You are on page 1of 5

ELAZI XCHABER

ha
AYRINTI http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767
X Cha
F- ng F- ng
PD e PD e

!
en

en
p

p
ko

ko
u

u
N

N
ww

ww
om

om
.c

.c
.e .e
w

w
as g as g
y c o m p u ti n y c o m p u ti n

uan sitede 1221 ki i var. 13 Nisan 2010


Sal

Ana Sayfa Üyelik Ba lang ç Sayfan z Yap n k Kullan lanlara Ekle leti im Bilgisi

www.haberayrinti.com - Elaz Haber Ayr nt - Elaz lar n Bulu ma Noktas -

Elaz K sa K sa 10 May s Per embe


Ana Sayfa
Son Dakika
Güncel
Ekonomi Per embe günü Elaz `da meydana gelen olay ve geli meleri
detaylarda bulabilirsiniz
Gündem
Siyaset
Dünya
Spor
Elaz
Kültür
itim
Ya am Sa k
ELAZI `DA DA -DO A YÜRÜYÜ Ü -Z RVES NDEN GÖL GÖRÜNEN HAZARBABA
lçe Haberleri DA I`NA YÜRÜYÜ YAPILACAK

Elaz n Sivrice ilçesi yak lar nda bulunan Hazarbaba Da `na 13 May sta da -do a
Haber Ar ivi yürüyü ü yap lacak.
Kültür ve Turizm Müdürlü ünden yap lan yaz aç klamada, zirvesinden bulundu u konum
Kö e Yazarlar itibar yla Hazar Gölü ile Keban Baraj Gölü görünen, bitki örtüsü, yaban hayat ve tepelerinde
Röportaj uzun süre kar tutma özellikleri bulunan Hazarbaba Da `n n kayak ve da -do a yürüyü ü için
ideal bir alan oldu u belirtildi.
Elaz
Aç klamada, Hazarbaba Da `na Turizm Haftas kutlamalar kapsam nda 13 May sta
Arif Çakmak yürüyü yap laca duyurularak, yürüyü e kat lmak isteyenlerin ayn gün saat 08.00`da
Anketler retmenevi önünden otobüsler arac yla ula laca bildirildi.
SEÇ M SONUÇLARI
Künye
Linkler TARLADAN OKULA E M PROJES ...

leti im Bilgisi Elaz `da Milli E itim Bakanl ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl i birli iyle
Kitap Tan yürütülen ``Tarladan okula projesi`` kapsam nda okul müdürleri ile ö retmenlere yönelik
seminer düzenlendi.
Geçici tar m i lerinde çal an veya çal ma riski alt nda bulunan çocuklar n, okullar na
devamlar n sa lanmas , e itimde alt yap lar n geli tirilmesi, örgün ve yayg n e itim
sistemlerinin güçlendirilmesi ve çal malar n uzun vadede sürdürülebilirliklerinin sa lanmas
için ``Türkiye`de e itim yoluyla çocuk i çili iyle mücadele- tarladan okula e itim proje``
çal mas kapsam nda düzenlenen seminer 2 gün sürdü.
Web www.haberayrinti.com Yetkililer, projenin Elaz il merkezinde az say daki okul ile Karakoçan ilçesinde
yürütüldü ünü belirterek, bunun bu okullar n yönetici ve ö retmenlerinin projeyi önemsedi ini
ifade ettiler.

A GRUBU Ö RETMENL K KADROSUNA LK KEZ ATANACAKLAR N SINAV


YAPILACAK

Kamu Personeli Seçme S nav (KPSS-2007) lisans düzeyinde sadece A Grubu ve


retmenlik kadrolar na ilk defa atanacaklar için 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde
cumartesi ve pazar günlerinde 4 oturum halinde il merkezleri ile Lefko a`da ÖSYM taraf ndan
nav yap lacak.
ÖSYM l S nav Yöneticisi Prof. Dr Kaz m P ht , yapt yaz aç klamada, 2007 KPSS`ye
sadece A Grubu ö retmenlik kadrolar na atanmak isteyen lisans mezunlar n girebilece ini
belirterek, i lemlerin ÖSYM S nav Merkezi yöneticili i ve belirli orta ö retim kurumlar n
açacaklar ba vuru merkezlerince yürütülece ini bildirdi.

