‫بالنم‬

‫گردآورد سال ‪۱۳۸۸‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺎ‬

‫زﺑﺎﻻ وﺑﺎﻻ‬
‫ﯽرو ﻢ‬

‫‪ ١۶‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ‬

‫ﺗﯿﺘﺮ دو ﭘﻬﻠﻮ روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد‪ :‬ﺧﺲ و‬
‫ﺧﺎﺷﺎک ﻫﻮا اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ‬
‫ﮐﺸﺎﻧﺪ‬
‫— ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫ا ﮑﺎفو‬
‫ا ﺼﺎب‬
‫ﺮا ﺮی‬
‫‪۱۶،۱۵‬و‬
‫‪ ۱۷‬ﺮ‬
‫ﺑﺎﻻ‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد‬
‫ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از‬

‫‪www.balatarin.com‬‬

‫ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺪوی ﮐﯿﺎ‪ :‬ﻧﻪ وﺟﺪان دارﯾﺪ ﻧﻪ ﺷﺮف! ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ‬
‫وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﯿﺘﺎن را رو ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ‬
‫ﻣ ﮔﺬارﯾﺪ‪ ،‬ﮐﻤ ﺑﻪ ﺷﺮف و وﺟﺪان ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﯾﻦ دو ارزش اﻧﺴﺎﻧ‬
‫ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد‪ ،‬را ﻣﺪ‬
‫ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺎم و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ورق زدن‬

‫ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن و زرﯾﻦ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘ ﺗﺎن‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ‪ ،‬ﮔﺮ‬
‫ﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ وﻃﻦﻓﺮوﺷﺎن و‬
‫ﺷﻤﺎ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪in- .‬‬
‫‪ dent‬ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ در راه ﺑﻪ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.١٠‬‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻻﻣﭗ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻢ روش‬
‫اﻣﺸﺐ راس ﺳﺎﻋﺖ‪ ٢١‬ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻣﺼﺮف را روﺷﻦ ﻣ ﻛﻨﯿﻢ‪.‬در‬
‫ﺿﻤﻦ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات دﻻﯾﻞ ﻓﻨ در ﻋﻤﻠ ﺑﻮدن و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﯾﺪه‐ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد—‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﯿﺎ ﺖ‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﯾ‬

‫‪٢‬‬

‫راﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬

‫ﺗﯿﺘﺮ دو ﭘﻬﻠﻮ روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد‪ :‬ﺧﺲ و ﻧﻈﺎﻣ دوﻟﺖ ﮐﻮﻧﯿﺴﺘ ﭼﯿﻦ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار آن ﻣﮕﺲ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﻮد‬
‫ﺧﺎﺷﺎک ﻫﻮا اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺗﻌﺪاد ‪ ١۴٠‬ﻧﻔﺮ از اون ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎ‬
‫‪http://tinyurl.com/mxk64d‬‬
‫ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‬
‫رو ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻮﻧﺪن از دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻮﻗﻌ‬
‫‪http://tinyurl.com/lkxzw3‬‬

‫ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻻﻣﭗ اﺿﺎﻓﻪ ﻫﻢ‬
‫روش‬
‫‪http://tinyurl.com/lwnno6‬‬

‫اﻣﺸﺐ راس ﺳﺎﻋﺖ‪ ٢١‬ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ‬
‫ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﻣﺼﺮف را روﺷﻦ ﻣ ﻛﻨﯿﻢ‪.‬در‬
‫ﺿﻤﻦ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات دﻻﯾﻞ ﻓﻨ در ﻋﻤﻠ‬
‫ﺑﻮدن و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﯾﺪه‐ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد‬

‫اﮔﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ ‪ ٢۵‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻃﺮﻓﺪار‬
‫داری از ﭼﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯽ؟ روز ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ‬
‫ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن!‬
‫‪http://tinyurl.com/lypodd‬‬

‫آﻫﺎی دﯾ ﺘﺎﺗﻮر! اﮔﻪ ﻓﻜﺮ ﻣ ﻛﻨ ‪ ٢۵‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬
‫ﻃﺮﻓﺪار داری از ﭼ ﻣ ﺗﺮﺳ ؟ روز ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ‬
‫ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪارات ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﻢ!‬

‫ﭼﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻮﻧﺪن ‪١۴٠‬ﻣﺴﻠﻤﺎن‬
‫در ﭼﯿﻦ روﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ رﻫﺒﺮ‬
‫ﻓﺮزاﻧﻪ ؟‬
‫‪http://tinyurl.com/mtwaaq‬‬

‫ﭼﺮا ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻮﻧﺪن ‪١۴٠‬ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﭼﯿﻦ‬
‫روﻣﺤ ﻮم ﻧﻤﯿ ﻨ رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ ؟ آﻫﺎ اﻧﻮﻗﺖ‬
‫ﺑﺮات ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﻧﻤﯿﺴﺎزن ؟ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬
‫ﻣﯿ ﻨﻢ ﯾﻪ زﻧﮕ ﺑﺰن ﺑﻪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮای ﭼﯿﻦ‬
‫وﺑ ﻮ ﻣﻦ اﻟ ﻣﺤ ﻮم ﻣﯿ ﻨﻢ ﯾﻪ وﻗﺖ ﺑﻬﺘﻮن‬
‫ﺑﺮﻧﺨﻮره ﻫﺎ ‪ ١۴٠٠‬ﺗﺎی دﯾ ﻪ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻦ‬
‫ﺑ ﺸﯿﻦ اﺻﻼ ﻣﯿﺨﻮای ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯿﻬﺎﻣﻮ‬
‫ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﮐﻤ ﺘﻮن؟‬
‫ﺧﺒﺮ دار ﺷﺪﯾﻢ ﻣﺴﻤﺎﻧﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ داﺷﺖ ﺗﺎزه اﯾﻦ آﻣﺎرﯾﻪ ﮐﻪ‬
‫ﺧﻮد دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﺜﻞ آﻣﺎر ﺷﻬﺪای‬
‫اﯾﺮان ﺗﻮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزه ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﯿ ﻪ ‪٢٠‬‬
‫ﻧﻔﺮ وﻟ ﻣﻦ ﻣﯿ ﻢ ﺑﺎﻻی ‪ ٢٠٠‬ﻧﻔﺮ و ﯾﻪ روزی‬
‫ﮔﻨﺪش درﻣﯿﺎد اﻧﻮﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ‬
‫رﺑﻂ ﻧﮕﻔﺘﻢ…اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ‬
‫ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬
‫ﻣﻨﺎﻓ ﺷﺨﺼ اﮔﺮ ﯾ ﻧﻔﺮ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ‪،‬ﻏﺰه‪،‬‬
‫ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺪﺳﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻬﺎ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺸﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع رو ﺗﻮ ﺑﻮغ وﮐﺮﻧﺎ ﻣﯿ ﻨﻪ وﺑﺎرﻫﺎ وﺑﺎرﻫﺎ‬
‫از ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯿ ﻨﻪ و……ﻣﯿﺨﻮام‬
‫ﺑﺪوﻧﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮﻧﺎی ﭼﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﭼﺮا اﯾﻦ‬
‫ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﭼﯿﻨﯿﻬﺎ رو ﻣﺤ ﻮم ﻧﮑﺮدن‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿ ﺸﻦ ﭼﻮن ﺣﺎﻻ دﺳﺖ‬
‫ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﺮای ﻣﺮدم رو ﺷﺪه وﭼﯿﻦ ﻫﻤﻮﻧﮑﺎری‬
‫رو ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺸﻮن ﮐﺮدن ﯾﻌﻨ‬
‫ﻣﻤ ﻨﻪ ازﺧﺠﺎﻟﺖ…‪ .‬؟ اﻣﺎ ﻧﻪ اﯾﻨﺎ اﯾﻨﻘﺪر‬
‫ﺑﯽ ﺷﺮم و ﺑﯿﺸﺮف و ﭘﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬
‫اﻻن ﺧﻮن ﯾ اﻧﺴﺎن ﺑﯿ ﻨﺎه رو ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ وﺑﺎ‬
‫ﻫﻤﻮن دﺳﺘﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد ﺑﺮای رﯾﺎ ﮐﺎری ﻣﯿﺮن‬
‫ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺎﯾﺴﺘﻨﺪ اﻣﯿﺪوارم ﻫﻤﻮن ﻧﻤﺎزی ﮐﻪ‬
‫ﻣﯿﺨﻮﻧﻦ ﭘﯿﺶ ﻋﺎﻟﻢ و آدم رﺳﻮا وذﻟﯿﻠﺸﻮن ﮐﻨﻪ‬
‫‪ ..‬آﻣﯿﻦ ‪ .‬اﯾﻨﻮ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺮای اون آدﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﭼﺸﻤﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺴﺘﻦ وﺣﻘﯿﻘﺖ رو ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻦ ﻫﻤﻮن‬
‫ذوب ﺷﺪﮔﺎن در وﻻﯾﺖ دروﻏﯿﻦ‪ ..‬ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫آدﻣﺎﻧﻤﯿ ﻢ ﺑﺮﯾﺪ وﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ‬
‫وﻋﺒﺎدت ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﯿ ﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ در دﻟﺘﻮن از‬
‫اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺮﻓﻬﺎ ﺑﯿﺰار ﺑﺎﺷﯿﺪ وﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺸﻮن رو ﺗﺎﺋﯿﺪ‬
‫ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﻣﺤﺎﻓﻠﺸﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺣﺘ اﮔﺮ‬
‫اون ﻣﺤﻔﻞ دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﺪﺑﻪ وﯾﺎ…‪ .‬ﺑﺎﺷﻪ‬
‫ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺜﻞ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم‬
‫اون ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎ رو ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮای‬
‫اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ودر راﺳﺸﻮن ﺧﺎﻣﻨﻪ‬
‫ای ﭘﻠﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺪوﻧﻦ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻃﺮﻓﺪاری‬
‫ﻧﺪارن ﺟﺮات ﻧﻤﯿ ﻨﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎ‬
‫ﺑﺰﻧﻦ ﭘﺲ…‪..‬اداﻣﻪ رو اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ‪١‬‬

‫از ﻧﻜﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻛﻪ در ﺷﻮی اﺣﻤﺪی‬
‫ﯾ‬
‫ﻧﮋاد ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿ ﺮد ﭘﺮواز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﯾﻚ‬
‫ﻓﺮوﻧﺪ ﻣ ﺲ در اﻃﺮاف ا‪.‬ن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی‬
‫ﺷ ﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰش ﻫﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ را ﺑﻪ وﺟﺪ‬
‫ﻣ آورد ‪ .‬ﻣ ﺴ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻛﻠﯿﻪ ﻣﻮاﻧ‬
‫اﻣﻨﯿﺘ ﻛﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن و ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ا‪.‬ن ‪،‬‬
‫ﺗﻮاﻧﺴﺖ دل ﺣﺪاﻗﻞ ‪ ۵٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧ را ﺷﺎد‬
‫ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫اﻣﺎم ﺻﺎدق ‪ :‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮕﺲ را آﻓﺮﯾﺪ‬
‫ﺗﺎ ﻣﺘﮑﺒﺮان را ﺧﻮار ﮐﻨﺪ ) ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد(‬
‫‪http://tinyurl.com/ox7j78‬‬

‫در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻣﺮوز اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در‬
‫ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﻣ ﺴ ﻣﺰاﺣﻢ وی ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ رواﯾﺖ‬
‫را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ‬
‫دﯾﺪم ‪ :‬روزی ﻣﻨﺼﻮر دواﻧﻘ ‪ ،‬دوﻣﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ‬
‫ﻋﺒﺎﺳ ‪ ،‬در ﻣﺤﻀﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻬﺎﻟﺴﻼم ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻣ ﺴ آﻣﺪ و روی ﺑﺪن ﻣﻨﺼﻮر ﻧﺸﺴﺖ و او را‬
‫ﮔﺰﯾﺪ‪ .‬ﻣﻨﺼﻮر آن را رد ﮐﺮد‪ .‬ﻫﻤﺎن ﻣ ﺲ ﺑﺎر‬
‫دﯾ ﺮ آﻣﺪ و ﻣﻨﺼﻮر را ﮔﺰﯾﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ‬
‫ﺑﺎر ﻣ ﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪ .‬ﻣﻨﺼﻮر ﮐﻪ ﻋﺎﺻ ﺷﺪه‬
‫ﺑﻮد رو ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ‬
‫ﻣ ﺲ را آﻓﺮﯾﺪ؟ اﻣﺎم ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﻓﺮﻣﻮد‪» :‬ﺑﺮای‬
‫اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺒﺎر و ﻣﺘﮑﺒﺮ را ﺧﻮار ﮐﻨﺪ«‪ .‬ﺑﻪ‬
‫اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻬﺎﻟﺴﻼم ﭼﻬﺮه واﻗﻌ‬
‫ﻣﻨﺼﻮر را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد‪.‬‬

‫ﯾﮏ زن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﺗﻬﺮان‬
‫ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/nwvtht‬‬

‫اﯾﻦ زن داﻧﺸ ﺎﻫ ﮐﻪ ﭘﻨ ﻣﺎه در اﯾﺮان اﻗﺎﻣﺖ‬
‫داﺷﺖ‬
‫ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از اﯾﺮان در ﻓﺮودﮔﺎه‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ‬
‫‪١ http: haghighatjo.blogspot.com/‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺴﺎﺋﻞ را‬
‫ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺸﺘ ‪ ،‬دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﺮد‪ .‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم‬
‫دﮐﺘﺮ ﻣﻘﺪم‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻮﯾﺮی و دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨ ﺷﺪه را واﻗﻌ ﻧﻤ داﻧﺴﺖ و ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض‬
‫دﯾﺪار ﮐﺮوﺑﯽ‪ ،‬ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻣﻮﺳﻮی‪:‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺮای داﺷﺖ‪ .‬ﺧﯿﻠ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮج ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ‬
‫ﭘﯿ ﯿﺮی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن و اﻫﻞ درﮔﯿﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﻮد‪ .‬ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﺮا‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ و‬
‫ﻫﺪف ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻮﺳﻮی در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼ ﺗﺮ‬
‫‪/‬ﮐﻞ ﻣﻄﻠﺐ‪/‬‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن آزاد ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن‬
‫‪http://tinyurl.com/n6rlf5‬‬
‫ﺧﻮن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ﺧﻮﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﯾﺨﺘﻪ‬
‫ﻗﻠﻢ ‐ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤ و روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﯽ‬
‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﻧﺸﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻫﻨﻮز رای ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‬
‫ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و درﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳ روز‬
‫‪http://tinyurl.com/mspuf9‬‬
‫ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻮز‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت‬
‫ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻟﻄﻔﺎ اﺗﻮﻫﺎ و ﺟﺎرو ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را‬
‫در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳ روز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه‬
‫اﯾﺮان در اﻋﻼم ﻧﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ!‬
‫ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﻋﻨﻮان ﺣﻮزه ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫از ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر دو رواﯾﺖ ‪http://tinyurl.com/lb6boo‬‬
‫ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد‪ .‬رواﯾﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط‬
‫ﻟﻄﻔﺎ اﺗﻮﻫﺎ و ﺟﺎرو ﺑﺮﻗ ﻫﺎی ﺧﻮد را آﻣﺎده‬
‫ﺑﯽﮔﻨﺎه و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑ ﺎه ﻫﺎ و ﻣﻨﺎزل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٢١:۴۵‬ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻟﺒﺎس‬
‫اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهای از اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﻣﺴ ﻦ ﺳﺎل ‪١٣٨۵‬‬
‫ﻫﺎ ﯾﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ اداره ﺑﺮق و ﻫﻢ ﺑﻪ‬
‫وﺣﺸ ﮔﺮیﻫﺎی ﻟﺒﺎسﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد و رواﯾﺖ دوم ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر‬
‫ﮐﻮدﺗﺎﭼ ﻫﺎ‬
‫ﻗﻮای اﻣﻨﯿﺘ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎره وﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد را‬
‫از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺎ و آﺷﻨﺎﯾﺎن اﻃﻼع‬
‫ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﻣﺸﺎن اﻋﺘﺮاض آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﻣﺴ ﻦ ﺳﺎل‬
‫رﺳﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﺑﻮده‪ ،‬ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ‪ ١٣۵۵‬ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‪ :‬ا‪.‬ن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و‬
‫در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس ﻣﺴ ﻦ ﺳﺎل ‪١٣۵۵‬‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻣﺸﺐ در ﯾﻚ ﮔﻔﺘﮕﻮی‬
‫ﯾ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ﺧﻮدﺟﻮش را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از‬
‫ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺧﺒﺎر‬
‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ از ﺷﺒ ﻪ ﯾ‬
‫آراﻣﺶ و ﻧﻈﻤ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اداره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری‬
‫ﺳﺎﻋﺖ‪ ٢١‬ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪ .‬ﻟﯿﻨﮏ‬
‫اﻧﺪک ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ آﻧﻬﺎ و ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺘﻦ ﻧﻔﻮس ﻣﺴ ﻦ ﺳﺎل ‪ ١٣٨۵‬دﯾ ﺮ ﻧﺎﻣ از اﯾﻦ‬
‫ﺧﺒﺮ‪:‬‬
‫از دروغ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻣ ﺎن داﺷﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟ از ﺳ ﻨﻪ ﯾﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه وﺟﻮد‬
‫‪nn=٨٨٠۴١۶٠٢١۴٢‬؟‪.php‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﺑﻪ ﯾ ﺑﺤﺮاﻧ ﻣﻠ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد‪ .‬ﻧﺪارد‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺄﺳﻒﺑﺎر‬
‫ﺧﻄﯿﺒﯽ از ﻣﻨﺒﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣ ﺧﻼف‬
‫ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﻼف ﺷﺮع و ﺿﺪﺑﺸﺮی ﭼﻮن ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‪ :‬ﺧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ رﯾﺨﺘﻪ‬
‫ﺧﺒﺮ داﻏﺘﺮ از آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان راﺣﺖ‬
‫اﻋﺘﺮافﮔﯿﺮی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺮاب ﺟﺎﻫﻠ ﻧﺸﺴﺖ )دﯾﺸﺐ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده از آن ﮔﺬﺷﺖ‪ :‬ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺘﺎدی ﮐﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻗﺎﺗﻞ دﮐﺘﺮی دﻫﺪ‬
‫ﺑﺎ ﻋﻤﺎر ﯾﺎﺳﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﺷﻬﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت(‬
‫ﺧﻄﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻓﻆ ارزش ﻫﺎی اﺳﻼﻣ‬
‫‪http://tinyurl.com/mkktw6‬‬
‫‪http://tinyurl.com/kthfnp‬‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر اذﻋﺎن و اﻓﺘﺨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﮐﺮوﺑﯽ‪ ،‬ﺧﺎﺗﻤ و ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺟﻼد ﻗﺮار‬
‫ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﻓﻮق اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل ﯾ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ از رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﮐﺘﺮی ﺧﻮد در‬
‫ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬اداﻣﻪ اﯾﻦ وﺿ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻓﺮاﻃ اﻋﺘﺮاﺿﺎت آرام ﻣﺮدﻣ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ و ﺗﻘﻠﺐ در واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸ ﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﺗﻬﺮان‬
‫ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻢ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ‪ .‬از ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﺑﺎن و اﺳﺎﻧﯿﺪ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮج ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده وی دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﻣ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ رﺳﻮاﯾﯽ‬
‫ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺪون ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﺴﻠﯿﺖ ﮔﻔﺖ‪.‬‬
‫اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﭘﺮ اﺑﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﭘﺪر ﺷﻬﯿﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸ ﺮ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺴﺮم ﺧﯿﻠ ﻣﺮﺗﻀﻮی را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺮﯾﺢ ﻗﺎﺿ ﮐﻪ ﻗﺎﺿ‬
‫ارﺗﮑﺎب ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه اﻧﺪ‪،‬‬
‫آزاد ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ و اﻣﻨﯿﺘ ﺑﻪ ﭘﺎﯾ ﺎه ﻋﻼﺋﻖ ﺳﯿﺎﺳ ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠ ﺑﺮای ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬
‫‪٢ http: www1.farsnews.com/newstext‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﮐﺮد‪ .‬ﺷﺮﯾﻊ ﻗﺎﺿ ﻓﺘﻮا و ﺣ ﻢ ﻗﺘﻞ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ‬
‫را ﺻﺎدر ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﺠﻤ در واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و‬
‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺣ ﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮش‬
‫ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣ رﺳﺎﻧﯿﻢ‪ .‬ﻧﻨﮓ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﮐﺜﯿﻒ‬
‫‪ .‬ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ و ﺟﻠﻮی دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﯿﺸﺘﺮ در‬
‫ﻧﻈﺎم دﯾ ﺘﺎﺗﻮری ﺑ ﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬

‫اﻏﺘﺸﺎش دﻋﻮت و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ ﯾﻌﻨ آن‬
‫ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬
‫ﻣ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﯾﻌﻨ واﻗﻌﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻮﺷ ﻣﺮدم را‬
‫اﯾﻨﻘﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎﯾﻪ ی‬
‫ﺳﺮ دوﻟﺖ ﻫﺎﻟﻪ ی ﻧﻮری ﻧﺎراﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ‬
‫ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ وﻻﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؟‬
‫آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﯿــــــﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ‬
‫اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻣ ﻟﺮزم ﺷﻤﺎ ﮐﻪ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ی‬
‫ﻓﻘﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭼﻄﻮر؟‬

‫آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﺤﻤﯿﻖ و دروغ ﺑﺲ‬
‫اﺳﺖ! اﮔﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﻣﺮدم اﻏﺘﺸﺎش‬
‫ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا آن ﻫﺎ را زدﯾﺪ و‬
‫ﮐﺸﺘﯿﺪ و ﺣﺒﺲ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ‬

‫ﺿﺮورت رﺳﻮا ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺟﻼد‬

‫‪http://tinyurl.com/mqlx8h‬‬

‫‪http://tinyurl.com/mnxwqq‬‬

‫اﻣﺮوز آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎراﺳﺖ‬
‫ﮔﻮﯾﯽ و ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﻓ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻘﺐ اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮدم دادﻧﺪ و‬
‫اﯾﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺰاره درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﺗﻤﺎم ذوب ﺷﺪه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﮐﯿﻬﺎن‬
‫و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﻪ ی‬
‫ﻋﻤﻠﻪ ی ﻏﺮب و ﺧﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ از دﺷﻤﻦ اﻧﺪ ﭼﻮن‬
‫در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت اﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم را‬
‫اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺮوژه ی‬
‫اﻋﺘﺮاف ﮔﯿﺮی را از آن ﻫﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫‪ .٢‬اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا‬
‫ﺳﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎه ﻋﮑﺲ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻏﺘﺸﺎش‬
‫ﮔﺮ ﭼﺎپ ﻣﯿ ﻨﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ی ﮐﻞ‬
‫ﻗﻮا ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﭙﺎه در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی‬
‫ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪم ﺳﻠﻄﻪ‬
‫ی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﺪروﻧ ﻫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؟‬
‫ﺷﺎﯾﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﺎﻧﮕ اﺳﺖ؟‬
‫‪ .٣‬اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا آن‬
‫ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم و ﭼﺎﻗﻮ و ﮔﻠﻮﻟﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﻫﺪف‬
‫ﻗﺮار دادﯾﺪ و ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺟﺎزه‬
‫ی راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧ آن‬
‫ﻫﺎﺳﺖ ﻧﺪادﯾﺪ و ﻧﻤ دﻫﯿﺪ؟‬
‫‪ .۴‬اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ‬
‫ﭼﺮا ﺣﺠﺎرﯾﺎن‪ ،‬اﺑﻄﺤ ‪ ،‬اﻣﯿﻦ زاده‪ ،‬ﺗﺎج‬
‫زاده‪ ،‬ﺧﺰﻋﻠ ‪ ،‬ﻣﯿﺮداﻣﺎدی‪ ،‬ﻧﺒﻮی‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن اﻏﺘﺸﺎش و ﺻﺪﻫﺎ داﻧﺸﺠﻮ و ﻏﯿﺮ‬
‫داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮ در زﻧﺪان ﻫﺎی‬
‫ﻣﺨﻮف و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺗﺤﺖ اﻧﻮاع‬
‫ﺷ ﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬
‫‪ .۵‬اﮔﺮ ﻣﺮدم اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ‬
‫ﭼﺮا ﻣ ﮔﻮﯾﯿﺪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ‬

‫روز ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺟﻼد ﻗﺮار‬
‫اﺳﺖ از رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح دﮐﺘﺮی ﺧﻮد در‬
‫واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸ ﺎه آزاد اﺳﻼﻣ ﺗﻬﺮان‬
‫دﻓﺎع ﮐﻨﺪ ‪ .‬از ﻫﻤﻪ داﻧﺸﺠﻮﺑﺎن و اﺳﺎﻧﯿﺪ ﺳﺮاﺳﺮ‬
‫ﮐﺸﻮر دﻋﻮت ﻣ ﺷﻮد ﺟﻬﺖ رﺳﻮاﯾﯽ اﯾﺸﺎن‬
‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع ﭘﺮ اﺑﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﻣﺮﺗﻀﻮی را ﻣ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻊ ﻗﺎﺿ ﮐﻪ‬
‫ﻗﺎﺿ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠ ﺑﺮای ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد‬
‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد‪ .‬ﺷﺮﯾﻊ ﻗﺎﺿ ﻓﺘﻮا و ﺣ ﻢ ﻗﺘﻞ‬
‫اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ را ﺻﺎدر ﮐﺮد‬

‫ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ‬
‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ!…‪..‬ﯾﮏ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا‬
‫درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎنﮐﺸﯽ‬
‫‪http://tinyurl.com/kwt3ve‬‬

‫ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎی و ﺗﺤﺮﯾ ﻫﺎی ﻣﺪل ﭼﯿﻨ ﺣﺰب‬
‫ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺻﺒﺮ‬
‫از ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﮓ‪ ،‬ﯾ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻟﺒﺮﯾﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﭘﯽ‬
‫ﯾ ﺗﻈﺎﻫﺮات آرام ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک و‬
‫ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﯾﻨﺪه‪ ،‬اﯾﺎﻟﺖ ﺳﯿﻦ‬
‫ﮐﯿﺎﻧﮓ ﮐﻪ اﯾﺎﻟﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬
‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ اﺳﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺎﻟ ﺑﺮ ‪ ٢٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬
‫ﻧﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ ٨‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﺗﺮک ﺗﺒﺎر از ﻗﺒﺎﯾﻞ اوﯾﻐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در‬
‫اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺿﺪ اﺳﻼﻣ ﺣ ﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی‬
‫ﭼﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﺳﺨﺘ را ﻣ ﮔﺬراﻧﻨﺪ‪.‬ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﮓ‬
‫از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ و در ﭘﯽ ﺗﺼﺮف ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗ‬
‫ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭼﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ‬

‫‪۴‬‬

‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﻮاره ﻣﺮدم ﺑﻮﻣ‬
‫آن زﯾﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده و از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ‬
‫اﻣ ﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾ ﺮ ﭼﯿﻦ‬
‫ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻘﻮق‬
‫ﻋﺎدی و ﻣﺘﺪاول ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻣﯿﺎن دﯾ ﺮ اﺳﺘﺎن‬
‫ﻫﺎی ﭼﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻨ ﺑﺮای‬
‫ﺷ ﺴﺘﻦ ﻓﻀﺎی اﻧﺤﺼﺎری زﻧﺪﮔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‬
‫اوﯾﻐﻮر در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻮم ﺑﺰرگ ﭼﯿﻨ »ﻫﺎن«‬
‫ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸ ﯿﻞ‬
‫ﻣ دﻫﺪ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن‬
‫ﮐﺮده و وارد اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻪ‬
‫ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﺷﺪن ﻗﻮﻣﯿﺖ‬
‫آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺮوع و‬
‫ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﻧﻬﺎ را ﺷﻮرش و اﻏﺘﺸﺎش ﺑﻪ‬
‫ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬
‫در ﭘﯽ ﺣﻮادث ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﮓ‪،‬‬
‫ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺪﻋ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ‬
‫اوﯾﻐﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ‬
‫ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻏﺘﺸﺎش ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﻫﻢ‬
‫ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ! اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﻣﺪﻋ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮادث رﯾﺸﻪ ﺧﺎرﺟ‬
‫دارد و در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ‬
‫اﻏﺘﺸﺎﺷ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﯾﻐﻮرﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﭼﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ‬
‫دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗ‬
‫ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰی در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺒﺎری‬
‫ﭼﻬﺮه ﺑﻮﻣ اﺳﺘﺎن ﺧﻮد و اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ‬
‫اﺳﻼﻣ آﻧﻬﺎ و دﯾ ﺮ ﻣﺸ ﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫اﻣﻨﯿﺘ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫ﭼﯿﻨ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ‪١٩٨٩‬‬
‫در ﻣﯿﺪان »ﺗﯿﺎن آن ﻣﻦ« ﭘ ﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﺳﺖ‬
‫داﺷﺘﻦ آﻣﺮﯾ ﺎ در ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی آزادی ﺧﻮاﻫ‬
‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ‪ ١٢٠‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬
‫را در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺪت ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻓﺠﯿﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ‬
‫روز ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻧﻈﺎﻣ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان‬
‫ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﻠﯿ را اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸ ﺟﻤﻌ زدﻧﺪ‪.‬ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه‬
‫دﯾﭙﻠﻤﺎﺳ و دﯾ ﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ ﻃﻠﺐ و‬
‫آزادی ﺧﻮاﻫ ﮐﻪ در ﭘﺲ ﺣﻮادث ﮐﻮﭼ ﻏﺰه‬
‫ﮐﻔﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬آﯾﺎ ﺑﺎزﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﺘﺎر‬
‫ﻓﺠﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺘﺎن »ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﮓ« ﺳ ﻮت‬
‫ﻣﺼﻠﺤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺣﺪﯾﺚ‬
‫ﻣﺸﻬﻮر ﻧﺒﻮی‪ ،‬ﻧﺪای آزادی ﺧﻮاﻫ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‬
‫اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را وﻟﻮ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿ ﺟﻮاب‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪۵‬‬

‫ﻣ دﻫﻨﺪ؟‬

‫ﻣﻠﺖ رو ﻟﺖ و ﭘﺎر ﻛﺮدی‪،‬ﻣﯿﮕﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬
‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﻢ !‬
‫‪http://tinyurl.com/nx7spe‬‬

‫ﻣﺮﺗﯿ ﻪ‪،‬زل ﻣ زﻧﻪ ﺗﻮ دورﺑﯿﻦ‪،‬ﻣﺜﻞ ﺳ‬
‫دروغ ﻣﯿ ﻪ‪،‬ﺑﻮﯾﯽ از ﺷﺮف ﻧﺒﺮده‪،‬ﺧﺠﺎﻟﺖ‬
‫ﻧﻤﯿ ﺸﻪ‪،‬ﻫﻤﻪ رو ﺧﺮ ﻓﺮض ﻛﺮده‪،‬ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﻮنِ‬
‫ﺑﯽ دﯾﻦ‪.‬‬
‫ﻧﻪ ﻋﺰﯾﺰ‪،‬اﺻﻼ دﻟﺖ رو ﺧﻮش‬
‫ﻧﻜﻦ‪،‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻤﻮم ﻛﻪ ﻧﺸﺪه‪،‬ﻫﯿﭻ‪،‬ﺗﺎزه ﺷﺮوع‬
‫ﺷﺪه …‬
‫)ﻣﺘﻦ در وﺑﻼگ ‪(١٢+‬‬

‫ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‪:‬آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی در‬
‫ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮ‬
‫‪http://tinyurl.com/kvr7a2‬‬

‫دﻫﻨﺪ )ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﯿﭻ ﯾ‬
‫از اﯾﻦ دو در ﺣﺼﺮ ﺧﺎﻧﮕ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ(‪ .‬در اﯾﻦ‬
‫ﺻﻮرت ﯾ از ﻫﺪف ﻫﺎی ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿ‬
‫ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی اﯾﻦ‬
‫دو ﻣﻨﺘﻬ ﻣ ﺷﻮد‪.‬ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ اﯾﺠﺎب ﮐﻨﻨﺪه‬
‫ی ﺗﻌﻬﺪاﺗ ﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ‬
‫ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻬﺪات ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻨﺠﺎ راﯾﺰﻧ‬
‫ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺟﻮاب ﻧﻤ دﻫﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻫﻢ‬
‫ﺟﻮاب دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺟﻮاﺑﺶ ﻫﻤﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪران‬
‫و ﻣﺎدران داﻏﺪار و دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺎﺗﻮم‬
‫ﺧﻮرده اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮدم روز اول ﺑﺮای ﭘﺲ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ رای ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زدﻧﺪ‪ .‬روز دوم ﺑﻪ‬
‫دﯾ ﺘﺎﺗﻮر ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ روز ﺳﻮم دﯾ ﺘﺎﺗﻮری‬
‫را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑ ﺬرد و ﺟﻮاﺑﯽ‬
‫ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻟﺤﻨﺸﺎن ﺗﻨﺪﺗﺮ‬
‫ﻣ ﺷﻮد…‬

‫ﮔﻨﺎه ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‪ :‬اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن‬
‫)ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﻨﻮد(‬

‫ﯾ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ‪ :‬ﺗﺎ راه اﻧﺪازی‬
‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﺼﻮﺻ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺸ ﯿﻞ ﺣﺰب در‬
‫ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑ ﻮ)ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸ ﯿﻞ ﻫﻤﺴﺮش دردﻣﻨﺪاﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از‬
‫ﺣﺰب اﺳﺖ(‬
‫ﺗﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن او‪ .‬او ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﻮدﮐ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻣ ﮔﺮﯾﺪ و ﮔﺎﻫ ﻣ ﺧﻨﺪد‪ .‬و‬
‫ﻣﺎ ﺧﻮب ﻣ داﻧﯿﻢ ﭘﺎﺳ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ را‪ .‬دﺷﻮار‬
‫ﻧﯿﺴﺖ و درﮐﺶ آﺳﺎن اﺳﺖ‪ ،‬دﺷﻤﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﻔﻨﺸﺎن را‬
‫ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻣ اﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﭼﻮن‬
‫ﺑﺮدارﻧﺪ و روز ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺟﻠﻮی ﻣﺮدم‬
‫ﻣ اﻧﺪﯾﺸﺪ ﺧﺼﻢ آن ﻫﺎﺳﺖ‪ .‬دﺷﻤﻦ ﺗﺎرﯾ ‪،‬‬
‫راه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ‬
‫ﺧﺼﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ‪ .‬و ﺷﺒ ﻮران ﭘﻨﺪ ﻧﻤ ﮔﯿﺮﻧﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/mt6hqt‬‬
‫ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺪﮔ را ﺧﻔﺎﺷ در ﻋﻤﻖ‬
‫ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﻧ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺮدم ﺗﺎرﯾ ﺑ ﺬراﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻓﺘﺎب را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ روز ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ را ﻣﻌﻄﻞ دارﻧﺪ‪ .‬ﮐﺸﺘﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻫﻢ ﭼﺎره‬
‫ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ او ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻫﺰاران ﺟﻮاﻧﻪ داده‬
‫اﯾﻦ ﺣﺎل اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم زﯾﺎد اﺳﺖ‪ .‬اﺳﺖ‪ .‬و ﮔﻨﺎﻫﺶ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﯾ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎزﺟﻮﺋ ‪ ،‬ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ و‬
‫ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ‬
‫ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺪآﺑﺎدی و ﻧﺒﻮی ﻣ ﮔﻔﺖ – و اﯾﻦ را ﺣﻖ ﺑﻪ‬
‫ﺟﻠﻮﯾﺸﺎن راه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ‪ .‬ﮐﺮوﺑﯽ و ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ و ﺑﺎ اﺑﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺷﺎدﻣﺎن از‬
‫ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن آﻧﻬﺎ از ﺧﻮن ﺑﻘﯿﻪ رﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﮐﺸﻒ ﺑﺪﯾﻊ ﺧﻮد ﻣ ﮔﻔﺖ – ﻫﯿﭻ ﻣ داﻧﯿﺪ‬
‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ ادﻋﺎی رﻫﺒﺮی اﯾﻦ ﻗﯿﺎم را دارﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن در ﯾ‬
‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﻀﺎﺋ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺸﺎن روی ﻣﺎﺷﻪ ﺑﻠﺮزد‪.‬‬
‫روﺣﯿﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺘ اﻻﻣ ﺎن ﺟﻠﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﻦ را ﺑﺎزﺟﻮ از ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺸﺮﯾﻪ راه ﻧﻮ ﻧﻘﻞ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﺟﺎزه ی ﺧﺮوج ﻣ ﮐﺮد‪ .‬ﻧﺸﺮﯾﻪ ای ﮐﻪ اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠ ﻣ ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬
‫از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﻤ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﺎ ﺳﻪ زﻧﺪاﻧ ﺳﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ زﯾﺮ‬
‫ﻣﻄﻠ ﮐﺮده و از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﺎﻧﮕ ﺷﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻮد و زﯾﺮ ﻟﺐ ﻣ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ‪ .‬ﺳ ﻮت ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nw4ycp‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺐ ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻮﻓ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ‬
‫را ﮔﻔﺘﻪ‪ .‬ﮔﻔﺖ ﻓﻼﻧ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟ ﻧﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ‬
‫را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣ ﮔﻮﯾﻢ‪ .‬و راﺳﺖ ﻣ ﮔﻔﺖ‬
‫آﻗﺎی ﻣﺴﺘﻮﻓ ]ﻣﺴﺘﻌﺎر[ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺠﺎرﯾﺎن در آن‬
‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ رو ﺑﻪ ﻣﺮدم‬
‫ﺷﻠﯿ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺧﻮب دﯾﺪه ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آن ﺟﺎ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻫﺪف‬
‫زده ﺳﻌﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﯾ‬
‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ دﯾﺪه اﺳﺖ‬
‫اﻓﺴﺮی از ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم اﻧﺪ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ‬
‫آﻧﺎن ﺗﯿﺮ ﻧﻤ زﻧﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‬
‫دﺳﺘﺶ ﻟﺮزﯾﺪه ﺑﻮد اﻓﺴﺮ‪ .‬و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣ ﮔﻔﺖ‬
‫ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آورده‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﻪ از ﺑﺎزار‬
‫ﻣﺴ ﺮﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺻﺪاﻫﺎی دﯾ ﺮ‬
‫ﺑﺸﻨﻮد آن ﮔﺎه ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮش آﺷﻨﺎ‬
‫ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘ‬
‫ﺧﻮﺷ در ﺣﯿﺎت اﺳﺖ و ﭼﻪ آﻫﻨﮓ دﻟ ﺰاﺋ‬
‫اﺳﺖ در ﺻﺪای ﭼ ﺶ و ﭘﺘﮏ‬
‫ﺧﺸﻮﻧﺖ آﺋﯿﻨﺎن دو ﺑﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ‬
‫ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن را از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن‬
‫ﺑﺎزدارﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ دو ﺑﺎر ﻧﺸﺪ‪ .‬ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭼﺎﻻﮐ‬
‫در ﺟﻮی آب ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ‬
‫ﻣﺮﯾﺪان رﺟﻮی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬دﯾ ﺮ ﺑﺎر ﯾ از‬
‫ﻣﻘﻠﺪان آﻗﺎی ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿ ﻠﺖ‬
‫ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻫﻤﺪﺳﺘﺎﻧﺶ در ﭘﺸﺖ‬
‫ﻣﻮﺗﻮر ﻣﻨﺘﻈﺮ‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ‪ .‬ﺑﻪ‬
‫ﺑﺮ ﻟﺐ‬
‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸ‬
‫ﺷﻠﯿ‬
‫ﻫﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﯾ‬
‫ارﺑﺎب رﺟﻮع ﻧﺎﻣﻪ ای اﻣﻀﺎ ﻣ ﮐﺮد ﺧﺸ‬
‫ﺷﺪ‪ .‬ﻗﻠﻢ ﺧﻮﻧﯿﻦ در دﺳﺘﺶ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬او ﺑﻪ ﮐﻤﺎ‬
‫رﻓﺖ و ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﮐﺎر را ﺗﻤﺎم‬
‫ﮐﺮد‪.‬‬
‫زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺪ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ از‬
‫آن روز‪ .‬در اﯾﻦ ده ﺳﺎل دوﻟﺘ ﮐﻪ ﺧﻔﺎش ﻫﺎ ﺑﻪ‬
‫ﺟﺎن دﺷﻤﻨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﻪ‪ ،‬و دوﻟﺘ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺶ‬
‫ﮐﺎﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ﺗﻌﻤﯿﺪش داده و‬
‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ و ﻗﺎﺳﻢ رواﻧﺒﺨﺶ‬
‫و ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺟﺒﯽ ﻣﺒﻠﻐﺶ و ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری‬
‫ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﮑﺮش‪ .‬دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪاراﻧﺪﯾﺸﻪ‪ ،‬دارای‬
‫دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪﮔ ‪ ،‬ﻣﺒﺪﻋﺎن دروغ‪،‬‬
‫ﻟﺸ ﺮ ﺑﯽ زﯾﻨﻬﺎر ﺷﻼق‪ ،‬دﺷﻤﻦ آﺷﻨﺎی ﻣﻬﺮ و‬
‫ﻟﺒﺨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺼﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‪.‬‬
‫اﯾﻨﮏ اﯾﻦ ﻟﺸ ﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارد‪ .‬ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ‬
‫دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﭙﺮد‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ در ﺧﺪﻣﺘﺶ‬
‫ﮐﻪ دروغ ﻫﺎ را راﺳﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را‬
‫ﺑﻪ دروغ ﺑﯿﺎﻻﯾﺪ‪ ،‬دﺷﻤﻨﺎن را دوﺳﺖ و دوﺳﺘﺎن‬
‫دﺷﻤﻦ ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬روزﮔﺎر ﻋﺸﺮت ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮﯾﺪﮔﺎن‬
‫رﺳﯿﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﻬﺎر ﮔﺸﻮده‪ ،‬ﺑﯽ دﺳﺖ و ﺑﯽ‬
‫ﻣﻬﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨ ﻣﯿﻠﯿﻮن را درﮐﻒ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد وﻋﺪه ﻣ دادﻧﺪ ﮐﻪ ودﯾﻌﻪ را ﺑﻪ‬
‫ﻣﻬﺮداد ﺟﺎن ﻣ ﺳﭙﺎرﯾﻢ‪ .‬ﮔﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮد آﯾﻨﺪه‬
‫اﯾﺮان و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺟﻬﺎن را در ﻣﺸﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ‪،‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ را ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺳﺮدار ذواﻟﻘﺪر‬
‫ﺑﺎ ﻃﺮح ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ ﺣ ﻤﺶ را در ﺟﯿﺐ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋاد ﮔﺬاﺷﺖ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺑﺸ ﻪ‬
‫ای ﺻﺪ دﻻر ﺟﺮات ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺪاﺣﺎن ﻫﻤﺎن‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺎ در اﻓﻐﺎن ﯾﻌﻨ ﺷﻬﺎﻣﺖ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﺘ داﻋﯿﻪ داران اﻧﻘﻼب را ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ‬
‫و روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺳﺮداران ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﻪ‬
‫اﻧﮕ و دادن ﻧﺎﻣ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده و از‬
‫ﺗﺮس آﺑﺮو در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎری ﻫﻢ‬
‫آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋ ﻗﻤ‬
‫و ﺳﯿﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری و ﺣﺴﻨﻌﻠ ﻣﻨﺘﻈﺮی‬
‫را ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺷﺒ ﻮران در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ‬
‫ﮔﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﺳﺮداران را ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟ‬
‫ﺗﻤﺎم ﮐﺮده و اﯾﻨﮏ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻠ ﺮام ﭼﺎوز‬
‫ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﭘﺎﺳ ﺑﺪﻫﺪ‬
‫ﺻﺪاﺋ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ای دزد‪ .‬و اﯾﻦ ﺻﺪا را‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻣﺴﺖ از ﻧﺸﺌﻪ‬
‫ﻗﺪرت رﺟﺰ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮان دﻧﯿﺎ از ﻣﺎ‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﻟ ﻮ ﻣﻤﻠ ﺘﺪاری ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ‪.‬‬
‫درﺳﺖ در روزﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎم ﺧﺪاﺋ‬
‫دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻫﻦ را ﭘﯿﺮوزی و‬
‫ﺗﺤﻘﯿﺮ را ﻋﺰت ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را در‬
‫دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰه‬
‫ﻫﺰاره ﻟﻘﺐ ﻣ دادﻧﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻨﮑﺒﻮﺗ ﺷﺎن ﮐﻪ‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﻋﺪه اﻟﻬ ﺳﺴﺖ ﺑﯿﻨﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ‬
‫ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﺧﺮاب ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ‬
‫ﮐﺜﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺒﻮه ﮔﺮد‬
‫ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎ آزادی را ﭘﺮ‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺑ ﻮﯾﻢ‬
‫ﺷﺎه روزی ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫را ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺮﺿﺎ ﻧﺎم داﺷﺖ در‬
‫ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ از ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻢ دﭼﺎر‬
‫ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻟ ﺪی ﺑﺮ ﭘﺎی ﻫﻠ ﮐﻮﭘﺘﺮ‬
‫ﺳﻠﻄﻨﺘ ﮐﻮﻓﺖ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣ‬
‫ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮﻧﺪ‪ .‬و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ‬

‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای اﻧﻘﻼب را ﺑﺸﻨﻮد‪،‬‬
‫اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺳ ﺳﺎل‪ ،‬ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ دﯾﺪن‬
‫اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺧﻄﺎی ﺷﺎه‬
‫ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺸﺎن را ﻧﻤ ﺷﻨﻮﯾﻢ ﺑﻠ ﻪ‬
‫آﻧﺎن را ﻣﺸﺘ ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک ﺟﺎ ﻣ زﻧﯿﻢ‬
‫ﮐﻪ دﺳﺘﻮر از ﺧﺎرﺟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻈﺎم‬
‫را وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج‬
‫ﺑ ﺸﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺷﺎه ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و ﺧﺎم‪،‬‬
‫ﮐﻪ آﻣﺎده ﻣﻬﺎر ﺳﯿﻞ ﻧﺒﻮد و ﮔﺮوه ﺿﺪ ﺷﻮرش‬
‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﻣﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را ﮔﻤﺎﻧﻪ زده ام‪ .‬ﭘﺲ ﺑﻨﺪ‬
‫از ﺧﺮوارﻫﺎ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﻠﺖ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ‬
‫روزی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ روزﮔﺎر‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻪ آن ﻣﺎﺷﯿﻦ‬
‫ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺮای ﭘﺎرازﯾﺖ و ﭼﻪ آن‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ و ﺳﭙﺮﻫﺎی ﭼﯿﻨ و اﺳﭙﺮی‬
‫ﺧﺮدل ﮐﺮه ای‪ .‬و ﺑﻪ دوران ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬
‫ﻧﻪ دور و دﯾﺮ ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ زودی ﮐﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺎری دﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ‬
‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﻧﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺎری‬
‫ﮐﺮد و اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺣﺘ ﯾ ﺗﻦ را ﺑﻪ‬
‫ﮐﺸﺘﻦ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬ﻧﻪ رﺿﺎﺷﺎه ﺟﺰ ﻋﺮﺑﺪه ای در ﮐﺎخ‬
‫ﺳﺮد ﻣﺮﻣﺮ و ﮐﻨﺪن ﺳﺮدوﺷﺘ دو اﻣﯿﺮ ﮐﺎری ﮐﺮد‬
‫وﻗﺘ ﻧﺪا در رﺳﯿﺪ‪ ،‬و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﭘﺴﺮش‪.‬‬
‫آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎه اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠ‬
‫ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺳﺎﺧﺖ و در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ دارﻧﺪه‬
‫ﺷﺸﻤﯿﻦ ارﺗﺶ دﻧﯿﺎ ﻟﻘﺐ داﺷﺖ‪ ،‬و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ‬
‫دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ارﺗﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ‬
‫اﻣﻨﯿﺖ اﯾﺮان را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ژاﻧﺪارم ﺗﻤﺎﻣ‬
‫ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﻮ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺧﺮ‬
‫دوراﻧﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ ارﺗﺸﺶ ﻗﻔﻠ اﺳﺖ ﺑﺮ‬
‫ﻗﻔﺲ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ زرادﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨ اﺗﺤﺎد‬
‫ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﯾ ﻧﯿﺮوی‬
‫ﺿﺪ ﺷﻮرش آﻣﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻧﺎارام ﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮد‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو‬
‫ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺎآراﻣ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی ارﺗﺶ را وارد‬
‫ﺻﺤﻨﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه‬
‫ﺑﻮد و در ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺴ ﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﻗﻮل‬
‫ﯾ از ژﻧﺮال ﻫﺎﯾﺶ ذره ذره آب ﺷﺪ‪.‬‬
‫و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ و آن ﭼﻪ را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ از ﭘﯿﺶ ﮔﻤﺎﻧﻪ زده‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﺎده اش ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺰ ﻣﺎ ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﮐﺴ زﻧﺪه‬
‫و ﺑﯿﺪار ﻧﻤﺎﻧﺪ‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺮداد‬
‫ﻣﮋده داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ اﯾﻨﮏ‬
‫ﻓﺮار ﻧﺮم آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻪ ﺧﻮش ﺑﻪ دل‪.‬‬
‫ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ﺣﺎﻻ زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻮن را‬

‫‪۶‬‬

‫ﺑ ﺮداﻧﻨﺪ و ﺳ ﺳﺎﻟ راﺣﺖ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ در آن ﻣﯿﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻪ آﺷﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺪار‬
‫دوﻟﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻤ داﻧﺪ ﻓﺤﺸ ﻧﺜﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن‬
‫ﮐﻨﺪ از ﺑﺲ زﻧﺪاﻧ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣ ﻣ‬
‫ﮐﺮد‪ ،‬اﻧﮕﺎر ﯾ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ از‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ درﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ده و ﺻﺪ و ﻫﺰار زﻧﺪاﻧ‬
‫ﮐﻪ ﭼﺎره ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ .‬ﭘﺲ ﭼﺎره را در‬
‫آن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ را ﺑﺨﺶ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺣﺮﯾﻔﺸﺎن ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎز ﯾ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام‬
‫ﺗﻮان و ﺑﺎ ﮐﺪام ﻧﯿﺮو‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن‬
‫اﻓﺘﺎد اول آن ﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ‬
‫ﺷﺎن ﮐﺎرﺳﺎزﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻨﺪ و ﭘﺲ آن ﮔﺎه‬
‫ﺗﻦ ﺑﯽ ﺳﺮ را ﭘﺎره ﭘﺎره ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﭘﺎره ای را ﺑﻪ‬
‫ﺳﻮﺋ ﺑﺮاﻧﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾ ﺮ ﺑﺎر ﮔﺬار ﺷﺐ‬
‫ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن اﻓﺘﺎد‪ .‬و از آن ﺷﺐ‬
‫ﻫﺮ ﭼﻪ در زده اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ‬
‫اﻫﻞ ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ ،‬اﻫﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ و اﻫﻞ ﺻﻼﺣ‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺒ ﻮران را ﺑﺎ ﺷﺒ ﻮران ﭼﻪ ﮐﺎر‪.‬‬
‫ﻧﻘﻞ ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺮدﺳﺘﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ دوران‬
‫ﯾ‬
‫اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺻﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬
‫در زﻧﺪان ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪری و‬
‫ﺑﺪﻫ ﺎرﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎه ﻻزم آﻣﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ را آزاد‬
‫ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﯿﻢ‬
‫ﺑﺮای ﺷﻤﺎ‪.‬‬
‫روزﮔﺎری ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری‬
‫ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺖ و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎﺋ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣ‬
‫ﻧﻮﺷﺖ ﯾ ﺑﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎن را ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و‬
‫ﺗﺮﻣﺰ را ﻣ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ اﺻﻼح‬
‫ﻃﻠﺒﺎن‪ .‬ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫ در ﺟﻮاب ﻧﻮﺷﺘﻢ‬
‫ﻫﯿﭻ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﻢ و از ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن‬
‫ﮐﻨﺪه و ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮﯾﺪه ﻣ ﮔﺮﯾﺰﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑ ﻮﺋﯿﺪ‬
‫ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﮐﺪام دره ﻣ اﻧﺪازﯾﺪ‬
‫ﺑﯽ ﻓﺮﻣﺎن و ﺑﯽ ﺗﺮﻣﺰ‪ .‬ﺟﻮاﺑﻤﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ‪.‬‬
‫و ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻣ رﺳﺪ ﺟﺴﻢ‬
‫ﻧﯿﻤﻪ ﺟﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﺑﺎز ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده و در‬
‫ﮐﻤﺎﺳﺖ‪ .‬و ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای آزادﯾﺶ‪.‬‬
‫ﯾﻌﻨ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﺘﺎن‬
‫داده ﺷﺪ‪ ،‬آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﻃ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﻀﺎﺋ‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﺮﺧﺼ اﺳﺘﻌﻼﺟ ‪.‬‬
‫زﻣﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﺒﺎﻧﺎن ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﺣﺠﺎرﯾﺎن را ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن‬
‫ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﻫﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺪه اﻧﺪ ﺟﺰ ﺷﻤﺎ‪.‬‬
‫و اﮔﺮ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﺒ ﻮران اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ‬
‫ﺛﺮوﺗ ﮐﻪ دارد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻘﯿﺮ و ذﻟﯿﻞ و دور ﻣﺎﻧﺪه‬
‫از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻧﺒﻮد‪ .‬و اﮔﺮ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎن‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺷﺮق ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﻢ دﯾﺪه و ﺑﺎزی ﺧﻮرده و ﺑﺎﺧﺘﻪ‬
‫ﻧﺒﻮد‪ ،‬و اﮔﺮ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺎ و اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﻤ‬
‫ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ‬
‫ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ‬
‫ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ ﯾ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﺪارد ﮐﺎر‪،‬‬
‫اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﻨﯿﺪ در آﺑﺠﻮ ﺧﻮران ﺑﺮﻟﯿﻦ‪،‬‬
‫ور ﺑﺎزوﺑﻨﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد دوﭼﻪ دوﭼﻪ ﺗﺎن‬
‫ﮐﻮﻟﯿﺰم رم را ﺑﺘﺮﮐﺎﻧﺪ در ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ از ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨ ‪.‬‬
‫ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺰوﯾﺮ ﺑﺮ ﻟﺐ دﻋﺎی ﻓﺮج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و‬
‫ﯾﺎ ﺷﻌﺎر ﻓﺘ ﻗﺮﯾﺐ‪ ،‬ﺧﻮد را ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و‬
‫ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ‪ .‬ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ را ﻣﺤ ﻮم ﮐﻨﯿﺪ‬
‫و ﻣﻨﺼﻮر را ﺑﻪ دار ﺑ ﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺴﻨﮏ را از‬
‫راﺳﺘﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﯿﺮﻫﻦ درﯾﺪه ﺑ ﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﻋﺴ ﺮﻫﺎﯾﺘﺎن از دﺧﻤﻪ ﺑﻪ در آﯾﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﺑﺮ‬
‫ﺳﺮش ﺑﺒﺎرﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻣﯿﺮ را رگ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻗﺎﺋﻢ‬
‫ﻣﻘﺎم را ﻧﻤﺪﻣﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎری روزی روزﮔﺎری ﺑﻪ‬
‫ﻫﻤﯿﻦ زودی ﻣﺠﺴﻤﻪ ای از ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‬
‫ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﯾ‬
‫دو ﻋﺼﺎﺋ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ و ﺑﺎ‬
‫ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ از ﻟﺒﺶ دور ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬در‬
‫آن زﻣﺎن ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣ ﺑﻨﺪی ﺳﺒﺰی ﺑﺮ ﻣ ﻫﺎی‬
‫او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ‬
‫در اﺧﺘﯿﺎرش ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﺴﺮ دردﮐﺸﯿﺪه اش ﻣ‬
‫ﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ‬
‫ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺮدا ﻧﺴﻠ ﮐﻪ از‬
‫ﺧﻮن او ﺑﺮآﻣﺪه اﻧﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ او را ﺑﺮ ﻟﺐ روزﮔﺎر‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺎﺷﺖ‪.‬‬
‫ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺮﻣﻮد‪:‬‬
‫زﻟﻔ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ارزد ﻫﺮ ﺗﺎر ﺑﺸﻮرﯾﺪش‬
‫ﺑﺲ ﻣﺸ ﻧﻬﺎن دارد زﻧﻬﺎر ﺑﺸﻮرﯾﺪش‬
‫در ﺷﺎم دو زﻟﻒ او‪ ،‬ﺻﺪ ﺻﺒﺢ ﻧﻬﺎن‬
‫ﺑﻨﺸﺴﺖ‬
‫ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺪ ﺑﺎر ﺑﺸﻮرﯾﺪش‬

‫ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﺮ‪ :‬وﻗﺘﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﻣﺜﻞ‬
‫ﺣﺠﺎرﯾﺎن را زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nnd57j‬‬

‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ در ﻃ‬
‫رﺧﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان ﺣﺪود ﺻﺪ اﺻﻼح‬
‫ﻃﻠﺐ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﺣﺠﺎرﯾﺎن اﺳﺖ‪ .‬وی ﻣﺸﺎور ﺧﺎﺗﻤ رﯾﯿﺲ‬
‫ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه‬
‫ﮔﺮوﻫ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮی روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ‬
‫در ﭘﯿ ﯿﺮی ﺑﺮﺧ اﺧﺒﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬وی از ﺳﻮء‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده اﺳﺖ وﻟ ﺑﺎﯾﺴﺘ‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺰﺷ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘ در دﻓﺘﺮش ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ دارد‪.‬‬
‫وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ وﻗﺘ دوﻟﺘ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی را ﮐﻪ‬
‫ﺣﺘ ﺗﻮان ﺳﺨﺘﻦ ﮔﻔﺘﻦ روان را ﻧﺪارﻧﺪ زﻧﺪاﻧ‬
‫ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﻼﻣﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺿﻤﻦ اﺷﺎره‬
‫ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﺗﺤﻮﻻت ﺳ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﺗﻌﺎﻣﻼت‬
‫ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﻣﻮﺳﻮی ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‬
‫و در ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ‬
‫اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روﺣﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ‬
‫ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای وی را ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻄﻠﻮب‬
‫ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬وی‬
‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف ﺣﺠﺎرﯾﺎن »ﻓﺸﺎر از‬
‫ﭘﺎﯾﯿﻦ‪ ،‬ﭼﺎﻧﻪ زﻧ از ﺑﺎﻻ« و »اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮد‪،‬‬
‫زﻧﺪه ﺑﺎد اﺻﻼﺣﺎت« اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺠﺸﺎن ﻣ ﭘﺮدازد‪.‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻛﻪ‬
‫رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﺳﻮی در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺳﺨﻦ‬
‫در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/nh2svs‬‬

‫رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﺳﻮی ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﯾﺢ‬
‫ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﺒﺎت دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮدش رو‬
‫ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻛﻪ‬
‫اون در ﻟﻔﻠﻪ ﺳﺨﻦ در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫او ﻣﯿ ﻮﯾﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن‬
‫رای ﻣﺮدم رو ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻜﻪ ﻣﺮدم روز ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﯿﺪ‬
‫ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﯾﻌﻨ اﯾﻨﻜﻪ ﻣﺮدم روز ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﻫﻤ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ‬
‫ﺑﯿﺮون‪.‬‬
‫ﭘﯿﺮوزی ﻧﺰدﯾﻚ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﺳﻮی‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺣﺴﻨ ﻣﺒﺎرک ‪ ٨٨‬درﺻﺪ آراء را ﺑﻪ دﺳﺖ‬
‫اوردﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ‬
‫ﻫﻢ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿ ﻧﺸﺪ اﻣﺎ در‬
‫اﯾﺮان اﻋﻼم رای ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﯿﺶ از‬
‫ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ آورد‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه‬
‫از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ‬
‫در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺪی در‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷ ﻞ ﻧﻤ ﮔﯿﺮد در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ در‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﺮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ‬
‫ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر‬
‫ﺟﺎﻟﺐ دﯾ ﺮی ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻔﺎوت‬
‫اﯾﺮان ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﺪ آن‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ‬
‫ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺧﻮد دوﻟﺖ رادﯾ ﺎل ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ‬
‫در ﻣﺼﺮ »ﺣﺰب ﺑﺮادری اﺳﻼﻣ ﻣﺼﺮ« در ﭘﯽ‬
‫ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ‬
‫و از ﻫﻤﯿﻦ رو در ﺻﻮرت ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ‬
‫از ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺧﻠ و ﺟﻬﺎﻧ ﮐﻤﺘﺮ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻋﮑﺲ وﺟﻮد دارد‪ .‬در واﻗ در اﯾﺮان‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ در ﭘﯽ آزادی و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز‬
‫ﺳﯿﺎﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ‬
‫اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ‬
‫ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﺮان ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ Reiss Clotilde‬اﺳﺘﺎد ‪ ٢٣‬ﺳﺎﻟﻪ‬
‫زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﺟﺮم داﺷﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ‬
‫ﺗﻀﺎﻫﺮات در ﻣﻮﺑﺎﻟﺶ ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ‬
‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/lj7mry‬‬

‫‪).‬ﺣﺘ ﯾ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ ﺗﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ را‬
‫ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣﯿﺎﻧﺪازد(‬
‫ﮐﻠﺘﯿﻠﺪ رﯾﺲ دﺧﺘﺮ ‪ ٢٣‬ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در داﻧﺸ ﺎه اﺻﻔﻬﺎن‬
‫در اﯾﺮان ﺑﻮد ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ :‬ﭼﺮا ﺑﺮ‬
‫ﺑﯿﺮوت در ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ‬
‫ﺧﻼف اﻋﺮاب‪ ،‬اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﯾﺮاﻧﯿﺎن‬
‫ﺗﻌﺪادی ﻓﯿﻠﻢ از ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات در اﺻﻔﻬﺎن در‬
‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ؟‬
‫ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد از ﻃﺮف ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت‬
‫‪http://tinyurl.com/nhmgns‬‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳ‬
‫در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﻮال ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ را ﺑﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺮح ﻣ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در آﺧﺮﯾﻦ‬
‫ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل از او ﺑﻪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺮﻧﺪه ‪ ٩۴‬درﺻﺪ و در ﻣﺼﺮ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺮوت آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ او را‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮاﻧﺴﻪ‬
‫در ﻟﺒﻨﺎن اﻃﻼع دادﻧﺪ ‪.‬و ﻣﺴﻮﻻن ﺳﻔﺎرت‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از ‪ ١‬ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ او‬
‫را ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﺎﺳﻮﺳ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران ﻓﺮودﮔﺎه‬
‫ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﮐﻠﺘﯿﻠﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻋﺎﺷﻖ‬
‫اﯾﺮان ﺑﻮد و ﻋﻠ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺑﺪ ﮔﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از‬
‫وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﯿﺸﺪ‪ ،‬ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎرﻫﺎ‬
‫ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده‬
‫ﺑﻮدوزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﺒﻪ‬
‫)‪ ۶‬ژوﺋﯿﻪ( اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد‬
‫ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺧﺒﺮ داده و‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای آزادی‬
‫ﺷﻬﺮوﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺧﻮد در اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫زن ﻓﺮاﻧﺴﻮی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ‬

‫آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای! ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ! ﻣﻦ‬
‫اﮐﻨﻮن ﭘﺮ از اﻣﯿﺪم‬
‫‪http://tinyurl.com/nwk7vg‬‬

‫آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای! اول ﻣﺎ را ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک‬
‫ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﯿﺪ اﻏﺘﺸﺎش ﮔﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺎ اﻓﺴﺮده ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ .‬اﯾﻦ آﺧﺮی را اﺗﻔﺎﻗﺎ راﺳﺖ‬
‫ﮔﻔﺘﯿﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﺮا ﻏﻠﻂ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ‪ .‬ﻣﻦ‬
‫ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﺮده ام‪ .‬ﺧﯿﻠ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ از‬
‫‪ ٢٢‬ﺧﺮداد ‪ .٨٨‬ﻣﻦ از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم در‬
‫اﻃﺮاﻓﻢ ﭼﻪ ﻣ ﮔﺬرد‪ ،‬ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪم‪ .‬ﻣﻦ از‬
‫ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺳﻨﮕﺴﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ دﺧﺘﺮان اﻓﺴﺮده‬
‫ﺷﺪم؛ اﺻﻼ در ﺗﺼﻮرم ﻧﻤ ﮔﻨﺠﯿﺪ‪ .‬ﻣﻦ از‬
‫ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾ زن و ﺷﻮﻫﺮﺟﻮان‪،‬‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺠ ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻤ داﻧﺴﺖ‬
‫اﯾﻨﻬﺎ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬اﻓﺴﺮده ﺷﺪم‪ .‬ﻣﻦ‬
‫از ﺧﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ در دادﮔﺎه ﺧﺮد‬
‫ﺷﺪم‪ .‬ﻣﻦ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﺮان ﺑﻪ اﺟﻼس ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن‬
‫ﻣﻠﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﺪ‪ ،‬دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪم‪ ،‬ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻧﻤ‬
‫ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮم ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻦ از رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﺳﻢ‬
‫اﯾﻨﮑﻪ ارذل و اوﺑﺎش ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻣﻨﮓ‬
‫ﺑﻮدم‪ .‬ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺟﻼد ﺷﻤﺎ‪،‬‬
‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺳﻌ ﻣ ﮐﺮد‬

‫را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ‬

‫داﻧﺸ ﺎه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان‬
‫را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ آزاد ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻻﻣﭗ اﺿﺎﻓﯽ روﺷﻦ‬

‫‪٨‬‬

‫‪http://tinyurl.com/ksndtg‬‬

‫اﻣﺸﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻧﮋاد ﺑﻌﺪ از‬
‫اﺗﻮﻫﺎ را راس ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺷﺐ ﺟﻬﺖ‬
‫ﺧﺒﺮ ‪ ٢١‬ﻫﻤﻪ ﻻﻣﭙﻬﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮق رو روﺷﻦ‬
‫اﺗﻮ ﮐﺮدن دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ‪،‬‬
‫ﮐﻨﯿﺪ )اﻵن ﺗﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ‬
‫رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ اﻣﺸﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ‬
‫ﻧﻮﯾﺲ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﺒﺮ ‪٢١‬‬
‫در ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ‬
‫اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻧﮋاد در ﺷﺒ ﻪ ‪ ١‬ﺳﺨﻨﺮاﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nqaeg8‬‬
‫ﻣ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﻮن ﻫﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺰﻧﯿﺪ و‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺑﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﻣﺸﺐ ﯾ ﺿﺮب ﺷﺴﺖ‬
‫دوﺳﺘﺎن و اﺷﻨﯿﺎن دارﯾﺪ ‪ ،‬ﻫﻤﻪ را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻬﺸﻮن ﻧﺸﻮن ﺑﺪﯾﻢ(‬
‫ﮐﻪ راس ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺷﺐ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗ ﻣﻨﺰل‬

‫ﺟﺎ ﻪ‬

‫ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮان آرﻧ آن ﺟﻮان را ﺧﺮد ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪﻫﺎ از اﻣﯿﺪم‪ ،‬و ﺗﺎ ﺗﻮ را ذﻟﯿﻞ ﻧﺒﯿﻨﻢ‪ ،‬آرام ﻧﻤ ﻧﺸﯿﻨﻢ‬
‫ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ آن ﺟﻮان ﻻت و ﻗﻤﻪ ﮐﺶ ﻧﺒﻮده‪،‬‬
‫ﺑﻠ ﻪ ﯾ ﻣﺒﺎرز ﮐﺮد ﻣﺴﻠ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ از‬
‫دروغ ﻫﺎی آﺷ ﺎر ﻣﺘﺮﺳ ﺗﻮ‪ ،‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‪ ،‬وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮔﺮداب را ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدم‪ .‬ﻣﻦ از درﯾﺪﮔ زن آن ﺑﻤﺒﺎران ﮐﻨﯿﻢ‬
‫ﻣﺮدک ‪ ،‬اﻟﻬﺎم‪ ،‬اﻓﺴﺮده ﺷﺪم‪ ،‬ﻧﻤ داﻧﻢ ﮐﺪام‬
‫‪http://tinyurl.com/myknhe‬‬
‫را ﺑ ﻮﯾﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ درک ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ‬
‫وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮔﺮداب )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮرﺳ‬
‫ﺟﻮان‬
‫ﮐﺴ ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﮑﺮی‪ ،‬ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾ‬
‫از ﻣﺮاﻛﺰ واﺑﺴﺘﻪ‬
‫ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ‪ ،‬ﯾ‬
‫را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ‪ ،‬ﺑ ﺸﺪ و ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی ﻗﺒﺮش را ﺑﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪون‬
‫اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ( در ﺣﻞ ﺟﻤ اوری اﻃﻼﻋﺎت‬
‫اﻃﻼع ﻣﺎدر دل آرام داراﺑﯽ‪ ،‬او را در زﻧﺪان دار‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن‬
‫ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ‪ ،‬آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺣﺮﻓ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﻣﺎﻧ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫داﺷﺖ‪ .‬ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪا آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن‬
‫را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ! آﯾﺎ‬
‫ﮐﺸﺘﻦ دﺧﺘﺮﮐﺸﺎن ﮐﺎﻓ ﻧﺒﻮد؟ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای!‬
‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮ ﻣﮕﺲ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ روی ا‪.‬ن‬
‫ﺧﻼﺻﻪ ﺑ ﻮﯾﻢ‪ ،‬ﻣﻦ از رﻓﺘﺎر وﻗﯿﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮ‪ ،‬از‬
‫ﻧﺸﺴﺖ‬
‫وﻻﯾﺖ وﻗﯿﺢ اﻓﺴﺮده ﺷﺪم‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ را ﺑﺎ‬
‫دوا و دﮐﺘﺮ ﮔﺬراﻧﺪم‪ ،‬اﻓﺎﻗﻪ ﻧﻤ ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ‪http://tinyurl.com/l47xcl‬‬
‫روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾ ﺮ آن آدم ﻗﺒﻠ ﻧﯿﺴﺘﻢ‪ ،‬در اﺑﺘﺪای ﺻﺤﺒﺖ ا‪.‬ن ﯾ ﺧﺮ ﻣ ﺲ روش‬
‫ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﺮﻣ ﺧﯿﺰم‪ ،‬ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻠ ﻣ ﻧﺸﺴﺖ ‪ .‬ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﯾ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﻮ ﺑﺬاره‪.‬‬
‫ﺧﻮرم و وﻗﺘ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣ زﻧﻢ‪ ،‬ﺳﺮﺷﺎر‬
‫از اﻣﯿﺪم‪ .‬زﻧﺪﮔ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﻫﺪﻓ دارد‪ ،‬ﻫﺪﻓ‬
‫ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻘﺪس! ﻫﺮ روز ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف آﻣﺎده ‪،‬‬
‫ﺑﯿﺮون ﻣ آﯾﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻮ‪ ،‬ﺗﻮ اﻣﺸﺐ ﺑﻌﺪ از ﺧﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ ‪٢١‬‬
‫ﻣﺮدک وﻗﯿﺢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﻗﺪرت ﺷﺪه ای‪،‬‬
‫‪http://tinyurl.com/lodzyk‬‬
‫ﺗﻮ ﻣﺮدک ﺧﺮﻓﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﺸﻨﻪ ﺧﻮن ﺷﺪه ای‪،‬‬
‫اﻣﺸﺐ ﺑﻌﺪ از ﺧﺒﺮ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٢١‬از ﺷﺒ ﻪ ﯾ‬
‫ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣ دارم‪ .‬آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای! ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭘﺮ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺗﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺣﺮف‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻣ زﻧﻪ‪.‬‬
‫ﯾﺎدﺗﻮن ﻧﺮه اﺗﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻤﺎورﻫﺎی ﺑﺮﻗ ‪،‬‬
‫ﺑﺨﺎری ﻫﺎی ﺑﺮﻗ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎی ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ‬
‫ﺑﺮﻗ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻓ ) ﮔﺮﻣﺎزا( ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع‬
‫ﺷﺪن ﺣﺮف ﻫﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻦ‬
‫ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬
‫ﯾﺎدﺗﻮن ﻧﺮه !‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫آره واﻗﻌﺎ از داﺷﺘﻦ رﻫﺒﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗ‬
‫ﯾ ﻧﻤﺎد ﻣﻠ اﯾﺮاﻧ ﭼﻔﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻣﯿﻨﺪازه ر ﻣﺼﺮف را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ُ ﻣﻄﻤﭙﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺜﻞ‬
‫اﻓﺴﺮدﮔ ﮔﺮﻓﺘﻢ! از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻮش دادن ﺷﻤﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ‬
‫ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﺮدم ﺑﺮاﺷﻮن ﭼﻨﮓ و دﻧﺪون ﻧﺸﻮن‬
‫ﻣﯿﺪی ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ! از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ‬
‫ﺟﺎی ﺧﺮج ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻟﺒﻨﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٢١‬ﺣﺪود ‪ ۶‬ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ‬
‫و وﻧﺰوﯾﻼ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘ ﻏﻤ ﯿﻨﻢ…اﻣﺎ اﯾﻨﻮ ﺑﺪون ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ‪ ۶‬ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ‬
‫ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﻣﻦ » ﯾ ﻋﺪه « ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ…‪.‬‬
‫ﮐﻨﯿﺪ)ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ(‬

‫ﺑﺮﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻣﮕﺲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ‬
‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ از روی ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد )‬
‫ﺟﻨﺒﺶ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ (‬
‫ودرﺣﺎل اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدن اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/ndk6ap‬‬

‫ﻫﻤﯿﻦ‬

‫ﺑﻠﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرم‬
‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ اداره ﻣﯿﺸﻮد‬
‫اﻓﺴﺮده ﻫﺴﺘﻢ !‬
‫‪http://tinyurl.com/lylhne‬‬

‫‪http://tinyurl.com/l6ars5‬‬

‫ﻣﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی ﺑﺮﻗ‬
‫ﮐﺸﻮر اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی ﻧﺪارم اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل‬
‫زﯾﺎد اﮔﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ در‬
‫ﺑﺮق ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣ ﮔﺬارد‪ .‬ﺣﺘ اﮔﺮ در‬
‫ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬارد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ‬
‫و ﺣﺘ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ‬
‫ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷ اﺳﺖ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر‬
‫ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏ و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ‬

‫ا ﺼﺎد‬

‫ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﺣﺸﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ از اﺗﺤﺎد‬
‫ﻣﺮدم‪ :‬وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮق ﺑﻌﻀﯽ از‬
‫ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/m6zsym‬‬

‫ﺧﺒﺮاﻗﺘﺼﺎدی‪ :‬ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺮب‬
‫اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺨﺸ از ﺑﺮق ﺑﺨﺸﻬﺎی‬
‫ﺻﻨﻌﺘ را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺴ ﻮﻧ اﺧﺘﺼﺎص داد‬
‫ﺗﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻫﺎی ﻣﺪﻧ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻧﻘﻞ از وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ دوﻟﺖ ﺗﻼش‬
‫ﮔﺴﺘﺮده ای را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ‬
‫ﻣﺪﻧ ﻣﺮدم در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬
‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻇﺎﻫﺮا دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای‬
‫ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه دادن اﻣﻮر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺴ ﻮﻧ ‪،‬‬
‫ﺑﺮق ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ را‬
‫ﻣﺤﺪود ﯾﺎ ﻗﻄ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی ﺟﺎم ﺟﻢ آﻧﻼﯾﻦ در ﺧﺒﺮی ﺑﻪ‬
‫ﻧﻘﻞ از ﭘﺮوﯾﺰ ﻓﺘﺎح اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮق‬
‫ﺑﻌﻀ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮﻣﺼﺮف را ﻗﻄ ﮐﺮده اﺳﺖ‬
‫و از ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺘﺎح ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد‪ :‬اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ‬
‫ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘ‬
‫ﻣﺸﺎوره ﻓﻨ اراﺋﻪ دﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑ ﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ‬
‫دﻫﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ‪ ،‬وزارت ﻧﯿﺮو اﻣﯿﺪوار‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃ دوﻟﺖ ﺑﺮای‬
‫اﺻﻼح اﻟ ﻮی ﻣﺼﺮف از ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی دوﻟﺘ ﺗﺬﮐﺮ‬
‫داده ﺷﺪه و ﺣﺘ آب و ﺑﺮق آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﻗﻄ‬
‫ﮐﺮده اﯾﻢ‪.‬‬
‫وی اﻓﺰود‪ :‬ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻤ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ‬
‫آب و ﺑﺮق ﭼﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی‬
‫دوﻟﺘ را ﻗﻄ ﮐﺮدﯾﻢ وﻟ ﻗﻄ آب و ﺑﺮق در‬
‫ﺑﺮﺧ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﺻﻼح‬

‫‪http://tinyurl.com/lqrr8k‬‬

‫ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻧُﻪ ﺷﺐ ‪ ۶‬ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ‪ ،‬اﮔﺮ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ‬
‫‪ ۶‬ﻧﻔﺮ را از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠ زود‬
‫ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ‪ ٢٠‬ﻧﻔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ‬
‫آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨ ‪ ١٢٠‬ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﺮده‬
‫اﯾﻢ ‪ ،‬و اﮔﺮ آن ‪ ١٢٠‬ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ‪ ۵٠‬ﻧﻔﺮ دﯾ ﺮ را‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺎﻟ ﻣ ﺷﻮد‪ ).‬ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ را داغ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ(‬
‫ﻓﻘﻂ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ‪ ۶‬ﻧﻔﺮی را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻣ ﮐﻨﯿﺪ از ‪ ۶‬ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف‬
‫ﺑﺮق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود‪.‬‬

‫اﻟ ﻮی ﻣﺼﺮف را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو‬
‫ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﺣﺴﺎس وزارت ﻧﯿﺮو اﯾﻦ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌ آب و ﺑﺮق در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی‬
‫دوﻟﺘ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﺑﺮﺧ از‬
‫آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺧﻄﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧ از اﺧﺒﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺣﺎﮐ‬
‫از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﺑﺮﺧ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ‬
‫)از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد( ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﭘﯿ‬
‫ﻣﺼﺮف از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و آﻣﺎدﮔ ﻣﻮاﺟﻬﻪ‬
‫ﺑﺎ ﻗﻄ ﺑﺮق در روزﻫﺎی آﯾﻨﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻗﺪام ﻣﺸﺎﺑﻬ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ‬
‫ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﯾﺎدآوری ﻣ ﺷﻮد در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺮوﻫ‬
‫از اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن از ﻣﺮدم دﻋﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای‬
‫ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ‪،‬‬
‫ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿ ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎم‬
‫ﭘﺨﺶ ﺳﺨﻨﺎن روﺳﺎی ﻧﻈﺎم در ﺗﻠﻮزﯾﻮن‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ‬
‫ﺑﺮﻗ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﺷﺒ ﻪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪١٠‬‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄ ﺑﺮق ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺪوی ﮐﯿﺎ‪ :‬ﻧﻪ وﺟﺪان دارﯾﺪ ﻧﻪ‬
‫ﺷﺮف! ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ ﻓﺮوﺷﯿﺘﺎن را‬
‫رو ﮐﻨﯿﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/l43yzz‬‬

‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ‬
‫ﻣ ﮔﺬارﯾﺪ‪ ،‬ﮐﻤ ﺑﻪ ﺷﺮف و وﺟﺪان ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﯾﻦ دو ارزش اﻧﺴﺎﻧ‬
‫ﮐﻪ در وﺟﻮد ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد‪ ،‬را ﻣﺪ‬
‫ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺎم و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ورق زدن‬
‫ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن و زرﯾﻦ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘ ﺗﺎن‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ‪ ،‬ﮔﺮ‬
‫ﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ وﻃﻦﻓﺮوﺷﺎن‬
‫و ﺷﻤﺎ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ در راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﺰت و‬
‫اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای وﻃﻦ و ﻣﺮدم دارای ﻧﻤﺮات ﺧﻮب‬
‫و ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ روﺷﻦ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌ ﮐﺮدهاﻧﺪ‪،‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫از اﯾﻦ رو در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا‬
‫ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮐﻤ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ‪،‬‬
‫ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ‪ ،‬وﻟ‬
‫اﺧﻼق را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﯾﻢ‪.‬در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ‬
‫ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ از ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﻣﺘﺸ ﺮم و‬
‫از آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮرﺳ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧ ﻓﯿﻔﺎﺳﺖ‬
‫و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾ ﺮی‪.‬‬

‫ﻣﻬﺪوی ﮐﯿﺎ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ‪:‬‬
‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺑﺎزیﻫﺎی‬
‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه‬
‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﯿﻔﺎﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/kprxru‬‬

‫ورزش‬

‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻛﺪام ﻣﺪرك و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﺮاﺗ‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣ دﻫﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﻣﻠ‬
‫اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎزﯾ ﻨﺎﻧ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ‬
‫ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢ داﺷﺘ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ اردوﻫﺎی‬
‫ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣ و‬
‫رواﻧ ﻧﺎﺷ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز‬
‫ﻣﻠ و ﺗﺤﻤﻞ دوری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای وﻃﻦ و ﻣﺮدمﺷﺎن‬
‫ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬
‫آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧ و ﻟﯿ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ از‬
‫اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺮان و ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﻣﻠ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ را‬
‫ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ اﻓﺮاد اﻧﺪك آﻧﻬﺎ را‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻘﺎب ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ‬
‫ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣ ﮔﺬارﯾﺪ‪ ،‬ﻛﻤ ﺑﻪ ﺷﺮف و وﺟﺪان‬
‫ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا روز ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ‬
‫اﯾﻦ دو ارزش اﻧﺴﺎﻧ ﻛﻪ در وﺟﻮد ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد‪ ،‬را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و از اﯾﻦ‬
‫ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﻣﻠ را ﺑﺎ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‬
‫آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪ .‬ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ در راه ﺑﻪ دﺳﺖ‬
‫آوردن ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای وﻃﻦ و ﻣﺮدم دارای‬
‫ﻧﻤﺮات ﺧﻮب و ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ‬
‫ﻫﺴﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ‪ ،‬از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺑﺎ اراﺋﻪ‬
‫ﻧﺎم و ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺪﻫﯿﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺑﺎ ورق زدن ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن و زرﯾﻦ وﻃﻦ‬
‫ﭘﺮﺳﺘ ﺗﺎن‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻮد‬
‫ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ‪ ،‬ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ‬
‫ﻣﺎ وﻃﻦﻓﺮوﺷﺎن و ﺷﻤﺎ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﻀﺎوت‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳ‬
‫ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻓﻘﻂ‬
‫ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧ ﻓﯿﻔﺎﺳﺖ و ﻧﻪ‬
‫ﻫﯿﭻ ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾ ﺮی‪.‬‬

‫ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﻬﺪویﻛﯿﺎ از‬
‫ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ‬

‫در ﻗﺴﻤﺖ دﯾ ﺮی از ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه‪ :‬ﻛﻼم‬
‫آﺧﺮم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﻣﻠ‬
‫ﻛﻼم آﺧﺮم ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫را وﻃﻦﻓﺮوش! ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ‪:‬‬
‫‪http://tinyurl.com/mk22e5‬‬

‫ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﻣﻠ را وﻃﻦﻓﺮوش! ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ‪:‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻛﺪام ﻣﺪرك و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﺮاﺗ‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣ دﻫﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﻣﻠ‬
‫اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎزﯾ ﻨﺎﻧ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ‬
‫ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢ داﺷﺘ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ اردوﻫﺎی‬
‫ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣ و‬
‫رواﻧ ﻧﺎﺷ از ﺑﺎزیﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز‬
‫ﻣﻠ و ﺗﺤﻤﻞ دوری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای وﻃﻦ و ﻣﺮدمﺷﺎن‬
‫ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺗﻼش ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ در ﺗﻤﺎﻣ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت‬
‫آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺟﻬﺎﻧ و ﻟﯿ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﯽ از‬
‫اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺮان و ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان دﻓﺎع ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﻣﻠ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﻼشﻫﺎ را‬
‫ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ اﻓﺮاد اﻧﺪك آﻧﻬﺎ را‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻘﺎب ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ‬
‫ﻣ ﮔﺬارﯾﺪ‪ ،‬ﻛﻤ ﺑﻪ ﺷﺮف و وﺟﺪان ﻓﻜﺮ ﻛﻨﯿﺪ‬
‫ﺗﺎ ﻓﺮدا روز ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﺎن ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﯾﻦ دو ارزش‬
‫اﻧﺴﺎﻧ ﻛﻪ در وﺟﻮد ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد‪،‬‬
‫را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن‬
‫ﻣﻠ را ﺑﺎ اﻟﻘﺎﺑﯽ ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎ در راه ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﺰت و‬
‫اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای وﻃﻦ و ﻣﺮدم دارای ﻧﻤﺮات ﺧﻮب‬
‫و ﺑﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ روﺷﻦ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬از ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺎم و ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ورق زدن‬
‫ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎن و زرﯾﻦ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘ ﺗﺎن‪ ،‬ﻣﺎ‬
‫ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری ﺑﺮ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﻢ‪ ،‬ﮔﺮ‬
‫ﭼﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ وﻃﻦﻓﺮوﺷﺎن‬
‫و ﺷﻤﺎ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪،‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫از اﯾﻦ رو در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا‬
‫ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻛﻤ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ‪،‬‬
‫ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزیﻫﺎ را ﺑﺎﺧﺘﻪاﯾﻢ‪ ،‬وﻟ‬
‫اﺧﻼق را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮده اﯾﻢ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ دوره ﻧﯿﺰ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت‬
‫را داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﭘﯿﺘﺎن ﺗﯿﻢ از ﺗﻚ ﺗﻚ‬
‫ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﻣﺘﺸ ﺮم و از آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻣ ﻛﻨﻢ‪.‬‬
‫ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳ ﺗﺨﻠﻔﺎت‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١١‬‬

‫در ﺑﺎزیﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه‬
‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎﻧ ﻓﯿﻔﺎﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ‬
‫ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن دﯾ ﺮی‪.‬‬

‫ﺗﻮ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻨﯽ ﻣﻬﺪی!‬
‫‪http://tinyurl.com/m2p8go‬‬

‫ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺪویﮐﯿﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎزﯾ ﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی او در‬
‫ﺗﻤﺎم ادوار ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان دوﺳﺖ ﻧﺪارم‪.‬‬
‫ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ‪ ،‬ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪایﮔﺮی‪،‬‬
‫ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗ ‪ ،‬و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻨ‬
‫و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ورزﺷ ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﯾ ﻨ در‬
‫ﻫﯿﭻ دورهای ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ او ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ‬
‫اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ او ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾ ﻦ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ او‬

‫و ﺑﺎزیﻫﺎی ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﯿﺰش در ﺑﻮﻧﺪسﻟﯿ ﺎ و‬
‫ﻟﯿ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن‪ ،‬ﻃﺮﻓﺪار ﺗﯿﻢ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﺷﺪم‪ .‬ﺑﻪ‬
‫ﺣﺪی ﮐﻪ ﺣﺘ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ دو ﻓﺼﻞ اﺳﺖ دﯾ ﺮ‬
‫در آن ﺑﺎزی ﻧﻤ ﮐﻨﺪ‪» ،‬ﻫﺎاسﻓﺎو« ﻫﻤﭽﻨﺎن از‬
‫ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻣﺮوز وﻗﺘ ﻧﺎﻣﻪی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ اش را‬
‫ﺧﻮاﻧﺪم‪ ،‬ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ‬
‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘ را ﺑﻪ اﻧﺪازهی او دوﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ‬
‫داﺷﺖ‪ .‬زﻣﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ و ﻧﺤﻮهی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ‬
‫»ﮐﯿﺎ« از ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻮد‪.‬‬
‫او در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪی ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه ﮐﻪ دﯾﺮوز‬
‫‪ ١۵‬ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤ از ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈ ﮐﺮده‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻬﺪویﮐﯿﺎ اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﻪ ﺟﻮانﮔﺮاﯾﯽ‬
‫را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮیاش اﻋﻼم‬
‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ‬
‫ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان ﭘﺲ از ﻧﺎﮐﺎﻣ در ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺟﺎم‬
‫ﺟﻬﺎﻧ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷ ﺎهﻫﺎی‬

‫ﺮ ﯽ‬
‫ﺑﻨﯽ اﻣﯿﻪ )ﻧﯿﮏ آﻫﻨﮓ ﮐﻮﺛﺮ(‬
‫‪http://tinyurl.com/mslqr5‬‬

‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای دو روز دﯾﮕﺮ ‪:‬ﻣﺎ از ﻫﻤﻮن‬
‫اول ﻫﻢ ﻧﻈﺮﻣﻮن اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﺑﻮد‪.‬دﺷﻤﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﮐﺮد ﻧﮕﺬاﺷﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫اﯾﺮان در ﻟﯿ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن آﺳﯿﺎ‪» ،‬زﻧﮓ ﺧﻄﺮ«‬
‫را ﺑﻪ ﺻﺪا درآورده و ﺑﺎ ﻫﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫وﺿﻌﯿﺖ‪ ،‬راه ﺣﻞ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت‬
‫داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ‬
‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﻪاش اﺳﺖ‪ ،‬او ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ از‬
‫ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠ را »وﻃﻦﻓﺮوش«‬
‫داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ‬
‫ﻣﻬﺪویﮐﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﺷﺎره ﻧﮑﺮده‪ ،‬اﻣﺎ واﺿ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش ﻣﺎﺟﺮای ﻣ ﺑﻨﺪﻫﺎی ﺳﺒﺰی‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾ ﻨﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ‬
‫ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ‬
‫از آن‬
‫دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻬﺪی ﻣﻬﺪویﮐﯿﺎ ﯾ‬
‫ﺷﺶ ﺑﺎزﯾ ﻨ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺌﻮل در اﻗﺪاﻣ‬
‫ﺗﺎرﯾﺨ ﻣ ﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺑﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ او ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﯾ ﻨ‬
‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﻤﻪ ﻫﻢ‬
‫ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻣ ﺑﻨﺪش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای دو روز دﯾ ﺮ ‪:‬ﻣﺎ از ﻫﻤﻮن اول ﻫﻢ‬
‫ﻧﻈﺮﻣﻮن اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد‪.‬دﺷﻤﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﮐﺮد‬
‫ﻧﮕﺬاﺷﺖ‪ .‬دﺷﻤﻦ اﯾﻨﻪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻦ‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/n8df9t‬‬

‫‪$‬‬

‫'‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳ‪‬ﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪ ١۶ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿ‪‬ﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫&‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺎ‬

‫زﺑﺎﻻ وﺑﺎﻻ‬
‫ﯽرو ﻢ‬

‫‪ ١٧‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ‬

‫اﻃﻼﻋﯿﻪ دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﭘﯿﺮاﻣﻮن‬
‫وﻗﺎﯾﻊ اﻣﺸﺐ در ﺳﯿﻤﺎ‬
‫دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﻛﺮد‪ :‬دﻋﻮای ﻣ ﺲ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﯾﻚ دﻋﻮای‬
‫ﺧﺎﻧﻮادﮔ و داﺧﻠ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾ ﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻛﺮد‪ .‬اﯾﻦ دﻓﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ :‬اﯾﻦ‬
‫دو ﯾﺎر وﻓﺎدار ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾ ﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﻚ اﺧﺘﻼف‬
‫ﻛﻮﭼﻚ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.١٠‬‬

‫ا ﮑﺎفو‬
‫ا ﺼﺎب‬
‫ﺮا ﺮی‬
‫‪۱۶،۱۵‬و‬
‫‪ ۱۷‬ﺮ‬
‫ﺑﺎﻻ‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد‬
‫ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از‬

‫‪www.balatarin.com‬‬

‫ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ‪ :‬در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ‪١٨‬ﺗﯿﺮ رﻧﮓ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ را از آﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.۶‬‬

‫اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺧﺮﻣﮕﺲ‪:‬ﻣﻦ از ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ ﺷﺎﮐﯽ ام‪» ٬‬‬
‫ﭼﯿﺰی« ﮐﻪ ﻣﻦ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻢ ا‪.‬ن واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮد ‪.‬‬
‫اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ —.‬ﺻﻔﺤﻪ ‪.١٠‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﯿﺎ ﺖ‬

‫ﻣﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯿﻢ وﻟ ﻓﺮدا ﺻﺒﺤﻮﻧﻪ رو ﻣﻬﻤﻮن‬
‫آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻊ آن ﻗﺪر ﺳﮑﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ‬
‫ﺗﻬﺮوﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ…‪.‬ﻣﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯿﻢ وﻟ ﻓﺮدا ﺗﻮ‬
‫ﻣﺮدم )اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن( ﺑﺎور ﮐﻨﻨﺪ اﺳﻼم ﺗﻬﺮون دوش ﺑﻪ دوش ﺗﻬﺮوﻧﯿﺎ ﻣ اﯾﺴﺘﻢ و ﺣﻘﻢ‬
‫دﯾﻦ دروغ و ﺗﻘﻠﺐ و ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ‪.‬‬
‫رو ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻢ…ﻣﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯿﻢ وﻟ ﻓﺮدا ﻣﯿﺮم‬
‫ﺗﻬﺮون ﺗﺎ ﺑﻪ ا‪.‬ن ﺑﻔﻬﻤﻮﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ‪ ١٣‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬
‫‪http://tinyurl.com/lhs4ah‬‬
‫ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ!!!!‪..‬ﻣﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯿﻢ …!!‬
‫آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺟ ﻣ ﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪۵٧‬‬
‫ﻣ ﮔﻔﺘﯿﺪ‪ :‬ﺳ ﻮت ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ اﺳﺖ‬
‫ﺑﻪ ﻗﺮآن؟! ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺷ ﺮ ﺗﺎﯾﻤﺰآﻧﻼﯾﻦ‪ :‬ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫دﻫﺎن ﻫﺎ و اﯾﻤﺎن ﻫﺎ را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ دروغ ﻫﺎی آﺷ ﺎر‪ ،‬ﺑﯽ ارزش اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر‬
‫ﺧﺮاﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ‪ ،‬ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺳ ﻮت ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﻧﮑﻨﺪ ﻋﻤﺎﻣﻪ ی اﺟﺘﻬﺎد آن‬
‫‪http://tinyurl.com/ox6wle‬‬
‫ﻗﺪر ﮔﺸﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾ ﺮ دروغ و ﺗﻘﻠﺐ‬
‫و ﺧﻮن رﯾﺰی و ﺷ ﻨﺠﻪ و ﮐﻼه ﺑﺮداری ﮔﻨﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﻼس ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘ ﻋﻨﻮان ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ آن ﻓﺮا‬
‫ﺷﻤﺎ ﻫﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ! ﻧﮑﻨﺪ آﯾﻪ ی ﻗﺮان ﮐﻪ اﮔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﯿﺎن ﺟﻤﻼت‬
‫ﯾ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ ی آدﻣﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﮐﻠﯿﺸﻪ ای در ﻣﻮرد اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و در‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ از ﻗﺮان ﺷﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻧﮑﻨﺪ ﻋﻮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری اﺳﻼﻣ و ﮐﻮدﺗﺎی‬
‫ﺧﺪای ﻧﮑﺮده ﺑﺠﺎی ﻧﮕﺮاﻧ در ﺑﺎره ی دﯾﻦ ﺧﺪا ﺧﺎﻣﻨﻪ ای – اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪی‬
‫ﻧﮕﺮان ﻗﻄ ﺷﺪن ﺑﺮﺧ ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت ﻫﺎی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪ .‬وی ﺑﯿﺎن ﻣ دارد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ‬
‫دوﻟﺖ ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﮔﻢ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﯿﺎن دو اﯾﺮان‪ ،‬ﯾ ﻇﺎﻟﻢ و ﺟﻨﮕﻮ و دﯾ ﺮی‬
‫ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺠﻤ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮔﻨﺎه ﺗﺸ ﯿﻞ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﺟﻮان ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﯿﭽ ﺎه ﺑﯽ ﻃﺮف‬
‫داده اﯾﺪ و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺣﺮام را ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎﺑﻮی وی دﯾ ﺮ ﺷ ﺴﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫ﺣﻼل و ﻣﻨﮑﺮ را ﻣﺒﺎح ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟ و ﯾﺎ ﻧﮑﻨﺪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب در ﻣﻮرد‬
‫ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارزﺷ ﻧﺪارد و اﯾﺮان در ﺣﺎل اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾ ﺮ‬
‫ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم دروغ و ﺗﻘﻠﺐ و ﮐﺴﺎﻧ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻤﯿﻨ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﺮب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در‬
‫ﻇﻠﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟‬
‫اﯾﺮان ﺑﺎ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬وی‬
‫ﻣ ﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﯾ دﯾﻨﺪار ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دزدﮐ راه‬
‫ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣ ﺮ او ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﺗﮑﺮﯾﻢ رﻓﺘﻦ ﻏﺮب دﯾ ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﻘﺎﻟﻪ‬
‫ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ؟ و ﻣ ﺮﻫﺎ و ﺳﺌﻮال ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫دﯾ ﺮ‪ .‬ﺑﺎری‪ ،‬اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﮑﺎت ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫را ﻣ ﻧﮕﺮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ راﺣﺖ‬
‫اﺳﻼم و اﯾﻤﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺮدم‬
‫ﻫﻢ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎوری ﺑﻬﺘﺮ و اﻟ ﻮﻫﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ا‪.‬ن در‬
‫ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺧﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن‬
‫اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ‪ .‬آن را ﺟﺪی ﺑ ﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬

‫‪٢‬‬
‫رو ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪن‪ .‬اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﻮن ﺑﺎﺷﻪ در آﺧﺮﯾﻦ‬
‫ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ا‪.‬ن ﺑﻪ ﻃﻠﺤﻪ و زﺑﯿﺮ دو‬
‫ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿ ﻨﻪ و اوﻧﻬﺎ رو ﻣﻨﺎﻓﻖ‬
‫ﻣﯿﺪوﻧﻪ‪ .‬ﻣﻦ اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ از دوﺳﺘﺎن ﻋﺮﺑﻢ‬
‫ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ از ا‪.‬ن ﺧﻮﺷﺸﻮن ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻧﺸﻮن دادم‬
‫و ﺑﺮاﺷﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدم‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻨﻬﺎ‬
‫اﻻن ازش ﻧﻔﺮت دارن‪.‬‬
‫ﺗﺎ اﻻن ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﯽ از اون ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪه‬
‫ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﻮﻧﻪ‪ .‬از دوﺳﺘﺎﻧ‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻄﻦ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ رو دارم‬
‫ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺗ ا‪.‬ن رو ﺑﻪ‬
‫ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﻦ و ﺑﻪ ﺗﻤﻮم دوﺳﺘﺎن ﻋﺮﺑﺸﻮن‬
‫ﺑﺪن و ﯾﺎ در ﭼﺖ روﻣﻬﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ‬
‫ﯾﺎ ﻓﯿﺲ ﺑﻮﮐﻬﺎ ﯾﺎ ﯾﻮﺗﯿﻮب ارﺳﺎل ﮐﻨﻦ‪ .‬آ ﮔﺮ‬
‫دوﺳﺘﺎن ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻦ و اﯾﻦ رو ﺑﺼﻮرت زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ‬
‫ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻦ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ رو روی‬
‫ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺨﻮﻧﻦ ﺧﯿﻠ ﻋﺎﻟ ﻣﯿﺸﻪ‪.‬‬

