ر,ا رس> رس> r L 3رد> r ^ ردسس> یسس%&+ ،د

سسج r
3د!ر رتoاب هXر,ا تیم s <ردام ! <رد>D ردارب r – <ردسس> – F<رداسسم ‹ r
<رداسسم ! <رد> رداربD ردارب رس> – <ردسس> ردارسسب – <رداسسم ردارسسب رسسس>
`^v
3د!ر رتoاب د%Xره Fتسی" Šرا! v <ردام ! <رد>D ومع رس> r – F<ردسس>
3د!ر ر!د هX ر,ا E 3رهوش r `a 3Cدرب Cد%%ک دا(S یل! r
Cد \سس+ا همه Cا,ره 3ردام ! رد> ه" تسا رد> ،د

ج ! lر#برد> (ا دوTOم
! دسس"(ر$ ! رد> :د"رب یم Šرا هس ا?%ت د%شاب دوجوم تیم (ا B> ف%R
3رهوش
د"+? یم tرا ,د+م زا هک ی"ا"ز
:د%سک تHه د"رب یم Šرا Cدرم (ا هک ی"ا"(
` 3رتد r M Fدشاب رت \ی+ا> هX ر,اD 3رس> رتد r L 3تیم ردام r ^ Cد

ج r
<رد> lر#ب ردامD – F<رداسسم lر#سسب رداسسم s <رداسسم ! ردسس>D رهاوسس r –
<رد> – F<ردام ‹ 3تیم رسمه r v 3تسا Cدرم Cد%%ک دا(S هک ی"( r
تسسیم (ا Bسس> ف%سسR هسسمه \+ا همه ر,ا ! ،د"رب یم Šرا ا?%+ا .امجا هب
،ردام ،رس> رتد ،رتد ،رسمه :د"رب یم Šرا رH" i%> ا?%ت د%"امب یbاب
3<ردام ! رد> رهاو !
Jسسه اب تسا \jمم 'ا4&مج هک ا?"S ،Šرا! 'ا"( ! 'ادرم (ا Cا, ره !
3د"رب یم Šرا رسمه ا+ رهوش ! رتد ! رس> ! ردام ! رد> ،د"وش nمج
یسم 'اسسیب اد&ب هک تسا یRوT" ! .امجا Qا%Rا \+ا 'دوب Šرا! dیلد
3تسا dیلد ! dRا هب 9سمت ا?"S ریq 'دوP" Šرا! dیلد ! 3دوش
(ا Bسس> یNاسس?%ت هسسب رسس,ا ،J?س ]حاR 'ادرم (ا 9+ ره هک تس"اد د+اب
یسسم <! هسسب ! دری, یم ار تیم Cد"ام 5ام ! هکرت همه د"امب Cد"( تیم
اسس?%ت رسس,ا ،Cد"رب Šرا 'ا"( 'ایم (ا ! 3<ردام ردارب ! رهوش رGم ،دسر
یسسم" <! هسسب درسسب یسسم" ار تیم هکرت همه د"امب یbاب تیم (ا B> یj+
3دشاب Cدرم Cد%%ک دا(S 3دشاب هتشاد „o! هک ی"( رGم ،دسر
یH" ب8ح و د"!ش یH" )Iاس 0اح u$ه رد هک ی"اiراو
د"د+<
:تسا .و" !د Šرeا J?س 'درب (ا 'دش Vbاس ! ]Kح
` رسسیq دوسسج! ت*ع هب ه|ر! (ا یj+ ،J?س 'دش xbا"D ی"اTO" ]Kح r
رهوسسش J?سسس رد دسس"(ر$ دوسسج! هسسک یسس4هاک ! ی"اTO" ]Kح د%"ام ،F!ا
9سس+ هسسب فسسT" (ا رهوسسش Šرeا J?سسس ،د"(ر$ دوج! اب هک در!S یم د+د>
(ا رسسسمه Šرeا J?س ،د"(ر$ دوج! اب ! ،دبا+ یم 6هاک ! ریی•ت Yرا?X
Šرeا J?سسس ،د"(ر$ دوج! اب ! ،دبا+ یم 6هاک Jت4ه 9+ هب Yرا?X 9+
3دبا+ یم 6هاک J4ش 9+ هب Yوس 9+ (ا ردام
M دوسسج! ت*ع هب ه|ر! (ا یj+ (ا ،Šرا همه 'درک n%مD ی"امرح ]Kح r
3دش دهاو 'ایب اد&ب هک ،F!ا ریq
:د"وش یم JیسOت Jسb !د هب 'ا|را! تس"اد د+اب B_س
! تسسسی" <ا ه@سسسا! wسسیه Cدرسسم \سسیب ! 'اسس"S \سسیب هسسک ی"اسسسک :5!ا
! ،رداسسم ! ،ردسس> ! ،رسسسمه ! ،رهوسسش دسس%"ام ،تسسسا JیOتسسسم 'اشد"وی>
یسسم" Y!رسسحم ! د"وسسش یم" Vbاس یلاح wیه رد Jسb \+ا ! ،'اد"(ر$
`^‘
'وسسX 3دسس%ک یسسم" 'درسسب Šرا (ا .وسس%مم ! ]Kح ار 'ا"S یسک ! ،د"در,
3تسا JیOتسم 'اشد"وی> ! تسی" تیم ! 'ا"S \یب <ا ه@سا! wیه
د"راد" JیOتسم د"وی> ! تسه ه@سا! Cدرم ! 'ا"S \یب هک ی"اسک :Y!د
35!ا Jسb (ا ریq ه|ر! 'ا,د"امیbاب (ا د%تراPع هک
د"+? یH" tرا 0اح u$ه رد هک ی"ا2ک
:د%سک تHه د"رب یم" Šرا )روR wیه رد هک ی"اسک
` 3Cد%ب r M ! ،دوسسش یسسم دا(S 6باسسبرا ! دیسسس lرم (ا د&ب هک <ا Cد%ب r
3یتسسسه دا(S \م lرم (ا د&ب :د+و, یم <! هب 6بابرا L <ا Cدرسسب '( r
3دراد دسس"(ر$ 6باسسبرا (ا هک ^ هتسسسب تباسستک دسسOع <! اسسب هسسک <ا Cدرسسب r
3تسا s 3dتاb r ‹ 3دترم r v 3\+د !د dها r
5اسسم ،Šرا 'S درPسسب Šرا رسس,ا 'وسسX درب یم" Šرا ت?ج 'S هب ،دPع اما
<دسس"وی> ! تسسسا ه"اسسGیب ،Cدرسسم اسسب !ا kابرا ! دوش یم !ا دیس ! kابرا
Cدرسسب ! Cدسس%ب 3داد Šرا (ا یم?سسس !ا هسسب هسسک تسسسی" \سسjمم B> ،دراد"
<اد 'وX 3دوش یم" Cدرب Jه Šرا !ا (ا درب یم" Šرا هک ه"و, 'امه
:د+امر$ یم یلا&ت
﴿ ´  `[   ·
 ﴾ Adح" CروسD vs 3F
- تسی" رداb #یX wیه رب ! تسا <رG+د 9*م هک <ا Cدرب 2 3
lرسسم (ا Bسس> :تسا هتH, <! هب 6بابرا ! دیس هک <ا CدربDرب
0
دم B>
Cدسسش هتسسسب تباسستک دسسOع <! اب هک <ا CدربD ]تاjم ! Fیتسه دا(S \م
،هسسس رسسه Fدراد دسس"(ر$ دوسس kاسسبرا (ا هک <ا Cدرب #ی%کDدل! Y•! Fتسا
هسسک یسسسک Cراسسبرد 3د%تسه Cدرب ! د"راد" <دا(S 'وX د"راد ار دPع Jjح
'S †یحسR ،دراد دوسج! Q8تا ،تسسا دا(S …ا همی" ی%&+ تسا z&


(ا یسسt&ب درPسسب Šرا رسس,ا 'وX 3دراد ار dماک دPع Jjح #ی" !ا هک تسا
!ا هسسj"S 5اسسح ! ،دوسسش یسسم !ا (ا یسسt&ب 9سسلام هب m*&تم ،Š!روم 5ام
Cدرسسب !ا (ا Šرا …دا(S همی" اب z&Pم <رS 3تسا ه"اGیب تیم هب تPس"
3تسا 9*ملا Yات …دا(S همی" ]Pس هب 'وX ،دوش یم
رPمای> 'وX درب یم" Šرا ت?ج 'S هب ،dتاb اما !  :تسا Cدومر$
- Š/ ر
f
+
1
o
1
d/ ت fاOلا
1
2 3 - درسسب یسسم" Šارسسیم dسستاb 2 :تسسسا هسستH, ! - (ا dسستاb
درسسب یسسم" Šرا هب <#یX 5وتOم 2 :Fتسسسا CدسسمS یNاسسس" تسس+ا!ر رد !D 3
- درب یم" <#یX Šرا (ا dتاb 2 ! Cدرسسک †یحسسTت ار 'S رPلادسسPع \با !D 3
3دراد دوسسج! \ی|دسسحم :اHتا 'S رب :تسا هتH, ! ،Fتسا هتس"اد †یحR
!ا 5اسسم ! ،دوسسش یسسم Cدرسسب Šرا !ا (ا ه" ! درب یم Šرا ه" ،دترم اما !
Cدربوبا (ا 3تسا \یم*سم œی$  :تH, هک تسا Cدش ت+ا!ر - رPمای>
 \سسم هسسب ! ،دوسسب Cدرک yا!د(ا …رد> '( اب هک داتسر$ <درم د#" ارم
Fدوب œ$ 'وXD YریGب Bم !ا 5ام (ا ! J"#ب ار 6"در, هک داد روتسد
دوب Cدش دترم !ا ! 32 3دوب Cدرمش 58ح ار …رد> '( اب yا!د(ا 'وX
`^E
(ا ر$اسسک ! ،ر$اسسک (ا 'ام*سسسم هسسک تسسسا ه"وسس, \+دب ،\+د !د dها اما !
رPمای> 'وX 3درب یم" Šرا 'ام*سم  :تسا هتH,
- سم
/
لا Š/ ر
f
+
1
o
1
g J
1
* fسسس
g
م
/
لا ر
/
سسس$
f
اjل
g
ا o
1
!
1
ر
1
سسس$
f
اjل
g
ا J
/
* f 2 3 - ! ر$اسسک (ا 'ام*سسسم
درب یم" Šرا 'ام*سم (ا ر$اک 2 ،ی"ارسسT" (ا <دوسس?+ :هک \+ا Cرابرد ! 3
یسسم Šرا Jسسه (ا هسسک تسسسا 'S †یحسسR Ÿری ا+ درب یم Šرا Bjعرب !
3د%سسشاب یسسبرح ر$اسسک !د رسسه اسس+ یسسم

{ !د ره هک تسا یتb! \+ا ! 3د"رب
Šرا رG+دسسمه (ا دسسشاب یسسG%ج ! یسسبرح <رسسG+د ! یم{ یj+ Cا,ره B>
3تسی" ا?"S \یب رد )oاوم ! ت+o! 'وX ،د"رب یم"
'سا ,دش OWI وا +TU هک ی2ک مکح
!ا رPسس ! Cدسسش ]+اسسq هسسک یسس%&م \سس+ا هب Jی%ک 9ش یسک lرم رد ر,ا
رسسHک \یم(رسسس رد dسساد اسس+ ،Cدوسسب 5وسس?Kم !ا 5اح ا+ ،دشاب Cدش n@b
!ا 5اسسح ! دسسشاب Cدسسش هتسjش تسا 'S رد !ا هک یت4ک ا+ ،دشاب Cدش
رب دوش هماbا یهاو, هک \+ا ات دوش یم" Cدرب Šرا !ا (ا ،دشاP" Yو*&م
Cاسس,ره ،دسسشاب Cدسس4" هسس%یب هماسسbا !ا lرم رب ر,ا ! 3تسا Cدرم هک \+ا
! دسس%ک یسسم !ا dسسpم lرم هب Jjح ،)دم 'S رد یZاb هک تشc, یتدم
3ددر, یم JیسOت ه|ر! \یب !ا 5ام ،تb! 'S د"ام یم" Cد"(
tا+$م رد هT64 دا+فا J*+:ک*دG"
Cدیما" هPTع ت?ج \+ا هب 3تسا Cدش هت$ر, n%م ی%&م هب ،هPTع هم*ک
هباسسTع ! ،د"وسسش یم ت+وOت رG+د یt&ب هب 'ا"S (ا یt&ب هک د"ا Cدش
ار رسسس هسسک <#سسیX (ا تسسسا )راPع 'وX ،تسا هت$ا+ :اOتشا 'S (ا #ی"
،هسسک یسسسک ره (ا تسا )راPع .رش I8@Rا رد! 3د"د%ب یم Jjحم 'S
درب یم" هی*ع nمKم Šرeا J?س (ا ی%ی&م ! ردOم J?س
`
اسس?%ت Cا,ره ! 3
(ا هسس["S هسسمه \سسی%[مه ! ،درسسب یسسم Šرا هب ار تیم هکرت 5ام dک دشاب
3درب یم د"ام یم u!ر$ 'اPحاR
:د+و, یم یلا&ت <اد 'وX ،رس> :(ا د%تراPع )اPTع \+رتj+د#"
﴿ ±    j´ ﴾ CروسسسD
A„اس" `` 3F - د%ک یم هیRوت امش هب 'ات"اد"(ر$ Cرابرد د"!اد 2 3
،هسسک دوسسب 'S رب 'ا4مسر kارعا 'وX تسا Cدرک .!رش 'اد"(ر$ (ا !
ار ردسس> n%م ! ]یT&ت یلا&ت د"!اد ! ،د"درک یم .!رش 'ا4"اد"(ر$ (ا
:د+امر$ یم ! Cدرک Vbاس د"(ر$ هب
﴿  `±´ .
[ ´ [ ·  
´  ﴾ A„اس" CروسD `` 3F
- تسسیم هکرت J4ش 9+ ،9+ ره تیم ردام ! رد> تشاد د"(ر$ تیم ر,ا
د"رب یم Šرا ار 2 3
`
یماG%ه ! د"وش یم Cداد تPس" تیم هب ردام Qر; (ا هک <د"!ا4+و :هPTع r
(ا B> ا+ د%شاب Cدش ]Kح ا+ دشاP" دوجوم u!رHلا <!{ هک د"رب یم Šرا
یbاب wیه هک یتروR رد 3دشاب Cد"ام یbاب هکرت (ا <رادOم ا?"S Yا?س JیسOت
y \+د Cار 3د"وش یم Y!رحم Šرا (ا :ارHتسا ]Kح 'او%ع هب د"ام" M A MEL 3
`sa
mسس+ر; هسسب ردسس> رسسیq ،دوسسش Vbاسسس د"(ر$ ه*یسوب رد> ]یT&ت Cا,ره !
C(ادسس"ا رسسه دراد رارسسb رسسس> رسسس> ،رسسس> (ا دسس&ب 3دوش یم Vbاس یل!ا
،رسسس> رسسس> (ا دسس&ب 3تسسسا رسسس> د%"ام Yاjحا رNاس رد !ا هک د!رب \ی+ا>
BسسH" هسسب !ا رسسب ! د%ک یم n%م ! ]یT&ت ار !ا رد> 'وX ،دراد رارb رد>
دسس%ک یسسم ]سسسک <د"!اسس4+و رد> ه*یس! هب رد> ریq ! 3دراد ت+o! دو
هسسک <د

سسج ،ردسس> (ا د&ب 3تسا رتj+د#" 'وX تسا YدOم ریq رب رد> B>
ردارسسب <! اسسب هسسک Yاداسسم د!رسسب oاسسب C(ادسس"ا رسسه دراد رارسسb دشاب رد> رد>
د

سج (ا دسس&ب B_سسس 3دراد ار ردسس> Jسسjح ]یسT&ت رد Jسسه د

ج 'وX ،دشاP"
B_سسس 3تسسسا <ردسس> ردارسسب B_سسس 3تسسسا <ردام ! <رد> ردارب ،<رد>
B_سسس 3تسا <رد> ردارب رس> B_س 3تسا <ردام ! <رد> ردارب رس>
'ادسس"(ر$ B_س 3تسا <ردام <ومع B_س 3تسا <ردام ! رد> <ومع
B_س 3دشاب <ردام ! <رد> هک رد> <ومع B_س 3]یترت \یمه هب ومع
B_سسس 3]سسیترت \یمه هب 'ا4"اد"(ر$ B_س 3دشاب <رد> هک رد> <ومع
! دسسشاب <ردسس> هک د

ج <ومع B_س 3دشاب <ردام ! <رد> هک د

ج <ومع
3د!رب هک اKکره ات \ی%[مه
دشاب Cدش دا(S Cدرم ! دشاP" دوجوم یPس" )اPTع (ا یj+ Cا,ره B>
درسسم Cاوسس تسسسا Cدرسسک دا(S ار Cدرسسم هسسک تسسسا یسک 'S (ا ،تیPTع
رPمای> د#" هب در!S ار <رG+د درم 9+ 'وX 3'( ا+ دشاب  :تH, ! - <ا
<! Šارسسیم Cراسسبرد ،Yا Cدرسسک دا(S ! Yا Cدسس+ر ار !ا \م ،<اد 5وسر
رPمای> ŸیNامر$ یم هX  :تH, - <اسسج هسسب دوسس (ا ار <ا هPسسTع رسس,ا
تسسسا رسست mسسحم ت+o! o˜! ،تسا رت mحم تبوTع دشاب Cدا?" 2 رد ! 3
:هک تسا CدمS <رG+د ˆ+دح - mتعا \مل ƒ+oولا 2 - دا(S Cدرب رب ت+o!
تسا Cدرک دا(S ار !ا هک تسا یسک 'S (ا ،Cدش 2 یسس|را! Cدرسسم رسس,ا 3
هسک 'S ~رسش هسب ددرس, یسم dسOت%م 5املا تیب هب !ا 5ام دشاب هتشاد"
هسسب !ا هسسکرت o˜! ،ددرسس, هسس%+#ه یم8سسسا .رش ربارب 5املا تیب QراTم
5اسسملا تسسیب ! Yاسسحر¢ا <!{ هسسب 5اسسم 'وX 3دوش یم Cداد Yاحر¢ا <!{
هسسب دسسشاب \سسjمم ریq ! رc&تم !د 'S (ا یj+ Cا,ره ! ،.امجا هب ددر,رب
3ددر, یم \یی&ت !ا ! دوش یم Cداد <رG+د
هب )روR 'S رد هک د"ا Cداد <وت$ \+ر•تم 'ا,ر#ب :تسا هتH, ی&$ار
تسسسا هسستH, <!و" ! 3دوش یم Cداد Yاحر¢ا <!{ : (ا ! 3تسسسا 'S †سسRا
]حاسR ! هbارسسس \سبا تسسا Cداد <ار 'S تحسR هسب هک ی"اسک ه*مج
هسستH, هbارسسس \با 3د%شاب یم 'ارG+د ! یلوتم ! \یسح یZاb ! <!اح
اهر?سسش #سسکارم رد (!رسسما ! ،تسسسا اسسم ¦+اسس4م Yوسسمع 5
f
وb \+ا :تسا
3تسا Cدرک dO" ی&$اش ]هcم (ا ار 'S <در!ام ! 3تسا 'Sرب <وت$
ددرسس, یسسم رب 'ا"S هب ! دوش یم Cداد Yاحر¢ا <!{ هب تیم هکرت یتb!
دوسج! \سیج!( (ا رسیq هسب ،\ی&م Yا?س ! u!ر$ 'اPحاR (ا 9+ wیه هک
دوسج! \سی&م Yا?سس ! u!رس$ 'اPحاسR (ا یسj+ Cاس,ره 3د%سشاب هتشاد"
3ددر, یمرب ا?"S هب 'ا"S Yا?س C(اد"ا ! تPس" هب Cد"امیbاب دشاب هتشاد
ار Cدسس"امیbاب ! xU4م uر$ تباب (ا ار دو J?س دشاب رH" 9+ ر,ا !
`s`
هسسک یتb! =رتام فT" هک رتد د%"ام ،دری, یم ت4,رب ! در ]Pس هب
! ،دوش یم JیسOت 'ا4ما?س ]سحرب ا?"S \یب رد Cد"امیbاب د%شاب ا?%ت
هسسب Yا?سسس رسسب ه$اسسZا Cد"امیbاب د"وش nمج Jه اب رت4یب ا+ فT" !د ر,ا
ددر, یم JیسOت 'ا"S رب 'ا4ما?س تPس"
`
3
دسسشاP" Yوسس*&م ! دشاب <د"!ا4+و 'ا4+ا 'ایم ! د"ریمب یه!ر, Cا,ره
رد Jسسه اسسب اسس+ د"وسسش :رq Jه اب هک \+ا د%"ام ،تسا Cدرم 5!ا Yادک هک
}سس%ج رد اسس+ دسستHیب فOسسس اسس+ <راوسس+د 'ا"S رب ا+ ،Cراب 9+ هب د%تHیب 6تS
یسسم uرسس$ 'ا%X دشاP" Yو*&م ،lرم رد ر•تم ! YدOتم ! د"وش هت4ک
! تسسسا !ا Cدسس"( ه|ر! 'S (ا ،9+ ره 5ام B> ،د"ا Cدرم Jه اب هک ددر,
3د"رب یم" Šرا رG+د یt&ب (ا 'ا,درم (ا یt&ب
ماحرvا 9وS
!#سسج ! هتسسشاد" \ی&م J?س ! uر$ هک تسا <د"!ا4+و Yاحر¢ا <!{


سسج ! د

سسج ره :تسا ه"وG%+ا هب Yاحر¢ا <!{ dیTHت 3دشاP" Jه هPTع
، Vbاسسس Cد

سسج ! ،د!ر oاسسب هسسX ره ! ردام ! رد> ،Vbاس د

جD Vbاس <ا
'ارتسسد ! 'ارتسسد 'ادسس"(ر$ ! 3F ردسس> رداسسم ردسس> ردام ! ردام رد> ردام
<رداسسم <ومع ! <ردام 'اردارب 'ارس> ! 'ارهاو 'اد"(ر$ ! 'اردارب
3اه هلا ! اه ی+اد ! اه همع ! اهومع 'ارتد !
ماحرvا 9وS tا+$م
:دراد دوج! Cار !د ،داد Šرا Yاحر¢ا <!{ هب هک \+ا <ارب
5!ا : ،دسس"ری, یم دو dRا هل#%م هب ار یعر$ ره هک d+#%ت dها هO+ر;
رد !
M
ی"اسسسک هسسj*ب دوسسش یم" هجوت دوجوم Yاحر¢ا <!{ هب m+ر; \+ا
\سس+ا <د"!اسس4+و ! تسسبارb ]Pسسس ! د%تسه هPTع ا+ u!ر$ ]حاR هک
<ارسسب دسس%X یNاه 5اpم 9%+ا ! ،د%%ک یم ا@ع ار د%شاب یم Yاحر¢ا <!{
:'S
رسسس> 9سس+ ! F…رتسسد (ا <رتسسد Cوسس"D رتسسد رتسسد 9سس+ تیم ر,ا :5!ا
،دسسشاب هتشاد ومع رتد 9+ ! ،<رد> ردارب رتد 9+ ! ،ردام رد> رهاو
یسسم هجوسست تسسسا Cدسسش اسس?"S یj+د#" ]Pس هک ی*Rا هب )روR \+ا رد
! ،<رداسسم ردسس> رهاوسس ! رتسسد هل•سسسم )روسسR \سس+ا رد ،\+اربا%ب 3دوش
uر$ ربا%ب تیم هکرت ! د"ری, یم رارb هجوت دروم ومع ! ،<رد> ردارب
! <! دوسسجوم .رسس$ هسسب 9سس+ره J?سسس ! ،دوسسش یسسم JیسسسOت 'اسس"S دوسسج!
JیسسسOت Cویسسش ! 3دشاب یم Yاحر¢ا <!{ (ا هک دوش یم Cداد …د"(ر$
ردسس> رهاوسس ! رتسسد 'اسسیم Šاریم :هک تسا رارb \+ا هب هل•سم \+ا رد
…رتسسد هب فT" B> درب یم فT" رتد هک دوش یم JیسOت ،<ردام
هسسب هسسک درسسب یسسم ار 'S رسسG+د هسسمی" ،<رداسسم رد> رهاو ! دوش یم Cداد
`
¾اX (ا 'امک !د \یب ! تسا دوجوم 6حا$ Q8تا Y!د ¾اX ! 5!ا ¾اX \یب r
(ا ! 3دش dO" Y!د - دشاب رH" 9+ ر,ا 2 3تسی" B"وت Y!د ¾اX رد
M
W 3 تسی" 5!ا ¾اX رد ! تسا B"وت Y!د ¾اX (ا 5وO%م 'امک !د \یب M‹a
`sM
<#سسیX وسسمع رتسسد ! <ردسس> ردارسسب رتسسد ! ،دوسسش یسسم Cداد …رسسس>
3دوش یم" 'ا4PیT"
ردسس> <وسسمع رتسسد 9+ ! ،رس> رتد رتد 9+ ! رتد 9+ تیم ر,ا :Y!د
! رسسس> رتسسد ! رتسسد \سسیب Šارسسیم )روسسR \+ا رد ،دشاب هتشاد <ردام
هسسک درسسب یسسم ار هکرت فT" رتد ! ،دوش یم JیسOت <ردام رد> <ومع
رتد هب هک دری, یم J4ش 9+ رس> رتد ! ،دوش یم Cداد …رتد هب
دسس"ام یم Yوس 9+ ! ،تسا ومع 'S (ا Cد"ام یbاب ! ،دوش یم داد <!
3دوش یم Cداد …رتد هب هک
<رداسم ردسس> ردارسسب رتسسد 9سس+ ! رس> رتد رتد 9+ ،تیم Cا,ره :Yوس
،دوش یم JیسOت <ردام رد> ردارب ! رس> رتد \یب Šاریم دشاب هتشاد
یbاسسب ،دوسسش یسسم Cداد …رتد هب فT" ! درب یم فT" رس> رتد هک
3دوسسش یسسم Cداد …رتسسد هسسب هسسک تسسسا <رداسسم ردسس> ردارب 'S (ا Cد"ام
'S ،دس"ا Cداسس?" اس%ب 'S رسب ار دوسس رسس”" هتسسسد \س+ا هک <ا ه+ا> ! ‚اسا
رPمای> هک تسا  Bسسک اسس?"S (ا ریq هک داد Šرا همع 9+ ! هلا 9+ هب
\سسبا ! 3داد Yوسسس 9+ هلا هب ! Yوس !د همع هب ! ،دوP" ه|ر! (ا <رG+د
دو&سم  اسس?"S \یب ار تیم هکرت 5ام هک داد Šرا رهاو رتد رتد هب
3داد ار 5ام (ا یمی" 9+ ره هب ! درک JیسOت
رPمای> ˆ+دح B>  <!{ هسب 'داد Šرا رد هسک دس%ک یسم تسلoد 'S رسب
،تسسیم هسسب 'اسس"S یسسj+د#" ]Pس هj*ب د%تسی" ر”" دروم 'ا"S دو Yاحر¢ا
رارسسb رسس”" دروم دشاب هPTع ا+ دشاب \ی&م J?س ! uر$ ]حاR Cاو
رداسسم ،هلاسس یj+د#" ]Pس ! تسا رد> ،همع یj+د#" ]Pس ! 3دری, یم
! 3درسسی, یسسم رارb ر”" دروم ردام ! رد> \یب Šاریم JیسOت B> 3تسا
دو&سم \با <اوت$  دسسمحا Yاما 3د%ک یم ت+وOت ! دیک•ت ار ریسHت \+ا
dسسمع mسس+ر; \سس+ا هسسب هی&$اسسش ! هیjلاسسم <ام*ع (ا \+ر•تم ! dP%ح \ب
دشاP" J”%م ! ر+اد .رش ربارب 5املا تیب هک یماG%ه هب د"ا Cدرک
`
3
Yاسسحر¢ا <!{ هسسب 'داد Šرا یG"وسسGX :تبارb dها هO+ر; ،Y!د هO+ر;
یسم Šرا )اPسTع 'وسسX رتسj+د#" ! ،رتسسj+د#" هسسب 5!ا :تسا ه"و, \+دب
ردسس> ردسس> یسس%&+ ،د

سسج رب 'اد"(ر$ ،'اد"(ر$ )اPTع رد 5اpم <ارب 3د%هد
'ادسس"(ر$ هسسک تسسسا \سسی%X #سسی" Yاسسحر¢ا <!{ رد Bسس> ،د%شاب یم YدOم
3د%شاب یم Yد

Oم ردام رد> ی%&+ ،د

ج رب 'ارتد
دوسسب ا?%ت Yاحر¢ا <!{ (ا یسک ر,ا هک \+ا رد د"راد :اHتا هO+ر; !د ره
3دشاب '( ا+ درم Cاو دری, یم ار$ ار هکرت 5ام همه
ادU (ا:ک رد J$عم و ردقم ماEس و ^و+ف
:د%شاب یم 6ش د"!اد kاتک رد ردOم ! \ی&م u!ر$ ! Yا?س
فT"


M
`
nبر !


^
`
\م| !`
'اp*| !


L
M
ˆ*| !


L
`
‚دسسس !`
!
فسسT" هسسک ی"اسک ه*مج (ا د%تسه ی$ا%Rا Yا?س ! u!ر$ \+ا 'اPحاR
:د%سک i%> د"رب یم Y!د 9+ !
`
3تسی" 5!ا ¾اX رد اK%+ا ات ه"امک 5!ا (ا r
`sL
:د+و, یم د"!اد ،دشاب ا?%ت Cا,ره هک رتد :5!ا
﴿    `
 ´ Q ﴾ A„اس" CروسD `` 3F
- درب یم ار Fتیم هکرتD فT" دشاب رتد 9+ ا?%ت ر,ا 2 3
فT" ام*ع .امجا هب دشاP" تیم یP*R رتد هک یتb! ،رس> رتد :Y!د
3درب یم ار هکرت
یسسم ار تسسیم هسسکرت فسسT" دشاب ا?%ت Cا,ره ،<ردام ! رد> رهاو :Yوس
:د+امر$ یم د"!اد 'وX 3درب
﴿   `  [
· ﴾ A„اس" CروسD `v‹ 3F
- درب یم ار هکرت فT" دشاب هتشاد <رهاو ر,ا ! 2 3
<دسس"(ر$ رسس,ا ،تسسسا Cدرسسک )وسس$ هسسک …رسسسمه (ا #سسی" رهوش :Yرا?X
:د+امر$ یم د"!اد 'وX درب یم ار هکرت فT" دشاب هتشاد"
﴿ ´´  [ · ´
 ´ ± ´  ﴾ A„اس" CروسD `M 3F
- امسسش 5اسسم 'اسس"S هسسکرت فسسT" ،د%سسشاب هتسسشاد" دسس"(ر$ 'ات"ارسمه ر,ا
تسا 2 3
هسسب ،دسسشاب هتسسشاد" <رداسسم ! ردسس> رهاوسس هک یتb! ،<رد> رهاو :JK%>
! ،تسسسا \سسی%X دسسشاب هتشاد" د"(ر$ ر,ا x" ربارب B> 3ه+S رهاš dیلد
'S dماسسش x" دوش :8;ا 'S رب د"(ر$ ! دل! Jسا ر,ا #ی" رس> د"(ر$
:دسس+امر$ یسسم هسسک تسسسا 'Sرسسb 'S رب 5ومش dیلد ! ،دوش یم Jه - <ا
YدS د"(ر$ 2 رPمای> 6+امر$ \ی%[مه !  :د+امر$ یم هک - دسس"(ر$ \سسم
Jشاب یم ]*@ملادPع 2 هب ،رس> د"(ر$ دشاP" Jه x" رد yرد%م ر,ا ! 3
دسسO&%م .اسسمجا 'S رسسب ]یسسT&ت ! Šرا رد 'وسسX تسسسا رسسس> دوسس هل#%م
3تسا
! دسس"رب یم Šرا تیم هکرت Yرا?X 9+ هک د%تسه ی"اسک ا?"S ه*مج (ا !
:د%سک !د 'ا"S
3تیم رس> د"(ر$ ! د"(ر$ دوج! اب رهوش :5!ا
هتسشاد" رسس> دس"(ر$ ! دس"(ر$ تسیم هسک یتسb! ،'ارسس> ! رسمه :Y!د
:تسا اد 5وb ،!د ره dیلد ! ،دشاب
﴿  j ´  ´` ´
[ j· [  .
    ´
´ [ ·  ´ ´
±´ ´ ﴾ A„اس" CروسD `M 3F
- هسسکرت (ا Yراسس?X 9+ امش د%شاب هتشاد د"(ر$ امش Cدرم 'ارسمه ر,ا
(ا دسس&ب اسس+ دسس"ا Cدرسسک هسسک یتیسسR! YاسسK"ا (ا دسس&ب دسس+رب یسسم FŠراD 'اسس"S
<دسس"(ر$ ! دسس+درم امسسش رسس,ا ! ،تسسا اس?"S هسسم{ رسب هسک یس%+د تادر>
د"رب یم FŠراD Yرا?X 9+ امش (ا 'ات"ارسمه دیتشاد" 2 3
`s^
Jتسس4ه 9سس+ \+ا 3د"رب یم Šرا Jت4ه 9+ هک د%تسه ی"اسک :ه*مج (ا !
اس+ ،تسیم دسس"(ر$ 'دوسسب دوسج! اب تسا 'ارسمه ! رسمه uر$ ! J?س
:تسا اد 5وb 'S dیلد ! 3تیم رس> د"(ر$ دوج!
﴿  j ´´  ` ´
[ j· ﴾ A„اس" CروسD `M 3F
- Jتسس4ه 9سس+ امسسش 'ارسسسمه دیتشاد <د"(ر$ F! د+درک )و$ امشD ر,ا
د"رب یم امش (ا Šرا 2 3تسا دO&%م \+ا رب .امجا ! 3
! J?سسس Yوسسس !د \سس+ا ! دسس"رب یم Šرا Yوس !د هک ی"اسک :ه*مج (ا !
!د ! ،تسسیم رسسس> رتسسد !د ! ،تسسیم رتسسد !د :تسسسا Bکراسس?X uرسس$
3تیم <رد> رهاو!د ! تیم <ردام ! رد> رهاو
:یلا&ت <اد 5وb dیلد هب رتد !د اما !
﴿     
` ` [ · ﴾ A„اس" CروسD `` 3F
- =رتاسسم Yوس !د 'ا"S د"دوب Bک !د (ا رتoاب ! Bک !د '( 'ا|را! ر,ا
Fد"رب یم Šرا تیمD 2 تسسسا dسسیلد هسس+S رهاš :دوش یم هتH, یها, ! 3
(ا ی"( هک تسا 'S ،]Pس 'S ! Ÿار 'S ارX B> ،'( !د (ا رت4یب <ارب
رPمای> د#" راT"ا  5وسسسر <ا :تسسH, ! تسسشاد Cارسسمه رتد !د ! دمS
دسسحا }سس%ج رد 'اسسشرد> هک د%شاب یم nیبر \ب د&س 'ارتد ا?%+ا ،<اد
هسسG" دو د#" ار 'اشرد> 5ام 'ا4+ومع ! ،دش دی?ش ! دوب امش Cارمه
یسک !D د"ا Cدرj" رهوش رتد !د \+ا ! تسا Cدرب دو <ارب ! هتشاد
رPماسسی> 3دسس"راد" Jسسه یلاسسم ! Fتسسسی" اسس?"S <رسسسمه ]لاسس;  :تسسH,
- د%ک یم Jjح دروم \+ا رد د"!اد 2 دسسش 5(اسس" 'S 5اسسP"د هب ه+S \+ا ! 3
رPمای> هک  :تسسH, ! دسس"او ارسس$ ار 'ارتسسد <وسسمع \ی%[مه ! '( 'S
- Šرا Jتسس4ه 9سس+ 'ارتسسد ردام هب ! ،'اشرد> 5ام Yوس !د 'ارتد هب
رادرب )دو ار 'S Cد"ام یbاب ! Cدب 2 هسسم*ک :دسس"ا هتH, یرب 3 - :وسس$ 2
:د+امر$ یم د"!اد هک ه"و, 'امه تسا د+ا( ه+S رد
﴿    ﴾﴾ A5اH"ا CروسD `M 3F - (ا
دی"#ب ا?"در, <oاب 2 3
دسس"وی> هک د"ا Cدر!S dیلد Jه (اب ! 3رت4یب ! !د ی%&+ :د" ا هتH, یرب !
'S 5اسسح ! ،تسسیم هب 'ارتد د"وی> (ا تسا رت فی&Z تیم هب 'ارهاو
هب 'ارتد J?س B> تسا Cدش Cداد رارb Yوس !د رهاو !د J?س هک
هسسب اسس?"S هسسک \سس+ا dسسیلد هسسب ،تیم رس> رتد !د ! 3تسا 'S یل!ا m+ر;
!د اسسما ! 3د%سسشاب Šرا! اسس?%ت هسسک یتسسb! د%سسشاب یم تیم رتد !د هل#%م
:<اد 5وb dیلد هب ،ات !د (ا رت4یب ! <رد> ا+ <ردام ! رد> رهاو
﴿    `
`´  · ﴾ A„اس" CروسD `v‹ 3F
- د"رب یم Šرا =رتام Yوس !د 'ا"S د"دوب Bک !د '( 'ا|را! ر,ا 2 3
`ss
رباج  :د+و, - رPماسسی> Jتسسشاد رهاو تHه ! Yدوب رامیب  درا! \سسم رسسب
! Jسس%ک راسسک هسسX ار 5اسسم ،اد 5وسر <ا :JتH, FدمS \م )دایع هبD دش
هل8ک #ج هک 'S 5اح
g
Ÿدرسسب یسسم" Šرا \م (ا یسک 2 رPماسسی>  '!رسسیب
:تH, ! ت4,رب B_س ت$ر - وسست 'ارهاوسس Cراسسبرد lر#ب <اد ا"امه
ار امسسش هسسکرت Yوسسس !د ! ،هتسسشاد 'ایب ار 'ا"S 5اح ! Cدرک 5(ا" <#یX
تسا Cداد رارb 'ا4+ارب Šرا 2 3
رباج !  :تH, - دسسش 5(اسس" هسسل8ک هسس+S \م Cرابرد 2 ]سس*@م \سس+ا Bسس>
تسا دارم رH" !د ه+S رد هک دش \ش!ر 2 3
! J?سسس \سس+ا ! ،دسس"رب یسم Šرا Yوسسس 9سس+ هک د%تسه ی"اسک ه*مج (ا !
3دوسس4" nسس%م ! ]Kح Šرا را هک یتb! ،ردام J?س :تسا Bک !د uر$
! رکcسسم هسسک ،<رداسسم 'ارهاوسس ! 'اردارسسب (ا رتسس4یب اسس+ رH" !د J?س !
3د%شاب یم <!اسم Jه اب 'ا"S ˆ"Žم
(ا Cوسس"D رسسس> دسس"(ر$ ! دسس"(ر$ ،تسسیم هسسک تسا یتb! ،ردام <ارب اما !
ا+ <رد> ا+ <ردام رد> 'ارهاو ! 'اردارب (ا رت4یب ا+ رH" !د ! F…رس>
:د+و, یم د"!اد 'وX 3دشاب هتشاد" <ردام
﴿  ´ ±  
  [
`´    
[ ´ ﴾ A„اسسس"D `` 3F - دسس"(ر$ تسسیم رسس,ا
دسس"دوب رداسسم ! رد> !ا Šرا! ! د"درب یم Šرا !ا (ا ردام ! رد> ! تشاد"
9+ …ردام تشاد ی"اردارب ر,ا ! درب یم Šرا 'S (ا Yوس 9+ …ردام
درب یم Šرا J4ش 2 Fرسسس> (ا Cوسس"D رسسس> دسس"(ر$ هسسک :دش هتH, 8Pb ! 3
دوسسج! اسسب Jسس+درک اسسHتکا ردارب !د هب ت?ج \+ا هب ! تسا رس> دو 'وX
ه+S رد هک \+ا - €و˜ 2 :دسس+امر$ یم هک تسا Cدش Cدر!S nمج ه•یR هب
- 333 تشاد ی"اردارب Cدرم ر,ا 2 یسسم :8;ا #ی" !د رب یها, nمج 'وX
‚اPع \با ! 3دوش k 'اHع \با (ا  ردارسسب !د دوج! اب ه"وGX :دیسر>
وسس˜ ردارسسب !د هسک 'S 5اسح ! یسسهد یسسم رارb J4ش 9+ ار ردام J?س €
'امpع Ÿد%تسی" nمج ی%&+ د%تسی"  هسسک ار <#یX J"اوت یم" \م :تH,
Jه (ا 'S <ا%Pم رب Yدرم ! هتشاد 'ا+رج اهر?ش رد ! Cدوب \م (ا 6ی>
'S رد Yدرسسم هسسک 'S هسسب درسسک Cراسسشا ! 3Yر+cسس_" ! J%ک در د"ا Cدرب Šرا
3د%ک رهاš ار تHلاUم ‚اPع \با هک 'S (ا 6ی> د"ا هتشاد .امجا
ار رسسسمه ! رهوسسش J?سسس (ا Cد"ام یbاب Yوس 9+ ردام هک تس"اد د+اب
:دری, یم Šرا )روR !د رد
! هسکرت فسT" رهوسش هک ،تیم ردام ! رد> دوج! اب رهوش :5!ا )روR
یbاسب Yوسس !د ! ،درسی, یم تسا J4ش 9+ هک ار یbاب Yوس 9+ ردام
3تسا رد> 'S (ا دوش یم J4ش !د هک Cد"ام
`
ه" !د (ا هک تسا 'S هل8ک :Cدش هتH, ! 3'اد"(ر$ ! رد> ! ردام #ج :هل8ک r
3رد> ه" د"ام د"(ر$ - d+#%تلا 'اسل 2 3
`s‹
! Yراسس?X 9سس+ رسسسمه هک ،تیم ردام ! رد> دوج! اب رسمه :Y!د )روR
یbاسسب ردسس> ! ،درب یم تسا Yرا?X 9+ هک ار Cد"ام یbاب Yوس 9+ ردام
:دسس+و, یسسم i+رس \با ! 3دری, یم تسا Yرا?X !د ! فT" هک ار Cد"ام
3درب یم ردام ار هکرت dک Yوس 9+ )روR !د ره رد ه+S رهاš هب ا%ب
! 'اردارسسب (ا رتسس4یب اسس+ رسسH" !د ،uرسس$ ! J?سسس Yوس 9+ هک \+ا اما !
یسم هسک تسسا <ادس 5وسb dسیلد هسب تسسا ردام 'اد"(ر$ (ا 'ارهاو
:د+امر$
﴿  j j [ .´  
j  `´ ﴾ A„اس" CروسD `M 3F
- د%تسه 9+رش Yوس 9+ رد Jه اب یGمه د"دوب 'S (ا رت4یب ر,ا 2 3
3تسا Cدش 5(ا" ردام د"(ر$ Cرابرد ه+S \+ا !
J4ش 9+ \+ا ! ،د"رب یم Šرا J4ش 9+ هک د%تسه ی"اسک ه*مج (ا !
3تسا Bک تHه uر$ ! J?س
اسس+ تسسیم رسسس> د"(ر$ اب Cارمه ا+ ،تیم د"(ر$ اب Cارمه ردام J?س :5!ا
5وسسb dسسیلد هسسب تسسیم 'ارهاوسس ! 'اردارسسب (ا رت4یب ا+ رH" !د اب Cارمه
:<اد - تسسیم رسس,ا دسس"رب یسسم Šرا Jسس4ش 9سس+ !ا (ا تسسیم رداسسم ! ردسس>
تشاد <د"(ر$ 2 ه+S :„اس"D `` :دسس+امر$ یسسم Jسسه (اسسب ! 3F - تسسیم رسس,ا
درسسب Jسس+ Šرا Jسس4ش 9+ …ردام تشاد ی"اردارب 2 هسس+S :„اسسس"D `M ! 3F
“Hل Cرابرد ! 3تسا رس> هل#%م هب رس> د"(ر$ :هک دش هتH, 8Pb €وسس˜
3دری, یم رب رد Jه ار رH" !د هک دش Cداد kاوج nمج )روR هب
اسسب تسسیم رداسسم هسسک یماسسG%ه تسه #ی" Cد

ج 'S (ا J4ش 9+ J?س :Y!د
هXر,ا تیم رد> ردام ا+ دشاب تیم ردام ردام ،Cد

ج \+ا Cاو دشاP" <!
د#سس" هسسب Fی,ر#ب ردامD <ا Cد

ج :تH, ]+!{ \ب هTیPb 'وX 3د!رب رتoاب
رjبوبا  رjبوسبا 3درسک 5اوسس Šاریم رد دو J?س (ا ! دمS  :تسH,
- ت%سسس رد ! Jس%یب یسم" ار وست Šرeا J?سسس یلاس&ت <ادسس kاستک رد \م
ه*لا 5وسر  اسست درسس,رب 8&$ Bسس> Yرادسس" —ارسسس 'S Cراسسبرد <#سسیX #ی"
J%ک 5اوس Yدرم (ا وت Šرeا J?س Cرابرد 2 رjبوبا 3  (ا Cراسسب \سس+ا رد
هP&سسش \ب Cری•م هک تساو ر”" Yدرم  :تسسH, - ! Yراد .8;ا \سسم
رPمای> هک Yدوب رZاح  ار تسسیم هسسکرت Jسس4ش 9سس+ #سسی" lر#سسب ردام هب
داد 2 دسسمحم Ÿدشاب Cد+د ار \+ا هک تسه <رG+د Bک ا+S :تH, رjبوبا 3
YاK"ارسسس ! ،درسسک m+دTت ار Cری•م \Uس 'امه ! تسارب هم*سم \ب
رjبوبا  \سب رسمع 'اسم( رد ! 3داد <! هسب ار Šرeا J?سس Jس4ش 9س+
kا@  5اوسس دوس Šرeا J?سس (ا هسک دمS <! د#" ی,ر#ب ردام #ی"
kا@ \ب رمع ! ،درک  ادسس kاسستک رد وسست Šرا J?سسس :تسسH, <! هسسب
! ،تسسسا وسست رسسیq <ارسسب تسا Cدش Jjح 5اح هب ات ه["S ! تسا Cدمای"
9سس+ #سسی" وت !رب ! J+ا#Hیب <#یX z+ار$ Yا?س رب هک J"اوت یم" Jه \م
9+ \+ا د+دش nمج رH" !د Jه اب ر,ا ! ،ریGب ار )دو Šرا J?س 6ش
lر#ب ردام ات !د امش (ا 9+ ره ! دشاب =رت4م رH" !د امش \یب J4ش
3تسا !ا 5ام ا?%ت J4ش 9+ دشاب ا?%ت
`sv
د+( (ا !  رPمای> هک تسا Cدش ت+ا!ر  ار FCد

سسجD lر#ب ردام J?س
رداسسم !د Cاسس,ره ! دشاP" تیم ردام <! اب ر,ا 3داد رارb Šرا J4ش 9+
هسسک <رسس|ا 'اسسمه dسسیلد هب د%شاب †@س 9+ رد ! د"وش nمج Jه اب lر#ب
3تسا =رت4م ا?"S 'ایم J4ش 9+ ،دش dO"
رس”" (ا دوسب رتسj+د#" تسیم هسب FCد

سجD lر#ب ردام !د \+ا (ا یj+ ر,ا !
دوسسب تیم ردام ت?ج (ا <د"!ا4+و \+ا ر,ا ،<رG+د 'S (ا <د"!ا4+و
(ا ار رسستر!د lر#سسب رداسسم ،تسسیم رداسسم رداسسم دسس%"ام ،دوب <! هب تPس" !
تیم ردام ردام ردام هک \+ا dpم ،د%ک یم Vbاس ت?ج !د (ا رد> ت?ج
یسسم Vbاسس ار یسم!د یسل!ا هکD د"وش nمج Jه اب تیم رد> رد> ردام اب
یم 9+د#" تیم هب تیم ردام ]Pس هب ،تیم ردام lر#بردام 'وX Fد%ک
(ا رتسسj+د#" <د"!اسس4+و ! 3دسس%ک یسسم Vbاسسس ار رسستر!د رتسسj+د#" ! دوش
یسسل!ا هسسک تسسیم ردامردسس> رداسسم ! تسسیم ردسس> ردام د%"ام ،تیم رد> ت?ج
د%ک یم" Vbاس ار یم!د
`
3د%سسشاب یم 9+رش J4ش 9+ رد !د ره هj*ب
رداسسم هسسک \سس+ا ! دسس%ک یم" ]Kح ار ردام ت?ج (ا lر#ب ردام ،رد> 'وX
دسس%ک یسسم ادسسی> <د"!ا4+و تPس" تیم هب رد> m+ر; (ا هک <رد> lر#ب
3تسا رت هتس+اش ،د%j" ]Kح ! Vbاس ار <ردام lر#ب ردام هک
،تسا تیم یP*R رتد اب تیم رس> رتد 'S (ا J4ش 9+ J?س :Yوس
تسسیم رتد Šرا J?س Cرابرد <ر&شا یسوموبا (ا هک تس"S 'S dیلد !
:تH, هک د"دیسر> …رهاو ! تیم رس> رتد اب - ! فسسT" تسسیم رتد
دو&سسسم \با د#" هب !رب ! د"رب یم ار 'S فT" Jه …رهاو  !ا (ا !
\ک 5اوس 2 دو&سم \با 9+د#" هب  kاوسسج ! درسسک 5اوس !ا (ا ! ت$ر
'وسسX 3Jتسسسی" 'اسسGت$ا+ ت+ادسسه (ا ! Yا Cدسسش Cارسسم, \م :تH, ! دی%ش
دو&سم \ب ه*لادPع  J%ک یم Jjح 'S رد ه"و, 'ادب \م هک داد kاوج
رPمای> هک  رتسسد ! هسسکرت فسسT" تسسیم رتسسد :تسا Cدرک Jjح 'S رد
یم …رهاو 'S (ا Cد"ام یbاب ! درب یم ار هکرت J4ش 9+ تیم رس>
3دشاب
دو&سسسم \با 5وb ! Jیت4,رب یسوموبا 9+د#" هب ام  رPسس <! هسسب ار
:تH, هک J+داد - دسسشاب امسسش 'ایم رد تما lر#ب 5اع \+ا هک ی"ام( ات
دی%jم 6سر> ! 5اوس \م (ا 2 رتسس4یب یj+ (ا تیم رس> 'ارتد ر,ا !
ر,ا ! ،د%شاب یم 9+رش J4ش 9+ J?س رد ربارب رو; هب یGمه د%شاب
'ارتد هب <#یX د%%ک dیمjت ار تیم هکرت Yوس !د تیم یP*R 'ارتد
`
! رد> هب تیم رد> ردام 3دوش یم ]Kح ردام ه*یس! هب VO$ تیم ردام ردام r
ار Cد

ج \+رتر!د دشاب Qر; ره (ا Cد

ج \+رتj+د#" ! دوش یم ]Kح تیم ردام
ه*یس! هب تیم رد> رد> ردام 'دش ]Kح د%"ام ،د%ک یم ]Kح Qر; 'امه (ا
ردام Qر; (ا ار Cد

ج \+رتر!د ردام Qر; (ا Cد

ج \+رتj+د#" ! رد> ردام
]Kح ردام هب رد> ردام ردام 8pم د%ک یم ]Kح رد> Qر; (ا ار Cد

ج \+رتر!د
]Kح ردام Qر; (ا ار Cد

ج \+رتر!د رد> Qر; (ا Cد

ج \+رتj+د#" ! دوش یم
رد !د ره هj*ب د%ک یم" 