1 -> 5 13.04.2010 20:18


ELAZI XCHABER
ha
AYRINTI http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767
X Cha
F- ng F- ng
PD e PD e

!
en

en
p

p
ko

ko
Ba vuru merkezlerine gelecek adaylar n K lavuz Aday Bildirim Formundan olu an ba vuru
u

u
N

N
ww

ww
om

om
.c evrak , 14-25 May s tarihleri aras nda alabileceklerini ifade eden P ht , s nav ücretinin de bu. e a

.c
.e
w

w
as
y c o m p u ti ng syc in
g
o m p ut
tarihlerde ilgili banka ubelerine yat laca belirtti.
Tüm adaylar n cumartesi sabah oturumuna girmelerinin zorunlu oldu unu bildiren P ht ,
unlar kaydetti:
``Ö retmen adaylar cumartesi ö leden sonraki oturuma da gireceklerdir. A Grubu kadrolar
için s nava girecek olan adaylar pazar sabah , pazar ö leden sonra veya ayn gün yap lacak
her iki oturuma da girip girmeyeceklerine kendileri karar vereceklerdir. 2007 KPSS sonuçlar
sadece A Grubu ve ö retmen kadrolar için s nav tarihinden itibaren 2 y l geçerli olacakt r.``

Baran Eczanesi SEÇ ME DO RU... -AVUKAT ALPAY, AK PART `DEN ADAY ADAYI OLDU UNU
. Tel : 0 (424) 233 42 27 AÇIKLADI
Altunba Eczanesi
Avukat uay Alpay, 22 Temmuzda yap lacak milletvekili seçiminde AK Parti`den aday
. Tel : 0 (424) 236 52 16
aday oldu unu aç klad .
» Nöbetçi Eczane Tam Liste Alpay, AK Parti il binas nda düzenledi i bas n toplant nda, AK Parti`nin kurulu
amas nda bulunarak aktif siyasetin içerisinde ilk kez yer ald söyledi.
Elaz `a hizmet için aday oldu unu anlatan Alpay, siyasetin çözüm üretme yeri oldu unu
kaydetti.
Ceza Puan Sorgusu
Vergi Kimlik No
Telefon Rehberi
Son Depremler
CHP’DE L BA KANI DAL OLDU
TC Kimlik No
Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün devir teslim töreni vard . Seçim sürecinin ba lamas
Elaz lar Gurubu
ile birlikte CHP l Ba kanl görevini 2 y ld r sürdüren Kemal irinocak, CHP Elaz Milletvekili
» Ba lant lar Tüm Liste Aday Aday olmas ndan dolay yerini, l Sekreteri Hüseyin Dal’a b rakt .
35 Y l önce Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kollar üyesi olarak siyaset hayat na ba layan
ve yakla k 2 y ld r Cumhuriyet Halk Partisi l Ba kanl görevini yürüten Kemal irinocak,
CHP’den Milletvekili Aday aday olmas n ard ndan görevini il sekreteri Hüseyin Dal’a
Yitik Evin Varisleri rakt .Kemal irinocak, kendinde Elaz temsil etme gücü hissetti i için il ba kanl ndan Sal
günü istifa ederek, aday aday oldu unu aç klad
Kemal irinocak’tan bo alan göreve tüzükleri gere i vekaleten getirildi ini aç klayan
yeni L Ba kan Hüseyin Dal, h zl bir seçim sürecine girilen bu dönemde seçimde ba ar
kabilmeleri için tüm örgüt ile birlikte çal acaklar söyledi.

SELDEN 2 B N ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Elaz ’da geçen hafta etkili olan dolu ya ve sel bask nda yakla k 2 bin arac n maddi
hasar gördü ü ortaya ç kt
Elaz `da 4 May s günü önce ceviz büyüklü ündeki dolu ya , ard ndan gelen iddetli
ya murla sel bask kentte büyük hasara neden oldu. Evler sular alt nda kal rken, çok say da
araç dolu ve selden zarar gördü. Sigortal olan araç sahipleri, hasarlar n giderilmesi için
Kitap Tan çin T klay n
ba vurduklar sigorta irketlerinde yo un çal ma temposuna girerken taleplere yeti ilemedi i
belirtildi. Elaz Küçük Sanayi Sitesi`ndeki oto tamircilerinin önün tamir edilmeyi bekleyen
araçlarla doldu.
Yüre ine Sor Selde arac zarar gören ve hasar tespiti için bekleyen Yadin Yamano lu, “Geçen hafta
Tarihi : 02.04.2010
ya ad z dolu ya ndan dolay arac m hasar gördü. Ba bulundu um sigorta irketi
telefon ile aray p eksperin gelip hasar tespit yap laca söyledi. Burada bulunan 80 araç
Sinema : Saray Sinemalar sahibi gibi eksperin gelmesini bekliyoruz” dedi.
Sinema Tel : 247 77 55 Oto tamircisi Görgün Berata ise, 80 üzerinde araç sahibinin kendilerine ba vurdu unu
Titanlar n Sava Elaz Küçük Sanayi Sitesinde sel ve doludan yakla k 2 bin arac n oldu unu söyledi. Berata,
“Doludan dolay araçlar n ço unun kaporta, tavan, ön ve arka kaputlaru hasar görmü
durumda. Eksperlerin gelmesini bekliyoruz. Yap lacak hasar tespiti sonras nda araçlar n
tamirat na ba layaca z” dedi

