1Materi Hiwar / Percakapan Bahasa Arab Kelas 8

Hasan Bisri

MTs.N Babakan Ciwaringin Cirebon

‫الدرس الول‬

‫الساعة‬
(‫)أ‬
:Pada

jam berapa kami pergi ke
sekolah

+

:Kami

pergi pada jam 06.30 setelah
makan pagi

-

+ :Jam berapa sekarang ?
- : Jam 06.00
+

:Mari kita makan pagi, kemudian kita
pergi ke sekolah

‫ فى أي ساعة نذهب إلى‬: +
‫المدرسة ؟‬
‫ نذهب فى الساعة السادسة‬: ‫والنصف بعد تناول الفطور‬
‫ كم الساعة الن ؟‬: +
‫ الساعة السادسة‬: ‫ ثثثم‬،‫ تعثثال نتنثثاول الفطثثور‬: +
‫نذهب إلى المدرسة‬

(‫)ب‬
Menempuh berapa jam perjalanan ke
sekolah

+
+
-

Menempuh setengah jam
Dengan mobil ?
Ya dengan mobil, sekolah agak jauh
dari rumah

‫كم ساعة يسثثتغرق الثثذهاب‬
+
‫إلى المدرسة‬
‫يستغرق نصف ساعة‬
‫ بالسيارة ؟‬+
‫ المدرسثثثة‬،‫نعثثثم بالسثثثيارة‬
‫بعيدة قليل عن البيت‬

2Materi Hiwar / Percakapan Bahasa Arab Kelas 8

Hasan Bisri

MTs.N Babakan Ciwaringin Cirebon

‫الدرس الثاني‬

‫النشاطات فى المدرسة‬
(‫)أ‬
‫ا‬
Berapa hari kamu belajar dalam seminggu ?

‫كثثم يومثثا تثثدرس فثثى‬
‫السبوع ؟‬

‫ل‬
‫ع‬
‫م‬

Saya belajar dalam se-minggu enam hari

Dan berapa jam (pelajaran) kamu belajar
dalam sehari ?

‫الطال أدرس فى السبوع سثثتة‬
‫أيام‬
‫ب‬
‫ا‬

‫وكثثم حصثثة تثثدرس فثثى‬

‫ل‬

‫اليوم ؟‬

‫ع‬
‫م‬
‫ا‬
‫ل‬

Kami belajar dalam sehari delapan jam
(pelajaran)

‫ندرس فى اليثثوم ثمثثاني‬
‫حصص‬

‫ط‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ب‬
‫ا‬

Kamu berbicara Bahasa Arab dengan
baik

‫أنت تتحدث العربية جيدا‬

‫ل‬
‫ع‬
‫م‬
‫ا‬
‫ل‬

Saya berbicara Bahasa Arab sedikit

‫أتحدث العربية قليل‬

‫ط‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ب‬

3Materi Hiwar / Percakapan Bahasa Arab Kelas 8

Hasan Bisri

MTs.N Babakan Ciwaringin Cirebon

(‫)ب‬
‫ا‬

‫متى تنتهي الستراحة ؟‬

Kapan kamu selesai istirahat ?

‫ل‬
‫ع‬
‫م‬

‫الطال ننتهثثثي فثثثى العاشثثثرة‬
‫والربع‬
‫ب‬

Kami selesai pada jam 10.15

‫ا‬
Apakah kamu pulang ke rumah setelah

‫هثثل ترجثثع إلثثى الثثبيت بعثثد‬

‫ل‬

‫ذلك ؟‬

‫ع‬

itu ?

‫م‬
‫ا‬

Tidak, tetapi kami kembali ke kelas yang
ke dua kali selama 3 jam pelajaran,
kemudian kami pulang ke rumah setelah
dzuhur

‫ بل نرجع إلى الفصثثل‬،‫ل ل‬
‫ط مثثرة ثانيثثة لمثثدة ثلث‬
‫ ثثثم‬،‫ا سثثاعات للدراسثثة‬
‫ل نرجثثع إلثثى الثثبيت بعثثد‬
‫ب الظهر‬

‫الدرس الثالث‬

‫النشاطات فى البيت‬
‫ا‬
Apa yang kamu kerjakan ?

‫ماذا تعمل ؟‬

‫ل‬
‫ع‬
‫م‬

Saya pergi ke kamar mandi

‫أذهب إلى الحمام‬

‫الطا‬
‫ل‬
‫ب‬

4Materi Hiwar / Percakapan Bahasa Arab Kelas 8

Hasan Bisri

MTs.N Babakan Ciwaringin Cirebon

‫لماذا ؟‬

‫ا‬
‫ل‬

Kenapa ?

‫ع‬
‫م‬
‫ا‬

Saya membersihkan gigi dengan sikat
gigi dan mandi, kemudian saya memakai
pakaian pakaian sekolah (seragam)

‫أنظف السنان بالفرشثثة‬
‫وأسثثثثتحم ثثثثثم أرتثثثثدي‬
‫ملبس المدرسة‬

‫ل‬
‫ط‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ب‬
‫ا‬

‫وبعد ذلك ؟‬

Dan setelah itu ?

‫ل‬
‫ع‬
‫م‬
‫ا‬
‫ل‬

Saya sarapan, kemudian saya pergi ke
sekolah

‫ ثم أذهب‬،‫أتناول الفطور‬
‫إلى المدرسة‬

‫ط‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ب‬

(‫)ب‬
‫ا‬
Lihatlah pembantu itu

! ‫أنظر إلى الخادمة‬

‫ل‬
‫ع‬
‫م‬

Pembantu itu (sedang) membersihkan
rumah

‫الطا‬

‫الخادمة تنظف البيت‬

‫ل‬
‫ب‬

5Materi Hiwar / Percakapan Bahasa Arab Kelas 8

Hasan Bisri

MTs.N Babakan Ciwaringin Cirebon

‫ا‬
Dan, pembantu itu (sedang) mencuci
pakaian serta menyetrikanya

‫والخادمثثثثثثة تغسثثثثثثل‬
‫الملبس وتكويها‬

‫ل‬
‫ع‬
‫م‬
‫ا‬
‫ل‬

Siapa ini ?

‫من هذه ؟‬

‫ط‬
‫ا‬
‫ل‬

Ini saudara perempuanku Maryam, Dia
membantu ibu-ku menyiapkan makanan

‫ هثثي‬،‫هثثذه أخثثتي مريثثم‬
‫تساعد أمي علثثى إعثثداد‬
‫الطعام‬

‫ب‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ع‬
‫م‬

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.