`
y \+د Cار 3دوب د%هاو 9+رش M A M‘E ! MEa
`s‘
'اسسمه تسسسا ]سسجا! 'اسس"S nH" هب تیR! \jیل !D ،دسر یم" تیم رس>
3Fدوش یم 'ایب اد&ب هک ه"و,
ردسس> رهاوسس دوج! اب تسا <رد> 'ارهاو 'S (ا J4ش 9+ J?س Yرا?X
رهاو تبارb یل! د%تسه <!اسم هجرد ر”" (ا 'ارهاو 'وX ،<ردام
دسس%"ام <رداسسم ردسس> رهاوسس اسس+ <ردسس> رهاو B> 3تسا رترب <ردام رد>
رد <ردسس> 'ارهاوسس ! <رد> رهاو 9+ ! ،تیم رتد اب تسا رس> رتد
Jسس4ش 9+ J?س رد هک تیم رس> 'ارتد د%"ام د"ربارب J4ش 9+ J?س
3د"دوب ربارب
اسس+ تسسیم دسس"(ر$ دوسسج! اسب تسسسا تسسیم رد> 'S (ا J4ش 9+ J?س :JK%>
:د+امر$ یم د"!اد 'وX F…رس> (ا Cو"D تیم رس> د"(ر$
﴿  `±´ .
[ ´ [ ·  
´  ﴾ A„اس" CروسD `` 3F
- رسس,ا دسس"ری, یسسم ار تسسیم هسسکرت Jسس4ش 9سس+ تیم ردام ! رد> (ا 9+ ره
دوب هتشاc, <اج هب دو (ا <د"(ر$ تیم 2 3
mسسح*م <! هب #ی" ار رس> رس> ! تسا رس> ه+S \+ا رد د"(ر$ (ا دارم !
3دش هتH, 8Pb هک ه"و, 'امه J+درک
'( اسس+ درسسم Cاو تسا <ردام د"(ر$ 9+ 'S (ا J4ش 9+ J?س :J4ش
:د+امر$ یم د"!اد 'وX دشاب
﴿     `±`
. [ ´ ﴾ A„اس" CروسD `M 3F
- د"رب یم Šرا J4ش 9+ ،9+ ره تشاد <رهاو ا+ ردارب Cدرم ر,ا 2 3
تNارسسb dسسیلد هسسب ،تسسسا Cدسسش 5(اسس" تیم ردام د"(ر$ Cرابرد ه+S \+ا !
:د"ا Cد"او هک دو&سم \با ! Wاb! یب• \ب د&س ﴿  
  Y
²
ا
/

f
﴾ تNارسسb ! ،دسس"ا Cد!#سس$ا 'S هب ار FY

• \م
f
D هک
3دراد یp+دح ت+ا!ر ! رP Jjح #ی" {اش
تسسیم رد> هک یتb! ،تسا Flر#ب رد>D دج 'S (ا J4ش 9+ J?س :JتHه
3.امجا هب دشاP" <! اب
د"!ش یم )Iاس '$م ردام د!جو ا? (تاد
l
ج) اE<رG?ردام
دسس%ک یم ]Kح ار Cد

ج ! lر#ب ردام .و" ره ،تیم ردام هک تس"اد د+اب
(ا lر#ب ردام Cاو د"رب یم" Šرا ا?,ر#بردام ! )اد

ج ،ردام دوج! اب !
رداسسم یسس%&+ ،د%سسشاب ردسس> ت?ج (ا ا+ د"!ر رتoاب هXر,ا د%شاب ردام ت?ج
اسسب هسسک \سس+ا 3د%سسشاب ردسس> ]"اسسج (ا lر#سسب ردام ا+ ! ردام ]"اج (ا lر#ب
'اسس"S هسسک تسسسا ت?ج 'S هب د"رب یم" Šرا ا?,ر#بردام تیم ردام دوج!
دوسس تسسیم رداسسم هسسک 5اسسح ! ،درب یم تیم ردام هک د"رب یم ار یم?س
د%"ام دری, یم" m*&ت <#یX 'ا"S هب دری, یم ار دو J?س ! دراد دوج!
3درب یم" یم?س رد> دوج! اب هک lر#ب رد>
`sE
,+6T# اسسب ! د%سسشاب هتشاد دوج! رد> ردام ! ،ردام ردام هک یتروR رد :
9سس+ ،رداسسم رداسسم ! دوسسش یسسم Vbاس رد> ردام ،دشاب Jه تیم رد> 'ا"S
3تسا †یحR 5وb رب ی%Pم \+ا ! dماک رو; هب دری, یم J4ش
(9ردام ردا+?) ردام د"ز+ف ندش )Iاس :
:درب یم" J?س ! Cدش ]Kح Bک را?X دوج! اب ردام د"(ر$
3دشاب '( ا+ درم Cاو ،تیم د"(ر$ دوج! اب :5!ا
3Fتیم <رس> Cو"D تیم رس> د"(ر$ دوج! اب :Y!د
3تیم رد> دوج! اب :Yوس
Šرا J?سسس یلاسس&ت دسس"!اد 'وسسX 3تیم lر#ب رد> ! د

ج دوج! اب :Yرا?X
Cدرسسم Yا" ،هل8ک ! ،تسا Cداد رارb هل8ک Šرeا J?س رد ار ردام د"(ر$
هسس" ! Cدسس"ام دسس"(ر$ هسس" <! (ا ی%&+ رد> ه" ! دراد د"(ر$ ه" هک تسا <ا
3رد>
N(9رد1 ردا+?) رد1 د"ز+ف ندش )Iاس
:ددر, یم Vbاس ! ]Kح Bکرا?X دوج! اب #ی" رد> د"(ر$
3رد> دوج! اب :5!ا
3تیم رس> دوج!اب :Y!د
3تیم رس> رس> دوج! اب :Yوس
رPمای> 'وX 3<ردام رد> ردارب دوج! اب :Yرا?X  :د+امر$ یم
- ار
1
H1لا اوO/حf سل
g

1
سN f ر
h
ک
1
{ 1 ƒ
f
P
1
T
1
ع 1 یل f!8f
/
$ 1 z
/
N fار
1
H1لا ت
f
O1ب
g

1
ام$ 1 ا?* fه g •
1
ب
f
z
1
32
- zسس+ار$ Yا?س (ا ه["S ! دیهدب 'S 'اPحاR هب ار z+ار$ ! Šرا Yا?س
دیهدب درم هPTع 'اPحاR هب د"ام یbاب 2 3
\س+ا رد تسسی" 9ش ،د"ا Cدرک ریسHت رتj+د#" <د"!ا4+و هب ار Fیل!اD
هسک دس"رتj+د#" تسیم هسب تسیم ردس> د"(ر$ (ا تیم رس> ! رس> ! رد> هک
#سسی" <ردسس> ردارب رب <ردام رد> ،ردارب J+دOت اما ! ،دوش یم تیم ردارب
رتسسj+د#" اسس?%ت <ردسس> ردارسسب (ا <رداسسم ردسس> ردارسسب هسسک تسا ت?ج 'S هب
رPمای> ! 3تسا  :تسا هتH,
- )
f
8
0
س&
1
لا ی% fب
1
'
1
!
g
د
/
'
1
و
g
| /ر
1
او
1
ت
1
+
1
Y
1
د
1
S ی
g
% fب
1
'
/
ای
1
ع g •
1
32
- رG+دسسمه (ا 'اسسیعا د"وسسش nسسمج )8&لا ی%ب اب YدS ی%ب 'ایعا هک یتb!
)8&لا ی%ب ه" د"رب یم Šرا 2 3
! ،دسس"ا همسس4Xرس 9سس+ (ا هسسک <رداسسم ردسس> 'اردارسسب یسس%&+ 'اسسیع¢او%ب
Cداد" ریش <رG+د هب یj+ ره ردام 'وX ،<رد> 'اردارب ی%&+ )8&لاو%ب
3تسا
…#یمS ! ~8تا ی%&م هب Qایا ! ،<ردام 'اردارب ی%&+ Qای¢او%ب !
د"ا CدمS دوج! هب د%X ی"ادرم …#یمS ! ~8تا (ا Jه 'ا"S 'وX 3تسا
3تسا یj+ 'اشردام ! تسی" یj+ 'اشرد> !
ردا+?) 9ردام رد1 د"ز+ف ندش ب8ح و ندش )Iاس
(ی=*!?ا
:ددر, یم رب ]Kح ! Vbاس Bک هس دوج! اب ی%+وبا ردارب
3تیم رس> دوج! اب :5!ا
`‹a
3تیم رس> رس> دوج! اب :Y!د
3تیم رد> دوج! اب :Yوس
ˆ+دح Yاع ی%&م ! ،ی%+وبا ردارب (ا د"رتj+د#" Cدرم هب ا?%+ا همه 'وX
:د+امر$ یم هک دوش یم ا?"S dماش - تسسسا درم هPTع 'اPحاR <ارب 2
3رد> ]"اج (ا درم د"!ا4+و ی%&+
هT64 ار د!U نا+ها!U cک راEQ
g
د=هد یم را+I
:د%هد یمرارb هPTع ار تیم 'ارهاو Bک را?X
3رس> :5!ا
3رس> ر
f
س> :Y!د
3<ردام رد> ردارب :Yوس
راسس?X \سس+ا #سسج د(اس یم" هPTع ار رهاو ردارب ! 3<رد> ردارب :Yرا?X
3درب یم ار ˆ"Žم J?س ربارب !د رکcم هک Bک
<ادسس 5وb dیلد هب د(اس یم هPTع ار …رهو ،تیم رس> هک \+ا اما
:دسسسسسس+امر$ یسسسسسسم هسسسسسسک یلاسسسسسس&ت ﴿ ±   
j´ ´ `[ 
 ﴾ A„اس" CروسD `` 3F
- رسسبارب !د 'ادرسسم هک 'ات"اد"(ر$ Cرابرد د%ک یم تیR! ار امش د"!اد
Fدرب یم ار '( !د J?س درم هj%+ا ی%&+D د"رب یم 'ا"( J?س 2 3
رسسس> Yاسس" ر,ا ،د(اس یم هPTع ار تیم رهاو ،رس> رس> هک \+ا اما !
\سس+ا رسسیq رد ! ،تسسسی" ی%Uسسس 'S رد تسسb! 'S هسسک دوسسش :8;ا !ا رسسب
ار !ا #سسی" ردارسسب هسسک \+ا اما ! 3ددر, یم تبا| رس> رب ‚ایb هب )روR
:د+امر$ یم هک <اد 5وb dیلد هب ،د(اس یم هPTع
﴿     
` `[   ﴾
A„اس" CروسD `v‹ 3F
- J?سسس Fدسس"دوب '( ! درسسم ی%&+D د"دوب 'اردارب ! 'ارهاو ،'ا|را! ر,ا
تسا '( J?س ربارب !د درم 2 3
تسس?ج \سس+ا هسسب ،تسا n%تمم ]یT&ت Bک را?X \+ا ریq رد هک \+ا اما !
3دشاب یم Yاحر¢ا <!{ (ا 'وX ،دراد" ی|را تیم رهاو هک تسا
نا"آ نا+ها!U هک J*ا نود? د"+? یم tرا cک راEQ
د"+T? tرا
هسسک دسس"رPب Šرا 'اسس4"ارهاو هسسک \سس+ا '!دسسب دسس"رب یسسم Šرا Bک را?X
:(ا د%تراPع
3اهومع :5!ا
`
یماG%ه ! د"وش یم Cداد تPس" تیم هب رد> Qر; (ا هک ی"اد"!ا4+و هPTع r
(ا B> ا+ د%شاب Cدش ]Kح ا+ د%شاP" دوجوم u!رHلا <!{ هک د"رب یم Šرا
یbاب wیه هک یتروR رد ،دشاب Cد"ام یbاب هکرت (ا <رادOم ا?"S Yا?س JیسOت
.و" هس رب هPTع د"وش یم Y!رحم Šرا (ا :ارHتسا ]Kح 'او%ع هب د"ام"
y \+د Cار 3ری•لاب هPTع ! ،)اcلاب هPTع :تسا M A MEL 3
`‹`
3اهومع 'ارس> :Y!د
3'اردارب 'ارس> :Yوس
3Cدرب Cد%%ک دا(S ! mت&م <اه هPTع :Yرا?X
'ارسسس> ! اسسهومع 'ارس> \ی%[مه ! <رد> ا+ ،<ردام ! رد> <اهومع اما
هسسک یتروR رد د%شاب یم هPTع هک د"رب یم Šرا ت?ج \+ا هب 'اردارب
هسسب Cدسس%%ک دا(S )اPسسTع اسسما ! ،د%سسشاب یم Yاحر¢ا <!{ (ا 'ا4"ارهاو
رPمای> هک د"رب یم Šرا ت?ج \+ا  :د+امر$ یم
- ]
/
ه 1 و
g
س+
/
o
1
!
1
. / اPس+
/
o
1
]
f
س
1
%
0
لا ƒ
f
م
1
ح
g
*
/
ک
1
ƒ7 م
1
ح
g
سل
/
„/o
1
و
1
لا
1
2 3
- ! \سست!ر$ dسسباb هسسک یPسسس" دوسس> ! رات د%"ام هب تسا <دو> ! رات „o!
تسی" 'دی4Uب 2 3
†یحسسR 'S دا%سا :تسا هتH, Jکاح ! ،'اPح \با ! هم+# \با ت+ا!ر هب
رسG+د یت+ا!ر رد ! 3تسا هتس"اد dی*ع ار 'S دا%سا یO?یب ! 3تسا - o
1
!
1
Š/ ر
1
و+
/
2 (ا )اPسسTع <اسسه ]س" ! 3دوش یم" Cدرب Šرا 'S (ا ی%&+ دراد
\سس+ا ،درسسم
/
! دسسش تبا| „o! یسک <ارب Cا,ره B> 3د"رتj+د#" دو ریq
„o! Cار (ا هسسک یسسسک ه@باسسZ ! ،ددرسس, یسسم dسسOت%م !ا )اPTع هب Šرا
هPسسTع هسسک <رکcسسم رسسه هسسک تسسسا 'S ،درب یم Šرا Cد%%ک دا(S ! mت&م
دا(S ! ،درسسیمب Cدسس%%ک دا(S lرسسم (ا دسس&ب ،Cدسسش دا(S Cاسس,ره دسسشاب mت&م
دسسشاب هتسسشاد <رهاوسس ! ردارسسب اسس+ <ردام ! رد> ا+ <رتد ! رس> Cد%%ک
ار 'اسس"( 'ادرسسم )روسسR \سس+ا رد ! 3'اسس"( '!دسسب دسس"رب یسسم Šرا 'ادرم
3د%%ک یم Vbاس
Nناردا+? ا? wرG? رد1 و د
l
ج ند+? tرا
<ردسس> ا+ <ردام رد> 'ارهو ! 'اردارب ،<رد> د

ج ! lر#ب رد> اب Cا,ره
دوسسج! ،xUسس4م J?سسس ! uرسس$ ]حاسسR ،د

سسج \+ا اب راب 9+ د"دش nمج
3دراد" دوج! !ا اب J?س ]حاR ! \ی&م uر$ ]حاR راب 9+ ! دراد
،5اسم ˆسس*| ! JیسسسOت (ا ،تسسشاد" دوج! xU4م J?س ]حاR !ا اب ر,ا
5وسسPb ار همسسساOم رسس,ا B_س 3دری, یم ار 'S دشاب !ا nH" هب Yادک ره
درسسک 5وسسPb ار 5اسسم ˆسس*| رسس,ا ! دوش یم 'اردارب (ا یj+ 'وX ،!ا درک
3دوش یم JیسOت 'ارهاو ! 'اردارب \یب Cد"ام یbاب
یهاسس, ! ،دوسسب دهاو <!اسم !ا <ارب همساOم ! 5ام Yوس 9+ یها, !
!ا اب Cا,ره :هک تسا \ی%X 'S ه@باZ ! 3تسا !ا nH" هب 5ام Yوس 9+
!د !ا اسسب ر,ا ! تسا nH" هب همساOم ،دوب !ا dpم !د ! ربارب !د (ا رتمک
dسسpم !د (ا رتسس4یب ،!ا اسسب ر,ا ! د"ربارب 5ام ˆ*| ! همساOم ،دوب !ا dpم
3تسا !ا nH" هب Yوس 9+ دوب !ا
! د

سسج اب هک ،د"دوب رH" 6ش 'ا"S ! دوب یZر$ ]حاR !ا اب Cا,ره B>
! lر#سسب رداسسم ! رس> رتد ! رتد ،د"درب یم Šرا 'ارهاو ! 'اردارب
Yا?س ! u!ر$ (ا د&ب ر,ا هک دوش یم هتس+رG" 'ادب ،رسمه ! رهوش
\سس+ا د%"ام ،دری, یم ررOم J?س J4ش 9+ !ا <ارب ،د"ام" <#یX CررOم
Jسس4ش 9+ رد> J?س هک د%شاب <رهوش ! ردام ! رتد !د هلاسم رد هک
`‹M`
5وع رد! ،ددر, یم ررOم
`
9سس+ رسس,ا ! ،دسس+S یسسم dسسمع هسسب 6+ا#$ا
J4ش`
Jس4ش 9س+ #ی" 'S <ارب د"امب یbاب`
،دوسسش یسم uرسس$
3ردام ! رتد !د د%"ام
<ارسسب رهوش ! رتد !د :د%"ام ،د"امب یbاب ا?%ت J4ش 9+ (ا رتمک ر,ا !
3د+S یم رد 5وع )روR هب هلاسم ! دوش یم uر$ J4ش 9+ 'S
#سسیX هسسس (ا یسسj+ lر#ب رد> دوب رت4یب J4ش 9+ (ا ،Cد"ام یbاب ر,ا !
! تسا 9+رش 'ارهاو ! 'اردارب اب ا+ ،دری, یم دشاب !ا nH" هب هک ار
اس+ ،درسسی, یسسم ار 5ام Cد"ام یbاب Yوس 9+ ا+ ،د+S یم dمع هب همساOم
(ا یسسj+ دسس%"ام lر#سسب ردسس> ! د

سسج هسسک دسسش Yو*&م ! 35ام همه 6ش 9+
3تسا 'اردارب
<ارب <#یX ! تسا ردارب 'و[مه lر#ب رد> اب رهاو هک تس"اد د+اب !
هل•سسسم رد رسسGم ،lر#ب رد> ! د

ج اب دوش یم" uر$ <! - ه+ردسسک• 2 هسسک
رهاوسس ! ،lر#سسب ردسس> ! ،رداسسم ! ،رهوش 'دوب :تسا )روR \+ا هب 'S
فسسT" رهوسسش J?س )روR \+ا رد هک <رد> رهاو ا+ <ردام رد>


M
`
!
فسسT" رهاوسس <ارب ! J4ش 9+ lر#ب رد> J?س ! Yوس 9+ ردام J?س
5وسسع )روسR هسب ! دشاب یم 6ش (ا هل•سم dRا هک ،دوش یم uر$
هب E D هک فT" رهوش هک دبا+ یم 6+ا#$ا E A L یسسم uر$ دوش یم F
D هسسک فT" رهاو Cر?ب ! ]یT" B_س 3ددر, E A L uرسس$ دوسسش یسسم F
همیمسسZ د

سسج J?سسس ! ]یسسT" هسسب رهاو Cر?ب ! ]یT" B_س 3ددر, یم
!د ،lر#سسب رد> هک د%%ک یم JیسOت تمسb هس هب ار !د ره ! ددر, یم
هسسک تسسسی" \سسjمم رهاوسس <ارب 'وX 3درب یم Yوس 9+ رهاو ! Yوس
دوسسب ردارب ،رهاو <اج هب ر,ا ! ،دریG" رت4یب د

ج (ا ات درPب ار 'S فT"
9سس+ <اسسج هسسب رسس,ا ! ،ددر, یم ]Kح د

ج اب ردارب 'وX 3دش یم Vbاس
رهوسسش ! دسسمS یسسم" رد 5وسسع )روسسR هب هل•سم د"دوب رهاو !د رهاو
درب یم فT"


M^
`M
درب یم J4ش 9+ ردام !


M^
^
! د

سسج <ارسسب یbاب !
درب یم '( ربارب !د درم ،هک تسا رهاو !د


M^
^
! ،د

سسج 'S (ا


M^
M

! در!S یسسم" دسس+د> یسس4هاک د

ج J?س رد همساOم 'وX ،رهاو !د 'S (ا
(ا هل•سسم dسRاD 3دوسش یم" رتمک J4ش 9+ (ا M^ ،دوسش یسم هست$ر,
ت4ه هک Cد"ام یbاب ! J?س را?X ردام ! ،درب یم J?س Cد(ا!د رهوش
`
5اpم <ارب 3هلاسم dRا رب ا?باT" ! ا?م?س 'درک دا+( (ا تسا )راPع 5وع r
دوش یم هک دراد J4ش 9+ ردام ! ،J?س هس دوش یم دراد Jت4ه 9+ رسمه
<ردام ردارب ! ،J?س Cد#"اش دوش یم هک د"راد Yوس !د رتد !د ! ،J?س را?X
دوش یم J?س تHه ! تسیب اعومKم هک J?س !د دوش یم هک دراد J4ش 9+
را?X ! تسیب dRا ! دوش یم J?س تHه ! تسیب اعومKم هک J?س را?X
3تسا
`‹L
دسسهاو رهاوسس!د 'S (ا J?سسس را?X ! ،د

ج 'S (ا J?س را?X تسا J?س
3Fدش
'$Mو
(ا تیR! هم*ک - یR
1
!
1
g œ
1
ی
g
40 لا ت
/
2 ار 'S ،یسس%&م هب هک تسا Cدش هت$ر,
دوسس تیسسR! اسسب FیسسRومD Cد%%ک تیR! nbا! رد 3دشاب یم Yدرک dR!
dسسR! تسسسا !ا lرسسم (ا د&ب هک ه["S هب دراد )ایح 5اح رد هک ار ه["S
دسس&ب تسسسا یسسRا QرTت 'درک راc,ا! یعرش I8@Rا رد ! ،د%ک یم
هسسمه هسسب دوسسب ]جا! تیR! Y8سا (اqS رد ! 3<رG+د هب …دو lرم (ا
:د+امر$ یم د"!اد 'وX ،'اد"!ا4+و <ارب 5ام
﴿ ` ±`   
´  ·  ´
´ `´  ﴾ ACرسسOب CروسسسD
`‘a 3F
- رارسسb lرسسم ه"اتسسسS رد امسسش (ا یسسj+ Cاسس,ره هسسک تسا ]جا! امش رب
'اد"!اسس4+و ! \+دسسلا! <ارب ،تشاc, <اج هب دو (ا یلام ر,ا ت$ر,
د%ک تیR! دو 2 3
]حتسسم ! ،دس+در, ›وس%م ه+S \+ا Šرا هب ~وبرم )ا+S 'دمS اب B_س
تیسسR! هسسک دسس"ام یbاسسب یسسTUش یNاراد Yوسسس 9سس+ هسسب تPس" 'S 'دوب
3تسا ]حتسم 'S (ا رتمک ا+ Yوس 9+ رد 'ا|را! ریq <ارب 'درک
رPمای>  :تH, - \
f
ی
g
ت
1
*
1
سی
g
ل
1
ت
/
ی
g
P
f
+
1
ه
f
ی
g
$
f
ی
g
سR
f
و
g
+
/
œ
7
ی
g
ش1 ه
/
ل
1
J
h
* fس
g
م
/
¿
h
ر
f
م
g
ا m
ž
ح
1
ام
1
ه
f
سسس
f

g
ر
1
د
1
%
g
عf ƒ7 ب
1
و
g
ست
/
j
g
م
1
ه
/
ت
/
سی
Œ
R
f
!
1
o
0
˜
f
32 - ! دراد 5اسسم هسسک ی"ام*سسسم درسسم رسسه
هسسب !ا تیسسR! دسس+اب دسسشاب هتسسشc, 'S (ا ]سسش !د ! Cدوسسب تیسسR! dسسباb
هتسسشو" تیسسR! دسس+اب دباوUب 'وX ی%&+ ،دشاب !ا رس ر+( هتشو" )روR
دراcGب …رس ر+( ار …ا 2 3
Š8|D ،F\یت*یلD <اج هب J*سم ت+ا!ر رد ! 3'ارG+د ! \یUیش ت+ا!ر هب
\سس+ا یسس%&م :تسسسا هسستH, ی&$اسسش :دسس+و, یسسم <!وسس" 3تسا CدمS F5ایل
رد تسسسا ]حتسسسم هسسک \سس+ا ! 3تسسسا تیسسR! رد ~ایتحا ! Y#ج ˆ+دح
! 3درسسک تیسسR! ،یتم8س ! یتسرد%ت 5اح رد دوم" dیK&ت 'درک تیR!
3د"راد .امجا تیR! 'دوب ]حتسم رب 'ا"ام*سم
'$Mو ناکرا
:تسی" †یحR ا?"S دوج! '!دب هک تسه ی"اکرا تیR! <ارب
:5!ا \کر - هسب یسRوم
/
2 ! 3دوسش یسم تیسR! 'S هسب هسک <#سیX یس%&+
تیسسT&م ]سسjترم 'S اسسب ! دسسشاب تیسسT&م دسس+اP" هسسک 'S رد تسا ~رش
! )ا%سسسح ]*ج هک تسا Cدش .!ر4م ت?ج 'S هب تیR! 'وX 3دوش
)اسس$ا%م Qدسسه \سس+ا اسسب تیT&م ! د+ام" 'ارPج ار هتشc, ! د%ک ،)اری
رPمای> ار+( ،دراد  :تسا هتH, - ˜ J
g
j
/
ل fاو
1
سسم
g

1
ˆ
f
سس*
g
p /ب
f
J
g
j
/
ی
g
*
1
ع 1 : 1 د
0
T
1
ت
1
ه
1
*لا '
0
f
J
g
j
/
سل fام
1
سع g •
1
ی
g
$
f
€ ‡ د
1
ا+(
f
J
g
j
/
ل
1
ا?
1
*
1
&
1
K
g
ی
1
ل f J
g
j
/
ت fا%س
1
ح
1
ی
g
$
f
€ ‡ د
1
ا+(
f
J
g
j
/
ت fا$!
1
د
1
%
g
عf 2 3
- YاسG%ه هسب هسک تسا Cدی4Uب امش هب ار 'اتلام Yوس 9+ د"!اد ا"امه
<اه یjی" ! )ا%سح ه*یس! 'S هب ات ،دی%ک تیR! ! QرTت 'S رد lرم
`‹^
دو 9ی" 5امعا رب ات Cداد رارb <ا ه*یس! ار 'S ! دیهد 6+ا#$ا ار دو
دیNا#Hیب 2 Cدرسسک iسس+رUت ار 'S یسس%@bراد ! یسسO?یب ! را#سسب ! هجام \باD 3
اسس?%ت ،Yوسسس 9+ رد تیR! C(اجا هک درادا تلoد \+ا رب ˆ+دح \+ا 3Fد"ا
'درسسک تیR! ! ،تسا xUش )ا%سح ! وjی" 5امعا 6+ا#$ا ر;ا هب
(ا Jسس+رک 'Sرسسb رد ار دوسس 'ا,د%ب د"!اد ! ،دشاب یم Cا%, تیT&م رد
رPمای> 'اب( رب د"!اد \ی%[مه ! 3تسا Cدرک ی?" 'S  kاjترا (ا #ی"
'S (ا 'درسسب دوسسس ! .اسسHت"ا هسسک <#سسیX رسسه ! 3تسا Cدرک ی?" تیT&م
'S یعرسسش n$اسس%م 'وX ،تسی" تسرد 'S هب 'درک تیR! دشاب Yارح
'S (ا .اسسHت"ا 'وسسX 3=وسس ! kارسسش ! ،Cدسس"#, }سسس د%"ام ،دراد" دوج!
هسسک تسسسی" Y(o ! 3د"امب 'S ]حاR تسد رد د+اP" ! تسا Yارح „ایشا
هj*ب دشاب )ا{ ! \یع ،تسا Cدش تیR! 'S هب هک <#یX ا+ ،هبیRوم
تسس&H%م هسسب 'درسسک تیسسR! د%"ام ،تسا #+اج #ی" n$ا%م هب 'درک تیR!
#+اسسج !د رسسه دسسبŽم ،تbوم )روR هب 'درک تیR! ! ،'S 5اpما ! ه"ا
'درسسک تیR! د%"ام ،تسا تسرد #ی" 5و?Kم هب 'درک تیR! ! ،تسا
رسسب هسسک <#یX هب 'درک تیR! \ی%[مه ! ،6"اد%Hسو, (ا <د%Hسو, هب
هسسب تیR! ! ،اوه رد Cد"ر> د%"ام ،تسا #Nاج #ی" دراد" )ردb 'S Jی*ست
'S هسسب رتسش \س+ا هک <#یX هب 'درک تیR! د%"ام تسا #+اج #ی" Y!د&م
رسست Cدرتسسس, ! رسست nیس! تیR! kاب 'وX ،'S 5اpما ! دوش یم \تسبS
3تسا 'S ریq (ا
یعرش ر”" (ا هک تسا 'S !ا ~رش ! ،تسا Cد%%ک تیR! :Y!د \کر
دسس%"ام دسسشاP" #Nاسسج !ا QرسسTت رسس,ا ! ،دشاب #Nاج دو 5ام رد 6$رTت
،تسسسی" #Nاسسج ا?"S تیR! ،Yاسرب <رامیب هب 8تPم ! dOع 9Pس ! ه"او+د
\س+ا \Uسس ! 5وسb ! ،دراد 5وسb هب m*&ت تیR! یتسرد ! تحR 'وX
یسس*Oع 58تا .وسس" !د ،هسستع ! Yاسسسرب ! ،تسسسا یسس•*م WاUسسشا ه"وسس,
'وسسX ،تسسسی" تسسسرد =دوسسک تیسسR! \ی%[مه ! ،یG"او+د د%"ام د%تسه
†یحسسR 5وb 3تسا Q8 هیHس تیR! رد ! 3تسی" #Nاج #ی" !ا QرTت
3تسا #Nاج !ا تیR! هک تسا 'S
3تسسسا Cدسسش تیسسR! 6سس+ارب <#یX هک یسک ! ،هل یRوم :Yوس \کر
Bسس> 3دشاب تیT&م ت?ج 'S د+اP" دوب یمومع ت?ج 9+ هل یRوم ر,ا
! یسسRا&م (ا یسسt&ب <ارسب <ا ه"اس ! هسس&Oب \تاس هب درک تیR! ر,ا
mسس*@م روسس; هسسب رسس,ا ! 3تسسسا dسس;اب تیسسR! 'S ،\سس+د Q8 <اسسهراک
هب تیR! - اد Cار رد 2 یسسم Cداد )اbدسسR dسسها 'اسس+(اq هسسب ،دوب Cدرک
! ،درسسی, یم m*&ت 'ا"S هب ه*لا dیPس ی$ )اک( ! هbدR هک ا?"S ! ،دوش
3د"رH" هس د"وش یم Cداد 'ا"S هب هک ی"اسک \+رتمک
0ام م!س \* ه? '$Mو
\سسب „ارسسب 'وسسX 3تسسسا #Nاسسج 5اسسم Yوس 9+ هب تیR! ،Yا! <ادا (ا د&ب
ر!ر&م  رPماسی> هسب ار دوس 5اسم Yوسس 9+ هک درک تیR!  ! دسهدب
رPمای>  د"ادر,رب !ا ه|ر! هب ! ت$ر+c> ار 'S 2 د&س ˆ+دح dیلد هب ! 3
رPمای> هک  :تH, <! هب - #سی" Yوسسس 9سس+ ! \سک تیسR! ار Yوسسس 9س+
`‹s
تسا 'ا!ار$ 2 Jلام Yوس !د Jهاو یم :درک uرع <! هب د&س 'وX 3
رPمای> ،Jهدب هbدR ار  Jلاسم فسT" هسب B> :تH, د&س 3ریU" :تH,
رPمای> Ÿرو@X  Ÿروسس@X Jلاسسم Yوسسس 9سس+ :تسسH, د&سسس 3ریU" :دومر$
رPمای>  :تH, - 'ا!ارسس$ Jسسه Yوسسس 9سس+ ! \ک هbدR ار Yوس 9+ <رS
تسسسا رت?ب ،<راcGب <اج رب ی%q ! (ای" یب ار دو 'ا|را! ر,ا وت ،تسا
<وس هب (ای" تسد هک <راcGب <اج رب د%م(ای" ! ریO$ ار 'ا"S هک \+ا (ا
د%%ک (ارد Yدرم 2 3'ارG+د ! \یUش ت+ا!ر هب 3
Cراسسبرد هسسج! !د درسسک تیR! Yوس 9+ (ا 6یب هب ،رامیب رH" 9+ ه["ا%X
تیسسR! \س+ا :دسس"ا هتH, یرب 3تسا Cدش رک{ 'S cیH%ت Yدع ! 'S cیH%ت
رPمای> 'وX ،تسی" †یحR  ! ،دومر$ ی?" Yوس 9+ رب دNا( (ا ار د&س
،هسسک تسسسا 'S †یحسسR 5وb یل! 3تسا 'S داس$ یtتOم <#یX (ا ی?"
هسس|ر! C(اسسجا رسسب فسسbوتم ˆسس*| رسسب دNا( هسسب تPس" ! دشاب †یحR تیR!
تPس" تیR! د"داد ت+اZر Yوس 9+ (ا 6یب هب تPس" ه|ر! ر,ا 3تسا
تسس?ج \سس+ا هسسب 3تسسسا dسس;اب دسس"اد" C(اسسجا ر,ا ! ،تسا †یحR دNا( هب
در B_سسس ،تسسسا Cدسسش nسسbا! !ا 9*م رد تسا یتیR! هک تسا †یحR
،تسس$ر, دسسهاو )روسسR !ا lرسسم (ا دسس&ب 'S هب 'داد C(اجا ! 'S 'درک
هسس" دوسسش یسسم mسسح داسسK+ا 6+ارب هک تسا lرم (ا د&ب ا?%ت Šرا! 'وX
9س+ رسب دNا( هسب تPس" !ا تیR! دشاب هتشاد" ی|را! ر,ا ! 3'S (ا 6ی>
! درسک دا(S ار Cدس%ب 6سش <راسT"ا رH" 9+ 'وX ،ددر, یم d;اب Yوس
رPمای> (ا ار 'ا"S  ار ات را?X ! ،دا(S ار ات !د ! درک JیسOت „#ج هس هب
یسس|را! رسس,ا 'وسسX تسسشاد" یسس|را! !ا ! ،تسسشاc, یbاسسب Cد%ب )روR هب
3درک یم 'ا"S 'داد C(اجا هب Qوbوم ار 'S تشاد
دشا? tراو هک ی2ک 9ا+? ند+ک '$Mو
3دراد دوسسج! Q8تا تسسسا Šرا! هسسک یسسسک <ارسسب 'درک تیR! Cرابرد
رPمای> 'وX تسی" تسرد هج! wیه :د"ا هتH, یرب  :تسا هتH, - o
1
Š
h
ر
f
اول f ƒ1 ی
0
سR
f
!
1
2 - Šرا! <ارسسب تیسسR! ! درادسس" تیسسR! هسسب <(اسسی" Šرا!
تسی" 2 5وسسb ! 3F<cسسمرت هسستH, هسسب تسا \سح ! †یحR ˆ+دح \+ا !D
'وسسX ،دسسشاب 'اسس|را! C(اجا رب فbوتم ! دشاب †یحR هک تسا 'S †Rا
رPمای>  :تسا هتH, - هسسک \سس+ا رGم تسی" تسرد Šرا! <ارب تیR!
ددر, ارجا 'S د%هاوUب 'ا|را! رG+د 2 هسسک یسسسک 3Fی%@bراد ت+ا!ر هبD 3
YاG%ه هب Cد%%ک تیR! lرم nbوم ،'دوب Šرا! دوش یم تیR! 6+ارب
!ا اب B_س درک تیR! ه"اGیب رH" 9+ <ارب ر,ا B> 3تسا رPت&م lرم
! هسسPه 3ددرسس, یسسم Šرا! <ارسسب تیسسR! 5ومسس4م Jسسه (اسسب درسسک yا!د(ا
3دراد ار !ا <ارب تیR! Jjح #ی" Šرا! هب 'دی4Uب
cسسیH%ت ! 'وسس+د تادر>(اسسب ! Yا! <ادا ! Jلاسس”م د
1
ر <ارسسب 'درک تیR!
3تسسا Cد+د%سس> ! ]حتسسم دوس (ا Bس> ،'اسکدوک روسما ! اسه تیR!
8&$ هسسک یNاسس?ما! تادر>(اب ! Jلا”م د

ر رد 'درک تیR! :تH, <!و"
3دشاب یم ]جا! تسا #جاع ا?"S تادر>(اب (ا
`‹‹
دسس+اب دسس%ک یسسم ارجا ار رامیب تی

R! هک یسک 3تسا یR! :Yرا?X \کر
3دشاب هتشاد ~رش i%>
9سس+ ی"ام*سسسم هسسک تسسسی" تسرد B> 3دشاب 'ام*سم د+اب یR! :5!ا
'وسسX 3دوسسش !ا یR! !ا د%ک تیR! ! دهد رارb دو یR! ار یم{ در$
ت+o! ! ت"اما dها 'ام*سم ریq ! ،تسا ت+o! ! ت"اما 'درک تیR!
3تسی"
،دوسسش یR! تسی" تسرد =دوک B> ،دشاب ¡لاب د+اب یR! 3—و*ب :Y!د
Bسس> ،تسسسا <رG+د ت+o! ر+( !ا دو ! تسی" ت+o! dها =دوک 'وX
=دوسسک 'وسسX #سسی" ه"اوسس+د ! Ÿدرسسی, یم Cد?ع هب ار <رG+د ت+o! ه"وGX
<ارسسب ه"وسGX Bسس> تسسا …دوسس <ارسب QرسTت (ا #جاع 'وX ! تسا
3د%ک یم QرTت 'ارG+د
درادسس" ار 'S تیح8سسR Cدسس%ب 'وسسX 3تسا 'دوP" Cد%ب ! 'دوب دا(S :Yوس
5اسسم رد ! دوسسش یم یR! ه"وGX B> د%ک QرTت …د"(ر$ 5ام رد هک
تRر$ ! تسا 5و•4م 6بابرا تمد هب !ا ار+( ،د%ک یم QرTت ریq
3دراد" ار تیR! <ارجا
یسسR! ار mسسسا$ xUسسش تسسسی" تسرد B> 3تسا 'دوب \یما :Yرا?X
ت"اسسما تیR! lر#ب دوTOم ! تسی" ت+o! dها mسا$ 'وX ،داد رارb
3تسی" \یما mسا$ ! تسا
<! هسب ار !ا یتسسر>رس هسک دسشاب یکدوسک \مسشد دس+اP" یسR! :JسK%>
'ارسسG+د (ا هj*ب داد رارb یR! ار دو '( 'اوت یم ! 3د%%ک یم راc,ا!
رسس,ا ! ،تسسسا †یحسسR روسسک 'داد رارb یR! †Rا 5وb هب ! ،تسا رت?ب
! \+رتدسسها( دسس+اب دسسشاب \سسم یسسR! ،ر?سسش رد Yدرسسم \+رت dbاع :تH,
هسستH, \سسی%X تحارسسR هسسب ی&$اسسش ! 3درسسک kاسسUت"ا ار Yدرم \+رتاسرا>
3تسا
بجاو '$Mو
g
h
Cرامش 'و"اb رد v` 5اس `E^‹ Cدام v‹ :تسا CدمS \ی%X
Cدرسسم !ا )ایح 5اح رد هک …ا Cو" <ارب دوب Cدرj" تیR! تیم Cا,ره
\سس+ا <ارسسب ،دسسشاب Jسسه امjح هXر,ا دوب Cدرم !ا اب Cارمه ! !ا اب ا+ ،دوب
…ا هکرت (ا تیم د"(ر$ هک یم?س د%"امب تسا یم?س F…ا Cو"D .ر$
تسسسا ]جا! )روR \+ا رد ،درب یم تیم lرم YاG%ه هب دوب Cد"( ر,ا
رد .رسس$ \+ا dRا J?س ! ]یT" رادOم هب F…ا Cو"D دو .ر$ <ارب هک
\سس+ا هسسک \سس+ا ~رسسش هب ،6لام Yوس 9+ د!دح رد د%ک تیR! …ا هکرت
هب تیR! (ا ریq <رG+د m+ر; (ا uوع '!دب تیم ! دو4" Šرا! .ر$
دوسسب Cداد <! هسسب <#سسیX ر,ا ! ،دشاب Cداد" <! هب !ا ]جا! J?س C(اد"ا
هسک <رادسOم هسب دس%ک تیسR! !ا <ارسب دس+اب دوب رتمک ]جا! J?س (ا هک
\س+ا ! ،دسس%ک dسسیمjت تسسسا Cدیسس4Uب <! هسسب هک رادOم \+ا اب ار 6م?س
! ت4> (ا 'ارس> ! 'ارتد 'اد"(ر$ (ا 5!ا هOP; <ارب ،]جا! تیR!
ی*سسRا رسسه ،هسسک \سس+ا <ا%Pم رب 3د"!رب رت \ی+ا> هX ر,ا تسا یP*R دo!ا
`
3تسا dRا رب ه$اZا هک Cدش dO" B"وت Y!د ¾اX (ا تمسb \+ا r
`‹v
هسک \س+ا رسسب ! ،ار دوسس (ا رسسیq .رسس$ ه" د%ک Vbاس ! ]Kح ار دو .ر$
تمسسسb هسسX رسس,ا ! دسس%ک JیسسسOت 6سسعر$ رب ار ی*Rا ره Cر?ب ! ]یT"
تیم هب ا?"S ه*یس! هب هک .ر$ \+ا dRا هک \+ا د%"ام 3د!ر \ی+ا> !ا Šرا
! دسس"ریمب .رس$ \س+ا (ا دس&ب ،دسس%ک یسم ادسسی> تPسسس" ! دوسسش یسم 9س+د#"
Cدام 'ا+ا> 3)اOP; ]یترت د%"ام دشاب ]ترم 'ا4توم v‹ n+(وت Cدعاb 3
'S ]سسجا! رسسیq تیسسR! ا+ ،]جا! تیR! دوج! YاG%ه هب هکرت JیسOت !
هسسک ی"اسسسک رسسب دسس%%ک nسس+(وت ! JیسسسOت ار تیسسR! دروم „#ج :هک تسا
JیسسسOت هسس|ر! رسسب ار Cد"ام یbاب 'S (ا د&ب ! د%شاب یم 'S cا mحتسم
3د%%ک
بجاو '$Mو ن!"اI +? ی#اxح-م
یسسt&ب رد هسسک د+S یم 6ی> ه*±سم \+ا ،]جا! تیR! 'و"اb ه”ح8م اب
3درب یم دو ]یT" ! Cر?ب (ا 6یب Šرا! تیم .ر$ )oاح
رد هسسک …دسس"(ر$ Cر?ب ! ]یT" هب د%ک تیR! تیم هک تسا \+ا uر$
'وسسX 3دسسشاP" 'S (ا 6سسیب ! تسسسا Cدرسسم 6%+دلا! (ا یj+ ی,د"( 5اح
ار دوسس dسسRا ]یT" Cدرم dRا .ر$ هک تسا \+ا ،'و"اb ی*Rا uرq
(ا رتسس4یب هسسک \سس+ا هسس" تسسسا Cدرسسم 6%+دلا! (ا یj+ ی,د"( رد هک درPب
درPسسب ار 6*سRا ]یسT" هک \+ا رب دراد تحارR 'وX ،درPب ار !ا ]یT"
3دوب Cد"( 6*Rا ر,ا
]یسسT" ! تسسسا Cد"( dRا 'S هک \+ا رب تسا هت$ر, uر$ 'و"اb B>
(ا 6سسیب .رسس$ هسسب هسسک تسی" 5وO&م ! ،دهد یم !ا هب uر$ 'Sرب ار !ا
! 3درسسی, یسسک !ا Yا" هب ! dRا m+ر; (ا .ر$ هک یلاح رد Jیهدب 6*Rا
:'S <ارب 5اpم د%X 9%+ا
رس> \+ا !ا ی,د"( 5اح رد ! هتشاد <رس> ،<درم ر,ا 5اpم <ارب Fفلا
یسم ،درسم \س+ا هسک یتb! Fتسا رتد Cو"D دشاب هتشاد <رتد ! Cدرم
تیسسR! رادسسOم ! 3دراc, یم <اج هب دو (ا رتد !د ! رسمه 9+ دریم
دسسش یسسم uرسس$ Cد"( ر,ا Cدرم رس> 'وX ،تسا هکرت Yوس 9+ ]جا!
Bسس> ،هتسسشاد" :اOحتسسسا هکرت Yوس 9+ (ا 6یب …رد> )ا$! YاG%ه هب
هسسj"S 5اسسح ! داد !ا Cدسس"ام .رسس$ هسسب دسس+اP" ار Cدرم رس> \+ا ]یT" همه
،درسسی, یم ار 'S Cدرم رس> رتد ! ،تسا هکرت Yوس 9+ ]جا! تیR!
9سس+ درسسی, یسسم Cدرسسم رس> \+ا رتد هک یموس 9+ دوش یم ه”ح8م !
! J?سسس (ا FCوسس"D رتد \+ا ]یT" ،\+ا ربا%ب ،تسا تیم 5ام dک Yوس
تسسیم رتد !د (ا 9+ ره 'وX ،دوش یم رت4یب تیم یP*R رتد ]یT"
رسس,ا B> ،ار هکرت dک Yوس 9+ ه" د"رب یم ار 5ام Yوس !د ! Yوس 9+
هکرت `‘a FCو"D Cدرم رس> رتد ،دشاب 'اموت ‹a 'وX درب یم 'اموت
تیم 'ارتد (ا 9+ ره! ،تسا هکرت Yوس 9+ ^a د"رب یم Šرا 'اموت
ه*±سسسم \سس+ا ! ،تسسسا 'اموت تسیب !دR ! تسا یbاب Yوس 9+ 'S هک
3د+S یم د+د> 'و"اb \+ا ه*یس! هب هک تسا ]Nارq (ا یj+
Cدرم !ا )ایح 5اح رد ! دشاب هتشاد <رتد ! رس> ،<درم Cا, ره Fk
هسسک دشاب هتشاد F…رتد (ا <رس> Cو"D <رتد رس> …رتد ! ،د%شاب
`‹‘
دسسشاب هتشاد F…رس> (ا رتد Cو"D <رس> رتد ! ،تسا Cدرم …ردام
9سس+ ! رتسسد 9+ 6,رم (ا B> ،Cدرم 'S دو ! تسا Cدرم …رد> هک
رسس> dماسش ]سجا! تیR! )روR \+ا رد ،دراcGب <اج هب دو (ا رس>
:اOحتسسسا 5!ا هسسOP; اسس?%ت <رتسسد 'ادسس"(ر$ رد 3دوسسش یم" رتد رتد
'S رادسسOم هسسک دوش یم ]جا! تیR! mحتسم رس> رتد ! 3د"راد Šرا
تشاد ار 'S :اOحتسا <! dRا هک ه["S 'وX ،تسا 5ام dک Yوس 9+
رس> رتد ]یT" )روR 'S رد ! ،تسا ˆ*| (ا رت4یب تسا Cدرم !ا !
5اسسم dک ˆ*| رتد Cو" 'S 'وX ،یP*R رتد ]یT" (ا دوش یم رت4یب
Cدسس"ام یbاسسب Yوسسس !د (ا Yوسسس 9سس+ یP*R رتد هj"S 5اح ! درب یم ار
3دریGیم ار 5ام
'S ! تسسسا Cدرم !ا ی,د"( 5اح رد هک تشاد <رس> <درم Cا, ره Fy
<رG+د رس> \ی%[مه ! F…رتد (ا رس> Cو"D تشاد <رتد رس> ،رس>
<اسسج هسسب دوسس (ا <رتسسد ! Cدرسسم !ا ی,دسس"( 5اسسح رد Jه 'S هک هتشاد
(ا <رتسسد ! ،رسسس> رسمه ! دریمب #ی" دو درم 'S B> ،تسا هتشاc,
!ا 5اسسم Yوسسس 9سس+ ،]سسجا! تیسسR! تلاسسح \سس+ا رد ،دراcGب <اج هب دو
Cدسس"( …ردسس> lرسسم 5اسسح رد رسس,ا دری, یم …رس> هک ه["S 'وX تسا
5!ا \سسیب دوسسش یسسم JیسسسOت Yوس 9+ \+ا ! ،دوب ˆ*| (ا رت4یب دوب یم
Bسس> ،رتسسد ردارسسب ! رتسسد 'S ! دسس+S یسسم رسسس> \+ا (ا د&ب هک <ا هOP;
9+ 'S (ا Yوس !د …ردارب ! درب یم ار Yوس 9+ 'S (ا Yوس 9+ رتد
'اسسم( رد !ا 'وسسX تسسسا …رتسسد 'S (ا درسسی, یسسم هک ه["S ! ،ار Yوس
هسسکرت رسس,ا 5اسسpم <ارب ،تسا Cدرم 5!ا dRا )ایح `‘a دسسشاب 'اسسموت
]جا! تیR! ‹a )اسسیح 5اسسح رد ی$وتم رس> رتد هک دوش یم 'اموت
…رد> Ma رس> \+ا رس> رتد ! 'اموت ^a یj+ Jه \+ا ! درPیم 'اموت
ار ه["S ا?لاpم \+ا رد 3دوش یم یشا" 'و"اb \+ا (ا هک تسا یPNارq (ا
دوسسش یسسم هسس”ح8م ! J+داد †یZوت دوب dمت4م 'S رب ]جا! تیR! هک
<اسسه Cار (ا ]سسجا! تیسسR! <اهرادسسOم yارUتسسسا هسسO+ر; ،'و"اسسb هسسک
'اسیب ار 5وسسRا ! Cدسسعاb هسسj*ب تسسسا Cدرj" 'ایب ار …رامش ! یباسح
Cداد هلاوسسح 'ا,دسس%%ک mیP@ت هب …رامش m+ر; هب 'S yارUتسا ! Cدرک
هسسب ار ]سسجا! تیسسR! Cدسس%%ک …رامش ! ار Cد%%ک mیP@ت 'و"اb ! ،تسا
:تسا Cدرک دیOم #یX هس
3دشاب رت4یب Yوس 9+ (ا د+اP" :5!ا
3Šاریم 'او%ع هب ه" تسا تیR! 'او%ع هب 'S cیH%ت ! ارجا :Y!د
3دشاب 6%+دلا! (ا یj+ )ایح رد ی$وتم دل! ]یT" رادOم هب د+اب :Yوس
NYک&م J*ا Yح ,ار
یسسم تسسشاد :اسسP@"ا 'S اب هX ره هک Jی%ک یم دا?%4ی> ار dح Cار هس
3J+ر+c> یم" دوب فلاUم ا?"S اب هX ره ! J+ر+c>
uرسس$ هسسب ار هسسکرت ! Jی%ک یم uر$ Cد"( ار ی$وتم .ر$ :5!ا dح Cار
! ،Jسسیهد یسسم 6"ادسس"(ر$ هسسب ار !ا ]یسسT" ! Jسسی%ک یسم JیسOت !ا دوج!
:Jی%ک یم رک{ یلاpم ر+( Iرش هب 'S <ارب
`‹E
هسسک <رسسس> رتسسد ! ردسس> ! رداسسم ! رسسسمه !ا (ا هسسک تسسسا Cدرم <درم
تسسیم \سس+ا ،تسا Cد"ام <اج هب تسا Cدرم تیم )ایح 'ام( رد …رد>
\+دسسب Yا?سسس yارUتسسسا ! ،'اموت تسش !دTیس C(اد"ا هب دراد ی|اریم
رسمه :دوش یم JیسOت ه"و, ^s ،رد> ! ردام درPیم 'اموت ‹ ! ،'اموت
! ،درسسب یسسم ار ˆ"Žسسم رسسبارب !د رکcسسم هک تسا دo!ا 'S (ا Cد"ام یbاب
دوش یم uر$ Cد"( هک ی$وتم J?س v‘ ! Cداد …رتسسد هسسب هک تسا
ی$وسستم رسسس> .رسس$ یسسل! ،دراد ار Yوسسس ! 5!ا دسسیb هX ر,ا dح Cار \+ا
تیسسR! 'وسسX تسسسا تیR! <ا%Pم رب تسا هت$ر, ه["S ! تسا هت$رG"
kاحRا ! ،دشاب 'اشدو Yا?س رتمک ه|ر! همه Yا?س هک د%ک یم Jjح
! ،تسا Cد4" Jک تسا هت$ر, رس> \+ا ه["ادب 'ا4PیT" هک ار u!ر$
ار دوسس Šارسسیم رس> 'S ،هک تسا ر+دOت 'S رب dح Cار \+ا 'S (ا رتoاب
!ا دوسسج! uرسس$ رسسب #سسی" هسس|ر! ! تسسسا دوجوم هک \+ا uر$ رب درب یم
3د"رب یم ار دو ]یT"
هسسک تسسسا 'S ،]سسجا! تیR! هک دوش uر$ هک تسا 'S :Y!د dح Cار
<ارب دوجوم ر,ا B> 3'ا|را! (ا یj+ J?س ! ]یT" د%"امب دوش تیR!
Cدرسسک )وسس$ دو \+دلا! (ا یj+ )ایح رد هک دشاب <رس> ،.ر$ تیR!
! 3دوسسب دهاو رس> دو ]یT" د%"ام ،]جا! تیR! )روR 'S رد دشاب
\+دسسلا! (ا یj+ )ایح رد هک دشاب <رتد ،.ر$ تیR! <ارب دوجوم ر,ا
رتسسد ]یسسT" دسس%"ام هسسب )روR \+ا رد ،]جا! تیR! تسا Cدرک )و$
:درک Jیهاو mیP@ت یلاpم \مZ رد ار 'S oاح 3دوب دهاو
رد هسسک <رسسس> رتسسد ! رس> ! رتد ! رهوش <! (ا هک تسا Cدرم ی"(
!ا Šاریم ! ،تسا Cد"ام <اج هب تسا Cدرم '( 'S )ایح L‹a 'اسسموت
:تسا )روR \+دب هل•سم dح Cار ! تسا
'ا,دسس"( 'ایم رد ار هل•سم هj*ب Jی%ک یم" uر$ Cد"( ار Cدرم اK%+ا رد
! رتسسد هب m*&تم هیOب ! ،دسر یم Yوس 9+ رهوش هب هک Jی%ک یم dح
D رسب ار dسRا رسس,ا ! ،تسسا رتسسد ربارب !د رس> J?س هک تسا رس> ^ F
D دوسسش یم y!( J?س Jیهد رارb ` D رسسس> هسسب ! F M B_سسس 3دسسسر یسسم F
JیسسسOت تمسسسb 6سسش رسسب ار هسسکرت ! Jی+ا#$ا یم ار رس> Yا?س د%"امه
رهوش هک Jی%ک یم ‹a رتد ! ‹a ی$وتم رس> ! `Ma رد ! ،درسسی, یم
'وX ،تسی" دوجوم Yوس دیb ! دراد دوج! Y!د ! 5!ا دیb ،dح Cار \+ا
،رسسس> !د ! رتد ! رهوش :دوش یم \ی%X Jی%ک uر$ Cد"( ر,ا ار رس>
درسسم هسسک تسا د"(ر$ 'S (ا Cد"ام یbاب ! درب یم Yرا?X 9+ رهوش هک
†یحR )روR هب هل•سم ! دری, یم ار '( ربارب !د Ma 'وX ،دوش یم
رب ار هکرت ! ،تسی" JیسOت dباb i%> رب هس Ma هسسک Jسسی%ک یسسم JیسسسOت
J?س ره `‘ y!( J?س ! دوش یم Ea رتسسد J?س ! s^ رسسس> J?سسس !
`a‘ دوب یم Cد"( ر,ا رس> هک دوش یم ه”ح8م ! ددر, یم `a‘ یم
dسسpم هسسب تیسسR! ،]سسجا! تیR! راPتعا هب …رتد هک 'S 5اح ! ت$ر,
Yاسس" هب رتد 'وX ،تسا تHGش رایسب \+ا ! تسا ه|ر! (ا یj+ ]یT"
`va
Cد"( ر,ا …رد> هک دریGب ار <رادOم 'S د+اب B> دری, یم Šرا …رد>
3دری, یم !ا (ا 6یب رو@X B> ،ت$ر, یم دوب یم
تیR! YاK"ا <ارب هک دوش یم هR8 'S رد m+ر; \+ا :Yوس dح Cار
'!دسسب درسسیGب ار دوسس یbاOحتسسسا J?س ی|را! ره ،هک \+ا 'ایب ! ]جا!
:J+رادرب Yا, هس 5اjشا
ار تسسا Cدرسم …رد> )ایح 5اح رد هک <د"(ر$ هک تسا 'S :5!ا Yا,
3Jی+ام" ردOم Cد"( ]یT" ار !ا ! Jی%ک uر$ Cد"(
رتد 'S رد> هک <رس> رتد ! ردام ! رس> ! رتد !د تیم Cا, ره B>
! ،تسا هتشاc, <اج هب دو (ا تسا Cدرم …رد> )ایح 5اح رد Mva
Cدسس"( ار …ا Cدرم رس> )روR \+ا رد تسا Cد"ام <اج هب !ا (ا 'اموت
هل•سسسم dسسRا هسسک Jسسی%ک یم 'ایب ار !ا J?س رادOم ! Jی%ک یم uر$ ‹
†یحR )روR هب ! دوش یم `‘ D J4ش 9+ ردام ! ،دوش یم L رد> ! F
D #ی" L D رتد ره ! F M D رس> ره ! F ^ Cدرسسم J?سسس \سس+ا رباسس%ب دری, یم F
Cدش uر$ Cد"( هک ^ (ا دوش یم `‘ 3
هسکرت رادسOم ! دوسش '!رسیب رادسOم 'S هسکرت (ا هسک تسا 'S :Y!د Yا,
Mva :دوش یم kرZ )روR \+ا هب هک دشاب 'اموت `‘A^ × Mva Á
‹a ! دوسسش یسسم Jسسک هسسکرت (ا ! ،]سسجا! تیسسR! رادسسOم دوش یم \+ا !
Cد"ام یbاب ‹a – Mva Á M`a رسس,ا 3!ا ]یT" تسا \+ا ! دوش یم
Yوس 9+ #ج دشاب رت4یب ر,ا ! ،رتمک ا+ دشاب Yوس 9+ !ا ]یT" رادOم
3دوش یم" Jک 'S (ا
دوسسجوم هسس|ر! رسسب ار Y!د هسسO+ر; Cدسس"ام یbاسسب هسسک تسسسا 'S :Yوس Yا,
Cدسس"( هسسک <دسس"(ر$ \سست$ر, ر”" رد '!دب <د+دج JیسOت اب Jی%ک JیسOت
رسس> ! رتسد ! Jس4ش 9س+ ،9س+ رسه رداسم ! ردس> هک تسا Cدش uر$
هل•سم dRا ! د"ریGب '( ربارب !د 'ادرم ،یbاب ‹ D رد> هک دوش یم ` F
D ردام ! ` D رس> ! F M D رتد !د ره ! F ` رداسسم Yا?س هک د"ری, یم F Ls
رد> ! Ls رتد ره ! Ls رس> ! va 3ددر, یم
هسسب ار ،]سسجا! تیسسR! 'و"اb ! دراد ار :و$ دویb هس ره dح Cار \+ا !
! ،تسسس"اد یسسم" #+اسسج ار Yوس 9+ رب د+ا( 'و"اb هک دوب Cدرک دیOم 'S
Jسسک 'اسس|را! هسسمه Yا?س رادOم (ا 'وX ددر, یم cیH%ت تیR! 'او%ع هب
(ا ! درسسک ارسسجا دسس+اب <رسسG+د تیسسR! رسسه دسس%"ام ار تیR! \+ا 3د%%ک یم
3دوم" yرا هکرت dRا
یم Cد"( ر,ا ی$وتم هک دهد یم <#یX ی$وتم دل! .ر$ هب 'و"اb \+ا !
3'اTO" ! )دا+( '!دب تشاد ار 'S :اOحتسا دوب
هETش \* yدر
Ÿدری, یم Cد"( رس> (ا رتمک ی$وتم دل! .ر$ ا+S :دوش یم هتH, یها,
ی$وسستم دسسل! .ر$ \یب d|امت ! 'دوب 'اسمه ،'و"اb هک تسا 'S kاوج
! dسس|امت 'و"اسسb هسسj*ب ،تسسسا Cدرسسj" ~رسسش ار dسس&Hلاب دوسسجوم دo!ا !
تیسسR! 'اوسس%ع هسسب هسسک هسس["S ! درسسی, یسسم ی$وتم دل! هک ه["S ی"اسمه
ی"اسسسمه ! dسس|امت \سس+ا ! ،تسسسا Cدرسسک ~رسسش ار دوش یم Cداد ]جا!
`v`
ˆ+راوسسم Yاسسjحا هب تسا 'اهاو ار رت4یب dیTHت Bک ره 3تسا تبا|
3د%ک CاG" Cره(وبا دمحم ¦یش Yوحرم هتشو"
نآ ه? @!?+م ماکحا و dاک"
یسم هستH, ،تسسسا 'درسسک درس, ! \تسسسوی> یسس%&م هسب ت•ل رد Iاj" هم*ک
:دوش - لا ت
f
ح
1
j
1
"
1