SA LIK HAFTASI FIRAT ÜN VERS TES ’NDE KUTLANDI

Sa k Haftas münasebetiyle F rat Üniversitesi Sa k Yüksekokulu ve Harput Çocuk


Yuvas i birli i ile düzenlenen Sa k Haftas , bugün düzenlenen bir etkinlikle kutland .
F rat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sa k Haftas kutlama
program na; F rat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hamdi MUZ, T p Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Ömer Lütfü Erhan, Sa k Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Re at Özercan, Fakülte
Dekanlar , ö retim üyeleri, ö renciler ve çok say da davetli kat ld .

2 -> 5 13.04.2010 20:18


ELAZI XCHABER
ha
AYRINTI http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767
X Cha
F- ng F- ng
PD e PD e

!
en

en
p

p
ko

ko
Sa k Haftas nedeniyle düzenlenen kutlama program n aç konu mas yapan F rat
u

u
N

N
ww

ww
om

om
.c Üniversitesi Sa k Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Re at Özercan,Sa k Yüksekokulunun her . e a

.c
.e
w

w
as
y c o m p u ti ng syc in
g
o m p ut
yönden geli mi bir e itim sundu unu belirterek, tüm sa k çal anlar n Sa k Haftas
kutlad .
F rat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz ise,Gelece imizin sa kl
olmas n ruhen ve bedenen sa kl bir nesil yeti tirmekle mümkün olaca söyledi.
Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz, “ Tarihi çok eski olan hem irelik mesle i; eski M r,
Hindistan, Yunanistan ve Roma’da ilk ça larda bugünkü biçimde olmasa bile yap lmaktayd .
Ancak modern anlamda ilk hem irelik okulunu Florence Nightingale Londra’da açarak modern
hem irelik e itiminin öncülü ünü yapm r. Gelece imizin sa kl olmas ruhen ve bedenen
sa kl bir nesil yeti tirmekle mümkün olacakt r. Büyük bir özveri ile gece gündüz demeden
insan sa için çal an sa k ordumuzun elemanlar olan Hem irelerimizi, ebelerimizi, sa k
memurlar sa k günü münasebetiyle candan kutlar m” dedi.
Konu malar n ard ndan Sa k Yüksekokulu ö rencileri taraf ndan Halk oyunlar
gösterileri ile Harput Çocuk Esirgeme Kurumu ö rencileri taraf ndan “Hastane Manzaralar ”
adl tiyatro oyunu sahnelendi.

