P. 1
امیر کبیر

امیر کبیر

5.0

|Views: 980|Likes:
منشور بواسطةa_sahihi
زندگی نامه
زندگی نامه

More info:

Published by: a_sahihi on May 17, 2008
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2011

pdf

text

original

همدقم

فطع هطقن ناریا خیرات یارب هك تشاد دوجو ریبكریما رد زیچه
!ا وا ه"#یا $وا %تشا&' نایناریا را'!ور رب یدای! ری(ات و دش)م *و+,م
و دیر ناریا رد )(ورومری- ./#م 0یرت1اب هب ه2ماج تدور3 یاهقب4
و )5ا6 تد اب وا !ا د2ب یا75ا رد هك ت3ر' رار8 )نا+ك ه9+9ر
و )ای تشونر رد ات دندرك )4 ار )8رت نابدرن )5اع ت:;
هب یا<دا!ز=ش> ندیر ?د##ك یرا&'ر(ا دو6 ت9م )عا:@جا
و <اش هك یاهنو'هب A;ن> Bهیراجا8 <اشداC 0یرترد@قم ):DعاEرادF
GاDن یارب Bد;د رار8 Hی:ع یری(ات ت,ت ار ناریا تیعر و نوI8 و رابرد
را@6ا و دوب Jو5امان <دیدC Kی ناریا رد )ای تی3ارشا )5ادوL3
و ا7@5اFا وا ه"ن>Gود Mت+"ش)م A;رد ار )عا:@جا Eاقب4 )Nرمان
و دو:ن تD3ا,م )ندو@ Oماك یاهنو'هب ار دو6 )نا+نا و )#ید یا;رواب
<ویش رد )نا+نا و )مدرم یاهیور B)ای راد@8ا و Eرد8 Pوا رد
و دن!ناQ:یرك !ا RC هك یاهیور Bتشا&' را'دای هب دو6 !ا یرادتمو"S
یارب ی!اونGدرم و TUاوت و دوب ه@3ر نایم !ا )9كهب ا;راجا8 ندم>راكیور
و دش)م <در:ش )"چوك هیام ه"9ب Bت9یV3 Kی هن )ناریا نارادمام!
*و+,م 0یون ناریا EایS رد )عا:@جا W9/م 0ی5وا ریبكریما ه"ن>Gو
رد )عا:@جا EاSOFا X:ع و ر"3 ناب#جه9+9 هك دوب وا و دوش)م
دو6 EرادF دود,م نارود نا:; رد هك یاهنو'هب Mدیدر' رFا2م ناریا
تد ر'ا و تQیر)C ار داب> و تمO B)8ر@م ناریا Kی Yاا و هیاC
!ورما Kش)ب Bدوب ه@3رZن ناریا خیرات !ا ار وا 0ی#Nا6 و .ناجا را"بان
*ا+S هب نا7ج یدا/@8ا و )ای $واهجرد یا7ترد8 <رم! رد ام روIك
?دم>)م
راجا8 <اش0ید5ارFان <رود رد ناریا ADعاردF ریب[ریما نا6)قتا!ریم
?دوب
<رود رو7Iم ADعاردF \ریب[ ریما نا6 )قت ا!ریم ] <اش 0ید5ارFان
و دش)م ه@^' )قت ا;د2ب ه[ دوب )قت د:,م ریب[ریما )9Fا Gان?راجا8
_)قت د:,م )یOبر[ %تا رار8 0یدب درو> تد هب ه[ )باق5ا و 0یوا#ع
_ریب[ ریما _GاDن ریما _GاDن ری!و _GاDن )3و@+م _نا6 )قتد:,م ا!ریم
`دش زین <اش 0ید5ا رFان ر;او6 ر;وشaADعا bباتا ریما
1 یکدوک -
ود رد T8او c<واز;c هیر8 X;ا !ا نابر8 د:,م )یOبر[ دن!ر3 ریب[ریما
رد <واز; هd#یا تبا#م هب ?تا eارا نا@ر7ش )بر- $ا:ش )Qر3
)یOبر[ Bتشاد رار8 Gاقم ANا8 fرزب <داونا6 <ا'دا! Bنا;ار3 Eرواgم
هب و دم>رد fرزب Gاقم ANا8 )+یع ا!ریم نار[ون b9 رد نابر8 د:,م
اردFa Gود Gاقم ANا8 Aاق5اوبا ا!ریم نام! رد و دیر یز=ش> Gاقم
ر:ع ر6اوا رد و در[ !ارSا ار هنا6ز=ش>رب EراDن Gاقم `<اشد:,م ADعا
اب )قت ا!ریم ه[ در[ )م *اgیا ا;ت: 0یا Gا:ت ?دش Gاقم ANا8 )چوCا8
?تا <دوب روI,م Gاقم ANا8 <داونا6 $ا^4ا
1
:هجوت % د+یون )م وا hو; <رابرد $اب8ا GوSرم
هب iاتا رد تIC ?درو> )م ار Gاقم ANا8 یا;هjب را;ان )[دو[ نارود رد
0ی:; رد Bدا@+یا )م ا73رk ندرب یارب را7ن JرF ندش Gا:ت راD@نا
داد )م ت6وم> )م Yرد ا;هjب هب ه[ A92م Eا:9[ هب hو' <اتو[ Eدم
!ا نا,@ما یارب Gاقم ANا8 !ور bی ?ت3ر' )م ار3 دی#ش )م هچر;
)قت ا!ریم Bدندم> ):ن رب *اوج <د7ع !ا ا7ن> دیرC )م هچر; lیا;هjب
!ا ار ا7#یا % دیرC Gاقم ANا8 ?داد )م Wی,F *اوج E1اوL ن> هب نا6
یا;ه@^' هب <اتو[ Eدم ن> رد ه[ iاتا رد تIC !ا % ت^' m یاه@6وم> اg[
نا6)قت ا!ریم د;دب <زیاج وا هب تاو6 Gاقم ANا8 Gداد )م hو' A92م
ار ا7رد ن> ه[ دی;دب رو@د A92م هب <زیاج nوع % ت^' و دا@3ا هیر' هب
ار وا A92م ه[ داد رو@د و دم> lشو6 )9ی6 Gاقم ANا8 ?د;دب A; 0م هب
و د! ادF ار GردC fرزب ا8> % د+یون )م یاهمان رد ریما ?د;دب Yرد
fرزب )#یناو8 دن!ر3 0یا نادب ار ر+C 0یا رد8 )یOبر[ ه[ در[ hرا^
ه[ A#یب )م )یا;.یIن و !ار3 یو ی<ر7چ رد 0م ?درا&' )م را'!ور هب
?دنا:ب )8اب ه@^7ن A9یام
E1اقم 0@شون هب تب+ن یو رد ه[ )یا; هناIن 0ی5وا رد fرزب Gاقم ANا8
EoI#مc هFا6 و Eابو@dم و ا; همان hراZن هب ار ریما Bد#[ )م <د;اIم
)م رومام تا ری6ا یا;<د )بدا را(> 0یر@:7م !ا )dی ه[ cGاقم ANا8
?د#[
2 یناوج و یناوجون -
Yابع EاردF هب Gاقم ANا8 Aاق5اوبا ا!ریم fرزب ا!ریم Eا3و !ا RC
یا;h!وم> Xی:dت ت7ج رد ار lیو6 هجوت Gا:ت و دیدر' *و/#م ا!ریم
<د#;د ناIن ه[ تا تد رد )ناوار3 یا;هناIن ?ت3ر' راdب ریما
رد )@S ?تا ا!ریم Yابع و Gاقم ANا8 <اZ@د رد ریما Tیر Eای8رت
<دوب ):ر نای3و@+م و نایI#م pزج یو یاjنا:[رت هماند7ع AیD#ت
Gا:ت د+یون )م hدن!ر3 هب ه[ یاهمان رد ا!ریم Yابع هjنا#چ ?تا
?درا&' )م وا <د7ع هب ار اینا@یرب یرZ5و+#[ اب ناgیابرq> )تابا,م روما
ار ریما ار;اk ?دشاب ه@شاد )واج اج ه:; رد تشاد Eداع Gاقم ANا8
نا6د:,م ا!ریم lیC رد دش )م *و+,م وا دا:@عا Jر4 و Gر,م ه[
Gاقم هب )+یونرdI5 ت: !ا ریما ?دوب ه@شا&' `GاDن ریماa ه#Zن!
Gاقم 0یا رد و دش GاDن )3و@+م A[ A[ و ت3ای pاقترا GاDن یر')I#م
?دم> lیC هیور ر^ ه[ دوب
$ا هب هیور هب ر^ رد وا rstt $ا رد و rsuv Eرا!و ه[ i?w;
و ه5ا ت^; د72ی5و یا!ریم0ید5ارFان <ار:; ت3ای ار ناgیابرq> GاDن
0یا رد ت3ر ناوریا هب Yور رازت اب Eا8Oم یارب ه#Zن! GاDن ریما
<داد xر ناریا رد ه[ Jودیابیر' X@8 !ا );او6ر&ع یارب ه[ تیرومام
ه[ دو:ن X:ع یرو4 و تاو6 Eر&2م هیور رازت !ا Bدش)م Gاgنا Bدوب
هب ر^ رد ریب[ریما ?ت3ر' رار8 ناریا رابرد و رازت د#+C و دیNات دروم
0یا هب و دو:ن هجوت اgن> )عا:@جا و )ماDن B)Z#;ر3 Eا+yم هب هیور
و )ماDن EOیdIت و <اZIناد 0@شاد زین ناریا )8رت <ار ه[ دوب رd3
?تا AD#م )Z#;ر3
2
:هجوت
1
رد GاDن ریما fرم rsuz ./#م هب نا6 )قت ا!ریم دش {عاب زیربت رد
!ا Yرت ت9ع هب `ADعا ردFa )ا8> ا!ریم )جاS ?درب GاDن Eرا!و
هناور Gور5ا هن!را رد راوشد )@یرومام هب ار وا ناgیابرq> رد ریما Eرد8
)ای Eای; RیNر یو تیرومام 0یمود?دوبن hا XS هب یدیما ه[ در[
هن!را هب ناریا ] یروتار=ما و ناریا 0یب ی!رم JO@6ا XS یارب Gور5ا
رب <وOع دیI[ $و4 $ا ود هب bیدزن ه[ تیرومام 0یا رد ?دوب )نا:|ع
ت+ناوت )Fا6 یری5د اب *ر- و iرش )ای یا;د#ب ود! اب )یا#ش>
Jر4 Tیو )Uارا و <ر:,م و د;د نایاC ناریا T^ن هب ار ی!رم JO@6ا
0یا ?در[ H,9م ناریا هب دوب ا;)نا:|ع یاعدا دروم ه[ ار *ر25ا }ش ~چ
ا!ریم )جاS Eدا+S و دا#ع دروم Bریب[ریما دی^م یا;دا7#IیC و Gاد8ا
?ت3ر' رار8 )ا->
و Rنار^#[ رد Rی9Zنا <د#یا:ن یا7شراز' و ا;R9gم EروF ر^ 0یا رد
)م 0Q <دیg# رای+ب ه[ د;د )م ناIن $وبمOا رد ت5ود ن> ری^
تشاد هنار;ام رای+ب یا<ویش Eار[ا&م رد و دوب Yا#ش T8وم و ت^'
?تQیZنارب ار 0:شد و تود 0ی+,ت ه[ یروطب
یا7@3رIیC <د;اIم و )نا:|ع و ناوریا و هیور هب ریب[ریما یا;ر^
د2ب !ور ه GاDن ری!و نا6 )قتا!ریم ?دیIQب ری(•ت وا ر4ا6 ه#ی> رد نان>
ر7ش 0یا رد ار ا!ریم 0ید5ارFان زیربت هب <اشد:,م fرم رب6 ندیر !ا
را[ *ابا و دش Jور2م <اش 0ید5ارFان هب وا و دیناIن ت#ط9 Gاقم هب
ار GاDن ری!و نا6 )قت ا!ریم <ار یهنایم رد ?دو:ن A;ار3 ار وا ت[رS
د:,م Eو3 !ا RC X€ش 0یا ت6ا .ق9م )ماDن ریما .ق5 هب

ا:ر
?دوب <دIن <داد Rdjی; هب ه#Zن! نا6
:هجوت
2
و نار7ت هب ت[رS د/8 ه[ ا!ریم 0ید5ارFان Bدرم <اش د:,م نوچ
و دو6 ر^ ه#یز; )@S ت+ناوت):ن تشاد ار ت#ط9 تQت رب 0@+Iن
.ق9م و زیربت رد ریب[ریما ه[ GاZ#; 0یا رد د#[ هی7ت نار7ت هب ار نا;ار:;
ار <اش 0ید5ارFان و در[ A;ار3 $وC )/Qش تنا:U اب دوب GاDن ریما هب
و د! رد ه[ <اش 0ید5ارFان ردام ای9ع د7م )@S نایرابرد اما درو> نار7ت هب
0ید5ارFان )5و Bدندوب ریما ف5اQم تشاد تد )جرا6 )ای یا;د#ب
و ریب[ریما هب .ق9م ه[ )یاج ات دوز3ا)م lماقم و هبترم رب !ور ر; <اش
)5اS ردaدوب ADعاردF ریب[ریما ه[ );اتو[ Eدم رد ?دیدر' ADعاردF
}ق3 ت#ط9 !ا-> رد <اش 0ید5ارFان ه[ r‚ و ƒا6 „وبن اب `تشاد $ا
?در[ <دن!را Rب )تاماد8ا Bدو6 )@رC 07یم روش رC Eاا+Sا
ت#ط9 تQت هب ا:ر دش دراو نار7ت هب <اش 0ید5ارFان ه[ )نام!
EاردF هب ار GاDن ریما نا6 )قت ا!ریم ت8و نا:; رد در[ Yو9ج
?ت6ا .ق9م ):DعاردF و )Zیباتا .ق5 هب و ت6ا *و/#م ):Dع
1
ه,^F ریب[ ریما )ای یا;ر^ ت:+8 رد <راب 0یا رد ر@Iیب EایNزج _ 8 – 11 <دش <درو>
2
?دش !ا-> نام! 0یا !ا ای9عد7م