1
g ر
/
اK
1
شg 2 هتسوی> رG+د یt&ب هب 'اترد (ا یt&ب ی%&+
هسسک <رو?سس4م دOع (ا تسا )راPع .رش I8@Rا رد ! 3د"دش dTتم !
دسهاو 'اسیب هسک دسشاب dمتس4م یعرش رPت&م V+ارش ! Iاj" 'اکرا رب
هسسک یلا&ت <اد 5وb dیلد هب ،دوش یم :8;ا دOع ه•یR رب Iاj" 3دش
:دسسسس+امر$ یسسسسم ﴿ ±  [ `  ±´ [
 ´ Q ﴾ A„اس" CروسD L 3F
- هسسب دسس+S …و ار امش 'ا"( (ا ه["SD دی%ک دOع ار دو ر”" دروم 'ا"(
Fد+ریGب ی"( 2 3
﴿ ±   ± [ ﴾ Aرو" CروسD LM 3F
- ار دو <اه Cویب دیهدب ی"( هب – رسسسمه ار رسمه یب 'ا"( ! 'ادرمD
Fدیهد 2 3
رPمای> !  :تسا هتH, - "•
1
سg د
1
!
g
د
/
و
1
لا د
1
و
g
سل
/
و
1
ل
g
ا اوح
/
j
f
32 - دسسی%ک دOع ار ی"ا"(
د%شاب 'ابر?م ! د"ر!ایب د"(ر$ هک 2 3
:<اد 5وb dیلد هب 3دوش یم :8;ا #ی" .امج dمع رب Iاj" هم*ک !
﴿  `[  [   ± ·
  ﴾ ACرOب CروسD MLa 3F
- !ا <ارسسب '( 'S Bس> ،FتسH, ار '( Yوس :8; ،:8; !دD (ا د&ب ر,ا
!ا اسسب !D ،دسس%ک kاسسUت"ا <رسسG+د رسسسمه هسسک \سس+ا رسسGم دوسسب دهاوU" 58ح
،تH, :8; ار !ا Y!د رسمه ر,ا )روR \+ا رد د+ام" یس%ج یش#یمS
yا!د(ا اددسسKم 5!ا رسسسمه اسسب '( ! دسس%ک تسس4,(اب هسسک درادسس" یهاسس%,
Fد+ام" 2 3
! <وسP" ت%سسس ! 'Sرسسb Iاسسj" 'دوسب یعرسش dسیلد :Iاسسj" یعرسسش Jjح
:تساد 5وb ی"Sرb dیلد ! 3تسا یم8سا تما .امجا
﴿ ±   ± [
` ´ [  ´
´[ ﴾ Aرو" CروسD LM 3F
- ! 'اسسم8q \سسی%[مه ! دسسیهد رسسسمه ،ار دوسس رسمه یب 'ا"( ! 'ادرم
33 ار 'اتراjتسر ! ! هتس+اش 'ا#ی%ک 2 رPمای> ! 3  :تسسسا Cدوسسمر$ #ی"
- (!ر رد \سسم 'وسسX دوسسش 'ا!ارسس$ 'ات*سسس" اسست دی%ک yا!د(ا ! د+ریGب '(
J%ک یم )اهاPم ! راUت$ا ا?ت*م رG+د رب دو تما )رpک هب تمایb 2 3
:ات4م هک یسک :د%تسه هتسد !د Iاj" هب تPس" Yدرم هک تس"اد د+اب
هسسک یسسسک 3تسی" 'S yاتحم ! :ات4م هک یسک ! ،تسا Iاj" yاتحم !
! دراد ار )ردb ! ی,دامS ! )ا"اjما یها, تسا Iاj" yاتحم ! :ات4م
! ]حتسم تشاد ار Iاj" )ار!دOم ! )ا"اjما xUش ر,ا 3دراد" یها,
! اسسسرا> رسسیq اسس+ دشاب دP&تم ! اسرا> هX ،د%ک yا!د(ا هک تسا Cد+د%س>
`vM
رPمای> 'وX 3دشاب دP&تم  :تسا هتH, - Bک ره ،'ام*سم 'ا"اوج <ا
'( ! دسس%ک yا!د(ا دراد ار Iاسسj" هسس%+#ه \یم•ت 'اوت ! تعا@تسا امش (ا
ار Jسس4X هک دوش یم ]Pس \ت$ر, '( ! yا!د(ا یتسرد هب ار+( ،دریGب
! درسسک <ر!د یتسسHع یسسب kاسسjترا (ا ! ،تسسسب !رسس$ Yرحماسس" هسسب CاG" (ا
6تو?ش ات دریGب C(!ر د+اب دراد" yا!د(ا ه%+#ه Bکره ! ،د"ام \مادکا>
D هم*ک 3د%ک یم “Hح ار !ا C(!ر ! د%ک 6ک!ر$ C
7
اب ی%&م هب ˆ+دح رد F
! \یم•سست تعا@تسا هک یسک ˆ+دح \+ا رد 3تسا yا!د(ا ! Iاj" ه%+#ه
yا!د(ا هسسب yاسستحم ! :اتسس4م 6سسسH" ! دراد ار yا!د(ا هسس%+#ه تسسادر>
<ارسسب رسسما \سس+ا هسستPلا 3دسس%ک yا!د(ا هسسک تسسسا Cدسسش رسسما <! هسسب ،تسا
یم8سسسا <اسسم*ع <•ر \سس+ا ! ،kوسسج! <ارسسب هسس" تسسسا kد" ! kاPحتسا
5اسسح رد 'ام*سسسم xUسسش هک تسا یتb! ،'دوب ]حتسم \+ا ! 3تسا
]حتسسسم yا!د(ا دسسشاب }سس%ج \یم(رس رد ر,ا ! ،دشاP" 'ار$اک اب }%ج
! ،د%4jب ی,درب ! )راسا هب ار !ا ا+ دوش ر$اک …د"(ر$ اداPم ،تسی"
#جاسسع Iاj" <اه ه%+#ه تادر> (ا هک دراد ار یسک Jjح !ا 5اح 'S رد
! Iاسسj" yاسستحم ! :اتسس4م هسسک یسسسک اسسما ! 3دریGب C(!ر د+اب B> تسا
! #جاسسع 'S <اسسه هسس%+#ه رسسG+د ! هسس+ر?م تسسادر> (ا یسسل! تسا yا!د(ا
اسسب ار دوسس )و?سسش ! دسس%j" yا!د(ا هسسک تسا رت?ب !ا <ارب ،تسا 'اوتا"
C(!ر اسسب رسس,ا ! ،تسسشc, هسسک ˆ+دح 'امه dیلد هب 3د%j4ب \ت$ر, C(!ر
Yرک ! dt$ هب د"!اد د+اش ،د%ک yا!دا(ا د+اب تسjش 6تو?ش \ت$ر,
)روR رد هک دوب Iاj" :ات4م 'ا%X ر,ا اما ! ،د(اس (ای" یب ار !ا دو
5اسسح 'S رد تشاد ار „ا4ح$ ! ا"( kاjترا ی"ارG" ! Qو yا!د(ا Yدع
]سسجا! Yارح (ا <ر!د ! kا%تجا 'وX ،د%ک yا!د(ا هک تسا ]جا! !ا رب
yا!د(ا دسسشاP" \سسjمم yا!د(ا ! Iاسسj" اسسب #ج kا%تجا \+ا Cا,ره ! ،تسا
:د+امر$ یم د"!اد ! ددر, یم ]جا!
﴿ [   `  [
  ﴾ A:8; CروسD ^ 3F
- دسس%ک یسسم 'اسسسS ار !ا راسسک دسس"!اد دسس%ک هسس4ی> اد <اوOت Bکره 2 ! 3
:دراد تلاح !د دراد" yا!د(ا هب yایتحا ! :ایتشا هک یسک
\سس+ا رد هسسک درادسس" ار Iاسسj" )ا#سسی?Kت ! d+اسسس! ! را#سسبا هسسک یسک :5!ا
رسس,ا 5اسسح \سس+ا اسسب 'وسسX ،تسسسا د%سسس>ا" ! C!رسسjم Iاj" !ا <ارب )روR
Yاسسیb 'S هسسب دسس"اوت یم هک دوش یم Y#ت*م ! Y#*م <#یX هب د%ک yا!د(ا
3دشاب هتشاد یتجاح ! (ای" 'S هب هک 'S '!دب دهد YاK"ا ار 'S ! د%ک
Iاسسj" ! yا!د(ا هسسب یسسل! دراد ار yا!د(ا ! Iاسسj" هسس%+#ه هسسک یسسسک :Y!د
! یسس%ج dسمع (ا ار !ا هسک درادسس" Jسسه یتسس*ع ! <راسسمیب ! ،دراد" <(ای"
د%سسس>ا" ! C!رسسjم Iاسسj" ! yا!د(ا یسسTUش \ی%X <ارب 3د%ک n%م …#یمS
د(ادرسس_ب )داسسPع هب ر,ا \jیل تسی" د%س>ا" !ا <ارب yا!د(ا <رS 3تسی"
د(ادر_" )داPع هب ر,ا ! ،دراد" yا!د(ا هب <(ای" 'وX تسا رت?ب !ا <ارب
هسب ار !ا تسqار$ ! <راjیب اداPم 'وX ،تسا رت?ب 6+ارب Iاj" ! yا!د(ا
3د"ا4jب تش( ! تس+اشا" <اهراک
`vL
'سا '=س dاک" رد هک ه["آ
هسسک دسس%ک yا!د(ا یسس"( اسسب تسسسا ت%س ،دراد yا!د(ا دTb هک یسک <ارب
رPمای> 'وX دشاب \+دتم  :تسسسا Cدومر$ - \سس+د هسسک \سس+#,رب ار یسس"(
دسسشاب راد 2 دروسسم رسسjب ! C#یسسش!د هسسک تسسسا ت%سسس Y!د هسسPترم رد !
رPمای> 'وX ،دشاب 6?جوت  رباج هب  :تسسسا هسستH, - رتسسد اسسب ارسسX
اسسب #سسی" !ا ! یسس%ک <(اب ! تPع8م !ا اب وت هک <درj" yا!د(ا <ا C#یش!د
د%ک \ی%X وت 2 هجوسست دروسم ]سسس" ! dسسRا یکاس> دسس+اب <د&ب هPترم رد ! 3
رPماسسی> 'وX ،دری, رارb  :تسسسا Cدوسسمر$ - هسس*ب#م C#Pسسس (ا ار امسسش
Ÿ<اد 5وسر <ا تسیX ه*ب#م C#Pس (ا دارم :د%تH, 3Yراد یم رcحرب
هسسک تسسسا Cد+د%سسس> ! ]حتسم ! 3دب ! dهاا" داو"ا (ا اP+( '( :دومر$
دروسسم '( 'اتسسسد فسسک ! Cرسس?X هسسب <د#ماسس" ! <راGتسسساو (ا 6سسی>
3د%شاب Cداد" Jه C(اجا <! هب ر,ا یتح د%ک CاG" ،…ر”"
د+م \* dاک" '7# نامز \* رد نز راEQ 'سا GCاج
د=شا?
تسسحت 'اسسم( 9+ رد ار '( را?X (ا 6یب هک تسا Yارح Cدا(S درم <ارب
'( Cد ! در!S Y8سسسا ،'8یq Yاسس" هسسب یسسTUش 'وسسX 3دسسشاب هتشاد Iاj"
رPمای> ،تشاد Iاj" تحت  :تH, <! هب - ! راد هسسG" ار اسس?"S <ات را?X
دوش ادج ا?"S هیOب (ا 2 رسسیq ! 'اسسPح \با ! <cمرت ! د!ادوبا ت+ا!ر هبD 3
3F'ا"S
رPمای> ،تشاد '( i%> ! در!S Y8سا ه+!ا&م \ب d$و" !  :تH, <! هب
- Cدب :8; ار <رG+د ! راد?G" ار ا?"S <ات را?X 2 3
'( !د (ا 6سسیب هسسک تسسسا Yارسسح ،Cد%ب <ارب ی%&+ Cدا(S ریq <ارب اما !
رPمای> 'وX دشاب هتشاد  !د (ا 6سسیب اسسب درادسس" mسسح Cد%ب :تسا هتH,
د%ک yا!د(ا 'ام( 9+ رد '( 2 3
رPماسی> kاحسRا .اسمجا !ا ریq ! Cدرک ت+ا!ر ار 'S mحلادPعD  رسب ار
3Fد"ا Cدرک dO" 'S
(,د+? ,دازآ +$3 نز) ه*راج و G$=ک هک 9ا ,دازآ د+م مکح
د=ک dاک" ار
ار 'ارسسG+د Cدرب ! ه+راج ! #ی%ک هک تسی" 58ح 6+ارب ر

ح ! Cدا(S درم
:Wا ی@+ارش اب رGم د%ک Iاj"
` ار !ا هس+ر?م ! CدوP" Cدا(S '( ه+ر?م تادر> هب رداb هک یتروR رد r
3دشاب هتشاد"
M 3دشاب هتشاد ا"( kاjترا Qو د%j" yا!د(ا ه+راج اب 5اح 'S رد ر,ا r
L †یحسسR 5وb هب ! ،د%ک Iاj" ار 'ام*سم Cد(S ! ر

ح '( دشاP" رداb ! r
! Cدا(S '( رسس,ا Bسس> 3د%ک Iاj" kاتک dها ! یباتک Cدا(S '( اب د"اوت" ا+
\+ا dیلد هب ،تشاد دوج! !ا اب yا!د(ا رد ی&"ام \jیل ! ،دوب ا+ دوP" ر

ح
n"اسم ! دوسب هتسسب 'اوUتسا ا+ تشو, ه*یس! هب <! ی*سا%ت <ارKم هک
Cدا(S '( اسس+ ،تسسشاد Yاcسسج Cدا(S '( 'S اسس+ ،دسسش یم درم یس%ج dمع
هسسمه رد ،تسسشاد" ار <! اسب Iاj" )ا#ی?Kت ! ه%+#ه !ا یل! تشاد دوج!
`v^
! yا!د(ا ،ه+راسسج ! #ی%ک ! Cدرب '( اب هک تسا #Nاج !ا <ارب 5اوحا \+ا
:یلاسسس&ت <ادسسس هسسستH, dسسسیلد هسسسب دسسس%ک Iاسسسj" ﴿ [ ´
 ± [   ´ 
´ [´  [
±`[ ± [
± [´ 
` ± ± [
`  ±   `© 
 ·[ ©   ´
[  '[ 
[ ´  
 · .
`  [ ·
´ [ `[´ .´ 
´  ´ ± [ ﴾ CروسسسسسسسسسسD
A„اس" Ms 3F
- اسسب ! دا(S 'اسس"( هسسک هسسOH" ! ر?م ت?ج (ا تشاد" یNا"اوت هک یسک !
د%تسه د+رر( ! \یم+ 9*م هک یNاه#ی%ک (ا B> دریGب ی"( هب ار 'ام+ا
Bسس>D 'است"ام+ا هسسب تسا رتا"اد اد ! ،د+ریGب '( 'ات"ام+ا اب <اه#ی%ک (ا
رایسسسب هسسX ! Fدسس+راc,ا! اد هب ار 'S \;اب ! دی%ک اHتکا 'ام+ا رهاš هب
دراد <رسسترب Fدا(S 'اسس"( (ا <رایسسسب رسسب ! دراد 'اسسم+اD هسسک <#ی%ک تسا
.اس%تما #سی%ک اسب yا!د(ا (ا دس+اP" ! دیتسه 'اسj+ \+د رد 'ا#ی%ک ! امشD
! دس+ریGب یس"( هسب 'اس4"اPحاR C(اسجا ! '{ا هسب ار 'ا#سی%ک Bس> Fدسی%ک
! دی%ک یNادا دب 'اشر?م تادر> رد ه"D دیهدب یبو هب ار 'اش ه+ر?م
هس" د%سشاب \مادسسکا> Fهسک دسی%ک yا!د(ا یNاسسه#ی%ک اسسبD ،Fدی%ک Jک 'S (ا ه"
ر,ا ،ی"ا?" هب د%شاب هتشاد <راکا"( <ارب ی"اتس!د ه" ! د%%ک ا"( اراjشS
رسjب Cدا(S '( تبوOع فT" F'ا4تبوOعD د%هد YاK"ا یتش( راک 'ا#ی%ک
تبوOع رد هک د"در, دی&Pت Cام 6ش ! د"وش Cد( kوX CاK%> هکD تسا
! تسسسا \تسس4ک <راسسسG%س هسسک \سس+ا <ارسسب ،تسسسی" <راسسسG%س 'ا#ی%ک
ت+اسسعر #ی" 'ا4"اPحاR mح #ی%ک رد هک \+ا <ارب ! ،دراد" فT" \ت4ک
هسس["S Fتسسسا CدسسمS فیHUت 'ا4تبوOع رد ی,درب رج( \تشاد اب ! Cدش
هOH" ! ر?م \تشاد" YاG%ه #ی%ک \ت$ر, ی"( هب 'دوب تسرد (اD دش دا+
!D دسسشاب هتسسشاد تO4م هب 'دات$ا ‚رت هک تسا یسک <ارب Fدا(S '(
اسس"( هسسب دسس%j" yا!د(ا #ی%ک اب ر,ا ! ،دریGب د"اوت یم" ار دا(S '( هک د"ادب
یسسم تبوسسOع )رS رد ! دوش یم ارجا !ا رب ا"( د

ح ای"د رد ! دت$ا یم
Fد%یب 2 (ا د"!اد ه+S \+ا رد 3 - 5وس; 2 (ا ! تسسا :ادسR ! هس+ر?م هسک
- )ا%Tحم 2 (ا ! تسا دا(S 'ا"( هک - ت%ع 2 هسستH, \Uس ،تسا ا"( هک
رباج اcل ! 3تسا  :تسا هتH, - دا(S '( هسس+ر?م رسسب رداسسb هک Bکره
yا!د(ا Cدرب '( ! #ی%ک اب هک تسی" 58ح !ا <ارب …دو <اج رد دشاب
د%ک 2 3
`vs
^ Iاسسj" تسسحت <دا(S '( دسس+اP" د%ک yا!د(ا #ی%ک اب دهاو یم هک <درم r
رسس,ا اسسما 3تسسسا \jمم !ا (ا یس%ج <رادرورب ! nتمت هک دشاب هتشاد
!ا اسسب ی+وسسشا"( ! یسسس%ج <رادروسسرب هسسک تسسشاد Iاسسj" رد <دا(S '(
رد 'دوP" رZاح ! تPیq ا+ ،دا+( <ری> ا+ ،یلاسدر ت*ع هب دوP" \jمم
Bسسی> ! 9ل \تشاد ا+ ،'دوب Yاcج <رامیب <اراد ا+ 'دوب ه"او+د ا+ ،dحم
!ا <ارسسب #سسی%ک اسسب yا!د(ا †یحسسR 5وسسb هسسب اسس%ب )روR 'S رد 'S 5اpما !
3تسا 58ح
s دسس+اب دسس%ک yا!د(ا <! اسسب دسسهاو یسسم یسس*Pb V+ارش اب درم هک <#ی%ک r
:د+و, یم lر#ب <اد 'وX دشاب 'ام*سم
﴿  [ ±`[ ± [
± [´ ﴾ A„اسسس" CروسD
Ms 3F
- 'ات"ام+ا اب <اه#ی%ک (ا د%تسه 'اتد+رر( ! \یم+ 9*م هک ی+اه#ی%ک (ا
333 2 3
ه*راج و G$=ک ا? dاک" O=م بTس
! Cدرسسب …رداسسم تسسی&Pت هب د"(ر$ ،هک تسا 'S #ی%ک اب yا!د(ا n%م ت*ع
رداسسم رسس,ا 3تسسسا رداسسم nباسست د"(ر$ ،<دا(S Cرابرد 'وX 3ددر, یم Cد%ب
! 3دوسسش یسسم Cدرسسب د"(ر$ دشاب #ی%ک ! Cدرب ر,ا ! دا(S د"(ر$ دشاب دا(S
رسس,ا 3تسسسا یسس,درب ! ی,دسس%ب Yاسس”" 'دش CدیXرب 'اهاو Jیjح .راش
تسسسی" #+اسسج <! اب Iاj" هج! wیه هب ،دشاب <ر$اک 'S (ا 'ام*سم #ی%ک
#+اسسج :دسس"ا هسستH, یسسرب ! دوسس4" 'ام*سسسم دسس"(ر$ 9لام ر$اک هک \+ا ات
یسم …رداسم nباسست Y8سسا رد ! ،تسسا 'ام*سسم #سسی%ک دوسس 'وX تسا
3دشاب
Cاوسس تسسسا #سسی%ک 'S 9لام 9*م Cدش Iاj" #ی%ک د"(ر$ هک تس"اد د+اب
3=و*مم ! دPع ا+ دشاب دا(S ! ر

ح رهوش
نز ه? د+م اV"
:تسا .و" تHه '( هب درم CاG"
هسسب درسسم CاسسG" )روR 'Sرد 3تسی" یتجاح ! (ای" 'S هب هک یهاG" :5!ا
،درسسم ! dسسجر (ا دارسسم ! 3تسسسا Yارح m*@م رو; هب ه"اGیب '( )روع
! ˆ"Žسسم هک تسا یسک ،'( (ا دارم دشاب ¡لاب ! رکcم هک تسا یسک
! Cرسس?X هب درم CاG" دشاب \یب رد kوشS ! ه%ت$ Qو ر,ا ! ،دشاب ¡لاب
'S رد دسسشاP" kوسسشS ! هسس%ت$ Qوسس رسس,ا ! 3تسا Yارح #ی" 'اتسد فک
هسسمه 'وسسX 3دسسشاب Yارسسح هسسک تسسسا 'S †یحسسR 5وسسb هسسک تسسسا Q8
هسسب \سست$ر '!رسسیب (ا ار '( دسس+اب هسسک \سس+ا رسسب دسس"راد ر”" :اHتا \یم*سم
! هسس%ت$ هسس%”م ،رسس”" 'وسسX ! درک n%م ،kاKح '!دب ! ه%هربرس )روR
یGتسسسارS رسس”" (ا ! تسسسا )و?سسش Cدسس%%ک 9+رحت ،ر”" ! تسا kوشS
رسسب 5اوسسحا dیسسRاHت (ا ! ،ت$ر, ار داس$ و*ج هک تسا را!ا#س یعرش
ه"اسسGیب '( اسسب )وسس* هسسک ه"وسس, 'اسسمه دشاب Yارح \ت!د J4X د+S یم
:تسا ه+S \+ا Yاع ی%&م 'S dیلد ! 3تسا Yارح
`v‹
﴿ ` [`´  [
©  
 ﴾ Aرو" CروسD La 3F
- ار 6+و CاGمرش ! د"د%Pب Yرحما" (ا ار دو J4X 'ا%مŽم هب دی+وGب
د%%ک “Hح ! د"راد CاG" Fتس+اشا" (اD 2 3
)روسسع هسسب #سسی" !ا 'وسسX دراد ار ¡لاسسب Jjح ،—و*ب رب Qر4م 'اوج رس>
رسسس> ! mسسهارم (ا هسسک تسسسا ]سسجا! 'اس"( رسسب ! ،د(!د یسم J4X 'ا"(
kاKح رد ار دو ،ه"او+د (ا ! تسا Cدش 9+د#" —و*ب \س هب هک ی"اوج
3د%شو_ب ! د"راد
دسشاب Cدسش هستا ا+ د"ا Cد+رب ار !ا ی*سا%ت تلS هک یسک Cرابرد اما !
دسس%"ام هب ه"اGیب '( هب <! CاG" :هک د%"Sرب ام*ع رpکا ،تسا Q8 'S رد
dسسح$ Jسسjح !ا :هک تسا 'S Y!د 5وb ! ،دو Yراحم هب تسا درم CاG"
ار <! یسG"ادرم تسسلS هسک یسسک ! ،ه"اسGیب '( اب دراد ار 'ادرم رG+د !
یسسG"ادرم تسسلS هک دشاب \ی%ع ا+ ! د%شاب Cدرک …ا هتا ا+ د%شاب Cد+رب
هسسب اسس%ب ،Cداسست$ا راسسک (ا درسسمری> اسس+ دوش یم" 9+رحت ! تسا تسس <!
3د"راد ار dح$ Jjح ام*ع رpکا 5وb
هسسب تPسسس" †سسR

ا 5وسسb هسسب ا%ب :د"ا هتH, یt&ب ،'( =و*مم ! Cد%ب اما !
هسس4+اع )رtح Cد%ب 'وX 3دراد ار Yرحم Jjح تسا '( هک 6jلام 5
هسس4+اع )رسسtح (ام" تماما هب تشاد Yا" 'اوک{ هک 5 ! 3داتسسس+ا یسسم
رد <!و" - kc?ملا تj" 2 ار ه"اسسGیب درسسم Jسسjح ،'( Cدسس%ب :تسسسا هسستH,
رد #ی" ه&$رلا \با ! 3دراد - ]*@ملا 2 'اسس"S 3تسسسا Cدرسسک †یحTت ار 'S
~رش هب ،د"ا هتس"اد #+اج تسا '( هک 6jلام هب ار Cد%ب درم CاG" هک
اسب !ا <راcسGما" رد ! ،دسشاب :وس|! ! 'اسس%یم;ا دروسم دسسPع هک تسا 'S
'( 'S اسب !ا رس,ا اcسل تسسی" Yرسحم 'وسX 3تسسا <راسG"ا d?س Yرحم
دسس%ک dسسRاح یتسسسو> ‚اسسمت <! اسسب '( 'S اسس+ د%ک dRاح یتسو> ‚امت
رد هسسک 'S 5اسسح ! ،nسس@b روسس; هسسب ددر, یم d;اب 'ا"S <!د ره <وZ!
'( هسسب درم CاG" Cرابرد هک ]لا@م \+ا ! ،دوش یم" d;اب وZ! Yرحم
3#ی%ک ه" دشاب دا(S '( هک تسا یتb! J+درک رک{
رسس”" دسسشاP" اسسP+( #سسی%ک ر,ا :تسا ر+( Iرش هب دشاب #ی%ک '( ر,ا اما !
هب ر”" ! ،تسا Yارح <! <و"ا( ! Qا" \یبام ی%&+ <! )روع هب ،درم
رسسیq هسسب رسس”" دسسشاب <!راP+( #ی%ک ر,ا ! 3تسا د%س>ا" ! C!رjم 'S ریq
'وسسX 3تسسسا Yارسسح دا(S '( هسسب ر”" د%"ام Y#ج رو; هب #ی" <! )روع
هسس%ت$ هسس%”م هک تسا یNاP+( ! 5امج ،تسا ر”" تمرح ˆعاب هک ه["S
'(رسسی> دا(S '( رسس,ا ! 3دراد ار ه%ت$ \تUیG"ارب 5امتحا ! تسا kوشS !
تسا هتس"اد 'اوج '( Jjح د%"ام ار 'S Jjح یلا#q دمحم Yاما ،دشاب
هسسب '(رسسی> رسس,ا :تسسسا هسستH, ی"ا+!ر ! 3تسی" VPZ dباb )و?ش 'وX
،د!ر یسسم" kوسسشS ! ه%ت$ Qو !ا هب CاG" (ا هک دشاب Cدیسر <ا هجرد
یسسم دسس"!اد 'وسسX تسسسا #+اسسج <! 'اتسسسد فسسک ! <!ر هب ر”" ! CاG"
:د+امر$
`vv
﴿ ´ [  ´ Q ´ 
  ± ﴾ Aرو" CروسD ‹a 3F
- 333 د"راد" یس%ج dمع ! Iاj" هب دیما هک <ری> ! هتس4" 'ا"( 2 3
3دراد دوج! Q8تا ه"اGیب درم هب '( CاG" ! ر”" Cرابرد !
(ا رسسیq هسسب دسس%ک CاسسG" درم Yاد"ا Yامت هب د"اوت یم ،ی&$ار 5وb هب :5!ا
3تسا درم )روع هک و"ا( ! Qا" \یبام
(ا دسس"اوتیم درم هک د%یPب د"اوت یم ار درم (ا ی+ا?ماد"ا ا?%ت Jه '( :Y!د
دسس"!اد 'وسسX ،یتعاسسمج د#" هب تسا †Rا \+ا <!و" 5وb هب ! 3د%یPب !ا
:تسا هتH, - Yرحماسس" هب ر”" (ا ار دو J4X هک \مŽم 'ا"( هب <وGب
د"د%Pب 2 رPمای> ! 3  :تسسH, روسسک درسسم رسسبارب رد 'اسس"( هب kا@ - رسسGم
!ا هک امش د%یب یم" ار امش !ا ر,ا ی%&+ Ÿدی%یب یم" ار !ا ! د+روک امش
دی%یب یم ار 2 3Fتسا \سح ˆ+دح \+ا !D
نز ه? د+م ,اV" zمود !"
یم 'وX د%ک CاG" دو رسمه ! '( Yاد"ا Yامت هب تسا #+اج درم <ارب
3د+ام" nتمت ! ددر, رادرورب <! <ا?ماد"ا nیمج (ا د"اوت
! C!رسسjم …رسسسمه ی*سا%ت تلS هب درم ر”" ! CاG" †Rا 5وb هب ا%ب !
ی*سسسا%ت تسسلS هسسب هک تسا C!رjم درم <ارب هک ه"وG"امه تسا د%س>ا"
هسسب CاسسG" Jسسjح …#ی%ک هب kابرا ! دیس CاG" ! ،د%ک CاG" (ای" '!دب دو
دسسOع <! اسسب اسس+ دسسشاب <رسسG+د Iاسسj" رد #سسی%ک ر,ا یل! دراد ار …رسمه
اسس+ یسسسوKم #ی%ک ا+ دشاب <رG+د ! !ا \یب =رت4م ا+ دشاب هتسب تباتک
هسسب kاسبرا رسس”" ا?تروسسR \سس+ا رد ،دسسشاب دسسترم #سسی%ک اسس+ تسر> تب #ی%ک
هسسب '( CاسسG" ! 3تسسسا Yارسسح 6"او"ا( ! Qا" \یبام هب ی%&+ <! )روع
هب #ی%ک CاG" \ی%[مه ! ،دشاب یم <! هب …رهوش CاG" د%"ام …رهوش
3دراد ار <! هب 6بابرا CاG" Jjح 6بابرا
مرا7م ه? د+م +x" zم!س !"
رسس”" )روR \+ا رد هک ،…ا Cدرک رهوش #ی%ک هب ا+ Yراحم هب درم CاG"
هب تPس" Yراحم )روع 'وX 3تسا #+اج و"ا( ! Qا" \یبام ریq هب درم
:د+امر$ یم د"!اد ار+( تسا C(اد"ا \یمه 'ا"S Yراحم 'ادرم
﴿  .   
´ .´   ﴾ Aروسس" CروسسسD
L` 3F
- اسس+ 'ارهوسسش <ارب رGم د"(اس راد+د> ار دو 6+ارS ! ت%+( 'ا"( د+اP"
'ا4"ارد> 2 3
ددرسس, یسسم یسسس%ج یسسj+د#" ! یNوسسشا"( تسسمرح ]جوم تیمرحم 'وX
یتسسسو> ‚امت ! د"راد ار درم !د Jjح Jه اب Yرحم درم ! '( ،\+اربا%ب
mسس+ر; (ا Cاوسس تسسیمرحم \سس+ا ! 3د(اسسس یم" d;اب ار 'ا4+وZ! 'ا"S
هسسب ا%ب دراد" یbر$ دشاب ی,راوریش m+ر; (ا ا+ <د"!ا4+و ا+ یPس"
د"اوت یم ار Yراحم (ا <ا?ماد"ا ا?%ت درم :د"ا هتH, یرب ! 3†یحR 5وb
3د"وش یم ادی> تمد ! راک ! d•ش تb! هب هک د%ک CاG"
`v‘
'!دسسب 'دسسب همه رد ،و"ا( ! Qا" \یبام (ا ریq هب درم هب درم CاG" اما !
رد Q8 '!دسسب تسسسا Yارح درم هب )و?ش اب CاG" ! 3تسا #+اج Q8
CاسG" ات دشاب Yارح هک تسا رت هتس+اش درم هب #یمS )و?ش CاG" ! ،'S
Yارسسح Q8 '!دسسب #سسی" Yراحم هب #یمS )و?ش CاG" \ی%[مه ! 3'ا"( هب
3تسی" Yارح دشاP" )و?ش اب ر,ا ! تسا
تسسسا ~وبرم \+ا ! ،تسا درم هب درم CاG" د%"ام '( هب '( CاG" اما !
'( هسسب ر$اسسک '( CاسسG" اسسما ! 3'ام*سسسم '( هسسب 'ام*سسسم '( CاسسG" هسسب
'وX ،تسا ه"اGیب درم ر”" د%"ام هب هک تسا 'S ،†یحR 5وb 'ام*سم
ه+S رد L` :تسسسا هسستH, روسس" Cروس - رد ار دوسس تسس%+( 'ام*سسسم 'اسس"(
د%"اشو_" 'ام*سم '( ربارب 2 3
هسستH, Y8سلادPع \ب#

ع هj*ب د%تسی" 'ام*سم 'ا"( ه*مج (ا ر$اک 'ا"( !
! Jکاسسح ! یسسلا! رب ! ،تسا یم{ Jjح رد mسا$ '( یتسرد هب :تسا
'اسس"( ! یسسم{ mسسسا$ 'اسس"( دسس"راcG" هسسک تسسسا ]سسجا! روسسما 'o!Žسم
ی?جوت یب ت*ع هب ر,ا ! ،د"!رب یمومع Yامح هب Jه اب \مŽم \مادکا>
دوسس هسسک تسا \مŽم 'ا"( هHیš! ،د4" \jمم راک \+ا روما 'o!Žسم
3د%+وج <ر!د یم{ ر$اک ! mسا$ 'ا"( (ا ! د%%ک #یهر> dمع \+ا (ا
Yارح 'S هب CاG" ! ر”" 5اTتا 5اح رد هک یماد"ا ره هک تس"اد د+اب !
3تسا \ی%[مه #ی" 5اTH"ا 5اح رد دشاب
هسسک ،دا(S '( <!(اسسب ! ،درم Cدش ادج ! Cد+رب ی*سا%ت تلS هب CاG" B>
! درسسم راسسه( <وسسم ! ،6+اسس> <اسس?%ا" ! 'Sرسسس <وسسم ! دشاب Cدش ادج
راه( <وم هک <درم B> 3تسا Yارح #ی" د%شاب Cدش ادج هک ا?"S 5اpما
I8سسRا ! دسس%ک یسسم ه"اش ار دو رس <وم هک ی"( ! ،دشارت یم ار دو
'S رسسب ه"اسسGیب رسس”" اسست دراد ر!د اسسهر”" (ا ! د%ک 'ا?%> ار"S د+اب د%ک یم
هسب اس?"S هسب 'د( تسسد دسشاب Yارسح ا?ماد"ا \+ا هب CاG" Cا,ره ! ،دتHی"
یسسم )cسسل ]*ج رت4یب 'د( تسد 'وX ،تسا Yارح رت هتس+اش m+ر;
<رG+د درم 'ار هب تسد هک درم رب تسا Yارح B> 3'درک CاG" ات د%ک
3دشاب <ا Cدر> هک \+ا '!دب د"#ب
(اسب دسشاب هس%ت$ Qو 'S هب 'د( تسد اب ! دشاب 6شو> رد 'ار ر,ا !
تسا Yارح ‚امت ! 'د( تسد هک د+S یم 6ی> Cا, ! ،تسا Yارح Jه
تسسسد دسس%"ام ،Yراسسحم یتسو> ‚امت B> 3دشاP" Yارح Jه CاG" هX ر,ا
(ا اسس?"S 5اسسpما ! 'اتسسسد ! اسس> \سست$ر, 'وGسس4ی" ! ت4> ! Jjش هب 'د(
ا?"ادسسب CاG" هX ر,ا تسا Yارح دشاب درم رتد ! ردام ر,ا یتح Yراحم
\ی%[مه !D 3تسی" Yارح
`
Yارسسح :تسا هتH, 5اHb ! F!ا <!ر 'دیسوب
Jسسه '( رسسب ! ،دسسباوUب kاوسسUتر 9+ رد رG+د <درم اب هک درم رب تسا
تسسمرح <!وسس" ! 3دسسباوUب <رG+د '( اب kاوUتر 9+ رد هک تسا Yارح
3د%شاب k#ع !د ره هک 'S هب تسا Cدرک دیOم ار 'S
! kاوسسUتر تسسسا ]سسجا! د"دیسسسر یGلاس Cد هب رتد ! رس> Cا,ره !
رPماسسی> 'وسسX ،دوسسش ادسسج Jسسه (ا 'اسس4هاGباو  :تسسسا هسستH, - ا!
g
ر
/
سسم
/
`
3تسا Cدش Cد!#$ا B"وت Y!د ¾اX رد r
`vE
ر
h
سس4g ع 1 „/ا%
1
سسسب
g

1
J
g
سسه / !
1
اسس?ی
g
*
1
ع 1 J
g
ه / و
g
ب
/
ر
f
سسZ
g
ا!
1
n
h
P
g
سسس
1
„/ا%
1
سسسب
g

1
J
g
سسه / !
1

f
8
1
T
0
لاب
f
J
g
ک
/
د
1
o
1
!
g

1
n
f
ج
f
اسسt
1
م
1
ل
g
ا یس$
f
J
g
?
/
%
1
ی
g
ب
1
او
g
b /ر
Œ
س$ 1!
1
2 3 - یGلاسسس تسسHه هسسب 'ات"ادسس"(ر$ Cاسس,ره
د"دیسر یGلاس Cد هب Cا,ره ! ،دی%ک رما 'درا#,(ام" هب ار 'ا"S د"دیسر
kاوUتر یGلاس Cد رد ! ،د%"اوUب (ام" ات دی"#ب ار 'ا"S د"د"اوU" (ام" !
دی%ک ادج Jه (ا ار 'ات"اد"(ر$ 2 3
نز ه? د+م ,اV" مراEQ !"
تسسسا د+دش (ای" دروم 'S ! ،تسا yا!د(ا ! Iاj" <ارب '( هب درم CاG"
yا!د(ا ! Iاj" دTb <ارب :ه*مج (ا ،تسا #یX د%X ر”" هب (ای" )دش !
CاسسG" 9سسش '!دب ،د%ک yا!د(ا ی"( اب درک Cدارا <درم Cا,ره B> تسا
رPماسسی> 'وX 3تسا Cد+د%س> ! ]حتسم هj*ب #+اج <! هب  Cرسسی•م هسسب
:تسسH, هP&ش \ب - اسسم
1
j
/
%
1
ی
g
ب
1
Y
1
د
f
و
g
سس+
/
'
g

1

1
سسح
g

1
ه
/
"
0

f
سس$ 1 ر
g
سس”
/
"
g
ا
/
2 - دروسسم '( هسسب
یسسم 9سسمک وت هب رت?ب 'درک CاG" \+ا 'وX \ک CاG" yا!د(ا <ارب )ر”"
دشاب هتشاد همادا 'اتد"وی> هک د%ک 2 3
3تسسسا هتسسس"اد \سح ار 'S هک <cمرت ! هجام \با ! یNاس" ت+ا!ر هبF
ار \یUیسسش ~رسسش :تسا هتH, ! تسا هتس"اد †یحR ار 'S 'اPح \با !
د"ادب ار !ا 5اح یبو هب ات تسا #+اج ر”" رارjت )روR \+ا رد 3Fدراد
دراد Yوسس*&م ار !ا 5اسسح ! دسس%ک CاG" <! هب هک د4" \jمم 6+ارب ر,ا !
6سس+ارب ! دسس%ک یسسسررب ار !ا ! درسسG%ب <! رد اسست دتسسسرHب ار یسس"( دسس+اب
رPمای> 'وX 3د+ام" فیRوت  :تسسH, ! داتسسسر$ ی"( د#" هب ار Jی*س Yا
- اسس?
1
H1;
f
ا&
1
م
1
•م
Œ
سسش/ !
1
،ا?
1
سسسب
f
وb /ر
g
ع / -سسل
1
˜ ‰ر
f
سس”
/
"
g
ا
/
2 - \سسک CاسسG" <! هسسب !رسسب
<وسسPب ار 6سس"در, Qارسس;ا ! \یPسسب ار 6سس"در, 2 تسسPqر رسس,ا #سسی" '( ! 3
درسسم هسسک ه"وسس, 'اسسمه ارسس+( ،درسسG" یسسم <! هسسب د%jب ار <درم اب yا!د(ا
\+ا 3د%ک یم د%س> درم (ا ار ی+اه#یX #ی" دد%س> یم ار '( (ا ی+اه#یX
kا@ \ب رمع ار \Uس  3تسا هتH,
)روسسR ! Cرسس?X :(ا د%تراPع ر”" دروم <ا?ماد"ا هک تس"اد د+اب B_س
\سسی%X ! دسس%ک CاسسG" اسس?"S (ا رسسیq هسسب دسس+اP" ! ،تسد ت4> ! تسد فک !
هسسب ،دسسشاب هتسسشاد Jه ه%ت$ Qو هXر,ا تسا IاPم C(اد"ا \+ا ات یهاG"
هسک ددرس, یسسم IاسسPم CاG" \+ا یتb! ! 3تسا yا!د(ا Qده هک \+ا ت*ع
دسس&ب اسست ،<راGتسسساو (ا 6ی> ! دشاب هتشاد ار <! اب Iاj" Y#ع ! دTb
CاسسG" Cاسس,ره ! ،دسس%j" را(S ! ت+{ا ار !ا ! دو4" 'امی4> <راGتساو (ا
یسسم" ار !ا \سسم :هسسک دسس+وG" ! ،دسس%ک راسسیتا )وjسسس دسس+اب د+د%س_" ! درک
3ددر, یم <! را(S ]جوم dمع \+ا 'وX Jهاو
نز ه? د+م ,اV" م8=1 !"
هسسب CاسسG" )روسسR 'S رد هک تسا هKلا&م ! ا!ادم <ارب '( هب درم CاG"
اسس+ 'د( lر ! دT$ yاتحم هک \+ا د%"ام 3تسا #+اج (ای" دروم <ا?ماد"ا
3دسسشاب ا!ادسسم ! هKلا&م ا+ تماKح - \ی%موسسملا Yا هم*سسس Yا 'وسسX 5 (ا
رPمای>  رPمای> ! درک C(اجا ]سک تماKح <ارب  Yا" هب یTUش هب
ƒPی;اب• د%ک تماKح !ا <ارب هک درک رما 2 Cدرسسک تسس+ا!ر ار 'S J*سمD 3
`‘a
یسسمرحم روسسtح اسسب ا!ادسسم <ارسسب CاسسG" \سس+ا هسسک تسا Y(o یل! 3Fتسا
3ددر, ه%ت$ داK+ا )و* رد اداPم دشاب رهوش دو روtح اب ا+ ،دشاب
9سسش#> رسس,ا Bسس> ،دسسشاP" '( iسسلا&م 9ش#> هک تسا ی;رش هب \+ا !
هKلاسس&م رد ! 3دسس%ک هKلاسس&م درسسم هسسب درادسس" mح تشاد دوج! '( iلا&م
<ارسب درسم 9سش#> هسک تسسا #+اسج یتسb! #سی" ،'( تسد هب درم رامیب
هسسب 'ام*سم 9ش#> دوج! اب هک تسا رت یل!ا ! 3دشاP" درم 'S هKلا&م
3د%j" ه&جارم یم{ ر$اک 9ش#>
نز ه? د+م ,اV" م&ش !"
Cر?X هب CاG" C§+! هب هک تسا یهاو, ! )دا?ش <ارب '( هب درم CاG"
(اسسی" nسس$ر 'S هسسب CاG" اب ! تسا (ای" 'S هب هک تسا #+اج <! )روR !
3دوش یم
نز ه? د+م ,اV" م:>ه !"
دروسسم <ا?مادسس"ا هسسب CاسسG" 3تسسسا !ا 'دسس+ر YاG%ه هب #ی%ک هب درم CاG"
دروسسم یسسسررب تسسb! رد هک 'دب Qار;ا ! Cر?X ! )روR د%"ام ،Y!#ل
! <وسسم رسسGم تسسسی" #+اج <! )روع 'د+د ! 3دشاب یم #+اج تسا (ای"
هسسب 'دسس+ر Qده ! دراد ری|•ت …!ر$ ! د+ر رد 'وX ،)روع <ا?ماد"ا
3دری, یم m*&ت 'S
dاک" دق4
تسر>رس ه*یس! هب رGم تسی" تسرد Iاj" دOع <ارجا ! Iاj" \تسب
هسسب یل! دوج! ~رش اما ،5داع دهاش !د روtح هب ! تسا درم ،هک '(
:یلا&ت <اد 5وb dیلد
﴿  `  ´ Q `´
`   `· 
±    ·
   ﴾ ACرOب CروسD MLM 3F
- ! '( !D دیسسسر 'اسس+ا> هب 'اش Cدع )دم ! دیتH, :8; ار 'ا"( Cا,ره
<رسسسمه هسسب وسس" (ا د%تسسساو ! د"دش 'امی4> 'اشدو Cدرک (ا رهوش
اسسب یNوسسشا"( (ا ار 'اسس"( دسسی%jم nسس%م ،'اسس"( اسسیل!ا امسسش Fدسس%+Sرد رG+دj+
د"دسسش دو%4 رG+دj+ اب یبو هب رهوش ! '( هک یتb! 'ا4"ارهوش 2 3
Iاسسj" هسسب ار دوسس رهاوسس هسسک دش 5(ا" راس+ \ب dO&م Cرابرد ه+S \+ا !
تسس&جر ! داد :8; 9سس+ ار dسسO&م رهاو !ا ،در!S رد 'ا"ام*سم (ا یj+
'امیسس4> …ا هسسج!( Jسسه ! !ا Jسسه د&ب تشc, …ا Cدع هک \+ا ات ،درj"
:8; رهوسسش 'اسسمه یسسj+ dسسO&م رهاو 'اراGتساو ه*مج (ا ! ،د"دش
یسسمار, ار وسست ! Yدر!Sرد وسست Iاسسj" هسسب ار !ا :تسسH, dO&م 3دوب !ا Cد%هد
هک ،ددر, یم" رب وت <وس هب هک اد هب Jسb ،<داد :8; ار !ا Jتشاد
تعاسس;ا ار ادسس 'اسمر$ :تسسH, دی%سسش ار 'S dسسO&م ! دسش 5(ا" ه+S \+ا
!ا Iاj" هب ار دو رهاو اددKم ! د( ادR ار دو رهاو رهوش ! Yدرک
3تسا Cدرک dO" ار ت+ا!ر \+ا <راUب 3در!S رد
`‘`
ددسس%Pب Iاسسj" دOع ! د%ک Iاj" دو هک تشاد mح ! تس"اوت یم '( ر,ا
رPماسسی> ! دسسش یسسم" یسس?" ت&"اسسمم (ا !ا تسسسر>رس ! یل!  Cدوسسمر$
:تسا
- و
1
سس?
/
$ 1 9
1
سسل{ 1 ر
f
سسیq
1
I
h
اسسj" f \
g
سسم
f
'
1
اسسک
1
ام
1
!
1
5
h
د
g
سسع 1 <
g
د
1
ه
f
اسسش!
1
ی