‫ﺣﺮف آﺧﺮ‪ :‬در دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ دو ﺟﻮر ﻣﺮدم‬
‫ﺗﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ‬
‫ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎ آﮔﺎﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺳﻮ و ﻣﻦ‬
‫ﺟﺰو ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻧﯿﺴﺘﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/lrublj‬‬

‫ﻓﺮدا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدم را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ‬
‫ﺧﻮدم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ!‬

‫ﯾﺎدﺗﻮن ﻫﺴﺖ زن ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ‬
‫اﯾﺮان ﻫﺮ روز ﻧﺸﻮﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪاد؟‬
‫‪http://tinyurl.com/luzt9m‬‬

‫‪http://tinyurl.com/ljsgdw‬‬

‫ﻣﻦ ﻓﺮدا ‪ ۶‬ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺮم ﺗﻬﺮان !‬
‫‪http://tinyurl.com/m9h9cs‬‬

‫ﻣﯿﺪوﻧﯿﻦ ﮐﻪ ا‪.‬ن ﺗﻮی ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻓﺮق اﯾﻦ دوﺗﺎ زن ﺑﺎ او زن ﻫﺎی‬
‫ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻣﺮﯾ ﺎ و ﻧﯿﺰ اﺳﺮاﯾﯿﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﭼﯿﻪ؟ ﭼﺮا اﯾﻨﻬﺎرو ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺸﻮن‬
‫ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ داره و روی اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ ﻧﺪادن‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘ اﯾﻦ ﻣﺂﻣﻮرا رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم‬
‫ﺣﺴﺎب ﻣﯿ ﻨﻪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣ ﻤ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ؟‬
‫ﻋﺎدی اﺟﺎزه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﻮن ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﺸﻪ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٣‬‬
‫دﯾﺮوز اﺧﻄﺎر ﻣﻮﺳﻮی از اﺟﺒﺎر‬
‫اﻣﺘﯿﺎز دادن دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻪ‬
‫ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و اﻣﺮوز اﻣﺘﯿﺎز اﯾﺮان ﺑﻪ‬
‫ﭼﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن‬
‫‪http://tinyurl.com/ns3ebz‬‬

‫ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ‪»:‬و ﻣﻦ ﺳﻤ رﺟﻼ‬
‫ﯾﻨَﺎدِی ﯾﺎ ﻟَﻠْﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻓَﻠَﻢ ﯾﺠِﺒﻪ ﻓَﻠَﯿﺲ ﺑِﻤﺴﻠﻢ؛‬
‫ﻫﺮ ﻛﺴ ﻓﺮﯾﺎد و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ اﻧﺴﺎﻧ را ﺑﺸﻨﻮد ﻛﻪ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎری وﻛﻤﻚ ﻣ ﻃﻠﺒﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎری‬
‫او ﻧﺮود‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪«.‬‬
‫”وﻗﺘ ﻣﻮﺳﻮی ﻗﺎﻃ و ﻣﺤ ﻢ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ‪٩‬‬
‫ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد‬
‫از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﺎ دوﻟﺘ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ‬
‫ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻠﺖ در ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮد و اﮐﺜﺮﯾﺘ از ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﮐﻪ‬
‫از آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬
‫اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﯿﺰ ﯾ‬
‫ﺳﯿﺎﺳ آن را ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮد‪ .‬دوﻟﺘ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی‬
‫ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮدﻣ و اﺧﻼﻗ ﮐﻪ از او اﻧﺘﻈﺎری‬
‫ﺟﺰ ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮی‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮنﮔﺮﯾﺰی‪ ،‬ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ‪،‬‬
‫ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺗﺪوام‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وﯾﺮاﻧﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ‪ ،‬و ﺑﯿﻢ‬
‫آن ﻣ رود ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ذاﺗ‬
‫و ﻋﺎرﺿ اش در ورﻃﻪ اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ ﺑﯿ ﺎﻧﮕﺎن‬
‫ﺑﯿﻔﺘﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﺧﺮﺳﻨﺪ‬
‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ از آن ﺑﻪ ﺷﺪت واﻫﻤﻪ دارﯾﻢ‪”.‬‬
‫اﻣﺮوز را دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﺎر ﻓﯿﺠ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻏﻠﻂ‬
‫و اﻧﺰوای ﺳﯿﺎﺳ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳ ﻮت و دادن‬
‫اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﻣﺤﺘﺎج ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ!!‬
‫اﻣﺮوز در ﻓﺠﺎﯾﻊ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﻦ‬
‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺳ ﻮت ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻤﯿﻦ‬
‫ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ‪:‬‬
‫ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان‬
‫ﮐﻪ در ﭘ ﻦ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد از ﻫﻤ ﺎری اﯾﺮان‬
‫و ﭼﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸ ﺎه ﻣ ﮔﻮﯾﺪ وی‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬درﺑﺎره ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻔﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸ ﺎه ﺑﺎ ﭼﯿﻦ‬
‫و دﯾ ﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ‪ ،‬ﻫﻤ ﺎری ﻧﺰدﯾ ﺧﻮاﻫﯿﻢ‬
‫داﺷﺖ‪.‬‬
‫»ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﺮه ﮐﺎر ﺷﯿﺮازی« در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ‬
‫ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر واﺣﺪ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ در ﭘ ﻦ ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫از اﻫﺪاف ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺎت ﻧﻔﺘ اﯾﺮان در ﭼﯿﻦ‬
‫‪ ،‬ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤ ﺎری در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﺎﺑﻨﺎک ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر‬
‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫در ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸ ﺎﻫ اﯾﺮان در ﭘ ﻦ ﺧﺎﻃﺮ‬
‫ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ :‬اﮐﻨﻮن ‪ ٩‬ﭘﺎﻻﯾﺸ ﺎه دارﯾﻢ ﮐﻪ در‬
‫روز ﯾ ﻣﻤﯿﺰ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸ ﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬
‫دارد و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در ﯾ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ‪ ،‬ﻫﻔﺖ‬
‫ﭘﺎﻻﯾﺸ ﺎه دﯾ ﺮ ﺑﺎ ﻫﻤ ﺎری ﭼﯿﻦ و دﯾ ﺮ‬
‫ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺴﺎزﯾﻢ‪.‬‬
‫وی ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﯿﻨ ﻫﺎ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در‬
‫در اﯾﺮان‬
‫ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻔﺘ در درﯾﺎ و ﺧﺸ‬
‫ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ و اﮐﻨﻮن درﺻﺪد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤ ﺎری‬
‫در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ و ﺗﺎﺳﯿﺲ‬
‫ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺮدم اﯾﺮان‬
‫را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺨﻨﺎن‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در‬
‫روز ‪ ١٧‬ﺗﯿﺮ‬
‫‪http://tinyurl.com/njlmjp‬‬

‫ﺣﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ ،‬ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧ‬
‫ﺑﺪﻋﻮت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﺋ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و در‬
‫ﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان ﺑﺎآﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ‬
‫ﮐﺮد‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪٨‬‬
‫ﺟﻮﻻی – ‪ ١٧‬ﺗﯿﺮ‐ ﯾ روز زودﺗﺮ از ﺟﻠﺴﻪ‬
‫ﻋﻤﻮﻣ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ‬
‫ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﻃ ﺳﺨﻨﺎﻧ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ‪ »:‬ﺧﺎﻣﻨﻪ‬
‫ای و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺮدم اﯾﺮان راﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ‪«.‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﮐﻪ ﺑﺎ‬
‫اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋ‬
‫روﺑﺮو ﺷﺪ‪ ،‬د رﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨ ﮐﻪ دو‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎ ﺋﻞ اﯾﺮان ﺑﺤﺚ‬
‫و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر» ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﺒﺰ‬
‫اﯾﺮان« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای‬
‫ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬از‬
‫ﺷﺮﮐﺖ د رﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﻛﻠﯿﻨﺘﻮن ‪:‬ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ از‬
‫ﺳﻮی ﺷﻤﺎر ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم ﺧﻮدش‬
‫ﻣﻄﺮود اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻊ ﭼﻨﺪان‬
‫»ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای« ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/lqvew5‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﺎ اﺑﺮاز‬
‫ﻧﮕﺮاﻧ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺟﻤﻬﻮری‬
‫اﺳﻼﻣ اﯾﺮان‪ ،‬روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ‪ ،‬اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ‬
‫دوﻟﺖ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ از دﯾ ﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی اﯾﺮان‬
‫ﺑﻪ آﻣﺮﯾ ﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﺎر رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‪ ،‬اﻇﻬﺎر‬
‫داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ‬
‫»ﺑﻪ ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای« ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﺑﺮای ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻧﻘﺎط دﯾ ﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﯿﺎر‬
‫ﺑﯽﺛﺒﺎتﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه‪ ،‬ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺎ‬
‫اﻋﺘﺮاضﻫﺎی ﻣﺮدﻣ در اﯾﺮان‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‬
‫»ﻫﻢﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎ رژﯾﻤ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﻤﺎر ﮐﺜﯿﺮی‬
‫از ﻣﺮدم ﺧﻮدش ﻣﻄﺮود اﺳﺖ« ﻣﻮﺿ ﭼﻨﺪان‬
‫»ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪای« ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒ ﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ‬
‫وﻧﺰوﺋﻼﺋ ﮔﻠﻮﺑﻮوﯾﮋن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣ ﮐﺮد درﺑﺎره‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ٢٢‬ﺧﺮداد ﻣﺎه و روﯾﺪادﻫﺎی ﭘﺲ‬
‫از آن ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﯾﺪﯾﻢ‬
‫ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﺧﻮدش ﻫﻢ اﺣﺘﺮام‬
‫ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻠﯿﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ‬
‫ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﺶ ﺧﻮدش اﻗﺪام ﮐﺮد‪«.‬‬
‫ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ‬
‫ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓ دﻧﯿﺎ‬
‫از راه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺗﻘﻮﯾﺖ رژﯾﻢ«‬
‫ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ‪ ،‬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤ ﺷﻮد‪.‬‬
‫وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ‬
‫ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼ‬
‫ﻧﯿﺰ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻫﻮﮔﻮ ﭼﺎوز‪ ،‬رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮری وﻧﺰوﺋﻼ‪ ،‬ﮐﻪ‬
‫ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬از ﻣﻌﺪود ﺳﺮان‬
‫ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﺮان و‬
‫اﻋﻼم ﭘﯿﺮوزی ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد دﻓﺎع ﮐﺮده‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﻮﮔﻮ ﭼﺎوز‪ ،‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ٢٢‬ﺧﺮداد‬
‫ﻣﺎه اﯾﺮان در ﻧﻄﻖ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﺧﻮد‬
‫ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﺎ از ﺟﻬﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان اﺣﺘﺮام‬
‫ﺑ ﺬارﻧﺪ‪ ،‬ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی درﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺗﻮان اﻧﻘﻼب اﯾﺮان را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺒﺮد‪«.‬‬

‫آﻗﺎی ﻣﻨﺘﺼﺐ ! ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎد ﺗﺰوﯾﺮ‬
‫ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪۴‬‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫‪http://tinyurl.com/mbmen5‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‬
‫ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ‬
‫آﻗﺎی ﻣﻨﺘﺼﺐ ‪ ،‬ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﻣﺸﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ‬
‫ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‬

‫ﻣﺸﺎوران ﻓﺮاوان ﺷﻤﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﮏ ﺗﮏ‬
‫ﮐﻠﻤﺎت آن ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری داده ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﻮل‬
‫ﺧﻮدﺗﺎن ‪ ،‬دﺳﺘﺘﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﺎز‬
‫ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﮔﻔﺘﯿﺪ “اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان ﺣﺎدﺛﻪ ای ﻋﻈﯿﻢ‬
‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ اﯾﺮان را‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داد‪”.‬‬
‫ﮔﻔﺘﯿﺪ “وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن‬
‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪”.‬‬
‫آﯾﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎدﺛﻪ ی ﻋﻈﯿﻢ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪ ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﺣﻀﻮر ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک‬
‫و ﺑﺮﺧﻮرد وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ی ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﺎ آن ﺑﻮد ؟‬
‫آﯾﺎ ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﻠﺖ‬
‫ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ‪ ،‬وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺮﻣﺒﺎر‬
‫ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ی ﻣﺮدم ﺑﯽ دﻓﺎع ﺑﻮد ؟‬
‫)اداﻣﻪ در ﻟﯿﻨﮏ(‬

‫از ﺳﺎزﮔﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه‬
‫ﻣﺒﺎرزات ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬
‫ﮐﻨﯿﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/kjmg9b‬‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺧﻮد‬
‫روزی ﺟﻮاﻧ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ‬
‫ﺳﭙﺎه را ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮر‬
‫ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد‬
‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ او ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ‬
‫ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮان را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ‬
‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد از رژﯾﻢ و اﻣ ﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر‬
‫دارد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺴﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻨ ﻫﺎ ﻫﻢ‬
‫ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ دادن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او و رﺳﺎﻧﺪن‬
‫آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺎم ﺑﺪارﻧﺪ‬
‫وﺣﺘ در ﺻﻮرت اﻣ ﺎن ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ای ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ داغ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻫﻢ آدرس وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫ‬
‫دوﺳﺘﺎن‪:‬‬
‫‪www.sazegara.net http:‬‬

‫‪http://tinyurl.com/kmy48a‬‬

‫ﻣ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ دو‬
‫ﺗﻦ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر‬
‫دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫‪ ٢٢‬ﺧﺮداد ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﺟﻤ اﻋﻀﺎی‬
‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ اﻇﻬﺎر‬
‫داﺷﺖ‪ :‬ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد »ﺻﺪ در‬
‫ﺻﺪ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه‬
‫ﮐﺮد‪.‬‬
‫آﻗﺎی ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ‬
‫ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬در‬
‫ﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان روی داده اﺳﺖ‪ ،‬اﻃﻼع‬
‫رﺳﺎﻧ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ﻫﺪف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ‬
‫ﺗﺎزه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان‬
‫ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد‪» ،‬در اوﺿﺎع و اﺣﻮال‬
‫ﮐﻨﻮﻧ ‪ ،‬ﻫﺮ ﯾ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﻞ‬
‫ارﺗﺒﺎﻃ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ‪«.‬‬
‫وی در دوران اوج اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ‬
‫ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬اﯾﺮاﻧﯿﺎن‬
‫ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺻﺪای ﻣﺮدم اﯾﺮان‬
‫را ﺑﻪ ﮔﻮش دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف اﻓﺰوده ﺑﻮد‪» :‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ‬
‫آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ اﯾﺮاﻧ ﯾ ﺳﺘﺎد‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﺮ اﯾﺮاﻧ ِ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾ ﺳﻔﯿﺮ‬
‫اﺳﺖ‪«.‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺲ از‬
‫ﺷﻤﺎرش آرا در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪ ،‬ﯾ‬
‫»ﮐﻮدﺗﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮐﺜﺮ‬
‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‪ ،‬اﺧﺘﻼﻓﺎت‬
‫ﻋﻘﯿﺪﺗ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ‬
‫ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯾ ﺻﺪا‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺎﻣﺰد‬
‫ﯾ‬
‫ﻃﺮﻓﺪار اﺻﻼﺣﺎت در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ‬
‫ﺟﻤﻬﻮری از ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻓﺸﺎر آورد ﺗﺎ‬
‫از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎره ﻣﺤﻤﻮد‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان‬
‫ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس‪،‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧ‬
‫ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺧﯿﺮ‬
‫اﯾﺮان از ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﺮد‪،‬‬
‫ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‬
‫روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺗﻨﺪرو ﺻﻠ را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬
‫وی روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬
‫اروﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺮای‬
‫ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار‬
‫دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ راﺳﺎً‬
‫اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ‬
‫دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪامﻫﺎی ﻻزم‬
‫وادار ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬
‫اروﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﺮان ﺷﺪه و‬
‫اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری‬
‫در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ‬
‫ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫از ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﺳﻤ‬
‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﯾ‬
‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«‬
‫ﺗﺒﺮﯾ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻤﺎری از‬
‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠ ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﯾ داﻧﺸﺠﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﯾﺮان‪ ،‬ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬
‫ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮﮔﺮم راﯾﺰﻧ در‬
‫ﺑﺎره ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻔﺮای ﺧﻮد از اﯾﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮی رﺋﯿﺲ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان از‬
‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﺳﻤ‬
‫ﺑﯿﻢ آﻏﺎز اﻋﺘﺼﺎب دراﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه‬
‫اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ادﻋﺎ ‪http://tinyurl.com/m67d3e‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪۵‬‬

‫اﻟﻒ‐ ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺘﺎﺟ‬
‫رﺋﯿﺲ ﭘﺎﻻﯾﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ‬
‫ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤ ﺎران ﻣﺘﺎﺟ‬
‫در ﭘﺎﻻﯾﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در وزارت ﻧﻔﺖ‬
‫ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮی اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺷﺐ ﻫﺎ روی ﺑﺎم »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« ﻣ‬
‫ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ!‬
‫ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﻻﯾﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان‪،‬‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ از‬
‫ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺘﺎﺟ از ﺑﯿﻢ‬
‫آﻏﺎز اﻋﺘﺼﺎب در ﭘﺎﻻﯾﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان و اﯾﺠﺎد‬
‫ﺗﺮس در ﻣﺤﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺷﺐ ﻫﺎی »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« در ﺷﻬﺮک ﻫﺎی‬
‫ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ و دﯾ ﺮ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺻﺪای اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﺣﺘ ﯾ‬
‫ﺷﺐ ﻗﻄ ﻧﺸﺪ‪.‬‬
‫ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در‬
‫ﻫﻤﺎﯾﺸ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ‬
‫ﻧﻔﺖ در ﺑﺎﺷ ﺎه ﻧﻔﺖ در ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬
‫وﻗﺘ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﯿﺞ‬
‫وزارت ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاﻫ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺷﻌﺎد داد ﺻﻞ ﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮی‬
‫رﺟﺎﯾﯽ آﻣﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﯿﭽ ﺲ از ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ در ﺳﺎﻟﻦ‬
‫ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﻣﺪت‬
‫ﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮک ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان‬
‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ‪.‬‬
‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺣﻮزه ای ﮐﺎﻣﻼ‬
‫ﺗﺨﺼﺼ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ‬
‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺗﯿﻢ او ﺷﺪﯾﺪا اﻧﺘﻘﺎد‬
‫دارد ‪.‬آن ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻪ از ﯾ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ‬
‫داﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ را در‬
‫ﺑﺸ ﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی‬
‫از اﺗﻼف اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺸ ﻪ در ﺗﺎﻧﮑﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ‬
‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ!‬
‫او ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﺮده وﻗﺘ ﻧﻔﺖ را ﺑﺎ واﺣﺪ‬
‫ﺑﺸ ﻪ اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﻨﺪ داﺧﻞ ﺑﺸ ﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﻼ‬
‫‪ ٢٠٠‬ﻟﯿﺘﺮی !! ﻣ رﯾﺰﻧﺪ و ﺻﺎدر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺪا ﻣ داﻧﺪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺟﻮک ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬
‫واﻗﻌﯿﺖ دارد ‪ .‬ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ‬
‫ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ را ﻣ داﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در‬
‫اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ وﻗﺘ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ‬
‫دوﻟﺘ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻄ از داﻧﺶ !! ﺑﺮای آن ﻫﺎ‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮد و وﻗﺘ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮح ﻫﺎ‬
‫ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺻﺪﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻠﺐ ﻫﺎی ﻣﻌﻮﻗﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﻟﻪ اﺷﺎن‬
‫ﺑﻪ آﺳﻤﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺒﺐ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ‬
‫دوﻟﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﻦ‬
‫ﺑﺴﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪﻧﻪ‬
‫ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ‬
‫اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫ب‐ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎﻣﻮران‬
‫اﻣﻨﯿﺘ ﺑﻪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫ﻫﺎﺷﻤ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده او و ﻣﺤﺎﻓﻆ‬
‫و راﻧﻨﺪه اش را ﻣﻀﺮوب ﮐﺮدﻧﺪ ‪.‬‬

‫‪ ‐۵‬ﻣﯿﺪان راه آﻫﻦ – ﻣﯿﺪان ﻣﻨﯿﺮﯾﻪ –‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ – ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب – ﻣﯿﺪان‬
‫اﻧﻘﻼب‬
‫‪ ‐۶‬ﺧﯿﺎﺑﺎن رودﮐ )ﺳﻠﺴﺒﯿﻞ( – ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫آزادی – ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب‬
‫‪ ‐٧‬ﻣﯿﺪان آزادی – ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی – ﻣﯿﺪان‬
‫اﻧﻘﻼب‬
‫‪ ‐٨‬ﻣﯿﺪان ﺻﺎدﻗﯿﻪ – ﺳﺘﺎرﺧﺎن – ﻣﯿﺪان‬
‫ﺗﻮﺣﯿﺪ – ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب – ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی –‬
‫ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب‬
‫‪ ‐٩‬ﺗﻘﺎﻃ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ وﮐﺎرﮔﺮ –‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ – ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب‬

‫ﻏﯿﺒﺖ ‪ ۴‬ﻫﻔﺘﻪ ای ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ‬
‫از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان‬

‫ﻗﺰوﯾﻦ ‪:‬‬
‫‪ ‐١‬ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ –‬
‫ﻣﯿﺪان آزادی‬
‫‪ ‐٢‬ﻣﯿﺪان ﻋﺎرف ﻗﺰوﯾﻨ – ﺑﻠﻮار ﻣﺪرس‬
‫– ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ – ﻣﯿﺪان آزادی‬
‫‪ ‐٣‬ﻓﻠ ﻪ ﺗﻬﺮان ﻗﺪﯾﻢ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎغ دﺑﯿﺮ‬
‫– ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧ – ﻣﯿﺪان آزادی‬
‫‪ ‐۴‬ﻣﯿﺪان ﺳﭙﻪ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﻪ – ﻣﯿﺪان‬
‫آزادی‬
‫‪ ‐۵‬ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد – ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم – ﻣﯿﺪان‬
‫آزادی‬
‫‪ ‐۶‬ﻣﯿﺪان ﻣﯿﺮﻋﻤﺎد – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎدری –‬
‫ﻣﯿﺪان آزادی‬

‫‪http://tinyurl.com/maslmq‬‬

‫ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫اﻣﺎﻣ ﮐﺎﺷﺎﻧ ﺑﺮﮔﺰارﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬
‫اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬
‫ﻣﺘﻮاﻟ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﻧﻤﺎز‬
‫ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اول ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل‬
‫)‪ ٢٢‬روز ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ﺑﻮده و‬
‫در روزی ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻣﺎﻣﺖ او ﺑﻮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠ‬
‫اردﺑﯿﻞ ‪:‬‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬
‫‪ ‐١‬ﻣﯿﺪان ﻋﻠ آﺑﺎد – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺪرس –‬
‫ﺗﻬﺮان را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺲ‬
‫ﭼﻬﺎرراه اﻣﺎم‬
‫از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ ‐٢‬ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ – ﻣﯿﺪان ﺷﺮﯾﻌﺘ –‬
‫ﭼﻬﺎرراه اﻣﺎم‬
‫‪ ‐٣‬ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ – ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم – ﭼﻬﺎرراه‬
‫ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ در‬
‫اﻣﺎم‬
‫ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر‬
‫‪ ‐۴‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺸﺘ – ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب –‬
‫‪http://tinyurl.com/nexqfj‬‬
‫ﭼﻬﺎرراه اﻣﺎم‬
‫ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان ‪:‬‬
‫‪ ‐١‬ﻣﯿﺪان وﻧﮏ – ﻣﯿﺪان وﻟﯿﻌﺼﺮ –‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب – ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب‬
‫‪ ‐٢‬ﻣﯿﺪان ﻗﻨﺪی – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮوردی –‬
‫ﻣﯿﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن – ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫اﻧﻘﻼب – ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب‬
‫‪ ‐٣‬ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ – ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳ‬
‫– ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب – ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب‬
‫‪ ‐۴‬ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ )ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ( –‬
‫ﻣﯿﺪان ‪ ٣١‬ﺷﻬﺮﯾﻮر – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ – ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫اﻧﻘﻼب – ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب‬

‫ﻫﻤﺪان ‪:‬‬
‫‪ ‐١‬ﻣﯿﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ – اﻣﺎﻣﺰاده ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ –‬
‫ﻣﯿﺪان اﻣﺎم‬
‫‪ ‐٢‬ﻣﯿﺪان اﮐﺒﺎﺗﺎن – ﻣﯿﺪان اﻣﺎم‬
‫‪ ‐٣‬ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا – ﻣﯿﺪان ﻣﻔﺘ – ﻣﯿﺪان‬
‫اﻣﺎم‬
‫‪ ‐۴‬ﻣﯿﺪان ﻓﺮدوﺳ – ﭼﻬﺎرراه ﺗﺨﺘ –‬
‫ﻣﯿﺪان اﻣﺎم‬
‫‪ ‐۵‬ﻣﯿﺪان ﺟﻬﺎد – آراﻣ ﺎه ﺑﻮﻋﻠ – ﻣﯿﺪان‬
‫اﻣﺎم‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫‪ ‐۶‬ﻣﯿﺪان ﺷﺮﯾﻌﺘ – ﭼﻬﺎرراه ﺷﺮﯾﻌﺘ –‬
‫ﻣﯿﺪان اﻣﺎم‬
‫ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ‪:‬‬
‫اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ‪:‬‬
‫اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎغ ﻓﯿﺾ ‪،‬‬
‫وراﻣﯿﻦ ‪ :‬ﻣﯿﺪان اﺻﻠ وراﻣﯿﻦ ‪،‬‬
‫ری ‪ :‬ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮری ‪،‬‬

‫ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ‪ :‬در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫‪١٨‬ﺗﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ را از آﺑﯽ ﺑﻪ‬
‫ﺳﺒﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/ny6k3c‬‬

‫اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ‪:‬‬
‫اﮔﺮﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫ﺷﻮد‪،‬آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‬
‫رﺑﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﺎ‪.‬؟‬
‫‪http://tinyurl.com/mzfefd‬‬

‫ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ‪:‬‬
‫ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن‪ .‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ‪٬‬‬
‫ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﯾﺮاﻧ ‪ ،‬ﯾ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻣ ﺮاﺳ در اﯾﺮان‬
‫ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارم ﺗﺎ از‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ‪:‬‬
‫اﮔﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ‬
‫ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬آﯾﺎ دوﻟﺖ‬
‫ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣ‬
‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را؟ آﯾﺎ‬
‫ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‬
‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺧﻠ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان‬
‫و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮان‬
‫اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟‬
‫ﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋاد و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ‪.‬و از‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ‬
‫ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮان ﻣﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺪ‪”.‬‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﻣ ﺮاﺳ‬
‫در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬او در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺻﻠ ﺟﻬﺎن‬
‫را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣ اﻧﺪازد‪ .‬اﮔﺮ اﻣﺮوز ﮐﺸﺘﺎر‬

‫رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ ‪ :‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮداری ‪،‬‬
‫ﺷﻬﺮﯾﺎر ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ‪،‬‬
‫ﻓﯿﺮوزﮐﻮه ‪ :‬ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ‪،‬‬
‫ﻟﻮاﺳﺎﻧﺎت ‪ :‬ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ ‪،‬‬
‫ﭘﯿﺸﻮا ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘ ‪،‬‬
‫ﻗﺮﭼ اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ‪،‬‬
‫ﻫﺸﺘﮕﺮد ‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺖ ‪،‬‬

‫ﺟﺎ ﻪ‬

‫ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻗﻤ ‪،‬‬
‫ﺷﻬﺮ ﻗﺪس ‪ :‬ﻣﯿﺪان ﻗﺪس ‪،‬‬
‫ﻣﻼرد ‪ :‬ﺑﻠﻮار رﺳﻮل اﮐﺮم ‪،‬‬
‫دﻣﺎوﻧﺪ ﺑﻠﻮار ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ‪،‬‬
‫ﻧﻈﺮآﺑﺎد ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺪا ‪،‬‬
‫ﮐﺮج ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠ ﮔﻮﻫﺮدﺷﺖ ‪،‬‬

‫‪۶‬‬

‫ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﺮ او ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ‪،‬ﻓﺮدا ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم‬

‫ﭘﺲ از ﺗﻨﻬﺎ ‪ ۶‬ﺳﺎﻋﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در‬
‫ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟‬
‫ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ‬
‫ﺳﺮﮐﻮب ‪،‬ﮐﺸﺘﺎر‪ ،‬زﻧﺪان وﺷ ﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻟﺮزه درآﻣﺪ )ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫رﺳﯿﺪ‪.‬ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ‪ ،‬دﯾ ﺮ ﺑﺮﻗﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪ(‬

‫ﺑﺨﺸ از زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬
‫ﻣﺪﻧ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻏﯿﺮﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد‬
‫اﯾﻦ دوﻟﺖ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ‪ :‬ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ‬
‫اﻧﺪ‪.‬ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺷ ﻨﺠﻪ ﮐﺮده‬
‫اﻧﺪ‪.‬و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﺘ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟ را‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ‬
‫ﺗﻘﻠﺐ و دﯾ ﺘﺎﺗﻮری را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘ‬
‫ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن‬
‫ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ رﺣﻢ ﻧﮑﺮده و آن ﻫﺎ را‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﯾ رادﯾﻮ و ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‪ ،‬ﯾﺎ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾ رﺳﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﺪ در‬
‫ﺧﻄﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن‬
‫ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ‬
‫ﻫﻤ ﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪاوﻣﺶ ﯾﺎری ﻣ‬
‫رﺳﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ‬
‫ﻓﺪای ﻧﻔﺖ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬
‫ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺖ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻫﺎی دﯾ ﺮ‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪدارش ﻣﺬاﮐﺮه و‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫…ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﯿﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن‬
‫اﻣﺮوز ﺟﻬﺎﻧ اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن‬
‫از درد ﻫﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن‬
‫ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درد ﻫﻤﺪﯾ ﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/nzkgxk‬‬

‫دﯾﺮوز ﺣﺪود ﺗﻨﻬﺎ ‪ ۶‬ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺗﻠﻮزﯾﻮن‪ ،‬دوﺳﺘﺎﻧ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ آ ﮔﺎه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ دﯾ ﺮان را دﻋﻮت‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻟﻮازم ﺑﺮﻗ ﺷﺎن ﺑﺎﻋﺚ‬
‫ﻗﻄ ﺑﺮق ﺣﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان‬
‫ﺣ ﺎﯾﺖ از ﻗﻄ ﺑﺮق ﺑﺨﺶ ﮔﺴﺘﺮده ای از‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺑﺮﺧ از‬
‫ﻣﺤﻼت ﻣﺴ ﻮﻧ دارد‪.‬‬
‫ﺑﺨﺸ از اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ‬
‫دوﺳﺘﺎن )ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ( ﺟﻤ آوری ﺷﺪه‬
‫ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت‬
‫و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤ ﺎری ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬
‫*** ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺗﻮﺑﺎن ﯾﺎدﮔﺎر‬
‫اﻣﺎم…‪.‬اﺗﻮﺑﺎن ازادﮔﺎن…‪..‬اﺗﻮﺑﺎن ﺻﯿﺎد‬
‫ﺷﯿﺮازی……اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ……و ﻗﺴﻤﺖ‬
‫ﻏﺮﺑﯽ اﺗﻮﺑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺶ…‪.‬در ﻟﺤﻈﺎﺗ ﻛﻪ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋاد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿ ﺮده ﻗﻄ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬
‫*** ﭼﺮاغ ﻫﺎی روﺑﺮوی ﭘﺎرك ﻣﻠﺖ دو ﺗﺎ‬
‫در ﻣﯿﺎن ﻗﻄ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬ﺳﻤﺖ ﭘﺎرك وی و وﻟﻨﺠﻚ‬
‫ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻗﻄ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬ﻛﻪ ﺗﺎرﯾ‬
‫ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺗﻮﺑﺎن ﺧﯿﻠ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ اﻣﺪ‪.‬‬
‫*** ﻣﻦ ﺳﻤﺖ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ وﻟﻨﺠﻚ را‬
‫دﯾﺪم‪.‬اوﻧﺠﺎ ﺑﺮﻗﺶ ﻗﻄ ﺑﻮد‪.‬ﺳﻤﺖ ارژاﻧﺘﯿﻦ ﻫﻢ‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﻗﻄ ﺑﻮ‬
‫*** ﺑﺮق اﺗﻮﺑﺎن ﺳﻤﺖ وﻟﻨﺠﻚ و ارژاﻧﺘﯿﻦ‬
‫ﻓﻄ ﺑﻮد‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫*** ﻗﺴﻤﺘ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺗﻬﺮان ﻣ ﺎن اﺗﻮﺑﺎن ﮐﺮج‐ﺗﻬﺮان‪ .‬ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﮑﺲ‪١٧ :‬‬
‫دﯾﺸﺐ ﻣﻠﺖ ‪ ،‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﻪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳ ﻮﻧﺖ دارﯾﻢ ﺑﺮق ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄ ﺷﺪ ﺗﯿﺮ ‪.١٣٨٨‬‬
‫ﭼﯿﺰﺷﺎن ﻫﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﮑﺮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫*** در اﺗﻮﺑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺶ ﮐﻠﯿﻪی ﭼﺮاغﻫﺎ‬
‫ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮق ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﻫﻢ ﻗﻄ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/lar8la‬‬
‫*** ﺑﺮق ﻣﺎ در ﮔﻮﻫﺮ دﺷﺖ ﮐﺮج ﻫﻢ ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ ! ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﭘﺮﯾﺪ‪ .‬ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﻫﻢ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻠﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺘﺎﺑﺎن؟‬
‫دﯾﺸﺐ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺷﺒﯽ ﺑﻮد ‪ .‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬
‫ﺗﺎرﯾ ﺑﻮد‪.‬‬
‫آﻣﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾ ﺳﺮی دروغ و دﻏﻞ ﺑﺎزی را‬
‫‪http://tinyurl.com/npoejo‬‬
‫*** ﻣﻦ اﻻن از ﻓﺮودﮔﺎه ﯾ ﻣﻬﻤﺎﻧﻢ رو‬
‫ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ…ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن؟ آﺧﻪ دوﺑﺎره ﺑﺮای‬
‫آوردم‪ .‬ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮ در ﺗﺎرﯾ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺮدم ردﯾﻒ ﮐﻨﻪ ! ﻫﻤﺎن ﻣﺰﺧﺮﻓﺎﺗ ﮐﻪ‬
‫ﻧﺎﻣﺮدﻫﺎ ﻗﺮارﻣﻮن اﯾﻦ ﺑﻮد؟؟ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺗﻬﺮان‬
‫*** ﺑﺮق ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ رﻓﺘﻪ‪.‬‬
‫رو ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻛﺮد ﭘﺎﺷﺪﯾﻦ رﻓﺘﯿﺪ ﺷﻤﺎل واﺳﻪ ﻫﻤﺒﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻔﺘﻨﺸﺎن ﻫﺴﺖ ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ‬
‫ﯾ از دوﺳﺘﺎم از اوﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ‬
‫ﺗﻔﺮﯾﺢ؟؟ اﻻن )ﺳﺎﻋﺖ ‪١١٬٣٠‬ﺷﺐ روز ﺳﻪ ﺷﺮوع ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ‪ ،‬از‬
‫*** ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر اﻣﺎم دراﺳﺘﺎن‬
‫دور وﻧﺰدﯾ ﺻﺪای اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ و ﻣﺮگ ﺑﺮ‬
‫ﺷﻨﺒﻪ( رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم اول ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ﻧﻤﯿﺪوﻧﯿﻦ‬
‫ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ‪ ٢١:۴۵‬اﻟ ‪ ٢٣:٠٠‬ﻗﻄ ﺑﻮد‪ .‬در‬
‫ﺗﺮاﻓﯿﻚ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﺑﻮد‪ .‬ﺗﺎ وﺳﻄﺎی ﻛﻼك ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾ ﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﻌﻨ اﯾﻨﮑﻪ‬
‫ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ‬
‫واﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد…ﻣﯿﺪوﻧﯿﻦ ﭼﺮا؟؟ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻣﺮدم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ را‬
‫ﺑﺮق ﻣﻨﺎﻃﻘ از اﻫﻮاز‪ ،‬آﺑﺎدان‪ ،‬و ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ‬
‫ﺧﺎﻣﻮ ش ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ارزﺷ ﺑﺮای‬
‫ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻻﺷﺨﻮری!! ﯾﻪ ﻋﺪه ﺑﺮن ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن‬
‫ﻧﯿﺰ ﻗﻄ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫و ﺟﻮن ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﯾﻨﺎﻫﻢ ﺑﺸﯿﻨﻨﺪ ﭘﺎی ﯾﻚ ﭘﺎﻛﺖ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﻌﻨ‬
‫*** ﻫﻤﯿﻦ اﻵن ﻫﻢ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺗﺨﻤﻪ آﻓﺘﺎﺑ ﺮدون و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺸﻮن از ﺷﻠﻮﻏﯿﺎی ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓﻬﺎ و ﭘﻨﺪﻫﺎی ﺷﺨﺺ‬
‫ﺣﺪود ﯾ ﺳﺎﻋﺘ ﺑﺮق ﻗﻄ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﯾﻌﻨ ﮐﺸ و ﭘﺸﻢ !‬
‫ﺗﻬﺮان و درﮔﯿﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ روزا رو ﻧﺸﺨﻮار‬
‫*** اﻣﺮوز از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺠﺪه و ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ‬
‫ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻋﺪه ای راه اﻓﺘﺎدن و‬
‫ﻛﻨﻨﺪ!! ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻮن دادﻧﺪ ﻧﺪا‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾ‬
‫رو ﻫﻢ دﯾﺪی ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﺪ )…( ﻧﺎﻣﺮدﻫﺎ اﻗﻼ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ آﻟﻮدﮔ ﻫﻮا ! رﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻫﻤﺎن‬
‫ﭼﻬﺎر راه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺗﺎ اﻣﯿﻦ‬
‫ﻣﯿﻨﺸﺴﺘﯿﺪ ﺗﻮ اون ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺮاب ﺷﺪهﺗﻮن و ﮐﺎری را ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬
‫ﺣﻀﻮر ﻗﻄ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از اﯾﻦ‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻪ !ﺑﺎز آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺮ‬
‫ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯿﻮﻣﺪﯾﺪ‪.‬ﻧﻪ اﯾﻨﻜﻪ زرﺗ ﺑﭙﺮﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ‬
‫ﻗﻄﻌ ﺑﺮق ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم…‬
‫ﯾﺎﻋﻠ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل …ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﯾﻼﻫﺎﯾﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ‬
‫*** ﻣﻦ ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس ﺑﻮدم‪ ،‬ﻣ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮق‬
‫ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮔﻨﺪﻛﺎرﯾﻬﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﯾﻌﻨ ﻧﺎﻣﺸﺮوع‬
‫ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﺗﺎ رودﻫﻦ و آﺑﺴﺮد ﻗﻄ ﺷﺪه‪ .‬از اون‬
‫ﺑﻮدن ﺣ ﻮﻣﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻮدن اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﺼﯿﺒﺘﻮن ﺷﺪه …ﻣﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﯿ ﺬرﯾﻢ ‪ ،‬ﺧﺪا ﻫﻢ‬
‫ﺑﻪ ﺑﻌﺪش رو ﺧﺪا ﻣ دوﻧﻪ‪ .‬ﺑﯽ ﺑﺮﻗ در اﺗﻮﺑﺎن‬
‫ﻧﮋاد اﺻﻼ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤ اﯾﻨﺪ ‪ .‬دﯾﺸﺐ ﺑﺎز ﻣﺮدم‬
‫ازﺗﻮن ﻧﮕﺬره‪..‬‬
‫ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ رو ﮐﻪ ﺧﻮدم دﯾﺪم‪.‬‬
‫ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﻪ اﻧﺪازه‬
‫‐…‬
‫ﻧﻮک ﺳﻮزن ﺑﺮای اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺧﺎﻣﻨﻪ‬
‫ﺷﻮد…‬
‫ﻣ‬
‫ﺗﮑﻤﯿﻞ‬
‫ﺗﺪرﯾﺞ‬
‫ﺑﻪ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ‬
‫اﯾﻦ‬
‫ﺑﺴﯿﺠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﭼﺮا اﻻن ﺑﻪ‬
‫ای ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰﺷﺎن ﻫﻢ‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪:‬‬
‫ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ‬
‫ﺣﺴﺎب ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪ ‐١‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻃﻼع ﺟﺪﯾﺪی دارﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮق داره؟!‬
‫ﻟﻄﻔﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﻗﺮار ﺑﺪﯾﺪ‪ .‬ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎ را‬
‫در ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺳﺘ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘ اﺧﺒﺎر ﺑﺎﻻ ﯾﺎری ‪http://tinyurl.com/m322bp‬‬
‫ﺑﺪﯾﺪ‪.‬‬
‫آﻫﺎی ﺑﺮادر ﺑﺴﯿﺠ ﯾﺎدﺗﻪ ﺟﻨﮓ ﻏﺰه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ‬
‫‪ ‐٢‬ﻇﺎﻫﺮا ﺣ ﻮﻣﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻤﻮن از دﯾﻮار ﺳﻔﺎرت اﯾﻨﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎﻻ ﻣﻦ ﻓﺮدا در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺟﺎی ﻗﻄ ﮐﺮدن رﻓﺘ و وارد ﺳﻔﺎرت اﯾﻨﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟‬
‫ﺑﺮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﻣﺼﺮف‪ ،‬ﺑﺮق ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻠ ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﺮدم ‪http://tinyurl.com/n4zumx‬‬
‫ﺣﺎﺷﯿﻪ ای رو ﻗﻄ ﮐﻨﻪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﺪﺑﺨﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﺮا اﻻن ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت‬
‫ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد؟‬
‫ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮﻧﺎرو ﻧﮑﺸﺘﻦ دﯾ ﺮ وﻗﺖ ﺳ ﻮت ﻧﯿﺴﺖ‪.‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ‬
‫ﯾﻌﻨ ﺧﻮن ﻋﺮﺑﺎ از ﺧﻮن ﭼﯿﻨﯿﺎ رﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮه! ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ‪.‬ﮐﺴﺎﻧ‬
‫ﺣﺎﺷﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﺘﻮن ‐ اﯾﻦ آدرس ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ…‬
‫ﮔﺮﭼﻪ آب در ﻫﺎون ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﻪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻋﺮﺿﺸﻮ‬
‫دارﯾﺪ و ﻧﻪ اﺟﺎزﺷﻮ !‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران‬
‫آدرس ﺳﻔﺎرت‪:‬‬
‫ﺑﺮای ﺷﻤﺎل رﻓﺘﻦ وﻗﺖ زﯾﺎد ﻫﺴﺖ اﻣﺎ‬
‫ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره ‪ ‐ ١٣‬ﺗﻠﻔﻦ ‐‬
‫ﺑﺮای آزادی ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ‬
‫‪٢٢٢٩١٢۴٠‬‬
‫ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ‬

‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻗﺎی ﺳﺎزﮔﺎرا‪ :‬ﻣﻮرد‬
‫ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻘﺎم‬
‫ﻋﻈﻤﺎی وﻗﺎﺣﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/nasnpk‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪http://tinyurl.com/lqkhnm‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫اﯾﻦ ﻫﻢ از ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺰﺧﺮف ﻣﺎ آزادی ﺧﻮاﻫﺎن‬
‫اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺎﯾ ﻞ ﺟ ﺴﻦ ﺗﻮ ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ اﺗﻔﺎﻗﺎت‬
‫اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮه و ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧ رو از‬
‫اﯾﺮان دور ﮐﻨﻪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک‬
‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺪوم ﮔﻮری اوﻣﺪه و ﻓﺮﺻﺖ رو‬
‫ﺑﻪ ﻣﺰدورﻫﺎی ﻧﻈﺎم داده ﺗﺎ ﺗﻬﺮان رو در آﺳﺘﺎﻧﻪ‬
‫‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺧﯿﻠ ﻫﺎ‬
‫ﺗﻬﺮان رو ﺗﺮک ﮐﺮدن و ﻗﺼﺪ ﺷﻤﺎل دارﻧﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم روز ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و‬
‫اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻪ ﻃﻼﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ‬
‫ﻫﺴﺖ رو از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ‪ .‬وﻋﺪۀ ﻣﺎ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ در ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪم ﻓﺮدا ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ‬
‫ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر‪.‬‬
‫ﺑﺮوﯾﻢ ﮔﺮدش و ﭘﯿﺎده روی ﮐﺴﯽ‬

‫ﻏﺒﺎر آﻟﻮدی اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎدر ﻣ ﺮ‬
‫ﮐﻢ آدم ﮐﺸﺘﻨﺪ ﻣ ﺮ ﮐﻢ دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺗﻬﻤﺖ‬
‫زدﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫ ﻏﺬاﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﻦ‬
‫ﭼﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ را‬
‫ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن دل ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪا ﻏﺒﺎر آﻟﻮد‬
‫اﺳﺖ‪.‬ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺻﺒﺮ و ﻋﻘﻞ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮای‬
‫ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ‪.‬‬

‫ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎد‬

‫ﺗﺎزه اﻣﺸﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﺑﺮ‬
‫ﺳﺮﻣﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/ns6nc5‬‬

‫ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﻋﺰﯾﺰی را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﺪ‬
‫در روزﻫﺎی اول ﭼﻨﺪان ﻧﺒﻮد و ﮐﻤﺒﻮد ان ﺗﺎزه‬
‫رﻓﺘﻪ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﻧﯿﺰ‬
‫ﻫﻤﺮاﻫ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﺪه و‬
‫ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﯾﻌﻨ ﻧﺒﻮدن ﺷﺨﺺ‬
‫ﺗﺎزه ﻣﺮﺣﻮم ﻣ داﻧﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﻪ‬
‫زﻧﺪﮔ ﺧﻮد و ﻟﻤﺲ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺨﺺ رﻓﺘﻪ‪ ،‬ﮔﻮﯾﯽ‬
‫ﺗﺎزه ﻋﻤﻖ ﻣﺼﺒﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ دﯾﺪه واﺿ ﻣ‬
‫ﮔﺮدد‬
‫اﻧﮕﺎر اﻣﺸﺐ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺘ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎن‬
‫ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺣﺘ ﺧﺮﻣ ﺴ ﻫﻢ‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ دور ا‪.‬ن ﻣ ﮔﺸﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرد‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻨﺪ اﻣﺸﺐ‬
‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دﯾ ﺮ‬
‫داغ دار وﻃﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺸﺐ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎر‬
‫ﺳﺎل دﯾ ﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣ ﺮ و ﺣﯿﻠﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﯿﻢ و‬
‫ﺑﺎ آن ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ ‪.‬ﻏﻢ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ دل دارم‬
‫ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻢ ﻣﺎدری ﻓﺮزﻧﺪ از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺮت ﺗﺸﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮاب رﺳﯿﺪه‬
‫آﺳﻤﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ‬
‫ﻫﺎ ﻫﻢ درد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد اﺳﺖ اﻧﮕﺎر‬
‫اﯾﻦ ﻏﻢ را آﺳﻤﺎن اﯾﺮان ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ‬
‫ﮐﻨﺪ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﯿﺒﺖ روﯾﺖ ا‪.‬ن‬
‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﻣ آﯾﯿﻢ‪ .‬ﻧﻤ داﻧﻢ‬
‫ﭼ ﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻨﮓ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ‪ .‬اﻧﮕﺎر دﯾ ﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ای ﻫﻢ ﺑﺮای‬
‫ﺟﻮک ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه ی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﭘﯿﺮ ﻣﻦ در ﺗﻮﺟﯿﺢ‬

‫‪http://tinyurl.com/ncec6u‬‬

‫اﯾﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت را ﺷﻤﺎل ﻧﻤﯿﺮوﯾﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺎده روی‬
‫ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﮔﺮدش اﺳﺖ ﮐﺴ ﻫﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ؟‬

‫اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺮات ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی‬
‫ﮐﻨﻨﺪ)‪١٨‬ﺗﯿﺮ(‬
‫‪http://tinyurl.com/nh7kak‬‬

‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﻮن داده ﮐﻪ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎ وﻗﺘ‬
‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺟﺮات‬
‫ﺗﯿﺮ‬
‫ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﺷﻠﯿ‬
‫ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ دوﯾﺪن ﻣ ﮐﻨﻦ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺮوﻧﺪ آن ﻫﺎ ﻟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫دﯾﺸﺐ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻣ‬
‫ﮐﺮدم اون اﯾﻦ ﺣﺮف رو اﯾﻨﺠﻮری ﺗﻮﺻﯿﻒ‬
‫ﮐﺮد‪:‬‬
‫ﺟﺮات ﻧﻤ ﮐﻨﻦ ﺗﯿﺮ ﺑﺰﻧﻦ ﭼﻮن ﻣﺮدم‬
‫وﺣﺸ ﻣﯿﺸﻦ»«‬

‫ﺑﺮادر ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮای ﺧﺮ‬
‫ﺑﺎﺷﯽ؟!‬
‫‪http://tinyurl.com/lczrwj‬‬

‫ﭘﺲ از ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ‬
‫ﺑﯽ ﺷ‬
‫ﺟﺮات ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯽ آﺑﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻧﺰد‬
‫ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺠ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻤﺎق و ﮐﺎﺑﻞ‬
‫و ﮔﺎه اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎم ﻣﻠﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد و اﻧﺪک‬
‫آﺑﺮوی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎد داد ﺗﺎ ﺑﻠ ﻪ دل‬
‫ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎﻧﺶ را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد‪.‬اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻨﮓ‬

‫‪٨‬‬

‫اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺠ ﺑﺪاﻧﺪ‪ .‬ﻧﻨﮓ‬
‫اﺳﺖ ﺷﺎل ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻨﻔﺮ‬
‫ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و اﺷﺨﺎص در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ‬
‫اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ‬
‫ﭘﺲ از ﺣﻮادث ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ان ﺳﻌ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﭘﺎی ﺑﺴﯿﺞ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺪارس و ادارات و داﻧﺸ ﺎﻫﻬﺎ آن را ﻧﻬﺎدی‬
‫ﺧﻮد ﺟﻮش ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ان‬
‫را ﻧﻬﺎدی ﻣﺮدﻣ ﺳﺎزد اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در‬
‫اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻬﺖ‬
‫زده ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ‬
‫ﮐﻪ در ﭘﺲ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻫﯿﭻ ﻫﺪﻓ‬
‫ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺮدم و ﻧﻈﺎﻣ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ‬
‫ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮد‬
‫و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮادث ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن‬
‫ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ذات ﭘﻠﯿﺪش را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد‪.‬‬
‫ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﭼﻤﺎق ﺑﻪ دﺳﺘﺎن‬
‫ﻣﺰدور ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ‬
‫ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر‬
‫ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ان ﻫﺎ ﻣﺰدوراﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫دﯾ ﺮ ﺟﺰﺋ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم اﯾﻦ‬
‫ﭘﯿ ﺮه ﻓﺎﺳﺪ را از ﺧﻮد ﺟﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬روی اﯾﻦ‬
‫ﺳﺨﻦ و ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ‪،‬‬
‫ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻧﺪک ﻣﻨﻔﻌﺘ ﻋﻀﻮ‬
‫اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻮف ﺷﺪه اﻧﺪ‬
‫ﺳﻮال!‬
‫روی ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ان ﻫﺎﺳﺖ و ﯾ‬
‫ﺑﻪ راﺳﺘ آﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﺑﺎزی‪ ،‬ﭼﻨﺪ‬
‫ﺳﻔﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤ‬
‫ﺑﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﯾ‬
‫داﻧﺸ ﺎﻫ ارزش ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻨﮓ را دارد؟‬
‫آﯾﺎ اﻣ ﺎﻧﺎﺗ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺰﺋ ارزش ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ‬
‫ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﻋﻈﯿﻢ را دارد؟ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ دﺳﺖ از‬
‫اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﺑ ﺸﯿﺪ و ﺧﻮد را از ﺳﻬﯿﻢ‬
‫ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺎت دور ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺞ در دوران ﺟﻨﮓ‬
‫ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﺳ ﺑﻮد ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺷﺮاﻓﺖ‬
‫و ﻧﺎﻣﻮس و ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان‪ ،‬ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﯾ ﺎه اﻧﺴﺎن ﻫﺎی واﻻﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮد دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ‬
‫ﻣﺮگ را ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ‪.‬ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ‬
‫ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن دوران ﺟﻨﮓ ﺟﻮاﻧﻤﺮادان دوران ﻣﺎ‬
‫ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ‬
‫ﺳﭙﺮ ﺗﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﻤﺎق ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﻣ ﮐﻮﺑﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ‬
‫ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه دﺳﺖ‬
‫ﮐﻢ اﻓﺘﺨﺎرات ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ‬
‫ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﯿ ﺮه ﺑﯽ ﺟﺎن و ﻣﺘﻌﻔﻦ آن زار زار‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺑ ﺮﯾﯿﻢ‬

‫ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ‬
‫ﺑﺎﺷﯿﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/ppe3ah‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺧﺒﺮی راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ‬
‫‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﻓﮑﺮی ﺑ ﻨﯿﻢ‪ ،‬اﮐﺜﺮ ﻋﮑﺴﻬﺎی وﻗﺎﯾﻊ دو‬
‫ﻫﻔﺘﻪ اول اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺎرﺟ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺮاج ﺧﺒﺮﻧﮕﺎرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر‬
‫اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر ﻫﺴﺘﻦ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری‬
‫از ﺟﻨﺎﯾﺎت و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی روزﻫﺎی آﺧﺮ‬
‫اﺻﻠﻦ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻧﺸﺪن‪ .‬ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی‬
‫راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر‬
‫ﺑﺸﻦ‪ .‬ﻋﮑﺎﺳ ﮔﺎه و ﺑﯿ ﺎه ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﺎﯾﺪهای‬
‫ﻧﺪاره‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪای ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی در ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ‬
‫ﺑﺸﻦ ﻧﻪ ﺣﻀﻮر در ﺻﻒ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض‪ .‬از‬
‫ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺧﻮب و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﮑﺎﺳ‬
‫ﺣﺮﻓﻪای دارن ﻣﯿﺨﻮام ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻦ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﯿﻦ آﺷﻨﺎﻫﺎﺗﻮن ﮐﺴ‬
‫رو ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻦ دﺳﺖ رو دﺳﺖ ﻧﺬارﯾﻦ‪ .‬اﯾﻨﺠﺎ‬
‫دﯾ ﻪ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی داﺧﻠ ﺑﻪ دادﻣﻮن‬
‫ﻣﯿﺮﺳﻦ ﻧﻪ ﺧﺎرﺟ ﻫﺎ اﻣ ﺎﻧﺶ رو دارن‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد و ﻣﺎ‬
‫ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم اﻗﺪاﻣﺎت دﯾ ﺮی ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﺎب ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ! آﯾﺎ ﺟﺪال اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬
‫ﺑﺎ ﺣﺸﺮه وﺷﺎﻫﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ‬
‫دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد دارﯾﻢ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻬﻤﺘﺮ از ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا از‬
‫ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ﺣﺬف ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ؟‬
‫اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و‬
‫‪http://tinyurl.com/nmw2f3‬‬
‫ﻣﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﭽﺎرﮔ ﻣﺮدم را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻢ و‬
‫ﻣﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ! اﯾﻨﺮوزﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان‬
‫دﯾ ﺮ و ﺑﺎ ﻗﻮت ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻣ ﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی‬
‫اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺘ ﻣﺜﻞ‬
‫آﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﻧﺠﺎت دﻫﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ‪ ٨٠٪‬اﻃﻼع رﺳﺎﻧ را ﺑﻪ‬
‫ﻣﺮدم ﺑﯽ روزﻧﺎﻣﻪ و زﯾﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم‬
‫داد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اداﻣﻪ دﻫﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﻮال دارم ‪.‬ﭼﺮا در‬
‫‪ . . .‬اﻣﺎ ﯾ‬
‫آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﻣﺎ ﭘﺸﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف‬
‫ﻣﻮﺳﻮی را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮش‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﻣﯿ ﻨﯿﺪ ؟ آﯾﺎﺟﺪال‬
‫ﮐﻨﻨﺪ ‪ -‬ﻣﺒﺎدا ﻓﺮدا از ﺗﺮس ‪..‬‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺣﺸﺮه و ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ‬
‫ﻗﻠ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎﯾ ﻞ ﺟ ﺴﻮن ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻤﺘﺮ از‬
‫‪http://tinyurl.com/mjsf2b‬‬
‫‪ ١٨‬ﺗﯿﺮاﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻨ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧ‬
‫در ﻣﻮرد ‪١٨‬ﺗﯿﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ وارد‬
‫آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ ‐ ﻣﺎ ﺑﯽ ﺷﻤﺎرﯾﻢ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ‬
‫‐ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ از‬
‫ﺑﺮای ﺗﻈﺎﻫﺮات ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد ؟ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ‬
‫ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ‪.‬ﻣﻠﺖ‬
‫ﺣﺸﺮه و اﺣﻤﺪی ﻧﺰاد و ﻣﺎﯾ ﻞ ﺟ ﺴﻮن ﻣﺸﻐﻮل‬
‫ﻣﺎ ﻫﺸﯿﺎر اﺳﺖ ‪ .‬آﺣﺎد ﻣﻠﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ‐ اﻣﺮﯾ ﺎ‬
‫ﻣﯿﺸﻮد ؟ آﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺎﻣﻮﺷ دﯾﺸﺐ ﮐﻪ وﺟﻮد‬
‫ﺑﺪاﻧﺪ ‐ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺪاﻧﺪ ‐ ﻓﺮدا ﭘﺸﺖ ﻣﻮﺳﻮی را‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از‬
‫ﺧﺎﻟ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد‪.‬ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ ‐ﻧﻘﺶ‬
‫‪ ٢٠‬ﺳﺎﻋﺖ دﯾ ﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ؟‬
‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻬﺮاﻧ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ‬
‫‐ ﻓﺸﺎر را از روی ﺗﻬﺮاﻧ ﻫﺎ ﺑﺮدارﯾﻢ‪.‬ﻧﮕﺬارﯾﻢ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﯾﺸﺎن را از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎورﻧﺪ‬
‫‐ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﯿﺮ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر‪.‬‬
‫ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۴‬ﻓﺮدا ﺣﺪود ‪ ٣٢‬ﺳﺎﻋﺖ‬
‫ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ‬

‫ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی‪ ،‬ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻣﻬﺪی ﻛﺮوﺑﯽ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن‬
‫داﺧﻠﯽ اﯾﺮان را ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ‬
‫اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫وﻗﺖ اﺳﺖ ‪ ،‬ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ‪ ١٠‬ﻧﻔﺮ را‬
‫ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ)‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ(‬

‫‪http://tinyurl.com/nnl5be‬‬

‫‪http://tinyurl.com/ktxstn‬‬

‫ﻓﺮدا از ﯾﮏ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﮐﻤﺘﺮم و از اﯾﻦ‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺗﺎﺑﻨﺎک«‪ ،‬اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ ﭼﺎپ ﻫﻮای ﭘﺮ ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎک ﮐﻤﺘﺮم اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮام ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ ﻫﺎی‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺧﯿﻠ ﺟﻮاب ﻣ ده‪ ،‬ﭘﺲ ﺗﺎ ﻓﺮدا‬
‫ﻟﻨﺪن ﻣﺪﻋ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی از ﮔﺮدش ﻧﺮوم‬

‫داﺧﻞ اﯾﺮان« اﻃﻼع داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺴﺖ‬
‫ﻛﺮوﺑﯽ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮی و ﺧﺎﺗﻤ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸ ﯿﻞ‬
‫ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ زودی اﯾﻦ‬
‫ﺟﺒﻬﻪ اﻋﻼم ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﻨﺪﻧ ‪،‬‬
‫اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺷ ﺴﺘﻦ‬
‫ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻪ و در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اول ﺧﻮد‬
‫ﯾﺎدآوری ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ‪ :‬ﻧﻤ ﺗﻮان ﻣﺮدم را در‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١۶‬ﺣﺪاﻗﻞ ده ﻧﻔﺮ را از ﺗﺠﻤ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ‬
‫‪http://tinyurl.com/lq8xaw‬‬
‫‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ‬
‫ﺟﻠﻮﯾﻤﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ اﻧﺪﯾﺸﻢ!‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای‬
‫ﻫﯿﭻ ﮐﺴ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑ ﻮﯾﺪ ﭼﺮا راه ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﻣﯿﺮوم ﭼﺮا ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﯿﺮوم‬
‫و ﯾﺎ ﺣﺘ ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ) اﻋﻼﻣﯿﻪ‪،‬‬
‫اس ام اس و‪ / ( ..‬ﭘﯿﺮوزی ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫آﺧﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ رو ﻫﯿﭻ‬
‫ﮐﺲ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ؟ ﭼﻘﺪر ﺗﻮ اﯾﻦ‬
‫زﻣﯿﻨﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺪم ﮐﺴﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻪ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/5kfuhn‬‬

‫ﻣﻦ ﻧﻤ دوﻧﻢ ﭼﺮا ‪ reader Google‬ﯾﺎ‬
‫ﻓﯿﺪﺧﻮان ﻫﺎی دﯾ ﻪ زﯾﺎد ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤ ﺷﻪ؟‬
‫ﮐﻠ آدم ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺣﺘ اﺳﻢ اﯾﻦ ﻫﻢ‬
‫ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺸﻮن ﻧﺨﻮرده! ﯾﺎ اﮔﻪ ﺧﻮرده ﻓﮑﺮ‬
‫ﻣ ﮐﻨﻦ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﻣﺘﻦ ﻣ دی ﺑﺎ‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻋ ﻢو ﺗ ﻮ ﻮژی‬
‫ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮات ﻣ ﺧﻮﻧﻪ!!!! ﻧﻪ!!!!!!!! اﯾﻦ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ!!!!!! ﻓﯿﺪﺧﻮان ﻫﺎ )ﻣﺜﻞ ﮔﻮﮔﻞ رﯾﺪر(‬
‫ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﯾ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺠﻬﺰ‬
‫ﺑﻪ ﯾﺎ(‪ Atom RSS‬ﯾﺎ ﻏﯿﺮه…( ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫رو ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر در وب ﺳﺎﯾﺖ‬
‫اﺻﻠ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد‪«»«»).‬ﭘﺲ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮه»«»«”(‪ ‬ﮐﺎﻓﯿﻪ‬
‫اﯾﺮاﻧﯿﺎ ﯾﻪ ‪ Account‬ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺴﺎزن ﺑﺮن ﺗﻮ ‪ ١‬و‬
‫ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ‪ subscription a Add‬ﺑﻨﻮﯾﺴﻦ‬
‫‪ ٢‬ﻫﻤﯿﻦ! ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی داغ رو ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻦ اوﻧﺠﺎ!‬
‫ﭼﻮن ﮔﻮﮔﻞ رﯾﺪر ﺟﺰﺋ از ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬

‫ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮش ﮐﻨﻪ!!! ﻣ ﺮ اﯾﻨﮑﻪ ‪ ٣‬رو‬
‫ﻫﻢ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﻪ! ﭘﺲ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ رو‬
‫ﺑﺮای دوﺳﺘﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺘﻮن ‪ Paste Copy‬ﮐﻨﯿﺪ!‬
‫وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎ! ﻣﺪﯾﺮان وب ﺳﺎﯾﺖ‬
‫ﻫﺎ! ﻋﺰﯾﺮان ﯾ ﻢ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪﯾﻦ‪ .‬از‬
‫وﯾﺪﺟﺖ ﻫﺎ و ﻣﺎژول ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ‪ RSS‬اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﮐﻨﯿﻦ! اﯾﻦ ﻃﻮری ﻫﺰاران ﻫﺰار ﻟﯿﻨﮏ ﺟﺪﯾﺪ‬
‫ﺧﻮﻧﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎ‬
‫ﺑﺪﯾﻢ!وردﭘﺮﺳ ﻫﺎ! ﺟﻮﻣﻼﯾﯽ ﻫﺎ! ﻣﺎﻣﺒﻮﯾﯽ ﻫﺎ!‬
‫ﺑﺎ ﺷﻤﺎم ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﯾﯿﻦ؟؟؟؟؟؟‬

‫ﺮ ﯽ‬
‫اﻃﻼﻋﯿﻪ دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬
‫ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﻗﺎﯾﻊ اﻣﺸﺐ در ﺳﯿﻤﺎ‬

‫‪http://tinyurl.com/nw6xaq‬‬

‫اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﺮﻣﮕﺴﯽ‬
‫‪http://tinyurl.com/mjlyke‬‬

‫‪http://tinyurl.com/lctvy3‬‬

‫دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ اﻋﻼم ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﺮﻣﮕﺲ‬
‫ﻛﺮد‪ :‬دﻋﻮای ﻣ ﺲ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻏﺘﺸﺎﺷﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻃﻼﻋﺎت‬

‫ﯾﻚ دﻋﻮای ﺧﺎﻧﻮادﮔ و داﺧﻠ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا‬
‫ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾ ﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻛﺮد‪ .‬اﯾﻦ دﻓﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ‬
‫ﻛﺮده اﺳﺖ‪ :‬اﯾﻦ دو ﯾﺎر وﻓﺎدار ﻫﻤﯿﺸﻪ در‬
‫ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﻨﺎر ﻫﻤﺪﯾ ﺮ ﺣﻀﻮر‬
‫داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﻚ اﺧﺘﻼف ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻤ ﺗﻮان‬
‫ﺗﺼﻮری از ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ‪ /‬ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺟﻮاﺑﯿﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﯿ ﻪ‬
‫ﻛﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ ﻣ ﺲ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬
‫ﺷ ﺎف اﯾﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪ‬

‫‪http://tinyurl.com/nu7qbx‬‬

‫ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﺗﮑﻤﯿﻠ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﺮﻣ ﺲ‬
‫اﻏﺘﺸﺎﺷ ﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧ ا‪.‬ن ‐ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﺷﺪه ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده‪.‬‬

‫رﺷﯿﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮﻣﮕﺲ دﻧﯿﺎ روی‬
‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ا‪.‬ن دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺴﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/n58n33‬‬

‫اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺧﺮﻣﮕﺲ‪:‬ﻣﻦ از‬
‫ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ ﺷﺎﮐﯽ ام‪ » ٬‬ﭼﯿﺰی« ﮐﻪ‬
‫ﻣﻦ روی آن ﻧﺸﺴﺘﻢ ا‪.‬ن واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮد ‪.‬‬

‫ﻃ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺧﺮﻣ ﺲ‬
‫اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﺮادر ﺧﺮﻣ ﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺑﺎﻣﺎ‬
‫ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎم ازوی ﻧﯿﺎزﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫ﺑﺰرﮐﺘﺮﯾﻦ ا‪.‬ن دﻧﯿﺎ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه در ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٩٬۴۵‬روز ﺳﻪ‬
‫ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻟ ﺮد ﺑﺪون‬
‫ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﯾ‬
‫ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻘﺮ‬
‫ﺳﺨﻨﺮاﻧ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺼﺐ را داﺷﺖ‪،‬ﺑﻪ‬
‫ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻫﺎﻟﻪ ﺿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و‬
‫ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ‪.‬در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺑﺪﻧﻪ‬
‫ﺑﺎﻟ ﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻟ ﺮد ﺑﺎ‬
‫از ﺟﻨﺎح ﻫﺎی‬
‫ﺑﻌﻀ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻓﻌﺎﻻن ﯾ‬
‫ﺧﺎص در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬ﭼﺮخ ﻫﺎی اﯾﻦ‬
‫ﺑﺎﻟ ﺮد در اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗ ﮐﻪ اﺳﻨﺎدش ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی م‪.‬ت‬
‫‪ ،‬ب‪.‬ن ‪ ،‬م‪.‬ق ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ را‬
‫اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ‪.‬ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﯿﻦ‬
‫ﺑﺎﻟ ﺮد ﻣﺬﮐﻮر رواﺑﻂ ﺷﻬﻮاﻧ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن‬
‫ﺳﺒ ﮐﻪ در ﺳﺘﺎدﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺧﺎص اﻧﺠﺎم‬
‫ﻣﯿ ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‪.‬‬
‫‪١ reader.google.com‬‬

‫!!!‪٢ www.balatarin.com‬‬
‫‪٣ google.com‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪$‬‬

‫'‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳ‪‬ﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿ‪‬ﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫&‬

‫‪ ١٧ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺎ‬

‫زﺑﺎﻻ وﺑﺎﻻ‬
‫ﯽرو ﻢ‬

‫‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ‪ :‬اﮔﺮﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪،‬آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی‬
‫ﺟﻬﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‬
‫ﯾﺎ‪.‬؟‬
‫ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ‪ :‬ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن‪ .‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ‪ ٬‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﯾ اﯾﺮاﻧ ‪ ،‬ﯾ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻣ ﺮاﺳ در اﯾﺮان ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ‬
‫ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارم ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ‪ :‬اﮔﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎ ﺑﻪ— ﺻﻔﺤﻪ‬
‫‪.۵‬‬

‫ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ‪ :‬در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ‪١٨‬ﺗﯿﺮ رﻧﮓ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ را از آﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.۶‬‬

‫ﺑﺴﯿﺠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﭼﺮا اﻻن ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ‬
‫ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮق داره؟!‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد‬
‫ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از‬

‫‪www.balatarin.com‬‬

‫آﻫﺎی ﺑﺮادر ﺑﺴﯿﺠ ﯾﺎدﺗﻪ ﺟﻨﮓ ﻏﺰه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻤﻮن از دﯾﻮار ﺳﻔﺎرت اﯾﻨﮕﻠﯿﺲ‬
‫ﺑﺎﻻ رﻓﺘ و وارد ﺳﻔﺎرت اﯾﻨﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻠ ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﯿﺐ ﻣﺎ‬
‫ﻣﺮدم ﺑﺪﺑﺨﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﺮا اﻻن ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮﻧﺎرو ﻧﮑﺸﺘﻦ‬
‫ﯾﻌﻨ ﺧﻮن ﻋﺮﺑﺎ از ﺧﻮن ﭼﯿﻨﯿﺎ رﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮه! ﺣﺎﺷﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﺘﻮن ‐ اﯾﻦ آدرس ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ ﮔﺮﭼﻪ‬
‫آب در ﻫﺎون ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﻪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻋﺮﺿﺸﻮ دارﯾﺪ و ﻧﻪ اﺟﺎزﺷﻮ ! ‪ indent‬آدرس ﺳﻔﺎرت‪ :‬ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫ﭘﺎﺳﺪاران ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره ‪ ‐ ١٣‬ﺗﻠﻔﻦ ‐ ‪ —٢٢٢٩١٢۴٠‬ﺻﻔﺤﻪ ‪.۶‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﯿﺎ ﺖ‬

‫ﺣﺮف آﺧﺮ‪ :‬در دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ دو ﺟﻮر ﻣﺮدم ﺗﺎﯾﻤﺰآﻧﻼﯾﻦ‪ :‬ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد‬
‫ﺗﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﯾﺎ‬
‫ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﻧﺎ آﮔﺎﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮﺳﻮ و ﻣﻦ ﺑﯽ ارزش اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر‬
‫ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺰو ﻫﯿﭽﮑﺪام ﻧﯿﺴﺘﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/lrublj‬‬

‫ﻓﺮدا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روزﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎدم را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ‬
‫ﺧﻮدم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ!‬

‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺮدم اﯾﺮان‬
‫را ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺨﻨﺎن‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در‬
‫روز ‪ ١٧‬ﺗﯿﺮ‬
‫‪http://tinyurl.com/njlmjp‬‬

‫ﺣﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ ،‬ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧ‬
‫ﺑﺪﻋﻮت ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﺋ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و در‬
‫ﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان ﺑﺎآﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ‬
‫ﮐﺮد‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪٨‬‬
‫ﺟﻮﻻی – ‪ ١٧‬ﺗﯿﺮ‐ ﯾ روز زودﺗﺮ از ﺟﻠﺴﻪ‬
‫ﻋﻤﻮﻣ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ‬
‫ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﻃ ﺳﺨﻨﺎﻧ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺖ‪ »:‬ﺧﺎﻣﻨﻪ‬
‫ای و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺮدم اﯾﺮان راﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ‪«.‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﮐﻪ ﺑﺎ‬
‫اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋ‬
‫روﺑﺮو ﺷﺪ‪ ،‬د رﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨ ﮐﻪ دو‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎ ﺋﻞ اﯾﺮان ﺑﺤﺚ‬
‫و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر» ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺳﺒﺰ‬
‫اﯾﺮان« ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﮐﻪ ﺑﺮای‬
‫ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬از‬
‫ﺷﺮﮐﺖ د رﺟﻠﺴﻪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/ox6wle‬‬

‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﻼس ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ‬
‫ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘ ﻋﻨﻮان ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ آن ﻓﺮا‬
‫رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﯿﺎن ﺟﻤﻼت‬
‫ﮐﻠﯿﺸﻪ ای در ﻣﻮرد اﯾﺮان دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و در‬
‫ﻋﻮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری اﺳﻼﻣ و ﮐﻮدﺗﺎی‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای – اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪی‬
‫ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪ .‬وی ﺑﯿﺎن ﻣ دارد ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ‬
‫ﻣﯿﺎن دو اﯾﺮان‪ ،‬ﯾ ﻇﺎﻟﻢ و ﺟﻨﮕﻮ و دﯾ ﺮی‬
‫ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﺟﻮان ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﯿﭽ ﺎه ﺑﯽ ﻃﺮف‬
‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎﺑﻮی وی دﯾ ﺮ ﺷ ﺴﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺮب در ﻣﻮرد‬
‫اﯾﺮان در ﺣﺎل اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﯾ ﺮ‬
‫ﮐﺴﺎﻧ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻤﯿﻨ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻏﺮب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ در‬
‫اﯾﺮان ﺑﺎ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ‪ .‬وی‬
‫در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دزدﮐ راه‬
‫رﻓﺘﻦ ﻏﺮب دﯾ ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﻘﺎﻟﻪ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ دارد ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﻧﮑﺎت ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ :‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ‬
‫ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ‬
‫ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/kmy48a‬‬

‫از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﻧﺎﻣﺰد‬
‫ﯾ‬
‫ﻃﺮﻓﺪار اﺻﻼﺣﺎت در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ‬
‫ﺟﻤﻬﻮری از ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻓﺸﺎر آورد ﺗﺎ‬
‫از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎره ﻣﺤﻤﻮد‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان‬
‫ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری آﺳﻮﺷﯿﺘﺪﭘﺮس‪،‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﻓﯿﻠﻢﺳﺎز ﺳﺮﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧ‬
‫ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺧﯿﺮ‬
‫اﯾﺮان از ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﺮد‪،‬‬

‫‪٢‬‬
‫ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‬
‫روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺗﻨﺪرو ﺻﻠ را در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬
‫وی روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ از ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران اﺗﺤﺎدﯾﻪ‬
‫اروﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺖ‪ ،‬دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﺮای‬
‫ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار‬
‫دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ راﺳﺎً‬
‫اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ اﻣﺎ ﻗﺎدر اﺳﺖ‬
‫دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪامﻫﺎی ﻻزم‬
‫وادار ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬
‫اروﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﺮان ﺷﺪه و‬
‫اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ در دوره ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری‬
‫در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ‬
‫ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در اﯾﺮان را ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫از ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﺳﻤ‬
‫ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﯾ‬
‫ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«‬
‫ﺗﺒﺮﯾ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻤﺎری از‬
‫ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠ ﺳﻔﺎرت ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﯾ داﻧﺸﺠﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﯾﺮان‪ ،‬ﮐﺸﻮرﻫﺎی‬
‫ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺮﮔﺮم راﯾﺰﻧ در‬
‫ﺑﺎره ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻔﺮای ﺧﻮد از اﯾﺮان‬
‫و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎمﻫﺎی رﺳﻤ‬
‫اﯾﺮان ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ادﻋﺎ‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ دو‬
‫ﺗﻦ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﮐﺸﻮر‬
‫دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫‪ ٢٢‬ﺧﺮداد ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﺟﻤ اﻋﻀﺎی‬
‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ اﻇﻬﺎر‬
‫داﺷﺖ‪ :‬ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد »ﺻﺪ در‬
‫ﺻﺪ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه‬
‫ﮐﺮد‪.‬‬
‫آﻗﺎی ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی از وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬در‬
‫ﺑﺎره آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان روی داده اﺳﺖ‪ ،‬اﻃﻼع‬
‫رﺳﺎﻧ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ﻫﺪف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ‬
‫ﺗﺎزه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان‬
‫ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد‪» ،‬در اوﺿﺎع و اﺣﻮال‬
‫ﮐﻨﻮﻧ ‪ ،‬ﻫﺮ ﯾ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﭘﻞ‬
‫ارﺗﺒﺎﻃ وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ‪«.‬‬
‫وی در دوران اوج اﻋﺘﺮاضﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ‬
‫ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬اﯾﺮاﻧﯿﺎن‬
‫ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺻﺪای ﻣﺮدم اﯾﺮان‬
‫را ﺑﻪ ﮔﻮش دﻧﯿﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف اﻓﺰوده ﺑﻮد‪» :‬ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ‬
‫آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ اﯾﺮاﻧ ﯾ ﺳﺘﺎد‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻫﺮ اﯾﺮاﻧ ِ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﯾ ﺳﻔﯿﺮ‬
‫اﺳﺖ‪«.‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﺲ از‬
‫ﺷﻤﺎرش آرا در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪ ،‬ﯾ‬
‫»ﮐﻮدﺗﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪ و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮐﺜﺮ‬
‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‪ ،‬اﺧﺘﻼﻓﺎت‬
‫ﻋﻘﯿﺪﺗ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ‬
‫ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﯾ ﺻﺪا‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ او ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ‬
‫ﺗﺮک ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮان را دارد ﮐﻪ ﺑﺎ‬
‫ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد از رژﯾﻢ و اﻣ ﺎﻧﺎﺗ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر‬
‫دارد ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات اﻧﺴﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻨ ﻫﺎ ﻫﻢ‬
‫ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ دادن ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او و رﺳﺎﻧﺪن‬
‫آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اول در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﺎم ﺑﺪارﻧﺪ‬
‫وﺣﺘ در ﺻﻮرت اﻣ ﺎن ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ای ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻄﻠﺐ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ داغ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻫﻢ آدرس وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫ‬
‫دوﺳﺘﺎن‪:‬‬
‫‪www.sazegara.net http:‬‬

‫ﺳﻤﺒﻠﯿ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑﺎ ﭼﯿﻨ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا‬
‫اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ اﺑﺮاز‬
‫ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺰرگ دارد‪:‬‬
‫اول اﯾﻨﮑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ آزادی‬
‫ﺧﻮاﻫ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﻣ ﻧﮕﺮﯾﻢ‬
‫و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﻨﺪﯾﻢ وﻟ ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮ ﻋﻀﻮی ﺑﻪ درد آورد‬
‫روزﮔﺎر…دﮔﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗﺮار‪.‬‬
‫دوم اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰﻣﺎن را ﮐﻪ‬
‫اﻧﺪﮐ از ﺗﺐ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫را در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺷﺒ ﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﻗﺮار‬
‫ﻣ دﻫﯿﻢ‪.‬‬
‫و ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣ‬
‫ﭼﯿﻦ را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺣ ﻮﻣﺘﺶ ﮐﻪ ﯾ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮادر ارزﺷﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮای ﺧﺮ ﺑﺸﯽ‬
‫ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻓﻌﻠ ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺳﺖ ؟! )ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ(‬
‫ﺗﺤﺮﯾ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/mxe9so‬‬

‫اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ‬
‫دوم ﺷﺪه اﺳﺖ ‪News) (ABC‬‬
‫‪http://tinyurl.com/lazb9s‬‬

‫ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋاد‪ ،‬اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺮ روی اﺳ ﻨﺎس‪ ،‬ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴ‬
‫روی دﯾﻮار و ﺣﺘ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از ﯾ رﺳﻢ ﻧﻪ‬
‫ﭼﻨﺪان ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺼﺎب‪ .‬و ﺣﺎﻻ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ را‬
‫ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد درﺑﯿﺎورﻧﺪ‪ ،‬روز ﭘﻨ ﺷﻨﺒﻪ و‬
‫ﯾﺎدﺗﻮن ﻫﺴﺖ زن ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﺘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟ ﺮد ﻗﯿﺎم داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬
‫در ﺳﺎل ‪ ١٩٩٩‬ﻣﯿﻼدی …)اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ از‬
‫اﯾﺮان ﻫﺮ روز ﻧﺸﻮﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪاد؟‬
‫دﻫﻬﺎ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن‬
‫‪http://tinyurl.com/luzt9m‬‬
‫در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‬
‫ﺗﻮ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻓﺮق اﯾﻦ دوﺗﺎ زن ﺑﺎ او زن ﻫﺎی اﺳﺖ‪(.‬‬
‫ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﭼﯿﻪ؟ ﭼﺮا اﯾﻨﻬﺎرو ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺸﻮن‬
‫ﻧﺪادن‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﻘ اﯾﻦ ﻣﺂﻣﻮرا رﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم‬
‫ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣ ﻤ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧ ؟‬
‫از ﺳﺎزﮔﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه‬

‫ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‪ :‬اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی ﺳﺒﺰﻫﺎ‬
‫ﺑﺎ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن‬
‫ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ‬

‫ﻣﺒﺎرزات ﻏﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬
‫ﮐﻨﯿﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/kjmg9b‬‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺧﻮد‬
‫روزی ﺟﻮاﻧ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/msd2t3‬‬
‫ﺳﭙﺎه را ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﺸﻮر‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ از ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ‪ ،‬در ﻃ روزی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ‬
‫ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻄﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ رژﯾﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادران ارزﺷ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻧﮕﻪ‬
‫ﻧﮕﻔﺘ ‪:‬‬
‫‪ .١‬اﻟﺪﻧﮓ ! ﻓﺮدا ﮐﻪ اﯾﻨﺎ ﺑﺬارن ﺑﺮن ﻓﮑﺮ‬
‫ﮐﺮدی ﺗﻮ رو ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯿﺒﺮن ؟‬
‫‪ .٢‬اﻻغ ! اﮔﺮ ﻧﻤﯿ ﯿﺮﯾﻢ ﺑﺰﻧﯿﻤﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ‬
‫آﻗﺎﺋﯿﻤﻮﻧﻪ ‪ .‬ﯾﻪ ﻣﺸﺖ ﻣﺎ ﭘﻨ ﺗﺎی ﺷﻤﺎ رو‬
‫ﻣﯿﺨﻮاﺑﻮﻧﻪ ‪ .‬ﺑﺰﻧﻢ ؟ ﺑﺰﻧﻢ ؟‬
‫‪ .٣‬ﻧﻔﻠﻪ ! ﺗﻮ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﺘﮏ ﺑﺨﻮری ﻣﯿ ﻦ‬
‫آی از ﭘﻬﻠﻮی ﺑﯽ ﺑﯽ رﻗﯿﻪ ﺧﻮن اوﻣﺪ ﻣﯿﺸﯿﻨﻦ‬
‫ﻫﯿﺌﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿ ﻨﻦ ‪ .‬ﺟﻤ ﮐﻦ ‪.‬‬
‫‪ .۴‬ﻓﯿﻨﮕﯿﻠ ! ﺟﻤ ﺳﻦ ﭘﻨ ﺗﺎی ﺷﻤﺎ‬
‫از ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ ‪ .‬ﺧﺠﺎﻟﺖ‬
‫ﯾ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻦ ﯾ‬
‫ﺑ ﺶ‪.‬‬
‫‪ .۵‬رﯾﻐﻮﻧﻪ ! ﺑﺮو ﺟﺎی اﯾﻨﮑﺎرا ﺳﻮراخ‬
‫رﯾﺸﺘﻮ ﺑ ﯿﺮ اﯾﻨﻘﺪر ﺧﺮﻣ ﺲ درﻧﯿﺎد ﺑﺮه ﺑﺸﯿﻨﻪ‬
‫رو ا‪.‬ن ‪.‬‬
‫‪ .۶‬ﺳﯿﺮاﺑﯽ ! ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ی ﺗﻬﺮون ﻫﺮ آﻧﮑﺲ‬
‫ﮐﻪ دراﻓﺘﺎد از ﭘﺪر اﻓﺘﺎد ‪ .‬اﺳﻢ ﺑﺎﺑﺎت ﯾﺎدم رﻓﺘﻪ‬
‫ﭼ ﺑﻮد ؟ )اون دوﻣﯿﻪ(‬
‫‪ .٧‬ﺷﻮﺗ ! ﻣﯿﺮم ﺟﺮﯾﺎن ﺻﯿﻐﻪ ی ﺻﻐﺮا‬
‫ﻣﺸﻨﮓ رو ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎت ﻣﯿ ﻤﺎ ‪) .‬ﺑﻪ اون ﺳﻮﻣﯿﻪ(‬
‫ﺑ ﻢ؟ﺑ ﻢ؟‬
‫‪ .٨‬ﺑﺎﻗﺎﻟ ! ﻫﻤﻮن ﭼﻤﺎﻗ ﮐﻪ دﺳﺘﺖ دادن‬
‫اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﻪ ‪ .‬وﻗﺘ ﺟﺎﺋ ﻣﯿﺨﻮاﺑﯽ زﯾﺮ ﺧﻮاﺑﺘﻮ‬
‫ﺑﺸﻨﺎس ‪.‬‬
‫‪ .٩‬ﻧﺎﻟﻪ ! ﺑﯿﻔﺘ ﺑﻤﯿﺮی ﻫﻢ آﺧﺮش آﻗﺎت‬
‫ﻣﯿﺮه ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮدش ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿ ﻨﻪ ‪.‬‬
‫دوﺳﺖ داری ﻋﻀﻮ ﻧﺎﻗﺺ ؟‬
‫‪ .١٠‬ﺳﯿﺮﯾﺶ ! واﺳﻪ ﻓﺮدا ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮای‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪۴‬‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﭽﺴﺒﯽ ﺑﻬﻤﻮن ﻻاﻗﻞ ﯾﻪ ﺣﻤﻮم ﺑﺮو ‪ .‬ﺧﯿﻠ ﺑﻮ‬
‫ﻣﯿﺪی ‪.‬‬
‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﻪ ای ﻧﺪارﯾﻢ‬
‫وﻟ اﮔﺮ ﻧﺰدﯾ ﻣﺎ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎن‬
‫را ﺳﺮﺗﺎن ﭘﯿﺎده ﻣﯿ ﻨﯿﻢ !‬

‫ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﭼﯿﻦ را اﺣﻀﺎرﮐﺮد‪،‬‬
‫اﯾﺮان…!‬
‫‪http://tinyurl.com/nebkzb‬‬

‫ﺑﻪ رﻏﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣ‬
‫و ﺗﺮﮐﯿﻪ‪ ،‬ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺗﺎ ﮐﻨﻮن‬
‫درﺧﺼﻮص ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از‬
‫‪ ١٠٠٠‬ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﯿﻨ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن‪،‬‬
‫ﺳ ﻮت را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش رادﯾﻮ اﯾﺮان‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ‬
‫اﺳﻼﻣ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ‬
‫ﻋﺎﻣﻼن ﻗﺘﻞ ﺣﺪود ‪ ٢٠٠‬ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ و ﺗﺮﮐﯿﻪ‬
‫ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻔﯿﺮ ﭼﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وی‬
‫ﻫﺸﺪار داد‪.‬‬

‫ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﯾﻮرﺷﻬﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ از‬
‫ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮد در ﮐﺎﻓﯿﻨﺘﻬﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺳﭙﺲ‬
‫ﺗﺤﺖ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷ ﻨﺠﻬﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻬﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺠﻮم ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯿﻨﺘﻬﺎ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ روز‬
‫ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬
‫آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺮﺧ از ﺷﻬﺮﻫﺎی‬
‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن اداﻣﻪ دارد‪.‬‬

‫ﺳﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫اﻣﺎﻣ ﮐﺎﺷﺎﻧ ﺑﺮﮔﺰارﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬
‫اﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ‬
‫ﻣﺘﻮاﻟ ﮐﻪ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻄﯿﺐ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﻧﻤﺎز‬
‫ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده اول ﺧﺮداد اﻣﺴﺎل‬
‫)‪ ٢٢‬روز ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت( ﺑﻮده و‬
‫در روزی ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻣﺎﻣﺖ او ﺑﻮد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠ‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻤﻮﺗﯽ را ﻧﺎﺑﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎ ‪ ،‬ﺧﺪاﯾﺎ‬
‫ﺗﻬﺮان را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺞ را ﺑﻔﺮﻣﺎ ‪ ،‬ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎ !‬
‫از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻮد‪) .‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ(‬
‫‪http://tinyurl.com/lywcwv‬‬

‫اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﺎده ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ ﺑﺰرگ در‬
‫ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ‪CBS -‬‬
‫‪http://tinyurl.com/naujb4‬‬

‫ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺎ‪ ،‬اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗ ﺳﺮاﺳﺮی در روز ﭘﻨ ﺷﻨﺒﻪ آﻣﺎده‬
‫ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺷﻬﺮﻫﺎی‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﻫﻮاداران ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‬
‫ﻣﻮﺳﻮی و ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از ﻣﺮدم‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﻣﺰدوران‬
‫اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟ ﺮد ﺷﻮرش ﻫﺎی‬
‫ﺑﺴﯿﺠﯽ در ﺗﻬﺮان‬
‫داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺳﺎل ‪ ١٩٩٩‬ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﺷﻮد‪ .‬در آن‬
‫‪http://tinyurl.com/lnd94r‬‬
‫ﺳﺎل ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ‪ ١٠‬ﻫﺰار داﻧﺸﺠﻮ در اﻋﺘﺮاض‬
‫ﮔﺰارش ﯾ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ از ﺗﻬﺮان‪ :‬اﻣﺸﺐ ﺣﺪود ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮﺷﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١٠:١۵‬ﺗﺎ ‪ ١٠:۴۵‬ﺗﻮ ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻧﺰدﯾ‬
‫ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠ درﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻪ‪ .‬ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺴﯿﺞ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺻﺪای اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ‬
‫ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ‬
‫ﻣﯿ ﻨﻪ‪ .‬اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻫﺠﻮم ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ‬
‫ﻫﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺪه‪ .‬ﺗﻮ درﮔﯿﺮی ﻣﺮدم ﮔﺎز اﺷ آور ﮐﺎﻓﯿﻨﺘﻬﺎ‬
‫و ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﺴﯿﺠ ﻫﺎ رو ﻣ ﮔﯿﺮن و ﻋﻤﻠﻦ ﺧﻠ ‪http://tinyurl.com/mm9mwm‬‬
‫ﺻﻼﺣﺸﻮن ﻣﯿ ﻨﻦ‪ .‬و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ‬
‫ﺑﺮ دﯾ ﺘﺎﺗﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻣﯿﺪﯾﺎ‪ :‬در ﯾﻮرش ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫ﻣﯿ ﻦ ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۴‬ﻣﯿﺪون اﻧﻘﻼب‪ .‬درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯿﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﮐﺮدﺳﺘﺎن در اﯾﻦ‬
‫ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻘﻪ ﭘﺎرک ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه‪.‬‬
‫زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺰارش داد‪ ،‬ﻣﺪﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫اﻃﻼﻋﺎﺗ در ﺑﺮﺧ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ‬
‫ﻫﺠﻮم ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯿﻨﺘﻬﺎ‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﮐﺴﺎﻧ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺑﺎزدﯾﺪ‬
‫ﻏﯿﺒﺖ ‪ ۴‬ﻫﻔﺘﻪ ای ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ‬
‫ﻧﻤﻮده ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳ‬
‫از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان‬
‫ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬ﻧﯿﺮوﻫﺎی رژﯾﻢ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ اﻓﺮاد‬
‫‪http://tinyurl.com/maslmq‬‬
‫را ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اداره اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞ‬

‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻟﺸ ﺮ ﻣ ‪ less‬ﺧﺪاﺳﺖ و‬
‫ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﻮﺗ ﻣ ‪ less‬ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﻈﺮ‬
‫ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدا ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ روز ﻣﻌﻤﻮﻟ‬
‫ﻫﯿﭻ رﺑﻄ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪارد رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ‬
‫ﺑﺮﮐﻠﯿﻪ ی آﺣﺎد ﻣﻠﺖ اﻧﺪک اﻧﺪک ﺟﻤ ﮔﺮدد‬
‫ﺟﺰ ﻧﺎﺧﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻦ ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﻫﻤﯿﻦ اﻵن ﺑﺮوﯾﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﯾ‬
‫ﻋﮑﺲ ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ‪ .‬ﻟﻄﻔﺎً‬
‫ﺟﻮری ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ روﺑﺎن ﻣﺸ‬
‫ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺷﺐ در ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی ﻣﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪ .‬ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ در ﻋﮑﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﯿﻠ‬
‫ﺑﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺪ اﺧﻼق ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺑﺎﻻ‬
‫ﺑﻮدن دو اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ ﯾ‬
‫اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ی ﺑﯽ ادﺑﯽ اﻫﻢ اﻣﻮر اﺳﺖ‬
‫‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻟﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ آﻧﺮا ﮔﻞ اﻓﺸﺎن‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﮑﺲ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ‪ .‬ﺧﺎرﺟ ﻫﺎ ﺣﺎل‬
‫ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﮏ و ﻓﺎﻣﯿﻠﺘﺎن ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ‬
‫زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑ ﻮﺋﯿﺪ دوﺳﺘﺸﺎن دارﯾﺪ ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬
‫ﻧﺎﻣﺰد ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻻو ﺑﺘﺮﮐﺎﻧﯿﺪ‬
‫‪ .‬ﯾ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ از ﻗﺒﻞ ادﻋﺎی ﺗﻤﺎم‬
‫ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰد ﺷﻬﯿﺪ ﺗﺤﺖ‬
‫ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﻣﯿ ﯿﺮﻧﺪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﯿﺪ ‪ .‬ﻫﺮ ﮐﺴ‬
‫را دﯾﺪﯾﺪ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﺎچ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﺑﯿﺎﯾﺪ ‪ .‬ﺟﻮری‬
‫ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻓﺮدا ﻗﺮار‬
‫ﮐﻤ ﮐﺮم ﭘﻮدر‬
‫اﺳﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺸﻮﯾﺪ ‪ .‬ﯾ‬
‫ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻮراﻧ ﻫﻢ ﺑﺸﻮﯾﺪ ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺒﻼ در‬
‫ﻗﻢ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﺪ ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮدﺗﺎن را‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﮐﻨﯿﺪ ‪ .‬ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺎدت ﻋﯿﻦ ﺣﻮزه ی‬
‫ﮐﻨﮑﻮر ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻣﻼ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪۵‬‬

‫ﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﺑﺸﻮد ‪ .‬اﮔﺮ دﻟﺘﺎن ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮ‬
‫‪ ۶‬ﮐﻪ ﻫﯿﭽ ﺲ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻧﺪارد‬
‫ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﯾ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻫﯿﭽ ﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪاً ﻫﻤﯿﻨﺮا‬
‫در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ‬
‫دردﻧﺎک ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ وﺳﻂ ﺑﻠﻮار و اﮔﺮ‬
‫ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت دردﻧﺎک ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺟﺮﺗﺎن‬
‫ﺑﺪﻫﻨﺪ وﺳﻂ ﺑﻠﻮار ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ‬
‫‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻨﮑﺎر را ﮐﺮدﯾﺪ وﻟ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺸﺪﯾﺪ‬
‫اﻟﻬ ﺧﺪا ازﺗﺎن ﻧﮕﺬرد اﮔﺮ ﯾ ﻧﺴﺨﻪ از ﻓﯿﻠﻢ‬
‫را ﺑﻤﺎ ﻧﺪﻫﯿﺪ ‪.‬‬
‫‪ .۴‬وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ی ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ زﯾﺮ ﺳﺮش‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اﺣ ﺎم‬
‫ﺷﺮﻋ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ در‬
‫ﮐﻨﮑﻮر ﻣ آﯾﺪ ‪ .‬ﯾ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ی دو ﺧﻄ‬
‫ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﺮای ﻫﺰارﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬
‫اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺎن از ﺷﻬﺎدت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دزد ﺟﯿﺒﺘﺎن‬
‫را زده ﺑﻮد و ﺷﻤﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﯾﺪ ‪ .‬ﺗﮑﺮار‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻼ ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﺪ‬
‫وﻟ اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﻧﻤ دﯾﺪﯾﺪ ‪ .‬از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺷﻤﺎ را دو ﺳﺎﻋﺘﻪ در‬
‫ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﭘﺰﺷ‬
‫ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ دﻓﻦ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ و ﺑﺠﺎی ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮ‬
‫روﯾﺘﺎن ﺳﯿﻤﺎن ﻣﯿ ﺸﻨﺪ وﺻﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن‬
‫ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮری دﻓﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ ‪ .‬اﯾﻨﺠﻮری‬
‫دل آدم ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺒﺎب ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬
‫‪ .۵‬ﺷﻤﺎ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺂﻧﻪ ﺷﻬﯿﺪ‬
‫ﻧﺸﻮﯾﺪ ‪ .‬دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﻋﻀﻮ‬
‫ﻧﺎﻗﺺ رﻫﺒﺮ ﺑﯿ ﺎر ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺮوﯾﺪ ﺟﻠﻮی آﯾﻨﻪ‬
‫ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑ ﻮﺋﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻓﻼﻧ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ‬
‫اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ …‪) ..‬ﺑﻘﯿﻪ اش‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ‪:‬‬
‫اﮔﺮﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫ﺷﻮد‪،‬آﯾﺎ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ‬
‫رﺑﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﺎ‪.‬؟‬
‫‪http://tinyurl.com/mzfefd‬‬

‫ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در ﭘﺎرﻟﻤﺎن اروﭘﺎ‪:‬‬
‫ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن‪ .‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ‪٬‬‬
‫ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﯾﺮاﻧ ‪ ،‬ﯾ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻣ ﺮاﺳ در اﯾﺮان‬
‫ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارم ﺗﺎ از‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼ ﻣﯿ ﻮﺋﯿﺪ( اﮔﺮ ﺑﺎردار ﻫﺴﺘﯿﺪ‬
‫ﺑﯿﺨﻮد ﺳﯿﺴﻤﻮﻧ ﻧﺨﺮﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﭽﻪ ی‬
‫ﺷﻤﺎ در زﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮد ‪ .‬اﻣﺸﺐ روی ﻣﯿﺦ‬
‫ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻓﺮدا رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﯿﺸﻮاز ﺧﯿﻠ‬
‫ﺛﻮاب دارد ‪ .‬ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﻌﺮه‬
‫ﮐﺸﯿﺪن در اﻧﻔﺮادی ﮔﻠﻮﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﺑﺸﻮد ‪ .‬ﺳﻌ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻟ ﺗﺎن ﺑﺸﻮد ﮐﻪ از ﻓﺮدا آدم ﻣﻬﻤ‬
‫ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ !‬

‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ‪ :‬ﺷﺒﺎﻫﺖ‬
‫ﺳﺮﮐﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ؛‬
‫اﯾﺮان از ﻣﺪل ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!‬
‫‪http://tinyurl.com/nzxkfl‬‬

‫در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺮﮐﻮب‬
‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻣ ﭘﺮدازد و ﺑﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‬
‫در ﺳﺎﯾﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺤﻠﯿﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫اراﺋﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬وی در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ‬
‫ﻣ ﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از روش ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ‬
‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺷﻮرﺷ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه‬
‫اﻧﺪ‪ ،‬رﻓﺘﺎر آن ﻫﺎ ﺗﺮورﯾﺴﺘ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫و اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﻫﺎ روش ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃ‬
‫ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻫﻢ از دﺳﺘﺮﺳ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اداﻣﻪ ﺑﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻠﯿﻠ دﯾ ﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻫﺎی‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮕ و ﺳﯿﺎﺳ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘ و اﯾﺮان‬

‫ﺟﺎ ﻪ‬

‫ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ‪:‬‬
‫اﮔﺮ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾ‬
‫ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬آﯾﺎ دوﻟﺖ‬
‫ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣ‬
‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را؟ آﯾﺎ‬
‫ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‬
‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾ ﻣﺴﺌﻠﻪ داﺧﻠ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان‬
‫و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺑﺎ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮان‬
‫اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟‬
‫ﻣﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋاد و ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻢ‪.‬و از‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان از ﻣﺪل »ﭘﺲ‬
‫از ﺗﯿﺎﻧﺎﻣﯿﻦ« ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ‬
‫دﯾ ﺮی ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﮑﻪ‬
‫ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﭼﯿﻨ ﻫﺎ از روش‬
‫اﯾﺮاﻧ ﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ‬
‫ﯾﻮﺗﻮب و ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ دوﻟﺖ‬
‫ﭼﯿﻦ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠ اﻣﺎدﮔ‬
‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺑﺨﺸ از‬
‫ﺳﺨﻨﺮاﻧ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل دوﻫﺰار و‬
‫ﻫﺸﺖ در ﻣﻮرد آﻣﺎدﮔ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درج ﺷﺪه در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ‬
‫رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﯾ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾ ﺮ ﺗﻼش‬
‫ﻫﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻼﮔﺮﻫﺎ‬
‫ﺑﯿﺎن ﻣ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬
‫ﺗﻮﺟﻪ دﻗﯿﻘ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر‬
‫ﭼﯿﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫»ﺑﺴﯿﺞ در ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫اﺳﺖ«‬
‫‪http://tinyurl.com/nggr96‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﺎردﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾ »ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ‬
‫ﺳﯿﺎﺳ « در اﯾﺮان ﮔﺰارش ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل‬
‫ﻧﯿﺮوی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣ ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ‪ ،‬ﭘﺴﺮ رﻫﺒﺮ‬
‫اﯾﺮان آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‪ ،‬ﺳﭙﺮده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﮔﺮوﮔﺎﻧﮕﯿﺮان ﻣﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﺪ‪”.‬‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﻣ ﺮاﺳ‬
‫در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬او در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺻﻠ ﺟﻬﺎن‬
‫را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣ اﻧﺪازد‪ .‬اﮔﺮ اﻣﺮوز ﮐﺸﺘﺎر‬
‫ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﺮ او ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ‪،‬ﻓﺮدا ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم‬
‫ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ او ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟‬
‫ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ‬
‫ﺳﺮﮐﻮب ‪،‬ﮐﺸﺘﺎر‪ ،‬زﻧﺪان وﺷ ﻨﺠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن‬
‫رﺳﯿﺪ‪.‬ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ‪ ،‬دﯾ ﺮ‬
‫ﺑﺨﺸ از زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪۶‬‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻣﺪﻧ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﻏﯿﺮﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺧﻮد‬
‫اﯾﻦ دوﻟﺖ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ‪ :‬ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﮐﺸﺘﻪ‬
‫اﻧﺪ‪.‬ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺷ ﻨﺠﻪ ﮐﺮده‬
‫اﻧﺪ‪.‬و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﺘ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺧﺎرﺟ را‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ‬
‫ﺗﻘﻠﺐ و دﯾ ﺘﺎﺗﻮری را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘ‬
‫ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺤﻠ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن‬
‫ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ رﺣﻢ ﻧﮑﺮده و آن ﻫﺎ را‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﯾ رادﯾﻮ و ﯾﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‪ ،‬ﯾﺎ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾ رﺳﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮدوﻟﺘ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﺪ در‬
‫ﺧﻄﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن‬
‫ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ‬
‫ﻫﻤ ﺎری ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪاوﻣﺶ ﯾﺎری ﻣ‬
‫رﺳﺎﻧﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ‬
‫ﻓﺪای ﻧﻔﺖ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻫﺴﺖ و ﺗﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ‬
‫ﻣﺼﺮف آن در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺖ‪ ،‬دوﻟﺖ ﻫﺎی دﯾ ﺮ‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻖ ﻣ دﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪدارش ﻣﺬاﮐﺮه و‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫…ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﭘﯿﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن‬
‫اﻣﺮوز ﺟﻬﺎﻧ اﻧﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن‬
‫از درد ﻫﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن‬
‫ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درد ﻫﻤﺪﯾ ﺮ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ‪:‬‬
‫ﭘﺎﺳﺪاران‪ ،‬ﻧﺎرﻧﺠﺴﺘﺎن ‪ ،٧‬ﺷﻤﺎره ‪١٣‬‬

‫ﯾﻌﻨ ﺧﻮن ﻋﺮﺑﺎ از ﺧﻮن ﭼﯿﻨﯿﺎ رﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮه!‬
‫ﺣﺎﺷﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﺘﻮن ‐ اﯾﻦ آدرس ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ‬
‫ﮔﺮﭼﻪ آب در ﻫﺎون ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﻪ و ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﻋﺮﺿﺸﻮ‬
‫دارﯾﺪ و ﻧﻪ اﺟﺎزﺷﻮ !‬
‫آدرس ﺳﻔﺎرت‪:‬‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﺳﺪاران اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﺷﻤﺎره ‪ ‐ ١٣‬ﺗﻠﻔﻦ ‐ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺮات ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی‬
‫‪٢٢٢٩١٢۴٠‬‬
‫ﮐﻨﻨﺪ)‪١٨‬ﺗﯿﺮ(‬
‫‪http://tinyurl.com/nh7kak‬‬

‫ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ وﻟﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ)‪١٨‬‬
‫ﺗﯿﺮ(‬
‫‪http://tinyurl.com/pvttql‬‬

‫ﻣﻦ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ ‪ ،‬ﺷﻬﺮ ﻣﺎن ﻫﻢ ﮐﻮﭼ اﺳﺖ‬
‫اﻣﺎ ﻣﺜﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻣ روم ﺗﺎ‬
‫ﻣﻦ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬
‫اﺻﻼ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﻢ وﻟ ﺟﻨﺒﺶ را ﺑﺎ دﻋﺎی‬
‫ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﻨﯿﺪ ‪ ،‬ﻣﺎدران و ﭘﺪراﻧ و ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫ﮐﻠ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﻧﺪارﯾﺪ دﺳﺖ از دﻋﺎ ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻤﻪ‬
‫ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬

‫ﺧﻮدم ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارﮐﺶ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮده !‬
‫‪http://tinyurl.com/kntyss‬‬

‫ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ‪ :‬در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫‪١٨‬ﺗﯿﺮ رﻧﮓ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ را از آﺑﯽ ﺑﻪ‬
‫ﺳﺒﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/ny6k3c‬‬

‫اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ‬

‫ﺑﺴﯿﺠﯿﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﭼﺮا اﻻن ﺑﻪ‬
‫ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮق داره؟!‬
‫‪http://tinyurl.com/m322bp‬‬

‫آﻫﺎی ﺑﺮادر ﺑﺴﯿﺠ ﯾﺎدﺗﻪ ﺟﻨﮓ ﻏﺰه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ‬
‫ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻤﻮن از دﯾﻮار ﺳﻔﺎرت اﯾﻨﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎﻻ‬
‫رﻓﺘ و وارد ﺳﻔﺎرت اﯾﻨﮕﻠﯿﺲ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ‬
‫ﮐﻠ ﺧﺴﺎرت وارد ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﯿﺐ ﻣﺎ ﻣﺮدم‬
‫ﺑﺪﺑﺨﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ‪ .‬ﭼﺮا اﻻن ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت‬
‫ﭼﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮﻧﺎرو ﻧﮑﺸﺘﻦ‬

‫‪ ٩‬ﺗﺎ ﻋﮑﺲ‬

‫ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﻮن داده ﮐﻪ در ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻫﺎ وﻗﺘ‬
‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺟﺮات‬
‫ﺗﯿﺮ‬
‫ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﺷﻠﯿ‬
‫ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺑﻪ دوﯾﺪن ﻣ ﮐﻨﻦ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺮوﻧﺪ آن ﻫﺎ ﻟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫دﯾﺸﺐ داﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﭙﺎه ﺻﺤﺒﺖ ﻣ‬
‫ﮐﺮدم اون اﯾﻦ ﺣﺮف رو اﯾﻨﺠﻮری ﺗﻮﺻﯿﻒ‬
‫ﮐﺮد‪:‬‬
‫ﺟﺮات ﻧﻤ ﮐﻨﻦ ﺗﯿﺮ ﺑﺰﻧﻦ ﭼﻮن ﻣﺮدم‬
‫وﺣﺸ ﻣﯿﺸﻦ»«‬

‫ﻣﻦ ﻓﺮدا در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟‬
‫‪http://tinyurl.com/n4zumx‬‬

‫دﯾ ﺮ وﻗﺖ ﺳ ﻮت ﻧﯿﺴﺖ‪.‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ‬
‫ﺑﺴﯿﺎرﯾﻢ‪.‬ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ…‬

‫ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺒﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ‪:‬‬
‫ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺮد‪-‬ﺑﺮد‬

‫ﺑﺮادر ﺑﺴﯿﺠﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮای ﺧﺮ‬
‫ﺑﺎﺷﯽ؟!‬

‫‪http://tinyurl.com/mtyfjb‬‬

‫‪http://tinyurl.com/lczrwj‬‬

‫ﺟﻤ آرام در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑ ﺸﺪ‪ .‬ﺣ ﻮﻣﺖ در‬
‫ﺳﺮ دو راﻫ ﺑﺪی ﮔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ :‬اﮔﺮ‬
‫ﺗﺠﻤ را ﺳﺮﮐﻮب ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭼﯿﻨ‬
‫ﻣ ﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ‬
‫اﯾﺮان‐ﭼﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺗﺠﻤ را ﺳﺮﮐﻮب‬
‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﯽآﺑﺮو ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪاﻧ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻪ‬
‫دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻟﻮده اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ وﻃﻦ اﯾﺮاﻧ را ﺳﺮﮐﻮب‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‪ ،‬آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﯾ‬
‫‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬

‫ﭘﺲ از ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ‬
‫ﺑﯽ ﺷ‬
‫ﺟﺮات ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯽ آﺑﺮوﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﻧﺰد‬
‫ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺞ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺠ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻤﺎق و ﮐﺎﺑﻞ‬
‫و ﮔﺎه اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎم ﻣﻠﺖ ﺧﻮد اﻓﺘﺎد و اﻧﺪک‬
‫آﺑﺮوی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎد داد ﺗﺎ ﺑﻠ ﻪ دل‬
‫ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎﻧﺶ را ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎزد‪.‬اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﻨﮓ‬
‫اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺠ ﺑﺪاﻧﺪ‪ .‬ﻧﻨﮓ‬
‫اﺳﺖ ﺷﺎل ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻨﻔﺮ‬
‫ﻣﺮدم از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد و اﺷﺨﺎص در اﯾﻦ دوران ﺑﻪ‬
‫اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ‬
‫ﭘﺲ از ﺣﻮادث ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ان ﺳﻌ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﭘﺎی ﺑﺴﯿﺞ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺪارس و ادارات و داﻧﺸ ﺎﻫﻬﺎ آن را ﻧﻬﺎدی‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﺳﺎل »اﺻﻼح اﻟ ﻮی‬
‫ﺧﻮد ﺟﻮش ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ان ﯾ‬
‫را ﻧﻬﺎدی ﻣﺮدﻣ ﺳﺎزد اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺼﺮف« ‪ :‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ا‪.‬ن ﮐﺮدﯾﻢ؛ »ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺟﻨﺎب ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ! آﯾﺎ ﺟﺪال اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬
‫ﺑﺎ ﺣﺸﺮه وﺷﺎﻫﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ‬
‫اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮد را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن ﺑﻬﺖ ای رﻫﺒﺮ« را ﻫﻢ خ‪.‬ر ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮ از ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا از‬
‫زده ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ﺣﺬف ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ؟‬
‫ﮐﻪ در ﭘﺲ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﻫﯿﭻ ﻫﺪﻓ‬
‫ﻏﯿﺮ از ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﻣﺮدم و ﻧﻈﺎﻣ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی‬
‫آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/nmw2f3‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎ‬
‫اﻣﺎ اﯾﺮان ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ! اﯾﻨﺮوزﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮان‬
‫ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮد‬
‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﭙﺮدازد!‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻣ ﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی‬
‫و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻮادث ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن‬
‫اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﯾﺘ ﻣﺜﻞ‬
‫ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ذات ﭘﻠﯿﺪش را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/lhx86d‬‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ‪ ٨٠٪‬اﻃﻼع رﺳﺎﻧ را ﺑﻪ‬
‫ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﭼﻤﺎق ﺑﻪ دﺳﺘﺎن‬
‫ﻣﺰدور ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ی ﻻﺋﯿ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﯾﻐﻮر در ﭼﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﯽ روزﻧﺎﻣﻪ و زﯾﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﯾﺮان اﻧﺠﺎم‬
‫ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﺸﺘﺎر دﻓﺎع ﻣ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎردار ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﻦ را اﺣﻀﺎر داد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اداﻣﻪ دﻫﺪ ‪.‬‬
‫ﺳﻮال دارم ‪.‬ﭼﺮا در‬
‫‪ . . .‬اﻣﺎ ﯾ‬
‫ﻣﺮدم ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ان ﻫﺎ ﻣﺰدوراﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ اﯾﺮان ﺳ ﻮت ﮐﺮده و ﭼﺸﻢ ﺧﻮد‬
‫دﯾ ﺮ ﺟﺰﺋ از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدم اﯾﻦ را ﺑﻪ روی ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭼﯿﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف‬
‫ﭘﯿ ﺮه ﻓﺎﺳﺪ را از ﺧﻮد ﺟﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬روی اﯾﻦ اﺳﺖ…دﯾﺮوز ﯾ اوﯾﻐﻮر ﺳﺎﮐﻦ ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﻣ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﻣﯿ ﻨﯿﺪ ؟ آﯾﺎﺟﺪال‬
‫ﺳﺨﻦ و ﮔﻔﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ‪ ،‬دﯾﺪم‪ .‬ﻣ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﺮا اﯾﺮان ﻣﻮﺿ ﻧﻤ ﮔﯿﺮد؟ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺣﺸﺮه و ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ‬
‫ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻧﺪک ﻣﻨﻔﻌﺘ ﻋﻀﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺗﻠ زدم و ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﻓﻌﻼ اﯾﺮان اﺳﻼﻣ ‪ ،‬ﻗﻠ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺎﯾ ﻞ ﺟ ﺴﻮن ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻤﺘﺮ از‬
‫ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎن را دارد ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮاﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻨ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧ‬
‫اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻮف ﺷﺪه اﻧﺪ‬
‫در ﻣﻮرد ‪١٨‬ﺗﯿﺮ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ وارد‬
‫روی ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ان ﻫﺎﺳﺖ و ﯾ‬
‫ﺳﻮال! اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ و وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮﭼﯿ‬
‫ﺑﻪ راﺳﺘ آﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﺑﺎزی‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻪ راﺳﺘ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺸﻮد اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ‬
‫ﺳﻔﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اوﯾﻐﻮر ﮐﻪ ﻧﯿﺘﻬﺎی ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﻈﺎﻫﺮات ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮد ؟ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ‬
‫ﺑﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﯾ‬
‫داﻧﺸ ﺎﻫ ارزش ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻨﮓ را دارد؟ ﻓﺎرﺳ اﺳﺖ رﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ از ﺳ ﺳﺎل ﺣﺸﺮه و اﺣﻤﺪی ﻧﺰاد و ﻣﺎﯾ ﻞ ﺟ ﺴﻮن ﻣﺸﻐﻮل‬
‫آﯾﺎ اﻣ ﺎﻧﺎﺗ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺰﺋ ارزش ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﺷﻌﺎر »ﻧﻪ ﺷﺮﻗ ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻮد ؟ آﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﺎﻣﻮﺷ دﯾﺸﺐ ﮐﻪ وﺟﻮد‬
‫ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎﻫ ﻋﻈﯿﻢ را دارد؟ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ دﺳﺖ از ﻏﺮﺑﯽ« ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ؟ و ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از‬
‫اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﺑ ﺸﯿﺪ و ﺧﻮد را از ﺳﻬﯿﻢ از ﭼﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻤﺎم اﺻﻮل اﻧﺴﺎﻧ ﺣﻤﺎﯾﺖ ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻋﺖ دﯾ ﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ؟‬
‫ﺑﻮدن در اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺎت دور ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﮐﺮد؟ ﺷﺮم ﺑﺮ ﻣﺎ…‬
‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺞ در دوران ﺟﻨﮓ‬
‫ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری‬
‫ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎم ﻣﻘﺪﺳ ﺑﻮد ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺷﺮاﻓﺖ رﺳﻤ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﭼﯿﻨ ﻫﺎ‬
‫و ﻧﺎﻣﻮس و ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان‪ ،‬ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪ :‬ﺣﻮادث ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‬
‫ﺑﺴﯿﺞ ﺟﺎﯾ ﺎه اﻧﺴﺎن ﻫﺎی واﻻﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اوﯾﻐﻮرﻧﺸﯿﻦ ﺳﯿﻦ ﮐﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ‪ ۵٧‬و اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺎ‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﻔﻮد دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوز ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺗﺮﮐﯿﻪ دارد و ﺟﻠﻮداری ﻣﺎ از ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ‬
‫ﻣﺮگ را ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ‪.‬ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎری اﻓﺮاﻃﯽ‬
‫ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن دوران ﺟﻨﮓ ﺟﻮاﻧﻤﺮادان دوران ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻇﻠﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮﮐﻬﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﻐﻮر از‬
‫‪http://tinyurl.com/mtqqwq‬‬
‫ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺳﻮی دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه‪ ،‬ﺻﻮرت ﻣ‬
‫ﺳﭙﺮ ﺗﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﻤﺎق ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺮوز ﻋﮑﺲ اﻣﺎم در ﻣﺎه دﯾﺪﯾﺪ و‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﺧﻮد ﻣ ﮐﻮﺑﻨﺪ‪ .‬ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ‬
‫ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز ﻣﯿ ﻮﺋﯿﺪ ﺳﺎﮐﺖ! ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ‬
‫ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﺨﺪوش ﺷﺪه دﺳﺖ‬
‫اﯾﻦ ﮔﻨﺎه را ﻧﻤ ﺑﺨﺸﻢ‬
‫ﮐﻢ اﻓﺘﺨﺎرات ﮔﺬﺷﺘﻪ آن را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ‬
‫ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ‬
‫ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﯿ ﺮه ﺑﯽ ﺟﺎن و ﻣﺘﻌﻔﻦ آن زار زار‬
‫ﻣﯿﺴﺎزﯾﻢ…‪..‬‬
‫ﺑ ﺮﯾﯿﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/mcp4ld‬‬

‫ا‪.‬ن ‪ +‬خ‪.‬ر‬
‫‪http://tinyurl.com/n8pqey‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی از وﺿﻊ ﺟﺴﻤﯽ ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪.‬‬

‫ﮐﺎری ﻣﯿ ﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ‪١٨‬ﺗﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎل ‪ ١٣٧٨‬ﺳﺎل ‪ ١٣٨٨‬را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬
‫ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﺧ اﺧﺒﺎر‪،‬‬
‫ﺑﯿﺎورد‬
‫ﺑﺮﺧ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧ ﺗﻤﺎس ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و‬
‫‪http://tinyurl.com/ojlqep‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪٨‬‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫از ﻣﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤ آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﺳﻮال‬
‫ﻣ ﻛﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻧﮕﺮاﻧ را دارﻧﺪ اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻛﺴ ﺑﺮای‬
‫ﻛﺴﺐ ﭘﺎﺳ دﻗﯿﻖ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻛﻪ از روز‬
‫اول ﺑﺎزداﺷﺖ ﭘﯿ ﯿﺮی وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﯾﺸﺎن‬
‫ﺑﻮدهام‪ ،‬ﺣﺪس ﻣ زدم ﻛﻪ ﺧﺒﺮ اﺧﯿﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن‬
‫آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و‬
‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن؛ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺻﻮﺻ ﻫﻤﺴﺮ‬
‫ﻣﺤﺘﺮم آﻗﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺮدم ﻛﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ‬
‫ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺗﻜﺬﯾﺐ ﻛﺮد و از‬
‫وﺿ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤ آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن اﻇﻬﺎر‬
‫رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻗﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﻔﺎوت‬
‫اﺳﺎﺳ دارد‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻠ ﺳﻼﻣﺘ‬
‫ﺟﺴﻤ اﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮع ﺑﺮ آن اﺳﺖ‪ ،‬و‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻮﺷﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ‬
‫اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد‪ .‬ﻛﺴﺎﻧ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی‬
‫ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﻣﺮاوده ﺷﺨﺼ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬درك درﺳﺘ‬
‫از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤ او ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ‬
‫ﻛﺎﻓﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑ ﻮﯾﻢ‪ ،‬ﻧﻮروز ﺳﺎل ‪ ١٣٨٧‬ﺑﺎ‬
‫از دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ رﻓﺘﯿﻢ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﻛﺲ‬
‫ﯾ‬
‫در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﺧﻮدش ﺑﺎ واﻛﺮ آﻣﺪ ﻛﻪ در را‬
‫ﺑﺎز ﻛﻨﺪ‪ ،‬وﻗﺘ در را ﺑﺎز ﻛﺮد ﺑﺮای ﻋﻘﺐ رﻓﺘﻦ‬
‫ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﺸ ﻞ داﺷﺖ‪ ،‬در‬
‫ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﯾ ﺒﺎره از ﭘﺸﺖ زﻣﯿﻦ ﺧﻮرد و ﺳﺮش در‬
‫ﻛﻨﺎر ﻗﺮﻧﯿﺰ دﯾﻮار ﻓﺮود آﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان‬
‫و ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺷﺪﯾﻢ‪ ،‬و اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘ ﻣﺘﺮ آن ﻃﺮفﺗﺮ‬

‫‪http://tinyurl.com/m2vtdx‬‬

‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ‪ :‬ﺑﻪ ‪ ١١٠‬زﻧﮓ‬
‫ﺑﺰﻧﯿﺪ و آدرس اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺪﯾﺪ و ﺑﮕﯿﺪ‬
‫اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺪه‬
‫‪http://tinyurl.com/npzws3‬‬

‫از دوﺳﺘﺎن‬

‫در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮاتِ ﭘﺴﺖ ﻗﺒﻠ ﯾ‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎﻟﺒﯽ داد‪،‬‬
‫ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی‬
‫ﻋﻤﻮﻣ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ) ‪( ١١٣ ‐ ١١٠‬‬
‫زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑ ﯿﺪ ﻓﻼن ﺟﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﺠﻤ ﺷﺪه‬
‫) ﯾﻪ ﺟﺎی دروﻏ ( ‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺪ اوﻧﺎ ﺧﯿﻠ ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ‬
‫ﺟﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻦ وﻟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﺮاﮐﻨﺪه‬
‫ﻣ ﺷﻦ‬

‫اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺼﻮن از‬
‫ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ!)اﮐﺒﺮ اﻋﻠﻤﯽ(‬
‫‪http://tinyurl.com/lg8rqv‬‬

‫ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن درﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ‬
‫از ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﯾﻨﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫ﯾ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را از ﻣﺮاﺟ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿ ﯿﺮی و‬
‫از ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺷ ﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪،‬‬
‫اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬ﻓﻜﺮ ﻧﻤ ﻛﻨﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن و‬
‫ﻣﺠﻮزی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ /.‬ﺑﻨﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ‬
‫ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬
‫و ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮر از اﺷﺮاف ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا‪:‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﺬﮐﻮر و ﯾﺎ‬
‫دﯾ ﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن‬
‫ﺑﻨﺤﻮی از اﻧﺤﺎء آﻧﻬﺎ را از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮح در‬
‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﯿ ﻪ‬
‫دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی‬
‫ﺧﻮد ﻣﺒﻨ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﻫﺮﯾ‬
‫از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷ ﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﮔﺎه‬
‫ﮐﺮده و اﻋﻀﺎی ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی‬
‫ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻗﻄﻌﺎً ﺳﺮش ﺷ ﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻛﻮﺷﺶ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﻞ‬
‫و آزادی ﺳﻌﯿﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘ او دﭼﺎر اﺧﺘﻼل‬
‫ﻧﺸﻮد‪ ،‬و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎی ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ‬
‫ﻣﺮﺻﻮﺻ از آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری‬
‫را اﯾﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸ ﻠ از ﻟﺤﺎظ‬
‫رﺳﯿﺪﮔ ﻣﻌﻤﻮﻟ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬و ﺣﺘ ﯾ از‬
‫ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎﻧﺶ‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﺎدی ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ را ﻧﯿﺰ‬
‫اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرغ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳ ﺟﺎری‪ ،‬اﻣﯿﺪوارم ﻛﻪ‬
‫ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم و آزاد ﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬
‫و ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ و ﺗﻤﺎسﻫﺎی‬
‫ﺧﺎﻧﻮادﮔ آﻗﺎی ﺣﺠﺎرﯾﺎن در ﻓﻮاﺻﻞ ﻛﻮﺗﺎه‬
‫ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ را از دﺳﺖ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺖ ﻧﺠﺎت‬
‫واﻗﻌﯿﺎت ﻧﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺪه !‬

‫ﭼﺮا ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﻨﻘﺪر‬
‫روی وﻻدت ﻫﺎ و ﺷﻬﺎدت ﻫﺎ و ﻣﺮﺛﯿﻪ ﻫﺎ و‬
‫ﻣﺪاﺣ ﻫﺎ و …ﻣﺎﻧﻮر ﻣ دﻫﺪ‪.‬ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ‬
‫ﺣﺮف ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ از دﯾﻦ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ) دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ‪:‬‬
‫ﻓﻘﻂ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن و‬
‫در ﺗﺤﻤﯿﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ‬
‫ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ؟ ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻗﺒﻼ‬
‫ﺑﺎورﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺴﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور‬
‫راﺳ ﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ‪.‬ﯾﻌﻨ ﺗﻤﺎم آن اﺷ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﺣ ﻮﻣﺘ در رﺛﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻣ رﯾﺰﻧﺪ و‬
‫در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺸﺎن داده ﻣ ﺷﻮد دروغ اﺳﺖ؟ﺑﻠﻪ‬
‫دروغ در دروغ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺳﺮﮐﻮب و‬
‫ﺣﺘ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣ ﮐﺮد و ﺣﺘ‬
‫ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮﻧ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ‬
‫ﮔﺮده ﺧﻮد و دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ﺳﻨﮕﯿﻨ‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد ﻣ اﻧﺪاﺧﺖ‬
‫‪ ،‬ﺣﺎل ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﺤﺮم‪ ،‬دم از‬
‫ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺣﺴﯿﻦ و ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺮﺑﻼ‬
‫و دﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﺪه اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ﺑﺰﻧﺪ؟ اﺻﻼ دﯾ ﺮ‬
‫روﯾﺸﺎن ﻣ ﺷﻮد اﺳﻢ اﺑﻮﻟﻔﻀﻞ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ؟و ﺑﻪ‬
‫ﯾﺎد ﺟﻮاﻧﻤﺮدی او ﻧﻮﺣﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟آﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬
‫اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑ ﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿ ﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﯾﺰﯾﺪ‬
‫و ﺷﻤﺮ و اﺑﻦ زﯾﺎد اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﯿﺎﻧﻨﺪ؟‬
‫اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻼ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺮوﺑﯽ‬
‫و ﺧﺎﺗﻤ را ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬
‫ﮐﻨﻢ‪.‬داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺜﯿﻠﻨﺪ ﺗﺎ‬
‫ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺣ ﻮﻣﺖ‬
‫ﺑﻨ اﻣﯿﻪ از دﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ دﺷﻤﺎﻧﺸﺎن‬
‫را ﮐﺎﻓﺮ ﻧﺸﺎن داده و ﺧﻮﻧﺸﺎن را ﺣﻼل ﮐﻨﻨﺪ‪.‬و‬
‫ﻣﺮدم ﻋﺎﻣ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ‪ :‬وای‬
‫ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ…‬
‫اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻋﺎدت‬
‫ﺷﺪه‪.‬ﻋﺎدت ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠ و ﺣﺴﯿﻦ و اﻣﺎم رﺿﺎ‬
‫اﺷ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺷ‬
‫ﻣ رﯾﺰﯾﻢ؟ﭼﺮا آﻧﻬﺎ را ﺑﺰرگ ﻣ دارﯾﻢ؟اﺻﻼ‬
‫واﻗﻌﺎ ﭼﺮا ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮای اﻣﺎم‬
‫ﻋﻠ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ؟ اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯿﺴﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﯾ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﮑﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﭼﺮا؟‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٩‬‬

‫اوراﻧﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺮدﯾﻢ و دوﻟﺘﯽ‬
‫ﮐﻪ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻋﻼم‬
‫ﮐﺮد !‬
‫‪http://tinyurl.com/kvoyrq‬‬

‫ﭼﺮاﻫﻮاﺷﻨﺎﺳ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬
‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر »ﺟﺎمﺟﻢ« ﺑﺮای اﻓﺸﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط‬
‫ﺑﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎدﻫﺎی ﺣﺎوی ﮔﺮد و‬
‫ﻏﺒﺎر و روﺷﻦ ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد آﻟﻮدﮔ ﻫﺎی‬
‫اوراﻧﯿﻮﻣ در آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳ ﻣﻨﻔ دادﻧﺪ و آن‬
‫را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺮمﺗﺮ از‬
‫ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻛﯿﺴﺖ و ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ‬
‫ﻣﺮدم ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﻣ ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ؟‬
‫ﺳﻮال ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان روز دوﺷﻨﺒﻪ‬
‫اﻋﻼم ﻛﺮد آﻣﺎدﮔ دارد ‪ ٢٠‬ﻫﺰار ﻣﺎﺳﻚ راﯾ ﺎن‬
‫ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ‬
‫ﺗﺼﻮر ﻛﻨﯿﺪ ‪ ١٢‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬
‫ﻧﻮﺑﺘ از ‪ ٢٠‬ﻫﺰار ﻣﺎﺳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ‬
‫اﻋﻼم اﯾﻦ رﻗﻢ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﻒ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
‫ﺑﺤﺮان و ﻛﻤﺒﻮد اﻣ ﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن‬
‫ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧ در ﻛﻼﻧﺸﻬﺮی ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮان‬
‫ﻧﯿﺴﺖ؟‬
‫ﺳﻮال ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﺑﻪ ﮔﻮاه اورژاﻧﺲ ﻛﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ‬
‫در روزﻫﺎی ﯾ ﺸﻨﺒﻪ و دوﺷﻨﺒﻪ ‪ ٣٨٨‬ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ‬
‫ﺗﻨﻔﺴ در ﺗﻬﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬دﯾﺮوز‬
‫ﺑﺮﺧ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔ‬
‫ﻫﻮا از دﺳﺖ دادﻧﺪ‪ .‬اﻣﺮوز‪ .‬ﻓﺮدا و ﭘﺲ ﻓﺮدا‬
‫ﻫﻢ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوﻫ دﯾ ﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔ‬
‫دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ و…ﺷﻮﻧﺪ و ﺟﺎﻧﺸﺎن را از‬
‫دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺮگ اﯾﻦ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن را‬
‫ﭼﻪ ﻛﺴ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟‬

‫ﻋ ﻢو ﺗ ﻮ ﻮژی‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﮐﺎﻓﯿﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺒﺎرت »ﻋﻀﻮﯾﺖ‬
‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ« ﯾﺎ ‪ newsletter subscribe‬را‬
‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠ ﺴﯿﻮﻧ از ﻫﺰاران ﺳﺎﯾﺖ‬
‫داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ‬
‫اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺮداب را در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ی آﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘ ﺳﺮ زدﯾﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺮداب رو ﻋﻀﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ورزﺷ ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ‪،‬‬
‫ﻫﻨﺮی‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳ ‪ ،‬ﺟ ‪ ،‬ﺑﺎزی‪ ،‬ﮐﻮﻓﺖ و زﻫﺮﻣﺎر‬
‫ﻓﺮق ﻧﻤﯿ ﻨﻪ‪ .‬ﻫﺪف ﺟﻨﺪه ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺮداب‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﯾﻤﯿﻞ دﻣﺎر از ﻧﻮﮐﺮ ﻫﺎﺷﻮن‬
‫در ﻣﯿﺎره‪.‬‬
‫دارﯾﺪ‬
‫اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟ ﺘﺮوﻧﯿ‬
‫اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺮداب رو ﺑﺪون ﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺎن ﻋﻀﻮ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺮداب رو ﺗﻮی وﺑﻼگ ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖ‬
‫ﺑ ﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﺳﺖ روﺑﺎت ﻫﺎی اﺳﭙﻤﺮ ﺑﯿﻔﺘﻪ‬
‫ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﺶ را ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺟﺎی ﺧﺎﺻ رو‬
‫ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرش اﺳﭙﻢ ﮐﺮدﻧﻪ‪ ،‬درﯾﻎ ﻧﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات دﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رواﻧﭙﺰﺷﻜﺎن‬
‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ ‪ :‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد رواﻧﭙﺮﯾﺸﯽ‬
‫دارد…ﭘﺴﯿﻜﻮز اﺳﻜﯿﺰواﻓﻜﺘﯿﻮ‬
‫‪http://tinyurl.com/l65g7a‬‬

‫‐ ﻣﻦ در ﻣﻮرد آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ‬
‫ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﯾﻚ ﺳﺮی ﻋﻼﯾﻢ‬
‫و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺨﻨﺎن و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﯾﺸﺎن‬
‫وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻧﻮﻋ‬
‫از ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح رواﻧﭙﺰﺷ‬
‫زﯾﺮ دﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺴﯿ ﻮز ﻣﺎﻧﯿﺎك دﭘﺮﺳﯿﻮ و‬
‫ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺴﯿ ﻮز اﺳ ﯿﺰواﻓﻜﺘﯿﻮ ﺟﺎی ﻣ‬
‫ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬
‫اﯾﻤﯿﻞ ﮔﺮداب را در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻀﻮ دﻫﻢ در رواﻧﭙﺰﺷ ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻄﻮر ﻛﻠ ﺑﻪ دو‬
‫ﮔﺮوه ﭘﺴﯿ ﻮﺗﯿﻚ و ﻧﻮروﺗﯿﻚ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‪:‬‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‬
‫دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻌﻨ ﭘﺴﯿ ﻮﺗﯿﻚﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧ‬
‫‪http://tinyurl.com/nmokeq‬‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻗﻄ ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻤﯿﻞ ‪ infogerdab.ir‬را در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﯾﻌﻨ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد درك ﻧﻤ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ ﺑﯿﻤﺎر‬
‫ﻣﺪﻋ ﻣﯿﺸﻮد ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴ‬
‫ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ او را ﺑ ﺸﺪ ﯾﺎ ﻣﺴﻤﻮم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در‬
‫ﻓﺎرﺳ ﺑﻪ آن ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺬﯾﺎن‪.‬‬
‫دﺳﺘﻪ دوم ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻮروﺗﯿﻚ ﯾﻌﻨ آﻧﻬﺎﯾﯽ‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮد ﻣ داﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻻﺗ در‬
‫او اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ‬
‫ﻧﺪارد‪ .‬ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ دو ﺑﯿﻤﺎری از ﻫﻢ را در‬
‫زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ »رﯾﺎﻟﺘ ﺗﺴﺘﯿﻨﮓ« ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳ ﻣ ﺗﻮان آن را »واﻗ آزﻣﺎﯾﯽ« ﻣﺜﻼ‬
‫ﻧﺎم داد‪ .‬ﺑﻌﺒﺎرت دﯾ ﺮ در ﻣﺮﯾﺾ ﭘﺴﯿ ﻮﺗﯿﻚ‬
‫اﯾﻦ رﯾﺎﻟﺘ ﺗﺴﺘﯿﻨﮓ ﻣﺨﺘﻞ اﺳﺖ ﯾﻌﻨ ﺗﻔﺎوت‬
‫ﻣﯿﺎن ﻫﺬﯾﺎﻧﺶ و واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺧﻮد ﭘﺴﯿ ﻮزﻫﺎ ﻫﻢ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم‬
‫دارﻧﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع آن ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﺪ‬
‫ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤ ﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در واﻗ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ‬
‫دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺰﺷﻚ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰ آﻧﭽﻪ در زﺑﺎن‬
‫ﻫﺎی ﻓﺮﻧﮕ ﺑﻪ آن »ﻣﺪ دو ﻓﻮﻧﻜﺴﯿﻮﻧﻤﺎن« ﻣ‬
‫ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﯾ ﺮ روش و ﻣﻨﺶ زﻧﺪﮔ ‪.‬‬
‫ﻣﺜﻼ در ﺑﻌﻀ اﻧﻮاع ﭘﺴﯿ ﻮز ﻛﻪ ﺟﻨﻮن ﻣﺎﻧﯿﺎك‬
‫و دﭘﺮﺳﯿﻮ ﺑﻪ آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران‬
‫دﭼﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨ و ﻛﻨﺎر ﻛﺸﯿﺪن از اﺟﺘﻤﺎع‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻠ ﻪ دﭼﺎر ﭘﺮﺧﻮری ﯾﺎ ﻛﻢ ﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎد ﻛﻢ ﺑﻬﺮه‬
‫و ﺑﯽ ﻫﺪف‪.‬‬
‫ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻨﺎن دﭼﺎر ﻧﻮﻋ از ﻫﺬﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺬﯾﺎن »ﮔﺮاﻧﺪﯾﻮزﯾﺘ « ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ‬
‫ﻛﻪ ﻣﯿﺘﻮان آن را در ﻓﺎرﺳ »ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸ «‬
‫ﯾﺎ »ﺟﻨﻮن ﻋﻈﻤﺖ« ﻋﻨﻮان ﻛﺮد…‪ .‬اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬
‫ﺑﯿﻤﺎران ﭼﯿﺰﺧﺎﺻ در ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ‬
‫ﻣ ﻛﻨﺪ در او ﻫﺴﺖ و در دﯾ ﺮان ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﯾﻚ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮی در ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﺪ‪ .‬ﻛﺴ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‬
‫ﻣﻦ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﻢ‪ ،‬ﯾﺎ ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬ﯾﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﻢ ﯾﺎ‬
‫ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﻚ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮع ادﻋﺎ ﺑﻪ‬
‫زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺴﺘﮕ دارد‪.‬‬
‫ﯾﻌﻨ ﻧﻮع ﻫﺬﯾﺎن‪ ،‬ﻧﻮع ادﻋﺎﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ و اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻗﺮار دارد‪،‬‬
‫ﻛﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺴﯿ ﻮز در آن ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ .‬ﻣﺜﻼ در‬
‫اﻧﮕﻠﯿﺲ و اﻣﺮﯾ ﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﻮد‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫را اﻣﺎم دوازدﻫﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﯾﺮان ﻧﻤ داﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ‬
‫ﻣﺜﻼ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ »ﻣﺴﯿﺢ« ﻣ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ‬
‫ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮﯾﺖ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.… .‬‬

‫ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻪ دﻛﺘﺮای ﺗﺮاﻓﯿﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻧﻄﺮف‬
‫ﻣﻮﺳﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻧﻞ ﺑﻮده و ﯾﺎ اﺑﻼغ ﻛﺮده‬
‫ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم او ﺑﻌﻨﻮان دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋاد اﻋﻼم ﺷﻮد‪ .‬ﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﺳﺮزده ای ﻛﻪ‬
‫ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺪف از آن ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺎزدﯾﺪ‬
‫ﺳﺮزده رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﯾﻚ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اﺻﻼ‬
‫ﯾﻌﻨ ﭼﻪ‪ .‬ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺷﻨﯿﺪه ام ﻛﻪ ﭘﻨ ﺻﺒﺢ ﺟﻠﺴﻪ‬
‫ﻣ ﮔﺬارد و داﺋﻢ ﺑﯽ ﻫﺪف ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و‬
‫آن ﻃﺮف ﻣ رود ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻧﺎﺗﻮاﻧ وی در‬
‫اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ ذﻫﻨﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫اﯾﻦ ﻛﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﯿ ﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ‬
‫در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮراﻧ دور ﺳﺮ او ﺑﻮده‬
‫ﻣﯿﺘﻮان آن را ﯾﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺬﯾﺎن »ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸ «‬
‫و ﻫﻤﺎن »ﺟﻨﻮن ﻋﻈﻤﺖ« داﻧﺴﺖ‪ .‬زﯾﺮا در‬
‫ﻣﻮرد دﯾ ﺮاﻧ ﻛﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﺜﻼ در ﻣﻮرد‬
‫اﻣﺎﻣﺎن ﯾﺎ ﻗﺪﯾﺴﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ دﯾ ﺮان در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ‬
‫اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ‪ .‬ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ‬
‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ ﻗﺪﯾﺴ ﺧﻮدش ادﻋﺎ‬
‫ﯾ دﯾ ﺮ از ﻋﻼﯾﻢ اﯾﺸﺎن اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻧﻜﺮده ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮراﻧ دور ﺳﺮ او ﺑﻮده‪،‬‬
‫ﺑﻠ ﻪ دﯾ ﺮان ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷ‬
‫ﭘﺲ‬
‫او ﻛﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺘﺶ ﺑﺤﺚ ﻣ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ‪ .‬زﯾﺮا در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺰﺷ‬
‫از ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺗﺎ ﭼﻪ‬
‫دﯾ ﺮﯾﺴﺖ…‪.‬‬
‫اﻧﺪازه ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف ﭘﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و‬
‫ﻣﻦ اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑ ﺬارم ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎط دارد‪ .‬در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد‬
‫و رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺰﺷﻚ ﻣ داﻧﯿﻢ ﻛﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ‬
‫و ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی و ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺒﯽ ﻧﺪارد و او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﮔﺮ ﺑ ﻮﯾﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﺳﺖ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ‬
‫ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ واﻗﻌﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ و ﻣﺜﻼ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اداﻣﻪ داد‬
‫اﻋﺘﻘﺎد دارد دور ﺳﺮش ﻫﺎﻟﻪ ﻧﻮراﻧ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻏﯿﺮاﯾﻨﺼﻮرت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﮔﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫دو ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﺎی‬
‫ﯾﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺣﺎﻣ اوﺳﺖ و او را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ ﻣﻦ در ﯾ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻇﻬﻮرآن اﻣﺎم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺪه دﻗﺖ ﻛﺮده ام و‬
‫ﺗﺸ ﯿﻞ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣ ﺑﺮ دوش او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﻘﺘﺪم اﯾﺸﺎن ﺗﻮان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ واﻗﻌ را ﻧﺪارد؛‬
‫و …ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑ ﻮﯾﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﯾﻌﻨ اﺻﻮﻻ ﺗﻮان ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻌ ﻛﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ‬
‫ﺗﺮدﯾﺪی در ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬زﯾﺮا اﯾﺸﺎن را ﻧﻔ ﻣ ﻛﻨﺪ ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﯾ‬
‫در ﻋﻤﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮدم ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد دﯾ ﺮ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﯾﺸﺎن را‬
‫و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ادﻋﺎﻫﺎ را زﯾﺎد دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهام‪ .‬ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺰﺷ ﻛﻪ ﻣﻦ‬
‫ﺑ ﺬرﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎه ﻫﻢ اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ در در اﺑﺘﺪا ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺳﯿﺎﺳ‬
‫ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺮای وﻃﻦ« ﻣﺪﻋ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬وﻟ ﯾﻚ ﭼﯿﺰ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك‬
‫ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺎس او را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت داده و اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮد در ﺷﺮاﯾﻄ‬
‫ﻣﻮﻗ ﺳﻘﻮط از اﺳﺐ او را در ﻫﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد ﻛﻪ ﻋﯿﺎر ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣ‬
‫اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﻛﻪ در ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﻄﻘ ﺳﯿﺮ‬
‫اﺧﺘﯿﺎر دارم ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﻜﻪ ﺑﯿﻤﺎری او دﻗﯿﻘﺎ ﻣ ﻛﻨﺪ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻋﺎﻟﻢ اوﻫﺎم ﺑﻪ ﺳﺮ‬
‫ﭼﯿﺴﺖ ﻛﺎر دﺷﻮارﯾﺴﺖ و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ دﻗﯿﻖ ﻣ ﺑﺮد‪ .‬ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﺷﻮاری ﺗﻮان ﺷﺮﻛﺖ‬
‫اﯾﺸﺎن و داﺷﺘﻦ ﯾﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﺟ و ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻤ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪای را دارد ﻛﻪ‬
‫ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔ و ﺗﺤﺼﯿﻠ ‪ ،‬در آن ﻛﺴﺎﻧ روﺑﺮوی ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮاﺗﺶ ﻗﺮار‬
‫رﻓﺘﺎرﻫﺎی دوران ﻛﻮدﻛ ‪ ،‬ﻧﺤﻮه ورود وی ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد‬
‫ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه‪ ،‬ﻣﺤﯿﻂ و روش ﻛﺎر ﻓﻌﻠ او ﻣﺜﻼ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎدات اﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤ ‪ .‬اﯾﻦ ﺿﻤﻨﺎ‬
‫در داﻧﺸ ﺎه و ﻣﯿﺰان ﺟﺪی و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن آن ﻧﺎﺷ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﻮن ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸ ﯾﺎ ﻋﻈﻤﺖ‬
‫و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﺮس ﻃﻠﺒﯽ ﺷﺨﺼ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدم ﻛﻪ‬
‫ﻓﺮد ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎد را ﻧﺪارد…‪.‬‬
‫ﻧﺪارم…‪.‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻣﺎﻧﺪﮔ ذﻫﻨ « اﺳﺖ‪ .‬وی ﻛﺴ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻛﺮده‪ ،‬در داﻧﺸ ﺎه ﻗﺒﻮل ﺷﺪه و اﯾﻦ‬
‫ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﻛﻪ وی دﭼﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔ‬
‫ذﻫﻨ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬وﻟ ﺟﻨﻮن ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸ‬
‫در ﻣﯿﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠ ﺮدﮔﺎن ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد‬
‫ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪﻟﯿﻠ ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ از دﯾ ﺮان ﻣ‬
‫داﻧﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻜﻪ ﺷﺮوع اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در‬
‫ﻣﺮدان ﻣﻌﻤﻮﻻ در دﻫﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺳ ﯾﻌﻨ ﭘﺲ‬
‫از دوران ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧ و ورود ﺑﻪ‬
‫داﻧﺸ ﺎه اﺳﺖ‪.… .‬‬
‫ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ‬
‫ﺑﯿﻤﺎران اﺳ ﯿﺰوﻓﺮﻧ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬و ﻣﻦ‬
‫ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻌﻠ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ اﯾﺸﺎن‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﺎ ﺟﻨﻮن ﻣﺎﻧﯿﺎك دﭘﺮﺳﯿﻮ دارد ﯾﺎ ﯾﻚ‬
‫ﺑﯿﻤﺎری ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺳ ﯿﺰواﻓﻜﺘﯿﻮ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃ اﺳﺖ از اﺳ ﯿﺰوﻓﺮﻧ و اﺧﺘﻼﻻت‬
‫ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﻓﻜﺘﯿﻮ‪ ،‬ﻛﻪ ﻋﻼﯾﻤﺶ‬
‫دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن‬
‫ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧ ﻣ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻢ‬
‫ﻣﯿﺮﯾﺰد‪ ،‬ﻓﺤﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ‪ ،‬ﻗﺎﻃ ﻣ ﻛﻨﺪ ﯾﺎ در‬
‫ﺟﻠﺴﺎت دوﻟﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ ﻛﺸﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣ‬
‫دﻫﺪ اﯾﺸﺎن رﻓﺘﺎر ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ادﻋﺎﻫﺎی اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد اﻣﺎم زﻣﺎن و راﺑﻄﻪ‬
‫ای ﻛﻪ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺳﻌ ﻣ ﻛﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدش و‬
‫آن اﻣﺎم ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﺟﺎﻟﺐ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﻜﺎر از ﮔﺬﺷﺘﻪ در او‬
‫وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻛﻨﻮن دارد آن را ﻋﻠﻨ ﻣ ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع اﺣﻮال ﺑﺮای او ﻣﺴﺎﻋﺪ‬
‫ﭘﯿﺶ رود ﻣﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارم ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺰودی‬
‫ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻣﺎم زﻣﺎن‪ ،‬ﻧﺎﯾﺐ اﻣﺎم زﻣﺎن و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ‬
‫ﺧﻮد اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻣﺜﻼ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روزﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻌﺪاد‬
‫ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻣﺎم زﻣﺎن داﺷﺘﻪ اﯾﻢ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺷﺎه و‬
‫ﯾ دوﺗﺎ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻫﻢ اﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ‬
‫ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎزه وارد ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺪه ﻛﺜﯿﺮ‬
‫اﻣﺎم زﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻧﺎن را ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣ دادﯾﻢ‬
‫ﻛﻪ دﻟﯿﻞ ﻛﺜﺮت اﻣﺎم زﻣﺎن ﻫﺎ در ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬
‫ﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻓﯿﺰﯾ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮوز آن ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ اﺟﺘﻤﺎﻋ‬
‫دارد‪ .‬ﯾﻌﻨ ﻫﻤﺎن ﺟﻨﻮن ﺑﺰرگ ﻣﻨﺸ ﯾﺎ ﻋﻈﻤﺖ‬
‫اﯾﻨﻜﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺮﺧ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻋ ﻣﻨﺠ‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮﺧ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ در‬
‫ﻣﻮرد اﯾﺸﺎن وﺟﻮد دارد‪ .‬ﻣﺜﻼ در زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی روان ﭘﺮﯾﺸ را دارد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﯾ ﺮان ﻣ داﻧﻨﺪ‪ ،‬در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان‬
‫رﺳﻤ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻋﻤﺮان ﺑﻮده و ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ وی ﻛﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﯾﺎ دﭼﺎر »ﻋﻘﺐ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻛﻪ دارد ﮔﺮاﯾﺶ و ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ اﯾﻨﻜﻪ ﺧﻮد را اﻣﺎم زﻣﺎن ﯾﺎ‬
‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﯾﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده او ﺑﺸﻤﺎرﻧﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ وﺳﯿﻌﺘﺮ‬

‫ﺮ ﯽ‬
‫ﺷﻠﻪ زرد ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ؛ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‬
‫‪http://tinyurl.com/nmhkc3‬‬

‫ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮐﻪ از‬
‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ ارث ﺑﺮده !‬
‫‪http://tinyurl.com/kl9j7l‬‬

‫ﯾ ﺧﻼﻗﯿﺖ دﯾ ﺮ‪ :‬ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ؛ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ‬
‫ﭘﻨ وﯾﮋﮔ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻣﻨﻪ ای )ﺻﺪق اﻟﻠﻪ‬
‫روی ﺷﻠﻪ زرد ﻧﺬری در اﯾﺎم اﻟﺒﯿﺾ‬
‫اﻟﻌﻠ اﻟﻌﻈﯿﻢ( از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده‬

‫‪$‬‬

‫اﻧﺪ ‪:‬‬

‫‪ ‐١‬از ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﯽ ﺳﻮادی‬
‫‪ ‐٢‬از ﻣﻮﺳ ﻧﺒﯽ اﻟﻠﻪ ﺟﺎدوﮔﺮی‬
‫‪ ‐٣‬از ﻋﯿﺴ روح اﻟﻠﻪ ﺑﯽ ﭘﺪری‬
‫‪ ‐۴‬از ﻧﻮح ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ‬
‫‪ ‐۵‬از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت‪!!!..‬‬

‫'‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳ‪‬ﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪ ١٨ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿ‪‬ﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫&‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺎ‬

‫زﺑﺎﻻ وﺑﺎﻻ‬
‫ﯽرو ﻢ‬

‫‪ ١٩‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ‬

‫ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻌﺪی ﻣﺎ روز ﺗﺤﻠﯿﻒ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋاد‬
‫روز ﺗﺤﻠﯿﻒ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روز ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ‬
‫در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ‪ .‬ﺗﺎ آن روز ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ را ﻣﻄﻠ ﮐﻨﯿﻢ و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در آن روز ﺿﺮﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺘ‬
‫ﻣﺤ ﻤ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن وارد ﻣﯿ ﻨﺪ ‪ — .‬ﺻﻔﺤﻪ ‪.٧‬‬

‫ﺷﻌﺎر اﻣﺮوز ﺗﻬﺮان‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻤﯿﺮی‪ ،‬رﻫﺒﺮی رو‬
‫ﻧﺒﯿﻨﯽ!‬
‫راﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ در ﺗﻬﺮان— ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫ﻋﮑﺲ‪:‬اﺧﻄﺎر ﮐﻼﻧﺘﺮی ‪ ١٣۵‬آزادی ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮک اﮐﺒﺎﺗﺎن‪:‬‬
‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻟ‪‬ﻪ اﮐﺒﺮ ﮔﻔﺘﻦ و دﯾﺶ ﻣﺎﻫﻮاره‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد‬
‫ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از‬

‫‪www.balatarin.com‬‬

‫ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﺑﻼغ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺷﻌﺎر ﮔﻔﺘﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت‬
‫ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎزل ﺷﻌﺎر دﻫﻨﺪه‪،‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮک ﭘﺎﺳﺨ ﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد! —‪ indent‬ﺻﻔﺤﻪ‬
‫‪.٧‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺷﻌﺎر اﻣﺮوز ﺗﻬﺮان‪ :‬ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻤﯿﺮی‪،‬‬
‫رﻫﺒﺮی رو ﻧﺒﯿﻨﯽ!‬
‫‪http://tinyurl.com/mgwxm5‬‬

‫راﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ در ﺗﻬﺮان‬

‫آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﺗﺘﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان )ﺑﻪ‬
‫ﺧﺼﻮص ﺗﻬﺮان(‬
‫‪http://tinyurl.com/lk9e4t‬‬

‫آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﻣﻠﺖ اﯾﺮان )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻬﺮان(‬
‫‪ ،‬اﻣﺮوز ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﯿﺘﺮ اول ﺗﻤﺎم ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬﺎی‬
‫ﺟﻬﺎن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﺮگ ﻣﺎﯾ ﻞ ﺟ ﺴﻮن و‬
‫ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و ﺑﺎز ﻫﻢ دﻧﯿﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﯾﻦ ﺣ ﻮﻣﺖ را ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾ ﺮ ﻫﻢ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻬﺮاﻧ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪ ،‬ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ‪،‬‬
‫ﻫﻤﻮاره ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺐ ﺳﯿﻪ روزی ﺳﭙﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬
‫و روزی ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب از ﻓﺮاز ﺳﻬﻨﺪ و‬
‫ﺳﺒﻼن ‪ ،‬از ﻓﺮاز دﻧﺎ ‪ ،‬از ﻓﺮاز داﻻﻫﻮ ‪ ،‬از ﻓﺮاز‬
‫رود ﮐﺎرون و از ﻓﺮاز ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﺘﺎﺑﺪ ‪.‬‬
‫از‬
‫اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺎﺳ ﮐﺎﻣﻨﺖ ﯾ‬
‫دوﺳﺘﺎن دادم ‪ ،‬ﻫﺪف ﻣﺎ از روز ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ‪۴‬‬
‫ﭼﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﻣﻦ‬
‫درﺳﺖ از آب در آﻣﺪ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺪان دﺳﺖ‬
‫ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪ ‐١‬اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای‬
‫ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮد دﯾ ﺮ دوران اﻧﻘﻼب ‪۵٧‬‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﯾﺎ ﺻﺪای آﻣﺮﯾ ﺎ‬
‫ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑ ﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣ ﮔﯿﺮد ‪) .‬و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ‬
‫ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﻣﻨﺎﻓ دوﻟﺖ‬
‫اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻓﺮوﺧﺖ (‬
‫‪ ‐٢‬ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻣﻮﺳﻮی را اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ‬
‫ﺑﺪون وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ‪ ،‬ﭼﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻫﺎﺷﻤ ﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾ ﺮ‬
‫‪ ،‬و اﯾﻦ را اﻣﺮوز در ﺷﻌﺎرﺷﺎن دﯾﺪﯾﻢ ‪ .‬دﯾ ﺮ‬
‫دوران وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ ‐٣‬اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺣﺘ وﻗﺘ ﮐﻪ‬
‫ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ رواﺑﻄﺶ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﻮب ﺷﻮد )ﻧﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ‬
‫و ﮔﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠ اﯾﺮان ( ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ‬

‫ﯿﺎ ﺖ‬
‫دوﻟﺘ وﺣﺸ اﺳﺖ ‪ ،‬و اﯾﻦ ﻓﺮﻗ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد ﺑﻠ ﻪ ﺣﺘ‬
‫اﮔﺮ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی و ﯾﺎ ﻣﺴﻌﻮد رﺟﻮی و ‪ ..‬ﻫﻢ‬
‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﻣﻤﻠ ﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ‬
‫دﯾ ﺘﺎﺗﻮر ﺑﺰرگ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ‬
‫ﻧﺪارد ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺎ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮ‬
‫روی اﯾﺮان ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﺑ ﺎه ﭘﻠ ﺗﮑﻨﯿ ﺣﻤﻠﻪ‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫‪ ‐۴‬اﯾﻦ ﻣﻠﺖ آزادی ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل‬
‫رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑ ﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﺑ ﻨﯿﺪ و‬
‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان دﻧﺒﺎل رﻫﺒﺮ‬
‫ﺧﻮد ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﺣﺘ اﮔﺮ ﻣﻮﺳﻮی ﯾﺎ ﮐﺮوﺑﯽ‬
‫ﺣﺎل ﮐﻪ دل ﻣﻠﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻣﻠﺖ‬
‫ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬از راه ﮐﻨﺎر زده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫و اﻣﺎ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾ دوﺳﺖ ‪ :‬ﯾ‬
‫ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ‬
‫ﯾ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯿﻬﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ‬
‫ﺑﺮق ‪ ،‬ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ‪ ،‬ﭘﻨ‬
‫ﺷﻨﺒﻪ آﯾﻨﺪه ‪ ،‬ﺻﺒﺤ ﺎه آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارﻧﺪ‬
‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﺳﺎرﮔﺎرا ﮔﻞ ﺑﺮ در ﭘﺎدﮔﺎﻧﻬﺎی‬
‫ﺳﭙﺎه در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ‪ ،‬ﭼﻮن‬
‫ﺳﺪ اﺻﻠ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻧﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺑﻠ ﻪ‬
‫ﺳﭙﺎه اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز ﺑﺎ ﺷﻤﻌ‬
‫در ﯾ دﺳﺖ و ﮔﻞ ﺳﺮﺧ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮن در‬
‫دﺳﺖ دﯾ ﺮ در ﭘﺎرﮐﻬﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ‬
‫ﮐﺸﻮر ﮔﺮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﭘﯿﺮوزﯾﻢ ‪ ،‬ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ‪ ،‬ﻫﺎﺷﻤ ‪ ،‬ﺑﯽ‬
‫ﺑﯽ ﺳ ‪ ،‬ﺻﺪای آﻣﺮﯾ ﺎ ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ‪ ،‬ﭘﻮل‬
‫ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و … ﺟﻠﻮی اراده ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ‪ ،‬ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
‫ﻣ ﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﺑﺮای ﺻﺪای دوﻟﺘﻬﺎی ﺧﺎرﺟ ‪.‬‬

‫ﺳﯽ ان ان ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ اﺧﺒﺎر‬
‫اﯾﺮان را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/l9bbgt‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﺎرﺳ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ از ﺷﺒ ﻪ‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷ ﺒﻪ ﺳ ان ان‬
‫از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ‬
‫ﺷﺒ ﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﻪ زﺑﺎن‬
‫وﺟﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﯾ‬
‫ﻓﺎرﺳ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن دارد‪ ،‬ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻣﺮوز‬
‫را ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی ﻧﺪاده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺳ ان ان‬

‫‪٢‬‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴ ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫رﻫﺒﺮی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم رﺿﺎ ﺳﯿﺎح ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ‬
‫ﯾ ﺗﯿﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﺨﺶ‬
‫وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎ‪ ،‬ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨ و ﻋﮑﺴﻬﺎی‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻣﺮوز‪ ،‬ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣ ﭘﺮدازد‪.‬‬

‫ﺗﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ‪ :‬ﻣﺠﺘﺒــــــﯽ‬
‫ﺑﻤﯿـــﺮی رﻫﺒـــﺮی رو ﻧﺒﯿﻨـــﯽ‬
‫‪http://tinyurl.com/m59ur4‬‬

‫اﻣﺮوز )‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ( ﺧﻮن ﺟﺪﯾﺪی در رگ ﻫﺎی‬
‫ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺎری ﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ دﺳﺖ آورد اﯾﻦ‬
‫ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪم ﺑﺰرﮔ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺷﺠﺎع و ﺑﺰرگ‪.‬‬
‫)ﻓﯿﻠﻢ آن در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﺎرﺳ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﭘﺨﺶ‬
‫ﺷﺪ‪(.‬‬

‫ﺣﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ‬
‫ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‬
‫‪http://tinyurl.com/kv2ng5‬‬

‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‪ :‬ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ‬
‫ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﺳﺮد و ﮔﺮم ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫ‬
‫ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از‬
‫ﺧﻮاﺑ ﺎه ﻫﺎی داﻧﺸ ﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺧﻮاﺑ ﺎه ﮔﻠﺸﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺎ ورود‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮاﺑ ﺎه‪ ،‬ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن‬
‫ﺧﻮاﺑ ﺎه را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ‪ ،‬ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و‬
‫اﻣ ﺎﻧﺎت ﺧﻮاﺑ ﺎه را ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬در‬
‫اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﮔﺎز اﺷ آور اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‪ ،‬ﺣﻤﺎم‪ ،‬ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و‬
‫ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﺑ ﺎه ﮔﻠﺸﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫از وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ‬
‫ﺧﻮاﺑ ﺎه ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت اﻃﻼﻋ در‬
‫دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﺑﻪ‬
‫ﻫﻤﺮاﻫ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻪ درب ﺧﻮاﺑ ﺎه‬
‫ﯾﺎوری داﻧﺸ ﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ و اﻣﺜﺎل اون را ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺗﻮی ﻋﺮش‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾ روز ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ اون را‬
‫ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺧﻮاﺑ ﺎه ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮش ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮه ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻣﻮن رو ﺑﺎز‬
‫ﮐﻨﯿﻢ و دوﺳﺖ و دﺷﻤﻨﻤﻮن رو ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و‬
‫ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ ( ﭼﻮﻧﮑﻪ ﻣﺎ‬
‫اﯾﺮاﻧ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﺮاﻧ ﻫﺮ ﮐﺎری رو ﮐﻪ ﺑﺨﻮاد‬
‫ﺧﻮاب ﺧﻮش ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻤﯽ ذارﯾﻢ ﭼﻮن ﻣ ﺗﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه ﭘﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان آزاد‬
‫ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﺮداب دارﯾﻢ؛ ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺮه ﻗﺎﺗﻼن آﺑﺎد‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫وﻗﺘ درﮔﯿﺮ وﺗﺠﻤ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ ﺗﺎ‬
‫ﺑﺴﯿﺠ رو ﮐﺘﮏ زدن ﯾ از اﯾﻦ ﺣﺎج ﻓﻼﻧﺎ‬
‫ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد رده ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﯿﺴﯿﻢ داد ﻣﯿﺰد‬
‫ﯾﺎ اﻻن ﻧﯿﺮوی ﮐﻤ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮ‪.‬ﺟﻮ ﮔﯿﺮ‬
‫ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﺮد ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﻋﺮاﻗﯿﻬﺎﺳﺖ‪.‬ﯾﻪ‬
‫ﮐﻢ ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪.‬در ﻫﺮ‬
‫ﺻﻮرت اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ اﻣﺮوز رو ﻣﺎ‬
‫ﺑﺮدﯾﻢ…‪.‬‬

‫‪ /‬ﻋﮑﺲ‬

‫‪http://tinyurl.com/l3xa69‬‬

‫ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﻧﺒﺎﯾﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از‬
‫ﺧﺸﻢ ﻣﺎ در اﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬دوﺳﺘﺎن وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫اﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﻫﺎ را دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﯾ ﺪﯾ ﺮ‬
‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و در راﺳﺘﺎی رﺳﻮا ﮐﺮدن ﻗﺎﺗﻼن‬
‫ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادراﻧﻤﺎن ﻫﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﭼﻬﺮه ﻫﺎ ﻫﺮ روز ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ روزی آﻧﻬﺎ‬
‫را ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ‪ .‬اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﺮداب دارﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮ‬
‫از آن را دارﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎرﯾﻢ و اﯾﻨﺎن ﻫﯿﭻ‪،‬‬
‫دوﺳﺘﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻣ ﺎن ﭘﺮﯾﻨﺖ دارﻧﺪ ﺣﺘﻤﺎ‬
‫اﯾﻦ ﻋﮑﺴﻬﺎ را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ داغ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻫﻤﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﮐﺲ ﻧﺨﺎرد ﭘﺸﺖ ﻣﻦ ﺟﺰ ﻧﺎﺧﻦ‬
‫اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻦ‬
‫‪http://tinyurl.com/mfstr8‬‬

‫ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ و اﻣﺜﺎل ﺑﯽ‬
‫ﺑﯽ ﺳ ﻧﻤ ﺗﻮﻧﻦ ﻣﺎ را در اﯾﻦ ﺟﺎده ﭘﺮ ﻓﺮاز و‬
‫ﻧﺸﯿﺐ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻧﺎ‬
‫ﯾﻪ ﭼﺸﻤﻮﺷﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم اﯾﺮان‬
‫ﻫﺴﺘﺶ و ﯾﻪ ﭼﺸﻤﺸﻮن ﺑﻪ وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎی‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ اﯾﺮان ‪ ،‬اﮔﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻤ واﻗ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ‬
‫ﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﯾﻪ‬
‫ﺟﻮراﺋ از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﻦ اﮔﻪ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ‬
‫ﮐﻢ آوردﯾﻢ ﻫﻤ ﭘﺸﺖ ﻣﺎ رو ﺧﺎﻟ ﻣ ﮐﻨﻦ‬
‫و ﻣ ﭼﺴﺒﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮدﺷﻮن ﭘﺲ‬
‫ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮای ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰﻣﻮن‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﯿﻠ ﻫﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣ ﺴﺎن‬
‫ﺑﻪ دور ﺷﯿﺮﯾﻨ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪ ،‬ﭼﻮن اﯾﻨﺎ ﻣ‬
‫ﺗﺮﺳﻦ ﻓﺮدا ﺗﻮی اﺗﺎق ﺧﻮﻧﺸﻮن ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ‬
‫دزدﯾﺪه ﺑﺸﻦ ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎﺷﻦ‬
‫و ﺑﯽ ﮔﺪار ﺑﻪ آب ﻧﺰﻧﻦ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ‬
‫اﻣﯿﺪﻣﻮن رو ﺑﻪ اﯾﻨﺎ ﻧﺒﻨﺪﯾﻢ و ﺑﺎﯾﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻗﻮی‬
‫و داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ رو‬
‫اداﻣﻪ ﺑﺪﯾﻢ …)ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﯾ روز‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫‪http://tinyurl.com/n8qqge‬‬

‫از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﺧﻮب ﺑﻪ‬
‫ﺳﺮﻋﺖ از ﺻﻔﺤﻪ ‪١‬و‪ ٢‬ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دﯾ ﺮ‬
‫ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﺘﯿﺎز را‬
‫ﻧﻤﯿﺎﺑﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿ ﺮدد ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﺮدن‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﺮح ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ ٢‬ﯾﺎ ‪٣‬ﺧﻂ‬
‫ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده‬
‫ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﺧﻮب‬
‫اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد‪.‬‬

‫اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮاه ﭼﺸﻤﺎم‬
‫‪http://tinyurl.com/mwsown‬‬

‫درود ﺑﻪ ﻫﻤﻪ‪.‬ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ‪.‬ﺗﻬﺮان‬
‫ﻧﮕﻮ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ‪.‬ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ‬
‫درﮔﯿﺮﯾﻪ‪.‬ﻧﻤﯿ ﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺮدم ﺗﺠﻤ ﮐﻨﻦ‪ .‬اﻣﺎ‬
‫ﻫﺮ ﺟﺎ ﯾﻪ ﺗﻌﺪادی ﺟﻤ ﻣ ﺷﺪن ﺷﻌﺎر و اﺗﺶ‬
‫ﺑﻮق ﻫﻢ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﺪ ﻣﺎ از اﻧﻘﻼب ﺷﺮوع‬
‫ﮐﺮدﯾﻢ ‪.‬ﺗﻤﺎم ورودﯾﻬﺎی ﺑﻪ اﻧﻘﻼب و ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫ازادی رو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن‪.‬ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ‬
‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎ و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ‬
‫ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﯾﻌﻨ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﻣﺮدم ﺗﻈﺎﻫﺮ‬
‫ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻟﺒﺎس اﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺎﺳ ﺳﺒﺰ ﺳﺮ‬
‫ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ واﺳﺘﺎده ﺑﻮدن و ﺑﺼﻮرت ﻣﺨﻔ ﻣﺮدم‬
‫زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ‪.‬ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداراﺷﻮن ﻫﻢ زﯾﺎد‬
‫ﺑﻮد ‪.‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺮدم ﺧﯿﻠ زود ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن و داﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ‪.‬اﻧﻘﻼب‬
‫‐ﺧﯿﺎﺑﺎن ازادی ‐ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز‐ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ‬
‫ﮐﻞ ﻓﺎﻃﻤ ‐ ﮐﺎرﮔﺮ ‐ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ‐ ﻣﯿﺪان‬
‫وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺟﺎﻫﺎی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم رﻓﺘﻢ و‬
‫ﻫﻢ ﺷﺪه‬
‫درﮔﯿﺮی ﻣﻮج ﻣﻮج ﻣﯿﺰد‪.‬ﺗﺮاﻓﯿ‬
‫ﺑﻮد ﺑﻼی ﺟﻮﻧﺸﻮن‪.‬اﻧﻘﺪر ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدن‬
‫ﻣﻮﻧﺪه رو‬
‫ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی ﺗﻮ ﺗﺮاﻓﯿ‬
‫ﻣﯿﺸ ﺴﺘﻦ‪.‬ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑ ﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ ﺗﻮ ﻓﺎﻃﻤ‬

‫ﭘﯿـــــﺮوزی ﺑــــــــــــﺰرگ ‪ ١٨‬ﺗﯿــــﺮ‬
‫ﻣﺒـــــﺎرک ﺑـــــــﺎد‪ :‬دﻻﯾـــــــــــــﻞ‬
‫‪http://tinyurl.com/m7yrbd‬‬

‫‪ .١‬ﺑﻌـــﺪ از ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر و ارﻋﺎب و ﺧﻄﺒﻪ‬
‫ی ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب! ﻣﺮدم ﺟﻮ ﺗﺮس و ﻧﺎاﻣﯿﺪی‬
‫را ﺷ ﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﺑﺮﺧ از‬
‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﻮد در آوردﻧﺪ و‬
‫ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ روزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را‬
‫ﺑﻪ رخ ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮان ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ )ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻤﯿﺮی‬
‫رﻫﺒﺮی رو ﻧﺒﯿﻨ (‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﻣﺮدم ﺑﻪ راه ﮐﺎر »ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺷﻨﺎور و‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ« دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ‬
‫اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮ را از ﮐﺎر‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ‪ .‬ﯾ از ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ‬
‫از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮ در ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻓﺮﯾﺎد‬
‫ﯾ‬
‫ﻣ زده‪» :‬اﮔﻪ ﻧﻤ ﺗﻮﻧ اﻻن ﻧﯿﺮوی ﮐﻤ‬
‫ﺑﻔﺮﺳﺘ ﭘﺲ ﺑﺮو ﺑﻤﯿﺮ!«‬
‫‪ .٣‬اﺧﺒﺎر آزادی ﺧﻮاﻫ اﯾﺮان دوﺑﺎره ﺑﻪ‬
‫ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪارن‬
‫ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺰم ﻣﺮدم اﯾﺮان در‬
‫آزادی ﺧﻮاﻫ ﺟﺪی اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .۴‬اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺧﻮد ﻣﺮدم‬
‫اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﯿﭻ اﻋﻼﻣﯿﻪ ی رﺳﻤ و ﻋﻤﻮﻣ‬
‫از ﻃﺮف اﺣﺰاب و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎ‬
‫ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .۵‬ﺟﻮ ﮐﻢ ﺗﺤﺮﮐ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺎاﻣﯿﺪی‬
‫و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮس ﻗﺒﻞ از ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺷ ﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ‬
‫ﻣﺮدم ﺑﺎور ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ‬
‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزه را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪١٨ .‬‬
‫ﺗﯿﺮ ﺧﻮن ﺗﺎزه ای از اﻣﯿﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻘﻼل‪ ،‬ﭘﺸﺘﮑﺎر و‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ در رگ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺟﺎری ﮐﺮد‪.‬‬
‫‪ .۶‬ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾ اﻋﺘﺮاض ﻫﯿﺠﺎﻧ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ‬
‫ﻫﻤﺮاﻫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫‪ .٧‬ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن از ﺣﺲ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪۴‬‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﭘﯿﺮوزی ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮان ﺧﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬
‫ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎداب و زﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .٨‬ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﺳﺎزﻣﺎن دﻫ‬
‫ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮان دﺳﺖ ﭘﯿﺪا‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ :‬اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﻓﯿ ‪ ،‬ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺷﻨﺎور و‬
‫ﻣﻮﺿﻌ ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﻃﻮری‬
‫ﮐﻪ ﻫﻢ وﻃﻨﺎن ﺑﻪ راﺣﺘ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪،‬‬
‫ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار‬
‫ﺛﺎﺑﺖ و اﻋﻼم ﺷﺪه‪ ،‬ﻫﻮﺷﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذی‬
‫ﻫﺎ و …‪.‬‬

‫ﮔﺰارش ﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ از ﺗﺠﻤﻌﺎت‬
‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم در ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ‪ ٨٨‬در‬
‫ﺗﻬﺮان‬
‫‪http://tinyurl.com/nut6tc‬‬

‫از ﺑﺴﯿﺠ ﻫﺎ داﺷﺖ ﻣﺮد ﺑﯽﭼﺎره را‬
‫…ﯾ‬
‫ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﺸ ﻣ زد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮﺗﻮر‬
‫رﻓﯿﻘﺶ ﻣ ﺑﺮد ﻣﺮدم ﺳﻌ ﮐﺮدﻧﺪ از دﺳﺖ اون‬
‫ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﺑﯿﺎرﻧﺪ وﻟ ﺑﺴﯿﺠ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ‬
‫اﺳﭙﺮی ﻓﻠﻔﻞ را از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون آورد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬
‫ﻣﺮدم ﭘﺎﺷﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ داﺷﺖ ﻣﺮد را ﻣ ﺑﺮد و ﺑﺎ‬
‫ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ داﺷﺘﻢ ﻣ داﻧﺴﺘﻢ‬
‫ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺳﺮ دوﺳﺘﺎن‬
‫داد ﻣ زدم ﮐﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎره ﯾ‬
‫ﺟﻮان ﺗﻘﺮﯾﺒﻦ ‪ ١٨‬ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎری ﻓﺮﺷﺘﻪ‬
‫ﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﺪ از اون ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن دوان دوان‬
‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺠﯿﻪ رﺳﺎﻧﺪ و ﺧﻮدش را اﻧﺪاﺧﺖ‬
‫روی ﺑﺴﯿﺠﯿﻪ و ﺑﺎ اﺳﭙﺮی ﻓﻠﻔﻠ ﮐﻪ داﺷﺖ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺮد و دﻗﯿﻘﻦ ﺗﻮ ﭼﺸﻢاش زد!‬
‫ﺑﺴﯿﺠ داد زد آی ﮐﻮر ﺷﺪم ﮐﻮر ﺷﺪم!‬
‫ﻣﺮد را رﻫﺎ ﮐﺮد و داد زد »ﺳﯿﺪ ﺑﯿﺎ ﻣﻦ رو‬
‫ﺑﺒﺮ…زود ﺑﺎش« ﺗﺎ ﺳﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺴﯿﺠ ﺳﻮار‬
‫ﺷﻮد ﮐﺘﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮرد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ‬
‫از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑ ﺮﯾﺰد و ﺑﺎ رﻓﯿﻘﺶ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ!‬
‫ﻣﺮد رﻫﺎ ﺷﺪه و راﻧﻨﺪه ﭘﯿ ﺎن ﮐﻪ اﻧﮕﺎری‬
‫دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ از راه دﯾ ﺮی‬
‫رﻓﺘﻨﺪ!‬
‫ﻣﺮدم ﻫﻢ ﭼﻨﺎن از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد و‬
‫آن ﺟﻮان اﺣﺴﺎس ﺷﻌﻒ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ‬
‫ﻗﺪرﺗ دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺠﻤ ﺣﺮﮐﺖ‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ!…‪.‬دوﺳﺘ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻠﻔﻦ‬
‫زد و ﮔﻔﺖ ﻫﻤﯿﻦ داﺳﺘﺎن در ﻣﯿﺪان وﻧﮏ و‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﻮﺳﻒآﺑﺎد و ﻫﻔﺖﺗﯿﺮ و اﻧﻘﻼب ﻫﻢ‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ!‬

‫ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ اﻣﺸﺐ از ﺷﺐ‬
‫ﺷﺪ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣ ﺷﺪ!‬
‫ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﻟ ﺮدی از ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ را ﺑﻪ ﺷ ﻮﻫ ﻫﺎی اول ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد‪.‬ﺑﺎﯾﺪ روزﻫﺎی ﻣﺜﻞ ‪١٨‬‬
‫و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺘ و ﺷﻠﻮﻏ اﻣﺴﺎل ﻧﺪﯾﺪم! اﮔﺮ ﺗﯿﺮ را در ﺗﻘﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ زﯾﺎدﺗﺮ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻓﻘﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮد اﻣﺴﺎل ﭘﯿﺮ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺣﻖ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ‬
‫و ﺟﻮان از ﻫﺮ ﻗﺸﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻪ روز ﺗﻌﻄﯿﻠ‬
‫و ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﻣ ﺮر ﻣﺠﺮیﻫﺎی ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﻪ‬
‫ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺮدم‬
‫ﺷﻤﺎل ﻫﻢ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺸﺪ و ﻣﺮدم ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﻣﯿﺪان ﺗﻬﺮان ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ را ﺣﻤﺎﺳﻪ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣ ﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪ!‬
‫‪http://tinyurl.com/le5h35‬‬
‫آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻣﻘﺪم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺟﺎ دﯾﺪﯾﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﺮف ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ‪ Mehretaban‬در‬
‫ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ را ﮔﺮاﻣ داﺷﺘﻨﺪ!‬
‫ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻦ ﺑﻮد از اﯾﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ‬
‫ﺧﺒﺮی از اﺻﻔﻬﺎن‪:‬‬
‫ﺗﺠﻤ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﺮدم در ﺳ و ﺳﻪ‬
‫ﭘﻞ و دروازه ﺷﯿﺮاز‪،‬‬
‫روﯾﺎﻧﯿﺎن‪ :‬ﯾﮏ ﻋﺪه آﺷﻐﺎل دﻧﺒﺎل‬
‫راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ آرام اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن و رﻫﺒﺮﻧﺪ! دﺳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ‬
‫ﭼﻬﺎرﺑﺎغ‪،‬‬
‫ای ﺑﻪ ﺧﻮن ﻫﯿﭻ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﯽ آﻟﻮده‬
‫ﺣﻤﻠﻪ ی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﭙﺮی ﻓﻠﻔﻞ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ؛ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺒﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ!‬
‫ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دو زن‬
‫‪http://tinyurl.com/lcgwqm‬‬
‫ﻣﺴﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷ ﺴﺘﻦ دﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣ ﺷﻮد‪،‬‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ »اﻣﺎن اﻟﻠﻪ‬
‫رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و رﻫﺒﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻃﻨ « ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻮان اﺻﻔﻬﺎﻧ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺒﺎس‬
‫ﮔﻔﺖ‪» :‬اوﺑﺎﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺮاون و …دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﺨﺼ ﻫﺎ‬
‫)ﻣﻦ ﭼﻮن از ﭘﺮوﮐﺴ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻢ‬
‫ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن آﻟﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﻤ‬
‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻫﺒﺮان ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻣ ﺎن ﻟﯿﻨﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و رای دادن ﻧﺪارم(‬
‫اﻧﻘﻼب ﺳﯿﺪ ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﻧﺴﺎﻧ ﭘﺎک‪،‬‬
‫ﻣﺘﻘ ‪ ،‬ﺣﺴﯿﻨ ‪ ،‬زﯾﻨﺒﯽ‪ ،‬ﮐﺮﺑﻼﯾﯽ و ﻋﺎﺷﻮراﯾﯽ‬
‫اﺳﺖ و وای ﺑﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ‬
‫ﺣﺴﺎس از وﻟ ‪ ،‬رﻫﺒﺮ و اﻣﺎم ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ‪«.‬‬
‫‐ روﯾﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣ ﺷﻮد‬
‫دل اﯾﻦ رﻫﺒﺮ را ﺷ ﺴﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪» :‬ﯾ ﻋﺪه‬
‫آﺷﻐﺎل ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ رﻫﺒﺮ‪ ،‬ﻧﻈﺎم و ﻗﺎﻧﻮن را‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد‪ .‬ﻣﺎ ﻣ ﺮ ﻣﺮده اﯾﻢ؟ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺎ اوﺑﺎﻣﺎ‪ ،‬ﺑﻮش‪ ،‬ﻣﺒﺎرک ﻧﺎﻣﺒﺎرک دﺳﺘﺸﺎن در‬
‫ﯾ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻮده‪ ،‬ﻣ ﺮ ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬
‫ﻋﻠ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﺷﻬﺪا و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا اﺟﺎزه‬
‫ﻧﻤ دﻫﻨﺪ‪ ‐ «.‬وی اﻓﺰود‪» :‬ﮔﻮل اﯾﻦ اﻓﺮاد را‬
‫ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺴ ﭘﺎﮐﺘﺮ ‪ ،‬ﮐﺪام ﻣﺮﺟ ‪ ،‬ﮐﺪام‬
‫روﺣﺎﻧ ‪ ،‬ﮐﺪام ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺜﻞ رﻫﺒﺮ ﻣﺎ ﺳﺮاغ دارﯾﺪ‬
‫ﻣﺒﺎدا اﻣﺎم را ﺗﻨﻬﺎ ﺑ ﺬارﯾﻢ‪«.‬‬
‫‪...‬‬

‫اﻟ‪‬ﻪ اﮐﺒﺮ اﻣﺸﺐ )‪ (١٨‬ﺗﯿﺮ را ﭼﻨﺎن‬
‫ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻟﺮزﯾﺪ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/mf99dt‬‬

‫آﻗﺎ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ‪ ۴‬ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و روﺷﻨﻔﮑﺮ‬
‫دﯾﮕﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﺸﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف رو‬
‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻦ؟‬
‫‪http://tinyurl.com/m7dhbb‬‬

‫آﻗﺎ ﯾﻌﻨ ‪ ۴‬ﺗﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾ ﻪ ﭘﯿﺪا‬
‫ﻧﻤﯿﺸﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف رو ﺳﺎﭘﻮرت ﮐﻨﻦ؟‬
‫اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺎ ‪ ٢‬ﺑﺎر ﺗﺎ اﻻن رﻓﺘﻪ ﺗﻮ ﭘﺎرﻟﻤﺎن‬
‫اروﭘﺎ ﺣﺮف زده‪ ،‬ﮐﻠّ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ دﻓﺎع ﮐﺮده‪،‬‬
‫ﺧﯿﻠ از ﺣﺮﻓﺎی ﻣﺎ رو ﺑﻪ ﮔﻮش دﻧﯿﺎ رﺳﻮﻧﺪه‪،‬‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ زده ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻ ﻫﺎ ﻧﺘﻮﻧﻪ‬
‫ﺑﺮﮔﺮده اﯾﺮان‪ ،‬اﯾﻦ ﻫﻤﻪ داره زﺣﻤﺖ ﻣﯿ ﺸﻪ و‬
‫وﻗﺖ ﻣﯿﺰاره‪ ،‬اﯾﻦ ﻫﻤﻪ داره ﮔﻠﻮی ﺧﻮدش رو‬
‫ﭘﺎره ﻣﯿ ﻨﻪ‪ .‬ﯾﻌﻨ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮ اروﭘﺎ ﺑﻪ‬
‫ﻏﯿﺮ از ﻣﺮﺟﺎﻧﻪ ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ ‪ ۴‬ﺗﺎ اﯾﺮوﻧ دﯾ ﻪ ﭘﯿﺪا‬
‫ﻧﻤﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻦ از ﺷﻬﺮت و رواﺑﻂ ﺧﻮدﺷﻮن‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻦ‪ ،‬ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف رو ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﮐﻨﻦ؟!‬
‫ﺑﺎﺑﺎ دﻣﺘﻮن ﮔﺮم ﺟﺪّن‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺑﻠﻪ! ﺷﻤﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮﻫﺎ ﮐﻪ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪۵‬‬

‫و اﻣﺎ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺻﺪﻗﻪ!‬
‫ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف رو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﺶ و‬
‫ﻓﮑﺮ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ‪ ،‬ﺑﺠﺎی‬
‫ﺣﺰب اﻟّﻬ ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﯿ ﻮﺑﯿﺪ‪ ،‬ﯾﻪ ﮐﻤ از اﯾﻦ‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘ‬
‫ﺑﭽﻪ ﺣﺰب اﻟّﻠﻬ ﯾﺎد ﺑ ﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰی در آن اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه‪ » :‬ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾ ﺘﺎﺗﻮر « ؟!‬

‫ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺻﺪﻗﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎﺳﺖ ‪-‬‬
‫ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻌﺪی را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ !‬
‫)ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ(‬
‫دوﺑﺎره ﺷﺪﯾﻢ ﺧﺒﺮ اول ‪CNN‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nkv5jf‬‬

‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺮوی‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه‬
‫ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی‪ ،‬ﯾ ﺻﻨﺪوق ﺻﺪﻗﻪ ﻗﺮار دارد‪ .‬اﯾﻦ‬
‫ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎ آﻣﺎر درآﻣﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎردی‪ ،‬از ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫اﺻﻠ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن‬
‫ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎی ﻣﻘﺮب آﻗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻇﺎﻫﺮ‬
‫اﻣﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق‬
‫ﻫﺎ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﻢ در آﻣﺪ ﮐﺸﻮر اﺧﺘﺼﺎص دارد‬
‫وﻟ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ دروغ دﯾ ﺮی در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ‬
‫اﻣﻮی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی‬
‫ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد‪ ،‬ﺑﺎزوی اﻗﺘﺼﺎدی‬
‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ )ج م ا ع ( ﺑﻪ‬
‫رﯾﺎﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﺴ ﺮ اوﻻدی‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺸ ﯿﻼﺗ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم‬
‫ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪه ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﮔﺮداﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد! اﯾﻦ را آﯾﻨﺪه‬
‫ﮔﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ‪.‬‬
‫آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ‪ ،‬درآﻣﺪ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮ‬
‫ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎ‪ ،‬ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠ ﺑﺮای‬
‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪارد‪ ،‬ﺟﺰ ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺮﮐﺖ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ‬
‫ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ‪ .‬و‬
‫اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ‬
‫از اﺻﻠ ﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﯾ‬
‫ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﺮور در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖ‬
‫ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ )ﺟﻤﺎع( اﺳﺖ و اﯾﻦ‬
‫ﺣﻘﯿﻘﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮان اﯾﻦ ﮔﺮوﻫ‬
‫ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻗﺼﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن آن را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ‬
‫ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺒﺎﻫﺎت اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ‬
‫ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی‪ ،‬ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺗﻬ ﻣﻐﺰی ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫از‬
‫ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را ﺧﻮﻧﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﯾ‬
‫ﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻤﺎع ) ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ(‬
‫» اﻧﺼﺎر‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﮔﺮوﻫ‬
‫ﺣﺰب اﻟﻠﻪ « ﮐﻪ ﺑﺮﺧ آن را ﺑﺎ ﻧﺎم » ﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ ﻫﺎ « ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﺘﺎر و‬
‫ﺳﺮﮐﻮب ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼﺣ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﻮر اﯾﺮان‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻋﺰﯾﺰدرداﻧﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬
‫ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪http://tinyurl.com/noklav‬‬

‫اﯾﻨﻬﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ! اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﻨﺪ !‬
‫اﻣﺮوز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﻤﯿﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫ﺑﻌﺪی روز ﺗﺤﻠﯿﻒ اﺣﻤﺪی ﻧﺰاد ﯾﺎ‬
‫ﺳ ام ﺗﯿﺮ؟‬

‫آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺑﺎ‬
‫ﻏﯿﺮت اﯾﺮان زﻣﯿﻦ‬
‫‪http://tinyurl.com/ktw2fv‬‬

‫اﻣﺮوز ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﻦ روز را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼ ﻮﻧﻪ‬
‫وﺻﻒ ﻛﻨﻢ ؟ از دل ﺷﯿﺮی ﻛﻪ در وﺟﻮد‬
‫دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺷﯿﺮدل وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑ ﻮﯾﻢ‬
‫؟ از دﺧﺘﺮاﻧ ﻛﻪ ﻛﺘﻚ ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻘﺐ‬
‫ﻧﻤ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺑ ﻮﯾﻢ ؟ از ﭘﺴﺮاﻧ دﻟﯿﺮ ‪ ،‬ﻛﻪ در‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﻧﺰدﯾﻚ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ را از ﭼﻨﮕﺎل‬
‫ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ ﺑ ﻮﯾﻢ ؟ از‬
‫ﺳﺮﻫﻨﮕ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دﺧﺘﺮان ﮔﺮﯾﻪ‬
‫ﻛﺮد و دﺳﺘﻮر ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد داد‬
‫ﺑ ﻮﯾﻢ ؟ از ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎی ﺑﯽ آﺑﺮوﯾﯽ ‪،‬‬
‫ﻛﻪ ﺑﺮای ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘ ‪ ،‬ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﻚ‬
‫زن ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎی او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‬
‫و ﺑﺎزداﺷﺘﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑ ﻮﯾﻢ ؟ ﯾﺎ از اﺗﻮﺑﻮس‬
‫ﻣﺮﮔ ‪ ،‬ﻛﻪ در ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ وﺻﺎل ﭘﺎرك ﺷﺪه‬
‫ﺑﻮد ﺑ ﻮﯾﻢ ؟‬
‫اﻟﻘﺼﻪ ‪ ،‬وﻗﺘ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب‬
‫رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾ ‪ ۵‬ﻋﺼﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد‬
‫و ﻛﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ از‬
‫ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺎﺳ ﺎه ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد‪ .‬ﻫﺮ‬
‫ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﺮ ﻣ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻮی‬
‫آﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋ‬
‫ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣ ﻛﺮدﯾﻢ آﺗﺶ در وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ‬
‫ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣ ﻧﻤﻮد‪ .‬در ﯾ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﺧﺎﻧﻤ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‬
‫و دﺳﺘﻬﺎی او را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﺎن‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﺑﺒﺮﻧﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﻏﯿﺮت‬
‫ﺟﻮاﻧﺎن و ﺣﻤﻠﻪ دﻟﯿﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ‬
‫ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ‪ .‬در ﯾ‬
‫از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﺪه ای از دﺧﺘﺮان ﺷﯿﺮدل ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻛﺘﻚ ﻣ ﺧﻮردﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن‬
‫ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ آﻣﺪه‬
‫اﯾﻢ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻛﺘﻚ ﺑﺰﻧﯿﺪ ‪ ،‬ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺎ‬
‫ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺮﻫﻨﮕ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ آن‬
‫ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺤﺖ اﻣﺮ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد از آﻧﺠﺎ‬
‫ﺑﺮوﻧﺪ )آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﻏﯿﺮت اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺮﯾﻒ( در‬
‫ﺗﻘﺎﻃ ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺻﺎل ﺷﯿﺮازی و اﻧﻘﻼب ﭘﻤﭗ‬
‫ﺑﻨﺰﯾﻨ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺮ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺳ ﻮی‬
‫اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ آن ﯾﻚ اﺗﻮﺑﻮس ﻗﻬﻮه ای رﻧﮓ ﭘﺎرك‬
‫ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮه‬
‫داﺧﻠﺶ اﺳﺘﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ‪ .‬ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ اﻓﺮاد‬
‫ﺑﺎزداﺷﺘ را ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ‬
‫ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬ﯾﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻠﻮﻏ ﻣﺤﺴﻮﺳ ﺟﻠﺐ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ‬
‫ﻛﻪ ﯾﻚ ﺟﻮاﻧ ﻛﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ را‬
‫ﻛﺸﺎن ﻛﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺮگ )دوﺳﺘ‬
‫ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ اﺳﻢ را ﺑﺮای اﺗﻮﺑﻮس‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد( ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ‬
‫ﺟﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻛﻪ زﺧﻤ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و‬
‫ﺗﻮان ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ ‪ ،‬آن ﺟﻮان ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪ را ﻣ ﻛﺸﯿﺪﻧﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﺟﻮان‬
‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد را ﭼﻬﺎر دﺳﺖ‬
‫و ﭘﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺗﻮﺑﻮس‬
‫ﻣﺮگ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﺣﺎﻟ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻮرد‬
‫اﺷﺎره ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﻨﻤﻮد و ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زد ﯾ‬
‫از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻣﺤ ﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت آن ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺴﻦ ﻛﻮﺑﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﻧﻮ‬
‫را ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ‪ .‬اﺗﻮﺑﻮس‬
‫ﻣﺮگ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﻛﻨﺠ ﺎو ﺑﻮد‪ .‬ﻟﺬا از دوﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ‬
‫ﻣ ﺷﻮد‪ .‬ﭼﯿﺰی ﻛﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﻣ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧ‬
‫ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ‬
‫را ﺑﻪ داﺧﻞ آن اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮ‬
‫اﯾﻦ ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ﻛﻪ ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ‬
‫‪ ٢٠‬ﻧﻔﺮ را ﻧﯿﺰ در اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﻮده‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻓﻀﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎك داﺧﻞ‬
‫اﺗﻮﺑﻮس را ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻢ ﻛﻪ از ﻧﺰدﯾﻚ داﺧﻞ‬
‫اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﺒﯿﻨﻢ ‪ ،‬ﻟﺬا از دوﺳﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﺪم و ﺑﻪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻧﺰدﯾﻚ اﺗﻮﺑﻮس رﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺸﺪا ﺗﻌﺪادی ﭘﻠﯿﺲ‬
‫ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم ﻛﻪ ﻧﺰدﯾ ﺘﺮ ﻧﺮوم‪ .‬ﻟﺬا از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ‬
‫ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﭼﺸﻤ داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ‬
‫داﺷﺘﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻛﺮدن درب اﺗﻮﺑﻮس‬
‫داﺧﻞ آن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ‪ .‬ﺑﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟ راﻧﻨﺪه و ﭘﺸﺖ‬
‫اﺗﻮﺑﻮس ﻧﯿﺰ ﭘﺮده ای ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻛﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ‬
‫داﺧﻞ آن دﯾﺪه ﻧﺸﻮد‪ .‬و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮده‬
‫ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮد ‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﻨﮕﺎﻣ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﺷﺪه را ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ ﭘﺮده اﺻﻼ‬
‫ﺗﻜﺎن ﻧﻤ ﺧﻮرد و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ زﯾﺮ ﭘﺮده ﺑﻪ‬
‫داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ‪ ،‬داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس و ﭘﺸﺖ‬
‫ﭘﺮده ﻫﯿﭻ ﺻﻨﺪﻟ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬و ﺑﺎزداﺷﺘ‬
‫ﻫﺎ را دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫درازﻛﺶ ﻣ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺼﻮر ﻛﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد‬
‫از ﺑﺎزداﺷﺘ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت درازﻛﺶ روی‬
‫زﻣﯿﻦ !؟ واﻗﻌﺎ وﺣﺸﺘﻨﺎك اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﻜﻪ‬
‫از ﻛﻨﺎر اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺑﻪ‬
‫ﺳﻤﺖ داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان رﻓﺘﯿﻢ و در راه ﻧﯿﺰ ﯾ‬
‫از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤ ام را دﯾﺪم ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻚ‬
‫ﭘﻠﯿﺲ ﻛﻪ ﻟﺒﺎس آﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ )ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد‬
‫ﻧﻤ آورم ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺮان ﻟﺒﺎس آﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!؟(‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤ ‪،‬‬
‫ﻣﻦ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﺻﺪاﯾﺶ‬
‫زدم ﻣﺮﺟﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﻦ را ﻧﮕﺎه ﻛﺮد اﻣﺎ آن‬
‫ﻣﺮد ﭘﻠﯿﺲ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻫﻞ داد‪ .‬ﻣﺮﺟﺎن‬
‫اﺻﻼ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﻮد ‪ ،‬ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﻪ راﻫﺶ ﺑﻪ‬
‫ﺳﻤﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺮگ رﻓﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ درﮔﯿﺮی‬
‫ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﺷﺪﯾﻢ ‪ ،‬ﯾﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻜﺮاری ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮد و آن اﯾﻨﻜﻪ ‪ ،‬اﯾﻨﺒﺎر ‪،‬‬
‫ﯾﻚ ﺳﺮﮔﺮد ‪ ،‬ﻛﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و‬
‫راﻧﻨﺪﮔ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ﺑﺮ ﻛﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ‬
‫در ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮر ﻣ‬
‫داد!؟ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎز اﺷﻚ آور‬
‫و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در اﯾﻦ روز ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻧﯿﻮرﻫﺎی ﮔﺎرد و وﯾﮋه و ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﻤﺠﻨﺎن‬
‫اداﻣﻪ داﺷﺖ ‪ ،‬ﮔﻮﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‬
‫ﻛﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮرﺷﺎن دو رور ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد‬
‫ﺑﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﺪت !!!! ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ‬
‫!!!! در ﺧﺎﺗﻤﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﺣﺎﻟ‬
‫ﻛﻪ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻤﺎن را ﻓﺸﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘ‬
‫ﺑﺮﻣ ﮔﺸﺘﯿﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﯾ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﯾﺪ‬
‫رﺳﯿﺪﯾﻢ ‪ ،‬ﺗﺮاﻓﯿﻚ زﯾﺎدی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ‪،‬‬
‫ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎت‬
‫ﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮد دارد ‪ ،‬ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏ ﻧﺰدﯾﻚ ﺗﺮ‬
‫ﻣ ﺷﺪﯾﻢ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺮای دﯾﺪن ﺷﻠﻮﻏ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ﻣ ﺷﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ در ﻛﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪﯾﻢ ﻛﻪ ﺳﻪ‬

