You are on page 1of 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN
LITERASI MENULIS
SARINGAN 1
TAHUN 1
2015

MAKLUMAT MURID:
NAMA

....

KELAS

....

SEKOLAH

.......................................................................

JANTINA

LELAKI (

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

PEREMPUAN (

1a

Tulis huruf vokal yang disebut oleh guru.

1.

1b

2.

3.

4.

5.

Tulis huruf konsonan yang disebut oleh guru.

1.

4.

2.

6.

5.

8.

3.

9.

7.

10.

Nota guru:
Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

2.

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

u
2.

1.

b a h u

c a

4.

3.

k u

a m o

t e

5.

t e

Nota guru:
Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

3.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

ku

ko

ke

ta

ti

to

1.

sa

go

gu

ge

ki

ke

ba

ya

2.

pi

ku

da

saku

ba

bu

bo

3.

ru

ri

ka
5.

4.

tu

re

du
baju

Nota guru:
Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
topi

topi

4
topi

4.

Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

4.

j a

b e

2.

1.

n a n a s

3.

k e r

c
5.

m i

Nota guru:
Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

5.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

yam yum
a
1.

ker

yim
yam

kar

kor

pur

pir

nib

nub

kit

kut

lin

len

ayam

e
2.

par
da

3.

nab
ar

4.

kot
ra

5.

lun

ca

na

Nota guru:
Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

6.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

tong tang teng

ming mang mung cung cang ceng


2.

1.

so

tong

kuk

lo

sotong

rang ring rung

sing seng song

5.

4.

3.

ja

bung bang beng

kok

ta

Nota guru:
Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 5

7.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

rau

sau

lau

kai

nai

pai

2.

1.

pi

bau mau gau

li

tu

sau
pisau

sai

sau bau

3.

jau

tau

fau

roi

loi

5.

4.

mi

joi

ge

ka
ikan

Nota guru:
Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

8.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

1.

p a i

2.

paip
o

4.

3.

h a l

5.

p e r

Nota guru:
Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

9.

Lengkapkan dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

kra

kru

kri

nyu

nya

nyi

1.

kra

yon

nya

krayon
sti

sta

sto

2.

nyet nyat nyot


3.

mo
king

ngu

nga

4.

te

ngi

mo

nyo

nye

nya

5.

li

pe

pu

Nota guru:
Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

10

10.

Tulis perkataan berdasarkan gambar.

Contoh:

berdayung

melompat

berpayung

bersenam

melukis
1.

berkelah
2.

melompat

berdayung

mencuci

mainan

memasak
3.

tertidur

buaian
4.

terjatuh
5.

Nota guru:
Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

11

11.

Bina ayat dengan menggunakan perkataan yang diberi berdasarkan


gambar.

Contoh:

kunci
Mila kunci pintu pagar.

tangan
1.

bunga
2.

bas
3.

Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

12

12.

Tulis dua ayat berdasarkan gambar.

1.

2.

Nota guru:
Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

13