اFو/Qم وا هی9ع ر@Iیب یا; )#:شد و EرادF هب ندیر _
3
و Rی9Zنا راد را[ راI3 ر(ا رب ای ت8و ت,9/م هب $وا Gد8 رد ریب[ریما
رد ار Hبا رdI5 ری!و یرون نا6 ا8> ا!ریم هdن> زج دیدن یا<راچ ای9عد7م
را[ 0یا ?در[ *و/#م روI[ Eرا!و هب ار وا و د;د ت5ا6د )@5ود یا;را[
یهی9[ یروI[ و )5ام روما هب تب+ن وا نوچ دوب ریما …OF هب یدS ات
Eری/ب روما 0یا ه:; رب نا6ا8> ا!ریم اما تشادن );ا'> ناریا †اقن
?تشاد
)Idندر' ناار6 رد ه[ ار ر1ا ?ت6ادرC )96اد تی#ما هب ت+Qن
?در[ *و[ر دش)م تیا:S ا;)+ی9Zنا و ا;Yور .ناج !ا و در[)م
1 ? ناار6 رد ر1ا ه#@3 نایاC
!ا ه[ یدیدش راI3 ر(ا رب <اشد:,م Eو3 !ا Xب8 )[دنا ا!ریم <ز:S _
!ا )2:ج هب ه[ )@یا:S زین و دم> دراو وا هب د7Iم رد ر1ا <ا= Jر4
رZید راب و در[ ا;ر ار ر7ش ن> ریز'ان Bدندر[ )م ر1ا !ا د7Iم Gدرم
?دم>رد ر1ا Jر/ت هب د7Iم
2 و دیب94 دو6 b:[ هب ار Eار; A[اS نا6د:,م رای ر1ا نام! 0یا رد _
?در[ ت[رS د7Iم هب Eار; !ا )نا€3ا <ا= اب روبزم A[اS
3 نا6د:,م رای هب د#چ )یا; <دعو نداد اب ا!ریم <ز:S BGاج )dیدزن رد _
?دندرب ه9:S د7Iم هب