سسسل fو
1
ب
f
o
0
˜
f
I
1
اسسj
1
" f o
1
d/ ;
f
اب
1
2 3
- ار Iاسسj" دسسOع '( یسسل! هسسک \سس+ا رسسGم تسی" تسرد یحاj" دOع wیه
\+ا هب هک یحاj" ره ! ،د%شاب هتشاد روtح 5داع دهاش رH" !د ! دد%Pب
تسا d;اب دو4" nbا! )روR 2 دو †یحR رد ار ت+ا!ر \+ا 'اPح \با
YاسسG%ه رد 5داسسع دهاش !د روtح Cرابرد :تسا هتH, ! تسا Cدرک dO"
Cر+رهوسسبا (ا ! 3J+رادسس" <رسسG+د †یحسسR تسس+ا!ر \سس+ا #سسج Iاسسj" دسسOع 
رPمای> هک Cدش ت+ا!ر  :تسا هتH,
- H"
1
y
/
!
Œ
#
1
سست
/
یسست
Œ
لا :5/ وسسO/"
1
اس%

ک
/
!
1
ا?س
1
H"
1
y
/
!
Œ
#
1
ست
/
o
1
!
1
€ / •
1
ر
g
م
1
لا y
/
!
Œ
#
1
ت
/
o
1
g ی
1
سسه
f
ا?سسس
1
ƒ/ ی
1
س" fا#

لا 2 3
- Iاسسj" دسسOع دو د+اP" ! دد%ب یم" Iاj" دOع ار دو BH" ! ،ار '( '(
دOع دو هک '( 'S :JیتH, یم ام ! ،د%ک <راج ار <رG+د '( ا+ …دو
†یحسسR 6حاسسj" یسس%&+ ،راسسکا"( تسسسا یسس"( !ا دسس%%ب یسسم ار دوسس Iاسسj"
تسی" 2 3
)رسسtح (ا ! 3Fتسسسا Cدرسسک تسس+ا!ر †یحسسR ~رسسش هب ار 'S ی%@bرادD
ه4+اع 5 رPمای> هک تسا Cدش ت+ا!ر  :تH,
- )
h
ار

سسم
1
Š1 8
1
| 1 d7 سس;
f
اب ا?
1
ح
/
اj% f$ 1 ا?ی
0
سل f!
1
'
f
{ g ˜
f
ر
f
ی
g
• 1ب
f
ت
g
ح
1
j
1
"
1

h
ا
1
ر
1
م
g
ا ام
1
س+
0

1
32 - رسسه
'!دسسب دد%Pب ار دو Iاj" دOع ! دد%Pب ار 6+و دOع ه•یR دو هک ی"(
! 3تسا d;اب <! Iاj" دOع ! Iاj" \+ا ،دو یعرش یل! '{ا ! C(اجا
تسا d;اب تH, راب هس 2 3
هسسب ! هتسسس"اد \سسسح ار 'S هسسک <cسسمرت ! هجام \با! د!ادوبا ت+ا!ر هبD
هتسسس"اد †یحسسR \یUیسسش ~رسسش هسسب ار 'S هسسک Jکاسسح ! 'اPح \با ت+ا!ر
3Fتسا
:تسسH, هسسک تسسسا یp+دسسح 'اسسمه dسسیلد هسسب ،5داع دهاش !د روtح اما !
- دهاسش !د ! ددس%Pب ار دOع 'S یل! رGم تسی" تسرد یحاj" دOع wیه
د%شاب 5داع 2 ی&$اش Yاما A یسس"( یسس&مج 'اسسیم رد Cاسس,ره :تسا هتH,
داد رارسسb دوسس رما یل! ار <درم '( 'S ! ،دراد" یعرش یل! هک دشاب
Jسسj
1
ح
1
هل#%م هب !ا dمع \+ا 'وX ،تسا تسرد دد%ب Iاj" دOع (ا !ا هک
د"اوت یم تسا Cداد رارb Jjح هک یسک ! ،تسا 'داد رارb دو <ارب
3ددر, یO*ت Jکاح \ی4"اج
دشا? ه:شاد یBو د*ا? ا4+ش هک یW*ا+ش
'ام*سسسم :(ا تسسسا )راسسPع دسسشاب دوسسجوم یل! رد د+اب هک Y(o V+ارش
3'دوب 5داع ! 'دوب درم ! 'دوب دا(S ! 'دوب dbاع ! 'دوب ¡لاب ! 'دوب
:تسا هتH, د"!اد 'وX 'دوب 'ام*سم اما
﴿ [´ [´
 ´ ` ﴾ Aهبوت CروسD v` 3F
`‘M
- د"رG+د یt&ب یل! یt&ب \مŽم 'ا"( ! 'ادرم 2 3
Q8تا Jسسه اسسب 'وسX ،دشاب 'ام*سم '( ر!ا+ ! \ی&م د"اوت یم" ر$اک !
درسسم ! 3دراد" ار 'ام*سم '( رب ت+o! یGتس+اش ر$اک B> 3د"راد \+د
:د+امر$ یم د"!اد 'وX دشاب ر$اک '( یل! د"اوت یم" Jه 'ام*سم
﴿   [ 
· ´  ´ Q 
´   ´ `
﴾ ACدNام CروسD s` 3F
- درسسیGم یتسر>رس هب ار <راT" ! دو?+ د+ا Cدر!S 'ام+ا هک ی"اسک <ا
د"رG+د یرب یل! یرب دو 'ا"S 2 ! 'ار$اسسک \سسیب ت+o! د"!اد B> 3
\سس+ا رسسب تسا dیلد \+ا ! ،تسا هتسس, ار 'S ! Cدرک n@b ار 'ا%مŽم
'S هسسب dسسOع ! —وسس*ب ~رش اما ! 3دوش یم ر$اک '( یل! ،ر$اک درم هک
دسس"ری, رارسb دوس رسیq یسل! تسی" #+اج ه"او+د ! =دوک هک تسا ت?ج
3یZاb هب ه" ددر, یم dOت%م رتر!د د"!ا4+و هب ت+o! ،\+اربا%ب
اسس+ 'وسس%ج اسس+ ،<رسسی> ]Pسسس هسسب dسسOع xسسO" ! 58تا هسسک تسسس"اد د+اب !
رسستر!د د"!اسس4+و هسسب ار تسس+o! ! دوسسش یم ت+o! n"ام (اب ،<ا هZراع
<در 9Pس ! تهاHس ]Pس هب 'دا?" یسک رب رKح ! 3د%ک یم dOت%م
Bس> تسسا dستUم دوس Cراسبرد …ر”" !ا 'وX ،د%ک یم ت+o! Jه (اب
3تسا اسرا" ! dتUم یل!ا m+ر; هب دو ریq Cرابرد
! رسس”" nسسZاوم تا%سسش (ا Cدسس%%ک 5و•سس4م <ا?K"ر ! ا?+رامیب )رpک !
رسستر!د د"!اسس4+و هسسب xUسسش 'S (ا تسس+o! 5اOت"ا ]جوم #ی" ،تح*Tم
ار !ا #سسی" <! 'اراسس+ ! ،تسا هتH, ار 'S تحارR هب ی&$اش 3ددر, یم
تسسسا 'S <ارسسب 'دوسسب دا(S ! ت+رح ~رش اما ! 3د"ا Cدرک تی&Pت 'S رب
دسسشاP" دو BH" یل! هک یسک 'وX 3دراد" ت+o! mح ،Cدرب ! دPع هک
~رش اما ! 3در!S یم رد yا!د(ا هب ار !ا ! دوش یم <رG+د یل! ه"وGX
دوسسش یم" دو BH" یل! Iاj" رد ،'( هک تسا ت?ج 'S هب 'دوب درم
یسس*Pb ˆ+دسسح رد ! 3دوسسش یسسم" Jسسه دوسس رسسیq یل! یل!ا m+ر; هب B>
'( Jسسjح #سسی" ˆسس%Uم ! 3دوب Cدش ی?" Iاj" رد '( ت+o! (ا هک تشc,
3دو4ب Iاj" یل! د"اوت یم" ! دراد ار
رPمای> هتH, ،دشاب 5داع یل! د+اب هک \+ا اما !  :دومر$ هک تسا
- د
h
ش
f
رم
/
ی

سل fو
1
ب
f
o
0
˜
f
I
1
اj" f o
1
2 3 - هسسب رسGم تسسی" تسسسرد Iاسj" دOع \تسب
دشرم یل! ه*یس! 2 3
! dسس* دهاسسش رد 'وX 3تسی" دیشر راj?Pت ! mسا$ هک تسا Yو*&م !
! دیسسس ! 3د"اسسسر یسسم dسس* Jسسه یسسل! رد \سسی%[مه ! ،د"اسسسر یم 'ا+(
دسس"اوت یسسم دسسشاب Jه mسا$ ر,ا !ا هک تسا ی%pتسم \+ا (ا #ی%ک kابرا
یسم 'دوسب 9لام ]جوم هب ار دOع \+ا 'وX 3دد%Pب ار …#ی%ک Iاj" دOع
3†Rا 5وb ربا%ب \تشاد ت+o! ]جوم هب ه" دد%ب
هسک دسس"ا Cداد <وست$ اسم <اسم*ع 'ار•ستم رتس4یب هک :تسا هتH, ی&$ار
Cداد <وسست$ \سسی%X 'ای"اسسسار C§+وسسب ،دسسشاب Iاj" یل! د"اوت یم mسا$
`‘L
رد mسا$ ت+o! Cرابرد :تسا هتH, <!و" 3تسا هتH, \ی%X ی"ا+!ر ،د"ا
(ا ار تسس+o! اسسم ر,ا :تH, !ا هک دش 5اوس یلا#q دمحم Yاما (ا ،Iاj"
'اسسمه #سسی" !ا هسسک ددرسس, یم dOت%م یمکاح هب ت+o! \+ا J+ریGب mسا$
یسسلا#q Yاسسما \Uسسس \سس+ا :تسسسا هسستH, <!وسس" 3دهد یم YاK"ا ار 5امعا
یسسم }%, ! 5o درم ! 3دوم" dمع 'S هب هک تسا هتس+اش ! تسا وjی"
yا!د(ا هسسب ار یسسسک Jسسه ! دد%Pب yا!د(ا ! Iاj" دOع دو <ارب Jه د"اوت
J?$ dباb …ا Cراشا ا+ دس+و%ب د"اوتب هک 'S رب ~!ر4م در!Sرد <رG+د
3دشاب
رPسست&م #ی" Iاj" 'ادهاش رد ،Iاj" یل! رد رPت&م V+ارش هک تس"اد د+اب
'ام*سسسم دهاسسش !د روtح هب رGم تسی" تسرد Iاj" دOع B> 3تسا
! ،اسس%یب ! او%سسش 5داسسع درم دا(S ف*jم - هسسب رسسGم تسسسی" تسسسرد Iاسسj"
5داع دهاش !د ! دشرم یل! ه*یس! 2 ~اسسیتحا <رسسی, تUسسس \سس+ا (ار !
:تسسسا ~رسسش رسسH" را?X ،دوحج (ا تسا Iاj" “Hح ! yا!د(ا رد 'درک
یسم !د رسه رهوسش ! یسل! ! ،5داسع دهاسسش رسH" !د ! رهوش ! '( یل!
3د%هد رارb dیک! دو ]"اج (ا ار یسک ! د%%ک \یی&ت dیک! د%"اوت
یBو J*+# \*دG" و J*+#ه:2*اش
هسسب ردسس> رسسیq 'وسسX 3تسسسا ردسس> یسل! \سس+رت 9+د#" ! یل! \+رت هتس+اش
رد> ی%&+ lر#ب رد> ! د

ج B_س ،د%%ک یم ]سک <د"!ا4+و رد> ]Pس
mسسح Jه ! دراد ت+o! Jه lر#ب رد> ! د

ج 'وX 3دوش رتر!د هX ره رد>
دسس&ب B_سسس 3تسا YدOم دراد تP

یTع mح ا?%ت هک یسک رب ! ،تPیTع
…رسسس> B_سسس ،<ردسس> ردارسسب <! (ا دسس&ب ! ،<رداسسم ! رد> ردارب د

ج (ا
ردسس> Qرسس; (ا یسسGمه ا?%+ا 'وX 3د!رب رت \ی+ا> هX ره ردارب رس> ی%&+
ردسس> <وسسمع 'S (ا دسس&ب B_سسس 3دسس%%ک یسسم <د"!ا4+و ! یj+د#" ]سک
B_سسس 3د!رسسب رسست \ی+اس> هX ره …رس> B_س ! ،<رد> <ومع ا+ <ردام
3رد> ]"اج (ا 'اد"!ا4+و ! )اPTع رG+د
د

سسج رد #سسج تسا Šرا رد ]یترت د%"ام yا!د(ا رد ]یترت هک تس"اد د+اب
دروسسم '( رسسس> رد #سسج ! ،تسسسا YدOم ردارب رب yا!د(ا هک lر#ب رد> !
دوسسش …رداسسم Iاj" دOع یل! 'دوب رس> د"وی> اب د"اوت یم" !ا هک ،Iاj"
رد رسسس> تسس+o! Yدسسع dسسیلد ! ،تسسسا هسسمه رسسب YدOم Šرا رد هX ر,ا !
Bسس> درادسس" دوسسج! یPس" تکرا4م …ردام ! !ا \یب هک تسا 'S ،Iاj"
رسس,ا 3د(اسسس ر!د Iاسسj" (ا ار }سس%" ! راسسع هسسک دسسهد یسسم" تسسیمها 'ادسس%X
دا(S kاسبرا ! دیسس د%تسشاد" دوسج! رد> ]"اج (ا 'اد"!ا4+و ! )اPTع
هب ! د%تسه یل! <! )اPTع دشاP" Jه !ا ر,ا ! تسا Iاj" یل! ،Cد%%ک
رPمای> 'وX 3Šرا رد ررOم ]یترت هب 5او%م \+ا  :تسا هتH, - „/o
1
و
1
سسلا
1
]
f
س
1
%
0
لا ƒ
f
م
1
ح
g
*
/
ک
1
ƒ7 م
1
ح
g
سل
/
2 - دسس"وی> ! تPسسس" 'وسسX Cد%%ک دا(S تPس" ! „o!
تسا یPس" 2 '( دسس+اب یسک هک تسا 'S †Rا دشاب '( Cد%%ک دا(S ر,ا
،ددسس%ب یسسم Iاسسj" دسسOع ار Cد%%ک دا(S دو هک د%ک Iاj" دOع ار Cدش دا(S
3Cد%%ک دا(S ت+اZر ]سک اب \jیل
`‘^
'وسسX 3تسا اK"S رسمه ،هک ی*حم Jکاح ی%&+ تسا یل! ،Jکاح B_س
رPمای>  :تسسسا هستH, - هتسسشاد" یسل! هسک تسسا یسسک یسل! 'ا@*سس
دشاب 2 ˆ+دسسح (ا ار 'S 'ارسسG+د ! 'اسسPح \سسبا ! د!ادوسسبا ! ی&$اش Yاما
ه4+اع 5 3د"ا Cدرک ت+ا!ر
رPسست&م Iاسسj" تحسسR <ارسسب Jسس+درک رسسک{ Iاj" <ایل!ا رد هک ]یترت \+ا !
! yا!د(ا mسسح رسستر!د دشاب هتشاد دوج! <رتj+د#" xUش ات B> 3تسا
! ]یسسT&ت Cار (ا هسسک تسسسا یسسOح 'وسسX درادسس" ار '( Iاسسj" دOع \تسب
3تسا Šرا هب هیPش ! تسا Cدش ]سک رد> ]"اج (ا <د"!ا4+و
) 9راV:سا!U RTWU (pا2=Bا
یسس"( Cا,ره 3تسا Iاj" ]*; ! <راGتساو ی%&م هب „ا رسjب هP@
تحارسسR هب هک تسا #+اج ،دشاP" :8; Cدع رد ! <رG+د Iاj" دOع رد
دشاب Cد

ع رد '( ر,ا ! ،درک Iاj" ! ت*R! <اZاOت <! (ا z+ر&ت هب ا+
:8; Cدسسع رد رسس,ا ! 3تسسسا Yارسسح Iاسسj" <اسسZاOت <! (ا تحارسسR هسسب
رسس,ا یسسل! 3تسا Yارح <! (ا Iاj" <اZاOت #ی" z+ر&ت هب دشاب ی&جر
Iاسسj" ¦سسس$ Cدسسع اسس+ ! \Nاب :8; Cدع رد ا+ دشاب رهوش )ا$! Cد

ع رد
<راGتسسساو ! <! (ا Iاسسj" <اسسZاOت ،دشاب Cدش ¦س$ 6حاj" ا+ دشاب
:د+امر$ یم د"!اد 'وX 3تسی" Yارح z+ر&ت ! ه+ا%ک هب
﴿    ±` 
  [ .
 ´ Q ﴾ ACرOب CروسD MLs 3F
- ! <راGتسساو ی"اس"( \سی%X (ا zس+ر&ت هسب رس,ا تسی" یها%, امش رب
دسسی%ک Iاj" <اZاOت 32 :8; ار !ا …رهوسسش Bسسیb رتسسد هم;اسس$ 'وسسX
رPماسسی> دوسسب Cدسسش \Nاسسب ! یسس&@b 6b8; ! دوب Cداد  :تسسH, <! هسسب
- دسسیهد رPسس ارسسم دسسش Yامت )ا Cد

ع ! <دش دا(S Cا,ره 2 \سسیب :رسس$ ! 3
! تPqر د%ک <راGتساو تحارR هب ر,ا هک تسا 'S ،z+ر&ت ! †+رTت
! دسس+وG" —!رد Cدسسع <اtO"ا رد اسب هX ! دبا+ یم mOحت <! هب !ا dیم
…ا Cدسسع :هسسک دسس+وGب <رسسG+د dماوع ا+ )و?ش هP*q ت*ع هب ! —!رد هب
هسسب تPqر ! dیم را?šا ! تسی" \ی%X z+ر&ت رد یل! 3تسا Cدش Yامت
3تسا Cد4" راjشS ی&@b رو@ب <!
دسسTb ! Cدارا تحارسسR هسسب هسسک تسا یتام*ک ! ¯اHلا ،†+رTت (ا دارم!
Iاj" دOع وت اب Jهاو یم :د+وGب هک \+ا د%"ام ،د%%ک یم 'ایب ار yا!د(ا
3Yد%ب یم Iاj" دOع ار وت <دش دا(S ! دش Yامت )ا Cد

ع Cا,ره ا+ ،Yد%ب
dسسpم ،دراد ار !د ره تPqر Yدع ! تPqر 5امتحا هک تسا 'S z+ر&ت !
! <دسسش دا(S Cاسس,ره ا+ 3د"راد dیم وت هب هک د%تسه ی*ی :د+وGب هک \+ا
هتشاد ار وت dpم هک تسا یسک هX ! 3دی%ک Cا,S ارم دش Yامت )ا Cد

ع
رهوسسش ! Cدسسع ]حاR (ا ریq هک تسا یتb! ا?%+ا ! 3'S 5اpما ! Ÿدشاب
6+ارب ! د"اوت یم هک <ا Cدع ]حاR اما ،د%ک <راGتساو ار !ا ،ی*Pb
!ا (ا †+رسسTت هسسب دسس"اوت یسسم !ا دسس%ک 6حاسسj" Cدسسع رد هسسک تسسسا 58ح
3د+ام" Iاj" <اZاOت ! د%ک <راGتساو
`‘s
د"د+< یم بTس ار '*5و هک ی*اهG$Q و '*5و (اTسا
،تسسسا 'دوسسب ردسس> تسس+o! داسسK+ا <ارسسب ]Pس \+رت <وb هک تس"اد د+اب
اcسسل تسا 9مک هب 'ا"S ی"ابر?م ! تOHش 'وX 3'دوب lر#ب رد> B_س
یسسسک (ا <! C(اسسجا '!دب ار C#یش!د رتد د%"اوت یم ،lر#ب رد> ! رد>
دسسOع <! (اسسجا '!دسسب ار !ا ! تسسسا <! <اسستمه ! رسسسمه هک د%%ک Iاj"
! 9سسXوک C#یسسش!د Cاوسس دسس"ریGب رسس”" رد !ا <ارب ار dpملار?م ! د"د%Pب
ار !ا تح*Tم ،lر#ب رد> ! رد> 'وX ،دشاب 5اس,ر#ب ا+ دشاب 5اسدر
یسسل! ،تسسسا 5اسسمک هسسب 'اسس"S تOHسسش ! رسس?م ! دسس%هد یم xیU4ت رت?ب
Q8رسسب \سسس ر•سسR ! یjXوسسک ه" دراد m*&ت ی,#یش!د هب 'دوب روPKم
lر#سسب رد> ! رد> دشاب 5اسدر ! ه"او+د C#یش!د Cا,ره 3هHی%حوبا ر”"
Cاسس,ره یG"او+د ! 'و%ج 'وX ،د"ر!Sرد یسک yا!د(ا هب ار !ا د%"اوت یم
! دسس%ک یسسم ادسسی> رتسس4یب <دسسیک•ت <! رب ت+o! ددر, Jt%م یلاسدر هب
<ارسسب تح*سسTم \یمه ! دراد ار !ا 'در!Sرد yا!د(ا هب <اtتbا تح*Tم
! ،دسس%ک هسسOH" ! ی,دسس"( هسس%+#ه ! هسس+ر?م ]حاR ار !ا هک تسا ی$اک !ا
C#یسسش!د رسس,ا \ی%[مه ! 3دبا+ دوP?ب yا!د(ا اب هک د!ر یم 'S دیما یها,
دسسOع دسس%"اوت یسسم lر#سسب رد> ! رد> ،ددر, ¡لاب ه"او+د ! دشاب 5اس lر#ب
(اسسی" ! د%شاب هتشاد" دوج! lر#ب رد> ! رد> Cا,ره ! ،د"د%Pب ار <! Iاj"
دسس%+و, 'اPیP; ا+ ددر, رهاš <! رد )و?ش JN8ع ! دشاب <! yا!د(ا هب
دسس"اوت یسسم Jکاسسح )روR \+ا رد ،د!ر یم !ا <دوP?ب دیما yا!د(ا اب :هک
3دد%Pب Iاj" دOع ار !ا
C(اجا <! (ا هک تسا ]حتسم دشاب ¡لاب ! 5اس lر#ب C#یش!د ه["ا%X
یسسم ]سسجا! ار C(اسسجا ]سسسک هک ی"اسک ر”" ات ت$ر, Iاj" دOع \تسب
رPمای> هک \+ا <ارب ! ،دشاب Cدش )اعارم د%"اد  :تسا هتH, - ]
/
ی
Œ
سp 0لا
1
H%
1
ب
f
m
ž
سح
1

1
g ا?
1
ست
/
ام
1
R
1
ا?
1
س"
/
{ g ˜
f
!
1
'
/
{ 1•
g
ت
1
س
g
ت
/
ر
/
س¶
g
P
f
ل
g
ا!
1
ا?
1
ی
Œ
سل f!
1
\
g
م
f
ا?
1
س
f
2 - هسسب Cوسسیب '(
ار C#یسسش!د ! ،6یعرسسش یسسل! (ا تسسسا رترا!ا#سسس دو BH" رب ت+o!
<! دسOع \تسسب <ارسب C(اسجا ]سسک YاسG%ه ! دس%%ک یسم C(اسجا ]سسک
دوش یم یO*ت 'داد C(اجا <! 'درک )وjس 2 ! 3FJ*سسسم تسس+ا!ر هسسبD 3
:تسا CدمS رG+د ت+ا!ر رد - تسا C(اجا <! )وjس 2 3
،<! \تسسسب Iاسسj" دOع <! C(اجا ]سک '!دب dbاع Cویب دروم رد اما !
رPماسسی> 'وسسX 3تسسسا 'S \تH, ،<! C(اجا ! '{ا ! تسی" #+اج  هسستH,
:تسا - ست
/
]
/
ی
Œ
سp 0لا!
1
g m
/
@
1
%
g
ت
1
2 3 - یسسم :ا@%تسسسا ار Cدرک رهوش ! Cویب '(
د%P*; یم 'داد C(اجا هب m@" ! “H*ت !ا (ا ! د%%ک 2 ]*; .امجا هب ! 3
3تسا رPت&م —و*ب (ا د&ب C(اجا هب m@" ! 'درک “H*ت
Cدرسس> هسسک تسسسا یسس"( ،هسسO$ I8@سسRا رد ]ی| ! Cدرک رهوش ! Cویب '(
اسس"( اسس+ ! ه?Pسسش ا+ 58ح m+ر; (ا یس%ج …#یمS ! ت&ماKم اب 6تراjب
3دشاP" C#یش!د ! دشاب Cدش هتشادرب
zسسیح <#+ر"و )دش ر|ا رد ا+ ت4G"ا ه*یسوب )راjب Cدر> Cا,ره اما
دوسسش yرا 'ا,#یش!د رامش (ا 'درj" رهوش ! ی,د"ام 5و; ر|ا رب ا+
Jسسjح †یحR 5وb رب ا%ب 5اوحا \+ا همه رد ،دشاب Cدرj" رهوش #,ره !
`‘‹
<! اسسب ر!( هسسب ! راسسPجا هب ر,ا ! 3د!ر یم رام4ب رjب ! دراد ار C#یش!د
)روسسR dسسمع \سس+ا <! اسسب kاوسس رد اسس+ دوب هت$ر, )روR یس%ج dمع
'S †سسRا ،دسس+در, YاسسK"ا یسس*مع \سسی%X <! اسسب یG"اوسس+د 5اح رد ا+ هت$ر,
C#یسسش!د Jjح :د"ا هتH, یرب ! 3دراد ار ]ی| ! Cویب '( Jjح هک تسا
3دراد ار رjب !
یم-سا +ش +x" زا مرا7م نا"ز
هسسک ی+ا?PPسسس ی%&+ ،Iاj" <ارب یG4یمه تمرح kاPسا هک تس"اد د+اب
:تسا #یX هس د"در, یم ی"( اب Iاj" 'دش Yارح ]جوم ه4یمه <ارب
! ،ی,راوریسسش ! .اسسZر ]Pسسس هسسب <د"!اسس4+و ! ،یPس" <د"!ا4+و
3yا!د(ا m+ر; (ا یPPس <د"!ا4+و
رسسب Bسسک تسسHه ،'S ه*یسسس! هسسب هک تسا یPس" <د"!ا4+و :5!ا ]Pس
ه+S رد د"!اد 'وX د"در, یم Yارح درم ML :د+امر$ یم „اس" Cروس
- D Iاj" تسا Cد+در, Yارح امش رب ` D 'اسست"اردام F M D 'اسست"ارتد ! F L F
D ! 'ات"ارهاو ^ D ! 'ات+اه همع F s D ! 'ات+اه هلا F ‹ ردارسسب 'ارتسسد F
D ! v رهاو 'ارتد F 2 'ارتسسد ! اسسه هسسمع 'ارتسسد ! اهومع 'ارتد !
'ا4حاj" ! د%تسی" Yارح 9+د#" ا+ د%شاب ر!د اه هلا 'ارتد ! اه ی+اد
3تسا #+اج
!د ]Pسسس \سس+ا اب 3تسا ی,راوریش ! یعاZر <د"!ا4+و :Y!د ]Pس
یم ریش xUش هب هک <ریش ردام :(ا د%تراPع هک د"وش یم Yارح Bک
'وسسX 3تسسسا Cدروسس ریش '( 9+ (ا xUش اب هک <ریش رهاو ! ،دهد
:د+امر$ یم د"!اد
﴿ ´[ ´
± ´· [
´ ﴾ A„اس" CروسD ML 3F
- (ا !D دسس"ا Cداد ریسسش ار امسسش هسسک ی"ارداسسم Iاj" امش رب تسا Yارح !
ریسسش امسسش اسسب هسسک ی"ارهاوسس ! Fدسس"ا Cدسسش امش ردام 'داد ریش m+ر;
د"ا Cدرو ریش '( 9+ 'اتس> (ا امش اب هک m+ر; \+ا (ا !D د"ا Cدرو
Fد"ا Cدش امش رهاو 2 3
#ی" ا?"امه ددر, Yارح 'اس"ا رب ]س" Cار (ا Bک ره هک تس"اد د+اب !
رPمای> 'وX 3ددر, یم Yارح ی,راوریش Cار (ا  :تH, - ح+
1
سسg \
1
سسم
f
Y
/
ر
/
]
f
س
1
%
0
لا \
1
م
f
Y
/
ر
/
سح
g
+
1
ام
1
.
f
اZر
0
لا 2 - Yارسح اس?"امه ی,راوریسش ! .اZر (ا
د"در, یم Yارح ]س" ]Pس هب هک د"وش یم 2 3F\یUیش ت+ا!ر هبD
:تسا CدمS یت+ا!ر رد ! - د"وش یم Yارح )دo! ]Pس هب هک ا?"امه 2 3
Yارح یPس" <د"!ا4+و ! ]س" رد هک د"وش یم ا%pتسا Bک د%X یل!
3د%تسی" Yارح .اZر رد یل! د%تسه
Yارسسح وسست رسسب هسسک رهاوسس یعاسسZر ردام ا+ ردارب ،یعاZر ردام ه*مج (ا
\سس+ا دسس%"ام ،تسسسی" Yارسسح هک د+S یم 6ی> یها, ی%&+ ،<! Iاj" تسی"
6حاسسj" !ا هسسک دشاب Cداد ریش ار )رهاو ا+ )ردارب <ا ه"اGیب '( هک
`‘v
وست رسب )رهاوس ردام ا+ )ردارب ردام ]س" رد یل! ،تسی" Yارح وت رب
3دشاب یم )رد> '( 5اح ره هب ا+ تسه #ی" وت ردام 'وX ،تسا Yارح
تسسسی" Yارسسح وسست رب هک .اZر (ا تسا وت د"(ر$ د"(ر$ ردام ه*مج (ا !
رسسس> رسسسمه اسس+ تسا وت رتد ا+ 'وX ،تسا Yارح وت رب ]س" رد یل!
رسسس> '( هسس" ! تسسسا !ا رتسسد ه" هک د+S یم 6ی> .اZر رد ! ،تسا وت
(ا دارسسم ! دسسهد ریسسش ار )دسس"(ر$ دسس"(ر$ ه"اسسGیب '( هسسک ه"وسس, \+دب ،!ا
3تسا !د ره ˆ"Žم ! رکcم دل! ! د"(ر$
رداسسم 'وسسX تسسسا Yارح وت رب ]س" رد )د"(ر$ lر#ب ردام ه*مج (ا !
دسس+S یسسم 6سسی> .اسسZر رد یل! دشاب یم )رسمه ردام ا+ تسا وت ردام
دسسهد ریسسش ار )دسس"(ر$ ه"اسسGیب '( 9+ هک ی%&م \+ا هب ،تسی" \ی%X هک
وسست رداسسم هسسک دوسسش یسسم )دسس"(ر$ یعاسسZر lر#ب ردام ،'( 'S ردام هک
3تسی" Jه ت"( ردام ! تسی"
رتسسد ا+ 'وX تسا Yارح وت رب ]س" رد هک )د"(ر$ رهاو ه*مج (ا !
<ا ه"اسسGیب '( Cا,ره ! ،تسا وت هPیبر هک تسا وت '( رتد ا+ تسا وت
ه" ! وت رتد ه" ! تسا وت د"(ر$ رهاو …رتد دهدب ریش ار )د"(ر$
Yارسسح یعاسسZر ! یPسسس" ردارسسب رهاو هک تس"اد د+اب ! 3تسا وت هPیبر
! <ردام <رهاو وت هک تسا 'S ]س" رد 'S 5اpم ! )روR ! 3تسی"
'وسسX ،دسس%ک Iاسسj" ار )رهاوسس د"اوت یم )ردارب هک <راد <رد> <ردارب
Bسس> ،تسسسا رسسG+د رداسسم ! ردسس> (ا هj*ب تسی" !ا <ردام ! <رد> رهاو
یسس"( هسسک تسسسا 'S .اZر رد 'S )روR ! 5اpم ! 3تسا ه"اGیب !ا <ارب
هسسک دسسهد یسسم ریسسش #سسی" <ا ه"اGیب 9Xوک رتد هب ! دهد یم ریش وت هب
یسسل! ،تسسسا وسست <ریسسش رهاو !ا هک د%ک Iاj" <! اب د"اوت یم وت ردارب
'S ! ،تسسسا CدروU" …ردام ریش (ا 'وX تسی" )ردارب <ریش رهاو
رسسب !د رسسه ! تسسسا CدروسسU" ریش )ردارب ردام (ا #ی" وت یعاZر رهاو
Yو?Hم هک د"ا Cدر!Sرد J”" هب ار 'S یرب ! 3د"ا Cدش nمج 'اتس> 9+
:تسا \ی%X 'S همجرت !
:دس%مارح Bکراس?X 'S ]سس" رد یسل! دس%ل8ح .اسZر رد هک د%سک را?X
! دسس"(ر$ دسس"(ر$ ! …ردارسسب رداسسم B_سسس …رهاوسس ! رس> lر#ب ردام
وسسمع یعاZر ردام ،تسا Cد!#$ا Bکرا?X 'S رب ه&$رلا \با! ،Y8سلا
هسسک ار هلا یعاZر ردام ! یNاد ! یعاZر ردام ! همع یعاZر ردام !
3د%تسی" Yارح #ی" ا?%+ا
<ارسب 'S ]Pسس هسب ! تسسا yا!د(ا mس+ر; (ا <د"!ا4+و :Yوس ]Pس
:د"وش یم Yارح Bکرا?X ه4یمه
! یPسس" رداسم ،رتسد اسب Iاj" دOع درKم هب هک تسا رسمه ردام :5!ا
:دسس+امر$ یسسم د"!اد 'وX ددر, یم Yارح xUش رب <! یعاZر ﴿ 
[ ± ﴾ - رب ! 3333
'ات"ا"( 'اردام تسا Yارح امش 2 3
`‘‘
! ،دسسشاب یعاسسZر رتسسد اسس+ یPسسس" رتسسد Cاوسس )رسسسمه رتسسد :Y!د
! ت&ماسسKم ! 5وسسد هک \+ا ~رش هب )رسمه د"(ر$ 'ارتد \ی%[مه
3دشاب هت$ر, )روR )رسمه اب یس%ج …#یمS
:د+امر$ یم یلا&ت <اد 'وX
﴿ ´´ ´  j
[ ± ´ `
  ´ ±· `
    ´` ﴾ A„اسسس" CروسسسD
ML 3F
- ~رش هب د%+امش ت"اtح ! یتسر>رس تحت هک 'ات"ارسمه 'ارتد !
! ،دسسشاب هت$ر, )روR 5ود ! Cداد YاK"ا 'ات"ارسمه اب .امج هک \+ا
دیسسشاب Cدرسسj" .امج 'ات"ارسمه اب F! هت$ر, )روR Iاj" دOع ا?%تD ر,ا
تسی" یها%, امش رب F'ا"S 'ارتد Iاj" ردD 2 3
!ا یتسسسر>رس تحت هX ر,ا ! !ا xUش ریq (ا تسا رسمه رتد هPیبر
تسس?ج 'S هسسب ت"اسسtح (ا \سستH, \Uس ! ه+S رد روKح رک{ ! ،دشاP" Jه
رتسسد Jسسjح #سسی" 6یعاZر رتد \ی%[مه ! ،تسا \ی%X ]*qا هک تسا
3دراد ار …دو
ردسس> اسس+ <ردسس> lر#سسب ردسس> Cاوسس اسس?,ر#ب رد> رسمه ! رد> رسمه :Yوس
3دسس%مارح xUسسش رسسب یسسGمه .اسسZر (ا ا+ ]س" (ا Cاو ! <ردام lر#ب
:د+امر$ یم د"!اد 'وX
﴿  ± · [ ± j [
 ´ Q ﴾ A„اس" CروسD MM 3F
- هتسسسب Iاسسj" دسسOع 'اسس"S اب 'ات"ارد> هک ی"ا"( اب د+د%Pم Iاj" دOع #,ره
د"ا 2 3
3ددر, یم :8;ا J+درب Yا" هک ا?"S همه رب رد> Yا" !
Cاوسس دسس"!رب \ی+اسس> C(ادسس"ا رسسه 'اد"(ر$ رسمه ! د"(ر$ رسمه :Yرا?X
:د+امر$ یم د"!اد 'وX 3د%مارح xUش رب <ریش ا+ یPس" د"(ر$
﴿ `` ´ ´ [
´.` ﴾ A„اس" CروسD ML 3F
- تسس4> (ا هسسک 'ات"ادسس"(ر$ 'اسس"( FIاj" تسا Yارح امش رب \ی%[مهD !
د%+امش 2 3
! ،تسسسا امسسش تسس4> (ا هک تسا <د"(ر$ ! یPس" د"(ر$ Cرابرد \+ا !
:دراد ار یPس" رس> Jjح ی*Pb ˆ+دح Jjح هب یعاZر رس> اما - Yارسسح
]س" ]Pس هب تسا Yارح هک ه["S ی,راوریش ]Pس هب تسا 2 3
دسس"(ر$ رسمه B> ،د%+امش ت4> (ا هک ی"اد"(ر$ :تسا هتH, ه+S رد !
<ارسسجا اسسب Yراسس?X Jسس+رحت \سس+ا ! ،تسی" Yارح 6حاj" ی%Pتم ! Cد"او
3دوش یم تبا| Iاj" دOع ه•یR
اE"آ ا? dاک" و {اودزا هک ی"ا2ک ی=ع* OHج 'Eج زا م*+7#
'2$" 'سرد مه ا?
`‘E
<! رهاوسس ! '( 9سس+ 'اسسم( 9+ رد دو Iاj" رد هک تسا Yارح درم رب
رهاوسس اسس+ یPسسس" رهاوسس Cاو د%ک nمج ا?"S \یب د+اP" ! دشاب هتشاد ار
:د+امر$ یم د"!اد 'وX دشاب ی,راوریش ! یعاZر
﴿  ·   
[  ` ﴾ A„اس" CروسD ML 3F
- Y8سسسا (ا 6سسی> هسسک ه["S رGم دی%ک nمج Iاj" رد رهاو !د \یب د+اP" !
تسا Cدوب 2 3
:تسا CدمS <وP" ˆ+دح رد !
- \
f
ی
g
ست
1
g •
/
J
f
حf ر
1
ی$
f
ه
/
N 1ام n
1
م
1
ج
1
\
g
م
1
'
7
و
g
س&
/
*
g
م
1
2 3 - !د 'اسسم( 9سس+ ردD Bک ره
Fدس%ک …#سیمS اس?"S <!د رسه اسب ! دسشاب هتسشاد Iاj" رد Jه اب ار رهاو
تسا ر!دب اد تمحر (ا ! تسا 'و&*م 2 3
! ار <! هسسمع ! '( Iاسسj" رد هسسک تسسسا Yارح ! تسی" تسرد \ی%[مه
رPماسسی> 'وسسX 3دوسسم" nمج Jه اب ار …ا هلا ! ،'(  :تسسسا هسستH, - o
1
K+
/
سg ا?ت fسسسل
1
ا1 !
1

f

1
ر
g
سسم
1
لا \
1
ی
g
ب
1
o
1
!
1
ا?
1
ت fسم
0
ع 1 !
1

f

1
ر
g
م
1
لا \
1
یب
1
n
/
م
1
2 3 - هسسمع ! '( \سسیب
رد 'اسسم#مه دسس+اP" یسس%&+ دوسسش یم" nمج Iاj" رد …ا هلا ! '( ! …ا
د%شاب یسک Iاj" 2 D 3 \یUیش ت+ا!ر هب ! '( \یب nمج هک ه"و, 'امه ! 3F
'اد"(ر$ 'ارتد ! …ردارب رتد ! '( \یب nمج تسا Yارح …ا همع
#سسی" …رهاوسس 'ادسس"(ر$ 'ارتسسد ! …رهاو رتد ! !ا \یب ! …ردارب
\سس+ا هسسب 3د%سسشاب یعاZر ا+ یPس" 'ارهاو ! 'اردارب Cاو تسا Yارح
هسسک ارسس+( تسسسا Yارسسح Iاسسj" رد 'ام#مه Jه اب ا?"S همه \یب nمج ت?ج
یسسم رسسK%م <د"!اسس4+و دسس"وی> \تسسسس, ! Jحر ه*R n@b هب dمع \+ا
'اسسم#مه Iاسسj" رد اسس?"S \سسیب nمج هک ی"اسک <ارب ی*ک ه@باZ ! ،ددر,
uرسس$ درسسم اسس?"S (ا یسسj+ رسس,ا هسسک ی"( !د ره هک تسا 'S ،تسا Yارح
\سس+ا رد دسسشاP" 58ح تسسبارb ]Pس ! ت*ع هب !ا <ارب <رG+د Iاj" دوش
یس%ج dمع رد ا?"S \یب nمج ،دشاب Yارح Iاj" رد ا?"S \یب nمج )روR
3تسا Yارح #ی" ی,درب ! <د+رر( ! \یم+ 9*م ]جوم هب
د"!ش یم dاک" |2ف بج!م هک ی?!$4
دوسسج! اسس?"S (ا 9سس+ رسسه یسس%&+ دسسشاب هتشاد دوج! ]یع i%> '( رد Cا,ره
:(ا د%تراPع هک د%ک ¦س$ ار <! Iاj" د"اوت یم درم ،دشاب هتشاد
،تشو, اب ی*سا%ت <ارKم 'دوب هتسب ! یسی> ! 9ل ! Yاcج ! یG"او+د
dسمع n"اسم !د رسه هک 'اوUتسا ه*یس! هب ی*سا%ت <ارKم 'دوب هتسب !
3د%شاب .امج
دوسسج! اسس?"S (ا 9سس+ره ی%&+ دشاب هتشاد دوج! ]یع i%> درم رد Cا,ره !
دس%ک ¦سسس$ ار دوسس Iاسسj" ! د%ک در ار درم د"اوت یم #ی" '( دشاب هتشاد
:(ا د%تراPع هک
هسسب 'دوسسب \سسی%ع ! ی*سسسا%ت تسسلS n@b ! 9ل ! یسی> ! Yاcج ! یG"او+د
3دهد YاK"ا د"اوت" ار .امج هک <وح"
دوسسTOم ! ،تسسسا 'S رارمتسسسا ! هسسمادا yا!د(ا ! Iاسسj" (ا دوTOم 'وX
! تسسسا یسسس%ج <رادروسسرب ! nسستمت yا!د(ا ! Iاسسj" (ا lر#سسب ! C§سس+!
`Ea
یNوسسشا"( …#سسیمS ! یسسس%ج dسسمع دوسس n"ام 8

Rا kویع \+ا (ا یt&ب
! <! 'دوسسب \سسی%ع ! ،درسسم ی*سسسا%ت تسسلS ی,دسس+رب ! n@b د%"ام ،د%تسه
'رسسb ! Fتسسشو, ه*یسسس! هسسب '( ی*سسسا%ت <ارسسKم دادسسس"اD mسستر دسس%"ام
\سس+ا '( ! درسسم رد هک F'اوUتسا ه*یس! هب '( ی*سا%ت <ارKم دادس"اD
3د(اس یم \jمم ریq ار ی+وشا"( …#یمS ! یس%ج dمع kویع
! د(اس یم kر@tم ! 'ا4+ر> ار 'اس"ا BH" ،kویع \+ا (ا یt&ب !
دسس%"ام ،ددرسس, یسسم یسسس%ج dسسمع <رادروسسرب ! )cسسل ! nتمت 5امک n"ام
]جوسسم یسسGمه kوسسیع \+ا B> 39ل ! یسی> ! Yاcج <رامیب ! یG"او+د
رد 9+ ره Cا,ره هک د"در, یم ]جوم ! د"وش یم ¦س$ رد رای )اP|ا
\سس+ا ! دسس%ک )رداسسPم Iاسسj" ¦س$ هب داد xیU4ت ار یبویع \ی%X <رG+د
رد kوسسیع \سس+ا دوسسج! Jی%j" تبا| ار رایتا \+ا ر,ا 'وX 3دراد ار رایتا
ه" :د+امر$ یم Y8سا! ،تسا 'ا+( ! ررZ Yا!د ]جوم \ی$ر; (ا یj+
dسسمحتم ار 'اسس+( ! ررسسZ )دوسس هسس" ! 'اسرب ]یسS ! ررZ 'ارG+د هب
رPمای> (ا هک تسا 'S ]*@م \+ا dیلد ! 3وش  هک تسا Cدش ت+ا!ر
!ا - <وسس*?> رد ت$ر '( 'S 6ی> 'وX درک yا!د(ا راHq ه*یPb (ا ی"( اب
:تسسH, <! هسسب د%ک یj+د#" <! اب هک \+ا '!دب ،د+د یسی> …دیHس <!
:تسسH, <! Cداو"اسس هسسب ! ،وش mح*م )ا Cداو"ا هب ! …و_ب ار تساPل
د+د"اسسشو> \م رب ار <! ]یع ! د+دش Bیلدت ]jترم امش 2 D 'S یسسO?یب
تسا Cدرک ت+ا!ر ریPک \%س رد ار 3F
'S رسسب kویع رG+د ! ،دش تبا| Iاj" ¦س$ Wرب ! یسی> <رامیب اب B>
(ا رتد+دسسش هسسj*ب د%تسسسه یسی> ! Wرب ی%&م رد 'وX د"وش یم ‚ایb
CدسسمS ˆ+دسسح رد هسسک F†سس4کD هسسم*ک ! Yاcج <رامیب د%"ام ،د%تسه یسی>
رمع \با (ا ! ،تسا را%ک ! و*?> ی%&م هب تسا k تسسسا Cدسسش تسس+ا!ر
:تH, هک - اسس+ دوسسب ه"اوسس+د '( 'S ! درسسک yا!د(ا یسس"( اسسب هسسک <درسسم ره
! Cدسسش nسسمج '( 'S اسسب درم 'S ! تشاد یسی> ! Wرب ! Yاcج <رامیب
د+اب د%ک Iاj" ¦س$ ر,ا ی%&+ ،دهدب ار …ا ه+ر?م د+اب دوب Cدرک یj+د#"
.امج (ا د&ب هتPلا د(ادر_ب #ی" ار …ا ه+ر?م 2 \+ا رد ¦س$ ت?ج \+ا هب 3
دسس%"امه تسسسا <ا هسسZ!ا&م دسسOع 9+ Iاj" 'وX ،تسا #+اج دراوم ه"و,
dسس* دوTOم هب هک یبویع ]Pس هب B> 3دراد ار 'د( J?ب تی*باb ! nیب
<راسمیب رد 3تاسس dس;اب ! د( Jس?ب #سی" ار 'S 'اوست یسم د%"اسسر یم
هسسj%+ا اسس+ ،دسسشاب یGسس4یمه ! mسسP@م یG"اوسس+د دسس%ک یسسم" :ر$ یG"او+د
! هKلاس&م dسسباb یG"اوسس+د \س+ا Cاوس ! 3دوسش راسXد 'S هب nbاوم یرب
3دشاP" ا+ دشاب ا!ادم
هک تسا #یX تHه ¦س$ رایتا Cد%%ک تبا| kویع ،هj%+ا ]*@م هR8
(ا 9سس+ رسسه رد تسا \jمم ی%&+ ،د%j+رش درم ! '( ا?"S (ا #یX هس رد
]سسیع !د ! 3Wرسسب ! ،Yاcسسج ! ،یG"اوسس+د :(ا دسس%تراPع هسسک دسسشاب اسس?"S
،ی*سسسا%ت تلS n@b ! ی,د+رب ی%&+ ،]ج د%"ام ،دراد اهدرم هب WاTتا
هسسک <ا ه"وسس, هسسب درسسم ی*سسسا%ت تلS یمر" ! یتسس ی%&+ 'دوب \ی%ع !
3دهد YاK"ا یس%ج dمع د"اوت"
`E`
<ارسسKم دادسسس"ا یسس%&+ mسستر دسس%"ام ،دراد 'اسس"( هسسب WاسسTتا ]یع !د !
هسب '( ی*سسا%ت تلS <ارKم دادس"ا ی%&+ 'رb ! ،تشو, اب '( ی*سا%ت
3دوش درم ی*سا%ت تلS 5ود n"ام هک <ا ه"و, هب 'اوUتسا ه*یس!
dاک" رد ه*+Eم ند+? ما"
)راسسPع 'S ! ،دسس%حاj" \یباک ! ه+ر?م \ی&م هب !د ره :ادR ! ر?م هم*ک
\تسسسب ه*یسسس! هسسب دوسسش یسسم ]سسجا! درم رب '( <ارب هک یلام (ا تسا
'اسب( رد \یباسک ! هس+ر?م \+ا 3یس%ج dمع YاK"ا ه*یس! هب ا+ Iاj" دOع
هسسک رج• ! هt+ر$ ! ه*ح" ! :ادR ه*مج (ا ،دراد ی"ا!ار$ <ا?ما" یبرع
! هسسOی*ع ! ر?م ! ،د"ا CدمS \یباک! ه+ر?م ی%&م هب 'Sرb رد )ام*ک \+ا
! ،دس"ا CدسمS \یباک ! ه+ر?م ی%&م هب <وP" ˆ+دح رد )ام*ک \+ا ! ،رOع
یسم <وسسP" ف+رسش ت%سسس ! Jسس+رک 'Sرسسb \یباسک ! هس+ر?م یعرسش dیلد
:د+امر$ یم د"!اد 3د%شاب
﴿ ·[  ´ Q 
 ﴾ A„اس" CروسD ^ 3F
- '!دسسب !D یسس4%م …و ! …و 5د اب ار 'ا"( \یباک ! ه+ر?م دیهدب !
F'S \ت$ر, B> nم; 2 (ا 6سس4Uب ! هسسPه ی%&م هب ه+S رد Fه*ح"D هم*ک 3
'وسسX تسسسا Cدسسش Cدسسیما" dسسح" ت?ج 'S هب ! ،تسا ر;ا ]ی; <!ر
#سسی" '( ،ددرسس, یسسم رادرورب ! درب یم )cل '( (ا درم هک ه"و, 'امه
هک یNو, وت B> ،تسا رت4یب '( )cل هj*ب ددر, یم رادرورب درم (ا
رد ! 3<#سسیX ه*باسسOم '!دسسب درسسی, یم ی44Uب )روR هب ار ه+ر?م '(
:تسسسا CدسسمS <درسسم هسسب kا@ <وP" ˆ+دح - \
g
سسم
f
ام