RUH SA LI I HASTANES NE KAL TE BELGES ... -ELAZI RUH SA LI I VE


HASTALIKLARI HASTANES RUH SA LI I ALANINDA ISO 9001:2000 KAL TE
BELGES NE SAH P LK BÖLGE HASTANES OLDU -

Elaz Ruh Sa ve Hastal klar Hastanesi Ruh Sa alan nda ISO 9001:2000 Kalite
Belgesine sahip ilk bölge hastanesi oldu.
Sa k müdürü Dr. Kanuni Keklik, kalite belgesinin verilmesi dolay yla hastanede
düzenlenen törende yapt konu mada, hastanede görevli tüm ekibinin yapt çal malar n
hastanede yeni bir anlay temsil etti ini gösterdi ini söyledi.
nsana verilen sayg , bu anlay la yap lan hizmetleri gördüklerinde mutlu olduklar
ifade eden Keklik, ``Daha önceki y llarda izbe yerlerde bir tecrithane hizmeti verilen ak l
hastalar son dönemlerdeki geli melerle beraber daha yo un ekilde art k bir rehabilitasyon
olgusuyla tan lar`` dedi.
Keklik, kendilerinden biri olarak gördükleri bu hastalar n daha önceki y llarda neden daha
güzel bir ekilde rehabilite edilmedi ini sorgulad klar belirterek, ``Kalite belgesinin
al nmas , sonuçta verilen hizmetlerden daha güzel taraf bu çe itlili in hiç kesintiye
ramadan devam etmesinin göstergesi`` diye konu tu.
Hastane Ba hekimi Uzm. Dr. Mustafa Naml ise modern dünya gerçeklerini göz önüne
alarak yönetim olarak hasta ve çal anlar na odakland klar , böylece i letme kültürünü
sa lamaya yönelik bir yönetim sistemi hedeflediklerini bildirdi.
Hedeflerinin hatalar önlemek ve kaliteye ula mak oldu unu vurgulayan Naml , ``1924
ndan bu yana hizmet veren hastanemiz, geçmi inden getirdi i gelenek ve tecrübeyle ISO
çal malar 10 ay gibi k sa sürede tamamlam r. Ülkemizin ilk kurulan bölge hastanesi olan
hastanemiz, yine bir ilke imza atarak ISO 9001:2000 belgesini almaya hak kazanan bölge
hastanesi olmu tur`` dedi.
Hastanenin kurulu undan bugüne gelinen noktan n anlat ld slayt gösterisinin ard ndan
sa k müdürü Keklik, ba hekim Naml , hastane müdürü Orhan ahin ile ba hem ire Münübe
Çelik`e belgelerini verdi.
Hastane bahçesindeki dire e kalite belgesi al nd gösteren bayra n çekilmesinin ard na
kat mc lar hastanedeki aktivite merkezinde rehabilite edilen hastalar ziyaret ettiler.

ELAZI `DA ASAY ....

UYU TURUCU OPERASYONU


Elaz `da düzenlenen 3 ayr operasyonda 1 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilirken, 3
ki i gözalt na al nd .
Al nan bilgiye göre, Hankendi Jandarma Komutanl ekipleri, bir yolcu otobüsünde
yapt klar aramada, A.K`ya ait çantada bulunan 96 gram kubar esrara el koydu.
Ekiplerin düzenledi i ikinci operasyonda ise yolcu otobüsünde yap lan aramada otobüsün
bagaj k sm nda D.P`ye ait çantada 20 gram kubar esrar bulundu.
Jandarma ekiplerin ayn noktada yine bir yolcu otobüsünde yapt aramada ise M.Ö`ye ait
çantaya saklanm halde 16 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olaylarla ilgili A.K, D.P ve M.Ö, uyu turucu madde bulundurmak, kullanmak ve sat n almak
suçlar ndan gözalt na al nd .

- TRAF K KAZASI: 1 YARALI -


Elaz `da meydanan gelen trafik kazas nda bir ki i yaraland .
Al nan bigiye göre, Elaz Bingöl kara yolunun 8. kilometresinde F.B`nin kulland kamyon,
sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpt .

3 -> 5 13.04.2010 20:18


ELAZI XCHABER
ha
AYRINTI http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767
X Cha
F- ng F- ng
PD e PD e

!
en

en
p

p
ko

ko
Yaralanan sürücü F.B, Elaz E itim ve Ara rma Hastanesi`nde tedavi alt na al nd .
u

u
N

N
ww

ww
om

om
.c

.c
.e .e
w

w
as
y c o m p u ti ng as
y c o m p u ti n
g

MÜS AD`IN M LLETVEK LLER NDE ARADI I ARTLAR -DERNE N ELAZI UBES
`NASIL B R M LLETVEK ST YORUZ?` BA LI I ALTINDA M LLETVEK LLER NDE
ARADIKLARI ÖZELL KLER AÇIKLADI