‫دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻛﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد‬
‫‪ ١٠‬اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻛﻪ ﭘﺴﺮاﻧ ﺧﻮش ﻏﯿﺮت داﺧﻞ‬
‫آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آن دﺧﺘﺮان ﺑﻔﺮﻣﺎ‬
‫ﻣﯿﺰدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و دﺧﺘﺮان‬
‫ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺸﻮه ﺟﻮاب رد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ دادﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮﺷﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻏﯿﺮت ﺑﻌﻀ ﻫﺎ!؟‬

‫دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ آﻣﺪه‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻨﻬﺎ رﻓﺘﻨﯽ اﻧﺪ‬

‫‪۶‬‬

‫دﯾ ﺮ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ آﻣﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻨﻬﺎ‬
‫رﻓﺘﻨ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺒﯿﻦ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ وﻟ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ‬
‫ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎﻧﻤﺎن‬
‫ﺳﺎل ‪ ۵٧‬ﯾ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ! اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮن ﻧﺪا را اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ!‬
‫راﺳﺖ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮدم وﺿﻌﯿﺘﺮا ﺧﻮب درک ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺿﻌﻒ و ﺷ ﻨﻨﺪﮔ رژﯾﻢ را درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪ .‬دﯾ ﺮ‬
‫ﻫﯿﭽ ﺲ ﻧﻤ ﺗﺮﺳﺪ‪ .‬ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان ﺷﻌﺎر ﻣ‬
‫دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻣﺤ ﻤﺘﺮ و ﻣﺼﻤﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/lcrrbv‬‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎزﮔﺎرا ﺑﺮای‬
‫ﮔﺎز اﺷ آور ﻣﺜﻞ ﻧﻘﻞ و ﻧﺒﺎت ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﺮق آﺳﺎ »ﻫﺮ ﭘﻨﺞ‬
‫ﺑﺎرد وﻟ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧ اﺳﺖ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ ﻋﺎدت ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ«!‬

‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﻫﯿﭽ ﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤ ﺧﻮرد‪.‬‬
‫ﻓﻘﻂ ﻓﻮرا آﺗﺸ روﺷﻦ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀ ﻫﺎ دود‬
‫ﺳﯿ ﺎر را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻨﺎر دﺳﺘ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ‪ .‬در‬
‫ﺗﻘﺎﻃ ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬
‫از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺎرد وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﻫﺠﻮم ﻣ ﺑﺮد‪.‬‬
‫ﺷﻌﺎر ﮔﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣ دوﯾﻢ‪ .‬از ﻃﺮف‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺸﺮده ای ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ‬
‫ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدﯾﻢ‬
‫ﺑﺎ ﺷﻌﺎر‪ :‬ﻧﺘﺮﺳﯿﻦ! ﺗﻨﺮﺳﯿﻦ! ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ‬
‫ﻫﺴﺘﯿﻢ!‬
‫ﺧﺒﺮی از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد‬
‫ﻧﺮﺳﯿﺪه‪ .‬ﭼﻘﺪر دﺧﺘﺮ! ﭼﻘﺪر ﻣﺎدر! در ﺻﻒ‬
‫اول‪ .‬ﺧﺸﻤ ﯿﻦ و ﺷﺎداب و اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ!‬
‫دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﻫﺠﻮم ﻣ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻨﺒﺎرﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ ﻫﺎ را ﻫﻢ آورده اﻧﺪ وﻟ ﺗﻌﺪادﺷﺎن‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻪ‬
‫ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠ ﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺑﻌﻀ از اﯾﻨﻬﺎ ﻟﺒﺎس ﻓﺮم ﺳﭙﺎه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد‬
‫و ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ‬
‫ﺻﺪ ﻧﻔﺮی وارد ﺑﺎزارﭼﻪ ﺟﻨﺐ ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ ﻣ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ راه در رو ﻧﺪارد و آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ ﻣ‬
‫اﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از روی ﻧﺮده ﻫﺎ و‬
‫ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار ﻣ ﭘﺮﯾﻢ و وارد ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺎرک ﻣ‬
‫ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﻣﻘﺼﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﯿﺮآﺑﺎد اﺳﺖ‪ .‬دارﻧﺪ از‬
‫ﻧﺒﺶ ﻓﺎﻃﻤ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻣ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬
‫اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻃﺮاف ﭘﺎرک ﻧﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﻏﻠﻐﻠﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ای ﮐﻪ ﻧﺪا‬
‫در آﻧﺠﺎ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ و‬
‫ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾ ﺘﺎﺗﻮر ﻣ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﻪ‬
‫ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ‪ ٨٠‬ﺳﺎل دارد ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‬

‫‪http://tinyurl.com/mujxes‬‬

‫ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۵‬در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از‬
‫اﯾﺮان وﻟﻮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و ﻣﺤﺪود‪ ،‬دﺳﺖ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺮق آﺳﺎ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای در ﻧﻘﺎط‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﻣ زﻧﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻮدﺗﺎﭼ‬
‫ﻫﺎ را ﮔﯿﺞ و ﺳﺮدﮔﻢ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮف‬
‫اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬
‫ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﮔﺴﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ!‬
‫ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و اداﻣﻪ ﺟﻨﺒﺶ را ﻫﻢ‬
‫ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﯾﻢ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧ و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﺳﺖ!!‬

‫از ﺳﻔﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک و‬
‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/lorw36‬‬

‫ﻃ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﻣﺴﻠ واﺑﺴﺘﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﻘﺎوﺗ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و در‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﺣﯿﺮت زده ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫ﻗﺘﻞ و آزار ﻣﺮدﻣ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آزادی و‬
‫زﻧﺪﮔ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬اﮐﻨﻮن‪ ،‬ﺟﻬﺎن آزاد‬
‫و وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫اﯾﻦ ﺣ ﻮﻣﺖ واﭘﺴ ﺮا‪ ،‬ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم اﯾﺮان‪،‬‬
‫ﺑﻠ ﻪ ﺟﻼد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﻦ آب و ﺧﺎک‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر رﺳﯿﺪه‪ ،‬ﺣ ﻮﻣﺖ ﭘﺎﺳﺪاران‬
‫ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺿﺮﺑﺎت‬
‫وارده ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ‪ ،‬در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧ‬
‫در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٧‬‬

‫رواﻧﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر از آﻗﺎی‬
‫اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿ ﻨﺪ ﮐﻪ از اﻋﻄﺎی وﯾﺰای ورود‬
‫ﺑﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ وی را از ﺣﻀﻮر‬
‫در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﮐﻮﭼ ﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان‬
‫ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬
‫اﯾﻦ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻌﺪی ﻣﺎ روز ﺗﺤﻠﯿﻒ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬
‫‪http://tinyurl.com/lo8qf3‬‬

‫روز ﺗﺤﻠﯿﻒ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روز‬
‫راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ داﺧﻠ‬
‫ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﯾ‬
‫و ﺧﺎرﺟ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ‪ .‬ﺗﺎ آن روز‬
‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ را ﻣﻄﻠ ﮐﻨﯿﻢ و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در آن‬
‫روز ﺿﺮﺑﻪ ﺣﯿﺜﯿﺘ ﻣﺤ ﻤ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن وارد‬
‫ﻣﯿ ﻨﺪ ‪.‬‬

‫ﻋﮑﺲ‪:‬اﺧﻄﺎر ﮐﻼﻧﺘﺮی ‪ ١٣۵‬آزادی ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮک اﮐﺒﺎﺗﺎن‪ :‬ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ‬
‫اﻟ‪‬ﻪ اﮐﺒﺮ ﮔﻔﺘﻦ و دﯾﺶ ﻣﺎﻫﻮاره‬
‫‪http://tinyurl.com/nxracp‬‬

‫ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم اﺑﻼغ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺷﻌﺎر‬
‫ﮔﻔﺘﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﻤﻦ‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎزل ﺷﻌﺎر دﻫﻨﺪه‪،‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻠﻮک‬
‫ﭘﺎﺳﺨ ﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!‬

‫‪ G٨‬و ‪ Persian BBC‬اﻣﺮوز ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داد ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ‬
‫رﺳﯿﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ‬
‫زﯾﺎد ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮑﺸﺎ‬
‫‪http://tinyurl.com/l248o6‬‬

‫ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎر ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ آن ﻫﺎ ﺗﺎ دﻧﺪان‬
‫ﻣﺴﻠ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯿﺎن و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮو‬

‫وﻗﺘﯽ ﺧﻮن ﯾﮏ زن ﺧﺎرﺟﯽ از ﺧﻮن‬
‫دﻫﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ رﻧﮕﯿﻨﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد‪ :‬ﺗﺠﻤﻊ‬
‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت‬
‫آﻟﻤﺎن در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺘﻞ زن ﻣﺼﺮی‬
‫‪http://tinyurl.com/lj9nva‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در ﺗﻬﺮان واﻗ در‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮدوﺳ ‪ ،‬ﭼﻬﺎرراه اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل روﺑﺮوی‬
‫ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺷﻤﺎره ‪ ٣٢۴‬آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش‪» ،‬ﻣﺮوه اﻟﺸﺮﺑﯿﻨ «‬
‫ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺠﺒﻪ ﻣﺼﺮی در روز دﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل‬
‫ﺟﺎری در دادﮔﺎه »ﻟﻮﻧﺪس ﻛﺮﯾﭻ « در ﺷﻬﺮ‬
‫»درﯾﺴﺪن « ﺷﺮق آﻟﻤﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﻚ آﻟﻤﺎﻧ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺎم »آﻟﯿ ﺲ دﺑﻠﯿﻮ« ‪ ٢٨‬ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺎ ﻪ‬

‫ﺗﺠﻤ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١٢‬روز ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٠‬ﺗﯿﺮ‬

‫ﺧﺎرﺟ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬وﻟ ﻣﺎ ﺧﯿﻠ‬
‫زﯾﺎدﯾﻢ‪ .‬ﺧﯿﻠ ﺧﯿﻠ زﯾﺎدﯾﻢ‪ .‬اﯾﻦ را در ﺗﻤﺎم‬
‫ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ‬
‫ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ‬
‫ﺑﻮدﯾﻢ‪/‬زﯾﺘﻮن‬
‫‪http://tinyurl.com/l85t2w‬‬

‫ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﻤ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از‬
‫از ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮﻋ‬
‫ﻣﯿﺪون وﻧﮏ در ﯾ‬
‫ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﭘﺎرک ﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬
‫ﻣﯿﺪان وﻟ ﻋﺼﺮ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ‪ .‬ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﭘﻠﯿﺲ‬
‫اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﻠ از ﻣﺮدم دﯾ ﺮ ﮐﻪ‬
‫از ﺑﻄﺮی ﻫﺎی آب در دﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﺳ روی‬
‫دﻫﻦ ﯾﺎ ﺧﻨﺪه ی ﻣﻌﻨ دارﺷﺎن ﻣ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ‬
‫ﮐﻪ راﻫﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﯾ ﯿﺴﺖ در ﭘﯿﺎده رو روان‬
‫ﺑﻮدﯾﻢ‪ .‬ﮔﺎﻫ ﮐﺴ ﭼﯿﺰی ﻣ ﮔﻔﺖ و ﻫﻤﻪ‬
‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ‪ .‬ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ‬
‫روی ﺳﺨﻨﺮاﻧ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ﺷﺎﭘﺮک و ﭘﺎک‬
‫ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻬﺎن و ﻧﻤﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ‬
‫و ﭘﺴﺮش ﻣﺠ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫ﻧﻈﺎﻣ ‐ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎﻣﺸﺎن را درﺳﺖ‬
‫ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ‐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺨﺼﻮص ﻟﺒﺎس‬
‫ﺳﺒﺰ ﻟﺠﻨ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﮐﻼﻫﺨﻮرد‬
‫ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋ ﺟﻤ ﺷﺪه‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺒﺮ آﻧﺘﻨﻬﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧ ﺷﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬از ﺟﻠﻮﯾﺸﺎن ﮐﻪ‬
‫رد ﻣ ﺷﺪی ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎی ورﻗﻠﻤﺒﯿﺪه ﭼﻨﺎن‬
‫ﺧﯿﺮه و ﺑﺎوﻟ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﭘﯿﺎده ﻧﮕﺎه ﻣ‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ی ﮐﺘﮏ زدن ﻫﺴﺘﻨﺪ‬

‫و اﯾﻦ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﯿﺪان وﻟ ﻋﺼﺮ دﯾ ﺮ رﺳﻤﺎ ﺣ ﻮﻣﺖ‬
‫ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻮد‪ .‬راﻧﻨﺪه اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﭘﺎﺟﺮوﯾﯽ ﻋﻼﻣﺖ‬
‫وی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد و ﻓﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ‬
‫ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ و راﻧﻨﺪه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ‪ .‬آن ﻃﺮف‬
‫ﺗﺮ ﭘﺮاﯾﺪی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻮق ﺑﻮق زد‪ ،‬ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ‬
‫ﺑﺎ ﺷﺪت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺗﻮم ﺧﻮرد ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ‪ .‬ﭼ ﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣ‬
‫ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ راﻫﻤﺎن اداﻣﻪ دادﯾﻢ‪ .‬ﭼﻨﺪ دور‬
‫دور ﻣﯿﺪان وﻟ ﻋﺼﺮ زدﯾﻢ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣ اﯾﺴﺘﺎدی‬
‫ﯾ ﯿﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻒ‬
‫ﺑﯿﺠﺎ ﻣﺎﻧ ﮐﺴﺒﺸﺎن اﺳﺖ‪).‬ﻣﺮده ﺷﻮر ﮐﺴﺒﺸﺎن‬
‫را ﺑﺒﺮد(‬
‫ﭘﯿﺮزﻧ ﺧﻮش ﻟﺒﺎﺳ رﻓﺖ ﮐﻨﺎر ﺧﯿﻞ ﭘﻠﯿﺲ‬
‫ﻫﺎ و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﮔﻔﺖ آﺧﺮ ﭼﺮا ﺑﺎ‬
‫ﻣﻠﺖ اﯾﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﻣ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﮑﺲ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﺷﺪﯾﻢ‪ .‬اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﯿﻦ آدم آﻫﻨ‬
‫ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ‪ ۵‬ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻮا ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮم‬
‫ﺑﻮد ‪.‬ﻫﻤﻪ ﻋﺮق ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ‪ .‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر‬
‫ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ روان ﺑﻮد‪ .‬اﺣﺴﺎس ﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻨﻮز‬
‫وﻗﺖ ﺷﻌﺎر دادن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫ﮐﻪ اﺻﻼ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤ ﺷﺪ ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ ﭘﯿﺎده‬
‫روﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻨﻬﺎ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺣﻤﺎﺳﻪ‬
‫ﺑﺴﺎزﯾﻢ)ﺳﯽدی اﯾﺮان ﺳﺒﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ‬
‫ﺷﺪ(‬
‫‪http://tinyurl.com/lxblq2‬‬

‫دﯾ ﻪ وﻗﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ و اﺧﺒﺎر ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ‬
‫وﻗﺖ ﺳ دی ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﻪ ‪ .‬اﮔﻪ ﯾﺎدﺗﻮن ﺑﺎﺷﻪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺣﺪود ‪ ٢‬ﻫﻔﺘﮥ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﻘﺶ‬
‫ﺻﺪا ﺳﯿﻤﺎﯾﻪ رذل ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪ دوﻟﺖ‬
‫ﻣﻨﺘﺼﺐ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾ‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪ از وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ دادم ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ‬
‫ﭘﯿ ﯿﺮی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫اﺳﻤﺸﻮ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ اﯾﺮان ﺳﺒﺰ ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪرو ﻫﻢ‬
‫در ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﻫﻢ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد‬
‫ﮐﺮدن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺳ دی رو‬
‫ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﯾﺮان از‬
‫واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪه و در اﺻﻞ دﺳﺖ ﺻﺪا ﺳﯿﻤﺎ‬
‫رو ﻣ ﺷﻪ‪.‬اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ‬
‫اﺳﺎﺳ در ﭘﯿﺮوزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﯿﻠ‬
‫از ﻣﺮدم از اﺧﺒﺎر ﺑﯿﺨﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ : ١ .‬روی‬
‫ﺳ دی ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﻮد ‪: ٢ .‬‬
‫ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ دم در ﺧﻮﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی‬
‫ﭘﺎرک ﺷﺪه ‪ ،‬ﮐﻨﺎر دﮐﻪﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ‪،‬ﻣﺘﺮو ‪،‬‬
‫اﺗﻮﺑﻮس و ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﮐﻨﯿﺪ‪ :٣.‬ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺳ دی در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ‬
‫ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره‬
‫ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷ ﻦ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﮐﻢ ﺻﻮرت ﻣﺸ ﻞ‬
‫ﺗﺮﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯿﻬﺎی ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺘﻈﺎر‬
‫ﻫﻤ ﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ دارﯾﻢ‪ ۴ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات‬
‫ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﻫﺒﺮد ﻣﻨﻄﻘ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد‪ .‬ﺗﻤﺎﻣ‬
‫ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات‪:۵.‬ﺑﺎ‬
‫اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﮐﺎر راﻫ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزات‬
‫ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺨﺶ ﺳ دیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻮد‬
‫ﻋﺰﯾﺰان ﺑﯿﺄﯾﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺷﺪن‬
‫ﺧﻮن ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻤﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ‬
‫داغ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﯿﻠ ﻣﻬﻤﻪ‬

‫آﻗﺎی ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ ،‬آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ‬
‫ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﺮدم اﯾﺮان‬
‫را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/na7ckp‬‬

‫آﻗﺎی ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ ،‬ﺣ ﺎﯾﺖ ﺣ ﻮﻣﺖ اﻣﺮوز اﯾﺮان‬
‫و رﺳﺎﻧﻪ آزاد‪ ،‬ﺣ ﺎﯾﺖ ﺟﻦ و ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤ ﻣﺮدم‬
‫ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ را ﺑ ﻮﯾﯿﺪ و ﺷﺒ ﻪ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺟﻨﺒﺶ‬
‫ﺳﺒﺰ ﻣﺮدم اﯾﺮان را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫******‬
‫ﻋﻤﻠ ﺮد ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﻓﺎرﺳ و‬
‫دﯾ ﺮ ﺷﺒ ﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻓﺎرﺳ در ﺣﻮادث‬
‫اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﯾ ﺮ ﻧﻤ ﺗﻮان اﻣﯿﺪی ﺑﻪ‬

‫اﻃﻼع رﺳﺎﻧ آزاد و ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ داﺷﺖ‪.‬‬
‫******‬
‫اﮔﺮ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﻣﺎﻫﻮاره ای راه اﻧﺪازی‬
‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه‬
‫ﺑﻮد‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤ ﮐﺸﯿﺪ‪.‬‬
‫******‬
‫آﻗﺎی ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ ،‬اﻣﺮوز ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ‬
‫اﺗﺤﺎد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﺎور دارﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ‬
‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮدم اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ‬
‫ﭘﯿﺶ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺘ ﺑﺮای ﮐﻤ‬
‫ﻣﺎﻟ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ دو ﺳﺮور ﺟﺪﯾﺪ داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ﻣﺒﻠ درﺧﻮاﺳﺘ ﺟﻤ‬
‫آوری ﺷﺪ‪.‬‬
‫******‬
‫آﻗﺎی ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ ،‬آﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎ را ﺑﺮای راه‬
‫اﻧﺪازی ﺗﻠﻮزﯾﻮن ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﻻ‬
‫ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺮادر ﭘﻠﯿﺲ‪ ٬‬ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﻬﺖ‬
‫ﺑﮑﻨﻢ؟‬
‫‪http://tinyurl.com/n8cz9r‬‬

‫ﺟﻤﻌﻪ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫‪٨‬‬

‫ﺑﺨﻮاد ﻧﯿﺮوی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻣﺴﻠ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر و‬
‫ﭘﯿﺎده …! ﺣﺪود ده ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار دوﭘﺸﺘﻪ ﻫﻢ‬
‫ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﻠﻨﮕ و ﺑﺎﺗﻮم ﻣﺎﻧﻮر ﻣﯿﺪادن…! اﻣﺮوز‬
‫روزی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺸﻪ…! ﯾﻪ‬
‫ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻮم ﮐﻪ از وﺟﻮد اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﯿﺮوی ﻣﺴﻠ‬
‫از اوﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﻮار‬
‫ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾ‬
‫ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﭼﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﻨﻪ‪..‬؟ ﮐﺴ ﻣﺨﻪ‬
‫ﺑﯿﻪ …؟ ﺳﺮﺑﺎز ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮ ﻧﻨﻪ… ﺷﻬﺮ در‬
‫اَﻣﻦ و اَﻣﻮﻧﻪ…!‬
‫اﻣﺮوز ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﻮد…! دﺧﺘﺮی‬
‫ﺗﻮی ﺳﯿﻨ دﺳﺘﺶ ﺑﻮد و‬
‫ﭼﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﺲ ﭘ‬
‫داﺷﺖ ﻣﯿﺮﻓﺖ اوﻧﻄﺮف ﺧﯿﺎﺑﻮن…! ﭘﺴﺮی ﮐﻪ‬
‫ﻣﻮﻫﺎش رو رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮی ﺻﻮرﺗﺶ زل زده‬
‫ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﻪ دﺧﺘﺮی و زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯿ ﺮد ‪:‬ﺑﯿﺎ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﺑ ﻦ‬
‫ﺑﻮس …! ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮم ﮐﻪ روی ﺑﯿﻨﯿﺶ ﭼﺴﺐ زده‬
‫ﺑﻮد رﻓﺖ ﺳﻮار ﯾﻪ ‪ ٢٠۶‬ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮاش‬
‫ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﻮد…‪ !.‬اﻣﺮوز ﺗﻮی ﻣﺸﻬﺪ ﻫﯿﭽ ﺲ‬
‫ﯾﺎدش ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎﻫﻪ…! اﻣﺎ ﻫﻤﻪ‬
‫ﯾﺎدﺷﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ اس…!‬
‫ﺧﺎک ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﻠﺘ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ اش ﯾﺎدﺷﻪ اﻣﺎ‬
‫ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﯾﺎدش ﻧﯿﺴﺖ…!)ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ(‬

‫ﺑﺮای ﭘﺴﺮم ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﯽ ﮔﻨﺎه ﺳﯿﻠﯽ‬
‫ﺧﻮرد‪ -‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ‬
‫‪http://tinyurl.com/lo2r8v‬‬

‫ﭘﺴﺮم !‬
‫ﺑﻪ ﺗﻦ ﻫﺎی ﺗﮑﯿﺪه ای ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﻣﻦ‬
‫اﻣﺮوز ﺗﻮی ﻣﺸﻬﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﯾﺎدش‬
‫ﻧﮑﻦ ‪ .‬ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﺷ‬
‫ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎﻫﻪ…! اﻣﺎ ﻫﻤﻪ‬
‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻣﻦ ﺷ ﻧﮑﻦ ‪ .‬ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ‬
‫ﯾﺎدﺷﻮن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪ‬
‫ﻫﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد اروﻧﺪ و ﮐﺎرون ﺷ ﻧﮑﻦ ﺑﻪ‬
‫اس…!‬
‫ﺗﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺮوح ﺗﻨﮕﻪ ی ﭼﺰاﺑﻪ ﺷ ﻧﮑﻦ ﺑﻪ‬
‫ﺑﺪﻧﻬﺎی ﺧﺎک آﻟﻮد دﺷﺘﻬﺎی ﻣﻬﺮان ﺷ ﻧﮑﻦ‬
‫‪http://tinyurl.com/lph8ce‬‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه ای ﺷ ﮐﻦ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس ﻣﻦ‬
‫اﻣﺮوز ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﻮد…‪ !.‬ﻫﺮ ﻃﻮری ﺑﻮد‬
‫ﺧﺰﯾﺪه ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﺧﻮدم رو رﺳﻮﻧﺪم ﻓﻠ ﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ اﻣﺎ ﺧﺒﺮی‬
‫ﻧﺒﻮد ﺑﺠﺰ وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ …رﻓﺘﻢ ﺑﻪ‬
‫ﻃﺮف ﻣﻠ اﺑﺎد و اوﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫ﺿﺪ ﺷﻮرش ﺑﻮد… ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻃﺮف ﺳﺠﺎد ﮐﻪ‬
‫دﯾﺪم ﭼﻬﺎر راه ﺑﻬﺎر دوﺗﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﭘﺮ از ﻧﯿﺮو ﯾﮏ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﺷﯿﺮزن در ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫ﭘﺎرک ﮐﺮده ﺑﻮدن داﺧﻞ ﻓﺮﻋ … رﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ‪ -‬دورود ﺑﻪ او‬
‫ﭼﻬﺎر راه ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ﺑﺎزم ﭘﺮ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ‬
‫‪http://tinyurl.com/klba9a‬‬
‫… داﺧﻞ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﻓﺮﻋ ﺷﺪم و دﯾﺪم ﺣﺪود‬
‫ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﺗﻮی ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﻬﺶ اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﻢ‪،‬ﻫﻤﯿﻦ!‬
‫ﻧﺸﺴﺘﻦ…!‬
‫اﻣﺮوز ﻫﺠﺪﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﻮد…! ﺗﺎ دﻟﺖ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻗﺒﻠ ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ده ﺧﺒﺮﮔﺰاری را ﻓﺮﺳﺘﺎدم‪.‬‬

‫ﺳﮑﻮت ﺗﻬﺮان ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ؛ دﺳﺘﺎن‬
‫ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺑﯽ‬
‫ﻧﻬﺎﯾﺖ )ﮔﺰارش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺎﯾﻢ از‬
‫ﺗﻬﺮان(‬

‫اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺠﺪه ﺗﯿﺮ‪ :‬ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ‪،‬‬
‫اﻣﺮوز ﺳﻬﻢ ﺧﻮدﻣﻮن رو اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ‬

‫‪http://tinyurl.com/mnnfug‬‬

‫‪http://tinyurl.com/krhk94‬‬

‫در ﺳﺎﻟﺮوز ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان‪،‬‬
‫ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک‪،‬‬
‫ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﺸﺪارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺳ ﻮت را ﺷ ﺴﺘﻨﺪ‬
‫و ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾ ﺘﺎﺗﻮر و‬
‫ﻣﻮﺳﻮی ﻣﻮﺳﻮی دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات زدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬
‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺎ ﭘﺎﺳ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و‬
‫ﺑﺴﯿﺞ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ‬
‫ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺣﻤﻠﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ‬
‫ﺳﻮی آن ﻫﺎ ﮔﺎز اﺷ آور ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬در‬
‫اﻃﺮاف ﭘﺎرک ﻻﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺠ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮب و‬
‫ﺷﺘﻢ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺴﺎﻧ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ ور‬
‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣ‬
‫زﻧﺪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤ دارﯾﻢ‪ .‬اول اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‪،‬‬
‫دوم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﺑﻌﺪ آزادی‪ .‬ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻋﻨﻮان‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ‬
‫اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ از اﻧﺮژی ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮردار‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣ دﻫﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎ در ﻣﻄﻠﺐ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫‪http://tinyurl.com/nkrhtd‬‬

‫ﺗﺠﻤ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﺮدم در ﺳ و ﺳﻪ ﭘﻞ و‬
‫دروازه ﺷﯿﺮاز‪،‬‬
‫راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ آرام اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫ﭼﻬﺎرﺑﺎغ‪،‬‬
‫ﺣﻤﻠﻪ ی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﭙﺮی ﻓﻠﻔﻞ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دو زن‬
‫ﻣﺴﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷ ﺴﺘﻦ دﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣ ﺷﻮد‪،‬‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﻨﺪﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ »اﻣﺎن اﻟﻠﻪ‬
‫ﺑﺎﻃﻨ « ﺷﺎﻋﺮ ﺟﻮان اﺻﻔﻬﺎﻧ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ ﻫﺎ‬

‫از ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۵‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪ‪ .‬ﻣﺮدم از‬
‫ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب و ﻫﺘﻞ ﭘﻞ در اﻣﺘﺪاد ﭘﺎرک ﺑﻪ‬
‫ﺳﻤﺖ ﭘﻞ آذر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﯾ ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ‬
‫‪ ۴٠٠‬ﺗﺎ ‪ ۵٠٠‬ﻧﻔﺮ از اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎر‬
‫ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﻬﺎرراه ﻧﻈﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر راه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی‬
‫از درﮔﯿﺮی دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺘﻞ ﭘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺎﻣﻮران ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻫﻤﻪ‬
‫ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد اﻣﺎ‬
‫ﭘﺮاﮐﻨﺪه‪ .‬ﺑﯿﺶ از ‪ ٣٠‬ﻧﻔﺮ رو دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رو در روی ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ‬
‫ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺣﺪود‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٧‬اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/mpr33h‬‬

‫ﺧﺒﺮ از اﺻﻔﻬﺎن ‪ :‬ﺗﺠﻤﻊ ‪۵‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﺑﺬارﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺑﯽﺑﯽﺳ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺗﻮ‬
‫در ﺳﯽ و ﺳﻪ ﭘﻞ‪ -‬ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺎزاﺷﮑﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭼﻄﻮر‬
‫ﻣﻮﺿ ﮔﯿﺮی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯽﺑﯽﺳ‬
‫و ﮔﺎز ﻓﻠﻔﻞ‪ -‬دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ‬
‫رو ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯿ ﻨﻪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎ‬

‫ﮓو ﺮ‬
‫ﺳﺮاغ ‪ persian bbc‬رﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ‪ ، BBC‬ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ‬
‫ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻢ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ‪..‬‬
‫اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭘﻠﻮ ﯾﺰﯾﺪ ﭼﺮب‬
‫وﻟ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺳﻘ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم !؟!‬
‫ﺗﺮ اﺳﺖ !‬
‫ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪم و ﭘﯿ ﯿﺮ‬
‫ﺧﺒﺮ آن ﻫﻢ‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ ﺑﻮدم‪.‬ﺗﻨﻬﺎ ﯾ‬
‫‪http://tinyurl.com/le2yrw‬‬
‫ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻋﮑﺴ ﺑﻮد‪.‬در‬
‫ﺳ ﻮت و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗ ﺷﺮم اور ‪ BBC‬اﯾﻦ ﺣﺪ ‪۵‬و‪ ۶‬ﺛﺎﻧﯿﻪ‪.‬‬
‫ذﻫﻨﯿﺖ را در ﻫﻤﻪ ﺑﻮﺟﻮد اورده ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ‬
‫وﻟ ﭼﺮا؟‬
‫ﻫﻢ ﺷﻌﺒﻪ ای از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺿﺮﻏﺎﻣ در‬
‫ﮐﻤ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻠﺨ‬
‫ﻟﻨﺪن اﺳﺖ‬
‫رﺳﯿﺪم‪.‬آن ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ‪ persian bbc‬ﺑﻪ ﻣﺎ‬
‫ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﻣﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ‬
‫ﺳﯿﺎﺳ اﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﺷﺪﯾﻢ‪.‬‬
‫ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ…‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن از ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ اﻋﻼم‬
‫ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ دﯾ ﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ‬
‫‪http://tinyurl.com/m7eyun‬‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬
‫اﻣﺮوز وﻗﺘ از اﻃﺮاف ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه و ﻣﯿﺪان‬
‫ﺑﻮد…‬
‫اﻧﻘﻼب ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ)ﺳﺎﻋﺖ‪ (٢١‬ﯾ راﺳﺖ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ زود ﺧﻮد را ﺧﺮاب‬
‫ﮐﺮد و ﻓﺘﯿﻠﻪ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/luz9qp‬‬

‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ و‬
‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ٢٢‬ﺧﺮداد ﺳﯿﺎﺳﺘ ﻧﺰدﯾ‬
‫ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﯿﺎت اﯾﺮان را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد‪،‬‬
‫ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻮر و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮری‬
‫اﺳﻼﻣ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎد‪.‬‬
‫از ﻣﻔﺴﺮاﻧ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر اﯾﺮان را ﺗﻔﺴﯿﺮ‬
‫ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺧﺒﺮﻫﺎی اﯾﺮان را‬
‫ﺑﺘﺪرﯾﺞ از ﺻﺪر ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ وﺳﻂ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺒﺮﻫﺎ‬
‫ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘ از اﯾﺮان‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫دﯾ ﺮ ﭘﺨﺶ ﻧﻤ ﺷﻮد…و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻨﻮز‬
‫ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎی‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬
‫ﻋﻮاﻣﻞ دوﻟﺖ دراﯾﺮان‪ ،‬ﺑﻌﻨﻮان ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و‬
‫ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﮐﻮﺷﻨﺪ روی‬
‫ﺧﻂ ارﺗﺒﺎﻃ آن آﻣﺪه و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻇﻬﺎر‬
‫ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﯾ ﺠﺎﻧﺒﻪ در‬
‫ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎور‬
‫ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺳﻌ‬
‫ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﺮفﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ‬
‫ﺑﺰﻧﻨﺪ! اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺮضاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ‬
‫ﯾ ﻄﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﺪاران‬
‫دوﻟﺖ و ﮐﻮدﺗﺎ را ﭘﺨﺶ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ؟ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴ‬
‫ﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﻮاب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﭼﺮا در‬
‫ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻓﻀﺎﺋ ﺑﺎز ﻧﻤ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﮐﻪ ﺣﺘ ﯾ ﻨﻔﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻧﻈﺮی ﺧﻼف‬
‫ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺪﻫﺪ؟‬
‫و ﺿﻤﻨﺎ ﭼﺮا ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻮاره‬
‫ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎزار ﻋﺮﯾﺾ و ﻃﻮﯾﻞ‬
‫ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ ﺻﻮﺗ – ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﺮان را ﮐﻪ‬
‫ﻫﻤﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؟‬
‫ﺟﺰ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻓﺮو‬
‫رﯾﺨﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای آﻣﺪن روی ﺧﻂ‬
‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ و ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮفﻫﺎﺋ ﮐﻪ در‬

‫ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﻣﺮدم آن را ﺑﺎور‬
‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮوﭘﺎﺷ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟‬
‫ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﻓﺘﯿﻠﻪ ﺧﺒﺮی ﺧﻮد را ﭘﺎﺋﯿﻦ‬
‫ﮐﺸﯿﺪه و ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪،‬‬
‫اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻫﺮ ارﺗﺒﺎط ﺧﺒﺮی‬
‫ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﻣ ﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ‬
‫ﮐﻪ از ﻟﻨﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ آن اﻃﻼﻋﺎﺗ‬
‫دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﺤﻠﻪ و‬
‫ﺷﻬﺮﺷﺎن ﻣ ﮔﺬرد اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ‬
‫و ﻧﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﺰارﺷ را درﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬
‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﺎرﺳ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ دراﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده‬
‫ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن »ﺟﺎن ﺑﺮن« اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ دراﯾﻦ ﮔﺰارش وﺟﻮد‬
‫دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻼﺻﻪای از آن را‬
‫ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬
‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﻓﺎرﺳ ﺑﯽ‪.‬ﺑﯽ‪.‬ﺳ ﺷﺶ ﻣﺎه‬
‫ﭘﯿﺶ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮ‬
‫ﮔﺰارش ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری‬
‫اﺳﻼﻣ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺷﻤﺎر ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن روزاﻧﻪ ﺑﯽ‬
‫ﺑﯽ ﺳ ﻓﺎرﺳ ‪ ۶‬ﺗﺎ ‪ ٨‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺗﻈﺎﻫﺮات اﺧﯿﺮ ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎل ﻓﺎرﺳ‬
‫ﺑﯽ‪.‬ﺑﯽ‪.‬ﺳ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳ ﻗﺮار‬
‫داﺷﺖ‪ .‬ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﻣﺎﻫﻮارهای ﻣﺜﻞ‬

‫ﺮ ﯽ‬

‫ﺷﺎﻫﮑﺎری از ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎ ‪:‬‬
‫ﺣﻀﻮرﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻬﻤﺎن در دوﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬
‫زﻧﺪه‬
‫‪http://tinyurl.com/mzjr8j‬‬

‫ﯾﻪ ﺷﺐ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ اﺧﺒﺎر ‪ ٨:٣٠‬ﺷﺒ ﻪ دورو‬

‫ﻣﯿﺪﯾﺪم در آﺧﺮ ﺧﺒﺮ آﻗﺎی ﻧﺠﻔﺰاده ﺑﺎ آﻗﺎی‬
‫ﻣﻔﺘ ﻣﻌﺎون وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨ‬
‫اﻧﺠﺎم داد در ﺣﯿﻦ ﭘﺨﺶ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻧﺎل‬
‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رو ﺑﻪ ﺷﺒ ﻪ ﯾ ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم وﺑﺎ ﮐﻤﺎل‬
‫ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪم آﻗﺎی ﻣﻔﺘ ﺗﻮﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪه داره‬
‫ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿ ﻨﻪ! از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻢ ﻓﯿﻠﻢ‬

‫‪١٠‬‬

‫ﺑﯽ‪.‬ﺑﯽ‪.‬ﺳ ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﯾﺘﺮ و‬
‫ﻓﯿﺲ ﺑﻮک‪ ،‬و وﯾﺪﺋﻮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻬﺎ درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﺗﻬﺮان‬
‫را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺟﻬﺎن ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ و‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی دادﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان‪ ،‬اﯾﻦ‬
‫ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را از ‪ ٨‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ‪١١‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داد‪ .‬رﮐﺴﺎﻧﺎ ﺷﺎﭘﻮر‪ ،‬ﺳﺨﻨﮕﻮی‬
‫اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل‪ ،‬ﻣﯿ ﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات‪،‬‬
‫روزاﻧﻪ ‪ ١٠‬ﻫﺰار اﯾﻤﯿﻞ و ﺷﺶ وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻠﯿﭗ در‬
‫ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ از ﻣﺮدم اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل در روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪،‬‬
‫‪ ٣‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯿﻨﻨﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﺷﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ‬
‫اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺎرازﯾﺖ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﻓﺎرﺳ‬
‫ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﯽ‪.‬ﺑﯽ‪.‬ﺳ اﻣﻮاج ﺧﻮد را‬
‫از دو ﻣﺎﻫﻮاره دﯾ ﺮ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻫﻢ زدن‬
‫آﻧﻬﺎ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﮐﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ‬
‫ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ‪.‬ﺑﯽ‪.‬ﺳ ﺟﺰﺋ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ‬
‫ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫و از ﻗﻀﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻓﺎرﺳ ‪،‬‬
‫ﺑﯽ‪.‬ﺑﯽ‪.‬ﺳ ﺑﺎر دﯾ ﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﻔﻮذ ﻋﻈﯿﻤ‬
‫در اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﮔﺮﻓﺘﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاره اﻣﺎ ﻣﺪرک‬
‫ﺧﻮﺑﯿﻪ‪ .‬ﻣﻦ آﺧﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم اﺧﺒﺎر‪ ٨:٣٠‬زﻧﺪه ﻧﺒﻮد‬
‫ﯾﺎ اون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺰﮔﺮد اﻗﺘﺼﺎدی؟‬
‫اﯾﻨﻢ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪:‬‬
‫‪.html١‬‬

‫‪١ http: www.4shared.com/file/117129715/6a399647/dSC00150‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١١‬‬

‫‪$‬‬

‫'‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳ‪‬ﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿ‪‬ﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫&‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ١٩ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺎ‬

‫زﺑﺎﻻ وﺑﺎﻻ‬
‫ﯽرو ﻢ‬

‫‪ ٢٠‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ‬

‫ﯾﮏ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ در اوﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‬
‫اﺳﺖ‬

‫ﯾ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ در اوﯾﻦ درﮔﺬﺷﺖ‪ .‬ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی‪ :‬ﯾ ﺟﻮان‬
‫‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ در زﻧﺪان اوﯾﻦ در ﮔﺬﺷﺖ ‪ .‬ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﭘﺴﺮ ﯾ از ﻣﺎدران ﺻﻠ در زﻧﺪان اوﯾﻦ در‬
‫ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺮﺗﻀﻮی ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺟﻨﺎزه اش را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮن روز ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٣٠‬ﺧﺮداد— ﺻﻔﺤﻪ‬
‫‪.٢‬‬

‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺮدم‪ :‬ﻓﺮوش ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺪ!‬
‫ﺗﯿﺘﺮ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ ‪ :‬واﮐﻨﺶ‬
‫ﺑﺎزار ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ‐ﻓﺮوش ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻧﺼﻒ‬
‫ﺷﺪ‪ indent indent .‬در ﭘﯽ ﻓﺮوش اﺑﺰارﻫﺎی‬
‫ﺷﻨﻮد از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی‬
‫اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯿﻬﺎی‬
‫ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺼﻒ ﺷﺪ‪.‬اﯾﻦ ﯾﻌﻨ‬
‫ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاب‬

‫ﻣ دﻫﺪ‪.‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺎﻻﻫﺎی‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی‬
‫ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم را زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ‪.‬ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ‬
‫ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن »اﻗﺘﺼﺎد« اﺳﺖ‪.‬ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﮑﺮی‬
‫ﻫﻤﻪ و اراﺋﻪ راﻫ ﺎر ﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻦ‬
‫ﺑﺴﺖ و ﻓﻠ ﮐﺎﻣﻞ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮوﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﺖ‬
‫زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد‬
‫ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از‬

‫‪www.balatarin.com‬‬

‫ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ‪:‬ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ ﺷﺪ ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ ‪indent :‬‬
‫ﺑﺴﻪ ﺗﻌﺎﻟ ‪ indent‬ﺣﻀﺮت اﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی ‪ indent‬رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬
‫‪ indent‬ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام ‪ indent indent‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ اﺻﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ از‬
‫اﺻﻮل اﺳﺎﺳ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ )ره( ﻧﯿﺰ‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗ ﺑﺎ رای و ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و راه‬
‫ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺋﯿﯿﻨ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨ را ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد‬
‫ﻣ داﻧﺴﺖ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﯿﺎ ﺖ‬

‫ﯾﮏ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ در اوﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮوﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺎر‬
‫ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﺖ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ‬
‫اﺳﺖ‬
‫و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/mqbcoz‬‬
‫ﯾ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ در اوﯾﻦ درﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻘﻮق‬
‫ﺑﺸﺮی‪ :‬ﯾ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ در زﻧﺪان اوﯾﻦ در‬
‫ﮔﺬﺷﺖ ‪.‬‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﭘﺴﺮ ﯾ از ﻣﺎدران ﺻﻠ‬
‫در زﻧﺪان اوﯾﻦ در ﮔﺬﺷﺖ و ﻣﺮﺗﻀﻮی ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﺑﺮوﻧﺪ ﺟﻨﺎزه اش را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮن روز‬
‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٣٠‬ﺧﺮداد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺧﺒﺮ‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﯾﺶ و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اش را ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫اش داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ‪.‬وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ‬
‫‪.‬ﺳﻬﺮاب ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده و ﻇﺎﻫﺮن اﺳﻢ ﻣﺎدرش‬
‫ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻬﯿﻤ اﺳﺖ اﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ…در‬
‫اﯾﺮان ﭘﺮس ﻧﯿﻮز ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ‪.htm١ :‬‬

‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﺮدم‪ :‬ﻓﺮوش ﻧﻮﮐﯿﺎ‬
‫ﻧﺼﻒ ﺷﺪ!‬
‫‪http://tinyurl.com/mokfn9‬‬

‫ﺗﯿﺘﺮ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ ‪ :‬واﮐﻨﺶ‬
‫ﺑﺎزار ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ‐ﻓﺮوش ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻧﺼﻒ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﭘﯽ ﻓﺮوش اﺑﺰارﻫﺎی ﺷﻨﻮد از ﻃﺮف‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از‬
‫ﻃﺮف ﻣﺮدم ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﯿﻬﺎی ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺑﺎزار‬
‫ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﺼﻒ ﺷﺪ‪.‬اﯾﻦ ﯾﻌﻨ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ‬
‫اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ‪.‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺗﺤﺮﯾﻢ‬
‫ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم‬
‫را زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ‪.‬ﭘﺎﺷﻨﻪ آﺷﯿﻞ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن‬
‫»اﻗﺘﺼﺎد« اﺳﺖ‪.‬ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﮑﺮی ﻫﻤﻪ و‬
‫اراﺋﻪ راﻫ ﺎر ﻫﺎی ﻋﻤﻠ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺑﻦ ﺑﺴﺖ‬
‫و ﻓﻠ ﮐﺎﻣﻞ در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ‬
‫ﻓﮑﺮ ﻣﯿ ﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ!‬

‫‪http://tinyurl.com/m5tfoz‬‬

‫ﺳﺤﺎم ﻧﯿﻮز ‪:‬ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ‬
‫ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر‬
‫آزادی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ ﺷﺪ ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ‬
‫اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ ‪:‬‬
‫ﺑﺴﻪ ﺗﻌﺎﻟ‬
‫ﺣﻀﺮت اﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬
‫ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ اﺻﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ‬
‫از اﺻﻮل اﺳﺎﺳ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ‬
‫)ره( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗ ﺑﺎ رای و ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ‬
‫ﺑﻮده و راه ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم‬
‫آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺋﯿﯿﻨ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨ را ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد ﻣ داﻧﺴﺖ ‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » ﻣﯿﺰان‬
‫رای ﻣﻠﺖ اﺳﺖ « و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﻛﻪ‬
‫ﻋﻠ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻧﮕﺮاﻧ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ‬
‫و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ‬
‫دﻋﻮت ﻛﺮدم ‪ ،‬وﻟﯿ ﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ‬
‫ﮔﻮﻧﻪ ای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم زﯾﺮ‬
‫ﺳﻮال رﻓﺖ ‪ .‬اﯾﻨﻚ ﻧﮕﺮاﻧ ﻫﺎی ﺑﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫اﻧﺤﺮاف در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ از آرﻣﺎن ﻫﺎی‬
‫ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار ان ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ‬
‫ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻄﺮاز ﺷﻤﺎ درﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻓﺎع‬
‫از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﻣ ﭘﺮداﺧﺘﻢ‬
‫اﻣﺮوز در ﺟﺎﯾ ﺎه دﯾ ﺮی در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ان‬
‫ﺑﺮآﯾﻢ ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻨﻜﻪ اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ‬
‫در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋ و‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻗﺘﻀﺎ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﻪ در‬
‫اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﺮض‬
‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟ ﺗﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در‬
‫ﭘﯿﺸ ﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺮﺑﻠﻨﻨﺪ و در ﻧﺰد ﻣﻠﺖ‬
‫و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻈﻠﻮم او روﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ‪.‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻛﻪ‬
‫ﺣﻤﺎﺳﻪ ‪ ٢٢‬ﺧﺮداد را آﻓﺮﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺒﺎرك‬
‫و ﻣﻐﺘﻨﻤ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ‬
‫و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ‬
‫اﯾﺮان در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺷﻮد و‬
‫ﻫﻤ ﺮاﯾﯽ ﻗﻮﻣ ‪ ،‬ﺟﻨﺎﺣ و وﺣﺪت ﻣﻠ را‬
‫ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ‪ ،‬ﻣ اﻻﺳﻒ آزﻣﻨﺪی ﻗﺪرت‬
‫ﻃﻠﺒﺎن و اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﻗﻠﯿﺘ ﺣﺎﻛﻢ در درون‬
‫ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘ دﯾ ﺮ را ﺑﺮای‬
‫اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻗﻢ زد و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان‬
‫را دﻟﺴﺮد اﻓﺴﺮده ﺳﺎﺧﺖ ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن‬
‫اﻣﺮ ﺑﻪ درﺳﺘ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ‬
‫ﻛﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺣﻀﻮر ‪ ٨۵‬درﺻﺪی‬
‫ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز‬
‫وﺣﺪت ﻣﻠ ‪ ،‬ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺷ ﻮﻓﺎﯾﯽ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣ ﻧﻤﻮد ‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫اﻛﻨﻮن ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺧﻄﺮﻧﺎك‬
‫ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ ‪ ،‬واﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻠ ‪ ،‬اﻓﺴﺮدﮔ‬
‫ﺳﯿﺎﺳ ‪ ،‬ﺳﻮء ﻇﻦ و ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋ و‬
‫رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ‪ .‬در ﻣﺸﺎرﻛﺖ‬
‫‪ ۵۵‬ﺗﺎ ‪ ۶٠‬درﺻﺪی دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ‬
‫ﻧﯿﻤ از آرا و ﮔﺎﻫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح‬
‫اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ‬
‫‪ ٨۵‬درﺻﺪی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﺑﻮد ‪ ،‬اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای رﻗﻢ‬
‫ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ زﻋﻢ آﻗﺎﯾﺎن ‪ ٢۵‬درﺻﺪی ﻛﻪ‬
‫در ﻫﯿﭻ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺮای‬
‫اﯾﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻓﻌﻠ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﻨﺪ‬
‫!!‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻋﻼم‬
‫ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ‬
‫ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺑﻪ روﻧﺪ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ‬
‫روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺤﯿﺢ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨ ﻮﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﻤ ﺎن را‬
‫اﻗﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷ ﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺮض را ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﯿ ﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی‬
‫آن آﺗﺶ ﺑﻪ روی ﻣﺮدم ﮔﺸﻮدﻧﺪ ‪ .‬ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن‬
‫ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ را دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ‬

‫‪١ http: www.iranpressnews.com/source/062036‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم‬
‫ﺣﻤﻠﻪ و ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص‬
‫ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺣﺘ ﻋﺪه ای را رﺑﻮدﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ‬
‫ﻛﻮی داﻧﺸ ﺎه ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮده و ﺳﯿﻨﻪ دﺧﺘﺮان و‬
‫ﭘﺴﺮان اﯾﺮان زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷ ﺎﻓﺘﻨﺪ ‪ .‬و اﻣﺎ‬
‫‪ ،‬ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ‬
‫ﻫﺎ و ﺷﻤﺎر دﯾ ﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﭘﻮﺷﺎن ﺑﺴﯿﺞ‬
‫و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﺻﻮرت‬
‫ﮔﺮﻓﺖ ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﯽ آﻧﻜﻪ ﺳﺨﻨ‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻧﻮﻋ ﻛﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣ را ﺑﺮ ﻛﺸﻮر‬
‫ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪارك اﯾﻦ‬
‫ﺗﺤﺮك ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺣﻮادث ﺧﻮﻧﯿﻦ ﭘﺲ از‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨ ﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺿﺮب‬
‫و زور رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و زﻧﺪان ﻧﻤ ﺗﻮان‬
‫ﺟﺎی ﺷﺎﻛ و ﻣﺘﻬﻢ را ﻋﻮض ﻛﺮد ‪ .‬ﺣﺮﻛﺖ‬
‫ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮی ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ان اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻃﺮد‬
‫ﺷﺪه از ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺎم ﺷﻮد ‪ .‬ﻋﺎﻣﻼن و ﻣﺴﻮﻻن‬
‫دوﻟﺘ ﻫﻢ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و زﻧﺪان و‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ اﯾﻦ ﻣﻮج را ﺧﺎﻣﻮش‬
‫ﻛﻨﻨﺪ ‪،‬وﻟ ﺑﺎ آﺗﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﭼﻪ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داﺧﻠ‬
‫و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ؟ ﭼﺮا‬
‫ﻓﻜﺮ ﻧﻤ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ دوره اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ‬
‫آﻣﺪه اﺳﺖ وﻣﻠﺖ اﯾﺮان ‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﺧﻤﯿﻨ و ﯾﺎران‬
‫اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ‬
‫ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﻮن دﻫﻬﺎ‬
‫ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ در ﻏﺼﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ ؟ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻛﺮوﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻓﺎﻧ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﺖ‬
‫زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣ ﮔﯿﺮد ‪ .‬ﻣﻦ‬
‫از ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻟﺴﻮز ﻧﻈﺎم ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ اﺟﺎزه‬
‫ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻛﺸﻮر و‬
‫ﻧﻈﺎم اﺳﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ‪.‬‬
‫ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺷﺎﻫﺮودی در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ‬
‫اﻗﺪام ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟ و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮای ﺗﺸ ﯿﻞ ﻛﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
‫ﺟﺎی ﺑﺴ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸ ﺮ دارد ‪ .‬ﺗﺸ ﯿﻞ ﻛﻤﯿﺘﻪ‬
‫ﭘﯿ ﯿﺮی از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮﯾﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ‬
‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﯾ ﺮی ﻣ داﻧﯿﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان در‬
‫اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣ داﻧﯿﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ‬
‫ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ‬
‫در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ‬
‫ﻛﻪ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ‪ .‬ﺑﺎ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮی‬
‫ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫اﯾﺮاﻧ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﮔﺎﻫﻬﺎ و اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮه‬
‫ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آن‬
‫ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣ رود ‪ .‬ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎران و ﺣﺘ زﻧﺎن ﺑﺎردار و‬
‫ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم در رده ﻫﺎی‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃ دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ ‪ .‬و اﯾﻦ در‬
‫ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻛﺪام از آﻧﺎن از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧ‬
‫اﻧﺘﺨﺎب وﻛﯿﻞ و ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و‬
‫ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﻛﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی‬
‫ﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎری از‬
‫آﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺮای واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﻣﺤﺮز ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪ .‬ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ آﺷ ﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و‬
‫ﺑﺎ اﺻﻮل ‪٣٨ ،٣٧ ،٣٢ ،٢٣،٢۴،٢٧ ،٢٢‬و‬
‫‪ ٣٩‬ﻗﺎﻧﻮن و ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ‪ ١٢۵‬ﻗﺎﻧﻮن اﯾﯿﻦ‬
‫دادرﺳ در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﻤﺮدان‬
‫ﻛﻨﻮﻧ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن واﻛﻨﺸ‬
‫از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺎن داده‬
‫ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ‪ .‬اﻣﺮوز ﺣﺘ دادﺳﺘﺎﻧ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧ‬
‫ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درآﻣﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻛﺲ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺴﺖ‬
‫‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﺻﻞ‬
‫ﻧﻈﺎم ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و ﻣﺪاﻓ آن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺼﺎدره آرای ﺧﻮدﺷﺎن‬
‫ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔ ﻗﺎﻧﻮﻧ و‬
‫ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ .‬ﭘﺲ ﭼﺮا‬
‫ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را اﻏﺘﺸﺎﮔﺮ ‪ ،‬واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ‬
‫اﺻﻄﻼح ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﺨﻤﻠ ﻧﺎﻣﯿﺪ ؟‬
‫اﯾﻦ دردآور اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﻦ و دوﻟﺘﻤﺮدان‬
‫از ﻃﺮﻓ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ‪ ۴٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ﻣﺮدم را ﺑﻪ رخ‬
‫دﻧﯿﺎ ﻣ ﻛﺸﻨﺪ و ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻢ ﯾﻚ‬
‫اﺧﺘﻼﻓﺎت درون ﺧﺎﻧﻮادﮔ اﺳﺖ و از ﻃﺮف‬
‫دﯾ ﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ رﺣﻤ ﺑﻪ ﺳﺮﻛﻮب‬
‫اﻋﺘﺮاض ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﻋﻀﻮ ﯾﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤ ﻛﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫ﻣ ﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻤ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾ ﺮ‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ‪ ،‬اﯾﻦ ﭼﻪ رﺣﻢ و راﻓﺖ و ﻫﻤﺪﻟ‬
‫و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ان ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ‬
‫‪ ،‬ﺣﺒﺲ و زﻧﺪان ‪،‬داغ و درﻓﺶ و ﺣﺘ ﻗﺘﻞ و‬
‫ﺟﺮح ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻋﻀﻮ درون اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ‬
‫؟‬
‫ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﻓﻘﯿﻬ وارﺳﺘﻪ و ﻋﺎدل و آزادﻣﻨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ‬
‫ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ ﻓﺎﺿﻞ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﻗﻮه‬
‫ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از اﺳﺘﻘﻼل و ﺑﯿﻄﺮﻓ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣ‬
‫ﺑﺎﺷﯿﺪ و روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧ دوره ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫در اﯾﻦ ﻗﻮه اﺳﺖ ‪،‬اﮔﺮ ﻣﺸ ﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‬
‫اﺧﯿﺮ در دوره ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮﯾﻊ ﺣﻞ و‬
‫ﻓﺼﻞ ﻧﺸﻮد ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ زﯾﺎدی‬
‫ﺑﺮای ان ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺗﺪﺑﯿﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ اﮔﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻛﻪ در‬
‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿ ﯿﺮی آزادی‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ اﻗﺪام ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‬
‫ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺎ‬
‫ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد و‬
‫ﺗﺎ روﻧﺪ ﻃﯿﻌ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ ﻃ‬
‫ﺷﻮد ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺑﯿ ﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن در‬
‫ﺑﻼﺗﻜﻠﯿﻔ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻀﯿﯿﻊ‬
‫ﺷﻮد ‪ .‬ﻟﺬا از ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﯾﯿﺲ‬
‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ‬
‫ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﺷﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ آﻏﻮش‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ﮔﺎﻣ ﻣﻮﺛﺮ در‬
‫ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺎﻫﻢ و وﺣﺪت ﻣﻠ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ‬
‫ﻣﻬﺪی ﻛﺮوﺑﯽ‬
‫‪١٩/۴/٨٨‬‬

‫آﯾﺖ اﻟ‪‬ﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی‪ :‬وﻻﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ‬
‫ﺷﺮع و ﻋﻘﻞ و ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬
‫ﮐﻨﺪ ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/lryqjj‬‬

‫از روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر‪ ،‬ﯾ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ‬
‫ﺣﺴﯿﻨﻌﻠ ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی‬
‫ﺷﺮﻋ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺪی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧ‬
‫ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﺎﻧﺘﺪاری را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﺪارد و »ﻣﺘﻮﻟ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﮐﻪ »ﺑﺎ‬
‫اﺣ ﺎم ﺷﺮع‪ ،‬ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻘﻞ و ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎی ﻣﻠ «‬
‫ﻋﻤﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﺪ »ﺟﺎﺋﺮ و وﻻﯾﺘﺶ ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ‬
‫اﺳﺖ«‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻨ ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼ‬
‫آﻗﺎی ﮐﺪﯾﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه‪ ،‬آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺴﺌﻮﻟ‬
‫را ﮐﻪ از »ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬اﻣﺎﻧﺘﺪاری ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردای‬
‫از رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ« ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﺎﻗﺪ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪]» :‬اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻟ [ ﺑﻪ زور ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮ آن ﻣﻨﺼﺐ‬
‫ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ‬
‫آﻧﻬﺎ را در ﻧﺰد ﺧﻮد و ﺑﺮﮐﻨﺎری آﻧﺎن از ﻣﻨﺼﺐ‬
‫را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از‬
‫ﻣﻨﮑﺮ…و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ‬
‫راه ﻣﻤ ﻦ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ«‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪۴‬‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس‪ ،‬آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی اﺑﺮاز ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ای را »وﻇﯿﻔﻪ ای ﻫﻤ ﺎﻧ « داﻧﺴﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای از آن‬
‫ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﮐﻨﺪ«‪.‬‬

‫دﯾﮕﻪ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰی وﺟﻮد ﻧﺪاره !‬
‫‪http://tinyurl.com/n4rf66‬‬

‫ﻋﺰﯾﺰان روز ‪ ۵‬ﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺸ ﻠ‬
‫ﻣ ﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ‬
‫ﺷﻌﺎر ﺑﺪﯾﺪ‪.‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﺟﺪﯾﺪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﺟﺎﺋﺮ ﺑﻮدن رﻫﺒﺮی ‪ ،‬دﯾ ﻪ‬
‫در ﺣ ﻮﻣﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ رﻫﺒﺮی ای وﺟﻮد ﻧﺪاره‬
‫و دﯾ ﻪ ﻧﮕﺮاﻧ از ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﯿﺪ !‬

‫ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ‪ :‬دوﻟﺖ دﻫﻢ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم و‬
‫ﺗﺮﮐﯿﺒﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/nmvs72‬‬

‫ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺧﻂ اﻣﺎم )ره( ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫»اﺻﻼ دوﻟﺖ دﻫﻢ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ‬
‫دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ«‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳ آﻓﺘﺎب‪ ،‬ﺣﺠﺖ‬
‫اﻻﺳﻼم ﻗﺪرت اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧ در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟ‬
‫در ﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻪ »ﺧﺒﺮ‬
‫آﻧﻼﯾﻦ« ﮔﻔﺖ‪» :‬از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺻﻼ اﯾﻦ دوﻟﺖ‬
‫را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم‪ ،‬ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻬﻢ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ«‪.‬‬
‫وی در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﭼﻪ اﻓﺮادی از ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻓﻌﻠ اﺑﻘﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺮﯾﺢ‬
‫ﮐﺮد‪» :‬ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣ آورﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﮕﻪ‬
‫ﻣ دارﻧﺪ«‪.‬‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺰوﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪» :‬ﻫﺮ‬
‫ﮐﺲ را ﮐﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﮕﻪ‬
‫ﻧﻤ دارﻧﺪ«‪.‬‬

‫ﮐﺮوﺑﯽ‪ :‬ﺑﺎ آﺗﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮﺧﺎﮐﺴﺘﺮ‬
‫ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟‬
‫‪http://tinyurl.com/luprcu‬‬

‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ‬
‫ﺷﺪ…‪.‬ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‬
‫ﺑﯿﻤﺎران و ﺣﺘ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن‬
‫از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃ‬
‫دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﺎن از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫وﮐﯿﻞ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻣﺤﻞ‬
‫ﻧﮕﻬﺪاری اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺷﺎن‬
‫ﻣﻌﻠﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن‬
‫ﻫﻨﻮز ﺑﺮای واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﻣﺤﺮز ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ‬
‫اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ آﺷ ﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺻﻮل‬
‫‪٣٨ ،٣٧ ،٣٢ ،٢٣،٢۴،٢٧ ،٢٢‬و ‪ ٣٩‬ﻗﺎﻧﻮن‬
‫و ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ‪ ١٢۵‬ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳ‬
‫در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﻤﺮدان ﮐﻨﻮﻧ‬
‫ﻧﻘﺾ ﺷﺪه و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن واﮐﻨﺸ از ﺳﻮی‬
‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻣﺮوز ﺣﺘ دادﺳﺘﺎﻧ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت‬
‫اﺑﺰاری ﺟﻬﺖ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت درآﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﮐﺲ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬
‫ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم‬
‫ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و ﻣﺪاﻓ آن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺼﺎدره آرای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﺘﺮض‬
‫ﺑﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﯿﺪﮔ ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﺑﯿﻄﺮﻓﺎﻧﻪ‬
‫ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن‬
‫را اﻏﺘﺸﺎﮔﺮ‪ ،‬واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح‬
‫ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﺨﻤﻠ ﻧﺎﻣﯿﺪ؟‬
‫اﯾﻦ دردآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﻦ و دوﻟﺘﻤﺮدان‬
‫از ﻃﺮﻓ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ‪ ۴٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ﻣﺮدم را ﺑﻪ رخ‬
‫دﻧﯿﺎ ﻣ ﮐﺸﻨﺪ و ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻢ ﯾ‬
‫اﺧﺘﻼﻓﺎت درون ﺧﺎﻧﻮادﮔ اﺳﺖ و از ﻃﺮف‬
‫دﯾ ﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﯽ رﺣﻤ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب‬
‫اﻋﺘﺮاض ﻗﺎﻧﻮﻧ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﻋﻀﻮ ﯾ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣ ﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻤ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾ ﺮ‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﭼﻪ رﺣﻢ و راﻓﺖ و ﻫﻤﺪﻟ‬
‫و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد آن ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ‪،‬‬
‫ﺣﺒﺲ و زﻧﺪان‪ ،‬داغ و درﻓﺶ و ﺣﺘ ﻗﺘﻞ و‬
‫ﺟﺮح ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻋﻀﻮ درون اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ؟‬

‫ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻨﺪ آﯾﺖ اﻟ‪‬ﻪ اﺳﺘﺎدی در ﻧﻤﺎز‬
‫ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاﻃﯿﻮن ﺣﺎﻣﯽ دوﻟﺖ و‬
‫ﻗﺎﺳﻢ رواﻧﺒﺨﺶ‬

‫ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب‬
‫ﺷﺎﻫﺮودی رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ‪http://tinyurl.com/n8qro5‬‬
‫ﺑﻪﻫﺎﺷﻤ‬

‫ﺗﺎ اول ﻣﺤﺮم از ﺳﺨﻨﺮاﻧ ‪ ،‬ﻣﻨﺒﺮ‪ ،‬درس و اﻗﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮدداری ﻣ ﻛﻨﻢ‪،‬اﻓﺮادی ﻛﻪ در‬
‫راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ‪،‬ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ آن روﺣﺎﻧ‬
‫ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪ ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر‬
‫ﻛﻨﻨﺪ***ﺣﻮزه‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﺪار‪ ،‬ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار‪،‬‬
‫دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻗﻢ و …ﻣﺨﺎﻟﻒ‬
‫ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ روﺣﺎﻧ‬
‫ﺑﻪ ﺣﺮف ﻫﯿﭽ ﺲ ﮔﻮش ﻧﻜﺮد و ﻛﺎر ﺧﻮد را‬
‫اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬
‫اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭼﺮا اﯾﻦ روﺣﺎﻧ ﺑﺎ‬
‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﭘﺎك ﻣﺮدم و ﻃﻼب ﺑﺎزی ﻛﺮد؟ ﭼﺮا‬
‫ﻫﯿﭻ دﺳﺘﮕﺎﻫ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻓﺮادی ﻛﻪ در اﯾﻦ‬
‫وی اﻓﺰود‪:‬‬
‫راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ‬
‫اﯾﻦ روﺣﺎﻧ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎدی در اداﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﻃﻮﻣﺎرﻫﺎ‬
‫اﺷﺎره ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﻔﺎرش ﻣ ﻛﻨﻢ‬
‫ﻛﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﻛﺴ ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر را ﻧﻮﺷﺘﻪ‬
‫و ﭼﻪ ﻫﺪﻓ را دﻧﺒﺎل ﻣ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ آن را اﻣﻀﺎ‬
‫ﻛﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺎ اول‬
‫ﻣﺤﺮم از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ‪ ،‬ﻣﻨﺒﺮ‪ ،‬درس و اﻗﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮدداری ﻣ ﻛﻨﻢ‬
‫ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره آﯾﺖ اﻟﻠﻪ‬
‫اﺳﺘﺎدی ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺳﻢ‬
‫رواﻧﺒﺨﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر و از ﻧﺰدﯾ ﺎن‬
‫آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی و از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺘﻌﺼﺐ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ‬
‫از ﻣﺒﻠﻐﺎن اﯾﻦ‬
‫و روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﯾ‬
‫راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ‪ ،‬اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ‬
‫‪:‬ﻃﻼب‪ ،‬روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻗﻢ روز‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را‬
‫از ﻣﻮاﺿ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ اﻋﻼم‬
‫ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﮑﻨﯿﻢ…‬
‫‪http://tinyurl.com/l9yb52‬‬

‫دوﺳﺘﺎن ﺟﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎم ﺗﻨﺪروی ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و‬
‫ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺑﺰار ﮐﻮدﺗﺎﭼ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از رﺳﺎﻧﻪ‬
‫ﻣﺘﻨﻔﺮﻧﺪ‪ .‬از ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ آن را‬
‫ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺤ ﻮم و رد و ﻃﺮد ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﻄﺎی‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪۵‬‬

‫ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫ‬
‫و ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺘﻬﻢ ﻣ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻫﻤﻪ دﻟﺴﻮز رﺳﺎﻧﻪ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ و زﺑﺎن‬
‫ﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺎرﺳ را ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎری از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺮان و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ‬
‫ﭘﺮدازان و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﺎن‬
‫اﺳﻢ و رﺳﻢ دار اﯾﺮاﻧ در ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﻓﺎرﺳ‬
‫ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯽ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ‬
‫ﻣﺎ را از ﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧ و اﺟﺘﻤﺎﻋ‬
‫ﻣﺤﺮوم ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻠ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺪام‬
‫از ﭘﺴﺘﺎن ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﺷﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﺨﻮرﻧﺪ و‬
‫ﺑﻪ آن آوﯾﺰان ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و ﺣﺘ‬
‫ﺑﺸﺪت ﻣﺸ ﻮک ام ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد ﭼﻨﺎن رﺳﺎﻧﻪ‬
‫ﻣﻠ ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﯽ‬
‫اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺪام ﻣﺘﻬﻢ اش ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ‬
‫ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ‪ .‬ﻣ ﺮ ﮐﺪام اﯾﺮاﻧ‬
‫ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ را ﺗﺪارک ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻗﺪر ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺤﻖ ﻣ داﻧﯿﻢ؟ ﺑﯽ‬
‫ﺑﯽ ﺳ رﺳﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ‬
‫ای ﺧﻮد را دارد و ﺷﺎﻧﺘﺎژ ﮐﺮدن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ‬
‫ﺷﻮد از آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺮز‬
‫دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ را ﻣﺨﺪوش ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آ ﮐﺴﯿﻮن‪:‬‬
‫رﻧﮓ ﺳﺒﺰ را در ﮐﯿﺴﻪ ﻓﺮﯾﺰر رﯾﺨﺘﻪ و آن‬
‫را ﺧﻮب ﮔﺮه ﻣ زﻧﯿﻢ )زﯾﭗ ﮐﯿﭗ ﻫﻢ ﺧﻮب‬
‫اﺳﺖ( ﺳﭙﺲ آن را داﺧﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺳﯿﺎه رﻧﮓ‬
‫ﻣ ﮔﺬارﯾﻢ‬
‫ﮐﻼه ﮐﺎﺳ ﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﻮار‬
‫ﻣﻮﺗﻮر ﻣ ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﻔﺮ ﻋﻘﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺳﯿﺎه را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد‬
‫و ﻧﻔﺮ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺟﺎی ﻣ دﻫﺪ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣ روﯾﻢ‪) .‬ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ اﯾﻦ‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد(‬
‫ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﺴ دور و ﺑﺮ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻧﻔﺮ ﻋﻘﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه‪ ،‬ﮐﯿﺴﻪ‬
‫ﻓﺮﯾﺰر ﺣﺎوی رﻧﮓ ﺳﺒﺰ را از داﺧﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿ‬
‫ﺳﯿﺎه در آورده و دﻣﺎغ »ﻣﻌﻈﱠﻢ ﻟَﻪ« را ﻧﺸﺎﻧﻪ‬
‫رﻓﺘﻪ و ﮐﯿﺴﻪ ﻓﺮﯾﺰر را ﭘﺮﺗﺎب ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ‬
‫ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ ﺳﻮار ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺪه و‬
‫ﻣﺘﻮاری ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ‪:‬‬
‫داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﮔﺮاﻣ آﻣﺎدﮔ ﻻزم ﺟﻬﺖ‬
‫اﺻﺎﺑﺖ ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺎﺗﻮن‪ ،‬ﺷﻠﻨﮓ‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ و …‬
‫‪ ،‬ﺷﻨﯿﺪن رﮐﯿ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺳﺰاﻫﺎ از دﻫﺎن ﺑﺮادران‬
‫ﺑﺴﯿﺠ ذوب ﺷﺪه در وﻻﯾﺖ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ‪،‬‬
‫اﻧﻔﺮادی‪ ،‬ﺷ ﻨﺠﻪ‪ ،‬و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻋﺪام را داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‪ :‬آﮐﺴﯿﻮن ﭘﺎﮐﺴﺎزی دﯾﻮارﻫﺎ‬
‫و ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎی ﺷﻬﺮ از ﭼﻬﺮه ﻣﻨﺤﻮس‬
‫از ﻧﺮﺳﯿﺪن ﺷﺎم ﺑﻪ آﻗﺎ در ﺷﺐ‬
‫»ﻋﻠﯽ زﻣﺎﻧﻪ« ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ‬
‫ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﺠﺘﺒﺎ ﺗﺎ ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪن رﻗﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/kutzc4‬‬
‫ﻣﯿﻠﯿﺎردی در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻟﻨﺪن!‬

‫ﻫﺪف‪ :‬ﺷ ﺴﺘﻦ اﺑﻬﺖ ﭘﻮﺷﺎﻟ ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺎی‬
‫وﻻﯾﺖ‬
‫ﻣﻮاد ﻻزم‪:‬‬
‫‪ ‐١‬دوﻋﺪد ﺟﻮان دﻻور و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ‬
‫ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار آﻣﺎده ﺑﺎﺗﻮن ﺧﻮردن و اﻧﻔﺮادی و‬
‫ﺷ ﻨﺠﻪ و اﻋﺪام‬
‫‪ ‐٢‬ﯾ ﻋﺪد ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿ ﻠﺖ‬
‫‪ ‐٣‬دو ﻋﺪد ﮐﻼه ﮐﺎﺳ ﺖ‬
‫‪ ‐۴‬ﻗﺪری رﻧﮓ ﺳﺒﺰ )ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط آﺑﯽ و‬
‫زرد(‬
‫‪ ‐۵‬ﮐﯿﺴﻪ ﻓﺮﯾﺰر‬
‫‪ ‐۶‬ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿ ﺳﯿﺎه‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ آ ﮐﺴﯿﻮن‪:‬‬
‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آدرس ﺗﻤﺎم دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺗﻤﺜﺎل »ﻧﺎﯾﺐ اﻣﺎم زﻣﺎن« آﻧﻬﺎ را آﻟﻮده ﮐﺮده‬
‫اﺳﺖ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪http://tinyurl.com/ktk6x6‬‬

‫ﻧﻜﺘﻪ دوم اﯾﻨﻜﻪ ﯾﺎدم ﻣ آﯾﺪ ﺣﺪاد ﻋﺎدل در‬
‫ﻣﻮرد ﻋﺮوﺳ دﺧﺘﺮش ﺑﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺮاﺳﻢ آﻧﻘﺪر ﺳﺎده ﺑﻮده ﮐﻪ »ﺷﺎم ﺑﻪ‬
‫آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪ و اﯾﺸﺎن ﺷﺐ ﻋﺮوﺳ‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮑﻪ ای ﻧﺎن ﺧﻮردﻧﺪ«! ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻛﻪ ﯾ‬
‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از ﺣﺴﺎب آﻗﺎ‬
‫ﻣﺠﺘﺒﺎ در ﻟﻨﺪن ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺐ ﻓﻜﺮ ﻧﻤ‬
‫ﻛﻨﯿﺪ از آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ آدم ﺷﯿﺮ ﭘﺎ ك‬
‫ﺧﻮرده ﭼﻄﻮری دﻟﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺛﺮوت‬
‫ﺷﺐ ﻋﺮوﺳ ات ﯾﻪ ﻏﺬای اﺿﺎﻓ ﻫﻢ ﺑﺮای آﻗﺎ‬
‫ﺟﻮن ﺑ ﯿﺮی!!‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﮐﺮوﺑﯽ ‪:‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﺷﮑﻨﯽ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ و‬
‫ﻧﮕﻬﺪاری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ‬
‫اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/ndfun9‬‬

‫ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ‬
‫رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از وی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در آﺧﺮﯾﻦ‬
‫روزﻫﺎی رﯾﺎﺳﺘﺶ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای آزادی‬
‫روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ را ﮐﻪ در‬
‫ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﮐﺮوﺑﯽ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٩‬ﺗﯿﺮ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ » ﻣﻤ ﻦ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮوﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻓﺎﻧ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ‬
‫ﻣﻠﺖ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣ ﮔﯿﺮد«‪،‬‬
‫ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی ﻧﻮﺷﺘﻪ‬
‫» ﻣﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت دﻟﺴﻮز ﻧﻈﺎم ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ‬
‫اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﮐﺸﻮر و‬
‫ﻧﻈﺎم اﺳﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ‪« .‬‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬
‫دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ :‬اﯾﺮان در ﺻﺪد‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ »اﻋﺘﺮاﻓﺎت دروﻏﯿﻦ« از ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ‬

‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬
‫دﯾﺪه ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‪ :‬اﯾﺮان در ﺻﺪد‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ »اﻋﺘﺮاﻓﺎت دروﻏﯿﻦ« از ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ‬
‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﯾﯿﺲ‬
‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ » اﮔﺮ ﺗﺎ‬
‫زﻣﺎﻧ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ ﺑﺮای‬
‫ﭘﯿ ﯿﺮی آزادی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ اﻗﺪام‬
‫ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﻮول ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻮه‬
‫ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻂ‬
‫ﮔﺮدد و ﺗﺎ روﻧﺪ ﻃﺒﯿﻌ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ‬
‫ﻃ ﺷﻮد ﻋﺪه زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺑﯿ ﻨﺎﻫﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن‬
‫در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻀﯿﯿﻊ‬
‫ﺷﻮد‪«.‬‬
‫دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﺷﺪﮔﺎن را دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده و‬
‫ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‬
‫آزاد ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ‪ ۵٠٠‬ﻧﻔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن‬
‫اداﻣﻪ دارد‪.‬ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ رﺳﻤ ﺷﻤﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﯿﺶ از آﻣﺎر اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ » ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬
‫اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷ ﻨ و ﻧﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ‬
‫و ﻧﮕﻬﺪاری ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﯾﺮاﻧ‬
‫در ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮔﻮﯾﺎ‬
‫ﺳﻨﮕﯿﻨ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر‬
‫ﻣ ﺷﻮد‪«.‬‬
‫آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ‬
‫اﯾﻨﮑﻪ » ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن‬
‫ﺑﯿﻤﺎران و ﺣﺘ زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﻤﺎری از آﻧﺎن‬
‫از ﻣﺴﻮوﻻن ﻧﻈﺎم در ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃ‬
‫دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ « و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ‬
‫» ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﺎن از ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧ اﻧﺘﺨﺎب‬
‫وﮐﯿﻞ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻣﺤﻞ‬
‫ﻧﮕﻬﺪاری اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎیﺷﺎن‬
‫ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن‬
‫ﻫﻨﻮز ﺑﺮای واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﻣﺤﺮز ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬
‫ﮐﺮوﺑﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ » ﻫﯿﭻ‬
‫ﮐﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ » ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ اﺻﻞ ﻧﻈﺎم ﻣﻮاﻓﻘﻨﺪ و ﻣﺪاﻓ‬
‫آن ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و‬
‫ﻣﺼﺎدره آرای ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر‬
‫رﺳﯿﺪﮔ ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﺑﯽ ﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن ﻣ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺎن را اﻏﺘﺸﺎﺷ ﺮ ‪،‬‬
‫واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﺨﻤﻠ‬
‫ﻧﺎﻣﯿﺪ؟ «‬
‫دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠ در ﺑﺨﺶ‬
‫دﯾ ﺮی از ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨ را ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻧﻮع اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر‬
‫اﯾﻨﮑﻪ » ﻣﯿﺰان رای ﻣﻠﺖ اﺳﺖ « و » ﺑﻪرﻏﻢ‬
‫وﺟﻮد ﻧﮕﺮاﻧ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫در ﻋﺮﺻﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم‬
‫را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ دﻋﻮت‬
‫ﮐﺮدم ‪ ،‬اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ‬
‫ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺖ‪« .‬‬

‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ]…[ ﻧﻤ ﺗﻮان ﺟﺎی ﺷﺎﻛ و ﻣﺘﻬﻢ را‬
‫ﻋﻮض ﻛﺮد‪ .‬ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﺮدم اﯾﺮان‬
‫ﺑﺰرگﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺑﻪ ﺧﺎرج‬
‫ﯾﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻃﺮد ﺷﺪه از ﻣﺮدم ﺑﺪﻧﺎم ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﯿﻤﺎران‬
‫و ﺣﺘ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ در‬
‫ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻛﺪام از آﻧﺎن از ﺣﻖ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧ اﻧﺘﺨﺎب وﻛﯿﻞ و ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮردار‬
‫ﻧﺒﻮده و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﻛﺜﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای‬
‫ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎیﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘ ﺳﻼﻣﺖ‬
‫ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﺮای واﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺸﺎن ﻣﺤﺮز‬
‫ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ آﺷ ﺎر ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺻﻮل ‪،٣٢ ،٢٣،٢۴،٢٧ ،٢٢‬‬
‫‪٣٨ ،٣٧‬و ‪ ٣٩‬ﻗﺎﻧﻮن و ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ‪١٢۵‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳ در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫دوﻟﺘﻤﺮدان ﻛﻨﻮﻧ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن‬
‫واﻛﻨﺸ از ﺳﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﺸ ﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ‬
‫ﻃﻮر ﺳﺮﯾﻊ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺸﻮد ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ زﯾﺎدی ﺑﺮای آن ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ‬

‫ﻓﺘﺎوای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ آﯾﺖ اﻟ‪‬ﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮی )‪(١٩/۴/١٣٨٨‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nnaoan‬‬

‫‪۶‬‬

‫و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺼﺪى اﻣﻮر‬
‫ﻋﺎﻣﻬﺠﺎﻣﻌﻪ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﺪون‬
‫ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻋﺰل‪ ،‬ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﻗﻬﺮى وﻻﯾﺖ و‬
‫ﺗﺼﺪى اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ اﺣ ﺎﻣﺼﺎدره‬
‫از ﺳﻮى آن ﻣﺘﻮﻟ و ﻣﺘﺼﺪى ﻣﯩ ﺮدد‪ ،‬و اﻣﺎ‬
‫ﺷﺮاﯾﻄ ﻏﯿﺮ از آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﻪ ﺷﺮﻋﺎً و ﻋﻘﻼ‬
‫در ﺻﺤﺖ و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺖ وﺗﺼﺪى‬
‫آن اﻣﻮر ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ وﻟ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﻌﻨ ﻣﺘﻮﻟ و‬
‫ﻣﺘﺼﺪى و ﻣﺮدﻣ ﻛﻪ او ﻣﺘﻮﻟ و ﻣﺘﺼﺪى ﻛﺎر‬
‫آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺮ آن ﻣﯿﺜﺎق ﺑﺴﺘﻪ وﺗﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮدﻫﺎﻧﺪ‬
‫ﺗﺨﻠﻒ از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﯿﺎر ﺗﺨﻠﻒ‬
‫ﺷﺮط ﺷﺪه و ﻣﺮدم ﻣﯩﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺼﺪى و ﻣﺘﻮﻟّ‬
‫را ﺑﻬﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮﻃﺎز ﻣﻨﺼﺒﺶ ﻋﺰل‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬وﻟ ﺳﻘﻮط ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬اﻣﺎﻧﺘﺪارى ﯾﺎ‬
‫ﺑﺮﺧﻮردارى از رأى اﻛﺜﺮﯾﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ‬
‫از ﻧﺎﺣﯿﻪ آﻧﺎن ﻛﻪ از ﺷﺮوﻃﻤﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺖ‬
‫و زﻣﺎﻣﺪارى اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯩﺸﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از‬
‫ﺳﻘﻮط آﻧﻬﺎ‪ ،‬اﺻﻮﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ و‬
‫اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺋﺖ درﺑﺎرﻫ ﺎرﻫﺎى ﻣﺘﺼﺪى در اﻣﻮر‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮط ﮔﺮدﯾﺪه ﺟﺎرى ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ‬
‫وى ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮع و‬
‫ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﻘﺎﻗﺤﻘﻮق ﻣﺮدم و ﺑﻘﺎء ﺑﯿﻌﺖ اﻛﺜﺮﯾﺖ‬
‫ﻣﺮدم ﺑﺎ او‪ ،‬ﺑﯿﻨﻬﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ و دﻟﯿﻠ ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮاى‬
‫ﻣﺮدم ﺑﯿﺎورد و آﻧﺎن را راﺿ ﻛﻨﺪ‪ .‬و در ﻣﻮارد‬
‫اﺧﺘﻼﻓﺪر ﭘﯿﺸ ﺎه داورى آزاد‪ ،‬ﻋﺎدل و ﺑﯩﻄﺮف‬
‫و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ادﻋﺎى ﺧﻮد را‬
‫ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬و داورى ﻫﺮ ﻧﻬﺎدى ﻛﻪ زﯾﺮ‬
‫ﻧﻔﻮذ ﯾﺎواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻋﺎً و ﻋﻘﻼ ﺣﺠﺖ‬
‫ﻧﻤﯩﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺆال ‪ ‐ ١‬ﺗﺼﺪّى ﻣﻨﺎﺻﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻻزﻣﺎﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ‐ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻠﯿﻪ‬
‫ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ ‐ ﻣﺸﺮوﻃﺒﻪ ﺷﺮاﯾﻄ‬
‫اﻟﺰاﻣ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬اﻣﺎﻧﺘﺪارى‪ ،‬ﺗﺪﺑﯿﺮ و‬
‫ﺳﺆال ‪ ‐ ٢‬وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋ ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل‬
‫ﺑﺮﺧﻮردارى از رأى اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎﻧ ‐ ﻛﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻣﺮﺑﻬﻤﻌﺮوف و‬
‫از ﺳﻘﻮط ﺷﺮاﯾﻂ و اﺣﺮازﻣ ﺮر ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻀﺎد ﻧﻬﯩﺎزﻣﻨﻜﺮ ﻣ ﺮر ﻧﺎﺻﺤﺎن و ﻣﺸﻔﻘﺎن ﺑﺮاﻋﻤﺎل‬
‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﯿﺎع و در ﺣﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ‪ ،‬ﺧﻼف ﺷﺮع ﺧﻮد اﺻﺮار دارﻧﺪ ‐ ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫ﭼﻪ ﺣ ﻤ دارد؟‬
‫ج ‪ ‐ ٢‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎﻧ‬
‫ﻛﻪ ﺷﺮﻋﺎً و ﻋﻘﻼ ﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺼﺪى اﻣﺮ‬
‫؛‪ &lt‬ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ؛‪&gt‬‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋ را از دﺳﺖ دادﻫﺎﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد‬
‫؛‪ &lt‬وﺳﯿﻌﻠﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﻇﻠﻤﻮا اى ﻣﻨﻘﻠﺐ از ﻣﻘﺎم ﺧﻮدﻣﻌﺰوﻟﻨﺪ و ﺗﺼﺪى آﻧﺎن ﻫﯿﭽ ﻮﻧﻪ‬
‫ﯾﻨﻘﻠﺒﻮن ؛‪&gt‬‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘ ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ زور ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ‬
‫اﮔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ آزاد‬
‫ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺘﻄﺎب ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮ آن ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪم‬
‫ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ‬
‫آﻗﺎى دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﯾﻮر داﻣﺖ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻧﺰد ﺧﻮد و‬
‫اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ ﺧﻮد را ﺟﻠﻮی درب‬
‫ﭘﺲ از ﺳﻼم و ﺗﺤﯿﺖ و ﺗﺒﺮﯾﻚ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ‪ .‬ﺑﺮﻛﻨﺎرى آﻧﺎن از آن ﻣﻨﺼﺐ را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺗﺐ‬
‫اوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ‬
‫ﭘﺎﺳ ﺗﻔﺼﯿﻠ ﺳﺆاﻻت ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ ﻓﺮﺻﺖ اﻣﺮﺑﻬﻤﻌﺮوف و ﻧﻬﯩﺎزﻣﻨﻜﺮ و ﺣﻔﻆ ﺗﺮﺗﯿﺐ‬
‫‪http://tinyurl.com/klj597‬‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮى ﻣﯩﻄﻠﺒﺪ‪ ،‬وﻟ اﺟﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎﯾﻰ ؛‪ &lt‬اﻻﺳﻬﻠﻔﺎﻻﺳﻬﻞ واﻻﻧﻔ ﻓﺎﻻﻧﻔ ؛‪ &gt‬و‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻛﻢ ﻫﺰﯾﻨﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻤ ﻦ‬
‫ﻣﺴﻮوﻻﻧ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪارك اﯾﻦ ﺗﺤﺮكﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﺷﺎرﻫﻤﯩﺸﻮد‪:‬‬
‫ج ‪ ‐ ١‬از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﺮﯾﻚ از ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪.‬ﺑﺪﯾﻬ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ‬
‫ﺣﻮادث ﺧﻮﻧﯿﻦ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﭘﺎﺳﺨ ﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺿﺮب و زور رادﯾﻮ و ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﺆال ﻛﻪ ﺷﺮﻋﺎً و ﻋﻘﻼ در ﺻﺤﺖ وﻇﯿﻔﻬﺎى ﻫﻤ ﺎﻧﯩﻤﯩﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ را اﻋﻢ‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٧‬‬

‫از ﺧﻮاص و ﻋﻮام ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه آ ﮔﺎﻫ و‬
‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻛﻪ دارد ﻓﺮاﻣﯩﺨﻮاﻧﺪ و ﻛﺴ ﻧﻤﯩﺘﻮاﻧﺪ‬
‫ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻬﺎى ازﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟ ﻛﻨﺪ و‬
‫ﺧﻮاص ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن‬
‫آ ﮔﺎﻫﺘﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮﻧﺪ و از ﻧﻔﻮذ ﻛﻠﻤﻪ و اﻋﺘﺒﺎر‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘ ﺧﻄﯿﺮﺗﺮ دارﻧﺪ‬
‫و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎد و ﻫﻤﻔﻜﺮى و اﯾﺠﺎد اﺣﺰاب‬
‫و ﺗﺸ ﯿﻼت و ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﺼﻮﺻ و ﻋﻤﻮﻣ‬
‫ﺑﻪ دﯾ ﺮاﻧﺎﻃﻼﻋﺮﺳﺎﻧ ﻛﺮده و راه ﭼﺎره را‬
‫ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﻟ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ)ع( در‬
‫وﺻﯿﺖ آﺧﺮﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ :‬؛‪ &lt‬ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻮا‬
‫اﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوﻓﻮاﻟﻨﻬ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ﻓﯿﻮﻟّ ﻋﻠﯿ ﻢ‬
‫ﺷﺮارﻛﻢ ﺛﻢ ﺗﺪﻋﻮن ﻓﻼ ﯾﺴﺘﺠﺎب ﻟ ﻢ ؛‪&gt‬‬
‫) ﻧﻬﺠﺎﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﺎﻣﻪ ‪ (۴٧‬ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ و ﺗﺴﻠﻂ‬
‫اﺷﺮار ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌ ﺗﺮﻛﺎﻣﺮﺑﻬﻤﻌﺮوف و ﻧﻬﯩﺎز‬
‫ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا آﻧﺎن از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻣﯩ ﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺳﺆال ‪ ‐ ٣‬آﯾﺎ ارﺗﻜﺎب ﻣﻌﺎﺻ ﻛﺒﯿﺮه ذﯾﻞ‬
‫و اﺻﺮار ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ؛‪ &lt‬ﻣﻠ ﻪ ﻋﺪاﻟﺖ‬
‫؛‪ &gt‬و ﺗﺤﻘﻖ ؛‪ &lt‬ﻣﻠ ﻪ ﺟﻮر ؛‪ &gt‬ﻣﻨﺠﺮ‬
‫ﻣﯩﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟‬
‫اﻟﻒ ‐ آﻣﺮﯾﺖ و ﺗﺴﺒﯿﺐ در ﻗﺘﻞ ﻧﻔﻮس‬
‫ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ‪.‬‬

‫ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺮوﺑﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‪:‬‬
‫ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن را آزاد ﻛﻨﯿﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/nc9rrf‬‬

‫ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮوﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻓﺎﻧ‬
‫ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﺖ زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را‬
‫ﻣ ﮔﯿﺮد ؛ ﻣﻬﺪی ﻛﺮوﺑﯽ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر‬
‫ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی‬
‫رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻼشﻫﺎی‬
‫ﺧﻮد را ﺑﺮای آزادی روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و زﻧﺪاﻧﯿﺎن‬
‫ﺳﯿﺎﺳ ﻛﻪ در ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ‬
‫اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺮوﺑﯽ درﭘﯽ‬
‫ﻣ آﯾﺪ‪:‬‬
‫ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬
‫ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام‬
‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ اﺻﻞ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ از‬
‫اﺻﻮل اﺳﺎﺳ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری‬
‫اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ )ره( ﻧﯿﺰ ﺑﺎ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﺪر ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﻛﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎ رای و ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮده و راه ﻛﻪ در ﻫﯿﭻ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻢ‬
‫ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا دوﻟﺖ ﻓﻌﻠ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﻨﺪ!‬
‫اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨ را ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع‬
‫اﺳﺘﺒﺪاد ﻣ داﻧﺴﺖ‪،‬ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ »ﻣﯿﺰان رای ﻣﻠﺖ‬
‫اﺳﺖ« و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد ﮐﺮوﺑﯽ‪ :‬ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﺮان‬
‫ﻧﮕﺮاﻧ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ‬
‫اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ‬
‫‪http://tinyurl.com/mn6mx8‬‬
‫ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ دﻋﻮت ﻛﺮدم‪،‬‬
‫اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻗﻢ ﺧﻮرد ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻫﻤﯿﻦ‬
‫ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﻈﺎم زﯾﺮ ﺳﻮال رﻓﺖ‪ .‬اﯾﻨﻚ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫ﻧﮕﺮاﻧ ﻫﺎی ﺑﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف در ﺟﻤﻬﻮری ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ای ﺳﺮﮔﺸﺎده‪ ،‬از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ»ﺗﺤﻤﯿﻞ‬
‫اﺳﻼﻣ از آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار آن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر« ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده‬
‫ﺗﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻄﺮاز ﺷﻤﺎ و از ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﻗﻮه‬
‫درﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و اﺳﻼﻣﯿﺖ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﯾﺮان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی‬
‫ﻧﻈﺎم ﻣ ﭘﺮداﺧﺘﻢ اﻣﺮوز در ﺟﺎﯾ ﺎه دﯾ ﺮی در دوران ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﺶ‪ ،‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ‬
‫ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از آن ﺑﺮآﯾﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان را آزاد ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫اﺧﯿﺮ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻨﻜﻪ اﯾﺎم ﭘﺎﯾﺎﻧ‬
‫آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ »:‬ﻓﺮض ﮐﻪ‬
‫ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟ در ﻗﻮهﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻼن و ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ و‬
‫ﺗﻜﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋ و ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻗﺘﻀﺎ زﻧﺪان و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎ اﯾﻦ ﻣﻮج را‬
‫ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻛﻪ در اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﻜﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ وﻟ ﺑﺎ آﺗﺶ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮﺧﺎﮐﺴﺘﺮ‬
‫را ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻛﺎر داﺧﻠ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺧﻮد ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﭘﯿﺸ ﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوره اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ‬
‫و در ﻧﺰد ﻣﻠﺖ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻈﻠﻮم او روﺳﻔﯿﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان‪ ،‬ﻣﻠﺖ ﺧﻤﯿﻨ و ﯾﺎران‬
‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﻛﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ‬
‫ﺣﻤﺎﺳﻪ ‪ ٢٢‬ﺧﺮداد را آﻓﺮﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺒﺎرك ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﻮن دﻫﻬﺎ‬
‫و ﻣﻐﺘﻨﻤ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰار ﺷﻬﯿﺪ در ﻏﺼﺐ ﺑﻤﺎﻧﺪ ؟ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﮐﺮوﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ دﯾﺎر ﻓﺎﻧ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻠﺖ‬
‫اﯾﺮان در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺷﻮد و زﻧﺪه ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣ ﮔﯿﺮد‪«.‬‬
‫ﻫﻤ ﺮاﯾﯽ ﻗﻮﻣ ‪ ،‬ﺟﻨﺎﺣ و وﺣﺪت ﻣﻠ را‬
‫ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪،‬ﻣ اﻻﺳﻒ ]…[ و ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ‬
‫اﯾﺮان را دﻟﺴﺮد و اﻓﺴﺮده ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬
‫ﻣﺴﻮوﻻن اﻣﺮ ﺑﻪ درﺳﺘ ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ را ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ‪ :‬اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺞ را‬
‫ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ ﻛﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺣﻀﻮر ‪ ٨۵‬ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﺪ‬
‫درﺻﺪی ﻣﺮدم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرﮔ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای‬
‫‪http://tinyurl.com/mh74au‬‬
‫ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز وﺣﺪت ﻣﻠ ‪ ،‬ﺗﻔﺎﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋ‬
‫و ﺷ ﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺴﯿﺒﺎ ﺣﺎﺟ ﺻﺤﺮاوی‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻣ ﻧﻤﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﻛﻨﻮن ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ‬
‫اﺑﺰاری ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ‪ ،‬واﮔﺮاﯾﯽ ﮔﻔﺖ‪» :‬اﯾﺮاﻧﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه‬
‫ﻣﻠ ‪ ،‬اﻓﺴﺮدﮔ ﺳﯿﺎﺳ ‪ ،‬ﺳﻮءﻇﻦ و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﻗﺎﯾﻊ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋ و رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ ﻫﯿﭻ‬
‫ﻣﺸﺎرﻛﺖ ‪ ۵۵‬ﺗﺎ ‪ ۶٠‬درﺻﺪی دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣ ﺎﻧ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘ‬
‫ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﻤ از آرا و ﮔﺎﻫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﻪ‬
‫ﺟﻨﺎح اﺻﻼحﻃﻠﺐ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه‬
‫ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ‪ ٨۵‬درﺻﺪی ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی‬
‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﺴﯿﺞ را از ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫رﻗﻢ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ زﻋﻢ آﻗﺎﯾﺎن ‪ ٢۵‬درﺻﺪی ﻫﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺒﺮﻧﺪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬
‫ﺑﺮا ی دﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﻮق‬
‫‪٢‬‬

‫ﺗﺎﺑﻨﺎک از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن اﻧﺘﺼﺎب‬
‫روحاﻟ‪‬ﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن )ﯾﺎرﻏﺎر ﺳﻌﯿﺪ‬
‫اﻣﺎﻣﯽ( ﺑﺮای ﺗﺼﺪی وزارت اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺧﺒﺮ داد‬
‫‪http://tinyurl.com/nfwyuc‬‬

‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان‪،‬‬
‫ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﺴﻨ اژهای ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر‬
‫ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤ ﯿﺮی در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد‪ ،‬از‬
‫وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ و در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی‪ ،‬از ﻗﻄﻌ ﺷﺪن اﻧﺘﺼﺎب روحاﻟﻠﻪ‬
‫ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮ‬
‫ﻣ دﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻋﻠ ﺳﻌﯿﺪی‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه‬
‫وﻟ ﻓﻘﯿﻪ در ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﯿﺰ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم‬
‫ﺣﯿﺪر ﻣﺼﻠﺤ ‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف و اﻣﻮر‬
‫ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﻢ از ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت‬
‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺑﺎره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎری آﻧﻬﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه‬
‫و روی ﻣﯿﺰ ﺑﺮرﺳ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺧﻮش رﻗﺼﯽ »ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ« ﺑﺮای‬
‫ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن!‬

‫ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺎ را ﻣ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر‬
‫ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز‪ .‬ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺮدان‬
‫ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻧﻮﻋ آزادﮔ از ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ دﯾﺪﯾﻢ‬
‫ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ آن ﻣ ﺷﻮد دﯾﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دروﻏﮕﻮﯾﯽ و رﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎد‪ .‬وﻗﺖ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ و ﺷﺨﺺ ﺗﻮﮐﻠ‬
‫ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﯾﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ‬
‫ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ‬
‫وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺎن وﺿﻌ ﮐﻪ داﻧﯿﺪ اﻋﻼم‬
‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻧﻮش ﺟﺎﻧﺸﺎن‪ .‬اﯾﺮادی ﯾﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﻓﺪاری ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ ﺑﺮای دوﻟﺘ ﻫﺎ و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬
‫ﺧﻮﺷﺮﻗﺼ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی اﺧﯿﺮا‬
‫ﭼﺎپ ﺷﺪه و ﻧﻈﺮات ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ دﻗﺖ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ﯾ ﺷﯿﻔﺖ اﺳﺎﺳ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از‬
‫آﻧﮑﻪ ﺷﯿﻔﺖ ﻧﻈﺮات ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﯿﻔﺖ‬
‫ﻧﻈﺮ آﻗﺎﯾﺎن دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دو‬
‫ﺳﻪ روز ﮔﺎﻫ ﮐﺎر از ﺧﻮﺷﺮﻗﺼ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬دروغ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺜﺎﻟﺶ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺒﺮ دروﻏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ‬
‫ازﺧﺎﺗﻤ ﭼﺎپ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﻢ‬
‫ﮐﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮی رﯾﺎ ﻣ دﻫﺪ‪ .‬ﺳﺎﯾﺖ اﻟﻒ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋادی ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬دراﯾﺮان ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ‬
‫ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﻧﮕﺎر ﺗﻮﮐﻠ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﺶ را از‬
‫ﻫﺎواﯾﯽ ﻣ ﻧﻮﯾﺴﺪ‪ .‬ﮐﻤ ﺷﺮم ﻫﻢ ﺧﻮب ﭼﯿﺰی‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/l6abbm‬‬

‫ﺧﺸﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی از ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ‪:‬‬
‫ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ زن و ﻣﺮدی در راﻫ ﻣ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻓﺪای ﻣﻨﺎﻓﻊ‬
‫ﭼﻨﺪ ﺟﻮان ﻻت ﺟﻠﻮ آﻧﻬﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻻﺗﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟‬
‫ﻣﺮد را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ زﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای‬
‫آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺼﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺸﺖ‪ .‬زن‬
‫رﻗﺼﯿﺪ و ﺟﺎن ﻣﺮد ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ .‬وﻗﺘ‬
‫ﺟﻮاﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻏﺮ زدن ﮐﺮد‪ .‬زن‬
‫ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻧﺎﭼﺎر رﻗﺼﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮد ﺑﻪ زﻧﺶ‬
‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﺎ رﻗﺺ ﺗﻮ ﻣﺸ ﻞ ﻧﺪارم‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﻮ‬
‫ﺧﻮﺷﺮﻗﺼ ﻣ ﮐﺮدی‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/n8h9ox‬‬

‫ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿ ﺗﻨﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻬﺮان در اﺟﻼس‬
‫رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ ‪ ،‬ﺧﺸﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی را‬
‫ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ‪ ‐ .‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری »آ ﮐ « اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در‬
‫ﮔﺰارﺷ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠ‬
‫ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺟﻼس ‪ G٨‬درﺑﺎره اﯾﺮان«‪ ،‬از‬

‫‪٨‬‬

‫ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت‬
‫اﺧﯿﺮ اﺟﻼس ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘ ﺟﻬﺎن‬
‫در ﻗﺒﺎل ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد‪ ‐ .‬ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش‬
‫رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﻼس اﺧﯿﺮ در‬
‫اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﺑﺮاز »ﻧﮕﺮاﻧ ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﻘﺒﯿﺢ«‬
‫ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬
‫اﯾﺮان ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻣ در راﺳﺘﺎی‬
‫اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ‪‐ .‬‬
‫ﻋﺒﺎدی ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ‬
‫رﺳﯿﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪» :‬اﮔﺮ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق‬
‫ﺑﺸﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ‪ ،‬ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را ﻣﻨﺰوی ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻔﺮای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬
‫ﺧﻮد از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ!« ‐ ﺑﺮﻧﺪه‬
‫ﺟﺎﯾﺰه ﺻﻠ ﻧﻮﺑﻞ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ‬
‫اﻓﺰود‪» :‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﻗﻄ رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿ‬
‫ﺑﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠ ﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻄ‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﻓ اﻗﺘﺼﺎدی‬
‫ﺑﺮای ﺗﺎن اﻫﻤﯿﺖ دارد‪ ‐ «.‬ﻋﺒﺎدی در ﻋﯿﻦ‬
‫ﺣﺎل اذﻋﺎن داﺷﺖ‪» :‬اﻋﻼم ﺑﯿﺰاری ﺟﻤﻌ‬
‫دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ )از وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان( ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﺑﺮای ﻣﺪﺗ ﮐﻮﺗﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﻮﻧﮑﻪ‬
‫آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق‬
‫ﺑﺸﺮ ارﺟﺤﯿﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ‬
‫ﻗﺪرت ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی‬
‫دور ﯾ ﻣﯿﺰ ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را‬
‫ﻓﺮاﻣﻮش ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ ‐ «.‬در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺧﯿﺮ رﻫﺒﺮان‬
‫ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘ ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘ از ﺗﺸﺪﯾﺪ‬
‫ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان‪ ،‬آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺼﻮر ﻣ‬
‫ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ اﻣﺎ رﻫﺒﺮان ‪ G٨‬از ﺟﻤﻠﻪ‬
‫ﺳﺎرﮐﻮزی و ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم ﯾ ﺿﺮب‬
‫اﻻﺟﻞ ﺗﻠﻮﯾﺤ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬
‫ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﻼس آﯾﻨﺪه ﮔﺮوه ‪ ٢٠‬در ﭘﯿﺘﺴﺒﻮرگ‬
‫ﻓﺮﺻﺖ دارد ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد‬
‫ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣ ﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ‬
‫ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬

‫‪٢ http:‬‬

‫‪www.amnesty.org/ar/fa/news-and-updates/news/iran-stop-using-basij-militia-to-police‬‬‫‪demonstrations-20090622+‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٩‬‬
‫ﺷﺮم ﺑﺮﺷﻤﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯿﺪ ﯾﻪ ﻣﺮاﺳﻢ‬
‫ﺳﺎده ﺗﺮﺣﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﺪا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ‪/‬‬
‫اوﻧﻮﻗﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺮای ﯾﻪ‬
‫ﻣﺼﺮی ! ﻧﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ‬
‫‪http://tinyurl.com/lbopam‬‬

‫ﺟﻨﺎزه ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪه ﺣﺠﺎب در ﺗﻬﺮان ﺗﺸﯿﯿﻊ‬
‫ﺷﺪ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ‬
‫ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه ﻧﻤﺎدﯾﻦ »ﻣﺮوه‬
‫اﻟﺸﺮﺑﯿﻨ « ﮐﻪ »ﺷﻬﯿﺪه ﺣﺠﺎب« ﻟﻘﺐ داده‬
‫ﺷﺪه‪ ،‬ﯾﺎد او و ﻗﺪاﺳﺖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣ را‬
‫ﭘﺎس داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش روز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‬
‫اﯾﺮﻧﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺗﺎﺑﻮت ﻧﻤﺎدﯾﻦ‬
‫ﻣﺮوه اﻟﺸﺮﺑﯿﻨ ﺷﻌﺎرﻫﺎی »ای ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻬﯿﺪم‬
‫ﺷﻬﺎدﺗﺖ ﻣﺒﺎرک«‪» ،‬ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮن ﭘﺎﮐﺖ‪،‬‬
‫راﻫﺖ اداﻣﻪ دارد«‪» ،‬اﻟﻤﻮت ﻻﺳﺮاﯾﯿﻞ« و‬
‫»اﻟﻤﻮت ﻻﻣﺮﯾ ﺎ« ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را از ﺷﻬﺎدت‬
‫ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ زن ﻣﺤﺠﺒﻪ ﻣﺼﺮی در ﻣﺤﻀﺮ دادﮔﺎه‬
‫آﻟﻤﺎﻧ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮوه اﻟﺸﺮﺑﯿﻨ ﺑﺎﻧﻮی‬
‫ﻣﺼﺮی ﻣﻘﯿﻢ آﻟﻤﺎن ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ‬
‫ﺷ ﺎﯾﺘﺶ از ﯾ آﻟﻤﺎﻧ ﻣﺰاﺣﻢ در ﯾ دادﮔﺎه‬
‫آﻟﻤﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ‬
‫ﻣﺘﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫ﺧﺮدﺳﺎل و ﺷﻮﻫﺮش و ﭘﻠﯿﺲ و ﻋﻮاﻣﻞ دادﮔﺎه‪،‬‬
‫ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ‪ .‬ﻣﺮاﺳﻢ‬
‫ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه اﻟﺸﺮﺑﯿﻨ از داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان‬
‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎﺑﻮت‬
‫ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺑﺮ دوش ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺑﺎﻧﻮان ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﺎ‬
‫ﻣﯿﺪان ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﯾﺎن‬
‫اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺿﻤﻦ‬
‫اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺑﺮای ﺣﻀﺎر‪ ،‬ﺳ ﻮت ﻣﺠﺎﻣ‬
‫ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺪﻋ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را ﻣﺤ ﻮم ﮐﺮده‬
‫و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﯿ ﯿﺮی ﻗﺘﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎن‬
‫از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﮔﻔﺖ‪” :‬اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ‬
‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﯾ‬
‫ﻣﺼﺮی …‬

‫ﭘﻨﺞ ﻓﺘﻮای ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﯾﺖ اﻟ‪‬ﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی‬
‫در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮐﺪﯾﻮر‪ :‬ﺗﺮس از ﻣﺨﻠﻮق‬
‫ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻮاﻣﻞ اﻋﺘﺮاف‬
‫ﮔﯿﺮی ﺗﻠﻮزﯾﻮﻧﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺰﯾﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/ku6wwp‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺟﺎ ﻪ‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم ﻋﻠ‬
‫)ع( در ‪ ١٣‬رﺟﺐ‪ ،‬ﭘﻨ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺮﻋ را ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان »ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﺮدم رﺷﯿﺪ و ﻣﻈﻠﻮم اﯾﺮان‬
‫از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯿﺸﺎن« ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد )آﯾﺖ اﻟﻠﻪ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮی( در ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎد‪.‬‬
‫******‬
‫‪ ‐١‬ﮐﺪﯾﻮر درﭘﺮﺳﺶ اول ازﺣ ﻢ ﺗﺼﺪی‬
‫ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﭘﺲ از از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ‬
‫ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﺰاﻣ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬اﻣﺎﻧﺘﺪاری و‬
‫ﺑﺮﺧﻮرداری از رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﭘﺎﺳ داده اﺳﺖ ‪ :‬از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ‬
‫ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎ و ﻋﻘﻼ در ﺻﺤﺖ و‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺼﺪی اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد و ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺖ‬
‫ﺑﻪ ﻋﺰل ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﻗﻬﺮی وﻻﯾﺖ و ﺗﺼﺪی‬
‫اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ اﺣ ﺎم ﺻﺎدره از‬
‫ﺳﻮی آن ﻣﺘﻮﻟ و ﻣﺘﺼﺪی ﻣ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫******‬
‫‪‐٢‬در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺳﺆال از وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋ‬
‫ﻣﺮدم در ﻗﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎﻧ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ‬
‫ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﺪی ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی‬
‫ﻫﯿﭽ ﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘ ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ زور‬
‫ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮ آن ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻧﺰد‬
‫ﺧﻮد و ﺑﺮﮐﻨﺎری آﻧﺎن را از آن ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ‬
‫ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﮑﺮ و اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻤ ﻦ اﺑﺮاز‬
‫داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫******‬
‫‪ ‐٣‬در ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم ارﺗﺒﺎط ارﺗﮑﺎب‬
‫»ﯾﺎزده ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه« ﺑﺎ »ﻣﻠ ﮥ ﻋﺪاﻟﺖ« ﻣﻄﺮح‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﻣﻨﺘﻈﺮی ارﺗﮑﺎب‬
‫ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﺻ ﯾﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ را‬
‫از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻘﺪان ﻣﻠ ﻪ‬
‫ﻋﺪاﻟﺖ و از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آﺷ ﺎر ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘ‬
‫داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫******‬
‫‪‐۴‬ﮐﺪﯾﻮر در ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ‬
‫آﯾﺎ ﺗﻤﺴ ﺑﻪ ﺟﻤﻼﺗ از ﻗﺒﯿﻞ »ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم از‬
‫اوﺟﺐ واﺟﺒﺎت اﺳﺖ« ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﺗﺠﺎوز‬
‫ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم و زﯾﺮﭘﺎﻧﻬﺎدن ﺿﻮاﺑﻂ‬
‫اﺧﻼﻗ و ﻣﺤ ﻤﺎت ﺷﺮﻋ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺳﺘﺎد در‬
‫ﭘﺎﺳ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺧﻼف اﺳﻼم ﻧﻤ ﺗﻮان ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ‬
‫را ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫******‬
‫ﺑﻪ ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﻣﻨﺘﻈﺮی آﻣﺮ‬
‫و ﻣﺘﺼﺪی و ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻋﺘﺮاﻓﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی‬
‫ﺳﺎﺧﺘﮕ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ‐ ﺑﺎ زور و ﺷ ﻨﺠﻪ و‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ‐ ﮔﻨﺎﻫ ﺎر و ﻣﺠﺮﻣﻨﺪ و ﺷﺮﻋﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫******‬
‫‪‐۵‬اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺘﺄﻟﻪ در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ‬
‫ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺪﯾﻮراز ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺮﻋ »وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺋﺮ«‬
‫ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﺟﻮر‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﺪی‬
‫ﺑﺎ اﺣ ﺎم ﺷﺮع و ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻘﻞ و ﻣﯿﺜﺎﻗﻬﺎی‬
‫ﻣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣ ورزد ﺟﺎﺋﺮ و و ﻻﯾﺘﺶ ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ‬
‫اﺳﺖ ‪ ،‬و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻨﯿﻦ وﻻﯾﺘ در درﺟﻪ اول‬
‫ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاص ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ آﺷﻨﺎ‬
‫و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ و‬
‫ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و آ ﮔﺎﻫﺎن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در‬
‫درﺟﻪ دوم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ‪.‬‬
‫******‬
‫ﻓﺘﺎوای ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺪاوم ﻓﺘﻮای ﺗﺎرﯾﺨ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧ در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‬
‫ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و ﻓﺘﻮای‬
‫ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﺧﻤﯿﻨ در ﺟﺮﯾﺎن‬
‫اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری ﻣﺤﻤﺪ‬
‫رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ‬
‫ﺣ ﻢ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟ دﯾﻨ ﻗﻢ درﺑﺎره‬
‫ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣ ﻮﻣﺘ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب‬
‫اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫******‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی‬
‫ﻓﻨ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﺼﯿﻞ‪ ،‬ﺷﺮح اﯾﻦ ﻓﺘﺎوای‬
‫ﭘﺮارزش اﺳﺘﺎد ﺑﻪ زودی از ﺳﻮی ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫***‬
‫ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﻪ‬
‫ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﭘﺎﺳﺨﻬﺎى ﻓﻘﻬ ‐ ﺳﯿﺎﺳ ﺣﻀﺮت‬
‫آﯾﺘﺎﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﻣﻨﺘﻈﺮى‬
‫ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎى ﺣﺠﺔاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻏﺮﺑﺖ از دﻋﺎى ﺧﯿﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‪.‬‬
‫دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﯾﻮر‬
‫ﻋﺰت ﻋﺎﻟ ﻣﺴﺘﺪام ﺑﺎد‬
‫)ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ)‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻛﺪﯾﻮر‬
‫ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺒﺎرك ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺘﺄﻟﻪ‪ ،‬ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪ‪،‬‬
‫‪ ١۴‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬
‫ﺷﯿﺨﻨﺎ اﻻﺳﺘﺎد‪ ،‬آﯾﺘﺎﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﻣﻨﺘﻈﺮى‬
‫داﻣﻈﻠﻪ‬
‫ﺳﻼم ﻋﻠﯿ ﻢ‬
‫ﻣﯿﻼد ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮﻻى ﻣﺘﻘﯿﺎن‪ ،‬اﻣﺎم‬
‫ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن‪ ،‬اﺳﻮه ﻋﺪاﻟﺘﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺮور ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﯽ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ‬
‫آزادﯨﺨﻮاﻫﺎن ﻋﻠﯩﺒﻦ اﺑﯩﻄﺎﻟﺐ)ﻋﻠﯿﻪ اﻻف ﺧﺎﻣﻨﻪای‪:‬ای ﮐﺎش در ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻮن‬
‫اﻟﺘﺤﯿﺔواﻟﺴﻼم( را ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ رﺑﺎﻧ ﺗﺒﺮﯾﻚ و ﻏﻠﺘﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک و‬
‫ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯩ ﻨﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ را در ﺧﻮن ﻏﻠﺘﯿﺪن ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺑﻮدﯾﻢ‬
‫ﺷﺮاﯾﻄ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯩ ﻨﯿﻢ ﻛﻪ دﻫﻬﺎ ﭘﯿﺮو آن اﻣﺎم‬
‫ﻫﻤﺎﻣﺪر اﻋﺘﺮاض ﻣﺴﺎﻟﻤﺘﺂﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﻘﻜﺸﯩﻬﺎى ‪http://tinyurl.com/m6t6f3‬‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ اﯾﺮان‪ ،‬ﺷﻬﯿﺪ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﯿﺠﯿﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ‬
‫و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ و زﻧﺪاﻧ ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ‪ .‬در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﻨﺠﻪ در ﭘﻨﺠﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوز‬
‫ﺗﺄﺳﻔﺒﺎر آﻧﻜﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دردﻧﺎﮐﺘﺮ ازآن ﻧﯿﺴﺖ‬
‫ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم و ﺗﺸﯿﻊ ﺻﻮرت ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﭙﺎﻫ و‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻮﮔﻮاراﻧﻪ از ﻧﺎم ﺳﺒﺰ ﻋﻠ )ع( ﺑﺴﯿﺠ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻤﺎﻗﺪاران و ﺳﻼح ﺑﺪﺳﺘﺎن‬
‫ﺧﺮج ﻣﯩ ﻨﻨﺪو ﺑﻪ راه ﺳﯿﺎه ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻣﯩﺮوﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺰدﺑ ﯿﺮی ﺗﻠﻘ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ درازای درﯾﺎﻓﺖ‬
‫ﻣﻌﺎرف‬
‫از ﻣﺤﻀﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺘﻬﺎم ﻛﻪ اﺷﺎﻋﻪ‬
‫ﻣﺴﺘﻤﺮی وﭘﺎداش ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم و‬
‫ﻗﺮآﻧ ‪ ،‬ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻧﺒﻮى و اﺣ ﺎم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫راﻫ ﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر در ﻫﺮﺷﺮاﯾﻄ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪/.‬ﻣﺎ ازﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻃﻮل‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻨﻚ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺣﺎل و ﺑﺮاى روﺷﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻧﻈﺎم و ﮐﺸﻮر را در ﺑﺮﻫﻪﻫﺎی‬
‫ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﻛﻮرﺳﻮى ؛‪&gt‬؛اﻣﯿﺪ‪ &lt‬در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ و در‬
‫دﻟﻬﺎى ﭘﺎك ﻧﺴﻞ ﺟﻮاﻧ ﻛﻪ از ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن رﺳﻤ دﻋﻮاﻫﺎی ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓ ﻧﻈﺎم‬
‫ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺎﺳﻼم ﻗﺴﺎوت دﯾﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺸﯿﻊ ﺧﺮاﻓﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣ دادﯾﺪ‬
‫ﺷﻨﯿﺪه‪ ،‬و روح و رواﻧﺸﺎن از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ دروغ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎر را ﭼﻨﺎن‬
‫و رﯾﺎ و ﺧﯿﺎﻧﺖ در اﻣﺎﻧﺖ زﺧﻤ و ﺧﺴﺘﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب‬
‫اﺳﺖ‪،‬ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻬﺎى آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪ ﺟﺰ روﺳﯿﺎﻫ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﭼﺮا‬
‫ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮم اﯾﺮان اﺳﺖ و ﯾﺎد ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﻬﺎ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ و ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺠﺎ‬
‫دﻓﺎع ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ از ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺗﺎراج رﻓﺘﻪ ﻣﻠﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ‬
‫‐ﺑﻬﻮﯾﮋه در ‪ ١٣‬رﺟﺐ ﺳﺎل ‪ ١٣٧۶‬و ﺑﯿﺶ از ﺗﻮﺟﻬ از ﻣﺮدم ﺻﻒ آراﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺪ آﻧﭽﻪ‬
‫ﭘﻨ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺧﺎﻧﮕ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ‐ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣ ﺷﺪ! ‪/‬ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺌﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا‬
‫از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺶ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯩﺸﻮد‪ .‬ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ ﺑﺮ ﭘﯿ ﯿﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ‬
‫ﺷﺎﮔﺮدﻛﻮﭼﻚ ﺧﻮد ﻣﻨّﺖ ﺑ ﺬارﯾﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳ ﺑﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن روز ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٣‬ﺧﺮداد آن‬
‫اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎى ﺷﺮﻋ در اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺘﻜﺪه روزﻧ ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎر اﻋﻼم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑ ﺸﺎﯾﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ‪ ،‬ﭘﺮﺳﺸﻬﺎى ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ‬
‫ﻣﺮدﻣﺮﺷﯿﺪ و ﻣﻈﻠﻮم اﯾﺮان از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯩﺸﺎن ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺒﺮﯾ ﮔﻔﺘﯿﺪ؟‬
‫از اﯾﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎى ﺧﻮد ‐‬
‫ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﺌﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از راه‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷ ﻮﻓﺎﯾﻰ ﻓﻘﻪ ؛ﻋﺪاﻟﺖ‪ &lt‬ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از دوﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺗﻬﺮان و‬
‫ﻣﺤﻮر&‪gt‬؛ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﯾﺎرى ﻛﺮده از ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ در روز‬
‫ﺳﻘﻮط آن درورﻃﻪ ﻓﻘﻪ اﺷﻌﺮى ؛‪ &lt‬اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻌﺪ ازآن ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ وﻋﺪه‬
‫ﻣﺤﻮر ؛‪ &gt‬ﺗﻮﺟﯿﻬ ﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯩ ﻨﯿﺪ ‐ ﭘﯿ ﯿﺮی ﺷ ﺎﯾﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﻧﻮن دادﯾﺪ در‬
‫ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺗﺸﻨﻪ ﺣﻖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﯿﺮ ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ‪ ٢٩‬ﺧﺮداد زودﺗﺮ ازآن‬
‫اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯩﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ‪،‬ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳ ﺰارم‪ .‬ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮐﺎرﺑﺮرﺳ ﺧﻮد‬
‫اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻛﻮﭼ ﺘﺎن را در اﯾﻦ ﻛﻨ‬
‫را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ﮐﻪ‬

‫‪١٠‬‬

‫ﺗﻘﻠﺐ ﯾﺎزده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ اﻣ ﺎن ﻧﺪارد؛‪/‬دوﺑﺎر ﺗﺎﯾﯿﺪ‬
‫ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در‪ ٢٣‬و ‪ ٢٩‬ﺧﺮداد آن ﻫﻢ‬
‫ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن‬
‫اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺟﺪی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ‬
‫ﺷﺘﺎب ﻧﺎﺷ از ﭼﯿﺴﺖ؟ ‪/‬در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺳﺮ‬
‫آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﺪتﻫﺎ‬
‫ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪،‬‬
‫ﺑﻠ ﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او رای‬
‫دادهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ‪ .‬آﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻧﻤ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬
‫ﺑﺮﺧﻮرد در ﺟﺮی ﮐﺮدن ﺑﺨﺸ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و‬
‫آﻣﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ‪ ٣٠‬ﺧﺮداد ﻣﻮﺛﺮﺑﻮد؟ ‪/‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ‪ ٢٩‬ﺧﺮداد ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﺷ ﺴﺖ‬
‫و ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل‬
‫ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬
‫ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺣﻤﺎﯾﺖ آﺷ ﺎر‬
‫ﮐﺮده و ﭼﻮن او ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ‬
‫رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ‬
‫ﻧﻤ رﺳﺪ‪ .‬و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷ ﺎﯾﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔ‬
‫ﻧﻤ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ‬
‫و اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮﻧﺘﺎن ﺑﻪ‬
‫ﮔﺮدن ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ!! ‪/‬ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ آﻣﺪﻧﺪ و دﻫﻬﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ و‬
‫زﺧﻤ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑ ﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ را ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺎدﯾﺪه‬
‫ﺑ ﯿﺮﯾﺪ‪ .‬درﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺸﺮب ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دو‬
‫دﻫﻪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد‬
‫و ﺣﺘ درﻫﻤﺎن ﺧﻄﺒﻪﻫﺎی ‪ ٢٩‬ﺧﺮداد ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ‬
‫ﮐﻪ اﮔﺮاﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود اﯾﻦ‬
‫ﻧﻈﺎم ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤ ﻣﺎﻧﺪ‪/‬آرزوﻣ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪای‬
‫ﮐﺎش در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد‬
‫ﻏﻠﺘﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک وﺧﻮن ﻏﻠﺘﯿﺪن‬
‫ﮐﺴﺎﻧ ﻧﻤ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی‬
‫ﺻﻨﺪوقﻫﺎی رای آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺑﺎ‬
‫اﯾﻦ ﺳ ﻮت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﺗﺮدﯾﺪی وﯾﺮان‬
‫ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ ﮔﺮﻓﺘﺎر‬
‫آﻣﺪهاﻧﺪ‬

‫آﻗﺎی ﻣﺘﮑﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬
‫را ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ‪ .‬ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻫﻢ‬
‫ﺧﻮب ﭼﯿﺰی اﺳﺖ!‬
‫‪http://tinyurl.com/lqz2sz‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١١‬‬

‫وﻗﺎﺣﺖ ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪه! ﺑﺎور ﮐﺮدﻧ ﻧﯿﺴﺖ!‬
‫» ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ وزارت‬
‫ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﺎﻧﺐ‬
‫ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن‬
‫اﺟﻼس ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻧﺪه‪ ،‬اﺣﻀﺎر ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ «‬

‫ﭘﺎﺳﺦ آرش ﺣﺠﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎوه ﮔﻮﯾﺎن در‬
‫ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر وی در ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺘﻞ‬
‫ﻧﺪا‬
‫‪http://tinyurl.com/mhmxrp‬‬

‫ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎدداﺷﺖ ﻗﺒﻠ ام درﺑﺎره ی ﻣﺮگ‬
‫ﻧﺎﮔﻮار ﻧﺪا‪ ،‬در ﮐﻨﺎر ﺻﺪﻫﺎ ﭘﯿﺎم ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ‬
‫و دﻟ ﺮم ﮐﻨﻨﺪه‪ ،‬ﺳﺆاﻻﺗ از ﻃﺮف ﻣﻌﺪودی‬
‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم اﯾﻦ وﺑﻼگ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮارد‪ ،‬ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ آن‬
‫ﻫﺎ ﭘﺎﺳ ﺑﺪﻫﻢ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﭼﺮا ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺪا‬
‫ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم و ﺑﻌﺪ اﯾﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮدم؟‬
‫‪ .٢‬ﭼﺮا در آن روز در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻢ؟‬
‫‪ .٣‬ﭼﺮا از ﺻﺤﻨﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟‬
‫‪ .۴‬ﭼﺮا ﻣﺮدم ﺿﺎرب اﺣﺘﻤﺎﻟ را آزاد‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ؟‬
‫‪ .۵‬ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﻤ ﮔﺮدم؟‬
‫‪ .۶‬ﭼﺮا ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋ ؟‬
‫‪ .٧‬ﭼﺮا ﺳﯿﺎﺳ ؟‬
‫‪ .٨‬ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻨﺘﺮﭘﻞ‪.‬‬
‫اﻣﯿﺪوارم ﺳﺆاﻻت اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن را ﭘﺎﺳ‬
‫داده ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﭼﺸﻢ‬
‫ﻫﺎ و ﮔﻮش ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻬﺮ زده‪ ،‬ﻓﺮﻗ ﻧﻤ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺻﺮﯾﺤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺘﻮای ﻣﻨﺘﻈﺮی‪ :‬وﻟﯽ‬
‫ﻓﻘﯿﻪ و دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬
‫ﻧﺪارﻧﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/kt7mu5‬‬

‫آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﻓﺘﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺤ در‬
‫ﭘﺎﺳ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر در ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﺒﻬﺎ‬
‫و ﮐﻮدﺗﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‪ ،‬ﺻﺎدر‬
‫ﮐﺮده اﺳﺖ و در آن اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻮن در‬
‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮاﺋﻂ اوﻟﯿﻪ ﻋﻘﻠ و ﺷﺮﻋ ﺑﺮای‬
‫ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻟ ﻓﻘﯿﻪ‬
‫و اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر از ﺑﯿﻦ‬
‫رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻦ دو ﻓﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ دو ﻣﻘﺎم ﻓﻮق را از دﺳﺖ داده‬
‫اﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺘﻮا آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﺗﺼﺪی ﭼﻨﯿﻦ‬
‫اﻓﺮادی ﻫﯿﭽ ﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘ ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ‬
‫ﺑﻪ زور ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮ آن ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ را‬
‫در ﻧﺰد ﺧﻮد و ﺑﺮﮐﻨﺎری آﻧﺎن را از آن ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎ‬
‫رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﮑﺮ‬
‫و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه‬
‫ﻣﻤ ﻦ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪ «.‬وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر در ﻣﻮرد‬
‫وﻻﯾﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺤﻮ روﺷﻨﺘﺮی‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣ ورزد ﺟﺎﺋﺮ و‬
‫و ﻻﯾﺘﺶ ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ اﺳﺖ«‪ ،‬و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﺎﯾﺴﺘ‬
‫در ﭘﯽ ﺟﺎﯾ ﺰﯾﻦ ﮐﺮدن وی ﺑﺎ ﻓﺮدی ﻣﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪» :‬ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻨﯿﻦ وﻻﯾﺘ در درﺟﻪ اول‬
‫ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاص ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ آﺷﻨﺎ‬
‫و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ و‬
‫ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و آ ﮔﺎﻫﺎن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در‬
‫درﺟﻪ دوم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ«‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻃﻮری زﻧﺪاﻧﯿﺎن را ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ دو ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ را ﮐﺸﺎن‬
‫ﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/l3r3rw‬‬

‫درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه از ﺷ ﻨﺠﻪ‬
‫وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اوﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧ ﻋﻤﯿﻖ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎ ﺣﺎﮐﯿﺴﺖ ﺑﻨﺪﻫﺎی ‪ ٢۴٠‬و ‪٢٠٩‬‬
‫زﻧﺪان اوﯾﻦ ﭘﺮ از زﻧﺪاﻧ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﻪ ﺣﺘﺎ‬
‫راﻫﺮوﻫﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﻔﺮادی را ﻫﻢ ﭘﺮ ﮐﺮده‬
‫اﻧﺪدر ﻫﺮ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﮐﻪ ﺣﺪودا ‪ ٣‬در ‪٣‬‬
‫ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آدم ﭘﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫از ‪ ١٠‬ﺗﺎ ‪ ٢٠‬زﻧﺪاﻧ ‪.‬ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺪاﻧﯿﺎن‬
‫را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﻫﭽﺎﻟﻬﺎی ﻣﺨﺮوﺑﻪ اوﯾﻦ ﺑﺮده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻠﻮلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼ‬
‫و ﺑﺪون ﺑﺮق‪ .‬ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬در‬
‫اوﯾﻦ‪ :‬ﺑﺮﺧ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺮای اﻋﺘﺮافﮔﯿﺮی‬
‫ﺑﯿﺶ از ‪ ١٢‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺷ ﻨﺠﻪ‬
‫ﻣ ﺷﻮﻧﺪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ‪.‬ﻃﻮری زﻧﺪاﻧﯿﺎن را‬
‫ﻣ زﻧﻨﺪ و ﺷ ﻨﺠﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ‬
‫دو ﻧﻔﺮ آنﻫﺎ را ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی‬
‫اﻧﻔﺮادی ﻣ ﺑﺮﻧﺪدر ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ زﻧﺪان اوﯾﻦ آﻧﻘﺪر‬
‫ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻧﮕﺮان ﺟﻤﻊ آوری‬
‫دﯾﺶﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﭼﺮا وارد زﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ‪ ١٠٠‬ﻧﻔﺮ در ﯾ ﺟﺎی‬
‫ﺑﺎزیﻫﺎی رﻋﺐ و ﻫﺮاس ﺟﻤﻬﻮری‬
‫ده ﻧﻔﺮه ﯾﻌﻨ ﭼﻪ؟ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در درﮔﯿﺮﯾﻬﺎ‬
‫اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ‬
‫زﺧﻤ ﺷﺪه و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺻﻼ رﺳﯿﺪﮔ‬
‫‪http://tinyurl.com/l5tda3‬‬
‫ﻧﻤ ﺷﻮد‪ .‬از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن‬
‫ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر ﻧﮕﺮان ﺟﻤ آوری دﯾﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺳﻔﻨﺎک اﺳﺖ‬
‫ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﭼﺮا وارد ﺑﺎزیﻫﺎی رﻋﺐ‬
‫و ﻫﺮاس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ‪ .‬ﻣ ﺮ‬

‫واﻗﻌﺎً ﻣﺎ از ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ و ﺻﺪای آﻣﺮﯾ ﺎ دارﯾﻢ دﺧﺘﺮی اﻏﺸﺘﻪ در ﺧﻮن ﻟﺤﻈﻪ ی ﻣﯽ‬
‫ﺧﻂ ﻣ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻛﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﻧﮕﺮان ﺟﻤ آوری اﯾﺴﺘﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ‪:‬ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ‬
‫دﯾﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ…ﺟﻤ ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻛﺮدن ﮔﻮر ﻫﻤﯿﻢ‬

‫ﺑﺎﺑﺎﺷﻮن …اﻻن دوﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ دﯾﺸﻢ رو‬
‫ﺟﻤ ﻛﺮدم…آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ازم ﻛﻢ ﺷﺪه؟؟ آﯾﺎ‬
‫از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دورم؟؟ اﯾﻦ ﯾﻚ ﻗﺴﻤﺖ رو‬
‫دارم واﺳﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻮدﺗﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻛﻢ ﻫﻢ‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣ ﮔﻢ‪ :‬آرزوی ﺳﺎﻛﺖ ﻛﺮدن ﻣﺮدم را‬
‫ﺑﻪ ﮔﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد‪ .‬ﺗﻠﻔﻦ‪ .‬اس ام اس ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬
‫ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﺴﻨﺠﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺮ ﭼ ﻛﻪ ﺳﺮاغ دارﯾﺪ‬
‫رو ازﻣﺎ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ ‪ .‬ﻣﺎ اﮔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دود ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ‬
‫ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﻛﺎرﺧﻮدﻣﺎن را ﻣ ﻛﻨﯿﻢ ﻛﻪ ا‪.‬ن‬
‫ﺗﻮ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﯾﻚ روز ﻫﻢ آب ﺧﻮش از‬
‫ﮔﻠﻮش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮه‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/moxmtg‬‬

‫ﮔﺰارش ﻧﯿﻮﯾﻮرك ﺗﺎﯾﻤﺰ از راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ روز‬
‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻜﺲ‬

‫اﻣﺸﺐ دﻗﯿﻘﺎً ‪ ٣٠‬روز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟ‪‬ﻪ‬
‫اﮐﺒﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/l3zsya‬‬

‫اﻣﺸﺐ دﻗﯿﻘﺎً ‪ ٣٠‬روز اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﻣ‬
‫ﮔﻮﯾﯿﻢ‪ .‬ﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻪ اﻓﺴﺮده‪.‬ﻗﺴﻢ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺧﻮردم ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻢ ﻫﺮ ﺷﺐ اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ را آورده ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﻞ ﻣﺘﻨﺶ را ﻋﯿﻨﺎً ﻣ آورم‪ .‬ﺑﻪ‬
‫ﻧﻈﺮم آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻬﻤ زده‬
‫ﺑ ﻮﯾﻢ‬

‫ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﭼﻤﺎﻗﺪار‪ :‬ﺿﺪ‬
‫اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻧﺎﻣﺰدم را ﻫﻢ ﮔﻮل زدهاﻧﺪ!‬
‫‪http://tinyurl.com/mjrgtw‬‬

‫ﯾ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻔﺼﻞ و ﺧﻮاﻧﺪﻧ ﺗﻮی وال اﺳﺘﺮﯾﺖ‬
‫ژورﻧﺎل‪ .‬ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﻀ از ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﺸﻮ‬
‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯿ ﻨﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﺎرو ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻬﺪی ﻣﺮاداﻧ ‪،‬‬
‫‪ ٢۴‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﺠﻪ و ﺳﺎﮐﻦ‬
‫ﺷﻬﺮ ری‪ .‬ﯾ ﻣﻐﺎزه داره و ﻇﺎﻫﺮا از اﯾﻦ ﺧﺮت‬
‫و ﭘﺮﺗﻬﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳ دی ﻧﻮﺣﻪ و از اﯾﻦ ﺟﻮر‬
‫ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯿﻔﺮوﺷﻪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮ روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠ دﯾ ﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻬﺮورزی ﺑﻪ‬
‫ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺗﻬﺮاﻧ ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ اﻗﺮار ﺧﻮدش‬
‫ﺗﻮ ﺳﺮﮐﻮب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻮی داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان‬
‫ﻣﻮﻗﻌ ﮐﻪ ‪ ١۴‬ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮده ﻫﻢ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ‪.‬‬
‫ﯾ ﺠﺎ ﻣﯿ ﻪ » اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارد‬
‫و اﮔﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎﻧﻢ را ﻓﺪاﯾﺶ‬
‫ﻣﯿ ﻨﻢ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه و ﻣﻤﻠﻮ‬
‫از ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ«‪ .‬ﻣﯿ ﻪ رﺋﯿﺴﻤﻮن‪ ،‬ﺣﺴﺎم‬
‫ﻏﻼﻣ ‪ ٢٧ ،‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺴﯿﺞ ﺷﻬﺮ ری ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﮐﻪ اﯾﻨﺎ )ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ( ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و‬
‫ﻫﻤﺸﻮن دﺷﻤﻨﻨﺪ‪ .‬وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋ و اﻧﻘﻼﺑﯿﻤﻮن‬
‫اﯾﻨﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ رو ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﯾ ﺟﺎﯾﯽ‬
‫ﻣﯿ ﻪ ﺗﻮی ﺗﻈﺎﻫﺮات از ﻣﻮﺗﻮرش اﻓﺘﺎده و ﻣﺮدم‬
‫ﭘﺎی ﺷﻞ راه‬
‫ﮐﺘﮑﺶ زدﻧﺪ و اﻻﻧﻢ ﺑﺎ ﯾ‬
‫ﻣﯿﺮه‪ .‬ﺑﻌﺪ ادﻋﺎ ﻣﯿ ﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺴﯿﺠ‬
‫ﻣﺠﺮوح و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻀ از ﺑﺴﯿﺠ ﻫﺎ‬
‫ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺸﻮن اﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه! اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی‬
‫ﺟﺎﻟﺐ ﺣﺮﻓﺎش اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻧﺎﻣﺰدش ﺑﺨﺎﻃﺮ‬
‫دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺶ ﺗﻮ ﮐﺘﮏ ﮐﺎری ﻣﺮدم ازش ﺟﺪا‬
‫ﺷﺪه و ﺣﻠﻘﻪی ﻧﺎﻣﺰدﯾﺸﻮ ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﮐﻼ‬
‫ﺗﻠﻔﻨﻬﺎش رو ﺟﻮاب ﻧﻤﯿﺪه )ﺣﯿﻮﻧﮑ !(‪ .‬ﻣﯿ ﻪ‬
‫ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻧﺎﻣﺰدم را ﻫﻢ ﮔﻮل زدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺘﺎوای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ آﯾﺖ اﻟ‪‬ﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮی )‪(١٩/۴/١٣٨٨‬‬
‫‪http://tinyurl.com/lvjxhp‬‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ‪ ۵‬ﺳﺆال ﺑﺮای آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی‬
‫ﻓﺮﺳﺘﺎده و از او ﭼﻨﺪ ﺣ ﻢ ﺷﺮﻋ ‐ﺳﯿﺎﺳ‬
‫ﭘﺮﺳﯿﺪه و ﺟﻮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮد ﮐﺪﯾﻮر‬
‫اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻦ ﺳﺆال و ﺟﻮاب‬

‫ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً در ﭼﻨﺪ روز و ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶﺗﺮ‬
‫ﺑﻪ آنﻫﺎ ارﺟﺎع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺧﻮد ﮐﺪﯾﻮر‬
‫اﯾﻦ ﺣ ﻢﻫﺎی آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی را در ﺗﺪاوم‬
‫ﺣ ﻢﻫﺎی آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ ﺷﺎه‬
‫ﻗﺎﺟﺎر و ﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی‬
‫داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﯿﺖ آﺧﺮ را ﻫﻢ درﯾﺎﺑﯿﺪ‪:‬‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾ ﻣﯿﻼد اﻣﺎم‬
‫ﻋﻠ )ع( در ‪ ١٣‬رﺟﺐ‪ ،‬ﭘﻨ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺮﻋ را‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی ﻣﺮدم رﺷﯿﺪ و ﻣﻈﻠﻮم اﯾﺮان‬
‫از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯿﺸﺎن« ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن‬
‫ﻧﻬﺎد‪.‬‬
‫ﮐﺪﯾﻮر درﭘﺮﺳﺶ اول ازﺣ ﻢ ﺗﺼﺪی‬
‫ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣ ﭘﺲ از از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ‬
‫ﺷﺮاﺋﻂ اﻟﺰاﻣ از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬اﻣﺎﻧﺘﺪاری و‬
‫ﺑﺮﺧﻮرداری از رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﻘﯿﻪ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﭘﺎﺳ داده اﺳﺖ ‪ :‬از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ‬
‫ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎ و ﻋﻘﻼ در ﺻﺤﺖ و‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ اﺻﻞ ﺗﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺼﺪی اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد و ﺑﺪون ﺣﺎﺟﺖ‬
‫ﺑﻪ ﻋﺰل ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﻗﻬﺮی وﻻﯾﺖ و ﺗﺼﺪی‬
‫اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ اﺣ ﺎم ﺻﺎدره از‬
‫ﺳﻮی آن ﻣﺘﻮﻟ و ﻣﺘﺼﺪی ﻣ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﺳﺆال از وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺮﻋ ﻣﺮدم‬
‫در ﻗﺒﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎﻧ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺼﺪی ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻫﯿﭽ ﻮﻧﻪ‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘ ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ زور ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ‬
‫و ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮ آن ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪم‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ را در ﻧﺰد ﺧﻮد‬
‫و ﺑﺮﮐﻨﺎری آﻧﺎن را از آن ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ‬
‫ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﮑﺮ و اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻤ ﻦ اﺑﺮاز‬
‫داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮم ارﺗﺒﺎط ارﺗﮑﺎب »ﯾﺎزده‬
‫ﮔﻨﺎه ﮐﺒﯿﺮه« ﺑﺎ »ﻣﻠ ﮥ ﻋﺪاﻟﺖ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﻣﻨﺘﻈﺮی ارﺗﮑﺎب‬
‫ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﺻ ﯾﺎ اﺻﺮار ﺑﺮ ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ را‬
‫از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻘﺪان ﻣﻠ ﻪ‬
‫ﻋﺪاﻟﺖ و از ﻣﺼﺎدﯾﻖ آﺷ ﺎر ﻇﻠﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘ‬
‫داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﮐﺪﯾﻮر در ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ آﯾﺎ‬
‫ﺑﻪ ﺟﻤﻼﺗ از ﻗﺒﯿﻞ »ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم از‬
‫ﺗﻤﺴ‬
‫اوﺟﺐ واﺟﺒﺎت اﺳﺖ« ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﺗﺠﺎوز‬
‫ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم و زﯾﺮﭘﺎﻧﻬﺎدن ﺿﻮاﺑﻂ‬
‫اﺧﻼﻗ و ﻣﺤ ﻤﺎت ﺷﺮﻋ ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺳﺘﺎد در‬

‫‪١٢‬‬

‫ﭘﺎﺳ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی‬
‫ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﺧﻼف اﺳﻼم ﻧﻤ ﺗﻮان ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ‬
‫را ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﻣﻨﺘﻈﺮی آﻣﺮ‬
‫و ﻣﺘﺼﺪی و ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻋﺘﺮاﻓﺎت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی‬
‫ﺳﺎﺧﺘﮕ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ‐ ﺑﺎ زور و ﺷ ﻨﺠﻪ و‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪ ‐ ﮔﻨﺎﻫ ﺎر و ﻣﺠﺮﻣﻨﺪ و ﺷﺮﻋﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺘﺄﻟﻪ در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺠﻢ‬
‫ﮐﺪﯾﻮراز ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺮﻋ »وﻻﯾﺖ ﺟﺎﺋﺮ« ﻣﺮﻗﻮم‬
‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬ﺟﻮر‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﺪی ﺑﺎ اﺣ ﺎم‬
‫ﺷﺮع و ﻣﻮازﯾﻦ ﻋﻘﻞ و ﻣﯿﺜﺎﻗﻬﺎی ﻣﻠ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮن درآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺘﻮﻟ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬
‫ﻣ ورزد ﺟﺎﺋﺮ و و ﻻﯾﺘﺶ ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬و‬
‫ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻨﯿﻦ وﻻﯾﺘ در درﺟﻪ اول ﺑﺮ ﻋﻬﺪه‬
‫ﺧﻮاص ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ آﺷﻨﺎ و ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن‬
‫و آ ﮔﺎﻫﺎن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و در درﺟﻪ دوم‬
‫ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺘﺎوای ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮی در ﺗﺪاوم ﻓﺘﻮای ﺗﺎرﯾﺨ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧ در ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ‬
‫ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و ﻓﺘﻮای‬
‫ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﺧﻤﯿﻨ در ﺟﺮﯾﺎن‬
‫اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری ﻣﺤﻤﺪ‬
‫رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ‬
‫ﺣ ﻢ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟ دﯾﻨ ﻗﻢ درﺑﺎره‬
‫ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣ ﻮﻣﺘ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب‬
‫اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی‬
‫ﻓﻨ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﺼﯿﻞ‪ ،‬ﺷﺮح اﯾﻦ ﻓﺘﺎوای‬
‫ﭘﺮارزش اﺳﺘﺎد ﺑﻪ زودی از ﺳﻮی ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ‪ :‬دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﺑﺰار‬
‫ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/my6l2t‬‬

‫ﻣﻬﺪی ﮐﺮوﺑﯽ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﻮد‬
‫ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺎﻫﺮودی‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺗﻤﺎم‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﺣﻮادث ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﺷﺪ و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دادﺳﺘﺎﻧ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺑﺰاری‬
‫ﺟﻬﺖ »ﺳﺮﮐﻮب« ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١٣‬‬

‫آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ‪ ،‬از رﺋﯿﺲ ﻗﻮه‬
‫ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺸ ﻞ‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺮا‬
‫ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوران رﯾﺎﺳﺖ وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻮه‪،‬‬
‫»ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ زﯾﺎدی« در اﻧﺘﻈﺎر‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﮐﻮه ﭘﯿﻤﺎﺋﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ‪::‬‬
‫ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻠﻪ ﻫﺎی اﯾﺮان ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‬
‫)ﻟﯿﻨﮏ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪ‪(.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nrg9mg‬‬

‫دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارم ﺑﺮای ﺟﻤﻌﻪ‬
‫‪ ٢۶‬ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات و آﺳﯿﺒﻬﺎﺋ‬
‫ﮐﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ﻫﺎ داره و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی‬
‫زﯾﺮ ﻓﺮاﺧﻮان ﮐﻮه ﭘﯿﻤﺎﺋ اﻋﺘﺮاﺿ در ﺗﻤﺎم‬
‫ﮐﻮﻫﻬﺎی اﯾﺮان رو اﻋﻼم ﻣﯿ ﻨﻢ ‪ / :‬ﻣﺰاﯾﺎی‬
‫اﯾﻦ ﻃﺮح ‪ ‐ ١ /‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔ ﻫﻮا ﺑﺎ‬
‫ﯾ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﮐﻤ ﺑﻪ رﯾﻪ‬
‫ﻫﺎﻣﻮن ﻫﻮای ﭘﺎک ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ از‬
‫ﭘﯿﺮ و ﺟﻮون ﻣﻔﯿﺪه …ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻫﺎ اون ﭘﺎﺋﯿﻨﺎ و‬
‫ﺟﻮون ﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﺑﺎﻻﻫﺎ ‪ ‐ ٢ /‬ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺧﯿﻠ‬
‫از ﻟﺤﺎظ روﺣ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و اﻓﺴﺮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ‬
‫ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺪن ﺳﺮودﻫﺎی‬
‫اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﮐﻒ زدن و اﺣﺴﺎﺳ ﮐﻪ از اﺗﺤﺎد‬
‫و ﯾ ﺪﻟ ﺑﻬﻤﻮن دﺳﺖ ﻣﯿﺪه ﮐﻠ اﻧﺮژی ﻣﺜﯿﺖ‬
‫ﺑﯿﻦ ﻫﻢ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﻢ …وای ﭼﻪ روزی ﻣﯿﺸﻪ‬
‫اﮔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﻦ ‪ ‐ ٣ /‬ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗ ﮐﻪ‬
‫ﺟﻤ ﮐﺮدم ﻣﯿﺪوﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪ ﺷﻮرش‬
‫ﺧﯿﻠ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺒﺎرزه اﻣﻮزش دﯾﺪن‬
‫و ﻋﻤﻼ ﮐﻞ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎﺷﻮن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎد ﻫﻮا‬
‫ﻣﯿﺸﻪ …ﭼﻮن ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﺪارن‬
‫…ﻫﯿﭻ ﺟﺎم آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ و‬
‫ﺗﺮاﻓﯿ وآﺷﻮﺑﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻦ‬
‫…ﺗﺎزه ﭘﺮو ﺑﺎزﯾﻢ در اوردن ﺧﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺸﻮن‬
‫راﺣﺘﺘﺮه ‪ ‐ ۴ /‬ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﯿﻌ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ‬
‫ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ ﻣﯿﺸﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اوﻧﺎ ﻣﺜﻪ ‪ ۵‬ﺷﻨﺒﻪ‬
‫ﮔﯿﺞ ﻣﯿﺸﻦ و ﻋﻤﻼ ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر رو از دﺳﺖ‬
‫ﻣﯿﺪن ‪ ‐ ۵ /‬ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ‬
‫دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﺮاﺣﺘ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﻨﻦ و‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺸﻪ و ﻋﻈﻤﺖ ﺣﻀﻮر‬
‫ﻣﺮدم ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻪ ‪ ..‬ا‪.‬ن‪ .‬از ﺣﺮص‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺲ ﻣﯿﺎﻓﺘﻪ ‪ ‐ ۶ /‬اﺻﻮﻻ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ‬
‫ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺪه‬
‫ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻪ و ﮔﺮوﻫ ﻣﯿﺮن‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﮐﻮه …ﻣﺜﻼ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺴﺒﻪ‬
‫ﻫﺎی ﯾﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ …ﻫﻢ ﻣﺤﻠﯿﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ‪..‬‬
‫ﻓﺎﻣﯿﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ‪ ..‬ﺟﻤ دوﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ‪ ‐ ٧ /‬ﭼﻮن‬
‫ﺻﺪا ﺗﻮ ﮐﻮه ﻣﯿﭙﯿﭽﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﻣﯿﺸﻪ ‪ ..‬ﻣﻨﺒﻌﺸﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻼ ﺣﺲ‬
‫ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪ ..‬ﺟﻮوﻧﺎ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﺑﺮن‬
‫ﺟﺎﻫﺎی دور اﻓﺘﺎده ﺷﻌﺎر ﺑﺪن دﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﻢ‬
‫ﺑﻬﺸﻮن ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ‪ ‐ ٨ /‬ﻫﻢ ورزﺷﻪ ﻫﻢ اﻋﺘﺮاﺿﻪ‬
‫ﻫﻢ ﺗﺤ ﯿﻢ وﺣﺪﺗﻪ …‪.‬ﻫﻢ ﯾﺎدﺑﻮد ﺷﻬﯿﺪا ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻣﺜﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎرﭼﻪ‬
‫ﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺣﻤﻞ اوﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه‬
‫ﻧﻤﺎدﯾﻦ ‪ ‐ ٩ /‬ﺟﻮوﻧﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗ اﯾﻦ ﮐﺎرو‬
‫ﻣﯿ ﺮدن و ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯿﻬﺎﺷﻮن رو ﺗﻮ ﮐﻮﻫﻬﺎ‬
‫اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ‪.…… /‬‬

‫ﺳﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺰرگ ﻗﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬
‫‪http://tinyurl.com/nmhaho‬‬

‫ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ از اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ‬
‫از اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی‬
‫ﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ‬
‫ﻋﻠﻢ و اﺟﺘﻬﺎد و ﺗﻘﻮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨ‬
‫آﯾﺎت‪ :‬ﺟﻮادی آﻣﻠ ‪ ،‬اﻣﯿﻨ و اﺳﺘﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬
‫اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاﻃ‬
‫ﻫﺎی ﺣﺎﻣ دوﻟﺖ‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻣ ﺎن اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﺧﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و‬
‫ﭘﺲ از آن ﮐﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم‬
‫آﻗﺎی ﺳﻌﯿﺪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدﻧﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺎﻻﺧﺮه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی آﻣﻠ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬
‫آﻣﺪ‪ .‬اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻗﻢ‬
‫اﻧﻌﮑﺎﺳ ﻧﯿﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟ از آﻣﺪن‬
‫اﯾﺸﺎن ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ ‪(http:‬‬
‫‪www.namaz-qom.ir).‬‬
‫ﭘﺲ از آﻣﺪن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی و ﺳﺨﻨﺎﻧ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺰم و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬روﺷﻦ‬
‫ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﺑﺮای ﻧﯿﺎﻣﺪن ﺑﻮده‪،‬‬
‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آﻣﺪن ﺷﺪه اﻣﺎ ﻗﺮار ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺮ‬
‫اﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫ﺗﻨﺪروﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫روﺣﺎﻧﯿﺖ‪ ،‬ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎم و ﻃﺮح‬
‫ﻣﺴﺎﺋﻠ در ﺑﺎره ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﺪه‪،‬‬
‫ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی ﭘﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ‬
‫را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و رﻓﺘﺎر ﺑﺮﺧ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ را ﺑﺎ‬
‫ﺑﺮﺧ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی روﺣﺎﻧﯿﺖ‪ ،‬ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺮﺧ از ﺗﻨﺪروﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاه ﺑﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ‬
‫وﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد‪ .‬اﻋﺘﺮاض آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی در‬
‫ﻣﯿﺎن ﯾ ﺧﻄﺒﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻃﻮﻻﻧ در ﭘﻨﺠﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه‬
‫ﺟﺎری‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺒﺎراﺗ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧ از‬
‫ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬اﯾﺸﺎن از اﯾﻦ ﮐﻪ‬
‫ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ واﺿ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻫﻢ ﻣﺠﺮی و ﻫﻢ ﻧﺎﻇﺮ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻼﯾﻪ ﮐﺮد و ﺿﺮورت اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾ‬
‫ﻧﻘﻄﻪ ای ﭘﺎک ﺑﻤﺎﻧﺪ را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از آن در ‪ ١٢‬ﺗﯿﺮﻣﺎه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ‬
‫اﻣﯿﻨ آﻣﺪ و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺗﻨﺪروﯾﻬﺎ و‬
‫اﻇﻬﺎرات ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼب‬
‫را ﺧﺎرج از اﻧﻘﻼب داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در‬
‫ﺧﻔﺎ و ﮔﺎه آﺷ ﺎر از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن‪ ،‬دﺳﺘﮕﯿﺮی‬
‫و ﺣﺒﺲ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺨﻦ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪،‬‬
‫اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﯾﻌﻨ ﺟﻤﻌﻪ ‪ ١٩‬ﺗﯿﺮﻣﺎه آﯾﺖ‬
‫اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺎدی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳ ﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ‪ ،‬در اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ‬
‫ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬و از اﯾﻦ ﮐﻪ‬
‫از‬
‫ﻋﺪه ای ﻃﻠﺒﻪ ﺗﻨﺪرو ﺟﻮان واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾ‬
‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻓﺮاﻃ از رﺋﯿﺲ‬
‫دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ ،‬اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ‬
‫ﺑﺮﺧ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﻣ ﮐﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧ‬
‫ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﻓﺘﻮای ﻣﻬﻢ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﯾﺔ اﻟ‪‬ﻪ‬
‫ﻣﻨﺘﻈﺮی‪ :‬ﻣﺮدم وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ در‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﺋﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ‪+.‬ﻣﺘﻦ‬
‫ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺘﺎ و ﻓﺘﻮا‬
‫‪http://tinyurl.com/m8pwvr‬‬

‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻰ ﻋﺪاﻟﺘ‬
‫ﺣﺎﻛﻤﺎن اﻣﺮى ﻣﻠﻤﻮس در ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﺛﺎر آن‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ‪ ،‬و ﭼﻬﺮه در ﻧﻘﺎب ﻧﺪارد‪ .‬و‬
‫ﻫﺮﻛﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار آ ﮔﺎﻫ و ﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺑﯩﻌﺪاﻟﺘﯩﻬﺎ و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬
‫دارد و ﺑﺎﯾﺪ دﯾ ﺮان را ﻫﻢ آ ﮔﺎه ﻛﺮده و ﻫﻢ‬
‫ﺑﺎدرﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﻔﻆ ﻣﺮاﺗﺐ‬
‫اﻣﺮﺑﻬﻤﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﻜﺮ راﻫ ﺎر اراﺋﻪ دﻫﺪ‬
‫ﭼﻮن ﻧﻤﯩﺸﻮد و ﻧﻤﯩﺘﻮان ﺑﺎور ﻛﺮد ﻛﻬﺎﻧﺴﺎﻧ‬
‫ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه ﺑﺎﺷﺪ وﻟ در راه آن ﮔﺎﻣ ﺑﺮﻧﺪارد‬
‫ﯾﺎ ﻫﺮاس داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﻮد و دﯾ ﺮان را ﺑﺎ ﺗﺴﻮﯾﻞ‬
‫و آراﺳﺘﻦ ﻛﻮﺗﺎﻫ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻒ واﻣﺮوز و‬
‫ﻓﺮدا ﻛﺮدن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﺮﮔﺮم‬
‫ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﺮس از ﻣﺨﻠﻮق ﺷﺮك ﺑﺎﻟﻠّﻪ اﻟﻌﻈﯿﻢ اﺳﺖ‬
‫و ﺗﺴﻮﯾﻞ و ﺗﺴﻮﯾﻒ ﻫﻢ ﺿﻼل واﺿﻼل‪ .‬ﺳﯿﺮه‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪١۴‬‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫اوﻟﯿﺎى ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ)ع( ﻧﯿﺰ ﺗﻼش در راه ﻋﺪاﻟﺖ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻮد و اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮدى‬
‫اﺳﻼم ﻫﻤﺖ و اﻛﺘﻔﺎء داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻇﻠﻢ‬
‫و ﺳﺘﻢ ﺑﺮ آﻧﺎن و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ و ﺣﺼﺎر ﻛﺸﯿﺪن و‬
‫ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮاردادن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت‬

‫ﻓﺮوش ﻧﻮﻛﯿﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/ox43ms‬‬

‫ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد‪ ،‬اﻣﯿﺮﻫﺎدی اﻧﻮاری‪ :‬دوم‬
‫ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ‬
‫ﺗﯿﺮﻣﺎه‪،‬ﺧﺒﺮی ﻣﺒﻨ‬
‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻨﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻛﯿﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ‬
‫ﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ از آن‪ ،‬ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی‬
‫ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮاﻧ ﻛﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻮﻛﯿﺎ ﻣﻮﺿ ﮔﯿﺮی‬
‫ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر روﺷﻦ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺿﻮع‬
‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﮔﺮوه رﺳﻤ‬

‫رﺳﺎﻧﺪن آﻧﺎن ﺑﺮاى ﭼﻪ ﺑﻮد؟! ﺧﺪاوﻧﺪاز ﻋﺎﻟﻤﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺛﻮاﺑﻰ‬
‫ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎﻗ ﻏﻠﯿﻆ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻈﯿﻢ دارد ﻫﺰﯾﻨﻬﺎى ﺳﺨﺖ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ ﺳ ﻮت ﻧﻜﻨﻨﺪ ؛‪ &lt‬اﺧﺬاﻟﻠّﻪ‬
‫ﻋﻠ اﻟﻌﻠﻤﺎء ان ﻻ ﯾﻘﺎروا ﻋﻠ ﻛﻈّﺔ ﻇﺎﻟﻤﻮ ﻻ‬
‫ﺳﻐﺐ ﻣﻈﻠﻮم ؛‪) &gt‬ﻧﻬ اﻟﺒﻼﻏﻪ ‪ /‬ﺧﻄﺒﻪ ‪.(٣‬‬

‫ا ﺼﺎد‬

‫در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻮﻛﯿﺎ‬
‫ﻣﻮﺿ ﮔﯿﺮی ﻧﻜﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ‬
‫ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش درﺑﺎره‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮﻛﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻧﺸﺎن‬
‫اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار درﻣﻮرد‬
‫رﯾﺰش ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷ ﻫﺎی ﻧﻮﻛﯿﺎ و ﻣﻮج‬
‫ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدن و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮔﻮﺷ ﻫﺎی ﻧﻮﻛﯿﺎ ﭘﺲ‬
‫از اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺷﻨﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش‬
‫ﮔﺴﺘﺮده ﮔﻮﺷ ﻫﺎی ﻧﻮﻛﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ‬
‫دوم و ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دﯾ ﺮ‬
‫ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از واﻛﻨﺶ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧ‬
‫ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻧﻮﻛﯿﺎﺳﺖ‪ .‬ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪:‬‬

‫»ﻇﺮف ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻮﮐﯿﺎ اﻧﺘﺨﺎب اول‬
‫ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب اول ﺧﯿﻠ‬
‫از ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ« اﻣ ﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش‬
‫رﺳﻤ از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺑﺎزارﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه‬
‫وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ‬
‫ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از اﻓﺖ ﻓﺮوش‬
‫ﻧﻮﮐﯿﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺣ ﺎﯾﺖ دارد‪ .‬ﻣﺮدم‬
‫ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ روﻧﺪ ﺷﻨﻮدﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨ وآﻧﻬﺎ ﮐﻪ از‬
‫اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻓﺮوش ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﻨﻮد ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﻧﮕﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﻨﺪ‬
‫از ﮔﻮﺷ ﻫﺎی دﯾ ﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ‬

‫ﮓو ﺮ‬
‫ﭘﺲ از » اَ‪.‬ن‪ «.‬و »خ‪.‬ر‪ ، « .‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬
‫»ﺣ‪‬ﺶ« ﺑﺮای ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻨﺪاری‬
‫‪http://tinyurl.com/nzaab9‬‬

‫ﺣﺎﻻ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﺒﻮل ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺷﺪه اَ‪.‬ن‪.‬‬
‫و ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤ ﺷﺪه خ‪.‬ر‪ .‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿ ﻨﻢ ﺑﻪ‬
‫ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻨﺪاری ﻫﻢ از ﺣﺎﻻ ﺑ ﯿﻢ ‪ :‬ﺣﺶ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺧَﺮ ﻫﻢ ﺧﯿﻠ ﻣﯿﺂد…‪.‬‬

‫ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬آن ﻃﻮر ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود و‬
‫ﮐﺮدان!! ﮐﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽات را‬
‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ ﻣ ﮔﯿﺮد و‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﯾﮑﯽ وزﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮑﯽ‬
‫اﺟﺮش ﻣ ﻧﻬﺪ‪.‬‬
‫زﻧﺪاﻧﯽ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺠﺎ و آن ﮐﺠﺎ؟ از ﮐﺮدان‬
‫دﯾ ﺮی از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻤﺘﺎز آ ﮐﺴﻔﻮرد‬
‫ﺗﺎ ﺟﻼﺋﯽﭘﻮر‬
‫اﺳﺖ و در اﯾﺮان ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣ اﻓﺘﺪ و رﺋﯿﺲ‬
‫داﻧﺸ ﺎه ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻪ ﻣ زﻧﺪ و او‬
‫‪http://tinyurl.com/n5cdl7‬‬
‫)ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﺋ ﭘﻮر( در ﺑﻨﺪ اﯾﻦﻃﻮر ﻋﺰﯾﺰ‬
‫ﻣﻤﻠ ﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨ دارﯾﻢ‪ .‬ﯾ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺗﻘﻠﺒﯽ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺟﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻼﺋ ﭘﻮر در دلﻫﺎی ﻣﺎ‬
‫داﻧﺸ ﺎه آ ﮐﺴﻔﻮرد وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻣ ﺷﻮد‪ .‬از‬
‫ﻃﺮف داﻧﺸ ﺎه آ ﮐﺴﻔﻮرد ﺑﺮای اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در داﻧﺸ ﺎه ﻣﺎ ﻧﺒﻮده و دروغ‬

‫ﻋ ﻢو ﺗ ﻮ ﻮژی‬

‫ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در‬
‫آﻟﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ‬
‫ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان‬

‫‪http://tinyurl.com/nqs4wx‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١۵‬‬

‫ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﻠﺐ‪ :‬ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺪﻟﺶ ﺗﻮﺑﻼﮔﻪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد‬
‫ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺸ ﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮔﺮوه‬
‫ﻫﺎی ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ‬
‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺳﻄ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﮐﻮب آن ﻫﺎ را‬
‫ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﺮ ﻣﺜﻼ ﺑﺮ‬
‫اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آن ﻫﺎ اﮔﺮ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ‬
‫ﺟﺎی اﻋﺘﺮاض در دو ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮه در ﭘﻨ‬
‫ﮔﺮوه ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮان ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳ ﻧﻔﺮ‪ ،‬از ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
‫آن ﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑ ﯿﺮﻧﺪ‪ .‬در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻣﺜﻼ‬
‫ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی‪ ،‬اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﮐﻮب را‬

‫‪$‬‬

‫ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ﺑﯿﻦ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ‬
‫ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻄ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺜﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫اﻧﻘﻼب اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﺗﺮﯾﺴ در ﺳﻪ ﯾﺎ‬
‫ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد‬
‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻋﺘﺮاﺿ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺳﻄ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻫﺰﯾﻨﻪ‬
‫را ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮان ﺗﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫داد‪ .‬ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﺳﻂ‬
‫ﻧﯿﺮوی‬
‫ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﮐﻮﺑ ﺮ ﺑﻪ ازای ﯾ‬
‫ﻣﻌﺘﺮض ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﯾ ﺮ‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺪل آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮازی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺮﯾﺰ در ﺻﻮرت‬
‫ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه‬
‫دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﯿﻠ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای‬
‫آﻧﮑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد‬
‫ﺑﺮﺧ اﻣ ﺎﻧﺎﺗﺶ ﮐﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد‬
‫ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ در‬
‫ﯾ ﻣﺴﯿﺮ اﻋﺘﺮاض ﻣ ﮐﻨﻨﺪ از ﺧﻮد آﺛﺎر ﺳﺒﺰ‬
‫ﻣﺸﺨﺼ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑ ﺬارﻧﺪ‪.‬‬

‫'‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳ‪‬ﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪ ٢٠ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿ‪‬ﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫&‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺎ‬

‫زﺑﺎﻻ وﺑﺎﻻ‬
‫ﯽرو ﻢ‬

‫‪ ٢١‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن رﺳﻤﺄ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ‬
‫ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد!‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ در ﯾ ﮔﻔﺘﮕﻮی زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو روز اول ﺻﺪای آﻣﺮﯾ ﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد‬
‫ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﺮودﻫﺎی اﯾﺸﺎن از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ وی از ﺿﺮﻏﺎﻣ ﻣﺪﯾﺮ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬رﺳﻤﺄ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷ ﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن— ﺻﻔﺤﻪ‬
‫‪.١٣‬‬

‫ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﮐﻮدﺗﺎ‬
‫آ ﮔﻬ ﻫﺎی در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﺎ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ را ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺮوز‬
‫داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.١٣‬‬

‫دﻋﻮت از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺴﺪ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای‬
‫ﮐﻪ در اوﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد‬
‫ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از‬

‫‪www.balatarin.com‬‬

‫ﻧﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿ ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ‪ ١٣٨٨‬دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ‬
‫ﺟﻮاﻧ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎدرش در ﭘﺸﺖ در زﻧﺪان اوﯾﻦ زاری ﻣ ﮐﺮد و از وی ﺧﺒﺮی‬
‫ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ‬
‫اﻓﺘﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او زﯾﺮ ﺷ ﻨﭽﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﻇﻬﺮ دﯾﺮوز‬
‫ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎدرش رﺳﯿﺪ و وی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﯿﻠﻤ از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯿﺶ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ‬
‫ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه و آزادﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺻﺪد‬
‫ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﻋﺘ ﺑﻌﺪ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.١٠‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی ‪ :‬ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﻢ !‬
‫‪http://tinyurl.com/n8o65f‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﺮاﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی ﻗﺎﺋﻠﻢ ‪،‬‬
‫در ﭘﺎﺳ ﭘﺴﺖ اﯾﺸﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫ﻣﺎ را او درﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭽ ﻧﺸﺪه ‪Do- ،‬‬
‫‪ name main‬آن را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﻣ ﮔﻮﯾﻢ ‪:‬‬
‫‐ ﺟﺰ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ‬
‫دادم ﮐﺮوﺑﯽ آن آﺧﻮﻧﺪ ﭘﯿﺮ ﻣﺸ ﻞ ﺳﺎز ﺑﺮای‬
‫اﺻﻼﺣﺎت ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮﻋﮑﺲ ‪.‬‬
‫ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻧﺒﻮی ﮐﺮوﺑﯽ‬
‫را ﻣﺴﺨﺮه ﻣ ﮐﺮد )ﺑﻪ ﯾﺎد آرﯾﺪ ﺷﻌﺎر داﯾﻪ‬
‫داﯾﻪ وﺧﺖ ﺟﻨﮕﻪ …دﻧﺪان ﻣﺼﻨﻮﻋ ﮐﺮوﺑﯽ ‪،‬‬
‫دﻫﺎﺗ ﺟﻠﻮه دادن او ‪ ،‬ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ‬
‫ﻟﺮ ﺑﻮدن او( ‪///‬‬
‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی ﻣﻬﺎرت اﺻﻠ اش ﺧﻨﺪاﻧﺪن‬
‫ﻣﺮدم و ﺑﻪ اﺳﺘﻬﺰا ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻗﯿﺐ اﺳﺖ و در اﯾﻦ‬
‫ﮐﺎر ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯿﺴﺖ ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺧﻮب‪،‬‬
‫ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮب‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮب … و دﯾ ﺮ‬
‫ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺒ ﻪ‬
‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﯾ‬
‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ را ﻧﺪارد ‪.‬‬
‫ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را‬
‫ﺑﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﺎﻟ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫ﺳﺒﺰ اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﻢ ‪.‬‬
‫آﻗﺎی ﻧﺒﻮی ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺎﻟ ﯿﺖ‬
‫آن را ﺑﻪ ﮐﺴﺎن دﯾ ﺮی ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ‪.‬‬
‫ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ‪،‬‬
‫اﻋﻢ از ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ و ﮐﺮد و ﻟﺮ و ﻋﺮب‬
‫وﺑﻬﺎﯾﯽ و اﻫﻞ ﺣﻖ … ﺑﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻧﺒﻮی ﺗﻮی ‪ tv- -nabavi‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‬
‫‪.‬‬
‫ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐ ﮔﻔﺘﻢ‬

‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در‬
‫روزﻧﺎﻣﻪ ی ‪ ٨‬ﺻﺒﺢ ﭼﺎپ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬
‫‪http://tinyurl.com/lho23e‬‬

‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﭘﺪﯾﺪهی ﻏﺮﯾﺐ و ﻫﻤﻬﻨﮕﺎم آﺷﻨﺎﯾﯽ‬

‫ﯿﺎ ﺖ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬رﻓﺘﺎر او در ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺎن ﯾﺎدآور‬
‫ﺟﻮاﻧﮏ‬
‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ و ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﯾ‬
‫ﺑﺴﯿﺠ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬
‫ﻣﺤﺘﺮﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ‬
‫دﯾ ﺮ ﺟﻬﺎن را ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺎن‪،‬‬
‫ارج ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺷﺎن و ﻣﻨﺶ و ﺳﻠﯿﻘﻪیﺷﺎن‬
‫ﻟ ﺪﮐﻮب ﻣ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﺼﻮﺻ ﺷﺎن‬
‫ﺗﺠﺎوز ﻣ ﺷﻮد‪ ،‬و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻣﺪام از در‬
‫و دﯾﻮار ﺟﺎر ﻣ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷ ﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫در ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﯾﻦ »ﻣﻌﺠﺰهی ﻫﺰارهی ﺳﻮم«‬
‫رخ داده اﺳﺖ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺣﺎﺷﯿﻪ را ﺑﺴﯿﺞ‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮدم‬
‫ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ دواﻧﺪ و‬
‫آﻧﺎن ﻣ دوﻧﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮان دﯾ ﺮ‬
‫ﺗﻨﻪ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد از ﺗﺒﺎر آن ﺳﻼﻃﯿﻨ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺟﻬﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬او ﺧﺰاﻧﻪی‬
‫ﻣﺮﮐﺰ را ﺗﻬ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪات را ﻧﻪ آﺑﺎد‪،‬‬
‫ﺑﻠ ﻪ از ﻧﻮ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪی ارادت‬
‫درآورد‪ .‬او ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻈﺎم اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﻪ از آن‬
‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ در‬
‫ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻼﻫﺎ درآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ و‬
‫ﻣﻌﺠﺰهی ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻤﺎن و ﺗﮑﻨﯿ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫ﺑ ﺬارﻧﺪ‪ .‬در اﺑﺘﺪا ﺗﮑﻨﯿ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﺎن‬
‫ﺑﻮد‪ .‬در ﻣﻮرد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‪ ،‬اﯾﻤﺎن ﺧﻮد اﻣﺮی‬
‫اﺳﺖ‪ .‬او رﻣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ داﮐﺘﺮ‐‬
‫ﺗﮑﻨﯿ‬
‫ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ذﻫﻦ او ﺟﻦ و اﺗﻮم‪،‬‬
‫ﻣﻌﺠﺰه و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ‪ ،‬ﻣﻌﺮاج و ﻣﻮﺷ در ﮐﻨﺎر‬
‫ﻫﻢ ردﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ درس‬
‫ﻣ دﻫﺪ‪ .‬او ﺧﺘﻢ روزﮔﺎر اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺠﻠﺲ‬
‫آﺧﻮﻧﺪی ﻫﻢ درس دﯾﻦ ﻣ دﻫﺪ‪ .‬ﭘﯿﺶ ﻟﻮﻃ‬
‫ﻫﻢ ﻋﻨﺘﺮﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رذاﻟﺖ و ﺳﺎدهﻟﻮﺣ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻣﺎ را در ﺧﻮد ﺟﻤ ﮐﺮده‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ‬
‫ﺑﺴ ﺧﻮدﻣﺎﻧ ﺟﻠﻮه ﻣ ﮐﻨﺪ‪ :‬دروغ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ و‬
‫ای ﺑﺴﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‪ .‬ﻏﻠﻮ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ ،‬زرﻧﮓ اﺳﺖ‬
‫و ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻢ آوردی‪ ،‬ﻣ ﺗﻮاﻧ‬
‫از زرﻧﮕ ات ﻣﺎﯾﻪ ﺑ ﺬاری و ﺟﺒﺮان ﮐﻨ ‪.‬‬
‫در وﺟﻮد ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻗﺪری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد وﺟﻮد‬
‫دارد و درﺳﺖ اﯾﻦ آن ﺑﺨﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ‬
‫ﺑﺎ آزردﮔ از ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔ ﻣﺎن ﺣﺮف ﻣ زﻧﯿﻢ‪،‬‬
‫از آن اﺑﺮاز ﻧﻔﺮت ﻣ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم‬

‫‪٢‬‬
‫ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻻف ﻣ زﻧﯿﻢ و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪاﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺎز اﯾﻦ‬
‫وﺟﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋادی وﺟﻮد ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد‬
‫ﻣ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻔﺮت اﺳﺖ‪،‬‬
‫اﻣﺎ ﮐﺮاﻣﺖ دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﺮت اش ﮐﻪ‬
‫ﻣ ﻧﮕﺮد‪ ،‬ﻣ ﭘﻨﺪارد ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ او را‬
‫از ﺿﻼﻟﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺖ‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﻨﺘ‬
‫ﺟﻬﺶﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺖ‪ .‬او ﻣﻈﻬﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔ‬
‫ﻣﺪرن ﻣﺎ و ﻣﺪرﻧﯿﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬او‬
‫اﻋﻼم ورﺷ ﺴﺘﮕ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﺸﺎن ﻓﻘﺪان ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫آن زﻣﺎن ﮐﻪ در ﻗﻢ ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﻫﺎﻟﻪی ﻧﻮر او را‬
‫درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠ اﺳﻼم اﯾﻦ ﺣﺠﺖ‬
‫را ﺟﺪی ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺳﯿﻨﻪ‬
‫ﭼﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺗﻦ او ﺑﺮدرﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻪای‬
‫ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺮک ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ‪ .‬آن زﻣﺎن ﮐﻪ از‬
‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ‬
‫ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﻮد ﻣ ﺘﺐ ﻫﺎ و داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬
‫ﻣ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬
‫ﻣ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ »اﯾﻦ ﺧﺮابﺷﺪه ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی‬
‫ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ« و آﻣﻮزﮔﺎران از ﺷﺮم رو ﻧﻬﺎن‬
‫ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد از ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬ﻃﺮﻓﺪاران او ﻧﯿﺰ‬
‫ﻫﻤﻮﻻﯾﺘ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ‬
‫ﮔﺮوﻫ از رﻫﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮاﻧ ﻫﻢ ﻧﻮﻋ‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋادﯾﺴﻢ وﺟﻮد دارد‪ ،‬آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﯾﺎوه ﻣ ﮔﻮﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﺪی ﺑﻮدن‪،‬‬
‫ﺳﺨﺖ ﺟﺪی ﻣ ﺷﻮد‪ .‬در وﺟﻮد ﭼﭗ اﻓﺮاﻃ‬
‫اﯾﺮان‪ ،‬از دﯾﺮﺑﺎز اﺣﻤﺪیﻧﮋادی رﺧﻨﻪ ﮐﺮده‬
‫اﺳﺖ ﻣﻨﻬﺎی ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر‬
‫و ﻣﻨﺎﺳ دﯾ ﺮی دارد‪ .‬اﻓﺴﺮان ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ‬
‫ﻣﻘﺪاری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در درون ﺧﻮد‬
‫ﻫﻤ‬
‫دارﻧﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رﺿﺎﺷﺎﻫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ‬
‫ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ رﺿﺎﺷﺎﻫ در اواﯾﻞ ﮐﺎرش‪.‬‬
‫ﺟﻨﺒﻪی‬
‫ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‬
‫»ﻣﺮدﻣ « ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺟﻨﺒﻪای ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان آن ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا‬
‫ﻫﻨﻮز از اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ و از ﻫﻤﺪﺳﺘ ﻫﺎ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽﻫﺎی‬
‫دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ‬
‫ﺗﻘﻠﺐ و ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻘﻠﺒﯽ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﮐﻪ اﺑﻌﺎد آن را ﻧﻤ داﻧﯿﻢ‪ .‬ﺑﺮای‬
‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘ دﯾﻨ را‬
‫ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ را‬
‫ﺑﺮ ﺗﻘﻠﺐ و ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ‪ .‬رای اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‬
‫ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘ رﯾﺸﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ‬
‫ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ دﯾﻨ را ﺟﺪی ﺑ ﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان راﯾﯽ‬
‫ﮐﻪ داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬او ﮐﺎری ﻣ ﮐﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﮐﺮد واﻗﻌ اش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و‬
‫دﺳﺘﮕﺎه در او ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻮد را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ درﺳﺘ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ در دورهی او ﺑﻪ‬
‫رﻫﺒﺮی واﻗﻌ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ .‬اﻃﺮاﻓﯿﺎن وﻟ ﻓﻘﯿﻪ‬
‫ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﻐﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬او وﻟ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬وﻻﯾﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﻮا و ﺻﻐﺎرت ﺧﺎص رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در و‬
‫ﺗﺨﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺷﯿﻮهی‬
‫ﮐﻨﻮﻧ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪ .‬آﻧﺎن‬
‫راﺿ اﻧﺪ‪ .‬ﺧﺪﻣﻪ و ﺣﺸﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﺰت و ﻣﻘﺎم‬
‫ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﻣ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺴﺎﯾﻞ را‬
‫ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ زور و ﭘﻮل ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را‬
‫ﺳﺮﮐﻮب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان داﯾﺮهی ﻗﺪرت‬
‫ﻋﺘﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدهروی ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎد‬
‫ﻧﻔﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎﺟﺮای‬
‫اﺧﯿﺮ ﺧﻮب اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮد را ﭘﺲ داد‪ .‬دو ﺳﻪ‬
‫ﻧﻔﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻘﯿﻪ دم ﺑﺮﻧﯿﺎوردﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬
‫وﻟ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪ .‬از دﯾﻦ ﺷﺎن‬
‫ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﻤ آﯾﺪ‪ ،‬و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻫﻢ دﯾﻦ ﺷﺎن‬
‫را دارﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻢ دﻧﯿﺎی ﺷﺎن را‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ‬
‫ﮐﻪ وﻋﺪهی ﻏﻨ ﺳﺎزی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ را ﻣ دﻫﻨﺪ‪،‬‬
‫ﻏﻨ ﺳﺎزی وﻻﯾﺎت را‪ ،‬ﻏﻨ ﺳﺎزی ﻓﻘﺮا را‪،‬‬
‫ﻏﻨ ﺳﺎزی ﯾﻮراﻧﯿﻢ را‪.‬‬
‫در دورهی اول رﯾﺎﺳﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‪،‬‬
‫ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧ از آن ﺷﺪ ﮐﻪ‬
‫ورﺷ ﺴﺘﮕ اﻗﺘﺼﺎدی آﺷ ﺎر ﺷﻮد‪ .‬در دورهی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ رخ ﻧﺪﻫﺪ‬
‫و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻏﻨ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻏﻨ ﺳﺎزی ﯾﻮراﻧﯿﻢ‬
‫ﻣﺤﺪود ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ رژﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ در‬
‫ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺒﯿﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﻮراﻧﯿﻢ ﻋﻼﻗﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی‬
‫ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﻮا در ﺑﺎرهی ﺷ ﺴﺖ‬
‫و ﺳﻘﻮط ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﯾ ﺟﻤ ﺑﺴﺖ اﺗﻮﻣ‬
‫رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﮐﻪ از او دارﯾﻢ‪ ،‬ﺟﻮر‬
‫درﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ واﻗﻌﺎ‬
‫ﺑﻤﺐ اﺗﻮﻣ داﺷﺖ‪» ،‬دﺷﻤﻦ« ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او‬
‫را ﺑﺮاﻧﺪازد‪.‬‬
‫ﮐﻞ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی رژﯾﻢ اﯾﻨﮏ در‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫»ﻏﻨ ﺳﺎزی« ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ‪،‬‬
‫ﺑﻼﻫﺖ‪ ،‬ﺗﺮورﯾﺰم دﯾﻨ و ﺗﺼﺪق دﯾﻨ ﺑﺮ‬
‫»ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن« ﻫﻤﻪ در »ﻏﻨ ﺳﺎزی« ﺟﻤ‬
‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪» .‬ﻏﻨ ﺳﺎزی« ﭼﺎرهی اﺳﺘﻀﻌﺎف‬
‫اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﮑﺒﺎر‪ .‬رژﯾﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻤﺎن‬
‫ﻣﺎ‪ ،‬ﮐﯿﺴﻪی ﻣﺎ و زرادﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ را ﻏﻨ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای آزادی‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ‪،‬‬
‫ﺻﻠ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻧﺎآ ﮔﺎﻫ ﻫﺎ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺎریرﺳﺎن ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻏﻨ ﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ‬
‫ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد از ﺟﻤﻌ از اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎﻫﺎی‬
‫اﻃﺮاف ﻣﺮﮐﺰ اﺗﻮﻣ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک ﺷﻨﯿﺪهام‬
‫ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ‬
‫ﭼﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻨﺪ آﺑﯽ را درﺳﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﺧﯿﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻮﻣ در ﺷﻌﻮر‬
‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘ ﻣﺮدم ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﺎ در‬
‫ﻧﺰد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ‐ ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی‬
‫ﻣﻨﺘﻘﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﻨﺪ ‐ »اﺗﻮم« در ذات‬
‫ﺧﻮد ﺑﺪ ﺟﻠﻮه ﻧﻤ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻞ اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن‬
‫ﭘﺮادﻋﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ده ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ ﺟﺪی درﺑﺎرهی‬
‫ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻮﻣ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و‬
‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺮای ﺻﻠ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ‬
‫و در ﺟﻬﺎن روی ﻣﯿﺰﺑ ﺬارد‪.‬‬
‫و ﻧﺰدﯾ‬
‫اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳ ‪ ،‬ﯾ‬
‫دﮔﺮدﯾﺴ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪهی‬
‫ﺑﺴﯿﺎری از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ واﻗﻌﯿﺖ‬
‫ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻮﺿﻌ آن ﺑﺮای دﯾ ﺮ ﺷ ﻞﻫﺎی‬
‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ دو‬
‫ﺷﻌﺎر ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ‬
‫را ﻧﻤ دﻫﺪ‪ .‬ﻫﻢ ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ و ﻫﻢ ﻧﻮﻋ از‬
‫ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫ از ارﮐﺎن اﻟﻬﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺴﺴﺖ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾ از رژﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ‬
‫رﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ زﻣﺎﻧ ﮔﺴﺴﺘ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪،‬‬
‫ﺑﺎره از ﻫﻤﻪی آن‬
‫اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ‪ ،‬ﺟﺪاﯾﯽ ﯾ‬
‫ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﻨﺸ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ‬
‫ﺟﻨﺴ و دﯾﻨ ﻧﻤﻮدی از آن اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺴﺴﺖ‪،‬‬
‫ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺑﺮوز ﻣ ﮐﻨﺪ و‬
‫ﺑﯿﺰاری از ﺳﺨﻨﮕﻮ‪ ،‬ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ‪ .‬وﻗﺘ‬
‫اﯾﻦ ﺑﯽزاری در ﺟﻤ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد و ﻓﺮﯾﺎد زده‬
‫ﺷﻮد‪ ،‬ﯾ روﻧﺪ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫ﻣﺸﺨﺼﻪی آن ﺧﻮدآ ﮔﺎﻫ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣ ﺎنﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آﯾﺪ‬
‫ﺗﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺲ راﻧﺪن اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺶ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫رود‪ ،‬آ ﮔﺎﻫ دﯾ ﺮی ﺷ ﻞ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح‬
‫ﻓﻨ ‪ ،‬ﺳﻮژه )ﻧﻬﺎد اﻧﺴﺎﻧ (‪ ،‬ﺳﻮژهی دﯾ ﺮی‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫در دورهﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ‪ ،‬اﻧﺴﺎن در ﻋﺮض ﯾ‬
‫روز ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣ آﻣﻮزد‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در‬
‫ﻇﺮف ده ﺳﺎل ﻧﯿﺎﻣﻮزد‪ .‬آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺸﺮده و‬
‫ﻧﺎﻓﺬ روزﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ‪ ،‬اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﮑﺮی اﯾﺠﺎد‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ…‪.‬‬
‫ﭘﺎﯾﺪاری آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی‬
‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن و ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ دارد‪ ،‬آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﻓﺮدی‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘ‬
‫آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺘﻤ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻ‬
‫)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣ ﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎی وﯾﮋه ی ﯾﺎدآوری‪،‬‬
‫ﻧﻤﺎدﻫﺎ( ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺟﻮاﻧﺎن اﮐﻨﻮن دارﻧﺪ‬
‫از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ و از ﯾﺎدرﻓﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ‬
‫ﯾﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺂورﻧﺪ‪ .‬ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻠﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ‬
‫آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﯿﺮان را ﻣﺴﻮول ﺷ ﺴﺘﻬﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣ‬
‫ﻫﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺸ ﻠﻬﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﻮﺟﻮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ‬
‫ﺑﻮده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﺧﻤﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻘﻄﻪ ای‬
‫از ﺗﺎر وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ‬
‫ﻧﻮا از آن ﺑﺮﺧﯿﺰد‪ .‬آن ﻧﻘﻄﻪ ی ﺟﺎدوﯾﯽ‪ ،‬ﯾﺎ‬
‫در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ‬
‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ارﺗﻌﺎش ﻫﺎی‬
‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ی ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫رژﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﯾ ﺎﻫ ﻗﻮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم‬
‫دارد‪ .‬دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ واﻗ ﺑﯿﻨ و ﭼﺎره‬
‫ﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺮط ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب‪،‬‬
‫رﺳﻮخ در ﭘﺎﯾ ﺎه ﺗﻮده ای رژﯾﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﻘﻼب‬
‫ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮای از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن دﺳﺘﮕﺎه‬
‫ﺳﺮﮐﻮب‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘ ﻣﯿﺎن ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﺮ آن ﺷ ﺎف‬
‫اﻓﺘﺪ و ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻨﺎن ﻗﻮی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ی‬
‫ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣ را ﻣﺮدد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻠ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬
‫ﺧﻮد ﺑ ﺸﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺪرت ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﻫﻨﻮز در ﺣﺪ‬
‫اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮده ای‬
‫ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﯾ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻘ ﺻﻮرت‬
‫ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺿﻌﻒ‬
‫ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯽ ﺑﺮد‪ .‬اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای‬
‫ﺑﺮﮔﺰاری آن در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۶‬ﺟﻮزا ﻓﺮاﺧﻮان‬
‫ﻫﺎﯾﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬از ﻧﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫»اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸ « ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع‬
‫اﻋﺘﺼﺎب‪ ،‬زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی دارد )ﻣﺜﻼ ﯾ‬
‫روز( و ﺑﺎ آن اﻋﺘﺼﺎﺑ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪرت ﺧﻮد را‬
‫ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺎﻣ ﻗﻮی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫ﻣ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ‬
‫ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﯾﺴﺘ ارﺗﺒﺎط‬
‫و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻻزم ﻣﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻗﺮار‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺗﻮدﻫﺎی‪ ،‬اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ی وﺳﯿﻌ را درﺑﺮﻣﯿ ﯿﺮد‪ ،‬رﺷﺘﻪ‬
‫ای از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را‪ ،‬ﮐﻞ ﺑﺎزار را‪ ،‬ﮐﻞ ﯾ‬
‫ﺻﻨﻒ را‪ ،‬ﮐﻞ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ را‪ ،‬ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را‪.‬‬
‫ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺗﻮده ای ﻣﻌﻤﻮﻻ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی‬
‫ﮐﻮﭼ ﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺎه ﺣﺎدﺛﻪ ای ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ‬
‫رخ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ ﺑﺪون ﭘﯿﺶ‬
‫درآﻣﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد‪ .‬در ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اﺧﯿﺮ ﺣﺎدﺛﻪ‬
‫ﺑﺰرگ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻗﺸﺮﻫﺎی‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻓﮑﺮ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻮرا ﺑﺎ‬
‫ﺷﻨﯿﺪن ﻟﻔﻆ اﻋﺘﺼﺎب آن را در ﻫﻮا ﺑﻘﺎﭘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻗﻠﺐ اﻋﺘﺼﺎب ﻫﻤ ﺎﻧ ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎزار ﺳﻨﺘ ﻧﻘﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺧﻮد را در‬
‫اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮده ای ﻧﺪارد‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﺘﻦ‬
‫ﺣﺠﺮه و ﻣﻐﺎزه ﻧﻤﺎد اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺼﻮر‬
‫ﻣ ﺷﻮد‪ .‬اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾ‬
‫ﺟﺒﻬﻪ ی ﻣﺮدﻣ ﻧﯿﺎز دارد‪ .‬اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﻨﻮز ﺷ ﻞ‬
‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﻘﻼب ‪ ١٣۵٧‬ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﮐﻮﭼ‬
‫ﺻﻨﻔ و ﺳﯿﺎﺳ ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻋﺘﺼﺎب‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﮔﺎه زﻣﯿﻨﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋ و رواﻧ‬
‫ﺳﺮاﯾﺖ و اﻟ ﻮﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮاﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓ ‪،‬‬
‫ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی رواﻧ و ﻫﻤﺪﻟ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗ و ﺟﺒﻪ‬
‫ﻫﺎی دارد‪ .‬ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﻫﻤﺪﻟ ﻫﺎی ﻻزم‬
‫ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ رزا ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮدﻫﺎی ﻧﯿﺴﺖ‬
‫ﮐﻪ اﻧﻘﻼب را اﯾﺠﺎد ﻣﯿ ﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ اﻧﻘﻼب‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮده ای ﻣﯿﺪان ﻣﯿﺪﻫﺪ‪.‬‬
‫در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﯾﺴﺘ‬
‫ﻣﺪام ﺑﻪ درس ﻫﺎی آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪.‬‬
‫اﻧﻘﻼب ﻃﺒﻌﺎ ﺗﮑﺮارﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻧﻪ ﻣﺮدم‬
‫ﻣﺎ آن ﻣﺮدم اﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻪ دوﻟﺖ آن دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮔﻮﯾﺎ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻻزم ﺑﺎ اﻧﻘﻼب‬
‫وﯾﺮاﻧﮕﺮ ‪ ۵٧‬ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﺗﺤﻮل‬
‫ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎزه ای ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬

‫آﯾﺎ ﺗﺤﻮﻟ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ‬
‫ﺷ ﺎف ﻫﺎی دروﻧ رژﯾﻢ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد‬
‫آن اﻧﮕﯿﺰه و زور را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ‬
‫رژﯾﻢ ﺻﻔ را ﺗﺸ ﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻬ‬
‫ﺧﺎص ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ دوﻟﺖ ﻣﯿ ﺬارد‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه‬
‫ی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ؟ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺒﺎﯾﺴﺘ اﯾﻦ‬
‫ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎدﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود‪،‬‬
‫اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫وﯾﮋﮔ دوﻟﺖ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻢ‬
‫ﭘﻮﺷ ﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫درﻫﻢ ﻣ روﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧ ﮐﻪ در ﯾ‬
‫دوﻟﺖ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ وﻟ ﻋﺎدی )ﻣﺜﻞ دوﻟﺖ‬
‫ﺷﺎه‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣ ﻮﻣﺘﻬﺎی ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎﻣ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬
‫ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺷﺮاﻓ ( دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬در ﭘﯿﻮﻧﺪ‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﻮﺷ و درﻫﻢ روی ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻬﻨﻪ‬
‫ی ﻫﻤ ﺎﻧ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ‪.‬‬
‫دوﻟﺖ ﻣ ﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد‪ ،‬در‬
‫ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﺶ آن را ﮔﺴﺘﺮده‬
‫ﻣﯿ ﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﻬﻨﻪ ی‬
‫ﻫﻤ ﺎﻧ ‪ ،‬دو ﭼﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدﻫﺎی از آﻧﻬﺎ‬
‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ :‬ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ ‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣ ﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫و ﭘﯿﺸﻪ ی اﯾﻨﺎن ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﺣﻀﻮر‬
‫در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ‪ .‬آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻨﺒﺮ‬
‫ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و ﻣﻨﺒﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪد ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺪد ﺟﻤﻌﻬﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿ ﻨﺪ و در‬
‫ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد‬
‫ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﺴﺠﺪ در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﮐﻞ دوﻟﺖ ﯾ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ اﺳﺖ و‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﺑﺪون ﺣﻀﺎر‪ ،‬ﺑﺪون ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن‬
‫و ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻨﺎن‬
‫ﮐﻪ ﮔﺮدآﯾﻨﺪ‪ ،‬دﯾ ﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ در‬
‫اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن داﺷﺖ‪ .‬دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری‬
‫اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾ اﯾﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗ ﮔﺴﺘﺮده‬
‫ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﯾ اﻧﻘﻼب ﺗﻮده ای ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ و‬
‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻋﻤﺪﻫﺎی را در درون‬
‫ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوی‬
‫ﺑﯿﺮوﻧ و آوازه ﮔﺮی ﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺑ ﺸﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ‬
‫اﻣﺮ ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻤﻮﻣ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣ دﻫﺪ و‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮ در ﮔﺴﺘﺮش آن ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬آن ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﻄﻖ رﺷﺪ ﺧﻮد را دارد‪ .‬ﺑﺮ‬
‫ﭘﻬﻨﻪ ی ﻫﻤ ﺎﻧ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻣﺮز ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﻬﻨﻪ ی ﻫﻤ ﺎﻧ و ﻧﻈﺎم در ﻫﻢ‬
‫ﺑﺎزﺗﺎب ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢ ﭘﻮﺷ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺼﺮی از درون دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﻫﻢ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬

‫‪۴‬‬

‫ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده‪ ،‬ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﻨﮕﺮد‪ ،‬ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻤﻼ‬
‫از ﺟﺎﯾﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ی ﻫﻤ ﺎﻧ ‪ .‬اﯾﻦ اﻣ ﺎﻧ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺪان )در ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺳﯿﺴﺘﻤ ﻟﻮﻣﺎن( »ﻣﺸﺎﻫﺪه‬
‫ی درﺟﻪ ی ‪ «٢‬ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ )در ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ‬
‫ﺧﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ »ﻣﺸﺎﻫﺪه ی‬
‫درﺟﻪ ی ‪ «١‬اﺳﺖ(‪ ،‬در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ «.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮی درﺟﻪ ی ‪ «٢‬اﻣ ﺎن‬
‫ﺧﻮداﺻﻼح ﮔﺮی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آورد و ﻫﻤﯿﻦ‬
‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮداﺻﻼح ﮔﺮی در درون ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﺗﻨﺶ زا ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻗﺮار و آراﻣﺶ‬
‫را ﻣ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺧﻮد رﻧﮓ‬
‫آراﻣﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭽ ﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻼﻣﺖ‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻫﻤﭽﻮن آن‬
‫ﻧﯿﺰﻫﻤﺎﻫ ﻋﻈﯿﻢ ﺻﯿﺪﺷﺪه در داﺳﺘﺎن »ﻣﺮد‬
‫ﭘﯿﺮ و درﯾﺎ« اﺛﺮ ارﻧﺴﺖ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺎﻫﯿ ﯿﺮ ﭘﯿﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺎدر ﻧﻤﯿﺸﻮد آن را ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫ ﻫﺎ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺪان‬
‫ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪ ای ﺗﮑﻪ ای از‬
‫آن را ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دﺳﺖ آﺧﺮ اﺳ ﻠﯿﺘ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ‬
‫ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺟﻨﺒﺶ ‪ ٢٢‬ﺧﺮداد ﺣﻤﻠﻪ ی ﻣﻬﻤ ﺑﻮد‪.‬‬
‫اﯾﺮان دﯾ ﺮ آن اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫رژﯾﻢ‪ ،‬رﺳﻮاﺗﺮ و وﺣﺸ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺎزه ای از ﺗﻨﺶ ﻫﺎی دروﻧ آن اﯾﺠﺎد‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺪه‬
‫ای از ﮐﺎدرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ رژﯾﻢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از آراﻣﺸ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺪﺗ‬
‫اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺴﺘ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ اﻧﺮژی ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺲ از‬
‫‪ ٢٢‬ﺟﻮزا‪ ،‬ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪان ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﯿﺰی‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و روزﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ آن‬
‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬دورﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺮای ﺟﻤ‬
‫ﮐﺮدن اﻧﺮژی ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در‬
‫ﮐﻨﺎر ﺨﻮد ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‪ -‬ﺟﺪﯾﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/m23t3m‬‬

‫ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ از ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮدﺗﺎ‬
‫در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﺑﺎش ﺟﺪﯾﺪ‪ .‬دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ‬
‫اﯾﻦ ﻣﺼﻄﻔ ﻫﺴﺖ و ﻋﮑﺴ در ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎ‬
‫ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺗﻔﺎوت دو ﭼﻬﺮه ﻣﺸﺨﺼﻪ‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن داداش ﻫﺴﺘﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارن ‪ .‬و ﯾ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪۵‬‬

‫از دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻋﮑﺴ در ﻧﻈﺮات ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪ ی ‪ ۵‬ﺑﺎ دﻋﻮت ﻋﻤﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫آن ﻋﮑﺲ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﺴﺖ ﻣﺠﺘﺒﯽ‬
‫ﭘﺴﺮ دوم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻨﺸﺎن‪.‬‬

‫ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﯿﺬ‬
‫آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‬

‫وﻋﺪه ﻣﺎ‪ :‬ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﻧﻤﺎز‬
‫ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ و‬
‫‪http://tinyurl.com/mp94ps‬‬
‫ﺧﺎﺗﻤﯽ‬
‫‪http://tinyurl.com/l49n5j‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ در ﻓﯿﺴﺒﻮک‪ :‬ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤ دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ‬
‫و ﺗﺠﻤ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺣﻤﺎﺳﻪ دﯾ ﺮ در راه اﺳﺖ‪.‬‬
‫وﻋﺪه ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻪ ‪ ٢۶‬ﺗﯿﺮ ‪.٨٨‬‬
‫ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤ در‬
‫داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان‪.‬‬
‫ﻣﻮج ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰ!‬
‫روز ﻣﻮﻋﻮد ﻓﺮا رﺳﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‬
‫ﻣﻮﺳﻮی‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﻪ‬
‫آدرس‪:‬آﭘﺎداﻧﺎ ‪ -‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺮﮔﺲ ‪-‬‬
‫ﺑﻠﻮک‪ - ٣۶‬ورودی ﺳﻮم ‪ -‬ﻃﺒﻘﻪ ی ‪۵‬‬
‫ﺑﺎ دﻋﻮت ﻋﻤﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nbf7dc‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿ ﺮ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﺟﻮان ‪١٩‬‬
‫ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺮدا ﻣﻮرخ ‪ ٢٢‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٨‬ﺻﺒﺢ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ی ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣ‬
‫ﺷﻮد‪.‬ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ‬
‫ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠ ﻗﺎﺿ‬
‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﯾ‬
‫ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻬﺮاب ﺑﻪ ﺿﺮب‬
‫ﮔﻠﻮﻟﻪ و در ﺗﺠﻤ ﻣﯿﺪان آزادی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و‬
‫از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی‬
‫ﯾ‬
‫از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮدم ﺟﺎن‬
‫ﯾ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻪ ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾ ﺮی از‬
‫ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ وی در زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ در زﻧﺪان‬
‫اوﯾﻦ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ در ﻣﻨﺰل‬
‫ﺷﺨﺼ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آدرس ‪ :‬آﭘﺎداﻧﺎ ‐‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺮﮔﺲ ‐ ﺑﻠﻮک ‪ ‐ ٣۶‬ورودی ﺳﻮم ‐‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤ ﺣ ﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای‬
‫ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻇﺎﻫﺮا ﭘﺮﺷ ﻮه ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ‬
‫ﺣ ﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد آﻏﺎز ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮار اﺳﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ ‪٣‬‬
‫ﻣﺮاداد )‪ ٢۵‬ﺟﻮﻻی( آﻏﺎز ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ‬
‫آن‪ ،‬ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‪،‬‬
‫در دﻫﻬﺎ ﺷﻬﺮ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾ ﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫ﺳﺮاﺳﺮی اﻋﺘﺮاﺿ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی و در راس آن ﻫﺎ‬
‫ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣ ﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺪﯾﺪ و‬
‫دﻟﺠﻮﺋ ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را‪،‬‬
‫ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﯿﻒ روﺣﺎﻧﯿﺖ‪ ،‬وادار ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ‪ ،‬ﺣ ﻢ‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ آﯾﺖ‬
‫اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣ رﺳﺪ‪.‬‬
‫ﯾ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎم و‬
‫ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬در روزﻫﺎی‬
‫اﺧﯿﺮ‪ ،‬ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎﺋ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از آﯾﺎت‬
‫ﻋﻈﺎم‪ ،‬ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺧﻂ اﻣﺎم و اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻬﺮه‬
‫ﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد آﻏﺎز ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ‪ ،‬از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن وﺣﺪت ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم‪،‬‬
‫در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣ ﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ‬
‫ﻣ ﮐﻮﺷﺪ از اﺧﺘﻼف دروﻧ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری‬
‫ﮐﻨﺪ و اﺻﻞ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ‪ ،‬ﺑﺮﺧ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻤﺪه‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه‬
‫اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل‬
‫ﺻﺪﻣﺎﺗ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم‬
‫وارد ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ در ﻏﯿﺎب ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس‬
‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪ ،‬ﻗﻬﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬
‫ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬از دﯾﺪ ﺑﯿﺖ‬
‫رﻫﺒﺮی‪ ،‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ‬
‫در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ دادن رای‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎد ﻃﻮﻻﻧ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﻗﺪام ﭘﯿﺸ ﯿﺮاﻧﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺪود ﯾ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺻﻮﻟ ﺮاﯾﺎن‬
‫ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺮض‬
‫ﺑﻪ ﺣﺪود ‪ ١٣٠‬ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻟﺤﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ‪،‬‬
‫ﺿﻤﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن‪ ،‬دﻟﺠﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ و‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﻨ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد‪ .‬در اﯾﻦ‬
‫ﭘﯿﺎم‪ ،‬ﺿﻤﻨﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ‬
‫رﻫﺒﺮی‪ ،‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫دوره دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دوره‬
‫اول ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‪ ،‬دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از‬
‫ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬در ﯾ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه‬
‫ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر را‪ ،‬ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫او ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ رای اﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫او اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻋﻔﻮ‬
‫ﻋﻤﻮﻣ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻧﯿﺰ‬
‫از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ‬
‫ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوﻫ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎﻟ و ﻣﺘﻬﻤﺎن‬
‫ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ‬
‫ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻫﻢ‬
‫ﭘﺮاﮐﻨ ‪ ،‬ﮔﺮوﻫ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻫﻔﺘﻪ‬
‫ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ‪ ،‬در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از آزادی ﺑﻪ‬
‫ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻗﺎدر‬
‫ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدی راه‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮﺗـــــــﮕﺎه‬
‫اﺳﺖ؟ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ وﺣﺪت ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺳﻮی ﭘﺮﺗـــــﮕﺎه ﺑﺮوﯾﻢ؟‬
‫‪http://tinyurl.com/meke92‬‬

‫آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ دﻟﺴﻮزی‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫وی در ﺑﯿﺎﻧﻪ اش ﺑﺎ اﺷﺎره ی ﺑﻪ ﮐﺠﺮاﻫﻪ ﻫﺎی‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻣ ﮐﻮﺷﺪ ﻫﻤﻪ را‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪۶‬‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﻪ وﺣﺪت دﻋﻮت ﮐﻨﺪ‪ .‬و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﯿﺒﺐ آن ﮐﻪ‬
‫اﯾﺸﺎن ﻣ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺳﯿﺪ ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫او را ﻃﺮﻓﺪاری آزادی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ‬
‫ﺑﺨﺶ دﻻﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﺮان و ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای‬
‫ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ‪ .‬اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ را دﻟﯿﻞ‬
‫ﮐﺎﻓ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑ ﺬرﻧﺪ‬
‫ﺗﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ اﻣﺎن را از دﺳﺖ‬
‫ﻧﺪﻫﯿﻢ‪// .‬‬
‫آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺗﺎرﯾﺦ را‬
‫اﺷﺘﺒﺎﻫ ورق ﻣ زﻧ ‪ :‬ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﻦ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺗﻘﻠﺐ و دروغ‬
‫ﺑﺮ ﻣﻤﻠ ﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن را‬
‫ﻏﺎرت ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎر ﺑﺮای‬
‫ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺖ دوﻟﺘ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﮔﻔﺘ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫درﺟﻪ ی ﻓﻼﮐﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده راﺣﺖ ﺷﺪ‪ .‬ﻣ ﺮ‬
‫ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﮐﻪ اداﻣﻪ ی اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه‬
‫ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟ اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﮐﻼم ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫‪ ١٣‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺴﯿﺮ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋاد رو ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣ ﺮ ﺧﻮدت ﺧﻼف ﮔﻮﯾﯽ‬
‫ﻫﺎی ﻓﺮاوان دوﻟﺖ را در ﻣﻨﺎﻇﺮه ات ﺑﻪ رخ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﮑﺸﯿﺪی؟ ﻣ ﺮ ﺧﻮدت ﺗﻘﻠﺒﺎت‬
‫ﻓﺮاوان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدی؟ ﺣﺎل ﭼﻪ‬
‫اﺗﻔﺎﻗ )ﺟﺰ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮدم( ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ وﺣﺪت ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺮوﯾﻢ؟‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺎ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ ﺑﺮای اﯾﺮان‬
‫ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸ ﺑﺮای‬
‫دوﺳﺘﺎن‪.‬‬

‫ﺑﻪ ‪ ٢٠‬ﻧﺮﺳﯿﺪ…)ﻋﮑﺴﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎه از‬
‫ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻬﺮاب‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ(‬
‫‪http://tinyurl.com/nbt7bx‬‬

‫ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ ‪ ٢٠‬ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭘﺮش‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺷﺮم ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﻣﺎدر داغدار ﺳﻬﺮاب‬
‫»ﺗﻨﻬﺎ« ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪی‬
‫ﺟ ﺮﺧﺮاش ﻣﺎدران دﯾ ﺮی را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ‬
‫ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻨ ﺧﺒﺮ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را‬
‫دادهاﻧﺪ‪ .‬ﺷﺐﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﯽﺷﺮم و ﻫﺮاﺳ ﺑﺮ دﺳﺘﻪ‬
‫ﮔﻞ اﯾﺮان ﺷﺎﺧﻪ‪ ،‬ﺷﺎﺧﻪ ﻣ اﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ‬
‫ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ »آن روز« ﻣ رﺳﺪ اﻣﺎ »اﻣﯿﺪ«‬
‫دارﯾﻢ و اﯾﻤﺎن ﮐﻪ در راه اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن‬
‫روز ﺑﻬﺎی ﮔﺰاف و ﮔﺮان ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎ‬

‫را ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ .‬ﺗﺎ روزﮔﺎر آﺑﺎدی‪» ،‬ﻣﺎدر ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی‬
‫زﻣﯿﻦ« را ﺗﺎب ﺑﺎﯾﺪ از داغ ﻣﺎدران اﯾﻦ ﺧﺎک‪ ،‬ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده‪ ،‬ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﺳﺖ‪ .‬از روز‬
‫ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫داﻏ ﺳﺨﺖ ﺟﺎنﮐﺎه و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾ ﺘﺎﺗﻮر اﺻﻠ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای‬
‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﯾﺎد »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای« در‬
‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن در ‪ : VOA‬از ﺻﺪا و ﻓﻀﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ‪ //.‬ﭘﺮﺳﺶ‪ :‬ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ‬
‫ﺷﺨﺺ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ رژﯾﻢ را؟ ﭘﺎﺳ ‪:‬‬
‫ﺳﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده‬
‫رژﯾﻢ را‪ .‬اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮود‪ ،‬رژﯾﻢ ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮی‬
‫ام‪ .‬اﻣﯿﺪوارم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ…‪.‬‬
‫ﺻﺪای ﻣﺮا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ‬
‫‪http://tinyurl.com/mtpool‬‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن در ‪ : VOA‬اﻣﺮوز از ﺻﺪا و ﺟﻨﺎزه ﻫﺎ را ﺳﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ‬
‫ﺳﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺷ ﺎﯾﺖ ﮐﺮده ام‪ ،‬آﻧﻬﺎ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد!‬

‫ﻫﻨﻮز آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺮا ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬
‫ﺷ ﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺪا و‬
‫ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮد! اﯾﻦ‬
‫آﻫﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎل ‪ ۵٧‬ﺧﻮاﻧﺪه ام ﻧﻪ ﺑﺮای‬
‫ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ! ٨٨‬اﻣﯿﺪوارم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﺪا‬
‫و ﺳﯿﻤﺎ ﺻﺪای ﻣﺮا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ :‬اﯾﻦ‬
‫ﺟﻨﺒﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ‬
‫رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ /‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪای و‬
‫رژﯾﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/ktt6bz‬‬

‫اﮐﻨﻮن ﻓﻀﺎی اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﻔﻮذ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ‬
‫داده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ ،‬در‬
‫ﺷﻤﺎرهء ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺟﻮن روزﻧﺎﻣﻪ‬
‫»ﺗﺎﮔﺲ ﺗﺴﺎﯾﺘﻮﻧﮓ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ را‬
‫ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪//:‬ﭘﺮﺳﺶ‪ :‬ﺷﻤﺎ از اﻧﻘﻼب ﭘﺸﯿﻤﺎن‬
‫ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳ ‪ :‬ﺑﻠﻪ‪ .‬ﭼﻮنﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی‬
‫ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳ‬
‫ﺑﻮدﯾﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری رﺳﯿﺪﯾﻢ‪ ١٢ .‬ﺳﺎل‬
‫ﭘﯿﺶ ﺣﺮﮐﺘ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ‬
‫ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ‪ .‬رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در آن‬
‫زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت در دﺳﺖ‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻮد‪ .‬ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ‪:‬‬
‫ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ‬
‫ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از ﺳﻮی ﯾ‬
‫رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری رﺳﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ // .‬از ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻓﻘﻂ ﯾ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻮﭼ‬

‫‪http://tinyurl.com/nwrjrh‬‬

‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ٨٨‬در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬
‫ﻣ رﺳﺪ دادﺳﺘﺎﻧ ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮی‬
‫و دﯾ ﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺟﻨﺎزه ﺣﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن‬
‫را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد و ﭘﺲ از آن‬
‫در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷ ﻨﺠﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن‪ ،‬در آ ﮔﺎﻫ ﺷﺎﻫﭙﻮر‪ ۵٠ ،‬ﻋﮑﺲ‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد‬
‫را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﻬﺮاب ﻋﺎﻣﺮی‪ ،‬ﺟﻮان ‪١٩‬‬
‫ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ روز ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﺗﯿﺮ ﺧﻮرده و روز‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧ‬
‫‪ ٢٨‬ﺧﺮداد ﺟﻨﺎزه اش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺰﺷ‬
‫ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﯾ از اﯾﻦ ‪ ۵٠‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮده‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣ ﭘﺎﺳ ﻧﻤ دﻫﺪ ﺳﻬﺮاب در‬
‫اﯾﻦ ﺳﻪ روز ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫دﯾ ﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻨﺎزه ﭘﺴﺮش‬
‫ﯾ‬
‫را در ﺣﺎﻟ ﺑﺮای دﻓﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ را ﺳﯿﻤﺎن‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران‬
‫ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘ ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺛﺎر ﺷ ﻨﺠﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ از اﻃﻼع‬
‫رﺳﺎﻧ ﯾﺎ ﭘﯿ ﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات‬
‫رﺳﺎﻧﺪن ﻋﺎﻣﻼن ﺷ ﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ ﺧﻮدداری‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﯾ ﺮﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ‬
‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد…‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫اﻓﮑﺎر دﯾ ﺮان اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ‬
‫ﻣﺎﻧﺪه و در ﻣﻮاردی ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﺸ ﻠ از‬
‫اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد‬
‫ﻣﺎﻧﺪن در آن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﯾﻦ آدم ﯾﻚ روزی ‪ ٩٩%‬رای آورده‬
‫ﺑﻮد!‬

‫زد ﺑﻪ ازای ‪ ١۵٠‬ﮐﺸﺘﻪ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻫﺰار زﺧﻤ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺧﺒﺮ و ﻣﻮﺿ ﮔﯿﺮی‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ درﯾﻎ از ﯾ‬
‫رﺳﻤ و ﺣﺘ ﻏﯿﺮرﺳﻤ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ! و‬
‫ﺣﺘ از درج ﺧﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن‬
‫ﮐﺸﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬
‫ﻣﻮﺿ ﺟﺪی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺮای‬
‫ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﻚ زن ﻣﺼﺮی در آﻟﻤﺎن اﻧﻮاع ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪:‬‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺮدا‪ ،‬دوﺷﻨﺒﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ‬

‫ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی‪ :‬اﮔﺮ دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ‬
‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ‬
‫ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ‬
‫ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ از آﯾﺖ اﻟ‪‬ﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ‬
‫ﺑﯿﺎت زﻧﺠﺎﻧﯽ‪ :‬ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ‬
‫دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻣﺘﻘﻠﺐ از ﺑﺎب ﻧﻬﯽ‬
‫از ﻣﻨﮑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/ldgo25‬‬

‫‪http://tinyurl.com/lezb2f‬‬

‫ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻠ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ‬
‫ﻣﺤﻮر آن ﺑﭽﺮﺧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ﯾﺎ دﻓﺎع‬
‫از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی‬
‫ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﺗﻌﺎرﺿ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻣﯿﺎن‬

‫اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء در ﭘﺎﯾ ﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اﯾﻦ ﻣﺮﺟ‬
‫ﻓﺮزاﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﻣﺮﺟ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ‬
‫زﻧﺠﺎﻧ ﭘﺲ از ﻋﺮض ﺳﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان‬
‫دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ ﺑﻮدن دوﻟﺖ آﺗ ﺑﻪ‬
‫ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟آﯾﺎ ﺗﺮك ﻛﺎر دوﻟﺘ ﺟﺎﯾﺰ‬
‫اﺳﺖ؟در ﺻﻮرت ﺣﺮج ﻣﺎﻟ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺮد؟ ﺑﺎ‬
‫ﺗﺸ ﺮ ‐ ‪٢١/٠۴/١٣٨٨‬‬
‫ﺟﻮاب‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮض ﻧﺎﺻﺎﻟ‬
‫ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﻋ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻮدن‬
‫رﺋﯿﺲ ﯾ دوﻟﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن اﺻﻞ دوﻟﺖ‬
‫را ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤ ﺷﻮد؛ در ﻓﺮض ﺳﺌﻮال در ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﺷﺮاﯾﻄ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮد ﻧﺎﻣﺸﺮوع و‬
‫ﻣﺘﻘﻠﺐ را از ﻃﺮق ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ‬
‫و ﻓﺮدی ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ را روی ﮐﺎر‬
‫آورﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ‬
‫اﺻﻼح اﻣﺮ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﻓﺮد واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ‬
‫را روی ﮐﺎر آورد‪ ،‬از ﺑﺎب اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف‬
‫ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و‬
‫اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮان و ﻗﺪرﺗ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎن در‬
‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘ ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
‫ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﻣ ﺷﻮد‪ ،‬از ﺑﺎب ﻧﻬ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤ‬
‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﻫﺮ راه ﻣﻤ ﻦ‪ ،‬در ﺑﯿﺎن‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ زﯾﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و‬
‫ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻮء آن ﺑ ﻮﺷﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﮑﺮ از اﻣﻮر ﻋﻘﻼﺋ‬
‫و ﻋﺮﻓ اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻘﻪ‪ ،‬آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ‬
‫ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪ .‬وﻟ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﻮد‬
‫ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪن در آن ﺟﺎﯾ ﺎه دوﻟﺘ ‪ ،‬ﺟﻠﻮ ﺑﺮﺧ از‬
‫اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﯾﺮ‬

‫‪http://tinyurl.com/m5d3dp‬‬

‫ﺑﺪون ﺷﺮح!‬

‫ﺻﺒﺢ‪ ،‬ﻏﺴ‪‬ﺎل ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا‬

‫اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﺳﺎزش ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﯾ را ﺑﺮ دﯾ ﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ داد در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬
‫اﺻﻠ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮد ﻛﺪام اﺳﺖ؟‪.‬‬
‫در ﺗﺠﺮﺑﻪ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮاردی‬
‫از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬اﯾﺮان در‬
‫ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺑﻮﺳﻨ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ و دﯾ ﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟ ﺎن ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎﻟ‬
‫وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺠﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﺻﺮبﻫﺎ و دﯾ ﺮ اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ دﻓﺎع ﮐﺮد‪.‬‬
‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻫﻢزﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺟﻨﺎﯾﺎت‬
‫رخ داده در ﭼﭽﻦ ﺳ ﻮت ﺷﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ‬
‫ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭼﭽﻦ وارد ﻣ ﺷﺪ ﺑﻪ‬
‫دﻻﯾﻠ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‬
‫ﺑﺎﻟ ﺎن روا داﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ اﯾﺮان در دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ‬
‫و ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﺑﻠ ﻪ در ﻋﺮف ﺳﯿﺎﺳ‬
‫ﭘﯿﺸﺘﺎز اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺘ از ﺑﺮﺧ ﺟﻨﺎحﻫﺎی‬
‫ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺗﺮ‬
‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﺒﻌﺎً ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ‬
‫ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮدم‬
‫ﺳﯿﻦﮐﯿﺎﻧﮓ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻈﻠﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫و ﻫﯿﭻ اﻣ ﺎن ارﺗﺒﺎﻃ و ﺗﺒﻠﯿﻐ ﻫﻢ ﺑﺮای‬
‫رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش دﻧﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬در‬
‫ﺣﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از‬
‫‪ ١۵٠‬ﻧﻔﺮﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣ ﺗﻮان ﺣﺪس‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪http://tinyurl.com/ks7ljz‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزه و ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ راه‬
‫آزادی ﻓﺮدا دوﺷﻨﺒﻪ در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﻃﺒﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ی او‪ ،‬ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ‬
‫ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ‪ ،‬ﻏﺴﺎل ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا‬

‫ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟ‪‬ﻪ ﻣ‪‬ﻨﺘﻈﺮی ﻋﻠﯿﻪ وﻻﯾﺖ‬
‫ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫‪http://tinyurl.com/nlcyz6‬‬

‫ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺎن‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷ ﻨﻨﺪه رﻫﺒﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ‬
‫ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺨﺖ دﯾ ﺮ‪ ،‬ﺗﺮﻣﯿﻢ‬
‫ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﯾ‬
‫ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷُﺪه اﺳﺖ‪ .‬آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی‪ ،‬ﯾ‬
‫ﻣﺮﺟ دﯾﻨ و وزﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﻔﯿﻪ‬
‫از دﺳﺘﮕﺎه ﻗُﺪرت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧُﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻻﯾﻪ‬
‫ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ‪،‬‬
‫از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺧﻮد از آﯾﺖ‬
‫در ﯾ‬
‫اﻟﻠﻪ ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‪ ،‬او را »ﺟﺎﺋﺮ« )ﺳﺘﻤ ﺎر(‬
‫و وﻻﯾﺘﺶ را »ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ« ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻄﺮی‪ ،‬ﻧﺨُﺴﺘﯿﻦ واﮐﻨﺶ‬
‫ﺻﺮﯾﺢ ﯾ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﯿﺰ‬
‫ﺧﻮﻧﺒﺎر آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔُﺴﺘﺮش ﻗُﺪرت‬
‫ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎری ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣ و اﻣﻨﯿﺘ‬
‫اش اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﮔُﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻣ ﺘﻮب آﻗﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮی‪ ،‬دﺳﺘﻮر‬
‫ﻣﺬﻫﺒﯽ )ﻓﺘﻮا( ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ‬
‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧُﺮد ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬
‫دﯾﻨ ﺟﺎﯾ ﺎه آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫اﻋﻼم ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری »وﻻﯾﺖ« آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﺮﺟ ﺷﯿﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻪ وﯾﮋه از آن رو ﮐﻪ‬
‫از زﺑﺎن ﻣﺒﺘﮑﺮ اﺻﻠ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳ ﻧﻈﺎم ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻨﺎ ﺷُﺪه اﺑﺮاز ﻣ‬
‫ﮔﺮدد‪ ،‬ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻣ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫روﯾ ﺮد ﻣﺰﺑﻮر‪ ،‬ﮐُﻠﯿﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﯾﺖ‬
‫اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای را از زاوﯾﻪ »ﺣﻔﻆ اﺳﻼم« و‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﻘﺎی ﺣ ﻮﻣﺖ دﯾﻨ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ‬
‫ﮐُﻨﺪ و ﺑﺪان ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﻣ ﺑﺨﺸﺪ‪ .‬ﻫﻤﺰﻣﺎن‪،‬‬
‫ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﻮوال ﺑﺮدن‬
‫ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی دﯾﻨ اﻗﺪاﻣﺎت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‪،‬‬
‫ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔُﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی وی را از‬
‫اﺑﺰار ﻓﺸﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر واﻗﻌ‬
‫و ﻋﻠﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﮐُﻨﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن‪ ،‬ﮐﺴﺎﻧ در اُﻟﯿ ﺎرﺷ‬
‫روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ و‬
‫ﺗﺎﺛﯿﺮﮔُﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺳﻪ روﯾﺪادﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ‬
‫ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ و داد و ﺳﺘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎر ﺧﻮد را‬
‫ﻣﺸ ﻞ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣ‬
‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای را وادار ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن اش‬
‫ﮐُﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ در ﭘﺎﯾﺎن روز ﻫﻤﺎن ارزش‬
‫اﺑﺘﺪاﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ‬
‫ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﻋﻤﻞ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!‬
‫‪http://tinyurl.com/nyonhp‬‬

‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده روزﻫﺎی‬
‫اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺼ و اﺳﭙﺮی‬
‫ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم‬
‫ﻣ ﺷﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﯾ واﻗﻌﯿﺖ‬
‫ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ‪ .‬روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی‬
‫دادﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻻﻧﺘﺼﺎب ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ‬
‫روز ﺳ ﻮت و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن و‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و رﺋﯿﺲ‬
‫ﺟﻤﻬﻮر اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎ ﺑﺎ‬
‫اﺣ ﺎم وی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن‬
‫آﺷ ﺎر ﺷﺪ آﻧﭽﻪ از آن ﺑﻌﻨﻮن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ و ﺧﻮدﺳﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد و در واﻗ‬
‫ﺑﺨﺸ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺿﺎﺑﻄﺎن و ﻣﺎﻣﻮران‬
‫ﻏﯿﺮرﺳﻤ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺴﻠ ﺑﻪ ﻗﻤﻪ‪ ،‬ﭼﺎﻗﻮ‪ ،‬زﻧﺠﯿﺮ‪ ،‬ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺮﻗ و‬
‫ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و ﺑﺎﺳﯿﻢ‪ ،‬ﻧﺎرﻧﺠ ‪ ،‬ﮔﺎز اﺷ‬
‫آور و اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻤﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪه‬
‫اﻧﺪ و ﻣﻌﺘﺮض ﺷ ﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺒﺎرت دﯾ ﺮ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از دو‬
‫ﺑﺨﺶ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ‪:‬‬
‫ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻌﻨ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧ آن‬
‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت‬
‫ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯿ ﻨﺪ و ﭘﻠﯿﺲ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ و‬
‫ﺑﺨﺶ دوم ﯾﻌﻨ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ‬

‫آن ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻪ در‬
‫ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮازی و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ وارد‬
‫ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺷ ﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ از‬
‫ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ‪ ،‬ﯾﻌﻨ در واﻗ ﺷ ﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ‬
‫رﺳﻤ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤ آن‬
‫ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﮐﺎرﻣﻨﺪان‬
‫ﻏﯿﺮرﺳﻤ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از‬
‫ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و رده ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷ ﻞ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن دﻫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ ‪.‬‬
‫ﻫﻤﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ‪ ،‬ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ‬
‫و ﺑﺎﺗﻮم و ﮔﺎز اﺷ آور را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ‬
‫در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻣ ﻟﻮﻟﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ ﻣﺪام در‬
‫ﮐﻨﺎر ﺳﺮدار ﻃﻼﯾﯽ ﻗﺪم ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺣﺘ ﺑﺎ او ﺑﺮ ﺳﺮ‬
‫ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫در واﻗ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ ﺧﻮد را در ﯾ رده‬
‫اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺎ ﺳﺮدار ﻃﻼﯾﯽ ﻣ داﻧﺪ و‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ در ﮐﻨﺎر او ﺑﺎﺷﺪ‬
‫و ﺑﻪ او راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﺘ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪ .‬از اﯾﻨﺠﺎ‬
‫ﻣ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ‬
‫ﺧﻮدﺳﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ آﻧﭽﻪ وﺟﻮد دارد آن‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺿﺎﺑﻄﺎن‬
‫و ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣ ‪ ،‬در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﯾ ﺑﺨﺶ‬
‫دﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ‬
‫و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ آن اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ﻧﺎم و‬
‫ﻧﺸﺎن و ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر‬
‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣ ﮔﺬارد‪ ،‬وزارت اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن‬
‫را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ اﺳﺎﻣ‬
‫ﺷﺎن را اﻋﻼم و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣ‬
‫ﺷﻮد وﻟ آﻧﺎن آزادﻧﺪ و آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ‬
‫ﻣ دﻫﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرو ﻋﻤﻠ ﻧﯿﺴﺖ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻣﻮران ﻣﻌﺬور ﺧﻮد را ﺑﻪ‬
‫ﮐﻪ ﯾ‬
‫ﺟﺮم اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ!‬
‫اﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤ ﺷﻮد‪ .‬در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ‬
‫از درون اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ دﺳﺘﮕﯿﺮ‬
‫ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را داﻧﺸﺠﻮی ﺣﻘﻮق‬
‫ﯾﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﻣ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ‬
‫ﻋﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل‬
‫دﯾ ﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﻣﺮﺗﻀﻮی ﯾﺎ ﻗﺎﺿ ﻓﻼن‬
‫ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوز‬
‫ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾ ﺮ از‬
‫ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸ ﯿﻞ دادﮔﺎه و ﺣ ﻢ زﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﻣ‬

‫‪٨‬‬

‫دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻧﺎﮔﻬﺎن از آﺳﻤﺎن ﭘﯿﺪا‬
‫ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺿ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬
‫ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮد‪ .‬او ﮔﺬﺷﺘﻪ ای داﺷﺘﻪ‬
‫و ﻣﺪارﺟ را ﻃ ﮐﺮده‪ ،‬وﻓﺎداری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی‬
‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﻗﺒﻼ اﺛﺒﺎت‬
‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ‬
‫در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭼﻤﺎق و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤ‬
‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ‬
‫ﭼﻤﺎﻗﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ از زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬
‫ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﯾﺰدی و ﻣﺸﺎورت‬
‫اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ) ﻋﻀﻮ رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ‬
‫اﺳﻼﻣ ( ﺑﻮده وﻟ در آن زﻣﺎن در ﺑﺨﺸ دﯾ ﺮ‬
‫ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮده و وﻇﺎﯾﻔ دﯾ ﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﺮدراز دارد و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬
‫ﻫﻨﻮز ﺧﯿﺎل ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻓﺮﯾﻨ و ﺑﺮﭘﺎﺋ ﺣ ﻮﻣﺖ‬
‫دارد‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻗﺎﺿ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ از ﻫﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ‬
‫ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ از آن ﺑﯿﺮون‬
‫آﻣﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣ ﺷﻮد و ﺣ ﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای‬
‫ﻫﺎﺷﻢ آﻏﺎﺟﺮی ﺻﺎدر ﻣ ﮐﻨﺪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣﻮرد‬
‫اﻋﺘﻤﺎد واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ از درون‬
‫ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﺮارﺷ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺼﺎر و ﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻗﺒﻼ در ﺑﺨﺶ ﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮده‬
‫اﻧﺪ؟‬
‫اﻧﺘﺼﺎب » اﻟﻬﺎم« ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧ‬
‫ﻫﺎی ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان‬
‫ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را ﻧﺸﺎن‬
‫ﻣﯿﺪﻫﺪ‪ .‬اﻟﻬﺎم را ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی‬
‫اﻧﺼﺎر دﻋﻮت ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﮔﺮ او از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ‬
‫اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻋﻀﻮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ‬
‫ﺗﯿﻤ اﻧﺼﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ راه ﻧﻤ‬
‫ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬
‫در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺟﺮﯾﺎن‬
‫ﭼﻤﺎق ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ ﯾ‬
‫ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺘﻈﺎر آﻧﮑﻪ‬
‫ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﭼﻤﺎﻗﺪاران را دﺳﺘﮕﯿﺮ و آﻧﺎن‬
‫را ﻣﺤ ﻮم ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗ داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺪرش را ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺮادری‬
‫ﺑﺮادرش را ﻣﺤ ﻮم ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ‬
‫ﻣﺮﺗﻀﻮی در ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را‬
‫ﻣ ﺑﯿﻨﺪ‪ ،‬آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در او آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﺼﻮر‬
‫ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﮐﺪام ﺳﻌ ﻣ‬
‫ﮐﻨﺪ ﺷﻘ ﺗﺮ از ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ و ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی‬
‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٩‬‬

‫در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﺳﺮﮔﺮداﻧ‬
‫ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮی‬
‫در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﻣﺮﺗﻀﻮی رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﺮان ﻗﻮل آزادی‬
‫وی را داده ﺑﻮد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در‬
‫دﻓﺘﺮ آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﻪ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﻮزده‬
‫ﺳﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪش ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﻮروز از ﯾ ﻣﻨﺒﻊ‬
‫آ ﮔﺎه دادﺳﺘﺎﻧ ﺗﻬﺮان ﺷﺮط ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه را‬
‫ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻬﺮاب‬
‫اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫وی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﯿ ﺮ ﭘﺎک ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن‬
‫را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻮروز ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزه و‬
‫ﺧﺎک ﺳﭙﺎری اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ راه آزادی ﮐﻪ از داﺷﺘﻦ‬
‫ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﺮدا دوﺷﻨﺒﻪ در‬
‫ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد‪ .‬ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر‬
‫رﺳﯿﺪه‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار در ﻧﺎﻣﻪ ای‬
‫ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی‪ ،‬دادﺳﺘﺎﻧ ﺗﻬﺮان‬
‫و ﺷﺨﺺ وی را ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ واﻗﻌﻪ دردﻧﺎک‬
‫داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﺳﺨ ﻮﯾﯽ و ﻣﺠﺎزات‬
‫ﻋﺎﻣﻼن آن ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن رﻫﺒﺮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺟﺮﯾﺎن‬
‫ﭼﻤﺎق را ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ‪ ،‬ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﺎﻃﻔ‬
‫ﭼﻨﺎن در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﮐﻪ از ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿ‬
‫ﻧﺎﺑﻮدی دﯾ ﺮﯾﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺮﯾ‬
‫ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﯾﻌﻨ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺮ دو ﺑﺎ‬
‫اﺻﻼﺣﺎت و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم در ﺧﺪﻣﺖ‬
‫ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت‪ .‬ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای‬
‫از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ دو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾ دﺳﺘﮕﺎه‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﯾ ﺠﺎ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻮر ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ‬
‫و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬
‫ﺧﻮد را در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺨﺶ‬
‫ﻏﯿﺮرﺳﻤ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ و‬
‫در آﻧﺠﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش را ﻃ ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺠﻠﺲ و ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ‬
‫اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ‬
‫ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗ ﺑﺮای ﭼﻤﺎﻗﺪاران‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد‪ .‬آﻧﺎن از ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ آ ﮔﺎه‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﻣ ﺷﻮد ﺑﺨﺸ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از‬
‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺸﻮر ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ‬
‫داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ‬
‫ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺑ ﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻼ درﺑﺎره آﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻂ و رﺑﻂ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﻫﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ ‪ .‬ﭼﻪ‬
‫ﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﺰارش دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ؟‬
‫) ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﯿ ﻧﺖ(‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ روزه ﺳ ﻮت ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ‬
‫ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ‬
‫ﻫﺎی ﺟﻬﺎن روی اﯾﻦ ﻣﺘﺤﺼﻨﯿﻦ ﺑﭽﺮﺧﺪ ‪.‬‬
‫‪ ‐۴‬ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻣﺮوز‬
‫ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ﻋﮑﺴﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ راه آزادی‬
‫را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻦ )‪ ١٩‬ﺳﺎل( در ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺧﻮد‬
‫ﺟﻮان‬
‫ﺑﺪﺳﺖ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ ‪ ،‬ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺷﻬﺎدت ﯾ‬
‫‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﺷ ﻨﺠﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ را‬
‫ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی‬
‫دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬‬
‫‪ ‐۵‬ﻋﺪه ای ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬
‫ﻣﺮگ در زﯾﺮ ﺷ ﻨﺠﻪ ﯾ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ را‬
‫در دادﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫‪ ‐۶‬ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ‪ ،‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ‪،‬‬
‫ﮐﺎﻧﺎدا ‪ ،‬ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ‪ ،‬ﺑﺮزﯾﻞ و ژاﭘﻦ ای – ﻣﯿﻞ‬
‫ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﻣﺮگ ﯾ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ زﯾﺮ ﺷ ﻨﺠﻪ‬
‫را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ‪ ،‬اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارای‬
‫ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﯾﯽ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﻗﻄ رواﺑﻂ‬
‫و ﮐﺎﻫﺶ رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی‬
‫در وﺿﻌﯿﺖ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ‪.‬‬
‫‪ ‐٧‬ﺗﻮﻣﺎر ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﺑﺮج‬
‫اﯾﻔﻞ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻣﻀﺎ‬
‫ﮐﻨﯿﺪ ‪ ،‬ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ‪/.‬‬
‫در اﻧﺘﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﺒﺮی از ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن و‬
‫اﺣﻤﺪزﯾﺪآﺑﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﺗﺠﻤ ﭘﻨ ﺷﻨﺒﻪ ‪٨‬‬
‫ﺷﺐ در ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد‬

‫‪http://tinyurl.com/l94krx‬‬

‫ﻣﻦ از ﺗﻪ دل آرزوی ﻣﺮگ ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﻣﺮﺗﻀﻮی را دارم‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/lej93f‬‬

‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫آرزوﻫﺎﯾﻢ رو درﺑﺎﯾﺴﺘ ﻧﺪارم‪.‬‬

‫ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻬﺎدت زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اوﯾﻦ‬
‫ﮐﯿﺴﺖ؟‬
‫‪http://tinyurl.com/lpx2ej‬‬

‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬ﺟﻮان ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در‬
‫ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدﻣ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺎزداﺷﺖ و در زﻧﺪان اوﯾﻦ‬
‫ﻧﮕﻬﺪاری ﻣ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی وارده در‬
‫اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ ﻟﻘﺎء اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ‪.‬‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ ﻣﺮدم‬
‫ﺷﻬﺪای راه آزادی ﭘﯿﻮﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ‬
‫ﻋﺪه‬
‫؟‬
‫ﻨﯿﻢ‬
‫ﺑ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﭼﻪ‬
‫ﯾﺎدش ﮔﺮاﻣ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺎ‬
‫ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﻦ ﺗﻮﺑﻤﯿﺮی ﻫﻢ از آن‬
‫ای ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و اﻃﺮاف اوﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺗﻮﺑﻤﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ!‬
‫ﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬اﻣﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ راﺣﺘ ﺳﺮﮐﻮب اﻣ ﺎن‬
‫ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ‪ .‬ﺑﺮﺧ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ‬
‫اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ‪:‬‬
‫‪ ‐١‬ﺑﺼﻮرت ﺑﻤﺒﺎران ای – ﻣﯿﻞ ﺧﺒﺮﮔﺰاری‬
‫ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را در اﻃﻼع ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ وﻗﺘ‬
‫ﯾ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻤﺒﺎران ای –ﻣﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن‬
‫ﻣ آﯾﺪ ‪ ،‬ﺑﺼﻮرت ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬
‫ﻧﻪ ﯾ ﺧﺒﺮ ﻋﺎدی ‪.‬‬
‫‪ ‐٢‬ﺗﻤﺎم ﺳﻌ ﻣﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ‬
‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه او ﺑﺎ ﺷ ﻮه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ‪ ،‬ﻧﮕﺬارﯾﻢ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪا در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‪ ‐٣‬ﯾ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﯾﺎ روﺣﺎﻧ‬
‫ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﺸﺎن‬
‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ اوﯾﻦ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬ﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات و‬

‫‪http://tinyurl.com/nvqn37‬‬

‫ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ از اﯾﺮان ﻣ رﺳﺪ‬
‫ﺣ ﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻓﺎ و ﺑﺮﻋﮑﺲ‬
‫دﮐﺎن ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺧﺬ وﯾﺰا و‬
‫ﻓﺮاری دادن ﻣﺮدم از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ و‬
‫ﺣﺘ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﮑﺮ‬
‫ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﻣﯿﺪواری‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ‬
‫ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬آﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن‬
‫دﯾ ﺮ ﯾﻘﯿﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن‬
‫آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬در ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ‪ ،‬در اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﻤﺪﯾ ﺮ را‬
‫ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫و ﮐﺸﻮرﺷﺎن را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪.‬‬

‫دﻋﻮت از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺴﺪ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در‬
‫اوﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/lq84e8‬‬

‫ﻧﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿ ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬
‫ﺳﺎل ‪ ١٣٨٨‬دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﻧ‬
‫ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎدرش در ﭘﺸﺖ در‬
‫زﻧﺪان اوﯾﻦ زاری ﻣ ﮐﺮد و از وی ﺧﺒﺮی ﻣ‬
‫ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره‬
‫ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ اﻓﺘﺎد‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او زﯾﺮ ﺷ ﻨﭽﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﻇﻬﺮ دﯾﺮوز ﺑﻪ‬
‫ﮔﻮش ﻣﺎدرش رﺳﯿﺪ و وی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﯿﻠﻤ از‬
‫ﺳﺮﮔﺮداﻧﯿﺶ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ‬
‫ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧ‬
‫ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه و آزادﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ‬
‫در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺎﻟﻢ‬
‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﻋﺘ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ‬
‫در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻬﺮاب ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﯾ‬
‫ﻫﻢ ﺷﻌﺮی ﺑﻮد از زﺑﺎن ﻧﺪا آق ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺳﻬﺮاب ﻣ ﮔﻔﺖ ﺧﻮش آﻣﺪی‪.‬‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ‪ ١٩‬ﺳﺎل و ﻫﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬
‫ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ اﯾﻦ دوره ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻫﻢ در‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿ ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﻓﻌﺎل ﺑﻮد‪ .‬وی‬
‫ﮐﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻣ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺮای‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻜﻮر آﻣﺎده ﻣ ﺷﺪ از روز ﺳ ام‬
‫ﺧﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣ ﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ اﻧﺘﻘﺎل‬
‫ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﭘﯿ ﯿﺮﯾﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدرش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﻛﻪ وی در زﻧﺪان اوﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺟﻮان‬
‫در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ١۶‬ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﻔﺎﻟﺖ‬
‫در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬
‫آزادی ﻓﺮزﻧﺪ ش ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣ‬
‫داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در زﻧﺪان اوﯾﻦ اﺳﺖ وﻟ‬
‫ﺧﯿﻠ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و ﻣ ﮔﻔﺖ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﭽﻪ ام‬
‫را ﺑ ﺸﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻋﻜﺴ از ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﻬﯿﻪ‬
‫ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ زﻧﺪاﻧ ﻛﻪ آزاد ﻣ ﺷﺪ ﻋﻜﺲ‬
‫ﻋﺰﯾﺰش را ﻧﺸﺎن ﻣ داد و از آﻧﻬﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻛﻪ‬
‫آﯾﺎ او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﯾﺎ در زﻧﺪان دﯾﺪه اﻧﺪ؟‬

‫ﺟﺎ ﻪ‬
‫او ﻣ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ و ﻫﺮ ﻛﺴ ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬
‫ﻣ ﻛﻨﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻦ‬
‫آزاد ﻣ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻛﺎرش از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ‬
‫ﺟﻠﻮ زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻜﻪ ﯾﻚ دﻓﻌﻪ‬
‫از ﻃﺮف ﻗﺎﺿ ﻣﺮ ﺗﻀﻮی ﺧﺒﺮ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﺮاب‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ در زﻧﺪان درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده اش‬
‫را ﺧﺒﺮ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫ﺑ ﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮدا ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه‬
‫او در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه اش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و‬
‫ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن او ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬

‫ﺷﻠﻮغ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﻫﺎﺷﻤﯽ‬
‫ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﺑﺮای ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬
‫ﻣﯽآورد ﮐﻪ رأی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم آورد‬
‫‪http://tinyurl.com/lfrs8e‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺘ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن‬
‫ﮐﻮدﺗﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺪ‪ :‬ﭘﺴﺮ‬
‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﻫﻢ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ و‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/mpqeag‬‬

‫ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر درﯾﺎﻓﺘ ﭘﺴﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‬
‫ﻋﻀﻮ زﻧﺪان ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬
‫اﻣﺮوز در ﻣﻨﺰﻟﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‬
‫در ﻣﻨﺰل ﭘﺪری ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‬
‫ﻧﻮروز ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻮج ﺳﺒﺰ )اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی(‬
‫‪http://tinyurl.com/l3zf3l‬‬

‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻣﺜﻞ‬
‫ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ ،‬ﺑﻬﻨﻮد‪ ،‬ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدی‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ‬

‫‪١٠‬‬

‫ﺳﺎزﮔﺎرا و دﯾ ﺮان درﮔﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و‬
‫ﻻزم دﯾ ﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را‬
‫آﻏﺎز ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺑﺰودی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ‬
‫از آﻧﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ‬
‫اﻣ ﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم در اﺑﺘﺪا‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﯾ‬
‫ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮش را دﯾ ﺮان‬
‫ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ‪ .‬و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر آن در‬
‫داﺧﻞ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﻮﺗﺎه واﻗﻌﯿﺎت اﯾﺮان‬
‫را ﺑﺮای ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ‪ .‬در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم‪ ،‬ﯾ وب ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ‬
‫و دﯾﺪاری‪ ،‬ﺷﻨﯿﺪاری و ﻧﻮﺷﺘﺎری ﻣ ﺳﺎزم‪ .‬و‬
‫ﺑﺎ اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺒ ﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک و‬
‫ﺗﻮﯾﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻏﯿﺮه اﻣ ﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮی‬
‫را اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮدﻣﺎن را راه‬
‫ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ‪ .‬اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺎم اﻓﺮاد ﺑﺮای اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ‬
‫درد ﻣ ﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﺷﺮﯾﺎن ﺣﯿﺎﺗ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ‬
‫ﻣﻬﻢ ﻫﻤ ﺎری ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﯾﺎ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑ ﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻤ ﺎری ﮐﻨﻢ‪ .‬در‬
‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﻬﺎم را ﺧﻮدم ﺧﺮﯾﺪاری‬
‫ﻣ ﮐﻨﻢ و ﮐﺎر را در اروﭘﺎ آﻏﺎز ﻣ ﮐﻨﻢ‪.‬‬
‫در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺒ ﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ » ﻣﻮج‬
‫رادﯾﻮی ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎه راه ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺳﺒﺰ« ﯾ‬
‫اﻧﺪاﺧﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺒ ﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ ﻣﺎﻫﻮاره ای‬
‫ﻧﺰدﯾ‬
‫را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راه ﻣ اﻧﺪازﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧ ﮐﻪ در‬
‫داﺧﻞ اﯾﺮان زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن روی‬
‫اﻣﻮاج ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن » ﻣﻮج ﺳﺒﺰ« اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﺎ ﯾ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺎده ﺧﺒﺮی و‬
‫ﮔﺰارﺷ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺬاﺑﯽ ﺟﺰ ﺧﺒﺮﻫﺎ و‬
‫ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎزه » ﺷﻤﺎ« را از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻣ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧ داﺧﻠ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮﻣﺎن را‬
‫ﺑﺼﻮرت اﻃﻼﻋﯿﻪ و ﺳ دی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻫﺪف ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺒ ﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ‬
‫ﻣﻮج ﺳﺒﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﯾ ﺷﺒ ﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ اﯾﺮان واﻗﻌ‬
‫را ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬دوم اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻼش‬
‫ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫آزاد و اﺣﻘﺎق رای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺳﻮم‬
‫اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را در اﯾﺮان‬
‫ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺒ ﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿ و اﻗﺘﺪار اﯾﺮان در ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﮐﻮﺷﯿﺪ‪ .‬ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻧﺎم ‪ ١‬را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬
‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدم ﺛﺒﺖ ﮐﺮدم‪.‬‬

‫اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﻮان ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ در اوﯾﻦ‬
‫ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ‪ :‬ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬ﯾﮏ‬
‫ﺷﻬﯿﺪ دﯾﮕﺮ‬
‫‪http://tinyurl.com/nq9qys‬‬

‫ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿ ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬
‫ﺳﺎل ‪ ١٣٨٨‬دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﻧ‬
‫ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎدرش در ﭘﺸﺖ در‬
‫زﻧﺪان اوﯾﻦ زاری ﻣ ﮐﺮد و از وی ﺧﺒﺮی ﻣ‬
‫ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره‬
‫ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ اﻓﺘﺎد‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او زﯾﺮ ﺷ ﻨﭽﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﻇﻬﺮ دﯾﺮوز ﺑﻪ‬
‫ﮔﻮش ﻣﺎدرش رﺳﯿﺪ و وی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﯿﻠﻤ از‬
‫ﺳﺮﮔﺮداﻧﯿﺶ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ‬
‫ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧ‬
‫ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه و آزادﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ‬
‫در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺎﻟﻢ‬
‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﻋﺘ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ‬
‫در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻬﺮاب ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﯾ‬
‫ﻫﻢ ﺷﻌﺮی ﺑﻮد از زﺑﺎن ﻧﺪا آق ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺳﻬﺮاب ﻣ ﮔﻔﺖ ﺧﻮش آﻣﺪی‪.‬‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ‪ ١٩‬ﺳﺎل و ﻫﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬
‫ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ اﯾﻦ دوره ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻫﻢ در‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿ ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﻓﻌﺎل ﺑﻮد‪ .‬وی‬
‫ﮐﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻣ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺮای‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻜﻮر آﻣﺎده ﻣ ﺷﺪ از روز ﺳ ام‬
‫ﺧﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣ ﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ اﻧﺘﻘﺎل‬
‫ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﭘﯿ ﯿﺮﯾﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدرش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﻛﻪ وی در زﻧﺪان اوﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺟﻮان‬
‫در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ١۶‬ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﻔﺎﻟﺖ‬
‫در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬
‫آزادی ﻓﺮزﻧﺪ ش ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣ‬

‫داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در زﻧﺪان اوﯾﻦ اﺳﺖ وﻟ‬
‫ﺧﯿﻠ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و ﻣ ﮔﻔﺖ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﭽﻪ ام‬
‫را ﺑ ﺸﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻋﻜﺴ از ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﻬﯿﻪ‬
‫ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ زﻧﺪاﻧ ﻛﻪ آزاد ﻣ ﺷﺪ ﻋﻜﺲ‬
‫ﻋﺰﯾﺰش را ﻧﺸﺎن ﻣ داد و از آﻧﻬﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻛﻪ‬
‫آﯾﺎ او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﯾﺎ در زﻧﺪان دﯾﺪه اﻧﺪ؟‬
‫او ﻣ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ و ﻫﺮ ﻛﺴ ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬
‫ﻣ ﻛﻨﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻦ‬
‫آزاد ﻣ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻛﺎرش از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ‬
‫ﺟﻠﻮ زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻜﻪ ﯾﻚ دﻓﻌﻪ‬
‫از ﻃﺮف ﻗﺎﺿ ﻣﺮ ﺗﻀﻮی ﺧﺒﺮ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﺮاب‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ در زﻧﺪان درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده اش‬
‫را ﺧﺒﺮ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫ﺑ ﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ در ﻧﺎﻣﻪ‬
‫ای ﻗﺎﺿ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی را ﻗﺎﺗﻞ ﺳﻬﺮاب‬
‫ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮده و از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﻌﺪ‬
‫از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه او در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه اش‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن او ﺑﻪ ﻫﺪر‬
‫ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫اﯾﺪ‪،‬ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی‪:‬آﻣﺪهاﯾﻢ ﻛﻪ ﺟﺎنﻣﺎن‬
‫را ﻓﺪا ﻛﻨﯿﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/ngqc3y‬‬

‫آﻫﺎی ﺑﺴﯿﺠ ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ آن ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺖ را ﻓﺪا ﮐﻨ ‪ ،‬اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪﺳﺖ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻦ و آﺗﺶ ﮔﺸﻮدن ﺑﺮ روی ﻣﺮدم ﻫﻨﺮ ﻧﻤ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮدم‬
‫ﻧﯿﺰ ﻫﺮﭼﻨﺪ از دﯾﺪ ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﻠ‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺿﻤﻦ وﻗﺘ اﺳﻠﺤﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ و‬
‫ﻣﻦ دﺳﺖ ﺧﺎﻟ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫ ﺟﺎن ﺑﺪﻫ‬
‫ﮐﭙﻞ ﺳﺮدار ﮐﻞ ﻗﻮا‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش اﮔﺮ ﺟﺎن‬
‫ﺑﺪﻫ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷ ﻢ ﮔﻨﺪﮔﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ‪ ،‬اﻣﯿﻨﯽ و‬
‫اﺳﺘﺎدی! آﯾﺎ ﺟﺎن ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای‬
‫را ﮐﻪ در اوﯾﻦ ﮐﺸﺘﻨﺪ از ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی‬
‫زن ﯾﻬﻮدی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ؟‬
‫‪http://tinyurl.com/mt9vj3‬‬

‫آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻮادی آﻣﻠ ‪،‬اﻣﯿﻨ و اﺳﺘﺎدی !‬
‫آﯾﺎ ﺟﺎن ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای را ﮐﻪ در اوﯾﻦ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﮐﺸﺘﻨﺪ از ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی زن ﯾﻬﻮدی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ‬
‫؟‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای را‬
‫‪ ٣٠‬ﺧﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اوﯾﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ‬
‫‪ .‬ﻣﺎدرش ﻫﺮ روز ﮐﻨﺎرزﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر‬
‫ﻣ اﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴ از اوﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ‬
‫و ﻋﮑﺲ ﺳﻬﺮاب ﺟﻮاﻧﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺧﺒﺮی‬
‫از ﺳﻼﻣﺘ او ﺑﺪﻫﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ‪١۶‬‬
‫ﺗﯿﺮ ﺳﻬﺮاﺑﺖ آزاد ﻣﯿﺸﻮد ‪ .‬اﻣﺎ ‪ ٢٠‬ﺗﯿﺮ ﺑﻪ او‬
‫ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺟﻨﺎزه ﺳﻬﺮاﺑﺘﺎن را‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫آﻗﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه‬
‫اﯾﺪ ؟؟ ﭼﻘﺪر از ﺳﯿﺮه و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و ﻋﻠﻮی‬
‫ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎرﻫﺎ و‬
‫ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸ ﺎه ﻫﻤﺎن اﺣﺎدﯾﺚ و‬
‫رواﯾﺘﻬﺎ را از ﻣﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﻪ اﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﺑﻮدﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬‬
‫آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎ ! ﺧﻮدﺗﺎن ﭼ ؟ از ﺧﻮدﺗﺎن‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ؟ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رواﯾﺖ‬
‫ﺣﻀﺮت ﻋﻠ )ع( و ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی زن ﯾﻬﻮدی‬
‫را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟ آﻗﺎی ﺟﻮادی اﻣﻠ آﻗﺎی‬
‫اﻣﯿﻨ آﻗﺎی اﺳﺘﺎدی ﭼﻨﺪﺑﺎر؟؟؟‬
‫آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎ ؟ آﯾﺎ ﺟﺎن ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ و‬
‫ﻧﺪا و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح‬
‫و زﺧﻤ و ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧ زﯾﺮ ﺷ ﻨﺠﻪ ﺣﺘ‬
‫اﻧﺪازه ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی زن ﯾﻬﻮدی ﻫﻢ ارزش ﻧﺪارد‬
‫؟! واﻗﻌﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی زن ﯾﻬﻮدی‬
‫ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯿ ﻨﺪ ؟!‬
‫ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎ‬
‫ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﻗﺼﻪ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮد ؟ ﯾﺎ ﺻﺪاﻗﺘ ﭘﺸﺖ‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد ؟‬
‫اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮﯾﻢ ؛ اﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿ ﻔﺘﻨﺪ‬
‫اﻓﻀﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﮐﻠﻤﻪ اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﺋﺮ‬
‫ﺣﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﻨﺪ ‪ .‬ﮐﻠﻤﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ‬
‫و ﺑﺎﺗﻮم ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺴﺌﻮل‬
‫ﺧﻮﻧﻤﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺘﺮ از‬
‫ﺧﺎﻣﻮش ‪.‬‬
‫آﻗﺎﯾﺎن ﺳ ﻮت ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻫﯿﭻ‬
‫ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﻋ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯿ ﻨﯿﺪ؟‬
‫ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋ ﻓﻘﻂ رﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق‬
‫رای و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ‪٢٢‬ﺑﻬﻤﻦ و روز ﻗﺪس اﺳﺖ‬
‫؟؟ ﻫﯿﭻ رﺳﺎﻟﺖ دﯾ ﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯿ ﻨﯿﺪ ؟‬
‫ﻫﯿﭻ؟! ‪. . . .‬‬

‫‪١ Greenwavetv.com‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬
‫ﻫﯿﻬﺎت‬

‫اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ؛ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/mrqvx7‬‬

‫در اﺗﻔﺎﻗ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﻓﺎرﺳ ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫ﻏﯿﺮ رﺳﻤ از رﻓﺘﺎرش در روز ﻫﺠﺪه ﺗﯿﺮ ﻋﺬر‬
‫ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫و ﻧﻔﻮذ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻋﺎدی و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ دارد ﺑﻄﻮرﯾ ﻪ‬
‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬
‫ﻣﺸ ﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫دوﺳﺘﺎن ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫اﺣﺘﺮام ﺑ ﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾ ﺑﻼگ ﺳﺎده از‬
‫اﯾﻦ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ‬
‫پ ن ‪:‬اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺘﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ‬
‫ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺿﻮع داغ‬
‫ﻋﺬر ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد‬

‫اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ‪ :‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ او ﺻﻮرت‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/na5ynj‬‬

‫ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ‪،‬ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‪ ،‬ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد‬
‫ﮐﻮﺷﺶ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳ ﮔﻮﯾﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﭘﺎﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ دو ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻨﺎد‬
‫ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪:‬‬
‫اول‐ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی‪ :‬ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬
‫‪ ٣٠‬ﺻﻔﺤﻪ ای ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی در ﺧﺼﻮص‬
‫ﻣﺎﺟﺮای دادﮔﺎه ﺷﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ای‬
‫ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ آن ﺷﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ‪ .‬ﻋﺒﺪی‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺮح داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ از دﻻﺋﻞ آن‬
‫ﻣﺎﺟﺮا‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ‬
‫را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎی‬
‫دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ی آن ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﮐﻪ در وﻗﺘ‬

‫ﮐﻪ ﻋﺒﺪی ﻫﻨﻮز در زﻧﺪان ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺸﺎن‬
‫دﻫﻨﺪه ی اﺧﻼق ﮐﺸ ﻫﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫دوم‐ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮدم‪ :‬در زﻣﺎن اﻋﺘﺼﺎب‬
‫ﻏﺬا در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﺋﻤﺎً ﻣﺮﺗﻀﻮی و ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن‬
‫رده ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب‬
‫ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻢ‪ .‬ﻣﻦ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺮط‬
‫ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و وﻋﺪه ﻫﺎی‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن را ﻧﺨﻮرم‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اداﻣﻪ دﻫﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪم‬
‫ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺷﺪه ام‪ .‬ﻫﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ‬
‫ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﯾﺮان)ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ‬
‫ای( و اﯾﺮاﻧﯿﺎن)ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای( اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺗﻀﻮی داﺋﻤﺎً وﻋﺪه ﻫﺎی دورﻏﯿﻦ اش‬
‫را ﺗﮑﺮار ﻣ ﮐﺮد‪ .‬وﻗﺘ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤ ﮔﺮﻓﺖ‪،‬‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ آﻏﺎز ﻣ ﮔﺸﺖ‪ .‬اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ‬
‫و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪.‬‬
‫از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ روز ﻧﺎﻣﻪ ی‬
‫آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش را ﺑﺮاﯾﻢ‬
‫آورد و ﮔﻔﺖ »ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻗﺒﻮل داری‪ ،‬ﭘﺲ‬
‫ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺎن ده«‪.‬‬
‫در ﯾ از روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺧﺮ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬
‫ای ﺑﻪ اﻧﺪازه ی دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺳﺮدﺳﺘﻪ ی‬
‫ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﺮم آﻣﺪ و ﺣ ﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﻫﻤﺴﺮم را ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻧﺸﺎﻧﻢ داد و‬
‫ﮔﻔﺖ‪» :‬اﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪﻫ‬
‫ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﺄﻣﻮران ﻫﻤﺴﺮت را ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«‪ .‬ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ‬
‫ﺣﺘﻤﺎً او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ روش‬
‫ﻫﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد‪»:‬‬
‫ﻣﺎدرت را ﻫﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬او ﺑﺎ رادﯾﻮ‬
‫ﻓﺮدا ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده و ﺗﻮ را ﺟﺎی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ‬
‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ و «آﻗﺎ» را ﯾﺰﯾﺪ و ﺷﻤﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ«‪.‬‬
‫ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑ ﻦ‪ ،‬ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫او رﻓﺖ‪ .‬ﻓﺮدای آن روز ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬
‫و ﮔﺰارش داد ﮐﻪ »اﻣﺮوز ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ‬
‫رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮت را ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ‬
‫ﺧﻮاب ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺴﺖ و‬
‫ﺟﻮ ﮐﺮده و از آن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﺮده اﻧﺪ«‪ .‬ﻣﻦ‬
‫راﻫ ﺟﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤ دﯾﺪم‪.‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻣﻮﺳﻮی از ﻫﻤﻪ‬
‫ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ‬
‫ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/mfnuqt‬‬

‫ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬

‫‪١٢‬‬

‫اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺪای اﺧﯿﺮ و ﭘﺨﺶ‬
‫اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﺳ دی ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ و ﮐﻠﯿﭙﻬﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت‬
‫اﺧﯿﺮ و ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻌﺎر‬
‫ﻫﺎی ﻣﺴﺨﺮه اﯾﻨﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﻬﺎی ﺟﻠﻮ رو‬
‫ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳ ﺳﺎﻟﻪ‬
‫ﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ﺧﯿﻠ زود ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ‬
‫زود ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺣﺮف ﭼﺮﻧﺪی ﮐﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﺰﻧﻪ‬
‫در ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺟﻮاﺑﺸﻮ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا‬

‫ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی‪ :‬رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ‬
‫ﭼﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/md2tsj‬‬

‫آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﻣ ﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﺎ ﺻﺪور‬
‫ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای‪ ،‬ﻛﺸﺘﺎر وﺳﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭼﯿﻦ را‬
‫ﻣﺤ ﻮم ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬
‫اﺧﺒﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﻛ ﻛﻪ از اﯾﺎﻟﺖ ﺳﯿﻦ‬
‫ﻛﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ درﺑﺎره ﻛﺸﺘﺎر وﺳﯿﻊ و ﺳﺮﻛﻮب‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﺗﺄﺳﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻧﺴﺎن آزادﻫﺎى‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﭼﯿﻦ واﻗ ﺷﺪه‬
‫و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﻚ ﺷﺸﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﯿﻦ را ﺗﺸ ﯿﻞ‬
‫ﻣﯩﺪﻫﺪ‪ ،‬اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃ اﻫﺎﻟ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﮔﺮوه ﻛﻮﭼ از ﻧﮋاد »ﻫﺎن« از ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ‬
‫در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﯩ ﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘ‬
‫و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﺧﯿﺮاً ﻣﺤﻞ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ‬
‫ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮔﺮوه ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎن واﻗ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ آن را ﯾﻚ ﻧﺰاع‬
‫ﻗﻮﻣ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯩ ﻨﺪ وﻟ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از‬
‫ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و‬
‫ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺴﺎﺟﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺣ ﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد‬
‫ﻛﻪ ﺗﻮﻃﺌﻬﺎى ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﭼﯿﻦ رواﺑﻂ‬
‫دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و ﺳﯿﺎﺳ‬
‫ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣ دارﻧﺪ وﻟ اﯾﻦ‬
‫دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن ﻧﻤﯩﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺿ ﻓﺠﯿﻌ‬
‫ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺤ ﻮم ﻛﺮدن ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ‬
‫ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻤﺎم آزادﮔﺎن‬
‫ﺟﻬﺎن دﻋﻮت ﻣﯩ ﻨﯿﻢ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد‬
‫را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻏﯿﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎر‬
‫دارﻧﺪ و ﯾﻚ ﺻﺪا از دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﻣﺠﺎزات‬
‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮدم از ﻣﺴﻮوﻻن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣ‬
‫ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳ ﻮت ﻧﻜﻨﻨﺪ‬
‫و ﻣﻮﺿ ﻗﻮى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮادران و‬
‫ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ‪.‬‬

‫آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ )ﺧﺒﺮ وﯾﮋه(‬
‫‪http://tinyurl.com/lk2z4g‬‬

‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ ‐ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﻖ‬
‫درﯾﺎﻓﺘ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن‬
‫او دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وی اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﭘﺲ‬
‫از ﭘﺎﯾﺎن راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ‬
‫ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﺷﺎﻣ ﺎه روز ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﯾ ﻋﻀﻮ ﺑﺴﯿﺞ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﭘﺎﯾ ﺎه‬
‫ﮔﺮدان ‪ ١١٧‬ﻋﺎﺷﻮرا‪ ،‬ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ‬
‫وﯾﮋه ﻗﺪس‪ ،‬در ﺗﻘﺎﻃ ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی و ﺧﯿﺎﺑﺎن‬

‫ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺻﺪا و‬
‫ﺳﯿﻤﺎی ﮐﻮدﺗﺎ‬

‫ﺟﻨﺎح ‐ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ آن ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷ ﻞ وﺳﯿﻌ‬
‫در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ‐ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ‬
‫رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻬﺮاب‪،‬‬
‫ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﻠﯿ‬
‫درﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻗﻠﺐ او اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﻼش ﺑﺮای‬
‫زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ او ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪ و در‬
‫ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺟﺎن ﺧﻮد را از‬
‫دﺳﺖ داد‪.‬‬
‫آﺛﺎر ﺷ ﻨﺠﻪ ﺑﺮ ﭘﯿ ﺮ ﺳﻬﺮاب دﯾﺪه ﻧﺸﺪه‬
‫اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ او اﺛﺮ دﯾﺴ ﻫﺎی ﺷﻮک‬
‫آور ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ وی دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ‬
‫ﺳﻬﺮاب‪ ،‬ﺳﻦ وی را ﺑﯿﺶ از ‪ ١٩‬ﺳﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ‬
‫داده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﺮاب‪ ،‬ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎدر او‪ ،‬از روز‬
‫‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﺗﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ وی‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﻣ ﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ‬
‫ﺷﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨ درﯾﺎﻓﺖ‬
‫ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘ ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ‬

‫ا ﺼﺎد‬

‫‪http://tinyurl.com/ljcu6p‬‬

‫آ ﮔﻬ ﻫﺎی در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ‬
‫داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮد‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺳﻬﺮاب را در زﻧﺪان اوﯾﻦ دﯾﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﺒﺮ‬
‫دﻟ ﺮﻣ ای ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ‬
‫ﺳﻬﺮاب زﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ‪،‬‬
‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٠‬ﺗﯿﺮﻣﺎه‪ ،‬از ﺳﻮی ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﺮاب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﺮاﺑﯽ‬
‫ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻬﺮاب در ﻣﯿﺎن دﯾ ﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬
‫را ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد و در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ آن ﭼﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ‬
‫ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻮﯾﺖ‬
‫آﻧﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬ﻫﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ اﯾﻦ دوره ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻫﻢ در ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫اﻋﺘﺮاﺿ ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد‪ .‬وی‬
‫ﮐﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻣ ﮔﺬراﻧﺪ ﺑﺮای‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﮑﻮر آﻣﺎده ﻣ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده وی در‬
‫زﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت‬
‫ﮐﻨﮑﻮر ﺳﻬﺮاب ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ را ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺮوز‬
‫اﺳﺖ‬

‫ﮓو ﺮ‬
‫و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻠ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ وی ﻣ‬
‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن رﺳﻤﺄ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد!‬

‫‪http://tinyurl.com/ox5zs6‬‬

‫ﻋﮑﺲ ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻣﯿﺪان‬
‫ﮔﻔﺘﮕﻮی آزادی‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ در ﯾ‬
‫زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو روز اول ﺻﺪای آﻣﺮﯾ ﺎ اﻋﻼم‬
‫ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﺮودﻫﺎی اﯾﺸﺎن‬
‫از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ وی از‬
‫ﺿﺮﻏﺎﻣ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬رﺳﻤﺄ از ﺻﺪا و‬
‫ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷ ﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻓﻘﻂ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﺟﺎزه دارد‬
‫دﻋﺎی رﺑﻨﺎ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ و ﭘﺨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮودﻫﺎ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺤﺮان آﮔﻬﯽ ﻫﺎ درﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬
‫اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎ‬
‫‪http://tinyurl.com/nboxl2‬‬

‫اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺎﮐ از‬
‫‪http://tinyurl.com/n6k88g‬‬
‫رﮐﻮد آ ﮔﻬ ﻫﺎى ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول‬
‫اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﺘﺮس را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در روز روﺷﻦ ﺑﺮ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻃﺒﯿﻌ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ‬
‫ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﻣﯿﺪان آزادی در ﺣﺎل ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﮑﺲ ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺸﺎر رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى در ﺧﺮدادﻣﺎه و ﻋﻤﻠ ﺮد‬
‫آب ﻗﻮی ﺷﻌﺎر را ﭘﺎک ﻣﯿ ﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﻮن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎى‬
‫ﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﻨﺪ‬
‫ﺗﺠﻤ ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎى ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪١۴‬‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﮐﻮد آ ﮔﻬ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮى ﯾﺎﻓﺘﻪ‬
‫و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﺑﺤﺮان« ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮل‬
‫ﯾ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ‬
‫ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت‬
‫ﻧﻮ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎى اﺧﯿﺮ‪،‬‬
‫ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آ ﮔﻬ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ‬
‫ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘ ﺑﺮﺧ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ‬
‫ﻗﺮاردادﻫﺎى آ ﮔﻬ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را »ﻟﻐﻮ« ﮐﺮده‬
‫ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف ﻣ دﻫﻨﺪ‪.‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آ ﮔﺎه‪،‬‬
‫در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى‬

‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻧﻤﺎﺑﺮى را ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس‬
‫آن ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﻮﯾﻘ ﺟﺪﯾﺪى ﺑﺮاى اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫آ ﮔﻬ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن اﻣﺸﺐ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺪای‬
‫اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻣ ﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺎﺳ ﻧﺪاده‬
‫اﻣﺮﯾ ﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺧﻮاﺳﺖ وی ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﺨﺶ آﺛﺎرش رﺳﻤﻦ‬
‫از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷ ﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬وﮐﯿﻞ اﺳﺘﺎد‬
‫ﺷﺠﺮﯾﺎن از دادﮔﺎه ﺣ ﻤﯿ ﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬
‫آن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﭘﺨﺶ اﯾﻦ‬
‫ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه از‬
‫آﺛﺎررا داردﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ دﻫﺪ‬
‫ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ‬
‫‪http://tinyurl.com/mpypv9‬‬

‫ﻋ ﻢو ﺗ ﻮ ﻮژی‬
‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‪ :‬ﻧﺸﺮﯾﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫‪http://tinyurl.com/l4jdbd‬‬

‫ﯾ از دوﺳﺘﺪاران ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و آزادی ﺑﯿﺎن ﮐﻪ‬
‫دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ ﻧﺎم »اﮐﺒﺮ« از او ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ‬
‫در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﺑﻪ‬
‫ﮐﻤ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ‬

‫ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﯾﺠﺎد »ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ«‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮر‬
‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺳﺖ ﻣ ﺷﻮد)‬
‫داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاﺣﺘ اﯾﻦ‬
‫ﻧﺸﺮﯾﻪ را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬
‫ﺑﺪﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮐﺒﺮ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از‬
‫ﻧﺮماﻓﺰار ﻟ ﺗﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬او‬

‫ﺮ ﯽ‬

‫ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی‬
‫‪http://tinyurl.com/nq4xvt‬‬

‫ﭘﺲ از ﻧﺎﻣﻪ ی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻟﺸ ﺮ ﺑﺴﯿﺠ ﻓﯿﺮوز‬

‫ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ‬
‫ﺑﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺰدﯾ‬
‫از او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺸ ﺮﯾﻢ‪ .‬اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ‬
‫ﺑﺎ ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳ اﻓﺮاد‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺧﻮب اﺳﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد‪.‬‬

‫آﺑﺎدی و ﺧﻄﺎب دادن اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﻧﺪارم‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﯾ‬
‫»ﻣﻬﺪی ﺟﺎن« ‪ ،‬اﻣﺎم زﻣﺎن ﭘﺎﺳ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮدت ﺑﺎﺷ ‪«.‬‬
‫ﺷﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪» :‬ﻧﺎﻣﻪ ات را ﺧﻮاﻧﺪم‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫دارم ﻣﯿﺎم‪ ،‬اﻣﺎ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﺣﻤﻞ‬

‫ﮐﺮﮔﺪن ﺑﺮای‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١۵‬‬

‫‪$‬‬

‫'‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳ‪‬ﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿ‪‬ﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫&‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢١ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺎ‬

‫زﺑﺎﻻ وﺑﺎﻻ‬
‫ﯽرو ﻢ‬

‫‪ ٢٢‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن رﺳﻤﺄ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ‬
‫ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد!‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ در ﯾ ﮔﻔﺘﮕﻮی زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو روز اول ﺻﺪای آﻣﺮﯾ ﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد‬
‫ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﺮودﻫﺎی اﯾﺸﺎن از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ وی از ﺿﺮﻏﺎﻣ ﻣﺪﯾﺮ‬
‫ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬رﺳﻤﺄ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷ ﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن— ﺻﻔﺤﻪ‬
‫‪.١٢‬‬

‫ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی‬
‫ﭘﺲ از ﻧﺎﻣﻪ ی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻟﺸ ﺮ ﺑﺴﯿﺠ ﻓﯿﺮوز دارم ﻣﯿﺎم‪ ،‬اﻣﺎ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﺣﻤﻞ‬
‫آﺑﺎدی و ﺧﻄﺎب دادن اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ ﻧﺪارم‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﯾ ﮐﺮﮔﺪن ﺑﺮای‬
‫»ﻣﻬﺪی ﺟﺎن« ‪ ،‬اﻣﺎم زﻣﺎن ﭘﺎﺳ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮدت ﺑﺎﺷ ‪ — «.‬ﺻﻔﺤﻪ ‪.١٣‬‬
‫ﺷﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪» :‬ﻧﺎﻣﻪ ات را ﺧﻮاﻧﺪم‪ ،‬ﻣﻦ‬

‫دﻋﻮت از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺴﺪ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای‬
‫ﮐﻪ در اوﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد‬
‫ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از‬

‫‪www.balatarin.com‬‬

‫ﻧﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿ ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ‪ ١٣٨٨‬دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ‬
‫ﺟﻮاﻧ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎدرش در ﭘﺸﺖ در زﻧﺪان اوﯾﻦ زاری ﻣ ﮐﺮد و از وی ﺧﺒﺮی‬
‫ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ‬
‫اﻓﺘﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او زﯾﺮ ﺷ ﻨﭽﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﻇﻬﺮ دﯾﺮوز‬
‫ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎدرش رﺳﯿﺪ و وی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﯿﻠﻤ از ﺳﺮﮔﺮداﻧﯿﺶ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ‬
‫ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه و آزادﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺻﺪد‬
‫ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﻋﺘ ﺑﻌﺪ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.٩‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در‬
‫روزﻧﺎﻣﻪ ی ‪ ٨‬ﺻﺒﺢ ﭼﺎپ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬
‫‪http://tinyurl.com/lho23e‬‬

‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﭘﺪﯾﺪهی ﻏﺮﯾﺐ و ﻫﻤﻬﻨﮕﺎم آﺷﻨﺎﯾﯽ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬رﻓﺘﺎر او در ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺎن ﯾﺎدآور‬
‫ﺟﻮاﻧﮏ‬
‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﺸﻦ و ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﯾ‬
‫ﺑﺴﯿﺠ ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان‬
‫ﻣﺤﺘﺮﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ‬
‫دﯾ ﺮ ﺟﻬﺎن را ﻧﻤ ﻓﻬﻤﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﺎن‪،‬‬
‫ارج ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺷﺎن و ﻣﻨﺶ و ﺳﻠﯿﻘﻪیﺷﺎن‬
‫ﻟ ﺪﮐﻮب ﻣ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﺧﺼﻮﺻ ﺷﺎن‬
‫ﺗﺠﺎوز ﻣ ﺷﻮد‪ ،‬و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻣﺪام از در‬
‫و دﯾﻮار ﺟﺎر ﻣ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷ ﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫در ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﯾﻦ »ﻣﻌﺠﺰهی ﻫﺰارهی ﺳﻮم«‬
‫رخ داده اﺳﺖ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺣﺎﺷﯿﻪ را ﺑﺴﯿﺞ‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺪرت را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮدم‬
‫ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد ﻣ دواﻧﺪ و‬
‫آﻧﺎن ﻣ دوﻧﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮان دﯾ ﺮ‬
‫ﺗﻨﻪ ﻣ زﻧﻨﺪ و ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﮔﺮد و ﺧﺎک ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد از ﺗﺒﺎر آن ﺳﻼﻃﯿﻨ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺟﻬﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ .‬او ﺧﺰاﻧﻪی‬
‫ﻣﺮﮐﺰ را ﺗﻬ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪات را ﻧﻪ آﺑﺎد‪،‬‬
‫ﺑﻠ ﻪ از ﻧﻮ ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪی ارادت‬
‫درآورد‪ .‬او ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻈﺎم اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﻪ از آن‬
‫ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻧ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ در‬
‫ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻼﻫﺎ درآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ و‬
‫ﻣﻌﺠﺰهی ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻤﺎن و ﺗﮑﻨﯿ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬
‫ﺑ ﺬارﻧﺪ‪ .‬در اﺑﺘﺪا ﺗﮑﻨﯿ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻤﺎن‬
‫ﺑﻮد‪ .‬در ﻣﻮرد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‪ ،‬اﯾﻤﺎن ﺧﻮد اﻣﺮی‬
‫اﺳﺖ‪ .‬او رﻣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ داﮐﺘﺮ‐‬
‫ﺗﮑﻨﯿ‬
‫ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ذﻫﻦ او ﺟﻦ و اﺗﻮم‪،‬‬
‫ﻣﻌﺠﺰه و ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ‪ ،‬ﻣﻌﺮاج و ﻣﻮﺷ در ﮐﻨﺎر‬
‫ﻫﻢ ردﯾﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ درس‬
‫ﻣ دﻫﺪ‪ .‬او ﺧﺘﻢ روزﮔﺎر اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺠﻠﺲ‬
‫آﺧﻮﻧﺪی ﻫﻢ درس دﯾﻦ ﻣ دﻫﺪ‪ .‬ﭘﯿﺶ ﻟﻮﻃ‬
‫ﻫﻢ ﻋﻨﺘﺮﺑﺎزی ﻣ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رذاﻟﺖ و ﺳﺎدهﻟﻮﺣ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬او ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی‬
‫ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻣﺎ را در ﺧﻮد ﺟﻤ ﮐﺮده‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ‬
‫ﺑﺴ ﺧﻮدﻣﺎﻧ ﺟﻠﻮه ﻣ ﮐﻨﺪ‪ :‬دروغ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ و‬
‫ای ﺑﺴﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‪ .‬ﻏﻠﻮ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ ،‬زرﻧﮓ اﺳﺖ‬

‫ﯿﺎ ﺖ‬
‫و ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻢ آوردی‪ ،‬ﻣ ﺗﻮاﻧ‬
‫از زرﻧﮕ ات ﻣﺎﯾﻪ ﺑ ﺬاری و ﺟﺒﺮان ﮐﻨ ‪.‬‬
‫در وﺟﻮد ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻗﺪری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد وﺟﻮد‬
‫دارد و درﺳﺖ اﯾﻦ آن ﺑﺨﺸ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ‬
‫ﺑﺎ آزردﮔ از ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔ ﻣﺎن ﺣﺮف ﻣ زﻧﯿﻢ‪،‬‬
‫از آن اﺑﺮاز ﻧﻔﺮت ﻣ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﻣﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم‬
‫ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻻف ﻣ زﻧﯿﻢ و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪاﯾﻢ‪ ،‬ﺑﺎز اﯾﻦ‬
‫وﺟﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋادی وﺟﻮد ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد‬
‫ﻣ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺧﻮد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﻔﺮت اﺳﺖ‪،‬‬
‫اﻣﺎ ﮐﺮاﻣﺖ دارد‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﺮت اش ﮐﻪ‬
‫ﻣ ﻧﮕﺮد‪ ،‬ﻣ ﭘﻨﺪارد ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ او را‬
‫از ﺿﻼﻟﺖ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ‪.‬‬
‫اﺳﺖ‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﻨﺘ‬
‫ﺟﻬﺶﮐﺮده ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺖ‪ .‬او ﻣﻈﻬﺮ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔ‬
‫ﻣﺪرن ﻣﺎ و ﻣﺪرﻧﯿﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬او‬
‫اﻋﻼم ورﺷ ﺴﺘﮕ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻧﺸﺎن ﻓﻘﺪان ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫آن زﻣﺎن ﮐﻪ در ﻗﻢ ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﻫﺎﻟﻪی ﻧﻮر او را‬
‫درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺠ اﺳﻼم اﯾﻦ ﺣﺠﺖ‬
‫را ﺟﺪی ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻮﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺳﯿﻨﻪ‬
‫ﭼﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺗﻦ او ﺑﺮدرﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻪای‬
‫ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺒﺮک ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ‪ .‬آن زﻣﺎن ﮐﻪ از‬
‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺳﺨﻦ‬
‫ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﻮد ﻣ ﺘﺐ ﻫﺎ و داﻧﺸ ﺎهﻫﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬
‫ﻣ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻖ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬
‫ﻣ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ »اﯾﻦ ﺧﺮابﺷﺪه ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی‬
‫ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ« و آﻣﻮزﮔﺎران از ﺷﺮم رو ﻧﻬﺎن‬
‫ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد از ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬ﻃﺮﻓﺪاران او ﻧﯿﺰ‬
‫ﻫﻤﻮﻻﯾﺘ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ‬
‫ﮔﺮوﻫ از رﻫﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮاﻧ ﻫﻢ ﻧﻮﻋ‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋادﯾﺴﻢ وﺟﻮد دارد‪ ،‬آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﯾﺎوه ﻣ ﮔﻮﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﺪی ﺑﻮدن‪،‬‬
‫ﺳﺨﺖ ﺟﺪی ﻣ ﺷﻮد‪ .‬در وﺟﻮد ﭼﭗ اﻓﺮاﻃ‬
‫اﯾﺮان‪ ،‬از دﯾﺮﺑﺎز اﺣﻤﺪیﻧﮋادی رﺧﻨﻪ ﮐﺮده‬
‫اﺳﺖ ﻣﻨﻬﺎی ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر‬
‫و ﻣﻨﺎﺳ دﯾ ﺮی دارد‪ .‬اﻓﺴﺮان ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ‬
‫ﻣﻘﺪاری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در درون ﺧﻮد‬
‫ﻫﻤ‬
‫دارﻧﺪ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد رﺿﺎﺷﺎﻫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ‬
‫ﻣﺬﻫﺒﯽ‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ رﺿﺎﺷﺎﻫ در اواﯾﻞ ﮐﺎرش‪.‬‬
‫ﺟﻨﺒﻪی‬
‫ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‬

‫‪٢‬‬
‫»ﻣﺮدﻣ « ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان اﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺟﻨﺒﻪای ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان آن ﻧﻤ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا‬
‫ﻫﻨﻮز از اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد از ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ و از ﻫﻤﺪﺳﺘ ﻫﺎ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽﻫﺎی‬
‫دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ‬
‫ﺗﻘﻠﺐ و ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﻘﻠﺒﯽ‬
‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﮐﻪ اﺑﻌﺎد آن را ﻧﻤ داﻧﯿﻢ‪ .‬ﺑﺮای‬
‫اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘ دﯾﻨ را‬
‫ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ را‬
‫ﺑﺮ ﺗﻘﻠﺐ و ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﮑﻨﯿﻢ‪ .‬رای اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‬
‫ﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘ رﯾﺸﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋ‬
‫ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ دﯾﻨ را ﺟﺪی ﺑ ﯿﺮﯾﻢ‪.‬‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان راﯾﯽ‬
‫ﮐﻪ داﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬او ﮐﺎری ﻣ ﮐﻨﺪ‬
‫ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﮐﺮد واﻗﻌ اش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و‬
‫دﺳﺘﮕﺎه در او ﮐﺎرﮔﺰار ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻮد را ﻣ ﺑﯿﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ درﺳﺘ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ در دورهی او ﺑﻪ‬
‫رﻫﺒﺮی واﻗﻌ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ‪ .‬اﻃﺮاﻓﯿﺎن وﻟ ﻓﻘﯿﻪ‬
‫ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﻐﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬او وﻟ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬وﻻﯾﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﻮا و ﺻﻐﺎرت ﺧﺎص رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در و‬
‫ﺗﺨﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺟﻮر ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺷﯿﻮهی‬
‫ﮐﻨﻮﻧ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر‪ ،‬ﻧﻈﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪ .‬آﻧﺎن‬
‫راﺿ اﻧﺪ‪ .‬ﺧﺪﻣﻪ و ﺣﺸﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﺰت و ﻣﻘﺎم‬
‫ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﻣ ﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺴﺎﯾﻞ را‬
‫ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ زور و ﭘﻮل ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را‬
‫ﺳﺮﮐﻮب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان داﯾﺮهی ﻗﺪرت‬
‫ﻋﺘﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدهروی ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎد‬
‫ﻧﻔﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﻣﺎﺟﺮای‬
‫اﺧﯿﺮ ﺧﻮب اﻣﺘﺤﺎن ﺧﻮد را ﭘﺲ داد‪ .‬دو ﺳﻪ‬
‫ﻧﻔﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻘﯿﻪ دم ﺑﺮﻧﯿﺎوردﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ‬
‫وﻟ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪ .‬از دﯾﻦ ﺷﺎن‬
‫ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﻤ آﯾﺪ‪ ،‬و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻫﻢ دﯾﻦ ﺷﺎن‬
‫را دارﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻢ دﻧﯿﺎی ﺷﺎن را‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﻢ‬
‫ﮐﻪ وﻋﺪهی ﻏﻨ ﺳﺎزی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ را ﻣ دﻫﻨﺪ‪،‬‬
‫ﻏﻨ ﺳﺎزی وﻻﯾﺎت را‪ ،‬ﻏﻨ ﺳﺎزی ﻓﻘﺮا را‪،‬‬
‫ﻏﻨ ﺳﺎزی ﯾﻮراﻧﯿﻢ را‪.‬‬
‫در دورهی اول رﯾﺎﺳﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‪،‬‬
‫ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻧ از آن ﺷﺪ ﮐﻪ‬
‫ورﺷ ﺴﺘﮕ اﻗﺘﺼﺎدی آﺷ ﺎر ﺷﻮد‪ .‬در دورهی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ رخ ﻧﺪﻫﺪ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٣‬‬

‫و ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻏﻨ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻏﻨ ﺳﺎزی ﯾﻮراﻧﯿﻢ‬
‫ﻣﺤﺪود ﺷﻮد‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻪ رژﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ در‬
‫ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺒﯿﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﯾﻮراﻧﯿﻢ ﻋﻼﻗﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮی‬
‫ﭘﯿﺪا ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﻮا در ﺑﺎرهی ﺷ ﺴﺖ‬
‫و ﺳﻘﻮط ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﯾ ﺟﻤ ﺑﺴﺖ اﺗﻮﻣ‬
‫رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘ ﮐﻪ از او دارﯾﻢ‪ ،‬ﺟﻮر‬
‫درﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ واﻗﻌﺎ‬
‫ﺑﻤﺐ اﺗﻮﻣ داﺷﺖ‪» ،‬دﺷﻤﻦ« ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او‬
‫را ﺑﺮاﻧﺪازد‪.‬‬
‫ﮐﻞ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی رژﯾﻢ اﯾﻨﮏ در‬
‫»ﻏﻨ ﺳﺎزی« ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ‪،‬‬
‫ﺑﻼﻫﺖ‪ ،‬ﺗﺮورﯾﺰم دﯾﻨ و ﺗﺼﺪق دﯾﻨ ﺑﺮ‬
‫»ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن« ﻫﻤﻪ در »ﻏﻨ ﺳﺎزی« ﺟﻤ‬
‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪» .‬ﻏﻨ ﺳﺎزی« ﭼﺎرهی اﺳﺘﻀﻌﺎف‬
‫اﺳﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﮑﺒﺎر‪ .‬رژﯾﻢ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻤﺎن‬
‫ﻣﺎ‪ ،‬ﮐﯿﺴﻪی ﻣﺎ و زرادﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ را ﻏﻨ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای آزادی‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ‪،‬‬
‫ﺻﻠ و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻧﺎآ ﮔﺎﻫ ﻫﺎ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻣﺎ‬
‫ﯾﺎریرﺳﺎن ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻏﻨ ﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ‬
‫ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد از ﺟﻤﻌ از اﻫﺎﻟ روﺳﺘﺎﻫﺎی‬
‫اﻃﺮاف ﻣﺮﮐﺰ اﺗﻮﻣ آب ﺳﻨﮕﯿﻦ اراک ﺷﻨﯿﺪهام‬
‫ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ‬
‫ﭼﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻨﺪ آﺑﯽ را درﺳﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﺧﯿﻠ ﺧﻮب اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻮﻣ در ﺷﻌﻮر‬
‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘ ﻣﺮدم ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﺎ در‬
‫ﻧﺰد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ‐ ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺤﺚﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی‬
‫ﻣﻨﺘﻘﺪ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﻨﺪ ‐ »اﺗﻮم« در ذات‬
‫ﺧﻮد ﺑﺪ ﺟﻠﻮه ﻧﻤ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻞ اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن‬
‫ﭘﺮادﻋﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ده ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻦ ﺟﺪی درﺑﺎرهی‬
‫ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺗﻮﻣ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و‬
‫ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺮای ﺻﻠ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ‬
‫و در ﺟﻬﺎن روی ﻣﯿﺰﺑ ﺬارد‪.‬‬
‫و ﻧﺰدﯾ‬
‫اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳ ‪ ،‬ﯾ‬
‫دﮔﺮدﯾﺴ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪهی‬
‫ﺑﺴﯿﺎری از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎﺳﺖ‪ ،‬از ﺟﻤﻠﻪ واﻗﻌﯿﺖ‬
‫ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻮﺿﻌ آن ﺑﺮای دﯾ ﺮ ﺷ ﻞﻫﺎی‬
‫ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ‪ .‬اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ دو‬
‫ﺷﻌﺎر ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠ و ﻋﺪاﻟﺖ‪ ،‬ﻣﺮدمﻓﺮﯾﺒﯽ‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬او اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ‬
‫را ﻧﻤ دﻫﺪ‪ .‬ﻫﻢ ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ و ﻫﻢ ﻧﻮﻋ از‬
‫ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫ از ارﮐﺎن اﻟﻬﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺴﺴﺖ اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژﯾ از رژﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ‬
‫رﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ زﻣﺎﻧ ﮔﺴﺴﺘ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد‪،‬‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎره از ﻫﻤﻪی آن‬
‫اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ‪ ،‬ﺟﺪاﯾﯽ ﯾ‬
‫ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﻨﺸ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ‬
‫ﺟﻨﺴ و دﯾﻨ ﻧﻤﻮدی از آن اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺴﺴﺖ‪،‬‬
‫ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﺑﺮوز ﻣ ﮐﻨﺪ و‬
‫ﺑﯿﺰاری از ﺳﺨﻨﮕﻮ‪ ،‬ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ‪ .‬وﻗﺘ‬
‫اﯾﻦ ﺑﯽزاری در ﺟﻤ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد و ﻓﺮﯾﺎد زده‬
‫ﺷﻮد‪ ،‬ﯾ روﻧﺪ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫ﻣﺸﺨﺼﻪی آن ﺧﻮدآ ﮔﺎﻫ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻣ ﺎنﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آﯾﺪ‬
‫ﺗﺎ رﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺲ راﻧﺪن اﯾﺪﯾﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺶ‬
‫رود‪ ،‬آ ﮔﺎﻫ دﯾ ﺮی ﺷ ﻞ ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح‬
‫ﻓﻨ ‪ ،‬ﺳﻮژه )ﻧﻬﺎد اﻧﺴﺎﻧ (‪ ،‬ﺳﻮژهی دﯾ ﺮی‬
‫ﺷﻮد‪.‬‬
‫در دورهﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ‪ ،‬اﻧﺴﺎن در ﻋﺮض ﯾ‬
‫روز ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣ آﻣﻮزد‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ در‬
‫ﻇﺮف ده ﺳﺎل ﻧﯿﺎﻣﻮزد‪ .‬آﻣﻮزشﻫﺎی ﻓﺸﺮده و‬
‫ﻧﺎﻓﺬ روزﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ‪ ،‬اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﮑﺮی اﯾﺠﺎد‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ…‪.‬‬
‫ﭘﺎﯾﺪاری آﻣﻮزﺷﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی‬
‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن و ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ دارد‪ ،‬آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫در ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﻓﺮدی‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘ‬
‫آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺘﻤ ﮐﻨﺪ و در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎی ﺧﺎﺻ‬
‫)اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻣ ﺎﻧﻬﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎی وﯾﮋه ی ﯾﺎدآوری‪،‬‬
‫ﻧﻤﺎدﻫﺎ( ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺟﻮاﻧﺎن اﮐﻨﻮن دارﻧﺪ‬
‫از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ و از ﯾﺎدرﻓﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ‬
‫ﯾﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺂورﻧﺪ‪ .‬ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻠﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ‬
‫آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﯿﺮان را ﻣﺴﻮول ﺷ ﺴﺘﻬﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣ‬
‫ﻫﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﺧﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺸ ﻠﻬﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﻮﺟﻮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ‬
‫ﺑﻮده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﺧﻤﻪ ﺑﺮ آن ﻧﻘﻄﻪ ای‬
‫از ﺗﺎر وﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ‬
‫ﻧﻮا از آن ﺑﺮﺧﯿﺰد‪ .‬آن ﻧﻘﻄﻪ ی ﺟﺎدوﯾﯽ‪ ،‬ﯾﺎ‬
‫در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ‬
‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ارﺗﻌﺎش ﻫﺎی‬
‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ی ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫رژﯾﻢ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﯾ ﺎﻫ ﻗﻮی در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم‬
‫دارد‪ .‬دﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ واﻗ ﺑﯿﻨ و ﭼﺎره‬
‫ﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺮط ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺮﮐﻮب‪،‬‬
‫رﺳﻮخ در ﭘﺎﯾ ﺎه ﺗﻮده ای رژﯾﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﻘﻼب‬
‫ﺑﻬﻤﻦ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮای از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن دﺳﺘﮕﺎه‬
‫ﺳﺮﮐﻮب‪ ،‬ﺑﺎﯾﺴﺘ ﻣﯿﺎن ﺑﺪﻧﻪ و ﺳﺮ آن ﺷ ﺎف‬
‫اﻓﺘﺪ و ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻨﺎن ﻗﻮی ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ی‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣ را ﻣﺮدد ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻠ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ‬
‫ﺧﻮد ﺑ ﺸﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺪرت ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ ﻫﻨﻮز در ﺣﺪ‬
‫اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮده ای‬
‫ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﯾ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻘ ﺻﻮرت‬
‫ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺿﻌﻒ‬
‫ﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯽ ﺑﺮد‪ .‬اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای‬
‫ﺑﺮﮔﺰاری آن در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۶‬ﺟﻮزا ﻓﺮاﺧﻮان‬
‫ﻫﺎﯾﯽ داده ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬از ﻧﻮﻋ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان‬
‫»اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸ « ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻮع‬
‫اﻋﺘﺼﺎب‪ ،‬زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی دارد )ﻣﺜﻼ ﯾ‬
‫روز( و ﺑﺎ آن اﻋﺘﺼﺎﺑ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪرت ﺧﻮد را‬
‫ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣ ﮔﺬارﻧﺪ‪ ،‬ﭘﯿﺎﻣ ﻗﻮی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫ﻣ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ‬
‫ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﯾﺴﺘ ارﺗﺒﺎط‬
‫و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻻزم ﻣﯿﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑ ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻗﺮار‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺗﻮدﻫﺎی‪ ،‬اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮده ی وﺳﯿﻌ را درﺑﺮﻣﯿ ﯿﺮد‪ ،‬رﺷﺘﻪ‬
‫ای از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را‪ ،‬ﮐﻞ ﺑﺎزار را‪ ،‬ﮐﻞ ﯾ‬
‫ﺻﻨﻒ را‪ ،‬ﮐﻞ ﯾ ﻣﻨﻄﻘﻪ را‪ ،‬ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را‪.‬‬
‫ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺗﻮده ای ﻣﻌﻤﻮﻻ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی‬
‫ﮐﻮﭼ ﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺎه ﺣﺎدﺛﻪ ای ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ‬
‫رخ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ ﺑﺪون ﭘﯿﺶ‬
‫درآﻣﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد‪ .‬در ﻧﻤﻮﻧﻪ ی اﺧﯿﺮ ﺣﺎدﺛﻪ‬
‫ﺑﺰرگ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻗﺸﺮﻫﺎی‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻓﮑﺮ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب زﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻮرا ﺑﺎ‬
‫ﺷﻨﯿﺪن ﻟﻔﻆ اﻋﺘﺼﺎب آن را در ﻫﻮا ﺑﻘﺎﭘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻗﻠﺐ اﻋﺘﺼﺎب ﻫﻤ ﺎﻧ ‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ ی ﮐﺎرﮔﺮ‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎزار ﺳﻨﺘ ﻧﻘﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ی ﺧﻮد را در‬
‫اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮده ای ﻧﺪارد‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﺘﻦ‬
‫ﺣﺠﺮه و ﻣﻐﺎزه ﻧﻤﺎد اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ ﺗﺼﻮر‬
‫ﻣ ﺷﻮد‪ .‬اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﯾ‬
‫ﺟﺒﻬﻪ ی ﻣﺮدﻣ ﻧﯿﺎز دارد‪ .‬اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﻨﻮز ﺷ ﻞ‬
‫ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﻘﻼب ‪ ١٣۵٧‬ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻋﺘﺼﺎب ﻫﺎی ﮐﻮﭼ‬
‫ﺻﻨﻔ و ﺳﯿﺎﺳ ﭘﯿﺶ درآﻣﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻋﺘﺼﺎب‪ ،‬ﭘﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﮔﺎه زﻣﯿﻨﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋ و رواﻧ‬
‫ﺳﺮاﯾﺖ و اﻟ ﻮﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮاﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓ ‪،‬‬
‫ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی رواﻧ و ﻫﻤﺪﻟ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗ و ﺟﺒﻪ‬
‫ﻫﺎی دارد‪ .‬ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ و ﻫﻤﺪﻟ ﻫﺎی ﻻزم‬
‫ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ رزا ﻟﻮﮔﺰاﻣﺒﻮرگ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ :‬اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮدﻫﺎی ﻧﯿﺴﺖ‬
‫ﮐﻪ اﻧﻘﻼب را اﯾﺠﺎد ﻣﯿ ﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ اﻧﻘﻼب‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺗﻮده ای ﻣﯿﺪان ﻣﯿﺪﻫﺪ‪.‬‬
‫در اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﯾﺴﺘ‬
‫ﻣﺪام ﺑﻪ درس ﻫﺎی آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪.‬‬
‫اﻧﻘﻼب ﻃﺒﻌﺎ ﺗﮑﺮارﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻧﻪ ﻣﺮدم‬
‫ﻣﺎ آن ﻣﺮدم اﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻪ دوﻟﺖ آن دوﻟﺖ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮔﻮﯾﺎ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻻزم ﺑﺎ اﻧﻘﻼب‬
‫وﯾﺮاﻧﮕﺮ ‪ ۵٧‬ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﺗﺤﻮل‬
‫ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺎزه ای ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ‪.‬‬
‫آﯾﺎ ﺗﺤﻮﻟ ﮐﻪ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ‬
‫ﺷ ﺎف ﻫﺎی دروﻧ رژﯾﻢ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮد‬
‫آن اﻧﮕﯿﺰه و زور را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﯿﺖ‬
‫رژﯾﻢ ﺻﻔ را ﺗﺸ ﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻬ‬
‫ﺧﺎص ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ دوﻟﺖ ﻣﯿ ﺬارد‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه‬
‫ی ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ؟ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺒﺎﯾﺴﺘ اﯾﻦ‬
‫ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻀﺎدﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود‪،‬‬
‫اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟‬
‫وﯾﮋﮔ دوﻟﺖ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻢ‬
‫ﭘﻮﺷ ﻫﺎی آن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫درﻫﻢ ﻣ روﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧ ﮐﻪ در ﯾ‬
‫دوﻟﺖ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿ وﻟ ﻋﺎدی )ﻣﺜﻞ دوﻟﺖ‬
‫ﺷﺎه‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺣ ﻮﻣﺘﻬﺎی ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ و ﻧﻈﺎﻣ ‪ ،‬ﻣﺜﻞ‬
‫ﻧﻈﺎم ﻫﺎی اﺷﺮاﻓ ( دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬در ﭘﯿﻮﻧﺪ‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﻮﺷ و درﻫﻢ روی ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻬﻨﻪ‬
‫ی ﻫﻤ ﺎﻧ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ‪.‬‬
‫دوﻟﺖ ﻣ ﮐﻮﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد‪ ،‬در‬
‫ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﺶ آن را ﮔﺴﺘﺮده‬
‫ﻣﯿ ﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﻬﻨﻪ ی‬
‫ﻫﻤ ﺎﻧ ‪ ،‬دو ﭼﯿﺰاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺳﺎدﻫﺎی از آﻧﻬﺎ‬
‫ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ‪ :‬ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ ‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣ ﻮﻣﺖ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫و ﭘﯿﺸﻪ ی اﯾﻨﺎن ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﻌﻨ ﺣﻀﻮر‬
‫در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻤﻮﻣ اﺳﺖ‪ .‬آﺧﻮﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻨﺒﺮ‬
‫ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و ﻣﻨﺒﺮ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻌﺪد ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺗﻌﺪد ﺟﻤﻌﻬﺎ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿ ﻨﺪ و در‬
‫ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻫﻤﻮاره ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد‬
‫ﮐﻪ ﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﺴﺠﺪ در آن ﻣﻨﻌﮑﺲ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﮐﻞ دوﻟﺖ ﯾ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ اﺳﺖ و‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﺑﺪون ﺣﻀﺎر‪ ،‬ﺑﺪون ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن‬
‫و ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻨﺎن‬
‫ﮐﻪ ﮔﺮدآﯾﻨﺪ‪ ،‬دﯾ ﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ در‬
‫اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن داﺷﺖ‪ .‬دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری‬
‫اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺑﺎ ﯾ اﯾﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗ ﮔﺴﺘﺮده‬
‫ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ی ﯾ اﻧﻘﻼب ﺗﻮده ای ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ و‬
‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺎﻟﻪ ی ﻋﻤﺪﻫﺎی را در درون‬

