P. 1
Simorgh • Issue. 14

Simorgh • Issue. 14

|Views: 139|Likes:
منشور بواسطةShahriar Ayoubzadeh
In this Issue:
- Editorial Message for Nowrooz
- The origins of NowRooz,
- NowRooz events in Ottawa
- Mr Moridi's MPP Message
In this Issue:
- Editorial Message for Nowrooz
- The origins of NowRooz,
- NowRooz events in Ottawa
- Mr Moridi's MPP Message

More info:

Published by: Shahriar Ayoubzadeh on Mar 17, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue.

14
2
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
١١ ﻩﺭﺎﻤﺷ • ﻝﻭﺍ ﻝﺎﺳ • ٢٠١٠ ﻪﯾﺭﻮﻓ ١ ﻪﺒﻨﺷﻭﺩ SIMDRGH · Issue. 11
2
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
3
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
4
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
غرمیس تاراشتنا :رشان
Publisher: Simorgh Publication
نایمیرک دیعس :ریبدرس
Editor: Saeed Karimian
هداز بویا رایرهش :یبایرازاب و اه یهگآ تیریدم
Marketing & Advertising: Shahriar Ayoubzadeh
وریرگ ودرانیل :غرمیس تیاس بو لوئسم
Website Coordinator: Leonardo Guareero
یناگتشک مایپ : یرنه حارط و کیفارگ ,ییارآ هحفص
Pagination, Graphic & Design: Payam Keshtgani
نایمیرک زانرف : پیات
Typing: Farnaz Karimian
.تسا دازآ ذخام رکذ اب طقف غرمیس تاجردنم لقن
.تسا دازآ هدیسر بلاطم شیاریو و حلصا رد غرمیس
دنک یم نایب ار اهنآ ناگدنسیون تارظن ، عبنم ای مان هارمه بلاطم
هب بلاطم هنوگنیا تیلوئسم .تسین غرمیس هیرشن رظن امازلا و
.تساهنآ ناگدنسیون هدهع
بسک هب طونم غرمیس هیرشن یاه یهگآ و اه حرط زا هدافتسا
.تسا یبتک هزاجا
یتیلوئسم هنوگچیه هیرشن رد هدش پاچ یاه یهگآ لابق رد غرمیس
جنپ ، هرامشره یارب اه یهگآ تارییغت ای و جرد یارب تلهم نیرخآ .درادن
.دشاب یم لبق هرامش راشتنا زا سپ زور
ads@simorghmagazine.com :اه یهگآ و تاغیلبت روما
editor@simorghmagazine.com :ریبدرس
info@simorghmagazine.com :تاعلطا
:یزکرم رتفد سردآ
508 Gladstone Ave. Suite 201-B
Ottawa, Ont. K1R 5P1
Tel: 613.292.6181
Fax: 1.888.459.8681
، اتسار نیا رد .تسا هدیدرگ دلوتم اواتا میقم نانابز یسراف نیبام دنویپ رتشیب ماکحتسا تهج هب هک تسا یا هیرشن ، غرمیس هیرشن
ساکعنا یارب تسا دنمشهاوخ . تفای دهاوخ صاصتخا امش یاهمایپ و تارظن ، تلاوس ، اهلددرد ، اه هتفگ هب هیرشن نیا زا یشخب یدوزب
.دیشاب سات رد contact@simorghmagazine.com سردآ هب لیمیا تروصب ای و یزکرم رتفد سردآ هب یتسپ تروصب ام اب ، ناتیاهمایپ
. میتسه ناتیاه همان راظتنا رد هناربص یب
یرنه ، یگنهرف رابخا
یملع رابخا
اواتا واداناک رابخا
دراد گنراگنر یزورون یناریا ناهج
یروس هبنشراهچ و یزورون یاه نیئآ
نزو شهاک یارب دیفم یشزرو تانیرت
فوخچ و ثلاث دیهش بارهس
یهورگ یاهراک یارب مزل ینابم
8
9
13
15
21
23
26
29
30
)یروس هبنش راهچ( لاس رخآ هبنشراهچ
تفن تعنص ندش یلم و قدصم دمحم 12
ناریا یقیسوم و ینمرا نازادرپ همغن 17
ام مایپ
5
Cover Page:
:دلج یحارط
یناگتشک مایپ
منک ین لد تایبدا زا
سابع هاش رابرد رد یا هنهرباپ
37
32
48
49
27
Nowrouz – Iranian New Year
یزورون تاکیربت
ناتسکیجات رد زورون
35
ادخ مان و دای اب اه یبرچ ندرک بآ
42 تاملک لودج
؟دش فشک هنوگچ یندیشون لکلا
امش لاف و ینیب علاط
44
46
41
یمرگرس و هقباسم
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
5
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
رگنب و زيخ ،هنب ار اه هوكش
دمآ رس ناتسمز هنوگچ هك
تسا زيختسر رد هوك و لگنج
)امین( دمآ رد ييور هريت زا ملاع
وکین یلاس دیما هب و میراذگ یم رس تشپ ار 1388 لاس
ار رهش نیا میقم یناریا رتمک .میزود یم مشچ هدنیآ هب ،
ناریا هتشذگ لاس تلوحت و عیاقو هب تبسن هک مراد غارس
یلاس ،ام همه یارب تشذگ هک یلاس .دشاب هدوب توافت یب ،
ناریا رد هک یتاقافتا .دوب ناجیه و راشف و ینارگن زا ولمم
هدش یرپس هتشذگ لاس کی و یس رد هک هچنآ ره اب ، داتفا
گرزب یاه یرازگربخ یمامت .دومن یم توافتم رایسب ،دوب
ششوپ رد ار ناریا تاباختنا زا سپ عیاقو ،ناهج کچوک و
یناریا چیه ،بیرغ روشک نیا رد یتح و دنداد رارق دوخ یربخ
یهاگآ ام روشک عاضوا زا هک تفای ناوت یمن ار یناریاریغ و
لاوس نیا زین ناگدنناوخ زا یخرب یارب نامگ هب .دشاب هتشادن
عیاقو و عاضوا هرابرد نیا زا شیب غرمیس ارچ هک تسا حرطم
هک تسا نیا خساپ .دسیون یمن و دیوگ یمن یزیچ ناریا
یربخ یاه هناسر طسوت ناریا عیاقو یربخ ششوپ لوا
سرتسد رد و هدوب لماک رایسب یتنرتنیا اتدمع و نوگانوگ
زین نانطو مه زا یا هدع هچنانچ .دراد رارق نایناریا هعماج
ناوت یم نانیمطا اب ،دنعلطا یب نامروشک هیقافتا عیاقو زا
پاچ و تسا هدوب ناشدوخ لیم و تساوخ هب نیا هک تفگ
بیغرت رد یریثات املسم ،تسد نیا زا یرابخا و بلاطم
دلوت .تشاد دهاوخن ناشروشک لئاسم یریگیپ هب هدع نیا
هعماج هدافتسا دروم یراتشون ءلخ ندرک رپ تهج هب غرمیس
هک یرابخا و تاعلطا رارکت یارب هن و تفرگ تروص یناریا
نیمه رد ،تقیقح رد .دنراد یهاگآ نآ زا شیپاشیپ یگمه
تاحفصزا شیپ یتدم ،یسایس رابخا هحفص هک دوب اتسار
.تسا هدیدرگ فذح غرمیس
اب طابترا رد غرمیس هیرشن هک دشاب نیا رب رارق رگا ،ایناث
،دهد هئارا ار یلیلحت ای و دنک رظنراهظا نامروشک لئاسم
تسیاب یم هیرشن نیا ناگدنسیون زا یکی لقادح ای و ریبدرس
لیلحت و یسررب تیحلص و مزل صصخت هنیمز نیا رد
تلاسر غرمیس هیرشن !درادن هک ،دشاب هتشاد ار یسایس
لیلحت و اهرظن ،نآ رد هک تسا لئاق دوخ یارب ار یرگید
.دنرادن ییاج یسایس یاه
ون یاهحرط و تارييغت ،ون لاس
بسک رد ار ینیون شور ات دراد رظن رد غرمیس هیرشن...اما و
نیا .دروآرد ارجا دروم هب نایناریا هعماج ینابیتشپ و تیامح
قح تخادرپ لماش ،دشاب یم وضع بذج اب هارمه هک حرط
دهاوخ هیرشن هدننک تیامح یاضعا یوس زا یئزج یتیوضع
رادروخرب یصاخ یایازم زا ،وضع ناگدنناوخ زا هورگ نیا .دوب
اهناکم هب تیوضع تراک هئارا اب هکنآ هلمج زا ؛ دوب دنهاوخ
یرایمه ام اب حرط نیا رد هک یراک و بسک نابحاص و
روطب .دش دنهاوخ دنم هرهب یا هژیو فیفخت زا ،دنراد
نامز تدم رد دناوت یم غرمیس هیرشن یماح وضع ،لاثم
زا یکی دزن تاریمعت تهج ار دوخ لیبموتا ،تیوضع رابتعا
و ددرگ دنم هرهب هژیو فیفخت زا و هدرب راکمه ناراکریمعت
راکمه یاهناروتسر زا یکی رد ار شنانامهیم و دوخ یاذغ ای
یاههاگشورف زا ار دوخ یاهدیرخ مه دیاش و هدرک فرص
نیرواشم زا یکی قیرط زا ار شلزنم ای و ،هداد ماجنا راکمه
، یتخادرپ غلابم رد و هدناسر شورف هب کلما تلماعم
ناوت یم یلک روطب .دیامن ییوج هفرص یهجوت لباق نازیم
دنم هرهب ار نآ بناج هس ره ،هدیا نیا یارجا هک تفگ
اه هنیزه تخادرپ ، هیرشن یاضعا ای نیکرتشم :دومن دهاوخ
،راک و بسک نابحاص ،دنهد یم شهاک ار دوخ یاهدیرخ و
تیاهن رد و دنشخب یم قنور ار دوخ رازاب ،فیفخت هئارا اب
یمک و یفیک یاقترا تهج رد قیرط نیا زا غرمیس هیرشن
دروم رد رتقیقد تاعلطا و تایئزج .تسج دهاوخ هرهب دوخ
هک یراک و بسک نابحاص زا یتسرهف زین و تیوضع هوحن
پاچ هب هرامش نیمه رد ،دنراد یراکمه ام اب حرط نیا رد
تدم رد هک دسر یم رظنب یرورض حیضوت نیا .تسا هدیسر
غرمیس هیرشن هدش رشتنم یاه هرامش ،تیوضع رابتعا نامز
بیترت نیدب ات هدش لاسرا تسپ قیرط زا اضعا سردآ هب
.دسرب ناشیا تسدب امیقتسم
یم بلج نآ هب ار دوخ ناگدنناوخ هجوت هک یرگید هتکن
تیمک و تیفیک حطس ندرب لاب یارب یزیر همانرب ،میئامن
یربخ ششوپ .تسا یدیشروخ یون لاس رد غرمیس هیرشن
داجیا و اواتا و اداناک میقم نایناریا هعماج لئاسم و عیاقو
یناریا ساسحا ظفح ،هعماج نیا یاضعا نیبام رتشیب طابترا
یناریا گنهرف بوخ یاه هبنج یمامت تشادساپ و ندوب
نیا یارجا .دشاب یم یور شیپ رد یاه همانرب رگید زا
تسا یراب تقشم راک و ینلوط نامز فرص مزلتسم ،روما
تروص شیپ زا شیب دیاب هیرشن ناراکردنا تسد طسوت هک
تروص هب ار غرمیس راشتنا هک تسا روظنم نیمه هب و دریذپ
،هام ره لوا زور رد دنناوت یم ناگدنناوخ و هداد رییغت همانهام
.دنیامن تفایرد عیزوت زکارم زا ار دیدج هرامش
...هكنيا هرخلاب و
يكي هك زورون نشج نديسر ارف زيواتسد هب
ياه نشج نيرت لاس هنيريد و نيرتگرزب زا
لاس ندش ون اب نامزمه و نايناريا يناتساب
هاگشيپ هب ار دوخ غيرد يب ياه شابداش ؛تسا
يم ميدقت ،دنتسه هك اج ره رد يمارگ نانهيم مه
ناگمه يزورداش و يتسردنت و يدنلبرس و ميراد
.مينك يم وزرآ کاپ نادزي هاگرد زا ار
غرمیس تاراشتنا هورگ و ریبدرس
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
6
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
هلانیلرب و ناملآ تلود ضارتعا
یهانپ تشادزاب هب
ناملآ هجراخ ریزو
رفعج یدازآ راتساوخ
نادرگراک یهانپ
هک یناریا سانشرس
نارهت رد هتفه نیا
هدش ،دش ریگتسد
.تسا
زا هک یهانپ یاقآ
هارمه هب بش هبنشود دنک یم تیامح ناریا یضارتعا شبنج
.دش تشادزاب شا هناخ رد راضح زا یرامش و رسمه ،رتخد
راتساوخ هبنشراهچ زور ناملآ هجراخ ریزو لورتسو ودیاگ
ناریا یربهر تایه زا" :تفگ و دش یهانپ یاقآ یروف یدازآ
زا تظافح یارب دوخ یللملا نیب تادهعت هب میهاوخ یم
".دشاب دنبیاپ شنادنورهش یسایس و یندم قوقح
ضارتعا یهانپ یاقآ تشادزاب هب زین نیلرب ملیف هراونشج
.تسا هدرک
ینادرگراک هکنیا زا ام" :تفگ هراونشج نیا ریدم کیلساک رتید
هب دوخ راک رطاخ هب هدوب یللملا نیب ددعتم زیاوج هدنرب هک
".میتسه فساتم و نارگن هدش تشادزاب دنمرنه کی ناونع
هرقن سرخ هزیاج 2006 لاس رد یهانپ رفعج "دیاسفآ" ملیف
.درب ار هلانیلرب هراونشج یا
تیاس اب یا هبحاصم رد یهانپ رفعج رسپ یهانپ هانپ نامزمه
زا هک تفگ تسا کیدزن یوسوم نیسحریم هب هک "هملک"
.تسا ربخ یب شردام و رهاوخ ،ردپ یرادهگن لحم
رهاوخ صوصخ هب ،ما هداوناخ نارگن تدش هب نم" :تفگ وا
".متسه مردام و
نارومام هعجارم ماگنه رد هکنیارب ریاد ار یلبق اه شرازگ وا
تشادزاب تفگ و درک در تسا هدوب ینامهم اهنآ هناخ رد
شناراکمه زا یهورگ و وا ردپ هک تفرگ تروص ینامز
.دنا هدوب رادزوجم ملیف کی یرادربملیف لاحرد
زا لبق زا نم ردپ لزنم دنا هتفگ هکنیا" :تفگ یهانپ هانپ
تسا بذک لماک هدوب ماظندض ملیف تخاس لحم ،تاباختنا
هرابرد هکنیا نمض هتخاسن ماظندض یملیف چیه نم ردپ و
".تسا هتخاسن یملیف زین ریخا یاهدادیور
هتفگ نارهت یمومع ناتسداد ،یدابآ تلود یرفعج سابع
.درادن یسایس هبنج یهانپ رفعج تشادزاب هک تسا
یبایشزرا هتیمک وضع یماظتنا
دش
یماظتنا دیجم - گمایشرپ
هتیمک وضع ناونع هب
یاروش یقیسوم یصصخت
روشک نادنمرنه یبایشزرا
تنواعم .دش بوصنم
داشرا ترازو یرنه روما
نیسحدمحم یملسا
ترازو یرنه نواعم(ینامیا
هتیمک وضع ناونع هب ار یماظتنا دیجم یمکح رد )داشرا
)یزاسگنهآ و یناهج یقیسوم هتشر رد( یقیسوم یصصخت
.درک بوصنم نادنمرنه یبایشزرا یاروش
رگید یمظنم اضر شیورد و تهرف نیهاش ،یا هجنگ دوواد
یبایشزرا یملسا یاروش یقیسوم یصصخت هتیمک یاضعا
زا یرنه کی هجرد یاراد یماظتنا دیجم .دنتسه نادنمرنه
.تسا روشک نادنمرنه یبایشزرا یاروش
هتشر رد ییادتبا تلیصحت زا سپ 1326 دلوتم یماظتنا
یاهرتسکرا و اه ترسنک اب و تخادرپ لیصحت هب یقیسوم
دیجم .تسا هدرک یراکمه رگید یاهروشک فلتخم
یزاسگنهآ هنیمز رد یرایسب یاه تیلاعف نونک ات یماظتنا
هراونشج زا زین ار ی زیاوج و تسا هتشاد ملیف یقیسوم و
،حلص یاه ینوفمس .تسا هدرک بسک یللملا نیب یاه
زا زین یملسا بلقنا و تمواقم ،راثیا ،رهشمرخ هسامح
.تسا یماظتنا یاه هتخاس هلمج
،ناتسبرع رد هدش فیقوت نامر
درب یبرع رکوب هزیاج
زا یزیمآوجه نامر
ناتسبرع لها هدنسیون
ریثأت هرابرد هک یدوعس
تورث و تردق رگناریو
خاک یایند و دودحمان
هزیاج هدنرب تساهنیشن
)IPAF( یبرع رکوب
.دش ناتساد هتشر رد
خاک یادنلب هب ینارگخا ار نآ هک )ررشب یمرت( باتک ناونع
هب هک تسا نآرق زا یا هیآ زا هتفرگرب ،دنا هدرک همجرت اه
.دنک یم هراشا منهج
.تسا هتفاین راشتنا هزاجا یدوعس ناتسبرع رد باتک نیا
یوجه" ار اه خاک یادنلب هب ینارگخا یبرع رکوب نارواد
هطبار" نامر نیا دنا هتشون و دنا هدرک فیصوت "کاندرد
".تسا هدیواک یبوخ هب ار تموکح و تردق نایم
تایعقاو معط باتک نیا" :هدمآ نارواد تأیه هینایب رد
یم هدنناوخ هب ار یتنطلس یاه خاک یایند زا یکانلوه
".دناشچ
غیلبت هب یبهذم یغلبم ناونع هب یناوج رد هک لاخ یاقآ
شدوخ هتفگ هب ،تخادرپ یم یماظن یاه گنج و "داهج"
.دروآ یور نتشون هب و داد ریسم رییغت ناهگان
یدوعس راک هظفاحم هعماج یلاجنج دقتنم ناونع هب لاح وا
.تسا هتفای ترهش
رازه 60 هزیاج هدنرب هک تسا یدوعس هدنسیون نیتسخن وا
.تسا هدش یبرع رکوب یرلد
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
7
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
ناتساد هک هکلهم ملیف
قارع گنج هرابرد نآ
ندروآ تسد هب اب ،تسا
نیرتهب هلمج زا هزیاج 6
داتشه ملیف نیرت قفوم و
یاطعا مسارم نیمود و
نیرتاک و دوب راکسا زیاوج
هب ملیف نیا هدنزاس ،ولگیب
هک ینز نیتسخن ناونع
ینادرگراک نیرتهب راکسا
زیاوج نیا یاطعا خیرات رد ار دوخ مان ،دروآ تسد هب ار
.درک تبث
9 رد ندش دزمان اب مادک ره هکلهم و راتاوآ یاه ملیف
2010 راکسا زیاوج بسک یارب ار سناش نیرتلاب ،شخب
،كانسرت ملیف نیا یاشامت اب
دیوش هدنرب رلد رازه 10
دوو یلاب نازاس ملیف زا یکی
بیجع یداهنشیپ یگزات هب
نارادفرط هب ار تعفنم رپ و
هدرک هئارا كانسرت یاه ملیف
دناوتب هک سک ره :تسا
ار نادرگراک نیا ملیف نیرخآ
اهنت تروص هب امنیس كی رد
هدنرب ،دنک اشامت نایاپ ات و
!دوب دهاوخ رلد 10,000
)Phoonk( »2 كنوف« هک ملیف نیا زرتیور شرازگ هب
لاس رد هک تسا مان نیمه اب رگید یملیف هلابند ،دراد مان
حور كی روحم لوح ملیف ناتساد .دوب هتخاس 2008
تشحو و سرت راچد ار یا هداوناخ هک دخرچ یم یناطیش
.دنک یم ناوارف
هراب نیمه رد ،ملیف نیا نادرگراک ،»امراو لاپوگ مار«
ملیف نیا دیوگ یم هک سک ره« :دیوگ یم ناراگنربخ هب
رارق امنیس نلاس كی رد اهنت و كت ،دناسرتب ار وا دناوت یمن
.»تفرگ دهاوخ
نیا رد دنهاوخب هک یدارفا دیوگ یم نینچمه »امراو«
بلق هدننک لرتنک هاگتسد كی هب ،دننک تکرش تباقر
كی زا هدافتسا اب نابلطواد ،نآ رب هولع .دش دنهاوخ لصو
اه نآ یاه مشچ ندوب زاب زا ات دش دنهاوخ لرتنک نیبرود
.دوش لصاح نانیمطا ملیف لوط رد
ششخرد ؛۲010 راکسا
'راتاوا' یماکان و 'هکلهم'
هک یتاعلطا ،درک هفاضا كانسرت ملیف نیا نادرگراک
یا هحفص رد ،دوش یم یروآ عمج اه هاگتسد نیا طسوت
تروص رد .دش دهاوخ شخپ هدنز تروص هب امنیس زا جراخ
دودح( هیپور 500,000 غلبم ،نابلطواد زا مادک ره تیقفوم
.دوش یم ادها اه نآ هب )رلد 10,850
راشتنا هناتسآ رد و رت شیپ نادرگراک نیا تسا ینتفگ
نیا اما دوب هدرک حرطم ار یداهنشیپ نینچ زین یلبق ملیف
وغل ،باختنا دنیآرف رد بلقت دوجو یاعدا لیلد هب تاقباسم
.دوب هدش
.دوب هزیاج 3 طقف راتاوا و هزیاج 6 هکلهم مهس هک دنتشاد
یارب( نیودلاب كلآ و )راب نیموس یارب ( نیترام ویتسا
یارجا لاسما اکیرمآ یامنیس نارگیزاب )راب نیتسخن
رب ،دش رازگرب دوویلاه رد كادک نلاس رد هک ار مسارم
.دنتشاد هدهع
)up( لاب نادرگراک ،رتکاد رتیپ ار نشیمینا نیرتهب هزیاج
هک دوب هدش دزمان مه ملیف نیرتهب یارب لاب .درک تفایرد
نیا رد یملیف هک تسا یمداکآ خیرات رد راب نیتسخن یارب
.دوش یم دزمان شخب ود
هدنسیون لاب كیام مان ،یف انیت و روینوج ینواد تربار
یفیلات همانملیف نیرتهب هدنرب ناونع هب ار هکلهم همانملیف
رد ییاکیرمآ یاهزابرس هب ار شا هزیاج وا .دندرک ملعا
.درک میدقت هتشذگرد اریخا هک شردپ و اکیرمآ زا جراخ
هب راتاوا ملیف یاه تیصخش هب هیبش یمیرگ اب رلیتسا نب
.درک ملعا ار میرگ نیرتهب هزیاج هدنرب و دمآ هنحص یور
.دیسر اضف نازاتشیپ ملیف هب شخب نیا هزیاج
وم هب ار نز لمکم شقن رگیزاب نیرتهب هزیاج زمایلیو نیبار
زا شا هزیاج تفایرد ماگنه وا .داد سشرپ ملیف رگیزاب كین
هدوب مهم ناش یارب "ارجا" هک درک رکشت یمداکآ یاضعا
.تسا هدوبن ناش باختنا رد "یتسایس" و
،هرویف ورام هب ار یرادربملیف نیرتهب هزیاج كلوب اردناس
.داد راتاوا یرادربملیف ریدم
زا ییاهسکع شیامن اب ،هزیاج نیا هدنرب یفرعم زا سپ
لکیام ،ندلام لراک نوچمه هتشذگ لاس ناگتشذگرد
هب اه لتیب زا یا هنارت یارجا و نیداراک دیوید و نوسکج