سسست
1
ا1 و
g
سسل
1
!
1
B
g
سسم
f
ت
1
ل
g
ا
د
h
ª
g
د
f
سح
1
2 - Jسسه \هS (ا <رت4G"ا 9+ ر,ا یتح Cدب رارb ار \یباک ! ه+ر?م
دشاب 2 رPماسسی> تسسشاد" #ی" ار 'S ،'( 'S اب yا!د(ا 'اهاو درم 'وX ! 3
 :تH, <! هب kا@ - '
f
SرO/لا \
1
م
f
9
1
&
1
م
1
ام
1
ب
f
ا?j
1
ت
/
ج!
0
(
1
2 - هب ار '( 'S
<! هسسب هک ی"اد یم 'Sرb (ا هک رادOم 'S رب Yدر!Sرد وت Iاj" ! yا!د(ا
یهدب دا+ 2 'ادسسب <دسسیم?$ ار \+ا هک oاح FدوP" ه+ر?م '!دب 5اح ره هبD
رد رسسGم دوسس4" هتسب یحاj" دOع wیه هک تسا Cد+د%س> ! ]حتسم هک
رPمای> هب ات ،\ی&م \یباک ! ه+ر?م ربارب  هسسب <!رسسی> !ا (ا ! دوش ادتbا
رPمای> 'وX ،د+S dمع  یسسم" Iاسسj" دسسOع \سسی&م \یباسسک ! هسس+ر?م '!دب
\سسیب تموسسT ! .ا#سس" nسس@b ،\یباسسک ! هسس+ر?م \سسیی&ت C!8ع هب ! ،تسب
یتسسسرد ! تحR ه+ا> ! \کر \یباک ! ه+ر?م (ا 'درب Yا" 3تسا \ی$ر;
تسسسرد Iاj" د"درP" ه+ر?م (ا یما" دOع \مZ رد ر,ا ی%&+ تسی" Iاj"
3تسا
:تسا یلا&ت <اد 5وb 'S تحR dیلد !
﴿    ±`  `
 ´ Q [ ´  · 
· ´  ﴾ ACرOبD ML‹ 3F
`EM
- .اسسمج 'اسس"S اسسب هسسک 'S (ا 6سسی> د+داد :8; ار 'ا"( F<رcع هبD Cا,ره
<ا هسس+ر?م هسسک 'S (ا 6ی> ! دشاب هت$ر, )روR! یلود ! دیشاب Cدرک
تسی" یها%, امش رب دیشاب Cدش \یی&ت 2 3
Cدرسسj" یسسj+د#" هک Yادام تسی" یها%, امش رب 'داد :8; \+ارد ی%&+
(اوسسج رسسب تسسسا dسسیلد ! ،دیشاب Cدرj" \یی&ت ! هتHG" ار ه+ر?م ! ،دیشاب
¡لاسسب '( هسسک \سس+ا دسس%"ام ،هسس+ر?م \سستH, (ا \تسسسب Iاسسj" دOع 'دوب یلا
دسس%Pب Iاسسj" ارسسم :دسس+وGب 6+و یل! هب ! ،دشاب C#یش!د ا+ Cویب ! دیشر
هب ار !ا ! دد%Pب ار !ا Iاj" دOع یل! 'S 5اP"د هب ! ،\یباک ! ه+ر?م '!دب
دسس+ام" )وjس 'S (ا ا+ د%ک یH" ار \یباک ! ه+ر?م ! در!Sرد رH" 9+ دOع
اب …دو 5اpما د%"ام ه+ر?م ی%&+ dpملار?م 3تسا †یحR Iاj" دOع هک
3ددرGیم ]جا! #یX هس
تسسادر> (ا رهوسسش هسک یتسسb! د%ک \یی&ت ار dpملار?م Jکاح هک 'S :5!ا
! رادسسOم رسسب رهوسسش ! '( هسک یتسb! ا+ د%ک <راددو Cدش \یی&ت ه+ر?م
3د"راد Q8تا ! .ا#" ه+ر?م Cدش \یی&ت C(اد"ا
3د%+ام" \ی&م ار dpملار?م رهوش ! '( دو هک 'S :Y!د
'S (ا 6ی> ! د%ک \یی&ت ار ه+ر?م Jکاح هک 'S (ا 6ی> درم هک 'S :Yوس
dسمع ]سjترم '( اسب ،دس%%ک یسZارت ! mس$اوت <#سیX رسب درسم ! '( هک
تسسسا ر”" دروم dpملار?م رد ه["S 3دری, )روR 5ود ! ددر, یس%ج
یسسم رPت&م (!ر 'S dpملار?م ! تسا دOع \تسب (
f
!ر دشاب یم رPت&م !
3دشاب
(ا 6ی> ! ه+ر?م \یی&ت (ا 6ی> رهوش ا+ '( ،دOع Qر; !د (ا یj+ ر,ا
رد 'وسX 3ددرس, یسم ]سجا! dسسpملار?م Jسسه (اسب درسیمب یسسس%ج …#یمS
اسب هس+ر?م (ا 'درب Yا" '!دب <! :هک تسا CدمS m|ا! رتد .!رب ˆ+دح
!ا <ارسسب <ا هسس+ر?م هسسک 'S (ا 6سسی> …رهوسسش ! درسسک yا!د(ا …رهوش
رPمای> ! ،درم
/
د%ک \ی&م  :درک Jjح - dسpملار?م …رهوسش 'ا|را! هک
دسس%هدب !ا هسسب ار 2 ! 3'ارسسG+د ! یNاسسس" ! <cسسمرت ! د!ادوسسبا تسس+ا!ر هسسب
ار 6سس"( یسسسک رسس,ا ! 3تسا هتس"اد †یحR \سح ˆ+دح ار 'S <cمرت
هسس&تم دسسهد :8; هسس+ر?م \یی&ت (ا 6ی> ! یس%ج dمع ! 5ود (ا 6ی>
ی+اسس"اوت ]سسسحرب یلاسسم رادOم د+اب ی%&+ 3ددر, یم ]جا! '( 'S <ارب
دسس"!اد هسسک \سس+ا dسسیلد هسسب د%ک …و ار <! 5د هک دهدب '( 'S هب دو
:د+امر$ یم
- )رسسشاPم 'اسس"S اسسب هک ار ی"ا"( دیهد :8; ر,ا تسی" امش <ارب یکاب
،د+(اسسس د%م Cر?ب <#یX هب ار ا?"S یل! د+ا هتشاد" ررOم <ر?م ! Cدرj"
! 64Uب \+اD !ا هتس+اش <ا Cر?ب ،6+و ردOب ردا" ! ،دو ردOب اراد
YاسسOم را!ا#سسس هسسک Fدشاب یبو ! ی+وjی" هب دیهد یم 'ا"( هب هک Cر?ب
تسا 'اراکوjی" 2 ACرOب CروسD ML‹ 3F
:د+و, یم <د&ب ه+S رد ! - اسسب هسسک 'S (ا 6ی> د+داد :8; ار 'ا"( ر,ا !
هسبD دس+ا Cدرسک \سی&م ار 'اسشر?م هک یلاح رد دی%ک یس%ج یj+د#" ا?"S
`EL
هسس+ر?م فT" هک امش رب تسا Y(o B> FIاj" دOع رد ه+ر?م 'درب Yا"
دیهدب ا?"S هب ار Cدش Cدرب Yا" 2 3
Cدسسش Cداد :8; هسسک ی"( هب ار \یباک ! ه+ر?م فT" تادر> د"!اد !
! ،تسا Cدش Cدرب Yا" دOع رد ه+ر?م هک یتb! هب Cداد xیTUت ،تسا
،دهدب ه&تم <! هب د+اب دشاب Cد4" Cدرب Yا" ه+ر?م (ا دOع رد Cا,ره اما
هسس+S رد ! درسسک Jیهاوسس 'ایب اد&ب ار ه&تم هک ه"و, 'امه ML‹ Cروسسس (ا
3تسا CدمS #ی" CرOب
دراد" J$عم ,زاد"ا و د
l
ح J$?اک و ه*+Eم
دسس"اوتب هسسک <#سسیX رسسه ! ،درادسس" یسس%ی&م د

ح .رش ر”" (ا \یباک ! ه+ر?م
دسس"اوت یسسم دسسشاب ت&H%م ا+ „ایشا )ا{ ! \یع Cاو دری, رارb oاک <ا?ب
CدسسمS F<راسسUب ! J*سسسمD \یحیحسسR رد 'وسسX 3دوش nbا! \یباک ! ه+ر?م
رPماسسی> هسسک تسسسا  :تسسH, دسس%ک yا!د(ا تسسساو یسسم هسسک <درسسم هسسب
- یسس%هS رتسس4G"ا 9سس+ رسس,ا یتسسح \ک ]*; 'داد رارb ه+ر?م <ارب <#یX
دشاب 2 :تH, درم 'S هب YاK"ارس ! - yا!د(ا ! Iاسسj" دسسOع هب ار '( 'S
ی"اد یم هک ی"Sرb رادOم هک دشاب 'S …ا ه+ر?م هک 'S رب Yدر!Sرد وت
یهد دا+ <! هب 2 ! ،هس+ر?م یکدسس"ا رد ه•لاسPم <ارسسب تسا dیلد 'S رد !
3دوش nbا! ه+ر?م د"اوت یم #ی" ت&H%م هک \+ا
:هک تسا CدمS ه&یبر \ب رماع ˆ+دح رد ! - yا!د(ا Cرا#سس$ یسس%ب (ا ی"(
رPماسی> ! ،دوسب ی+ا>رسس 6سHک تسHج 9س+ …ا هس+ر?م ! درک  <! هسب
یسس%&+ ،دسسهدب وسست هب 6Hک تHج 9+ هک <وش یم یZار ·'( <ا :تH,
'S Ÿدسسهدب وسست هسسب 6Hک تHج 9+ !ا ! <و4ب <! '( هک یتسه یZار
رPمای> 3<رS :تH, '(  درک cیH%ت ار Jjح ! تس"اد #Nاج ار 'S 2 هسسبD
3Fتسا \سح :هتH, هک <cمرت ! هجام \با ت+ا!ر
رPمای>  :تسا هتH, - mN8ع :دسس%تH, 3دسسیهدب F\یباک ! ه+ر?مD ار mN8ع
یسسZار 'S هسسب 'ا"S Cداو"ا ! دOع \ی$ر; هک Fه+ر?مD :دومر$ ŸتسیX
دسس%%ک یسم mس$اوت 'S رب ! د"وش یم 2 '( Cراسبرد :دسش هسستH, هسک هس["S
3دوب #ی%ک kابرا ! دیس ! رایشوه ! دیشر
'ا#سسیم (ا ار هسس+ر?م درادسس" mسسح ،د%ک دOع ار ا?ی*ع روKحم ،یل! ر,ا اما
رتسسمک هسس+ر?م هسسک تسا Cد+د%س> ! ]حتسم ! ،درPب Yا" رتمک dpملار?م
'S \یی&ت اب ! د%"اد یم ]جا! ار ه+ر?م یt&ب 'وX ،دشاP" Jهرد Cد (ا
]سسجا! ار 'S هHی%حوسسبا ! دوش یم Qر;رب 'S kوج! رد Q8 ،رادOم
3د"اد یم
رPماسسی> 'ا"( ه+ر?م 'ا#یم (ا \یباک ! ه+ر?م رادOم هک تسا ]حتسم !
 \ی%موملا Y• ه+ر?م هک \+ا اما ! ،تسا Jهرد دT"ا> هک دشاP" رت4یب
هPیPح Y• 5 رPمای> ،راک 'S دوب را%+د دRرا?X 'ایHسوبا رتد  هک دوP"
! تسسمارک اسسب هسس4Pح Cاسسشدا> یسسشاK" هj*ب درPب Yا" ار 'ا!ار$ ¡*Pم \+ا
! Yارتسسحا ر;اسس هسسب ،درسسک تسسادر> ار 'S دوسس 5اسسم (ا <درم"اوسسج
رPمای> تشاد,ر#ب  3د(رمایب 6+اد
دد+< یم )Iاس ه*+Eم L6" OI!م هQ
`E^
]حاسسR ! 9سسلام ،Iاسسj" †یحR دOع <ارجا درKم هب '( هک تس"اد د+اب
†یحسسR )روسسR هسسب ه+ر?م 'درک \یی&ت ! 'درب Yا" اب ا+ دوش یم ه+ر?م
3ددرسس, یسسم dpملار?م 9لام )روR 'S ریq رد ! ،دوش یم ه+ر?م 9لام
تسسادر> ! ددر, یم رOتسم ه+ر?م m+ر; !د هب هک تس"اد د+اب B_س
3دوش یم Y(o 'S
#ی" Yارح ر,ا یتح ،یس%ج …#یمS \ت$ر, )روR ! ی;! dمع اب :5!ا
5اسسح رد اسس+ ! ی,دعاb 5اح رد ی;! dمع ! یس%ج …#یمS د%"ام دشاب
:د+امر$ یم د"!اد 'وX ،Yارحا
﴿  ·  
´ ` ` ﴾ A„اس" CروسD M` 3F
- امسش \سیب هسسک 'S 5اسح ! دسس+ری, یسم Bسس> '( 'S (ا ار هس+ر?م ه"وGX
تسا هت$ر, )روR یس%ج dمع ! …#یمS 2 3
هسس+S رد F„اt$اD هم*ک ! ددر, یم Y(o ه+ر?م یس%ج dمع YاK"ا اب B>
3تسا .امج 'S (ا دارم
یتسسح دوش یم Y(o ! تبا| \یباک ! ه+ر?م \یج!( (ا یj+ lرم اب :Y!د
اسسب 'وسسX 3دوسسش nسسbا! lرسسم \+ا یNوشا"( …#یمS ! 5ود (ا 6ی> ر,ا
'S رسسب دسسOع هسس["S هک د"ام یم 'ا%X B> دبا+ یم 'ا+ا> Iاj" دOع lرم
3Cراجا د%"ام دوش Cداد د+اب 'S <ا?ب ! Cدش dRاح Cدش nbا!
! '( ی+ادسسج ! ،تسس$رG" )روسسR lرما+ .امج Iاj" دOع (ا د&ب ه["ا%X
دو ]Pس هب ی+ادج \+ا ! داد <!ر یس%ج dمع! 5ود (ا 6ی> رهوش
:8; ار '( درسسم دوسس هسسک ی%&م \+ا هب ،دوب هت$رG" )روR درم ا+ '(
'( 'S ! دسسشاب Cدرسسک z+وHت '( دو هب ار '( :8; درم ا+ دشاب Cداد
! mسس*&م <راسسک هسسب ار '( :8; درم هک \+ا ا+ ،داد YاK"ا ار راک \+ا #ی"
:دسس+و, <! هب 5اpم <ارب 3دهد YاK"ا ار راک 'S '( هک د(اس یم ~وبرم
)روسسR وسست :8; ! یسسشاب هسسO*@م وسست <وسسش dسساد ه"ا 'S هب Cا,ره
:8; ار '( درسسم هسسک \سس+ا اسس+ دشاب Cدش ه"ا dاد Jه '( 'S ! ،دری,
! ددرسس, یسسم فسسT" '( \یباسسک ! هسس+ر?م )روسسR \سس+ا رد ،دسسهدب یسس&*
:د+امر$ یم د"!اد 'وX 3ددر, یم Y(o درم رب 'S فT" تادر>
- رد ! دس+داد :8; یسس%ج یسj+د#" ! ‚اسمت (ا 6سی> ار 'ات"ا"( Cا,ره
Y(o هسس+ر?م فسسT" )روسسR 'S رد د+دوب Cدرک \ی&م ار ه+ر?م Iاj" دOع
دی%ک تادر> هک ددر, یم 2 3
,دش ,داد F-. نز زا ی*!8Bد ا* هع:م
یسسم تسسسا Cداد 6b8; هک ی"( هب درم هک یلام (ا تسا )راPع ه&تم
رهوش ! '( ی+ادج 3د%ک یم ی+وKلد ار !ا ! Cدش ادج <! (ا 'وX دهد
:دراد )روR !د
هسس&تم ]جوم ی+ادج \+ا 3دری, یم )روR یj+ lرم اب هک ی+ادج :5!ا
3تسی" ه&تم ]جوم ی+ادج \+ا هک تسا 'S رب .امجا ! ،دوش یم"
اسسب ی+ادسسج دسس%"ام دوش یم nbا! ی,د"( ! )ایح 5اح رد هک ی+ادج :Y!د
…#سسیمS ! یسسس%ج یسسj+د#" (ا 6سسی> رسس,ا ،:8; ! ی+ادسسج \سس+ا 3:8;
`Es
'( دسسشاب CدرPسس" Yاسس" ار هسس+ر?م ،Iاسسj" دسسOع رد درسسم ! دسسشاب یسسس%ج
(ا Bسس> :8; ! ی+ادسسج رسس,ا ! ،دسس%ک یم ادی> ار ه&تم ت$ا+رد :اOحتسا
ار dسسpملار?م \سست$ر, :اOحتسسسا '( درسسی, )روR یس%ج dمع ! 5ود
3دبا+ یم
#سسی%ک ! دا(S ! Cدسس%ب ! یم{ ر$اک ! 'ام*سم \یب یbر$ ه&تم تادر> رد
¡*Pم (ا هک تسا ]حتسم ه&تم \+ا ! ،تسی" دا(S '( ! La رتمک Jهرد
! 3درسسی, رارسسb \سسی$ر; mسس$اوت دروم د+اب ه&تم C(اد"ا ! رادOم ! ،دشاP"
'ا#سسیم د%سسشاب هتسشاد 6jم4ک ! Q8تا ه&تم Cرابرد رهوش ! '( ر,ا
! 3ددرسس, یم Y(o 'S ! د%ک یم \یی&ت دو <•ر ! دا?تجا اب یZاb ار 'S
هسس+S رد 'وسسX ،تسا #+اج ! تسرد ه+ر?م فT" (ا رت4یب ه&تم تادر>
:د+و, یم هک تسا CدمS m*@م رو; هب - هسس&تم 'ات Cداد :8; 'ا"( هب
روسسار$ تسا تسد ›ار$ ! دراد هک 'S ،دی%ک …و ار 'ا4لد ! دیهدب
دوسس 5اح روار$ #ی" !ا تسا yاتحم ! ریO$ ! دراد" هک 'S ! دو 5اح
دهدب ار ه&تم 2 ACرOب CروسD ML‹ 3F
را}ش dاک" ماکح
<رسسG+د (ا nتمت یj+ ر?م هک \+ا ~رش هب '( ربارب رد '(D را•ش Iاj"
Iاسسj" 3تسسسا Cدسسش ی?" 'S (ا <وP" ˆ+دح رد 'وX 3تسا d;اب Fدشاب
Iاسسj" هسسب ~رش 'S هب ار دو رتد \م :د+وGب یسک هک تسا 'S را•ش
رسسه هسس+ر?م ! ،<ر!Sرد \سسم Iاسسj" هسسب ار دو رتد #ی" وت هک Yدر!Sرد وت
dمع ! ،در+c_ب ار 'S Jه Qر; ! دشاب <رG+د (ا یس%ج CداHتسا Yادک
یسسم رارسسb هسس+ر?م dسسباOم Qرسس; رتسسد (ا ،رتد رد> CداHتسا ! یس%ج
هک ی%&م \+ا هب د"داد" رارb ه+ر?م ار یس%ج <رادرورب \+ا ر,ا 3دری,
†یحسسR اسس?"S (ا 9سس+ رسسه Iاسسj" دسس"درP" ار 'S Yاسس" ! دسس"درک )وjس 'S (ا
! ،تسسسا هسست$ر, )روسسR دOع رد <دOع ~رش دOع \+ا رد 'وX ،تسا
\سسی$ر; <ارسسب dpملار?م ! دراد" تلاد Iاj" ! داس$ رد ی;رش \ی%X
3ددر, یم تبا|
هH$Bو
(ا هسسک yا!د(ا \4ج ! یس!رع ت$ایZ ! Yا&;ا (ا تسا )راPع همیل!
! '( 'وسX ،تسسا Cدسش هست$ر, ی+اسمهدر, ! nسمج ی%&م هب Jل! هم*ک
3د%+S یم در, Jه اب رهوش
یت$ایZ ! )وعد .و" ره (ا تسا )راPع همیل! :د+و, یم ی&$اش Yاما
اسس+ یسسس!رع ! yا!د(ا \سس4ج د%"ام ،ددر, ا>رب یشو ! <داش <ارب هک
راسسjب mسس*@م روسس; هسسب ار هسسمیل! هک یتb! یل! 3'S 5اpما ا+ ه%ت \4ج
رسسG+د <ارسسب ! تسسسا Iاسسj" دسسOع ! yا!د(ا \سس4ج ،'S (ا دارسسم د"رب یم
یبرع رد ه%ت <ارب 8pم ،ددر, یم دیOم ا?%4ج - راcع• 2 \4ج <ارب !
دلوت - هسسOیOع 2 '( 'اسسم+ا( یتم8سسس \سس4ج <ارسسب ! - ‚رسس 2 <ارسسب !
ر$اسم ت4,(اب - ه&یO" 2 'امتاس dیمjت \4ج <ارب ! - Cریک! 2 هب !
تPیTم YاG%ه - همیZ! 2 یم ی"ام?م ! ت$ایZ ]Pس '!دب هک یتb! !
دهد - هبد•م 2 3د%تسه همیل! ا?"S همه nbا! رد هک د%+و, یم
`E‹
هH$Bو ی4+ش مکح یسسرب ،دسشاب یسس!رع \س4ج <ارسب ر,ا همیل! :
رPماسسی> 'وسسX تسسسا ]سسجا! :د"ا هتH,  Qوسسع \سسب \محرلادسسPع هسسب 
:تH, - €
h
ا41 سب
f
و
g
ل
1
!
1
J
g
£ل!
g

1
2 - †سسب{ Jه ار د%Hسو, 9+ ر,ا یتح Cدب همیل!
ی%ک 2 رPماسسی> 'وX ! 3\یUیش ت+ا!ر هب  رد هسس" درسسj" =رسست ار هسسمیل!
تسسسا ادسسی> 'ا%X ! ،FرHس رد ه" ! رtح رد ه"D )ر$اسم رد ه" ! ر?ش
رPمای> 'وX ،]جا! ه" دشاب ]حتسم هک  :تسسسا هسستH, - یسس$
f
B
1
سسیل
1
!
1
)
f
اک#
0
لا <
1
وس
f
m
°
ح
1
5
f
ام
1
لا 2 - <رG+د یعرش mح )اک( #ج امش 5ام رد
دشاب ]جا! هک تسی" 2 هسسب WاسسTتا هسسک تسا یما&; همیل! 'وX ! 3
رسسب ‚اسسیb هسسب ! ،تسا ی"ابرb هب هیPش B> دراد" 'اد%م(ای" ! \یجاتحم
3تسی" ]جا! #ی" یس!رع همیل! ،اه \4ج ! اه همیل! رG+د
رPمای> هک \+ا !  :تH, Qوع \ب \محرلادPع هب - ر,ا یتح Cدب همیل!
دشاب Jه د%Hسو, 9+ 2 رG+د اما ! 3دوش یم 'S 'دوب ]حتسم رب dمح
دسسیک•ت دروسسم یسسس!رع ت$ایسسZ ! \سس4ج C(ادسس"ا هب اه \4ج ! اه همیل!
3د%شاب یم ]حتسم هj*ب د%تسی"
'وسسX ،تسسسا د%Hسسسو, 9سس+ دراد )ردسسb هسسک یسسسک <ارسسب همیل! dbادح
رPماسسی>  6سسحج تسس%ب ]سس%+( یسسس!رع \سس4ج رد 5 9سس+ ،…رسسسمه
رارسسb .اHت"ا دروم هک <#یX ره هب د%ک یم ت+اHک ! ،داد همیل! د%Hسو,
هیHسسR هسسمیل! رد )رسسtح 'S ارسس+( درسسی, 5 اسسمر ! )!!اسسb …رسسسمه
†سسجار 5وسسb هب ا%ب ،یس!رع همیل! )وعد هب 'داد kاوج اما 3داد همیل!
:تسسسا Cدسسش dسسO" Cراسسب \+ا رد هک †یحR ˆ+داحا dیلد هب تسا ]جا!
- \م
1
g اسس?
f
ت f•
g
ی
1
*
g
$ 1 ƒ
h
م
1
سی
g
ل f!
1
یل˜
f
ی
1
عf د
/
2 - یسسس!رع \سس4ج ! هسسمیل! هسسب Bسسکره
د%ک تباجا ! د!رب 'S هب دش )وعد 2 :تسسسا CدسسمS رسسG+د یتسس+ا!ر رد ! 3
- ! Cدسسش 'ایسسTع ]سسjترم یتسار هب د%j" تباجا ار )وعد \+ا Bکره
تسسا Cدرسک 5وسسر ! اد ی"امر$ا" 2 رس,ا اسما ! 3FJ*سسم تس+ا!ر هسبD
هسس" تسسسا ]حتسسسم 'S هسسب تسسPpم ¦سسسا> دشاب یس!رع ریq <ارب همیل!
3]جا!
ی"اHEم و هH$Bو ه? نداد 'T~م |سا1 )*ا+ش
رسس+( V+ارسسش هسسک تسسسا ]حتسسسم اسس+ ]جا! ی"ام( همیل! )وعد تباجا
:دشاب دوجوم
هسس$رح dها ا+ ! 'اG+اسمه ا+ ! Cری4ع یGمه dماش )وعد هj%+ا :5!ا
ار یتعاسسمج ،هک دشاP" <ا ه"و, هب ! دشاب 'ا"S 'اد%مت!ر| ! 'اریO$ ،!ا
اسس?%ت هسسک \سس+ا اسس+ ! دسسشاب Cدرسسj" )وعد ار رG+د یتعامج ! Cدرک )وعد
رPماسسی> 'وسسX ار 'اریO$ ه" دشاب Cدرک )وعد ار 'اد%مت!ر|  Cدوسسمر$
:تسا
- &@
0
لا ر
ž
ش1 1 اه 1 اب
1

g
+
1
\
g
م
1
ا?
1
ی
g
ل
1
˜
f
یعد
g
+
/
!
1
ا?ی
g
ت f•
g
+ \
g
م
1
ا?
1
&
/
%
1
م
g
+
1
ƒ
f
م
1
سی
g
ل fو
1
ل
g
ا Y
/
ا&
1
;
1
Y
f
ا 32
- 'S (ا دسس"!ر یسم 'S هسسب هسسک ی"اسسک هک تسا <ا همیل! ،Yا&; \+رتدب
هسسب هسسک ار ی"اسسسک ! ،د"ا Cد4" )وعد 'S هب 'اریO$ ی%&+ د"ا Cدش n%م
هسسب <(اسسی" هک ار 'اد%مت!ر| ی%&+ د"!ر یم" 'ادب هک د"ا Cدرک )وعد 'S
د"ا Cدرک )وعد د"راد" 'S 2 رPماسی> ! 3J*سم ت+ا!ر هب  :تسسا هستH,
`Ev
- 'S هسب F'ادس%مت!ر|D 'اریسس هسک تسسا <ا هسمیل! ،'داد Yا&; \+رتدب
دسس"ا Cدسسش nس%م 'S (ا F'اسسجاتحمD 'اG%سسسر, ! دسس"ا Cدسسش Cد"او 32 هسسبD
3Fی"ارP; ت+ا!ر
هسسب ار یسسسک اسسTUش ا+ ! د%ک )وعد اTUش ار xUش دو هک 'S :Y!د
(اسسب ار دوسس ،ه"اسس رد Cد%هد همیل! Cا,ره اما ! 3دراد dیس, <! )وعد
تباسسجا تسا ی"اGمه )وعد ! ،د+ایب دهاو یم Bکره :د+وGب ! دراc,
3تسی" ]حتسم ا+ ]جا! 'S هب 'داد ¦سا> !
dسسpم ،دشاب Cدش )وعد ت+{ا ! را(S ]جوم هک دشاP" اK"S یسک :Yوس
رسس,ا دسشاب یمرتسحم ! ف+رسسش ! dسسZا$ xUسسش Cدش )وعد ر,ا هj%+ا
3تسی" ]حتسم ا+ ]جا! تباجا !ا <ارب د%شاب اK"S 5{ارا ! …اب!ا
kارسسش دسس%"ام ،دسسشاب هتسسشاد" دوج! <رj%م ! Q8 راک اK"S رد :Yرا?X
هسسک xسbر ! dسسهد ! (اسسس dسسیPb (ا ،]&ل ! و?ل )oS ! kاPسا ! <راو
هسسب رداb !ا هک \+ا رGم 3تسی" ]حتسم ا+ ]جا! تباجا د%شاب ا?"S ر,ا
دسسشاب 'S هب رداb ر,ا هک دشاب .رش Q8 <اهراک 'S \تشادرب ! هلا(ا
\س+ا ! ،رسj%م nس%م ! هسلا(ا ! )وسسعد تباسسجا ر;اس هسب دوش رZاح د+اب
رس,ا اسما 3دسشاب هتسشاد Jس*ع 'S هب ! دشاب Cا,S رj%م (ا هک تسا یتb!
رسس,ا ،دسس%ک nسس%م رسسj%م (ا ار ه"اUPحاسسR دسس+اب تسس$ر اK"ادب ! تس"اد یم"
رسسب \تسسس4" د%یسس4%ب ! دس"امب رس,ا ! د!ر '!ریب دو !ا د%تشاد"رب تسد
:د"!اد Cدومر$ dیلد هب 3تسا Yارح <!
﴿  ·  ±j´ [
´ ` ´ ﴾ AYا&"ا CروسD ‹‘ 3F
- \ی4%م 'املاš ! 'اراjمتس اب FادD دا+ ! رک{ (ا د&ب 2 3
Y!د (!ر رد ! ،د%سسشاب Cدرسسک )وسسعد 5!ا (!ر رد ار !ا هسسک \سس+ا :JسسK%>
3تسا C!رjم Yوس (!ر رد تباجا ! تسی" ]جا! تباجا
ار <! <ر$اسسک رسس,ا Bسس> 3دسسشاب Cدرک )وعد 'ام*سم ار !ا د+اب :J4ش
! تسسPحم راسس?šا <! )وسسعد \ت$ر+cسس> 'وX ،تسی" ]جا! دشاب Cد"او
:د+امر$ یم 'وX تس ا Yارح \+ا ! تسا <! اب یتس!د
﴿   [ 
·  
´  `· ´
´ ﴾ Aه%حتمم CروسD ` 3F
- هسسب ار 'اسستدو 'ا%مشد ! ارم 'ا%مشد د+ا Cدر!S 'ام+ا هک ی"اسک <ا
د+(روب ر?م ! دی%ک یتس!د را?šا 'ا"S اب هک د+ریGم یتس!د 2 3
﴿  [ [  [ 
´    [ 
  ﴾ AهلداKم CروسD MM 3F
- #یاتسسسر (!ر هسسب ! یلاسس&ت <اد هب هک ار یه!ر, ! Yوb یبا+ یم" وت
رد !ا 5وسر ! اد اب هک ی"اسک اب F\+ا فR! اب !D د%شاب هتشاد 'ام+ا
د"(روب یتس!د! د%%ک تPحم را?šا د%شاب تموT ! }%ج 2 3
`E‘
اب یتس!د dماش ار 'ار$اک اب یتس!د تمرح یم8سا <ام*ع (ا یt&ب
هسب #سی" ار 'ام*سسم ،'اOسسا$ اسب ی%یس4%مه ! ،دس%"اد یسم #سی" 'اOسا$
5و•سس4م <روسس| 'ایHسسس اcسسل 3دسس%"اد یسسم Yارسسح ی+ا%سسشS ! Bسس"ا رو”%م
Qاو; تساو یم ! دیسر رس دیشرلا '!راه هک دوب ه*لا تیب Qاو;
\سس+ا ! ت$ر ! درک n@b ار دو Qاو; < رو| 'ایHس هک د%ک هP&ک ه"ا
:هک Cد"او ار ه+S - ! یلاسس&ت <ادسس هب هک ار یه!ر, ! یموb یبا+ یم"
ادسس اسسب هک ی"اسک اب F\+ا فR! اب !D د%شاب هتشاد 'ام+ا #یاتسر (!ر
یتسسس!د ! د%%ک تPحم را?šا د%%ک یم تموT ! د%G%ج رد !ا 5وسر !
د"(روب 2 “Hل هب C!ر, \+ا ! 3تسا Cدرک ت+ا!ر \ی%X دار! یبا \با ! 3
ار یسسTUش یتعامج ر,ا ! 3د"ا Cدوم" 9سمت ! Cدرک 5oدتسا ه+S Yاع
دهد kاوج Cد%%ک )وعد \یل!ا هب د+اب ،د%"اوUب ی"ام?م هب ! د%%ک )وعد
5!ا ،دسس"دوب CدسسمS Jسسه اسسب 'ا,دسس%%ک )وسسعد رسس,ا ! 3در+c_ب ار !ا )وعد !
! تسسسا رتj+د#" همه (ا <د"!ا4+و ر”" (ا هک دریGب ر”" رد ار یسک
3دریGب ر”" رد ار یG+اسمه ! ه"ا یj+د#" <د&ب هPترم رد
نا+2Hه J$? ت+شاعم '?!" تا4ا+م) J$جوز J$? م2I
(ددع:م
هسسب )رسشا&م رG+دسمه اسب هسک تسسا ]سسجا! رهوسسش ! '( (ا 9سس+ ره رب
تسسسا ]سسجا! <! رسسب هسس["S هسسب تPسسس" 9سس+ رسسه ! د%شاب هتشاد Q!ر&م
! تسسیهارک راسس?šا '!دسسب ! ری•سست ! \سست$ر CرسسH; '!دسسب ،دسس%ک Yادسسbا
Cدا4, <!ر اب <رG+د 5اPb رد ار دو هHیš! 9+ ره هj*ب 3<د%+اشوا"
:دسسس+امر$ یسسسم دسسس"!اد 3دسسسهد YاسسسK"ا یلاحسسسشو ! ﴿ '
`[  `
  ﴾ ACرOب CروسD MM‘ 3F
- !D دسس"راد 'اسس"( رب 'ادرم هک د"راد 'ادرم رب ار یbوOح 'امه #ی" ا?"(
د%هد YاK"ا یjی" هب Fد+اب 2 3
،تسسسا 'S <ادا kوسسج! رد ی"اسمه درم ! '( :وOح ی"اسمه (ا دارم
هسسب تPسسس" ار یعرسسش :وسسOح تسسسا فسسšŽم '( هسسک ه"وسس, 'امه ی%&+
! ف+اسسš! هسسک تسسسا ]سسجا! #سسی" درسسم رسسب ،د%ک ادا ! )اعارم …رهوش
رد ه" تسا ادا kوج! رد ی"اسمه \+ا ! د+ام" ادا ار '( یعرش :وOح
:د+امر$ یم د"!اد 3.و"
﴿     ´ ﴾ A„اسسسس" CروسسسسD
`E 3F - دی%ک )رشا&م 'ات"ا"( اب یjی" هب 2 3
(ا Qرسس; هسسک تسا <#یX (ا <ر!د ! #یهر> ی%&م هب یjی" هب )رشا&م
تسسمح( رد ار mح ]حاR هj%+ا ! ،دد%س> یم" ار 'S ! د+S یم …دب 'S
<! هسسب ار <! mسسح <د%+اسسشوا" ! تسسهارک '!دسسب ! <(ادسس%ی" mح ]*;
،'( !د یسTUش Cاس,ره Bس> 3تسسا هتH, ار 'S ی&$اش Yاما 3ی"اسرب
یسسj+ 6ی> ار ]ش تساو ! '( !د (ا رت4یب ا+ تشاد دو Iاj" تحت
'ارG+د تبو" ! Jسb )اعارم هک تسا ]جا! <! رب د%ک <ر_س ا?"S (ا
اسسب اسس+ هسسعرb ]جوم هب د+اب ا?"S (ا یj+ (ا ار Jسb <ادتبا ! ،د%jب #ی" ار
`EE
ار تبو"! Jسb Cا,ره ! 3تسا 'S تلادع 'وX ،د%ک (اqS 'ارG+د C(اجا
\سس+ا ! د%ک )اعارم #ی" ار )ا!اسم هک تسا ]جا! <! رب درک )اعارم
هسسب راسسPتعا ! 'اسسjم هسسب راسسPتعا هک تسا رPت&م 'S رد ی+اه#یX )ا!اسم
3تسا 'ام(
اسس+ '( !د هسسک تسسسا Yارسسح دراد دد&تم 'ا"( هک یسک رب ،'اjم ر”" (ا
اسسب رسسGم دشاب ]ش 9+ ر,ا یتح دهد <اج دحا! \jسم 9+ رد ار رت4یب
! Jسسه اسسب اس?"S ی%مسشد ]جوسسم dحم 9+ رد ا?"S nمج 'وX 3ا?"S ت+اZر
3دوش یم 'امر$ (ا ی4کرس
هسسب )رسشا&م !#سج \سس+ا ! دس"راد ت4ح! ! رH%ت رG+دمه (ا اه!وه 'وX
دو ت"وjس dحم \تشاد :اOحتسا 9+ ره هک 'وX ! ،دشاب یم" یjی"
ه"و, 'امه دشاب هتشاد =ارتشا 'ارG+د اب تسی" Y(o <! رب ! دراد ار
ار ‚اسPل 9س+ هبوس" هسب هسک تسسی" Y(o <! رب Jه ‚اPل رد =ارتشا هک
3د%شو_ب
'وسسX ،تسسسا ]سسش nبات (!ر ! دراد رارb ]ش رب 'S ه+ا> ،'ام( ر”" (ا
<ارسسب ار (!ر ! Cداد رارسسb 6سسمارS ! 6+اسS <ارب ار ]ش یلا&ت <اد
اسسما ! 3تسسسا \سسی%X Yدرسسم ]*qا ! رت4یب Jjح ! ،ی,د"( †لاTم YاK"ا
]سسش ! تسسسا (!ر رد !ا تبوسس" )اسسعارم ه+ا> د%ک راک ]ش هب هک یسک
5#سس%م رد !ا 'دسمS د!رس$ <اس%Pم رسب ر$اسسم تبو" ه+ا> ! ،تسا 'S nبات
3دشاب =د"ا ا+ 'ا!ار$ ! دشاب (!ر ا+ ]ش Cاو تسا
تسسسا Yارسسح !ا رسسب تسسسا ]ش رب !ا تبو" )اعارم <ا%ب هک یسک B>
اسس+ دسسشاب (ای" ! تجاح <ارب Cاو ،دوش درا! <رG+د رب یj+ هبو" رد هک
اسس+ ! ی+oاک \ت$ر, د%"ام ،(ای" ! تجاح <ارب (!ر رد ر,ا <رS 3(ای" '!دب
<رسسG+د رسسب 'S 5اpما ! هOH" Jی*ست ا+ ! <ا ه*یس! 'دا?" ا+ ! <ا ه*یس!
3تسی" „اtb <! رب ! تسا #+اج دوش درا!
! تسسسی" …ا هبوسس" ! دراد یکا%$و ا+ د+دش <رامیب هک ی"( دروم رد !
دسس+اP" ! دوسسش درا! <! رسسب د"اوت یم ،دراد دوج! <! د#" 5ود )ر!رZ
هبوسس" هسسک <رG+د <ارب ار 'S د+اب درک ی"oو; ار 'د"ام ر,ا ! د"امب دا+(
ˆ+دح رد ! 3د"امب !ا 6ی> )دم \+ا C(اد"ا هب ! د%ک اtb دشاب یم …ا
Cر+رهوبا (ا  رPمای> هک تسا CدمS  :تH, - هتسسشاد '( !د Bسسکره
تلادسع هسب 'اس"S \سیب F:یتس+ا!ر رد !D ،دس%ک dسیم ا?"S (ا یj+ هب ! دشاب
6سس$ر; 9س+ هسک یلاسح رد دوش یم Cد"( تمایb (!ر رد !ا ،د%j" رات$ر
تسا Cدات$ا 6$ر; 9+ F:یت+ا!ر رد !D ،تسا iک 2 د!ادوبا ت+ا!ر هبD 3
رسسب ار 'S Jکاسح ! 3هتس"اد †یحR ار 'S 'اPح \با ! 3'ارG+د ! <cمرت !
3Fتسا هتس"اد \یUیش ~رش
یPسس*b ر”" (ا یل! درک )اعارم ار 'ا"S \یب )ا!اسم رهاš رد Cا,ره !
یسم" رارسسb یسس?لا Ccسساوم دروسسم ،تشاد 'ا"S (ا یj+ هب <رت4یب d+امت
،اسس?&تمت رG+د رد \ی%[مه ! تسی" ]جا! Jه .امج رد )ا!اسم ! ،دری,
)ا!اسسسم )اسسعارم #سسی" اسس?&تمت رG+د ! .امج رد هک تسا ]حتسم یل!
! درادسس" )ردسسb اسس?&تمت ! .اسسمج رد )ا!اسسم رسسب Bسسک wسسیه 'وسسX 3د%ک
Maa
)رسسtح اcسسل ،تسسسی" WاUسسشا ر!دسسOم 5د ! ]سس*b dسس+امت رد )ا!اسسسم
ه4+اع 5 رPمای> :هک تسا هتH,  درسسک یم ار 'ا"( \یب Jسb )اعارم
:تسسH, یسسم ! داد یسسم رارسسb هجوت دروم یمامت هب ار تلادع ! - J
0
سسس?
/
*