‫ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺞ ﻧﯿﺮوی‬
‫ﺑﯿﺮوﻧ و آوازه ﮔﺮی ﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺑ ﺸﺪ‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ‬
‫اﻣﺮ ﻋﺮﺻﻪ ی ﻋﻤﻮﻣ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣ دﻫﺪ و‬
‫ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﮑﺮ در ﮔﺴﺘﺮش آن ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬آن ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻨﻄﻖ رﺷﺪ ﺧﻮد را دارد‪ .‬ﺑﺮ‬
‫ﭘﻬﻨﻪ ی ﻫﻤ ﺎﻧ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻣﺮز ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﭘﻬﻨﻪ ی ﻫﻤ ﺎﻧ و ﻧﻈﺎم در ﻫﻢ‬
‫ﺑﺎزﺗﺎب ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﻫﻢ ﭘﻮﺷ ﻫﺎی ﻣﯿﺎن دوﻟﺖ و‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻋﻨﺼﺮی از درون دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﻫﻢ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده‪ ،‬ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﻨﮕﺮد‪ ،‬ﻫﻢ ﻣﺤﺘﻤﻼ‬
‫از ﺟﺎﯾﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ی ﻫﻤ ﺎﻧ ‪ .‬اﯾﻦ اﻣ ﺎﻧ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺪان )در ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺳﯿﺴﺘﻤ ﻟﻮﻣﺎن( »ﻣﺸﺎﻫﺪه‬
‫ی درﺟﻪ ی ‪ «٢‬ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ )در ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ‬
‫ﺧﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ »ﻣﺸﺎﻫﺪه ی‬
‫درﺟﻪ ی ‪ «١‬اﺳﺖ(‪ ،‬در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪ «.‬ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮی درﺟﻪ ی ‪ «٢‬اﻣ ﺎن‬
‫ﺧﻮداﺻﻼح ﮔﺮی را ﭘﺪﯾﺪ ﻣ آورد و ﻫﻤﯿﻦ‬
‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮداﺻﻼح ﮔﺮی در درون ﺳﯿﺴﺘﻢ‬
‫ﺗﻨﺶ زا ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﻗﺮار و آراﻣﺶ‬
‫را ﻣ ﮔﯿﺮد‪ .‬ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺧﻮد رﻧﮓ‬
‫آراﻣﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ‪ ،‬ﻫﯿﭽ ﺎه ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻼﻣﺖ‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ‪ .‬ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻫﻤﭽﻮن آن‬
‫ﻧﯿﺰﻫﻤﺎﻫ ﻋﻈﯿﻢ ﺻﯿﺪﺷﺪه در داﺳﺘﺎن »ﻣﺮد‬
‫ﭘﯿﺮ و درﯾﺎ« اﺛﺮ ارﻧﺴﺖ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺎﻫﯿ ﯿﺮ ﭘﯿﺮ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﺎدر ﻧﻤﯿﺸﻮد آن را ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫ ﻫﺎ ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﺪان‬
‫ﺣﻤﻠﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪ ای ﺗﮑﻪ ای از‬
‫آن را ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دﺳﺖ آﺧﺮ اﺳ ﻠﯿﺘ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣ‬
‫ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺟﻨﺒﺶ ‪ ٢٢‬ﺧﺮداد ﺣﻤﻠﻪ ی ﻣﻬﻤ ﺑﻮد‪.‬‬
‫اﯾﺮان دﯾ ﺮ آن اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﺒﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫رژﯾﻢ‪ ،‬رﺳﻮاﺗﺮ و وﺣﺸ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺎزه ای از ﺗﻨﺶ ﻫﺎی دروﻧ آن اﯾﺠﺎد‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻋﺪه‬
‫ای از ﮐﺎدرﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤ رژﯾﻢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از آراﻣﺸ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻣﺪﺗ‬
‫اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺴﺘ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ اﻧﺮژی ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی ﭘﺲ از‬
‫‪ ٢٢‬ﺟﻮزا‪ ،‬ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪان ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﯿﺰی‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و روزﻫﺎی ﻣﺸﺮف ﺑﻪ آن‬
‫اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬دورﻫﺎی دﯾ ﺮ ﺑﺮای ﺟﻤ‬
‫ﮐﺮدن اﻧﺮژی ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪۴‬‬
‫وﻋﺪه ﻣﺎ‪ :‬ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﻧﻤﺎز‬
‫ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ و‬
‫ﺧﺎﺗﻤﯽ‬
‫‪http://tinyurl.com/l49n5j‬‬

‫ﺻﻔﺤﻪ رﺳﻤ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ در ﻓﯿﺴﺒﻮک‪ :‬ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤ دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ‬
‫و ﺗﺠﻤ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺣﻤﺎﺳﻪ دﯾ ﺮ در راه اﺳﺖ‪.‬‬
‫وﻋﺪه ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻪ ‪ ٢۶‬ﺗﯿﺮ ‪.٨٨‬‬
‫ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺷﻤ در‬
‫داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان‪.‬‬
‫ﻣﻮج ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﯿﺰ!‬
‫روز ﻣﻮﻋﻮد ﻓﺮا رﺳﯿﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤ و ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‬
‫ﻣﻮﺳﻮی‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﺑﻪ‬
‫آدرس‪:‬آﭘﺎداﻧﺎ ‪ -‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺮﮔﺲ ‪-‬‬
‫ﺑﻠﻮک‪ - ٣۶‬ورودی ﺳﻮم ‪ -‬ﻃﺒﻘﻪ ی ‪۵‬‬
‫ﺑﺎ دﻋﻮت ﻋﻤﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nbf7dc‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿ ﺮ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﺟﻮان ‪١٩‬‬
‫ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﻓﺮدا ﻣﻮرخ ‪ ٢٢‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٨‬ﺻﺒﺢ‬
‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ ی ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣ‬
‫ﺷﻮد‪.‬ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘ‬
‫ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠ ﻗﺎﺿ‬
‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﯾ‬
‫ﭘﺮوﻧﺪه ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻬﺮاب ﺑﻪ ﺿﺮب‬
‫ﮔﻠﻮﻟﻪ و در ﺗﺠﻤ ﻣﯿﺪان آزادی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و‬
‫از ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی‬
‫ﯾ‬
‫از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮدم ﺟﺎن‬
‫ﯾ‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻮﯾﺖ ﺳﻪ ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ‬
‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾ ﺮی از‬
‫ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ وی در زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ در زﻧﺪان‬
‫اوﯾﻦ ﺧﺒﺮ داده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺿﻤﻨﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ در ﻣﻨﺰل‬
‫ﺷﺨﺼ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آدرس ‪ :‬آﭘﺎداﻧﺎ ‐‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺮﮔﺲ ‐ ﺑﻠﻮک ‪ ‐ ٣۶‬ورودی ﺳﻮم ‐‬
‫ﻃﺒﻘﻪ ی ‪ ۵‬ﺑﺎ دﻋﻮت ﻋﻤﻮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪۵‬‬
‫ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در‬
‫ﮐﻨﺎر ﺨﻮد ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‪ -‬ﺟﺪﯾﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/m23t3m‬‬

‫ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣ ﺮ ﺧﻮدت ﺧﻼف ﮔﻮﯾﯽ‬
‫ﻫﺎی ﻓﺮاوان دوﻟﺖ را در ﻣﻨﺎﻇﺮه ات ﺑﻪ رخ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻧﮑﺸﯿﺪی؟ ﻣ ﺮ ﺧﻮدت ﺗﻘﻠﺒﺎت‬
‫ﻓﺮاوان اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮدی؟ ﺣﺎل ﭼﻪ‬
‫اﺗﻔﺎﻗ )ﺟﺰ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮدم( ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﻪ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ وﺣﺪت ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺮوﯾﻢ؟‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺎ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫ ﺑﺮای اﯾﺮان‬
‫ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸ ﺑﺮای‬
‫دوﺳﺘﺎن‪.‬‬

‫ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ از ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻮدﺗﺎ‬
‫در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﺑﺎش ﺟﺪﯾﺪ‪ .‬دوﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ‬
‫اﯾﻦ ﻣﺼﻄﻔ ﻫﺴﺖ و ﻋﮑﺴ در ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻫﺎ‬
‫ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺗﻔﺎوت دو ﭼﻬﺮه ﻣﺸﺨﺼﻪ‬
‫اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮن داداش ﻫﺴﺘﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارن ‪ .‬و ﯾ‬
‫از دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻋﮑﺴ در ﻧﻈﺮات ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ‬
‫آن ﻋﮑﺲ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﺴﺖ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎ را ﺳﯿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ‬
‫ﭘﺴﺮ دوم ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻨﺸﺎن‪.‬‬
‫دﻫﻨﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد!‬

‫آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدی راه‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮﺗـــــــﮕﺎه‬
‫اﺳﺖ؟ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ وﺣﺪت ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺳﻮی ﭘﺮﺗـــــﮕﺎه ﺑﺮوﯾﻢ؟‬
‫‪http://tinyurl.com/meke92‬‬

‫آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ دﻟﺴﻮزی‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫وی در ﺑﯿﺎﻧﻪ اش ﺑﺎ اﺷﺎره ی ﺑﻪ ﮐﺠﺮاﻫﻪ ﻫﺎی‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ ﻣ ﮐﻮﺷﺪ ﻫﻤﻪ را‬
‫ﺑﻪ وﺣﺪت دﻋﻮت ﮐﻨﺪ‪ .‬و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺠﯿﺒﺐ آن ﮐﻪ‬
‫اﯾﺸﺎن ﻣ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺳﯿﺪ ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای‬
‫او را ﻃﺮﻓﺪاری آزادی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ‬
‫ﺑﺨﺶ دﻻﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬
‫اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﺮان و ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪ ای‬
‫ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ‪ .‬اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻫﺎ را دﻟﯿﻞ‬
‫ﮐﺎﻓ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑ ﺬرﻧﺪ‬
‫ﺗﺎ ﻣﺜﻼ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ اﻣﺎن را از دﺳﺖ‬
‫ﻧﺪﻫﯿﻢ‪// .‬‬
‫آﻗﺎی رﺿﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺗﺎرﯾﺦ را‬
‫اﺷﺘﺒﺎﻫ ورق ﻣ زﻧ ‪ :‬ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﻦ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺗﻘﻠﺐ و دروغ‬
‫ﺑﺮ ﻣﻤﻠ ﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی آن را‬
‫ﻏﺎرت ﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎر ﺑﺮای‬
‫ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﺳﺖ دوﻟﺘ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﮔﻔﺘ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫درﺟﻪ ی ﻓﻼﮐﺖ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده راﺣﺖ ﺷﺪ‪ .‬ﻣ ﺮ‬
‫ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﮐﻪ اداﻣﻪ ی اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه‬
‫ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟ اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﮐﻼم ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫‪ ١٣‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻣﺴﯿﺮ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋاد رو ﺑﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎه و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد…‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن در ‪ : VOA‬از ﺻﺪا و‬
‫ﺳﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده‬
‫ام‪ .‬اﻣﯿﺪوارم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ‬
‫ﺻﺪای ﻣﺮا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ‬
‫‪http://tinyurl.com/mtpool‬‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن در ‪ : VOA‬اﻣﺮوز از ﺻﺪا و‬
‫ﺳﯿﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه ﺷ ﺎﯾﺖ ﮐﺮده ام‪ ،‬آﻧﻬﺎ‬
‫ﻫﻨﻮز آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺮا ﭘﺨﺶ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ‬
‫ﺷ ﺎﯾﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺪا و‬
‫ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﻮد! اﯾﻦ‬
‫‪http://tinyurl.com/nwrjrh‬‬
‫آﻫﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺎل ‪ ۵٧‬ﺧﻮاﻧﺪه ام ﻧﻪ ﺑﺮای‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺲ از ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ! ٨٨‬اﻣﯿﺪوارم ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺻﺪا‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ٨٨‬در ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﯿﻤﺎ ﺻﺪای ﻣﺮا از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﺸﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬
‫ﻣ رﺳﺪ دادﺳﺘﺎﻧ ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﺗﻀﻮی‬
‫و دﯾ ﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻣﻨﯿﺘ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﯿﺬ‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺟﻨﺎزه ﺣﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‬
‫را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد و ﭘﺲ از آن‬
‫‪http://tinyurl.com/mp94ps‬‬
‫در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﯾﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷ ﻨﺠﻪ در زﻧﺪاﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ‬
‫ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤ ﺣ ﺎﯾﺖ از آن دارﻧﺪ‬
‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن‪ ،‬در آ ﮔﺎﻫ ﺷﺎﻫﭙﻮر‪ ۵٠ ،‬ﻋﮑﺲ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻼش ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای‬
‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻇﺎﻫﺮا ﭘﺮﺷ ﻮه ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ‬
‫ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﺣ ﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد آﻏﺎز ﺷﺪه‬
‫را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﻬﺮاب ﻋﺎﻣﺮی‪ ،‬ﺟﻮان ‪ ١٩‬اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮار اﺳﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ ‪٣‬‬
‫ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ روز ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﺗﯿﺮ ﺧﻮرده و روز ﻣﺮاداد )‪ ٢۵‬ﺟﻮﻻی( آﻏﺎز ﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ‬
‫‪ ٢٨‬ﺧﺮداد ﺟﻨﺎزه اش ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺰﺷ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧ آن‪ ،‬ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‪،‬‬
‫ﮐﻬﺮﯾﺰک ﺷﺪه‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﯾ از اﯾﻦ ‪ ۵٠‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮده در دﻫﻬﺎ ﺷﻬﺮ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾ ﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎﻣ ﭘﺎﺳ ﻧﻤ دﻫﺪ ﺳﻬﺮاب در ﺳﺮاﺳﺮی اﻋﺘﺮاﺿ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی و در راس آن ﻫﺎ‬
‫اﯾﻦ ﺳﻪ روز ﮐﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﯾ‬
‫دﯾ ﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻨﺎزه ﭘﺴﺮش ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣ ﮐﻮﺷﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺪﯾﺪ و‬
‫را در ﺣﺎﻟ ﺑﺮای دﻓﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﺠﻮﺋ ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را‪،‬‬
‫ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ را ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه از ﻃﯿﻒ روﺣﺎﻧﯿﺖ‪ ،‬وادار ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ‪ ،‬ﺣ ﻢ‬
‫ﻗﻀﺎﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺘ ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ آﯾﺖ‬
‫ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺛﺎر ﺷ ﻨﺠﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣ رﺳﺪ‪.‬‬
‫در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ‬
‫ﯾ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎم و‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﻧﺸﻮد‪ ،‬ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬در روزﻫﺎی‬
‫ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ از اﻃﻼع اﺧﯿﺮ‪ ،‬ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﻫﺎﺋ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از آﯾﺎت‬
‫رﺳﺎﻧ ﯾﺎ ﭘﯿ ﯿﺮی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﻋﻈﺎم‪ ،‬ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ‪ ،‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬
‫رﺳﺎﻧﺪن ﻋﺎﻣﻼن ﺷ ﻨﺠﻪ و ﻗﺘﻞ ﺧﻮدداری ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺧﻂ اﻣﺎم و اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺠﻠﺲ و ﭼﻬﺮه‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد آﻏﺎز ﺷﺪه‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﯾ ﺮﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ‪ ،‬از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد‬
‫ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن وﺣﺪت ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم‪،‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫‪۶‬‬

‫ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻗﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻪ ﺷﺮم ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﻣﺎدر داغدار ﺳﻬﺮاب‬
‫»ﺗﻨﻬﺎ« ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪی‬
‫ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺟ ﺮﺧﺮاش ﻣﺎدران دﯾ ﺮی را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﺪ‬
‫ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻨ ﺧﺒﺮ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را‬
‫دادهاﻧﺪ‪ .‬ﺷﺐﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﯽﺷﺮم و ﻫﺮاﺳ ﺑﺮ دﺳﺘﻪ‬
‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ :‬اﯾﻦ‬
‫ﮔﻞ اﯾﺮان ﺷﺎﺧﻪ‪ ،‬ﺷﺎﺧﻪ ﻣ اﻓﺰاﯾﻨﺪ و ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ‬
‫ﺟﻨﺒﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ‬
‫ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ »آن روز« ﻣ رﺳﺪ اﻣﺎ »اﻣﯿﺪ«‬
‫رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ /‬ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺎﻣﻨﻪای و‬
‫دارﯾﻢ و اﯾﻤﺎن ﮐﻪ در راه اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن‬
‫رژﯾﻢ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ‬
‫روز ﺑﻬﺎی ﮔﺰاف و ﮔﺮان ﺗﮏ ﺗﮏ اﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎ‬
‫‪http://tinyurl.com/ktt6bz‬‬
‫را ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ .‬ﺗﺎ روزﮔﺎر آﺑﺎدی‪» ،‬ﻣﺎدر‬
‫اﮐﻨﻮن ﻓﻀﺎی اﯾﺮان ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و زﻣﯿﻦ« را ﺗﺎب ﺑﺎﯾﺪ از داغ ﻣﺎدران اﯾﻦ ﺧﺎک‪،‬‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﻔﻮذ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داﻏ ﺳﺨﺖ ﺟﺎنﮐﺎه و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن‪.‬‬
‫داده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف‪ ،‬در‬
‫ﺷﻤﺎرهء ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم ﺟﻮن روزﻧﺎﻣﻪ‬
‫»ﺗﺎﮔﺲ ﺗﺴﺎﯾﺘﻮﻧﮓ« ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی‪ :‬اﮔﺮ دهﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ‬
‫ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳ اﯾﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮ را ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ‬
‫ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪//:‬ﭘﺮﺳﺶ‪ :‬ﺷﻤﺎ از اﻧﻘﻼب ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد‪ ،‬دوﻟﺖ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ‬
‫ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳ ‪ :‬ﺑﻠﻪ‪ .‬ﭼﻮنﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آزادی و دﻣﻮﮐﺮاﺳ‬
‫ﺑﻮدﯾﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری رﺳﯿﺪﯾﻢ‪ ١٢ .‬ﺳﺎل ‪http://tinyurl.com/ldgo25‬‬
‫ﭘﯿﺶ ﺣﺮﮐﺘ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ‬
‫ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﯾﻢ‪ .‬رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر در آن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻠ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ‬
‫زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤ ﺑﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﻣﺤﻮر آن ﺑﭽﺮﺧﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻨﺎﻓ ﻣﻠ ﯾﺎ دﻓﺎع‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻮد‪ .‬ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؟ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی‬
‫ﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﺗﻌﺎرﺿ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ‬
‫اﻗﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻣ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮان ﻣﯿﺎن‬
‫ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از ﺳﻮی ﯾ‬
‫رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری رﺳﯿﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﺳﺎزش ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﺎﯾﺪ‬
‫اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾ را ﺑﺮ دﯾ ﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ داد در اﯾﻦ ﺻﻮرت‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ // .‬از ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ اﺻﻠ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣ ﺷﻮد ﻛﺪام اﺳﺖ؟‪.‬‬
‫در ﺗﺠﺮﺑﻪ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮاردی‬
‫ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻓﻘﻂ ﯾ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮐﻮﭼ‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی از اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﻣﻮاﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬اﯾﺮان در‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده‪ ،‬ﺧﺎﻣﻨﻪ ای اﺳﺖ‪ .‬از روز ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺑﻮﺳﻨ و ﻫﺮزﮔﻮﯾﻦ و دﯾ ﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬
‫ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﺴﻠﻤﺎنﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﻟ ﺎن ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎﻟ‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾ ﺘﺎﺗﻮر اﺻﻠ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻧﺠﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﯾﺎد »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای« در ﺻﺮبﻫﺎ و دﯾ ﺮ اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ دﻓﺎع ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻓﻀﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ‪ //.‬ﭘﺮﺳﺶ‪ :‬ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻫﻢزﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت و ﺟﻨﺎﯾﺎت‬
‫ﺷﺨﺺ را ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ رژﯾﻢ را؟ ﭘﺎﺳ ‪ :‬رخ داده در ﭼﭽﻦ ﺳ ﻮت ﺷﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ‬
‫رژﯾﻢ را‪ .‬اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﺮود‪ ،‬رژﯾﻢ ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﭼﭽﻦ وارد ﻣ ﺷﺪ ﺑﻪ‬
‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﯾﺮان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ…‪ .‬دﻻﯾﻠ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‬
‫ﺑﺎﻟ ﺎن روا داﺷﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ اﯾﺮان در دﻓﺎع از ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ‬
‫و ﻟﺒﻨﺎن‪ ،‬ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﺑﻠ ﻪ در ﻋﺮف ﺳﯿﺎﺳ‬
‫ﺑﻪ ‪ ٢٠‬ﻧﺮﺳﯿﺪ…)ﻋﮑﺴﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎه از‬
‫ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻬﺮاب ﭘﯿﺸﺘﺎز اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد‪،‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺘ از ﺑﺮﺧ ﺟﻨﺎحﻫﺎی‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ(‬
‫ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﺗﺮ‬

‫در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣ ﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﭘﯿﺎم آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ‬
‫ﻣ ﮐﻮﺷﺪ از اﺧﺘﻼف دروﻧ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری‬
‫ﮐﻨﺪ و اﺻﻞ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ‪ ،‬ﺑﺮﺧ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻋﻤﺪه‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺪه‬
‫اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل‬
‫ﺻﺪﻣﺎﺗ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم‬
‫وارد ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫اﮔﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ در ﻏﯿﺎب ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس‬
‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد‪ ،‬ﻗﻬﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬
‫ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬از دﯾﺪ ﺑﯿﺖ‬
‫رﻫﺒﺮی‪ ،‬اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺎﻟﻒ‬
‫در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ دادن رای‬
‫اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎد ﻃﻮﻻﻧ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﻗﺪام ﭘﯿﺸ ﯿﺮاﻧﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺪود ﯾ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ‬
‫ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺻﻮﻟ ﺮاﯾﺎن‬
‫ﻣﻨﺘﻘﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺮض‬
‫ﺑﻪ ﺣﺪود ‪ ١٣٠‬ﻧﻔﺮ ﻣ رﺳﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺒﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻟﺤﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎ‪،‬‬
‫ﺿﻤﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﺑﻮدن‪ ،‬دﻟﺠﻮﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ و‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دﯾﻨ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد‪ .‬در اﯾﻦ‬
‫ﭘﯿﺎم‪ ،‬ﺿﻤﻨﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ‬
‫رﻫﺒﺮی‪ ،‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫دوره دوم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دوره‬
‫اول ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‪ ،‬دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از‬
‫ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬در ﯾ اﻗﺪام ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه‬
‫ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر را‪ ،‬ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ‬
‫او ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ رای اﻋﺘﻤﺎد‬
‫ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫او اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻋﻔﻮ‬
‫ﻋﻤﻮﻣ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻧﯿﺰ‬
‫از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬اﻣﺎ‬
‫ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﮔﺮوﻫ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺎﻟ و ﻣﺘﻬﻤﺎن‬
‫ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳ‬
‫ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻫﻢ‬
‫ﭘﺮاﮐﻨ ‪ ،‬ﮔﺮوﻫ از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻫﻔﺘﻪ‬
‫ﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﯿﺰ‪ ،‬در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ‪http://tinyurl.com/nbt7bx‬‬
‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﺒﻌﺎً ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺲ از آزادی ﺑﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ ‪ ٢٠‬ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮﭘﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮدم‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٧‬‬

‫اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬ از ﻣﻨﮑﺮ از اﻣﻮر ﻋﻘﻼﺋ‬
‫و ﻋﺮﻓ اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺣﻘﻪ‪ ،‬آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ‬
‫ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪ .‬وﻟ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﻮد‬
‫ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪن در آن ﺟﺎﯾ ﺎه دوﻟﺘ ‪ ،‬ﺟﻠﻮ ﺑﺮﺧ از‬
‫اﻋﻤﺎل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﯾﺮ‬
‫اﻓﮑﺎر دﯾ ﺮان اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ‬
‫ﻣﺎﻧﺪه و در ﻣﻮاردی ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻣﺸ ﻠ از‬
‫اﻧﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد‬
‫ﻣﺎﻧﺪن در آن ﻣﺤﻞ ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﯿﻦﮐﯿﺎﻧﮓ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻈﻠﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ‬
‫و ﻫﯿﭻ اﻣ ﺎن ارﺗﺒﺎﻃ و ﺗﺒﻠﯿﻐ ﻫﻢ ﺑﺮای‬
‫رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش دﻧﯿﺎ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬در‬
‫ﺣﺎل ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از‬
‫‪ ١۵٠‬ﻧﻔﺮﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣ ﺗﻮان ﺣﺪس‬
‫زد ﺑﻪ ازای ‪ ١۵٠‬ﮐﺸﺘﻪ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻫﺰار زﺧﻤ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﺧﺒﺮ و ﻣﻮﺿ ﮔﯿﺮی‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ درﯾﻎ از ﯾ‬
‫رﺳﻤ و ﺣﺘ ﻏﯿﺮرﺳﻤ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ! و‬
‫ﺣﺘ از درج ﺧﺒﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن‬
‫ﮐﺸﺘﻪﻫﺎ ﻫﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ‬
‫ﻣﻮﺿ ﺟﺪی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻛﻪ ﺑﺮای‬
‫ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﻚ زن ﻣﺼﺮی در آﻟﻤﺎن اﻧﻮاع ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪:‬‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺮدا‪ ،‬دوﺷﻨﺒﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ‬

‫ﺻﺒﺢ‪ ،‬ﻏﺴ‪‬ﺎل ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا‬

‫ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ از آﯾﺖ اﻟ‪‬ﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ‬
‫ﺑﯿﺎت زﻧﺠﺎﻧﯽ‪ :‬ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ‬
‫دوﻟﺖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻣﺘﻘﻠﺐ از ﺑﺎب ﻧﻬﯽ‬
‫از ﻣﻨﮑﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/lezb2f‬‬

‫اﯾﻦ اﺳﺘﻔﺘﺎء در ﭘﺎﯾ ﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧ اﯾﻦ ﻣﺮﺟ‬
‫ﻓﺮزاﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﻣﺮﺟ ﻋﺎﻟﯿﻘﺪر ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ‬
‫زﻧﺠﺎﻧ ﭘﺲ از ﻋﺮض ﺳﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان‬
‫دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋ ﺑﻮدن دوﻟﺖ آﺗ ﺑﻪ‬
‫ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟آﯾﺎ ﺗﺮك ﻛﺎر دوﻟﺘ ﺟﺎﯾﺰ‬
‫اﺳﺖ؟در ﺻﻮرت ﺣﺮج ﻣﺎﻟ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺮد؟ ﺑﺎ‬
‫ﺗﺸ ﺮ ‐ ‪٢١/٠۴/١٣٨٨‬‬
‫ﺟﻮاب‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮض ﻧﺎﺻﺎﻟ‬
‫ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﻋ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﻮدن‬
‫رﺋﯿﺲ ﯾ دوﻟﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن اﺻﻞ دوﻟﺖ‬
‫را ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤ ﺷﻮد؛ در ﻓﺮض ﺳﺌﻮال در ﭼﻨﯿﻦ‬
‫ﺷﺮاﯾﻄ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮد ﻧﺎﻣﺸﺮوع و‬
‫ﻣﺘﻘﻠﺐ را از ﻃﺮق ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ‬
‫و ﻓﺮدی ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ را روی ﮐﺎر‬
‫آورﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻼش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ‬
‫اﺻﻼح اﻣﺮ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎً ﻓﺮد واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ‬
‫را روی ﮐﺎر آورد‪ ،‬از ﺑﺎب اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف‬
‫ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و‬
‫اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮان و ﻗﺪرﺗ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎن در‬
‫اﯾﻦ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘ ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬
‫ﻧﺎ ﻣﺸﺮوع ﻣ ﺷﻮد‪ ،‬از ﺑﺎب ﻧﻬ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤ‬
‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻣﺤﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از ﻫﺮ راه ﻣﻤ ﻦ‪ ،‬در ﺑﯿﺎن‬
‫ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ زﯾﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و‬
‫ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻮء آن ﺑ ﻮﺷﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺣﻞ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪http://tinyurl.com/ks7ljz‬‬

‫ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزه و ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ راه‬
‫آزادی ﻓﺮدا دوﺷﻨﺒﻪ در ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺑﺮﮔﺰار ﻣ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﻃﺒﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ی او‪ ،‬ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ‬
‫ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ‪ ،‬ﻏﺴﺎل ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا‬

‫ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮر اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻠﯽ‪ :‬ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ زﺧﻢ‬
‫دﯾﮕﺮان و ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺧﻮن ﻫﺎی‬
‫رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ‬
‫‪http://tinyurl.com/m34pbg‬‬

‫ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ‬
‫ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ﻋﻤﻞ‬
‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!‬
‫‪http://tinyurl.com/nyonhp‬‬

‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده روزﻫﺎی‬
‫اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﺨﺼ و اﺳﭙﺮی‬
‫ﺑﯿﻬﻮش ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم‬
‫ﻣ ﺷﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﯾ واﻗﻌﯿﺖ‬
‫ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ‪ .‬روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی‬
‫دادﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻻﻧﺘﺼﺎب ﺗﻬﺮان ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ‬
‫روز ﺳ ﻮت و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪاﻧﯿﺎن و‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ و رﺋﯿﺲ‬
‫ﺟﻤﻬﻮر اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎ ﺑﺎ‬
‫اﺣ ﺎم وی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن‬
‫آﺷ ﺎر ﺷﺪ آﻧﭽﻪ از آن ﺑﻌﻨﻮن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ و ﺧﻮدﺳﺮ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮد و در واﻗ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺨﺸ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺿﺎﺑﻄﺎن و ﻣﺎﻣﻮران‬
‫ﻏﯿﺮرﺳﻤ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﻣﺴﻠ ﺑﻪ ﻗﻤﻪ‪ ،‬ﭼﺎﻗﻮ‪ ،‬زﻧﺠﯿﺮ‪ ،‬ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺮﻗ و‬
‫ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و ﺑﺎﺳﯿﻢ‪ ،‬ﻧﺎرﻧﺠ ‪ ،‬ﮔﺎز اﺷ‬
‫آور و اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻤﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪه‬
‫اﻧﺪ و ﻣﻌﺘﺮض ﺷ ﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺒﺎرت دﯾ ﺮ ﺿﺎﺑﻄﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ از دو‬
‫ﺑﺨﺶ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ‪:‬‬
‫ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﻌﻨ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧ آن‬
‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت‬
‫ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯿ ﻨﺪ و ﭘﻠﯿﺲ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ و‬
‫ﺑﺨﺶ دوم ﯾﻌﻨ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ‬
‫آن ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻪ در‬
‫ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻮازی و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ وارد‬
‫ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺷ ﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ از‬
‫ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ‪ ،‬ﯾﻌﻨ در واﻗ ﺷ ﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ‬
‫رﺳﻤ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ از ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤ آن‬
‫ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﺎن روﺷﻦ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﮐﺎرﻣﻨﺪان‬
‫ﻏﯿﺮرﺳﻤ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از‬
‫ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات و رده ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷ ﻞ‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن دﻫ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ ‪.‬‬
‫ﻫﻤﺎن اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ‪ ،‬ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ‬
‫و ﺑﺎﺗﻮم و ﮔﺎز اﺷ آور را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ‬
‫در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻣ ﻟﻮﻟﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ ﻣﺪام در‬
‫ﮐﻨﺎر ﺳﺮدار ﻃﻼﯾﯽ ﻗﺪم ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺣﺘ ﺑﺎ او ﺑﺮ ﺳﺮ‬
‫ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣ ﮐﻨﺪ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫در واﻗ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ ﺧﻮد را در ﯾ رده‬
‫اداری و ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺎ ﺳﺮدار ﻃﻼﯾﯽ ﻣ داﻧﺪ و‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻣ دﻫﺪ در ﮐﻨﺎر او ﺑﺎﺷﺪ‬
‫و ﺑﻪ او راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﺘ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪ .‬از اﯾﻨﺠﺎ‬
‫ﻣ ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﺎم ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ‬
‫ﺧﻮدﺳﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ آﻧﭽﻪ وﺟﻮد دارد آن‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺿﺎﺑﻄﺎن‬
‫و ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣ ‪ ،‬در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﯾ ﺑﺨﺶ‬
‫دﯾ ﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ‬
‫و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ آن اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر دﻫﻬﺎ ﺑﺎر ﻧﺎم و‬
‫ﻧﺸﺎن و ﻋﮑﺴﻬﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر‬
‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻣ ﮔﺬارد‪ ،‬وزارت اﻃﻼﻋﺎت آﻧﺎن‬
‫را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ اﺳﺎﻣ‬
‫ﺷﺎن را اﻋﻼم و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣ‬
‫ﺷﻮد وﻟ آﻧﺎن آزادﻧﺪ و آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ‬
‫ﻣ دﻫﻨﺪ‪ .‬زﯾﺮا اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮرو ﻋﻤﻠ ﻧﯿﺴﺖ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﻣﻮران ﻣﻌﺬور ﺧﻮد را ﺑﻪ‬
‫ﮐﻪ ﯾ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪٨‬‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺟﺮم اﺟﺮای دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﺪ!‬
‫اﻣﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤ ﺷﻮد‪ .‬در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ‬
‫از درون اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧ دﺳﺘﮕﯿﺮ‬
‫ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را داﻧﺸﺠﻮی ﺣﻘﻮق‬
‫ﯾﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﻣ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ‬
‫ﻋﻤﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل‬
‫دﯾ ﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﻣﺮﺗﻀﻮی ﯾﺎ ﻗﺎﺿ ﻓﻼن‬
‫ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوز‬
‫ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﻨﺪ را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾ ﺮ از‬
‫ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸ ﯿﻞ دادﮔﺎه و ﺣ ﻢ زﻧﺪان اﻧﺠﺎم ﻣ‬
‫دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻧﺎﮔﻬﺎن از آﺳﻤﺎن ﭘﯿﺪا‬
‫ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺎﺿ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‬
‫ﯾﺎ دادﺳﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮد‪ .‬او ﮔﺬﺷﺘﻪ ای داﺷﺘﻪ‬
‫و ﻣﺪارﺟ را ﻃ ﮐﺮده‪ ،‬وﻓﺎداری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی‬
‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﻗﺒﻼ اﺛﺒﺎت‬
‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ‬
‫در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭼﻤﺎق و ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮرﺳﻤ‬
‫ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ‬
‫ﭼﻤﺎﻗﺪارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ از زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬
‫ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﯾﺰدی و ﻣﺸﺎورت‬
‫اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺎداﻣﭽﯿﺎن ) ﻋﻀﻮ رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺗﻠﻔﻪ‬
‫اﺳﻼﻣ ( ﺑﻮده وﻟ در آن زﻣﺎن در ﺑﺨﺸ دﯾ ﺮ‬
‫ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮده و وﻇﺎﯾﻔ دﯾ ﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﺮدراز دارد و ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ‬
‫ﻫﻨﻮز ﺧﯿﺎل ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻓﺮﯾﻨ و ﺑﺮﭘﺎﺋ ﺣ ﻮﻣﺖ‬
‫دارد‪ .‬ﻣﺜﻼ ﻗﺎﺿ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠ از ﻫﻤﺎن ﻣﺪرﺳﻪ‬
‫ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ از آن ﺑﯿﺮون‬
‫آﻣﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣ ﺷﻮد و ﺣ ﻢ اﻋﺪام ﺑﺮای‬
‫ﻫﺎﺷﻢ آﻏﺎﺟﺮی ﺻﺎدر ﻣ ﮐﻨﺪ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻣﻮرد‬
‫اﻋﺘﻤﺎد واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ از درون‬
‫ﻫﻤﯿﻦ ﻫﯿﺮارﺷ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻧﺼﺎر و ﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه اﻧﺪ و ﻗﺒﻼ در ﺑﺨﺶ ﻟﺒﺎس‬
‫ﺷﺨﺼ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﮐﺎر ﻣ ﮐﺮده‬
‫اﻧﺪ؟‬
‫اﻧﺘﺼﺎب » اﻟﻬﺎم« ﭘﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧ‬
‫ﻫﺎی ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﻌﻨﻮان‬
‫ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ را ﻧﺸﺎن‬
‫ﻣﯿﺪﻫﺪ‪ .‬اﻟﻬﺎم را ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻫﺎی‬
‫اﻧﺼﺎر دﻋﻮت ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﮔﺮ او از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ‬
‫اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻋﻀﻮ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ‬
‫ﺗﯿﻤ اﻧﺼﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ راه ﻧﻤ‬
‫ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬

‫در ﻧﺘﯿﺠﻪ‪ ،‬ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺟﺮﯾﺎن‬
‫ﭼﻤﺎق ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ ﯾ‬
‫ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎﻃﻔ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺘﻈﺎر آﻧﮑﻪ‬
‫ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی ﭼﻤﺎﻗﺪاران را دﺳﺘﮕﯿﺮ و آﻧﺎن‬
‫را ﻣﺤ ﻮم ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻗ داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺪرش را ﺑﺎزداﺷﺖ ﯾﺎ ﺑﺮادری‬
‫ﺑﺮادرش را ﻣﺤ ﻮم ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ‬
‫ﻣﺮﺗﻀﻮی در ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را‬
‫ﻣ ﺑﯿﻨﺪ‪ ،‬آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در او آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﺼﻮر‬
‫ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﮐﺪام ﺳﻌ ﻣ‬
‫ﮐﻨﺪ ﺷﻘ ﺗﺮ از ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺴ ﺮ و ﻗﺎﺿ ﻣﺮﺗﻀﻮی‬
‫ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺪﯾﻨﺴﺎن رﻫﺒﺮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﺟﺮﯾﺎن‬
‫ﭼﻤﺎق را ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ‪ ،‬ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻋﺎﻃﻔ‬
‫ﭼﻨﺎن در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﮐﻪ از ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﮑﯿ‬
‫ﻧﺎﺑﻮدی دﯾ ﺮﯾﺴﺖ‪.‬‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﺮﯾ‬
‫ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﯾﻌﻨ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺮ دو ﺑﺎ‬
‫اﺻﻼﺣﺎت و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم در ﺧﺪﻣﺖ‬
‫ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت و ﺛﺮوت‪ .‬ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای‬
‫از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ دو واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾ دﺳﺘﮕﺎه‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﯾ ﺠﺎ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻮر ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ‬
‫و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ﻣ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬
‫ﺧﻮد را در ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺨﺶ‬
‫ﻏﯿﺮرﺳﻤ ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ و‬
‫در آﻧﺠﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش را ﻃ ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﻣﺠﻠﺲ و ﻃﺮﻓﺪاران اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ‬
‫اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ‬
‫ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗ ﺑﺮای ﭼﻤﺎﻗﺪاران‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد‪ .‬آﻧﺎن از ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ آ ﮔﺎه‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﻣ ﺷﻮد ﺑﺨﺸ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از‬
‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺸﻮر ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ‬
‫داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ‬
‫ﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺑ ﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد‬
‫ﻣﺴﺘﻘﻼ درﺑﺎره آﻧﺎن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻂ و رﺑﻂ‬
‫ﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﺰارش دﻫﺪ‪.‬‬
‫) ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﯿ ﻧﺖ(‬

‫ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻬﺎدت زﻧﺪاﻧﯿﺎن در اوﯾﻦ‬
‫ﮐﯿﺴﺖ؟‬
‫‪http://tinyurl.com/lpx2ej‬‬

‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬ﺟﻮان ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در‬
‫ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدﻣ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﺑﺎزداﺷﺖ و در زﻧﺪان اوﯾﻦ‬
‫ﻧﮕﻬﺪاری ﻣ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی وارده در‬
‫اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ ﻟﻘﺎء اﻟﻠﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ﺳﺮﮔﺮداﻧ‬
‫ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان اوﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮی‬
‫در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﻣﺮﺗﻀﻮی رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﺮان ﻗﻮل آزادی‬
‫وی را داده ﺑﻮد ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در‬
‫دﻓﺘﺮ آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﻪ ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﻮزده‬
‫ﺳﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪش ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﻮروز از ﯾ ﻣﻨﺒﻊ‬
‫آ ﮔﺎه دادﺳﺘﺎﻧ ﺗﻬﺮان ﺷﺮط ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه را‬
‫ﻋﺪم اﻃﻼع رﺳﺎﻧ در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻬﺮاب‬
‫اﻋﻼم ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫وی ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﭘﯿ ﺮ ﭘﺎک ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن‬
‫را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﻮروز ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﻊ ﺟﻨﺎزه و‬
‫ﺧﺎک ﺳﭙﺎری اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ راه آزادی ﮐﻪ از داﺷﺘﻦ‬
‫ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﺮدا دوﺷﻨﺒﻪ در‬
‫ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد‪ .‬ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر‬
‫رﺳﯿﺪه‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار در ﻧﺎﻣﻪ ای‬
‫ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮی‪ ،‬دادﺳﺘﺎﻧ ﺗﻬﺮان‬
‫و ﺷﺨﺺ وی را ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ واﻗﻌﻪ دردﻧﺎک‬
‫داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﺳﺨ ﻮﯾﯽ و ﻣﺠﺎزات‬
‫ﻋﺎﻣﻼن آن ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻮان‪ :‬ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﮑﯽ در زﻧﺪان ﺣﺎﺿﺮ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮدد !‬
‫‪http://tinyurl.com/l3wdjp‬‬

‫ﻣﻦ از ﺗﻪ دل آرزوی ﻣﺮگ ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻌﯿﺪ‬
‫ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰل و ﭘﯿ ﯿﺮی اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻜﻤﯿﻞ‬
‫ﻣﺮﺗﻀﻮی را دارم‪.‬‬
‫ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﺠﺎرﯾﺎن در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه وﻟ‬
‫‪http://tinyurl.com/lej93f‬‬
‫»ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣ ﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘ‬
‫ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋهای‬
‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش‪ ،‬ﺑﺎ و ﭘﺰﺷ‬
‫آرزوﻫﺎﯾﻢ رو درﺑﺎﯾﺴﺘ ﻧﺪارم‪.‬‬
‫ﻛﻪ از وی اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮاز‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ !‬

‫آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ ﻣﺮدم‬
‫ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺳﺘﺎد ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ‬
‫ﻫﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﻦ ﺗﻮﺑﻤﯿﺮی ﻫﻢ از آن‬
‫ﺗﻮﺑﻤﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ!‬

‫دﻋﻮت از ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺴﺪ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در‬
‫اوﯾﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/lq84e8‬‬

‫ﻧﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿ ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬
‫ﺳﺎل ‪ ١٣٨٨‬دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاﻧ‬
‫ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺎدرش در ﭘﺸﺖ در‬
‫زﻧﺪان اوﯾﻦ زاری ﻣ ﮐﺮد و از وی ﺧﺒﺮی ﻣ‬
‫ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره‬
‫ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ اﻓﺘﺎد‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ او زﯾﺮ ﺷ ﻨﭽﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﻇﻬﺮ دﯾﺮوز ﺑﻪ‬
‫ﮔﻮش ﻣﺎدرش رﺳﯿﺪ و وی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻓﯿﻠﻤ از‬
‫ﺳﺮﮔﺮداﻧﯿﺶ در ﯾﻮﺗﯿﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ‬
‫ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ‪ .‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧ‬
‫ﮐﻪ ﻫﻨﻮز دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﺸﺪه و آزادﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ‬
‫در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺎﻟﻢ‬
‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﻋﺘ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ‬
‫در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻬﺮاب ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه ﯾ‬
‫ﻫﻢ ﺷﻌﺮی ﺑﻮد از زﺑﺎن ﻧﺪا آق ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺳﻬﺮاب ﻣ ﮔﻔﺖ ﺧﻮش آﻣﺪی‪.‬‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ‪ ١٩‬ﺳﺎل و ﻫﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬
‫ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ اﯾﻦ دوره ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻫﻢ در‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻋﺘﺮاﺿ ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﻓﻌﺎل ﺑﻮد‪ .‬وی‬
‫ﮐﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻣ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﺮای‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻜﻮر آﻣﺎده ﻣ ﺷﺪ از روز ﺳ ام‬
‫ﺧﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣ ﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ اﻧﺘﻘﺎل‬
‫ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻌﺪ از ﭘﯿ ﯿﺮﯾﻬﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎدرش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﻛﻪ وی در زﻧﺪان اوﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺟﻮان‬
‫در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ‪ ١۶‬ﺗﯿﺮ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻛﻔﺎﻟﺖ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪http://tinyurl.com/nvqn37‬‬

‫ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ از اﯾﺮان ﻣ رﺳﺪ‬
‫ﺣ ﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻓﺎ و ﺑﺮﻋﮑﺲ‬
‫دﮐﺎن ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺧﺬ وﯾﺰا و‬
‫ﻓﺮاری دادن ﻣﺮدم از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ و‬
‫ﺣﺘ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻓﮑﺮ‬
‫ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﻣﯿﺪواری‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬آﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن‬
‫دﯾ ﺮ ﯾﻘﯿﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن‬
‫آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬در ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ‪ ،‬در اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﻤﺪﯾ ﺮ را‬
‫ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و‬
‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ‬
‫و ﮐﺸﻮرﺷﺎن را از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﺎ ﻪ‬

‫در دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب ﻫﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ‬
‫آزادی ﻓﺮزﻧﺪ ش ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣ‬
‫داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در زﻧﺪان اوﯾﻦ اﺳﺖ وﻟ‬
‫ﺧﯿﻠ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و ﻣ ﮔﻔﺖ ﻣ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﭽﻪ ام‬
‫را ﺑ ﺸﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻋﻜﺴ از ﻓﺮزﻧﺪش ﺗﻬﯿﻪ‬
‫ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ زﻧﺪاﻧ ﻛﻪ آزاد ﻣ ﺷﺪ ﻋﻜﺲ‬
‫ﻋﺰﯾﺰش را ﻧﺸﺎن ﻣ داد و از آﻧﻬﺎ ﻣ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻛﻪ‬
‫آﯾﺎ او را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﯾﺎ در زﻧﺪان دﯾﺪه اﻧﺪ؟‬
‫او ﻣ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺠﺎ و ﻫﺮ ﻛﺴ ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬
‫ﻣ ﻛﻨﻢ ﺟﻮاب ﻧﻤ دﻫﻨﺪ و ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻦ‬
‫آزاد ﻣ ﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎدر ﻛﺎرش از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ‬
‫ﺟﻠﻮ زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻜﻪ ﯾﻚ دﻓﻌﻪ‬
‫از ﻃﺮف ﻗﺎﺿ ﻣﺮ ﺗﻀﻮی ﺧﺒﺮ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﺮاب‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ در زﻧﺪان درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮاده اش‬
‫را ﺧﺒﺮ ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫ﺑ ﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮدا ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺎزه‬
‫او در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه اش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و‬
‫ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن او ﺑﻪ ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬

‫‪http://tinyurl.com/mpqeag‬‬

‫ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﺒﺎر درﯾﺎﻓﺘ ﭘﺴﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‬
‫ﻋﻀﻮ زﻧﺪان ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬
‫اﻣﺮوز در ﻣﻨﺰﻟﺶ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‬
‫در ﻣﻨﺰل ﭘﺪری ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‬
‫ﻧﻮروز ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﻮاﻧﯽ ﻛﻪ در ‪ ١٨‬ﺗﯿﺮ‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم از ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺰدوران‬
‫ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﻛﺮد از زﺑﺎن‬
‫ﺧﻮدش ‪ +‬ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺛﺎر ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺮﻗﯽ‬
‫ﺑﺮ ﺑﺪﻧﺶ‬
‫‪http://tinyurl.com/lyog2h‬‬

‫ﯾﻚ ﻧﻔﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ‬
‫زدﻧﺶ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻃﺎﻗﺖ ﺑﯿﺎورم ﺑﺎ ﯾ‬
‫از ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺷﺪم ﺗﺎ ﻧﮕﺬارم ﻛﺘﻜﺶ‬
‫ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬او را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎﺗﻮم اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻪ‬
‫ﺷﻠﻮغ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪی ﻫﺎﺷﻤﯽ‬
‫ﺟﺎن ﻣﻦ‪ .‬ﻓﺮار ﻛﺮدم‪ .‬ﻓﻘﻂ از ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ‬
‫ﻫﻤﺎنﻗﺪر ﺑﺮای ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬
‫دو ﻧﻔﺮﺷﺎن را ﻣ دﯾﺪم ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﻦ ﻣ‬
‫ﻣﯽآورد ﮐﻪ رأی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم آورد‬
‫دوﻧﺪ‪ .‬ﻧﺎﮔﻬﺎن ﯾﻚ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﺳﺮم زدﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮم‬
‫ﻛﻤ ﮔﯿﺞ رﻓﺖ‪ .‬دوﻣ را ﻛﻪ ﺧﻮردم ﺷﻞ ﺷﺪم‬
‫‪http://tinyurl.com/lfrs8e‬‬
‫ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﺎﺷﻤ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻋﺘﻢ ﻛﻢ ﺷﺪ و ﺧﻮردم زﻣﯿﻦ‪ .‬ﻧﺎﻣﺮدﻫﺎ ول‬
‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻓﺮﺻﺘ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻛﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪﻧﺪ‪ .‬ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی رﯾﺨﺘﻨﺪ‬
‫ﺳﺮم ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻢ ‪ ۴‬ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﯾﻚ ﻧﻔﺮﺷﺎن‬
‫ﮐﻮدﺗﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻛﺴ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺑﻪ او زده ﺑﻮدم )اﯾﻦ را‬
‫از اﻧﺠﺎ داﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ »ﺣﺎﻻ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺰﻧ ؟؟«‬
‫( و ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ زدﻧﻢ‪ .‬ﻧﻤ داﻧﻢ ﭼﻨﺪ‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺪ‪ :‬ﭘﺴﺮ‬
‫ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ زدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﻣ داﻧﻢ ﻛﻪ روی‬
‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﻫﻢ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ و‬
‫زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم و ﺳﺮم را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم‪ .‬آن‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ‬
‫ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺪﻧﻢ ﮔﺮم ﺑﻮد و درد زﯾﺎدی ﻫﻢ اﺣﺴﺎس‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪١٠‬‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻧﻤ ﻛﺮدم‪ .‬ﯾﻚ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﮔﻔﺖ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه‬
‫ﺑﻮد ﻛﻪ ﺻﺪای »وﻟﺶ ﻛﻦ وﻟﺶ ﻛﻦ« ﺟﻤﻌﯿﺖ‬
‫ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﯾ دو ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ اﻣﺪﻧﺪ ﺟﻠﻮ و‬
‫ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻟﺶ ﻛﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ‬
‫و ﯾﻚ ﻧﻔﺮﺷﺎن ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣ ﻛﺸﯿﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ آن ﭘﻠﯿﺲ زﺧﻢ ﺧﻮرده ول ﻛﻦ ﻧﺒﻮد‪ .‬ﻫ‬
‫ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زد »دﺳﺘﺒﻨﺪ دﺳﺘﺒﻨﺪ«‪ .‬در ﺣﺎﻟﯿ ﻪ‬
‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾ ﺼﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣ زد »وﻟﺶ ﻛﻦ وﻟﺶ‬
‫ﻛﻦ« و ﻣﺮدم و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ از دو ﻃﺮف‬
‫از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺮا ﻣ ﻛﺸﯿﺪﻧﺪ ﯾ‬
‫ﺳﻤﺖ ﻣﺎ دوﯾﺪ )ﻧﻤ داﻧﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺷﺎن ﺑﻮد ﯾﺎ‬
‫ﯾﻚ ﭘﻠﯿﺲ ﻋﺎدی( و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا رﻫﺎ‬
‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اول اﻣﺘﻨﺎع ﻛﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺟﺴﺎرت‬
‫ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ رﻫﺎﯾﻢ ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮدم داد ﻣ‬
‫زﻧﺪ »ﻓﺮار ﻛﻦ« ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣ آن ﻧﯿﺮوی زﺧﻢ‬
‫ﺧﻮرده دﻧﺒﺎﻟﻢ ﻛﺮد و رﻫﺎﯾﻢ ﻛﺮد‪ .‬ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ‬
‫ﻣ دوﯾﺪم ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺖ ﻟﺒﺎﺳﺖ را درﺳﺖ ﻛﻦ‬
‫ﻛﻪ ﺷﻚ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﻛﻪ رﺳﯿﺪم‬
‫ﺳﺮﻋﺘﻢ را ﻛﻢ ﻛﺮدم‪ .‬در ﯾﻚ ﮔﺎراژ ﺑﺎز ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻪ‬
‫آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم‪ .‬ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﺮدﻧﺪ ﻟﺒﺎﺳﻢ را‬
‫دراوردم‪ .‬درد رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣ ﺷﺪ‪ .‬ﻟﺒﺎﺳﻢ‬
‫را ﻛﻪ در آوردﻧﺪ ﯾ ﺪﻓﻌﻪ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ »ﺧﺪا‬
‫ﻟﻌﻨﺘﺸﻮن ﻛﻨﻪ…ﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ…و…« ﺑﺎ آﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﻢ‬
‫را دﯾﺪم ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺠﯿﻌ ﺑﻮد‪ .‬ﺷ ﺮ ﺧﺪا اﻧﮕﺎر‬
‫ﺗﻮی ﺑﺎزار ﮔﺮم اﺟﻨﺎس ﻗﻼﺑﯽ ﭼﯿﻨ ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ‬
‫ﺑﺎﺗﻮم ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮب اﻧﺪ‪ .‬ﯾﻚ ﻧﻔﺮ ﮔﻔﺖ‬
‫»اﯾﻦ ﺧﺮاش ﻫﺎ ﻣﺎل ﺑﺎﺗﻮم ﺑﺮﻗﯿﻪ« و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ‬
‫دﯾ ﺮ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺻﻮرﺗﻢ را ﺷﺴﺘﻢ‪ .‬ﻧﻤ‬
‫داﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮك ﺑﺎﺗﻮم ﺑﻮد ﯾﺎ ﯾﺎداوری ﺣﻤﻠﻪ‬
‫وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻛﻠ ﺑﺎﻻ آوردم‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬

‫اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ‪ :‬ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ او ﺻﻮرت‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/na5ynj‬‬

‫ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ‪،‬ﻓﺮزﻧﺪ‬
‫ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن‪ ،‬ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد‬
‫ﮐﻮﺷﺶ ﻣ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﺳ ﮔﻮﯾﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺮای ﭘﺎﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ دو ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻨﺎد‬
‫ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪:‬‬
‫اول‐ ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی‪ :‬ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ‬
‫‪ ٣٠‬ﺻﻔﺤﻪ ای ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺪی در ﺧﺼﻮص‬

‫ﻣﺎﺟﺮای دادﮔﺎه ﺷﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ای راﻫ ﺟﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤ دﯾﺪم‪.‬‬
‫ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬ ﺑﻪ آن ﺷﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ‪ .‬ﻋﺒﺪی‬
‫ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺮح داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ از دﻻﺋﻞ آن‬
‫ﻣﺎﺟﺮا‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ‪ ،‬اﻣﯿﻨﯽ و‬
‫ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎدی! آﯾﺎ ﺟﺎن ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای‬
‫را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزو ﮐﺎرﻫﺎی را ﮐﻪ در اوﯾﻦ ﮐﺸﺘﻨﺪ از ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی‬
‫دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬زن ﯾﻬﻮدی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ؟‬
‫ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪه ی آن ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﮐﻪ در وﻗﺘ‬
‫‪http://tinyurl.com/mt9vj3‬‬
‫ﮐﻪ ﻋﺒﺪی ﻫﻨﻮز در زﻧﺪان ﺑﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺸﺎن‬
‫دﻫﻨﺪه ی اﺧﻼق ﮐﺸ ﻫﺎی اﯾﻦ رژﯾﻢ اﺳﺖ‪.‬‬
‫آﻗﺎﯾﺎن ﺟﻮادی آﻣﻠ ‪،‬اﻣﯿﻨ و اﺳﺘﺎدی !‬
‫دوم‐ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮدم‪ :‬در زﻣﺎن اﻋﺘﺼﺎب‬
‫آﯾﺎ ﺟﺎن ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای را ﮐﻪ در اوﯾﻦ‬
‫ﻏﺬا در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﺋﻤﺎً ﻣﺮﺗﻀﻮی و ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن‬
‫رده ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﻦ ﻣ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب‬
‫ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻢ‪ .‬ﻣﻦ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﺮط‬
‫ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و وﻋﺪه ﻫﺎی‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن را ﻧﺨﻮرم‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اداﻣﻪ دﻫﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪم‬
‫ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳﯿﺮ دﺷﻤﻦ ﺷﺪه ام‪ .‬ﻫﺮﭼﻪ آﻧﻬﺎ‬
‫ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺖ دﺷﻤﻦ اﯾﺮان)ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ‬
‫ای( و اﯾﺮاﻧﯿﺎن)ﻋﻠ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای( اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺗﻀﻮی داﺋﻤﺎً وﻋﺪه ﻫﺎی دورﻏﯿﻦ اش‬
‫را ﺗﮑﺮار ﻣ ﮐﺮد‪ .‬وﻗﺘ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤ ﮔﺮﻓﺖ‪،‬‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ آﻏﺎز ﻣ ﮔﺸﺖ‪ .‬اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ‬
‫و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪.‬‬
‫از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾ روز ﻧﺎﻣﻪ ی‬
‫آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮی و ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮ ﺳﺮوش را ﺑﺮاﯾﻢ‬
‫آورد و ﮔﻔﺖ »ﺗﻮ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﻗﺒﻮل داری‪ ،‬ﭘﺲ‬
‫ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺎن ده«‪.‬‬
‫در ﯾ از روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﺧﺮ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ‬
‫ای ﺑﻪ اﻧﺪازه ی دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺳﺮدﺳﺘﻪ ی‬
‫ﺑﺎزﺟﻮﯾﺎن ﺑﺎﻻی ﺳﺮم آﻣﺪ و ﺣ ﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﻫﻤﺴﺮم را ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻣﺮﺗﻀﻮی ﻧﺸﺎﻧﻢ داد و‬
‫ﮔﻔﺖ‪» :‬اﮔﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬا ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪﻫ‬
‫ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﺄﻣﻮران ﻫﻤﺴﺮت را ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«‪ .‬ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ‬

‫ﺣﺘﻤﺎً او را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ روش‬
‫ﻫﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد‪»:‬‬
‫ﻣﺎدرت را ﻫﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬او ﺑﺎ رادﯾﻮ‬
‫ﻓﺮدا ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده و ﺗﻮ را ﺟﺎی اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ‬
‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ و «آﻗﺎ» را ﯾﺰﯾﺪ و ﺷﻤﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ«‪.‬‬
‫ﮔﻔﺘﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑ ﻦ‪ ،‬ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫او رﻓﺖ‪ .‬ﻓﺮدای آن روز ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ‬
‫و ﮔﺰارش داد ﮐﻪ »اﻣﺮوز ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ‬
‫رﯾﺨﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮت را ﺑﺎ دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ‬
‫ﺧﻮاب ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺴﺖ و‬
‫ﺟﻮ ﮐﺮده و از آن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﮐﺮده اﻧﺪ«‪ .‬ﻣﻦ‬

‫ﮐﺸﺘﻨﺪ از ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی زن ﯾﻬﻮدی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ‬
‫؟‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای را‬
‫‪ ٣٠‬ﺧﺮداد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯿ ﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اوﯾﻦ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ‬
‫‪ .‬ﻣﺎدرش ﻫﺮ روز ﮐﻨﺎرزﻧﺪان اوﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر‬
‫ﻣ اﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴ از اوﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ‬
‫و ﻋﮑﺲ ﺳﻬﺮاب ﺟﻮاﻧﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺧﺒﺮی‬
‫از ﺳﻼﻣﺘ او ﺑﺪﻫﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ‪١۶‬‬
‫ﺗﯿﺮ ﺳﻬﺮاﺑﺖ آزاد ﻣﯿﺸﻮد ‪ .‬اﻣﺎ ‪ ٢٠‬ﺗﯿﺮ ﺑﻪ او‬
‫ﻣﯿ ﻮﯾﻨﺪ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺟﻨﺎزه ﺳﻬﺮاﺑﺘﺎن را‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑ ﯿﺮﯾﺪ‪.‬‬
‫آﻗﺎی ﻋﻠﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه‬
‫اﯾﺪ ؟؟ ﭼﻘﺪر از ﺳﯿﺮه و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی و ﻋﻠﻮی‬
‫ﺑﺮاﯾﻤﺎن رواﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎرﻫﺎ و‬
‫ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ و داﻧﺸ ﺎه ﻫﻤﺎن اﺣﺎدﯾﺚ و‬
‫رواﯾﺘﻬﺎ را از ﻣﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻤﻪ اﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﺑﻮدﯾﺪ ﺣﻔﻆ ﻫﺴﺘﯿﻢ ‪.‬‬
‫آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎ ! ﺧﻮدﺗﺎن ﭼ ؟ از ﺧﻮدﺗﺎن‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ؟ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر رواﯾﺖ‬
‫ﺣﻀﺮت ﻋﻠ )ع( و ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی زن ﯾﻬﻮدی‬
‫را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ ؟ آﻗﺎی ﺟﻮادی اﻣﻠ آﻗﺎی‬
‫اﻣﯿﻨ آﻗﺎی اﺳﺘﺎدی ﭼﻨﺪﺑﺎر؟؟؟‬
‫آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﻤﺎ ؟ آﯾﺎ ﺟﺎن ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ و‬
‫ﻧﺪا و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮوح‬
‫و زﺧﻤ و ﻫﺰاران زﻧﺪاﻧ زﯾﺮ ﺷ ﻨﺠﻪ ﺣﺘ‬
‫اﻧﺪازه ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی زن ﯾﻬﻮدی ﻫﻢ ارزش ﻧﺪارد‬
‫؟! واﻗﻌﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﺨﺎل ﭘﺎی زن ﯾﻬﻮدی‬
‫ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯿ ﻨﺪ ؟!‬
‫ﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎ‬
‫ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﻗﺼﻪ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻮد ؟ ﯾﺎ ﺻﺪاﻗﺘ ﭘﺸﺖ‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮد ؟‬
‫اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﺘﺤﯿﺮﯾﻢ ؛ اﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿ ﻔﺘﻨﺪ‬
‫اﻓﻀﻞ اﻟﺠﻬﺎد ﮐﻠﻤﻪ اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﺋﺮ‬
‫ﺣﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﻨﺪ ‪ .‬ﮐﻠﻤﻪ اﻟﺤﻖ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ‬
‫و ﺑﺎﺗﻮم ﺟﻮاب ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﺴﺌﻮل‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺧﻮﻧﻤﺎن ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﺘﺮ از ﻋﺬر ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد‬
‫ﺧﺎﻣﻮش ‪.‬‬
‫آﻗﺎﯾﺎن ﺳ ﻮت ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟ ﻫﯿﭻ‬
‫ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺮﻋ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯿ ﻨﯿﺪ؟ ﻓﺮدا ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬
‫ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﻋ ﻓﻘﻂ رﻓﺘﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‬
‫رای و راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ‪٢٢‬ﺑﻬﻤﻦ و روز ﻗﺪس اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/ne3e7k‬‬
‫؟؟ ﻫﯿﭻ رﺳﺎﻟﺖ دﯾ ﺮی اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯿ ﻨﯿﺪ ؟‬
‫ﻓﺮدا ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﯾ ﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻫﯿﭻ؟! ‪. . . .‬‬
‫ﻓﺮدا ﻫﯿﭻ ﻣﻐﺎزه ای در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ‬
‫ﻫﯿﻬﺎت‬
‫ﺑﻮد‪ .‬ﮐﺮدﻫﺎ ﻓﺮدا در ﻋﺰای ﺧﻮن ﭘﺎک‬
‫ﭘﺴﺮﺷﺎن‪،‬دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ‪ ،‬ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬
‫ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺴﺎل دوﻟﺖ اﺗﺮﯾﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﺮور اﯾﻦ‬
‫ﭘﺴﺮ ﮐﺮد را اراﺋﻪ داد‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻣﻮﺳﻮی از ﻫﻤﻪ‬
‫ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺖ و ﻣﯿﻤﻮن ﮔﻮﻧﻪ‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪاری ﺑﯿﺶ‬
‫ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺗﺮور اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﻮار‬
‫‪http://tinyurl.com/mfnuqt‬‬
‫ﮐﺮد دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﺟﺰو ﯾ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازﻫﺎی‬
‫ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻠ ﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﯿﻢ ﺗﺮور ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻠﻪ اﻣﺮوز ﯾ ﺗﺮورﯾﺴﺖ‬
‫اﺑﺰارﻫﺎ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﻬﺪای اﺧﯿﺮ و ﭘﺨﺶ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣ‬
‫اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﺳ دی ﻓﯿﻠﻤﻬﺎ و ﮐﻠﯿﭙﻬﺎ و ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺷﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﺷ ﺎﯾﺖ ﮐﺮد؟‬
‫اﺧﯿﺮ و ﺷﻌﺎر ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻌﺎر‬
‫ﻫﺎی ﻣﺴﺨﺮه اﯾﻨﺎ در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﻬﺎی ﺟﻠﻮ رو‬
‫ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳ ﺳﺎﻟﻪ درﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ را دور‬
‫ﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮ دﻫﯿﺪ ﺧﯿﻠ زود ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ‬
‫زود ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺣﺮف ﭼﺮﻧﺪی ﮐﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﺰﻧﻪ‬
‫‪http://tinyurl.com/mphqsr‬‬
‫در ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺟﻮاﺑﺸﻮ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺖ ﭘﺎک ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن‬
‫در ﮐﻤ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد و‬
‫دادن ﭘﻮل ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﺣﺰب اﻟﻠﻪ ﺑﺮای‬
‫اﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ؛ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ‬
‫ﺳﺮﮐﻮب و ﺷ ﻨﺠﻪ ﻣﺮدم‪ ٬‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﮔﺮدد‬
‫‪http://tinyurl.com/mrqvx7‬‬
‫درﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ را در ﻗﺴﻤﺖ وارﯾﺰ‬
‫در اﺗﻔﺎﻗ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ ﻓﺎرﺳ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳ ﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﻓﺮو ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧ از اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﺑﻪ اﻧﺼﺎر ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﻏﯿﺮ رﺳﻤ از رﻓﺘﺎرش در روز ﻫﺠﺪه ﺗﯿﺮ ﻋﺬر از آﻧﻬﺎ و ﮐﻤ‬
‫ﺧﻮاﻫ ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﻗﺪرت ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣ ﺗﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺳﯿ ﺎر و ﯾﺎ ﭼﻮب ﮐﯿﻢ و ﻫﺮ‬
‫و ﻧﻔﻮذ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﻔﻞ آﻧﻬﺎ ﻓﺮو ﮐﺮد ﺗﺎ‬
‫ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻋﺎدی و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ دارد ﺑﻄﻮرﯾ ﻪ ﻗﻔﻞ آﻧﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد‪ .‬ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ و‬
‫ﻛﻤﻚ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان واﻗﻌ ﺑﺪﻫﯿﺪ و‬
‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن از ﻓﻘﺮا ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯿﺎن درﺑﻨﺪ دﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ‬
‫ﻣﺸ ﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺗﺰﺋﯿﻨ داﻣﻨﮕﯿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن‬
‫دوﺳﺘﺎن ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ )ﺧﺒﺮ وﯾﮋه(‬
‫اﺣﺘﺮام ﺑ ﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾ ﺑﻼگ ﺳﺎده از‬
‫‪http://tinyurl.com/lk2z4g‬‬
‫اﯾﻦ ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‬
‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ ‐ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﻖ‬
‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ‬
‫پ ن ‪:‬اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺘﺎر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺘ ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن‬
‫ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺿﻮع داغ او دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده وی اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬ﭘﺲ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫از ﭘﺎﯾﺎن راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ‬
‫ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در ﺷﺎﻣ ﺎه روز ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﯾ ﻋﻀﻮ ﺑﺴﯿﺞ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﭘﺎﯾ ﺎه‬
‫ﮔﺮدان ‪ ١١٧‬ﻋﺎﺷﻮرا‪ ،‬ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ‬
‫وﯾﮋه ﻗﺪس‪ ،‬در ﺗﻘﺎﻃ ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی و ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫ﺟﻨﺎح ‐ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ آن ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺑﻪ ﺷ ﻞ وﺳﯿﻌ‬
‫در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ‐ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ‬
‫رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻬﺮاب‪،‬‬
‫ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺷﻠﯿ‬
‫درﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻗﻠﺐ او اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺗﻼش ﺑﺮای‬
‫زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ او ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪ و در‬
‫ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ‪ ،‬ﺟﺎن ﺧﻮد را از‬
‫دﺳﺖ داد‪.‬‬
‫آﺛﺎر ﺷ ﻨﺠﻪ ﺑﺮ ﭘﯿ ﺮ ﺳﻬﺮاب دﯾﺪه ﻧﺸﺪه‬
‫اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ او اﺛﺮ دﯾﺴ ﻫﺎی ﺷﻮک‬
‫آور ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ وی دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﺎﻫﺮ‬
‫ﺳﻬﺮاب‪ ،‬ﺳﻦ وی را ﺑﯿﺶ از ‪ ١٩‬ﺳﺎل ﺗﺸﺨﯿﺺ‬
‫داده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﺮاب‪ ،‬ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎدر او‪ ،‬از روز‬
‫‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﺗﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ وی‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﻣ ﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ‬
‫ﺷﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﺎﺳﺨ درﯾﺎﻓﺖ‬
‫ﻧﮑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘ ﯾ ﺑﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺳﻬﺮاب را در زﻧﺪان اوﯾﻦ دﯾﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺧﺒﺮ‬
‫دﻟ ﺮﻣ ای ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده وی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ‬
‫ﺳﻬﺮاب زﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ‪،‬‬
‫ﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٠‬ﺗﯿﺮﻣﺎه‪ ،‬از ﺳﻮی ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ‬
‫ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ را ﺑﻪ‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﺮاب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﺮاﺑﯽ‬
‫ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻬﺮاب در ﻣﯿﺎن دﯾ ﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬
‫را ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﺑﻮد و در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ آن ﭼﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ‬
‫ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻮﯾﺖ‬
‫آﻧﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬ﻫﻢ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ اﯾﻦ دوره ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﻫﻢ در ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫اﻋﺘﺮاﺿ ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد‪ .‬وی‬
‫ﮐﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻣ ﮔﺬراﻧﺪ ﺑﺮای‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﮑﻮر آﻣﺎده ﻣ ﺷﺪ و ﺧﺎﻧﻮاده وی در‬
‫زﻣﺎن ﺑﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت‬
‫ﮐﻨﮑﻮر ﺳﻬﺮاب ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی‪ :‬رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ‬
‫ﭼﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/md2tsj‬‬

‫آﯾﺖاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤ ﻣ ﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﺎ ﺻﺪور‬
‫ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای‪ ،‬ﻛﺸﺘﺎر وﺳﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭼﯿﻦ را‬
‫ﻣﺤ ﻮم ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬
‫اﺧﺒﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎﻛ ﻛﻪ از اﯾﺎﻟﺖ ﺳﯿﻦ‬
‫ﻛﯿﺎﻧﮓ ﭼﯿﻦ درﺑﺎره ﻛﺸﺘﺎر وﺳﯿﻊ و ﺳﺮﻛﻮب‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﺗﺄﺳﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﻧﺴﺎن آزادﻫﺎى‬
‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﻏﺮب ﭼﯿﻦ واﻗ ﺷﺪه‬

‫ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺻﺪا و‬

‫و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﻚ ﺷﺸﻢ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﯿﻦ را ﺗﺸ ﯿﻞ‬
‫ﻣﯩﺪﻫﺪ‪ ،‬اﻛﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃ اﻫﺎﻟ آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ‬
‫ﮔﺮوه ﻛﻮﭼ از ﻧﮋاد »ﻫﺎن« از ﻛﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ‬
‫در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﯩ ﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘ‬
‫و ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﺧﯿﺮاً ﻣﺤﻞ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎ‬
‫ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﮔﺮوه ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻫﺎن واﻗ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﺮﭼﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ آن را ﯾﻚ ﻧﺰاع‬
‫ﻗﻮﻣ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯩ ﻨﺪ وﻟ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از‬
‫ﮔﺮوه ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﺳﺮﻛﻮب ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و‬
‫ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺴﺎﺟﺪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺣ ﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد‬
‫ﻛﻪ ﺗﻮﻃﺌﻬﺎى ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﭼﯿﻦ رواﺑﻂ‬
‫دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و ﺳﯿﺎﺳ‬
‫ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣ دارﻧﺪ وﻟ اﯾﻦ‬

‫اﺳﺖ‬

‫ا ﺼﺎد‬

‫‪١٢‬‬

‫دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن ﻧﻤﯩﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان‬
‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺎ را در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺿ ﻓﺠﯿﻌ‬
‫ﺳﺮﻛﻮب ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺤ ﻮم ﻛﺮدن ﺷﺪﯾﺪ اﯾﻦ‬
‫ﺳﺮﻛﻮﺑﻬﺎ از ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺗﻤﺎم آزادﮔﺎن‬
‫ﺟﻬﺎن دﻋﻮت ﻣﯩ ﻨﯿﻢ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد‬
‫را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻏﯿﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎر‬
‫دارﻧﺪ و ﯾﻚ ﺻﺪا از دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ‬
‫ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿ ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﻣﺠﺮﻣﺎن را ﻣﺠﺎزات‬
‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮدم از ﻣﺴﻮوﻻن دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣ‬
‫ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳ ﻮت ﻧﻜﻨﻨﺪ‬
‫و ﻣﻮﺿ ﻗﻮى ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑ ﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮادران و‬
‫ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/lucuso‬‬

‫دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻮﮐﯿﺎ و ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ‬
‫ﺳﯿﻤﺎی ﮐﻮدﺗﺎ‬
‫ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ‬
‫ﺑﺮای ﺑﻪ زاﻧﻮ در آوردن ﺑﺎزار و ﺑﺤﺮان‬
‫ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ‬
‫‪http://tinyurl.com/ljcu6p‬‬
‫ﺳﺎزی ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﮐﻼ از ﺿﺮوری ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﮐﻠ ﻓﻠ ﮐﻨﯿﻢ ‪ ////‬ﻗﺪرت‬
‫آ ﮔﻬ ﻫﺎی در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺟﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ‬
‫ﺷﻤﺎ در ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ!‬
‫داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ‬
‫ﺑﺎ ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ را ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺳﺒﺰ ﭘﯿﺮوز‬

‫ﮓو ﺮ‬
‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن رﺳﻤﺄ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ‬
‫ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد!‬
‫‪http://tinyurl.com/ox5zs6‬‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ در ﯾ ﮔﻔﺘﮕﻮی‬
‫زﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو روز اول ﺻﺪای آﻣﺮﯾ ﺎ اﻋﻼم‬
‫ﮐﺮد ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﺳﺮودﻫﺎی اﯾﺸﺎن‬
‫از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درﺧﻮاﺳﺖ وی از‬
‫ﺿﺮﻏﺎﻣ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬رﺳﻤﺄ از ﺻﺪا و‬
‫ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺷ ﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ‬
‫آﻗﺎی ﺷﺠﺮﯾﺎن ﻓﻘﻂ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﺟﺎزه دارد‬
‫دﻋﺎی رﺑﻨﺎ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ و ﭘﺨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮودﻫﺎ‬
‫و ﺗﺮاﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﻠ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ وی ﻣ‬

‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻋﮑﺲ ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻣﯿﺪان‬
‫آزادی‬

‫ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه از‬
‫ﺻﺪا وﺳﯿﻤﺎ‬
‫‪http://tinyurl.com/mpypv9‬‬

‫اﺳﺘﺎد ﺷﺠﺮﯾﺎن اﻣﺸﺐ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺻﺪای‬
‫‪http://tinyurl.com/n6k88g‬‬
‫اﻣﺮﯾ ﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ‬
‫اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﺘﺮس را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ در روز روﺷﻦ ﺑﺮ در ﺧﻮاﺳﺖ وی ﺑﺮای ﻋﺪم ﭘﺨﺶ آﺛﺎرش رﺳﻤﻦ‬
‫ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﻣﯿﺪان آزادی در ﺣﺎل ﺷﻌﺎر ﻧﻮﯾﺴ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷ ﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬وﮐﯿﻞ اﺳﺘﺎد‬
‫اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﮑﺲ ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺷﺠﺮﯾﺎن از دادﮔﺎه ﺣ ﻤﯿ ﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬
‫آب ﻗﻮی ﺷﻌﺎر را ﭘﺎک ﻣﯿ ﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺸﻮن آن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای ﭘﺨﺶ اﯾﻦ‬
‫آﺛﺎررا داردﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ دﻫﺪ‬
‫ﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﻨﺪ‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪١٣‬‬
‫ﺑﺤﺮان آﮔﻬﯽ ﻫﺎ درﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬
‫اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺪاو ﺳﯿﻤﺎ‬
‫‪http://tinyurl.com/nboxl2‬‬

‫اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺎﮐ از‬
‫رﮐﻮد آ ﮔﻬ ﻫﺎى ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول‬
‫ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻃﺒﯿﻌ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ‬
‫ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎت رخ داده ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى در ﺧﺮدادﻣﺎه و ﻋﻤﻠ ﺮد‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‪ :‬ﻧﺸﺮﯾﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫‪http://tinyurl.com/l4jdbd‬‬

‫ﯾ از دوﺳﺘﺪاران ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و آزادی ﺑﯿﺎن ﮐﻪ‬
‫دوﺳﺖ دارد ﺑﺎ ﻧﺎم »اﮐﺒﺮ« از او ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﻢ‬
‫در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴ ﺑﻪ‬
‫ﮐﻤ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﯾ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ‬

‫ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎى‬
‫ﺗﺠﻤ ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاضﻫﺎى ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ‬
‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﮐﻮد آ ﮔﻬ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮى ﯾﺎﻓﺘﻪ‬
‫و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﺑﺤﺮان« ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﺌﻮل‬
‫ﯾ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ‬
‫ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت‬
‫ﻧﻮ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎى اﺧﯿﺮ‪،‬‬
‫ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آ ﮔﻬ ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻪ‬
‫ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺘ ﺑﺮﺧ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ‬
‫ﻗﺮاردادﻫﺎى آ ﮔﻬ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را »ﻟﻐﻮ« ﮐﺮده‬

‫ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف ﻣ دﻫﻨﺪ‪.‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آ ﮔﺎه‪،‬‬
‫در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎى‬
‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗ ﻧﻤﺎﺑﺮى را ارﺳﺎل ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس‬
‫آن ﻣ ﺎﻧﯿﺰم ﺗﺸﻮﯾﻘ ﺟﺪﯾﺪى ﺑﺮاى اﻓﺰاﯾﺶ‬
‫آ ﮔﻬ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻣ ﺎﻧﯿﺰمﻫﺎﻫﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺎﺳ ﻧﺪاده‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻋ ﻢو ﺗ ﻮ ﻮژی‬

‫ﮐﻪ او اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ اﯾﺠﺎد »ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ«‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮر‬
‫اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺳﺖ ﻣ ﺷﻮد)‬
‫داﻧﻠﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮاﺣﺘ اﯾﻦ‬
‫ﻧﺸﺮﯾﻪ را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ‬
‫ﺑﺪﻫﯿﺪ‪.‬‬
‫اﮐﺒﺮ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ از‬
‫ﻧﺮماﻓﺰار ﻟ ﺗﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬او‬

‫ﺮ ﯽ‬
‫ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی‬

‫ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی‪ :‬اوﻟﯿﻦ‬
‫‪http://tinyurl.com/nq4xvt‬‬
‫ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺳﺎﻟﯿﺎن‬
‫ﭘﺲ از ﻧﺎﻣﻪ ی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻟﺸ ﺮ ﺑﺴﯿﺠ ﻓﯿﺮوز ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮده‬
‫آﺑﺎدی و ﺧﻄﺎب دادن اﻣﺎم زﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺳﺖ‪ ».‬ﺑﻨﯿﺎﻧﺎ« دوﻣﯿﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫»ﻣﻬﺪی ﺟﺎن« ‪ ،‬اﻣﺎم زﻣﺎن ﭘﺎﺳ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﺑﺪﯾﻦ‬
‫ﺷﺮح ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد‪» :‬ﻧﺎﻣﻪ ات را ﺧﻮاﻧﺪم‪ ،‬ﻣﻦ‬
‫دارم ﻣﯿﺎم‪ ،‬اﻣﺎ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﺣﻤﻞ ﺗﮑﺬﯾﺒﯿﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺖ رﻫﺒﺮی‪ :‬اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﮐﻨﺪ ﻧﺪارم‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻧﺒﺎل ﯾ ﮐﺮﮔﺪن ﺑﺮای ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺳﺎﻟﯿﺎن ﭘﯿﺶ در اﯾﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه‬
‫ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ‬
‫ﺧﻮدت ﺑﺎﺷ ‪«.‬‬
‫ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ »‬
‫‪http://tinyurl.com/nzj4b6‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿ‬
‫ﺑﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺰدﯾ‬
‫از او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺸ ﺮﯾﻢ‪ .‬اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ‬
‫ﺑﺎ ﭼﺎپ و ﭘﺨﺶ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳ اﻓﺮاد‬
‫ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺧﻮب اﺳﺖ‬
‫ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮات ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﯾﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ …‪.‬ﺑﻨﯿﺎﻧﺎ ﻧﺎم دارد« ‪٬‬‬
‫ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﺳﺎزی ﺷﺪه ﻧﺮ »ﻣﺠﺎﺗﺒﺎﻧﺎ« ﻧﺎم دارد و ﺳﺎﻟﯿﺎن‬
‫ﭘﯿﺶ در ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎم‬
‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ‪٬‬ﺣﺮﮐﺎت و وﺟﻨﺎت ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺬﺑﻮر‬
‫ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ داﺷﺘﻪ و ﺣﺘ در‬
‫ﭘﺎره ای ﻣﻮارد ﭼﻮن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺮدﮔ و رﻫﺒﺮی‬
‫‪ ٬‬اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﯿﻠ زودﺗﺮ ﺑﺮوز ﮐﺮده‬
‫اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﺮاﻧ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی‬
‫دﯾ ﺮی ﻧﯿﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﺷﺒﯿﻪ‬
‫ﺳﺎزی ﺟﺎﻧﻮری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٢ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬
‫‪$‬‬

‫'‬

‫‪١۴‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳ‪‬ﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿ‪‬ﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫&‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺎ‬

‫زﺑﺎﻻ وﺑﺎﻻ‬
‫ﯽرو ﻢ‬

‫‪ ٢٣‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ‬

‫رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﯽ آﯾﺪ و‬
‫ﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰ!‬
‫رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺣﻖ داﺷﺖ او را اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺪاﻧﺪ ‪ .‬ﺧﻤﯿﻨ ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮأ ﺑﻪ ﺟﺰ وی ﺑﻪ‬
‫ﮐﺴ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ او داﺷﺖ‪ .‬در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ از— ﺻﻔﺤﻪ ‪.۴‬‬

‫اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ‬
‫ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺘ ‪ :‬اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٢‬ﺗﯿﺮﻣﺎه‪،‬‬
‫ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ‬
‫ﺷ ﻠ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ‬
‫ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد‪ .‬ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﻘﺰ‬
‫و ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری و ﻣﻐﺎزهﻫﺎی‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی اﺻﻠ و ﻓﺮﻋ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫وﺳﻌﺖ اﻋﺘﺼﺎب اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘ‬

‫ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ‬
‫ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪای اﻋﻢ از ﺷﺨﺼ‬
‫و ﻋﻤﻮﻣ )ﺣﺘ ﺗﺎﮐﺴ ( در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ دﯾﺪه‬
‫ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ‬
‫دوﻟﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر‬
‫از ﺣﺮﮐﺖ— ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﺗﻮﺑﺎن ﺻﺪر ﺗﻬﺮان‪ :‬ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر‬
‫‪ —.‬ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد‬
‫ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از‬

‫‪www.balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﯿﺎ ﺖ‬

‫‪ ٢٣ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/n3pvzd‬‬

‫ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺘ ‪ :‬اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٢‬ﺗﯿﺮﻣﺎه‪،‬‬
‫ﺑﺎر دﯾ ﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ‬
‫ﺷ ﻠ ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ در اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ‬
‫ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد‪.‬‬
‫ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﻘﺰ و‬
‫ﺗﻤﺎﻣ ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری و ﻣﻐﺎزهﻫﺎی‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی اﺻﻠ و ﻓﺮﻋ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫وﺳﻌﺖ اﻋﺘﺼﺎب اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺣﺘ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪ‬
‫ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪای اﻋﻢ از‬
‫ﺷﺨﺼ و ﻋﻤﻮﻣ )ﺣﺘ ﺗﺎﮐﺴ ( در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ‬
‫دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﻧﯿﺰ‬
‫ﮐﻪ دوﻟﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ‬
‫ﻧﺎﭼﺎر از ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ‪ .‬ﺳﻘﺰ در ﺳ ﻮت‬
‫ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و اﯾﻦ ﺳ ﻮت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد‬
‫و اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ و ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺮدم ﮐﺮد اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ‬
‫ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺧﺸﻢ و ﺑﯿﺰاری ﺧﻮد را‬
‫ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺰم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و در راس آن ﺟﻤﻬﻮری‬
‫اﺳﻼﻣ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ‪ ٢٠‬ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﭼﻨﯿﻦ‬
‫روزی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب‬
‫دﻣ ﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان را ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ در‬
‫ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺮور ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮ ﺳﻘﺰ در اﻋﺘﺼﺎب‬
‫ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد و ﻫﯿﭻ ﻋﺎﺑﺮی در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣ‬
‫دﯾﺪه ﻧﻤﯿﺸﻮد وﻟ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻦ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﯾ ﺎن‬
‫وﯾﮋه ﺿﺪ ﺷﻮرش در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺣﺘ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی‬
‫ﺳﻘﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺎ ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺳ ﻮت و اﻋﺘﺼﺎب ﭘﺮ‬
‫ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻘﺰ را ﺑﺸ ﻨﻨﺪ‪.‬از ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ‬
‫ﻣﯿﺘﻮان ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺠﺰ و‬
‫ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﺸﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻤﺪﻧﺎﻧﻪ‬
‫و ﻣﺘﺤﺪاﻧﻪ ﻣﺮدم ﺳﻘﺰ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻦ در‬
‫ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوﻫﺎی‬
‫ﮔﺸﺖ اﻣﺎﮐﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﻘﺰ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن‬
‫ﺑﺎزارﯾﺎن آﻧﻬﺎ را از ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﻐﺎزهﻫﺎﯾﺸﺎن و‬
‫ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﻄﻠ ﻣﯿ ﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن‬
‫‪ ٢۴‬اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزارﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ‬
‫ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻﻨﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻐﻠ‬

‫و ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر‬
‫ﻗﺮار دادن ﮐﺴﺒﻪ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪن اﻋﺘﺼﺎب‬
‫اﻣﺴﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﺸﺎن ﭼﻮن‬
‫ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ‪.‬‬
‫اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰرگ اﻣﺮوز در ﺳﻘﺰ از اﯾﻦ‬
‫زاوﯾﻪ ﻣﻬﻢ و ﭼﺸﻤ ﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾ‬
‫از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ‬
‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯿﺎﯾﺪ و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی‬
‫ﻧﯿﺰ ﺳﻘﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه‬
‫ﻏﺮب ﮐﺸﻮر و دارا ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ‪ ١٠٠‬ﭘﺎﺳﺎژ و‬
‫ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری‪ ،‬ﻗﻄﺐ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎری‬
‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺎل‬
‫ﻣﺘﻮاﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان و‬
‫ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺳﻘﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺴﺮ‬
‫ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮه اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﻨﻮز اﻃﻼﻋ از‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ‬
‫ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ اﻣﺴﺎل در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و‬
‫ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺧﺬ اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺛﻖ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را در‬
‫ﺟﺮﯾﺎن اﻫﻢ روﯾﺪادﻫﺎی اﻣﺮوز ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد‪.‬‬

‫ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در اﺗﻮﺑﺎن ﺻﺪر‬
‫ﺗﻬﺮان‪ :‬ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر‬
‫‪http://tinyurl.com/mxa2a5‬‬

‫‪.‬‬

‫آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻜﺲ از ﭘﯿﻜﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻬﺮاب‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ در روز ﺧﺎﻛﺴﭙﺎرﯾﺶ)‪(١۶+‬‬
‫‪http://tinyurl.com/mdkamq‬‬

‫اﻧﮕﺎر داره ﻣ ﺧﻨﺪه ؛ روﺣﺶ ﺷﺎد‪.‬‬

‫ﻋﮑﺲ ‪ :‬اﻧﻘﻼب اوج ﻣﯿﮕﯿﺮد ‪ :‬ﺷﻌﺎر‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺗﻮﺑﺎن ﺻﺪر در‬
‫ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻫﻤﻪ ‪ ،‬ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر‬
‫‪http://tinyurl.com/n33rqv‬‬

‫‪٢‬‬
‫ﮐﺠﺎﯾﯽ آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨ روز روﺷﻦ‬
‫وﺳﻂ اﺗﻮﺑﺎن ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺣﺴﺎﺑﺖ رو رﺳﯿﺪﻧﺪ ‪.‬‬
‫دﯾ ﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﯾ ﺳﻮراخ‬
‫ﻣﻮش دوﻧﺒﺶ اﻋﻼ ﺑﺎﺷ ‪ .‬ارزون ﺣﺴﺎب‬
‫ﻣﯿ ﻨﯿﻢ ﻫﺎ‪) .‬ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(‬

‫ﺳﺎزﮔﺎرا دوﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٢‬ﺗﯿﺮ ‪ -‬ﻓﻘﻂ در‬
‫ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺑﺪﻫﺪ‬
‫وﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ‪،‬ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬
‫ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/lze6k2‬‬

‫در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺳﺎزﮔﺎرا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد‬
‫ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ‪:‬ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤ و ﺗﻨﻬﺎ‬
‫در روز ‪۵‬ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۵‬در‬
‫ﺣﻀﻮر ﻓﯿﺰﯾ‬
‫ﺳﻄ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ )در ﺻﻮرت اﻣ ﺎن ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫ﺑﺮق آﺳﺎ( ‪ ،‬ﻫﺸﺪار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در‬
‫ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﻣﻨﻮط ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪس‬
‫ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری و ﻋﺪم ﻣﻮﺿﻮع‬
‫ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌ از ﺳﻮی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ و اﻣ ﺎن‬
‫ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت‬
‫اﻋﺘﺼﺎب‬

‫اﺷﭙﯿﮕﻞ‪ :‬اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮور‬
‫دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب دﻣﮑﺮات‬
‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/n6s7c5‬‬

‫ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻠﻪ آﻟﻤﺎﻧ اﺷﭙﯿ ﻞ ﮐﻪ در‬
‫اﺑﺘﺪای ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺑﺎر دﯾ ﺮ‬
‫ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮور دﮐﺘﺮ‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب دﻣ ﺮات‬
‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮدهاﺳﺖ‪.‬‬
‫اﺷﭙﯿ ﻞ در ﮔﺰارش ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺧﻮد‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳﺖ‪:‬‬
‫» در ‪ ١٣‬ﻣﺎه ژوﻟ ﺳﺎل ‪ ١٩٨٩‬دو ﺗﻦ‬
‫از رﻫﺒﺮان ﺣﺰب دﻣ ﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان و از‬
‫ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ دﺑﯿﺮ اول اﯾﻦ ﺣﺰب‬
‫و ﯾ ﮐﺮد دﯾ ﺮ دﯾ ﺮ)دﮐﺘﺮ ﻓﺎﺿﻞ رﺳﻮل(‬
‫در ﺷﻬﺮ وﯾﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺮور ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ‬
‫درﺣﺎﻟ ﺗﺮور ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻦ‬
‫از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٣‬‬

