P. 1
جامع الأمهات - ابن الحاجب

جامع الأمهات - ابن الحاجب

|Views: 146|Likes:
منشور بواسطةliteraturku

More info:

Published by: literaturku on May 09, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2014

pdf

text

original

ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج

تاهملا عماج
بجاحلا نبل
ةلماك ةخسن
هب ىنتعا دقو هدفاورو هرداصم تاهما نم ءاقتسلاو راصت=لا --= نم ¸´¹ا~¹ا هق-¹ا ¸ف »هم -اتك
هت-~-او هتنا´م ىلع .د- ا~م ا--ق·-و اق-ل·-و ا=¸~ ءا~ل·¹ا
( د~=م ىلع -ا ىل-و ةناع`ا هبو ) ( »-=¸¹ا ن~=¸¹ا -ا »سب )
¸ب' نبا ¸~ع نب ¸ا~`ع و¸~ع ¸ب' ن-~لس~¹ا ¸ت-م ن-د¹ا .ا~= ةم`·¹ا »¹ا·¹ا »ام`ا ه-ق-¹ا _-~¹ا .اق
هل-فو هم¸كو هن~ب ى¹ا·- -ا ه~=ر ¸´¹ا~¹ا ¸د¸´¹ا -=ا=¹ا نباب ر¸ه~~¹ا ¸´ب
هتقل= ىلع ¸قا-¹ا ¸-و ر¸ه= ¸ل=~¹ا »اسق' ها-~¹ا
-´~¹او -ل==¹او ا~ه-لع ¸- ¸را=¹ا _-نر¸¹او -ا¸ت¹اك ا-¹ا= هنع =-ن- ل ا~ب ¸-·ت~¹ا هب ¸=ل-و
¸¸-¹ا اه`¹ا` _ل~¹ا ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع _و¸=~¹ا -ا¸ت¹ا هل`مو =¹~ك ن-د¹اب و' -روا=~¹اب ¸-·ت~¹او
ن-ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 30
ه¸-·ك ¸~~~¹او ران¹اب نخس~¹او ¸ند·~¹ا
ر¸ه= ¸-= ¸سباق¹ا نبل _قوو هل`م ¸-ا=ب .-لق¹او ¸ا--اب ر¸ه= ¸-`´¹اف ¸-·ت- »¹و =¹¸= ام ¸نا`¹ا
ر¸ه= -د=¹ا ¸ف .~·تس~¹او ¸=ن ا-¹اخم ءا~¹ا ة-- ¸فا¸م ¸-دق- ة---ك ¸فو
.-قو ر¸ه= ¸-= _--' هب ¸'ب ل -اود¹ا ¸ا-= .`م ¸ف .اقو ه-ف ¸-= ل .اقو -`خل¹ ه¸كو
¸ا-= .`م ¸ف اه-فو ¸=ن .-قو هو¸´م ةسا=نب .-لق¹او -د=او -`ص¹ »~-ت-و هب '-¸ت-ف =¸´~م
ا-دسف' -اود¹ا
ىلعو »~-تل¹ ةسا=ن¹ا ىلع .~=ف -ق¸¹ا ¸ف داع' ىل-و هب '-¸- ¸'ف هك¸ت-و »~-ت- »ساق¹ا نبا .اقو
¸قانت¹ا »لعو -ق¸ل¹ ة-ا¸´¹ا
'-¸ت- »` »~-ت- .-قو -د=او -`ص¹ »~-ت- »` هب '-¸ت-ف ه-ف =¸´~م .-قو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 31
ا¸-`ك _¸~=~¹ا ¸اك ا~' ¸-`´¹اك ¸را=¹او ن-¹¸ق¹ا ىلع -د=او -`ص¹ ا~هل·ف د·ب -د=' ¸لف ن--`ص¹
اه¹ =ا´-نا ل ة-¸=¹او
هل·¹و _-¸¹ا ¸¸~=ا~¹ا نبا ¸-ت·- »¹و ه¸-·~ك ه~´=ف ه=-ر و' ه~·= و' هن¸¹ ¸-·تف =¹¸= ام -¹ا`¹ا
¸ل¸قف ةسا=ن¹ا ¸-·- .ا¸ ¸¹و ¸ل¸ق »-¹ا ¸ف هل·= د·ب ءا~¹اب ¸-ه=ت¹ا ¸فو -روا=~¹اب ¸-·ت¹ا دصق
»¹و ةل-اس ¸-ن تا~ ¸ب ةباد ه-ف ت¸~- ا-¸=نو ¸--¹اك دكا¸¹ا ءا~¹ا ام'و _¸ن¹اب .و¸- ¸--¹ا -`خب
ل' -¸-ا= ¸ا¸-= نم ¸-¹ ا~م تادا~=¹او ات-م _قو ¸¹ ام -`خب ا-ردقب _¸ن¹ا -=تس-ف ¸-·ت-
ا~هن-ع .-قف ¸=ن -ل´¹او ¸-¸نخ¹ا ¸¸~=ا~¹ا نباو ¸¸ن=س .اقو -¸-ا= تانا¸-=¹او ¸´س~¹ا
-اود نم ةل-اس ¸-ن ه¹ ¸-¹ امو ¸=-¹ا -اود ل' ¸=ن تات-~¹او ةسا=ن¹ا .ا~·تسل ا~-ر¸س .-قو
ر¸ه~~¹او ¸ل¸ق ¸مد`ا ¸فو دس-- »¹ ه-ف ا-ا~ف .-لق ءام ¸ف ا·قو ¸¹ =¹~كو ر¸-ن¸¹او -¸ق·¹اك ¸-¹ا
.¸ك'~¹ا ¸ك~~¹او ه¸-·ك ¸¸=ب ¸-¹ا ¸ف ه-ا-= .¸=- ا~م ه¸=نو _د--¹او ¸ا=¸س¹او -ا-=لس¹ا ¸'
ل' .-قو ¸-ا= ¸ب¸¹او -¸ص¹او ¸·~¹ا نم هل-ق و' ت¸~¹ا د·ب هنم ن-ب' امو ¸-'-س ه¸-=و ¸-ا=
-ل´¹او .-قو ¸-¸نخ¹ا نم
¸=ن نس¹او -ل=¹او »=·¹او ¸¸ق¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اهل-'و اهف¸= ن-ب ¸¸-¹اب .-قو ¸-ا= --و نبا .اقو
د·ب امو »=·¹اك »=·¹ا ه--~و ¸·~¹اك ¸·~¹ا ه--~ ¸-¸¹او ¸ه= ¸ل- ¸' .-قو .--¹ا -ان =¹~كو
»ا·=¹ا .ا= نع ¸-·ت~¹ا ء¸ق¹او ¸-ا= ¸=¹ا نم =اخ~¹او -ا·ل¹او ¸¸·¹او _مد¹او ن-¹¸ق¹ا ىل·ف
¸=ن
»د¹او -ر~·¹ا -ا-و' د=' هبا~ ¸' ¸~خل¹ا .اقو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 32
-اب~¹ا »د ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع هل`م =~س¹ا »دو هلك'ك ¸ل¸ق .-قو ¸-ا= ه¸-=و ¸=ن _¸-س~¹ا
_ا-~¹ا =¹~كو ¸=ن .ك`ا »¸=~¹او ¸مد`ا نم -ر~·¹او .¸-¹او ¸=ن د-دص¹او _-ق¹او ¸ل¸ق دا¸ق¹او
نم »ا·=¹ا .ك'- »¹ نم .¸ب ل' .-قو ر¸ه~~¹ا ىلع ا-¸=نو -اود¹ا =¹~كو ةسا=ن¹ا ى¹' .ص- ¸~¹ا
¸مد`ا
_ا-~¹ا نم ¸-ا=و ر¸ك~¹ا » .-قو
--~~¹او ¸=ن ¸د¸¹او ¸~~¹او -ر`ا .¸ب -ا-' ام .س·-و ه-فو ¸=ن .-قو هو¸´~¹ا نم هو¸´مو
.¸-¹ا ,¸=~¹ .-قو هل-` .-قف ¸=ن ¸ن~¹ا ¸'
ا~-¸-= نمو ¸=ن ¸-¸نخ¹ا نمو ¸-ا= _ا-~¹او ¸مد`ا ن-¹و هو¸´~¹او _ا-~¹ا ¸نم ا~ه-لعو
ى¹' -لقن- »¹ ام _ا-م هلك ¸-=¹ ا ¸` اقل=م ¸-ا= ¸--¹او »¸=~¹ا ¸ف ة-ا¸´¹او ة-·-ت¹او -راه=¹ا
.قتن- ا~م هه-~و ةت-~¹ا دام¸ك ¸ا¸´س¹ا ¸¸عو ةبرا~¹ا -'¸~¹او اه--بو ة¹`=¹ا ن-¹ ¸فو ةسا=ن
.~ع ةسا=ن اه-ا¸ف' ¸ف ---ر ¸' ةسا=ن¹ا .ا~·تسا ه-داع ام ر¸سو ¸ل¸ق ا--¸ق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 33
_ا=د¹او _ا-س¹او ¸-=¹اك ¸س·- »¹ ¸'و ¸-ت·~ف -را-¹او ¸ه¹اك ¸ا¸ت=لا ¸سعو ¸- »¹ ¸'و اه-لع
امو ¸فا´¹ا ر¸سو ءا~¹ا _¸= -¸ا=تسل »ا·=¹او ءا~¹ا ن-ب ¸¸-- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف -`خ~¹ا ¸و`او
¸-= -ا-`ب لو »ه=سن -`خب »هسا-لب ¸لص- لو هل`مو هه-~و ¸~خ¹ا -را~ ر¸سو ه-ف هد- .=د'
¸-ا=¹او -ن=¹ا ر¸س -`خب »¹ا·¹ا ¸-= نم _¸-¹ا ¸~ا=- ا~ب لو هس'ر ¸ا-¹ -`خب ¸لص~¹ا
ام ¸=ن-ف ن-دما=¹ا ن~س¹او .س·¹اك دما=¹ا ام'و ¸ل¸ق _-ا~¹ا »ا·=¹ا ¸-`ك ¸ف ةسا=ن¹ا .-لق ¸فو
¸=ن¹ا .ا~·تسا ¸فو ه¸صقو اه`´م .¸= -س=ب اه¹¸= امو ىقلتف -¸-`ك و' ةل-لق ة-ا= ه-ف ت¸س
¸فو ¸ه~`ا ىلع -ر~·¹او ةت-~¹ا »=~ -`خب ¸ل¸ق -اود¹او .=ن¹ا -لعو د¸ق¸¹اك .ك`ا ¸-·¹
نم راخ-¹ا ¸فو ¸=ن ءا~ب _ل~- ¸¸ت-¸¹او ¸=ن ءا~ب _-=- »=ل¹او ه¸=نو ¸=ن¹ا --¸¹ا -راه=
¸'و اه-فو ¸ل¸ق ه¸-= و' ¸-ب ¸=ن _م ¸لص- ¸--¹ا ةسا=ن ¸فو ¸ل¸ق ¸~خ¹اك ¸ا¸= ¸=ن
¸ف ¸ا~خ¹ا _قو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 34
.ل=ت- »¹و ¸ن·- ¸و¸=' .اقو ل =قس ¸ا¸~ع ¸ب' .اق ىت= هلك` .´~تساو اهنم .ك' ردق
¸-¸نخ¹ا ل' ه¸-= نم ¸ك~ و' _بد ا~-فو ةس=ن ه¸-= نمو -¸-ا= .¸ك'~¹ا ¸ك~~¹ا دل= نم ¸ناو`ا
لو هب ىلص- لو _ا-- لو -د=و ءا~¹او تاسبا-¹ا ¸ف ه¹ا~·تساب -راه=¹ا د-قم ةت-~¹ا ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`
نع -ق¸-و ¸-ك~ ¸'و را~= دل= ىلع ىلص- لو اه-فو _بد- »¹ ¸'و اقل=م ¸-ا= ¸ك~~¹او ه-لع
-خ~-´¹ا ¸ف -ا¸=¹ا
_-`ا ىلع ا-¸انتقاو اقا--ا -'¸~¹او .=¸¹ا ىلع اه¹ا~·تسا »ا¸= ة--¹او --~¹ا نمو
_-و اه-لع را=-تسلا »-¸=-و اه=¸- ¸ا~- ءا-تنل ¸´ن'و اه·-ب _س-¹ ¸=- »¹ ¸¹ ¸=ا-¹ا .اق
اعا~=' =ل~- اهن-ع ¸` اه·-ب
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 35
¸ا-¸¹ا -¸م و' ¸ا-¸ب --~¹ا ¸~= ¸¹و -¸سل¹ و' اهن-·¹ هن' ىلع ءانب ¸ل¸ق ¸-ا¸=¹ا نمو
_-`ا ىلع _¸ن~م -'¸~ك ةقل=¹ا و~و ---~¹او ¸ل¸قف --~ب
اه-ف ¸=ن- ¸' لو هنم -¸~- ¸' ¸ن-=·- ل ا~ه-ف =¹ام .اق
¸¸= -`` ةسا=ن¹ا ة¹ا¸' ¸فو
ة-=¸~¹ا ¸ف -`= -داع`ا ¸ف -`خ¹او اقل=م ة-=او ة¹اس¸¹او ن-قلت¹او راصق¹ا نبل ى¹و`ا
ننس¹ا =راتك -داع`او ةنس ة¹اس¸¹ا _¸~و -`=ل¹ ة-نا`¹ا
اقل=م ا~ه·م -داع`ا هبا=-` -ردق¹او ¸ك~¹ا _م ة-=او ةنود~¹ا ¸ف .ا¸ق' ة``` ه¸-=و ¸~خل¹ ة`¹ا`¹ا
ة-=او ¸نا`¹ا را¸--لا ى¹' ¸ص·¹او ¸ه=¹ا ¸ف .اقو ة-ا= -ق¸¹ا ¸ف ه¸م` ¸=·¹او ¸ا-سن¹ا ¸ود
-ق¸¹ا ¸ف ه-داع' -=تس- -ه~' .اق ةنس -¹ا`¹ا ا-سان ¸اك ¸'و ادب' د-·- ,ور --و نبل اقل=م
ا-سان و' ادماع
ام -`خب -=تسا ¸=ا-- ¸'ف -¸`¹او دس=¹ا ¸ف .-س- .مد¹او .ص~- _¸=¹اك ¸س·- ا~ع ¸-عو
¸¸-¹ا .¸بو _´نتس- -اد=`او -`صل¹ اب¸` اه¹ -=تساو دهت=-و _-¸- -'¸~¹او .س·- هن'ف '´ن-
.لبو ¸¸ا·ل¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 36
¸م¸- .-قو ه¸-=و .¸-¹ا -`خب »د¹ا »¸~ع ¸-س- نعو ¸`ك ¸' ا-د¸ب هد- -ا-' ا~عو ¸-سا¸-¹ا
د-دص¹او _-ق¹ا ¸-س- ¸فو ةت-~¹ا »دو .-قو -¸-`ك ¸-=¹ا ¸-س- ¸ورو -`ص¹ا ¸ف ه¸- »¹ ام هلس·ب
نبا ¸ات-اور »-رد¹ا ¸فو هق¸ف امو »-رد¹ا ¸ود ام ¸باس نبا ¸اق-¸= ¸-`´¹او ¸-س-¹ا ¸فو ¸ل¸ق
¸`' نعو ردان¹ا ¸=ا-ت~¹ا ¸-= --=ا¸-¹ا »د نعو ¸ل¸ق ا~هن-ب ا~-فو »-رد¹او ¸صنخ¹ا ردق ¸-~ب
.~·ل¹ ه-¹' _=رو ةق~~ل¹ هب ¸لص-و ه´¹د- اه¹ا¸ب'و -اود¹ا -اور' نم .·ن¹او -خ¹ا نعو ن-=¸خ~¹ا
»~-ت-و ه·م ءام ل _سا~¹ا ه·لخ- =¹~لف -ر~·¹اك ا~-¸-= -`خب
ءا~¹اك ه¸=نو ¸=~¹ا ن-= نعو ¸ل¸ق -د¸=م .=¸¹ا ¸فو .·ن¹ا ل -خ¹ا نع ¸-ع ---= نبا
ن-= ¸¸-¸خ- ا¸ناكو اه-ف ا~-و ¸¸=¹ا -¹¸ ام .اقو -ر~·¹ا اه-ف ¸اك ¸'و ¸¸=¹ا ¸ف _قنتس~¹ا
_-¸م ¸~=تس~¹ا نم ¸¸ع ¸¹و ¸ل¸ق ه-ف ةسا=ن¹ا ن-ع ¸فو هن¸لس·- لو ¸¸لص-و ¸=~¹ا
.س·- ¸=ن¹ا »-¸~¹او ¸ل¸قف را~=تسلا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•
_-`ا ىلع ¸-- ل ¸ا~- ل ¸-ص= -¸= ىلع ةسا=ن¹او ¸ه~`ا ىلع
اه-ا-تنل _س~- هه-~و .-قص¹ا --س¹ا نعو هتك¸=ب -ك¸=- ¸' .-قو -¸-ت·م ةما~·¹ا -¸= ةسا=نو
-ق¸¹ا ¸ف د-·-و اهلس·ب ¸م¸- اه-فو »=ا=~¹ا _سام نعو _-`ا ىلع ه¸-= هب ¸=ل- لو هداسف` و'
¸-¸¹ا €م ¸-´- لو هد·ب ا~ب ¸ه=- ل ةسا=ن¹ا -=ر ه--ص- ¸تسل¹ .ا=~¹ا -'¸~¹ا .-~ ¸' ر¸ه~~¹او
.-قو _-`ا ىلع ءا~¹اب ل' ةسا=ن¹ا .ا¸- لو ¸-ع ¸-س-¹او ه=~-و ه--ب •~- لو »د¹ا _=قن-ف
.خ¹ا ¸=نبو
و' هن¸¹ ¸قب ¸'و ¸ه=- »¹ ه~·= ¸قب ¸' ¸-·~¹ا ¸-=و ¸ا--اب ءا~¹ا-ف -د=¹ا ام'و ¸-'- ءا=نتسلاو
¸-ا=ف ءا~¹اب ه·لق ¸س·¹ ه=-
¸-~ت- »¹ ا~'و .ص-ن~¹ا ء¸= هن` اهللب ¸-- لو -¸-ا= -¸-·ت~¹ا ¸-=و ةس=ن -¸-·ت~¹ا ة¹اس·¹او
ىلع ه-~ك د=' =¹~كو _-~=¹ا .س= اه·-¸م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚
و' -'¸ما ه-ف ¸-=- و' ه-ف -ن=- -¸`¹ا ¸·ب ¸ف =~ ¸¹ ا~ك _-ن اهتبا-' ¸ف =~ ¸'ف _-`ا
ه-ف =~- ام .´¹ ر¸ه= ¸-و ¸ان¹ا ¸م' نم _-ن¹او ه¸=ن
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
نم ه--`ن' .س·- لو اه-و _-`ا ىلع -¸`¹اك _-ن¹ا ¸ف دس=¹او ¸ل¸قف ةسا=ن هن¸ك ¸ف =~ ¸'ف
ىس-عو ¸¸ن=سو »ساق¹ا نبا .اقف _-ن¹ا =¸- ¸¹و .س·¹ا هنم ~='ف ا~هتبا-' ى~خ- ¸' ل' ¸~~¹ا
نب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ
-ل´¹ا „¸¹و نم ءان`ا .س·-و -داع' ل ¸¸~=ا~¹ا نباو _فان نباو -ه~' .اقو .س·¹اك د-·- ران-د
ا¸هن »هن` .-قو _ن~¹ا د-د~ت¹ .-قو د-·- _-س¹او هتسا=ن¹ .-قو ه-را~ق¹ .-قو د-·- .-قف --د=ل¹ ا·-س
دد·ت- لو ر¸ه~~¹ا ىلع .ا~·تسلا دصق دنع ل' ¸م¸- لو ¸ات-اور هبدنو هب¸=و ¸فو ا¸هتن- »لف
ه~اخ-ا نع ¸هن~¹اب هص-صخ- ¸فو ¸ات-اور هب ¸-¸نخ¹ا ¸ا=¹' ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع هدد·تب .س·¹ا
اه-فو »ا·=¹ا ¸فو --و نبا ,ورو ة-ا= ءا~¹ا ¸ف »ساق¹ا نبا ,ورو ¸ل¸ق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 40
امو --د=¹ا ا~- ءا= .اقو -¸=¸¹ا .-قو --د=¹ا .-قو ه-·-- ¸اكو هد=و ءا~¹ا ¸-ف .س·- ¸اك ¸'
ا~هتقار' ¸فو _ا-س¹ا نم ه¸-·ك ¸-¹ ---¹ا .-' نم هن'ك -ل´¹ا ,¸- ¸اكو هتق-ق= ام ¸رد'
هلس= ¸فو -لك ه-ف _¹و هن` ¸ا¸-ف -ا ¸¸ر ى¹' د~·- ¸' »=·تس- ¸اكو »ا·=¹ا ل ءا~¹ا ا~-ر¸ه~م
` -لق ¸اك ¸' ¸ن-=·- ل اه-فو -داع' `ف ىل-و '-¸- ¸¹ اه-فو ¸ل¸ق ه-ف „¸¹¸~¹ا ءا~¹اب
„¸-- ىت= ¸لص-و '-¸ت- ¸¸~=ا~¹ا نبا _م .اقو اهك¸ت-و »~-ت- ¸¸ن=س .اق ¸ناو`ا -ه-ت~ا ا~'و
,¸=ت- ¸¸ن=س نباو ¸ا¸~¹ا نبا هل-ق ا~م هءا-ع' .س·-و ة~لسم نبا دا¸
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 41
ه-لع .~ع »ل·ب هداهت=ا ¸-·- ¸'ف -لق ¸' ة~لسم نبا .`مو ت¸`ك ¸' ا~هل`م راصق¹ا نبا ةل-ق¹اك
¸لف -¸` -دا-¸و ¸=ن¹ا دد·ب ¸لص- ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو -ا-`¹ا ¸ف ,¸=ت-و ةل-ق¹اك ¸ل¸ق ن=بو
¸ن-- لو -ن'تس-و اهع¸ن- اه--ف -`ص¹ا ¸ف ةسا=ن ,'ر
»¹ ¸'و ,دا~- ن´م' ¸' -¸=م هع¸ن ن´~- »¹ ¸' -ق¸¹ا ¸ف د-·-و اقل=م ,دا~ت- ¸¸~=ا~¹ا نبا
ر¸ه~~¹ا ىلع ا-¸- »¹ ¸¹ ا~´ف اهل-ق ام'و ¸ل¸قف ,دا~تف ¸سن »` -`ص¹ا ¸ف ا-'ر ¸لف -ن'تسا ن´~-
ةق¸خب ا-'رد-ف -´- لو اهس-نب .ص~- ¸' ل' ا¸-`ك ¸¸´- ¸' ل' ,دا~- ا-'´ن و' هت-¸ق -¹اس ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 42
ى-مو هلتف =~ ¸'ف ¸ل¸ق »د¹اب هخ=ل- ة-~= ه-ا~-' ¸ا¸= ¸فو -`ص¹ا »-' هماود »لعو -عر ¸¹و
¸ن-- »` هلس·-ف _¸خ- و' _=ق- ¸' ¸ا= _=لت- »¹ ¸'و _=ق هب _=ل-و ¸=ق و' .اس --=ب ¸`ك ¸'ف
امام' ¸اك ¸' =¹~كو ة·كر »-'و .-قو ة·كر دقعو ةعا~= ¸ف ¸اك ¸' .-قو ةنود~¹ا ىلع اقل=م
-د=¹ا ¸كا~ك -لختس-و
»ل´- ¸لف ةسا=ن ىلع ¸ام لو »ل´تم ¸-= ةن´~~¹ا ها-~¹ا -¸ق' ى¹' ه-ن` ا´س~م _¸خ- ¸' هت---كو
-ءا¸ق¹ا نم ء,دت-- »` اه-¹' ه¹ا-ق` -د¸·¹ا ¸ف ل ¸-~¹ا ¸ف .=-- اه`¹ا`ف ةسا=ن ىلع ى~م و' ا¸هس
ن--د=س¹ا -`خب -د=او د=س ¸اك ¸¹و
هن… -ا-' ن´م' ¸' هنا´م »-' »ام`ا „ا¸ف ن=ف ة·~=¹ا ¸-= ¸ف _=ر ¸'ف .~ع ام ىلع ¸ن-- .-قو
-¹ا= ¸'ف '==' و'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 43
هنا´~ف ل'و _=ر هن´م' ¸' اه`¹ا`و ر¸ه~~¹ا ىلع _=ر ة·~=¹ا -ناك ¸'ف '==' و' -ا-' -ل=ب هن…
ه'¸='و »لس -ع¸ف »ام`ا »لس ¸'ف »لس »` ده~تف _=ر »ام`ا »لسف -عر ¸¹و ر¸ه~~¹ا ىلعو »ت-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
_=ق ءا~ ¸' -ه~' .اقو هما¸=' ىلع ا-ناب ¸¸ن=س .اقو ا¸ه… 'دتبا اه--د=سب ة·كر »ت- »¹ ¸اك ¸'ف
اه-ف .~ع ام ىلع و' هما¸=' ىلع ىنب و'
ا·م ة`¹ا`¹او ة-نا`¹ا =رد- ¸'ب =¹~و ¸¸ن=سو »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ة-اد-¹ا ى-ن ءا-ق¹او ءا-¹ا _~ت=ا ا~'و
¸ف ءان-¹او ءا-ق¹ا _~ت=-و ¸ل¸ق هت-نا` ن´- »¹ ¸' -¸-=`ا ¸ف هس¸ل= ¸ف ءان-¹ا ىلعو ا~-اد=' و'
_¸= لو ة=¸ق ¸ف ¸ن-- لو ¸-= ¸ف -¸= -`- ة-نا` =رد' ن~-فو ¸فاسم ة-نا` =رد' ¸-ا=
-اع¸¹ا ¸-= ء¸~ ¸ف لو ء¸ق لو
( ء¸-¸¹ا )
دصق¹ا ¸-و _-`ا ىلع ة-ن¹ا -س ه--ا¸ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 44
ام'و هب ل' _ا-تس- ل ا~م ء¸~ ة=ا-تسا و' -د=¹ا _ف¸ك هما´=' ¸·-ب هص-صختب ام' ه-¹'
¸-ت·م هد·ب اهبو¸عو ¸ل¸ق ا~هن-ب ¸-س-¹ا .ص-¹ا ¸فو ه¹و' _م .-قو ه-=او .و' _م اهتقوو هت--¸-ب
_فر ىلع ءانب ¸ل¸قف ءا-ع`ا ىلع ة-ن¹ا ¸¸ف ¸¹و ¸ات-اور ء¸-¸¹ا د·ب اه-فر ¸-`'- ¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 45
-`= ام'و »¸ق دنع ,¸=`ا .س= .-ق ن--خ¹ا د=' ¸بل هنمو .ا~ك`اب و' ¸-ع .ك نع -د=¹ا
ة-ن دد=- »¹و ه-¸-و ءا-ع' نم ¸م ام .س= »` هلس= »ا~- .-ق -د=' ن~-ف د-¸ ¸ب' نباو ¸سباق¹ا
ا-سان ا-¸صخم ا`د= ,¸ن ¸'ف ¸سباقل¹ ا-¸-ا…و ل و' ءادتبلاك »اود¹ا ¸' ىلع ه¸انب راتخ~¹اف
ه¸-=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 46
¸-=- -ن=¹ا ¸فو ه'¸='
_¸=و هدك'ت¹ ء,¸=- ¸¸صن~¹اف ا~ه-ف ¸-=¹ا ت¸ن ¸'ف ¸ل¸ق ةبان=¹ا ¸¸نتف -ن=- ¸-ا=¹او
¸'ف ة```¹ا د=' _¸=' ¸¹ ا~ك ¸قانتل¹ تدسف ه¸-= ا=¸خم هص= ¸'ف ¸-ا=¹ا -ءا¸ق¹ ه--ن ¸=ا-¹ا
ه¸=- »¹ -و`ت¹اك ء¸-¸¹ا ه¹ -=تس- ام ,¸ن ¸¹و هنود ها¸ن ام _--تس- اه`¹ا`ف _ا-تس~¹ا ¸·ب _¸='
-¸=و ¸-ف ه`د= ن--تف ادد=م '-¸- و' '-¸تف -=¸- ل انلقو -د=¹ا ¸ف =~ ¸¹و ر¸ه~~¹ا ىلع
اه--ف ةبان=¹او ة·~=¹ا ,¸ن ¸¹و ¸ل¸قف ةل---¹ا ة-نب ا-نا` -لس·ناف ة·~¹ =¸- ¸¹و ¸ل¸ق -داع`ا
¸¹و ه¹¸ص= و' ¸فانت¹ا ءا-تنا ىلع ءانب ¸=- »¹ -د=او ة-نب ا~ه=ل= ¸¹و -`=¹ا- -و ا~هنع ء,¸=-
نع لو ة-نا`¹ا ¸ف ¸¸ن~¹ا نع ء,¸=- ل »ساق¹ا نبا ن·ف ¸´·¹اب و' ة·~=ل¹ ا-سان ةبان=¹ا ,¸ن
ء¸-و _ص- لو ¸´·¹اب ---= نبا .اقو ة-نا`¹ا ل ى¹و`ا ¸ف ء,¸=- .-قو ا~ه-ف ¸سن~¹ا
---
ةبان=¹ا -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع _و¸¹ا ¸=¹ ¸-=ل¹ ¸-=- ة-م~¹ا -`خب هلس= لو ¸فا´¹ا
¸·~¹ا -بانم نم ه=¸¹او ر¸ه~~¹ا ىلع =¹د¹ا _م ه-¹' ءا~¹ا .اص-'ب ه=¸¹ا _-~= .س= ة-نا`¹ا
.-قو ¸~`ا ى¹' ¸~`ا نمو _لص¹ا _-¸م .=د- لو »~·¹ا _-¸م .=د-ف نق~¹ا ىهتنم ى¹' دات·~¹ا
ام ¸'ب -ا-¸¹ا د-ع د¸-ناو ¸·~¹ا ¸~ ¸ف ¸نا`¹ابو دخ¹ا ¸قن ¸ف .و`اب .-قو را~·¹ا ى¹' را~·¹ا نم
-=-و ه--`كو .-قو -ده¹ا ىت= ا-¸-=و ة-=ل¹ا ¸ف ه--`ك ¸ود ¸·~¹ا ---= .-لخ- -=-و ةنس ا~هن-ب
¸'¸¹ا _س~ك ¸ه…`ا ىلع ة-=ل¹ا نم .ا= ام .س=
=قس ¸ف¸~¹ا _=ق ¸¹ ا~هنود .-قو ن-قف¸~¹ا _م ن-د-¹ا .س= ة`¹ا`¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
_¸ن- اه·بارو ¸--¹ا ¸ف -=- اه`¹ا` »-اخ¹ا ة¹ا=' ¸فو -دن¹او -¸=¸¹ا ا~ه·با-' .-لخ- ¸فو
_س~- لو اهصقع ¸قن- لو ا~-¸·~ نم ¸=¸تسا امو -'¸~¹او .=¸ل¹ ¸'¸¹ا _-~= _سم ة·با¸¹ا
دات·~¹ا ا-ق¹ا --نم ¸=' .-قو ة~=~=¹ا ه¸¸=- ام ه¸='و ه=¸¹ا 'د-م نم ه¸د-مو ه¸-= لو ءان= ىلع
_¸-¹ا ¸ب' .اقو ¸ا`ل`¹ا ء,¸=- ة~لسم نباو ¸¸صن~¹ا ىلع دات·~¹ا ه-¸=- »¹ ه-·ب _سم ¸'ف
ة--ان¹ا -ه~' .اقو -ل`¹ا ء,¸=-
هلس=و هك¸- ¸-- ل ام ردق- »¹و ه'¸=' هس'ر »·- »¹ ¸' .اقو ¸`=`ا ا--' -ه~' نع ¸ورو
ا~- ¸-¸·¹ا د-ع .اق د·- »¹ ه¸فا…' »لق و' هس'ر ¸ل= ¸¹ اه-فو اقا--ا .س·¹ا ¸ف ء,¸=-و ه¸´- اه`¹ا`
د-·ب هن' ¸-¸·¹ا د-ع نع ¸´=و ءا=¹ا _ت-تف -ا¸ص¹ا ¸-ا=¹او هق-¹ا ن=¹ نم
=ا¸~¹ا دق·م دنع .-قو ن-قاس¹ا ¸ف ¸ات-ان¹ا ا~-و ا~هنود .-قو ن--·´¹ا _م ن-ل=¸¹ا .س= ةسماخ¹ا
را´ن`او -دن¹او -¸=¸¹ا ا~ه·با-' .-لخ- ¸فو
¸'ف هنا-سن ل هد~ع دس-- ةنود~ل¹ اه`¹ا` ¸-`´¹او ¸-ت·م ¸-س-¹ا ¸-¸-ت¹او ةنس .-قو -لا¸~¹ا ةسداس¹ا
.ب هت-=¹ .ل-ب هس'ر _س~- لو ه¸=- »¹ ة-ن د-د=- ¸-·ب هلس= ¸--ا ¸'ف د~ت·~¹ا´ف ه¸ك~ ن-= ه¸='
¸فو اهسما=و ¸'¸¹ا ¸ف ل' دس-- اه·بارو -= دق هء¸-و ¸اك ¸' ه-ل=ر .س= د-·- لو د-د= ءا~ب
ىنب -= ىت= .=- »¹و ءا~¹ا ¸=·¹ »اق ا~' اه-فو ن--خ¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ
ننس¹ا
»ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ةفا=نل¹ و' -دا-·ل¹ هن¸ك ¸فو ءان`ا ¸ف ا~ه¹ا=د' .-ق ه-د- .س= ى¹و`ا -س
هفا·-' ¸ف -د ' نم ا~ه-لعو -ه~'و
¸-= _¹ا--و ه-·--'و هس-نب ه¸`ن-و ه-ن'ب ءا~¹ا -~=- ¸' ¸-و ¸ا~نتسلا ة`¹ا`¹ا ة-~-~¹ا ة-نا`¹ا
ا~هل·-ب ¸م' ىل-و ا~هك¸- نمو ةف¸·ب ا~-`ك و' ة-~-~¹اك ا``` ةف¸·ب ¸ا~نتسلاو »-اص¹ا
-ق¸¹ا ¸ف -`ص¹ا د-·- ¸' د~·ت~ل¹ -=تس-و
¸فو ه-=ا~- ¸ف ا~هل·=-و ه-·--'ب ا~هن=ابو ه-ماهب'ب ا~-¸-ا… د-د= ءا~ب ه-ن~' _س~- ¸' ة·با¸¹ا
ه=ا¸- ام .-قو ¸'¸¹ا ¸ل- ا~م ا~-¸-ا…و ¸ل¸ق ا~-¸-ا… -¸=و
همدقم ى¹' ¸'¸¹ا ¸=¸م نم ن-د-¹ا در ةسماخ¹ا
¸¹ ةنس¹ا ىلعو ¸ك~¹ا _م -=او اه`¹ا`و هب¸=و ام ¸رد' ام .اقو ¸ه~`ا ىلع --¸- ¸' ةسداس¹ا
»ساق¹ا نبا .اق د·ب ¸'ف ءا~¹ا -¸-=ب داع' ا-سان ¸´ن ¸¹و ةنس¹ا =¸- د~·ت~ك ¸ل¸قف اد~·تم ¸´ن
هد·ب امو هد-·- .-قو ة-ا= ¸´ن~¹ا د-·-
.-ا--¹ا
د=- »¹ ¸' ه·--'ب ¸¹و =ا¸س¹او را´ن`او ة=اب`ا ¸ورو ة-~ست¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 50
هت-صب -`=¹ا نبا د¸-ناو هس'ر »دق~ب 'د-- ¸'و راس-¹ا .-ق ن-~-¹او نس=' »-اص¹ا ¸-·¹ ¸-=`او
ا```و .¸س·~¹ا ر¸´- ¸'و د-د= ءا~ب هو¸´~¹ا را¸´ت¹ا ¸'ب درو _س~¹ا ر¸´ت- `-¹ اه-¸ت=ا .اقو
.-قو _-`ا ىلع .ست·-و هب '-¸ت- ا~-ف د-د=- لو ءا-ع`ا _س~ب ¸'ب لو -دا-¸¹ا ه¸´-و .-ف'
نم ¸·ب ¸اك .اقو .-س- و' ¸=ق- ¸'ب د-د=ت¹ا =¹ام ¸´ن'و „ا-س`ا -=ا¸¹او _ا-و دم .ق`ا
»ا~- دم ¸ن·- د~¹ا -ل`ب '-¸ت- ى-م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 51
( ءا=نتسلا )
هباد'
.-¸~¹ا دادع'و دكا¸¹ا ءا~¹او ءى=ا~¹او .`=¹او ¸¸=¹اك نع`~¹او -¸==¹ا ءاق-او ¸تست¹او دا·ب`ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ك~ ه-ف »-اخب ءا=نتسلاك ¸ل¸ق د·~¹ا ¸ف ه¸ا¸= ¸فو ه¹ د·م ¸-= ¸اك ¸' ه-ف ه·-¸م .-ق ¸ك~¹او
ل' ا-¸بدتس- لو ةل-ق¹ا .-قتس- لو »ل´ت- لو ا¸=ر ¸ا´~¹ا ¸اك ¸' »ا-ق¹اب ه-¹' ¸تس¹ا ةماد'و ¸¸ل=¹او
و' ن-لص~ل¹ ةم¸=¹ا ¸' ىلع ءانب ا~هل~ت=- ¸ل¸قف ¸-اس ¸اك ¸'ف ه¸-= و' ¸-اسب ه-¹' '=لم ¸ا=¸~¹
ءا~¹ا ¸-´-و _-¸¹ا ادع ا~م ى=نتس-و _راخل¹ و' -ر¸·ل¹ هن' ىلع ءانب ¸ل¸ق ءى=¸¹ا ¸فو ةل-قل¹
¸~تنا ¸'ف ى¹و' ا~هن-ب _~=¹او ءا~¹ا »دع ¸' ---= نبا .اقو ¸ر`ا ¸-ا¸=و را==`او ¸ا--اب
¸ل¸قف اد= ا--¸ق ¸اك ¸'ف ¸ا--اب ءا~¹اف
¸-ف ةبرا·~ل¹ ¸ك~¹ا _-~= ا~هل~ت=- ¸ل¸ق ه¹¸س·م ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع هل`م ¸~~¹او ءا~¹اب ¸ن~¹او
ة-ن `ف »-¸-·¹ ,~`ا _-¸مو ¸ل¸ق ة-ن¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 52
و' د=سم راد= و' »ا·=ك ةم¸= ¸~ لو ¸--نب لو ¸=نب ¸¸=- لو ر¸ه~~¹ا ىلع ¸==¹اك دما=¹او
ه-داع' ¸-ف هد·ب ام و' ¸=نب ¸~=تسا ¸لف _-`ا ىلع ة~~=¹او »=·¹او -و¸¹ا =¹~كو -¸ت´م ء¸~
»` ,¸س-¹ا .س·-و ن----خ¹ا ¸`ن¹او -لس¹اب ء,¸-تس- ¸' هت--و ¸ل¸ق -ق¸¹ا ¸ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 53
را==`ا ¸فو ىقن' ا~' د-¹ا ة=-ار ¸-- لو ¸قن- ىت= -ص¹ا .-ا¸-و ¸=`ا »` .¸-¹ا .=م
¸فو ¸ل¸ق -·~ -`` ¸~ ¸== ¸-ف ا~هن--·- ىلعو ¸ل¸ق _¸خم .´¹ ة``` ن--·- ¸فو ءاقن`او
¸-ف ىل-و ا--اس ا~هك¸- ¸¹و ¸ل¸ق =س¸ل¹ -¹ا`¹او د=او ةه= .´¹ و' _-¸~¹ا _-~= ىلع ا-را¸م'
و _سا~¹ا د-¸- د-¸ ¸ب' نبا .اقف -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ات-اور -ق¸¹ا ¸ف ه-داع'
ىلع هنع ¸-·م -¸`¹ا --ص- .=~¹ا ¸¸عو ادب' د-·- ةسا=ن¹ا ة¹ا¸' -¸=و ىلع ¸~خل¹ا _¸=و
_-`ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 54
( -ا-س'و -اد=' ) ( ء¸-¸¹ا ¸قا¸ن )
و' دود -`خب _-¸¹او =-ا·¹او ¸د¸¹او ¸~~¹او .¸-¹ا ¸-و اتقوو اسن= ن-ل--س¹ا نم دات·~¹ا -اد=`ا
ىلعو ¸~و ر¸´- ¸'و ¸ر¸ا~¹ا .اقو ¸ن=¹ا ¸-=و »´=¹ا د-ع نبا .اقو ¸-سا¸ب و' »د و' اص=
¸را-- »¹ ¸' ام' ر¸ه~~¹ا ىلع -=و ل'و ¸ل¸قف ا-واس- ¸'و -=تسا ¸ام¸¹ا ¸`ك' »¸ل ¸' ر¸ه~~¹ا
¸ل¸ق ¸¸ست¹او ¸وادت¹ا .باق ¸فو ء¸-¸¹ا ر¸ه~~¹اف ¸ك~تل¹ و' ةب¸·ل¹ ¸~~¹ا ¸`ك ¸'و ه-ف -د-اف `ف
=¹~كو ¸ل¸ق _-=صل¹ هتماق' ¸-ف ء¸-¸¹ا =قس --=و ء¸-¸¹ا هنم -=تس- ¸لس¹اك ة-ا=تسلاو
¸ل¸ق ن-¸='ت~للف دات·~¹ا ة-صب -داع '-قت- را- ¸¹و _و¸ق¹ا و~
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 55
ه-¹' ¸د¸- ا~ب ¸قن- ام ¸-و ة``` -ا-س`ا
¸قن- .-ق`¹ا .-¸=¹ا ¸~خل¹ا ¸¸= ة``` »¸ن¹ا ¸فو ¸´س و' ءا~=' و' ¸¸ن=ب .ق·¹ا .او¸ .و`ا
¸ل¸ق هلباقم -=تس- ---خ¹ا .-¸=¹ا ¸قن- ل هلباقم
¸ل¸ق -¹ا`¹ا ¸فو اهل`م ة-نا`¹ا
ل ¸-ت=~¹او »-اق¹اك هلباقم ¸قن- _==-~¹او د=اس¹اك -د=¹او .¸=¹ا اه-ف ¸س-ت- ة--- ىلع -¹ا`¹ا
»¸ن¹ا نم ¸ن·- »ت~ق ا~' اه-فو ¸ل¸ق _كا¸¹اك _با¸¹او ادنتسم ¸¹ا=¹اك -¹ا`¹ا ¸فو ¸قن-
¸ا--اب ¸قن¹اف ا-د=و ¸'ف ىهت~- ل -¸-·- لو »¸=~¹ ¸`' `ف -داع اهس~لب ~تل~¹ا ¸~¹ ¸نا`¹ا
ل ¸ف¸¹ا نم ¸~خل¹ا _¸=و ¸¸صن~¹ا ىلع =¹~´ف د=- »¹و دصق ¸'ف ا-دصق- »¹ و' و' ا-دصق
.-ا=¹او -~ل¹ا »و¸ل¹ ¸قن- »-¹ا ¸ف ةل-ق¹ا ¸' ر¸ه~~¹او ¸قتن- »¹ د=- »¹و دصق- »¹ ¸'ف ¸قتن-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ىلع ¸قن- ل ¸=ن¹اب -~ل¹او ¸ل¸ق ه¸-= ¸فو _ن~- ل ---خ¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 56
ل و' ¸~~¹ا »و¸¹ ىلع ءانب ¸ل¸ق .ما´¹ا †ا·نلا ¸فو _-`ا
¸ف -´¹ا ن=ا-ب -ه~' _با-`ا ن=اب و' -´¹ا ن=ا-ب اه-ف -¸-=`ا ىلع د-قت- ¸ك~¹ا ¸م -¹ا`¹ا
.-ا= ¸¸ف نمو ¸ل¸ق -د-ا¸ _--'بو -~ل¹ا ¸¸-قا¸·¹ا د~·¹ا ةع¸~=~¹ا
¸¸س~~¹ا ¸قتن- .-قو ¸=' نم لو _¸=ق~ل¹ ¸`' لو ¸قن ا---= ¸اك ¸' اه`¹ا`
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5•
¸قتنا --=¹' ¸' اه`¹ا` ¸-و' ¸ب' نباو ةنود~¹او دا-¸ نبل تا-اور -`` اه=¸ف -'¸~¹ا ¸م ¸فو
¸بد¹ا ¸~¹ ¸`' لو اهقا--اب .-قو ا-¸-ا… ىلع .-قف ن-¸-~¹ا ن-ب .اق --=¹' ام ه¹ -لق .اقو
=~ نم ىلع _¸خم ه=¸ف ى`نخ¹ا ¸مو -~ل¹اب ¸=¹ا د-ع هدرو -'¸~¹ا _¸ف ىلع ¸-د~= ه=¸=و
ا·بر' »' ا``` ىل-' =~ ن~ك هء¸-و د·-لف اه--ف -د=¹ا ¸ف =~و -راه=¹ا نق-- نمو -د=¹ا ¸ف
¸ف ن´- »¹ ام -=- اه·بارو -=تس- اه`¹ا` ةس~= ¸~خل¹ا .اقو ابا-=تسا .-قو اب¸=و .-قو د-·-
ا=-ر لو ا-¸- =رد- »¹و _-ر ¸ف =~ ن~ك ¸=ان --س ¸ف =~¹ا ن´- »¹ ام -=- اهسما=و -`-
¸ا--اب ء¸-¸¹ا -=و =¹~ ¸-= ىلع =~ ¸¹و
لو ¸ل¸ق ه-¸-و ¸قن .-ق -ا- ا~' د-¸~¹ا -¸=و ¸فو اقا--ا ه-¸=ا= .و' ¸-ت·~¹اف _´نتس~¹ا ام'و
.ب' »=¹ لو ةما==ب لو ء¸قب -=-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5‚
-`ص¹ا دار' ا~' ¸~·¹ا .س·-و »=ل¹او ن-ل¹ا نم ¸~-~ت- ¸' ¸¹' -=' اه-فو
_¸= و' ¸ودن- .~=ب ¸'ب لو ---`ب ¸¹و هدل= و' -=ص~¹ا ¸مو -`ص¹ا نم -د=~¹ا _ن~-و
اه==ص-¹ »ل·~¹او »ل·ت~ل¹ _ا¸¹`ابو »-ارد¹او ¸-سا-ت¹اب ¸'ب لو هل~= د¸صق~¹ا ن´- »¹ ام ه-ف ¸-
.~´~¹ا .-قو .~´~¹ا -`خب _¸للك ¸-صل¹ ء¸=¹او »ل·~ل¹ اهسم ه¸´- ---= نبا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5ƒ
( .س·¹ا )
ة-~=¹ا --·م و' -'¸~¹او .=¸¹ا نم -دات·~¹ا -~ل¹ ¸راق~¹ا ¸ن~¹ا _و¸= ¸-و ةبان=¹ا ة·بر' ه-ا-=¸م
¸¹و هل`م ة~-ه-¹ا ¸ف -'¸~¹او --م و' ¸= ¸ك~ و' ى`ن' ه¸-= و' ¸مد' _¸ف ¸ف _¸=قم نم اهل`م و'
¸¹و _-`ا ىلع -¸-·ص¹ا ¸م¸-و -ر¸ه~~¹ا ىلع اه-لع .س= `ف .¸ن- »لف -¸--ك ¸-·ص¹ا ءى=و
ىنم' ¸'ف ه¸-= -`خب اه-لع .س= ل »ساق¹ا نبا .-و'تف .¸ن- »¹و ت~ت¹اف .¸ن'ف اه=¸ف ¸ود -ا-'
¸-ن¹ا ىلعو ¸ل¸قف ىنم'ف -¸- و' -¸ق= هت=د¹ و' -¸=¹ == ن~ك -دات·م ¸-= -~لب و' -~¹ ¸-·ب
د-·- `ف .ست=ا دقو _ا~= نع ¸اك ¸' اه`¹ا`ف ةل~= اهبا-~ د·ب _¸= »` ~ت¹ا ¸¹و ¸ل¸ق ء¸-¸¹ا ¸-ف
` لب د=¸ف ه-تنا ¸لف ¸ل¸ق ء¸-¸¹ا ¸-ف ¸-ن¹ا ىلعو ¸ل¸ق -داع`ا ¸-ف ىل- ¸اك ¸¹ هب¸=و ىلعو
,'ر ¸¹و -د=¹ا ¸ف =~ ن~ك ¸باس نبا ا~- ام ¸رد' ل =¹ام .اقف »لت=- »¹و ¸~م »' ¸نم' ¸رد- ل
.ست=ا ام`ت=ا هب¸` ¸ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 60
ة=-ا¸ك ن-خ` ¸-ب' .=¸¹ا ¸نمو .=¸¹اك -'¸~¹او ¸ل¸ق »¸ن -د= و' »¸ن .و' نم ه-داع' ¸فو
¸-قر ¸--' -'¸~¹ا ¸نمو ن-=·¹او _ل=¹ا
¸-·ب تد¹و ¸'ف ¸¹' -=' ¸ه=ت- .اق »` ة-ا=تسلا _ا=قنا -`خب ¸ا-ن¹او ¸-=¹ا _ا=قنا ¸نا`¹ا
ت¸=' -س-ن و' -ن=¹ا --ا= ¸'و ¸ات-او¸ف »د
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ت¸~¹ا -¹ا`¹ا
¸¹ ا~ه-لعو د-ع .-قو ر¸ه~~¹ا ىلع -ن= هن` »`س`ا _با¸¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 61
»¹ ¸'ف ء¸-¸¹ا »¸¹'و »`س`ا -=¹ ا-ن= ¸اك ¸'و -=تس- ¸-اق¹ا .-عا~س' .اقو ةبان= »دقت- »¹
ه¹ .ست=اف »`س`ا ىلع _~=' ¸¹و »ساق¹ا نبا نعو -ن=¹اك د=- ¸' ى¹' »~-ت- ¸¸صن~¹اف ءام د=-
.´~م ¸-و ¸ه=¹ا ,¸ن هن` ةبان=¹ا ¸ن- »¹ ¸'و ه'¸='
¸اك ¸'و د=س~¹ا .¸=دو ¸-ت·م ~¸·تل¹ ا-¸=نو ة-`او _-`ا ىلع -ءا¸ق¹ا _ن~-و -د=¹اك ةبان=¹او
-¸=و ¸فو -¸~-و .ك'-و _ما=- ¸' -ن=ل¹و »لسم ه¹ ¸~' ¸'و ¸فا´¹ا _ن~-و ¸ه~`ا ىلع ا¸باع
و' =ا~نل¹ هن' ىلع ءانب ر¸ه~~¹ا ىلع ¸-ا=¹ا -`خب ¸ل¸ق هبا-=تساو »¸ن¹ا .-ق ء¸-¸¹ا
-راه= .-ص=ت¹
¸اك ¸لف ¸ه~`ا ىلع =¹د¹ابو .س·¹اب ¸د-¹ا -ا·-تساو ة-ن¹ا ه-=اوو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 62
=¹د- ¸¹و هم¸¹ ا‡¸-`ك ¸اك ¸' اه`¹ا`ف ةق¸= و' ةبانتساب .ص- ¸اك ¸'و =قس ه=¸ب ه-¹' .ص- ل ا~م
ن-ن~`ا ن=اب لو ¸ا~نتسلا لو ة-~-~¹ا -=- لو _-`ا ىلع ه'¸=' -ص¹او ¸ا~·نلا --قع
-¸=و ¸ه~`او ار¸--م ا-¸·~ -'¸~¹ا -·--و ˆا~ص¹ا ان- ن=ا-¹او ا~-¸-ا… -=-و ء¸-¸¹اك
»` ه¸ك~ .س·- »` هنع ,~`ا .-¸- »` ه-د- .س·- ¸' .~ك`او ا~-¸-=و ة-=ل¹او ¸'¸¹ا ¸·~ .-لخ-
=¸- ¸ف ا~-¸-='- ىلعو اخسو ه·-¸م ¸اك ¸' ¸=¸- اه`¹ا` ن-ل=¸¹ا .-س= ¸-='- ¸فو '-¸ت-
ء¸-¸¹ا نع .س·¹ا ء,¸=-و ء¸-¸¹اك -لا¸~¹او ا``` هس'ر ىلع ءا~¹ا ¸--- »` ¸ات-اور _س~¹ا
¸-ب ¸ف اه-فو --د=ل¹ ,~`ا .س= ¸'و دكا¸¹ا ءا~¹ا ¸ف .ست·- لو اه-فو هل=م .س= نع ء¸-¸¹او
¸ن·- .ات=- ةسا=ن ه-د-بو ءا~¹ا ةل-لق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 63
ىلع --¸='و ¸رد' ل »ساق¹ا نبا .اقف هن´~- »¹ ¸'ف ه¸-ه=تب .¸ق¹ا ىلع ه--ب و' ةق¸خب و' ة-ن‰ب
ان-·م ¸اك ¸' اهس=ن- »¹و ه'¸=' اه-ف .ست=ا ¸'ف .اقو ةسا=ن¹ا هل=- .-لق ءام ¸ف .ا¸ق`ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 64
( »~-ت¹ا )
ى~خ- _-=ص¹ا ¸-ا=¹ا =¹~كو ¸ا--اب ءا~¹ا .ا~·تسا ا~ه-لع ر~·- ا~' ¸-¸~¹او ¸فاس~¹ا »~-ت-و
ة·~=¹ا تا¸ف ¸~= ¸¹ »~-ت¹ا ىلعو هنع _=ر ---= نبا .اقو د-·- لو ر¸ه~~¹ا ىلع -ق¸¹ا تا¸ف
¸-ان=¹ا -`-و -¸س´ل¹ ¸فاس~¹او ¸-¸~¹ا »~-ت-و ر¸ه~~¹ا ىلع ننسل¹ ¸-ا=¹ا »~-ت- لو ¸ل¸قف
لو ¸ل¸ق ¸صق¹اب ه¸-س د-د=- ¸فو _-`ا ىلع ¸¸-¹ا´ف ل'و ننس¹ا´ف ن-·ت- »¹ ¸' ¸-ا=ل¹
€-`ا ىلع ¸ا-ص·¹اب •=¸ت-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 65
همدع ة¹¸نم .¸نت- امو همد·ب ر~·ت-و
¸ان¹ا نم =¹ام .اق هل`~ب ¸~- ل ا-ل= ه-ل= ¸ق=ت- »¹ ¸'و -ل= ¸-= نم »~-- همدع ¸ق=- ¸' .و`ا
ةقف¸¹ا نم ه-ل- ن~م -ل=¹ا ¸فو .-~¹ا -صن -ل= ه-لع ¸~- نم
هن~` -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع ه¹¸-ق هم¸¹ ه¹ --و ¸'ف ادب' داع' ل'و -ل= ة```¹ا ¸=ن ا¸ناك ¸' اه`¹ا`
هم¸ل- »¹ ه¸-س ةق-ن¹ _ات=م ¸-و ن-= ¸-·ب و' -==م ن-·ب _-ب ¸¹و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ىلع »~-- ه¹ا~·تسل و' اه¹ -ق¸¹ا --~- ن´¹و ا-د=و ¸'ف ة¹`ا »د·ك همدع ة¹¸نم .¸نت- ام ¸نا`¹ا
و' ه~=ع ن=كو _-`ا ىلع ه¹ام ىلع و' هس-ن ىلع -¸خ¹اكو ¸¸-=¹ا د-·- هنعو ر¸ه~~¹ا
¸¸~¹ا -دا-¸ =¹~كو -ل- -¸خك و' ةباد و' ¸مد' نم ه·م نم ¸=ع
_ا=~كو ءا~¹ا نم ¸افاخ- -¸صخ~¹او رود=~¹اكو _-`ا ىلع ¸¸م دد=- و' ء¸ب ¸='- و'
.س= ¸لف .=ر و' د- ل' ¸-- »¹ ¸¹ =¹~كو -د=م ¸-و ء¸-¸¹ا ءا-ع' و' -ن= ¸-و دس=¹ا ت¸~=
_نم اه-فو ¸قا-¹ا _سمو .س·ف ه--´- ل ءام د=و _-=صك ه¸=- »¹ ¸-ا-=¹ا ىلع _سمو _- ام
ا~ه--´- ام ءا~¹ا نم ا~ه·م ¸-¹و ء=¸¹ا نم ¸فاس~¹ا
ه-¹' و' _س~¹ا ى¹' ةلقان¹ا ة=~¹ا ¸ف ه¸ا='و .--قت¹ا نم ن---¸ت~¹ا _نم =¹~كو .¸=- ¸' ل' .-قو
ه¸م' .¸=¹
¸-`ا ¸' ر¸ه~~¹او _-`ا ىلع هل-ق ل -ق¸¹ا .¸=د د·ب هتقوو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 66
¸=ا¸¹ا ل' ه=سو .-قو _-~=¹ا ¸ف ه¸=' ¸ورو ه=سو دد¸ت~¹او هل-قو .-قو ه¸=' ¸=ا¸¹او ه¹و'
»دق-ف ¸-`ا ل' ه¸= .-قو ¸=¸-ف
ءا~¹ا د=¸ف ¸-='ت¹ا و~ »دق ¸'ف ¸-~¹ا --·م .-ق ءا~¹ا =ارد' ¸ف _~= ¸' -و¸·¹ا د·ب ¸-='ت¹ا اه-فو
و~ »دق ¸'ف =¹~´ف -ق¸¹ا ¸ف ءا~¹ا د=- »¹ ¸'و .-قو ا~هل~ت=-و -ق¸¹ا ¸ف .-قو ادب' داع' -ق¸¹ا ¸ف
¸ف ه¸ك~ ¸'ف .=-- ل -`ص¹ا ¸فو .=ب -`ص¹ا .-ق ءا~¹ا د=و ¸'ف ¸ا--اب -ق¸¹ا د·ب د·- »¹ =س¸ت¹ا
¸'و ن-قا-¹ا »~-- .=-- »¹ »-د=' ه-¹' رداب ¸'ف »-د=' ¸-´- ام اود=¸ف ةعا~= ا¸ناك ¸¹و _=ق هل=ر
¸صق~¹اك ن´- »¹ ام ه-لع -داع' `ف ءا~¹ا د=و »` ىل-و هتقو ¸ف »~-- نمو ¸ل¸قف ارا-ت=ا ه¸~لس
--اخ¹او هب¸قب ه-لع _ل=~¹او هد¸=¸ب »ل·¹ا _م هكرد- .- =ا~¹اك ادب' .~ت=-و ¸¸¹ا ¸ف د-·-ف
د-·- »ساق¹ا نبل اه`¹ا` هل=ر ¸ف ءا~¹ا ¸سان ¸فو داد·تسلا ¸ف ه¸-صقت¹ .و'ت~¹ا »دا·¹ا ¸-¸~¹او
¸ف هل-' ¸'ف -ق¸¹ا ¸ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 6•
»¹ ¸ك~ ¸' د·ب ¸سنف -ق¸¹ا ¸ف د-·- ¸' ¸م' نم .كو -داع' `ف هل=ر .-' ¸'ف د-·- ل' ى¹و'ف هل=ر
ى~خ- ¸' ل' هب ى¹و' هب¸ف -ن= ه·مو ءا~¹ا -=ا- تام ا~'و د-·- ---= نبا .اقو هد·ب هد·-
¸ل¸ق هب ى¹و`ا ¸-ف ا~هن-ب ¸اك ¸'و هل`م ل ة`ر¸ل¹ هت~-ق ن~--ف ¸=·¹ا -ن=¹ا
-ر¸ن¹او ةخ-س¹او ا-ص¹او _ل~¹او .م¸¹او ¸==¹او -ا¸ت¹ا ¸ر`ا ه=و ¸-و ¸-ا=¹ا د-·ص¹اب »~-ت-و
ىلعو ة-ا= -ا¸ت¹اب .-قو -ا¸ت¹ا »دع =¸~ب ---= نباك ا-¸-ا…و _-=- »¹ ام ه¸-=و _-نر¸¹او
=ن-ب .ا= ام د-·س نب ى-=- .اق اه-فو د=و ¸'و .-قو ه¸-= د=- »¹ ا~' ءا~ب ¸-¹ ا~م ¸اخ-خ¹ا
¸¹و ه¸=نو د-¹ ىلع »~-ت- لو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ات-اور €ل`¹او _ل~¹ا ¸فو اهنم ¸هف ¸ر`ا ن-بو
ءا~ب ءى-¸ت~¹اك ¸=ن _-¸م ىلع »~-ت~¹او اه-فو ه¸-= -`خب ¸ا¸=¹ا ر¸ه~~¹اف -ا¸ت¹ا .قن
¸ف -`ص¹او ء¸-¸¹ا د-·-و هبا-' ام .س·- ا--' .اقو .´~تساو -ق¸¹ا ¸ف ¸اد-·- ¸-ا= ¸-=
=¸´~~¹ا ىلع .~=و .´~تساو -ق¸¹ا
ا~ه-لعو ر¸ه~~¹ا ىلع ه·ف¸- ل هن'ف -د=¹ا _فر ل ا-ن= و' ا`د=م -`ص¹ا ة=ا-تسا ¸¸ن- ¸' هت--و
ردق -ن=¹ا _م ¸اك ¸¹و ادب' د-·-ف ر¸ه~~¹ا ىلع ه¸=- »¹ ةبان=¹ا ¸سن ¸'ف .-قتس- ا~¹ .س·¹ا -¸=و
»~-ت- ء¸-¸¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 6‚
.لخ-و ا¸¹اق ¸¸صن~¹ا ىلع »-اخ¹ا _¸ن-و ن-قف¸~¹ا ى¹' ن-د-¹او ه=¸¹ا -ع¸تس-و هب '-¸ت- »¹و
نم ,¸س-¹اب ىن~-¹ا ¸-ا=ب اد-- اه-فو ¸ل¸ق ة-ص¹ا ¸فو ¸ل¸ق ن-د-¹ا ة-- -اعا¸م ¸فو ه·با-'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
=¹~ك ىن~-¹اب ,¸س-¹ا »` _¸´¹ا ى¹' ن=ا-¹ا _س~- »` ¸ف¸~¹ا ى¹' -´¹ا ¸¸ف
ىلع ¸صتقا ¸' ا~ه-ف _با-`ا ىهتنم ى¹' دار' .-قو ن--´¹ا _س~- »` دار' .-قف -دا-¸ نم دب لو
ة-ا= ى¹و`ا ¸ف ر¸ه~~¹ا اه·بارو -ق¸¹ا ¸ف د-·- اه`¹ا`ف ن-د-¹او ه=¸ل¹ هب¸- ىلع و' ن-ع¸´¹ا
_و¸~م هن'ف ---خ¹ا ¸-ن¹ا -`خب ¸ل¸ق ن-¸='ت~للف »~-ت¹ا .-ق ء¸~ ىلع ه-د-ب _سم ¸¹و
`=و .فا¸ن¹ا ىلع .~=ف .-قتس- ا~¹ د-·- ىل-و ه~~-- ¸´ن ن~ف اه-ف ء¸-¸¹اك -لا¸~¹او ---¸ت¹او
ه-ءا¸قو -=ص~¹ا ¸مو هات·كرو -ا¸=¹ا =¹~كو هد·ب .-ن¹ا ¸ا= ا-¸ف ,¸ن ¸¹و »-و ¸هف
ا~ك »دق- ام .·فو ءا~ ام .-ن¹ا نم ىل-و هب ¸¸-¹ا ¸=- »¹ ` -ن ,¸ن ¸¹و هل-قو ¸ورو اه-د=سو
ر¸ه~~¹ا ىلع ا-¸ف هب ىل-و _- ن--¸ف ,¸ن ¸¹و ه¸=نو »¸نل¹ ه~~-- -`خب »دق- ا~ب هل·--
ة```¹ا ¸ف ر¸ه~~¹ا ىلع -`- .´¹ -ل=¹ا -¸=¸¹ و' -ق¸¹ا ىلع »دقت- ل و' -د=¹ا _ف¸- ل هن`
¸¸=- _¸-¹ا ¸ب'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 6ƒ
¸تك¸ت~م اتناك ¸' »ساق¹ا نبا ن·ف ن--¸-¹ا ىل- ¸¹و ¸-¸~ل¹ ¸¸=- ¸ا=س' ¸ب' --ا¸-¹ا ¸ف
ر¸ه~~¹ا ىلع اس~= »~-- ¸~خ¹ا نم -`- ¸سن ¸¹و ادب' ا-داع' ل'و -ق¸¹ا ¸ف ة-نا`¹ا داع' -ق¸¹ا
_--'و -ه~'و =¹ا~¹ ة```¹او ¸-ق-و ¸لص- »ساق¹ا نبل اه·با¸ف ابا¸- لو ءام د=- »¹ نمو ىل-و
¸-ق- -`ص¹ا _-=تس- ل »ده¹ا -=- نمو اه-فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ •0
( ن--خ¹ا ىلع _س~¹ا )
»-ق~¹ا _س~- ل .اق »` ه-¹' _=رو ¸-=¹او ¸-س¹ا ¸ف -'¸~¹او .=¸ل¹ _-`ا ىلع ةص=ر
`ف _ا-~¹ا دات·~¹ا ¸مŠ¹ ةلماك ءا~¹اب -راه=ب ا=-=- ¸¸-¹ا .=~¹ ا¸-اس ا-= ¸¸´- ¸' ه=¸~و
.اق »` ¸و¸خم دل= هت=- نمو هق¸ف نم ¸¸´- ¸' ل' ¸¸م¸=¹ا ىلع لو هه-~و -ر¸=¹ا ىلع _س~-
_س~- .-قو ن-قاس او~ ‹-ل= -= .-قو دل=م -ر¸= ¸-و .و`ا »ساق¹ا نبا رات=او ه-لع _س~- ل
¸¹و ر¸ه~~¹ا ىلع -خ¹ا ¸¸ف -خ¹ا ىلع _س~-و اقل=م ا~ه-لع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ •1
_س~- لو _ص¹ا ىلع ¸-اس ¸-= ىلع _س~- لو ن-ل=¸¹ا _م -خ¹اك ن-ل-س`ا ىلع ن--لع`ا _¸ن
¸~~¹ا ةموادم ر~·ت- ¸' ¸¸-قا¸·¹ا ¸¸صن~¹ا ىلع »دق¹ا .= ¸ه=- ¸' ¸-و ¸-`´¹ا ¸¸خ¹ا ¸~ ىلع
لو _س~- _--' .اقو »~-تب ¸-¹ ىلع _س~- لو _س~- »¹ ه¸م' ¸ف =~ ¸لف تا--ه¹ا ¸و~¹ ه-لع
_س~- -¸=م .اقو هس-ل-و .و`ا _لخ- ىت= ¸=`ا ¸-¹و ,¸=`ا .س= »` ا~-د=' ¸-¹ ,~' _س~-
»ان-¹ و' ءان=¹اك _س~¹ا د¸=~¹ ¸بل _س~- لو
ىلع _س~-و ¸¸ن=س _-`ا ىلع هس-لب ¸-ا·¹ا »¸=~¹ا _س~- لو ه-¸=- _--' .اقو ه¸´- اه-فو
نم اهت=- ,¸س-¹او ه·با-' -ا¸=' ¸-ا… ىلع ىن~-¹ا هد- _-¸ف =¹ام انار' اه-ف هت--و¸-ماه~¹ا
,¸س-¹ا ه¸-= .اقو ىن~-¹اك ,¸س-¹ا ه¸-ا=ب ¸¸ل-~ نبا .اقف ن--·´¹ا د= ى¹' ا~-¸م'ف ه-= ن=اب
'د-- .-قو ¸¸-·¹ا _-ت- لو ن-=¹ا ا~هنع .-¸-و ة-نا`¹اك ,¸س-¹او ى¹و`اك ىن~-¹ا .-قو ¸´·¹ا ىلع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ •2
نبا ا~ه-ف ه-¸=- -ه~' ه¸=- »¹ هل-س'و -ق¸¹ا ¸ف د-·-و '¸=' ه`ع' •= ¸¹و ا~ه-ف ن--·´¹ا نم
نم »-ق~ل¹ _فان نبا ,ورو ر¸ه~~¹ا ىلع د-د=- لو هو¸´م را¸´ت¹او .س·¹او ا~ه-ف ه-¸=- ل _فان
¸¹و ةل-¹و »¸- »-ق~ل¹و ¸س¹ا -اتك ¸فو ¸صتقاو »ا-' ة``` ¸فاس~ل¹ -ه~' ,ورو ة·~=¹ا ى¹' ة·~=¹ا
ر¸ه~~¹ا ىلع 'دتبا .س·¹ا ¸='ف ن--خ¹ا _¸ن
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ •3
هق¸~- .-قو »~-ت- .-قو -¸--=¹ا´ف تا¸-¹ا ¸~=و ¸سع ¸'ف ,¸=`ا .س= -=و ا~-د=' _¸ن ¸¹و
ىلع ¸ا=¸ق¹او -را¸~¹اك اهه-~و ¸-ا-=¹ا ىل·ف ءا~¹ا ¸م ¸~= ¸'ف ردق ¸' ه=ا¸= ىلع _س~-و
اهفا= ¸' -داص-¹ا ةباصع ىلعو ت¸~تنا ¸¹و -=ات=ا ¸' ¸-ا-=¹ا ةباصع ىلعو ¸-¸~ل¹ ن--=¹ا
¸ف ¸-و ن´~- ل و' --`- ل و' اهس~ب ر¸-ت- ¸اك ¸'ف -راه= ¸-·ب تد~ ¸'و ء¸-¸¹او .س·¹ا ¸ف
اه·بارو ا¸-`ك ¸اك ¸' »~-ت- اه`¹ا`ف ا-¸-= ¸ف -ناك ¸'ف ا~-ا¸س ام .س=و اهك¸- »~-ت¹ا ءا-ع'
-`ص¹ا _=ق -¸--=¹ا -=قس ¸'و ء¸-¸¹ا ¸ف ¸'¸¹ا _سمو .س= _- ا~'و »~-ت¹او ءا~¹ا ن-ب _~=-
ء¸-¸¹ا ه--ص- ل _-¸م ¸ف -ناك ¸' اه--ف ةبان= نع ¸اكو اهلس= ¸سنو _- ¸¹و _سمو ا-درو
¸¸تعاو هل-ق ام داع'و ه'¸=' ء¸-¸¹ا .¸س·م ¸ف -ناك ¸¹و ء¸-¸¹ا .س= د-¸- ىل- ا~لك داع'
.دب هن'بو ء¸-¸¹اك ء¸-¸¹ا »~-- ¸'ب ا~هن-ب ¸¸فو »~-ت¹ا ة¹'س~ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ •4
( ¸-=¹ا )
»دف -دلو ¸-= نم ام¸- ¸~ع ةس~= ىلع د-ا¸ ¸-= -داع اهن~ف ن´~~¹ا _¸ف نم هس-نب ¸راخ¹ا »د¹ا
¸-= -دا-·¹ا ¸ف ه-دم .ق'و ¸-=ب ¸-¹ ن-س~خ¹ا .-قو ن-·-س¹ا -ن-ك ةس-`او ا-¸=نو -س -نب
ام¸- ¸~ع ةس~= ه¸`ك'و اه--= »ا-' ¸ف و' هد=و ¸-= -رد´¹او -¸-ص¹او ¸-= ة·فد¹اف دود=م
¸~ع ةس~= هلق'و دود=م ¸-= ¸ه=¹ا ¸`ك'و ¸~ع ة-نا~` _فان نبا .¸ق نم _¸=و ر¸ه~~¹ا ىلع
ءاسن¹او ءاسن¹ا .'س- .-قو ةس~= ¸¸~=ا~¹ا نبا ة-نا~` ¸¸ن=س -¸~ع ---= نبا ر¸ه~~¹ا ىلع ام¸-
.ما=و -دات·مو ة-دت-م
نبا ,ورو اه-اد¹ -دا·¹ ¸ه=- دا-¸ نبا ,ورو ام¸- ¸~ع ةس~= اه--ف »د¹ا اهب ,دا~- ¸' ة-دت-~¹اف
اه-داع ى¹' _=رو ¸~ع ةس~= نت-اور اه-ف ىس~خف ,دا~- ¸' -دات·~¹او اراه=تسا »ا-' ة```و --و

---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ •5
اهلق' ىلع .-قو اه-داع ¸`ك' ىلع .-قف ام¸- ¸~ع ةس~= ىلع د¸- »¹ ام ة```ب راه=تسلا
»¸صتف =ات=- .-قو ¸-ا= .-ق ¸~ع ةس~= ن-بو هن-ب امو ¸-= ه-ل-اق دنع راه=تسلا »ا-'و
¸~ع ةس~= ن-بو اهن-ب ا~-فو ة-ا= اه-داع -¹ا`¹او ا-نا` .ست·- »` _و¸¹ا _ن~-و ¸لص-و ¸-ق-و
ه¸´ن'و ة``` راه=تسا _فان نبا .اق ¸ماخ¹او ن-م¸- و' »¸- راه=تساو ¸~ع ةس~= _با¸¹او ¸ل¸ق¹ا
اه¹ دهت=- ام ردق =س~- =¹ام .اق اه--ف »د¹ا ,دا~- ¸'ف ¸-=- .ما=¹او ¸¸ن=س
د·ب -´~- »ساق¹ا نبا .اق اه-فو .-ا=¹اك -ه~' ,ورو ه¸=‰ك .~=¹ا .و' ¸-¹و د= =¹~ ¸ف ¸-¹و
لو ن-``` .~=¹ا ¸='و هنعو ا-¸=نو ن-¸~·¹ا ةتس د·بو ا-¸=نو ¸~ع ةس~= ا-¸=نو ¸ه~' ة```
-¹ا`¹ا ¸فو -دا·¹ا ¸ل`م ¸نا`¹ا ¸ه~¹ا ¸فو راه=تسلاو -دا·¹ا ه¹و' ¸ف -¸=م ,رو اه-ف راه=تسا
¸ه=¹ا _=ق- ىتمو ة-ا= اه-داع -·- --و نبا .اقو د-¸- `ف ن-تس ى¹' =¹~كو اه¹ا`م' ة```
»د¹ا _=قنا ا~لك .ست·-و ة-ا=تسم ¸- »` اهل-ص-- ىلع »د¹ا »ا-' -ل~ك هل-ص-- ىلع »ا- ¸-=
»ا-'و ا¸ه= ¸ه=¹ا »ا-' -·~= ل'و ¸`ك' »د¹ا ¸اك ¸' ة~لسم نبا .اقو '=¸-و »¸ص-و ¸لص-و
اقا--ا -دا-·¹ا ¸ف ¸-= ءادتباب »´= »ا- ¸ه= د·ب ة-ا=تس~¹ا ت¸-م ىتمو ةق-ق= ا--= ¸-=¹ا
هن¸¹و هت=-ا¸ب هتف¸·م ن~ع¸- ءاسن¹او ر¸ه~~¹ا ىلع -د·¹ا ¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ •6
»دق- ا~´ف ,دا~- ¸'ف
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸اتم`ع ¸ه=ل¹و ¸-~- »¹ ام اما- ا¸ه= --ن'تسا اهمد _=قنا ىتمو ¸ل¸ق ه-ل-اق دنع راه=تسلا ¸فو
»ساق¹ا نبا ¸-=¹ا ¸-و ة--¹اك ¸-با ام ¸-و ءا---¹ا ةصق¹او ةفا= ةق¸خ¹ا _و¸= ¸-و -¸-=¹ا
»¹ ام ه¸=تن- ,¸ق`ا -دات·م ¸' ه-د-افو ءا¸س ا~- »-¸-=و _لب' -¸-=¹ا »´=¹ا د-ع نبا _لب' ةصق¹ا
¸¸~=ا~¹ا نباو -¸=مو »ساق¹ا نبا .اقف ة-دت-~¹ا ام'و ¸رو¸-¹ا .-قو راتخ~¹ا -ق¸¹ا _¸خ-
»´=¹ا د-ع نبا .¸ق ى¹' »ساق¹ا نبا _¸ن ¸=ا-¹ا .اق ءا¸س ا~- »-¸-=و -¸-=¹ا ¸=تن-
-ا¸=¹او -=ص~¹ا ¸مو د=س~¹ا .¸=دو ه--ق-و »¸ص¹او ءا-ق لو اقل=م -`ص¹ا ¸-=¹ا _ن~-و
نبا .اقو »~-ت- و' .-قو ر¸ه~~¹ا ىلع .ست·-و ¸ه=- »¹ ام اقا--ا _¸-¹ا ¸ف ء=¸¹ا _ن~-و ¸`=¹او
¸-´ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ••
¸ل¸ق اه-ءا¸ق ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع هت=- ام ل ¸-ا= را¸`ا ¸¸ف امو .است=لا .-ق ه¸´-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ •‚
( ¸ا-ن¹ا )
¸فو ة-ا=تسم ¸- »` ¸ات-اور _=ر ه-¹'و -دا·¹اب و' ن-تسب ه¸`ك' د-د=- ¸فو -دل¸ل¹ _راخ¹ا »د¹ا
»ا- ¸ه= د·ب ء¸=- امو ¸ل¸ق ا--= و' هد·ب ام _م »--ف اسا-ن ن-¸ه~ ى¹' ن-م'¸ت¹ا ن-ب »د¹ا ¸¸ك
'¸ق- لو ¸-=¹اك ه~´=و ة-ا=تساف .~ك ا~'ف ¸-=¹اك ه-ف _ن-و »- ل'و ¸-=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ •ƒ
( -`ص¹ا -اتك )
ةل--فو را-ت=ا ءاد`او هد·ب ام ءا-ق¹او ل و' هب .·-¹ا د-ق ام ءاد`ا -ق¸ف ءا-قو -اد' تاقو`ا
¸ف .=¹ا ~='ب =¹~ -¸·-و ¸~~¹ا .او¸ ه¹و' ¸ه=¹اف _س¸~¹ا .و`ا هو¸´مو .-قو -رو¸-و
-ه~' ,ورو اك¸ت~م ¸¸´-ف ¸ص·¹ا -قو .و' ¸-و اهل`م ةماق¹ا .… -دا-¸ ¸-ص- ¸' ه¸='و -دا-¸¹ا
نبا ه¸´ن'و =ا¸ت~ا ل ---= نبا .اقو ¸سن¸ت¹ا هرات=او ا~-اد=' _س- ا~ب ةماق¹ا .-ق ا~-ف =ا¸ت~لا
ا-¸`' ¸ود ¸~~¹ا ¸¸ق -و¸·ب -¸·~¹او ن-تماق ى¹' ,ورو را¸--لا ى¹' ه¸='و د-¸ ¸ب'
¸-~¹ا --·م ىت= دادتملا ة-اورو ه¸=نو .-~¹ا ¸فاس~¹ا د~- ¸' ¸'ب لو اه-فو ¸ه~' دا=-لا ة-اورو
¸¸´-ف ءا~·¹ا -قو .و' ¸-و '=¸~¹ا نم ¸ا--¹ا ¸ود -¸~=¹ا ¸-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚0
-صن¹ا ---= نبا .اقو .-ل¹ا -ل` ه¸='و ¸-~¹ا --·م .-ق ا~-ف =ا¸ت~لا -ه~' .اقو اك¸ت~م
ىلع`ا را-س`ا .-قو ¸~~¹ا _¸ل= ى¹' ه¸='و ى=س¸¹ا ¸-و .-=تس~¹ا ل ¸-=تس~¹ا ¸=-¹اب ¸=-¹او
¸افو ى¹' ا~هب _=¸- را-س`ا د-¸ ¸ب' نبا ¸-س--و
ى¹' ¸ه=¹ا ¸-='- ةعا~=ل¹ .-ف`او ةعا~=¹اك .-قو -ق¸¹ا .و' د¸-ن~ل¹ ¸-و ى¹و' ¸اك ام ¸نا`¹ا
ا~-س ل هد·ب _ار~ ى¹' -ه~' .اقو .-ف' ا~ه~-دق- ¸ص·¹او ة·~=¹ا -`خب ¸=¹ا ¸ف هد·بو _ار~
اه·بارو او¸='- ¸' ا-¸-='- اه`¹ا` ءا~·¹او .-ف' ا~ه~-دق- _-ص¹او -¸·~¹او ¸=¹ا -د~ ¸ف
¸ا-مر ¸فو ءات~¹ا ¸ف
نم ¸-و هو¸´~¹ا ¸ق=ت-¹ ة--ا¸ك ¸-= نم .-قو ا-د¸م ر~·¹ا و~ ه-ف ¸¸´- ام ¸-و ¸رو¸-¹ا -¹ا`¹ا
ى¹' ه-`- نع را-ت=لا -قو ¸--- ن-=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚1
.-قو ¸ص·¹ا ¸ف -و¸·¹ا .-قو _-ص¹ا ¸ف ¸~~¹ا _¸ل= .-ق _¸ك¸¹ا ى¹' .-قو ة·كر »ا~- رادقم
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ا--'-س ¸ل¸ق ءا~·¹او -¸·~¹ا ¸فو ¸ص·¹او ¸ه=¹ا ¸فو ءا~·¹ا ¸ف ¸=-¹ا
-`خب ¸ا-سن¹او »¸ن¹او ءا~=`او ¸¸ن=¹او ا-ص¹او اداد-راو ` -' ¸-´¹او ¸ا-ن¹او ¸-=¹ا را~ع`او
¸´س¹ا
ردق را-تعاو -لق ه¹¸ص= دنع =¸قس¹ا ¸سان¹او »-ان¹ا ¸-= ¸فو ه¹او¸ دنع ءاد`ا _-~=¹ا ¸ف ه-د-افو
ة·كر -ل- ¸¹ _--' .اق ءاد`ا ¸ق=- نعو د~·ت~¹ا »`' ¸'و ة==¹ .ق'-ف =¸قس¹ا ام'و ءادŠ¹ ة·ك¸¹ا
.اقو ¸اق .-قف »-¸-= ام'و ءا-ق هد·ب اه-·ب »ه-·ب .اق هت-¹اخ~بو ءا-ق `ف --ا=ف -ب¸·ف
»-`'ت¹ا ىلع _ا~=`ا .قنب ¸~خل¹ا هدرو ة-ا¸ك -قو د¸م .-قو د-·ب ¸-و ¸اع د¸م راصق¹ا نبا
د·ب ¸-=- ن~ع =قس- ل' »¸ل-و _-ص¹ا نم ة·كر --اف ¸'و ¸-¸¹ا _ك¸- ¸' ¸¸صن~¹ا ¸'ب درو
»داق¹ا »ت- لو ¸فاس~¹ا ¸صق- ل'و هف`= ىلع ر¸ه~=¹او ¸ا-سن¹اك »`Œ¹ =قسم _م ل' را-ت=لا -قو
-دا-¸ب ل' ا·م ¸اكرد- ل ءا~·¹او -¸·~¹او ¸ص·¹او ¸ه=¹ا تاك¸ت~~¹او -`= ه-فو =¹~ _م ل'
نباو »´=¹ا د-ع نبا دنع ة-نا`¹ا رادقم ىلعو _--'و »ساق¹ا نبا دنع ى¹و`ا رادقم ىلع ة·كر
_--' .اق ¸=-¹ا .-ق _بر` ¸-ا=¹ا ت¸ه= ا~' ا¸-لت=ا ا~ه-لعو ¸¸ن=سو ة~لسم نباو ¸¸~=ا~¹ا
ت¸ه= ¸¹و ¸´·ف ¸¸ن=س .-سو »´=¹ا د-ع نبا '=='و ---' .اقف ة¹'سم ¸=' »ساق¹ا نبا -¹'س
¸~خ¹ ى¹و`ا -ناك ¸لف =رد' ام =¸قسب .-اق .´ف ات-ا= ¸لف ¸´·¹ا ىلع ¸ل¸قف -``¹ -¸فاس~¹ا
¸-=¹او ¸ه=¹ا ¸ف ¸ا--لا .ص=¹ ن-تن`ا و' _بر` ة-نا`¹او -`` و'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚2
ا~¹و ¸ات-¸-=ف ¸~خ¹ »دق ¸¹و ة-¸-س ¸ص·¹اف اهنود ا~¹و ¸ات-¸-سف -و¸·¹ا .-ق -``¹ ¸فاس ¸¹و
ة-¸-س ا--' ة-او¸¹اف اهنود ا~¹و ة-¸-س ءا~·¹اف ¸=-¹ا .-ق _بر` ¸فاس ¸¹و ة-¸-= ¸ص·¹اف اهنود
ة-¸-س ه-ف اه=¸=و =¹~ك اهنود ا~¹و ة-¸-= ءا~·¹اف _بر` »دق ¸¹و ة-¸-= ة-اور -`=¹ا ¸فو
ى~·~¹او ---= نبل اه·بارو هر~ع ءا-تنل ¸فا´¹ا ل' »ساق¹ا نبل اه`¹ا` ¸-ه=ت¹ا رادقم را-تعا ¸فو
ىلع ءا-ق¹اف ه¸=نو ¸-ا= ¸-= ءا~¹ا ¸' ن--- و' -`د='ف ت¸ه=- ¸¹و ¸-ص¹ا ¸ف -لتخ- »¹و ه-لع
ى¹و'ف _بر` ت¸ه= ¸-ا=ك ¸ك~- ة-سنم رادقم ¸-ت·- لو »ساق¹ا نبا .اق -¸=¸¹ا ¸ق=ت¹ _-`ا
.اقو _-' .و`او ¸-ق- ل .اقف _=ر »` هتقو -كرد' ام ¸-ق- »` ة-سن~¹ا ¸لص- اهن'ف ت¸ك~ف
¸ف تدلخ- اهن` ¸ه=¹ا ¸-ق- ¸ه=ل¹ ة-سان ¸ص·¹ا -ل- ¸' د·ب ىند'ف _بر` --ا= ا~' ا--'
_-' .و`او ءا==' ا~- ¸-=و هتق=تسا -قو هن` ¸-ق- ل .اقف _=ر »` اهتقو _و¸خ¹ ةم~¹ا
ىل- ¸ص·¹ا .ص- »¹ ¸لف ¸ه=ل¹ ا-سان ¸ص·¹ا ىل- دقو ن-تن`ل ¸فاس و' _بر` »دق ¸¹ ا~ه-لعو
اهب¸=و ¸ق=ت¹ ¸ص·¹ا --ق -ب¸·ف ¸ه=¹ا -لصف ¸`ك'ف اس~= تردق ¸لف اقا--ا ا~ه-ف ءا-ق ¸ه=¹ا
-`- د·بو _--¸-و ¸~~¹ا _ل=- ىت= ن-ت·ك¸ب _-ص¹ا ¸-= ¸ف ¸=-¹ا _¸ل= د·ب _ن~¹ا تاقو'و
ىلع ءا¸تسلا -قو ه¸´- لو ¸لص~¹ا -¸صن- ىت= ة·~=¹ا د·بو ¸~~¹ا -¸·- ىت= ¸ص·¹ا
ا-¸ص= ه-`-و ¸=-¹ا ن-ب ام ه-داع نع »ان ن~¹ .-ل¹ا »ا-قو ام¸~ع --ا¸-¹ا ىن`تس-و ر¸ه~~¹ا
.-قو ¸ص·¹ا -`- د·بو را-س`ا .-قو _-ص¹ا -`- د·ب -و`ت¹ا د¸=سو -¸ان=¹ا ¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚3
را¸--لاو را-س`ا ام'و ---= نبل _-ص¹ا ¸ف ¸ا¸=¹او ةنود~ل¹ ¸ا¸=¹او '=¸~ل¹ _ن~¹ا را¸--لا
-ر¸=~¹ا ¸ف -`ص¹ا نع ¸هنو _=ق _نم -قو ¸ف »¸=' نمو --~¹ا ¸-·- ى~خ- ¸' ل' _¸ن~~ف
ا-رد- _~ت=م ¸-و .ب`ا ن=ا·مو »ا¸=¹ا -ا --ب ¸ه…و ¸دا¸¹ا ن=بو ¸-¸=¹ا ة==مو ةلب¸~¹او
¸¹ =¹~كو ةسا=نل¹ »ا~=¹ا ¸فو -¸-ق~¹ا ¸ف اه-¸كو ¸ق-¹او »ن·¹ا ¸با¸م -`خب .هن~¹ا نم
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚4
¸باقم ل' .-قو ر¸ه~~¹ا ىلع ه¸´- »¹ ةسا=ن¹ا نم »ا~=¹او ى-¸~¹ا ءا¸=' نم ةن¸م'م -¸-ق~¹ا -ناك
=س-¹او -ا-`¹ا -`خب -¸س`ا ¸=ن ¸ف .-`ا~ت¹ا ه¸كو ر¸ص¹او ةسا=نل¹ ¸-ان´¹ا ¸ف اه-¸كو را-´¹ا
نس=' هك¸-و نهت~- ¸ت¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚5
( ¸ا~`ا )
دلب .ك ىلع ة-ا-ك ¸¸ف .-قو تاعا~=¹ا د=اسم ¸ف ¸ا~`ا -=- ا~ن'و '=¸~¹ا ¸ف ¸¸ف .-قو ةنس
دصق- »¹ ا~' ام'و اه-¹' ءاعد¹ا دصق ا~' ة-تق¸¹ا ة-و¸-~¹ا ¸ف هت-ع¸~ ¸ف -لتخ- »¹و ه-لع ¸¸ل-اق-
د¸-نا ¸'و ¸فاس~ل¹ ¸و¸='ت~¹ا ه-=تساو ل .-قو -`ت=ا .-قف نس=ف ا¸ن~' ¸' _قوو ¸¸ن~¸- ل _ق¸ف
_~=¹ا ¸ف ¸ا~`ا ¸فو ةت-ا-¹ لو ة-و¸-م ¸-·¹ ¸ا~' لو --س~¹ا نبا --د=و د-·س ¸ب' --د=¹
ا~هنم -`- .´¹ ¸~¸- ا-ر¸ه~م
ىلع نس= -'¸~¹ا ¸فو ءا-ق و' ءاد' ام¸~ع ¸¸ف .ك ¸ف ةنس ةماق`او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚6
¸--´ت¹اب ه-¸- _ف¸-و ةم¸ل·م هت--و نس= د¸-ن~¹ا را¸س'و ¸~' نم ¸-= »-ق- ¸' ¸-ا=و ر¸ه~~¹ا
ا·فار ا~-د-·- »` اد= ا~ه--خ- لو هنم ¸-=' ىن`م ىن`م ن--داه~¹ا هد·ب .¸ق-و ر¸ه~~¹ا ىلع ءادتبا
-`ص¹ا -ماق دق د¸--و ر¸ه~~¹ا ىلع _-ص¹ا ¸ف »¸ن¹ا نم ¸-= -`ص¹ا ¸ن`-و _-=¸ت¹ا ¸-و ه-¸-
_-وو ل ¸ان ل' »-ق- لو ا-كار ¸¸=-و هس-ن¹ ا--¸م ل' دعاق¹ا ¸ا~' =¹ام ¸´ن'و ر¸ه~~¹ا ىلع
لو د¸ب لو »`سب .ص-- لو _ا~سŒ¹ ةل-ق¹ا نع تا-ت¹لا ه¸´- لو _ساو ا~ه-ف ه-ن~' ¸ف ه-·--'
.اق -`ص¹ا -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع -را~`اب د¸- لو -ن'تسا ا~=اف ه¸-= و' =¹~ب ¸¸ف ¸'ف ا~-¸-=
ا~ه-ف اف¸ق¸م ل' _~س- »¹و »ه-·ب
لو ¸¸ن=م لو ¸فا´ب دت·- لو ¸ل¸ق ¸-ص¹ا ¸فو ا¸ك~ ` قاع ا~لسم ¸¸´- ¸' ¸~¸~¹ا =¸~و
دك' ةماق`ا ¸فو -راه=¹ا -=تس-و -`ص¹ا =ل- ىل- نم »-ق- لو ¸~¸- لو -'¸ما لو ¸ا¸´س
-¸·~¹ا ¸فو ا¸لسا¸ت- و' ا¸--¸ت- ¸' ¸ا= اودد·- ا~'و ¸´نم --¸=ت¹او ات-- ¸¸´- ¸' -=تس-و
-¸م ةعا~= و' د=او
ىلع ن--داه~¹ا ى¹' ¸هتن-و هت-ا´= -=تس-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚•
ةلق¸=¹ا ةل·-=¹ا نع ¸¸·-ف ه¸=' ى¹' .-قو ر¸ه~~¹ا
¸ف ¸´=- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف -`- ¸ف ¸اك ¸'ف _ساو ¸~¸~¹ا .-ق ه¹¸قو ¸ل¸ق ده~ت¹ا ¸-¸´- ¸فو
ا-¸-= لو ة·~=¹ ¸~¸- لو ¸ل¸ق -`ص¹ا ¸`=ب ¸-ف -`ص¹ا ىلع ¸= .اق ¸لف ة--¸-¹ال ةلفان¹ا
--ل- ا~' .-قو راتخ~¹ا _¸= ا~' .-قو ¸دس¹ا ¸قب ا~' ¸¸=- ا-ر¸ه~م ¸'ف _-ص¹ا ل' -ق¸¹ا .-ق
ءا~·¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚‚
( =و¸~¹ا ) ( .-ا-فو ننسو ¸-ا¸فو =و¸~ -`صل¹و )
»دقت~¹ا -`خ¹ا ىلع ¸ا´~¹او ¸د-¹او -¸`¹ا ¸ف اماودو ءادتبا --خ¹ا -راه=
-د=¹ا -راه= ¸نا`¹ا
ىت= -¸س¹او ة-ك¸¹ا ى¹' -¸س¹ا نمو ة-ا= ¸ا-'¸س¹ا .ا¸ق' ة``` .=¸¹ا ¸فو -ر¸·¹ا ¸تس -¹ا`¹ا
نمو دك'تب .=¸¹اك ةم`او ن--´¹او ه=¸¹ا ادع ام -¸=¹ا -ر¸عو -=او ¸د-¹ا _-~= ¸تس .-قو ة-ك¸¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
=¹~¹و اهنم دك' د¹¸¹ا »'و -ق¸¹ا ¸ف ة-ا= ةم`ا د-·- ن-~خ-¹ا ¸داب ا-ل- ا~' ر¸ه~~¹ا _با¸¹ا ءا= »`
ة--ا´~¹او اه-·ب ¸ت·~¹او -¸بد~¹ا -`خب -ق¸¹ا ¸ف د-·- ¸' ¸¹' -='ف _انق ¸-·ب -ل- ا~' .اق
ل ة-قتن~¹او -¸--´¹ا -¸تسب -¸-·ص¹ا ¸م¸-و ةمŠ¹ ~خ-¹اك اهفا¸='و ا-رد-و -¸=¹ا ¸'رو اهل`م
اهن´~- ¸' ل' -داع' لو ,دا~ت- »ساق¹ا نبا .اقف ¸'¸¹ا ة-~´ن~¹ا -`ص¹ا ¸ف ¸ت·ب »لع '¸= ¸لف د-·-
=¸تتف ¸تس¹ا
ل'و ادب' د-·- ءا~¹ا ¸سانك -ق¸¹ا ¸ف د-·- ة~~·ت~¹ا´ف -`ص¹ا .-ق ¸ت·¹ا ¸اك ¸' _--' _=ق- ¸¸ن=س
¸ف -ر¸·¹ا ¸تس -¸=و ¸فو د-·-و ,دا~ت- .-قو اب¸` د=- ¸ا-¸·¹ا =¹~كو ءا~¹ا د=ا¸ك اقل=م د·- »¹
¸-اس¹او اقل=م هت-=¸~ ¸ف ¸ل¸ق¹ا .ب .-قو ¸ل¸ق -`صل¹ هب¸=و ¸-ف ¸-ن¹ا ىلعو ¸ل¸ق -¸لخ¹ا
انا-¸ع ¸لص- ¸=ا·¹او ر¸-~¹ا -`خب .-وا¸س¹اك هو¸´م هد-د=ت¹ و' هتق¸¹ -ص- امو »د·¹اك -~¹ا
¸فو »ا-ق¹ا ¸¸=-و ءا~-' ¸¸ل=¹ا ¸ل¸قف ن´~- »¹ ¸'ف اود¸-نا ء¸-و ¸ف ا¸·~ت=ا ¸'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ‚ƒ
¸ف -ه~'و »ساق¹ا نبا •نو ر¸ه~~¹ا ىلع ¸-¸=¹ابو ¸=ن¹اب ¸ا-¸·¹ا ¸تتس-و ن-ر¸تس~¹اك »`=¹ا
¸=ن¹اب _--'و ¸-¸=¹اب »ساق¹ا نبل ر¸ه~~¹اف ا·~ت=ا ¸'ف انا-¸ع ¸لص- ¸-¸=¹ا
_ص- اه`¹ا`و ىصع اراتخم ¸-¸=¹اب ىل- ¸¹و -ق¸¹ا ¸ف د-·- --~~¹او ¸ل¸ق _-~=¹ا ¸ف _¸خف
و' .·ت~- ا~م ء¸~ب و' ا-¸=نو -¸ق¸قب ن-`-=`ا _فاد- ¸-و ىل- ¸¹و اه-فو ه¸-= ¸-اس ¸اك ¸'
و' ه¸·~ _~= و' ام¸ت=م ىل- نمو ¸¸ف نم _ن~- ام ىلع .~=و ادب' -داع`ا ه¹ ---=' .=·-
هب ¸'ب `ف .~ع ¸ف ¸اك و' هسا-¹ ¸اك ¸'ف ه-~ك ¸~~
-كا¸ل¹ .-¸=¹ا ¸-س¹ا ¸ف ل' .فا¸ن¹ا ¸فو .اتق¹ا ¸ف ل' ¸-ا¸-¹ا ¸ف =¸~ ¸-و .ا-قتسلا _با¸¹ا
نبا ,ورو اهب رود- هن'ف ةن--س¹ا -`خب ه¸-= و' ا¸-و اماودو ءادتبا هتباد هب -ه=¸- ا~`-= ¸¸=-ف
---=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒ0
¸اك ¸'ف ةل=ار ىلع ¸¸ف ¸د¸- لو هنم ¸-=' د¸=س¹ابو _¸ك¸¹اب -كا¸¹ا ءىم¸-و ةباد¹اك
لو اه-فو ¸¸-¹ا ل ة-·´¹ا ¸ف .-ن¹ا ¸ا¸= ر¸ه~~¹او ¸ل¸ق اهت-ا¸ك ¸-ف ¸ر`اك --د'و ل ¸ق·م
¸سان¹ا ىلع .~=و -ق¸¹ا ¸ف د-·- ¸¸-¹ا ¸-ف اه-فو ءا~ --=ف ىل- ا~'ف ¸=-¹ا ¸ت·كر لو ¸-¸¹ا
ام »اق' ¸' .-قو اهل`م .-قو د~' ا-¸ه… ىلع -`ص¹او اهل`م ¸==¹او ةل-ق¹ا ¸-·¹ ىل- ن~ك ه¹¸ق¹
اه-ا¸هب و' اه-ان-ب ¸م`ا ¸' ىلع ءانب اه==س نم ة·=ق ه-د- ن-ب ¸اك ¸' -ه~' .اقو هدصق-
¸ف هب¸ل=م .-و د-لقت¹ا نم _ن~- داهت=لا ىلعو داهت=لا نم _ن~- ن-ق-¹ا ىلع -ردق¹او .ا-قتسلا
¸ف ¸اك ¸¹و _ص- »¹ »ا¸=¹ا د=س~¹ا ¸ف -~س¹ا نع _¸= ¸¹ ام' ¸ل¸ق -~س¹ا و' ةه=¹ا داهت=لا
.دتس- ةن-د~¹اب نمو دد¸- داهت=لا ¸ف ةق~~ب ردق ¸'ف .دتسا ردق- »¹ ¸'ف ة´~ب نم =¹~كو -ص¹ا
¸اك ¸'ف افراع ا-ل´م ا~لسم دلق- ¸=ا·¹ا ى~ع`او ¸·=ق هن` - »لسو ه-لع -ا ىل- - هبا¸=~ب
--= ¸لص- »´=¹ا د-ع نبا .اقف د=- »¹ ¸'ف هل`م .-ا=¹ا ¸-ص-¹او دهت=او ة¹د`ا ¸ف دلق افراع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒ1
_بر' و' ه¸-خ- ¸-ف ه-لع ¸~=' ¸'ف ه¸-= د-لق- دهت=~ل¹ ¸-¹و ا--~م ¸ا´¹ ا·بر' ىل- ¸¹و ءا~
ى¹' ¸ص·¹او ¸ه=¹ا ¸ف -ق¸¹او -ق¸¹ا ¸ف داع' '=='ف دهت=ا نمو .ا¸ق' ة``` هد-لق- و' تا¸ل-
ءانب ادب' د-·- ¸¸ن=س نبا ¸بدتس- ¸' ل' ة~لسم نبا -¸·- »¹ ا~¹ هن'ف ر~·¹ا ¸و~ -`خب را¸--لا
-¸=ن-ف ¸-س-ت¹ا ¸ف ل' _=ق -`ص¹ا ¸ف '=خ¹ا ن--- ¸'و ةبا-`ا و' داهت=لا -=ا¸¹ا ¸' ىلع
¸دصف '=خ¹اب ¸-=' »` ى~ع`ا دلق ¸¹و ا~-'- »¹ ا-لت=ا ا~'و -`- .´¹ داهت=لا -ن'تس-و ¸-ت·-و
ىلع ادب' .-ا=¹او -ق¸¹ا ¸ف ¸ان¹ا د-·-و _=ق-ف ن-ق- نع ه¸-خ- ¸' ل' ¸¸ن=س نبا .اقو -¸=نا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا
»`´¹ا =¸- ¸ماخ¹ا
¸ا--'-سو -¸-`´¹ا .ا·ف`ا =¸- ¸داس¹ا
¸-ا¸-¹ا
اه¹ »ا-ق¹او ة=-ا-¹او »ا¸=Œ¹ ¸--´ت¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒ2
»-لست¹او »-لستل¹ ¸¸ل=¹او _-`ا ىلع ةن-ن'~=¹او .ادتعلاو _-¹او د¸=س¹او _ف¸¹او _¸ك¸¹او
ننس¹او
¸¸ل=¹او هد~= ن~¹ -ا _~سو ¸--´ت¹او را¸س`او ¸ه=¹او اه¹ »ا-ق¹او ن--¹و`ا ¸ف ة=-ا-¹ا _م -ر¸س
ىل- - د~=م ىلع -`ص¹او هده~-و ¸نا`¹ا نم »-لست¹او .ادتعلا ردق ىلع د-ا¸¹او هده~-و .و`ا
_-`ا ىلع - »لسو ه-لع -ا
.-ا--¹او
-=صتس-و اه~-دق- و' ه-لقب ةن-·~¹ا -`ص¹ا ة-نب اهنا¸تقا »ا¸=`ا -¸--´- ¸ف =¸ت~-و ا~-ا¸س ام
ة·~= ¸ه=¹ا ن… ن~-فو ¸ل¸ق هس´عو »-'ف ¸صق¹ا ,¸ن ن~-فو ¸ل¸ق تا·ك¸¹ا ددع ة-ن ¸فو
ة-نب اه~-' ¸لف _و¸خ¹ا ة-ن -`خب ¸-ت·م هد·ب اهبو¸عو ى¹و`ا ¸ف ء,¸=- ا-ر¸ه~م اهس´عو
¸=ا·¹او ه¸-= لو ¸-ك`ا ء,¸=- لو ا-~=ع' ¸اك ¸'و ان-·م ¸-ك' -ا ه=-¹و ¸ل¸قف ا¸هس ةلفان¹ا
ن-د-¹ا _فر -=تس-و -¸-ص¹ا ¸¸تس- ام ردق هب »ام`ا ¸=تن-و هناسلب -`ص¹ا ¸ك~- .-قو ة-ن¹ا ه--´-
¸~ا=- .-قو ¸ر`ا ى¹' ا~هن¸=بو .-قو ن-ت~-اق .-قف ردص¹ا ى¹' .-قو ن--´ن~¹ا ى¹'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒ3
¸ف هب ¸'ب ل اه-ف اه`¹ا` هرد- -=- _¸´¹ا ىلع ىن~-¹ا ¸-ق و' ه-د- .دس ¸فو ن-ن~`ا ا~هسو¸¸ب
ا~هت=اب' -ه~' ,ور اهس~=و دا~تعلاب هل-و'- اه·بارو ة--¸-¹ا ¸ف ه-¸كو ةلفان¹ا
ه¹و .~س-- لو ~¸·ت- لو ر¸ه~~¹ا ىلع ا~هن-ب ه¸-=و ءاعد¹ا ه¸´-و •ب¸ت- لو ¸--´ت¹ا ¸`' ة=-ا-¹ا
_ست- »¹ ¸'ف اه~ل·- -=-ف ¸ا-مر »ا-ق ¸ف ¸و~¸·ت- ءا¸ق¹ا .¸- »¹و ةلفان¹ا ¸ف .~س--و ~¸·ت- ¸'
-=تس-و »¸م'~¹ا ىلع -=- لو ¸ك~ ه-¸ف .-قو =قس- .-قف د=- »¹ ¸'ف _-`ا ىلع »ت-ا -ق¸¹ا
_=ر ه-¹'و ¸`ك`ا ¸ف .-قو ة·كر .ك ¸ف اهب¸=و _-=ص¹او ة-¸س¹ا لو .-قو ة-¸ه=¹ا ل ة-¸س¹ا ¸ف
ة·ك¸¹ا ¸·ل- .اقو »ساق¹ا نبا ه¸- »¹و ن--¹اب ¸- امو ¸هس¹ا ا-د=س ء,¸=- .-قو ة·كر ¸ف .-قو
-س-¹و ة·كر ¸ف ¸فو ا¸ه… د-·-و »`س¹ا .-ق د=س- اه-سنف »اقف ة·~=¹ا ة-نا` هت-اف ن~-ف اه-فو
و' ا¸صق ن-م'ت¹ا -=تس-و ادب' د-·-و ~ا~¹اب ء,¸=- لو .~·¹او --دا=Š¹ -=- `ف اهنم ةل~س-¹ا
¸س-و نم¸- ¸¸-ند~¹ا ,ورو نم¸- ل ¸¸-¸ص~¹ا ,و¸ف ¸ه= ا~'ف اقا--ا ¸س' ا~' »ام`ا نم¸-و ادم
¸فو _¸=- .ك ¸فو ةنس ن--¹و`ا ¸ف ا-د·ب -ر¸س¹او ¸ه=¹ا ¸ف ¸ه=- .-قو د¸-ن~¹او »¸م'~¹اك
¸ص·¹او اه-ل- ¸ه=¹او را-س`ا ى~خ- »¹ ام دا¸ ا~ف .ص-~¹ا .ا¸=ب _-ص¹ا ¸-ف ¸ل¸ق ¸=-¹ا ¸ت·كر
ءا~·¹او ¸ا--خ- -¸·~¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒ4
لو هد·ب و' =¹ام .·-ك _¸ك¸¹ا .-ق _-ص¹ا ة-نا` ¸ف ا¸س ت¸نق¹ا -=تس-و ¸صق' ة-نا`¹او ة=س¸تم
د¸·سم نبا نع اه-فو ءا~ ا~ب ¸عد-و ه¸-·ب ¸¸=-و ه¸=' ى¹' =ن-·تسن ان' »هل¹ا رات=ا اه-فو ه¹ ¸--´-
=¹~ ¸¸فو هس-ن _~س- ¸ص·¹او ¸ه=¹ا ¸-= ن--¹و' ¸ف ¸ه=-و ة--ام ةنس ¸=-¹ا ¸ف هنع -ا ¸-ر
.فا¸ن¹ا ¸ف را¸س`ا ¸¸=-و ¸اس¹ =-¸=- ¸-= نم را¸س' ء,¸=- لو ة--لت¹اك =قف اهس-ن -'¸~¹او
¸ل¸ق اراهن اه-ف ¸ه=¹ا ¸فو `-¹
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
لو ¸ل= »` 'ك¸- اه-ف و' اهل-ق ¸=ع ¸'ف -ل=ب =قس- ¸اك ¸' ه¸ك دا~·¹ا .او¸ب --`- ¸اك ¸' »ا-ق¹ا
_فر ه¸´-و ردق- »¹ ¸' د¸=س¹اب ءىم¸-و ¸-ا=و -ن= ¸-= ى¹' دنتسا »` رداقل¹ ةلفان¹ا ¸ف هب ¸'ب
¸س-`ا ىلع و' ةل-ق¹ا ى¹' ه`=رو ا-قلتسم »` د=تل~¹اك ن~-`ا ىلع »` ه-لع د=س- ء¸~
.ك نع ¸=ع ¸'ف ن~-`ا .-ق ءاقلتسلا .-قو اه-ف ءىم¸-و ءا¸س ا~- اه`¹ا`
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒ5
اه=¸قس -ا ه~=ر ة--ن= ¸ب' نعو دصق¹ا -ا=-' -ا ه~=ر ¸·فا~¹ا نعو •ن `ف هت-ن ,¸س ¸م'
ه·سو ه-ا~-' ¸فو ن´م' ¸' ءىمو'و »اق هد=و »ا-ق¹ا ىلع ردق ¸'ف ةلع -¸= و' ةق~~ب ه¸=عو
.-قف ا~-اق ¸هن- ل د=س ¸' ن´¹ _-~=¹ا ىلع ردق ¸لف ءا~-' ا~-اق ىل- »ا-ق¹ا ىلع ردق ¸¹و ¸ل¸ق
ر¸ه~~¹اف ا~-اق ة=-ا-¹ا نع ¸=ع ¸¹و ءا~-' ا~-اق ¸لص- .-قو ادعاق »ت-و ا~-اق ى¹و`ا ¸لص-
د--ع ¸ب' ه-مدق رود- ىلع ¸ل=- ¸' ¸-و ءا·ق`ا ه¸´-و ده~ت¹اك .-قو _ب¸ت¹ا -=تس-و ¸¸ل=¹ا
د¸=س و' _¸كر ¸ف اه~-و _با-`ا ةق¸-- ¸ف د= لو ه-~خف ا--ان .-قو ه-مدق ا--ان ه-ت-¹' ىلع
اه-فو ه¸-·ك ه¸-=و »ا-ق¹اب ر¸-ت- دم¸¹او ة`¹ا`¹ا ¸ف .¸=دل¹ ¸-´-و ه¸-·ك ده~ت¹ا ¸¸ل=و ¸¸ل= و'
رو~·~¹ا -= »' »` _-=ص¹ا ¸-و رو~·م -ه~' .اقو ه-ف _=ن¹ا دد¸تب .لعو ادب' د-·- ءا~¹ا _داق ¸ف
ىلع`ا ى¹' .قتنا
نبل ¸ل¸قف ¸¸ل=¹ا ءا~ »` ا~-اق اه=تتفا ¸لف _-`ا ىلع ا·==-م د¸·ق¹ا ىلع رداق .-نت- لو
¸´·¹ا -`خب -ه~'و »ساق¹ا
ه--ك _--و ه-ت-كر -صن- ¸' -=تس-و ه-ت-كر نم هات=ار -¸ق- --=ب ¸ن=ن- ¸' هلق'و _¸ك¸¹ا
¸ر`ا ى¹' هس'ر ¸´ن- لو ه-قف¸م ¸فا=-و ا~ه-لع
¸-·تس-و ه'¸=' »ساق¹ا نبا .اق .دت·- »¹ ¸لف ¸ه~`ا ىلع -داع`ا --=و .=' ¸لف _ف¸¹ا ¸ماخ¹ا
¸فو ه-ف ةن-ن'~=¹ا -¸=و ¸-ف .ادتعلا -¸=و ىلعو ه'¸=' -راق ¸' .-قو ه-¸=- ل -ه~' .اقو
اه-فو ¸ل¸ق ه¸-=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒ6
_ف¸¹ا ¸ف د¸-ن~ل¹ -=تس-و ا~ه-ف -=تس- -ه~' ,ورو ¸-= لو _فر ¸ف ن-د-¹ا _فر -¸ع' لو
»ساق¹ا نبا ,ورو ¸نا`¹ا »¸م'~ل¹و هل`م .-قو .و`ا »امŒ¹و د~=¹ا =¹و انبر »هل¹ا هد~= ن~¹ -ا _~س
=¹ --و نبا ,رو =¹و
ه'¸=' ةه-=¹ا -ناك ¸' ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` ا~-د=' ¸فو ¸ر`ا نم -ن`او ةه-=¹ا ن-´~- ¸-و د¸=س¹ا
ا~هن-ب ه-د- _ف¸- »¹ ¸' ¸¸ن=س .اقف ن-د-¹ا ام'و »ا-ق¹ا دنع ا~-¸-='-و نس=' ه-ت-كر .-ق ه-د- »-دق-و
هتما~ع ر¸ك ىلع د=س ¸¹و -=او .-قو ¸ه=- ا~-ف ةنسف ن-مدق¹ا -ا¸='و ¸ات-ك¸¹ا ام'و ¸ل¸قف
هن=ب ن-بو ه--ن=و ه-قف¸م ن-بو ه-ت-كر ن-ب ¸¸-- ¸' -=تس-و _- ه~ك -¸= و' ن-تقا=¹اك
هك¸- ه¹و -'¸~¹ا -`خب ه-~خفو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒ•
و' -¸=¹ ¸سع ¸'ف ¸-خم ا~-¸-= ¸فو ن-د-¹او ه=¸¹اب ¸ر`ا -¸~ا-م -=تس-و .¸= ا~' ةلفان¹ا ¸ف
ن=ق¹او ¸ات´¹او -¸ص¹ا -ا-` -`خب ¸ر`ا هت-ن- امو ¸-ص=¹او -¸~خ¹اك هق¸- ل ا~-ف ه¸=نو د¸ب
هته-= _-- ام ىلع ه-د- _-و ى¹و`او
-`خب هنم _ف¸¹او د¸=س¹ا ¸ف ءاعد¹اب ¸'ب لو _¸ك¸¹اك ةن-ن'~=¹او ه-ف .ادتعلاو هنم _ف¸¹ا
¸-·ب »¸ق- »` اهنم ء¸~ ¸ف '¸ق- لو ¸¸صخم ء¸~ب _-~=¹ا ¸ف د-د=ت¹ا ¸´ن'و _-س- ن´¹و _¸ك¸¹ا
»ا-ق ¸ف ل' _و¸~¹ا ن-= ¸--´ت¹ا ةنس¹او اهل`م ة-نا`¹او =¸ت- و' »ا-قل¹ ه-د- ىلع د~ت·-و ¸¸ل=
_-~= ¸ف -=تس-و »-لست¹ا ¸¸ل= نكر نع .قتن- »¹ ا~' .~·ل¹ ا~-اق .قتس- ¸' د·ب هن'ف ¸¸ل=¹ا
اهماهب' ن=ابو ىن~-¹ا همدق ا--ان ن~-`ا نم ه`=رو ¸ر`ا ىلع ¸س-`ا =ر¸¹ا .·= ¸¸ل=¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
-نا=و ن-¸~عو ة·س- ه-~ ىن~-¹اب ن-ده~ت¹ا ¸ف دق·-و ه-~خف ىلع ¸ات=و¸-م ها-كو ¸ر`ا ىلع
.-قو د-=¸ت¹ا دنع اهب ¸-~-و هه=و ¸ل- ةبا-س¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒ‚
اه-' =-لع »`س¹ا - تا¸لص¹ا تا--=¹ا - تا-كا¸¹ا - تا-=ت¹ا را-ت=ا اه-فو اهك¸=- ل .-قو ا~-اد
¸' ده~'و -ا ل' ه¹' ل ¸' ده~' ن-=¹اص¹ا -ا دا-ع ىلعو ان-لع »`س¹ا ه-اك¸بو -ا ة~=رو ¸-ن¹ا
.و`ا ¸ود هد·ب ءاعد¹ا -=تس-و - »لسو ه-لع -ا ىل- - ه¹¸سرو هد-ع اد~=م
نما-ت-و ¸ل¸ق هب _و¸خ¹ا ة-ن =ا¸ت~ا ¸فو ه¸-·ك ر¸ه~~¹اف ¸´ن ¸لف »´-لع »`س¹ا ن-·ت-و »-لست¹ا
ر¸ه~~¹ا ىلع ن-تن`ا ----و هن-~- نع »¸م'~¹او ن--¸م ¸ورو -د=او -¸م ` -لق د¸-ن~¹او »ام`ا
اهب ن-~-¹او ة-~=ع`اب ءاعد¹ا ه¸كو ¸ات-اور ¸¸-س~¹ا ¸فو همام'
ةنا=ر نع هنع -ا ¸-ر ¸~ع ىهنو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ ƒƒ
.-قو ء اقب و' ` -' اهنود ا~ف ¸~خ¹ا ¸-و --ا¸-¹ا ¸-س- ءا-ق ¸ف ---¸ت¹ا¸-= اهن' .اقو »=اع`ا
ءا-ق =¸قس ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع -ق¸¹ا ¸ا- ¸'و ة-تق¸¹ا ىلع =¹~ »دق-و ¸ك~¹ا _م -=او _بر`ا
¸ا- ¸' --و نبا .اقو »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق را~ع`ا -ا=-' ¸ا-ب نم اه-سان نع ~-ن-= ة-تق¸¹ا
-قو ن--·- ¸فو -ق¸¹ا ¸ف داع'و ة-سن~¹ا ىل- ا¸هس -¸-ا=¹اب 'دب ¸لف ¸-خم -ه~' .اقو ة-تق¸¹اف
نبا ,ورو =¹~´ف اد~عو هم¸م'م ىلع -داع' ل هن' ى¹' _=ر اه-فو ¸ل¸ق را¸=-لا و' را-ت=لا
هبا-=تساو _=ق¹ا -¸=و ¸-ف ة-تقو ¸ف ةت-اف ¸ك~ ¸'ف ل و' =¸~ هن' ىلع ءانب ادب' د-·- ¸¸~=ا~¹ا
¸¸س- »ساق¹ا نبا ,ورو ا--' _=ق امام' ¸اك ¸'ف ¸ل¸ق ة·كر دق·- »¹ ¸' ه-ت·كر »ا~-' ¸فو ¸ل¸ق
ه-¹' _=رو -لختس- `ف
-داع`ا -¸=و ¸فو ,دا~- ام¸م'م ¸اك ¸'و -لختس-ف ¸¸س- ل -ه~' ,ورو هنع _=رو .-قو
اه-ا¸-¹ -داع' لو ,دا~- اه-ا¸ف -ا= ¸' -ه~' .اقو ا¸ه… د-·- --~~¹اف ة·~=¹ا ¸ف ¸اك ¸'ف ¸ل¸ق
نبا _=رو -ق¸¹ا ¸ف د-·- -او¸¹ا ¸`ك'ف ة·~=¹ا نم „¸ف ىت= ¸ك~- »¹ ¸'ف ¸=¹و ى-قو _=ق ل'و
¸-ت·-و ى-ق-و اقا--ا -ق¸¹ا ¸ا- ¸' »دق- لو ¸ل¸ق --ا¸-¹ا ¸-`ك ---¸- -¸=و ¸فو ه-¹' »ساق¹ا
اهن-·ب ل -`- ¸سن ¸لف =¸´~¹ا تلا=ب =-=- ادادع' _قو' =~ ¸'ف ةم~¹ا -ءا¸ب ن-ق- --ا¸-¹ا ¸ف
ن-ع ¸-ت·- »¹و ا-`- اهم¸- ¸ود اهن-ع »لع ¸'ف اس~= ىل-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 100
¸سن ن~-ف ~ا~¹ا نم هرا-تعا _¸=و ---¸ت¹ا ن-ع ¸سنو اه-·ب ¸ا-ع' »لع ¸¹ =¹~كو اقا--ا »ا-`ا
ا¸ه…و ا¸صع »` ا¸صعو ا¸ه… ¸لص- ةقباس¹ا ام ¸رد- ل ن-ن-·م ن-م¸- نم ا¸صعو ا¸ه…
¸' ه=با-و اقا--ا ¸ام¸-¹ا ن-·ت- »¹ ¸¹ ا~ك ن-¸-دقت¹ا -ع¸تس-ف -'دت-~¹ا د-·-و ا~ه-لص- _-=ص¹او
¸فو -¸~ع -`` _بر`ا ¸فو ا·-س ¸لص- -``¹ا ¸-ف اد=او د-¸- »` -د=ا¸ب اهنم .ق' ¸ف اهب¸--
ة-¸-= .ك د-·- »ساق¹ا نبا ه-¹' _=رو _-=ص¹اف ¸صق¹ا ¸ف =~ »-نا ¸'ف ن-¸~عو ,د=' ¸~خ¹ا
¸لف ¸صق¹ا ¸ف ن-¹¸ق¹ا ىلع -ا-=تسلا _-=ص¹او تا-¸-=¹ا -عا-تتف ¸ك~ ام ىلع ة-¸-س اه--قع
اهت`¹ا`ب ¸ن`- اتس ىل- اهت`¹ا`و -`- ¸سن ¸لف ة--¸م اتس ىل- ا~- ام رد- »¹و اهت-نا`و -`- ¸سن
ن-م¸- نم ¸اتل`ا~تم ا~هف اهتسداسو -`- ¸سن ¸لف اهتسما= اهتسما= ¸فو اهت·با¸ب اهت·بار ¸فو
اه-¸~ع ةسداسو اه-¸~ع ة-دا= =¹~كو ن--¸م ن--¸م ¸~خ¹ا ¸لص-ف
هل-ق ا~ه·م و' هد=و ¸اصقن¹ا ¸فو »`س¹ا د·ب -دا-¸¹ا ¸-ف ¸ل¸ق اهب¸=و ¸فو ¸ا-د=س ¸هسل¹و
هل=م ¸ف »` ¸ل¸ق ¸¸س¸~¹ا د¸=س ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع هد·ب =~ل¹ »ت~¹ا د¸=سو ¸--خت¹ا ¸ورو
¸' »¸=- اه`¹ا` ة-د·-ل¹ »ا¸=`ا ¸فو ¸ل¸ق ة-د·-¹ا »`س ¸س ¸فو ¸ات-اور ة-ل-ق¹ا ده~- ¸فو ¸ل¸ق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.-قو '¸=' »دق ¸¹ -¸=¸¹او .=~¹ا ¸ف ر¸ه~~¹ا ىلعو .ا=و اهس
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 101
د·ب ¸¹و ¸ك~ ام ىتم د=س ة-د·-¹ا نع اهس ¸'ف ة=ص¹اب ى¹و'ف ¸=' ¸لف هد~ع .=-- -ه~' .اق هد-·-
¸اك ¸'ف -د=- و' .=- »¹ ام ¸ك~ ىتم د=س ة-ل-ق¹ا نع اهس ¸'ف ا-د·-ف -`- ¸ف ¸اك ¸'ف ¸ه~
ة=-ا-¹ا و' ¸¸ل=¹ا نع ¸اك ¸' .=ب اه·بارو .¸ق ل .·ف •قن نع ¸اك ¸' .=-- اه`¹ا`ف ا~-د='
ن--¸م ن-ب اه-ف ¸¸فو ن--¸م هد~= ن~¹ -ا _~س و' ن--¸--´- ¸-= نع ¸اك ¸' .=-- اهسما=و
ءا-تناو ¸هس¹ اهن`=-ب »´=- »¹ ¸'ف -`- ¸كا~ك ¸هف ى¹و`ا ¸`=-ب »´= -`- ¸ف ¸اك ¸'ف -``و
.¸=¹ا ¸-ت·-و -ل=ب .ا= ¸' ¸¸ف ¸ف ¸¸ف ه=و' ة·بر' ه¹و -`- ¸·ب =راتك ¸هف -د= .¸=
ل'و ,دا~- .ا= ¸' .-ن ¸ف .-ن ىل-و ى¹و`ا _ل-' ل'و ن-¹¸ق¹ا ىلع ة·ك¸¹ا دق·ب .-قو -¸·¹اب
_-`ا ىلع ,دا~ت- ¸¸ف ¸ف .-ن اقل=م ى¹و`ا .=-- .-قو ى¹و`اك .-ن ¸ف ¸¸ف ¸ل¸قف
~اقن'و ر~ا=- ام .تقك -=و ¸'و اقل=م .=-م .·-¹ا ¸-`´ف .-ن و' ¸¸ف ¸ف ¸اصقن و' -دا-¸ ه--س
=¹~¹و ر¸ه~~¹ا ىلع ة=ا=¹ و' ه¸=نو در و' »`س¹ -را~' ¸اك ¸¹و ¸-ت·م اد= .-لق¹او .ام و' ¸-ن
¸=ع ¸' د~=- لو -را~' هت~~ نم ىلع د¸- لو اه-فو ` -ن و' ا-¸ف ¸لص~¹ا ىلع »`س¹ا ه¸´- »¹
¸-ت·م هدس= _-~=ب ¸¹و ه-ا-ت¹او ¸-ت·م هنانس' ن-ب ء¸~ _`تباو ¸ا= ا¸-س- ¸-خ~¹ -صن' ¸' اه-فو
-رو¸-¹ ¸اك ¸' هه-~و ¸-س- ¸~م نم هق¸ف امو ¸-ت·م ه-ل=ر _-و¸-و ةل-ق¹ا ¸بدتس- ¸' ل'
ه¸-·¹ ¸اك ¸'و _و¸~~ف ا---= ا·فد رام _فد و' ة=¸ف و' -¸تس¹ ¸~م نم -=لصم و' هتباد ت`-ناك
و' -¸صناو ن-تن`ا نم »لس ¸¹ اه-فو هو¸´~ف ل'و ه¸هس ¸-=نمو هد~ع .=-~ف ¸ا¸ع`ا .ا=' ¸'ف
د¸=س ه'¸=' -`ص¹ا ¸ف -¸~ و' .ك' ا~' اه-فو -ل=ب -¸~و .ك'ف -¸~ و' ءا= دقو -¸~ و' .ك'
-`ت=ا .-قف ¸هس¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 102
»¹ .قو ¸لق ¸' اه-فو -¸~و .ك' اه-ف ¸` ام'و »`س¹ا _م ى¹و`ا ¸` ام' -¸`´¹اب ¸¸فو ل .-قو
_بر' ¸-`´¹او ¸-=نم .-قو ¸-=نمر ¸= ا¸هس -`ص¹ا ¸ن= نم .·-¹ا ¸-`كو ء¸ق¹ا -`خب _=ق-
اد= هل-لقو ة--ان`¹اب .-قو ة-عاب¸¹اب -¸·~¹ا ¸=لتف اه-صن .-قو اهل`م .-قو ¸ات·كر .-قو تا·كر
نمو -ل=ب اد~ع ¸ل=و اه-=¸م نق-' ن~ف ةسما= ى¹' »ام`ا »اق ا~'و .=-م اد~ع -د=س ¸=نو ¸-ت·م
-ناك »ه¹ .اق ¸لف =ا-ت=لا ىلع =ا~¹او هن… ىلع ¸ا=¹ا .~·-و -ل=ب اد~ع ه·--و هءا-تنا نق-'
¸فو .=-- ¸¸صن~¹ا -¹ا`¹ا ¸فو ا~ه-ف _ص- هلباقمو ه·--و هعاتبا هم¸ل- نم ه=و' ة·بر'ف -=¸~¹
_بات¹ا -داع' ¸فو ة·ك¸ب ¸ا--`ا ة=ص¹ا ىلع ¸¹ا=¹ا »¸ل-ف رو~·م ¸-اس¹او ¸ل¸ق لو'تم _با¸¹ا
¸فو ¸ل¸ق اه¹ ¸-اس¹ا _بات¹ا -داع' ¸فو ة·ك¸ب ¸ا--`ا ة=ص¹ا ىلع ¸¹ا=¹ا »¸ل-ف رو~·م ¸-اس¹ا
.-ن ¸ف ة`¹ا` ى¹' »اق نمو ¸ل¸ق ه·-ت- ¸¸-سم ة·كر نع اهتبا-ن ¸فو ¸ل¸ق ¸هس¹اب .ه=¹ا ¸ا=¹'
¸ف ¸- »' ¸-¸¹ا ¸ف _¸س' رد- »¹ ¸'و هد·ب .-قو هل-ق د=سو ا·بر' اه~-' ل'و _=ر ة·كر دق·- »¹ ¸'ف
-=و ¸'و ¸`ك و' .ق .=-م اه=`-' ¸-·¹ هد~·ف »`´¹ا ام'و هد·ب د=سو ة-نا` اهل·= _-~¹ا ة-نا`
¸ل¸ق¹ا .ه= ¸فو ¸-=ن~ف .ق ¸'و .=-~ف ¸`ك ¸' ه¸هسو هه-~و ى~ع' ~اقن`
»-ه-تل¹ د¸=- ¸'ف ¸-ت·~ف »-ه-ت¹ا هب دصقو ن-نم' »`سب ا-¸ل=دا ¸ا--اك هل=م ¸ف ا¸ك~ ¸اك ¸'ف
=¹ام -·-و ة=ا=ل¹ ءاسن¹او .ا=¸¹ا _-س-و ه-`- ¸ف _م ¸-¹ نم ىلع _تف ن~ك ¸ل¸قف
.`م .=-- ل اه=`-`و ءاسنل¹ ¸--صت¹ا
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»`س د·ب ¸اك ¸' ¸¸ن=س .اقو .=-م ةنانك نبا .اقو ¸-خ-ف .'س- ¸' .`مو -ل~ك' .¸قتف .~´- »¹
ا¸ن¸´- ¸' =¸~ب .-قو ا~¹اع ن´- »¹ ام .دع ى¹' .-قو ن-¹دع ى¹' »ام`ا _=¸-و .=-- `ف ن-تن`ا
اد= -¸ق ¸' »ا¸=' ¸-·ب ¸ن-بو د·ب ¸'و .-قو د=س~¹ا نم _¸خ- »¹و ا--¸ق ¸اك ¸' ¸ن-- »` ه-م¸م'م
»ت-ف ¸هن- »` هد·ب هس¸ل= ¸-ف هما-ق ىلعو ¸ل¸ق ه¹ هما-ق ¸-ف »ا¸=`ا ىلعو ¸ل¸قف ل'و اقا--ا
لو ده~- `ف اد= -¸ق ¸'ف ¸ل¸ق .¸=¹ا ¸ف ده~ت¹ا -داع' ¸فو =¹~´ف »`س¹اب .=' ¸'ف ¸ل¸ق
-دا-¸ ¸=م هن'ك هد·ب د=س ¸س¹ا ¸ف ¸ه= ¸'و ¸-ت·~ف -ر¸س ى¹' -ر¸س نم _¸= ¸'و د¸=س
ا~ه-ف هد·ب د=سو داع' ¸ك¸¹ا .-ق ¸ك~ ¸'ف ¸-ت·م را¸س`او ¸ه=¹ا ¸-س-و ة-`ا ¸=نو هل-ق هس´عو
-ا .~ب ¸¹و _-`ا ىلع ¸-ت·م ة`¹ا`¹ا ¸=ن ¸ف -ر¸س -دا-¸و ¸-ت·-و ا¸ه= ا-د-·- -ر¸س¹ا ¸ف .اقو
داع' ه·-¸م ¸ف ¸ك~ ¸'ف -¸م ¸-ت·- =¸ت¹ا´ف ¸´·¹اب و' هد~= ن~¹ -ا _~سب ¸-ك'
»`´¹اب _-ن¹ا ¸ا=¹' ر¸ه~~¹او ¸ات-اور »`´¹اب هقا=¹' ¸ف ا-¸-·¹و .=-م ¸-= -رو¸-¹ _ن=نت¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 104
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 103
--نو هد-ب هاف دس -ءا`- ا~' =¹ام ¸اكو د-·-و »¸م'~¹ا ,دا~ت- اه-فو اد~ع .-قو اقل=م .=-- ةهقهق¹او
د=س- ل »ساق¹ا نبا ,ورو اد~ع ¸¹و .=-- ل »س-ت¹او -`ص¹ا ¸ف هل·ف ام ¸رد' لو -`ص¹ا ¸-= ¸ف
هد·ب »´=¹ا د-ع نباو هل-ق -ه~'و
دق·ب ت¸--و »ا¸=`ا -¸--´-و ة-ن¹ا ل' هكرادتب ل' ¸-=ن- ل نك¸¹اف ةل--فو ةنسو نكر ¸اصقن¹ا
_=ر _¸ك¸ب .=' ¸'ف ¸ل¸ق »`س¹اب ت¸-¹ا ¸فو ¸ان-~=لا .-قو ¸'¸¹ا _فر ¸-و هت·كر ¸ل- ة·كر
.=' ¸¹و ¸ل=- ل ن--د=سبو د=س- »` ¸ل=- -د=سبو ا·كار _=¸- .-قو '¸ق- ¸' -=تساو ا~-اق
»ت-¹ ¸=' د¸=سب ¸-'- .ب ¸¸صن~¹ا ىلع ة-نا`¹ا د¸=سب ¸-=ن- »¹ اه-ل- ¸ت¹ا نم _¸ك¸ب »` د¸=سب
اهل-ق ام .=--و ة·با¸¹ا »ت- تا·كر _بر' نم تاد=س _بر'و ¸س´·¹ا -`خب ¸-=ن- .-قو ى¹و`ا
ا~'ف ا¸ماق هدقع --= ا~'ف هب _-س-و _-ت- `ف »اقو -د=او »م`ا د=س ¸¹و ¸هس¹ا -¸`ك ىلع ¸¸=-و
ىلع »-د=' »هب »-' »لس ¸'ف ة`¹ا` ¸ف د·ق »ام'ك ا¸ماق ¸ل= ا~'ف ا¸ماق ة`¹ا`¹ا ى¹' »اق ا~'ف ا¸ماق ¸ل=
د¸=س¹اب ¸-=-و اه-·ل- ¸ل¸ق اه--ف ة-عابر ة·كر ¸ف ة=-ا-¹ا =¸- نمو »`س¹ا .-ق اود=سو _-`ا
ه-¸=ا= .و' ىلع ¸ن-- ¸¸س¸~¹ا ¸' ل' هقق=تك ¸اصقن¹ا ¸ف =~¹او ادب' د-·- اه`¹ا` ¸-=¹ا ىلعو
ة·ك¸ب ¸-'-و د=س- »ساق¹ا نبا .اق ده~ت¹ا ¸ف -د=س .=م ¸ف =~ ن~ك هل=م ¸ف =~¹او
.-ق هد¸=سو ¸'¸ق¹ا »'ب اه-ءا¸ق ¸فو =قف ة·ك¸ب ¸-'- _--'و -ه~' .اقو ده~ت-و =ل~¹ا د-ع .اقو
¸ف ¸اك ¸لف ن-¹و`ا ىلع ده~- »` د=س »` ¸ل= اهما-ق ¸ف ¸اك ¸لف -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق »`س¹ا
ة```¹ا تءا= ة`¹ا`¹ا »ا-ق
د=س ` ·ف ا¸هس ¸اك ¸'و د=س-و _ص- اه`¹ا`ف اد~ع ¸اك ¸' ننس¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 105
ءا=و هد·ب د=س- اه`¹ا`ف ¸`ك' ¸اك ¸'و د=س- .-قو ¸-ت·~ف -¸--´ت¹اك ` -لق ل ¸ق ¸اك ¸'و »`س¹ا .-ق
.-`و _=¸- »¹ ¸رŠ¹ اقرا-م ¸ك~ ¸'ف ¸¸ل=ل¹ د=س-و د=س- ا·م ن-ده~ت¹ا ¸فو د=س- -ر¸س¹ا ¸ف
.=م ¸ف »` ¸ل¸ق ¸`=-¹ا ¸ف .`قتسلا د·بو ¸ل¸ق د¸=س¹ا ¸-ف _=ر ا~'ف ا~-اق .قتس- »¹ ام _=¸-
¸ل¸ق د¸=س¹ا
¸-ف هد·ب اهس ¸'ف ة·كر ¸=¹ ¸اك ن= »`س¹ا .-ق »ام`ا _م د=س- ¸¸-س~¹او اه¹ د¸=س ل .-ا--¹او
د·ب ام' »¸ق-و `ف هد·ب ام'و ه·-ت- ¸¸ن=س .اقو ه·-ت- ل »ساق¹ا نبا .اقف ¸=ل- »¹ ¸'ف ¸ل¸ق ه-ان='
¸لف »`س¹ا د·ب د=س- »` ة``` ة-¸ست¹او راتخ~¹ا ن--·- ¸فو د¸=س¹ا د·ب ام'و راتخ~¹ا ¸-و »`س¹ا
»ام`ا د=س- »¹ ¸¹و د¸-ن~¹ا´ف ¸هس¹اب هد·ب د¸-نا ا~' ام' ¸ل¸ق هد¸=س .=م ¸-ف •قن- هد·ب اهس
¸'ف ة-نا`¹ا »ا-ق ¸ف -د=س »¸م'~¹ا ¸ك~ ¸'ف »ام`ا _م ه¸هس¹ »¸م'~¹ا د=س- لو »¸م'~¹ا د=س ه¸هس¹
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ة·كر ى-قو ,دا~- _~=- »¹ ¸'و ه-لع ء¸~ لو ا-د=س همام' _¸كر دقع .-ق اهكارد' ¸ف _~=
نبا ن·ف اع¸كر ¸اك ¸'ف ¸-اس¹اك »¸=¸~¹او هد·ب د=س ل'و د=س- »¹ ن-ق- نع ¸اك ¸' »` -ر¸سب
»¹ ام هل`م .-قو ى¹و`ا ن´- »¹ ام هل`مو ة-نا`¹ا ى¹' »ق- »¹ ام هل`مو د¸=س¹``مو اه-ا¸ف ة·بر' »ساق¹ا
.-ق هل·ف ا~ب دت·- »¹ »لس ¸'ف ه-لع د¸=س لو »لس- »¹ ام _=ر »اقف »لس »ام`ا ¸' ن… ¸¹و ة·~= ن´-
ل ¸رو¸-¹ا -ق¸¹ا ¸=' ¸ف اهب -`ص¹ا =را- ~=¸-و هد·ب د=س- اه`¹ا`و ~-ن-= .~كو هم`س
ان' .اق ¸'ف ا¸-ك ---= نبا .اقو ا¸-ك ل اد= .تق ل ¸قو `·ف _نتما ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع ¸را-ت=لا
¸ا--اب ¸فا´ف ا-د=ا= ام' ¸ل¸ق هلتق ¸-ف .·-- »¹و ¸ل-'
---
( ةعا~=¹ا -`- )
.-نت¹ا ه¸ك -~-ق' ا~'و -¸`´¹اب .-ا-ت- .-قو ءا¸س تاعا~=¹او ة-ا-ك ¸¸ف .-قو -دك¸م ةنس
هن'ف د=سم ¸ف ا--ار امام' ل' _-`ا ىلع د=او _م ل ادعاصف ن-ن`ا _م د¸-ن~¹ا -داع' -=تس-و
د=س~¹ا ¸ف ¸-و -~-ق' ¸'ف ¸ل¸ق هل-' و' ¸-- _م ىل- نم -داع' ¸فو د-·- ل =¹~كو ةعا~=¹اك
دقع ¸'ف -¸·~¹ا ¸-= ¸-و اه-ف ¸اك ¸'و اه~-' .-ن ¸ف ¸اك ¸'ف اهلص- »¹ ¸ت¹اك اهمو¸¹ ¸-ا=¹اف
تا¸ف ¸~= ¸'ف »لس-¹ ¸ل=- هن' ل' ى¹و`اك ة`¹ا`¹او _=ق ل'و .-ن¹اك دق·- »¹ ¸'ف .-قو اه·-~ ة·كر
_=ق- -¸·~¹ا ¸فو -`ص¹ا داع' ل'و -انم و' »`سب _=ق¹او _-~=¹ا ¸ف _=ق ة·كر
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 10•
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 106
¸اك ¸'ف اه~-' ¸اك و' ة`¹ا`¹ا ى¹' »اق ¸¹ ا~ك -¸صن-و »ت- ر¸ه~~¹اف ن-ت·كر »-' ¸'ف ا-¸-·ك .-قو
لو -ا= ¸'و .-قو اهلك اه-ا¸ف .-قو ة·كر تا¸ف -خ- »¹ ام ,دا~ت- .-قو »دق- ام .-قف ا-¸-= ¸ف
.-قو اه·-~ _كر ¸'ف داع' ¸' ر¸ه~~¹ا ىلعو ¸ادا·- .-قو ¸-¸¹ا د·ب ءا~·¹ا لو -¸·~¹ا دا·-
¸فو _-`ا ىلع ة`¹ا` ا-د·- »¹ .ا= ¸'ف -¸-ق¹اب ة·با¸ب ى-' -¸·~¹ا »-' ¸'ف اه~ت- .-قو اه·=ق-
»ق- »¹ ¸¹ ا~ك اه~-' هت-ب ¸ف »¸=' دقو -~-ق' ا~'و ¸ل¸ق ¸-¸¹ا -داع'
¸¸ف ة·بر' -داع`ا ة-ن ¸فو
»¹ ة-نا`¹ا داسف ن--- ¸¹و ة-نا`¹ا ه-'¸=' ى¹و`ا داسف ن--- ¸¹ ¸¸-¹ا ىلعو .ا~ك'و ¸-¸--و .-نو
ىلع ا~ا~ف' ادب' هب ¸¸~-¸~¹ا د-·-و د-·~¹ا »-¸- لو ا~ه-ف ¸´·¹اب ه¸-= ىلعو ى¹و`ا ه-¸=-
»¸¹'و د=اس~¹ا ة```¹ا ¸ف ل' ---= نبا ,¸=' ¸ف ¸`ك'ف د=او _م ةعا~= -`- دا·- لو ر¸ه~~¹ا
-`- _~=- لو ا-¸-= لو اه-لص- و ¸ل=- لو _¸= د=س~¹ا ¸ف ¸-و -~-ق' ¸'ف اد¸-نم د-·- ¸'
¸¸=¸خ-و هل-ق _~= ه¸-= ¸¸´- ¸' ل' ةعا~=لك هد=و همام'و ن--¸م --ار »ام' ه¹ د=سم ¸ف
ا~ا~ف' ¸¸لص-ف د=اس~¹ا ة```¹ا ل' ه¸-= _-¸م ¸ف ةعا~= ¸¸لص-ف
»ام`ا =و¸~و
رداق ` ·فو -ءا¸ق هب ل' -`ص¹ا _ص- ل ا~ب »¹اع .قاع _¹اب ¸ك~ »لسم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 10‚
لو ¸ا¸´س¹ا لو ةلفان¹ا ¸ف »¸- .-قو ¸-ص¹ا لو ءاسن¹ا »¸- ن~-' نبا ,ورو -'¸ما »¸- `ف ا~ه-لع
هل`م »ا-ق¹اب دعاق¹او ¸م`او ¸=`اك ة=-ا-¹ا و' د¸=س¹ا و' _¸ك¸¹ا نع ¸=ا·¹ا لو ¸ك~ ا~ب .-ا=¹ا
ىلع ¸لص- لو اس¹ا= د=' »¸- لو اه-فو ءىم¸~¹ا -`خب ¸ل¸ق »ه¹ا`م` »هتمام' ¸فو _-`ا ىلع
اهق¸ف ¸¸´- ¸' ¸ن-=·- ل ةن--س¹ا ¸ف .اقو ¸¸`-·- »هن` ¸-س-¹ا ¸فا .' هبا=-' ه-لع ا~م _فر'
.~`او _=ق`ا نم ه¸´- لو »-'¸ق' ¸اك ¸'و ¸¸-=ل¹ ¸با¸ع`ا ةماق' ه¸´-و .-س' ¸ان¹او
¸ا=ل¹ا ¸فو ن-¸فاس~¹اب »-ق~¹او ن---¸ت~¹اب »~-ت~¹اك ه¸´- .-قو ى~ع`اك
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اه-فو ة=ص¹ا ~ا~¹او ة=-ا-¹ا ¸ف ل' اه·بارو ا¸سكو ا~- -~·ن'ك ىن·~¹ا ¸-·- ¸' ل' _ص- اه`¹ا`
اهك¸- نم د~' ¸-و ادب' د-·-و -ءا¸ق¹ا نس=- ل نم -ل= نس=- نم ¸لص- لو
ءا=¹او دا-¹ا ن-ب ¸-~- ل نم هنمو ة=-ا-¹ا ¸-= ¸ف نك ¸' .-قو _ص- ¸¸صن~¹ا ن´¹`او
¸ردق¹او ¸رو¸=¹اك _دت-~¹ا ¸فو ¸¸ن¹او »`¹اك ن-قا-¹ا ¸ف .-ا=¹اك »ل·ت¹ا هن´~- نم ¸' ¸-ا=¹او
=¹ا~¹و »-¸-ك ىلع و' »هقسف ىلع ءانب ا-¹او ن´- »¹ ام ادب' دا·- اه·بارو -ق¸¹ا ¸ف دا·- اه`¹ا`
ده~- لو »ه-ل= ىلص- لو ¸¸=كان ل اه-فو ¸ل¸ق »ه-ف »هنع -ا ¸-ر ¸-اق¹او ¸·فا~ل¹و
ىل- نم -ه~' .¸ق نع ر~تعاو ة-ن=¹ا _و¸-¹ا ¸ف -¹اخ~¹ا ¸ف _ا~=`ا ¸ر¸ا~¹ا .قنو »-¸-ان=
_¸=و ¸ك~¹ا ¸م -`خب ه¹¸قب ه¸قو _=ق¹اك ه'ر هن'ف ادب' داع' ةل-ق¹ا نم ء¸-¸¹ا ,¸- ل نم ءارو
د¹وو ¸صخ¹او د-·¹ا ¸¸´- ¸' ه¸´-و _دت-~¹اك ة·بر' ¸سا-¹ا ¸فو -ه~' .¸ق نم -`خ¹ا ¸~خل¹ا
ه¸´- ل .-قو ¸ا-مر »ا-قو ¸-س¹ا -`خب د-·¹او ¸-ا¸-¹ا ¸ف ا--ار امام' -ل=`او ¸¸ب'~¹او ىن¸¹ا
دنع _=¸-و -ه~' ا-¸ا='و ¸ود-·-و د-·- .اقو ة·~=¹ا ¸ف د-·¹ا ةمام' »ساق¹ا نبا _نمو ن-ن·¹اك
ة-ا¸´¹او _ن~¹ا •-ا-ن ءا-تنا
»` »`س`ا ¸ف نس¹اب »` '¸ق`ا »` ¸ه…`ا ىلع _رو`ا »` هقف`ا »` .¸ن~¹ا -=ا- »` ¸ا=لس¹ا
-=ا-و ¸ا=لسل¹و ا¸ع¸تقا ¸-´¹ ل ¸¸ل`ا~تم _ا~- ¸'ف ¸ا-ل¹اب »` ¸ل¹اب »` ¸لخ¹اب »` -سن¹اب
ءادر ¸-·ب ا¸لص- ¸' د=اس~¹ا ة~-` ه¸´-و اصقان ¸اك ¸'و ةبانتسلا .¸ن~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 110
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 10ƒ
ة·بر' ءادتبلا =و¸~و
لو ةعا~= ى¹' د¸-نم .قتن- لو -لختس~¹او -¸خ¹او ة·~=¹ا ¸ف ل' »ام`ا -`خب ءادتقلا ة-ن
_صف هل`~ب ,دتقا ¸-¸م ¸ف -لت=او ¸´·¹اب
.-نت~ب ¸¸ف - »-'- ل' ¸نا`¹ا
ا-¸-= و' ة-¸ه… ¸ف ¸ا-¸-¹ا د=ت- ¸' -¹ا`¹ا
»ساق¹ا نبا .اقو »ا¸=`ا د-·-ف ا~ه-ف ةل=-م ةقباس~¹او -اواس~¹او »`س¹او »ا¸=`ا ¸ف ة·بات~¹ا _با¸¹ا
.-قو »ام`ا هق=ل- »¹ ام د¸·¹اب ¸م¸-و ا~-¸-= ¸ف ة·بات~¹ا -=-و -¸-' هد·بو ه'¸=' ه·م »¸=' ¸'
تلا=ت~¹ا _ن~- لو د=س~¹ا نم ءاسن¹ا _ن~- لو اه-فو ن-¹و`او ¸¸ل=¹ا »ا-ق ¸ف ل' -اواس~¹ا ¸¸=-
ءاقستسلاو ن-د-·¹ا ¸ف
¸¸-س~¹ا
¸' ة·ك¸¹ا =ارد' د=و =¹ام .اق د=' =ارد` »ام`ا .-=- لو ة·كر نم .ق'ب اهل-ف .ص=- لو
¸اك ¸'ف _ك¸-لف -ص¹ا ى¹' ه¹¸-¸ب ه-ا¸ف ¸~= ا~'و ان-~=م »ام`ا _فر .-ق ه-ت-كر نم ه-د- ن´~-
¸-ك اد=اس ¸اك ¸'و ه-¹' -د هب¸قب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 111
ى¹و`ا ¸اك =¹~كو -`ص¹ا د-·- .-قو اهب دت·- »¹ =ارد`ا ¸ف =~ ¸لف _ف¸- ىت= ه¸=تن- لو د=سو
هن'ف د¸-ن~¹او »ام`ا -`خب ه-'¸=' دق·¹ا اهب ,¸نو _¸ك¸ل¹ ¸-ك ا~'و ¸-´- ل' =~¹ا ¸~= ا~'
داع'و »ام`ا _م ,دا~- اه-فو ه¸=- »¹ اد¸=م ¸¸ه¹ا و' _¸ك¸¹ا اهب دصق ¸'ف ه-ل= نمو ء,دت--
ه-¸=- .-قو د¸=س¹ا ¸--´- -`خب ا=ا-ت=ا
ى¹و`ا -`خب ا-د¸=س نم _ف¸- »¹ ام »ام`ا _--ا ا-د·ب ام و' ة-نا`¹ا ة·ك¸¹ا ¸ف »¸م'~¹ا ¸·ن ا~'و
هت-نا` -ناك ¸' ¸--´تب ¸¸-س~¹ا »¸ق-و ¸¸ل=¹ا ¸ود د¸=سل¹ ¸-´-و ه=ا¸ف د·ب اه--ق-و د=س- ه'ف
- ¸اب ,¸`´¹ا ¸¸= -`` هما~-' ¸فو ¸--´تب »¸ق- ¸-=`ا ده~ت¹ا =ردم ¸ف اه-فو اقل=م .-قو
.ا¸ق`ا ¸ف ¸اق .ا·ف`ا-
¸¸ل=¹ا ¸ود ¸ل¸ق -ءا¸ق¹ا ¸ف ن--و¸قل¹ ة-نا`¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ا~ه-ف ¸اقو ا~ه-ف ¸اب .ا¸ق' ة``` ¸~خل¹ا ة`¹ا`¹ا
اه-ف`- دس-- ل -ءا¸ق¹ا ن´¹و ءانب هن'ب هللعو ¸¸-¹او
-ق¸~¹ا
¸-و اه-فو اد=' د¸-نم -~=- لو »-ءارو ءاسن¹او هءراو ادعاصف ن-ن`لاو هن-~- نع د=ا¸ل¹ ى¹و`ا
ة=¸ف د=و ¸' »دقت-و ا~هنم '==
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 112
¸--¹ ن-=اس`ا ن-ب ¸لص- ¸'ب ¸'ب لو هو~= ن~ب هراس- و' هن-~- نع ة--ا= ¸صل- ل ¸' ¸'ب لو
هب ¸لص~¹او _~س~¹ا -`- _ص-و ت'¸=' ¸´·¹ا و' ءاسن¹ا -¸-- ن-ب .=ر ىل- ¸¹و د=س~¹ا
_ص-و ه¸´تف ه-د- ن-ب ام'و _ا~س¹ا و' ة-¸¸¹اب ة·~=¹ا ¸-= -ر¸==م رود ¸ف _ص-و _-`ا ىلع
نبا ه-¸´- »¹و ه-¸ك »` ¸ا= د=س~¹ا _¸=س ¸ف .اقو »هن-ب ¸-¸=¹ابو ¸-·ص¹ا ¸هن¹اب ¸'ب لو
-¸-ا= د=او »ام'ب ةبراقت~¹ا ن-س¹ا ¸ف ¸-و »ساق¹ا
-`ختسلا
-`ص¹ا و' ¸=·¹اك ةمام`ا _ن~- ر~ع '¸=- ¸' ه=¸~و -=ا¸ب ¸-¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 113
»ه-لعو ه-لع دس-- هن'ف هه-~و -د=¹ا د~·-و »ا¸=`ا -¸--´-و ة-ن¹ا -`خب هت-ل= و' -د=¹ا ¸ك~ك
`ف اد-·ب ¸اك ¸'ف »ل´ت- و' ¸=·¹ا ¸ف ا~-¸م ¸='ت-و »دقت- ن~¹ ¸-~-ف »دق- -`= ة-سنم ¸ك~ ¸فو
.=-- »¹ هب ن-دتقم ا¸·فر ¸'ف ¸-´- لو _ف¸¹ا د·ب .-قو ا~ه--ف د¸=س و' _¸كر ¸ف ¸اك ¸'و .قتن-
-لختس- »¹ ¸'ف ¸¸صن~¹ا ىلع -=- ه¸-= »دق- ¸'ف ا=ل= همام' .-ق _فا¸¹اك _-`ا ىلع
¸'ف ة·كر دقع د·ب _ص- .-قو -ل=ب ة·~= -ناك ¸'ف اناد=و ا¸~-' ¸'ف »-د=' »دق- و' ا¸-لختسا
نم اهن`=ب ¸=ا-¹ا '¸قتساو اناد=و »ه-·ب »-' ¸¹ =¹~كو ¸¸صن~¹ا ىلع -=- ة·~= ¸-= -ناك
د¸-ن- »-¸~¹ا
هن` »ه-`- -ل=ب _¸ك¸¹ا ه-اف دق ¸اك ¸'ف ر~·¹ا .-ق هب دت·- ء¸= =ارد' -لختس~¹ا =¸~و
و' هس-ن¹ ىل- ¸'ف ه-`- ا~ن'و ¸-ن='´ف ر~·¹ا د·ب ¸اك ¸'و ه¹¸=دب هب¸=¸¹ _ص- .-قو .-نت~ك
_=ق --= نم -لختس~¹ا '¸ق-و -ل=ب ة`¹ا`¹ا ¸ف ىنب ¸' .-قو -=- ة`¹ا`¹ا و' ى¹و`ا ¸ف ىنب
ا¸~-' ا~' ¸و¸فاس~¹ا »لس-لف .ه= و' ر~·- ¸'ف هل`م ¸فاس~¹ا -لختس-و »ل·- »¹ ¸' ة-¸س¹ا ¸ف ء,دت--و
اق¸-سم ¸اك ¸'ف هم`س د·ب .-قو ا~ا~ف' ¸¸~-ق~¹ا »ت-و هنو¸=تن- .-قو »هنم ا~لسم ¸¸-لختس- .-قو
»¸ق- .-قو هم`س د·ب ى-ق هل`م ¸¸-سم ه·م ¸اك ¸'ف ا~لسم ¸¸-لختس- .-قو هم`س ى¹' ا¸سل=
ل'و اورا~'ف را~' »ام`ا ىل- ام رد- »¹ ¸'ف _-`ا ىلع -ل=ب هب »ت-ا ¸'ف هم`سب »لس-و هس-ن¹
¸¸-س~ل¹ »ام`ا .اق ¸¹و ¸ل¸ق -`ص¹ا ¸`=ب ¸-ف »هب »-'ف »ام`ا داع ¸¹و »ل´- ل'و _--ست¹اب ه¸~هف'
.ا~ك د·ب .-قو همام' -`- ا~ك د·ب »`س¹ا .-ق د=س-و هف`= »ل·- »¹ نم ه-لع .~ع اع¸كر -=قس'
ه¸هسك ه-`-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 114
دما·¹ا -ل= .=-- اه`¹ا` »-¸-= ¸فو »-¸-= ¸ود اهب ا~¹اع ¸اك نمو ¸- داع' ا-سان ا-ن= ىل- ¸¹و
ه¹و را~¹ا »`'-و اقل=م .-قو ارو¸م ¸~= ¸' .=¸¹ا -¸=' .`م ¸¹و -¸تسب »ام`او د¸-ن~¹ا ¸م¸-و
هنفد-و ا-ص=م ¸¸´- ¸' ل' د=س~¹ا ¸ف ¸ص-- لو ر¸- _بر' ء¸=تف ¸¸·- ¸' ¸لص~¹او ة=ودنم
-´-و --·- ل ¸-ص¹ا را-='و اه=¸=-ف _¸خ-و ه-ف ه¸=نو -¸=¸-¹ا .تق ه¸´-و ¸-ص= -=- و'
»-¸-= ¸ود ¸-ا= ¸هن ا~'
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 115
¸صق¹ا
=را-و ¸صقل¹ وانو »ا~-Œ¹ وان ر¸- -``ف ةنس انلق ¸'ف ¸¸فو _ا-م .-قو -=تسم .-قو ةنس
_بر' ىلع »¸=' ¸¹ =¹~كو ه-ف ¸-= ¸' ا·بر'و -ق¸¹ا ¸ف داع' »-' ¸' ى¹و`ا اب¸-م و' ا--اس
نم ه·--ا نمو ¸- داع' »' ¸'ف ¸ات-اور ا~-و _=ر »` د-·- لو د=س- »ساق¹ا نبا .اقو اه~-'و ا--اس
¸'ف _-`ا ىلع -ل=ب اد~ع ¸صق ¸'ف _-`ا ىلع ادب' ه·-ت- »¹ نم داع'و -ق¸¹ا ¸ف »-قمو ¸فاسم
ن-~-¸~ك ا¸ل·فو هب ا¸=-س »' »'ف »ت~´ف ا-¸-= ¸'ف ¸هس¹ا »ا´=' ىل·ف ا¸هس ¸صق ¸'ف _-ا¸ف »'
»-' ¸فاس~ب ن-~-¸~ك -ق¸¹ا ¸ف ¸ود-·- »` ¸-ا=ب
-`- ءا¸=' ¸-ف ا¸~-' ¸'ف ¸ا--اب -داع' لو ا~ا~ف' ¸¸~-ق~¹ا »-' »' ¸'ف _-ا¸ف ¸صق ¸' ة-نا`¹ا
¸ل¸ق »هم' نم ل ن--~-¸~¹ا
ا¸هس »-' ¸'ف _-ا¸ف »' ¸'ف اهس´·ك _-`ا ىلع -ل=ب اد~ع »-' ¸'ف »-قم »هب »-'ف -د=' ¸¹ ا~ك
.اقف »' ¸'ف د-·- لو د=س- ان- .اقف ¸ا¸~¹ا نبا ¸¸فو »-'و ا--اس _بر' ىلع »¸=' ن~-ف ام' اه--ف
د·ب ¸¸~ت-ف ¸¸~-ق~¹ا ام' -ق¸¹ا ¸ف هد=و د-·-و هم`سب ¸¸~لس-و هن¸·-ت- لو هب ¸¸=-س- =¹ام
ا~ا~ف' هم`س
¸ه=ف ة¹ا= دقتعا و' همام' ¸م' ¸فاس~¹ا .ه= ا~' ا~ك ¸ل¸ق ة=ص¹ا ¸-ف ¸صق'و »-' ¸' ة`¹ا`¹ا
»' ¸'ف ل و' -¸-ت·م تا·ك¸¹ا ددع ة-ن ¸' ىلع ءانب اهف`=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 116
-=-و »-' ,دتقا ¸'ف »-ق~ب ¸دتق- ل »ساق¹ا نبا ,ورو »دق- ام ىلعو ا~ه-ل·ف
ىلع ءانب را-´¹ا د=اس~¹ا ¸ف ل' -ق¸¹ا ¸ف د-·-و .اقو هل`م ¸¸~=ا~¹ا نبا ,ورو د-·- لو .اقو
»-ق~ب »ت-ا ¸'ف »-' ¸' اهن`=ب ¸ا-ق¹اف ¸¸ف ¸صق¹ا انلق ¸'و ¸´·¹ا و' ¸صق¹ا ىلع ةعا~=¹ا _-=¸-
»لس-و .-قو ه¸=تن-و .قتن- لو .-قو ة·~=¹ا ¸ف د-·¹او -'¸~¹اك .قتن-و _ص- .-قو .=-- .-قف
ه--س
ة·بر' .-¸=¹او هت=اب'و ه-ف _و¸~¹او دد¸- ¸-= نم هردق ىلع ه¹و' نم »¸·¹ا =¸~ب .-¸= ¸-س
ه-¹' _=¸- ةل-¹و »¸-و ن-م¸- نم ¸ور امو ` -م ¸¸·بر'و ة-نا~` ¸-و اخس¸ف ¸~ع ةتس ¸-و د¸ب
¸' ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ¸¸·بر'و ¸ان`ا .-قو ¸¸·بر'و .-قو ¸¸·بر'و ةس~= ¸ورو ن-قق=~¹ا دنع
¸-ل- لو -ق¸¹ا ¸ف »´=¹ا د-ع نبا .اقو ادب' د-·- .-قف ¸´ن'و ه'¸=' ` -م ن-```و ةتس ¸ف ¸صق
_=ر ¸'ف .-¸=¹ا ¸ود » ى¹' ه-سن ء¸~¹ ل _=ا¸¹ا »ت- =¹~¹و هد=و ا--' ¸-ت·- .ب ه·م _¸=¸¹ا
لو .-¸=ب ¸-¹و هع¸=رو ةف¸·¹ ه=و¸= ¸ف ه¸-=و ¸´~¹ا ¸صق-و ¸ل¸قف هن=و ¸ف ه-سن ء¸~¹
»ل·- ¸' ل' ¸ب`ا -¹ا= ¸صق- لو ر~ع ¸-·¹ ¸-صق¹ا نع .دع نم ¸صق-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 11•
¸¸=¹ا نع ه-ات¹ا »-اه¹ا =¹~كو هنود ةفاس~¹ا _=ق
ءانب -¸وا=م _و¸~¹ا ¸ف =¸ت~-و ¸ل¸ق او¸-س- »¹ ¸' ادد¸تم ةقفر ¸=تن- .ص-ناو »¸ع ن~-فو
نباو -¸=م .اقو .اص-نلا ه¸-= ¸فو ةل~¹ا ت¸-ب د¸~·¹ا ¸فو ه~´= ¸ف ¸ت¹ا ه--اسبو دل-¹ا _را=
ةع¸~=~¹ا ¸فو هنم ¸صق¹اك ه-¹' ¸صق¹او ة·~= _-¸م ¸اك ¸' .ا-م' ة``` د·ب ¸صق- ¸¸~=ا~¹ا
¸ف ل' -ت- »¹ ام _-`ا ىلع ¸-س¹اب ¸ا·¹او ¸ب`اك ه¸-سب ¸-ا·¹ا •=¸ت- لو ه¹¸نم .=د- ىت=
¸ف -ناك ¸'و »ا-' ة·بر' ةماق' ة-ن ه·=ق-و ¸هل¹ا د-صك هو¸´~¹ا =¹~كو _-`ا ىلع ةت-~¹ا .وان-
¸' ل' .¸=د¹ا »¸-ب دت·- ل »ا-`ا ىلعو -`- ¸و¸~ع ¸¸ن=سو ¸¸~=ا~¹ا نبا _-`ا ىلع ه¹`=
ل'و ا~هل`م -دا·¹اب ا~هب »ل·¹او هتماق' ة-نك هن=¸ب هرو¸مو هتقو .`م ى¹' هب دت·- _فان نبا ه¹و' .=د-
همد=و هد¹و -`خب ة-¸س و' اهب .¸=دم ة=و¸ ه-ف ام ان- ن=¸¹او ه¸-س ىهتنم ¸ف ¸¹و ادب' ¸صق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»` اهن=و'ف ة´~ب »اق' ن~ك ةماق' وان ¸-= .-¸=¹ا نم ه-¹' _=¸ف ¸ا=-تسا »دق- ¸'ف هن=¸تس- ¸' ل'
¸ف ¸صق¹ا ى¹' _=ر دقف _¸خ-و ن-م¸- ة´~ب »-ق- »` ة-==¹ا نم ¸~ت·- ¸' ,¸ن
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 11‚
»¹ ه-`- د·ب ةماق`ا ,¸ن ا~'و اقا--ا »-' هل`م ىل= _-¸¹ا ه-در ¸¹ ام' »ساق¹ا نبا هرات=او ن-م¸-¹ا
_-`ا ىلع د·-