اد,@م و دو:ن نا@اد:; دو6 اب ار وا
4 Eدم _ 8 <ز:S نای;ا= و وا ناراداو; و ر1ا <ا= 0یب درو6 و د! <ام
?تشاد همادا نا6د:,م رای وا د72@م و ا!ریم
5 هب ار وا و در[ راVSا نار7ت هب ار ا!ریم <ز:S ریب[ریما نام! 0یا رد _
و h!اون زین ار نا6د:,م رای و دو:ن *و/#م ناgیابرq> )نار:dS
?در[ ت5ا:@ا
6 ار <اش 0ید5ارFان یو:ع ه#ط9+5ا Gا+S ا!ریم دارم ناط9 ریب[ریما _
? ت6ا هناور ناار6 هب Xما[ Eازی7gت و )3ا[ <ا= اب
7 )یا; همان اب ار ر79[ نای92-ارچ Bدو6 ناد:@2م !ا )dی 0ی#g:; وا _
زین و دندوب qو^ن .SاF ر7ش ن> رد ه[ د7Iم یا:9ع !ا )V2ب هب *اط6
$ا^-ا ار ر1ا و دا@ر3 د7Iم هب ر1ا هب *اط6 زیم> تب,م یا همان
?در[
8 دیر د7Iم bیدزن ه#ط9+5ا Gا+S نای;ا= هdینام! .یترت 0یدب _
?دش ریZ@د Gاgنار و دا@3ا <رFا,م رد ر1ا
9 و نا6 نOFاریما 0شدن!ر3 اب ار ر1ا ه[ داد رما <اش 0ید5ارFان _
a دندنار X@8 هب یو ردارب 1265 `یرg;
10 .ق5 اب نا€3ا نا6د:,مرای و ناار6 تموdS هب ه#ط9+5ا Gا+S _
?دندش *و/#م Eار; تموdS هب ه5ود5اری7k
رد و تشون)م Yور )ماDن و )ای نا'د#یا:ن هب ه[ )یا;همان رد
?دن!)م Pوم )@رC 07یم و یار Eاب( و یری5د Bداد)م ه[ )یا;*اوج
ای Eرد8 ز[ر:ت روI[ ‡اUوا هب نداد ناماور یارب ریما Gاد8ا 0ی5وا
ت3ر نایم !ا <اشد:,م هd#یا ˆ,م هب اری! دوب )^یاوط5اeو9م اب <!رابم
ه[ یروطب ?ت3ر' ار تd9:م رار *وش> و ه#@3
یرب;ر هب ا7یناgیابرq> تی2:ج و ه5ود5افF> یه@د وراد ز[رم رد
و )ا8> ا!ریم PاS راد3ر4 تی2:ج و b5ا::5اردF … Eرد8 .+[ یارب
?دندا@3ا A; ناgب Bدیدج <اش رابرد رد
4
اب †ابترا )ب ه[ ت3ر' )م EروF )یا7شروش ناریا ف9@Qم †اقن رد
)بر- $ا:ش و )5ا:ش یا;ر7ش رد *اب ه#@3 د#نام دوبن ناZناZیب –
هینامر78 Pو3 hروش _$ا:ش و iرش رد ه5ود5افF> ر+C ر1ا hروش
ار ناب94 هیزgت و نای-ای یه:; ت+ناوت );اتو[ Eدم رد وا ه[ ریما هی9ع
?د#[ *و[ر
$و1اTیبر رد rs‚u هب ار ه5ود5اEزع دو6 ر;او6 <اش 0ید5ارFان i?w;
!ا lیب ار ریما Gار@Sا و Eزع Pاود!ا 0یا ?درو> رد نا6 )قت ا!ریم دقع
و Eرد8 l#ی^5اQم و نا#:شد Xباقم رد وا یارب و دوز3ا ا;رDن رد lیC
?دش رZید )تو8
‰ ? ناریا رد نایباب Gای8 نایاC
Š وا .5ا- رد وا ناوریC BHیر7چ ه298 رد ی!اریش د:,م )9ع GاZ#; _
?دندناو6ار3 دو6 دیدج 0ید هب ار ناریا Gدرم Bتی1و
‰ 0یب A[ A[ Bد#@ا6رب نان> اب ت^5اQم هب نا:9+م Gدرم و ا:9ع نوچ _
*وش> و ت:S! {عاب و دیI[ X@8 و ه#@3 و ‡ازن هب را[ <ور' ود *ا,Fا
?دش ه2ماج
‹ اب ه9باقم هب ار ت8و تموdS دو6 دیدج 0یN> رIن رد نایباب دای! ./2ت _
?تشاداو نان>
وا X@8 یارب هL4وت هب د#@+ناد )م دو6 را[ ت3رIیC Tنام ار ریب[ریما
*ا&ع )@Q هب نا#[ هL4وت و دش فشوdم هL4وت 0یا اما ?دندو:ن Gاد8ا
?دندید
Œ Eای1و .5ا- تی#ما $O@6ا {عاب ه[ نایباب •#@3 T3د یارب ریب[ریما _
ار ناIیا یاور اج ه:; رد و دا@ر3 ƒو/Qم 0یروم•م دندوب <دش
?در[ $و@قم و *و9€م 0یروم•م 0یا تدب
Ž تب8اع Bدش هجاوم نان> تQ تمواقم هب ناgن! و ناردن!ام رد )5و _
$ا رد دندر[ )م ‡ا3د دو6 !ا )@Q هب ه[ A; ار تی1و ود 0یا Š‰•Ž
?ت3ر' ار ناIیا یا; ه298 و داد ت+dش
• رد *ابد:,م )9عدی Bنایباب اب ریب[ریما نای;ا= درو6 و د! T8وم رد _
رو@د هب Bهیباب 0ید;اgم T3د !ا RC و ?دوب )نادن! و[ام Hیر7چ •298
زیربت هب Hیر7چ !ا ار د:,م )9عدی و دش رداF وا X@8 نامر3 ریب[ریما
رد ار وا Bزیربت یا:9ع و وا 0یب یا <رkا#م R9gم .یترت !ا RC و دندرو>
•ب#شود !ور ‰• ناب2ش Š‰•• ?دندر[ نارابریت
• *اب )#یIناج ر رب وا ناوریC 0یب د:,م )9عدی ندش ه@I[ !ا RC _
?ددش $!ا WبF هب Jور2م یرون )ی,ی ازیم وریC یا <دع دش JO@6ا
?دندش ه95ا ا7ب یرون )92#ی+S ا!ریم Tبات د#@3ای تیر|[ا ه[ رZید ه^یا4
‘ $!ا WبF ‡ابتا اب )#:شد رد دندش Jور2م هیNا7ب هب ه[ ه95ا pا7ب ‡ابتا _
?دندش !وریC هی5!ا )#2ی
’ $ا رد _ Š‰•‘ رد نار7ت رد هیباب ریب[ریما X@8 !ا د2ب )#2ی ‰‘ $اوش
)2:ج ن> ر(ا رب و در[ اط6 ریت اما ?د#@6ادنا ریت <اش 0ید5ارFان Jر4 هب
?دندیر X@8 هب )2یg3 !ر4 هب و ریZ@د 0@Q@یاC هیباب یاور !ا
Š“ ه:تا6 ناریا رد نایباب ه#@3 ریب[ریما )نادرا[ و تیا^[ اب .یترت 0یدب _
?ت3ری&C
5
ه[ تI' A:/م )مو:ع EاSOFا ت7ج رد ریما _)96اد EاSOFا ”
تموdS hور3 و دیر6 ?د#[ …OFا <ر+dی ار روI[ یرادا EOیdIت
و دیا:ن دا!> ه@ش&' یا7یرZ:@ !ا ار ناق;د هقب4 ?د!ادنا رب ار Eای1و
Jاز' یا7یر:@+م و .جاوم !ا ?د;د ریی€ت ار ناریا )تای5ام $وFا
iوقS <اشداC یارب ?تا[ نویناSور و نایناوید و نایرابرد و نا'داز;اش
هن!اوم ت5ود Pر6 و X6د نایم و دوز3ا )@5ود Eادیاع رب ?در[ 0ی2م تبا(
?دو:ن رار8رب
یا<!ات $وFا رب ار ‡رI5اراد و هناQناوید _ت5ادع <اZ@د …OFا رد ”
!ا ار )ب;&م یا;تی98ا ?در[ ادج A; !ا ار )عرش و )3رع روما ?دا7ن دای#ب
Aر ?دینادر' ‡و#:م ار هg#dش و را!> 0یN> ?دینا;ر )عرش یا73اgSا
?دینادر' راو@ا ار نونا8 تموdS و ت+dش ار 0@+Iن ت+ب
)ندم iO6ا …OFا رد ” – و GاdS نداد ldIیC و ید!د و یراو6<وشر
? ت6ادنارب ار نایرZI5 Eاروی و نایناوید
ت6ادنا <ار ار دیدج ت+C و هنا6راCاچ_یر7ش روما …OFا رد ” – نونا8
اب <!رابم رد )یا;<وزج ?داد Aی:2ت ار )بو[ ه9ب> دا7ن نای#ب ار نداد <ر[&ت
?در[ eاC )'دو5> !ا ار ا75اjQی ?دو:ن رI@#م نایOم و Gدرم نایم اب و ه9ب>
ت6ادرC ا; هچو[ ندر[ hر3•# هب – ا#ب ار )@5ود نا@را:یب 0ی@+Qن
ر7ش یاد' و رو[ور[ B در[ ررقم )ب4 نا,@ما )dشزC ه3رS یارب ?دا7ن
Aی+قت یارب )نونا8 و دو:ن یراج نار7ت هب *> Pر[ ر7ن !ا ?در[ T:ج ار
ه:; رد ? ت6ا یا<!ات یا;هنا6 نار7ت ر7ش نوریب رد ?تشون *>
هجوت )Qیرات یا;ا#ب تمرم هب )@S و دو:ن Rی•ت هناQ5وار8 ا;ر7ش
?تشاد
:هجوت
ت+یر' Eدش هب ریب[ریما ه[ ی!ور –
$ا rs‚t هب ند! 0+[او یارب ناریا ت5ود یهمانرب 0ی@+Qن Bیر:8
ار )ناریا )ناناوجون و نا[دو[ Bهمانرب ن> رد ?دش !ا-> ریب[ریما نامر3
ریب[ ریما هب )بو[ه9ب> !ا-> !ا RC !ور د#چ اما ?دندر[)م )بو[ه9ب>
ه[ <—یوهب ?د#نزب 0+[او د#;او6):ن );ا'>ان یور !ا Gدرم ه[ دندادرب6
0+[او ه[ دندوب <در[ ه2یاش ر7ش رد ا;Rیوناعد و ا;ریZ5ا3 !ا 0ت د#چ
?دوش)م نا+نا نو6 هب 0ج 0@3ای <ار {عاب ند!
Bدناه@6اب ناج ه9ب> یرا:یب هب O@با ت9ع هب ر^ن ˜#C دیر رب6 ه[ )ماZ#;
˜#C دیاب دبوdب ه9ب> دوIن رUاS ه[ )+[ ر; داد نامر3 •نرد)ب ریما
نامر3 0یا اب ه[ در[ )م رو/ت وا ?د!ادر=ب ه:یرج ت5ود iود#F هب ناموت
lیب Gدرم )نادان و ا;Rیوناعد 0Q qو^ن اما ?د#بو[)م ه9ب> Gدرم ه:;
˜#C Bد#@شاد )3ا[ $وC ه[ یرا:ش ?دنری&=ب ار ریما نامر3 ه[ دوب ن> !ا
ه2جارم GاZ#; رZید یرا:ش ?دند! !ابر )بو[ه9ب> !ا و د#@6ادرC ار ناموت
?د#@3ر)م نوریب ر7ش !ا ای دندش)م نا7#C ا;رابنا *> رد ناروم•م
ر7ش یه:; رد ه[ دنداد ‡O4ا ریما هب $و1ا Tیبر <ام A@I; و ت+یب !ور
?دنا<دیبو[ ه9ب> ر^ن ) و دF) }ق3 ن> نوماریC یا;ا@ور و نار7ت
دزن هب Bدوب <درم ه9ب> یرا:یب !ا hدن!ر3 ه[ ار ی!ود <راC B!ور نا:; رد
Eاgن یارب ه[ ام %ت^' <اZن> و ت+یرZن eدو[ د+ج هب ریما ?دندرو> وا
6
EرVS %ت^' ناوار3 <ودنا اب درمریC ?Aیدا@ر3 *و[ه9ب> نا@یا;هjب
ریما ?دوش)م <د! 0ج Aیبوdب ه9ب> ار هjب ر'ا ه[ دندوب ه@^' 0م هب Bریما
!ا ار Eدن!ر3 هd#یا !ا ه@ش&' B$اS B)نادان و X7ج !ا یاو %دیI[ دایر3
%ت^' Yا:@5ا اب درمریC ?);دب ه:یرج A; ناموت ˜#C دیاب یا<داد تد
هب ناموت ˜#C و در[ دو6 .یج رد تد ریب[ریما ?Gرادن ™ی; ه[ دی#[ رواب
ت5ود iود#F هب ار ناموت ˜#C 0یا Bددر'):نرب AdS %ت^' R= و داد وا
?!ادر=ب
راب 0یا ?دوب <درم ه9ب> !ا زین وا دن!ر3 ه[ دندرو> ار )5اقب BرZید هقی8د د#چ
را! )5اS اب و ت+Iن )5د#F یور ?د#[ X:,ت ت+ناو@ن رZید ریب[ریما
ر@:[ رد وا ?دش دراو نا6ا8> ا!ریم GاZ#; ن> رد ?در[ 0@+یر' هب ‡ورش
نام!Oم و دیرC ار ت9ع ?دوب <دید 0@+یر' $اS رد ار ریب[ریما )نام!
ه9ب> یرا:یب !ا )5اقب و !ود <راC راو6ریش eدو[ ود ه[ د#@^' ریما
ه[ Gدر[)م رو/ت 0م B.gع %ت^' )@^Zش اب نا6ا8> ا!ریم ?دنا<درم
?دیر')م یا;یا; 0ی#چ 0یا وا ه[ تا <درم Bریما ر+C Bنا6د:Sا ا!ریم
ود یارب Bهنو' 0یا هب A; ن> B0@+یر' %ت^' و دش bیدزن ریما هب BR=
اب و تشادرب ر ریما ?ت+ین ا:ش ن•ش رد $اقچ و $اقب راو6ریش یهjب
ریما ?دی!ر5 دو6 رب Yرت !ا نا6ا8> ا!ریم ه[ نا#jن> Bت+یرZن وا هب AI6
)@رCر ام ه[ )نام! ات ?hاب hوما6 %ت^' و در[ eاC ار lیا;bشا
نا6ا8> ا!ریم ?Aی@+; ام ناI'رم $وL+م BAیراد <د7ع رب ار ت9م 0یا
?دنا<دیبوdن ه9ب> X7ج ر(ا رد دو6 نا#یا )5و %ت^' ه@+;>
ر; رد ام ر'ا ?Aی@+; ام زین ناI97ج $وL+م و %ت^' ار یادF اب ریما
BAی#[ داgیا هناQبا@[ و Aی!ا+ب هردم )نابای6 و هچو[ و ا@ور
0م )قیقS د1وا ا;)ناریا Gا:ت ?د##[)م T:ج ار ناI4ا+ب ا;Rیوناعد
د#شاب X;اج رد8 0یا دیاب Gدرم 0یا ارچ ه[ Aیر')م 0یا !ا 0م و د#@+;
?دنری:ب ه9ب> ندیبوdن ر(ا رد ه[
ون •#;ر3 و lناد رIن رد ” – در[ ا#ب ار نو#^5اراد هردم – !ا
رد )یاCورا یا7با@[ ه:جرت هب ?دو:ن GادQ@ا )9با8 نادا@ا نا@+Zنر3
همان!ور داد ه2وت ار دیدج یا;هناQCاچ ? ت6ادرC دیدج نو@م !ا یا<راC
XیdIت )جرا6 یا7ناب! نا:جر@م !ا )ت•ی; ?دو:ن Rی•ت ار هی8ا^تا Tیا8و
?در[ !اب ناریا هب ار )Zنر3 یا;همان!ور *اب و داد
دیدج ت2#F Pاور رد ” – داgیا )3اب هچراC و )@2#F ف9@Qم یا;هنا6را[
ار )بر- Tیا#F ه[ دا@ر3 هیور هب ار یر^ن د#چ 03 X;ا !ا ?در[
دو:ن تیا:S تQ )9م ت2#F !ا )جرا6 یا;1ا[ اب تبا8ر رد ?دن!ومایب