لا
1
ه1 9
/
* fم
g

1
o
1
!
1
9
/
* fسم
g
ت
1
ام
1
ی
g
$
f
ی
g
% fسم
g
*
/
ت
1
8
1
$ 1 9
/
* fم
g

1
ام
1
ی
g
$
f
ی
g
م
f
س
g
b 1 اc 1 2 3
- )ردb ! تسد رد ! Jتسه 'S 9لام \م هک یمسb تسا \+ا اد"!اد
\سسم ! تسسسا وسست 9سس*م ! رایتا ! )ردb رد هک ه["S رد ارم ! تسا \م
\jم تم8م ! 6"(رس ،Jتسی" 'S 9لام 2
رH" 9+ (ا 6یبD 3تسی" ر4ب رایتا رد هک دوب یP*b d+امت …دوTOم !
! 3هتسسس"اد †یحسسR ار 'S 'اPح \با ! Cدرک dO" ار 'S IاحR kاحRا (ا
دسس+اب Jسسسb هسسک تس"اد د+اب 3Fتسا هتس"اد J*سم ~رش هب ار 'S Jکاح
هسسX ! یتسسشو, هسسX دراد ارسسKم دادسسس"ا هسسک یسس"( ! راسسمیب '( Cراسسبرد
رد هسسک یسس"( ! تسسسا Yارسسحا ! ‚اسسH" ! zیح رد هک ی"( ! ،ی"اوUتسا
هسسک یسس"( ! تسسسا —وسس*ب هسسب Qرسس4م هسسک ی"( ! تسا را?š ! „8+ا Cدع
! دوسسش )اسسعارم اسس?"S هسسمه Cراسسبرد ،تسسسی" !ا (ا ی$و ! تسا ه"او+د
دارسم 'وسX ،دس"راد ار تبو" )اعارم ! Jسb :اOحتسا .او"ا \+ا یGمه
،دسس"راد (ای" 'S هب یGمه ! تسا تHلا ! B"• تبو" )اعارم ! Jسb (ا
'( Cراسسبرد اسسما ! ،دسسشاب nی@م '( هک تسا یتb! Jسb )اعارم \+ا !
]سسجا! Jسسه …ا هسسOH" ! تسسسی" ]جا! Jسb )اعارم C#شا" ! 6کرس
3تسی"
ا? ار یک* ه4+I ا? د*ا? دو+? +>س ه? +ه!ش هک ی:Iو
د+T? د!U
یسسم هسسعرb دو 'ارسمه 'ایم د!رب )ر$اسم هب دهاوUب رهوش Cا,ره
! ،درب یم رHس هب دو Cارمه ار !ا دمS رد هعرb (ا Yادک ره Yا" ! د"(
ه4+اع ˆ+دح 'S dیلد 5 :تH, هک تسا - رPمای>  رHسسس Cدارا Cا,ره
یسسم '!رسسیب هسسعرb اسسب 9+ ره Yا" د( یم هعرb دو 'ا"( 'ایم درک یم
درب یم دو اب ار !ا دمS 2 3F\یUیش ت+ا!ر هبD 3
kاسسه{ ! kا+ا )دم درب رHس هب دو اب ار یj+ هعرb دیb اب Cا,ره B>
~رسسش هسسب ،دسس%ک یم" 'ارPج ! اtb 'ارG+د <ارب ار اهر?ش رد تماbا !
دسTb ! تسی" دس%"ام یسم 'ار$اسسم هسک یتدم (ا 6ی> اهر?ش رد هک 'S
رPماسسی> 'وسسX 3دسس%j" تماسسbا  هسس4+اع هسسعرb دسسیb اسسب 5 هسسب دوسس اسسب ار
اtb 'ارG+د <ارب ار )دم 'S ،رHس (ا \ت4,(اب (ا د&ب ! درب )ر$اسم
<ا?تOسس4م تسسسا هسست$ر )ر$اسسسم هسسب هسسک یسس"( هک \+ا dیلد هب ! 3درj"
'اسس"( <ارسسب ار )دسسم 'S درسسم ر,ا ! ،تسا Cدرک dمحت ار رHس 'ا!ار$
3ددر, یم رت4یب د"ا هت$ر" رHس هب هک ا?"S Cر?ب د%ک اtb رG+د
+>س تدم ند+ک" ا]I )*ا+ش
دوجوم ر+( V+ارش هک ددر, یم" اtb یتb! رHس )دم هک تس"اد د+اب
:دشاب
Ma`
اسسب رسس,ا ! دوسسش \سسیی&ت هسسعرb دسسیb اب ،ر$اسم '( 'ا"S \یب یتس+اب :5!ا
دسس"ا هسست$ر" رHسسس هسسب هسسک ی"ا"( <ارب ار )دم 'S د+اب دو4" \یی&ت هعرb
3د%ک اtb
دسسشاب رسسG+د <ر?ش هب ر?ش 9+ (ا \ت$ر ،…رHس (ا دوTOم د+اP" :Y!د
یسسj+ هک تسی" ا!ر دشاب هتشاد <دTb \ی%X ر,ا ،تحایس ! ریس <ارب
اسسج هسسک اسس?"S <ارسسب ار )دم 'S د+اب درک \ی%X ر,ا ،درPب 'ارG+د '!دب ار
3د%ک 'ارPج ! اtb د"ا Cد"ام
دسسشاب هتسسشاد ار رHسسس 'S رد تماسسbا JیمسسTت ! دسسTb درسسم دسس+اP" :Yوس
ار تماسسbا )دسسم دسس+اب دسس%ک \سسی%X ر,ا o˜! ،دش هتH, 8Pb هک ه"و, 'امه
'S (ا ار رهوسسش ! دسس4UPب ار دو mح 'ارسمه (ا یj+ ر,ا ! 3د%ک اtb
5وسسPb ار 'S رسس,ا ! ،دسس%ک 5وسسPb ار 'S هک تسی" Y(o درم رب درک Qا&م
رسسبارب !د دسس+اب درم ،دوب Cداد اه!وه (ا یj+ هب ار دو mح '( 'S ! درک
3Jسb Cد%4Uب mح Jه ! …دو mح Jه د"امب !ا د#"
! دسسشاب Cدیسس4UP" 'ارسسسمه (ا ،\سسی&م یسسj+ هسسب ار دوسس mح '( ر,ا !
CاوسسUلد هسسب ار mسسح 'S دسس"اوت یم دو درم ،دشاب Cدرj" \ی&م ار یسک
هبو" '( 'S ر,ا ! ،د4UPب یj+ هب ار !ا هبو" ! دهدب ا?"S (ا یj+ هب دو
دسس+اب درم ،د%ک Vbاس ار دو mح ا+ د4UPب اه!وه همه هب ار دو mح !
ار mسسح ! هبوسس" هسسک '( 'S ! ،دسسهدب هسسمه هسسب <!اسم رو; هب ار !ا هبو"
رد !ا mسسح ! ددرسس, 'امیسس4> دسس"اوت یسسم دهاوUب تb! ره تسا Cدی4Uب
3ددر, یم رارbرب Cد%+S
م2I زا د*دج نز jح
در!Sرد دوسس Iاj" هب اد+دج ار <رG+د '( دراد '( د%X هک <درم Cا,ره
،دوسسب Cدرسسک رارسسbرب 'اسس"S <ارسسب ار Jسسسb ! تسسشاد '( !د 5اpم <ارب !
یسسم C(اسست ! دسس+دج '( د#سس" ! دسس%ک یسسم n@b ار \ی4ی> 'ا"( Jسb تبو"
رسس,ا ! دسس"ام یسسم !ا د#سس" ]سسش تHه ،دشاب C#یش!د د+دج '( ر,ا 3د"ام
<ارب ار )دم 'S ! د"ام یم !ا 6ی> ]ش هس ،دشاب Cد+د رهوش ! Cویب
B"ا 'وX 3د%%ک یم" اtb 'ارG+د  :تسا هتH, - هسسک تسسسا 'S ت%س
تسسHه ،دسسشاب هتشاد Cد+د رهوش '( ! د%ک Iاj" <ا C#یش!د '( Bکره
! 3دسس%ک یسسم )اسسعارم ار تبوسس" ! Jسسسb B_سسس دسس"ام یم !ا 6ی> ]ش
6سسی> ]سسش هس ،دشاب هتشاد رG+د 'ا"( ! د%ک yا!د(ا Cویب '( اب Cا,ره
دسس%ک یسم )اسعارم اس?"( 'S \یب ار تبو" ! Jسb B_س د"ام یم !ا 2 ! 3
:تسا هتH, هب8bوبا - هسسب ار \Uسسس \+ا B"• :هک J+و, یم JهاوUب ر,ا
رPمای>  تسا Cداد تPس" 2 تسسسا \سس+ا 'S ی%&م ! 3\یUیش ت+ا!ر هب
هسسس اسس+ ]ش تHه \+ا د+اب ! د!رب \یب (ا رهوش ! '( \یب تم4ح :هک
! تمس4ح ! د"وسش ا%سشS یبوس هسب Jسه اسب ات دشاب Jه رس ت4> ]ش
ر,ا ! 3دوش یم" \ی%X دشاب :رHتم ا?Pش 'S ر,ا ! ،د!رب 'ایم (ا Yرش
دراcسسGب دا(S ! ریUم ار !ا رهوش هک تسا ]حتسم دشاب Cویب د+دج '(
اسس+ د%ک اtb 'ارG+د <ارب هj"S '!دب د"امب !ا 6ی> ]ش هس هک \+ا \یب
اسس+ ،دسس%ک اسسtb 'ارسسG+د <ارب هj"S '!دب د"امب !ا 6ی> ]ش تHه هک \+ا
MaM
اسسtb 'ارسسG+د <ارب ار ]ش تHه 'S ! د"امب !ا 6ی> ]ش تHه هک \+ا
رPمای> هک ه"و, 'امه 3د%ک  هم*س Yا اب 5 دسس+دج '( ر,ا هک درک 'ا%X
<ارسسب ار 'S د+اب درک رایتا دو د#" ار Jه رس ت4> ]ش تHه 'د"ام
]سش تسسHه دس+دج '( راسسیتا ! kاسUت"ا '!دسب رس,ا ! 3د%ک اtb 'ارG+د
3د%ک یم اtb ار د+ا( ]ش را?X VO$ د"ام !ا 6ی>
نام+فا" و ,Gشا" نز
'اسسمر$ ! تعاسس;ا (ا '( \سست$ر '!رسسیب یسس%&م هسسب یبرع 'اب( رد (و4"
راسستH, رد ی"اسسمر$ا" ! (و4" <اه ه"ا4" '( (ا Cا,ره B> 3تسا رهوش
! راسستH, \سح هب تشاد )داع '( هک \+ا dpم ،دش راjشS رادرک رد ا+
،Jتمد رد :تH, یم د( یم ادR ار !ا رهوش تb! ره ا+ ی"اب( …و
<رادرسسک ی"امر$ا" ! 3درک رات$ر 'S Q8 ! داد ریی•ت ار تلاح \+ا یل!
oاسح ! Cدوسسب <!ر Cداسس4, رهوسسش mسح رد '( :هسسک \س+ا د%"ام <رات$ر !
،دسس%ک uارسسعا Qول•سسم )داسسع Q8رب رهوش (ا ا+ دشاب Cدش <!رشرت
،دسس%ک .اسس%تما !ا ! د"اوUب دو CاGباو ! kاوUتر هب ار !ا هک \+ا د%"ام
<اوسسOت هسسب ار !ا ! ،دوسس راتH, اب دهد د%> ار '( د+اب درم )روR \+ا رد
یسسم دسس"!اد 'وسسX 3د"اسسسرتب ی"امر$ا"دسسب ]bاوسسع (ا ! دسس%ک رسسما ادسس
:د+امر$
﴿ ´  [ © 
  ﴾ A„اس" CروسD L^ 3F - ! (و4" (ا هک ار ی"ا"( !
دی%ک تحیT" ! دیهد 'اشد%> د+راد Qو 'ا"S ی"امر$ا" 2 3
'وX ،د"#ب ار !ا د+اP" ! ،د%ک kاوUتر ! یGباوUمه =رت !ا اب 5!ا د+اP"
…(وسس> ! دوسسش 'امیسس4> ! دسس%ک هبوسست '( تحیسسT" ! د%> اب دراد 5امتحا
3در!ایب
هسسب ،د4" (و4" =رت هب رZاح ! تشاد"رب ی"امر$ا" (ا تسد '( ر,ا !
دوسسب 'S yاسستحم ،<رادرP"اسسمر$ ! تعاسس;ا هب <! 'د"ادر,رب هک <ا ه"و,
!ا اسسب یسسل! دسس%jب ار راسسک \+ا ،دباوU" !ا اب ! د%ک kاوUتر =رت !ا اب هک
(ا 6سسیب دسس+اP" درسسک \تH, \Uس =رت !ا اب ر,ا ! ،د%j" \تH, \Uس =رت
رPمای> 'وX 3د4jب 5و; (!ر هس  :تسا هتH,
- '•
1
J
h
* fس
g
م
/
سل f d0 حf +
1
o
1
g Š
h
8
1
| 1 : 1 و
g
$ 1 C
/
ا1 •
1
ر
1
K
/
?
g
+
1
2
- ار 6"ام*سسسم ردارسسب (!ر هسسس (ا 6یب هک تسی" 58ح 'ام*سم <ارب
دسس+وG" \Uسسس <! اسسب ! دسس%ک =رسست 2 ،Cدسسش =رسست xUسسش Cاسس,ره <رS 3
! روسK$ ! mسس$ اس+ 6+راcس, تعدسب ]Pسس هسب دشاب 5اوحا Cد+د%س>ا"
xUسسش <ارسسب <! اسسب \سستHG" \Uسسس \سس+ا رد ا+ ،ا?"S 5اpما ا+ 6+راjهاPت
تح*سسTم Cدسسش =رسست xUسسش <ارسسب اسس+ دشاب ی%+د تح*Tم Cد%%ک =رت
'وسسX ،تسسسی" Yارح دشاب Jه (!ر هس (ا 6یب )دم 'S ر,ا دشاب ی%+د
رPمای>  ،تHG" \Uس (!ر هس (ا 6یب 6Oی$ر !د ! 9لام \ب ]&ک اب
'( Cاسس,ره اسسما 3درسسک یسس?" 'اسس"S اسسب \سستH, \Uسسس (ا #ی" ار دو 'ارا+ !
! درسسک رارسسjت ار 'S ! ت4,رب (و4" تلاح هب Cراب!د C#شا" ! 'امر$ا"
! دسس%ک =رسست ار !ا د"اوت یم درم ،داد همادا ار 'S ! تشاد رارRا 'S رب
MaL
داHتسسسم #ی" 'S رهاš (ا ! 'S رد „ام*ع Q8 '!دب د"#ب 9تک #ی" ار !ا
ا!ر <! 'د( 9سستک اعرسسش هسسک دسسشاب یتلاسسح هسسب '( Cاسس,ره ! ،ددر, یم
هسسب دسس+اP" ! ،تسا ر+#&ت ! ]+د•ت ! <(ومS kدا <ارب 'د( 9تک 'S دشاب
داسسK+ا <! رد هک دشاب <ا ه"و, هب د+اP" ! ددر, \ی"و هک دشاب <ا ه"و,
3د"#ب <! <!ر ! Cر?X رب د+اP" \ی%[مه ! ،د(اس =8ه ار !ا ! د%ک ]یع
ی"اسسمر$ا" ! (وسس4" !#سسج رهوسسش رسسبارب رد '( ی"اب(دسسب ! <(ارد 'اسسب(
دسسشاب یسسم 'S mحتسم ! ددر, یم راjها%, 'S ]Pس هب '( یل! تسی"
یسسم تسس+{ا ! را(S ار رهوسسش dسسمع \سس+ا 'وسسX 3ددرسس, ]+د•سست ! هیPسس%ت هک
3د"اسر
OلU
( OلU تر!M ه? F-.)
n
1
سس*
1
1 D 8pم 3تسسسا \تاسسس ر!د ! 'دسس%ک یسس%&م هسسب یسسبرع 'اسسب( رد n*
یم8سا .رش I8@Rا رد ! 3دش ادج 'S (ا ! د%ک ار هماج ی%&+ Fk
1
وp 0لا
،دوسسش ادج دو '( (ا دری, یم هک یZوع ربارب رد رهوش هک تسا 'S
'Sرسسb ! 3تسسسا #+اسج nس* )روسR هسسب رهوسش ! '( ی+ادج .امجا هب !
:د+امر$ یم د"!اد 3تسا m;ا" 'S هب ف+رش <وP" ت%س ! J+رک
﴿    ` 
  ﴾ ACرOب CروسD MME 3F
- درم (اD یZوع هب ار دو '( ه["S رد تسی" یها%, رهوش ! '( رب
Fد%ک دا(S ار دو !D دهدب <ا ه+د$ !ا هب F! درUب 2 3
‚اPع \با (ا ! k رPماسسی> د#" Bیb \ب تبا| '( هک تسا CدمS  دسسمS
:8ا Cراسسبرد هک تسا <درم Bیb \ب تبا| ،<اد 5وسر <ا :تH, !
! تسسسی" :8ا دسسبD Jسسهد یم" رارb kاتع دروم ار !ا ی%+د یGتسPلد !
\سس+ا (ا تسسسا ر$اک !ا ! J"ام*سم \م هک \+ا یل! Fدراد" J%+د هب <راک
3د+S یم Yدب
رPمای>  Ÿیسس"ادر,رب <! هسسب ار !ا —اب یتسه رZاح وت ا+S :تH, <! هب
رPماسسی> 3<رS :تH, '(  <! (ا ار —اسسب 'S :تسسH, Bسسیb \سسب تباسس| هسسب
\ک هb8; 9+ ار !ا 'S ربارب رد ! ر+c_ب 32 3F<راUب ت+ا!ر هبD
هسس+ر?م Yاسسمت n* uوع هک \+ا رد تسی" یbر$ ! تسا #+اج n* B>
اسس+ هسس+ر?م 'ا#سسیم (ا رتسسمک Cاوس ،دسسشاب <رسسG+د 5اسسم ا+ 'S (ا یt&ب ا+
،دسسشاب تسس&H%م ا+ <#یX \یع ! )ا{ uوع 'S هک \+ا رد ! 'S (ا رت4یب
دسسشاب #+اسسج هسسک <#سسیX رسسه 5اسسح رسسه هسسب 3دشاب Yا! ! uرb ا+ رZاح !
هسس+S رد 'وسX دوسسش nbا! uوع n* رد هک تسا #+اج ،دوش nbا! ه+ر?م
:تسسا CدمS Yومع رو; هب - هسب هسک <#سیX رد تسسی" یهاس%, 'اس"S رسب
د%هدب ار دو <دا(S uوع ! ه+د$ ! د%4UPب رهوش 2 5اسسح رسسه هسسب 'وX
3تسا Iاj" هب هیPش ! تسا <دOع #ی" n*
OلU ^!4 )*ا+ش
Ma^
! Yوس*&م دس+اب هسسک تسسا ~رسسش دری, یم رارb n* uوع هک <#یX رد
V+ارسسش رسسG+د ! ،دسس+S kاسسسح هسسب 5اسسم یعرش ر”" (ا ! دشاب xU4م
Jی*سسست رسسب )ردb د%"ام د"ری, یم رارb uوع )8ما&م رد هک ی+اه#یX
ار تسسسا روکcسسم )8ما&م رد هک 'S ریq ! 'S رب تیjلام رارOتسا ! 'S
هسب تهاPسش ! تسسا <ا هسZ!ا&م دOع .و" 9+ n* 'وX ،دشاب اراد #ی"
3دراد ه+ر?م ! :ادR ! ه*ما&م ! nیب
دسسسا$ هک ی&* اما ! ،دشاب †یحR هک تسا ی&* <ارب V+ارش \+ا !
'( اسسب درسسم ر,ا B> ،تسی" ~رش 'S رد n* uوع 'دوب Yو*&م دشاب
'ایم هب اب ا+ دوم" n* ! درک ه&لاUم \ی&م ریq ! 5و?Kم <#یX رب دو
nسس* ارسست :دسس+وGب هسسک \سس+ا dسسpم ،دوسسم" n* ار '( <دسا$ ~رش 'در!S
dسسمح هسس%+#ه هسسک 'S رسسب ~!رسس4م ،uوسسع '8$ اسس+ ¡*Pم '8$ رب Yدوم"
رسسبارب رد ار !ا هسسک \سس+ا اسس+ ! دشاب #ی" ه*ماح '( ! ،Jهد" ار وت <رادراب
'( ا?تروR \+ا رد ،'S 5اpما ! د+ام" n* یلو?Kم 'ام( ات3333 را#ه 9+
.رش I8@Rا هب ! دوش یم ادج !ا (ا dماک رو; هب - ه%Nاب 2 ددرسس, یم
3دوش یم nbا! n* uوع !ا dpملار?م !
BسسH" 9سسلام '( هسسک تسسسا 'S n* رب ]ترتم هKیت" ! Cرم| :n* هKیت"
یسسم" …رهوسسش B> ،دهد یم <! هب ار رایتا \+ا n* ! دوش یم دو
ار !ا اددسسKم دسس"اوت یم" ! د+ام" یGباوUمه ! د%ک ت&جارم <! هب د"اوت
'S هسسب '( 'وسسX ،<! ت+اسسZر ! C(اسجا ! '{ا اسسب رسGم ددسس%Pب Iاسسj" دOع
(ا 6+وسس BسسH" 9سسلام اسست تسسسا Cداد ! Cدوسسم" 5cب ار دو 5ام ت?ج
درادسس" <! رسسب یتیjلام wیه n* (ا د&ب …رهوش B> ،دوش یس%ج ر”"
3تسی" 6+ارب یOح !
OلU +ش مکح ! دشاب ی,دعاb ! zیح 5اح رد هX تسا #+اج n* :
هسسب هسس+S رد 'وX 3دشاب Yارح هک \+ا '!دب ،'( یکا> ! ر?; 5اح رد هX
:تسا هتH, m*@م رو; - '( هسس["S رد تسسسی" یهاسس%, رهوسسش ! '( رسسب
در یم (اب رهوش (ا ار دو ! دهد یم دو <دا(S uوع 2 3
رPمای> هک 'وX !  'دوم" n* C(اجا Bیb \ب تبا| هب m*@م رو; هب
رد ا+S ،هک دوش ا+وج '( 5اح (ا ا+ د%ک mیOحت هک \+ا '!دب داد ار 6"(
<#سیX 'اس"( <ارسب ی,دعاb هک تسا Yو*&م ! تسا =ا> ا+ تسا zیح
هسستH, ی&$اسسش Yاسسما 3دری, رارb ت*Hq دروم ! دت$ا :اHتا Jک هک تسی"
ار 'S ! دراد دوسسج! 5اسسمتحا هسسک <دراوسسم رد 'درسسj" <وKتسسسج :تسسسا
رPمای> ! تسا Y8ک رد Yاع “Hل هل#%م هب ،\تشاc, )وjسم  5اوسسس
\سس+ا ! 3تسی" zیح رد ا+ تسا ی,دعاb ! zیح رد '( 'S ا+S هک درj"
mح رب ت”$احم ت*ع هب Cدش n%م zیح ! ی,دعاb تلاح رد :8; هک
Cدسسع دوسسش Cداد :8; zیح رد ر,ا 'وX 3تسا !ا هP%ج )اعارم ! '(
Cاسس,ره Bسس> 3دوسسش یسسم Cد+د 'ا+( ! ررtتم ! دماK"ا یم 5و; هب …ا
'S هسسب ! درسسک 5وPb ار دو BH" n* ی,دعاb ! zیح 5اح رد '( دو
یZار …ا Cدع )دم 'دوب ی"oو; هب هک تسا Yو*&م ،د+(ر! )رداPم
رد یسسZوع ! دسس%ک 5اسسم 5cسسب تسا رZاح '( هک \+ا C!8ع هب ! ،تسا
Mas
یNاهر هب د+دش (ای" هک تسا 'S رب ر&4م دهدب …رهوش هب n* ربارب
وسسjی" \تادسس"ا ریاسست هسسب رسسما دراوم ه"و, \+ا رد ! دراد رهوش \+ا (ا
3تسی"
F-. ه? 9زا$" ه:ف+< تر!M وا ,را?رد OلU هک ی"ز
دراد" نداد
هسسب <(اسسی" تسسسا Cدش ادج n* )روR هب ! Cدرک 5وPb ار n* هک ی"(
رهوسسش (ا dماک رو; هب n* 'امه اب 'وX ،دراد" …رهوش 'داد :8;
mسسح*م <! هسسب :8; دش ه%Nاب هک '( ! ،دوش یم ه%Nاب ! ددر, یم ادج
یسسم kاسسسح هسسب ه"اسسGیب 'وسسX ! دراد" :8; هب <(ای" رG+د ! ددر, یم"
! تسسسا Yارسسح <! هسسب …رهوسسش رسس”" nسس* (ا د&ب هک \+ا dیلد هب ،د+S
ه"اسسGیب 9سس+ دسس%"ام تسسسرد یسس%&+ ،تسسسا Yارح !ا رب <! اب 'درک )و*
:8; هسسب <(اسسی" Bسس> تسا Yارح …رهوش رب 6تو* ! ر”" هک تسا
3تسی" 'داد
F-.
یسسم یتسسb! 3تسسسا دسس%ب ! دسسیb 'دوسس4, یسس%&م هسسب یبرع 'اب( رد :8;
D :د%+و, mلا; ƒbا" دهاوUب اج ره ! Cدش اهر ! دا(S تسا <رتش ی%&+ F
3درX یم
هک یعرش Iاj" د%ب ! دیb 'دو4, <ارب تسا یما" .رش I8@Rا رد !
رد ! Y8سا (ا 6ی> “Hل \+ا ! ،دوب Cدش 58ح درم رب '( 'S ه*یس! هب
هسسب ار 'S Y8سسا ت&+رش ! دش یم 5ام&تسا ی%&م \+ا هب ی*هاج Cر!د
3تشاc, یbاب دو 5اح
! <وP" ت%س ! 'Sرb dیلد هب ،تسا .رش dمع 9+ 'داد :8; dمع !
3تما .امجا
:دسسسسس+امر$ یسسسسسم دسسسسس"!اد ﴿  ` ´ Q 
`  ´ Q `
´ ﴾ A:8; CروسD ` 3F
- YاسG%ه هسب ار 'اس"S دسیهد :8; ار 'اس"( هک دیتساو Cا,ره ،رPمای> <ا
…#سسیمS ! .اسسمج هسسک یکاسس> 5اسسح رد یسس%&+D دسسیهد :8; Cدسسع 5اPOتسسسا
Fدشاب هت$رG" )روR 'S رد یس%ج 2 رPمای> ! 3  :تسسسا هسستH, - یل
1
سسg B
1
:
f
8
1
س@
0
لا \
1
م
f
ه
f
*لا یل
1
˜
f
z
/
• 1ب
g

1
5
f
8
1
ح
1
سل
g
ا \
1
م
f
„7ی
g
ش1 2 - هسسک تسی" یل8ح wیه
دشاب د%س>ا" ! uو•Pم د"!اد د#" :8; C(اد"ا هب 32 د!ادوبا ت+ا!ر هبD
3Fتسا هتس"اد †یحR ار 'S Jکاح ! 3†یحR دا%سا اب !
F-. ی4+ش مکح
'S هسب د+دسش (اسی" رس,ا یسل! تسسا #+اسج Y8سسا ت&+رش ر”" (ا :8;
رPمای> 3دشاب یم C!رjم ! د%س>ا" دشاP"  : تسا هتH, - هسسک یسس"( ره
رسسب تس4?ب <وسسب ددر, :8; 'اهاو …رهوش (ا :8; هب yایتحا '!دب
د!ر یم" ت4?ب هب ی%&+ تسا Yارح <! 2 3
،تسا هتس"اد \سح ار 'S هک <cمرت ! هجام \با! د!ادوبا ! دمحا Yاما
3د"ا Cدرک dO" 'ابو| ˆ+دح (ا ! Cدرک i+رUت ار 'S
Ma‹
رPماسسی>!  :تسسسا Cدوسسمر$ - د#سس" 58ح \+رتد%سسس>ا" ! \سس+رت uوسس•Pم
تسسسا :8; دسس"!اد 2 ار 'S دسس"!اد یسسل! تسسسا #+اسسج ! 58ح یسس%&+D
،Q!رسس&م 5وسسb هب ! دشاب 'S هب د+دش (ای" هک \+ا رGم د"اد یم د%س>ا"
†یحسسR ار 'S هسسک Jکاسسح ! هجاسسم \با ! د!ادوبا Fتسا <رار@Zا <!راد
رمع \با (ا ار 'S تسا هتس"اد k 3د"ا Cدوم" i+رUت ! Cدرک dO"
نآ 9اه ه*ا1 و F-. ناکرا
:دراد ی+اه ه+ا> ! 'اکرا :8;
:8; ،:8; دسسTb ! تسسی" درسسKم هسسب Bسس> تسا :8; “Hل \تH, :5!ا
3دوش یم" nbا!
ار 'S دوسس هسسک دسس%ک “سسH*ت 'S هسسب <ا ه"وسس, هسسب Cدسس%هد :8; دسس+اب :Y!د
6+ادسسR ! دسس"ادرGب 'اهد رد ،:8; هم*ک هب ار 6"اب( ر,ا B> ،دو%4ب
،ددرس, یسم" nسbا! :8; دو%س4ب ار 'S دو هک د%j" د%*ب C(اد"ا 'S هب ار
#ی" (ام" یتسرد ! تحR <ارب اcل ! 3دوش یم" kوسحم Y8ک 'S 'وX
هسسب :8; ! 3دو%4ب ار 'S دو هک د"اوUب 'ا%X ار هحتا$ هک تسا ~رش
هسسک دوسسش یسسم nbا! ! تسا †یحR ت?ج 'S هب \تشو" ! تباتک )روR
هسسک یسسم8ک رد یسسل! 3ددر, یم dRاح ! دوش یم Cدیم?$ 'S (ا دوTOم
! دوسسش یسسم" dسسRاح دوسسTOم د"وسسش یسسم" xUسسش دوسس ار 'S <ادسسR
ددر, یم" Cدیم?$
`
3
¯اسسHلا 3درسسی, )روسسR xUسسش دوسس یNا%ک ا+ †+رR ¯اHلا اب د+اب :Yوس
\تسسشاد رسسب فسسbوتم ا?"ادسسب :8; 'دش nbا! هک د%تسه یšاHلا ،†+رR
<ارسسب ! د%سسشاب یم \ش!ر ! اسر :8; رد ¯اHلا دو هj*ب تسی" تی"
3د"راد" ار :8; ی%&م ریq 5امتحا ! د" ا Cدش nZ! 'S
:8; تسسی" رسسب فسسbوتم هسسک د%تسسسه یšاسسHلا ،:8; یNاسس%ک ¯اHلا اما !
رسسیq یسس%&م 5اسسمتحا 'وسسX 3دسس"راد ا?"S (ا ار :8; تی" ! دTb ! د%تسه
(ا :8; تسسی" \تشاد رب فbوتم ا?"ادب :8; .وb! ! د"راد #ی" ار :8;
3دشاب یم اه 'S
3Iارس ! ،:ار$ ! ،:8; :تسا “Hل هس ،:8; †+رR ¯اHلا
ت?ج \+ا هب ،:8; 'دش nbا! رد دراد تحارR ،:8; “Hل هک \+ا اما
یسس%&م ! هت$ا+ )ر?ش 'S ی%&م رد ! تسا Cدش رارjت 'Sرb رد دو هک
Jسسه Y8سسسا رد ! ،Cدوب Iاj" Cر, ! د%ب 'دو4, #ی" تی*هاج Cر!د رد 'S
3تسسسا Cدرسسj" Q8تا 'S رد یسسسک ! تسسسا هسست$ر راسسک هب ی%&م \یمه
:د+و, یم د"!اد ﴿  `´ · ﴾ ACرOب CروسD MME 3F
- تسا راب !د FیعرشD 'داد :8; 2 :8; 9+ B_س ! :8; 9+ ی%&+
`
'S دو هک تH, <ا ه"و, هب ار :8; “Hل ر,ا :تسا CدمS B"وت Y!د ¾اX رد r
<وb 'S 'وX دوش یم nbا! :8; هک 'S یj+ :دراد دوج! 5وb !د دی%ش یم" ار
یم" nbا! :8; هک تسا 'S Y!د 5وb ! 3تی" اب Yاوت تباتک هب :8; (ا تسا رت
'وX تسا رترهاš Y!د 5وb :تسا هتH, <!و"! 3تسی" Y8ک 'S 'وX ،دوش
'S هب ! تسا درKم دTb ! تی" Jjح رد دو%4" ار 'S Cد%+و, دو هک یم8ک
3دوش یم" nbا! :8;
Mav
راب 9+ هب هس ره ه" ،ادج ادج
M
:تسا هتH, Jه (اب ! 3 ﴿ `
´  
`  ﴾ ACرسسOب CروسسسD MM‘ 3F - :8; 'اسس"(
یکاسس> هسسس اسس+ zسسیح هسسس ات د%4jب را”ت"ا ! Fد%%ک رPR د+ابD Cدش Cداد
Fد+S رس هب 'اش Cدع !D د%%یPب 2 3
:دسسسس+امر$ یسسسسم (اسسسسب ﴿  ` [
`´  · ﴾ ACرسسOب CروسD MLv 3F - رسس,ا !
دسسی%ک یسسس%ج یj+د#" 'ا"S اب هک 'S (ا 6ی> Fار 'ات"ا"( هک د+درک CداراD
33 دیهد :8; 32 \سس+ا هسسب .رسسش ! 'Sرb رد ،Iارس ! :ار$ “Hل !د اما !
3دسس"ا Cدسسش 5ام&تسسسا :8; یسس%&م هسسب ! دسس"ا Cدسسش رارjت راب د%X ی%&م
:د+امر$ یم د"!اد
﴿     ﴾ CروسسسسD
Akا#سسسسسحا ^E ! 3F ﴿ ´ ±[
±    ﴾ CروسسسسسسسسسسسسD
Akا#سسسسسسسسسسسسسسسسسسحا M‘ 3F ! ﴿   
.  ﴾ A:8; CروسسD M \سی%X ]سیترت هسب اس?"S یس%&م هسک 3F
:تسا - اسسهر یNوسسjی" هسسب ار 'اسس"S Fدسسیهد :8; دیتساو ر,اD ار 'ات"ا"(
FتمسسRاUم ! ررسسZ '!دسسبD دی%ک دا(S ! د+(اس 2 3 - اسست دسسی+ایب 'اسس"( <ا !
33 Jهد :8; ار امش ! Jهدب امش هب ار F:8;D ه&تم 2 3
! - :8; یسسjی" هسسب ار 'اس"S یسس%&+D دسسی%ک تbراسسHم یNوسسjی" هب 'ا"S (ا ا+
Fدسسسیهدب 2 :دسسس+امر$ یسسسم Jسسسه (اسسسب ! 3 ﴿  
  j [  ﴾ A„اسسسس" CروسسسسD
`La 3F - (ا دسس"!اد د"وسسش ادسسج Jسسه (ا F:8; هبD رهوش ! '( ر,ا !
دسس"ادر, (ای" یب <رG+د (ا ار Fرهوش ! '( (اD 9+ ره دو dt$ یار$
Jسسهار$ <رسسG+د رهوسسش '( <ارب ! د"ادر, رسیم ار رG+د '( درم <اربD
د+امر$ 2 3Fدسس"ا هسست$ر راjب :8; ی%&م هب :ار$ ! Iارس ه+S \+ا رد هکD 3
رPمای> !  :8; !د (ا 'Sرسb :دسس%تH, ،دس"درک 5اوسس Yوسسس :8; (ا ار
،تسسا هستH, \Uسس ﴿  `´ · ﴾ رد Jسسه 'S :تسسH,
تسا CدمS 'Sرb ﴿  .· ´ ﴾ CروسسسD
ACرOب MME 3F - ه"ادرم"اوسسج \تاسسس اسسهر ! یNوسسjی" هب 'داد :8; ا+ 2 3
هتسسس"اد †یحسسR ار 'S 'اسس@Oلا \سسبا ! Cدرسسک تسس+ا!ر ار 'S یسس%@bرادD
3Fتسا
رسسب †+رسسR تسسلoد رسس”" (ا 'S )اOتسس4م ! :8; “سسHل هسسک تسسس"اد د+اب
اسس+ mلا; ت"• :تH, ر,ا B> ،د%تسه 'S Jjح رد 'داد :8; ƒسسO*@م !
ا+ ا+ mلا; ا+ :تH, !ا هب هj%+ا ا+ ƒO*@م یسسGمه ! دوش یم nbا! :8; ،
دسس%%j" اسس?"S (ا Jه :8; Cدارا ر,ا یتح ! د"راد :8; ی%&م رد تحارR
M
ات !د تسا تسرد 'S (ا د&ب '( هب ت&جارم هک یb8; :هک د"ا هتH, یرب r
هب \تشاد CاG" ! ه&جارم ا+ :8; !د (ا د&ب هک تسی" ات !د رب Cد!#$ا ! تسا
3دوش یم Yامت …ا Cدع هک \+ا ات تسا ت&جارم =رت ! \تاس اهر ا+ ! یNوjی"
Ma‘
تسس"• :تسH, رسس,ا ! 3دوش یم nbا! ا?"ادب :8; ƒسbراHم اس+ 9
f
ستbرا$ اس+ ،
،ƒحرسم یسسم nسسbا! :8; ! د%تسسسه :8; رد †+رR یGمه ،9
f
تحرس ا+
\سسم m
7
لاسس; ت
f
سس"• :تسسH, ر,ا ! ،دشاب Cدرj" Jه :8; تی" هX ر,ا دوش
ار وسست ،اcسسک nسسZوم یل˜ 9تحرس ا+ ،یتسه اهر ! دا(S :ا;ا (ا وت ،:ا|!
وسست (ا ،5#سس%ملا یسس$ 9
f
سستbرا$ اسس+ ،dحم 'S هب Yدرک دا(S ! Jتشاد dیس,
رد ار دوسس تحارسسR ¯اسسHلا \سس+ا ا?تروسسR \سس+ا رد ،5#سس%م رد Yدسسش ادج
یNاس%ک ¯اسHلا ! )اراسPع !#سج ! دس%هد یسم تسسد (ا 'داد :8; ی%&م
هسک دوسش یسم nسbا! ا?"ادسب :8; یتسb! ! ،دس"در, یسم kوسحم :8;
3د%ک :8; دTb ا?"S (ا Cد%+و,
'داد :8; یسس%&م ! :8; رد :و$ “Hل هس \+ا (ا ریq ی”Hل Cا,ره !
Yارسسح \سسم رسسب وت '( <ا :د%+و, یم Yدرم هک \+ا د%"ام د%ک ادی> )ر?ش
mسسح*م †+رسسR هسسب ¯اسسHلا ه"و, \+ا تb! 'S :تسا هتH, ی&$ار ،یتسه
:8; دسTb اس?"S (ا هسX رس,ا ،دوسش یسم nسbا! ا?"ادب :8; ! د"وش یم
Cدش dRاح 'S هب JهاHت ! د"راد ی%&م 'S رد 5ام&تسا هP*q 'وX د%%j"
3تسا
! دسس"راد" ار †+رR ¯اHلا Jjح ¯اHلا \+ا هک تسا Cداد †یجرت یلوتم !
'اب( رب ! 'Sرb رد هک د%تسه یšاHلا †+رR ¯اHلا 'وX ،د%تسی" †+رR
\سسی%X ¯اسسHلا ه"وسس, \سس+ا ! ،دسس"در, 5ام&تسسسا 'ا!ارسس$ ت&+رسسش '8ماسسح
هسس" د%تسسسه ه+اس%ک اس?%+ا هسک تسسا 'S †جرا :تسا هتH, <!و" ! 3د%تسی"
ه+اسس%ک د%سسشاP" رو?سس4م هسسX ! د%شاب رو?4م هX m*@م رو; هب ! †+رR
3د"ا
jلWم رد ه*ا=ک
هتسسشاد ار 'S رسسیq ! :8; 5اسسمتحا هسسک ی”Hل ره (ا تسا )راPع ه+ا%ک
ا?"S (ا هک دوش یم nbا! یNا%ک ¯اHلا اب :8; یتb! ،.امجا هب ! ،دشاب
3د"وش هتH, :8; دTb ! تی" هب ! دوش :8; دTb
kا@ \ب رمع هک تسا Cدش ت+ا!ر  هسستH, 6سس"( هسسب هسسک <درم هب
D :دوب 9سسبراq یسس*ع 9سس*Pح F - وسست یسس%&+ تسسسا وسست 'درسس,رب وسست 'امسسس+ر
<دا(S 2 (ا دوسسTOم هسسک Jسسهد یسسم Jسb 'ا?ج \+ا <اد هب ار وت :تH,
ی+ادج Cدارا <رS :تH, درم 'S Ÿتسا Cدوب ت"( 'داد :8; ه*مج \+ا
رمع 3Jتشاد ار <! (ا  یسس%&+ ،<ا هتساو هک تسا 'امه B> :تH,
3تسا Cدش nbا! وت :8;
ه4+اع (ا ! 5 'اوسس%ع هسسب هسسک یتسسb! 'اوسسج رتد هک تسا Cدش ت+ا!ر
رPماسسی> رسسب رسمه  رPماسسی> ! دسسش درا!  '( 'S ،دسسش 9سس+د#" <! هسسب
9
1

f
ه
f
*لاب
f
{ /وع / •
1
:تH, - اد رب Cا%> وت (ا 2 رPمای> 3  :تH, - )
f
c g سسع / دb 1
9
f
* fه g •
1
ب
f
یO
f
حf سل
g

1
J
h
ی”
f
&
1
ب
f
2 - هسب !رسب ،<درسب <راوس,ر#ب هسب Cاس%> یتسسار هب
وسسش mسسح*م )ا Cداو"اسس 2 رPماسسی> دوسسTOم هسسکD  هسس*مج \سس+ا (ا - هسسب
وش mح*م )ا Cداو"ا 2 هسستH, <راسسUب ار تسس+ا!ر \+اD 3Fدوب 'داد :8;
3Fتسا
MaE
ی*یلد ،دش یم nbا! :8; ،:8; تی" \تشاد '!دب یNا%ک ¯اHلا اب ر,ا
ی+ادسسج 'S (ا )دوسسTOم هسسک دهد Jسb ار درم 'S رمع )رtح تشاد"
3تسا Cدوب :8;
رPمای> هک یتb! !  Yاسسی> <! هب ! داتسر$ 9لام \ب ]&ک د#" ار یسک
:تH, 6"( هب ]&ک ،دری, Cرا%ک 6"( (ا هک داد - 9
f
* fه g •
1
ب
f
یO
f
حf سل
g
• 2 !رسسب
هسس+S ]سس&ک هبوسست 5وPb Cرابرد د"!اد 'وX ! 3وش mح*م )ا Cداو"ا هب
رPمای> ،داتسر$ !ر$  یتسسb! 'وسسX ،تادسس%ی" ی+ادج 6"( ! ]&ک \یب
:تسسH, 6"( هب ]&ک هک - 9
f
سس* fه•
1
ب
f
یO
f
حf سسسل
g
• 2 تسسشاد" :8; دسسTb 'S (ا
یNاسس%ک ¯اسسHلا ! 3درسسی, Cرا%ک !ا (ا تساو یم رPمای> \Uس ربارب هj*ب
:8; دسسTb ا?"ادسسب هسسک Yاداسسم دسس"راد ار 'S رسسیq ! :8; 5اسسمتحا 'وسسX
3دوش یم" nbا! :8; ،دو4"
F-. یCا=ک •ا>Bا
(ا :Jسسی%ک یسسم اHتکا 'S (ا یt&ب رک{ هب هک د%"ا!ار$ :8; یNا%ک ¯اHلا
“Hل ! ،'ارسمه (ا یلا ی%&+ هی* “Hل ه*مج ƒسس+رب هسسب ! <رسسب یسس%&+
“Hل ! ،تسا رسمه (ا ر!د ƒسستب هتسسسس, اسسم \سسیب ت*سسR! دسس"وی> یسس%&+
“Hل ! ،تسا ƒ*تب \Nاسب “سHل ! ،<دس"ام ا?%ت ! <درک Iاj" =رت وت ی%&+
“Hل ! ،:ار$ ! ی+ادج ی%&م هب €رح ت"• وسست رسسب یسسسک ی%&+ ،<دا(S وت
رد ! رسسیGب Cد

سسع ی%&+ <د

تعا “Hل ! 3!ا ریq ه" ! رهوش ه" دراد" ه@*س
دوسس Jحر ،9محر یNرPتسا “Hل ! 3Yا Cداد :8; ار وت 'وX …اب Cد

ع
هب !رب ی%&+ ،9
f
* fهاب
f
یO
f
حf ل• “Hل ! 3Yا Cداد :8; ار وت 'وX \ک =ا> ار
ه"وس, \س+ا 5اسpما ! ،Yا Cداد :8; ار وست 'وسX وسش mسح*م )ا Cداو"ا
،<ر
f
$
f
اس
1
! !رب ،یP
f
ه 1 {ا f ! وش '!ریب ،یج
f
ر
/
g ا
/
:د+وGب هک \+ا د%"ام ¯اHلا
،'اشو_ب ار دو ،<ر
f
ت
ž
س
1
ت
1
! ،6ک kاO" رد Cر?X ،ی& f%
Œ
O1ت
1
! ،!رب رHس هب
#سسی" ¯اسسHلا ه"و, \+ا هک ،در, ر!د ،<د
f
&
1
با f ! ،وش ر!د ! وش ادج ،ی% fی
Œ
ب
1
!
! دسسTb اسس?"S (ا Cدسس%+و, رسس,ا ! 3دسس%+S یسسم kاسح هب :8; یNا%ک ¯اHلا
،:8; تسسی" '!دسسب o˜! 3دوسسش یسسم nسسbا! ا?"ادسسب :8; دسس%ک :8; Cدارا
3دوش یم" nbا! اه 'ادب :8;
ی:=س F-. و ی:4د? F-.
یت

%سسس :8; هب ار :8; Cراومه هO$ <ام*ع (!رما هب ات Yا+¢ا J+دb (ا
:8; (ا تسسا )راسسPع یت%سسس :8; 3دسس"ا Cدرک فیRوت یتعدب :8; !
اسس?ب 5ودسسم I8@سسRا هسسب ! هت$ر, )روR <! اب یس%ج dمع هک ی"داد
ه•لاب ریq ! \تسبS هک دوش Cداد :8; یلاح رد ! ،ر?; تلاح رد تسا
3دشاP" FهسNا+D هتشc, ی,دعاb \س (ا !
dسسمع ی%&+ ا?ب 5ودم '( 'داد :8; (ا تسا )راPع ،یتعدب :8; !
اس+ zیح رد هک دهد :8; ار !ا یلاح رد ! ،هت$ر, )روR <! اب یس%ج
'S رد هسسک دشاب ی,دعاb (ا د&ب یکا> رد ا+ 'ام+ا( (ا د&ب ! ‚اH" تلاح
Cدسس4" ادسسی> <! ی%تسسسبS ! دسسشاب Cدرسسک یj+د#" ! ت&ماKم <! اب یکا>
! ه*ماسسح '( :8; ! 3دسس%"اد یسسم د%سسس>ا" ! یتعدسسب ار :8; \سس+ا 3دشاب
M`a
!د \سس+ا (ا 9+ wیه هب ه•لاب ریq :8; ! Cداتس+ا zیح (ا هک ی"( :8;
3دوش یم" فیRوت فR!
یسس"( هک تسا 'S ت%س ربارب :8; B> یتس"اد ار ]*@م \+ا هک oاح
zسیح (ا دسس&ب ،یکاس> تلاسح رد ت$ر, )روR یس%ج dمع <! اب هک ار
'وسسX 3دوسسش Cداد :8; تسی" ه*ماح ! Cد4" یس%ج یj+د#" <! اب هک
رمع \ب ه*لادPع k دوب Cداد :8; ی,دعاb ! zیح 5اح رد ار دو '(
رمع )رtح هک  رPمای> (ا 'S Cرابرد  رPماسسی> ! دوم" 5اوس  هسسب
:تH, <! - رم
/
g J
0
سس| / z
1
سسی
g
حت
1
J
0
سس| / ر
1
سس?
/
@
g
ت
1
یست

ح
1
ا?
1
j
g
س
f
م
g
ی
/
سسسل
g
J
0
سس| / ا?
1
&
g
ج
f
ار
1
ی
/
س*
g
$ 1 C
/
€ / د
0
سسس& fل
g
ا 9
1
سس*ت f$ 1 n
1
م
f
اK
1
سس«+ '
g

1
d1 سسP
g
b 1 ا?O1س*
0
;
1
„1اش1 '
g
˜
f
!
1
ا?
1
j
1
س
1
م
g

1
„1اش1 '
g

f
$ 1 ر
1
?
/
@
g
ت
1
„/اس
1
س%
Œ
لا ا?ل
1
m
1
*
0
@
1
+
/
'
g

1
ه
/
*لا ر
1
م
1

1
یت fلا 32 - تسس&جارم <! هب :وGب )رس> هب
(ا هسسj%+ا اسست دراد CاسسG" ار !ا B_سسس 3دسس"ادر,رب \تسس4+و هسسب ار !ا ! د%ک
Jسسه 'S (ا ! دسس+Sرد ی,دسسعاb 5اح هب اددKم 'S (ا د&ب ! دوش =ا> zیح
! دراد CاسسG" ار !ا ! دهد ی,د"( همادا !ا اب تساو ر,ا CاG"S ددر, =ا>
! یکاس> \س+ا رد هسک 'S (ا 6سی> دسهد ی,دس"( همادا <! اب تساوU" ر,ا
<ا Cدسسع 'S تسسسا \سس+ا دهد :8; ار !ا د%ک یس%ج یj+د#" <! اب ر?;
د"وسسش Cداد :8; 'S رد 'اسس"( هسسک تسسسا Cداد روتسد د"!اد هک 2 هسسبD 3
یسسم هسسک دراد هسس+S \سس+ا هب Cراشا ]*@م \+ا ! 3F<راUب ! J*سم ت+ا!ر
:دسس+امر$ ﴿ ` ´ ﴾ - 'اسس"(
دیهد :8; Cدع رد ار 2 رد Yo هسسک - \?تدسس&ل 2 یسس%&م هسسب - یسس$ 2 تسسسا
ی%&م هب Yo #ی" ه+S \+ا رد هک ه"و, 'امه - ی$ 2 3تسسسا ﴿ 
 ´ ´ ´
´ ﴾ A„اسسیP"ا CروسD ^v 3F - رد ار تلادسسع <!(ارسست اسسم
FJیK%سسس یسسم 'S هسسب ار 5اسسمعا !D Jسسی?" یسسم تماسسیb (!ر 2 D هسسک 3 Yوسسیل
ایOلا ƒم F D ی%&م هب ƒمایOلا Yو+ •$ ی%&م هب ار F\?تد&لD یt&ب 3تسا F
\+ا رب یرب 3د"ا Cدرک ی%&م ،دوش یم .!رش 'S (ا د&ب Cدع هک یتb!
CدسسیOع ی*Pb ˆ+دح هک ،دوش یم" nbا! یتعدب :8; :هک د%تسه CدیOع
رPمای> 'وX 3د%ک یم د

ر ار 'ا"S  kا@ رمع هب  ه*لادPع هب :تH,
:8; (ا دسس&ب هسس&جارم 'وسسX ،دسس%ک هسس&جارم <! هب هک ،Cد روتسد ! وGب
3تشاد" ی%&م ه&جارم دوب Cد4" nbا! :8; ر,ا ! ،تسا
<!ر (ا ! ی,دسسعاb 5اسسح رد ار '( هسسک تسسسا 'S ،یتعدسسب :8; اسسما !
<! یکاس> ! zسیح هسک دسشاب ی"اس"( ه*مج (ا '( 'S ! دهد :8; رایتا
\سس+ا اسس+ ،دشاP" ی&* ی%&+ دهد :8; uوع '!دب ار !ا ! ،دشاب Yو*&م
<! اسسب یکاسس> 'S رد یسسل! دسسهد :8; zیح (ا د&ب یکا> 5احرد ار !ا هک
یسسم ه*ماح هک دشاب ی"ا"( ه*مج (ا '( 'S ! دشاب Cدرک یس%ج یj+د#"
یسسم یتعدب :8; رG"ایب )oاح \+ا B> 3دشاب Cد4" هسیNS ی%&+ د"وش
:8; ،هک تسا 'S تسی" Cد+د%س> یb8; \ی%X هک \+ا تمjح 3د%شاب
ی"oوسس; <! Cدسسع )دم هک ددر, یم ]جوم '( ی,دعاb 5اح رد 'داد
! دسس+S یسسم" kاسح هب Cدع )دم !#ج zیح Yا+ا Cد"ام یbاب 'وX ددر,
3تسا '( ررZ ! 'ا+( ]جوم \+ا
M``
)روسسR یj+د#" <! اب هک ی,دعاb (ا د&ب یکا> رد '( 'داد :8; اما !
هسسک \سس+ا (ا دسس&ب تسا \jمم ،هک تسا د%س>ا" ت?ج 'S هب تسا هت$ر,
'( یهاسس, 'اس"ا 'وX 3ددر, 'امی4> درم ،تسا ه*ماح '( دش Yو*&م
\تسسسبS هسسک دسس"ادب ر,ا ! تسی" \تسبS هک دهد یم :8; ت?ج 'S هب ار
تسسسا \سسjمم ددرسس, یسسم 'امیسس4> هک تb! 'S ! دهد یم" :8; تسا
هسسک یکدوسسک ! دسسشاب هتسسشc, تسسb! ! دسسشاP" \سسjمم 'S 'ارPج ! =رادت
3ددر, یم 'ا+( راXد دوش یم دلوتم
,د=? و دازآ F-.
3تسسسا :8; هسسس 9سسلام ،#ی%ک ا+ دشاب دا(S هX دو رسمه رب دا(S درم
B"ا 'وX  رPماسسی> د#سس" هسسب <درسسم هسسک Cدرک ت+ا!ر  :تسسH, ! دسسمS
- :دسس+و, یسسم دسس"!اد هسسک Yو%ش یم \م - 333 تسسسا اسست !د :8; 2 Bسس>
رPماسسی> Ÿ'Sرسسb رد تسسساKک Yوسسس :8;  :تسسH, ﴿ [
` ±  .· ´ ﴾ CروسD
ACرOب MME 3F
- هسسب \تاس اهر ا+ ی+وjی" هب تشادهاG" ! …(اس ا+ F:8; !دD (ا د&ب
ه"ادرم 'دش ادج ! یNوjی" 32 رسسب ! هتسسس"اد †یحسسR ار 'S 'اسس@Oلا \باD
ه4+اع )رtح ! 3Fتسا Cدر!S 'اهرب ! dیلد 'S 5 ‚اPع \با ! k #ی"
'S هسسب ! هتسسس"اد Yوسسس :8; (ا )راPع ه+S رد ار 'اسحا \+ا هب †+رست
:تسا ه+S \+ا رد Yوس :8; :د"ا هتH, یt&ب ! 3د"ا Cدرک ریسHت ﴿ 
 `  `[  [ 
 ± ·   ﴾ ACرOب CروسD
MLa 3F - Fار Yوسسس :8; یسس%&+D داد :8; ار !ا F:8; !دD (ا دسس&ب ر,ا
هسسک \سس+ا اسست تسسسی" 58ح …رهوش <ارب '( ددKم Iاj" 'S (ا د&ب رG+د
'S دوسسش Yامت …ا Cدع ! دهدب 6b8; !ا !D ،د%ک رایتا <رG+د رهوش
! دسس%ک yا!د(ا !ا اب اددKم د"اوت یم تساو ر,ا …ا هیل!ا رهوش تb!
Fدد%Pب Iاj" 2 3
رPماسسی> 'وسسX 3تسسسا :8; !د 9سسلام اسس?%ت Cدسس%ب اما !  :تسسH, - :/ 8
1
;
1
'
f
ات
1
%| f د
f
P&
1
لا 2 - تسسسا :8; !د 9سسلام !ا تسسسا اسست !د Cد%ب :8; 2 Yاسسما
ی&$اش A هم*سسس Yا Cدسسش تباتک هب دOع Cد%ب هک تسا Cدرک ت+ا!ر 5 ،
تسس&جارم !ا هسسب تسسساو یم ! تH, :8; !د ار !ا ! تشاد دا(S ی"(
'اHع \ب 'امpع (ا ! ،د"ادر,رب ار !ا ! د%ک  \سسب دسس+( هسسک درسسک 5اوس
تبا|  وسست رسب :هسک دس%تH, ! دسس"داد ¦سا> <! هب !د ره 3دوب <! د#" #ی"
دسسPع د%ک یم" :ر$ ،تسا ات !د دPع :8; هک \+ا رد 3تسا Cدش Yارح
دا(S \سم lرسسم (ا د&ب :دشاب هتH, 6jلام هک \+ا ا+ دشاب QرR Cد%ب !
<دا(S هسسب mسس$وم (وسس%ه ! Cدسسش هتسسسب تباتک دOع <! اب هک \+ا ا+ دوش
Cدس%ب اس+ دا(S درسم Cاس,ره ! 3دسشاب دا(S …ا هسمی" هک \+ا ا+ دشاب Cد4"
! داد :8; راسسب هسسس دا(S ی%&+D د"داد ،د%تسه 'S 9لام هک ار یNا?b8;
(ا دسس&ب رسسG+د FتH, هb8; !د ! داد :8; راب !د Cد%ب ! درک هb8; هس
Iاسj" <! اسب اددسKم هسک تسسی" 58ح 'اس4+ارب Cدش Cداد :8; '( 'S
M`M
! ،دسس%ک رهوش رG+د یسک هب '( 'S هک \+ا رGم د%+ام" ت&جارم ا+ د%%ک
! دسسهدب 6سسb8; ! دسس%ک یGباوسسUمه ! یسسس%ج یj+د#" <! اب رهوش 'S
<! اسسب اددسسKم د%هاوUب ر,ا د%"اوت یم تb! 'S ،دسرب 'ا+ا> هب …ا Cدع
:هک تسا Cدومر$ د"!اد 'وX 3د%%ک yا!د(ا
﴿  `  `[  [
  ± ·   ﴾ 3
- yا!د(ا اددسسKم 6سس"( اب هک تسی" 58ح <! <ارب FYوس :8;D (ا د&ب
! :8; (ا دسس&ب !D دسس%ک yا!د(ا رسسG+د <رهوسسش اب هک 'S (ا د&ب رGم د%ک
Fد%ک yا!د(ا اددKم <! اب د"اوت یم Cدع „اtO"ا 2
F-. رد pا=~:سا
! Yاسسع Jسسjح 9سس+ (ا تسسسا <#سسیX 'درسسک ادسسج ! \تاد"ا '!ریب „ا%pتسا
„ا%pتسسسا ت%سسس ! 'Sرسسb رد ! 3تسسسا †یحسسR „ا%pتسسسا #ی" :8; رد 3ی*ک
! دسسهد یسسم <!ر …رامسسش ! ددسسع رد „ا%pتسسسا \+ا یها, 3تسا دوجوم
ددسسع رد „ا%pتسسسا رسس,ا 3دوسسش یسسم nسسbا! ت±ی4م ¯اHلا هب „ا%pتسا یها,
:تسا Y(o ر+( V+ارش دوج! دوش nbا!
3دتHی" ه*Rا$ ! دشاب :8; “Hل هب هتسوی> „ا%pتسا د+اب :5!ا
هسسک <#سسیX یسس%&+ ،درسسیGب رب رد ار ه%م ی%pتسم Yامت ی%pتسم د+اP" :Y!د
رتسس4یب ا+ دشاب ،تسا Cدش هتH, هک <#یX C(اد"ا هب د+اP" دوش یم ادج
رسسب رد ار هسس%م ی%pتسسسم ددسسع د+اP" Cدش ی%pتسم ددع ی%&+ ،دشاب 'S (ا
هسسس ! یتسسسه هسسb8; هس وت :د+وGب هک \+ا dpم دشاب \ی%X ر,ا ! دری,
'( ! تسسسا dسس;اب „ا%pتسا \+ا ،)ا هb8; هس رGم دوش nbا! وت :8;
:ار•تسسسا 'وسسX تسسسی" تسسسرد „ا%pتسسسا \سس+ا ! ،دوسسش یسسم هسسb8; هس
3دراد دوج! ه%م ی%pتسم
ار „ا%pتسسا تسی" ! دسTb ،:8; هب د%,وس (ا تqار$ (ا 6ی> د+اب :Yوس
یل! 3دشاP" :8; هب د%,وس 5!ا اب 'راOم تی" \+ا هX ر,ا دشاب هتشاد
رسس,ا Bسس> دسس%ک „ا%pتسسسا دسسTb ،:8; هسسب د%,وسسس (ا تسسqار$ (ا د&ب د+اP"
!د رسسGم اسس+ :8; 9سس+ رسسGم یتسسسه هb8; هس وت :تH, 6"( هب یسک
دسسشاب هتشاد Jه „ا%pتسا تی" ! دشاP" ات !د \+ا \یب <ا ه*Rا$ ! ،:8;
9سس+ درسسک „ا%pتسسسا ار یj+ ر,ا ی%&+ ،دوش یم" nbا! Cدش „ا%pتسا :8;
\سس+ا dسسpم دوش nbا! تی4م رد „ا%pتسا ر,ا اما 3دوش یم nbا! 6b8;
“سسHل رسس,ا ،دسس+د دسس+اب 3دهاوUب اد ر,ا <ا Cدش Cداد :8; وت :د+وGب هک
6"اب( رب kدا ! یG4یمه )داع ربا%ب ! تی" ! دTb '!دب ه*لا „اش '˜
'S \سستH, اب ا+ تشاد ه*لا رک{ هب =رPت دTb 'S \تH, اب ا+ هت4, <راج
Cدرسسj" دسسTb اسس+ تسا ی?لا تی4م ربا%ب اهراک Yامت هک تشاد 'S دTb
„ا%pتسسسا \سس+ا 5اوسسحا \+ا همه رد ،د(اس m*&م ی?لا تی4م هب ار <#یX
هسسب mسسی*&ت دسسTb تسسOیOح هسسب رسس,ا ! ،دوسسش یم nbا! :8; ! دراد" ری|•ت
اسسم تسسOیOح هسسب 'وسسX ،دوسسش یم" nbا! :8; دشاب هتشاد ی?لا تی4م
'اسسمه ،تسا Iاj" <اOب ! dRا ! Jی"اد یم" 'S هب ار اد تی4م دوج!
! دریمب xUش 'S 3د%ک m*&م یTUش تی4م هب ار :8; ر,ا هک ه"و,
M`L
هسسک یتیسس4م هسسب 'وسسX ،دوسسش یسسم" nسسbا! :8; دو4" هتس"اد !ا تی4م
:تسسسا CدسسمS ˆ+دسسح رد ! 3تسسسی" Jسس*ع تسسسا Cدش m*&م 'S هب :8;
- C
/
ای%