¸ل¸ق ة-¸-= اه-ا¸=' ¸-ف اه-ان`' ¸ف ام'و
¸ف ه-لعو ¸ل¸ق ةلفان اهل·= و' اه·=ق ¸-ف ¸-ن¹ا ىلعو ¸ل¸ق ة-¸-س اه-ا¸=' ¸-ف ¸-ن¹ا ىلعو
_=ق¹ا د·ب -لختس~¹ا ءارو ة-¸-= اه-لص-و »ساق¹ا نبا .اق ¸ل¸ق ن-~-¸~¹ا -`- ¸`=ب
ة-¸-س¹ا ءا-ق ¸صق-ف ه=و¸=و اهل·ف .-ق ¸-=- »¹ ام ¸-س¹ا ¸ف اهتقو =رد' ¸ت¹ا ة-عاب¸¹ا هل=مو
ا~ه-ف =¹~ ىلع ة-¸-=¹ا »ت- ا~ك ا¸-سو ا¸-=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 11ƒ
_~=¹ا
¸~= ا~' ¸-¸~¹او ¸ل¸ق هد=و ن-=¹ا ¸فو ة~ل=¹او .=¸¹او ن-=¹ا _ا~ت=او ¸=~¹او ¸-س¹ا هبا-س'
¸ل¸ق »ساق¹ا نبل -¸خ¹ا ¸فو ¸ل¸قف ¸خ- »¹ ¸'و ءا~=`ا
¸ف ءا~·¹او -¸·~¹ا ¸ك~- »¹و اه-فو ر¸ه~~¹ا ىلع ة-ا¸ك لو ¸ص·¹او ¸ه=¹ا ¸نب هب _~=- ¸-س¹ا
•تخ- لو -`= .-قو ¸-س-- .-قف واستم »´=¹ا ¸¸ن=س .اقو ¸ص·¹او ¸ه=¹اك .-=¸¹ا دنع _~=¹ا
.-¸=¹اب
-¹ا¸ ¸'ف »هم =ارد` و' ¸م' تا¸ف -¸خ¹ -ه~' دا¸و ¸م' تا¸ف -¸خ¹ ¸-س¹ا ¸ف د=¹ا ه=¸~و
,¸ن ¸'ف ¸ص·¹ا ¸='و ¸ه=¹ا ىل- را¸--لا .-قو هنا´م _~= را¸--لا د·ب .و¸ن¹ا هت-نو
ى¹و`ا -قو ¸=' ا~ه·~= را¸--لا د·ب هت-نو .او¸¹ا .-ق .=ر ¸'ف ¸-خم ا¸¹اقف را¸--لا
-¸·~¹ا ¸فو ه-¹' ا~-¸=¸- ا¸¹اقف را¸--لا ى¹' ,¸ن ¸'ف ه-¹' ا~-¸=' را¸--لا .-ق ,¸ن ¸'ف
¸ك~ »-ف ¸ص·¹او ¸ه=¹اك ا~ه·~=ب .¸ق¹ا ىلع ءا~·¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 120
ءا~·¹او -¸·~¹اب ه-اصت=ا ¸¸صن~¹او ةن-د~¹ا د=س~ب •تخ- .-قو هم¸~ع ر¸ه~~¹ا ¸=~¹ا
` -لق -¸·~¹ا ¸=¸- ¸' ر¸ه~~¹او ¸=~¹ا ¸ف =¹~ ,ر' '=¸~¹ا نم ¸ص·¹او ¸ه=¹ا ¸=ا-¹ا '¸قتساو
¸ف -´ت·~¹ا _~=-و ¸دا~ت¹ا ¸ا= _و¸~¹ا د·ب ¸=~¹ا _=قنا ¸¹و اهتقو ¸=' ى¹' .-قو »دق- .-قو
_-`ا ىلع ءا~=`ا --ا= »دق-و _~س~¹اب ¸ا·~=- ا~هت-ب ¸ف -'¸~¹او --·-¹ا ¸ف -لت=او د=س~¹ا
¸ا~' .-قو ةماق' ردق ل' ¸¹ا¸-و ة-نا`¹ا ى¹' ا-¸=' ¸'ف ى¹و`لو' _~=¹ا ¸¸ن-و _-`ا ىلع ه¸-= ل
دنع ا~-اد=' ءان`' ¸ف ةماق`ا ,¸ن ا~'و ¸-~¹ا د·ب ل' ¸-¸- لو .-نت- ¸' ه¹ ---= نبا .اقو ةماق'و
.=-- `ف ا~-د·ب ¸اك ¸'و _~=¹ا .=ب »-دقت¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 121
( ة·~=¹ا )
ىلع اهتقو ¸ف اهنم ¸¸´- ل --=ب -¸ق¹او ةماق`او ة-¸=¹او ة-ر¸ك~¹ا اهب¸=و =و¸~و ن-ع ¸¸ف
دل-¹ا -¸= ¸-ت·~¹او _-ف¸¹ا ت¸ص¹ا ه·ل-- ¸~¹ا رادق~¹ا ¸-و _-`ا ىلع .ا-م' ة``` ىلع ¸`ك'
ر¸ه~~¹ا ىلع _ار~ ا-¹' .-~¹او د-¸ب .-قو ةتس ىلع .-قو د=س~¹ا .-قو
اه-اد' =و¸~و
_-`ا ىلع ¸ا=لس¹ا ¸~' =¸ت~- لو =¹~ نم ن´~ت¹اب اهتماق' -=-و ة-==و _ما=و ةعا~=و »ام'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ة-¸قب ¸فاس~¹ا »ام`ا ¸م ا~' اه-فو -=- ا-لختسم ¸فاس~¹ا ¸اك ¸' اه`¹ا` ا~-قم »ام`ا ¸¸ك ¸فو
ر¸ك~¹ا نم ة-¸ق »هب ,¸قت- ن~م دب لو ا-¸=نو ة·بر`ا ¸¸=- لو »هب _~=-لف ة·~=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 122
_-`ا ىلع ن-ن=¸تسم ¸اص=' و' .صتم ءانب نم ه-ف ءا¸`¹ا ن´~- _-¸~ب را¸=`ا
»ه-لع -=- ل نم را-تعا ¸فو ا¸ه~ اهب ةماق`ا او¸نف ة-¹ا= ة-¸قب او¸م ةعا~= ¸ف -`خ¹ا »ه-لعو
ىل- هرا=تنا د·ب ا¸-'- »¹ ¸' اه-فو اهما~- ى¹' »-¸اقب =¸ت~-و ¸ل¸ق د--·¹او ن-¸فاس~¹اك »ه·م
ءا¸قتساو ¸ا--اب =¸~ _ما=¹او ¸=ا-¹ا .اق ة·~= اه~-' ة·كر دقع د·ب ا¸ق¸-- ¸¹ -ه~' .اق ا¸ه…
-`-و د=س~ب ¸-¹ ---= ¸ا-نب و~ و' _ا¸-¹او .اق =¹~¹ ه-لع ¸-ت~¹ا د=س~¹ا ¸-و =ل= ¸=¹اص¹ا
¸-- »¹ ¸'و -لص-ا ا~'و -¸-ص¹ا .صت- »¹ ¸'و ¸ا- ا~' هب ةلصت~¹ا ¸¸=¹او هبا=ر ¸ف ن-دتق~¹ا
-ر¸==~¹ا --نا¸=¹ا رود¹ا ام'و _- ¸~¸~¹ا ¸اك ¸' اه`¹ا` ه=¸=س ¸فو _-`ا ىلع ة=-=-
¸ف ا-دد·- ¸فو ¸ل¸قف اه-¹' -¸-ص¹ا -لص-ا ¸'ف ا¸ن~' ¸'و _-`ا ىلع اه-ف _ص- `ف =ل~¹اب
¸ات·~= -~-ق' ¸¹ _ن~¹ا ىلعو ¸ا= ةق~م ه-ف ا~م هان·م و' ¸هن ا~ ¸اك ¸' اه`¹ا` ¸--´¹ا ¸ص~¹ا
د-¸ب .-قو ةتس .-قو .ا-م' ة``` ¸-تعا ,¸=' ة-¸قب -~-ق' ¸¹ ه-لعو ¸-ت·¹ا د=س~ل¹ ة·~=¹اف
دنع ة-= ى~س- ام هلق'و »ساق¹ا نبا .اق _-`ا ىلع =¸~ ¸¸~=ا~¹ا نبل اف`= ة-=او ة-=خ¹ا
¸-~--و ¸-~=-و ا~-لس- - »لسو ه-لع -ا ىل- - د~=م ىلع -`ص¹او -ا د~= هلق' .-قو -¸·¹ا
ن-تسل=¹ا -¸=و ¸فو ¸ل¸ق ا~هت-=¸~ ¸ف »` ¸ل¸ق -راه=¹ا -¸=و ¸فو ¸ل¸` ة-نا`¹ا ¸فو ¸'¸قو
ل' _~=- لو اه-فو ¸ل¸ق اه¹ ةعا~=¹ا ر¸-= ¸فو ¸ل¸ق »ا-ق¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 123
¸¸ق و' اصع ىلع 'ك¸ت-و -=خ- »ام`او ةعا~=¹اب
¸لف ¸ل¸ق هف`ختسا ¸-ف -¸ق نع .و¸-و ا~هن-ب ¸¸ع ¸'ف ر~·¹ ل' ه¸-= ¸لص- ل' اه=¸~ نمو
.اقو ة·كر ¸لص- »¹ ام ¸ا¸~¹ا نبا .اقو هن~'ب ة-`ا ء,دت-- و' »داق¹ا اه-دت-- .-قف _¸~ دقو .او »دق
=¹~ .·-ف ا~هنع -ا ¸-ر د¹ا= ىلع -د--ع ¸ب' »دق دقو .و`ا ة-=خب ¸لص- ¸' ه¹ -ه~'
_-`ا ىلع ة-=ت¹ا ¸لص- لو -~~- لو د¸- لو »لس- لو _~س- »¹ ¸'و ة-=خل¹ تاصن`ا -=-و
ا~-لس- - »لسو ه-لع -ا ىل- - د~=م ىلع -`ص¹او ~¸·ت¹او
ة-=خ¹ا ¸¸ل= ¸ا~' دنع ¸·س¹ا نع .ا·ت~لا »¸=-و ¸ل¸ق ة-ه=¹ا ¸فو ¸-ا= اهبا-س' دنع ن-م'ت¹او
هل-ق ¸ا~'ب ¸م' او¸`كو هنع -ا ¸-ر ¸ا~`ع ¸اك ا~لف ا``` .-قو ن--¸م .-قو -¸م .-ق د¸ه·~¹ا ¸-و
ه-د- ن-ب ¸=`ا .·=و د=س~¹ا ى¹' »ا~- هلقن »` ءارو¸¹ا ىلع
---= نبا .اقو ˆ' -¸ان=¹ و' هنع ر¸- _فد¹ و' اف¸~م هن¸´¹ و' --¸ق ¸-¸~- و' ¸¸~ب =قس-و
ن-ب ام هت--ا¸كو ه¸ا¸= ¸فو =قس- ل .او¸¹ا د·ب ¸-س¹او --=و ا-و¸-= ¸'ف هدنع --م .س·¹ و'
هن-بو ¸=-¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 124
¸'ف ¸-ا=¹اك ا~-قم »دق- ¸فاس~¹او .ا-م' ة``` ءا-قنا .-ق ءادن¹ا =رد' ا~' _¸=¸¹ا هم¸ل-و ¸ل¸ق
هتم¸¹ .ق'ف .ا-م' ة``` اهن-بو هن-ب ¸قب دقو ا-`- ¸اك ¸' ¸¸ن=س¹ اه`¹ا`ف ¸ه=¹ا ىل- دق ¸اك
.-=·ت¹ا ¸=ا¸¹ا ¸-= رو~·~ل¹و _-`ا ىلع ه¸=- »¹ ة·ك¸¹ اكردم ¸ه=¹ا ىل- ا~' رو~·~¹ا ¸-=و
ةعا~= ¸ه=¹ا ¸لص- لو ¸ه=¹ا ىل- دقو _لب ى¹' ¸-ص¹ا هل`مو _-`ا ىلع --=و ر~·¹ا .ا¸ ¸لف
ر~·¹ا -ا=-' ل'
د-·¹ا -`خب ¸=-¹ا .-ق ء,¸=- `ف .¸-¸م ¸-=و --و نبا .اقو _او¸¹اب ` صتم .س·¹ا -=تس-و
¸¸قفان~¹ا و' _-س و' =ا-' .- ة-نا`¹ا ¸فو ة·~=¹ا ى¹و`ا ¸ف -=تس-و --=¹او -ا-`¹اب .~=ت-و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ن-¹¸ق¹ا ىلع ¸رو¸-¹ا .-قو ¸-ص- »¹ ام .-قو راتخ~¹ا ¸=' اهتقو ¸='و ¸ه=¹اك اهتقو .و'و
¸اك ¸' .-قو اه~-' اهتقو _¸خف _¸~ ¸لف ة·كر ردقب ة-=خ¹ا ردق د·ب =¹~و -¸·- »¹ ام ر¸ه~~¹او
ا¸ه… اه~-' ل'و ة·كر »ا~- د·ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 125
( -¸خ¹ا -`- )
نم ا-¸-=و ةل-قل¹ ءا~-' ¸¸لص- »` -ق¸¹ا ¸=' ى¹' ¸=¸-ف »ا=ت¹لاو -¸=ان~¹ا دنع ا~-د=' ¸اع¸ن
.·ف و' .¸ق¹ -ل´- ¸-=
.ك -¸= =¹~كو ¸ه~`ا ىلع ¸-=¹او ¸-س¹اك »ه·~='ب ا¸ل- ¸¹ ه-¸·م نم -¸خ¹ا دنع ¸نا`¹ا
»ام`ا »ه~سق-ف »ل·¹اك ن=¹او _ا-س¹او ¸¸صل¹ا -¸=و ة=با~¹ا ة~-¸ه¹او .ا~¹ا .اتقك ¸-ا= .اتق
اتكاس »¸ق- »` »ساق¹ا نبا .اق ¸`ك' -ناك ¸' ن-ت·كر و' ة·كر ى¹و`اب ¸لص- »` ةماق'و ¸ا~'ب ¸لص-و
ا~ب '¸ق- ¸' ا--' هلف ة-نا`¹ا ¸ف ام'و ¸¸م¸م'~¹ا »ت-ف ¸¹ا= ¸-و ¸-~- --و نبا ,ورو ا-عاد و'
»`س ¸فو ا``` اه-ف ¸¸-=¹ا »ت-و ه-ف =رد-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 126
ها=و .ا~ك`ا .-ق ¸¸ف¸صن-ف -ه~' .اقو ¸ل¸ق »هب »لس-ف ة-نا`¹ا »ت-¹ ه-را~' و' _=ر ه-¹'و »ام`ا
ا¸-ق »لس ا~'ف هنعو --قف ى¹و`ا تءا= »` ه-ا=و -ماقو اه-`- ة-نا`¹ا -~-' »لس ا~'ف ود·¹ا
ة-عاب¸¹ا ¸ف ة`¹ا`¹او ى¹و`ا -`صف ة·كر ة--ا= .´ب ة-عاب¸¹ا و' ة-```¹ا ¸ف ىلصف .ه= ¸لف ا·-~=
¸¸ن=سو ءان-¹اب »ساق¹ا نبا 'د--ف ءان-¹او ءا-ق¹ا _~ت=-ف _-`ا ىلع ة=-=صف ا~-¸-= ام'و ةل=اب
ءا-ق¹اب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 12•
( ن-د-·¹ا -`- )
ل ا~ف ه¸´- اه`¹ا` ¸م`ا ¸-ن ىلعو ¸ل¸ق »-¸-= ¸فو ة·~=¹ا هم¸ل- نم اهب ¸م¸-و -دك¸م ةنس
¸-= اس~= ة-نا`¹ا ¸فو »ا¸=`اب ا·-س ى¹و`ا ¸ف ¸-´- ةماق' لو ¸ا~' ¸-·ب ¸ات·كر ¸-و ةعا~=
,ورو ة-ا= ى¹و`ا ¸ف ه-د- _ف¸-و .¸ق ¸-= نم ه-ل= نم ¸--´- ردقب ا~هن-ب •ب¸ت-و »ا-ق¹ا
هكرادت- لو »`س¹ا د·ب د=س-و _ص¹ا ىلع -ءا¸ق¹ا د-·-و _¸ك¸¹ا .-ق هكرادت-و _-~=¹ا ¸ف -¸=م
¸' »` --و نبل اف`= ا-¸-´- _¸ك¸¹ا .-ق ¸--´ت¹اب ¸¸-س~¹او ¸ل¸قف _كار ¸-و ¸ك~ ¸'ف هد·ب
¸-ق-و اتس ¸-´- ---= نبا .اقو _-سب ة·كر ¸-ق-و اس~= ¸-´- »ساق¹ا نبا .اقف ة-نا`¹ا -ناك
اه-ءا¸قو ¸ه…`ا ىلع -سب ى¹و`ا ¸-ق- اهع¸كر د·بو »ا¸=Œ¹ -مدق- ة·باس¹او -سب ة·كر
-اقب ---= نبا ا¸ه= _-سو ¸~~¹ا´بو
---
»` اعا-- تا¸--´- _-سب _ت-تس-و ا~-¸-=و ن-س¸ل= نم ة·~=¹ا ¸ت-=خك ا-د·ب -=خ- »` -ب¸تقاو
ة-=خ¹اب 'دب ¸¹و ¸ل¸ق ه¸--´تب ن-¸-ا=¹ا ¸--´- ¸فو =¹ام هد=- »¹و اهفا·-' ¸ف ا``` ا``` ¸-´-
د=س~¹ا ¸ف ام'و ءا¸=ص¹ا ¸ف اه-ف .-تن- لو ة´~ب ل' د=س~¹ا نم .-ف' ءا¸=ص¹او ابا-=تسا ا-داع'
ا-د·ب .-تن- اه`¹ا` -ه~'و ا~ه--ن ---= نباو »ساق¹ا نبل ا-د·بو اهل-ق ¸-ا=ف ة```ف
هد·ب ى-ق- لو .او¸¹ا ى¹' ةلفان¹ا .= نم اهتقوو
¸ف ه¸-='-و ¸=-¹ا ¸فو ىلص~¹ا ى¹' ود·¹ا .-ق ¸=-¹او ¸ا-ل¹اب ن-¸ت¹ا --=¹او .س·¹ا اهننس نمو
هفا·-' ¸ف ¸-´-و =رد' ¸' ¸~~¹ا د·ب _و¸خ¹او ¸=' ¸-¸= نم _¸=¸¹او اه-¹' ¸~~¹او ¸=ن¹ا
ل .اقف =¹ام هن-ع .- »ساق¹ا نبا ¸¸ن=س .'سو ¸-س' ¸' ¸-´- اه`¹ا` ¸~~¹ا .-ق هت-عو¸~م ¸فو
¸صتخ~¹ا ¸ف ¸-¸~ت¹ا ¸--´- ---= نبا رات=او ا~- .`م ¸ف د=- =¹ام ¸اك امو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 12ƒ
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 12‚
_=قن-و -ا ل' ى¹' ا¸--ك ¸-ك' -ا ه-لع _--' دا¸و ن-¸كا~¹ا نم انل·=ا »هل¹ا اناد- ام ىلع دا¸و
-س .-قو ةب¸ت´م -¸~ع ¸~= --قع ¸--´ت¹ا -=تس-و د-·¹ا .=م .-قو -`ص¹ا .=م »ام`ا .¸ل=ب
-ا ¸صتخ~¹ا ¸فو تا-¹ا¸تم تا¸--´- -`` اه-فو ¸ل¸ق .فا¸ن¹ا ¸فو ¸=ن¹ا »¸- ¸ه… اه¹و' -¸~ع
¸ل¸قف اهنم -`- ى-ق ¸لف ¸¹' -=' د~=¹ا -و ¸-ك' -ا ¸-ك' -او -ا ل' ه¹' ل ¸-ك' -ا ¸-ك'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 130
( -¸س´¹ا -`- )
اهب ¸م¸-و ة-=تسم اه-ف ةعا~=¹او ىلص~¹ا ¸ف .-قو ىلص~¹ا ¸ف ل د=س~¹ا ¸ف ةنس ء`=نلا .-ق
اهت-ب ¸ف -'¸~¹ا اه-لص-و ا~-¸-= و' ¸فاسم و' ¸-ا= .صم .ك
-و¸·¹ا ى¹' .-قو را¸--لا ى¹' .-قو ن-د-·¹ا -قو اهتقوو
¸-ف اه-ان`' ¸ف -ل=نا ¸'ف ¸ ةماق' لو ¸ا~' ¸-·ب ¸اما-قو ¸اع¸كر ة·كر .ك ¸ف ¸ات·كر اهت--و
»` -¸ق-¹ا -ر¸س ¸=نو ة=-ا-¹اب ى¹و`ا ¸-ف ر¸ه~~¹ا ىلع ا¸س اه-ءا¸قو ¸ل¸ق .فا¸ن¹اك اهما~-'
»ا-ق¹ا نم ا--¸ق _¸ك¸¹ا .-=-و ر¸ه~~¹ا ىلع _با¸¹او ¸نا`¹ا »ا-ق¹ا ¸ف ة=-ا-¹ا د-·-و ة·بر`ا --¸-
ا~'و »-¸ك~-و »هل-قتس- ن´¹و ة-== لو ر¸ه~~¹ا ىلع هل`م د¸=س¹او
---
ىلع ¸¸تعاو ه-ا¸ف --= ¸' ¸¸-¹اف ¸¸ف _م -·~ت=ا ا~'و ة·كر =رد' ¸نا`¹ا _¸ك¸¹ا =رد'
_¸ق¸¹ا ¸-دقتب هق-¹ا ه--تق- ام د¸صق~¹ا ¸'ب --='و -داع هت¹ا=تساب -¸سكو د-ع _ا~ت=ا ردق نم
ءاهق-¹ا -'د نم ¸-¹ تادا·¹ا ¸را¸= ¸-دق- ¸'ب ¸ر¸ا~¹ا هدرو
( -¸سخ¹ا -`-و )
ر¸ه~~¹ا ىلع اه¹ _~ت=- لو .فا¸ن¹اك ¸ات·كر
( ءاقستسلا -`- )
ةن--س¹اب و' ءا¸=صب نم ىقستس- =¹~لف ¸ا¸-= -¸~ و' _ر¸¹ ءا~¹ا ى¹' ة=ا=¹ا دنع ةنس
نبا ه¸-=و ة-¹ا¸تم ام¸- ن-¸~عو ةس~= .-نل¹ ¸ص~ب ¸قستسا _--' .اق ¸=~¹ا ةلقك ¸هن¹ا ةلقو
¸ف ىلص~¹ا ى¹' ¸¸=¸خ-و ¸=ن »هل=` ل اه¹ ن--صخ~¹ا ةماق' ¸فو ا~-¸-=و --و نباو »ساق¹ا
را-·تسلا ¸--´ت¹ا .دب .·=-و ن-د-·¹اك -=خ- »` .فا¸ن¹اك ن-ت·كر ىلص-و ن-ل=و ة¹~' ة¹~ب -ا-`
ى¹' ه¸ه… ¸ل- ام ل ¸ا-- هءادر .¸=-و اه-ف ~-ن-= ةل-ق¹ا .-قتس-و ة-نا`¹ا ¸=' ¸ف ءاعد¹ا ¸ف _¹ا--و
اد¸·ق ¸ان¹ا =¹~كو هس´ن- لو راس-¹ا ىلع ن-~-¹ا ىلع امو ءا~س¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 132
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 131
( _¸=ت¹ا -`- )
.- اه-فو -¸·~¹ا د·بو ¸ص·¹ا .-قو .-قو ¸-¸¹او ¸=-¹ا ¸ت·ك¸ك ¸-ا¸-¹ا _ا--' ¸-و --اور اهنم
.-' -ق¸- ا~ن' ل .اق ءا~·¹ا د·بو -¸·~¹ا د·بو ¸ص·¹ا .-قو ا-د·بو ¸ه=¹ا .-ق -ق¸- =¹ام ¸اك
¸ا¸·¹ا
.-قو ةنس »ا¸=`او ¸=-¹ا ات·كرو ¸-¸¹اك ةنس ¸-و ءاقستسلاو -¸س´¹او ¸اد-·¹ا --او¸¹ا ¸-=و
¸ف ةعا~=¹او ¸ص=ن- ل تاع¸=ت¹او ى=-¹او ة-=ت¹او ¸ا-مر »ا-قك ةل--ف ا-ادع امو ةل--ف
-`` ¸-و .=·ت- ¸' ل' ر¸ه~~¹ا ىلع .-ف' ةم`س¹ا -ل=¹ د¸-ن~¹او .~·ل¹ ة-=تسم _-وا¸ت¹ا
»لسو ه-لع -ا ىل- - دا¸ ام اهنع -ا ¸-ر ة~-اع نعو ن-```و ا·س- -ل·= »` ¸-¸¹اب ¸و¸~عو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ىهتنا --= نم ¸نا`¹ا '¸ق-و ء,¸=- -ر¸سو ه-ف ةنسب »تخ¹ا ¸-¹و ¸-¸¹ا ا-د·ب -¸~ع ¸تن`ا ىلع -
ه-ف ¸=ن- ¸' ¸·-ن- `ف -=صم ¸-·ب 'دتبا ¸'ف ة--¸-¹ا ¸ف ه-¸كو -=ص~¹ا ¸ف ا-¸ا='و .و`ا
نمو ¸-¸¹ا ¸ف لو ه¸=' ¸ف لو ه¹و' ¸ف -نق- لو اه-فو »لس-و ن-ت·كر ¸¸-س~¹ا »ت-و هما~- د·ب ل'
¸ا=' ارام ¸اك ¸'و ¸ل=- ¸' .-ق ¸ات·كر د=س~¹ا ة-=-و ه·-- »`سب .ص-- ل نم -ل= ¸-¸¹ا ىل-
=¹ام هب ~='- »¹و _=ر »` -با` نب د-¸ ه¹اقو =¸ت¹ا
¸-¸¹او
_¸خ- ¸¸ن=س .¸قب ¸~خل¹ا .دتساو ر¸ه~~¹ا ىلع -=او ¸-=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 133
ى¹' ¸رو¸-¹او ¸=-¹ا _¸ل= ى¹' ه¸='و ¸-~¹ا د·بو ءا~·¹ا د·ب ه¹و'و -¸=¸¹ا ىلع -د¸- _--'و
اه·بارو ا~ف ¸اك ¸' _=ق- اه`¹ا`ف _-ص¹ا _تتفا ¸¹ ر¸ه~~¹ا ىلعو ¸رو¸- ل .-قو ¸=-¹ا -`-
_-ص¹اف ة·كر نع ل' -ق¸¹ا ¸ا- ا~'و ا-د·ب ى-ق- لو ¸ل¸ق ة·كر دقع ¸ف ةق¸-ت¹ا ¸فو امام'و
¸ل¸ق _-~¹ا ¸-ف ة·با¸¹ _س-ا ¸'ف هك¸- »-`'ت¹اب .-اق¹ا »¸ل-و ¸¸صن~¹ا ىلع ¸-¸¹اف ة-نا`¹ _س-ا ¸'ف
-`- ¸=' ¸¸´- ¸' -=تس-و ¸ل¸ق ¸=-¹ا ¸ت·كر ىلع _-~¹ا »-دق- ¸-ف .-ن- دق ¸اكو ةسماخبو
-ءا¸ق ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع هد·- »¹و ¸ا= .-ن- »` ¸-و' ¸'ف .-ل¹ا 2 د=' -ا ¸- .ق 2 و'و ن--~¸·~¹او
ه¹اص-ا ه=¸~ ¸ف »` ¸ل¸ق هل=` هن¸ك ¸فو ة=صل¹ .-قو ةل---ل¹ اهل-ق _-~¹ا ¸فو ¸ل¸ق ¸س-- ام
و _-سب _-~¹ا -ءا¸ق ¸فو ¸ل¸ق 2 ¸و¸فا´¹ا اه-' ا- .ق 2 د·ب لو ¸-¸¹ا ¸ف -نق- لو ¸ات-اور
د·ب ى-ق- ¸=-¹ا ¸ت·كر ¸ف ءا=و -ق¸¹ا ¸ا- ا~' ةنس ى-ق- لو ر¸ه~~¹ا ىلع ¸ا-مر -صن
د·ب .-قو =قف ¸=-¹ا ¸ت·كر ىل- _--' دقو د=س~¹ا .=د نمو ¸ا=م .-قف ر¸ه~~¹ا ىلع ¸~~¹ا
ىلع =قف ¸'¸ق¹ا »'ب ا~ه-ءا¸قو ¸ل¸ق ا~هن--·- ¸ف »` ¸ات-اور هع¸كر ¸-ف هت-ب ¸ف _كر ¸¹و ة-=ت¹ا
.-قو -¸-صق -ر¸سو .-قو ر¸ه~~¹ا 2 -اب انم' ا¸¹¸ق 2 و 2 ا¸¹ا·- -ات´¹ا .-' ا- .ق 2 ة·=-¹او
ر¸ه~~¹ا ىلع ةعو¸~م ¸-= ا-د·ب
د=سو اراهن -ناك ¸' .-قو ة·بار .~ك' ا-دقعو ة`¹ا`¹ا ¸ف اهس نف اراهنو ` -¹ ¸ات·كر .فا¸ن¹ا -دعو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 134
¸ل¸ق اراهن ¸ه=¹ا ة-ا¸ك ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع ¸-¸¹ا =¹~كو ¸-ا= اه-ف ¸س¹او ¸ل¸ق هل=م ¸فو
ةلفان _=ق نمو ر¸ه~~¹ا ىلع ة-ا¸´¹اف ل'و ¸-ا= -¸-س- ةعا~=¹او ¸-= _-¸م ¸ف اه-ف _~=¹او
-¸ل·~¹ا -`خب اه-داع' هم¸¹ اد~ع
-و`ت¹ا د¸=سو
.=ن¹او دع¸¹او -ا¸ع`ا -د=س -¸~ع ,د=' ¸-و ةنس .-قو ةل--ف 2 ¸و¸م¸- 2 »-¸مو ¸ا=-سو
.~ن¹او ¸اق¸-¹او €=¹ا .و'و 2 »-=·¹ا 2 و ¸و -د=س¹او 2 -ان'و 2 .-قو 2 -‰م 2 -لصفو 2
¸ود-·- 2 ¸اق~نلاو »=ن¹او €=¹ا ة-نا` -¸~ع ¸~= ---= نباو --و نبا .اق ( ¸¸~-س- ) .-قو
.-قو ا-¸=' 2 ¸ود=س- ل 2 نب دا~= .اقو -`ت=ا .-قف €=¹ا ة-نا` ¸ود -¸~ع _بر' ¸ورو '¸قاو
¸' _ا~تسلا د-اقو ء,راق¹ا د=س-و '=¸~¹ا ¸ف ا~ك »-ا¸·¹ا -¸~ع ,د=`او تاد=س _-~=¹ا ¸ا=س'
اقل=م .-ن¹ا ¸ف ¸لص~¹ا د=س-و ¸ل¸ق _~تس~¹ا ¸-ف ء,راق¹ا هك¸- ¸'ف ةمامŒ¹ ا=¹ا- ء,راق¹ا ¸اك
نم' ¸' .-قو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 135
ا~' د¸=س¹ا ىلعو ¸ل¸قف '¸ق ¸'ف ا¸س و' ا¸ه= ر¸ه~~¹ا ىلع ¸¸-¹ا ¸ف اه-ءا¸ق ه¸´-و =-لخت¹ا
¸هس¹ا .ا~ت=ل _-ت- ل ¸¸ن=س .اقو _-ت- »ساق¹ا نبا .اقف د=سو ¸ه=- »¹ ¸'و »ل·-¹ ¸ه= »¸ع
»ساق¹ا نبا ¸-= اه`¹ا` -`- ¸ف ن´- »¹ ¸' ¸--´ت¹ا ¸فو »`س¹او »ا¸=`ا ل' -`ص¹اك اه=و¸~و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ف _¸ك¸¹ا نم هس'ر ¸لص~¹ا _فر ¸' اه-فو د=س-و اه-ءا¸ق د-·- ¸-`´بو د=س ¸-س-ب ا-¸وا= ¸¹و
د¸·- ةلفان¹ا ¸فو د=س-و ة-نا`¹ا ¸ف د¸·- ---= نبا ,ورو د·- »¹ ¸¸ف
د¸=س¹ا دصق ¸¹و اد=اس ¸خ- .-قو =¹~´ف ا·كار ¸ك~ ¸'ف ¸ل¸ق اهل-ق و' ة=-ا-¹ا د·ب اهل·ف ¸-ف
¸ك~ ¸'ف هبو دت·- ل »ساق¹ا نبا .اقو هت·ك¸¹ _فر ا-ن=نم ¸ك~ ¸'ف هب دت·- =¹ام .اق ا-سان _ك¸ف
نبا .¸ق ىلعو ل و' -د¸صقم نك¸¹ا ى¹' ةك¸=¹ا ¸' ىلع ءانب هب دت·- »¹ ا--اس _فر ¸'ف ¸= ا-ن=نم
د¸=س ه¸´-و ¸ل¸ق =¹ام .¸ق ىلعو »`س¹ا د·ب د=س ا--اس _فر و' _كر و' _¸ك¸¹ا .ا=' ¸' »ساق¹ا
ر¸ه~~¹ا ىلع ¸´~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 136
¸-ان=¹ا
هدنع ¸'¸ق¹ا نم ء¸~ -ءا¸ق =¹~كو _-`ا ىلع هو¸´م ¸-= -=تسم ةل-ق¹ا ى¹' ¸-ت=~¹ا ه-=¸-و
¸=ر ا~'و ه-¸م د·ب ه--~·-و -داه~¹ا هن-قل- -=تس-و ¸-¸~¹ا -`- ¸ف ن-¹¸ق¹اك ه-=¸ت¹ا ة---كو
.ك' ى¹' ¸=-~¹ا _¸=و ةن--ب .اب ه¹ .ام هن=ب ¸ف ¸اك ¸¹ =¹~كو ¸ل¸ق ن=-¹ا ¸قب ¸ا¸= ¸-ف د¹¸¹ا
=¹~ ىلع ¸مد`ا ةت-م
»~- هلس= ر~·- نمو .ا~ك و' •قن¹ ه-لع ىلص- ل نم .س·- `ف _-`ا ىلع -=او --~¹ا .س=و
¸-ف نهلس= ىلعو ¸ل¸ق »را=~¹ا ¸فو »را=م ¸-= ءاسن _م .=¸كو دس=¹ا _-=ق-و ءا~¹ا »د·ك
»را=م .ا=ر _م -'¸~¹او هنلس·-ف ء=و هن´~- ل ¸-·- ام'و ¸ل¸ق هت=- نم و' -¸` ¸¸ف نم هن¸ك
ن-ب -¸-·- ¸فو ¸هص¹ا ل -سن¹ا »را=م اهلس·- اه`¹ا` »را=~¹ا ¸فو _¸´¹ا ى¹' »~-- اهن' ل' =¹~ك
ىلعو ¸ل¸ق هت--¸- -ا-=تسا ¸فو ةبان=¹اك .س·-و ¸ل¸ق ا-¸=نو ة-·-¸¹ا ن-بو ء=¸¹ا ةقا='
ر¸´تب هرا¸´- ¸ف ر¸ه~~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 13•
-¸=و ¸ف -لت=او ¸م~¹ا .س= ¸ف -لت=ا ا~ه-لعو ¸ل¸ق ةفا=نل¹ و' اد-·- هن¸´- -و ¸ل¸ق .س·¹ا
¸¸´- ¸' ل' ¸ل¸ق »¸م¸ ءا~ب هلس= ة--ا¸ك ¸فو ا~-¸-=و ر¸فاكو ردس ¸ود -¸م ¸ه=~¹اب هلس=
نم د-¸ت¹او د-¸ ءاقن`ا .ص=- »¹ ¸'و _-س ى¹' ا¸-و را¸´ت¹ا -=تس-و ء,¸=- -د=ا¸¹او ةسا=ن ه-ف
¸-و ةق¸خ-ف ل'و €-ت=ا ¸' اه-¹' هد-ب .سا·¹ا ¸--- ¸' ¸ه~`او -ر¸·¹ا ¸تس-و _و¸~م -ا-`¹ا
¸·~ لو ¸-… ه¹ ~=¸- لو -ر¸تسم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 13‚
»دق~¹او
ت¸-¹ا ¸ف -`خ¹ا ىلع ¸~خل¹ا اه=¸=و ¸¸صن~¹ا ىلع ا~-د=` را-خ¹ا ¸اك ¸¹و ة=و¸¹او _و¸¹ا
¸' ءا-ق¹ا ىلعو اهنود _و¸ل¹ ى-ق- اه`¹ا` ا~ه¹ ءا-ق¹ا ¸فو ¸ل¸ق ¸·=¸¹ا ¸`=¹ا -و ت¸~¹اب
-ن-¹او ة-ل¸¹ا ---¸- ىلع ه-ا-¹وŠف ابا= و' `س·- ¸' ا·نتما ا~'و ¸ل¸قف د-س¹ا ¸~'و اق-قر ¸اك
ود·¹ا .اتق د-ه~ ,را¸-و ه·-~=¹ ¸-اسب --~¹ا ن--´- -=-و .=¸ل¹ نباو نبلاك -'¸~ل¹ -ن-¹ا -نبو
ةق=ن~¹او ن--خ¹او _رد¹ا ¸فو د-¸ ¸تس¹ا نع ت¸صق ¸'ف اه-ف تام ¸ت¹ا هبا-` ¸ف =¸ت·~¹ا ¸ف
¸-¸·¹او ¸¸·=~¹ا ام'و ةق=ن~¹ا ىلع ¸~خل¹ا ه=¸=و ن-~` •-ب »-اخ¹ا _¸ن-و ¸ل¸ق -¸سنلق¹او
»¸=~¹ا ام'و ءاده~ ا¸ناك ¸'و »-¸-·´ف .~=¹ا تا~و »¸ه¹ا و~و ¸-¸=¹او ¸¸=-~¹او -ن=¹ا تا~و
--=-و ه¸-·´ف
ة=ا~م _م د-ا¸¹اب ى-ق- لو ة·-س ه¸`ك'و ه·-~=¹ ¸-اس -¸` هلق'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 13ƒ
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
هتقرو هتن¸~=و اقل=م ه`ل`ب ى-ق- .-قو ه`ل` ¸ف ¸¸´-ف ¸¸·تسم ن-د لو هب ى-¸- ¸' ل' ة`ر¸¹ا
»¹ ¸' اه`¹ا`ف هنفد د·ب ¸¸س ¸¹و ة·بر`ا نم ى¹و' ة```¹او د=ا¸¹ا نم ى¹و' ¸ان`لاو ه¹ا= ردق ىلع
-`اك هتق-ن -=- نم ن-ك ¸فو _و¸¹ا ىل·ف -¸-قف -ناك ¸' اه`¹ا` ة=و¸¹ا ¸فو د-ع' ه¹ام »سق-
نم ¸ا--¹ا هل-ف'و ءاسنل¹ ¸¸=- اه`¹ا` ¸-¸=¹ا ¸فو .ا~¹ا --ب نم ¸-ق-¹ا ن-´-و ¸ل¸ق نبلاو
¸ا¸-ع¸¹او ¸ر¸¹اب ¸¸=-و ¸ل¸ق ¸-ص·~¹ا ¸فو دا¸س¹ا ه¸´-و ¸¸-ل~¹اب ¸¸=-و ¸ات´¹او ن=ق¹ا
¸د-¹ا نبا·مو د¸=س¹ا _-ا¸م هل=مو ل و' ر¸فا´¹او =¸ن=¹ا -=تس-و _ا-م ةما~·¹او •-~ق¹او
هق¸ف ل ن-´¹ا -=- نم دس=¹ا ¸-اس »` هسا¸=و هقا¸مو
ة·بر' .~= -=تس-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 140
ىلع »¸=-و دعا¸قل¹ ¸¸=-و ¸¸='ت-ف ءاسن¹ا ام'و ¸¸مدقت- -ا~~¹ا اه`¹ا` _--~ت¹ا ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع
--~¹ا ىلع -`ص¹او _و¸¹او -`او نبلاك اد= --¸ق¹ا ¸ف ل' ة-ا¸´¹ا ا~هن-ب ا~-فو ةنت-¹ا ة-~خم
»`س`ا د`ب ¸ف ¸اك ¸'و ود·¹ا .تق د-ه~ ىلع ىلص- لو _-`ا ىلع ة-=او د-ه~¹ا ¸-= »لس~¹ا
~-ن- »¹ ¸'ف =¹~´ف ةن-ب -ا-= ا-=- »¹و هل-اقم ت~-ن' نمو _-`ا ىلع اما-ن ا¸ناك ¸¹و _-`ا ىلع
لو ه-لع ىل- نم ىلع ىلص- لو ¸ل¸قف ا-ن= د-ه~¹ا ¸اك ¸¹و ¸ل¸ق ا~هن-ب ا~-فو د-ه~¹ا ¸-·´ف
¸فو ¸ل¸قف ه-¸ب' نم ¸-نو »لس' ¸'و ¸ل¸قف ¸-~م د-را ¸¹و ا¸--ك و' ا¸-·- ه¸-´ب »´=- نم ىلع
اد= .تق ن~-ف »ام`ا ¸فو ¸-ا-´¹ا ¸¸ه=م ىلع -`ص¹ا -انت=ا .--¹ا .-` ¸·-ن-و ¸ل¸ق ةعدت-~¹ا
-¸-`´¹ا ةك¸=¹او ¸ا=·¹ا ¸فو ˆا¸ص¹اب ه¹اص-نا د·ب ه-ا-= »ل·- »¹ ام =قس ىلع ىلص- لو ¸ل¸ق
ىلص-و ˆا¸ص¹ا´ف -´~¹ا .¸=ب ةم¸ل·~¹ا -ا-=¹او ¸ق=ت~¹ا _ا-¸¹ا ام'و ¸ل¸ق ¸-س-¹ا _ا-¸¹او
لو ¸ل¸ق هه-~و _-س¹ا .¸ك'مو ¸-¸·¹ا نم د¸ق-~¹ا ىلع -`ص¹ا ¸فو ¸ل¸ق هنود ا~-فو هل= ىلع
نفد نم =¹~كو .=- »¹ ام _¸خ- اه`¹ا` ¸-ن¹ا ىلعو ¸ل¸قف -`- ¸-·ب نفد ¸'ف ¸-ق ىلع ىلص-
-`` د·ب »لس ¸'و ¸ل¸ق »-لست¹ا و' را=تنلا ¸-ف »ام`ا دا¸ ¸'ف ا·بر' ¸-´-و .اب ه¹ .ام ه·مو
_-~=¹ا ¸ف _ف¸- ل ~ا~¹ا اه`¹ا` ن-د-¹ا _فر ¸فو .ا¸ق`ا ء¸=تف نفد- »¹ ام دا·تف .=- »¹ ام ا-¸-ك
-`ص¹او د~=¹اب ءادتبلا -ا-=تسا- -و ¸ل¸ق ¸--´ت¹ا را=تنا و' ن--¸--´ت¹ا ن-ب ¸¸-س~¹ا .¸=د ¸فو
-=تس- لو ¸ل¸ق ة·با¸¹ا -¸--´ت¹ا د·ب ءاعد¹ا ¸فو ¸ل¸ق - »لسو ه-لع -ا ىل- - د~=م ىلع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 141
¸-ان= -·~ت=ا ا~'و ¸ل¸ق »`س¹اب ¸ه=¹ا ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع ة=-ا-¹ا -ءا¸ق لو اقا--ا ن-·م ءاعد
»` را·ص¹ا »` .-ف`اف .-ف`ا »ام`ا ¸ل- ا~م ¸¸·¹ا-¹ا را¸=`ا ر¸ك~¹ا .·=-ف _~=- ¸' ¸ا=
¸ا= د=او ¸ن= نم -ناك ¸'ف =¹~ك ن-¸اقر' »` ن-را·- »` ءاسن¹ا را¸=' »` ا`انخ¹ا »` ءاقر`ا
¸اك ¸'و ¸ك~¹ا ¸¹و »-دق- ¸فو ةع¸ق¹اف اوواس- ¸'ف اه-ا-¹و' نم .-ف`ا »دق-و ا-- .·=- ¸' ا--'
»هنع -ا ¸-ر د-¸ اهنباو ¸~ع -'¸ما ¸لع -نب »¸`لك »' --ام ¸¸~=ا~¹ا نبا .اق ¸ل¸ق ل ¸--م
ن-س=¹ا .اقو »ام`ا ¸ل- ا~م »`·¹ا .·=و ا·م `~=و ا`ر¸- »¹ ننس -`` ا~ه-ف -نا´ف د=او ر¸ف ¸ف
د-¸ ¸=' هن` .- هنع -ا ¸-ر ¸~ع نبل
--~¹ا ¸-وو ¸لص~¹ا ن-~- ىلع هس'ر .·=-و ¸ل¸ق -'¸~¹ا ¸-´نم ¸فو -¸ان=¹ا =سو دنع »اق-و
ى¹و' _¸-¹ا ل .-`ا ¸¹ا¸¹اف ¸¹ا¸¹او ¸¹¸¹ا _~ت=ا ا~'و ¸¹¸¹اف ل'ور ¸خ¹ا دصق ¸' -`ص¹اب ى¹و'
_-`ا ىلع ا~ا~ف' ن-ل- ءاسن ل' ن´- »¹ ا~'و ه¸-=و »ساق¹ا نبل ¸ل¸قف ة-=خ¹ا -=ا- ¸اك ¸'ف
د=ل¹او _ا´ن¹اك ة-ل¸¹ا ---¸-و _-`ا ىلع -د=او د·ب -د=او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 142
ن´م' ¸' ¸~¹ا نم .-ف'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
=لم ¸ف ¸-ق ¸-= ¸'و ¸ل¸قف ¸--~ت¹ا دصق¹ ءان-¹ا ام'و »¸= -ا-ا-~ل¹ ¸اك ¸'ف ر¸-ق¹ا ءانب ه¸´-و
-=- اه`¹ا`و _¸خ- »¹ ة-ا= نفد¹ا ه-ف =ل~- ا~-ف ¸اك ¸'و ه=ا¸=' =¹~لف ه-ف د·تم نفدف ¸ل-'
»ه-لع راتخ- ام اه·بارو ¸-= ة~-ق و' ¸-= نم هنوراتخ- ام »ه-لع
ه-¸تعاو ¸¸صن~¹ا ىلع را-خ¹اف »ل·- »¹و -·--ف راد ¸ف نفد ¸¹و ¸-= ه·-¸~ف --م نفد ا~'و
¸فو ¸ل¸ق ت¸--¹ا ¸ف =قس¹ا نفد ¸فو هت¹ا¸' ن´~- ل هن'ب --='و ة~-ق¹ا ¸ف ¸-س- هن'ب ¸=¹ا د-ع
¸ل¸ق ا--ع هن¸ك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 143
( -اك¸¹ا )
ة-~ا~¹او -¸=¹او ن-·¹ا هنم _¸خ~¹ا ة-=او
نع ¸¸==م ¸-= ` ماك ل ¸= ` ماك ا´لم اك¸ل~م اباصن ¸¸´- ¸' ¸اك¸¹او ¸د·~¹ا ¸-= ن-·¹ا =¸~ف
اه==- ل ان¸و -صقن ¸'ف .و`ا ¸¸¸¹اب »-رد ات-م ¸ر¸¹او اران-د ¸و¸~ع --~¹ا -اصنف ه-ا~ن'
¸·ب ة-- -صقن ¸'ف -اك¸ `ف اه== ¸'ف ة-=¹اك اد= ا¸-س- ¸اك ¸' اه`¹ا`و ر¸ه~~¹ا ىلع -اك¸¹اف
.-قو •¹اخ¹ا -س=- ر¸ه~~¹اف اه== ¸'ف ةص¹اخ¹ا´ف ة-=با¸~¹اك اه==- ل -ا-م و' ¸ل-'
نم ¸¹ا¸·¹ا ها´= امو اقا--ا ¸-ت·- »¹ •قن¹ا ¸-=- تر¸ص- ¸' -د¸= و' ة´س -ناك ¸'ف ¸`ك`ا ¸-ت·-
اقا--ا -ا·لم »ا¸=¹او ¸ل¸ق -¸-ا=¹ا ة=ا-ص¹ا ¸فو هف¸·ن ل ة-ا¸ق ن-ت-م ¸واس- ن-س~=و ة-م
ل را=='ب ¸ل=¹ا ىلع .-~´ت¹ا _¸=و -د¸=¹اك هب .-~´- لو ¸¸·¹اك ¸¸صن~¹ا را-تعلا ىلعو
ه-ف -اك¸ `ف ¸ا-ل¹ ~خ-ا ¸' ¸-ا=¹ا ¸ل=¹او اقا--ا ة~-ق¹اب ل ء¸=¹اب ¸=`اب ن-دقن¹ا د=' .~´-و •لخ-
¸ادص¹ و' ءا¸´ل¹ ~خ-ا ¸'و دقن¹اك »اع .ك -اك¸¹اف اما¸= ¸اك و' -را=تل¹ ~خ-ا ¸'و .=¸¹ ¸اك ¸'و
ر¸ه~~¹اف -را=ت¹ا -ا¸-~¹ا و' ة-نق¹ا ¸ل=ب ,¸ن ا~'و ءا¸´ل¹ ام ىك¸- ل ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف ة-قا·¹ و'
¸و¸·¹ا -`خب اه¹اقتنا
-=ص~¹ا ة-ل=و رار¸`اك هان·م ¸ف امو ءاسن¹ا ¸ل= ¸-ا=¹ا „¸ص~¹او
---
ة¹' ¸قاب ة-ل= ¸فو ¸ل¸ق --~¹ا ¸فو ة--¹ا --س¹ا ة-ل=و .ا=¸ل¹ --~¹ا ل ة--¹ا »-اخ¹او اقل=م
¸¸=ت-و هب ىقت- ا~-ف ل -را--و هب نعا=- ا~-ف ¸¸=- اه`¹ا` -¸=¹ا
¸ناو`او .ا=¸¹ا ¸ل= نم هادع ام »ا¸=¹او
ل'و ¸¸ع ¸-¸=¹او دقن ¸ل=¹اف ر¸- ¸-·ب هع¸ن ن´م' ¸' ¸-¸=¹اب ام¸=نم ىك¸~¹ا ¸ل=¹او
ء¸= _ا- ¸لف تا¸~·~¹او ¸دا·~¹ا ¸ف ل' =¸~ .¸=¹او ¸`ك`ا ىعا¸-و ,¸=ت-و ¸¸·¹اك ة```ف
¸ل¸قف ءاد`ا ن´~- »¹و -اصن¹ا نم
اهل=م دنع اه=¸=' ¸¹و ¸قا-¹ا ¸~ع _ب¸ب -=¸~¹ا .اق =¹~كو ل و' ءاك¸~¹اك »هن' ىلع ءانب
-عا-ف ا=¸-م اهل=م د·ب اه=¸=' ¸¹ ام'و .-`ا _ا- ¸'و ا-~ا-ن' -=-و ن~-- »¹ -عا-ف
ن~-
دقن¹ا ءا~نو
¸¹ ة¹'سم ¸ف ¸ورو د-ا¸-¹اك ل _اتن¹اك -و¸·~¹ا ىلع .-`ا .¸=¹ ىك¸- _ب¸¹اف ةل=و -د-افو _بر
د·ب .-`اك .-قو د-ا¸-¹اك ة-ا= ¸='
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 145
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 144
ن-= هل-' _م ه¹¸= .ا= ¸' د·ب ¸-ن' .ام _م اد¸=¸م ه¸-دق- ¸ف ر¸ه~~¹ا ىلعو هل-ق ل ءا¸~¹ا
اه-لع .ا= -¸~ع ¸~ك -ه~'و -¸-·~¹او »ساق¹ا نبل ة``` .¸=¹ا ن-= و' .¸ص=¹ا ن-= و' ءا¸~¹ا
¸' اه`¹ا` هدنع ه¹ ¸¸ع ل ام -لس _بر ¸فو ¸~ع ةس~خب هعاب ام ,¸ت~ا »` ةس~= ¸-ن'ف .¸=¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ة``` هدقن- »¹و هل`م =ل~- ن-دب ¸¸ت~~¹ا _بر ¸فو .-قتسا لو ءا¸~¹ا ن~ف ه·م ه¹ام نم ا--~ دقن
.ا-قتسلاو ءا¸~¹او .-`ا
ة-نق¹ا ة·لس ن~`و -ا¸-~¹او ا-ا=·¹اك ىك¸م .ام نع ل دد=ت- ام ¸-و اه--ق د·ب د-ا¸-¹اب .-قتس-و
ة-نا`¹ا .¸= .ا= »` .¸= د·ب اهق-ن' و' ى¹و`ا -عا- ¸لف اقا--ا ة-نا`¹ا ى¹' ةصقان ا~-لو' »--و
و' ا~ه·~=- د=او .¸= را-تعا ىلع ءانب -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ا~ه-ف -اك¸¹ا =¸قس ¸-ف ةصقان
.ا= ¸لف ةصقان¹ا´ف اه¹¸= .-ق ى¹و`ا -صقن ¸'ف ا~ه-¹¸= ىلع ات-ك¸ ةلماك ى¹و`ا -ناك ¸'ف ل
ة-نا`¹ا ى¹' اه¹اقتنا ل ا-¸اقب ر¸ه~~¹اف -اصن ة-نا`¹ا _م اه-فو ةصقان ا-نا` ى¹و`ا .¸=
.ك _=ر ى¹و`ا .¸= دنع هب .~´- ام ا~-اد=' ¸ف و' ا~ه-ف _بر »` -اصن نع ا·م اتصقن ¸¹ ه-لعو
دنع ¸اك ¸لف اه¹¸= ىلع ة-نا`¹او هن~ف ¸ه~ د·ب ¸اك ¸لف ا~ه-ف ¸اك ¸' _ب¸¹ا ¸-قو ه¹¸= ى¹' .ام
ا-راصف اه-ف ¸=تف ة--=ر ةس~= »` ة-م¸=م ةس~= هد-ب ¸اك ¸¹و هنم ا·م ات·=ر هد·ب و' ة-نا`¹ا .¸=
ة-سن¹اب ¸اتم¸~-~¹او -=ر ¸ف ن-¸~عو »¸=~¹ا ¸ف ن-¸~ع ىك¸ف _ب¸¹ا ¸ن »¸=~¹ا ¸ف ن-·بر'
¸ف ن´- »¹ ا~' -د-ا-¹اب و' _ب¸¹اب -را=ت¹ا _لس ةل= ¸ا=¹' ¸فو ة-نا`¹ا ى¹' ة-سن¹اب ى¹و`اك ة`¹ا`¹ا ى¹'
¸ل¸ق -اك¸ اهن-ع
-د-ا-ك ر¸ه~~¹اف ت¸~`'ف -را=تل¹ ل ¸-' ,¸ت~ا ن~ك هب ة-وا·م ¸-= نم .ا~¹ا نع ءا~ن¹ا ةل·¹او
هع¸تن- »` ه¹ا~ب د-·¹اك =¹~´ف اه--= .-ق اه·م ا-ا¸ت~ا ¸¹و اه~ن=و ا-د--عو -را=ت¹ا رود ةل= =¹~كو
اهتل·ف -را=تل¹ اهعر¸و -را=تل¹ ا-ر' ,¸ت~ا و' ,¸تكا ¸¹و _ب¸¹اك اه~- اه--= .-ق اهعاب ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 146
¸ا¸م`ا ¸اك ¸'و ر¸ه~~¹ا ىلع هت-ك¸- نم .¸= د·ب ن~`¹ا ىك¸ اهن-ع ¸ف -اك¸ --=و ¸'ف _ب¸¹اك
¸رŠ¹ »´=¹او ن~`¹اب .-قتس- ر¸ه~~¹ا ة·بر'ف -را=تل¹ ا~-د=' ¸اك ¸'و اهن~`ب .-قتسا -را=تل¹ ل
¸ل¸ق ةل·¹اب و' ن~`¹اب --ا´~¹ا ةباتك ¸ا=¹' ¸فو ة```¹ا ىلع =سق-و .~·¹او ر~-ل¹ »´=¹او
ن-د¹او
-اك¸ ه¹ا¸=' و' ن-¹¸= د·ب ¸-ق دنع -اك¸ ان-ع ه--قو -اك¸ ¸¸ع و' ان-ع هد-ب هل-' ¸اك ¸'
.¸=و =لم ها-'و ه·~=و هد·ب و' ه·م و' ¸-ق¹ا .-ق ن-·ب و' هس-نب اباصن ¸¸-ق~¹ا »- ¸' -د=او
.ق ¸'و د·ب هنم ¸-ق- ام ىك¸- »` ¸ل¸ق ¸د·~¹اب هما~-' ¸فو
ن--د-ا-¹ا -`خب _ص¹ا ىلع ¸-تعا »ت~¹ا -ل- ¸لف -¹¸=و ارا¸ف ه--ق ¸=¸- »¹ ام »ساق¹ا نبا نعو
¸¸فو -اك¸¹ا ىلع ةق-تم تا-او¸¹اف اهق-ن' ¸لف -¸~ع »` -عا-ف ا-¸-= =ل~- ل -¸~ع ¸-ق ¸¹ ا~ك
-ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ه--ق ن-= و' هما~- د·ب »ت~¹ا .¸= ة-¹و' ¸فو _ا-تنلاو --ست¹اب ~ا~ل¹
ى-تقا ¸¹و ا~هل`م ن--د-ا-¹ا´ف -اصن ¸نا`¹ا _م ه-فو اصقان ه¹¸= .ا= »` ل و' اباصن ىك¸ ¸¹و
,¸=`ا ءا¸ت~ا .-ق ا~-اد=' _اب و' ا·م ا~هعاب ¸'ف ن-¸~·ب اهعاب ة·لس .´ب ,¸ت~اف ¸=' »` اران-د
_بر ة-ك¸- ¸ف ة-نا`¹او =قف ¸=`ا ران-د¹ا _م ا~هنم ل و' _--~¹ا ¸ك¸- ى¹و`ا ¸اق-¸=ف ل'و _-ا¸ف
ن-= نم و' ¸¸~¹ا ن-= نم _ب¸¹ا ¸' ىلع ءانب -ه~'و »ساق¹ا نبا .-' ىلع ¸ل¸ق ,¸=`ا
ء¸ل~¹او .-=~¹اك ¸ل¸ق --ا¸¹ا _بر ة-ك¸- ¸-ف ه--قف ¸ا-د~¹ا ¸-·¹ ن-د¹ا --و ¸¹و .¸ص=¹ا
هل-' ن´- »¹ ¸'و ءا-لم' ا¸ناك ¸' ة``` ه-ك¸- -اصن ¸هف .-=~¹ا ة-ك¸- ىلعو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 14•
ن-ع ¸اد- ¸ف -اك¸ لو ر¸ه~~¹ا ىلع ة-نق ة·لس نع ¸اك ¸' =¹~كو ه--ق د·ب -د-ا-¹ا´ف هد-ب ان-ع
ه-اك¸ اه-ل·ف ¸=~¹ا و' ة-~ا~¹ا نم ةن-·~¹ا ام'ف ةن-·م ¸-= ة-~ا~¹ا =¹~كو ه--ق نم .¸= د·ب ل'
د-ا¸-¹ا ¸فو .و`ا ى¹' ¸=`ا »- ءا-تقلا .ا¸=' -=لت=ا ا~'و اهنم هنا~- ¸` ه--ق- »¹ ¸'و
هل-ق -د-ا-¹ا ى¹' ءا-تقلا »--و ¸ان`ا هع¸ان- .ا~ك ا=سو ل ¸= ¸~خل¹ا نس=تساو ¸´·¹ا ر¸ه~~¹ا
اه¹¸= .ا= »` ى-تق~¹ا -ل- ¸¹و =س¸¹ا =-لخ¹اك .-قو اق¸-- اه¹¸= .-ق ءا-تقاب .~ك ¸'ف هد·ب و'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸'و ¸ل¸ق¹ا هب .~´- ل ام ة-ك¸- ¸فو ا~-اك¸ ا~-اد=' هب .~´- ام ى-تقا ¸' »` ن--د-ا-¹اك ¸ل¸قف
_-~=¹ا ىك¸ ا~هنم .ك هب .~ك
هب د-رو -را=تل¹ ا-¸ع و' ان-ع هد-ب هل-' ¸اك ¸' -را=ت¹ا ة-نب ة-وا·~ب =¸ل~~¹ا ¸¸·¹او
هن~` ¸-ف ةل·¹ا ,¸ن ¸'ف ة-~ا~¹ا -اصن -`خب ¸¸ع ه¸=نو _~ق¹او ن-د¹ا´ف ن-·¹اب _-بو ¸¸س¹ا
ىلع ن-¹¸ق¹ا .~ت=ا ة-نق¹ا و' -را=ت¹او ةل·¹ا ,¸ن ¸'ف ¸ل¸قف ة-نق¹او -را=ت¹ا ,¸ن ¸'ف ¸ل¸ق _-ب ¸'
ة-ن¹او ¸ل¸قف ة-نقل¹ ¸¸·ب -را=تل¹ ة-وا·~ب ¸اك ¸'ف ة-نق¹ا ة-ن´ف ا--~ ¸ن- »¹ ¸'ف ا~ه-ف ة-¸¹و`ا
-را=تل¹ ة-وا·~ب ل و' ¸¸´- ¸' ل' -را=ت¹ا ى¹' ة-نق¹ا .قن- لو ة-نق¹ا ى¹' -را=ت¹ا ¸¸ع .قن-
هد-ب ان-ع ه-رو¸-- د·ب .¸= د·ب ل' ا~ه-ف -اك¸ `ف ا~هن-دو ة-ه¹او -ا¸-~¹ا ¸¸ع ام'و ¸ل¸قف
ارادم ¸اكو د=¸- »¹ ¸'و --ا´- »¹ ¸¹ هل`م _ا--ف ¸=·-ف --ا´- -را=ت¹ا د-عو -را=ت¹ا هب ,¸ن ¸¹و
¸ل= -`خب د·ب دا¸ ¸¹و ه¹و' ¸ف ا~-رد ¸¹و ه-ف ء¸~ ¸ن ¸' .¸= .ك ¸ف »-¸قت¹اب -اك¸¹اف
اف`= ه-راد' ن-= ل هدقن .¸= .و' .¸=¹ا .و'و ه·م ان¸و ¸ل=¹ا »--و هب ¸`ك' ~=¸- »` ¸¸=ت¹ا
=`ت=ل ¸اك هن' ىلع ءانب -=- ل ر¸ه~~¹اف ء¸~ •ن- لو ¸¸·¹اب ارادم ¸اك ¸لف -ه~`
ىلعو ¸ل¸ق ¸¸·¹ا _ا¸=' ¸ف -¸=¸¹ا ىلعو دقن¹اك -راد`اب ه-رو¸-ص¹ و' .ا¸=`ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 14‚
را¸-¹ا .·= ¸فو د-ا¸¹ا ¸·¹'و ه¹¸= .و' ¸اكو ~-ن-= _-~=¹ا »¸ق ء¸~ ¸ن ¸' .¸=¹ا د·ب ر¸ه~~¹ا
راب ¸' ¸~خل¹ا .اق ة-نا`¹ا ¸ل¸ق ى¹و`ا ¸اق-¸= -را=ت¹ا »´= ى¹' هلقن ¸ف ة-ن¹اك -راد`ا ¸¸ع ¸ف
ىل·ف ا-واس- ¸'ف ¸و¸·¹ا اع¸ن _~ت=ا ا~'و ¸ل¸ق ن-ما·ب و' -دا·¹اب -د~¹ا د-د=- ¸فو ¸ل¸قف .ق`ا
اهباقر ¸ك¸-و -را=ت¹ا ة-~ام ¸-د~¹ا »¸ق- لو =¸=' ¸اك ¸' ¸`ك`ا .ق`ا _-ت- اه`¹ا`ف ل'و ا~ه~´=
.و` ن~`¹ا ¸ك¸-ف ¸عاس¹ا ء¸=ف هل-ق ء¸=م .-ق و' هل-ق اه·--- ¸' ل' اه-ا¸~ »¸- نم .¸= د·ب
ادقن ¸اك ¸' ر¸ه~~¹ا ىلعو ن-د¹اك ل ة·لسك ر¸ه~~¹اف ا¸=¸م ءا~ن¹ا ¸اك ¸' ¸-د~¹ا ن-دو ه¹¸=
¸ل¸ق _-ب نم »ا·= »-¸ق- ¸فو ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع هت~-ق ىك¸ ` =¸م ¸اك ¸'و هددع ىك¸ ل ا=
¸ل¸قو ن-د¹اك ¸اق-¸=ف -لس¹اك ءا~ن¹ا ¸-·¹ ¸اك ¸'و
¸تع' ¸'ف =ل~- ¸' =لم ءا~ن' هن` هد-س ىلع لو .ماك ¸-= ه´لم ¸` هه-~و د-·¹ا ىلع -اك¸ لو
--=¹ا نم هب -=- ا~-ف -`خ¹ا ىل·ف ا~-¸-= ام'و هد-س هع¸تنا ¸¹ ا~ك ة-~ا~¹او دقن¹اب ل ¸= .-قتسا
¸~خل¹ا €-¸خ-و ة-~ام و' ا`¸= و' ان-ع اقا--ا ن-نا=~¹او .ا-=`ا .ام ¸ف -=-و داد=¹ا و' ¸--¹ا و'
.=¸م و' .ا= ه¸-= و' ن-·ب ¸ا-د~¹ا ىلع -اك¸ لو --·- ه-ا~ن' نع ¸¸=·~¹ا ىلع =و¸ت~¹ا دقن¹اب
¸ف -=- »¹ =¹~¹و اهت-- .`م ن-د¹ا ¸اك ¸¹و -¸=¹او ة-~ا~¹او ¸د·~¹ا -`خب ¸¹¸=¹ا ن-·¹ا ¸ف
ت¸م و' ن-د ¸ا´م` ¸-س`او د¸ق-~¹ا .ام
-ه~' ,ورو ن-·بر' ¸نا`¹ا .¸=¹ا ¸ف راصف -اك¸ -اصن ¸=' ¸¹ ا~ه-لعو ¸ل¸ق -اك¸¹ا ن-د ¸فو
-`خب ¸ل¸ق اهب ¸ق- »¹ ¸' د¹¸¹ا ةق-ن ¸فو --¸= ¸-و هلك _ب¸¹اب .-قتس- »´=¹ا د-ع نباو
دات·~¹ا نم هه-~و ¸ه~¹ا ¸فو -ه~` هب =اقس`او ¸ل¸ق اهب ى-ق ¸' ن-¸ب`ا ةق-ن ¸فو ة=و¸¹ا
.-قتس~ل¹ -¸=' ¸-ق- ا~-فو ¸ل¸ق ¸ا¸ف و' ت¸م ى¹' هل`م ءاقب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 14ƒ
ة~-ق ا~ه¹ ¸اك ¸' هت·~= ¸ب¸`و ه~-ا=و ه=`سو هرادك هن-د ¸ف هل`م _ا-- ¸¸ع ¸اك ¸'ف ¸ل¸ق
ة~-قو ه-¸بدم -اقر =¹~كو ¸ب' د-ع -`خبو هل-'و ¸- »ا-`ا هب ¸-·- امو هدس= -ا-` -`خب
.¸= -اعا¸م ¸ف ر¸ه~~¹ا ىلعو ن-·¹ا ¸ف ل ه-ف ن-د¹ا .·= ر¸ه~~¹اف ¸=¸~¹ا هن-د =¹~كو ةبات´¹ا
ا~ه-لعو ¸ل¸ق »ساق¹ا نبل .·= هنمو ا~ه-ف -¸=¸¹ا -قو »¸ق-و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ¸¸·¹ا
ة--=ر ة-مو ة-م¸=م ة-م ه¹ ¸اك ¸¹ ام' ¸ل¸ق _ب¸¹ا ¸فو ¸ل¸ق ه-ف .·=- ام و' ¸- -¸-¸~¹ا ¸ف
اه·با¸ف .¸= ¸~ف اه--قف اران-د ن-تسب ن-نس -`` هس-ن ¸=' ¸¹و ة-م -اك¸ ر¸ه~~¹اف ة-م ه-لعو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸'و ¸¹¸=¹ا ¸-=و ةمودهم »¸ق- اهسداسو ة~¹اس »¸ق- اهسماخف =¹~ك هراد ¸=' ¸¹و _-~=¹ا ىك¸-
-ه~'و »ساق¹ا نبل ة``` هل·= ة---ك ¸فو ¸¸·¹اك --ا´~¹او اقا--ا ¸د·~¹او ¸¸·¹اك ¸ك¸
_--'و
هت-قر ة~-ق ¸ف هن¸ك ¸-ف هل·= ىلعو ¸ل¸ق ن-د¹ا .-ق ¸بد~¹ا ¸فو د-ع و' --ا´م و' هتباتك ة~-ق ¸ف
هتمد= ة~-ق ¸-ف هل·= ىلعو ¸ل¸ق .=' ى¹' ¸ت·~¹ا ¸فو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هتمد= و'
¸=¸~¹ا ¸ب`ا ¸فو هتمد= ¸ف همدخم ن-دو هت-قر _=¸م ¸ف ه´¹ام ن-د .·= ¸¸صن~¹ا »دخ~¹او
ل ا= ¸اك ¸' اه=-' ة`ل هل·= ة---ك ¸فو ¸¸·¹اك ه¹ ن-د¹او هر¸= ىل·ف هل·= ىلعو ¸ل¸ق
ة~-ق¹ا-ف ل'و دد·¹ا-ف ا¸=¸م
هن¸ك ¸~خل¹ا »¸¹'و ¸ن ¸¹و .ا= ¸¹و .اص-نلا .-ق ىك¸- ل هب .ا=¹ اقفا¸م راد~¹ا ¸-= ¸ا¸ق¹او
ى-م ام ىلعو ¸ل¸ق ى-م ا~¹ و' ةنس¹ هد·ب هب¸=و ¸فو ن-د¹اك هن'ب --='و راد~¹اك ¸ن ¸'
.ما·¹ا _ب¸ب -اصن¹ا .-~´- ¸فو =¹~ك •قان¹ا ¸-ت·-و هل-ق د-ا¸¹ا =قس-و هتنس¹ هد- ¸ف ام ىعا¸-
هل·= و' .¸= .ك هت-ك¸- ¸ف هبر .ا=¹ اقفا¸م راد~¹او ¸ل¸ق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 150
ىلع ,¸=- ا~هنم -¹اخ~¹او ¸ل¸ق ه¸-= نم و' هنم اهن¸ك ¸-ف هت-ك¸- ىلعو ¸ل¸ق راد~¹ا ¸-·ك
ىلعو .ما·¹ا ىلع ر¸ه~~¹اف -اصن ¸-و اهل-' نم اناك ¸'ف .ما·¹ا _بر ام'و رادم ا~-د=' ن-¹ا~¹ا
ر¸ه~~¹اف هنم .ق' ¸اك ¸'ف -د-ا-ك .ما·¹ا _بر ¸ف -اك¸ `ف .~·¹ا نم .¸= .-ق `-ا-- ¸¹ ر¸ه~~¹ا
ىلع -اك¸ `ف =قف .ما·¹ا ¸اك ¸'و ر¸ه~~¹ا ىلع -اك¸ `ف =قف .ا~¹ا -ر ¸اك ¸'و -¸=¸¹ا
` =·م ىك¸- ¸ا¸ق¹ا ة-~امو اباصن _-~=¹ا ¸اك ا~' .ق ¸'و ه== ىك¸- ¸نا`¹ا .ما·¹او ¸¸صن~¹ا
-اك¸ لو ه=بر .ما·¹ا ىلعو -راسخ¹اك ى·ل-و هبر ىلع ا-ر¸ه~م ة``` ةل-ا-~¹ا د·ب ه-ف »` اقا--ا
ىلع اهنا-ع'ب _=¸- ةب¸ص·~¹ا »·ن¹ا -`خب ¸ل¸ق ن-د¹اك »ا·¹ ه-اك¸ ¸فو ةب¸-·~¹ا ن-·¹ا ¸ف
لو هب ه¹ »´= نم ه-ك¸- -¸ص·~¹ا ¸=~¹ا ¸~`و ¸ل¸ق »ا·¹ و' »دق- ا~¹ اهت-ك¸- ¸فو -و¸·~¹ا
¸'ف ¸ل¸قف هب »لع ¸'ف ¸¸صن~¹ا ىلع -ق¸- »¹و هب »ل·- ل اما¸ع' »-ق- -ور¸~¹ا ن-·¹ا ¸ف -اك¸
ة-~ا~¹ا ىك¸-و اد-·ب ¸اك ¸'و ه--قو ه~سق د·ب .¸= د·ب ل' -اك¸ ل ر¸ه~~¹او ن-د¹اك اه`¹ا`ف -قو
ءا¸=- ¸ف هنفد ¸' اه`¹ا` ¸¸فد~¹ا ¸فو ن-د¹اك اه`¹ا` د¸·- »` =قتل- _-ا-¹ا ¸فو اقل=م -¸=¹او
هس´ع اه·بارو ن-د¹ا´ف ل'و -اك¸
اه`¹ا` ¸=`ا نع ا~-د=' _ا¸=' ¸فو ن´م' ام هباس=-ف دا¸ امو ¸·¹ا _بر ن-دقن¹ا نم _¸خ~¹او
ام -ق¸¹ا -¸- ¸-ت·- ا-ر¸ه~م _ا¸=`ا ىلعو »ا·=¹او ¸¸·¹ا -`خب --~¹ا نع ¸ر¸¹ا _¸خ-
ار¸س´م _¸='و اك¸´سم د=¸- لو =¸´س~¹ا نع ء¸= -=و ا~'و .و`ا -¸ص¹ا نع •قن- »¹
_-`ا ىلع ة´س¹ا ة~-قف
=¸´~م -=و ا~'و ¸ل¸ق هه-~و ¸عاب¸¹ا ¸سك ¸ف اقا--ا .ما´¹ا ¸س´- لو اقرو _¸=' ¸¹ ا~ك
ىلع ة~-ق¹اب ل ¸¸¸¹اب ر¸س´~¹ا هنع _¸خ-ف „¸ص~¹ا ام'و ¸ل¸قف ة~-ق¹اب ىند' و' ىلع' _¸='ف
¸ل¸ق اهت~-ق را-تعا ¸-ف -ا·لم اهن' انلقو ¸-ا= „¸صم نع اقرو _¸=' ¸'ف -¸سك ه¹ ~' ر¸ه~~¹ا
نبل
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 151
¸=ل و' د-ص¹ا ءا¸= ¸ف »ا·=¹اك ¸ر¸¹ا ¸' ىلع ءانب ا~ه-ف ¸`--ق¹ا -¹'و ¸ا¸~ع ¸ب'و --ا´¹ا
ة=ا-ص¹ا ¸ف ن-كاس~ل¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 152
¸اك¸¹او ¸د·~¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»امŒ¹ ¸ل¸قف ن-·م ¸-·¹ -ناك ¸'ف اقا--ا »امŒ¹ ه~´=ف ةك¸ل~م ¸-= ¸را ¸ف ¸اك ¸'ف ¸د·~¹ا ام'ف
¸-=ل¹و
¸ر' ¸ف ن-=¹اص~ل¹و -¸ن·¹ا ¸ر' ¸ف »امŒ¹ ر¸ه~~¹او »هت`ر¸¹ »` ن-=¹اص~ل¹ و' »هت`ر¸¹ »`
¸ود -اصن¹ا ¸-ت·-و =¹ا~للف ه¸-= ¸اك ¸'و »امŒلف ان-ع ¸اك ¸' اه`¹ا`ف ن-·~¹ -ناك ¸'و _لص¹ا
»-- .صت~¹ا .~·¹او ¸ل¸ق اصقان ¸اك ¸'و ه¹¸= .ا= ن-ع ى¹' •قان¹ا »- ¸فو -¸=¹اك .¸=¹ا
¸د·م .-~´- ¸فو اقا--ا »-- »¹ داع »` هل-ن _=قنا ¸¹و .ق ¸'و -اصن¹ا د·ب .ص-ا ام ىك¸- =¹~¹و
»`س`ا ¸-ت·-و ¸ل¸ق اد=او ¸د·~¹ا ¸اك ¸'و ة--¹ا ى¹' --~¹ا »- ¸فو ¸ل¸ق هتقو ¸فو ¸د·~ب
¸-ف اهل-' ¸-= نم ا¸ناك ¸¹ ا~ه-لعو ¸ل¸ق _-~=¹ا »- ¸ف ةعا~=¹ ¸~' ¸¹و ¸اك¸¹ا -`خب ة-¸=¹او
¸فو ¸~·¹ا _بر ة-ا= ن-·¹ا نم _¸خ~¹او ¸ل¸ق ¸ا¸ق¹اك ء¸=ب .ما·¹ ه·فد ¸فو ¸ل¸ق اهب¸=و
ت¸`ك ¸' اه`¹ا`و ¸~خ¹ا ر¸ه~~¹ا -ردن¹ا
-اك¸¹اك هف¸صمو
ا~-د=' ¸اك ¸'ف .~ع ¸--ك لو ةق-ن ¸-·ب د=¸- ة-ل-ا=¹ا نفد هن' ىلع ةن-د~¹ا »¹ا·ف ¸اك¸¹ا ام'و
¸ف ¸اك ¸'ف ه-¹' _=ر »` هنع _=رو ¸ل¸ق ه¸=نو ¸ا=ن¹او ¸¹¸ل¹ا نم ن-·¹ا ¸-= ¸فو -اك¸¹اف
ن-=¹اص~¹ا لو ¸-=ل¹ ةك¸ل~م ¸-= ¸ر' ¸ف هد=ا¸لف ¸ر' نم تا¸م =لم ¸فو هد=ا¸لف تا¸م
=¹ا~¹ا ¸-= ¸فو اقا--ا =¹ا~¹ا هد=ا¸لف ةك¸ل~م ¸-= و' ةك¸ل~م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 153
¸ل¸ق =¹ا~¹ا ¸-ف ا~هنع ا´لم ¸اك ¸'ف د=ا¸ل¹ .-قو »ه¹ ر¸ه~~¹اف ا=ل- و' -¸نع ¸اك ¸'ف ¸ل¸ق
نفد نم ¸اك ¸'و »هلف ل'و »ل= ¸' ه´¹ا~لف ن-=¹اص~¹ا نفد نم ¸اك ¸'و د=ا¸ل¹ اه`¹ا` ه¸-= ¸فو
¸م~ و' »لس~¹ ة=قلف »`س`ا
ام'و ة-¸=¹او »`س`ا ¸-ت·- لو ر¸ه~~¹ا ىلع -اصن¹ا ¸ود ¸اك ¸'و هف¸ص~¹ ¸~خ¹ا _¸خ~¹او
=¹~كو ¸ل¸قف اك¸ل~م ¸اك ¸'ف ¸-ن·¹او ¸¹¸ل¹ا =¹~كو ¸-~خ- ¸-·ب هد=ا¸لف =¸ل~م ¸-= ¸=-¹ا ه=-¹
--س¹ا ¸- .اتقب »هنم ه~=' ¸'ف ¸-~خ- ¸-·ب هد=ا¸لف ا~ه-ف ¸ب¸=¹ ¸اك ¸'ف ا¸=ع ة·--~ب =¸- ام
ء¸-ف ل'و ¸~خ¹ا ه--ف
ا-¸-·ك .ما¸·¹او ةف¸ل·~¹او »ن·¹او ¸ق-¹او .ب`ا ¸- ¸اك ¸' ¸عاس¹ا ء¸=مو ن-·¹اك اه=¸~ »·ن¹ا
--=و »·ن¹ا نم -ناك ¸' اه`¹ا` ¸=¸¹ا نمو اهنم د¹¸ت~¹ا ¸فو
-·لب ا~'ف ¸¸-¹ نباف ن´- »¹ ¸'ف ¸اخم -ن-ف ن-¸~عو اس~= -·لب ا~'ف -ا~ ¸~= .ك ¸ف .ب`ا
اتس -·لب ا~'ف ¸¸-¹ -ن-ف ن-```و اتس
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 154
,د=' -·لب ا~'ف ¸¸-¹ اتن-ف ن-·-سو اتس -·لب ا~'ف ةع~=ف ن-تسو ,د=' -·لب ا~'ف ةق=ف ن-·بر'و
ل' ةق= ن-س~= .ك ¸فو ¸¸-¹ -نب ن-·بر' .ك ¸-ف ة-مو ن-¸~ع ىلع تدا¸ ا~'ف ¸اتق=ف ن-·س-و
¸¸-¹ تانب -`` »ساق¹ا نبا ¸'رو ¸اتق=و ¸عاس¹ا ¸--خ- ن-ت-اور ن-```¹او ن-¸~·¹ا ن-ب ا~-ف ¸'
اد=و ¸' اه`¹ا` ن-ت-~¹ا ¸فو تا¸~·¹ا ل' ¸-ت·- ل »` ¸ل¸ق ن-نس¹ا د=' _م ه-¸-` ¸-ف ¸--خت¹ا ىلعو
ا~'ف ا~-د=' ل ادقف و' اد=و ¸' ¸عاس¹ا ¸-خ- ر¸ه~~¹ا اه·بارو .ا~¹ا -ر ¸-= ل'و ¸عاس¹ا ¸-=
ىلع ¸اخم -نب ¸عاس¹ا ه-لك ادقف ¸'ف اقا--ا '¸=' ن-¸~·¹او ¸~خ¹ا ¸ف =قف ¸¸-¹ نبا د=و
انس ¸دص~¹ا ¸-ر ا~'و .-ق ¸¸-¹ نباب ى-' ¸' »ساق¹ا نبا نعو ا¸=ن =¹~ ,¸- ¸' ل' ¸¸صن~¹ا
اقا--ا '¸=' .-ف'
ر¸ه~~¹ا ىلع ء,¸=- »¹ •قن¹ا نع ~=' و' .--¹ا نع ى=ع' ¸'ف
¸ن~¹ا ¸ف »ن·¹او
ر¸ه~~¹ا ىلع اه¹ ا-¹اخم ه~ن= ¸اك ¸'و .-قتف ¸·~¹ا دل-¹ا »ن= .= ¸¸´- ¸' ل' ¸'-¹ا
.ب`ا ¸انس'و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»` -لخم »` .¸اب »` ¸-دس »` _ابر »` ¸ن` »` ةع~= »` ةق= »` ¸¸-¹ -نب »` ¸اخم -نب »` را¸=
ن-ماع و' »اع -لخم »` ن-ماع و' »اع .¸اب
¸اخم -ن-ف -ل~ك ا~'ف ةنس .-ق ه~سا را¸=¹او
ا-¸=' ى¹' =¹~ك »`
¸ق-¹ا
ن-·بر' -·لب ا~'ف ¸ك~ _--- ن-``` ¸ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 155
¸و¸~·¹او ة-~¹او ةنسم ن-·بر' .ك ¸فو _--- ن-``` .ك ¸ف »` ¸ا·--تف ن-تس -·لب ا~'ف ى`ن' ةنس~ف
_~=¹ا _--¹او ¸ل¸ق ا-¸ك -د¸=¸م ى`ن`ا ~=' ¸فو ¸ك~¹ا _--ت¹ا ء,¸=-و .ب`ا نم ن-ت-~¹اك اه-ف
ن-تنس .-قو ا``` ة-ف¸~¹ا ةنس~¹او ةنس .-قو ن-تنس ¸ف¸~¹ا
»ن·¹ا
-·لب ا~'ف -``ف -ا~و ن-ت-م -·لب ا~'ف ¸ا-ا~ف ن-¸~عو ,د='و ة-م -·لب ا~'ف -ا~ ن-·بر' ¸ف
ة-~·بر'
ى`ن`ا ةع~=¹ا راصق¹ا نبا اقل=م ا·-~= ا~هنم _~=¹ا ر¸ه~~¹ا ة``` ء,¸=~¹ا ¸فو -ا~ ة-م .ك ¸-ف
ة-نا~`و ةتس ة·بر' »ن·¹ا نم _~=¹ا ¸فو ة-=-`اك ¸·~¹ا نم ¸`ن¹او ¸'-¹ا نم _~=¹ا ---= نبا
تا~و ىب¸¹او .=-¹او ة¹¸ك`اك .ا¸م`ا »-ا¸ك ~=¸- لو ة-نا`¹ا ¸ف .=د ام ¸ن`¹او ةنسو -¸~عو
اهلك ارا¸~ و' اهلك »-ا¸ك -ناك ¸لف را¸·¹ا تا~و ءا-=·¹او ¸-ت¹او ةلخس¹اك ا-را¸~ لو ن-ل¹ا
»--و ل اخس ¸¸´- ¸' ل' ~=¸- اه·بارو ارا-= ¸¸´- ¸' ل' ~=¸- اه`¹ا`و ه-¸=- ا~ب ¸-'- ا-ر¸ه~~ف
-ا¸·¹ا
---
¸عاس¹ا ¸-= ن--واستم اناك ¸'ف -ا~ -=ا¸¹ا ¸اك ¸'ف ¸·~¹او ¸'-¹او ¸-ما¸=¹او ¸ق-¹او -خ-¹او
¸-خ-ف ن-لقتسم ان¸´- ¸' ل' ة~لسم نبا .اقو ¸`ك`ا ن~ف ل'و ن--صن ~=' ¸ا-ق¹ا ¸~خل¹ا .اقو
»ساق¹ا نبا .اقف ن--واستم ¸-= اناك ¸'و ا~هن~ف ن--واستم اناك ¸'ف ن--ا~ -=ا¸¹ا ¸اك ¸¹و ¸عاس¹ا
¸`ك`ا نم ¸¸ن=س .اقو ¸`ك`ا ن~ف ل'و ا~هن~ف •قو ¸-= ¸-و -اك¸¹ا ددع ا~هلق' ¸ف ¸اك ¸'
ا~هن~ف ن--واستم اناك ¸'ف ا``` -=ا¸¹ا ¸اك ¸'و ن-·بر'و ن-¸~عو ة-م ¸ف ا~هف`= ا~ه-لعو اقل=م
¸-و -اك¸¹ا ددع ا~هلق' - ¸اك ¸' »ساق¹ا نبا .اقف ن--واستم ¸-= اناك ¸'و ة`¹ا`¹ا ¸ف ¸عاس¹ا ¸-خ-و
-=¸م ءا= ¸'ف ن--~ل¹ »´=¹اف ¸`ك`ا نم ¸¸ن=س .اقو ¸`ك`ا ن~ف ل'و -ا~ اهنم ~=' •قو ¸-=
هم¸¹'و -¸قب ن-¸~عو اس¸ما= ن-·بر' ¸ف ¸¸ن=س --~م »ساق¹ا نبا ¸=ا-¹ا »¸¹'و ى¹و`ا´ف ا~هنم
ة-~·بر'ك ا~هنم ن-تس¹ا ¸' ا~هبا¸=و ا~هنم ن-```و _س-و ن-نا~`و ن-ن`ا ¸ف ¸¸´- ¸' اهنم ¸~خل¹ا
»لف ن--ا~¹ا´ف ¸اتق=¹او ¸¸-ل¹ا اتنب ام'و ن-```و ن-·-ر' ¸ف -لتخ- »¹ =¹~¹و ¸·~¹او ¸'-¹ا نم
ن-·بر'و ن-تس ¸ف لو ن-```و ن-تس ¸ف لو ن-س~=و ن-س~= ¸ف لو ن-·بر'و ن-·بر' ¸ف -لتخ-
,د='و ة-م ا~هنم ¸اك ¸'و ن-·بر'و -سو ن-س~= ¸فو ن-```و -سو ن-س~= ¸ف -لت=او
»دقت~¹ا -`خ¹ا ىلع ل و' ه¸='ف ¸و¸~عو _س- ى¹' ¸و¸~عو
-را=ت¹ا ة-~امو
ارا¸ف ة-~ام .دب' نمو ¸¸·¹اك -اصن¹ا ¸ود امو ¸-د~¹ا اهم¸ق- ل =¹~¹و ة-نق¹اك اباصن -ناك ا~'
ن´- »¹ ¸'ف ادقن ¸اك ¸' اهن~` -اك¸ب ¸ا-·~ نبا .اقو اه-اك¸ب ~=¸-و اقا--ا -اك¸¹ا =قس- »¹ -اك¸¹ا نم
اناك ا~' ه-انب ¸-ف ة-نقل¹ -ناك ¸'و اهل-' ى¹' هد¸- -را=تل¹ ¸-و دقنب اه¹دب' ¸'ف ارا¸ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 15•
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اهعاب ¸¹ =¹~كو ر¸ه~~¹ا ىلع ة-~ام هب ¸¸ت~ا ن-ع -`خب -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ن-باصن
اهع¸ن نم ة-~ام -اصنب اه¹دب' ¸'ف ¸ل¸ق ` =اع ن~`¹ا ة-ك¸- ¸-ف ¸عاس¹ا ء¸=م .-قو .¸=¹ا د·ب
اه-¹اخ- -ناك ¸'و -¸قب ن-```ب اس¸ما= ن-¸~·ك اباصن ى¹و`ا ن´- »¹ ¸'و ر¸ه~~¹ا ىلع ىنب
نع ن-·ك ¸¸´-ف ن-·¹ا ن-·ت- »¹ ام .-قو ءادتبا اهب ة¹دا-~¹اك =`هتسلا دنع ة-~ا~¹ا ~='و .-قتسا
¸ا--اب ة¹دا-~¹اك ن-·¹ا ~='و ة-~ام هب ¸¸ت~ا ة-~ام
.اقو ¸عاس¹ا ء¸=م .-ق »¸-ب ¸¹و ه-¹' -~- اهل-ق اباصن -فدا- ¸' ه¸-= و' ءا¸~ب ة-~ا~¹ا -د-افو
ن-·بر' ¸ف ¸--ا =¹~¹و •ق¸¹ا ¸-·- - =¹~و -ا·س ن´- »¹ ام دقن¹اك .-قو دقن¹اك »´=¹ا د-ع نبا
هل`م داف' »` »¸-ب ه¹¸= .-ق -اصن¹ا •قن ¸¹ =¹~¹و ن-·بر'و ,د=' »` ن-نا~` ¸ف -لت=او ن-·بر'و
ءانب ¸-ف ¸ل-ب ~=¸- و' --·ب د¸- ة-~ا~¹او اقل=م »--ف _اتن¹ا ام'و ل ¸= _-~=¹اب -نت-ا هم¸- نم
¸ل¸ق ه¹ا-قتسا و' »دق- ام ىلع اهبر
ة=لخ¹ا
ا~هن'ف ن-=-ل= نم ¸اك امو ةقدص¹ا ة-~= _~ت=م ن-ب ¸¸-- لو ¸¸ت-م ن-ب _~=- لو _-=ص¹ا ¸ف
اهن¸ق¸--ف -ا~و ة-م د=او .´¹ ن-ن`اكو اهن¸·~=-ف ¸¸·بر' د=او .´¹ ة```ك ة-¸س¹اب ا~هن-ب ¸ا·=ا¸ت-
•قنل¹ ا~ه-ف ا~ه-او ةن-¸ق »ق- »¹ ا~'و هف`خب ل ¸ق را¸-¹ا نم ¸~خل¹ا ~='و .و`اب »-~=' --~~¹او
»هت¹ا ¸ا~-'ك .ا´~`ا دنع -`= لو هنود ¸ه~و ¸ا¸ه~ -¸ق¹ا ¸فو ¸ام¸¹ا -¸ق را-تعا ر¸ه~~¹اف
---~¹او _ا¸~¹او ¸¹د¹او .=-¹او ¸عا¸¹ا ةس~= اه-=¸مو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 15‚
هب¸- و' =ا¸ت~لا .=-¹ا =¸~و دد·ت~¹ا ى¹' راقتفلاو ¸=ا-¹ا .اقو ن-´¹ا~¹ا ¸~' ¸عا¸¹ا =¸~و
¸¹د¹اك ة·-نم و' =ل~ب ءا~¹ا ¸ف =ا¸ت~لاو دد·ت~¹ا ى¹' راقتفلاو _-~=¹ا ¸ف
و' .-قو ¸ان`ا و' .-قو ة``` اهنم ¸-ت·~¹ا ¸فو ---~ل¹ _او¸¹ا _-¸م .-قو اهتماق' _-¸م _ا¸~¹او
¸¸´- ¸' =¸~ب ¸·م و' ¸'- نم -نص¹او نس¹او -=ا¸¹ا ¸ف د=ا¸¹ا =ل~¹ا »´= اه-=¸مو ¸عا¸¹ا
~ا~¹ا نم ¸~خل¹ا ~='و ر¸ه~~¹ا ىلع د=او ل اهل-' نم ا·م ان¸´- ¸'و ه¹¸= .ا= -اصن د=او .´¹
ه¹¸= ى¹' ¸=`ا ىلع ام =قس-و ة=لخ¹ا -اك¸ ¸ك¸-ف ا~-د=' ¸ف .¸=¹او -اصن¹ا ¸ف اف`=
=¹~كو اقا--ا -سو دو~ _ستك ا-اقو' -ناك ¸'و ة~-ق¹اب ءا¸=`ا ىلع ¸ا·=ا¸ت-و هف`= -و¸·~¹او
نبل ¸ل¸ق ءاف¸¹ا »¸- و' ~=`ا »¸- »-¸قت¹ا ¸فو ه-¹' _=رو ر¸ه~~¹ا ىلع ¸~=و دو~ _س- .`م ¸ف
-اصنب اتس-¹و ~='ف ¸عاس¹ا -¹ا= ¸'ف -لست~¹اك و' =لهتس~¹اك هن' ىلع ءانب -ه~'و »ساق¹ا
ا-ص= دصق ¸'ف ا~-د=' ¸اك ¸'و =¹~´ف ا-ص= دصقو اباصن _-~=¹اب ¸'و ه-ف _=ا¸- ل -ص·ف
نم ¸¸-¹ -نب ~=' ا~' -لت=ا ا~ه-لعو د-ا¸¹ا ¸ف .-قو ا·=ا¸- .-و'تب ¸اك ¸'و ه-ف _=ا¸- `ف د-ا¸¹اب
د-ا¸¹ا ¸ف -صن¹ا ¸~خل¹ا _¸=و ن-نس¹ا ن-ب ام ة~-ق .-قو اهنا·=ا¸ت- .-قف _براو ن-```و ن-تن`ا
ءانب -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق -د-ا-¹اك و' =-لخ¹اك ¸`=¹اب اهن-·ب هت-~ام -صن ¸=تس- _و¸¹او
ة-را= ء=و ¸ف د=¹ا -`=و ةل·¹ا -`= ا~ه-لعو ¸`ا اه´لم و' ه´لم ىلع ا-¸اقب ن--- هن' ىلع
=-لخ¹اك ة·بر'ف اه-صن ه¹ ن-نا~`و ن-نا~`ك ¸=' =-لخب ة-~ام ه¹ =-لخ¹ا ام'و .¸=د¹ا .-ق ¸ادص¹ا
¸ا`ل`و -ا~ف ا~-¸`ك' _م ¸-و ا·م ا~ه¹ =-ل= =س¸¹او =¹~´ف ن-=-لخ¹اكو -ا~ ه-لع ¸ا-ا~ف د=ا¸¹ا
-ا~ ا`ل` ه-لع -ل`و -ا~ف ا~-¸`ك' _م ¸-و ا~ه¹ ا~هنم د=او .ك _م =-ل= =س¸¹او -ا~ ا`ل` ه-لع
¸و~ -¸~عو ةس~خب =¹ا= ¸~ع ةس~= ه¹ =سو ¸ف ¸نا`¹او .و`ا ن-ب ¸¸-¹ا ¸ه=-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 15ƒ
_با¸¹ا =قس ¸ا` =-ل= ¸-·ب ة-~ام ه¹ ¸اك ¸'ف »ن·¹اب ¸نا`¹ا ىلعو ¸اخم -نب .و`ا ىل·ف ةس~=
¸اك ¸' ¸عاس¹ا ء¸=م =ا¸ت~ا ر¸ه~~¹او ر¸ه~~¹ا ىلع ¸=` ة~-ق¹ا ~=' ن-·- ء¸= -=و ا~'و
ه¸=- »¹و ,د-- »¹و -=- »¹ اه=¸=' و' اهب ى-و' و' ه--=م .-ق تام ¸¹ ر¸ه~~¹ا ىلعو .~·ل¹
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
و' -دل¸ب تدا¸ »` ه¸-='ف ه¹'س ¸¹و .-قتسا -ل~ك دقو _=ر »` ةصقان ا-د=¸ف ¸عاس¹ا ¸م ¸¹ ه-لعو
¸-ف هقد- دق ¸اك ¸'و اقا--ا د=و ام ¸-ت·~¹اف هقدص- »¹ ¸اك ¸'ف ه-لع د·ف _--'ف ت¸~ب -صقن'
¸ل·ت-و ¸ل¸قو ه-ف هقد- ام ¸اق-¸= -دا-¸¹ا ¸فو ن´~ت¹ا .-ق ن-·¹ا نم ء¸= _ا- ¸¹ ا~ك •قن¹ا
تد=و ¸'ف »ا·¹ا =¹~ ¸ف ل' ¸دص- »¹ -ناك ا~ع ةصقان تد=و ¸'ف اقا--ا -ا·س¹ا نم -راه¹ا ةم~ب
ىلعو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق د=و ا~ب و' هد- ¸ف ¸اك ام نع »اع .ك نع ه~=' ¸-ف -د-ا¸
ر¸ه~~¹اف ة-ص¹او -اصن¹ا •قن- »¹ »ا¸ع`ا ¸·-¹ ~=`ا ¸اك ¸¹و ¸ل¸ق هق-دص- ¸ف ر¸ه~~¹ا
¸~= ن-¸~عو ¸~= نع ~='- =¹~لف ل و' ة-~ا~¹ا ¸ا-ع'ب ¸ل·تم ن-د¹ا ا~- ¸' ىلع ءانب اهصقن
-لخ- ¸¹ ا~ك ا-¸-= نم اه-اك¸ ¸` ها-~ ¸~= ¸~= نعو -ا~ -¸~ع -سو ¸اخم -نب ن-نس
تد=و ¸'و »دق- ا~-ف ه-لع .~ع ةصقان تد=و نف »دق- ا~ع او~=' اما¸ع' -ا·س¹ا -لخ- ا~'و -ا·س¹ا
.~·¹ا ه-لعو »دق- ا~-ف ا--' هرا-تعا ر¸ه~~¹اف -د-ا¸
و' -صن¹ا »ا¸ع' را-تعا ¸-ف .دب و' -دل¸ب -ل~´ف -اصن¹ا ¸ود ل و' -ناك ¸'ف ¸ا-ق¹ا ~ا~¹او
او~=' »ه-لع ¸ه…و اما¸ع' دل-ب _را¸خ¹ا _نتما ا~'و -ه~او »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ل و' ةلما´¹اب اهقا=¹'
-ا·س¹ا _و¸=و -راه¹ا -`خب ¸¸¹و'تم »هن` ان-د' ا¸¹¸ق- ¸' ل' -ه~' .اق ه¸-=و ن-·¹ا ¸ف -اك¸¹اب
.¸=¹اب --=و -ا·س ن´- »¹ ا~'و ¸ل¸ق -د=¹ا ةنس »-~=' ¸فو ن-ل--ق¹ا ىلع ا---خ- --ص¹ا .و'
¸ل¸ق .-ن¹ا -¸=' ¸-ف اق=تسم د=- »¹ ¸'ف =¹~ك -ا·س¹ا ه·ل-- ل نمو ن-·¹اك ىك¸تف اقا--ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 160
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 156
-¸=¹ا
-=¹او ¸¸ت-¸¹او ¸~ت¹او -ن·¹ا ¸ف ل' -اك¸ ل اه-فو ا-¹ا= ¸-·ل¹ ~خت~¹ا تاتق~¹ا هن' ر¸ه~=¹او
را~`¹ا نم .-' ¸~ .كو ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو -¸-=¹ا نم ¸¸-خ~¹ا .-قو تاتق~¹ا .-قو ة-ن=ق¹او
¸نا=ق¹ا =¹~كو -ر~¹او ن=د¹او ¸ر`او ¸ل·¹او -لس¹او ¸-·~¹او _~ق¹ا ¸ف -=تف _ا-ت¹او ¸ام¸¹اك
¸ف لو .¸ق-¹او -صق¹ا ¸ف -=- لو ¸`=ل=¹ا ¸¸ت-¸¹او --ب¸¹او ¸~ت¹ا ¸فو -و¸·~¹ا ىلع
¸`ك ¸' اه`¹ا` ¸-ص·¹او ¸ات´¹او .=-¹ا -= ¸فو ا~ه-ف ¸ه~`ا ىلع ن-ت¹ا =¹~كو ¸ام¸¹اك هكا¸-¹ا
امو ¸سو' ةس~= -اصن¹او ¸ل¸ق ات-¸ _¸خ- لو -ب¸- لو ¸~`- ل ا~-فو ¸`=ل=¹او ¸¸ت-¸¹ا´ف
هباس=ب دا¸
»-رد¹او ا~-رد ¸و¸~عو ة-نا~`و ة-م .=¸¹او -ل`و .ا=ر' ةس~= _اص¹او اعا- ¸¸تس ¸س¸¹او
-اك¸ لو ¸ل=~¹ا ¸-·~¹ا نم ة-= را~ع' ة```و ة-= ¸¸نا~`و ¸اتن`ا .اق`~¹او .اق`~¹ا را~ع' ة·-س
»¹ ة`ر¸¹ا د=' ةص= -صقن ¸لف ة-~ام و' -¸= و' ن-ع ¸ف اباصن هتص= _ل-- ىت= =-¸~ ىلع
ة`ر¸¹ا د='ك ه-اك¸ب و' ه--= .-قو ء¸=ب ان-·م ه¹ ى-¸~¹او --~¹ا ىلع -=- »¹ ام -اك¸ ه-لع -=-
¸-~ت- ل امو اب¸¹اك ه¹ا~ك .ا= ¸-ت·~¹او --~¹ا .ام ¸ف ةق-ن¹ا ¸' ل' ن-كاس~¹ا =¹~كو ه-لع ةق-ن¹او
»-- لو ¸ا--اب _ا¸ن`ا »--و ه-ف _¸~¹ا را-·م ¸-ت·~¹او ر¸ه~~¹ا ىلع ه¹ا= ىلع ل ه¸-~- ردق-
_~ق¹ا ¸' ¸¸صن~¹او دك'ت- »¹ ¸'و اهبراق-و ة·-ن~¹ا ءا¸تسا ¸-ت·~¹او ¸ان=`ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 161
ر¸ه~~¹ا ىلع ¸ان=' ن=د¹او -ر~¹او ¸ر`او ¸ل¸ق اه·م ¸·¹ا ¸فو ¸ن= -لس¹او ¸-·~¹او
¸اك ا~'و ن-سن= اب¸¹ا ¸ف اناك ¸'و ن-ن-·¹ا »- نم --` ا~¹ اب¸¹ا -`خب ر¸ه~~¹ا »-¹ا ¸نا=ق¹او
ىلعو ¸ل¸ق ¸=`ا داص= .-ق ا~-د=' ةعار¸ب و' ا~ه-ف د=ا¸¹ا .ص-¹ا را-تعا ¸-ف ن-ن=ب »-- ام
_م =س¸¹ا »--و ة```¹ا »-- ¸ل¸قف ن-ن`اب و' ة```¹اب ل' -اصن¹ا .~´- لو ا=سو ¸اك ¸¹ ¸نا`¹ا
ىلع =ا¸ف`او ءا-¸`ابو --=¹اب -=-و ة-~ا~¹اك ىت~ ¸ادلب ¸ف ¸¸-ت~¹ا »--و =-لخ¹اك ا~هنم .ك
و' _لب و' اهبر تام ¸¹ ا~-هلعو ¸¸خ- ا~-ف ¸¸خ¹اب .-قو داد=¹اب و' داص=¹اب .-قو ر¸ه~~¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
هل-' ة=ا=¹ .-قف ر¸ه~~¹ا ىلع ا~-¸-= -`خب اه·-ب .= ا~' -ن·¹او ¸~ت¹ا ¸¸خ-و =¹~ن-ب ¸تع
ه=قس =قس-و ةلخن ةلخن ¸¸خ-و ¸ل¸ق ة=ا=ل¹ ¸¸خ- ل ام •-¸خ- ¸ف ا~ه-لعو هنا´م` .-قو
.ك نم _-~=¹ا .¸قب ~=¸- ة-او¸¹اف ة``` -لت=ا ¸¹و د-ص¹ا ¸~كا= -`خب د=ا¸¹ا ¸راخ¹ا ¸-´-و
'== ن--- ¸¹و اقا--ا ¸قب ام ¸-ت·~¹اف ة=ءا= هتبا-' ¸¹و =قف ه¹¸ق-ف -¸ع' »ه-ف ¸اك ¸'ف ر¸= د=او
¸~·¹ا _¸خ~¹او د=و ام ¸-ت·~¹اف ه¸ك¸- ا~' »هن' ر¸ه~~¹او ¸ل¸ق ن--- ام ى¹' _¸=¸¹ا ¸-ف -را·¹ا
--¹اودلك ةق~~ب ¸قس ا~-ف ¸~·¹ا -صنو هقو¸·بو ءا~س¹ا ءامو _-س¹اك ةق~م ¸-·ب ¸قس ا~-ف
¸¸ت~ا ¸¹و ا~-¸-=و ءلد¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 162
ا-واس-و ن-ه=¸¹اب ¸قس ¸¹و ى¹و`ا ل' .-قو ¸~·¹اف ةق-نب ها¸=' ¸لف ¸~·¹ا ر¸ه~~¹اف ه¹ _-س¹ا
~=¸-و ة~سق¹او هب ا-= امو ¸`ك`ا ة```ف ن--واستم ¸-= ¸اك ¸'ف ة~سق¹او هب ا-= ام ¸-ت·- ¸ل¸قف
اد=او ¸اك ¸'و =س¸¹ا ن~ف ة-لتخم -ناك ¸' ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` را~`¹ا ¸فو اقا--ا ¸اك --ك -=¹ا نم
¸فو ءا~ ام .-قو هسن= نم .-قو ر¸ه~~¹ا ¸-و ¸`ك و' ن~`¹ا .ق هن~` نم .~´- ل ا~-فو هن~ف
اقا--ا ¸¸ت-¸¹اب ¸س¸¹او ء,¸=- -=¹ا اه`¹ا`و ر¸ه~~¹ا --¸¹ا ه¸=نو ¸¸ت-¸¹ا
¸'ف ¸-- ا-= و' ا¸~` _اب ¸¹ ا~ك ات-¸ هم¸¹ ام .`م --¸ ه¹امو هن~` ن~ف ه¹ --¸ ل ان¸ت-¸ _اب ¸لف
ل' ن-·¹ا´ف -اصن¹ا نم ء¸= -ل- ¸¹و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق _ات-~¹ا نم ~=`ا ¸-ف _-ا-¹ا »دع'
¸' ¸-~¹ا .ا~¹او ه·فد ه¹ ¸-¹ ~' ن~-- »¹ _ا-ف هردن' ¸ف ه¸~ع .¸ع ¸'ف هت-ب _-~=¹ا .=د- ¸'
نم ىلع ¸اك ¸' .-قو ةل~=¹ا ¸-ت·~¹اف ل'و ر¸ه~~¹ا ىلع ءا-صن`ا ¸-ت·~¹اف ن-ن-·~¹ ا-ا-ن ¸اك
ىك¸-و »دق- ام ا-دلو' ¸فو اقا--ا ا-دلو'و اه·فانم -¸ق¸~¹ا .ب`ا ىك¸-و ةك¸ `ف -اك¸¹ا ¸=تس-
ر¸ه~~¹ا ىلع ¸¸--¹ هب ى-¸~¹ا -`خب -لس¹ -¸ق¸~¹ا ن-·¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 163
( -اك¸¹ا -¸صمو )
ى¹ا·- ه¹¸ق ¸ف ة-نا~`¹ا 2 ن-كاس~¹او ءا¸ق-ل¹ تاقدص¹ا ا~ن' 2 ¸' ر¸ه~~¹ا '¸=' -نص¹ --=ع' ¸¹و
.-قو ن-´س~¹ا ¸ف ر¸ه~~¹اف ة=ا=¹ا -د~ ا-ر¸ه~م هب ا-لت=ا ا~-ف ه-لعو ¸ا-ن- ن-كاس~¹او ءا¸ق-¹ا
ا-لم هتق-ن »¸ل- ن~م ¸¸´- ل ¸'و اقا--ا ة-¸=¹او »`س`ا ا~ه-ف =¸ت~-و هب »ل·¹ا .-قو ¸-ق-¹ا .ا¸س
ةبا¸ق ا¸ناك ¸'و ¸ا= ا~-د='ب ا~-اد=' -·=قنا ¸'ف -¸سكو ةق-ن اه-ف هن´¹و »¸ل- ل -ناك ¸' =¹~كو
-ا-=تسلاو ة-ا¸´¹او ¸ا¸=¹ا ة```ف ه¹ا-ع ¸ف ا¸س-¹و هم¸ل- ل
ا~-ف اه-لع هف¸- ن-ب -ه~' ¸¸فو هو¸´م .-قو ه¸-ا=ب .-قف اه=و¸ ة=و¸¹ا ءا=ع' _نم اه-فو
ىلع ان-د -س=- ¸' ¸ن-=·- ل اه-فو ه¸-=و اقل=م اه-لع هف¸- ن-ب ---= نبا ¸¸فو ه¸-=و هم¸ل-
ا~ه-لعو ¸ل¸ق -اصن¹ا =لم ءا-تنا =ا¸ت~ا ¸فو ¸ل¸ق -س´ت¹ا ¸=ع =ا¸ت~ا ¸فو ه-اك¸ ¸ف ¸-قف
ن-ته=¹اب ¸-ق-¹ا ~='-و ءا-لم' ا¸ناك ¸'و ا-¸ق¸-مو اه-ا-= ¸¸لما·¹او -اصن¹ا ءا=ع' ¸ف -لت=ا
ة-¹¸~¹او
»هم`س' ن´~-¹ ¸¸~لسم .-قو »`س`ا ¸ف ا--=¸- ¸¸=·- را-ك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 164
»ه-¹' €-ت=ا ¸' »ه~´= ءاقب _-=ص¹او »-¸-¹'تس-¹ را-ك _ا--' »ه¹ ¸¸~لسم .-قو
-اق¸¹او
¸ل¸ق ة--·~¹ا ءا¸=' ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع »`س`ا =¸~ب ن-~لس~ل¹ ءل¸¹او ¸ت·-و ,¸ت~- ¸-ق¸¹ا
¸-س`ا ى=·- ل ر¸ه~~¹او `ف ل'و '¸=' هقتع .~ك ¸' اه`¹ا` ه-·ب ¸ت·~¹او ¸بد~¹او --ا´~¹ا ¸فو
ءل¸¹ا ءا¸=`ا ىلعو ر¸ه~~¹ا ىلع ه-¸=- »¹ هس-ن نع ¸تع'و اهنم ,¸ت~ا ¸¹و ءل¸¹ا »د·¹
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ن-~لس~ل¹
¸¸مرا·¹او
¸فو ¸ل¸ق -را-´¹او -اك¸¹ا ¸ادم ¸فو ¸ل¸قف _¸ن ¸لف -اك¸¹ا ~=` لو داسف ¸ف ل ن--مد`ا ا¸نادم
-¹' هد-ب نم اه-فو ¸ل¸ق ه-ا=ع' .-ق .-فو ن-ع نم هد- ¸ف ام ءاقب =ا¸ت~ا ¸فو ¸ل¸ق --~¹ا ن-د
¸ف ¸اك ¸'ف ى=·- -ه~' .اق -¹`ا ¸ف¸- ىت= ى=·- ل ن--¹' ¸ا-واس- »دا=و راد ه¹و ¸ا-¹' ه-لعو
=·- »¹ ه-ن·- ا~-ا¸س نع .-ف اهن~`
-ا .--سو
و' ر¸س ءا~ن' ¸فو _-`ا ىلع ءا-ن=' ا¸ناك ¸'و -¸=¹ا ة¹'و ن-د-ا=~¹ا ¸ف -¸ص-ف داه=¹ا
¸ل¸ق .¸=س'
.--س¹ا نباو
هدل-ب ء¸لم ¸-و ا-لسم د=و ¸'ف _-`ا ىلع هت=ا= =¸ت~-و ¸فاس~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 165
¸ل¸قف
-=ا¸¹ا ¸ود _¸=ت¹ا نم ¸¸=·- اه`¹ا` ةقدص¹ا - »لسو ه-لع -ا ىل- - .¸س¸¹ا .' ءا=ع' ¸فو
لو ¸ل¸ق »ه-¹ا¸م ¸فو ¸ل¸ق ا~هن-ب ا~-فو .' ¸-= -¹ا= ¸¸ف امو .' »~ا- ¸نبو هس´ع اه·بارو
¸فا´¹ لو د-·¹ لو د=سم ءانب لو --م ن-ك ¸ف -¸ص-
_ا¸=`ا
-دا-·¹ا ¸=م ¸ف ة-ن¹ا -¸=و ىلع _ا~=`او
¸ات--ا~ ه- ا~-ف -لت=او -¸ص·¹او _-اد¸¹او ¸¸-د¹اك ا-¸-·¹ ¸=~- ا~-ف -¸=¸¹ا ¸-ن ىلعو
ا=ل= اهنع ¸-ك »` اهن-·ب ن--را-ك ,د=' نع ¸-ك ن~- ه¹¸ق نم ا-راقتفا --~~¹او -اك¸¹او -راه=¹اك
نبا -ا='و ءاك¸~ »هن' ¸ف ~ا~¹ا نمو ه-¸=-و _نت~~¹ا نم ~=¸- اهن' نم ه--ن ~='و ه-¸=- ل اهن'
-را=تب »دق نمو .ب¸ق ل'و _نت~~¹ا نم ا-¸ك ~=¸-و »ل·- »¹ ا~' »¸¹'و ة-ن¹ا .ص=تف »ل·- هن'ب راصق¹ا
اه`¹ا`ف ه¸م' .´~' ¸'ف -ل=- ن¹و ¸د- .¸=¹ا .=- »¹ و' ن-د ¸لع و' ةعا-ب و' ¸ا¸ق .اقف
ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع ,ء¸=- ا-¸كو ء,¸=- ل اع¸= ة~-ق¹ا _ا¸='و »هت~¹ا ¸ا~-'ك »هت~¹ا -ل=-
ه¸-=' ا~' ا~ك ر¸ه~~¹ا ىلع ه-'¸=' ¸-=' ¸'ف اع¸= ه-¹' اه·فد ه¸=- »¹ اه-ف ا¸-ا= »ام`ا ¸اك ا~'و
ه-¹' اه·فد ل دع نك ¸'ف اه-لع _را¸خ¹ا
¸=تسم ¸-= ا-~=' ¸' ¸ه… ¸¹و ه-¹' اه·فد- ¸' ل' ه·س- ل اه-فو ¸ل¸ق ن-·¹ا _ا¸=` هت-¹¸- ¸فو
_-¸~ب ,د¸-و -=- دقو ةبانتسلا ى¹و`او تارا-´¹اك ¸ل¸قف اهعا=-را ر~·-و داهت=لا د·ب
-¸ق' ى¹' .قن .-ف و' د=- »¹ ¸'ف ا¸=ان -¸=¸¹ا
---
ء¸~ .ا~¹ا --ب ى¹' _فد- لو د`-¹ا
ل ¸¸ن=س .اقو »ه-¹' .قن- =¹ام .اقف د~' ا¸ناك ¸'ف ¸ل¸قف ة=ا=¹ا ¸ف »هل`~¹ ه¸-·ب --د' ¸'ف
¸فو ¸ل¸ق ه·-¸~ب اهب¸=و ¸-ف ه-لع -رو¸- لو _¸خم لو ه¹ام نع -ا= ¸¹و ء,¸=-
ان-د ىك¸ ¸¹و اه-فو ة```و »ا-' ةس~=و ¸ه~ -صنو ¸ه~ب د=و ¸ل¸ق ¸-س-ب .¸=¹ا .-ق اه=ا¸='
¸¸·¹ا ¸ف لو ن-د¹ا ¸ف ه-¸=- اه`¹ا`و ه-¸=- »¹ ا~ه--ق .-ق ا-¸ع و'
( ¸=-¹ا ةقد- )
ن-ب امو ¸~~¹ا _¸ل=و هم¸- ¸=-¹ا _¸ل=و ¸=-¹ا ةل-¹ ر¸ه~~¹ا ة·بر' هتقو ¸فو اهب¸=و ر¸ه~~¹ا
=¹~ ن-ب ا~-ف ¸تع و' _-ب و' »لس' و' تام و' د¹و ن~ف ه-د-افو ن-بو¸·¹ا
ة``` و' »¸-ب اه~-دق- ¸فو هد·ب _ساوو اقا--ا ىلص~¹ا ى¹' ود·¹ا .-ق ¸=-¹ا د·ب اه=ا¸=' -=تس~¹او
-=- ا~ن' .-قو هب -==- ل نم ىلع .-قو اه·م هم¸- ت¸ق هدنع نم ىلع اهب¸=و ر¸ه~~¹او ¸ل¸ق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
نم ىلع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 16•
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 166
ةب¸ق¹اب ة-ا= ن-~لس~¹ا نم هتق-ن هم¸ل- نم نع ه-لع -=-و -اك¸¹ا ~=' .-قو ا-~=' ه¹ .=- ل
-`ا _و¸و ة--لم -ناك ¸'و اهمدا=و ة=و¸¹اك ا~-¸-·بو ر¸ه~~¹او د--·¹او ءاب`او دلو`اك ةق¸¹او
ة·-ا¸ت~¹ا ةم`او را-خ¹اب _--~¹او _-ا-¹ا ىلع اهن' ى¹' _=¸ف ¸=-¹ا »¸- ¸¸ت~ا ¸'و همدا=و ¸-ق-¹ا
اه`¹ا` ¸¸ ى¹'و همدخم ىلع ة-¸= ى¹' _=¸- »دخ~¹او ¸¸ت~~¹ا ىلع دساف ءا¸~ب د-·¹او _-ا-¹ا ىلع
ة``` ه-·ب ¸ت·~¹ا ¸فو دد-·¹ا ىلع ل' ءا¸=`ا ىلع =¸ت~~¹ا ¸' ر¸ه~~¹او »دخ~¹ا ىل·ف -¹ا= ¸'
ر¸ه~~¹ا ىلع --ا´~¹ا د-س ىلع -=-و _-~=¹ا د-س¹ا ىلعو ا~ه-لعو هتص= د-س¹ا ىلع ر¸ه~~¹ا
_ب¸¹ا نم .ما·¹ا ةص= =قس- -ه~' .اقو ¸ا¸ق¹ا د--ع ¸ف .ا~¹ا -ر ىلعو ¸=¸~¹ا ¸ب`ا نعو
ا-ردقو
¸~ت¹او --ب¸¹او -لس¹او ¸-·~¹او _~ق¹ا نم - »لسو ه-لع -ا ىل- - هنام¸ ¸ف تاتق~¹ا نم _¹ا-
¸لف ة-ا= .و`ا -س¹ا نم -ه~' .اقو ¸ل·¹او ---= نبا دا¸و ن=د¹او ¸ر`او -ر~¹او =ق`او
¸ل¸ق ه-اك¸ب ¸-قد¹ا ¸فو ء,¸=- ر¸ه~~¹اف ن-ل¹او »=ل¹او ¸-¸س¹او ن-ت¹او ¸نا=ق¹اك ه¸-= --تقا
¸ل¸قف _~¹ هنود ه-¸ق ¸اك ¸'ف دل-¹ا ت¸ق -¹ا= نم _¸خ-و
اهف¸صمو
,د' ا~'و دد·تم نع د=ا¸¹ا ى=·- ر¸ه~~¹ا ىلعو اهنم ~='- »¹ ¸~¹ا ¸-ق-¹ا .-قو -اك¸¹ا -¸صم
ه'¸=' هنع ¸فاس~¹ا .-'
---
( »ا-ص¹ا )
.-نو رو~ن¹او تارا-´¹او ¸ا-م¸ك -=او
»`س`ا هت=- =و¸~و -`ص¹ا ¸ف ا~ك هم¸- نم _نتما نم ¸--´- ¸فو _ا~='ب -=او ¸ا-مرو
هم`س' »¸- ءا-ق -=تسمو
ىلع ¸-=~¹ا هب ¸م¸- لو راهن¹ا _-~= ءا-ن¹او ¸-=¹ا نم ءاقن¹او .ق·¹او „¸ل-¹ا هب¸=و =¸~و
اه`¹ا`ف ل'و -`ص¹ا -`خب اقا--ا ءا-ق¹اف ة ق`=' هنس -لقو `قاع _لب نمو -`ص¹ا -`خب ر¸ه~~¹ا
¸¸ن=¹ا´ف راهن¹ا .ك ¸اك ¸'ف ءا~=`ا ام'و اقا--ا »¸نل¹ ¸`' لو ءا-ق¹ا ر¸ه~~¹او --=و -لق ¸'
¸ل¸ق .=¹او -صن¹ا ¸فو ¸ل¸قف ل'و »¸ن¹ا´ف »¹اس ه¹و'و هلق' ¸ف ¸اك ¸'و ¸¸~ب ¸اك ¸' .-قو
-´~ ¸'ف -لست=ا ¸' .-قو هل-ق .س·¹ا ن´م' ¸' .-قو ه¹ »´= `ف ¸=-¹ا .-ق ¸-=¹ا _=قنا ىتمو
-داه~¹اب و' ¸~تن~¹ا ¸-خ¹اب ام' ة-¸¸¹ا ا~-د=' ن-¸م'ب ¸ا-مر -¸·-¸ت-قو -ما-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 16ƒ
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 16‚
ى-ك ن´- »¹ ¸'ف ة·-¸~¹اب ¸¸نت·م »` ¸اك ¸' »سا¸~¹او ¸=-¹اك ن-¹دع ن-¸= ن-ل=¸ب اه=¸~ ىلع
»كا= نع ل' .-قو د`-¹ا ¸-اس »¸¹ دلب نم ا~هنع ا~ه=¸~ ىلع -داه~¹ا و' را~تنلاب .قن ا~'و ¸-خ¹ا
.-`ا ى¹' ¸-خ¹اب .قن¹ا .-ق-و ¸ل¸ق ¸-خ¹اب .قن¹ا ¸فو »ه-لع ى¹¸~¹ا ¸-= »¸ل- `ف ¸¸صخم
.¸-ق ¸فو ةق~~ل¹ د-دسب ¸-¹و ه-لع د=ا¸¹ا -داه~ .¸-ق _¸=و _-`ا ىلع ا~هنع »-¸=نو
د·ف `-ق ا~'و تدر د=او -¸- ى¹' او¸=ن ¸' اه`¹ا` ¸--´¹ا ¸ص~¹ا ¸ف ¸=ص¹ا ىلع ن-د-ا~¹ا
_فر ا¸=¸م و' ل دع د¸-ن~¹ا ىلع -=-و ء¸س اد-ا~ ا~- =¹ام .اق اه--ف ¸=ص¹ا ¸ف ¸- »لف ¸¸```
.و'ت~¹ا ¸فو -را-´¹او ءا-ق¹اف ¸=ف' نمو =اسم`ا _-~=¹ا ىلع -=-و ¸ل¸ق ا~-¸-= ¸فو هت-¸ر
ه--خ- ر~ع ¸اك ¸'ف _-`ا ىلع ر¸ه=¹ا نم' ¸'و ة--= لو ا¸-ا… .ا¸~ .`- ¸ف ¸=-- لو ¸ل¸ق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ف .دعو ه¹و' ¸ف .دع د¸-نا ا~'و _-`ا ىلع ةلباقللف .او¸¹ا .-ق ¸¸ر ىتمو ¸=ف' ه¸=نو ¸-س¹اك
هل-ق ام -`خب ¸ل¸ق ا~ه--ل- ¸-ف ن-``` د·ب ه¸='
¸·ب ه-¹' نكر ¸'و اقا--ا ن-~=ن~¹ا -اس= ى¹' --تل- لو -دد·تم ار¸ه~ »= ¸¹و ن-``` »ا~-' ¸نا`¹ا
»¹و »-= ¸اك ا~'و ن--داد·-¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1•0
-ت-` ¸'ف »-¸-=و را-س¹ا نم ¸-'- ن~ب '¸-تس- ىت= =اسم`ا ¸·-ن-ف =~¹ا »¸- =¹~ف ة-¸¸¹ا --`-
-`خب -را-ك `ف ل و'تم ¸=ف' »` --` ¸لف »¸ع و' ¸=ف' ¸اك ¸¹و ءا-ق¹او =اسم`ا -=و ة-¸¸¹ا
هن` »ا~-`ا -=- `ف »ه·نا¸م .و¸- ¸فاس~¹او ¸¸ن=~¹او ¸-ص¹او ¸-ا=¹ا ام'و ر¸ه~~¹ا ىلع ه¸-=
¸=ف' ن~-فو ¸ل¸ق »لس- ¸فا´¹ا ¸فو ¸ه=- ه-'¸ماو »دق- ¸فاس~¹ا ء=و ¸ا= =¹~¹و ل و' »ل·¹ا _م _-ب'
اع¸=- هم¸- ¸فو -دا·ب و' ء ا-ق و' ار~ن »اص-و ةت-~¹ا ¸=-~ك ¸ل¸ق ه¹ا¸'ف ه¸=نو ¸=·ب
ة-ا¸´¹او ¸ا¸=¹ا
=اسم`ا -¸=و نم هب¸=و ¸~خل¹ا _¸=و .~·¹ا ه-لعو ا=ا-ت=ا هما-- نع ¸هن¹ا ¸¸صن~¹او
»` ا=ا-ت=ا هما- ¸¹و ¸هن¹ا ت¸-`¹ =ل= ¸-و اه-داع ¸وا=ت- ¸-ا=¹ا نمو ¸=-¹ا ¸ف =~ نم ىلع
.~·¹ا ه-لعو ه¸=- »¹ --`
ر¸م'م =~¹اب »¸ص¹ا ¸'ب ¸~خل¹ا هدرو -ق¸¹ا هن' ن--- »` -ق¸¹ا ¸ف اكا~ ىل- ن~ك -ه~' .اقو
¸ل¸ق اه-فو -¸=¸¹ا ن--- »` اكا~ '-¸- و' ¸ه=- نم .`م ¸- .اقو -ق¸¹ا نم =~ -`خب
-س-ت¹ا ¸'ف ن-``` .~´-ف ا-¸-= لو ة-¸ر هن´~- ل ه¸=نو ¸-س`ا ام'و -ه~' _م -ا¸ص¹او
_-~= »ا- هر~ن »¸- ¸سن و' ةل-ق¹ا ه-لع -س-ت¹ا ن~ك ¸ل¸قف ن=¹ا دقف ¸'ف ن=¹ا ىلع ىنب ر¸ه~¹ا
¸فو اقا--ا .و`ا ه¸=- »¹ هل-ق ا~ب '==' ¸'و ه'¸=' هد·ب ا~ب '=='ف ,¸=- ¸'ف ا¸ه~ ,¸=-و ر¸ه~¹ا
¸ل¸ق ¸نا`¹او .و`ا نع ءا-ق -¹ا`¹او ¸نا`¹ا _¸قو
هلك »¸ص¹ا =¸~و
ر¸ه~~¹او ةق~~ل¹ ¸=-ل¹ اهتنراقم =¸ت~- لو .-ل¹ا نم ة-ن¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1•1
اه`¹ا` ن-·م »¸- ر~نو د¸س¹ا ¸ا=¹' ¸فو تارا-´¹ا =¹~كو ه·-~=¹ ¸ا-مر ة• ل-¹ .و' ¸ف اهب ءا-تكلا
_=قنا ¸'ف ة-ن ى¹' ن-·~¹ا _ات=- ل ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ه¸-·ك ءار¸~اع ¸' ر¸ه~~¹او د¸س¹ا ¸=ل-
¸رد- ل اهن` ¸-ق- ةكا~¹ا ¸ف ه¹¸ق¹ ¸-ا=¹ا ¸-= دد=- اه`¹ا`و ا-د-د=- ر¸ه~~¹اف ¸م'ب _باتت¹ا
هل-ق .=-- ا~ك .=-- ر¸ه~~¹اف داق·نلا د·ب ة-ن¹ا --فر ا~'و ة-ن¹ا ¸ك~- »لف ل »' ¸=-¹ا .-ق ت¸ه='
=اسم`ا ه=¸~و
-ن`او »-¹اك _ساو ~-نم نم -د·~¹ا ى¹' و' ¸ل=¹ا ى¹' -ا¸~ و' »ا·= .اص-' نع هنام¸ _-~= ¸ف
»-ارد¹او اص=¹او -ا¸ت¹ا ¸=ن ¸فو ¸بد و' .-ق ¸ف ة-~=¹ا _`-'و هنم ¸ا¸ت=لا هن´~- ¸~`او
¸فو ةنق=¹ا ¸ف ¸-ق- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` ةنق=¹او .-ل=`او ن-·¹ا نم _ا~ن- ام .¸-و ¸فو ¸ل¸ق
¸=نو ¸-¸=¹ا را-=و ه~·=تس- ¸' ل' .-قو ¸'¸¹ا ن-د -`خب ةنق=¹اك ة--ا=¹او .-و ¸' ن-·¹ا
ة• قلف ¸ف ءا-ق ل' ر¸ه~~¹او هنود ن-سا-=¹ا را-=و ¸ل¸ق ¸-قد¹ا را-= ¸فو ¸-·م ة-ل= .=د- -اب~¹ا
¸' ل' ءا-ق¹اف هقل= ى¹' ه-ل= ¸'ف ¸-ا= ¸=ع و' ء¸-¸¹ ة-~-~¹او _ل-- هنانس' ن-ب »ا·=¹ا نم
.ل=ت- ا~¹ -=¸¹اب ه¸كو ء¸~ هنم .ل=ت- ل ا~ب راهن¹ا .ك _ا-م =ا¸س¹او -را-´¹او ءا-ق¹اف د~·ت-
ة-~-~¹ا´ف هقل= ى¹' .-وو .ل=- ¸'ف
¸ل¸ق †ا·ن`او ¸~~¹ا ¸فو ء¸ق و' ¸نم _ا¸=' نع =اسم`ا ه=¸~و
-~لع ¸' ة-ع`~¹او -¸~ا-~¹او ةل-ق¹او ¸=ن¹او ¸´-¹اك ء,دا-~¹او
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
`ف »دتس- »لف ¸=ن و' ¸´ف ¸'ف »-¸=ت¹ا ¸-ا=¹اف =~ ¸'و -م¸= اه--ن »لع ¸'و »¸=- »¹ ةم`س¹ا
¸¸´- ¸' ل' ¸-كو ى-ق »ادتسا ¸'ف ¸`´- ¸' ل' ى-ق ء ادتبا ىنم' ¸'ف ةق~~ل¹ ,~م' و' ‹·ن' ءا-ق
-¸~ا-~¹او ة-ع`~¹او »ادتس~¹ا ¸´-¹اك -د=او ¸¹و اقل=م ةل-ق¹او ¸ل¸ق ¸-´-ت¹ا ¸-ف ه-داع -`خب
-'¸~¹ا ءامو _¸-¹ا ¸-= ة·ما=~ب ¸ن~¹اك -ه~` اف`= .-ص-- ¸-·ب -را-´¹ا ¸ن~¹ا ¸ف ¸' ل' اهل`م
ام'و »·ل-¹اك ¸ل¸ق د¸تس- ¸ل=¹ا نم هنم _راخ¹ا ¸فو »د·¹اك ¸رو¸-¹ا ء¸ق¹او .=¸¹ا ¸ن~ك
¸-¸·تل¹ ةما==¹ا ه¸´-و ¸ل¸ق -را-´¹ا ¸-ف ر~ع ¸-·¹ ¸عدتسا ¸'ف ءا-ق¹ا ر¸ه~~¹اف ىعدتس~¹ا
ه=~- »` =ل·¹او »ا·=¹او _ل~¹ا هقو~و
هنام¸و
»-¸=ت¹ا ة```ف هل-¹د ا¸…ان ¸=-¹ا ¸ف =~ ن~ف ¸~~¹ا -¸·- ىت= .-=تس~¹ا ل ¸-=تس~¹ا ¸=-¹ا نم
اقل=م ءا-ق¹اف هع¸ل=ب »ل·ف .ك' ¸'ف ة=اب`او ة-ا¸´¹او
-را~ و' .ك' ¸-و ¸=-¹ا _ل= ¸'ف ا--' ءا-ق¹ا ر¸ه~~¹اف =~¹ا '¸= ¸¹و »دق- ام ىل·ف »ل·- »¹ ¸'ف
_ل= ¸'و ¸ل¸ق ه-فو .-ل¹ا نم ء¸= =اسم' ىلع ءا-ق¹ا _¸= دقو ¸¸صن~¹ا ىلع ءا-ق لو ىق¹'
¸-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1•3
¸'ف اقا--ا .ك`ا »¸= -و¸·¹ا ¸ف =~ ¸'ف ¸ل¸ق ءا-ق¹ا ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع -را-ك لو _¸ن _ما=-
ءا-ق -=-و =¸=`اب ~=' ل'و .دتس~¹اب ءادتقلا هلف ¸…ان ¸-= ¸اك ¸'ف ءا-ق¹اف ن--ت- »¹و .ك'
ىلع -=-ف ¸-دقت¹ا ¸ف ا=ل= و' انا-سن و' اما¸=و ا=ا-م ا-=او اد~ع ¸=¹اب -=ا¸¹او ¸ا-مر
¸فو ه-لع ء¸~ `ف _=ق ¸' -ه~' »ت-لف ها-ق هن' ه-ان`' ¸ف ¸ك~ ¸¹و ا~-¸-=و ¸فاس~¹او ¸-ا=¹ا
»¸-ل¹ ن´- »¹ ¸' ¸-ق- اه·بارو ¸ا-سن¹ا ¸ف ¸-ق- اه`¹ا` ¸ا-سن و' ¸¸~ك ر~·ب ن-·~¹ا -=ا¸¹ا
¸ل¸ق ه·م ءا-ق¹ا ءا-ق ¸فو ة-ا= »ا¸=¹ا د~·¹اب .-ن¹ا ¸ف -=-و ¸-ق- ل ر¸ه~~¹او ةل--ف
ا-نا` .ك`ا ه-لع »¸= ا-سان .ك' ¸¹و
¸-= نم ¸ا` ¸ا-مر ى¹' ه¸=' ¸'ف اقا--ا ر¸-¹ا ىلع ¸ا-مر ءا-ق -=- لو ¸ل¸ق د~·¹ا ¸فو
هب ,دا~- ¸¹و اه-فو ¸ل¸ق ة-د-¹ا ¸-ف ءا-ق¹ا ن-·- دنع ¸فاس و' ¸¸م ¸لف اقا--ا ة-د-¹اف ر~ع
ن-´س~¹ ه-لع د-ا¸¹ا ء,¸=- لو - »لسو ه-لع -ا ىل- - هد~ب دم ¸-و »ا·=' `ف ¸-س¹ا و' ¸¸~¹ا
اهتقو ¸فو
»¹و ¸ا-مر ءا-قو _ت~ت¹ا »¸- ¸=ن _~ت=ا ¸¹و ر~·ت¹ا دنعو هد·ب و' ¸نا`¹ا ءا-ق¹ا دنع ¸ل¸ق
¸-¹و ه¸=فو هم¸- ¸ف ¸-خ- نم¸ .كو ن-·- ¸¹ ام -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع _ت~ت¹اب ء,دب ن-·ت-
¸¹ =¹~كو ا~هنود -¹ا`¹ا »اص- اه`¹ا`ف تادود·~¹ا »ا-`ا ام'و ن-د-·¹ا -`خب ءا-قل¹ .=~ف ¸ا-م¸ب
ا~هنم د=او نع ء,¸=- ل اه`¹ا`ف ¸ا-مر نع ¸ا-م¸ب ءا-ق¹ا ,¸ن ¸¹و ا·-- و' ان--·- ا-ر~ن
»ا- ¸لف اه=تفو ءاخ¹ا ¸س´ب ءا=ف ا·م ¸=`ا ءا-ق ه-لعو اه-ف ¸` ةنود~¹ا ا~هل~ت=- ¸لو`او
¸¸صن~¹اف ر~ن نع ¸ا-مر
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1•4
ة--¸-¹ا ة==و هر~ن ,¸ن نمو اه-فو ى¹و`ا ىلع ¸~خل¹ا ا~ه=¸=و ا~هنم د=او نع ء,¸=- ل
»¸ص- ¸' ل' .-قو دد·¹ا -=-و ه-·ب و' هلك ¸ا-مر ءا-ق ¸ف _باتت¹ا -=- لو =قف هر~ن¹ ه'¸='
ة-~=¹ا _`-'ب -=-و ¸ا-مر ¸-= ¸ف -را-´¹ا -=- لو ه¹ا~ك' -=-ف .~ك' ¸¸´-و ا·باتتم ا¸ه~
ىلع هد·ب »¸ص¹ا ,¸ن ¸¹و ¸=-¹ا ة-نب _ا--`ابو ة-ا= »-¹ا نم ¸ل=¹ا ى¹' .ص- ا~بو ¸ن~¹ابو
ها¸ك`او ¸ا-سن¹ا _م -را-ك `ف ¸ا-مر ةم¸= ا´هتنم ا¸كا~ _-`ا ىلع اراهن ة-ن¹ا _ف¸بو _ص¹ا
را=ف`ا _-¸-- ىلع »ا·=¹ا ةقلفو -ا¸ت¹ا ¸=ن ¸فو ه-ا¸ك'و _ا~=¹ا هنا-سن ¸ف ل' .-قو ة-ل·¹او
ا~' ا~-¸-= و' هتم' و' ه-'¸ما نع .=¸¹ا ىلع -=- =¹~¹و ه¸´~¹ا ىلع اهب¸=و ر¸ه~~¹او ¸ل¸ق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ا-¸-= و' ةنق= و' ¸~' و' -ن' نم .ص- ا~-ف -را-ك لو ¸ل¸ق .=¸¹ا _ا~= ه¸´م ¸فو نه-¸ك'
ا-نا` ¸=ف'ف ¸`=-¹ا ن=ف ¸سن ن~ك --¸ق ه=¸ب .و'- ¸'ف د-·ب ¸~`او -ن`ا ¸ف -·صم ¸ب' .¸قو
ا¸=-م _--'ف ¸`=-¹ا ن=ف ` -¹ »دق ن~كو ت¸=ف'ف ¸`=-¹ا -ن=ف -=--' ىت= .ست·- »¹ ن~كو
`ف .اق .-و'- ه¹و هنع .'س- هت-'ر ا~لك »ساق¹ا نبا .اق ¸-س¹ا ن=ب ¸=--ف .ا-م' ىلع ¸عا¸¹اك و'
اه-فو »=- ¸=--ف ى~=¹ا »¸- هن' ىلع ¸=-~¹او ¸-=- »` ¸=-تف ¸-=- اهن' ىلع -¸=-~¹ا ل' -را-ك
ادم ادم ان-´سم ن-تس »ا·=' اهن' ر¸ه~~¹او .-ق- »¹و ه'ر ن~ك ¸ل¸ق ا~هل`م د-·-¹ا ه=¸¹ا ¸فو
---¸ت¹ا ىلع .-قو ¸--خت¹ا ىلع .-قو ى¹و`ا ىلع .-قو »ا-ص¹او ¸ت·¹ا ¸ود راه=¹ا »ا·='ك
لو اقتع ل »ا·=¹ا ¸-= =¹ام -¸·- ل اه-فو ه¸-·¹ »ا·=`او _ا~=ل¹ »ا-ص¹ا و' ¸ت·¹ا .-قو راه=¹اك
»ا-`ا دد·تب دد·ت-و ام¸-
---
ىلعو هنع ه--س¹ا ¸¹و ¸-´-و ¸ل¸ق هد·ب ا-دد·- ¸فو ¸--´ت¹ا .-ق د=ا¸¹ا »¸-¹ا نع دد·ت- لو
¸'ف ادماع ¸=-~¹ا -د¸-و ¸ل¸ق ة-ق¸¹ا د¸=و _م ه-ف هما-- ءا¸=' ¸فو راه=¹اك ¸¸´- ---¸ت¹ا
رو¸¹ا د-ا~ ¸ف -`خ¹ا ىلع ¸~خل¹ا ها¸='و ¸-·¹ا ¸-ا=¹اف ا-ت-تسم ا--ا- ءا=
تا=--~¹ا
.·-¹ا ه-=ص- ىت= هت-ن ¸-´- لو .-ف' »¸ص¹ا ا-ر¸ه~مو _ا~=`اب ¸صق¹ا ¸-س¹ ¸=-¹ا „¸س-و
¸ف ,¸ن ¸لف »ت- »¹ ¸' اه·بارو هت--' ¸ف ~='- »¹ ¸اك ¸' -را-´¹ا -=- اه`¹ا` ¸=ف'ف »¸ع ن~-فو
_¸=ت¹ا ¸-ق- =¹~¹و ¸¸~¹ا ء,را= -`خب _-`ا ىلع هرا=ف' ¸=- »¹ اراهن ¸فاس و' ¸-س¹ا
اه·بارو ¸نا`¹ا ل .و`ا ¸ف -را-´¹ا -=- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف .و'ت- »¹ ¸'و -را-ك `ف ل و'تم ¸=ف' ¸'ف
اقا--ا _-ب' داه=¹ا و' ود·¹ا ىلع ¸¸قت¹اك ر~ع '¸= ¸لف ¸´·¹ا
ىلع ¸-ا=¹ا´ف ه¸-= ¸-س¹ا ¸ف »ا- ¸¹و _-~=¹ا ¸ف ¸-ك _ا~=¹اب ¸=ف' ¸' ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو
و' -لت¹ا ى¹' ,د' ا~' ام'ف ¸=' ¸¸م -ود= و' ه-دا-¸ و' ه-دا~- -ا= ا~' ¸¸~¹اب ¸¸=-و _-`ا
.ما=¹او -=و د-د~¹ا ,~`ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1•6
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1•5
و' ا~هس-ن' ىلع اتفا= -¸=¸¹او ¸ا¸=¹ا ¸ف ¸-¸~¹اك ه¸-= و' را=-تسلا ا~هن´~- ل _-¸~¹او
-فا= ¸' .ما=¹ا ىلع اه·بارو اهنود _-¸~¹ا ىلع ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` ا~ه-لع ة-د-¹ا -¸=و _م ا~ه-د¹و
ىلع ة-دف لو ¸-¸~¹اك »ا-ص¹ا ¸-=- ل ¸--´¹او ¸ه~' ةتس .-ق ¸اك ¸' اهسما=و اهنود ا-د¹و ىلع
ا~-د·ب »¸-¹او _ت~ت~¹ا ل' ا~هم¸ص- `ف ¸=ن¹ا »¸- د·ب ¸ام¸-¹ا ام'و ¸اد-·¹ا »اص- ل اه-فو ر¸ه~~¹ا
»ا~-`ا -`خب -را-ك ه-ف 'دت-- لو ¸ا-مر ه-ف ى-ق- لو ر~ن¹او _ت~ت~ل¹
` ~ت=م ‹-ل¹ا ¸اك ¸'ف هنم ةعا=¹اب ءاف¸¹ا -=-و ه¸-= و' =¸~ب ه¸-=و »ا-ص¹ا ر~ن =¹ام ه¸كو
.`ه¹اب ا¸ه~ »ا- ¸' اه-فو ¸ه~ -صن و' ¸ه~ ر~ن .`م ¸ل¸ق .ق`اب ه-ءا¸ب ¸-ف ¸`ك' و' .ق`
¸ل¸ق هم¸- _ص- ل ام ءا-ق ¸-ف اهن-·ب هنس .`مو .~´-ف ه¸-·ب ام'و اصقان ه'¸='
¸¹ ه-ف ¸لص- ل ¸~¹ا -ق¸¹اك اه-فو هم¸ل- ل _-=ص¹او ¸ل¸ق ¸ا-مر ءا-ق ¸-ف ءا-ق¹ا ىلعو
ر~ن
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1••
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1•2
¸- ام ¸رد' ل ¸-س¹ا ¸ف =¹ام .اقو ¸¸~¹او ¸-=¹ا »ا-'كو ن-د-·¹ا ر~ن ¸¹ ا~كو هن-·ب »¸- -`-
ن-·- »¹ ¸¹ ام' اه--ق- ل' ¸¸ن- ¸' ل' _ب~¹ا »ا-' ¸-ق- .اقف ة==¹ا ¸~ »¸- ر~ن ن~ع .-س »`
»ا-`ا ل ¸ه~¹او ةنس¹ا ¸ف _باتت¹ا »¸ل- اه`¹ا` _باتت¹ا ¸ن- »¹و »ا-' و' ¸ه~ و' ةنس .`مو ى-ق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ىلع ءا-ق `ف اراهن »دق ¸'ف هم¸- »ما- ` -¹ »دقف ¸`ف »دق- »¸- ر~ن ¸¹و »¸ل- ل ر¸ه~~¹او
ة```ف ه-سنف هن-·ب ام¸- ر~ن ¸¹و ى¹و`ا ىلع ¸~خل¹ا ه=¸=و ¸ق- »¹ د-ع »¸- »دق ¸¹و ر¸ه~~¹ا
درو دقو -¸-م و' ¸=ع ¸~ ىلع ¸هن¹ا .~=و دب`ا »¸- =¹ام ¸ا='و ا-¸='و اه·-~=و ¸-خت-
ةتس »ا-- =¹ام ه¸كو ¸ا-·~و »¸=¹ا ¸ه~`ا »¸-و ة-و¸ت¹ا »¸-و ءار¸~اع »¸-و ةف¸ع »¸-
ة·~=¹ا »¸- »¸- =¹ام ¸ا='و .~·ل¹ درو ¸'و ¸=-¹ا »¸- د·ب »ا-'
---
-ا ¸-ر ة~-اع تورو ¸ه~ .ك نم »ا-' ة``` »¸- دروو --د=¹ا ه·ل-- »¹ ¸دواد¹ا .اق اد¸-نم
.و' نم ¸ساق¹ا نبا -=تساو ¸--¹ا »ا-`ا هنع -ا ¸-ر ءادرد¹ا ¸ب' ,ورو ن-·- ل ¸اك اهنع
¸ه~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1•ƒ
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1•‚
( -ا´تعلا )
ه-د~¹ ه¸ك¸- ا~ن'و ن~=¸¹ا د-ع نب ¸´ب ¸ب' ¸-= -´تعا -لس¹ا نم اد=' ¸' ¸ن·ل-- »¹و =¹ام ةب¸ق
_ص-ف ة-ن¹اب هق¸ف ا~ف ام¸- ه-امدقمو _ا~=¹ا نع افاك ا~-ا- -دا-·ل¹ د=س~¹ا ¸-~~¹ا »لس~¹ا »و¸¹ ¸-و
ل' -د·ل¹ _¸خ- لو ه·=ق ه¹ ¸-لف ه-ف `=دف هد-·¹ و' ه-'¸مل ¸~' ¸'و ¸-ق¸¹او ¸-ص¹او -'¸~¹ا نم
-ست´~¹ا ¸´س¹او -د¸¹او ¸-س-¹ا -ا´تعلا --ا´~¹ا _ن~- لو ¸تع' ¸' ه-ل·ف ار~ن ه·نم ¸'و هد·ب
¸فو ءان-¹ا ءا~=`او ¸¸ن=¹اك -ست´~¹ا ¸-= ¸فو ¸´س¹ا ¸ف هفان-تسا -=-ف ا'¸= و' انراق ¸`=-م
هبا=رو د=س~¹او ¸-ا·ص¹ا -`خب ¸ل¸ق ` -¹ ¸~خ¹او -~ق¹اك »¸ص¹ا .=-- ل ¸ت¹ا ¸-ا-´¹اب ه¹ا=ب'
اه`¹ا` ران~¹ا ¸~¸~¹ا د¸·- ¸فو ه¸=نو هل-دانق --ب -`خبو ¸ه~`ا ىلع _=س¹ا -`خب ءا¸س
هت=- ىلعو ¸ل¸ق _ما=¹ا ن--·- ¸-ف ه-لع -=- ن~م ¸-و ه·~= ه-ان`' ¸ف ¸اك ¸'ف _=س¹اك ه¸´-
هت=ا=¹ _¸خ-و ¸ل¸ق هد¸ع و' _ما=¹ا ¸ف هما~-' ¸-ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚0
¸اك ¸'ف ¸-ان=¹ا -`-و -داه~¹ا ءاد'و ةم¸´=¹او ¸-¸~¹ا -دا-ع -`خب د·ب ¸¹و _ات=ا ¸' هت~-·~¹
»`ت=ا ةبان=¹ و' هت·~= .س·¹ _¸خ-و ¸ل¸قف هب .ا·ت~لا ¸و د=س~¹ا ¸ف
»¹ ام هتباتكو »ل·¹اب ه¹ا·ت~ا ه¸´-و ¸=' اب¸` د·- ¸' -=تسا =¹~¹و ه---=- لو هب¸` .س= ¸=تن- لو
¸لف ءا¸س ه¸-·¹و ه¹ »¸ص¹او د=س~¹ا ةم¸=¹ هاق¹'و ه·~= ¸'و »=ت=- لو ه¸·~ نم ~='- لو -خ-
»` _¸خ- ¸-ا=¹او ردق ¸' ¸-¸~¹اك د=س~¹ا ¸ود =قف ه·ن~- ام '¸= ¸¹و ¸ل¸قف افا´تعا ر~ن
ه'دتبا ل'و ةعاس¹ا =ل- ا·=ر ت¸ه=و _- ا~'ف ¸ا=¸خ- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` د=س~¹ا »و¸¹ ¸-ف ¸ه=-
ىلعو _-`ا ىلع ءادتبا .لخ- ¸¹ ام -`خب ¸ل¸ق هد·ب ه-لع ¸قب ام ءا-ق¹ د-·¹ا »¸- ¸قا-¹ا ¸فو
و' ` -¹ -دس-م ا-ان·م ¸ف امو -¸~ا-~¹او ةل-ق¹ا نم ه-امدقمو _ا~=¹او ¸ل¸ق د-·ل¹ ه=و¸= ¸-ف »و¸ل¹ا
--=¹ابو هسل=م ¸ف _ا´ن¹ا دق·- ¸' ¸'ب لو ا--ا= -ناك ¸¹و اراهن
نم ¸ن--و =ا¸ت~لا ه=قس- لو ءان-¹او ه¸-·ب ءا-ق¹ا -=-و اد~ع دس-~¹اب ه·-~=¹ -ان-تسلا -=-و
امو 'دتبا هر~ع -ا-~ د·ب ءان-¹ا ¸=' نمو _=ر ه-¹'و _-`ا ىلع ة~كا=م و' داه= ن-·ت¹ _¸=
¸ف -لت=ا هما-- ءا-ق -¸=و ¸ف -لت=ا امو -ان-تسلا ¸ف -لت=ا ه-ف -را-´¹ا -¸=و ¸ف -لت=ا
ه-ا-ق
.=-- .-قف ةل-¹ -ا´تعا ر~ن نمو ¸ل¸ق اهنود ام ة-ا¸ك ¸فو -¸~ع هل~ك'و ةل-¹و .-قو »¸- هلق'و
دت·- ل ¸=-¹ا د·بو هم¸-ب دتعا -و¸·¹ا .-ق .=د نمو ¸ل=~¹ا ¸ف ه·بات- -=-و اهم¸- هم¸ل- .-قو
ر~ن¹اك ‹-ل¹اب ل' -=- ل ¸ا¸=¹ا -`خب ¸¸ن~¹ا -=و ,¸نو .=د ا~'و ¸ل¸ق ا~هن-ب ا~-فو هب
ه·-¸~ب -´ت·-لف =ا=س-¹ا د=س~ب افا´تعا ر~ن نمو ه-ف ¸- نكاس دلب ¸ف د=سم و' ة´م را¸=¹
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
-ب¸= ا~'و ةن-د~¹او ة´م د=سم -`خب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚1
_و¸خ¹اب -داسف ¸ف _ن~¹ا ىلعو ¸ل¸ق ¸=-¹ا ةل-¹ ه=و¸= ¸فو _و¸خ¹ا ¸ا= هما-' ¸=' نم ¸~~¹ا
هل-ف'و ¸ل¸ق -ا´تعلا دا-- ا~ب و'
- »لسو ه-لع -ا ىل- - ه¹¸ق ¸ف --~~¹ا -لت=او ردق¹ا ةل-¹ -ل=¹ ¸ا-مر نم ¸=او`ا ¸~·¹ا
و' ن-قب _ست¹ ¸¸صن~¹او ه¸-ا=ب .-قف ةسماخ¹او ة·باس¹او ة·سات¹ا ¸ف ¸=او`ا ¸~·¹ا ¸ف ا-¸س~ت¹ا
-ناك و' ¸ه~¹ا _-~= ¸ف و' ¸=او`ا ¸~·¹ا _-~= ¸ف اهن' ءا~ل·¹ا نم .اق نم .¸قو ¸~= و' _-س
--·- -·فرو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚2
( €=¹ا )
,¸ق- لو ن-¸ب`ا _¸= _س¸~¹ا -د~عو ¸ل¸ق تا¸-¹ا -¸= ى¹' هت·س¸- و' ر¸-¹ا ¸فو -¸م -=او
¸-~¹ا ¸-= ¸ا´م`او نم`ا ¸-ت·~¹او ةعا=تسلاو --ل´ت¹او ة-¸=¹او »`س`اب -=-و ا--' هب¸=¸¹
ةل=ار ¸-·ب ¸~~¹ا ىلع رداق¹ا »¸ل-ف تافاس~¹او ¸اخ~`ا -`ت=اب -لتخ- =¹~¹و د-د=- ¸-= نم
¸-ت·- لو ةل=ا¸¹او دا¸¹ا ¸-ت·- .-قو ¸ل¸ق ه¸ا=ع' -دا·¹ا -ناك ¸' .-اس¹ا ¸فو هل`م د-اقب ى~ع`او
¸فو .ا~¹او ¸-ن¹ا ىلع نم`ا ¸-ت·-و ت¸ق- نم _ا-- و' هعا-- ى¹' د¸- »¹ ام .-قو ا¸-قف ه¸اقب
¸-·ب ه=¸قس
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚3
و' ¸-- و' د-~ب -`ص¹ا .-=·- »ل·- و' -=·¹ا -ل·- ¸' ل' -=و ¸=-¹ا ن-·- ا~'و ¸ل¸ق -==~¹ا
.=¸¹اك -'¸~¹او -`ص¹ا =¸- ن~¹ .-و ¸لص- ل --= -ك¸-' ه-ك¸- »¹و =¹ام .اق ه-فو ه¸-=
ىلع هماقم »¸ق- .=ر و' ءاسن ةن¸م'م ةقف¸ف ن´- »¹ و' ىب' ¸'ف »¸=م و' _و¸ -ا=صتسا -دا-¸و
¸ل¸ق -رداقل¹ د-·-¹ا ¸~~¹او ¸=-¹ا اهب¸كر ¸فو ر¸ه~~¹ا
هت=- =¸~و
.-=¹ا ¸-ل-و هنع ¸-ل- ¸' ل »ا¸=`ا هب ¸¸ن- هد-¸=تب ¸¸ن=~¹ا و' .-=¹ا نع ¸¹¸¹ا »¸=-ف »`س`ا
لو --قا¸~¹ا ه¸-=-و نس=- »¹ ¸' هنع ¸م¸-و ¸ق- »¹ ¸' ل ¸~=م ى·س-و هب -¸=-و »ل´ت- ¸~¹ا
اقل=م --~¹ا ¸ل= ر¸ك~ل¹ ه¸كو »ه-ر¸س'و ر¸ك~¹ا .=`= ءاق-ب ¸'ب لو ¸ه~`ا ىلع هنع _ك¸-
ءا¸=و ة-د-¹او ة·-- ه-لع --= ¸' ل' ¸¹¸¹ا ىلع ةق-ن¹ا -دا-¸و ا~هس-ن' ن·ف د-·¹او ¸-~~¹ا ام'و
¸' ل' ¸ت·- د-·¹ا =¹~كو ¸¸-¹ا نع ه-¸=- »¹ ه-ان`' ¸ف _لب ¸¹و اه-دا-¸ك اه`¹ا`و ه-¹و ىلع د-ص¹ا
هلل=- د-·¹ا ¸فو هل-ق ¸-ص¹ا ¸¹¸¹ا .ل= ¸¹ =¹~كو ¸=ن¹ا ةل-¹ ¸ف ¸¹و ¸ام¸=-ف ن-م¸=م ¸-= ان¸´-
¸¸=- ه`¹ا`و ر¸ه~~¹ا ىلع ¸=ا·ل¹ ةبانتسا لو ¸¸-¹ا نع ه¸=- »¹ .-ن¹ا ,¸ن نمو ¸ل¸ق هل-ق هد-س
ىلع €= ن~¹ هب ة--¸¹ا ~-ن-و ¸ت·- و' ¸دصت- و' هنع ,ده- ا~- ¸-·ب هنع _¸=ت- .اقو د¹¸¹ا ¸ف
ه¸´-و _-`ا ىلع -رو¸- ¸اك ¸'و هم¸ل- »¹ ¸¸- »¹ ¸'ف ¸¹' -=' €= ن~¹ ¸¸´-و ر¸ه~~¹ا
ى~س- »سقو _ات=- ام ه-لعو =ل~-ف ن-·~ب »سق ¸ا~سق ¸-و هم¸ل-و ر¸ه~~¹ا ىلع هس-ن -¸ا=' ء¸~ل¹
دا¸ ا~ب _=¸-و .-ف ام در _=ر ا~'و -و¸·~¹اب ¸ا-ن`ا هلف هنم €=- ل ام ه¸ا=ع' ¸-و „`-¹ا
و' ¸د- نم هم¸¹ ام نعو اهنع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚4
¸ص=' و' د- و' €= د~·تم ¸-= ة-دف
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
,دا~- ¸'ف _=¸-و ه-لع ء¸~ `ف »ا¸=`ا .-ق -ل- ¸¹و »اق' ام --~¹ا .ام ¸ف ه-¸ف د·ب هتق-نو
¸ل¸قف .ام ه¹ ¸اك ¸'ف ¸='تس~¹ا ىلع ةق-ن¹اف --~ل¹ .ام لو هد·ب -ل- ¸'و هبا-~ ¸ف ه-لع هتق-نف
¸نا`¹ا »ا·¹ا ى¹' ه-را=' ءاقب دار' ¸لف ه-¹' ه¹و ىهتنا --= نم ¸=¸تسا تام و' ¸-=`ا د- ¸¹و
€= »` هس-ن نع ¸~تعا ¸لف »ا·¹ا ن-ع ¸' -خس-نا هس-ن نع ,¸ن ¸لف ¸ل¸قف ` ل=تم و' ام¸=م
¸-·ب =¸~ ¸لف داع' _ت~- ¸لف -را=`ا -خس-نا ه-¸قف --~¹ا ة--¸ب دا¸ف`ا ه-لع =¸~ ¸¹و =¹~´ف
¸ل·- ¸فو ةنس .و' ن-·ت- ة=ص¹ا ىلعو ¸ل¸ق ¸`=-¹ا ¸-ف ةنس¹ا ن-·- »¹ ىتمو ¸ل¸قف ة--و
انلق ¸'ف ه-¹' هدصق »ه-- .ا= ¸~ ¸ف ل' ¸ل¸ق --~¹ا ن-ع نم ن--·- ¸فو ¸ل¸ق ¸-=`ا ةم~ب .·-¹ا
.-قو _-~=¹ا ءا=ع' »هفو ن-ع ا~ ل' -ا¸-م .-ا-¹اف هنودب د=¸ف اردق ى~س ا~'و ه¸-·¹ -ل=ب ن-·ت-
ل'و ة´م نم و' تاق-~¹ا نم هنع €= -رو¸- ¸اك ¸' اه`¹ا`ف هل=م نم هلك هب د=¸- »¹ ¸لف €= €=-
-ا¸-~ف
-¸~·¹او
-¸ع ن´- »¹ ا~' »ا¸=`ا ىلع داه~`ا _¸=و ¸ل¸ق اهب¸=و ¸ف ¸اك ¸'و =¹~ _-~= ¸ف €=¹اك
-اتك .--¸- ىلع ¸-=`ا ¸ف -`خ¹ا ىلع
€=¹ا .ا·ف'و
تان¸نسمو -¸-=نم ¸اكر' ¸-= تا-=اوو -¸-=نم ¸-= ¸اكر' تا-=او
---
ةل-¹ .-ل¹ا نم اء¸= ةف¸ع -¸قوو »ا¸=`ا ة·بر' ى¹و`ا -¸-=نم تار¸==مو -دس-م تار¸==مو
ىلع هدلب نم ¸·سل¹ _=¸-و ة-ق·¹ا -¸~=و ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ¸·س¹او ة-اف`ا -ا¸=و ¸=ن¹ا
ءاسن¹ا -ا-' ¸' -¸~·ب ر¸ه~~¹ا
¸ه…`ا ىلع ةل~= ة--لت¹او تاق-~¹ا -¸وا=م د·ب »ا¸=`اك »د اه-ف ننس .-قو -¸-=ن~¹ا تا-=ا¸¹او
نع ه=¸قس ¸فو ا~-د='ك ا·م ا~-و -ه~` اف`= ¸-ا¸~¹ا ¸-·¹ هد·ب ¸·س¹او »ودق¹ا -ا¸=و
.-ق »ام`ا _م ةف¸·ب -¸ق¸¹او ة-اف`او »ودق¹ا -ا¸= ¸ت·كرو ه¸-=و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ¸سان¹ا
.-ق ¸ل=¹او را~=¹ا نم -اص= .ك ¸مرو ¸ه~`ا ىلع ¸=ن¹ا ةل-¹ ة-¹د¸م .و¸نو ن´~ت~ل¹ _فد¹ا
نم ةل-¹ .ك ىن~ب ---~¹او ة´م نم €=¹ا ءى~نم ¸-س .-ق ة-اف`ا د·ب ¸·س¹او هدلب ى¹' هع¸=ر
ةل-¹ .= و' اه-¹ا-¹
.·ف و' .¸قب انو¸قم ة-ن¹اب دق·ن-و »ا¸=`ا .-ص-ت¹اب ن--ت-و =¹~ادع ام ¸-و اه-ف »د ل تان¸نسمو
.-قو ة-~ست¹ا نم ه-¹' -=' =¹~و را·~`ا و' د-لقت¹ا ¸=نب ل ¸-¸=¹ا ىلع ه=¸ت¹او ة--لت¹اك هب ¸ل·تم
هما¸=' ¸فر ¸¹و ن~-¹ا ¸ف ا-د¸=م -`= ىلع ة-ن¹ا د¸=م ¸~خل¹ا _¸=و »ا¸=`ا -¸--´تك ة--لت¹ا
=¹ =-¸~ ل =--¹ =--¹ »هل¹ا =--¹ هت--ل-و ه-لع ء¸~ لو دس-- »¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚6
.--¹او ءا~·ن¹ا ا~ =--¹ -ا ¸-ر ¸~ع دا¸و =¹ =-¸~ ل =ل~¹او =¹ ة~·ن¹او د~=¹ا ¸' =--¹
=--¹ =--¹ =--¹ ا~هنع -ا ¸-ر ¸~ع نبا دا¸و =-¹' اب¸=¸مو =نم اب¸-¸م =--¹ =--¹ نس=¹ا
.~·¹او =-¹' ءا-=¸¹او =--¹ =د-ب ¸-خ¹او =-د·سو
¸نا´مو ¸نام¸ ¸ا-اق-م »ا¸=Œ¹و
¸م¸¹ا »ا-'و .-قو هنم ¸~·¹ا .-قو ة==¹ا و~و -د·ق¹ا و~و .ا¸~ ¸نام¸¹اف
»ت- ¸' ل' دق·ن- لو €= ن~¹ ىنم »ا-' ¸ف ل' ةنس¹ا _-~= ¸-ف -¸~·¹ا ام'و ة-اف`ا ¸-='- »د ه-د-افو
¸ه~' .-ق »¸=' ¸¹و ¸ل¸ق -د=ا¸¹ا ةنس¹ا ¸ف -¸~·¹ا را¸´- ة-ا¸ك ¸فو دق·ن-ف ة-اف`اب .=-و ه-مر
-=او و' ى¹و' هن' ىلع ءانب ر¸ه~~¹ا ىلع دق·نا €=¹ا
¸نا´~¹او
ا=¸= ¸لف ¸ل¸ق »ا¸=¹ا د=س~¹ا ن--·- ¸فو -¸~·¹ا ¸ف ل €=¹ا ¸ف ة´م ه¸-=و ¸-ا=¹ا نم »-ق~¹
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸¸ق- لو ة==¹ا و~ .- ا~' ا~ه¹ ¸¹' -='و اصقن امو ادا¸ ا~هن` »د لو ¸ه~`ا ىلع ¸ا= .=¹ا ى¹'
ر¸ه~~¹ا ىلع .=¹ا نم ل'
نمو ة-==¹ا ¸صمو »ا~¹ا نمو ة--ل=¹ا و~ ةن-د~¹ا نم ¸قاف`او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚•
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚5
د=ن نمو »ل~ل- ن~-¹ا
`= هنم »¸=' تا-ق~ب »ه·-~= نم ¸م نمو هن´~س ا~هن-ب ن~¹و ¸¸ع تا~ ¸ا¸·ل¹ ¸~ع -قوو ¸¸ق
¸م ¸¹و هما¸=' .-ف`او ة-==¹ا ى¹' ه¸وا=- هلف ة--ل=¹ا ¸~ب ¸~- »-ءارو نمو ¸¸ص~¹او ¸ما~¹ا
ام ¸~ا=~¹ا تاق-مو »¸ل-و ه~-دق- ه¸´-و تاق-~¹ا .و'و ة--ل=¹ا و~ -ن-·- ةن-د~¹ا نم ه¸=نو ¸قا¸·¹ا
دقف -¸~·¹ و' €=¹ د-اق ¸-و »¸=م ¸-= ¸وا= ¸'ف ه-اق-م دنع ة´م دار' نمو ¸¸=ت¹اب اهنم ه-~ا=-
¸' ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف دصق- »¹ ¸'و »دف ل'و ` -ا= نك ¸' اقل=م .-قو »د `ف د·-¹ا .-ق داع ¸'ف ءاس'
-رو¸- ¸-و ة´م د¸- »¹ ¸'ف »¸=' ¸' اهسما=و -رو¸- ¸اك ¸' اه·بارو »دف -رو¸- ¸اكو »¸='
ن´¹ ¸ه~`ا ىلع »د¹ا =قس ¸'و »ا¸=' -¸=و `ف هكا¸-¹او -==¹اب ¸ودد¸ت~¹ا ام' ¸ل¸قف _-=تسم
-`خب _=¸ف ةن-د~¹ا ةنتف هت·ل-ف د-دق ى¹' _¸= ¸~ع نبا .·ف ام .`م =¹~و -¸م .و' »ه¹ -=تس-
نبل ¸ل¸ق تا¸-¹اب ه=¸قس ¸فو =قس- »¹ دس-ف »¸='ف ¸وا=- ¸¹و ¸ه~¹ا ىلع -=- هن'ف »-¸-=
لو اهتل-¹ تاف¸·ب ¸¹و هت--¸ف نع »¸=' _لب و' ¸تع'ف ¸-ص¹ا و' د-·¹ا ¸وا=- ¸'و -ه~'و »ساق¹ا
ام ىتم »¸=' ه-لع ى~·م ¸م نمو `ف ¸-ت·م ¸~'ب ا~هل-ق »¸=' ¸اك ¸¹ ام' ¸نا¸صن »لس' ¸¹ ا~ك »د
هب -قو ¸¹و تاف ¸=-¹ا _ل= ىت= ¸-- »¹ ¸'و »د لو اهتل-¹ تاف¸·ب ¸¹و ¸اف'
-¸~·¹ا تاق-مو