ات ار ن> و د! تد ندا2م PارQ@ا هب ?ت6ا $و:2م ار )#4و ه2@ما و
و دو:ن GادQ@ا )ا#ش ند2م دا@ا ?در[ Jا2م Eای5ام !ا $ا ˜#C
هب ار ناریا E1و/,م و در[ Rی•ت )ناریا Eاعو#/م !ا )2یا#/5ا T:gم
?دا@ر3 ند#5 )99:5ا0یب <اZIیا:ن
تعار! ?ت6ا ا;هنا6دور یور رب د 0ید#چ _ی!رواI[ ه2وت رد ”
تد !ا ار رز6 ر,ب EOیش ? ت6ا $و:2م ار دیدج E1و/,م )V2ب
هجوت نا@!و6 )ناداب> هب ?در= نایناریا هب و ت3ر' Yور ‡ابتا
?در[ )Fو/Qم
7
Eراgت ت3رIیC رد ” – یدج )نابی@IC ناریا )جرا6 و )96اد )نا'ر!اب !ا
دود,م O:ع ار Eادراو یدا!> و دوز3ا ناریا EارداF نازیم رب ?دو:ن
ار ناریا Eراgت و در[ ا#ب نانا'ر!اب T:gم ناو#ع هب ار ریما هj:یت ?ت6ا
?داد Hنور
هب و در[ GادQ@ا )یاCورا )ماDن نا8اIم w دیدج GاDن …OFا رد ”
!ا )@S و در[ ترد <!ات یا7جو3 ?ت6ارC دیدج ناب/#م .SاF تیبرت
):Nاد یا;و96ا دو:ن داgیا دیدج )ماDن •#; یدSر ریاIع و EOیا
?در[ šادSا یزیر›وت و ی!اه,9ا یا;هنا6را[ ?ت6ا رار8رب ی!رم
?داد .یترت ناب/#م .SاF و نا!ابر یارب )ماDن XdI5اد,@م Yاب5
Rی•ت رد ?دینادر' œQIم دیدج نونا8 ت,ت ار )ماDن یا; هجرد
)نا'ر!اب و )@5ود یا;)@I[ یارب و داد hرا^ )@I[د#چ یر,ب یورین
?در[ ترد )Fو/Qم iریب
!ا ه[ دروایب یروI[ !ا ار )ماDن نا'رب6 ه[ ت+ناد ت,9/م ریما
یور YورC و lیرتا ت5ود هب ور 0یا !ا ?د#شاب رودب )ای یا;<زیZنا
نا8اIم GادQ@ا †رش وا ?دوب <در[ نایاش )8رت •#ج 03 رد ه[ درو>
وdین دنری' )م ه[ )بجاوم اب ه[ <داد رار8 ت5ود یر[ون ار Rی9Zنا
نا+یون هی^6 و نانار رب6 ?د##[ تمد6 – هی^6 <اZ@د ریما ت5ود رد
دوب ه@شا:' یدای! ناI@^م دوب AD#م و Tیو ا@ب+ن )ناررب6 و )+یون
و )ناوید <اZ@د و Eای1و و ر7ش رد هjن> !ا ):D#م یا7شراز' ه[
)م وا یارب Aیق@+م ه@ش&' )م )جرا6 یا;هناQترا^ )@S و یرdI5
?دندا@ر3
ه#7[ اب ?تا[ نویناSور <اZ@د Eرد8 !ا _)#ید تای ت7ج رد ”
فیQ و ت+ یا;هی(رم و ه,یدم یاgب ?تا6رب راdیC هب )@رC
)Id5د و ر€ن را2شا دوب ه@I' Gورم هیو^F نام! !ا ه[ )ب;&م
و )#ید )یابیdش ?دنوش د#م<ر7ب زین Gاوع و دند#+=ب ƒاو6 ه[ د#یار+ب
نان> )@S و دوب l@ای $وFا !ا زین )ب;&م یا7@ی98ا iوقS !ا تیا:S
?در[ )ندم یا7@ی5ا23 X6اد و تشا:' )@5ود Eامد6 هب ار
اعو:gم و تشاد ف9@Qم Eا7ج ریما )جرا6 تای _)جرا6 تای ”
Yور تای اب hدرو6رب 0ی@+Qن ? درو> )م دوجوب ار وا )9م تای
?دیرب ناریا )96اد روما رد ار نان> ه96ادم تد ه[ دوب 0یا Rی9Zنا و
$ا:عا رد ار ناشدو6 ت5ود رو@د د#@+ناو@ن Yور و Rی9Zنا ناری^
?دند#ب راdب ناریا )96اد روما رد eر@Iم qو^ن
ناخ یقتازریم یسایس یاه تیرومام
EرادF نام! ات دوب Gاقم ANا8 <اZ@د )I#م ه[ )نام! !ا نا6 )قتا!ریم
a $ا رد ت+Qن ت3ر )ای تیرومام ه هب tu _ rstt ` 0 رد ss
?ت3ر هیور ر^ هب ا!ریمور+6 <ار:; هب ناریبد <رم! رد و )Z5ا
cیاj#:[رت دادرار8 یاVما !ا RC )تدم ه[ دوب ن> ر^ 0یا یارجام
Eرا^ ت: هب و نا:یC ن> ه5دابم یارب )ور <د#+یون• Jودیابیر'
?دم> ناریا هب <دا25ا iو3
8
هجوت
:ارجام حرش
$ا رد یاj#:كرت <د;ا2م داق2نا !ا RC rstv ? و ناریا 0ی@5ود نایم i
ه5دابم زین و <د;ا2م یارجا 0+S رب EراDن روD#م هب 0ی3ر4 BYور
ت5ود Jر4 !ا ?دندرك هناور رZید"ی رابرد هب ار )یار^ Bه4وبرم دا#ا
و6د#ت اما <د#+یون و رعاش یدر3 هك ww Jودیابیر' Gان هب )/Qش یرازت
X,م ناو#ع هب ار زیربت یو ?دیدر' راك 0یا هب رومام ww دوب $وgع و
ت7ج Bناوار3 <اركا اب B)تدم !ا RC اما دیز'رب lیو6 EراDن و تما8ا
)8اب زیربت رد ار دو6 نا"یدزن هك)5اS رد و lیو6 تیرومام Xی:"ت
و Xماك Eا^یرIت اب وا !ا تQ@یاC رد ?دش نار74 هناور ا@8وم دوب ه@شا&'
دیدر' œQIم ˜یردتهب ?دم> X:ع هب $ابق@ا و )یاری&C <—یو Eامار@Sا
XNا8 نایناریا Gو:ع یارب ا7#تهن )مار@Sا و ا#@عا Bرب"@م ری^ 0یا هك
ر; هب ?دنرادن )بر8 و Pرا وا رDن رد زین نایرابرد و ƒاو6 ه"9ب Bت+ین
دنار نایاC هب ار دو6 تیرومام Jودیابیر' XNا+م 0یا ه:; A-ری9ع B$اS
Bزیربت یاجهب هك داد xر یاه28او اما ددر'!اب زیربت هب هك دش)م ای7م و
?درك هیور );ار ww ار hد+ج ه@ب5ا ww ار Jودیابیر'
Gان هب <اش)92,@3 رابرد نایارهجاو6 !ا )"ی هك دوب رار8 0یا !ا ارجام
)"ی هب K+:ت اب Bدوب را";دب )€5ابم رابرد ناوید هب هك )#مرا *وق2یا->
0یا اب یو ?دش <د#;ا#C هیور Eرا^ هب یاj#:كرت هماند7ع $و/3 !ا
)5ا6 هناش ناریا ت5ود هب دو6 نوید راب ری! !ا تشاد د/8 T8اورد X:ع
iاد/م ت+ناوت):ن دوب ناریا ت5ود ه2بت وا هك اgن> !ا BرZیدیو!ا ?د#ك
یارا دوب <دش دیكات ن> رد هك Bدشاب یاj#:كرت هماند7ع A;دزی XFا
هب دیاب Bد#@+; 0ی3ر4 !ا Kیر; رای@6ا رد هك Yور و ناریا ه2بت )Z#ج
!ا lیC و دوب )ناریا )#مرا *وق2یا-> اما ?دنوش <دنادر'!اب دو6 روIك
ا&5 و تشاد $ا€@شا ناریا رابرد رد )@S BYور و ناریا یا;دربن !ا->
AI6 Bوا هب تینو/م نداد و )#مرا *وق2ی hری&C رد Jودیابیر' Gاد8ا
ا^@كا A; 0یا هب Jودیابیر' هكن>.5اج ?تQیZنارب ار ناریا رابرد و <اش
XFا دا#@ا هب دم>رب ددFرد B!اردرد <د#;ا#C 0ی:; Kیر,ت هب و در"ن
و نایعا تمد6 هب نان> ر@Iیب هك ار )جر' یارا !ا یرZید T:ج Bروك&م
)جر' یارا هك )5اS رد ?دیا:ن هب5اطم دندوب <دم>رد ناریا نا'داز;اش
GOا هب ناریا رد lیو6 تما8ا $و4 رد ای و دندوب نا:9+م ناشدو6 ای
نا6رای795ا هنا6 رد هك )جر' ن! ود نان> ه9:ج !ا ?دنداد 0ید ریی€ت
هب رو! و رابجا اب Jودیابیر' رو@د هب Bد#@شاد تما8ا ه5ود5افF>
هب ارا ریا و نا:9+م ن! ود 0یا $اق@نا ?دندش Xق@#م هیور Eرا^
و تQیZنارب ار نویناSور و Gدرم Gو:ع Eر^ن و AI6 Yور Eرا^
ww ن> pاVعا Gا:ت و <درك ه9:S Eرا^ هب Gدرم هك دیIك اgنادب راك ا@یا7ن
?دندرك دا!> زین ار ارا و د#@Iك ار ww 0ت Kی زج
یا<راچ ?دو:ن lSو@م و نارZن Eدشهب ار رابرد و <اش œQش ه28او 0یا
ر4ا6 تیاUر .9ج و )یوg5د هب •نرد)ب ناریا رابرد هك دوبن 0یا زج
ه:;!اlیب T8اورد ارجام 0یا ت^' ناوت)م ?دیا:ن Gاد8ا Yور رابرد
اب •#ج ه7بج رد نام! ن> رد وا هكارچ Mت6ادنا ت:S! هب ار ا!ریمYابع
9
lترا ه9:S X:,ت *ات وا <ا= هك ت+ناد)م و تشاد رار8 ا7ور
دیما یاj#:كرت هماند7ع هب ا!ریمYابع T8اورد ?درو> د;اوQن ار یرازت
فی2U و ه@+"ش A;رد <ا= ˜یردتهب ن> وترC رد دناو@ب دیاش ات دوب ه@+ب
0ی:; A@^; X/3 Yاارب B0یارب<وOع ?د;د ناما و ر ار ناریا
ت#ط9 و ید7عتی1و !ا دوب <دش د72@م یرازت ت5ود B<د;ا2م
Bیورر;هب ?د#ك تیا:S <اش)92,@3 تش&'رد !ا RC ا!ریمYابع
)یوج<راچ هب hردC )نارZن 0ی#j:; و iو3 دراوم ت7ج هب ا!ریمYابع
Wتا3 و )مان رادر B™یو"اC )یوg5د هب هكن>رب<وOع وا ?دم>رب
!ا ات دو:ن Rی9^ت هناور یو <راشا هب زین ار )تای; Bت6ادرC Bناgیابرq>
ر4ا6 هب ار ناریا ت5ود );او6ر&ع .تارم و ه@3ر هیور رازت دزن اgن>
Bنایرابرد Bنا'داز;اش !ا Kی ™ی; ?د##ك „Oبا یو هب Jودیابیر' تشونر
?د#@شادن ار تیرومام 0یا hری&C Eارج ناریا ر"I5 یارما و نایناوید
رما 0یا هب ار ا!ریمور+6 Gان هب دو6 نار+C !ا )"ی ا!ریمYابع Gاgنار
$اوش رد ?دینادر' رومام rstt ? ه#Zن! نا6د:,م <ار:; هب ا!ریمور+6 i
?دندش یرازت رابرد G!اع رZید 0ت د#چ و ww ناgیابرq> GاDنریما ww
تشاد روVS زین )نا;ار3 نا6)قتا!ریم Gان هب یدر3 B<دع 0یا نایم رد
و دیر ناریا ):Dعا EرادF هب )8رت Pرادم )4 !ا RC ا;د2ب هك
?دیدر' •ریبكریماc ناو#ع هب .ق9م
یارب و در[ ید#مدر6 Gاقم ANا8 ?دش XFا@+م ه28او 0یا !ا ناریا ت5ود
!اق^8 هب Gار@Sا اب ار Jودیابیر' د+ج ناریا ت5ود و دا@ر3 همان )یوg5د
?دنوش fروب!رطC );ار );او6ر&ع یارب )تای; دش ررقم و دا@ر3
?دوب روما !ا Gاقم ANا8 ندر[ <ا'> ر^ 0یا رد نا6 )قتا!ریم تیرومام
ار ناریا ف•ت را7kا هیور ت5ود دش {عاب )ناریا Eای; bیتا:9=ید ر,بت
تمار- رور[ ود <دنا:ی8اب تباب ناموت رور[ bی !ا ا3اVم و دری&=ب
<دارع <د!اود Yور یOdین ن>رب <وOع Bد#[ تش&' یاj#:[رت هماند7ع
ی!وریC 0ی@+Qن 0یا و دا@ر3 د72ی5و و <اش یارب نا€3ا Aر هب ›وت
?داد رار8 تیا#ع و هجوت رD#م رد ار وا ه[ دوب نا6 )قتا!ریم
2 ناوریا هب ر^ _
Ÿ <ار:; هب ناgیابرq> Eرا!و نام! رد Yور رازت اب Eا8Oم یارب د2ب $ا
تشا&' ناوریا هب یاC د72ی5و یا!ریم 0ید5ارFان
مورلا هنزرا ه ر!س
Eار[ا&م 0یرت A7م !ا )dی رای@61ا Gات <د#یا:ن ناو#ع هب Gاgنار
)نا:|ع هب Gور5ا هن!را Rنار^#[ رد ت[رش یارب ناریا خیرات bیتا:9=ید
A7م )9ب8 تیرومام ود هب تب+ن {یS ر; !ا تیرومام 0یا ?دش را=+;ر
دو6 تیرومام ا7#ت هن ریما ر^ 0یا رد ?تا رت Yا+S و رت )ن1و4 Bرت
Bتیریدم Bت8ای5 هd9ب Bدنار نایاC هب hروI[ دو هب هجو 0یر@7ب هب ار
و *ا&ج نا#چ ن> ),ط رد ار دو6 )8O6ا یایاg و )ای تی9با8
نا'د#یا:ن Gار@Sا اب Gاوت EاریS و )@^Zش ه[ تشا&' lیا:ن هب 0ی@م
a?در[ .9ج A; ار رZید یا;روI[ )ای r ` )'د#یا:ن ریبد ن!ر[ Eربر
یارو Bنا6 )قت ا!ریم c%د+یون )م Gور5ا هن!را Rنار^#[ رد Rی9Zنا
Rنار^#[ رد ه[ دوب ت5ود را7چ نا'د#یا:ن 0یرت ه@+جرب B)مای8 هنو'ر;
10
و ناریا روI[ ود 0یب )ای Eا3O@6ا•دندوب <دم> در' Gور5ا هن!را
0یا رد ه[ نا6 )قتا!ریم ?دوب Gور5ا هن!را Rنار^#[ XیdIت Gوز5 )نا:|ع
)'د#یا:ن هب تشاد ار ناgیابرq> Eرا!و Gاقم و )=یتر ت: GاZ#;
ارزیم )جاS ه[ دنا <درو> ?تشاد رار8 )ناریا E•ی; Yر رد ناریا ت5ود
دی!رو )م د+S ناgیابرq> رد نا6 )قتا!ریم Eرد8 و qو^ن هب ه[ )ا8>
رود ناریا !ا ار وا )تدم A; BA7م تیرومام 0یا هب وا Gازعا اب تاو6
و )ای ه7جو !ا تیرومام رد ت+dش .ب هب