◄◄ 13 هحفص رد همادا
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
8
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
یات ای یچ یات
یعون ناوچ یچ
یمزر كبس شزرو
.تسا نیچ روشک
یملع یاه یسررب
هک دهد یم ناشن
اهنت هن شزرو نیا
،رمع لوط ثعاب
شهاک رد هکلب ،دوش یم ناور شمارآ و یتملس شیازفا
.تسا رث
ِ
ؤم زین اه باهتلا و نوخ دنق
یرامیب نیا رد .تسا ناهج حطس رد یعیاش یرامیب تباید
تباید یرامیب .تسا یعیبط دح زا رتلاب نوخ دنق نازیم
ی هدغ زا نیلوسنا نومروه دیلوت ،لوا عون رد .دراد عون ود
.دور یم نیب زا لماک روط هب هدعملازول ای سارکناپ
شیازفا هب دوخ زاین دناوت یمن ندب مود عون تباید رد اما
یارب ندب زاین نیب ینعی .دنک نیمأت ار نیلوسنا حشرت
یگنهامه ،نومروه نیا حشرت و نیلوسنا حشرت شیازفا
زکولگ دناوتب ات دراد زاین نیلوسنا هب ندب .درادن دوجو مزل
اه لولس فرصم هب یژرنا دیلوت یارب ار نوخ رد دوجوم
.دناسرب
،تسا عیاش ناناوجون و ناکدوک نایم رد كی عون تباید
زا دصرد 90 هب كیدزن رد هک 2 عون تباید هک یلاح رد
نلاسگرزب رد رتشیب ،دوش یم هدید یرامیب نیا هب نایلتبم
.دوش یم هدید
یعون )Tai Chi Chuan( ناوچ یچ یات ای یچ یات
مرن یندب یاه نیرمت لماش ، تسا ینیچ یمزر شزرو
تروص هب و حبص ماگنه هب لومعم روط هب هک هداس و
رب نآ رد تاکرح هک شزرو نیا رد .دوش یم ماجنا یهورگ
مارآ مارآ تلضع تسا دنک ،دیدش یمزر یاه شزرو فلخ
.دنوش یم تیوقت
زا یناویات هورگ كی ،سوکوف یناملآ ی همان هتفه زا لقن هب
یهورگ یور رب یگزات هب لایرومم گنوگ گناچ ناتسرامیب
.تسا هداد ماجنا یتاقیقحت تباید مود عون هب نایلتبم زا
عون تباید هب نایلتبم زا هرفن 30 میت كی یسررب نیا رد
هدرک تکرش یچ یات یاه سلک رد هتفه 12 تدم هب 2
هورگ ،نارامیب هورگ رانک رد .دنداد ماجنا ار نآ یاه نیرمت و
جیاتن یسررب شا هفیظو هک تشاد رارق یرگید ی هرفن 30
.دوب لوا هورگ یور رب یچ یات
نیبولگومه هتفه 12 زا دعب هک دوب نیا یسررب ی هجیتن
16/۷ هب دصرد 59/۷ زا نارامیب HbAlc ای ی هلیزوکیلگ
ناشن نیبولگومه نیا یریگ هزادنا .درک ادیپ شهاک دصرد
دنق »ناوچ یچ یات« شزرو
دهد یم شهاک ار نوخ
تکرش هتشذگ هتفه
درک ملعا وهای یتنرتنیا
هدش رشتنم تاعلطا هک
هب ار رتیئوت هکبش یور
تاحفص زا یتباث شخب
دهاوخ دوخ رگوجتسج
وهای ناکرتشم و دوزفا
كیدزن یا هدنیآ رد
دیدج تامدخ نیا زا
رد رتیئوت ماغدا یلک حرط وهای نامزمه .دنوش یم دنم هرهب
یسررب ار تکرش نیا هب قلعتم یاه تیاس بو هعومجم
.دنک یم
نیا دیدج حرط زا یشخب وهای تامدخ هب رتیئوت ندوزفا
»زاب یژتارتسا« ناونع اب 2008 لاس زا هک تسا تکرش
هدافتسا دیدج حرط نیا اب هک تسا راودیما وهای .دش حرطم
یشخب هب نآ لیمیا سیورس و هکبش نیا یلصا هحفص زا
.دوش لدب تنرتنیا ناربراک هنازور تیلاعف زا تباث
بلاطم و اه كمایپ ماغدا حرط نیا هجیتن نیرت صخشم
ناکما نیا .تسوهای هکبش ناربراک یاهوجتسج رد رتیئوت
كی تروص هب ،دنفسا مجنپ ،هیروف 2۴ هبنشراهچ زور زا
وهای ناربراک یاهوجتسج تسرهف رد هناگادج لخدم
.دش رادیدپ
گنیب و لگوگ شور اب وهای طسوت رتیئوت یریگراک هب هوحن
رد وجتسج هجتین ود طقف هظحل ره رد وهای .تسا توافتم
هجیتن ود زا هدافتسا ناکما نامزمه یلو دنک یم هئارا رتیئوت
بلاطم اب هک بویتوی یاهوئدیو یارب رگید یوجتسج
.دوش یم هداد رارق ناربراک رایتخا رد دنتسه طبترم رتیئوت
رتیئوت بلاطم هب وهای یسرتسد و ششوپ هوحن هتبلا
نیا هیهت نامز رد لاثم ناونع هب .تسین هبناج همه زونه
یور زونه رتیئوت هکبش رد یناتسمز كیپملا بلاطم شرازگ
.دندوبن یسرتسد لباق وهای تاحفص
هب وهای تاحفص رد رتیئوت ماغدا دیدج حرط لاح نیع رد
تعرس اب هک دهد یم هزاجا ناربراک هب یلبق تاناکما تبسن
یسرتسد رتیئوت هکبش رد هدش دمآ زور بلاطم هب یرتشیب
.دننک ادیپ
لگوگ رگوجتسج تیاس هک مینیب یم وهای اب هسیاقم رد
دنا طبترم ناربراک یوجتسج عوضوم اب هک ار رتیئوت بلاطم
هکنآ اب زین گنیب هکبش .دنک یم دیدجت و دمآ زور تعرس اب
دهد یم ناربراک هب ار رتیئوت اب یرتدودحم سامت ناکما
رد ار رتیئوت رد وجتسج هژیو هحفص كی لاح نیع رد یلو
.دراذگ یم ناکرتشم رایتخا
هحفص قیرط زا دنناوت یم ناربراک وهای دیدج حرط رد
یرادروخرب اب وهای تاحفص ریاس ای و لیمیا سیورس ،یلصا
هکبش نآ هب ار دوخ بلاطم یصخش و كچوک رتیئوت كی زا
تسین صخشم شخب نیا ینف تاییزج زونه .دننک لاسرا
یناکما وهای كرتشم ره یارب كچوک رتیئوت ارهاظ یلو
لباق هکبش نیا تاحفص زا هدافتسا زا هظحل ره رد هک تسا
.تسا یریگراک هب
دوخ رتیئوت یاه مایپ دنناوت یم وهای ناربراک قیرط نیا زا
وهای تیاور هب رتیئوت
زا یللملا نیب یتایه
نیا رب ناسانشراک
دروخرب هک هیرظن
ینامسآ مسج كی
ضارقنا یناب و ثعاب
تادوجوم هوبنا
صوصخ هب ینیمز
رهم دش اهروسانیاد
.تسا هدز دییات
دهاوش یور هب عیسو یاه لیلحت ماجنا زا سپ هورگ نیا
.تفای تسد عامجا هب هنیمز نیا رد دوجوم
رد لیدب یاه هیرظن "سنیاس" هیرشن رد یا هلاقم یط اهنآ
رد تسا نکمم هکنیا هلمج زا هرود نآ ضارقنا هوحن دروم
.دندرک در ار دشاب هداد یور یناشفشتآ هدرتسگ تیلاعف رثا
یا هرایس و یرامقا مولع سنارفنک نیما۴1 رد لیلحت نیا
.تفرگ رارق ثحب دروم اکیرمآ رد )یس سا یپ لا(
تلع نییعت یارب سانشراک ۴1 لماش یللملا نیب یتایه
)Cretaceious_Tertiary( هرود نآ هوبنا ضارقنا
عومجم رد هک ار یدهاوش ،لبق لاس نویلیم 65 دودح رد
.درک رورم دوب هدش مهارف هعلاطم لاس 20 یط
یاه هنوگ هیلک زا یمین زا شیب یدوبان ثعاب ضارقنا نآ
ناگدنزخ و ،هدنرپ یاهروسارت ،اهروسانیاد هلمج زا نیمز
رد نارادناتسپ ندش هریچ رب ار هار هک دش تسیزود گرزب
.درک زاب نیمز
یشان ،ضارقنا هک تسا نآ دیؤم دهاوش نیا یسررب
رد نیمز هب میظع راد هلابند ای كرایس كی دروخرب زا
.دوب كیزکم ناتاکوی هریزج هبش رد عقاو بولوسکیچ
ناتاکوی هریزج هبش هب یرتمولیک 10-15 گنس نآ دروخرب
نا یت نت نویلیرت 100 لداعم یا یژرنا ندش دازآ ثعاب
بمب یراجفنا تردق زا شیب راب درایلیم كی هک دش یت
.دوب یکازاگان و امیشوریه رب هدش هدنکفا یاه
180 تسا هدنام اج هب هثداح نآ زا هک یمیظع لادوگ
رتمولیک 2۴0 رطق هب رودم هلسگ كی و دراد رطق رتمولیک
.دراد رارق نآ فارطا رد زین
یروآ عمج دهاوش یسررب هب هزات هعلاطم رد نادنمشناد
لدم ناحارط ،اه نادیمیشوئژ ،ناسانش لیسف طسوت هدش
هرود نآ زا ناسانش بوسر و اه نادکیزیفوئژ ،یمیلقا یاه
.دنتخادرپ
یسانش نیمز دهاوش هچنانچ هک دننک یم یریگ هجیتن اهنآ
حیضوت اهنت ینامسآ گنس كی دروخرب ،دهد یم ناشن
.تسا داعبا نآ رد یبیرخت یارب نکمم
هزرل نیمز ،عیسو یاه یزوس شتآ هلصافلب هیلوا دروخرب
رد ار یمانوس و یا هراق داعبا رد نیمز شنار ،میظع یاه
.تسا هتشاد یپ
جلاک لایرپما زا هلاقم ناگدنسیون زا یکی ،زنیلاک ترگ رتکد
یا هلولگ زا شیب راب 20" یتعرس اب كرایس هک تفگ ،ندنل
.درک دروخرب نیمز هب "نتفرگ تعرس لاحرد
دروم رد یللملا نیب تایه عامجا
اهروسانیاد ضارقنا هوحن
یارب زین ار وهای هکبش رد دوخ بلاطم و هدرک لاسرا ار
.دنتسرفب رتیئوت یور ناطبترم
هک تسا نیا وهای رد رتیئوت ماغدا حرط زا یرگید شخب
تاعلطا ندش دمآزور و دیدجت زا هکبش نیا ربراک ره
ربخ اب یعوضوم یدنب میسقت ساسا رب رتیئوت هکبش رد
.دش دهاوخ
ی هتفه دنچ ای زور دنچ لوط رد رامیب نوخ دنق هک دهد یم
.تسا هدوب نازیم هچ هتشذگ
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
9
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
10
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
یاقآ ،یبا :غرمیس
هبنش ،ناریا یادص
سرام مشش( بش
گرزب ترسنک )2010
رد اواتا رد ار دوخ
Gatineau لحم
C o n g r e s s
رازگرب Centre
ترسنک نیا .درک
قوف لابقتسا اب هک
میقم نایناریا هداعلا
،دیدرگوربور اواتا
تعاس هس دودح رد
هورگ یراکمه اب غرمیس تاراشتنا هورگ .دیماجنا لوطب
یزیر همانرب و یرازگرب تیلوئسم bia2ottawa.com
.تشاد هدهعب ار دادیور نیا
هشیدنا رد یبا هک دوب هدش عیاش رهش رد لبق اهتدم زا
نیرخآ تسناوت یم ترسنک نیا و تسا یگتسشنزاب
شوخ هدنناوخ اما .ددرگ بوسحم ام رهش رد یو ترسنک
ود هک دومن دیکات ،مدرم اب شیاهتبحص نیح رد ناریا یاوآ
.دمآ دهاوخ اواتا هب مه دعب لاس
هرطاخ و یمیدق یاهگنهآ زا اتدمع یبا ، ترسنک نیا رد
نازاسگنهآ زا یکی "تربوش" زین و هدرک ارجا دوخ زیگنا
.دومن یهارمه ار یو ، یبا دیدج اتبسن یاه هنارت
نایب اب هک دوب ییاکیرمآ - یناریا نیدمک مان ، "نارهت"
همانرب للخ رد ار نیرضاح ،دوخ یسراف نیریش و سیلس
نیا مان هک دنچ ره .دوب هدروآ باجعا و دجو هب ترسنک
یم نتگنشاو نکاس و قوقح هتشر یوجشناد هک نیدمک
هک یمرگ لابقتسا اب اما ، دوب انشآان اواتا یلاها یارب ،دشاب
یرنه هتشر نیا رد یو یارب یبوخ هدنیآ ،دمآ لمعب یو زا
.دوشیم ینیب شیپ
رازگرب اواتا رد یبا ترسنک
دش
لابندب :وتناریا
ناوناب ششخرد
ییاداناک راکشزرو
کیپملا تاقباسم رد
تلود ،رووکنو
لوق راک هظفاحم
یاه یسررب ،داد
صوصخ رد مزل
یکی حلصا ناکما
دورس یاه شخب زا
رد یتیسنج حلصا تساوخرد
اداناک یلم دورس
.دیآ لمع هب ،یلم
،تسا روهشم O Canada هب هک اداناک یلم دورس رد
نیدقتنم هجوت و ثحب دروم تساهلاس هک دراد دوجو یترابع
.تسا هتفرگ رارق نانز هژیوب ،
هب اهنت "true patriot love" ،دوش یم هتفگ هک اجنآ
رد ، "all thy sons" :دوش یم هراشا اداناک نارسپ مان
.دوش حرطم اداناک نادنزرف دیاب لوصا هکیلاح
هسنارف نابز هب و 1908 لاس رد اداناک یلم دورس هیلوا رعش
زا ،یلعف هخسن اما .تسا هدیدرگ همجرت سپس و هدش هتفگ
رد ،دوش یم هتفگ و تسا هتفاین رییغت ،نونکات 1980 لاس
و یعامتجا فلتخم یاه شخب رد نانز تکراشم ،نامز نآ
.تسا هدوبن یلعف دح رد یماظن یاهورین یتح
هک دندرک بسک لادم 14 ناوناب ،رووکنو کیپملا نایرج رد
.تسا هدوب نادرم زا رتشیب ددع 3
،تسا هدرک دیکأت هنیمز نیا رد ریزو تسخن ،رپراه نفتسا
لیدبت لاجنج کی هب ،دورس رد یئزج حلصا کی دیابن هک
.دوش
تبسن هب ، زین نانآ هک رجاهم یاه هورگ ،رگید یوس زا
،یسایس فلتخم یاه هصرع رد ار یمهم شقن ،هتشذگ
لامعا راتساوخ ،دنا هتفرگ هدهع رب یداصتقا و یعامتجا
و ابآ نیمزرس" ناونع هب اداناک زا ندرک دای رد رییغت
.دنا هدش )Our native land( "یدادجا
هعسوت زا ،اداناک یدنورهش و ترجاهم ترازو :وتناریا
نانآ هب هک داد ربخ نیدراو هزات یارب دوخ نیلنآ تاناکما
یاه سیورس هب ار یرتناسآ یسرتسد دنک یم کمک
.دنشاب هتشاد یتلود
تامدخ ، دنناوت یم نیدراو هزات ،دیدج متسیس ساسا رب
اهنآ زا و هتفای ار دوخ تنوکس لحم رد یتلود فلتخم
.دننک هدافتسا
یاه سلک ،یگدننار همانیهاوگ تفایرد یگنوگچ ریظن
ریاس ای نامرد و تشادهب روما ،لغش نتفای ،نابز شزومآ
.یمومع یاه همانرب
تعرس اب دنک یم کمک نانآ هب نینچمه، دیدج تاناکما
و مدرم نینچمه و دنراد تماقا هک یا هلحم رد یرتشیب
نیرتهب زا یکی زا ییامنور
یناسر علطا یاه سیورس
نیدراو هزات هب ترجاهم ترازو
.دنیامن رارقرب طابترا نانآ اب و هتشگ بذج دوخ ناگیاسمه
و ترجاهم ترازو تیاس هعومجمریز رد هک شخب نیا رد
هب ماگ یاه شسرپ اب ،نایضاقتم ، هتفرگ رارق یدنورهش
هب اقیقد ات .دنور یم شیپ دوخ تساوخرد تمس هب ،ماگ
.دسرب دوخ رهش هب طوبرم تامدخ
وجتسج زا زیهرپ ،دیدج متسیس تازایتما نیرتگرزب زا یکی
.تسا تنرتنیا رد ینلوط و دروم یب یاه
http:// سردآ هب دیناوتیم دیدج متسیس زا هدافتسا یارب
هعجارم servicesfornewcomers.cic.gc.ca
.دیئامن
سانکسا یاجب ، هدنیآ لاس زا ، اداناک یزکرم کناب :وتناریا
هضرع کیتسلپ سنج زا ییاه سانکسا ،یذغاک یاه
.درک دهاوخ
هجدوب هحیل بلاق رد و زورید ار ربخ نیا ، لاردف تلود
یاتسار رد ، مادقا نیا ،تسا هدرک هفاضا و ملعا روشک لک
ماجنا بلقت زا یریگولج و روشک یراج لوپ ندرک هزینردم
.دوش یم
یم پاچ یرمیلپ هدام یور رب هک دیدج یاه سانکسا
رتراگدنام ربارب راهچ ، یگدوسرف لباقم رد نینچمه ،دوش
.دوب دنهاوخ نآ یذغاک عون زا
اه سانکسا هنوگنیا ،دراد زین یرگید عفانم یرمیلپ لوپ
.تسا رتمک بتارمب زین نآ دیلوت هنیزه و دنتسه رتزیمت
اب یرتشیب یناوخمه ،رتشیب رمع لوط رطاخب هکنیا نمض
.تشاد دهاوخ تسیز طیحم
و دش یفرعم ایلارتسا رد نیا زا شیپ ، یکیتسلپ لوپ
زا مانتیو و کیزکم ،دنلیزوین هلمج زا ناهج روشک نیدنچ
.دننک یم هدافتسا نآ
هکس یور رب یتارییغت لامعا هب نینچمه هجدوب شرازگ رد
هراشا اهنآ رد هتفر راکب تازلف بیکرت رد رییغت و جیار یاه
.تسا هدش
نیزگیاج،یکیتسلپسانکسا
دوش یم اداناک یذغاک لوپ
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
11
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
اهیدنمزاین
(ناگیار پاچ)
غرمیس هیرشن دیدج تمدخ
نایناریا هعماج هب
یفاضا لیاسو دیهاوخ یم رگا ◄
، دیناسرب شورفبار ناتلزنم
لیبموتا دیرخ رکف هب رگا ◄
دیتسه مود تسد
، دیشاب یم راک یایوج رگا ◄
کچوک راک و بسک رگا ◄
نارگید دیهاوخ یم و دیراد یگناخ
، دیزاس علطم نآ زا ار
ار یسک دیهاوخیم رگا ◄
، دینک مادختسا
یصاخ تامدخ هب زاین رگا ◄
دیراد
و کیربت یهگآ پاچ هب لیام رگا و
... دیشاب یم تیلست
روطب ار امش یهگآ ، غرمیس هیرشن
پاچ اهیدنمزاین هحفص رد ناگیار
نانابزمه رگید هب ار امش مایپ و هدرک
. دناسر یم اواتا رهش رد امش
جرد ای و رتشیب تاعلطا بسک یارب
-6181 نفلت اب افطل ، ناگیار یهگآ
ads@ لیمیا سردآ ای و 613-292
لصاح سات simorghmagazine.com
. دیئان
اواتا رد یبا ترسنک زا یریوصت شرازگ
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
12
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
تفن تعنص ندش یلم و قدصم دمحم
یناوجو یگدنز زاغآ
رد یسمش یرجه 12۶1 لاس رد قدصم دمحم
ازریم شردپ .دمآ ایندب یفارشا هداوناخ کی رد ،نارهت
هرود نادرمگرزب زا »رتفد ریزو« هب فورعم لا تیاده
دنزرف )هنطلسلا مجن( مناخ جات کلم شردام و یرصان
راجاق دهعیلو ازریم سابع هون و امرفنامرف ازریم دیجملادبع
رد لا تیاده ازریم گرم ماگنه .دوب ناریا هنطلسلا بیان و
هاش نیدلارصان و ،دوب هلاس هد دمحم یسمش 12۷1 لاس
دشرا رسپ هب لا تیاده ازریم بقل و لغش یاطعا رب هولع
.دیمان »هنطلسلا قدصم« ار دمحم ،ناخ نیسح ازریم وا
رد یتامدقم تلیصحت زا سپ هنطلسلا قدصم ناخ دمحم
دش هدرامگ ناسارخ یرگ یفوتسم هب ،دمآ نارهت هب زیربت
هقلع و هجوت و دش طلسم دوخ راک رد مک نس دوجو اب و
هرود تاباختنا نیلوا رد هنطلسلا قدصم .دومن بلج ار مومع
فارشا و نایعا هقبط زا یگدنیامن هب تیطورشم سلجم
هب هک وا نس لیلد هب وا همانرابتعا یلو دش باختنا ناهفصا
لاس رد هنطلسلا قدصم .دش در دوب هدیسرن مامت لاس یس
تفر هسنارف هب دوخ تلیصحت همادا یارب یسمش 128۷
هب سیراپ یسایس مولع هسردم رد لیصحت همتاخ زا سپ و
.دمآ لئان قوقح یارتکد هجرد ذخا هب و تفر سیوس
ترازو و یرگ یلاو
لوا یناهج گنج زاغآ اب ناریا هب قدصم تعجارم
هیلام روما رد هک یقباوس اب هنطلسلا قدصم .دوب فداصم
هیلام ترازو رد تمدخ هب تشاد ناسارخ یرگ یفوتسم و
نیا فلتخم یاه هنیباک رد هام هدراهچ بیرق .دش توعد
تلع هب هنطلسلا ماصمص تموکح رد .درک ظفح ار تمس
ترازو تنواعم زا )کلملا راشم( هیلام تقو ریزو اب فلتخا
هلودلا قوثو مود هنیباک لیکشت ماگنه و داد افعتسا هیلام
یاضما هب 1919 دادرارق نارود نیا رد .دش اپورا مزاع
یناریا ناهاوخ یدازآ هدرتسگ تفلاخم و دیسر هلودلا قوثو
واه همان راشتنا هب اپورا رد زین قدصم رتکد .دش عورش نآ اب
دعب یکدنا .درک مادقا دادرارق نیا اب تفلاخم رد یئاه هلاقم
یریزو تسخن هب هلودلا قوثو یاج هب هک هلودلاریشم
توعد ناریا هب هیلدع ترازو یدصت یارب ار وا ،دش باختنا
.درک
دورو زا سپ ،رهشوب ردنب قیرط زا ناریا هب تعجارم رد
یرگیلاو هب سراف نیمرتحم یاضاقت بسح رب زاریش هب
دنفسا موس یاتدوک ات و دش بوصنم سراف )یرادناتسا(
و ءایض دیس یاتدوک زا سپ .دنام ماقم نیا رد 1299
تخانشن تیمسر هب ار اتدوک تلود قدصم رتکد ،ناخاضر
مزاع سراف زا افعتسا زا سپ .تشگ یفعتسم دوخ ماقم زا و
.تفر راید نآ هب یرایتخب نارس توعد هب یلو دش نارهت
تسخن هب هنطلسلا ماوق ،ءایض دیس هنیباک طوقس اب
)یئاراد( هیلام ترازو هب ار قدصم رتکد و دیسر یریزو
ندمآ راک یور و هنطلسلا ماوق تلود طوقس اب .درک باختنا
ناجیابرذآ یلاو هک دش هتساوخ قدصم زا هلودلاریشم ددجم
شرماوا زا ناجیابرذآ نوشق هدنامرف یچیپرس رطاخب .دوش
تمس نیا زا ،تقو گنج ریزو ،هپس رادرس ناخاضر روتسدب
هام دادرخ رد .درک تعجارم نارهت هب و تشگ یفعتسم
ریزو تمس هب هلودلاریشم هنیباک رد قدصم رتکد 1302
نویلم ود یارب اهیسیلگنا هتساوخ اب و دش باختنا هجراخ
دنا هدرک جرخ بونج سیلپ داجیا یارب دندوب یعدم هک هریل
.دومن تفلاخم تدشب
یریزو تسخن هب هپس رادرس ،هلودلاریشم یافعتسا زا سپ
.درک یراددوخ وا اب یراکمه زا قدصم رتکد و دیسر
هاشاضر هرود
یلم یاروش سلجم مشش و مجنپ هرود رد قدصم رتکد
اب هک نامز نیمه رد .دش باختنا نارهت مدرم تلاکو هب
اضر و دش ضرقنم راجاق نادناخ تنطلس یزاس هنحص
اب وا ،دیسر یهاش هب تقو ریزو تسخن هپس رادرس ناخ
مشش سلجم نایاپ اب .تساخرب تفلاخم هب باختنا نیا
و دش نیشن هناخ قدصم رتکد هاشاضر یروتاتکید زاغآ و
سپ یلو داتفا نادنز هب یولهپ هاشاضر تنطلس رخاوا رد
دابآ دمحا رد دوخ کلم رد رظن تحت و دش دازآ هام دنچ زا
ناریا لاغشا زا سپ 1320 لاس رد .دش توکس هب روبجم
تنطلس زا هاش اضر ،ایناتیرب و یوروش یاهورین هلیسوب
هب قدصم رتکد و دش دیعبت یبونج یاقیرفا هب و رانکرب
.تشگرب نارهت
ناریا تفن تعنص ندش یلم تضهن
رد هاشاضر طوقس و 20 رویرهش زا سپ قدصم رتکد
لوا لیکو ماقم رد رگید راب سلجم 14 هرود تاباختنا
سلجم نیا رد .دش باختنا سلجم یگدنیامن هب نارهت
لامش تفن زایتما نتفرگ یارب یوروش راشف اب هلباقم یارب
زا تلود هک دناسر بیوصت هب ار ینوناق یحرط وا ،ناریا
رد یجراخ یاهورین هک ینامز ات تفن زایتما دروم رد هرکاذم
.دش یم عنم دنتسه ناریا
هنطلسلا ماوق تلخادم اب سلجم 1۵ هرود تاباختنا رد
مدق تسناوتن قدصم رتکد ،شترا و هاش و )ریزو تسخن(
ایناتیرب هب هتسباو لماوع فده هرود نیا رد .دراذگب سلجمب
تسد هب ار هاشاضر هرود 1933 لاس دادرارق هک دوب نیا
رب .دننک ذیفنت سلجم بیوصت اب و یا هغارم دعاس تلود
و دشن نیمأت اه یسیلگنا دوصقم یمومع راکفا راشف رثا
و قدصم رتکد 1328 رد .دیسر رس هب مهدزناپ سلجم رمع
.دندرک ناریا یلم ههبج یراذگ هیاپ هب مادقا یو ناهارمه
ببس 1320 رویرهش زا سپ یسایس یاه تیلاعف شرتسگ
دادرارق عضو هب نانآ هجوت هژیو هب و مدرم تازرابم شرتسگ
نیا نآ زا نوریب و سلجم رد قدصم رتکد .دوب هدش تفن
،دش فورعم »تفن ندش یلم تضهن« هب هک ار شبنج
.درک یم تیاده
یریزو تسخن و تفن ندش یلم
تلخادم و تابلقت همه اب مهدزناش سلجم تاباختنا رد
.دش لطاب نارهت ءارآ یگتخاس یاهقودنص ،رابرد و هاش
مود تبون رد و دیسر لتقب رابرد ریزو ریژه نیسحلادبع
هتشک زا سپ .تفای هار سلجم هب قدصم رتکد ،تاباختنا
یلم حرط ،ارآ مزر یلعیجاح دبهپس تقو ریزو تسخن ندش
بیوصت سلجم رد قدصم رتکد یربهر هب تفن عیانص ندش
تسخن ارآ مزر زا دعب هک ءلع نیسح یافعتسا زا سپ .دش
هب قدصم رتکد یمومع قایتشا و روش رد ،دوب هدش ریزو
تاباختنا نوناق حلصا ار دوخ همانرب و دیسر یریزو تسخن
زا سپ .درک ملعا تفن تعنص ندش یلم نوناق یارجا و
تیاکش نیا حرط و ناریا تلود زا سیلگنا تلود تیاکش
کرویوین مزاع قدصم رتکد ،للم نامزاس تینما یاروش رد
هاگداد هب سپس .تخادرپ ناریا قوقح زا عافد هب و دش
هویش و تفن دادرارق دروم رد هک یتاحیضوت اب و تفر ههل
هب حلاص ار دوخ یللملا نیب هاگداد ،داد نآ دیدمت و داقعنا
قاقحا رد قدصم و تسنادن ایناتیرب تیاکش هب یگدیسر
تشگزاب هار رد .تفای تسد یزوریپ هب ناریا تلم قح
رصم تلم هوکش رپ لابقتسا دروم و تفر رصم هب ناریا هب
.تفرگ رارق
یوداه یضترم : هدنسیون
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
13
)2010 راکسا( 7 هحفص زا همادا

►►
نافلاخم و رابرد اب شکمشک
و نایشترا یاهتلاخد رطاخب سلجم مهدفه هرود تاباختنا
باختنا زا سپ هک دیسر ییاجب راک و دیشک جنشت هب رابرد
یاه هزوح تاباختنا فقوت روتسد قدصم رتکد ،هدنیامن 80
زا یریگولج ی ارب قدصم رتکد .درک رداص ار هدنام یقاب
گنج ترازو لاقتنا تساوخرد رابرد و شترا یاهینکشراک
در هاش فرط زا تساوخرد نیا .دومن هاش زا ار تلود هب
زا 1331 هامریت 2۵ رد قدصم رتکد لیلد نیمه هب .دش
ار هنطلسلا ماوق سلجم .درک افعتسا یریزو تسخن ماقم
دیدش هینایب رودص اب وا و درک باختنا یریزو تسخن هب
هک ناریا مدرم .دومن ملعا ار دوخ یریزو تسخن ینحلا
راهچ یپ رد ،دندوب نیگمشخ قدصم رتکد یرانکرب زا
هتشک هب هک ،قدصم رتکد زا تیامح رد تارهاظت زور
تلود ندرک طقاس هب قفوم ،دیماجنا رفن نیدنچ ندش
هب رگید راب قدصم رتکد 1331 ریت 30 رد .دندیدرگ ماوق
.دیسر ناریا یریزو تسخن
،نویناحور زا یا هدع کمک اب رابرد 1331 هام دنفسا 9 رد
قدصم هیلع یا هئطوت شابوا و لذارا و یجارخا نارسفا
زور نآ رد هاش هک دوب نیا هشقن .دنربب نیب زا ار وا ات دندرک
دراد ملعا و دوش جراخ تختیاپ زا اپورا هب رفس ناونع هب
علطا هشقن زا قدصم .تسا قدصم رتکد هتساوخ نیا هک
دنچ.دروخ تسکش هئطوت و درب ردب ناج تسناوت و تفای
پیترس یجارخا نارسفا زا نت دنچ و رابرد لامع دعب زور
سپ و دندوبر ار قدصم رتکد ینابرهش سیئر سوطراشفا
ناگدنیامن زا یرایسب یافعتسا لابندب .دنتشک هجنکش زا
روشک رد )مدنارفر( یسرپ همه هب مادقا تلود ،قدصم رادفرط
.دنهد یار سلجم للحنا مدع ای للحنا هب مدرم ات درک
یریگ یار ندوبن نامزمه رطاخ هب هک( یسرپ همه نیا رد
نافلاخم یاه قودنص ندوب ادج و اه ناتسرهش و نارهت رد
ود دودح رد )تفرگ رارق یرایسب داقتنا دروم ناقفاوم و
رد سلجم و دنداد یار سلجم للحنا هب یناریا نویلیم
.دش لحنم 1332 دادرم 23 زور
قدصم تلود هیلع اتدوک
یسوساج یاه نامزاس هشقن قبط 1332 دادرم 2۵ زور رد
نامرف هاش ،قدصم تلود یزادنارب یارب سیلگنا و اکیرما
،یتنطلس دراگ سیئر و درک اضما ار قدصم رتکد لزع
تسخن هناخ هرصاحم اب ات دومن فظوم ار یریصن گنهرس
دراگ زا ییاهورین نینچمه .دنک غلبا یو هب ار نامرف ریزو
قدصم رتکد یارزو زا یا هدع تشادزاب رومام یتنطلس
دراگ سیئر یریزو تسخن ظفاحم یاهورین یلو .دنتشگ
.دندومن تشادزاب و حلس علخ ار شیاهورین و یتنطلس
ایناتیرب و اکیرما یاه تلود 1332 هام دادرم 28 زور رد
طوقس ثعاب راب نیا هک دندز یرگید یاتدوک هب تسد
ندیرخ اب ایس نامزاس زور نیا رد .تشگ قدصم تلود
،نایشترا هب لوپ نداد نینچمه و نویناحور زا یخرب یاوتف
نایچاتدوک .دیناشک اه نابایخ هب ار اهنآ نارهت شابوا و لذارا
دنناسرب قدصم رتکد هناخ هب ار دوخ یناسآ هب دنتسناوت
تسخن ظفاحم دراگ نینوخ دربن تعاس نیدنچ زا سپ و
هب ندرک تراغ زا سپ ار یو هناخ و دننک دوبان ار یریزو
شنارای و قدصم رتکد دادرم 29 زور رد .دنناشکب شتآ
میلست یدهاز رکشلرس یربهر هب اتدوک تموکح هب ار دوخ
توا 19( 1332 دادرم 28 یاتدوک رد بیترت نیدب .دندرک
اکیرما هدحتم تلایا و ایناتیرب یسوساج یاهنامزاس )19۵3
هاش اضردمحم و هدرک رانکرب ار قدصم رتکد اتدوک اب
هتفر مر هب دادرم 2۵ یاتدوک تسکش زا سپ هک ار یولهپ
.دندناسر تردق هب و دندنادرگزاب دوب
ینیشن هناخ و نادنز و همکاحم
همکاحم یماظن هاگداد رد دادرم 28 یاتدوک زا سپ قدصم
هاگداد .درک عافد دوخ تارظن و اهراک زا هاگداد رد وا .دش
هس ندنارذگ زا سپ .درک موکحم نادنز لاس هس هب ار یو
دیعبت دابآ دمحا رد دوخ کلم هب قدصم رتکد ،نادنز لاس
.دوب دیدش تراظن تحت رمع رخآ ات و دش
رد ،هنطلسلاایض مناخ ،قدصم رتکد رسمه 1342 لاس رد
قدصم رتکد و یو جاودزا لصاح .تشذگرد یگلاس 84 نس
رتکد 134۵ هام دنفسا 14 رد .دوب رتخد هس و رسپ ود
یگلاس 84 نس رد ،ناطرس یرامیب لیلدب قدصم دمحم
30 یادهش رانک ار وا دوب هدرک تیصو قدصم .تشذگرد
دشن نینچ هاش تفلاخم اب یلو ،دننک نفد هیوباب نبا رد ریت
کاخ هب دابآ دمحا رد شا هناخ یاهقاتا زا یکی رد وا و
.دش هدرپس
هب هک دوب یداهنشیپ عقاو رد تفن تعنص ندش یلم نوناق
سلجم رد تفن صوصخم نویسیمک یاضعا همه یاضما
دش هئارا سلجم هب 1329 دنفسا 1۷ رد ناریا یلم یاروش
.دیدرگ بیوصت و
:دوب نینچ هدش بیوصت داهنشیپ نتم
هب کمک روظنم هب و ناریا تلم تداعس مان هب
داهنشیپ لیذ ناگدننکاضما ،یناهج حلص نیمأت
قطانم مامت رد ناریا تفن تعنص هک میئامن یم
مامت ینعی دوش ملعا یلم انثتسا نودب روشک
رد یرادرب هرهب و جارختسا ،فاشتکا تایلمع
.دریگرارق تلود تسد
1329 دنفسا 29 رد ار داهنشیپ نیا زین انس سلجم
صوصخم نویسیمک دش ینوناق داهنشیپ و درک بیوصت
ینویسیمک ،تفن نویسیمک ای تفن صاخ نویسیمک ای تفن
یاروش سلجم مهدزناش هرود رد 1329 ریت لوا رد هک دوب
هحیل هب فورعم( تفن هحیل هب یگدیسر یارب ناریا یلم
.دش لیکشت)نایئاشلگ-سگ
رد ار تفن تعنص ندش یلم داهنشیپ نویسیمک نیمه
.دیسر بیوصت هب هک داد هئارا سلجم هب 1329 دنفسا
.دش دای اهنآ زا ،رولیت زمیج یگدنزاون و یگدنناوخ
یم راظتنا هک روطنامه هژیو یاه هولج نیرتهب هزیاج
شا هزیاج نیمراهچ هکلهم و تفرگ قلعت راتاوا هب تفر
.دروآ تسد هب ملیف نیودت یارب مسارم نیا رد ار
و زنیبار میت ،اگیمراف ارو ،روم نیلوج ،رفیاف لشیم
یکی هرابرد مادک ره و دنتفر هنحص یور رب لرف نیلاک
مهاب هک درم یلصا شقن رگیزاب نیرتهب یاهدزمان زا
،تلسنیو تیک .دنتفگ یتلمج ،دنتشاد یراکمه هقباس
هدنرب ناونع هب ار هناوید لد ملیف رگیزاب زجیرب فج
،نمیرف ناگروم ،ینولک جروج .درک ملعا شخب نیا
شخب نیا رد زجیرب یابقر رنر یمرج و ثرف نیلاک
راکسا دزمان نیا زا شیپ راب راهچ زجیرب فج .دندوب
.دروآ تسد هب ار هزیاج نیا هتسناوتن هاگچیه یلو ،دوب
یلنتسا ،رکاتیو تسراف ،دراگسراس رتیپ ،نیش لکیام
یاهدزمان زا دیجمت یارب زین یرفنیو ارپا و یچوت
.دنتفر هنحص یور هب نز یلصا شقن رگیزاب نیرتهب
یور هب شخب نیا هدنرب مان ملعا یارب نپ ناش
ار روک هطقن ملیف رگیزاب کلوب اردناس و تفر هنحص
ملعا نز یلصا شقن رگیزاب نیرتهب هدنرب ناونع هب
یروباگ زا شا هزیاج تفایرد ماگنه کلوب .درک
،نایگلام یراک و پیرتسا لیرم ،نریم نله ،یبیدیس
.درک لیلجت شخب نیا رگید یاهدزمان
بلاج .دوب راکسا یارب کلوب یدزمان نیتسخن نیا
کشمت هزیاج هدنرب کلوب اردناس هتشذگ بش هکنیا
.دوب هدش یفرعم یرگیزاب نیرتدب یارب )یزر( ییلط
هب لاس نادرگراک نیرتهب یفرعم یارب دنسیارتسا ارابراب
ار هکلهم هدنزاس ،ولگیب نیرتاک مان و تفر هنحص یور
راب نیتسخن نیا .درک ملعا شخب نیا هدنرب ناونع هب
نیرتهب راکسا هدنرب نز کی یمداکآ خیرات رد هک تسا
هب هکلهم مان ملعا اب نینچمه و .دوش یم ینادرگراک
نیمود و داتشه ،سکنه مات طسوت ملیف نیرتهب ناونع
.تفای نایاپ زیاوج یاطعا مسارم
هتشر رد هک تسا راب نیتسخن نیا 1944 لاس زا
یم یفرعم -دزمان جنپ هن و - دزمان هد ،ملیف نیرتهب
هتشاد هارمه هب مه ار ییاهداقتنا هک یمیمصت .دنوش
رد ییاکیرمآ نادرگراک و رگیزاب ینولک جروج .تسا
دیاش راک نیا هک تفگ مسارم زاغآ زا شیپ هراب نیا
تعنص یارب اما دشاب بلاج مسارم ندرک باذج یارب
.دوب دهاوخن بوخ یزاسملیف
نشج
یروس هبنشراهچ
Tuesday March 16th