_ص- »¹ ل'و -¸=خب ¸¹و .=¹ا -¸= اقل=م ة´~ب ن~¹و €=¹اك ة´م ¸-·ب ن~¹
.= ةف¸عو _-`ا ىلع »د ه-لعو داع' _¸=و ¸ل= ¸لف داع'و _¸= ى·سو -ا=و »¸=' ¸لف
¸-صقت¹ا و' ¸ل=¹او ¸·س¹او -ا¸=¹اب -¸~·¹ا ¸-قن-و »-·نت¹ا و' ةنا¸·=¹ا .-ف`او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚‚
.-قو _ت~ت¹ا »` ¸ا¸ق¹ا »` ¸¸صن~¹ا ىلع .-ف' ¸-و €=¹اب دا¸ف`ا ه=و' ة``` ىلع ا~-¸اد'و
ا~ه-ف ¸´·¹اب
¸ا¸ق¹او
.-ق -ا¸=¹ا ¸ف _¸~ ¸'ف €=¹ا ¸ف -¸~·¹ا _ردنتف -ا¸=¹ا .-ق €=¹ا .=د- و' ا·م ا~هب »¸=- ¸'
¸¸´- ة=ص¹ا ىلعو ¸·س¹ا ¸فو .-قو _كر ¸¹و .-قو -ه~` اف`= =¹~ب انراق ¸اكو ه¸ك _ك¸- ¸'
»د·¹اك اه--ن ىلعو ى·س- لو -ا¸=¹ا .~ك ¸اك ¸' _ك¸-ف ة´م نم €=¹اب »¸=~¹
¸-ا=ل¹ ن´¹ =ل~¹ا د-·¹ اف`= ن-¸-ا=¹ا نم ¸¸´- ل'و هماع نم €=- ¸' ¸ا¸ق¹ا »د -¸=و =¸~و
ى-قو -¸~·ب .ل=- ¸¸~ب ¸ص=' »` €=¹ا -ا-' »` -¸~·ب ¸-ا= »¸=' ¸¹ =¹~¹و »هل·ف .·-- ¸'
ىلع .=د' ¸لف €=¹ا ىلع -¸~·¹ا .=د- لو _ت~ت¹ا »د -`خب €=¹ا ¸ه~' ¸ف هن¸ك =¸ت~- لو انراق
_و¸خ¹ا هم¸¹و انراق ¸اك €=¹ا -ا-' »` ة´م نم -¸~·ب »¸=' ¸¹ ام' ا¸·¹ ¸اك ا== و' -¸~ع €=¹ا
ا¸-ا= ¸اك ¸' »د لو .=¹ا ى¹'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1‚ƒ
_ت~ت¹او
=و¸~ ةس~= »د¹ا -¸=¸¹و €=¹ا »` -¸~·¹ا د¸-- ¸'
¸-ا=¹او »هل·ف .·-- هن´¹ ا-اق-م _ب¸- ل ¸-ا=¹ا ¸` »ا¸=¹ا د=س~¹ا ¸¸-ا= نم ¸¸´- ل' .و`ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ة´م نم ¸فاس~¹ا ¸صق- ل =¹~¹و ¸ه~`ا ىلع ,¸= ¸~ و' ة´م .-' نم ن-´سن¹ا .·ف -قو ¸اك نم
ن´- »¹ ةماق`ا ة-نب ا¸~ت·م »دق ¸¹ =¹~لف --قا¸~¹ا ¸ود نمو ~ا~¹او ¸صق¹ا ¸ود نم .-قو ا-د·ب ل'
.ه-ف ةماق`ا ة-نب _=¸- »` ا-¸-= ن=¸- ¸¹و -را=ت¹ و' =اب¸¹ _راخ¹او _-`ا ىلع ¸-ا=¹اك
ى¹' »هنم _=قن~¹ا ¸' ا~ك اهل-'ك اه-¹' _=قن~¹او ل »' .-' اهب ه¹ ¸اك اهل-'ك --قا¸~¹ا نم ¸¹و -¸~·ب
ا-¸-=و ة´~ب ن-ل-' و~و »هف`خب ةماق`ا ة-نب ل .=اد¹او ا-¸-=
ةماق`ا -دا-¸ب ا~-د=' _=¸-و ¸¹' -=' =ا-ت=لاو ر¸م`ا تاه-ت~م نم =¹ام .اق
¸ا-مر ¸ف »¸=' ¸¹ ا~ك اهل-ق »¸=' ¸¹و €=¹ا ¸ه~' ¸ف ا-¸=' ¸¹و -¸~·¹ا نم _¸خ- ¸' ¸نا`¹ا
¸¹و ¸·س¹ا ¸-ت·~¹او اه=¸~ب ,¸='ب .=¹ا نم »¸=- ¸' ل' -=- »¹ ل'و .ا¸~ .¸=دب ه-·س .~ك'و
ة·ت~ل¹ ¸امد -=وو ¸ل=¹ا »¸=و €=¹ا هم¸¹ €=¹اب ¸ل=¹ا .-قو هد·ب »¸=' ¸¹ =¹~¹و ¸ل=¹ا ل ه-·ب
»د هنع =قس- لو ة-د-¹ا هتم¸¹ ¸ل=ف ,د·- ¸لف ¸ل=¹ا -`خب =سن ل ¸د- ¸-و ¸ل=¹ا ¸-='-و
_-`ا ىلع ¸-='ت¹ا
ةن-د~¹ا ¸=ن ى¹' ¸¸ص~¹ا ¸=ن داع ¸¹ ام -`خب هل`م و' هقف' ى¹' د¸·- ل' -¹ا`¹ا
¸ه~`ا ىلع د=او نع ان¸´- ¸' _با¸¹ا
»ا¸=' د·ب ه-لع ه~-دق- ¸ا¸= ¸~خل¹ا _¸=و €=¹ا »ا¸='ب _ت~ت¹ا »د -=-و »اع ¸ف ان¸´- ¸' ¸ماخ¹ا
دق·¹اف هق=نو هدقع -لت=ا ¸لف ن--·ت¹ا ¸ف ¸-=و ¸ا= اقل=م »¸=' ا~'و -را-´¹ا -`= ىلع -¸~·¹ا
-¸=- هن'ف _ت~- و' د¸ف'' =~ ¸¹ ا~ك ¸ا¸ق¹او €=¹ا ىلع .~ع هب »¸=' ام ¸سن ¸¹ ام _-`ا ىلع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒ0
¸¸´- -ه~' .اقو ا~ه-ف _ت~ت¹ا ¸ا¸=¹ €=¹ا ¸¸ن-و €=¹ا ¸ا¸=¹ ¸ل=- لو -¸~·¹ا ¸ا¸=¹ ى·س-و
انراق
»ا¸=`ا ننسو
ه'¸=' هر¸ف نم ى-م »` »ا¸=Œ¹ ةن-د~¹اب .ستعا ¸¹و اه-فو ¸-ا=ل¹ نس =¹~¹و ا--=ن- .س·¹ا
¸~ب ¸-ا=¹ا ¸-·¹ ة´م .¸=د¹و »ا¸=Œ¹ ة``` ¸-و ة-~ع _ار »` -ود= اهب .ست=ا نم -`خب
¸'ف ¸`ك' و' ن-ت·كر ¸لص-و .ا=¸ل¹ ن-ل·نو ءادرو را¸' ¸-¹ هت--¸ص=و ةف¸ع -¸ق¸¹او ,¸=
و' -كر ا~' د=س~¹ا نم ه=و¸= د·ب »¸=-و ن´م' ¸' ¸=تنا ¸هن -قو ¸اك ¸'ف '¸=' ¸¸ف ¸--ا
و' ا-~ام و' ا-كار ¸-س¹ا ¸ف ~=`ا دنع ا-وان ¸-ل- »` ه--قع »¸=- »` ه·م ¸اك ¸' ا-د- دلق-و ه=¸-
_ا~سو تا¸لص¹ا -ل=و =¸--و د¸·- .ك دنع ة--لت¹ا دد=-و ءاسن¹ا ل' -¸سم ¸-= ه-¸- ا·فار
د·ب هدوا·- »` ة·س ¸ف ¸هف ى-¹ ¸'و »¸=¹ا ى¹' .-قو ة´م ت¸-ب ى¹' .-قو ---¹ا ة-¸ر ى¹' -لم
ى¹' و' -ق¸~¹ا _اور ى¹' و' ه-¹' _=رو .او¸¹ا د·ب ىلص~¹ا _اور ى¹' ه¸-=و د=س~¹ا ¸ف ¸·س¹ا
نم ¸-ل- ة´م نم »¸=~¹او ة-ق·¹ا -¸~= ى¹' ¸~خل¹ا نس=تساو د~=مو -ه~'و »ساق¹ا نبل .او¸¹ا
ت¸-ب ى¹' -¸ق¹ا نم ¸~ت·~¹او ---¹ا ة-¸ر ى¹' €=¹ا ه-اف نمو --قا¸~¹ا نم ¸~ت·~¹او ا--' د=س~¹ا
هت--ل- ىلع ¸قب هدسف' ¸¹و اردق ء¸~ .´¹ -ا .·= دقو -´س- لو _ل- لو د=س~¹ا ى¹' و' ة´م
نم ةن-د~¹ا ¸-¸= نم ى-' نم ة´م .=د- ¸' -=تس-و ه¸-·ك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒ1
نم _¸خ-و .-ف' راهن¹او هراس- نع -¸-ق~¹او _=ب`ا ى¹' اهنم .¸ن- ة´م ىلع'ب _-¸م ءادك ة-ن`
.-ق ¸ا-=او ا~-و ى·س-و »ودقل¹ -¸=-ف ة--~ ¸نب -اب نم .=د- »` ة´م .-س'ب _-¸م ,~ك ة-ن`
»¸=' نم ام'و ه¸-= و' ¸-ا= ة´م نم _¸= ¸لف ¸-ا¸م ¸-= .=¹ا نم »¸=' نم ىلع تاف¸ع
ة-اف`ا -ا¸= د·ب ن´¹و هد·ب ى·س- ل =¹~¹و اهل-ق -=ا¸ب ¸-لف ه-ف -در' و' »¸=¹ا نم €=¹اب
ا¸صتقم هدلب ى¹' _=رو ى·س ¸¹و =¹~ب ة´م نم €=¹ا '~ن' نم .كو ة´م .-' =¹ام ¸م'و ¸-ا¸~¹اك
€=¹ا افدر' -¸~·ب ا~هما¸=' ¸اك ¸'ف ¸-ا=¹او ¸-ا¸~¹ا هك¸ت-و ر¸ه~~¹ا ىلع »د ه-لعو ه'¸='
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸اك ام ىل·ف ل'و ن-نراق ارا-و
ةس~= ه-ا-=اوو
¸'ف داع' ¸ه=تم ¸-= -ا= ¸لف »`´¹ا ل' -ر¸·¹ا ¸تسو --خ¹او -د=¹ا نم -`ص¹ا =و¸~ .و`ا
ل' ل `= _=¸-و ¸=ن »د¹ا ¸فو ه-¸=-ف اع¸=- هد·ب -ا= ¸¸´- ¸' ل' ن-نك¸ل¹ _=ر هدلب ى¹' _=ر
.-قو ¸دته-و ¸~ت·- »` -¸=- ىت= ىنم ¸ف ¸اك ام ىلع ¸اب ه~´= ¸` --=¹او د-ص¹او ءاسن¹ا نم
»ودق¹ا -ا¸= =¹~كو ىن~ب ¸ل= هن` ¸ل= لو ه-لع -¸~ع ل ¸ان¹ا .=و '=- ¸' ل' ه-لع -¸~ع ل
-ا¸= ام' .=- »¹ ام ¸ن-- هن' ل' ه·-~=ك ه-·ب ¸ا-سنو ى·س-و -¸=- هن' ل' هد·ب ¸·س¹ا ¸اك ا~'
»¸=' دقو ا¸~ت·م ¸¸´- ¸' ل' »دقت~¹ا ¸ل=¹ا نم ¸دت--و ¸ل=-ف ¸اك ا~ك ام¸=م ه¹ _=¸-ف ه-¸~ع
-=- »¹ ن~ك ¸اك ىنب ¸¹و -ن'تساو ¸ه=- ه-ان`' ¸ف ¸قتنا ¸¹و انراق ¸-ص- هن'ف ه-·س د·ب €=¹اب
¸-ف -ا¸=¹ا ¸ت·كر د·ب ¸ك~ ¸'ف ىنبو ¸ك~ ىتم اه=¸= ةسا=نب -ا= ¸¹و ---= نبل اف`=
ا~ه=ا¸-ب ¸قتنم و' ¸اب ا~هتقو ¸' ىلع ءانب ¸ل¸ق ا~ه-داع' -ا-=تسا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒ2
¸' ه-لع ¸-¹و اه-فو د¸س`ا ¸==¹ا نم ء,دت--و -راه=¹اك ¸-و هراس- نع ---¹ا .·=- ¸' ¸نا`¹ا
دك'ت¹ا ىلع .~=و -=ا¸¹ا ¸ف ل' -ا¸=¹ا ءادتبا ¸ف ¸==¹ا »لتس-
نم لو ه-ارو نم ل د=س~¹ا .=اد هناور~ا~ لو ¸==¹ا =¸=م ¸ف ل ه=را= -¸=- ¸' -¹ا`¹ا
»ا=¸ نم ل' ¸ه~`ا ىلع هه-~و »¸م¸ ءارو
ن-ت·ك¸¹ا داع'و هفا¸= .~كو ه·=ق ه-·ب ¸سن هن' ه-·س ¸ف ¸ك~ ¸لف ¸¹ا¸-و ا·-س -¸=- ¸' _با¸¹ا
.-ق ¸ن-- »` _=ق- ¸' هلف ة--¸ف -~-ق' ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع -ا¸=¹ا 'دتبا ه-·س .~ك ¸لف ¸·س¹او
¸¸صن~¹ا ىلع هتق-ن ¸ا-سن -`خبو ر¸ه~~¹ا ىلع -¸ان=¹ ه·=ق -خب هل-ن-
ل =¹~¹و اه¹ ¸لص- »` _-باس' _~=- لو -ا¸=¹ا »´= اه`¹ا` ا~هب¸=و ¸فو ه--قع ¸ات·كر ¸ماخ¹ا
¸ف ¸¹و ¸اك ن-' ا~ه-لص-ف ةلفان¹ا .= ى¹' ا~-¸=¸-و اع¸-س' ل' _-ص¹ا د·بو ¸ص·¹ا د·ب -¸=-
اقل=م ,د-'و ا~ه·كر ة´م نم دعا-- و' هدلب _لبو هء¸-و ¸قتن- »¹ ام ا~ه-سن ¸¹ =¹~كو .=¹ا
¸' ل' ه-لع ء¸~ `ف ا¸~ت·م ¸اك ¸'ف ى·سو _كرو -ا=ف _=ر دعا-ت- »¹ ¸'ف '=- »¹ و' ءى=و
¸دت--ف --=- و' ¸-¹ دق ¸¸´-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒ3
`ف ل'و ¸د- ه-ل·ف ةف¸ع .-ق ¸·س¹ا -ا¸= نم ¸ات·ك¸¹او ه== _-~= ى-ق دقو ا=ا= ¸اك ¸'و
ا-نا` اع¸-س' .~ك' ¸¹ »·ن ` ه= -ا¸=¹ا د·- »¹و ا~-`-و '-¸تف هد·ب ¸قتنا ¸¹ =¹~كو ه-لع ء¸~
ءى=و ¸¸´- ¸' ل' ه-ف -`ت=`¹ ا~ه¹ _كر ا-سان
هننسو
¸د- ه-ل·ف تاف ¸'ف د-·- ر¸ه~~¹او ه--نو ءا¸=`ا ة```ف ارداق -كر ¸لف ¸~~¹ا _بر'
.ك .و' ¸ف .--ق- ¸-= نم ه-ف ىلع اه·--و هد-ب ¸نا~-¹ا نك¸¹ا ¸~¹و ه--ب ¸==¹ا »`تسا ة-نا`¹ا
هن'ف ه~لتس- ¸' _=تس- »¹و نك¸¹اب ¸م نمو ¸==¹ا ¸ا-ل- ن-~ل¹ا ن-نك¸¹ا -`خب ¸-´-و ا~ه-ف =¸~
ه-ف ىلع ه·-وو د¸·ب و' هد-ب ¸==¹ا ¸~¹ »=و¸ ¸'ف =قف ¸-´-
ه-لع ن-دخ¹ا _-و =¹ام ¸´ن'و ا~ه-ف ى-مو ¸-ك .ص- »¹ ¸'ف ¸ات-اور هل--ق- ¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒ4
ءافوو =بات´ب اق-دص-و =ب انا~-' »هل¹ا ¸-ك' -او -ا »سب ---= نبا دود=~ب ¸-¹و ءاعد¹ا ة`¹ا`¹ا
ة--لت¹ا ة-ا¸ك ¸فو .~·ل¹ =¹ام ه¸´ن'و - »لسو ه-لع -ا ىل- - د~=م =--ن ةنس¹ اعا--او =ده·ب
¸ل¸ق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.¸ق- ¸اكو »ودق¹ا -ا¸= ¸ف .و`ا ة```¹ا ¸ف ءاسنل¹ ل .ا=¸ل¹ ر¸ه~~¹ا ىلع »د لو .م¸¹ا ة·با¸¹ا
هه-~و »-·نت¹ا نم »¸=~¹ا -ا¸=و ه¸=نو ¸-ا¸~ل¹ ة-اف`ا -ا¸= ام'و ه--خف »` داع' -¸ق ¸'
=¸- »=و¸ ىتمو ¸ل¸ق ¸-ص¹او ¸-¸~¹اب .م¸¹ا ¸فو .-' هنود _و¸~م ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف
.~= ¸¹و اقا--ا ا~هنع ¸·س¹ا ء,¸=-و ا~هنع ء,¸=- ل ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` ا~هنع ¸-صب --ا=¹او
- ¸-ن¹ا ¸-نم ¸فو ---¹ا .¸=د -`خب ن--خ¹او ن-ل·ن¹اب -ا¸=¹ا =¹ام ه¸´- »¹و '¸=' ا~ه-ف ن----
ر¸ه~~¹ا ىلع -ا¸=¹اك ¸==¹او - »لسو ه-لع -ا ىل-
¸·س¹ا
اه-لع ىق¸ف ا-ص¹ا -اب نم _¸=و ¸==¹ا »لتساف ¸·س¹ا ى¹' _ار -ا¸=¹ا ¸ت·كر نم „¸ف ا~'و
=¸-و ¸ل¸ق ا--ار و' ا-=ار ن-د-¹ا _فر ¸فو ¸ا¸عد-ف `= ¸' -'¸~¹او ردق ¸' ---¹ا ود-- ىت=
-ا ¸عد-و اه-لع ىق¸-و -و¸~¹ا ى¹' ¸~~- »` -`ص¹ا ءادتبا ¸-= ه-¹' -=' ء¸~ .ك ¸ف _ف¸¹ا
_=¸- »` ن-¸-=`ا ن-ل-~¹ا ن-ب ام ¸-و .-س~¹ا ن=ب ¸ف .م¸¹ا ¸¸ف ءاسن¹ا ل .ا=¸¹ا _¸س-و
ها·¹' -و¸~¹اب 'دب ¸¹و -و¸~¹ا ة·با¸ب .~´- ا·-س ا-ص¹ا ى¹' =¹~ك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒ5
نم ه-ا---و
-=او -ا¸= د·ب .-قو =¸~ -ا¸= د·ب هع¸قوو ننس _ا¸س`او ءاعد¹او ¸ق¸ت¹او ¸==¹ا .--ق-
دعا-ت´ف دعا-- ¸'ف »د¹ا ه-لعو ه'¸=' _ما=و دعا--و _=ر ¸'ف داع' ل'و هت--¸ف ¸¸ن- اه-فو
,د-' دعا-- ¸' ---= نبا .اقو ¸ل¸ق ه¹ -ا¸=¹ا ءادتبا ¸-ف ا~=ا-تم اق-¸-- هق¸ف ¸'ف ن-ت·ك¸¹ا
لو ¸-ا= لو ¸-ا¸م ¸-= .=¹ا نم €=ب »¸=م هك¸- ¸'ف ¸هن¹ا د~' ر~ع ¸-·¹ -¸ك¸¹ا نع ¸هنو
»د¹ا -=-ف ءا¸=`ا ¸-ف _اد¸¹ا -ا¸= ى¹' هك¸- ¸'ف ¸ه~`ا ىلع »د¹اف ة-اف`ا -ا¸= ى¹' ¸ان
-=تس-و هدلب نم ه-¹' _=ر ن-دساف و' ن-=-=- -¸~ع و' ة== ¸ف هنم ا=¸~ و' هك¸- ¸'ف ¸ل¸ق
-`ص¹ا =و¸~ ه-ف
¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع اه-ان`' ¸ف ¸ل=- ل -د=او ¸ه=¹ا -`- د·ب _باس¹ا ¸ف -== -`` €=¹ا ¸فو
.-قو اه=ا¸ف د·ب .-قو اه-ف ¸-و ¸~¸~¹ا ¸~¸-و اه=سو ¸ف ¸ل=-و -د=او .او¸¹ا د·ب ةف¸ع »¸-
¸لص- »` ا~- ¸¸ل·-- »هن…' ام .اقف -=خ- ¸' .-ق و' ¸-'- ¸' .-ق ه¹ .-قف هس¸ل= ¸ف .-قو ءا¸س
¸ا~`ا ¸فو -`- .´¹ ةماق'و ¸ا~'ب ة-¹د¸~¹او ةف¸·ب »ام`ا _~=و ا¸صقو ا·~= ¸ص·¹او ¸ه=¹ا
ىنم .-' »ت-و ى¹و`اك ¸ه=¹ا -`- د·ب ىن~ب ¸~ع ¸دا=ل¹ ة-==و ةف¸ع .-' »ت-و ¸ل¸ق ¸ص·ل¹
د¸-ن~¹ا اه-لص-و ة·~= -قفاو ¸¹و ة-¸س تا¸لص¹او ,¸=`ا ى¹' .·-- ام ة-== .ك ¸ف ¸ك~-و
¸لص- ¸ه=¹ا اهب =رد- ام رادق~ب نما`¹ا ¸-و ة-و¸ت¹ا »¸- ىنم ى¹' _¸خ-و ا¸صقو ا·~= ا--'
ى¹' »دقت¹ا و' =¹~ .-ق ىنم ى¹' »دقت¹ا ه¸´-و هك¸- ¸ف »د لو اهب ----و ا¸صق اهتق¸¹ تا¸لص¹ا
»دق- =¹~كو اهم¸- .-ق ةف¸ع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒ6
ا¸-ا= هف¸قوو -`ص¹او ة-=خ¹ا د·ب اهب -ق- »` ةف¸ع ى¹' ¸~~¹ا _¸ل= د·ب اهنم ود·-و ة-نب`ا
نم -=ا¸¹او .`´¹ ل' ¸ل=- لو »ا-ق¹ا »` .-ف' -¸ك¸¹او -و¸·¹ا ى¹' ¸عد-و .-ف' ا--¸تم
ةن¸ع ن=ب ,¸س ءا~ --= ةف¸ع نم ء¸=و .-ل¹ا نم ء¸= ¸ف ر¸-= ىند' ¸نك¸¹ا -¸ق¸¹ا
»~ا- ¸نب د·ب -د= ا~ن'و هنا-نب ه¸كو ¸ل¸ق هبا=-` ه-فو د=س~¹ا ¸ف -قو ¸¹ ¸' =¹ام -قوو
¸ل¸ق را~¹ا ¸فو ¸ل¸ق -¸ق¸¹ا =ا¸ت~ا ¸فو ةن¸ع د= ىلع ¸ل-ق¹ا =-ا=¹ا ¸' .اق-و ن-نس ¸~·ب
ل »ساق¹ا نبل اه`¹ا` اهب .-ا=¹او .او¸¹ا .-ق ه-لع ى~·~¹ا ¸فو ¸ل¸ق ةف¸·ب ه~لع =ا¸ت~ا ¸فو
-¸ق اهنم -¸ق ¸لف ه'¸=' اه-ف »ا¸=`ا '~ن' ¸¹و ¸=-¹ا _¸ل= ى¹' ¸اب -ق¸¹او .-ا=¹ا ء,¸=-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸´~¹ا ن-ب »´=¹ا د-ع نبا ¸¸فو ه¸-=و اد= هب¸ق ن-ب د~=م ¸¸-ف اهل·ف هت--- -`- ¸ك~ف ¸=-¹ا
نما`¹ا ¸' -و¸·~¹او ¸ل¸ق ءا¸=`ا ¸-ف ةف¸ع »¸- ¸ف '=خ¹ا _قو ¸¹و ءا~-' ¸لص- .-قو ¸قاف`او
ة-¹د¸م ى¹' -و¸·¹ا د·ب ¸---و »هنع -ا ¸-ر راصم`ا ءاهقف ه-لعو ء,¸=- ¸~ا·¹او ء,¸=- ل
.-' »ت-و ا¸صقو ا·~= ءا~·¹او -¸·~¹ا اهب ¸لص-و ن-م¸'~¹ا ن-ب ¸-·ب رو¸~¹ا ه¸´-و اهب ----ف
و' -ل`¹ا .-ق _=¸- »¹ ام .-قو اهتق¸¹ -`- .ك ىل- »ام`ا _فد د·ب ل' -ق- »¹ نمو ة-¹د¸م
داع' اهل-ق ا~همدق ¸لف ¸اك --= ¸-~¹ا د·ب ا~ه·~= ¸=عو -قو نم ام'و ن-¹¸ق¹ا ىلع -صن¹ا
اهب .¸ن- »¹ ¸لف ة-¹د¸~ب ---- »` -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق -ق¸¹ا ¸ف -¸·~¹ا -داع' ¸فو ءا~·¹ا
دنع ` -لق -ق- »` اسل·م _-ص¹ا -`- د·ب .=-¸-و »د `ف ¸=-¹ا .-ق _فد ¸لف ¸ه~`ا ىلع »د¹اف
¸·~~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒ•
¸' ¸ا--ص¹او ءاسنل¹ _ساوو _-ص¹ا ¸لص- ¸' .-ق لو را-س`ا د·ب -¸ق لو ¸عد-و ¸-´-و »ا¸=¹ا
_-و .-ق ¸~~¹ا _¸ل= د·ب ¸م¸-ف ىنم ¸-'- »` ¸س=م ¸داو ¸ف _¸س- »` او¸='ت- و' ا¸مدقت-
¸ل=- »` ¸=ن- »` -اص= .ك _م ¸-´- ة-ق·¹ا -¸~= ¸ف تا-ص= _-سب ه¹ا= ىلع ا-~ام و' ا-كار هل=ر
ءى=وو ة-اف' نم ه¸-= هل·-- ام .·فو ¸ل= ل'و .او¸¹ا ى¹' اه-ل= هتندب -ل- ¸لف ¸صق- و'
ة´م ¸-'- »` _-`ا ىلع ة-دف `ف ل'و _-`ا ىلع ة-د-¹اف ¸¸~¹ا ىلع ¸ل=¹ا »دق ¸لف ه¸-=و
ى¹و' ¸-و - »لسو ه-لع -ا ىل- - ه¸-ق انر¸ .اق- و' -را-¸¹ا -ا¸= ى~س- ¸' ه¸كو ة--افŒ¹
د¸·- »` ده-¹و -=-لف اما-' ىنم نم -¸صنا امد·ب ¸·س¹او ة-اف`ا -ا¸= ¸=' ¸'ف ¸-='ت¹ا نم
ىن~ب ----و ---~ل¹ ىنم ى¹'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒ‚
-~خ¹ا ىص= .`م -اص= ن-¸~عو ,د=' ¸=ن¹ا »¸- د·ب »- .ك ¸م¸ب ن-تل-¹ .=·ت~¹او .ا-¹ -``
¸نم -=قس »ساق¹ا نبا .اق هب ¸مر ام ه¸´-و ءا~ --= نم ا-¸سك نم ى¹و' اه=ق¹و ¸-ك' اه-فو
¸ف ا·-س ا--~ =-لع ¸رد' لو هو¸´~¹ هن' =¹ام ¸¹ .اقف اهب --م¸ف -اص= ت~='ف اهف¸ع' »لف -اص=
ى¹و`ا _م =¹~ف -د=ا¸ب دتعا ¸`ك' ىمر ¸لف ا-~ام ¸--´ت¹اب ة·باتتم -اص= د·ب -اص= -¸~= .ك
ا-اص= _-¸م و' -¸~=¹ا ىلع ا-مرو ا¸== هن¸ك =¸ت~-و ¸¸·بر'و _س- .=·ت~¹او -اص= ¸¸·-س
¸=ا·¹او ه¸=- »¹ ه¸-= اه--نف --ق¸ف ه¸=نو .~=م ىلع -·قو ¸¹ =¹~كو ه¸=- »¹ ه·-و ¸لف
نس=- نم »¸- »¹ و' هنع »¸- »¹ ¸'ف »د لو هنع ¸م¸¹ا نس=- ل ¸-·- -`خب »~¹ا ه-لعو --نتس-
¸-ف -ق¸¹ا ءان`' ¸ف ردق- هن' ن… ¸'ف ¸سان¹اك را- تا¸-¹ا .-ق _- ¸'ف ا~ه==' نم ىلع »د¹اف
ة-·´¹ا .-قتس-ف اهمام' »دقت- »` اهق¸ف نم اه-م¸-ف ىنم د=سم ¸ل- ¸ت¹ا -¸~=¹اب 'د--و ¸ل¸ق هتبانتسا
ه-د- ا·فار ء¸ر دقو ءاقستسلاو ¸عا~~¹ا _-~= ¸ف ن-د-¹ا _ف¸´¹ام -·-و ¸ل¸ق ه-د- _بر ¸فو
-ا د~=-و .له-و ¸-´-و ا~´هف _ف¸¹ا ¸اك ¸' .اقو ¸ر`ا ى¹' ا~هن¸=ب .·= دقو ءاقستسلا ¸ف
¸ن`- »` -¸ق-¹ا -ر¸س _ا¸س' رادق~ب ¸عد-و - »لسو ه-لع -ا ىل- - ¸-ن¹ا ىلع ¸لص-و ى¹ا·-
نم اه-م¸- ¸' ل' =¹~ك ة-ق·¹ا -¸~=ب -ل`- »` .ا~~¹ا تا~ اهمام' هف¸قو ¸' ل' =¹~ك ى=س¸¹اب
-قو د·ب اتقو ى¹ا·- -ا ¸ك~ ىن~ب _ا=¹ا ¸`´-و ةنس¹ا =لتف ءاعدل¹ -ق- لو ¸دا¸¹ا ن=ب ¸ف اهل-س'
نبا .اقو .=·ت~¹ا نع =قاس هتل-¹ ---مو -¹ا`¹ا ¸مرو _-`ا ىلع »-¸-·ك .-=·ت¹ا ¸ف ة´م .-'و
-ب¸= ا~'و .=·ت- ¸' €=¹ا »ام` ¸ن-=·- ل =¹ام .اق دقو ¸نا`¹ا ¸ف ه-مر --قع ¸م¸- ---=
.=·ت- `ف ¸نا`¹ا ¸ف ¸~~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 1ƒƒ
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
د~=م .اق دقو ن-م¸-ل¹ ¸¸م¸-ف ه`¹ا` ¸¸-'-و ¸=ن¹ا »¸- -¸~= د·ب ا¸ف¸صن- ¸' -اع¸ل¹ •=ر'و
.-ل¹اب ¸¸م¸-و
.-ل¹او -و¸·¹ا ى¹' ¸=-¹ا _¸ل= نم ¸=ن¹ا »¸- ة-ق·¹ا -¸~= ءاد'ف تا¸فو ءا-قو ءاد' -قو ¸م¸ل¹و
_¸ل= نم هل-ف'و ¸ا--ص¹او ءاسن¹ا =¹~كو داع' ¸=-¹ا .-ق ىمر ¸لف ر¸ه~~¹ا ىلع ءاد' ل ءا-ق
.او¸¹ا --قع هل-ف'و ¸ل¸ق¹ا .-ل¹ا ¸ف -و¸·¹ا ى¹' .او¸¹ا ن~ف ا-¸-= ام'و .او¸¹ا ى¹' ¸~~¹ا
ة-نا` »¸- .ك ءا-ق ¸=ا-¹ا .اقو _با¸ل¹ ءا-ف لو تاف ل'و _با¸¹ا ¸=' ى¹' _-~=¹ا ¸ف ءا-ق¹او
ا~'و -`ص¹ا ¸ف ا~ك ا~هن-ب ام د-·- لو ا-داع'و اهم¸- ¸ف ا-د·ب امو ة-سن~¹اب ى-' -¸-ا=¹اب 'دب ن~ف
ىلع -اص= ¸م¸ب ¸-ت´- ل -اص= -ناك ¸لف ر¸ه~~¹ا ىلع ا-د·ب ام داع' ى=س¸¹ا و' ى¹و`ا ¸سن
»¸-¹ا تا¸~= داع' اه·-¸م ¸ك~- »¹ ا~' ر¸ه~~¹ا ىلعو ى-تكا ءا-ق¹ا »¸- ¸اك ¸' اه`¹ا`و ر¸ه~~¹ا
¸~خب ىمر ¸¹ اه-فو ى¹و`او .اقف هنع _=رو ر¸ه~~¹ا ىلع -اص= ه-¸=- هن'ف ى¹و`ا ل' اهلك
_-سب -¸~= .ك ىمر ¸¹و ه-لع ء¸~ لو .`~كو ة-ا= .و`ا ¸~خ¹اب دتعا هم¸- ¸ف ¸ك~ »` ¸~=
و' -¸~= و' _-~=¹ا =¸- -و ر¸ه~~¹ا ىلع -اص= -اص= -ناك ¸¹و '¸=' ¸-- نعو هنع _-س
ر¸ه~~¹ا ىلع ءا-ق¹ا _م »د¹ا -=-و ¸د- -اص=
---
¸`ل=- €=ل¹و
ىلع ة-دف `ف --=- ¸لف --=¹ا ه¸´-و د-ص¹او ءاسن¹ا ادع ام ¸-و ة-ق·¹ا -¸~= ¸م¸- ا~-د='
هدلب _لب ىت= ه¸=' ¸¹و .-ف' ىن~ب ¸=ن¹ا »¸- ¸ل=¹او =سنو .ل=- ¸-صقت¹ا و' ¸`=¹او ر¸ه~~¹ا
¸ل= ¸' ¸قب ا~م ¸-و ة-اف`ا -ا=ب ¸=`او د-ص¹ا -`خب ,د-' هل·ف .-ق ءى=و ¸'ف ,د-'و ¸ل=
¸'¸¹ا _-~=ب ل' ¸ل=¹ا =سن »ت- لو ر¸ه~~¹ا ىلع د-ص¹ا -`خب ¸د- ه-ل·ف ¸ل=¹ا .-ق ءى=و ¸لف
~='- ¸' هلق'و ه¹¸-' -¸ق نم ه¸=- ¸' .=¸¹ا ¸ف هتنسو -'¸~ل¹ ةنس¹ا ¸-و ¸-´- ن·م ¸-صقت¹او
و' -راس- و' _-~صت¹ ن´~- »¹ ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع »د·¹اك ه-·ب ىلع ¸صتقا ¸'ف ¸·~¹ا _-~= نم
ل .-قو ء,¸=- -ر¸ن¹او ` -لق اهنود و' اهق¸ف و' ةل~ن`ا ردقب ~='- -'¸~¹ا ¸ف .اقو ¸ل=¹ا ن-·- »دع
ءا~·¹ا د·ب ة´م .=د- »` تا¸ل- _بر' ه-ف ¸لص-ف -¸-ق~¹ا --= ة´م _=ب'ب .¸ن ىنم نم _=ر نمو
_اد¸¹ا -ا¸= -ا= ¸-س¹ا ىلع »¸ع ا~'و ا¸س هب ¸ت-- ¸اكو ه-ف هب ,دتق- ل ن~¹ =¹ام _سوو
و' ا¸= ¸¸قهق¹ا ه=و¸= ¸ف _=¸- لو ردص¹ا -ا¸= ى~س-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 201
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 200
»¹ ا~-¸-= و' ءا¸~ و' _-ب نم ---= .·~ ىلع هد·ب _¸ع ¸¹و ا¸--ك و' ا¸-·- ى`ن' و' ا¸ك~ اد-ع
_=¸- »¹ هتل-¹و هم¸- »اق'ف ,¸= ¸~ ى¹' ¸¸´¹ا هب ¸¸ب ¸¹و داع' »¸- ¸·ب ¸¹و »اق' ¸¹ ام' هد·-
¸ف »د لو ¸ا¸ه=¹ا ¸م نم هنع -ا ¸-ر ¸~ع ه¹ درو د·-- »¹ ام _اد¸ل¹ _=¸-و ة´م نم ¸اك ¸'و
_دو ة-==¹ا ¸=ن نم ¸~ت·-¹ _¸= نمو ا~-ر¸ف نم _¸= ا~' ة-اف`او -¸~·¹ا -ا¸= ¸-´-و هك¸-
اه--=ب ه-ف »´=- ام _اد¸ل¹ ل ءا-فŒ¹ ءاس-ن¹او ¸-ا=¹ا ىلع ¸¸´¹ا ¸-=-و »-·نت¹ا ¸=ن -`خب
_س--ف ¸`ا ام'ف نم`ا ¸ف =¹~ ¸اك .-قو
دس-~¹ا ر¸==~¹ا
هد·ب _قو ¸'ف د~·¹اك اندنع ¸ا-سن¹او اعا~=' ¸ده¹او ءا-قل¹ -=¸م -¸ق¸¹ا .-ق دس-م ¸-و _ا~=¹ا
و' ¸=ن¹ا »¸- ¸ف ا·م ا~هل-ق ¸اك ¸' ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف ا~-اد=' و' -¸~=¹ا ¸مرو ة-اف`ا -ا¸= .-قو
»` ا·م ا~هب ى-' -ا¸=¹ا ¸ت·كر و' ا-د·ب و' ة-اف`ا .-ق ¸اك ¸'ف دس-- »¹ ا~'و `ف ل'و دسف هل-ق
ىلع -¸~ع ل ¸دهف ¸م¸¹ا .-قو -ا¸=¹ا د·ب ¸اك ¸'و ¸د- .-قو ىنم »ا-' د·ب ¸د-و -¸~ع ه-لع
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ل¸ق .و`ا _م دس-~¹ا ءا-ق¹ا ءا-ق ¸فو ¸م¸¹ا تاف ¸' ¸=' ¸د- ه-لعو -¸~عو .-قو ر¸ه~~¹ا
.-ق _قو ا~' ا--' -¸~·¹ا دس--و ¸ا-مر ءا-ق ¸ف ءا-ق ل ¸' ر¸ه~~¹او د~=مو »ساق¹ا نبل
ءا-ق¹ا ¸ف ¸=ن-و ر¸ه~~¹ا ىلع ¸ده¹اب ¸-=ن-ف ¸ل=¹ا .-ق ام'و ¸ده¹او ءا-ق¹ا -=-و _¸ك¸¹ا
دس-- »¹ ا~'و ¸ا-مر ¸ف -را-´¹ا -=م ¸=ن ىلع داسف`ا ¸ف ¸ن~¹او _ا~=¹او ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع
ه·م دسف' نم ¸راف ى-ق ا~'و =قف ¸دهف .¸ن' ىت= هل-' ¸ك~- نم -ه~' ,ورو ¸-= ل ¸ده¹اف
اهنع ¸-كو اه==' ةم¸=م ¸-و اه-¸ك' نمو .ل=ت¹ا ى¹' »ا¸=`ا ن-= نم ةم' و' ة=و¸ نم €=¹ا
ءا-ق¹او دسا-¹ا ¸ف ¸-~¹ا -=-و ه¸-= -=´ن ¸'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 202
ام ىلع ¸هف ,¸=' ةنس ¸ف ءا-قل¹ »¸=' »` ه~ت- »¹ ¸'ف ا-¸ف و' ¸اك اع¸=- .باق ¸ف ر¸-¹ا ىلع
»ا¸=' ¸ام¸ ىعا¸- لو -=ا¸¹ا نع _¸=ت¹ا ءا-ق _ق- لو ه`¹ا` ¸ف ل' ه¸ا-ق _ق- لو دسف'
¸ا¸قو _ت~-و دا¸ف' نم هت-- ىعا¸-و »دف »اد·- ¸'ف ¸ع¸~¹ا ¸اك ¸' تاق-~¹ا ىعا¸-و ءا-ق¹ا
_-=ص¹اك دس-~¹ا ¸ا¸ق¹ا ¸د-و دا¸ف`ا نع ¸ا¸ق¹او .-قو هس´عو دا¸ف`ا نع _ت~ت¹ا ء,¸=-و
ىلع -دسا-¹ا -¸~·¹ا ىلع €=¹ا -د-¸- لو ءا-ق¹ا ى¹' ¸ا¸=¸- لو €=¹ا »ا¸=' د·ب ة·ت~¹ا =¹~كو
ه-لع _--' .اقو ى-ق ا~' ا-اد- _بر' ه-لع »ساق¹ا نبا .اقف €=¹ا ه-اف »` انراق دسف' نمو ر¸ه~~¹ا
¸¹و ه¸-=و د-ص¹ا -`خب د=او ¸دهف ءاسن و' -د=او -¸م د·ب -¸م ءى=و ¸'و _-=ص¹ا ¸-و ة```
تامدقم ه¸´-و د~·ت~¹ا -`خبو د-ص¹ا -`خب -د=او ة-د-ف ` -ا= و' ل و'تم --=-و ¸ل= »` دسف'
اهه-~و -¸~·¹او -~ل¹ -¸~ا-~¹او ةل-ق¹اك _ا~=¹ا
_¸- ¸' ه¸´-و _ب~- ¸' ى¹' -='ف ه¸-·ب ~ت¹ا ¸'ف ده-لف .-ق نم ¸ورو ¸ل¸ق ¸ده¹ا -¸=و ¸فو
ن-ر¸م' ¸ف ا-ت-¹اب ¸'ب لو »¹`س¹ا ت~خ-ا =¹~¹و .~=~¹ا ¸ف اهل~=- ¸' ه¸´-و ا-¸·~ ل اه-عار~
¸-=ن~¹ا ر¸==~¹ا
¸ا-¹ .=¸¹ا ىلع »¸=-و -·~ ة¹ا¸'و ن-¸-و --=-و هه-~و =-خم ¸ا-¹ نم ة--اف¸¹ا هب .ص=- ام
د--لت¹او €سن¹او ة=ا-خ¹ا را-تعاب =-خ~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 203
»¹ ¸'و ءا-ق¹ا ¸فو ¸ا= ة-= و' •-~قب ,د-را ¸¹و هل`م دق·¹او .لخت¹او ر¸¹او هل`م دا-ل¹او _رد¹اك
„¸-ص~¹او ءاسن¹او .ا=¸ل¹ »دق~¹ا ¸-ص··~¹ا ل' _ساو ¸ا¸¹`ا _-~=و ة-د-¹ا ار¸ لو ا~ك .=د-
ه¸كو ر¸ه~~¹ا ىلع ه¸-= ل ¸~~~¹او در¸~¹ا -`خب ه¸`' ¸قبو .س= ¸¹و ¸ر¸¹او ¸ا¸-ع¸¹اب
ا¸-اس د·- ا~ب ر¸ه~~¹ا ىلع هه=و ل هس'ر ¸=·- ¸' .=¸¹ا ىلع »¸=-و »ا¸=`ا ¸-= ¸ف .ا=¸ل¹
هد-ب ه¸تسو هدس¸- ¸¸=-و .وا=-و ه-ن-ع ¸ود ام ى== هن' هنع -ا ¸-ر ¸ا~`ع نع ءا= ا~¹ اه-فو
-را=تل¹ و' ه¸-·¹ .~= ¸'ف ه¸-=و هبا¸=و ه=¸= نم هنم ه¹ دب ل ام ه-لع هل~=و ه¸-=و ¸~~ نم
--`- ا~م ا-ان·م ¸ف امو ة--=`او ءان-¹اب ه¹`=تسا ¸¸=-و =¹~ ه~-ع ¸¸´- ¸' ل' -ه~' .اق ة-د-¹اف
¸¹ ام' ¸ل¸ق اصع ¸ف -¸`ب .`=تسلا و' دا¸ع'ب ه-ف ¸-و .~=~¹ا ىلع ء¸~ب .`=تسلا ¸فو
ل هس-ن ةق-ن¹ هدل= ى¹' هتق=نم د~- ¸' ¸¸=-و ة-دف لو ¸ا= ل ¸ان و' ا¸-اس اه-نا= .=ب .=تسا
ة-د-¹اف هرا¸' ىلع ا-د~ و' =¹~¹ ل ا-د~ ¸'ف ه¸-= ةق-ن ---- ¸' ه¹و ه¸-·¹
¸ا= .~·ل¹ »ا¸ت=لاو ر¸ه~~¹ا ىلع ة-دف لو هو¸´~ف ه~خف و' هد-ع ¸ف ا-د~ ¸'ف
---
¸'و ,دتفا هس'ر و' ه=¸= -صع نمو ¸ل¸ق -رو¸- ¸-·¹ --س¹ا دلق- ة-دف ¸فو ة-د-¹ا ه¸-·¹و
,دتفا ةل·¹ ه-=د- ىلع اسا=¸ق و' ه-ن~' ¸ف ةن=ق .·= ¸¹و ,دتفا ارا-ك اق¸= ه=¸= ىلع ¸ص¹'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
نم .ودسم -¸`ب ه-¸تس ¸¹و اه--كو هه-~و -اقنب اهه=و ¸تس -'¸~¹ا ىلع »¸=-و ¸ل¸ق »-اخ¹ا ¸فو
»¸=-و هتبا-' و' ه-فا=- ¸ف ه-'ر -~لع امو .اق ¸ا= ا-¸=نو -¸ب' لو =بر ¸-= نم اهس'ر ¸¸ف
ن--·´¹ا نم .-س' ا~ه·=ق ن--¹ا= ا~-د=و و' ن-ل·ن¹ا »دع ¸'ف ن-¸ا-ق¹او ن--خ¹ا ¸-¹ .=¸¹ا ىلع
ه`ن¸م .ا~·تساب ة-د-¹ا -=-و --=¹ا »¸=-و ر¸ه~~¹ا ىلع ة-د-¹ا ن-¸ا-ق¹ا ¸فو ن--خ¹ا ¸-¹ -'¸~ل¹و
هل-ق --=ت- لو ¸ل¸ق ا·-¸س هت¹او' و' ¸ل·- »¹و هسم ¸فو =س~¹او ر¸فا´¹او ¸ر¸¹او ¸ا¸-ع¸¹اك
نمو ة-دف لو -ن¸~¹ا ¸-= نم هه-~و ن-~سا-¹او در¸¹او ¸ا=-¸¹ا »~ ه¸´-و هت=-ار هد·ب ىق-- ا~ب
ة-دف `ف -¸-·- ة·ق¸ب _¸= نم ه·--' .=¸¹ا --= ¸¹ ام' ,دتفا ه~~و و' ءان=ب --=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 205
»اق-و €=¹ا »ا-' ة-·´¹ا ¸لخ- لو ¸-س-¹ا _¸ن ¸ف ¸-خم ¸-و ة-·´¹ا ¸¸ل= نم --ص- ام -ختساو
•--خ¹ا ¸فو ¸ات-اور _-= ¸-= نم --=¹اب =ل= ام .ك' ¸ف ة-د-¹ا ¸فو اه-ف ى·س~¹ا نم ¸ورا=·¹ا
¸-·- ¸ا´~ب -´~¹ا ¸ف ¸دا~ت¹ا ه¸´-و _-- »¹ --=¹ا ة=-ار -ل=ب ¸¹و ¸ل¸ق »-¹ا _-- ¸' ¸-ع¸~¹ا
¸هس¹او د~·¹ا .·ف ا-¸=نو ¸'¸¹ا ة~~صم =سم -روراق .~= ¸ف ة-دف لو --=¹ا _-ر ه-ف
--=¹ا _-¸¹ا -ق¹' و' ا~-ان هس'ر ى== ¸¹ ا~ك »اع _¸= ¸ف ل' ءا¸س ة-د-¹ا ¸ف .ه=¹او -رو¸-¹او
¸-·ب ن´¹و هم¸ل- ل --= ¸قل~¹ا »¸ل-و =¹~´ف ه-لع ه¸-= هاق¹' ¸¹و هتم¸¹ هت¹ا¸' ¸ف ¸ا¸- ¸لف ه-لع
»¸=~¹ا ,دتفا د=- » ¸'ف »ا-ص¹ا
»ا¸=`ا د·ب ن-د¹اب ة-=ل¹او ¸'¸¹ا .-=¸- »¸=-و »ا-صب دت-- »¹ ام .ق`اب ه·-ت-و ¸ل¸ق هب¸= ¸فو
ل'و ة-دف `ف --= ¸-·ب ةل·¹ ه-ل=ر و' ه-د- ن-د ¸'ف ءا¸س ه¸-= _ل-`او هلك' -`خب هل-ق ل
ة-د-¹ا ¸~== و' ردسب هس'ر .س= ¸فو ¸ل¸ق »ا~=¹ا د¸=م ¸فو ة-د-¹ا _س¸¹ا ة¹ا¸' ¸فو ة-د-¹اف
¸اك ¸' --=~¹ا ¸-=و ¸ه~`ا ىلع ة-د-¹ا --=~¹ا .=´¹ا ¸فو ه¸=نو ¸¸خ¹اب ه-د- .س= -`خب
¸خ¹ا ¸ل=¹ا ¸-¹ اه¹و .=¸¹ا ¸ف ل' .-قو ة-د-¹اف ةن-¸¹ ¸اك ¸'و ة-دف `ف ه¸-= و' ¸= نم -رو¸-¹
ام'و -رو¸-¹ ل' --¸ك ¸'و ةما==¹ا -`خب اقل=م ¸·~¹ا ةناب'و »لق¹او ¸ل=¹ا »¸=-و ¸-¸=¹او
¸ف هس'ر ¸~·- لو ة-دف `ف ه-ن' ¸ف ه·--'ب و' -اك¸¹ابو .س·¹او ء¸-¸¹ا ¸ف .-لخت¹اب =قاست¹ا
¸' ¸-ا=و -اود¹ا .تق ة--= ءا~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 206
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 204
ام ىلع ة-د-¹ا .~´-و هد=و ءا~¹اب هلس·-ف ةبان= ¸ف ل' هباود ة--= هلس= -`خب ه·--- و' هب¸` .د--
و' ه¸·~ -تن ¸¹ ام' =ب`ا -تنو -را~¹ا •قو »=ا=~¹ا _-¸م ةنا·¹اك ,~' هب .و¸-و هب هن¸ت-
-¸=¸-¹ا -`خب اه=¸= ¸¹ =¹~كو -د=او د-ب ةن-= »·=' -دا¸= و' ت`~ق و' ةل~ق .تق و' تا¸·~
¸ود ا~-ف =¹ام د=- »¹و ه¸=نو ¸ل·¹ا -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع »·=- ه¸-·ب د-¸ق- ¸فو ه¸=نو دا¸ق¹او
ه¸-… ¸س´نا ¸¹ ام' هن-=ف ل'و ,دتفا ,~`ا ة=ام` اد=او ا¸-… »لق »¹و ةن-= نم ¸`ك' ,~`ا ة=ام'
ا~-ان و' ا-¸´مو »¸=~¹ا ىل·ف هن~'ب ة-د-¹ا -=¸- ام »ا¸=¹اب .`=¹ا .·ف ¸¹و ه-ع ء¸~ لو ه~لق
¸ل= ¸'و .`=¹ا ىل·ف ا~-ان و' ا-¸´مو »¸=~¹ا ىل·ف هن~'ب ة-د-¹ا -=¸- ام »ا¸=¹اب .`=¹ا ىل·ف
ء¸~ `ف هرا-…' »لق ¸¹و -اود¹ا ¸ا´~¹ ةن-= »ساق¹ا نبا .اقو ,دت·- =¹ام .اقف .`= ¸'ر »¸=م
¸ا´~¹ ةن-= ¸¹ا=¹ا ىلعو »¸==~¹ا ىلع ة-د-¹اف »=ا=~¹ا _-¸م ¸ل=ف ام¸=م »¸=م »== ¸¹و ه-لع
ىلع ه-¸=- ة-د-ف ر¸ف ¸ف »لقو ¸ل=و --=-و ¸-¹ ىتمو ه-لع ء¸~ `ف -اود ل' ¸--ا ¸'ف -اود¹ا
ة=¸ق¹ ,واد- ¸¹و اد= ,¸س-¹او »¸-¹ا ىن~-¹ا هرا-…' »لق ¸¹ ا~ك تدد·ت¹ -=ا¸- ¸¹و ر¸ه~~¹ا
¸¹و تدد·- ,¸=' ة=¸ق¹ ,واد- ¸¹ ام' ى-ا¸- ¸'و ة-د-ف را¸´ت¹ا ¸¸ن- ¸' ل' =¹~´ف ارا¸م --=~ب
ى=ا¸-و ¸م`ا ¸´ع ¸¹و ى=ا¸- ¸'و ة-د-ف .-وا¸س¹ا ¸-¹ »` -¸`¹ا »دق ¸¹و =¹~´ف تاس-¹ ¸-¹
هع¸ن ¸'ف »¸-¹اك »واد د¸ب و' ¸= نم هعا-تنا ¸-ت·-ف -= و' ¸-لب ة-د-¹ا -=- --= »` تدد·-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»ا¸=`ا نم .´ب »¸=-و ة-د-¹ا ه-لعو د¸ب و' ¸= و' ¸¸م نم ر~ع ¸~ ىلع »`' لو ة-دف `ف هنا´م
ا--ب و' ا=¸ف ا=ا-م و' اك¸ل~م ه¸-= و' اسن'تم ه¸-= و' ل¸ك'م هلك ¸-¹ا د-- -¸~·ل¹ و' €=ل¹
دس`ا ¸-و ر¸ق·¹ا -ل´¹او -'د=¹او -ا¸·¹او ة-=¹او -¸ق·¹او -ر'-¹ا ىن`تساو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 20•
ا~-را·صك ¸ل¸ق ن-ن~¸~¹ا ¸= -'د=¹او -ا¸·¹ا ¸فو ~خت~¹ا ¸سن`ا .-قو ود·- ا~م ا~-¸=نو ¸~ن¹او
ادع نم _--' .اقو ¸ل¸ق ءا¸=¹ا ¸-ف _-~=¹ا .تق- ل ¸' ىلعو ا~-¸-·ك ه¸-=و ¸-=¹ا نم ,~' امو
¸-·ب ن´~- ¸اك هن' ىلع ه¸-= هل~=و =ل= ا~- ---= نبا .اقو -ا~ب هادو هلتقف ¸-=¹ا نم _-س ه-لع
ءا¸=¹ا »¸ل-و ¸ل¸ق -ل´¹ا را·- ¸فو ىن`تس~¹ا نم ا~-¸-= را·- .تق-و -`= `ف ل'و .تق¹ا
ءا¸= `ف •قن ¸-·ب هسن=ب هقا=¹ نق-- ¸'ف هلتقك -لتل¹ ه--¸·-و د- ءاقب و' -س- و' -¸~ا-م هلتقب
¸ل¸قف =~ ¸'و ¸ل¸ق ن-ت~-ق¹ا ن-ب ا~-ف •قن-و
¸قا--لا -ست¹او هد-- ¸--ن- و' ه=ابر و' هكاسم' ¸ف ¸-صقت¹ا و' -لك .اسر' و' ة´-~ك --ست¹او
هم`= هلتق ¸¹و ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ءا¸=¹ا ¸-ف -=·ف ¸ف و' تا~ف _¸-ف د-ص¹ا ه'ر ¸¹ ا~ك
-صن ¸¹و ام¸=م ¸اك ¸' ا--' د-·¹ا ىلعو ر¸ه~~¹ا ىلع د-س¹ا ىلع ءا¸=¹اف هلتقب ه¸م' هن' انا…
¸¹و ءا~¹ ¸-ب و' ه=ا=سف -`خب ءا¸=¹ا ¸--اف ¸- و' _-س و' --~ نم اف¸= ا¸-ب ¸-= و' اك¸~
اه`¹ا` ءا¸=¹ا ¸-ف .تق ¸'ف ىصع د-- ىلع »¸=~¹ا .د ¸¹و ¸ل¸قف اد-- .تقف دس' ىلع ه-لك .سر'
ىلع =¹~ك ¸´·¹او ءا¸=¹اف »¸=¹ا ى¹' .=¹ا نم ىمر ¸¹و ام¸=م ¸اك ¸' .-اق¹ا ىلع ر¸ه~~¹ا
ر¸ه~~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 20‚
`ف »¸=¹ا -¸= -ل´¹ا ى=خ- ¸¹و هلك'- ل »ساق¹ا نبا .اقف »¸=¹ا -ا¸=' ءا¸- »هس¹ا _=ق ¸¹و
¸اك ¸'و ءا¸=¹اف هلتقف _¸= »` .=دف »¸=¹ا -¸قب هلسر' ¸¹و ها¸س ¸-¸= ن´- »¹ ا~' ل' ءا¸=
-=وو ه´لم .ا¸ »¸='ف هد-ب ¸اك ¸¹و ¸ل¸قف »¸=¹ا ¸ف هل-' _¸ف ىلع هبا-' ¸¹و ءا¸= `ف اد-·ب
'=خ¹او ¸اب ه´ل~ف »¸='ف هت-ب ¸ف ¸اك ¸¹ ام' ةقف¸¹ا ¸ف ه·م ¸اك ¸¹ =¹~كو ن~- ل'و ه¹اسر'
=اس~¹ا ءا¸=¹ا »ع ¸¹ ام' هن~- ةص~خم ¸ف هلك' ¸¹و ر¸ه~~¹ا ىلع ءا¸=¹ا ¸ف د~·¹اك ¸ا-سن¹او
ن-ك¸ت~~¹ا نم .ك ىلعو ه¸-= و' -اب~ و' دا¸= ىلع -لق- ¸¹ ام -`خب داهت=لاب ءا¸=¹ا =قس
»¸·-و =س~~¹ا ىل·ف .`= هلتق ¸'ف .-اق¹ا ىل·ف »¸=م هلتقف هلس¸-¹ »¸=م ه´سم' ¸لف .ماك ءا¸=
.`= هلتق ¸'ف ¸ا´-¸~ف »¸=م هلتق .تقل¹ ه´سم' ¸'ف ا~ه-لع ء¸~ ل ¸¸ن=س .اقو .ق`ا ه¹ .`=¹ا
=¹~كو ةت-~¹ا .ك' ¸ف ءا¸= لو »ا¸=¹او .`=ل¹ ةت-~¹ا´ف ه=ب~ و' »¸=~¹ا دا- امو =س~~¹ا ىل·ف
ه¸-= لو »¸=م هلك'- `ف »¸=~¹ _ب~ و' د-- ¸'ف .`=¹ و' هس-ن¹ دا- ام »¸=~¹ا .ك'-و ¸--¹ا
ل _--' .اقو ه¹ د-- ¸~¹ا ¸- ¸اك ¸' د~=م .اقو ءا¸=¹ا »ساق¹ا نبا .اقف ا~¹اع »¸=~¹ا .ك' ¸'ف
-`خب »¸=¹اب .`=¹او »¸=~¹ا ه=-- =¹~لف د-صب _ا=د¹او ¸و`ا ¸-¹و '== ا~- ¸-=و ءا¸=
نم هل=د- د-ص¹او »ا~=¹ا »¸=¹ا ¸ف .`=¹ا _ب~- ¸' ¸¸=-و ¸-=- ا~م اهن` ¸=- »¹ ¸'و »ا~=¹ا
انس¹او ¸=~`ا ل' »¸=¹ا ¸ف --نتس- ام ل --ن- ام _=ق »¸=-و _=ر »` ءا=ع ل' ه-¸´- لو .=¹ا
¸¹و ه-عر ل هباود ¸ا´~¹ »-اه-ل¹ هف`ت=ا ه¸´-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 20ƒ
»-¸=- ¸ف ة´~ب ةق=لم ةن-د~¹او ه·-~= ¸ف ءا¸=`او ¸ن=¹ا ى¹' ¸=ن¹اف ¸´·¹اب و' --نتس- ام --ن
ر¸ه~~¹ا ىلع ءا¸=`او ¸=~¹او دا-ص¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ل- ا~م »¸=¹ا د=و -~´¹ا د·ب »¸=¹ا »¹ا·م دد= هنع -ا ¸-ر ¸~ع ¸' ¸ن·¹ -ا ه~=ر =¹ام .اق
ا~مو ة·س- ةف¸ع نمو _=ق~¹ا ى¹' ة-نا~` ¸ا¸·¹ا نمو »-·نت¹ا ىهتنم ى¹' .ا-م' ة·بر' ¸=ن ةن-د~¹ا
ا~' .=¹ا .-س ¸'ب »¸=¹ا »¸·-و ة---د=¹ا ىهتنم ى¹' -¸~ع -د= نمو -ا-' ى¹' ة·-س ن~-¹ا ¸ل-
هنود -قو ه¸=ن ,¸=
_نا¸~¹ا
¸=ا ¸'و _=¸-و ¸اك --= ¸ل=-و ¸=ن-ف ¸ده¹ا ¸=نو .ل=تل¹ _--م ¸-و نت-¹او ود·¹ا ¸ص= اهنم
ن=¹ا .ا¸ق' ة``` هب ¸-ت´- ا~-فو €=¹ا ه-ف =رد- ا~-ف ه¹او¸ ¸=¸- ¸' ل' »د لو ¸ل= هدلب ى¹' هق`=
¸¹و ¸=ن¹ا »¸- ى¹' ¸=تن- -ه~' .اقو €=¹ا =رد- »¹ ¸ل= ¸¹ ىت= ¸=تن- ا--' ¸ورو »ل·¹او =~¹او
---~¹او ¸م¸¹ا نم ةت-اف _-~=¹ ه-لعو ة-اف`ا ل' هل=- لو ه== »- اه--ف ---¹ا نع ¸ص=و -قو
هتن´م' ¸'ف اما-' ¸=تن- ¸=ا-¹ا .اقو ه-لع ¸د- ل .-قو _-~=¹ا ¸سن ¸¹ ا~ك ¸د- ىنمو ة-¹د¸~ب
»ودق¹ا -ا¸= ¸-´- لو ى·س-و -¸=- ¸' ل' .=- »¹ =قف ةف¸ع نع ¸ص= ¸'ف .= ل'و ة-اف`ا
-=¸- لو =قس- ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ة--¸-¹ا =قس- لو ر¸ص=م ىلع ءا-ق لو ه-لع ¸د- لو
-ه~` اف`= امد ¸ص=~¹ا .ل=-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 210
€=¹اك -¸~·¹ا نع ¸ص=¹او ¸فا´¹ .ام ءا=ع' لو ا¸فاك و' ¸اك ا~لسم ¸-ا=¹ا .اتق ¸¸=- لو
.ل=ت-ف ن-نس »اق' ¸¹و ---¹ا ل' هل=- لو ود·¹ا ¸-= ه¸-= و' ¸¸~¹ و' دد·¹ا '=خب -ق¸¹ا تا¸فو
لو »ا¸=' د-د=- ¸-= نم هد-·-و ¸ص=¹ا .-ق هل·ف ا~ب دت·- لو .و`ا ه¹`-' ىلع -¸~·¹ا .ا·ف'ب
ه-لع »د لو ه-¸=-ف هما¸=' ىلع ىق-- ¸' ه¹و »¸=¹ا ¸ف هفدر' و' €=¹ا '~ن' نم ل' ا~هما¸=' دد=-
.ل=- ¸'ف .ل=ت- `ف €=¹ا ¸ه~' ى¹' ¸='- ¸'ف ¸ل¸ق ¸ده¹ا ¸-ف .=- »¹ ¸'و ة´م .=د- »¹ ام .-قو
ا--' .اقو ¸-~- ل ا--' .اقو -¸~·ب ء,دت-- »¹ هن` ا·ت~تم ¸¸´- لو ¸-~- »ساق¹ا نبا .اقف
-=-و .=¹ا نم -¸~·ب .ل=ت-و ىق-- `ف هل-ق و' داسف`ا د·ب ت¸-¹ا ¸اك ¸'ف ا·ت~تم ¸¸´-و ¸-~-
¸ا¸ق »د ل تا¸-¹ا »دو .باق ¸ف ءا-ق¹ا
.-`ا´ف ءا-ق¹ا ام'ف دس-- و' ت¸-- »` »¸=- تاق-~¹ا ¸د·ت~ب -ه-~و دس-~¹ا -`خب --ا-ل¹ ة·تمو
¸د- ء,¸=- لو ة´~ب ¸=ن-ف هب -·--لف ه-لع -اخ- ¸' ل' ه·م هس-= ¸د- ¸ص=~¹ا _م ¸اك ¸'و
»ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هل-ق ه-ا¸=' ¸فو ءا-ق¹ا ى¹' تا¸-¹ا »د ¸=¸-و هك¸- و' ه`·ب تا¸-¹ا نع ه·م
دسف' ¸¹و ت¸~¹ا د·ب هنع ¸د-' ام ه-¸=- »¹ ¸¹ »ساق¹ا نبا .اق هلق`تسا »` ه--خ- =¹ام ¸اكو -ه~'و
د--- لو .ل=ت¹ا -¸~·¹ .دب لو ¸ا-د-و د=او ءا-قف اه-ف و' -¸~·¹ا .ل=- .-ق دسف' »` تاف و' تاف »`
اه`¹ا`و ود·¹اك ل ¸¸صن~¹ا ىلع ¸¸~¹اك ¸ا=لس¹ا ¸-=و ¸=·¹ا ¸-دقتب لو' .ل=ت¹ا ة-ن ¸-¸~¹ا
نع .-سف ة-مو ن-تسو ¸~= ةنس -ا ه~=ر =¹ام دنع -نك »ساق¹ا نبا .اق ¸¸~¹ا´ف ¸=ب ¸اك ¸'
_نمو ---¹ا ل' »هل=- ل .اقف ن-م¸=م ةن-د~¹اب ا¸س-=ف »دب ا¸~ه-ا »¸ق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 211
.-قو ¸ده¹ا -=-ف ¸تع و' ¸~'ب ن´~- ا~' ءا-ق¹ا ه-لع -=¸- هن~' ¸-·ب »¸=~¹ا هد-ع د-س¹ا
¸-و ¸¸ت~~¹ا ىلعو ا~ه-لع ا~ه¹ ى-ق-و _¸=ت¹ا ¸ف -'¸~¹اك ه¹ ¸و~'~¹ا _نم ه¹ ¸-¹و ¸ص=¹اك
¸'ف -رو¸- و' '== نع ¸و~'~¹ا »¸¹ امو .`=`ا -¸ق ¸' ه·-ب ه¹و .`=`ا -¸ق- ¸' ل' --ع
ىلع هل~ع ¸ف هب ¸-' ¸'و ه·نم هلف د~·- ¸'ف _نم ¸-·ب »ا- ل'و _ا¸=`ا ¸ف هد-س ه¹ ¸~'
هت=و¸ _و¸¹ا _نمو -ه~'و _--` ¸ل¸ق ءا-ق¹ا ¸ف ه¹ ¸~`ا -¸=و ¸-ف دسف' ¸لف ر¸ه~~¹ا
-`خب اه-¸~ا-م ه¹و -~`' .-ق- »¹ ¸'ف ن-¹¸ق¹ا ¸ف د-·¹ا _ن~ك هن~' ¸-·ب _¸=ت¹ا ¸ف ةم¸=~¹ا
ه¹¸ق¹ ه¸-ا… ىلع .-قف ءا-ق¹ا اه-ل·ف هن~' ¸-·ب ة--¸ف نم اهلل= ¸¹و اه-فو _-`ا ىلع ة--¸-¹ا
هن'ف د-·¹ا -`خب -=ا¸ب ا-=او --ق اهن` ءا-ق¹او ة--¸-¹ا نع ا-'¸=' اهماع ¸ف اه¹ ¸~' ¸¹و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ه¹¸قو -ا¸ص¹ا ¸-و هنم ا-د·- و' ا~-داقتعا ¸ف .-قو ¸تع »` هلل= ا~' ¸ن·- -=او _م اع¸=- .=د-
.-ق -م¸=' ¸'و تاق-~¹ا .-ق .-قو ه~ل… د·ب هن-´~- ىلع و' دسا-¹ا هداقتعا ىلع ءانب ¸ن·- ¸~' ¸¹و
انلق ¸¹و _-`ا ىلع ه¹ ¸-س¹ا نم ة·-=تس~¹ا _نم _و¸ل¹ ¸-¹و ر¸ه~~¹ا ىلع اهل-ل=- هلف تاق-~¹ا
ل ن-دل¹ _و¸خ¹ا نم ¸س¸~¹ا »¸=~¹ا _نمو ¸ا-مر ءا-قو -ق¸¹ا .و' -`ص¹ا ءاد'ك ¸=ا¸ت¹ا ىلع
ه-لع .=¸~¹او ¸س·~¹ا _ن~- لو .ل=ت¹ا ه¹ _---
€=¹ا ءامد
داس-¹او _ت~ت¹او ¸ا¸ق¹ا »دك -¸~ع و' €= ¸ف •قن¹ -= امو د-ص¹ا ءا¸= ¸ده¹اف =سنو ¸د-
=سن¹ا نم ¸ده¹ا هب ,¸ن امو ا-¸-=و تا¸-¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 212
»´=و ¸-=ن~¹ا ر¸==~¹ا نم ة--اف¸¹ا -ل=و --ت¹ا ءا-ق¹ ل -=و ام =سن¹او ¸دهب ¸-لف ل'و
¸لف _ب~¹ا -قو ل ر¸ه~~¹ا ىلع د-لقت¹او -¸=¸¹ا ن-= ¸-ت·-و ة-=-`اك --·¹او نسا ¸ف _-~=¹ا
¸¸ف نع ء,¸=- لو ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع ء,¸=- »¹ ¸´·¹ابو ه'¸=' --·- »` ا~¹اس ا-د- دلق
ةقدصف ل'و _لب ¸' ¸د- ¸ف هل·=- _¸=ت¹ا ¸فو ¸¸-¹ا ¸-= ¸ف ¸=تس~¹ا ن~`و ¸ر`اب ن-·تس-و
¸ت·- د-·¹اك =¹ام .-قو
¸-ل·- د-لقت¹او ¸ه~`ا ىلع »ن·¹ا -`خب د-لقت¹ا ¸ق-¹ا ¸فو را·~`او د-لقت¹ا .ب`ا ¸ف ¸ده¹ا ةنس نمو
را-و`ا -نت=-و ءا~ ام .-قو ¸ر`ا هت-ن- ام .-قو ¸ن·¹ا ¸ف .·ن
ءا~ ¸' اهلل=- »` ا-~سم ¸=¸~¹ا ى¹' ة-ق¸¹ا ¸=ن نم ن~-`او .-قو ¸س-`ا نم ¸~- ¸' را·~`او
¸ن·¹ا ة-=-`اك »·=-و اهلك اهنم .ك'-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 213
.ك'-ف هل-ق ام'و ¸ده¹ا ر~ن -`خب اهل=م د·ب ن-كاس~¹ا ر~نو ,~`ا =سو د-ص¹ا ءا¸= ل' ¸-ق-¹او
¸-= هن` هل=م .-ق -=ع ا~' _¸=- ¸د- ل'و ةن¸~-م اهن` ا--~ _--- لو ر¸ه~~¹ا ىلع »·=-و
هل=م .-ق -=ع ا~' ¸=ت¹ا ¸د- ¸=ن-و ¸ل¸ق داس-¹ا ¸د- ¸فو ¸-ق-¹اب •تخم _-~=¹ا ¸'ف ¸¸~-م
اهنم ء¸~ ~='ب اد=' ¸م' ¸'ف اهن-بو ¸ان¹ا ن-ب ¸لخ-و اهما==و اهل= ¸م¸-و همد ¸ف هد-`ق ¸قل-و
ه-ل·ف ة-د-¹ا و' ءا¸=¹ا نم ا-م~ و' ا-ن= »·=' نمو ن~-- لو اه-=اصك .¸س¸¹ا .--سو .د-¹ا ه-ل·ف
ءاس' دقو ---= ا~-¸-= ¸ف ¸م~¹او -اك¸¹اك ا~-¸=نو ه-¸ب' اهنم »·=- لو -اك¸¹اك »هله= ¸¹و .د-¹ا
ر¸ه~~¹ا اه·با¸ف ه¹ ¸-¹ ا~م .ك' ¸'ف ¸ل¸ق داس-¹ا ¸د- ¸فو اه~=لك اه¹`=و اهلك ا-اده¹ا »ا==و
هلك' ردق ىلعو ه-لع ء¸~ ل .-قو ه¸-·ك ¸-¹ هن` ان-·م ¸اك ¸' ن-كاس~¹ا ر~ن نم هلك' ردق ه-لع
اه-لع لو ا-¸-= ىلع ة-ده¹ا د¹و .~= ن´~- »¹ ا~'و ان~` هت~-ق و' اما·= هت~-ق و' »=ل¹ا .`م ة```ف
و' اهب ¸-- »¹ ام ه-لع ء¸~ لو اهن-¹ نم -¸~- لو هل=م .-ق -=ع _¸=- ¸دهك دت~-¹ هك¸- لو
ىلع ة=ا¸¹ا د·ب .و¸ن¹ا هم¸ل- لو _ات=ا ¸' ل' اه-ك¸- ل' نس=تساو هل·ف -=¸م »¸·-ف ا-د¹¸ب
»¹ ¸'و ه'¸=' ادلقم هنع ه¸-= »لسم ا-¸=ن ¸'ف -د-قم و' ة¹¸ق·م ة~-اق اه-=ا- ا-¸=ن-و ر¸ه~~¹ا
ا´لم _=¸- »¹ دلق ا~' ¸ده¹ا ¸` ة-=-`ا -`خب ¸~'-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 214
=ل·¹ا ¸ف ء,¸=- اه`¹ا`ف ا=ل= و' ا-د·- هس-ن نع ¸=ن ¸'ف اهنم ¸-خب .د-- ة-=-`او ا`ا¸-م لو
¸د- ¸ف ل' .-قو ¸د- ¸ف =¸ت~- لو اع¸=- ¸اك ¸'و ه¹دب ه-ل·ف ¸ده¹ا ن-كاس~¹ا ا-=تسا ¸¹و
¸=ن د·ب ه=و ¸¹و _¸=ت¹ا ¸ود -=ا¸¹ا ¸ف ه¹دب -=و ه¸=ن .-ق ¸¸س و' .تق و' =ل- ¸¹و _¸=ت¹ا
_-ب ل'و ن-دلقم اناك ¸' ا~-¸=ن-¹ .د-¹ا ¸=ن .-قو ه·-ب هلف ل'و ادلقم ¸اك ¸' ه¸=ن -=و .د-¹ا
ه'¸=' ه¸=ن د·ب ¸¸س ¸¹و ¸=`ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ل'و -ر¸ص¹او ردق¹ا ¸ف »·ن¹ا نم هبراقم .`~¹اف »ا-- و' »ا·=' و' هل`م ¸--خت¹ا ىلع د-ص¹ا ءا¸=و
.اقو ن-مانس تا~ ة-ناسا¸= ةندب -¸س-م نبا .اقف .--¹ا ¸ف •ن لو ةندب ةما·ن¹ا ¸-ف ردق¹اف
¸=¸¹ا را~= ¸فو »·ن¹ا نم ¸-=ن ه¹ د-- .كو اه-فو هما=ع ء`·¹ هن¸و ردق .-قو ة~-ق¹ا ¸¸-و¸ق¹ا
_¸ب¸-¹او -نر`او --¹ا ¸=ن ¸فو -ا~ ¸-=¹او -ل·`¹او _--¹ا ¸فو -¸قب ¸=¸¹ا ¸قبو .ب`او
ة~-ق¹ا .=¹ا »ا~= ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع اهل`م »¸=¹او ن-~´= ¸-·ب -ا~ ة´م »ا~= ¸فو اما·= ة~-ق¹ا
¸فو »ا~=¹ا .`م »ا~-¹ا اه-فو ¸ل¸ق »ا~=¹اب اهه-~و -=ا¸-¹او ¸¸~ق¹ا ¸ا=¹' ¸فو ¸-=¹ا ¸-اسك
¸~ع ن-ن=¹ا ¸فو ءا¸س ى`ن`او ¸ك~¹او »-لس¹ا ¸ف ام .`م --·~¹ا ¸فو ¸--´¹ا ¸ف ام .`م ¸-·ص¹ا
»ا·=¹او »`'ك .-قو ةم¸´= .-قو ن-ن=¹اك ¸--¹ا ¸ل¸ق =¸=ت~¹ا ¸فو ¸--´¹ا´ف .هتسا ¸'ف »`ا ة-د
ىل- - هد~ب دم ن-´سم .´¹ ن-~-¹ا -را-ك »ا·= نم ¸ا´~¹ا =¹~ ¸-ع نم هل`م .دع ل »¸ص¹ا .دع
لو »-ل·-و .ا~=و ة-ا¸ف ى¹' ¸=ن ¸-= نم ةبا-`ا ن-= ه¹ا= ىلع »ا·=¹اب »¸ق- - »لسو ه-لع -ا
ه¸--ك _-~- »ك¸=ن- .-قو ءا¸=¹ا _م ه´¹ا~¹ ا~ل·م هت~-ق ه-ل·ف ا~ل·م ا-¸اب ¸اك ¸¹و --ع لو ¸·-
ىلعو »ا·=¹ا نم »ه·-~- ام _¸خ-ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 215
-¸قŠلف ل'و -`-`ا .=م »-¸قت¹ا ¸ف ¸-ت·~¹او ا¸=' »ا·=ب »¸ق »` »-اردب د-ص¹ا »¸ق ¸¹ ر¸ه~~¹ا
Ž¸=-و ¸=تسم ن´- »¹ ¸' ا--¸ق و' »¸ق- --= د~=مو _--'و »ساق¹ا نبل ة``` هنا´م ¸فو ه-¹'
»ا-ص¹اك -=' --= »·=- '=¸~¹ا ¸فو ¸ا¸·س¹ا ¸واس- ¸' Ž¸=-و ه¸·س ىلع _¸=' ¸' ءا~ --=
»¸- -¸سك و' دم .ك »ا·=¹ا .دع »ا-ص¹او ارا´ن' ¸ص~ب »·=-و ةن-د~¹اب ه-لع »´=-' =¹ام .اق اه-فو
ءا~ ا~-ف هن' ¸-خ- ه¸-= ¸ود =¹~ب ن-ه-قف ن-¹دع ن-ت~´=ب ل' اما-- لو اما·= لو هل`م _¸خ- لو
¸قن ان-ب '== '==' ¸'ف ا~-¸-= 'دتبا ا-لت=ا ¸'ف ¸ور ا~ب ل ا~-داهت=اب ه-لع ¸ا~´=-ف =¹~ نم
ة-دفو »¸تل- »¹ ام اه`¹ا`و =¹~ د·ب .قتن- ¸' ه¹و اه-فو ¸ل=م ¸ف ان¸´- ¸' ى¹و`او ءا~ --= »¸ص-و
-ا~ =سن¹او -``¹ا ¸ف ا-¸-=و ة´م نم ءا~ --= =سن و' ةقد- و' »ا-- نم ¸--خت¹ا ىلع ,~`ا
ىنم »ا-' ة=اب' ¸فو »ا-' ة``` »ا-ص¹او ن-~-¹ا »ا·= نم ن-دم ن-دم ن-كاسم ةتس »ا·=¹او ىلع'ف
»` ¸د- ---¸ت¹ا ىل·ف ن-~- نع _¸= امو ن-دم ن-دم _ل-- »¹ ام ءا~·¹او ءاد·¹ا Ž¸=- لو ¸ل¸ق
»دقتم •قن نع ¸اك ¸'ف »ا-' -¸~ع »ا- د=- »¹ ن~ف »ن·¹ا »` ¸ق-¹ا »` .ب`ا ى¹و`او »ا·= ل »ا--
ن-= نم €=¹ا ¸ف »ا-' ة``` »ا- تاق-~¹ا ¸د·-و تا¸-¹او داس-¹او ¸'¸ق¹او _ت~ت¹اك -¸ق¸¹ا ىلع
_=ر ا~' »ا-' ة·-س »ا-و ا-د·ب ام .-قو ¸-¸~ت¹ا »ا-'ف ه-¹' ا-¸=' ¸'ف ¸=ن¹ا »¸- ى¹' €=¹اب »¸=-
ا-¸=' ¸'ف هل-' ى¹' _=ر ا~' .-قو ا-¸-= و' ة´م ى¹' ىنم نم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 216
=¸تك -¸ق¸¹ا د·ب •قن نع ¸اك ¸'و ر¸ه~~¹ا ىلع »¸`ب ¸-¹ اهنم .ك ¸ف _باتت¹او ءا~ ىتم »ا-
»ا-- =¹~كو ءا~ ىتم »ا- ¸ل=¹ا و' ة-اف`ا .-ق ء=و و' ىن~ب ---م و' ¸ل= و' ¸مر و' ة-¹د¸م
¸-و ا-لسم د=و و' »¸ص- ¸' .-ق ¸س-' نمو ¸=·ف ة´م ى¹' ر~ن ¸ف ى~م نم =¹~كو -¸~·¹ا ¸د-
تام ¸¹و ن-م¸- د·ب ¸اك ¸' ,ده- ¸' -=تس-و ه'¸=' هل-ق _¸~ ¸لف »¸ص¹ا ه¸=- »¹ هدل-ب ء¸لم
هنع »¸ص- لو ة`ر¸¹ا ءا~ ¸' ¸¸ن=س .اقو ه¹ام ¸'ر نم ¸ده¹اف ة-ق·¹ا -¸~= ¸مر د·ب _ت~ت~¹ا
لو ة~-ق ى=·- لو ن--ن- نم -=ا¸¹ا ن-´- لو ر¸ه~~¹ا ىلع ه-لع ء¸~ `ف اهل-ق ام'و د='
-`خب ¸~~¹ا .-قو »ام`ا .-ق ¸¹و ىن~ب ¸=ن¹ا »ا-' ¸ف ¸=-¹ا د·ب اراهن ل' ¸د- ¸=ن Ž¸=-
نس=ف ¸·~~¹ا ¸ف تاب ¸'و ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع `-¹ ةف¸·ب -ق¸- ¸' د·ب ىنم اهنا´مو ة-=-`ا
»ا-' --اف و' ةف¸·ب اه-قو تاف ¸لف =¹ام نم ه·~س' »¹ .اقف ىنم ى¹' ة-و¸ت¹ا »¸- اه-ا¸=' نع .-سو
_=رو ر¸ه~~¹ا ىلع -=ا¸¹ا '¸='و -و¸~¹ا .-ف`او ت¸--¹ا نم اه-ل- ام و' ة´م -ن-·- ىن~ب ¸=ن¹ا
اقل=م .=¹ا ى¹' _¸=' ةف¸·ب هف¸قو تاف امو ىن~ب ¸=ن¹ا »ا-' --اف ¸' -=ا¸¹ا Ž¸=- اه`¹ا`و هنع
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
هدد= ¸'ف ل`= ¸اك ¸'و هب .=د- »` ه=¸=' ل'و ه'¸=' .=¹ا نم هل=د' ¸اك ¸' ا-د·ب هدد= امو
ه-ق-ف ادلقم .- و' ه¸-س- ام ل' =¸-= ه-قو ام Ž¸=- لو _ا¸=' ¸-·ب ه¸=ن هلف -=او ¸-= ا-د·ب
و' ر~ن نم ا-د- ¸اسو ¸~تعا نم ام'و ا~ه-ف هد=- ¸' .-ق ه¸=ن ¸¹ ا~ك ¸=ن¹ا »¸- د·ب هد=- »` =¸-=
انراق را- ---- ¸-= و' تا¸ف -¸خ¹ ه¸=' ¸'ف ¸ل=- »` ¸·س¹ا د·ب ه¸=ن- هن'ف ءا¸= و' _¸=-
¸' اه`¹ا`و ه'¸=' _ت~ت¹او _¸=ت¹ا ¸د- ~=' ¸'ف هنا¸ق¹ ه'¸='و
---
¸' ل' اهما--و اهما·=ك ¸ا´م لو راهن لو ¸ام¸ب •تخ- `ف =سن¹ا ام'و ه'¸=' _ت~تل¹ هقاس
»لسم ¸-= ¸¸´- ¸' ل' ه-¸=-و ه¸-= هت-=-' و' ه-د- ¸=ن- ¸' =¹ام ه¸كو هل`م ¸¸´-ف ا-د- اهل·=-
¸`ف نم .-ق- »هل¹ا ¸-ك' -ا ة-~ست¹ا _م .¸ق- ¸' نس=و ه-¸=- `ف
هد·ب ¸ام¸-و ¸=ن¹ا »¸- تام¸ل·~¹ا »ا-`ا
¸-¸~ت¹ا »ا-' ¸-و هد·ب ة```¹ا تادود·~¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 21‚
( د-ص¹ا )
د-ص~¹او هب د-ص~¹او د-اص¹ا _ا~='ب ¸-ا=
¸¸=~¹او ر¸ه~~¹ا ىلع ¸بات´¹ا نم _ص- `ف دا-=-`ا ى¹' دصق¹ا هنم _ص- »لسم .ك د-اص¹ا
¸-~~¹ا ¸-= ¸-ص¹او ¸ا¸´س¹او ¸¸ن=~¹ا نم لو ¸=-¹ا د-- -`خب ¸ا--'ب
¸-¹و هلسر' ¸لف ر¸ه~~¹ا ىلع هت-¸ق- د-- »¹و .ك¸- »¹ .اسر' ¸-= نم -·-نا ¸لف هلس¸- ¸' ه=¸~و
»` =¸- ¸ه… »` هلسر' ¸¹و .ك' ا--¸ق ¸اك ¸' اه`¹ا`و .و`ا ¸-ت=او _=ر »` .ك¸- اه--ف هد- ¸ف
.اسر`ا دنع ى~س-و ادعاصف ن-ن`ا هب .تق- .اسر' نم ن-¹¸ق ىلع _¸خ- ¸~خل¹ا .اقو د-- »¹ -·-نا
ا-سانو -و¸·~¹ا ىلع .ك¸- »¹ ¸واهتم ¸-= و' انواهتم ادماع اهك¸- ¸لف
---
-لك ا~لسم .سر' ¸¹ ام -`خب .ك¸- »¹ »لسم -لك ¸س¸=م و' ا-لك ¸س¸=مو »لسم .سر' ¸لف _ص-
¸س¸=م
هب د-ص~¹ا
ا~' ¸نا`¹ا _ا=' ¸لتبا ا~' .و`ا .ا¸ق' ة·بر' ¸~خل¹ا ¸اق-¸= »-ل·ت¹ا ¸فو »ل·م ¸ا¸-=و _¸=- _`س
¸- ¸اب و' -لك نم »ل·~¹او ه¹¸ق نم اقل=م _با¸¹ا ا-لك ¸اك ¸' ¸=¸نا ¸=¸ ا~'و -¹ا`¹ا -ا=' ¸عد
¸لتبا ا~' ىلع .~= ىت= ¸=¸ن- ل ¸-=¹ا ¸'ب ¸¸تعا دقو _ا=' .سر' ا~'و ¸=¸نا ¸=¸ ا~' ¸~¹ا
ن-ل--ق¹ا نم ن´~- ام ¸- ة-نا`¹او .ك' اهنم ه-`= ىلع ردق- »¹و ه-لع _را¸=¹ا هت-ل= ¸¹و ه¹¸ق¹و
ر¸ه~~¹ا ىلع ¸=¸¹ا ¸ف لو ¸-=¹ا ¸ف .ك`ا »دع =¸ت~- لو _-=ص¹ا ¸-و -داع
.ك¸- »¹ د-- ¸- ا~'ف ا¸== ىمر ¸لف _ب~¹اب ل' .ك¸- »¹ ل'و هدا-=-ا ¸¸ن- ¸' ¸م¸¹ا =¸~و
ا~'و .´~تساو --- »¹ ام هت-قب .ك' ه¸`ك' -ل´¹ا .ك' ¸'و اه-فو _ب~¹ا ¸فا¸ف اه=ب~ د-¸- ل -ا~ك
هن' نق¸- »¹و د= ه¹ ¸==ب ىمر
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 220
»ل·م _م =¸ت~ا ¸¹و د-ص~¹ا ¸-·ك _ب~¹ا »ل·~¹ا ¸-= ¸ف ¸-ت·-و _-`ا ىلع .ك¸- »¹ هد=ب تام
¸ل¸قف .-اق¹ا »ل·~¹ا ¸' ن…و
د-ص~¹ا
اف`= ¸ق-¹ا =¹~كو -اك~¹اب ل' .ك¸- `ف ¸ق-¹ا ¸-= ام'ف »·ن¹ا تدن ¸لف .¸ك'~¹ا هنع ¸¸=·~¹ا ¸=¸¹ا
دا- ¸¹و -لت¹ا ¸ق=تب ¸¸فو هب .¸ق¹ا -ا¸هم ¸ف _قو ا~م ---= نبا ¸~خل¹ا »¸¹'و ---= نبل
هلتقف ا-نا` »` ا-لك .سر' ¸¹ ام -`خب ةق~م ¸-·ب ن´م'و ¸ص=نا ¸¹ =¹~كو -اك~¹اف اسن'تم ¸=¸ت~¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ءاقب ¸'ب ¸¸فو ,¸=`ا ىلع ا~-اد=' ¸~خل¹ا _¸=و ا~ه-ف ¸¸صن~¹ا ىلع .و`ا =اسم' د·ب ¸نا`¹ا
ا-د-- ¸~خل¹ا .اقف »¸=~¹ا ام'و د-ص¹اب .ك' ¸=¸تساو ¸=¸¹ا نم دن امو »¸-¸م .و`ا =اسم'
ه-لع .سر'ف ام¸=م ن… ا~'و »-¸=ت¹او ة-ا¸´¹ا ىلع ن-¹¸ق¹ا ¸ن-م .-قو ¸ل¸ق اه-فو اه-اك~ك دل=ل¹
¸' .ا= ¸ف -`= ¸-~ب نبا .اقو ¸ل¸قف ه¸-= _ا-م ¸- ا~'ف ا=ا-م ن… ¸'ف -اك~¹اف _ا-م ¸- ا~'ف
ةعا~= ىلع هلسر' ¸¹و .ك¸- »¹ ه¸-= ~='ف ء¸~ ىلع هلسر' ¸¹و `ف ل'و _- اقل=م -اك~¹ا دصق
¸- »¹و .سر'ف _را=¹ا -¸=-ا ¸¹و ¸م¸¹ا =¹~كو دد·- ¸'و .ك' ا-¸-= نم و' اهنم ~=' ام ,¸نو
ه=¸=و ه¸قع ى-ك ل'و -ن-·- -اك~¹ا -ن´م' ا~همو ل و' ¸ق=~¹اك -¹ا·¹ا ¸' ىلع ءانب ¸ل¸ق
ر¸ه~~¹ا ىلع همد- »¹ --سب هب¸- ¸¹ ا~ك ر¸ه~~¹ا ىلع ة-مد- ¸-= نم اه-ع و' اهمد- -`خب
.-ق هاك~ ¸'ف هعا--' ¸ف ى=ا¸- ¸لف .ك' هك¸- ¸'و ه=ادو' ,¸-- ¸' نس= -¸=-- هل-اقم ~¸-ن~¹او
¸ف ¸ه=- ا~-و د-- »¹ ˆا¸ت- »¹ ¸¹ هن' ¸ق=ت- ¸' ل' `ف ل'و د-ص¹اب ل _ب~¹اب .ك' هل-اقم ~-ن- ¸'
هلك'- »¹ تاب ¸'ف --- »¹ ام هلك' ه~هس و' ه-لك ¸`' ه-ف ات-م هد=و »` د-ص¹او -ل´¹ا -ا= ¸¹و »هس¹ا
هف`= .قنب ¸ر¸عو ةنس¹ا =ل-و =¹ام .اق هل-اقم ت~-ن' ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 221
ىلع ردق ¸¹و ه-اك~ =رد- ¸اك ه-ل= ¸¹ هل·¹ ~' هلك'- »¹ _=رو ا~هك¸- هن´¹و --- »¹ ¸'و هدا¸-ناو
_ب~¹ا ة¹‰ب .·ت~ا ¸¹و ه=ب~ نم تام هن' نق¸- ¸' ل' .ك¸- »¹ اه-ا¸ف' ¸ف ¸-و هاك~ف اهنم ه-`=
ه~ك ¸ف و' هد- ¸ف -ناك ¸'ف ه·م ن´- »¹ ¸¹ ا~ك .ك¸- »¹ تا-ف .-¸=- ى¹' ¸قت-- _-¸م ¸ف ¸-و
را~¹ا هن~--و .ك¸- ل ¸¸صن~¹اف تا-ف اهك¸تف -اك~¹ا هتن´م'و ¸اسن' ¸م ¸¹و .ك' تا-ف هه-~و
•-لخ- =¸تك _و¸ف ه-لع .~=و ل و' .·-¹اك =¸ت¹ا ¸' ىلع ءانب ¸ل¸ق را~¹ا ¸ا~- ¸فو .-قو
=¸تب و' ا-¸=نو ة--ا=¹ =-خب -اسا¸~¹ا =¸تب و' ةق-`و =اسم'ب و' ه-داه~ و' هد-ب ل امو اس-ن =لهتسم
.تق ¸¹و ن~- اه-ف ام _ا-ف ةق-`و _=ق ¸¹ ام' هقر .-ق =-ا=¹ا _ق-ف -~= و' د~·ب -اسا¸~¹ا
ه´¹ا~لف اد-ع ¸اك ¸'ف =¹ا~ل¹ _فان~¹ا ¸' ىلع انع¸فو هب دا- ام -ص= ¸¹ ام' .~ت=ا .دع ¸د-ا~ب
¸اك ¸'و --س¹اك ¸¸-¹او هل`م -¸=' ه-لعو اقا--ا --ا·ل¹ .-=¹او ة´-~¹او --س¹اك ¸اك ¸'و اقا--ا
»¹ ا~-ل¸¹و ة¹ا-=¹ا ¸ف _ق- ¸' اد-اق د-ص¹ا درا= د¸= ¸¹ ام' ا~هب ه--~ت¹ا ىلع ءانب ¸ل¸قف ا=را=
=ل~-و هلف ا-¸-·ك ¸-ق=- ىلعو اهب¸¹ ¸هف ¸ا-' ىلع ¸-و دصق- »¹ ¸'ف ا~ه-ل·ف -س=ب ا~هن--ف _ق-
¸عدم ن--·- ¸ف ه-لعو ¸نا`للف ¸=¸¹اب ¸=¹و .ا= ¸' ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف ¸ا` هداص= ادن ¸لف د-ص¹اب
نم د=او ,'ر ¸¹و ¸¸ت~~ل¹ --ا´¹ا نبا .اقو اهل`م د~=م .اقف ¸ت~م نم دن ¸لف ¸ل¸ق .¸=¹ا
ه-صن ¸اك ¸' د-ص¹ا نم _=ق امو »ه·-~=لف رداق .كو ا¸ع¸ان- ¸'ف ردا-~ل¹ ¸هف ه¸-= ردا-ف ةعا~=
ه·م .ك¸- هن'ف ¸'¸¹ا -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع .تق ¸'و .ك¸- »¹ ا¸-س- ¸اك ¸'ف .ك' هنم ا¸-`ك و'
---
( _-اب~¹ا )
ة-ص¹او ة¹`او _¸ب~~¹او _با~¹ا ¸ف ¸=ن¹او .¸ك'~¹ا ¸ك~~¹ا ة=اب'و ةت-~¹ا »-¸=- ىلع _ا~=`او
ء¸باص¹او ¸س¸=~¹او »`س`ا نع د-¸~¹او ¸ا¸´س¹او ¸¸ن=~¹ا _¸خ-ف ¸-~~¹ا »لس~¹ا -اك~ _ص-و
و' »لس- ¸س¸=~¹او ¸-ص¹ا ¸فو _-`ا ىلع -رو¸- ¸-= نم -'¸~¹او ¸-~~¹ا ¸-ص¹ا نم _ص-و
¸' ةت-~¹ا .=تس- ل ن~م ا-ب¸= و' ا-م~ ى`ن' و' ا¸ك~ ا¸-~م و' ا·¹اب ¸بات´¹ا ¸فا´¹ا ام'و ¸ل¸ق د-¸-
ل'و »-¸=ت¹ا ا-ر¸ه~~ف ¸=-¹ا ¸~ك انع¸~ب --` ¸' هل=تس- ل امو ىك~~ف هل=تس- ام هس-ن¹ _ب~
¸ل¸ق ة=ص¹ا ¸-ف »لس~¹ ¸باتك _ب~ ¸'ف .ك¸- »¹ اه-لع -ا= ¸'ف ةت-~¹ا .=تس- نم ام'و ¸´·¹اف
¸~ع .اقو »ه=-اب~ نم ءا¸~¹ا =¹ام ه¸كو »ان-Š¹ _ب~ ام -`خب ه¸ك ةس-نك و' د-·¹ _ب~ امو
اهلك ¸ا¸س`ا نم ¸¸ماق-و ةفرا-- لو ن-را¸= ا¸ن¸´- ل هنع -ا ¸-ر
_¸ب~~¹ا
¸=¸¹ا نم ¸¸ت-- ام ام'و »ا¸= ¸-¸نخ¹او _ا-م ¸=¸¹ا نم ¸¸ت-- ل امو ا-¸-=و ة¹`=¹ا »ا·ن`ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
دس`اك »ا¸= ود·- ام اه`¹ا`و ة-ا¸´¹او »-¸=ت¹اف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 223
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 222
--~~¹ا ¸-ف --¹او د¸ق¹او .--¹اك ˆ¸س~م هن' ¸ك~- ام ام'و ¸ه¹او _--¹اك هو¸´م ¸=`او ¸~ن¹او
.-خ¹ا ¸فو ة-ا¸´¹او »-¸=ت¹ا ¸-~=¹او .ا·-¹ا ¸فو ˆ¸س~م هن ¸ك~- ا~¹ »-¸=ت¹او ة-`ا »¸~·¹ ¸ا¸=¹ا
ى¹ا·- ه¹¸قب _ن~¹ا ىلع =¹ام .دتساو ¸ا¸=¹ا اه`¹ا` 2 ةن-¸و ا-¸-ك¸ت¹ 2 --¹ا .ك' ¸¸=-و اه-فو
تا-=¹او دلخ¹او _¸ب¸-¹ا .ك'ب ¸'ب لو اه-فو _ا-س¹ا نم ء¸~ لو ¸سن`او ¸~=¸¹ا ¸ه¹او -نر`او
اهنم .ك' ردق ¸ف ¸ا~خ¹ا _قو ¸'و اه-فو دا=¹اك ه-اك~و ¸ر`ا ¸ا~= .ك¸-و =¹~ ¸ك~ ا~'
»¸=- ل »ا·=¹ا دودو .ل=ت- »¹و ¸ن·- ¸و¸=' .اقو ل =قس ¸ا¸~ع ¸ب' .اق ىت= هلك` .´~تساو
»ا-' ة·بر' ¸-¹ا ¸ف ¸-·- -ناك ¸'و ¸=-¹ا ةت-م .ك¸-و ءا~¹ا د-- نم _دا--¹او »ا·=¹ا _م هلك'
ل ¸ورو ه¸-=و --=¹ا .ك'- ام _ا-م هلك ¸-=¹او دا¸=¹ا´ف ¸و¸ل=¹ا ام'و -اك~ ¸-·ب ¸=-¹ا ¸¸فو
»¸=تف »¸~س¹ا تاو~ ام'و ر¸ه~~¹ا ىلع -ا=خ¹ا ¸ف ة-ا¸ك لو _ا-س¹ا نم -ان ¸~ .ك .ك¸-
¸ل¸ق ¸=-¹ا ¸-¸ن= ¸فو _ا-م هلك ¸=-¹ا ¸ا¸-=و -ل= -نم' ¸'ف اهم¸~س¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 224
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 21ƒ
»ساق¹ا نبا ¸ل¸ق ه-لع .~·-و ن=د- ¸~=¸¹ا را~=¹ا .= ¸فو ا¸-¸ن= هت-~س- ه¸كو =¹ام -قوو
=¹امو
ة¹`ا
¸-=¹او نس¹ا `= ام ن-´س ه·م ¸اك ¸¹و ه¸-= و' »=ع و' د¸ع و' ¸== نم _را= .´ب ¸¸=-و
¸ن=و ¸هن هن` ن-لصت~¹ا
ة-ص¹ا
¸'ف ا~-¸-= ¸ف _ب~¹او ¸ا¸م`ا ¸ق-¹ا ¸فو .ب`ا ¸ف ¸=ن¹اف ¸=نو _ب~ ه¸-=و »دقتف اد-- ¸اك ¸'
»-¸=ت¹ا ر¸ه~~¹اف -رو¸- ¸-·¹و -ا¸هم ¸ف _قو ¸¹ .~ك .ك' -رو¸-¹ ¸´·¹اب و' _ب~- ام ¸=ن
ىلع .ك¸- ل ه¸=نو -تك و' -ن= ¸ف ن·=ف هنع ¸=·ف -ا¸هم ¸ف _قو امو .ب`ا .ك¸- اه`¹ا`و
ر¸ه~~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 225
ة¹¸ق·م اما-ق .ب`ا ¸=ن-و ¸ل=¹ا _ب~¹ا .=مو ة-ل¹ا ¸=ن¹ا .=مو
-لك' .ا-قتسلا =¸- ¸'ف ى~س-و _ب~¹ا .=م _-¸-و ةل-قل¹ ¸س-`ا ىلع _=-¹ا _ب~¹ا ¸ف -=تس-و
»هل¹ا ة-=-¹ا ¸ف ءا~ ¸'و نس=ف اه·م ¸-ك ¸'و د-ص¹ا´ف ة-~ست¹ا =¸- ¸'و ر¸ه~~¹ا ىلع اد~ع ¸¹و
¸ا--اف ء¸¸~¹او ن-=د¸¹او »¸قل=¹ا ,¸ف ا~'و =-¹'و =نم »هل¹ا ¸´ن'و ة-فاك ة-~ست¹اف ل'و ¸نم .-ق-
,¸ف ا~' ه-¸=- ه¹¸ق نم هف`= ¸~خل¹ا ~='و .ك¸- »لف »¸قل=¹ا =¸- ¸'و ¸ل¸قف .ق`ا =¸- ¸'ف
_فر ¸¹و ¸د-¹ا ى¹' ا-¸ا='و -¸¸=¹ا _=ق- »¹ ¸¹ =¹~كو ¸ل¸ق »¸قل=¹ا -صن _=ق- -و _ادو`ا
»ا~ت¹ا دقت·م -`خب -لك' ا¸-=م _فر ¸' ¸¸ن=س نعو ¸ل¸ق ل'و .ك¸- »¹ .ا= ¸'ف ا-درو ة¹`ا
=~ امو -اك~¹ا ,¸ن ¸¹و .ك¸- »¹ ا-ق¹ا نم و' ¸ن·¹ا نم _ب~ ¸¹و -¸-' ¸´·¹ا ¸سباق¹ا نبا .اقو
'=¸~¹ا ¸فو اه-ن~ =¸=- و' اهل=¸ب -¸-- ¸' -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع .ك¸- »¹ -اك~¹ا نم ه-¸م .-
¸فان- ا~م =¹~و هل-اقم ت~-ن' ا~م ا-¸-=و اه·م امو -~¸ق¸~¹او اهس-ن ¸¸=- و' اهن-·ب -¸=- ¸'
»ل·- ام اهبا-' و' اهقنع -قدناف -ا~¹ا تد¸- ا~'و اه-فو ر¸ه~~¹ا ىلع ه-اك~ _-ن- ل -¸~تس~¹ا -ا-=¹ا
=¹ام .اق =¹~¹و -¸~تس~¹ا -ا-=¹ا ¸فان- ل ¸ن·¹ا ¸د ¸' هنم ان… اهلك'ب ¸'ب `ف =¹~ نم ¸-·- ل اهن'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
_ب~¹ا »ا~- د·ب اه·خن هن` -لك' اد~ع ¸¹و ¸'¸¹ا ¸اب'ف هد- -ما¸- ¸¹و اه·خن دق ن´- »¹ ام
ن-ن=¹ا -اك~و اه·خنو اهخلس =¹~كو اه-¸م .-ق هد~·- ه¸كو _ب~¹ا »ا~- د·ب _=ق ام اهنم .ك¸- =¹~كو
ل ام ام'و ¸ل¸قف ت¸--ف ردا-- ¸' ل' .ك¸- »¹ تا~ف ا-= _¸= ¸¹و ¸·~ب ` ماك ¸اك ¸' هم' -اك~
¸-ن
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 226
ىلع ¸لص¹او ¸¸=¹ا =¹~كو اهنم ء¸~ و' اهسو¸ر _=ق ¸-´-و ¸قت-- ر¸ه~~¹اف دا¸=¹اك ةل-اس ه¹
¸ا--اب ¸قت-- دا¸=¹ا ¸-= .-قو ر¸ه~~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 22•
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 21•
( ة-=-`ا -اتك )
ة-=-' ه¹ -ناك نمو »ساق¹ا نبا .اق اه-فو ¸=-- ¸' ردق ن~¹ -=تس- اه-ف ¸` ¸ل¸ق اهب¸=و ¸ف
دنع ة-ن¹اب و' ¸اسل¹ا »ا¸ت¹اب -=-و اه-=و' ¸اك هن' ىلع .~=و »`' ¸=ن¹ا »ا-' --قنا ىت= ا-¸='ف
¸-خب اه¹ادب' ¸ا= اه-=¸- »¹ ا~'و _ب~¹ابو ¸ده¹ا ¸ف را·~`او د-لقت¹اك اه-ف -و¸·~¹ا ىلع ءا¸~¹ا
ام -`خب هت`ر¸¹ -=تسا تام ¸لف =¸ت¹ا ¸ا¸= ها-تق~ف ل'و ة-ا¸´¹ا ىلع هل·¹و هنودب ل اهنم
و' ¸= ¸--~- ة~سق¹ا ¸' ىلع ءانب ¸ل¸ق ةك¸~ اهب _ا-تنلا و' اهت~سق ¸ا¸= ¸ف »` _ب~- اهن'ف -=و'
ام ا~هب _ن- هب ء,¸=- ل --ع نع ه~=' امو ¸ده¹او ¸ت·¹ا د¸- ا~ك ن-د¹ا ¸ف اقل=م _ا--و _-ب
اهن-¹ »´=و ¸ل¸ق -=ا¸¹ا ¸-= ¸ف =¹~ب ه¸م' ¸فو اه~=ل´ف ة-=او ¸-و هب ء,¸=- --ع نعو ءا~
¸' ¸م' »` -´ل- ¸¹ اه¹دب ه-لع ¸` اه=ب~ .-ق _¸= ¸' ه=ب~ -=- لو اه-فو =¹~ك ا-د¹وو اهف¸-و
ام' ر¸ه~~¹ا .و`او ى=~-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 22‚
-ل- ¸¹ =¹~¹و د-لقت¹ا د·ب ¸ده¹ا -`خب ه¸=- »¹ ه¸=نو را¸ع هدنع اهبا-' ¸¹و اه~=ل´ف -=ب~ ¸¹
-=لت=ا ¸¹و »`' ا~- ¸' ل' اهس-= ¸¹ =¹~كو ءا~ ام اهب _ن- ا-د=¸ف ¸=ن¹ا »ا-' --قنا ¸' ى¹'
ه¹دب' .ق`ا ~='ف -~سق ا~' ¸¸صن~¹اف هل-ق ام'و ¸ل¸ق ¸¸·¹ا ~=' ¸ا¸= ¸-ف ا-¸¸= و' _ب~¹ا د·ب
لو ر¸ه~~¹او ه´¹ام ء,¸=- »¹ ا=¹ا= ه¸-= ة-=-' _ب~ ¸لف -ا-=تسلاب د-قو .-ف`ا ¸واس~ب
د-·ك تا¸=' ة~-ق¹ا اه´¹ام رات=ا ¸' د~=م .اقو ت'¸=ا اه´¹ام ¸--خ- .-ق --اف ¸' اه`¹ا`و _با~¹ا
¸=تساف راه… نم ¸تع'
¸فو ¸·~¹ا »` ¸'-¹ا .-ف`او ¸ل¸ق اهنم ى`ن`ا نم د¹¸- ا~-فو »·ن¹ا نم ¸¸´- ¸' اه=¸~و
ام .ق'و .-ف' ¸-ب`او ¸¸ق`او ¸صخ¹او .=-¹ا =¹~كو ¸ل¸ق ¸واست¹ا و' ا-و¸ك~ ة-ل-ف'
ءا=¸·¹ا ء,¸=- لو اقل=م ةم`س¹او -د¸=¹ا اهل~ك'و ه¸-= نم ىن`¹او ¸'-¹ا نم _~=¹ا ء,¸=-
اه-ف _م ل ¸' ىقن- ل ¸ت¹ا ءا-=·¹او اه-¸م ن--¹ا ة--¸~¹او ا-ر¸ع ن--¹ا ءار¸·¹او اه·ل- ن--¹ا
-ت·-و ¸صق¹ا و' ة-د·ت¹ا ىلع ءانب ر¸ه~~¹ا ىلع ا~-¸=نو -ن~¹او ¸~`ا _=ق =¹~كو »=~ ل .-فو
¸ه¹او -ل` نم ا-صن -ق¸- ا´¹ام -·~س امو اه-فو ¸ل¸ق -ل`¹ا ¸فو -ل`¹ا ¸ود ام ¸-و ¸-س-¹ار
ن´- »¹ ام ¸¸ق¹ا ¸سك ¸-ت·-و ¸ه~`ا ىلع .~كŠ¹ ¸ا-ب -¸باد~¹او ةلباق~¹او ءاق¸~¹او ءاق¸خ¹ا نع
اد= ءا·~ص¹او ا~ه·=ق´ف ءا¸ت-¹او ءا´س¹ا ¸-و ةقل= -ن~ و' ¸~' ¸-·ب -ناك ¸¹و ¸ماد¹اك ا-¸~م
.´¹ -`خب ¸ل¸ق ن-تن`لا و' -د=ا¸¹ا نس¹ا ¸فو ¸¸~¹اك -¸=¹او »~-¹او ءا~=¹ا -`خب ءا´س¹اك
ىلع .=¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 22ƒ
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸¸~¹اك هار'و ةن¸ن=~¹ا ¸ف •ن لو ¸=ا-¹ا .اق ¸ل¸ق ا¸-ك »¸ه¹ا ¸فو ¸ه~`ا
-==- ل نم _-=تس~¹او ن=-¹ا ¸ف نفو ¸-ف¸¹ا -`خب ىن~ب _ا= ¸-= »لسم ¸= _-=تسم ر¸م'~¹ا
هبراق' نم هتق-ن ¸ف نم ¸=`ا ¸ف =¸~- ¸' ¸=-~ل¹ ن´¹ اه-ف =¸ت~- لو ¸-·¹ا نع ¸=--و ه¹ا~ب
دصق ¸لف ¸ا= ةب¸ق¹ا هنم _ص- نم -انتسا ¸'ف هس-نب ه=ب~ ى¹و`او »-¸-= -`خب هم¸ل- »¹ ¸'و
=را- ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع ا-باتك ¸اك ¸¹و ¸فا´¹ا ةبانتسا _ص- لو ¸ل¸ق اه-ا¸=' ¸-ف هس-ن نع _ب~¹ا
¸=-~¹ا .ك'-و --¸ق¹اك _-`ا ىلع _ص- --¸ق¹ا ¸-= ¸ف -دا·¹اب ةبانتس`او ¸ل¸ق -`ص¹ا
ىلع ¸فا´ل¹ ه¸´-و .-ف`ا =¸- ¸'و ¸ا= ا-د=' .·ف ¸¹و ¸دصت-و ¸=د-و ا=¸-=مو ا--ن »·=-و
-را='و _--¹ا د¸-و د-د=ت¹ا ¸-ن ر¸ه~~¹او -صن¹او -ل`¹ا ة``` ابا-=تسا ةقدص¹ا د-د=- ¸فو ¸ه~`ا
ه¹ا~كو اه~=لكو هب ¸دصت- ة```ف --اف ا~'و ¸¸ن=س¹ اف`= _--¹اك دل=¹ا
-ق¸¹ا
ىلص~¹ا ¸ف ه=ب~و »ام`ا -`- د·ب ¸=ن¹ا »¸- ا-¸د-مو ة``` ¸=ن¹ا »ا-'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 230
-¸ق' _ب~ب _ب~ ن´- »¹ ¸'ق ىنا¸- ¸¹و ¸ل¸ق هل-ق _ب~¹ا ¸-ف ا-¸¸-- »¹ ¸'ف داع' هل-ق _ب~ نمو
ه~-ق- نم و' ¸سا-·¹ا »¸-¹ا »ام`او ر¸ه~~¹ا ىلع '¸=' '=='ف ,¸=- ¸'ف ¸¸=ت¹ا ىلع ه-¹' ة~-`ا
.-ف' .و`او ر¸ه~~¹ا ىلع راهن¹ا ىعا¸-و ر¸ه~~¹ا ىلع هد·ب ن-م¸-¹ا ¸ف -`ص¹ا ردق ىعا¸- لو
¸ل¸ق هد·ب ام .و' ىلع .او¸¹ا د·ب ام هت-ل-ف' ¸فو
ةق-ق·¹ا
¸ق-¹او .ب`ا ¸فو ة-=-' Ž¸=- ا~م ى`ن`او ر`ك~ل¹ -=تسم ¸-و د¸¹¸~¹ا ¸·~ هل-'و -دل¸¹ا _ب~
¸ف ام ¸=-¹ا د·بو `-¹ _ب~¹ا ¸فو د¸ه~~¹ا ىلع ¸=-¹ا د·ب ه-ف د¹و ام د·- لو _باس¹ا هتقوو ¸ل¸ق
ة-ا¸ك ¸فو ¸ل¸ق ة~-¹و اهل~ع ة-ا¸ك ¸فو ¸ل¸ق -¹ا`¹او ¸نا`¹ا _باس¹ا ¸-ف تاف ¸'ف ة-=-`ا
د¸¹¸~¹ا =ل- لو ة-=-`اك اهما=ع ¸س´ب ¸'ب لو ¸ل¸ق ة-ف و' ا--~ د¸¹¸~¹ا ¸·~ ةن¸ب ¸دصت¹ا
اهمدب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 231
رو~ن¹او ¸ا~-`ا
ه~لعو ¸ا¸¸¹او -او .`م ¸¸~= لو ¸·¹ ¸-= ه-ا--و ى¹ا·- -اب ن-~-¹ا -را-´ل¹ ة-=¸~¹ا ن-~-¹او
هدهعو هت~=عو هت¹`=و ه-¸=و هد¸=وو همدقو هت-ناد=وو هم`كو ه¸صقو ه·~سو ه-دار'و ه-ردقو
»¹ ~' -ا ةنام'و -ا ¸~·ب ن-~-¹ا ه¸كو ¸¸¸¹او ¸لخ¹اك .·-ل¹ ¸ق=- ام -`خب هت¹ا-كو هتم~و هقا`-مو
ة-اور ت¸´ن'و -=ص~¹او ¸'¸ق¹ا ¸ف -را-´¹ا ر¸ه~~¹او ة-ص¹ا دصق ¸' -را-´¹ا ه-فو اهق`=' د¸-
-=- »¹ -دا=¹ا دار' ¸' ¸=¹ا .-قو دا-¸ نبا
ر~ن¹او
¸=نب ن-ن~-¹ا ام'و »ا¸= .-قو ه¸´م =¹~ ¸-·ب ن-~-¹او ن-~- -را-ك ه-ف ر~ن ¸لع .`م ه¹ _¸خم ل
-اب ن-~-¹ا ¸·¹ ¸ف -را-ك لو »ا¸=ف ل'و ¸-´ف ا~-=·- دقتعا ¸'ف »ل¸`او -اصن¹او ,¸·¹او ت`¹ا
دصق ¸-·ب ¸اسل¹ا ه-¹' ¸-س- ام .-قو ` -قتسم و' ا--ام هف`= ن--ت-ف هدقت·- ام ىلع ن-~-¹ا ¸-و
¸ف لو ¸ل¸ق¹ا اهنع -ا ¸-ر ة~-اع نعو
---
¸¸~·ف هف`= ن--تف ه-ف =~- ام ىلع -ل= نمو اه-فو هف`= »ل·- ام ىلع ن-~-¹ا ¸-و ¸¸~·¹ا
د-ع نب ¸~ع هب ى-قو ه¸-= لو ¸`= ¸ف ¸·¹ لو =¹~ك ن=¹ا ¸' ¸-ا=¹او -لق »لس دقف ل'و
»ا¸= ¸لع ¸- ء¸~¹ .اق نمو اهف`=¸ه=ف ةن`ف اهن' ةقان ىلع -¹ا= ¸ف هنع -ا ¸-ر ¸-¸·¹ا
¸د¸ه- ¸- =¹~كو ه-لع ء¸~ `ف ة=و¸¹ا ل' ه¸-ع و' د-ع و' ةم' و' د¹و »' و' -ا¸~ و' »ا·= نم
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸-·تس-¹و .·ف ¸' هس-ن ىلع اعد و' -ا --= ه-لع و' ةت-~¹ا .ك'- و' ¸ا¸ و' ¸راس و' ¸نا¸صن و'
د=' ~=' ام د~' .اق ¸¹و ر¸ه~~¹ا ىلع -را-ك `ف ه¸-·ب لو -اب ¸ن- »¹و »سق' و' -ل=' .اق ¸¹و -ا
_-~=¹اف •-صخ- ة-ن لو هم¸ل- ¸ا~-`ا .اق ¸¹و ¸ل¸ق ¸ا~-`ا _-~= و' ن-~-¹ا -را-ك ¸-ف د=' ىلع
»ا¸=¹ا -ا --ب ى¹' ¸~~¹او -ن=¹ا ن-= =ل~- نم ¸تع هم¸ل-ف ¸ل¸ق -`` و' ةقل= »و¸¹ ¸فو اقا--ا
ر¸ك ا~'و اهب ن-~-¹ا دات·م ¸اك ¸' ةنس »¸-و راه… -را-كو ن-~- -را-كو .ا~¹ا -ل` ةقد-و
و' تارا-ك ¸ن- »¹ ام ر¸ه~~¹ا ىلع را¸´ت¹ا دصق ¸¹و دد·ت- »¹ د=او ء¸~ ىلع ¸`=¹ا ¸-·ب ¸ا~-`ا
ه¸=نو رو~ن و' د¸هع و' تارا-ك ¸~ع ¸لع .ق-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 233
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 232
ر¸´- ىن·~¹ا -لت=ا ¸'و »-ل·¹او _-~س¹او -اوو -او .`م د-ك'تف ىن·~¹ا د=-ا ¸' .-قو ¸ك~ ام دد·ف
¸ف ه=¸~ب ¸-ت·~ف ا-¸=نو ل'ب ءان`تسلاو -دارلاو -ردق¹او »ل·¹او .`م ¸-~ب نبا هرات=او »و¸ل¹ا
.صف ن´- »¹ ا~' هما~- د·ب هدصق '¸= ¸'و ارا-ت=ا _=ق ¸-= نم .اص-لا _-~=¹ا =¸~و _-~=¹ا
و' ا¸هس ه=-لب لو هناس¹ ةك¸=ب ا¸س ¸اك ¸¹و ه=-لتب ل' ءان`تسلا ة-ن د--- لو ¸¸صن~¹ا ىلع
داف' ¸¸صخ¹ا دصق ¸' اه`¹ا` ة=و¸¹ا _ا¸= ,¸نو »ا¸= ¸لع .`=¹ا ¸ف ءا=و ه-¸ن- ىت= اك¸--
ىلع ¸اك ¸' اه`¹ا` -ن=¹ا .-ق -را-´¹ا ¸فو اهل`م ان`فو ,¸نو ان`ف ل' -`د= ل -ل= نمو `ف ل'و
لو ه-¹' ¸ب ىل·ف ` =' -¸- نمو .·ف' »¹ ¸'و نل·ف` -ن=¹او -ل·ف ¸'و -ل·ف ل ¸-¹او ¸ا= -ن=
¸تع'ف '=- ل ةن-·م ¸-= ة-قر ¸ت·ب -ل= ن~ك '¸=' -ن=¹ا .-ق ¸-ك ¸¹و اه-فو -ن=¹اب ل' -=-
ةن-·م ¸ف ل' ه-¸=- ل ا--' .اقو د~=م .اق -ن=¹ا د·ب ¸¹' -='و ه-¸=- =¹ام .اقف ء`-`ا =اقس`
.اقو ادم ادم ن-~لسم را¸=' ن-كاسم -¸~ع »ا·=' ¸--خت¹ا ىلع ¸-و اع¸= -ن=¹اب ل' -=- لو
ا-د·ب ة--¸م »ا-' ة``` »ا-- »` ة-قر ¸-¸=- و' »ه-¸سك و' -صنو --و نبا .اقو -ل`و -ه~'
_-`ا ىلع »اد' ¸-= نم ه'¸=' ءا~عو ءاد= ا¸-= ى=ع' ¸'ف ¸=-¹اك »ا·=¹او -=تسم اه·بات-و
.=¸ل¹ ¸-اس د=او -¸` -¸س´¹او ¸ل¸ق »ا·=¹اب ن·تس- »¹ ن~-فو •قن- لو .ك`ا ¸-·صل¹ ¸¸=-و
.-`ا -¸سك =سو =¸ت~- لو ¸ل¸ق ها=·- ا~-ف ¸--´¹اك ¸-·ص¹ا .·= ¸فو -'¸~ل¹ را~=و -¸`و
ىلع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 234
اقا--ا '¸=' ن-~- نع -د=او .ك ,¸ن ¸'ف -`` نع ¸تع'و اسكو »·=' ¸¹و راه=¹اك ¸ت·¹او _-`ا
ىلع ىن-- ¸-·-ت¹ا ىلعو ¸ل¸ق ه¸-= ¸فو ¸·-ت- ل هن` ء¸~ ¸ت·¹ا نم ه-¸=- »¹ =¸~ ¸'و
_-=ص¹ا ¸-و ة·س- ىلع ىن-- ¸~خل¹ا .اقو ةتس ىلع ىن-- ¸ا¸~¹ا نبا .اق ه--ن ىلعو ¸~ع ة-نا~`
هل-ق --=و ¸لف اه=ا¸=' د·ب --=و ة-نا` -را-ك ¸ف ل' د=ا¸¹ ر¸´- ام ء,¸=- `ف ¸-ت·م دد·¹او
ا-¸=نو راه=¹ا -را-ك =¹~كو -ن'تسا ل'و »هنم -¸~·¹ .~ك ا-صن ا-صن ن-¸~ع »·=' ¸لف ¸ل¸قف
ىلع ¸ت·¹او ¸`=¹او ر~ن¹او راه…و ن-~-ك ¸ا-را-´¹ا --لت=ا ¸'و ¸ن-=·- ل اه-فو ر¸ه~~¹ا ىلع
ة-ن ىلع ا-¸-=و ¸-و -¹ا=¹ا ة-ن ىلع -اب ن-~-¹او ¸-ل·- ¸-ق=ت¹ا ¸ف ¸-و ان-~- ى~س- نه-ف ة--
.=' ¸-='- و' ه¸=نو _-ب و' _ا´ن ¸ف =¸~ نم ¸ه…`ا ىلع ¸= ةق-`و ىلع ¸اك ا~-ف -ل=تس~¹ا
-ناك ¸' هت-ن ىلع ¸ت¹ا »` هت-ن ىل·ف ل'و -ل=تس~¹ا ة-ن ىل·ف اه-ف .-س ¸' اه`¹ا` ا-ا¸س ا~-فو ن-دب
‹-ل¹ا ¸-ا… ا~ه-ف -¹ا= ¸'ف ا~-ا¸س ام ¸ود اقل=م ¸ت·¹او ¸`=¹ا ¸-و -ن=¹اب ه-ف ى-ق- ا~-ف
ل ا~ت=ا ¸اكو =¹~ ن´- »¹ ¸'ف ن-~-ب -ل-ق ا-واس- ¸'ف هت-ن .-ق- »¹ را¸ق'و ةن-بو ة·فا¸م »`و ة-ن¹ا
د-¸-و اهت-=و ام و' ¸'- ن~س د-¸-و ان~س .ك' ل و' ا¸ه~ د-¸-و ا~ك .·ف' ل .`م -ل-ق ا--¸ق
-~´¹ا تدر' .اقو »ا¸= ¸لع -ن' .`مو ةت-~¹ا د-¸-و -¸= ¸ت-را=و ¸¹ا= ¸-'¸ما -`خب ¸مدقب
ىلع »دقم ن-~-¹ا =اس-ف ة-ن ن´- »¹ ¸'و ¸ل¸ق ة=و¸¹ا ¸-= د-¸-و »ا¸= ¸لع .`=¹ا .`م ¸فو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ل ا~م -ناك ¸'ف ¸ع¸~¹ا ىلع .-قو ¸¸·ل¹ا ىلع .-قو ¸ف¸·¹ا دصق¹ا ىلع .~= ادقف ¸'ف -و¸·~¹ا
.ق` ` ~ت=م دد·ت~ل¹ ` ما~ ‹-ل¹ا ¸اك ا~'و »دق- ام ىلع »` ا--¸ق ¸اك ¸' هت-نف -ن=¹اب ه-ف ى-ق-
لو ا--=ر -لك' ل .`م اقا--ا _-~=¹اب ل' '¸-- »¹و ر¸ه~~¹ا ىلع ¸·-¹ابو .ق`اب -ن=و ¸`ك'و
-¸`¹ا _¸ن-ف -¸·¹ا -س=ب -ن=¹او ¸-¹ا ¸ف ه-ادتباك .·-¹ا ىلع ¸دا~ت¹او ن´ت·ما=` و' هت~لك
ةباد¹ا نع .¸ن-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 235
¸ا-سن¹او ه-لع ¸-و ت¸ه= و' --= ا~' =¹~كو ر¸ه~~¹ا ىلع .=د' ل ¸ف هماود ¸ف -ن=- لو
ا~ك »¸- نم¸ص-¹ ¸`=¹اب -ل= نم ¸' ه¹¸ق نم ¸¸-¹ا _¸=و -و¸·~¹ا ىلع د~·¹اك ¸ل=~¹ا ¸ف
ا~همو ا~لك .`م ه-لع .د- ‹-¹ ن´- »¹ ام .·-¹ا ر¸´تب -ن=¹ا ر¸´ت- لو ه-لع ء¸~ `ف ا-سان ¸=ف'ف
ر¸´ت- هن'ف ¸-¸¹ا =¸ت- ل -ل= ن~ك ¸ف¸·¹ا دصق~¹ا ¸اك و' ه-¹' دصق و' -ا¸=-ا ام ىتم ¸فو
¸ك~ن¹و ¸ا~-`ا ¸ف --~~¹ا .-' ¸ف ا~- =د-ب ا-¸م'ف =-لع -=و¸- ¸' .اق ن~كو =¸ت¹ا ر¸´تب
»ا·= -`خب ¸ب ¸`ا ها-قف اد= ه~-¸= ن--ق-¹ -ل= ن~ف =اس-¹او ة-ن¹ا »¸ع دنع ا-ن'- _و¸-¹ا
-=-ف ل ام نفد نمو ءا~¹ا -`خب -ن= ان-¹ و' اق-¸س -¸~ف .ك' ل -ل= نمو ه¸=نو اد= هلك'-
-ل= نمو ر¸ه~~¹ا ىلع -ن=- »¹ هنفد --= هد=و »` ه--~=' =ن' هت=و¸ ىلع -ل=ف هد=- »لف ه-لع
ه~-¸= ن--ق-¹ -ل= نمو _-`ا ىلع ¸-- »¹ اهب هب¸-و ا=ا¸س' _~=ف ها~س اددع هد-ع نب¸--¹
¸¹و .´~م ¸-و -ن= اف¸-¸ و' اصقان و' ا--·م د=¸- و' ه-·ب و' هد·ب ¸=تساف ها-قف .=' ى¹'
.-ق --اف ¸'ف ادساف ا·-ب هب هعاب ¸¹و -ن= ه¹ ه--و ¸لف ه-¸كو -ن=- »¹ ا-¸ع ن-·¹ا نع ها-ق
»كا=¹اف ل'و هل-كو ءا-قب ¸ب -ا= ¸¹و ¸ل¸قف --- »¹ ¸'و -ن= ل'و -ن=- »¹ ءافو اه-فو .=`ا
¸' ل' .-قو ر¸ه~~¹ا ىلع -ن= ¸-ف هق=ب ل' ه~-¸= ¸راف ل -ل= نمو ن-~لس~¹ا ةعا~=ف ل'و
ن~`¹ا ¸=' ¸¹و -ن=- »¹ ءافو ه-فو .اق'ف ا--~ هق= نم =¸ت- ل -ل= ¸¹و ¸افو ¸نتقراف لو =¸--
¸لف =¸-- ¸' ل' -ن=- »¹ --ا~ف ه~-ت- تاما~= ن=ب~-¹ و' تا~ف هد-ع نب¸--¹ -ل= نمو ¸ل¸قف
اه-=و ¸¹و ¸ل¸قف ا--ا= ا-د=¸ف اهن'=-¹ -ل= ¸¹و ¸ل¸قف -ق=تسا و' --ص= و' -ق¸~
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 236
.ك' ل -ل= ¸¹و -ن= ه-لع ¸دص- و' هراع'ف ه--و ل و' ه--¸ف هراع' ل -ل= ¸¹و ¸ل¸قف ا--ا=
-ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق اهسو¸رو اه--بو ¸ات-=¹ا »=¹ .`~ب ه`ن= ¸-ف اسو¸ر و' ا--ب و' ا~=¹
¸¹ هنمو -=¸¹ا .سع .ك'ف ` سع .ك' لو =·´¹او ةس-¸ه¹او ة-¸=`ا ¸=ن .ك'ف ا¸-= .ك' ل =¹~كو
-ل= ¸¹ اه-فو -`ص¹ا نم هب _¸خ- ا~-ف -`= ل ¸~خل¹ا .اقو -`ص¹ا ¸ف ه-لع »لسف ه~لك' ل -ل=
.و¸- ىت= .´~م ¸-و د=ا¸ب -ن= ا·-~= ا~-ا-' ا-¸س´- ل ¸' هت-نو ن-ب¸`¹ا ن-~- ه-'¸ما اسك ل
¸فو ردا-- »¹ ام -ن´س ل -`خب ءاق-¹اب -ن=- »¹و ¸م` نلقتن-¹ -ل= ¸¹و ¸-¸-ت¹او _~=¹ا ىلع
ن´س ل -ل= ¸¹و ه¹ .اب ل ا~-ف ل' ر¸ه~~¹ا ىلع -ن= هل=ر ىقب' ¸¹و ¸ل¸ق ةل-¹و »¸- ¸ود ه-اقب
اهل`م ¸~خل¹ا .اقو -ن=- »¹ ¸¸خف
هتق¸م و' ه¸سب و' ه¸-= .ك'ف »=ل¹ا ا~- نم و' _ل=¹ا ا~- نم و' _~ق¹ا ا~- نم .ك' ل -ل= ¸¹و
اد= -¸ق- ¸' ل' ر¸ه~~¹ا ىلع -ن=- »¹ »=ل¹او _ل=¹او _~ق¹ا و' ا·ل=و ا=~قو ا~=¹ .اق ¸¹و -ن=
»=~¹ا ام'و ر¸ه~~¹ا ىلع -ن= »=ل¹ا ا~-و _ل=¹ا ا~-و _~ق¹ا ا~- .اق ¸لف ¸ل¸قف دب¸¹ا نم ن~س¹اك
--ب¸¹او -ن·¹ا ىلع -ل= ا~' ~--ن¹ا ¸ف -ن='و ¸´·¹ا -`خب »=ل¹ا ى~سم ¸ف .=اد هن' --~~¹اف
-ن=- »¹ _-=- .خ¹اك =لهتسا ىت= ه¸-= ى¹' ---'ف _¸ن ىلع -ل= ¸'و هنم اء¸= ه-ف ¸` ¸~ت¹او
¸¹و اقا--ا -ن= هد=و ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع -ن= ه~·= د=- »¹و ن~س¹اب ¸-¸س¹ا -¹ ¸لف ر¸ه~~¹ا ىلع
ةنس .-قو _-`ا ىلع ر¸ه~¹ا =¹~كو ادب' -ن= »ا-`ا ه~لك ل -ل=
ى¹ا·- ه¹¸ق¹ 2 -ا دنع ر¸ه~¹ا -دع ¸' 2 ¸¹و ¸ه~ .-قو »ا-' ة``` .-قو =¹~´ف هن¸=ه-¹ -ل= ¸¹و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸`ك`ا هن` ¸-د¹ا _¸=و _~=¹ا .ق' ¸¸صن~¹اف ن-نس و' ار¸ه~ و' اما-' هن¸=ه-¹ و' ه~لك ل -ل=
ه-رو¸-- ¸-ف -¸ع ¸'ف ا¸صع و' انام¸ و' ا¸-د =¹~كو ةنس ¸¸صن~¹اف ان-= .اق ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 23•
ل -ل= ¸¹و ¸ل¸قف ه'¸ق ¸¹و -ن=- اه`¹ا`ف ل¸سر .سر' و' ه-¹' -ت´ف ه~لك ل -ل= ¸¹و ¸ل¸ق دبŠ¹
نم .قتن- ¸' -ل= ¸¹و -ن=- ل »ساق¹ا نبا .اقو =¹ام =~ف ا=-ا= ا~هن-ب `·=ف راد ¸ف ا~-و هنكاس
ةفاس~ف ¸¸فاس-¹ -ل= ¸'و ¸ل¸ق ¸صق¹ا ةفاسم نم دب ل و' ة·~=¹ا ¸-ن ىلع راصتقلا ¸-ف دلب
-ن= ات-ب ه-لع .=د ل -ل= ¸'و ¸ام¸ .ق'و ه-صنو ¸ه~ ة``` ه-اهتنا ¸ف ه-اقب رادقم ¸فو ¸صق¹ا
¸¹و ¸ل¸قف ات-م ه-لع .=د ¸¹و ¸ن-=·- ل =¹ام .اقف ه-لع -¸ل=~¹ا .=د ¸لف د=س~¹اب ل »ا~=¹اب
ن·---¹ و' ن=و¸ت-¹ -ل= ¸¹و .´~م ¸-و -ن= ة-او¸¹اف ات-م ه-لع .=دف ه´ل~- ات-ب ه-لع .=د' ل .اق
-ن= ¸¸صن~¹اب `ما= ---¹'ف _اب و' ادساف ا=-و¸- _و¸ت- د-·¹ا
ةعا=¹ا ر~نو
.`م هنم ه¹ _¸خم ل امو ه¸-=و _ا-~¹ا ¸ود --·¹او _ا=ل¹ا ه=و ىلع ¸اك ¸'و »¸ل ه¸ك ¸'و
¸تع' »¹ ¸' ر~ن ¸لع .اق ¸¹ =¹~كو ¸·¹و -را-كو ءان`تسا نم ¸ك~ ا~-ف ى¹ا·- -اب ن-~-¹ا´ف ر~ن ¸لع
و' ¸==¹ا و' ة-·´¹ا و' »ا¸=¹ا د=س~¹ا و' -ا --ب و' ة´م ى¹' ¸~~¹ا ر~ن نمو ا~ه-ف ¸-= ة-قر
¸·ب هكردتساو ءا¸س -'¸~¹او .=¸¹او اه-فو ءا-=¹ا ر~ن »¸ل- لو -¸~ع و' €=¹ =¹~ هم¸¹ نك¸¹ا
¸لع .اق ¸لف ا-¸-=و -ر¸ع اه-~م نم ن-ب »ه-·ب ¸¸فو ة--¸-¹ا ¸ف -رداق¹ا نع ه=¸قسب ة~-`ا
نبا نعو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ه¸·¹ ¸-ف ة´م ى¹' ¸-~¹ا و' -ا-~¹ا و' ¸-س~¹ا و' -¸ك¸¹ا
-ن= --= نم .-قو -ل= --= ن~ف ل'و ,¸ن --= نم هم¸ل-و ¸~~¹اك ة-ا= -¸ك¸¹ا »ساق¹ا
هص-صخ- و' دات·~¹ا ¸=-¹ا -¸كر ¸ا¸= ¸فو ا~ه-ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 23‚
¸ف هاهتنمو -داع و' دصقب ل' دل-¹ا نم ¸¸صخم _-¸م ن-·ت- لو ¸ل¸ق را¸-`ا _-¸~ب
¸~خل¹ا -¸-و را~=¹ا ىهتنم .-قو هع¸=ر ل ة-اف`ا -ا¸= €=¹ا ¸فو ¸ل=¹ا ل ¸·س¹ا -¸~·¹ا
¸ك~ ¸¹و هب ل' .=د- ل ا~هن` و' ن-¸م`ا د=' »ا¸ت¹ا -دا·¹ا ¸` »¸¹ هن' ىلع ءانب ة´م .¸-و
»¹و ¸~~¹ا ىلع .اق ¸¹و ا~ه-لع ءانب هم¸¹ ةف¸·ك ¸عا~~¹ا نم ¸اك ¸' اه`¹ا`ف »¸=¹ا نم ا·-¸م
ه-ان`' ¸ف »اق~¹ا .¸=ب دات·~¹ا ىلع ¸~~- »¹ ا~'و ة´م -ه~' هم¸¹'و ء¸~ هم¸ل- ل اه--ف ا--~ دصق-
»`' ه-ا-ف ان-·م نك ¸'ف ¸ل¸ق ¸~~¹ا =¹~ ءا¸=' ¸-ف اراتخم ¸اك ¸'و ه'¸=' -رو¸-¹ ¸اك ¸'ف
ا¸-س- ¸اك ¸'ف ¸=·¹ -كر ا~'و ¸ل¸ق »دقت~¹ا ¸~~¹ا ءا¸=' ¸فو -و¸·~¹ا ىلع ه¸ا-ق ه-لعو
ا-كار ة-اف`او =سان~¹ا ده~-و ةف¸ع ى¹' _¸خ- ¸' ل' ¸~تسا ل'و ى~م ردق ¸' »` »د ه-لعو ¸-ت=ا
-لتخ- هن' ¸=¹او ¸ل¸ق ا~هن-ب ا~-فو ¸-`ك ن-م¸-¹ا ¸¸ف امو ¸-س- »¸-¹ا ¸ود ام ا¸¹اقو ¸-`´¹اك هن'ف
`ف اد= اد-·ب ه·-¸م ¸¸´- ¸' ل' .-قو ه-كر ام ى~~ف _=ر ا¸-س- ن´- »¹ ¸'و ةفاس~¹ا -`ت=اب
¸ف ¸نا`¹ا ه-~م .·= ه¹و ¸ل¸ق ¸=ا·¹اك هن¸ك ¸-ف اراتخم -كر ¸'ف _=¸- »¹ ا-نا` ¸=ع ¸'ف _=¸-
ها-قو -¸~ع ¸ف هل·= €=¹ا ه-اف ¸¹ ام' ا~ه-م هر~ن ¸اك ا~' -¸~ع و' €= نم .و`ا ¸اك ام ¸-=
ه-لعو تاق-~¹ا نم ا-~ام ى-قو ه~-' ء=¸¹اب هدسف' ¸¹ ام' =سان~¹ا ¸~~- .-قو ه-ا¸-¹ ¸ده-و ا-كار
,¸ن نمو _-`ا ىلع ¸ده¹ا =قس- »¹ _-~=¹ا _=ا¸¹ا ى~م ¸¹و ¸~~¹ا ¸-·-- ¸د-و داس-¹ا ¸د-
اهل~ك' ا~' €=¹ا ءى~ن- ¸' -¸~·¹ هل·= ن~¹و ر¸ه~~¹ا ىلع ¸´·¹ا =¹~كو -¸~·¹ا ه¸=- »¹ €=¹ا
د=او نع ه-¸=- ل ة·بر'ف انراق و' اد¸-م هت--¸فو هر~ن ا-وان €= ¸¹ ام' ه=و¸~ب ا·ت~تم ¸¸´-و
ان-·م €=¹اب ر~ن¹ا ن´- »¹ ام ا~هنع ه-¸=-و ة--¸-¹ا نع ه-¸=-و ر~ن¹ا نع ه-¸=- ر¸ه~~¹او ا~هنم
ه¹ اتقو »ا¸=`ا ‹-لب ر~ان¹ا ن-·- »¹ ا~'و
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»ا¸=' هم¸ل- لو ةبا=ص¹ا »دع ا~' ل' ر¸-¹ا ىلع -¸~·¹اب »¸=- ا~ه-فو ¸ل¸ق ر¸-¹ا ىلع هن¸ك ¸-ف
¸ف ¸~~¹ا ه-لع _¸=و ¸ل¸ق »ا¸=`ا ¸-='- ¸-ف ل'و .ص- ¸اك ا~' د-قو €=¹ا ¸ه~' ¸ف ل' €=¹ا
¸¸´- ا~ك .·ف' »¸- »¸=' و' »¸=م ان' اه-فو ¸=ا¸ت¹ا ه-ف ر¸ه~~¹ا ¸' ىلع »ا¸=`ا ¸ف ل ة-ر¸-¹ا
دار' .-قو ءى~ن-ف ر¸-¹ا دار' .-قف ام¸=م »¸=م ه¹¸قب ¸¸´- .اقو ¸¸ن=س ¸¸فو هل·-- »¸- ام¸=م
»¹ هل=م نع ة--ان¹ا د=اس~¹ا نم د=سم ¸ف -´ت·- و' ¸لص- ¸' ر~ن نمو ه`ن= ¸-نب »¸=م هن'
ر¸ه~~¹ا ىلع ة```¹ا ¸ف هم¸ل- »¹ ¸~~¹ا ¸ك~ ¸لف د=اس~¹ا ة```¹ا د=' ¸ف ل' هنا´م ىل-و هم¸ل-
ىلع هم¸¹ ¸=`ا »¸ت¹او ا~-د=' ¸ف ¸اك ¸لف ¸ل¸ق ¸~~¹ا ¸ف »` ¸ل¸قف ا--¸ق _-¸~¹ا ¸اك ¸لف
¸لع .اق ¸'ف ¸دق~¹ا »` ة´م »` .-ف' ةن-د~¹او ل ¸--م ¸نا`¹ا ¸¸´- ¸' ل' ر¸ه~~¹او _-`ا
ا~'و ا~ه-د=سم ¸~س- ¸' -`خب ه-لع ء¸~ `ف -`ص¹ا ¸ن- »¹و ¸دق¹ا ى¹' و' ةن-د~¹ا ى¹' ¸~~¹ا
¸'ف -¸قب ر¸ه~~¹ا اهنع ¸صقف ةندب ر~ن ¸'ف ء,¸=- -ا~¹او -¸ق-¹او ى¹و' ةند-¹اف اقل=م ا-د- ر~ن
اقتع ر~ن ن~ك ه-¸=- ل ام¸- ن-·-س »ا-- ¸' ر¸ه~~¹اف ¸صق ¸'ف »ن·¹ا نم _-س ر¸ه~~¹اف ¸صق
ا~م ¸-و ان-·م ا-د- ر~ن ا~'و ¸ل¸ق ان-´سم ن-·-س »ا·=' ¸فو ه-ف ه¸--خ- ¸ف »ا-ص¹ا ىلعو ¸=·ف
.-ف' و' _لب ¸' هسن= نم ¸¸عو هعاب .ص- »¹ ¸'و هن-·ب -=و .ص-و ,ده-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 240
-`ت=ل =ان- هل`م ¸ف .·=-و _ا-- هن'ف ه¹اص-' ر~·ت-ف .--س¹ا ¸ف هر~ن- ¸¸ف -`خب _-`ا ىلع
»¹ ¸'ف ىند`ا ¸¸ع ¸صق ¸'ف -د= -`خب ر¸·`¹او .=ا¸س¹ا ¸ف =اب¸¹او داه=¹ا .--س¹او _فان~¹ا
¸'ف ¸نا`¹اكو هن-·ب ¸ل¸ق --·~¹ا ¸فو هس-ن ىلع هم¸ق و' .-قو هن~`ب ¸¸عو هعاب ,ده- ا~م ن´-
¸-ن- ة-·´¹ا ةن¸= ى¹' ه`·-- ا--' اه-فو ءا~ --= هب ¸دصت- »ساق¹ا نبا .اقف ¸-¸·ت¹ا نع ¸صق
ا~-لس- - »لسو ه-لع -ا ىل- - هنم ة-لو اهن` د=' »ه·م =¸ت~- ¸' -ا ه~=ر =¹ام »=ع'و اه-لع
¸اك ¸'ف ¸د- ¸ف هب =را~- .-قو ن~`¹اب »¸=¹ا .-' •تخ- .-قو ة=ل= نب ¸ا~`·¹ _--ا-~¹ا _فد ~'
ا~م ¸اك ¸'و ر¸ه~~¹ا ىلع ه´لم ¸' هم¸ل-ف هت´لم ¸' د-¸- ¸' ل' ء¸~ هم¸ل- ل ¸¸صن~¹اف ه¸-·ك
¸ك~- »¹ ¸'ف اف¸ع ه'ر هن'كو ة-ص·~¹ ار~ن ن´- »¹ ام .-قو ¸د- ه-لع ر¸ه~~¹اف ¸=¹اك =ل~- ل
»--ا¸ب' »اقم ¸ك~و ا--¸ق ¸اك ¸'و ه-لع ء¸~ ل ر¸ه~~¹اف ا--ن=' ¸اك ¸'ف ¸= ¸=ن »¸ت¹او ¸ده¹ا
هنع _=رو ن-~- -را-ك .-قو ه-لع ء¸~ `ف ل'و ¸د- هم¸¹ ا-¸=نو ىنم و' ة´م و' »`س¹ا ه-لع
¸'و ة-ص·م هن` هل·-- »¹ ة´م ¸-·¹ ا-د- »¸ت¹ا ا~'و ¸ل¸ق اقل=م --¸ق ¸=ن »¸ت¹ا ن~-ف ¸~خل¹ا .اقو
ه'¸=' ا-¸-= و' ةندب ¸د- ر~ن نمو »ه-¹' هلقن ¸¸=- .-قو ر¸ه~~¹ا ىلع هنا´م ه=ب~ ا-د- دصق- »¹
¸ل¸ق ه--م ¸-ف ه=¸=' ¸لف اقا--ا هم¸ل- »¹ ه¹ام _-~= ةقد- »¸ت¹ا نمو ة´م نم ¸¹و ا-¸ا¸~
ة``` ن-بو ¸¹ام _-~= ن-ب ه¸- ه¹ .ام لو ¸د- ¸د-ع ن-ب ¸¸ف =¹~¹و ر¸ه~~¹ا ىلع -ل`¹ا »¸ل-و
-ل`¹ا نم هن¸ك ¸-ف ¸د- و' .-ن نم -ل`¹ا ةق¸-- نم ه-¹' ¸قت-- امو ¸¹ام _-~= ن-بو ¸¹ام _ابر'
ىن-تف ¸قن- ل ة-·´¹ا ¸` ه-لع ء¸~ `ف اه~-== و' اه=ا-ر و' ة-·´¹ا ¸ف ¸¹ام .اق نمو ¸ل¸ق
-ل`¹ا -=¸- ام ر¸´- ا~'و هن¸ف¸ص- ة-==¹ا ى¹' -ل`¹ا _فد- هن'ف اه--= و' اه-¸سك ¸ف ¸¹ام -`خب
_¸=' ه=ا¸=' د·ب ¸اك ¸'ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 241
.و`ا -ل`ف ن-~-¹او -ن=¹ا ن-ب ه¹ام دا¸ ا~'و ¸ل¸ق د=او -ل` ءا¸=' ¸-ف هل-ق ¸اك ¸'و ا`¹ا`و ا-نا`
¸ل¸ق _-~=¹ا ن-~- ¸ف -ل`¹ا _و¸¹ا در ¸فو -ن= ىلع ن´- »¹ ام .-قو ¸=`ا •قن ¸'ف
---
( داه=¹ا )
-¸=ه¹ا نم ة-نا`¹ا ¸ف ا~-لس- - »لسو ه-لع -ا ىل- - -ا .¸سر د-ا= دقو _ا~='ب ة-ا-´¹ا ىلع -=ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ة---د=¹ا -¸~ع ¸~تعا اه-فو _س-¸مو ¸--ن¹ا ¸نب »` ¸دنخ¹ا »` _اق¸¹ا تا~ »` د=' »` ردب -و¸=
»` --ا=¹او ن-ن= ىلع .¸ن اه-فو ة´م _تف »` ة--ق¹ا -¸~ع اه-ف ¸~تعاو ¸--= »` اهنع د- ¸ت¹ا
€=و ¸ان¹اب €=و هنع -ا ¸-ر ¸´ب اب' ¸م' اه-فو ةعا~=و ة```¹ا -لخ- اه-فو -¸-=`ا ¸-و =¸--
ه== د·ب ¸ف¸-و -¸~ا·¹ا ¸ف ا~-لس- - »لسو ه-لع -ا ىل- -
.-اق~¹ا
ا¸-ت´- ىت= »هنم -¸ق نم ن-·- او¸=ع ¸'ف ه-لع -¸ق »ه-فو ودع »ه-لع .¸ن نم ىلع ن-·ت-و
اقل=م »ام`ا هن-ع نم ىلع ن-·ت-و
-¸ق¹او
-=-و ا¸-=تم و' اف¸=تم ل' را¸-¹ا »¸=-ف ادل=و -¸ق .-قو اددع هنود ا~ف »ه-·- ود·¹ا ¸¸´- ¸'
ىلع ا--' ر¸=¹ا -لو _م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 243
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 242
اه·بار ة`¹ا`¹او ى¹و`ا اه`¹ا` ة-نا`¹او د·ب ن~-ف -=- ى¹و`ا ¸¸= ة``` -¸عد¹ا -¸=و ¸فو ¸ه~`ا
¸ف ن-ك¸~~¹اب ¸ا·تس- لو ة-¸=¹ا و' »`س`ا ى¹' ¸عد- ¸' ¸-و نم`ا ¸--´¹ا ¸-=¹ا ىلع -=-
¸ا¸-د .-' نم ا~-و `·= _راخل¹ دعاق¹ا .·=- ¸' ¸'ب لو امد= و' ة--ا¸ن ا¸ن¸´- ¸' ل' .اتق¹ا
-=ص~¹اب ¸فاس- لو نم' ¸-= ¸ف ل' »ه-ر' ى¹' ءاسن¹اب ¸فاس- لو =¹~ ىلع ¸ان¹ا ى-م د=او
ا~-د=' ا=ر ¸¹و .اقتنلا ¸ا¸= ر¸ه~~¹اف -=·¹ا ¸ف -¸ل·~¹ا دنع .ا¸=`ا تواس- ا~'و .ا=ب اه-¹'
¸-'-و »هنم »لس' نم =¹~كو ه´ل~-و ¸ا= ل'و ةنا-خ¹ا ¸=- »¹ ا·-ا= ¸-س`ا ن~-¸ا ا~'و ه-لع -=و
,دا-- اه`¹ا` -¸=¹ا ة¹'و ه¸=نو ¸~خ¹اب -ادا-~¹ا ¸فو ن-~لس~¹ا ءادف -=-و ¸~خ- لو ه¸-= .ا~ب
ىلع _=¸- لو ¸ل¸ق ةل-اق~¹ا ود·¹ا ,راس'ب -ادا-~¹ا ¸فو اهنود ه¸=نو ¸~خ¹اب اه·بارو -¸=¹ا ة¹‰ب
ه¸م' ¸-·ب ¸اك ¸'و ه-لع _=¸-ف ه-لع _¸=¸¹ا دصق- نم ل' ا-ن= ¸اك ¸'و ا-م~ و' ا~لسم ¸-س`ا
ه-لع »لس~¹ا _¸=ر ¸فو ا¸-قف ¸اك ¸' هتم~ _-ت-¹و ه-`= ى=¸- ن~-فو هنودب ن´~- ا~-ف ل' .تقو
هل`م ىلع _=¸- ل ا--¸ق ¸اك ¸'ف ¸م~¹ا -`خب ¸ل¸ق =¹~¹ ¸~خ¹ا ,¸ت~ا ¸اك ¸' ه¸=نو ¸~خ¹اب
ن´- »¹ ¸'ف _-`ا ىلع ام¸تلم ه¸م'- ¸' ل' _¸=ر `ف ه-لع ¸ت·- ن~م ¸اك ¸' اه`¹ا`ف ة-ه¹ا ¸ف
_-`ا ىلع _=ر هب افراع
=قس- ¸¸صن~¹اف `·= ه-دا-¹ ¸-س`ا .·= ا~'و ر¸ه~~¹ا ىلع _¸=ر `ف ن---¸ق¹اك ¸ا=و¸¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 244
ام -`خب ¸ل¸ق ءام¸·¹ا نم ¸=' ¸دا-¹ا ¸¸ك ¸فو ¸-ت=او ه-لع ن-·ت- ل ام -ل´ت- ¸' ل' .-قو
_-`ا ىلع ¸-س`ا .¸ق .¸ق¹اف ¸¸ا·¹او ¸-س`ا -لت=ا ا~'و ه·م ¸¸´-
.-اق~¹ا
--= ¸'و ¸ل¸قف »هنم -خ- »¹ ¸'ف »هنم --=و ا-¸-= ن´~- »¹ ¸' ران¹ابو _¸ن .´ب ود·¹ا .-اق-و
--ا=¹ا .-' ىمر اه-فو ا¸ك¸ت- »¹ تل`ا نمو »هنم -خ- »¹ ام ا¸ك¸- ران¹ا نم ة-ر~¹ا ىلع
ران¹اب ¸¹و ن-~لس~¹ا نم »ه·م نم .تق ¸ا= »هنم -¸-`ك ةعا~= -فا= ¸' هن' ¸~خل¹ا ,'رو ¸-نا=~¹اب
ى¹ا·- ه¹¸قب .لدتسلا اه-فو ن-س¹ا نم ةع¸ق¹اب _¸=¹اب د¸-نا ا~ك هب د¸-نا ا~م ¸-و 2 ا¸ل-¸- ¸¹ 2
»ام`اف ا~=ع و' اب¸ع او¸س' ا~'و ¸·فا~¹اك ن-¹¸ق¹ا .~ت=ا »`س`ا .اص-تسا ىلع --= ¸¹ ام'
¸=ن¹اب ن~¹ا و' -ادا-~¹ا و' ة-¸=¹ا -¸- و' ¸اق¸تسلا و' .تق¹ا ةس~= ¸ف ¸-خم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 245
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.تق- لو _¹ا-¹اك .-اق~¹ا ¸-ا¸~¹او ة-ا´ن¹ا ¸~ ىلع نم لو نم¸- ل نم .تق-و --·-¹ا .تق- `ف
ن~-فو نه¹اتق .=اد اه¹اتق دنع اه·بارو ¸ا= -لتق ¸' اه`¹ا` ت`-اق~¹ا ءاسن¹ا ¸فو .ا-=`او ءاسن¹ا
»ه¹ ¸'ر ل ن~م »-¸=نو ¸نا-¹ا _-~¹او ¸نم¸¹ا نهب ¸=ل-و ¸ل¸ق -را==¹اب ¸م¸¹ا ىلع ت¸صتقا
¸¸´- هك¸- ىلعو ¸ل¸ق ¸'¸ب =¹اخ~¹ا ¸-= ة·م¸- و' ¸-د ¸ف _=قن~¹ا --ا¸¹ا ¸فو ةن¸·م لو
¸ف د=و نم ¸ل¸ق »هل`م تا--ا¸¹ا ¸فو ¸ه~`ا ىلع ¸-`´¹ا _~=¹ا ل هب »¸ق ام ه¹ =¸ت-و ا¸=
»هن' ىلعو .´~م ¸م' ا~- =¹ام .اقف »لس و' -¸= »هن' ¸ف =~و ن--ر`ا ن-ب و' ن-~لس~¹ا ¸ارا
نم ام'و _-`ا ىلع ه-لع .~ع ا~-د='ب ن=¹ا .ص= ا~' ام' ¸ه~`ا ىلع .تق¹ا ¸¸=- `ف -¸=
انم'تسم ¸اك ¸'و ن-·¹ا .تق ¸¸=-و هنام' ىلع ¸هف ه¹¸-و .-ق _-¸¹ا ه-د¸ف _=رو _ا-ف ¸ام'ب .¸ن
¸ل¸ق ة-ا= .خن¹ا ¸فو -¸-و ¸¸=و ه-لع رودق~¹ا _=ق ¸ا= _¸- »¹و -¸=¹ا د`ب .=د ا~'و
¸لك' نم ا¸ناك ¸'ف ن-~لس~ل¹ و' »ه¹ام نم -ل-' هل~= نع ¸=ع امو ءا´ن' ¸اك ¸' ¸ا= --=ر ¸'ف
هد·ب و' _ت-¹ا .-ق اد-قمو اقل=م ¸ام`ا ءا=ع' ¸-=¹ا ¸-م` ¸¸=-و هلتق د·ب ¸ا¸-=¹ا ¸¸= ةت-~¹ا
.-ق »ام`ا ه¸ا=' ¸ن·- ¸ا=م و' _¹اب .قاع »لسم ¸= ¸ك~ .ك =¹~كو ة=لص~¹ا را-تعا ه-لع -=-و
¸فو ¸ل¸ق _ت-¹ا د·ب »هنم' ¸فو ابا¸- ¸اك ¸' .-قو هد·ب و' _ت-¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 246
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 23ƒ
-`خب ¸ه~`ا ىلع ¸-ت·م ¸ام`ا .قع ¸' ¸-ص¹او د-·¹او -'¸~¹ا ¸ام'و ¸ل¸ق ةن-ب ¸-·ب »هنم ه-¸-`
ا¸له= و' ا¸سن و' ا¸ص·ف ¸ان¹ا »ام`ا ىهن و' ءا=ف ¸ام`ا ¸ب¸=¹ا ن… ¸¹و ¸ه~`ا ىلع ¸م~¹ا
¸م~¹ا -`خب هنم'م ى¹' در و' ¸-م'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 24•
( ة-¸=¹ا )
نم ل' ~=¸- اه`¹ا`و ~=¸- ا-ر¸ه~م »-¸-= ¸فو اعا~=' -ات´¹ا .-' نم ة-¸=¹ا ~=' ¸¸=-و
نم ل' ~=¸- لو اهنع ه-ف _نت~- ل _-¸م ى¹' ةلقن¹اب »¸ل-و ¸-¸ق نم ل' اه·بارو -¸·¹ا ¸¸=م
ن~-فو --ار لو ¸-·- لو ¸¸ن=م لو د-ع لو -'¸ما نم ~=¸- لو =¹اخم _¹اب .قاع ¸= ¸ك~
¸ل¸ق ¸-ق-¹ا نم ا-~=' ¸فو ¸م~ هقتع' نم -`خب »لسم هقتع' ¸= نم لو ¸ل¸ق ا-دقع د·ب --¸-
»لس' نمو ¸ل¸ق ء¸ل~¹ا ¸ود ن~ع ---خت¹ا ¸فو ¸ر¸¹ا .-' نم ا~-رد ¸¸·بر'و ¸-ناند ة·بر' ¸-و
.-' نع =قس-و ا¸~لس' ا~' ¸¸ص=¹ا .-' ه-لع ¸د¸- ¸~¹ا .ا~¹ا =قس- ا~ك ¸¸نس ¸¹و ه-لع ام =قس
=قس-و »-را-دو »ه-ر' نعو ة-¸=¹ا »`س`اب _لص¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 24‚
هد-ب =¸- ا~م ا-¸-= ام'و ن-~لس~ل¹ -¸ن·¹ا ¸ر' نم »-د-ب ¸اك ام ¸` =قف ة-¸=¹ا -¸ن·¹ا .-' نعو
_¸=¸¹ا دار' »` اهب¸- ¸'ف ¸ا=لس¹ا ¸=ن ةماق`ا دار'ف ¸ب¸= »دق ¸¹و =¹~ك ت¸~¹او ه¹ ر¸ه~~¹اف
~=' ه¸-= ى¹' ¸فاس ¸'و ه-لع »¸= `ف ه-لع _¹¸- ¸~¹ا ه¸=ق ¸ف ¸فاس نمو ¸ل¸ق هن-´~- ¸-ف
.¸-¸¹ا و' _ا-تنلا ¸=¹ هن' ىلع ءانب -¸صت- »¹ ¸'و .-قو ها¸ت~ا و' هنم _اب ا~م ¸~·¹ا هنم
~=¸- ل ه-لعو ء=و و' »ادختسا ¸ف »هق-قر ن-بو »ن-ب .ا=- ل ر¸ه~~¹ا ىلع ءا¸س »-د-عو »-¸=و
ىلع اهت~-ق ¸~ع ل _لس¹ا ¸~ع ~=' ا·لس ن-·¹اب ,¸ت~ا ا~'و ه¸~ع -¸=' ل' هن¸ب¸-- ¸-- ¸ف
ر¸ه~~¹ا ىلع ا-¸-=و هباود ةل= ¸~ع هنم ~=¸-و ر¸ه~~¹ا
ه¸-= ¸=ق ¸ف ه¸-س رادقمو ¸´·¹ابو =قف ه¸=ق ¸-= ¸ف دقع ا~-ف ا-ر¸ه~م ة``` ه~=' ة---ك ¸فو
~=¸-ف د-ا·~¹ا ام'و ¸ل¸ق ةن-د~¹او ة´م ى¹' »ا·=¹ا نم -ل=- ا~-ف ¸~·¹ا -صن ىلع راصتقلا ¸فو
لو ¸م~¹اك .-قو ا¸·--- »¹ ¸'و ~='- ¸' هلف »ام`ا داهت=ا ر¸ه~~¹اف ردق- »¹ ¸'ف ه-لع ردق ام هنم
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ةماق`ا ىلع ¸اك ¸' ت¸~- .ا~ب نم'تس~¹او ه¸-·¹ »هن-´~- ر¸ه~~¹او »لس~¹ ¸~= _-ب نم ¸¸ن´~-
و' هت`رو ى¹' هدر ¸فو .تق ¸' هت-د _م در ¸--خت¹ا ىلع ¸اك ¸'و هت`رو ه·م ¸¸´- ¸' ل' ء¸ف ه¹ا~ف
نم'تس~¹ا =¸- ¸¹و ¸ل¸ق »هب ¸=ل- نم ن--·- ¸-ف -داع لو اقل=م ¸اك ¸'و ¸ل¸ق »هما´= ى¹'
هس´ع اه·بارو ا--ف ¸اك .تق ¸' اه`¹ا`ف ¸س' و' .تق ¸'ف ه¹ ¸هف ة·-دو
.ا¸م`ا
ء¸-¹اك اهس~خف ة~-ن·¹ا ¸~خ-و ه-لع -=¸- »¹ ام ء¸-¹او ه-لع ا¸ل-¸ق ام ة~-ن·¹اف ء¸فو ة~-ن=
و' ا~-لس- - »لسو ه-لع -ا ىل- - ه¹` ل و' هنم -¸ص- .ب امو¸¹ ¸~خ- ل _ا¸خ¹او ة-¸=¹او
ه¸`ك' »ه-¹' .قن ة=ا= د~' »-¸-= ¸اك ¸'ف .ا~¹ا »ه-ف ن-~¹اب 'د--و اه-فو ن-~لس~¹ا _¹اصم و' »-¸-=
ة·بر'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 24ƒ
¸' ¸¸=-و ه¸-=و -لس نم ها¸- ام ها¸- ن~¹ ة-ا= ¸~خ¹ا نم »ام`ا .-ن-و ن-ل-اق~ل¹ اهسا~='
هلف »دق- نم =¹~كو ¸=- »¹ هل-ق •ن ¸لف .-اقل¹ ه¸=نو .¸تق~¹ا -لس ¸' ىلع .اتق¹ا د·ب »ام`ا •ن-
- ¸-ن¹ا .-ن ا~ن'و ن-ن= »¸- ل' ¸اك =¹~ ¸' ¸ن·ل-- »¹ =¹ام .اق اه-فو ¸ل¸ق ه-ا-م' ¸فو ه¸=نو ا~ك
¸-¹ ام اه-ف ¸¸´- ل هن' ر¸ه~~¹او .اتق¹ا د¸ب ¸' د·ب ¸~خ¹ا نم ا~-لس- - »لسو ه-لع -ا ىل-
¸ر`ا ¸ود _-~=¹ا ¸~خ-و ر¸ه~~¹ا ىلع ن-·¹ا =¹~كو --ل-و ¸¸=و _ا-و را¸س نم دات·~ب
ا-¸ق' هنع -ا ¸-ر ¸~ع ¸' اه-فو ¸--خك ,'ر ¸' اه~سق- .-قو ة-¸=¹اك ر¸ه~~¹ا ىلع ء¸ف اهن'ف
ن--ر`ا _ا¸=و ء¸-¹ا »هنع -ا ¸-ر ةبا=ص¹او ¸~ع -قو ¸عا¸و`ا .اق اه-فو اه~سق- »¹و
هد·ب ن~¹ ةنس =¹~ راصف ة-ر~¹او .ا-·¹او ةل-اق~ل¹ اهنم ¸¸-ف
¸¸´- ¸' ¸=تس~¹ا =¸~و
¸' ه¹ »هس- اه`¹ا`و د-·¹اك ¸م~¹او .-اق- »¹ و' .-اق ة·ق¸¹ا ¸-ا= ا=-=- ا~لسم ` قاع ا¸= ا¸ك~
¸فو .-اق ¸' ه¹ »هس- اه`¹ا` .اتقل¹ ¸-=~¹ا ¸-·ص¹ا ¸فو ¸-¸~¹اك _و¸خ¹ا د·ب ¸-=~¹او ه-¹' €-ت=ا
.اتق¹ا ده~ ¸¹ =¹~كو اقا--ا ه¹ »هس- ة~-ن·¹ا ىلع -ا¸~`ا د·ب ¸-¸~¹او ¸ل¸ق -ل-اق ¸' -'¸~¹ا
ا~هب -ناك ¸' _¸ع`او ى~ع`او ¸ل¸قف ل'و ¸¸صن~¹ا ىلع •--¸¹ا ه~¸ف =¹~كو ا--¸م
ل ن-~لس~¹ا د`ب ¸ف ¸-=¹ا نع .ا-¹او ¸-¸~¹ا´ف ل'و _-=ص¹ا´ف ه--س و' -¸=¹ا ¸ف ة·-نم
ىلع ه¹ »هس-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 250
هدر نمو ن-ب¸ل·م »ه-·ب _-¸¹ا تدر ¸¹ =¹~كو ر¸ه~~¹ا ىلع ه¹ »هس- ود·¹ا د`ب ¸فو ر¸ه~~¹ا
ل' `ف ل'و ا~ه¹ »هس-و .-' و¸·¹ا ة-نو ¸-=`او ¸=ات¹او ¸ل¸قف ل'و ه¹ »هس' ¸-=¹ا ة·-ن~¹ »ام`ا
»لس~¹ا ¸~خ-ف ن-صصلت~¹اك »هلف ل'و ¸-=¹اك ة-¸س و' د¸-نم نم ¸-=¹ا ى¹' دنتس~¹او `-اق- ¸'
ه¹ »هس- `ف ءاقل¹ا .-ق تام ¸¹ ام' هت`ر¸¹ ه~هسف اه~سق .-ق تام نمو ¸ل¸ق د-·¹ا ¸فو ¸م~¹ا ¸ود
.=ا¸¹اك »هس ¸را-ل¹و ¸ا~هس ¸¸-ل¹و ¸ل¸قف .اتق¹ا .-قو ءاقل¹ا د·ب تام ¸¹و هس¸ف ت¸م =¹~كو
ن-س¹ا ¸ف ا¸ناك ¸'ف اقا--ا -¹ا`ل¹ »هس- لو ن-ن= »¸- ¸-ب¸¹اك ر¸ه~~¹ا ىلع ¸نا`¹ا ¸¸-ل¹ »هس- لو