1ا:@Sا A; و دشاب <در[
E•ی; ار Rنار^#[ رد <د##[ ت[رش یا;ورین lیار> ?د;اdب وا )عا:@جا
دا:@عا ه@شون Hب4 ه[ نا6 )قتا!ریم )@رCر هب ناریا )'د#یا:ن
ر^ 0یا رد نا6 )قتا!ریم نا;ار:; ه#ط9+5ا s¡¡ aدنا <دوب ر^ن s ` E•ی;
ه95اد2 وا fرم !ا RC و ید#3ا یرون ت+Qنa )نا:|ع )'د#یا:ن
!ا ر^ن ه و ن!ر[ Eربر و زمای9یو X#9[ ار Rی9Zنا نا'د#یا:ن `ید#3ارونا
هب $ا را7چ دودS ه[ Rنار^#[ 0یا دنداد )م XیdIت هیور نارومام
ه[ دش هجاوم یردردرC و نو'انو' Tیا8و و EOdIم اب دیماgنا $و4
0ی;وت را@3ر و )نا:|ع <د#یا:ن یا7یبات ˜[ و ا; )#dشرا[ ا7ن> 0یرت A7م
EOdIم و Yور و Rی9Zنا نا'د#یا:ن هنارا[ایر یا; ی!اب <!ودود Bوا زیم>
Eارو@د ?دوب )ا8> ا!ریم )جاS و ناریا رابرد اب نا6 )قتا!ریم
!ا وا اما داد )م رار8 تQ )@ی28وم رد ار ریما )ا8> ا!ریم $وق2مان
)jیCر دو:ن )م فی2Vت Gور5ا هن!را رد ار ت5ود )ا:9=ید ه[ )#یمار3
)م T8او <د##[ریق,ت و تQ یا; تاو6!اب .4اQم ه@ب5ا و در[ )م
?دش
0یب تای 03 ه[ اج ن> !ا ت3ات ):نرب ار Eرا7م 0یا Rی9Zنا ت5ود
ر@Iیب ه[ )ا8> ا!ریم )جاS دوب هناZیب )#3 ناریا رابرد رد X9:5ا
و Eا€5 ت6ا#ش و )Z@Qی;ر3 !ا دا@ر3 )م Gور5ا هن!را هب ار Eارو@د
تای رد رو[ یا; <ر'رب );ر' رما 0ی:; و <دوب زجاع EاSOطFا
$د هب یروQ5د Bریما !ا ات )ا8> ا!ریم )جاS %دوز3ا )م نا6 )قت ا!ریم
و Yور یا; ت5ود یار^ تد هب ار هنامر,م یا; همان ت3ر' )م
دیر )م ریما تد هب همان ات ا&5 د#نارب ریما هب ات داد )م Rی9Zنا
<دیر )نا:|ع Jر4 )@S و )gنایم $ود نا'د#یا:ن ‡O4ا هب ن> دا^م
رد ه:تا6 bی و <دام هن و همدقم bی رد Gور5ا هن!را نا:یC Gاgنار ?دوب
)نا|5ا یدا:ج A;دزناش rs‚v a 0Nو¢ Gود r£tz ` و نا6 )قتا!ریم ر7م هب
)م Gور5ا هن!را نا:یC )بای!را رد تیمد> نودیر3 ر@[د ?دیر ید#3ارونا
و ناریا دیدج }باور خیرات رد ه[ تا )یا; هماند7ع 0یرت Xما[ %د+یون
ن>رب ت5ود ود Eابا#م رادم د2ب هب ن> !ا و تا <دش ه@+ب )نا:|ع
دا:@عا ?تI'رب زیربت هب نا6 )قت ا!ریم تیروم•م 0یا !ا د2ب ?<دش <دا7ن
ناریا ت5ود !ا GاZ#; 0یا رد نا6 )قتا!ریم c%ه[ د+یون )م ه#ط9+5ا
X€ش نا#چ A; وا ?تشاد )=یتر هبتر و دیشرو6 و ریش ناIن
•?دوب راد <د7ع د72ی5و یا!ریم 0ید5ارFان <اZ@د رد ار •GاDنری!وc
ارجام "ماک حرش اما
3 %Gور!را رد $ا را7چ _
ناوت)م ار راجا8 <اشد:,م یرادمام! نارود Eا8ا^تا 0یر@:7م !ا )"ی
11
$و4 رد )نا:|ع و ناریا ?ت+ناد `Gور!راa Gور5اهن!را <د;ا2م داق2نا
EاI8ا#م و Eا3O@6ا ری'رد هیو^F ه9+9 Rیات !ا RC <—یوهب خیرات
?دش <دیIك زین راجا8 نارود هب Eا3O@6ا 0ی:; Gاودت ?دندوب رZید"ی اب
Eدش ?د#@شاد ی!رم H4ا#م رد <—یوهب )یا;درو6ود! <اZیبو<ا' 0ی3ر4
ردa )بر- *و#ج و `ناgیابرq> ردa )بر-$ا:ش H4ا#م رد ا7یری'رد 0یا
);اشداC GاZ#; رد ?دوب H4ا#م ریا !ا lیب `ر7Iمر6 و 0یر7#5ا0یب
اددgم و دندرك )یار>فF A; یورردور روIك ود اددgم <اش)92,@3
ا!ریمYابع و دیر دو6 Pوا هب <اش)92,@3 نام! رد روIك ود Eا3O@6ا
!ا B)نا:|ع ¤ا6 هب )Iكر"I5 0:U دیدر' رومام وا .ناج !ا
?درو> X:ع هب ت2نا:م ناریا یا7#یم!ر هب ت5ود 0یا ی!ادناتد
اب اما درك ه9:S )نا:|ع هب Bز7gم و <دام> ابیرقت );ا= اب ا!ریمYابع
ود و دیدرZن ناریا دیاع یاهgی@ن Bوا <ا= هجوتXبا8 یا7@3رIیC دوجو
?دندرك ه,5ا/م ww )Iیدنات,9/م یور !ا A; دیاش ای و ww راچانهب روIك
$ا <دق2یq A;د!ون رد Gور5اهن!را $وا نا:یC ن> .8ا2@م rvs£ ? !ا i
ت3ری&C ناریا ت5ود <د;ا2م 0یا Yاارب ?دیر pاVما هب 0ی3ر4 یو
!رم ?دنادر' در@+م )نا:|ع هب <درو>رد دو6 Jر/ت هب هك ار )ق4ا#م ه:;
$ا <د;ا2م Yاارب زین روIك ود rru‚ ? و راI3ا <اشردان 0یب هك ww i
)نا:|ع ت5ود BXباقم رد ?دیدر' تیب|ت ww دوب <دش ه@+ب دو:,م ناط9
و تیqا و را!> دروم ار Eای5اع Eاب@ع )ناریا راو! هك دیدر' د72@م
ررقم 0ی#j:; ?دیا:ن زین Xی7+ت نان> راك رد ه"9ب و <دادن رار8 );او6Pاب
Gور Yاارب د#شاب ه@شاد <!اجا 0یIن!رم نارادماد و ریاIع دش
?د#یا:ن ددرت ا;!رم رد ت:Sازم نودب ww iOI8 و iOیی ww دو6 ه#یرید
و دیدر' )نا:|ع و ناریا 0یب )9ك W9F …ر4 داق2نا هب رg#م ا7#ت نا:یC 0یا
<دیدر' )نا:|ع و ناریا EاI8ا#م !ا.ب هك یدراوم 0@6اT^ترم !ا
Bدنام )8اب X,#ی1 نا#j:; هك A7م رای+ب دراوم ه9:ج !ا ?دنام!اب دوب
و نا@درك Bناgیابرq> رد <—یوهب 0ی3ر4 ی!رم Eا3O@6ا هب ناوت)م
زین د2ب یا75ا رد هك هنو'نا:; B0یارب<وOع ?درك <راشا نا@!و6
)نا:|ع Jر/ت ت,ت یا7#یم!ر !ا )ناریا نایجاS تكرS Bدیدر' <د;اIم
و EO"Iم اب iارع رد Eای5اع Eاب@ع هب ر^ 0ی#j:; و اد6 هنا6 هب
?دش <ار:; یرای+ب Eار4اQم
یا<!ات یا7I":Iك و دم>ر هب یدو!هب )@ش> و W9F <رود هك دوب 0ی#چ
$ا !ا ?دش نایا:ن rsu¡ ? ا;راب )نا:|ع ¤ا6 رد )ناریا راgت یا;ه93ا8 i
EادSر یا;ا@ور و نا#یIن!رم و د#@3ر' رار8 Eرا- و Gوg; دروم
ناما رد )نا:|ع )9,م Gا"S $وا=چ و EO:S !ا زین )نا:|ع و ناریا
<ر:,م ر7ش ‡اUوا و 0یر7#5ا0یب هیV8 Bرت<دیjیCه:;!ا ?دندوبن
$ا رد ?دوب `ر7Iمر6a rsuv ? Gر'ر <اشد:,م ه[ )ماZ#; هك i
داد€ب )5او )Iكر"I5 اب <ر:,م ‡اUوا نا7'ان Bدوب Eار; هب )Iكر"I5
و $وا=چ ر7Iمر6 هب ه9:S رد )نا:|ع <ا= ?تQیر A; هب اgن> هب
و نادرم X@8 !ا RC هك)یاجات Mداد !ورب دو6 !ا یرای+ب یر')ISو
Eدشهب ناریا ت5ود ?دندرب یریا هب زین ار نان! Bا7ییاراد و $اوما $وا=چ
ر"I5 )#یIن.قع را@او6 و <دو:ن nار@عا )نا:|ع Tی#ش X:ع 0یا هب
Eرا+6 ت6ادرC و <دشEرا- $اوما دادر@ا و ر7Iمر6 !ا )نا:|ع
12
<ر/ب Tباوت !ا ر7Iمر6 رد#بc %دوب 0ی#چ B)نا:|ع ت5ود خاC اما ?دیدر'
دیدرك تبا( ر'ا ?Aیا<درك )7یب#ت ار دو6 تیعر و تا ام K9م و داد€ب و
خاC 0یا •?دی#ك تب,F Eرا+6 !ا <ا'ن> Bتا ناریا !ا ر7Iمر6 هك
)V@قم تFر3 Kی رد ت3ر' Aی:/ت وا و ت^ش>رب تQ ار <اشد:,م
?د#ك )3Oت ار )نا:|ع Gاد8ا 0یا
$ا رد Gود د:,م ناط9 تش&'رد rsuu ? !ا )نا:|ع <ا= ت+"ش و i
)نا:|ع هب ه9:S ت7ج ار ناریا ت5ود Bر/م رد اشاCAی;اربا نایر"I5
نار74 هب $وبما@ا رد ناریا ری^ 0یS0ی:;رد ?درك هوو ادیدش
0یم!ر رد $اوSا و ‡اUوا تی^یك !ا )تاعO4ا هNارا 0:U و تI'!اب
!ا RC ?ت6ا <ا'> 0یم!ر ن> راب6ا 0یر6> !ا ار ناریا رابرد B)نا:|ع
?دیدر' وا 0یIناج دیg:5ادبع ناط9 BGود دو:,م ناط9 fرم
ww )ا-> ا!ریم PاS Kیر,ت هب ه:;!اlیب ww <اشد:,م 0یS0ی:;رد
اب •#ج یارب )Iكر"I5 تین هب T8او هب اما رارشا هیب#ت ت7ج ار;اk
$ا ر6اوا رد ?دش روIك *ر- G!اع )نا:|ع rsuu ? دیg:5ادبع ناط9 i
و رط6 T3د ت7ج Gرج1 ?دیدر' ¤ا#ار; و T9طم <اشد:,م Gاد8ا 0یا !ا
!ا یو ?دش Xو@م هیور روتار=ما هب l3ر/ت ت,ت یا;0یم!ر ¥^S
)نا:|ع و ناریا 0یب <ركا&م هطاو ات درك تاو6رد هیور روتار=ما
تاو6 وا !ا ن> رد و تشون <اشد:,م هب یاهمان هیور روتار=ما ?ددر'
ت7ج ار )نا'د#یا:ن BEا3O@6ا XS ت7ج )#:gنا Xی"Iت hری&C 0:U
)ای نا'د#یا:ن هك دش ن> رب رار8 Gاgنار ?دیا:ن )3ر2م <ركا&م
0:U Rی9Zنا و Yور ت5ود ود نا'د#یا:ن 0ی#j:; و )نا:|ع و ناریا
Gاد8ا 0یبام)3 Eا3O@6ا X/3 و XS هب Gور5اهن!را رد )#:gنا Xی"Iت
?د#یا:ن
ه5ود5اریIم نا6ر^2جا!ریم )@رCر هب )ناریا Eای; دوب رار8 اد@با
هب نار74 !ا هك )ماZ#; وا اما Bددر' G!اع Gور5اهن!را Eاركا&م ت7ج
و تQ یرا:یب راچد ار;اk Bدیر ر7ش 0یا هب و <درك تكرS زیربت
راب !ا ندرك)5ا6هناش ت7ج یو هك دنرواب 0یارب یرای+ب Mدیدر' )ن1و4
?دوب <داد <و9ج را:یب ار دو6 و <دو:ن nرا:ت یریط6 تی5وL+م 0ی#چ
ری!و نا6)قتد:,م Gان هب هعر8 و دنام!اب راك 0یا !ا یو EروFر;رد
?دا@3ا GاDن
<د;ا2م ا@یا7ن و دیIك $و4 $ارا7چ هب Kیدزن Gور5اهن!را Eاركا&م
$ا رد Gور5اهن!را rs‚v ? <د;ا2م 0یا تی:;ا ?تI' دق2#م 0ی3ر4 0یب i
ن> !ا RC O:ع 0ی3ر4 هك تا اgن> ات ww Gور5اهن!را Gود نا:یC ww
}باور هیاC <د;ا2م 0یا و دندرواین دوجو هب دو6 }باور رد یدج هI8ا#م
رد iارع و هیكرت ت5ود Xی"Iت و )نا:|ع )شاCور3 نام! ات )@S ww ا7ن>
هك یراب@عا و h!را 0ی#چ دوجو اب هنا^ا@م ?دنام )8اب ww روIك *ر-
!ا یا<در@+' و Hی8د Eاشراز' Bدوب رادرو6رب ن> !ا Gور5اهن!را Eاركا&م
Kش)ب Bتا دوجوم هكA; ار هjن> Bه:; 0یا اب ?ت+ین تد رد ن>
?ت+ناد ناریا )ا:9=ید دیدج خیرات ر'!ا-> ناوت)م
Rنار^#ك Kی رد یدجرو4هب راب0ی@+Qن یارب تیرومام 0یا رد ریبكریما
و {,ب )ن1و4 )تدم و ت3ای روVS Kیتا:9=ید Eاركا&م رد و هبناجد#چ
<رابرد هنا^ا@م ?دو:ن یریZیC ار )8وقS و )Qیرات B)ای یو'وت^'
13
EاعO4ا وا نا;ار:; 0ی#j:; و Gور5اهن!را هب ریبكریما تكرS Hی8د خیرات
?ت+ین تد رد )ناد#چ
<—یوهب و ناریا رابرد B)یا;همان $ارا اب BEاركا&م یا#(ا رد ریما
اما ت6ا)م <ا'> T8وام …رش !ا ار B)ا-> ا!ریم)جاS Bن> ADعاردF
یو اب هك )توادع و ه#یك .ب هب )ا-> ا!ریم)جاS تا رو7Iم
)ا-> fرم !ا RC هك )یاج ات MدوI'):ن ار وا یا;همان )@S Bتشاد
?دش ت3ای ر7مهبر وا هب ریبكریما یا;همان !ا یداد2ت
ر^ …رش–
ناریا ت5ود •را@Qم Xیكوc ناو#ع اب BGاDن ری!و نا6)قتد:,م همانرای@6ا
ر^F رد rsuŸ ? G!اع <ام 0ی:; رد ریما و دیدر' رداF <اشد:,م ر7م اب i
?دش Gور5اهن!را
ه@ب5ا ?دنا<درك ركq زین ر^ن ت+یود ات ار وا نا;ار:; داد2ت BTبا#م )6رب
رد و <دو:ن ت2جارم 04و هب نان> !ا یداد2ت BEاركا&م ‡ورش !ا RC
?دندیدر' دود,م ر^ن ) هب ناریا نا'د#یا:ن و Eای; تیا7ن
نا:7یم ناو#ع هب اج ن> رد ات تاو6 ریما !ا Gور5اهن!را ww AكاS ww اشاC
?ت3ری&=ن ار رما 0یا )9ی1د هب ا#ب یو اما د#ك تما8ا )نا:|ع ت5ود ):ر
BAجر@م B)I#م Bرای@د !ا .كرم );ور' ار نا6)قتد:,ما!ریم نا;ار:;
Xی"Iت زمر رومام و .تاك و راZنTیا8و ات ه@3ر' .یب4 هطاو رومام
و $ر@#ك 0:U تشاد د/8 iر4 0یا !ا ریبكریما T8اورد هك داد)م
!ا زین ار ناریا Bا7ن> }بU و تب( و Eاركا&م دنور رب Hی8د EراDن
?د#ك <ا'> Eاركا&م ت3رIیC
!ا درك )2 نا6)قتا!ریم Bدوب <در@+' و )ن1و4 Eاركا&م هك اgن> !ا
Bدار3ا EایSور !ا ‡O4ا 0:U و <درك .+ك ‡O4ا ه5ا+م .ناوج Gا:ت
رد وا ه@ب5ا ?درو> تد هب ناIیا7@"9:م $اوSا و ‡اUوا !ا )قی8د راب6ا
و )نا:|ع Bهیور یا7@5ود نا'د#یا:ن و ‡ابتا ا3رF دو6 هDSOم 0یا
!ا );ور' اب B<دع 0یا رب <وOع ریبكریما ?تشاد رDندم ار نا@+9Zنا
هك درو> X:ع هب )یا7تا8Oم زین )نا:|ع ¤ا6 رد رق@+م )جرا6 نارومام
lیIك د#چ و ه+نار3 $و+#ك اب وا Eا8Oم هب ناوت)م ه9:جن>!ا
?درك <راشا )یا"یرما
و تQ رای+ب $اوSا و ‡اUوا هك دوب ¤رادت $اS رد Eاركا&م Eامدقم
Oبرك ر7ش Bداد€ب )5او هك دوب رار8 0یا !ا ارجام ?دیدر' Xب8 !ا رت<دیjیC
T8اورد Gاد8ا 0یا ?دو:ن رداF ار Gدرم GاعX@8 نامر3 و ت+ب ›وت هب ار
Aی:/ت )نا7#C )نا:|ع و اینا@یرب اما ت3ر' EروF )نا:|ع ت5ود رو@د اب
!ا هناردو6 رو4 هب ه9:S 0یا هك دوش GOعا Eاركا&م رد هك د#@3ر'
ا;)نا:|ع تقیقS رد هك)5اS رد ?تا ه@3ر' EروF داد€ب )5او یو
و د##ك Jر/ت ار ر7Iمر6 Gور5اهن!را یا;و'وت^' !ا-> رد د#@شاد د/8
و ت5ود Bناریا رد اما ?د#;د رار8 <دشGاgنا X:ع Xباقم رد ار ناریا
!ا ار E1و,ت 0یا Gا:ت دندرك)م hOت )ا-> ا!ریم)جاS œQش <—یوهب
و T9طم XNا+م !ا Gدرم ا@یا7ن هك دنراد هZن )^Qم <اش و Gدرم دید
ار )نا:|ع هب ه9:S رو@د Bیرا:یب A-ری9ع <اش ا&5 دندش ه@^ش>رب
و Yور یا7@5ود راI3 $ا:عا تقیقS رد و ت4او اب Gاgنار ?دركرداF
14
دش رار8 ا3رF و )^@#م ناریا ت5ود )Iكر"I5 ‡وUوم BRی9Zنا
?ددر' ت3ایرد تمار- و Eرا+6
)نا|5اTیبر A;دزناC رد Gور5اهن!را Eاركا&م ه+9ج 0ی@+Qن rsuŸ ? i
هم <دزناCa r£tv ? ود هب ار Gور5اهن!را Eاركا&م 1و:2م دش راز'رب `G
$ا !ا $وا <رود %د##ك)م Aی+قت <رود rsuŸ ? ات i rs‚¡ ? رد هك i
$ا }اوا !ا Gود <رود و دوب ه+9ج <دgی; <دنری'رب rs‚r ات i?
rs‚v ? زیچر;!اlیب BEاركا&م $وا <رود رد ?دش دق2#م )یا7ن نا:یC هك i
را7چ !ا <د##كتكرش نا'د#یا:ن و دیدر' …رطم هI8ا#م دروم XNا+م
Gود <رود رد اما ?د#@6ادرC و'وت^' هب ƒو/6 0یا رد ت5ود
هماند7ع داوم 0یودت هب Eا3O@6ا XS 0:U دندرك )2 نا'د##كتكرش
نا:|ع و ناریا 0یب ی!رم یا7یری'رد ناكا:ك ا;و'وت^' 0یS رد ?دن!ادر=ب