Nepean Sportsplex
@ 8:00 p.m
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
14
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
15
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
دراد گنراگنر یزورون یناریا ناهج
و رییغت ی هطساو هب ناریا زورما ییایفارغج ی هشقن هچرگا
یزورما لکش هب و هتفای رییغت رایسب ریخا نرق دنچ تلوحت
درادن یصخشم زرم نآ یگنهرف ورملق اما ،تسا هدمآرد نآ
رد هلمج زا ار یرایسب یاهروشک ،هنایم یایسآ رب هولع و
.تسا هداد رارق ریثات تحت اقیرفآ ی هراق
رد هزورما هک تسا نایناریا یناتساب یاه نشج ،زورون
یاهروشک رد ینعی ،نیمز ناریا ییایفارغج ی هدودحم
،ناتسنمکرت ،ناتسکیجات ،ناتسناغفا ،ناجیابرذآ ،ناریا
نیشندرک یاه شخب و ناتسقازق ،ناتسزیقرق ،ناتسکبزا
نیدرورف 1 زور رد ،هیروس و هیکرت و قارع یاهروشک
زورون نشج یرازگرب .دوش یم رازگرب لاسره )سرام21(
رد هک یقرش یاقیرفآ ی هقطنم رد رابگنز رد نینچمه
.دراد جاور هدوب رجاهم نایناریا هاگتنوکس میدق
ون لاس لیوحت ی هظحل و زورون نایم ینادنچ قرف یخرب
لاس زور نیتسخن زورون تسرد فیرعت .دنوش یمن لئاق
زور ای و هام نیدرورف مکی ینعی تسا یناریا میوقت رد
سپ تسرد زورون زاغآ ی هظحل .نیدرورف هام زا دزمروا
.تسا »یمیوقت« هظحل کی نیا و تسا بش همین زا
تسا »یعیبط« ی هظحل ای هعقاو کی لاس لیوحت هظحل
مکی زور نیزاغآ ی هظحل اب اه تعاس دناوت یم نآ نامز و
لیوحت ی هظحل ،نیاربانب .دشاب هتشاد هلصاف نیدرورف
زورون زاغآ هظحل اما ،تسا یکی ناهج رسارس رد لاس
.تسا یبسن )نیدرورف مکی(
لاس ره رد ندوبن یمسر دوجو اب زورون ،اهروشک یخرب رد
یم هتفرگ نشج اهروشک نآ مدرم زا یدایز دادعت طسوت
یاه نشج زا هیروس روشک رد زورون لاثم ناونع هب .دوش
رابتعا زا روشک نیا نکاس یاهدرک دزن اما ،تسین یمسر
.تسا رادروخرب یا هژیو مارتحا و
ناتسکیجات رد زورون
نایناشخدب هژیو هب ناتسکیجات مدرم یارب زورون نشج
زمر ناونع هب نآ زا و تسا ناکاین یلم نشج ناتسکیجات
مان هب و دننک یم دای تادوجوم لک ندش هدنز و یتسود
مدرم .دوش یم هدرب مان گرزب دیع ینعی »مایاریدیخ«
نشج یاهزور رد ، کیجات نایناشخدب هژیو هب ناتسکیجات
،دننک یم یناکت هناخ حلطصا هب و هدرک کاپ ار هناخ ، زورون
ات دننک یم زیمت و هتسش لماک ار هناخ فورظ نینچمه
زورون هنیرید مسر ربارب و دنامن یقاب هنهک لاس زا یدرگ
دیشروخ هک ینامز هناخ یوناب ،زورون نشج عورش زا لبق
گنر خرس هک ار وراج ود دمآ لاب هزین رس کی ی هزادنا هب
نشج ات و دنا هدرک یروآ عمج هوک زا زییاپ لصف رد و تسا
.دنراذگ یم تسار هناخ یولج رد دنا هتشاد هاگن زورون
و یزوریپ و یکین زمر مدرم نیا یارب خرس گنر نوچ
یا هداوناخ ره دیشروخ لماک عولط زا سپ .تسا تکرب
و هدروآ نوریب هب ار هناخ لیاسو رتدوز هچ ره دشوک یم
زاب اب و دزیوایب هناخ یدورو ردرس یلاب ار زمرق هچراپ کی
هک ار یراهب و یزورون یاوه یعون هب هرجنپ و رد ندرک
.دیامن هناخ دراو تسا یداش و تکرب لماح دندقتعم
عونتم یاهاذغ و صوصخم ینیریش نتخپ نیمزرس نیا رد
یتاقباسم یرازگرب نینچمه ،تسا اهزور نیا موسر ءزج
سورخ ،یگنج کبک ،یزاب غرم مخت ،یزاب بات ،لیبق زا
یداش هب اهزور نیا رد زین یلحم یتشک ،یشکزب ،یگنج
مان »جاب« اهزور نیا فورعم یاهاذغ زا یکی و دیازفا یم نآ
نارگید و هتخپ مدنگ اب ار دنفسوگ هچاپ هلک اذغ نیا رد دراد
.دننک یم نامهم نآ اب ار
ناتسناغفا رد زورون
زونه فیرش رازم و خلب رد یترابع هب ای ناتسناغفا رد زورون
یاهزور رد .دوش یم رازگرب نیشیپ هوکش و رف نامه هب
یاه ماب تشپ و راوید و خلب یاه تشد ی همه لاس لوا
ای خرس لگ زا یدبس خلب .دوش یم خرس لگ زا رپ نآ یلگ
نیا .دزوس یم نآ رد اه هلل نیا هک دوش یم یگرزب قاجا
و زورون نشج ور نیا زا و دیور یم روفو هب خلب رد طقف لگ
نیلوا رد .دور یم راک هب ینعم کی هب ود ره خرس لگ نشج
حبص تاعاس نیلوا رد »یلع ماما ملع« زورون نشج زور
امسر زین زورون نشج نآ ندش هتشارفا اب .دوش یم هتشارفارب
نیا رد و دبای یم همادا زور هنابش لهچ ات و دوش یم زاغآ
نیا یاپ رد افش یارب نارامیب و نادنمتجاح زور هنابش لهچ
نارامیب زا یرایسب هدش هتفگ .دننیشن یم هلچ هب سدقم ملع
.دنا هتفای افش ملع نیمه ریز رد جلعل
ملع ندش هتشارفا رب رگا هک دنرواب نیا رب نیمزرس نیا مدرم
یلاس ،دوش دنلب نیمز زا فقوت و شزرل نودب و یمارآ هب
مسر و نییآ زا .دوب دهاوخ اه نآ یارب یبوخ لاس دیدج
یاه شرف یوشتسش هب ناوت یم خلب نیمزرس رد یزورون
ماجنا و زورون ندمآ زا شیپ رابغ و درگ ندودز و هناخ
،یراوس رتش ،یگنج رتش ،یشکزب لیبق زا فلتخم تاقباسم
.دومن هراشا هقطنم نیا صاخ یتشک و یگنج چوق
هیکرت رد زورون
ناونع هب ار زورون نشج زورما ی هیکرت مدرم ای ناینامثع
میکح زور نیا رد .دنتفرگ یم نشج اهزور دودعم زا یکی
،دش یم هدیمان »هیزورون« هک یصوصخم نوجعم یشاب
هدش هتفگ هک هدرک یم هیهت نایرابرد و ناهاشداپ یارب
هدش یم هیهت صوصخم هدام عون لهچ زا نوجعم نیا تسا
ثعاب و هدوب اهدرد و اه یرامیب زا یرایسب شخبافش و
زورون نیمزرس نیا مدرم .تسا هدش یم یندب تردق شیازفا
رد توارط و تایح دیدجت عورش و تعیبط راهب زاغآ ار
تئارب بش و ردق بش لباقم رد سدقم زور یخرب و ناهج
ماما زورداز ار نآ یتح و یگتسبمه و داحتا لماع یخرب و
اب ناشیا جاودزا زورلاس و تفلخ هب ناشیا نییعت و یلع
.دنا هتسناد همطاف
هیکرت و قارع نیشندرک قطانم رد زورون
نایم رد هیکرت یروهمج لیکشت یاه لاس نیتسخن ات زورون
نیشیپ تیمها هتفر هتفر سپس و دنام رادیاپ هیکرت ناکرت
یا هراپ رد و نیشندرک قطانم رد طقف و داد تسد زا ار دوخ
ار دوخ تیدوجوم نشج نیا موسر نییآ لامش قطانم زا
.تسا هدرک ظفح
زورون ندش هتخانش تیمسر هب یارب اه لاس هیکرت یاهدرک
لیطعت هیکرت رد زورون نونکا .دندرک شلت روشک نیا رد
.دور یم رامش هب یمسر
ناجیابرذآ یروهمج رد زورون
)ناجیابرذآ یروهمج( نارا مدرم گرزب یاه نشج زا یکی
نشج شیادیپ ی هرابرد ناجیابرذآ یروهمج رد .تسا زورون
.تسا هدش لقن ینوگانوگ یاه هناسفا و اه هروطسا زورون
روشک هب سوواکیک رسپ شوایس ،تسا هدمآ یتیاور رد لثم
ییاریذپ یبوخ هب وا زا بایسارفا ،دنک یم رفس بایسارفا
شوایس و دروآ یم رد یو دقع هب ار شرتخد یتح و دنک یم
اما ،دنک یم انب ار اراخب راوید بایسارفا راید زا شرفس دای هب
و شوایس نایم دنا هدوب دنسرخان وا راک نیا زا هک نانمشد
هب میمصت بایسارفا هک یروط هب هدز مه رب ار بایسارفا
روتسد شوایس ندش هتشک زا سپ .دریگ یم شوایس لتق
.دنهد رارق اراخب راوید یاه هرگنک یور ار شا هزانج دهد یم
ی هزاورد هاگمدق رد و هتشادرب ار یو دسج نایتشترز
شوایس فصو رد یرایسب یاه هیثرم و دننک یم نفد یقرش
مدرم نیب اه هیثرم نیا هک یروط هب دندورس شگرم و
نفد زور ، نایتشترز ، اه هیثرم نیمه رد و تفای شرتسگ
.دندیمان زورون ار شوایس
زورون مسارم و نییآ هب دیدش تاداقتعا ی هطساو هب نارا مدرم
مسارم نیا یارب زورون نشج ندش ماجنا رت هوکش اب یارب
زا شیپ اه هنارت ندورس : لیبق زا .دننیب یم یا هژیو کرادت
داوم و مزاول هیهت ،زورون یاهزور یداش طاسب کرادت ،زورون
و شیاتس ،یزورون یاه ناتسیچ هیهت ،زورون هرفس زاین دروم
یمیحر هرهاط :زا
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود
SIMORGH • Issue. 14
16
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
،یزورون تاداقتعا ،یزورون لاثما و دنپ ،یزورون یاه نیرفن
و یزورون یاه یندرزآ ،یزورون یاشامت ،یزورون تاداع
.یزورون مسارم و نییآ ماجنا
ندیسر زا شیپ هک تسا نیا رب مسر نارا مدرم نایمرد
هداد ناماس و رس طایح و هناخ هب، هدیرخ ون کاشوپ زورون
نیا .دنور یم زورون لابقتسا هب و هتفاب ون سلپ و شرف
بش رد .دنراد اه لاف هب یدایز داقتعا زورون ی هرابرد مدرم
هنایفخم و دنریگ یم یلاف اه تخب مد ، یروس هبنشراهچ
فرح ماگنه نیا رد رگا و هداتسیا راظتنا هب زاب همینرد تشپ
فرح رگا و هدش هدروآرب ناشیوزرآ دنونشب یقفاوم و بوخ
ربانب .دش دهاوخن هدروآرب ناشیوزرآ ،دندینش یم یبسانمان
بسانمان فرح و ییوگ دب زا مدرم دیع نییآ یانبمرب نیا
.دننک یم یرود
نوچمه یزیگنا هرطاخ مسارم یزورون تاداع نایم رد
،اهرد هب نیتسوپ هلک نتخادنا ،ونمس ی هرفس نداتسرف
و دیع بش رد ماب خاروس زا هربوت و هسیک ندرک نازیوآ
.تسا موسوم نیمزرس نیا رد دیع ی هفحت تساوخرد
ناتسقازق رد زورون
نیا رب و دنناد یم یراهب لادتعا ار زورون ناتسقازق مدرم
ییادتبا ی هطقن هب ینامسآ یاه هراتس زور نیا رد هک دنرواب
ینامداش نیمز یور و دوش یم هزات اج همه و دنسر یم
لاس زاغآ زورون هک دندقتعم اه قازق نینچمه .دوش یمرارقرب
دوجو زورون ی هرابرد ییابیز تارابع نانآ نایم رد و تسا
زورون دنا هدوب شرظتنم لاس کی هک تسا یزور زورون .دراد
زورون هرخلاب و هدمآ دورف نیمز رب ریخ هک تسا یزور
.دوش یم بآ دنقرمس »نوگلین گنس« هک تسا یزور
هناخ یلاب رد عمش ددع ود هناخبحاص لیوحت لاس بش رد
نوچ و هدرک یناکت هناخ ار شا هناخو دنک یم نشور شا
زاغآ رد هناخ ندوب زیمت هک دنراد نیا رب رواب قازق مدرم
یتخبدب و یرامیب راچد هناخ نآ دارفا دوش یم ثعاب ون لاس
.دنداد یم ماجنا ار راک نیا لاس ره رد ،دنوشن
تشوگ نیرخآ اب قازق ییاتسور نارتخد زورون بش رد
هب ییاذغ دراد مان »میقوس« هک بسا تشوگ زا هدنامیقاب
هک ییاه ناوج زا و دنزپ یم زیوآ اب هارمه »راشآ یقیوا« مان
هب نآ لابق رد زین نانآ .دننک یم ییاریذپ دنراد ناشتسود
تلس« ار نآ هک دننک یم هیده رطع و هناش و هنیآ نارتخد
.دشاب یم روآ هقلع ینعم هب و دنمان یم »رتیکتا
و هدرک نیز ار شکرس بسا کی ناناوج زورون نشج رد
یا هلوگنز زیوآ اب تسا ناشدوخ تسد هتخاس هک یکسورع
ریزق بش زا نیعم یتعاس هک حبص هس تعاسرد شندرگ هب
کسورع .دننک رادیب ار مدرم لکش نیا هب ات هدومن اهر تسا
رب راوس ار دوخ ندمآ هک تسا ون لاس زا یدامن تقیقح رد
.دنک یم ملعا همه هب بسا
زور نیا رد رگا و هدوب سدقم رایسب اه قازق یارب زورون
دندوب دقتعم و هتفرگ کین لاف هب ار نآ درابب فرب ای ناراب
مدرم زورون نشج رد .تشاد دنهاوخ ور شیپ یبوخ لاس
.تسا ینامداش ی هناشن هک دننک یم نت هب دیفس و ون سابل
رگیدکی هب اه هناش ندز اب اهزور نیارد ماوقا دیدزاب و دید
،دشاب یم زورون نشج اهزور رد قازق مدرم موسر و نییآ زا
)شآ = هژوگ( هژوگ زورون مان هب ییاذغ نتخپ نینچمه
یاهاذغ و ناتسمز اب ظفاحادخ ینعم هب نآ ی هیهت هک
رد دوش یم هیهت ییاذغ هدام عون تفه زا و تسا یناتسمز
.دشاب یم نیمزرس نیا موسر و نییآ وزج اهزور نیا
رازگرب ناتسقازق رد زورون اهزور رد زین یفورعم تاقباسم
»قازوت لوق« هب ناوت یم نانآ نیرت مهم زا هک دوش یم
.دوش یم رازگرب نز و درم یاه هورگ نیب هک دومن هراشا
رپ و بوخ لاس نآ دندقتعم اه قازق دنشاب اه نز هدنرب رگا
دهاوخ دعاسمان لاس نآ دنوش زوریپ اهدرم رگا تسا یتکرب
زا زب نتشادرب »راپکوک« هب ناوت یم تاقباسم رگید زا .دوب
یتلآ و ووقزیق ،قاپسی رادوآ ،ناراوس طسوت صخشم یناکم
»سیتیآ« ی هقباسم زین زورون رصع رد .دومن هراشا ناقاب
.تسا یرعاش و رعش ی هقباسم هک دوش یم زاغآ
ناتسنمکرت رد زورون
لاس رد رابود دیدج و میدق مسر قبط ناتسنمکرت روشک رد
هب دانتسا اب اه نشج نیا زا یکی .دوش یم هتفرگ ون نشج
ناونع هب هدیسر للم نامزاس دییات هب هک یدلیم میوقت
یرگید و دوش یم هتخانش )ون لاس( یللملا نیب نشج
و بادآ هرابود یایحا ی هناشن هب زورون نشج یرازگرب
.تسا ناتسنمکرت مدرم ی هنیرید موسر
ناونع هب دیشمج هک ینامز دنراد هدیقع ناتسنمکرت مدرم
نآ تسشن تنطلس تخت رب نایدادشیپ هاشداپ نیمراهچ
.دندیمان زورون ار زور
فورعم یاهاذغ نتخپ اب اهزور نیارد ناتسنمکرت مدرم
و )ونمس( ینمس ،هماب زورون ،هجک زورون : دننام یزورون
یاوهو لاح نمکرت ناناوج طسوت فلتخم یاه یزاب یارجا
.دنهد یم یداش و نشج نیا هب یرگید
رازگرب ناتسنمکرت رد یفلتخم تاقباسم زورون اهزور رد
شرپ ،یتشک ،یناود بسا تاقباسم هب ناوت یم هک دوش یم
ینز خاش ،یگنج سورخ ،یدنلب زا لامتسد نتفرگ یارب
.دومن هراشا یزاب بات ،یزاب هرهم ،یزاب جنرطش ،اه شیم
ناتسزیقرق رد زورون
لوا زور رد مه نآ زور کی اهنت ناتسزیقرق رد زورون نشج
ندوب زور 30 ای زور 29 هب هک تسا هام نیدرورف مود ای
نیدرورف لوا دشاب زور 29 دنفسا رگا .دراد یگتسب دنفسا
.دوش یم رازگرب نیدرورف مود زور رد دشاب زور 30 رگا و
تسد هب مسارم نیا قباس یوروش یشاپورف زا لبق ات
تایح هرابود یشاپورف زا سپ اما ،دوب هدش هدرپس یشومارف
.دوش یم رازگرب لبق لاس زا رت هوکش اب هلاسره و تفای
رد و کرادت تلود اهرهش رد ار زور نیا نشج مسارم
رد هک دننیب یم کرادت نادیفس شیر و ناگرزب اهاتسور
فارطا یاه نابایب رد اهاتسور رد و گرزب نیدایم رد اهرهش
.دوش یم رازگرب نشج نیا
یزیقرق فورعم یاهاذغ نتخپ زور نیا رد ناتسزیقرق رد
موسرم »امتاک« و »کسرب هتنام «،»قامراب شب« لثم
شخپ نشج رد نارضاح نیب ناگیار تروص هب هک تسا
.دوش یم
یرسکی یرازگرب نشج رب نوزفا زور نیا رد ناتسزیقرق رد
هب و تسا موسرم زین هریغ و یراکراوس لیبق زا تاقباسم
.دوش یم لابند تاقباسم زور نیا رد یریگمشچ ی هنوگ
کیرف ،دنزپ یم زور نیا رد اهزیقرق هک ییاهاذغ هتبلا
.دراد رس تشپ زین ار یا هناسفا
ناتسکاپ رد زورون
هک هدیسر هزات زور ینعی »زورفا ملاع« ار زورون ناتسکاپ رد
.دنمان یم دنک یم ناشخرد و نشور ار ناهج دوخ دورو اب
ای و رامش زور و میوقت نیمزرس نیا مدرم نایم رد
لیلد نیمه هب .دراد یدایز تیمها زا زورون یامنلاس
تاحفص رد یعامتجا و ینید فلتخم یاه هتسد و اه هورگ
و شزرا و زورون حیضوت و ریسفت هب دوخ یاه میوقت لوا
»یرتنج« ناتسکاپ رد ار میوقت نیا و دنزادرپ یم نآ تیمها
.دنمان یم
ناتسکاپ مدرم نایم رد زورون نشج موسر و بادآ زا
و هناخ ندرک هزیکاپ یترابع هب ای و یناکت هناخ هب ناوت یم
لثم ینیریش عاونا ندومن هیهت و سابل ندیشوپ و هناشاک
،»یفرب کیک« ،»یئلم سر« ،»نماح بلگ« ،»ودل«
نینچمه و »اولح نهوس« ،»لور میرک« ،»هراپرکش«
و نتفرگ و نداد یدیع و اهزور نیا فورعم یاهاذغ نتخپ
.دومن هراشا ماوقا دیدزاب و دید
زیهرپ بسانم ان راتفگ زا ناتسکاپ مدرم زورون اهزور رد
صلخا و مارتحا اب رگیدکی شزاون و نتخاون اب و دننک یم
هب یزورون راعشا ندورس نینچمه .دنرب یم مان ار رگیدکی
هک تسا موسرم اهزور نیا رد یبرع و یرد ،ودرا یاه نابز
.دوش یم نایب لزغ و هدیصق بلاق رد رتشیب
رد و یراودیما ،زورون دصقم هک دنرواب نیا رب اه یناتسکاپ
تیناسنا ملاع و ملسا ناهج نتشادهگن یتشآ و حلص و نما
،یبایماک و یتخبشوخ ،یگدازآ و یدازآ هک اج نآ ات تسا
شوخ یوب نوچمه یربارب و یردارب و یتسود و تبحم
.ددرگ یم نیزگیاج نامدرم ناج و لد رد یراهب یاه لگ
)اینازنات( رابگنز رد زورون
رد رابگنز هب نایزاریش زا یگرزب هورگ نهک یاه نامز رد
یناریا یاه نییآ و دندرک چوک اقیرفا هراق یقرش یاه هنارک
رد زورون نشج .دندرب هارمه هب دوخ اب زین ار زورون دننام
نشج زا یکی زونه و دوش یم هدیمان »یزورون« رابگنز
هتشاد یمارگ روشک نیا رد لصف رییغت اب هک تسا ییاه
.دوش یم
رصم رد زورون
هب هک دنراد »زورین« مان هب هنلاس ینشج زین رصم نایطبق
لوا رد لاس ره نشج نیا .دنیوگ یم »زورینلا« نآ هب یبرع
.تسا نایطبق میوقت رد لاس زاغآ زور و دوش یم رازگرب زییاپ
یراگدای هک دندقتعم یخرب نشج نیا ی هقباس دروم رد
دوخ هچ رگا ،تسا رصم رب نایشنماخه طلست ی هرود زا
.دنناد یم ناتساب رصم هب طوبرم ار نآ نایطبق
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
17
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
و ینمرا یقیسوم رد قشع و یداش یاهاون رد وجو تسج
و زمر رپ و ششک رپ یشلت ناریا یقیسوم اب نآ طابترا
.تسا زار
هلصاف زا رگیدکی اب نایناریا و ناینمرا ییانشآ هک میناد یم
هک ینامز .تسا هدش زاغآ دلیم زا شیپ 600 ات 1200
ینلوط یچوک نایاپ رد ینمرا یتیعمج یاه هورگ جیردت هب
یحاون و تارارآ هگلج رد اپورا یقرش بونج هقطنم زا
زاقفق یاه هوک ات ریغص یایسآ لصاف دح رد و ،نآ راوجمه
.دنتفای ناکسا
تلماعت نایناریا و ناینمرا یگنهرف طابترا هزوح نیتسخن
ناوت یم هک دراد نانآ داژن رد هشیر ینمرا نابز .تسا ینابز
نایموب اب هک تسا ییاپورا ودنه داژن رگنایب رتشیب تفگ
نآ ندوب هداوناخ مه زا رظن فرص .تسا هدش هتخیمآ زاقفق
»رابارگ« هک نهک ینمرا نابز ،یناریا ماوقا یاه نابز اب
یناوارف یولهپ و یسراپ و یدام یاه هژاو دوش یم هدیمان
اب ناینمرا لماعت اه لاس هجیتن هک تسا هداد هار دوخ هب ار
یناساس و یتراپ و یشنماخه و یدام گنهرف و ناهاشداپ
هدافتسادروم نابز ،نارود نیا رد ینمرا نهک نابز .تسا
.تسا هدوب یبهذم یاهدورس و نوتم یارب
یدلیم موس نرق رخاوا رد تیحیسم نییآ شریذپ اب
نابز هب یحیسم یبهذم و سدقم نوتم همجرت زاغآو
هدیمان ینمرا گنهرف نیرز رصع هک یا هزات هرود ینمرا
مجنپ نرق لوا همین دیاب ار هرود نیا جوا .دش زاغآ ،دوش یم
»ستوتشام پورسم« مان هب یشیشک هک تسناد یدلیم
440 لاس هب هک وا .درک نییعت ار ینمرا یابفلا فرح 36
ساسارب و ییاسیلک یاهدورس نتخاس رد ،تشذگرد
زا ماهلا اب نهک ینمرا نابز هب اسیلک یاهدورس همجرت
.تشاد یمهم مهس ینمرا یناتساب یاهدورس
مینک هراشا نآ هب دیاب هک یرگید یگنهرف مهم لوحت
هک تسا مهدزناپ نرق رد نیون ینمرا نابز یریگ لکش
زاین هک دوب ینمرا ناگدنسیون و نابیدا شلت هجیتن رتشیب
نابیدا هک نابز نیا .دندرک یم ساسحا ار رخاف ینابز هب
نرق یط رد اهدعب ،دنمان یم »راباراخشآ« ار نآ ینمرا
یوس زا و دش لیدبت تاعوبطم رد جیار نابز هب مهدزون
ددجت هرود رد نابز نیا .دش هدیمان »نریاه« نابز مدرم
ییانشآ رب یدایز ریثات ینمرا ناگبخن قیرط زا ناریا رد
هب ینمرا کیسلک و نردم یقیسوم اب یناریا نارکفنشور
.داهن اج
ناریا یقیسوم و ینمرا نازادرپ همغن
ینمرا و یناریا یقیسوم طابترا نیتسخن
شیک« باتک رد »سیوب یرم« دننام ناسانش ناریا بلغا
دنرواب نیا رب اکیناریا فراعملا هریاد رد تنوماش و »تشترز
زا یناریا یاهرابرد و ماوقا یقیسوم یاهاون و اه همغن هک
یناساس نارود رد اهدعب و یتراپ دهع زا »اه ناسوگ« قیرط
و زاقفق یحاون هلمج زا و ناریا لامش فلتخم یحاون هب
.تسا هتفای هار ناجیابرذآ و ناتسنمرا
هریچ یرنه یاه هورگ هکلب دندوبن هدنزاون اهنت اه ناسوگ
و رولکلوف و تایبدا لاقتنا و ندنام هدنز هب هک دندوب یتسد
لاقتنا ناراذگ ناینب اه نآ .دندرک یم کمک ماوقا خیرات تبث
هب ناگدنسیون یخرب .دندوب یناریا یقیسوم هنیس هب هنیس
ینمرا یقیسوم رد »نییآ ورسخ« ییاقیسوم هشوگ دوجو
نوئل« .دنا هدرک هراشا نارود نیا زا یا هناشن ناونع هب
1319 لاس رد زین ینمرا ـ یناریا نادیقیسوم »نایروگیرگ
هشیدنا نیمه هب هجوت اب یدلیم 1940 اب ربارب یدیشروخ
.درک داجیا نارهت رد ار »ناسوگ ر
ُ
ک هورگ«
»اوان تایاس« تنس و یمدرم یتنس یقیسوم
تختیاپ ینامز هک سیلفت رد هم هام رخآ هبنشکی رد لاس ره
یاسیلک رد رفن اهدص ،تسا هدوب ینمرا و یجرگ یقیسوم
راثن ار یلگ هخاش کی ره ات دنیآ یم درگ سدقم روگیرگ
و رعاش ،هدنزاون نیرت هتسجرب هک دننک »اوان تایاس« رازم
.دور یم رامش هب ناتسنمرا یمدرم یتنس یقیسوم هدنسیون
راگدنام و قیمع رثا مارتحا هب 1914 لاس زا مسارم نیا
رازگرب یرذآ و یجرگ و ینمرا یقیسوم رد »اوان تیاس«
.دوش یم
ساسا رب ،تسا »نیتورآ« وا یلصا مان هک اوان تایاس
رد 1721 ات 1712 یاه لاس هلصاف رد فلتخم یاه لوق
رد .دمآ ایند هب )هیروس( بلح رهش رد ینمرا هداوناخ کی
زا و تفرگارف ار هچنامک نتخاس مه و نتخاون مه ،بلح
.درک زاغآ هدنزاون ناونع هب ار دوخ رفس و ریس یگلاس هدزاود
رد اه لاس هک تسا نآ زا یکاح یسراپ رعش رب وا طلست
.تسا هدرب رس هب یناریا گنهرف ریثات تحت یحاون
و هدنزاون ناونع هب و دنک یم تماقا سیلفت رد ماجنارس وا
رد وا موادم روضح اما .دبای یم هار هاشداپ خاک هب هدنناوخ
اب ار وا فلتخم یاه اون نتخاون و ندناوخ و مدرم نایم
یسراف ریبعت یارب ینمرا یشیوگ هک اوان تایاس ناونع
صاخ و ماع روهشم ،تساهاون یچراکش ای اهاون دایص
مه و اه یجرگ مه و اه ینمرا مه ،اه زور نآ رد .تخاس
هناقشاع یاه لزغ اب هک ار وا یاهاون ،ناجیابرذآ نانابز کرت
ناگدنناوخ و ؛دنتشاد تسود دوب هارمه شا هنافراع و
.دندرک یم یناوخزاب ار اهنآ یفلتخم
دش یرابرد هناقشاع یارجام کی ریگرد ،1759 لاس رد وا
هب دوب ذفنتم هدازهاش کی هک شا یقشع بیقر هسیسد اب و
تمدخ رهش نیا یاسیلک رد هک دش ررقم و دیعبت یلزنا ردنب
،دوخ هک تشون یباتک یلزنا رد دوخ تماقا تدم رد وا .دنک
یسراف و یجرگ ، ینمرا نابز هس ره زا و دمان یم رتفد ار نآ
.تسا هدرک هدافتسا نآ رد
رد سدقم گروگ یاسیلک هب رمع ینایاپ یاه لاس رد
هتشادن زاس نتخاون قح هک دیق نیا اب دش هدناوخ ارف سیلفت
هب مدرم نایم رد و تخیرگ یم اسیلک زا یناهنپ وا اما .دشاب
ی هلمح عقوم و 1795 لاس هب وا .تخادرپ یم زاس نتخاون
اسیلک زا عافد هار رد ،سیلفت رهش هب راجاق ناخدمحم اقآ
.تخاب ناج
ار نآ دوخ هک وا یگدنزاون کبس و راعشا و اه گنهآ
ماهلا عبنم دعب یاه لاس یط دنک یم فیصوت یزاون نیریش
یمدرم یقیسوم رد ینمرا ناگدنناوخ و ناگدنزاون و نارعاش
یمدرم یقیسوم ناگدنناوخ نیرت هتسجرب نونکا .تسا هدوب
هب هک یراعشا .دنناوخ یم اروا راعشا نله دننام ناتسنمرا
نآ ینایاپ تیب رد و هدش هدورس ظفاح یاه لزغ کبس
مان ور نیا زا و دروآ یم اوان تایاس ترابع اب ار دوخ مان رعاش
دوش یم ارجا ناتسنمرا رد هرمزور روط هب هک یقیسوم رد وا
.دوش یم رارکت
ً
ابترم
تحت یباتک رد ینمرا یقیسوم رگشهوژپ »نایکروگ وراگ«
»ناینمرا یبلقنا و یلم و یمدرم یاهدورس و راعشا« ناونع
یاه لزغ زا یخرب هتفای راشتنا توریب رد 1954 لاس رد هک
تحت اراکشآ وا راعشا .تسا هدروآ یسیون تن اب هارمه ار وا
یمدآ و تسا یناریا و ینافرع یاه هژاو و نیماضم ریثات
رد هک دزادنا یم یا هغارم رداقلادبع و ظفاح راعشا دای هی ار
ناجیابرذآ رد یقیسوم مهم عبانم زا یکی اوان تایاس نامز
.تسا هدوب یناریا گنهرف هزوح و
نآ و تسا هچنامک فصو رد وا راعشا نیرت فورعم زا یکی
نآ رد معط شوخ یبارش هک دنک یم هیبشت یماج هب ار
هچنامک وا .دنک یم هیبشت یقاس هب ار هدنزاون و دنا هتخیر
دراو هک یسلجم ره رد هک دنک یم هیبشت ییور ابیز هب ار
نیریش یادص اب و دزاس یم داش ار نیگمغ یاه لد دوش یم
جوا نامسآ یوس هب اهاون و دریگ یم ناج هدنزاون نآ
.دریگ یم
»اّنآ« یجرگ هدازهاش هب وا قشع فصو رد وا راعشا زا یخرب
هناقشاع و ینافرع نیماضم و ناگژاو زا راشرس هک تسا
یقیسوم رگید یاه هنومن زا .تسا یکرت و یسراف یاه لزغ
زا یکی ام نامز رد هک تسا »یزاون کودود« ینمرا یتنس
راک .تسا »نایراپساگ ناویج« نآ ناگدنزاون نیرت هتسجرب
ماجنا »هدازیلع نیسح« یزاونمه و میظنت اب هک وا کرتشم
دش رشتنم »دیپس یاه بآ یاشامت هب« ناونع اب و تفرگ
یقیسوم کرتشم یاه هیام نورد یاه هنومن نیرتهب زا یکی
زین یا هزات یارجا هتسجرب رثا نیا رد .تسا ینمرا و یناریا
.دوش یم هداد تسد هب »نیلگ یراس« هناقشاع هنارت زا
هنمارا و دسر یم لاس 1500 هب ناتسنمرا رد کدود تمدق
قطانم ریاس و هیکرت ،ناجیابرذآ ،ناریا هب ار زاس نیا رجاهم
.دوش یم هتخاون فلتخم یاه هنوگ هب و دنا هدرب هنایمرواخ
ار نانآ سدقم یاه نییآ و هنمارا جنر و قشع ،کودود
مدرم هرمزور یگدنز زا یشخب نآ ندینش و دهد یم باتزاب
.تسا ناتسنمرا
نایروطاچاخ مارآ
ینمرا نردم ـ کیسلک یقیسوم
شیاین لکش هب مهدزون نرق نایاپ ات ینمرا یبهذم یقیسوم
میظنت ار نآ ستوتشام هک یلکش نامه هب هیلوا ییاسیلک
ار دوخ حرط »تیدراو ساتیموک«هک نیا ات دنام دوب هدرک
.دروآ رد ارجا هب 1910 ات 1899 یاه لاس هلصاف رد
یقیسوم ناهج هعومجم ریظن ینمرا یقیسوم عبانم
کیسلک یقیسوم راذگناینب ار وا نئوگنپ تاراشتنا زا
همغن 3000 زا شیب لاس 11 یط رد وا .دنناد یم ناتسنمرا
لکش هب ار اه همغن نیا زا یرایسب و یروآ عمج ار یلحم
.درک میظنت ییادص دنچ
ناناد یقیسوم زا یلسن ساتیموک یاه شلت اب نامزمه
یاهاون یاوه و لاح هک دنتفرگ لکش سیلفت رد ینمرا
.دندرک ینیرفآ زاب کیسلک یقیسوم بلاق رد ار ینمرا
هک تسا »نایروطاچاخ مارآ« لسن نیا هنومن نیرت هتسجرب
رد دوخ وا هک یرهش .دمآ ایند هب سیلفت رد 1903 لاس رد
وا زا .دیمان یم اهاون رهش ار نآ اوان تایاس یقیسوم هب هراشا
».دروآ یم هیرگ هب اروا کودود یادص« :هک تسا لقن
رد 1886 لاس رد هک »نایروگیرگ نوئل« اه لاس نیمه رد
.داهن سیلفت یقیسوم یاضف هب اپ زین دوب هدمآ ایند هب زیربت
یصصخت زاس لیمکت هب و تفر سیلفت هب 1907 لاسردوا
و تشگزاب زیربت هب 1910 لاس رد .تخادرپ »نولیو« دوخ
ار ییادص راهچ ر
ُ
ک هورگ نیتسخن و یسلجم یقیسوم هورگ
.درک یربهر ار یسلجم رتسکرا لاس 30 یارب و داد لیکشت
و تسا ینمراو یسراف یاهدورس زا یرایسب هدننک میظنت وا
لیکشت ار ناسوگ ر
ُ
ک هورگ دمآ نارهت هب هک 1940 لاس رد
.درک تیبرت ار تسینولویو 94 دوخ یگدنز لوط رد وا .داد
رب هیکت اب لسن 4 یط نایروگیرگ نوئل هداوناخ و نادنزرف
.دش دهاوخن ابیز زگره بآ یادص دشابن یگدنز هناخدور ریسم رد گنس و هرخص رگا
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
18
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
. تسا وت اب میمصت . یداب بایسآ مه ، یزاسب راوید مه شلباقم رد یناوتیم ،دزو یم داب
نامه هیاس یا هراعتسا و یزاجم ینعم لاب ترابع رد
تسا یصوصخم هجوت و فطلت و تمحرم و تبحم
ناتسدریز و نارتهک هب تبسن رترثؤم و رتلاب ماقم هک
هب اهنت هن نخس فطل رثا رب ترابع نیا .درادیم لوذبم
تافراعت هب نآ هنماد هکلب هدمآرد هرئاس هلثما تروص
ماگنه رضاح رصع رد ؛هدرک ادیپ شرتسگ زین هرمزور
دروم ار نآ رگیدکی زا یظفاحادخ و ییادج ای یسرپلاوحا
.دنهدیم رارق حلطصا و هدافتسا
یخیرات هشیر ترابع نیا هک تفر یمن نامگ
ً
لبق
ذخأم نودب یحلطصا رتمک هک اجنآ زا یلو ،دشاب هتشاد
روبزم لثملا برض یخیرات هشیر ،تسا یخیرات دنتسم و
.دمآ تسد هب زین
تسا نانوی روهشم هفسلف زا سناجوید ای نژوید
لحم و تسیزیم حیسم دلیم زا لبق مشش نرق رد هک
زا یکی رد عقاو »هنارک« مان هب یا هقطنم رد شتنوکس
.تسا هدوب »تنروک« یاه هموح
دقتعم اه یبلک نوچ و دوب یبلک هفسلف وریپ نژوید
کرت رد تلیضف و تلیضف رد دوجو تیاغ« :هک دندوب
تهج نیمه هب ».تسا یناحور و ینامسج تاعتمت
و تورث و تشاد ضارعا یویند قیلع و ایند زا نژوید
یرابتعا
ً
امامت هک تهج نآ زا ار یعامتجا بادآ و موسر
.دوب هداهن وس کی هب تسا
هدیقع یبلک ای بلک هیمست تلع دروم رد یبوقعی
بلک ارچ دنتفگ وا هب سپ« :دنک یم زاربا یرگید
منزیم دایرف نادب رب نم هکنآ یارب تفگ ؟یدش هدیمان
یاج اهرازاب رد و مراد ینتورف و قلمت ناکاین یارب و
».منیزگ یم
کرت زا رتهب ار یتذل چیه نویبلک یرخا ترابع هب
.دنتسنادیمن یعیبط و یدام یاهتمعن و تاذل
راظنا رد هدیلوژ یوم و هنهرب یاپ و رس اب نژوید
تاعاس بلاغ .دیباوخ یم دبعم قاور رد و دش یم رهاظ
باتفآ دوبک نامسآ ریز رد و رهش لاق و لیق زا رود ار زور
یم قمعت و رکفت هب نوکس و توکس نآ رد و تفرگیم
)مخ( هرمخ کی شیاوأم و ادر کی شسابل .تخادرپ
،تشاد بآ ندیماشآ یارب نیبوچ هساک کی طقف .دوب
زا رپ ار شتسد ود هک دید ار یلفط زور کی نوچ هک
هب ار نیبوچ هساک نامز نامه رد ،دیماشآ ارنآ هدرک بآ
دننام ناوتیم ،تسا یدایز مه نیا« :تفگ و تخادنا رود
».دروخ بآ هچب نیا
زور رد هک دوب یدح هب ات ایند مدرم هب وا ییانتعا یب
ناسنا یوجتسج هب و تفرگیم تسد هب سوناف نشور
دوب هداتسیا یدنلب رب یزور :دنیوگ هک نانچ .تخادرپیم
داقتعا ربانب هوبنا یقلخ !نامدرم یا :تفگ یم زاوآ هب و
هن ،مدناوخ ار نامدرم نم« :تفگ .دندمآ عمج وا هرابرد
»!ار امش
،نتفگ نخس هظحلم یب و مدرم هب ییانتعا یب
نآ زا .دندرک دیعبت رهش زا ار نژوید هک دش بجوم
داد حیجرت مدرم تبحاصم رب ار تعیبط شوغآ دعب هب
یسک هک دوب یدیعبت نارود نیمه رد .دش نیشن مخ و
ارت نایرهشمه یدید ؛نژوید« :تفگ رخسمت و نعط هب
نم .تسا نینچ ،هن« :داد باوج »؟دندرک نوریب رهش زا
.»متشاذگ رهش رد ار اهنآ
دروخرب مدرم اب تتامش و نعط نابز اب هشیمه نژوید
یسراف یاه لثملا برض هشیر
هیانک و هشوگ و هدز هنعط مدرم هب یردق هب« ،درک یم
یاج هب مسینژوید نایگنرف حلطصا رد هزورما هک هتفگ
».تسا حلطصم ندز یلوغشین
ردنکسا نوچ« :دنک یم لقن نینچ نژوید زا دناوخریم
ترایز هب دش رسیم دوب سناجوید دلوم هک یرهش حتف ار
:تفگ و دز یو رب یاپ ،تفای ریقح ار میکح .تفر وا
داد باوج ».دش حوتفم نم تسد رد وت رهش هک زیخرب«
راک ندز دگل و تسا نارایرهش تداع راصما حتف« :هک
».نارخ
تنروک رد ینودقم ردنکسا هک ینامز :رگید تیاور هب
هبدبد و هوکش اب و دینش ار نژوید یگتسراو ترهش ،دوب
.تفر شتاقلم هب یتنطلس
شبات لباقم رد و دوب هدیشک زارد عقومنآ رد هک نژوید
ردنکسا هب ییانتعا ،درک یم مرگ ار دوخ دیشروخ هعشا
تفشآرب ردنکسا .تسا هدروخن ناکت شیاج زا هدومنن
یاج هب مزل مارتحا هک یتخانشن ارم رگم« :تفگ و
یلو ،متخانش« :داد باوج یدرسنوخ اب نژوید »؟یرواین
ار مارتحا یادا یتسه نم ناگدنب زا یا هدنب هک اجنآ زا
».متسنادن رورض
هدنب وت« :تفگ نژوید .تساوخ رتشیب حیضوت ردنکسا
نیا نم هک یلاح رد ؛یتسه توهش و مشخ و زآ و صرح
».متخاس دوخ عیطم و هدنب ار سفن یاهشهاوخ
یشاب هک ره وت« :تفگ ردنکسا باوج رد رگید یلوق هب
هاشداپ وت هک تسا نیا زج رگم ،یرادن ارم تلزنم و ماقم
»؟یتسه هینودقم و نانوی نانعلا قلطم مکاح و
وت ماقم زا رتلاب« :تفگ نژوید !درک قیدصت ردنکسا
»؟تسیچ
نم« :تفگ هلصافلب نژوید .»چیه« :داد باوج ردنکسا
»!مرتلاو و رتلاب وت زا نیاربانب و متسه چیه نامه
:تفگ رکفت یتخل زا سپ و دنکفا ریز هب رس ردنکسا
یهاوخب هچ ره هک نادب و هاوخب یزیچ نم زا ،نژوید«
».مهدیم
هک ردنکسا هب ،نایناهج و ناهج زا هتسراو فوسلیف نآ
یمشچ هشوگ ،دوب هدش لیاح باتفآ و وا نیب عقومنآ رد
تیاور هب ».نک مک مرس زا ار تا هیاس« :تفگ و تخادنا
».ینک مک مرس زا ار دوخ هیاس مهاوخ یم« :تفگ رگید
درک رثا ردنکسا ناوختسا و زغم رد یردق هب هلمج نیا
متساوخ یم ،مدوبن ردنکسا رگا« :دز دایرف رایتخا یب هک
».مشاب نژوید
لثملا برض تروصب خیرات نآ زا لاب ترابع ،یراب
،مدرم هیاس تساوخیم نژوید هک توافت نیا اب ،دمآرد
مدرم یلو ،دوش مک شرس زا ینودقم ردنکسا یتح
لامک و دنا جاتحم اه هیاس هنوگنیا هب رثکلا یلع راگزور
تورث و تردق بابرا هیاس ریز رد هک تسا نیا ناشبولطم
.دنرب رس هب
زگره ،دوخ زارد یناگدنز لوط رد هک دوب یدرم وا
شیپ و تخورفن یناهج هب ار یرابکبس و یدازآ رهوگ
وا مشچ رد هاج و نز و رز .درواین دورف رس یتردق چیه
.دومن یم تسپ
ایند هب دازآ هک هنوگ نامه رمع لاس داتشه زا سپ وا
قلعت هنوگره زا یراع و دنب و دیق زا اهر و دازآ ،دوب هدمآ
.تفگ دوردب ار ایند ییورشوخ اب
یلمآ یوترپ یدهم دای هدنز فیلأت « مکح و لاثما یخیرات یاه هشیر « باتک زا
"دوشن مک ام رس زا نات هیاس"
یریگمشچ کمک نردم ـ کیسلک یقیسوم زا تخانش
.دندرک ناریا رد یملع یقیسوم تفرشیپ هب
دوخ رثا نیرخآ رد )نوئل رسپ( »نایروگیرگ کیبور«
رد هتسجرب یرثا هک تخاس ار گارداب 4 هرامش ینوفمس
رب ینوفمس نیا .دیآ یم باسح هب ینمرا یقیسوم خیرات
.تسا هدش هتخاس مان نیمه اب ساتیموک زا یرثا ساسا
ینمرا ـ یناریا ناناد یقیسوم هورگ نیا زا یرگید هنومن
1292 لاس رد هک تسا »ناینلصا کلم لئوناما«
هتخابلد تدش هب هک وا راثآ زا .دمآ ایند هب زیربت رد یدیشروخ
یور ییاه گنهآ« هب ناوت یم دوب یولوم یرکف برشم
تسینایپ نیتسخن وا .درک هراشا »شنیرفآ« و »یتشد مت
یناهج گنج هحوبحب رد ناملآ رد و اپورا رد هک دوب یناریا
نیا هنومن نیرخآ ناونع هب .تفر هنحص یور هب مود
ناوت یم نردم کیسلک ینمرا ـ یناریا ییاقیسوم بتکم
.درک هراشا نایراوانکچ سیرول هب
ناریا پاپ و یهاگتسد یقیسوم و ناینمرا
ونرآ« دننام ینمرا ـ یناریا نازاس گنهآ زا یلسن
یقیسوم رب 30 ههد رخاوا زا میقتسم روط هب »نایزابناج
ریثات دش یم شخپ ناریا ویدار زا هک ییاه همانرب و ناریا
دننام یناسک میظنت اب ییویدار یاه همانرب رد دنتشاذگ
یاه یدولم یور رب »یفورعم داوج« و »مر ُ خ نویامه«
یسراف نیشنلد راعشا نایزابناج یاه گنهآ ریظن ینمرا
ار نآ »نانب« و »ههلا« دننام یناگدنناوخ و دش هداد رارق
فورعم هنارت ای و »هنامز یاوسر« فورعم هنارت .دندناوخ
.دنا هلمج نآ زا »دوبن اه شزاون نآ شهاگن رد اما دمآ«
رد لاعف ناینمرا زا یلسن زا یا هناشن »نایردرد نگیو«
ار تاریثات نیا زا یرگید ریسم .دوب ناریا پاپ یقیسوم
زا یرایسب وا .دید »نایدنبخاه ناژوراو« راثآ رد ناوت یم
ار اه نآ زا یخرب هکدرک میظنت ار یناریا یلحم یاه همغن
رد نینچمه وا .دندرک ارجا »شوگوگ« و »هنگنز یرپ«
دش داجیا ناریا رد ملیف یقیسوم تخاس رد هک یلوحت
.دوب رثؤم
دنسپ ناوج تادیلوت رد ناوت یم ار تاریثات نیا همادا
بلاج هتکن .درک وجو تسج یناریا ـ ینمرا پاپ یقیسوم
رد هدش هتخاس پاپ راثآ لوزن اب هک تسا نآ هنایم نیا رد
راثآ هب تبسن ینمرا یناریا ناناوج نایم رد یشیارگ ،ناریا
.تسا هدمآ دوجو هب ناتسنمرا رد هدش هتخاس پاپ
هنامز ویدار :زا هتفرگرب
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
19
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
20
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
21
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
یروس هبنشراهچ و یزورون یاه نیئآ
)دزمروا زور( نیدرورف هام تسخن زور ،زورونِنشج زاغآرس
زور و هام مان یربارب اه نشج ریاس فلخرب نوچ و تسا
ناتساب ناریا یاه نشج ریاس رب ،دشک یمن شود هب ار
.دراد یرترب
هچنآ اما تسا رایسب یاه هناسفا نشج نیا ییادیپ دروم رد
یرایسب یاه نییآ ،دشخب یم یگراوزار ی هبنج نآ هب
.دریگ یم ماجنا نآ زا دعب و لبق یاهزور هک تسا
نیسح داتسا رثا - نیس تفه یشاقن یولبات
ناتسلگ خاک رد ءایحا
و یگتفشآ و ناجیه اب اج همه رد و هشیمه زورون رگا
هک ارچ تسین زیگنا تریح ،دوش یم زاغآ یگتخیر مهرد
یمارآان ناتساب نایناریا .تسا نآ رهاظم زا یکی یمظن یب
دنتسناد یم ناماس ساسا ار یناشیرپ و شمارآ ی هشیر ار
دمع هب ار اه نآ یزورون مسارم زا یا هراپ رد هک اسب هچ و
زا( ناگدرمِ تشگ زاب مسر رد هک نانچ .دندروآ یم دوجوب
اهرهورف هک دنتشاد هدیقع نوچ )نیدرورف 5 ات دنفسا 26
کتروص اب یدارفا ،دندرگ یم زاب ناگتشذگرد حاورا ای
تفر و دمآ هب رازاب و هچوک رد ،لیثمت یارب ،هایس یاه
یگدنز و گرم نایم ی هلصاف هنوگنیدب و دنتخادرپ یم
مظن و نوناق و دنتخیر یم مه رد ار تسین و تسه و
ندمآ مسر نیا ی هدنامزاب .دندرک یم وحم ار هلاس کی
زین شیپ لاس دنچ ات هک دوب زورفا شتآ ای زوریف یجاح
.تشاد همادا
ینعی ،»یزورون ریم« مسر ،یگتخاس یاه یگتفشآ رگید زا
حیرفت دصق هب مسر نیا رد .دوب هدنب و بابرا ندش اج هب اج
هب تعاس دنچ ای زور دنچ یارب نییاپ یاه هقبط زا ار یسک
یدعاوق قبط رب - تقوم ناطلس و دندیزگ یمرب یناطلس
رانکرب یریما ماقم زا ،درک یم رداص اجیب یاه نامرف رگا -
رادیاپان تموکح هب شتایلزغ زا یکی رد زین ظفاح .دش یم
: دراد یمشچ ی هشوگ یزورون ریم
هک یآ نوریب هچنغ زا لگ وچ ،میوگ یم هدرپ رد نخس
یزورون ریم مکح تسین یزور دنچ زا شیب
مهرد تسخن .دراد هراشا هتکن نیا هب مه یناکت هناخ
.تفاظن و مظن سپس ،یگتخیر
طاقن زا یضعب رد .دش یم ور و ریز تفاظن یارب هناخ مامت
دندرک یم یزیمآ گنر ار اه هناخ یتح هک دوب مسر ناریا
تفه هک یقاتا نامه مک تسد ،دش یمن رسیم رگا و
هنهک ی هیثاثا .دش یم دیفس ،دندیچ یم نآ رد ار نیس
نآ رد و دندیرخ یم شیاج هب ون و دنتخیر یم رود هب ار
یاه هودنا و اه یگدولآ هاگیاج هک ار هزوک نتسکش نایم
هب ار نیسم یاه فرظ .دنتسناد یم بجاو دوب هلاس کی
و هشوگ .دنداد یم لج ار اه هرقن .دندرپس یم نارگیور
میلگ و شرف .دندرک یم کاپ رابغ و درگ زا ار هناخ رانک
رواب نآ رب و دندودز یم هلاس کی یاه یگریت زا ار اه
ی هملک ی هشیر( - اهرهورف - ناگدرم حاورا هک دندوب
یم زاب دوخ ی هناشاک و هناخ هب اهزور نیا رد )نیدرورف
لاحشوخ دننیبب داش ار ناگتسب و زیمت ار هناخ رگا ،دندرگ
،هن رگا و دنتسرف یم اعد دوخ ناگدنامزاب یارب و دنوش یم
زورون هب زور دنچ ور نیا زا .دندرگ یم زاب هدرسفا و نیگمغ
غارچ و عمش و دندنازوس یم ربنع و کش
ُ
م هناخ رد هدنام
.دنتخورفا یم
هنیدآ نیرخآ بش اه نز هک دوب مسر ناریا طاقن یضعب رد
ناگتشذگرد روگ رب و دنتخپ یم ار اذغ نیرتهب لاس ی
ای »هفرع« نامه هک ار زورون زا شیپ زور و دندیشاپ یم
هک یا هناخ هب ،دشاب »روح یب یب« یلوق هب ای و »هفلع«
اعد و دنتفر یم هسر
ُ
پ هب تشاد یا هتشذگرد لاس لوط رد
.دنا هتفرگ دیع هدرم یارب هک دنتفگ یم و دنداتسرف یم
،هدنام دیع زور هب زور 20 زا و یناکت هناخ راد و ریگ رد
ترابع هک ار اه هناد ناتساب نایناریا .دندرک یم زبس هزبس
،دجنک ،دوخن ،نزرا ،سدع ،ایبول ،جنرب ،وج ،مدنگ زا دندوب
دامن =( تفه ی هرامش هب شام و ترذ ،هلیجاک ،لقاب
،)اه جرب سدقم ی هرامش =( هدزاود ای ،)دنپساشما تفه
ره ندیلاب و دندروآ یمرب ماخ تشخ زا ییاه نوتس رد
هناد نآ هک دندوب نآ رب و دنتفرگ یم کین لاف هب ار کی
اه هداوناخ .دوب دهاوخ یروراب و تکرب بجوم ون لاس رد
تموه دامن هب نزرا و وج و مدنگ زا باق هس لومعم روطب
تشرووه و )کین راتفگ =( تخوه ،)کین ی هشیدنا =(
بجوم ار ناکاین رهورف و دندرک یم زبس )کین رادرک =(
.دنتسناد یم اهنآ دشر و یگدنلاب
روظنم »هبنشراهچ« ی هملک ود زا هک یروس هبنشراهچ
کیروس نامه هک »یروس« و لاس ی هبنشراهچ نیرخآ
هبنشراهچ« یانعم هب لک رد و دشاب خرس یانعم هب و یسراف
.دوب زورون نشج یدج ی همدقم ،»خرس ی
هنیآ لیبق زا زورون نشج لیاسو زا یضعب ناتساب ناریا رد
زا و یروس هبنشراهچ بش نیقی هب ار دنفسا و هزوک و
یناغارچ بش نیا رد رازاب .دندرک یم هیهت رازاب هبنشراهچ
دیرخ هتبلا و دوب ینامداش و ناجیه زا راشرس و هتسب رویز و
.دید یم کرادت ار یصاخ نییآ مه مادک ره
هس دامن( هس ای تفه دادعت هب ار اه هتوب ماگنه بورغ
یمامت هب هک دیشروخ و دنتشاذگ یم مه یور )کین شنم
کلف هب رس شتآ ات دنتخورفا یم رب ار نآ ،دش یم ناهنپ
یارب ناریا طاقن یضعب رد .دوش دیشروخ نیشناج هدیشک
سابل و فاحل ،وتپ لیبق زا هناخ ینتخیر رود لیاسو نوگش
.دندنازوس یم زین ار هنهک یاه
نحص رب ای و اهرذگهر و اه نابایب رد تسناوت یم شتآ
زا دیشک یم هلعش شتآ یتقو .دوش هتخورفا اه هناخ ماب و
شهاوخ اهنآ ی همه رد هک ییاه هنارت و دندیرپ یم شیور
.دندناوخ یم ،دوب یگزیکاپ و یروآراب و تملس و تکرب
شدوخ ات دندرک یمن شوماخ ار یروس هبنشراهچ شتآ
یسک دوب سدقم هک ار شرتسکاخ سپس .دوش رتسکاخ
رس ،دنک هاگن ار شرس تشپ هکنآ یب و درک یم عمج
لها خساپ رد تشگزاب رد .تخیر یم هار راهچ نیتسخنِ
: دندیسرپ یم هک هناخ
؟ تسیک -
.منم : تفگ یم
؟ ییآ یم اجک زا -
... یسورع زا -
؟ یا هدروآ هچ -
... یتسردنت -
مسارم زا سپ .دوب یروس هبنشراهچ بادآ زا یزادنا لاش
یم ناشیوخ و ناگیاسمه ماب هب ناناوج یزورفا شتآ
)یراخب ی هنزور( قاتا یلاب ی هنزور یور زا و دنتفر
یم هناخ بحاص .دنتخادنا یم نورد هب ار یزارد لاش
هموظنم 27 دنب رد رایرهش .دراذگب لاش رد یا هیده تسیاب
طابترا هب 28 دنب رد و یزادنا لاش نییآ هب »اباب ردیح« ی
هب ناگتشذگرد هب مارتحا و یهاوخ تکرب اب یزادنا لاش
: دراد هراشا هنارعاش یوحن
: 27 دنب نادرگرب
دناوخ یم زاوآ بش غرم و دوب دیع
،داماد یارب هدش دزمان رتخد
.تفاب یم نیشقن باروج
.درک یم نازیوآ یا هچیرد زا ار دوخ لاش سک ره و
- یزادنا لاش مسر - تسا ییابیز مسر هچ هک ... هو
.داماد لاش هب نتسب یدیع هیده
: 28 دنب نادرگرب
.متساوخ یلاش و مدرک یراز و هیرگ مه نم
.متسب رمک رب اروف و متفرگ یلاش
.متفر )ما هلاخ رسپ( ملغ ی هناخ فرط هب ناباتش
.مدرک نازیوآ ار لاش و
یيامغي هياريپ :زا
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
22
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
تسب نم لاش هب یباروج ،ما هلاخ همطاف
.درک هیرگ و دروآ دای هب ار »ما هنن مناخ«
ردام لاس نآ رد« : دیوگ یم مسر نیا حیضوت رد رایرهش
مسارم رد تسیاب یمن مه ام .دوب هدرم )هنن مناخ( نم گرزب
یلاش تجامس اب ،مدوب هچب نم یلو میدرک یم تکرش دیع
».مدیود ماب تشپ هب و متفرگ
رتشیب نآ و دوب شوگلاف یروس هبنشراهچ مسارم رگید زا
نارتخد دننام .دنتشاد ییوزرآ هک دوب یناسک صوصخم
هک یهار راهچ رس اهنآ .دنزرف یوزرآ ردِ نانز ای تخب مد
دامن هک ار یدیلک و دنداتسیا یم دوب لکشم زا رذگِ دامن
شوگ هب و دندرک یم تین .دنتشاذگ یم اپ ریز ،دوب شیاشگ
تین خساپ ار نارذگهر نیلوا یوگ و تفگ و دنداتسیا یم
هک دنتساوخ یم اهرهورف زا عقاو رد اهنآ .دنتسناد یم دوخ
.دنیاشگب ،دنتشاد اپ ریز هک یدیلک اب ار ناشراک یگتسب
هک اریز .اهرهورف زا ییاریذپ زا دوب یلیثمت مه ینز قشاق
.دوب ندروخ و کاروخ ی هناشن نیسم فرظ و قشاق
نوگانوگ یاهاذغ هناخ ماب رب اهرهورف یارب ناتساب نایناریا
ینامسآ ی هدیسر هزات نانامهیم نیا زا ات دنتشاذگ یم
،دنا سوسحم ریغ و ناهنپ اهرهورف نوچ و دننک ییاریذپ
دندرک یم یعس ،دنتفر یم ینز قشاق یارب هک مه یناسک
ار لیجآ و اذغ نوچ و دننامب سانشان و دنناشوپب یور
نم
ُ
ی شوخ ار ناشتفایرد ،دنتسناد یم رهورف صوصخم
.دنتشادنپ یم
دوب نیس تفه ی هرفس ،یزورون کیپ نیرت لیصا اما
یم هیام تفه ددع زا دنپساشما تفه ی هرامش هب هک
یانبم یرورف ناهج رد »یشو هرف مارهب« رتکد .تفرگ
ناوخ رب باق تفه ای ینیس تفه ندیچ ار نیس تفه
اب اهدعب و دنتفگ یم ینیس تفه نآ هب هک دناد یم یزورون
هدیقع وا .دمآ رد نیس تفه تروص هب تبسن )یای( فذح
هرفس نیا ناریا یاهاتسور زا یضعب رد مه زونه هک دراد
هرفس یور یاهزیچ .دنیوگ یم ینیس تفه ی هرفس ،ار
: زا دوب ترابع
.ینوزفا و ییانشور دامن ،هزبس و بآ
و عمش هب اهدعب هک امرگ و رون یرادیاپ دامن ،نادشتآ
.دش لدبم غارچ
.هرابود شیاز و زیخاتسر و ییازون دامن ،ریش
.هفطن و داژن دامن ،غرم مخت
.افص و تیفافش دامن ،هنییآ
.یروراب و شیاز و یگدادلد دامن ،دجنس
.قشع یگراوزار دامن ،بیس
.سدقت دامن ،رانا
.یگدنراد و تکرب دامن ،برض هزات یاه هکس
)یهام =( توح .دنفسا ی هدش یرپس جرب دامن ،یهام
.نیمز یوگ دامن ،جنران
دامن ،تسا هامدنفسا ی هژیو لگ هک کشمدیب لگ
.ذمرادنپس دنپساشما
.بوبح تفه زا هدش هتخپ نان
،نوتیز ،دیب ،رانا سدقم تخرد زا ییاه هخاش =( م
َ
سر
َ
ب
.)ییات هدزاود ای تفه ،هس یاه هتسد رد ریجنا
.رکش ،رینپ ،امرخ
.سدقم باتک
رب( تسا ناشاپبآ ای نازیربآ مسر ی هدنامزاب هک بلگ و
ناسنا ناتسمز رد نوچ ینوریب ناحیروبا ی هراشا یانبم
دوش یم هدولآ نآ رتسکاخ و دود هب ،تسا شتآ راوجمه
شیلآ نآ زا یگزیکاپ دامن رگیدکی هب ندیشاپ بآ اذل و
).تسا
هاشیلعحتفِ یهاشداپ نامز رد هک دوش هراشا تسین دب
،زورون مسارم رد هک دندوب هداد روتسد وا نامرف هب و راجاق
هیکت اب یرعاش .دننک ییوگ تقیقح ،حدم یاج هب نارعاش
دناوخ هاش روضح رد ار نآ و دورس ار ریز رعش نامرف نیا رب
! دومن تفایرد مه یهجوت لباق ی هلص و
؟ هاش نیا تسورسخ ای و اراد رگم
هاج نیدب و هاج نیدب و هاج نیدب
شیپ وا هداتفا یسب ورسخیک ز
شیر نیدب و شیر نیدب و شیر نیدب
تسا بارخ ورسخیک کل
ُ
م شهاج ز
تسا بآ رد ناریا ی هشیر ششیر ز
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 هرامش • غرمیس
23
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1