-`خب ا-¸-·ك ¸-¹او ¸´¹ا ىلع اهب ردق- ¸-·ص¹او ن-=ه¹او ¸و~¸-¹او =¹~´ف .-= »ه-·ب _مو
¸-=¹ا نمو ه¸-·ك ¸-=¹ا ¸-= نم و' ة~-ن·¹ا نم -¸ص·~¹او ¸-~=¹او .ا·-¹او .ب`ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 251
¸فو هت=ا= ~=' .´لف »ا·=¹ا ام'و اعا~=' »¸=م .اتق¹ا تل'و ه¸=نو »ا·= ¸-= ¸ف .¸ل·¹او ¸ل¸قف
=¹~كو ¸ل¸ق »سقل¹ د¸¹ا ة-نب ه¸=نو _`س¹ا ¸فو .-ف'ف د¸- ن~ف ¸ل¸ق _ب~ل¹ ة-=¹ا »ا·ن`ا ~='
.¸ه=~¹ا´ف ن´~- »¹ ¸'ف ¸-س-¹ا ¸ف ل' ¸-=ل¹ د¸¹ا -=-و هدلب ى¹' اه-ك¸- ةباد و' هس-ل- -¸`
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
هدر -=- »¹ هل`~¹ ه-¸ق' ¸¹و -ل`¹ا ن~ف هقق=- »ل·- »¹و هب ى-و' ¸'و ر¸ه~~¹ا ىلع هب ¸دصت-
ام'ف ة~-ن·ل¹ هن~`ف =¹~ نم ا--~ _اب نمو ه¸=نو ن~س و' .س·ب »=لك ه-ف »هن-ب ة¹دا-~¹ا ¸-~-و ه-¹'
¸=' »-و -¸=¹ا راد ¸ف »-ان·¹ا »سق ¸'~¹او ¸~خ- لو ه¹ ¸هف ا~هس ,¸ب و' ا=¸س -=ن نم
ا--ا= و' ا¸-ا= هن-·ب هبر »لع ¸'ف »سق¹ا .-ق ¸م~ و' »لسم .ام ة~-ن·¹ا ¸ف ¸' --` ا~'و اهص=¸ب
ى¹' ¸ت·~¹ا ةمد= -·-بو ر¸ه~~¹ا ىلع ة=قل¹ا -`خب -ق¸- »¹و »سق هن-·ب »ل·- »¹ ¸'و انا=م در
ه´¹ا~¹ -=و ام »سقف .و'- و' ¸¹ا¸¹ا .ه= ¸¹و =¹~ --` ¸' د¹¸¹ا »' -`خب --ا´~¹او ¸بد~¹او .='
_-ب ¸لف هت~-ق-ف ل'و »لع ¸' هن~`ب ه~=' ءا~ ¸' ه´¹ا~لف »سق¹ا د·ب --` ¸'ف .و'ت~¹ا ¸-~- اه`¹ا`ف
اهبر اه-د-- اه--ف ` ه= د¹¸¹ا »' -~سق ا~'و ¸ل¸ق _--~¹اك ¸-خت- و' .و`ا ن~`¹ا ن-·- ¸-ف ارا¸م
ا¸-ق ¸اك ¸' ان-د هب _-ت-و »ام`ا _نتما ¸' اه-د-- '=¸~¹ا ¸فو اهت~-قب .-قو .ق`اب .-قو ا¸-= ن~`¹اب
د-س¹ا ¸-= .=' ى¹' ¸ت·~¹ا »سق ¸'ف ء¸~ب ه-لع _=¸- »¹ اهب »ل·- ¸' .-ق ا-د-س تام و' --ام ¸لف
هن~` ¸ف¸تس- ¸' ل' .-قو =قف هل=' ىل= =قف هتمدخ¹ ام`س' ¸اك ه~لس' ¸'و ه¹ا= ى¹' _=ر هادف ¸'ف
_=¸-ف هل-ق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 252
ءا--تسلا .-ق ¸بد~¹ا د-س تام ¸'ف ¸بد~¹ا =¹~كو ¸ل¸ق هب د-·¹ا _ا--ا ¸-ف ء¸~ ¸قب ¸'ف د-س¹ا ى¹'
¸تع ه¸-= =¸ت- »¹ ¸¹ =¹~¹و ه¹ام نم اد-ع »¸ق-و ¸ل¸ق ن~`¹ا ¸قا-ب هعا--ا ¸فو ا¸= ه`ل` نم _¸=
نبا .اقف --ا´~¹ا »سق ¸'ف ة-ان=¹اك ¸و¸-خ- .-قو ة-ان=¹ا -`خب ة`ر¸ل¹ .¸ق لو ه-قاب ¸رو ه`ل`
¸' =ل~¹ا د-ع نعو ة-ان=¹اك و' »لس' د-·´ف ¸=ع ¸'و هد-س¹ ا--ا´م داع هب ,¸ت~ا ام ,د' ¸' »ساق¹ا
ىت= ه¹ .=- »¹ ن-·م »لس~¹ اهن' »لعو ا-¸-= و' ة-را= ه-¹' ترا- نمو هتباتك ىل·ف د-س¹ا ه~لس'
¸تع' ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع ى-م ء`-تسلا و' ¸=ن~¹ا ¸ت·¹اب ¸-ق¸¹ا ¸ف -¸ص- ا~'و اه-=ا- ¸-خ-
ت¸´س¹ا - ار~ع ¸' اه`¹ا`ف ا~ه-¸´س¹ ` ه= ¸م~¹ا و' »لس~¹ا »سق ¸'و ه-لع ¸~خل¹ا ها¸='ف .=' ى¹'
¸فو اقا--ا _ن~`ب ه~=' ه´¹ا~لف ¸م~ و' »لس~¹ .ام ىلع -¸=¹ا راد ¸ف ¸واع نمو ا·-ت- »¹ ¸م'ب
هعاب ¸'ف ء¸~ ¸-·ب ه~=' ء¸~ ¸-·ب ه~=' ¸اك ¸'ف ¸ل¸ق انا=م ¸¸صل¹ا نم هب ¸دف ام ~='
ىلع ه¸-= ه=¸=و ة~-ن·¹ا ىلع هن-´~- ¸~خل¹ا _¸=و ¸اك ¸' د-ا¸¹ا ه´¹ا~¹و ى-م ¸وا·~¹ا
_-~= هلف -¸-¸~¹ا ىع _=¸-و ن~`¹اب ه~='- .-قو ¸وا·~¹اك ر¸ه~~¹ا ¸ل¸ق ه-فو _ا-- -¸-¸~¹ا
.-قو ن~`¹ا _-~=ب ¸تع ¸' _--' »` هتمد= --ف¸تسا ¸وا·~ل¹ »لس' ¸' ه¸=نو ¸بد~¹او ¸-= ل ن~`¹ا
--¸ت~ا ¸'ف ¸ل¸ق هبا-=تسا و' اه´¹ام ¸-·¹ اه-ا¸~ ة-ا¸ك ¸-ف ¸¸نم'تسم .ا¸م`اب »دق ¸'ف ¸قب ا~ب
ا¸~لس' ¸¹ ام' ل و' =ل~¹ا ¸ق=- ¸ام`ا ¸' ىلع ءانب .و`اك ل ¸ق=~¹ا =ل~¹اك ر¸ه~~¹اف ---و و'
¸ا-·~ نبل اف`= »هلع ا¸~لس' ¸¹ »هع¸ن ن-~لس~¹ا را¸=' ¸ف ¸¸صن~¹او اقا--ا =ل~¹ا ¸ق=-
نم ¸¸قت·- »` ¸ق=~¹ا =ل~¹اك ه¸=نو ¸بد~¹ا ¸فو ,د-- د¹¸¹ا »'و ¸م~¹ا -`خبو ¸-ق¸¹ا -`خب
ءاقر' و' را¸=' ن-~لس~ب ا¸مدق ¸'ف ة`ر¸ل¹ .¸ق لو ء¸~ب ¸¸·-ت- ل »هن' ل' .=`ا د·ب و' -ل`¹ا
»¹ »-¸-= =¹~ب داع ¸' اه`¹ا`ف هب اوداع »` »ه-د-ا·م ¸ف ا¸ق¸س ¸¹و -ان`ا _-ب ىلع ¸و¸-=- اه`¹ا`ف
_¸تن-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 253
¸-س¹او
¸¸ف »لس- »¹ ¸'و -~لس'ف نم'تسم و' ¸ب¸= ¸-و _و¸¹ا »لس' ¸' د·ب ---س ا~' ل' _ا´ن¹ا »ده-
ه¹ام =¹~كو _-- را·ص¹ا هد¹و .-قو ء¸ف -¸=¹ا دلب ¸ف ه¹امو ا-د¹وو ¸-و ة-باتك ةم' اهن` ا~هن-ب
را·ص¹ا ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف »هب -~ن= »` دلو' تد¹¸ف ة~لس~¹ا ---س ا~'و ن~`¹اب هق=تس-ف »سق- ¸' ل'
¸' ر¸ه~~¹اف ةم`ا ام'و »-را-ك -`خب ¸ل¸ق ا-دلو' را·- ¸-ف ة-م~¹ا ام'و ء¸ف را-´¹او را¸='
»¹ و' _¸=و »لس' نمو ء¸ف ه¸-= ¸ف ه-د¹و امو اه´¹ا~¹ _و¸ نم ه-د¹و ام اه`¹ا`و اه´¹ا~¹ ا-دلو'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اه`¹ا` هدلو' ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع هد¹وو ه¹ام =¹~كو ء¸ف ة=و¸¹اف ه¹امو هل-' ¸¸~لس~¹ا »ن=و _¸خ-
¸--و »لس- ¸ب¸=¹ا د-عو ه¹ ¸هف ل'و ء¸-ف هو¸¸=' ¸' اه`¹ا` ه¹ام ¸فو ء¸ف ¸--´¹او ¸= ¸-·ص¹ا
-ه~` اف`= ا¸= »`س`ا د¸=~ب ¸¸´- لو ر¸ه~~¹ا ىلع »ن= ىت= ¸قب ¸¹ =¹~كو ¸= ان-¹'
¸'ف ¸ب¸=ف ده·ل¹ ا-قان ¸م~¹ا _¸= ا~'و ه¹ ¸ر ¸هف ا~لسم هد-س =¸-و »لسم _¸= ¸¹و ¸¸ن=سو
ادب' و' ده·¹ا »اودب ة-¸=¹ا ¸-تق- ةم~¹ا ¸' ىلع ءانب -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هقاق¸تسا ¸-ف ¸س'
»لس' ا~'و ر¸ه~~¹ا ىلع ةبا¸=¹اب ¸¸ق¸تس- لو ر¸ه~~¹ا ىلع ا¸ق¸تس- »¹ »هق=¹ »ل=¹ ا¸-قن ¸لف
نبل ¸ل¸ق ن-برا=~¹ا و' ن-د-¸~¹اك »هن¸ك ¸-ف -¸·¹ا نم -د¸¹ا .-'ك ا¸برا= و' اود-را »` ةعا~=
»-¸-ا~ع ى¹' ¸¸¹ا نم ءاسن¹او را·ص¹ا د¸ف ا~هنع -ا ¸-ر ¸´ب اب' ¸~ع -¹ا=و _--'و »ساق¹ا
¸و¸`ك`ا ه-لعو
---
( _ا´ن¹ا -اتك )
¸ادص¹او ة=و¸¹او _و¸¹او ¸¹¸¹او ة·-ص¹ا هناكر'
ة-~ستب ---و =¹~كو -·بو -´لمو -=و¸و -=´ن'ك -ا-=¹ا -دم د--'ت¹ا ىلع .د- ‹-¹ ة·-ص¹ا
ه·-ن- »¹ ى-ر' ل .اق ¸لف »¸¹ -ل·ف .اقف ¸ن=و¸ .اق ¸¹و .¸-ق¹ا ىلع .د- ام _و¸¹ا نمو ¸اد-
.-ف' .ق امو ة-=تسم ة-=خ¹او -ل=- هن'ف _--¹ا -`خب
-¸-·~¹ا .اقو د=¹ا »` هنبا »` ˆ`ا »` نبلا »` -`ا ¸ورو -`ا »` .-س ¸'و نبلا »` =¹ا~¹ا ¸¹¸¹ا
»·¹او ˆ`ا نم ¸-ق~¹ا »-دق- ¸فو -ر`ا ¸ف »ه---¸- ىلع هنبا »` »·¹ا »` هنبا ˆ`ا نم ى¹و' د=¹ا
هتباصع »` _-`ا ىلع .-س`ا ل ىلع`ا ى¹¸~¹ا »` ةنود~¹او »ساق¹ا نبل ¸ات-اور ¸=`ا ىلع هنباو
ة´¹ا~¹ا .ك¸-و ا~ه¹ ¸- ¸-=- لو د-·¹او ةم`ا ¸-=- =¹ا~¹اف ¸ك~ ام ىلع هقت·م تا-صع »` هقت·م »`
_و¸- ¸-¸¹او .--¹ا ءا·تبا =¸~ب هد-س ه¸ك ¸'و هتم' ¸ف --ا´~¹ا .ك¸-و ه¸-= و' اه-¹و اهتم' ¸ف
نمو د¸¹او ة-ل¸¹ا ¸ف _-~=¹ا =¹ا~ك هن´¹و ¸-=- ل ¸= ه-·ب نمو ة=لص~¹اب ه-لع ى-¸~¹ا ¸-قر
_¹ا-¹او -¸-·ص¹ا ¸-=- -`او ه¹ام _ا¸تنا ه¹ نم ¸-=- اه·بارو ر¸ك~¹ا ¸-=- اه`¹ا` ة-¸= دقع ه-ف
¸ل¸ق »ا¸=ب --`¹ا ¸فو ¸´-¹اك ¸را·ب --`¹او ةن¸ن=~¹او اهنا~-تسا -=تس- .-قو ¸~' ¸-·ب ¸´-¹ا
ةفرا·¹او -¸~ا-~¹ا ¸-و ¸ل¸ق ¸نا·¹ا ¸فو _-=ص¹اب اهل`م دسا-¹ا _ا´ن¹اب --`¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 255
.¸=د¹ا د·ب اهتماق' -¹ا= ن~-فو ¸¸``` --و نبا .اقو ¸¸·بر' اهنسو »ساق¹ا نبا .اق _¹اص~¹اب
¸ل¸ق ¸`=¹ا د·ب _ل-- --`¹ا ¸فو ¸ل¸ق -¸·¹اب و' ةنسب هد-د=- ¸و ¸ل¸ق ¸-س~¹ا .-ق -قل=و
¸´-¹ا نم ى¹و' .-قو را-=`ا »ه-- ¸' ل` ¸قو را-=`ا ¸ف ل' .-قو _ا´ن¹اب هت--وو -`ا ¸-وو
-م ا~' ه-¸م ¸ف .اق ا~' _--' .اقو ¸-ن=`اك .-قو ى¹و' ¸¹¸¹ا .-قوءا¸س ¸¹¸¹او ¸- .-قو _¹ا-¹ا
ة-قبو ¸ل¸ق ة=ص¹ا ¸فو ن-~لس~¹ا ا-ا-و نم ¸-و ه-¸ا=' ىلع _~=~ف ¸`ف نم ¸تنبا -=و¸ دقف
ة--¸¹او ةقت·~¹ا .ك¸-و ةه--س -ناك ¸'و اهن~'ب _-`ا ىلع ة-ا= _¹ا-¹ا ¸¸=و¸- ءا-¹و`ا
¸' -~لع ام -¹اق ¸'و _و¸- »¹ -·نم ¸'ف ا``` .-قو -¸م ¸~' اهت~- ¸' ¸´-¹ا »`ع' -=تس-و
_-`ا ىلع .-ق- »¹ ¸~' -~ص¹ا
„¸ل-¹او
ى`ن`ا د-¸-و -¸~ع ¸~= .-قو -¸~ع _-س .-قو -¸~ع ¸نا~` ¸-و نس¹اب و' تا-ن`ا و' »`ت=لاب
'=¸- اهل`مو ة=ا= -عد ¸' هنعو ة~-ت-¹ا _و¸- ل هن' ى¹' -ا ه~=ر =¹ام _=رو .~=¹او ¸-=¹اب
داس-¹ا --= ا~' ¸¸=- هن' ¸و¸='ت~¹ا ¸--ا ¸-~ب نبا .اقو -·لب ا~' را-خ¹ا اه¹و _و¸- .-قو ¸ا=
ه-ق·- ¸' ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف ¸~`ا ىلع دق·¹ا »دق- ا~'و .=د- »¹ ام -·لب ¸'و _س-- ر¸ه~~¹ا ىلعو
هاعدا ¸' .-ك¸¹ا ¸د- ¸ن=و¸- »¹ -¹اقو ¸~`اب -¸ق' ¸'ف ¸·¹ ان- ا- تا~ص¹او _- ا--¸ق ¸~`ا
ن-·- »¹و -ن~' ¸'ف اهت-¸ر ىلع ده~- ن~¹ -¸·- ل نم نع -~´-و =¹ام .اق _--¹ا .-ك¸ك _و¸¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ا~' _¹ا-¹ا €-و¸- ¸¹¸¹ا ىلع -=-و اه-لع -ق-ف هس-ن نم ل' ¸ل¸ق اه-¸ا=' ىلع هف¸قو ¸-ف _و¸¹ا
¸ق=ت- ل ¸´-¹ا ¸ف -`ا .-عو »كا=¹ا اه=و¸ _نتما ¸'ف ¸م' اهل-ع ¸'ف ن-·م ء-ك ى¹' -عد
ن--=ا= و' -=ا= د¸ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 256
¸'ف »هنس' »` »هل-ف'ف ا¸ع¸ان- ¸'و _- »-د=' رداب ¸'ف ة=رد ¸ف ءا-¹و`ا ¸اك ا~'و ن--ت- ىت=
ن--¹¸¹ -ن~' ا~'و ةنود~¹ا ¸فو ¸ا=لس¹ا ¸=ن- »ساق¹ا نبا ,و¸ف ا¸-لت=ا ¸'ف ا·-~= اودقع او¸ا~
ةبا=ص¹ا ¸-=~ب هنع -ا ¸-ر ¸~ع =¹~ب »´= ه¹ ¸هف »ل·- »¹و ¸نا`¹ا .=دف ن-صخ~ ىلع ادق·ف
=¹~ او¸´ن- »¹و »هنع -ا ¸-ر
ه~لع د·ب .=د ¸¹ ام' ى¹و' دق·¹اب ¸باس¹ا »´=¹ا نبا .اقو ه¸´ن- »¹و د-¸- هنبا ¸لعو نس=ل¹ ة-وا·مو
-د·¹ا ¸قن- »¹و هل-ق و' هد·ب ات-م و' هد·ب ات-م و' هد·ب اقل=م ¸اك ¸'و .وŠ¹ -ناكو .¸=د¹ا ه·-ن- »¹
¸'ف ¸`=¹اب -ق¸- ¸ا¸~¹ا نبا .اقو ¸`=ب _سف .¸=د¹ا .-ق .ه= و' ن-دق·¹ا ¸ام¸ د=-ا ¸'ف =¹~´ف
¸-ف .¸ه=م ¸=`او --ام ¸¹و ا~ه-لع _قو ا~-¸-= اه=و¸- ¸'و ¸`= ه-لع _ق- »¹ ا~-د=' اه=و¸-
تده~ ¸¹و ¸اد- لو -ر' `ف ¸ا=و¸¹ا تام ¸¹و ¸ادص¹ا --` -ر`ا --` ¸'ف ¸ل¸ق -ر`ا
لو _--¹اك .دع`اب ى-ق- ¸¸ن=س .اقو _--¹ا -`خب .دع`اب ى-ق- لو ات=قاس- ¸ات-قانتم ¸اتن-ب
¸ف ¸-ت·-و .اقو د·ب`ا و' .-قو »كا=¹ا _و¸ -د-·ب ة--= -¸ق`ا -ا= ا~'و -'¸~¹ا ¸-دصتب -¸-ع
ل .-قو ةق-ن¹ا اهنع _=ق ¸' .-قو ¸~`ا هب ر~·ت- ام .-قو -را=- ¸-·¹ ة-ق-¸ف' .`م ¸´-¹ا ¸ب' ة--=
د·ب`ا _´ن' ا~'و دقف »¸- نم ن-نس _بر' د·ب .-قو اه=´ن- ¸¹¸¹اف ه¸-= _=قنا ¸' ام' ه-ا-= _م _ص-
ا´-¸~ ¸اك ¸¹و _-`ا ىلع هتم' ¸ف د-س¹ا هل`مو -`اك ه¸ا=' ¸'و ¸=- »¹ ¸-=~¹ا د¸=و _م
¸' ¸ا= ه¸ا='ف هتم' و' ¸´-¹ا هتنبا د= و' ˆ' و' نبا _و¸ ¸¹و اه-فو ¸¸=- هن'ف اهس-ن اه·-ب -`خب
ىلع ¸واس~¹اك ل -¸ق`ا _م د·ب`اك ه·م ¸ا=لس¹ا €-و¸-و ه¸م' _-~=ب »ا-ق¹ا ه-¹' ¸¸ف دق ¸اك
»¹ ام .-قو اهب ن-- »¹ ام د¸¹ا ه¹ .-قو ¸ا=لس¹ا ¸=ن- اه-فو د¸- »¹ اه--ف ¸-=م ن´- »¹ ¸'و ¸ه~`ا
دلو`اب .وا=ت-
.اقو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 25•
ه¸ك ¸'و ¸ا= اهن~'ب هس-ن نم اه=´ن' »` هتم' ¸تع' ¸¹و اه-فو ¸ا--اب ى-م ة-ند -ناك ¸' ¸~خل¹ا
ةقت·~¹ا ¸ف ¸=`ا ىلع ن--¹¸~¹ا د=` »ل´تم لو =¹~´ف ¸-=~¹ا د¸=و _م ¸-ن=`ا _´ن' ا~'و اه-¹و
ه¸ا=' ا~' =¹ام -ق¸-و ¸¹' -=' هن´¹و ن--¹اب هخسف ام =¹ام .اقف ردق تا~ ¸-و ¸-=م ن´- »¹ ¸'ف
»¹ ام در ل'و -¸ق¹اب ه-¸ا=' ه¹ ا--' .اقو ن-- »¹ ام هدرو ه-¸ا=' ه¹ »ساق¹ا نبا .اقو -¸ق¹اب ¸¹¸¹ا
د¸ه~¹او _´ن~¹او _و¸¹او -'¸~¹ا --ق¸ع اهب .=د ¸' اه-فو ¸-~- .-قو د¸- .-قو ءان-¹ا د·ب .=-
ا¸~لع ¸'
اه¹ ¸=ن' نمو -اب¸~¹ا ة¹¸-´~¹ا ¸ف .اقو -=' ¸- =¹ام .اقف ة-ند -ناك ¸'ف ة-ا= د·ب`ا ¸-ت·~¹او
-·--و ¸¹¸¹اك »كا=¹ا »ساق¹ا نبا .اقف ا--ا= ¸¹¸¹ا ¸اك ¸'ف ردق¹ا تا~ك .-قو اقل=م ¸-~- .-قو هنم
لو هتنبا ىلع ¸-ق¸¹ ة-لو لو دلو`اب .وا=ت- »¹ ام ¸¹¸¹ا ¸=تن- =¹ام نعو -¸ق ا~-فو ه-¹'
لو د·ب`ا ى¹' .قتن-و ه¸ت·م لو ¸-- لو هن~' ¸-·بو هد-س ¸~'ب هلك¸~¹و هس-ن¹ ¸- .-ق-و ا-¸-=
.ك¸-و ه-لع ¸- -ا-¸~¹ا ¸ك~¹ا ىلعو ا-د-ع ىلع ¸- .ب ا-¸-= -'¸ما لو هس-ن -'¸~¹ا _و¸-
_-~=¹ا ¸ف ¸¹و `ب _ا´ن¹ا _س--و ى-¸~¹ا د-·¹ا .ك¸-و ه¸-= و' اه-¹و ة--¸¹او ةقت·~¹او ة´¹ا~¹ا
»ا¸=`او _فان نبا نع ¸`= ¸-·بو »ساق¹ا نبا نع ¸`=ب -دل¸¹او .¸=¹ا د·ب ¸¹و ¸¹¸¹ا ه¸ا=' ¸¹و
-لس- ¸¹¸¹ا نم ة-¸=¹ا ¸-ك ¸' ر¸ه~~¹او ءام`ا ءا¸~و ة·=¸¹ا -`خب _نام ة```¹ا د=' نم
ىلعو هتقت·مو هتم' ¸ف »لس~¹ا ل' ر¸ه~~¹ا ىلع ¸´·¹ا =¹~كو ه¸-·ك ة~لس~¹ا نع ة-ل¸¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 25‚
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 254
»¹ -ا´¹ »لس~¹ا اه-¹و اه-لع دقع ¸'ف »لسم و' ¸فا´¹ »هت-قاس' »` ¸فاك ¸¹و -¸فا´¹ا _و¸- -لس¹ا
»¹ ا~' ¸'ر ا~ ¸اك ا~' دق·- -ه~' .اقو ه-¹و ¸~'ب دق·- »ساق¹ا نبا .اقف ه--س¹ا ¸ف -لت=او ه¹ ¸¸·-
ل' -لس- ل ¸س-¹ا ¸' ر¸ه~~¹او هدرو ه-¸ا=' هلف دقع ¸'ف ه-¹و دق·- --و نبا .اقو ه-لع .¸-
ل هن'ف ¸¹¸¹ا -`خب _-`ا ىلع ¸نا¸صن¹او -'¸~¹او ¸-ص¹او د-·¹ا _و¸¹ا .-ك¸- _ص-و .ا~´¹ا
دقع ¸ف¸= ى¹¸ت- ¸' »هل-كوو »كا=¹او ¸ت·~¹او »·¹ا نبلو ا-¹و ¸اك ¸¹ هدقع _ص- نم ل' .ك¸-
.=د ¸'ف دق·¹ا ة=- ¸ف ل .¸=د¹ا ¸ا¸= ¸ف =¸~ داه~`او ر¸ه~~¹ا ىلع ان-·م ه¹ ¸~`اب _ا´ن¹ا
د--- لو `ه=- »¹ ام »ساق¹ا نبا نعو ا-~اف »¹ ام ء=¸¹ا --` ¸' ¸اد=- .-قو ةن-اب ةقل=ب _سف هل-ق
اهن~' ىلع د--- ل ا~ك ¸¹¸¹ا -داه~
ىلع .ا= ¸'و ءان-¹ا د·ب _س--ف ه-- ده~' ¸'و ه~ت´ب ¸-ا¸ت~¹ا هن' ر¸ه~~¹او .=اب ¸س¹ا _ا´نو
ءان-¹ا د·ب را-خ¹ا _ا´ن _س-- ل هن' ى¹' =¹ام _=رو ه-ف ده~- »¹و .=د ¸~¹ا ¸- .-قو ر¸ه~~¹ا
`ف ا~ك .=' ى¹' ¸ادص¹اب ت'- »¹ ¸' ¸فو .=' ى¹' _ا´ن¹ا -`خب »ه¹ و' ¸¹¸ل¹ و' ة=و¸ل¹ و' _و¸ل¹
ىلع ة```¹ا ى-ا¸ت- ¸' .`م ر¸ه~~¹ا ىلع انن-ب دق·¹ا .-='- =¹~كو ¸-ا=و هل`م ¸ل¸ق ا~هن-ب _ا´ن
¸ه~ د·ب ه¹ ه=و¸ اهن'
_و¸¹ا
»-¸-= ¸فو _ات=ا ¸' ¸¸ن=~¹ا ¸-·ص¹ا »كا=¹او ¸-¸¹او -`ا _و¸-ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 25ƒ
لو ه¸=¸مو هل=·م ات-مو ا-= -`ا .ام ¸ف ¸ادص¹اف ا¸-قف ¸-·ص¹ا هنبا _و¸ نمو ¸ل¸ق ه--سل¹
-صن¹ا -`ا ى¹' _=ر ءان-¹ا .-ق اهقل=ف _لب ¸لف نبلا ىلع هن' ن--ت- ¸' ل' .-قو ¸س-' ¸'و .قتن-
»هنم د=' _=¸- `ف ¸ادص¹ا ن~-- ` =ر _و¸- ردق¹ا و~ و' ¸ادص¹ا ن~-و هتنبا _و¸ نم هل`مو
و' ¸لع ن~`¹او هنم =س¸ف _ب .اق ¸¹ ا~ك _و¸¹ا ىلع ء¸~ لو ن-د¹ا ة¹ا~=ك ¸-¹و ةلم .~= هن`
¸ف ه-لع _-ا-ل¹ _¸=ر لو _ات-~¹ا ىلع ء¸~ `ف .·ف =-¹' اه·فد ¸لعو ه¹ اهت--و ¸ت¹ا -¸~·¹اب ه·ب
تامو ه-¸م ¸ف ن~- ¸'ف ه--ق- ىت= اهس-ن _نم اهلف ه~=' ر~·-و .=د- »¹ ¸'ف ¸لف لو ت¸م
ة--¸ف هتنبل ن~- ¸'ف هم¸¹ _- ¸'ف ءان-¹ا .-ق هخسفو ه-ا-م' ¸ف هت--و ¸=ن-ف -را¸¹ ة--¸ف
ى-م ¸¹¸¹ا ه¸ا=' ¸' اه--ف _ا~=¹ا ىلع ردق- ¸-و هس-نب ¸-·ص¹ا _و¸- ¸لف _-`ا ىلع ¸-ن=`
ه-لع =¸~ ¸¹و ءى=و و'و -دع لو ¸هم `ف هدر ¸'و _--¹اك ¸-¹ .اقو ¸¸ن=س ه¸´ن'و ه·--ك
ه=و¸ ¸¹ ا~ك ¸ل¸ق همو¸¹ و' _س-¹ا ¸ف هرا-= ¸-ف اه-¸´ف _ل-ف ه¸=ن و' ¸تع و' ¸`= نم ا=و¸~
اه¹ا= را-تعاو ران-د _بر ة```ف اهبا-' ¸'ف ¸ادص¹ا =قس-ف هخسف ¸¹¸للف ه--س¹ا _و¸- ¸¹و ه-¹و
»ساق¹ا نبا نعو `ف ل'و -ا¸-~¹او ¸ادص¹ا --` ه¸ا=' ¸'ف --ام ىت= »ل·- »¹ ¸'ف =¸قس¹او
¸~' ¸-·ب ا~هه-~و --ا´~¹ا و' د-·¹ا _و¸- ¸لف هف`= دنعو ¸=ن¹ا تا¸-¹و ¸ادص¹ا --`-و ¸ا`را¸ت-
_س-¹ا د¸- »¹و _نتما ¸' د·ب ه¸ا=' ¸'ف ن-تقل= تات-¹اب .-قو ةن-اب ةقل=ب هخسف هت`ر¸¹ و' هلف د-س¹ا
و' د-س¹ا هل=-- ¸' ل' ¸تع ¸' ¸قا-¹اب ه·-ت-و ران-د _بر اه¹ =¸- اهب ىنب ¸'ف ا--¸ق ¸اك ¸' ¸ا=
د-·ل¹و هخسف هلف هب در ¸'ف ى-م هب ه~لع .-ق هعاب و' ¸تع ¸لف هن~' ¸-·ب ن-د¹اك هقتع .-ق ¸ا=لس¹ا
¸-¹ ا~م ه¹ا~- - د-·¹ا ىلع ةق-ن¹او ¸ه~¹او د-س¹ا ¸~' ¸-·ب ا~ه¹ام ¸ف ¸¸ست¹ا --ا´~¹او ¸و~'~¹ا
ا--ن=' و' _¹ا-¹ا هنبا _و¸ نمو ¸~`ا د¸=~ب ¸ه~ل¹ انما- د-س¹ا ¸¸´- لو ه-سك لو ه=ا¸خب
ام .اقف ا--ا= و' ا¸-ا=
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ا~هنع ¸ادص¹ا =قسو -ل= ه-¸م'
---
ء¸~ هم¸ل- ل .-قو _ا´ن¹ا هم¸ل- .-قف .´ن ¸'ف
¸ادص¹ا -صن هم¸ل-و ه-لع ¸ل=- .-قو
-ءا-´¹او
.ا~¹او .ا=¹او ردق¹او -سن¹او ة-¸=¹او ن-د¹ا ¸ف ¸=ن¹او »`س`ا ل' ¸ا= ا-¸ك¸- ¸'ف ءا-¹وŠ¹ ¸=
.ه=ب ر~·- ¸' ل' -د¸-و هد·ب »لس' ¸¹و ة~لس~¹ا ¸فا´¹ا _ا´ن _س--ف »`س`ا ل' _-~=¹ا ¸ف -لت=او
.=و ¸ع ه¹¸ق `-و ه~=·تساف ة-ب¸عو ى¹¸م ن-ب ¸¸فو ءا-ك' ¸·-¹ »ه-·ب ¸¸~لس~¹ا اه-فو 2 ا-
»كاق-' -ا دنع »´م¸ك' ¸' ا¸فرا·ت¹ .-ا-قو اب¸·~ »كانل·=و ى`ن'و ¸ك~ نم »كانقل= ان' ¸ان¹ا اه-' 2
_ا´ن _سف اه¹ »اق ن~¹و ة=و¸ل¹ ¸' ¸¸صنم -`= ل ¸-~ب نبا .اقو د-·¹ا ل' .-قو =¹~ك د-·¹او
ن~-ف »ساق¹ا نبا نعو ¸¸=و¸- لو ة-ردق¹ا نم _و¸- ل =¹ام .اقف داقتعلاب ¸سا-¹ا ام'و ¸سا-¹ا
=ل~¹ا د-ع .اق ¸ا=لس¹ا اه=و¸ .ا~¹او .ا=¹او ردق¹ا ¸ف اه¹ ا¸-ك ¸اك ا~' اه-¹و ىب'ف _و¸ ى¹' -عد
ه¸´- .-قو ن--نا=¹ا نم _¸-¹ا ¸=ن _---ب _--~¹ا =ل~¹او _ا´ن¹او =¹ام -ا=-' _~=' ا~- ىلعو
.¸ه=م ¸-و ¸س¹ا -اتك ¸ف =¹ام ى¹' هل-ل=- -سنو ¸بد¹ا ¸ف ¸ا--`ا ل' _ات~تسا .ك .=-و -=ل¹
`-و -ا ~ا·م .اقف ها¸- =ن' =نع ا¸´= »هن' -لقو ا´¹ام -¹اس --و نبا نعو 2 »´¹ -¸= »ك¸اسن
2 تادا-·¹ا داسف' ¸ف ء=¸¹اك ¸بد¹ا ¸ف ¸ا--`او _ر¸¹ا _-¸م ¸ف ل' -¸=¹ا ¸¸´- ل .اقو
نص=- لو .ل=- لو -¸-اص~¹ا ةم¸=و -د·¹ا -¸=وو د=¹او -را-´¹او ن--نا=¹ا » .س·¹ا -¸=وو
د-س¹ا ¸~'ب ل' ةم`ا ة=و¸¹ا نع لو اهن~'ب ل' -¸=¹ا نع .¸·- لو ¸ل¸ق هب ¸ادص¹ا .-~´- ¸فو
¸را¸س¹ا -`خب ا-د-س
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 261
ة=و¸¹ا
-د-¸~¹او ه¸-= نم اهه-~و -دت·~¹او ة--س~¹ا ¸-= ة=و¸ت~¹او ¸ا·¹و ¸ه-و _ا-رو ةبا¸ق _نا¸~¹ا
اه=كان د=- ة~لس~¹ا ةم`او ه-د-س »'و ه-د-سو هد¹و ةم'و هتم'و -¸فا´¹ا ةم`او ة-باتك ¸-= -¸فا´¹او
_بر' _م و' »¸=م _م _~=¹ا ةم¸=~¹او ةم¸=~¹او اق`= -اف¸تس~¹او -ن·¹ا ى~خ- لو .¸=¹ا
ة~-ت-¹او ¸-·ل¹ ةنكا¸¹او ¸== ¸¸م ة--¸~¹او
ى¹ا·- ه¹¸ق ¸ف _-س¹ا ¸- ةبا¸ق¹او 2 -م¸= 2 .و'و ه¹¸-' .و' .¸صفو ه¹¸صفو ه¹¸-' ¸-و
»¸=- ل ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ه-ام نم ةق¸لخ~ل¹ ¸نا¸¹ا _ا´ن »¸=-و `ع ¸'و .-' .ك نم .صف
_ا¸- '== ا~- ¸¸ن=س .اقف
¸ف ن´- »¹ ¸'و اهب .¸=د~¹ا ة=و¸¹ا تانبو _ا-¸¹او -سن¹ا نم ة=و¸¹ا تاهم' -¸-اص~¹اب »¸=-و
--=و و' -'¸~¹ا -=´ن -`ا .اق ¸¹و ءانب`ا .-`=و ءاب`ا .-`=و -نب و' نبل -ل-س ¸'و ه¸==
¸ف »`ا -داه~ك .-ق ا-~اف ¸¸´- ¸' ل' .-ق- »¹ نبلا ¸´ن'و =¹~ نبلا دصق دنع ءا¸~ب ةم`ا
---
¸ف ء=¸¹اك دس=¹ا ن=ا-¹ ¸=ن¹او -¸~ا-~¹او ةل-ق¹اب -~ل¹ا ¸' ر¸ه~~¹او هنع ه¸نت¹ا ¸·-ن-و _ا-¸¹ا
ةنود~¹ا ¸-ف ىن¸ب ¸اك ¸'و دق·¹ا ء=¸´ف ن-~-¹ا =ل~ك ل `= ¸اك ¸'ف ء=¸¹ا د¸-نا ا~'و -ن-¹ا »-¸=-
ر¸ه~~¹ا ىلعو ر¸ه~~¹ا ىلع -م¸= ها-ت~اب ¸اك ¸'و '=¸~¹ا ¸ف ام ىلع »هلك هبا=-'و اهقرا--
¸ر¸ا~¹ا رات=او »-¸=ت¹ا ىلع »-ر¸ه~=ف ~ت¹اف اهتنبا ىلع هد- -·ق¸ف هت=و¸ب ~تل- ¸' .وا= ¸¹
ن´- »¹ ام ه¸=وو هدقع ¸-تعا ه-ف -لت=ا _ا´ن .كو =¹ا·¹اك رو~·م و' ¸ا¸ ه¸´~¹ا ¸' ىلع _¸خت-
ر¸ه~~¹ا ىلع هدقع ل ه¸=و ¸-تعا د=¹ا 'رد ¸' ه-ف -لتخ- »¹ امو ¸ل¸ق هدقع ¸-ف ةنس و' •نب
ىن¸ هن` ¸ل¸ق ه-=و ¸فو هدقع ¸-ت·- »¹ د=¹ا 'رد- »¹ ¸'و _ا-ر و' »¸=م »=ر تا~ و' -دت·~ك
»¸=- »¹ -د=ا¸ب .=د- »¹ ¸'ف ادب' اتم¸= ا~هب .=د ¸'ف ادب' _سف د=او دق·ب اهتنباو »' ىلع دقع ا~'و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸'ف ¸ل¸ق¹ا اهب .¸=د~¹ا »`ا ¸فو اهنود ,¸=`ا -م¸= ا~ه-د='ب .=د ¸'ف ¸ل¸ق¹ا »`ا ¸فو -ن-¹ا
¸ادص¹ا .ك -=-و -ا¸-م `ف ا~هب ىنب ¸'ف تام »` ةقباس¹ا »ل·- »¹ ¸'ف _-ا¸ف »¹اع ¸-= ات--¸-
¸' اه--ف »¹ا·¹ا ام'و ةسماخ¹ا »ل·- »¹ ¸¹ =¹~كو ¸ادص¹ا -صن .´¹و ا~هن-ب -ا¸-~¹اف ن-- »¹ ¸'و
ا~'و »`ا ء=و د·ب اه-=وو -ن-¹ا _و¸- ¸¹ =¹~كو ة¹اه=ب ر~·- ¸' ل' د=- اه-=وو »`ا _و¸-
,¸=`او _ا´ن¹اب ا~-اد=' _~= ¸'و ادب' ,¸=`ا -م¸= ء=و ا~هت-'و ¸ا= ن-~-¹ا =ل~ب ا~ه·~=
` -' ادب' ةك¸ل~~¹ا -م¸= ,¸·ص¹ا -ناك و' ة=و¸¹اب .=د ¸'ف ا¸=ان ةك¸ل~~¹ا -م¸= =ل~¹اب
¸~ع ءا-ق¹ ر¸ه~~¹ا ىلع ادب' ه-لع -م¸= هته-~ و' _ا´نب --=و ا~' هته-~ و' _ا´ن نم -دت·~¹او
¸'ف اه-فو ¸ل¸ق د-ب'ت¹ا ¸-ف -د·¹ا د·ب --=و و' '=¸- »¹ ¸'ف ¸ل¸ق ن-ا-¹ا ¸-= ¸فو ة-¹اخم ¸-= نم
¸'ف ¸ل¸قف =لم و' ىن¸ نم ¸اك ¸'ف دبŠ¹ ه-لع -م¸= ¸~اب و' .-ق
---
»ا¸= -دت·~¹ا ة-== _-¸ص-و دب'ت- »¹ =¹ام نع =ل~ب و' ىن¸ب --=و ¸'ف ¸ل¸قف =ل~ب --=و
¸'ف ¸-¸·- -=·م =بو •-¸=ب =-لعو -=م =¹و -=ا¸¹ =-ف ¸ن' .`مو ا¸¹اق ¸-ا= ¸-¸·ت¹او
¸' هنم دت·- »` ةقل=ب اهقا¸ف ه¹ -=تس- ر¸ه~~¹اف اه=و¸- ¸'ف -د·¹ا د·ب اه=-و¸- ه¹ ه¸ك _¸-
¸ادص¹ا ردق- »¹ ¸'و ¸-·ل¹ ةنكا¸¹ا ة-== »¸=-و ا~هن-ب ¸¸-- -ه~' ,ورو ءا~ ¸' اه-=خ- »` .=د
هل-ق _س-- اه`¹ا`ف دقع ¸'و `ف _¹ا-و ¸ساف ام'ف ن-براقت~¹ا ¸ف =¹~و »ساق¹ا نبا .اق ر¸ه~~¹ا ىلع
»¹ ¸'ف -~لس'ف نم'تسم و' ¸ب¸= ¸-و _و¸¹ا »لس' ¸' د·ب ---س ا~' ل' _ا´ن¹ا »ده- ¸-س¹او هد·ب ل
_-- را·ص¹ا هد¹و .-قو ء¸ف -¸=¹ا دلب ¸ف ه¹امو ا-د¹وو ¸-و ة-باتك ةم' اهن` ا~هن-ب ¸¸ف »لس-
.ك ه=با-و »¸=م ن-م¸=م .كو ن-ت=`ا ن-ب _~=¹او ن~`¹اب هق=تس-ف »سق- ¸' ل' ه¹ام =¹~كو
ةبا¸ق¹ا نم د-¸و ا¸ك~ ا~-اد=' -ناك ¸¹ ا~ه=ا´ن _ن~- ام _ا-¸¹ا و' ةبا¸ق¹ا نم ا~هن-ب ن--'¸ما
¸'ف =¹~ك اهت¹ا=و »` و' -` -لع ¸'و اهت~عو اهت=' »¸=تف هتنبا _مو اه=و¸ »' _م -'¸~¹ا .=`
¸ه~ل¹ -ل=-ف ةكو¸ت~¹ا ه-¹اخ- ¸' ل' ه¹¸ق .-ق-و ¸`= ¸-·ب ادب' ة-نا`¹ا _ا´ن _س--و ادب' _سف ات·~=
.اق ¸'ف -دع ءا-قنا و' -ب و' _لخب ى¹و`ا ةن¸ن--ب اه=-و¸- ه¹ .=-¹ ¸`=ب ~-ن-= _س--و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 264
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 263
265 ا~'ف ن-~-¹ا ء=و _ا´ن¹ا ىن·م ¸فو ىن´س¹او ةق-ن¹اك ن´م' ¸'و هنم .-ق- »¹ هتب~ك'و --قنا ~
و' ه-لع ¸ا¸ق- _-=- €-و¸- و' ةباتك و' _--ب -ء¸=¸~¹ا »¸=- »¹ ام ,¸=`ا -م¸= ا~-اد=' ء=و
-درو ةه-~ -دعو ¸-=~ك ¸را·¹ ¸`' لو ه¸=نو ¸ا-' ¸اب' و' ¸س' و' .=¸م و' ¸=ان ¸تع
دساف _-ب لو _--¹اب اهعا¸تنا ه¹ ~' ه¸== ¸ف ا~-ت- ¸¹و هنم ا-¸صت·- ن~¹ اهت-هب لو راه…و »ا¸='و
ءى=و ¸لف -``¹ا ¸ن·- -دهع لو را-= لو ءا¸-تسا لو --·ب ه-ف ¸-¹ _-=- -`خب ت¸-- ¸' ل'
نم »¸= _قو ¸'ف _ن~- »ساق¹ا نبا .اقف دقع »` ءى=وو =لم ¸¹و ءا~ ا~هت-' »¸=- ىت= ا~هنم _نم
ءى=وو ,¸ت~ا »` دقع ¸¹و _س-- =ل~¹ا د-ع .اقو ةمŠ¹ »¸=م دق·¹او _ن~- ل -ه~' .اقو ءا~
¸=¹ا ىلع _نت~م _بر' ىلع -دا-¸¹او ءا~ نم »¸=- ىت= ا~هنع -ك -ا¸ت~~¹ا ءى=و ¸لف ى¹و`ا
_~= ¸¹ ام'و ن-ت=`ا´ف دقع ¸ف اس~= _´ن ¸لف ¸=ل¹ ةسماخ¹اك د-·ل¹ ة`¹ا`¹ا --و نبا .اقو د-·¹او
_--' .اقو _ن~¹ا اه--ف د=او ¸اد- ¸ف نه·~= ¸'ف _- اقاد- -د=او .´¹ ى~سو _بر' ن-ب
.`~¹ا ¸اد- ن--·- ¸-ف ءا-م`ا و' ¸ا¸=¹ا ىلعو ¸ل¸ق ءان-¹ا .-ق هخسف ¸-ف _ن~¹ا ىلعو ¸ا¸=¹اب
ىت= =لم لو دق·ب .=- ل د-·ل¹ ¸ان`او ¸=ل¹ -`` ¸-و اق`= -اف¸تس~¹او ¸ل¸ق ى~س~¹ا ¸ف و'
¸¹و ¸¸~=ا~¹ا نبا .اق ر¸ه~~¹ا ىلع ا=ا-م ا-=و ا-¸=-و ام¸ل ا=-=- ا=ا´ن ه¸-= ا=و¸ _´ن-
¸-ت·~¹او .ل=~¹ا _ا´نك _-=- ¸-= _ا´نب لو =لم ء=¸ب .=- لو »ا-ص¹او »ا¸=`او ¸-=¹ا ¸ف
ىلع اهبا-' ا~' ى~س~¹ا اه¹و ةن-اب ةق-ل=تب هد·بو ءان-¹ا .-ق ا~ه-نب ¸¸--و -'¸~¹ا ل .ل=~¹ا ة-ن
»¸ل ¸-= _ا´نب لو ر¸ه~~¹ا ىلع هداس-¹ ¸م~¹ا _ا´نب ة-م~¹ا .=- لو اهل`م ¸هم .-قو _-`ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
-¸ا='ب »¸¹ ا~' ل' -و¸·~¹ا و' --·¹ا ¸~ و' -رو¸·~¹ا و' --·¹ا تا~ _´نو ¸د·ت~¹ا د-·¹ا _ا´نك
_`-' ¸-´-و »و¸ل¹ا د·ب ءى=وو ة=و¸¹ا و' _و¸¹ا ا-رو د-س¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 265
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 262
¸ف =¸~ را~تنلاو ¸¸صن~¹ا ىلع ا-ص= ¸اك ¸¹و .-ق¹ا ¸ف اهع¸=قم ¸ف اهل`م و' ة-~=¹ا
ة-ا= ة=و¸¹ا »لع =¸ت~-و ء=¸¹ا ة=و¸¹ا ةقا='و ء=¸¹ا دنع _و¸¹ا „¸لب =¸ت~-و ر¸ه~~¹ا
.¸=د¹ا -عدا ¸¹و -ل= ن-ن¸ن=م اناك ¸¹ ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو _و¸¹ا »لع -ه~' .اقو ء=¸¹اب
¸ف ¸-س~¹ا ىلع ىن-- اه·بارو اه¹¸ق .¸ق¹اف ¸`=¹ا د·ب ¸اك ¸' »ساق¹ا نبا .اق اه`¹ا`ف ه¸´ن'و
=¹~ب .=- »¹ ` -¹ اهق¸= هن' -عداف تامو .=د- »¹ ¸' اه-فو ¸ادص¹ا
¸¸¹ا
_ا´ن¹ا _س-نا ه¸-= و' -ا¸-م و' ءا¸~ب اه-·ب و' هت=و¸ =لم ¸¹و هتم' _´ن- `ف اقل=م _نام ¸ا~سق
¸و~'م ¸-= ¸-و اه=و¸ ت¸ت~ا ¸¹و =¹~ك اه=و¸ ¸ف -'¸~¹او اه¹ا~ك هد·بو ءان-¹ا .-ق ¸اد- لو
--و ا~'و _س-ن- »¹ _--¹اب ا~ه=ا´ن _سف اد~·- ¸¹ ¸¸ن=س .اقو ا~ه=ا´ن ىلع ا~هف د-س¹ا هد¸ف اه¹
ة-ه¹ا ىلع د-·¹ا ¸-= ىلع هب .دتساو _¸تن- لو =¹~ ه¹ ¸¸=- ل اه--ف اهع¸تن-¹ هت=و¸ هد-·¹ د-س¹ا
¸' _ا--و اهت~-ق »¸·-و د=¹ا =قس-و ه-=¸ب اه´هل~-و اد-ع ¸اك ¸¹و هنبا هم' _´ن- لو _¸تن- .-قو
¸اك ¸'ف .~=- »¹ ام ه¸س-و -`ا ¸سع ¸ف =سا~ت¹ا نب`¹ »´=¹ا د-ع نبا .اقو .~=- »¹ ام ¸سع'
هد-س ةنبا د-·¹ا _و¸ت-و »ساق¹ا نبا .اق ¸ت·تف ا~ه-لع -م¸= ا~-د=' ا-د¹¸تسا دقو اه-=و نبلا
=¹ام هلق`تساو
-ن·¹ا -¸=و .¸=¹ا »دع =¸~ب ل' ¸-·¹ا ةك¸ل~م »لس~¹ا ¸=¹ا _´ن- `ف ةه= ىلع _نام ¸نا`¹ا »سق¹ا
,¸ت~- و' .-قو ة~لس~¹ا -¸=¹ا هب _و¸ت- ام ردق .¸=¹او =قف »`س`ا =¸~ب ¸ورو ة~لسم اهن¸كو
ةم`ا و' .-قو ةم`ا ل هت~صع ¸ف -¸=¹ا د¸=و و' .-قو ةق-ن¹ا ىلع ه-ردقو ---= نبا .اقو ةم`ا هب
ام .¸=¹ا .-قو اقا--ا ةم`ا _م ¸ا=و ¸ل¸ق ,¸=' -¸= نع ا¸=اع اه·م ةم`ا ه=ا´ن ¸ف ءا= =¹~لف
ل' د=- »¹ ¸¹و ا=و¸تم و' اد=او اه-ف -ن·¹ا -اخ- ةم' _´ن- ¸' ¸¸=-ف -ن·¹ا _فد ى¹' هب .-¸ت-
ة-¹ا·م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 266
¸ف .=ب دقع ¸ف _~=¹ا ه¹ ¸¸=- ل نم ن-ب _~= ¸¹و ىن¸¹ا -ن·¹او _-`ا ىلع ةم`ا _´ن -¸س
ىلع -¸=¹ا ¸=¹ا _و¸- ا~'و _بر' _~=´ف _~=¹ا ه¹ ¸¸=- نم _~= ¸¹و ¸ل¸ق -¸=¹ا ¸فو ةم`ا
¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو »ل·- »¹ ام را-خ¹ا -¸=ل¹ .اقو هنع _=رو _-`ا ىلع ةم`ا _ا´ن _س-- »¹ ةم`ا
ى-م'و -¸=¹ا ىلع ةم`ا ¸=¹ا _و¸- ا~'و »`·تسلا ¸ف ه=-¸-ت¹ اه¹ را-= ل .-قو اهس-ن ¸ف ¸-خ-
.-قو د-·¹ا -=- ةقت·~¹ا -`خب ةن-اب -د=ا¸ب ل' ى-ق- لو اهس-ن ¸ف ¸-خ- اه--ف ر¸ه~~¹ا ىلع
ةم`ا _ا´ن ¸ف ¸-خ- ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ةقت·~¹اك
ه¹¸ق ¸ن·- ا¸¹اق هل= -ات´¹ا ¸فو ءا~ل·¹ا .¸ق را-خ¹او =¹ام .اق 2 »´نم ىما-`ا ا¸=´ن'و 2 ة-`ا
_-~=¹ا ¸ف د-ع -=- -¸=ل¹ را-= لو =¹~´ف ن-تن`ا ل -د=ا¸ب ة~¹اع -ناك و' ة-نا` ةم' _و¸- ¸¹و
ىل·ف ا=ا~- ¸'ف =¸~ب ل' ات-ب ه·م '¸-- لو €-و¸ت¹اب ةم`ا »ادختسا .=-- لو ¸¸صن~¹ا ىلع
¸اك ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع اقل=م هم¸ل- اهتق-نو اهت-=- نم _و¸¹ا _ن~- لو اهب ¸-س¹ا د-سل¹و -¸·¹ا
اه¹ا~ك ةم`ا ¸همو هتم¸¹ --اب ا~' اه·بارو هتم¸¹ ات-ب ه·م ت'¸-- ¸' اه`¹ا`و ¸ه~¹اك ه¹ام ¸-ف اد-ع
»¹ و' ىنب =قس- »¹ د-س¹ا اهلتق ¸¹و ات-ب ه·م ت'¸-- ¸' .-قو -`ت=ا .-قف هب ا-¸-ه=- هم¸ل- هن' هنعو
_-- ¸' ه¹و ¸¸صن~¹ا ىلع هب .=- ام ردق ل' ه~=' ه¹و اهقاد- ¸-ق- ىت= هنم اه·نم ه¹و ن--
¸هم لو _-ا-¹ا -¸ص- =¸قس¹ ه¸-='تك اه~-لس- _نم نم ن-د-س¹ا ¸= =قس اهعاب ¸¹و اهن~' ¸-·ب هنم
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
نم ا-ا¸ت~ا ¸¹ »ساق¹ا نبا نعو ¸¸صن~¹ا ىلع ¸ادص¹ا =قس ءان-¹ا .-ق _و¸ل¹ اهعاب ¸لف ¸¸ت~~ل¹
¸ادص¹ا -صن ه-لع ¸¸صن~¹اف ءان-¹ا .-ق ¸-ل-ت¹ »كا=¹ا
اه-·ب نم ¸همو _--¹ا د·ب _س-- ا~ن' هن` ن~`¹ا نم هب _=¸- ل .-قو -`ت=ا .-قف هب _=¸- لو
هن'ف اه=ا¸= ¸ر' -`خب ا-ا-¸ب ل' ء¸~ هنم _¸ن- لو ا-د-ب ¸ق- ن-´-¸~ تا~ .ا~ك ¸=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 26•
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 260
ا-د-·¹ -'¸~¹ا =¹~كو ءاف¸¹ا اهم¸ل- »¹ ¸ن-=و¸تت¹ =قتع' .اق ¸¹و اه~ساق-
¸-´¹ا
¸¹و ةم`ا ل' -¸=¹ا ة-بات´¹ا »لس~¹ا _ا´ن ¸¸=-و ¸ا¸ق- `ف د-¸مو ¸-دن¸و ¸ا¸ق-ف ¸س¸=مو ¸باتك
راد ¸ف ه¸´-و =¹ام ه-¸ك =~¹و ةس-نك و' ¸-¸ن= و' ¸~= نم اه·نم ه¹ ¸-¹و اد-ع »لس~¹ا ¸اك
نم ة~ص·¹ا _=ق- -د¸¹او ة-بات´¹ا -`خب _ات~تسا اه·نم ه¹ .=- »¹ ة-س¸=م =لم ¸¹و د¹¸ل¹ -¸=¹ا
د·ب -د·¹ا ¸ف ¸=تن- .-قو هتب¸تب ة-·=ر .-قو .¸=د¹اب ى~س~¹ا اه¹و ةن-اب ةق-ل=تب اهنا´م ن--نا=¹ا
.ا=- ل _--' .اقو ة~لس~¹اك »ساق¹ا نبا .اقف هت=و¸ ن-د ى¹' د-را ¸'ف هت=و¸ »لس- =¸~~¹اك ءان-¹ا
ىلع ¸ا¸ق-ف ا~ه=ا´ن ىلع ار¸ق _ص¹ اه-لع ا'دتبا ¸¹ ة-- ىلع اناكو ا·م ¸ا=¸¹ا »لس' ا~'و ا~هن-ب
ءا-قنا .-ق ا~-د=' و' ا~لس' ا~' ل' .=¸~¹ا _ا´ن¹او -د·¹ا ¸ف دقع لو ¸اد- لو ¸¹و `ب _ا´ن
¸اك ¸'ف هان¸ك~ ام »`س`اب _ص- ا~ن'و -دساف »هت=´ن' ¸' ر¸ه~~¹او »را=~¹ا -`خب .=`او -د·¹ا
.ل=م ¸-= نم دق·- هن´¹و ار¸ق- »¹ اهناب' دق ¸اك ¸'و ار¸ق .ا=¹ا ¸ف ا~لس' ¸'ف ا``` اهقل=
ر¸ه~~¹ا ىلع .`~¹ا ¸ادصف ل'و ى-م .=دو ¸-ق ¸اك ¸' =اقس`ا و' ¸~خ¹اك دسا-¹ا اهقاد-'و
=¸قس¹او ران-د _ب¸ف .=د امو ¸-ق ¸اك ¸' ¸-و -¹ا`¹ا »سق¹ا ¸ف د-¸-و ه·-ب ¸ا= ¸¹ هت~-ق .-قو
.`~¹ا ¸اد- .-قو دسا-¹ا ¸-قك .¸=د¹ا _م =اقس`او هب 'دتبا ¸-¸-- _ا´نك ¸¸´- ر¸ه~~¹ا ىلعو
¸ف ¸=تن- ءان-¹ا د·بو اقا--ا اهنا´م -ناب ءان-¹ا .-ق ¸س¸=م و' ¸باتك ة=و¸ -~لس' ا~'و .=د ¸'و
ة-بات´¹ا _ا´ن ىلع ر¸ق _و¸¹ا »لس' ¸'ف ا¸·¹ ¸اك هم`س' .-ق -د·¹ا ¸ف اهقل= ¸¹و ةنسل¹ اقا--ا -د·¹ا
»¹و ة-بات´¹ا -قتع و' -~لس' ¸' »ساق¹ا نبا .اقف ا-¸-= ام'و ا-¸ب' اه=و¸ -¸-·- -ناك ¸¹و -¸=¹ا
¸`= ¸-·-ف ن-=و¸¹ا د=' »`س` _سف ام اه-فو ¸`=ب _سف `=و ن-- »¹ و' ىنب --` ا~هن-ب ام د·--
-ه~' ¸¸فو `ف ل'و --` اهنا´م -~لس' ا~' هنعو ¸-`´ب ¸-لف ¸ه~ نم ¸`ك' ا~هنع .-= ¸لف .اقو
ام ن-ب
ة=و¸¹ا »`س' ¸ف .اق ا~ك هد·بو ءان-¹ا .-ق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 26‚
»¹ ة-س¸=م هت=-و ¸-·- »لس' ¸¹و ¸ل¸قف -ق-س ا~'و ا~هن-ب ام ةق-ن -=قس ¸-س ا~'و ءا¸س هل-ق
و' نك .-او' ا·بر' رات=ا ¸~ع ىلع »لس' ا~'و .تق- »¹ ه=¸لب .-ق د-را ¸¹ هن` »لت=- ىت= _س--
.´¹ ¸ا¸~¹ا نبا .اقو ر¸ه~~¹ا ىلع .اقو ¸قا¸-ل¹ ¸هم `ف »هنم -د=ا¸ب .=د- »¹ ¸اك ¸'ف ¸=او'
هن` اهقاد- -صن ---= نبا .اقو ¸اقاد- هم¸¹ _-~=¹ا ¸راف ¸¹ هن` اهقاد- ¸~~= نهنم -د=او
.´¹ تاقد- _بر' ه-لع ¸ا¸~¹ا نبا .¸قو ر¸ه~~¹ا ىل·ف ¸تخ- »¹و تام ¸'ف ¸ل=~¹اك را-ت=لا ¸ف
ارا~ع' _-~=¹ا ن~ستق- -س¹ -``و _بر` تاقد- _بر' ---= نبا .¸ق ىلعو اهقاد- ¸~= -د=او
نهت·-ر'ف تا·--ر _بر' _و¸- ¸¹ =¹~كو »دق- ام ىل·ف اهب ن-- »¹ نمو اهقاد- اهلف اهب ىنب نمو
ة·-¸~¹ا ىلع _=¸-ف ا~ه-لع ¸ل¸ق¹ا ء¸=-و ر¸ه~~¹ا ىلع ¸قا¸-ل¹ ء¸~ لو -د=او رات=ا -'¸ما
.اق ¸¹ ا~ك -ا¸-~¹ا نم ء¸~ -ق¸- »¹ ن---ت¹ا .-ق تامو -س ىلع »لس' ¸¹و »¸·- ا~ب ة-د·ت~¹ا
ا~-اد='ب .=دو ةقل= ه-ت=و¸ ,د=' ¸ل= نم -`خب ن-·- »¹و تامو ¸¹ا= ا~كاد=' ة-باتكو ة~لس~¹
,¸=Š¹و ¸ادص¹ا .كو -ا¸-~¹ا _ابر' ة``` اهب .¸=د~للف ةقل=~¹ا -له=و -د·¹ا ¸قن- »¹و تام »`
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ن=و¸ت- »¹ ام _بر`ا »ا~- هلف تا¸=' ن- ا~'ف ا·بر' رات=ا ¸¹و ¸ادص¹ا _ابر' ة```و -ا¸-~¹ا _بر
¸ف اهتنباو -'¸ما ىلع »لس' ¸'ف ه¹ »ا~- `ف -نابو ¸`=ب ¸اك ¸¹ ام' ¸~خل¹ا .اقو نل=د ¸¹و .-قو
-ه~' .اقو -د=او رات=ا -د=ا¸ب .=د- »¹ ¸'و اتم¸= ا~ه¹¸=د د·ب ¸اك ¸'ف ن-دقع ¸ف و' د=او دقع
.-قو ن-·ت- .-قف »`اب .=د ¸'و -ن-·- -ن-¹اب .=د ¸'ف ءا~ ¸' _ا´نب .-قو -ن-¹ا ن-·ت-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 26ƒ
¸س¸=~¹او اقل=م -د=او رات=ا ا~هه-~و ن-ت=' اتناك ¸'ف اهقراف نم ه¸ب' و' هنبا _و¸ت- لو ¸ا·فدن-
ه-لع .د- ام را-ت=لا ¸ف ¸-ت·-و =¹~ك ن~لس' دق ¸ات-س¸=م ¸ات=' و' اهتنباو »' و' ¸~ع هدنعو »لس-
»لس' ا~'و ا-¸-= ن-·- اه=ا´ن -خسف .اق ¸¹و -ن-·- ءى=و و' ى¹' و' ¸-ا… و' -د=او ¸ل= ¸لف
-¸فاك ةم' اهن` »لس- »¹و ---س ا~' ل' ¸قب و' »دق هت~صع .¸- »¹ ¸بات´¹ا ¸ب¸=¹ا
»ا¸=`ا
دلو`ا تد¹و ¸'و _س--ف ءام`ا ءا¸~و ة·=¸¹ا -`خب _ا´ن' لو _ا´ن ةم¸=م لو »¸=~¹ .=- لو
_سف ه¹ دق·ف »¸=' »` .كو ¸لف ¸ات-اور »-¸=ت¹ا د--'- ¸فو ¸`=ب .اق »` ¸`= ¸-·ب
¸¸~¹ا
اقل=م ¸¸=- ¸ورو `=د ¸¹و _س--و _ا~تسلا ل' _ات=م ¸-= ه-لع -¸خم ¸-¸م _ا´ن ¸¸=- لو
¸اد- نم .ق' ¸اك ¸' »ساق¹ا نبا .اقو ى~س~¹اف .=د ¸'ف .=د- »¹ ¸' اه¹ ¸اد- ل ر¸ه~~¹ا ىلعو
.-قو ¸ل¸ق ¸قا-¹اب ا-ا-¸¹ا اهت-ا=م ¸فو ¸ت·¹او ا-ا-¸¹ا ىلع ¸د--و اقا--ا -ل`¹ا نم ¸-و .`~¹ا
ه`¸- لو .ا~¹ا ¸'ر ن~ف ران-د _بر ام'
.-ق ا~هنم ¸-¸~¹ا _- ¸¹و ى~س~¹اف .=د ¸'ف -ر`ا ¸-نو _س-¹ا ¸ف ة--¸~¹ا _ا´ن =¹~كو
.و`ا ى-تقمو هدق·¹ و' ة`ر¸¹ا ¸=¹ هداسف ¸' ىلع ءانب _س-¹ا _ما .اقو ه-¹' _=رو ى-م _س-¹ا
را-خ¹ا ن-=و¸¹ا نم .´¹و -رŒ¹ ¸ت·¹او »`س`ا ¸ا¸=ب --='و ةم`او ة-نا¸صن¹ا ¸ف هت=-
¸ت·¹اب را-خ¹ا ة=و¸ل¹و رو¸·¹او --·¹اب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2•0
--·¹او
--·¹اب »لع ¸-س و' ن-´~- و' ~~ل- و' .¸قب ¸¸- »¹ ام _¸-¹ا ءادو ¸¸-¹او »ا~=¹او ¸¸ن=¹ا
-'¸~¹او .=¸¹ا ¸ف ا~-¸-`كو ¸¸-¹او »ا~=¹ا .-لقو .ق·ل¹ --~~¹ا ¸ا¸-¸¹او _¸ص¹ا ¸¸ن=¹اف
¸=ر ¸' »~=`ا ¸ف »ساق¹ا نبا .اق ا-¸= ¸'و .~ت=م .=¸¹ا ¸ف ¸¸-¹ا ¸' -ه~' ,ورو د=او
¸ا¸تعلاو ةن·¹او ¸صخ¹او -=¹اك ء=¸¹ا _ن~- ام .=¸¹ا ¸ف _¸-¹ا ءادو .=`ا ه¹ -¸- ه¸¸ب
ها-`ن'و ه¸ك~ _¸=ق~¹ا -¸-=~¹اف
¸ك~¹ا »-اق ¸اك ¸'و ا~-د=' _¸=ق~¹ا ¸صخ¹او
ا~برو ء=و د·ب ¸اك ا~برو ردق- لو ن´~ت~¹ا ة-صب ¸¸ت·~¹او _ا~=¹ا هب ى-'ت- ل ¸ك~ و~ ن-ن·¹او
ل' .-قو را-خ¹ا ةن·¹او ىصخ¹او -=¹ا ¸-ف ¸¸ت·~¹اب ن-ن·¹ا ¸س-- دقو ,¸=' ¸ود -'¸ما ¸ف ¸اك
نم ةنس اه¹ ء=و هنم ¸-س- »¹ ا~' .=¸-ف ¸¸ت·~¹ا ام'و ة-~=¹ا _¸=قم ¸¸´- ¸' ل' ¸ك~¹ا »-اق ¸ف
ن-= -ق¸- ¸' د·ب هن-~- _م ء=¸¹ا ¸ف ه¹¸ق .¸ق¹او اه-صنو هل`م ¸ات-اور د-·¹ا ¸فو ه·ف¸- »¸-
-قد-و اراق- ¸'ف ¸´-¹ا ءاسن¹ا ¸=ن- ¸ورو ة=و¸ --قب -ل´ن ¸'ف --ل= .´ن ¸'ف ةن-د~¹اب -¹¸ن
اهلف ¸ا¸-¹ا تدار' »` ه-رات=ا ¸'ف ةن-اب ةقل= »كا=¹ا ¸ل= _نتما ¸'ف اهق`=ب ¸م¸-ف ت¸-= ¸´-¹ا
ن-ن·¹او -¸-=~¹اك ` ماك .=`ا د·ب ¸ادص¹ا اه¹و ه=`ع ت¸=ر .¸ق- اهن` ه¸-= -`خب =¹~
و' ء=¸¹ا _ن~- ام -'¸~¹ا ¸ف _¸-¹ا ءادو ه-صن ¸ورو ¸-س~¹ا نم »ه-ردق هن` ¸¸ل=د- ¸صخ¹او
ه-~¹
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2•1
_`·¹ا نم _نت~- ¸' ل' €¹ا·- ا~م ¸-¸¹ا ¸¸´- ¸' ل' ءا-ف`او ¸خ-¹ا د-¸و .-·¹او ¸¸ق¹او ¸-¸¹اك
ه¸´ن'و ءاسن¹ا اه-¹' ¸=ن- لو »ساق¹ا نبا .اقف _¸-¹ا ءاد -'¸~¹ا ت¸´ن' ا~'و ةقل= ¸اك ¸' ¸-=- لو
-¹¸ن ا~¹ =¹ام ه¹اق ةن·¹ا ¸ف ¸د-و -¸`¹ا ىلع ¸= هه-~و -=¹ا .=¸¹ا ¸´ن' ا~=و ¸¸ن=س
اه`¹ا` هد·ب ة-ا= -'¸~ل¹ را-خ¹ا ت¸-` ¸ف هد·ب ل دق·¹ا .-ق د=و ام را-خل¹ ¸-تق~¹ا --·¹او ةن-د~¹اب
ا~هن-ب ¸¸ف ل'و _- ¸'ف ةنس .¸·-ف -دا=¹ا هن¸ن= ام'و هنم .-لق¹ا ¸ف ل' اه·بارو ¸¸-¹ا ¸ف ل'
ة-·¹ -ناك ¸¹و =¸~ب ل' ه~- ¸-·ب را-= لو =¹~ك ن--¹ا »و~=~¹او =¹ام نعو اه-~¸- ¸اك ¸' .-قو
¸ا--¹ا =¸~ك د¸س' اهل-' ¸ف ¸-¹ نم ¸' ا¸¹اقو ة·بر`ا ¸-·ب هم`ع' -=- لو ىن¸ نم ة-تقم و'
¸اك ¸' --`-ف هد·ب ام'و را= هن` ¸ل¸ق ا-د¸ب ه=¸قس ¸فو ¸اد- `ف ¸-س~¹ا .-ق ا-در ا~'و
لو ه-لع هلك ¸ادص¹اب _=رو اه¹ --` ˆ' و' -'ك ه-لع ى-خ- ل --¸ق ¸¹¸¹او ه¹ ¸اك ¸'ف اه¹ را-خ¹ا
¸-ف ¸¹¸¹ا ¸سع' ¸'ف ¸ل¸قف ا-¸-= هنع ى-خ- هن' »ل·- --=ب -ا= ¸'ف ء¸~ب اه-لع ¸¹¸¹ا _=¸-
¸فو ران-د _بر اه¹ =¸-و ه-لع ل -'¸~¹ا ىلع _=ر »·¹ا نباك ¸اك ¸'و ¸ل¸ق -'¸~¹ا ىلع هع¸=ر
¸¸ن=س .اقو ا`را¸- ا-ام ¸¹و »ود·~¹ا´ف را-خ¹ا -=¸- --ع ىلع _ل=ا »` اهقل= ا~'و ¸ل¸ق ه--ل=-
لو را-خ¹ا رو¸·~ل¹ --` --·ب ة=و¸¹ا و' _و¸¹ا و' ¸¹¸¹ا ¸= ا~'و رو¸·¹ا -س= ¸ادص¹اب _=¸-
د¹¸¹ا ة~-قب ل ه·-~=ب ه-لع _=ر را·¹ا ¸¹¸¹ا ¸اك ¸' اه--ف ه¹ را-خ¹او هد·ب ام'و ءان-¹ا .-ق ¸اد-
ه-لع _=¸- »¹ ¸-خم ه¸= ¸¹و -د·¹ا ¸ف €-و¸ت¹اب ¸= نم =¹~كو ران-د _بر اه¹ =¸- ا-ا-' -ناك ¸'ف
¸' ل' ء¸~ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2•2
و' .`~¹ا ¸اد- نم .ق`ا ة-¸=¹اب ¸·- ةم`ا ¸ف اه-فو ¸¹و ¸-= هن'ب ¸-خ- ¸' ل' دق·¹ا ى¹¸ت-
.-قو اع¸= ىن¸¹ا ىلع د-¸- ل ~' -ه~' ه¸´ن'و ¸`ك`ا .-قو دا¸ ¸'و .`~¹ا ¸اد- .-قو ى~س~¹ا
€-و¸-و ةم`ا د-·¹ا €-و¸- -`خب رو¸= ن---- ¸-= نم د-·¹ا -¸=¹او ةم`ا ¸=¹ا €-و¸-و ران-د _بر
¸-قر هد¹¸ف د-·¹ا ام'و ¸= د¹¸¹اف ة-¸=¹اب ¸=¹ا ¸= ا~'و را-خ¹ا اهلف ¸نا¸صن هن'ب ة-نا¸صن¹ا »لس~¹ا
هل-ق تام ¸لف ا-= ¸اك ا~' »´=¹ا »¸- را·¹ا ¸¹¸¹ا ىلع ل _و¸¹ا ىلع د¹¸¹ا ة~-ق -=-و ¸=¹اك .-قو
-دل¸¹ا »¸-ف ان-ن= ¸اك ¸'ف »`ا ة~-ق ¸~ع نم و' اهنم .تق ¸'ف -دل¸¹ا »¸-ب -¸-·~¹ا د¸-ناو ة~-ق `ف
¸-ف ا-ن= -`ا ¸اك ¸¹و -¸- و' هل-اق نم •تقا ¸¹ ا~ك _-~=¹ا ¸ف ¸=تس~ل¹ ء¸~ ل -ه~' .اقو
¸= هن` ءلو لو ¸تع ه´لم ¸¹ هن` ة~-ق `ف ``م هد=¹ ةم`ا -ناك ¸لف ¸ل¸ق د¹¸¹ا نم ا-~='
د-س ت¸~ب هقت·¹ هر¸= ىلع د¹¸¹ا »' د¹و »¸ق-و -`ا ى¹' -·=ر تد' ¸'ف ة--ا´~¹ا د¹و ة~-ق -ق¸-و
_و¸¹ا ىعدا ا~'و هقتع ¸ا¸=¹ هر¸= ىلع -¸بد~¹ا د¹و »¸ق-و =قس ءا-ق¹ا .-ق تام ¸¹ =¹~¹و هم'
¸ل¸ق .¸-ق~¹ا ن--·- ¸-ف د-س¹ا ه¸´ن'و رو¸·¹ا
¸ت·¹ا
اه-فو ¸=¹ا -`خب ت¸-=و ا~هن-ب .-= د-·¹ا -=- اه·-~= ¸تع ا~'و
---
راتخ- ¸' .-ق ¸تع ¸لف =-ل~ت¹اك ن-~- ¸-·ب -قد- ا-ر -´س' »¹ -¹اقو هن´~- »¹و ةنس --قو ¸¹و
د-س¹ا هد¸-و ¸اد- `ف ءان-¹ا .-ق ترات=ا ¸'ف ¸·=¸¹ا -`خب =قس اهناب' ¸لف ا·م اقتع ¸¹ ا~ك =قس
.-قو »´=¹ا ه-=و' ا~¹ ه-ف _ا--و --`- .-قو ه=قس- ه-¸-` ¸` ا-را-= =قس- .-قف ا~-دع ¸اك ¸'ف
ل' اه¹ا~ك ¸¸´-و ى~س~¹ا اهلف ءان-¹ا د·ب ه-رات=ا ¸'ف ¸ت·¹ا د·ب را-ت=لاب Žرا= هن` _ا-- لو --`-
`ف ¸ت·¹ا د·ب اه¹ ¸¸-ف ءان-¹ا .-ق ة-¸-م ¸-و ---ر ¸'ف ه=¸ت~ا و' ه--ق د-س¹ا ¸¸´- ¸'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
--ق ¸'ف -د·¹ا ¸ف ¸تع ¸' ة·=¸¹ا ه¹ ¸ورو --·¹اك ةن-اب ةقل= ا-را-ت=او ه-لع د-سل¹ .--س
¸ت·ف ت¸=' ¸'ف ¸-=¹ا ¸ف ¸-='ت¹اب ¸م¸-و ه-¹' _=رو ¸ات-اور همو¸¹ ¸-ف د-·¹ا ¸`= ن-تن-اب
ا-را-= =قس-و اه¹ را-= ل -ا¸ص¹ا ¸~خل¹ا .اقو ا-را-= ىلع ¸- »ساق¹ا نبا .اقف ه-ف _و¸¹ا
اقا--ا ¸-خ- ¸ت·¹اب ةل-ا=¹او »´=¹او ¸ت·¹اب ة~¹اع -ناك ¸' هان·م ¸ف امرو اهن-´~تب و' اه¹¸قب
-خ- »¹و ¸هت~ا --= ةن-د~¹اب =¹ام ه=قس' ا~ن' راصق¹ا نبا .اقو ه=¸قس ر¸ه~~¹ا »´=¹اب ةل-ا=¹او
ا-را-ت=ا .-ق ¸تع هن' --`و »دقو -=و¸-و ترات=او -قتع ا~'و `ف اهله= ن´م' ا~' ام'ف ةم' نع
¸اد- و' ى~س~¹ا نم ¸`ك`ا اهلف اهب ىنب ىت= »ل·- »¹و .¸=د¹ا .-ق -قتع ا~'و د¸ق-~¹ا ة=و¸´ف
¸'ف ه¹¸´نب ى-ق- ل ~' ¸´ن~¹ا ىلع ن-~- `ف ة-=و¸¹ا ¸ف ¸ا=و¸¹ا _¸ان- ا~'و اهل`م -¸= ¸ادصف
ىعدا ن~-ف »ساق¹ا نبا .اقو ¸ادص¹ا »¸= _و¸¹ا .´ن ¸' ن´¹ ه¹¸´نب ى-ق- لو ¸ل¸قف د-ا~ب ى-'
ل و' -=´- هد·ب _~س- »¹ ه-¸=ع' ¸'ف ة--¸ق ةن-ب ¸عد- ¸' ل' هرا=تناب -'¸~¹ا ¸م¸- ل ة-=و¸¹ا
ل -ه~' .اق -¸-و ه·م -ل=- »ساق¹ا نبا .اقف --م ىلع _ا´ن¹اب اد-ا~ -ماق' ا~'و »´=¹ا ى-مو
د¹و اه·م ¸¸´- ¸' ل' ¸ل¸ق Žرا=¹ا ¸-= ¸فو Žرا=¹ا _و¸¹ا را¸ق'ب -ر¸-و _--' -ق¸-و -¸-
~-ن-= ه`¸تف هب ¸ق-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2•4
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2•3
.¸-قم _ا´ن¹ا ¸ف ن-·¹ا-¹ا ¸-= ¸¸ب' را¸ق'و ¸ل¸ق د¹¸¹او _و¸¹ا ¸-= -را¸ب را¸ق`ا ¸فو ه·م
¸´ن'ف »·ن -¹اق »` ت¸´ن'ف =ت=و¸- دق .اق ¸¹و ا~هنم را¸ق'ف ىلب -¹اقف ==و¸-' .' .اق ا~'و ا~ه-لع
را¸ق'ف ¸نم -·لت=ا .اق ¸¹و را¸ق'ف ¸ن·¹ا= و' ¸نقل= و' ¸نت·¹ا= و' ¸نتقل= -¹اق ¸¹و را¸ق'ب ¸-لف
¸-ا=م =نم ان' .اق ¸¹و ¸نقل= -ا¸= ل' را¸ق'ب ¸-لف ةلتب و' ةتب و' ةن-اب و' »ا¸= -ن' .اق ¸¹و
¸م' ¸ه=ك ¸لع -ن' -`خب را¸ق'ف
¸ادص¹ا
اهت~-ق و' »-ارد ة``` و' ران-د _بر هلق'و
.-قو ا¸-= ه~-' .=د ا~'و _سف ل'و ه~-' .=د- »¹و •قن ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع هتم` هد-ع ¸اك ¸¹و
ل ¸~تم ¸¸´- ¸' ه=¸~و _-`ا ىلع ى~س~¹ا -صن اهلف ءان-¹ا .-ق ¸ل= ¸¹ ام' دسا-¹ا ¸ادص¹اك
¸-¸ن= لو ¸~خك ¸¸=- لو _--¹اك هراتخ- لو هراتخ- د-ع ىلع ¸¸=-ف »دق- ا~-ف _--~¹ا »´= ه~´=و
و' ¸`ف رادو اه=`- د-- »¹ -¸~`و ن-ن=و درا~و ¸ب‰ك ر¸= لو .¸ه=م لو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2•5
اه`م ¸اد- و' ةم~¹ا ¸ف »ن·¹او .ب`ا نم ددع و' ---¹ا -ر¸~ .`م -خ- ¸' ل' اه-¸ت~- ¸' ىلع
ل »´=¹ا د-ع نبا .اقو هل`~ف ¸=تسا ¸لف ل ا= اهل`م ¸اد- نمو اهنمو اهل`م -ر¸~ نم =س¸¹ا ¸¸´-ف
اد= د-·-¹ا ام'و دسف ل'و ه--و نم دب `ف ا--ا= هن-·ب ¸اك ¸¹ ام' »¸ل·م ردقم ء¸~ ىلع ل' ¸¸=-
»¹ ام ¸¸=- اه`¹ا` ه--ق .-ق ه¹¸=د ¸فو ¸صم نم ةن-د~¹ا -`خب _نت~~ف ¸¹دن`ا نم ¸اسا¸خك
ام د¸-و .`~¹ا ¸ادصب هد·ب --`-و هل-ق _س-- ا-ر¸ه~~ف هه-~و ¸~خب دقع ا~'و _--¹اك =¸ت~-
و' ¸دب ¸ف --اف ¸¹ =¹~¹و دسا-¹ا _--¹ا ¸ف ة·لس¹اك هل-ق ل ه--ق د·ب هن~--و .¸~تم نم هت--ق
¸-ر و' هب ---¸ف ران-د _ب¸ب .¸~تم دسا-¹ا _م ¸اك ¸' .-قو ة~-ق¹ا »¸·-و اه¹ ¸اك ه¸=نو ¸¸س
نبا .اقو =¹~´ف -¸-·~ب دقع ¸¹و _س-- »¹ ه-ا=ع'ب ¸-¸ف »دق و' ه¸=نو ¸ب`ا ة~-ق ءا=ع'ب ¸-
.-قو ا~ه-ف هل`م .-قو هل`م و' هت~-ق -=-و ه-د¸ف ا--·م اهقد-' ¸¹ ا~ك هد~·- ¸¹و _س-- ل »ساق¹ا
_--¹ا´ف --·~¹ا تاف ¸'ف ىل`~¹ا ¸ف هل`م و' هت~-قب -·=ر اق=تسم و' ا--·م ه-د=و ا~'ف .-~¹ا ¸اد-
د¸¹ا ن-ب ت¸-= -ل`¹ا نم ¸`ك' ¸اك ¸'ف ¸و¸·¹ا نم ه-·ب ¸=تس- ام ام'و _لخ¹ا ¸ف _و¸¹اك
امو ¸-`´¹اك ¸-ق¸¹ا نم ¸-س-¹ا ء¸=¹او ¸=تس~¹ا ة~-قف ل'و ¸=تس~¹ا ة~-ق ن-بو _-~=¹ا ة~-قو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
_--¹ا´ف ن-·ب ¸-قر و' -ا-` ةعا~= نم ¸=تس-
را·~¹ا _ا´نو
¸' ىلع =تنا ¸ن=و¸ .`م ¸-و ادلو' تد¹و ¸'و _-`ا ىلع ادب' _س--
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2•6
_سفو ءان-¹ا .-ق ¸~س ام _سف ا~-د=' ¸ف و' ا~ه-ف ا--~ ى~س ¸'ف ا~هن-ب ¸هم لو ¸تنبا ==و¸'
¸~=و ران-د ة-~ب _´ن ن~ك اه¹ ¸~س ا~ع •قن- »¹ ام ا~ه-ف .¸=د¹ا د·ب .`~¹ا ¸اد-و ادب' ¸=`ا
¸'و _--' ه¸ا='و »ساق¹ا نبا ه-¸كو =¹ام ه·نم ان'¸ق ه~-ل·- و' ةن-·م -دم هتمدخك _فانم هن¸ك ¸فو
-=وو ءان-¹ا .-ق _سف ء¸~ _فان~¹ا _م ن´- »¹ ا~' ا--' »ساق¹ا نبا نعو ر¸ه~~¹ا ىلع ى-م _قو
ةق-ن ه-ف ¸` ءا~ل·¹ا ه¸´ن'و =¹~ك اه=ا==' ¸ف هنعو اهت~-قب _=رو »د= ¸اك ¸'و هد·ب اهل`م ¸اد-
ء¸~ _قو ¸'ف هلك ¸=ان ى-م ا~-ف ¸ادص¹ا ا~ن' .اقو .=¸~¹ا =¹ام ه¸كو اهل`م ¸ادصك ¸هف ءا¸كو
ن-·بر' ى¹' _=ر »` ةنس ن-¸~ع نم ¸`ك' ¸اك ¸' _س-- »ساق¹ا نبا .اقو ه¹¸= -=' `ف ا¸=¸م هنم
.اقو دسا-ف هه-~و ¸ا¸ف و' ت¸م نم ن-·م ¸-= ى¹' ه-·ب و' .=¸~¹ا ام'و ن-تسو ن-س~= .اق »`
هلك .=·م اهل`م ¸اد- اه¹ =¹ام .اقف ىنب ¸'ف .=¸~¹ا .=·- و' .=·~¹ا ىلع ¸صتق- ¸' ل' _--'
نع •قن- ل ا~ك »ساق¹ا نبا .اقو .=¸~¹ا ة~-ق هنعو .=·~¹ا نع •قن- لو ا~ه-لع دا¸ ¸'و
-دا-¸¹ا ¸ف ¸ل¸ق¹ا ¸-'- »` هب .`~¹ا ¸اد- ردق »¸ل·م .-='- ا~ه·م ¸اك ¸'ف ا~ه-لع دا¸- ل .=·~¹ا
ى¹' و' ه-ل=- ¸' ى¹' »ساق¹ا نبا .¸قو »-دنع »¸ل·م هن` .¸=د¹ا ى¹' ¸¸=- =¹ام .¸قو _-~=¹ا ىلع
ىلع ن--¹' ¸واس- اد-ع اهقد-' ¸¹و .=·~ف ¸ل=' ىتمو -¹¸=و ل ا= ه'ر هن` ا-م ¸اك ا~' ه-¸س-م
ءاقب ¸ق=- ا~' =ل~¹ا د-ع ه¸ا='و ةنود~¹ا ¸ف ه·نم ¸اد- ه-·بو _--م د-·¹ا ¸·-ف ا-¹' ه¹ د¸- ¸'
ه-=·- ¸' ىلع -¹'ب =¹~كو .-ف .-ف ¸' ¸¸=- .-قو ن-ت·لس¹اك اقل=م -ه~' ه¸ا='و ران-د _بر
ا~'و اه-فو »خ¹ا -`خب ه·ف¸- ه-ا-`' ¸` اقل=م دسف هت=و¸¹ اقاد- د-·¹ا ة-قر .·= ا~'و اراد -`ا
=¸~ ا~'و .`~¹ا ¸اد- _-`ا .-قو .¸=د¹اب ى~س~¹ا اه¹و ¸ق- »¹ ¸= تد¹و ام ¸' ىلع هتم' _و¸
ى-تقم ¸قان- ام
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2••
ه-ف اه¹ ¸اك ¸'ف ى·ل- ه-قان- ل امو دسا-¹ا ¸ادص¹ا´ف اه-لع ¸`¸- و' اه¹ »سق- ل ¸' .`م دق·¹ا
دق¹ =¹ام .اق هو¸´~ف --ب و' دلب نم اه=¸خ- ل و' ,¸ست- لو اه-لع _و¸ت- ل ¸' .`م ¸¸=
د·ب اهقاد- نم ان-·م ا--~ ه¹ -·-و ¸'ف »¸`ب ¸-¹و =¹~ نع ¸ان¹ا ىهن- ¸' ¸-اق¹ا ىلع ت¸~'
¸اد- نع •قن ¸اك ¸' _=¸- .-قو _=¸- »¹ ن-·- »¹و هل-ق ---= ¸'و -¹ا= ¸' هب -·=ر دق·¹ا
هن' ىلع ا-¹' اهقد-' ¸¹ ام' _-~¹ا ¸ف _=¸- »¹ ه-لع ن-~- ىلع =¹~ ¸اك ¸'ف ¸ل¸قف -ن-ع ¸'و .`~¹ا
د=او »ل·- »¹و ن--¹'ب ه=و¸ف -¹'ب ¸ن=و¸ .اق ا~'و دساف ¸ادصف ¸ا-¹'ف ,¸=' -'¸ما ه¹ -ناك ¸'
»¸ل- »¹ ا--¸- »¹ ¸'و »¸¹ ن--¹'ب ¸-ر و' -¹'ب ---ر ¸'ف .¸=د¹ا .-ق ¸اك ¸'ف هل-ق ¸د·ت¹اب
.´¹و ر¸ه~~¹ا ىلع ه¹¸-ق _و¸¹ا »¸ل- »¹ د-ا¸¹ا »¸=' ان' .-ك¸¹ا .اق ¸¹و ر¸ه~~¹ا ىلع ه¹¸-ق _و¸¹ا
¸' ل' ة~ه- ن-~- اهن` د¸- لو »¸¹ .´ن ¸'ف =¹~ب ةن-ب »ق- »¹ ¸' هرا¸ق' د--- ا~-ف ¸=`ا --ل=-
د-ا¸¹ا .-ك¸¹ا »ا¸¹' ¸فو .`~¹ا ¸ادصب .-قو -¹'ب »¸¹ .¸=د¹ا د·ب ¸اك ¸'ف د¸تف اق-ق=- ¸عد-
¸ا-¹' _و¸¹اف هل-ق ¸د·ت¹اب ا~-د=' »لع ¸'ف ¸ل¸ق ه¹ اه--ل=- ¸-ف ¸ل¸ق ةن--¹اب و' ¸د·ت¹اب را¸ق`اب
¸ا-¹' تا-او¸¹اف ¸=`ا »ل·ب ا~-د=' »ل·- »¹ ¸'و ¸ا-¹'ف ¸=`ا »ل·ب .ك »لعو ا~لع ¸'ف -¹' ة=و¸¹او
.-قو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2•‚
_-~=¹ا ¸ف ¸-ت·~¹او ¸ا-¹' ¸´·¹ابو -¹'ف ا-ود اه~ل·ب _و¸¹ا »لع ¸'ف ا~هن-ب د-ا¸¹ا ¸¸´- ¸' .د·¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
دق·¹ا اهم¸ل- »¹ .`~¹ا ¸هم نم .ق'ب --=و¸ف ة-ا= €-و¸ت¹ا ¸ف -ن~' ا~'و ه-لع .=د ام »و¸¹
¸ف ام ¸اد-اف ه¸-= انلع'و ¸س¹ا ¸اد- ىلع اق--ا ا~'و ¸-=~¹ا هنبا و' -¸-=~¹ا _و¸- -`ا -`خب
¸س¹ا
¸-¸-ت¹ا
‹-¹و ¸~خ¹اك دسف ه=اقس'ب _¸- ¸'ف ¸ه~¹ا ة-~س- نم دق·¹ا ء`=' ¸-و ¸-ا= ¸-¸-ت¹ا _ا´نو
¸ا-قا·- اهس~ف .=¸¹ اهس-ن ---و ¸ت¹ا ¸ف -اه~ نبا .اق اه-فو هل`م ¸ادص¹ا ه¸ك~ ¸-= نم ---و
¸=تس- لو ر¸ه~~¹ا ىلع ت¸~¹اب لو دق·¹اب ل ء=¸¹اب .`~¹ا ¸هم ¸=تس- ة-¸-~¹او ا~هن-ب ¸¸--و
.-ق ¸-دقت¹ا -ل= -'¸~ل¹و دق·¹ا-ف ى~س~ك ¸¸´-ف دق·¹ا د·ب ء¸~ ¸¸-- ¸' ل' ¸`=¹اب -صن¹ا
-ا¸`ل¹ ة·لس --ا¸ك هم¸ل- لو اهم¸ل-ف اهل`م ¸اد- .د-- ¸' ل' _سف ل'و ا-¸¹ا _قو ¸'ف .¸=د¹ا
اهن` ¸=- »¹ تا~ف ه-¸م ¸ف ¸¸ف ¸'و اه-فو ة~-ق¹ا ه¹ -¸-¸~¹ا »¸ل- لو ة~-ق¹ا ~=' هم¸ل-
اه-لع ى¹¸~¹ا ¸-= ةه--س¹ا ا-ر ¸فو ة-ا= .`~¹ا ىلع دا¸ ام د¸تف ا-'=- ¸' ل' -را¸¹ ة--و
ر¸ه~~¹اف ا~-¸-= ام'و اه-¹و ا-ر ¸-ت·-و ا-ا-ر ¸-ت·- ل -¸-=~¹ا اه-لع ى¹¸~¹او ¸ل¸ق هنودب
ا¸=ن ¸اك ¸' هنودب ا·م ا~-ا-ر ¸-ت·-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2•ƒ
ىلع _¸= ¸¸-¹ا .-ق ة=و¸¹ا ت'¸ب' ا~'و ه¸-= ¸ود -`ا ¸ف _ص- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف اهب .=د ¸'ف
دساف ل ¸-¸-- =~´= و' ¸`ف »´= و' ¸~´= ىلع =ت=و¸-و هنود هب¸=و --سب ,¸= ا~ع ا¸ب`ا
»¹ اه~´=ب ¸¸- »¹ ¸' هن'ف =~´= ىلع ل' -ه~' .اقو =¹ام .¸ق »لع ا~¹ »ساق¹ا نبا ه-¹' _=رو
اهب ن-- »¹ ام اهم¸ل-
.`~¹ا ¸همو
¸=ن-و اه-فو ء`-¹او ¸ام¸¹او .ا~¹او -س=¹او .ا~=¹او ن-د¹ا ¸-ت·-و اهل`م ¸ف هل`م هب -=¸- ام
»¸- نم دسا-¹ا ¸ف .`~¹ا ¸همو ءا¸س ا~هقاد- ¸-لف ه¹ا~¹ ¸-ن='و هتبا¸ق¹ ¸-قف _و¸- دقف .=¸¹ا
¸-·ب ىن¸¹اك ¸هم -ا=و .ك ¸-ف ل'و ة~¹ا·¹ا ¸-·ب =¹ا·¹اك ¸ه~¹ا د=-ا ةه-~¹ا تد=-ا ا~'و ء=¸¹ا
ة-¸´~¹او ة~¹ا·¹ا
»-لست¹ا
ر¸ه~~¹ا ىلع ء=¸¹ا „¸لب ل _و¸¹ا „¸لبو ء=¸¹ا ة=و¸¹ا ةقا='ب هنم .=- امو ه¹ا= »-لس- -=-و
ا~-¸=نو ةن¸ن=~¹او ءاق-¸¹او ة=-=ص¹اك ة--¸~¹او دق·¹اب -=تف د-ع و' رادك ان-·م ¸¸´- ¸' ل'
.=- .=¸م -=- ل ¸¸ن=س .اقف ن-¸=و ن´- »¹ ¸'و ن-¸-·ك -د·ب هب ¸-ر و' دق·¹ا د·ب '¸= ا~م
ه·م ¸-س¹ا نمو هد·ب ء=¸¹ا نمو .¸=د¹ا نم اهس-ن _نم -'¸~ل¹و .¸ه=~¹ا .=`ا »¸¹'و .¸=د¹اب ل'
¸فو ةقل=ب ا~هن-ب ¸¸-- »` .=' د·ب .='ب ه¹ »¸ل- د=- »¹ ¸'ف اهقاد- نم -=و ام ¸-ق- ىت=
ا~'و ة-¹ا=~¹ا ل' اه¹ ¸-- »¹ اه-=و ¸'ف ه-لع ¸ل=- ¸¸ن=~¹ا -`خب ¸ل¸ق ~-ن-= ¸ادص¹ا -صن
نم ن-·نا~¹ا ¸·ص¹او ¸¸~ل¹ .~ه-و ¸-=¹ .~ه- لو ه-ف ا-ر¸م' اهل`م •-ه- ام ردق -لهم' هت--ق
ه·-تتف ن~- .·ف ¸'ف _--¹ا .-كو -`خب ¸ا= .-ك¸تب ل' ¸ادص¹ا .-ق _ا´ن¹ا ¸¹¸¹ ¸-¹و _ا~=¹ا
¸-ق ام'و _و¸¹ا و'
---
¸ل¸ق _و¸¹ا ىلع ا~هع¸=ر ¸-ف ¸-ق¹ا ىلع ةن-ب لو -لت¹ا ا-عدا ¸'ف ¸ا~ف ¸-¸¹ا و' ¸-=~¹ا
هد-د=- ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع »اق~¹ا .¸= =¹~كو ا~-د=' ت¸م و' _¹ا-¹ا ء=¸ب ¸ه~¹ا .ا~ك ر¸قت-و
¸ف ا~ه¹¸ق .¸ق¹ا ¸' --~~¹او ا~-¸-= ء=¸ك ن-ن·¹او -¸-=~¹ا .¸=دو ¸ل¸ق -¸·¹اب و' ةنسب
=¹~كو ¸ا-مر راهن ¸ف و' ا--ا= و' ةم¸=م -ناك ¸¹و ءادت-`ا -¸ل= اهب `= ا~' ء=¸¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ءاسن¹ا ¸=ن ا¸´ب ¸اك ¸' .-قو ه-لع د= لو `ماك ¸ادص¹ا اه¹ ء=¸¹ا ¸عد-و ةن--ب .~ت=- ةب¸ص·~¹ا
ء=¸¹ا ¸ف اه¹¸ق .-ق-و ءادت-`ا -¸ل= -`خب -¸·ل¹ ا~هنم ¸-ا¸¹ا .¸ق ا-ر¸ه~م -را-¸¹ا -¸ل= ¸فو
¸ق' ا~'و اه¹¸قب ل' -¸·- ل هن` ر¸ه~~¹ا ىلع ةم' و' -¸-·- ا¸´ب و' ةه--س -ناك ¸'و اه-لعو اه¹
_-~=¹ا =قس-و ¸-س~¹ا .-ق ¸`=¹اب ¸ه~¹ا ¸=~ت-و ¸ادصل¹ اهس-ن --~´- اهلف اهناب' »` ه-¸´ن'و هب
¸~`ك ر¸ه~~¹ا ىلع ا~ه-لعو ا~ه¹ هناصقنو ه-دا-¸و ¸ل¸ق ه--·¹ ا-را-ت=ل ه=¸قس ¸فو هل-ق _س-¹اب
ا~هنم اهقل= ا~' هنا~- ¸` هتل=و ¸ا¸-=¹ا _اتنو ا~ه¹ --¸- امو ةم`ا د¹وو د-·¹ا ةل=و =-ا=¹ا
¸ادص¹ا ىن·م ¸فو هت´لم ¸' د·ب _=ر و' ه-صن ىلع ه´لم ءاقب ن--- هن' ىلع ءانب اه-لعو اه¹ .-قو
امو هل=ن ن~م ه~=' ة=و¸ل¹ ¸` ه=¸ت~ا ا~' هل=` هل-ق و' دق·¹ا ¸ف اه-¹¸¹ و' -'¸~¹ا _و¸¹ا هل=ن- ام
¸-ق- »¹ ة-=ع اهن` ا--~ ت¸~¹ا ¸ف هنم ~='- »¹ ه--ق- »¹ ¸'ف دق·¹ا د·ب اع¸= اهقاد- ¸ف هدا¸
ة~-ق¹ا ن-·ت-و ¸`=¹ا ¸ف ه-صن و' ه~='-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚1
¸ف ن~`¹ا -صن و' ا~ه-لع ءانب هت--ق »¸- .-قو هت-اف' »¸- ا-¸=نو _--¹او ¸-بدت¹او ¸ت·¹او ة-ه¹ا ¸ف
ه-صن ¸تع اهقل= ¸'ف ء¸~ هنم ¸ت·- `ف ¸ت·¹ا »¸- ا-¸س·¹ _و¸¹ا هد¸- ¸' ل' ¸ت·¹ا د¸- لو _--¹ا
و' راد و' د-ع نم هب _و¸¹ا ها¸ت~ا ام ن-·ت-و ¸ل¸ق اه-لع ءا-ق¹ا ¸فو ¸س¸- »` ¸ت·- ¸ل-~¹اك
ها-¸ب ل' .-`ا -صن ه-=·- ¸' اه¹ ن´- »¹ =¹~كو ها-' اهقد-' هن'كو -ل- و' •قن و' ا~ن ن-ع
اه-لع ¸ت·- نم اهقد-' ¸¹و اهل`م ¸اه= نم ه¸-= نمو هنم ن-·¹اب ت¸ت~ا ام =¹~كو ه¸-= -`خب
د-·¹ا ىن= ¸'و ¸¹' -=' .و`ا »ساق¹ا نبا .اقو ه-¹' _=رو _-`ا ىلع ء¸~ب _=¸- »¹ »¹اع ¸-و
¸ف -ل- ¸¹و ¸با=- ¸' ل' ء¸~ب _=¸- »¹ هت~لس' ¸'ف هت-ان= و' ه-ادف -صنب ل' ه-صن ~='- »¹ ه-د-ف
¸-ن' امو ¸ل¸قف ةن-ب -ماق ¸'ف هد- ¸ف ¸- ن~م ه-لع -ا·- امو ا~هنم ه-لع -ا·- ل ا~ف ا~-د=' د-
_-~= هت--و ا~'و ¸ل¸ق د-·¹ا ىلع ا~هنم ¸-ن' نم _¸=ر ¸فو ا~ه-لع ¸قسو _`ع نم -¸~`¹ا ىلع
هل~=-و ¸-ن=` هت--و ¸¹و ¸قا-¹ا -صنب -·=ر و' _=ر ه-·ب هت--و ¸'ف ء¸~ب _=¸- »¹ اهقاد-
-ناك ¸' ¸ل=~¹ا ¸-=-و ¸- ت¸-=' هل-ق ه--ق- »¹ ¸'و هنود اه-لع _=ر ¸`=¹ا .-ق ه--قو -ل`¹ا
ء¸~ و' د-ع ىلع هت·¹ا= ¸¹و _-`ا ىلع ¸-=- »¹ ل'و ة-ه¹ا »¸- و' .-قو ¸`=¹ا »¸- -¸س¸م
¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلعو اهب .¸=د~¹ا -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع ¸ادص¹ا -صنب -ل= اه¹ ¸-- »¹ ه-=·-
نم .ق- »¹ ¸'و ¸قب ام -صن اهلف اهقاد- نم ¸-ناند -¸~ع ىلع هت·¹ا= ¸¹ ام' ه-در هت--ق -ناك
نع هل-ق ل ¸ام ¸`=¹ا د·ب ¸ادص¹ا -صن نع ¸´-¹ا ¸ب' ¸-عو ه-صن ةل~´- اه¹و اهتم¸¹ اهقاد-
¸=ن ه=¸ب ل' »ساق¹ا نبا
ه¸-= نم ¸`=ب _س-- ام ¸--~-
هخس-ف هخسفو ه¸ا-م' ¸¹¸ل¹ و' ة=و¸ل¹ و' _و¸ل¹ _ا´ن .ك ¸' -او¸¹ا ¸`ك'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚2
ة-ل¸ك ¸`= ¸-·ب هخس-ف هخسف ىلع ن-ب¸ل·م ا¸ناك امو ¸¹¸¹ا هد¸- ¸-ن=`ا _ا´ن'ك ةن-اب ةقل=ب
نعو هخسف ىلع _~=~¹اكو ءان-¹ا .-ق دسا-¹ا ¸ادص¹اكو »¸=~¹او ¸-¸~¹او را·~¹اكو د-·¹او -'¸~¹ا
د-·¹او -'¸~¹ا ة-ل¸ك ¸`=ب هخس-ف هخسفو ه-¸ا=' ¸ف -لت=ا ام ¸' »ساق¹ا نبا ه-¹' _=رو =¹ام
»-¸=ت¹ا ه-ف _ق-ف ¸`=ب _سف امو ءان-¹ا .-ق دسا-¹ا ¸ادص¹اكو »¸=~¹او ¸-¸~¹او را·~¹اكو
لو ¸`= ¸-·ب هخس-ف هخسف ¸ف -لتخ- »¹ امو ة`ر¸¹ا ¸=¹ _س-¹ا ن´- »¹ ام ة`را¸~¹او ¸`=¹او
`ف ءان-¹ا .-ق _سف امو اهت¹ا= و' اهت~ع و' ه-'¸ما -='و ةسماخ¹اك ة`را¸م لو ¸`= ه-ف _ق-
ى~س~¹ا هد·بو ¸اد-
هد·ب _س-- ا~م .¸=د¹ا .-ق _س-- ام ¸--~-و
ة`ر¸¹ا ¸=¹ و' ةنس و' •نب ¸اك ¸'ف ه-ف -لت=ا امو هد·بو هل-ق _س-- هداسف ¸ف -لتخ- ل ام ¸'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
هقاد- .لخ¹ ¸اك ¸'و ¸ل¸ق هد·ب هخسف ¸-ف هدقع .لخ¹ ¸اك ¸'ف =¹~ك ن´- »¹ ¸'و =¹~´ف ¸-¸~¹اك
ن-~-رد¹ا دقع ¸=ن هد·ب ل هل-ق _س-- ا-ر¸ه~~ف
ة·ت~¹او
.-ق ةقل=~¹او ة·لتخ~¹ا ¸-= »¸ل _ا´ن ¸فو ة~لسم ةم' و' ة-باتك و' ة~لسم -¸= ةقل=م .´¹ ة-=تسم
ىلع اه´لم و' ا-¸-= نم -`خب ه¸=نو اهقت·¹ -راتخم لو ةنع`~¹ ة·تم لو اه¹ ¸¸ف دقو ءان-¹ا
د-·¹ا _نم د-سل¹ ¸-¹و ءام¸·¹ا اهب ¸ا=- لو ة·ت~¹اب ى-ق- لو هنع هن` ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚3
ه¹ا= ردق ىلع ا-رادقمو -د·¹ا د·ب ل' ة-·=¸ل¹ ة·تم لو اهنم
¸¸=-و اخسا--و ا-¹ا=- ¸`= لو ت¸م ¸-= نم ءان-¹ا .-ق هت-- و' ¸ه~¹ا ردق ¸ف اع¸ان- ا~'و
و' ن-¸= ---¹ا _اتم ¸ف ا-لت=ا ا~'و _--¹اك ه¸-=و -¹ا=ت¹ا »ا~تب _ا´ن¹ا ˆاس-ناو ه-~`ا ى¹' _¸=¸¹ا
-ران~¹او -س=¹اك ءاسنل¹ -¸·- ا~ب -'¸~ل¹ ¸-ق ةن-ب لو ن--لتخم و' ن-~لسم و' ن--لتخم و' ن-د-ع
¸ل=¹او =س-¹او ¸¸-¹او .ا==¹او -ا-`¹او
نمو ا~هنا~-' د·ب ا~هن-ب هن' »ساق¹ا نبا نع هن-ب هن` ا~ه¹ -¸·- ا~بو .ا=¸ل¹ -¸·- ا~ب .=¸¹او
ءان-¹ا د·ب اع¸ان- ¸'ف هب ه¹ ¸-قو هس-ن¹ ها¸ت~ا هن' -ل= هب ه¹ ى-ق- ل ام ءا¸~ ىلع ةن-ب »اق'
¸' .-قو .`~¹ا ¸اد- -=-و ة~ص·¹ا _م ¸ا-¹ا=ت- ---= نبا .اقو ت¸ف هن` _و¸¹ا .¸ق .¸ق¹اف
لو ا-¹ا=- _و¸¹او ¸´-¹ا ¸ب' _¸ان- ا~'و ا--¸-- ىعدا ¸' هن-~- _م ه¹¸ق .¸ق¹اف ل'و هت-- ¸ف ا-لت=ا
=م' =تقد-' .اقف ه¹ ا´لم ا-ا¸ب' ¸اك ¸¹و ام¸¹ ن-دقع ¸ف ن-قاد- ىلع ةن--¹ا -ماق' ¸¹و اه¹ »`ك
¸ادص¹ا .=·م ¸ف ا-لت=ا ا~'و ا·-~= اقتعو --ل= .´ن ¸'ف هرا¸ق'ب »`ا -قتعو ا-¹ا=- ىب' .ب -¹اقف
¸ا=س' ¸ب' .اقو اه¹¸ق .=¸~¹ا ¸فو ه¹¸ق .¸ق¹اف .¸=د¹ا د·بو اه¹¸ق .¸ق¹اف .¸=د¹ا .-ق .=·- ام و'
¸' -ا-¸¹ا د-ع .اقو اه¹¸ق .¸ق¹اف `=و ه¹¸ق .¸ق¹اف .¸=د¹ا نع .=·~¹ا ¸='ت- ل -¸·¹ا ¸اك ¸'
ه¹¸ق .¸ق¹اف ل'و اه¹¸ق .¸ق¹اف -اتك ¸ف ¸اك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚4
( ة~-¹¸¹ا )
»ا=¸ لو .~ار' لو ¸´نم لو ان-·م اعد ا~' ةبا=`ا -¸=و ىلع =¹ام •نو ءان-¹ا د·ب اهتقو ةبودنم
.~ت=م ¸=-~¹ا .ك' -¸=وو ة-=او ¸-= ةبا=`ا ¸' --~~¹ا نس=¹ا ¸ب' .اقو هنود -اب ¸`=' لو
هه-~و ¸´س¹او ¸¸ل¹ا ¸`ن ه¸´-و
ر¸~ن¹او »سق¹ا
¸-¸~¹ا ردق- »¹ ¸'ف »-¸-·ك ¸-¸~¹او ¸¸ن=~¹او د-·¹او تاد¹¸تس~¹ا ¸ود تا=و¸ل¹ »سق¹ا -=-و
ءاس-ن¹او ¸-ا=¹او ءاق-¸¹او ءام~=¹او ةن¸ن=~¹او ة--¸~¹او -ء¸=¸~¹ا -¸-·ص¹او ءا~ نم دنع »اق'
نه-لع هب -¸=- ¸' ¸¸ن=~¹ا ¸¹و ىلعو ن-¸-·ك نهه-~و اهنم ¸-ا=~¹او اهنم ى¹¸~¹او ةم¸=~¹او
-رو¸-¹ ل' .-قو ة=ا=¹ ل' اهنام¸ ¸ف اه-¸- ىلع .=د- لو ا-دنع ---~¹ا -=- `ف -د=ا¸¹ا ام'
ىلع د-¸- لو ارا-ت=ا .-ل¹اب 'د--و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚5
¸ا´م ¸ف ن--¸- ن-ب _~=- لو هن´~- ام ىلع »سق-ف ا~-ادلب دعا-ت- ¸' ل' ن-ا-¸ب ل' ةل-¹و »¸-
»¹ ام -=ا¸ب ء=¸¹ا ¸ف ة-¸ست¹ا ¸-¹و ن-ا-¸ب ل' -وانت¹ا ىلع هت-ب ى¹' نه-عدتس- لو د=او
--`¹او ا·-س اهنع تاب ¸´ب _ا´ن دد=- ا~'و ,¸=`ا ¸ف ه-~¹ ¸ف¸تت¹ -ك ¸¹ =¹~كو ر¸-¹ا دصق-
--`¹ا ةبا=' ¸فو ¸ل¸ق هب اه¹ ءا-ق¹ا ¸فو ى-ق- لو ة-بات´¹او ة~لس~¹او ةم`او -¸=¹ا ءا¸سو ا```
نبا .اقو ةم`او -¸=¹ا ن-ب ة-¸ست¹ا ر¸ه~~¹ا ىلعو ا·-س ا·-س ¸-ق- ةبا=`ا ىلعو ¸ل¸ق _-س ى¹'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ا-¸-= دنع ةماق'ب ¸اك ¸'ف تاف »سق¹ا ¸ف »ل… ا~'و -¸=¹ا ¸ف ن-تل-¹ ى¹' =¹ام _=ر ¸¸~=ا~¹ا
»` ن-¸ه~ ن-اد=' هنع »اق'ف -¸سن _بر' ه¹ ن~-ف ¸~خل¹ا '¸قتساو ¸اب'ب ه-·ب ¸ت·~¹ا ةمد= تا¸-ك
---و ا~'و ت¸-- ل هن' .د·¹ا دصق ا~' .¸~ب ¸-¹ نهق¸ق= نه-ف¸- ىت= ¸ه~' ةتس اه-=و ل -ل=
¸- •صخ- لو »د·¹اك تردق _و¸¹ا ---و ¸'ف ةب¸-¸~ل¹ ل _انتملا _و¸للف اه-¸- اهم¸- -د=او
ا== و' او¸= ¸اك ¸' اه`¹ا`ف ن-اد='ب ا¸-س دار ا~'و تءا~ ىتم _¸=¸¹ا اه¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚6
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚0
»¹ د--- ل هن' ن… ¸'ف -¸خم ¸-= اب¸- اهب¸- »` ا-¸=- »` اه=عو ت¸~ن ا~'و رات=ا ل'و _¸ق'
»اق' _`-`ا ىلع ردق- »¹و ةن-ب لو .´~' ¸'ف هنع ¸=¸ هنم ¸اود·¹ا ¸' ¸'ف ` -' اهب¸- ¸=-
ا~´=و هل-' نم ا~´= =¹~ب ن-ه-قف ن-دع ن-¸= ن-¸ك~ ن-~´= ا~ه-لع ¸ل- نم و' ¸ا=و¸¹ا و' »كا=¹ا
ة-ا= ¸ا-¹¸¹ا و' ¸ا=و¸¹ا »-ق- ¸' ¸¸=-و ه¸-= ن~ف ا~-`ك و' ا~-د=' د=¸- »¹ ¸'ف اهل-' نم
¸ا~´= ا~-و =¹~ك اهب .¸=د~¹ا ¸-=و ن-را= ان¸´- ¸' -=تس-و ا-¸-= ىلع ل ة-ص¹ا ىلع اد=او
»كا=¹ا »´=و _و¸¹ا ¸~' ¸-= نم ا~هق`= ~-ن-ف _-`ا ىلع ¸`-كو ل ن-=و¸¹ا ةه= نم اناك وو
اه-لع هان~ت-ا ة=و¸¹ا -ناك ¸'و ا~هن-ب ¸¸ف _و¸¹ا ء¸س~¹ا ¸اك ¸'ف اردق- »¹ ¸'ف ا=لص- ¸' ا~ه-لعو
»¹ -د=او نم ¸`ك'ب ا~´= ا~'و ا~-¸=نب -خ- ا~ب ه¹ ا·¹ا= ا~هنم -ناك ¸'و ا~-¸=نب ه¹ ا·¹ا= و'
-د=او ر¸ه~~¹ا دد·¹ا ¸فو _ن~¹ا »را·للف _لخ¹ا ¸ف ا-لت=او اهقل= ا~'و »¸ل- .-قو د-ا¸¹ا »¸ل-
ء¸~ هم¸ل- »¹ اهه-~و ةت-¹اب »´= ¸' -د=ا¸ف -`` و' ن-ن`اب »´= -¹اخ~¹ا ¸اك ¸' اه`¹ا`و
¸`=¹ا
ةن¸ن--¹ا ه~´=و ا·ل= ى~س-و ا-¸-= و' ة=و¸¹ا نم ¸¸·ب ن-ب¸- ىلع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚•
-`` اه`¹ا` .دب ¸-= نم _لخ¹ا ‹-¹ هس´عو ر¸ه~~¹ا ىلع ن-ا-ف .د-ب ة-·=ر ىلع •ن¹ا _قو ¸لف
هن` ةت-¹ا .ب .اقف ةت-¹' »' ة-·=ر و' ةن-اب -د=او و _لخ¹ا ¸`= ¸ل=~¹ا نع =¹ام .-س ةنود~¹ا ¸فو
-ا¸ص¹او ة-·=ر -او¸¹ا ¸`ك' ى=ع'و ¸ل= ن~-ف اه-فو ىصق`ا و' _لخب ل' ان-اب ¸¸´- لو ن-اب
.اقو ةن-اب ةقل=ب ا·ل= هار' =¹ام .اقف ة·=ر ل ¸' ىلع -د·¹ا ¸ف ل ام هت=ع' ¸¹و ى=ع' و' _¹ا=
ى¹و`اب ن--- --و نبا .اقو اه¹ام د¸-و ة·=¸¹ا ه¹ -ه~'
-=¸~¹ا =و¸~و
اب' ¸اك ¸¹و _¹ا-¹ا ه--س¹ا -`خب ه-ف .ا~ب ه¸-= و' اب' ¸-·ص¹ ا-¹و و' ا-ل´م ا~لسم ا=و¸ ¸¸´- ¸'
~فان ¸-¸~¹ا _ل=و ¸ل¸ق ه--س¹ا _ل= ¸فو ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع د-·¹ا ¸ف د-س¹ا -`خبو
.باق¹ا
ةم`ا ¸ف »¸ل- لو ءا¸~¹ا .-ك¸´ف هتلكو ¸'ف ه-لع .ا~¹او ¸-ن=`ا ¸ف »¸ل-ف .ا~¹ا »ا¸¹' ة-ل-' ه=¸~
¸ف »ساق¹ا نبا .اقو ¸~`ا د¸=~ب د-س¹ا هن~-- لو .ا~¹ا د¸-و ¸`=¹ا _ق-و -¸-·ص¹او ةه--س¹او
~فان هلك ¸ادص¹اب -¸-=~¹ا -¸-·ص¹ا نع -`ا _ل-و اهل`م هب _¹اص- ¸اك ¸' ~-ن- اهب ىن-- -¸-·ص¹ا
¸-ف ه`ا¸-م ردقب ل' ى-~- ل ¸-¸~¹ا _ل-و ¸ل¸ق ه--س¹ا نع ر¸ه~~¹ا ىلع ¸-¸¹ا -`خب
ه-د-افو ¸ل¸ق _لخ¹ا »¸- و' ت¸~¹ا »¸- ن--·-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚‚
-رو¸- و' ه~ل=ب هت·¹ا= ¸¹و .`~¹ا _ل= اه-فو اقل=م ¸-~- .-قو ¸ا`را¸ت- لو ه-لعو ه¹ _¸=¸¹ا
--ل= ر¸-¹اب ¸ا-'¸ما و' د=او ده~ ¸'و _ا~س¹ا -داه~ .-ق-و ¸`=¹ا ~-ن-و هعا=¸تسا اهلف
د·ب ه-لع »`' لو -¸``ا ىلع اه-=·- و' اهكاسم' ىلع ه-=·- ¸' ¸¸=-و .ام ىلع هن` -·=¸تساو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ء¸~ ¸-·ب و' ء¸~ب ا-ا-ر
ة-·=¸¹ا -`خب ا~هه-~و -د-¸~¹او ةن-ا-¹ا _ل= _ص- `ف _و¸¹ا ة-´لم ه=¸~ ¸¸·~¹ا
--ا= ن-·م و' -¸-¸م ¸-= و' ¸ب' د·-ك ةله=¹او ر¸·¹ا ¸-ت·-و ل ¸~تم ¸¸´- ¸' ه=¸~و ¸¸·¹ا
هه-~و ¸~خ¹اك اقا--ا »ا¸=ب ¸¸=- لو ¸ادص¹ا -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع ن-ن= و' ¸اك ¸' .~= ةق-ن و'
ه¹ .=·- و' ه-لس- ¸' ىلع و' ن´س~¹ا نم _¸خ- ¸' ىلع =¹~كو ء¸~ ه-لع اهم¸ل- لو ~-ن-و اقا--ا
=¹~كو ى=ع'و ¸ل= دقف ه¹¸-ق -=- ام اه¹ .=ع ¸¹ ام' ه¹¸-ق -=- ل ام اه¹ .=·- و' اقل=م ان-د
=قس »ا¸=و .`= ىلع اه·¹ا= ¸¹و ة--¸~¹ا _ل= نم .`~¹ا _ل= ¸~خل¹ا _¸=و ان-د ¸=¸- ¸' ىلع
»-رد -¹' ا-د-¸-و د-ع ىلع اه·¹ا= ¸¹و ل ا= ¸اك .¸ه=م .=' ى¹' .ام ىلع اه·¹ا= ¸¹و »ا¸=¹ا
اقب' ¸اك ¸'ف ى=ع'و _¹ا= و' انا=م _¹ا= ¸¹ ا~´ف .ق' و' -¹Š¹ ا-واسم ¸اك ¸لف _ا´ن¹ا -`خب ¸ا=
ل'و هناد=و د·ب ه~-¸قتب -¹`ا ىلع دا¸ ام هنم ه¹ ¸اكو د~=م .اقو ه-صن ه¹ ¸اكو -دا-¸¹ا تدر
¸¹و ه¹ ء¸~ `ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2‚ƒ
ل ¸~تم اه-ف د=و ¸لف ¸ل¸ق ¸`=¹ا »و¸¹ ¸-ف ة=را-¹اك و' ة=راف ا-د=¸ف ا-د- ¸ف ام ىلع اه·¹ا=
¸`=¹ا »و¸¹ ¸-ف ةهه-~ ه-ف اه¹ ن´- »¹ ¸'ف هت~-قب _=¸-و هم¸¹ ¸=تساف د-ع ىلع اه·¹ا= ¸¹و هم¸¹
¸'و _--¹اك .د-¹ا هلف اف¸-¸ ا-د=¸ف ا-ا-' ه-ر' »-ارد ىلع اه·¹ا= ¸¹و ¸ل¸ق هت~-قب _=¸-ف ¸ل¸ق
¸'و »¸¹ ءا¸´¹ا ى~سو ه¹ ¸اك ¸'و »¸¹ ه¸-·¹ ¸-و ن´س~¹ا ءا¸ك دار' ¸'ف اه¹ ىن´س ىلع اه·¹ا=
_-¸م ¸ف ¸¸´- ¸' ل' »¸¹ هدنع د¹¸¹ا ¸¸´- ¸' ىلع اه·¹ا= ¸¹و اهم¸ل- »¹ _¸خ- ¸' ىلع ¸اك
ةق-ن ه-¹' -ا-' ¸'ف _- هن-=-و ن-¸= ه-لع ¸-ن-و هد¹و _-¸- ¸' ىلع اه·¹ا= ¸¹و ه-لع -اخ-
ن-بو هن-ب =¹ام ¸¸ف ا~ن'و -¸-و =قس- ل ¸مو¸خ~¹ا .اقو -=قس هس-ن ىلع و' ه-لع ,¸=' -دم
--ام ¸¹ ر¸ه~~¹ا ىلعو هم' ى¹' .-=¹ا را¸-` ن-ما·¹ا ¸ف _ماسو »اصخ¹ا نم ¸د¸- ا~¹ ¸ب`ا
=قس- ¸' ىلع اه·¹ا= ¸¹و اه·-ت-و ه-ل·ف ت¸=ع ¸'ف ¸ل¸قف .-=¹ا تام ¸لف اه¹ام ¸-ف ا~هل-ق »`ا
=قس- ل .-قو هت=قس' ¸¹ ا~ك ه¸-= ى¹' و' ه-¹' .قتن-و ه-لع -اخ- ¸' ل' =قس- ر¸ه~~¹اف اهتنا-=
د-- »¹ -¸~` ةق-ن ¸فو ه=¸ت~- »¹ ام _و¸¹ا ىلع درا~¹او ¸ب`ا ةق-نو د¹¸ل¹ و' اه¹ ¸= هن' ىلع ءانب
--ع هب ن--- ¸'ف ¸ل¸ق ه-ف -لتخ~¹ا ¸فو ه~=' ام در اعا~=' _ا´ن¹ا داسف ن--- ¸¹و ¸ل¸ق اه=`-
هت¹اق ¸¹و ¸`= _ق- »¹ •قنف ة-~ب اه·¹ا= .اق ¸¹و _لخ¹ا ى-مو ر¸ه~~¹ا ىلع ه~=' ام در را-=
ا~'و .`~¹ا _ل= دار' هن' -ل= .`~¹ا نع •قنف اه·¹ا= .اق ¸¹و .-ك¸¹ا ىلع -دا-¸¹او _قو دا¸ف
هسن= ¸فو ة=و¸ د¸·-و ¸ا-¹ا=ت- =ل~¹ا د-ع .اقو ه¹¸قب -نابو --ل= ¸¸·¹ا .-' ¸ف اع¸ان-
هن' --` ¸'ف ة-عدم ¸هف هت--= و' ه-لع _¹¸= --ا= ت¸م -قو ¸ف اع¸ان- ¸¹و -نابو --ل= هردقو
-~لع ¸¸´- ¸' ل' .=د ه-لع هن` -دهع `ف هل-ق ¸ب`ا ت¸م --` ¸¹و _--¹ا -`خب -دهع `ف هد·ب
هت~-ق اه-ل·ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒ0
¸-¹و ا¸=ان .¸-ق¹ا ى¹' _ات=- `ف ا~هنم اقل·م _ق- ¸' ل' .¸-ق¹او -ا=-`ا ¸ف _--¹اك ¸-و ة·-ص¹ا
=ت·¹ا= ا-¹' ¸نت-=ع' ¸' .`مو -¹' =لف ¸نتقل= ىتمو ¸¹ا= -ن'ف ا-¹' ¸نت-=ع' ىتم .`م _¸=¸¹ا ه¹
=·¹ا=' ام ¸نت-=ع' ¸' .اق ¸¹و ¸ل¸قف ه--سب ء¸~ ¸ف -ل=دو دع¸¹ا »هف ¸'و »¸¹ »ا¸ت¹لا »هف ¸'
¸' .اق ¸¹و د-ع ى~س~ب »¸¹ اد-ع ¸نت-=ع' ¸' .اق ¸¹و _-`ا ىلع .`~¹اب »¸ل-و هفات¹اب »¸ل- »¹ هب
اه·¹ا= »` ا``` ¸¹ا= -ن'ف =ت·¹ا= ¸' .اق ¸¹و »¸¹ ¸و¸- ¸- ا~'ف ¸و¸~¹ا -¸`¹ا ا~- ¸نت-=ع'
د-ق- »¹ ¸'ف ا``` ن---و ¸= -ن'ف =ت·ب ¸' ¸ف ~ا~¹ا ىلع ¸~خل¹ا ها¸='و ~=' ام د¸- ¸¸صن~¹اف
-¹اقف -¹' ىلع ا``` =تقل= .اق ¸¹و اق`= _لخ¹ا _--' ن~-ف -`خ¹ا ىلع ¸~خل¹ا ها¸='و ¸اتقل=ف
.اقف -¹' ىلع ا``` ¸نقل= -¹اق ¸¹و -·قو -¹'ب -د=او -ل-ق ¸¹و _ق- »¹ -``¹ا ىلع -د=او -ل-ق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ق' ا~'و .ص= ا-د¸صقم ¸` ا~ه-ف ¸¸صن~¹ا ىلع =¹~ ¸=تساو _قو ¸´·¹اب و' -د=او =تقل=
اهن-~- _م اه¹¸ق .¸ق¹اف انا=م هع¸قو ¸ف و' _لخ¹ا هب _قو ا~-ف ا-لت=او ¸`=¹اب
¸-= ¸-و -د=او ه-ف اه·ما=- »¹ ¸ه= ¸ف اهقل=- ¸' ¸نس¹ا ¸`=¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒ1
-¸-~~¹ا ¸-= ة-ا=تس~¹او ةس-ا-¹او ¸-·ص¹ا ¸ف ةعدب `ف هف`= ىلع ¸عد-¹او ر¸ه~~¹ا ىلع -دت·م
ر¸ه~~¹ا ىلعو .ل·م ¸-= .-قو -د·¹ا .-¸=تب ¸-=¹ا ¸ف .لعو ¸ل¸ق -¸-~~¹ا ¸فو دد·¹ا ¸ف ل'
`¹ ¸قو ¸`=¹اك _لخ¹او اه--= ¸ف .ما=¹او اهب .¸=د~¹ا ¸-= ¸`= ¸¸=-
_قو ا~'و ¸-ن=`ا _`ت=ا ¸ف ه·نمو ا-ا-¸ب ¸-=¹ا ¸ف اهق`= ¸ا¸= ه-لع _¸خت-ف ا-ا-¸ب هن`
¸ه=- »¹ ام -ه~' .اقو ء¸~ -د·¹ا نم ¸قب ام ة·=¸¹ا ىلع ¸-=' ا`ن= و' ءادتبا ¸ا-ن و' ¸-= ¸ف
_-`ا ىلع =¹~ب ا-¸=و ه¹و ه-لع »كا=¹ا _=-را ىب' ¸'ف -د`اب »كا=¹ا ه¸-=' ىب' ¸'ف ة-نا`¹ا نم
¸ف ¸ل= ¸'ف ¸ه=- »` ¸-=- »` ¸ه=- ىت= اه´س~- ¸' -=تس~¹او -د·¹ا -دم د·ب ¸ا`را¸ت- ا~ك
.¸ق¹او ¸-=- »¹ هماقم »¸ق- ام و' ¸-=¹ا نم .ست·- ¸' .-ق و' ه-ف _ما= ¸ه= ¸ف و' .و`ا ¸ه=¹ا
¸ف -قل= اهن` ¸-=-و اهنا´م -قل= ةنسل¹ ¸¹ا= -ن' ¸-ا=ل¹ .اق ا~'و -~´- لو ¸-ا= اهن' اه¹¸ق
¸'ف ت¸ه= ا~لك .`م اهنا´م ا``` -قل= ةنسل¹ ا``` ¸¹ا= -ن' .اق ا~'و ت¸ه= ا~' .`م ¸-=¹ا
ا``` ه¸~و -د=ا¸ف هه-~و ¸`=¹ا ¸-= .اق ¸¹و -د=ا¸ف اهب .¸=دم ¸-= -ناك
¸`=¹ا ¸اكر'و
‹-¹و دصقو .=مو .-'
) 1 .-`ا (
ةف¸ق¸م -ناكو -~لس' ¸'و ¸فا´¹ا ¸`= ~-ن- `ف -ل´م »لسم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒ2
-`ص¹ا ¸ف ل' اقا--ا ¸¸ن=~¹اك هب ¸-=~¹ا ¸=ا-¹ا .اقو ¸ا¸´س¹ا -`خب ¸¸ن=~¹ا لو ¸-ص¹ا لو
¸ف اه=¸قسو ةقل=~¹ا -دعو هقاد- --صن-و هما´=' ¸ف _-=ص¹اك هب هرا¸ق'و ¸-¸~¹ا ¸`=و
د-ع -'¸مل ¸ا~`ع هب ى-ق اف¸خم ¸اك ¸' ة-ا= ¸- اه`ا¸-م _=قن- ل هن' ل' اهب .¸=د~¹ا ¸-=
-`خب -و¸·~¹ا ىلع ¸ا·¹ و' ء`-' و' =-ل~- و' ¸--خ- و' _لخب ¸اك ¸¹و ا~هنع -ا ¸-ر ن~=¸¹ا
نم ¸`=¹ا ¸¸ك =ا¸ت~ا ¸فو -را¸¹ا »´=ك ها-' اهل-قو اه-لعو اه¹ ة--¸¹ا ¸ف »´= =~¹و -د¸¹ا
د·ب -قتع و' -~لس' و' ا-¸-= و' ¸- هت`ن=' ¸¹ ا~كو ¸ل¸ق -ا¸-~¹ا .-' نم ~-ن-= اهن¸كو ه--س
-`رو ت¸~¹ا ¸¸م ¸ف -قل=و ةعا~= -=و¸- ¸¹و .ب _و¸ت- ¸'ب اه`ا¸-م _=قن- ل »` ¸`=¹ا
¸لف ا=-=- ¸ل= هن'ك ردق-ف ةن-ب ة=صب اه`ا¸-م _=قن-و ة=و¸تم -ناك ¸'و _-~=¹ا ¸¹و تام نم
ه`¸- »¹ اهناب'ف _- ¸¹و ه`¸- »¹ ل'و هت`رو ى¹و`ا -دع .-ق تام ¸'ف ا-نا` اه`ل=ف ¸¸م »` _-
اهب .=د- ¸' ¸' .-قو _س-- ه-¸م ¸ف _و¸- ن~ك ¸¸صن~¹اف هت=- .-ق اه=و¸- »` اهناب' ¸¹و
اقل=م _صتف
) 2 .=~¹ا (
اه=´نف ¸¹ا= -ن'ف راد¹ا -ل=د ¸' ن-اب و' ة--ن=` .اق ¸لف اق-ل·- و' اق-ق=- هل-ق _و¸¹ا ة-´لم ه=¸~
¸' ¸¸ن- ¸' ل' ه-لع ء¸~ `ف راد¹ا -ل=دف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒ3
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ادص¹ا -صن --`-و ه--قع ه-لع ¸ل=-و هرا-تعا ر¸ه~~¹اف ¸¹ا= -ن'ف =ت=´ن ¸' .اق ¸لف =ت=´ن
--و نبا ,ورو -صنو ¸اد- .-قو »ل·- »¹و -ن=¹ا د·ب ءى=و ن~ك ى~س~¹اف .=د ¸'ف
هب -¹ ن~م ¸مو¸خ~¹ا ¸ب' ¸اكو ة=¸~¹ا -=ا- »ساق¹ا نبا هب ىتف'و ه-لع ء¸~ ل ¸مو¸خ~¹او
` -لق ىقب' ¸لف _¸=ل¹ ه-لع ء¸~ `ف ¸¹ا= اه=و¸-' -'¸ما .ك .اق ¸¹ ر¸ه~~¹ا ىلعو هم' ىلع
ل _´ن ¸¸ست¹ا ر~·-و .-='ت¹ا ¸ف -ن·¹ا ¸~= ¸لف ¸ل¸قف -د=او ىقب' ¸لف »و¸ل¹ا ىلعو ¸ل¸قف
.ك .اق ¸¹و -'¸ما .ك ¸ف ا=¸= ن´- »¹ ل'و ¸`=¹ا ر¸´- -د=او ¸ف €-و¸ت¹ا ر¸´- ¸¹و ه-لع ء¸~
-'¸ما ¸=' .اق ¸¹و ¸نا`¹ا ¸ود .و`ا هم¸ل- اه`¹ا`ف ¸¹ا= اه=و¸-' --` .ك .اق »` ¸ا= اه=و¸-' ¸´ب
ه¹ .=تف ة-نا` _´ن- ىت= ى¹و`ا نع -ق¸- ¸' ¸=¹او ه-لع ء¸~ ل »ساق¹ا نبا .اقف ¸¹ا= اه=و¸-'
.´ف ةن-د~¹ا نم _و¸-' »¹ ¸' .اق ¸¹و ى¹¸~¹اك ةف¸ق¸~¹ا ¸ف ¸-و =¹~ك ة-نا`¹ا نع -ق¸- »` ى¹و`ا
ءانب -ق¸- »¹و ر¸ه~~¹ا ىلع ¸`=¹ا ¸=ن- ل و' ا-¸-= نم _و¸تف ¸¹ا= ا-¸-= نم اه=و¸-' -'¸ما
¸' هت=و¸¹ .اق ن~ف ~¸-ن¹ا .ا= ة-ل¸¹ا ¸ف ¸-ت·~¹او ¸ق=م ¸-ل·- و' ا-¸-= نم ىن·~ب هن' ىلع
--=¸¹ا ة-قب -لك' و' -ل=دف اه=´ن ¸¹و ء¸~ _ق- »¹ -ل=دف اهناب' »` ا``` ¸¹ا= -ن'ف راد¹ا -ل=د
¸~¹ا =ل~¹ا ¸` -``¹ا د·ب -=´ن ¸¹ ام -`خب ل و' -=و¸- _قو ء¸~ ¸قب دقو ه-لع -¸ل=~¹ا
=ل~¹اب •ت=ا ¸¹ا= ¸هف =-لع اه=و¸-' -'¸ما .ك .اق ¸¹ =¹~كو راه=¹ا =¹~كو --~ دق ه-ف ¸ل=
»¹ هن' ه¹ ة== لو ة--ن=`ا -قل= اه=و¸- »` _و¸- »` اهقل= ¸¹و اه-فو ر¸ه~~¹ا ىلع ه-ف ¸لع ¸~¹ا
ه´لم »` هعا-ف ¸= -ن'ف -ل=د ¸' ¸فو ا~هن-ب _~=- ل' هدصق ¸` ة-ن ىعدا ¸¹و اه-لع اه=و¸ت-
.اق ¸¹و د·- »¹ ¸ل-¹ »كا=¹ا هعاب ¸' اه`¹ا` -ر' ¸-·ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒ4
¸ل= ¸¹و -د=او --قب ن-تن`ا .اق ¸¹و ا``` -قل= -ل=دف ¸تع' »` ا``` ¸¹ا= -ن'ف -ل=د ¸' د-·¹ا
ه-ب' ت¸م ىلع ه-ب` ةك¸ل~~¹ا هت=و¸ ¸`= ¸لع ¸¹و -صن¹ا ¸ل= هن` -د=او --قب ¸تع »` -د=او
~-ن- »¹
) 3 دصق¹ا (
ا- ¸¹ا= اه~سا -'¸مل ه¹¸قك ¸`=¹ا ¸-= هنم ¸ه=- ‹-¹ دصق¹ لو ا-ت-¹ا ¸ف ¸اسل¹ا ¸-س¹ ¸`' لو
.ه=- ‹-ل¹ ¸`' لو »¸ل- »¹ .-كو ه-لع »اق ¸' اه`¹ا` ¸ت·¹او _ا´ن¹او ¸`=¹ا ¸ف .¸ه¹ا ¸فو ¸¹ا=
-¸~ع اه-س=- ¸¹ا= -ن' .اقف ةص-= هتبا='ف -¸~ع ا- .اق ¸¹ ام' نق¹ ¸ب¸ع و' نق¹ ¸~=ع'ك هان·م
¸~¹ا .·-¹ا و' ه-لع ن-~-¹ا و' هب را¸ق`او ه¸-=و هقتعو ه=ا´نك ها¸ك`ا ¸`=¹ ¸`' لو ة·بر'ف
¸¹ .-ق .¸ق¹ا ¸ف ها¸ك`ا ا~ن' .-قو ¸ل¸ق ¸ت·¹ا ¸ف د-·¹ا ء¸= »-¸ق- .`~ب ه`ن= ¸فو هب ه-ف -ن=-
و' -¸- و' .تق نم »¹¸- ا~ب _-ا¸¹ا --¸خت¹اب ها¸ك`ا ¸=نبو -ن= اهتف¸·م _م ة-ر¸ت¹ا =¸-
¸فو د¹¸¹ا .تق -`خب ¸ل¸ق ¸-ن=' .تقب --¸خت¹ا ¸فو ه¸-=و ¸ا=لس نم -ءو¸م ¸~¹ _--
¸ق=- ا¸-`ك ¸اك ¸' اه`¹ا` .ا~¹اب --¸خت¹ا
‹-ل¹ا
ا~-¸-=و ة-انكو _-¸-
ى¹' ¸قت-- `ف ¸¹ا= ان' و' ¸¹ا= -ن' .`م ¸`= ة·-- ¸ف ام _-¸ص¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒ5
¸ف ة-ن¹ا _-ن- لو ة-نب لو ات--تسم ءا= ¸¹و -قل= ¸ا`و نم تدر' .اقو ¸¹ا= -ن' .اق ¸¹ اه-فو ة-ن
¸-= ¸ف ةس~= ¸~خل¹ا نس=¹ا ¸ب' دا¸و ¸`ك' اهب ¸¸ن- ¸' ل' -د=او ¸-و ابا¸= ¸¸´- ¸' ل' =¹~
»´=¹ا
»ا¸= -ن'و =تقرافو =ت=¸س .`م ¸`= -¸·¹ا ¸ف ¸- ام ¸-ا=¹اف .~ت=مو ¸-ا… ¸ا~سق ة-ان´¹او
=-ددرو =ت--وو ¸-¸نخ¹ا »=لكو »د¹اكو ةت-~¹اكو =برا= ىلع =ل-=و ن-ابو ة-¸بو ة-ل=و ةلتبو ةتبو
¸`=¹ا ¸-= ¸ف ها¸عد .-ق- ل هن' ¸ف _-¸ص¹اك ¸-و =ل-' ى¹'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ل و' -'¸ماب -س¹ و' =ل-'ب ¸ق=¹او ةقت·مو ه¸= -ن'و ¸ب¸=او ¸ف¸صناو ¸--~ا .`م ةل~ت=~¹او
هددعو ه--ن ¸ف ها¸عد .-ق-ف =ن-بو ¸ن-ب _ا´ن
¸ف ,¸ن-و ءا=و ,¸ن-و ءا=و ,¸ن- لو ا~ه-ف -`` ءا=ف -¸-ا=¹ا تا-ان´¹ا ¸ف --~~¹ا -لت=ا دقو
-`` ءا=و اهب .¸=د~¹ا ¸ف ة-·=ر ءا=و ا~ه-ف ةن-اب -د=او ءا=و ر¸ه~~¹ا ¸-و اهب .¸=د~¹ا ¸-=
ا¸-ا… ا-'ر ¸نا`¹او اف¸ع اصن -``¹ا ىلع اهت¹لد ,'ر .و`اف ,¸=`ا ¸ف -د=اوو هب .¸=د~¹ا ¸ف
-د=ا¸ب ةن¸ن--¹ا -'رو ة-ا= ةن¸ن--ل¹ ا-'ر _با¸¹او ل ا~ت=ا ةن¸ن--ل¹و ا¸-ا… دد·ل¹ ا-'ر -¹ا`¹او
.`=¹ا ¸ف تءا= ى¹و`ا ¸-= اهلكو ةن¸ن--ل¹ ا-'ر ¸داس¹او ا¸-ا… ¸`=¹ا د¸=~¹ ا-'ر ¸ماخ¹او
ام'و ةت-¹ا ل' ¸ا--اب اهب .¸=د~¹ا ¸-= ¸ف ,¸ن- .-قو اق¸-م ه¸-= ¸ف ه¸-=و .و`ا ءا=و »ا¸= ¸لع
=تقرافو =ل--س --ل= اه-فو .~ت=م .-قو ¸-ا… .-قف »ا¸= ه-ف ¸ع' امو »ا¸= =ه=و نم ¸ه=و
¸نقسا .`م .~ت=م -¹ا`¹ا ن-- »¹ و' ىنب ا```
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒ6
ام' اه-فو ¸`= ¸هف ¸`=¹ا هب ,¸ن- »`ك .ك اه-فو ر¸ه~~¹ا ىلع _قو ¸`=¹ا هب دصق ¸'ف ءا~¹ا
¸¹ =¹~كو ¸¹ا= هب ‹-ل- ا~ب ا-' ¸¸ن- ىت= ه-لع ء¸~ `ف ا=ل= ا~هب ‹-لف ¸`=¹اب ‹-لت¹ا دصق ¸'
هه-~و ¸ت=' ا- و' ¸م' ا- .اق
-تك ا~'و ة-ان´¹اك رداق¹ا نمو هف~قو ه=ا´نو ه-ا¸~و ه·--ك _-¸ص¹اك ¸¸=`ا نم ة~ه-~¹ا -را~`او
هد¸ف .ص- »¹و هد- نم ه=¸=' ¸'ف ¸=ن- و' روا~- .ب »¸اع ¸-= و' ا¸=ان _قو ه-لع ام¸اع ¸`=¹اب
اهن'ف اه·ل-- .¸س¸ل¹ ه¹¸ق -`خب ه=ا¸=' و' ¸=ن¹اك ه¹¸-و ¸' ىلع ءانب ر¸ه~~¹ا ىلع _ق- »¹
_قو' ا~'و .~ت=~ف ل'و ¸-ا=ف ادا= ¸اك ¸' اه`¹ا`ف اه=و¸ و' اهعاب ا~'و اه·ل-- »¹ ¸'و ا¸=ان ¸ل=-
ا~ه-ف ¸اتق-ل=- د-·ل¹و ةم`او -¸=¹ا ىلع تاق-ل=- -`` ¸=ل¹و ¸ات-او¸ف ام¸ا= ة-ا= ه-لقب ¸`=¹ا
¸¹ا= -ن' .اقف -``¹اب -ل=- ¸' دار' ¸¹ اه-فو -·قو -``¹ا ,¸نو -د=او ¸¹ا= -ن' .اق ¸¹و
¸¹ا= -ن' و' ¸¹ا= -ن' ¸¹ا= -ن' ¸¹ا= -ن' .اق ¸¹و -``¹ا ¸¹ا=ب ¸¸ن- ¸' ل' -د=او ¸هف -´سو
ى¹ا·- -اب ن-~-¹ا -`خب د=تم ىلع اقل·م ر¸ك ¸¹ =¹~كو د-ك'ت¹ا ¸ف ,¸ن-و -``ف ¸¹ا= ¸¹ا=
ا·باتتم ¸اكو اهب .¸=دم ¸-= -ناك ¸'ف ,¸ن- لو دد·- -لتخم ىلع اقل·م ر¸ك ¸¹ ام' راه=¹او
.اق ا-¸-= ¸ف -د=اوو ,¸ن- لو اهب .¸=د~¹ا ¸ف -`` »`و ءا-¹ابو -د=ا¸ف ل'و =¹~ك هن' ر¸ه~~¹اف
=¹~كو ¸-'ر ¸-و ,¸ن- لو »` .`م اهن' ه-لع -ل=`ا --'رو »ساق¹ا نبا .اق .ا´~' درا¸¹ا ¸فو =¹ام
هه-~و ن-تقل= _م ¸¹ا= -ن' .اق ¸¹ ام' =ت=و¸- ¸' .اقو ة--ن=` ه¹اق ¸¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒ•
ا¸¹اقو -د=ا¸ف ن-تقل= -صن و' ةقل= ¸-صن .اق ¸¹ ام' -د¸-و .~´- ة-¸=ت¹او ا~ه-ف -``¹ا -·قو
ل' هلك ¸`=¹ا .اق ¸¹و ¸¸ن=س ¸اتقل= ةقل= _برو ةقل= -صن ¸فو ةقل= ةقل= _برو -صن ¸ف
نقل= _بر' ى¹' -د=او ن´ن-ب _بر` .اق ¸¹و ةقل= .ك -صنب ل' هان·م ¸` -``ف ¸`=¹ا -صنب
¸ف ن´ن-ب -ك¸س .اق ا~' ¸¸ن=س .اقو ةقل= -د=او .ك -قل= -`` ن´ن-ب -``ل¹ ' ¸¹و ةق= ةقل=
ا~هت´-¸~ -ن'و ,¸=`و اهت´-¸~ -ن'و ,¸=`و ا``` ¸¹ا= -ن' .اق ¸¹و ا``` ا``` نهقل= -``
و' =¸·~ ¸=ن ¸فو ة-¸=ت¹اك =ل=ر و' =د- ¸=نو ا``` ا``` ¸ا-¸=`او ن-تن`ا ى=س¸¹ا -قل=
¸ل¸ق =م`ك
.اق ¸¹ =¹~كو ¸¸صن~¹ا ىلع .ق`ا =¸ت~- لو ¸ا¸·تسلا »دعو .اص-لا =¸~ب ¸-ت·م ءان`تسلاو
ل' ا``` ل' ا``` .اق ¸¹و -``ف ل'و ةقل=ف _-~=¹ا نم ¸اك ¸'ف ن-ن`ا ل' ن-ن`او -د=او ¸¹ا= -ن'
_-`ا ىلع ةت-¹' =¹~كو ن-ن`ا -قل= -د=او ل' ن-ن`ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ىلع ةت-¹ا =¹~كو ن-ن`ا -قل= -د=او ل' ن-ن`ا ل' ا``` ¸¹ا= -ن' .اق ¸¹و -د=او ى¹و`او ¸=ن ه-فو
-`` .-قف ن-ن`ا ل' اس~= .`م -`` نم ¸`ك' نم ىن`تسا ¸لف ل و' ¸-·-- اهن' ىلع ءانب _-`ا
¸¹و ن-·س-و ا·س- ل' ة-م و' ا``` ل' ا·بر' ا~ه-لعو ة-ا·¹ا و' د-ا¸¹ا را-تعا ىلع ءانب -د=او .-قو
¸¹ .`م ¸ع¸~¹ا =¹~كو -ن= -داع و' ` قع ا·نت~م ¸اك ¸'ف ¸-ا~¹ا ¸ف ردقم ىلع ¸`=¹ا ¸لع
--= ¸¹ .`م ا¸-ا= ¸اك ¸'و ¸-ا=¹ا´ف ¸-ا= ¸ف ة·¹ا-م دصق- »¹ ام _-`ا ىلع =نلتق` ¸سم' --=
¸' ¸¹ا= -ن' .`م ا·نت~م ¸اك ¸'ف .-قتسم ىلع هقلع ا~'و »ساق¹ا نبا دنع -ن= =ق= =ن--ق`
¸اك ¸'ف تا~ف د-¸ و' --~¹ا و' ¸==¹ا ا~- ءا~ ¸' =¹~كو _-`ا ىلع -ن=- »¹ ءا~س¹ا -س~¹
¸ه~ب ¸-¸م .-ق و' ¸`ف تام ا~' و' ةنس د·ب و' ةنس --م ¸' .`م -داع ا~ه=¸لب ه-~-و اقق=تم
ءا~س¹ا ¸م' »¹ ¸' ¸¹ا= -ن' هل`مو ه`ن= .=ع هن` د·ب هب -ن=- ل »` ا¸=ان -ن=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒ‚
ه¸-= ى¹' هدنس' ¸' اه`¹ا` هنع اه¹ ¸-- ل ا~م تد·ق و' -~ق و' -ب¸~ و' -لك' ¸' .`م ¸فو هه-~و
=¹ام _=رو _-`ا ىلع -ن=- »¹ ه=¸لب ه-~- ل ا~م ¸اك ¸'و -ل=د ¸' .`~ف ل'و تام ¸' .`~ف
ا~' .`م ا-¹ا= ` ~ت=م ¸اك ¸'و ت¸م' »¸- -`خب -ن=- ل هن' ¸ف -م ¸' .`م -م ا~' ¸' ى¹'
¸=نت- ل -ه~' .اقو ¸ق=~¹اك ر¸ه~~¹ا ىلع ¸=ن- ت¸ه= و' --=
ا~' .`م ¸ف -ن=- لو ¸ل¸ق »´= ى¹' هراقتفا ¸ف -ن=¹ا ىلعو ¸=ن- -ن= ىلع ¸اك ¸' _--' .اق
ا~' اه-فو ه-لع ¸- .~=ب -ن=- لو -¸م اه-=و نم ن´~-و اه-فو هد-ب هن` اه-=و ا~' ل' -ل~=
.-قف _-- ¸' ¸=تن- لو هنا´م -ن= -¸م ¸ه=¹ا =¹~ ¸ف اه-=و ¸اك ¸' ¸¹ا= -ن'ف -·-وو -ل~=
ا~لك .اق ¸لف -ن=¹ا ىلعو _-¸¹ا ان- دصق¹ا .-قو ن-~-¹ا د·ب اه-=و ¸اك ¸' _-=ص¹او -`ت=ا
¸' ل' ¸' .`م ام ىتم ¸' اه-فو ن-ن`ا ¸¸ن=س .اقو ا``` ¸=تن- »ساق¹ا نبا .اق ¸¹ا= -ن'ف --=
»¹و ¸=تنن' ات-`م ¸اك ¸'ف ه-لع _`=لا ن´~- -¹ا= ¸-= ` ~ت=م ¸اك ¸'و ا~لك ىن·م اهب ¸¸ن-
»ودق د·ب .اق ¸'ف ¸-=نت¹ا .-ق .=¸~¹ا ¸ق=ت- ¸' ل' ¸=تن-ف --ل- ¸' .`م ا-=او ¸¸´- ¸' ل' ¸=تن-
اقل=م ه¸-·¹ و' »¸=م ¸-= ه¹ .·-ك هق-ق=- ,¸عد هن´~- ا--ن ¸اك ¸'و همودق دنع -قل= ¸ه~ب د-¸
و' ¸-س -قو ¸ف ¸-¹و €=' »¹ ¸' =ل`م ¸ف ل' .-قو ه-لع -ل= ام _ق- ىت= انم _نم .=¸م ¸-=
نم _ف¸¹ا ن-= ى¹¸~¹ا´ف هت·فر ¸'ف هن´~- ¸' ى¹' =¸ت-ف اف¸خم ¸-¸=¹ا ¸اكو ا~ك دلب ى¹' ن=¸=`
ى¹' و' اقل=م =قل=' »¹ ¸' .`م ¸ف ¸=ن ا~ن'و ¸ل¸ق ه`ن= ¸-ف ى-ن~¹ا ¸ف ر~ع هس-= ¸¹و _ف¸¹ا »¸-
»¹ ¸' =¹~كو ¸ل¸ق .-=·ت¹ا و' .=`ا -¸- ¸-ف هت·فر ¸'ف _ن~- .-قو ¸`=¹اب ل' ه¹ دب ل ~' .='
ل' »¸ل- `ف ¸ه~¹ا ¸س'ر .-ق _¹اص- ¸' ه¹ د~=م .اقو ةت-¹ا ¸¹ا= -ن'ف ةت-¹' ¸ه~¹ا ¸ار =قل='
¸`ا ¸¹ا= -ن'ف ¸ه~ د·ب -د=او =قل=' »¹ ¸' .اق ¸¹و ةقل=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 2ƒƒ
¸اك ¸' د~=م .اقو ه-¸=- ل _--' .اقو =¹ام اه-ف -ق¸ف .=`ا .-ق -د=ا¸¹ا .-=·- دار' »` ةت-¹ا
¸ل¸ق -`` و' ن-ن`ا »و¸¹ ¸-ف -د=او اهقل=ف ¸¹ا= -ن'ف =تقل= ا~لك .اق ا~'و ه'¸=' هب اه~ع دصق¹ا
¸'ف -``¹ا -·قو ¸¹ا= -ن'ف ¸ق`= =-لع _قو ا~لك .اق ¸¹ ام' هرا-تعا و' ¸ل·~¹ا ءا·¹' ىلع ءانب
د·ب ردقم =و¸~~¹ا ¸' ىلع ءانب هل-' ىلع -د=او _ق- ¸¸ن=س .اقف _لخ¹ا ¸ف و' .¸=د¹ا .-ق ¸اك
¸اك ¸'و _ن~- »¹ ` =¸م ¸اك ¸'ف ¸·¹ هل-قف ا``` هل-ق ¸¹ا= -ن'ف =تقل= ىتم .اق ¸¹و ل و' =¸~¹ا
هق-ق=- ,¸عد ن´~- »¹ نف ر¸ه~~¹ا ىلع ¸-=نت¹ا .-ق ¸ق=ت- ¸' ل' ¸=ن اد-¸ .تق' »¹ ¸' .`م ام¸=م
¸عد- ~' »دق- ام -`خب --·¹ا نم ا~- ¸` ر¸ه~~¹ا ىلع ا¸=ان -قل= اد= ءا~س¹ا ¸=~- »¹ ¸' .`م
=¹~كو -قل= -ا ءا~ ¸' ¸¹ا= -ن' .`م ه-لع _`=-لا ن´~- »¹ ¸'ف ه-لع -ردق¹او هتف¸·م
¸ه~`ا ىلع ءا~ ¸' .`~ف د-¸ ءا~- ¸' ل' .اق ¸'ف د-¸ ءا~ ¸' -`خب _-`ا ىلع ن=¹او ة´-`~¹ا
ن-¸م'ب -اب ن-~-¹او ¸`=¹ا ن-ب ¸¸فو ا~ه-ف ¸ت·¹او رو~ن¹اك ¸ه~`ا ىلع ¸¹ ود-- ¸' ل' -`خب
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
-`خب _--¸- `ف اهقق=ت¹ اه-لع ¸-ل·ت¹ا .-ق- `ف -ا هءا~ دق ا~´= هد¸=~ب ¸`=¹ا ‹-ل¹ ¸' ا~-د='
ن-~-¹ا ‹-¹
-ن' .`م ه-لع ¸ل·م ى¹' ى¹ا·- -ا ة--~م -¸- ¸'ف ¸-ا~¹ا ىلع ن-~-¹اك ¸ا´ف ¸ق=تم هن' ¸نا`¹او
¸ف .اق ¸¹ ام' د--- _--'و ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو _-`ا ىلع د-- »¹ -ا ءا~ ¸' راد¹ا نل=د` ¸¹ا=
ا~- ن´- »¹ ¸' .`م ل ¸ا- اه-ف ¸ل·~¹ا د·ب ة=-او .ا= ىلع هقلع ¸'و ه¹ =¹~ف ¸¹ ود-- ¸' ل' ¸ل·م
ل ا= »ل·- ل -ناك ¸'ف ¸م' ¸¹ا= -ن' .اق ¸¹ ا~ك ه¹¸ه¹ -ن= ا¸== ¸==¹ا ا~-و اناسن' ¸اسن`ا
ا~- ¸اك ¸' .`م ا~ه-ف ¸-قن¹ا ىلع ¸ان`ا -ل= ¸¹ =¹~كو ن-د هاعداو ل ا= ن´م' ¸'و -قل= ل ‰مو
ن´- »¹ ¸'و ابا¸=
---
¸د- اب~اك -نك ¸' .اق »` -ل·ف -نك ¸' .اق »` -ل·ف .اق ¸' اه-فو _-`ا ىلع -قل= _د- »¹ ¸'ف
»اق~¹ا هرا¸ق' -~لع ¸' هت=و¸ _س- لو ه-لع ى-ق- هن'ف هتل·ف ن-~-¹ا د·ب .اق ¸¹ ام -`خب ن-~-ب
.`م ل ‰م ن´م' ¸'ف هت·فا¸م اه·-ن- ل ~' اه¹ ةن-ب لو ا``` -قل= اهن' -~لع ن~ك -ناب ¸' ا-¸ك ل'
ل و' ¸- .ما=' ¸رد- ل هن` ¸¹ا= ¸- =¹ام .اقف ¸¹ا= -ن'ف ` ما= ¸ن¸´- »¹ ¸'و ` ما= -نك ¸'
ه`¹ا`ف ا~-د=' تا~ف --قو ا~'و ة-نا`¹ا ¸ف -قل=و ى¹و`ا ¸ف ¸ل= ل'و ا~ه-ف -قفو .¸ن' ¸' .-قو
-نك ¸' .`م ¸فو -¸ق¸¹او ¸--خت¹ا ¸ف »`= =ن=ب ¸ف ن´- »¹ ¸' و' ¸اك ¸' هل`مو اه`¸- ل ه`¸-
¸' اه·بارو -ن= -ن=¹ا ¸-تق- ا~ب هتبا=' ¸' اه`¹ا`و اهقا¸-ب ¸م¸- ¸ن--·-- -نك ¸' و' ¸ن--=-
»` -ل= ن~ك دنتسا ¸'ف ¸م¸- »¹ .-' ى¹' دنتس- ¸' ¸-= نم ل »' ¸ل=' =~ ا~'و اهقد-و هتبا='
هن' اه-=ا- »ل·- ل ¸`=¹اب ن-~- .كو اه-فو ر¸ه~~¹ا ىلع -ن= ¸=اخ¹ا »¹اس ¸-و -ن=¹ا ¸ف =~
هتب~ك »' هت~تك' ¸رد- لو ه¸-ختف ¸نتب~ك و' ¸نت~تك ¸' .اق ¸'و اه-فو =~ ¸ن·- -نا= ¸هف راب اه-ف
-د=او' =~ ¸'ف ءا-ق ¸-·ب ¸م' ل »' -ن=' رد- »لف ¸`=ب -ل= ¸¹و اه-فو ءا-ق ¸-·ب ¸م' ل »'
¸ف ¸ك~ ¸'ف »ساق¹ا نبا .اق ه¸-= ا=و¸ _´ن- ىت= ه¹ .=- ل =¹ام .اق اه--ف ا``` »' ن-ن`ا »' ¸ل=
¸ق=- و' =¸´~م ة·=¸¹ا .=و »-¸=ت¹ا ¸ق=- هن' ىلع ءانب ة-·=ر .-قو ¸دص-و اهب =لم' ¸اك -د·¹ا
»¹ ن-تن`او -د=او اهقل=و _و¸ د·ب اه=و¸- ىت~ف ر¸ه~~¹ا ىلعو =¸´~م ن-ن`ا =¸قسو -``¹ا =¹ام
ن-تق-ل=-و _او¸' ة``` د·ب ه¹او¸ -ه~' ,ورو --- »¹ ام =~¹ا ¸ارود¹ ادب' _و¸ د·ب ل' ه¹ .=-
»¹و ¸¹ا= ه-'¸ما و' ¸¹ا= نكاد=' ¸فو ¸`= -ان-تسا ¸-·ب نهلك نقل= ا-¸-= »' ¸- دن-' =~ ¸'ف
¸-ف ه¸-= »' ¸- ¸`=' =~ ¸'ف ¸ت·¹اك راتخ- ¸¸-ند~¹ا .اقو نقل=- هنع ¸¸-¸ص~¹ا .اق ةن-·م ¸ن-
ه¸م'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 301
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 300
¸ل¸ق -داع هب -ل=- ام _-~= »ا¸ت¹اب
¸-¸-ت¹ا
¸--خ-و =-ل~-و .-ك¸-
_ق¸- ¸' .-ق _=¸- .-ك¸ت¹ا ¸-ف
ا~لك و' --~ ¸' ¸¹ا= -ن'و =س-ن ¸قل=و =د-ب =ق`=و =د-ب =¸م' و' =¸م' =ت´لم .`م =-ل~ت¹او
.~·- _-¸ص¹اف .·فو .~ت=مو _-¸- .¸ق -ا¸=¹او --=- ىت= هت=- =¸ت- لو اهس-ن _ن~تف --~
-ل=-و ر¸-¹ا ىلع هدصق ¸ف اه-¸كانم هلف -د=او نم ¸`ك' _ق¸- »¹ ام ¸`=¹او =-ل~ت¹ا در ¸ف هب
ام' ¸ل¸ق ه¹¸-ق ¸-ف _=ر ¸'ف ه-دا¸ ام _قو ام اق`= در' »¹ .اق ¸لف -``¹ا -·قو -د=او ¸ن- »¹ ¸'ف
ن-- »¹ و' ىنب -``¹ا ¸ف ه¹ -¸كانم `ف =د-ب =¸م'ف =-لع -=و¸- ¸' هل-ق و' ه=ا´ن دنع =¸~ و
.`م .~ت=~¹او ءان-¹ا .-ق هق`=ك د-ك'ت¹ا هب ¸ن- »¹ اق-س ¸¸´- و' ا~لك ¸ف ل' د-¸- ل »` -د=ا¸¹ا _ق-و
ءاقب و' ¸`= و' در نم ا-¸-س-- .-قف ¸نت´لم ام و' ¸¸م' -ل-ق و' -ل-ق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اع¸= اه-¸~ا-م نم هن´~- ¸' .`مو هنع د¸-ن-و اه~ا~ق .قن- و' .قتن- ¸' .`م ¸اك ¸' .·-¹او
¸ات-اور ¸--خت¹اك ه-اقب ¸-ف -ا¸=¹ا نع _¸خ- ل ¸= .ا= و' اق¸--و -=- »¹ ¸'ف ا~هف _-¸ص¹ا´ف
=قس' ل'و د¸¹ا و' _اق-`اب »كا=¹ا »¸ل- ه-اقب ىلعو
¸--خت¹او
و' ا-¸ن ر¸ه~~¹ا ىلع اهب .¸=د~¹ا ¸ف -``ل¹ هن' ل' =-ل~ت¹اك ¸-و =س-ن ¸رات=ا و' ¸ن-رات=ا .`م
.اقو د-ق ام ن-·ت-ف د-ق- »¹ ام ا-¸ن- »¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 302
--='و ¸--خت¹ا ة-‰ب ¸¸=- .-قو ةع¸ن~م -``¹ا ¸` ه·ق¸- »¹ ام ا-د- نم ه¹و »كا=¹ا هع¸تن- ¸~خل¹ا
.-قو ةن-اب .-قو _=-¸- ل - »لسو ه-لع -ا ىل- - .¸س¸¹ا ا~ن'و -``¹ا ¸-تق- ل اه-ف _ا¸س¹ا ¸'ب
¸`=ب ¸فو _ق- »¹ -د=او -·قو' ¸¹ ر¸ه~~¹ا ىلعو هدا¸ ا~-ف اه-¸كانم ه¹و =-ل~ت¹اك ة-·=ر
ة-ن ه¹ ن´- »¹ ¸'ف -·قو ل'و -ل=-و هت-ن هو -``¹ا _ق¸تف اهب .¸=دلما ¸-= ام'و ¸ل¸ق ا-را-ت=ا
ىت= ه¸-= ى¹' ه-ف اناك ا~ع ا=¸= ا~هن' »لع ¸¹و _=ر ه-¹'و .ا= و' اق¸-- ¸'و ىق--و -``¹ا -·قو
د-ق- -ق¸ب _-~=¹ا د-ق ¸¹ ام' .ا= و' اق¸-- ¸' =قس- ¸`ك`او »ساق¹ا نبا .اقو »كا=¹ا ه=قس- و' --=-
-¹اق ¸'و تا-`¹ا ¸هف ¸-ا¸=¹ا نم ه¸=نو ¸س-ن ت¸ت=ا -¹اق ¸¹و »كا=¹ا ه=قس- و' د¸- ¸' ل' هب
اه=و¸- »` ا-را-ت=ا .-ق اهناب' ¸لف _ق- »¹ ل'و -·قو ا``` تدار' ¸'ف -ل-س ه¸=نو ¸س-ن -قل=
¸ف ن--'¸~¹ا´ف ¸ل=~¹ا نم اق¸-تم ¸-ن=' د-ب هل·= ¸¹و ¸·=¸¹ا -`خب ---ر اهن` ¸--خت¹ا _=قنا
ى¹' هل·=و ة--·¹ا د-·ب ¸ف »كا=¹ا ه=قس' ده~' ¸'و =قس ¸اب هن' ده~- »¹ ¸'ف -ا= ¸'ف ن-¹¸ق¹ا
د= -·لب ¸' »ساق¹ا نبا .اقو ¸-تعا „¸ل-¹ا .-ق ا-¸-= ¸¹و ى¹¸~¹اك ¸¸´-ف =قس- ل ¸ورو ة=و¸¹ا
¸=تن-ف ةنس --م ¸' .`م ¸-='ت¹او ¸-=نت¹ا ¸ف ¸`=¹اك ¸-ل·ت¹ا ¸ف ¸--خت¹او =-ل~ت¹ا »´=و ء=¸¹ا
--` »` -=و¸-و اهس-ن -قل=و -ا·ف =د-ب =¸م'ف ا¸ه~ --= ¸' .اق ¸¹و ¸='ت-ف راد¹ا -ل=د ¸'و
¸' .اق ¸¹و _=-را دقو -=و¸تف ¸ل= ن~ك ¸ل¸قف ل'و _سف -~لع دق -ناك ¸'و =¹~ .-ق »دق هن'
هراتخ- ¸' ىلع ا-¹' ا-¸-= ¸' د·ب ا-ا=ع' ¸¹و ا-را-= ىلع ¸هف اه-=و »` »ل·- »¹و »دقف ¸`ف »دق
-¹`ا هتم¸¹ -ل·-ف
ة·=¸¹ا
نبا =¸ت~- »¹و ¸-ا= ء=وو .¸=د د·ب _ل= ¸-= ءادتبا ة-ا·¹ا نع ¸-اق ¸`= نع -دت·~¹ا در
`ف .¸=د -¸·- »¹ ¸'ف ء=¸¹ا ¸ا¸= ¸¸~=ا~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 303
ىعداو `= ¸لف هرا¸ق' ى-تق~ب د=او .ك »¸ل-و ¸`=¹ا .-ق ء=¸¹ا ىلع اقداص- ¸¹و ه¹ ة·=ر
¸-·ب ه-لع -قد- ه¸-= و' _-¸ب -د·¹ا ءا-قنا -عدا ا~'و ¸ل¸ق ة·=¸¹ا ت¸-` ¸-ف ه-¸´ن'و ء=¸¹ا
اهن' لو اهس-ن اه--~´- د--- لو ¸ل¸ق ردان¹ا .¸-ق ¸فو اه-داع -`= ىلع ¸اك ¸'و ن´م' ام ن-~-
»¹ -¹اقف ةنس د·ب اه=و¸ تام ا~'و ¸-= لو _-و ¸ف اه¹ ءاسن¹ا ة-¸ر لو _=قناو »د¹ا .و' ت'ر
¸ا´م'و ¸دصتف ¸-='تل¹ -¸ه=م -ناك ¸' ل' ¸دص- »¹ _-¸م ¸-= -ناك ¸'ف -د=او ل' ¸='