س| / ه
/
*
1
$ 1 ی%
1

1
سا!
1
m
1
*
0
;
1
!•
1
m
1
ت
1
ع•
1

1
2 - اسس+ درک دا(S ار یسک Bک ره
Cرسس?ب دوسس <ا%pتسسسا (ا دراد mسسح !ا در!S \Uسسس رد „ا%pتسا ! داد :8;
درPب 2 3
اس+ رسS اس+ 5!ا ار „ا%pتسسا دس%ک یسم" یbر$ ی?لا تی4م هب <ا%pتسا رد
:دسس+وGب هسسک \سس+ا dسسpم د+وGب Y8ک Vس! - ادسس رسس,ا یتسسسه هسسO*@م وسست
ادسس هسسک یتسسb! اسس+ دسسهاوUب ادسس Cاسس, رسسه اسس+ دهاوUب اد ر,ا ا+ ،دهاوUب
یتسه هO*@م وت دهاوUب 2 3
j$لع# F-. و یق$لع# F-.
تسسسرد #سسK%م ! یسس&@b )روسسR هسسب :8; هسسک ه"و, 'امه تس"اد د+اب
هسسک \سس+ا dسسیلد هسسب 3تسسسا تسسسرد #ی" <#یX هب mی*&ت )روR هب ،تسا
:تسا هتH, رPمای> - J
g
?
f
;
f
!
g
ر
/
سسش/ د
1
سس%
g
عf '
1
و
g
سس%
/
م
f
Ž g م
/
لا
1
2 - هسسب فسسšŽم 'اسس%مŽم
د%هد YاK"ا ار 'S د+اب ! د%تسه دو ~!رش 2 ! mتع رب یOی*&ت :8; ! 3
:دسس+وGب …ا Cد%ب هب یسک ر,ا 'وX 3دوش یم ‚ایb یOی*&ت 'درک دا(S
رد mسستع ! :8; ! ،دوسسش یسسم دا(S یتسسسه دا(S \سسم lرسسم (ا دسس&ب وسست
اسسب '( هسسک دسس+S یسسم 6ی> یها, 3د%تسه 9+د#" Jه هب Yاjحا (ا <رایسب
درادسس" تسسس!د درسسم ! د%ک یم تHلاUم …دRاOم (ا <ا Cرا> رد رهوش
یسسم ادسس 6سسی> 58ح \+رت Cد%س>ا" ار :8; )وX ،دهد :8; ار !ا هک
! mسس*&م ار !ا :8; B> ،د%ک تO$اوم !ا اب هک تسا را!دیما یل! د"اد
YاسسK"ا اسس+ دسس+S یم …دب 'S (ا هک <راک 'درک =رت هب د%ک یم ~!ر4م
Cدسسش dسسRاح درسسم دوسسTOم داد YاسسK"ا ،دهد YاK"ا دهاو یم هک <#یX
~رسسش Q8 kاسسjترا اسسب هک دراد رایتا '( )روR 'S ریq رد ! ،تسا
'وسسX ! 3تسسسا '( دوسس رسسTOم ! دهد :8; ار دو ،…رهوش یOی*&ت
،دسسش ی;رسسش رسسب mسس*&م :8; Cاسس, رسسه هک تس"اد د+اب یتس"اد ار \+ا
هسسب ار :8; 'S Cاوسس 3دوسسش 'امیسس4> ~رسسش 'S (ا دسس"اوت یسسم" xUش
هسسک \+ا د%"ام تسا Yو*&م 'S 5وTح هک د%ک ~!ر4م ! m*&م ی;رش
،دوسسش nbا! وت :8; ! یتسه هO*@م وت درک .و*; دیشرو ر,ا :د+وGب
د!رسسب 'S 5وسسTح 5اسسمتحا ! دسسشاب 5وTحلا dمتحم یOی*&ت ~رش 'S ا+
،دوش nbا! وت :8; <دش ه"ا 'S dاد ر,ا :د+وGب <! هب هک \+ا dpم
! دسسشاب :8; \م رب J%j" <راک \ی%X ا+ J%jب <راک \ی%X ر,ا :د+وGب ا+
دوسسش dسسRاح ~رسسش رسس,ا )روسسR رسسه رد ،\سس+ا ربا%ب ،دوش nbا! Jb8;
~رسسش \سس+ا (ا Cاوسس 3تسسسا :8; هسسک دوسسش یسسم dسسRاح #سسی" ~!ر4م
~رسسش هسسک \سس+ا (ا 6سسی> هسستPلا 3ددرسسG" 'امی4> ا+ ددر, 'امی4> یOی*&ت
یباوسسUمه ! یسسس%ج یسسj+د#" ! ت&ماسسKم دوش nbا! :8; ! دبا+ mOحت
اسس?"S رسسب :8; هسسک ی;رسسش ! تHسسR دوسسج! رد درم ر,ا ! ،تسی" Yارح
ددرسس, 9سسش راسسXد ! دسس%ک 9سسش ،'دسسش nسسbا! :8; ~رش ! Cدش m*&م
M`^
! ،دوسس4" nسسbا! :8; هسسک تسسسا 'S dسسRا 'وسسX 3دوش یم" nbا! :8;
3دوش ‚ایb ا?"S رب هک J%ک یم رک{ یOی*&ت :8; رد ار ی+ا?لاpم 9%+ا
` ! ،دوسسش nسسbا! تسسb8; یهاوسسUب وسست رسس,ا :دسس+و, یسسم 6"( هب <درم r
تی4م '( ر,ا B> د%ک ~رش kا@ 'امه رد ار !ا تساو ! تی4م
\سس+ا 'وX 3دوش یم" nbا! :8; تاد"ا ری•ت هب B*Kم 'S (ا ار دو
دوسسOع هسل#%م هسب ! دسس%ک یم ]*; !ا <رو$ تPqر ! d+امت ]*; ،mی*&ت
mی*&ت \+ا ا+ 3دراد" ری•ت 5امتحا ! دراد یم" رب ری•ت ! تسا )8ما&م
z+وHت <! هب :8; ! تسا '( هب :8; 'دوم" هلاوح ،'درک ~رش !
\سس+ا (ا د"اوتب هک \+ا <ارب ! ،د+S یم رد !ا تیj*م هب :8; ! دوش یم
Vbاسسس !ا (ا mسسح \+ا o˜ ! د%ک CداHتسا ا

رو$ د+اب د%jب CداHتسا تRر$
3ددر, یم
،دوسسش nسسbا! تb8; ! یتسه هO*@م یهاوUب Cا, ره وت :د+وGب ر,ا اما
Bس*Kم 'S (ا هسX رس,ا دوسش یم nbا! 6b8; دهاوUب '( Cا, ره B>
~!رسس4م ! mسس*&م ،یتHسسR ! <#سسیX هب :8; 'وX 3دشاب Cدش ادج Jه
رسه رد :دس+وGب هسک \س+ا dسpم دس%ک یسم" ت+روس$ <اtتbا هک تسا Cدش
3یتسه هO*@م وت ! دوش nbا! تb8; یهاوUب 'ام(
M یتسسH, \Uسسس یسس"8$ اسسب ا+ <دش ه"ا dاد ر,ا :د+وGب 6"( هب درم r
رسسه ! ،دوسسش یم nbا! 6b8; ا?"S (ا 9+ ره 5وTح اب ! ،دتHیب تb8;
اسسب :8; ! ددرسس, یسسم 'S هجوسستم :8; هسسب د%,وس دوش nbا! 5!ا Yادک
<وش ه"ا dاد ر,ا :د+وGب ه["ا%X یل! 3دوش یم" nbا! <رG+د تHR
<ارسسب ،دوسسش nسسbا! تسسb8; ! یتسه هO*@م وت یNوGب \Uس ی"8$ اب !
رد 5وسسد Jسسه ،دریGتروسسR تHسسR !د رسسه د+اب ،دوش nbا! :8; هک \+ا
\سسیب nسسمج <ارسسب ف@ع Qرح !ا! 'وX 3ی"8$ اب \تH, \Uسمه ! ه"ا
3تسا هی*ع Qو@&م ! Qو@&م
L ! یتسسسه هسسO*@م وسست <روUب ار اه#+وم \+ا ر,ا :د+وGب 6"( هب درم r
nسسbا! :8; ،هسس"اد 9سس+ #سسج دروUب ار اه#+وم 'S '( 'S ! ،دتHیب تb8;
dسسRاح ! تسسسا اه#+وم همه 'درو ~!ر4م ! m*&م 'وX 3دوش یم"
هسسک \سس+ا دسس%"ام ،دوسسش یم ‚ایb 'S رب 'S هیPش ! 5اpما ! ،تسا Cد4"
9سس+ #ج دروUب ار را"ا '( ! ،دتHیب تb8; <روUب ار را"ا \+ا ر,ا :د+وGب
3دوش یم" nbا! !ا :8; ،'S (ا ه"اد
^ یهدسس" رPسس \م هب ر,ا :تH, درم ! دش هتاد"ا ه"ا رد یG%س ر,ا r
'( ! ،دوسسش nسسbا! وسست :8; تسسسا هتادسس"ا ار }%سسس 'S یسسسک هسسX هک
رسس,ا ! ،دوسسش یسسم" nسسbا! !ا :8; ،تسسسا هتاد"ا ار 'S یbو*Uم :تH,
\سسjمم 'وسسX ،دوسسش یم nbا! 6b8; تسا هتاد"ا ار 'S یمدS :تH,
یمدS (ا ریq <رG+د #یX ا+ <ا هبر, ا+ دشاب هتاد"ا ار 'S اوه هک تسا
n"اسسم رد ! Cدسسش nسسbا! د%,وس \تسjش ]Pس 'وX 3دشاب هتاد"ا ار 'S
3تسا 'S Yدع dRا ! J+راد 9ش
M`s
s '( 'S ! ،دوش nbا! تb8; <د+د ار ی"8$ ر,ا :د+وGب 6"( هب درم r
ی$اک ! ،دوش یم nbا! 6b8; Cدیباو ا+ Cدرم ا+ Cد"( Cاو د+د ار !ا
3د%یP" ار !ا 'دب (ا <#یX هک تسا
‹ هسسسیک ! دتHیب تb8; <د+د(د \م (ا <#یX ر,ا :د+وGب 6"( هب درم r
یسسم" nbا! 6b8; تشادرب ار 'S (ا <رادOم '( ! ،داد <! هب 5و> <ا
یسسب درسسم ر,ا :د"ا هتH, یرب ! 3<د(د ه" ،تسا ت"ای \+ا 'وX 3دوش
ار ت"اسسی ! <د(د \سسیب :رسس$ !ا 'وسسX دوش یم nbا! :8; دشاب داوس
3د"اد یم"
v ار 'S ! دسستHیب تسسb8; Jسس"#ب Qرسسح وسست اسسب رسس,ا :د+وGب 6"( هب درم r
هسسب اسس+ 3تسا Cد( Qرح <! اب 'وX 3دوش یم nbا! 6b8; ،د%ک رارjت
Y8سسس (اسسqS رسس,ا اسس+ ،دتHیب تb8; Yدرک \Uس (اqS وت اب ر,ا :د+وGب <!
درسسک Y8سسس هسسب (اسسqS اسس+ ! درسسک Y8ک هسسب (اسسqS '( ! ،دتHیب تb8; Yدرک
هک د%jش یم …د%,وس ! دت$ا یم 6b8; یتb! ! ،دت$ا یم" 6b8;
3د%ک Y8س (اqS ا+ د%ک \Uس (اqS <! اب
‘ <روسسU" \سسم 6سسی> ار اcسسq ! ه"احPسسR وسست ر, :تH, <رG+د هب <درم r
Jسسه یتدسسم (ا دسس&ب دسس%X ره دروUب اcq <! د#" درم 'S ،دتHیب J"( :8;
رسس,ا ! ،د%jسسش یسسم" …د%,وسسس ! دوسسش یسسم" nسسbا! 6سس"( :8; دسسشاب
nسسbا! :8; درک .ا%تما !ا ! دروUب اcq <! اب 8&$ هک دشاب \+ا …دTb
3دوش یم
E ،یتسسسه هO*@م وت یش!رH" ار ا?qرم \+ا ر,ا :تH, 6"( هب <درم r
اسس?"S همه …!ر$ 'وX ،دوش یم nbا! '( :8; دریمب ا?qرم (ا یj+ !
Cدسسش †ب{ 'S اب ار رG+د <ا?qرم ! درPب رس ار یj+ ر,ا ! ،تسا رc&تم
3دوش یم" nbا! 6b8; دش!رHب
`a '( 'S ! دتHیب تb8; یشاP" C(!ر ادر$ ر,ا :تH, 6"( هب <درم r
3تسسسا Q8 رسسی ا+ دوش یم nbا! 6b8; ا+S هک \+ا رد ،دوش Cدعاb
د%"ام دوش یم" nbا! :د"ا هتH, یرب ! ،دوش یم nbا! :د"ا هتH, یرب
3دشاب Cارکا دروم هک یسک
`` دسستHیب تb8; Y(اس \یGم4 ار وت ر,ا :د+وGب 6"( هب <درم ر,ا r
<ارسسب 'د( \سس+ا هسسX رسس,ا دسست$ا یسسم :8; ،د"#ب ار '( 'S رس> B_س !
ار !ا دسس"اوت یسسم ،'د( 'S 5اسسح رسسه هسسب 'وسسX 3دسسشاب ]+د•سست ! تسسیبرت
3د%ک \یGم4
`M تسسb8; Yوسسش ه%سر, Yا ه"ا رد <(!ر ر,ا :د+وGب 6"( هب ر,ا ! r
3دت$ا یم" 6b8; <راد C(!ر ر|ا رد یG%سر, اب ،دتHیب
`L Cر?X ر,ا ا+ یشاP" رتاP+( Cام (ا وت ر,ا :د+وGب 6"( هب <درم ر,ا r
'وسX 3دسست$ا یسم" :8; ،دوسش nسbا! تسسb8; دسشاP" رتاسP+( Cاسم (ا )ا
:تسا هتH, د"!اد
﴿ ´ `   
´· ﴾ A\سسیت CروسسسD ^ 3F - ! تماسb \+رتس?ب رد ار 'اسس"ا اسم
J+ا Cد+ر$S )روR 2 3
M`‹
`^ !د ره ت+!وه ! وت ،یت$ایب zیح رد ر,ا :تH, 6"( هب <درم ر,ا r
Cدسسعاb 9سس%+ا :تسسH, '( ! ،دسستHیب امسسش <!د ره :8; ! دیتسه هO*@م
یم nbا! '( 'S :8; ،درک ]+cjت ار !ا درم ! Yدات$ا zیح رد ! Yدش
3تسا J?تم !ا 'وX ،†یحR 5وb ربا%ب <! <!وه :8; ه" دوش
dاک" زا ;$1 نداد F-.
\سستH, YاسسG%ه تسسسا :8; dسسحم رسسب تسس+o! ،:8; 'دسسش nbا! ~رش
(وسس%ه هسسک یسسسک :8; Bسس> 3تb! 'S رد تیج!( <رارbرب ی%&+ ،:8;
،دسسشاب #K%م! ی&@b )روR هب Cاو تسی" †یحR تسا Cد4" رهوش
)روسسR هسسب اسس+ ،یتسسسه هسسO*@م وسست :دسس+وGب ه"اسسGیب ی"( هب هک \+ا د%"ام
وت اب Cا, ره :د+وGب ه"اGیب '( هب هک \+ا د%"ام ،دشاب ~!ر4م ! یOی*&ت
\Uسسس ،'S dسسیلد ! 3دسست$ا یسسم" :8; \سس+ا 3دسستHیب تسسb8; Yدرک yا!د(ا
رPمای>  :تسسH, هسسک تسا - 9
/
سس* fم
g
+
1
امسسسی
g
$
f
o

˜
f
: 1 8سسس;
1
o 2 3 - :8; یتسسb!
دشاب 'S 9لام xUش تb! 'S رد هک تسا †یحR 2 رسسH" 9سس+ (ا 6یبD 3
'S دا%سسسا :تسسسا هسستH, Jکاسسح ! 3تسسسا Cدرک ت+ا!ر ار 'S ،kاحRا (ا
\+رتوسسjی" :هک تسا هتH, ! هتس"اد \سح ار 'S <cمرت ! 3تسا †یحR
:Yدیسسسر> <راسسUب (ا ! 3Fتسسسا Cدش ت+ا!ر Cراب \+ا رد هک تسا <#یX
:تسسH, !ا ،Iاسسj" (ا 6سسی> 'داد :8; Cراسسبرد تسا رت †یحR <#یX هX
:تسا Cدش ت+ا!ر هک …دج (ا ! …رد> (ا ]ی&ش \ب !رمع ˆ+دح - o
1
I
f
اjس%
Œ
لاد
1
س&
g
ب
1
o

˜
f
: 1 8
1
;
1
2 3 - Iاسسj" (ا دسس&ب رGم تسی" :8; 2 یتسسb! یسس%&+ 3
3دشاب Cدش 'S 9لام Iاj" اب هک دهدب :8; د"اوت یم یسک
یH" OIاو و '2$" +T:عم +ش +x" زا cک راEQ F-.
د!ش
دروم هک یسک ! ،Cدیباو ! ،ه"او+د ! ،=دوک :(ا د%تراPع Bک را?X \+ا
هسستH, dسسیلد هسسب ،5!ا رH" هس Cرابرد اما 3تسا Cدش nbا! راPجا ! Cارکا
:رPمای> - ی
Œ
P
f
سT
f
لا \
f
سع 1 !
1

1
O
f
ی
g
ت
1
سسس+
1
یسست

ح
1
J
f
N fاس%

لا \
f
سع 1 :ƒ
h
س| 18| 1 \ع 1 J
/
*
1
O1لا n
1
$
f
ر
/
dO
f
&
g
+
1
یت

ح
1
'
f
و
/
%K
g
م
1
لا \
f
ع 1 !
1
J
1
* fت
1
ح
g
¥+ یت

ح
1
2 3 - هتسسشادرب فسسی*jت Bک هس (ا
،دوسسش ¡لاسسب هک \+ا ات =دوک (ا ! ،دوش رادیب هک \+ا ات Cدیباو (ا :Cدش
ددر,رب dOع رس هک \+ا ات ه"او+د (ا ! 2 ار 'S هسسک <cسسمرت ! د!اد وسسباD 3
هسسک یسسسک Cراسسبرد اسسما ! 3Fدسس"ا Cدرسسک iسس+رUت ار 'S تسا هتس"اد \سح
رPماسسی> ،تسسسا Cدسسش روسسPKم  :تسسسا هسستH, - یسس$
f
: 1 اسستعf o
1
!
1
: 1 8
1
;
1
o
1
:
h
8
1
q
1
2 3 - ! راسسPجا 5اسسح رد Cدرسسب ! Cد%ب 'درک دا(S ! رسمه 'داد :8;
تسی" تسرد Cارکا 2 هتH, هک Jکاح ! 3هجام \با ! د!اد وبا ت+ا!ر هبD 3
:<اسسج هسسب ˆ+دسسح رد Jکاسسح ! هجام \با ! 3تسا J*سم ~رش رب :تسا
- :8qا ،:8q 2 هسسب F:8qاD هسسم*ک ! 3Fتسسسا Cدسسش “Hح 'S ! ،د"ا هتH,
رPمای> ! ،تسا راPجا ! Cارکا ی%&م  :تسا هتH, - یسسشومار$ ! ا@
تسسما 5اسسح هسسس \سس+ا رد ی%&+ 3تسا Cدش هتشادرب \م تما (ا راPجا !
د%تسی" ف*jم \م 2 Jکاسسح ! 3'اسسPح \با †یحTت ! هجام \با ت+ا!ر هبD 3
3Fدراد ار J*سم! <راUب ~رش ˆ+دح \+ا :تسا هتH, هک
M`v
هسسب رداسb ! ]لاسسq Cدسس%%ک Cارسسکا هسک تسسسا ~رش ،Cارکا رد تس"اد د+اب
هسسب ا+ ،د%ک 5امعا )ردb Cر
1
jم رب د"اوتب ! دشاب دو د+د?ت 'درک ی*مع
<! رسسب هسسک یس,ریX ! هسسP*q اسسب ا+ ،دراد <! رب هک یعرش ت+o! ه@سا!
روسسPKم ! Cرسسjم هسسک تسسسا ~رسسش 3<! هب دو 'ا!ار$ YوKه اب ا+ دراد
<! (ا دسس"اوت" ! دسسشاب Cدسس%%ک راPجا 'د"ار ! n$د (ا 'اوتا" ! #جاع ،Cدش
<! \سسš رسسب ! ،دسسP*; یسسر داسس+ر$ 'ارG+د (ا ا+ د%ک تم!اOم ا+ د#+رGب
د(ر! .اسس%تما ،تسسسا Cدسسش Cارسسکا 'S رب هک <#یX (ا ر,ا هک ددر, ]لاq
دوسسش رهاسسš <#یX ! دسر یم <! هب تسا Cدش د+د?ت 'S هب هک <#یX
\سس+ا د%"ام ،دوش یم nbا! <! :8; ،د%ک تلoد <! رایتا \تشاد رب هک
:8; 9سس+ !ا ! ،هسسb8; هسسس دهد :8; ار 6"( هک د%ک روPKم ار !ا هک
روسسPKم ار !ا رسس,ا \سسی%[مه ! ،دوسسش یسسم nbا! :8; )روR \+ا رد داد
¯اسسHلا هسسب !ا ! دسسهد :8; ار 6سس"( ،:8; †+رسسR ¯اسسHلا هسسب هک د"درک
راسسیتا هسسک تسسسا ادسسی> 'وسسX 3دوسسش یسسم nbا! 6b8; ،داد :8; ه+ا%ک
یسسم" اسسهر ار وسست :دسس%تH, ! د%تسسشاد CاG" ار !ا 'اد(د ر,ا ! 3تسا هتشاد
دسس%ک و,(اسسب ار ارجاسسم \سس+ا هسسک <روسسUب :8; هسسب د%,وسسس هک \+ا ات Jی%ک
روسسPKم :8; هسسب د%,وسسس رب ار !ا 'اد(د 'وX ،دوش یم" nbا! 6b8;
! د+دش 'د( 9تک ! 'د+رب ! \ت4ک هب د+د?ت اب 'دوم" Cارکا ! د"ا Cدرک
یسم dسRاح <! 5اسم 'درسک فسس*ت ! \سست$ر, ! )دسسم د%*ب 'درک ی"اد"(
:8; دوسسش یسسم" nسسbا! kاوسس رد xUسسش :8; هسسک ه"وسس, 'امه 3دوش
nسسbا! #ی" تسا Cدش یشومار$ ! 'ایس" راXد ! Cدش …و?یب هک یسک
3دوش یم"
ادسس&ب ! داد :8; \سسی&م )روسسR هب ار …رسمه !د (ا یj+ یسک ر,ا !
! \سست$ر, Cرسس?ب تسسسا Yارسسح <! رب ،تسا یj+ Yادک هک درک …ومار$
:تسسH, اسس?"S (ا یسسj+ ر,ا ! ،د+S …دا+ هب هک \+ا ات ،ا?"S <!د ره (ا nتمت
\سسم هسسک دوسسش یسسم" 5وPb <! Qرح ،Yا Cدش Cداد :8; هک Jتسه \م
!ا هسسک دروسسUب د%,وس هک د%%ک یم هPلا@م !ا (ا هj*ب ،Yا Cدرک …ومار$
'( ،دسس4" 'دروسس د%,وسسس هسسب رسسZاح درسسم رسس,ا 3تسسسا Cدادسس" :8; ار
! ،دوسسش یم :8; .وb! هب Jjح ! ،تسا Cدوب !ا هک درو یم د%,وس
،دوسسب Cدرj" دTb \ی&م )روR هب ار !د 'S (ا یj+ J?Pم )روR هب ر,ا
راسسیتا هب !ا ! ،دوش یم nbا! \ی&م ریq )روR هب !د 'S (ا یj+ :8;
3د%ک \ی&م ار یj+ د"اوت یم دو
دوسس راسسیتا هب یسک ی%&+ ،6+و د!دح (ا (!اKتم تسم تس"اد د+اب
! 3تسسسا فسس*jم 'وسسX ،دوسسش یسسم nسسbا! 6سسb8; تسا Cدرو kارش
هسسک \+ا '!دب د%ک d+ا( ار 6*Oع هک دروUب ار ی+ا!د هک یسک \ی%[مه
Jسسه 'وسسX 3دوسسش یسسم nسسbا! 6سسb8; #ی" دشاب ا!د 'S 'درو هب <(ای"
:د"ا هتH, یرب ! 3د"راد =ارتشا <د&ت \+ا رد ا!د Cد"رو Jه ! تسم
ار ه"اوسس+د ! 'وسس%Kم Jسسjح !د رسسه 'وX دوش یم" nbا! Yادک wیه :8;
هسسک تسا dOع ،فی*jت V+ارش ه*مج (ا ! د%شاب یم dOع دbا$ ! د"راد
3د"راد" ار 'S
M`‘
JCا? F-. و یعجر F-. N'سا !" ود F-.
Nیعجر F-.
ر هم*ک ،ƒ&ج رد ! 3تسسسا 'درسسک .وسسجر راسسب 9سس+ یسس%&م هسسب „ار †سست$ هب
! \Nاسسب 6سسb8; هسسک ار Cدش Cداد :8; '( هک تسا 'S .رش I8@Rا
Iاسسj" رسس+( هسسب تسسسا Cدیسسسر" 'اسس+ا> هسسب …ا Cدع ! تسا Cد4" ی&@b
Cدسس4" Yاسسمت …ا Cدسسع هسسک \Nاسسب رسسیq :8; رد ی%&+ ،د%"ادر,رب 6+و
3تسا
Iاسسj" رسس+( هسسب Cراسسبرد !ا ! '( هب 'درک .وجر (اوج :8; یعرش dیلد
3تسسسا یم8سا تما .امجا ! ،<وP" ت%س ! ،J+رک 'Sرb 'در!S رد دو
:د+امر$ یم د"!اد
﴿ ´    ﴾ CروسD
ACرOب MM‘ 3F
- 'اسس"S هسسک دسس"راد :اOحتسا رت4یب 'ا4"ارهوش F\Nاب ریq :8; (اD د&ب
د%"ادر,رب Fدو Iاj" ر+( هبD ار 2 هم*ک 3 - در 2 تسس&جر یسس%&م هسسب هسس+S رد
:د+امر$ یم د"!اد (اب ! 3تسا
﴿  ` ´ Q  `
 ´ Q ` ´
 ´ ﴾ A:8; CروسD ` 3F - ره ،رPمای> <ا
رد یسس%&+D ،Cدسسع رد ار 'اسس"S دسسیهد :8; ار FدوسسD 'اسس"( دیتسسساو Cاسس,
! دسسی%ک “سسHح ار Cدسسع ! دسسیهد :8; Fدسس+ا Cدرسسj" یسسj+د#" هسسک <رسس?;
Fدی%ک ت&جارم 'ا"S هب Cدع (ا تqار$ (ا 6ی> اتD د+رام4ب 2 3
رPمای> !  رمع \ب ه*لادPع 'اتساد رد k :تH, - هسسب \سسک رسسما <! هسسب
دسس"ادر,رب 6+وسس Iاسسj" هسسب ار !ا ! دسس%ک تسس&جارم <! 2 \سسبرمع (ا ! 3
kا@  :هک تسا Cدش ت+ا!ر - رPمای>  :8; ار <! رتسسد هTHح
دسس"ادر,رب 6+وسس Iاسسj" ر+( هب ار !ا B_س ،داد 2 ! یNاسسس" ! د!ادوسسباD 3
~رسسش رسسبارب :تسسسا هسستH, Jکاسسح ! 3دسس"ا Cدرسسک تسس+ا!ر ار 'S هجام \با
3Fتسا †یحR \یUیش
6"( Cد%ب ا+ ،درک هb8; !د ا+ درک هb8; 9+ ار 6"( ،دا(S درم Cا, ره
'!دسسب !د رسسه ! درسسک هسسb8; 9سس+ ،5ود ! یس%ج dمع YاK"ا (ا د&ب ار
هسسب Cدع <اtO"ا (ا 6ی> د%"اوت یم د"دوب Cداد YاK"ا ار dمع \+ا uوع
هسسب <! 'دسس"ادر,رب ! ت&جر یتسرد ! تحR <ارب ! ،د%%ک ه&جارم <!
یسسل! ،†یحسسR 5وسسb هسسب اسس%ب تسسسی" ~رش \ت$ر, Cاو, ! ،\ت4+و Iاj"
\ست$ر, Cاوس, :دس+و, یسم ی&$اسش Yاسما ! 3درسیGب Cاوس, هک تسا ت%س
:یلا&ت د"!اد 5وb رهاš dیلد هب 3تسا ]جا!
﴿   ´·
± [ ﴾ A:8; CروسD M 3F
- ار 'اتدو (ا 5داع رH" !د د+ریGب Cاو, هب ! 2 3
M`E
رسسب هسسک تسسسا Cدرسسک رسسما د"!اد ! ،تسا Iاj" د%"ام ت&جر هک 'وX !
…رسسسمه C(اسسجا ! ت+اسسZر '!دسسب دراد mح رهوش ! د"ریGب Cاو, Iاj"
3د"ادر,رب 6+و Iاj" هب ار !ا ! د%ک ت&جارم
دور یم راک? 'عجر 9ا+? هک 9ا ه}$M
رسسب :8; dسسpم درسسی, یم )روR ت&جارم ! ت&جر 'S هب هک <ا ه•یR
:دسس+وGب هک \+ا د%"ام ،†+رR <اه ه•یR 3دشاب یم ه+ا%ک ! †+رR .و" !د
اسس+ 3Yدرسسک تسس&جارم وسست هسسب ! Jسس"ادر,رب دوسس Iاسسj" هسسب ار وسست ،9
f
سست
/

1
ار
1
ا+ ،Jتشاد CاG" ار وت ،9
f
ت
/

1
م• ا+ ،J"ادر,رب دو Iاj" هب ار وت ،9
f
ت
/

1
ر•
1
ت
/
سس&ج
1
ار
1
اسس+ ،Jسس"ادر,رب دوسس 6ی> ! Yدوم" در دو هب ار وت ،ی
0
ل
1
˜
f
9
f
ت
/
دد
1
ر
1
دوس د#س" ار Yرسسمه ،ی
0
ل
1
˜
f
ا?
1
ت
ž
دد
1
ر
1
ا+ ،Yدرک ه&جارم Yرسمه هب ،یت fج
1
!(
1
اسسما ! 3دسس%ک ه$اسسZا 'S هب ار ،ی
0
ل
1
˜
f
د+اب درPب راjب د

ر ه•یR ر,ا 3J"ادر,رب
،J"ادر,رب دو رب ار وت 'دوب 58ح ،9
f
*

ح
1
)
ž
دع 1 •
1
:د%"ام ی+ا%ک <اه ه•یR
yا!د(ا وسست اسسب ،9
f
سست
/
ج!
0
#
1
ت
1
،Jتسسشادرب ار وسست 'دوسسب Yارسسح ،9
f
سسم
1

f
حت
1
ت
/
&$ 1ر
1
(ا 6ی> یس%ج …#یمS ! تبراOم ! یس%ج dمع YاK"ا اب ت&جر 3Yدرک
تس&جارم تسی" Cا, ره )و?ش اب )رشاPم ! 'دیسوب اب ! ،Cدع <اtO"ا
#سیX دس%X تس&جر تحسR <ارب 3دری, یم )روR #ی" دشاب هتشاد 'S (ا
:تسا ~رش
Bسس> 3دسسشاب Cدسس4" Yامت Cدع هک ی%&م \+ا هب ،Cدع رد '( 'د"ام :5!ا
dسسماک ی+ادسسج ! ددرسس, یسسم ه%Nاسسب :8; دوب Cدش یtO%م …ا Cدع ر,ا
3دوش یم )و$ ! تسی" تسرد ت&جر ! ددر, یم
ار <! <رسسسمه تی*باسسb ! ،دسسشاب رهوسسش رسسب 'دوب 58ح dباb '( :Y!د
دسسترم رهوسسش اسس+ ،تسس4,رب 'د (ا ! دش دترم '( ر,ا B> 3دشاب هتشاد
تسسس"اد دسس+اب 3تسسسی" تسرد ت&جر رG+د ت4,رب Y8سا \+د (ا ! دش
mسس*&ت :8; ،!ا هسسب هسسک تسا <رسمه تسا Cدش ت&جر !ا هب هک ی"(
! nس* ! دسشاب هت$ای" 'ا+ا> …ا Cدع ! دشاب Cدع رد هک Yادام دری, یم
3تسا تسرد <! را?š ! „8+ا
Nنز ,د"اH$Iا? F-.
<رسسG+د Bسسک اسسب '( \سس+ (ا 6سسی> ددسس%ب Iاj" دOع ا

ددKم ار '( درم ر,ا
!ا ! Cدادسس" YاسسK"ا یسسس%ج dمع <! اب Y!د رهوش ! ،دشاب Cدرک yا!د(ا
رهوسسش ا+ دد%ب Iاj" دOع <! اب ا

ددKم 5!ا رهوش ! ،دشاب Cداد :8; ار
! Cداد :8; ار !ا CاسسG"S دسسشاب Cداد YاسسK"ا یسسس%ج dسسمع <! اسسب Y!د
هسسب '( ا?تروسسR \سس+ا هسسمه رد ،دسس%ک yا!د(ا 5!ا رهوسسش اب '( 'S ا

ددKم
! ،تسسسا هتشاد هک یb8; داد&ت 'امه اب ددر, یم رب دو رهوش Iاj"
دسسش 'اسسیب هسسک )روسسR 'S هسسب <رسسG+د اسسب هX ! !ا اب هX <! Y!د yا!د(ا
(ا تسسسا Cدسسش تسس+ا!ر 'وسسX 3درسسب یسسم" \یب (ا ار ی*Pb <ا?b8; داد&ت
kا@ \برمع  !د ار 6سس"( هک یسک Cرابرد :دش Cدیسر> <! (ا هک
<رسسG+د xUسسش اسسب ! Cدیسسسر 'اسس+ا> هسسب …ا Cدسسع ! تسسسا Cدرک هb8;
! ،Cدسسش ادسسج !ا (ا ! Cداد :8; ار <! #سسی" Y!د رهوش ! ،Cدرک yا!د(ا
رسسمع ،دسس%ک یسسم yا!د(ا <! اسسب ا

ددKم 5!ا رهوش  د#سس" '( 'S :تسسH,
MMa
9+ (ا 6یب ! ،تسا هb8; !د ی%&+ ،تسا 5!ا 5اح هب دو 5!ا رهوش
!ا د"اوت یم" رG+د ،داد 6b8; Yوس راب هک Yادام ! دراد" <! رب :8;
xUسسش اسسب yا!د(ا ! dسس*حم دوسسج! اسسب رسسGم د"ادر, رب 6+و Iاj" هب ار
! ]لاسس@یبا \سسب یسس*ع (ا ]*@م \+ا ! 3<! 'داد :8; (ا B> ! <رG+د
رسسمع \سسب ه*لادسسPع ! {اسس&م ! د+(  ! 3تسسسا Cدسسش تسس+ا!ر #سسی" €دسسیPع
ی"ام*سلا 3د"ا هتH, \ی%X #ی" <رTب \سح ! ]یسملا \ب دی&س !
NJCا? F-.
\Nاب :8; ! ،9Xوک \Nاب :8; :دوش یم JیسOت .و" !د هب \Nاب :8;
3lر#ب ! dماک ی+ادج ! 9Xوک ی+ادج ی%&+ lر#ب
\Q!ک ی*ادج و JCا? F-. اما و N
(ا دسس&ب اسس+ یس%ج ت&ماKم ! 5ود (ا 6ی> '( هک \+ا (ا تسا )راPع
:8; )روR هب \Nاب :8; ~رش ! 3دوش nbا! !ا :8; ،uوع رب ،'S
،Cدسس%ب هسسb8; !د ! ،دا(S ه"ا, هس :8; dمjم هک تسا 'S 9Xوک \Nاب
\سس+ا Jسسjح ! 3دراد ار ی;رش \ی%X 9Xوک \Nاب :8; .امجا هب ! دشاP"
ت+اسZر ! C(اسجا اسب هسک تسسا 58ح …رهوش <ارب هک تسا 'S :8;
رد دوسس Iاسسj" دسسOع هسسب ار !ا ا

ددKم <د+دج ه+ر?م ! د+دج دOع اب 6"(
3در!S
NwرG? JCا? F-. اما و
دا(S درسسم رسس,ا دسسشاب Cدرسسک هسسb8; هسسس ار !ا …رهوش هک تسا ی"(
\+ا Cاو ! دشاب Cدرک هb8; !د ار !ا دشاب دPع …رهوش ر,ا ! ،دشاب
\سس+ا Cاوسس ! 3دسسشاب Iاسسj" 9+ (ا رت4یب ا+ Iاj" 9+ هب m*&تم هb8; هس
رتسس4یب رد ! “سسHل 9سس+ (ا رت4یب هب ا+ “Hل 9+ اب ! CراPj+ هب هb8; هس
3دشاب Cدش nbا! راب 9+ (ا
yا!د(ا !ا اب ا

ددKم تسی" 58ح …رهوش <ارب هک تسا \+ا 'S Jjح !
! د%ک yا!د(ا <رG+د xUش اب هک 'S (ا د&ب رGم ،د+ام" دOع ار !ا ! د%ک
دهد YاK"ا یس%ج dمع !ا اب Y!د رهوش (ا دسس&ب ! ،ی&یPسس; <ارKم (ا !
یسسم 6سسل!ا رهوسسش تسسb! 'S ددر, Yامت …ا Cدع ! دهد :8; ار !ا 'ا
دسس"!اد 'وسسX 3دسس%ک yا!د(ا <! اب ا

ددKم \ی$ر; d+امت )روR رد د"اوت
:تسا Cدومر$
﴿  `´ · ﴾ ACرOب CروسD MLa 3F - د&ب هک یb8;D
رسس,ا 'S (ا Bسس> 3333 تسسسا راب !د Fتسا #+اج ددKم دOع ا+ .وجر 'S (ا
هسسک \سس+ا رسسGم تسی" 58ح !ا <ارب رG+د داد FYوسD :8; ار 6"( درم
دسس%ک Iاسسj" !ا اب ! د%ک رایتا 6ل!ا رهوش (ا ریq <رG+د رهوش 2 دارسسم 3
3دسس%ک یسسس%ج یسسj+د#" ! ت&ماسسKم <! اب هک تسا 'S <رG+د اب Iاj" (ا
6ل!ا رهوش اب !ا ددKم Iاj" …ا Cدع \ت$ا+ 'ا+ا> ! :8; (ا د&ب CاG"S
?4+اع 'وX 3تسا 58ح d :تسا هتH, - رPمای> د#" هعا$ر '(  ! دمS
:8; ! داد :8; ارم B> Yدوب !ا '( ی%&+ Yدوب هعا$ر د#" \م :تH,
\محرلادسسPع اسسب !ا (ا د&ب ! دش ادج \م (ا dماک رو@ب ! ،درک ه%Nاب ارم
ریب#لا \ب  هماسسج ¦" 'وX تسا <! اب ه["S یتسار هب ! Yدرک yا!د(ا
MM`
<ا :تسسH, \محرلادسسPع 3Fتسسسا 9سس+راب رایسسسب !ا ی*سسسا%ت تسسلSD تسسسا
! 'اسسP"ا 'وسسX ار !ا د%,وسسس <ادسس هب ،د+و, یم —!رد !ا ،<اد 5وسر
رPمای> هک Jلام یم Cدش —اب

د تسو>  :تسسH, ! دوسسم" JسسسPت ! د+د%
رسسیU" :دوسسمر$ B_سسس ! Ÿ<درسس,رب هعاسس$ر 6سسی> هک دهاو یم تلد ا+S
J&; #ی" !ا ! ی4[ب !ا اب ار .امج J&; ! :!{ وت هک \+ا ات ی"اوت یم"
هسسب وت ! د%j" یj+د#" وت اب \محرلادPع ات ی%&+ 3د4[ب وت اب ار ت&ماKم
! یتسسسی" 58ح هعاسس$ر <ارسسب دهد" :8; ار وت !ا د&ب ! یهد" رد \ت 'S
<در,رب !ا د#" ی"اوت یم" 2 رارسb ~رسش ار .امج dمع ر,ا C!8ع هب ! 3
'S (ا Qده ! ،دوش یم 5!ا رهوش 'دوب 58ح <ارب Y!د yا!د(ا Jیهد"
هسسک یلاسح رد ،یسسس%ج 'درسسب )cسسل ! .اتمتسسسا ه" دشاب یم 'درک 58ح
58ح هسس" تسسسا یسسس%ج <رادروسسرب ! 'درب )cل ! nتمت ،Iاj" (ا Qده
3د"ام یم Cد+ا$ یب یجا!د(ا \ی%X تb! 'S ! <رG+د <ارب 'درک
:تسسH, تسسسا Cداد YاسسK"ا یسسس%ج dمع <! اب هک دو '( هب <درم ر,ا
:8; !د \سسیب ر,ا 3mلا; ت"• ،mلا; ت"• ،یتسه هO*@م وت mلا; ت"•
یسسم nسسbا! !ا :8; هسسس رسسه درسسک )وjسسس 'دیسس4ک BH" 9+ C(اد"ا هب
3دوش یم nbا! lر#ب \Nاب :8; ! ددر, یم هb8; هس '( ! 3دوش
Cدوسسب :8; 9س+رب دسیک•ت )وjسس اسب رارسjت \س+ا (ا \م دTb :د+وGب ر,ا
\Nاسسب :8; ! رهاسسš ]سسسح رسسب ! دوسسش یسسم" هت$ر+cسس> !ا \Uسسس ،تسا
رارjت 5اح رد ر,ا ! ،دو4یم nbا! lر#ب - mلا; ت"• 2 ! درسسj" )وjسسس
9سس+ اسس?%ت ! ،دوسسش یم هت$ر+c> !ا \Uس ،تشاد :8; 9+ رب دیک•ت دTb
! دسسشاب هتسسشاد" :8; 9+ رب دیک•ت دTb ر,ا ! 3دوش یم nbا! !ا :8;
تسسb! 'S ،دسس%ک دسسTb ه"ا,ادج 9+ ره ! دشاب هتشاد \ت$ر, رس (ا دTb
mسس*@م روسس; هب ر,ا ر?šا 5وb هب ا%ب ! دوش یم nbا! !ا :8; هس ره
\Uسسس ! dOتسسسم ار هسسس رسسه ارسس+( ،دوسسش یم هb8; هس Jه (اب ،تH,
3Jی%ک یO*ت دیک•ت ار ا?"S هک \+ا (ا تسا رت?ب J+ریGب ه"ا,ادج
Nدحاو €>B \* ه? هI-. هس
رسسه ! ،یتسسسه هسسb8; هسسس وت ا

|8| mلا; ت"• :تH, 6"( هب یسک ر,ا
رسس,ا ! ،دوسسش یسسم nbا! !ا :8; هس ره ،دوش nbا! Jه اب وت :8; هس
:8; ،درسک ار :8; هسس اس+ :8; !د تسی" ! دسTb ! mلا; ت"• :تH,
dسسیلد هسسب تسسسا رPسست&م !ا تسسی" ! ،دوسسش یسسم nbا! !ا دTb ! تی" ربارب
رPمای> هک ه"اکر ˆ+دح  :تسسH, ! داد د%,وس ار <! - <ادسس هسسب ار وسست
Ÿ<درک Cدارا ار :8; 9+ ا?%ت د%,وس 2 3
د%,وسسس ،دسسمS یسسم kاسسسح هسسب :8; 9سس+ ،“سسHل 9+ هب :8; هس ر,ا !
رPمای> 'داد  د%,وسسس ار !ا دوسسP" Y(o ! تسسشاد یسسم" رب رد <ا CدNا$
!ا یسسل! 3دمS یم kاسح هب یj+ دوب هتH, Jه ار هس ره ر,ا 'وX ،دهد
،دمS یم kاسح هب یj+ دوب هتH, Jه ار هس ره ر,ا 'وX داد د%,وس ار
هس ر,ا ! ،د+S یم" kاسح هب یj+ :8; هس B> داد د%,وس ار !ا یل!
]هcسسم تسسسا \سس+ا ! 3دوسسش یسسم :8; هسسس تسسH, “Hل 9+ اب ار :8;
رPماسسی> kاحسسRا (ا <رایسسسب ! \ی&باسست (ا Y8سسسا <اسسم*ع روسس?مج  !
MMM
Cراسسب \سس+ا رد 'اسس4*یلد ! ت%س dها ه"ا,را?X 'ا+او4ی> ]هcم \ی%[مه
:تسا #یX د%X
:یلاسسسسسس&ت <ادسسسسسس 5وسسسسسسb :5!ا ﴿  ` 
`[  [   ± ·
  ﴾ - :8; D داد :8; ار !ا رسسسسسسسسس,ا
اسسب هسسک \سس+ا رسسGم :8; 'S (ا دسس&ب تسسسی" 58ح …رهوسسش <ارسسب FYوس
د%ک Iاj" ! yا!د(ا رG+د xUش 2 ACرOب CروسD MLa یم رG+د <اج ! 3F
:دسسسسسسس+و, ﴿  ` [ `´ 
· ﴾ - 'S (ا 6سسی> د+داد :8; ار \ت4+و 'ا"( ر,ا
دیشاب Cدرک .امج 'ا"S اب هک 2 ACرOب CروسD 3 MLv یسسم رسسG+د <اسسج ! 3F
:د+و, - ار 'اسست"ا"( ر,ا تسی" یها%, امش رب ! 233333 :8; 9سس+ هسسک \سس+ا
:هسسس+S رهاسسسš (ا ! :8; هسسسس اسسس+ :8; !د اسسس+ دسسسشاب ﴿  `´
· ﴾ ار :8; !د اسس+ ار :8; هس دشاب #+اج هک د+S یم رب
یسسم nسسbا! !ا هسستH, رسسبارب هک ،هbرHتم )ا&$د هب ا+ د%ک nbا! Cراب 9+ هب
3دوش
رمع \با \Uس :Y!د k رPمای> هب  :دیسسسر> هسسک 6"( 'اتساد رد - اسس+
دوسسب 58ح ا+S Yدوب Cدرک هb8; هس ار !ا ر,ا Cد رP \م هب اد 5وسر
رPمای> ! ŸJ%ک ت&جارم <! هب هک J+ارب  هسسب امسسش (ا !ا 3رسسیU" :تH,
<! هسسب وسست تسس&جارم ! تسس4, یسسم ه%Nاسسب ! دسسش یسسم ادسسج dسسماک روسس;
دش یم تیT&م 2 3Fی%@bراد ت+ا!ر هبD 3
تماR \ب CداPع (ا :Yوس  :تH, هک تسا Cدش ت+ا!ر - Jسس,ر#ب رد>
! ،دسستHیب تسسb8; را#سسه :تسسH, ! داد :8; را#سسه ار !ا ! تشاد ار ی"(
رPماسسی> روسسtح هسسب CداPع  رPماسسی> <ارسسب ار 'S ! تسس$ر  3دوسسم" رسسک{
رPمای>  :تسH, CداسPع هسب - اسم
0