ً
لومعم هک ،دوش یم تباث امش رد ییاذغ میژر ریثات یتقو
ندب و دتفا یم قافتا میژر عورش زا هتفه دنچ تشذگ زا دعب
یبوخ هار شزرو ،دنکیم تداع اه یرلاک مک فرصم هب
تسا تیعضو نیا رییغت یارب
و ،ناوختسا یکوپ و یگسئای تاریثات شهاک یارب شزرو
.تسا یرورض یلاسنایم نارود یقاچ
هچ هک دیناد یمن اما ،دینک عورش ار شزرو دیهاوخ یم رگا
.دنک ناتکمک دناوت یم هتکن دنچ نیا ،دینکب دیاب
.دینک نییعت ار دوخ شزرو حطس .1
.دینک هیهت ینیرمت همانرب کی .2
.دینک ادیپ یشزرو هارمه کی .3
.دینک باختنا دیناوت یم هک ییاه شزرو عاونا .4
یریگ هرهب :دینک نییعت ار دوخ شزرو حطس .1
یشزرو همانرب عون ره عورش زا لبق کشزپ یاه هیصوت زا
ناتنوخراشف و بلق نابرض لقادح .تسا هنلقاع رایسب یراک
ینیرمت عون یارب ار کشزپ تقفاوم و دینک یریگ هزادنا ار
.دیوش ایوج دیا هدرک باختنا هک
هب ار شزرو دیابن :دینک هیهت ینیرمت همانرب کی .2
.دینک عورش یناهگان روط
.دینک میظنت هنایارگ عقاو همانرب کی و دینیشنب
هدافتسا هچرتفد زا راک تایئزج ندرک تشاددای یارب
.دینک
.دشاب یجیردت دیاب ناتتانیرمت دنور هک دینک تقد
هسلج هس =مود هتفه ،هسلجود = لوا هتفه ،لاثم یارب
.بیترت نیمه هب و
.دینک یسررب ار ناتتفرشیپ تیعضو هام کی زا دعب
نیرمت ییاهنت هب :دینک ادیپ ینیرمت هارمه کی .3
کی ندرک ادیپ اب .دراد یدایز یرادنتشیوخ هب زاین ندرک
رد ،هولعب .دینک رت هداس ار راکنیا ناتشزرو یارب هارمه
اما .دشاب امش بسانم هک دینک تکرش یشزرو یاه سلک
.دینکن دیدش یلیخ یاه تیلاعف ماجنا هب روبجم ار ناتدوخ
باختنا دیناوت یم هک ییاه شزرو عاونا .4
:دینک
هب زاین .تسا یا هداعلا قوف شزرو یور هدایپ :یور هدایپ
ره رد ارنآ دیناوت یم و درادن مه یتازیهجت و صصخت چیه
یور هدایپ رگا .تسه مه ناگیار
ً
لماک و دیهد ماجنا نامز
دناوت یمدیهد ماجنا یفاک هزادنا هب و مظنم روط هب مه ار
.دشاب شخب هدیاف ناتیارب رگید شزرو ره لثم
یا هقیقد 10 یور هدایپ زور رد رابود :دینک عورش روطچ
.دیشاب هتشاد
:دینک رتشیب ار نازیم نیا جیردت هب
.دیورب یور هدایپ هب زور ره -
.دییامیپب ار یرت ینلوط یاه تفاسم -
.دیرادرب مدق رتدنت -
.دیهد بات زین ار ناتناتسد نتفر هار نیح -
.دینک یور هدایپ رادبیش یاه هداج یور -
.دینک یور هدایپ زور رد هقیقد 30 دینک یعس :لآدیا دح
ماجنا رادبیش حطس یور دیاب
ً
امتح یور هدایپ نیا زا یشخب
حطس نیا هب ات دشکب لوط اه هام تسا نکمم هتبلا .دریگ
.دینکن هلجع
ً
لضا سپ دیسرب
یدایز نزو هفاضا هک اهنآ صوصخب ،دارفا رثکا یارب :انش
.تسا یور هدایپ زا رتهب ندرک انش ،دنراد
هدایپ هباشم
ً
ابیرقت :دینک تفرشیپ و دینک عورش روطچ
15 و دینک عورش رختسا هب نتفر هتفه رد راب ود اب ،یور
رتشیب ار ناتندرک انش تدم لوط جیردت هب .دینک انش هقیقد
رابود هقیقد 45 ای زور رد هقیقد 30 دیاب ناتلآدیا دح .دینک
.دشاب انش هتفه رد
دیاب مه شزرو نیا رد ناتفده :ود ای یراوس هخرچود
هاتوک و هداس همانرب کی اب .دشاب انش و یور هدایپ هباشم
نازیم نیا جیردتب دعب و زور رد هقیقد 10-15 .دینک عورش
.دیرواین راشف ناتدوخ ی ور
ً
لصا .دیناسرب هقیقد 30 ات ار
تذل رایسب ناتیارب اه سلک نیا :کیبوریا یاه سلک
سنتیف یاهسلک زا یرایسب هولعب .دوب دنهاوخ رت شخب
.تسا دوجوم فلتخم یاه حطس و اه هدر رد مادنا بسانت و
.دراد ار ندرک ناحتما شزرا هک دیشاب نئمطم
ای ،دیوش جراخ هناخ زا دیناوت یمن رگا :هناخ رد شزرو
هناخ لخاد صوصخم یشزرو همانرب کی ،تسین بوخ اوه
.دینک میظنت دوخ یارب
یششک هداس همانرب کی
ناکت نودب .دیتسیاب فاص :ندرگ و رس شدرگ -
گرزب هریاد کی رد ار ناتندرگ و رس یمرن هب اه هناش نداد
.دینک رارکت هبترم 6 ار راکنیا .دیناخرچب
زاب مه زا ار اهاپ ،دیتسیاب فاص :اه تسد شدرگ -
هنیس حطس ات ناتلباقم رد و هدیشک ار تسد ود ره و دینک
تازاوم هب ار اه تسد اه نار نداد ناکت نودب .دیروایب لاب
.تسار تمس هب دعب و پچ تمس هب ادتبا .دیناخرچب نیمز
.دینک رارکت هبترم 20 ار تکرح نیا
دینک زاب مه زا ار اهاپ ،دیتسیاب فاص :اه هناش شدرگ -
نداد ناکت نودب .دیراد هگن ندب فارطا رد ار اه تسد و
.دیناخرچب بقع تمس هب ار ناتپچ تسد ،ندب طاقن ریاس
ره یارب ار تکرح .دینک رارکت زین تسار تسد اب ار راکنیا
.دینک رارکت هبترم 6 تسد ود
فک .دیتسیاب فاص :ولج هب ور یششک تکرح -
هگن فاص ار اهاپ .دیهد رارق اهنار لباقم رد ار اه تسد
هب ار اه تسد یمارآ هب و دیوش مخ ولج هب یمک دیراد
هب ار نآ راشف و روز لامعا نودب و دینک تیاده اهاپ نییاپ
اب و هدنادرگرب لاب ار اه تسد دعب .دینک کیدزن اپ کزوق
.دینک مامت ار تمرح رس یلاب هب
ً
امیقتسم اه تسد ندرب
.دیهد ماجنا رارکت 6 رد زین ار تکرح نیا
مه زا ار اهاپ ،دیتسیاب فاص :ولهپ یششک تکرح
نودب .دیهد رارق ندب فارطا رد ار اه تسد و دینک زاب
دیوش مخ پچ تمس هب ولهپ زا یمارآ هب ،اهاپ نداد ناکت
نییاپ هب دیا هتشاد هگن فاص ارنآ هک ناتتسد هکیتروص هب
ار تکرح .دیدرگرب عورش تلاح هب یمرن هب .دسرب ناتیاپ
ود ره یارب ار تکرح نیا .دینک رارکت تسار یولهپ یارب
.دینک رارکت هبترم 6 فرط
یاپ یور ار ناتنزو و دیتسیاب فاص :اپ نداد بات -
زیم ار یلدنص کی یور ار ناتتسار تسد .دیزادنیب ناتتسار
پچ یاپ .دینک هدافتسا هاگ هیکت ناونعب نآ زا و دیهدرارق
.دیهدب بات تعاس لودناپ لثم بقع و ولج تمس هب ار
یاپ غارس هب دعب ودینک رارکت هبترم 20 ار تکرح نیا
.دیورب رگید
فاص ار اهاپ و دینیشنب نیمز یور :اه نار ششک -
دیهد رارق اهنار رس یور ار اه تسد .دینک زاب ولج تمس هب
ناتیاپ نییاپ هب ار اهنآ یمارآ هب و راشف لامعا نودب .
هبترم 10 ار تکرح و دیدرگرب عورش هطقن هب .دیناشکب
.دینک رارکت
فاص ار اهاپ ،دیباوخب ناتمکش یور :اهاپ ندرب لاب -
یمارآ هب .دیهد رارق ندب فارطا رد ار اه تسد و دینک زاب
هدرک دنلب دیراد ناوت هکییاج ات نیمز یور زا ار ناتپچ یاپ
یگتسهآ و یمرن هب نکمم دح ات ار راکنیا .دیربب لاب و
تکرح .دیروایب نییاپ ار ناتیاپ یمارآ هب دعب .دیهد ماجنا
یارب هبترم 6 ار تکرح نیا .دینک رارکت ناتتسار یاپ اب ار
.دینک رارکت اپ ره
هب اجرد .دیتسیاب فاص لش یاه تسداب :اجرد ود -
هگن تحار و لش ار هنتلاب نکممدحات .دیودب هقیقد 2 تدم
.دیهد ناکت فارطا رد هنادارآ ار اه تسد .دیراد
دیناوت یم اجرد ود یاج هب :یقیسوم اب صقر -
ماجنا زا اما .دیصقرب و هتشاذگ ار ناتهاوخلد صقر یقیسوم
ناتتلضع هب و دینک یراددوخ دیدش و مظنمان یاه تکرح
.دیرواین راشف
!رادشه
.دینکن شزرو هزادنا زا شیب تقوچیه
.دشاب یتقوم و رذگدوز سوه کی امش یارب دیابن شزرو
.دیهد همادا شزرو هب ناترمع رخآ ات دیاب
شزرو هشیمه و نک شزرو مک :تسا نیا رد نآ زمر
.نک
شزرو ماجنا زا و دیریگب کمک هنیمز نیا رد ناتلقع زا
تسامش ناوت دح زا شیب دینک یم رکف هک ینیرمت و
.دینک یراددوخ
یروصنم هفطاع :هدنروادرگ
www.forartica.com
نزو شهاک یارب دیفم یشزرو تانیرمت
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
24
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
25
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
26
• WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
فوخچ و ثلاث دیهش بارهس
.دشاب وا یئاراد اهنت دیما هک دیاش ، نکن دیما ان هاگچیه تسا راودیما هک ار یسک •
.تسناد یم فوخچ نوتنآ درگاش ار دوخ ثلاث دیهش بارهس
سور ی هدنسیون کبس و دید زا اهنت هن یناریا رگامنیس
ار فوخچ درک شلت دوخ یامنیس اب هکلب ،دوب هتفرگ ریثأت
.دنک کیدزن ناتسودرنه زا یرتگرزب هورگ هب
نوتنآ زا هتشون و وگو تفگ دنچ رد ثلاث دیهش بارهس
وا .تسا هتسناد وا کبس وریپ ار دوخ و هتفگ نخس فوخچ
:دیوگ یم یا هبحاصم رد
کی هناتخبشوخ نم یوگلا ...مرادن ییوگلا امنیس رد نم«
تسناوت یم ،دوب هدنز فوخچ رگا .فوخچ :تسا هدنسیون
یاه لوون وا .دنادرگرب ملیف هب یتحار هب ار دوخ یاه ناتساد
هدروآ ذغاک یور هب همانملیف کی ینیبزیر و تقد اب ار دوخ
رد ...ما هتفرگ دای فوخچ زا ار دوخ یاهراک متیر نم .تسا
لایخ همه ؛متسه نویدم فوخچ هب مه نومضم شرورپ
اما ،تسا یسایس یا هدنسیون یکروگ میسکام هک دننک یم
زا رت قیمع و رت قیقد یلیخ فوخچ هک منک یم رکف نم
».تسا هتخادرپ تسایس هب یکروگ
یاه ملیف رد زگره ،فوخچ دننام ،ثلاث دیهش بارهس
اما ،دزادرپ یمن تسایس هب میقتسم روط هب دوخ ییامنیس
.دراد روضح وا یاهراک مامت ی هنیمز سپ رد هشیمه تسایس
یاه هیامنورد اب قیمع دروخرب ره رد تسایس روضح رب وا
.دنک یم دیکأت یعامتجا
گنهرف« :تسا هتفگ رگید ییوگو تفگ رد ثلاث دیهش
فوخچ زا ار مدوخ هک مرادن مه دصق .تسا فوخچ ،نم
تسوا نداد ناشن شور .تسا یعقاو یلیخ وا اریز ،منک اهر
نارگید فوخچ .دوب یرشب سح یاراد وا .دراد تیمها هک
».تسا هدرب یم جنر اهنآ رطاخ هب و هتشاد تسود ار
فوخچ یایند رد یشواک
رد ات دوب یتصرف لابند هب هشیمه ثلاث دیهش بارهس
هزات یرون فوخچ یبدا تیلاعف و یگدنز رب لقتسم یراک
وا و تفای ققحت 1981 لاس رد ماجنارس وزرآ نیا .دزادنیب
ملیف یناملآ ینویزیولت ۀکبش دنچ ی هیامرس اب دش قفوم
.»یگدنز کی ،فوخچ« مان هب دزاسب یدنلب دنتسم
یراثآ نیرتهب زا یکی ار ملیف نیا نادقتنم زا یرایسب
.تسا هدش هتخاس هدنسیون کی یفرعم رد هک دنناد یم
و رادتسود اهنت هک دهد یم ناشن ملیف نیا رد ثلاث دیهش
یتخانش سور ی هدنسیون زا هکلب ،تسین فوخچ ی هتفیش
.دراد قیمع و تسرد
بیشن و زارف ،ثلاث دیهش راقواب و مارآ کبس نامه اب ملیف
هب ار وا راک و یگدنز یلصا یاه هاگتسیا و فوخچ یگدنز
مه و فوخچ یصخش کولس و ریس مه .دراذگ یم شیامن
حیرشت همان و دنس و سکع اه هد ۀئارا اب وا یرنه شنیرفآ
.دوش یم
ی هدنزومآ یگدنز اب ار رگاشامت »یگدنز کی ،فوخچ« ملیف
هکلب ،درکن یگدنز هنادنمرنه اهنت هک دنک یم انشآ یناسنا
.تسیز کینومراه و ابیز ،یرنه رثا کی ناس هب ار یگدنز
ییاه شخب ،فوخچ رتائت کبس یفرعم یارب ثلاث دیهش
نتم یارب ار »فناویا« و »ییایرد غرم« ی همانشیامن ود زا
.تسا هدرک ینادرگراک دوخ ملیف
»دیب تخرد«
ساسا رب ار »دیب تخرد« ملیف 1984 لاس رد ثلاث دیهش
ملیف نیا .درک ینادرگراک فوخچ نوتنآ زا یهاتوک ناتساد
.دش هیهت نویزیولت رد شیامن یارب یا هقیقد 92 ییامنیس
یناسنا و هداس یناتساد تیاور اب »دیب تخرد« ملیف
:دهد یم باتزاب یهجو نیرتهب هب ار فوخچ یقلخا دید
رد ،یبایسآ رانک رد شیپ اه لاس زا ،زمیه مان هب یدرمریپ
زا یریگیهام اب وا .دنک یم یگدنز دیب تخرد کی راوج
نارذگ ،دوش یم در بایسآ و تخرد رانک زا هک یا هناخدور
.دنک یم یگدنز
انشآ یدرم هک دنیب یم ،یریگیهام ماگنه زور کی درمریپ
سپ درفنام .دناسر یم لتق هب ار یرگید درم ،درفنام مان هب
یفاکش رد و دراد یم رب ار وا لوپ فیک ،هناگیب درم نتشک زا
.دور یم اج نآ زا و دراذگ یم دیب تخرد رد
ار فیک دیدرت یتدم زا سپ )زمیه( درمریپ ،دعب یدنچ
ار لتق و درب یم سیلپ نارومأم دزن رهش هب و دراد یم رب
یمادقا لتاق یریگتسد یارب نارومأم .دنک یم شرازگ مه
.دنتسرف یم رگید ی هرادا هب یا هرادا زا ار زمیه و دننک یمن
نآ زا یرثا نوچ و دیآ یم فیک غارس درفنام یتدم زا سپ
سیلپ هاگساپ هب ود نآ .دوش یم ریگرد زمیه اب ،دنک یمن ادیپ
اهنت هن سیلپ نارومأم اما .دننک یم بلط ار فیک و دنور یم
هاگساپ زا ار زمیه و وا هکلب ،دننک یمن ریگتسد ار درفنام
.دنزادنا یم نوریب
ار دوخ درفنام ،تسا باوخ رد زونه زمیه هک حبص زور کی
یگدنز تخاونکی ریس رد وا گرم .دنک یم قرغ هناخدور رد
.دنک یمن داجیا یناکت چیه ،اتسور
،تسا هدنامزاب ثلاث دیهش بارهس زا هک ییاه تشاددای رد
،دوش یم تفای فوخچ رگید رثا دنچ یور راک زا ییاه حرط
.دزاس یلمع ار اه هدیا نیا تفاین تصرف وا اما
وگاکیش رد یگلاس 54 رد 1998 لاس رد ثلاث دیهش
.تشذگرد
هلو هچیود :زا هتفرگرب
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
27
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
ناتسکیجات رد زورون
زاغآ اب هک نایناریا تیمها اب رایسب یاه نشج زا یکی
فلتخم یاهروشک ناداژن یناریا مامت نایم رد راهب لصف
.تسا زورون نشج ،دریگ یم رارق صاخ هجوت دروم ناهج
ار نآ یزکرم یایسآ طاقن رگید زا یضعب و ناتسکیجات رد
دودح رد .دنمان یم زین »ون لاس دیع« ای »لاس رس دیع«
رد زورون نشج یوروش ی هرود رد یدلیم 1927 لاس
ملعا دیع نیتسخن ناونع هب تیولوا ظاحل زا دنجخ رهش
ناربهر یضعب و نایناحور یضعب داقتنا اب هلاسم نیا اما .دش
نانآ ادابم هک نیا سرت زا دش هجاوم هیحان نیا تسینومک
ههد یاه لاس ات لیلد نیمه هب ،دنناوخب دحلم و دض ار
و اه هناخ رد یصخش و یصوصخ روط هب مدرم اهنت 70
.دنتفرگ یم نشج ار دیع نیا دوخ یاهاتسور
یصاخ بادآ و مسارم ناداژن یناریا رگید هباشم ،ناکیجات
رد زورون زور .دنهد یم ماجنا زورون نشج ماگنه رد
هام لوا یکیجات یناقهد رامش لاس باسح هب ناتسکیجات
.دوش یم عورش سرام 22 ای 21 یدلیم باسح هب و لمح
اب هک ناتسکیجات فلتخم یحاون رد زورون مسارم زا یخرب
.دیآ یم یپ رد هدش نیجع یکیجات نهک یاه تنس
توح هام مسارم
اب هک دنتشاد یددعتم مسارم زورون زا شیپ هتشذگ رد
یکی .دنروآ یم یاجب یناقهد یاهراک و راهب ندش کیدزن
ناناقهد رظن زا ،توح .تشاد مان »توح« مسارم نیا زا
یارب هام نیا رد میدق زا ناکیجات .دوب لاس هام نیرخآ
صوصخ نیا رد و دندید یم یگدامآ یراهب راک و تشک
ینوگانوگ یاه لثملا برض و راعشا تیاور و لقن ،دورس
یاه لحم یضعب و باگنخ یداو رد .دنا هدرک داجیا
یم هدامآ ار دوخ توح مسارم ماجنا یارب لبق زا نیگتارق
،مزب حلاصم ندرک رضاح زا سپ مدرم مسارم نیا رد .دندرک
شتآ ،هدمآ درگ اه ینامهیم رد ار توح هام لوا بش هس
و دندینش یم یقیسوم .دنتسشن یم نآ فارطا رد هتخورفا
نازادرپزنط و دندش یم لوغشم یزاب و نوزوم تاکرح هب
یم شیامن ار یمدرم و یلم یاه شیامن ناراک نیریش و
.دنداد
تعرس هب اوه و بآ هام نیا رد هک نیا تهج زا ار توح
17 نآ زا هک دنا هدرک میسقت هرود هس هب دنک یم رییغت
نآ زور هنابش هس و ،زوجع زور هنابش تفه ،توح زور هنابش
لاس سحن ،زور هس زا دعب .دش یم هدیمان سحن و سکع
.دیسر یم هار زا زورون ای ون لاس و هتفای نایاپ
یزیگنا مهو قولخم ،زوجع یزکرم یایسآ مدرم روصت رد
هژیو هب و نشج ،تفر یمن رفس هب یسک اهزور نیا رد .دوب
رس و دنتفرگ یمن نخان اه نز .دش یمن هتفرگ یسورع
.دنتسش یمن
ینادرگ لگ مسارم
یاهراک و زورون هب هتسباو مهم مسارم زا رگید یکی
یاه نامز زا کیجات مدرم .دراد مان »ینادرگ لگ« یناقهد
لگ یهد هفوکش زاغآ و تعیبط یرادیب تبسانم هب میدق
هفیظو هتشذگ رد .دنتخادرپ یم ینادرگ لگ هب ناتخرد و اه
مسارم نیا اما .دوب نلاسگرزب ی هدهع رب ینادرگ لگ ی
یم ماجنا ناناوج و اه هچب طسوت اه لحم رثکا رد نونکا
لگ ،اه هوک ی هنماد و هپت و هرد زا اه نادرگ لگ .دوش
ارف و ناتسمز نتفای نایاپ زا ار دوخ ناتسهد لها و هدیچ
ندمآ و یراهب راک و تشک زاغآ و لاس سورع ندیسر
اه نادرگ لگ هورگ هب هناخ نابحاص .دنهد یم هدژم زورون
هب ار اه لگ و دنهد یم ماعنا )دنتسه رفن 10 ات جنپ زا هک(
ون راهب هب و تملس و تحص زا هدیلام دوخ ناوربا و مشچ
.دننک یم یداش راهظا دوخ ندیسر
یناوخ لبلب
تیهام یاراد »ینادرگ لگ« اب اراخب رهش رد یناوخ لبلب
لگ .دراد زین ییاه توافت دراوم یضعب رد و تسا یناسکی
هدرک هتسد هتسد ار اه لگ رگید یاه لحم رد اه نادرگ
ای هید لها یاه هناخ رد رانک رد هتسب یبوچ کون رد ای و
اراخب رد .دندناوخ یم دورس و دندرک یم ورف کاخ رد رهش
یم توعد زین هناخ هب ار اه نادرگ لگ ،هناخ نابحاص
.دندرک یم ندورس هب عورش اه هچب نیا زا دعب .دندرک
هدکهد رد .تسا عیسو یلیخ ینادرگ لگ مسارم یایفارغج
زورون زا شیپ زور 20 ات 15 زین ناریا یاه رهش و اه
و دنناسر یم هدژم مدرم هب راهب ندمآ زا و هدرک شدرگ
زاغآ رد مدرم ناردنزام تاهد یضعب رد .دنریگ یم ماعنا
یاه هچوک نداد بیترت و یناکت هناخ یوپاکت رد نشج
یاه هورگ و اه هتسد و دندرگ یم لوغشم هید و رهش
یکیجات یاه نادرگ لگ دننام هدرک شدرگ ناناوج فلتخم
اه نآ هب زین هناخ نابحاص .دنناوخ یم رعش و دورس و هنارت
هب ییاه تهابش یناریا یاه هنارت هنوگ نیا .دنهد یم ماعنا
اه نادرگ لگ زین ناریا دنوامد رد .دراد یکیجات یاه هنارت
و هدرک شدرگ هناخ هب هناخ کیجات یاه نادرگ لگ دننام
.دنناوخ یم هنارت
نارارب تفج مسارم
و تشاک زا شیپ هتشذگ رد هک یمسارم زا رگید یکی
تکرب رپ یوزرآ اب زورون زا لبق زور دنچ و ناناقهد راک
»نارارب تفج« مسارم ،دش یم رازگرب تلوصحم ندش
توح هام رخاوا رد اه لحم رثکا رد نارارب تفج .تسا
و لاسنهک ناناقهد ار راک و تشاک تقو .دش یم لیکشت
باگنخ یداو رد ار صاخشا نیا .دندرک یم نیعم هبرجت اب
.دندیمان یم »ینوگوش«
ددم »ینوگش« زا یراتفرگ و یراوشد ماگنه ناقهد ره
،راصح یاه یداو یاهاتسور مدرم .تفرگ یم تروشم و
لکش کی هب ابیرقت ار یرارب تفج مسارم مرغ و بلوک
تکرش هداوناخ لها ی همه مسارم نیا رد .دنداد یم ماجنا
.دندرک یم
ار مسارم هب طوبرم یاذغ ای و ریطف نان ،ولپ زین ناناقهد
دندرک یم توعد ار نلاسنهک زا رفن 20 ات 15 و هدرک هیهت
،تمعن دیزم« : دنتفگ یم ار تارابع نیا زین اذغ زا دعب و
دسر ،نلک و درخ یتملس و تحص ،راک رارب ،تلود هدایز
»نانامهیم دیدمآ شوخ ،ناقهد یاباب هب
یزپ کنموس مسارم
فرظ رد زورون زا شیپ ناداژن یناریا رگید و ناکیجات
اه نآ ی هریش زا و دندنایور یم هزبس یصوصخم یاه
میدق یاه نامز زا نیا هک دندرک یم هیهت »کنموس«
.تسا هدوب موسرم
اه ناقهد ی هناخ رد و تسا یزورون یاهاذغ زا کنموس
یهورگ تروص هب ار نآ .دراد دوجو زورون یاهزور لوط رد
توح هام رخآ رد لومعم و دننک یم هیهت یعمج هتسد و
یم راک نیا ماجنا هب میمصت نانزریپ زورون نشج زاغآ رد
.دنریگ
ار نآ زور هس و دنیوش یم راب نیدنچ و هدرک کاپ ار مدنگ
هتخت یور دز شین مدنگ یتقو سپس ،دنراد یم هگن راد من
ناراب بآ .دنهد یم رارق هناخ ماب رب ینیس ای و بوچ ی
هدش زبس زور شش ای جنپ تدم زا سپ دروخ مدنگ هب هک
یم دراک اب سپس ار مدنگ ی هزبس .دریگ یم هریش اجیردت
و دننک یم لخاد بآ نآ رد و دنبوک یم یفرظ رد و دنرب
اب و هدرک عمج درآ زین اه هیاسمه .دنریگ یم ار شا هریش
.دنزپ یم گید رد روبزم ی هریش
هیامرس همانزور :زا هتفرگرب
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
28
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 1 هرامش • غرمیس
29
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
یهورگ یاهراک یارب مزل ینابم
ناونع هب دناوت یم رفن کی روطچ یتسارب
اهنت ؟دنک تکرش یهورگ راک کی رد دیفم یوضع
ار »یهورگراک« یلمع و یملع یانعم تسیفاک
.دشاب هتشاد رظن دم هراومه
یارب نونک ات مایلا میدق زا یو ،تسا یعامتجا »اتاذ رشب
،تسا هدوب نارگید اب طابترا داجیا هب روبجم ،یگدنز نارذگ
هرفن ود یتح یعون هب ار طابترا نیا دوخ یگدنز رد یسک ره
یم روطچ هطبار نیا هک تسا نیا هلئسم ،تسا هدرک رارقرب
ات نامز نآ یاه یزاب و یکدوک رد هچ ،هورگ کی رد دوش
،هنافسأتم .دشاب زاسراک هدنیآ رد دوخ یگدنز و یلغش روما رد
اهنت یهورگ یاهراک دراوم رتشیب رد هک تسا نیا تقیقح
فده هب یعقاو یانعم هب دنتسناوتن اما دنراد ار هورگ مسا
نیا هب یهورگ راک کی رد »تسکش« .دنبای تسد دوخ
لمع دوخ فیاظو هب دنتسناوتن اهنآ زا یخرب هک تسین ینعم
هک تسا هبناج همه یراکمه و لماعت دوجو مدع هکلب دننک
اهنآ کت کت هک تسا تسرد .دوش یم تسکش هب رجنم
دیاب یگمه یلو دنتسه دوخ هب طوبرم فیاظو حرش یاراد
شلت دوخ هورگ کرتشم و یلصا فده هب ندیسر یارب
فده بسک یارب ات دنشاب هتشاد دای هب دیاب هراومه و دننک
یراکمه اب اهنت فده نیا هب لین و دنرادرب مدق هورگ یلصا
.تسا ریذپ ناکما ءاضعا مامت تدعاسم و
اه تراهم
هبون هب سک ره ییاناوت و شناد رادقم ،تراهم زا روظنم
یفاک تامولعم »لماک دیاب ءاضعا زا مادکره .تسا دوخ ی
زا شناد نیا بسک .دنشاب اراد دوخ فیاظو ماجنا یارب ار
رد نتفرگ رارق و تایبرجت اب هارمه ،لیصحت و یملع قیرط
.تشاد دهاوخ هارمه هب ار هاوخلد جیاتن ،راک قمع
قایتشا و هزیگنا
تسین یفاک راک هب ملع نتشاد اهنت دیناد یم هک روطنامه
اب و دنزروب قشع یلصا فده هب دیاب هورگ یمامت هکلب
ار دوخ یژرنا مامت ،یریذپ تیلوئسم اب هارمه لماک قایتشا
هک تسا ینعم نآ هب نیا .دننک فرص هورگ تیقفوم یارب
و تساوخزاب نودب هک دشاب یردق هب هورگ قایتشا و یژرنا
هورگ فده هب ندیسر یارب دوخ ،اهنآ هب فیاظو یروآدای
.دنک شلت
ندوب میهس
هکلب ،دوخ فیاظو حرش دروم رد اهنت هن ءاضعا زا کی ره
دنشاب کیرش دیاب هژورپ یاه فده ماگ هب ماگ یمامت رد
زا یدح ات دیاب اهنآ زا مادک ره عقاو رد .دننک یرکفمه و
هک دنشاب علطم رگید رفن ی هتفرگ ماجنا یاهراک تیعضو
،دوش رضاح راک رد یتدم یارب دناوتن اهنآ زا یکی یزور رگا
هک ارچ .دنهد ماجنا »اتقوم ار راک همادا دنناوتب تارفن رگید
یراب نایز جیاتن ،هورگ روحم رد یو روضح مدع نیا باتزاب
.تشاد دهاوخ رب رد هورگ لک یارب ار
فیاظو حرش
ییاناوت قبط و حیحص روطب دیاب دارفا نیب فیاظو حرش
راک و هتشر رد »ارصحنم درف ره هکیروطب .ددرگ فیرعت اه
دیاب اهنآ نینچمه .دشاب اراد یفاک دح رد ار مزل رحبت دوخ
فقاو زین ءاضعا زا کی ره یاه ییاناوت و صصخت عون هب
دیاب هک دننادب هنیمز ره رد لکشم زورب تروص رد ات دنشاب
.دنریگ کمک وا زا و هعجارم یسک هچ هب
یراک تاعاس میظنت
یفاک تامولعم و هزیگنا دوخ یدوخ هب اهنت درف ره هکنیا
تاعاس مامت یلو دشاب هتشاد دوخ فیاظو ماجنا یارب ار
تقو یهاگ یتح ای و دنک راک شقاتا رد ییاهنت هب ار دوخ
دهاوخن ار یبولطم ی هجیتن ،دشاب هتشاد زین یدایز یفاضا
یلاوتم تاسلج میظنت اب دیاب ءاضعا یمامت هکلب ،تشاد
رگیدکی اب یلامتحا تلکشم لح و راک دنور یسررب تهج
.دنزادرپب کرتشم یراکمه هب ار یتاعاس
لباقتم کرد و یرکفنشور
فادها هب ندیسر ی همزل هورگ یاضعا نیب لباقتم کرد
هک دنشاب رکفنشور و اناوت ردقنآ دیاب اهنآ .تسا هورگ نآ
یاه تیعقوم رد ار مزل یاهراکهار و دیدج دیاقع دنناوتب
.دنهد هئارا ،بسانم
لباقتم مارتحا
.دننک تیاعر ار لباقتم مارتحا دیاب هراومه هورگ کی دارفا
هک دنشاب رداق دیاب هورگ کی یاضعا ،یهورگ تاسلج رد
،نارگید رظن و مارتحا ندرک لامیاپ نودب ار دوخ دیاقع
یاه تبحص هب دیاب .دننک نایب )دنشاب یقطنم ریغ رگا یتح(
داجیا و یرارطضا عقاوم رد و دنهد شوگ تقد اب رگیدکی
.دنزادرپب عناوم لح هب یریگرد داجیا نودب ،لکشم
یرایشوه
،هورگ کی یاضعا تایصوصخ نیرت مهم زا رگید یکی
ره یارب مزل قایتشا و هزیگنا .تسا یکریز و یرایشوه
نآ روضح رخآ ات و دراد دوجو درف ره رد ادتبا زا یهورگ راک
،عقوم هب لمعلا سکع و یرایشوه هک یلاحرد ،تسا رمتسم
نایامن و دیفم ،هار نیا رد یلامتحا یاه شلاچ لح نامز رد
شرپ یارب یکرحم یورین مکح یتاذ ی هوق نیا .دوش یم
.دراد ار یلصا فده هب ندیسر »اتیاهن و عناوم زا هورگ
تن . نامدرم :زا هتفرگرب
؟هتسهآ ای عیرس یاذغ
مادختسا وولو یدئوس تکرش رد نم ، شیپ لاس 18
یارب یبلاج هبرجت تکرش نیا رد ندرک راک .مدش
لقادح یا هژورپ ره اجنیا .تسا هدروآ دوجو هب نم
هدیا رگا یتح ،دوش ییاهن ات دشک یم لوط لاس 2
یناهج .تساجنیا نوناق نیا .دشاب یحضاو و هداس
هک تسا هدش ثعاب )globalization( ندش
نیا و .میشاب ینآ و یروف جیاتن یوجتسج رد ام همه
.تسا ضقانت رد اه یدئوس دنک تکرح اب
ً
اصخشم
،دننک یم رازگرب هسلج یدایز دادعت
ً
لومعم اه نآ
و دننک یم ثحب و دننک یم ثحب ،دننک یم ثحب
،اهتنا رد یلو .دنرب یم شیپ ار یراک یمارآ هب یلیخ
تقیقج .دماجنا یم یرتهب جیاتن هب هشیمه هویش نیا
:هک تسا نیا
تعسو عبرم رتمولیک 450000 دودح رد دئوس -1
.دراد
.دراد تیعمج نویلیم 9 دودح دئوس -2
تختیاپ هب هک دئوس تختیاپ ،ملهکتسا -3
رفن 78000 دودح تسا روهشم زین یوانیدناکسا
.دراد تیعمج
نوسکیرا و سکولورتکلا ،باس ،ایناکسا ،وولو -4
.دنتسه دئوس یدیلوت یاه تکرش زا یخرب
مناراکمه زا یکی ،مدوب دئوس رد هک ییاهزور نیلوا
و تشاد یمرب لته زا ارم شنیشام اب حبص زور ره
یمک اوه و دوب ربماتپس هام .درب یم راک لحم هب
و میدیسر یم هناخراک هب دوز اه حبص ام .یفرب و درس
یدورو هب تبسن یرود هطقن رد ار شنیشام مراکمه
دنمراک 2000 ،نامز نآ رد .درک یم کراپ نامتخاس
.دندمآ یم راک رس هب یصخش نیشام اب وولو
و مود زور روط نیمه ،متفگن یزیچ نم ،لوا زور
کراپ یاج ایآ :متفگ مراکمه هب مراهچ زور .موس
یدورو رد زا رود ردق نیا ار تنیشام ارچ ؟یراد یتباث
کراپ یاج مه رتولج هک یلاح رد ینک یم کراپ
؟تسه
و میسر یم دوز ام هک نیا یارب :تفگ باوج رد وا
یارب دیاب ار اهاج نیا .میراد نتفر هدایپ یارب تقو
یاج هب جایتحا و دنسر یم رترید هک میراذگب یناسک
هب عقوم هب ات دنراد یدورو رد هب رت کیدزن یکراپ
نازیم ؟ینک یمن رکف روط نیا وت .دنسرب ناشراکرس
.دینزب سدح ناتدوخ ارم یگدنمرش
یاذغ مان هب هداتفا هار اپورا رد یشبنج ،اهزور نیا
هک دیوگ یم شبنج نیا .)Slow Food( هتسهآ
یفاک تقو ،دنماشایب و دنروخب یگتسهآ هب دیاب مدرم
هنوگره نودب و ،دنشاب هتشاد ناشیاذغ ندیشچ یارب
تقو ناشناتسود و هداوناخ دارفا اب یباتش و هلجع
عیرس یاذغ لباقم هطقن رد هتسهآ یاذغ .دننارذگب
و میناوـــخب
میزومایب
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
30
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
هب یگدنز کبس رد هک یتامازلا و )Fast Food(
شبنج هیاپ هتسهآ یاذغ .دریگ یم رارق دراد هارمه
کی و هدش حرط سنزیب هلجم طسوت هک تسا یرتگرزب