ده~' ¸¹و ءا¸-تسلاو -د·¹ا ¸ف ¸ه=¹او ¸-=¹ا .ق' ¸ف -`ت=لا ىلع ¸ن-م ءا¸ق`ا ءا-قنا
اه¹¸ق ىلع ةن-ب »اق'ف ا``` --= -¹اق ا~'و .-ق- »¹ --قنا -ناك اهن' -عدا »` -ت~صف اهت·=¸ب
ل' هتقد- و' ه-¸´ن' ¸دص- »¹ اه-ا-قنا .-ق اه·=ار هن' ىعدا ا~'و هت·=ر -=- اهب~´- ا~ب هل-ق
¸'ف ةق-ن¹ا اه¹و هتقد- ¸' €-و¸ت¹ا نمو هنم _ن~- »` هت--م و' هف¸ص- و' =¹~ .-ق ¸-ا¸ق' نم -رام'ب
-=و¸- ¸لف ران-د _ب¸ب دقع د-د=- ىلع ا-¸-= ه¹و ¸ل¸ق ه--سب اهق-ل=- ¸-ف ء=¸¹ا ¸ف اهق=ب -ماق
¸¹و -دت·م ل _و¸ تا~ اهن` ¸نا`¹ا ىلع »¸=- لو هت·=¸ب ه-¹' تدر ¸ه~' ةتس نم .ق` -·-¸ف
ء=¸ف ةم' -ناك ¸¹و د¸ق-~¹ا -'¸ما´ف اه·=ار هن' --` »` -=و¸تف هت·=ا¸~ب »ل·- »لف اه-دع --قنا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
_ا´ن¹ا ء=¸ك د-س¹ا
.¸قب ¸¸´-و هد-س ¸~' ¸-·ب د-·¹ا _=-¸-و »ا¸=' لو ¸¸م _ن~- لو _ا´ن¹ا ة-ل-' _=-¸~¹ا =¸~و
¸فو _ات~تسلاو ء=¸¹ا .`م .·-¹او اه´~م'و اه-ددرو -·=-راو -·=ارو -·=ار .`م .·ف و'
.·-¹ا ¸ف ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` ة-ن¹ا =ا¸ت~ا
_ا´ن ىلع د-س¹ا -داه~ .-ق- لو ده~- ىت= اهس-ن _نم اه¹و ر¸ه~~¹ا ىلع -=- لو داه~`اب ¸م¸-و
_=رو اهت·=ر لو هتم'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 304
.اق د-¸ ءا= و' اد= ¸اك ا~' .`م ةقل·~¹او اهنع .قتن-و اه·م .ك'- لو اه-لع .=د- ل هن' ى¹' =¹ام
_لخ¹او ¸`=¹ا »¸¹ ¸'و ر¸ه~~¹ا ىلع ء=¸¹ا ةم¸=م ة-·=¸¹ا ¸`ا ىن·- .-قو ة·=¸ب -س-¹ =¹ام
-=ردنا ¸¹ا¸= ¸-ا=و¸ .اق ¸¹و ةق-ن¹او -ا¸-~¹او ¸ا·ل¹او راه=¹او ء`-`او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 305
( ء`-`ا )
ا~´= اه-ف -ن=¹ا »¸ل- ¸ه~' ة·بر' نم ¸`ك' _-¸~¹ا ¸-= ة=و¸¹ا ء=و =¸- ن~-ت- ن-~-ب -ل=¹ا
ام'و -د·¹ا »ا~- .-ق -ل=¹ا »¸- نم ¸ه~' ة·بر' --م ¸' ا-¸-·ك ة-·=¸¹او ن-¸ه~ نم ¸`ك' د-·¹او
=ت-=و ل -او .اق ن~-ف .اق ا~ن'و -د·¹ا »ا~- .-ق ,¸=' ه-لع ¸ل=- `ف -¸ق¸¹ا د·ب ¸`=¹ا ¸اك ¸'
»¹و ن-~- نع .اقو ¸-ك ¸¹ ه-لع د¸- و' ءان`تسلا دصق ¸ف هقدص- »¹و _فر ا~' .¸م هن' ىن`تساو
هقدص-
¸¹¸~¹ا =¸~و
¸=¹ا نم _ص-و -¸-=~¹او ¸صخ¹ا ء`-' _ص- _--' .اقو هعاقو ر¸صت- ا-ل´م ا=و¸ ¸¸´- ¸'
ةلع ¸-·¹ ء=¸¹ا نم _نتما نمو =~¹ اهنم _نم نم ¸¹¸~¹اب ¸=ل-و ¸-¸~¹او _-=ص¹او د-·¹او
نم .و`او _ف¸¹ا »¸- نم »هل=' ¸' ل' .ق' هن-~- -دم -ل~ت=ا نمو ا¸فاسم و' ا¸-ا= هنم -¸عو
_نت~~¹ا ¸-ا=~¹ا .=' ءادتبا ¸فو د-¸ ت¸~- ¸' ن-بو ¸-¸~- و' ت¸م' ¸' ن-ب ¸¸ف =¹~¹و -ل=¹ا »¸-
¸-¹ نم ام'و ه¸--´- هت--فو ¸ل¸ق ارداق ¸--´ت¹ا نم
---
.ا¸ ¸¹و هل=' -دم هم¸- -دم ¸` ءل' د-·¹ا ىلع هب .=د- »¹ =¹~¹و ء`-' ه-لع .=د- `ف را-~ب
=¹~كو ¸ه~' ة·بر' نم ¸`ك' ¸قب ¸اك ¸' داع داع ¸لف ء`-`ا .=نا هقت·ب -¸ل=~¹ا د-·¹ا نع =ل~¹ا
¸¹ ام' د·- »¹ _و¸ د·ب اه=و¸تف ة-ا·¹ا _لب ¸لف _و¸ د·ب ¸¹و ة-ا·¹ا نع ¸صق ا~' ن-ا-¹ا ¸`=¹ا
ةقل= ه¹و'ب _قو ¸¹ا= -ن'ف =ت-=و ¸' ا-¸-= و' اهب .¸=د~¹ا ¸-·¹ .اق ¸¹و د·- »¹ د-·¹ا -رو
¸قاب ~' ن´~- ل -او¸¹ا ¸`ك'ف ا``` ¸¹ا= -ن'ف =ت-=و ¸' .اق ¸¹و ه-¸ن-ف _ا=-را هت-قبو ة-·=ر
ن-ناتخ¹ا ءاقت¹ا نم ن´~- ا--' .اقو هت·فر ا~' .=' ¸-= نم ¸=نسو »ساق¹ا نبا .اقو »ا¸= ه-=و
,¸=`اف ا~كاد=' --=و ¸' .اق ¸¹و اقا--ا راه=¹ا ¸ف ن´~-و .¸ن- ىت= ن´~- ا--' .اقو _¸ن-و
.¸م »ساق¹ا نبا .اقف -¸م ل' ةنس¹ا ه~- ¸ف '=- ل -ل= ¸¹و ا~-اد=' ¸ل=- »´=¹اف ة---¹ا ىب'و ¸¹ا=
¸¹و ةن-د~¹اب اه-ف -لت=او ¸ه~' ة·بر' نم ¸`ك' ¸قب دقو '=- ىت= ه-لع ء`-' ل ا--' .اقو ~-ن-=
¸¹ »·ن =ل= ¸-و .¸م _--' .اقو ا-¹¸م ¸¸´- ل »ساق¹ا نبا .اقف ن--¸م ¸-= اه-ف اه·ما=- ل -ل=
¸= ا~ك دلب نم ه´لم' .ام .ك و' =¸ل~م .´ف =ت-=و ¸'و اه-فو .¸~ف ¸`ك' ¸قب دقو ن--¸م ءى=و
ة-¹ا=~¹ا ة=و¸ل¹و ا-¹¸م ¸¸´- ل هن'ف »-~·ت¹ا -`خب ء`-`ا .-=·- ¸ف »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ةقد- و'
-¸م ¸-ت=ا -ا=' ¸'ف ه-لع ¸ل= ىب' ¸'ف ¸`=¹ا و' ة--فاب »كا=¹ا ه¸م'-ف ¸ه~' ة·بر' --م ا~'
ه-لع ¸ل= هب~ك ن-ب ¸'ف ة-نا`و
ة---¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ن-~خ-¹ا ن-ب ء=¸¹اب .=- لو ` قاع ا·-ا= ¸´-¹ا ¸ا-تفاو --`¹ا ¸ف .-ق¹ا ¸ف ة-~=¹ا ---·-
¸¹ »=¸¹ا -اتك ¸فو ¸ل¸ق »=¸~¹ا ¸فو ¸ل¸ق ه¸-= ¸ف ء=¸¹اب هل= ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع ¸¸=-و
.=نا ¸بد¹ا ¸ف _ما=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 30•
د·ب هب -¸ل=~¹ا ¸ف -ن=¹ا .-=·-و ¸--´ت¹او ¸¸ن=س ه¸ق- »¹و .-ق¹ا ,¸ن ¸¸´- ¸' ل' ء`-`ا
ا--ا= و' اب¸-=م ا--¸م ¸اك ¸لف ¸ا¸تعلاك ة---¹ا ¸ف ه¹¸ق .¸ق¹او ء`-`ا هب .=ن- هل-قو -¸ق¸¹ا
د-·¹ا ¸ت·ك -ن=¹ا .-=·- و' -اب ن-~-¹اك -ن=¹ا .-ق ¸-´- ا~م -ناك ¸' ر¸ه~~¹ا ىلع ن-~-¹ا ¸--´تف
¸-´- ل ا~م -ناك ¸'و ¸ل¸ق ن-·م ¸= ¸تع ¸فو »ه-لع ¸ل= ا¸ب' ¸'ف اهب -¸ل=~¹ا ة=و¸¹ا ةناب'و
ة---¹اف ا-¸-= ¸ف و' اه-ف ة·=ر ه-ف ¸`=¹اك ه-ف -ن=¹ا .-=·- _-ن- ل ا~ب و' ت'- »¹ »¸صك هل-ق
¸'ف »هن´~- ¸' ى¹' -اك دع¸¹ا ¸' ¸`ك`ا ¸¸ن=س .اقو ن-¸ه~ -¸-سم ¸¹و --ا·¹ا ى¹' -·--و دع¸¹ا
ة-¹ا=م لو ةن·¹ا -`خب راسع`او ¸ا¸تعلاك د¸·¹ا اه¹ ¸ا´¹ ---ر ¸لف »ه-لع ¸ل= او¸=- »¹
¸¸م و' ¸-¸ب اه-=و _نت~~¹ ة-¹ا=م لو ---ر ¸¹و ةم`ا د-س -`خب ةن¸ن=~¹او -¸-·ص¹ا ¸¹¸¹
و' ءا-قنا و' -را-ك و' ء=¸ب -د·¹ا ¸ف ن-~-¹ا -ل=نا ¸' اهب .¸=د~¹ا ¸ف هت·=ر »ت-و ¸-= و'
ى¹ا·- -اب ن-~-¹ا -ناك ا~' ه¸=نو ن-~خ-¹ا ن-ب ء=¸¹ا -`خب ن-اب ¸`=و ن-·م ¸ت·ك -ن= .-=·-
هت·=ر --·¹' اه-ف .=ن- »¹ ¸'ف ن-- »¹ اهن` ةق-ن¹ا -=-و ¸ا`را¸ت- =¹~كو ر¸ه~~¹ا ىلع ه¸=نو
-`خب اه-ف ه¹ ة·=ر ل »` -د·¹ا -ن-'تف هت·=ر د·ب .=ن- ل اهن'ف اهب `= ن´- »¹ ام -ل=و -نابو
و' ¸¸~ب رو~·~¹ا -`خب اه-ف ه¹ ة·=ر لو _نت~-ف ء=¸¹ا هن´~- ¸' ل' ه¸=ن و' ¸¸~ب رو~·~¹ا
~' ¸=¹ا .=' ى¹' د-·¹ا .قتن- لو اهب .¸=د~¹ا ¸-= ¸ف ة·=ر لو _نت~-ف ء=¸¹ا هن´~- ¸' ل' ه¸=ن
-¸=¹ا -دع ى¹' ا-¸-=و ة-·=¸¹ا -د·¹ا ¸ف -قتع ا~' ةم`ا .قتن- ل ا~ك ى¹' ¸' د·ب ¸تع
راه=¹ا -اتك
ء¸= =¹ام ل ةم`ا ¸ف د-س¹ا راه… _ص-ف »¸=- ن~ب ا-¸=و ¸¸=- نم ه--~-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 30‚
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 306
ةم¸=~¹او ¸-ا=¹او -¸-·ص¹او ة-·=¸¹او د¹¸¹ا »'و -¸بد~¹ا راه… _ص-ف .=' ى¹' ةقت·~¹ا لو اهنم
¸`=¹اك اهلك .`م ا-¸¸=و ¸ل¸ق ت¸=ع ¸¹ ة--ا´~¹ا ¸فو -¸فا´¹او
_ص-و هق`=ك ¸ا¸´س¹ا راه…و د-·¹ا راه… _ص-ف ا·¹اب ` قاع ا~لسم ¸¸´- ¸' ¸-ا=~¹ا =¸~و
ا~ه-لعو _ص- ل ¸¸ن=س .اقو ءاق-¸¹او -¸-=~¹اك اه-ف و' ه-ف _نا~¹ ء=¸¹ا نع ¸=ا·¹ا راه…
¸' اه-لع -=-و اه-لع نم' ¸' اه·م ¸-ا=~¹ا ¸¸´- ¸' ¸¸=- ر¸ه~~¹ا ىلعو _ات~تسلا -`=
د·ب .`م ¸`=¹ا ه-ف ¸=نت- ا~-ف ه¸-=تن ¸فو »كا=¹ا ى¹' ا-¸م' -·فر -فا= ¸'ف ¸-´- ىت= ه·ن~-
»¹ هقلع ا~'و ة~-¸·¹ا و' ¸'-¹ا دنع »¸ل- ا~ن'ف =-لع _و¸-' »¹ ¸' .اق ¸¹و ¸ل¸ق ةنس -دم و' ةنس
-اب ن-~-¹اك تارا-ك ¸ن- »¹ ام تاراه… دصق ¸¹و دد·ت- »¹ هر¸ك ¸¹و همو¸¹ .-ق -را-´¹ا »-دق- _ص-
»¸¹ ¸-ا… »` داع ¸¹ =¹~¹و د=ت~ب هقلع ¸'و ¸-¸´ت¹ا ¸ف ¸`=¹ا -`خب ة-لتخم ءا-~'ب هقل·- ¸' ل'
¸هف -ل=د نم -`خب ن´ت=و¸- ¸'و ¸م' ¸ه=ك نتن' .`م -را-ك ه-'¸=' _بر' نع ة~ل´ب ¸-ا… ¸¹و
¸م' ¸ه=ك
ة--=و -¸-ا… ة-انكو _-¸- ه…ا-¹'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 30ƒ
¸`=¹ا ¸ف ,¸ن- اه`¹ا` هت-¸ن- ¸فو ¸ت~ع و' ¸م' ¸ه=ك .`م »-¸=ت¹ا -دب¸م ¸ه… ه-ف ام _-¸ص¹اف
-``¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
دصق ¸¹ ام' ¸`=¹ا ¸ف ,¸ن-و ة--ن=`ا ةن`ف ¸ه=ك و' ¸م'ك .`م ا~-د=' =¸قس -¸-ا=¹ا ة-ان´¹او
اه`¹ا`و تات-¹ا ر¸ه~~¹اف »-¸=ت¹ا -دب¸م ¸-·ب ه-~و ا~ه=قس' ¸لف راه=ب ¸-لف ة-ا¸´¹ا ¸ف اهل`م
نبا .اقف ¸م`= و' ¸ب' ¸ه=ك .`م ¸ك~ ¸ه=ب ه-~ ¸¹و هس´ع اه·بارو ¸`=¹ا ¸¸ن- ¸' ل' راه…
ن´- »¹ ¸'ف ا~-د=' نم و' ا~هنم ,¸ن ام ىل·ف ¸م'ك و' ¸م' ¸ه=ك »ا¸= -ن' .اق ¸¹و »-¸=- »ساق¹ا
¸`= -ا-¸¹ا د-ع .اقو راه=ف ة-ن ه¹
ة--خ¹او
و' همدق- اراه… -``¹ا ¸`=¹ا =قس- لو ¸`=¹اك _قو راه=¹ا هب دصق ¸'ف ءا~¹ا ¸ن-قسا .`م
و' ¸=نت- »¹ اقل·م =قس- ا~ن'و ¸م' ¸ه=ك ¸لع -ن'و ا``` ¸¹ا= -ن'ف =ت=و¸- ¸' .`م ه-=ا-
¸م' ¸ه=ك ¸لع -ن'ف --~ ¸' .اق ¸¹و ¸م' ¸ه=ك ¸لع -ن'و ا``` ¸¹ا= -ن' .`م ¸='- اراه…
ه¹ ¸` ¸`=¹ا -`خب هم¸¹ ¸م' ¸ه=ك ¸هف اه=و¸-' -'¸ما .ك .اق ¸¹و ¸-ا=م ¸هف تءا~ف
=اسم`او ء=¸¹ا ىلع »¸·¹ا '=¸~¹ا ¸ف د¸·¹او د¸·¹اب -را-´¹ا -=-و ه-¸=- -د=او -را-كو ا=¸خم
ة-ا= ء=¸¹ا ىلع ةنود~¹ا ¸فو ا·م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 310
¸-·ب داع ¸لف هس-ن ء=¸¹ا د¸·¹ا ¸ورو ء=¸¹اب -را-´¹ا -=- ا~ن'و اه-فو ة-ا= =اسم`ا ¸ورو
¸¹و ءى=و »` ¸-ا… ¸¹ =¹~¹و =قس- »¹ ءى=و ¸¹ ام' ¸ل¸ق اه=¸قس ¸-ف --ام و' اهناب' »` ء=¸¹ا
.-ق ¸-ك هن` ه¸=- »¹ ا-داع' »` ¸-ك »` اهناب' »` ¸-ا… ¸¹و اقا--ا ه'¸=' ¸-ك »` اهناب' »` ا-سان
-¸=¸¹ا
-را-´¹او
¸-و ¸ا~-`او »ا-ص¹ا ¸ف ء,¸=- نم ¸تع ه-¸=-ف »ا·=`او »¸ص¹او ¸ت·¹ا ة--¸م -`` ,د='
»¹و ¸تع ان-ن= ¸تع' ¸لف ¸¸·¹او ¸ت·¹ا --ا¸~ نع ة-¹ا= ة~-لس -ر¸=م ةق-لم ¸-= ةنم¸م ة-قر
ه¹ ¸قا-¹او ا-صن ¸تع' ¸¹و ¸ل¸ق ن-ت·فد ¸ف -د=او نمو ه¸=- »¹ ن-ت-قر نم ن--صن ¸تع' ¸لف ه¸=-
ه-ا¸~ ىلع هقتع ¸لع نم و' ه-لع ¸ت·- نم ,¸ت~ا ¸¹و ر¸ه~~¹ا ىلع ه¸=- »¹ ه-لع .~´ف ه¸-·¹ و'
¸¹و هءا¸=' ا¸ن~'ف ه·نم ءام¸·ل¹ ¸اك نم »ه-·ب ىن`تساو ه¸=- »¹ ¸ت·¹ا =¸~ب ها¸ت~ا و' ه´لم و'
¸تع' ¸¹و ء¸~ نهنم ه¸=- »¹ _بر`ا نع ا``` ¸تع' ¸¹ =¹~¹و ه¸=- »¹ -را-ك .ك نم ا-صن .·ف
-د=او .´¹ ن-·- »¹و نهنم -`` نع ا``` ¸تع' ¸¹و -د=او .´¹ ن-·- »¹ ¸'و ه'¸=' _بر' نع ا·بر'
نه´-¸~- ¸¸ن- ¸' ل' ةت-~¹ا ‹= =قس -د=او --ام ¸¹و ة·با¸¹ا نع ¸-´- ىت= نهنم -د=او '=- »¹
ةت-~¹ا ددع .`م ¸¸=-ف اددع -د=او .´¹ ¸¸ن- و' ء¸~ نع ه-¸=- `ف ن-´سم .ك ¸ف
¸=ا·¹ا »¸ه¹او ¸¸ن=~¹او »´ب`او ى~ع`او _=ق`اك ن-~-و -س´¹ا .ا~ك _ن~- ام ة``` -¸-·¹او
ء,¸=- `ف ه¸¸ب ى=¸- ل ¸~¹ا ¸-¸~¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 311
ء,¸=-ف ةل~ن`او ---خ¹ا _¸·¹او ---خ¹ا ¸¸~¹اك ن-~- لو -س´¹ا _ن~- ل ام ¸نا`¹ا
¸=¸~¹ا ¸-`´¹ا ¸¸~¹او ر¸·¹او »~ص¹او ن-ن~`ا »`=-اك -س´¹ا _ن~- لو ن-~- ام -¹ا`¹ا
ء,¸=- لو -¸ص·~¹ا ¸تع ء,¸=-و ¸ل¸قف _--`او ءاصخ¹او ن--¹ا _¸·¹او ---خ¹ا ¸¸-¹او
¸ت·م لو ¸بدم لو --ا´م ء,¸=- لو ا-دتفا ¸' ¸نا=¹او ¸¸-¸~¹ا ¸تع ء,¸=-و ¸-خ¹ا _=قن~¹ا
¸فو ¸=- »¹ ران-د ىلع هقتع' ¸¹و ¸نا=¹ا´ف هقتع'ف ا¸بدم و' ا--ا´م ,¸ت~ا ¸لف -د¹¸تسم لو .=' ى¹'
هب ¸-¸ف ه·ل-ف ه¸-= هنع ¸تع' ام ءا¸='
=ل~¹ا د-عو -ه~'و »ساق¹ا نبل ه'¸=' ه¹ ¸~ا ¸' اه`¹ا`
»ا-ص¹ا
و' د-ع نم هدب ام ى¹' ا=ات=م ¸اك ¸'و -¸=¸¹ا -قو .-قو ءاد`ا -قو ¸ت·¹ا نع ¸=·¹ا ه=¸~و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸فو ¸ت·¹ا هم¸ل- »¹ ¸س-' »` »¸ص¹ا ¸ف _¸~ ¸لف ا~-¸-·¹ و' ه-¸م و' ه-صن~¹ ا~-¸-= و' راد
د·ب هدسف' ¸¹ ام' ا-د- د=و »` €=¹ا ¸ف ام¸- »ا- ¸¹ ا~ك -=ا¸ب ¸-¹ نس= اه-فو ¸ل¸ق¹ا ن-م¸-¹ا
»¸ص¹ا ى¹' .قتن- ل هن` _-`ا ىلع ه-'¸=' ا-¸-= =ل~- ل ةم' نم ¸-ا… ¸لف ¸ت·¹ا -=و ه¸س-
ه-'¸ما هت-¹ا=ف ¸= ن-نس ¸~ع ى¹' ه´لم' =¸ل~م .´¹ ' نمو ¸ا= ¸ت·¹ا ¸س·~¹ا -ل´- ¸لف اقا--ا
اه-فو ه¹ ءلو ل ~' ¸اتع`ا هنم _ص- ل ه-·ب و' هلك د-·¹او ¸-- ه-¹ا=- »¹ ¸'ف »ا-ص¹ا ه-¸-ف
ه-¸فو
---
ه¹ د-س¹ا _نم ¸ا¸= ¸فو ¸=تنا ل'و ر¸ه~~¹ا ىلع د-س¹ا ¸~' ¸' »ا·=`اف ل'و ه-لع ¸¸ق ¸' »¸ص¹ا
¸ف ه¹ ¸~' ¸'و »¸ص- ¸' ¸¹' -='و اه-فو ه·ن~- »¹ ه=ا¸= ,د' ¸' اه`¹ا` هتمدخب ¸-' ¸' »¸ص¹ا
ل' د-سل¹ ¸¹' -=' .-قو =قف ا¸=ان ¸=ا·¹ا ىلع .-قو »ا-ص¹ا نم ه·نم ا~' ام ىلع .~=ف »ا·=`ا
¸-و ء¸~ هنم ¸-لق ¸فو ه'¸= ' -اب ن-~-¹ا ¸ف »·=- ¸' ه¹ ¸~' ¸'و .اق اه-ف و »¸- نم _ن~-
ة-ن -=-و د-·¹او ¸=¹ا ءا¸سو -¹ا`¹ا نم ن-``` ¸س´ن~¹ا »~- ¸س´نا ¸'و ةل-`اب ¸ا·باتتم ¸ا¸ه~
ر¸ه~~¹ا ىلع »ا·=`ا »دقتم .=--و _باتت¹ا _=قن-و -ن'تسا _باتت¹ا _=قنا ا~'و _باتت¹ا ة-نو -را-´¹ا
`-¹ و' »ا-ص¹ا ¸ف `-¹ ا-¸-= -`خب ا=¹ا= و' ا-سان `-¹ ¸¹و اهنم ¸-ا=~¹ا ء=¸ب ن-´سم ¸قب ¸¹و
¸=--و ن-·ت- »¹ اهن-ع ¸¹و -د=ا¸¹ا »´= ¸ف -د=او -را-ك راه… نع Ž¸=- امو »ا·=`ا ¸ف اراهن و'
'=خ¹ا ¸فو ¸-س¹اك ¸-س¹ا ه=-ه- ¸¸~¹او ا·باتتم ى-ق ى-ق ا~'و ¸-=¹او ¸¸~¹ا -`خب ¸-س¹ا
ا-نا` ¸=ف' ¸لف `صتم ه--ق-و ا-¸-= ء=¸ب ¸¹و _=قن- ل ر¸ه~~¹او '=خ¹اب _=قن- اه`¹ا` ¸هس¹او
ر~ن¹او ¸ا-مر -`خب ¸ا-مر ءا-قك ا-نا` ه¸=ف »¸=- ل هن'ف »¸- .و' -`خب _=قنا اد~·تم
ه-را-´¹ ¸ا-مرو ¸ا-·~ »ا- ¸لف ¸ل¸ق .-ا=¹ا ¸فو د-·¹اب _=قن-و _¸=ت¹ا »¸-و ن-·~¹ا
ن-م¸- ¸ك~ »` ن-راه… ىلع ة·بر' »ا- ¸¹ ¸ا-سن¹اب _=ق¹ا ىلعو ¸ه~' ة``` ى-ق هت--¸فو
¸¸ن=س .اقو ن-¸ه~ ¸-ق- »` ا~هلص- ن-م¸- »¸ص- »ساق¹ا نبا .اقف ا~ه·-¸م ¸رد- ل ن-·~ت=م
ا~-و ن-¸ه~ »¸ص- ¸¸ن=س .اقو اهل`م »ساق¹ا نبا .اقف ا~-د=' نم ا~هن' »لع ¸لف ن-¸ه~و ام¸-
ن-م¸-¹ا ¸فو ¸ه~' ة·بر'ف ا~هعا~ت=ا رد- »¹ ¸'ف ن-ت·كر ,د=' نم تد=س ¸ك~ ن~-ف -`خ¹ا ىلع
¸ل¸ق¹ا
»ا·=`ا
.-قتس~¹ا ¸ف -ردق¹ا ن… -ل= ¸لف »دق- ام ¸-ت·-ف »ا-ص¹ا نع ¸=·¹ا ه=¸~و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 313
.´¹ ىعا¸م ن-~لسم ارا¸=' ان-´سم ن-تس ددعو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ¸-='ت¹ا -¸=و ¸-ف
د~ب .-قو ¸ادم .-قو -ل`و دم .-قو ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع ¸ا`ل`و دم »ا~- دمو »ا~- د~ب دم ن-´سم
ة-نا` ن-~- نع ¸-ك ا~'و -ن'تسا ل'و »هنم ن-تس¹ا .~ك ا-صن ا-صن ن-¸~عو ة-م »·=' ¸لف ن-~-¹ا
راه=¹اك اهت-¹اخم و' اهتقفا¸م و' اهل`م -ناك »ه~·=- ¸' ¸ن-=·- ل اه--ف ى¹و`ا ن-كاسم ل' د=- »لف
و' ا¸~- »ه~-ع ¸اك ¸'ف ¸=-¹ا -اك¸ك ¸ن=¹او ¸--´ت¹ا د·ب ة-نا`¹ا -د=- ¸' ل' ى¹ا·- -اب ن-~-¹او
ة-دف ¸ف لو اه-ف ¸~·- و' ¸د·- ¸' -=' لو اه-فو ة=ن=¹ا نم »ا~- دم _-~ .دع »·=' ا¸-·~
ن-~-¹اك .-قو -را-ك ¸ف ة~-ق Ž¸=- لو ا~-¸-= -`خب ,~`ا
¸ا·ل¹ا
¸س-¹او ¸¸¹ا _م _ص-ف ه--~´- ىلع ة=و¸¹ا ن-~-و -سن ¸-ن و' ىن¸ب هت=و¸ ىلع _و¸¹ا ن-~-
نه-ف د-·¹ا =¹~كو ة-بات´¹او ةم`او -¸=¹ا ¸=¹ا نع`-ف ا-ل´م ا~لسم ا=و¸ ¸¸´- ¸' نع`~¹ا =¸~و
¸' ¸انع`ت-و _-=ص¹اك دسا-¹ا _ا´ن¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 314
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸¹ هق=لتسا و' ها-ن ن´- »¹ و' .~= و' د¹و ¸اك ¸بد و' .-ق ¸ف ه=ا´ن ¸ف اع¸= ىن¸¹اب اهف~قب هت·فر
ىلع ى~ع`اك هن-ق- ىلع .-قو ر¸ه~¹اك .-قو ة-¸¸¹اب هن-ق- ىلع د~ت·-و د= ه=ا´ن .-ق ىن¸ب اهف~ق
اه-ف ¸=ل- ل -دم ¸ف و' _-و د·ب اه-ص- »¹ هن' ىلع د~ت·-و .~=¹ا و' د¹¸¹ا ¸-ن-و ه-ف ر¸ه~~¹ا
--' ¸'ف -~قل¹ نع`- .-قو ر¸ه~~¹ا ىلع ة-¸¸¹او ءا¸-تس`ا _ا~ت=ا ىلع د~ت·-و ةلق و' -¸`ك د¹¸¹ا
_د- »¹ ا~' .~=¹ا ¸-ن ¸ف =¹ام .¸ق -لن=او هب ¸=¹ ل'و ¸ا·للف ة-¸¸¹ا د·ب ادعاصف ¸ه~' ةتس¹ هب
»¸- ا¸-ا… ¸اك ¸' هن' ¸¹' -='و »ساق¹ا نبا -¸م ه--نب .اقو -¸م هم¸ل- »¹و -¸م هم¸¹'ف ءا¸-تسا
.اقو ها-ن ¸' د=- لو هم¸ل- »¹ ة-¸¸¹ا »¸- نم ¸ه~' ةتس نم .ق` هب --' ¸' هنعو هم¸¹ ة-¸¸¹ا
»¸ل- .ق`و د=و ¸=¹ هق=لتسا ¸¹ هم¸ل- »¹ ة-¸¸¹ا نم ادعاصف ¸ه~' ةتس¹ .~=¹اب ¸ق' ¸' ¸مو¸خ~¹ا
ه-داه~و د=و ¸=¹ هق=لتسا ¸لف .و`ا ¸ا·ل¹اب ى-تنا ها-نو ت'¸-تسا -نك .ق` _-¸¹ا د·ب .اق ¸¹و
هف~قك اه-لع ىن¸¹اب
»¹ ¸'ف ¸ات-اور ة-¸¸¹ا و' ءا¸-تسلا ىلع ا~-د=' ىلع هدا~تعا ¸فو -`` .-قو ة--= ءا¸-تسلاو
_م ىن¸¹ابو ءا¸-تسلاو ة-¸¸¹ا -¸عد _م د¹¸¹ا ¸-نب ¸ا·ل¹او ¸ل¸ق هد= ¸-ف _-~=¹ا ¸ف دا~تعلا _د-
ه--ن ه¹و هنا·لب ل' ¸-تن- ل ¸`ك`او ¸ات-او¸ف د¹¸¹ا ¸-ن ىلع اقداص- ¸لف ه-لع ¸-تم د¸ه~¹اك ة-¸¸¹ا
¸ا·¹ -دد·ت~¹ا دلو`ا ¸ف ¸-´-و د¹و --~ل¹ ¸اك ¸' .-قو -روو د= ات-م هق=لتسا ¸لف ات-مو ا-=
¸ن`=·¹ا ¸'ب درو ه~ا~-نا ¸ا¸=¹ .~=¹ا ¸ف =ل~¹ا د-ع ه·نمو ا·-~= د¹¸¹او ىن¸¹ا ¸ف =¹~كو د=او
~' ادب' .=- »¹ .~=¹ا ¸-ن'و --·¹اب د¸¹او ةق-ن¹ا -ا=-`ا ¸ف ا~ك هر¸ه=¹ .~=¹ا ¸ف نعل ه¸-=و
ةهبا~م لو .¸ع ىلع د~ت·- ¸' ¸¸=- لو هت~تكو هت=قس' هل·¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 315
»¹و هل-ق .¸ن' ¸اك ¸' .ا¸ن' ¸-·ب ء=و لو .¸ن' ¸' ن-~خ-¹ا ن-ب ء=¸¹ا ىلع لو دا¸س¹اب لو ه¸-·¹
ا~' ام' -~ق¹ا ¸فو د¹¸¹ا ¸-ن ¸ف ى~ع`ا نع`-و »هف ¸' ةبات´¹او -را~`اب ¸¸=`ا نع`-و .--
¸ه~' ةتس نم .ق` ¸اك و' ء=و ¸ا´م' ¸-= نم د¹¸ب --'ف ة-ب¸·م ¸ق¸~م _´ن ¸'ب هنع ه¸ا-تنا ن---
ء=و و' ها¸´تسا ى¹' اه-سن ¸'ف ¸ا·¹ `ف اب¸-=م ¸اك و' .~=¹ا ن-= ¸-·- ¸-- ¸- و' دق·¹ا نم
اهنود ¸- نعل اهل`م '=¸- -¸-·- -نك ¸'ف -ص·¹ا ¸ه… ا~' ¸- نع`- »¹و د¹¸¹ا ¸-ن¹ نعل ةه-~
_-¸¹اب »ل·¹ا د·ب ¸=¸- ل ¸'و .~=¹ا و' _-¸¹اب »ل·¹ا و' ة-¸¸¹ا د·ب ا-'=- ل ¸' د¹¸¹ا ¸ف ه=¸~و
.~=¹ا و'
هت--و
-ص-و .-قو ¸ن¸- اهت-'¸¹ ¸- ل' ه¹' ل ¸~¹ا د-¸- د~=م .اقو -اب ده~' تا¸م _بر' .¸ق- ¸'
ل .-قو ¸نم .~=¹ا ا~- ام و' -ن¸¹ .~=¹ا ¸-ن ¸فو »دقت~¹ا -`خ¹ا ىلع -ن¸¹ ¸-´- .-قو د¸ه~¹اك
.¸ق-و ن-ب~ا´¹ا نم ¸اك ¸' ه-لع -ا ةن·¹ ¸' ةسماخ¹ا ¸ف .¸ق-و .و`اك دا~تعلا --س ¸ك~ نم دب
¸ن¸' ¸ن'ر ام -اب ده~' تا¸م _بر' -'¸~¹ا .¸ق-و ن-ب~ا´¹ا نم ¸اك ¸' ه-لع -ا ةن·¹ ¸' ةسماخ¹ا ¸ف
_-~=ل¹ .-قو هنم هن'و .وŠ¹ --ن¸ ام .~=¹ا ¸-ن ¸فو _-~=¹ا ¸ف -~ك دق¹ و' --ن¸ ام و' .وŠ¹
نم ¸اك ¸' اه-لع -ا --= ¸' ةسماخ¹ا ¸فو .~=¹ا ¸-ن ¸ف --ن¸ امو _-~=ل¹ -~ك دق¹ و' ¸´·-و
ل »ساق¹ا نبا .اقف ¸ا·ل¹اب -'¸~¹ا ت'دب ¸لف ا-د·ب --·¹او ن·ل¹او -داه~¹ا ‹-¹ ن-·ت-و ن-قداص¹ا
اهلق' ةعا~= ر¸-=بو دل-¹ا ةن´م' -¸~' ¸ف -=-و دا·- -ه~' .اقو دا·-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 316
دنع ا-¸ص=و ا~ه--¸خ- -=تس-و ¸¹' -=' ¸ص·¹ا د·ب =¹ام نعو ¸ل¸ق -`- ¸`' ¸فو ة·بر'
¸-=ل¹ اهنا·¹ ¸=¸-و -¸=`ا -ا~ع نم ¸¸-' ا-ند¹ا -ا~عو -ا~·ل¹ ة-=¸م اهن' .اق-و ةسماخ¹ا
¸-ن='ب اهف~ق ¸¹و ء`-`او -ه~' ,ورو ء`-`ا -`خب ةن·¹او راسعŒ¹ اهق`= ¸=¸- ا~ك ¸ا-ن¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ىلع د=- »¹ هب اهف~ق »` اهنعل ¸¹و ¸ل¸ق هم`ع' -¸=و ¸ف هد= ىلعو ر¸ه~~¹ا ىلع ه¹ د=
نع ¸-ن¹ا ¸اك ¸' .-قو د=- `ف ¸ا·ل¹ا د·ب -ن¸ ¸¸´- ¸' ل' د=و ¸=¹ ¸-ن~¹ا ¸=لتسا ىتمو _-`ا
ىن¸¹اب اهف~ق
ةنع`~¹ا =¸~و
¸`=¹او -بد' -ب' ¸'و را·¹ا _فد¹ د=س~¹ا ¸ف ل اهتس-نك ¸ف ة-م~¹ا نع`تف ة-ل´م ة=و¸ ¸¸´- ¸'
ام'و هت·فرو اقباس -~ق¹ا ¸اك ا~' -=و¸- ¸¹و نع`-و ¸ل¸ق ن-ا-¹ا ¸فو -د·¹ا ¸ف _ن~- ل ¸·=¸¹ا
د= .~= لو -د·¹ا د·ب اهف~ق ¸لف هن-~- =لم ل' ةت-م و' ة-= ا-د¹و هق=ل- نم .ك ¸ف ¸¸=-ف د¹¸¹ا ¸-ن
ه-د¹و ¸'و ة=و¸¹ا »´= ه-ف اه~´=ف ¸ه~' ةتس نم .ق` تد¹و ¸'ف .~= ¸ه… »` هت=و¸ ,¸ت~ا ¸لف
-'¸~¹ا ىلع اهبا=-'و ة-م~¹او ةم`اك -د`ا و' هنع ةب¸ق¹ا _فر ه~´=و ةم`ا »´= اه~´=ف ¸ه~' ةتس¹
ا~-د=' -~ك' ¸'ف هنا·لب ةق¸-¹ا _ق- .-قو اهنا·¹ »ا~تب ادب' اه~-¸=-و نع`- ل ام را¸ق`اب د=- ¸ت¹ا
¸-ناو -~´¹اب ¸ق'و ا-ا¸ت~ا ¸¹و -~=ر ¸'و ¸ا`را¸ت-و هت=و¸ --قبو د= اهنا·¹ »ا~- .-ق هس-ن
داع ¸'ف هنع`-و .-قو د= ¸ا·ل¹ا نع .´ن ¸لف د¹¸¹ا ¸-ن ¸' -سن¹ا _=قو هنا·لب .-قو .=- »¹ .~=¹ا
¸-تن- =¹~لف د=ا¸¹ا »´= ن-مء¸ت¹ا »´=و ¸ل¸ق -'¸~¹ا نم ه¹¸-ق ¸فو .-ق ه-¹'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 31•
ى-ن ¸'ف ¸=`ا ¸=¹ ا~-د=' ¸=لتسا ىتمو ا--' -`ا -¸=' ا~ه¹ --`- =¹~¹و .و`ا ¸ا·ل¹اب ¸نا`¹ا
¸ق' ¸' .اق هن' ل' ¸ان=ب ا~هف ادعاصف ةتس ا~هن-ب ¸اك ¸'ف ء¸~ -تن- »¹و د= ¸=`اب ¸ق'و ا~-د='
د¹¸ب ¸ق' نم -`خب د=- »¹ ا~´- ¸='ت- دق هن' نلق ¸'ف ءاسن¹ا .-س .و`ا د·ب '=' »¹ .اقو ¸نا`¹اب
ء¸~ -تن- »¹و د= ا-'=' »¹ .اقو هت=و¸
دد·¹ا
.-ق ةقل=م ىلع -دع لو .~=¹او ¸ه~`او ءا¸ق`اب ¸-و ءا¸-تسلاو ءاف¸¹ا -دعو ¸`=¹ا -دع
-د·¹ا ¸ف .¸=د¹اك ¸اك ه-ن- »¹و .~= ¸ه… ¸'ف هرا¸ق'ب ل ا-را¸ق'ب --=و »ل·- »¹ ¸'ف .¸=د¹ا
ن´م' --= ء=¸¹ا ¸-ن ىلع اقداص- ¸'و -=-ف هد·ب ام'و هب ¸=¹ ه-¸م د·ب ¸ه… ¸¹و ة·=¸¹او
لو ه¹ ة·=ر لو ¸ادص¹ا -صن ل' -=- لو ىن´س¹او ةق-ن¹ا =قس-و -ناك -¸ل= ¸'ب هنم اهل·~
هل`~¹ د¹¸- ل ¸~¹ا ¸-·ص¹ا ء=¸ب -=- لو ء¸~ب اهنم ~~ل- ¸اك ¸' ¸ا·- .-قو دسا-¹ا ¸ف اه¹ ء¸~
¸فو ه-فو اه-فو ¸ك~¹ا »-اق¹ا ¸صخ¹ا -`خب ها-`ن'و ه¸ك~ -¸-=~¹اب لو _ا~=¹ا ىلع ¸¸ق ¸'و
¸-=- لو -¸-·- ىلع لو ¸=ل- لو -دع `ف ل'و -د·¹اف هل`~¹ د¹¸- ¸اك ¸'ف ءاسن¹ا .'س- هس´ع
-`` ا~هن-ب ¸¸ف ن-= نم .¸=د¹ا د·ب دساف _ا´ن .ك نم ةقل=~¹ا -دع -¸=¹ا ىلع -=-و .=¸¹ا
¸ف ¸ل=~¹ا -`خب د¹¸¹ا ¸=¹ ¸'و دق·- لو _¸¹ا '=- لو ها-ت~ا و' ىن¸ نم ء=و .ك نمو ¸-=
¸فو ا~ه¹¸ق ى¹' _=¸- لو ¸¸ت~~¹ا و' اه-لع ¸باس¹او --ا·¹ا ة--= نمو _-=ص¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 31‚
¸ات--= دسا-¹او _-=ص¹ا _ا´ن¹ا ¸ف ة=و¸ت~¹ا ةم`او ¸ل¸ق ةخسف و' ¸¹¸¹ا ءا-م' ¸ف =¹~ -ا=-'
ة~لس~¹اك ه-¸مو هق`= ¸ف »لس~¹ا نم -د·¹ا ىلع ة-بات´¹ا ¸-=-و ة--= ها-ت~لاو ىن¸¹ا ¸فو
ا~ه-ف اهنا´م اه=و¸- .=د- »¹ ¸'ف هق`=ك ءو¸ق ة``` د·ب ¸م~¹ا ت¸م د·ب »لس~¹ا اه=و¸ت-و
.~=¹اب ةبا-¸مو .ما=و ةس-ا-و -¸-·-و ¸-=¹ا ¸-='تب ةبا-¸مو -دات·م اهماسق'
ىلع ا¸-`ك ه·-¸م ¸-=¹ا ‹-¹ ءا=و راه=`ا ءا¸ق`او ةمŠ¹ ¸'¸قو -¸=ل¹ ءو¸ق ء`` -دات·~¹اف
ل ¸' ¸·-ن-و ر¸ه~~¹ا ىلع ة`¹ا`¹ا ة--=¹ا .و'ب .=تف ة==¹ ¸¹و هب دت·- ¸`=¹ا ¸ه=و _ماست¹ا
¸'ف ة·=¸¹ا ت¸-` ¸ف هل-ق لو €-و¸ت¹ا د·ب اه¹¸ق .-ق- لو هب دت·- `ف ` =اع _=قن- دق ~' .=·-
اه--ف »¸- ¸·ب و' ام¸- --ا= ا~'و اهباس=ب ةم`او ة·با¸¹ا .و'ب -ل= ¸ا-ن و' ¸-= ¸ف -قل=
ل ة~لسم نباو ن-م¸- نم .ق' ة--= ¸¸´- لو ا--' .اقو ل »' ا--= ا~- ¸¸´-' ءاسن¹ا .'س-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸-قن- ل ¸¸ن=س .اق =¹~¹و ةس~= نم .ق' ¸¸´- ل ¸¸ن=سو ¸¸~=ا~¹ا نبا ة``` نم .ق' ¸¸´-
ة·س- •ب¸ت- ةم' و' -¸= دات·م --س ¸-·ب ةبا-¸~¹او ¸-=¹ا نم ¸ه=¹ا »دق- دقو ن-·بر' نم .ق'ب
=¹ام .اق =¹~كو هنع -ا ¸-ر ¸~ع ى-ق ا~ك ةنس¹ا --قع .=تف ¸ه~' ة``` »` ءا¸-تسا ¸ه~'
ة-نا`¹ا ت¸=ت-ا ا-¸=' ¸¹و ةنس¹ا ¸ف --ا= ¸'ف ة--¸¹ا .-ق ءاف¸¹ا -دعو ة--¸¹ا د·ب ¸`=¹ا -دع
¸ف ¸-´-و ¸ل¸ق ¸ه~' ة```ب ءا-تكلا ¸-ف ¸-=¹ا .-ق ,¸=' -دع ى¹' -=ات=ا ¸'ف ة`¹ا`¹ا »` =¹~ك
ةنس ءا-قنا د·ب ه-داتعا ن~ك دات·م --سبو ¸ا--اب ¸ه~' ة·س- ¸-م د·ب -د·¹ا ¸ف -ا¸ت~~¹ا ةم`ا
اه-ا-تناب .=- ا-را=تنا ىلعو ¸ل¸ق ءا¸ق`ا ا-تعل ا-را=تنا ¸-ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 31ƒ
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 312
_و¸ل¹و ى¹و`اك ~-ن-= -صب¸- _ا-¸¹ا _=قنا ا~'ف اقا--ا ةنس¹اب ل ءو¸ق ة``` •ب¸ت- ة·-¸~¹او
¸-- »¹ ا~' ة·=¸¹ا ه-ف =ل~- ¸`= ¸ف ة·بار و' اهت=' _و¸ت-¹ و' ه`¸- ¸' نم ارا¸ف هد¹و _ا¸تنا
¸'ف ة-ا=تس~¹ا ام'و _-¸~¹اك -ه~' .اقو --س ¸-·ب ةبا-¸~¹اك »ساق¹ا نبا .اق ة--¸~¹او د¹¸¹اب
¸-=و ةبا-¸~¹اك --و نباو ¸-~~¹ا ¸-=¹ا ¸-ت·- »ساق¹ا نبا ¸ات-او¸ف ن-مد¹ا ن-ب -¸-~م -ناك
»~- .و`ا ¸س´نا ¸'ف ةل-`اب ¸ه~' ة```ف ةم' و' -¸= ةس-ا-¹او ¸-·ص¹ا ام'و ةبا-¸~¹اك -¸-~~¹ا
.اق ¸' د·ب .و`ا »¸-¹ا ى·ل-و =لم .اق _با¸¹ا نم ن-``` .و`ا »~- .-قو ن-``` ن-``` ة```¹ا
ل اهل`م ¸-=- ل نم ها¸- امو ءا¸ق`ا ى¹' تداع اهما~- .-ق »د¹ا ت'ر ¸'ف هتقو ى¹' هب -ست=-
د·ب ةبا-¸~¹اك هد·ب ¸¸´- »` ه-¹' -لقتنا ا--= ¸اك ¸'ف هنع ءاسن¹ا .'س- ةس-ا-¹ا ها¸- امو هب دادتعا
د='ب ل اهل~= _-~= _-¸ب .=- .ما=¹او -¸-·ص¹اك ن-```¹ا -·لب ¸¹و ¸=- »¹ ¸ت¹او ة--=
ةبا-¸~¹او د`-تسلاك ةقل·¹او .ما´¹ا ن-ب ¸¸ف لو ¸نا`¹ا _-و .-ق ة·=¸¹ا -=- =¹~¹و ن-مء¸ت¹ا
ة·-سو ة·بر' ¸ورو ر¸ه~~¹ا ىلع »ا¸ع' ةس~= ¸-و _-¸¹ا دم' ىصق' د·ب ل' _´ن- ل ن=ب ن-ن=ب
ىصق' ¸ود¹ د¹¸ب -د·¹ا د·ب --' ¸¹و ءا¸س ه-ف نهلك ءاسن¹او ن--ت- ىت= ادب' .=- ل -ه~' .اقو
¸¹و اه-فو ¸-=- .ما=¹ا ¸` -د·¹ا ءا-قناب ا-را¸ق' ا-¸-- لو ¸ا·ل¹اب ه--ن- ¸' ل' ¸=¹ .~=¹ا
تد=و ا~هنم د=ا¸ب ¸=ل- »¹ ¸ه~' ةس~خ¹ د¹¸ب --'ف ¸ه~' ة·بر'ب ن-نس ¸~= .-ق -=¸-
ه-~- ا~¹ هب تءا= ا~' .¸ق- =¹ام ¸اكو ¸¸ف ن-نس ¸~= د-د=- ¸'ك .اقو »ه-·ب ه-·-تساو
هم¸¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 320
¸ف اه-ف هت`روو ¸ق' »¸- نم -د·¹ا -ن'تسا ةن-ب لو ه¸-= و' ¸-س ¸ف ه-'¸ما ¸ل= هن' ¸ق' نمو
-د·¹اف ةن-ب -ناك ¸'و هرا¸ق' ¸`= »¸- نم -د·¹ا ردق ى-قنا ¸' ه¹ ة·=ر لو اه`¸- لو ¸·=¸¹ا
-¸--ك و' -¸-·- دت·- هنم .ما=¹ا ¸-= _-=- _ا´نب ا¸--ك و' ¸ -·- ىف¸ت~¹ا ة=و¸و ¸ل= »¸- نم
¸-=-و .ا-¹ ¸~=و ¸ا¸ه~ف ةم' -ناك ¸'ف ا¸~عو ¸ه~' ة·بر' ل و' اهب ل ¸=دم -¸فاك و' ة~لسم
-¸=¹ا ام'و .¸=د¹ا .-ق اه-لع -دع لو ءو¸ق ة``` ة-م~¹ا -¸=¹ا ¸-ل--قو »لس~¹ا نم -د·¹ا ىلع ة-م~¹ا
اهتق¸¹ اهب .=د- »¹ ¸' .=-و تام و' ¸ل= ءو¸ق ة``` د·ب ل' »لس~¹ .=- `ف ¸م~¹ا اهب .=د- ة-م~¹ا
ة--= نم دب ل -ه~' .اقو ه-افو »¸- نم تاقل=~¹اب -ق=¹' ه-افو د·ب هداسف »لع ¸لف تام و' ¸ل=
`ف اه-داع .-ق -~- ¸' ر¸ه~~¹او اه-¹' _ات=- ل ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ةبا-¸~¹ا ¸ف اهنع -¸ن- ام و'
»·نف ل'و ءاسن¹ا اه-¹' ¸=ن-و
ةم`ا ام'و -¸-~~¹ا ¸ف ا--' .-ص-ت¹او ¸ه~' ة·س- و' ¸~عو ¸ه~' ة·بر' ¸ل¸ق ة-ا=تس~¹ا ¸فو
ت¸~¹ا ن-= نم ءا¸~¹ا ¸= ¸ف ةم`ا هب .=- ا~ب .=- ا~ن'و اقا--ا -د·¹ا ¸-م د¸=~ب .=- ل .-قف
اه¹و ة==¹ ¸¹و اه·-¸ب .ما=¹او اقل=م .=- ة--ت·¹ا ¸فو اه--~ب _-¸~¹ا .=- .-قو اه·م
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 321
ىصق' ى¹' .-قو -اف¸¹ا -دع ى¹' ةم' و' -¸= ة-·=¸¹ا .قن- ت¸¹او اه=ا´ن د·ب ¸¹و اه=و¸ .س=
¸` -اف¸ل¹ -¸=¹ا -د·ف تام »` ة-·=¸¹ا -قتع ¸¹ =¹~كو -¸=¹ا -دع ى¹' ¸ت·¹ا .قن- لو ن-ل=`ا
ءان-¹ا د·ب ¸م~ -=- »لس- ة-م~ .قتن- لو ةم' -د·ف -قتع »` تام ¸¹و -¸= اهفدا- اهلقن ا~¹ ت¸~¹ا
ة--و و' ةقد- و' ة-- و' -ر' نم ه¸-= و' _--ب =ل~¹ا .¸ص=ب ا¸-تسلا -=-و اه-دع ¸ف ت¸~-ف
_م و' ا-د=و ة--س~¹او د-س¹ا تا~ك اقا--ا ¸¸ق ه=¸ب -ءا¸-¹ا نم¸- »¹ ا~' ة-ن= و' ة¹اق' و' _سف و'
ن-س~=و -¸~ع -`` -ن-ك نل~=- ن~م -ناك ا~' اه--= _=قنا و' ¸= »¹ -ناك ¸'و اه=و¸
»¹ ءا¸-تسلاك ¸¸ق ه=¸ب و' ا·=ق -نم' ¸'ف ¸-¸=¹ا ¸ف --ا=ف --¸ت~اف اه-ف _-ب' ¸¹ =¹~كو
نم اه-¸ت~-ف ¸-·- ه¹ د¹¸¹ و' هت=و¸¹ هد- -=- --ا= ن~كو ء=¸¹ا ¸-=- ل ن~ك اقا--ا -=-
»¹و را-خ¹اب ة·--~¹اكو ا-د-س اه-لع .=د- »¹و _¸خ- »¹و ة·-د¸ب و' ه´-¸~¹ و' _¸خ- »¹و هس-ن¹ هس-ن
--ا¸م ¸-و ¸ل¸قف ءا¸-تسلا نع ¸صق- ¸¸ق ه=¸ب -نم' ¸'و هد- نع _¸خ-
-=- ل ر¸ه~~¹اف ءا¸-تسا ة--= رادقم ¸-~- ل' =¸~ب ة--=¹ا .و' ¸ف ةل-ا=¹ا ى¹و`ا
ة--ا´م و' ¸-- و' -'¸ما و' -¸-=~¹ و' --ا·¹ -ناك نم و' _¸خ- -ناك ا~' هد- -=- نم ة-نا`¹او
-=- ل -ه~' .اقو -=- »ساق¹ا نبا .اق ن=¹ا ء¸س ءا¸-تسا ى~س-و ت¸=ع »` -¸صت-
هن---- ¸س·¹و ة·-ر~ل¹ »دق- ام ن-بو هن-ب ¸¸فو -داع هن`~=- ل ةس-ا-¹او ء=¸ل¹ ةق-=~¹اك ة`¹ا`¹او
¸´-¹او ¸=¸¹اك ة·با¸¹او
-ص= نم اهع¸=¸ب -=-و اهنا´م .=- ¸¸ن=س .اقو ءان-¹ا .-ق ¸ل=تف ة=و¸تم -ا¸ت~~¹اك ةسماخ¹ا
و' ¸ت·ب =ل~¹ا .او¸ب -=-و ¸-س و'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 322
اهقتع' »` ا~ه-دع --قنا و' ا-'¸-تسا ¸¹و ا~هنم -دت·~¹ا و' ة=و¸ت~¹ا ¸-= ¸ف د¹¸¹ا »' د-س ت¸~ب
¸¹و اهنم »دق- »¹ هن' »لع ة--= ل' ا--ا= ¸اك ¸¹و ا·م ت¸~¹ا ¸ف ات-ن'تساو اهنود د¹¸¹ا »' --ن'تسا
د-س¹ا .¸ق .-ق-و ةم`ا €-و¸- .-ق -=-و -د·¹اك اه¹ اهن` د¹¸¹ا »' ¸ف هب دت·- »¹ اهمد .و' ¸ف تام
نع -=-و ر¸ه~~¹ا ىلع ءا¸-تسلا .-ق اه=-و¸- ه¹ ¸ا= ا-'=- »¹و ءا¸-تسا ¸عدم نم ا-ا¸ت~ا ¸'ف
¸فو ى¹و`ا »¸= »` اه-=و ةم' -=' ءى=و ن~كو ه¸-= و' ها-ت~اب --=و ن~ك دسا-¹ا ء=¸¹ا
د=او ء¸ق -دات·~ل¹ ءا¸-تسلاو ¸ل¸ق ه-لع -م¸قف ا-'¸-تسا ¸' د·ب اه-=¸ف هنبل ةم' -`ا ءا¸-تسا
ة``` »ساق¹ا نبا .اقو ¸ه~' ة·س- •ب¸ت- .-ق اه--= ¸-='تب ةبا-¸~¹او ر¸ه~~¹ا ىلع ة--= ¸-و
ة·-¸~¹او اه-¸=تنا ¸ه~' ةتس .ك ¸-=- -ناك ¸' .¸ق- ¸اكو ة·ستف ن--را ¸'ف ءاسن¹ا ا-¸=ن-و
=~- ¸' ل' ¸ه~' ة``` ر¸ه~~¹ا ة-ا=تس~¹او ة·س- .-قو =¹~ك .-ق -د¹¸تس~¹او =¹~ك ة--¸~¹او
اه·-¸ب .ما=¹او ¸ه~' ة``` ةس-ا-¹او -¸-·ص¹او ¸-= هن' ءاسن¹او ¸- نق¸- ام ,¸- و' ة·ستف
ل ---= نبا _ات~تسلا _-~= ءا¸-تسلا نم¸ ¸ف »¸=-و _-¸¹ا دم' ىصق' ن=-¹ا نس=ب ةبا-¸~¹او
ء=¸¹ا ل' ة--س~¹او ىن¸ نم .ما=¹ا نم »¸=-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 323
.=ادت¹ا
ى¹و`ا -مدهنا _ا-م .·-ب اد=تم .=¸¹ا ¸اك ¸'ف ءا¸-تسا و' -دع »ا~- .-ق -=¸م '¸= ا~'و
¸~- »¹ و' ¸م ت¸~- و' ¸ل=- »` _=-¸~¹اك .~= و' ر¸ه~ و' ءا¸ق' نم هل-' نم ¸- ام --ن'تساو
هت=و¸ _و¸ت~¹اكو اقل=م _=-¸- »¹ ا~' ىن-- ا~ك ¸~- »¹ ةقل=~¹ا ىن-تف .-¸=ت¹اب ر¸- »ه-- ¸' ل'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
تام ¸' ة~لسم نب د~=م ,ورو -ن'تس- اهن'ف هد·ب و' هل-ق اهنع ت¸~- و' ءان-¹ا د·ب اهقل=- »` ن-ا-¹ا
-دت·~¹اك ن-ل=`ا ىصق'ف ها¸س امو »دهن- »¹ ءان-¹ا .-ق ¸ل= ¸¹ ام' -·-و ن-ل=`ا ىصق'ف هل-ق
-افو و' ¸`= ¸ف -دت·~¹اكو دساف _ا´ن و' ها-ت~ا و' ىن¸ب ادساف '=و ه¸-= و' ¸ل=~¹ا ا-¸=- ن-ا-¹ا
هنع -ا ¸-ر ¸~ع نع '=¸~¹ا ¸ف ¸-و -دع -ن'تس- »` »ت- -`=¹ا نبا .اقو .=د-و _و¸ت-
ت¸~- و' _و¸¹ا اهقل=- دساف ء=و نم -'¸-تس~¹اكو
¸ف »ده- لو دسا-¹ا ¸`' »ده- دسا-¹ا نم ه·-وو ه¸-= »ده- _-=ص¹ا _ا´ن¹اب ¸=`¹ا .~=¹ا _-وو
ىصق' .-قف »ده- ل ¸' ىلعو ¸ل¸ق ¸`=ل¹ -دت·~¹ا ¸فو ن-ل=`ا ىصق' اه-ل·ف اقا--ا -اف¸ل¹ -دت·~¹ا
¸=¹ ة--= د·ب ¸اك ¸'ف ا~هل~ت=- د¹¸ب اهب ¸ن¸~¹ا ¸-= --' ىتمو -دع هد·ب -ن-'- .-قو ن-ل=`ا
¸اك ¸'و انع`- ها-ن ¸'ف ¸ا¸ف ى¹' ها-ن هن` ¸- نع`- لو .و`اب ¸=ل-ف ¸ا·ل¹اب ه--ن- ¸' ل' ¸نا`¹اب
.-قو ¸نا`¹ا ¸=لتس~¹ا نع`~¹ا ¸اك ¸' د=-و هب ¸=¹ هق=لتسا نم »` ¸´·¹اب ¸م`اف ة--= .-ق
_ا´ن¹ا »´= ا~- د=- ا~هنم ¸=لتس~¹ا
ن-= نم ن-ل=`ا ىصق' اه-لع -د·¹ا ¸ف -ا¸ت~~¹او ¸ه= ¸ف ¸اد-س¹ا ا-¸=- ةم`ا ¸-ف ةفاق¹ا ام'و
ىلع -دا¸ ¸'و اه-ا¸~ ن-= نم ¸ه~' ة``` ت¸-تعا اه--= ¸='ت-ف ةقل=م -ناك ¸¹ =¹~لف ءا¸~¹ا
»¹ هد·ب و' ءان-¹ا .-ق هت=و¸ ,¸ت~ا نمو ه-=و نع ه=ا´ن¹ ء,¸-تس- »¹ ¸تع' نمو -د·¹ا ةنس
ء=و .-ق --ا´~¹ا ¸=ع و' اهنع تام و' اهقتع' و' اهب .¸=د~¹ا _اب ¸لف =ل~¹ا ء=و .=¹ اه-¸-تس-
ة--=ب هد·بو _=ر »` ة--= .¸ق- ¸اكو _ا´ن¹ا _سف -دع ن--¸قب ل' _و¸ لو د-س¹ .=- »¹ =ل~¹ا
¸م`ا ¸-ت¹ا ىتمو ة--ب .=تف ¸ات--= و' ة--= =¹~ .-ق .ص=- ¸' ل' -د·ل¹ _سف ه'=و ¸`
_ا´نب ا~-اد=' ن--'¸~¹اك =¸=`اف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 324
ةقل=~¹ا´ف -ن--- ¸'ف ن-ل=`ا ىصق' ا~ه-د·ف ا~ه-ف ن--ت- »¹و _و¸¹ا تام »` ةقل=م ا~-اد=' و' دساف
ةم`ا -دع ا~هن-ب ام .~ت=ا ¸'ف ا~هنم ¸باس¹ا »ل·- لو _و¸¹او د-س¹ا ت¸~- ة=و¸ت~¹ا -د¹¸تس~¹اكو
ءا¸-تسا ¸' ىلع ا~-و ¸ه~' ة·س- »ا~- ى¹' و' ا~ه-ف ة--=و ¸نا`¹ا ت¸م نم ¸~عو ¸ه~' ة·بر'ف
¸ف ام ة--=¹ا »´=و ¸~عو ¸ه~' ة·بر'ف .~ت=- »¹ ¸'و ةتس و' ة``` هن' ىلع ل =¹~ب -د¹¸تس~¹ا
.و`ا ت¸م نم -اف¸¹ا نم -دت·~¹ا ةم`ا هب .=- ا~م دب لو -اف¸ل¹ -¸=¹ا -دع
¸`=¹ا ¸ود -¸-·- -ناك ¸'و ة-ا= -اف¸ل¹ ة=و¸ .ك ىلع داد=`ا -=-و
لو --=ت- لو »-اخب لو ىل=ت- `ف -دات·~¹ا ةن-¸¹ا =¸- ¸-و ¸ل¸ق ة-بات´¹او د¸ق-~¹ا ة=و¸ ¸فو
.=د- لو ¸~تخ- ام لو »تك لو ءان=ب =~ت~- لو --¸¹او ¸¸-~¹ا -`خب ة--=~¹ا ¸ا-د`اب ن-د-
ن´س~¹ا »¸ل-و -رو¸-¹ لو .-قو اراهن ه=س~-و -رو¸-¹ ل' .=ت´- لو ا-دس= ¸ل=- لو »ا~=¹ا
ا~س-¸ب' ¸¹و ¸-ب`ا ¸-ل-و ه¸-= د=- ل ¸' ل' .=ك`او نكد`او د¸س`ا ل' ا=¸-صم ¸-ل- لو
-دت·م ةم' ,¸ت~ا نم ىلعو -د·¹ا ¸ف =¸~ب ¸-¹و هد¸س'و ¸خ¹ا ¸-ب'و ن~-¹ا -صع ‹-ل=و
ا~ب ن-¸ت- لو _--ل¹ اراهن اه=ا¸=' ¸¸=-و ا-دادتعا _-¸م ¸ف ا-¸اقب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 325
¸'و ىن´س¹ا ¸ا·¹ و' _سف و' _ل= و' ¸`= و' -افو نم اقل=م اهب .¸=د~¹ا -دت·~ل¹و -دا=¹ا هس-ل- ل
¸' ل' اه¹ ىن´س `ف اه=و¸ ت¸~- اهب .¸=د~¹ا ¸-= ام'و .و`ا ى¹' -·=ر »ه-او اهقل= »` اهلقن
و' تا~ف €=¹ا ى¹' اهب _¸= ¸¹و ات-ب '¸-ت- »¹ ةمŠ¹ ىن´س لو اهب .¸=د~¹اك ¸¸´تف اهن´س' دق ¸¸´-
¸اك ¸' €=¹ا ¸-= ¸ف _=¸-و »¸=- و' د·-- »¹ ام »ا-`ا ة```¹ا ¸ف -·=ر ا-·=ر و' ان-اب اهقل=
د·ب اه-دع نم ء¸~ اه¹ ¸قب ا~' _¸=¸¹اب ¸م¸- ا~ن'و ةق` تد=و ا~' »اق~ل¹ ل ¸ه~`ا ةماق` _¸=
¸ا´م ¸ف و' ا~-د·ب' و' ا~هب¸ق' ¸ف تدتعا .اقتن`¹ ¸-س¹ا ¸اك ¸'و ¸-دقت¹اب اهت-ب ى¹' اه¹¸-و
ن´م'و تءا~ ¸' ت¸~¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ل ر~·ب ن´س~¹ا ةقرا-م اه¹و اه=و¸ اهل-' _م ل اهل-' _م .-=¸¹ا ة-ود-ل¹و اه-اداس _م ةم`ا .قتن-و
ر~ع ¸-·ب -لقتنا ا~'و =¹~ك -¹ا`¹ا و' ¸نا`¹ا »¸ل- »` ¸¸ص¹ و' =¸قس -¸خك ه·م »اق~¹ا ن´~-
.-ل¹ا ¸ف¸= و' اراهن اه=-ا¸= ¸ف _¸خ-و ه¸-= ¸ف -ماق' ا~-ف اه¹ ءا¸ك لو ءا-ق¹اب تدر
د¸قنم ¸-= ,¸ت´م ¸اك ¸'ف ه¸ا¸ك د¸قن~¹ا و' ه¹ =ل~¹ا ن´س~¹اب ءام¸·¹او ة`ر¸¹ا نم ¸=' -دت·~¹او
ةن-·~¹ا -د~¹اب ¸=' اهن' ¸ورو هل`م ءا¸ك ة`ر¸¹ا اه-¸´- ¸' ل' _¸ختف ¸=' ن´- »¹ ةنود~¹ا ¸-ف
¸فو ¸ه~`ا تا~ ¸ف ل' راد¹ا _-ب _¸ل¹ ¸-¹و ةن-·~¹ا ¸-= ىلع ةنود~¹ا .~=و ¸=¹ا د-ع هرات=او
دساف »´=¹ا د-ع نب د~=م .اقو ¸ا¸=¹ا اهنع ىف¸ت~¹ا ¸ف »´=¹او ¸ل¸ق ه=¸ت~ا ا~' اه--= _ق¸ت~¹ا
.اقف -با-راو -·-ب ا~' »` ة--¸¹ا ¸ا¸=¹
---
اف`= دساف ة--¸¹ا ¸ا¸= =¸~ب _--¹او را-خ¹ا ¸¸ت~~ل¹ ¸¸´- ¸' ان-¹' -='و »اق~¹اب ¸=' ¸- =¹ام
لو ن-نا´م ¸ف ا-لت=ا ¸'ف -د~¹ا -هتنا ا~' ¸='تس~¹او را·~¹او »دهن~¹ا ¸ف _و¸¹ا اه¹د--و ¸¸ن=س¹
اه-دع ن´س- ه-ا-= ¸-=¹ا ¸فو اه-ف »داق¹ا اه=¸خ- ل -دت·~¹ا ¸-س`ا -'¸ماو -'¸~¹ا ---=' ر¸-
نبا .اقو هد-ب د=سم ¸-= =¹~كو ةم¸ل·م ن-نس -`خب --~¹ا -ا-س' نم اهن` ن-نس ¸~= ¸¹و
ه-لع ¸-=~¹اك هد-ب د=سم ¸-= ¸-¹ ءا=·¹ا
ىن´س¹او .~=¹ا ةق-ن ¸ت·¹ا ¸ف اه¹و ىن´س¹ا اهنع ت¸~- و' ¸ت·- د¹¸¹ا »`و
ىن´س¹ا ¸ف ه--سب ¸-=- نم .ك =¹~كو ىن´س¹او .~=¹ا ةق-ن -د-¸~ل¹و
=¹ا·¹ا ¸فو ىنبو »ل·- »¹و ام¸=م _´ن ن~كو ءان-¹ا د·ب ا~-د=' »`س` _ا´ن¹ا _س-¹ .~=¹ا ةق-نو
ا-¸م' _ف¸- ¸' ل و' اهب ل ¸=دم ¸-س`ا ¸ود ه¸-= د¸ق-~¹ا -'¸ملو ¸ل¸ق _و¸ تا~ ة~¹ا·¹ا ¸-·ب
¸'ف -اف¸¹اك دت·- »` -=-¹ا د·ب ه¸-= نع ¸=·- ~م ن-تنس د-·¹او ن-نس _بر' ¸=¹ا .=¸-ف »كا=¹ا ى¹'
-صنب .=اد¹ا ¸-= .و`ا _¸=ر ¸فو ¸نا`ل¹ .¸=د¹ا د·بو ه-'¸ماف اه=-و¸- .-ق ه-ا-= -ت-` و' ءا=
ام -`خب ا~هن-ب ه-¸م --` ¸¹ ا~ه-لعو _=ر »` ت¸ف دق·¹ا -¸م .اق .¸=د¹ا -قو ¸ات-اور ¸ادص¹ا
»¸=-و _س-- -دع ¸ف _ا´نف .و`ا ت¸م -دع ¸ف _قو دق·¹ا ¸' --` ¸¹ اه-فو ا-¸-·ك اهن'ف ا~هل-ق
ادب' .¸=د¹اب
_ق- ل ¸نا`¹ا ىلعو ¸ل¸ق¹ا ا~هن-ب ا~-فو ه`¸- »¹ .¸=د¹ا د·بو هت`رو دق·¹ا .-ق تام هن' --` ا~'و
.=- ل _--' ه¹ -ل=¹ ن-تن`ا اهقل= .و`ا ¸اكو .¸=د¹ا د·ب ¸نا`¹ا اهقل= ¸¹و .¸=د¹اب ل' ¸`=¹ا
_´ن- ىت= ة·=¸¹اب »ل·- لو ¸`=¹اب »ل·- ¸ت¹او ¸~خل¹ا هدرو ¸`=¹ا د·ب _´ن- »¹ اهن` =¹~ب ه¹
.ب ر¸ه~~¹ا ىلع د¸ق-~¹اك -س-لف »دق-و _و¸ت- اه=و¸ اه¹ ¸·ن~¹ا ام'و
---
ن-ل=¸ب ا-دنع ه-¸م --` ¸¹و ¸ا¸~ع ¸ب' »ام' داهت=اب اه¹ ة== ل ~' دلو`ا تد¹و ¸¹و د¸-
»¹ ¸' »` _س-- هن'ف ا~ه¹¸قب ل' »ل·- »¹ و' ن-¹دع ¸-= ان¸´- ¸' ل' _س-- »¹ هف`= ¸ه=- »¹و -=و¸تف
-د·¹ا ¸ف د¸ق-~¹ا -'¸ما -=و¸- ¸¹ =¹~كو هد·ب دقع .ك _سفو هب »´= ة=ص¹ا ىلع _قو هن' ن--ت-
ه-لع ¸قف ة=ص¹ا ىلع هن' ن--- »` _س-ف
-د=ا¸ل¹ .=`ا -¸- ¸' ,ر' .اق »` ¸´-تف »دق- ا~ك -د=او -·فر د¸ق-م ءاسن نع »ساق¹ا نبا .-سو
ه-در ه-افو د·ب ا--~ ت~=' اهن' --` ¸'ف -د·¹ا ¸ود .=`ا ¸ف ه¹ام ¸ف ةق-ن¹او نه·-~=¹ -¸-
هدلو' =¹~كو
~-ن-= -را¸¹ا ىلع ¸-~·ت¹ا د·ب ل' ه¹ام »سق- لو
ا~هن-ب ¸¸--ف _¸=¹اك ¸هف ه-¸كو هع¸= .ه=و ¸-س`ا ¸صن- ¸لف ىق--و .=' ¸-سŠ¹ -¸-- لو
»¸لت¹ا د·ب ¸ورو ن--ص¹ا .اص-نا د·ب هت=و¸ دت·- ن-~لس~¹ا ن-ب =¸ت·~¹ا د¸ق-مو ه¹ام -ق¸-و
اد-·ب ¸اك ¸' ¸ورو ¸ل¸ق ه-قو و' ه¹ام »سق ¸فو -د·¹ا اه-ف ةنس ,ورو ةنس د·ب ,ورو داهت=لاب
¸=ن¹ا د·ب ةنس د·ب دت·-و ¸-س`او د¸ق-~¹اك ة``` را-´¹او ن-~لس~¹ا ن-بو ه¹ام -ق¸-ف د¸ق-~¹ا´ف
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 32‚
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 32•
( _ا-¸¹ا )
»¹ ¸'و ن-ل¹ا ¸-ت·-و ه-ف ¸-ت·- »¹ ن-¹ ¸-= ءام ¸اك ¸لف ن-لب ى`ن' ة-مد' ¸¸´- ¸' ة·-¸~¹ا =¸~
¸ل¸ق ¸-=¹ا نس نع -صقن نم ن-¹ ¸فو »لع ¸' ر¸ه~~¹ا ىلع ةت-~¹ا ن-¹و '=¸- »¹و .~=-
¸·¹ ¸فو ا=¸لخم و' اف¸- هف¸= ى¹' ن-ل¹ا .-و _ا-¸ل¹ ا=ات=م ¸¸´- ¸' _-¸~¹ا =¸~و
ر¸=¸¹او _ا-¸¹او ¸·فا~¹او ة--ن= ¸ب'ك ¸¸~=ا~¹ا نباو »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ة=¹اخ~¹اب -¸ل·~¹ا
=¸·س¹ا •تخ- اه`¹ا` -¸=¹ا .ص- هه-~و =¸·س¹او ةنق=¹ا ¸فو ءا¸س ةصم ¸¹و ا~-¸-`كو ا~هل-لق
¸-تعا ه¹اصف نم ن-م¸- د·ب و' _ا-¸¹ا ى~سم ¸-و --¸ق -د~ب ن-¹¸=¹ا د·ب ¸اك ¸لف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 32ƒ
ة--¸ق -د~ب ه-ان·تسا د·ب ن-¹¸=¹ا ¸ف ¸اك ¸لف ة```و ¸ا¸ه~و ¸ه~و -¸-س- »ا-' .ا¸ق' ة--¸ق¹ا ¸فو
¸اك ¸' ه-=ا-و ن-ل¹ا ة-=اص¹ اد¹و ة-ا= .-=¹ا ردق-ف -سن¹اب »¸=- ام _ا-¸¹اب »¸=-و ¸ل¸قف
نم ¸اك ¸'ف ء=¸¹ا ن-= نم ه-=ا- ¸-ت·-و _ا-¸¹ا نم هم'و هت=' ا-سن ه¸=' _و¸ت- ¸' ¸ا= =¹~لف
.اقو د¹¸¹ا ه-¹' -سن- ن~¹ اهن-لف .~ت=م د¹¸ب --'ف ةه-~ب --=و ا~' ة=¸´ن~¹او ¸ل¸قف ه-ف د=- ء=و
.~=- ¸' ى¹'و دل- ¸' ى¹' .-قو -¸-`ك ن-نس د·ب ¸¹و _=قن- ¸' ل' ه-=اص¹ -راد¹ا ن-¹و ا~ه¹ د~=م
ن-ل¹ا رد- ء=¸¹ا ¸` ا~ه¹ د¹¸¹اف هعا=قناب »´=- »¹ --=و ¸ا` _و¸ ا-'=- ¸' ى¹' .-قو
ةل-·¹او
ن-ل¹ا -=ا- ىلع -م¸= اه=و¸ ¸اك ` -= -·-ر' نمو .ما=¹ا _ا-ر' .-قو _-¸~¹ا ء=و
لو هت=و¸ -نب هس´عو هت=و¸ »' اهن` اه·-¸- نم ه-لع »¸= -¸-·- ¸اب' نمو هنبا ة=و¸ اهن`
-ناك ¸'و -د=او رات=ا -'¸ما نهت·-ر'ف ¸`ك' و' ن--¸-·- _و¸- نمو هل`م ¸ف _-رات¹ا ى¹' ¸=ن-
-د¸-و _-~=¹ا »¸= ىنب ¸اك ¸'و =¹~ _م -م¸= اهب ن-- »¹و هت=و¸ _-¸~¹ا ¸اك ¸ف -¸-=`ا
.¸=د¹ا .-ق ¸اد- لو _سف _ا-¸¹ا ىلع ¸ا=و¸¹ا ¸--ا ا~'و اه-لع »¸= لو داسف`اب -د~·ت~¹ا
ل' _فدن- »¹ ه¸´ن'ف -عدا ¸'ف ه-صن اه¹و هرا¸ق'ب د=او .ك ~=' ت¸´ن'ف هاعدا ¸'و هد·ب ى~س~¹او
ا~-د=' را¸ق' ىلع ةن-ب -ماق ¸'ف .¸=د¹ا .-ق ¸ه~¹ا -ل= ىلع ردق- لو دق·¹ا .-ق اه¹¸قب ةن-ب »¸قب
هد·ب .-ق- لو ا~-را¸ق'ك _ا´ن¹ا .-ق ن-¸ب`ا را¸ق'و ا~ه-لع دق·¹ا .-ق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 330
ر¸ه~~¹ا ىلع --`- »¹ ل'و دق·¹ا .-ق ا~ه¹¸ق نم ا-~اف ¸اك ¸' ن--'¸مابو ن-د-ا~ب _ا-¸¹ا --`-و
ا~' ه-ب' و' ن-=و¸¹ا د=' »' دا¸-نا ¸فو ¸ل¸ق ا~ه¹¸ق نم ا-~اف د=ا¸¹ا ¸فو ا~هل`م -'¸~¹او .=¸¹او
»`س`ا د·ب ¸-´¹ا _ا-ر ¸-ت·-و اه¹¸ق نم ¸-- »¹ ة--ن='ب ¸¹و ه¸نت¹ا -=تس-و ¸ل¸ق د-·ب .¸ن- »¹
تاق-ن¹ا
ا--¸م ا~-د=' ¸-¹و .¸=د¹ا هنم ¸·-ن- ¸'ب و' .¸=د¹اب _ا´ن¹ا ¸ف -=-ف =لمو ةبا¸قو _ا´ن¹ ¸-و
_قو ¸'و اقا--ا ¸·س¹او دل-¹او ة=و¸¹او _و¸¹ا .ا=ب ¸-ت·-و ¸ادص¹ا هب -=- ا~بو ¸ا-س¹ا ¸¸م
¸` -`` ى¹' ¸ه~¹ا ¸ف ا-صنو ن-ت-قو' »ساق¹ا نبا ردقو »¸-¹ا ¸ف د~¹ا =¹ام ردقو ه¸-·تلف -`=
لو .اق =¹~ك »اد`ا ¸م'و هتلك' ¸-·~¹ا ¸ان¹ا .ك' ¸'و .اقو ¸ص~ب »ساق¹ا نباو ةن-د~¹اب ا´¹ام
»=ل¹او ءا~¹او _ل~¹او -==¹او --¸¹او .خ¹ا ¸¸--و ةهكا-¹او »¸¹ا=¹او ن~س¹او .س·¹ا .`م ¸¸--
ءات~ل¹ _لص- ا~م =¹~ك -¸س´¹ا ¸م'و هب ,¸قت- ام دا¸تف ا-¸-·ك ¸-¹و _--` اقو -¸~¹ا د·ب -¸~¹ا
-داسوو ءا=وو ءا==و هنع ىن= ل ا~م هه-~و را¸'و ة·نقمو را~=و ة-=و •-~ق نم --ص¹او
-صن' -¸ص¹ا ا-اسك ¸¹ نم نهنمو -ه~' .اق ¸ا¸-ف و' --=ا¸ب و' -راق·¹ ه-¹' €-ت=ا ¸' ¸-¸سو
راصق¹ا نبا ه¹و'-و »ساق¹ا نبا ه~~·ف ¸-¸=¹ا هم¸ل- لو =¹ام .اق -د' -¸ص¹ا ا-اسك ¸¹ ,¸='و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»هتعانق¹ ةن-د~ل¹
`ف -¸س¹ا ىن·م ¸ف -دا-¸ ¸- امو ¸¸-- ه-¹' _ات=م ¸- ام ¸' .-`او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 331
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 326
¸- ام هم¸ل- لو =ل~¹ا د-ع .اقو ¸ل¸ق ه-ف اه-داع هن´¹و اه-¹' ة-سن¹اب _س¸ت¹ا نم ¸- امو ¸¸--
نم اه¹و هب اه·م _ات~تسلا اه-لع ه¹و ءا=وو ءا==و ¸-لم نم اهقاد- نم ¸- ¸ت¹ا اه-ر¸~ ¸ف
لو ةل=´~¹ا »ساق¹ا نبا ى-نو ه-دات·~¹ ن-د¹او ءان=¹او دات·~¹ا .=´¹اك هك¸تب ¸-تس- ام ةن-¸¹ا
اه¹و =¹~ك ىن´س¹ا ¸م'و _-`ا ىلع د¹¸ل¹ ةلباق¹ا -¸=' -`خب ةما== -¸=' لو ءاود هم¸ل-
اه`¹ا` ة·-ف¸¹ا ¸ف »دا= نم -ك' هما¸¹' ¸فو ارداق ¸اكو ردق تا~ -ناك ¸' ءا¸ك و' ءا¸~ب اهماد='
` -' ن´- »¹ ¸'ف اهتق-ن هم¸¹ ا-ءاقب ترات=او »دا= اه¹ نك ¸'ف هم¸¹ ة-ك¸ل~~¹ا .ا¸='ب اه-¹ا= ¸'
هه-~و .¸·¹او €سن¹ا -`خب ¸¸فو ¸-ك و' ن=ع نم ةن=ا-¹ا ةمدخ¹ا اه-ل·ف ا¸-قف ¸اك و' »داخ¹
اه·ن~- ¸' ¸·-ن- لو -ن=' -ل= ¸'و اه-¹' ا¸ل=د- ¸' ه¸-= نم ا-د¹وو -¸~¹ا ¸¸ب' _نم _و¸ل¹ ¸-¹و
نم ¸- اه·نم ىلع -ل= ¸لف -ن=- »¹ =¹~ ىلع -ل= ¸لف ¸¸ق=¹ا »¸ا¸¹ ¸ف ا~ه-¹' _و¸خ¹ا نم
ةق-ن¹ا نم¸ ¸-دق-و ¸ل¸ق ه--ف »ا·=¹ا ل' ان~` اهم¸ا¸¹ _-~= نع ى=·- ¸' ¸¸=-و -ن=- »¹ _و¸خ¹ا
¸-ق¹اب هن~--و ¸¸س¹ا ¸-خب ¸¸´- دقو ¸ه~¹اب و' ة·~=¹اب و' »¸-¹اب ¸¸´- دقف _و¸¹ا .ام ىلع
_نم ¸-و ¸¸~ن¹اب ةق-ن¹ا =قس-و `ف ل'و -¸س¸م -ناك ¸' هن-د نم اه-سا=- ¸' ه¹و ا-د¹و ةق-ن =¹~كو
ةق-ن¹اب هعا--ا اهلف اهك¸ت-ف رداق¹ا ام'و ا-در ىلع ردق- لو هن~' ¸-·ب _و¸خ¹او _ات~تسلا و' ء=¸¹ا
.~=¹ا ةق-نو ىن´س¹ا ¸ف ن-ا-¹او ¸·=¸¹ا ¸ود ن-ا-¹ا ¸`=¹اب =قس-و هت-¸ك ¸'و اهب ¸-س¹ا ه¹و
-ناك ¸لف ءا¸س اهنع ىف¸ت~¹او ¸- _فان نبا ,ورو ه¹ام ¸ف ا~هب¸=و ر¸ه~~¹اف تام ¸لف ة-·=¸¹اك
اهنع ىف¸ت~¹اك .~=¹ا ةق-ن ل ىن´س¹ا ةنع`~ل¹و _ا-¸¹ا ةق-ن .~=¹ا ةق-ن _م ه-ل·ف ة·-¸م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 332
ة=و¸¹ا -ناك ¸'و د¹و و' .~=¹ د-ع ىلع لو ا¸= _و¸¹ا ¸اك ¸'و ¸-قر هن` ةم' .~=¹ ةق-ن لو
_=ر »´=ب ¸اك ¸' اه`¹ا` هع¸=ر ¸فو ءاسن¹اب .~=¹ا ت¸-`ب -=-و ا~ه-ف ة-·=ر ¸¸´- ¸' ل' -¸=
-`خب هر¸-= و' هت--= ¸ف هتق-ن' ا~ب _=¸- `ف اهب¸=و نم¸ ¸ف راسع`اب =قس-و هس´ع اه·بارو
ى-ق-ل و ةلص¹ا ىن·~ب ¸¸´- ¸' ل' ¸-ن=' ىلع ¸-ن~¹اك امد·م و' ا¸س¸م هس-ن ىلع هتق-ن' ام
»كا=¹ا ه-¸ف هتم~ ¸ف ¸-ا~¹ا ¸قتسا ¸سع' »` ا¸س¸م ¸اك ¸'ف -ا¸=و _ا=دك =¹~ نم -¸س¹اب
-س´ت¹ا ىلع ¸-=- لو -س´- ¸' .ا~¹اب رداق¹اك -س´¹اب رداق¹او .ما=¹ا ةق-ن =¹~كو ه-¸-- »¹ و'
ن´- »¹ ¸' ن--لتخم و' ن-د-ع و' ن-¸= ة--ا~¹ا ل -¸-ا=¹ا ةق-ن¹ا نع ¸=·¹اب _س-¹ا ¸= اه¹ --`-و
¸'ف ¸`=¹ا و' ¸ا-ن`اب »كا=¹ا ه¸م'-ف .ا¸س¹ا نم هن' -ف¸ع و' دق·¹ا .-ق هب ---رو ه¸قف -ف¸ع
-د·¹ا ¸ف د=و ¸'ف ءا=¸¹اب -لتخ- _-=ص¹او »ا-' ة``` ¸ورو ¸ه~ ¸ورو »¸لت¹ا د·ب ه-لع ¸ل= ىب'
¸¹و =¹ام .اق -ر¸·¹ا ¸را¸- ام نعو ت¸ق¹ا نع ¸=·¹ا ¸-ت·-و ة·=¸¹ا هلف اهل`م -=ا¸ب »¸ق- اراس-
`ف ة-ا= ة=ص¹او -ا-=¹ا =س~- ام د=و ¸'ف -¸-قف و' -ناك ة-ن= ¸ات´¹ا ‹-ل=و --¸¹او ¸-خ¹ا نم
_-ب اد¸=¸م ه¹ام ¸اك ¸'ف ل .-قو ¸=ا·¹ا »´= ¸-ا= ه¹ .ام لو --ا·¹ا »´=و ر¸ه~~¹ا ىلع
¸¹و ن-د ه-لع ه¹ ن~ك »ه-لع ةن--¹ا ةماق'و ه-ام¸= -ل= ¸¹و اهق=تس- اهن' اهن-~- د·ب هنم ¸¸فو
¸'و اه¹¸قف ل'و ه¹¸ق .¸ق¹اف ا¸س·م »دق ¸' »ساق¹ا نبا .اق اه`¹ا`ف ة--·¹ا ¸ف راسع`ا ¸ف اع¸ان-
نم اه¹¸ق .¸ق¹اف »كا=¹ا ى¹' ا-¸م' -·فر -ناك ¸' ر¸ه~م اه`¹ا`ف اه¹اسر' و' اه-ا=ع' ¸ف اع¸ان-
اه¹ »-ق- و' اه¹ اه·فد-ف .-قتس~¹ا ةق-نب ه¸-س دنع ه-ل= اه¹و -¸·ل¹ ه¹¸ق .¸ق¹اف ¸-ا=¹ا ام'ف ~-م¸-
ه-~- ا~-ف ه¹¸ق .¸ق¹اف »كا=¹ا اه¹ ¸¸ف ا~-ف ا-لت=ا ¸'و اه-لع اه-¸=- ` --ك
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 333
ردق ىلع ¸-ق-¹ا ¸¸-=~¹ا هد¹و ةق-ن ¸=¹ا -`ا ىلع -=-و ¸¸-¹ا 'دتبا ل'و ه-~- ا~-ف اه¹¸قف ل'و
ىت= -ن-¹او »لت=- ىت= .-قو -س´ت¹ا _ن~- ا~ب نم¸ ¸-= ` قاع »لت=- ىت= ¸ك~¹ا ةنا-=و ه¹ا=
»` د·- »¹ ¸ك~ل¹ ةنام¸¹ا تداع و' ة·¹اب تداع ¸لف -¸فاك --قبو „¸ل-¹ا د·ب »لس' ¸¹و _و¸¹ا اهب .=د-
ا¸ناك ¸' اه-لع ة--ا´~¹ا د¹و ةق-نو ¸¹¸¹ا و' -`ا اه·ن~-ف ه-س -اخ- ¸' ل' اءا~ --= ا--~- ¸' ا~ه¹
ة-ان=¹او ةبات´¹ا نع ه¸=·ك اهنع ه¸=ع ¸-¹و ه-لع »هتق-نف »هتباتك ¸ف -`ا ¸¸´- ¸' ل' اهتباتك ¸ف
=¹~كو ¸=' ¸-= نم ردق ¸لع نم _نام لو ة-·=ر و' ه-ب' -=- -ناك ¸' _ا-ر`ا »`ا ىلع -=-و
ل -`=¹ا ¸فو ةق-ن¹ا -`خب هب¸=و ر¸ه~~¹اف ا-¸-= .-ق ¸'ف ا-¸-= .-ق- »¹و ا~-دع -`ا ¸اك ¸'
-`ا ىل·ف =¹~ ادع امو ¸ل¸ق ن-¹ اه¹ ن´- »¹ ¸' اه-لع را=-تسلا -ا=-' ¸ف هب¸=و ىلعو -=-
ه·-¸- نم -¹ا د=- ¸' ل' .`~¹ا -¸='ب ه-ف ت¸-= .-ق ¸'ف .`~¹ا -¸='ب -ن-·- ا-¸-= .-ق- »¹ ¸'ف
¸ل¸قف ¸س¸م ¸-و انا=م هد=و ¸'ف ¸ل¸قف ا-دنع ن´- »¹ ¸'ف اقا--ا =¹~ب ¸-ختف اهنودب ا-دنع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 334
( ةنا-=¹او )
»` -=`ا »` ه-ب` -`ا -د= »` -Š¹ -د=¹ا »` ة¹اخ¹ا »` اهم` »`ا -د= »` اهم' »` »Œ¹ ءاسن¹ا ¸ف
نبا »` د=¹ا »` ˆ`ا »` -Š¹ ر¸ك~¹ا ¸فو ¸ل¸ق ة¹اخ¹اب ة¹اخ¹ا ة¹ا= ¸ا=¹' ¸فو -=`ا -نب »` ة~·¹ا
نم ى¹و' اهم' »` »`او ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع .-س`او ىلع`ا ى¹¸~¹ا ¸ف »` »·¹ا نبا »` »·¹ا »` ˆ`ا
»`ا نم ى¹و' -`ا .-قو -Š¹ -د=¹ا د·ب نم ىلع »دق- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` نهت-قب _م -`ا ¸فو _-~=¹ا
_-`ا ىلع ة-ل-`ا -¸=¹اك ¸ت·- د¹¸¹ا »'و ر¸ك~¹ا ة-قب نم ى¹و' ءاسن¹ا ة-قبو ¸ك~¹ا را·`' دنع
¸فاس-و ¸¸صن~¹ا ىلع ة-ص·¹ا _-~= نم ى¹و' ¸-¸¹او ¸ت·- ¸=¹ا ا-د¹و ¸ف ة=و¸ت~¹ا ةم`اك
»` ¸ف¸¹او ةنا-ص¹اب »` ¸-ق~¹اب _=¸- ¸وواست~¹ا _~ت=ا ا~'و _ا´ن¹ا ¸¹¸ك .-قو ةلقن ¸-س »هب
¸ا=لس¹ا ل د·ب`اف -¸ق`ا -ا= ¸'ف نس`اب
ةنا-=¹ا =¸~و
د·ب`ا »هنم ه~='-و ام' و' اب' ¸اك ¸¹و اه-لع -اخ- -ن-¹ا ¸ف ¸ا´~¹ا ¸¸=و ة-ا-´¹او ةنام`او .ق·¹ا
لو ¸ل¸ق ه~=' ¸-ف ة--و -ناك ¸لف _-`ا ىلع .-=¹ا د= ل' اهب .=د _و¸ نم -'¸~¹ا ¸ل=و
»`س`ا =¸ت~-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 335
¸`=¹ا د·ب د¸·- لو اه=و¸ »لس' ة-س¸=م -ناك ¸¹و ن-~لس~¹ا نم ¸ان ى¹' »--و ر¸ه~~¹ا ىلع
¸¹و ¸فاس ا~' ةنا-=¹ا نم ا-¸-=و »`ا ¸= =قس-و ر~·¹ اه=اقس' ¸ف ل' ¸ه~`ا ىلع =اقس`ا و'
¸' ل' -را=-و ة-¸ن -س ل ا·--ر ¸اك ¸¹و ¸`ك'ف د¸ب ةتس ةلقنر -س ه¸-= و' اب' ¸=¹ا .-=¹ا
¸فو د-¸-¹اك اه-فو هب =قس- ل =¹~ ¸ود هب »`ا ¸-س و' ه¸-سو ن-د-¸ب _--' .اقو ه·م ¸فاس-
ا--~ اهنع ةن-ا=¹ا ¸اق=تسلا ىلعو اه¹ و' ه¹ ¸= هن' ىلع ءانب ¸ل¸ق ا--~ اهنع ةن-ا=¹ا ¸اق=تسا
-¸='ف ل'و ةق-نم هب اهنام¸' -ق¸·تسا ¸'ف ¸اق=تسلا ىلعو اه¹ و' ه¹ ¸= هن' ىلع ءانب ¸ل¸ق
ا¸ك~ ا¸-·- و' ا¸--ك ن-¸فاك و' ن-~لسم ن-نم¸ و' ن-=-=- ن-¸-ق-¹ا ه-¸ب' ةق-ن د¹¸¹ا ىلع -=-و
¸فو -ع¸و ¸و¸س¸م دلو`ا ¸اك ¸'ف ¸-ق-ب »`ا €-و¸- اه=قس- لو اه=و¸ ه¸ك ¸'و ى`ن' و'
هفا-ع' =¹~كو ر¸ه~~¹ا ىلع اهمدا= و' همدا= =¹~كو ¸ل¸ق راس-¹ا ىلع و' ¸و¸¸¹ا ىلع اه·-¸¸-
د¹¸¹ا ةق-ن =¸~و -اك¸¹ا نم ~='- ا~ك ¸-ت·- »¹ اهن~` ¸ف .-ف ل راد ه¹ -ناك ¸¹و -د=او ة=و¸ب
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸-ن- و' »كا=¹ا اه-¸-- ¸' ل' ة=و¸¹ا -`خب ¸ام¸¹ا ¸-~ب ¸س¸~¹ا نع =قس-و راس-¹ا ن-¸ب`او
د¹و د¹و لو -د= لو د= ةق-ن -=- لو د·ب او¸س-' ا~' ءانب`او ءاب`ا ةق-نب _¸=ر لو _¸-تم ¸=
ل ام ل' اهن-¹ نم ¸¸=- لو ىع¸م ن´- »¹ ¸' -اود¹ا =¹~كو ه-لع _-ب ل'و ن-~-¹ا =لم ةق-ن -=-و
اه=اتنب ¸--
»لع' -او
_¸--¹ا -اتك ه¹و'و ¸نا`¹ا ء¸=¹ا ه-ل-و .و`ا ء¸=¹ا »-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 336
( _¸--¹ا -اتك )
¸اكر' _--ل¹
_--ل¹ اه-قو ¸¹ اه-فو =ت·ب .¸ق-ف ¸ن·بو -ا=ا·~¹ا ¸-´تف .·ف و' .¸ق نم ا-¸¹ا ىلع .د- ام .و`ا
_--¹ا دار' ام -ل=- ل .اقف اه-~=' .اقف ة-~ب .اقف »´ب .اقف
¸ا¸´س¹ا ل' .-قو ¸--~ت¹ا ه=¸~و دقا·¹ا ¸نا`¹ا
»و¸ل¹ا =¸~ --ل´ت¹او
-`خب ة-ه¹او ةقدص¹او ¸ت·¹ا ه¹و ه·-ب ىلع ¸-=-و _ص- اه-فو »لس~¹او -=ص~¹ا =¸~ »`س`او
-ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ¸ر`ا و' --·ب ¸لع هدر ¸فو .=·- .ب .-قو ةق` ن-¸ب ¸-'-و ن-¸¹ا
ءادتبا هن' ىلع ءانب ¸ل¸ق ه-ا-م' _نم ¸-ف »لسم _-ا-¹ را-خ¹ا ¸اك ¸¹و ءادتبا و' _سف هنا ىلع ءانب
¸¸ت~- ¸بات´¹ا ¸فو ¸ل¸ق ¸نا¸صن¹ا _م ¸د¸ه-¹ا ¸فو ل .-قو »لس~¹اك ¸-·ص¹ا ه-فو ¸-¸ق- و'
»-را-=' ىلع _¸=و ¸-·ص¹ا ¸ف _ن~- اه`¹ا` ه¸-=
نبا ¸'رو -ر~·¹ا _-ب _نم اه-فو »¸ل·م ه~-لس- ىلع رودقم هب _-تنم ¸-ا= ه-لع د¸ق·~¹ا -¹ا`¹ا
¸-= ¸ف هد¸قو ¸فو ¸ه=- ل هن' ىلع ءانب ¸`ك`ا ¸ف _ن~- ¸=ن¹ا --¸¹او ا=¸خم .ب¸¹ا _نم »ساق¹ا
ان¸با- هل~عو د=س~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 33•
اه-فو ¸¸=- .-قو -·بد ¸'و ةت-~¹ا د¸ل= _نم اه-فو .--¹ا -ان ¸ف ¸¸=- اه`¹ا` ةت-~¹ا »ا=عو ¸ل¸ق
_-ب ¸¸=-و ¸ل¸ق _ا-س¹او د-ص¹ا -لك ¸فو ¸¸=- ل .-قو _بد- »¹ ¸'و ىك~~¹ا _-س¹ا دل= ¸ا¸=
لو اقل=م -ل´¹ا -`خب اه-لعو اه-ف ىل-و ا-د¸ل= -·-ب --ك~ ا~'ف ا-د¸ل=¹ اهت-ك~ت¹ _ا-س¹او ¸ه¹ا
¸ف ¸-=¹ا _ا-- لو _-`ا ىلع -¸ق~¹ا .ما=¹او -¸خ~¹ا ¸-¸~¹ا _-ب ¸¸=-و ¸ا-س¹ا ¸ف نم _ا--
ه--ا= نم ل' -¸ص·~¹او اهبا·صتسل ةل~ه~¹ا .ب`او درا~¹او ¸ب`او ءا~¹ا ¸ف =~س¹او ءا¸ه¹ا
_--¹ا »ساق¹ا نبا .اقو ه--ست¹ هبر نم ها¸ت~ا ¸¹ ام -`خب ه-قن هلف ه`رو »` --ا·¹ا هعاب ¸¹ اه-فو
¸نا=¹ا د-·¹او _ص- ل .-قو ه´¹ام ىلع ¸-·¹ا =لمو نه-¸~¹ا ا-ر ىلع -ق- ¸¸-¸~¹او ا~ه-ف »ا-
'=خ¹ا ¸ف ا--ع هن¸ك ¸فو ¸ر`ا _فد _ات-~¹او د-سل¹و د-·¹ا و' ن~`¹ا ~='-ف ة-ان=¹ا ¸~ ىلع -ق-
د¸~ع _-ب اه-فو ¸تعو _--¹ا ¸قن هعا-ف هس-ن د-ع ة-¸=ب -ل= نمو ران-د نبا .اق اه-فو ¸ل¸ق
ىن--و ءا¸- ¸¸ف ءا¸- _-ب اه-فو ¸س´¹ا نم'بو ةعا-`ا ءا-تناب ¸ر¸ا~¹ا هد-قو _-ا-ل¹ ءانب ه-لع
همادهناب _س-ن- -را='ف -دم ¸ك~ ~' .اقف =-ا= ¸ف _~= ¸¸= اه-فو ءان-¹ا --¸ب هد-قو .-س`ا _-ا-¹ا
-ا¸تكو .¸ه=م ¸== ةن¸ك .=-م ` -ص--و ةل~= ¸¸~`~¹ا و' ن~`¹اب .ه=¹او ¸¸~-~ف ل'و
¸ه~`ا ىلع اهخلس .-ق -ا~ نم .=¸كو ¸ل¸ق --~¹ا ¸دا·م ¸فو ة--¹ا ¸دا·م -`خب ن-=ا¸ص¹ا
¸¸¸¹او .-´¹ا ىلع ¸¸ت-¸¹ا ¸ف --¸¹او ن-ت¹او .-نس¹ا ¸ف ة=ن=¹ا _-ب -`خبو هل-ق اه·-ب -`خب
ةم¸ل·م -¸-- نم »-ردب _ا- .ك و' _ا- -`خبو ¸ه~`ا ىلع ن==¹ا .-ق ¸-قد¹ا =¹~كو
ن-ل=¸¹ ن-د-·ك .-ص-ت¹ا .ه= ¸'ف ا~ه-ف اهت¹¸ه=م و' ¸ا·-ص¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 33‚
=لمو ه´لم _اب ¸'ف ا~ه-ف =سق- ة=ص¹ا ىلعو _-`ا ىلع ¸~=و ة·لس -`خب ¸ل¸قف د=او ن~`ب
ه-¹'و ىند'ف .ا=ر' ة``` ءان`تساو -ا~¹ا _-ب ¸¸=-و را-خ¹ا ¸¸ت~~للف ةق-ص¹ا ه=و ¸اكو هد¸ف ه¸-=
.-قو _ب~¹ا ىلع ¸-=-و ¸ا--اب -¸~`¹او -¸-ص¹اك .ل`¹ا ردقو -ه~' ةتسو »ساق¹ا نبا ه·نم د·ب _=ر
¸فو _ب~¹ا ىلع ¸اك ¸¹و ¸ا= اء¸= ىن`تسا ¸¹و _-`ا ىلع ا~=¹ هنم ~='- لو ةم¸ل·م -ناك ¸'
لور ¸=¹ا ل ¸-س¹ا ¸ف ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف ¸'¸¹ا و' دل=¹ا ىن`تسا ¸¹و ¸ل¸ق ~-ن-= هاب' نم ¸-=
ن-·م هنم ¸ن`تسا ام تام ¸لف _-`ا ىلع .`~¹ا ل ة~-ق¹ا ه-لعو _-`ا ىلع _ب~¹ا ىلع ¸-=-
¸ل¸ق ه¹ا~ب _--~¹ا د-·¹ا .ام _-ا-¹ا ءا¸ت~ا ¸فو »=ل¹ا ¸ود ¸'¸¹او دل=¹ا ¸¸ت~~¹ا ن~-- اه`¹ا`ف
ء¸ل~م -¸… ن-ب ¸¸فو افا¸= ¸¸=- هن~` .ق و' هددع ¸ف ¸¸= لو ن-·ت~¹او -ه~'و »ساق¹ا نبل
`ف ن-ت¹ا ¸ف _~ق¹ا ¸=نو --ا·¹ا ام'ف ه=¸فو افا¸= ها¸ت~ا ¸' د·ب و' ءادتبا „راف ¸-و ه-لم ن-بو
دد·¹ابو اقا¸= ¸¸=- ¸¸¸¹اب .ما·ت¹او =¸´س~¹او ¸ه~`ا ىلع د¸ص=~¹ا =¹~كو ا~-اق _ر¸¹ا -`خب
¸ل¸ق ا~ه-ف .-قو ¸¸=- ل
ة-¸رو را-خ¹ا هلف دق·¹ا د·ب ه~ل·ب ¸¸ت~~¹ا »لع ¸'ف هردقب .ه=¹ا ¸ف ا~-¸ا¸تسا -ا¸=¹ا =¸~و
¸-·ت- ل -د~ب »دقت- ة-¸¸¹او ة-فاك ¸ام¸¹او ¸--¹ا ¸·~ك ¸ا¸ص¹او ¸-·~¹او _~ق¹اك ¸ل`~¹ا ¸·ب
-لتخ- ا~ب ه--و --ا·¹ا _-ب »و¸¹ ¸ف =¸ت~-و -ه~` اف`= ه-اقب _م _-ا-¹ا .¸ق .¸ق¹اف ة-فاك اه-ف
ل ¸'و »ه-·ب ه¸´ن'و را-خ¹ا ة-ا= ¸¸ت~~ل¹و ة-- ¸-= نم ¸ا¸=¹ا ¸ف _-¸- اه-فو هب ن~`¹ا
ةق~~ب ¸اك ¸'ف ¸ه~`ا ىلع ةق~م ¸-·ب هت-¸ر ن´~- ا--¸ق لو ¸اسا¸= نم ة-ق-¸ف'ك اد= اد-·ب ¸¸´-
¸ه~`ا ىلع ¸ا=
هه-~و _رد~¹ا _اس¹ا -`خب €مان¸-¹ا ىلع .ادع`ا _-ب ¸¸=- اه-فو
---
`ف ة-ص¹ا -=- ¸' »` -¸م ا~ه·نمو -¸م »¸- ةفاسم ا~و ا~-¸ا='و ن---ا~¹ا .~ع ا~هن-ب ¸¸ف
ه¸ا¸~و ه·-ب _ص- ى~ع`او ةف¸·~¹ا .-` اه-لع اهن¸ك ¸ف _=¸-و ¸¸ت~~¹ا .¸ق .¸ق¹او را-=
¸'و ¸ا= هه-~و راق·¹ا ¸ف =¸~ ¸'ف ¸-ا= =¸~ ¸-·ب --ا·¹ا ¸ف دقن¹او ¸ل-`ا ل' .-قو ة-ص¹اب
د-¸بو »¸- -صنو ¸ام¸-و »¸- ةس~= هب¸ق ¸فو ¸ل¸ق ¸ا¸-=¹ا نم -¸ق ا~-فو -ه~` اف`= د·ب
¸ا--اب ¸ا¸=¹ا ا~-¸-= نم -¸ق ا~-فو ¸اد-¸بو
ه=¸ت~- ¸' ل' _-ا-¹ا نم اه`¹ا` دق·¹ا د·ب --ا·¹ا ¸ا~- ¸فو
¸ل-' ¸را·ت¹ ¸ل¸قف اع¸ان- ¸¹ ¸¸ت~~¹ا ن-~-- ىلعو ¸¸ت~~¹ا ن~ف اراقع ¸اك ¸' اه·بارو
¸ا~-¹ا ءا-تناو ةم`س¹ا
ةل`ا~~¹ا نم دب `ف ة-¸ب¸¹ا تام¸·=~¹ا نمو د¸قن¹ا نم هسن= د=ت- ا~-ف ءاسن¹او .--¹ا »¸=-و
اهلك تام¸·=~¹ا نمو د¸قن¹ا نم -لتخ- ا~-ف ة-ا= ءاسن¹ا »¸=-و -¸=ان~¹او
_ن~- ارا-ت=ا ةقرا-~¹او ه¸´- اه`¹ا` ¸¸ل-¹ا ¸ف اه-لعو ة-ن~`¹ا .-قو ة-ن~`¹ا ¸ف اهت-ل= ةل·¹ا د¸قن¹ا
ة--= ¸فو _ن~¹ا ر¸ه~~¹اف -ا=و ¸-ق¹ا ¸ف .كو ¸¹و ¸ل¸ق ة-ل·¹ا ¸فو ة--¸ق¹ا ل' .-قو -¸=ان~¹ا
ةقرا-~¹اك ا¸-`ك ¸-='ت¹او ة-ا¸´¹او ¸ا¸=¹او _ن~¹ا ا-ر¸ه~م -دعا¸~¹ا ¸فو _ن~¹ا ر¸ه~~¹ا »¸-¹ا
ةم~¹ا ¸ف -¸ص¹ا _ن~¹ا ر¸ه~~¹ا را-خ¹ا ¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 340
اقا--ا .=ب .ا=و ا~-د=' و' ا-لس- ا~'و _ن~¹ا ر¸ه~~¹ا .=¸~¹او -ه~` اف`= _ص- ن-د¹ا -¸-و
ىل·ف --~ ¸'ف _ن~¹ا ر¸ه~~¹اف ا=¸صم ¸اك ¸' --ا·¹ا -¸ص·~¹او -ه~` اف`= _- .=- »¹ ¸'و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
~=' ¸ا= و' ن-·¹ا ~=' را-= .ا= ىلع ¸قب ¸'ف هتن¸ و' هت~-ق ن~-- هن` ن-د¹ا -¸- -`=
ر¸ه~~¹اف اك¸´سم ¸اك ¸'و ن-د¹ا -¸- -`=و ن-·¹ا را-=' -`= ىل·ف ن-~-ت¹ا و' ن-·~¹ا
¸ف ¸ا--لابو ن-·ت- ر¸ه~~¹ا ¸'ب ¸-~ب نبا هدرو ن-·ت- ل د¸قن¹ا ¸' ىلع ءانب ¸=ا-¹ا .اق ¸ا¸=¹ا
ة·-د¸¹او ة-را·¹او ن-¸¹او اهن-·ب -¸·- لو ةم~¹اب اهقل·- .-`ا ¸'ب هللعو تاه-~¹ا ¸و~
ىلع -¸ص¹او _ن~¹ا ر¸ه~~¹اف اك¸´سم ¸اك ¸'و -¸ص·~¹ا´ف ا=¸صم ¸اك ¸' ¸='تس~¹او
هما~-'ب و' هب ¸-ر ¸' -¸-=¹اب رادق~¹ا •قنو -ه~` اف`= _نت~م ة-ص¹ا و' ¸¸¸¹ا ¸ف ¸-دصت¹ا
و' ةقرا-~¹ا د·ب ¸اك ¸'و ¸ل¸ق ن-·~¹ا ¸فو _نت~~¹ا ¸-=' ن-·م ¸-= ¸اكو ¸¸- »¹ ¸'و _- ا¸=ان
_- ` -لق ¸اك ¸' اه`¹ا`ف »ق- »¹ ¸'و ¸·-¹ا ¸='تب ¸¸صن~¹ا ىلع ¸قتنا هب »اق ¸'ف .¸=¹ا
¸ا-¸ك ¸اك ¸' ة-ص¹ا •قنو ة-م ¸ف »-ردو ران-د ¸ف ¸ناد .-قو ن-¸ا¸~¹ا هب -لتخ- ام .-لق¹او
¸ل¸ق ن-·م ¸-= ¸اكو ¸¸- »¹ ¸'و _- هب ¸-ر ¸'ف ا~¸~·م ¸اك ¸'و ¸ه…`ا ىلع رادق~¹ا´ف
اقل=م •قنل¹ ¸قن¹اب .-ق ا~'و ¸ل¸ق¹او .د-¹ا ¸ا¸= ¸اق-¸= ن-·~¹ا ¸فو .د-¹ا ¸ا¸=و •قن¹ا
¸اك ¸' ¸سك و' .-قو ران-د .-قو ران-د .´¹ »س- »¹ ¸' .-قو اقل=م _-~=¹ا ¸قتن- .-ق ةس~خف
¸قتنا •قن¹ا .باق ام .-قو .ق' و' هلباقم ¸ف •قن¹ا
¸¹و ة-ه¹اك .-قو ه-¸=ك -¸ص¹ا د·ب د-¸~¹او ا~ه-ف -ه~` اف`= .-=·ت¹او ة-سن=¹ا .د-¹ا =¸~و
¸=تسا ¸¹و ¸´·¹اف ل'و ر¸ه~~¹ا ىلع ¸قتنا ن-·ت¹ا و' .¸=¹ا و' ةقرا-~¹ا د·ب =¸´س~¹ا ¸=تسا
اقل=م ¸قتنا „¸ص~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 341
¸~´=¹ا را-خ¹ا ¸' ىلع ءانب ا~-ف ر¸ه~~¹ا ىلع ه-¸ا=' ¸=تس~للف -¸=ص~¹ا ¸-خ- »¹ ¸اك ¸' »`
¸-س-¹ا ¸ف ل' -ه~` اف`= _نت~م _--¹او -¸ص¹او را-خ¹ا -¸صك ¸هف ¸-=' ¸'و ¸=¸~¹اك ¸-¹
¸'و ¸=·- »-رد¹اك هن¸ك _م .-قو ىند'ف ا`ل` ا~-د=' ¸¸ك _م .-قو ¸-س-ف اران-د _-~=¹ا ¸اك ¸'ف
ام' ىند'ف ا`ل` ¸¸´- ¸' .-قو ران-د نم .ق'ب _--¹ا ¸¸´- ¸' ¸-س-¹اف ران-د نم ¸`ك' ¸ف -¸ص¹ا ¸اك
»-رد¹ا هن' ¸و¸ف ¸-س-¹ا ىن`تس~¹ا ام'و ران-د نم .ق' -¸- ¸ف ل' اقا--ا ¸=- »¹ ¸`ك' _--¹ا ¸اك ا~'
_-~=¹ا .-='- ¸فو ¸-ا=ف ادقن ¸اك نف ا~-رد ل' ران-دب ة·لسك ران-د -ل` ردق ¸ورو ة```¹ا ¸ورو
.-='- ¸فو ¸ا-اقت-و »-اردب .-قو ا-~س ا~ب ى-ق-و اه-فو ة-·-تل¹ ¸¸=- ن-دقن¹ا .-='- ¸فو _نت~م
¸'ف دقن¹ا ¸ف ¸¸=- اه`¹ا`ف ¸-ناند نم »-ارد ىن`تسا ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع _نت~م ن-دقن¹ا د=' و' ة·لس¹ا
¸رو و' ءا-ق¹ا ى¹' --~ ران-د¹ا ء¸= ¸' ىلع ءانب »-ارد¹اك .-قو اقل=م ¸ا= اء¸= ىن`تسا
ةل`ا~~¹ا
هنود ا~ف -صنب »-رد ام'ف ه¸-= و' »-ردو ران-دب ه¸-= و' »-ردو ران-د _-ب _نم اهقق=- -ل=¹و
-صن نم .ق' ¸ف ل' ¸¸=- ل .-قو _نت~م -صن نم ¸`ك'بو -رو¸-ل¹ ¸-ا=ف »ا·= و' ¸¸لفو
راد ¸فاس~¹ا ه-=·- ¸-ت¹ا ¸فو .ق ¸'و .ا=ب ¸¸=- ل .-قو ¸¸ل-¹ا ¸-= ¸ف ل' ¸¸=- ل .-قو
~='-و ه-¸='و -¸-¹ا راد ¸فاس~¹ا ه-=·- ¸-ت¹ا ¸فو .ق ¸'و .ا=ب هن¸و ~='-و ه-¸='و -¸-¹ا
` =·م ¸ا= ا·-- ¸ل=¹ا ¸اك ¸'ف ه-نصب ن-دقن¹ا د=' نم ىل=م _-ب ¸فو ¸¸ت-¸¹ا =¹~كو ¸ل¸ق هن¸و
¸ا= ا·-- ¸اك ¸'ف ه-ن- ¸-·ب _-ب ¸'ف ¸=- »¹ ا·-- ن´- »¹ ¸'و ¸ل¸ق .=¸~¹ا ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع
-صن¹ا .-قو هنود .-قو -ل`¹ا _-ت¹او =قف ` =·م ¸ا= ا·-- ن´- »¹ ن=و ¸ل¸ق .=¸~¹ا ¸فو ` =·م
»¹ ¸'ف ىل=~¹اك ن-ع هنم _¸= =-س ¸¹ ¸~¹ا -¸`¹او ىل=~¹ا ة~-ق _م ¸¸¸¹اب .-قو ة~-ق¹اب ¸-ت·-و
¸اك ¸'ف اقا--ا ا~-د=' ن-·ب _نت~م ة·لس _م و' هد=و ن-دقن¹ا نم ¸ل=¹او ¸ل¸قف _¸خ-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 342
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 33ƒ
¸¸¸¹اب .-قو ة~-ق¹اب ة-·-ت¹او ¸ل¸ق _-ت¹ا -ن- ¸فو ¸`ك`ا -صنب ¸=- »¹ ا·-- ا~-د='
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
=¹~كو ¸¸=- ل .-قو »د·¹اك هن` ان¸و •¹اخ¹ا ه-نصب ه·-ب ¸ا¸= تا-او¸¹ا ى-تقم ¸¸~·~¹او
ر¸ه~~¹ا ىلع هد-عو د-س¹ا ن-باب¸¹ا ¸-ت·-و =-س ل'و داف' ¸' --ا¸¹ا ¸س´-و ¸¸~·~¹اب ¸¸~·~¹ا
ةل=ا¸~¹او
ه-·ب ا~-د=' ¸اك ¸'و اقا--ا ¸ا= د¸=' ا~-د=' و' ءا¸س ¸اك ¸'ف ان¸و هل`~ب ن-·¹ا _-ب ¸ف -ق¹
ة´س¹ا را-تعا ¸فو ن-ت-ك ¸ف .-قو ¸-ا= ة=نصب ¸¸¸¹او ¸¸ن=س¹ اف`= ¸ا= ا-واسم ه-·بو د¸='
¸اق-¸= -د¸=¹اك ة=ا-ص¹او
ة-ا= ة=ا-ص¹ا ¸-ت·- اه`¹ا` ى¹و`ا
¸ا-¸·¹ا -لت=ا ا~' ا~-را-تعاو ن--¸·¹ا ~اخ-اب .ا¸ق`ا د--ق- ة-نا`¹او
ة¹دا-~¹او
ا¸-س- هنم ¸¸و'ب .-لق¹ا .ادب' ¸¸=-و ¸ن¸¸¹ا ¸ود ¸دد·¹ا ¸ف -¸-ا= ¸-و اددع ن-ك¸´س¹ا ¸ف -ق¹
ران-د¹ا ¸ف ¸دس ¸-س-¹او ¸ل¸ق ا~هن-ب ا~-فو ¸-`ك ة·-س¹او .-لق ة```¹او دد·¹اب .ما·ت¹او -و¸·~ل¹
»ساق¹ا نبا نع ¸-ا= ة´س د¸=' د-¸`او ¸ا--اب ¸-ا=ف ل'و ¸ا--اب _نت~م د¸=' •قن`او ¸اقناد .-قو
.-ق ¸-·~¹ا نع _~ق¹ا _نم ا~ك _ن~تف اهقا--ا -لتخ- =´س¹ا ¸'ب .لعو .´~م ¸-و =¹ام نع _نت~م
¸-س-¹ا ¸ف ¸¸=- ل ارادقم .-ف`ابو ¸-ا= ة-- .صف`او ¸واس~¹اب ءا-ق¹او ¸¸ق¹ا ¸ف .=`ا
-ه~' .اقو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 343
اقافو _نم ن-ف¸=¹ا ¸ف .--¹ا ¸اك ¸'ف هل-ق _نت~م .=`ا د·ب ¸-ا= ارادقم و' ة-- .ق`ابو اقل=م
ة=ا-ص¹او ة´س¹او ارادقم ¸`ك'ب ه¸ا¸= ¸ف -لتخ- »¹و ¸¸ق¹اك د¸قن¹ا نم _--~¹ا ن~`و ةل=ا¸~¹اك
ةع¸~=م ¸-ق- ¸' ¸ا= ان¸و ة~-اق -لس' و' _اب ا~' ا~م ¸~خل¹ا _¸=و اقا--ا -د¸=¹اك ءا-ق¹ا ¸ف
ر¸ه~~¹اف ¸¸ل-¹ا -·=ق ¸¹و دد·¹ا ه·م ى·ل- ¸¸¸¹اب .ما·ت¹ا ¸'ب ¸-~ب نبا هدرو ا~-ءا·¹' اهن¸و
ة~-اق¹ا نم ةع¸~=~¹ا ¸-تق- ل اه-فو »د·¹او ¸اق=تسلا _ا~ت=ا -قو ة~-ق¹اف -مدع ¸لف .`~¹ا
ةع¸~=~¹ا ¸ود ة~-اق¹ا نم ,دا¸-¹ا ¸-تق-و ا~هنم ة~-اق¹ا ¸-تق-و ,دا¸-¹او
•قانو ¸¸او نمو -¸-~ نم _¸~=~¹ا ةع¸~=~¹اف
-·~= ا~' د-¸- -د-= ة~-اق¹او
,دا¸-ل¹و اه-لع دد·¹ا .-ف ةع¸~=~ل¹و -د¸=¹او ¸¸¸¹ا .-ف ة~-اقللف ا¸-س- •قن- -د-= ,دا¸-¹او
-د¸=¹او دد·¹ا .-ف
ةم~¹ا ¸ف -ت-` ا~¹ ةع¸~=~¹ا ¸'ب ¸¸فو اهنم ة~-اق¹ا _نم ة~-اق¹ا نم ة·~=~¹ا _نم ى-تقمو
-د=او ةه= ¸ف راصف دد·¹ا ى·¹' ¸¸¸¹اب اه-ف را-تعلاف
تام¸·=~¹ا
تا-تقلا .-قو هت-ل= .-قو را=دلا .-قو ه=`-' هان·م ¸فو تا-تقلا ةل·¹او ءاود ل اما·= د·- ام
را=دلاو تا-تقلا ¸ا--اق¹ا .اقو ¸~خل¹ا ه¸´ن'و را=دلاو ه´-ت¹ا و' .-قو ¸`ك`ا ه-لعو را=دلاو
-`خ¹ابو هرا=داك د¸=و »اود ¸'ب --='و تا-تقلا ¸¸ق- .ب`ا ن-¹و ¸~خل¹ا ه¸´ن'و ا-¹ا= ¸-·ل¹
-ر~¹او ن=د¹او ¸ر`او ¸·¹او -لس¹او ¸-·~¹او ة=ن=¹اك ¸¸ب¸ف ا-د¸=و ه-ف ¸--ا ا~ف ¸¸~¹ا ¸ف
.=-¹ا ر¸بو »=¸ق¹او .د¸خ¹او ¸¸ت-¸¹او _ل~¹او »=ل¹او --ب¸¹او ¸~ت¹او ¸نا=ق¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 344
¸هف ل'و ¸ا==¹اب تاتقم ¸-= هن` »=¸ق¹او ن-ت¹ا ¸ف هدد¸-و »¸`¹او .ص-¹او اهنم ¸صت·- ا~¹ هه-~و
هكا¸-¹او -صق¹او ن=ق¹او ابدنه¹او ¸خ¹اك ¸¸بر ¸-·ف ا-د=' ه-ف د=¸- »¹ امو --ب¸¹ا نم ¸ه…'
دق ه-ف -لت=ا امو _¸ت-ا~¹او ¸ا¸-ع¸¹او ¸-ص¹اك »¸·=~ب ¸-¹ ام =¹~كو ¸=د- لو تاتق- ل ¸ت¹ا
ل و' تاتق- لو ¸=د- هن` دا¸=¹او ¸دن-¹او ¸¸=¹او ¸دن-¹او ¸¸=¹او ¸تس-¹او ¸¸ل¹اك =¹~ك ¸¸´-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸=د- هن` ¸~`- ل ¸~¹ا -=¸¹او -ب¸- ل ¸~¹ا -ن·¹اك ¸=د- لو تاتق- هن` ن-ل¹اكو تا-تق`¹ ¸=د-
¸=د- لو ¸=د- هن` ¸=ق ¸ود ¸=ق ¸ف ¸=د- ا~م ˆ¸خ¹ا و' ,¸`~´¹او ¸ام¸¹اكو ¸=د- لو ه-¹ا=
ل .-قو تاتق- .-قو ¸=د- ل .-قو ¸=د- .-ق ¸--¹اك ةل·¹ا ¸-ق=ت¹ ¸¸´- دقو تاتق- ل ~' ه-¹ا=
ن-ن¸~´¹او را~~¹او ¸¸س-ن`او -¸ب¸´¹او .-ل-¹اك .با¸ت¹اكو .س·¹او ¸´س¹اكو
اه-فو ة-ل=¹اكو »¸`¹او .ص-¹ا -`خب ءاود _--' .اقو ¸=دم ت¸قل¹ _لصم »¸·=م »ساق¹ا نبا .اق
.-قو ¸-·ص¹ا _ل-¹او _ل=¹اكو -¹ا`¹ا ة-نا`¹او ءاود ة-سا-¹او »¸·=م ءا¸-خ¹ا اه`¹ا` ى¹و`ا ¸اق-¸=
¸¸بر هن' ¸س-¹ا ¸ف -لتخ- »¹و ¸--´¹او
.اقف هدب¸ _¸=' دق ن-لب ن~س ¸¸=-و ةنود~¹ا نم ¸~خل¹ا _¸=و ¸¸بر اقل=م ن-ل¹ا ¸' -و¸·~¹او
¸'ف ا~-وو ران¹او ة·نص¹ا هتلقن ن~س¹ا ¸'ب ¸-~ب نبا هدرو ¸با-¹اب -=¸¹ا نم ¸ا´¹ ا-¸بر ¸اك ¸¹
ر¸ه~~¹ا ¸-= ىلع -ا-¸¹ا د-ع ه=¸=و ¸¸ب¸ب ¸-¹ ءا~¹ا هن' -و¸·~¹او `ف دب¸ ه-ف ن-لب ام'ف هد·ب
ة-سن=¹ا -`ت=او ا--' ¸¸ب¸¹ا ¸-= »ا·=¹ا »´= ا~- ¸'ف »-وو .=' ى¹' »ا·=¹اب ءا~¹ا _-ب _نم ¸ف
-ان-'ك هت-سن= ىلع ¸--ا ام هن~ف اهبراق-و _فان~¹ا ءا¸تسا هدا=-ا ¸ف .¸·~¹او .-ا-ت¹ا _---
ءا~¹ا -او~كو ¸-=¹ا »¸=لكو اقل=م _بر`ا تاو~ »¸=لكو --ب¸¹ا -ان-'و ¸~ت¹ا -ان-'و ة=ن=¹ا
¸·-ك اهف`ت=ا ىلع ¸--ا ام هنمو ن-=¹او دب¸¹ا د¸=و ¸ف واست- »¹ ¸'و اقل=م ¸ا-¹`اكو دا¸=¹اكو
¸-·~¹او _~ق¹اك ه-ف -لت=ا ام هنمو ¸·ب _م ¸ك~ ام
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 345
-ر~¹او ¸ر`ا -`خب ¸´·¹او .-قو -لس¹ا هل`مو ة--¸ق¹ا ¸ف ا~هت·-نم -راقت¹ ة-سن=¹ا ¸¸صن~¹ا
.-قو ¸ان=' .-قو ¸ن= .-قف ¸نا=ق¹ا ¸ف -لت=او ¸ل¸ق اهت-سن= ¸ف »` ر¸ه~~¹ا ىلع ن=د¹او
¸ف -لت=او ل .-قو ¸نا=ق¹ا نم .-ق ةنس¸´¹او ¸ن= ¸ا-ل=¹او ةل-س-¹او ¸ن= ا-ب¸ل¹او •~=¹ا
¸¸بر اهن' ىلع .با¸ت¹ا ¸ف -لت=او ¸ن= اهن' ر¸ه~~¹او ة-لتخ~¹ا ة=¸-=~¹ا »¸=ل¹اب ¸ا¸م`ا
-لت=او ¸=ا-¹ا ه-¸كو ¸ن= ¸ان¸~´¹او ¸ن= را~~¹او ¸¸س-ن`ا »ساق¹ا نبا .اقو ¸ان=' ر¸ه~~¹اف
¸اسن= ا~هن' --~~¹او را¸ب`اب =·´¹او ¸-خ¹ا ¸ف -لت=او .¸لخ¹ا ¸فو -¸-=¹ا ة-لتخ~¹ا ¸ا-=`ا ¸ف
.-`ا ¸-·¹ اد·م ¸-ص- _¸نص~¹ا ¸` _-`ا ىلع -لقن ¸ام¸¹ا .ا= و' ت¸`ك ىتم ة·نص¹او
ه~--نو --ب¸¹او ه~--نو ¸~ت¹اك _-`ا ىلع .قن- »¹ ران ¸-·ب -لق ىتمو هل=و --ب¸¹او هل=و »ت¹اك
-ناك ¸'و ن=·¹او ن==¹ا ¸' --~~¹او -ان-' ت¸-¸¹او ¸ا-ن- --¸¹او ¸~ت¹ا ~--ن ¸' ر¸ه~~¹او
هخ-= و' اهب ¸~~¹اب ه---=- و' اهب »=ل¹ا ¸~ك ¸-¸اب' -دا-¸¹ -ناك ¸'و .قن- »¹ ---خت¹ا د¸=~¹ رانب
¸م¸ت¹ا ¸ف اه`¹ا` ¸لص¹ا ¸فو ¸ل¸ق هه-~و _~ق¹ا ¸لق ¸فو .قانف ¸-خ¹ا ¸-= و' ه¸-= و' ءا~ب اهب
_ق¸ت¹ ¸ا--اب ا~-¸=نو ¸~تب -=ر _ا-- لو .ا~´¹ا .ا= ةل`ا~~¹ا ¸-ت·-و .قان ¸-= .¸-¹ا ¸فو .قان
¸با-¹اب ¸¸=¹ا »=ل¹اك هن' ¸~خل¹ا ن…و ةنبا¸م هن`و اب¸¹ا
»=ل¹اك اقا--ا هل`~ب ¸¸ت-¸¹ا ¸¸=-و ¸ل¸ق --ل=¹اب --ل=¹ا ¸فو -=¸¹اب -=¸¹ا ¸ا¸= ر¸ه~~¹او
•قن¹ا ,¸=ت- ا~هسبا-ب ا~ه-=ر ¸ف -لت=او »=ل¹اب
را-·~ب ةل`ا~~¹ا ¸-ت·-و د-دق¹اب د-دق¹او ¸¸~~¹اب ¸¸~~¹ا ¸ا¸=و هل`~ب .¸ل-~¹ا _~ق¹ا _نم ر¸ه~~¹او
¸¸¸¹ا ¸سع ¸'ف هل=م -دا·-ف -لت=ا ¸'ف ةما·¹ا -دا·¹ا-ف ن´- »¹ ¸'ف ¸¸و و' .-ك نم ه-ف _¸~¹ا
¸ف ,¸=ت- اه`¹ا`ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 346
ءا·¹' ر¸ه~~¹او -¹ا`¹ا ة-نا`¹او .-´¹اب ل ¸¸¸¹اب اه`¹ا` ى¹و`ا ¸اق-¸= ¸-قد¹اب _~ق¹ا ¸فو ¸-س-¹ا
¸فو ا-¸=- ¸-خ¹اب ¸-خ¹ا _-ب ¸-='و ن-ت=¸ب~م ن--ا~¹ا دل= =¹~كو =قس-و ,¸=ت- .-قو »ا=·¹ا
هد=و ¸¸¸¹ا ¸·-ن- ¸=ا-¹ا .اق -نص¹ا ¸ف ةب¸=¸¹ابو ن--نص¹ا ¸-= ¸ف ¸-قد¹اب اه`¹ا` ¸¸=ت¹ا
¸ن=¹ا ىلع =¹ام دنع هل=مو »=ل¹اب ¸ا¸-=¹ا _-ب هن~ف .-¹دب ل' داس-¹ا ىلع .د- ¸هن¹ا ¸' --~~¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ل' دا¸- ل ¸~¹ا ¸=¹اب ¸ا--اق¹ا هصص=و ¸´·¹ابو »ن·¹ا »=لب ¸-=¹ا _-ب ¸¸=-ف ةنبا¸~ل¹ د=ا¸¹ا
-¹ا= ¸'ف ¸ات-اور ا~-و -ه~` اف`= »=ل¹ا´ف »=ل¹ا ل' ه-ف ة·-نم ل امو ه-ا-= .¸=- ل امو _ب~ل¹
¸فو ة--سن »ا·=¹اب ه·-ب ¸ف -لت=ا »` نمو ¸ل¸قف ¸صخ¹ا ¸ف -¸ص¹اك -¸-س- ة·-ن~¹ا -ناك و'
.¸ه=م و' هسن= نم .¸ه=~ب »¸ل·م _-ب ¸-و ةنبا¸~¹ا هنمو ¸ل¸ق ¸ا¸-=¹اب ˆ¸-=~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 34•
¸ا= -¸-ت·م ة·ن- هتل=د ¸لف ه-ف ابر ل ا~-ف ¸ا= ¸`ك' ا~-د=' ¸' »لع ¸'ف هسن= نم .¸ه=~ب
هل´~تساو ادقن ¸ا=ن¹ا ر¸ت¹اب ¸ا=ن¹ا _-ب ¸ا¸=و ةنبا¸م هن` ادقن ¸ا=ن¹اب ¸¸ل-¹ا _-ب _نم اه-فو
ء¸~ب ةم~¹ا ¸ف ام _-ب هتق-ق=و ءى¹ا´¹اب ءى¹ا´¹ا _-ب هنمو ¸¸ل-¹ا ¸ف ة·-ص¹ا هلقن ¸¸فو ة~-`ا
ة--ا·¹ا راد¹اك ه--ق ¸='ت- ن-·~ب ه·-ب ¸فو ن-ع _فانم ل' .-قو _فان~¹ا ه·-ب =¹~كو ¸=¸م
ة·-ا¸~¹او
هرا¸ق'و هر¸-= =¸ت~ا ن-د~¹ا ¸-= نم _-ب ¸'ف ¸ل¸ق ه~ا~= ¸='ت~¹او
دا¸و ¸-س-¹ا ¸=ا-¹ا .اق ¸-·م ه-·بو »-لست¹ا ر~·-و ¸=خ¹او .ه=¹ا و~ ¸-و ر¸·¹ا _-ب هنمو
=¸~ب ن-¸-=و ءام`ا _-ب ¸-ف هقق=ت¹ اه-·ب ¸ف -`خ¹او ه-¹' ة=ا=ل¹ د¸صقم ¸-= ¸ر¸ا~¹ا
-ءا¸-¹ا ¸ف ل' دسا-ف ¸-خ¹ا =¸~ ام'و دسف ل'و _- هنم -ءا¸-¹ا دصق ¸' اه`¹ا` ¸-ا=¹ا .~=¹ا
.ب`ا -ان' ¸¸=ب ¸ف ام ن-ما-~¹ا '=¸~¹ا ¸فو ةل-=¹ا .-=و _-ق`~¹او ن-ما-~¹ا _-ب هنمو
_اتن' €تن- ¸' ى¹' رو¸=¹ا _-ب ةل-=¹ا .-= اه-فو ---= نبا ¸´عو .¸=-¹ا ر¸ه… ¸ف ام _-ق`~¹او
ةقان¹ا _اتن _اتن _-ب ---= نبا ,ورو ةقان¹ا
ه-ن`تس- ¸' _-ا-ل¹ ¸¸=- ا~لك »ساق¹ا نبا .اق _--¹ا -=-ف -¸`¹ا ¸~ل- ¸' ¸-و ةسم`~¹ا _-ب هنمو
ن--- ¸-= نم _--¹ا د·ب ه-¸ت~- ¸' ه¹ ¸ا=
_--¹ا -=-ف ن-ب¸` ا~بانت- ¸' -دبان~¹ا _-بو
اهل´~تساو ن-·ت-ف -¸` ىلع =قس ¸' .-قو _--¹ا -=-ف هد- نم -اص= =قس- ¸' -اص=¹ا _-بو
¸ر¸ا~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 34‚
د=او ن~`ب ن-ت-لتخم ن-ت·لس و' ن--لتخم ن-ن~`ب ة·لس ىلع =¹ام دنع هل~=مو ة·-ب ¸ف ¸ات·-ب هنمو
ل و' »ا¸ت¹ا هن' ىلع ءانب ¸ات-او¸ف --~ ا~ه-'ب ~= .اق ¸لف ¸ا= ل'و ا~-د=` و' ا~ه¹ »و¸ل¹ا ىلع
¸-= ¸=~¹او »ن·¹او ¸ق-¹او د--·¹ا =¹~كو ¸`ك' و' ن-ب¸` نم هراتخ- اب¸` »و¸ل¹ا ىلع ,¸ت~ا ¸¹و
,¸ت~ا ¸¹و »ن=و ¸قب و' -¸-و ¸-¸=ك ¸=- »¹ ¸ان=`ا -لت=ا ¸'ف اما·= ن´- »¹ ام -¸~`~¹ا
ه=-ا= نم اس~= و' ت`خن _بر' ىن`تس- _-ا-¹ا -`خب ¸=- »¹ ت`خن نم ةلخن ¸~` و' -¸~`م ةلخن
»ساق¹ا نبا ه-¸كو ةل-¹ ن-·بر' -قو ¸' د·ب ه¸ا=' ا´¹ام ¸'ف ا-راتخ- -¸-س- -ناك ا~'
ىلع ام'ف ه~-لس- ن´~- لو ى`ن`ا ¸¸لع ىلع .=-¹ا را=-تسا ىلع .~=و .=-¹ا --سع _-ب هنمو
-خس-نا ى¹و`ا ¸ف -قل·ف اما¸ك' ى~س ¸لف ¸¸=-ف ¸ام¸ و' »ا¸ك'
¸ت·¹ا ¸-=ن- ¸-= -ه- لو _--- ل' .`م دق·¹ا د¸صقم ¸قان- =¸~ ىلع .~=و =¸~و _-ب هنمو
ة·لسب ن-د~¹ا هعاب ¸لف ¸ل¸قف =قس' ¸لف ا~-د=' نم -لس¹ا =¸~ك ن~`¹ا ¸ف .لخب د¸·- و' ةنسل¹
ن-¸¹ا ام'ف ل و' ¸-='تل¹ =¸~ هن' ىلع ءانب -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ه·نم ¸-ف ه-اق- ل' ىلع
`ف را-خ¹او .=`او .--´¹او
ه-¹' د·- »¹ -را=`ا و' _--¹ا ه¸ك ¸' هن' ىلع ا--~ ¸=·- ¸' ¸-و ¸اب¸·¹ا _-ب هنمو
ه-ل·ف هلتق نم ام'و »-¸=ت¹او ة-ا¸´¹ا ¸و~'~¹ا ¸فو -ل´¹ا _-ب هنمو
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 34ƒ
.تق- ا~م هن` هل-اق ىلع ء¸~ `ف ¸و~'~¹ا ¸-= ام'و هت~-ق
„¸ل-¹ا .-قو ن-نس _-س .-قو را·``ا .-قف هم' ¸' ن·تس- »¹ ام =¹ام .اق ا-د¹و نم »`ا ¸-¸-- هنمو
¸'ف ا~-ا·~=- »¹ ¸' ¸اعا-- .-قو =لم ¸ف ا~ه·~=- »¹ ¸' .-قو ¸ا-قا·-و اقل=م _س-- .-قف اق¸ف ¸'ف
¸¸= ¸ف ا~-ا·~=- »¹ ¸' .-قو د=او =لم ¸ف ا·~=- »¹ ¸' ¸اعا-- .-قف ¸¸ع ¸-·ب اق¸ف
_ا´ن¹اك ¸ل¸ق هخسف ¸فو _-ا-¹ا نكر ا~' هل~=مو ه-=' _-ب ىلع _--- ¸' هنمو
ا~-¸=نو هد-عو هنباك ه--سب و' .-قو ه~ل·ب و' هسدب _قو ¸'ف ¸·-¹ د-¸- ¸' ¸-و ¸=ن¹ا _-ب هنمو
¸ف _ا´ن¹اك _س-- =¹ام .اقو د¸- »¹ ام ة~-ق¹اف --اف ¸'ف د¸- ¸' ه¹ ر¸ه~~¹ا ¸-و »ساق¹ا نبا .اقف
-د·¹ا
»هله=¹ د¸~·¹ا .-' ىلع هل~=م '=¸~¹ا ¸فو ¸دا-ل¹ ¸-ا=¹ا _-ب هنمو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 350
¸ل¸ق _س-¹ا ¸-ف _قو ¸'ف ¸ند~¹ ¸¸صم لو ¸¸ص~¹ ¸ندم _--- ل ه¹¸ق¹ هم¸~·ب .-قو را·س`اب
¸·س¹اب ¸-خ- لو ¸دا-¹ا ىلع را~- ل =¹ام .اقو
_س-¹ا ر¸ه~~¹اف _قو ¸'ف ا~-د=' و' ن-·-ا-ت~¹ا ىلع ¸·سل¹ -=¸~¹ا ة·~=¹ا ءادن د·ب _--¹ا هنمو
-قو »¸ق-و ن~`¹ا .-ق ة~-ق¹اف --اف ¸'ف ه¸-= ¸ود هنم ر¸´-و =¹~ داتعا نم ¸= ¸ف _س-¹ا .-قو
-`ص¹ا د·ب -ه~' .اقو .=¹ا ¸-دقتب _--¹ا
اه-¹ا=-و ¸-~- اه`¹ا`ف _قو ¸'ف ¸ام¸-¹او ¸اخس¸-¹او .-~¹ا ة``` هد= ¸ف ¸ورو _لس¹ا ¸قل- هنمو
=ا¸ت~لا
---
( .ا=`ا _¸-ب )
ى¹' هب `-¸ت-¹ ¸-ا= ¸-ا… ى¹' ادصق ا~هن'ب ة~هت¹ا ¸¸=ت¹ اهنم هر¸- ¸·ب دس-- ا~¹ -ق¹ .ا=`ا
ا~م ¸اك ¸'ف ها¸س ىن·م لو -لسو _-ب نم _ن~¹ا ىلع ةم`ا -·~='و ة·-ر~ل¹ ا~س= _¸ن~م .=اب
ه-ف ا~م ¸`ك`ا _فدك .ق- ا~م ¸اك ¸'و اقافو _ن~- ة·-نم ¸= -لس و' -لسو _--ك ه-¹' دصق¹ا ¸`´-
¸¹و ه¸ا¸= ر¸ه~~¹اف =-لس'و ¸ن-لس'ك اد= اد-·ب ¸اك ¸'و ¸ل¸قف .=' ى¹' هنم .ق' ~='و ¸ا~-¹ا
دقو _ا-تنلا نم ان´~ت-ف هد-ب ة·لس¹ا -ماق ا~' د·ب' ى¹' .ق'بو ادقن ¸`ك'بو .`~¹اب _ن~¹ د-·-¹ا ¸-تعا
_¹'و _=ر امو _¸= ام ¸-تعاف ا-ا¸ت~ا »` .=' ى¹' اهن-·ب -¸·- ة·لس _اب ن~ف »ه-·ب هم¸ت¹ا
و' .-قو ا~ه-ف ةن-·¹ا .-' ل' ر¸ه~~¹ا ىلع »هت- »¹ ادقن ى¹و`ا -ناك ¸'ف .=ب ل'و ¸ا= ¸'ف =س¸¹ا
ه~هف ¸`ك' و' .ق'و ا-واسم ادقن ¸نا`¹ا ¸¸´- دقف -د=او ة-- ىلع ان-ع ¸ان~`¹ا ¸اك ¸'ف ا~-د=' ¸ف
.=' ى¹' ¸¸´- دقو -`` ه~هف ¸`ك' و' .ق' و' واسم .=`ا »` -``¹ا ¸ف .=' ى¹' ¸¸´- دقو -``
_نتما .ق`ا اهنم .=·- ¸'ف -ر¸- -¸~ع ¸تن`ا ترا- ¸`ك' و' .ق' و' واسم .=`ا »` -``¹ا ¸ف
¸ل¸قف .-=·ت¹اب ¸-ر »` د·ب' و' هل=' ى¹' .ق'ب ,¸ت~ا ¸¹و د·ب' ى¹' ¸`ك'ب انم .´~-و -`` ¸-و
-ناك ¸¹ د·ب' ا~ه-ف ة~هت¹ا ¸'ف ¸ل¸قف .ق' -نا´ف ة~-ق¹ا -=¸- ا~ب ة·لس¹ا _-ا-¹ا تاف' ¸¹ ن-¸='ت~ل¹
_-و ة-اق~¹ا »دع ا=¸~ ا~' ن-ل=`ا ¸واس- ¸ف دسف =¹~¹و ن-دب ن-د ة~ه- -¸قب ¸¸فو ادقن ى¹و`ا
-ر¸- ¸و¸~عو _بر'ف -ءاد¸¹او -د¸=¹ا ¸ف ا-لت=ا ¸'ف ة-اق~¹ا ا=¸ت~ا ا~' د·ب' ى¹' ¸`ك' ¸ف
ا~' _ن~¹ا ر¸ه~~¹ا ¸' ل' _نتما 'در`ا و' .ق`ا اهنم .=·- ¸'ف ةلق¹او -¸`´¹اك -ءاد¸¹او -د¸=¹اف
.´~م ¸-و ` =' و' اردق ا-واس-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 352
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 351
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.=·ت~¹ا ¸¸´- ¸' ل' ¸='تسم -¸- هن` _نتما ة-فو --~ ¸ف و' -ءاد¸¹او -د¸=¹ا ¸ف ا-لت=ا ¸'ف
¸'و ن-دب ن-د هن` ` ='و اردق ا-واس- ا~' _ن~¹ا ر¸ه~~¹او هل`مو .-قو اد= ¸='ت~¹ا ة~-ق نم ¸`ك'
ءانب ¸`ك`ا ا~هنم .=·- ا~' -لت=ا هن' ل' ن-·¹اك -ر¸- -¸~ع اتن`اف اد=او اع¸ن اما·= ¸ان~`¹ا ¸اك
¸اك ¸'ف »دق- ا~´ف ن-ع¸ن اناك و' -ءاد¸¹او -د¸=¹ا ¸ف ا-لت=ا ¸'ف هد·ب و' .·=- ¸ا~- -¸ق ىلع
¸'ف ¸و¸·¹ا ¸ف ابر ل ~' اهلك ر¸ص¹ا ت¸ا= ن-ع¸ن اناك ¸'ف »ا·=¹ا´ف اد=او اع¸ن ا-¸ع ¸ان~`¹ا
¸'ف .=`ا ى¹' .ق'ب _نت~-و اهن-·ك ارادقمو ة-- اهل`~ف ¸¸¸-و .ا´- ا~م و' اما·= ة·لس¹ا -ناك
_=ا¸¹ا ¸ا´ف ¸´·¹ا ىلع ن´¹و ن~`¹ا ¸ف اهل`م دود¸~¹ا ¸ف •قن¹او -دا-¸¹ا .·=اف رادق~¹ا ¸ف ا-لت=ا
ا-لت=ا ¸'ف ¸ا--'-سو ,¸=' _م --¸ت~ا »` ة·لس´ف ¸`ك' ¸اك ¸'ف ا~-اد=' --¸ت~ا »` ن-ت·لس´ف .ق'
و' _~ق¹ا _م -لس¹ا و' ¸-·~¹اك ه-ن- ¸-= ¸اك ¸'ف •قن¹او -دا-¸¹اك ا~هف -ءاد¸¹او -د¸=¹ا ¸ف
ى¹' اما·= _اب نم ¸' اقل=م »ا·=¹ا ¸ف ¸-ت·-و اقل=م ه¸ا¸= ¸=¹ا د-ع ى´=ف ءا¸~س¹ا _م ة¹¸~=~¹ا
¸¸´- ¸' ل' هد·ب لو .=`ا .-ق ه-¹ا= ¸'و اما·= ه-·ب لو ن~`¹ا =¹~ب ¸¸ت~- ¸' ¸=- »¹ .='
ءا¸~سف ءا¸~س ¸'و ة¹¸~=~ف ة¹¸~=م ¸' هت--و هل-ك ىلع
ا-¸ع ة·لس¹ا -ناك ا~'و هل`م 'در`او »ساق¹ا نباو =¹ا~¹ ¸ل¸ق ن~`¹ا .`~ب هنم .ق' _-ب ¸ف ءا=و
¸¹و -دا-¸و اهل`م ¸ف .اق' »` ابا-` »لس' ن~ك هن-·ك هل`م ¸ا¸~¹ا نبا .اقو _-`ا ىلع ه-¹اخ~ك هل`~ف
_س- ¸-و ` =¸م ه-·بو ادقن ه-·ب ¸نا`¹ا ¸اك ¸'ف ا-¸-·ك .-قو اهن-·ك .-قف ا¸-`ك ة·لس¹ا ت¸-·-
ا-واسم ¸اكو د·ب' .=¸~¹ا ¸اك ا~' .=¸~¹ا ¸¸~=ا~¹ا نبا _نمو _نتما ه-·ب و' .ق`ا .=·- ¸'ف
ا~-د=' ,¸ت~ا »` ةنس ى¹' -¸~·ب ن-ب¸` _اب ¸¹و د-·ب ¸-و =-لس'و ¸ن-لس' را-تعا ىلع ءانب ¸قا-ل¹
اتن`ا ¸-و ¸¸~=ا~¹ا نبل اف`= ¸ا= ¸`ك'ف -¸~·ب ها¸ت~ا ¸¹و -لسو _-ب هن` ¸=- »¹ ة·ستب ادقن
_نت~- -¸~ع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 353
¸ف ¸دنعو اقل=م _نم ا¸¹اقف .و`ا ن~`¹ا -ن- ¸-·ب ا~-د=' ,¸ت~ا ¸¹و .ق`ا ه-ف .=·- ام اهنم
ن~`¹ا .`م ادقن ة·لس _م ها¸ت~ا »` -¸~·ب هعاب ¸¹و ¸ا¸=¹ا ¸-ا=¹ا ن~`¹ا _-~= ىلع ¸ب¸~¹ا دقن¹ا
¸¸ت~~¹ا د·-و د·ب' ى¹' هل`~ب و' هنم ¸`ك'ب =¹~كو -لسو _-ب هن` ¸=- »¹ ¸`ك' و' .ق' و' .و`ا
¸¹و »دق- ا~¹ ¸=- »¹ ة·لسبو ةس~خب ها¸ت~ا »` -¸~·ب اب¸` ¸اك ¸¹و _-`ا ىلع .ق' -`خب ا-لسم
ةل=¸~¹ا -¸~·¹او ة·لس¹اب ة·--م ة·لس¹ا .·= هن'ف ¸¸~=ا~¹ا نبل اف`= ¸ا= ¸`ك'ف -¸~·ب ها¸ت~ا
»لس' ا~' ى¹و`اف را~=¹او ¸¸-¹ا ات¹'سم اه-فو .و`ا _--¹ا _=-و »-و ¸-و ا-لس دقن¹ا -¸~·¹او
.=·-و _-و -لسو _-ب نم ه-ف ا~¹ ¸=- »¹ ةس~= _م .=`ا .-ق هد¸تسا »` -ا¸`' -¸~ع ¸ف اس¸ف
ةم~¹ا ¸ف ا~¹ .=·~¹ا ¸' نم ر¸ه~~¹ا ىلع ¸ن-ن-ف -لس¹او _--¹ا ام'ف =د-¸'و ¸ا~-¹ا ¸نع ==و
¸' ىلع ¸نا`¹او ~ا~¹ا ¸و¸='ت~¹ا -¸-و ء,¸بو هاد' هن` هل=' دنع هتم~ نم ه--تق- »` -لسم
.ا~¹ا ¸'ر ن-ع دود¸~¹ا ¸اك ا~' ا~-و ¸¸=- .-قو ¸`ك' ¸واس- ¸' ىلع -¹ا`¹او .ق' ¸واس- ¸¸-¹ا
¸ق=م -لسو _-بو ن-دب ن-د هن` _نم .=`ا نع ا¸=¸م د-¸~¹ا ¸اك ¸'ف ` =·م د-¸~¹او ه¸-= و'
-دا-¸ب -لس هن` اهلك ر¸ص¹ا -·نم هل`م دود¸~¹ا ¸اك ¸'ف ¸ا= هل`م ى¹' ¸اك ¸'و
.=·-و _-و -لسو _-ب هن` ¸=- »¹ ادقن اران-دو هد¸تسا »` .=' ى¹' -¸~·ب ارا~= _اب ا~' ة-نا`¹او
و' هنع ا¸=¸م ¸اك ¸'ف ` =·م ان-ع د-¸~¹او ة--سن _--¹ا ¸اك ا~' ا~- ¸='تم --~ب ¸¸عو --~و
هتق-ق= ¸` ¸-ا= .=`ا ى¹' ن~`¹ا ¸ن= ¸ف هن' ل' ن-دب ن-د هن` ا--' _نت~~ف هنود و' هل`م ى¹'
¸اك ¸'ف ن-د ¸ف ن-د _سف هن` اقل=م _نم ل'و ¸ا= ` =·م ن-ع ¸-= د-¸~¹ا ¸اك ¸'ف ¸·-¹اب ه·-ب
_-ب ¸ل`~¹ا دقن¹ا ¸ف هن` اقل=م _نم ل'و ءا-ق¹ا نم ه¸-·ك ¸ا= ` =·م د-¸~¹او ¸-ق- »¹ ادقن _--¹ا
اقل=م _نم ل'و ءا-ق¹ا نم ه¸-·ك ¸ا= ` =·م د-¸~¹او ¸-ق- »¹ ادقن _--¹ا ¸اك ¸'و ¸ق=م -لسو
-لسو _-ب ¸ل`~¹ا دقن¹ا ¸ف هن`
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 354
¸' ل' اقل=م ¸ا= _-ا-¹ا نم -دا-¸¹ا -ناك ¸'ف ¸='تسم -¸- و' ن-د ¸ف ن-د _سف ه¸-= ¸فو ¸ق=م
¸ود ¸ا--اب .ا=`ا _¸-ب نم ¸نا`¹ا _س--و -دا-¸ب -لس هن` _ن~-ف _--~¹ا -ن- نم ةل=¸م ¸¸´-
_-`ا ىلع اخسف .ق' ة~-ق¹او ¸نا`¹ا ¸¸ت~~¹ا د- ¸ف --اف ¸'ف _-`ا ىلع .و`ا
-لسف .=' ى¹' _--¹ا -=و'و ن~`¹ا ى~س ¸'ف ==بر'و ة·لس¹ا ه~- ¸¹ ,¸ت~ا .`م ةن-·¹ا .-` _-ب
.`~¹ا .·=ف »س- »¹ ¸'و _ن~-و .`~¹ا .·=ب ¸¸=- ¸ل¸قف ادقن ¸اك ¸'و ة·-نم ¸=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 355
( را-خ¹ا )
¸ل=~¹ابو هنع -ا ¸-ر ---= نبا ة·-س¹ا ءاهق-¹اك ¸ل=~¹اب ل =¸~¹اب ¸و¸ت¹اف ةص-قنو و¸-
¸ا¸ه~¹ا .-قو ه¸=نو ¸ه~¹ا راد¹ا ¸ف اه--ف ة=ا=¹ا ردقب _لس¹ا -`ت=اب -لتخ- هد=و '=¸~¹ا --د=¹
.-قو ا-¸=نو ة·~=¹ا ¸-ق¸¹ا ¸ف اه-فو هب¸-ع هنا~ت´¹ ¸ه~ .-قو ا-¸=نو ة·~=¹ا ¸-ق¸¹ا ¸ف اه-فو
-¸ك¸¹ا ¸ف ا~- ن-د-¸-¹ا =¸ت~- ¸' ¸'ب لو هه-~و »¸-¹ا ةباد¹ا -ك¸- اه-فو هب¸-ع هنا~ت´¹ ¸ه~
ل ام ىلع -ا·- لو ¸-ق¸¹ا »ادختسا -`خب هسا-¹ =¸ت~- لو ة```¹ا -¸`¹ا ¸فو ة```¹ا ¸¸=-ف ل'و
ه=ا¸ت~اب _--¹ا داسف ¸فو ¸-ا= =¸~ ¸-·ب دقن¹او ا-لس -را-و ا·-ب -را- ¸-ص- هن` ن-·ب -¸·-
=قس' ¸¹و »¸-ن- »¹ هن` »¸ل- »¹ ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع ة·-ا¸~¹او --ا·¹اك ه-قو -ل= ¸¹و ¸ل¸ق
هلف ¸`ف -ر¸~م ىلع _اب و' ,¸ت~ا ا~'و هل`م .-قو -لس¹ا =قسم -`خب _ص- »¹ دقن¹ا =¸~
»¹ ¸'و داد-تسلا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 356
.-قف هرا-= ىلع ¸اك ¸'ف د-تس- ل .-قو اهل`م .-قف ها-ر ىلع ¸اك ¸'ف ا·-اب ¸اك ¸' .-قو روا~-
ل'و دقن ¸' د-قو »¸ل ا~-د-` --¹ا د·ب را-خ¹ا اه-فو ءا¸س _-~=¹ا .-قو د-تس- ل .-قو ها-ر .`م
.-قو ¸-¸ق- لو .قن ءا-م`اف _-ا-ل¹ =ل~¹او ¸ل¸ق ~-ن-= هنما- ¸فو ن-د¹ا _-ب را-= ى¹' ,د'
اه·-ت- »ساق¹ا نبا .اقف ¸-م'ف ةم`ا تد¹و ¸لف ¸ا~-¹اب _ا¸خ¹او _-ا-ل¹ ةل·¹او ¸´·¹اف ¸¸ت~~ل¹
د-·ل¹ --¸- امو ¸¸= ¸ف و' .-قو =لم ¸ف ¸ا·~=- و' .-قو _س--ف ةل·لك -ه~' .اقو -¸ص¹اك
دق ¸~خل¹ا .اق _-ا-¹ا نم در ¸هف ¸¸ت~~¹ا نم ا-ر د·- امو ه¹ام ىن`تس~¹ا ¸-= ¸ف د-قو _-ا-ل¹
ى¹' .د- ام نع =اسم`او =¸ت¹اف .·فو =¸تب ¸¸´- و' ادر د·- لو ه¹ ت`·¹ا ¸` _-ا-¹ا ¸=¸-
هد- ¸ف ¸- ن~¹ ا~هنم ارا-ت=ا ¸اك =¹~لف ¸´·¹اف ل'و هد- ¸ف ¸- ن~م اه¹ را-ت=ا ¸-و -د~¹ا ءا-قنا
ةم`ا €-و¸-و ~~لت¹ا دصقو د`-تسلاو ء=¸¹او ةبات´¹او ¸ت·¹اك .·-¹او ¸ل¸ق هب¸ب هدر ¸فو
هن' ¸ف -ه~` اف`= ة·لس¹اب »¸س¹او د-·¹ا €-و¸-و ة·نصل¹ هم`س' ه-را='و _--~¹ا ن-ر =¹~كو
-·-و هصقن ¸فو ه-ف ¸-خ- .-قو _-ا-ل¹ _ب¸¹ا .-قف ¸¸ت~~¹ا _-ب ام'و ا-ر =¹~ ¸اك ام -ل=-
¸-ف _نام '¸= ¸'ف ةن--ب ل' ا=-¹ رات=او در هن' .-ق- لو رات=ا ¸' د·ب _اب هن' هن-~- _م ¸دص- .-قو
¸فو ¸ا=لس¹ا ¸=ن- ¸¸ن=¹ا ¸فو _-~=¹اب ل' =س~ت¹ا رات=ا ن~¹ ¸-¹و ه`راو ى¹' .قتن- ت¸~¹ا
¸¸ن=¹اك -ه~' .اقو _سف .ا= ¸'ف -ق¸- ءا~=`ا
ةص-قن¹ا را-=
هنا~- ¸ام¸ ¸ف اف¸ع و' ا=¸~ _-ا-¹ا هم¸ت¹ا ام -¹اخم •قن ¸-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 35•
ه-ف ة-¹ام لو ه-ف ¸¸= ل ام =¸~ ¸'ف ¸=ا-و --اكو _ناصك ن~`¹ا •قن ¸ف ¸`¸- ام ¸=¸~¹اف
¸ات-اور ه-ف ه-ف ة-¹ام لو ¸¸= ه-ف امو -و¸·~¹ا ىلع ¸·¹'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ف و' _--~¹ا و' ن~`¹ا •قن ¸ف ¸`¸- ا~م هنم ةم`س¹ا ىلع .=د- هن'ب -دا·¹ا ¸-تق- ام ¸ف¸·¹او
=¸قسو --ع ءاصخ¹او ه-لع ¸-تم ه¸=نو _=ق¹او ر¸·¹او ى~·¹اف ة-قا·¹ا ¸ف اف¸= و' -¸صت¹ا
¸-¹ ءل¸ اهن¸ك اه-فو ¸ل·¹ا ¸ف -ه~' .اقو --ع ا~ه-ف .~=¹او ¸ل·¹ا ¸ف د=ا¸¹او --ع ن-س¸-
¸ل¸ق ه¸-= ¸ف ¸-`´¹او ه-ف .-لق¹ا ¸فو --ع ¸ل·¹ا ¸ف ¸-`´¹ا --~¹او ¸-س-¹اب د-قو --·¹
د-·¹ا ¸ف -نخت¹ا اه-فو --ع ¸´نتس~¹ا -ق¸¹ا ¸ف ¸ا¸-¹ا ¸ف .¸-¹او --ع ا~ه-ف ة-ا=تسلاو
--·ب -س-¹ ةب¸-`¹ا --ع ¸ع¸¹او .·-¹ا .-قو ا~ه-ف ه-~ت¹ا .-قف --ع ت¸هت~ا ¸' ةم`ا ¸ف ة¹¸=-¹او
--ع ¸خ-¹او ¸~خ¹ا -¸~و ىن¸¹او --·ب ¸-¹ =--`او --ع ¸-·¹او اهل`م ¸ت-- ل ن~-ف ل'
¸ا=¹ا ¸م -`خب --ع -`ا »ا~=و »ا~=¹او --·ب ¸-¹ داد=`او -¸=`او --ع د¹¸¹او ¸اد¹ا¸¹او
¸ف -لق¹او ¸ل¸ق ¸=¸¹ا ¸فو --ع ¸ل·¹ا ¸ف ىن¸ نم ا~هن¸كو ¸ل¸ق ¸ل·¹ا ¸ف -`ا دا¸س ¸فو
هن´¹و »¸=- »¹ -د¹¸تسم ان' -¹اق ¸¹و ¸-·ص¹ا ل' =¹~ك ةماق`ا .¸=و ن-د¸¹¸~¹ا نم ى`ن`او ¸ك~¹ا
¸' راد¹ا ىلع -اخ- ¸اك ¸' هه-~و راد=¹ا ¸ف _دص¹ا ¸ف اه-فو _اب ا~' ن--- ¸' _ات-~¹ا »¸ل- --ع
.-قو ة~-`ا هب¸-و ا¸-س- ¸اك ا~' هت~-قب _=¸- ن´¹و .اقف د~=م ه~~-و `ف ل'و هب هدر »دهن-
¸¸سك ه¸--·تب ل' ه-لع _ل=- ل ¸~¹ا •قن¹او ه¸-·ك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 35‚
ن-ت¹او ¸¸=¹ا ام'و ه-لع `=د ¸م' هن` =¹ام .اق ة~-ق لو ر¸ه~~¹ا ىلع هب د¸- ل هق~ د·ب -~خ¹ا
.·ف ¸-و ¸=¸~¹اك ¸ل·-¹ا ¸-¸·ت¹او هب در ن--¸¸=¹ا ¸س´ب هرا-ت=ا ن´م' ¸' .-قو هل`م .-قف هه-~و
¸-= نم ن… ¸لف ن-ل¹ا -را¸= =ا¸ت~اك اهن'ف ة-¸صت¹ا هل-'و داد~¹اب -¸`¹ا _-=لتك .ا~ك هنم ن=-
ن-¹ تا~ ن´- ¸'و -ه~' .اقو ه~لع _م ه~تكو ه¹ -د¸صقم ن-¹ تا~ ن´- »¹ ام هب د¸- `ف ¸-¸·-
=¹~ ه¹ =¹ام .اقو ا-ر ¸هف ارا-ت=ا »دق- ام ¸اك ¸' اه--ف ة`¹ا` اه-ل= ¸'ف =¹~¹ دا¸ ¸' د~=م .اقو
»¹ ن-ل¹ا ن-ع در ¸¹و »ساق¹ا نبا دل-¹ا ت¸ق -¹ا= نم .-قو `= ¸¹ ¸~- نم اعا- اه·م در ا-در ا~'ف
_اصب ءا-تكلا ¸-ف تدد·- ¸'ف ة¹اق' ¸¸ن=س .اقو ه--ق .-ق »ا·=¹ا _-ب هن` ه-لع اق--ا ¸¹و _ص-
¸اق-¸=ف »ل·- ل ا~م -ءا¸-¹ا _-ا-¹ا =¸ت~ا ا~'و ¸ل¸ق _اص¹ا ¸-ف ه¸-= --·ب در ¸لف ¸ل¸ق د=او
اهسما=و ة-ا= ¸-ق¸¹ا ¸ف د--- ةنود~¹ا ¸ف اه·بارو اقل=م ¸ا¸-=¹ا ¸ف د--- '=¸~ل¹ اه`¹ا` ى¹و`ا
¸ا=لس¹ا نم و' ا¸-س- ¸اك ¸' د--- ¸نا`¹ا هه-~و ن-د ءا-ق¹ ة`ر¸¹ا نم اهسداسو ¸ا=لس¹ا نم د---
ىلع ¸ا=لس¹ا _-بو د--- ل ر¸ه~~¹اف ه´لم ¸ا`د=ب _اب ¸لف د--- `ف »لع ا~-ف ام'ف ¸ل¸ق ه¸-= ¸فو
'¸-- ا~'و »و¸ل¹او را-خ¹ا ¸ل¸قف ه¸-= هن' ¸¸ت~~¹ا ن… ¸لف اه=ا¸ت~ا ى¹' _ات=- ل -ءا¸-¹ا _-¸--
¸¹ =¹~كو ه¸-=و .-ن نم -¸بد¹ا ¸ف امو هرادقمو هسن=و ه·-¸~ب »ل·- ىت= ه·-ن- »¹ --ع نم
-لتب اس= _--~¹ا تاف ا~'و ةن-د~¹ا ى¹' ¸صم نم ¸ب' دق و' -قنب د=¸-ف هقاب' و' د-·¹ا ةق¸سك .~='
¸ر`ا ن-·- --·¹ا ىلع _ل=اف ¸-بد- و' ةباتك و' ء`-تسا و' ¸ت·ب ا~´= و'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 35ƒ
ا~' »ساق¹ا نبا .اقف ن-ر و' -را='ب ¸اك ¸'ف ن-ت~-ق¹ا ن-ب ام ة-سن ن~`¹ا نم ~='-و ا--·مو ا~¹اس »¸ق-ف
ة-وا·م ¸-·ب ¸اك ¸'ف ¸=' دق·ب ر~·- ¸'ف ` =اع هصل= ¸' -ه~' .اقو هدر ¸ه~¹ا ¸=ن ¸ف داع
¸اك ¸'و »تتسا هنودب ¸اك ¸'و ه¹ »`ك `ف .و`ا ن~`¹ا ة~-قب _-ا-¹ا _م ة-وا·~ب ¸اك ¸'و ¸ر`اف
_-ا-¹ا ¸-= _م ¸اك ¸'و ه-لع در »` در ¸¹دم ¸-= ¸اك ¸'و ه¹ »`ك `ف اس¹دم ¸اك ¸'ف ¸`ك'ب
¸اك ¸' --·¹ا ة~-قو •قن¹ا نم .ق`اب _=¸- ¸ورو --·¹ا ة~-قب _=¸- '=¸~¹ا ¸ف ة```ف •قنو
.اقو د¸¹ا هلف -ر' و' ة-- و' _-ب نم -ن'تسم =ل~ب و' --·¹اب د¸¹اب داع ¸'ف ه¹ »`ك ل اه-فو •قن
ىلع هدر هدر ¸'ف ¸نا`¹ا ¸¸ت~~¹ا ىلع هدر و' .و`ا _-ا-¹ا ىلع هدر ¸ف ¸-خم _--¹ا ¸ف -ه~'
ده~' ا--ا= _-ا-¹ا ¸اك ¸'ف .¸ق¹اك ا-¸¹ا ىلع .اد¹ا .·-¹او ر~ع ¸-= نم ت¸´س¹او .و`ا _-ا-¹ا
¸=-~¹ا -¸ص-و -ده·¹ا --`' ¸' ه-لع ى-ق »` ه¹ »¸لت-ف ¸-اق¹ا »لع' ¸=ع ¸'ف ن-د-ا~
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ةل= هن` ا-¸ب ¸-¹ راد¹اك هصقن-ل امو -ه~` اف`= ة-ل= هن` ا-¸ب ¸-¹ ةباد¹ا ىلع ¸فاس~¹اك
ل' د¸¹ا _نم --·¹ا .ا¸ ا~'و ا-د¸ق ر~·ت- »¹ ام ةباد¹ا نع .¸ن-ف ر¸ه~~¹ا ىلع ةباد¹او د-·¹ا -`خب
د¸صق~¹ا نع _¸خ~¹او د¸-ف »د·¹اك ¸-س-¹ا _--~¹ا ¸-·-و .¸-¹ا د¸ع .ا~ت=او ¸`=¹اك ةقلع ه¹ ا~-ف
هل-ق- »¹ ام -دا=¹ا _فدو هدر ¸فو »-دق¹ا ¸ر' ~=' ¸ف ¸¸ت~~¹ا ¸-خ- ا~هن-ب امو ¸ر`اف ---م