Müstakil Sanayici ve Adamlar Derne i (MÜS AD) Elaz ubesi, `Nas l Bir Milletvekili
stiyoruz?` ba alt nda milletvekillerinde arad klar özellikleri aç klad .
ubeden yap lan yaz aç klamada, yakla an seçim sürecinde vatanda lar n kendisine
hizmet edecek milletvekili adaylar belirlerken do ru karalar vermesi gerekti i belirtilerek,
bu nedenle ube olarak `Nas l Bir Milletvekili?` sorusuna kar cevaplar olu turuldu u
kaydedildi.
Siyasi ahlak ilkelerine uyan bir milletvekili istedikleri ifade edilen aç klamada, bu
kapsamda milletvekillerinin verdikleri söze ba kalmalar , vatanda a yerine getiremeyece i
konularda söz vermemeleri, kendi iradeleri d ndaki nedenlerden dolay verdikleri sözleri
yerine getiremedikleri hallerde nedenlerini vatanda lara aç klamalar gerekti i belirtildi.
Milletvekillerinden TBMM içinde ve d nda yapt klar tüm konu malar nda do rular
söylemesi istenen aç klamada, di er özellikler öyle s raland : ``Milletvekilleri görevlerini
yaparken ortaya ç kabilecek bir ç kar çat mas her zaman kamu yarar do rultusunda
çözebilmeli ve bu konuda çe itli çevrelerden bask görse de dürüstçe bu bask halk za
anlatabilmelidir. Yap lan genel kurulda, komisyonlarda, ald di er kurullarda karar verirken
sadece kamu yarar ve halk n ç kar gözetilmeli, bu kararlarda ki isel ç karlar , aile veya
yak n çevresinin ç karlar söz konusu olmamal r. Milletvekilleri, verdikleri karar ve
davran lardan kaynaklanacak her türlü soru turmaya daima aç k olmal , görevlerini
etkileyebilecek ekilde, çe itli ki i ve kurulu lara kar maddi veya manevi anlamlarda
herhangi bir yükümlülük üstlenmemelidir. Görevlerini tam bir özgürlük içinde yerine
getirmelidirler.``

-ÇIKAR GRUPLARINDAN UZAK DURULMALI-

MÜS AD` n yapt aç klamada, milletvekillerinde aranan özellikler ise öyle s raland :
``Atamalarda tarafs zl k, tüm karar ve faaliyetlerde olabildi ince aç k ve effafl k, siyasal
ahlak ilkelerinin benimsenmesi için iyi örnek olma, TBMM`nin sayg nl artt racak ekilde
hareket etme, ç kar gruplar ndan uzak kalma, her konuda demokrasi ilkelerine uygun hareket
etme, Türk vatanda lar için geçerli olan tüm yasalara uyma, Anayasayla belirlenen
dokunulmazl k haklar kötüye kullanmama, as l sorunlar n neler oldu unu belirleme ve
çözümleyici projeler üretebilme, te kilat yap n sa lam ve istikrarl olmas sa lama ve
Elaz `da ya ayan, Elaz n sorunlar bilen, takip edebilen, Elaz insan n her zaman
kap çalabilece i bir isim olmal .``

Haber Tarihi : 10.05.2007


Haber Kategori : Güncel
Haber Editörü : Haber Ayr nt
Haber Kaynak : haberayrinti.com
Haber Puan : Habere u ana kadar 30 oy kullan ld . Puan Ortalamas 3

Haber'e Puan Ver


1 2 3 4 5
Puan Gönder
Haberi Oyla!

Haber' e Yorum Yaz


Ad z Soyad z:

4 -> 5 13.04.2010 20:18


ELAZI XCHABER
ha
AYRINTI http://www.haberayrinti.com/haberdevami.asp?haberno=1767
X Cha
F- ng F- ng
PD e PD e

!
en

en
p

p
ko

ko
u

u
N

N
ww

ww
om

om
.c

.c
.e .e
w

w
as g as g
y c o m p u ti n y c o m p u ti n
Yorum :

Yorumu Gönder Lütfen Eksiksiz Doldurunuz.

Habere Yap lan Yorumlar


Bu habere imdiye kadar yorum yaz lmam . ilk
yorum yazan siz olun!
Di er Güncel Haber Ba klar
Elaz `da ntihar Giri imi 13.04.2010

Turizm Haftas Ba yor 13.04.2010

Elaz K sa K sa 13 Nisan Sal 13.04.2010

Elaz , Emekliler ehri 12.04.2010

19 Ki inin ten Ç kar lma ddias 12.04.2010

Elaz K sa K sa 12 Nisan P.tesi 12.04.2010

TOK , Elaz `da Arsa Satacak 11.04.2010

Elaz K sa K sa 11 Nisan Pazar 11.04.2010

Vali Erol`a Kovu turma Yok 10.04.2010

Atalay, Müfetti Gönderdi 10.04.2010

Elaz K sa K sa 10 Nisan Cumartesi 10.04.2010

7 Kg Esrar Ele Geçirildi 10.04.2010

Elaz K sa K sa 9 Nisan Cuma 09.04.2010

Elaz K sa K sa 8 Nisan Per embe 08.04.2010

10 Geçici çi Al nacak 07.04.2010

Tüm Haklar Sakl r © 2005 Elaz Haber Ayr nt

5 -> 5 13.04.2010 20:18