ً
اساسا شبنج نیا .تسا هدش هدیمان »هتسهآ یاپورا«
تضهن رثا رب هدمآ دوجو هب یگناوید و باتش سح
ار تیمک هک یتضهن .درب یم لاوس ریز ار ندش یناهج
..تسا هدرک ام یگدنز نوئش همه رد تیفیک نیزگیاج
راک هتفه رد تعاس 35 هک یدوجو اب هسنارف مدرم
.دنرتد
ّ
لوم اه یسیلگنا و اه یئاکیرمآ زا ا
ّ
ما دننک یم
لیلقت تعاس 8/28 هب ار یگتفه راک تعاس اه یناملآ
تردق و یرو هرهب هک دنا هدرک هدهاشم و دنا هداد
هب شیارگ نیا .تسا هتفای شیازفا دصرد20 ناشدیلوت
یتح ،یگدنز دولآ باتش نایرج ندرکدنک و یگتسهآ
.تسا هدرک بلج مه ار اه یئاکیرمآ رظن
راک رتمک ینعم هب ،باتش مدع هب شیارگ نیا هتبلا
ماجنا ینعم هب هکلب .تسین رتمک یرو هرهب ای ندرک
رتشیب هجوت اب ،رتشیب لامک و یرو هرهب ،تیفیک اب اهراک
یرارقرب ینعم هب .تسا رتمک سرتسا اب و تایئزج هب
نامز ندروآ تسد هب و یگداوناخ یاه شزرا دّ دجم
لاح هب ندیبسچ ینعم هب .تسا رتشیب تغارف و دازآ
ینعم هب .تسا هدشن فیرعت و مولعمان هدنیآ لباقم رد
یناسنا یاه شزرا نیرت یساسا زا یکی هب نداد اهب
،یگتسهآ شبنج فده .تسا ندرک یگدنز هداس ینعی
تسا یرتد
ّ
لوم و رتداش ،رت شنت مک یراک یاه طیحم
یگنوگچ هک یراک نداد ماجنا زا اه ناسنا ، نآ رد هک
نونکا .دنرب یم تذل ،دندلب یبوخ هب ار شنداد ماجنا
نیا هرابرد و مینک فقوت هک تسا هدیسر ارف نآ نامز
تیفیک اب یتلوصحم دیلوت هب اه تکرش هنوگچ هک
یرو هرهب اب و باتش یب و رتمارآ طیحم کی رد ،رتهب
.مینک رکف ،دنراد زاین رتشیب
رس تشپ رد ندیود هب ار دوخ یگدنز ام زا یرایسب
هک میسر یم نآ هب یماگنه اهنت ا
ّ
ما مینارذگ یم نامز
رطاخ هب یگدننار فداصت کی رد ای یبلق هتکس رثا رب
.میریمب ،یرارق رس هب ندیسر تقو رس یارب هلجع
رد دوخ یگدنز برطضم و نارگن ردقنآ ام زا یرایسب
اهنت ینعی ،رضاح لاح رد دوخ یگدنز هک میتسه هدنیآ
.مینک یم شومارف ار دراد دوجو
ً
اعقاو هک ینامز
رایتخا رد یربارب نامز ،ناهج رسارس رد ام همه
نیا رد توافت .درادن رتمک ای رتشیب سکچیه .میراد
راکچ میراد رایتخا رد هک ینامز اب ام زا کی ره هک تسا
.مینک یگدنز ار هظحل ره هک میراد زاین ام .مینک یم
یزیچ نآ یگدنز :فورعم هدنناوخ ،نونل ناج هتفگ هب
مرگرس وت هک یلاح رد ،دتفا یم قافتا وت یارب هک تسا
.یتسه یرگید یاه یزیر همانرب
هلجمرد یهگآ جرد یارب
دیریگب سامت ام اب غرمیس
613.292.6181
یا هزیمآ یتسیاب هک - زورما یزورون یاهنییآ زا یکی
یروس هبنشراهچ مسارم « - دشاب توافتم مسر دنچ زا
لاس رخآ هبنشراهچ ار نآ اهرهش زا یخرب رد هک تسا «
یاهدنس و اه باتک ،یروس هبنشراهچ
ً
هرابرد .دنیوگ
نیا رد اهنت و میبای یمن یا هراشا ای یبلطم ،یخیرات
هک تسا ریخا نرق مین نیا رد ،رت قیقد ای ،ریخا نرق
هدش رشتنم هراب نیا رد یددعتم یاهشهوژپ و اه هلاقم
یروس هبنشراهچ هب زورون هب طوبرم یاه هتشون رد ای و
.دنا هتخادرپ زین
و اهرهش ً همه رد هک ،یروس هبنشراهچ یرازگرب
بش هک تسا تروص نیدب ،میراد غارس ناریا یاهاتسور
زور باتفآ بورغ کیدزن ینعی ( لاس ً هبنشراهچ نیرخآ
،بسانم ییاضف رد ،رد ولج ،هناخ زا نوریب ،) هبنش هس
زا کدوک و درم و نز ،هناخ لها و ،دنزورفا یم یشتآ
یخرس ،وت زا نم یدرز « : نتفگ اب و دنرپ یم شتآ یور
لاس یاه ینارگن و اه یتحاران و اه یرامیب ،« نم زا وت
و یگدوسآ اب ار ون لاس ات ،دنراپس یم شتآ هب ار هنهک
،نوچ نیلافس یاه فرظ زا هک ینامز ات .دننک زاغآ یداش
زا سپ ،دش یم هدافتسا هناخ رد ،هزوک و باقشب و هساک
هچوک هب هناخ ماب تشپ زا یا هنهک
ً
هزوک ،یناکت هناخ
هتخیر هکس دنچ و بآ نآ رد هک یا هزوک ؛دنتخادنا یم
« ،نتفرگ لاف ،نردوخ لیجآ و ندرک دود دنفسا .دندوب
شوگ نارباع فرح هب رذگ و یوک رد ( « شوگ لاف
و ) .ندز لو
ً
افت دوخ تین یارب اه نآ نومضم زا و نداد
دنناشوپ یم ار دوخ یور نانز لومعم ( « ینز قشاق «
هناخ بحاص ،دننز یم رد اه هناخ هب دیلک ای ،قشاق اب و
زا زین ) .دراذگ یم اهنآ فرظ رد لوپ ای و هویم ،ینیریش
،ناناوجون نیب رد هژیو هب هک تسا ییاه مسر و اهرواب
اهرواب و اه مسر نیا و ؛تسا هدشن شومارف یلک هب زونه
.دنا توافتم رگیدکی اب فلتخم یاهرهش رد
زا شیپ نهک یاه مسر زا یروس هبنشراهچ نامگ یب
یمان ار هام یاهزور زا کی ره نامز نآ رد .تسین ملسا
یم هراب نیا رد دوادروپ داتسا .ار هتفه یاهزور هن ،دوب
نییآ زا زورون یناشیپ رد نایناریا یزورفا شتآ : دسیون
شتآ نیا نداتفا هک تسین کش ) ... ( تسا نیرید یاه
مسر ملسا زا سپ ،لاس ً هبنشراهچ نیرخآ بش هب یزورفا
زور ) ... ( دنتشادن هنیدآ و هبنش نایناریا هچ .تسا هدش
یسحن و موش زور اه برع دزن ءاعبرلا موی ای هبنشراهچ
موی ءاعبرلاو : هدروآ دادضلا و نساحملا رد ظحاج .تسا
یزورفا شتآ نییآ نایناریا هک تسا نیا .سحن و کنض
ات دنتخادنا هبنشراهچ نیرخآ بش هب ار دوخ لاس نایاپ
هبنشراهچ نوچ یدیلپ زور بیسآ زا ون لاس یاهدمآ شیپ
.دنام رانک رب
رفس .تسا کرابمان یزور هبنشراهچ ،هنایماع یاهرواب رد
ضیرم یسرپ لاوحا هب ،هبنشراهچ بش ندرک یتسیابن
:دیوگ یرهچونم و .تفر یتسیابن
روخب هداب تسلب زور هک هبنشراهچ
درذگ تیفاع هب ات روخ یم نیکتاس هب
هبنشراهچ ای ،لاس رخآ ً هبنشراهچ بش نتخورفا شتآ
راتخم : دنهد یم تبسن راتخم مایق هب یخرب ،ار رفص رخآ
هب و تفای یصلخ نادنز زا یتقو برع فورعم رادرس
قفاوم هک نیا یارب ،درک مایق لبرک نادیهش یهاوخنوخ
داد روتسد ،دزاتب رافک رب و دهد زیمت مه زا ار فلاخم و
بش نیا و دننک نشور شتآ دوخ هناخ ماب رب نایعیش
دعب هب نآ زا و .دوب لاس رخآ هبنشراهچ بش اب فداصم
.دش موسرم
لیبدرا ،هیمورا نوچ ناجیابرذآ یاهرهش زا یخرب رد
شقن کی ره دنفسا هام یاه هبنشراهچ همه ،ناجنز و
نیدب ناجنز ً هقطنم رد هلمج زا هک ،دنراد ینیعم مان و
نتسش هب و دنیوگ هلوم ار هبنشراهچ نیتسخن :تسا حرش
نیمود .دراد صاصتخا هناخ یاه شرف ندرک زیمت و
هلیسو دیرخ هب زور نیا رد ،دنیوگ هلوس ار هبنشراهچ
ار هبنشراهچ نیموس .دنور یم دیع یاهیدنمزاین و اه
و سدع و مدنگ نتشاک و ندرک سیخ هب و دنیوگ هلوگ
نیمراهچ .دراد صاصتخا یزورون یاه هزبس یارب هریغ
هلوک ار ) یروس هبنشراهچ ( لاس هبنشراهچ نیرخآ و
.)تسا هدوسرف و هنهک ینعم هب یکرت رد هلوک ( ؛دنیوگ
)یروس هبنش راهچ( لاس رخآ هبنشراهچ
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
31
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
،)دابآ زورون( ملیا هلمج زا ،ناریا یاهرهش زا یخرب رد
مسارم ... و )دوم هبصق( نادهاز ،ناشاک ،ناکرسیوت
رازگرب رفص هام هبنشراهچ نیرخآ ار یروس هبنشراهچ
ربانب .تسا اه مسر زا زین شتآ نیرخآ و .دننک یم
رد یروس هبنشراهچ ،زین نامرک هیوفص هرکذت هتشون
.تسا هدوب رفص هام
هبنش راهچ « ار یروس هبنشراهچ ناهفصا رد
یاهدنس و اه لیلد زا یکی .دنیوگ یم زین « یخرس
نییآ زا یروس هبنشراهچ دهد یم ناشن هک یرگید
هک دشاب نیا دناوت یم ،تسین ملسا زا شیپ یاه
یم رازگرب هبنش هس زور باتفآ بورغ رد نآ مسارم
تعاس راهچ و تسیب زاغآ یرمق یرامشهاگ رد .دوش
و ؛تسا شیپ زور باتفآ بورغ زا زور هنابش کی
نشج ،اه نییآ زا یرایسب دننام ،یروس هبنشراهچ
همین ،ریدغ دیع نوچمه یبهذم یاه یراوگوس و اه
ساسا رب هک ) ص ( ربمایپ ترضح تلحر ،نابعش
رازگرب شیپ زور بورغ رد ،تسا یرمق یرامشهاگ
هنایماع یاهرواب رد هبنشراهچ ندوب سحن .دوش یم
ینعی ( هبنش هس رهظزادعب زونه هک ،هدش ثعاب
،دنور یمن رامیب یسرپ لاوحا هب ) هبنشراهچ بش
رد .دنیوگ یم « هعمج بش « هماع ار هبنشجنپ و
هدس ،ناگرهم ،زورون لثم نهک یاه نییآ هک یتروص
زاغآ ،تسا یدیشروخ یرامشهاگ ساسا رب هک ... و
همین زا ای و مد هدیپس زا ،زور تعاس راهچ و تسیب
نشج هب ار یروس هبنشراهچ هک هچ نآ .تسا بش
دناوت یم ،دنز یم دنویپ ناریا نهک یاه نییآ و اه
هجنپ زور رد ،« روس « مان هب ینشج و مسر یرازگرب
هرود ،مراهچ
ً
هدس ات نآ زا هک دشاب ) هقرتسم هسمخ (
اراخب خیرات بحاص : تسا تسد رد یهاگآ ،نایناماس
نتخورفا اب و « میدق تداع « هک یمسر یرازگرب زا
هدوب هارمه ) زورون زا شیپ ( « یروس بش « رد شتآ
) حون نب روصنم ( دیدس ریما هاگنآ ... : دهد یم ربخ
نوچ هک دوب هدشن مامت لاس زونه ،تسشن یارس هب
میظع یشتآ ،تسا میدق تداع هک نانچ ،یروس بش
رد یارس فقس و تسجب شتآ یا هراپ و دنتخورفا
... و تخوسب یارس هلمج هراب رگید و تفرگ
رگید ،1304 بوصم میوقت نتفای تیمسر اب ،زورما
رد و ،لاس زاغآ ،مزراوخ رد هک ( هجنپ یاه نشج زا
راهچ .تفای ناوتیم یناشن رتمک ) دوب لاس نایاپ سراپ
یهاگآ هک اج نآ ات - زین رفص هام نایاپ یروس هبنش
یرازگرب اب اهنت و ،هدش شومارف - تسا تسد رد
هک ،یروس هبنشراهچ ای لاس رخآ هبنش راهچ مسارم
مدرم ،تسا هماع گنهرف زا ییاه مسر
ً
هدنراد رب رد
تسا مزل یروآدای نیا .دنور یم زورون زاوشیپ هب
داجیا ،یزاس هناخ دیدج یاه یژولونکت دوجو اب هک
سرتسد رد ،ینیشن نامتراپآ ،ینوکسم یاه هعومجم
قرب و زاگ زا هدافتسا تلع هب ( « همیه و هتوب « ندوبن
و هزوک نتشادن رایتخا رد ،) یترارح ً هلیسو ناونع هب
ینوگرگد و ،هناخ رد یولج بسانم یاضف و ماب تشپ
زونه یروس هبنشراهچ مسارم ،یگنهرف رگید یاه
اهرهش رد هژیو هب ،یراوشد اب - ار دوخ نیدامن
ً
هرهچ
.تسا هتشاد هگن - یتنس یاه هلحم و
نشج
یروس هبنشراهچ
Tuesday March 16th