دم¸¹ا و' =ع¸¹ا اه--ف اهق-ق=ت¹ ه-ف -لتخ~¹او --~~¹ا .-' ا~- _-`ا ىلع ن-·ت-ف -دا=¹اب _-ا-¹ا
نم ة~لسم نبا .اقو -¹ا`¹ا نم .ل~¹او ى~·¹ا اه-فو -¹ا`¹ا نم -ه~' ,ورو .و`ا نم ى~=¹او
نم .-قو هل`م ¸-ق¸¹ا »¸-و هل`م ةباد¹ا -=عو -¹ا`¹ا نم .-قو ¸نا`¹ا نم ¸-·ص¹ا ¸-ك اه-فو ¸نا`¹ا
د¹¸ب ه¸-= ¸فو -¹ا`¹ا نم ا-ر¸ه~م ةم`ا €-و¸-و ¸نا`¹ا نم .-قو .و`ا نم --`¹ا ء=وو .و`ا
¸-¹دت¹ا نم ¸اك ¸' ¸-¹دت¹ا _-ب -دا=و ¸ل¸ق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 360
¸-و هل`م ¸ف دات·م -¸صتب و' ا-وا~س ¸اك و' ى~= نم ه-¸مو ةبا¸= نم هلتقو ةق¸س¹اب هد- _=قك
_=¸- »ساق¹ا نبا .اقف ¸-¹دت¹ا --·ب =لهف ¸¸ت~~¹ا هعاب ¸لف ه¸-·´ف ل'و ردهف ا~ه-ف -¹ا`¹ا نم
.و`ا ىلع _=¸- _--' .اقو ¸نا`¹ا هل~ك •قن ¸'و ¸نا`للف دا¸ ¸'ف ن~`¹ا _-~=ب .و`ا ىلع -¹ا`¹ا
¸¸´-ف ¸ر`اب ¸نا`¹ا ىلع ام' -¹ا`¹ا _=¸- د~=م .اقو ن~`¹ا ة-قب ¸نا`¹ا نم ~='-و --·¹ا ة~-قب
.ا~كو ¸ر`ا نم .ق`اب .و`ا ىلع ام'و .و`ا ن~`¹ا .ا~كو »¸= ا~م .ق`ا ¸نا`ل¹ .و`ا ىلع
¸اكو در و' ¸ر`ا ~=' _-ص¹اك -دا-¸ -`د= ا~'و ء¸~ ¸نا`ل¹ .و`ا ىلع ¸¸´- `ف .و`ا ن~`¹ا
¸¸ت~~¹ا هن~- »¸- _--~¹ا »-¸قتب -دا=¹او »-دق¹ا »¸ق-و ¸¹د- »¹ و' ¸¹د هت~-قب ل دا¸ ا~ب ا´-¸~
_-~=¹اب ا·بار »¸ق -دا-¸ -ناك ¸'ف ا~هب ا`¹ا` »¸ق در ¸'و »-دق¹ا --·¹ابو ا=-=- »¸ق =سم' ¸'ف
ا~-د=' ةص= در ¸ا= _-ا-¹ا دد·- ا~'و د¸¹ا »¸- -دا=¹ا »¸ق- .-قو ا~ه-لع دا¸ ام ة-سنب ا´-¸~ ¸اكو
ن--خ¹ا د='ك و' ةق-ص¹ا ه=و --·~¹ا ¸اك ¸'ف _--~¹ا دد·- ا~'و ¸ل¸ق ن-¸ت~~¹ا د=' در ¸فو
¸ت¹ا ةص=¹ا ة~-قف ة·لس ن~`¹ا ¸اك ¸'ف هدقع »¸- هتص=ب --·~¹ا در ل' ه¹ ¸-لف ل'و د=ت~¹ا´ف
.¸ق¹اف همدق و' ¸-خ¹ا --·¹ا ¸ف اع¸ان- ا~'و ةك¸~¹ا ر¸-¹ _-`ا ىلع ا-ء¸= ل دود¸~¹ا -لباق
.اق -رو¸-ل¹ »-¸-= .-ق .ودع د=¸- »¹ ¸'و ه¹¸ق .¸ق¹اق ¸¸ت~~ل¹ -دا·¹ا ده~- ¸' ل' _-ا-¹ا .¸ق
¸ف »ل·ل¹ ا--نو ¸-ا=¹ا ¸فان- --ع نم هب امو هت--ق'و هت·ب هن-~-و ن-~لسم ¸-= ا¸ناك ¸¹و ¸=ا-¹ا
ام -¸~` در ¸فو _ا-تنلا ة~-فو .`·تسلا ¸ود _اتن¹ا د¸-و ا~ه-ف »ل·ل¹ ا--ن -ه~' .اقو ¸-خ¹ا
¸`ا ¸قن د¸¹ا ¸' ىلع ءانب ¸ل¸ق هنم هنا~- ¸-ف ه-ا-ق' .-ق -لتف هدر ¸¹و ¸ل¸ق ار¸ب'م ها¸ت~ا
¸فو .-ك¸¹ا ىلع -ده·¹اف »لع و' .-ك¸¹ا _¸- ا~'و .·=¹ا راس~س¹ا در ا~ه-لعو ¸¸ت~~¹ا ىل·ف
¸اق-¸= اهل`~ب نبا·ت- ل ¸ت¹ا ةص-قن¹ا
اهب -را·¹ا ¸-·¹ را-خ¹او اقل=م را-خ¹ا ¸ل¸ق ى¹و`ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 361
ه¹ در `ف ن-·¹اب =¹ا= ¸-= ا~¹اع ¸اك ¸'و د¸¹ا هلف ه~-و'ف هله=ب ه¸-='و »لستسا ¸اك ¸' ة-نا`¹ا
-دهعو -``¹ا -دهع ¸ف -لت=او دات·~¹ا نع _¸= ام .-قو -ل`¹ا .-ق ن-·¹او ¸ل¸ق ا~-¸-= ¸فو
.~=ب و' -دا·ب ل' اهب ى-ق- ل ¸¸-¸ص~¹ا ,ورو دلب .ك ¸ف اهب ى-ق- ¸¸-ند~¹ا ,ور ةنس¹ا
ر¸ه~~¹ا ىلع ةل·¹ا -`خب -¸س´¹او ةق-ن¹او _-ا-¹ا ىلع ءاود`ا _-~= -``¹ا ¸-ف اه-لع ¸ا=لس¹ا
.-قتس~¹ا نم راهن¹ا .و' ا~-¸ادتباو ةن-د~¹ا .~ع ا~-دنتسمو ¸¸-¹او »ا~=¹او ¸¸ن=¹ا ةنس¹ا ¸فو
¸¸ت~~¹ا ن~ف ا~-د·بو اه-ف .~ت=او '¸=- امو ¸ل¸ق ا~هل=اد- ¸فو دق·¹ا ن-= نم ¸¸ن=س .اقو
¸ن·¹اك د¸¹ا _ن~- ام -د= ¸'ف ه¸-= --·ك هل-ق _-ا-ل¹و دق·¹ا د·ب اه=اقس' ¸¸ت~~ل¹و _-`ا ىلع
-دهع ¸ف دقن- لو اه-فو ¸ت·¹ا د¸-و ىق-- .-قو ¸ر`اب _=¸-و هب ىق-- .-قو اهت-قب =قس- .-قف
نم ة-ف¸- ¸= ه-ف ا~-ف ل' _-=ص¹ا دق·¹اب ¸¸ت~~¹ا ىلع ¸ا~-¹ا .قتن-و ةنس¹ا -`خب =¸~ب -``¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.-قو ة-ا= »ساق¹ا نبا دنع ن~`¹اب ةس¸-=~¹ا ¸فو --=¹ا .ا~ك .-ق را~`¹ا ¸فو ددع و' ¸¸و و' .-ك
ىن`تس~¹اك ¸-ق¹اب ل' .قتن- ل .-قو _-ا-¹ا ن-´~- =¸ت~- .-قو ¸-قل¹ _-ت- ام نم¸ ¸-م =¸~ب
¸فو دد·¹اب دود·~¹ا ¸فو ¸¸¸¹اب ¸و¸¸~¹ا ¸فو .-´¹اب .-´~¹ا ¸ف ¸-ق¹او ة·-ا¸~¹او »دق- --ا·¹او
¸-=' ة-اد-¹ا ¸ف -لت=ا ا~'و -¸·¹ا ا-¸-= ¸فو ة-لخت¹اب راق·¹ا -و ¸ل¸ق ة¹وان~¹ا ردق را-تعا
.اقو ¸-ق¹اب ل' دسا-¹ا ¸ف ¸ا~- ل »ساق¹ا نبا .اق ¸=`ا ه¹ ¸-=' »لس ن~ف ¸ا-لخ- .-قو ¸¸ت~~¹ا
_ا¸خ¹ا ~' _¸=م ه¹ا~·تساو دق·¹ا -قو ل هنا~- -قو »¸ق-و ن~`¹ا دقن¹اب و' ن-´~ت¹اب و' -ه~'
¸ل`~¹ا ¸ف .`~¹ا ن--¹ا »ا¸=¹ا ¸ف »ساق¹ا نبا .اق تا¸-¹او ¸-ق¹اب ل' ه-ف =ل~¹ا .قتن- لو ¸ا~-¹اب
¸واس- ة·لسو ¸ا~-رد ¸اك ¸لف .و`ا »-~·تب .-قو ن~`¹اب ¸-~- ¸ان¹ا ههلك امو ه¸-= ¸ف ة~-ق¹او
ة~-ق هلف -¸`¹ا تافو ة·لس¹ا -ق=تساف -¸`ب -¸~ع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 362
ه`ل`و ه-صن ة~-ق ل ن-~-رد¹ا د¸-و _-`ا ىلع ه¹ا~´ب -¸`¹ا
اهن-¸ك اهب ¸-·¹ا ¸= ¸ل·-و _-=ص¹ا _--¹اب د-¹ا نع _و¸خ¹او ¸¸س¹ا ¸-·-و تا~¹ا ¸-·تب تا¸-¹او
¸لف ه·لقو ¸¸·¹اب ¸ر`او ءان-¹او »ده¹اب راد¹ا ت¸-تف د¸صق~¹ا ¸¸·¹ا تا¸ف ¸-ت·-و اه-را='و
نم .ا`م`ا تاو~و راق·¹ا ¸ود ¸و¸·¹او ¸ا¸-=¹ا ¸ف .~·- ¸¸س¹ا ¸-·-و ¸ل¸قف ه--ق .-ق هعاب
¸ام¸¹ا .¸= ¸فو ¸ل¸ق ه--ق .-ق ه·-ب ¸فو ه¸-·ك ة·بر`ا ¸ف .-قو دود·~¹او ¸و¸¸~¹او .-´~¹ا
¸-·تك ةم`ا ةم`ا ء=وو -را='و -ل´تب دلب ى¹' دلب نم ¸ل`~¹او ¸و¸·¹ا .قنو ¸ل¸ق ¸ا¸-=¹ا ¸ف
ةعا--را ¸فو _--¸- »¹ داع »` ¸¸س¹ا ¸-·تب ¸اك ¸'ف تا¸-¹اب »´=¹ا .-ق --س¹ا _--را ¸¹و ¸¸س¹ا
نبل ¸ل¸ق .و¸- »` --·¹او ن-¸¹او -را=`ابو »-¸·¹ا هد¸- »`¸-بدت¹او ¸ت·¹ابو _=¸- »` _--¹اب
-ل-و را-خ¹ا --`- هن--·-و دق·¹ا _س-- _-ا-¹ا ¸ا~- -قو ¸وا~سب --¹ا _--~¹ا -ل-و -ه~'و »ساق¹ا
ن~`¹اب .ه=ل¹ ر¸ه~~¹ا ىلع هتص=ب هل= ¸قاب هم¸ل- ل هن' ل' --·ب هد¸ك هقاق=تسا و' ه-·ب
¸=تس- _ات-~¹ا ء¸=¹او را-خ¹ا ¸¸تس~للف هل= ¸¸´- ¸' ل' هتص=ب »¸ل- هن'ف ا~ه-ف ¸ل`~¹ا -`خب
_-ا-¹ا -`-'و ¸-ق ¸¸ت~~¹ا -`-'و ة~-ق¹اف ¸·¹ »-ردب ه¸=نو -¸` .كو اقل=م ¸-خ- هن'ف
ة~-ق¹ا -=¸- هل-ك .¸ه=~¹ا »ا·=¹ا ¸-ن=`او ¸¸ت~~¹ا -`-'و ه---·- =¹~كو »¸·¹ا -=¸- ¸-ن=`او
¸¸ت~~¹ا ¸دص-و ه-لع -ا·- ل ا~-ف _-ا-¹ا نم را-خ¹ا ¸ف ¸ا~-¹او _-`ا ىلع _س-ن- لو .`~¹ا ل
ه-لع -ا= ا~'ف ةن-ب »¸ق- ¸' ل' ه-لع -ا·- ا~-ف ¸¸ت~~¹ا ¸-ق- ¸' ل' هب~ك ¸ه=- »¹ ام هن-~- _م
¸اك ¸'و ¸`ك`ا -ه~' .اقو ن~`¹ا ن~--ف -ل=- ¸' ل' ¸`ك`ا ن~- _-ا-ل¹ را-خ¹او ¸¸ت~~¹ا
¸¸ت~~ل¹ را-خ¹او _-ا-¹ا ه-لع -ا= ا~'و -ل=-و .ق`ا -ه~' .اقو ن~`¹ا ن~- ¸¸ت~~ل¹ را-خ¹ا
ا~ه--قو ن-ب¸` د=' ,¸ت~ا ¸لف _-او _-ا-ل¹ را-خ¹او -ل=-و .ق`ا و' -ه~' .اقو ن~`¹ا ن~-
¸¸´- ¸' ل' .-قو ن-م' ¸=`ا ¸ف ¸-و _--م ا~-د='ف ه¹ را-خ¹او ا~-د=' راتخ-¹
اد=او ن~-- ر¸ه~~¹ا ىل·ف ا~هعا-- ىعدا ¸'ف ن-م'ب ¸-¹ -ه~' .اقو ا~ه-ا-ق' ¸ف ة¹اسر
ا~-د=ا _ا-- ىعدا ¸'ف ة~-ق¹اب ¸=`او .ق`ابو ن~`¹اب ا~-د=' ا~هن~-- -ه~' .اقو ¸-= ل ن~`¹اب
ر¸ه~~¹ا ىل·ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 363
-ه~' .¸ق ىلعو ه-صن ل' راتخ- ل د~=م .اقو ¸قا-¹ا .ك راتخ- ¸' ه¹و -¹ات¹ا ن~` -صن ن~--
¸'و هل-' ىلع ن~`¹او ة~-ق¹ا نم .ق`اب -¹ات¹ا ه-ل·ف هدر ¸'و ة~-ق¹اب -¹ات¹او ن~`¹ا-ف ¸قا-¹ا ~=' ¸'
.اقو د¸ف اد~ع ه¹ را-خ¹او _-ا-¹ا ¸ن= ¸'و _--م ا~-`´ف ا~-د=' ¸ف و' ا~ه-ف ه¹ را-خ¹او ا~-ا¸ت~ا
¸'ف _س-نا -ل- ¸'ف هدر و' اصقان ه~=' هلف '== ¸ن= ¸'ف ¸`ك`ا ن~- --ل- ¸'ف '=خ¹اك -ه~'
هدر هلف '== ¸ن= ¸'ف ن~`¹ا ن~- --ل- ¸'ف ¸-ر هن' ¸ف ¸ل¸ق¹اف اد~ع ه¹ را-خ¹او ¸¸ت~~¹ا ¸ن=
و' اد~ع _-ا-ل¹ را-خ¹او ¸¸ت~~¹ا ¸ن= ¸'ف ة~-ق¹ا ¸¸ن=س .اقو هلك ن~`¹ا ن~- -ل- ¸'ف •قن امو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸-م' ¸' .-قو _-ا-ل¹ ¸ر`اف ¸-ن=' ¸ن= ¸'ف ¸`ك`ا ن~- --ل- ¸'ف ن~`¹ا و' ةبان=¹ا ~=' هلف '==
ه-ف ا~ه-ف ة-وا·م هن¸ك =¸~ب اقل=م »ا·=¹ا ¸ف ل' ¸-ا= ¸-ق¹ا .-ق ¸¸ت~~¹ا _-بو ¸¸ت~~للف _--¹ا
_اتبا ن~ف _-`ا ىلع -ا¸=¹ا =¹~كو ةقدص¹او ة-ه¹او ¸¸ق¹ا -`خب ه-ه~ و' .-ك نم ة-ف¸- ¸=
ا~هنم ه-¹' را- ن~¹ ¸-¹و ه·-ب ه¹ ¸ا= ه-¸تقا نمو ¸¸ق نع ه¸افو و' ه-ا¸ق' ه¹ ¸ا= اما·=
هس-ن نم ¸-ق- لو اقل=م ة-ف¸- ¸= ه-ف ا~-ف .-قو ة-ا= ¸¸ب¸¹ا ¸ف _نت~م .-قو ه--ق .-ق ه·-ب
ة-¹¸ت¹او ة¹اق`ا ¸ف •=ر'و ه-~-ت- ¸ف ¸-¸¹او ه-د¹و ¸ف -`اك دق·¹ا ¸ف¸= ى¹¸ت- نم ل' هس-ن¹
.=`او رادق~¹ا ¸ف ن-دق·¹ا ءا¸تسا =¸~ب ¸¸ت~~¹ا ة¹¸نم ¸نا`¹ا .¸ن-ف ةك¸~¹ا ¸ود .-قو ةك¸~¹او
ن~`¹ا .=·- »س¹ا نم -لق' ا~'و ه¸-·ك _--ف ا-¸تس- »¹ ¸'ف ه¸-= و' ¸اك ا~لس ا~-¸-=و
¸~ع -دا-¸ف ¸~ع د=' -¸~·¹ا _ب¸ب .اق ¸لف ¸-ا= ة=با¸م _--¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 364
_-`ا ىلع .-`ا نم ¸~ع د=' نم ء¸= •قنف ¸~ع د=' -¸~·¹ا ة-·-¸بو .-`ا
هن~` -س=- ة=ا-= و' -راصق و' _--و ¸ا¸= ه¸=' نم ة~-اق ن-ع ه¹ا~ف اقا--ا ¸و¸~ع -¸~·ل¹و
د~¹او ¸=¹اك اه-ف -س=- »¹ ل'و ه=بر ل هن~` -س=- ¸ا-ن'و ة¹¸~= نم ن~`¹ا ¸ف د-¸ امو ه=برو
نم دب لو -¹ا`¹ا نم .-قو ¸نا`¹ا نم .-قو _-`ا ىلع ن~`¹ا´ف راس~س¹ا ه~=' امو ---¹ا ءا¸كو
¸فو .-='ت¹ا ¸ك~-ف هت-=ر -لق هب ¸¸ت~~¹ا »لع ¸¹ ام ¸ك~ -=-و دق·¹ا .-ق ه·-~ب ¸¸ت~~¹ا »لع
ا-¸ع ¸اك ¸'و ¸ل¸ق .و`ا ¸ك~ ¸فو -=و ان-ع ¸اك ¸' ن~`¹ا نم دقن امو ¸ل¸ق ¸ام¸¹ا .¸=
¸-ف ¸ل`م ¸-= ا-¸ع ن~`¹ا ¸اك ¸لف ¸نا`¹اكو .و`اك ¸ل¸قف اما·= ¸اك ¸'و ¸ل¸ق ¸نا`¹ا ¸ك~ ¸-ف
¸-ن=`اك ة-او¸¹اف ه´-¸~ نم ءا¸~ب _--~¹ا ¸·ب »-' ¸¹و ¸ل`~¹ا -`خب ¸ل¸ق ة=با¸م _--¹ا ¸ا¸=
` `م ن-ب¸`ك تا-ص¹ا ¸-تم ¸اك ¸'و هنا-ب -=و هم¸قف ة-ص¹ا -لتخم ادد·تم ¸اك ¸¹و ¸=ن ه-فو
-دا-¸ب ¸اك ¸'ف هنا-ب -=و هنم ه-¸ت~م .اق' ¸¹و ¸-ا=ف ¸ل`~¹ا ¸ف ام'و ¸ا= »لس نع ¸اك ¸' اه`¹ا`ف
ة=با¸~ب اعاب ¸¹و ¸ل¸ق ة¹اق`اك هل·= ¸-ف هنم ا-نا` ءا¸~ ¸اك ¸لف ه¸ا¸= ر¸ه~~¹اف •قن و'
ة-·-¸ب اعاب ¸¹و ةمواس~¹اك ¸نا`¹او دا¸-نلاك ا~-د=' ¸ل¸ق _ب¸¹او ن~`¹ا »سق ¸-ف -لتخم ن~`¹او
ا-در هلف ة~-اق ة·لس¹او ن~`¹ا ¸ف -~ك ا~'و ¸ا¸-=¹او _-¸¹ا ةل= ¸ا-ب -=- لو دا¸-نلاك ر¸ه~~¹اف
~=' ن-ب ¸-خم _-ا-¹اف --اف ¸'ف ه-س´م --خ¹ == ¸¹و .-قو ه=برو -~´¹ا _-ا-¹ا ==- ¸' ل'
ت¸-¹ا ¸فو ه=برو _-=ص¹ا ن-·ت- .-قو ه=برو -~´¹ا ىلع د¸- »¹ ام ا~هت~-ق و' ه=برو _-=ص¹ا
ا=¹ا= •قن ¸¹و ة~-ق¹ا _-¸م ¸ف هل`م د¸- »-اق¹اك ¸¸¸- و' .ا´- امو ¸ل¸ق ¸ا¸س`ا ة¹ا¸=ب
ءا=ع' ن-ب ¸-خم ¸¸ت~~¹اف --اف ¸'ف ا-د¸- و' ه=برو هقد- ام ه-ل·ف ةن-ب -ماق و' هقد-و
اه·-ب »¸- .-قو اه--ق »¸- اه~-¸ق-و ه=برو =ل·¹ا نع •قن- »¹ ام اهت~-ق و' ه=برو _-=ص¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 365
ل' دق·ن~¹او ر¸ب'~¹ا _ردن- لو ا~هل~~- ا~ه=-¹و ا~-¸=نو راد¹او را=~`ا .~~- ¸ر`ا ‹-¹و
_-~=ل¹ ه~´=ب »´= ¸`ك`ا ¸ب'- ¸'ف ه~´= هلف ¸=~¹ا ¸ب'- ¸'ف -ا=ق¹ا ى¹' ا~-¸اقب' ه¹و =¸~¹اب
لو ¸ات-اور ن=ا-¹ا ¸فو ¸-ا=¹ا _ر¸¹ا ¸ر`ا .~~- لو ¸=`اب ¸-- »¹ ام ¸قس¹ا ا~ه-ل´¹و
را=~`او ¸~س~¹ا »لس¹او -¸ف¸¹او -ا¸ب`اك -با¸`¹ا .~~- راد¹او _-`ا ىلع ةن¸فد~¹ا -را==¹ا
اه=`- ودب .-ق ا-¸=نو را~`¹ا _-بو =ا¸ت~اب ل' ه¹ام ¸ود ه-لع ¸ت¹ا ةنه~¹ا -ا-` .~~- د-·¹او
اه·-بو .=-- ¸¸-قا¸·¹ا .اقو _ص- ةنود~¹ا ¸-ا=ف ¸ل=' ¸'ف .=-- ة-ق-ت¹ا ىلعو _ص- _=ق¹ا ىلع
ودبو ¸ات´¹ا نم ر¸-¹ا ¸=ن ¸تتس- »¹ ام _ص- _`ص¹ا ودب د·بو _-`ا ىلع _ص- ¸=~¹ا ¸¸ت~~¹
¸ف .-قو اق=`تم ه--= ¸اك ا~' د=ا¸¹ا ¸ن=¹ا ¸ف تاروا=~¹ا ¸ف -اك =-ا¸=¹ا ¸·ب ¸ف _¹اص¹ا
-لخ- ام اهما·='ب اهه-~و .¸ق-¹ا ¸فو اه-ف -و`=¹ا ر¸ه…و ا-¸-¸ اه=`-و دل-¹ا =-ا¸=
.=`ا نم دب `ف ¸¸~¹ا´ف ¸~تسا ¸'ف ¸¸ت~~للف ن-~سا-¹اك
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸--- ¸=~ و' .خن -¸~` ¸-و -ء¸سن »ا·=¹اب »ا·=¹ا _-بو ةنبا¸~¹او اب¸¹ا نم ىن`تسم ا-ا¸·¹ا _-بو
و' _--ب هت¹¸نم .¸نت- نم و' ,¸·~¹ا ءا¸~ ¸¸=-ف =-ا= نم --¸- ¸¸ل¹او ¸¸ت-¸¹او ن-ت¹اك ¸=د-و
دنع ه-ف¸- اهع¸ن نم اه-¸خب اه=`- ودب د·ب هت¹¸نم .¸نت- نم و' ,¸·~¹ا نم -ا¸-م و' ة--
»ساق¹ا نباو =¹ام .لعو -و¸·~¹ا دصق¹ .-قو ر¸-¹ا _فد¹ .-قف ن-·م ¸ف ل هتم~ ¸ف هل-ق ل داد=¹ا
=-¸~ لو =-ا=¹ا .ك -ناك ¸' اه·-~= لو اه-·ب ¸¸ت~- ل .و`ا ىلعو ا~هب ا~هنع -ا ¸-ر
هتص=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 366
اه`¹ا` ة-¸ع نم ¸`ك' ءا¸~ ¸-ف =-ا¸= نم ا-ا¸ع ها¸ع' ¸¹ ىند' .-قو ىند'ف ¸سو' ةس~= ه=¸~و
.=--و ¸-ا= -¸-`ك و' ةل-لق ه¸-=و ,¸·~ل¹ _¸--¹ا ى-تقم ىلع اه·-بو ¸=- »¹ د=او ‹-لب -ناك ¸'
و' راب`اب -ه~' .اقو اه--ق- ¸'و -¸~` اه-ف ¸¸´- ¸' ا-¸¸=و ا-¸¸= .-ق ,¸·~¹ا ت¸~ب ة-¸·¹ا
,¸·~¹ا ىلع -اك¸¹ا -ه~' .اقو --ا¸¹ا -`خب ¸قس¹اك ,¸·~¹ا ىلع -اك¸¹او ة-ق¸¹ا »-لس-
¸ودو ه¸-= نم _¸=' =-ا=¹ا .ك ة-¸·¹ا -ناك ا~' .و`ا ىلعو ¸-¸¹ا د·ب ه-¸·- ¸' ل' -¸-¸~¹اك
-ل~ك ¸سو' ةس~=
-ن·¹اك -هتنا ¸لف اه--= ¸هتن-¹ ا-¸اقب ¸اك ا~' »ساق¹ا نبا .اق _-ا¸=¹ا ¸ف _-ا-¹ا ¸ا~- نم را~`¹او
¸¸´- ¸' =¸ت~-و ة=-ا=¹ا ه-ف ¸¸ن=س .اقو .خن¹ا ىلع ¸~ت¹اك ة=-ا= `ف .--ق¹ا و .¸ق-¹او --=-
»ساق¹ا نبا .اق ة=-ا=¹ا ه-ف ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ¸ه~¹ا -`خب ¸=م _-ب ¸ف هل-' نع اد¸-م
نبا ة=-ا=ف اهق¸س اقراس ¸' ¸¹ اه-فو ة=-ا=ب -س-¹ ةق¸س¹اف هب »لع ¸¹ ه·فد _-=تس- ل ام ة=-ا=¹ا
¸=·¹ا نم -ناك ¸'ف ة=-ا= ¸-=¹ا اه-فو ¸مد`ا _ن- ¸ود ة-وا~س¹ا ةف`ا ة=-ا=¹ا ¸¸~=ا~¹ا
-ل` ل .-´~¹ا -ل` ¸-ت·-و ¸~ت¹اك اه`¹ا`و .¸ق-¹ا ¸فو هق¸ف ا~ف -ل`¹ا _-و ه¸-= نمو اهلك -·-و
¸`ك' و' -ل`¹ا نم .ق' -ناك ه-قاب ة~-ق نم هت~-ق ردق -ل`¹ا نم ==-ف »ساق¹ا نبا نع اقل=م ة~-ق¹ا
¸'ف اقا--ا ةل-´~¹ا-ف -=¸¹او -ن·¹اك ه¸=' ىلع ه¹و' ¸-=- ¸اك ¸'ف ة~-ق¹ا -ل` ¸-ت·~¹ا -ه~' .اقو
¸-ت·- »ساق¹ا نبا .اقو _-~=¹ا ¸-ت·- .-قو -د= ىلع ¸ن= .ك ¸-ت·- .-قف دقع ¸ف اسان=' -ناك
دقف ¸'ف ة~-ق¹اب _-~=¹ا ى¹' -سن-و ةل-´~¹اب ¸ن=¹ا -اصن
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 36•
نمو اه-لع ه¹¸=د¹ »ا·=¹ا نم ¸=تسا ام -`خب .ق ¸'و ¸قب ام ¸¸ت~~¹ا »¸ل-و ة=-ا= `ف ا~-د='
¸-ت·- ا~ب -=-='ف ام¸ل·م `-ك -¸~`¹ا نم ىن`تسا نمو -ه~` اف`= ة=-ا=¹ا اه--ف ة-¸ع ,¸ت~ا
¸¹و ة=-ا= `ف .-`ا _م -¸~`¹ا ,¸ت~ا ا~'و ء¸~ _-¸- ل .-قو هردقب ىن`تس~¹ا نم _-و
اه=`- د·ب -¸~`¹ا »` .-`ا ,¸ت~ا ¸'=ف ة=-ا=¹ا اه--ف .-`ا »` اه=`- د·ب -¸~`¹ا ,¸ت~ا
رادق~ك .-قو =¹~ك هع¸ن ¸فو اقا--ا اخسا--و ا-¹ا=- ¸~`¹ا ¸ن= ¸ف ¸ا·-ا-ت~¹ا -لت=ا ¸'و ¸ل¸قف
ة·لس¹ا ¸¸ت~~¹ا ¸-ق- »¹ ام ¸اخسا-ت-و ¸ا-¹ا=ت- --و نبا _بر'ف ن~`¹ا رادقم -لت=ا ا~'و ن~`¹ا
¸¸ت~~¹ا د- ¸ف --- »¹ ام ةنود~¹ا ةن¸--ل¹ اهب ن-- »¹ ام ا--' --و نبا د-ل¹ هن-~- _م ¸دص-ف
¸-ت·- لو اقا--ا تا¸-¹ا دنع ه-~`ا ¸-ت·-و ¸ر¸ا~¹ا هرات=او ة~-ق¹اف --اف ¸'ف اقل=م -ه~'و تا¸-ل¹
ةع¸ق¹اب اه`¹ا` ن-~-¹ا ة-اد-¹ا ¸فو ¸ل¸ق ¸ا¸س`ا ة¹ا¸=ب تا¸-¹ا ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع ة~-اق ¸-و
ا~' ا~ك _س-- »ساق¹ا نبا .اقف `كان- ¸لف ¸ل¸ق ا-=او و' ى¹و' هن¸ك ¸فو _-ا-¹ا همدق- ر¸ه~~¹او
ها¸عد ىلع ه--ل=- ¸-ف -=او و' ى¹و' ه~-دق- ¸' ىلع ءانب _-ا-¹ا .اق ا~ب ---= نبا .اقو ا-¹ا=-
¸¸ن=س¹ اف`= _س-¹ا ى¹' ¸قتفا ا-لت=ا ا~'و ¸ل¸ق
ء=¸¹ا .= ه-¸~`و _-`ا ىلع ان=ابو ا¸-ا… _س-ن-و ¸=`ا .¸قب ا~-د=' ى-¸- ¸' ه-¸~`و
¸نا`¹ا نم دب `ف ¸نا`¹ا .´ن ¸'ف ها¸عد ¸-ق=- _م .-قو ه~ص= ,¸عد ¸-ن ىلع -ل=-و ه¸-=و
هل-=·- ¸ف ا-لت=ا ¸'و =¹~ك .-~=¹او ن-¸¹ا ¸ف -`ت=`او ا~ه·~=- ¸' ه¹ ¸~خل¹ا .اق ا~ه¹و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸'و =¹~ك --¸ق¹او د-·-¹ا ¸ف .-قو _-ا-¹ا .¸ق .¸ق¹ا .-قو =¹~´ف ن´- »¹ ¸'ف -¸·¹اب »´= هل-='-و
.-`اف ة·لس¹ا و' ن~`¹ا ¸-ق ¸ف ا-لت=ا ا~'و ¸-ا-ت¹ا ¸´نم .¸ق .¸ق¹اف =قف ه-ادتبا ¸ف ا-لت=ا
اه-·ب ¸ف -¸·¹اب »´=-و ا~-¸اقب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 36‚
د-ا¸·¹ا ى¹' _=¸-و هف`خب -¸·¹ا ¸-ق- ل¸= ¸ام¸¹ا .اك ا~' ا~-¸-·كو هب ¸اب ا~' .ق-¹او »=ل¹اك
¸ف ا-لت=ا ا~'و ر¸ه~~¹ا ىلع اف¸ع ¸¸~`~¹ا ¸-ق¹ ¸تقم ن~`¹اب ¸¸ت~~¹ا داه~'و =¹~ك ¸¸~`~¹او
¸' .-قو اه-عدم .¸ق .¸ق¹ا اه--ف ة=ص¹ا ¸ف ا-لت=ا ا~'و ن~`¹اكو را-خ¹ا ر¸ه~~¹ا --¹ا ة```ف را-خ¹ا
داس-¹ا ¸عدم .¸ق .¸ق¹ا ةسرا·~¹ا ¸ف ¸¸ن=س .اق =¹~كو ه-عدم .¸ق .¸ق¹اف داس-¹ا -ل=
¸ف ¸¸ت~~¹اك ا-¸ع ¸اك ¸' .ا~¹ا ¸'ر ¸-ق ¸ف ه-¹' »لس~¹ا ¸' ل' =¹~ك »لس¹ا ¸ف -`ت=`او
و' ام .¸= و' ¸-`´¹ا ¸ام¸¹ا .¸= ة``` ه-ا¸ف -قو ¸-ف ان-ع ¸اك ¸'ف اه-ا¸فو ة·لس¹ا ¸-ق ¸ف دقن¹ا
ا~'و _--~¹ا ردق و' دقن¹ا ¸ف ن~`¹ا ردق ¸ف -`ت=`اك ه-ف »لس~¹ا ردق ¸ف -`ت=`او ه-لع هت--=
د=او ه-~- »¹و ادعا-- ¸'ف .=`اك هن` _-ا-¹اف ل'و دق·¹ا _-¸م ¸عدم ¸د- _-¸~¹ا ¸ف ا-لت=ا
ا-¹ا=- ا~هنم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 36ƒ
( »لس¹ا -اتك )
=و¸~ ه¹
ل .-قو ة```و اه-فو =¸~¹اب ن-م¸-¹او »¸-¹ا ¸¸=-و ن-د¹اب ن-د¹ا -¸= ن~`¹ا _-~= »-لس- .و`ا
دقن ¸-·ب =¸~¹اب ه-¹' ¸-='ت¹ا ¸¸=- ام ى¹' را-خ¹ا ¸¸=-و ¸ل¸قف =¸~ ¸-·ب ¸`ك' ¸=' ¸'ف ¸¸=-
ه¸-='- ¸¸=-ف ن-دقن¹ا ¸-= ام'و ن-د ¸ف ن-د _س-ف »- ¸' هن` دسف اع¸=- ¸¹و دقن ¸'ف ن-·¹ا ¸ف
¸-=- »¹و »ا·=¹ا .´- »¹ ا~' .-قو -¸`¹او »ا·=¹اك ه-لع -ا·- ا~-ف ه¸ك هن´¹ ن-دب ان-د ¸-لف هن--·ت¹
¸ف ن~`¹ا ¸ف ةف¸ا=~¹او اقا--ا ن-·م ة·-ن~ب ¸¸=-و ة-ف¸- ¸= ه-ف ¸-- »¹ ~' دق·¹ا ¸ل=م ¸ف -¸`¹ا
اقا--ا _--¹اك -¸-ا= ن-·¹ا ¸-=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•0
لو ة·-نم ¸= -لس هن` هنم ¸`ك' ¸ف ا--~ لو .-ا-ت¹او ءاسنل¹ ن-دقن لو ن-ما·= ¸¸´- ل' ¸نا`¹ا
_~=ك ا~ه·فانم -لتخ- ¸' ل' _-`ا ىلع ,در'و د¸=' ¸ف =¹~كو .·=ب ¸ا~- هن` هنم .ق' ¸ف
=¹~كو .-خ¹ا ¸~ا¸= ¸ف دا¸=¹اكو ¸با¸ع`ا ¸ف هرا-¹ا را~=¹اكو ه-¹اخ- _~= ¸ف ‹-ل= و' .-¸=
ىلع ¸--ك ¸ف ¸-·-و ¸-·- ¸ف ¸--ك =¹~كو _-`ا ىلع ¸'-¹ا -`خب ¸·~¹او ¸ق-¹او .ب`ا
-`خبو _-`ا ىلع ¸مد`ا ¸-·- -`خب ا~ه-ف ةنبا¸~¹ا -دم ¸-ق- -د~¹ا ¸¸´- ل' =¸~ب _-`ا
-ردان¹ا _-انص¹او ¸ا--اب ه¸-·ك ¸ه~`ا ىلع -ا·لم ¸مد`ا ¸ف ة`¸ن`او -ر¸ك~¹او ¸ا--اب .ك`ا ¸-=
¸فو ة-اهن¹ا _لب ام ل' _-=¹او .¸·¹ا -`خب ¸ا--اب -¸-ت·م هه-~و -اس=¹او ¸=ت¹اك ¸مد`ا ¸ف
¸ه~`ا ىلع ¸=- »¹ .¸·¹اك ة·نص¹ا -نا-و همدق ¸'ف د¸·- ل _¸نص~¹ا ام'و ¸ل¸ق ¸-ا-¹ا .ا~=¹ا
ا~ه-ف ¸-ت·م د¸·- _¸نص~¹او .=`ا ت¸-تعا هل-' »دق ¸'و ¸ا= €سن¹اك ت¸`ك ¸'و دقن¹ا -`خب
-لت=ا ¸'ف ¸ل¸ق ء¸د¸¹اب د-=¹ا --س¹ا ¸فو ة·-ن~¹ا ى¹' ت¸=ن ¸' د¸·- ن-ع¸نصم اناك ¸'ف
.~= ¸=ن ¸فو ¸ل¸قف ن-براقت~¹ا ¸ات´¹او ن=ق¹ا ¸ب¸`و ¸-~=¹او .ا·-¹اك ة·-ن~¹ا -براق-و ¸ن=¹ا
لو هم¸ت¹اف =¹~ك ن-ران-د¹ اران-د ه-لع -ه~' -¸-·~¹ا »¸¹'و ¸ل¸ق .=·م ا~-د=' هل`م ن-ل~= ¸ف
دس--و .=`ا -¸--و ن~`¹ا »دق-ف »لسف ا~-¸-= و' ا=¸س و' اتس= _صنتسا نمو »ساق¹ا نبا هم¸ل-
,¸ت~ا ¸¹ ام'و .=' ¸-·ب _¸~ ¸' ¸¸=- -ه~' .اقو ر¸= هن` _ناص¹او هنم .¸~·~¹ا ن--·تب
ام'و -داع`ا ن-´~- ر¸ت¹ا ¸` ا~هل~´-و ر¸-و -¸` ن-ب ¸¸فو ¸ا= ه-لع ه¸='تساو هنم .¸~·~¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
هنم ¸~خل¹ا '¸قتساو دقن¹ا ,¸=م ه¹ ءا¸=' هنم ءا¸~¹ا ¸-=' دقف .~·¹ا »-اد¹ا ¸ا-خ¹او -اصق¹ا ¸=ن
.ا=¹ا »لس¹ا
.=' ى¹' ن-·م _-ب ¸¸´- `-¹ ةم~¹ا ¸ف ¸¸´- ¸' -¹ا`¹ا
ا-لس -را- ¸¸´- `-¹ ه¹¸ل= -قو ا-¹ا= هل-ص=- ىلع ارودقم ¸¸´- ¸' _با¸¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•1
-`خب ا~لس ل ا·-ب ¸¸´-ف ¸-¸- ¸' ل' هن-·ب =-ا= لو هن-·ب ¸ا¸-=¹ا .سن ¸ف ¸¸=- `ف ان~` -را-و
هل-ق _ا=قن`ا ¸-- لو ه¸~` نم ءا¸~¹ا ر~·ت- ل ¸صم و' اهلسن نم ءا¸~¹ا ر~·ت- لو -¸-`ك »·ن
-=- ةتسف ¸·-¹ا ¸-ق ¸لف ءاقب`او _س-¹ا ¸ف را-خ¹اب ¸¸ت~~¹اف _=قنا ىت= ه¸=' ¸لف هد·ب لو
-=- -ه~' .اقو ¸-='ت¹ا -=- ¸¸ن=س .اقو هس´·ب _--' .اقو ة-سا=~¹اب ا--ا¸ت- ¸' ل' ¸-='ت¹ا
ة-سا=~¹ا --=و ل'و ¸-='ت¹ا ¸ا= ¸`ك`ا ¸-ق ¸' .-قو ¸¸ت~~ل¹ را-خ¹ا .-قو ة-سا=~¹ا
ةس~خك اف¸ع اه-ف ¸ا¸س`ا -لتخ- -دم ى¹' =دنع ¸-¹ ا~م _-ب ¸¸´- `-¹ `=¸م ¸¸´- ¸' ¸ماخ¹ا
دل-ب ¸-ق¹ا ن-·- ¸' ل' .ا=¹ا »لس¹ا ¸¸=- .-ق »` نمو »¸- ى¹' .-قو ن-م¸- ى¹' .-قو ام¸- ¸~ع
_ا=¹ا »ودقو ¸ارد¹او داص=¹اب .=`ا ن--·- ¸¸=-و ام¸- ¸¹و ةفاس~¹ا .=`ا ¸¸´- ¸' ¸¸=-ف
¸ه~¹ا .~´- ¸ه~' ة``` ى¹'و ¸ام¸¹ا ¸-ت·~¹او ءا=·¹ا _و¸خ¹و .·-¹ا ل ه~=·م تاق-م ¸-ت·~¹او
¸-ت·- `=' ¸اك ¸' .-قو ه¸=‰ب ¸ا-مر ¸فو هنم ء¸= .و'ب .=- ¸ا-مر ى¹'و ن-``` ¸س´ن~¹ا
¸قن ل'و ¸ه~¹ا ه·م
¸--¹اك دود·~¹او ه¸-= و' _ر~ و' ددع و' ¸¸و و' .-ك نم ه-دا·ب رادق~¹ا »¸ل·م ¸¸´- ¸' ¸داس¹ا
ا¸·¹ ¸اك هت-سن -~لع ¸'و دسف ل ¸ه=م ل ا-´م ن-ع ¸¹و ¸¸ل¹او ¸¸=¹او ¸ام¸¹او ¸ا=ن~ا-¹او
ى¹' اه-ف _=¸-و »لس¹ا ¸ف هل`~ب نبا·ت- ل اف`ت=ا ة~-ق¹ا اهب -لتخ- ¸ت¹ا -ا-و`ا ةف¸·م _باس¹ا
-`خب ¸=- »¹ ن--ر`او رود¹او ¸دا·~¹ا -ا¸تك ن´~- »¹ ¸'ف د`-¹ا -`ت=اب -لتخ- دقف د-ا¸·¹ا
=¹~كو دق¹ا ¸-ق¸¹ا ¸ف دا¸-و نس¹او ة`¸ن`او -ر¸ك~¹او ¸¸ل¹او _¸ن¹ا ¸ا¸-=¹ا ¸ف ¸ك~-ف ا-¸-=
نبا .اقو -دا·ب ل' ن=-¹ا نم ~=¸- لو -ن= لو ~خف »=ل¹ا ¸ف =¸ت~- لو ا~هه-~و .ب`او .-خ¹ا
»ه-داع -ناك اهن` ( اردق ء¸~ .´¹ -ا .·= دق ) .اق هرادقم ا~ف .-ق ن=ب `ب »=¹ ن´-' »ساق¹ا
¸ف ¸ك~-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•2
.~=و ¸ا= -ءاد¸¹او -د¸=¹ا _-~=¹ا ¸ف =¸ت~ا ¸¹و ¸¸·¹او .¸=¹او ‹ل·¹او ةق¸¹او _¸ن¹ا -ا-`¹ا
-=- د¸='بو ¸¸=- ¸=' _¸نب و' ,در'ب هل=' دع هسن=ب ه¸اد' =س¸¹اف ن´- »¹ ¸'و -¹ا·¹ا ىلع
ه-فو اهل=ع ¸' ¸ا= ¸¸ع' و' .¸=' -¸` ىلع »-ارد .=`ا .-ق هدا¸ ¸'و ¸¸=- هت-صب هل-قو
هن` -را=`ا -`خب ن-دب ن-د ¸¸ن=س .اقو ل ¸= =د-¸-¹ ه-د¸ »` ه=سن- .¸·ك ¸ات-- ا~هن`
=و¸~ ة```ب ¸=- هل=' د·ب هسن= ¸-·بو ن-·م
»ا·=¹ا _¸خ-ف ه--ق .-ق _ا-- ا~م ه-ف »لس~¹ا ¸¸´- ¸' .و`ا
--~¹او »ا·= .ا~¹ا ¸'رو »ا·=¹ا ~=' _¸خ-ف .ا~¹ا ¸'ر ه-ف »لس- ا~م ى-تق~¹ا ¸¸´- ¸'و ¸نا`¹ا
اه-نصب ¸و¸·¹او هس´عو ¸ر¸¹اب
.-قو هس´عو ¸ا¸-=¹ا نع »=ل¹ا ~=' _¸خ-ف د-ب اد- ه-ف »لس~¹اب _ا-- ا~م ى-تق~¹ا ¸¸´- ¸' -¹ا`¹ا
ىلع`ا ه-ف »لس~¹ا -ن- _¸خ-ف .=' ى¹' ه-ف »لس~¹اب _ا-- ا~م ى-تق~¹ا ¸¸´- ¸'و دا¸- هل='
¸ل¸ق ى-تق~¹ا =س¸ت¹ »لس ¸نام¸ =ا¸ت~ا ¸فو ىند`او
»¸ل- ن-م¸-¹ابو ¸-`´¹اب هل-ق ه-ف »لس~¹ا .¸-ق »¸ل- لو ¸ام¸¹ا
ه¸-= ¸ف هب ¸-… ¸'ف اهق¸سف ا=ا~- ¸لف ¸ا= =ا=س-¹ا ن-ع ¸¹ دق·¹ا ¸ا´~ف ل'و =¸ت~- ام ¸ا´~¹او
ن-ل=`اك ا~هن` ءا¸´¹ا _فدو ه~=' ¸¸=- لو ¸ل¸قف ل'و هم¸ل- »¹ ةن¸م .~=¹ا ¸ف ¸اكو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•3
( ¸¸ق¹ا )
ه-¹و ه¹ ¸تق- ¸-·ص¹او ءاسن¹او »¸=م ¸-·¹ .-قو ¸را¸=¹ا ل' ا~لس --`- ام ¸¸ق ¸¸=-
¸¸صن~¹ا ىلع ة~-ق¹ا --=و ءى=و ¸'و تدر '=- »¹و اه-¸ق' ¸'ف ىهت~- ل ¸ت¹ا -¸-·ص¹او
ه=-=- و' هل-' _-=- ى¹' د¸- دسا-¹ا ىن`تس~¹ا ¸' ىلع ءانب .`~¹ا .-قو
¸ف »¹اس¹اب ¸-ا-¹ا -لس ¸فو ر¸ه~~¹ا ىلع ة·نت~م €-ا-س¹او ¸¸ق~ل¹ ة·-نم ¸=- ل ¸' ه=¸~و
ل هت-د-و =¸ت~- لو -لست- .اق ¸ل¸ق هن-·ب دلب ¸ف ¸-قدب _ا=ل¹ =·´¹او ¸-قد¹او ة-·س~¹ا نم¸
دسا-¹ا _--¹ا´ف --اف ¸'ف تدر -·قو ¸'ف -=¸م -د= و' .-ق اهل`م ن´- »¹ ام ¸¸=-
-دا·¹ا و' =¸~¹ا -دم د·ب ل' هدر »¸ل- لو ¸¸ق¹ا =ل~-و ة-ا¸´¹او ¸ا¸=¹ا ة=ماس~¹اب هت·-ا-م ¸فو
¸-·ت- »¹ ام ن-·¹ا و' .`~¹ا در ه¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•4
( ة-اق~¹ا )
¸'و اقا--ا _نتما ¸¸¸¹ا -لت=ا ¸'ف اقا--ا ¸ا= ارادقمو ل ¸ل=و ة-- ا-واسنو _-ب نم ¸ان-د¹ا ¸اك ¸'
,ورو ن-·¹ا ¸ف ¸ا~- لو ا~ه-واست¹ .-=·ت¹ا ه¹ ¸` »ساق¹ا نبا دنع ¸ا= ا~-د=' .= و' `=- »¹
`= ¸'ف -لتخم و' د=او _¸ن¹او ة-ص¹ا --لت=ا ¸'و ¸--ا ا~' -قوو .=`ا -لت=ا ا~' _ن~¹ا -ه~'
.اقو ¸='تسم .دب و' -¸- هن` ر¸ه~~¹ا ىلع _نم `=- »¹ ¸'و ةم~¹ا ¸ف ام -¸- ىلع ¸ا=
ىلع -دا-¸¹ا ¸¸=- هن' ل' =¹~ك ¸¸ق¹او ¸ا= ل ¸ل= -¸ق و' .= و' ل ا= د¸=`ا ¸اك ا~' ¸~خل¹ا
و' .ا¸م`ا ¸و¸ر و' ا-لت=ا ¸'ف _-ب نم اناك ¸'و =¹~´ف ¸¸ق نم ن-ما·= اناك ¸'ف »دق- .-ص--
.-ق و' ة--سن »ا·=ب »ا·= هن' ىلع ءانب -ه~' ¸ا='و »ساق¹ا نبا _نم .´¹ا ¸--ا ¸'و _نتما .=`ا
.= و' `=- »¹ ¸'و ¸ا= `= ¸'ف ن--لتخم ¸-= _-بو ¸¸ق نم اناك ¸'ف ة¹اق`اك هن' ىلع و' ه--ق
و' .= ا~ف ا-¸ع ¸ان-د¹ا ¸اك ¸'و ¸ا= »لس¹ا .= ¸' اه`¹ا`و -ه~' ¸ا='و »ساق¹ا نبا _نم ا~-د='
ل'و _نتما =د-¸'و ¸ا~-¹ا == و' .=عو _- ¸ف _قو' ¸'ف ¸=`ا نع ¸¸-ق~ف ل ¸ل= -¸ق' ¸اك
ن-با-¹ا ¸ف .=د- .=·-و _-و »لس¹ا -`خب ه¹¸-ق »¸ل- هن` ¸ا~-¹ا == ¸¸ق¹ا ¸ف ¸-¹و ¸ا=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•5
( ن-¸¹ا )
_--¹اك ة·-ص¹ا ¸م'و ¸=ب ةق-`و ء,¸ما ءا=ع'
ةت-~¹ا دل=و ه¸-= لو ¸م~ نم ¸-¸ن= لو ¸~= ¸¸=- `ف ءا--تسا هنم _ص- ¸' ¸¸-¸~¹ا =¸~و
¸ر`او رود¹ا ةل= ن-ر ¸¸=-و را¸ق`ا =¸ت~- لو ه¸-=و ¸ا-د~¹ا نم ن-د¹ا ن-ر ¸¸=-و ه·--ك
هسلفو ه-=ا- ت¸م .-ق ¸-ق ¸' درا~¹او ¸ب`ا ن-رو د-·¹او
ه¸-= ه¹ .ام لو ن-ا¸¹ا تام ¸'ف هد·بو اه=`- ودب .-ق را~`¹ا ن-رو ¸ل¸ق ن-ن=¹ا ن-ر ¸فو
¸ل-¹او ت¸~¹ا ¸ف ¸ا=- هن'ف اهب ¸-- ل .ام ه¹و ¸¸-د ه-لع ن-ا¸¹ا ¸اك ¸'ف _`ص¹ا ودب ¸=تنا
دا¸ ا~ف ¸قب ا~ب ءام¸·ل¹ ا-ا=م ردق ل'و ~=' ام در -فو ¸'ف -·-ب اه=`- ادب ا~'ف هن-د ةل~=ب
ىلع اهنود ا-د¹و¸='تس~¹او _ا~~¹او اهن~` ¸ف ة·لس¹ا ن-ر ¸¸=-و ¸قاس~¹ا ن-ر _ص-و »ه-لع هدر
_نتما ن-م' دنع ¸¸´- و' ه-لع _-=- »¹ ¸' هن-·ب -¸·- ل امو نه-¸~¹ا دنع ه·م ¸¸´-و ر¸ه~~¹ا
د·ب هن~` نم و' ه=ا¸= نم ىف¸تس-و ¸بد~¹ا ن-ر _ص-و ة~هت¹ا -¸ق¹ ادقن ¸اك ¸' -ه~' .اقو اقل=م
ن-ر ¸¸=-و اسل-م ه-¸م د·ب هن~` نم و' ه=ا¸= نم ىف¸تس-و ¸بد~¹ا ن-ر ¸¸=-و اسل-م ه-¸م
ه-=ا- _=¸-و ن-¸ل¹ را·تس~¹ا ن-ر _ص-و ¸=ع ا~' هن~` نم و' هتباتك نم ىف¸تس-و --ا´~¹ا
¸-·تس~¹ا _--او ¸-·تس~¹ا ¸-·~¹ا _--ا =ل- ¸لف .--¹ا ~='-و هن~` نم ,د' ا~ب -ه~' .اقو هت~-قب
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.اقو هن~- ه¹ ¸~' ام ¸-= ¸ف هن-ر ¸¹و ا~ه-لع ¸ا~- `ف ه-لع -ا·- ل ا~م ¸اك ¸'ف نه-¸~¹ا
¸ف ¸ا= ةن-·م -دم ة·-نم ن-ا¸¹ا =¸ت~ا ا~'و ن-ا¸ل¹ ةل·¹او ه-ف ¸~' ¸اك ا~-ف ان-ر ¸¸´- -ه~'
ه¹ ¸¸= ه¸¸=و .و`ا ا-¸ب _-`ا ىلع ¸ا= ن-ر هل-ف ن-ر ا~'و -را=' هن` ¸¸ق¹ا ¸د _--¹ا
¸' »سق ¸نا`¹ا .=' ¸-سو ها-¸ب ¸اك ¸'ف ¸¸=¹ا .ص=-¹ »لع ا~' ها-ر ¸-ت·- لو _--' .اقو
لو د-د=¹ا ¸ف ل' ان-ر ن´- »¹و دسف »-دق¹ا _م د-د= ¸¸ق ¸ف ان-ر هن-ر ¸¹و ا--قو _-ب ل'و ن´م'
¸فو ةن=`ا _ردن-و ه=ا¸=و د-·¹ا .ام =¹~كو =¸~¹اب ل' ةمود·م و' -د¸=¸م را~`¹ا _ردن-
ن-ل¹ا -`خب ¸ل¸ق ¸=تس~¹ا -¸ص¹ا
`ف ن-¸¹ا نم ه¸ا--تسا ن´~- »و¸ل¹ا ى¹' ا¸-ا- و' ام¸ل ةم~¹ا ¸ف ان-د ¸¸´- ¸' هب ¸¸-¸~¹ا =¸~و
ن-·ل¹ ل ة~-ق¹ا ¸ا~-¹ ة-را·¹ا ¸ف ن-¸¹او ن-ع _فانم ¸ف لو ن-ع ¸ف لو ةبات´¹ا »¸=ن ¸ف ن-ر
ه--قب ¸¸´-و ه¹ .~·- و' ه·--- و' ه-¸ق- ¸' ىلع ¸¸=-و ه¸-=و هلع -ا·- ام ن-ب .صف =¹~¹و
_-ا-¹ا ¸-خ-و ¸ا= هه-~و ¸ا¸-=ب -س-¹و .=¸~¹ا اهن~` ¸ف ة·لس¹ا ن-ر =¸ت~ا ¸'ف ان-ر .و`ا
¸' ه-لع ن-ا¸¹ا ¸-=-و هب ل' »ت- لو ¸-ق¹ا .-ق ن-¸¹ا _ص-و ن-·~¹ا ¸-= ¸ف _س-¹ا ¸ف هه-~و
ه--قو ¸ه~`ا ىلع اد=م ¸اك ¸¹و اقا--ا .=ب ت¸~¹ا و' ¸ل-¹ا ى¹' ¸-ق¹ا ¸ا¸- ¸لف ان-·م ¸اك
¸-قو _--~¹ا ¸-قك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3••
ن-رو ا-د¹و ¸ود »`ا ن-ر ¸¸=-و ه¸-= و' ¸='تس~¹ا نم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•6
¸-·¹ ¸قا-¹او _ا~~¹ا ء¸=¹ا ¸-قو نه-¸~¹ا ¸-= ىلع ¸اك ¸' ن-~-¸·¹ا ن-ب _~=¹او داه~`اب ن-د¹ا
ىلعو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ن-ا¸ل¹ ه-ف ا~ب ل هب ه¸-= ¸ا=¹' ¸فو ¸ا--اب اراقع ¸اك ¸' ن-ا¸¹ا
»-لست¹ا ¸='ت-ف ه·-ب ¸ا¸= ¸ف ¸=`ا ىلعو »لس-و _---و »سق- ¸' ه¹و =-¸~¹ا ¸~'تس- ل ر¸ه~~¹ا
ن´~- ل ر¸ه~~¹ا ىلعو ¸-ن=`اك راق·¹ا ¸ف ل' .-قو _-~=¹ا ¸-قف ن-ا¸ل¹ ¸قا-¹ا ¸اك ¸'ف ¸ل¸ق
ن-ر »` ا~هن-م' =-¸~¹ا ¸اك ¸¹و نه-¸~¹ا ه--ق- و' »سق-و ه¸-= ء¸= را=-تسا ¸ف ¸-ق نم
ن-¸¹ا ¸-·¹ »دقت~¹ا ¸¸=¹او ن-تص=¹ا ¸¸= .=ب ا~هن-م' .و`ا ن-ا¸¹ا `= »` نه-¸~ل¹ هتص=
هد¹وو ه-د¹¸تسمو هد-ع -`خب ه--ق ¸ف ن-ا¸¹ا --ا´م .ك¸- ¸' ¸¸=-و _-`ا ىلع ¸='ت~¹ا´ف
»` ا~هن-م' =-¸~¹ا ¸اك ¸¹و ن- ¸ود ه~لس ¸'ف ه¹ ¸هف .دع دنع ¸¸´- ¸' ا~-د=' -ل= ا~'و ¸-·ص¹ا
ن-¸¹ا ¸-·¹ »دقت~¹ا ¸¸=¹او ن-تص=¹ا ¸¸= .=ب ا~هن-م' .و`ا ن-ا¸¹ا `= »` نه-¸~ل¹ هتص= ن-ر
هد¹وو ه-د¹¸تسمو هد-ع -`خب ه--ق ¸ف ن-ا¸¹ا --ا´م .ك¸- ¸' ¸¸=-و _-`ا ىلع ¸='ت~¹ا´ف
¸ف ا-لت=ا ¸'ف ن~- ا~هن~ ¸ود ه~لس ¸'ف ه¹ ¸هف .دع دنع ¸¸´- ¸' ا~-د=' -ل= ا~'و ¸-·ص¹ا
ه-ل= نه-¸~للف ارا-ت=ا هداع' ¸لف ¸-ق¹ا »اود =¸ت~-و ن-ا¸¹ا .دع .-قو »كا=¹ا ¸=ن- .-قف ن-¹دع
=¸قس ¸فو =¹~ هلف =¹~¹ د¸¹ا ىلع و' ةل=¸~¹ا ة-را·¹او ءام¸·¹ا »ا-ق و' ¸--=- و' ¸ت·ب ه-¸ف .-ق
¸ف =¹~كو ن-¸¹ا .=ب ء=و ¸ف ن-ا¸ل¹ ¸~' ¸¹و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق اقل=م ة-~را·¹اب ه-ل=
هن~'ب نه-¸~¹ا هل¸ت- ن´¹و -را=' و' ن´س'
=¹~كو .-ق ه¸ا= هن' هتن-ا·~ب ةن--¹اب ل' اق--ا ¸'و ¸¸=¹ا اهب --`- ل ¸ل-¹او ت¸~¹ا د·ب نه-¸~¹ا د-و
¸ا=' ¸'و هدر ه¹ »ساق¹ا نبا .اق هد·بو هنا´م ن-¸ب ى-'و د-ن ¸-ق¹ا .-ق هعاب ¸¹ ام ه-ف ن-م`ا د-
¸اك ¸'ف د¸- و' ¸-=- ¸' هلف `=و .=·-و ى-م ¸`ك'ف هردقو ن-د¹ا .`~ب _-ب ا~' ,ورو هق= .=·-
ه--اك و' هقتع' ¸'ف هن-ر .=ب ه~لس ¸'ف هنا´م ن-¸ب ى-'و -ل= .=·-` -ن~' .اقف ه~لس- »¹و هن~'ب
¸' ه¹و -ه~' .اقو ن-ر .¸-ق هم¸ل- لو هد·ب .=·ت- اه-فو هل-ق _--¹ا´ف هد·بو ¸-ق¹ا .-ق ه¸بد و'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸قب ا¸س·م ¸اك ¸'ف ¸=ع ¸' هن~` نم د~=م .اقو هتباتك نم ¸ف¸تس-و ¸بد~¹او --ا´~¹اب =س~ت-
ه-·ب _-ب ر~·- ا~'ف ~-ن ¸-ن=' نم و' د-·¹ا نم و' هنم ه-لع ام ,د' ىتمو ان-ر
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•‚
_=ر نه-¸~ل¹ .=ع ا~'و =¹~ك هقتع' ا~' ن-¸¹ا ¸-·مو =لم ن-ا¸ل¹ ¸قب امو ه·-~= _-ب هل=' د·ب
ا-ص= ¸اك ¸' »` اقل=م -سن- د¹¸¹اف -ل~=ف .·ف ¸'ف ء=¸¹ا نم _ن~-و .=`ا د·ب ¸-·تس~¹ا ىلع
هتم' ء=و نم د-·¹ا _ن~-و --ا·¹اك .-قو ¸قتن- .-قف ء¸=-و --~- -`خم -ناك ¸'و ¸ت·¹ا´ف
هم¸¹و د=- »¹ هن~'ب ¸اك ¸'ف .ه=¹ا ,¸عد ه·-ن- لو د= اهب نه-¸~¹ا ىن¸ ا~'و اه·م ¸- ¸¸-¸~¹ا
¸~'ب ل' _--¹اب نه-¸~¹ا .قتس- لو ءام¸·¹ا نع نه-¸~¹ا •تخ-و د¹¸¹ا ة~-ق ¸ود ل و' -ل~= اهت~-ق
¸ف .-قو ¸-~- .-قو --- »¹ ام در _ا-ف هل-ق ¸~' ¸'ف ¸-ق~¹او ¸باق¹ا دا=-ا ¸-- لو .=`ا د·ب
_نتما ا~'و هد·بو .=`ا .-ق ه¹ ¸~' ا~' ه-ف ن-م`ا .قتس-و »كا=¹ا ى¹' .¸-¸¹ا ¸سع ¸' .-قو هفات¹ا
اف`= هب ان-ر ¸¸´- لو ¸~'- »¹ و' ¸~' ن-¸¹ا ةق-نب نه-¸~¹ا _=¸-و »كا=¹ا ه-لع _اب ن-ا¸¹ا
¸-ن'ف ¸-=- »¹ ا~'و ¸ل¸ق هرا-=' ¸-ف -لت¹ا --=و ¸--¹ا تراهناف هه-~ و' ا¸=~ ¸اك ¸'و -ه~`
¸قب ا~ب و' هن-دب ه·---و هتق-نب 'د-- ¸=~¹ا ¸-ف نه-¸~¹ا
¸ا~-¹ا
»¹و دل-ب ةباد¹ا ت¸م ها¸·ك هب~ك ن--ت- »¹ ام ن-ا¸¹ا ن~ف راق·¹او ¸ا¸-=¹اك ه-لع -ا·- ل ا~م ¸اك ¸'
»اق' ¸'ف ن~--ف هد-بو ى¹و`ا´ف ن~-¸م دنع -ا-`¹او ¸ل=¹اك ه-لع -ا·- ا~م ¸اك ¸'و د=' =¹~ب »ل·-
ه-لع ه¹¸=د¹ و' ة~هتل¹ ¸ا~-¹ا ¸' ىلع ءانب -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ات-اور ¸ا~-¹ا ¸-ن ¸-ف ةن--¹ا
»¹ _-~=¹ا ¸-قو ه-صن ن-¸¹ا ¸اك ¸'ف ¸ل¸ق¹ا ¸´·نا ةن--¹ا »ق- »¹و ن~-- ل' =¸~ ¸¹ ا~ه-لعو
ةق=تس~¹ا ةص=¹ا ¸=تس~¹ا =¸- ¸¹ =¹~كو ان-د ه-صن هنم ¸ف¸تست¹ اران-د =-=·~ك ه-صن ل' ن~--
ة-ان=ب --اف ا~'و -د-ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3•ƒ
-ناك ل'و اهل=·- هق= ¸ن= نم -ناك ¸' د~=م .اقو ا-~=' هنا´م ن-¸ب ءا= ¸'ف ة~-ق¹ا ت~='ف
¸قب هادف ¸'ف ا--لم ¸اك ¸'و ¸دص- »¹ امد·م ¸اك ¸'ف هد=و ن-ا¸¹ا -¸تعاو ن-¸¹ا ىن= ا~'و ان-ر
ا--' نه-¸~¹ا ¸-= هم`س' رات=او افا¸تعا و' ةن--ب --` ¸'و ن-د¹ا _فدو .=`ا د·ب »لس' ل'و ان-ر
ىلع ,د-- ه¹ام ل هت-قر ¸ف ءاد-¹ا ¸اك هادف ¸'و ن-ا¸¹ا _--'و ه¹ا~ب ة-ان=¹ا ¸~¹ ¸اك ه~لس' ¸'ف
.=`ا .= ا~'ف ه¹امو هت-قر ¸ف ءاد-¹ا ¸' ¸ورو هل-قو ¸¸ن=س .اقو .=`ا د·ب ل' _ا-- لو ن-د¹ا
»ه·م .=دو ¸قب ام -صن ءام¸·¹ا ~=' ``م ن~`¹ا -صن دا¸ ه¹ام ¸اك ¸'ف ءاد-¹اب ن-د-و ه¹ا~ب _-ب
¸¸´- `ف -لسك ¸ا´¹ ن-ا¸¹ا ¸~'ب هادف ¸¹ ام'و ¸ا-ق¹ا ¸- ا~-و ¸سنن¸ت¹ا .اق هن-د نم ىق-- ا~ب
¸¹ =¹~كو ¸قا-¹ا ¸ف ن-¸¹ا _-~= ¸قب ءا¸ب' و' ¸`=ب =قس و' ن-د¹ا ¸·ب ¸-ق ا~'و هب ان-ر
-ناكو ه¸-·ك _-ب »سقن- ل ام _-ب ¸=تس~¹ا -ل= ¸'ف _-~=¹ا ¸ف ¸قا-¹ا ¸قب ن-¸¹ا ¸·ب ¸=تسا
-ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ن-د¹ا ¸ن= نم -ناك ¸' اهل-=·- ل اهتن--ر ¸فو ان-ر ن-¸¹ا ةص=
--- »¹ام هت~-ق _ل-م ى¹' ن-د¹ا ردق ¸ف د-ا~¹اك ن-¸¹او ن-ا¸¹ا .¸ق .¸ق¹اف ة-ن-¸¹ا ¸ف ا-لت=ا ا~'و
»¹ ام ن-ا¸¹ا -ل= دا¸ ¸'ف ه-لع -ل= ا~ب ه´ت-- »¹ ¸' ه~='-و نه-¸~¹ا -ل=-ف ن-ا¸¹ا ¸ا~- ¸ف
ن-م' د-ب ام -داه~ ¸فو ه-لع -ل= ا~ب .-قو هت~-قب ه´ت-- »¹ ¸' ه~='و ا-ل= •قن ¸'ف اهنع •قن-
نه-¸~¹ا .¸ق .¸ق¹اف ا-لت=ا ¸'ف »¸ق »` ها--ا¸- ة~-ق¹ا ¸ف ا-لت=او ¸¸~-~¹ا -ل- ¸'ف ¸ل¸ق
ن-¸¹ا ¸' هنعو ا-¹ا- ¸اك ¸' ه--ق »¸-و ا-قاب ¸اك ¸' »´=¹ا »¸- »ساق¹ا نبا نع ة~-ق¹ا ¸ف ¸-ت·~¹او
¸'و ن-د¹ا _ل-م ¸ف ة~-ق¹ا =ل- ¸-ت·- ¸' ¸·-ن-ف ¸=ا-¹ا .اق ن-¸¹ا »¸- هنعو _ا--¹ا »¸- هت~-قب
ىلع ا~هنا~-' د·ب _¸و ه¸-= نع نه-¸~¹ا .اقو ن-¸¹ا ن-د نع ن-ا¸¹ا .اقف ¸¸-قم ¸ف ا-لت=ا
¸´ن'و =¹ اهت~لسو ة-~ب اهت·ب .اقف نه-¸~¹او ن-م`ا -لت=ا ا~'و نه-¸~¹ا .¸ق .¸ق¹ا .-قو ن-ته=¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸´ن' ام ه¹ ن-م`ا »¸= نه-¸~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚0
( ¸-ل-ت¹ا -اتك )
¸== لو ه-لع ¸== .ا=¹ا هن-د نع ه¹ام •قن- نم ىلع ¸==¹ا »ه-·ب و' ءام¸·¹ا ¸~ت¹ا ا~'و
.اقو ¸ل-- ه-`م »دق- -¸·- ل ة--·¹ا د-·-¹او ¸ل-¹اك ت¸~¹او ¸==¹اب .=- ن´¹و .=¸~¹ا ن-د¹اب
ه-ف .¸=د ن-¹وŠ¹ ¸-لف ن-اد »` ه¸~ستقاو ه¸عا-ف ه¹ام نم »-¸·¹ا »هن´م ¸¹و -¸ع ¸اك ¸¹و -ه~'
»ا´=' ة·بر' ¸==ل¹و ¸ا=لس¹ا ¸-ل-تف _بر .-ف ¸¸´- ¸' ل'
ا~ب ل ىق-- ا~ب اه·بارو ة--سن¹اب ل دقن¹اب اه`¹ا` هتلما·م ¸فو د¸=¸~¹ا .ا~¹ا ¸ف -¸صت¹ا _نم .و`ا
هف¸ص-و ¸ل¸ق ا¸-س- ن´- »¹ ا~' اه¹ام اهعا--' ¸فو -¸-·~¹ا هدرو هد¹و »' ¸تع ¸-~-و --~-
ه¸-=و ¸اصق¹ا ءا--تساو ه·ل=و هق`= =¹~كو _-=- ه-ف ه-لع ¸== ام ¸·- نم ¸-ق- ¸' ا=را~
ة·-دو و' ¸ا¸ق .اق ¸'ف هتم~ ¸ف ¸¸´-و ةن--ب ل' .-ق- ل »` -¸ق نع و' ¸ل=~¹ا ¸ف هرا¸ق' .-ق-و
هن-ع ا~' ةن-ب »ق- »¹ ¸'و _--' .اقو ن--·ت¹اب -ه~' .اقو .-ق- »ساق¹ا نبا .اقف ةن-ب هل-' ىلعو
»هت- ل ن~م ¸اكو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚1
»دق- ¸==¹ا ة=لصم نم ه¸=نو .ا-´¹او .ا~=¹ا -¸='و ¸ا` ¸== ى¹' _ات=- دد=ت~¹ا .ا~¹او ه-لع
¸' ل' .=¸~¹ا ن-د¹اب ¸-س¹ا نم _ن~- لو ا¸-ل=- ¸' ءام¸·للف .´ن ¸'ف هد-ا~ _م ¸ل-~¹ا -ل=-و
ه-ف¸- نم .ك¸-ف هت--= ¸ف .=-
افو¸·م ¸اك ¸'ف »-ا¸س »-¸= ل ¸' ءام¸·¹ا -ل´- لو »سق-و ` =اع ¸ا¸-=¹ا _ا--ف ه¹ام _-ب ¸نا`¹ا
ه-¸مو هسلف ¸ف د=س~¹ا -اب ىلع ,دان- _--' .اقو ¸ل-¹ا ¸فو .-قو ت¸~¹ا ¸ف هب ¸ن¸تسا ن-د¹اب
_-ب ¸ف ى-'تس-و -دا-¸ل¹ ا-ل= »ا-' ة``` را-خ¹اب ¸ل-~¹ا -¸-=ب _ا--و هنع -ا ¸-ر ¸~ع .·ف ا~ك
ا~م ,¸ت~او ¸ل-¹ا ن-= دقن¹ا -¹اخم »¸ق ¸¸-د¹ا --لت=ا ا~'و ن-¸ه~¹او ¸ه~¹ا ر¸ه~~¹ا ىلع ه·بر
¸ف ا-¸ع »لس' دق ¸¸´- ¸' ل' ن~` ¸¸ع لو ه-ف »لسم »ا·= ¸ف _فد- لو هت·لس نم ه¹ را=
ا~ب د=او .ك ىلع _=ر »-¸= ¸ه… ا~'و »-¸·¹ا ن~ف ه¹¸ع د·ب --ا·¹ا --صن =ل- ا~'و ¸¸ع
ءام¸·¹ا ¸·ب ا¸--ق'و ن-دب ة`ر¸¹ا »لع و' ن-د¹اب ار¸ه~م ¸اك ¸¹و _--م ¸=تسا ¸¹ =¹~لكو هصخ-
نع ء¸ل~¹ا نم ~='- هن'ف ة`ر¸¹ا ىلع _=ر ا~'و ءام¸·¹ا ىلع »- ا¸·=ر »` »ه-لع ¸قب نم _=ر
¸اك ¸' اه`¹ا`ف ¸ل-~¹ا .ام -ل- ا~'و ءام¸·¹ا -`خب -را¸¹ا ¸-ق ام هتص= ¸وا=- »¹ ام »د·~¹ا
ىلع =¸ت-و »هن~ف ات-م ¸اك ¸'و هن~ف اسل-م ¸اك ¸' اه·بارو »هن~ف ان-ع ¸اك ¸'و هن~ف ا-¸ع
لو ¸ه~¹ا ¸=ن هد¹وو هت=و¸ ¸-عو ه~-ع =¸ت-و ه-را¸- ام .-قو هل`~¹ -دات·~¹ا ه-¸سك ¸ل-~¹ا
هد¹¸¹ --و ام ¸صت·- لو ا~ه¹ام _¸ن- لو ه-¸بدم -`خب ه-د¹¸تسم ¸=ا¸- لو -ست´- ¸' هم¸ل-
ه¹ --و ¸¹و هل-ف ¸تعو _-ب هاب' -رو ¸¹و ة-د¹ا »د نع ¸-·- لو ه¹ .~ب ¸¹و -لست- لو _-~- لو
¸ل¸ق »كا= ¸-= نم ¸==¹ا =ا´-نا ¸فو ¸تع
»¸-¹ا ¸ف .'س ¸'ف .ا=¹ا .¸ه=~¹او دنا·~¹ا ¸-=-و هس-= -¹ا`¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚2
ردقب -لتخ-و _¸=' ر¸ه=~¹ا ¸-= .ا= ¸'ف ¸=ن'و -ل= هراسع'ب ده~ ¸'ف ~=' .-~=ب ه¸=نو
و' »-' ةن¸م'م نه-لع ن~-¸-و ءاسن¹ا ¸-=-و ن-~-¹اك ¸ل¸ق ه¹ هد¹او ¸-= ¸فو هد¹ا¸¹ ¸-=-و ن-د¹ا
¸¸م'م _و¸ تا~
نم ه¸·فد- ل و' ¸ل-~¹ا .ام نم ءام¸·¹ا همدق- ل' اهنم =و¸~ب .ا~¹ا ن-ع ى¹' _¸=¸¹ا _با¸¹ا
¸¹و ¸قا-¹اب -¸-¹ا و' ا-~='و هدر هلف ن~`¹ا ¸·ب ¸-ق ¸لف `ف »ه¹ا¸م' نم ام' .-قو »ه¹ا¸م'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
تدر »` اهمد·¹ ¸ا= ¸لف ه¹ ء¸~ لو اهس-= و' ¸ا=-و ا-در هلف ا`دا= ا--ع اهب د=¸ف ا-~='
-=ل= و' ة=ن=¹ا -ن== ¸لف ¸¸·~¹ا »ا-ق اهنمو ى-م »´= .-قو ا-~='و هت-ا=م در هلف --·ب
ه-¹' -~-نا ن´¹و .قتن- »¹ ¸لف تاف ¸-´¹ا _ب~ و' -¸`¹ا .صف و' ان~س دب¸¹ا .~ع و' ¸¸س~ب
ىلع ¸اك اف¸- ل' ةل·¹او -¸~`¹ا -`خب د¹¸¹ا ~='-و هتل-=م هلف هل`~ب €سنك ,¸=' ن-ع و' ةعان-
¸ل-~¹ا د- ¸ف -¸~`¹ا ¸--- »¹ ¸'ف -ر¸ب'م _ات-~¹ا اه=¸ت~ا ¸اك -¸~` و' اهعو¸- ¸ف ان-¹ و' ا-¸ه…
--ا·¹ا •خ- ا~ب ¸ا=-و _--~¹ا ¸·ب ~='-و ¸ا` _-ب و' ¸قن هن' ىلع ءانب ¸ل¸ق هع¸=ر ¸-ف
.-قو ةص= ه¹ ن´- »¹ د¹¸¹ا _-ب و' ا~-د=' تام »` ةم`ا تد¹و ¸¹و »ساق¹ا نبا ,ورو ن~`¹ا نم
ه~='-و ه-د-- ¸' هلف د-·¹ا ن-ر ¸¹و ا~- ام ¸رد' ام ¸¸ن=س .اق ن-ت·لس´ف »`ا -·-ب ¸¹و ن-ت·لسك
ة-=م ة-وا·م ¸¸´- ¸' اهنمو ¸ل-~¹ا ةم~ ¸ف -س-¹ ~' ¸نا=¹ا ءاد-ب ¸ا=- لو ه-اد-ب ¸ا=-و
ن-ع ى¹' ¸¸´~¹ا _=¸-و -را=`ا -`خب ¸¸·¹ا ءا--تسا ر~·ت¹ _لص¹او _لخ¹او _ا´ن¹ا ¸ف --`- `ف
.-قو ¸قاس¹ا ¸-=`ا _م ت¸~¹ا ¸ود .-قو ¸ل-¹او ت¸~¹ا ¸ف اهعر¸ب ¸=' ¸-و ه-ر'و هرادو هتباد
-`خب _ر¸¹ا نه-¸م ىلع ¸امدق-و ¸قاس¹ا ¸-=`ا »`
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚3
ا~-ف ه--ق' ¸لف =¹~ ة~-قب =-¸~ _اسناو ءان-¹او „ا-ص¹او هه-~و اه-لع و' .ب`ا ة-اعر ىلع ¸-=`ا
¸=' ةباد¹ا ¸¸´مو ة·نصل¹ »ه-¹' »لس' ا~ب ¸=' _انص¹ا _-~=و هت~-قب .-قو ¸قب ا~ب ¸ا=-و دا¸
¸¸ك ¸فو اه--ق ¸' ةن-·~¹ا ¸-·بو ةن-·~¹ا ةباد¹اب ¸=' ¸¸ت´~¹او اه·م ن´- »¹ ¸'و -ل~= ا~ب
ل --·ب ة·لسل¹ دا¸¹او ن-د¹ا ¸ود دقن¹ا ¸ف اه`¹ا`و ¸ل¸ق _--¹ا داس-¹ _س-- ة·لس¹اب ¸=' ¸¸ت~~¹ا
ن~`¹ا ¸ف اهب ¸=' ¸¸´-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚4
( ¸==¹ا -اتك )
ا-ص¹ا _=قن-و ة=و¸¹ا ¸ف _ا´ن¹او ¸¸~¹او ¸ل-¹او ¸¸¹او ¸-~-ت¹او ¸¸ن=¹او ا-ص¹ا ة·س هبا-س'
ةنس هد·ب ىلت-- »` ر¸ه~~¹ا ىلع اهب .=د-و _و¸ت- ¸' ى`ن`ا ¸فو را-ت=لا د·ب د~¸¹او „¸ل-¹اب
¸-و و' -'ب ¸¸´- ¸' ل' »ساق¹ا نبا .اقو ¸-= ل د~¸¹اف ةسن·~¹ا ام'ف ¸ك~¹اك .-قو
-¸~ع ¸~= .-قو -¸~ع _-س .-قو -¸~ع ¸نا~` ¸-و نس¹ا و' تا-ن`ا و' »`ت=لاب ¸ك~¹ا „¸لبو
¸ب¸·¹ا نبا .¸قو هل`م تا-ن`او ة--ر »ق- »¹ ام »`ت=لا ¸ف ¸دص-و .~=¹او ¸-=¹اب ى`ن`ا د-¸-و
--¸= -'¸~¹ا ¸ف ¸=ن-
¸' ه--س¹ا ة--و -داه~¹ا ¸-ا=و .-قو ه-ا=ع'و ه~=' ه¸=¸ب افراع ه¹ا~¹ ا=فا= ¸¸´- ¸' د~¸¹او
,¸- ل --=ب ةم¸=~¹ا تا~ل¹ا ¸ف -¸س ا~ ¸¸´-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚5
د¸¹ا ¸' ىلع ءانب _-`ا ىلع ه-لع ر¸==~¹اك د¸¹ا ىلع ¸==¹ا .-ق هف¸ص-و ا--~ ا-دنع .ا~¹ا
ة-¹ا~¹ا تاف¸صت¹ا در ¸==¹ا -د-افو د~ر ا~' ¸==¹ا د·ب هف¸ص- ¸ف ¸´·¹ا ا~ه-لعو ¸==ل¹ ل ه-سل¹
ه--س¹اك اه-ف =لخ- »¹ ا~' ¸-·ص¹ا ة--و ل' .-ك¸ت¹او .ا~¹ا -`-'بو ن-د¹اب را¸ق`او ءا¸~¹او _--¹اك
-=¸~¹ا را¸ق`او هد¹و »' ¸اتع'و ه--نو -سن¹ا ¸ا=لتساو ¸`=¹ا ¸ف .قا·¹ا _¹ا-¹ا ىلعر €= لو
¸¸ن=~¹ا -`خب تاب¸ق·ل¹
¸-ص¹ا ¸¹وو
و' ¸ا-ن`ا ة=ا=¹ ل' هراقع _ا-- لو ه¸-= لو د=¹ ة-لو لو »كا=¹ا »` ه--و »` ¸-¸¹ا »` ه¸ب'
¸ف ¸=ن¹ا ¸¹¸ل¹و _ل-' هن~`ب .د-تس-و ى¹و' هدنع _--¹ا ¸¸´- ام ه-لع ¸-ن- »¹ ¸' ه=¸قس¹ و' ة=-·¹
¸ف =¹~ -Š¹و ¸=ن¹اب ¸¸·ب ¸-·ص¹ا ¸ف ¸ل=- لو ¸ت·- لو ¸-·- لو ة-د¹ا و' ¸-·ص¹ا ¸اصق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ة=لص~¹ هت·-~ نع ى-·-و ¸ل¸ق ه--س¹ا _¹ا-¹ا ¸فو نه-لع ر¸==~¹ا نم ا-¸-= ¸فو -¸-=~¹ا ى`ن`ا
.-ك¸¹ا »´= -را=ت¹ا ¸ف د-س¹ا ه¹ ¸~' نم »´=و ا=فا= و' ا·--م هق-قر ىلع ¸==¹ا د-سل¹و =قستف
-¸صت- ¸' ه¹و -را=تل¹ اف`-تسا ل' اما·= .~·- و' ¸=¸- و' _-- ¸' ه¹ ¸-¹و اه-ف ه-¹' ¸¸-~¹ا
¸و~'~¹ا ~=' ءا-م' ¸فو ¸و~'~¹ا ¸-= =¹~كو هن~' ¸-·ب ا~هل-ق-و ا~-¸=نو ة-ه¹او ه¹ ة--¸¹ا ¸ف
ل ¸تع ا~' هتم~ب »` هد- ¸ف ا~ب هت-د ¸ل·ت-و ¸¸ن=سو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ه-ا=ع'و ¸ا¸ق¹ا
¸==¹او ءام¸·¹ا »ا-ق ¸ف ¸-و ن-د ه-لعو ه-¸ت~- ¸' ل' هد¹و ¸ود هد¹و »' _ا--و هد-س-ب لو هت-ق¸ب
ن´- »¹ ا~' _ا¸تنلا ام'و ه¸=- .=- »¹ ام ¸~خل¹ا .اقو »كا= ¸-= نم د-س¹ا ¸==- .-قو ¸=¹اك
ه¸=نو ¸~= ¸ف ¸=- نم هن-´~- هد-س¹ ¸=- »¹ ¸نا¸صن ¸-و هد-س¹ ه¸=- ¸اك ا~'و ه¸-·´ف ءام¸=
نع دا¸ ا~-ف -¸خ~¹ا ¸¸~¹ا ¸ف ة`ر¸¹ا ¸=¹ ¸==-و ¸ل¸ق هن-´~- ¸ا¸= ¸-ف هس-ن¹ ¸اك ¸'و
لو ة=ص¹ا ءا~ن'´ف ل'و -ل`¹ا ن~ف تام ¸'ف _¸-- .ك -ق¸-و ه-واد-و ه-¸سكو هلك' نم هت=ا=
-ل`¹ا نم اه-ف -ابا=~¹او ة-وا·~¹ا ¸ف ه-لع ¸==-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚6
-ن=¹ا تا~و _ب¸ق¹او .س¹او -دا=¹ا ى~=¹اك ¸-`ك هب =`ه¹ا ¸'ب ---=¹ا »´=- ام -¸خ~¹او
ت¸~¹ا ه-لع --= ¸' .=ر و' د- _=ق و' .تقل¹ ¸¸-=~¹او ¸ه~' ةتس _ل-- .ما=¹اكو »د¹اب .اهس`او
-¸=¹ا -`خب ر¸ه~~¹ا ىلع .¸ه¹ا -قو .-ن¹او ¸=-¹ا ¸ف €=ل~¹ا -`خب -=¸¹ا ¸-ا=و
ىلع دا¸ ا~-ف _و¸¹ا ¸==-و €¹ا-¹او »ا~=¹او ¸¸-¹او دم¸¹او _ب¸¹ا ى~=و »¸- ى~=و ¸¸-¹او
دود¸م .-قو _و¸¹ا هد¸- ىت= ¸-ا= ¸-و ة-وا·~ب ¸-¹ ا~م ه¸-= و' ¸تع و' ةقد- و' ة-هب اه`ل`
¸' هلف دا¸ ا~ب -ع¸-- ا~'ف ¸ل¸ق --ام ىت=و اقا--ا ى-م -~-'- ىت= »ل·- »¹ ¸'و هن~' »دقت- »¹ ¸'
اه¹ ¸-¹و ¸·-ت- ل هن` ¸ت·¹ا ,¸س ¸-¸~¹اك ة-ا= دا¸ ام د¸- و' .-قو هد¸- و' _-~=¹ا ¸-=-
¸=' .ام ¸ف ل' هت-قب ¸ف _¸-ت¹ا -ل`¹اب _¸-ت¹ا د·ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚•
( _لص¹ا )
¸·-¹ا نع ءا¸ب' ¸·-¹ا نعو ن-د¹ا _--ك ن-د¹ا ىلع _لص¹اف =اقس'و ءا¸ب'و _--¹اك ة-وا·م
=د-¸'و ¸ا~-¹ا ==و .=·-و _- --ت·-ف ن--¸·¹اك ¸¸-ق~¹او ن-د¹ا ردق-ف ةم¸ل ة·--¸¹او
ى¹و`ا _سف د·ب ة·-ا-م هن' ,¸- »ساق¹ا نباف --·¹اب »ا-ق¹ا =¸- ىلع _لص¹ا ام'و ن-د¹اب ن-د¹ا _-بو
ا-دقنو ادقن ة-~ب اد-ع ,¸ت~ا ن~ف ن-د ¸ف ن-د _سفو ة·-نم ¸= -لس نم »¸=-و .=- ام ¸-ت·-ف
_نم ¸ه~ ى¹' -¸~·ب _¹ا- ¸لف ا~-دنع ¸ا= ¸و¸·¹ا نم و' دقن¹ا =¹~ نم .=·~ب --ع نع _¹اصف
نع اهن` -ه~' ¸¸=و -¸~·¹ا ¸='و ن-·ستب د-·¹ا ~-ن-= ,¸ت~ا هن` -لسو _-ب هن` »ساق¹ا نبا
-¸~·¹ا ¸=¸-و ن-·س- ىلع ا-دقن .-ق _¹ا- ¸لف --·¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚‚
ه¸=' -ه~' دنعو ¸-ا= ¸-و -ن'تسم _--¹ .-='- »ساق¹ا نبا دنع هن` ¸ل¸ق¹ا ¸´·نا .=' ى¹'
اناك ا~' ¸´·¹ابو ¸رو نم --~ ىلع _لص¹ا ¸¸=-و ة·-نم ¸= -لس ¸هف --·¹ا =قس-¹ -¸~·¹اب
¸لف ا~هنم »¹ا=ل¹ .=- لو ه~´= ¸-ا= ن-~-¹ا نم ءادتفلا ىلعو را´ن`ا ىلع _لص¹او .=عو ن-¹ا=
ا~¹اع ¸اك ¸'ف ل .-قو ه-قن ه¹ اه--ف اهب »ل·- »¹ ةن--ب --` ¸لف -¸ل·م هن` ه-قن هلف =¹~ د·ب ¸ق'
¸¹و ةن--ب ه~لع _م -ل=تس~¹ا نم ¸ا=¸خ- ¸ل¸قف _¸ص- »¹ ¸'ف اهب »ق- »¹ اه=اقس'ب _¸-و اهب
¸ل¸قف ا¸س ده~' ¸'و اقا--ا =¹~ هلف اهب »ا-ق¹ا =¸~و ة--ا= -ناك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3‚ƒ
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
( ة¹ا¸=¹ا -اتك )
اهنم =و¸~ ه¹و ى¹و`ا اهب '¸-- ةم~ ى¹' ن-د¹ا .قن
ه-لع .ا=~¹ا ¸ود .ا=~¹او .-=~¹ا ا-ر
ه-لع ه¹ ء¸~ ل هن' »ل·- ¸' ل' _=ر ه¹ا=' ¸لف .-=~ل¹ ن-د¹ا ه-لع .ا=~¹ا ىلع ¸¸´- ¸' اهنمو
_¸=ر `ف -ءا¸-¹ا =¸ت~-و
»¸=ن ¸ف ه=¸ت~ا »ساق¹ا نبا ¸' ل' ه-لع .ا=~¹ا ام .¸ل= =¸ت~- لو لا= ن-د¹ا ¸¸´- ¸' اهنمو
ةبات´¹ا
و' ¸لف' ¸لف ىند`ا نع ىلع`اب ¸¸=-ف ه-=ع' ¸¹ ا-¸¹ا ى¹' ¸قت-- لو ن-سنا=تم ¸¸´- ¸' اهنمو
ن~`¹اب ¸¸ت~~¹ا ىلع _-ا-¹ا .ا=' ¸لف هنود ¸`ف`اب ا~¹اع .-=~¹ا ¸¸´- ¸' ل' .ا=~¹ا ىل·ف ¸==
_=¸-و »ساق¹ا نبا دنع --مو ة~-`ا هرات=او -ه~' دنع ة¹ا¸=¹ا -خس-نا -ق=تسا و' --·ب در »`
.-=~¹ا .اقف اع¸ان-و ة¹ا¸=¹ا ‹-¹ ,¸= ا~'و _--¹اك و' -و¸·~¹اك اهن' ىلع ءانب ه·-اب ىلع ¸¸ت~~¹ا
_-`ا ىلع .-ق- »¹ -لسو' ة¹اكو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ0
( ¸ا~-¹ا -اتك )
ةس~= هناكر' ¸=¹اب ,¸=' ةم~ .·~ ¸ا~-¹ا
ارا-م هن~' ¸-·ب ¸اك ¸¹ ام' هن~' ¸-·ب هنع ,د¸- ¸' ¸¸=- ~' ها-ر =¸ت~- ل هنع ¸¸~-~¹ا
¸¸=- لو ةن-¸قب ل' _فاد¹ا .¸ق .¸ق¹اف ا-ست=م ه·فد هن' ¸ف اع¸ان- ¸¹و هنم ن´~- `ف اهه-~و -واد·¹
ءا¸س¹ا ىلع ا~هن-ب ة·لس ا-¸ت~ا ¸¹ ام' ¸=`ا هن~--¹ ا~-د=' ن~-- ¸' _نتما =¹~¹و .·=ب ¸ا~-
--~¹ا نع ¸ا~-¹ا _ص-و .~·¹ا ¸ا=
هم¸¹ »-¸= '¸=و --م ن-د .~=- ¸لف هتف¸·م =¸ت~- ل ه¹ ¸¸~-~¹ا
¸بد~¹ا و' د-·¹ا ¸ا~- د-س¹ا در ا~'و -ل`¹ا ¸ف ة=و¸¹ا ¸ا~- _ص-ف _¸-ت¹ا ة-ل-' ه=¸~ نما-¹ا
ء¸لم ¸-ا= .-`او -¹ا=- ل اه-فو ءا~ نم ة-¹ا=م ه¹ ¸¸~-~ل¹و ¸تع ا~' هب _-ت- »¹ د¹¸¹ا »' و'
_¸-¹ا _¸-¹ا Ž¸ب .-`ا '¸ب' ا~همو ا=ا=لم ¸اك ¸' .-قو ن-¸¹اك ه'رو ¸لف و' -ا= ا~' ن´¹
ه¹ ¸¸~-~ل¹و هقاق=تسا د·ب ل' ¸¸~-~¹ا ت¸م د·ب .=¸~ب نما-¹ا -¹ا=- لو ¸´·¹ا -`خب
ن´- »¹ ¸'ف .=`ا ى¹' -ق¸- .-قو هقاق=تسا د·ب ¸¸~-~¹ا ىلع هت`رو _=¸-و نما-¹ا ةك¸- -ل=
هل-ق ل -ل=¹ا دنع هص-لختب ة-¹ا=~¹ا نما-ل¹و ء¸س ة-اور ه~- ى-=- .اق »-¸·¹ا ه~=' ا--لم .-`ا
نما-¹ا _¹ا- ا~'و هنع ¸¸~-~¹ا را¸ق' د--- لو ه¹ ¸¸~-~¹ا را¸ق'ب و' ةن--ب ,د' ا~' _=¸-و
نم هنع ,د' ا~ب هاقل- نم ~=' »¸= نم ¸' ء`~=¹ا _=ا¸- =با-و ة~-ق¹ا و' ن-د¹ا نم .ق`اب _=ر
ه¸-= نع هاد' ام -صنب »` ن-د¹ا نم هتص=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ1
ة-~تسب ة·لس ¸-ن ةتس ,¸ت~ا ا~' ةنود~¹ا ة¹'س~ب ¸ه=-و ادب' ¸¸·=ا¸ت-و ه´-¸~ هن` ة¹ا~=¹ا --سب
نم هتص= نع ة-~ب ه~=' »-د=' »را·¹ا ¸ق¹ ا~'ف _-~=¹ا هنم ~='ف »-د=' _-ا-¹ا ¸قلف ة¹ا~=¹اب »-رد
¸'ف ن-·-سو ةس~خبو ن-س~خب ه~=' ا`ا` ا~-د=' ¸ق¹ ¸'ف ة¹ا~=¹ا نم ¸قب ام -صن ن-ت-~بو ن-د¹ا
¸~ع ¸ن`اب »` ¸ماخ¹ا _با¸¹ا ~='- »` ن-¸~عو ةس~=و ن-¸~عو ةس~خب ه~=' ا·بار -¹ا`¹ا ¸ق¹
هد=و هنع ا-اد' هن` ا·برو ةتس هنم ~='-ف ¸داس¹ا ¸ماخ¹ا ىقل- ¸' ى¹' _برو ةتسو -صنو
¸ا~- _ص- `ف ه=¸¹ا ¸ا~-ك هن~-ت- ام و' نما-¹ا نم ه¸ا--تسا ن´~- ¸' ه=¸~ ¸¸~-~¹ا
.¸ه=~¹ا ¸ا~- _ص-ف ه-¹' ` -' و' ا¸قتسم ان-د ¸¸´- ¸'و =ل- ¸' هل`م را-='ب اقل=م ن-·م _--م
هم¸ل-و ا¸´نم ¸اك ¸'و ه=¸¹ا ¸ا~- _ص-و .~·¹ا .-ق .·=¹اب لو ةبات´¹اب _ص- لو هب¸=و .-قو
.-قو --·- .=' د·ب »¸= ل'و ن=س و' هنم ه-ءا¸-ب و' ه=ا¸ت~ا ¸ا´م ¸ف ه~-لستب '¸--و هرا-=
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»¸ل- »¹ ¸¸~-~¹ا تام ¸لف ¸ل¸ق هرا-='ب ه=¸قس ¸-ف »¸·¹اب »´= ¸لف »¸·- ل .-قو .=' ¸-·ب
ه¸=¸= اف ا~- ¸-= ا--~ »´¹ -لق -نك ¸'و »¸¹ .=`ا د·ب تام ا~' »ساق¹ا نبا نعو ء¸~ب نما-¹ا
»-¸·¹او .ا=¹ا ¸ف .=`ا =¸~ ¸¹و ه-لع ء¸~ ل »` ¸-سب ه-ل= هه-~و ه-ل=ب .-~= ان' .اق ¸لف
ا~-د=' ¸ا~- ¸ا= ¸·-¹اب ا¸س¸م ¸اك ¸لف -ه~' ه¸ا='و »ساق¹ا نبا ه·نم هل`م اهب ¸س¸- ¸س·م
هم¸¹'و »كا=¹ا »¸ل- .-`ا ءافو »د·ب ¸ا~-¹ا ¸لع ¸¹و ¸ا= ل ا= .=¸~¹ا ن~- ¸¹و _-~=¹ا ¸ود
ا¸-ا= ا--لم ن´- »¹ ام
¸ل¸قف ه=¸¹ا تدر' .اق ¸لف =¹~ ه-~و ¸دنعو »-ع¸ ان'و -ن~-و -ل-´-و -ل~=- هت·--و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ2
( ةك¸~¹ا -اتك )
.ك¸~¹او .-ك¸¹اك ¸ادقا·¹ا ا~هس-ن' _م ا~ه¹ -¸صت¹ا ¸ف ¸~'
اف¸ع و' ا=-¹ .د- ام ة·-ص¹ا
¸-ناند¹ا ¸ف اه-¸ا=' ىلع _ا~=`او د-¹ا ءاق-¹ -¸=انم ¸-= نم _-ب .ا~¹ا ¸-ف .~·¹او .ا~¹ا اهل=م
.-قف =¹ام ه·نم هت--و هع¸ن ¸ف ¸-ت~¹ا »ا·=¹ا ه-لع »ساق¹ا نبا ¸اقف ن--نا=¹ا `ك نم »-ارد¹او
ا~ه-ف ر¸ه~~¹ا ىلع ن--لتخ~¹ا ن-ما·=¹او »-ارد¹ا _م ¸-ناند¹ا ¸ف _ن~-و ه--ق .-ق »ا·=¹ا _-ب هن`
_-ب ام ه¹ام ¸'¸ف -دساف -·قو ¸لف ه-¸ع هب »¸ق ام د=او .ك .ام ¸'رو اقل=م ن--¸·¹اب ¸¸=-و
و' ن-ق-تم =لخ¹ا »¸- هت~-قف ن-ما·=¹ا ا=ل= ¸لف ر¸ه~~¹ا ىلع ه¸-=' »¸- هت~-ق ل ه-¸ع هب
دقن¹او -نا= نم ¸¸·¹اب _ص-و ¸د·ت¹ا »د·¹ ن--صن ا~هن-ب ن~`¹ا »سق- ¸ورو ¸واس~¹اك ن--لتخم
ن-¹ا~¹ا د=' ة--= ¸ا¸= ¸فو ¸-= ل ا~هف¸- ¸ا--ا ن---~¹ا ¸ف =¸ت~-و ر¸ه~~¹ا ىلع -نا= نم
ى~س-و »¸¹ داد-تسلا ¸-ن ا=¸~ ¸'ف ا~هب ¸ا-¸ت~- و' ا~ه-د-' -=- ن-¹ا~¹ا =ل= نم دب لو ¸ل¸ق
¸ان·¹ا ةك¸~
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ3
»¸¹ -را=ت¹ا ىلع د¸·- ا~م ه¸-=و ءا¸~¹او _--¹ا ¸ف ر¸-=¹او ة--·¹ا ¸ف ا~هنم -¸صت¹ا اقل=' ¸'و
اف`-تسا ن´- »¹ ام »¸ل- ل هع¸--و ه-لع ¸==- »¹ ام ءادتبا =¹~ ه¹و ى-م ة--سن ,¸ت~ا و' _اب ¸¹
هن' ةن--¹اب --·¹اب ه-لع د¸-و ه¸-=و --·¹اب د¸-و ¸=`ا ةلما·م _با¸تب د=او .ك -¹ا=-و -را=تل¹
»¸¹ =¹~ب ¸ا¸تفلا د·ب ا~-د=' ¸ق' ¸¹و ¸=تنا ة--·¹ا --¸ق ¸اك ¸'ف ه´-¸~ نم -ده·¹ا ىلع هعاتبا
اه=قسم »لع لو د=¸- »لف --~¹ا د-ب -ناك .ا~¹ا نم ة-م هن' ةن-ب ا~هنم ¸=¹ا »اق' ا~'و هتص= ¸ق~¹ا
¸ق' ¸¹و `ف ل'و هتص= ¸ف ¸هف .ا~¹ا ¸ف اه¹ا·~' هب ن=- ل --=ب اه--ق نم ه-¸م -¸ق ¸'ف
»¹ ا-~=' هن' ده~ ¸¹ ام'و ا-¸صقو -د~¹ا .¸= ن-ب »ساق¹ا نبا ¸¸-ف .ا~¹ا نم ة-م هد-ب ¸' =-¸~¹ا
و' _ب¸¹ا .-ا-- ىلع -·قو ¸'ف هت-سن ىلع .~·¹او .ا~¹ا ىلع _ب¸¹او ا-در هن' داه~`اب ل' '¸--
ا~-د=' _¸-- ¸¹ ام'و -دا-¸¹ا -صن ¸ف .`~¹ا -¸='ب .~·¹ا ¸فو _ب¸¹ا ¸ف دا¸ت¹ا »¸¹و تدسف .~·¹ا
امو ¸ا¸سخ¹او -لت¹ا ¸عد- نم .¸ق .¸ق¹او ه--و و' ه-لس' ¸¹ =¹~كو =¸~ ¸-= نم ¸-ا=ف دق·¹ا د·ب
-لتخم و' د=او ¸·س¹او ن-دلب و' ه-ف اناك دلب ¸ف -ا·لم -و¸·~¹اب ا~ه-¸سكو ا~هتق-نو هس-ن¹ ه-¸ت~-
-س= ¸=`ا ¸ود .ا-ع ا~-د=` اناك ¸'ف .ا-ع ¸-·ب و' .ا-·ب اناك ا~هنا=و' ¸-= ¸ف ى·ل- ا~ن' .-قو
هتق-ن د=او .ك
د-ب ء¸~ ¸فو -صن¹ا ىلع .~= ن-¹ا~¹ا ردق ¸ف اع¸ان- ا~'و ا~-د=' ت¸~ب -¸صت¹ا _=قن-و
ل ¸راق~¹اك ةك¸~ ا-در ¸ف ¸=`ا ¸-= هس-ن¹ ة-را= .ا~¹ا نم ,¸ت~ا ¸¹و ةك¸~ل¹ ¸هف ا~-د='
نبا .اقو اه¹ ا~هتمواقم ن-·ت- .-قو ا-¸اقب' و' اه~-¸ق- ¸=•لف ةك¸~¹ا ة-را= ءى=و ¸¹و _د¸~¹اك
»ساق¹ا
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ4
-م¸ق -ل~= ¸لف »-¸قت¹ا ن-·- هن~'ب ¸اك ¸¹ ام'و ة-وا-م ةك¸~ ¸ف -ناك ¸' ن-·ت-
اهس--ن -`خب `=د =¹~ ىلع ا~' ه¹ ¸هف هس-ن¹ ا~-دات·م -¸سك و' ةن¸م .ا~¹ا نم ,¸ت~ا ¸¹و
_¸=ت¹ا ¸¸=-و -¸=`ا هلف ا~-د=` -اد`ا -ناك ¸'ف ¸ا´~¹ا ¸فو ه-ف دا=-لا .~·¹ا ةك¸~ =¸~و
¸- .-قو ه=بر ¸·-ب .ماخ¹ا .ام ه-=¸¹ا _--- ¸'ب ت¸سفو ه¸=¸¹ا ةك¸~ _ص- لو اهنم هفات¹اب
ا~هن--ف ها-¸ت~ا امو _س--و -دساف ا~-اتلكو .ام ¸-= نم ا~هن-ب _ب¸¹او ¸ا·---و ¸ا-¸ت~- »م~¹ا ةك¸~
هنم ,¸ت~ا ¸¹ ا~ك ةك¸~ -لص= ¸'و -ر¸صقم ة¹اك¸ف =¹و ¸¹ ة·لس¹ا ه~- ¸ت~ا ام'و ¸ه~`ا ىلع
¸-ا= اهل-' نم ه¸-=و ¸-س¹ لو ة-نقل¹ ل _--ل¹ اهق¸س ¸ف ة·لس ,¸ت~ا ¸¹ ا~كو ا-ا`رو و' ا-ء¸=
و' ¸~·- ¸' هم¸ل- »سقن- ل ا~م =¸ت~~¹او ة-ا= ه¹ اهن' ن--- »¹ ام ءا~ ¸' ه¹ ¸-=- هن'ف »ل´ت- »¹
¸ل·-و _--¹ا و' ءان-¹ا ىلع .-س¹ا ¸ل·¹ا ¸-=-و »سق- »سقن~¹او ¸~·- ام ردقب »كا=¹ا _اب ل'و _---
ىلع`ا ىلع »لس¹او =سو`ا ىلع ىلع`ا ¸-ل·-و هاع¸ان- ¸¹و هب ه¹ »´=-و ه-لع -قس¹او ¸ل·¹ا .-س¹ا
¸نكو د-¸- ¸' ¸ل·¹ا -=اص¹ ¸-¹و -قس¹اك .-قو .-س¹ا نم =سو`ا ىلع ه-لع _¸خ-و =سو`ا نم
ةك¸ت~~¹ا ا=¸¹ا -مدهنا ا~'و »=ا~=¹ا ددع ىلع _-~=¹ا ىلع .-قو .-س`ا ىلع .-ق ¸ا=¸~¹ا
هنعو ابا¸= »ه--صن -¸=' ه-لعو اه~-ق~¹ اهلك ةل·¹ا »ساق¹ا نبا ن·ف ¸قا-¹ا ىب' ا~' »-د=' اهماق'ف
¸~ع ةس~= -را~·¹ا د·بو -¸~ع اهت~-ق -ناك ا~'ف ه-را~·ب دا¸ ا~ب ةل·¹ا ¸ف ا´-¸~ ¸¸´- ¸' ا--'
ةل·¹ا -ل` هلف ¸~ع ةس~= -را~·¹ا د·بو -¸~ع اهت~-ق -ناك ا~'ف ه-را~·ب دا¸ ا~ب ةل·¹ا -ل` هلف
»¸- =¹~ ة~-ق نم هب¸ن- ام _فد ه·م .=د- ¸' دار' نم »` »هن-ب ¸قا-¹او ه-را~·ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ5
هتق-ن ¸ف¸تس- ىت= =¸ت~~¹ا راد=¹ا ¸ف _ن~¹ا .´¹و ¸-ن' ام اهنم ¸ف¸تس-و »هن-ب ةل·¹ا .-قو ه·فد-
ار¸- ا~-د=' همد- ¸لف ¸ل¸ق ه-را~ع ىب' نم ¸-= ¸ف »دهنا ا~'و ¸ل¸ق ة~سق¹ا ىب' نم ¸-= ¸فو
ى¹' -دن-و هه-~و =-ا= _`-` .¸=د¹ا ¸ف ¸~'- ¸' را=¹ا ىلعو ¸ل¸قف _`-`و ¸اك ا~ك هدر
و' -اب _تف هل`مو ر¸-¹ا ¸-= _¸=م ¸¸·- ¸' ل' .-قو اقل=م _=¸- »¹ راع' ¸'ف راد=¹ا -راع'
¸ل=-و _و~=¹او تاقا=¹او =~ق¹او ه=¸¹ا -=ا- د-¹ا -=اصف اراد= اع¸ان- ا~'و ءا~ب ¸افر'
¸' ل' _ا-تن`اب د-¸- رود¹ا -ابر` هنع -ا ¸-ر ¸~ع اهب ى-قو ---خ¹ا _--ل¹ ة-نف`ا ¸ف ةعا-¹ا
¸-ا= ¸ا-نا=¹ا ه¹ ن~¹ =اباس¹او هه-~و ن~و¸¹او ¸ل¸ق ¸-- ل ا~-فو ¸-- ام »د- ¸ا= ¸لف ¸ا=-
¸~`ا-ف ا-رود -ا=-` =ل~¹اك .-س`ا -دتس~¹ا ¸-¸=¹او ¸~' ¸-·ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ6
( ة¹اك¸¹ا -اتك )
¸`=¹او _ا´ن¹او ة¹ا·=¹او ة¹ا¸=¹او ة¹اك¸¹او ة¹ا-´¹ا ¸ف ¸¸=تف -¸~ا-~¹ا ه-ف ن-·ت- ل ا~-ف ةبا-ن
لو ن-~- .`م ¸ف ¸¸=- لو »دق- -`= €=¹ا ¸فو -اك¸¹اك ة-¹ا~¹ا تادا-·¹ا ¸فو _لص¹او _لخ¹او
¸ل¸قف .¸-ق¹ا ى=ا¸- ¸'ف اهماقم »¸ق- امو ة·-ص¹ا ¸-ت·~¹او را´ن`او را¸ق`ا ¸ف ¸¸=-و راه…
¸رات=ا -'¸~ل¹ ه¹¸ق ىلع ا=-¸خ-
د-ق- ىت= د-- »¹ =تلكو .اق ¸لف -دا·¹ا و' ةن-¸ق¹ا و' •ن¹اب ام¸ل·م ¸¸´- ¸' ه=¸~ ه-ف .ك¸~¹ا
.¸ق- ¸' ل' ا¸=ن ¸اك ا~' ءا-~`ا _-~= ¸ف ى-م ¸-`كو .-لق نم ¸¹ا~ب .اق ¸لف ¸م'ب و' ¸-¸-ت¹اب
_ل-~ب ة```¹ا .ه= _م ¸ا= ءا¸ب`ا ¸ف هلكو ¸¹و هب د-ق- ا~ك ¸ف =تلكو .اق ¸لف ¸=ن ¸-=و ا¸=ن
ن-د¹ا
¸¸´- ¸' ل' .ك¸~ل¹ را-خ¹اف -¹ا= ¸'ف ¸¸س¹او ¸ام¸¹او ¸¸ت~~¹اك ةن-·تم .ك¸~¹ا تاصصخمو
»`ك `ف ءا¸~¹ا ¸ف •قن و' _--¹ا ¸ف ن~`¹ا دا¸ ¸'ف ¸ل¸ق ها-¸ب ه-ا-م' ¸-ف ¸¸ب¸ب ا-¸بر
.اق ¸لف ¸´·¹ا ¸ف ¸-س-¹ا ¸-ت·-و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ•
¸ل¸قف ءا¸~¹ا ¸ف هس´عو هب ادقن _ا-ف ا~´ب ة--سن _ب .اق ¸¹و ¸ل¸ق ه-ا-م' ¸-ف ¸-`´¹ا ¸ف »-' ان'
,¸ت~اف اهن-·ب ¸ت~او ه¹¸-ق هم¸¹ .-ك¸ل¹ ن~`¹ا .=ع ¸¹ _ات-~¹ا ¸'ب دا-ل¹ا نبا اه-ف د~=م ¸ب' €=و
ا~هن' ىلع ءانب ¸ل¸ق ¸´·¹اب و' »-ارد¹اب _ا-ف ¸-ناند¹اب _ب ¸فو _- ¸´·¹اب و' ا-دقنو ةم~¹ا ¸ف
»¸ل- »¹ دا¸ف`ا ىلع ارداق ¸اك ¸' اه`¹ا` ن--ا~ هب ,¸ت~اف ران-دب -ا~ ¸ت~او ل و' ءا¸س ¸¸·¹ا ¸ف
»ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هرا-= ¸-ف هب ¸-ل- ل ام ,¸ت~اف اد-ع ¸¹ ¸ت~او -¸·¹ا هد-ق- .=' ى¹' _بو
نم _--- لو ¸~'ب ل' ¸=اف ن-·بو ة--سنب لو ¸¸·ب _--- لو -¸·¹اب •صخ~¹ا =¹~كو -ه~'و
`ك نم .-ك¸¹اك دق·¹ا ¸ف¸= ~-ن-= ى¹¸ت-و =¹~ ه¹ .-قو ¸¸ت~- لو ه~-ت- ل هد¹و نم لو هس-ن
.ك¸~¹ا ىلع ¸ت·- »¹ .ك¸~¹ا هن-·- »¹و ا~¹اع ه-لع ¸ت·- نم ,¸ت~ا ¸¹و _ا´ن¹او _--¹ا ¸ف ن--نا=¹ا
ءل¸¹او .-ف ام ¸تعو ه-·ب و' _-ب ا¸س·م ¸اك ¸' هقتع ىلعو ¸ل¸ق .-ك¸¹ا ىلع هقتع ¸فو
.ك¸~ل¹
_-ب و' »لسم ىلع ¸م~¹ا .ك¸- ل اه--ف _نا~¹ ل' .ك¸- ¸' ¸ا= هس-ن¹ -¸صت- ¸' ¸ا= نمو ¸ادقا·¹ا
ة-¹ا=~¹ا .-ك¸¹ا =ل~-و هودع ىلع ودع .ك¸- لو اد-ع ¸اك ¸¹و ه-¸كو ه·م _-- و' ءا¸~ و'
در لو ه¹ ¸اك --·¹اب »لع ¸'ف .ك¸~ل¹ د¸¹ا -ه~' .اقو --·¹اب د¸¹او _--~¹ا ¸-قو ه--قو ن~`¹اب
ن~`¹اب -¹ا=-و د¸¹ا ه¹ -ه~' .اقو .-ك¸ل¹ در `ف .ك¸~¹ا هن-ع ¸لف ¸=ن ه¸ا¸~و ¸-س-¹ا ¸ف ل'
هم¸ل- ا~ب هلك¸م -¹ا=-ف »ل·- و' ة¹اك¸¹اب _¸ص- »¹ ام ه-لع -ده·¹او -ءا¸-¹اب _¸ص- »¹ ام ن~`~¹او
¸¹و ن~- ن~`¹ا ¸¸ت~~¹ا د==ف ده~- »¹و _--~¹ا »لس ¸¹و هلك¸م ىلع _=ر هد- ¸ف ن~`¹ا -ل- ¸¹و
'¸-- »¹و ء,¸ب -ل-و ن~`¹ا ---ق .اق ¸¹و =¸ت¹ا -دا·¹ا ¸¸´- ¸' ل' .-قو =¹~´ف ن-د¹ا ¸-ق'
¸´ن' ¸¹و ¸¸-~¹ا .-ك¸¹ا ¸ف ل' ةن--ب ل' »-¸·¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒ‚
ه-لع نم =¹~كو اهب~ك' هن` هتن-ب لو _~س- »¹ ه-ددر و' -ل- .اقف ةن--¹ا -ماقف ن~`¹ا ¸-ق .-ك¸¹ا
هل`م ن-د
ل ن--·ت¹اب .-ك¸¹او داه~`ا ر~·ت¹ ¸-='ت¹ا ه¹ ¸-¹ د¸¹ا ¸ف ¸دص~¹او _فد¹ا ¸ف ¸دص- ل »-ت-¹ا »-قو
ان-م' ل' .ك¸- لو اه-¸`´¹ .قتس- ل و' هب ¸-ل- ل ا~-ف ل' .ك¸-
.¸·ب ل' ¸¸-~¹ا .¸·ن- ل .-قو .ك¸~¹ا ت¸~ب ¸ل¸·ن-و .و`ا ت¸~ب ¸نا`¹ا .-ك¸¹ا .¸·ن- لو
`ف ةم¸صخ¹ا ¸ف _¸~ ا~هم ¸ل¸ق ة--·¹ا ¸فو ت¸~¹ا ¸ف ه-¹' ¸-خ¹ا „¸لب .-ق ه¹ا¸·نا ¸فو ة`ر¸¹ا
هف`= =¸ت~- »¹ ام داد-تسلا ن-ل-ك¸¹ا د=`و _-`ا ىلع هس-ن .¸·- لو ا~-ر¸-=ب ¸¹و .¸·ن-
ه¸-= .·=ب ن-م' .-ك¸¹او
-¸-ا= ا~-¸-·بو .ك¸~¹ا »¸ل- اه`¹ا` .·=بو .~·¹اب »ل·¹ا -=-و -را=`اك ةم¸ل -¸='ب ة¹اك¸¹او
تاف ا~' ل' .ك¸~¹ا .¸ق .¸ق¹اف ه-ا-- نم ة-- و' ¸~`ا ¸ف اع¸ان- ا~'و ة-ه¹اك .-ك¸¹ا »¸ل- .-قو
¸´نتس- ا~ب _-- »¹ ام .-ك¸¹ا .¸ق .¸ق¹اف هن~` ¸ف -لتخ~¹ا _--~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 3ƒƒ
( را¸ق`ا -اتك )
-راو نم ه-لع »هت- ن~¹ هرا¸ق' .-ق- ل ¸-¸~¹او »دق- د-·¹او ¸ل-~¹او ر~-~¹او ¸¸ن=~¹او ¸-ص¹او
-=`م ¸-د- ¸-ن=`او .-ق- ¸´·¹ابو هه-~و »·¹ا نبا _م -ن-¹اك -را¸¹اف ن--¸صخم ¸-ن=' و'
-ل`¹ا ¸ف .-ق- .-قو ة¹`ك -ر¸- ¸-¸~¹او
هت·-و ¸' د-ق و' ¸ل=' هم¸¹ -¹' ¸لع ةن`ف .~=¹ .اق ¸لف ` ~= و' اد-ع ¸¸´- ¸' _ص- ه¹ ¸ق~¹ا
»¸¹ -ء¸=¸م ¸-= -ناك ¸'و هم¸ل- »¹ '=¸- ¸-و ¸`ك` هت·-و ¸'ف را¸ق`ا نم .ق'ف ¸ه~' ةتس¹
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ه¹ ¸ق~¹ا -~ك' ا~'و .=ب ات-م -·-و ¸¹و ا~هنم ¸=ل¹ و' ا~هلف ن-م'¸- -·-و ¸¹و ن-نس _بر`
¸ا` را¸ق'ب ل' ه¹ _¸=ر لو .=ب ¸ق~¹ا
»¹ ة=¸=ب ه-داه~ تدر ¸' اه`¹ا`ف ها¸ت~ا »` د-ع ة-¸=ب ده~ و' ¸ق' نمو .¸ه=~¹اب _ص- هب ¸ق~¹ا
¸ت·-
هت·ب و' ¸نم هت--و هل`مو =نم ت~=' و' ¸دنع و' ¸لع =¹ ة·-ص¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 400
¸¹و ¸ل¸ق هه-~و ¸ل-كو ¸-'- ىت=و را¸ق'ف هه-~و اه-ف ¸نل-اس .اقف -¹' =-لع ¸¹ .اق ¸¹و ¸نم
و' ىلب .اقف -¹' =دنع ¸¹ ¸-¹' .اق ¸¹و هم¸ل- »¹ هه-~و اهنم =د·ب' ام ا-~='- -¸- ¸' نم .اق
ء¸~و ة-م ¸ف .-قو .ا= ¸'و ¸-س-تل¹ ن=س-و .ق ¸'و ه¸-س-- .-ق- ء¸~ ىلع ه¹ ةل~=~¹ا هم¸¹ »·ن
هه-~و -ك¸م -اب و' _~=ب ه¸سفو ¸= =-ا=¹ا و' ¸ر`ا و' راد¹ا ه~- ¸ف ه¹و ة-م ل' هم¸ل- ل
ه¸-س-- .-قو »-ارد ة``` و' ران-د _بر .-قو -اصن .-ق .ام ¸لع ه¹و ¸فو نم ن-ب ¸¸-¹ا اه`¹ا`ف
ا~-رد ا~ك ام'ف ء¸~ .`م ا~ك ه¹و ة-د¹ا ردق .-قو -اصن¹ا ىلع دا¸ ام .-قو =¹~ك »-=ع .امو
.-ق-و ا~- -¸ع' ام ¸¸ن=س .اقو ¸و¸~عو د=' ا~كو ا~كو ¸~ع د=' ا~-رد ا~ك ا~كو ¸و¸~·ف
¸' اه`¹ا` هه-~و »-ردو -¹' ¸فو .و`ا -ل` .-قو -`` .-قو ه¸-س-تف --نو ¸¸س~= ه¹و ه¸-س--
اهف¸=·~ف ل'و ه¸-س-- .-ق ---وو -¹' .`م ¸اك
د=' .-قو ¸ا`ل`¹ا .-قو »كا=¹ا داهت=اب هق¸ف ا~ف ¸ا`ل`¹ا .-ق ا-¸=نو اهب¸قو ة-~¹ا .=ب ة--¸¹او
¸فو ¸¸·س-و د=' هم¸¹ ا--~ ل' ة-~ب ¸ق' ¸¹ ا¸¹اقو =¹~ك ا--~ ل'و ` -لق ل' ة-م ¸ف ا¸¹اقو ¸¸س~=و
ة·-س ةن¸ف ل'و ة~¸~·م ¸¹و اف¸ع هب .ما·ت~¹ا ىلع »-رد ة-مو -ل' ة·س- ا--~ ل' -ل' -¸~ع
لو ¸ات-م .-قو ة·-س .-قو ة·بر' .-ق -¸-`ك »-اردو .-ق ` صتم ¸سف ¸لف ة--¹ا نم ران-د را~ع'
.اق -¸~ع ى¹' »-رد ن-ب امو -¸~ع .-قو ة·س- .-ق -¸~ع ى¹' »-ردو ة·بر' -¸-`ك لو ةل-لق
-`خب ة-م .-قو ¸و¸~ع .-ق -¸~ع ¸ف -¸~عو -¸م ة-نا~`و -¸م ة·س-و -¸م -¸~ع ¸¸ن=س
¸-ناند¹ا ل »-ارد¹ا هم¸¹ ا~ه-ف -¸~ع اهن'ف -¸~·ب ة~ع -`خبو ¸-ناند -¸~ع ¸ف »-ارد -¸~ع
¸¹ اهتنا=ب ة-=و -¸= ¸ف --¸ -`خب ¸ل¸ق هف¸… »و¸¹ ¸ف .-دنم ¸ف و' ¸ودن- ¸ف -¸`و
¸¹ .-ق- اقسن ¸¹ ة-ف »-ا=و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 401
¸`ك`ا ¸اك ¸' اه`¹ا`ف ن-ن=¸م ¸ف ن-ت-~بو ة-~بو ة-م ه-¹¸ق ¸=‰ف ة-~ب ¸=' ¸فو ة-~ب ¸ك~ ¸ف ده~'
ة-~``` هم¸¹ ل و'
=¹~كو -¹'ب ا¸~= هنم --¸ت~ا -`خب هم¸¹ ¸ك¸نف هه-~و ¸~= ن~` نم -¹' .اق ¸¹ _فا¸¹اب ه-ق·-
ةن--ب »اق' »` ¸-¸ن= ن~` نم -¹' ¸لعو ه--ق' »¹و -¹'ب هت-¸ت~ا -`خب ه--ق' »¹و د-ع ن~` نم
ى¹ا·- -ا ءا~ ¸' -¹'و ه¹ ¸ق~¹ا را¸ق' -`خب هت--ق -¹' .اق ¸¹ ا~ك _-`ا ىلع .-ق- »¹ ابر هن'
_-`ا ىلع اهل`م .-='- ¸ف .-ق- .=¸م -¹'و ¸ل¸ق هه-~و ¸ن… ¸ف و' ¸~لع ¸ف -¹'و هم¸ل-
و' -ا~¹ا ه~-و هم¸ل- »¹ ده~ف ¸`ف اهب ده~ ¸' و' -ل=ف -ل= ¸' -¹'و ¸¸ق¹ا نم ةل=¸م -`خب
ى-`-و .وŠ¹ ¸هف ¸`ف نم .ب ل ¸`ف نم هت-ص=و ةقان¹ا ىلع -ل=و -ا~¹ا هتم¸¹ ةقان¹ا ه~-
و' ˆ~=' ا~-اند' ه¹ ¸ق~¹ا ن-ع ¸'ف ¸رد' ل .اق ¸'ف هن--·- ه¹ ن-ب¸`¹ ا~-د=' =¹و هت~-قب ¸=•¹
ا~ب ءان`تسلاو ن-´-¸~ اناكو ه¹ ¸ق~¹ا -ل= »` ¸رد ل ¸ق~¹ا -ل= ¸د' ل .اق ¸'ف ن-~-ب ا~-د¸='
هم¸ل- ة-نا~` ل' ة·س- ل' -¸~ع ر¸ه~~¹ا ىلعو =ل~¹ا د-·¹ اف`= _ص- ة·س- ل' -¸~·ك ¸¸·تس- ل
¸¹ ---¹او ه¹¸ق ن-بو ---¹ا ل' راد¹ا ه¹ ه¹¸ق ن-ب ¸¸ف لو ةس~= هم¸ل- د=ا¸¹ا ى¹'و ة·س-
د-·¹ا ة~-ق =قس-و _-`ا ىلع _ص- اد-ع ل' »-رد -¹' .`م ¸ن=¹ا ¸-= نم ءان`تسلاو
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 402
( ¸ا=لتسلا )
ه-سن -¸ه~¹ _¸~¹ا و' هدل-ب ةما·¹ا و' ه¸·ص¹ .ق·¹ا هب~´- »¹ ام هب ¸=¹ -سن¹ا .¸ه=م ¸=لتسا ا~'و
ه¹و .ام ا~ ¸=لتسا ¸¹و ن-~- =لم و' ا´ن »دقت- »¹ ا~' .-ق-ل ¸¸ن=س .اقو ا¸--ك ¸اك ¸¹و ه¹ »`ك لو
.اق ¸¹و ل و' -را¸¹اك ن-~لس~¹ا ¸' ىلع ءانب _-`ا ىلع -راو ن´- »¹ ¸' =¹~كو ه`¸- »¹ -راو
¸-ك`ا -ل`و =سو`ا ا`ل`و .-قو ¸= هد=و ¸-·ص¹اف هن-ع -¸·- »¹و تامو ¸د¹و »-د=' هتم' دلو`
_-~=¹ا .-قو
_م تد=و -'¸ما ¸ف »ساق¹ا نبا .اق ةفاق¹ا هتن-ع ا=لت=او ات-امو ن-د¹و ا-¸-=و هت=و¸ تد¹و ا~'و
-' ىلع ل' ةفاق¹ا د~ت·- لو ةفاق¹ا ¸¸ن=س .اقو ا~هنم -د=او اه=و¸ب ¸=ل- ل ا=لت=او ,¸=' اهتنب
--`- لو ا~هكرا~-و -ل=- .دعو -سن¹ا --` -¹ا`ب ¸لدع ¸اد¹و ¸ق' ا~'و ة-ص·¹ا ىلعو .-قو ¸=
ا~- .ب ل ¸=' ا~- د¹¸¹ا .اق ¸¹و »ه·م ه¹¸=د ¸-دق- ىلع دا¸ ام هنم ه¹ ~=¸- .دع ¸-=و -سن¹ا
'=¸~¹ا ¸-ف ˆ'ب ت¸ق'ف ا='و ام' =¸- ¸¹و ه·-~= .-قو هد-ب ¸قب ام -صن ¸نا`ل¹و -صن¹ا .وŠلف
ه-=' _م ه~ستق- ¸ورو .~·¹ا ه-لعو هس-ن¹ ¸دس¹ا ¸-و -صن¹ا اهنم ~='-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 403
( ة·-د¸¹ا -اتك )
ن--نا=¹ا نم -¸-ا= ةنام' ¸-و .ا~¹ا ‹-= ¸ف ةبانتسا
¸~' ¸¹و ن~-- »¹ اه-ل-'ف هعاب و' ه-¸ق' و' اه--س و' ا--- _دو' نمو .ك¸~¹او .-ك¸¹اك ا~ه=¸~و
د-س¹ا اه=قس- »¹ ام هت-قر ¸ود ¸تع ا~' ه¸-= ةم~بو ` =اع ه¹ ¸و~'~¹ا د-·¹ا ةم~ب ¸ل·ت-و هل-' ه¹
_اد-`اب ن~--و هت-قر ¸ف ة-ان=ف اه´لهتسا ¸' .-قو ه¹ ¸و~'~¹ا´ف _د¸تس- هل`م ¸اك ¸' -ه~' .اقو
دنع ه¸-س¹ و' ه¹¸نم -ر¸·ك ر~·¹ _دو' ¸'ف د¸==¹او _---ت¹او ة-¹اخ~¹او _ا-تنلاو ة=لخ¹او .قن¹او
ة~¹اس -·=ر ¸لف ن~- ن-م' _اد-' ىلع -ردق¹ا _م اهب ¸فاس ¸¹و ده~- »¹ ¸¹و ن~-- »¹ د¸¹ا ¸=ع
ن~-- »¹ ة~¹اس -·=ر ¸لف ن~- ن-م' _اد-' ىلع -ردق¹ا _م اهب ¸فاس ¸¹و ده~- »¹ ¸¹و ن~-- »¹
ا-¸س´ف ء¸~ هد- نم =قس ¸¹و ن~-- »¹ ت¸س´تف اهل`م .قن اهلقنف اهه-~ و' ارا¸= _د¸تسا ¸لف
-ه~` اف`= ن~-- »¹ =¹~ب هدنع -دات·~¹ا همدا= و' هت=و¸ دنع اه·فر ¸¹و '== ة-ن= اهن` ن~-
ن-نس ¸~·ك »داقت- »¹ ام -ا ه~=ر =¹ام .اق ن~- د=¸- »¹و اهب ¸¸- »¹و تام ىتمو
.اقو ه¹¸-و د·ب .¸س¸¹ا تا~ف دل-ب .=ر ى¹' ةعا-ب -ن`·ب ¸' اه-فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 404
ء¸س ة-اور ¸¸ن=س .اق هتك¸- ¸-ف .-ق تام ¸'ف هتك¸- ¸ف ء¸~ `ف اهل-¸- »¹ ه-¹' .س¸~¹ا
هقد- ¸¹و ةن--ب ل' ¸دص- »¹ هب~ك'و -~- »¹ ¸¹ ام' ا~ه-ف هتك¸- ¸ف -ه~' .اقو ا~ه-ف د~=م ¸´عو
ه-¹' .س¸~¹ا
¸'ف ن~- =¹~ ¸ف -´لهف ةباد¹ا -كر و' -¸`¹ا ¸-¹ ¸¹و ن~-- »¹ ¸-ناندب »-ارد و' ا=~ق =ل= ¸¹و
اقا--ا ¸=- »¹ امد·م ¸اك ¸' ة·-د¸¹ا -لتسمو داه~'ب ¸اك ¸' اه`¹ا`و ء,¸ب -´لهف اه¹ا= ىلع ا-در
ا~م ¸اك ¸'و اقا--ا ¸=- »¹ ا-¸ع ¸اك ¸'و هو¸´م .-قو ده~' ¸' ¸-ا=ف دقن ¸-و ءافو ه¹ ¸اك ¸'و
¸¸·¹اك .-قو دقن¹اك .-قف »ا·=¹اك ¸¸¸- و' .ا´-
ا-در ¸' اه`¹ا`و ر¸ه~~¹ا ىلع ء,¸ب .`~¹ا -لتف اهنا´م اهل`م در »` ه-سل- »¸=- ل ام -لس- ا~'و
اد=او .-ق'و ن~- هل-ق'ف ¸ودنص¹ا .-ق- ل .اق ا~'و ء,¸ب -ر¸`نم -ناك ¸' اه·بارو ء,¸ب داه~'ب
رداصم ى¹' اهب ى·س ¸¹و ¸ل¸ق ه--= ¸فو ن~-- »¹ هد- ¸ف اهك¸تف =~ك ¸فو ¸ل¸ق ن-ن`ا .-قف
ا¸ن' نمو ءا¸س .-قو _قتف ة~ك ¸ف اه-سن ¸' -`خب اهن~- اهعاد-' _-¸م ¸ف اه-سن ¸¹و اهن~-
¸¹و د¸¹ا .-ق- »¹ ةن--¹ا -~-ق'ف اهل-' د== ا~'و اهن~- -دل¸¹اب نتم و' هب --=·ف اهه-~و ¸قب ىلع
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
--ل- د·¹ا ¸ف .اق »` ةل-ل¹ا اه-=·- ل -ل=ف ا=ا~تف ر~تعاف اه-ل= ¸'و اه--~´ت¹ ر¸ه~~¹ا ىلع ةن--ب
¸¹و ن~-- »¹ --ل- نم ¸رد' ل .اق ¸'ف ر~·¹ ا-¸=' ¸¸´- ¸' ل' ن~- هد·ب و' ¸ناقل- ¸' .-ق
.اقف اه-ل= ¸¹و ¸ا~- ل .-قو ن~- ةن-ب ¸-·ب -ناك ¸'ف -´لهف »كا=¹ا ¸-'- ىت= ىب'ف اه-ل=
»¹ ا~' _--' .اقو ¸ا~- `ف ¸-ا= اه-=ا-و ا~- ¸ك~- ن´- »¹و ا-¸=ر' -نكو ن-نس ~نم -عا-
-د¸صقم ةن-ب ن´- »¹ ام .-قو اقل=م .-ق د¸¹ا ىعدا ا~'و ¸ا¸ق¹ا =¹~كو اهن~- -ل= هنم -¸·-
-ل=- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف .´ن ¸'ف د¸¹ا ¸ف -ل=- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` هن-~- ¸ف -لت¹ا -`خب هم¸لتف ¸`¸ت¹ا
ىعدا ¸¹و اه-ددر .`~ف اه-ددر »' -عا-' ¸رد' ل .اق ولو ¸ا--اب -ل=-ف »هت~¹ا ام' _د¸~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 405
ا~كد=` ¸- .اق ا~'و »-ت-¹اك هان~-'- »¹ ا~هن` _د¸~¹ا -راو ,¸عد =¹~كو .-ق- »¹ -را¸¹ا ىلع د¸¹ا
ا~'و اه=-= ¸ود اه·-¸م -¸=' ه¹و ¸ا~-¹ا ه-لعو د~=م .اقو ا~هن-ب -~سقو ا-¹ا=- هن-ع --سنو
--د=¹ ة=اب`ا ¸ه…`او ¸=ا-¹ا .اقو -ا-=تسلا اه·بارو ة-ا¸´¹ا اه`¹ا`ف اهل`~ب ه~ل… نم هعد¸تسا
دن-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 406
( ة-را·¹ا -اتك )
اه-¹' -ودنم ¸-و ¸¸ع ¸-·ب ن-·¹ا _فانم =-ل~- ة-را·¹ا
¸='تس~¹او ¸-·تس~¹ا نم _صتف ه-لع ر¸==م ¸-= ة·-ن~ل¹ =¹ام ¸-·~¹ا
ا~لسم ¸م~ را·- `ف ه-لع _¸-تل¹ .-' ¸-·تس~¹ا
ة-را=¹ا را·تس- `ف ة=ا-م ة·-ن~¹ا ¸¸´- ¸'و ¸¸ق د¸قن¹او ة~·=`اف ن-·¹ا ءاقب _م ة·-نم را·تس~¹ا
ة-را·¹اب ن-¸ب`ا د=' »ادختسا ¸¸=- لو ¸ا--ص¹او ءاسن¹او »¸=~¹ا ¸-·¹ اهمدخ- ¸' ه¸´-و _ات~تس`¹
=ن-ع'و ام¸- =ر¸` و' =م`·ب ¸نع' .اق ¸¹و ا-ان·م ىلع .د- ا~ب .ص=-و ا~ه¹ _فان~¹ا ¸¸´-و
¸ف¸¹ا نم ه'رو »ساق¹ا نبا ا-¸ا='و -را='ف ام¸- ¸ر¸` و' ¸م`·ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 40•
( ¸ا~-¹ا )
ةن--ب ل' ن~- ه-لع -ا·- ا~م -ناك ¸'و هب~ك ¸ه=- ¸' ل' ن~-- »¹ ه-لع -ا·- ل ا~م -ناك ¸'
ه-ل- ىلع
-ماق ¸¹و -ه~' .اقو
=اقس' =¸ت~ا ا~'و '¸--و اداسف دار' ام هن' -ل=- -¸`¹ا ¸ف ¸¸س¹اك ه--س ¸-·ب هن' »لع امو
--س¹ا و' ¸'-¹ا ¸سك ىعدا ا~'و ¸ل¸ق ه-داف' ¸-ف ن~-- ل ا~-ف ه-ا-`' و' ن~-- ا~-ف ¸ا~-¹ا
¸'ف ¸`ك' هر¸- ام _ر¸- `ف ه-ف ¸و~'~¹ا ,د·ت- لو .-ق- .-قو ةن--ب ل' .-ق- »¹ ه¸-='و ه¹ا~·تساب
اهل`م ¸ف دات·~¹اف ل'و ه-ا-قنا ى¹' -م¸¹ .~ع و' -د~ب اهل=' ¸'ف ةم¸ل ¸-و اهل`م .ا~·تساف ¸ل='
هت-سا=م د·ب اع¸لقم هت~-ق _فد هلف ¸ا¸·¹ا و' ءان-¹ا -دم --قنا ا~'و ¸ل¸ق ¸-ق¹ا .-ق »و¸ل¹ا ¸فو
¸-·~ل¹ .-قو انا=م ه~=' ه-قن د·ب ة~-ق ه¹ ن´- »¹ ¸'ف ه·لقب ه¸م'- و' ¸ر`ا ء`='و _لق¹ا -¸='ب
¸-ن' ام ة~-ق .-قو ¸-ن' ام ى=ع' ا~' -دات·~¹ا -د~¹ا ¸ف _ا¸=`ا
¸'ف ة-اهن¹ا ¸ف ا-لت=ا ا~'و -¸·¹ا هب~´- ¸' ل' =¹ا~¹ا .¸ق .¸ق¹اف -را=`او ة-را·¹ا ¸ف اع¸ان- ا~'و
.اقو ¸-·تس~¹ا .¸ق .¸ق¹ا »ساق¹ا نبا .اقف ه-¹' -كر ¸'و =¹ا~¹ا .¸ق .¸ق¹اف د·ب`ا ى¹' -ك¸- »¹
¸-·تس~ل¹ ¸فا¸م .¸س¸ب اهن-·ب ه~-و هن-~-ب ا~هن-ب ام ~='-و ءا¸´¹ا ¸ف ل' ¸ا~-¹ا _¸= ¸ف -ه~'
ه-ل- ¸ف ¸-·تس~¹ا ¸دص- ل ا~-ف ¸-·~¹ا .¸ق .¸ق¹اف ا-در ¸ف اع¸ان- ا~'و =¹~ك -¹اخم و'
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 40‚
( -ص·¹ا -اتك )
ةبا¸= ¸-= نم اناودع .ا~¹ا ~='
ام ن~` -`خب ه¸سك و' هدسف' ام =¹~كو -د¸-و ¸-~~¹ا ¸-ص¹ا =¹ام نم -¸ص·~¹ا ¸=ب ~=¸-و
ه·---
ام'و ن~` لو »-ت-¹ا ىلع -دهع لو د-·¹ا د¸- ن~`¹ا -ل-'و هعا-ف ه~='ف ¸ب` ا~-ت- -·ب ن~-ف اه-فو
ا~-`ك .-قو ¸¸ن=~¹اك رد- .ا~¹ا .-قو هتلقاع ىلع »د¹او ه¹ام ¸ف .ا~¹ا .-قف ¸-~~¹ا ¸-=
د-¹ا تا-`'و ¸ا¸=`او .ك`او .تق¹اك -¸~ا-~¹اف ة-دا·¹ا د-¹ا تا-`'ب و' -¸~ا-~¹اب --¸-ت¹اب ¸¸´-و
»¹ راد¹ا -مدهناف ىن´س¹ا -ص= ¸لف ن´س- »¹ ¸'و ء`-تسلاب راق·¹ا ¸فو .قن¹اب .¸قن~¹ا ¸ف ة-دا·¹ا
ءى-ه~¹ا .·-¹اب --ست¹او ة·-د¸¹ا ¸ف د==¹او ةباد¹ا ¸ف -¸ك¸¹ا ¸-´-و ىن´س¹ا ة~-ق ل' ن~--
,د¸تف اناودع ا¸-ب ¸-= نم ىلعو .ا~¹ا -`-' ىلع ه¸´~¹ا ىلع ¸ا~-¹ا -=-ف ا~هل`م ¸=' --سب
-¸~ا-~ل¹ ا~-دق- ¸د¸~¹ا ىل·ف ه¸-= هادر ¸'ف ة~-هب و' ¸اسن' اه-ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 40ƒ
-اود ىلع اباب _تف نمو ن~- ¸ب'ف د-ع د-ق و' -ب¸هف ةباد .-= و' را=ف ¸-ا= •-ق _تف ¸¹و
--ا·¹ا همدق ¸¹و »ل·- »¹ ¸'و ن~- اب¸ص·م -ل-' نمو اهل-' اه-ف ن´- »¹ ¸' .-قو ن~- ---~ف
ة·-نمو ن-·¹ ¸¸´-و ء¸¸ب هلك'ف ه-=ا- ه¸ك' ¸¹و ء,¸ب ه-=اص¹و ن~- »¹اع ¸-= هلك'ف ---¹
--ل- ا~' ن~-- ة~·=`ا _-~=و دود·~¹او ¸و¸¸~¹او .-´~¹ا نم .ا`م`ا تاو~ف »¸قمو ¸ل`م ن-·¹اف
¸ف هد=و ¸'ف -ه~' دنع ¸`ا ة~-ق¹ا -ل= ه¹و »ساق¹ا نبا دنع د=¸- ىت= ¸-- .`~¹ا دقف ¸'ف اهل`~ب
ه~=' ه¹ -ه~' .اقو -ص·¹ا ¸ا´م ¸ف هل`م ل' هم¸ل- »¹ »ساق¹ا نبا .اقف هن-·ب ه·م ¸-و هنا´م ¸-=
¸فو »ساق¹ا نباك د-·-¹ا ¸ف _--' .اقو ا~- -¸ع' ام ¸¸ن=س .اق -ص·¹ا ¸ا´م ¸ف هل`م ~=' و'
-ه~'ك --¸ق¹ا
ه~=' ه¸سك ¸¹و هل`م .-قو هت~-قف ا-ل= -ل-' ¸'ف هنم ¸`¸- ىت= هنم _ن~- --ا·¹ا ¸' -`= لو
ها¸ت~ا ¸لف هت~-قف ا-¸-= ىلعو هن~`ف .-قو »¸= ¸-·ب ه~=' ه¹ا= ىلع هداع' ¸¹و ة=ا-ص¹ا ة~-قو
د·ت- »¹ هن` هت=ا-- ة~-قب ل' ه~='- »¹ ه¹ا= ىلع هدرو ه¸س´ف ه-ص·ب »¹اع ¸-=
هل`م .-قو هت~-قف ل ¸= =لهتسا ¸¹و »¸= ¸-·ب ه~=' ه¹و -ه~' .اقو هل`~ف _~ق¹ا ن== ¸¹و
-ه~' .اقو -ص·¹ا »¸- اهت~-قب ن~-- ة-وا~س ةف‰ب -لت- ¸و¸·¹او ¸-ق¸¹او ¸ا¸-=¹اك »¸ق~¹او
ىلع ام ن-بو ة-ان=¹ا »¸- ¸نا=¹ا نم ة~-ق¹ا ن-ب ¸-= ¸-ن=' ه-ل-' ¸'ف -لت¹ا ى¹' -ص·¹ا نم ¸`ك`اب
ه~=' ام ¸اك ¸'ف ة~-ق¹ا _-~=ب ¸نا=¹ا --ا·¹ا _-ت- »` ر¸ه~~¹ا ىلع --ا·¹ا -`خب هنم --ا·¹ا
نبا نعو ¸نا=¹ا نم ل --ا·¹ا نم د-ا¸¹ا ~='- ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف ¸=`ا ىلع ه¹ -=- ا~م .ق' هبر
اهت~-ق ¸¸ن=س .اقو اهب ى=ع' ام ن~- --ل-'ف ان~` اهب د=او ¸-= ها=ع'ف ة·لس ¸اس ن~-ف »ساق¹ا
اه`¹ا`ف هنا´م ¸-= ¸ف هد=و ¸'ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 410
¸لف -ص·¹ا _-¸م ¸ف هت~-ق ن-بو هن-ب ¸-خ- ه¸-= ¸فو ه~=' ل' ه¹ ¸-لف انا¸-= ¸اك ¸' »ساق¹ا نبل
نبا دنع ا-ا¸س »¸ل- »¹ اه¹ا=ب د-·ب ¸-س نم ةباد¹اب _=ر ¸¹و هن-~-- هلف ة-ا= --ا·¹ا د=و
¸ل¸ق _-~=¹ا ¸فو ¸-·تس~¹او ¸¸ت´~¹ا ¸د·- -`خب »ساق¹ا
-¸·- ¸' =¸~ب -ه~' .اقو ¸ا= ¸=' دلب ¸ف اهبر نم ا-ا¸ت~ا »` دلب ى¹' ة-را=¹ا .قن ¸¹ اه-فو
--ا·¹ا ه´لم ة~-ق¹اب »´= ا~'و ة~-ق¹ا -¸=وو ةم`س¹ا ¸ل-' ىلع ءانب اه-ف ¸¸=- ام .د--و ة~-ق¹ا
¸ف --ا·¹ا .¸ق .¸ق¹او _¸=¸¹ا هلف ه¸م دق ¸اك ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع ¸ب`ا .`م ¸ف ه¹ _¸=ر `ف
هلتق ¸¹و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ه-ف ¸ا~-¹ا ¸-ف د¹¸¹ا تام »` تد¹و ¸¹و ه·ل-مو هت--و ه-ل-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
_ا--او ه=~' ه¹ ¸-ن=' ة-ان=بو ء¸~ر ¸·ب ه~=' و' هت~-ق ل' ه¹ ¸-لف ¸وا~سب --·- ا~'و هن~-
ام' --ع ن--د`¹ا راس´ناو ¸نا=¹ا --ا·¹ا _-ت- »` -ص·¹ا »¸- --ا·¹ا نم هت~-ق ~=' و' ¸-ن=`ا
ة-ان= ¸¸ك ¸فو دا¸ ¸¹ ا~ك ر¸ه~~¹ا ىلع ا-ا¸س »¸ل- »¹ »-رد ى¹' -¸~ع نم اهق¸س •قن ¸¹
د-·¹ا .تق ¸¹و .تق¹ا ن-بو هن-ب ¸¸-¹ا .´~تساو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ¸-ن=`اك --ا·¹ا
هم`س' --ا·للف ة~-ق¹ا ~=' ¸'ف ة·لس --·ك »ساق¹ا نبا .اقف هت-ق¸ب ¸ر' ¸ل·- ¸'ف ن~- ا-اصق
و' هت~-ق نم .ق`اب _=¸- »` ل و' ه-د-- و' د-س¹ا ه~لس- -ه~' .اقو =¹~´ف هد-س ه~=' ¸'و ه¸ادف و'
¸' ل' ن-·- `= ¸~خ¹ا را- ¸'و ا~ه-ف ¸-= `=و هل`م ¸-ص·ف ا¸~= ¸-ص·¹ا را- ¸'و هت-ان=
.اق¸¹ -~¹اف ¸--¹ا ˆ¸ف'و ر~-¹ا _ر¸ ا~'و ¸ه~`ا ىلع ا¸~= هت~-ق ن-بو هن-ب ¸-خ-ف ¸م~¹ ¸¸´-
ن-=¹ا -¸=' ه-لعو =¹ا~ل¹ ˆا¸-¹ا ¸¸ن=س
اه--ب ¸-= -ن-= ¸'ف -دل¸¹اك =¹ا~للف اه--ب -ن-=و --ا-ف ة=ا=د -ص= ن~-ف -ه~' نعو
.`مو ة=ا=د¹اف ا-¸-= هن-=و --اب و'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 411
اهن-= -¸=' ه-لعو د~=م .اق ¸--¹ا
¸ف ه-لع ء¸~ ل -ه~' .اقو _-ص¹ا ة~-ق _فد-و -¸`¹او ة~-ق¹ا ن-ب =¹ا~¹ا ¸-= -¸`¹ا _-- ا~'و
ا~'و هل`م ن~- ان-¹ ن-=¹ا -¸- ا~'و ˆ~=' ¸' ه¹ لو ه-لع ء¸~ `ف هت~-ق -صقن ¸¹ ام' _-ص¹ا
اه=اصف -¸قن -ص= ¸¹و اه~ر' _م ا-~=' اهب¸لف ا-¸~- »¹ ا~' د~=م .اقو اهت~-ق ن~- -ا~¹ا _ب~
»¹ا… ¸¸·¹ ¸-¹ ~' انا=م „¸-ص~¹او _¸نص~¹ا =-خ~¹ا ه~='- ¸' ه¹ ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو اهل`م ن~-
¸=
ىنب ا~'و ةن--س ¸ف هل·=ف ا=¸¹ -ص= ¸¹ هل`مو »ده¹اب ¸¹و ا-~=' هلف ة-راس و' ة=اس -ص= ¸'و
هد-·ب و' هس-نب ا-ل¸ت- ن´- »¹ ام هت-لك =اقس' د·ب ا-¸قنم هت~-ق _فدو ه~=' ¸ف =¹ا~¹ا ¸-= --ا·¹ا
»` ة-را=¹ا -¹¸- ¸¹و -قا·-و ا--~ ن~-- »¹ هت~-ق تدا¸ف د-·¹ا ىص= ا~'و ه-انب ¸قنب ¸م¸- و'
¸-=نا ¸ك~- »` ة·نص¹ا د-·¹ا ¸سن و' -ن~س
نبا .اقف همدختس- ل د-·¹او ا-دن·- ةباد¹او ا-ر¸-- ¸ر`او اهقل·- راد¹اك -ناك ¸'ف _فان~¹ا ام'و
ل' ¸ورو ر¸ه~~¹ا ىلع ن~- .~·تسا و' .·تسا ¸'ف -¸-و هن~-- ه¸-= .اقو ن~-- ل »ساق¹ا
-¸=¹ا ¸-ف ه-ا¸-ب ل ه-ا--تساب ل' ن~-- `ف _--¹ا ام'و اقل=م ن~-- ل ¸ورو -اود¹او د--·¹ا ¸ف
ا¸خن ا-ك¸م و' ابا¸= اراد -ص= ا~'و ¸=¹ا ة·-نم =¹~كو اهصقن ام ةم`ا ¸فو اهل`م ¸اد-
=¹ا~ل¹ _فان~¹ا ¸' ىلع انع¸فو هب دا- ام -ص= ¸¹و --ا·للف دا¸ ام -ه~' .اقف .='ف ه=ل-'ف
-¸=' ه-لعو اقا--ا --ا·للف .-=¹او ة´-~¹او --س¹اك ¸اك ¸'و اقا--ا ه´¹ا~¹ د-ص¹اف اد-ع ¸اك ¸'ف
د-ص¹ا درا= د¸= ¸¹ ام' ا~هب ه--~ت¹ا ىلع ءانب ن-¹¸ق ىل·ف ا=را= ¸اك ¸'و --س¹اك ¸¸-¹او هل`م
»¹ ا~-ل¸¹و ة¹ا-=¹ا ¸ف _ق- ¸' اد-اق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 412
=ل~-و هلف ا-¸-·ك ¸-ق=- ىلعو اهب¸لف ¸ا-' ىلع ¸-و دصق- »¹ ¸'ف ا~ه-ل·ف -س=ب ا~هن--ف _ق-
.¸=¹ا ¸عدم ن--·- ¸فو ¸نا`للف ¸=¸¹اب ¸=¹و .ا= ¸' ر¸ه~~¹ا اه`¹ا`ف ¸ا` هداصف دن ¸لف د-ص¹ا
ردا-ف ةعا~= نم د=او ,'ر ¸لف ¸¸ت~~ل¹ --ا´¹ا نبا .اقو اهل`م د~=م .اقو ¸ت~م نم دن ¸لف ¸ل¸ق
=¹ا~ل¹ _-~=¹ا د~=م .اقو ا-¸~·- ة=اسك »ه·-~=لف رداق .كو ا¸ع¸ان- ¸'ف ردا-~للف ه¸-=
¸'ف هب ¸اق- ه¸=نو اه=`عو ¸ر`ا ¸قسو ةباد¹او د-·¹ا ىلع ¸-ن' ا~ف ةل·¹ا --ا·¹ا »¸¹' --=و
¸ف ه-لع ء¸~ `ف »ل·- »¹ ¸'و --ا·¹ا´ف »لع ¸'ف -رو و' -¸ص·~¹ا _-ب ¸لف _=¸- »¹ دا¸
ر¸ه~~¹ا ىلع _اب ن-= نم --ا·¹ا ىلع لو ,¸ك' و' _ر¸ و' ن´س ةل·¹ا ¸ف لو ¸وا~س¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ه¹ -¸-¸~¹ا ىلع _¸=¸¹ا ¸-ف »¸= ا~' _¸=¸¹ا ىلعو ¸ل¸ق --ا¸¹ا --ا·¹ا ىلع _¸=¸¹ا ¸فو
و' --ا·¹ا »-¸·- و' ه¸س-¹ »¸- هل`م و' هت~-ق »ه~-¸·- =¹ا~للف ه¸لب'ف ه¸س-¹ و' ه¸لك' ¸¹و ¸ل¸ق
هق=تسم ن--·- ¸-ف ن~`¹ا نم .ق' ¸ا´ف ه~-¸·- رات=ا ¸'ف د-·¹ا .تق ¸¹ =¹~كو --ا·¹ا _-ب ءا-م'
لو ¸ل¸ق د~·¹اك و' ¸وا~س¹اك هنم '=خ¹ا ¸¸ك ¸فو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هبر و' ¸¸ت~~¹ا نم
ىلع --ا·¹ا ,د-- ر¸ه~~¹او ءا~ ¸' هم¸·- »` -لخ-و ه-لع -ا·- ام -ل- ¸ف ¸¸ت~~¹ا ¸دص-
ه`ب' و' هلك' ا~' -¸-¸~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 413
( ¸اق=تسلا )
¸اك ¸'ف ا-ا¸ك' و' اهعر¸ هنع =¹ا~ل¹ ء¸~ `ف ةعار¸¹ا ¸اب' د·ب ةعور¸م ¸ر`ا -ق=تسا ¸'ف
¸'ف ¸قب ام ة-سن و' هب¸=و ن-= نم .`~¹ا -¸=' ¸ف را-خ¹ا =¹ا~للف ان¸=ب _ر¸- -ناك و' اهناب' ¸ف
¸'ف ه-ر' ة~-ق ه=ع' ¸¸ت´~ل¹ و' ¸¸ت~~ل¹ .-ق ىب' ¸'ف ا~-اق هت~-ق _فدا =¹ا~ل¹ .-ق ىنب و' ¸¸=
_س-- ن-نس _ر¸¹ا ¸فو دا¸ ا~ب ل ¸ه~`ا ىلع هل`م هب ىن-- ام ردقو ه-ر' ة~-قب ن-´-¸~ اناك ىب'
د¹¸¹او »¹ا·¹ا ءى=ا¸¹ا د=-و ن-ل=¸¹ ن-ت·لس _~=ك هب¸ن- ام ة-سن هلف ها-م' ¸' .-قو ¸-~- و'
ه¹ -سن لو ¸-قر
و' اهنم .ق`ا ىلع ¸¸´-ف ة-د ه-ف ~='- ¸' ل' ا-قاب ¸اك ¸' »´=¹ا »¸- د¹¸¹ا ة~-ق »¹ا·¹ا ¸-= ن~--و
ة-د¹ا ة~-ق و' •قن¹ا نم .ق`ا _م اصقان هت~-ق »¸= ¸-ع نع ا-~=' ¸'ف ا-= د¹¸¹ا ة~-ق
_=ر »` ا-د¹و ة~-ق _م ءا~ ¸' ا-~=' اهق=تس~¹ .¸ق- =¹ام ¸اكو _-¸¹ا »¸- ة~-ق¹ا -¸-·~¹ا .اقو
.و`ا .¸ق¹ا ى¹' _=ر »` -ه~' .اق اه-=و »¸- ا-د=و اهت~-ق .اقف _=ر »` اهق=تسا »¸- اهت~-ق .اقف
اه-=و ¸'ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 414
ه-لع ة¹¸نم ةل·¹او -¹¸=و .´~تساو اه¹ ¸اد- ل =¹ام .اقف ة-¸=ب -ق=تساف =ل~¹اب
¸س´ك ا-~=' --ا·¹او ة·لس¹ا ¸·ب ىلع ىن= ¸د·ت~¹ا ¸` --ا·¹ا ¸را-- ¸د·ت~¹او اه-فو
د·ب ا¸¹اق هت~-ق ن-بو هصقن امو ه~=' ن-ب اهبر ¸-= ا¸-`ك اداسف ¸اك ¸'ف -¸`¹ا ¸-¸خ-و ة-=ص¹ا
¸اك ¸'ف »ساق¹ا نبا هنع _=رو ء¸~ ¸-·ب ¸-خ- -ه~' .اقو -·-و ة·صق¹ا -·~و -¸`¹ا ¸فر
¸-`كو .-لق ن-ب .--- لو هصقن ام .¸ق- =¹ام ¸اك دقو ¸ا--اب ه¸فر د·ب هصقن ام ل' ه¹ ¸-لف ا¸-س-
ةل·-¹ا -ن~ _=قك ا¸-س- -ر¸ص¹ا ¸ف ¸اك ¸'و د¸صق~¹ا تاف' ام ¸-`´¹او ه¸-=و ¸ا¸-=¹ا ءا¸سو
=¹~ ه-~و هتما~عو هت-=و ة--ه¹ا ¸~ ¸اسل-= _=قو اهن~'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 415
( ة·-~¹ا -اتك )
ءا¸~ب ا¸-= ةص= =-¸~¹ا ~=' ة·-~¹ا
~¸='~¹ا
ه¹ _-- .خن¹ا .=فو ¸--¹او ءان-¹او ¸=~¹او اقا--ا د=' _با- لو هب .قانم ¸-= ا~سقنم اراقع ¸اك ¸'
ة·-~ ل .اق نم -ص- »¹ -ه~' .اقو ىقلم ¸==ك »ساق¹ا نبا .اق ¸ل¸ق ءا=¸¹ا ¸== ة-·-- ¸فو
را~`¹ا ¸فو ¸ل¸ق اه=`-'و اه-قس ة~-ق ¸فو _ر¸¹ا -`خب ن·تس- »¹ ام ¸=~ل¹ _-- ¸~`¹او ه-ف
¸ا¸= ىلع ة-را·¹او ¸-=¹ا ¸ر`ا ¸ف »-اق¹ا ءان-¹ا ¸فو ¸ل¸ق _ر¸ل¹ ¸ر`ا -را='و ةبات´¹او
»سقن~¹ا ¸-= ¸فو ن~`¹اب =-¸~للف ىب' ¸'ف ن~`¹ا و' •قن¹ا ة~-ق نم .ق`اب ¸-·~¹ا »دق-و ¸ل¸ق ه·-ب
ة~سق¹ا ر¸-¹ و' ةك¸~¹ا ر¸-¹ اهن' ىلع ءانب ¸ل¸ق ا-¸=نو »ا~=¹اك
»لع ¸' اه`¹ا` -دا-¸ و' راد و' ةص=ب ةص= _--- ¸' ¸-و هب .قان~¹ا ¸فو
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 416
ا~-ف ة·-~ لو ة·-~ `ف ه-اك¸~ ¸·-¹ ةص= هتص=ب .قان ¸' اه·بارو ة·-~ `ف ن-´س~¹اب دصق¹ا
ت¸´س¹او ة~ساق~¹اك هان·م ¸ف امو ‹-ل¹ا _-¸صب =قس-و ءام .-سمو ¸~مو ¸¸عو ¸ا¸-= نم هادع
-ه~` اف`= ا-را=-تساو اه-اقاسمو اهتمواسمو ا-¸ا¸~ =¹~كو ¸¸·-و »ده-و ¸ن-- ¸-و
-دم ¸-م د·ب =قس- اه`¹ا` ا¸-ا= ه~لع _م »ا-ق¹ا =¸- ¸فو ¸ل¸ق اهب _-~تس~¹ا ةص=¹ا _-ب ¸فو
ا~'ف _¸ص- »¹ ام هت·-~ ىلع --ا·¹او ¸~= ¸¸ف .-قو -`` ¸¸ف .-قو اهق¸ف .-قو ةنس .-ق ةل-¸=
ن´- »¹ ¸'ف _--~¹اك »ه-لع ر¸==~¹ا ¸¹وو ¸-ا=¹اك -ا·ف »لع ¸'ف همودق ن-= نم ¸-ا=¹ا´ف »دق
=قس' ¸¹و ¸ل¸ق »ا-' ة``` ه¹اهم' ¸فو هل-ق ل ءا¸~¹ا د·ب =اقس`ا و' ~=`اب هت-¹ا=م ه¹و --ا·¹ا´ف
¸¸·ب ¸اك ¸¹و »¸ل- »¹ هل-ق =قس' ¸¹و ¸ا= ¸¸·ب
~=`ا
¸-=¹اب اهقا=¹' ه-لع ¸-=~¹ا و' ¸-=~¹ا د-¸- ¸' `ف ل'و ه-¹' _=¸- -ناك ¸' ¸-=~¹او =-¸~¹ا
ءا-ق¹اب و' داه~`اب و' ن~`¹ا »-لستب =ل~-و هس-ن¹ و' ¸=' .-=¹ هعاب •ق~ ~=' ¸…انل¹و ¸ل¸قف
»هصص=و ن-قت·~¹ا نم »-ددع ىلع _¸=و »ه-ا-صن' ىلع ¸-و `ف ل'و ن~`¹ا »لع ¸' »¸ل-و
تدد·-و _-ا-¹ا دد·- ¸¹و _-~=¹ا ~=' ل' ه¹ ¸-لف -ا= و' »ه-·ب =قس'و ةق-ص¹ا تد=-ا ا~'ف ة-وا-تم
هلف ¸و¸ت~~¹او ¸- تدد·- ¸'و =¹~´ف د=او _--~¹او -د=او ةق-- ¸ف ة-لتخم نكام' ¸ف •ص=¹ا
»ع`اف =قس' ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع ى¹و' •=`ا =-¸~¹او »ساق¹ا نبا _=ر »` »-د=' نم ة·-~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 41•
.¸=د ¸فو »ع`ا ىلع •=`ا .=د-و -نا=`ا »` ة`ر¸¹ا ة-قب »` ن-ت=و¸¹او ن-ت=`او ن--د=¹اك
_م ة-ص·ك ة`ر¸¹ا _م »ه¹ ى-¸~¹او »اهس¹ا و~ .=د- اه`¹ا` ¸´·¹ا و' ة-ص·¹ا ىلع »اهس¹ا ¸و~
»اهس¹ا ¸و~
هنم ~¸='~¹ا
¸ف ة·-~ لو ¸ل¸ق -ا¸` ¸-·¹ ة-ه¹او ةقدص¹ا ¸-ف ة-وا·~ب .-قو ارا-ت=ا »¸`¹ا ه´لم دد=- نم
_--~¹ا ن--·- ¸-ف ى-م' »` `تب »` ارا-= ن-ن`ل ن--صن _اب ¸لف ه-ا-م' د·ب ل' را-= ¸ف لو -ر'
_-~تس~¹ا ةص=¹ا _-ب ¸ف -`خ¹ا ىلعو ه-لعو ءا-م`ا نم و' دق·¹ا نم _--~¹ا ¸' ىلع ءانب ¸ل¸ق
_-~-و لو' ¸ام ة·بر' تءا= ى-م' »` `تب ¸=`ا ه´-¸~ _اب »` را-خ¹اب هتص= _اب ا~' اهب
را-خ¹ا _-ا-¹ _با¸¹ا را-خ¹ا ¸¸ت~~¹ -¹ا`¹ا .ت-¹ا ¸¸ت~~¹ هلباقم .ت-¹ا _-ا-¹ ة·-~¹اف
ة¹اق`ا ة·-~ ¸فو ¸¸ت~~¹ا ىلع -ده·¹او تا-وا·~¹ا _-~=و _لص¹او _لخ¹او ¸ه~¹ا ¸ف --`-و
-¸~`و هتل= ه¹و هدنع •قن ام ن~-- لو _-ا-¹ا ىل·ف اهل-ق »لس ¸¹ ام' ¸¸ت~~¹ا ىلعو ¸-خ- ¸ل¸ق
¸ف ا-¸-¸ص-و •قن¹ا ة~-ق _--~ل¹و »ا-ق¹ا »¸- ىنب ام ة~-ق هلف ىنبو »د- ¸'ف اهل-ق -ن·تسا دقو
هقد- ,¸عدو ن~`¹اك -~ك ه-ف ¸ه… »` ¸م` =را- و' هنع .-ك¸¹ا و' ¸-اق¹ا »ساق --ا= _--~
.´ن نمو ا=قاس-و ا-¹ا=- =ل~¹ا ¸-س ¸ف اع¸ان- ا~'و ه-خ- ام =-¸~¹ا ¸¸ت~~ل¹ =¸ت-و اهه-~و
_--ب تاف ¸'ف ة-=ا¸¹ا ة~-ق¹اب هل-ق ل ت¸-¹ا د·ب دساف ءا¸~ب ¸¸ت~~¹ا نم _-~-و ة·-~¹ا ه-ل·ف
_-=-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 41‚
هد·ب ام ¸قن-ف ءا~ _¸--¹ا ¸'ب ~='-و ه¸-=و ه-قو ة·-~¹اب ¸قن-و ه-ف ن~`¹ا-ف
هب ~¸='~¹ا
•ق~¹ا ة~-قب افا¸= »-اردو د~·¹ا _ل-و _لخ¹او ¸ه~¹اك »¸ق- »¹ ¸'ف »¸ق~¹ا ¸ف هت~-ق و' ن~`¹ا .`م
هصخ- ا~-ف ه¸-= _م ¸¸ت~ا ¸'ف »-ارد¹ا ¸ف .=-- .-قو .`~¹ا ¸اد- ¸ه~¹ا ¸ف .-قو دق·¹ا »¸-
_-ا-¹ا .ا=' ¸لف هل=ع ل'و ء¸لم نما-ب و' ا--لم ¸اك ¸' .=`ا ى¹'و ةق-ص¹ا ¸قاب ¸¸ت~~¹ا »¸ل-و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
نم == امو .ق`اب ه~=' هل-ق تاف ¸' -ه~' .اقو هد·ب ل' ~='- `ف ن~`¹اك ة-ه¹ا -¸`و ¸=- »¹ هب
_-و دات·م ن-= و' ن-= ¸-·ب •ق~¹ا ن~` ¸قاب ¸¸´- ¸' ه-~' ¸'ف ءا¸ب`و اقا--ا ==-ف --·¹ ن~`¹ا
لو -داع ==- هل`م ¸اك ¸' »ساق¹ا نبا .اقو ==- -ه~' .اق ¸¸ت~~¹ا نع _-و امو _--~¹ا نع
¸ف ء¸=-ف •ق~¹ا ة~-قو اه¹دب ¸ل¸ق ا-¸-= ¸فو اه¹د-ف د¸قن¹ا ام'و -·نتما اهل-ق _قو ¸¹و ¸قن-
_--~¹ا .¸قف ل'و ن-~-ب ه-~- ا~-ف ¸¸ت~~¹ا .¸ق .¸ق¹اف ن~`¹ا ردق ¸ف اع¸ان- ¸¹و ¸ل¸ق¹ا _--~¹ا
_-ا-¹او ءا¸~¹ا ¸¸ت~~¹ا ¸´ن' ¸لف ن-~-ب ه¸-= ¸فو ن-~- ¸-·ب ه-~- ا~-ف ¸¸ت~~¹ا .¸ق -ه~' .اقو
¸~خل¹ا هرات=او ¸=' هن' ¸قم _-ا-¹ا ¸` ه~='- .-قو -ده·¹ا -=قسو -ل= ¸قم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 41ƒ
( ة~سق¹ا -اتك )
ة~-ق ة~سقو _-ب ة~سقو -'-اهم ة~سق ة``` ة~سق¹ا
ن-رادك ةم¸ل ¸-=و ةن-·م -دم ا~-اد=' و' د=او .ك ا~-~='- ن-راد و' رادك ةم¸ل -¸ا=' ى¹و`اف
راد ىن´س د=او .ك ~='-
ا´لم ,¸=`ا- ا~-اد=' د=او .ك ~='- =¹~ ¸-= و' .-سو ¸لع و' ن-تص= و' ن-رادك _-ب ة-نا`¹او
_¸ق- »` ة=اس~¹اب ل ة~-ق¹اب اه-لع _-ا¸~¹ا .د·- »` »اهس¹ا _=صتف ¸اتسب و' رادك -د¸صق~¹ا ¸-و
ه-ل- ا~م ا-~=' »اهس ه¹ --قبو -¸= ¸ف ه~هس _¸= ن~ف