‫اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ وﻗﺖ‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎری‬
‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺮد ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻗﻠﯿﺖ ﻗﻮﻣ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٧/ ۵‬ﺻﺪای ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﺷﻨﯿﺪه‬
‫ﺷﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮐﺮد‬
‫ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه در اﺛﺮ ﺗﯿﺮ اﻧﺪازی ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ…‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی دارﯾﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/kkc6ym‬‬

‫ﺣ ﻮﻣﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی دارﯾﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ رواﺑﻂ‬
‫ﻫﺎ‬
‫ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻣﯿ ﻪ از ﻗﻄﻌ ﭘﯿﺎﻣ‬
‫ﺑﯽ ﺧﺒﺮم وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﯿ ﻪ از ﺑﺎزداﺷﺖ‬
‫ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ی ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ‬
‫ﻣﯿ ﻪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﯽ‬
‫ﺧﺒﺮم رﯾﯿﺲ ﻗﻮه ی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﯿ ﻪ از اﻋﺪام‬
‫ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮم دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﯿ ﻪ از‬
‫ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ ﺑﯽ ﺧﺒﺮم‬
‫ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﯿ ﻪ از ﺗﻘﻠﺐ ﻫﺎی‬
‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯽ ﺧﺒﺮم و اﯾﻦ‬
‫دور ﺑﺎﻃﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اداﻣﻪ دارد‪،‬‬

‫زﻧﺪه ﺑﺎد ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﮐﺮد ‪ :‬اﻣﺮوز ‪٢٢‬‬
‫ﺗﯿﺮ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ‬
‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‪ ،‬ﺟﺎ دارد از‬
‫آﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/motguo‬‬

‫ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮﮔﺰارﯾﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣ اﻣﺮوز دوﺷﻨﺒﻪ‬
‫‪ ٢٢‬ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ ‪ .‬ﺟﺎ دارد ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮادران‬
‫و ﺧﻮاﻫﺮان ﺷﺠﺎع ﮐﺮدﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ‬
‫ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰار‬
‫ﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮف ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻠﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﺮان ﺗﺒﺮﯾ‬
‫ﺑ ﻮﯾﯿﻢ ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ روﺷﻬﺎی اﻋﺘﺼﺎب‬
‫ﻋﻤﻮﻣ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ‪ .‬اﻣﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب‬
‫ﺳﺮ آﻏﺎز ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺮدﻫﺎی ﺷﺠﺎع ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ‬
‫دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﺧﻮاﻫ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻪ‬
‫ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﮐﺮد‪.‬‬
‫ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧ‬
‫دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ و ﺑﺮﻗﺮاری دﻣﻮﮐﺮاﺳ در اﯾﺮان‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﻗﯿﺎم ﮐﻨﯿﻢ ‪ .‬ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ‬
‫ﺣﺴﺎس ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﻣﺸﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ‬
‫و از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ‬
‫ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و ﻣﺎ را در ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻃﻮﻻﻧ ﻣﺒﺎرزات‬
‫ﺣﻤﺎﺳ ﺧﻮد ﺳﻬﯿﻢ ﺳﺎزﯾﺪ‪ .‬اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻧﺒﺮد‬
‫ﺟﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ﺑﻪ راﺣﺘ ﻣﺎرا ﺳﺮﮐﻮب‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ ﭘﯿﺮوزی‬
‫ﻗﻄﻌ اﺳﺖ ……………‪.‬‬
‫ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﭙﺎس ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﻠﺖ‬
‫اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﮐﺮد‬
‫ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﻧﯿﺰ‬
‫ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺴﺪ ﺗﺴﺮﯾﻊ‬
‫ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺴﯿﺠﯽ‬
‫ﺑﻮده !‬
‫‪http://tinyurl.com/mngfy4‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٣ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺘﯿﺎر )‪ (١٣۶۴‬ﮐﻪ روزی‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد‪» :‬دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻌﻠﯿﻦ ‪،‬‬
‫ﻫﺰاران ﺑﺎر از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭼﮑﻤﻪ‬
‫ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ!«‬
‫‪http://tinyurl.com/lxr4ev‬‬

‫ﺑﺨﺘﯿﺎر را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻢ زﯾﺎد‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﯾ ﺟﻤﻠﻪ‬
‫از ﮐﺴ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧ را ﻫﻤﺮزم ﻣﺼﺪق‬
‫ﺑﺰرگ ﺑﻮده ‪ ،‬ﻣﺮا ﺑﺲ اﺳﺖ ‪» :‬دﯾ ﺘﺎﺗﻮری‬
‫ﻧﻌﻠﯿﻦ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﻫﺰاران ﺑﺎر از دﯾ ﺘﺎﺗﻮری ﭼ ﻤﻪ‬
‫ی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺑﻪ‬
‫ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬
‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد!«؛ ﺗﮑﺮار ﺗﻠ ﺗﺎرﯾﺦ!‬
‫اﻓﺴﻮس ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ را‬
‫ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ‬
‫‪ ،‬آﻧﺎن ﮐﻪ آﻧﺮوزﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﯿ ﺮان ﺷﻌﺎرﻫﺎﺷﺎن‬
‫‪ ،‬ﺷﻌﻮرﻫﺎﺷﺎن را ﭼﺸﻤﺒﻨﺪ زده ﺑﻮد ‪ ،‬در ﭘﺎﺳ‬
‫اﯾﻦ ﻧﻬﯿﺐ ﺑﺨﺘﯿﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ‪»:‬ﺷﺎﭘﻮر ‪ ،‬واﻓﻮرت‬
‫ﮐﻮ؟!!«؛ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ‪ ،‬و ﻫﻤﻪ ی آﻧﺎن‬
‫‪ ،‬ﻫﻤ ﺑﺎورﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »دﯾ ﺘﺎﺗﻮری‬
‫ﻧﻌﻠﯿﻦ ﻫﺰاران ﺑﺎر از دﯾ ﺘﺎﺗﻮری ﭼ ﻤﻪ ‪ ،‬ﺧﻮﻧﯿﻦ‬
‫ﺗﺮ و ﺧﻮﻓﻨﺎﮐﺘﺮ اﺳﺖ!«؛ ﺗﻤﺎم‪.‬‬

‫اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم)ﺣﻮاﻟ ﻣﺮﮐﺰ‬

‫ﺗﻬﺮان( ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ داﻣﺎد ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺎن ﯾ از ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ اﺳﺖ‪.‬ﭼﻮن ﺑﺎ ﭘﺴﺮ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ؟‬

‫ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤ ﻫﺴﺘﻢ رﻓﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺒﯿﻨﻢ اش و ﺣﺎﻟﺶ را ﺑﭙﺮﺳﻢ و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑ ﻮﯾﻢ‬
‫د رﺧﻼل ﺣﺮﻓﺶ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﻮد از‬
‫ﺗﻌﺠﺐ ﺷﺎخ درﺑﯿﺎورم‪.‬م ی ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫ﺟﺴﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی‬
‫ﺑﺮﮔﻪ ای ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺴﯿﺠ ﺑﻮده‬
‫اﺳﺖ ﻫﻢ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺴﺪﺷﺎن ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣ ﺷﻮد‬
‫و ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮردن اﻧﮓ ﺿﺪ‬
‫اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﺎم ﻣﻘﺘﻮل ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ‬
‫و ا زﻣﺰاﯾﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﻫﺴﺖ و دوﺳﺘﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼ ﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن‬
‫ﻣﻘﺘﻮل ﻫﯿﭻ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و‬
‫ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات‬
‫رﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ را اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻢ‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮ‬
‫ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿ‬
‫ﻧﺎم ﻣﻘﺘﻮﻻن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺴﯿﺠ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ان را ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان ﺗﻠﻔﺎت ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﺮﻓ و ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﯽ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ‬

‫‪http://tinyurl.com/naahab‬‬

‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻨ ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ‬
‫در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﺎﺷﻤ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﻧﮑﻨﻨﺪ‪:‬‬
‫ﮔﺮوه اول ــ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﻫﺎﺷﻤ ﻃﺮﻓﺪار اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد اﺳﺖ‪///// .‬‬
‫ﮔﺮوه دوم ــ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﺎﺷﻤ ﺑﺎ ﺳﻪ اﻣﺎم‬
‫ﺟﻤﻌﻪی دﯾ ﺮ ﯾﻌﻨ ﺟﻨﺘ ‪ ،‬اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤ و‬
‫اﻣﺎﻣ ﮐﺎﺷﺎﻧ ‪ ،‬ﺗﻔﺎوﺗ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ ///// .‬ﮔﺮوه‬
‫ﺳﻮم ــ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ رﻫﺒﺮی از اﯾﻦ‬
‫ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻫﺎﺷﻤ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮدش ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖﺗﺮ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﻔﺘﺨﺮ ﻣ ﺷﻮد‪ ///// .‬ﮔﺮوه‬
‫ﭼﻬﺎرم ــ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻫﺎﺷﻤ ﻋﻠﻨﺎ‬
‫ﻋﻠﯿﻪ رﻫﺒﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ‪ ///// .‬ﮔﺮوه ﭘﻨﺠﻢ ــ‬
‫ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن‬
‫اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗ ﻧﺪارد‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٣ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﭘﯿ ﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺘﻢ‬
‫ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﮐﺘﺮ‬
‫اﻣﺎ دﯾﺸﺐ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وزارت‬
‫ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ‬
‫اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺮﻓ ﻣ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ‬
‫و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﯿﺰ‬
‫‪http://tinyurl.com/mhg2qu‬‬
‫ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﻧﮑﻨﻢ‪.‬ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﻨ ﻗﺎﻧﻮﻧ‬
‫اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤ و ﭘﺰﺷ ﺎن و دﻧﺪان‬
‫ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺗﺠﻤ ﻧﺪارم و آﻣﺪم وﻟ‬
‫ﺗﻬﺮان در‬
‫ﭘﺰﺷ ﺎن داﻧﺸ ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗ از ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺳﺨﻦ دراﯾﻨﺠﺎ‬
‫اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳ در‬
‫ﺧﻮدداری ﻣ ﮐﻨﻢ‬
‫ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘ ﺗﺠﻤ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺗﺠﻤ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪود ‪٢٠٠‬‬
‫ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ و ﭘﺰﺷ ﺎن و‬
‫دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ ﺎن داﻧﺸ ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ‬
‫ﺗﻬﺮان اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ‬
‫در ﻣﺤﻮﻃﮥ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ‬
‫دﮐﺘﺮ وﺟﯿﻬﮥ ﻣﺮﺻﻮﺻ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤ‬
‫)ﻧﺎﺑﻮﮐﻮ(دﻋﻮت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺨﺶ زﻧﺎن و ﻫﻤﺴﺮ دﮐﺘﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ‬
‫وﺿ ﺟﺴﻤ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ دارد ﺣﺪود ‪ ٢۵‬روز ‪http://tinyurl.com/nplspn‬‬
‫اﺳﺖ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﮐﻮﺗﺎه در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻗﺮارداد‬
‫ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ درﺧﺸﺎن ﻫﻤﺴﺮش در اﻧﻘﻼب ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪی ﻧﺎﺑﻮﮐﻮ در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻨﻮز‬
‫اﺳﻼﻣ و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﺷﺎره اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺎﻗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎز اﯾﻦ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ از‬
‫ﮐﺮد و وی را ﻓﺮدی ﻣﺘﺪﯾﻦ و وارﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از‬
‫اﻋﺘﻼی ﻧﻈﺎم و ﺣﻔﻆ ارزﺷﻬﺎی واﻻی اﻧﻘﻼب ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دارﻧﺪﮔﺎن ﮔﺎز ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ‬
‫اﺳﻼﻣ ﻧﻤ اﻧﺪﯾﺸﺪ ﻣﻌﺮﻓ و از رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫وی ﻣ ﺷﻮد اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮ دﮐﺘﺮﻋﻠ ﺗﺎﺟﺮﻧﯿﺎ از‬
‫ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﯾ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ اﺳﺖ و وی اﺳﻨﺎد ﺗﺎزه از ﺷﺮﮐﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در‬
‫ﻧﯿﺰ از ‪ ٢۵‬روز ﭘﯿﺶ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد ﻗﺘﻞ دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ‬
‫ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ ﻧﮑﺎﺗ را در ﻣﻮرد‬

‫ﺟﺎ ﻪ‬

‫رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﻈﺎم ﻣﯽ آﯾﺪ‬
‫و ﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰ!‬
‫‪http://tinyurl.com/nmn4oh‬‬

‫رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ از اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﻘﺶ‬
‫ﮐﻠﯿﺪی در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﻘﻼب داﺷﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ ‪ .‬ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺣﻖ داﺷﺖ او را اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻈﺎم‬
‫ﺑﺪاﻧﺪ ‪ .‬ﺧﻤﯿﻨ ﻫﻢ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮأ ﺑﻪ ﺟﺰ‬
‫وی ﺑﻪ ﮐﺴ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ‬
‫اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﻪ او داﺷﺖ‪ .‬در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ از‬
‫ﺳﺮﮐﻮﺑﻬﺎی اول اﻧﻘﻼب ‪ ،‬ﺟﻨﮓ ‪ ،‬ﺑﺎزﺳﺎزی ‪،‬‬
‫اﺻﻼﺣﺎت وﺣﺎﻻ در دوران ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اﺣﻤﺪی‬
‫ﻧﮋادی ﻫﺮ ﺟﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف » ﮐﻢ «‬
‫ﻣ آورد ﺑﻪ ﺳﺮاغ وی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ »‬
‫آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤ « ﻣ رﻓﺖ ‪.‬دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﻓﻮق‬

‫اﻟﻌﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ در ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺎﺣﻬﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت‬
‫ﺣ ﻮﻣﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه‬
‫وی ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻃﺮز‬
‫ﻓﮑﺮ وﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم راﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارد‪.‬‬
‫اﮐﻨﻮن ﻫﻢ دوﺑﺎره ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ آﻣﺪه ﺗﺎ از‬
‫اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﺣﻀﻮر رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ‬
‫ﻣ ﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪه‬
‫دوام ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰ ﮐﻤ‬
‫دارم درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وی ﻣ آﯾﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻧﻈﺎم را از اﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮره ﺑﻪ‬
‫ﺟﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺳﺮان‬
‫ﻧﻈﺎم در ﻫﻤﻪ رده ﻫﺎ از رﺿﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮاﺟ‬
‫ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬دﻏﺪﻏﻪ و ﻧﮕﺮاﻧ ﻫﻤﻪ در‬
‫درﺟﻪ اول »ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم « اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ‬

‫‪۴‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nvhxzo‬‬

‫اﺳﻨﺎد ﺗﺎزه درﺑﺎره ﺷﺮﮐﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺗﺮور‬
‫ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری‬
‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ از وﯾﻦ‪ ،‬ﯾ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ‬
‫اﻣﺮوز از اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﺗﺎزه ای در ﺑﺎره دﺳﺖ‬
‫داﺷﺘﻦ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﺗﺮور ﺷﻤﺎری از اﻋﻀﺎی‬
‫اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در وﯾﻦ در ﺳﺎل ‪ ١٩٨٩‬ﻣﯿﻼدی ﺧﺒﺮ‬
‫داده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﺗﺮﯾﺶ‪ ،‬ﯾ‬
‫ﻓﺮد آﻟﻤﺎﻧ ﺷﻬﺎدت داده ﮐﻪ ﺳﻼح ﺑﺮای اﻧﺠﺎم‬
‫ﺗﺮور ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﻗﺎﺳﻤﻠﻮ‬
‫رﻫﺒﺮ وﻗﺖ ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان را‬
‫در ﺷﻬﺮ وﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارش‪ ،‬ﻓﺮد آﻟﻤﺎﻧ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬
‫را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺸﻢ آورﯾﻞ ﺳﺎل ‪ ٢٠٠۶‬در‬
‫ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪ ﻣﺎﻓﯿﺎ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‬
‫ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻓﺮد در آن زﻣﺎن در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ‬
‫در زﻧﺪان ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽ اﺳﻠﺤﻪ‪ ،‬ﺳﻼﺣﻬﺎﯾﯽ‬
‫ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮور رﻫﺒﺮان ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات‬
‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﺑ ﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ‬
‫از ﺳﻮﻗﺼﺪ در ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ در‬
‫وﯾﻦ ﺑﻪ اﻓﺮادی از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫داده ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬

‫در ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن‬
‫ﻣﺮدم از ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿ ﻣﺮدم ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎﯾﯽ‬
‫ﺑ ﻨﻨﺪ وﻟ در ﺑﺎﻃﻦ ﻓﻘﻂ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻈﺎم‬
‫از ﻣﯿﺎن ﻧﺮود‪.‬ﭼﻮن از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻘﺎی‬
‫ﺧﻮدﺷﺎن را ﻫﻢ درﻫﺮ رده ای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ‬
‫ﻣ اﻧﺪازد‪.‬‬
‫درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ‬
‫ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ‪ ،‬ﺣ ﻮﻣﺖ ﻧﯿ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ‬
‫اﮔﺮ ﻧﺴﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰ را ﻣﻬﺎر ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧ ﺳﻬﻤ ﯿﻦ ﺑﺪل ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از‬
‫اﻫﺪاف اوﻟﯿﻪ اش ﮐﻪ اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻮد در‬
‫واﻗ ﮐﯿﺎن ﻧﻈﺎم را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﭼﻪ‬
‫ﺑﺴﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ‬
‫ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﯾﺎ ﺑﻤﺒﺎران اﺳﺮاﯾﯿﻞ‬
‫ﺑﻠ ﻪ دﻗﯿﻘﺄ از درون ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪۵‬‬

‫ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺳﺨﻨﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ‬
‫در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ‬
‫ﺑﻪ ﻣﯿﺦ « ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻧﻌﻞ ﯾ‬
‫»ﯾ‬
‫رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﺮﻓﻬﺎی ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ‬
‫را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﺿ ﻧﮕﻪ دارد ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ‬
‫ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻈﺎم‬
‫ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺧﻮد وی‬
‫ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد‪ .‬رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﻪ ﺳﺨﺘ از اﺗﻬﺎﻣﺎﺗ‬
‫ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در ﻣﻨﺎﻇﺮات اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﺑﻪ‬
‫وی وارد ﮐﺮد آزرده اﺳﺖ وﻟ زﯾﺮﮐﺘﺮ از آن‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮره در ﺑﺮود‪ .‬ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ‬
‫ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎ را ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﻫﻢ‬
‫داد‪ .‬او ﻣ داﻧﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺮ‬
‫وﺻﺪاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راه ﻣ اﻧﺪازد ﺑﺎزﯾﭽﻪ ای ﺑﯿﺶ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﯾ ﻋﺮوﺳ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزی‬
‫در دﺳﺘﺎن دﺳﺘﮕﺎه رﻫﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺧﻮد رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ را ﻫﻢ در ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫‪ .‬ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣ‬
‫آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدش را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﻧﻪ‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺒﺰ را!‬

‫ﻫﻤﻪ ﺳﺮ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬
‫ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻦ‪.‬ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﯾﻨﻪ ﮐﻪ دو‬
‫دﺳﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻪ‪.‬ﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻮن ﺗﻮ اﯾﻦ‬
‫ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯿﻪ‬
‫‪http://tinyurl.com/l3oufk‬‬

‫دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭽ ﺲ رو‬
‫ﻧﺪارﯾﻢ ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﺎی اﯾﻦ‬
‫ﻗﻀﯿﻪ رو ﺑ ﯿﻢ‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﻈﺮاﺗﺸﻮن رو‬
‫ﺑ ﻦ‬
‫ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ روزﯾﻪ ﮐﻪ رﻓﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮی رای‬
‫دادﯾﺪ…اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﯿﺪ؟ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫اﺳﺎﺳ او وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ او ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری‪،‬‬
‫ﺣﻘﻮق زن و…رو ﻗﺒﻮل داﺷﺘﯿﻦ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا‬
‫رﻓﺘﯿﺪ رای دادﯾﺪ؟ ﭼﻮن ﮔﻔﺘﯿﺪ ﺗﻮ اﯾﻦ رژﯾﻢ‬
‫دﯾ ﺘﺎﺗﻮری ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻣﯿﺮﯾﻢ و در ﭼﺎرﭼﻮب‬
‫ﺧﻮدﺷﻮن ازﺷﻮن اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯿ ﯿﺮﯾﻢ…‪.‬ﺧﻮب اﯾﻦ‬
‫ﻫﻢ ﻫﻤﻮﻧﻪ دﯾ ﻪ…‬
‫ﺣﺎﻻ ﻣﯿ ﯿﺪ ﺣﻘﻤﻮن را ﻧﺪادﻧﺪ…ﺧﻮب‬
‫وﻟ ﻣﯿﺪوﻧ ﭼﯿﻪ؟ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻤﻮن‬
‫را ﻧﺪادﻧﺪ وﻟ ﭘﺎﺷﻮن واﯾﺴﺎدﯾﻢ و ﺟﺎ ﻫﻢ‬
‫ﻧﻤﯿﺰﻧﯿﻢ؟!!!‬
‫ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻟﺮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن رژﯾﻢ‪ ،‬وﻻﯾﺖ‬
‫ﻓﻘﯿﻪ اﻧﺪﺧﺘﯿﻢ…ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ دوﻟﺖ را ﺑﺪ از ‪٣٠‬‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ…ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻢ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ‬
‫اژدﻫﺎی ﻫﻔﺖ ﺳﺮ اﺳﺖ وﻟ ﺑﺎور ﮐﻦ ﮐﻪ ﺟﺎن‬
‫آﺧﺮ را دارﻧﺪ ﻣﯿﺪن……اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺎﻟ‬
‫اﺳﺖ…‪..‬‬
‫ﺑﺤﺚ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ و ﻧﻤﺎز و رژﯾﻢ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ…ﺣﺮف ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ ﺳﺒﺰ‬
‫ﭘﻮﺷﻬﺎ در ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺠﻤ ﻗﺎﻧﻮﻧ در ﺣ ﻮﻣﺖ ﮐﻮدﺗﺎ‬
‫اﺳﺖ…ﺗﺼﻮر ﮐﻦ ‪ ۵‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺒﺰ ﭘﻮش در ﻧﻤﺎز‬
‫ﺟﻤﻌﻪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون‪ .‬اﯾﻨﺎ‬
‫ﻫﻤﺶ اﻣﺘﯿﺎزه‪..‬‬
‫ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ‬
‫ﻣﯿ ﻨﯿﺪ ﺷ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺗﺠﻤ‬
‫اﻋﺘﺮاض آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬
‫ﻫﺎﺷﻤ ‪ .‬ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ را در‬
‫ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﺟﻤ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ‬
‫ﺑﺮای ﺗﺠﻤ ﻣﺮدم و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺸﺪن اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن‬
‫ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ﺑﺪﺳﺖ‬
‫آورده ام ﻣﺎﻣﻮران ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯿ ﺬارﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ ﺗﺠﻤ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑ ﯿﺮﻧﺪ و‬
‫ﺳﺮﯾﻌﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻔﺮق ﻣﯿ ﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن اﮔﺮ ﺗﺠﻤ‬
‫ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑ ﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن‬
‫از ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد دﯾ ﺮ ﺳﺮﮐﻮﺑﺸﺎن ﺧﯿﻠ‬
‫ﻣﺸ ﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬و اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖ‬
‫ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و‬
‫ﯾ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی را ﺗﺸ ﯿﻞ‬
‫دﻫﻨﺪ و آﻣﺎده ﯾ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺳﺮﮐﻮب‬
‫ﺑﺸﻮﻧﺪ‬
‫ای ﮐﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رو ﺗﺤﺮﯾﻢ‬
‫ﮐﺮدﯾﻦ‪ ..‬ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻻن ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬
‫رو ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯿ ﻔﺘﯿﺪ رای ﺑﺎﻻ واﺳﻪ ﻧﻈﺎم‬
‫ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯿﺎره ﭘﺲ رای ﻧﻤﯿﺪﯾﻢ و ﻧﺪادﯾﻦ ‪.‬‬
‫وﻟ دﯾﺪﯾﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ رای دادﯾﻢ و ﺣﻘﻤﻮن ﺿﺎﯾﻊ‬
‫ﺷﺪ ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﻘﻤﻮن رو ﺑ ﯿﺮﯾﻢ ‪ .‬ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ‬
‫رو از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ‪ .‬درﺳﺘﻪ ﮐﺸﺘﻪ دادﯾﻢ‬
‫زﺧﻤ دادﯾﻢ ‪.‬زﻧﺪاﻧ دادﯾﻢ‪ .‬ﺑﻬﺎی زﯾﺎدی‬
‫دادﯾﻢ اﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮐﺮد‪ ..‬ﺑ ﺬرﯾﻢ‬
‫اﻻن ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ دﻓﺎع از ﺗﻤﺎم‬
‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﻫﺎ و ﺧﻮن ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮاﺗﻮن رو ﺑﺰارﯾﻦ‪ ..‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ‬
‫ﻫﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ .‬ﻗﺪرﺗﻤﻮن ﺗﻮ اﯾﻦ‬
‫ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ‪ .‬اﯾﻨﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ‬
‫…‪..‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٣ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/l5o3m6‬‬

‫ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﻧﻈﺎم ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ‬
‫رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓ اﺣﻤﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺧﻮد و ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﺒﺮد‪ .‬ﮐﺎﻓ‬
‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او در ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻗﺖ‬
‫ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪه‪.‬‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪﺳﺎﻟﻪ را دوﺑﺎره‬
‫ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﯿﻢ‪ .‬اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﻮﯾﺎن‬
‫ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻌﯿﻪ را درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آل ﻋﻠ‬
‫ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ آل ﻋﻠ ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼی‬
‫ﺟﺎن ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺮﺑﻼ و‬
‫اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ را ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی داده‬
‫و ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻦ دادﻧﺪ‪ .‬اﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺎﺣﺸﻪ‬
‫ﻧﮋاد ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ارﺗﺒﺎط دارد‪.‬‬
‫اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت داد وﻟ ﻣﺎ ﺑﺮای‬
‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﻪ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻞ‬
‫ﺷﺪﯾﻢ‪ .‬اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻫﻢ رﻓﺖ‬
‫اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ از رﯾﺸﻪ اﺳﻼم را ﮐﻨﺎر زدﻧﺪ‬
‫وﻟ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻨﻮز در ﭼﻨﮕﺎل ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ اﺳﻼم‬
‫ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ‬
‫اﺳﻼم را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﻼم‬
‫اﺻﻼح ﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ اﺻﻼح‬
‫ﺷﺪﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود‪ .‬ﯾﺎدﺗﺎن اﺳﺖ‬
‫دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ؟ دوران‬
‫دﯾ ﺘﺎﺗﻮری ﺷﺪﯾﺪ‪ .‬ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ او در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬
‫ﻗﺘﻠﻬﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای روﺷﻦ ﻓﮑﺮان‪ :‬ﻓﺘﯿﻠﻪ ﻫﺎ را‬
‫ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑ ﺸﯿﺪ‪ .‬ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟‬

‫ﻟﺒﺨﻨﺪت ﻣﺮگ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اﺳﺖ ﻧﺎزﻧﯿﻦ‬
‫رﻓﯿﻘﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/meuta8‬‬

‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ‪ .‬ﻏﺴﺎل ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﻬﺸﺖ زﻫﺮا ‪.‬‬
‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢٢‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ ﺳﻬﺮاب ﻫﺰار‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ واﺟﺐ ﺗﺮ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‬
‫ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺳﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/kqqm2h‬‬

‫ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺘﻢ‪ ،‬ﺳﻮم و ﻫﻔﺘﻢ‬
‫ﺳﻬﺮاب )اﻣﯿﺪوارم ﺑﻪ زودی ﻣ ﺎن آﻧﻬﺎ اﻋﻼم‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪۶‬‬

‫‪ ٢٣ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺷﻮد( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده او ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﺎزی دادﻧﺪ…ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻛﺸﺘﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ از ﺑﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻮﻻﮔﺮ ﻣﻮرد‬
‫ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬دﯾﺮوز درﮔﺬﺷﺖ‬
‫ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺧﻮن ﮔﻠ ﻮن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﻫﺪر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤ ﮔﻔﺘﻨﺪ…‪.‬‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﺎ ﮐ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن‬
‫ﺑﺎﺷﯿﻢ؟‬

‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی را رﻫﺎ ﮐﻦ ‪ ،‬ﯾﻘﻪ‬
‫ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﺑﭽﺴﺐ‬

‫دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﻟﻄﻔﺎ‬
‫ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﺗﺎزه را درﯾﺎﺑﯿﺪ‬

‫‪http://tinyurl.com/nn2yez‬‬

‫‪http://tinyurl.com/nxo78j‬‬

‫از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدش را‬
‫ﺷﺒ ﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ‬
‫ﺑﺮای ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾ‬
‫اﻋﻼم ﮐﺮده‪ ،‬ﻋﺪهای ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺪه داد‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮی اﯾﻦ‬
‫ﮐﺎره ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻧﺒﻮی ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻮده ﻓﻼن ﮐﺎر را‬
‫ﮐﺮده‪ ،‬ﻧﺒﻮی ﺗﻮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺑﯽ‬
‫اﻧﺼﺎﻓ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده‪ ،‬ﻧﻈﺮش راﺟ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر‬
‫ﺳﺎل ‪ ۶٧‬ﺑﯽ ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﻟ آﺧﺮ‪.‬‬
‫ﻧﻤ داﻧﻢ اﮔﺮ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ‪ ،‬ﺳﺎزﮔﺎرا ﯾﺎ‬
‫ﺳﺮوش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺠﺎد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﻣ دادﻧﺪ آن‬
‫وﻗﺖ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﺪ؟‬
‫ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ از اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی ﺑﺮای‬
‫رﺳﺎﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد‪،‬‬
‫اﯾﺠﺎد ﯾ‬
‫ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪﻣ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﺑﺮای اﯾﺮان و‬
‫اﯾﺮاﻧ ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺮم و ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ‬
‫ﻣ داﻧﻢ و وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ‬
‫ﮐﻨﻢ‪.‬‬
‫آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ‬
‫دوﺳﺘﺪاران ﻣﺮدم اﯾﺮان ‐ ﮐﻪ ﻧﺒﻮی ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ‬
‫ﯾ از آﻧﻬﺎﺳﺖ ‐ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻨﻪ‬
‫ایﻫﺎ و اﺣﻤﺪی ﻧﮋادﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ؟‬
‫ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ اﻧﺮژﯾﻤﺎن در راه ﮐﻮﺑﯿﺪن‬
‫ﺧﻮدیﻫﺎ ﻫﺪر رود ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺧﺸﻨﻮدی‬
‫دﺷﻤﻨﺎن ﻧﺪارد‪) .‬ﮐﻞ ﻣﻄﻠﺐ در ﻟﯿﻨﮏ(‬

‫درﺻﺪ ﮐﻤ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﺗﺎزه را ﻧﮕﺎه‬
‫ﻣﯿ ﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ‬
‫اول ﻣﯿﺂﯾﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻣﺘﯿﺎزش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﺗﺎزه زﯾﺎد‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﯿﻠ زود ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت دوم و‬
‫ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﯿﺮوﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت‬
‫ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺮوﻧﺪ‪ ،‬درﺻﺪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ را‬
‫ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ‬
‫دﻗﯿﻘﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ازﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻫﻢ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﮑﺮاری‬
‫زﯾﺎد ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻢ ﺧﯿﻠ از ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﺧﻮب در‬
‫ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫ‬
‫دﯾ ﺮ ﺑﺮای ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﺗﺎزه و اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ‬
‫)ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﺴﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد‬
‫ﺷﻮد( اﻣﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﮑﺮاری را زﯾﺎد‬
‫و ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺪم ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ‬
‫ﻫﻤﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﮑﺮاری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر‬
‫ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﻗﺒﻼ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﭼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪،‬‬
‫اﯾﻦ ﮐﺎر روی ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪).‬ﻣﺜﻼ‬
‫ﺑﺮای ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ( ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ اﻣ ﺎن ﭘﺬﯾﺮ‬
‫ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ‪ .‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬
‫ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫اﻋﺘﺒﺎر و ﻋﺪم ﺗﮑﺮار ﻟﯿﻨﮑﻬﺎی ﻗﺒﻠ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬
‫ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎدر ﺳﻬﺮاب در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎری‬
‫ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪش‪ :‬ﻣﻦ ﺳﻜﻮت ﻧﺨﻮاﻫﻢ‬
‫ﻛﺮد‬
‫‪http://tinyurl.com/nur9ae‬‬

‫ﻣﺎدر ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﻛﻪ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه‬
‫ﻣﺎدران ﺻﻠ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺮوز در ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻛﺴﭙﺎری‬
‫ﻓﺮزﻧﺪش درﺣﺎﻟ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﻮد‪ ،‬ﻓﺮﯾﺎد‬
‫ﻣ ﻛﺸﯿﺪ‪ :‬ﻣﻦ ﺳ ﻮت ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد…آﻧﻬﺎ در‬

‫اﻋﺪام ﭼﻬﺎرده ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻠﻮچ را‬
‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/kn623r‬‬

‫اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗ ‪:‬‬
‫ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻋﻼم دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و‬
‫ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ‪ ١۴‬ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳ ﯾﺎ‬
‫اﻣﻨﯿﺘ ﻓﺮدا راس ﺳﺎﻋﺖ ‪ ۶‬و ‪ ٣٠‬دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ‬
‫در ﻣﻼء ﻋﺎم در ﺷﻬﺮ زاﻫﺪان اﻋﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق‬
‫ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان ﺑﺎور دارد اﻋﺪام ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد‬
‫ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﻧﻈﻢ و ﻧﺴﻖ‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋ را دﭼﺎر ﺧﻠﻞ ﮐﺮده‬
‫و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎور ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻋﺪام ‪١۴‬‬
‫ﺑﻠﻮچ در ﺳﺤﺮﮔﺎه ﻓﺮدا و در ﻣﻼءﻋﺎم ﺗﻨﻬﺎ‬
‫واﮐﻨﺸ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و‬
‫ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳ و اﻣﻨﯿﺘ اﯾﻦ‬
‫ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺣ ﺎم ﻣﺬﮐﻮر‬
‫را ﻧﻪ اﺣ ﺎﻣ ﺣﻘﻮﻗ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻦ‬
‫اﺳﺎﻣ اﯾﻦ ‪ ١۴‬زﻧﺪاﻧ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾ‬
‫)ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ رﯾ ( ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬زﻣﺎن‬
‫و ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺑﺎزداﺷﺖ آﻧﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ‪،‬‬
‫وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﯾ زﻧﺪاﻧ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪه‬
‫اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺎﻫﻬﺎ در ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﻧﮕﻬﺪاری‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در زﻣﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺑﻊ‬
‫ﻣﺤﻠ از ﺷ ﻨﺠﻪ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ آﻧﺎن اﻃﻼع‬
‫ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﺧﻤﯽ ﻫﺎی ﺣﻮادث داده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﻓﺮاد در دادﮔﺎﻫ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨ‬
‫ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﻧﺪه‬
‫اﺧﯿﺮ‪ :‬ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮواﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ دﯾﻮان ﻋﺎﻟ روﺷﻦ‬
‫ﺑﺴﯿﺞ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻢ از دﻧﯿﺎ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ ﭼ ﻮﻧﻪ ﻃ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﺠﻤﻮع‬
‫رﻓﺖ‬
‫روﯾﻪ ﻣﺤ ﻮم ﺷﺪن اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫‪http://tinyurl.com/la76ne‬‬
‫و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤ‬
‫ﯾﻌﻘﻮب ﺑﺮواﯾﻪ‪ ،‬داﻧﺸﺠﻮی ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺮدد‪.‬‬
‫داﻧﺸ ﺎه ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرم ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٧‬‬
‫ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﭙﯿﻮﺳﺘﻨﺪ‬
‫دوﻟﺖ و ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻧﺨﺮﯾﺪن ﮐﺎﻻﻫﺎی‬
‫ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه‬
‫ﻣﯿﻨﺸﺎﻧﯿﻢ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/n7nlat‬‬

‫ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﺴﺎزﯾﻢ ‪///‬‬

‫ا ﺼﺎد‬

‫ﺷﺎﻫﺮگ ﻫﺎی رژﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد‪/// .‬ﻫﺮ‬
‫ﭼﻪ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﻮﻻﻧ ﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﺷﻮد‬
‫ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺟﺪی داﻣﻨﮕﯿﺮ دوﻟﺖ‬
‫ﻣﯿﺸﻮد ‪///‬ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ روﻧﻘ ﺑﺎزار ﺻﺪای‬
‫ﺑﺎزارﯾﺎن را در ﻣ آورﯾﻢ‪ ///‬در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﺴﺘ‬
‫ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد از اﺟﻨﺎﺳ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﯾﻬﺎی رژﯾﻢ‬
‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ وارد ﻣﯿﺸﻮد و ﺗﺤﺮﯾﻤﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬دﯾﺪﯾﺪ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢٣ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮات‬
‫و ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺟﻮاب داد‪ ///‬ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری‬
‫ﮔﺴﺘﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺎدر ﺑﺰرگ‬
‫ﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ‪/////.‬ﻟﻄﻔﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ذوق‬
‫ﻃﺮاﺣ دارﻧﺪ ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺴﺎزﯾﺪ‬

‫ﮓو ﺮ‬
‫ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ‪ :‬دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﻫﻰ‬
‫ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ‬
‫‪http://tinyurl.com/mkcts2‬‬

‫ﻧﺎﻣﺠﻮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳ و در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ‬
‫ﺣ ﻢ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪ‪ :‬ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ‬
‫ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﺘﻨ ﻧﻮﺷﺘﻢ و از ﻣﺎدرم‪ ،‬ﻣﺮدم‬
‫و ﻋﻠﻤﺎ و ﻫﻤﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫ ﻛﺮدم وﻟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺻﺪور اﯾﻦ ﺣ ﻢ دﯾ ﺮ ﻓﻜﺮ ﻧﻤ ﻛﻨﻢ ﺟﺎى‬
‫ﻋﺬرﺧﻮاﻫ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از ﯾﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﺑﻪ‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻠﯿﻒ آدم ﺑﺎ ﻛﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻦ ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم آن ﻗﻄﻌﻪ را اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ارﻛﺴﺘﺮ‬
‫ﺿﺒﻂ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻢ و آن را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ آﻗﺎى ﻋﺒﺎس‬
‫ﺳﻠﯿﻤ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣ ﻛﻨﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ ﺑﻪ ‪ ۵‬ﺳﺎل زﻧﺪان‬
‫ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/kw6tag‬‬

‫»ﻋﺒﺎس ﺳﻠﯿﻤ « ﻛﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ از ﻣﺤﺴﻦ‬
‫ﻧﺎﻣﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺮان ﺷ ﺎﯾﺖ ﻛﺮده‬
‫ﺑﻮد ﺧﺒﺮ از ﺣ ﻢ ﭘﻨ ﺳﺎﻟﻪی ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی‬
‫دادﮔﺎه ﺑﺮ ای اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه داد‪.‬‬
‫او ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻘﻮﻗ ‪،‬‬
‫دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ‬
‫ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﻛﻪ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ‬
‫آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮزﯾ ﺎل ﻛﺮده‬
‫ﺑﻮد‪ ،‬در ‪ ١٧‬ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺷﻌﺒﻪ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﻫﺰار و ‪ ٨٣‬دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺸ ﯿﻞ‬
‫ﺷﺪ‪.‬‬
‫وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود‪ :‬اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس‬
‫اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺮاﯾﺪ ﻛﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر و‬
‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀ ﻣﺮاﺗﺐ ﺿﺮورت ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺴﻦ‬
‫ﻧﺎﻣﺠﻮ در دادﮔﺎه اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬وﻟ وی در‬
‫دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻻﯾﺤﻪ و دﻓﺎﻋﯿﻪای ﻧﯿﺰ‬
‫ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﻧﻜﺮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ اﻇﻬﺎر ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺮ‬
‫اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳ‬
‫ﻛﯿﻔﺮی‪ ،‬دادﮔﺎه ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻤﺎع اﻇﻬﺎرات‬
‫اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ و درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻛﺘﺒﯽ‬
‫ﻣﻔﺼﻞ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺻﺪور رای‬
‫ﻛﺮد و در ‪ ١٩‬ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻗﺒﻞ‬
‫از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻫﻤﯿﻦ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری‪،‬‬
‫ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺳﺎت‪ ،‬اﺟﺮای‬
‫ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘ ﻧﺴﺒﺖ‬
‫ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭘﻨ ﺳﺎل‬
‫ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤ ﻮم ﻛﺮد ﻛﻪ روﻧﻮﺷﺖ رای‬
‫ﺻﺎدره ﻧﯿﺰ در ‪ ١٣‬ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﺪه اﺑﻼغ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬
‫ﯾﻚ ﺷﻬﺮوﻧﺪ و از ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﺮآن ﻛﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ‬
‫اﯾﻦ ﻓﺮد اﻋﻼم ﺟﺮم ﻛﺮدهام‪.‬‬
‫ﺳﻠﯿﻤ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺪارك و ﻣﺴﺘﻨﺪات‬
‫اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻛﺮد‪ :‬ﻟﻮح ﻓﺸﺮده‬
‫ﺣﺎوی ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﻪ »ﻣﺤﺴﻦ ﻧﺎﻣﺠﻮ« ﻣﺘﻀﻤﻦ آﯾﺎت‬
‫ﻗﺮآﻧ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺴﯿﺎر‬
‫اﻫﺎﻧﺖآﻣﯿﺰ و ﺗﻤﺴﺨﺮآﻟﻮد اﺟﺮا ﻛﺮده ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ‬

‫ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﻨﻄﻘ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارك و‬
‫ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣ و اﻧﻘﻼب ﺗﻬﺮان‬
‫اراﺋﻪ ﻛﺮدم‪.‬‬
‫او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﺷ ﺎﯾﺖ و اﻋﻼم‬
‫ﺟﺮم در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﺎﻣ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف اﺳﺖ‬
‫ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻛﻪ در راﺳﺘﺎی‬
‫اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ‬
‫اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی وﻇﺎﯾﻒ آﻧﺎن دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ دﯾﻦ‬
‫ﺧﺪاﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان دﯾﮕﺮ »ﻧﻪ ﻧﻪ آﻗﺎ«‬
‫ﻧﺪارد ‪» /‬ﻓﺮخﻟﻘﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« دﯾﺪه از‬
‫ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ‬
‫‪http://tinyurl.com/mosymg‬‬

‫ﻓﺮخﻟﻘﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎزﯾ ﺮ ﭘﯿﺸ ﺴﻮت ﺗﺌﺎﺗﺮ‪،‬‬
‫ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ‪ ٨١‬ﺳﺎﻟ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺮخﻟﻘﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ ٢۵‬اﺳﻔﻨﺪ ‪١٣٠٧‬‬
‫ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﯿﺶ از ‪ ٧٠‬ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ‬
‫را دارد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ »ﺷﺐ‬
‫ﻗﻮزی«‪» ،‬ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر«‪» ،‬ﮐﻼغ«‪» ،‬ﺑﺎﺷﻮ ﻏﺮﯾﺒﻪ‬
‫ﮐﻮﭼ «‪» ،‬ﺷ ﺎر ﺧﺎﻣﻮش«‪» ،‬اﻓﺴﺎﻧﻪ آه«‪،‬‬
‫»دو ﻧﻔﺮ و ﻧﺼﻔ «‪» ،‬ﻣﺴﺎﻓﺮان«‪» ،‬ﻫﻤﺴﺮ«‪،‬‬
‫»ﺑﻠﻮف«‪» ،‬ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰی و ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﻪ«‪،‬‬
‫»ﺳﻔﺮ«‪» ،‬ﺷﺮاره« و »رﻗﺺ ﺷﯿﻄﺎن« ﻧﺎم ﺑﺮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺑﺎزﯾ ﺮ ﭘﯿﺸ ﺴﻮت ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬
‫ﻋﺎرﺿﻪﻣﻐﺰی ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬
‫ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد‪ ،‬ﻃ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻨﺘﻘﻞ‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪٨‬‬

‫‪ ٢٣ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻣﻨﺰل از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ‪.‬‬
‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﭘﯿ ﺮ‬
‫ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ ٢۴‬ﺗﯿﺮ‬
‫ﻣﺎه از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻓﺮخ ﻟﻘﺎح ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎم اﺻﻠ ﻓﺮخ ﻟﻘﺎح‬
‫ﭘﻮررﺳﻮل‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮ رﺿﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎزﯾ ﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ‬
‫و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻪ دوران ﺑﺎزﯾ ﺮی را در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن‬
‫زﯾﺮﻧﻈﺮ ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻪ زاﻫﺪ‪ ،‬ﻣﺠﯿﺪ‬
‫ﻫﻨﺮﭘﯿﺸ‬
‫ﻣﺤﺴﻨ و ﺣﻤﯿﺪ ﻗﻨﺒﺮی در ﺳﺎل ‪ ١٢٣۴‬آﻏﺎز‬
‫ﮐﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮔﯿﻼن ﻓﻌﺎل ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﻓﯿﻠﻢ »ﻧﺮدﺑﺎن‬

‫ﺗﺮﻗ « در ﺳﺎل ‪ ١٣٣۶‬ﺑﻮد و از ﻋﻤﺪه‬
‫ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﺶ ﻣ ﺗﻮان از»ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ«‪،‬‬
‫»ﺧﺴﯿﺲ« و …ﻧﺎم ﺑﺮد‪.‬‬
‫و‬
‫ﻋﻤﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ‬
‫ﺟﻨﮕﻠ «‪» ،‬ﻟﺒﺨﻨﺪ‬
‫ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ »ﮐﻮﭼ‬
‫ﺷﻬﺮ«‪،‬‬
‫زﻧﺪﮔ «‪» ،‬ﻋﯿﺎران«‪» ،‬داﺳﺘﺎن ﯾ‬
‫»ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ«‪» ،‬ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرگﻫﺎ«‪،‬‬
‫»ﺳﻮﺧﺘﻪدﻻن«‪» ،‬ﺗﻬﺮان ‪» ،«١١‬دردﺳﺮ‬
‫ﺑﺰرگ«‪» ،‬ﺳﺎﯾﻪﻫﺎ«‪» ،‬ﭼﺮاغ ﺟﺎدو«‪،‬‬
‫»ﻗﺼﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮک«‪» ،‬دﺧﺘﺮان«‪» ،‬ﻣﺎﻣﺎن‬
‫آﻓﺎق« و در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﭼﻮن»ﻋﻠ‬

‫ﮔﺰارش ﮔﺮداب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﯾﺖ‬
‫ﻣﺨﺮب ﺑﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ‬

‫‪http://tinyurl.com/mb3a3x‬‬

‫ﻋ ﻢو ﺗ ﻮ ﻮژی‬

‫‪http://tinyurl.com/kr4t2v‬‬

‫‪$‬‬

‫اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ‬

‫ﺑﺎ ﮐﻠﯿ ﮐﺮدن ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﮔﺮداب‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺮب ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧ آن‬

‫ﺮ ﯽ‬

‫ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ »آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ‪ «،‬ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ »ﮐُﺮه‬
‫خ‪.‬ر‪«.‬‬

‫واﮐﺴ «‪» ،‬ﺷﺐ ﻗﻮزی«‪» ،‬ﺷﻮﻫﺮ آﻫﻮﺧﺎﻧﻢ«‪،‬‬
‫»ﮐﻼغ«‪» ،‬ﺑﺎﺷﻮ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮐﻮﭼ «‪» ،‬ﺷ ﺎر‬
‫ﺧﺎﻣﻮش«‪» ،‬اﻓﺴﺎﻧﻪ آه«‪» ،‬رﻧﻮ ﺗﻬﺮان ‪،«٢٩‬‬
‫»دو ﻧﻔﺮ و ﻧﺼﻔ «‪» ،‬ﻣﺴﺎﻓﺮان«‪» ،‬ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ‬
‫ﻋﺰﯾﺰ«‪» ،‬دو ﻫﻤﺴﻔﺮ«‪» ،‬اﻟﻮ اﻟﻮ ﻣﻦ ﺟﻮﺟﻮام«‪،‬‬
‫»ﻫﻤﺴﺮ«‪» ،‬ﺑﻠﻮف«‪» ،‬ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰی و‬
‫و ﻟﺒﺨﻨﺪ«‪،‬‬
‫ﭘﺴﺮﺧﺎﻧﻪ«‪» ،‬ﺳﻔﺮ«‪» ،‬اﺷ‬
‫»ﺷﺮاره«‪» ،‬رﻗﺺ و ﺷﯿﻄﺎن« و …ﻧﺎم ﺑﺮد‪.‬‬

‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ آﻗﺎ ﻣﺠﺘﺒﯽ‪،‬‬

‫ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺑ ﻮﯾﯿﻢ ﮐُﺮه ﺧﺮ ﯾﻌﻨ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ‪.‬‬
‫اﯾﺮان را ﭘﺎس ﺑﺪارﯾﻢ‬
‫اﺧﯿﺮا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺒﺎرت‬
‫ﻣﻨﺤﻮس »ﺧﺎﻣﻨﻪ ای رﻫﺒﺮ‪ «،‬ﺑ ﻮﯾﯿﻢ »خ‪.‬ر‪«.‬‬

‫'‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﯾﮏ وبﮔﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس رأی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﺟﺪاﮐﺮدن ﻟﯿﻨﮏﻫﺎی‬
‫ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪه‪ ،‬از ﺳﺎﺧﺘﺎر رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻟﯿﻨﮏ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدﮔﺮداﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ‬
‫ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺮدان ﺗﻮﺳ‪‬ﻂ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺮ ‪ ٢۴‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ روش ﺧـﻮدﮐﺎر ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪%‬‬

‫ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﯘوﻟﯿ‪‬ﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺤ‪‬ﺖ و ﺳــﻘﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری و ﻧﺸــﺮ اﺧﺒﺎر‬
‫ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ‪ ،‬اﺳﺖ‪.‬‬

‫&‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﻣﺎ‬

‫زﺑﺎﻻ وﺑﺎﻻ‬
‫ﯽرو ﻢ‬

‫‪ ٢۴‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔــﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗــﺮﯾﻦ‬

‫ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‪ ،‬اﯾﻦ ‪ YouTube‬را ﺑﺮای‬
‫ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ‬
‫ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‪ ،‬زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﻛﻮه‪ ،‬اﻣﺎ ﯾﻚ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت داﺷﺘﯿﻢ‪،‬‬
‫اﯾﻦ اﻣﺎم راﺣﻞ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦﻗﺪر ﺑﻪ او ﭼﯿﺰ ﻣ ﻛﻨﯿﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎد ﻣ ﻛﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻮارش ﻣ آﻣﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ دور ﻫﻢ‬
‫ﮔﻮش ﻣ ﻛﺮدﯾﻢ‪ .‬ﺣﺎﻻ ‪ ٣٠‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و…ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣ ﻛﻨﯿﺪ »رﺳﺎﻧﻪ«‬
‫ﻛﻢ دارﯾﺪ؟— ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﺑﻪ‬
‫ﻣﻨﺰل ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ رﻓﺘﻨﺪ‬
‫ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ و‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺘ ﻫﻤﺪردی و ﺗﺴﻠ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ‪ ،‬دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ )‪ ٩‬و ‪ ۴۵‬دﻗﯿﻘﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﻜﻤﯿﻠ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪— .‬‬
‫ﺷﺐ ﺗﻬﺮان( ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫ﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ‬
‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ‬
‫ﺑﻨﺪه ﯾ رأى ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺪارم‪ ،‬آن رأى را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺴ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨّﺺ‬
‫ﻧﻤ داﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧ ﺣﺪسﺑﺰﻧﻨﺪ‪ —.‬ﺻﻔﺤﻪ ‪.٢‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺮد‬
‫ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن و وﯾﺮاﯾﺶ ﮔﺮان‬
‫ﮐﺎرﺑﺮان و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از‬

‫‪www.balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢۴ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‪ ،‬اﯾﻦ ‪ YouTube‬را‬
‫ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ‬
‫‪http://tinyurl.com/ku2k3u‬‬

‫ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‪ ،‬زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدﯾﻢ‪،‬‬
‫ﺧﺎﻧﻪﻣﺎن ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﻛﻮه‪ ،‬اﻣﺎ ﯾﻚ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت‬
‫داﺷﺘﯿﻢ‪ ،‬اﯾﻦ اﻣﺎم راﺣﻞ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦﻗﺪر ﺑﻪ‬
‫او ﭼﯿﺰ ﻣ ﻛﻨﯿﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻨﺎد ﻣ ﻛﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﻮارش‬
‫ﻣ آﻣﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ دور ﻫﻢ ﮔﻮش ﻣ ﻛﺮدﯾﻢ‪ .‬ﺣﺎﻻ‬
‫‪ ٣٠‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬اﯾﻦﻫﻤﻪ ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬
‫و…ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣ ﻛﻨﯿﺪ »رﺳﺎﻧﻪ« ﻛﻢ دارﯾﺪ؟‬
‫‪ /‬ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣ ﻛﻨﻢ از‬
‫ﺷﻤﺎ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺎزﮔﺎرا را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻧﺼﻒ‬
‫ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮ »ﮔﻮﮔﻞ ﮔﺮوپ«ش‬
‫ﻋﻀﻮ ﺷﺪﯾﻢ‪ ،‬دﻫﻦ ﻣﯿﻞ ﺑﺎﻛﺲ ﻣﺎ را ﭼﯿﺰ‬
‫ﻛﺮده‪ ،‬ﺳﺮوﯾﺲ ﻛﺮده ﺑﺎ اﯾﻦ ایﻣﯿﻞﻫﺎﯾﺶ‪.‬‬
‫ﻫﺮ روز ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗ اش ﻣ آﯾﺪ‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺮیاش‬
‫ﻣ آﯾﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻨ اش ﻣ آﯾﺪ‪ ،‬ﻧﻤ داﻧﻢ ﻓﻼنﺟﺎﯾﺶ‬
‫ﺑﻪروز ﺷﺪه ﻣ آﯾﺪ…‪ /‬ﺟﻨﺎب ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‪ ،‬اﯾﻦ‬
‫‪ YouTube‬را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ‬
‫ﺟﻠﻮی دورﺑﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ دو ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ‬
‫ﻓﺮداﯾﺶ‪ ،‬اﺻﻼ ﻫﻤﺎن ﺷﺒﺶ‪ ،‬ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫)ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ رﻫﻨﻮرد ﺑ ﻮﯾﯿﺪ‬
‫ﯾﺎدﺗﺎن ﻣ دﻫﺪ‪ (.‬دو ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﺎ‬
‫اﯾﻦ ﻣﻠﺖ‪ ،‬ﭼﯿﺰﺷﺎن ﻛﻨﯿﺪ‪ ،‬اﻣﯿﺪوارﺷﺎن ﻛﻨﯿﺪ‪،‬‬
‫ﺷﻬﺎدت ﺳﻬﺮابﺷﺎن را ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑ ﻮﯾﯿﺪ…اﺻﻼ‬
‫ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﻚﻛﻤ ﺗﻜﻠﯿﻒ ﻣﺎ را روﺷﻦ ﻛﻨﯿﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ‬
‫ﻛﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ روز ﯾﻚ ﺣﺮﻓ ﻣ زﻧﺪ‪:‬‬
‫ﯾ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮوﯾﺪ‪ ،‬ﯾ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ‬
‫ﻧﺮوﯾﺪ…ﯾ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ اﺗﻮ را ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮق‪ ،‬ﯾ‬
‫ﻣ ﮔﻮﯾﺪ از ﺑﺮق ﺑ ﺸﯿﺪ‪ ،‬ﯾ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ‬
‫را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻛﻨﯿﺪ…ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪﺧﺪا! …‪..‬‬

‫ﯿﺎ ﺖ‬

‫ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ و‬
‫ﻫﻤﺪردی و ﺗﺴﻠ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﻜﻤﯿﻠ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ‪:‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺘ‬
‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ‪ ،‬دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ )‪ ٩‬و ‪ ۴۵‬دﻗﯿﻘﻪ‬
‫ﺷﺐ ﺗﻬﺮان( ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد‬
‫ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ و‬
‫ﻧﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﻘﺒﻮل ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ‬
‫ﻫﻤﺪردی و ﺗﺴﻠ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻨﺪ‪:‬‬
‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‪ ،‬وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ‬
‫ﺷﺎﻣ ﺎه ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ )ﺣﺪود ‪ ٩‬و ﺳ دﻗﯿﻘﻪ‬
‫ﺑﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ‬
‫ﺷﺐ( ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش‬
‫زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد در ﻣﻨﺰل ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﻛﻪ در‬
‫‪http://tinyurl.com/n47slm‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و در‬
‫ﺑﻨﺪه ﯾ‬
‫رأى ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺪارم‪ ،‬آن رأى را ﺣﻮاﻟ ﻣﯿﺪان آزادی ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی‬
‫ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺴ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺞ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ‬
‫ﻣﺸﺨّﺺ ﻧﻤ داﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ ﺟﻮان ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ اﺑﺮاز ﻫﻤﺪردی‬
‫ﺣﺪسﺑﺰﻧﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪http://tinyurl.com/nzlo7c‬‬

‫آرش ﺳﯿﮕﺎرﭼﯽ‪ :‬ﺣﺴﯿﻦ درﺧﺸﺎن‬
‫ﮐﻮدﺗﺎﭼﯽ اﺳﺖ!‬

‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻮی ‪ ،‬ﺧﻮش آﻣﺪی ﺑﻪ‬
‫ﺟﻤﻊ ﺧﻠﻖ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﯾﺮان‬
‫‪http://tinyurl.com/macc4d‬‬
‫……………‪ .‬ﻋﮑﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﻮﺳﻮی‬
‫ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺘﻦ ‪ ،‬ﺗﺼﻤﯿﻢ‬
‫و رﻫﻨﻮرد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده داﻏﺪار ﺷﻬﯿﺪ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ‪ .‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دﯾ ﺮ‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ اﻣﺸﺐ‬

‫ﺷ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ درﺧﺸﺎن ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن‬
‫ﻫﻤ ﺎری ﻣ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤ ﺎری ﺑﺎ ﺣ ﻮﻣﺖ‬
‫ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن‬
‫ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ‪ .‬ﮔﺎﻫ ﺗﻮ اﻋﺘﻘﺎد داری و اﯾﻨﮑﺎر را‬
‫ﻣ ﮐﻨ ‪ ،‬ﮔﺎﻫ )ﺑﻪ زور( ﻣﺠﺒﻮر ﻣ ﺷﻮی‬
‫و ﮔﺎﻫ ﺧﻮدت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣ رﺳ ﮐﻪ‬
‫ﻫﻤ ﺎری ﮐﻨ ‪ .‬اﮔﺮ ﭘﯿﺎم ﻓﻀﻠ ﻧﮋاد ﺧﻮد اﯾﻦ‬
‫راه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﯿﻔ ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن‬
‫ﮐﻮدﺗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ‪ ،‬اﮔﺮ اﻣﺜﺎل اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ‬
‫ﻣﻬﺪوی ﯾﺎ ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻬﺎری )ﺑﻪ زور( ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ‬
‫در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﯿﺎن ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫‪ ،‬ﺣﺴﯿﻦ درﺧﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و‬
‫ﺧﻮدش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤ ﺎری‬
‫زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬دﻻﯾﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬

‫رﻓﺘﻨﺪ‬

‫‪٢‬‬

‫‪http://tinyurl.com/m3kflo‬‬

‫)ﻟﻄﻔﺎ ﻋﮑﺲ را در ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(‬

‫ﺧﺒﺮ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهای از ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﯿﮑﺮ‬
‫ﺷﻬﺪا در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ‬
‫‪http://tinyurl.com/nuq4vn‬‬

‫ﯾ ﮔﺰارش رﺳﯿﺪه ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿ ﺮ‬
‫ﭘﺎک ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣ ﯾ ﻣﺎه‬
‫اﺧﯿﺮ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪای در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻬﺮان‬
‫ﻧﮕﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮد و ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﭘﯿ ﺮ اﯾﻦ‬
‫ﺷﻬﺪا در ﯾ آﻟﺒﻮم ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ‬
‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪http://tinyurl.com/m68cru‬‬

‫در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی‬
‫ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ؛ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺘ زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺑﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺮان ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن‬
‫از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن و از اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ‬
‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ‪ ،‬دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ )‪ ٩‬و ‪ ۴۵‬دﻗﯿﻘﻪ رﻓﺘﻨﺪ‬
‫ﺷﺐ ﺗﻬﺮان( ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و زﻫﺮا رﻫﻨﻮرد‬
‫آن دادﮔﺎه ﺳﺮﮔﺮدان و ﺣﯿﺮان ﺑﺎزی داده ﻣ‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟ در‬
‫ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨ ﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫ﻫﺎی ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺧ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺑﻪ‬
‫ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺟﯿﻪ‬
‫و ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن دﯾ ﺮ اﻋﻀﺎی‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻋﺪم‬
‫اﻃﻼع رﺳﺎﻧ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن و‬
‫اﻣﻀﺎء اوراﻗ ﺑﺎ اﯾﻨﻤﻀﻤﻮن ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‬
‫ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف و ﯾﺎ دﯾ ﺮ ﺣﻮادث‬
‫ﻃﺒﯿﻌ ﺟﺎن ﺳﭙﺮده اﻧﺪ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ را‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی داﻏﺪار ﻣ دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ‬
‫ﯾ‬
‫ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮروز ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ‬
‫وی را ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ای در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻬﺮان‬
‫ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮﻻت‬
‫ﻟﺒﻨ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮده اﻧﺪ و آﻟﺒﻮﻣ در اﺧﺘﯿﺎرش‬
‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ در آن ﺑﻮده‬
‫اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮزﻧﺪش را از ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا‬
‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ‬
‫ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫وی اﻓﺰود‪ :‬در زﻣﺎن ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ‬
‫ﭘﯿ ﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ را دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ‬
‫روی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎدر داﻏﺪار‬
‫ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮزﻧﺪم را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم‬
‫اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن آﻧﻬﻤﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐﻪ رو ﻫﻢ دﭘﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد‬
‫از ﻫﻮش رﻓﺘﻪ ام و وﻗﺘ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪم ﮐﻪ در‬
‫ﺑﯿﺮون ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ و در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮده ام‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﻧﻮه ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ام‪ ،‬ﭘﺴﺮ ﺣﺴﯿﻦ‬
‫ﮐﻪ ﭘﺪرش او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻋﻤﻮی ﺷﻬﯿﺪش ﺣﺴﻦ‬
‫ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺪای رﻫﺒﺮاﻧ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫اﻧﻘﻼب رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ‬
‫ﺣﻘ ﮐﻪ از ﮐﻒ داده ﺑﻮد‪ ،‬ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺟﻤﻌ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺠﻮز ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ‬
‫ﺣﺎﺿﺮﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻠ ﺑﻪ ادﻋﺎی آﻧﮑﻪ ﺗﺠﻤ‬
‫ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻮرد‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺴﻦ دﯾ ﺮﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ‪.‬ﺣﺎل ﮐﻪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﯾﺪ ﻣﺴﺒﺐ ﺧﻮن ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه‬
‫دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫رﻫﺒﺮﻣﺤﺘﺮم ﮐﺸﻮر‬
‫ﺑﺎم و دو ﻫﻮا‬
‫ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﯾ‬
‫ﻧﻤ ﺷﻮد‪ .‬اﮔﺮﺧﻮﻧﺨﻮاﻫ از دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪه‬
‫ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘ‬
‫ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫ ﭘﺴﺮم ﮐﻪ در ‪١٧‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪۵٧‬‬
‫ﺧﻮﻧﺶ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ را از ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻢ و‬
‫اﮔﺮ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣ ﻮﻣﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد ﺣﺘ اﺟﺎزه اﺑﺮاز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ در‬
‫ﯾ ﺗﻈﺎﻫﺮات آرام را ﻫﻢ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ‪،‬‬
‫ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫ ﻧﻮه ‪١٩‬‬
‫ﺳﺎﻟﻪ ام از ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻨ ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﻻﻏﯿﺮ ‪.‬‬

‫در ﻣﻘﺮ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﻧﮑﺮده و‬
‫ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﺧﺒﺮﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘ از ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺎﮐ اﺳﺖ‬
‫وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﮐﻪ‬
‫ﻧﺴﺨﻪ ای از آن ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻬﺪ‬
‫‪ ،‬ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ارﺳﺎل ﺷﺪ‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻗﺘﻞ ﻣﻬﺮداد ﺣﯿﺪری ‐ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‬
‫و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺧﺮاﺳﺎﻧ را ﺑﻪ دوﻟﺖ و اﻓﺮاد دوﻟﺘ‬
‫رد ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻟﺰوم دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻼن اﯾﻦ‬
‫ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ !!‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ روز‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺗﯿﻤ زﺑﺪه ﺑﻪ ﭘﯿ ﯿﺮی ﻗﺘﻞ‬
‫اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﻣﺸﻬﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬
‫اﯾﻦ ﺗﯿﻢ را ﻣﻨﺤﻞ و ﭘﯿ ﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺘﻞ‬
‫را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دادﺳﺮای اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫ﮐﻮﻫﺴﻨﮕ ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﯾ‬
‫ﺳﺮﻫﻨﮓ دوم ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد واﮔﺬاﺷﺖ ‪.‬‬
‫در ﭘﯽ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ درب اﺻﻠ ﺳﺘﺎد‬
‫وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻗﺘﻞ‬
‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر ﺧﺮاﺳﺎﻧ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ‬
‫ﮐﺮد ‪ ،‬ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﺻﻠ‬
‫ﺑﻠﻮار ﺳﺠﺎد ‐ آزادﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮک ﻏﺮب ﻣﺸﻬﺪ‬
‫ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش در آﻣﺪﻧﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ دﯾ ﺮ از ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺎﮐ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ اﺻﻠ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺴﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺿ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋ از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺸﻬﺪ ﭘﯿﺎم ﺟﺮاح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ‪:‬‬
‫ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ ٣٨‬ﺟﺴﺪ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد‬
‫»ﮐﻞ ﺧﺒﺮ«‬
‫‪http://tinyurl.com/lygvem‬‬

‫آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺘﺎد وزارت اﻃﻼﻋﺎت در‬
‫ﻣﺸﻬﺪ‬

‫ﭘﺪرﯾﺰگ ﺷﻬﯿﺪ ‪:‬آﻗﺎی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﯾﮏ‬
‫ﺑﺎم و دو ﻫﻮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ؛ﻣﺴﻮل رﯾﺨﺘﻪ‬
‫ﺷﺪن ﺧﻮن ﭘﺴﺮم ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ !‬

‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺮ درﯾﺎﻓﺘ ‪،‬ﯾ ﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ ‪ ٢١‬ﺗﯿﺮﻣﺎه‪،‬‬
‫درب اﺻﻠ ﺳﺘﺎد وزرات اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﻬﺪ‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ادﯾﺒﺎت ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﺑﻪ‬
‫آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آژاﻧﺲ اﯾﺮان ﺧﺒﺮ از‬
‫ﻣﺸﻬﺪ ‪ ،‬اﯾﻦ اﻗﺪام در ﺣﺎﻟ ﺻﻮرت ﻣﯿ ﯿﺮد ﮐﻪ‬
‫ﺷﻨﺒﻪ ﺟﺎری ‪ ،‬ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪن ﻣﻬﺮداد ﺣﯿﺪری‬
‫ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﺷﺪ ‪.‬‬
‫ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪن درب اﺻﻠ ﺳﺘﺎد وزارت‬
‫اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ‪٣‬‬
‫دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺸﺪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣ‬
‫ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻓﮑﺮ‬
‫واداﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی اﺻﻠ ﮐﺎرﺷﺪه‬

‫‪http://tinyurl.com/ly23pl‬‬

‫‪http://tinyurl.com/koy9kv‬‬

‫‪balatarin.com‬‬

‫‪ ٢۴ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک ﺗﻌﺎﻟ دو ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮد‬
‫ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﻣ ﺬاری ﮐﺮدم‬
‫از‬
‫ﺣﺴﻦ ‪ ٢٢‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪای رﻫﺒﺮاﻧ ﮐﻪ ﯾ‬
‫آﻧﻬﺎ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ ﻫﺴﺘﯿﺪ روز ‪١٧‬ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪ ۵٧‬ﺑﻪ‬
‫ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺶ‬
‫ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﺗﺠﻤﻌ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺠﻮز ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ‬
‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻔﺎک ﺷﺎه ﺑﻪ ادﻋﺎی آﻧﮑﻪ‬
‫ﺗﺠﻤ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮرد‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺴﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ‪ ،‬ﺷﺎه را ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺨﺘﻦ‬
‫ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪم ﻣ داﻧﺴﺘﻢ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺟﺮاح ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬روزی‬
‫ﮐﻪ ﻧﺪا ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬
‫ﻣﺎ ‪ ٣٨‬ﺟﻨﺎزه ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﭼﻬﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه‬
‫ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‬
‫ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺟﺎزه ﺻﺪور ﺟﻮاز‬
‫ﻣﺮگ ﻧﺪاد‪ .‬ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎ را ﺟﻤ‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬روز ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﺮدﯾﻢ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧ‬
‫و ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷ‬
‫ﺗﻬﺮان ﻧﺒﺮده اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻫﺎی‬
‫ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف ﺗﻬﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬از‬
‫ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻬﺮﯾﺰک‪ .‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﮐﺜﺮ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺎ‬
‫در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨ دﯾﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﯿﺮ‬
‫ﺷ ﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨ آﻧﻬﺎ را از دور ﻫﺪف‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و زده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﮔﺮدن‬
‫آﻧﻬﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻮرده ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺮدم را ﺷ ﺎر ﮐﺮده‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢۴ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺷﺠﻮﻧﯽ‪:‬آﯾﺖاﻟ‪‬ﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻧﻪ رﻫﺒﺮ‬
‫اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ رﻫﺒﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ‪ ،‬ادﯾﺎن و‬
‫ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﺖ!‪/‬در دﻧﯿﺎ ﻓﻘﻂ رﻫﺒﺮی‬
‫اﯾﺮان ﺣﺮف ﺣﺴﺎب ﻣﯽ زﻧﺪ!‬
‫‪http://tinyurl.com/m3hogn‬‬

‫ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺠﻮﻧ ‪،‬‬
‫ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز‬
‫ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای‬
‫ﻧﻪ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﻠ ﻪ رﻫﺒﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ‪ ،‬ادﯾﺎن و‬
‫ﻣﺬاﻫﺐ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬در اﯾﻦ‬
‫ﺣﺮف ﺣﺴﺎب ﺷﻨﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد‪،‬‬
‫دﻧﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ‬
‫آﻧﻬﻢ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای اﺳﺖ!‬
‫اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز ﺑﺎ اﺷﺎره‬
‫ﺑﻪ ﺳﺎدهزﯾﺴﺘ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ‬
‫ﻧﻘﻞ ﺧﺎﻃﺮهای در اﯾﻦﺑﺎره ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫زﻣﺎﻧ ﺑﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧ ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه‬
‫و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدم‬
‫و اﯾﺸﺎن وﻗﺘ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‬
‫ﺧﻮد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وی ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن‬
‫ﻣﺮاﺳﻢ از زﻧﺪﮔ ﺳﺎده ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی اﻇﻬﺎر‬
‫ﺷ ﻔﺘ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪا ﺑﻨﺪه ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺣﻀﺮت‬
‫آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﻘﺪاری ﻗﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺎی و ﻣﺎﻫ‬
‫ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم‪.‬‬
‫ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی از ﺟﺎﯾ ﺎه رﻫﺒﺮی ﺣﺘ‬
‫ﯾ رﯾﺎل ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﮐﻨﻨﺪ ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ‬
‫ﻣﺒﺎرز‪ ،‬ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای را ﻋﺎﻟﻤ‬
‫ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺷﺨﺼﯿﺘ ﭘﺎک و آﻗﺎﯾﯽ وارﺳﺘﻪ‬
‫ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ‬
‫ﻟﯿﺎﻗﺖ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻫﺒﺮی ﺑﺰرﮔ را داﺷﺘﻪ‬
‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬
‫ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺷﺠﻮﻧ در‬
‫ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای‬
‫‪ ،‬رﻫﺒﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬
‫اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم‬
‫)ره( ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎتﺷﺎن ﻣﻮ ﺑﻪ‬
‫ﻣﻮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻠﻪ آﭘﺎداﻧﺎی ﺗﻬﺮان؛‬
‫ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬ﺟﻮان‬
‫‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ و دﯾﺮوز‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ؛ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﻬﺮاب »ﺷﺎم‬
‫ﻏﺮﯾﺒﺎن« ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﯾ اﻗﺪام ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ از‬
‫ورودی ﺷﻬﺮک آﭘﺎداﻧﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ‪ ،‬ﺷﻤ روﺷﻦ ﭼﯿﺪﻧﺪ‪.‬ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﺎﻋﺖ‬
‫‪ ٢٢‬ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٢٣‬ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻌﺎر دادن‬
‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﺷﻌﺎر ﻣ دادﻧﺪ‪» :‬اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« و‬
‫»ﻣﺮگ ﺑﺮ دﯾ ﺘﺎﺗﻮر«‪ .‬آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد‬
‫ﻣ زدﻧﺪ‪» :‬ﺳﻬﺮاب ﻣﺎ ﻧﻤﺮده ‐ وﻻﯾﺖ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺮده«‪.‬‬
‫ﭘﺮوﯾﻦ ﻓﻬﯿﻤ ‪ ،‬ﻣﺎدر ﺳﻬﺮاب از ﻣﺮدم ﺗﺸ ﺮ‬
‫ﻣ ﮐﺮد‪ .‬ﻣﺮدم ﻣ آﻣﺪﻧﺪ دﺳﺖ او را ﻣ‬
‫ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و او ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳ روی ﻣﺮدم ﮔﻞ ﻣ‬
‫ﭘﺎﺷﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‪:‬ﺷﻮرای‬
‫اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻘﺪر ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ‬
‫ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪداﻧﺶ ﭘﺎره ﺷﻮد‪/‬ﺷﻮرای‬
‫اﻣﻨﯿﺖ‪ ،‬آﻟﻤﺎن را ﻣﺤﻜﻮم وﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﺪ !‬
‫‪http://tinyurl.com/m29pb4‬‬

‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ !‬

‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﺒﻮی ‪ -‬آﻗﺎی ﻫﺎﺷﻤﯽ؛ ﺟﻤﻌﻪ‬
‫روز ﻣﺒﺎدای ﺷﻤﺎﺳﺖ!‬
‫‪http://tinyurl.com/ltsx8j‬‬

‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎز‬
‫ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان را ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر‬
‫ﻫﻔﺘﻪ ﺳ ﻮت ﮐﻪ ﻧﻤ داﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘ در‬
‫ﭘﺲ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﻮده‪ ،‬دوﺑﺎره در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان‬
‫ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺿﺮورت ﻣ داﻧﻢ‬
‫ﻣﻮاردی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻪ‬
‫ﯾﺎدآوری ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑ ﻮﯾﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ذره ای‬
‫ﻫﻢ اﺛﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬

‫اﺷﺎره ﻣ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزی ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﻬﺪی‬
‫ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻬﺮاب‬
‫ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﻣ زدم‪ .‬ﮔﻔﺖ‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ‪» :‬ﺳﻬﺮاب ﻣﺎ ﻧﻤﺮده ‪ -‬وﻻﯾﺖ‬
‫روزی ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﺎر ﺷﻤﺎ آﻣﺪه و دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫دارﯾﺪ ﻃﻨﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ﻣ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده« )ﺧﺒﺮ وﯾﮋه(‬
‫ﺧﻮاﻧﯿﺪ‪ .‬ﻧﻘﻞ ﻣ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ » وﻗﺘ‬
‫‪http://tinyurl.com/m87oaa‬‬
‫اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﺪم‪ ،‬وﻟ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ‬
‫ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﯾﺎ ‐ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﻫﺎی رﺳﯿﺪه‪ ،‬ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ ﻣ ﺧﻨﺪم‪ ،‬ﺑﺎﻣﺰه اﺳﺖ!« ﻣﻬﺪی ﻣ‬

‫‪۴‬‬

‫ﮔﻔﺖ ﺗﺎ آن زﻣﺎن‪ ،‬ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ‪ ١٠٧‬ﻃﻨﺰ‬
‫ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﮔﺮدآوری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﮐﻢ و‬
‫زﯾﺎدش ﻣﺮاد ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬آﻧﭽﻪ ﻣﺮاد اﺳﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ‬
‫را ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧ ﺷﻮﯾﺪ و‬
‫ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ‬
‫و ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻫﻢ‬
‫ﻏﺮﺿﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ‬
‫ﺑ ﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫…‪..‬‬

‫ﺷﻜﺎﯾﺖ ﺑﻬﺸﺘﯽ‪،‬ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﻣﻬﺪی‬
‫ﻫﺎﺷﻤﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻛﯿﻬﺎن‪ ،‬اﯾﺮان‬
‫و ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس‬
‫‪http://tinyurl.com/n4b66n‬‬

‫ﻃ ﺷ ﺎﯾﺘ ﻛﻪ روز ﯾ ﺸﻨﺒﻪ در ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻬﻢ‬
‫دادﺳﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ‪ ،‬ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ‬
‫ﺑﻬﺸﺘ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﯿﻬﺎن ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻧﺸﺮ اﻛﺎذﯾﺐ‬
‫و اﻓﺘﺮا ﺷ ﺎﯾﺖ ﻛﺮد‪.‬‬
‫ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﯿﺰاده ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ‬
‫ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ‪ ،‬دﻟﯿﻞ ﺷ ﺎﯾﺖ‬
‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺑﻬﺸﺘ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﯿﻬﺎن را ﭼﺎپ‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ در آن وی ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬
‫آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯿﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺷ ﺎﯾﺖ ﻣﻬﺪی‬
‫ﻫﺎﺷﻤ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺧﺒﺮ داد و‬
‫ﮔﻔﺖ‪»:‬ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس اﻗﺪام ﺑﻪ درج ﺧﺒﺮی‬
‫ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه از ﺳﻮی اﺳﺘﺎت اوﯾﻞ ﺑﻪ‬
‫ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪهای ﺑﻪ اﺗﻬﺎم‬
‫ﻧﺸﺮ اﻛﺎذﯾﺐ و اﻓﺘﺮا در ﺷﻌﺒﻪ اول دادﺳﺮای‬
‫ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح رﺳﯿﺪﮔ اﺳﺖ‪«.‬‬
‫وﻛﯿﻞ ﻣﺪاﻓ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از‬
‫ﺷ ﺎﯾﺖ ﻣﻮﻛﻠﺶ از روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺖ‬
‫رﺟﺎﻧﯿﻮز ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ‪»:‬اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه در ﺷﻌﺒﻪ‬
‫دوم دادﺳﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح‬
‫اﺳﺖ و اﯾﻦ دو رﺳﺎﻧﻪ اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ‬
‫ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤ در اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬
‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪«.‬‬
‫وی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺷ ﺎﯾﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺧﺎﺗﻤ از روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان اﺷﺎره ﻛﺮد و‬
‫ﮔﻔﺖ‪»:‬روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان در ﺧﺒﺮی ﻣﺪﻋ ﺷﺪه‬
‫ﺑﻮد ﻛﻪ آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤ ﺑﺎ آﻣﺮﯾ ﺎﯾﯿﺎن در ﻣﺼﺮ‬
‫دﯾﺪار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟ ﻛﻪ اﺻﻼ آﻗﺎی‬
‫ﺧﺎﺗﻤ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺳﻔﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه‬
‫ﻣﺬﻛﻮر در ﺷﻌﺒﻪ دوم دادﺳﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ‬
‫و رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪«.‬‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫‪۵‬‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎرﻟﻤﺎنﻧﯿﻮز‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺧﺎﺗﻤ دو ﺑﺎر ﺟﻮاﺑﯿﻪای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را‬
‫ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮاﻫﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ‬
‫ﺟﻮاﺑﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ از آن ﺳﺮﺑﺎز‬
‫زد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﯿﻦ ﺷ ﺎﯾﺖ ﺧﺎﺗﻤ از‬
‫ﯾ رﺳﺎﻧﻪ در ﻃ ﺳ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﯾﺎدآور ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺮ اﯾﺮان درﺗﻮﻧﺲ ﻧﯿﺰ‬
‫در ﻧﺎﻣﻪای رﺳﻤ ﺧﺒﺮ روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان را ﮐﺬب‬
‫ﻣﺤﺾ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ او ﻧﯿﺰ‬
‫از ﺑﺮﺧ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺸﺮ اﮐﺎذﯾﺐ ﺷ ﺎﯾﺖ‬
‫ﮐﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﭼﺮا روز ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺪا آﻗﺎﺳﻠﻄﺎن روز زن‬
‫ﻧﺒﺎﺷﺪ؟‬
‫‪http://tinyurl.com/mwgqct‬‬

‫ﻧﺪا آﻗﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران‬
‫اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻤﺎد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ زن‬
‫اﯾﺮاﻧ ﺳﺖ‪ .‬ﻧﺴﻠ ﮐﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪه و آزادی‬
‫ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ‬

‫ﻣﻮج آزادی ﺧﺒﺮ داد‪ :‬ﻣﺸﻬﺪی ﻫﺎ‬
‫اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد را از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﯿﺮون‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد‬
‫‪http://tinyurl.com/lcrv95‬‬

‫ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد‪ ،‬رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر دوﻟﺖ‬
‫ﮐﻮدﺗﺎ‪ ،‬در اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮش ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی ‪٢٢‬‬
‫ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس‬
‫اﺧﺒﺎر ﻣﻮﺛﻖ درﯾﺎﻓﺘ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه وی از اﯾﻦ‬
‫ﺳﻔﺮ‪ ،‬ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎزﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﺎﺷﻤ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﺷﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺣﺴﺎس‪ ،‬ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﻮﺷﯿﺎر و‬
‫آ ﮔﺎه ﻣﺸﻬﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺒﺰ ﺧﻮد در ﺻﺤﻨﻪ‬
‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﻣﺸﻬﺪ‬
‫را از ﻫﻤﺎن ﺑﺪو ورود وی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس‬
‫ﻋﻠﻨ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻮج آزادی ﺑﻪ‬
‫ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪیﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ‬
‫ﺳﺮﺑﻨﺪﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺒﺰ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎﺷﻤ ﻧﮋاد‬
‫ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر دوﻟﺖ‬
‫ﮐﻮدﺗﺎ رو‪ /‬ﻧﻤ ﺧﻮاﯾﻢ ﻧﻤ ﺧﻮاﯾﻢ و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار‬
‫ﺷﻌﺎر رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺎ‪ /‬ﻣﻮﺳﻮﯾﻪ ﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮد و‬
‫ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ و‬
‫ﺑﺮادر ﺷﻬﯿﺪم راﯾﺘﻮ ﭘﺲ ﻣ ﮔﯿﺮم‪ ،‬ﻣﺎﻧ ورود‬
‫‪balatarin.com‬‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢۴ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻮﻧﺪ و داغ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮزﻧﺪم را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم‬
‫اﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن آﻧﻬﻤﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐﻪ رو ﻫﻢ دﭘﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد‬
‫را ﺑﻪ دل او ﺑ ﺬارﻧﺪ‪.‬‬
‫از ﻫﻮش رﻓﺘﻪ ام و وﻗﺘ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪم ﮐﻪ در‬
‫ﺑﯿﺮون ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ و در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮده ام‪.‬‬
‫ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣ ﻣﻘﺎﻣﺎت‬
‫ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﻮی در آﭘﺎداﻧﺎ و ﻣﻨﺰل‬
‫ﻧﻈﺎﻣ ﮐﺸﻮر در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از‬
‫ﺳﻬﺮاب اﻋﺮاﺑﯽ‬
‫ﺳﻼح ﮔﺮم را در درﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺗﻬﺮان رد ﮐﺮده‬
‫‪http://tinyurl.com/msko74‬‬
‫اﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﯿﺪ و ﮐﺸﺘﻪ‬
‫ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺳﻮی در آﭘﺎداﻧﺎ و ﻣﻨﺰل ﺳﻬﺮاب ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮﺧ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣ ﺷﻮد‬
‫ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﺘﻪ و ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬
‫اﻋﺮاﺑﯽ دﻗﺎﯾﻘ ﭘﯿﺶ‬

‫ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن‪ ،‬ﭘﯿﮑﺮ ﭘﺎک ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ‬
‫را ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‬

‫ای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ! ای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی‬
‫اﺣﻤﺪآﺑﺎد! ای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﺠﺎد و‬
‫ﮐﻮﻫﺴﻨﮕﯽ! ﻣﻦ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!‬

‫ﭘﯿ ﺮ ﭘﺎک ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣ‬
‫ﯾ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ای در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ‬
‫ﺗﻬﺮان ﻧﮕﻬﺪاری ﻣ ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی‬
‫زﻧﺪاﻧﯿﺎن در ﺑﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﮕﺮان ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن‬
‫از اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن و از اﯾﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ‬
‫آن دادﮔﺎه ﺳﺮﮔﺮدان و ﺣﯿﺮان ﺑﺎزی داده ﻣ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟ در‬
‫ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨ ﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده‬
‫ﻫﺎی ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺮﺧ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ را ﺑﻪ‬
‫ﻣﺤﻞ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ دﻋﻮت ﻣ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺟﯿﻪ‬
‫و ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪن دﯾ ﺮ اﻋﻀﺎی‬
‫ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻋﺪم‬
‫اﻃﻼع رﺳﺎﻧ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن و‬
‫اﻣﻀﺎء اوراﻗ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣ‬
‫ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف و ﯾﺎ دﯾ ﺮ‬
‫ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌ ﺟﺎن ﺳﭙﺮده اﻧﺪ ﺟﻨﺎزه ﻫﺎی آﻧﻬﺎ‬
‫را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی داﻏﺪار ﻣ دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﻮروز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از‬
‫از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ‬
‫ﯾ‬
‫ﻓﺎش ﺷﻮد‪ ،‬وی را ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ای در ﺟﻨﻮب‬
‫ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﻮه و‬
‫ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮده اﻧﺪ و آﻟﺒﻮﻣ‬
‫در اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﺪﻫﺎ‬
‫ﮐﺸﺘﻪ در آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺎزه ﻓﺮزﻧﺪش را از‬
‫ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ‬
‫ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل‬
‫اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫وی اﻓﺰود در زﻣﺎن ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ‬
‫ﭘﯿ ﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ را دﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ‬
‫روی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺎدر داﻏﺪار‬

‫‪http://tinyurl.com/l4r4xh‬‬

‫‪http://tinyurl.com/m52354‬‬

‫ای دﻟﯿﺮان ﺧﺮاﺳﺎن! ای دﻟﯿﺮان ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر! ای‬
‫ﻣﯿﺮاث داران ﺳﺮﺑﺪاران! ای ﺗﺮﺑﺘﯿﻬﺎ! ای ﺑﭽﻪ‬
‫ﻫﺎی ﻣﺸﻬﺪ! ای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی اﺣﻤﺪآﺑﺎد! ای ﺑﭽﻪ‬
‫ﻫﺎی ﻃﺒﺮﺳ ! ای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﺠﺎد! ای ﺑﭽﻪ‬
‫ﻫﺎی آزادﺷﻬﺮ! ای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﻨﮕ ! ای‬
‫ﺑﭽﻪ ﻫﺎی آﺑ ﻮه و ﻧﻮﻏﺎن! ای ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﺧﻮاﺟﻪ‬
‫رﺑﯿﻊ!‬
‫ای ﺷﺎﺗﻮت!‬
‫ﻣﻦ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﻣ ﮐﻨﻢ! ا‪.‬ن ‪ ،‬ﺟﺮﺛﻮﻣﻪ‬
‫ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎﻫ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﺰوﯾﺮش در‬
‫ﻣﺸﻬﺪ‪ ،‬ﺑﺮای ﺧﻮدش آﺑﺮو ﺑﺴﺎزد! ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺸﻬﺪی ﻫﺎ و ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﻬﺎ ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ از‬
‫ﻃﺮﻓﺪاری از اﯾﻦ آدﻣ ﻣﻨﺤﻮس و ﻣﻨﺘﺼﺐ!‬
‫ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار دوﻟﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ!‬
‫ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان و ﺗﺒﺮﯾﺰ‬
‫و اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز اﺳﺖ! ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ از‬
‫»دروغ« و »ﺗﺒﺎﻫ « و »ﻓﺴﺎد« آن ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ و‬
‫آن دﯾ ﺘﺎﺗﻮر اﻋﻈﻢ ﺑﯿﺰارﯾﺪ‪ .‬ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﯿﺪان روز ‪ ٢۵‬ﺧﺮداد ﺗﻬﺮان ﻫﻤﻨﻮا‬
‫ﻫﺴﺘﯿﺪ‪ .‬ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﺮای آزادی از‬
‫ﯾﻮغ دﯾ ﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮ ﻣ زﻧﺪ‪ .‬ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ‬
‫اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﺳﺒﺰ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻫﻢ ﯾ ﺗﺠﻤ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز در ﻣﺸﻬﺪ‪،‬‬
‫روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺮم اﻣﺎ ﻫﺸﺘﻢ‪ ،‬ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و‬
‫از ﻏﯿﺮﺗﺘﺎن و ﺷﺮﻓﺘﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬اﻧﺸﺎﻟﻠﻪ‬
‫در ﯾ روز ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ و درﺧﻮاﺳﺖ‬
‫ﺗﺠﻤ‬
‫ﺣﻀﻮری ﻫﻤﻔﮑﺮاﻧﺘﺎن را ﺑﺮای ﯾ‬
‫ﺑﺰرگ در ﺻﺤﻦ ﺟﺎﻣ رﺿﻮی آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺎدا ﺑ ﺬارﯾﺪ ا‪ .‬ن ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮش ﻣﺸﻬﺪ را‬

‫ﺑﺎﻻ‬

‫‪ ٢۴ ،‬ﺗﯿﺮ ‪١٣٨٨‬‬

‫ﺗﺮک ﮐﻨﺪ‬

‫ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ اوﻟﯽ‪ :‬اﻧﻘـﻼب‬
‫‪ ۵٧‬ﻫـﻢ از ﺷﻤـﺎل ﺷﻬــﺮ ﺗﻬــــﺮان‬
‫ﺷﺮوع ﺷﺪ ‪ /‬اوﻟﯿﻦ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ از‬
‫ﻗﯿﻄـــﺮﯾــﻪ‬
‫‪http://tinyurl.com/mn6epf‬‬

‫اﺧﯿﺮا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ دوﻟﺘﯿﺎن و ﺑﻌﻀ از‬
‫روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺟﻨﺒﺶ اﺧﯿﺮ را‬
‫ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺳﻌ در ﺗﺨﻄﺌﮥ‬
‫آن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ‪ .‬ﻻزم دﯾﺪم ﻧﮑﺎﺗ ﺗﺎرﯾﺨ‬
‫ﺟﻬﺖ روﺷﻨﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺴﻞ دوم و ﺳﻮم‬
‫ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد‬
‫آزادﯾﺨﻮاﻫ ﻣﻮﺛﺮ واﻗ ﮔﺮدد‪/// .‬‬
‫ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﮥ ﺗﺎرﯾﺨ ﺣﻀﻮر‬
‫داﻧﺸ ﺎﻫﯿﺎن‪ ،‬روﺷﻨﻔﮑﺮان )ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻏﯿﺮ‬
‫ﻣﺬﻫﺒﯽ(‪ ،‬ﺑﺎزارﯾﺎن‪ ،‬ﻣﺮدم و روﺣﺎﻧﯿﻮن‬
‫)ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻃﺮﻓﺪاران و ﺷﺎﮔﺮدان آﯾﺖ اﻟﻠﻪ‬
‫ﺧﻤﯿﻨ ( در اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی ﺿﺪ‬
‫اﺳﺘﺒﺪادی در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣ ﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی‪،‬‬
‫ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺷﺮوع ﺑﺴﯿﺎری‬
‫از اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﺣ ﻮﻣﺖ ﺷﺎه‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط‬
‫دﯾ ﺮ ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد‪ .‬ﺑﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ‪// :‬‬
‫‐ ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ ارﺷﺎد – ﺣﺮﮐﺘﻬﺎی روﺷﻨﮕﺮ و‬
‫روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﮥ ﻣﺬﻫﺒﯽ دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘ ‪/‬‬
‫‐ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺒﺎ – ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺴﯿﻨﯿﮥ‬
‫ارﺷﺎد؛ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻣﻔﺘ و اﻋﻀﺎی‬
‫ﻧﻬﻀﺖ آزادی ‪/‬‬
‫‐ ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻤﺖ ﺗﺠﺮﯾﺶ – ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی‬
‫ﭼﺸﻤ ﯿﺮ و ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی‬
‫ﻣﻠ ‪/‬‬
‫‐ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻬﺪﯾﻪ‪ ،‬ﺟﻮزﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫ﻧﯿﺎوران – ﺟﻠﺴﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮان‬
‫آﻗﺎی ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮﺋﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدۀ‬
‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ‪/‬‬
‫‐ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﺎران – ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوب‬
‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎی ﺧﺎص – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧ‬
‫ﺷﺪﯾﺪا ﺳﯿﺎﺳ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳ ام‬
‫دﯾﻤﺎه ‪ ١٣۵۶‬و ﭘﺲ از آن ﻓﺮاری دادن اﯾﺸﺎن‬
‫از دﺳﺖ ﺳﺎواک از درب زﻧﺎﻧﻪ ‪/‬‬
‫‐ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﺟﮥ ﺣ ﻤﺖ – ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و‬
‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی آﻗﺎی ﮐﺮوﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﺎم و ﺧﺎص ‪/‬‬

‫‐ ﻣﺴﺠﺪ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد – ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد‬
‫ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺷﺎه آﺑﺎدی و ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ‪/‬‬
‫ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮان‬
‫ﻣﻮﺛﺮ و روﺣﺎﻧﯿﻮن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘ در‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ‬
‫ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎ و ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی دﯾ ﺮ اﺛﺮ ﮔﺬار را ﺷ ﻞ‬
‫داده و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺴﺘﺮش‬
‫در ﻧﻘﺎط دﯾ ﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اوﻟﯿﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ﺑﺰرگ‬
‫ﻣﺮدﻣ در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب از ﺗﭙﮥ ﻗﯿﻄﺮﯾﻪ ﺷﺮوع‬
‫ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫دوﻣﯿﻦ راﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ﺑﺰرگ ﻫﻢ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺷﻤﺎﻟ ﺷﻬﺮ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﯿﺪان آزادی‬
‫ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺣﯿﺪ در‬
‫ﻣﯿﺪان ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﻠﺖ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻗﺎی ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻮری در ﻣﺴﺠﺪی‬
‫در ﺧﯿﺎﺑﺎن ژاﻟﻪ )ﺷﻬﺪا( ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﻪ‬
‫ﻧﻘﺎط دﯾ ﺮ ﺷ ﻞ ﮔﺮﻓﺖ و راﻫﭙﯿﻤﺎﺋ ﺑﻌﺪی‬
‫از ﻣﯿﺪان ژاﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در‬
‫اﯾﻦ ﻣ ﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻬﺎدت ﮐﺜﯿﺮی از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن‬
‫ﺑﻮدﯾﻢ‪..… /// .‬‬
‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ اﺧﯿﺮ ﺑﺮای‬
‫ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﯿﺮی آزادی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ از‬
‫اﻧﻘﻼب ‪ ۵٧‬ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﻧﮓ و‬
‫ﺗﻬﻤﺖ »ﺧﯿﺰش ﺑﺎﻻﺷﻬﺮی )از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﺎﺗ (‬
‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾ ﺑﯿ ﺎﻧﮕﺎن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ‬
‫اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه« زد‪ .‬ﺣﺮﮐﺖ اﺧﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ‬
‫آزادی ﺧﻮاﻫ اﺳﺖ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺸﺮ ﮐﺜﯿﺮی از‬
‫ﻣﻠﺖ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷ ﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ‬
‫ﺑ ﺬارﻧﺪ‪/// .‬‬
‫آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و رﻫﺒﺮ او ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‬
‫ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از در آﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺳﻬﻢ ﻋﺪاﻟﺖ اﻋﻄﺎء‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺗﻌﺪادی از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﻣﻮﻗﺘﺎ‬
‫ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ وﻟ ﺑﺠﺰ داغ و درﻓﺶ ﭼﯿﺰ دﯾ ﺮی‬
‫در ﭼﻨﺘﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آزادی ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﺪﯾﻪ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬آزادی را ﺟﻮاﻧﺎن آ ﮔﺎه و ﻏﯿﻮر اﯾﺮان‬
‫زﻣﯿﻦ از ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪﮔﺎن آن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺘﺎﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ داﻧﺸ ﺎﻫﯿﺎن‪ ،‬روﺷﻨﻔﮑﺮان‪ ،‬روﺣﺎﻧﯿﻮن‬
‫آ ﮔﺎه و ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر ﭼﺮاغ راه ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻀﻒ‬
‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد‪/ .‬‬

‫‪/‬‬

‫ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻬﺠﺮ و ﻇﻠﻢ‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ای از ﻧﺴﻞ اول اﻧﻘﻼب‬

‫‪۶‬‬
‫‪ ١١‬ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺒﺰ ﻋﻠﯿﻪ‬
‫ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان‬
‫‪http://tinyurl.com/leaome‬‬

‫آﻧﭽﻪ ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼ‬
‫ام از ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﻋﻤﻠ ﮐﻪ‬
‫ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﻣﻄﺎﻟﺐ را‬
‫ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن و ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‬
‫ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ« در ﺟﻤﻌﻪ‬
‫آﯾﻨﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ ام‪ .‬ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ‬
‫ﮐﻨﻢ‪ .‬اﻣﯿﺪ وارم ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻧﮑﺎت ﻣﻔﯿﺪ‬
‫ﺧﻮد را در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﺎ در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬
‫ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ‪:‬‬
‫‪ ‐١‬ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ»ﻫﺪف‪ ،‬ﺗﻤﺎم وﺳﯿﻠﻪ‬
‫ﻫﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ«! اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ‬
‫ﮐﻪ »ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﯿﺎن« ﻣ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺪف ﻣﺎ اﺻﻼ‬
‫ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ‪ ،‬ﯾﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﭘﺸﺖ‬
‫ﺳﺮﻫﺎﺷﻤ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧ دوﺑﺎره‬
‫در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان در روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ‬
‫اﺻﻼ ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻤ و ﻧﮕﺮش او ﺑﻪ »ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ«‬
‫ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ‪ .‬ﻣﺎ از ﯾ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرگ‪ ،‬ﺑﺮای‬
‫اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در ‪ ٢٩‬ﺧﺮداد ﺟﻨﺒﺶ را ﺳﺮﮐﻮب‬
‫ﮐﺮد‪ ،‬ﻣﺎ در ‪ ٢۶‬ﺗﯿﺮﻣﺎه دوﺑﺎ