Nepean Sportsplex
@ 8:00 p.m
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
32
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
ات .دش دراو رهش هب سابع هاش هام رهم رخاوا
زور نآ یلو دوب فاص و بوخ اوه عقوم نآ
یداب و هتفرگ دوخ هب یناتسمز یاوه ناهگان
و درگ و هدرک ندیزو هب عورش نابایب هیحان زا
رابغ هک یروط هب دوب هدش دنلب یدایز رابغ
ار اضر ماما نیرز دبنگ یمیظع گنر درز
دارفا ناهد یروط کاخ و درگ .دوب هدناشوپ
اه بسا و ناراوس یور و رس رب و هدرک رپ ار
نیا اب تعیبط ییوگ هک تسشن یم اه رتش و
و ناگرزب .تشاد ریتس رس یخیرات هاگترایز
هاش زا لابقتسا یارب ناتسا یاه تیصخش
ود رد و هتفر رهش زا جراخ هب وا یهارمه و
تیعمج اه ماب تشپ یور و هداج فرط
.دندوب هداتسیا هاش دورو راظتنا رد یهوبنا
نابایخ یمارآ هب دوخ نایرابرد هارمه هب هاش
هب یهجوت چیه و دومیپ یم ار فارطا یاه
و .تشادن مدرم یاهدایرف و ینامداش زاربا
و رادنید رئاز کی هتسیاش هک روط نامه
و هدنکفا نییاپ ار دوخ نامشچ دوب نامیا اب
هب راداو ار نارگید هک یدرس یاوه مغریلع
کی زا ریغ هب هاش دوب هدرک دوخ رس ششوپ
یرگید زیچ ، یزود هبنپ تک و راولچ راولش
یاهراوید هب نیرفاسم هورگ .تشادن نت رب
بآ یب و کشخ یاه قدنخ اب هک رهش
تسناوتن هاش اج نیا رد .دندیسر دوب روصحم
تیعضو یروف یسرزاب و رس ندرک دنلب زا
و هدرک روبع هزاورد زا سپس ،دنک یراددوخ
تشاد مان هاش نابایخ هک یروانهپ نابایخ هب
ناتخرد هاش نابایخ فرط ود رد .دندش دراو
رس ات و دوب هداد نآ هب یبلاج عضو رانچ دنلب
زا کنیا هک رهطم مرح هوکشاب و گرزب رد
هظحل نیا رد .تشاد همادا دوب مولعم رود
ناتخرد تشپ رد هک یرداچ نز کی ناهگان
فرط هب هلجع اب و دش رهاظ دوب هدش یفخم
ریشمش اب اروف شابلزق کی یلو ،دیود هاش
اج نآ زا ار وا ات تفرگ ار وا یولج هدیشک
زا تعنامم یارب ار شتسد هاش یلو ،دنک رود
ریشمش اب زین شابلزق و درک دنلب شابلزق راک
رظتنم هاش ناج زا عافد یارب هدامآ هدیشک
.داتسیا
نمادکاپ و سدقم نانز دننام نز نیا رهاظ
ییادص اب دمآ هاش روضح هب هک یماگنه ،دوب
زارد هاشنهاش رمع :تفگ راد گنهآ و دنلب
تدابع و یرادنید اب هک ار امش دنوادخ .داب
.دنک تمحر قرغ یا هدیسر یسدقم ماقم هب
:تفگ و درک نز هب یهاگن دایز راقو اب هاش
همه رگا ،رتخد .مرکشتم وت ریخ یاعد زا
هتبلا مه نم دنشاب وت لثم تکلمم نیا دارفا
12 هرامش زا همادا
رابرد رد
یا هنهرب اپ
Elgin Groseclose :زا یرثا
نایمیرک اضرملغ :مجرتم
سابع هاش
هک نیا زا و دید مهاوخ ریخ دوخ تامحز زا
ینادردق و مارتحا دروم مرمع تدم رد ممهفب
ناهج نیا زا شمارآ اب ما هدوب دوخ تلم
هرابرد و نتسشن تخت یور رب .تفر مهاوخ
ار یشترا یربهر ای و ندرک تواضق مدرم
هدهع هب نطو تینما و عافد یارب گنج رد
.تسین یناسآ راک ،نتفرگ
:تفگ یا هداعلا قوف ترارح اب نز
.تهارمه هب قح تسد .یربمغیپ وت
هار هدنیوپ هکلب متسین ربمغیپ نم ،مرتخد هن
مهاوخ یم .دنوادخ تمحر هدنیوج و مقح
یارب تدابع هار رد یا هنومن ترایز نیا زا
هچ نم زا منیبب وگب لاح .مشاب دوخ تلم
؟یراد ییاضاقت
اب و هدرک رت کیدزن هاش هب ار دوخ نز
:تفگ یا هداعلا قوف ترارح
وزرآ ،نایناهج رورس یا و ناهاش هاش یا
.مریمب و منک یگدنز وت رانک رد مراد
؟نیمه :تفگ یمکحم و کشخ نحل اب هاش
؟تسیچ تمسا
دوب هدش لاحشوخ هاش لاوس زا هک نز
جاح زین مرهوش و تسا هفلد نم مان :تفگ
.دراد مان رومیت
هفلد بوخ :تفگ و درک عطق ار وا فرح هاش
هقلع و تبحم و درگرب ترهوش شیپ هب
بسک یارب وت رورس .هدب ناشن وا هب ار تا
تشهب رد ییاج ندرک ادیپ و یحور ضیف
یا هنومن ورب مه وت .هدمآ ترایز نیا هب
ار تخر و ورب .شاب دوخ ناسنج مه یارب
ادابم ات ،نک کاپ سدقم و یناحور راکفا اب
ناوختسا و اه گس کاروخ تندب تشوگ
ماگنه نیا رد .دوش اه لاغش بیصن تیاه
شا هرهچ و هدش دنلب تینابصع زا هاش یادص
هب شهاگن یتقو یلو دوب هتفر مه رد تخس
دش مرن داتفا نز سویأم و هدیسرت تروص
یاهاعد رد یلو :تفگ یزومرم دنخبل اب و
یزابرس هب سپس .درک مهاوخ دای وت زا دوخ
ار نز هک درک هراشا دوب هداتسیا راظتنا رد هک
یم یا هدع دنداتفا هار هب هک یماگنه .دنربب
:تفگ یم و دز یم فرح دوخ اب هک دندینش
».دنیوگ یم غورد شا همه«
یرابرد گرزب یاه تیصخش دعب زور حبص
مرح ترایز رد هاش اب یهارمه تهج رهش و
هلا اه نآ نیب رد .دندوب هدمآ اضر ماما رهطم
یراکلط بجوم وا تواخس هک ناخ یدرو
دوب باکر مازتلا رد هاش رما هب و هدش دبنگ
.تشاد روضح
بوبحم ،اقآ هلا بیبح ،تولخ سیئر کیباطع
نارمکح ،راد هنازخ ،هنطلسلاراد ریزو ،اقآ
هدع و هیلوتلا بیان و رهش هغوراد ،ناسارخ
راختفا زین گرزب یاملع و نیدهتجم زا یا
.دنتشاد روضح
ضوع ار دوخ هداس سابل هاش زور نیا رد
یتنطلس سابل اضر ماما مارتحا هب و هدرک
کی و زمرق دنلب تک و راولش کی هک ار دوخ
دوب هدش یزودلط و یراک هلیلم زمرق لنش
دنچ هک یمشیربا لاش کی و هدرک نت رب
یرجنخ و هدیچیپ رمک هب تشاد لوط رتم
.تشاد رمک رب ناشن رهاوج و لط زا
دوب هتساخرب قفا زا هزات دیشروخ ییلط راونا
نآ رد .دش نابایخ دراو گرزب رد زا هاش هک
ییلط دبنگ رب تکرب و ریخ یاعد هاگحبص
نآ هب ینامسآ تمظع و هوکش کی و هدیبات
.دوب هدیشخب
هب ور ینامشچ اب و توکس و یمارآ هب هاش
دوجو مامت ییوگ و تشاد یم رب مدق نییاپ
هدش رپ تافیرشت نیا تبیه و ینیگنس زا وا
هک یشحاف تارییغت لاح نیع رد یلو .دوب
هک یخیرات زا ینعی ،هتشذگ لاس هدزناپ رد
زا ،دوب هدش هتفرگ اه کبزا تسد زا رهش
یتخبشوخ ، تیاضر اب و دنامن رود وا رظن
هدهاشم ار دوب راکشآ اج همه رد هک یمومع
هاش نابایخ لوط گرزب هورگ نیا .درک یم
دصناپ دودح هک نابایخ نایاپ رد و دندومیپ ار
یاهرد تشاد هلصاف رهش هزاورد اب رتم
و هتشارفارب رس مرح یجراخ نحص گرزب
هدید اه ناویا و گرزب نحص نآ یاروام رد
یراک لط ضوح نحص طسو رد .دش یم
زا سپ هاش .تشاد رارق وضو صوصخم هدش
وضو و هتسش ار اهاپ و تسد نآ هب ندیسر
یرامعم تمظع وحم یا هظحل و تفرگ
.دش اه ناویا
هب هک تشاد دوجو رنه نیا رد یزار هچ
بجوم دوخ لکش و فلتخم طوطخ هلیسو
لباقم رد سابع هاش ؟دش یم حور طاشن
سح نآ زیگنا باجعا یاه گنر و اه شقن
هتفرگ رارق یهلا هاگرد رد اعقاو درک یم
.تسا
هتخیمآ یا هعقاو هاش یارب نایرج نیا اذهعم
یحور طاشن نیا هچرگ .دوب ییاهنت رابغ اب
ریذپلد هداعلا قوف ینامسآ تمظع ساسحا و
ار دوخ طباور زگره هک یسک یارب یلو دوب
عطق ایند نیا ریذپان یریس یاه هتساوخ اب
.دوب یا هدنهد داب رب ساسحا دوب هدرکن
یتبحص مه و قیفر یپ رد سابع هاش حور
هاگرد نوچ و دریگب ار وا تسد هک تشگ یم
یپ رد دید یم دوخ سرتسد زا رود ار یهلا
و دسرب نآ هب رتدوز هک دوب یرگید هلیسو
داتفا یم قافتا نیمه ابلاغ هک یروط نامه
هک دوب مناخ هدازهاش یایور نامه زیچ نیا
یرتخد ؛دش یمن وحم شراکفا زا یا هقیقد
هک انتعا یب و زیمآ رارسا و زبس نامشچ اب
مامت هن و سابع هاش یگرزب هن و تنطلس هن
وا هب یبای تسد و نتفیرف هب رداق وا تورث
.دوبن
.دش وحم اهایور و تشذگ زین راکفا نیا
لخاد هب هاش ندید یارب هک یتیعمج روضح
هریخ تریح و بجعت اب و هدروآ راشف نحص
داد یم شیازفا ار وا یتحاران دندوب هدش
و دش طلسم دوخ باصعا رب هرخلاب یلو
رهطم مرح لخاد هب ار وا اهامنهار داد هزاجا
.دننک ییامنهار
یقاطا هک هداعسلاراد و لط ناویا برد زا
یاه قاطا هب دوب رتم یس دودح لوط هب
هتشذگ اج نآ زا و دش دراو رگید تمظع اب
هک دش ظافحلاراد دراو هرقن مامت رد زا و
یم رامش هب رهطم مرح ناخ ولج نحص
یداع رئاز ره دننام هاش اج نیا رد .تفر
نایراق زا یکی و داتفا هدجس هب یرگید
یرد زا سپس .دش ندناوخ اعد لوغشم زین
هک مرح نحص دراو و هتشذگ لط مامت
تشاد رارق اج نآ رد ماما سدقم حیرض
ار نآ لفق ،دش کیدزن حیرض هب هاش .دش
هس و درک ییاعد ندناوخ هب عورش و دیسوب
هبترم ره رد و درک فاوط حیرض رود هبترم
یا هفیلخ نومأم رب دنلب ییادص اب فاوط
هویم زا یفرظ اب ار ماما تداسح یور زا هک
.داتسرف یم تنعل دوب هدرک مومسم
هدروآ هویم نآ رد هک یمیدق فرظ نیا لصا
یباقشب زا دوب ترابع و دوجوم زونه دندوب
.تشاد یخاروس طسو رد و دوگ هک لط زا
هداعسلاد یاهراوید زا یکی رب ار نآ کنیا
ییاهزاجعا هک دوب فورعم و دندوب هتخیوآ
تشگنا نیدتم نیرئاز هک دوب مسر و دراد
هک یدرگ و هدرک خاروس لخاد رد ار دوخ
نامشچ هب ار دیآ یم تسد هب نآ لخاد زا
یبهاوم سدقم رابغ نیا و دندیلام یم دوخ
شمارآ هب یحور ظاحل زا یضعب هک تشاد
ینامرد زاجعا هب مه یا هدع و دندیسر یم
.دندوب دقتعم نآ
ترایز ملگنه رد زورما زاجعا نیمه ریظن
هک یلاح رد هاش .تسویپ عوقو هب هاش
یم مامت حیرض رود هب ار دوخ فاوط نیرخآ
ناهگان داتسرف یم تنعل نومأم رب و درک
تساخرب هداعسلاراد زا یا همهمه یادص
و دایرف و داد هب مک مک همهمه نیا و
یاهدایرف نیا یلو .دش لیدبت یلاحشوخ
ار دوخ یخیرات ترایز هک هاش یارب یداش
.دوبن دوب هدیناسر نایاپ هب
رگیدکی هب تریح اب یتدم باکر نیمزتلم
حضاو اهادص هظحل دنچ زا سپ ،دنتسیرگن
دنتفگ یم همه هک دیسر یم شوگ هب رت
!هزجعم !هزجعم
زیمآ ماهفتسا و تکاس یا هفایق اب هاش
هک هیلوتلا بیان و درک هیلوتلا بیان هب ور
رس نیا زا و دوب گرزب یبهذم یاملع زا
:تفگ دیسر یم رظن هب تحاران ادص و
هتسویپ عوقو هب یا هزجعم ایوگ هاشنهاش
.تسا
اب دز یم قرب هاش نامشچ هک یلاح رد
سپ ؟تسا هدش هزجعم :دیسرپ تریح
ادیپ یربخ ،تسا هدوبن هدوهیب ام ترایز
.تسیچ نایرج منیبب نک
دوب هدش تحار شلایخ هک هیلوتلا بیان
اهدایرف نازیم .درک یا هراشا نیمزتلم هب
هدرک هزجعم رهطم رابغ هک دش رباربود
و تفر هلجع هب نیمزتلم زا یکی .تسا
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
33
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
*** غرمیس هدنیآ هرامش رد همادا ***
یروک نونکا مه هک دروآ ربخ و تشگرب
.تسا هتفای افش
رابغ هزجعم نیا نایرج :دیسرپ هاش سپس
؟تسیچ
نیا قباوس هب عجار هچره هیلوتلا بیان
لبق دوزفا هاگنآ :تفگ تسناد یم فرظ
نایانیبان یضعب هک هدمآ شیپ یدراوم مه
.دنا هتفای افش
هتفای افش یروک زا :دیسرپ بجعت اب هاش
؟دنا
.نابرق هلب
انیبان هب ییانیب ندنادرگزاب هب رداق رگا سپ
ار انیب صاخشا ییانیب دناوت یم امتح ،دشاب
داقتعا هزجعم هب سابع هاش .دنک تیوقت مه
نیبدب ییاه هتفگ نینچ هب تبسن و تشادن
یا هزجعم دمآ یمن شدب مه زاب یلو دوب
.دنیبب ار
یایلوا فرط زا اهاعدا نیا رد تشاد لامتحا
تهج رهب ،دشاب هتشاد دوجو یتقیقح ادخ
یاهدرم هک دننک دعاقتم ار وا تشاد لیم
و تردق و هدوب کیدزن دنوادخ هب مه وا
تروص هب ار دوخ دیما و شمارآ و تعاجش
.دننک یم بسک وا زا سوسحم
ار هاش لاوس باوج تسناوتن یناحور درم
:تفگ هظحل دنچ زا سپ اذل دهدب هلصافلب
.دیآ شیپ ادعب تسا نکمم مه نآ
هب هک تسه یسک ایند نیا رد ایآ :تفگ هاش
؟دشاب هتشادن جایتحا رتهب ییانیب
.نابرق ریخ
هدش هریخ هیلوتلا بیان هب یدنت هب هاش
جایتحا مه امش هاش یتح ینعی :دیسرپ و
؟درادن
تسناد یمن و دوب هدش جیگ هک هیلوتلا بیان
زا هک نآ یارب یکریز اب دهدب باوج هچ
رگم :تفگ دشاب هدرک رارف میقتسم باوج
دیشروخ لباقم رد دناوتب هک تسه یسک
؟دروایب یرون نابات
دوخ نیرومأم زا یکی هب و تشگرب هاش
ار دوخ ییانیب هک یدرم نیا داد روتسد
.دیروایب نم شیپ تسا هتفایزاب
لاش هک فیثک یا هبج اب ،دندروآ ار درم
دوب هتسب رمک رود یدیس تملع هب یزبس
هداهن رس رب مه کچوک و یکشم همامع و
.تسین یریقف مدآ داد یم ناشن هک دوب
یدرم نامه امش :دیسرپ وا زا یمارآ هب هاش
امش هب ار ییانیب تمعن ماما هک دیتسه
؟هداد
.نابرق هلب -
فرظ رابغ ندیلام رثا رد ار ییانیب نیا ایآ -
؟دیدروآ تسد هب دوخ مشچ هب ییلط
رود هب راب داتفه نآ زا لبق یلو ،نابرق هلب -
ماما زا هبترم ره رد و مدرک فاوط حیرض
.متساوخ افش
؟تسیچ امش لغش -
مشیربا هک مناگرزاب یدرم نم ،هاشنهاش -
ناتسودنه روشک اب و منک یم دراو ارگازا
تامدخ هچنانچ و مراد ییانشآ یبوخ هب
،دوش مزل تاحفص نآ رد بناجنیا --
یروط هب دننک نانیمطا ریقح هب دنناوت یم
هب بناجنیا یاعد دییامرف یم هظحلم هک
.تسا هدش عقاو لوبق متشه ماما هاگرد
یبوخ درم وت :دیسرپ مارآ نحل نامه اب هاش
انیبان هک تسا تقو دنچ منیبب وگب .یتسه
؟یا هدوب
.ما هدوب دازردام روک نم هاشنهاش -
ادیپ ناتسودنه ات ار دوخ هار هنوگچ سپ -
؟یدرک یم
مدآ اه ناتسهوک رد هار ندرک ادیپ یارب -
نم هفاضا هب تسا ییانیب زا رتهب دشاب روک
.مراد مه یردارب
؟ینیبب یناوت یم بوخ لاح و -
یزیچ نم نامشچ کنیا یلو ،نابرق هلب -
.دنیب یمن ار هاشنهاش دننام یب تمظع زج
لباقم رد هک منیب یم ار مدرم رون نم یرآ
.دنا هداتسیا هناهاش هوکش
هاگنآ .مرشب مه نم ریخ :دسرپ هتسهآ هاش
تسد و دز لاب ار دوخ سابل نیتسآ اروف
رگم ،نیبب :تفگ و داد ناشن وا هب ار دوخ
؟تسین مدآ تسوپ و تشوگ نیا
هلب :تفگ و دش زمرق تلاجخ زا درم گنر
دننام تسا یتشوگ و تسوپ یلو نابرق
.دیفس رمرم گنس
.تسیچ نم سابل گنر نیا منیبب وگب سپ
هک یتنطلس یناوغرا زمرق گنر :تفگ درم
.دشاب یم اهرصیق و ناهاش صوصخم
ییوگ یم وت :تفگ و درک یخلت هدنخ هاش
گنر یناوت یم لاح یلو هدوب دازردام روک
؟یهد صیخشت یبوخ نیا هب ار اه
هچ رد دوب هدیمهف و هدیسرت ناهگان درم
ضارتعا هب عورش تسا هداتفا یفوخم ماد
گنر زا مدرم همه نابرق ریخ :تفگ و درک
نوچ و دنراد علطا یبوخ هب هاشنهاش زمرق
تسوپ گنر دیتسه یعقاو یناریا درف کی
.تسا دیفس زین هاشنهاش
یگرزب یوگغورد و سولپاچ وت :تفگ هاش
یناوج نارود زا نم تسوپ نوچ .یتسه
ینلوط یاه لاس و اهرداچ رد یگدنز و
نتشاد اب مه زاب و هدش هایس و هتخوس گنج
یور تکلمم نیا رد وت دننام ییاهوگغورود
نیا نتفگ زا سپ .دش دهاوخ رت هایس نم
یادص اب و درک هغوراد هب ور هاش فرح
:تفگ یدننام شرغ
ات دیروآرد هقدح زا ار درم نیا نامشچ
روک هدمآ ایند هب دازردام روک هک روط نامه
دراو ییوگغورد دیابن نوچ .دورب ایند زا مه
.دوش اضر ترضح رهطم مرح
.دش جراخ مرح زا هاش تاملک نیا نتفگ اب
تکرح و تشگزاب
اب هیسور رد بهار ناوخ ترافس تیرومأم
نیا زاغآ زا لبق .دش وربور لماک تسکش
لیم هک دوخ عیسو تارظن اب هاش ترفاسم
ار هدافتسا رثکادح تیرومأم نیا زا تشاد
ار اپورا یاه یرابرد بلغا اب هرکاذم دنکب
اب ییاه همان رابتعا و هدناجنگ نآ رد زین
.دوب هداد بهار هب اپورا ناهاشداپ ناونع
دراو هیسور زرم زا تیلمراک بهار زونه یلو
عوضوم اهنت و دش تشادزاب هک دوب هدشن
سور ینمشد نتخیگنارب وا ندوب کیلوتاک
.دوب یفاک سکدترا یاه
کیلوتاک هیلعرب سکدترا یاه سور بصعت
اه نآ هدافتسا و اه یناتسهل ذوفن نامز زا اه
یرتمید تنطلس یرارقرب تهج هحلسا زا
.دوب هدش رو هلعش هیسور تخت و جات
نتفای و بهار هیثاثا یوج و تسج زا سپ
هدش هتشون ییاپورا هاش یارب هک ییاه همان
تینءوس هب تبسن اه نآ نظءوس ارهاظ دوب
اج همه زا هراچیب بهار و دش یعطق بهار
یاهداحتا داجیا رد هئطوت مرج هب ربخ یب
نادنز هب و مهتم هیسور هیلع رب یماظن
.دش هتخادنا
اه سور راتفر زرط زا هاش هک نآ زا سپ
ینابصع هداعلا قوف دش هاگآ دوخ ریفس اب
هک داتسرف دیدهت نیا اب یرگید رومأم و
دهاوخ گنج نلعا دوشن دازآ تیلمراک رگا
.داد
هاش و درکن یرثا اه سور رد دیدهت نیا
یلک هب دوب هدش رگید روما مرگرس هک زین
دنارگ هرخلاب و .درب دای زا ار عوضوم
یناتسهل مناخ هدازهاش انیژرژانیرام سشود
هداوناخ ینابیتشپ یرتمید وا رطاخ هب هک
دوب هداد تسد زا ار هیسور یفارشا یاه
.دش بهار یدازآ بجوم
هایس رد ار دوخ رمع بهار هک ینامز رد
یم نافرط یجاح رهش هعلق یاه لاچ
هیسور رد یسایس تاشاشتغا دنارذگ
نامز نیا هیسور خیرات رد .تفای شیازفا
داجیا و فوخم ناویا گرم نیب هک ار
هدیمان شاشتغا هرود دوب فنامور هلسلس
نیا اب و اه یناتسهل کمک اب یرتیمید .دنا
هب تسا ریبک ناویا یعقاو دنزرف هک اعدا
یفارشا یاه هداوناخ یلو .دیسر تنطلس
ار اه نآ هک اه یناتسهل ذوفن زا هیسور
یماگنه .دندوب رفنتم دندوب هدرک هرصاحم
مناخ هدازهاش اب جاودزا یارب یرتمید هک
هداوناخ ،درک یراشفاپ انیژرژانیرام یناتسهل
ماگنه ار وا و دندرک هئطوت یفارشا یاه
سورع یلو دندناسر لتق هب یسورع نشج
.درک رارف تسایس اب
.دوب یا هداعلا قوف نز مناخ هدازهاش نیا
دصاقم هب ندیسر یارب و ابیز تیاهن یب وا
زا .تشاد یرصح و دح یب تردق دوخ
یرادنید و رایع مامت کیلوتاک بهذم ظاحل
بجوم شباذج تیصخش اب ماوت وا فورعم
شفارطا رد بعر و سرت زا یراصح داجیا
.دوب هدش
یرتمید هک دیشکن یلوط لاح ره هب
یرتمید هک درک اعدا و هدش رهاظ یرگید
هب ناتسهل روطارپما کمک اب و تسا یعقاو
.تسشن تنطلس تخت
.دیسر لتق هب زین وا دعب یمک یلو
هدازهاش رسپ هک یموس یرتمید وا زا سپ
و تسشن تخت هب دوب لوا یرتمید زا مناخ
ریگتسد لباقتم مه وا یلو درک یراذگ جات
.دیسر لتق هب یعیجف زرط هب و
شرگید رسپ هک مراهچ یرتمید وا زا سپ
یاهرفس زا یکی رد .دیسر تنطلس هب دوب
ینادنز زا نافرط یجاح هب انیژرژانیرام
هب و دش علطم کیلوتاک بهار کی ندش
یاضاقت و فارتعا وا شیپ و تفر وا غارس
هب هک داد یبیترت نآ زا سپ .درک ششخب
ییاریذپ قح و دوشب یرتشیب هجوت بهار
ار یبهذم تاسلج لیکشت و صاخشا زا
دیشک لوط لاسکی مهزاب یلو ،دشاب هتشاد
یدازآ بسک هب قفوم سشود دنارگ ات
.دش نادنز زا بهار
و یکچوک قیاق اب بهار ،یدازآ زا سپ
یفاک وا بش کی یارب طقف هک لوپ یمک
بهار .داتفا هارب ناریا لحاوس یوس هب ، دوب
و دوب فیعض نادنز ینلوط هرود زا زونه
هک ناریا لحاس هب .تفر یم جیگ شرس
ییارسناوراک هب ار دوخ تمحز هب دندیسر
یکی رد هک دیمهف رادارسناوراک زا و دیناسر
.تسا لامش یریگیهام تاهد زا
وا رایتخا رد یکشخ قاطا رادارسناوراک
نیمه هقیقد دنچ زا سپ بهار .تشاذگ
.دناوخب ییاعد و زامن هک تشاد تردق ردق
زونه هک یلاح رد یگتسخ طرف زا سپس
هدوت یور دوب شتسد رد حیبست یاه هناد
.تفر باوخ هب هاک زا یا
تساخرب باوخ زا هک یماگنه هاگحبص
هتفرگ ارف ار طایح مامت نامسآ یبآ گنر
تارثا زونه .دش دنلب یاج زا یتحاران اب .دوب
.دوب وا ندب و زغم رد قیاق یاه ناکت
زا سپ .دروخ یم فرط نآ و فرط نیا
رب هک دنک ساسحا تسناوت هظحل دنچ
ار دوخ یدازآ و هدیباوخ کشخ نیمز یور
ادخ هاگرد هب و هدز وناز سپ ،تسا هتفایزاب
.داتفا هدجس هب
اب ماوت اهرطاق گنز یادص حبص لوط رد
یم ماشم هب ارسناوراک نحص رد نفعت یوب
یارب تیم زا یناوراک هک دیمهف ادعب .دیسر
دهشم مزاع اضر ماما تبرت راوج رد نفد
تبحص زا سپ بهار .تسا هدوب سدقم
زا اهرطاق روبع یارب وا دیمهف رادراپاچ اب
جایتحا کمک کی هب هار نیب یاه هندرگ
تشادن بیج رد لوپ یرانید هک بهار .دراد
.درک لوبق ار راک نیا
ار رزخ یاه هنارک زور نامه ناوراک
قطانم و تاعافترا یوس هب و درک کرت
هچرگ .دمآرد تکرح هب زربلا یناتسهوک
روبع ابیز و زبس رس عرازم نیب زا هار رد
یردق هب داسجا نفعت یوب یلو دندرک یم
عوهت تلاح هب بهار ابترم هک دوب هدننز
نافوط اب مود هندرگ زا روبع رد .داتفا یم
اب زور هس هک دندش هجاوم یدیدش فرب و
دنچ زونه هک بهار و دندوب هزرابم رد نآ
اهر هیسور یامرس و نادنز زا هک دوب یزور
هرخلاب .دش امرس راتفرگ هبترمود ، دوب هدش
نیمارو یاه نابایب هب و هدومیپ ار اه هوک
هدش لیدبت ناراب هب فرب اج نیا رد .دندیسر
.دوب هتفرگ ارف لگ و بآ ار اه هداج مامت و
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
34
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
35
ادخ مان و دای اب اه یبرچ ندرک بآ
بولصم حیسم همسجم اهراوید زا یکی یور
یبهذم یقیسوم کی یاون نینط و دوش یم هدید
رد هک یناسک همه .تسا هدرک رپ ار اضف مامت
دنتسه یا یبهذم دارفا ،دنراد روضح ناکم نیا
و ادخ هب قشع یور زا ناشتلضع تکرح ره هک
.دریگ یم ماجنا حیسم
یبهذم نمجنا کی ای اسیلک کی اجنیا ،روصت فلخ رب
ندید زا لوا هاگن نامه رد ناوت یم ار هتکن نیا .تسین
.دنا هدرک نت هب همه هک دش هجوتم یشزرو یاه نکمرگ
هدرک قرع یتروص اب ،هلاس 4۵ یبرم ،یروت یکیو
راک نیا امش ،دیشکن تسد« :دنک یم قیوشت ار ناراکشزرو
نیا نتفگ اب ».دیهد یم ماجنا گرزب یادخ یاضر یارب ار
همه ندب هب یا هزات یژرنا نکمم نامز نیرت هاتوک رد ،هلمج
یگتفرگ زا شیپ یتاظحل ات هک راگنا هن راگنا و هدش قیرزت
هب یبوخ هب نیرمت .دندرک یم هلگ ناشمکش یاه هچیهام
.دسر یم نایاپ
رهش رد عقاو یتسیتپاب یاسیلک کی کچوک نلاس اجنیا
دارفا ،هتفه رد راب ود .تساکیرمآ سازگت تلایا رد ،سلاد
اب یزاس ندب« یاه سلک هب رهش نیا نکاس یبهذم
)Gospel Aerobic( »ناتسوپ هایس یبهذم یاه هنارت
هب ات دنیآ یم ،دوش یم رازگرب روج و عمج نلاس نیا رد هک
.دننک شزرو نارگید هارمه
:دننک شزرو شناگدنب هک دهاوخ یم ادخ یکیو رظن زا
یاه ندب رد سدقم حور هک تسا هدمآ سدقم باتک رد«
.تسا دنوادخ هاگشتسرپ عقاو رد ام ندب و تسا هتفهن ام
هانگ ،دنکن تبقارم یبوخ هب شهاگشتسرپ زا هک سک ره
» .تسا هدرک
رب .دراد نایرج اکیرمآ یاهرهش زا یرایسب رد هنحص نیا
مک تسد »کیوزوین« هیرشن رد هدش رشتنم یاهرامآ ساسا
نینچ هدننک رازگرب روشک نیا کاخ رساترس رد اسیلک دص
ناش ناگدننک تکرش رتشیب تیرثکا هک دنتسه ییاه سلک
لیکشت )رابت ییاقیرفآ ناییاکیرمآ( اه نکیرمآ ورفآ مه ار
.دنهد یم
یبهذم یاه هنارت اب هارمه یرغل
هارمه اعد ندناوخ اب یشزرو یاه نیرمت نایاپ و عورش
و ».میرازگساپس وت زا هظحل نیا یارب ادنوادخ« :دوش یم
رارق توص طبض نورد ار یقیسوم ید یس یبرم سپس
اب هتبلا یبهذم یقیسوم یاوآ هیناث دنچ ضرع رد .دهد یم
دنلب یادص اب رگید راب یکیو .دوش یم زادنا نینط دنت یمتیر
« :دنک یم دزشوگ ار یا هتکن شنادرگاش هب هدیرب سفن و
»!دینک شیاتس ار دنوادخ
یناسک زا یلیخ ،بهذم زا نتفرگ کمک اب یبرم هتفگ هب
اه هسلج مامت رد لاح ،دندوبن شزرو لها نیا زا شیپ ات هک
نوارب نوسردنو یرفن هس هداوناخ هنومن یارب و دنراد روضح
1۷ رتخد اب هارمه هک نبار شرسمه و ارلک ؛دنز یم لاثم ار
.دنیآ یم اه سلک نیا هب ناشا هلاس
یا یبهذم یقیسوم زا رت زاونشوگ یزیچ چیه ارلک یارب
یا یقیسوم نم رظن هب« :دوش یم شخپ اج نیا رد هک تسین
.تسا کانسرت ،دنوش یم شخپ یشزرو یاه نلاس رد هک
هب منک یم شزرو اهنآ اب هک یبهذم یاه گنهآ نیمه
نیمه نمی هب و ».دنراد یم هگن مرف یور ار نم ییاهنت
شنزو زا ولیک تفه اجنیا هب ات شدوخ هتفگ هب وا اه هنارت
.تسا هدرک مک ار
۶۵ هک دنهد یم شرازگ اکیرمآ رد یتشادهب یاه نامزاس
یدایز رامش هک دنراد نزو هفاضا روشک نیا مدرم دصرد
دصرد ۸0 .دنهد یم لیکشت اه نکیرما ورفآ ار دارفا نیا زا
مه دصرد هاجنپ هب کیدزن و دنتسه »قاچ رایسب« اهنآ زا
.دنا یطارفا یقاچ راچد
یهلا نامرف ،هاگشزرو سیسأت
زنیاه ودنلروا ار هلمج نیا ».درک ییامنهار ار نم ادخ«
رپ یزاسندب یاه هاگتسد ار شرود ات رود هک یلاح رد
هدوب زابرس اقباس هک یا هلاس 4۵ درم ؛دیوگ یم ،دنا هدرک
یانیلوراک رهش رد یشزرو نلاس کی ریدم لاح و تسا
نلاس کی وت :تفگ نم هب ادخ«: دیوگ یم ودنلروا .یبونج
هب شوگ وا سپ ».درک یهاوخ حاتتفا ار یحیسم یشزرو
حاتتفا بلاق رد ار نآ ۲00۶ لاس رد و دراپس یم یهلا نامرف
دیرخ زکرم کی رد عقاو ،یعبرمرتم 3۷0 یشزرو نلاس کی
.دروآ یم رد ارجا هلحرم هب ،یراجت
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
گنیسکوب کیک هچ ،دشاب کیتسانمیژ هچ اجنیا
لبق هشیمه هک تسا نیا تباث هتکن ،)Kickboxing(
هژیو ییادخ وا« یاوآ و دوش یم هدناوخ اعد ینیرمت ره زا
.تساه شزرو یمامت هارمه »!ایوللاه ،تسا
زا یکی ات دشاب ناشساوح دیاب راکشزرو نانمؤم هتبلا
مه نآ و ؛دننکشن ار یشزرو نلاس نیا مهم یاه نوناق
،ریدم هتفگ هب .تسا ندیشوپ سابل تخس و هژیو تاررقم
تسین زاجم یشزرو گنت یاه سابل ندیشوپ ناکم نیا رد
!دنشاب ناهنپ اه سابل ریز رد تسیاب یم مه اه فان و
،دننک یم راک کچوک هاگشزرو نیا رد هک ینایبرم همه
کی یاهزور یاسیلک هک دنتسه یناسک زا هتسد نآ ءزج
نیا رد شزرو مه نیمه یارب .دوش یمن کرت ناشا هبنش
.تسا لیطعت نلاس و درادن هنازور همانرب رد ییاج اهزور
زا هک دناد یم دوخ هفیظو یحیسم کی ناونع هب ودنلروا
.دنک یریگولج ،هزادنا زا شیب یقاچ رثا رب شناشیک مه گرم
و دوش یم تبث هاگشزرو هچباتک رد مامت تقد اب همه نزو
بآ هک یبرچ مرگ ره .تساپرب یشک نزو مسارم هتفه ره
!دنک یم قیوشت رد قرغ ار هاگشزرو ،دشاب هدش
اکیرمآ رد ییاه هاگشزرو نینچ هزادنا هچ ات هک عوضوم نیا
دنهاوخ روشک نیا شزرو هنحص زا یتباث ءزج هب لیدبت
مغریلع اهاسیلک زا یخرب رد .خساپ یب تسا یشسرپ ،دش
و هداتفا قنور زا اه سلک نیا یتدم زا دعب ،ینافوط عورش
لماک نانیمطا ودنلروا همه نیا اب .تسا هدش وغل تیاهن رد
زاب ار دوخ یاج نامز لوط رد شا یراک شور هک دراد
داقتعا هب هک تسا نیا مه یروصت نینچ لیلد .درک دهاوخ
تذل مدرم هب ندرک شزرو یبهذم هاگشزرو کی رد وا
شرواب ینشاچ ار هلمج نیا وا .دنک یم هیده ار یرتشیب
.»دننک یم سح ار حیسم قشع مدرم اجنیا« :دنک یم
هلو هچیود :زا هتفرگرب
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
36
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
37
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
منک یمن لد تایبدا زا
یدابآ تلود دومحم اب )راگن همانزور( هناگی یورسخ ههلا یوگتفگ زا یا هراپ
یا هوهق یرد و وساکیپ زا ییولبات ،مکی و تسیب هقبط
دومحم اب وگتفگ کی هیلوا یاهریوصت همه اهنیا !گنر
دنتشون لکش شیاه تشگنا هک یدرم ،تسا یدابآ تلود
رد ار شنهذ رد هدش هتشابنا تاملک ،یتح شراگیس دود و
.دنک یم میسرت اضف
تلود دومحم تمرح اما .رتشیب یضعب .دنراد تمرح اهمدآ
لگ« رطاخ هب طقف هن .تشاد هگن یرگید روج دیاب ار یدابآ
یم سفن هدنز روج نیا ام یبدا هظفاح رد هک ردیلک »دمحم
ات تشاذگ نتشون یارب درم نیا هک یرمع رطاخ هب ،دشک
.مییام هک ار یمدرم هدید جنر رابت دهد ناشن و دسیونب
و راطع یتیلومه .تسا هدمآ ابیز یاه لوغ نیمزرس زا وا
یبوخ نیا هب ،نیمه یارب دیاش و یقهیب و یسودرف و مایخ
.دنک یم کرد و دسانش یم ار هملک رابت
ازارد هب رصاعم تایبدا رس رب یدابآ تلود دومحم اب وگتفگ
یاقآ یاه یگنتلد یاور هچرگ هک یا هبحاصم .دیشک
.یگتسخ هن و یگنتلد طقف یلو ،تسا هدنسیون
نم هب هراشا تشگنا اب و هاگن اب یدابآ تلود ار هتکن نیا
سفن ات هک یگتسخ هن ،یگنتلد طقف« :دنک یم دزشوگ
یمن ، لد تایبدا زا نم .تشون دیاب و دوب دیاب ،تسه
...»منک
.دنتسه گنج هب طوبرم امش دیدج راثآ مدناوخ اهربخ رد
ارچ مسرپب امش زا هک نیا یارب تسا یبوخ هناهب نیا
یبدا راثآ نایم رد ردقنیا گنج و بلقنا هب طوبرم تاقافتا
زا ار هبحاصم دیشاب قفاوم رگا .دنتسه گنرمک ام رصاعم
.مینک زاغآ هطقن نیا
بلطم نیتسخن ،نم ،گنج مامتا زا شیپ هک دیناد یم ،بخ
نایاپ ؛ گنج و حلص« ناونع هب یا هلاقم اب نآ هرابرد ار
رگید هعبطم دنچ و فیل میات هلجم رد هک متشون »سوباک
مدقتعم مه زونه و دیسر پاچ هب ناریا رد نامزمه و ــ ایند
لثم یدیاقع انئمطم اما ،تسا یرشب سوباک کی گنج هک
ایند یاه هناخدارز دوش یمن ثعاب نارگید و نم دیاقع
فرح نیا نتفگ لاحرهب یلو دنشکب نییاپ ار ناش هرکرک
زا تسا یرشب هیعاد نیرت تشز نم نامگ هب گنج هک
دنمرنه ره ای سیون همانشیامن ای رعاش ای هدنسیون فرط
.تسا هضیرف کی یرگید
گنج هرابرد هچرگ نم دیدج رثا میوگب دیاب بیترت نیا هب
نیا نییبت هکلب .تسین نآ دییات رد لصا یلو هدش هتشون
دعلب یم ار اهمدآ هک تسا هنامحر یب و یقش نشخ تیعقاو
.دنک یم خسم لامتحا ،دعلبب هک نیا زا شیپ و
لاس رد هک یرظن و هاگن نامه همادا رد رابتعا نیا هب
یادا مه ات دش هتشون مه ناتساد نیا متشون گنج ینایاپ
یعون رگنایب مه و تکلمم نیا ناناوج هب تبسن دشاب ینید
.اه مدآ ندش دوبان یارب غیرد ساسحا
هک دوش یم رشتنم و هتشون ینامز نامر نیا هناتخبشوخ
لاحم نوچ .تسا هداتفا دم زا رگید گنج هرابرد تاغیلبت
هک ارچ مسیونب شدوخ نامز رد نم ار یناتساد نینچ دوب
تسین زور لئاسم و اه یگرمزور هب نتخادرپ تایبدا راک
تسیاب یم تایبدا .دنشاب کیژارت رایسب لئاسم نیا دنچره
رد هک تیعقاو یارو دیسرب یزیچ هب امش و دوش هدیسر هک
.دشاب هتشاد مه تیعقاو دناوت یم لاح نیع
و ام کیدزن ــ رود هتشذگ تیعضو هرابرد نم رگید رثا
یناریا رتکاراک کی هب هاگن اب هک ،تسا نآ هب طوبرم لئاسم
زا شیپ یلیخ یلیخ هتبلا ار ناتساد نیا .تسا هدش تیاور
تصش ات ود و تصش یاهلاس نیب ابیرقت ،ما هتشون اهنیا
و ما هداد لقیص مادم ار نآ اهلاس نیا رذگ لوط رد و راهچ
رید ردق نیا ارچ هک متسین مه فساتم و ما هدرک شیاریو
کمک نم هب نامز تشذگ نوچ مراپس یم پاچ هب ار نآ
.دوش کیدزن رتشیب شدوخ تایبدا هب ناتساد درک
دیناد یم نم زا رتهب متح روط هب امش یدابآ تلود یاقآ
رد یمیظع و راکهاش راثآ ،ناهج مامت رد گنج تایبدا هک
و دهعتم ناگدنسیون هک یناگدنسیون رثکا نوچ .دراد هتنچ
یرظنم زا دنتفر یم رامش هب نآ یعقاو یانعم هب رکفنشور
دوخ دیدج رثا رد امش لامتحا هک دنا هدرک هاگن گنج هب
رب تنوشخ و گنج یفن زا هک یرظنم .دیا هتخادرپ نآ هب
نیا نآ و دراد دوجو توافت کی ام روشک رد اما .دیآ یم
مان یزیچ ،دشن هدیمان »گنج« ام نیمزرس رد ،گنج هک
رییغت ثعاب مسا نیا هک »سدقم عافد« ناونع اب تفرگ
نیا مه زونه .دیدرگ اه هاگن ندش هداد رییغت ای اه هاگن
نیا هب یداقتنا هاگن نتشاد ینعی .تسا وبات یعون هب مسا
هلئسم نیا تسور هبور یرایسب تلکشم اب سدقم عافد
؟هتشاذگ ریثات ردقچ امش نامر نتشون یور
زا عقاو هب هک نیا یارب تسه هلئسم نیا هب رظان اعطق
نم یارب هچنآ یلو .هدش هلمح ام هب ،لوا یکیزیف ظاحل
نآ یوس ود ره گنج کی رد هک تسا نیا ،دراد تیمها
دنشوک یم رگیدکی یدوبان هب فرط ود ره و ،دنزاب یم
یاهورین اعقاو هک تسین یندرک راکنا عوضوم نیا ،هنرگو
.دندرک هلمح ناریا هب یقارع
هب یلو ،میناد یمن امش و نم لاثما ار هیضق تشپ هتبلا
هلمح اهنآ هک تسا نیا تیعقاو یکیزیف و ینیع ظاحل
هدوب نم رظن دم هدرشف رایسب نامر نیا رد هچنآ اما .دندرک
دیاش .تسا یرشب ندش تاذ مه و ندوب تاذ مه هلوقم
نامگ هب یلو دسر رظن هب یتسیلآ هدیا یهاگن ،هاگن نیا
اب نم و دنشک یم ار ناشدوخ رگیدکی نتشک اب اه مدآ نم
نینچ رد نوچ .منک یم هاگن تایبدا و یگدنز هب دید نیمه
هدیا هب دوش یم راچان ناسنا یهاگ یراب تنوشخ طیارش
رگید نم !یریزگان زا تفگ دوشب دیاش و دربب هانپ مزیلآ
ار رفن دنچ فرط یکی نآ زا فرط مادک مریذپب مناوت یمن
رد مدقتعم نم ؛هن .تسا فرط نلف هدنرب سپ تسا هتشک
نیا رد هچنآ هجیتن رد .درادن دوجو یا هدنرب چیه ،تنوشخ
.تسا نیمه هتشاد تیمها میارب ناتساد
هن تسا یرشب یاهدیابن و اهدیاب امش زیواتسد عقاو رد
؟دراد دوجو تیعقاو رد هک هچنآ
دوجو تینیع رد هک ییاهزیچ ،نآ همه هن رگید ییانعم هب
نایمدآ کت کت نیب هک مدقتعم نم .دوش یم لیمحت و دراد
هچ ایند ناناوج یداع روط هب .درادن دوجو یتموصخ چیه
گنج نیاربانب ؟دنشاب هتشاد رگیدکی اب دنناوت یم یتموصخ
مدآ لغش نیرت یمیدق ــ لغش نیا و تسا لغش کی
مدآ کی ناونع هب نم اما ،دراد ار شدوخ یاهامرفراک ــ
زج و .درک دهاوخن لح ار یلکشم چیه گنج هک مدقتعم
چیه دنوش مدهنم و هدوسرف گنج کی رد فرط ود هک نیا
.دش دهاوخن بیصن یرگید زیچ
هن و دراد دوجو رثا نیا رد یتسینووش هیحور هن نیاربانب
رد عیجف دادخر نیا یرشب رما کی ناونع هب .سکعرب
هچنآ یناسنا رما کی ناونع هب مه نم و داد خر ام روشک
چیه اعقاو و ما هدروآ ناتساد هب درک تفایرد منهذ هک ار
هک روطنامه ،نوچ متشادن شدروم رد مه یصاخ فده
گنج زا مه ایند ناگدنسیون زا مادک چیه دیدرک هراشا امش
هتشون گنج هیجوت رد هک مه یراثآ نآ .دنا هدرکن شیاتس
هدشن رهاظ لمات لباق یبدا راثآ بلاق رد هجو چیه هب هدش
.دنا
نم لثم .میتسه وربور یگرزب راثآ اب ام فرط نآ زا اما
رد« مان هب مدناوخ یناملآ هدنسیون کی زا یباتک یناوج رد
ندناوخ اب امش .کرامر ایرام شیرا رثا ،»تسین یربخ برغ
.دیوش یم گنج زا یشان یهابت هجوتم یبوخ هب ناتساد نیا
رد ناگدنسیون همه ، نم یبسن یهاگآ و هبرجت هب نوچ
خیرات رگا یتح دنراد روما هب یناسنا هاگن کی ناهج مامت
روطنامه و تسه مینیب یم ام هک دشاب یرگید تیعقاو کی
هتشادن یریثات روما لک رد ادص نیا تسا نکمم متفگ هک
نم رظن هب »تسا گنج زا رتهب حلص« یادص یلو دشاب
.دشاب هتشاد دوجو هشیمه دیاب
نم .دوش یم رشتنم امش ددجم یناوخزاب اب ردیلک مدینش
مدآ ،ما هدید مدرم زا یرایسب یاه هناخ رد امش رثا نیا
ار ردیلک یلو دندوبن تایبدا یدج بطاخم اموزل هک ییاه
نیا یط .دندوب هدرب تذل رایسب شناوخ زا و دندوب هدناوخ
روطچ ردیلک مسرپب امش زا تساوخ یم ملد هشیمه اه لاس
اب روط نیا ،یبدا نادقتنم تیاضر بلج نیع رد تسناوت
رد هک تسا یقافتا نیا ؟دنک رارقرب طابترا مه مدرم هماع
.تسا یردان قافتا ناریا رد صوصخب رنه هنیمز
یناوخزاب ار نآ هک نلا اتقیقح میوگب دیاب ردیلک دروم رد
شومارف هک درب یم شدوخ اب ارم یروط ناتساد منک یم
نیا زا ییاهزیچ و اه لوگریو ،هطقن تسا رارق منک یم
کی نم نامگ هب ردیلک ندمآ دیدپ .منکب حیحصت ار تسد
.داد خر هلاس 1۵ نامز کی رد قافتا نیا و .تسا قافتا
منهذ یهاگ نم مه لاس 1۵ ــ 10 نآ زا لبق نیا رب هولع
منیبب ات مدوب رظتنم و مدرک یم کیدزن و رود اضف نیا اب ار
و دیسر شنامز هرخلاب و دسر یم ارف یک راک زاغآ نامز
رد هک تسا بلاج و .متشون ار اه هلمج نیلوا 4۷ لاس نم
هک متشون یلک حرط رد ار ناتساد ینایاپ هراپ اقیقد لاس نآ
هب دتفا یم هار ردپ نیا هک ییاج ینعی .درک رییغت دعب هتبلا
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
38
نیا اما .دنز یم ادص ار شیاه هچب و اه یدنلب و هوک تمس
نابز اب دوش یم طقف منامگ هب هداتفا قافتا نیا روطچ هک
مرجل دیآرب لد زک نخس ره« هک داد خساپ نآ هب یدعس
.»دنیشن لد رب
و یناریا یبدا تنس زا تسا یقیفلت ردیلک رگید یوس زا
.ایند تایبدا زا ینامز نیا هدنسیون کی یبدا یاه هزومآ
مه ناتسریبد هناتخبشوخ و متفرن هاگشناد نم هناتخبشوخ
میوگ یم ــ مدرک اهر هراک همین مه ار هنابش و متفرن
یلو ــ منک رپ ار شیاج متسناوت نوچ ، هناتخبشوخ
.مدناوخ باتک مرمع تدم همه ،ضوعرد
راثآ مامت میسرب نیتل یاکیرما ناگدنسیون هب ات هجیتن رد
.مدوب هدناوخ ار یسراف نابز هب هدش همجرت هتسجرب یبدا
،اکیرمآ ،ناملآ ات هتفرگ سیلگنا و سور ،هسنارف تایبدا زا
مه ار ناریا تایبدا هتسجرب راثآ .مدناوخ ار همه ... و ایلاتیا
هب لیدبت تقیقح رد ردیلک نیاربانب مدوب هدناوخ اعطق هک
هتبلا دنراد ناش یخیرات هظفاح رد نایناریا هک دش یدنیارف
اهنآ هب هتشذگ هلاس تسیود نردم تایبدا هک ییاهرایعم اب
.تسا هداد
نم و هدش هتشون مامت صولخ اب ردیلک هک نیا رگید و
هتفایرد صولخ نامه اب هک متشادن نیا زج مه یراظتنا
کی زایتما نیرت مهم نیا .دش هتفایرد هناتخبشوخ هک دوش
منک یم نامگ و .تسا شدوخ تایح نامز رد هدنسیون
یناسک رگم ــ مینک غارس میناوت یم یا هدنسیون رتمک
رد شرثا هک ــ دنتشون یم یقرواپ هدزون نرق لیاوا رد هک
دیبایب تسد یقطنم و لوقعم لماک تیقفوم هب تایح نامز
.دنک ادیپ هار مدرم نورد هب و
راک نیا هک دش بوخ .متسه یسانشردق نیا سانشردق نم
دعب هک دراد یخیرات نخس کی نام ساموت .تفرگ ماجنا
هدش یرپس راگزور دلجم ود ـ یکی زا دعب یتح و ردیلک زا
ناونع هب مروآ یم ار نآ هشیمه نم هک مدروخرب نآ هب
؛تایبدا زا فوسلیف ــ هدنسیون کی قیقد نییبت و حیضوت
یعطقم رد یبدا گرزب راثآ« :دیوگ یم هک تسا نیا نآ و
رد )یخیرات یگدنز رد( اهنآ یبرجت هرود هک دنیآ یم دیدپ
».دشاب ندیسر نایاپ هب لاح
هرود .دنتسه عطقم نیا هب طوبرم نم راثآ رگید و ردیلک و
نآ و دندش و دنوش یم وپاق هتخت ام ریاشع طقف هن هک یا
مه ام یاهاتسور هکلب تفر نیب زا یتایلیا و یلیا تلاح
ار یتشونرس نینچ اتهابش و دندش یم اج هب اج دنتشاد
رب .یضرا تاحلصا یارجا اب دندرک ادیپ و دندرک یم ادیپ
ناوت یم مه ار یناتساد ــ یبدا ندرب تذل اه یگژیو نیا
.ییوگناتساد نوسفا نآ ینعی .دوزفا
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
39
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
40
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
41
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
...مینک رکف یمک
ار هلجم شوه تست خساپ هک ینازیزع نیبزا
: لیمیا سردآ ای و هلجم رتفد هب و هدرک لح حیحص
contact@simorghmagazine.com
کی و باختنا هعرق دیق هب رفن کی ،دنیامن لاسرا
.ددرگیم میدقت هدنزرا هیده
م س
ا ب ق ه
یمرـــگرس و
لوا لاوس
... نینزان تسیبیرغ راگزور
ینش یاه تعاس نزو
مه اهنآ لخاد نش رادقم هک هزادنا مه ینش تعاس ود
راک اهتعاس نیا زا یکی .میراد رایتخا رد ار تسا ناسکی
.تسا ملاس یرگید اما ، دنکیمن
ود یور رب اهنآ یلاخ تمسق فرط زا ار تعاس ود نیا رگا
؟تسا رت نیگنس اهنآ زا کی مادک ،میهد رارق وزارت هفک
14 هرامش یاهامعم
لاسرا ام یارب یفام هرارش مناخ طسوت اهامعم نیا حیحص خساپ
ناشیا میدقت زین هدنزرا یا هزیاج ،کیربت نمض هک دوب هدش
.دیدرگ
12 هرامش یاهامعم باوج
:لوا یامعم
مود لاوس
دوس و بسک
هب مود رفن هب هرابود ار نآ یتدم زا دعب و هدیرخ رلد 12 تمیق هب مود رفن زا ار یسنج لوا رفن
رلد 14 تمیق هب مود رفن زا ار سنج نامه لوا رفن ، زور نآ یادرف .دشورف یم رلد 13 تمیق
ای دوس رادقم .دشورف یم مود رفن نامه هب رلد 15 تمیق هب اددجم ار نآ ، دعب زور دنچ و درخیم
؟تسا هدوب ردقچ لوا رفن نایز
تارفن رگا :)للدتسا و شوه هقباسم( مود یامعم باوج
همه زا لوا رفن هک مینکیم ضرف ، مینک یراذگ هرامش هس ات کی زا ار
هک تسنیا لوا هیضرف .دریگیم رظن رد ار هیضرف ود یو .تسا رتشوهاب
بناج زا و دراذگیم مود رفن یاج ار دوخ دعب .تسا هایس یو یناشیپ گنر
هایس لوا رفن گنر دنیبیم هک مود رفن هک دنک یم للدتسا هنوگنیا وا
شدوخ یناشیپ گنر رگا :دریگیم رظن رد شدوخ یارب تلاح ود زاب تسا
باوج و دشیم هجوتم ار هلاسم یتحارب موس رفن هجیتن رد دوب هایس مه
دیوگ یمن یزیچ نوچ و تفگیم دوب )دیفس(شدوخ یناشیپ گنر هک ار
مود رفن نیاربانب و تسا دیفس و تسین هایس مود رفن یناشیپ گنر سپ
.دنیوگ یمن یزیچ موس و مود تارفن زا کیچیه یلو .تفگیم ار باوج
دوشیم در تسا شدوخ گنر ندوب هایس هک لوا رفن لوا هیضرف نیاربانب
وگزاب ارنآ ناشیا و دنام یم تسا ندوب دیفس هک رگید هیضرف طقف و
.دوشیم هدنرب و هدرک
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
42
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
عطاقتم تاملک لودج •
:یقفا
رد يسلجم – زورون و لگ ناويد بحاص - 1
حطس هب تبسن نيمز حطس يدنلب-2 ناتسلگنا
-3 هزمشوخ ياه هويم زا – سح يب – ايرد
ناتسروگ رد يهاچ – برع شوگرخ – راك درگش
شدقن – يتفن تاقتشم زا -4 خلت – نايتشدرز
تياكش -5 تشونور – نيد – هيسن ياولح زا هب
داهن كاپ 6- هسيسد عمج – زبس هراق – هدننك
مكش – شدييوجب نوخ رد – نيك و رهم يارس –
لباقم – يهام شوپنت – فورعم ماشآ نوخ-7
– گرم ردارب– يليش مدرم هديزگرب 8- يونعم
يشراوگ يارجم -9 تشرد ديراورم – اولب و بوشآ
10 سران هويم – راك هبوت – يسيلگنا لوط دحاو –
اتسور – يراهب ياه ه ويم زا - دنس – دايز عمط -
يرادربكاخ هليسو – رود هب هراشا عمج هملك 11-
هزيرگنس – تورث و لام – مكاح - 12 ندناوخ زاوآ –
ميب – نديمهف - ندرك دنبرد - 13 نوكس و فقوت –
نيگهودنا – يرورض و مزل – طسو - 14 ساره و
– هيبشت تادآ زا 15- ينديلام زادنا ريز – ندش
يلوعفم تملع – تاعيام يفاص – هدام بسا
ندرپس كاخ هب – تعاجش و يگنادرم رهظم - 16
فورعم راثآ زا – تسرهف - 17 هرصاب هوق – هدرم
يوسنارف فوسليف وسور كاژ ناژ
:یدومع
مه – ترواشم – يرذآ تشوگ -3 درز هراق نكاس – هشعر – يگنرف هتشر -2 يماج زا روهشم و فورعم يرثا – هدننيرفآ 1-
روز و ورين – هدش هل – يسرزاب 5- جنرطش هدنزاب – نابات و ناشخرد – مكش درد – ندرك ييافو يب -4 يرگ هزوك كاخ – نونكا
ناري ارد نكاس ماوقا زا – ترذ -7 شياريو – فورعم سونايقا – يشزرو ددع – دوشيم لامعتسا بلطم حيضوت رد هك يا هملك -6
روتكارت – يگنرف صقر يعون – فارگلت يابفل ا -9 ناكدوك يندرك اوه هچيزاب – اهنت – يواسم – حيرص فرح -8 هدنهد تاجن –
هزادنا ياهدحاو زا – هلماح سوه- 11 تقاط – لصتم ريامض زا – تسخن – اپ تشه - 10 رتش شرامش دحاو – يتسد كچوك
نتشابنا لحم – سكوب شزرو رد يدحاو - 13 اجرباپ – وليك رازه – دننام و ريظن – كشخ ينيريش يعون - 12 ديص – لوط رد يريگ
ددع – اقيرفآ رد يروشك – كيمارس – هداشگ- 15 يگدنبسچ رهظم – هاگرگنل – راگن و شقن يب – نمي رد يرهش - 14 ايرث –
هزاورد باتك بحاص يكيژلب فورعم هدنسيون - 17 ينديدان – لدع – دوشيم رازگرب رابكي لاس راهچ ره شياه يزاب- 16 يلابتوف
يردام ماوقا زا – گرزب
اهرطس رد یروط ار 9 ات 1 دادعا
دیهد رارق لودج نیا یاهنوتس و
رارکت رابکی طقف ددع ره هک
عبرم ره رد هکنیا نمض .دوش
دیاب زین 9 ات 1 دادعا زین کچوک
یخرب .دنوش رارکت راب کی طقف
رد امش یئامنهار یارب ار دادعا زا
.میا هداد رارق لودج
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
43
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
یچ نوتاواگ هبامش نگیم .ییاباب هی هیرادواگ نریم یرورپماد فرط زا یزور هی
شمیرج نموت رازه تسیود ... و یبلاط ،هنودنه تسوپ هگیم .نروخیم یدیم
هسرت یم ورای نروخیم یدیم یچ نسرپ یم نایم هرابود هگید هام دنچ .ننكیم
.ننكیم شمیرج نموت رازه هاجنپ و تسیود رابنیا ... و ،غرمولچ ،بابكولچ :هگیم
وشلوپ منودیمن لاو هگیم ؟نروخیم یدیم یچ نگیم نایم هگید تقو دنچ نریم
!نروخ یم نرخیم نریم نوشدوخ مدیم
؟رسپ ای هدیئاز رتخد ترهاوخ نسرپ یم ورای زا
!هلاخ ای مدش ییاد منودیمن زونه ,ندادن علطا نم هب هگیم
؟دوب روطچ لمع بوخ :هسرپیم هرتكد زا ناتسرامیب سیئر
؟!دندوب هدرواین یفاكش دبلاك یارب ونوا هگم ،هوا :هگیم هرتكد
رد امش هبش همین هس تعاس ..هسریم شكی هیاپ ناحتما یهافش تمسق هب رفنضغ
سفرطكی هداج هرابیم هراد ادیدش مه فرب هباوخ ترانك متدرگاش یتسه تنویماك
تفرط دایم هراد تعرس اب توربور زا هگید نویماك ...هههوك مترونوا هرد ترونیا
یارب ...منكیم رادیب ومدرگاش یروف هگیم رفنضغ .هیچ دینكب دیاب هك یراك نیلوا
...هشاب هدید ور یفداصت نیچمه شرمع وت لاح ات مهنوا منكن ركف هكنیا
.درك یهاوخن ادیپ نم لثم یا هگید درم چیه ،مدر
ُ
م نم یتقو :درم
؟!تشگ مهاوخ »وت لثم« یسك لابند مزاب وت زا دعب هك ینك یم ركف ارچ لاح :نز
؟هش یم عورش گنج یروج هچ هسرپ یم نیدلارصنلم زا یكی
!یروجنیا هگیم و فرط شوگ یوت هنز یم یكی یلطعم نودب لم