Eا+9ج دوجو0یااب ?دوز3ا)م ‡اUوا )'دیjیC رب رما 0ی:; و تشاد همادا
دش)م راز'رب <د#یا:ن را7چ !ا )"ی هنا6 رد رابر; و AD#مرو4هب <ركا&م
?دندو:ن)م ه:جرت )كرت و )را3 هب ار Eاركا&م Gا:ت نا:جر@م و
!ا یرای+ب ریDن هكن>.5اج
ت^' 0ی#چ دیاب <د##ك<ركا&م )9Fا Jر4 ود Eا/QIم ƒو/6 رد اما
ید#3ا رونا ww )نا:|ع Eای; ردF هك
3
!ا )نا:|ع T3ا#م !ا ‡ا3د رد د#چر; ww
)ناد#چ Eرا7م و'وت^' 03 رد اما داد)م ناIن یدای! تی9با8 دو6
و $اg#ج !ورب .جوم Bدراوم )6رب رد تنا@م تیاعر Gدع 0:U و تشادن
و تود هك هjن> Xباقم رد اما ?دیدر')م Eا|Sابم 0یS رد یری'رد
و )"ین ه:; Bدناه@^' wwریبكریما ww )ناریا Eای; ردF هب Tجار 0:شد
!ا <دنام)8اب یا7شراز' و Eا+9ج EروF ?تا دیg:ت و 0ی+,ت
ت5ود را7چ یار^ و pاVعا Bنا'د#یا:ن دزن Gور5اهن!را Eاركا&م
و'وت^' 0یا رد ریبكریما هك د;د)م ناIن Eاركا&م 0یا رد <د##كتكرش
رای+ب یا<ویش )ا#شT8وم تیاعر اب و ه@^' 0Q <دیg# رای+ب
دیاب اgك ت+ناد)مc وا ?تا <دوب <درك qاQتا Eاركا&م رد هنار;ام
اgك و دیا:ن ید#ت و دشاب راو@ا اgك Bدیایب <اتوك اgك و دریZب ار 1اب تد
و Yور یروما هچ رد دوب <درب)C ?د;د Pر6 هب )مرن و د#ك تش&' دیاب
ناI@ای دراوم هچ رد و دنا<دو:ن ه2Uاوم و h!ا A; اب Rی9Zنا
رد هچ و Rنار^#ك }ی,م رد هچ Bنا6)قتا!ریم را@3ر ?ت+ین نا+:;
و تود Gار@Sا یدSهب ?دوب 0ی@م و 0یZ# رای+ب ¦Gور5اهن!را§ ر7ش
رC Rی9Zنا نا'د#یا:ن یا7شراز' هك دوب <درك .9ج دو6 هب ار 0:شد
)I#مfرزب و یرا@3رKین و )یاناد و )نادراك هب تب+ن lیا@ !ا تا
•?دندوبن hو6$د هIی:; یو تیا+S !ا هچر' Mوا
Eاركا&م رد )9م T3ا#م !ا ‡ا3د هب )طیارش رد ریبكریما هنا^ا@م
تای !ا یرادرو6رب نودب ناریا ت5ود هك دوب $و€Iم Gور5اهن!را
خیرات رد هكاgن> ات ?دوب ه@+ب یو هب ار دو6 دیما ا7#ت œQIم )جرا6
ا!ریم)جاS هك دوب یدSهب ناریا ‡اUوا )ناما+بان )@S Bدشاب)م †وبVم
یا7مایC و Eارو@د T8اوم )6رب رد Rی9Zنا و Yور ری(ات ت,ت )ا->
یو ?دا@ر3)م Gور5اهن!را رد <د##ك<ركا&م <ور' هب ˆیقن و دU Oماك
3
ترپ نوریب هب مه شناهد بآ یت !"#$ %ا&'ه ه( !)ر* ر+ن ,د تر-ا./ ب0دآ 10 ,ود هب 2در) ن034 ی/ 0, 2و !ی56- 7
89#: ا"(ان !;و و <4ر/ان 2اه =ی"> و 3/ م( 2ر> اب ?ا@ ABا- د,0د C;D یت"یه EA- اب 0, ی>,ا) و ی(ر4 تاFG( Eا* ه( ی(ر4 ی
HدIی/آ ی/ مه
15
رد هك ار یاهناZیب یا7@5ود B)نادان $ا:ك رد هك درب lیC اgن> ات ار راك )@S
?درك)م <ا'> دو6 یا7مایC یاو@,م !ا د#@شاد تكرش Gور5اهن!را Eاركا&م
ریبكریما Eرا7م و راك )@Q هب ر@Iیب هك تا )طیارش 0ی#چ رد
)ا:9=ید و تای <ا'درو> رد هك ت^' دیاب GOك Kی رد ?درب Aی;او6)C
)#2ی BروIك 0یر@^ی2U <د#یا:ن 0یا )نا:|ع و Rی9Zنا BYور Bناریا
و'وت^' و )ا:9=ید 03 هب );ا'> و تعاgش و Eرا7م اب هك دوب Bناریا
0یا رد ناریا رابرد و ت5ود ?ددر' نادیم !وریC ت+ناوت )جرا6 یا73ر4 اب
)@S هك دندوب )99:5ا0یب Eاركا&م Gور !ا X3ا- و <ا'>ان یرد8هب نام!
)8اب دو6 !ا $ا"شا !ا یدراوم نا6)قتا!ریم همانرای@6ا رودF رد
!ا ه+9ج 0ید#چ ندشیر= !ا RC دندش روبgم .یترت0یدب و د#@شا&'
ریبكریما ?د##ك رداF ار وا همانرای@6ا X:"م نامر3 Gور5اهن!را Eاركا&م
نا'د#یا:ن اب یری'رد )@S و Xباقت !رم ات ا;رابوا;راب Eاركا&م 0یS رد
دیاب اما دIن نان> یا73و9ب و Eادید7ت Aی9+ت ز'ر; اما ت3ر lیC )نا:|ع
);ا'> و رC )@د اب )3O@6ا دراوم !ا Kیر; ƒو/6 رد یو هك ت^'
<ركا&م نادیم هب یاC ندIن*وعرم و ندیار7ن و ه5ا+م !ا Xماك
)3ر2م ت7ج رد ?دم>)م نوریب د#9بر و !وریC 1و:2م و تشا&')م
رد Jور2م ریبكریما نا:; ای )نا;ار3 نا6)قتا!ریم تی9با8 Eرد8 نازیم
وزج دو6 هك Bن!رك Eربار هك Rب 0ی:; B)ا:9=ید و <ركا&م 03
ه@^' 0ی#چ وا <رابرد Bدوب Eاركا&م رد رUاS Rی9Zنا Eای; نا'د#یا:ن
رد هك Rی9Zنا و هیور B)نا:|ع نا'د#یا:ن Gا:ت !ا )قت ا!ریمc %تا
Kی ™ی; اب و دوب رتœQIم و رتهDSOم Xبا8 دندوب <دش T:ج Gور5اهن!را
•?دوبن هیاقمXبا8 ا7ن> !ا
)@S و تI' O@بم ت;اقن و یرا:یب هب ریما راب 0ید#چ Eاركا&م 0یS رد
lیC fرم یاC ات داد یور Gور5اهن!را ر7ش رد هك )بوش> ر(ارب رابKی
ار راك دو6 تیارد و ریبدت اب و دیI"ن تد Eاركا&م !ا ز'ر; )5و ت3ر
$ا )نا|5ایدا:ج A;دزناش رد Gور5اهن!را هماند7ع داق2نا اب rs‚s ? هب i
?تI'!اب 07یم هب !ار3ار و درب نایاC
!ا ناریا ت5ود د#چر; BGور5اهن!را <د;ا2م .جوم هب ت^' ناوت)م Xك رد
Xباقم رد اما Bتشادرب تد ی!رم H4ا#م )V2ب رد دو6 یواعد
HS زین و دوردنورا ~چ XSا و ر7Iمر6 رب ناریا تی:كاS زین ا7ینا:|ع
ناIن خیرات هك د#@6ا#ش تی:ر هب ار هنا6دور 0یا رد ناریا )ناری@Iك
ه@3وك و ه@+6 ریما ?دشاب)م نازیم هچ هب ری6ا دروم h!را تی:;ا <داد
اما تI'!اب 07یم هب $ارا7چ !ا RC Gور5اهن!را Eاركا&م !ا د#9بر اما
?ت3ر' رار8 )ا-> ا!ریمPاS ه9:ج !ا )6رب یر7م)ب دروم هنا^ا@م
lیو6 تیرومام Xماك Gاgنا رد ریبكریما هك درك)م دو:ناو 0ی#چ یو
و Eاداشرا <دیدر' *ایماك هك زین یدراوم رد 0یارب <وOع و <دوبن H3وم
?تا <دوب ر(وم یو œQش یا7ییا:#;ار
و Gور5اهن!را رد ه@3ر'EروF Eاركا&م و ا;و'وت^' اب )یا#ش> ت7ج
تا ر@7ب ن> رد ه@3رراكهب یا7"ی#"ت
و دراد رار8 تیریدم و ت8ای5 B)ای تیبوب,م و Eر7ش Pوا رد b#یا وا
<د#ی> یا; همانرب !ادنا AIچ ?ر@'رزب یا; تی5وL+م $وب8 <دام> ا2ب4
16
و یرو>ون %تا 0شور Oما[ دریZب تد هب ار Eرد8 ه[ )تروF رد Bhا
$Oق@ا و )9م تیو; !ا یراداC Bدیدج ت2#F و lناد B•#;ر3 هعاشا
و روI[ )ای EاSOFا B)بر- nر2ت اب ه9باقم رد ناریا )ای
و X7چ هنا@> رد نا6 )قتا!ریم $اS ?)ندم دا+3 و iO6ا اب <!رابم
و <دیدC ر; !ا ه[ ناI6رد )شو; و دا8و )#;q اب دو6 )'دن! $ا 0ی:dی
?دوش •ریب[ریماc ه[ دور )م تا ه@3ر' هبرgت یرما و ه(داS
:هجوت
هی:Dن و دش Rیات •هماع Eا:9Dتc ناوید B<اش 0ید5ارFان <رود رد
<اش 0ید5ارFان و ت3ر' Xdش <رود 0یا رد زین )یاCورا bب هب دیدج
•?دوش ./ن •ت5ادع iود#Fc Gان اب )8ود#F ا;ر7ش Gا:ت رد داد رو@د
نارعاش )یار ه,یدم و ت5ود X;ا د#+Cان 0یوا#ع و *اق5ا و )یو' H9:ت
ندیI[ <دبرع و )I[ <راد8 و ی!اب )4و5 _)'!ر; ?دو:ن xو+#م ار
!ا )6رب و ند! ه:8 تاو6 وا ?درب 0یب !ا ار ن!رب و یو[ رد هنا@+م
?دیدرZن *ایما[ اما د!ادنارب ار اروشاع یراو'و Gورم Eاداع
و ت3ایرد ار )ای تی28او Gاقم ANا8 fرزب ا!ریم lنایبرم X|م ریما
?تشاد <اZن ار $دا2ت دو6 تای ندرب lیC رد
Eا7ج !ا )dی ?دوش )م !ا-> ریما ت5ود اب اdیرما و ناریا }باور خیرات
را/,نا <ریاد !ا ار ناریا )جرا6 }باور ه[ دوب 0یا ریما تای )مو:ع
0یم! *ر€م یا;روI[ رZید اب و د!ا Pرا6 Rی9Zنا و Yور اب Eابا#م
ناریا <دوارم و در[ !ا-> ار اdیرما و ناریا }باور <راب0یارد ?د;د ه2وت
Eابا#م تیوقت اب ه[ دوب 0یا hا <زیZنا ?داد }+ب lیرتا و YورC اب ار
Xید2ت ار Rی9Zنا و Yور qو^ن )بر- fرزب یا;روI[ اب ناریا )ای
?دیا:ن
?درو6رب ف5اQم یورین ه اب ریما یا;یرو>ون و EاSOFا
r یرابرد دا3 ر/#ع `
s )ناSور ترC ت# ر/#ع `
v ? )جرا6 ر'را:2@ا ر/#ع `
اب یرابرد نا'رزب )'زی@ )5و در[ را7م ار نا@رC ت# ت^5اQم ریما
یاج رب نا#j:; وا )9م تای اب )جرا6 تای دربن و ریما EاSOFا
?دنام
?دیبرچ ):ن ریما Eرد8 رب )یا7#ت هب ری6ا Xماع ود 0یا !ا Gادdjی; Eرد8
ر/#ع نایم هd#یا Gود ه@dن ?دوب ریما )یاناوت !ا ر@نوز3ا ا7ن> ‡و:gم اما
)م AIjب )Fا6 یو#2م )Z@ویC هناZیب تای ر/#ع و )ناریا دا3
?درو6
ر(ا و د#[ )م هجوت .9ج 0ت ود Gان ریما )96اد نا#:شد Gا:ت نایم رد
fرم و †وق هب †وبرم šداوS Gا:ت رد ابیرقت œQش ود 0یا تIZنا
)م یرونا6ا8> ا!ریم و <اش ردام ای9ع د7م ر^ن ود 0یا ?دوش )م <دید ریما
?د#شاب
و دنراد ر ور Pرا6 اب ا7ن> ه[ دوب <در[ eرد را[ Xیاوا نا:; !ا ریما
اما ?د#[ <اتو[ Yا+S یا;را[ !ا ار ا7ن> تد رودق:5ا )@S دوب Xیام
و ردام هd9م ه[ A; ار ای9عد7م و دری&=ب دو6 ه#یبا[ رد ار یرون دش روبgم
17
ه[ دندوب <در[ Yا+Sا ود ر; و دوب <درو>رد $ر@#[ ت,ت دوب وا ن!ردام
د;او6 <اتو[ روما !ا )9dب ار ا7ن> تد درو> تدب )@Fر3 ر'ا ریب[ ریما
™ی; !ا دو6 T3ا#م ¥^S یارب و دندوب دو6 تی28وم ¥^S رd3 هب ا&5 ?در[
?د#@شادن ¨یرد )#یر3> ه(داS و ی!اتFر3
:هجوت
ناخ یقتازریم یجراخ تسایس #و$ا
روماc ?دش رادرو6رب یدای! تی:;ا !ا ریما EرادF رد هجرا6 روما ر@3د
?ت3ر' Pاور اCورا اب ناریا دیدج )ای }باور XNاوا !ا •هجرا6
<اZ@د تشاد هجوت رای+ب )جرا6 تای روما هب ه[ نا6 )قتا!ریم
رد ):Nاد یا; هناQترا^ R+یات و داد ه2وت ار هجرا6 روما Eرا!و
!اق^8 رد و )نا:|ع B)Lب:ب رد )یا; یرZ5و+#8 داgیا و fروب!رطC و ند#5
یا;رو@د اب ناریا ن1و+#8 و نارا&' ت,9/م ?توا یا;را[ ه9:ج !ا
هب )بترم یا; hراز' د#@شاد تی5وL+م و د#@3ر )م تیرومام هب )ب@[
و درو> دوجوب )جرا6 یا7ناب! نا:جر@م !ا )تای; 0ی#j:; ?د#@ر^ب نار7ت
یو:عa Aی;اربا ا!ریم Bا8>رDن BAd9م ا!ریم ه[ د! تد Aجر@م تیبرت هب
)نا+[ !ا نا6 0+,ما!ریم و نا6 فوی ا!ریم و نا6 Yوردام `Ad9م
هجرا6 روما Eرا!و رد ):جر@م اب ریما نام! رد ار دو6 تمد6 ه[ د#@+;
?دندر[ !ا->
ر; رد و Bیو8 تا یر/#ع A+ی5انویان Bریما )جرا6 تای *ا@[ رد
ر6> ات $وا !ور !ا ه[ Rی9Zنا را@Qم ری!و ?درو6 )م AIچ هب )8رو
داق@عا دری' )م <در6 یو رب .9-ا و دوب ld:I[ رد وا اب ریما EرادF
l#4و )@Qبdین ه[ تا یرا:ش تIZنا دار3ا !ا )dی GاDنریماc %دراد
a •دراد $د رد ار t ?` )@رC 04و و رd3 Eرد8c درو> )م رZید یاج
a •?تا <در[ Gار@Sا .9ج ناریا )@Qبشو6 هب وا HIع و GاDنریما u `
ه رد B<اش 0ید5ارFان نارود رد روI[ )یاV8 GاDن و )رداد 0یناو8
0ی@+Qن یارب EاSOFا 0یا ?ت3ر' رار8 یرZن!اب و …OFا دروم ه9Sرم
$ا رد ریب[ریما EرادF !ا RC راب rs‚u ?ت3ر' EروF یر:8 یرg;
هب Bدر[ )م )'دیر ار یوعد GاdSا !ا )6رب دو6 اد@با رد ه[ ریب[ریما
);اب@شا !ورب $ابند
4
!ا ار lیو6 BAdS رودF و GاdSا !ا )dی رد B
هب ار <دیjیC یا; <دنورC و ه@شاد ر&Sرب )//Qت Eا:[ا,م )ررب
ه[ یا •هنا6 ناویدc ریب[ریما نارود رد ?در[ ‡اجرا هیعرش یا;رV,م
B);اشداC fرزب هنا6 ناویدc Gان اب دوب ه@3ر' Xdش ا!ریم Yابع نام!
رUا,م Gاع تیSOF ربارب رد هنا6 ناوید 0یا تیSOF ?دش ایSا و تیوقت
هب دود,م Bدش )م <رادا ه2یش ناد7@gم رDن ری! Xق@+م ه[ ‡رش
رد •?دوب نا:9+م ری- نایناریا یراgت و )ندم یواعد و یر^ی[ Xیا+م
نا:[اS یا; تی5ا23 رب )@5ود EاSOFا !ا یا <!ات دنور ریب[ریما <رود
‡و#:م )9[ هب ار نا:7@م هg#dش 0ی#j:; ریب[ریما ?ت3ای Pاور یر7ش
یاVعا تیSOF رد ار نا:9+م ری- نایناریا <دنورC هب )'دیر و در[
?داد رار8 نار7ت رد یز[رم هنا6 ناوید
4
?در[ <راشا ن> هب ریب[ ریما )8O6ا یایاg دییات رد ناوت )م ه[ )تاdن 0یرت A7م !ا _
18
ت2#F Pاور و ی!ا )#یچ و ی!ارو9ب و )جا+ن یا; هنا6را[ داgیا اب
Pاور ناریا رد ار اCورا یدی5وت Eا+وم و دیدج Eاعو#/م یدS ات ›اچ
?دوب ریب[ریما A7م Eاماد8ا !ا رZید )dی هی8ا^تا Tیا8و همان!ور رIن ?داد
یرابجا ناریZب iوقS و )@5ود Eا+وم یارب ار همان!ور دیر6 ریب[ریما
ا!ریم }وت همان!ور 0یا ?د;د Pاور ار )ناو6 همان!ور •#;ر3 ات در[
$ا رد وا ?دش )م <رادا ی!اریش W5اF rs‚‚ Rیات هب Aی:/ت
?در[ lیرتا و نا:5> !ا نا:92م ندرو> رومام ار یدر3 و ت3ر' نو#^5اراد
Gر,م <ام رد نا:92م 0یا rs‚£ ناریا دراو ریب[ریما $زع !ا RC )[دنا
?دندر[ !ا-> نو#^5اراد رد ار دو6 را[ و <دش
?دیمان ناریا خیرات ناب94 …OFا 0یر@'رزب !ا ناوت )م bش )ب ار ریب[ریما
وا ?دوب یدای#ب و )اا <راو:; روI[ EOdIم XS یارب وا hرZن
)ماDن یورین نادق3 ت9ع هب هیور !ا ار ناریا )Cرد )C یا; ت+dش
و هناQCوت BGاDن <دایC نا:92م GادQ@ا 0ی:; یارب و ت+ناد )م AD#م
)م یرورU <دوم!>را[ و )ماDن یورین تیبرت یارب ار GاDن <راو
هیور و ه+نار3 و Rی9Zنا $ود اب ا;راب و ا;راب ناریا ت5ود ?ت+ناد
ه[ راب ر; اما دوب ه@+ب دادرار8 )ناریا نایماDن Aی92ت و زی7gت یارب
هب و <دش د,@م ناریا هی9ع دوب <دش XS A; اب 0ی@5ود JO@6ا
هب ):DعاردF ت: 0:U ریب[ریما ?دندوب <درdن X:ع ناشدادرار8
<اتو[ <رود رد وا ?در[ )م )'دیر