ا¸=ا~- ¸'ف ةه= ¸ف ةقدن- .ك ىم¸-و _~~ و' ن-= ¸ف .·=-و _اقر ¸ف ءاك¸~¹ا -ت´- ¸' اهت--و
اهنم -د=او .ك نم _¸خ- »` اهل`م تاه=¹ا -ت´-و .-قو لو' اه-لع _¸ق' ن-ته=¹ا ,د=' ة-ادب ¸ف
ا-نا` ¸¸~ستق- »` د=ا¸ك لو' ¸¸ل·=- -د=ا¸¹ا ة--¸-¹ا -ا=-'و ةه=¹ا »س`ا ~='-ف ةقدنب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 420
ى¹و' ¸ان``ا »ساق¹ا _-ب ا~- ا`¹ا` ¸ا´-¸~ »ساق ¸¹ ام -`خب ةع¸ق¹اب »سق¹ا ¸ف ن-ن`ا ن-ب _~=- لو
»ه¹ »¸سق~¹ا نم .ا~¹ا --ب نم -¸=' ه¹ ن´- »¹ ¸' ه¸=`ا ه¹و .¸·¹ا د·ب ا~ه¹¸ق .-ق- لو د=ا¸¹ا نم
»هصص= ىلع -ه~' .اقو »-ددع ىلع
»¸سق~¹ا
اقا-ن ة-¸تس~¹ا ¸ا´~¹ا ةبراقت~¹ا رود¹ا _~=-و اد¸-م -ن- .ك »سق-و ه¸-= و' اراقع =¸ت~~¹ا ¸-
-د=او ¸¸´- ¸' ل' ن-ت-واستم دل-¹ا نم ن-ت-=ان ¸ف اناك ¸¹ =¹~كو »-د=' ه-¹' اعد ا~هم ة-=رو
هنا´م -راق- ام _~=- ة=¸ب`ا و' =-ا¸=¹او ,¸ق¹ا =¹~كو اه-ف ا¸=ا~- ¸' د¸-تف »-ان´سب ةفو¸·م
ه¸-=و _ا--و ¸امر نم -ن- .ك ¸اك ¸¹و »¸-¹ا -`خب هن¸-عو هم¸ك ¸ف ¸واس-و ه¸=نو .-~¹اك
=¹~كو ا·~ت=م »سق- هن'ف ة-لتخم .خن و' ة-لتخم را=~' ه-ف =-ا= -`خب »سقنا ¸' »سق -د= ىلع
-¸ص¹ا -ا-` ه-¹' »--و -ن- هلك ¸-¹او ا¸-= ءا~¹ا ,¸=م »سق- لو ةق¸-تم ¸=~ اه-ف ¸ر'
-¸ص¹او -ن- ¸-¸=¹او ¸خ¹او -ن- ¸ات´¹او ن=ق¹او -ان-' .-قو ة~سق¹ا .~=- »¹ ا~' ة-¸ف`او
»سق- لو -ان-' ن-~ا¸-¹او ¸-~=¹او .ا·-¹او .-خ¹او ه¸-= _م =-خ~¹ا »سق-و -ن- ¸¸ع¸~¹او
»ا·= هن` ¸ر`ا _م _ر¸¹ا =¹~كو ه·-ب .=- ىت= =¸ت-و ا·ل= و' ا=لب ¸اك ¸¹و ه¹¸-' _م ¸~ت¹ا
¸¸صن~¹ا ىلع ¸¸خ¹اب ¸=~¹ا ¸و¸ر ¸ف ا~م ء¸~ »سق- لو `-ك »سق-و ¸ر' »ا·=ب ¸ر'و
ىلع ى-م ¸ان¹ا ¸م' ¸'ف هل-' ة=ا= --لت=او ا~ه·-ب .= ا~' -ن·¹او ¸~ت¹ا ل' »-اق¹ا .ق-¹ا =¹~كو
ا--' »سق-و -¸~`¹ا _-ا-تك ه¸-·¹ -¸~`¹ا -ناك ¸'و .-`ا -=ا- ¸قس-و ة-ا= ا~ه-ف ¸¸خ¹ا
ىت= هنم ء¸~ =¸- ¸'ف ا=لب ه·-ب و' ا=لب هلك' ¸ف »هت=ا= -`ت=ا دنع ا-¸بر ¸اك ¸'و ¸--´¹ا _ل-¹ا
¸~`- ىت= =¸ت- -=¸¹ا -`خب ة~سق¹ا -ل=ب ¸-¸-
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 421
»ه¹ »¸سق~¹ا
¸فو ¸ات-اور ءا=¸¹او »ا~=¹اك ر¸- هت~سق ¸ف ا~-ف ¸-=¹ا ¸فو ة~سق¹ا ىب' نم ¸-=-و ءاك¸~¹ا
ن~¹ »سقن- ل ا~-ف _--¹ا ىب' نم ¸-=-و ة-ا= اه-=اص¹ ¸-=- اه`¹ا` ىن´س¹ا _لص- ل -¸-س-¹ا ةص=¹ا
--- »¹و ه--صن ه=و ¸ف --ع ¸ه… ¸لف ة·-~¹اك ر¸-¹ا _فد¹ -د¸-م •قن- هتص= -ناك ى¹' ه-ل=
¸قبو ه--ق »¸- هت~-ق -صن در ءانب و' »د- و' _--ب ه-=ا- د-ب ام تاف ¸'ف _-~=¹ا در هلف ¸قا-¹ا
¸-= ¸ف ¸اك ¸'ف ا~هن-ب »¹اس¹ا ¸اكو هت~-ق -صن ه-=ا- ىلع در هد-ب ام تاف ¸'ف ا~هن-ب --·~¹ا
ة~سق ~=' هد-ب ام _-س ¸اك ¸'ف ا~هن-ب --·~¹ا ¸قبو ان~` هد- ¸ف ا~م --·~¹ا -صنب _=ر هه=و
¸¸´- ¸' ل' =¹ام .اقو --·¹اك »ساق¹ا نبا .اقف ن-·م ¸·ب ¸=تسا ¸'و ه-=ا- د-ب ام _-س -صن
ن-د ¸ه… ¸¹و هد- ¸ف ا~م =¹~ -صن ردقب ه-=اص¹ ا´-¸~ ¸¸´- ¸' هلف ¸قا-¹ا --- »¹و ا¸-`ك
هن-د ىف¸-و -ابا=م ¸-·ب »ه·-ب ¸-~-و ردهف ¸وا~سب -ل- امو -خسف ه-افو نم »-د=' و' ا¸·نتماو
ام ة-سنب ه-¸ع نم و' هنم د=او .ك د-ب ¸قب ام _ا--و _س-- ل ¸¸ن=س .اقو ¸¸·=ا¸ت-و د=و ا~م
هد-ب ام ىهتنم ى¹' ه¸-= نم ~=' ر~·- نمو هب¸ن- ا~م ه-د-- و' ن-دل¹ _--¹ا »¸- ة~-ق ى¹' هب¸ن-
نمو »ه-لع _=ر ان-ع »¸سق~¹ا ¸اك ¸'ف _س-¹ا هلف رادك »¸سق~¹او -راو ¸ه… ¸¹و ¸¸·=ا¸ت-و
¸اك ¸'ف »ه¹ ى-¸م ¸ه… ¸لف _-~=¹ا ىل·ف ¸سع' نم -ه~' .اقو هب ا¸~ل·- »¹ ا~' ه-ل·ف ¸سع'
اقل=م ن-د¹اك .-قو ن-د¹ا´ف ا~هه-~و ¸-ناندبو -را¸¹ا´ف --صنب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 422
( ¸ا¸ق¹ا )
ه=بر نم ء¸=ب .ا~¹ا ¸ف ¸=ت¹ا ىلع -را='
ىلع ¸¸~·~¹اب ¸¸=-و ¸ا= هب .ما·ت- =¸´سم ¸-= ¸اك ¸لف »لسم »¸ل·م ن-·م دقن ه=¸~ .ا~¹ا
ه·-ب ¸ف هل`م ¸=' هلف ¸¸·¹اب .~ع ¸لف ¸ل¸ق ¸¸ل-¹ا ¸فو هنع _=رو ¸ل¸ق ¸-ت¹ا ¸فو _-`ا
¸¹و ن-دب ¸¸=- لو هف¸- ىلع هلكو ¸¹ =¹~كو هب ه-راقو ن-د ىلع هلكو ¸¹ =¹~كو هل`م ¸ا¸قو
.-قو ة·-د¸¹اب لو ن-م' د-ب و' هد-ب ن-¸¹اب لو -ه~` اف`= ان-د ¸~تس-و ه--ق- »¹ ام ه¸-='
¸فو ه-لع ان-م' و' هت·=ا¸م و' هد- =¸ت~- ¸' ¸¸=- لو ¸¸¸¹ا .¸ه=~ب ¸¸=- لو ة·-د¸¹اب ¸-~-
¸ل¸ق --صنب ه·م هم`= =ا¸ت~ا
_--- و' =را~- و' ¸¸خ- و' =-خ- ¸' ىلع ¸¸=- `ف --ق'ت¹اب و' ن--·ت¹اب ةق--م ¸-= -را=- .~·¹ا
هن` ءا¸~¹ا د·ب لو ¸-·-¹ا داق- ا~ك هد¸ق- .اقو ا~ك دلب _ل-- ىت= ¸¸ت~- ل و' _ر¸- و' =لخ- و'
ه¹و €ب¸¹ا نم ء¸=ب ¸¸قك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 423
ام ه-لعو ¸ام¸ و' ¸ا´م و' ةلما·~ل¹ •خ~ و' هد¸=و .ق- -ن- ن--·تب لو هم¸= ه-لعو ه=بر
ه-ل·ف ه-لع ¸='تسا ¸¹و ---= .قنو ¸=و ¸~ن نم هب -دا·¹ا ت¸=
¸¹و ¸ا= ا~-¸-·¹ و' ا~-د=` هلك _ب~¹ا =¸~ ¸¹و »-رد =¹و _ص- `ف ة--¸=¹ا »لع ه=¸~ _ب¸¹ا
.ا~¹ا ¸ف هتباد و' .ا~¹ا -ر »`= .~ع .ما·¹ا =¸~ ¸¹و ¸ا= ¸`ك' و' .ق' ىلع .~·¹ا د·ب ا--ا¸-
و' ا·م ن-¹ام _فد ¸¹و -صن¹ا .-قو .`~¹ا ¸ا¸ق »ساق¹ا نبا .اق -داع لو =¸~ _ب¸¹او ¸ا= ة-ا=
اقل=م .-قو ¸ا= ل'و _نتما =لخ¹ا =¸ت~ا ¸'ف ن--لتخم و' ن-ق-تم ن-ء¸=ب .و`ا .·~ .-ق ن--قا·تم
¸ف ¸ن-=·- ل ,ورو ¸ا= ل'و _نتما =لخ¹ا =¸~ ¸'ف .و`ا .·~ ¸¹و ن--لتخ~¹ا ¸ف `ف ل'و
»ساق¹ا نبا دنع اقل=م ¸=' ¸ا¸ق ~=' ¸=- »¹ ا-واسم ل -راس= و' _ب¸ب .و`ا ¸ن ¸¹و ن--لتخ~¹ا
-اك¸ =¸~ ¸¹و .و`ا ء¸=ب ¸واس~¹ا ¸ف ¸¸=-و =لخ¹ا »دعو ء¸=¹ا ةقفا¸مو _ب¸¹ا _م ¸¸=- .-قو
ء¸= ى¹' _=¸- هن` ¸ا= ا~-د=' ىلع _ب¸¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 424
ء¸=ب ¸واس~¹ا ¸ف ¸¸=-و -=- »¹ ¸'و هت-سن دا¸~¹ا ¸¸´- ¸'ب د-قو هق`=' -ق·- .-قو »¸ل·م
`-ا-ت- »¹ ام هد·ب €ب¸¹اب ¸-= .~·¹ا .-ق ه-·ب -ل- ¸¹و ¸ا¸سخ¹ا ¸-=-و .و`ا ¸-=-و .و`ا
¸اك ¸قب ا~ب .~عا .اقو _ب¸¹ا ا~ستقا و' .ا~¹ا •قنب ه~لع' ¸¹و ه¸-= .اقو ¸-ق-و »ساق¹ا نبا .اقو
-لخ- .-قو .ما·ل¹ ة·لس¹اف -لخ- »¹ ¸'و -¹ات¹ا ¸-=- »¹ ه-ل='ف -لتف ه·-~=ب ,¸ت~ا ¸¹ ام' ا-ن-¸م
=-¸~ف ة-م .ا~¹او ن-ت-~ب ,¸ت~ا ¸¹و _-~=¹ا .ا~¹ا ¸'¸ف هد·ب و' .~·¹ا .-ق ه-·ب -ل- ¸¹و ا¸-=
ىلع ر¸ه=¹اب ل ة~ساق~¹اب ل' =ل~- لو اهت~-ق ة-سن ه¹ ¸اكو -م¸ق ة--سن ة-م -نناك ¸'ف -صن¹اب
ة~سق¹اب ل' ءلو ¸قتس- لو =ل~- .-قو ادك'تم هق= ¸اك ¸'و _-`ا
¸-س¹ا ¸ف هتق-ن .ما·ل¹و ءاك¸~¹اك »هل~ع ردقب _ب¸¹اف .ما·¹ا دد·- ا~'ف .ك¸~¹او .-ك¸¹اك ¸ادقا·¹ا
دو¸-و ,¸تكا د·ب ه~=' ¸¹و هد-ب ام ىلع _¸¸-و -و¸·~¹اب .ا~¹ا ¸ف .ا~ل¹ هن=و ¸-·ب هتماق' ¸فو
ا~ه-لع ةق-ن¹ا _¸و ه¹ ة=ا= ه-ف _¸= ¸¹و
.اقو ه--¸ق ¸ف ل هد-·ب ¸ف -¸س´¹ا ه¹و ه-~' ا~' ه¹¸ق .¸ق¹او `-' ¸اك ¸' »اد=`او »ساق¹ا نبا .اقو
.ا~ب ه=ل= ¸¹و -¸سك لو ه-ف ةق-ن `ف .-لق¹ا .ا~¹ا ام'و .¸=- ¸' ل' »ساق¹ا نبا
ا~-د=' -را-¸¹ دسف ام »ساق¹ا نبا .`~¹ا -¸='و .`~¹ا ¸ا¸ق تا-اور -``ف دسا-¹ا ¸ا¸ق¹ا تاف ا~'و
-¸='ف ه¸=ن ى¹' _¸=- ام .ا~¹ا -ر =¸~¹ و'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 425
.`~¹ا ¸ا¸قف هل-='- و' .ا~¹ا ¸ا~-ك هادع امو .`~¹ا
ه¸='و _ب¸¹ا ¸ف .`~¹ا ¸ا¸قو ى~س~¹او .`~¹ا ¸ا¸ق نم .ق`ا ه¹ ¸ا~-¹اب دسا-¹ا ¸ف ¸ورو
_- ¸¹ _ب¸¹ا ء¸= »-دق- ردق-ف ةم~¹ا ¸ف ا~-`ك .-قو _ب¸¹ا ¸ف ا~-`ك ---= نبا ةم~¹ا ¸ف .`~¹ا
دق·¹ا
ام .ك =¹~كو ا~هن-ب _ب¸¹او ن~- _ف ¸'ف ة--سن _--¹او ةك¸~¹ا -`خب ه¸-·¹و ه¹ هد-ب ا~ب ه=ل= ه¹و
¸¹ ام -`خب اهم¸= ه-لعو اه=بر ه¹ ة·-د¸¹ا´ف ,¸ت~اف .~·¹ا .-ق .~·¹ا نع هاهن ¸¹ ام' ه-ف -د·-
_-¸م ن´- »¹ ام ¸قاس-و _ر¸- ¸' ه¹و ¸==- »¹ ام _-`ا ىلع ¸-س¹ا ه¹و ا-ا¸ت~اف ة·لس نع هاهن
ن~`¹ا ¸اك ¸لف =¹ا~¹ا ىب' ¸'و --·¹اب د¸-و ¸¸·¹اب _---و ¸~' ¸¹و ة--سنب ¸¸ت~- لو ن~--ف »ل…
ىلع ¸ن·- نم ,¸ت~ا ¸¹و .ا~¹ا نم ¸`ك'ب لو .ا~¹ا -ر نم ¸¸ت~- لو ه¹¸-ق =¹ا~للف .ا~¹ا ةل~=
¸اك ¸'و .ا~¹ا -¸¹ ه¸لوو د~·ت¹اب هنا~-¹ هن~` »¸=و ¸تع ا¸س¸م ¸اك ¸'ف »¹اع ¸-و .ا~¹ا -ر
.ا~¹ا -ر ىلع ¸تع »¹اع ¸-= ¸اك ¸'و ¸قا-¹ا ¸تعو _ب¸¹ا ةص=و .ا~¹ا ¸'ر ردقب _-ب ا¸س·م
»¸=و ه-لع ¸تع ا¸س¸م ¸اك ¸'ف »¹اع ¸-و ه-لع ¸ت·- نم ,¸ت~ا ¸¹و ه=بر ةص= ه-لع .ما·ل¹و
¸-و .-ف .ا~¹ا ¸ف ¸اك ¸' »ساق¹ا نبا .اقو ه=بر ةص= .لق- ام ه-لع ¸تع ا¸س¸م ¸اك ¸' ه=بر
هت~-قب -¸-·~¹ا .اقو هت~-ق-ف »¹اع ¸-= ¸اك ¸'و هن~` و' هت~-ق نم ¸`ك`اب ه-لع ¸تع »¹اع ¸س¸م
¸ف ¸ت·- .-قو ء¸~ ¸ت·- »¹ .-ف ن´- »¹ ¸'ف ¸قا-¹ا ¸تعو ه¹ -=و ا~ب _-ب ا¸س·م ¸اك ¸'ف ا~ه-ف
راس-¹ا
_--او -·-ب ا¸س·م ¸اك ¸'ف .ا~¹ا -ر ءا~ ¸' ء=¸¹ا »¸- اهت~-ق ه-ل·ف ¸ا¸ق¹ا ةم' •=و ¸¹و
.-قو ا~هنم ¸`ك`ا .-قو .~=¹ا »¸- .-قو ء=¸¹ا »¸- اهت~-ق ه-لعو د¹و »' ¸هف اهل-=' ¸'ف ¸قا-¹اب
هلك =¹~ب .-ف ه-ف ¸اك ¸' .ا~¹ا ن~- ل'و هتم~ ¸ف ءا~ ¸' =¹~ هلف ا¸س·م ¸اك ¸'ف ن~`¹ا نمو
ل'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 426
ل ء=¸ل¹ ا-ا¸ت~ا نم .-=' ¸'ف ¸ل¸ق د¹¸¹ا ة~-ق نم ه--صنب هعا--ا ¸فو ¸قب ا~ب _--او اهلك -·-ب
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ةم'ك _ا-- =¹ام .اقو ة~-ق¹اب .-قو ¸`ك`اب هنعو ن~`¹اب _-ت- »ساق¹ا نبا .اقف ¸س·م ¸-و ¸ا¸قل¹
اقافو _-- »¹ ةن-ب -ماق ¸¹ ¸=ا-¹ا .اقو ¸ا¸ق¹ا
¸تعو هردقب _-ب ا¸س·م ¸اك ¸'و .ا~¹ا -ر _بر ةص=و هن~` »¸=و ى-م ء¸لم ¸-و ¸تع' ¸'و
¸قا-¹ا
ه·-تم ن--·- ¸فو هم¸= ه-¸= نم ¸`ك`ا ¸اك ¸'ف =¸~ ام ¸نا`ل¹و ه¹ ء¸~ `ف ا-د·تم ¸راق ¸¹و
¸اك و' امدقتم انا¸س= ¸س= ¸¹ =¹~كو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق .ا~¹ا -ر و' ¸نا`¹ا ¸راق~¹ا نم
ىلع ¸قا-¹او ¸-ن='ك ا~ه-لع ¸اك ا--~ د=' و' ة-ان= .ا~¹ا ىلع .ا~¹ا -ر و' .ما·¹ا ىن= ¸¹و د·ب
دا¸¹ا .`مو ¸-=¹ا د·بو ¸ن- ىت= هد·ب »¸ل-و .~·¹ا .-ق هخسف ا~هنم .´¹و `-ا-ت- ىت= ¸ا¸ق¹ا
.ما·¹ا تام ¸لف `ف ل'و ا¸=ن ¸اك ¸' ه¸='ف »كا=¹ا ¸=ن .~·¹ا د·ب ¸نتسا ا~'و _ن~- ل -¸-س¹او
¸¹و »ه¹ _بر لو ا¸~لس ل'و ن-م'ب ا¸-' ا¸نم¸- »¹ ¸'ف ن-·~¹ا ¸='تس~¹ا -`خب »ا~-`ا ة`ر¸للف
نمو ه-ا¸ق ىل·ف هك¸= ¸'ف هك¸=- ل ¸' ى¹و`اف ن-ع ¸-و .ا~¹ا -ر تام ¸¹و =¹~ك -را¸¹ا
ة=ص¹ا ¸ف »دق-و هت--¸ب ن-·ت-و ه¸ام¸= ¸ا=-و ه¹ام ¸-ف د=¸- »¹و ة·-دو و' ¸ا¸ق هل-قو =ل-
¸¸~¹او
ه¹¸ق .¸ق¹او »هت¹ا ¸ا~-' ¸ف -`خ¹ا ىلع هف`=تساو ه-راس=و هعا-- ¸ف ه¹¸ق »¸ق¹اف ن-م' .ما·¹او
ه-~- ا~ب ى-' ¸' _ب¸¹ا ء¸= ¸ف ه¹¸ق .¸ق¹او اقا--ا ¸ف -ل=-و اقل=م .-قو ةن-ب ¸-·ب ¸اك ¸' هدر ¸ف
و' ¸='ب و' ةعا-ب .ا~¹ا -ر .اقو ¸ا¸ق .ما·¹ا .اق ¸¹و هبر دنع ¸¹و ة·-دو و' هد-ب .ا~¹او
د·ب .ما·¹ا هن~- ة·-دو .ا~¹ا -ر .اق ¸'و .ما·¹ا .¸ق .¸ق¹اف ¸´·¹اب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 42•
اف`= .ا~¹ا -ر .¸ق .¸ق¹اف ¸¸ق .ا~¹ا -ر .اقو ة·-دو و' ¸ا¸ق .ما·¹ا .اق ¸'ف هل-ق ل .~·¹ا
_--¹ا´ف داس-¹او ة=ص¹ا ¸ف ا-لت=ا ¸'و ه-~- ¸' ل' .-قو ¸دص- »¹ هت-ص= .ب .اق ¸لف -ه~`
---
( -اقاس~¹ا )
ةتق¸م ةم¸ل ¸-و ¸ر`ا ¸ف -¸-ا=¹ا ¸~اق~¹او _ر¸¹او را=~`او .خن¹ا ه-لع د¸ق·~¹ا ة·بر'
¸ف ¸¸=- `ف -لخ- ل ا~م ¸¸´- ¸' ه=¸~و ¸ا¸ق¹ا -`خب اقا--ا ر¸ه=¹اب اه-ف را~`¹ا ¸=تس-و
,¸=' ةنس _م ه·~= ¸¹ =¹~كو -¸ا='ف .= ¸'ف ه·-ب .=- »¹ ا~م ¸¸´- ¸'و .ق-¹او -صق¹او ¸¸~¹ا
¸ه~`ا ىلع هبر هنع ¸=ع ا~م ¸`اق~¹او _ر¸¹ا ¸¸´- ¸'و هنم ¸-س- _¸ن --= ¸-ت·-و ¸=- »¹
ى·لم =¹ام .اقف ات´س ¸'ف _-~=¹ا ة~-قب هنود ا~ف ا`ل` ا·-- ل' ¸ا--¹ا ىقاس- لو ¸=~¹ا -`خب
-اقاس~¹ا ¸ف ه`=د' ¸'ف هب¸¹ هن' ,و¸-و هنود ا~ف ه--صن -ل` ¸اك ¸' ---= نبا .اقو .ما·ل¹
¸قس هل-ن¹ _لص- ل '=¸~¹ا ¸-ف هس-ن¹ هل~·- ¸' هبر =¸~ ¸'و دسف ل'و .ما·¹ا ىلع هر~بو اه-¸=-ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 42ƒ
.خن¹ا ¸ا--ك _ر¸¹ا ¸ا-بو .ما·ل¹ ى·ل- ¸' هل='و =¹ام .اق هلن- »¹ ام .-قو ¸¸=- .-قو .ما·¹ا
د=او ء¸=ب ¸¸=- _-- ¸-= و' _-- _ر¸¹او ¸=~¹او ه¹¸=د »¸ل- _ر¸¹ا ¸ف _-ت¹ا ¸=~¹او
ةق-تم و' ة-لتخم =-ا¸= ¸ف ¸¸=-و اهت-سن ¸ف -لتخم ¸-= ¸ا¸ق¹ا _ب¸ك ة--¸=¹ا ه=¸~ ~¸='~¹ا
¸-ا= ا~-د=' ىلع -اك¸¹ا ء¸= =ا¸ت~او =¸ت~- `ف تاق-- ¸ف ام'و د=او ء¸= =¸~ب ةق-- ¸ف
¸ا¸ق¹اك
راب`او ¸قس¹ا نم -¸~`¹ا ه-¹' ¸قت-- ا~ب »ا-ق¹ا ¸-و -¸·¹ا ىلع .~=-و هل-ص-- =¸ت~- لو .~·¹ا
¸اك امو »هتق-نو -اود¹او ¸ا~ل·¹او ءا¸=`او ¸=اس~¹او ءلد¹ا نم تاود`ا ةماق'و داد=¹او ة-قنت¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»ه-¸سكو »هتق-ن -`خب هبر ىلع ه¸=`او ه=¸ت~- »¹ ¸'و هب ةنا·تس`ا .ما·ل¹ -=-ف ¸قس¹ا »¸- ه-ف
¸اك ا~م -ر امو ¸=- »¹ »¹ا·¹ا ىلع »ه-ل= و' »ه-¸=' =¸~ ¸¹و ¸¸م و' تام نم -ل= .ما·ل¹و
ءا= ¸و¸س~¹اب _ا-تن`ا ردق ى-م ا~'ف هف`=' هبر ىل·ف ¸¸س ¸'ف ¸ل¸ق ه-لخم ن--·- ¸-ف ه-ف
_`-' =ا¸ت~ا ¸-تعاو ¸¸= ءا~ن'و ¸-ب ¸-=ك اه-ا-قنا د·ب ىق-- ام =¸~ ¸¸=- لو ¸ل¸ق¹ا
هلق'و اهت-ق'- =¸ت~-و هل~ع =ا¸ت~ا لو هبر ةكرا~م ¸¸=- لو ¸¸=¹ا »رو ن-·¹ا ¸نكو رد=¹ا
ل .اق -¸~ع .-ق د= ¸`´- »¹ ام داد=¹اب -¸-=`او ن-نس ه-¹' ¸¸=-و ه-لع .~= ¸ل=' ¸'ف داد=¹ا ى¹'
ه~لس' د=- »¹و ¸=ع ¸'ف ه¸-= ان-م' ¸قاس- ¸' .ما·ل¹و ن-س~= لو ن-``` لو -¸~ع د-د=- ¸رد'
و' ¸-قن- ىت= _ا-- ل .-قو ىقاسم _ا--و هبر ¸ل-ب _س-ن- لو `باقت- ¸' ا~ه¹و ه¹ ء¸~ لو
اهك¸ت-
-دسا-ل¹و .·فو .¸ق نم ا-ان·م ¸ف امو -ل-ق .¸ق-ف ا~ك ىلع =تلماعو =ت-قاس .`م ة·-ص¹ا _با¸¹ا
_س-نتف .~·¹ا .-ق .ا¸=' ة```
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 430
¸~¹ا ء¸=¹ا نم ¸`ك' ن´- »¹ ام .`~¹ا -اقاسمو .`~¹ا -¸=' .ما·ل¹ .ا¸ق' ة·بر'ف „ا¸-¹ا د·ب ة-نا`¹ا
ا-ان·م نع ا=¸= ¸' »ساق¹ا نبا .اقو ¸قاس~ل¹ ¸اك ¸' .ق' و' ¸قاس~ل¹ =¸~¹ا ¸اك ¸' ه-لع =¸~
=¸ت~ا و' »·=' ¸~` _م -اقاس~ك ا=¸خ- »¹ ¸' .`~¹ا -¸='ف ¸¸ع و' ن-ع نم -دا-¸ ه=ا¸ت~اك
.~·¹ا ءان`' ¸ف ة`¹ا`¹ا .`~¹ا -اقاس~ف ا~ك ةنسو ا~ك ةنس و' ةق-- _-ب _م -اقاسم و' ه·م هبر .~ع
ن-نس¹ا نم ةنس د·ب اه~´=و .`~¹ا -اقاسم ¸اك ¸' ¸-~-و .`~¹ا -¸=' -=ا¸¹ا ¸اك ¸' _س-ن-ف
ةنس ءان`' ¸ف اه~´=ك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 431
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 42‚
( ةعرا¸~¹ا )
_ن~- ا~ب ¸ر`ا ءا¸ك نم ةم`س¹ا اه=¸~و ة¹`او -اود¹ا ¸ف اك¸ت~- »¹ ¸'و ا-¸ا¸= ر¸ه~~¹او
¸ل¸ق اه¹ -== ل ¸ر' ¸فو دسف ¸ر`ا نم ء¸= ةلباقم ¸ف ر~-¹ا نم ء¸= ¸اك ىت~ف هب ا-¸ا¸ك
-ناك ¸لف ه¹ -== ل ا~-ف ل' .-قو ¸¸صن~¹ا ىلع اه-ا¸´¹ ل دا·م اهلباق- ام ¸¸´- ¸' =¸ت~-و
¸ا= ه-واس- .~ع هلباقمو ا~-د=' دنع نم ر~-¹ا و' .~·¹ا ¸ف ا-واس-و ا~هنم ر~-¹او ا~هنم ¸ر`ا
دق·¹ا د·ب ا~-د=' _¸-- ¸¹ ام'و ة-نا`¹ا ¸ف ¸-`´¹او .-قو ا~ه-ف ¸-س-¹ا ¸-ت·- .-قو ران-د نبل اف`=
ا-ادع ا~-ف ا-واس-و ا-ا·¹'ف ا~-د=' نم ¸ر`ا -ناك ¸¹و ةك¸~¹اك -داع لو =¸~ ¸-= نم ¸-ا=ف
و' ر~-¹ا _-~= _م ا~-د=' دنع نم ¸ر`ا -ناك ¸لف ¸¸صن~¹ا ىلع اه¹ -== ل ا~-ف ل' ¸=- »¹
=¸ت~~¹ا .~·¹او `ف ل'و ¸ا= ¸`ك' و' هر~ب ة-سن .ما·ل¹ ¸اك ¸'ف ¸=`ا ىلع .~·¹او ر~-¹ا ¸·ب
¸ارد¹او داص=¹او »ساق¹ا نبا نعو .¸ه=م هن` _-`ا ىلع ¸راد¹او داص=¹ا ل -¸=¹ا ¸-
¸=ا¸ن¹ا -~لع ¸' .-قو =لخ¹اك .-قف هار~بو ا·م ها=¸=' ¸لف .ا~¹اك =لخ¹ا ه=¸~ =¸ت~~¹ا ر~-¹او
¸= ¸'ف ا~-د=' ر~ب --ن- »¹ ¸¹ ة=ص¹ا ىلعو .~·¹او ة-¸ك`ا ¸ف ¸ا·=ا¸ت-و هر~ب --ن د=او .´لف
_ر¸¹او ¸=`ا ر~ب -صن .`م د=او .ك ىل·ف ¸·- »¹ ¸'و -بان¹ا -صن .`م ه-لعو هر~-ب -ست=- »¹
ا~-د=' نم =قف ر~-¹ا ¸اك ¸'و ه¸-= ¸ا·=ا¸ت-و ا~هن--ف .~·¹ا ¸ف ا-فا´- ¸' دسا-¹ا ¸فو ا~ه-ف ا~هن-ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 432
»ساق¹ا نبا .اقف ¸-ن=' نم و' =¹ا~¹ا نم =قف ر~-¹ا ¸اك ¸'و -¸=`ا ه-لعو ه¹ _ر¸¹اف .~·¹ا _م
¸ر`ا -¸='و ر~-¹ا ةل-´م نم ا~هم¸ل- ا~ب ¸ام¸ق- »` ر~-¹ا -¸¹ _ر¸¹ا ¸¸ن=س .اقو .ما·ل¹ _ر¸¹ا
.ا¸ق' ةتس -دسا-¹ا ¸ف ¸=ا-¹ا .اق .~·¹او
ر~-¹ا -=اص¹ .و`ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.ما·ل¹ ¸نا`¹ا
.~·¹او ¸ر`او ر~-¹ا نم ¸ان`ا ه¹ ن~¹ -¹ا`¹ا
.~·¹او ¸ر`او ¸ق-¹ا ه¹ ن~¹ _با¸¹ا
ة·بر`ا ه¹ ن~¹ ¸ماخ¹ا
ر~-¹ا -=اصلف ل'و ه=¸~ ام ىل·ف اهنم _¸خ- ا~ب اه-ا¸ك نم -~لس ¸' ¸داس¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 433
( تارا=`ا )
=و¸~ اه¹و »¸=-و .=- ا~-ف _--¹اك
ن-·-ا-ت~¹اك ¸ادقا·¹ا .و`ا
ا-=ر اما·= و' ان-·م ا-¸ع ¸¸´- ¸' ل' -داع و' =¸~ب ل' .=·ت- لو ن~`¹اك ¸-و -¸=`ا ¸نا`¹ا
و' ¸-تم ا~ه¹و'و ىن´سب ىن´س ¸ا= =¹~¹و ن-·¹اك ن-·¹ا _فانمو ةن¸~-م -را=' ىلع و' هه-~و
نبا .اقف ¸-='ت¹ا -¸·¹او ن-·م ¸¸ع ىلع ¸اك ¸'ف ةموا-م ~=' -داع لو =¸~ ن´- »¹ ¸'ف -لتخم
ى¹' ¸د¸~¹ا -¸·¹ا ىلع .~=- ¸`=`ا ¸' ىلع ءانب .=·-و _ص- ه¸-= .اقو دق·¹ا دسف »ساق¹ا
_ا- ¸فو ¸=- »¹ ة¹اخن¹اب ¸ا==¹او -¸`¹ا نم ء¸=ب _اسن¹او دل=¹اب ˆ`س¹ا ¸='تسا ¸¹و ل و' داسف
نم ةنس هل~·ب ه~-ل·-و ¸=- »¹ »ا=-¹ا د·ب ¸-ق¸¹ا _--¸¹ا نم ء¸=ب هت·-ر' ¸¹و ¸ل¸ق هنم ¸-قد
¸¸=- »ساق¹ا نبا .اق ه-صن =لف تدص= ام ¸¸=- ه-صن =¹و ا~- ¸عر¸ دص=او ¸¸=- ه~=' »¸-
ءا~ ¸- ¸' =¸~ب ل' ¸=- »¹ ه-صن =¹و »¸-¹ا دص=او ¸¸=- ل ه¸-= .اقو =¸ت¹ا ه¹و ة¹ا·= ¸-و
¸' ¸¸=- .-قو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 434
»¹ ه-صن =لف _¸= ا~ف ¸ن¸ت-¸ ¸صعاو ¸=- »¹ ه-صن =لف =قس ا~م ¸ن¸ت-¸ ¸-ناو ة¹ا·=¹ا -~هف
¸' ىلع اسبا- اعر¸ هعاب ¸¹ ا~ك ¸=- »¹ ه-صن =¹و هسرداو هدص=او .اق ¸¹و »ساق¹ا نبا .اقو ¸=-
-صن =لف .ص= ا~ف ¸تباد ىلع .~عاو ¸¸=- .-قو ن-ا·- »¹ افا¸= -= _-ب هن` هسرد-و هدص=-
ءا~¹ا و' -==¹ا -صن -`خب ¸¸=- ل ه-¸=' و' هن~`
¸ا= -را=`او _--¹ا ن-ب _~= ¸¹و .`~¹ا -¸=' ه-لع -صن¹ا =¹و .اق نم ¸' اه`¹ا`ف ادساف .¸ن ¸'ف
اه-صن ه¹ _--- ¸'ب و' اه-صن ه¹ _--- ¸' ىلع ة·لس -صن هعاب ¸لف ¸ل¸ق ا~-د=' _م .·=¹ا ¸فو
¸¹و -س¸= .=`ا ¸·ب ¸قب ¸¹ ن--·ت¹ا ¸ف ة=ص¹ا ىلعو هس´ع اه·بارو ¸ا= ` =' ن-ع ¸' اه`¹ا`ف
نم ء¸~ب ¸ر`ا ءا¸ك ¸¸=- لو .-='ت¹اب ل' ¸=- »¹ اما·= ¸اك ¸'ف هق=تسا _-- »¹و ى-قنا
¸-ص·¹او ¸ات´¹او ن=ق¹اك »ا·=¹ا ¸-= نم هت-ن- ا~ب لو هت-ن- ل ا~م و' ¸ر`ا هت-ن- ا~م ¸اك »ا·=¹ا
--ن اه-ف د-ع' ¸' ء¸~ب ,¸´- ل ى-=- نب ى-=- ,ورو -صق¹او -~خ¹اب ¸¸=-و ¸ا¸-ع¸¹او
¸=- .-قو اه-ا¸='و ة=ن=¹ا ل' اه-ف _ر¸- »¹ ا~' ء¸~ .´ب ,¸´- _فان نبا .اقو ها¸س ا~ب ,¸´-و
ء¸~ .´ب ,¸´- ¸'
لو »ا¸= ¸-= اه~-لس- ىلع رودقم ادصق ن-ع ءا--تسا ةن~-تم ¸-= ةم¸قتم ¸-و ة·-ن~¹ا -¹ا`¹ا
¸-ناند¹ا ¸ف _ص- ل »ساق¹ا نبا .اق ¸ل¸ق -ا-`¹ا ---=ت¹ را=~`ا -را=' ¸فو ةم¸ل·م ة-=او
¸ل¸ق -=ص~¹ا -را=' ¸فو =¹ا~¹ا اهم¸ل ا~' _ص- .-قو هن-·ب -¸·- ل ام لو ن-¸تل¹ »-ارد¹او
راد¹ا ¸ف ام -¸~- ¸-ت=او اهف¸-و اهن-¹و اه=اتن¹ -ا~¹او ا-را~`¹ را=~`ا ¸ف _ص- لو ه·-ب -`خب
ن-ل¹ا ¸اك ¸'و _-¸~¹ا را=-تساو ¸='تسا ا~ب ل »-¸قت¹اب -ل`¹ا ىلع د¸- »¹ ام -¸='تس~¹ا ¸ر`او
ر¸- ن--- ¸'ف ¸ل¸ق ء=¸¹ا نم ه·نم ¸فو هن~' ¸-·ب ¸اك ا~' _س-- ¸' _و¸ل¹و -رو¸-ل¹ ان-ع
.-ن¹ا ¸ر' ام'و ردان هفا~´ناو ¸ما= ا-¸امو ةعار¸ل¹ ¸ر' را=-تسا ¸¸=- لو _نم ¸-ص¹ا
¸ر' ¸ف دقن- ل .-قو اه-ف دقن¹او اه-را=' _صتف -داع -¹ا·¹ا ¸=~¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 435
_ص-و ¸¸=- ل ه¸-= .اقو ¸ا= ءا~¹ا -ا~´نا ¸ف ¸لا~ت=لا ,¸ت~ا ¸¹ »ساق¹ا نبا .اقو ¸=~¹ا
اهف`ت=اب -لتخ- اه-ف دقن¹او ا-¹ا= اه-ف ىق-- -دم اهت·-نم ىن`تسم و' -¸='تسم ¸-و ة-ق¸¹ا -را='
¸¸=- لو ه-ف دقن- ام ى¹' اه·-ب _ص-و »ا-' -¸~ع ¸ا¸-=¹ا ¸ف ¸`´تساو ¸¸نس راق·¹ا ¸ف -ختساو
»ا-ص¹او -`ص¹اك ه-لع ةن-·م -دا-ع ىلع را=-تسا ¸¸=- لو د=سم ¸نك ىلع ¸-ا= را=-تسا
نباو »´=¹ا د-ع نبل ة``` ةماق`ا ¸فو ¸-ق¹ا ¸-=و -¸ان=¹ا .~=و --~¹ا .س= -`خب €=¹ا »دق-و
¸ا= د=س~¹اب »ا-ق¹ا و' ¸ا~' _م ¸اك ¸'و ¸=- »¹ ا-دا¸-نا ىلع ¸اك ¸' اه`¹ا` ا~-¸-=و ---=
ا~ب ¸'ب لو ¸-اق¹ا »اسق -را=' ه¸كو ا·م -`ص¹او ¸ا~`ا ىلعو ¸ا~`ا ىلع -را=`ا ¸¸=-و اه-فو
ا~' ة·-ن~¹ا ¸ا-ب نم دب لو ¸ا= ام¸ل·م ا--~ =¸~ ¸'و =¸ت~- »¹ ¸'و ¸'¸ق¹ا »-ل·- ىلع »ل·~¹ا ه~='-
اه-ف ¸اك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 436
»¸- ة=ا-خك .~·¹ا .=~ب و' ¸ام¸¹ا-ف اعانصتسا ¸اك ¸'و د-ق-و اف¸ع ن´- »¹ ام هب ة=ا~~¹ا _ق- ام
دسف ا~هن-ب _~= ¸'ف ن-·م -¸` و'
اهن-ع ¸لف ا-¸=نو »ن= -`خب »ل·ت~¹او _--¸¹ا ن--·- »¸ل-و »ل·- ام ¸ص=ب و' ¸ام¸¹اب »-ل·ت¹ا ¸فو
ىلع .-قو -¸·¹ا ىلع ه¸-=و ¸¸خ¹ا .س=و ¸ا-د¹ا ¸ف .~=-و ¸ل¸ق اهن--·- ¸-ف .~-¹ا =¸ت~- »¹و
¸-·ت- ل ¸اك ¸' د-قت-و ا-¹ا= اه-ف ىق-- -د~ب ¸قت-و هه-~و »ا~=¹او ت¸نا=¹او راد¹ا ن-·ت-و ¸-=ن¹ا
»¸ل- لو _ص-ف ا~´ب ةنس و' ¸ه~ .´ب د-ق- و' ةنس¹ا نم ¸ه~`اك ¸ا= ةنس .´¹ »س- »¹ ا~¹و ا-¹ا=
ن-= نم .~= -د~¹ا ءادتبا ن-·- »¹ ا~'ف اقا--ا هلباق- ا~-ف -م¸¹ ا·ل-م دقن ¸لف ر¸ك~~¹ا ¸ف »¸ل- .-قو
¸'ف ه-~- ام هلف ¸-' ه-·بو ه¸-= لو اس¸= لو ةعار¸ لو ءانب ¸ر`ا ¸ف ن-·- »¹ ¸¹و دق·¹ا
هت--و ءان-¹ا ردق --¸·- »¸ل- لو هنودو هل`م ¸ا= هعر¸- ا-ن- ى~س ¸¹و دسف _-~=¹ا ه-~'
-ر¸ك~¹او _¸ن¹او ¸ن=¹ا ن---تب ةم~¹ا ¸فو اهن--·تب -¸ك¸ل¹ -اود¹ا ¸فو راد=¹ا ىلع ءان-¹ا -`خب
ة-ا= ةباد¹ا ¸ف =¹ام هلق`تساو ىند'ف هل`م .·=و هن--·- »¸ل- »¹ ن-ع ¸¹و -كا¸¹ا ن--·تب ل ة`¸ناو
هل`م ¸-¹ا·~¹او --¸- و' .~=~¹ا ن-·-و هل`م ¸-ل¹ -¸`¹او »ساق¹ا نبا .اق ه¹ ود-- و' ت¸~- ¸' ل'
و' .¸~=~¹ا ة-¸¸ب .~=¹او -اك -¸·¹اف .¸ان~¹او ¸-س-¹ا ام'و _-~=¹ا ¸ف €ت=- »¹ -داع -ناك ¸'ف
ة`ا¸=ل¹و ه¸=نو _ا=¸ .~= ¸ف ل' ةباد¹ا --¸- لو ه-ف توا-- ل ا~-ف هددع و' هن¸و و' هل-´ب
_فرو .و¸ن¹او -¸ك¸¹ا ¸ف ةناع`او اهه-~و ةع~¸-¹ا ةباد¹ا ¸¸´م ىلعو ا-د·بو اهتب`- --¸·تب
ىلع ¸='تس~¹ا ¸ف¸-و -¸·¹ا ى¹' ه¹دب ¸ف _=ر .¸~=~¹ا »ا·=¹ا ىنف ا~'و -¸·¹اب اه==و .ا~=`ا
_-تتس- ل _ا-¸تسلاو -¸ع ن´- »¹ ام ¸=`ا ىلع =-خ¹او ةل-اق¹ا ¸ف و' ` - -¸`¹ا _¸نك -¸·¹ا
¸-=و =¹ا~¹ا ¸-=- »¹ هه-~و .=ه¹اك ¸-- ام اهه-~و راد¹اب ¸اك ا~'و ¸س´·¹ا لو ةنا-=¹ا
.-قو ¸='تس~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 43•
ر¸- ¸='تس~¹ا ىلع ¸اكو _ل-' .اق ¸لف ¸-=' هت¹ا¸'ب ل' ىن´سل¹ _لص- ل -ناك ¸' .-قو ¸-=-
ا--' ¸-= ر¸-¹ا نم .~ت=- ل ا~¹ و' -د~¹ا .¸=¹
¸¹و ءا¸´¹ا =قس اه~=ع و' ا-ر'ف و' ا-دود -¸`´¹ ¸اك ¸لف ةم¸ل -¸=`اف ة=-ا=¹ _ر¸¹ا دسف ¸¹و
و' ى~س~¹ا نم ¸`ك`اب ه¸اقب' و' ه·لق اهب¸لف »لع دق هبر ¸اكو د-·ب دم`او ¸اب _ر¸¹او -د~¹ا --قنا
_ر¸ ¸¹و .`~¹ا ءا¸ك .-قو ى~س~¹ا ة-سن ه-ل·ف ه¸=نو ¸ه~¹ا دا¸ف هما~- ن… ¸اك ¸'و .`~¹ا ءا¸ك
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.و`ا ءا¸´¹ا _م ¸نت~-ق¹ا ن-ب ام ~=' و' ه·لق =¹ا~للف ه¹ ¸- ا~م ¸`ك' هر¸- ام
ىلع »¸·- ام =اقس' د·ب اع¸لقم هت~-قب ه~=' =¹ا~للف --قناف ن-نس ءان-ل¹ و' ¸¸·ل¹ ¸='تسا ¸¹و
ة~-قو اهبر ¸-= هل`~ب -=·- ا~م نك ¸'ف --=·ف =¸~ ا~م ¸`ك' ةباد ىلع .~= ¸¹و ء`=`او _لق¹ا
ر¸ه~~¹ا ىلع -=·- »¹ ¸'و ¸ا´~¹ا ¸وا=- ¸¹ ا~ك ¸د·ت¹ا »¸- اهت~-ق و' ه-ا¸ك _م _ر¸ ام ءا¸ك
ن-·¹ا -لتب _س-ن-و -=·- »¹ ¸¹ ا~ك هدا¸ ام ءا¸ك هلف هل`~ب -=·- ل ا~م ¸اك ¸' .~·¹ا ه-لعو
نع ¸-ع و' ةنس¹ا ن´س ¸¹و ى-م ام -س=-و راد¹ا »ادهناو ةن-·~¹ا ةباد¹ا ت¸~ك -¸='تس~¹ا
-خس-نا ¸اصق¹ا
_-`ا ىلع _س-ن- »¹ ل'و =¹~´ف »ل·ت~¹او _--¸¹اك هن--·- »¸ل- ا~م ¸اك ¸'ف ة·-ن~¹ا .=م ام'و
_س-ن-و ¸ا= ه-سا= اهنود هت=ا= د=و ¸' هن' =¸~و ¸ا´م ى¹' ةباد¹ا ¸='تسا ¸¹و ة=ا-خ¹ا -¸`ك
¸-= ¸¹و =¹ا~¹ا را¸ق'ب _س-ن- لو --نا¸=¹ا ¸`ع'ب ¸ا=لس¹ا ¸م'بو اهت·-نم -ص=و راد¹ا -ص·ب
=¹ا~¹ا ¸اك ¸' اه`¹ا`ف دا¸ ¸لف ءا--تسلاك ن´~ت¹ا ~' -¸=`ا -ت-` ةن-·~¹ا -د~¹ا ةباد¹ا و' -¸`¹ا
¸-= -د~¹ا -ناك ¸¹و ¸ل¸ق .ا~·تسلا ¸-دقتب ه-·ب =اقس' ¸فو ¸`ك`اف ل'و ى~س~¹ا ة-سنف ا¸-ا=
ل' همو¸- ¸اك ام تاف ¸¹و _س-ن- »¹ ةباد¹ا -ر ه-ل=' ¸¹و ¸اب .و`ا ءا¸´¹او =¹~´ف اهس-=و ةن-·م
ةن-·م €=¹ا ¸ف »ا-`ا ¸` €=¹ا -`خب هن-·ب ام¸- ,¸تكا ¸اك ¸'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 43‚
-دم ¸-ص¹ا ¸¹¸¹ا ¸=' ¸¹و ¸ل¸ق ¸قب ا~-ف اه=اس-نا ¸-ف اه-دم .-ق تامو -ق¸¹ا ¸=تسم ¸=' ¸¹و
¸اك ¸لف راه~¹اك ا¸-س- ¸قا-¹ا ¸اك ¸' »¸ل-ف اه-ف _ل-- ل' ن=- ¸' ل' ¸قا-¹ا ¸ف -خس-نا اهل-ق _ل-ف
¸'و ¸-~- ا```و ن-تنس _¹ا-¹ا ه--س¹ا _برو ا¸-`ك ¸قا-¹ا نك ¸¹و »¸ل- .-قو هل`م .-قف هباودو ه·بر
¸-قن- ىت= د-ع »ا´=' هما´='و د-·¹ا ¸ت·ب -را=`ا _س-ن- لو =قف ا-¸=نو ةنس¹ا ¸ف .-قو د~ر
»¹ ¸'و هتق¸سو هب¸~ك ¸='تس~¹ا ¸س-ب _س-ن- لو -د~¹ا د·ب ¸= هن' دار' ¸اك ¸'و هد-س¹ ه-¸='و
¸ا`را¸¹ا »¸ق-و ¸='تس~¹ا نم =¹ا~¹ا را=-تسا ¸¸=-و ه´لم -ناك ¸¹ اه·--ك ه-لع »كا=¹ا ا-¸=' -´-
ن-¸='تس~¹ا »اقم
اهب¸¹ ء¸~ `ف „`-¹ا ¸- =¹امو »ساق¹ا نبا .اقف „¸ل-¹ا نم اه·ن~- ام ¸¸ع و' ن-س¹ا --=ع ا~'و
.=اس¹اب -ق¸= ¸¹و
و' هنم ¸-س¹ا هكرد- انم'م =رد' ¸' _--' .اقو هباس=ب اهب¸لف تراس ام ¸-¹ا »´= اه~´= _فان نبا
»سقن- و' -¸ا=' -' ة¹ا·= اهن' ىلع ءانب _`-¹ا ىل·ف ل'و ¸-¹ا´ف ها~ا=
'د--و »هن~' ¸-·بو »هن~'ب ¸مد`ا ¸-= اه-ا=ن هب ى=¸- ام _¸= ¸ا= ¸¸·¹ا ةن--س¹ا ىلع --= ا~'و
ا¸-¸= و' ا-ان و' اد--ع _¸=- ل ا~م -را=ت¹ا .ام ىلع _¸¸-و هم¸= »=ع و' ه~س= .ق` ا~ب
.¸ق .¸ق¹اف _¸=- »¹ و' _¸= »د·¹اك -را=تل¹ ¸-¹ امو .=د- ل هد--عو -ك¸~¹ا ¸' --~~¹او
ه-~- ام ¸ف هعاتم _و¸=~¹ا
هب ,¸ت~ا ا~بو .~=¹ا ¸ا´مو _-ا¸~¹ا -¸ق'و -لت¹ا -قو هت~-قب ة·بر' _-¸¸ت¹ا ة-- ¸فو
=قس- .-قو ةن-ب »ق- »¹ ام -¸=`ا _-~= هم¸ل-و »ساق¹ا نبا .اقو _-`ا ىلع ن-م' ¸='تس~¹او
_ناص¹ا ام'و ن~-- »¹ هتنام' .`م ¸ف ¸اك ¸' ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` ه¸-·¹ ه¸=' ام هنا~- ¸فو اهباس=ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 43ƒ
و' هت-ب ¸ف .~ع »هنع -ا ¸-ر ¸لعو ¸~ع نعو ¸´ب ¸ب' نع ا~ه~´=ب نما-ف „ا-ص¹او =ا-خ¹اك
-ر --ب ¸ف ن´- »¹و ة·نصل¹ -صتنا ا~' هت·ن- ¸-·ب و' هت·نصب -ل- ¸=' ¸-·ب و' ¸='ب ه-¸نا=
ه=¸قس ¸-ف ةن-ب -ماق ¸'ف ه·فد »¸- هت~-ق -=ا¸¹او ن-م'ف ا~-د=' ¸اك ¸'ف هم¸`م ن´- »¹و ة·لس¹ا
¸ات-اور هب هعا-تنا ¸-ف ¸ا~-¹ا ¸-ن =¸~ ¸¹و ¸ا¸~¹ا نباو »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق
ة=ا=¹اب اهل=م ¸-= ام'و _-ا-¹ا ىلع ¸ا~-¹اف اهن== ه-لعو .-´¹ا ىلع ة=ن= ¸-قد هعاب ¸¹ ام'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ل¸قف _~ق¹ا -¸…و هلصن ىلع „اص- ن-=¹او _سنل¹ -ات´¹اك
ن~- =¸ف و' ¸= ¸'ف »ا·=¹ا ¸-= .~= ¸-=' ام'و ه¹ ءانم' _ناص¹ا د- -=- _انص¹او ءا¸=`او
¸-=' ام'و ة·-س¹ا ءاهق-¹ا هب .اقو هبر ه-=ص- و' ةن--ب ل' اقل=م ن~-- »ا·=¹ا .~= ¸فو `ف ل'و
ن~-- .-قو -ا-`¹ا ىلع ن-م' ¸ما~=¹او ا--~ ن~-- `ف ةسا¸=¹ا
-¸=' ه-ل·ف »¸·ب هنم ه¹ دب ل ا~م ه¸م' ¸-·ب و' _-تن~¹ا ¸م'ب .امو .~ع نم ا·-ن .-و' نم .كو
=¹ا~¹ا .اق ¸¹ _¸انت¹ا دنع هل`م =قس- .ام و' هد-·ب و' هس-نب ه-ل- .~ع -`خب .ا~¹ا .`مو .~·¹ا
.-ق ¸ب' ¸'ف .~·¹ا ة~-ق _فدا =¹ا~ل¹ .اق-و ¸ا-¹ا=ت- »ساق¹ا نبا .اقف ¸نت·نصتسا _ناص¹ا .اقو ¸¸س
¸لف _دم .ما·¹ا ه¸-= .اقو .~·¹او ة~-ق¹اب ن-´-¸~ اناك ىب' ¸'ف .~ع ¸-·ب _ات~¹ا ة~-ق _فدا _ناصل¹
.اقو ¸وده~- ل »هن` »ه¹ا~ع' ---~ ل'و _ناص¹ا .¸ق .¸ق¹ا »ساق¹ا نبا .اقف =تعدو' =¹ا~¹ا .اق
=¹ا~¹ا .اق ¸لف _-اص¹ا ¸د- ن-¹اخلخب =-¸م' =¹ا~¹ا .اقف ن-را¸س „ا- ¸¹و _دم .ما·¹ا ه¸-=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 440
¸ف ا-لت=ا ¸¹و =¹~¹ ¸-ا= ¸-= هن` ءان-¹ا -`خب ه-~- ا~-ف _-اص¹ا ¸د- ة·بر'ب _-اص¹او ة```ب
.¸ق .¸ق¹اف ل'و ةن--ب ة--ق ¸' ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ةن-ب ¸-·ب و' ةن--ب ه--ق =¹ا~¹ا .¸ق .¸ق¹اف هدر
_ناص¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 441
( ة¹ا·=¹ا )
»ل·¹ا لو ن--·ت¹ا ه¹ .¸·=~¹ا ¸ف =¸ت~- لو را=-تسلاو .~·¹ا ة-ل-' ¸ادقا·ت~¹ا ¸اكر' ة¹ا·=ل¹
-ل´- »ل·- »¹ و' .·=¹اب »لع هق=تسا ه¸-=' ن~ف ران-د هلف ¸ب`ا ¸د-ع در نم .اق ¸لف ة¹ا·=¹اب
ه-·- ردقب هل`م ¸=' هلف =¹~ب -س´ت¹ا ه-داعو .¸ق¹ا .-ق ه¸-=' ¸لف هتق-ن ه-لعو ه-ل´ت- »¹ و' ه-ل=
ءا=ف ¸=' ه~='ف -لف' ¸لف =قف هتق-ن هلف ه-داع =¹~ ن´- »¹ ¸'و ه¹ ء¸~ لو ه¹ هك¸- هبر ءا~ ¸'و
ل .عا=¹ا ىلع .·=¹اف هد=و ¸' د·ب ¸=تسا ¸¹و د=او .ك ¸¸خ~ ردقب ا~هن-ب .·=¹ا =¹ام .اقف هب
¸ل¸ق هت-¸=ب ه=¸قس ¸فو ¸=تس~¹ا ىلع
.·=¹ا
هل`م .·= هلف =¸- ¸'ف ¸ب`ا -صن =¹ لو =ا¸-ق ران-د .ك نم =¹و ه·ب ¸¸=- `ف -¸=`اك
ا·م هاد¸ف ¸اران-د ¸=`و ران-د د=ا¸¹ .اق ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 442
¸اك¸ت~-و ¸اد¸-ن- ¸ل¸قف
¸¹و ةم¸ل·م ¸-= ة¹ا-¹او د-·¹ا در ةفاسم ¸'ف ام¸ل·م هن¸ك =¸ت~- ل هن' ل' -را=`ا .~·ك .~·¹ا
ه-لع هب¸=¸¹ هت¹لد ىلع لو هدر ىلع ه¹ .·= `ف .~ع ¸-= نم ل ا- و' اقب' د=و
¸ا= ام اه-فو ¸ل¸ق ¸-`´¹ا ء¸~¹ا ¸ف ه¸ا¸= ¸فو -را=' ¸هف ل'و ¸ام¸ب ردق- ل ¸' ه=¸~ نمو
.-قو .عا=¹ا »¸¹ _¸~ ¸'ف ن--نا=¹ا نم -¸-ا= ¸-و ¸´·ن- لو -را=`ا ه-ف ت¸ا= .·=¹ا ه-ف
ىلع .عا=¹ا ¸='تس- ¸' ل' =¸ت¹اب =قس-و را-خ¹اك هدقنو .عا=¹ا ¸ف .-قو .¸ق¹اب ا~ه-ف هم¸ل
ردق ¸ف اع¸ان- ا~'و =قس د-·¹ا تام ¸¹و هل~ع ة-سن ىلع د¸- »¹ ام .-قو ¸قب ام ه¹ ¸¸´-ف »ا~-`ا
---=¹ا ة=را~مو ن--- »¹و ¸ا¸ق¹اك .-ص-ت¹ا اه`¹ا` -دسا-¹ا ¸فو .`~¹ا .·= -=وو ا-¹ا=- .·=¹ا
ءا¸كو ءا~¹ا د·بو ¸ر`ا -د~ --¸·تب ءا~¹ا _ا¸ختسا ىلع ¸فا=¹او ¸'¸ق¹ا ىلع »ل·~¹او ء¸-¹ا ىلع
.·=¹او -را=`ا ن-ب دد¸تم ةن--س¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 443
( تا¸~¹ا ءا-=' )
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ه¸=و ىلع ¸اصت=لاو ¸اصت=لا نع ة~¹اس¹ا ¸ر`ا تا¸~¹او
¸ل¸قف -سردناو ءا-=' -را~ع -ناك ¸لف -سردنا ¸¹و -را~·¹ا .و`ا
ا=اورو اود= هق=ل- ا~م »ه-=ت=مو »ه-~ا¸م ¸ع¸¹ هب ¸--¸- ام دل-¹ا »-¸=و -را~ع »-¸= ¸نا`¹ا
ل =`م`اب ةف¸-=~¹او -ا¸-م -صم -ا¸- _¸=م نم هب ¸--¸- ام تا¸~¹اب ةف¸-=~¹ا راد¹ا »-¸=و
هرا=ب ¸-- ل ا~م ه~-¸=و ه´ل~ب _ا-تنلا .´¹و •تخ-
=¹ام ه¹اق ه·نم »هلف راد=¹اب ¸-- ا=رو د-د=ل¹ ¸-كو ¸¸فو »ا~= ام'ف »ساق¹ا نبا .اق
هب¸-- ¸' هرا= _ن~ب ى¹و' ¸-و هرا=ب ¸-' ¸'و ¸-= هراد ¸ف ¸-ب ¸-= ى¹' ¸=-ا نم -ه~' .اق
=¹ام ه¹اق ه·نم نم
هدر هن´~- ل .=ن و' »ا~= .=د ¸'ف ¸باس¹اب -¸-~¹ا »ل·- ¸' ل' _ان=`او ة=¸ب`ا نم _ن~- لو
دن د-صك ¸هف
اه-دراو -اود ىلع ¸--- لو اه-ا~ب ¸-- ل ام ¸--¹ا »-¸=و
---
¸ل¸ق ه-فو ¸-==ت¹ا -¹ا`¹ا
¸~ع نع ¸ور -ه~' .اقو ن-نس -`` هك¸- لو ءا-=' ¸-==ت¹ا =¹ام -¸·- ل »ساق¹ا نبا .اق
-¸-سب »ا-' د·ب _¸~- »¹ ا~' هد--- ل ا--' .اقو انس= هار' ان'و ن-نس -`` ¸=تن- هن' هنع -ا ¸-ر
اقا--ا هد--- `ف هل~ع ىلع ,¸ق- ل ام ام' ر~ع _ن~- »¹ ام
اعانتما ن´¹و ا´-ل~- تا¸~¹ا ¸= _=ق- لو ءا-=`اب -¹ا=- لو =-ل~- ¸-و »ام`ا نم _ا=ق`ا _با¸¹ا
- -ا .¸سر ى~=و اهل-' _فانم نع .-ف ا~م .قو ه-¹' €-ت=ا ا~' ¸~=- ¸' »امŒ¹و ى~=¹ا ¸ماخ¹ا
ا~¹ -~ب¸¹ا ا~هنع -ا ¸-ر ¸~عو ¸´ب ¸ب' ى~=و ن-¸=اه~¹ا .-خ¹ _-ق-¹ا - »لسو ه-لع -ا ىل-
داه=¹ا ¸ف ه-لع .~=-
.اقو ا-د·تم هل·= و' ه¸ا-م' »امŒ¹ ¸ا´¹ ¸~'تس- »¹ ¸لف »ام`ا ¸~' ى¹' ه-ف ¸قت--و -¸ق¹ا ¸داس¹ا
¸-ب ¸-=و -¸=و ¸¸=و ءان-ك اهل`م -را~ع -¸·¹ا ¸ف د·- ا~ف ءا-=`ا ام'و ¸قت-- ل -ه~'
¸ا=- لو اد-·ب ¸اك ¸' =ل~- اه`¹ا` -¸·¹ا -¸-¸= ¸-= ¸ف ¸م~¹ا ءا-=' ¸فو ¸هن ءا¸='و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 445
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 444
ه¸-= نم هب ¸=' ¸هف ¸-س نمو »-¸-= لو -= ا~-ف اهنم ةعا-¹ا _ن~- لو ¸ا-ن-¹اب _را¸~¹ا
»¸ن¹او ةل-اق¹ا ¸ف --=و .-ل¹ا »ا-ق¹و -دا-·ل¹ اد¸=م ل' ان´سم د=س~¹ا ~خت- ¸' ¸·-ن- لو د=س~¹اك
»ل·¹ ¸¹و ت¸ص¹ا _فرو ¸-ان=¹اب -ته¹او ة¹ا-¹ا دا~ن'و --س¹ا .سو ءا¸~¹او ¸-¹ا ه-ف ه¸´-و اراهن
ةم¸= ه¹ ¸` ¸ل·¹ا ن´س-و اد=سم هل-س .·= ¸¸=- لو اد=سم هن´سم ¸لع .·= .=¸ل¹ ¸¸=-و
ىلع ¸ص-- ¸' ه¸كو .ب`ا -`خب ه-¹' اهلقن دنع ¸-~=¹او .ا·-¹او .-خ¹ا .¸=د ه¸كو د=س~¹ا
¸اك ¸'و »ام`ا ى¹'ف ة-ف و' ا--~ ¸اك ¸' اه`¹ا`ف ¸دا·~¹ا ام'و ¸ا--ص¹ا ه-ف »ل·- ¸'و ه´=-و ه-ر'
ام'و ¸¹¸¹و ¸-نع نم ¸=-¹ا نم _¸خ- ا~-ف »اما ¸=ن- لو _لص¹ا .-` و' ¸ر`ا -=اصلف ه¸-=
هب ىقس- ة=ا-م ¸ر' ¸ف .ا-=¹ا نم .-س- امو ه·نمو ه·-ب ¸¸=-ف ه´لم ¸ف ¸-ب و' ة-ن`ا ¸ف ءا~¹ا
¸'ف -د= ىلع _-¸م .ك ¸قس ر~·- ¸'ف ة-¸ست¹اب ¸م¸-و هلس¸- »` ن--·´¹ا ى¹' ىلع`اف ىلع`ا
_~ت=ا ¸'ف ه¹اسر'و ءا~ ىتم هس-= هلف هك¸ل~م ¸ف هل-سم ¸اك ¸'ف ¸=' »دق`اف ىلع`ا ءا-=' -د='
ردق ىلع هه-~و دلق¹اب هن¸~سق- »هن-ب ¸اكو ىلع`ا »دق- »¹ »ه-ر' ى¹' ءام ءا¸=' ¸ف ةعا~=
-¸·- و' ه¸-·¹ =¹~ك »` ~-ن- ¸' ى¹' ه¹ ¸هن¹ا ¸¸=-و ء¸= .ق` ءام Š~-و -ق`- ردق دلق¹او »ه¹ا~ع'
رودق و' ردق ¸ف هرادقم د=او .ك .·=-و »ه-ا-صن' ىلع »سق-و ةل-¹و ام¸- هنم .-س- ام رادقم
ءام ام'و =¹~ ¸-·ب و' ¸و¸= اه-ف .·=- ة-~خب »سق- و' ~-ن- ىت= ه¹ ¸هن¹ا ¸¸=-ل و .و`ا -اق`~ب
‹= ل ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو »هت-ا-´ب ¸=' هت`رو و' اه-=ا-و _ا-- `ف ¸فا--¹ا ¸ف ت¸-= ¸ت¹ا ¸--¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸¸=¹او ءا~¸¹او ¸¹د¹ا ة-راع »ه¹و ن-~-ق~¹ا نم ¸=' ¸و¸فاس~¹او .-ف ام _ن~- لو ن-=و¸ل¹ اه-ف
ن-ب ¸لف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 446
ه-ف •ن لو =ل~- هن' ¸-ا=¹ا ¸=ا-¹ا .اقف =لم هن' ده~'و ا-¸فا=
.اقف ةك¸ل~~¹ا ام'و د=' _ن~- »¹ ةك¸ل~م ¸-= ¸ر' ¸ف ¸اك ¸'ف Š´¹او د-ص¹ا نم ءا~¹ا _با¸- ام'و
-=' لو ¸`´-و .ق- اهن` ¸ن-=·- .اقف اه´~س اهل-' _--- ¸صم تا¸-=ب نع ا´¹ام -¹'س »ساق¹ا نبا
د-ص- د=' _نم ه¹
»ساق¹ا نبا ران-د نبا .'سف Š´¹ا ام'و -·نم تد¹ا¸تف ا-¸=¸= ¸' -ه~' .اقو ه·نم ه¹ ¸¸ن=س .اقو
ه´لم نم ها~=و ه=و¸م ¸ف ام _ن~-و _--- ل لاقف _ا-- امو هنم _ن~- ام نع اف¸=م ---= نباو
ا-·¹او ر¸-¹ا نم اه-¸=ف ¸ف ا~م هنع .-ف ام _ا--و
.-ف ام ل' ه·-ب ¸ف ا~هن-ب ,¸سف ¸¸~=ا~¹ا نبا .-سو ر¸-ل¹ »ه·نم هلف هعر¸ ه-نت´- ¸' ل' لاق
ل' ه·-ب لو هنع .-ف ام _نم .=- ل ¸را=¹ا ءا~¹اك ¸- .اقو ه·نم ¸ف -ه~' ,¸سو ا-·¹ا نم هنع
ه·---ف هل~=-و ه¸=- ¸'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 44•
( -ق¸¹ا )
¸اكر' ة·بر' -ق¸ل¹
=-ا¸=¹او --نا¸=¹او را-د¹او ¸-ار`ا نم ¸='تس~¹ا ل =¸ل~~¹ا راق·¹ا ¸ف _ص-و -¸ق¸~¹ا
¸و¸·¹او ¸ا¸-=¹ا ¸فو ه¸-=و ا·-ا~ ¸¸=¹او ¸باق~¹او ¸=انق¹او راب`او _ناص~¹او د=اس~¹او
»ا·=¹ا -قو _ص- لو ة-ا= ¸-ق¸¹ا ¸ف ه¸´- .-قو .-خ¹ا ¸ف -`= ل .-قو ¸ات-اور
.-قو ه¸-·¹ ¸¸´- .-قف در ا~'ف ` -'و ان-·م ¸¸´- ¸' ل' ه¹¸-ق =¸ت~- `ف ه-لع -¸ق¸~¹ا ¸نا`¹ا
هه-~و ¸~خ¹ا ءا¸~و ةس-ن´¹ا -`خب ¸م~¹ا ىلعو د¹¸-س نم ىلعو ن-ن=¹ا ىلع _ص-و ا´لم _=¸-
¸'و ت¸~¹ا ¸¸م ¸ف -راو ىلع _ص- لو ةب¸ق¹ا ر¸ه… =¸ت~- لو .=اب ة-ص·م ¸ف -ق¸¹او
ىلع ه-¸م ¸ف -قو ¸لف ه·=¸م ى¹' -را¸¹ا ت¸م د·ب _=¸-و -ا¸-~ف -را¸¹ا •= ا~ف =¸~
_ا-س' ة·بر' د¹¸¹ا د¹¸لف .~=- -ل`¹او ة=و¸و ام'و »هك¸-و تامو نبا دلو' ة·بر'و دلو' ة```
د¹¸¹ا د¹¸¹ _=ر دلو`ا د=' تام ¸لف ه¸-·ك ة`ر¸¹ا ىلع »سق- »ه-د-'ب -¸ق¸م د¹¸ل¹ ¸قا-¹او -قو
--صنب --~¹ا د¹¸¹ا ة`رو _-~= .=د-و ة`ر¸¹ا ىلع »سق- ¸قا-¹او ¸ا`ل`¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 44‚
¸لف ة`ر¸¹ا _-~= ىلع ¸قا-¹او -صن¹ا »ه¹ _=ر د¹¸¹ا د¹و د=' ل و' تام ¸لف -ا¸-~ك هن` د¹و
ة--ق¸ل¹ هع¸=ر ¸` ة=و¸¹او »`ا .=د- ل ¸¸ن=س .اقو ة`ر¸ل¹ -ا¸-~ك _-~=¹ا _=ر ا¸-¸قنا
ى¹و' »هن`
»Š¹ _¸خ- لو »ه-لع ¸-=~¹ا د¸=و _م ¸¸´- ل _¸=¸¹ا ¸` -ا¸- »ساق¹ا نبا .¸ق ¸سن¸ت¹ا .اق
هس-ن ىلع ¸اسن`ا -قو _ص- لو ¸-=~¹اب ¸ان¹ا -¸ق' ى¹' _=¸-ف دلو`ا ¸¸قن- ىت= ة=و¸¹او
.=-- ¸'~¹ا »ساق¹ا نبا .اقف _قو ا~'و ة-ل-ا=¹ا .~·¹ اقو تان-¹ا _ا¸=' =¹ام ه¸كو د¸ف' ¸' .-قو
هل·=-لف ل'و ى-م تام ا~' ا--' .اقو ` =سم هد¸-لف هنع ¸=- »¹ ¸'و ى-م ¸-= ¸' ا--' .اقو
¸·-¹ ة-ه¹ا ىلع ¸ن-م ¸-و ¸=ا-¹ا .اق ة-ا= تان-¹ا ىلعو ة-ا= ن-ن-¹ا ىلع ¸¸=- .-قو ` =سم
¸·ب ¸ود
¸هف انام¸ لو اصخ~ •خ- »¹و اقل=م -`ص¹ا ¸ف ¸~' ¸لف اهماقم »¸ق- امو ة·-ص¹ا -¹ا`¹ا
_=قن- ل ةه= و' د-ق نم .د- ام هب ¸¸تقا ¸' -قدص-و -س-=و د-ب'ت¹ا د--- --قو ‹-¹و _-¸صت¹اك
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ى¹' _=ر دب'- ا~'و هت`¸¸¹ و' ه´¹ا~¹ ا´لم هته= _ا=قنا د·ب _=ر دب'ت- »¹ ا~'و ¸ات-او¸ف `=و دب'-
.-قو ة-صع ¸اك ` =ر ¸اك ¸¹ نم ءاسن¹ا نم .=د-و »هت-صع ىلع »` ءا¸ق-¹ا نم ¸-=~¹ا ة-صع
ىلع »` ل و' تان-¹اف ¸ا- ¸¹ نه¹¸=د ىلعو »Š¹ -د=¹ا لو ة=و¸¹ا .=د- لو ءاسن¹ا .=د- ل
ءا¸ق-¹ا
-ق¸¹ا =¸~و
اه-ف اه`¹ا`ف اهف¸صم ¸ف هت·-نم -¸ص- نك ¸'ف .=ب ل'و ه-¸م ¸¸مو ه-¸مو هسلف .-ق هنع ه¸¸=
ه-قو نم ىلع ا-¹او ¸اك ¸¹ ام'و ¸¸=ف _`س و' ¸¸-ك ¸اك ¸'و ¸¸=ب ¸-لف اهف¸ص- ةل= ¸اك ¸'
را¸ق'ب ل ةن-ا·~ب -داه~ ¸¸=¹ا تا-`' ¸ف =¸ت~-و اهف¸صم ¸ف ةل·¹ا -¸-و ده~' ا~' ¸¸=ف ه-لع
لو -قو ¸هف ¸ه~¹ا ¸'ر ءا= ا~' .اق ا~' ا~ك ¸-=نت¹ا =¸ت~- لو را-خ¹ا ¸¹و .اق ¸¹و »¸ل -ق¸¹او
¸دلو' ىلع .اق ¸¹و »-¸-·¹و »ه¹ د·ب ا´لم اهل·= _ص- .ب د-ب'ت¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 44ƒ
_ص-¹ ةق` د- ى¹' _¸خ-و هس-=ب »´=- ¸¸~=ا~¹ا نبا ¸ل¸ق هسا-' .-ق _--¹ا ¸ا¸= ¸ف ه¹ دلو' لو
.ب ا=-¹ -¸ص~¹ا ن--·- =¸ت~- لو ه-¹' ¸ان¹ا -¸قŠف ل'و »هلف ه¹ د¹و ¸'ف ه-¸~` -ق¸-و ¸¸=¹ا
_--ا ه¹ ¸¸=- ام -قا¸¹ا =¸~ ا~همو ¸-خ¹ا ه¸=و ¸ف .-قو ءا¸ق-¹ا ,' -¸- --قو .اق ¸¹
ءا¸ق-¹ا ىلع »` و¸~عو د-¸ ىلع ¸-= ¸¹و هن-·ب --~م -ا=-' و' =ابر و' ةسردم •-صختك
¸ات-او¸ف هه-~و ةباد¹ا -¸ك¸ك -ناك ¸'و ةل= -ناك ¸' ءا¸ق-ل¹ هتص=ف ا~-د=' تا~ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 450
( †ا-¹`ا ى-تقم ¸ا-ب )
د¹وو ¸د¹وو ,¸س- .-قو ىلع`ا ¸`¸-و »-¸ك~ د¹وو اقل=م -لص¹ا د¹و .وانت- ¸دلو' و' ¸د¹و
اقا--ا ¸¸ل=د- »-دلو'و ةن`فو ¸`فو ¸`ف ¸دلو'و تان-¹ا د¹و .=د- ل ا--' ¸¸صن~¹ا ¸د¹و
د¹وو ¸د¹¸ك ¸نب ¸-نبو ¸نبو ن-ت¹'س~¹ا ن-ب ¸د¹¸ك »-د¹وو ¸د¹و ¸ف -ر¸ نبا '=='و ¸=ا-¹ا .اق
.=د- ¸ت-ر~و =¹~ك ¸لسنو -ق·ب ¸-لف ى`ن' هنود -¹ا= ¸'ف ¸د¹¸ك ى-قعو ¸¸صن~¹ا ىلع ¸د¹و
ى`ن`او ¸ك~¹ا .=د- ه-¸=' ىلعو »`س¹ا ا~ه-لع »--ا¸ب' ة-ر~ نم ىس-ع ¸` اقا--ا تان-¹ا د¹و
.اقو ر¸ك~¹ا »-دلو'و ر¸ك~¹ا ه-¸=' ¸ب' ¸نب ىلعو »ه·م ¸-·ص¹ا .=د- »ه-اسنو ¸-¸=' .ا=رو
-`ت=ا ¸-و ¸سن¸ت¹ا
نم ¸اك نم .-`ا .-قو ة-صع ¸اك ` =ر ¸اك ¸¹ نمو ة-ص·¹ا »-¸ا¸س »ساق¹ا نبا .اق ¸ل-'و ¸¹'و
»-دلو'و =قف »هقتع' ¸~¹ا ه-¹ا¸م ¸ور ه-¹ا¸م ىلعو -راق`اك اود·ب و' ا¸ب¸ق ن-¸ب`ا د=' ةه=
»`او -د=¹او د=¹ا ¸¹ا¸مو ¸ورو ه-¹ا¸م ¸¹ا¸مو ه-¹ا¸م ¸ورو ه-¹' _=رو هنباو ه-ب' ¸¹ا¸مو ,ورو
¸ل-' .ا-='و ءاسن¹ا ¸ود هت-صع هم¸ق ىلعو -¸ق`اف ا¸تسا ¸'ف _¸=`ا ¸`¸- _-~=¹ا ¸فو ˆ`او
»ه¹¸هكو ن-·بر`ا .ا~كو „¸ل-¹ا ن-ب ن~¹ »ه`اد='و »هنا-~و ن-·¹ا-¹ا ¸-·¹ »-را·-و »هنا--- و'
_-~=¹ا ¸ف -ان`او ر¸ك~¹او ا-¸وا= ن~¹ »ه=¸-~و ن-تس¹ا ى¹' ا-¸وا= ن~¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 451
¸ف .ا~¹ا ¸'ر نم ¸-و .ا-قتساب د-ق- »¹ ام ¸-=نت¹ا هقل=م »´=و ءا¸س ى`ن`او ¸ك~ل¹ »هلمار'و
-¸ص¹او ن-ل¹او -¸~`¹او ةل·¹ا ه-لع -¸ق¸~¹ا =ل~-و -ل`¹ا ¸-ف ل'و -ا-=¹ا ¸ف ¸-=نت¹او ة=ص¹ا
.اقو ر¸ك~¹اك -ان`ا نم ¸-ك امو -ان' ¸ف اهبا¸- نع ا-ر¸ك~ .-ف _ا--و -قو -ان`ا اه=اتنو
هل`م ¸ف _ا-- ¸لخ- -¸`¹او »¸ه- ¸¸-¹اك اه¹ -قو ¸ت¹ا هت·-نم -ب~- ا~' راق·¹ا ,¸س ام »ساق¹ا نبا
=¸~ب ¸¸- ¸' ل' هت·-نم ---~ ¸' -قو _ا-- ل ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو هصق~ و'
اهتل= هنم »لست-و ه¸-= د-ب هل·= ¸'ف ¸=- »¹ =¸~ ¸لف -قا¸¹ا ل -قا¸¹ا =¸~ نم -ق¸¹ا ى¹¸ت-و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.-ق- »¹ هف`= =¸~ ¸¹و هتق-نو ه=`-'ب 'د--و ¸ل¸قف -قو =¹~ ىلعو اهف¸ص-و
ه-لع اه=`-' -قا¸¹ا =¸~ ¸¹و هب _لص- ا~ب ,¸´تف _¸= ام'و _ل-' ام'ف ىن´سل¹ اراد -ناك ¸'ف
_`س هب ¸¸عو _-ب ن´- »¹ ¸'ف .ا~¹ا --ب ىل·ف هه-~و داه=ل¹ اس¸ف ¸اك ¸'و .-ق- »¹
اهك`- ¸ق=- ¸¹و ىق-- ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو
هصق~ و' هل`م ¸ف .·=-و ة~-ق¹اف ا-قو انا¸-= -ل-' نمو هت~-ق ل ¸اك ا~ك هدر ه-ل·ف اقفو »د- نمو
.د- -¸-اد -لس¹ا ¸ا-=' ءاقبو ه¹¸= ام -¸=و ¸`د ¸¹و راق·¹اب .قان- لو ¸ل¸ق ¸قن¹ا _-ب ¸فو
اه`ا¸-مو اه·-ب _نم ىلع
.-قو »اع _-ن هن` ¸-¸= و' د=سم ة·س¸ت¹ €-ت=ا ا~' ةس-=م رود نم ¸¸ت~- ¸' ¸'ب ل =¹ام نعو
ا-ا¸ك' ¸'ف .-ك¸¹اك ن-تنس¹او ةنس¹ا ه¸=نب ¸¹¸ت~¹ا ¸¸´-و .-ا-ق¹ا ل راصم`ا _ما¸= د=اسم ¸ف
ت¸`´تساو ن-نس ¸ع =¹~ك ¸-و ه¹¸نم -ا ه~=ر =¹ام ,¸ك' دقو -دا-¸¹ا ت¸ا= ه-¹' اه·=¸م ن~¹
د¸¹¸~¹او =قس- --~¹ا ¸` ا-¸-=و ىن´س¹اب -=و ام ل' »سق- لو -دا-¸¹ -ق¸¹ا ءا¸ك _س-- `ف
ه¸-= ~='-و ¸=تسم »¸=- دقف هل-ق »سق ¸لف ¸=تس- دد=ت~¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 452
و' .ق -قو ¸هف ه¸ك~- »¹و تام ¸'ف ه¹ ه¸م'ف ه¸-= و' -~خب _ل-' و' ه-ف ه-لع -¸ق¸~¹ا ىنب ا~'و
ه¸=نو -ا¸-~ك ا¸-س- ¸اك ¸' .-قو -ا ه~=ر =¹ام .اق ام ¸- »¹و هت`ر¸¹ »ساق¹ا نبا .اقو ¸`ك
`ف ل'و -ق¸ف
¸¹¸ت~للف »هباقع'و هن-ع ¸` ه·نم هت`رو و' -قا¸للف ه-داع' -قا¸¹ا ¸-= دار'ف -ق¸¹ا -¸= ¸¹و
.-قف هد¹و د¹و و' هد¹و ىلع ام'و هداهت=اب ىن´س¹او ةل·¹ا ¸ف ةنام¸¹او .ا-·¹او ة=ا=¹ا .-' .----
¸'و ه¸-·¹ نكاس¹ا _¸خ- لو هل`م ه-¹ا¸مو »هن-ب ¸¸س »هن-ع ا~' ام' ءا¸س ¸-ق-¹او ¸ن·¹ا .-قو =¹~ك
ا-ن= ¸اك
»ه-لع -¸ق¸~¹ا نم ان-·م •= نمو داهت=لا ىلع هل~ع »لع دقف »هب =ا=- ل نم ىلع -قو نمو
هب ء,دب ء¸~ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 453
( ة-ه¹ا )
=-¸~ع' ه¹¸قك ,¸~·¹ا اهل`مو .¸-ق¹او -ا=-`ا ¸ف .·فو .¸ق نم اهه-~و ة·-- ة``` اهناكر'
دب¸م ¸-= -ق¸ك هت`ر¸¹ و' --ا¸ل¹ -·=ر تام ا~'ف ه-ا-= ة·-ن~¹ا ة-- ¸-و ¸ت·-- و ¸راد
¸¹ =رادف ¸ل-ق -م ¸'ف =¹ ¸رادف =ل-ق -م ¸' .`م -¸-ا= ¸-= ى-ق¸¹او
¸-خ-و ¸¸-¸~¹او -ل´¹او ¸ب`او .¸ه=~¹ا ة-- _ص-ف .قن¹ا .-ق- =¸ل~م .ك -¸-¸~¹ا ¸نا`¹ا
»ت- ل ة-ه¹ا ¸' .ه=- ل ¸اك ¸' ` =·م هكا´تفا ىلع ه¸-= ¸-ف ¸~- »¹ ¸'ف اه-ا-م' ¸ف نه-¸~¹ا
ه~='-و ا¸س¸م ¸اك ¸' .=`ا ¸ف ¸-ق-و .-=·ت¹ا دصق ام -ل=- ¸-ن¹ا ىلعو ¸ل¸ق هل-=·تب ل'
ة-ه¹اب ن-د~¹ا »`ع' _م ن-¸¹ا ¸ف ه--قك ه--قو ن-د¹ا ة-- _ص-و ه¹ -¸-¸~¹ا
ا-را¸قتسا =¸~و ه`ل` نم ¸-¸~¹ا ة-- _ص-و _¸-ت¹ا ه¹ نم --ا¸¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 454
هن~'ب ¸ا=-و ةن-د~¹ا ءا~لع =¹~ ىلعو ¸-·- ىلع -' ةقد- ¸ف ل' ةقدص¹اك ¸¸=¹ا اهمو¸¹ ل
¸¸ق¹او ة-را·¹او هه=و »ا-قو هلقعو ه~س= ةص= ¸ف ه¹¸ص= =¸ت~-و ه-لع ¸-=-و هن~' ¸-·بو
¸¸= »ساق¹ا نبا .اقف ة-ه¹ا د¸ه~ ة-ك¸- ¸ف _اس و' ه-ف دا= ¸-و هل-ق تام ¸لف ¸¸=¹ا ¸ف ة-ه¹اك
هلف _- ¸'ف ت¸~¹اب `ص-ا ¸' ¸-ق¹ا .=ب ن= و' ¸¸م ¸'ف -ل=ب ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو -=-و
لو ة--و اهلك اهل·= نم .¸ق ,ر' لو ة--و ا~ه`¹ا`ف ا~ه-ف ¸-ق ¸' -ه~' .اقو .و`ا -ل=¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اهل=ب' نم .¸ق
-انم تام ىت= ¸اقر' و' را~ع' و' ءا¸تكاب ةب¸-¸~¹ا راد¹ا ¸ف ه¸اقبو -ل=ب -دا=ب ¸¹و ¸لف' ¸لف
ىن´س¹ا ¸ف د-¹ا ¸` ا~-ان´س راد _و¸ل¹ ة=و¸¹او ة=و¸ل¹ _و¸¹ا ة-- ن-ب »ساق¹ا نبا ¸¸فو ¸¸=ل¹
-ه~' ,ورو »¸ل هن' »ساق¹ا نبا ,و¸ف ¸=•¹ ا~-د=' ه-ه- ---¹ا _اتمو ا~-دنع »داخ¹ا ام'و _و¸ل¹
ن--¹اب ¸-¹و --·- هن'
ةنس د·ب ¸اك ¸'ف ¸ا--اب -ل=ب -¸ق نع اه-¹' _=¸ف --ا¸¹ا اهب ¸فر' و' ا-¸=' »` ا-¸ا= ¸¹و
~-ن »لع ¸'ف --ا¸¹ا _اب ¸¹و -¸ق نع ¸اك ¸¹و .=-- »¹ تا~ف ا--- و' ا--تخم _=ر ¸¹و ¸ات-او¸ف
¸ل¸ق اهن`=ب ¸-ف ه~لع .-ق تام ¸'ف ه-ل= ىلع ¸-و در »ل·- »¹ ¸'و ه¹ -¸-¸~ل¹ ن~`¹او
نبا .اقف ¸نا`¹ا ا-¸ا=و اه--و ¸اك ¸لف .=-- هن'ف ن-¸¹ا -`خب »ساق¹ا نبا .¸ق اه-ف -¸=-او
ى¹و' ¸-ا=¹او ء¸~ب ا~- ¸-¹ د~=م .اقو .وŠ¹ »ساق¹ا
¸ل¸ق ةم`ا »-¸ق-و هدر ¸-ف ا-د¹¸تسا و' ةم`ا --ا¸¹ا ¸تع' ¸'ف
¸-=و اه-·ب ¸ف ¸-و ارود و اراد ¸-= نمو ¸ت·¹ا -`خب ¸ل¸ق هت--و ه¹ -¸-¸~¹ا _-ب ¸فو
.·= ¸فو `ف ل'و _-~=¹ا »¸¹ ا¸-`ك ¸اك ¸' .-قو ¸قا-¹ا ¸ود »¸¹ ¸-= ام »ساق¹ا نبا .اقف ¸قا-¹ا
ن-د¹اك -¸ص·~¹ا ة--
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 455
¸ل¸ق داه~`اب ه¸¸=-
نم =¹~كو ¸ل¸ق --ا¸¹ا تام ىت= -ل-ق .ق- »¹ _د¸~¹ا ة-- ¸فو ى-=- ه¸´ن'و ¸¸ن=س هرات=او
--ا¸¹ا تام »` ,و¸ت-¹ ¸-قف ه¹ --و
اهن` ء¸~ اه¹ ن´- »¹ ه¸-= ¸ف اه¹ ده~' و' اهباتك د¸ف ه-لع -نم »` هل-قف اهقادصب -قدص- ¸¹و
¸-ق- »¹ ة-=ع
ل هن'ف هل-كو د- -=- ا~م ه--و ام -`خب -=- _د¸¹ا »لعو تامو _د¸~¹ا د- -=- ام ه--و ا~'و
_د¸~¹اك ¸-·تس~¹او »دخ~¹ا د- -=- امو ¸-ق ام ل' _ص-
-¸-¸~ل¹ ¸¸=- ل ¸' ىلع ه-ردق¹ _د¸~¹ا -`خب ا~ه~لع »ساق¹ا نبا =¸ت~- »¹و
ل'و ه¹ ¸¸= ¸هف -د=او ة·فد ة-ه¹او »اد=`ا ¸اك ¸' .-قو
_د¸~¹اك ¸='تس~¹ا -ه~' .اقف -را=`ا -ه- ¸' ل' ¸¸=ب ¸-¹ ¸='تس~¹او نه-¸~¹ا د- -=- امو
ت¸م .لعو هت`ر¸¹ و' ¸ده~¹ا ى¹' _=¸- ةنود~¹ا ¸ف اه¹¸-و .-ق ا~-د=' ت¸~- ة-د- .س¸~¹او
--م ه-انب را´ب'و هرا·صك »ه¹ ا¸¸= ه¸¸= ن~¹ ¸اك ¸' »ساق¹ا نبا نعو ه¹ -¸-¸~¹ا
=¹~ك »-¸-=و هل-` ة-ده¹ا نم ه¸-=و _ا=¹ا ه-=صتس- امو
.-قو »`او -Š¹ ل' _¸=ر `ف ة-=~¹او -د¸~ل¹ ¸ا~سق .و`ا ¸ل=مو -ا¸`¹ا ¸-نب د-قم ¸ا~سق ة-ه¹او
¸ات-اور ا~هب -د=¹او د=¹ا ¸ا=¹' ¸فو ه-لع ى¹¸~¹ا ه¸=- »¹ ام
تاف اقل=م .-قو ة-ه¹ا .=` نبلا ¸ادا و' -ن-¹ا -=و¸- و' هنع ه´لم .ا¸ و' -¸-¸~¹ا -ل- ¸¹و
ام'و .اقو ه¹ ¸-¹ ا-ب'و .اق هلف -`ا ¸¸م ¸' -ه~' .اقو =¹~´ف ا~-د=' ¸¸م ¸¹و _¸=¸¹ا
ىلعو ¸رد' `ف نبلا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 456
¸ل¸ق _¸=¸¹ا د¸ع ¸-ف .ا¸ ¸¹ هت-اف'
اهن-ع -دا-¸ ¸فو ---- ل ¸¸س¹ا ¸-·-و ¸ل¸ق _¸=¸¹ا اهت-اف' ¸-ف .ا¸=`ا ه~- ىلع --و ¸¹و
---م هنم .~=¹او -دل¸¹ا ر¸-ب ل' ¸~خل¹ا .اق د¹¸¹ا ¸صت·- »¹ ةم`ا تد¹و ¸¹و ¸ل¸ق اهناصقنو
¸ل¸ق ء=¸¹ا د¸=م ¸فو
ه-ف راصتعا `ف ه¸=نو »-ت- ¸' ¸-ق-¹ و' »=ر ةل- نم .=و ¸ع -ا ى¹' -¸قت¹ا هب دصق- ام ¸نا`¹ا
ا-¸~` نم .ك'- لو -ا¸-~ب ل' ه=¸ب اه´ل~ت- ¸' ه¹ ¸·-ن- لو ةقد- هن` ا~-¸-·¹ لو »` لو -`
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اه-ك¸- لو
.¸ق .¸ق¹اف .´~' ¸'ف ن-~-¹ا _م -¸·¹اب »´= ا-لت=ا ¸'ف ه-لع ¸اق-ت- ام ىلع .~=-ف ¸ل=~¹ا ام'و
ةت-اف و ة~-اق اهت~-ق ل' -¸-¸~¹ا »¸ل- لو هن-~- _م --ا¸¹ا
ة~-اق -ناك ¸' ىب'- ¸' --ا¸ل¹ -¸=م .اقو
هه-~و ن-ت¹او -==¹ا ل' »ساق¹ا نبل اه`¹ا` ¸-ناند¹او »-ارد¹ا ن--·- ¸فو
»¹ ¸'و _--ف هن-ع ¸'ف -ا¸`¹اب _¸- ا~'و ¸-ق- »¹ ¸'و هن--·- د·ب -ا¸`¹ا ¸ف _¸=¸¹ا ه¹ ¸-¹و
ن~`¹اب .ه=ل¹ »ه-·ب ه·نمو »ساق¹ا نبا ه==صف هن-·-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 45•
( ة=قل¹ا -اتك )
¸ا=¹' ¸فوءا¸=ص¹ا ¸ف .ب`ا =قتل- `ف ¸ما= و' ¸ماع ¸ف _ا--ل¹ ¸¸·م »¸ص·م .ام .ك ة=قل¹ا
.=اسب _ات~¹او -ل´¹ا =قتل-و اهنود ¸ق-¹ا ¸=ل- »ساق¹ا نبل اه`¹ا` ¸-~=¹او .ا·-¹او .-خ¹او ¸ق-¹ا
»ا¸= =اقت¹لاو هل~= -¸=' »ه-لعو اهبابر` ةل=ا¸¹ا »دق- -`-¹ابو ¸¸·¹ا -¸= _و¸=~¹او ¸=-¹ا
--اخل¹ هو¸´مو هس-ن ةنا-= »ل·- نم ىلع
¸'ف ةن¸خ¹ا اه-لع -ا= ¸' -¸=¸¹او .اب ه¹ ا~-ف -ا-=تسلاو ة-ا¸´¹او -ا-=تسلا ¸¸م'~¹ا ¸فو
-¸ص·~¹اك ¸-صتف اه¹ا¸ت=ا ¸ن- »¹ ام ةنام' ¸-و اهن~- ا-در »` اه=-=-¹ ا-~='
ة``` و' ن-م¸- .ك ¸ف ا~-¸-=و د=اس~¹او _ما=¹ا ¸ف اه-ل= ¸ا=م ¸ف ه--قع ةنس اه--¸·- -=-و
اهب ¸دصت- و' ا-د·ب اه´ل~ت- ¸' ه¹و -¸·- ل هل`م ¸اك ¸' اهنم ¸='تس- و' هب ¸`- ن~ب و' هس-نب
ةنام' اه-ق-- و' هف`= --~~¹او --د=ل¹ اهت=ق¹ =ل~ت- `ف ة´م ل' -ا ه~=ر ¸=ا-¹ا .اقو اه¹ انما-
ةنس .-قو ه-ل= ةن=م اما-' هب -¸·- .-قف ¸¹دو -`خم ¸=ن نم هق¸ف ام ام'و -¸·- `ف هفات¹ا ام'و
و' ة-¸ق ¸ف ¸اك ¸'ف »ا·=¹اك دس-- ام ام'و ¸-`´¹اك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 45‚
ء¸~ ¸-·ب هلك' ل'و هب ¸دص- ¸' ن~-- لو هلك' ¸' هن~-- اه`¹ا`ف ة~-ق »ه-ف ه¹ ةقفر ¸ف
لو -ا~¹ا -`= ه¹ =¹ام .اقف اه-`=و اه·فانم ام'و =¹~ك اهل~= ¸س·-و اه-لع ى~خ- ¸ا´~ب -ا~¹او
ن~` ه¹ ¸¸´- ¸' ¸' .-قو اهلسنبو اهب ل' _-ت-
اه-كر ¸' »` ه·-¸م ى¹' ةباد¹ا -ك¸- ¸' ه¹و ان¸م'م ءا¸ك اهتف¸لع ¸ف ا-¸-=و ¸ق-¹ا ¸¸´- ¸' ه¹و
اهن~- د·ب
ل' د= ا-ا-' هس-=¹ ¸-¹و ه-اقب ¸ف ةن¸م ل ام -`خب »كا=¹ا ¸~' ¸-·ب هت·-- -اخ- ام _-ب ه¹و
_-ا-¹اك ¸¸´تف اه-ف اهم`س'و ةق-ن¹ا »¸= ن-ب ¸-خم اهبرو هداهت=ا ىلع
هبو ه-ف دود~~¹ا ا~-و اه-اكوو اه-ا-ع ¸=ن نم اهت-صب را-=`ابو ةن--¹اب ا-در -=-و
¸ل¸ق ة-ص¹ا _م ن-~-¹ا هما¸¹' ¸فو ¸ل¸ق »-ارد¹او ¸-ناند¹ا ددع را-تعا ¸فو
ا~ب ¸ان`ا اه--و ا~'و -د=ا¸¹ا ¸ف ىن'تس-و _-`ا ىلع ن=¹ا ىلع ة-ل·~¹ا تا-ص¹ا ¸·-ب '¸ت=-و
-¹ا=¹ا ا-~=' ا~-د=' .´ن ¸'ف ا~هن-ب -~سقو ا-¹ا=- د¸-ن~¹ا هب ا-~='-
»¹ ¸' ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو =قتل~¹ا ىلع ء¸~ `ف ةن-ب »اق' و' ¸ا` اه--و »` ةن-ب و ة-صب اه·فد ¸¹و
نم _ات-~¹ا د-ب ا-د=و --= ا--' ةنس¹ا د·ب ا-~=' اه-=اص¹و ن~- --ا¸¹ا ىلع ¸-ق¹اب ده~-
¸~'ب _اب ¸اك ¸' -ه~' .اقو ¸-= ل ن~`¹ا ~='- »ساق¹ا نبا .اقف ةنس¹ا د·ب ن-كاس~¹ا ل =قتل~¹ا
»كا=¹ا
ن-ب ¸-= ا-د·ب ةصقان ا-د=و ¸'ف اهل`م ¸م' =¹~ »¸- اهت~-ق ه-ل·ف اهقدص- و' اه´ل~- د·ب --ل- ¸'ف
ل' اهت~-ق هنم ~=' ¸' اهن-ع ¸ف ن-كاس~¹ا ىلع _¸=¸¹ا =قتل~ل¹و =قتل~¹ا نم اهت~-قو ةصقان ا-~='
ا-ا¸س اهب¸¹ ¸-لف »ه-د-'ب ة~-اق -ناك ¸'ف هس-ن نع ¸دص- ¸¸´- ¸'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
هتم~ ¸-ف ه¸-·بو ة-ان=¹اك هت-قر ¸-ف ¸د·ت¹اب -=و ا~ف اد-ع =قتل~¹ا ¸اك ا~'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 45ƒ
( =-قل¹ا -اتك )
ه¹ .فاك ل _-ا- .-= =-قل¹او
ة-ا-ك ¸¸ف ه=اقت¹او
هل-ق- »لف »كا=¹ا ى¹' ه·ف¸-¹ ه~=' ن´- ¸' ل' -ه~' .اقو ه~=' د·ب هدر ه¹ ¸-¹و داه~`ا ¸·-ن-و
ه~='- ه¸-= ¸' نق¸-و اقو¸=م ا·-¸م ¸اك ¸' ¸ن·- ¸=ا-¹ا .اق
ن-~لس~ل¹ ه¸لوو د-س¹ا ¸~'ب ل' =اقت¹ا --ا´~¹او د-·ل¹ ¸-¹و
ىلعو ةع¸ق¹اف ل'و .و`ا »` ¸باس¹اف ¸ان`ا »=د¸ا ا~'و ¸م~¹ا نم هم`س'ب »¸´=~¹ا =-قل¹ا _¸تن-و
ا~م اف¸-لم و' هت=- ¸اك ء¸~ و' ة--و و' ة-- و' -قو نم ه¹ام ن~ف هتق-ن ام'و هتنا-= =قتل~¹ا
-' ه¹ --` ¸'ف ىن·تس-و _ل-- ىت= =قتل~¹ا ىل·ف ر~·- ¸'ف .ا~¹ا --ب ¸-ف ل'و ه¹ _-و هن' ¸ه=-
¸-ن~¹ا .¸ق .¸ق¹اف .´~' ¸'ف _¸=ر `ف ه-س= ¸-ن' ¸¸´- ¸' ل' هتم¸¹ اد~ع ه=¸= ةن--¹اب
-ه~' .اقو =¸~~ف =¸~¹ا ,¸ق ¸ف ¸اك ¸'ف »ه·-ا¸مو ن-~لس~¹ا ,¸ق نم =-قل¹ا »`س'ب »´=-و
-ه~' .اقو »لسم ه=قتل- ¸' ل' =¸~~ف ن-~لس~¹ا ن-ب ن-ت-ب ¸-= اه-ف ن´- »¹ ¸'ف »لسم ه=قتل- ¸' ل'
.ا~ت=`¹ هت-¸=ك هم`س'ب »´=-
¸ل¸ق ةن-ب ¸-·ب »لس~¹ا =قتل~¹ا ¸ا=لتسا ¸فو
ه¸-= »لسم ¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 460
¸اع ه=¸= ا~' هن' _~سو د¹و ه¹ ¸-·- ل هن` ه=¸= هن' »ع¸ ن~ك هب ¸=¹ ه=¸ب ى-' ¸' اه`¹ا`
ةن--ب ل' هق=ل- `ف ¸م~¹ا ام'و
د=-و ىن¸ نم ¸اك ¸'و ¸دص- اه`¹ا` -'¸~¹ا ¸فو
را¸ق'ب ل ةن--ب ل' ¸¸- لو ¸= =-قل¹او
---
( ة--ق`ا -اتك )
=¸~ ¸-= .¸·ل¹ -=¸م -=او =¸~ ة``` ه-ا--و ن-·- ه=-ا¸~ب د¸-نا ا~'ف ة-ا-ك ¸¸ف ¸-و
-=تسمو
هم¸ل-ف دلق~ف دهت=م د=¸- »¹ ¸'ف ان=ف ادهت=م ل دع ا~لسم ` قاع ا·¹اب ا¸= ا¸ك~ ¸¸´- ¸' .و`ا
هم¸ل- ل .-قو هدلقم .¸ق ى¹' ¸-ص~¹ا
هداهت=اب ل' ه¹ ¸¸=- ل .-قو
-¹ا`¹ا نم »¹ا·¹ا ¸=ا-¹ا .اقو ¸نا`¹ا نم .د·¹ا _--' .اقو
-¹ا`¹ا نم هن' ¸-ا=¹او ةبات´¹ا ¸ف •ن لو »`´¹او ¸ص-¹او _~س¹ا ¸نا`¹ا
¸¹ا-- ل ا¸-~تسم ا~-ل= دود=م ¸-= -سن¹ا -و¸·م ا-دلب ¸ا-د~ب ¸-¹ ا-ن= اعرو ¸¸´- ¸' -¹ا`¹ا
ءا-د¹ا ¸ف د-ا¸ ¸-= ء¸س¹ا ةنا=ب نم ا~-لس »-ل ةم¸¹
=¹~¹ ادا-¸ هنع -ا ¸-ر ¸~ع .¸ع دقف
¸-س¹او ¸¸~¹ا ¸ف ل' .-قو -`ختسا ه¹ ن´- »¹ -`ختسلا ¸~' نع ة-¹¸ت¹ا دقع د¸=- ¸¹و
¸¹و د-لقت¹ا ¸فو داهت=لا ¸ف ه-'ر ¸-= ,¸- نم -لختس- ¸' »امŒ¹و ه-ف -لختس- ا~ب ه~لع =¸ت~-و
ة=-=- ة-¹¸ت¹او ` =اب ا=ا¸ت~ا ¸اك ها¸- ا~ب »´=¹ا =¸~
هد=و ام »ساق¹ا نبا .¸ق نع _¸خ- لو ة-=¸ق ت`=س ¸ف ¸اك ¸=ا-¹ا .اق
¸ا~صخ¹ا _¸ان- ¸لف _¸نب و' ة-=انب •تخم و' .قتسم .كر -ك'ف ¸ا--اق دل-¹ا ¸ف -صن- ان' ¸=-و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.ا¸م`ا ¸ف ¸ام »-´=ت¹او ةع¸ق¹اف را-ت=لا ¸ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 462
ى¹' =¸ت~- _--' .اقو ¸ل¸ق »´=¹ا ~¸-ن ن-= ى¹' ا-¸¹ا »اود =ا¸ت~ا ¸فو »كا=¹ا »´=ك ا-ان·مو
ن´- »¹ ام ى-مو -د' نع ل و' د= و' •ق-ا و' .تقف »´=ف .ا¸م`ا ¸-= ¸ف »´= ¸لف ا-~ن- ¸'
¸¸س¸~¹او ¸-ص¹او ¸فا´¹ا -`خب ¸ل¸قف ا=¸خسم و' -'¸ما و' اد-ع ا~´= ¸لف ان-ب ار¸=
ة¹اد·¹ا ر¸ه~~¹او ة=لص~¹ .¸·¹ا ¸¸=-و ¸-اق¹ا »´=~¹ا ن´- »¹ ام ¸-~- اه`¹ا`ف ه~ص= »´= ¸لف
اد·س ¸~ع .¸ع دقو ه¹دب د=و ¸' .¸·- ¸' ¸¹' -=' _--' .اقو ة-´~¹ا د¸=~¹ .¸·- ¸' ¸·-ن- ل
ه¸-= نعو ه¸ه=-لف =خس نع ه¹¸ع ا~'و ةما-ق¹ا »¸- ى¹' هد·ب نم .دع' ¸-و ا~هنع -ا ¸-ر
ن´¹و ل .اقف ن-نم¸~¹ا ¸-م' ا- =خس نع' .اقف ا~هنع -ا ¸-ر .--=¸~ ¸~ع .¸ع دقو ه¸--لف
.·-ف ¸ر~·ب ¸ان¹ا ¸-='ف --ع =¹¸ع ¸' .اقف =نم ,¸ق' تد=و
ده~ و' ا~´ب ---ق .¸·¹ا د·ب .اق ¸¹و ة--لخ¹ا ¸اك ¸¹و ه¸-لختسم .¸·ن- »¹ -لختس~¹ا تام ا~'و
--ا´¹ا راتخ-و »ات-`ا .ا¸م'و ءا--و`او ن-س¸-=~¹ا ¸ف ¸=ن- ¸' ¸·-ن-و ه¹¸ق .-ق- »¹ ى-ق هن'ب
نم د=س~¹ا ¸ف ءا-ق¹او ةنود~¹ا ¸ف -'¸~¹او --·-¹ا ه-¹' .ص- اسل=م ~خت-و »=¸ت~¹او ¸ك¸~¹او
»-دق¹ا ¸م`او ¸=¹ا
ة-=ر --~سف د=س~¹ا -ا=ر ¸ف ل' ¸¸سل=- ل -ا-ق¹ا نم -كرد' نم ¸اك -ا ه~=ر =¹ام .اقو
»اق- لو ¸م~¹او ¸-ا=¹ا ه-¹' .ص-¹ ¸---- ¸-= نم راصم`ا د=اسم ¸ف ه-=تس` ¸ن'و -ا-ق¹ا
¸-س-¹ا ¸-¸·ت¹ا ر¸·-و د=س~¹ا ¸ف دود=¹ا
هلك هراهن هس-ن -·ت- ¸' ه-لع ¸-¹و =¹ام .اق
همودقو _ا=¹ا ¸-س »¸-و ¸=-¹ا »¸-و ¸=ن¹ا »ا-' ¸ل=- ¸' ¸·-ن- لو ءى=خ-ف ¸`´- ¸' -ا=' ¸ن'و
¸ص·¹او ¸ه=¹ا ن-بو _-ص¹ا د·بو ¸ان¹اب ¸-- هن` .=¸¹او ¸=~¹ا -¸`ك ¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 463
_¸= لو --= .ا= ¸ف »´=- لو ¸ل¸ق د=س~¹ا ى¹' هرو¸م ¸ف ه~´= ة-ا¸ك ¸فو ن-ءا~·¹ا ن-بو
ة-~= ه-ت´-و هب »´=-ف را¸ق`ا ا¸لقن-¹ .ود·¹ا ¸-=~ب »´=- ¸' ¸·-ن-و ¸´-¹ا »ا~- نع ¸-د- ام لو
هنا-سن
نبا -¸=م .اقو هنع -ا ¸-ر ¸ا~`·ك »ه-روا~م »ل·¹ا .-' ¸-=~بو د~=مو -ه~' .اقو
هنع -ا ¸-ر ¸~·ك »-¸-~تس- ن´¹و »-¸-=- ¸' ¸·-ن- ل ¸¸~=ا~¹ا
هنع -ا ¸-ر ¸´ب ¸ب' .'س دقف اهنع ¸-´تس- لو -روا~~¹ا =¸ت-ف ه-'¸ب ¸`- ¸' ¸اق¹ ¸·-ن- لو
نم -'¸~¹ا -ا¸-م نع .'سو د=¹ا نع ا~هنع -ا ¸-ر -با` نب د-¸ ¸~عو -د=¹ا نع ¸-ن~¹ا ىلع
¸-ر ة·بر`ا ءا-لخ¹اك هب ¸'ب ل »´=¹ا د-ع نبا .اقو تام¸صخ¹ا ¸ف »كا=¹ا ¸ت-- لو اه=و¸ ة-د
_ا-ب`او ¸ا¸ق¹او -لس¹او ة-را·¹ا نع _ر¸ت-و -و¸·م .-ك¸ب لو هس-ن¹ ¸¸ت~- لو »هنع -ا
ل' افا·-' اه-لع 'فاك ¸¹و اقل=م ة-د- .-ق- لو اه-ف هلك'ب ¸'ب لو ةما·¹ا _ا´ن¹ا ة~-¹و ل' »-ل¸¹او
ة=ا= ¸-= ¸ف ن-م¸`~¹او ن--=اص~¹او ه·م ن--كا¸¹ا _ن~- ¸' ¸·-ن-و »ه-ا-~'و هد¹اوو هد¹و نم
_ا=تسا ام ¸ا¸ع`ا نم --خ-و
ءاس' ا~' ا--' =¹~ ¸·-ن-و هق=تس- ام ¸=`ا ىلع ءاس' ا~' ن-~صخ¹ا د=' -د¸- ¸' ه-لع -=-و
.¸ق- ا~ب ه¸-خ- نم ~خت- ¸' ¸·-ن-و ه-لع »=·- `ف هه-~و ¸¸م' ¸ف -ا ¸-ا .`م ¸ف ل' »كا=¹ا ىلع
ه¸م' ىلع -¸ق ه-ف ¸'ف ه-¸-سو هد¸ه~و هما´=' ¸ف ¸ان¹ا
¸'ف ة-=¹ لو اس'ر ه¹ ¸ل=- لو Š~¹ا ىلع هر¸ع .·=¹ا ~='-و رو¸¹اب ده~- هن' د=' ىلع _- ا~'و
هتب¸- -¸·- ل هن` ادب' ه-داه~ .-ق- ل »´=¹ا د-ع نبا .اقف ة¹اد·¹ا ¸-ا… ¸اك
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸~¹ا ه~-ت-و هت=و¸¹ ل' ¸¸~=ا~¹ا نبا .اق اه`¹ا` ه-داه~ ه¹ ¸¸=- ل ن~¹ »كا=¹ا »´= ¸ا¸= ¸فو
-ق·ت- لو هودع ىلع »´=- لو ه¹ام ¸ل-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 464
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 461
»´=ف ا-'ر ه-ف ه¹ ¸' ىلع ةن--¹ا -ماق و' _=ق¹ا -¹ا= ام ل' اهنم ¸قن- لو »¹ا·¹ا .د·¹ا »ا´='
¸-ا=¹ا »ا´=' ~-ن-و ار¸= ن´- »¹ ام هنم ¸-~-و اه-ق·ت-ف .-ا=¹ا ام'و ا¸هس ه¸-·ب
.-ا=¹اك ¸-و _--' .اقو
»´=ب ¸-¹ هن' _-او ة·قاو ¸ف ها¸تفو »´= هن' _-او هه-~و د¸ق·¹ا _سنو =`م`ا .قنو
¸لف »´=ب ¸-¹ ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو »´= »ساق¹ا نبا .اق ه¸ق'ف ه-¹' _فر ¸¹و `ب _ا´ن ¸-¸ق- .`م ¸فو
ا-ت-ف هخس-- »¹و ه¸-=' ل .اق
داهت=`¹ ا-¸·م ¸¸´- .ب ا-نا` --س¹ا دد=- ا~' _س-¹ا ¸-تق- ل ¸داهت=ا ¸را·~¹ _س-¹اب »´=¹او
_م ا=ا´ن _سف ¸¹ ا~ك .-قتس~¹ا ¸ف ا-¸-·ك ¸فو اه-دع ¸ف -'¸ما _ا´نو ¸--´¹ا _ا-¸ب _ا´ن¹ا _س-ك
»´=ف ¸'ر ه-ف ه¹ »-فو ه¸-= »´= ه-ف ¸قن- ا~-ف هس-ن »´= ¸قن ه-لع -=-و -را=' _م و' _-ب
¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو .و`ا _س-- »ساق¹ا نبا .اقف -¸-' ه¸-= هن' ¸ه=ف ادصق »´= ¸لف ا¸هس ه¸-·ب
ه=و ن--ت- ىت= ه¸-= »´= _سف ¸-~- لو ¸¸=م نباك ة~-`ا هب¸-و هخسف ¸¸=- ل ¸¸ن=سو
¸ل¸ق ن---- ¸-= نم هس-ن »´= _سف ¸فو اقا--ا هخسف
¸-ن=¹ا »´= ¸¹ =¹~كو ه¹ »´=ف -'¸ما _ا´ن ىلع رو¸ د¸ه~ »اق' ن~ك اما¸= ءا-ق¹ا .=- لو
را¸=¹ا ة·-~ب ¸´¹ا~ل¹
هك¸- ¸م' »كا=¹ا ىلع .´~' ا~'و
_لص¹اب ه-ف ¸م'- ¸' ¸'ب ل ¸¸ن=س .اق
ر¸=و ¸سف هن'ف ن-~خت¹اب »´=- لو
¸ل¸قف ة~كا=~¹ا ¸ف _و¸~¹ا د·ب ¸¸´- ¸' ل' ¸¸ن=سو ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو اقل=م ه~ل·ب »´=- لو
¸ل¸ق هخسف ¸-ف ه¸-= ¸ف ه~ل·ب »´= ¸لف
د·ب ¸´ن' ¸لف ¸قن- `ف هب »´=ف ةم¸صخ¹ا ¸ل=م ¸ف هب ¸ق' ام ام'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 465
¸ق' هن' ¸´ن' ¸لف »´=- ¸¸ن=سو ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ه~ل·ب »´=- ل »ساق¹ا نباو =¹ام .اقف هرا¸ق'
ر¸ه~~¹ا ىلع هد-- »¹ »´= ¸' د·ب
ه~´= ىلع ةن--ب ل' .-ق- »¹ ه-لع »¸´=~¹ا ¸´ن'ف »´= هن' »كا=¹ا ¸ك~ ا~' -`=¹ا ¸فو
¸م'ب ¸م' ¸لف ة=¸=¹او ة¹اد·¹ا ر¸ه~~¹ا =¹~كو اقا--ا .-د·ت¹او _-¸=ت¹ا ¸ف ه~لع ىلع »كا=¹ا د~ت·-و
ن-~صخ¹ا ن-ب ¸س-¹و اقا--ا ه¸-= ه--~- ا~ك _-`ا ىلع ها-م' هب »´= هن' ¸اد-ا~ ده~ف ¸سنو
¸م' ¸ا~صخ¹ا -´س ا~'و ¸م~¹ا ىلع »لس~¹ا _فر ه¹ .-قو اقل=م ه¸-=و »`س¹او ¸=ن¹او ¸ل=~¹ا ¸ف
¸'ف ه-لع ه--نت¹ا »كا=ل¹و ه-لع داه~`ا ¸عد~للف ¸ق' ¸'ف -ا¸=¹اب -¹ا= ىهتنا ا~'ف »`´¹اب ¸عد~¹ا
و' ¸ا-سن نم هر~ع ¸ه=- ¸' ل' ¸ه~`ا ىلع هتن-ب _~س- »¹ ه-ل=تساو ل .اق ¸'ف ةن-ب =¹' .'س ¸´ن'
¸هف ة~كا=~¹ا ل' ىب' ن~ف -ا¸صنلاب ¸م' -¸·- »¹ ¸'ف -¹ا=¹اف ءادتبلا ¸ف اع¸ان- ¸'ف ه¸-=
»¹ ام ه¸=ن' »·ن .اق ¸'ف ل .¸ق-ف ة== =¹ --قب' ه¹'س- ¸' د·ب »´=-و ا~هن-ب _¸ق' ا-ب' ¸'ف ¸عد~¹ا
اهب »ل·- »¹ ةن--ب ى-'ف ¸¹ ة== ل ه¹¸ق د·ب »´= ا~'و ه¸-= دنعو هدنع هت== ىلع ¸- »` هدد¹ ن--ت-
اقل=م ل .-قو ه¸-= ¸ود هدنع .-قو =¹~ ه¹ ةنود~¹ا ¸-ف
ه-ا¸ف ى~خ- امو ¸فاس~¹ا ل' ةع¸ق¹ا »` ¸باس¹اف ¸¸عد~¹ا »=ا¸- ا~'و
ةهفا~~¹او داه~`اب ¸=' »كا= ى¹' ه¸اهن'و =¹~ك ¸ت-~¹او ءاسنل¹ ام¸- و' اتقو د¸-- ¸' ¸·-ن-و
نه-داه~ ه-ف ¸¸=- ا~م ¸اك ¸' ن--'¸ماو .=¸بو ¸¸ن=س .اقو اقل=م ن-د-ا~ب ¸¸´- داه~`اف
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ا~´-ده~' .اق ¸لف ¸-م' هف`خب ده~ ¸¹ ىت= -داه~¹ا ىلع -د~·¹او »¸تخم -ات´ب ¸¸´- ¸' -=تساو
هل`~ب ¸قم ¸ق' ¸¹ هل`مو ¸ات-او¸ف ¸~´= و' ¸== -ات´¹ا ¸ف ام ¸' ىلع
ا-¸=نو هتف¸=و هت-ل=و ه-سنو ه~ساب --ا·¹ا »سا ¸-~-و ه¸-=و ه-¹' -تك نم دنع ,د¸-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 466
¸¸´- ¸'ب ةهفا~~¹او ه=¸ب ن-·ت- ¸' ل' ه-لع »´=- »¹ --م و' ¸= ¸=' هقفاو ¸'ف هب ¸-~ت- ا~م
¸اك ¸¹و _~س- »¹ ا-¸-= ¸ف _~تس~¹ا ¸اك ¸لف هت-لو -¸= ¸ف د=او .ك ¸¸´- و' د=او دل-¹ ن---اق
=¹~ب ده~'و ةن--¹ا _ا~س ىلع .و`ا ¸صتقا ¸¹و ا-¸-·ك اهب »´=¹ا ه¹ .=- لو -داه~ ¸هف _ماس¹ا
ه¹ ¸`' `ف د¸=~¹ا -ات´¹ا ام'و »´=¹او .-د·ت¹ا نم »ا~-`ا ه-¹' ىهن~¹ا ىلع =¹~ب -=و
=لك ةنانك نبا .اقو -داه~¹ا -`د='ف »اه-`ا -د= ىت= »-ا¸خ¹ا -را=' »-دق¹ا ¸م`ا نم ¸اك =¹ام .اق
=خ¹اب ءا¸ت=`ا ىلع ا¸قب »هن'ف ¸-س-¹ا ¸=¹ا ¸ف اه--اق ى¹' ةن-د~¹ا ¸ا¸ع'ك --¸ق¹ا ¸ف ل'
¸ل='و --¸ق¹ا ¸ف ل' =ل~¹ا د-ع .اقو »-ا¸خ¹او
¸' هدرو `-' ¸اك ¸' ا-¸-=و تاب¸ق·¹او ¸اصق¹او .ا~¹ا ¸ف »كا=¹ا نع ه-¹' د¸- ام .¸-ق -=-و
نبا .اق »-¸-= نم ¸اك ¸' هنع -~كو راصم`ا -ا-ق نم ¸اك ¸' هل-ق هله= ¸'ف .-' ¸-= ¸اك
ل'و _فدم ه¹ ¸اك ¸'ف »هب »ل·- »` ¸-=- »¹ و' »صخ¹ا ¸-= ةن--¹ا _~س- ¸' اندنع .~·¹ا ¸¸~=ا~¹ا
ه-لع ¸-ق
ا--ا= ¸-~ت- ا~م ه¸-=و ن-د¹اب »´=-و -د-·ب ة--ع ا--ا= ¸¸´- ¸' ل' ه¸-=~ب ل' ¸¸ن=س ا-¸- »¹و
د- و~ ه-عد- و' ة-¸=¹ا _د- »¹ ام .-قو ¸¸-¹او د-·¹اك ة-ص¹اب
»دع ىلع ن-~-¹او ةن--¹اب --ا·¹ا ىلع ءا-ق¹ا ~-ن-و »دق- ا~ك -د-·-¹ا ة--·¹ا ¸ف اه`¹ا` راق·¹ا ¸فو
.-قو ه-·ب ¸فو ه-ف ءا-تق`ا ىلع .-ك¸ت¹او .ا-ت=`او ة¹ا=`او ¸ا-تع`او ءا--تس`او ءا¸ب`ا
¸اك ¸' »´=¹ا د-ع نبا .اقو ا¸¸·تم و' ا-را¸تم و' دل-¹ا نع ا--ا= ¸اك ا~' =¹~كو ¸`ا ى¹' ه-لع هن'و
د -داه~¹ا -لقن ل'و .-كو و' .-~= و' .ام دل-¹اب ه¹
»¹ ام ه-ل=- »¹ دا¸ ¸'ف ¸ود·¹ا ةفاسم ىلع د¸- »¹ ا~' .¸سر و' »-اخب ه-عدم _م »صخ¹ا -ل=-و
ى-¸- و' ¸-=- ¸' ام' ه-¹' -ت´-ف د-ا~ ده~-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 46•
»كا=¹ا -·--و -¸صت- -ناك ¸¹و -ل=ت¹ ¸-=- ¸' »كا=¹ا ¸ل=م ر¸-= اهب ¸ر¸- نم »¸ل- لو
`-¹ د=س~¹ا ¸-ف .اب ه¹ ا~-ف ¸اك ¸'ف اه-ل=- نم
ا~--ن-و ه-لع ادر اهلق' _--ب ¸-قو هت=ا=ب -تك ,¸=' ة-لو ¸ف _ابر ه¹و ة=ا= ا~-ت- -سم ا~'و
ن~`¹ا هن~`¹
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 46‚
( -داه~¹ا -اتك )
ه-لع ى¹¸م ¸-= هن¸ك ¸فو هل`م -ءو¸~¹ `~·تسم لدع `قاع ا·¹اب ا~لسم ا¸= ¸¸´- ¸' اه=¸~و
-`= ة=¸=ب ل .ا~¹ا ¸ف ه¸=ن ء¸س¹
ةلما·~¹ا نس=و ةنام`ا ءاد'و ¸-ا·ص¹ا ¸ق¸-و ¸-ا-´¹او -~´¹ا -انت=ا ىلع ة-ن-د¹ا ة=فا=~¹ا ة¹اد·¹او
¸سف اهن'ف ةعدب اه·م ¸-¹
¸=راخ¹او ¸ردق¹اك .-و'- لو .ه=ب ر~·- لو
¸¹ اه-فو -داع هن-د ىلع اه-´-¸م ‹فا=- ل ة-ص·م -ر ن´¹و ر~·تم هن'ف ة-ص·~¹ا ءا-تنا =¸ت~- لو
-ا=-' و' ء¸~ ¸-= ¸ف -~´¹اب ¸¸فو¸·م »هن' و' ابر ةلك' و' ¸~= ةب¸~ »هن' د¸ه~¹ا ىلع --`
_-¸=ت¹ا ¸ف ¸امد`ا =¸ت~-و هه-~- امو ه=قس- =¹~ف €ن¸=~¹او د¸ن¹اب ¸¸-·ل- ¸ا=م و' ¸ا-ق
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»¹ ¸'و هن-د ىلع هب -ل=- ا~' هل`م ‹فا=- ل ¸م' .ك نع _ا--ر`ا -ءو¸~¹او _-`ا ىلع €ن¸=~¹اب
ةكا-=و ةما==و ة=ابد نم ة-ند¹ا ةف¸=¹اكو €ن¸=~¹او »ا~=¹ا -·¹ ىلع ¸امد`اك اما¸= ن´-
-داه~ .-ق-و اقل=م ¸فاك لو د-ع .-ق- لو _دق- `ف ¸=-ا نم و' اهل-' ام'ف هب ¸-ل- ل ن~م ارا-ت=ا
.اقو ةن-د~¹ا .-' _ا~=' ه-لعو ة-ا= ءامد¹ا ¸ف ¸·ب ىلع »ه-·ب ¸ا--ص¹ا نم ¸-~~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 46ƒ
»-'~¹ا ¸ف ءاسن¹ا -`خب اهب ¸¸~´=- »-و ل' -ا-ق¹ا -كرد' امو ةنس¹ا ¸- ة´-لم ¸ب' نبا
¸-= ن-ق-تم ادعاصف ن-ن`ا »هم`س'ب ام¸´=م ارا¸=' ا¸ن¸´- ¸' =¸ت~-و _-`ا ىلع ¸ا¸ع`او
¸ف اه¹¸-ق ¸فو ¸ل¸ق ة-ر¸ك~¹ا =ا¸ت~ا ¸فو »ه-داه~ ىلع .ود·¹ا ده~- ¸' ل' »هق-¸-- .-ق ن--لتخم
¸ل¸ق ةبا¸ق¹او -واد·¹ا _دق ¸فو »ه=-¸=- لو »هع¸=ر _دق- لو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق .تق¹ا
لو ¸¸=تف هلتقب ¸-·- ىلع ام' د~=م .اقو هس´ع ىلع لو ¸-·ص¹ ¸--ك ىلع »ه-داه~ .-ق- لو
¸ل¸قف اد-ع و' ا¸فاك و' اقساف ¸اك ¸'ف -'¸ما و' .=ر ¸--ك ر¸-= _م »ه-داه~ .-ق-
-=- ا~ن'و ة=¸=¹او ة¹اد·¹ا ر¸ه~~¹ا =¹~كو اقا--ا .-د·ت¹او _-¸=ت¹ا ¸ف ه~لع ىلع »كا=¹ا د~ت·-و
ن=-¹ا ل' .-د·ت¹ا ¸ف .-ق- لو ة-ا= ه-لع »´= ة¹اد·¹اب »صخ¹ا ¸ق' ¸¹و =~ ا~هم ءاك¸تسلا ه-لع
ه=¸ب -را·¹ا ل' .-ق- لو هل-د·- .-ق- ه-داه~ ¸¸=- نم .ك ¸-¹و ¸¸ن=س .اق _دخ- ل ¸~¹ا
¸-=¹ا ¸ف ¸¸ن=س .اقو _ماست¹اب ل -¸~ا·~¹او ةن=~¹ا .¸=ب هت¹ادع -¸·- ¸' ¸-و .-د·ت¹ا
.-'و هق¸س ¸-= نم .-ق- لو ا~هب ه-ك¸- `ف ا¸-= ل' »ل·- »لف ا¸ه~ ه-=- ا~'و =¹ام .اق ¸-س¹او
.ودع »ه-ف ¸اك ا~' هتل=م
'¸ت=- ¸' ¸·-ن- لو --¸·¹ا -`خب »كا=¹ا دنع -و¸·م ¸-= ¸دل-¹ا ¸ف .-ق- لو ةنود~¹ا ¸فو
.-ق- ¸' ¸'ب `ف ن-ن`ا نم .ق' ¸س¹ا ¸ف .'س- ¸' -=' لو =¹ام .اق ¸س¹ا -`خب ة-ن`·¹ا .-د·تب
ةبا¸ق¹او -واد·¹اب _دق¹ا ¸¸-¹ا ¸ف _~س-و ¸ا--اب ة¹اد·¹ا =س¸ت~¹ا ¸ف _-¸=ت¹ا ¸ف _~س-و هد=و ه¹¸ق
هل`م ا¸ناك ¸' اه`¹ا` »´=¹ا د-ع نباو _--'و -¸=~¹ ة``` ة¹اد·¹ا ¸ف ه=-¸=- .¸-ق ¸فو ا~هه-~و
.-ق .دع' و'
و~ .'س ¸¹و »·ن .اق ا¸س د-ا~¹ا _¸=-' »ساق¹ا نبل .-قو ه-لع »´=- »` _-¸=تل¹ »صخ¹ا .=¸-و
¸=¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•0
هرا-=' »كا=¹ا ىل·ف _¸=~¹ا نع
--س ¸ك~ -=- لو ا-ر ل دع هار' و' .-قو هف¸ع' و' .-قو ا-ر .دع هن' ده~' .-د·ت¹ا ¸ف ¸-´-و
¸-= ¸اك ¸' -ه~` اه·بارو -=- »¹ هه=¸ب ا~¹اع ¸اك ¸' -¸=~¹ اه`¹ا` _¸=¹ا --س ¸فو .-د·ت¹ا
-=- »¹ ¸¸-م
»¹ ا¸¸-م ¸ك¸~¹ا ¸اك ¸' اه·بارو €ت=- »¹ ء¸~ب ه-ف ¸~·- »¹ ¸' اه`¹ا`ف ده~ »` ىك¸ف ده~ ¸¹و
¸ل¸ق ¸فانت¹او _¸=¹ا »-دق- ¸-ف _¸=و .دع ا~'و €ت=-
_نا¸~¹ا
ل' .-قو ه-داه~ .-ق- `ف هتل-·¹ ا--·- .-ا-¹ا ¸-خ¹ا ¸¸´- دق »´=¹ا د-ع نب د~=م .اق .-·ت¹ا .و`ا
ه-ف ¸-ل- دا´- ل ا~-ف
ا¸-قف ن´- »¹ ام د~·¹ا .تق و' ىن¸¹اب نص=~¹ا ه`ور¸م ىلع ده~ ن~ك _فد- و' اهب ¸=- ¸' ¸نا`¹ا
ن-دب ده~ ¸-¸كو ه`ور¸م _¸= هن' ده~ ن~كو ه-لو ¸ف »هت- اد-ع ¸تع' هاب' ¸' ده~ ن~كو
¸ل¸ق هس´ع ¸فو ¸-ن~ل¹ ده~ ه-لع ¸-ن~كو --~ل¹
ه¸-·¹ .-ق- اه`¹ا`ف ا¸-س- ¸اك ¸'و ا~ه-ف .-ق- »¹ ا¸-`ك ه¹ام ¸اك ¸'ف ة--و ¸ف ه¸-·¹و هس-ن¹ ده~ ¸لف
¸ف ¸·-¹ »ه-·ب ةلفاق¹ا -داه~ .-ق- اه-فو ر¸ه~~¹ا ىلع -¸-ا=ف ¸=•¹ د=او .ك -داه~ ام'و هنود
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
هب¸¹ ¸س·~¹ا ¸ا-د~¹ا -داه~كو '== .تق¹ا د¸ه~ ¸س-ب ةلقا·¹ا ¸·ب -داه~´ف _فد¹ا ام'و ¸-¸=¹ا _=ق
را= هن` =¹~ك هس´عو
=¹~كو -ل-س ¸'و ى`ن'و ¸ك~ نم -¸ن-¹او ا¸لع ¸'و ةم¸م`او -¸ب`اك --س¹ا و' -سن¹اب ةق-~¹ا -¹ا`¹ا
ة-=و¸¹ا
¸-ن~¹ا ¸-= ˆ`ا -داه~ ¸¸=-و »ه¹ »-¸-= .-ك¸- -`خب »-¸-= »هل-ك¸تب »ه-داه~ ¸¸=-و اه-ف
»ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هل-د·- ¸ا¸= ¸فو ة~هت¹ا ه-ف _-ت- ل ا~-ف .-قو ا¸¸-م ¸اك ¸' .-قو ه-=` ه-لع
-ه~'و
-¸=' ¸ا=¹' ¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•1
¸ل¸ق -سن¹ا -¸='ب ةقادص¹ا
¸ا= ا¸¸-م ¸اك ¸' اه`¹ا` هنبا ة=و¸ و' هتنبا _و¸¹ .=¸¹ا -داه~ ¸فو
.-م ¸ه=- »¹ ا~' ¸=`ا ىلع ه-د¹و د=` -`ا -داه~و ¸=`ا ىلع ه-¸ب' د=` د¹¸¹ا -داه~ ¸فو
-ل-ق ¸`=ل¹ -¸´نم ا~هم' -ناك ¸لف ¸ا¸=¹اب ى¹و'ف ه-لع د¸ه~~ل¹ .-م ¸ه… ¸'ف ¸ل¸ق ه¹ د¸ه~ل¹
اه-لع -Š¹ ا~ه-داه~
و' .ام نم ¸¸-ند ¸م' نع ¸¸´ت- ¸' اه=¸~و ةبا¸ق¹ا ¸´ع ه¹ .-ق-و ه-لع .-ق- ل -واد·¹ا _با¸¹ا
هل`مو ¸¸ن=س .اقو ه--ص- ,~' ى¹' -داع هب -¸~ت- ان-د هل-' ¸اك ¸'و »اص= و' -صنم و' ها=
هتم¸ص= ¸ف ¸-و د-ا~¹ا ىلع ه-لع د¸ه~~¹ا ده~ ¸¹
-`ا ¸=ل- ل امو .ا~ب ودع نبا ىلع ود·¹ا -داه~ ¸فو اه¹¸-قب ,¸¹'و اه¹ ¸`' `ف ة-ن-د¹ا -واد·¹ا ام'
¸¸=- د~=م .اقو »ساق¹ا نب ¸ا~-لسو _-¸~ ¸ب' .`م ¸اك ¸¹و ¸¸=- ل »ساق¹ا نبا .اق -¸·م هنم
ه¹ -·نتما نمو ات-م -`ا ¸اك ا~' ¸¸=- ا--' .اقو هت-لو ¸ف ن´- »¹ ¸' ¸¸=- ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو
¸´·¹ا ¸ف -·نتما ه-لع -·نتما نمو ه-لع ده~ نم _-¸=-و ه¹ ده~ نم ة-ك¸- ¸ف -·نتما
ا-- و' ¸س-¹ ه-ف د¸- ا~-ف ه-داه~ك ¸س'ت¹اب و' -ءا¸-¹ا راه…'ب ¸--·ت¹ا ة¹ا¸' ىلع ¸¸=¹ا ¸ماخ¹ا
ىلع ه-ف د= ام .`م ¸ف د= نم -داه~كو اقا--ا ىن¸¹ا ¸ف ىن¸¹ا د¹و -داه~كو ¸-ك و' ¸ر و'
ةب¸ت¹اب هراع _فدن- ل ىن¸¹ا د¹و ¸'ب ا~هن-ب ¸¸فو ةنود~¹ا ¸-ا… ¸-و .-ق- ةنانك نبا .اقو ر¸ه~~¹ا
¸-- ل اهل~=ت-¹ ¸-تخ~¹اك .~=ت¹ا ¸-ف .¸-ق¹او ءاد`او .~=ت¹ا ¸ف -داه~¹ا ىلع ¸¸=¹ا ¸داس¹ا
ا--ا= و' اعودخم ه-لع د¸ه~~¹ا ن´- »¹ ا~' د~=م .اقو ر¸ه~~¹ا ىلع
¸= نم ¸=~- ا~--ف ه-ل= .-ق هب 'د-- ءاد`ا ¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•2
_ا-¸¹او _لخ¹او ¸ات·¹او ¸`=¹اك »-¸=ت¹ا ه-ف »ادتس- .=و ¸ع - اق= -ناك ¸'ف -داق ¸مد`ا
»-¸=ت¹ا ه-ف »ادتس- ل اق= -ناك ¸'ف -=- .ب -ردا-~¹ا _دق- »¹ ¸اصق¹ا نع ¸-·¹ا =¹~كو -ق¸¹او
ة~-اخ~ك .¸-ق¹ا ¸فو د=' ىلع ده~ ¸' _-¸=ت¹ا ¸ف ل' -=- لو _دق- `ف ¸~خ¹ا -¸~و ىن¸¹اك
ا~ه-ف -ل=و ده~ ¸¹ =¹~كو ¸ل¸ق ى¹ا·- -ا ¸= ¸ف هت~-اخم ¸فو ¸مد`ا ¸= ¸ف ه-لع د¸ه~~¹ا
¸ل¸ق
-ا ه~=ر =¹ام دنع هل~=مو ¸و¸ق¹ا ىلع ¸ود-¹ا -داه~ .-ق- ل --د=¹ا اهل-'و دا·-تس`ا _باس¹ا
`ف ¸-س ¸ف ا¸ناك و' ا~-'ر ¸¹ ا~ه·~س هن' ده~ ¸¹ ام'ف ة--¸¹ا ةن=م هن` ¸-=¹ا ¸ف -داه~¹ا ىلع
ه¹ ا~-ف ة--¸¹ا .¸ص=¹ ¸-س-¹ا هفات¹ا ¸ف ل' .ا¸س¹ا -داه~ .-ق- ل ةنود~¹ا ¸فو ه¸-=و .ا~¹ا ¸ف ة--ر
¸-´- لو _-`ا ىلع اقل=م -ل-ق ¸ا-عŠ¹ و' »امŒ¹ لا¸س و' .ا¸س ¸-= ءا¸قف ا¸ناك ¸'ف .ابو ردق
دقو -واد·¹ا ى¹' اه¹او¸ب ن=¹ا ة-ل= ¸ف .ا¸=`ا ن-ا¸ق ى¹' _=¸- .ب ةب¸ت¹ا د¸=م ¸س-¹ا .او¸ ¸ف
نم دب ل .-قو ر¸·¹او ةن=-¹ا ¸ف ¸¸ن=~¹او ¸ا=¹ا .ا= -`ت=` د·ب نعو -¸ق نع =¹~ ¸ه=-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ه~' ةتس .-قو ةنس ¸-م
_¸=ر -`خب »´=¹ا ¸قن ن---- و' ن-¸فاك و' ن-د-·ب ¸-ق هن' ¸ه… ¸لف ¸س-¹اك -واد·¹ا .او¸و
-ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ن-قسا-ب هصقن ¸فو ةن--¹ا
.تق¹او _ا¸=¹ا ¸=نب ل' .-قو اقل=م -ل=ب -داه~¹ا ءاد' د·ب -د= ¸¹و
¸' ل' .ا~¹ا درو ¸قن ¸م~ و' د-ع ا~-د=' ¸' ¸ه… ا~'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•3
¸ف -ل=-و ه-لع ء¸~ `ف .´ن ¸'ف ه¹ام ~='و ه-لع »¸´=~¹ا -ل= .´ن ¸'ف ¸قا-¹ا د-ا~¹ا _م -ل=-
دا¸- لو ¸- ل' ه¹' ل ¸~¹ا -او ن-~- .ك ¸ف ¸-´-و ان-~- ن-س~= هت-صع نم .=ر _م ¸اصق¹ا
¸فو ةل=اب اهن'ب _¸=ق~¹ا -ل= ¸اصق¹او _=ق¹ا ¸ف .´ن ¸'ف »´=¹ا ¸~·ت-و »-=¸¹ا ن~=¸¹ا
.-قو »=¸¹ا ¸ف د¸ه~¹او »=¸¹ا ¸ف ¸اد-ا~¹او د-ا~¹ا »¸=و -داه~¹ا تدر »=¸¹ا ¸فو' ¸اصق¹ا
ل »هن'بو »هب ا¸~لع ¸' .-قو »كا=¹ا »¸= ل'و ا¸م¸= د¸ه~¹ا »لع ¸' .-قو رد- .-قو »ام`ا ةلقاع
د·ب -واد·¹او _فد¹او ¸=¹ا ة~ه- -`د= ¸¹و د-·¹ا ىلع »¸= لو ردهف ل'و ا¸م¸= »ه-داه~ ¸¸=-
-داه~¹ا .-ق- .=-- »¹ ءاد`ا
--ا¸م ¸-و د¸-نم د=او -داه~ب »´= --`- لو
هن' ة-¸رو د=او ىن¸ب ¸وده~- ن-ق¸-تم ¸-= ن-·~ت=م ر¸ك~ ة·بر' اه=¸~و ىن¸¹ا ةن-ب ى¹و`ا
ىن¸¹اك =ا¸ل¹او .~=تل¹ ادصق -ر¸·¹ا ى¹' ¸=ن¹ا .د·ل¹و ةل=´~¹ا ¸ف دو¸~¹اك اه=¸ف ¸ف .=د'
¸' ¸¸ن=س .اقو ن-' ى¹'و ن-' نمو ا-~=' --كو ¸ل- ام ةق¸س¹ا ¸فو »ه¹'س- ¸' »كا=ل¹ ¸·-ن-و
¸ل¸ق هب را¸ق`ا ¸ف ن-ن`ا .¸-ق ¸فو .ه=- ن~م ا¸ناك
-د¸¹او »`س`او ¸ت·¹او ¸`=¹او ة·=¸¹او _ا´ن¹اك ه-¹' .-' لو .ام لو ىن¸ب ¸-¹ ام ة-نا`¹ا
ةبات´¹او ت¸~¹او -سن¹او ه-¸-`و ¸اصق¹ا نع ¸-·¹او .-د·ت¹او _¸=¹او دد·¹او ءل¸¹او „¸ل-¹او
¸ا¸ك~ ¸ان`ا اه=¸~ ¸-بدت¹او
هت¹¸نم .¸نت- امو '=خ¹ا .تقو -را=`او ة·-~¹او را-خ¹او .=`اك اه-¹' .و¸- امو .ا¸م`ا ة`¹ا`¹ا
»¸=نو د¸ق·¹ا _سفو اقل=م .ا~¹ا _ا¸=و اقل=م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•4
ر¸ه~~¹ا ىلع هب ة--¸¹او .ا~¹اب ة¹اك¸¹ا =¹~كو ن--'¸م'و .=¸ب ¸¸=تف اهب ¸نع ¸'و ةبات´¹ا
--`-و ن--'¸ماب --`-ف ¸-=¹او .`هتس`او ءاسن¹ا -¸-عو -دل¸¹اك .ا=¸ل¹ ¸ه=- ل ام ة·با¸¹ا
.ا=¸ل¹ ه¸-='- ر~·ت- »¹ ام ¸ل¸ق ¸`ف نبا هن' ¸ف ا~ه¹¸-ق ¸فو ن-~-¸·ب ه-لعو ه¹ -ا¸-~¹او -سن¹ا
¸ود .ا~¹ا --`-و اد~ع د-ع .تق =¹~كو _=ق¹ا ¸ود .ا~¹ا --` ¸ا-'¸ماو .=ر ةق¸س¹ا ىلع ده~ ¸¹و
-ا¸-~¹ا ت¸-` ¸ف ¸=`ا .-ق ن-`را¸¹ا د=' ت¸م و' ت¸~¹ا د·ب _ا´ن¹ا ىلعو ¸اصق¹ا
-ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق
ة-ك¸ت¹اب -¹¸=ف اد-ا~ »اق' ¸¹و ¸ل¸ق -ا¸-~¹ا ت¸-` ¸ف ه¸=نو ¸بدم لو ة=و¸ لو ت¸~¹ا ىلعو
¸' ل' -ل=- »¹ ¸'و ةم`ا .ا=-و راق·¹ا -¸=' ¸-قن » _ن~- لو هب د¸ه~~¹ا ¸ف ة¹¸ل-=¹ا ى¹' --='
اه-لع ان¸م'م ¸¸´-
¸اد-ا~ ¸اك ¸' هن~` -ق¸-و _ا-- ا¸¹اق ه¸-=و »ا·= نم دس-- امو اقل=م ة·با¸¹ا .ا=- .-قو
د-ا~ ¸اك ¸' ىل=-و -ل=تس-و
¸ق~¹ا == _-ا¸م ة``` ¸ف =خ¹ا ىلع دا~تع`ا ¸فو .ا¸ق`ا ¸ف ى~ع`او .ا·ف`ا ¸ف »-`ا ده~-و
¸¸=- اه`¹ا` ة·بر' ىلع --~~¹ا ¸¹ا~=' ى¹و`ا ¸اق-¸= هس-ن ==و --ا·¹ا و' --~¹ا د-ا~¹ا ==و
¸ا¸·¹ا نم ة´م .`م .-قو ¸صق¹ا ةفاسم .-ق -د-·-¹ا ة--·¹او ¸نا`¹ا ¸فو اه·بارو ة-ا= .و`ا ¸ف
¸ات-او¸ف ¸نا`¹ا ام'و _-`ا ىلع -ل=- لو هرا¸ق'ك -¸-ا=ف ¸ق~¹ا == ىلع ام' .-ص-- ة-نا`¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ف ل' ¸=ا-¹ا هب¸-و اه-لع هده~- »¹و اه·~س هن' هت-ا= ¸'ب د~=م اه-·-و -¸-ا= اهن' ا~-¸ه~'
»¹ ¸¹ اه¹¸-ق ىلعو اهتباتك ¸ف .-است- لو ا-را-=' ¸ف .-است- دق هن' ¸¸-¹او ا-¸=نو ¸ا-=`ا
.اق ¸ل¸قف هده~' نم .-اس- -¸·- ¸اك هن' -¸·-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•5
¸ف اه¹¸-ق ¸فو ¸¸ف¸·- ل نم ىلع اه·-و ¸ف ¸ان¹ا .-اس- دق ا~¹ ه-ف -لتخ- ¸' ¸·-ن- ل ¸=ا-¹ا
ل .اقف _=ر »` -¸=م .اق ده~-لف ة--ر لو ¸=م ن´- »¹ ¸' .اقف -¹ا`¹ا ام'و ¸ل¸ق .ا¸م`ا ¸-=
»كا=ل¹ .¸ق- لو اه-د¸- .و`ا ىل·ف =¹~ نم ¸انل¹ دب ل ~' -¸-' .و`او اه-·ب ¸ك~- ىت= ده~-
ه¹ا= .¸ق-و اه-د¸- =¹ام .اق ¸نا`¹ا ىلعو اهل-ق- `ف اه¹اق ¸'و ا¸¹اق ه¹ا=
ءاد`ا دنع اهن-·-¹ اهه=و -~´- ىت= ة-قنتم ىلع ده~- لو هن-ع ىلع ل' ده~- `ف -¸·- ل نمو
.ا´~' `ف -'¸ماب ¸¹و »ل·¹ا .ص= ا~' ام' ¸ل¸ق اه-لع ه-اد' ¸ا¸= ¸-ف ¸`=ر اهف¸ع ¸¹و
ن-ا¸ق¹ا ىلع د~ت·-و د-¸ -نب ىلع .=س- `ف د-¸ -نب اهن' -~ع¸ -'¸ما ن-ع ىلع ةن-ب تده~ ا~'و
¸ف ¸¸=-و »ساق¹ا نبا .اق ن-=و¸¹ا د=' ر¸-و ةن=ا-¹ا -¸-خ¹اب را-تع`او .-د·ت¹ا ¸ف ن=ل¹ ة-ل·~¹ا
-ق¸¹او =ل~¹ا ¸ف تاق`¹ا نع ¸~ا-¹ا _ا~س¹ا -داه~ ¸¸=-و ¸ا¸-=¹او .-`ا نم _ا~س¹اب ر¸-¹ا
_ا~س¹ا ىلع ¸`=ر ده~ ¸لف --¸¹ا ءا-تناو ¸ام¸¹ا .¸= =¸~ب -رو¸-ل¹ ت¸~¹او
.¸= ¸هف ءابو ¸اك ¸' اه`¹ا` ةنس -¸~ع ¸~= ¸فو .-ق- »¹ -¸·- ل ا~هنانس' نم ة-م .--ق¹ا ¸فو
.¸قب '¸ت=-و د=او نع هل·¹ ~' هن-~- د·ب ¸سن¸ت¹ا .اقو -داه~ .قن ¸¸´-ف هنم ا¸·~س نم ¸¸~س- لو
-سن¹او ءل¸¹او _ا´ن¹ا ¸ف اه-¸= ر¸ه~~¹او اه-ف =-ت=اف .قن¹اك اهن` ة·بر' =ل~¹ا د-ع .اقو ن-ن`ا
-سن هب --`- لو .ا~¹ا ~=¸- _--'
¸~ع نبا ى¹¸م ا·فان ¸' .`م _ا~س¹ا -داه~ نع _--¸م ¸- »ساق¹ا نبا .اقف »ل·ل¹ د--~¹ا _ا~س¹ا ام'و
»ساق¹ا نبا =ن' ده~-' ه¹ .-قف `-' =¹~¹ »ل·- »¹ ¸'و »ساق¹ا نب ن~=¸¹ا د-ع ¸'و ا~هنع -ا ¸-ر
-سن¹ا اهب --`-و اهب _=ق- »·ن .اق _ا~س¹اب ل' هنبا =ن' -¸·- لو =اب' -¸·- ل نم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•6
.=- لو ن-ع ¸¸ف ن-ن`ا اناك ¸' ن-د-¸-¹ا ¸=ن نم ءاد`او ة-ا-ك ¸¸ف ه-¹' ¸قت-- --= .~=ت¹او
¸سعو ةباد ه¹ ن´- »¹ ¸' هب¸كر ¸ف ل' هم¸ل- ا~-ف هنم _-تن- ¸' Ž¸ت=- »¹ ¸'و ن-~-¹ا ىلع هت¹ا='
ا~ه-ف ¸¸=- ل .-قو ¸=·- »¹ و' ¸=ع ةق-نو ةباد ام ه-ل´ت- ا~-ف »اق- ¸' هم¸ل- ل ا~-ف ¸¸=-و ه-~م
¸¸-~¹ا ¸-= ¸ف .=-- .-قو ه-داه~ .=-تف
ن-~-و ن--'¸ما و' ن-~-و د-ا~ب اهق¸ق=و .ا¸م`ا --`-و
¸' -¸-=`اف _نتما ¸'ف -ل=- و' ¸ق- ¸'ب ¸ات·¹او ¸`=¹او _ا´ن¹ا ¸ف د-ا~¹اب ه-لع د¸ه~~¹ا -¹ا=-و
ام'و ادب' -¸=مو ¸¸ن=س .اقو ةنس ¸-=- »ساق¹ا نبا .اقو -داه~¹اب »´=- ¸' ل' ا~ه¹ ¸-=-
ام'و ¸ت·¹او _س-¹ا ه-لع --¸- ¸'و --`تف ةبات´¹ا »¸=ن ىلع -داه~¹او ة=و¸¹ا ءا¸~ ىلع -داه~¹ا
¸-~- ل ر¸ه~~¹اف .ا~ب ءا-ق¹اب -داه~¹ا
ىلع ¸-ص¹ا ل د-~¸¹اك د-·¹او ه--س¹او -¹ا=¹ا ن-~- د·ب هم¸¹ .´ن ¸'ف -¸ل=~¹ا -`=تسا ه¹و
ر¸ه~~¹ا
ه·م -ل=-¹ هرا-تعا ¸فو اقا--ا .و`ا ى¹' »-- »¹ ¸=' د-ا~ب -¹ا=¹ا ى-' »` -¸ل=~¹ا -ل= ¸¹و
د-ا~¹اك .ا-قتس`ا -¸=¸م -ناك ¸لف ¸ل¸ق -¸ل=~¹ا --ل=- ¸-ف -ل=- »¹ ¸'ف هرا-تعا ىلعو ¸ل¸ق
ن-·~¹ا -قو ¸-ف -ل= ¸'ف ¸-ص¹ا ةص=ب -¸ل=~¹ا -ل=- ¸¸صن~¹اف ه¸-= _م و' هد=و ¸-ص¹ا
»كا=¹ا .=س- هن-~- و' ه-قو ىلعو ¸ل¸ق ا-قو و' ا´-ل~- هنم ه~=' ¸-ف -¸ل=~¹ا .´ن ¸'ف ¸ل¸ق
ىلع ى¹و`ا -¸ل=~¹ا ن-~-ب ى-تكا `´ن ¸'ف هل-ق ه`راو و' „¸ل-¹ا د·ب ¸-ص¹ا -ل=تس-¹ -داه~¹ا
اهنع .´ن هن` ¸¸صن~¹ا ىلع -ل=- »¹ .´ن دق ¸اكو لو' ه·م ¸-·ص¹ا -راو ¸اك ¸'ف ر¸ه~~¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ة·نت~م ¸·ب نم ةن´~م ن-~-¹ا -ناك ¸لف ¸ل¸ق ه-ل= .¸-ق ¸-ف ا¸-قف ¸-ص¹او اق-نم -`ا ¸اك ¸¹و
د·ب ان=ب »ه-قعو ه-نب ىلع -ق¸ب .=ر ىلع د-ا~¹اك ¸·ب نم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4••
د~=م .اقو .=¹ا -ل= ا~' ¸¸~=ا~¹ا نبا ,ورو _-~=¹ا --` د=او -ل= ا~' هن' -¸=م ,و¸ف ن=ب
و' ن-¹و`ا ة-قب نم هق=تسم ن--·- ¸-ف تام ¸لف ه--صن -ل= ن~¹ --`- .-قو ءا¸ق-¹ا ة¹'س~ك ه¸-=و
¸ل¸ق ن-~- ¸-·ب ه~=' ¸ف »` -`= ه¸ب' -ل= نم و' ¸نا`¹ا ن=-¹ا
¸ل¸ق -د=او ن-~-و د-ا~ب _ا¸=¹ا ¸ف ¸اصق¹ا -¸=و ¸فو
اه-د¸- ها¸- و' ¸-داه~ ىلع ده~ا .¸ق- ¸' اه=¸~و ه¸-=و .ا~¹ا ¸ف ¸¸=- -داه~¹ا ىلع -داه~¹او
_~س- لو _ن~- ل .ك نم ¸¸ن=¹او -·نتما -در و' -وادع و' ¸سف '¸= ¸لف .و`ا ن-·ت- د~=م .اقو
ةفاسم د=¹ا ¸ف ¸-´- ل د~=م .اقو هنم ءاد`ا هم¸ل- ل ¸ا´~ب هت--= و' ه-¸م و' .-`ا ت¸~ب ل'
ا-ر¸-=ب -'¸~¹ا نع .قن-و ة```¹او ن-م¸-¹ا
¸ا-داه~¹ا ت¸ا= .-`ا .قان¹ا ىك¸ ¸¹و اهنع .~=- ن´¹و تد' =ق -'¸ما ةن-د~¹اب ر' »¹ -¸=م .اق
ل ¸ان`ا د-ا~ .ك ىلع ده~-و =ل~¹ا د-عو -ه~' ه·نمو نه-داه~ -اب ¸ف .=ر _م ¸ا-'¸ما .قن-و
¸ف ام'و ن-¸=' نم دب ل =ل~¹ا د-ع .اق ¸=`ا ىلع ا~ه-داه~ب ¸-ت´-و .-' د-ا~ ا~-د=' ¸¸´-
ة``` ىلع ة``` ده~ ¸لف ¸ان`ا ن-ن`ا .ك نع و' ة·بر`ا نم د=او .ك نع ة·بر'ب ى-ت´-ف ىن¸¹ا
نع ة·بر' ¸-´- ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ¸~ع ةتس نم دب ل -¸=م ,ورو »ت- »¹ ة·بر' ىلع د=اوو
¸ان`ا د=او .ك نع ة·بر' ¸-´- د~=م .اقو ¸ان`ا د=او .ك نع ة-نا~`ف ا¸ق¸-- ¸'ف ¸ان`ا د=او .ك
-داه~ ىلع ن-ن`او ة-¸¸¹اب ة``` و' ن-ن`اك .قن¹ا _م .-`ا ¸-ل-و د=او .ك نع ¸ان`ا ¸-´- ,ورو
.-ق _¸-¹ا .-`ا تدك' ا~'و »ت- »¹ د=او -داه~ ىلع د=اوو ة-¸¸¹اب ة``` ده~ ¸لف د=او و' ن-ن`ا
.-`ا »¸·-و ¸-~- د~=م ¸قن- ---= نبا »¸= لو ¸-~- »ساق¹ا نبل ة``` هد·بو -ل=ب »´=¹ا
»هع¸=¸¹
.ب ان~-و لاق ¸'ف ءا-ق `ف ءا-ق¹ا .-ق ى¹و`ا ر¸- -`` _¸=¸ل¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•‚
.`م ¸- ¸ر¸ا~¹ا .اقف =~¹ا .ا¸ .اق »` -´´~ .اق ¸'ف ا·م ات=قس -ه~'و »ساق¹ا نبا .اقف ا~- ¸-
-ل-ق ا¸¸-م ¸اك ¸' =¹ا~¹ اه`¹ا`و اه¹¸-ق _-ا¸¹اف اه-¸ك~- .¸ق- »` ءاد`ا .-ق =´~ت¹ا
ىف¸تس- ل ه¸-=و ا--' .اقو .ا~¹اك »د¹ا ىف¸تس- »ساق¹ا نبا .اق ءا--تسلا .-قو ءا-ق¹ا د·ب ة-نا`¹ا
¸´-¹ا دل= دل=¹ ¸اص=`ا د¸ه~ _=ر ¸¹ هل`مو »د¹ا ةم¸=¹
¸ام¸·- لو -ه~'و »ساق¹ا نبا دنع ا~-د~ع --`- »¹ ¸' ا-¸-=و ة-د¹ا ¸ام¸·-ف ءا--تسلا د·ب ة`¹ا`¹ا
نع •ن ل د~=م .اقو -ه~` ¸اصق¹او »ساق¹ا نبل ة-د¹اف ا~-د~ع --` ¸'ف ¸¸~=ا~¹ا نبا دنع
د~·¹اب ه¸-ل-' ام »ه~-¸·- ىلع ¸¸ق-تم هبا=-' ¸' ل' _¸=¸¹ا ¸ف »-¸·ت¹ا ¸ف =¹ام
ه-ل·ف .تق¹ا ¸~ابو =¹~ب ¸¹¸¹ا »لع ¸¹و »ه~´= ه~´=ف .تق¹ا ¸~ا-- »¹و »´=و »هب~´ب »كا=¹ا »لع ¸¹و
-`= ل ¸ر¸ا~¹ا .اق دقو ¸-= ل -د`اف هه-~و »ت~ و' -~ق -داه~ ¸ف ا·=ر ¸¹ ام'ف ¸اصق¹ا
¸فو ة-اد-¹ا ¸ف -`خ¹ا ام'و ¸= هن' --` »` •تقاف د~ع .تق ىلع ا¸ه~ ا~' »هب ةما¸·¹ا ¸ل·- ¸ف
_¸=¸¹ا ¸فو ¸-خم ¸=تس~¹ا .-قو .-اق¹ا ن~ف ءا¸قف ا¸ناك ¸'ف د¸ه~¹اب 'د-- »ساق¹ا نبا .اقف _¸=¸¹ا
'== .تق ىلع -ناك ¸لف _¸=ر ل .-قو ¸´·¹اب .-قو .-اق¹ا ىلع اود' ا~ب د¸ه~¹ا _=¸- ا~ن' .-ق
نم ة-د¹ا ت~='ف
---
هن' --` »` -داه~¹اب »=ر ن~-ف -ه~' نعو _¸=ر لو ر¸ه~¹ا ىل·ف ¸سع' ¸'ف تد¸¹ ةلقا·¹ا
هل-' ىلع »ساق¹ا نباو »ام`ا ةلقاع ىلع ة-د¹ا -¸-=م
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اهلك ر¸ص¹ا ¸ف ىن¸¹ا -داه~ ¸ف ¸ود=-و
ة```¹ا ¸ود اقا--ا هد=و _=ا¸¹ا د= هتماق' د·بو اود= هتماق' .-قو »´=¹ا .-ق ة·بر`ا د=' _=ر ¸'ف
¸¸·~=' اود= د-ع »-د=' ¸' ¸ه… ¸لف ر¸ه~~¹ا ىلع
ل' ة·بر' ا~ه¹ ده~ ن-ف~اقك ا~هن` ¸ا·=ا¸¹ا لو »ه¹`قتسل ¸¸قا-¹ا د=- »¹ ةتس نم ¸ان`ا _=ر ¸لف
د¸ه~¹ا اب~´- ¸'
¸لف =¹~ ىلعو ة-د¹ا -صنف _بار _=ر ¸'و ة-د¹ا _بر ا¸م¸=و ¸اقباس¹او ¸- د= -¹ا` _=ر ¸لف
د-·¹ا د=-و ة-د¹ا _بر ¸ام¸·-و ¸ا·=ا¸¹ا د=- =¹ام .اقف د-ع ة·بر`ا د=' ¸' ن-ن`ا _¸=ر د·ب ¸ه…
د·ب -¹ا` »` ة=-¸م د·ب ¸ا` »` هن-ع --قف ¸' د·ب ةتس¹ا نم د=او _=ر ¸¹ د~=م .اقو ةما¸= ¸-·ب
¸-ن¹ا ة-د _بر -¹ا`¹ا ىلعو ة=-¸~¹ا ¸~=و هل`م ¸نا`¹ا ىلعو ن-·¹ا ة-د ¸دس .و`ا ىل·ف ه-¸م
ه-اصت=ا ¸-ف ¸اص=`ا اد-ا~و ىن¸¹ا ة·بر' _=ر ا~'و ¸~خ¹او ¸دس¹ا ى¹' افا-م .-قو =قف
ن´م ا·=ر ا~-' ىعدا ا~'و ¸ل¸ق اه--صن- ¸-ف »-~·ت¹ا ىلعو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ة·بر`اب
را¸ق' هن` .-ق- »¹ _¸=¸¹ا نع ا·=ر ¸¹و ¸ل¸قف ا·=¸- »¹ ا~هن' ا~هن-~- -ل= ¸'ف ةن--¹ا ةماق' نم
-`-'ب
ن´م' ا~' ¸قن »هب~ك --` ¸¹ ام'
¸-ع -داه~ك ا~ه-لع »¸= `ف اهب ل ¸=دم -ناك ¸' »` ~-ن د~·ت¹اب ا¸ق'و ¸`=¹ا -داه~ ¸ف ا·=ر ¸¹و
¸ف ا·=ر ¸¹و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ¸ادص¹ا -صن ا~ه~-¸·- ¸-ف ا-¸-= -ناك ¸'و ¸اصق¹ا
ا¸·=ر »` .¸=د¹اب ¸ان`او ¸`=¹اب ¸ان`ا ده~ ¸'و ¸ادص¹ا -صن ام¸·¹ ةقل=م ¸ف .¸=د¹ا -داه~
_و¸¹ا ىلع .¸=د¹ا ااد-ا~ _=¸-و اود¸-نا ¸¹ ا~ك .-قو ¸`=¹ا ¸د-ا~ ىلع ةما¸= ل ¸`ك`اف
¸ود -ا¸-~¹ا نم ها-¸ف ا~ب ¸`=¹ا ¸د-ا~ ىلع _و¸¹ا _=¸-و اهق`= ا¸´نم ¸اك ا~' ة=و¸¹ا ت¸~ب
¸ادص¹او -ا¸-~¹ا نم ا-ا-¸ف ا~ب ا~ه-لع ة=و¸¹ا _=¸-و اه¹ »¸= ام
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚0
ة=و¸ ا-د¸ب •قن ام د-سل¹ ام¸= ةم' ¸`= ¸د-ا~¹ =-ل·- و' _-¸=- نع ا·=ر ¸¹و
ءا=¸¹ا ىلع اهت~-ق ¸ام¸·- ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقف اه=`- د-- »¹ -¸~` ¸ف _لخ¹ا نع ا·=ر ¸¹و
.اقو هلباق- ام د¸تسا _لخ¹ا دنع --ع ¸ه… ¸'ف ة~-ق¹ا ¸ام¸·- ¸ب`ا د-·¹ا ¸فو اه-ل-' ن~ك -¸خ¹او
»` ةن--¹ا د·ب ة-=و¸ل¹ -¸´نم -'¸~¹ا -ناك ا~'و .ص=- ام ¸ام¸·-ف .¸ص=¹ا ى¹' _-~=¹ا ¸=¸- د~=م
-¸-و اهس-ن --~´- اهلف ءان-¹ا .-ق اهقل=
=ل~¹ا د-ع .اقف .=' ى¹' ¸اك ¸'و هد-س¹ ءل¸¹او هت~-ق ام¸= ا¸=ان نك ¸'ف ¸تع نع ا·=ر ¸¹و
¸-¹ د~=م .اق د-س¹ا اه-ف¸تس-¹و ا-¸¸ع ىلع .=`ا .-ق ام _فانم ة~-ق =اقس' د·ب ة~-ق¹ا ا~ه-لع
¸ف ةل=اد اهن` -داع هعانتماب ¸ر¸ا~¹ا ه-ق·-و انا=م --~-ف ¸`ك' _فان~¹ا ة~-ق ¸¸´- دق هن` .دت·~ب
¸لف هل-ق هام¸= ام ا-ف¸تس- ¸' ل' .=`ا ى¹' د-·¹ا _فانم ا~ه¹و ة~-ق¹ا ا~ه-لع ¸¸ن=س .اقو ه~-¸ق-
¸ف د-س¹ا ¸-خم د~=م .اقو =¹~ب ا~ه¹ د-س¹ا -ا¸تعل هت~-ق و' ه¹ام نم هام¸= ام ا~=' .تق و' تام
¸اك ¸'و ¸¸~=ا~¹ا نباك -قو د·ب اتقو _فان~¹ا ة~-ق _فدو =اس~تسلا ¸فو ¸¸ن=سك هتمد= »-لس-
¸'و ا~ه¹ ء¸~ `ف د-س¹ا ت¸~ب ¸تع ¸'ف »دق- ا~ك هتمد= نم ا-ف¸تساو ا¸=ان هت~-ق ام¸= ¸-بد- ¸ت·ب
هت~-ق ام¸= ¸و¸`ك`او =ل~¹ا د-ع .اقف ةباتك ¸اك ¸'و ة-ان=¹اك ى¹و' ا~هف ن-د ه-·ب و' هد¸