ینامدوخ یاه هفیطل
نتفا یم هار و نریگ یم ونهآ هار لیر .ننك یم رارف ناتسرامیت زا هنووید ات ود
.رهش فرط
و هد یم نوشن ارود نوا ور هطقن هی هیمود ؟رهش هب میسر یم یك :هسرپیم یلوا
.نسرب مه هب طخ ات ود نیا تقو ره :هگیم
؟میسر یمن ارچ سپ :هگ یم .هشیم هتسخ هیلوا ات ... نر یم و نر یم
.میدرك شدر منك ركف :هگ یم و هنك یم هاگن وبقع و هدرگ یمرب هیمود
داد رفنضغ !ردنب میرب میهاوخیم ،لاب اتسد ،نویاقآ ،اموناخ :هگیم یسورع وت هدنناوخ
.میریمن اج چیه میروخن ماش ات ام ؟اجك :هنزیم
رتكد؟منك یم رمع لاس 100 نم امش رظن هب رتكد یاقآ هگیم رتكد هریمرفنضغ
سپ:هگیم رتكد .هن؟برچ یاذغ.هن؟كایرت.هن؟قرع.هن:هگیم؟یشك یم راگیس:هگیم
؟ینكب یطلغ هچ ینومب هدنز لاس 100 یاوخ یم
،هنك یم ادیپ رتمك هدرگ یم رتشیب یچره ،تشگ یم كراپ یاج لابند رفن هی
،مناوخب زامن مد یم لوق مدرك ادیپ كراپ یاج رگا !ایادخ هگ یم ادخ هب هرخلاب
یاج كی هعفد كی هك داد یم لوق تشاد روط نیمه ...مریگب هزور مد یم لوق
،یشكب تمحز تسین مزل امش !نونمم یلیخ !ناج ادخ :هگ یم ،هنك یم ادیپ كراپ
.مدرك ادیپ مدوخ نم
هی !هنوخب زامن اجنوا دایمن یسك هنیب یم هنك یم یراك ره ،هزاس یم دجسم رفنضغ
!وضو نودب ،تعكر كی ،حبص زامن :هسیون یم و دجسم ردرس ور هنزیم ولبات
:هنزیم داد رفنضغ ؟نیراد لاغشآ : هگیم رفنضغ ی هنوخ همد دایم یلاغشآ زور هی
یمن ،میراد هرآ :هگیم رفنضغ میراد هرآ :هگیم شنز ؟ میراد لاغشآ هنوخ یوت موناخ
.میاوخ
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
44
SIMORGH MAGAZINE WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
یندیشون لکلا
؟دش فشک هنوگچ
قیرط زا دیاب لكلا اب ناسنا دروخرب نیلوا
اه ینیچ .دشاب هتفرگ ماجنا هدیدنگ یاه هویم
لقادح اه یناریا و شیپ لاس رازه 9 زا لقادح
دیلوت یلكلا یاه هباشون شیپ لاس 5500 زا
.دنا هدرک یم