ا:یق@+م زین هجرا6 Eرا!و روما
ار ا;را[ }بU و تب( Bداد روما 0یا هب )ناماور ˜یردت هب دو6 Eرا!و
<!وS !ا ه[ در[ فkوم ار Pرا6 رد ناریا یار^ و نارومام Bدر[ AD#م
Wی,F )تاعO4ا <ام ر; ا; <!وS ن> رد ناریا ‡ابتا $اوSا و دو6 تیرومام
هب ناریا fرزب ریما ?دنریZب رو@د ریب[ریما !ا و د#@ر^ب هناQترا!و هب
ندرا:' رد 0ی:; یارب داد )م تی:;ا نا7ج رد نایناریا تی/Qش و تیو;
ا; )جرا6 )@یاUران ?در[ )م ار ت8د تیا7ن Pرا6 رد ا;ری^ و نارومام
و دوب <در[ <اتو[ ید2ت و !واgت !ا ار ا7ن> تد ه[ ریما EاSOFا !ا
!ا ار ریما <اش 0ید5ارFان ه[ دش {عاب )'داونا6 و )96اد یا; )یو'دب
هب ار ی!اریش نا6 )9عد:,م ا!ریم و <در[ $زع هجرا6 روما Eرا!و
)م دو6 نا@ود !ا )dی هب همان رد راIیر وی+م ?درا:Zب هجرا6 Eرا!و
هجو ™ی; هب و تا <را[ ه:; )dباتا .ق5 اب نا6 )قت ا!ریمc Mد+یون
)جاS X|م یدار3ا هب ا; )جرا6 نارومام •?درادن ا; )Zنر3 هب )یا#@عا
?دوب Xی5q و Tیطم نایجرا6 Xباقم رد ه[ دندوب <در[ Eداع )ا8> ا!ریم
Mدی:73 ناوت )م <اشد:,م هب )ا8> ا!ریم همان !ا ار زgع 0یا هنو:ن
)م فیرIت Rی9Zنا را@Qم ری!و *ا#ج Gورب داب> Yابع ات A@او6 )مc
eرابم دوجو هن Bد#I[ )م تد ا7ن> هن Gریم )م <د#ب هن A@+ناو@ن دندرو>
•Bدرو> رد رو' !ا ار ا7#یا ردC ات د#بای )م Xما[ ت,F
:هجوت
0یIن <درC یا; Eرد8 یا; هL4وت و fرزب یا; Eرد8 یا; یروQ5د
هب تب+ن ار <اش <ر61اب B<اش 0ید5ارFان ا7ن> Yار رد و راجا8 نادنا6
!ا ریما $زع {عاب ه[ دش ه@+ب ریما هب )تاما7تا ?در[ 0ی[رچ $د ریما
رد <اش ?دش EرادF r£ Gر,م rs‚£ داد رو@د t¡¡ هFا6 ن1وار8 0ت
19
?دنوش <اش ناج ¥3ا,م ات دنوش );اش fرا دراو †ای@Sا ناو#ع هب
هب#Ig#C rŸ ‡ا#@ما دم> )م هنا!ور hراز' یارب ه[ ریما 0@3ری&C !ا Gر,م
نامر3 رD@#م و تI'رب هنا6 هب ت+ناد )م bین رابرد Aر ه[ ریما ?دش
Aی9+ت GاDن Eراما ت+C یرا&'او و ریما $زع AdS د2ب )[دنا ?دش <اش
<در[ ه[ )یا;را[ !ا و ت3ر <اش Eا8Oم هب رارFا اب ریب[ریما ?دش ریما
Gا[ هب ار .2F یا;را[ BGدر[ GاDن هب ار تd9:مc Mت^' ا; 0Q
0م ر'ا BA@اریC هنا6رو8 و رdI5 BA@ار> هنا6ر@3د و ناریبد BGدر[
?در[ دیابن ر^ی[ ارم hاداC یاج هب ?د;د اقترا ار ناریا ناویا ت+ی[ Aشابن
وا ?ت^ش>رب ر@Iیب ریما نا#Q !ا <اش •?در[ دیابن <ابت ار تd9:م را[
<دید ا; Gاقم ANا8 fرم وا ?تا ه@3ر' ار دو6 Aی:/ت <اش ت+ناد )م
رد زین lناج ت+ناد )م و دوب <دید رای+ب ار هیراجا8 $زع و ./ن Bدوب
?دشاب <اش 0ید5ارFان داماد د#چر; Bت+ین ناما
20
:هجوت
ری%کریما #&'
<داد ناریا و ریب[ریما *ا@[ رد تیمد> ر@[د ه[ یری' هgی@ن Yاارب
و تا Yور و Rی9Zنا تای هjی!اب ریما تشونر %دیو' )م Bتا
نا6ا8>ا!ریم و Xیش نایم ید#ب و د! ه[ تا Gو92م ?رابرد ه+ید هب29م
و Xیش تی5ا23 )9Fا ت7ج Bریما $زع $وا ه9;و رد ?تا <دوب را[ رد
دوب 0یا ا7#ت دا@ر3 Xیش هب ای9عد7م ه[ )مایC و نا6ا8>ا!ریم اب وا <ر[ا&م
!ا ار وا و د##[ A;ار3 GاDن Eراما !ا ار ریما 0@6ا را#[رب Xیاو ه[
ر; !ا و دوI' ار نان> XdIم <ر' )[وروZ5اد X:ع ?د#نادر' Pرا6 نار7ت
<اش AI6 ه[ 0ی:; RC ?دا@3ا رتر(وم ای9عد7م هنان! رdم )@S یا ه9یS
دیدر' T96 .Fا#م ه:; !ا ریما و تI' *ار6 ریما را[ و دش ه@6ور3ارب
دو6 یاC <راب bی تشاد زیم> تجا: ه96ادم ه:; ن> !ورید ات ه[ Xیش و
نا6ا8> ا!ریم اب ار دو6 یو' و ت^' <وOع هب ?دیI[ نوریب نادیم !ا ار
نوریب یارب یا هنا7ب ه[ ناشا[ تموdS هب نا6 )قتا!ریم *ا/@نا یارب
همان خیرات و ?تشاد نا7#C Yور را@Qمری!و !ا <دوب تQ@یاC !ا ریما ندر[
)Nور ود و )9-د رد ?در[ تب( Xب8 !ور bی تشون )[وروZ5اد هب ه[ ار یا
)[وروZ5اد یریبدت )ب رد ه[ روطنا:; Bت+ین دیدرت Xیش تین pو و
?دشاب ):ن ه7بش
رد ):ر همان 0:U ریما H9طم $زع Gاgنار s‚ Gر,م rs‚£ a sr
ربماون r£ur ` Eرا^ هب هجرا6 روما ری!و نا6 )9عد:,ما!ریم Jر4 !ا
هب نا6 )قتا!ریم و دش GOعا نو:Vم bی هب )نا:|ع و Rی9Zنا و Yور
?دم>رد ناریا تیعر داS> !ا )dی EروF
l;ا'دی2بت هناور B)@5ود .Fا#م ه:; !ا ریما T96 !ا RC !ور ود ای bی
Jور2م دنو9ی9ج نا6 Xی9ج ?دیر اgن> هب ر^F A@I; رد و دیدر' ناشا[
و وا راو ر^ن دF اب Bدوب ناشا[ رد ریما تkا^S و دی2بت رومام Eایب هب
Eزع ه[ دندیشو[ هچ ر; ای9عد7م و <اش ?دندرب ناشا[ هب ار hا <داونا6
Eزع و نا6 )قت ا!ریم و دندIن *ایما[ دن!ا ادج hر;وش !ا ار ه5ود5ا
ه5ا <درا7چ یرZید و دوب <راو6ریش )dی ه[ ldچو[ ر@6د ود و ه5ود5ا
نوریب هب ه[ Rی9Zنا را@Qم ری!و ن! ?د#@I' ناور تشونر یو هب
)م ناZ@3ای دی2بت <رD#م فFو رد Bدوب ه@3ر اشا:ت هب ر7ش <!اورد
%د+یون
)م ار نا6 )قتا!ریم تشونر ???دوب یا <!ا#ج TییIت Aارم )یو'c
•?Aنزب YدS A@+ناوت
ریما ه[ )جرا6 هناQترا^ bی T8وم )ب ه96ادمc %دیو' )م eOC ر@[د
رد ار وا Bداد lنا#:شد تد هب یا هبرS زین Bدرdن $وب8 ار ن> ااا
fرزب تیا#ج و دیر !ور X7چ هب دی2بت را'!ور •?دندر[ RبS 0ی3 ر/8
$و1ا Tیبر A;د^; ه2:ج !ور خیرات rs‚£ a هیونا¢ A;د r£us ` xا[ Gا:S رد
?ت3ر' EروF 0ی3
ت6ا#ش )م ار نا6 )قتا!ریم Gور5ا هن!را Rنار^#[ !ا ه[ ن!ر[ Eربر
وا <رابرد
تنای6 0@I[ اب <اش ?دوبن );ا#' ™ی; هب A7@م نا6 )قتا!ریم c%دیو' )م
هب ار lنارازZ@مد6 0یرت 0ماد[اC و 0یرت فیرش !ا )dی Bوا هنارا[
21
•?ت6ا Gود2م دار3ا 0یرت هیامور3 و 0یرتاور bیر,ت
<دوز3ا ldین Gان رب Bتش&' )م نا6 )قتا!ریم fرم رب ه[ $ا ر; c
ار یرZید نادرا[ری!و ه[ دوب یا <دو7یب راD@نا هچ د##یب )م هdن> !ا دش
?د#[ $ابند ار وا EاSOFا ه[ د#بایب
Jار,نا ای9عد7م ه[ دناه@شون )dم یا8> و )جرا6 نا'د#+یون !ا )V2ب
)+#ج
5
نایم هب A; یرون نا6 ا8> ا!ریم یاC ƒو/6 0یا رد و ه@شاد
اب هنامر,م ار ‡وUوم وا ?دوب <دش A9+م ریما یارب ‡وUوم 0یا و <دما
<اب@شا EروF e یرو4 ه[ در[ دا7#IیC <اش هب و تشا&' نایم رد <اش
<اش ?دیادزب ت#ط9 نادنا6 ناماد !ا ار •#ن 0یا ه5و9' bی اب دشاب ه@شاد
اب ار ‡وUوم A; وا و دیر یرون hوZب .9طم 0یا ?ت3ری&C A;
?تشا&' نایم رد ای9عد7م
تا ددF رد ریب[ ریما ه[ دندوب <در[ رC ار <اش 0;q lیC ا7تدم !ا
!ا ار <اش 0ید5ارFان و دنارب ت#ط9 هب ار cا!ریم Yابعc <اش ردارب
?درادرب نایم
ریما ه[ دنا:73 وا هب و دینار <اIب ار دو6 هنامر,م یرون T8وم 0یا رد
هنا7ب هب R= و د#[ <دو5> hردام نوQب ار <اش تد $وا د;او6 )م
Bدرادن ت#ط9 ت8ای5 تا <دو5> ردام نوQب l@د ه[ )/Qش هd#یا
هd9م eاC 0ماد نا;ا'> را[ hدو6 رو@دب ا+ب هچ درا&Zب را#[ ار یو
<اش )ماS 0یر@7ب ه[ وا X@8 یارب یاه9یو ات د#شاب <درdن <دو5> ار ردام
هب تب+ن ار <اش ‡وUوم 0یا دشاب EرV,ی9عا یرا#[رب هgی@ن رد و تا
?داد هیور ریی€ت <اش و در[ 0یبدب ریما
و دو6 تنوا2م ت: !ا ار یرون دوب <دش رب6 اب ‡وUوم !ا ه[ ریب[ریما
)نایمرداC اب ه[ در[ A;ار3 ار lمادعا Eامدقمو در[ $زع رdI5 Eرا!و
ا7#ت و دوش )م Jر/#م ای9عد7م و یرون 0@I[ !ا ریما BRی9Zنا Eرا^
)5و ?در[ دی2بت ناشا[ هب ار یرون ه[ دوب 0یا دم>رب وا تد !ا ه[ یرا[
یا;هناQترا^ Bا;هL4وت ز[رم اری! درادن ه:تا6 ا;هL4وت هب یرون دی2بت
!ا ار ریما ات دندر[ )م $ابند ار دو6 را[ راd@IC اب A; ا7ن> و دوب )جرا6
?د##[ نوریب تای ه#,F
$ا+ب <اش .ناج !ا ریما $زع نامر3 ه[ دوب }یارش 0یا رد <ر61اب rs‚£
ار ناریا نایرdI5 GاDن X[ Eراما ریما !و#; ه@ب5ا ?دیدر' رداF i?w;
ترد ?دوب راد <د7ع t *و/#م EاردF هب یرون ریما $زع !ا RC !ور
?دش
هی9[ !ا ددر' را=+;ر ناشا[ تموdS هب دوب رار8 ه[ )5اS رد ریما
<ار:; د2ب !ور ه و دیدر' T96 ناریا GاDن Eراما و )@5ود .Fا#م
a ?دش دی2بت ناشا[ هب hردام و نادن!ر3 و ر+:; rs‚£ `i? w;
و *وش> داgیا ناdما تا <دن! ریما ات ه[ دندن1وب8 <اش هب ریما نا#:شد
Gا:ت اب <اش ?دوب د;او6 ری&C ناdما یو .ناج !ا fرزب هL4وت و او9ب
?در[ رداF ار یو Gادعا نامر3 ا@یا7ن در[ )م !اربا ریما هب هdیتادارا
ه[ دوب یرون نا6ا8> ا!ریم دنا <درو> <اش 0ید5ارFان $و8 !ا هjن>ربا#ب
Gادعا 0یروم•م ?در= نا6 )9ع PاS هبو ت3ر' <اش !ا ار Gادعا نامر3
5
7شو'رد