1
!
1
ه
/
س*
1
$ 1 Š7 8| 1 اسم
0

1
=
1
د
ž
سسج
1
ه
1
س*لا یسO1ت
0
ا اسم
1
„1اسسش1 '
g
˜
f
!
1
ه
/
ب
1
c 0 سسسع 1 ه
/
سس*لا „1اسسش1 '
g
˜
f
J
7
س*
g
š
/
!
1
'
7
ا!
1
د
g
&
/
$ 1 '
1
و&
/
س
g
ت f!
1
n
7
P
g
س
1
!
1
ه
f
ت f•
1
م
f
&
/
س
g
ت f
ه
/
ل
1
ر
1
H1q
1
2 - ! دراد :8; هسسس mسسح !ا ! هتسسشاد" ادسس <اوسسOت ت,ر#ب رد>
EEv ،ددرسس, یم راjها%, 'ادب هک !ا (ا تسا یمتس ! J*š رG+د :8;
د(رسسمS یسسم ار !ا دسسهاوUب رسس,ا ! دهد یم 6باcع دهاوUب ر,ا د"!اد 2 3
رسسG+د یتسس+ا!ر رد ! 3Fتسا Cدرک 'ایب دو ف%Tم رد ار 'S :ا(رلادPعD
:تسا CدمS - (ا y!رس 6س+ارب هسک هتسشاد" دس"!اد <اوOت )رد> ا"امه
دوسسش یم ادج !ا (ا :8; هس اب 6"( دهد )اK" ار !ا ! دهد رارb Cا%,
رد ! تسسسا Cاسس%, اسس?b8; هیOب ! ت%س Q8رب ددر, یم ه%Nاب هO*@م !
د"ام یم <! 'در, 2 3
:تسا هتH, FY•D kاتک رد ی&$اش Yاما :Yرا?X - تسسسی" Yارسسح درسسم رب
،Fراسسب 9سس+ هسسبD دسس+و, :8; هس ا+ Fراب 9+ هبD د%ک هb8; !د ار 6"( هک
تسا Cدرک IاPم ار :8; د"!اد 'وX 2 Yارسسح دسسشاب IاPم هک <#یX !
رد یسس"8Kع رم+وسسع :هسسک تسسسا هسستH, !ا ! 36PحاR رب تسی" .و%مم !
رPمای> روtح  رPماسسی> 'S (ا 6سسی> ،تH, :8; هس ار دو '(  هسسب
رPمای> هک 'S (ا 6ی> ! دهدب 'داد :8; روتسد <!  اسسب هسسک دهد رP
MML
! تسسا Cدسش nسbا! !ا :8; تسسا Cدرسک 6س"( اب هک <ا ه%ع8م dمع
هسسب ! “Hل 9+ اب :8; هس \تH, ر,ا 3تسی" 'داد :8; هب <(ای" رG+د
رPمای> دوب یم .و%مم ! Yارح ،راب 9+  هسسب ات درک یم n%م 'S (ا ار !ا
3تسا Yارح راب 9+ هب هb8; هس هک د%ک Y8عا رZاح تعامج ! <!
)روسسR هسسب ار !ا …رهوش هک تسا Cدرک ت+اjح Bیb رتد هم;ا$ !
،هسسک دوب 'S هم;ا$ دوTOم هک تسا رتا"اد اد ! داد :8; ،\Nاب :8;
رPماسسی> هک J+راد" —ارس ام ! ،تسا Cدرک هb8; هس CراPj+ هب ار !ا 
هسسب ار 6"( #ی" ه"اکر ! 3دشاب Cدرک ی?" “Hل 9+ هب :8; هس \تH, (ا
J+راد" —ارس ! ،تسا Cدوب :8; د%X 6تی" ! داد :8; ی&@b )روR
رPمای> هک  دسسشاب :8; هسسس 'S (ا دارسسم هک m*@م ! ی&@b :8; (ا
Qوع \ب \محرلادPع ! ،دشاب Cدرک ی?"  هس “Hل 9+ اب ار 6"( #ی"
3درک هb8;
,راTک* ه? F-. هس ,را?رد pاEقف ر!EHج 9•ر
g
h
Jسسjح “سسHل 9سس+ هب :8; هس هک د%"S رب 'ا?یO$ رو?مج هک تس"اد د+اب
Jسسjح ! دوسسش یسسم nسسbا! :8; هسسس هک ی%&م \+دب ،دراد ار Yوس :8;
د"ا Cدرک 5oدتسا یت+ا!ر هب 3دشاب Cداد :8; راب هس هک دراد ار یسک
! ی*ع¢ادسسPع \ب Jیهاربا (ا 'ارG+د ! ی"ارP; ! دو \%س رد یO?یب هک
:تسسH, هسسک دسس"ا Cدرک dO" ه*Hq \ب د+وس (ا - د#سس" dسسt$ رتسسد هسس4+اع
)دا?سسش (ا دسس&ب 'وسسX 3دوسسب !ا رسمه ! دوب ]لا@یبا \ب ی*ع \ب \سح
ی*ع )رtح  \سسح )رسtح اب  هسسب !ا ،دسسش تس&یب تس$8 <ارسب
! <داسسش تسس*مع \سس+ا اسسب :تسسH, <! هسسب \سسسح ! تسسH, 9سس+رPت \سسسح
Ÿیسس%ک یسسم راسس?šا \ی%موملاریم• dتb ! )دا?ش (ا ار )دو یلاحشو
هسسب 33333 را#سسه Cد ! دوسسش یسسم nسسbا! وت :8; هس ،یتسه :8; هس وت
5وسسسر Yدج (ا ر,ا :تH, B_س 33333 داد <! هب یNوKلد ! ه&تم 'او%ع
Yدسسج (ا هسسک Yدوسسب Cدی%سس4" Yردسس> (ا رسس,ا :تسسH, ا+ ،Yدوب Cدی%4" <اد
هسسس ار 6سس"( <درم Cا,ره :تH, !ا هک :درک یم ت+ا!ر <اد 5وسر
یسس%&+ <! رسس?; هس \ت$ا+ 'ا+ا> YاG%ه هب ،“Hل 9+ هب ی%&+ درک هb8;
(ا دسس&ب رسسGم تسسسی" 58ح …رهوسسش <ارسسب '( 'S ،…ا Cدسسع <اسسtO"ا
درک هb8; هس ار !ا J?Pم رو; هب ر,ا \ی%[مه ! ،رG+د یسک اب yا!د(ا
ار !ا ! Yدرسسک یم ت&جارم J"( هب ،Yدوب Cدی%4" ار ˆ+دح \+ا ر,ا 33333
Yد"ادر, یم رب 6+و Iاj" هب 2 (ا ! 3تسسسا †یحسسR ت+ا!ر \+ا دا%سا 3
kا@ \ب رمع هک ی+اه#یX ه*مج  'S تسسشو" <ر&سسشا یسوموبا هب
:هک دوب - هb8; هس 6"( ،یتسه هb8; هس وت :تH, 6"( هب Bکره
دوسسش یسسم nسسbا! !ا :8; هس ره ! دوش یم هb8; هس 6"( یتسه 2 3
3Fتسا Cدرک i+رUت ار 'S Jی&"وباD
رم+وسسع هسس%ع8م ˆ+دح ،د"ا Cدرک 5oدتسا 'S هب هک ی+اه#یX ه*مج (ا !
رPمای> رtحم رد 6"( اب ی"8Kع  رPماسسی> هک 'S (ا 6ی> هک تسا 
`
3تسی" رTم ¾اX رد هک دش همجرت B"وت Y!د ¾اX (ا dT$ \+ا r
MM^
،“سسHل 9+ هب درک هb8; هس ار 6"( دو !ا ،دهدب :8; روتسد <! هب
رPمای> !  هسسس ره هک \+ا رب تسا dیلد دو \+ا ! ،درj" راj"ا <! رب
ره ر,ا :تسا هتH, Y#ح \با ! 3د"وش یم nbا! ی&مج )روR هب :8;
ار ˆ+دسسح \سس+ا !D 3درسسک یسسم راسسj"ا !ا رسسب د"دسسش یسسم" nbا! Jه راب هس
! تسسسا Cدسسیم?$ ار ]سس*@م \سسیمه ! تسا Cدر!S دو †یحR رد <راUب
:kاب 'او%ع تحت دو †یحR رد ار 'S - 9سس+ هسسب ار هb8; هس هک یسک
تسا هتس"اد #+اج “Hل 2 3Fتسا Cدرک رک{ 3
:د+و, یم ر+دOلا †ت$ رد Yام?لا \با
- یسسم" رسسH" تسسسیب (ا رتسس4یب هسسب Yارسسک kاحRا (ا هیO$ 'اد?تKم داد&ت
! دو&سسسم \با ! رمع \ب ه*لادPعD هلداPع ! \+دشار <اH* د%"ام د%سر
\سسب {اسس&م ! تباسس| \ب د+( ! F‚اPع \با ! Wاع ! رمع \با ! ریب#لا \با
Cر+رهوبا ! B"ا ! dPج  ! دسس%کد"ا یباحسسR 'ادسس?تKم 'اسس"S (ا رسسیq !
یسسم <وسست$ ]سس*; 'اسس"S (ا ! دسس"درک یسسم هسس&جارم 'ا"S هب kاحRا رG+د
هتH, تحارR هب هک J+د"اسر )اP|ا هب 'ا"S رت4یب (ا dO" هب ام ! د"درک
تHلاسسUم 'اسس"S اب هک یسک ! دوش یم nbا! “Hل 9+ هب هb8; هس :د"ا
هسسک یتسسb! یسس%&+ Ÿیسسهارم, #سسج mسسح (ا دسس&ب تسیX B> 3تسا Cدرj"
یسسهارم, 'S رسسیq ! ،تسسسا mح 'S د"ا هتس"اد هb8; هس ار ه|8| :8;
هسسب دسس%ک Jسسjح یمکاسسح ر,ا :J+ا هتH, ام ]*@م \+ا هب هجوت اب ! 3تسا
9سس+ هسسj*ب دسس+S یسسم" kاسح هب هb8; هس “Hل 9+ هب :8; هس هک \+ا
Cراسسب \س+ا رد 'وسX 3تسی" cیH%ت dباb !ا Jjح ،د+S یم kاسح هب :8;
ت&+رسسش Jسسjح اسسب !ا دسس%ک Jسسjح \سسی%X یسسسک رسس,ا ! تسی" #+اج دا?تجا
Bسس"ا (ا ت+ا!ر ! 3دشاب هتشاد <ار Q8تا هک \+ا ه" د%ک یم تHلاUم
 دا%سسسا !ا رسسیq ! <!اح; د+S یم kاسح هب هb8; هس راک \+ا هب ار
د"ا Cدرک رک{ ار 'S 2 3
9سس+ هسسب ه|8| :8; هک \+ا هب د"ا Cدرک Jjح رG+د یتعامج ! رهاš dها
\سس+ا dسسیلد ! ،درادسس" ری|ات 'S رد هس “Hل ! دراد ار :8; 9+ Jjح “Hل
:دسسس+و, یسسسم هسسسک تسسسسا ادسسس \Uسسسس رهاسسسš C!رسسس, ﴿  `´
· ﴾ - تسا ات !د :8; 2 اK"ادسسب دسسسر یم ات ،راب !د ی%&+
:دس+امر$ یسم هک ﴿  `  `[
 [   ± ·
  ﴾ - ار 6سس"( FYوس راب <اربD ر,ا
تسسسی" 58ح !ا <ارسسب 6سس"( Iاسسj" رG+د داد :8; F:8; !د 'S (ا د&بD
اسسب .امج dمع (ا د&ب !ا !D د%ک yا!د(ا رG+د یسک اب هک \+ا (ا د&ب رGم
Fدسسسر یسسم 'اسس+ا> هسسب …ا Cدع ! دهد :8; ار !ا <! 2 ACرسسOب CروسسسD 3
MLa 3F
6سسb8; 9سس+ تسسسا Cدسسش هb8; هس “Hل 9+ اب ! CراPj+ هب هک ی"( !
Cدر!S تسسKح ! Cدرسسک 5oدتسسسا Jسسه (اسسب ! 3:8; هس ه" دوش یم nbا!
‚اسسPع \با (ا هک ار <راUب ! J*سم ت+ا!ر ،د"ا k هسسک دسس"ا Cدرسسک dسسO"
:تH, - رPماسسی> 'اسسم( رد “سسHل 9+ اب ه|8| :8;  رjبوسسبا 'اسسم( رد !
MMs
m+دR  kا@ \ب رمع ت$8 'ام( رد 5اس !د !  هسسب :8; 9سس+
رمع B_س ،دمS یم kاسح  ! Cراب 9+ ار :8; هس Bک ره :تH,
درسسک cسسیH%ت ار 'S ! دسس+S یسسم kاسح هب :8; هس د+وGب “Hل 9+ اب 2 ! 3
(ا ! هسسمرjع (ا !ا هسسک دسس"ا Cدرسسک 5oدتسا :احسا \با ت+ا!ر هب Jه (اب
‚اPع \با k :تسسH, هسسک تسسسا Cدرک ت+ا!ر - هسسس ار دوسس '( ه"اسسکر
! 'امیسس4> 6سس"( <ارسسب B_سسس Bسس*Kم 9سس+ رد “سسHل 9+ اب درک هb8;
رPمای> 3ت4, \یGمq تUس ! دش \یGه!د"ا  :هسسک درسسک 5اوس <! (ا
،Bسس*Kم 9سس+ رد Yا هتH, :8; هس :تH, Ÿ<ا هتH, :8; ار !ا ه"وGX
رPماسسی>  :تسسH, - م"
0
˜
f
سس1 ا?
1
&
g
K
f
سسست
1
ر
g
ا$ 1 € ‡ د
1
سسحf ا!
1
ƒ‡ سسO1*
g
;
1
9
/
* fسسسم
g
ت
1
ا 2 - 9سس+ رد وسست
هب ار !ا ! \ک ت&جارم <! هب B> یتسه :8; 9+ 9لام VO$ B*Kم
ر!ایب 6+و Iاj" ر+( 2 3
9سس+ “سسHل 9سس+ هسسب :8; هس هک ار ه+ر”" \+ا رو?مج <•ر 'اراد$ر; !
رسسب هسسس ددسسع هسسب mسس@" :دسس"ا هسستH, ! Cدرک در ،د+S یم kاسح هب :8;
! Yدیسس4Uب ار #سسیX هس :د+وGب هک یسک 3تسا هس 'اب( ! ت•ل ]سح
هسک یسسک ! د+و, :8; هس هک یسک ! د%ک رارbا #یX هس هب هک یسک
رارسسb تساو(اب دروم دو “H*ت ربارب ا?"S یGمه د%ک دا(S ار Bک هس
تH, هک یسک B> 3د"ا Cدرک راPتعا ار هس ددع ! د"ری, یم : #سسیX هسسس
! ،درسی, یسم mسس*&ت #سسیX هسسس رسسه هسسب 6سس4Uب ! هPه ،Yدی4Uب وت هب ار
هسسب ! ،Jت!ر$ ار ات هس :د%تH, ر,ا Cد%%ک دا(S ! Cد%%کرارbا ! Cد%ش!ر$
دسس%تH, “سسHل 9سس+ هب ! Yدرک دا(S ار Cد%ب i%> ! ،J%ک یم رارbا #یX را?X
5oدتسسسا ! 3درادسس" رارسسjت هب (ای" ! د%%ک یم هPلا@م !ا (ا ار ددع 'امه
:تH, هک رعاش 5وb هب د"ا Cدرک
ا

|8| mلا; !رمع Y•! ا

|8| هت•رمo اO*@م
\سس+ا رد 3تسسسا Cدرسسک هسسb8; هس ار 6"( !ا تسا هb8; هس !رمع Yا
Cرعاس4م هسسک ی"اسسک اسب تH, \ی%X هک دوب CدمS د%ب <! رب هی$اb ر&ش
3درک یم
:تسا هتH, یبرع رG+د رعاش !
ƒم+#ع :8@لا! :8; ت"•! mع• :رU+ \م! Š8|
J*š•!
دیHس هک یسک ! ،دوش یم ات هس “Hل 9+ اب :8; ! یتسه هO*@م وت
هسسک یسک ه"وGX B> 3دوش یم J*š ]jترم ! د%ک یم ی"امر$ا" دشاب
C!8ع هسسب ،دسس%ک یسسم :8; 9سس+ دTb د+و, یم “Hل 9+ هب ار :8; هس
یسسم kرع ! Y8سا <ا?O$ ! \ی&بات ! kاحRا “Hل 9+ هب ار ه|8| :8;
یسسt&ب ! تسسشc, 'S dیTHت هک ه"و, 'امه د"دوب ا%شS 'S اب ! د%تا%ش
3دش 'ایب 'S (ا
یسسم <ر&شا یسوموبا ! kا@ \ب رمع هک تسا یb8; 'S ،\+ا B>
دوسس (ا ار یسک !ا :تH, یP&ش هک ،ی&U" Jیهاربا \ی%[مه ! د%تا%ش
وسس•ل <اعدا B> 3دوب ا%شS 'S اب #ی" تشاcG" <اج هب دو (ا د&ب رتملاع
! ،درادسس" ت%سسس ! ادسس kاسستک (ا یسس*یلد Y8ک „اسس4"ا رد ددسسع ! Cرامسسش
MM‹
هسسب هسس|8| :8; 'دسسش nbا! ،\+اربا%ب 3ت•ل ! .امجا ! ‚ایb (ا \ی%[مه
5وسb هسب هسک ی"اسسک 'اسیم ! دوسش یم هس ره 'دات$ا ]جوم “Hل 9+
هسستH, \یتسسلا \سسبا هک ه"و, 'امه ،تسا :اHتا دروم دوش یم „ا%تعا 'ا"S
3تسا
‚اسسPع \سسبا ˆ+دح kاوج اما k CدسسمS <راسسUب ! J*سسسم †یحسسR رد هسسک
تسسیHیک \سس+ا هسسب !ا (ا ار 'S ‚!!اسس; ا?%ت <! 'ارا+ هک تسا 'S ،تسا
هسسس 'دسسش nسسbا! ! 'داسست$ا Y!#سسل 6"اراسس+ \+رت4یب ! ،تسا Cدرک dO"
دهاKم ! ریPج \با دی&س ه*مج (ا ،د"ا Cدرک ت+ا!ر “Hل 9+ هب ار :8;
\سسبا ˆ+دسسح Cراسسبرد اسسما ! 3رسسG+د یتعاسسمج ! راسس%+د \سسب رسسمع ! „ا@ع !
:دسس"ا هسستH, mسس|وم 'اس+!ار 'وسسX تسسسا CاPتشا 'S :هک تH, د+اب :احسا
- داد هسسb8; هسسس دسس"ا هتHG" ! داد ی&جر :8; ار 6"( ه"اکر 2 'اسس+ا>D 3
3FB"وت Y!د ¾اX (ا 5وO%م

MMv
(م2I د$I ا? نز 9+:2THه زا 9رادد!U) p-*ا
.رسسش I8@سسRا رد ! 3تسسسا د%,وسسس یسس%&م هسسب یسسبرع 'اسسب( رد „8+ا
،د%,وسسس دسسیb هب رسمه اب تسا یس%ج یj+د#" ! ت&ماKم (ا <راددو
راسس?X (ا رتسس4یب اسس+ اسسO*@م دسس%j" یسسj+د#" <! اب دروUب د%,وس هj+رو@ب
Jسسjح رد ! دسسمS یسسم kاسسسح هسسب :8; تی*هاج 'ام( رد dمع \+ا 3Cام
5وسسb 'S dیلد ! 3داد ریی•ت ار 'S Jjح ‚دOم .راش هک دوب 'داد :8;
:د+و, یم هک تسا د"!اد
﴿ ´ ´ [ 
·  ´  
    ﴾ ACرOب CروسD MM‹ 3F
- 'اس"( هسب هسک دس"رو یسم Jسسb ی%&+D د%%ک یم „8+ا هک یمدرم <ارب
،VO$ Cام را?X )دم 'درک رPR تسا 'ا4+ا <ارب Fد"و4" 9+د#" دو
'( هب ! د"درک .وجر FCام را?X „اtO"ا (ا B> ا+ Cام را?X \+ا ردD ر,ا
تسا 'ابر?م ! را,(رمS اد اOOحم B> د"دش 9+د#" 2 3
(ا تسا )راPع هک دوش یم nbا! .رش رد IاPم <ا?مسb اب ا?%ت „8+ا !
رباسس%ب ی&$اش Yاما ! 3<! )اHR (ا یتHR هب ا+ ،ه*لا هب 'درو د%,وس
Jسسسb ! یعرسسش \سسیم+ هسسب WاTتا „8+ا :هک تسا هتH, …د+دج 5وb
هسس+S رد 'وسسX ،دوسسش یسسم nسسbا! #سسی" 'S رسسیq ! د%,وس اب „8+ا هj*ب دراد"
وسست اسسب ه["اسس%X :تH, ر,ا \+اربا%ب 3تسا Cدش 'ایب m*@م رو@ب د%,وس
هسسب اسس+ J"اوسسUب (ام" ا+ Yری, C(!ر هک داب \م رب J%ک ت&ماKم ! یj+د#"
3دشاب یم „8+ا Jه \+ا ،'S 5اpما ! Y!رب iح
p-*ا مکح \سسیی&ت 'S <ارسسب یتدسسم دوش nbا! †یحR رو@ب „8+ا Cا,ره :
dیلد ! ،:و$ ه+S رهاš dیلد هب ،Cام را?X (ا تسا )راPع هک ددر, یم
)روسسR هسسب ! \سسیی&ت ی&یP; راک 9+ <ارب تسا یتدم )دم \+ا هک \+ا
'( ی+اPیjش ! dمحت 'ام( )دم هک تسا Cدش دادم*b یعرش راک 9+
)دسسم \+ا Cا,ره B> 3دراد" dمحت 'S (ا 6یب ! ،رهوش <ر!د (ا تسا
<! اب هک د%ک هPلا@م …درم (ا '( ! دشاب رZاح رهوش ! دوش <ر_س
،دسسشاP" یعرسسش n"اسسم یسسj+د#" \+ا <ارب ! ددر,رب <! هب ! د%ک یj+د#"
Cدرا#سس, ار !ا mسسح ! Cدرک ا$! <! mح هب ،دوم" یj+د#" <! اب درم ر,ا
درسسم ی*سسسا%ت تلSرسسس 'دش د+د>ا" .رش ر”" (ا .امج dbادح ! ،تسا
'وسسX ،ددر, .امج :8;ا 'S رب ات ددر, d+ا( )راjب Cدر> د+اب هک تسا
!د رسسه یسسس%ج Yادسس"ا \سسیب یسس&bا! )اسسb8م )راسسjب Cدرسس> هسسلا(ا اب اPلاq
3دری, یم )روR
یتHسسR هسسب اسس+ ه*لا هب د%,وس ر,ا هک ددر, یم Iر@م هل•سم \+ا B_س
#ی" ار Jسb 'ا!ات ! د%,وس CراHک تسا Y(o <! رب دشاب <! )اHR (ا
3د(ادر_ب
هتسسساو <! (ا درسسj" یj+د#" '( اب \ی&م )دم ! ررOم 'ام( رد ر,ا !
…ردسس> (ا †لاسسR یسسبا \سسب d?سسس 'وسسX ،دهدب :8; ار '( هک دوش یم
:تH, هک تسا Cدرک ت+ا!ر - رPماسسی> kاحسسRا (ا رسسH" Cد(ا!د (ا \م 
MM‘
رسسب :د%تH, ! د"داد kاوج یGمه ،Yدرک 5اوس د%ک „8+ا هک <درم Cرابرد
هسسب درسسم رسس,ا تسسb! 'S ،درcسس, یم Cام را?X هک \+ا ات تسی" <#یX <!
درj" \ی%X ر,ا ! ،تسا رهاš <! راک ،دوم" یj+د#" ! درک .وجر 6"(
#سسی" :8; هسسب رسسZاح ر,ا ! دهد :8; ار '( هک دوش یم هتساو !ا (ا
،<! 5اسسح هسسب ]سسسا%م 'داد رارسسb اسس%G%ت رد ! 'ادسس"( ! BسسPح اسسب ،دسس4"
اس+ دسس%ک یj+د#" <! اب ! د%ک ه&جارم …رسمه هب ا+ هک دوش یم روPKم
<! هسسب ! دسسهد :8; ار '( .رش Jکاح ! یZاb ر,ا ! ،دهد :8; ار !ا
یسس&جر :8; )روسسR هسسب ! :8; 9سس+ <! :8; ،دسس%ک Jسسjح <! :8;
3دراد ار <! هب ه&جارم mح درم ! تسا
راE‚
تسس4> ! تسسسا Cدسسش هسست$ر, تسس4> ی%&م هب ،ر?š هم*ک (ا را?š هم*ک
هتH, یرب! 3دشاب یم …رهوش kوکرم #ی" '( ! تسا <راوس <اج
:دسس+و, یم د"!اد 'وX تسا \ت$ر رب ! <رترب ! و*ع ی%&م هب :د"ا ﴿ 
    ﴾ CروسسسسسسسسسسD
Aف?ک Ev 3F - <! رسسب د"وش رب هک د%تس"اوت" B> 2 هسسب FC!رسس?”+D هسسک
:تسسسا هسستH, 6سس"( هسسب kاسس@ یNو, وت 3دشاب یم FCو*&+D ی%&م - رسسب
دشاب Yردام رب \ت$ر رب هل#%م هب وت رب \م \ت$ر 2 3
+ش d-WMا رد راE‚
'دوسسب Yارح رد ار …رسمه رهوش هک تسا 'S .رش I8@Rا رد را?š
(ا 6سسی> را?š یعرش dیلد ! 3د%ک هیP4ت دو Yراحم (ا یj+ هب ،<! رب
:تسا اد 5وb تما .امجا
﴿   [
   ´
´ ﴾ AهلداKم CروسD L 3F
- (ا د"وسسش یم 'امی4> B_س د%%ک یم را?š دو 'ا"( اب هک ی"اسک !
دو 5وb 2
:د+و, یم د"!اد 'وX تسا Yارح .امجا هب را?š
﴿  ´ ´ ´ [ [
·´  ﴾ AهلداKم CروسD M 3F
- یسسم —!رد ! دسسب ! تسسش( \Uسسس یتسسسار هب د%%ک یم را?š هک ی"اسک
د%+و, 2 3
Nند+ک راE‚ Yکش و تر!M
:د+وGب 6"( هب درم هک تسا 'S را?š - Yرداسسم تسس4> 'وسسX \سسم رب وت
تسسسا Yارح \م رب Yردام ت4> رب 'دش راوس هj"ا%[مه ی%&+ ،یتسه
یتسه Yارح \م رب #ی" وت 2 ! \سس@ب هسسم*ک ،تسس4> ! رسس?š <اج هب ر,ا 3
ار )ا{ ! Jسسسج ! <وسسم ! اسس> ! تسسسد ! ه%یسسس ! ی*سسسا%ت تسسلS ! Jjش
هیP4ت <وtع هب ار 6"( 5اح ره هب 'وX دراد ار ر?š Jjح #ی" ،د+وGب
رسس?š ! تسس4> هسسب هیPسسش اسس?"S هسسمه Bسس> تسا Yارح <! رب هک د%ک یم
'وX \م اب وت :د+وGب هک \+ا dpم تسا \ی%X #ی" اهد"وی> رG+د ! 3تسا
MME
\سسم <ارسسب وسست اسس+ \سسم هب تPس" وت ا+ \م د#" وت ا+ ،یتسه Yردام ت4>
Yرداسسم تسس4> 'وسسX وت :تH, ر,ا \ی%[مه ! ،یتسه Yردام ت4> 'وX
یتسسسه Yرداسسم 'وX \م رب وت :تH, ر,ا یل! 3\م رب ،تHG" ! ،یتسه
رسس,ا ! ،تسسسا راسس?š دسسشاب هتشاد را?š دTb ر,ا ،یتسه Yردام dpم ا+
<دسسTb wسسیه رسس,ا ! ،تسسسی" راسس?š دسسشاب هتشاد Yارتحا ! تمارک دTb
هسسک تسسسا 'S dسسRا 'وسسX تسی" را?š ،تH, m*@م رو; هب ! تشاد"
3دشاP" را?š
! 'ارهاوسس ! 'ارتسسد د%"ام ،یPس" )امرحم رG+د هب ار دو '( ر,ا !
هیPسس4ت …رهاوسس 'ارتسسد ! …ردارسسب 'ارتسسد ! 6+اه هلا ! اه همع
'S ی&$اسسش ]هcسسم 3رسسی اسس+ تسا را?š ا+S هک تسا Q8 'S رد ،درک
3تسا را?š هک تسا
دسس%ک :8; دTb ر,ا ! ،تسا را?š د%ک را?š دTb ر,ا :د"ا هتH, یرب
:8; ! ،هیPسس4ت ر;ا هب را?š :دراد هج! !د 5امتحا 'وX 3تسا :8;
3:8; Cدارا <ارب <دیک•ت هیP4ت ! 'دوب Yارح ر;ا هب
:ددر, یم ]ترتم Jjح !د را?š رب
3د(ادر_ب CراHک هک \+ا ات تسا Yارح .امج هب یj+د#" :5!ا
)دوسسع 3ددر, یم ]جا! CراHک ،'( هب یj+د#" ! 'دش 'امی4> اب :Y!د
:8; هسسک ی"ام( )دم ،Iاj" اب دراد CاG" ار 6"( هک تسا 'S را?š رد
'وسسX دسسهد" :8; ار !ا )دم 'S رد ! دشاب \jمم 'ام( 'S رد !ا 'داد
یZار <! <رسمه هب هک تسا ی%&م \+ا هب )دم 'S رد <! <رادهاG"
5اح ! ،تسا Cدش 'امی4> تسا هتH, هک <را?š (ا یتسار هب ! تسا
درادسس" CاسسG" ار !ا هک دوب 'S یtتOم …ردام هب '( 'درک هیP4ت هک 'S
<! <رسسسمه هسسب تسسسا هتسسشاد CاسسG" هسسک oاح B> ،…رسمه 'او%ع هب
3تسا هت4,رب دو 5وb (ا !ا ! تسا یZار
راE‚ ,را>ک
ار 'S رسس,ا ! ،تسسسا kویع (ا Jلاس \مŽم Cد%ب 'درک دا(S ،را?š CراHک
Cاسسم !د تسسس"اوت" رسس,ا ! ،درسسیGب C(!ر Jه رس ت4> Cام !د د+اب ت$ای"
رسسه دسس%ک Yاسس&;ا ار \یjسسسم تسسTش دسس+اب درسسیGب C(!ر Jسسه رسسس تسس4>
اب \م 9+D Yا&; دم 9+ \یjسم MEM xسس" رسسبارب ]سسیترت \سس+ا ! FJهرد
:د+امر$ یم د"!اد 3تسا 'Sرb
﴿   [
   ´
´  .. [ `´ 
 ±´   ·  
 `· .  
´   
[ [ `´  
 ´  
 ±[ ﴾ AهلداKم CروسD L r ^ 3F
MLa
- دوسس \Uسسس (ا B_سسس دسس%%ک یسسم راسس?š دوسس 'اسس"( اسسب هسسک ی"اسسسک !
ار <ا Cد%ب د+اب د"ا هتH, ه["S رد د%%ک یم )دوع ! Fد"وش یم 'امی4>D
تسس?ج 'S هسسب \سس+ا ! د%%ک Jه اب ی+وشا"( یj+د#" هj"S (ا 6ی> د%%ک دا(S
هسسک رسسه ! ،تسا Cا,S امش dمع (ا د"!اد ! 'S هب د+ریGب د%> هک تسا
یسسj+د#" (ا 6سسی> درسسیGب C(!ر Jسسه رسسس تسس4> Cام !د B> ت$ای" ار 'S
Yاسس&;ا ار \یjسسسم تسسTش تس"اوت" ار 'S هک یسک ! ،Jه اب یNوشا"(
د%ک 2 3
رPمای> !  راسس?š 6سس"( اسسب هسسک دوسسم" 'اسسیب رUR \ب هم*س <ارب ار 'S
:تسسH, <! هسسب هسسک .اسسمج هسسب ،دوسسب Cدرک یj+د#" <! اب B_س دوب Cدرک
- 'S هسسب د%,وسسس 'وسسX Jسس%ک \ی%X J"اوت یم" :تH, ،\ک دا(S ار <ا Cد%ب
3Jتسسسی" 9لام ار دو 'در, هحHR #ج د+#,رب <رPمای> هب ار وت هک Bک
5وسسسر <ا :تسسH, ،رسسیGب C(!ر Jسسه رس ت4> Cام !د :تH, <! هب B>
دوسسب C(!ر ی%&+ ،تسا C(!ر ر|ا رب #ج تسا Cدیسر \م هب ه["S ا+S اد
هbدسسR Bسس> :تH, 3YریGب ار 'S J"اوت یم" ! درک رات$ر, 'S هب ارم هک
J+دیباو ]4+د داتسر$ mح هب ار وت هک Bک 'S هب د%,وس :تH, ،Cدب
یسس%ب )اسسک( ! )اbدسسR dسسماع د#سس" !رسسب :تH, ،J+روUب Jیتشاد" Yاش !
تسسTش 'S (ا ! دسسهدب وسست هسسب ار ه*یPb 'S هbدR :هک وGب <! هب ! m+ر{
D mس! 9+ (ا \ک Yا&; ار Bک ‹a هیOب ! امر (ا Fرتش 9+ راب ! .اR
\ک ه%+#ه تلایع ! دو رب ار …ا 2 <cمرت ! د!ادوبا ! دمحا i+رUت ابD 3
! تسسسا هتسسس"اد †یحR ار 'S هک Jکاح ! 3تسا هتس"اد \سح ار 'S هک
3Fهم+# \با
9!ش و نز ه=4-م و ناعB
ار 'S ت?ج 'S هب ! ،تسا Cدش هت$ر, 'درک ر!د ی%&م هب \&ل (ا 'ا&ل
تسسسا 'وسس&*م B> د+و, یم —!رد ،!د 'S (ا یj+ هک د"ا Cدا?" Yا" 'ا&ل
اسسب ددر, یم ر!د <رG+د (ا !د 'S (ا 9+ ره 'وX ! ،ر!د هب تمحر (ا !
یتام*ک (ا تسا )راPع .رش I8@Rا رد ! 3<دبا 'دوب Yارح ! تمرح
راسسXا" هسسک یسسسک <ارسسب د"ا Cدش Cداد رارb تKح هک xU4م ! Yو*&م
\سسیG%" ار !ا ! تسسسا Cدرک CدولS ار !ا رتسب هک ار یسک ات تسا Cدش
هسسب Jسس?تم ،تسسسا هتاسسس mسسح*م <! هسسب ار }سس%" ! راسسع ! Cدرک Yا"دب !
:تساد 5وb 'S dیلد ! 3د%ک ا"( ! „ا4ح$ kاjترا
﴿  [ 
´ ± '  
 ﴾ Aرو" CروسD ‹ 3F
- ! دسس%%ک یسسم J?تم Fا"( ! „ا4ح$ kاjترا هبD ار دو 'ا"( هک ی"اسک !
د"راد" \ت4+و #ج ی"ادهاش راک \+ا رب 2 3
اد 5وسر رtحم رد هیما \ب 58ه :هک د" ا هتH, ه+S \+ا 5!#" 'اش رد
هسسک دوسسم" „احمسلا \ب 9+رش ،اب ا"( kاjترا هب J?تم ار 6+و رسمه
رPمای>  :تسسH, <! هب - راسسک \سس+ا رسسب ی"ادهاسسش ! یسس%ک هسس%یب هماسbا اس+
Cاسس,ره <اد 5وسر <ا :تH, !ا 3د( Jهاو د

ح ار وت هک \+ا ا+ <ر!ایب
ML`
5اسP"د هسب د!رسب Cدسش رتسسPمه هسک دس+د دوس '( اب ار یسک ام (ا یj+
رPمای> Jه (اب هک Ÿ'اهاو,  ! <ر!ایب 'اهاو, د+اب :تH, <! kاوج رد
وت هک Bک 'S هب د%,وس :تH, 58ه B> 3د( Jهاو د

ح ار وت ت4> o
0
˜
mسیOحت هسسب ! ،J+وسس, یسسم تسسار Yدوسس \سم تسسا Cداتسر$ mح هب ار
Jتسس4> ! تاسسس دسسهاو هNرPت ارم هک درک دهاو 5(ا" ار <#یX د"!اد
داد دهاو )اK" دح (ا ار 2 3دش 5(ا" ه+S \+ا هک 3
ناعB ماکحا
3ددرسس, یسسم ]جا! د

ح <! رب ،درک ا"( هب J?تم ار دو '( <درم Cا,ره
رPمای> 'وX  :تH, - د( Jهاوس د

سح ار وست هک \+ا ا+ 2 <ارسب Cار !د !
:دراد دوج! د

ح (ا )اK"
هسسب ˆ+دسسح رد هسسک ه"وسس, 'اسسمه دسس%ک هسس%ع8م هک \+ا ا+ ،د%ک ه%یب هماbا ا+
اسس"( ]سسjترم 6سس"( هسسک درک ادی> \یO+ Cا,ره B> 3تس ا CدمS تحارR
)اسسb!ا ! دسسش یسسم yراسس <! د#" (ا هک د+د ار درم 'S !ا ! تسا Cدش
د#" (ا هک د+د ار درم 'S ا+ ،ت$ر یم 'S 'ام, ! دوب د+درت ! 9ش dحم
یسسم 'S 'اسسم, ! دوسسب دسس+درت ! 9سسش dسسحم )اسسb!ا ! دسسش یم yرا <!
!ا ،د+د <د%س>ا" ! تش( )روR هب !ا ‚اPل ر+( رد ار درم 'S ا+ ،ت$ر
رد \سس+ا ! ،دسس+ام" Qcسسb ار !ا ! دسس%ک اسس"( هسسب Jسس?تم ار 6"( هک دراد mح
\سسیO+ ! دسسشاب \سسیب رد <دسس"(ر$ رسس,ا ! ،دسسشاP" <دسس"(ر$ هک تسا یتb!
(ا هسسک دوش یم ]جا! !ا رب تسی" …دو (ا د"(ر$ \+ا هک درک dRاح
یسسم ر!د !ا (ا هسسک \سس+ا اسست د(اس ر!د دو (ا ار د"(ر$ 'S ه%ع8م m+ر;
Cدرسسj" یj+د#" <! اب هج! wی?ب هک دوش یم dRاح \یO+ یتb! ! ،دوش
(ا رتسسمک رد ار =دوسسک !ا یسسل! دسسشاب Cدرک یj+د#" !ا اب هک \+ا ا+ دشاب
(ا Bسس> 5اسسس راسس?X اسس+ دسسشاب Cدر!S اسسی"د هسسب یسسj+د#" (ا B> Cام 6ش
<! اسسب )دسسم \سس+ا رد هسسک دسسشاب Cدر!S اسسی"د هسسب ار =دوسسک <! اب یj+د#"
3دشاب Cدرj" یj+د#"
دسس+اب ،دش Cدی4ک ه%ع8م هب رهوش ! '( راک Cا,ره :درم ه%ع8م )روR
:د+وGب \ی%X ! د%ک رارjت ار هم*ک را?X رهوش
- \
1
سم
f
ƒ1 سس"
1
8
1
$ / ی
g
ست fج
1
!
g
(
1
ه
f
سب
f
ت
/
سی
g
م
1
ر
1
ام
1
سسی
g
$
f
\
1
ی
g
b
f
د
f
اT
0
لا \
1
م
f
سل
1
ی
g
% fس"
0
˜
f
ه
f
*لاب
f
د
/
?
1
شg •
1
ی%
Œ
سم
f
B
1
یل
1
!
1
ا"(
f

f
d1 م
g
ح
1
سل
g
ا !
f
ا
1
د
1
ل
1
و
1
ل
g
ا اcه 1 '
0

1
!
1
ا"#
Œ
لا 2 3
- Yرسسسمه هسسب ا"( 'داد تPس" رد هک Yری, یم Cاو, ار یلا&ت <اد \م
! دراد Jjسسش رد هک یکدوک ا+ د"(ر$ \+ا یتسرد هب ! ،J+و, یم تسار
تسی" \م (ا ! تسا ا"( (ا تسا \تسبS 'S هب 2 3
3Jکاح ]Nا" روتسد هب ا+ دری, )روR Jکاح روتسد هب د+اب ه%ع8م \+ا !
تسسسا <ر!رZ 'S رب Jکاح روتسد ! ،تسا د%,وس ! \یم+ ه%ع8م 'وX
تعاسسمج 'اسسیم رد رPسس%م رسسس رسسب Yاسسع½م رد د+اب ! اهد%,وس رG+د د%"ام
رد Jکاسسح Y8عا 'وX ،دهد روتسد 'S هب Jکاح هک دری, )روR 'ام*سم
رت4یب ! تسا د"!اد رما تشاد,ر#ب ]جوم ی+اج \ی%X ! یتb! \ی%X
اسسK"S رد 6سس"( رس,ا ! ،ددرسس, یسسم )رPع ]جوم ! دراد یم (اب ار Yدرم
ار <! ی*یماسس$ ! تPس" ! در!S 'اب( رب اTU4م ار 6"( Yا" د+اب دشاP"
MLM
<ارسسب دسسشاب رسسZاح دو '( ر,ا ! ،ددر, #+امتم <! ریq (ا ات د+وGب #ی"
(ا رسس,ا :دسس+و, یسسم JK%> هPترم رد ! 3تسا ی$اک <! هب Cراشا !ا \یی&ت
3دشاب \م رب اد \+رH" ! ت%&ل ،ا!را" تPس" \+ا رد Jشاب 'ا+و, —!رد
3تسا 'Sرb x" هب \+ا !
رد ،دس%ک یسم \س&ل ار دوس ! دسسر یسم دوس \س&ل هب درم هک اK"S رد !
دوسس رسسب اد ]tq هب ! دسر یم اد ]tq “Hل هب '( ! JK%> هPترم
دسسی"ادب د+اب :د+وGب Jکاح هک تسا ]حتسم ،JK%> هPترم رد د%ک یم اعد
kاcسسع ]جوم هک ددر, —!رد ]jترم Bک ره <ارب JK%> هPترم \+ا هک
<ارسب \سم یتسار هب یلا&ت <اد (ا ‚رتب B> ،ددر, یم )رS! ای"د
هب د"!اد ]tq ! \+رH" ! ت%&ل یشاP" <و, تسار ر,ا هک J"ارG" وت
ار هسس+S \+ا ! دوش 'امی4> د+و, یم —!رد هک Bک 'S هj*ب دسر یم وت
:د"اوUب <! رب
﴿     
   `
´   ` ´ 
  `´  
 ´  ´
 j ´ 
´ ﴾ A'ارمع 5S CروسD vv 3F
- هسسب ار 6+و <اهد%,وس ! اد 'امی> ! د?ع هک ی"اسک 'S یتسار هب
یبوسس Cرسس?ب )رسسS رد 'اسس"S Fهسسک د%"ادب د+ابD د%ش!ر$ یم یکد"ا <ا?ب
تسسمحر رسس”" اب ! د"( یم" Qرح 'ا"S اب د"!اد تمایb (!ر رد ! د"راد"
! درد 'اسس"S ! دسس"ادر, یسسم" C#یکا> ! kc?م ار 'ا"S ! د"رG" یم" ا?"S هب
د"راد" یتUس kاcع 2 3
:تH, هک د"اوUب <! رب ار اد 5وسر \Uس \+ا هک تسا را!ا#س !
- ت*
1
1 د•
1

h

1
ر
1
ما امس+


1
g یسس$
f
ه
f
سس*لا \
1
سم
f
ت
g
سسس
1
ی*
1
$ 1 Jسس?
/

f
B
1
سسیل
1
\سم
1
Y
h
وb 1 ی*ع 1
،ه
f
سسیل
1
˜
f
ر
/
سس”
/
%
g
+
1
و
1
سسه / !
1
C
/
د
1
سسل
1
!
1
د
1
سسح
1
ج
1
d
h
ج
/
ر
1
امس+


1
!
1
ƒ1 س%
0
K
1
سل
g
ا ه
/
*لا ا?*
1
f د
g
+
/

1
!
1
„hی
g
ش1
\
1
+
f
رf ¸ا!
1
\
1
یل f!
0
¢
1
1
ا ‚
f
!¼ /ر
/
ی*ع 1 ه
/
ح
1
t
1
$ 1!
1
ه
/
س%
g
سم
f
ه
/
*لا ]
1
K
1
ت
1
حا f 2 3
- dسمع اسب یس%&+ تسسسی" 'اس"S (ا هک د%ک یموb درا! ار Bک هک ی"( ره
!ا دسس%ک <! ]سسس" درا! ار …رهوسسش رسسیq (ا .!ر4ما" د"(ر$ دو <ا"(
!ا ! دسس%ک یسسم" یتسسمحر <! هب د"!اد ! تسی" اد m+ر; رب هج! wی?ب
هسسب ،دراد یسسم" یسس"ا(را تسس4?ب !ا هسسب دسس"!اد ! ،دراد" د"!اد (ا <#یX
Cراسس”" ار !ا هjیلاسسح رد ددرسس, رسسj%م ار 6+و د"(ر$ <درم ره یتسار
دسس%یب یم" ار <اد ! ،دراد یم kاKح رد <! (ا ار دو د"!اد د%ک یم
! اسسی"د رد Yاسسع8م رد تسسش( dسسمع ! —!رد 'اسسمه ر;اسس هسسب دسس"!اد !
دوم" دهاو †tتHم ! اوسر ار !ا 'ا,د%+S ! 'ارZاح د#" ! تمایb 2 3
:رG+د یت+ا!ر رد ! - ت$اسس+ دسسهاو اوسسسر Yاع8م رد ار !ا تمایb (!ر 32
†یحسسR ار 'S هسسک 'اسسPح \سسبا ! هجاسسم \با ! یNاس" ! د!ادوبا ت+ا!ر هبD
3Fتسا هتس"اد
:دری, یم m*&ت ! ! تسا ]ترتم درم 'ا&ل رب #یX i%>
MLL
:دسس+و, یم د"!اد 'وX 3ددر, یم Vbاس <! (ا Qcb د

ح :5!ا ﴿ 
  ﴾ Aرو"D ‹ 3F - یj+ 'داد Cاو, B>
33'ا"S (ا 2 هک د(اس یم ر!د !ا (ا ار د

ح یهاو, \+ا - )دا?سسش 2 هسس+S رد
هک تسا ردOم 'S رP ! ،تسا „ادتPم - دت
1
g د
ž
ح
1
سسسل
g
ا ه
/
%
g
ع 1 •
/
ر
1
2 ! دسسشاب یسسم
اما - )ادا?ش1 n
/
ب
1
ر
g

1
2 هسسک تسسسا ی$!cسسحم <ادسستPم رPسس تسا ه+S رد هک
:تسا 'ا%X …ر+دOت - )ادا?سسش1 n
/
ب
1
ر
g

1
ی
1
ه
f
2 - \سسی%X هسس+S dسسTحام Bسس>
یهاوسس, هسسک تسسسا 'S دسس%ک یم Vbاس درم (ا ار د

ح هک یتدا?ش :تسا
د"ارب 'اب( رب راب را?X ار :و$ رد روکcم 'داد 2 3
هسسک تسسسا ]سسجا! دسس4" 'ا&ل هب رZاح درم 'ا&ل ربارب رد '( ر,ا :Y!د
:د+امر$ یم د"!اد 'وX ددر, هماbا <! رب ا"( د

ح
﴿  ©  `[´ 
·    
 ´ ±´ ﴾ Aرو" CروسD ‘ 3F
- را?X <! 'داد )دا?ش د(اس یم ر!د '( (ا ار 'S <ارجا ! د

ح kاcع
د%,وسسس ! ه|داسسح \سس+ا رد …رهوسسش هسسک دروUب د%,وس د"!اد هب هک راب
Fتسا Cداد ا!را" تPس" <! هب !D تسا 'ا+وGq!رد ه*مج (ا 'درو 2 3
رسس”" (ا ی+ادسسج 'اسس"S \سسیب تسس$ر, )روسسR هسس%ع8م هک 'S (ا B> :Yوس
رPمای> هک 'S dیلد هب 3دوش یم dRاح .رش  - Jسسه اسسب هک ی"( ! درم
ادسسج Jسسه (ا ار تسس$ر, )روسسR !ا 'اسسم( رد رسسما \سس+ا ! دسس"درک هسس%ع8م
داد …ردام هب ار =دوک ! تاس 2 ! J*سسسم هسسک رسسمع \سسبا تسس+ا!ر هسسب
3د"ا Cدرک i+رUت ار 'S <راUب
یسسH" <! (ا ! دری, یم" m*&ت رد> هب د"(ر$ ه%ع8م (ا B> رG+د :Yرا?X
رمع \با ˆ+دح 'امه dیلد هب ددر, یم k 3
3د%مارح رG+دمه رب ه4یمه <ارب رهوش ! '( \+ا ه%ع8م (ا B> :JK%>
رPماسسی> 'وسسX  :تسسH, - '
f
ا&
1
م
f
ت
1
سسسK
g
+
1
o
1
'
f
ا%عf 8تم
/
سسسل
g
ا
1
2 - هسسک یNوسسش ! '(
nسسمج Jه اب #,ره د"وش یم ادج Jه (ا m+ر; \+ا (ا ! د%%ک یم ه%ع8م
د"وش یم 2 رPمای> 'وX ! 3  دوسسب Cدرسسک هسس%ع8م 6"( اب هک ی"8Kع هب
:تH, - ا?ی*
1
ع 1 9
1
ل
1
d1 یP
f
س
1
o
1
2 - یسسهارمه <! رسسب #,ره د&ب هب \+ا (ا رG+د
<راد" 2 یم 'ایب ار تمرح \+ا )دم 'ا+ا> دوب یم" <دبا Yارح ر,ا هک ،
(ا !د 'S تسسمرح )دسسم 'ا+ا> هb8; هس '( Cرابرد هک ه"و, 'امه 3درک
:تسسسا CدسسمS هسس+S رد هسسک تسسسا Cدرسسک 'اسسیب ار رG+دسسمه ﴿ 
± ·   ﴾ - رهوسسش ،'( هسسک \+ ا ات
! :8; (ا Bسس> هسسک دسس+ام" یسسj+د#" ! .اسسمج <! اسسب! دسس%ک رایتا <رG+د
د#ی یم رب تمرح Cدع <اtO"ا 2 3
نز ه=4-م تر!M
:دسس+وGب '( دسس+اب <! kاوسسج رد ! درسسم هسس%ع8م (ا B> - '
0

1
ه
f
*لاسسب
f
د
/
?
1
سسشg •
1
ا"
1
#
0
لا \
1
م
f
ه
f
ب
f
ی
g
" fام
1
ر
1
ام
1
ی
g
$
f
\
1
ی
g
ب
f
{
f
اj
1
ل
g
ا \
1
م
f
اcه 1 ی
g
ج
f
!
g
(
1
2 - هسسب ار 5اسس&تم <ادسس
هسس*مج (ا \سسم هسسب اسس"( 'داد تPسسس" رد Yرهوسسش هسسک Yرسسی, یسسم یهاوسس,
ML^
تسا 'ا+وGq!رد 2 هسسک 'S (ا دسس&ب JسسK%> هسسPترم ! eد+وGب \ی%X راب را?X
:دسس+وGب دسس+اب دسسش هتH, 8Pb هک ه["ادب د%ک یم تحیT" ! د%> ار !ا Jکاح
- ی
0
*
1
ع 1 !
1
\
1
ی
g
b
f
د
f
اT
0
لا \
1
م
f
'
1
اک
1
'
g
˜
f
ه
f
*لا ]
/
t
1
q
1
2 - داسسب \م رب د"!اد ]tq !
دسسشاب 'ا+و, تسار ه*مج (ا \م هب ا"( 'داد تPس" رد Yرهوش ر,ا 2 ! 3
Vbاسسس !ا (ا ار دسسح ! ددرسس, یسسم <! (ا دسسح <ر!د ]جوم #ی" '( 'ا&ل
:د+امر$ یم د"!اد 'وX 3د%ک یم ﴿  © 
`[´  · 
    ´
±´ ﴾ Aرو" CروسD ‘ 3F - <ادسس راب را?X '( هک \+ا !
هسس*مج (ا ا!راسس" تPسسس" رد …رهوسسش هسسک \سس+ا رسسب درسسیGب Cاوسس, هسسب ار
Fد(اس یم ر!د <! (ا ار د

ح kاcع ! د

حD ،تسا 'ا+وGq!رد 2 رسس,ا '( 3
Cراسسشا ه*یس! هب ! د%ک Cراشا <! هب د+اب دشاب رZاح B*Kم رد رهوش
…رهوسش هسک دس+وGب <اه#یX د+اب دشاP" رZاح ر,ا ! ،د(اس \ی&م ار !ا
یلاسس&تم <ادسس ]tq ا"امه د+و, یم JK%> هPترم رد ! ،د(اس #+امتم ار
3دشاب 'ا+و, تسار ه*مج (ا …رهوش ر,ا داب <! رب
نز ,د
l
4
،Cد

سسع رد اسPلاq 'وسسX Cدسسش هسست$ر, …رامش ی%&م هب ددع (ا Cدع ™ هم*ک
یسسم راسس”ت"ا 'S رد '( هسسک تسسسا ی"ام( )دم اعرش ! 3دراد دوج! ددع
! دسP&ت تس?ج هسب اس+ ! دس%ک dسRاح تس$ر&م دو Jحر تNارب (ا ات د4ک
3د4ک یم را”ت"ا 'S رد '( <اد 'امر$ …ر+c>
رسسGم تسی" درم <ارب Cد

ع B> ت$ر '( 'دی4ک را”ت"ا (ا \Uس 'وX
3د4jب را”ت"ا د+اب #ی" درم 5اح !د 'S رد هک 5اح !د رد
yا!د(ا یسس"( اب دهاوUب ! دهدب ی&جر :8; ار 6"( درم هک یتb! :5!ا
رد هسسک …رهاوسس دسس%"ام تسسسی" تسرد Iاj" رد 6"( اب !ا nمج هک د%ک
تb! 'S دبا+ 'ا+ا> 6"( Cدع ات د4jب را”ت"ا درم د+اب امتح )روR \+ا
3د%ک yا!د(ا 6"( رهاو اب
هسسک دهد یم ی&جر :8; ار یj+ ! دراد '( را?X <درم هک یتb! :Y!د
هسستH, Cدسع ™ ف+ر&ت رد 3د%ک yا!د(ا JK%> '( اب دراد" mح !ا Cدع ™ 'ا+ا> ات
یسس"( دیb \+ا هب 3'دوب \تسبS (ا Jحر یکا> ! تNارب تا%ش <ارب :دش
هسسک یسس"( ! تسسسا CدمS رسب !ا ی,دعاb 'ار!د هک ی"( ! Cد4" ¡لاب هک
\سسی%[مه ! تسسسا Cدرj" یj+د#" .امج هب <! اب (و%ه ! Cدرم …رهوش
هj*ب تسی" Jحر یکا> ! تNارب <ارب ا?%+ا Cدع Iوسمم ! =دوک رسمه
3تسا <دP&ت
,د4l ما2Iا
:دوش یم JیسOت .و" را?X هب Cدع ™
MLs
'اسسش Cدسسع د%سسشاب دا(S رسس,ا هسسک د"راد zیح ! ر?; هک ی"ا"( Cد

ع :5!ا
:د+و, یم د"!اد 'وX تسا یکا> ! ر?; هس
﴿ `´ 
 `  ﴾ CروسسسسD
ACرOب MM‘ 3F - اسست ! دسس%"راcGب ار یکاسس> هسسس دسس+اب Cدش Cداد :8; 'ا"(
د%4jب را”ت"ا یکا> هس تشc, 2 3
kاسس@ \سسب رسسمع 'وX ،د4jب را”ت"ا یکا> !د د+اب دشاب #ی%ک '( ر,ا !
 :تH, - دا(S '( فسسT" #سسی%ک 'وسسX درسسی, یسسم Cدسسع ار یکا> !د #ی%ک
دا(S Cدسسع ™ فسسT" درسسک فT" ار یکا> دوش یم" هک ت?ج \+ا هب ! تسا
<ارسسب تسسسا !د Jسسه 'S هک :8; د%"ام ،Jی" ! 9+ ه" تسا !د <! <ارب
رسس,ا Bسس> 3تسسا zسیح !د \سسیب یکا> ی%&م هب ه+S رد F„رbD هم*ک 3#ی%ک
دسسشاب Cدرسسj" .امج هب یj+د#" <! اب 'S رد هک <ر?; ! یکا> رد ار '(
یسسم kوسسسحم „رb 9+ :8; (ا د&ب یکا> ! ر?; )دم هیOب ،دهد :8;
dسسماک رسس?; ! یکاسس> هسسس دسس+اب دسسهد :8; zسسیح رد ار '( ر,ا ! ،دوش
! تسسشاد" zسسیح رد یتسسسرد ! JیOتسم )داع '( ر,ا ! 3ددر, یtO%م
m+دسسTت ار !ا دسس+اب دروسس د%,وسسس رسس,ا درک یکا> ! „رb <اtO" ا <اعدا
3درک
!ا دسس+اب )داسسع ]سحرب تشاد JیOتسم ! تسرد )داع zیح رد ر,ا !
3درک m+دTت ار
(ا هسسک ی"اسس"( ! دسس"ا Cدسس4" Cدسسعاb (و%ه ! د%تسه 9Xوک هک ی"ا"( :Y!د
یکاس> هسس 'اسش Cدسسع د%سسشاب دا(S اس?%+ا رس,ا 3دسس"ا Cداتس+ا (اب ی,دعاb
:د+امر$ یم د"!اد 'وX 3تسا
﴿ ´  [ ´
[ ±  '·
 ` ´
´ ´  ﴾ A:8; CروسD ^ 3F
- 'اس"( (ا دسس"ا Cداتسسس+ا (اسب 'S (ا ! Cدرک ادی> ‚•+ zیح (ا هک ی"ا"( !
یسسم" Cدسسعاb هسسک اسس?"S ! د%سس4jب راسس”ت"ا یکا> هس دیتشاد 9ش ر,ا امش
د%4jب را”ت"ا یکا> هس #ی" د"وش 2 3
(ا ‚•سس+ \سسس Cراسسبرد ! 3د%سس4jب راسس”ت"ا دسس+اب Jی" ! Cام 9+ #ی%ک 'ا"( !
5وسسb ! ،5اسسس تسسTش :د"ا هتH, یرب ! 5اس CاK%> :د"ا هتH, ی,دعاb
هک تسا 'S رترو?4م ‹M ‚•سس+ \س ،ی"( ره ‚•+ \س <ارب ! 3تسا
<! 'اسسj+د#" ‚•سس+ \سسس :دسس"ا هسستH, یسسرب ! 3تسسسا dسسحم ! ر?ش dها
،دسسشاب دا(S رسسیq اسس+ دا(S دسسش n@b 6"و هک ی"( ره B> 3تسا رPت&م
…ا Cدسسع اسس?یکا> ! اسه „رbاسب Bسس> ،دوسسش Cدعاb هک \+ا ات د%ک رPR د+اب
یسسم رسسس هب ا?هام اب ار …ا Cدع ! د%ک یم ادی> ‚•+ ا+ ،دوش یم Yامت
یسسم اسس> zسسیح \+رS هب هک \+ا ات دبا+ یم همادا 6ساPل ! هOH" ! ،درب
3دمت&م 5وb هب ا%ب د%ک یم dRاح ‚•+ ا+ دراc,
ML‹
راسس?X …ا Cدسسع ،دشاب دا(S ر,ا هک تسا Cدرم …رهوش هک ی"( :Yوس
:د+و, یم د"!اد 'وX تسا (!ر Cد ! Cام
﴿   ± [
  