نونکات نآ دیلوت هچخیرات و یندیشون لکلا فشک هب
نیا رد هک لیلد نیا هب لامتحا .تسا هدش هتخادرپ رتمک
رد سوئدات کنارف .درادن دوجو لماک تاعلطا زونه هطبار
رد نونکات هک ،هتخادرپ یتاقیقحت جیاتن هب نیلنآ لگیپشا
.تسا هدش ماجنا دروم نیا
لماع هدیدنگ ریجنا یدادعت هک ،بیس هن دایز لامتحا هب
خیرات لبقام رصع رد یناسنا .تسا هدوب ناسنا ندش هارمگ
هتشاذگ ناهد هب ار نآ و هتشادرب نیمز زا ار یا هدیدنگ ریجنا
دراو لکلا دعب و شخپ شناهد رد ینیریش و خلت هزم .تسا
لاسرا ار یدیدج مایپ شزغم سپ نآ زا .تسا هدش شنوخ
!دوش یم رتشیب لکلا ناهاوخ و دنک یم
دیاب هدیدنگ یاه هویم رد لکلا اب ناسنا یاهدروخرب نیلوا
،نرواگ کم کیرتاپ .دشاب هتفرگ تروص یقافتا روط هب
دعب ناسنا هک تسا هدیقع نیا رب ،ییاکیرمآ سانش ناتساب
راک هب ار دوخ یعس همه ،دش انشآ لکلا تاریثات اب هکنیا زا
.دشونب بترم روط هب و دنک دیلوت ار نآ دناوتب ات تفرگ

یلكلا یاه یندیشون نیلوا
هتفرگ لکش ینآ زا رتدوز رایسب لکلا ندیشون هب لیامت
تاقیقحت رد نرواگ کم .دش یم هدز سدح نونکات هک
هک تسا هدرک فشک وا .تسا هدیسر یدیدج جیاتن هب دوخ
رد یهد نینکاس شیپ لاس رازه ۹ دودح رجح رصع رد
.دندرک یم تسرد لکلا دصرد 10 اب یندیشون یعون نیچ
رد و )Mead( دیم نآ هب یسیلگنا هب هک یندیشون نیا
تسرد بآ و لسع زا اتدمع ،دنیوگ یم )Met( تم یناملآ
هک دور یم راک هب مه یرگید حلطصا یناملآ رد .دوش یم
.دوش یم »لسع بارش« نآ همجرت
تارذ ،هدنام اج هب نامز نآ زا هک یفورظ رد نرواگ کم
هنیمز رد وا .تسا هدرک ادیپ لسع موم و کیراترات دیسا
لبقام نارود هب طوبرم یایشا رد لکلا یایاقب صیخشت
رد اه ینیچ ارهاظ .دراد یناهج ترهش و صصخت خیرات
تسرد یلکلا یاه یندیشون لسع و هویم اب نارود نآ
.دنا هدرک یم
هدش هدیوج جنرب اب لكلا دیلوت
یارب اه ینیچ هک تسا هدش صخشم اه نیا رب هولع
سدح .دنا هدرک یم هدافتسا زین یشحو جنرب زا لکلا نتخاس
ملع زا اه ناسنا هک ،خیرات لبقام نارود رد هک دوش یم هدز
رد ار نآ و دندیوج یم ار جنرب ،دنتسناد یمن یزیچ یمیش
طسوت نآ هتساشن ات دنتشاد یم هگن یتدم یارب دوخ ناهد
هدش هدیوج جنرب دعب .دوش تلام دنق هب لیدبت ناهد قازب
.دندرک یم هفاضا رگید داوم هب ار
ات هدرک یم کمک اهناسنا هب لکلا نرواگ کم رظن زا
هتشاد یرت تحار یگدنز نارود نآ تخس طیارش رد
ییادتبا دیلوت یگنسون نارود رد مه نیمه یارب .دنشاب
.تفای جاور ایند فلتخم قطانم رد یلکلا یاه یندیشون

ناریا رد وجبآ و بارش دیلوت
زین ناریا یبرغ لامش رد زوریف یجاح هپت رد نرواگ کم
لبقام نارود هب طوبرم هک هدرک ادیپ بارش یاه هسفق
هب ،هتسب رد فورظ رد ار بارش اجنآ رد .تسا خیرات
ارهاظ .دندرک یم یرادهگن ،دوشن نآ دراو اوه هک یروط
هدافتسا هتسپ زا زین هزم ناونع هب هدکهد نآ نینکاس
همه رد ابیرقت شا یتاقیقحت تئیه و نرواگ کم .دندرک یم
بارش نآ رد هک یفورظ یایاقب هب هدکهد نآ یاه هناخزپشآ
تسا رواب نیا رب نرواگ کم .دنا هدروخرب ،دنتشاد یم هگن ار
و هدوبن نیهفرم هژیو زایتما ،هقطنم نآ رد لکلا ندیشون هک
.دنا هدیشون یم لکلا نانز و نادرم همه
نیلوا اب ناریا رد هپت نیدوگ رد نینچمه نرواگ کم
وربور ،تسا شیپ لاس 5500 هب طوبرم هک ،وجبآ عبنم
لکش مه ییاه گنس ،وجبآ ندرک تسرد ماگنه .تسا هدش
هک یفورظ یلو .درک ادج وجبآ زا ار نآ دیاب هک دنریگ یم
،دندرک یم تسرد وجبآ نآ رد هپت نیدوگ رد نامز نآ رد
اه گنس وجبآ نتخیر نیح رد هک دوب هدش هتخاس یروط
.دنزیرن نوریب
هک یروشک هک تسا بلاج هک دسیون یم نیلنآ لگیپشا
هب تازاجم و تسا عونمم بورشم ندیشون نآ رد هزورما
یاه یندیشون ناگدننکدیلوت نیرت یمیدق وزج ،دراد هارمه
.تسا هدوب یلکلا
هلو هچیود :زا هتفرگرب
یتسود
هسیک یاچ ندیشون لثم اه مدآ یضعب اب یتسود
اه یتسود نیا .یتسد مد و یکلوه لوه .تسا یا
یمن عفر ار تا یگتسخ اما دنبوخ فیلکت عفر یارب
دنک یمن زاب ار مدآ لد اه ندروخ یاچ نیا .دننک
هک ناشیروخ یم رابجا رس زا طقف دوش یمن هرطاخ
.ینک یمن رکف مه شدعب هب یشاب هدروخ یاچ
یجراخ یاچ ندروخ لثم اهمدآ یضعب اب یتسود
دهد یم ناج اه یتسود نیا .وب و گنر زا رپ .تسا
راد هدنخ یاه كوج یارب ، یزاب نامهم یارب
دص یاه سا ما سا نداتسرف یارب ، ندرک فیرعت
مه شلوا .یتسد
ِ
مد یاه هرطاخ یارب ،زاغ کی ات
یجراخ مد دوز یاچ نیا .دنهد یم وت هب یبوخ سح
تلکش اب ینیشن یم .گرزب ناجنف رد یزیر یم ار
نیرت لاحبشوخ ینک یم رکف و یروخ یم یقدنف
هک یاچ یقاب ارچ یناد یمن طقف .ینیمز یور مدآ
گنر دوش یم تعاسود یکی زا دعب ، ناجنف رد هدنام
ناجنف هراوید هب نانچ هک وب دب و هایس عیام کی .ریق
هتخیر نیچ بکرم نآ رد راگنا هک دهد یم گنر
.یاچ هن یدوب
لگ رس یاچ ندیشون لثم اه مدآ یضعب اب یتسود
ار شراظتنا دیاب .دشکب مد مرن دیاب .تسا ناجیهل
دیاب ینامب رظتنم شگنر و رطع یارب دیاب .یشکب
دیاب .ینک مهارف ار شتامدقم و یشاب مارآ .ینک ربص
.کیراب رمک کچوک ناکتسا کی رد یزیرب ار نآ
و ینک ساسحا ار شمیلم رطع .ینک شهاگن بوخ
.ینک یگدنز و شا یشونب هعرج هعرج هتسهآ
نامیا
لادم نیدنچ هدنراد و انش یبرم هک یناوج درم
ار ییاه زیچ وا .تشادن یداقتعا ادخ هب ،دوب کیپملا
.درک یم هرخسم دینش یم بهذم و دنوادخ هرابرد هک
شهاگشزومآ هدیشوپرس رختسا هب ناوج درم یبش
یارب نیمه و نشور هام یلو دوب شوماخ غارچ .تفر
انش هتخت هطقن نیرتلاب هب ناوج درم .دوب یفاک انش
هجریش رختسا نورد ات درک زاب ار شناتسد و تفر
یور یبیلص نوچمه ار شندب هیاس ناهگان .دورب
ار شدوجو مامت یبیجع ساسحا .درک هدهاشم راوید
قرب دیلک تمس هب و دمآ نیئاپ اه هلپ زا .تفرگ ارف
ریمعت یارب رختسا بآ .درک نشور ار اه غارچ و تفر
!دوب هدش یلاخ
و میناوـــخب
میزومایب
هتفه یباختنا روتاکیراک
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
45
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
46
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
دیناوت يمن دیدرک مامت ار ناتیاهراک يتقو زورما امش
ناتناتسود اب ندرک حیرفت يارب ار نات تقو يتحار هب
دیاش يتح هک دیراد يفیاظو زونه امش .دینک میظنت
سح ار اهنآ دینک کچ ار نات هنازور ياهراک تسیل يتقو
ندرک فلت زج هب ندرگ هانگ ساسحا هک روطنامه .دینکن
ناتدوخ زا ندرک عافد ،دنک يمن يرگید راک چیه ناتتقو
رد هک يیاج ات طقف .تسا هنوگنیا زین نارگید ربارب رد
ينارگن ره دعب و دیهد ماجنا ار ناتیاهراک تسه ناتناوت
ناترکف زا ار دوش يم لاح نامز زا ندرب تذل عنام هک
دینک نوریب
ندرک تحارتسا يارب ينامز نداد صاصتخا زورما
رگید هنرگو ،دیآ يم باسح هب امش يارب يتایح يرما
يتح اما .دوش يمن ناتبیصن ندرک حیرفت يارب يتصرف
باختنا دیاب ار يهار هچ هک دیوشب هجوتم مه ناتدوخ رگا
نات همانرب دیوش روبجم هک دهد خر يقافتا دیاش ،دینک
يهیدب ياهزیچ رطاخ هب دیابن لاح نیا اب .دیهد رییغت ار
يارب ار نات يژرنا هک تسا نیا رت هنلقاع سپ ؛دیگنجب
.دینک هریخز رت مهم ياهزیچ
ياهراک و هداوناخ ياه تیلوئسم مامت هکیلاح رد امش
يریذپ تیلوئسم درف دیهاوخ يم ،دیا هدرک لبقت ار هناخ
دینک حیرفت يمک دیهاوخ يم هک تقوره اما ،دیشاب
تسین مهم !دنک يم رییغت تعرس هب زین ناتیاه تیولوا
راب ریز زا دوب دیهاوخن رداق ،دینک يم شلت ردقچ هک
لوغشم يبوکیاپ و يداش هب و هدرک رارف ناتیاه تیلوئسم
نتشگ بسانم و بوخ هظحل کی راکش لابند هب !!دیوش
هدرواین وربا هب مخ سپ ؛دنک يم رتشیب ار نات يدیماان طقف
.دیهد ماجنا ار دور يم راظتنا ناتزا هک يراک ره و
دهاوخب ای دنک لوپ تساوخرد اتزا رفن کی دیاش زورما
دیناوت يمن امش هکنیا دوجواب .دیهد ماجنا شیارب يراک هک
ياه همانرب ناتدوخ رگا يلو ،دیهدب يفنم باوج شهب
دیشابن رداق رگا و .دش دیهاوخ ينابصع دیشاب هتشاد يرگید
و هدش رت هدیچیپ عاضوا ،دینک لسنک ار ناتیاه همانرب هک
يارب هک تسا بوخ يلیخ هتبلا !دش دیهاوخ رت ينابصع
رد يلو ،دینک صخشم ار ياه هدودحم و اهزرم ناتدوخ
هب .دوب دهاوخن زاسراک يژتارتسا نیا ریخا لکشم نیا دروم
مه و دیهد ماجنا ار راک نیرتهب مه دیراچان امش لاح ره
.دیراد هگن لاحشوخ ار درف نیا هک دینک ادیپ ار يهار
هب !!دیشاب ناتدوخ هک تسا تخس يلیخ ناتیارب نلا
رگا .دیشاب نابیرگ هب تسد يلام تلکشم اب رگا صوصخ
عاضوا ،دینک عفر ار يلکشم هک دهاوخب ناتزا يسک مه
يراک چیه و دیروایبرد يزابدق مهرگا .دش دهاوخ رتدب
نیا هنافساتم !دش دیهاوخ ينابصع ناتدوخ دیهدن ماجنا
يتح .دینک ذاختا تسا نکمم هک تسا يکیتکات نیرتدب
هچرگا .دیوشن ملیست يلو دیدرک يدیماان ساساحا رگا
ایهم ناتیارب هدامآ و رضاح زیچ همه دیتسه رظتنم امش
دیرب يم تذل ناشزا هک يیاهراک نداد ماجنا اما ،دوش
.دیاشگ يم ناتیورب ار يگدنز يتخبشوخ ياهرد
تسا رگید دارفا هفیظو هک يیاهراک نداد ماجنا زا امش
هک دینک يم رکف اه تقو يضعب يتح امش .دیا هدش هتسخ
!دنک يم لمع هداد هک يیاه لوق هب هک دیتسه يسک اهنت
رید دارفا تاهابتشا عفر ددص رد تعرس هب دیابن زورما اما
يارب هک يقایتشا و ساوسو رطاخ هب امش هکارچ ،دییایبرب
دوخ هنابلط لامک ساسحا ندرک اضرا و لامک هب ندیسر
ضوعرد .دیهد يمن ندز لمع هب تسد هزاجا اهنآ هب دیراد
و کمک دیناوتب هک دیشاب ریذپ فاطعنا يفاک هزادنا هب دیاب
چیه هک دیشاب ناتدای .دینک لوبق ار رگید دارفا يراکمه
.تسین بیع نودب و لماک يناسنا
نیدرورف
ریت دادرما
تشهبیدرا دادرخ
رویرهش
زیچ لصا راکلغد و راک بیرف درف کی رانک رد ندوب
زور مامت هک دیوش يم روبجم زورما امش اما ،تسین يبلاج
هک قش هلک دارفا اب ندوب زا امش !!دیشاب يدرف نینچ اب ار
دیرادن تسود هک يیاهراک دننک يم راداو ار امش روز هب
روبجم دیاش يلو .دیآ يمن ناتشوخ لصا دیهد ماجنا ار
ار تسین يراکتسرد مدآ مه دایز هک يدرف هک دیوش
دوخ صاخ ياه هشقن زا رگا هناتخبشوخ !دینک لمحت
دیناوت يم دوخ کیتاملپید ياه تراهم اب ،دیتفین ادج
.دینک رتهب ار عاضوا
يا هدیچیپ لکشم هب هک تسا يزور دنچ امش
هب يا هداس لح هار زورما ات مه ارهاظ و دیا هدروخرب
ای و نامز رظن زا رگا يتح امش .تسا هدیسرن ناتهذ
زا مه زونه اما ،دیشاب رود نات هداوناخ و هناخ زا ناکم
لاح اما .دیوش يم تیذا يگداوناخ يمیدق لکشم کی
و دنک يمن لح ار لکشم نیا لماک روط هب يزیچ چیه
هدیچیپ عاضوا دیروایب راشف ناتدوخ هب رتشیب هک ردقره
دیهدن ماجنا ار يراک دینکن يعس روز هب سپ .دوش يم رت
.دش دیهاوخ سویام اعقاو هنرگو
جراخ لزنم زا ندرک حیرفت يارب دیاب امتح امش زورما
دیاش .دیوش وربور مه يلکشم اب تسا نکمم اما ،دیوش
اما ،دشاب ناتیامنهار دهاوخب و دوش هارمه امش اب رفن کی
ماجنا ار يراک ره ناتدوخ شور هب دیهد يم حیجرت امش
يرثوم هار دیاش يیوج يیارجام هب امش مربم زاین اما .دیهد
توعد شریذپ مدع يلامتحا تارطخ زا ندرک يرود يارب
رارف ياج هب دیاب امش يلو .دشابن نات يمیمص تسود
.دیوش وربور اهنآ اب يساسحا ياه يتحاران زا ندرک
دراو و دنک يم كرت ار امش راکرپ هناشن دیشروخ زورما
هک دوش يم داهنشیپ امش هب و دوش يم ولد رگن هدنیآ جرب
لرتنک هتبلا .دیشخب تعسو ار دوخ شنیب و يرکف قفا
تسود هکنیا يارب ،تسین يتحار راک امش يارب نآ ندرک
تهج نامه هب مه امش دیزو داب هک يتهجره هب دیرادن
هارمه داب نیا اب يرثوم روط هب دیناوت يمن رگا يتح !دیورب
ار ناتدوخ لاح نیمه .دینک شلت يمک لقادح ،دیوش
هاربور زیچ همه يدوز هب ،دیراپسب تشونرس تسد هب
.دش دهاوخ
زاب دیشاب مه راودیما و قاتشم يلیخ رگا يتح زورما امش
هک هک تسا ينعم نیدب نیا اما .دینامب تکاس و مارآ دیاب مه
يارب هک يلوپ و نامز نازیم زا ار امش هک دیا هتخومآ يزیچ
ادیپ هتبلا .دزاس يم هاگآ دیراد زاین هژورپ کی ندرک لماک
ریغ يرما اه تیعقاو اب يیورایور يارب ناسآ لح هار ندرک
ندرک تحارتسا هک مینک يم هیصوت ناتهب اما ،تسا نکمم
.دنک يم نیمضت يتقوم تلکشم ربارب رد ار امش تیقفوم
امش زا يلکشم چیه دایز و تخس ياهراک زورما هنافساتم
تموادم و يتخسرس رد امش تیقفوم دیلک !دنک يمن اود ار
.تسا راک رد
دوجو ناتفادها هب ندیسر يارب يمیقتسم هار چیه زورما
دوخ دصقم هب هظحل هب هظحل هکیلاح رد امش اما ،درادن
هک ار دنفسا جرب يهام يتح لکشم نیا ،دیوش يم رتکیدزن
.دنک يمن سویام ار دنک انش بقع و ولج هب هدرک تداع
علطا دیورب تسا رارق هک يیاج زا دیرادن زاین يتح امش
.دیشاب هتشاد يلک همانرب کی دیاب طقف امش !دیشاب هتشاد
و يلصا همانرب کی يوجتسج رد هکنیا همه زا رت بیجع
هکنیا نودب .دنادرگ يمرب بقع هب ار امش طف ندوب صاخ
ار اهنآ ،دینک لکشم هب لیدبت ار دوخ قایتشا روش و راکفا
.دیروایب نابز هب
رذآ نابآ رهم
ید نمهب دنفسا
:: امش لاف و ینیب علاط ::
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
47
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
اداناک – اواتا رهش رد یناریا تاسسوم و لغاشم یاه نفلت هرامش
یترفاسم سناژآ
لیبموتا تاریمعت
یلام روما
کلما رواشم
هناخپاچ
کشزپ نادند
یج ید
ناروتسر
یسورع نلاس
یساکع
یئاذغ داوم هاگشورف
یدانق
یشورف شرف
Parsia Travel : Tel: (613) 230 - 8228
Arts Body Shop : Tel: (613) 237 - 2102
Max Auto : Tel: (613) 728 - 9884
Car Wash Online: Tel: (613) 746-5000
Ali Manoussi : Tel: (613) 866 - 4050
www.manoussi.com
Hossein Pashootan: Tel (613) 263-4474
www.homeswithhoss.com
Haris Yousefzai: Tel: (613) 301-5094
www.harishomes.com
Bijan Fard : Tel: (613) 232 -1432 x. 202
Digital Zone Media Centre
Tel: (613) 806 - 0417 - (613) 292-6181
www.prints4you.com
Dr. Farid Shojaee : Tel: (613) 216 - 2016
DJ Shahriar :
Tel: (613) 292 - 6181
Persian Cuisine Express :
Tel: (613) 235 - 1010
Saffron Restaurant:
Tel: (613) 789 - 0818
Yasseen Halal Pizza
Tel: (613) 216 - 4655
Silk Road Restaurant
Tel: (613) 741 - 7888
West Carleton Banquet Hall:
Tel: (613) 831 - 6471
Saeed Karimian
Tel: (613) 797 - 9028
www.saeed-karimian.ca
Arya Food Market
Tel: (613) 594 - 3636
Shiraz Grocery Store
Tel: (613) 563 - 1207
Alpha Food Market
Tel: (613) 238 - 3837
Nima Bakery
Tel: (613) 565 - 6156
Terry’s Oriental Rug Gallery
Tel: (613) 220 - 6593
دقع هرفس و لگ نییزت،یحارط
Florartica
Tel: (613) 739-8383
ویدار
Radio Namashoum
Tel: (613) 889-4700
یقیسوم سیردت
Pouria :
Tel: (613) 263 - 9912
)هدیب و تلاوت( یتشادهب مزاول
PLS Trading Inc.
Tel: (613) 565 - 6156
یتنرتنیا هناسر و رود هار نفلت
Payless Telecommunications.
Tel: (613) 523 - 7979
یرات و نکسم ماو
Minoo Hejri
Tel: (613) 265-8964
Email: hejrim@yahoo.ca
مادختسا یهگآ
یلدنص هراجا
یناریا هاگشیارآ نلاس کی رد
Tel: 613-736-0007
یسراف هسردم
یهگآ جرد یارب
نیا رد ناگیار
نفلت اب افطل نوتس
613-292-6181
. دیئامن لصاح سامت
اهیدنمزاین
Classifed Ads
ربماتپس زا هلاس ره ناگیار روطب یسراف هسردم
یلوج رخاوا ات یلوج لوا زا نینچمه و نوج ات
زیزع نایناریا تمدخ رد هعمج ره
شیریذپ نونکا مه زا
تسا دازآ مومع یارب
Tel: (613) 321-4070
هداس رگراک کی و زپشآ کمک کی هب
میدنمزاین ناروتسر یارب
Tel: 613-720-9009
مادختسا یهگآ
اواتا هب هزور ره دمآ و تفر
حبص 7 لارتنوم رهش زکرم زا:تفر
رهظ زا دعب 5 اواتا رهش زکرم زا :تشگرب
$30 هفرط ود $20 هفرط کی
:سامت هرامش
Tel: (514) 966-4572
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
48
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM
Nowrooz (Nowrouz, Norooz or
Nowruz) is the new year holiday in Iran,
Azerbaijan, Central Asia, Afghanistan,
Pakistan, parts of India and among the
Kurds. The word itself literally means
"new day" in Persian, and the festival
marks the beginning of the solar year and
new year on the Iranian calendar, as well
as among several other nationalities.
This year, Nowrooz falls on Saturday
March 20, the vernal equinox, being the
first day of the new year.
Nowrooz, traditionally celebrates the
awakening of nature, and even the
triumph of good over the oppressive
darkness of winter. It is a time to
celebrate life at the time when life
begins or is renewed for much of that
which is on the earth. The new year is
marked at the instant the sun leaves the
astrological sign of Pisces and enters
that of Aries.
This renewal of nature is the essence of
this millennia-old tradition. Originally
held as a spring festival, it is believed
to have been first acknowledged and
named "Nowrooz" by the mythical
Persian emperor J amshid. Others credit
the Achaemenian dynasty of the 12th
century B.C. for institutionalizing the
Nowrooz festival.
The spirit and significance of the
holiday has often made Nowrooz a
target for foreign invaders and anti-
nationalist forces throughout the history
of Iran. Alexander the Great and the
Arab conquerors a thousand years
later tried to eliminate the holiday. The
Soviet Union banned it in Central Asia
and Azerbaijan, as it was considered
a nationalist or Islamic holiday. The
celebration was banned in Kurdish
sections of Turkey, though, for the
last few years, Turkish officials have
allowed some festivities. Even in Iran,
the birthplace of the tradition, some
conservatives favored banning it just
after the 1979 revolution, but public
opposition was strong and the ban
proved impossible to enforce.
Some of the rituals associated with the
Nowrooz celebration are-the bonfire
(Chahar Shanbeh Soori), held on the
last Wednesday before Nowrooz.
Thanks is given for the good fortune
of making it through another winter. In
order to purge oneself of any remaining
"paleness" or evil, families puts down
piles of wood and brush, igniting them
shortly after sunset, and run along the
fires, occasionally jumping over the
flames. While this happens, family
members sing to the fire to take away
the "paleness" or evil and give to those
singing the "redness" or health. This
practice has clear links to the following
of Zoroaster (seventh century B.C.) as
Zoroastrians were (and still are) known
for honoring fire.
Another tradition is the Seven Symbols
(Haft Seen), a table upon which are
placed objects which each represent a
wish or theme. Seven of these objects
must begin with the Farsi letter "S"
(Seen). The table is usually set a couple
of weeks before Nowrooz much the
same way families of some Christian
cultures put up a Christmas tree. The
seven objects on the table, a Persian
sweet (Samanu), a coin (Sekeh),
green vegetables (Sabzee), a hyacinth
flower (Sonbol), garlic (Seer), a dried
fruit (Senjed) and vinegar (Serekh),
are symbolic of truth, justice, good
thoughts and deeds, prosperity, virtue,
immortality and generosity. These are
what Zoroaster offered to his deity,
Ahura Mazda, on seven trays.
As in other religious traditions, house
cleaning, called Khaneh Tekani, is a
preparation activity leading up to the
holiday. This may even play a role in
the origins of the "spring cleaning"
practiced by many American households.
Sprouting seeds in water, sabze, is a
symbolic act that shows how context
Nowrouz : Iranian New Year
provides opportunities for growth.
Haji Firuz, troubadours, sing and dance
as they parade through the streets
with instrumental accompaniment.
On the sixth day of the new year is
the celebration of the birthday of
Zarathustra, the Persian prophet who
was the founder of Zoroastrianism.
Visits are another Nowruz custom, with
younger members of the community
calling upon their elders. These visits
take place within the first 12 days of
the new year. The 13th day, Sizdah
Bedar, is both a national holiday and
the end of the Nowruz celebration. It
is marked by a visit to a natural area,
such as a park, to connect with nature
and to dispose of the sabze in a natural
running body of water. This tradition
is intended to "dodge the bad number."
The idea of avoiding the number
thirteen is symbolic of the desire to
avoid all evil throughout the year,
and provides families with a reason to
spend a carefree day together. Young
people make knots in the grass that has
grown from the sprouts to make a wish
for being married in the next year.
Monday Mar. 15, 2010 • Vol. 1 • Issue. 14 14 هرامش • غرمیس
49
SIMORGH MAGAZINE AUGUST 2009 • Issue.1
Simor gh Magazine is a free
publication providing content that
celebrates the lifestyles of Canadian
and Persian communities within
the cities of Ottawa, Gatineau and
surrounding townships. Our editorial
focuses on living life to the fullest,
blended with the best of literatures in
Persian and Canadian cultures. We
feature business profiles, cultural
information, biographies, health and
fitness articles, events and stories
that touch on issues that are directly
related to the lives of our readers.
Our goal is to provide our readers
with up-to-date articles that would
not only entertain but also inform.
Meanwhile, we are making a reliable
and trustworthy bridge between
experts and the community.
With its diverse contents for various
age groups and interests, Simorgh is
honoured to be the Persian-language
magazine of choice among Iranian-
Canadians. Simorgh is an independent
magazine, published twice a month
and is available in most Persian/
Iranian supermarkets and restaurants.
Simorgh’s on-line version is also
accessible to the world community
through SimorghMagazine.com and
www.bia2ottawa.com. Having a
significant number of readers, a free
soft copy of each issue is being sent
to more than 2000 readers throughout
Canada and Unites States.
If you run or own a business, we
believe that you can take advantage
of this powerful media to promote
your company name, services and
products among the large local,
national and international Iranian
community in a cost-effective way.
We would be pleased to hear from
you. For more information, please
contact us via email:
contact@simorghmagazine.com.
SIMORGH
MAGAZINE
CONTACTS:
غرمیس تاراشتنا :رشان
Publisher: Simorgh Publication
نایمیرک دیعس :ریبدرس
Editor: Saeed Karimian
یبایرازاب و اه یهگآ تیریدم:
هداز بویا رایرهش
Marketing & Advertising:
Shahriar Ayoubzadeh
غرمیس تیاس بو لوئسم:
وریرگ ودرانیل
Website Coordinator:
Leonardo Guareero
یرنه حارط و کیفارگ ,ییارآ هحفص
یناگتشک مایپ
Pagination, Graphic & Design:
Payam Keshtgani
نایمیرک زانرف : پیات
Typing: Farnaz Karimian
www.simor ghmagazine.com
14 هرامش • لوا لاس • 2010 سرام 15 هبنشود SIMORGH • Issue. 14
50
SIMORGH MAGAZINE • WWW.SIMORGHMAGAZINE.COM

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->