ا:@S ه#,F 0یا دوجو ر4ا6 هب _ یا7#م ددع ریو/ت 0ییاC و تار ت: ) 18 اب دوش دی8
رdIت
22
X7چ ?دندیدر' ناشا[ 0ی3 G!اع یراCاچ Eرو/ب ه[ دندوب 0ت ه ریما
دندوب <درو> رب6 Xب8 !ا ای9عد7م ناواج ?دوب ه@ش&' ریما دی2بت !ا !ور
یدوزب هنا;اش ت296 تا رار8 و ه@3ر' رار8 <اش ت:Sر دروم ریما ه[
?درب 0ی3 هب
:هجوت
و دیر )@296 نار7ت !ا ه[ دندو:ناو ه5ود5ا Eزع 0@6ا Gر'ر ت7ج
ریما ر+:; .ناج !ا )ماد8ا ناdما 0یا ربا#ب ?د#@6ا Gا:S هناور ار ریما
دندش دراو Gا:S هب نا:ی6¢د ?دیدر' )^@#م hر;وش ناج ¥^S ت7ج رد
دو6 ات دنداد <!اجا ریما هب ا7#ت )Qیرات رب@2م یا;$و8 Xقن ر|[ا ربا#ب و
?د#یز'رب ار lیو6 fرم <ویش
RC نا:ی6¢د ?دنزب ار یو یا7'ر ات داد رو@د دو6 hارت هFا6 هب ریما
?د#@^' eرت نار7ت ت: هب ار ناشا[ 0ی3 lیو6 را[ نایاC !ا
?دیدر' ه@^شا Gا:S رد ریما تما8ا Eدم ندش )ن1و4 !ا ه5ود5اEزع
یو !ا یدای! نو6 ه[ hر;وش ناج )ب د+ج اب دش دراو هبامر' هب نوچ
?دش وربور دوب ه@3ر
X:S ناشا[ د7Iم تIC هب ار ریما رdیC Gا:ت Gار@Sا اب ناشا[ Gدرم
?دندر[ نو3دم )قتد:,م دی )جاS <ربقم راوج رد و دندو:ن
:هجوت
l2ن و ت3ر' <!اجا <اش !ا تI'!اب نار7ت هب ه5ود5ا Eزع هdن> !ا RC
Gاما EرVS GرS )dیدزن رد ریما <!ا#ج ?در[ Xق@#م Oبر[ هب ار ر;وش
نو3دم زین وا ر+C و ردارب ناIیا را#[ رد ه[ دش <در= eاQب `‡a 0ی+S
?د#شاب )م
ه@^' 0ی#چ ت6ا#ش)م ار ریما Gور5ا ه@ن!را Rنار^#[ !ا ه[ ن!ر[ Eربار
%تا
)dی وا هناراd@نای6 0@I[ اب <اش دوبن );ا#' ™ی; هب A7@م نا6 )قت ا!ریم
bیر,ت هب ار 0یم! ناریا نارازZ@مد6 0یرت0ماد[اC و 0یرتفیرش !ا
?ت6ا Gود2م دار3ا 0یرتهیامور3 و 0یرتاور
RC ه@^; bی ?دندر' <ا'> ناشا[ تیا#ج تقیقS !ا Gدرم تاوQن ت5ود
hدو6 }6 هب ریما ه[ ت3ای راI@نا همان!ور رد یاهمان ریما 0@I[ !ا
™ی; و د#[ ):ن اوادم $وب8 و تا hو6ان Eدش هب ه[ ه@شون &-ا[
0Q ریما )نار:dS pو !ا 0:U رد ?د;د ):ن <ار دو6 رب ار )بیب4
و lیا> رد ه5ود5ادا:@عا ر ت5ود !ا Gدرم رو7:ج 1اS )5و تا ه@3ر
د##[ )م )'دن! )@Qبbین ?
23

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->