ىف¸تس- ىت= .دع د-ب ة~-ق¹ا .·=- »ساق¹ا نبا .اقو هت-قر نم ا-ف¸تسا ¸ر ¸لف هم¸=ن نم ا-ف¸تساو
ا~ه-لع د¸تف اهل`م ةبات´¹ا نم
ء`-تساب ¸اك ¸'و ا-ا~-' ة~-ق¹ا نع •قن ¸'ف ¸¸·ب ةبات´¹ا _ا-- ¸¸ن=س .اقو د~=م ه-·-و
نم اهلف اه-لع ة-ان=ب ل' ا~ه¹ ء¸~ لو _ات~تسلا نم ¸قب ا~¹ --خ-و »´=¹ا د-ع نبا .اقو ة~-ق¹اف
¸ل¸ق -دا-تساب .ام ¸فو هام¸= ام ¸ر`ا
.اقو ا-`تق ¸¹ ا~ك اهت~-ق »ساق¹ا نبا .اقو »¸= ل' ¸`ك`اف د¹و »' ¸ت·ب ¸اك ¸'و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚1
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4•ƒ
»¹ -¸نب را¸ق'ب -داه~ نع ا·=ر ¸¹و هتباتك ة~-ق ام¸= --ا´م ¸ت·ب ¸اك ¸'ف --خ-و »´=¹ا د-ع نبا
د·ب ام¸= »` ا¸=ان هت~-ق ام¸= ه¹ اد-ع ه-¸ن-ب د¸ه~~¹ا ¸اك ¸لف -ا¸-~¹اب .ا~¹ا ~=' د·ب ل' ام¸·-
»ل… هاب' ¸' ¸قم ¸=ل~¹ا ¸` .و`ا نب`¹ هت~-ق -¹¸ع ¸=' انبا =¸-و تام ا~'ف ها-¸ف ام -ا¸-~¹ا
.ك نم ~=' ¸¸·تسم ن-د ¸ه… ¸¹و ه-لع ها-ل-' ام ¸-و ¸قب ام -صن ¸اد-ا~¹ا »¸·- »` د¸ه~¹ا اه-ف
ة~-ق¹ا =ل- نم .~كو ه-صن ا~هنم
¸-= ن´- »¹ ¸¹و ا~ه-داه~ب ها-لت- »¹ ا~هن` »-¸·ل¹ ¸=ل~¹ا هم¸= ا~ب .و`ا ىلع ¸اد-ا~¹ا _=رو
»` ة-م .ا~¹ا --ب و' ة-ص·¹او ة-م ¸=ل~¹ا ~=' ة-م -~¸='~¹ا ة~-ق¹ا -ناكو ¸ات-م ةك¸ت¹او ¸=ل~¹ا
ىلع ة-~ب ¸اد-ا~¹ا _=رو ¸=ل~¹ا نم ت~=' ة-م ن-د '¸= ¸لف ا-ا-¸ف ¸ت¹ا ,¸=' ة-م ا~ه¹ ام¸=
ه¹ ا-ام¸= نم
د-·ل¹ ها-ل-' ام .ك ¸ام¸·-و ة-ق¸¹ا ¸ف ا~ه-لع ة~-ق `ف ة-¸= ¸عد~¹ ة-د¸-ع -داه~ نع ا·=ر ¸¹و
¸¸¹اب ل ة-¸=¹اب هنع -ر¸-و ه¹ د¸ه~~¹ا ه~='- لو _¸تنم .امو .ا~·تسا نم
ة-~ب -داه~ نع ا·=ر ¸¹و هت-قر •قن- هن` _و¸ت- لو ةقد-و ¸تعو ة-- نم ه-ف هف¸ص- ~-ن-و
»¸= ا~-د=' _=ر ىتمو د-¸¹ ل ن-س~= ه-لع د¸ه~~ل¹ ام¸= هد=و د-¸¹ ¸- لاق »` و¸~عو د-¸¹
_=ر ا~'ف ةما¸= `ف همد·ب »´=¹ا .قتس- نم _=ر ¸¹و ¸·-¹ا -صن »¸= ه-·ب نعو ¸=¹ا -صن
ا~'و _ب¸¹ا ة·بر' نمو -ل`¹ا ة``` نم اقل=م _=ا¸¹ا »¸·- -ه~' نعو ه·م .و`ا .=د'و »¸= ه¸-=
`ف ¸ا~` -¸~ع نم _=ر ¸لف -صن¹ا ءاسن¹ا ىلعو -صن¹ا .=¸¹ا ىل·ف ا¸·=رو ءاسنو .=¸ب »´=
ه¸-=و _ا-¸¹اك ¸ا-'¸ما ه-ف .-ق- ا~م ¸اك ¸لف _ب¸¹ا _ست¹ا ىل·ف ة·سا- -·=ر ¸'ف نه-لع ء¸~
¸دس -صن -'¸ما .ك ىعو ¸دس .=¸¹ا ىل·ف ا¸·=رو
ه¹ ¸-ق~ل¹و ه¹ ¸-ق~ل¹ هم¸·-¹ هم¸= .-ق اهت-¹ا=م ه-لع ¸-ق~ل¹و هف`= ن--'¸ما ل' ا¸·=ر ¸لف
ه-لع ى-ق~¹ا نم ر~·- ا~' =¹~
»´=¹ا د-ع نبا ه-·-و ه-لع ى-ق~¹ا »¸= د·ب ل' ا~هم¸ل- ل .-قو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚2
( ةن--¹او .¸´ن¹او ن-~-¹او -ا¸=¹او ,¸عد¹ا -اتك )
`ف ةب¸ق·¹ا ¸ف ام'ف ه¹ ¸ا= ةل-~ر ى¹' ة-سن و' ةنتف نم انم' هد-ب هق= ن-ع _ا=¸تسا ىلع ردق نمو
نم را´ن' ¸ف -`خ¹ا ه-لعو ¸ا= هسن= نم ¸اك ¸' اه`¹ا`ف ه¸-= ىلع ردق نم ام'و »كا=¹ا نم دب
ه¸-= ه¸´ن' ن~¹ ء¸~ ه-لع
¸دصم نع ه¹¸ق د¸=- نم ¸عد~¹او
¸عدمو هنا~ت-ل ل ¸-قم ة·-د¸¹ا در ¸عدم ¸اك =¹~ف .-' و' د¸ه·~ب _=¸- نم ه-لع ىعد~¹او
¸ت·¹ا ¸عدم -`خب =ل~¹ا ¸¸= ه-لع --`- »¹ ام ا¸--ك و' ¸اك ا¸·- .-`ا ة-¸=
-·بو --¸ت~ا .¸ق- ¸' ¸-´-و ء¸~ ه-لع ¸¹ _~س- `ف اقق=م ام¸ل·م ¸¸´- ¸' ه-ف ىعد~¹ا =¸~و
و' ءا¸ب' نم ه-¸-- ام ر¸= ه-لع ىعد- ¸' ل' ةن--¹ا _م -ل=- لو _-=ص¹ا ىلع .~=-و -=و¸-و
ل'و ن-م¸-¹اك ا--¸ق ¸اك ¸' ةنانك نبا .اقو ¸=ن- »اق¹ا نبا .اقف --ا·¹ا =لك¸م ¸ن'¸ب' .اق ¸لف _-ب
ىلع ىق--و ه-لع ى-ق-و ة·~= .هم' اه·فد¹ و' ةن-ب ةماق` .ه~تسا نمو »ل·¹ا ¸-ن ىلع .-ك¸¹ا -ل=
ن-¸م`ا ¸ف .--ك -ل= ¸عد~ل¹و هت==
-ل=- .كان¹اك ¸- _--' .اقو ¸-=- -ه~' ,و¸ف را´ن' و' را¸ق' ان' ه-لع ىعد~¹ا _نتما ا~'و
اهب -¹¸= ةن--¹اب ل' --`- ل ا~م ¸اك ¸'و ه-لع »´=-و ¸عد~¹ا
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚3
ن-~- ¸-·ب »´=¹ا رات=ا ¸'ف ة```¹ا ن-ب ¸-خ- ¸~خل¹ا .اقو ن-~- ¸-·ب ه-لع »´=- د~=م .اقو »´=و
ن-~- ¸-·ب هنا-سن ,¸عد .-ق-و --س¹ا نع .'س- ¸' ه-لع ¸عد~ل¹و هت== ىلع ¸اك
د-س¹ا ىلع ¸ر`ا ,¸عدو د-·¹ا ىلع ¸اصق¹ا ,¸عد -ا¸=و ن-~-ب ¸ا-ق¹ا ¸=ا-¹ا .اق
_بر ¸ف دا¸- ةنانك نبا ,ورو ر¸ه~~¹ا ىلع =قف ¸- ل' ه¹' ل ¸~¹ا -او اهلك ¸¸ق=¹ا ¸ف ن-~-¹او
ىلع دا¸- لو »ساق¹ا نبا .اق »-=¸¹ا ن~=¸¹ا -داه~¹او --·¹ا »¹اع ¸ا·ل¹او ةماسق¹ا ¸فو ران-د
دا¸- .-قو .-=ن`او -ار¸ت¹ا .¸ن' ¸~¹او ¸بات´¹ا
ا~هب ¸ا·ل¹او ءامد¹ا ¸ف ‹ل·-و -`ص¹ا -ق¸بو .-قو ¸ا´~¹اب .ا¸م`ا نم .اب ه¹ ا~-ف ن-~-¹ا ‹ل·-و
ى¹و' ¸ان`لاو د=او ا~ه--ل=- ¸ف ء,¸=-و ` -¹ د=س~¹ا ى¹' ةم`او -¸=¹ا نم -ردخ~¹ا _¸خ-و
ةماسق و' ¸اصق و' ¸ا·¹ ¸ف ¸اك ¸' .-قو ` -قتسم ا~-اق د=س~¹ا ن-~-و
¸' ىب' نمو .اق ¸`ك'ف ران-د _بر ¸ف ةن-د~¹ار -نم ¸ف ل' ¸-~¹ا دنع ن-~-¹ا =¹ام -¸·- لو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚4
¸ق' هن'ب -داه~¹ا ¸فو ىلع د-ا~¹ا _م ن-~-¹او راك`ا ¸با=- ¸' ن-~-¹ا =¸~و ` كان ¸اك هدنع -ل=-
هت`رو نم _لب نم -ل=-و ¸`ا ى¹' ه-لع ¸اب هن'و دا¸ --ا= ىلع ¸اك ¸'ف ا~ك ه-لع ¸' هم¸ل- لو
== و' ه=خك ¸¸ق ن=ب ه-ف ¸-ت´- اتب ه-ف -ل=- امو --¹ا ىلع •قن¹ا ¸فو »ل·¹ا ¸-ن ىلع =¹~ك
ن-ق-¹ا ¸-ت·~¹ا .-قو هه-~و ه~ص= نم ةن-¸ق و' ه-ب'
ءان`تسا لو ة-ر¸- د--- `ف »كا=¹ا ة-ن ىلع ن-~-¹او
.اقو ر¸ه~~¹ا ىلع ه·م ها-ن --س¹ا ¸ك~ ¸'ف اقل=م ل هنم ء¸~ لو ا~ك ¸دنع ه¹ام -¸ل=~¹ا ن-~-و
_=ر »` ¸= ¸لع ه¹ام .-ق- =¹ام نعو --س¹ا ¸ك~ب ¸-ت´- ¸' ¸ا-ق¹ا ¸=ا-¹ا
-=- ا--~ ¸¸ن- .اقف -=- ل ام »¸= و' ةب~اك ن-~- ى¹' ¸=--ف ¸ود-ع نبل -لق دا-¸ نبا .اق
ةن--¹ا نم ¸عد~¹ا _ن~- »¹ ¸¹ ¸-¹ و' ¸د¹ا¸¹ و' -قو ¸- -¸ل=ما .اق ¸¹و »``ا نم '¸--و ¸`ا هدر
ة~-ق »¸=و -ل= .´ن ¸'ف ¸قما --ل=- ه-لع ¸عد~للف -ل= ¸'ف ه-لع _د-لف ¸-ا=¹ا ¸`-¹ .اق ¸'و
ءا= ¸'ف ن-~- ¸-·ب ه~=' .´ن ¸'ف ه-¹' ةم¸´=¹ا -لقتناو ةن--¹ا و' ن-~-¹ا هم¸¹ ا--ا= ¸اك ¸لف ه-¸ف ام
هب ه~=' ¸ق~¹ا ¸دصف ه¹ ¸ق~¹ا
ه¹¸قب »ت-و ¸عد~¹ا ن-~-ب .ب هد¸=~ب ¸=¹ا --`- لو ن-~-¹او د-ا~¹ا ه-ف ¸¸=- ا~-ف ء,¸=-و .¸´ن¹ا
ان' .اقف ه¹¸´ن »- ا~'و .¸´ن¹ا »´= ¸ا-ب »كا=ل¹ ¸·-ن-و _انتملا ىلع ,دا~ت- و' هه-~و -ل=' ل
»` ها-ق هن' ىعدا ¸¹ =¹~كو -¸ل=~¹ا ن-~-ك ¸اك ¸عد~¹ا .´ن ¸'و .-ق- »¹ -ل='
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚5
,¸- ام .-قو هه=¸ب .--´ب ة```¹او ن-م¸-¹ا .ه~- هه-~و -اس=¹ .ه~تس~¹او هم¸¹ ه¹¸´ن د·ب .´ن
»كا=¹ا
ىلع _-اد¸¹او ¸ا¸س`ا ¸ف -را=تل¹ ن--صتن~¹او _انص¹ا ىلع ¸واعد¹اك اف¸ع ةه-~م ة``` ,¸عد¹ا
اف¸ع ةه-~م ¸-=و ة=ل= تا-`' ى¹' _ات=- `ف اهن-·ب ة·لس¹ ¸عد~¹او ةقف¸¹ا ¸ف ¸فاس~¹او اهل-'
نم _نام لو نكاس د-ا~م ¸عد~¹او ةل-¸= -دم -را~·¹او »ده¹اب -¸صت- ¸-ا= د-ب راد ,¸عدك
-اقاسم و' را~ع' و' ¸ا´س'ب ل' ةن--¹ا _~س- لو ةع¸~سم ¸-·ف هه-~و ¸ه- لو ةبا¸ق لو -¸=
هه-~و
_و~=¹ا _-وو =~ق¹ا دقا·مو ة-نب`او ¸-س¹او ة¹¸~=¹او دقن¹اك هل`م ¸ف ¸-ت·م -¸·¹او
_~ستف ن-د ,¸عدك ة=س¸تمو _-س .-قو ¸~ع .-قو هل`م ¸ف ل ¸= د·- ام .-ق ةل-¸=¹ا -د~¹او
¸فو ة·-س¹ا ءاهق-¹او ةن-د~¹ا .-' _ا~=' ه-لعو ة=ل= تا-`'ب ل' -لختس- لو ةن--¹ا نم ن´~-و
¸ل¸ق -'¸ما و' ن-~- ¸-·ب د-ا~ب اه-¸-` ¸فو ¸ل¸ق »هت~¹ا -`=تسا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ت·¹او ¸`=¹او _ا´ن¹او د~·¹ا .تق¹اك د¸- لو ا-د¸=~ب ن-~- `ف ن-د-ا~ب ل' --`- ل ,¸عد .كو
.اقو _~س- ل »ساق¹ا نبا .اقف اه~ل·- -¸-ا= ةن-ب ه¹و -ل=تسا ¸¹و ة·=¸¹او ءل¸¹او -سن¹او
_~س- -ه~'
ن-تن--¹ا ¸را·-
ا~هنم ه¸-ا= د- ¸ف ىعد~¹ا ¸قبو ات=قاس- ر~·- ¸'ف _-=¸ت¹اف ات-قان- ¸'ف _~= _~=¹ا ن´م' ا~همو
ا~هنا~-' د·ب ا~ه-د-' ¸ف ن´- »¹ ¸' »سق-و هد- ¸ف ىق-- .-قو ا~هنم ه¹ ¸ق- ن~لف ا~-¸-= د-ب ¸اك ¸'ف
اقا--ا ¸واعد¹ا ردق ىلع
.¸·- ¸و¸`ك`ا .اقف ¸واعد¹ا ىلع »سق ا~'و ن--صن .-قو ¸واعد¹ا ىل·¹ ¸قف ا~ه-د-' ¸ف ¸اك ¸'ف
¸-ا¸-¹ا .¸ع
ىلع اودا¸ ¸¹ ¸اصت=لا ىلعو د-ا¸¹اب ¸`ك`ا ¸عدم •تخ- ¸¸~=ا~¹ا نباو »ساق¹ا نبا .اقو
¸ل¸قف ن-ن`لا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚6
-ا¸ص¹ا ¸-و ا·-~= ن--¸عد¹ا ىلع دا¸ ا~ب ¸`ك`ا ¸عدم ¸اصت=ا ا~-د='
-صن¹اب .¸·- ¸و¸`ك`اف -صن¹او .´¹ا ¸ان`ا ا-عاد- ا~'ف ا~-¸`ك' ىلع دا¸ ا~ب ¸اصت=ا ¸نا`¹او
ن--صن ا~هن-ب ¸قا-¹ا »سق-و -صن¹اب .´¹ا ¸عدم •تخ- »ساق¹ا نبا .¸ق ىلعو
¸ل¸ق¹ا ءا= -ل`¹ا ¸عد- -¹ا` ¸اك ¸لف
¸عدم •تخ- »` ¸دسو _بر ¸-و ه-صن ¸قا-¹ا نم ~='- »` ¸دس¹اب .´¹ا ¸عدم •تخ- .و`ا ىل·ف
-ل`¹ا ¸ا~سق- »` ¸دس¹ا -صن ¸-و -ل`¹ا ىلع دا¸ ا~ب -صن¹ا
-صن ¸-و -ل`¹ا ىلع دا¸ ام -صن ¸قا-¹ا نم ~='- »` -صن¹اب .´¹ا ¸عدم •تخ- ¸نا`¹ا ىلعو
ة```ل¹ ا```' ¸قا-¹ا »سق- »` ¸دس¹ا -صن -صن¹ا ¸عدم ~='-و ¸دس
ىلع ن-د-ا~¹ا ¸فو ا·-~= ا¸`´- ¸' ل' ¸ل¸ق ا~-د=' -دا-¸ ¸فو ة¹اد·¹ا ¸ف ة-¸~¹ا ه¸=¸ب _-=¸ت¹او
.دع' د-ا~¹ا ¸اك ¸¹ ¸واست¹ا ىلعو »ساق¹ا نبا هنع _=رو ¸ل¸ق ن--'¸~¹او د-ا~¹او ن-~-¹او د-ا~¹ا
¸ل¸ق ن-ك¸~¹ا ¸ف ن-¹د·~¹ا ة-¹دع' ¸فو ¸ل¸قف ا~هنم .ك نم
ةن--ب _-تن- ل ¸-ا=¹ا ¸' ى¹' =ل~¹ا د-ع --~و ر¸ه~~¹ا ىلع ن-~-¹ا _م ¸واست¹ا دنع ة==¸م د-¹او
_-را- ىلع ا~-اد=' .ا~ت~او ¸ل¸ق ~-ن-= _راخ¹ا ن-~- ¸فو د-¹ا را-تعا =قس ةن--¹ا -==¸- ¸لف
»¹ هن' ` `م ¸م`اب =ل~¹ا ةن-ب ¸ف =¸ت~-و ¸ل¸ق _-رات¹ا د¸=م ¸فو _=¸م =لم --س و' »دقتم
ا´لم ه¹ ¸اك ا~-د=' .اق ¸¹ =¹~كو -=صتسا را¸ق`اب تده~ ¸¹ ام' »ه~لع ¸ف ه´لم نع _¸خ-
¸اك هن' ده~ ¸¹و ¸=`ا نم ها¸ت~ا ا~-د=' ¸' ده~ ¸¹ ا~كو ¸م`اب
¸¸=¹ا ىلع =ل~¹ا ةن-ب »دق-و د- -=ا- .·= ه-ل= هن' ده~ ¸¹و =¹~ب ه~='- »¹ ¸م' ¸عد~¹ا د-
=¹~كو ¸را·- ل ~' ة-=صتس~¹ا ىلع ةلقان¹او
---
هاب' ¸' »لس~¹ا ىعدا ¸نا¸صنو »لسم ن-¸='كو ا·-ب و' اقاد- اه-~=' اهن' ة=و¸و اراد نبا ,¸عد
¸صنت¹اب ¸=ن هن' ¸نا¸صن¹ا ةن-ب تده~ ¸¹و »لس~¹ا ةن-ب »دق-و ¸نا¸صن¹ا .¸ق .¸ق¹اف تام »` »لس'
¸ات-را·تم »ه-ف تام »`
.ا~¹ا »سق »ه-واعد --لت=او ةعا~= ا¸ناك ¸لف ¸را·ت¹اك ا~هن-ب »سق ن-د¹ا .¸ه=م --~¹ا ¸اك ¸¹و
ام -ل` -ق¸-و ¸ا-ل=- ¸¸ن=س .اقف .-= ن-د¹¸¹ا _م ¸اك ¸'ف »-ددع -لت=ا ¸' -صن ةه= .´¹
_--' .اقو ها~ستقاو ا-ل= هل-ق تام ¸'ف ¸=`ا درو هكرا~ ها¸عد ىعدا ن~ف ¸-ك ا~'ف ا~ه-د-'ب
»`س`ا ىلع ¸-=-و .اقو ه¹ ا~-را¸ق` -صن¹ا ¸-·صل¹
_ا¸=¹ا تا-=¸م
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ة~-ق¹او ¸-¸·ت¹او -را-´¹او ة-د¹او ¸اصق¹ا ةس~=
-¸=¹او ¸-ن¹ا ¸ف ¸اصق¹ا
¸اكر' ة``` ¸-نل¹و
--س- و' -¸~ا-م نم هل`م .تق- ام ى¹' دصق¹ا ¸-و اناودع ا-=م اد~ع ¸¸´- ¸' ه=¸~و .تق¹ا
-ا¸~¹او »ا·=¹ا نم ه·نمو ¸-¸=-و ¸-¸·-و ن--`ن`ا ¸صع و' .ق`م و' دد=~ب هلتقك -¸~ا-~¹اف
و' ` =اع تا~ف -·ل¹ا ل .اتق¹ا ه=و ىلع اد~·تم اص·ب هب¸- و' ¸==ب هامر و' ه¸كو و' ه~=¹ ¸لف
¸'و .ك'- »¹ و' .ك' ةماسقب .¸ق¹اف اما-' و' ام¸- »ل´- دقو د·ب تام ¸لف د¸ق¹ا ه--ف »ل´ت- »¹ ار¸~·م
`ف ىك~- =¹~ك -ا~¹اب هه-~و اما-' ¸اعو -¸~و .ك' ¸¹و ةماسق `ف ` تقم ه¹ ~-ن' ¸¹ ام' ه-ا-= -ت-`
.ك¸-
¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚‚
هب .تق .اتق¹ا ه=و ىلع ¸هن ¸ف هامر
و' هم' و' ه~- و' ه=¸= ¸¹ =¹~كو ةماسقب ة-د¹اف »¸·¹ا نس=- ل هن' رد- »¹و ه¸-= ىلع ¸اك ¸'ف
ه~خف _=ق
--`- ىت= '=خ¹ا ىلع .¸~=م ه¸-= و' ` -´ن- ه¸-= و' ¸-ص¹ا --ص- ه¸=نو -د¸~¹او _و¸¹او
'== و' د~ع ¸- ا~ن'و هف¸ع' ل .=اب د~·¹ا ه-~ =¹ام نعو د~·¹ا ه-~ ¸- .-قو =¹~ك د~·¹ا
ىت= =`-Œ¹ ادصق ر¸قع -لك ~ا=-ا و' ةباد =بر و' --س _-و و' -¸س و' ¸-ب ¸-=ك --ست¹او
ة~-ق¹ا و' ة-د¹اف د¸صق~¹ا ¸-= هب =ل- ¸¹و هب .تق •¹ =`-` ا¸-ب هراد ¸ف ¸-= ¸¹
ة~-ق¹ا و' ة-د¹ا ن~- ه¹ ¸¸=- ل ا~-ف ¸اك ¸'ف =`-' دصق¹ ل =¹~ .·ف ¸¹ ام'
ه¹ ¸¸=- ا~- ¸اك ¸'و ة~-ق¹ا و' ة-د¹ا ن~- ه¹ ¸¸=- ل ا~-ف ¸اك ¸'ف =`-' دصق¹ ل =¹~ .·ف ¸¹ ام
=¹~كو »¸~س~¹ا »ا·=¹ا »-دق-و ها¸ك`اكو ¸ا~- `ف ل'و ه¸-=و هن~- ¸راس¹ ¸¹و ار¸- دصق ¸'ف
ن~-فو هب .تق ¸=س¹اب هلتق هن' ¸' ¸¹و هلتق در' »¹ ه¹¸ق .-ق- لو ةل-اق اهن'ب -¸·- ة-= ه-لع _¸= ¸¹
ه-~ب هقا=¹'و ةماسق¹او ة-د¹او ¸اصق¹ا ة·بر' -وادع ا~هن-بو تام ىت= ه-ل=ف -¸هف --س¹اب را~'
ردق- »¹ ¸- ل¸¹ هن' »ل·- ¸' =¸ت~- .-قو .تقل¹ =اسم`اكو '=خف هنم تا~ف --س¹اب را~' ¸لف د~·¹ا
ا·-~= ا¸لتق ¸¸--ست~¹او ¸و¸~ا-~¹ا =¸ت~ا ¸ف
ا~هنم -ل´~¹ا ¸-= ام'و هك¸~¹او ه¸´~¹ا =¹~كو ا·-~= ا¸لتق =¸س =¸س -¸- ىلع _~= `ا~- ¸¹و
ة-د¹ا -صنف
¸-·ص¹ا هد¹و ¸م'- -`ا .تق ¸فو ¸ل¸ق ¸=' هاد¸ف ا-¸--~ ىلع -ق¸ف •خ~ =`-` ¸فا=¹ا ¸فو
هد=و ه-ل·ف ه-¹اخم -اخ- ل ر¸م'~¹ا ام' ¸ل¸ق اقل=م د-·¹ا ¸م'- د-س¹او ¸-·ص¹ا ¸م'- »ل·~¹او
¸-=-و ¸م`ا -¸--و
¸فو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚ƒ
¸' ةماسق ¸-·ب ¸اصق¹او ةماسق¹اب ¸اصق¹او ة-د¹ا -صن ¸¸ن=~¹او ¸-ص¹او ءى=خ~¹ا =-¸~
=-¸~ ام'و ¸اصق¹اف ةكرا~~¹اب .تق¹ا دصق »لع ا~' ام' ة-د¹ا -صن ن-¸=`ا ىلعو ا--¸ق ¸اك
ن¹و`اف _¸=¹ا د·ب ¸¸~¹او ¸ب¸=¹ا هس-ن _را=و _-س¹ا
ا~-د=' و' ا-ا~ف اد~ع ¸ا-لتخم و' ¸ا¸-¸- و' ¸ا¸-صب ¸ا-لتخم و' ¸ا-~ام و' ¸اساف »د=-ا ¸¹و
ة-د -صن .-قو ¸=`ا .ام ¸ف ¸¸ف .كو ¸=`ا ة-د د=او .ك ةلقاع ىل·ف ل'و ¸اصق¹ا »ا´='ف
¸=¹ا .ام ¸ف د-·¹ا ن~`ف د-عو ¸= »د=-ا ¸¹و ¸اصق¹ا ¸ف ل' =¹~ك ¸ا--ص¹او =-¸~ هن` ¸=`ا
د-·¹ا ة-قر ¸ف ¸=¹ا ة-دو
و' ¸¸= -¸خ¹ ل ةق-ق= ¸=·¹ا ¸-ت·~¹او -¸ص¹ا نع ¸=·¹ا =¸~ب ¸ا~- `ف ¸اتن--س »د=-ا ¸'ف
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ة~ل…
¸ا~-¹اف _اتم و' ¸اسن' ىلع ا~-د=' _قو ¸¹و ن-مداصت~¹ا´ف ا-لتف _=قناف ` -= ¸ان`ا -~= ¸لف
ا~ه-لع
»¹ ام _ا¸=¹ا ¸ف ه¹ ¸اصق لو ا·-~= ا¸لتق -`ا~م نع ¸اك ¸'ف ,¸=' د·ب -¸~ا-م ت'¸= ¸¹و
~-ن' ¸لف ¸نا`¹ا .تق ة-ق¸¹ا ¸نا`¹ا ¸= »` .و`ا _¸= ¸لف ¸=`ا -ق¸عو ,¸ق`ا »دق ل'و ةل`~¹ا د~·ت-
»ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ةب¸ق·¹ا ¸~ نم ¸اصق¹ا ¸~ ن--·- ¸-ف ¸نا`¹ا ¸ه=' »` .-اق~¹ا ا~-د='
ه-ف ¸-ع ل -=¸م ءا-تنا و' ¸ام' و' ة-¸= و' »`س` ا- »د¹ا »¸ص·م ¸¸´- ¸' ه=¸~ .-تق¹ا ¸نا`¹ا
¸اصق¹ا ه-لع نم ام'و تا-تفلا ¸ف -د¸- »·ن نص=م ¸ا¸ لو ¸-دن¸ لو د-¸م ¸ف ¸اصق `ف
»-ا-ر' ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع .و`ا ءا-¹و` همدف اد~ع ¸-ن=' هلتق ¸'ف ¸=تس~¹ا ¸-= نم »¸ص·~ف
»ه¹ همدف ¸نا`¹ا ءا-¹و'
ه-¸~ك .و`ا ءا-¹و` ء¸~ ل »´=¹ا د-ع نبا ,ورو
ن-ع --قف ¸'ف ة-د¹ا ¸ف ¸ل¸ق¹ا ,¸= '== هلتق ¸'ف =¹~ ¸=نو ن-~-¹ا _=اق ن-~- -·=ق ¸¹ =¹~كو
و' ¸-·¹ا و' د¸ق¹ا هلف '== و' اد~ع هه-~و هد- -·=ق و' .-اق¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ0
ه¹ »لس ¸اك ¸¹و ر¸ه~~¹ا ىلع ا--' =¹~´ف _=اق¹ا ¸- ¸¹¸¹ا ¸اك ¸لف .¸تق~¹ا -ل¸¹ ¸ا=لس `ب .ق·¹ا
ة-¸= و' اقل=م »`س'ب .¸تق~¹ا نع ¸-~م لو ¸ب¸= ¸-= ` قاع ا·¹اب ¸¸´- ¸' ه=¸~و .-اق¹ا -¹ا`¹ا
-=- =¹~كو '=خ¹اك ا~-د~عو ¸ا¸´س¹ا -`خب ¸¸ن=م لو ¸-- ىلع ¸اصق `ف ا~ه-واس- _م
ام'و ه¸-= '== و' ه-=خك هتم~ ¸ف و' ه¹ام ¸-ف ل'و -ل`¹ا -·لب ¸' اقل=م ةلقا·¹ا ىلع ة-د¹ا
¸فا´¹ا .تق-و ةل-= هلتق- ¸' ل' ا-اصق ¸فا´ب ا~لسم .تق- لو _-=ص¹ا´ف هتقاف' .ا= ¸ف ¸¸ن=~¹ا
»لس~¹ا نم »ه¹ •تق- ل نمو ¸ام' ¸~ و' ¸م~ ¸س¸=م و' ¸د¸ه- و' ¸نا¸صن نم ¸فا´¹او »لس~¹اب
و' --ا´م نم ة-¸= دقع ه-ف نم لو هقر ء¸= .ق ¸¹و ¸-ق¸ب ¸= .تق- لو ¸¸-فا´تم ¸-´¹ا ¸اصقن¹
¸=¹اب ¸¸لتق-و .=' ى¹' ¸ت·مو د¹و »'و ¸بدم
¸فو هم`س' و' ة-د¹اب ه-ادف ¸ف هد-س ¸-= ها-=تسا ¸'ف هلتق ¸ف ه-¹و ¸-= اد~ع ا¸= د-·¹ا .تق ا~'و
نم »ه¹ •تق- ل نمو ةماسق¹اب ه-لع ¸ا¸م`ا --` ¸¹ =¹~كو هم`س' و' ة-د¹ا ¸ف هد-س ¸-خ- '=خ¹ا
و' ة-د¹اب هكا´تفا ¸ف ¸-خم هد-سو ¸م~ ¸=ب »لسم د-ع .تق- لو ¸¸-فا´تم ¸¸¹ا ¸اصقن¹ ¸=¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ1
.تق- ل .-قو ة-د¹اك ان- ة~-ق¹او ¸=¹اب ¸=¹اك »لس~¹ا د-·¹اب ¸م~¹ا ¸=¹ا .تق-و ه-ا-¹و` _ا--ف هم`س'
هف~= ¸¹ ا~ك دصق¹ا »دع ىعدا ا~' ةه-~¹ا .ا~ت=اب ءرد¹ا ¸ف ¸`' ةم¸م`او -¸بŠ¹و ة·لسك ¸-و
-`ا ه¸´م .تق =¹~¹و .تق هل`م ¸ف هك¸~ ¸¹ ىت= هنم .-ق- ل ه¸-= ¸اك ¸'و ةبد' ىعداو --س¹اب
و' اه·=قف هد- ¸= ¸¹ =¹~كو هف¸= ¸~ و' ه=ب~ ¸¹ ا~ك هنم •تقا ةه-~¹ا ءا-تنا _م .تق ¸¹ ام' هنود
.ا=ب هنباب -`ا .تق- ل -ه~' .اقو دصق¹اب -¸تعا ¸¹ =¹~كو اه=¸='ف ه-ن-ع ¸ف ه·--' _-و
-ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ¸-ن=`اك و' »`اك »`ا نم ا~هن¸ك ¸فو -`اك -Š¹ تاد=¹او داد=`او
دد·¹او ة-¹¸=¸¹ا ةل---¹ ¸`' لو -`ا د¹و ¸-= »د¹اب »-اق¹ا ¸¸´- ¸' داد=`ا ىلع ¸اصق¹ا =¸~و
ن-د-¹ا _¸=ق~¹ا ى~ع`او »~=Š¹ _-=ص¹ا _=ق-ف »س=¹ا ة=-و ءا-ع`ا ةم`سو -¸~¹او ة¹اد·¹او
.ا¸ ¸لف ¸ت·- د-·¹او »لس- ¸فا´¹اك ه¹او¸ب =قس- »¹ ءامد¹ا ¸فا´- .تق¹ا -دا- ا~'و »¹اس¹اب ن-ل=¸¹او
_¸=¹ا د·بو ةبا-`ا .-قو ¸م¸¹ا د·ب هم`س' و' ا~-د=' ¸ت·ك ¸``ا .¸-وو -=¸~¹ا .¸ص= ن-ب
»` اد-= ىمر ¸¹ ا~ك ت¸~¹ا .ا=و ةبا-`ا .ا= ¸ا~-¹ا ¸ف ¸-ت·~¹ا »ساق¹ا نبا .اقف ت¸~¹ا .-قو
¸اصق¹ا ام'و ¸¸ن=س _=رو ¸م¸¹ا .ا= ¸¸ن=سو -ه~' .اقو ه¸ا¸= ه-ل·ف هبا-' »` »¸='
¸نا`¹ا ىلع هت-قر ¸ف ة-ان=¹او .و`ا ىلع ة-د¹اف ¸تع »` '== ¸= د-ع ىمر ¸لف ا·م ن-¹ا=¹ا-ف
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ىلع »لسم ة-دف ا~لس' »` ا-ب¸= و' اد-¸م »لسم ىمر ¸¹و ¸نا`¹ا ىلع ة~-ق¹او .و`ا ىلع ة-د¹ا هس´عو
¸فو .و`ا ىلع ةلقا·¹ا ىلع ة-د¹اف »لس' »` '== ا~لسم د-¸م ىمر ¸¹و ¸نا`¹ا ىلع ء¸~ لو .و`ا
و' ¸=~- و' ا~لس' »` ا-س¸=م و' ا-نا¸صن »لسم _¸= ¸¹ =¹~كو د-¸~¹ ةلقاع ل ~' ¸نا`¹ا ىلع ه¹ام
-·=ق ¸¹و ¸نا`¹ا ىلع ¸اك ام ة-دو .ولا ىلع ه¸-= و' »`س' نم ه-¹' .قتنا ام ة-دف تام »` ¸صن-
ا~ه-ف ¸ا--اب د¸ق لو _=ق¹ا ¸ف ¸اصق¹اف تام »` د-را »` »لس~¹ا ¸=¹ا د-
¸ف ¸م`او ة·-نمو _¸=و ¸سكو -¸= ةناب'ف ¸-ن¹ا ¸ود ام ام'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ2
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4‚•
¸ف هنم ه¹ •تق- ل هف¸~¹ •قان¹ا نم .تق¹ا ¸ف ه¹ •تق- نم ¸' ل' .تق¹اك .¸·-~¹او .عا-¹او .·-¹ا
ر¸ه~~¹ا ىلع -ا¸=`ا
-ق¸- ¸ورو ¸ا=لس¹ا دهت=- ¸ورو ¸-خم »لس~¹ا ¸ورو »لس~¹ا ¸=¹ا ¸فا´¹ا و' د-·¹ا _=ق ¸¹ ا~ك
¸-= نم ¸ات-ان=¹ا ت¸-~- ¸¹ ام' ¸-ن¹اك -د=ا¸¹اب ¸د-`ا _=ق-و د¸ق¹ا -¸=و _-=ص¹ا .-قو ه-ف
_¸= ام ة=اس~ب ا~هنم د=او .ك نم ¸تفا -`ا~م
نم اهل-ق ا~-فو -¸ب' ردقب ¸¹و ن-دخ¹او ةه-=¹او ¸'¸¹ا نم »=·¹ا ى¹' ى-ف' ام ¸-و ة=-¸~¹ا ¸فو
_--- ¸ت¹ا ¸-و ة·-ا-¹او دل=ل¹ ة=سا´¹ا ¸-و ¸ا=~س¹او دل=¹ا ¸~- ¸ت¹ا ¸-و ة-راخ¹او ة-ماد¹ا
¸ت¹ا ¸-و -ا=ل~¹او _-¸م ¸-= ¸ف ا¸-`ك »خل¹ا ¸ف ¸¸·- ¸ت¹ا ¸-و ة~=`ت~¹او ه-~- ¸' »=ل¹ا
¸-قر ¸تس »=·¹ا ن-بو اهن-ب ىق--
¸ا¸ف را=' ام ¸-و ةلقت~¹او »=·¹ا »~ه- ¸ت¹ا ¸-و ة~~اه¹ا نم ا~-د·ب ا~-ف ¸اصق لو ¸اصق¹ا
¸¸خ- ¸ت¹ا ¸-و ة·ماد¹او -¸ب' ردقب ¸¹و „امد¹ا ى¹' ى-ف' ام ¸-و ةم`او ¸·- ¸'و »=·¹ا
¸' دب ل »ساق¹ا نبا .اقو ةلقنم ¸-ص- ¸' ل' ¸اصق¹ا ة~~اه¹ا ¸ف -ه~' .اقو „امد¹ا ة=-¸=
ةلقنم ¸-ص-
»ا=·ك ¸=خ¹ا »=·- ل ¸' =¸~ب د¸ق¹ا ه¸=نو ¸-=¹او ا-¸-=و ة~~اه¹ا نم دس=¹ا _ا¸= ¸فو
-¸ق¸ت¹او د-·¹ا -`خب اف¸خم ¸اك ¸' _=ق¹ا =¹~كو ~خ-¹او -لص¹او ¸ن·¹او ردص¹ا
¸ف د~·¹ا -`خب د~·¹ا ¸ف -د`ا ,¸س ه-ف ء¸~ `ف '=خ¹ا´ف »`ع ¸-= ىلع ¸=خ¹ا »=·¹ا Ž¸ب ¸¹و
هنم داق- ل هن'ف »`ع ¸-= ىلع Ž¸ب ¸'و هنم داق- هن'ف ه¸-=
¸ك~¹او نس¹او ¸~`او -ن`او ن-·¹او .=¸¹او د-¹ا ¸ف •تق-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ3
ن--`ن`ا ¸فو اه-فو هنم دق- »¹ ا-لتم ¸اك ¸' اه-فو ¸ات-اور ¸=ان¹ا ¸اسل¹ا ¸فو ن-ت-~¹او ¸ا-=`او
¸ات-~¹او .-ص-- ¸-·ب ة-د¹ا -صن ة--ب .ك ¸فو ه-ف =¹ام .¸ق ام ¸رد' لو ا-لتم ¸¸´- ¸' -ا='
=¹~ك
¸اصق¹ا اه--ف ة·-ب ه~=¹ نم _=ق ا~'و ة-د¹ا ا`ل` ىل-س¹ا ¸ف --س~¹ا نبا .اقو
ة~=ل¹ا ¸ف ¸اصق لو ر¸ه~~¹ا ىلع د¸ق¹ا =¸س¹ا ةب¸- ¸فو
اه-ف ه¹ •تقا ة=-¸~ك ¸اصق¹ا ه-ف ام ة-ا¸سب هبا-~ ¸اك ¸'ف ¸ص-¹او _~س¹ا´ف ¸نا·~¹ا ام'و
--~- »¹ ام ة-د ه-ل·ف ل'و ¸ف¸تسا هنم --~ ¸'ف
ا~-¸-= و' .=ر و' د- ى¹' ة-ا¸س¹ا =¹~كو هتلقاع ىلع -ه~' .اقو ه¹ام ¸ف »ساق¹ا نبا .اقو
¸ص-¹ا --~ ا~' اه-فو -د`ا ل' '=خ¹اك ¸-و ة-=ل¹او ن--=ا=¹او ن-ن-·¹ا را-~' ¸ف ¸اصق لو
¸¹و ه¹ام ¸ف .ق·¹اف ل'و د-ق' ة~-اق ن-·¹او ¸ا--¹ا نم د¸ق¹ا _ا=تس- ¸اك ¸' ة~-اق ن-·¹او ةب¸-ب
ردق¹او .=~¹ا ¸ف ةل`ا~~¹ا =¸ت~-و ه¹ام ¸ف .ق·¹اف ل'و -ل~ ¸'ف اهل`م -¸- ةب¸-ب هد- -ل~
لو ى=س¸¹اب ةبا-س¹ا لو ءا¸س ن-·¹او .=¸¹او د-¹او ¸´·¹ا لو ,¸س-¹او ىن~-¹ا _=ق- `ف ة-ص¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ةق¸س -' ¸وا~سب ة-ان= ¸-·ب -·=ق ¸'ف ة-د¹ا همدع دنع ن-·ت-و ىل-س¹اب ا-ل·¹ا لو ة-عاب¸¹اب ة-ن`¹ا
ا~ك »-د=` و' ة·=ق ل' »ه¹ ¸-لف ةعا~= _=ق ¸¹ =¹~كو ه-لع ¸ن=~ل¹ ء¸~ `ف ه¸-·¹ ¸اصق و'
=¹~ ¸=نو هلتق ل' ه¹ ¸-لف ةعا~= .تق ¸¹
¸¹ ا~ه-لعو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق نت-س'¸¹ا ردق ى¹' ة-سن¹اب و' ة=اس~¹اب ردق¹ا را-تعا ¸فو
_ا~¹ا ¸'ر ردق ¸-و _¸=~~¹ا ¸'ر -صن ة=~¹ا -ناك
اقا--ا ¸'¸¹ا ¸-·ب .~´- لو
'=خ¹ا´ف ¸=تسا ام ىلع •تق~¹ا ---=¹ا دا¸ ¸¹و
ة~-د·¹ا ء`~¹اب ة=-=ص¹ا _=ق- لو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ4
•تق~¹ا ¸-خ- .-قو ¸´·¹ا =¹~كو ا--ر ¸'و اقا--ا ة·-ن~¹ا
¸¹و ة-د¹او ¸اصق¹ا ¸ف ه-لع ¸ن=~¹ا ¸-= ¸ف¸~¹ا نم .=ر ن-~- ىن~-¹ا -´¹ا _=ق' _=ق ¸¹و اه-فو
¸`ك`ا ¸اك ¸' -ه~' .اقو ¸ر' ¸-= نم ة=-=ص¹ا´ف _-ن اهب ام ام'و .ق·¹ا ن-·- .~' ¸نا=¹ا ¸اك
ر¸ه~~¹ا ىلع ء`~¹ا د-¹اك »´ب`ا ¸اس¹و ى~ع`ا ن-عو -´¹ا _=ق`اك ة-~=¹ا _¸=ق~¹ا ¸ك~¹او ا-قاب
ىلع _--Š¹ ة-د لو ةلما´¹اب ا·--' ةصقان¹ا د-¹ا _=قتمو ` قع ~=' و' اه¹ •تقا ¸اك ¸'و ةم¸´=ف
-ه~'و »ساق¹ا نبل ة```ف ا·--' ¸اك ¸'ف ه-لع ¸ن=~¹ا ن-ب ¸-= _--' نم ¸`ك' ¸اك ¸'ف ر¸ه~~¹ا
اقا--ا ¸اصق `ف ن-·--' ¸اك ¸'ف هنم •تقا »اهب`ا ¸-= ¸اك ¸' اه`¹ا` -¸-·~¹او
ا--ر ¸¹و _¸´¹ا نم ¸=- »¹ ¸ف¸~¹ا نم _=ق ¸¹و
.اقو د¸ق `ف اهه-~و ة-مر و' ¸رد= نم ¸اك ¸'ف ¸-ك نم و' ةقل= ة--·-¹اب ة~-لس¹ا ن-·¹ا ~=¸-و
¸اك ا~' =ل~¹ا د-ع .اقو '=خ¹ا -`خب ¸اصق¹اف اد~ع ----' »` اهب ¸=ن- ¸اك ا~' »ساق¹ا نبا
ا~=اف
.اقو ه¹ام نم ران-د -¹' اهت-د ~=' و' •تقا ءا~ ¸' =¹ام .اقف ر¸ع`ا ن-ع ن-ن-·¹ا _-=- 'قف ¸¹و
و' •تقا ءا~ ¸'ف ه¹ اهل`م ¸ت¹ا ن-ن-ع ¸~ نم ر¸ع`ا 'قف ¸لف »هنع -ا ¸-ر ة·بر`ا ءا-لخ¹ا هب
=قف ¸اصق¹ا ه¹ هنعو ة-~س~= هنعو _=ر ه-¹'و ه¹ =¸- ام ة-د ران-د -¹' ~='
ة-د¹ا -صنو ¸اصق¹اف _-=ص¹ا ¸ن-ع 'قف ¸لف ه¹ام ¸ف =قف ة-د -صنف ه¹ اهل`م ل ¸ت¹ا 'قف ¸¹و
ىن` »` ه¹ اهل`م ه¹ اهل`م ¸ت¹اب 'دب ¸¹ ام'ف ةمود·~¹اب 'دب و' د=او ر¸ف ¸ف ا~-'قف ¸' -ه~' .اقو
¸اصق¹ا _م -¹'ف ن-مدقت~¹اك ا~هف ,¸=`اب
¸ل¸ق '=خ¹ا ¸ف .ق·¹ا ¸فو د~·¹ا ¸ف د¸ق¹اف -ت-`ف تد¸ف نس -·لق ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ5
اقا--ا د¸- »¹ --` »` اه-ا-` .-ق ¸·¹ا ~=' ¸لف -ه~'و »ساق¹ا نبل
نهت=رد ¸ف ن´- »¹ ا~' ءاسن¹ا ¸' ن-ت-او¸¹ا ¸هت~او ر¸ك~¹ا ة-ص·¹ا ة`ر¸¹ا -¸ق` ءا--تسلا ة-لوو
د¸ق¹ا --` ا~' ن-`را¸¹ا ¸-= ة-ص·¹او ءا¸س »هب¸ق ءاسن¹ا _م ن-`را¸¹ا ة-ص·¹ا ¸' ل' =¹~ك ة-صع
-ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ه~-دق- و' د=ل¹ ˆ`ا -اواسم ¸فو =¹~ك ءاسن¹ا _م »هتماسقب
-نب ىلع »' لو »' ىلع -=' لو اهل`م ˆ' ىلع -=' لو نبا ىلع -نب .=د- ل ر¸ه~~¹ا ىلعو
تان-¹ا ىلع ة-ص·¹ا .=د- لو -` -¸=` ىلع ءاق~`ا تا¸=`او د=¹او -`ا ىلع تان-¹ا .=د-و
هنم ¸'-- ¸' ل' ه-¹' -تكو ¸=تنا --ا= ن-ق=تس~¹ا ¸ف ¸اك ¸'ف -ا¸-~¹ا ¸¸¸=' ا~' تا¸=`او
ده~ ¸¹ ¸-=- ا~ك _¸= لو ¸-ن ¸اصق ¸ف ة¹ا-ك ل ~' .-´- لو ¸-=-و ¸=تن- `ف هه-~و ¸-س'ك
ه-لع و' ةلقا·¹ا ىلع .ام هن'ف ه=ا¸= و' '=خ¹ا .تق -`خب .-´- لو ىك¸- ىت= د~·¹ا ¸ف د=او
اهت`ر¸¹ ن´- »¹ --ا~ف نبا _م -نب -ناك ¸¹و ا-¸-= و' -ناك ام' هل`م ¸اصقل¹ ¸=تس~¹ا ة`روو
.ا~¹ا ¸ف ل' »ل´تم اهت`ر¸¹ ن´- »¹ --ا~ف نبا _م -نب -ناك ¸¹ ام -`خب ا-ع ¸' .ا~¹ا ¸ف ل' »ل´تم
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
=ل~¹ا د-عو »ساق¹ا نبل ة```ف ¸-·- »ه-ف ¸اك ¸'ف ة-صع و' -نب _م -ناك ¸¹ ام -`خب ا-ع ¸'
نم ه--صن ¸-·صللف ا¸-ع ¸' ر¸ه~~¹ا ىلعو ¸=تن- »¹ ¸-ا¸~¹ا نم ا--¸ق ن´- »¹ ¸' اه`¹ا` ¸¸ن=سو
د~ع ة-د
»س¸-~¹او ه-لع ى~·~¹ا -`خب ¸=تن- »¹ ¸-=م »ه-ف ¸اك ¸'ف
ةلما´¹ا ة-د¹او .تق¹ا ¸ف ¸=ن¹ا ¸¹¸للف ¸--ك ن´- »¹ ¸'ف
اهنم .ق' ¸ف و' -ه~' .اقو
ى¹و' ءا-¹و`اف .تق ا~' ام'و ا~-¸-·¹ ل ¸-·ص¹ا نع ¸-¸¹ا و' -Šلف اد~ع ¸-ص¹ا _=ق ¸¹و
¸=ن¹اب هت-د نم .ق'ب ¸نا=¹ا ىلع '== و' د~ع _¸= ¸ف ¸-·ص¹ا نع ¸-¸¹ا و' -`ا _¹ا- ¸¹و
د¸ق¹اك هب ¸س·¹ ¸ا=
¸اصق¹ا ¸ف ه¹ _-ن ل ~' ¸¹' -=' ¸-·ص¹ا د-ع .تق ¸ف .ا~¹ا ~='و
¸¸-- ¸' ¸ا=لسل¹و _=ق- »¹و .تق -¸=¹ا ¸=تسمو ¸-ن¹ا ¸=تسم _~ت=ا ا~'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ6
--·¹ا نع ىهن-و -ه~` اف`= ¸=تس~ل¹ .تق¹ا
-¸·- نم ه¹ •تق-و ¸-ن¹ا ¸ود ا~-ف ن´~- لو _ق¸~¹ا _قوو ر¸ع ¸~' ¸-= نم هل¸- ¸'ف
¸اصق¹ا ¸=¸- لو ¸نا=¹ا ىلع .-قو ¸=تس~¹ا ىلع ¸اصق¹ا ¸ف¸تس- نم -¸='و ¸اصق¹ا
ى-ف' ¸'ف '¸-- ىت= ¸-ن¹ا ,¸س ام ¸اصق ¸=¸-و د=س~¹ا نم _¸خ- ن´¹و »¸=¹ا ى¹' دانتسلاب
»¹ و' ¸-ن¹ا ¸ود -دا-¸ ى¹' ىما¸- ا~'و ةل`~¹ا دصق دنع ل' _¸=¹او _=ق¹ا =قسو .تق ¸-ن¹ا ى¹'
¸ف .ق·¹ا ¸=¸-و د-ا¸¹ا ¸ر' ~=' هنود -قو ¸'و ¸ف¸تسا ¸`ك' و' هل`م ,¸س ¸'ف هنم •تقا »ا¸ت-
ه-ف _ا=تس- ل ا~-فو ه-ف ء¸~ `ف »`ع ¸-= ىلع ء,¸ب ¸'و ةم¸´=ف »`ع ىلع ءىب 'ف ا--' '=خ¹ا
ه-ف ردق~¹ا ¸=¸-و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ةم¸م'~¹او ة--ا=¹ا ¸=ن ¸فو ردق~¹ا ¸-= ¸فو د¸ق¹ا
اقا--ا »`ع ¸-= ىلع ء,¸ب ¸'و
ردقم هن` هباس=ب ¸¸ن=س .اقو ةم¸´=ف »`ع ىلع ء,¸ب ¸' ¸را~¹او
_=ق -`خب -ا¸=`ا _=ق ¸ف -لا¸~¹ا ¸=¸-و ¸نا=¹ا ¸¸~¹و ن-=¸-~¹ا د¸-¹او ¸=ل¹ ¸=¸-و
¸' ى¹' _-¸~¹ا ¸=¸-و ةف¸خ~¹ا _ا¸=¹ا ¸فو .-قو ا-ا¸عدب ل ¸-ن¹ا ¸ف .ما=¹ا ¸=¸-و ةبا¸=¹ا
.-ق اهل-ا¸ ¸'ف -¸= `ف اهلتق ¸¸¹ا رداب ¸¹و ¸اصق¹او د=¹ا ¸ف .ما=¹ا ¸-=-و _-¸- نم د=-
¸نخ-ف ¸ل¸ق »س¹او ران¹ا ¸فو =ا¸ل¹او ¸~خ¹ا ل' هب .تق ء¸~ب .تق نمو .هتس- »¹ ¸' -¸·¹اف اه-¸م
¸ف .¸=- ا~م ¸اك ¸'ف ت¸~- ىت= ىص·¹اب -¸- اص·ب هلتق ¸لف =¹~ ¸ف ددع لو ¸==-و ¸¸·-و
_-`ا ىلع --س¹اف هلتق
--س¹اف ة·فادم ¸اك ¸'و هب .·ف --~·تل¹ ادصق ه-ن-ع 'قفو ه-ل=رو ه-د- _=ق ¸'ف
ن´م --س¹ا ى¹' ¸=تس~¹ا .دع ا~همو
هلك =¹~ ىلع ¸-'- .تق¹اف ¸=' .تقو ¸=` ان-ع 'قفو ¸=` ` =رو اد- _=ق ¸¹و
=قس- `ف '== هنم ¸اك ¸¹ ام'و
=¹~ك هب .·--ف --~·ت¹ا »ه-- ¸' ل' -´¹ا نم -·=ق -´¹ا _=ق »` اد~ع _با-`ا _=ق ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ•
¸¹و .و`ا ىل·ف ة-د¹ا نبو هن-ب ¸--خت¹او د¸ق¹ا ن-·ت- -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ات-اور د~·¹ا -=¸م ¸فو
ا-ع ¸¹ =¹~كو -ل=-ف ا-دار' هن' ¸ه=- ¸' ل' .اق ة-د¹او ¸اصق¹ا =قس اقل=م و' ¸اصق¹ا نع ا-ع
د-·¹ا نع
نم ¸قب ¸'ف ˆ`ا _م تا¸=`او نبلا _م تان-¹اك ه·م ه¸-ع ¸-ت·- ن~¹ لو ا~هنم د=ا¸ب ه¹ -ل= لو
ا~هقا--اب .ا~¹ا »-·ت- ¸' د·ب ¸-·- ¸' ل' _- اسل-م ¸اك ¸¹و ة-ا= ¸فا·¹ا --صن =قس ه¸-ع ¸-ت·-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ه¹ نم ¸·ب ا-ع ا~'و د-ع ة-د نم هتص= هلف ء¸~ ¸-·ب و' ء¸~ب ن--¹¸¹ا د=' ¸-ع د·ب ¸اك ¸'ف
»¹ ءاسنو ل ا=ر ا¸ناك ¸'ف »كا=¹ا ¸=ن ءاسن نك ¸'ف د¸ق¹ا =قس ل ا=ر _-~=¹ا ¸اك ¸'ف ءا--تسلا
»ه--صن ة`ر¸¹ا ¸قا-¹ ن-·- _--¹ا =قس ا~همو •قت~¹ا .¸ق .¸ق¹اف ل'و ا~ه-·-ب و' ا~هب ل' =قس-
ة-د¹ا ىلع _-~=¹ا و' ¸·-¹ا ا-ع ¸¹ =¹~كو د~ع ة-د نم
¸ل¸قف ¸مد =ت--و دقف ¸نتلتق ¸' .-اق¹ا .اق ¸¹و
هلتق هن' ه~لع د·ب ه¸-ع -`خب .تق- ¸' ا~هنس='و »ساق¹ا نبا .اق
ا¸~سق- ¸' ه-ل¸لف تا~ف _¹ا- و' ه=¸= نع ا-ع ¸¹و ¸اصق لو -ق¸ع هد- _=ق ¸ف ¸~' ¸لف
هنم ~=' ا~-ف ¸نا=¹ا _=¸-و '=خ¹ا ¸ف ة-د¹او د~·¹ا ¸ف ا¸لتق-و
ه-¹' ىما¸ت- ا~عو د-¸- ¸' ل' -ه~' .اق
¸¹و .ام لو »د هن` ¸ا= ¸اك .=' ¸' ى¹' .ق' و' ة-د¹ا نم ¸`ك' .ام ىلع د~·¹ا ¸ف _¹ا- ¸¹و
¸و~ _م ةلقا·¹ا ¸ا=ت-و -ل`¹ا نم ه¸-ع ¸-ت·- =¹~¹و .ام هن` ن-د¹ا _-ب ¸-تعا ا=خ¹ا ¸ف _¹ا-
و' اهل-ق ه`ل`ب و' اه--س د·ب ه¹ ى-و' نم اه`ل` ¸ف .=د-و ¸اك ¸' ا-¸-= -ل`و اه`ل` ¸ف ا-ا-¸¹ا
¸اك ¸'و ه-ف ة--¸ل¹ .=دم ل هن'ف د~·¹ا -`خب ¸-·- »لف ¸--·ت¹ا هن´~- ام ا-د·ب ¸اع ا~' ء¸~ب
هنم ن-د¹ا »¸·-و ه¹ا~ك -ر¸-
¸´·¹اك ةلقا·¹ا ىلع ¸-~- ل ¸نا=¹ا _ل-و
»¸ل- ة--ا= ةن-ب ىعدا ¸'ف ء,¸ب -ل= ¸'ف -د=او ان-~- تدر .´ن ¸'ف ¸-·¹ا ىلع -`=تسلا .-اقل¹و
ن-س~= ل' ¸¸´- ل »د¹ا ن-~- ¸` »د¹ا ¸¹و ىلع ن-~- ل -ه~' .اقو ه¹
ا-اصق -رو نمو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒ‚
¸اصق¹ا =قس-ف ن-قا-¹ا د=' تام »` هاب' »-د=' .تق -¸=' ة·بر'ك د¸ق¹ا =قس هنم ا=سق و' هس-ن ىلع
ة-د¹ا نم »ه== -¸=`ا ة-ق-¹و
¸'ف -¹ا`¹ا ىلع ه¹ --`-و ¸نا`¹ا نع ¸اصق¹ا =قس-ف ¸-·ص¹ا -¹ا`¹ا .تق- »` ¸--´¹ا ¸نا`¹ا .تق- و'
ة-د¹ا -صنب ة-اق ا-ع
ن~ف ة-اد-¹ا ¸ف »كا=¹ا دهت=-و ¸اصق¹ا ا~هنم د=او .´¹ .-قف هم' ¸=`او هاب' ن-نبلا د=' .تق ¸لف
ة-د ¸=•¹و -`ا ة-د ا~-د=` -=-و ا~هنع ¸اصق¹ا =قس- .-قو ¸=`ا ا¸لتق- ¸' هت`ر¸لف هب 'دب
»`ا
¸اصق ه¸´-و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ءا--تسلا ¸=ن ىلع و' .ا~¹ا ¸=ن ىلع ه`ر' ¸¸ك ¸فو
ه-ب' نم نبلا
هلتقب --´ف ه--ل=- ه¸´- =¹ام .اق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 4ƒƒ
( تا-د¹ا -اتك )
¸اخم -نب ةس~خم .ب`ا نم ة-م ة-دا-¹ا .-' نم ¸نا=¹ا ¸اك ¸' '=خ¹ا ¸ف »لس~¹ا ¸ك~¹ا ¸=¹ا ة-دو
ةع~=و ةق=و ¸¸-¹ نباو ¸¸-¹ -نبو
¸اسا¸=و ¸رافو ¸ا¸·¹اك ¸ر¸¹ا .-' نمو ران-د -¹' -¸·~¹او ¸صمو »ا~¹اك --~¹ا .-' نمو
»-رد -¹' ¸~ع ان`ا
-ه~' .اقو '=خ¹اك »ساق¹ا نبا .اق ¸ر¸¹او --~¹ا .-' ¸فو ¸¸-ل¹ا نبا =اقس'ب ة·ب¸م د~·¹ا ¸فو
•قن- »¹ ام ة=ل·م .ب`ا ة~-ق .-قو ¸-~خت¹او _-ب¸ت¹ا ن-ب ام ة-سن دا¸-
ة¹ا= .-قو =¹~ك ¸نا=¹ا .ام ¸ف د~·¹او ن-نس -`` ة~=نم ةلقا·¹ا ىلع '=خ¹ا ة-دو
»-¸-= ¸ود تاهم`او ءاب`ا ىلع ة-د¹ا ‹ل·-و
.تق-و ه¹ام نم -¸- ل =¹~¹و د~ع ¸-و اهه-~و -د-د=ب ه=¸= ¸¹ ا~ك هب ¸¸لتق- ل ¸~¹ا د~·¹ا ¸ف
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ف -ناكو اه¹¸=-ب ة-ل= ¸¸·بر'و ةع~=و ةق= --ل`ت¹اب اه=-ل·-و هنباب ¸=¹د~¹ا .·ف ا~ك هب »-¸-=
»¸قتف ر¸ه~~¹ا ىلع ¸ر¸¹او --~¹ا ¸ف ‹ل·-و ه-ل·ف .ام ه¹ ¸اك ¸' اه`¹ا`و ةلقا·¹ا ىلع ل ة¹ا= ه¹ام
ىلع ا--' _ا¸=¹ا ¸ف ‹ل·-و ا~هن-ب ام ة-سن دا¸-و ¸ات-د¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 500
_-`ا
_-`ا ىلع »هن-ب »´= ا~' _-`ا ىلع هنبا .تق- ¸س¸=~¹ا ¸ف ‹-ل·ت¹او
»-رد ة-~نا~` ¸س¸=~¹ا ة-دو »لس~¹ا ة-د -صن د-ا·~¹او ¸نا¸صن¹او ¸د¸ه-¹ا ة-دو
=¸قس¹او ه-¹' د-را ام ة-د ¸س¸=~¹ا ة-د ة``` د-¸~¹ا ¸فو
هن-د نم »لس~¹ا _¸=ك »هت-د نم »ه=ا¸= ة-دو »ه¹ا=ر ة-د نم -صن¹ا ىلع ¸ن= .ك ءاسن ة-دو
ةم¸´=¹ا اهلك _ا¸=¹ا ¸فو ةم' و' د-ع -¸·ف ن-ن=¹ا ام'و ¸=¹ا ىلع تدا¸ ¸'و هت~-قف ¸-ق¸¹ا ام'و
ة·بر' ل'
ة-د¹ا ¸~ع -صنو ¸~ع ةلقن~¹او ة-د¹ا ¸~ع -صن ة=-¸~¹ا
ن=-¹اب •تخ-و -¸ب' .=دم ¸¹و -¸=¹ا ى¹' ى-ف' ام ¸-و اهل`م ة--ا=¹او ة-د¹ا -ل` ةم¸م'~¹او
ام'و .-س`ا ¸=ل¹او -ن`ا ¸ود ه=¸¹او ¸'¸¹ا »=·ب اه-ا¸='و ة=-¸~¹ا •تخ- ا~ك ¸ه=¹او
و' ة=-¸~¹ا ¸ف ام .-قو ةم¸´=و ة=-¸~¹ا .`م .-قو ةلقن~¹ا .`م .-قف =¹ام ا-¸ك~- »لف ة~~اه¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 501
ةم¸م'م و' ةلقنم نم ه-¹' .و¸- ام
داهت=لاف ا~-¸-=و هتلقنمو ¸د-¹ا ة~~ا- ام'و
تدد·- _ل-- »¹ ا~هن-ب ام ¸¸´- --=ب تام¸م'~¹او تا-لت~¹او ت`قن~¹او تا=-¸~¹ا تدد·- ¸¹و
تاب¸- و' ةب¸- نم هن¸ق ى¹' هن¸ق نم ة·ستم -ناك ¸¹ ام -`خب ةب¸- نم -ناك ¸¹و تا-د¹ا
_-`ا ىلع ن-ت--ا=¹ا ة-دف ة--ا=¹ا ت~-ن ا~'و د=او ر¸ف ¸ف
توا-ت¹اف ة·ستب ة-ان=¹ا _م »¸ق- »` ` `م -¸~·ب ا~¹اس اد-ع ه-لع ¸ن=~¹ا »¸ق- ¸' ةم¸´=¹ا ىن·مو
ء¸~ `ف ن-~ ¸-- »¹ ¸لف _¸=¹ا .امدنا د·ب =¹~و ة-د¹ا ¸~ع -=-ف ¸~ع
ن-~¹ا _ردنا ردقم _¸=¹ا ¸ر' ¸اك ¸لف
¸ل¸ق ة=-¸~¹ا ن-~ ¸فو
ىلع ¸ان~`ا ¸~ع ان`ا ءا-ع`ا نم ردق~¹او ¸ان¹ا ¸م' نم ---=¹ا ¸=' -~لع امو =¹ام .اق
ةنس¹ا نم ءا= ا~¹ ¸اسن`ا ¸ف _و¸ .ك -`خب ةلماك ة-د¹ا ر¸ع`ا ن-ع ¸فو ¸ان-·¹او _-`ا
اه¹ ~=' ¸اك ¸' .اق »` ¸قب ام -اس=ب ل' ه¹ ¸-¹ ل و' =¹ام .اق ة-ان=بو ة-¸ق¹اك ¸وا~سب ة--·-¹او
¸·ب ¸-ف _-`ا ىلع هنرام و' هل-' نم -ن`او داهت=لا ة~-اق¹ا ن-·¹ا ¸فو اما- .ق·¹اف ل'و ` قع
ل ام هنم _=ق ¸'ف ¸=ان¹ا ¸اس¹و ¸ات-~¹او ة-~=¹ا ¸·-ك هل-' نم ل ¸را~¹ا نم هباس=ب ¸را~¹ا
¸ف ¸انس`او ةم¸´= ¸¸=`ا ¸اس¹ ¸فو ه¹ ل ¸=نل¹ ة-د¹ا ¸` اه-فو ةم¸´=ف ا--~ ¸=ن¹ا نم _ن~-
اه-·ب ¸فو ا~هب و' ا-داد¸ساب و' اه·لقب اه~=¹ نم و' اهل-' نم .ب`ا نم ¸~= اقل=م نس .ك
»- دقف دا¸س¹اك ا-را¸-=او ا-را¸--او ا-را¸~=ا ¸اك ¸' اه-فو اهل-' ل اه~=¹ نم هباس=ب ا~ه-م
هف`= ر¸ه~~¹او اهلقع
ى¹' اهلقع -ق¸- ¸·`- »¹ ¸-ص¹ا نسو ا-¸-·ك ءادا¸س¹او اهل·قك ى=¸- ل ن~-ف اهبا¸=-ا دادت~او
تداع ¸'ف .ق·¹او د¸ق¹ا -رو ¸-ص¹ا تام ¸'ف =قس -ت-` ¸'ف ةنس اهب ¸=تنا ل'و د¸ق¹اك ¸ا-`ا
¸لف ا~ه-ف هباس=-ف ¸·-'
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 502
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
~='- »ساق¹ا نبا .اقف ~=`ا .-ق -ت-ن ¸'ف ا--~ د¸- `ف -ت-`ف '=خ¹ا ¸ف ¸ر`ا ر¸·`~¹ا ~='
د~·¹ا ¸ف ام'و _ا¸=¹ا نم ا-¸-·ك ه¹ ء¸~ ل -ه~' .اقو ¸~`ا -`خب -ردق~¹ا _بر`ا تا=ا¸=¹اك
¸' د~=م .اقو د¸- ل -ه~` اقو نس¹ا -`خب »ساق¹ا نبا دنع د¸تسا ¸ص-¹ا داع ¸¹و ¸اصق¹اف
تاب¸- و' ةب¸-ب ن-س~= نس .ك ¸-ف ¸انس`ا _-~= _لق ¸'و د¸- »¹ ءا--تسلا د·ب »´=ب ¸اك
داهت=لا اد= ةب¸=-ما ¸فو ¸`ك' و' .ق' و' ن-```و ن-ن`ا -ناك
دا¸ ام _ردن-ف ` ل~ و' ا·=ق _با-`ا ى¹' د-·¹ا نم ¸اد-¹او اهباس=ب ه¸-= و' .ك‰تب -ر¸س´~¹ا ¸فو
هباس=ب .ق' ¸فو ه-صنف »اهب`ا ل' ¸~·¹ا -ل` ةل~ن' .ك ¸فو ¸~ع _--' .ك ¸فو _با-`ا ىلع
ل'و -لقع اهن`=ب نق-- ¸' -¸-·ص¹ا ¸فو ن-ل¹ل =ب ¸' ا~هل`م ا~هت~´=و -'¸~¹ا نم ¸ا-د`¹او
¸-ص¹ا نسك اهب ¸ن¸تسا
ىلع ةم¸´= ل ة-د ةب¸-ب هد·ب و' ه·م ¸نا`¹ا ¸فو ة-دف ا~-د=' _=ق ا~هم ¸ا-`ن`او ¸ك~¹او
ا-د·ب ه--سع _=ق ¸لف ¸ك~¹اك ة-~=¹او ¸ل¸ق ن-ن·¹او ¸صخ¹ا ¸ك~ ¸فو ةم¸´= .-قو ر¸ه~~¹ا
¸ا¸-~¹ا ة-د¹ا -ه~' .اقو ةم¸´= »ساق¹ا نبا .اق -¸~¹ا نم ¸ات-¹`او _با-`ا د·ب -´¹اك ةم¸´=ف
ا~ر' ه¹ ~=' ن´- »¹ ¸' ¸-ت·م ---خ¹ا _¸·¹او ن-د-¹اك ¸`=¸¹او ة-د¹اف »=·¹ا ادب ا~'
-¸~ع _فان~¹ا نم ردق~¹ا
تدد·- ة-د ه-ف ا~ب .ا¸ ¸¹و .ق·¹ا
ة-لتخم -دع _-ا¸م نم _اص- ¸'ب -¸·ت-و هباس=ب •قن امو -صن¹ا ا~-د=' .ا=ب' ¸فو _~س¹ا
-لت=ا ¸'ف =سو _~سف ل'و ¸=`ا ه·~س ى¹' -سنو -ل= ه¹¸ق -لتخ- »¹ ¸'ف ة=-=ص¹ا دس _م
ن-·~س¹اك _~س- ن-·~س¹ا د=' ¸' _- ¸' -ه~' .اقو هن-~- _م .ق`ا ه¹ .-قو ه-لع ه¹ ء¸~ ل .-قف
ة--ب .·=-و ة=-=ص¹ا ¸`='ب ¸-تخ-و _~س¹اك ¸-و ¸ص-¹او ¸ص-¹اك ¸دنع ¸هف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 503
ر¸ع`ا ن-ع »دق- دقو ة-لتخم ةن´م' ¸ف ا-¸=ن و'
ا~ب =¹~ ىلع ردق ¸' ¸-تخ-و هن-~- _م ¸د- ه¸صبو ه·~س _-~= -ا-~ -و¸-~¹ا ىعدا ا~'و
ه-لع .~=- ¸' ¸=' »¹ا=¹او ان--و
¸~`ا _م _~س¹او ن-·¹ا _م ¸ص-¹اك -ن`ا ¸ف _ردن-و »~¹ا
ن-¸~عو ة-نا~` ىلع ة-د¹ا '¸=- _--' .اقو هباس=ب •قن امو ¸و~¹ا ه-ف ¸قب ¸'و ة-د¹ا ه-ف ¸=ن¹او
-و¸=¹ا ددع اء¸=
-·=ر ¸'ف -ل=-و ة-د¹ا _ا~=¹ا -¸ق ¸فو -ن~¹ا ¸~¹اب -¸=-و ة-د¹ا ¸و~¹ا ¸فو ة-د¹ا ت¸ص¹ا ¸فو
=لسمو .¸-¹ا _¸خم ن-ب ¸=ا=¹ا _فر ¸-و ة-دو ةم¸´= ¸ل¸ق ءا-ف`ا ¸فو د·ب و' -¸ق ا-در
ا~ه-ف ه¸-=و _¸¹او ةم¸´=ف ه·--'ب -را´-¹ا .ا¸' ¸¹و -را´-¹ا -`خب ¸ه~¹ا -=- _ردن- لو ¸ك~¹ا
ة·-نم ¸فو اه-صت·- ¸-ن=`ا -`خب -ل`¹ا -·لب ¸' ءا-ف`ا ¸ف ةلقا·¹ا .~=و د=¹ا ¸ف ل' ءا¸س
-¸- ¸¹و داهت=لاب •قن ام »` =قف هما-ق ¸فو -ه~'و »ساق¹ا نبا ,ورو ة-د¹ا ¸¸ل=¹او »ا-ق¹ا
ن-ن-·¹ا را-~'ك ةم¸´=ف ة·-نم ل .ا~= ه-ف ا~ب =¹~ ,¸س امو ¸ات-دف هعا~=و =¹~ .=-ف ه-ل-
هت~-ق نم _بر`ا _ا=~¹ا ¸فو هت~-قب ء¸-¹ا د·ب -¸-ت·~ف د-·¹ا _ا¸= ام'و --ن- »¹ ة-=ل¹او ن--=ا=¹او
-قا·-و »¸= `ف هصقن- »لف ه-= ¸لف =¹~ ىلعو هت~-ق ¸~ع -صن هت=-¸م ¸-ف ة-د¹ا نم اهت-سن-ف
¸ا-ق ى¹' تدر هت·لب ا~'ف هن-د -ل` _ل-- »¹ ام اهل`م .=¸¹ا .قا·- ا-¸-= و' ة~لسم -'¸~¹او د~·¹ا ¸ف
.=¸¹اك ةلقن~¹او ة=-¸~¹او ¸و¸~ع _بر' ¸فو ¸¸``` ة~لس~¹ا نم _با-' ة``` ¸-ف اهتسد
ةن-د~¹ا _ا~=' ¸-و اه-صن ة--ا=¹او ةم¸م'~¹او
.اقف -'¸~¹ا نم _با-' ة``` ¸ف »ك »هنع -ا ¸-ر --س~¹ا نبا -¹'س ة·-بر نع =¹ام ,ورو
-لقف ¸و¸~ع .اقف _بر' ¸ف »ك -لقف ¸¸```
---
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 504
ةنس¹ا ¸- .اقف »ل·تم .-ا= و' --`تم »¹اع .ب -لقف -ن' ¸قا¸ع' .اقف اهلقع •قن اه=¸= »=ع ن-=
¸=' نب ا-
ن-د- نم _با-' ن--- -د=او ةب¸-~ك .=~¹ا دا=-ا ¸-ت·- »¹ ه~´= ¸ف ¸اك و' .ق·¹ا د=-ا --=و
¸اك ¸' اس~=و ا`¹ا` و' ا-نا` ¸اك ا¸~ع ه¹ ~='- .ب »-- »¹ _--' هد·ب اه¹ _=ق ¸لف د-¹ا »´= اه~´=
هل-ق ام ى¹' ء¸~ »-- ل .-قو ¸`=¸¹ا =¹~كو اه¹ا-= ىلع د- .ك ¸ف ¸اك ¸¹ ا~ك اسما= و' ا·بار
و' -صتقا د~·¹ا ى¹' '=خ¹ا »-- لو -دد·ت~¹ا .قان~¹او _-ا¸~¹اكو ¸انس`ا ¸ف ر¸ه~~¹اك ا~ه-ف
-ا¸تعا ¸-= نم ه~´= ¸ف و' '== -ناك ا~' ةلقا·¹ا ىلع ة-د¹او ن-¸~ع ¸ما=و _با¸¹ ~='تف --ع
-ل`¹ا _ل-- »¹ ا~-فو د~·¹ا ¸ف ام'و ة~=نم ¸ه~`ا ىلع ا--' ¸نا=¹ا و' ه-لع ¸ن=~¹ا ة-د -ل` -·لبو
ة¹ا= ¸نا=¹ا ىل·ف
ه-¹'و ةلقا·¹ا ىلع ة-د¹ا -ل` _لب ¸' ~خ-¹ا ¸سكو ة--ا=¹او ةم¸م'~¹اك اه-ف د¸ق ل ¸ت¹ا د~·¹ا _ا¸=و
¸'ف '== ة=-¸م ه=~ ¸¹و »د·ل¹ =قس- ا~- ¸` _=ق ه¹ ¸اك ¸¹ ا~م ا-¸=نو د-¹ا _=ق -`خب _=ر
ةب¸-ب ةم¸م'مو ة=-¸م ه=~ ¸¹ =¹~كو ةلقا·¹ا ىلع ¸~ع -صنو ¸ات-دف هلقعو ه·~س --~
لو _ل- لو د-ع لو د~ع ة-ان= ةلقا·¹ا .~=- لو ر¸ه~~¹ا ىلع ¸نا=¹ا ىلع ة=ل·~¹ا ة-د¹او -د=او
¸ا¸-د¹ا .-' ة-ص·¹اب ¸=¹'و ة-ص·¹ا ¸-و -ل`¹ا نم .ق' لو افا¸تعا لو '== و' اد~ع هس-ن ` -اق
¸¹ا¸م »سق- =¹~¹و .ا~¹ا --بو ¸¸لع`ا ¸¹ا¸~¹او ءا=·¹ا »ا-ق =¸~ب -ه~' .اقو ¸-انت¹ا ةل·¹
هت`ر¸ف '=خ¹ا ¸ف ام'و ةماسق `ف -¸·¹ا نم -ناك ¸لف د~·¹ا ¸ف اهنبا ىلع ةنع`~¹ا
.~=ت¹ا ¸ف ¸نا=¹ا .¸=د ¸فو ¸ل¸ق ن-ل-س`ا ¸¹ا¸~¹ا ¸فو اهنم ¸-لف -¹ا=~¹او ¸¹ا¸~¹ا ام'و
¸ات-اور
'د--و هت-ص·ف ¸ا¸-د نم ن´- »¹ ¸'ف »هت-صع »هتناع' ةن¸·م ى¹' او¸=-ا ¸'ف ¸ا¸-د¹ا .-'ب 'د--و
ة-صع ن´- »¹ ¸'ف .-ا-ق¹ا -¸ق' »` تا-ص·¹ا »` ةل-ص-¹ا »` -را~·¹ا »` ن=-¹ا »` ~خ-¹اب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 505
»` هن-د .-' نم ه~-لق' .-'ف ا-م~ ¸اك ¸'ف ا~لسم ¸نا=¹ا ¸اك ¸' .ا~¹ا ---ف ن´- »¹ ¸'ف ¸¹ا¸~¹اف
نم د=' ىلع -¸-- لو _لص¹ا =¹~ .-'ف _ل- .-' نم ا¸ناك ¸'ف »ه-ر¸ك نم ¸~¹ا -¸ق`ا »--
لو ¸-قف ىلع -¸-- لو هردقب هنود ن~مو هردقب ¸ن·¹ا نم ~=¸-و ه¹ا~ب ¸-- ل ا~ب ل' ةلقا·¹ا
»دع' ¸لف .=د- »¹ --ا·¹ا »دق و' ¸-ص¹ا _لب ¸لف -'¸ما لو ¸-- لو د-ع لو ن-د¹ا ¸ف -¹اخم ىلع
¸ل¸ق تام ن~-فو =¸ت- »¹ ه-لع .·= نم
¸ود-ل¹ .¸=د لو -صنو »-رد و' »-رد ة-م .ك نم ¸ان¹ا تا-=ع' نم ~=¸- ¸اك »ساق¹ا نبا .اق
¸'و »ا~¹ا .-' _م ¸صم .-' .=د- ل ا~ك -ه~' اف`= »ساق¹ا نبا دنع ةل--ق ¸اك ¸'و ¸¸-=¹ا _م
»ود·~¹اك د·-و -¸ق' ا¸ناك
-ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق اه-¹' ¸صم =ا=سف ر¸ك .`م »- ¸فو
¸-= .¸ل= ¸فو »´=¹ا »¸- نم ا-¸=' ¸ف ا```' ن-نس -`` ¸ف ه¸-=و »لس~¹ا ىلع ةلما´¹ا »=ن-و
_ب¸¹او -صن¹ا .`م ¸-ف ة-سن¹ا ىلعو ¸ل¸ق ة-سن¹اب و' ن-نس -`` ¸-ف ه~-=ن- ىلعو ¸ل¸ق ةلما´¹ا
-`` ¸ف _ب¸¹او -صن¹اف هت-سن د-ا¸ل¹و -```اب »-=نت¹ا ر¸ه~~¹او »كا=¹ا ¸=ن- اه`¹ا`
-=و ام »´= ¸' ا~ك ةلقا·¹ا »´= »-=نت¹ا ¸ف -د=او ة-ان=ب -دد·تم .قا¸ع ىلع -=و ام »´=و
و' ا¸ك~ ن-ن=¹ا ¸ف -=-و د=ا¸¹ا ¸نا=¹اب -=و ام »´= ةلقا·¹ا .~= ¸ف '== ن--دد·ت~¹ا ن-ت-ان=¹اب
ه-قل- ام ¸-و -¸= ¸نا=¹ا .ام ¸ف اد-ع و' ه¸ب' ¸اك ا¸= ا~لسم ا¸= ¸اك ا~' '== و' اد~ع ى`ن'
¸~ع ¸-ق¸¹ا ن-ن= ¸فو اه-صن ¸م~¹ا ن-ن= ¸فو ا-¸-= و' ¸اك ة·-م د¹و هن' -¸·- ا~م -'¸~¹ا
اهصقن ام .-قو »`ا ة~-ق
¸اد¸س¹ا =سو نم و' نس=`ا ىلع ¸~=¹ا نم ةم' و' د-ع -¸·¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 506
¸' ل' -=- »¹ ل'و .¸-ق¹ا -=و ا~-د=' ¸واس- -¸= و' »-رد ة-~تس و' اران-د ن-س~= .~ب ا~همو
ن-ن=¹ا -¸=و ¸-ا¸ف ¸~= اهل-' نم ~=¸- -ه~' .اقو .ب`ا ~=¸- ل »ساق¹ا نبا .اقو ا¸-ا¸ت-
اه-ا-= ¸ف ه-·ب و' اه-¸م د·ب .ص-نا ¸'ف ر¸ه~~¹ا ىلع هم' ت¸م .-ق ات-م ه¹اص-ناب ة=¸ت~م
ةماسق¹ا ¸-ف ˆا¸ت- »¹ ¸'ف ةماسقب ة-د¹اف ت¸~¹ا ى=ا¸-و '== ة-ان=¹او اقل=م ا-= .ص-نا ¸'ف ¸ل¸قف
ا~- د~·- ¸' »ساق¹ا نبا .اقو ر¸ه~~¹ا ىلع =¹~´ف اد~ع -ناك ¸'و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق
ة-دو -¸= نم -=ا¸¹ا ن-ن=¹ا دد·- ا~'و ةماسقب د¸ق¹اف ا-¸ه… و' هم' ن=ب -¸-ب ن-ن=¹ا
هم' ت¸م د·ب ا=را- .هتسا ¸¹ =¹~كو =¹~ك هت-دو ن-ن=¹ا -¸=و --~¹ا .ا~ك -ر¸- اقل=م ة-د¹او
»د·¹ا´ف ات-م اه-¸م د·ب اهنم .ص-نا ¸'ف هد·ب و' هل-ق اه-¸م .-ق ات-م هتق¹' ام -روو اه`رو
نم ة~-لس ةنم¸م ة-قر ¸-¸=- '== ام¸ص·م انم¸م ا¸= .تق ا~' »لس~¹ا ¸=¹ا ىلع ة-=او -را-´¹او
»¹ ¸'ف ن-·باتتم ن-¸ه~ »ا-صف د=- »¹ ¸'ف راه=¹ا ة-ق¸ك ¸تع دقع لو =¸~ اه-ف ¸-¹ -¸-·¹ا
ا~-د=' ¸=تنا _=تس-
د~·¹ا ه-~ ¸فو هس-ن .-اق لو .-ا- .-اق ىلع -را-ك لو ¸¸ن=~¹او ¸-ص¹ا .ام ¸ف -را-´¹ا -=-و
¸ات-اور
¸م~¹او ¸-ق¸¹ا ¸ف -=تس-و ¸ات-اور ن-ن=¹ا ¸ف اهبا-=تسا ¸فو ةلماك -را-ك .تق¹ا ¸ف =-¸~¹ا ىلعو
-¸-- هنع ¸-ع نمو د-·¹ا _م ¸=¹او ¸فا´¹ا _م »لس~¹اك ه-فا´- ل نم .-اقو هنع ¸-·~¹ا د~·¹او
»-د=' .تقف »ه-لع »سق' نم =¹~كو ¸ه~`ا ىلع اق-قر و' -'¸ما ¸اك ¸'و ةنس ¸-=-و ة-م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 50•
( ةماسق¹ا )
-¸ل¹ا .=م ¸ف »لس~¹ا ¸=¹ا .تق اه--س
را-´¹او د--·¹ا ¸ف لو _ا¸=¹ا ¸ف لو -ا¸=`ا ¸ف ةماسق `ف
.¸قك ه--ن ¸ف و' ه-ف ةن--¹ا .ا~ك و' را¸ق`ا ن´- »¹ ام ن-ب ¸م'ب .-اق¹ا .تق ىلع .د- ام -¸ل¹او
اد-ع و' ا¸= ¸-·ص¹ا و' _¹ا-¹ا ¸`ف ¸نلتق -'¸ما و' ` =ر ا=¸خسم و' ل دع ا~لسم ا¸= ا·¹اب .¸تق~¹ا
ة`ر¸¹ا .اق ¸لف ر¸ه~~¹ا ىلع '== =¹~كو اد~ع ا=¸خسم و' اعرو ى`ن' و' ا¸ك~ ا-م~ و' ا~لسم
¸ل¸ق ه-¹' »هع¸=ر .¸-ق ¸فو ةماسق `ف --~¹ا .¸ق -`=
'=خ¹ا ة-د --=وو ىعدا ام ىلع .ك -ل= ا~ه-ف ا¸-لت=ا ¸'ف هن---- ءا-¹وŠلف ن--- »¹و ¸نلتق .اق ¸لف
_-~=ل¹
ا¸ل´ن و' هلتقب »ل·ن ل ¸¸قا-¹ا .اقو اد~ع »ه-·ب .اق ¸'ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 50‚
»ه--صن او~='و ا¸-ل= '== »ه-·ب .اق ¸¹ ام -`خب ةماسق `ف
¸ن·=-' .اق ¸' ةماسق¹اب -`ا .تق ¸فو ة-د لو د~·¹ا ¸عد~¹ ةماسق `ف '=خ¹ا ¸عدم .´ن ¸'و
_=ق¹ا و' -¸-¹ا و' _ا¸=¹ا ت¸-`كو ة-د¹اف ل'و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ¸ن=ب ¸قب و' ¸ن=ب~و
هب¸- ن~¹ »سق- -¸~و .ك' ¸¹و »ا-' د·ب ت¸~- »` د-ا~ب و' ن-د-ا~ب اد~ع =¹~ب را¸ق`ا و' اقل=م
»سق- ل =¹~ .ك .تق¹ا ة-- ¸ف ¸ا-لتخ- ن-¹د·¹ا ¸ف اه-فو ن-د-ا~ب '== هلتقب و' =¹~ب را¸ق`او تام
¸ف =¹~كو ر¸ه~~¹ا ىلع .د·¹ا ¸-= ل .تق¹ا ةن-ا·م ¸ف .د·¹اكو ا~-د=' ىلع »سق- .-قو ه-لع
.-قو .د·¹ا ¸-= د=ا¸¹او .-قو ¸ا--ص¹او ءاسن¹او -داه~¹ا ¸ف ¸-ا= ¸-= ¸-ن¹او .-قو اد~ع هرا¸ق'
¸فو .تق¹ا را`' ه-لعو هب¸ق »هت~¹او همد ¸ف ==~ت- .¸تق~¹ا ,¸- .د·¹اكو -'¸~¹او .-قو ¸ا-'¸~¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸-لف ¸م~¹او ¸-ص¹او د-·¹ا ام'ف ¸ل¸ق .تق¹ا ت¸-` ¸ود .تق¹ا ةن-ا·~ك و' -¸-¹اب و' _¸=¹اب .د·¹ا
-¸لب
ا~'و ¸`ف ¸نلتق .¸تق~¹ا .اقو ت¸~¹ا ىلع د-ا~ ده~ ¸¹ ا~ك ةماسق¹ا نم دب `ف -¸ل¹ا دد·- ا~'و
¸'و ,¸=`ا ¸ف -اص~ل¹ ةقف .ك ىلع .ق·¹ا ¸و¸ف .-اق~¹ا نم ¸رد- ل ىلتق نع ¸اتل--ق -لص-نا
د¸ق لو ةماسق ل »ه-ف =¹ام .¸ق ى¹' »ساق¹ا نبا _=رو ةماسق¹ا ¸ورو ا~ه-لع .ق·¹اف ا~هنم ن´- »¹
-لختس- .-قف ةعا~= ¸ف .=دو .تق هن' ةن--¹ا تده~ ¸¹و ةماسق¹اف -¸¹ --` ¸¹ ام'و هد¸=~ب ¸ن·-
»¸ق ة-¸ق ¸ف .-تق¹ا د=و ¸¹و »ه-لع ء¸~ ل .-قو ةماسق `ف ة-د¹ا ¸¸م¸·-و ان-~- ن-س~= »هنم .ك
ا`¸¹ هد¸=~ب ¸-لف »-راد و'
ان-~- ن-س~= ى`ن' و' ا¸ك~ ةعا~= و' ¸اك اد=او '=خ¹ا ¸ف ¸¸-ل=~¹ا ¸¸`را¸¹ا -ل=- ¸' ةماسق¹او
_¸¸-و ا--ا= و' ى~ع' ¸اك ¸¹و --¹ا ىلع ة-¹ا¸تم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 50ƒ
¸¹ ا~ك _-~=¹ا ىلع .-قو ¸س´¹ا نم ¸`ك`ا ¸~ ىلع ن-~-¹ا ¸سك ¸-=-و -ا¸-~¹ا ىلع ¸ا~-`ا
»ه-لع ¸س´¹ا ,واس-
-ل=- لو هتص= -ل= ¸-= نم »` ان-~- ن-س~= -ل=- ىت= ا~-¸-= ~='- `ف -ا= و' .´ن نم »`
ىت= ¸-= .´ن ¸'ف ن-~-¹ا تدر ن´- »¹ ¸'ف ¸¹ا¸~ف ن´- »¹ ¸'ف ة-صع ن-ل=ر نم .ق' د~·¹ا ¸ف
نم ¸`ك' ا¸ناك ¸'ف -ع¸و ن-س~= نم .ق' ا¸ناك ¸'ف د~·¹ا ¸ف ءاسنل¹ .=دم لو ان-~- ن-س~= -ل=-
»ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ا~هنم ¸`ك' نم ن-ن`اب ءا¸ت=لا- -و _-`ا ىلع ن-س~خ¹اب ء,¸ت=ا ن-س~=
-ل=-ف -¹ا= د=¸- ل ¸' ل' ¸-·ص¹ا ¸=تن- لو هت-صع نم د=ا¸ب ¸ا·تسا اد=او ¸اك ¸'ف -ه~'و
¸-= ن-·~¹ا .¸´نو .ق' ل ة-د¹ا نم هتص= ¸-·صللف ا-ع ¸'ف ¸-·ص¹ا ¸=تن-و ه·م ¸-·ص¹او اه-صن
ر¸ه~~¹ا ىلع »-¸-= =¹~كو د¸ق¹ا =قس -¸=`ا و' د¹¸¹ا نم ¸اك ¸'ف ن-·~¹ا ¸= .¸´ن ام'ف ¸-ت·م
و' ه-لع ىعد~¹ا ى¹' ¸ا~-`ا در ¸-ف د¸ق¹ا =¸قس ىلعو .¸´ن¹اك .تق¹ا .-قو ن-~-¹ا د·ب _¸=¸¹او
¸' ه¹و ان-~- ن-س~= -ل=- ىت= ¸-=¹ا ة```ف .´ن ¸'ف ¸ات-اور ة-د¹ا »هقاق=تساو ¸قا-¹ا ¸ا~-'
.¸=- و' -ل=- ىت= ¸-=¹او ة-د¹او ن-·تس-
ان-~- ن-س~= »هنم د=او .ك -ل= ةعا~= ه-لع ىعد~¹ا ¸اك ¸'ف .´نف ن-~-¹ا ه-لع تدر ¸¹ =¹~كو
-¸-·~ل¹ اف`= اد=او ل' اهب .تق- لو ا=خ¹ا ¸ف ة-د¹او د~·¹ا ¸ف د¸ق¹ا اه~´=و
ل' »سق- ل هن'ف '=خ¹ا -`خب ةعا~=¹ا ىلع -¸ل¹ا ¸اك ¸'و ن-~-¹اب ان-·م ¸¸´- ر¸ه~~¹ا ىلعو
ىلع »هن-~- د·ب هنوراتخ- و' -ه~' .اقو ن-نس -`` ¸ف »هلقا¸ع ىلع ة-د¹ا _¸¸-و »ه·-~= ىلع
ةعا~=¹ا
اد-·ب ¸اك ¸'و هت`رو ءان='ب »هت- هن` ¸دص- »¹ -=`م ¸-د- و' ˆ'ك ¸اك ¸'ف '== .تقب ¸ق' نمو
د-ا~ =¹~ب هرا¸ق' ىلع ده~ ¸¹و »ه¹ ء¸~ `ف ا¸~سق- »¹ ¸'ف ةماسقب ةلقا·¹ا ىلع ة-د¹اف ل دع ¸اكو
_م ده~ ¸¹و .¸تق~¹اك ¸اك د=او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 510
.¸تق~¹اك .-ص-- ¸-= نم ا--' ة~سق¹اف د=او د-ا~ هرا¸ق'
و' •ق-او -د=او ان-~- -ل= '== و' د~ع _¸= ىلع ل دع »اق' نم ن´¹و _ا¸=¹ا ¸ف ةماسق ل اه-فو
.ق·¹ا ~='
-ل=ا _راخل¹ .-ق .´ن ¸'ف ا--~ ه-ف -·~س امو هانس=تسا ء¸~¹ هن' د~·¹ا .´~تسا ن-= =¹ام .اقو
-ل= ¸ناصن و' »لسم هلتق ه-¹و ¸' ىلع ل دع ¸نا¸صن¹ا »اق' ¸¹و -ل=- ىت= ¸-= .´ن ¸'ف '¸باو
¸-ق¸¹ا ن-ن=¹او د-·¹ا =¹~كو ة-د¹ا ¸=تساو -د=او ان-~-
-نك --امو ¸`ف دنع ¸نن=و ¸مد -¹اق ات-م ان-ن= -ق¹' ¸¹ =¹~كو ¸-ن¹اك ل _¸=¹اك ن-ن=¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸ف -د=او ن-~-و »`ا ¸ف ةماسق¹اف د=او .د·ب ¸م`ا --` ¸¹و ن-ن=¹ا ¸ف ء¸~ لو »`ا ¸ف ةماسق¹ا
ن-ن=¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 511
( تا-ان=¹ا )
-¸~¹او ةبا¸=¹او ةق¸س¹او -~ق¹او ىن¸¹او -د¸¹او ¸·-¹ا ة·-س تاب¸ق·ل¹ تا-=¸~¹ا
¸·-¹ا
دانع .-'و .-و'- .-' ¸ا~سق -ا·-¹او ة-¹ا·م »ام`ا ةعا= نع _و¸خ¹ا
»-¸عد- ¸' د·ب ة-ر~¹او ءاسن¹ا »ه-ف ¸اك ¸'و را-´¹ا ¸ف ه¹ام ا·-~= ة-ا= »ه¹اتق ¸ف .د·¹ا »امŒ¹و
»هم¸هنم لو »ه=-¸= ىلع -ف~- `ف ا¸نم'ف »ه-لع ¸ه… ا~'و »-¸-س' .تق- لو ¸=¹ا ى¹'
و' ا=`س -ناك ¸'ف »ه¹ا¸م' ام'و ن-ف¸=¹ا نم داد=`او -¸=`ا -`خب ¸ل¸ق هاب' .=¸¹ا .تق ¸فو
ه¸-=و ¸- =¹~ د·ب د¸-و »ه-لع اهب ن-·تسا اه-¹' €-ت=او اعا¸ك
¸-ف اد= ا¸ماق' و' -اك¸ او~='و ا--اق ا¸¹و ¸'و ¸ا~- `ف .امو ¸-ن نم .-و'ت¹ا .-' ه-ل-' امو
¸ل¸ق ه~¸-ن
.ا=¸¹ا »´= ا~هنم ةل-اق~¹ا ءاسن¹ا »´=و ¸ا~-¹او ¸اصق¹اف .امو ¸-ن نم دان·¹ا .-' ه-ل-' امو
.-' _م ا¸ناك ¸'ف »هتم~ ى¹' ¸ود¸-و »ه~´=ك »ه~´=ف .-و'ت¹ا .-' _م ا¸ناك ¸'ف ةم~¹ا .-' ام'و
»-دهع ا¸-قن دقف دان·¹ا
-د¸¹ا
هن~-ت- .·-بو ه--تق- ‹-لبو _-¸صب ¸¸´-و »`س`ا د·ب ¸-´¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 512
--`- ىت= را-ت=لا ىلع .~= ¸-س' نم ¸صن- نمو ¸-´ت¹ا ¸ف ¸ان¹ا -`ت=ل ه-ف -داه~¹ا .ص--و
.¸-ق ¸-ف »¸= و' -¸= و ¸-- نع -~لس' .اقو -¸ق نع د-را »` »لس' نمو »لس~¹ا´ف ه-ا¸ك'
»` ىل-و '-¸- نم هل`مو ر~¹ا .ا¸ د·ب »-ق- ¸' ل'و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هر¸ه… د·ب هر~ع
.تق و' »لس' ¸ل¸ق »ه-داع' ¸ف ه-در ىلعو هم¸م'م د-·- ه¹¸-ق ىلعو ر~تعا
ىلع ه¹¸ق نم ¸ه…و ا--ا- ءا= ا~' ¸-دن¸¹ا .تق- ل =¹~´ف .تق¹ا هتب¸- ¸ه=- -¹ ¸' د-¸~¹ا »´=و
ةقدن¸¹ا نم ة-قت¹ا ¸' ¸ن·- -¸·- ل هتب¸- ¸` =¹ام .اق ه-لع ¸ه… نم -`خب _-`ا
_¸=- لو ¸ات-اور هبا-=تساو »ا-' ة``` ه¹اهم' -¸=و ¸فو هنم .-ق- نم ىلع ةب¸ت¹ا ¸¸ع -=-و
ى`ن' و' ا¸ك~ اد-ع و' ا¸= ¸-دن¸¹اك ¸=اس¹او -قا·- لو ¸=·- لو
.ك¸- لو _ل-- ¸' ى¹' .تق- لو د-¸~¹اك د-¸- د-¸~¹ا »لس~¹ا د¹وو -رو ه¸=سب ا¸ستسم ¸اك ¸' .-قو
هلف -ا- ¸'ف -ق¸-ف ه¹ام ام'و _-`ا ىلع --تتسا _لب ىت= هنع .-= ¸¹و ه-لع ىلص- لو هت=-ب~
اد~ع »لس~¹ا ¸=¹ا ىلع هت-ان= ام'و »دق- ة=و¸¹ا »´=و هد-س¹ د-·¹ا .امو ا--ف ¸اك ل'و _-`ا ىلع
ا-نا= ردق .-قو .ق·¹او د¸ق¹ا ¸ف ا~لسم ا-نا= ردق -ا- ¸'ف .تق-و ة-د-¹ا ¸-= ه-لع »ق- »¹ -ت- »¹ ¸'ف
»ه-¹' د-را ن~م
¸' »ه¹ -ه~' .اقو ه¹ام نم »ه¹ ء¸~ ل »ساق¹ا نبا .اقف -¸=¹ا دلب ى¹' -¸-و ا~لسم ا¸= .تق ¸¹و
¸ف ة-د¹اف -ت- »¹ ¸'ف '== ا~لسم ا¸= .تق ¸¹و ه¹ام نم ~=' ¸م~ و' د-ع ىلع ىن= ¸¹ ام' ة-د¹ا ا¸-ع
.ا~¹ا --ب
ن-~لس~ل¹ -ت- »¹ ¸' اهلقع -مدق- ه-لع ة-ان=¹او »لس~¹اك اهل-ص-- ىلع ة-د¹اف -ا- ¸'و
ا-م~ و' اد-ع ¸نا=¹ا ¸اك ¸¹و '=خ¹اك ا-د~عو هلف -ا- ¸'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 513
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸فا´¹اك راه…و ن-~-و د=و -اك¸و »ا--و -`- نم -ا ¸= نم تادا-·¹ا نم »دق- ام هنع =قس-و
ا~لس' ا~' هنا-ن-'-ف ¸اص=`ا .-¸-و ¸مد`ا ¸= -`خب ¸ل-`ا
ل .-قو راه=¹ابو ¸ت·¹ابو -اب ن-~-¹اك ه¸-= ¸ف ه¸`' ¸` .ل=~¹ا -`خب اه¹`=' .=-- -'¸~¹ا -درو
¸ف ه¸`' ¸'ب --='و _و¸ د·ب ل' اهل-ق ة-¸ت-م _و¸ت- ل ~' هق`=ك .`=`ا لو ¸اص=`ا .-¸-
€=¹ا ه-لع -=-و ¸ت·ب ا-د·بو -د¸¹ا .-ق ها-ا-و .=--و -ل= ه·م ة-¸ت-~¹ا تد-را ¸¹ =¹~كو ه¸-=
ه-لع ¸ق' ¸-ك ى¹' ¸-ك نم .قتنا نمو »دق- ¸'و
¸¸ن=~¹اكو ¸-~~¹ار ¸·ك ا·-- هم`س'ب »´=-و _=ر ¸' ¸-=-و _-`ا ىلع ¸-~~¹ا »`س'ب »´=-و
هنم ه`ا¸-م -ق¸- =¹~¹و =¸ت-ف ¸~ع ¸ن`اك اق-ا¸م ¸¸´- ¸' ل' »`او .-قو »`ا ¸ود -`ا »`س`
¸باسل¹ ا·--و ¸ل¸قف ¸-ار ىت= هم`س' د·ب ه¸ق' ¸¹و .تق- »¹ _=ر ¸¹ هن` _ل-- ىت= »لس' ¸¹و
»دق- ا~ك =-قل¹ا »`س'ب »´=-ف رادل¹ ا·--و ه¸ب' ه·م ن´- »¹ ¸' »لس~¹ا
ىن¸¹ا
¸فو ا-¸بد ¸ف ة--ن=`ا ¸ا--'و =ا¸ل¹ا .وانت-ف اد~·تم ¸ا--اب ه-ف ه¹ =لم ل ¸مد' _¸ف '=- ¸' ¸-و
.اق ةق=اس~¹ا .وانت- لو ¸ل¸ق ا=ا¸¹ و' ىن¸ هن¸ك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 514
اه-=او د=-ف ةت-~¹ا ¸ا--' .وانت-و ن-س~= ن-س~= _--' .اقو »ام`ا داهت=ا ى¹' =¹~ »ساق¹ا نبا
ة~-ه-¹ا .وانت- لو ا~هنم -ل´~¹ا د=-ف ¸¸ن=~¹او ةن¸ن=~¹او ¸-ا¸~¹ا -`خب اهل`م '=¸- -¸-·ص¹او
¸ا--اب .ك`او _ب~¹ا ¸ف ا-¸-·ك ة~-ه-¹او ر¸·-و _-`ا ىلع د=- `ف
و' ¸ت·- ل -سنب ةم¸=~¹ا ةك¸ل~~¹او ة~-اص¹او ةم¸=~¹او ¸-ا=¹او .`=¹ا _¸خ- ه-ف ه¹ =لم ل
اهم' ىلع و' _-`ا ىلع اه-دع ¸ف ¸- اه=و¸ت~¹او €-و¸- و' -دع و' ة=¸~ و' _ا-ر و' ¸ه-
-`خب ا-ب' ¸'و ه-لع »¸ق-و ا-د-س اهلل=- ةم`ا _¸خ-و اهت¹ا= و' اهت~ع و' اهت=' و' .¸=د¹ا .-ق
هن'ف ه¸-·¹و ء=¸ل¹ -¸='تس~¹ا -`خب اهعاتبا ¸'و اقل=م -ن-¹ا و' .¸=د¹ا د·ب اهم' ىلع اه=-و¸-
-`خب د= ¸تنا ¸' اه`¹ا` ه¸´~¹ا ¸فو ¸ل¸ق ة-ب¸=¹ا ¸فو ¸ل¸ق »ن·~¹ا نم ه--صن تا~ ¸فو د=-
و' _ا-ر و' -سنب ةم¸=~¹ا _´ن و' ه-لع ¸ت·- نم =ل~¹اب ءى=و ¸¹ ام'و د=- ل اهن'ف ة-¸´~¹ا
و' د=- هن'ف اه-=وو _و¸ .-ق اه=و¸- و' -د·¹ا ¸ف اه-=وو ا``` ه-'¸ما ¸ل= و' اه-=وو دب¸م ¸ه-
ةسماخ¹ا =¹~كو د=- ل هن'ف اه-=و »` ةم' ¸تع' و' €-و¸- ¸-·ب اه-=و »` -د=او ءان-¹ا .-ق اهقل=
_¸خ- اد~·تم _-`ا ىلع ة·ت~¹ا هل`مو ر¸ه~ ¸-·ب و' ¸¹و `ب _ا´ن¹ا _¸خ- ¸ا--اب ¸ه~`ا ىلع
ىن¸ ¸اك ¸لف =¹~ هب ن=- ¸اك ا~' ¸ك~ ام .`م ¸ف »´=¹ا .ه=- و' اقل=م ن-·¹ا .ه=ب رو~·~¹ا
_-`ا ىلع ¸¸¹اب ¸ق-و ء`-¹ا ¸ف ة·--~¹ا _¸خ-و _--او »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هر~ع ¸-ف ا=-او
.-ق هب ر~·- ام ى¹' _=ر ¸'ف .~=¹ا ر¸ه=بو ةن--¹اب -¸م ¸¹و را¸ق`اب ان¸¹ا --`-و
ىعداو ء=¸¹اب ¸ق' ¸¹و ¸ل¸ق ن-ن`اب را¸ق`ا ت¸-` ¸فو -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هس-ن -ا~ك' ¸فو
اد= ةن-ب لو ن---¸= اس-¹و _ا´ن¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 515
اه¹ »ل·- ل ةم`ا ¸ف ن-·ت-ف .~=¹ا ام'و د=¹ا =قس- »¹ اه-را´-ب -¸سن _بر' ده~ ¸¹و -مدق- ةن--¹او
نم -رام`اب ل' .-ق- »¹ --ص= -¹اق ¸¹و ة--¸= -س-¹ -¸=¹ا ¸فو ء=¸ل¹ ¸´نم ا-د-سو _و¸
ه¹¸-ق »ه-·ب رات=او اهقد- هب ¸ه=- ا~م »د ¸`' و' ˆا¸-
د¸-نم دل=و --¸·- _م دل=و »=ر ة``` ¸-و --ل´ت¹او »`س`ا د=¹ا -=¸م =¸~و
_ا-~¹ا ء=¸¹او »¸`¹ا _-=ص¹ا €-و¸ت¹اب ا~هنم د=او .´¹ .ص=-و ا~هنم نص=~¹ا ىلع »=¸¹اف
نم ¸تع' نم نص=- =¹~لف -`= --ل´ت¹ا ¸فو „¸ل-¹او »`س`او ة-¸=¹ا د·ب ة-¸ت~-ل¹ .=~¹ا
اهنص=- لو هنص=- ة-بات´¹ا هم`س' د·ب .=¸¹ا ء=وو ¸=`ا ¸ود هد·ب ء=¸¹اب ن-=و¸¹ا ن-د-·¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ةن¸ن=~¹ا ء=و ¸فو ه-لع ¸¸ق ¸'و ¸·¹ ¸-·ص¹ا ء=وو اهنص=- لو .=¸¹ا نص=- -¸-·ص¹ا ء=وو
¸-= هن' ىعدا ا~' اه-فو نص=م .=- ء=و .ك ¸-¹و .=- ا~-د=' نص=- ء=و .كو »دق- -`=
د=¹ا =قس- »¹ ء=¸¹اب ¸قم _و¸¹او ةنس ن-¸~ع -ماق' ¸' د·ب ء=¸¹ا ت¸´ن' ¸¹و =قس ء=¸ب نص=م
نص=~¹اك اقل=م ¸ا=-`¹او ا=¸خم ل .-قو د¹¸ب و' را¸ق'ب --`- »¹ ام =قس- .=¸¹ا ¸ف هنعو
--¸·ت¹ا _م دل=¹او ¸فا´¹ا -د¸-و ن-س~= د-·¹ا دل=-ف ن-¸فا´¹او ن-د-·¹ا ل' -ه~' .اقو »=¸¹اف
¸¸¹اب دل=¹ا ¸=~ت-و د-·¹او ةنص=~¹ا ¸-= -'¸~¹ا ىلع هد=و دل=¹او نص=~¹ا ¸-= ¸ك~¹ا ¸=¹ا ىلع
هان·م ¸ف امو اء¸= ¸اك ¸'و
ه¹ام ¸ف ه¸ا¸كو ةن-د~¹ا نم ¸--=و =د-ك ¸=' دلب ى¹' ه--ن --¸·ت¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 516
-اص=ب لو -¸خصب .تق- لو ا-نا` _¸=' داع ¸لف هن=س ن-= نم ةنس ه-ف ن=س-و .ا~¹ا --ف ل'و
اقل=م اهل~= _-و اهب ¸=تن-و دل=¹ا -`خب ¸¸~¹ ¸=¸- لو ه=¸¹ا ىقت-و =¹~ ن-ب ا~ب .ب ة---=
¸=¹ا ¸ف ¸=¸- ل ¸ورو ءا¸ه¹ا .ادتعا دل=ل¹ ¸=تن-و _و¸¹ا تا~ ¸ف ءا¸-تسلاو
ر¸ه=بو ةن--¹ابو را¸ق`اب -~ق¹او ¸~خ¹او ىن¸¹ا د= ¸ف هق-قر ¸ف د-س¹او »كا=¹ا ل' د=¹ا »-ق- لو
»ام`اف ه¹ ا´لم ¸-¹ ا~ب ا=و¸تم ¸اك ¸'ف ¸ل¸ق هت-¸¸ب هد= ¸فو .~=¹ا
ةب¸ق·¹اف _¸=¹ا ¸ف ام'و ¸ل¸ق ة~لس~¹ا ةم`ا ¸فو هدهع ¸قن¹ ة~لس~¹ا -¸=¹ا ه¸´- ¸فا´¹ا .تق-و
-~ق¹ا
»`ا نع ه--ن -`خب .¸ه=~¹ا ¸-·¹ د=¹ا و -`ا نع ¸-ن¹ا و' =ا¸ل¹ا و' ىن¸¹ا ىلع .د- ام ¸-و
¸ا¸ب -سلف ان' ام' .`م _-¸صت¹اك ام¸ه-م ¸اك ¸' =¹~ب ¸-¸·ت¹او
¸´·¹ا -`خب هه-~و ¸ب¸·¹ ¸سراف ا- و' ¸مور ا- و' ¸=-ن ا- و' ¸=ب -ن' ام .`م =¹~ك ة-ان´¹او
¸ل¸ق =ل=ر و' =د- و' =ن-ع -ن¸ ¸فو هه-~و ¸¸ب¸-¹ هه-~و ¸سراف ا- .`م ¸ف ه¹¸ق -لت=او
ه¹ د= -¸·¹ا نم ¸اك ¸' اه`¹ا` .صف لو .-' =¹ام ¸فو -ه~'و »ساق¹ا نبل
-ل=-ف ة~-ا~~¹ا ¸ف ل' ¸-ت·م =¹ اب' ل .¸قو ¸ل¸قف =نم ¸-= ان' ¸ب¸·¹ ى¹¸م و' »ع نبا .اق ¸¹و
ه~ع -`خب -~ق¹ا ¸ا--تب ل' د=- »¹ ة~-ا~~¹ا ¸ف هد= ى¹' ه-سن ¸¹و
=ب -¹اقف ة-نا¸ ا- .اق ¸¹و هم' _و¸و ه¹ا= -`خب ا~ه-ف د=- ل _--' .اقو ا~ه-ف د=- -ه~' .اقو
.اقف --ن¸
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 51•
د= ه-ل·ف ةبوا=~¹ا تدصق .¸ق- ¸' ل' -ه~' .اقو هتقد- اهن` هنود -~ق¹او ىن¸¹ا د= اه-لع =¹ام
د= ة-¸´تسم --ن¸ -¹اق ¸¹و ¸نم ىن¸' -ن' .اق ¸¹ ا~ك -~ق¹ا د= ¸اد=- _--' .اقو اهنود -~ق¹ا
»اق ¸¹و د=- »¹ ¸ا¸ »كد=' ةعا~=¹ .اق ¸¹و د=- »¹ ها¸ك`ا ىلع ةن--ب ى-' ¸'ف ة=و¸¹ا ¸ف نع`-و
.´ن ¸'ف ا-دار' ام -ل= ,¸=`ا -ماقو ا~-اد=' --·ف ¸ا-'¸ما ه¹و ة-نا¸¹ا _و¸ ا- .اق ¸¹و _-~=¹ا
د¹و و' .-ن و' .~ن ان' .اق ¸¹و ¸-`´¹ا ن-بو ا~هبراق امو ن-ن`لا ن-ب ¸¸-¹اب .-قو -`ت=ا .-قف د=
¸س-- د=¹ا ىلعو د=- ل _--' .اقو =¹ام هلق`تساو هد¹¸¹ -`ا د=-و هم' -~ق¹ دل= ىن¸
ا-¸-·ك اهنباو ةنع`~¹او ه¸-= -`خب -ل= ¸نباب -س¹ ةع¸انم ¸ف .اق ¸¹و
¸-ق¸¹ا ىلع اه-صنو ¸=¹ا ىلع -دل= ¸¸نا~` ه-=¸مو
-ا-·¹او ة-¸=¹او »`س`او „¸ل-¹ا ¸-و ¸اص=`ا -و~ق~¹ا ¸فو --ل´ت¹ا -~اق¹ا ¸ف ه=¸~و
=¸~ ¸-ن~¹ا ¸ف =¸ت~-و „¸ل-¹اك ةفو~ق~¹ا ¸ف ء=¸¹ا ةقا='و ¸-ن~¹ا ¸-·ب -ا-·¹او „¸ل-¹ا •تخ-و
ة-ن¸ نب ا- ن-بو ة-نا¸¹ا و' ¸نا¸¹ا نب ا- ن-ب ¸¸ف =¹~¹و ه¹ د=¹ا ¸` ه-¸ب' ¸ف ل' هف~اق د=- نم
¸اص=`ا =قس-و هه-~و -را~¹او ¸راس¹ا -`خب ىن¸¹ا _-ا¸~ب افو¸·م ¸¸´- ل ¸' -ا-·¹او
-~ق ¸¹و -~ق¹ا د=ب »ا-ق¹ا -را¸ل¹و ل دع ¸اك ¸¹و هد·ب و' -~ق¹ا .-ق د=ل¹ -=¸م ء=و .ك ت¸-`ب
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸¹و -د=او ة~ل´ب ¸اك ¸' اه`¹ا`و _-`ا ىلع د=او د=ف ةعا~= و' د=ا¸¹ تاف~ق -~ق ¸¹و ت¸~¹ا د·ب
ىلع ا-نا` د= ان-ا` هف~ق »` د= ¸¹و -د=او ة~ل´ب ¸اك ¸' اه`¹ا`و _-`ا ىلع ا-نا` د= ان-ا` هف~ق »` د=
»` .~´-ف ¸-س- ىق-- ¸' ل' ~-ن-= -ن'تس- »ساق¹ا نبا .اقف ه¸-= و' هف~ق »` ه-·ب د= ¸¹و _-`ا
-ن'تس-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 51‚
ا~ه¹ ء,¸=-و ,دا~ت-ف ¸-س- ¸-~- ¸¸´- ¸' ل' هل`م -ه~' .اقو
.-ق ¸-·¹ا »و¸¹ ا~ه-لعو ¸-·¹اب =قس-و -ر¸- =¹~¹و _-`ا ىلع ن--مد`ا ¸¸ق= نم -~ق¹ا د=و
هس-ن ىلع ا¸تس دار' ¸' ¸¸=- .-قو هنع _=ر »` -¸م ه¸ا='ف هد·ب ام'ف ه-لع ه--ل=-و »ام`ا „¸لب
ه¸ق- و' -ل=- ىت= اقا--ا ادب' ¸-= -ل=- »¹ ¸'ف د-ا~ب ل' -ل=- »¹ ةن-ب ¸-·ب هف~ق هن' ىعدا ا~'و
ةق¸س¹ا
ام¸ت=م ا´لم ¸راس¹ا ¸-·¹ اك¸ل~م ه=و¸= د·ب اباصن ¸¸´- ¸' .ا~¹ا =¸~ف ه¸-=و .ام ¸و¸س~¹ا
ارا¸ستسا ه¹ ¸¸=ب ¸-¹ ام ى¹' هنم ا=¸خم ا¸¸=م ه-ف ه¹ ةه-~ ل اما-
ام .-قو هنع ¸¸·¹ا ~=' ¸¸=- ا~م »-ارد ة``` ¸واس- ام و' »-ارد ة``` و' ران-د _بر -اصن¹او
ءا~¹او -==¹ا ن-ب ¸¸ف لو ا~هنم ا-¹ا= هب _ا-- ام ¸واس- ام .-قو ن--¹ا= اناك ا~' ا~-د=' ¸واس-
ةبا=`ا ¸-ا=و ¸-س¹ا »ا~= »¸ق-ف اع¸~ -د¸صق~¹ا ة·-ن~¹ا را-تعاب هت~-ق ¸-ت·~¹او ا-¸-=و ةهكا-¹او
ه-ف -اصن¹ا ¸ود هت~-ق اب¸` و' اس¸لف اهن… ¸-ناند ¸¸س ¸¹و ¸ل¸ق ة~ل·~¹ا ¸-=¹ا _ا-س ¸فو ه-ا-تناف
¸ف --ب نم را¸~ب .~´- ¸¹و =¹~ ا~ه-ف ¸== و' ة-~= -`خب _=ق اهب ¸·~- ل ¸-ناند و' »-ارد
د=او ر¸ف ¸ف ل' ¸¸ن=س .اقو _=ق- »¹ ةل-¹
ا·=ق ا~-د=' .قتس- ل ¸اك ¸' اه`¹ا`ف -اصن .~= ¸ف ¸ان`ا =¸ت~ا ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 51ƒ
نم ه´لم ¸¸س ¸¹و ا~هنود _=ق ¸¸ن=م و' ¸-- _م -اصن ¸ف =¸ت~ا ¸¹و ا·=ق ن-باصن ¸اك ¸¹و
_=ق هنم ¸و¸س~¹ا هب~ك ¸¹و _=ق `ف ¸¸=¹ا نم هلصف .-ق -ر'ب ه´لس و' ¸='تس~¹ا و' نه-¸~¹ا
¸'ف ةقد-و ¸نلسر' ¸- .اقو ه¸-= .¸نم نم .-ل¹ا -¸= ¸ف اعاتم ~=' نمو =¹ام .اقو هرا¸ق'ب
_=ق ل'و .اق ام ه-~'
¸~= ¸ف _=ق لو _=ق- ل هقد- ىتم .-قو .اسر`ا ن´~- -قو ¸ف ¸ستسم ¸-= د-¸- _--' .اقو
ةت-~¹ا دل= ¸فو -اصن هنم -دسا-¹ا ة·-ن~¹ا -ا-~' د·ب ه-ف ¸¸´- ¸' ل' هه-~و ر¸-ن= لو ¸-¸ن= لو
¸فو ¸ل¸ق ¸و~'~¹ا -ل´¹ا ¸فو _=ق اباصن ة·نص¹ا ة~-ق -ناك ¸' ر¸ه~~¹ا اه`¹ا` „ابد¹ا د·ب
¸فو _=ق هدل=¹ ىك~- ا·-س ¸¸س نمو ه-لع ¸دص- ن~م اه~=¹ -`خب ¸ل¸ق _ب~¹ا د·ب ة=-`ا
`ف هنع -==- »¹ ةك¸~ .ام ¸¸س ¸¹و -ه~'و »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هل-ق و' _ب~¹ا د·ب -اصن¹ا را-تعا
هن'ف -ر¸==~¹ا »-ان·¹او .ا~¹ا --ب .ام -`خب اباصن د-ا¸¹ا ¸اك ¸' _=ق هنع -== ¸¹و _=ق
ر¸ه~~¹ا ىلع ¸-ن=`اك
هق= ¸ن= .=ا~م »-¸= نم ¸¸س نم _=ق- لو ¸ل¸ق د=¹ا ¸فو نبلا -`خب ¸ا¸ب`ا _=ق- لو
هبا-' _¸= نم ¸¸س نم لو
-ا= ¸'و اه-ف ا~¹ ¸¸= --نا¸=¹او رود¹او .ا~ل¹ ا·--م -¸·¹ا ه-ف _-ا¸¹ا د·- ل ام ¸¸=¹او
»ا´ع`او .اق`Š¹ ¸¸= ¸اخ¹ا ة=اسو راد¹ا ة-¸عو _--ل¹ _-و ا~¹ ¸¸= --نا¸=¹ا ةن-ف'و اهل-'
ة=¸ب¸م ¸-= و' ة=¸ب¸م هل-' -ا= ¸'و _--~ل¹ ¸¸= _--¹ا -قا¸مو ¸-ن=Š¹ ا-¸-·¹ ¸¸=و اقل=م
ر¸ه…و =-ا= _م ل' ¸¸س¹او د=س~¹ا -اب -`خب هراد -اب و' ه-ان-ك =¹~¹ -~خت~¹ا -اود¹ا -قا¸مو
ه-=ا- -ا= ¸'و ه=را=و ه-ف ا~¹و هس-ن¹ ر¸= ¸فاس~¹ا ءا-=و ¸¸= -اود¹ا
¸ف ¸-ما=~¹او د=' اه·م ¸اك و' --سر' ا~' اه-ف ا~¹ ¸¸= ةن--س¹او ة-قاو -¸-اس =¹~ك را=ق¹او
¸-ق¹او ¸¸= ا-¸-=و .ا-=¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 520
¸اك ¸'و ¸¸=
ن-ب و' ه-=ا- _م ء¸~ .كو ا~ه-ف ا~¹ ¸¸= »´¹او --=¹او ¸-ق¹اك ه-ف ¸مر ن~¹ ¸=-¹او ءا¸=ص¹ا
ر¸ست¹او -قن¹ا نع ¸¸= ه¸-·بو ¸¸= ¸را=¹اب »ا~=¹او ¸¸=م ¸هف ه-د-
_=ق- اه`¹ا` ¸ص=¹ا ¸فو ¸ل= ا~ه-لع ¸اك ¸' ¸¸= اه`¹ا` .-دانق¹ا ¸فو ه-ق-و هبا-¹ ¸¸= د=س~¹او
¸¸´- ¸' ل' =¸ت-و .~=- ام -`خب ¸ص=¹اك ه-ف ةكو¸ت~¹ا =س-¹او ¸·-ب اه-·ب =بر ¸' اه·بار
ن-=و¸¹ا د=' د¹و _=ق-و ¸=' ن´سم ¸ف هنع ¸== ا~-ف ل' ن-=و¸¹ا د=' _=ق- لو ‹فا= اه·م
نم لو ---¹ا _=ق- لو هد-س .ام ¸ف د-·¹ا _=ق- لو ه¹¸=د ¸ف ه¹ ¸~¸- »¹و هنع ¸== ا~-ف هد-عو
و' ¸ل= نم ه·م و' ¸-- ىلع ا~-ف لو ن-¸=¹ا ه-و¸- ىت= ¸ل·م ¸~` ¸ف _=ق لو _-ن- ¸ف .=د
`ف ل'و ا·=ق ن-ق-تم اناك ¸'ف ه¸-= _¸='و -قن ¸لف _=ق- »¹ ه=¸خ- »¹و هلقن ¸¹و ‹فا=ب ل' -ا-`
ا~هنم د=او ىلع _=ق
¸لف .=اد¹ا ىلع _=ق¹اف ه=را= ¸=` ه¹وان ¸لف ه=¸=' نم ىلع _=ق¹اف ة-ا= -قن¹ا ¸ف اق--ا ¸¹و
هل=اد ~=' ¸لف ا·=ق -قن¹ا =سو ا-قت¹ا ¸لف هب~=ف .-=ب ه=بر ¸¹ ا~ك ¸ل¸ق .=اد¹ا ¸-ف هد- ه-¹' .=د'
را~' ¸¹و _=ق _¸=و -رد _لتبا ¸¹و _=ق- ر¸ه~~¹او =¹ام اه-ف -ق¸ف ه=را= _ات~¹ا ىق¹' ¸' د·ب
¸ل¸قف ¸¸=¹ا نم -=¸خف -ل·¹اب -ا~ ى¹'
¸-~~¹ا -`خب _=ق ه~='ف هعد= و' ¸-~م ¸-= اد-ع .~= ¸¹و
_=ق- »¹ ه·م ا~ب -¸هف ¸¸=¹ا ¸ف ~=' ¸¹و _=ق- `ف ةبا¸= ¸-= ىلع -¸با´م و' اس`ت=ا ~=' ¸لف
ل'و _=ق- »¹ -¸هف هب ¸·~ ¸' =¹ام .اق اه`¹ا`ف ه·ن~¹ ءا~ ¸¹و ه-لع ده~- نم ¸-='و هك¸- ¸¹و
_=ق
ة·-س¹ا ءاهق-¹ا هب .اقو هل`م ¸¸= نع ه=¸=' ا~' ¸-·ص¹ا ¸=¹ا ةق¸سف .ا~¹ا ¸-= ام'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 521
نب ن~=¸¹ا د-ع نب ¸´ب ¸ب'و ¸´ب ¸ب' نب د~=م نب »ساق¹او ¸-ب¸¹ا نب -و¸عو --س~¹ا نب د-·س »-و
راس- نب ¸ا~-لسو ة-تع نب -ا د-ع نب -ا د--عو -با` نب د-¸ نب ة=را=و »ا~- نب -را=¹ا
»¹ ¸'و »-د=` ¸و¸س~¹ا ¸اك ¸'و د-ا·~¹او ¸م~¹او د-·¹او ¸=¹ا _=ق-ف --ل´ت¹ا ¸راس¹ا =¸~و
هه-~ ¸-= ¸فو _=ق¹ا ¸ود »¸·¹ا --` هه-~ ى¹' _=ر ¸'ف -داه~¹ابو را¸ق`اب --`و ا¸·فا¸ت-
¸ات-اور
»¸·¹ا --` -¹ا=¹ا -ل=ف ن-~-¹ا در ¸¹و
ن-~-و د-ا~ب و' ن--'¸ماو .=¸ب ¸اك ¸'ف ن-ل=ر -داه~ب --`-و »¸·¹ا ¸ود _=ق¹ا --`- د-·¹ا را¸ق'و
_=ق¹ا ¸ود »¸·¹ا --`
هم¸= _=ق¹ا ن-= ى¹' ةق¸س¹ا ن-= نم ¸س¸م ¸-و -ل- ¸'و هما-ق _م .ا~¹ا درو _=ق¹ا ه-=¸مو
ران¹اب »س=-و _¸´¹ا نم ىن~-¹ا _=ق-و اقل=م هم¸·- .-قو »¸·- »¹ ل'و »ا-ق¹ا ن-= ى¹' -ه~' .اقو
¸-=-و ر¸·- »` ىن~-¹ا هل=ر »` ,¸س-¹ا هد- »` ,¸س-¹ا هل=ر »`
.اقتنلا ىلعو _ا-تنلا =قس ¸' .-قو .قتن-ف »د·¹ا´ف ا-¸`ك' و' _با-ا ةصقان و' ء`~ -ناك ¸¹و
د=¹او ¸اصق¹ا هلف اد~ع ,¸س-¹ا »ام`ا و' د`=¹ا _=ق ¸¹و ,¸س-¹ا هل=ر .-قو ,¸س-¹ا هد- .-قف
هل=ر -·=ق داع ¸¹ ءا¸=`ا ىلعو ¸اب د=¹او اهلقع ه¹ ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ء,¸=- '==و ¸اب
د=¹ا =قس ةف‰ب ىن~-¹ا -=قس ¸¹و _فان نبا دنع ,¸س-¹او »ساق¹ا نبا دنع ىن~-¹ا
-~ق¹او -¸~¹او ىن¸¹ا ر¸´تك -¸´~ف د=¹ا .-ق ةق¸س¹ا نم ر¸´- امو
-¸~¹ا و' -~ق¹او ىن¸¹ا -`خب -~ق¹او -¸~¹ا د=ك اه-=¸م دد·- ¸'و -د=ت~¹ا دود=¹ا .=ادت-و
-~ق¹ا د= ىلع ¸-'- لو د-¹ا _=قو ىن¸¹او -¸~¹ا د= ىلع .تق¹ا ¸-'-و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اه·م ¸ام¸¹ا .¸=ب لو ة¹اد·¹اب لو ةب¸ت¹اب دود=¹ا =قس- لو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 522
¸= و' -'¸ما و' .=ر نم -داع ة`ا·تسلا _م ر~·ت- ه=و ىلع .ا~¹ا ~=' هب دصق- .·ف .ك ةبا¸=¹ا
-¸-=ب ~¸='~¹او ل ام ~='- »¹ ¸'و .تق- »¹ ¸'و اه--خم و' ¸م'تسم و' ¸--م~ و' »لسم و' د-ع و'
_`س¹ا ¸ه~مو -را=م ¸م~¹ا و' »لس~¹ا ىلع ¸-¸=¹ا _=اقف .--س¹ا -خ- »¹ ¸'و =¹~ك _و¸خ¹ا
و' .-ل¹اب ¸راس¹او -را=م =¹~ك ¸ا¸´-س¹ا ىقس- ¸م~¹او ةن-دم ¸ف اد¸-نم ¸اك ¸'و -را=م =¹~ك
ام ~='-ف ا·-¸م هل=د' ىت= ¸-ص¹ا _دا=و -را=م ة`ا·تسلا _ن~- -¸با´م ¸اق¸ و' راد ¸ف راهن¹اب
¸ل¸ق ن´م' ¸' هل-ق ,¸قت¹ا ى¹' ه-اعد ¸فو ¸ا--اب »ه¹اتق ¸¸=-و -را=م ه·م
اب¸لصم .تق¹ا »` -لص¹ا و' .تق¹ا ام' اه-=¸مو
-ه~' دنع ¸=¸-و »ساق¹ا نبا دنع -لص¹ا »دق-و ¸-ن¹ا و' -لا¸م -`= نم .=ر`او ¸د-`ا _=ق و'
¸-ن¹ا .-قو هدل-ب ¸-=- .-قو هتب¸- ¸ه=- ¸' ى¹' ىن¸¹ا ¸ف ¸ك~ ا~ك د-·ل¹ ل ¸=¹ا ¸-ف ¸-ن¹ا ام'و
ه¹ •تق- `ف هن-ع --قف و' هد- -·=ق ن~¹ ل »امŒ¹ ن--·ت¹او ا¸·=ق- و' ا¸لتق- ¸' ى¹' »ه-ل=
ا~هب¸-- لو _=ق¹ا ¸=-¹ا ¸~¹و .تق¹ا ¸-بدت¹او ¸=-¹ا ¸~¹ ن-·تف
»ت=ت-و .تق ن´- »¹ ¸'و -را=~¹ا .تق-و ءا~ ¸' ا~هب¸--و ¸-ن¹ا ةتلف هنم -·قو ن~¹و ا~-¸-·¹و
¸-ع »د¹ا ¸¹¸¹ ¸-¹و ةبا¸= ا-م~ .تق ا~لسم هنع -ا ¸-ر ¸ا~`ع .تقو ء-ك ¸-= و' .تق ¸' هلتق
ن·- »¹ نمو .تق¹ا ¸ف ¸اع' نم .تق-و
-¹' ة-م ا¸ناك ¸¹و »ساق¹ا نبا .اق
-را=~¹ا ¸-·ك _و¸=~ل¹و »د¹ا ¸¹¸¹ ¸اصق¹ا ¸¸´-و هد·ب ل ¸-=¹ا .-ق ةب¸ت¹اب ةبا¸=¹ا د= =قس-و
ه¹ --س- نم و' .تقل¹ =سم' نمو ة--ب¸¹ا .تق-ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 523
ةنس ه-ل=ب ¸-=-و ة-م -¸-- -ه~' .اقو .تق- »ساق¹ا نبا .اقف --ست- »¹ نم ام'و
_-~=¹ا نع د=ا¸¹ا »¸·-و هتم~ ¸-ف ل'و ةبا¸=¹ا د= ه-لع »-ق' ¸' ¸¸نخس .اقو ¸راس¹ا´ف »¸·¹ا ام'ف
ن-~-¹او ءان-تسلا د·ب ه-¹' _فد -¹ا= ه-ل= ¸' ه¸-لس ¸~¹ا .ا~¹ا نم »ه-د-'ب امو --ا- ¸-= و' ا--ا-
¸`ف هن' ¸ان`ا ده~ف ةبا¸=¹اب ار¸ه~م ¸اك ¸¹و ا~هس-ن` ل ةقف¸¹ا نم ¸¹و ن-ل=ر -داه~ب --`-و
ا-¸ن-ا·- »¹ ¸'و ةبا¸=¹ا -ت-` ر¸ه~~¹ا
-¸~¹ا
.-لق¹اب -=-ف ر~ع لو -رو¸- ¸-= نم اراتخم هسن= ¸´~- ام -ل´~¹ا »لس~¹ا -¸~ د=ل¹ -=¸~¹ا
¸-`´¹او
ا~ب ¸وادت¹ا ¸¸=- ل هن' _-=ص¹او »ا¸= هن' انلق ¸'و ة=اس`ا ى¹' ¸=-م لو ه¸´م ىلع د= لو
د=¹ا .ه= ¸عدم -`خب ¸ل¸ق »-¸=ت¹ا .ه= ¸عد- ¸ود-¹ا ¸فو ¸=نب لو ¸~خ¹ا ه-ف
هدلقمو ~--ن¹ا .= ,¸- دهت=~¹ا ىلع د= ل ¸' _-=ص¹او
اهف¸·- ن~م »~¹ا ىلع -داه~¹او را¸ق`ابو ن-ل=ر -داه~ب --`-و د= `ف ¸=' ابا¸~ ا¸´سم ن… نمو
هنع -ا ¸-ر ¸~ع هب »´=و -¸~¹اك
¸¸¹اب ¸=~ت-و ه¸=- د·ب -دل= ¸¸نا~` ه-=¸مو
¸ود ن--´¹او ¸ه=¹ا ىلع ن-د-¹ا ىلخم =¸ب¸م ¸-= ادعاق ن-¹دت·م -¸-و =¸سب اهلك دود=¹او
--= ¸=¸-و ة-ق ¸ف .·=- ¸' نس=تساو اه-ق- ل ام -¸~¹ا ىلع =¸ت-و .=¸¹ا د¸=-و ا~-¸-=
¸نا¸¹ا ¸ف »دق- ا~ك =`ه¹ا ى~خ-
¸-¸·ت¹ا
ردقب هداهت=اب »كا=¹ا هر¸ع ¸مد' ¸= و' ى¹ا·- -ا ¸= نم ة-ص·م ىن= نمو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 524
¸¸´-و ¸~¹ا ¸~ ىلع .ق`-و ةتل-¹ا ¸~و _-ف¸¹ا نع ىفا=ت-و --خ-ف .¸ق¹او ه¹ .¸ق~¹او .-اق¹ا
.تق¹ا ى¹' ¸هتن- لو د=¹ا ىلع دا¸- دقو =¹~ ¸-·بو ةما~·¹ا _¸نبو ةماق`اب و' ¸-=¹ابو -¸-¹اب
.´ن ل'و »هت- ن~م ¸اك ¸'ف ¸عاتم -ق¸س -ن' .اق نمو
¸-¸·ت¹او هق= _ن~ب ¸ل·ت- ا~ب _و¸¹او هق-قر د-س¹او ¸--´¹ا ل ¸-·ص¹ا هن~'ب »ل·~¹او -`ا -د¸-و
د=¹ا -`خب ةلقا·¹ا ىل·ف ,¸س ¸'ف ةم`س¹ا =¸~ب ¸-ا=
و' =`- هنم د¹¸تف -ا¸ص¹ا ه=و ىلع هه-~و ---= نم ه¹ ¸¸=- ` ·ف .·ف نمو ¸ا~-¹ا تا-=¸م
¸-صق- ¸ف و' -¸وا=م ¸ف و' هف '==' و' ه¹ ¸~¸- »¹ و' ` -ا= ¸اك ¸'ف ه-لع ¸ا~- `ف .ام -ل-
»¸- ¸ف _=س ىلع اران €=' نمو د--م ¸-= هنتخ- و' ه~==- ¸' ه¹ د-·¹ا ¸~'و '=خ¹اك ¸ا~-¹اف
ا~' .-ا~¹ا راد=¹ا =¸قس ¸فو رد- -ا¸-~¹ا =¸قسو ن~-- »¹ _-¹ا هتت·ب ¸¹و ن~- --اع _-ر
و' ¸-- و' -ل´م نم »-ا-ل¹ را~ن`ا د·ب .-اص¹ا _فد ¸¸=-و ¸ا~-¹ا هكراد- هن´م'و ه-=ا- ر~ن'
ل'و ءادتبا ادصق هلتق ¸ا= .تق¹اب ل' _فدن- ل هن' »لع ¸'ف .ا~¹او .-`او ¸-ن¹ا نع ة~-هب و' ¸¸ن=م
ىلع هنانس' ن~- هد- .سف ه-ع ¸¹و _¸=¹ا ¸=- »¹ -¸-م ¸-= نم -و¸ه¹ا ىلع ردق نمو `ف
`ف اراهن _ر¸¹ا نم »-اه-¹ا هت-ل-' امو د¸ق¹اف ه-ن-ع دصقف -اب ¸تس و' -¸ك نم ¸=ن نمو _-`ا
¸¹ ءا=¸¹او -¸خ¹ا ىلع هت~-قب ن~--و ¸ا~-¹اف .-ل¹اب ام'و ‹فا= ¸-·ب .~هتس- ¸'ب ¸سفو ¸ا~-
ه·-ب .=
---- و' _ر¸¹اب ىن'تس- لو -¸=م ,ورو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 525
( ¸ت·¹ا )
ة·بر' هناكر'
ه-·ب و' هقتع در »-¸·¹ا »اق »` ¸تع' ¸لف ه¹ا~ب ن-د¹ا ==- »¹و ه-لع ¸== لو -ل´م .ك ¸ت·~¹ا
-ن=¹او ةن--¹اب ل' ى-ق- لو ر~ن¹اب -=-و ءا~ ان' _=¸-و -دع ا-¸-=و ¸ت·¹اب ة--¸¹او
»¸ل ¸= هن-·ب ¸ل·ت- »¹ ¸-قر .ك ¸ت·~¹ا
هه-~و -¸عاو --~او =س-ن =¹ ---و ة-ان´¹او ة-ق¸¹ا =فو ¸اتع`او ¸-¸=ت¹اك _-¸ص¹ا ة·-ص¹ا
ءا~¹ا ¸نقسا ¸=ن ة-ن¹اب »ساق¹ا نبا ¸=¹'و ة-ن¹ا ة-ان´¹ا =¸~و
ء¸~ هم¸ل- »¹ ¸= ¸د-ع ةمواس~¹ا ¸ف .اق ¸¹و
د¸-و _-ا-¹ا ىلع ¸تع ه¹ هعا-ف ¸= ¸هف هت-¸ت~ا ¸' ¸¸ت~~¹ا .اقو ¸= ¸هف هت·ب ¸' _-ا-¹ا .اق ¸¹و
هن~`
»ه-ام' نم هد--ع دلو'و د¹¸¹ا »'و ¸بد~¹او ه´ل~- نم ¸تع ¸= ¸¹ =¸ل~م .´ف ا~ك -ل·ف ¸' .اق ا~'و
د--ع -`خب هن-~- د·ب اود¹و ¸'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 526
.ك -`خب =¹~´ف ه´لم' =¸ل~م .´ف .اق ¸'ف اه=و¸-' -'¸ما .ك -`خبو »ه¹ا~ك _-- »هن'ف هد--ع
ه´لم ¸ف نم ¸ت·- ل هن'ف ادب' ه´لم' =¸ل~م
ةع¸ق¹او -ل`¹ا ىلع د-ا¸¹ا ¸ف ¸-¸~¹ا ىلع ¸==¹او ةل`~¹ابو ةبا¸ق¹اب ¸ت·¹او ة-ا¸س¹ا ¸ت·¹ا ¸ا¸=
ءل¸¹او
¸ات-اور »´=¹ا ىلع هف¸قو ¸فو ,¸س هد-ع نم ا¸-ع و' اء¸= ¸تع' نمو ة-ا¸س¹ا
ة``` =و¸~ب ¸قا-¹ا ه-لع »¸ق اك¸~ ¸تع' نمو
هت-ب را¸~و ه¹¸نم _ا--و ن-د¹اك ه¸ه… -¸سكو »ا-`ا ه-¸ق نع .--- ¸'ب هب ا¸س¸م ¸¸´- ¸' .و`ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.-قو ¸س·م --~¹او -ل`¹ا ¸ف ل' ¸-قف ¸-¸~¹او ه-`ص¹ ه-را¸- ا~ع .--- ¸'ب -ه~' .اقو
¸¹و ه-ف ,¸س ¸·-¹اب ا¸س¸م ¸اك ¸¹و _-`ا ىلع ¸س- »¹ ¸= ¸--صنف -م ا~' .اق ¸لف ¸-¸~¹اك
.-ق- ¸' لو د-·¹ا ءا·ستسا »¸ل- لو _-`ا ىلع =¹~ ه¹ ن´- »¹ ¸س·~¹ا ةم~ _ا--اب =-¸~¹ا ¸-ر
ه-ا-`' ¸-ف ¸س-'ف »´=- »¹ ¸¹و د·ب »-¸ق- `ف هراسع` »-¸قت¹ا =¸قسب »´= ا~'و هب ¸ت·-و ¸-·¹ا .ام
¸ات-اور
و' ه-ه-ا ¸¹و ¸س- »¹ ه--¸ق نم اء¸= -رو ¸لف ه--س و' هرا-ت=اب ء¸=¹ا ¸تع .ص=- ¸' ¸نا`¹ا
,¸س ها¸ت~ا
ةعا~= ا¸ناك ¸¹ =¹~كو »¸ق- »¹ ا¸= ه-·ب ¸اك ¸لف ¸ت·¹ا ¸-·-ت¹ ء,دت-~¹ا ¸- ¸¸´- ¸' -¹ا`¹ا
¸اك ¸لف ا~-ددع ىلع .-قو ا~هصص= ردق ىلع ا~ه-لع »¸ق ا·م ¸ان`ا ¸تع' ¸لف .و`ا ىلع »-دقت¹اف
¸ه…' ىلع ة~-ق¹ا _فدو »-¸قت¹ا د·ب ل' ¸ت·- لو ¸ل¸ق ¸س¸~¹ا ىلع ¸قا-¹ا »-¸ق- ¸-ف ا¸س·م ا~-د='
»´=¹ا »¸- »¸ق- ¸ه…`ا ىلعو ا~هل-قف »~ع ¸' -¹ا`¹او ن-ت-او¸¹ا
---
¸´ب ¸ب' ~اتس`ا .اقو ~-ن هتص= =-¸~¹ا ¸تع' ¸¹و »¸ق- »¹ »-¸قت¹ا .-ق تام ¸لف ¸ت·¹ا »¸- ل
¸¸ت~~ل¹ »¸ق- ¸' »-¸قت¹ا .-ق هعاب ا~' ها-تقمو
د·ب ل' »¸ق- ل =¹ام .اق ه-لعو هد=و هت-ان=و ه-داه~ »´= =¹~كو .اق »-¸قتل¹ _--¹ا د¸- ةنود~¹ا ¸فو
»-¸قت¹او ¸ت·¹ا ¸ف =-¸~¹ا ¸--خ-
هت~-ق هتم¸¹و ه-لع ¸تع ادساف ءا¸~ ةص=¹ا ,¸ت~ا ¸لف ¸ل¸ق هع¸=ر .¸-ق ¸-ف ا~-د=' رات=ا ¸لف
ا-م~ د-·¹ا ¸اك ¸' ¸ا-م~¹او »-¸قت¹اف ن-~لسم ¸اد-س¹ا ¸اك ¸'و ن~`¹ا ¸=تساف هقتع' ¸¹ ا~ك ن~`¹ا درو
»-¸ق- `ف
»ساق¹ا نبا .اق اه`¹ا` ¸´·¹ابو »-¸قت¹اف ه´-¸~ ¸ود ا~لسم ¸ت·~¹ا ¸اك ¸'و ¸ات-او¸ف ا~لسم ¸اك ¸'و
€-ت=ا ¸'و د-س¹ا .ام ¸ف »¸ق ءا¸= هد-ع ¸تع ¸ا=' و' د-س¹ا ¸~' ا~'ف »-¸قت¹اف ا~لسم د-·¹ا ¸اك ¸'
¸¸ن=س .اقو .=`ا ى¹' ¸ت·-ف ¸`ا ه-لع »¸ق- =¹ام .اقف .=' ى¹' هتص= ¸تع' نمو ¸ت·~¹ا _-ب ى¹'
¸ت·~¹ا نم ل' هل-ق ه·--- لو ~-ن-= هم¸ق-ف .=`ا ى¹' =سا~ت- ¸' =-¸~ل¹
¸ت·- .اقف .·=ر »` .و`ا ا-~='-ف .=`ا ى¹' هتمد= »¸ق- »ساق¹ا نبا .اقف ¸ت·¹ا ¸نا`¹ا .=ع ¸لف
_س-- »ساق¹ا نبا .اقف ¸بد و' ¸نا`¹ا .='و ¸س¸م ¸-و .و`ا .تب ¸لف ` =¸م ه-·بو ` =·م ه-·ب
و' هلك اق-قر ¸¸´-ف ¸ا-واقت-و ¸س- »¹ هتص= ¸بد نمو ا¸=نم _ق- =ل~¹ا د-ع .اقو .=·-و »¸ق-و
هلك ا¸بدم
¸تع ¸-·ب ` ماك د-·¹ا »¸ق-و ا¸بدم ء¸=¹ا =¸- ¸¹ ¸ورو ,واق و' »¸ق-ف =-¸~¹ا ءا~ ¸' ¸ورو
نبا ه-¹' _=رو ن-~-¹ا -ه=¸- ةن-ب لو ه--لع ¸ت·~¹ا ىعدا ¸¹و ه¹ا~ب »¸ق-و ¸قب ام ل _-`ا ىلع
»ساق¹ا
¸د¸~ع د=' ه¸-= و' -ر'ب =لم نم .ك ىلع ¸ت·-و ةبا¸ق¹ا ¸تع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 52‚
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 52•
ى`ن`ا د¹وو ا¸ل-س ¸'و دلو`او ن-¸اب'و ¸¸لع ¸'و تاهم`او »ه-اهم'و ا¸لع ¸'و ءاب`ا -سن¹ا
¸ورو »·¹ا --و نبا دا¸و _-`ا ىلع ا¸ناك ةه= ¸' نم تا¸=`او -¸=`ا =¹~كو ءا¸س ¸ك~¹او
¸' ¸ت·- ه--¸ق ¸¸ت~- ¸-¸~¹او اه=ا´ن ه¹ .=- »¹ -'¸ما -ناك ¸¹ نم .ك »-و »¸=م »=ر ¸~ .ك
.-ق- »¹ و' .-ق ¸تع --¸قب ه¹ ى-و' ¸'ف -ل`¹ا هب ىفو
لو ء¸=¹ا ¸ت·- .-قف .-ق- »¹و اء¸= ¸اك ¸'ف ¸ل¸ق هل-ق- »¹ ¸' ه-لو ¸فو ةقدص¹او ة-ه¹ا =¹~كو
¸ت- ل .-قو »¸ق-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
هن` ة--¸¹او -ا¸` ¸-·¹ ة-ه¹ا -`خب هن-د ¸ف _ا-- »ساق¹ا نبا .اقف ن-د ه-لعو ه--¸ق -رو ¸¹و
_-~=¹ا ¸ف ¸ت·- -ه~' .اقو ¸ت·-¹ --و
¸فو ¸ل¸ق ه--س¹ا ةل`م ¸ف هنعو ن=س-و ر¸عو ه-لع ¸تع ن-~- ةل`م اد~ع هق-ق¸ب .`م نمو ةل`~¹ا
ه¸ك ا~' -ل`¹ا ىلع دا¸ ا~-ف ة=و¸¹ا ةل`م ¸فو »لس~¹ا د-·¹ا -`خب ¸ل¸ق ¸م~¹ا هد-·ب ¸م~¹ا ةل`م
هه=و »سوو ن-~ ¸~`ا ¸~و ةل~ن`ا _=قو ¸ل¸ق ¸ا-د~¹او هد-·ب د-·¹ا ةل`م ¸فو ¸ل¸ق _و¸¹ا
اهل=سو ¸انس`ا _لقو ¸ل¸ق ران¹ا ¸-·ب هه=و »سو ¸فو ن-~ب ¸-¹ هه-~و هعار~ ¸فو ن-~ ران¹اب
»¸ت=~¹ا ¸=ات¹ا ¸ف ل' ن-~ب ¸-¹ د-·¹ا ة-=¹و ةم`ا ¸'ر ¸ل=و ¸ل¸ق -د=ا¸¹ا نس¹ا ¸فو ن-~
»´=¹ا د-ع نبا ¸¸فو ةل`~¹اب -ه~' .اقو »´=¹اب ل' ةل`~¹اب ¸ت·- لو »ساق¹ا نبا .اق ة·-ف¸¹ا ةم`او
-'¸~¹ا ¸' ¸¸ن=س ,ورو _-`ا ىلع د-س¹ا .¸ق .¸قاف د~ع هن' ¸ف ا-لت=ا ¸¹و ه¸-=و _-ا¸¹ا ن-ب
ةل`~¹اب ¸ل=-
¸ت·ب ى-و' و' -ل`¹ا »هل~=- »¹و »هقت·ب ى-و' و' ه-¸م ¸ف ة·فد ¸تع' ا~' ا~-ف ¸-و ةع¸ق¹ا
»هنم ¸ت·- ¸¸ن=س .اقو =¹~´ف »ه-ا~س' ىلع •ن ¸¹و ¸`ك' هد--عو ها~س دد·ب ى-و' و' »ه`ل`
¸تع' ¸¹و •ص=¹اب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 52ƒ
و' »هف ا--' .اق ¸¹ =¹~كو ةع¸ق لو _--ا د=او .ك نم -ل`¹ا .اق ¸لف ¸باس¹ا »دق ---¸ت¹ا ىلع
»ه```'
.ا~ك ى¹' ¸هتن- ىت= ¸تع ه~سا _¸= ن~ف ة~سق¹اك »-¸ا~س' -ت´-و د--·¹ا »¸ق- ¸' ةع¸ق¹ا ¸-¸=و
ه-·-ب و' د=ا¸ب -ل`¹ا
---
( ءل¸¹ا )
و' هس-ن نم _-ب و' ةباتك و' ء`-تسا و' ¸-بد- و' ¸¸ع ¸-·ب و' ¸ت·ب ة-¸=¹اب ه´لم .او¸ ه--س
=¹~ك ة--اس هل·=و ¸ل¸قف ن-~لس~¹ا نع ¸اك ¸'ف هن~' ¸-·ب و' هن~'ب هنع ¸تع' و' هنع ¸-·¹ا ¸-بد-
ن-~لس~ل¹ ه¸لوو ادب' --سب ¸-¹ »لس~¹ا ¸فا´¹ا ¸اتع'و
¸¹و ه¹ام _ا¸تنا ه¹ ¸¸=- .ا= ¸ف د-·¹ا ¸اتع'و د-س¹ا »`س'ب ءل¸¹ا داع هقتع د·ب د-·¹ا »لس' ¸لف
¸تع ىت= هب د-س¹ا »ل·- »¹ ام -`خبو د-س¹ا هد¸- »¹و --ا´~¹ا -`خب ادب' --سب ¸-¹ هد-س ¸~'ب
دلو' ىلعو اقل=م ¸تع' نم دلو' ىلع .س¸تس-و ا·¹ ¸ت·~¹ا ¸-·¹ ه-¸-` و' ءل¸¹ا ¸-ن =¸~ ¸¹و
¸تع' نم ىلعو ¸=` ¸تع و' ¸ر ن´- »¹ ام ¸= نم -سن »ه¹ ¸-¹و اقل=م -قتع' نم
¸ت·م نم ى¹و' -`ا ¸ت·مو .ق·¹ا .~=و _ا´ن¹ا ة-لوو -ا¸-~¹ا اهمدع دنع د---ف ةب¸ص·¹اك ه~´=و
»`ا ¸ت·~¹ د¹¸¹ا ءل¸ف _و¸ نعل لو هقت·م ى¹' ا~هنع _=ر ¸ت·ف اق-قر -`ا ¸اك ¸لف د=¹او »`ا
.¸ق .¸ق¹اف ةن-ب لو .~=¹ا ¸ف »`ا ¸ت·مو -`ا ¸ت·م -لت=ا ¸¹و ه-ب' ¸ت·م ى¹' _=ر هق=لتسا ¸لف
ن´¹ --`- »¹ ءل¸¹اب د=او ده~ ا~'و اهقتع »¸- نم ¸ه~' ةتس نم .ق` ه·-- ¸' ل' -`ا ¸ت·م
_فد- ل -ه~' .اقو ه-¹' _فد-و -ل=-و .ا~¹اب ىن'تس-
ان`ف ¸' .¸ق- ان`ف ¸ا·~س- لا¸- »¹ ا~هن' ¸اد-ا~ ده~ ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 531
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 530
ى¹و' ه¸-= .·لف .=·- ل ن´¹و ءل¸¹ا هب --`- -ه~' ,ورو د=او د-ا~ك اناك هل¸م و' ه~ع نبا
-ا¸-م ه~=' ةب¸ص·¹اب ه`ا¸-م ~=' ن~ف ¸ت·~¹ا ت¸م ردق-ف ¸ت·~¹ا ¸ت·م نم ى¹و' ¸ت·~¹ا ة-صعو
-اب ¸ف د=¹ا نم ى¹و' ˆ`ا نباو ˆ`او نبلا _م ¸¹و -ن-ل¹ لو نبلا _م -Š¹ ء¸~ `ف ¸-ت¹ا
¸ت·مو ¸ت·~¹ا -' ¸ت·م _~ت=ا ¸¹و -`ا ¸ت·~¹ ءلو `ف -`ا ¸ت·مو ¸ت·~¹ا -' _~ت=ا ¸¹و ءل¸¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ه¸= نم ىلع و' هقتع ت¸~اب نم ىلع `= ` -' ى`ن' ءلو لو ى¹و' ¸ت·~¹ا ¸ت·م ¸اك ¸ت·~¹ا
د·ب د-·¹ا تا~ف هقتع'ف اد-ع -`ا ,¸ت~ا »` ا~-اب' -نبو نبا ,¸ت~ا ¸¹و ¸تع و' -دل¸ب اه¹ ه¸لو
د-·¹ا نم -ن-ل¹ ¸اك د-·¹ا .-ق نبلا تام ¸¹و ¸ت·~¹ا ة-صع هن` -ن-¹ا ¸ود نبلا ه`رو -`ا
»` نبلا تام ¸¹و -صن¹ا ¸ت·م ¸ب' -صن ةقت·م اهن` _ب¸¹او ¸ت·~¹ا -صن ةقت·م اهن` -صن¹ا
ءل¸¹ا ¸= ا~ب ن~`¹او ءل¸¹اب _ب¸¹او »=¸¹اب -صن¹ا -ن-ل¹ ¸اك -`ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 532
( ¸-بدت¹ا )
ة--¸¹ا ¸-= ىلع ت¸~¹ا ىلع ¸ل·م ¸تع ¸-و
و' ا~- ¸-¸م نم -م ¸' ام'و هه-~و ¸-¸م د·ب و' ¸نم ¸بد نع ¸= -ن'و =-¸بد ¸=ن ة·-ص¹ا
¸'ف تام ا~'ف -ق¸- »¹ ا--لم د-س¹ا ¸اك ¸' ةنسب ¸-¸م .-ق ¸= -ن'و ¸-بد- ل ة--¸ف ا~- ¸¸-س نم
لو ه`ل` ن~ف ا--¸م ¸اك ¸'ف ةنس هتمد= ءا¸´ب _=¸-و .ا~¹ا ¸'ر ن~ف .=`ا -قو ا=-=- ¸اك
_ا¸= ا-د·ب ¸ه~ .ك د·ب د-س¹ا ى=·- »` ةنس ه=ا¸= ¸فو ء¸لم ¸-= ¸اك ¸'و هتمدخب ه¹ _¸=ر
اهل-ق ¸ه~
ا~' _و¸¹ا تا~ نم ه~¸-ن ¸فو ه--س¹ا نم ~-ن- لو ¸-~~¹ا نم ~-ن-ف „¸ل-¹ا ل ¸--~ت¹ا ه=¸~و ¸بد~¹ا
و' ه-¸=ا¸م ¸فو _- »لس~¹ا هد-ع ¸فا´¹ا ¸بد ا~'و ¸¸ن=سو »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق ها¸س .ام ن´- »¹
ةك¸تل¹و ه¹ ن-د¹ا ¸ا¸·تسابو اد~ع هد-س .تقب _--¸-و -¸=مو »ساق¹ا نبل ¸ل¸ق هقتع ¸-=ن-
-ل`¹ا -¸وا=~ب ه-·ب _--¸-و
--¸ق ىلع ل ا= ¸اك ¸'و دقن¹اب _-ب ¸س¸م ¸-ا= ىلع .=¸م ن-د د-سل¹ ¸اكو -ل`¹ا ¸ا- ¸¹و
¸ت·- اه--ف ه·-ب د·ب »د·~¹ا ¸س-' و' --ا·¹ا ¸-= ¸'ف ءام¸·ل¹ _-ب لو ه--ق ¸ت·¹اب ¸ن¸تسا ة--·¹ا
_¸=¸¹ا لو هت-- لو ¸بد~¹ا _-ب ¸¸=- لو ة-د-¹ا ¸بد~ل¹ ل ة`ر¸ل¹ »ساق¹ا نبا .اقو ¸اك --= هنم
ىت= هتمد= »لس' د-س¹ا ءا~ ¸'و اه--ف _-- »¹ ىن= ¸¹و ة-¸=¹اب ل' ه´لم نع ه=ا¸=' لو هنع
¸'ف ¸ل¸ق هتم~ »هعا--ا ¸-ف ¸تع ¸'ف »ه-ا--تسا .-ق د-س¹ا تا~ف ه~لس' ¸'ف هادف و' اه~ر' ا¸ف¸تس-
_¸= ¸¹و هكا´تفا و' ¸·-¹ا »`س' ن-ب ة`ر¸¹ا ¸-=و ¸قب ا~م هتص= هب ¸ل·- ه-·ب ¸ر
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 533
ن-ب .و`ا ¸--خ- _¸=و نق¹ا -`خب ة-نا`¹ا ةل~=و ى¹و`ا ة-ق-ب ا-ا=- هم`س' د·ب ا-نا` ¸بد~¹ا
¸-بدت¹ا دنع .~=¹او =¹~ك -¸بد~¹ا د¹وو هت¹¸ن~ب ¸-بدت¹ا د·ب هتم' نم ¸بد~¹ا د¹وو هكا´تفاو هم`س'
»¹ ام ه¹ام _ا¸تنا د-سل¹و ¸ل¸ق د¹و »' ¸ت·- »` ¸-بدت¹ا د·ب .~=- ¸بدم هم' -رو¸-- ¸فو =¹~ك
هل~= ¸'ف »ساق¹ا نبا .اق ه¹ا~ب هد-س -افو د·ب »¸ق-و ه¹ام ~=' ءام¸·ل¹و ¸ل-ب ¸'و -اف¸¹ا ه¸-=-
ه¹ا~ب هنع -ل`¹ا ¸ا- ا~' ام' --و نبا .اقو هد-ب ه¹ام ¸ق'و ه-·ب و' ه`ل` هنم ¸تع ل'و ¸تع -ل`¹ا
-ل`¹ا ة-قب ¸=ع' ¸تع ا~'ف ةك¸ت¹ا _م ه¹ام »-
---
( ةبات´¹ا )
اهناكر'و _-`ا ىلع ا--' د-·¹ا ¸-=- لو ¸-=- `ف د-س¹ا ىلع ة-=او ¸-= ¸-و
.ا=¹ا ¸ف ¸تع -¹' ىلع ¸= -ن' .اق ¸¹و ادعاصف ن-~=ن و' »=ن ¸ف ا~ك ىلع =ت--اك .`م ة·-ص¹ا
هتم~ ¸ف -¹`او
»ل·- ل --ا= ىلع ن-د و' ن-ن= و' درا~ و' ¸ب' ىلع ه¸´-و اقاد- ءا= ام ىلع ¸¸=-و ¸¸·¹ا
ه-ا-=
داس-¹ _س-- لو ة~-ق¹اب _=ر ¸~خ¹اك ه´ل~- _ص- »¹ ا~'و =¸~ ام د-س¹ا ¸-ق- ىت= ¸ت·- لو
د-·ل¹ ¸= ه-ف .-='ت¹او ءا¸~¹ا هم¸ل- »¹و --م ا--~ هنم ¸¸ت~- ¸' ةبات´¹ا ¸ف =¸~ ¸¹و ¸¸·¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
د=و ¸¹و _-~=¹اب ل' هنم ء¸~ ¸ت·- لو ل ا= ¸¸=- .-قو هت-ا·س ردقب -~=ن ` =' ¸ك~- »¹ ¸'ف
ا~ب ه¸= ¸¹ ام' ¸ل¸ق ا--ا´م هد¸عو هقتع در ¸-ف ه¹ .ام لو ¸=تسا ¸¹و هل`~ب ه·--ا ا--·م ¸¸·¹ا
ىتم و' ¸-=' ء¸= ==ب ءات-`ا ى¹' -دن-و ءام¸·¹ا .ام ى=ع' ¸¹ =¹~كو هقتع در ه-ف ه¹ ةه-~ ل
ىلع ام _س-- ¸' ¸¸=-و ه~-نو »كا=¹ا ه--ق ا--ا= ¸اك ¸¹و هم¸¹ .=~¹ا .-ق هل=ع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 535
_--¹اك -س-¹ اهن` هه-~و ¸·-¹اب .-=·ت¹ا ىلع ه-¸-- ¸'و .=' ى¹' »-ارد ¸ف ¸-ناند نم --ا´~¹ا
هنم ء¸~ نع --ا´~¹ا ¸=ع ا~'و ¸لف لو ت¸م ¸ف اهب ءام¸·¹ا د-س¹ا ¸ا=- ل =¹~¹و ن-د¹اك لو
¸-=·- ه¹ ¸-¹و »كا=¹ا _سف د-س¹ا ¸~' ¸-·ب .=~¹ا -قو -ا= ا~'و ه¸=¸- ن~¹ »كا=¹ا »¸لت-و ¸ر
اهب »¸ق- ¸' ل' ءافو -ل= ¸¹و د-·¹ا ت¸~ب _س-ن-و »´=¹اب ل' ةبات´¹ا _س-ن- لو ¸-ا… .ام ه¹و هس-ن
--¸ق `= ¸قا-¹ا -¸- لو ة¹ا= اه-د¸-ف دق·¹ا ى-تق~ب ه¸-= و' =¸~¹اب ه·م .=دو ه¸-= و' د¹و
ة-ا= ه·م د¹و ل' ه`¸- ل .-قو ة-ا= ةبات´¹ا ¸ف ه·م ن~م -¸=`او دلو`او ءاب`ا نم ه-لع ¸ت·-
ةبات´¹ا ¸ف ه·م ¸-¹ نم هنم -¸- لو ة=و¸¹او .-قو ة=و¸¹ا ل' ه·م ن~م ¸=¹ا ة`رو ه`¸- .-قو
ا¸·س ¸·س¹ا ىلع هد¹و ¸¸قو ءافو =¸ت- »¹ ¸'ف اد-ع و' ¸اك ا¸= ا--~
¸ل¸ق »لس~¹ا ¸فا´¹ا ة--ا´م ¸فو .-=¹ا ¸-قر ¸¹¸¹ا --ا´-و -¸صت¹ا ة-ل-'و --ل´ت¹ا ه=¸~ د-س¹ا
اه-ا-م' ¸ف ة`ر¸¹ا ¸-خ- .-قو _--¹اك .-ق ¸-¸~¹ا ة--ا´مو »لس~¹ »لس' نم ةباتك _ا--و
-ابا=م -ناك ¸' .-قو هنم -ل`¹ا هل~= ام ¸تع و'
¸' ل' »ساق¹ا نبا .اقو .-ق- »¹ ل'و ة¹`ك ¸-= ¸اك ¸' .-ق ه--ا´م نم ¸-قب ¸¸~¹ا ¸ف ¸ق' ¸¹و
-ل`¹ا هل~=-
لو ا~ه¹ .ام ل ن-~ل¹ا ةم`او ¸-·ص¹ا ة--ا´م ¸فو ا¸= ¸قا-¹ا ¸¸´- ¸' ل' ء¸= --ا´- لو --ا´~¹ا
ن-¹ ام -`خبو ا~-د=' -`خب ¸ا= د=او .ام ىلع ا·م ¸ا´-¸~¹ا -ناك ¸¹و ¸ل¸ق ¸ا-·س-
=¸~ نم »ساق¹ا نبا .اق دقو =¸~¹ا =قس- ه¸-=و اهخس-- »ساق¹ا نباف د=او .ا~ب ن-ق¸ت-م ادقع ¸'ف
ه=¸~ ¸¹و ¸=`ا ¸ود ه--صن ¸-ق ا~-د=` ¸-¹و =¸~¹ا =قس اهل~= ىن`تسا و' هت--ا´م ء=و
_=ر د-·¹ا ¸=ع ¸' »` ¸ا= ه~-دقتب ¸-ر ¸¹ »·ن
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 536
هب .-ف ام در ن-ب _=اق~¹ا ¸-= ¸=ع ¸لف -¸~ع ىلع ن-¸~ع نم هن~'ب ه·=اق ا~' =¹~كو هتص=ب
--ا´~¹ا تام ¸لف ¸~ع ة·س- ¸-ق ¸اك ¸¹و ¸=`ا ىلع _¸=ر لو اقر هتص= »`س' ن-بو ه´-¸~
ا~-د=' ¸تع' ¸¹و ء¸~ب _=¸- »¹ .ام ه¹ ن´- »¹ ¸لف ة=-== ¸-·ب ه¹ ¸قب ام ¸~`ا ~=' .ام ه¹و
=-صنف ان`ف -~لك ¸' هد-·¹ .اق ¸¹و ¸ت·¹ا دصق »ه-- ¸' ل' هنع .ا~¹ا _-و هن' ىلع .~= ه--صن
ىلع -ع¸و د=ا¸¹ ةعا~= --¸ك ا~'و هلك ¸ر ¸=ع ¸لف -صن¹ا _-و ان`ف »لك »` ه--ا´ف ¸=
_-~=¹اب `= د=' ¸ت·- لو ن-د¹ا ة¹ا~= -`خب =¸ت~- »¹ ¸'و ء`-ك ا¸ناكو ءاد`ا ىلع »ه-ردق
ىلع ه¸-= ىلع »هنم ,د' نم _=¸-و »هنم د=او ت¸~¹ ء¸~ _-¸- لو _-~=¹اب ء¸ل~¹ا ~=¸-و
ه-لع ¸ت·- ن~م ن´- »¹ ام _-¸¸ت¹ا =¹~ »´=
~-ن-= _-¸تف ¸·س¹ا ىلع »ه-¸قو ¸قا-¹ا -¸ا='ب ل' »ت- »¹ -س´¹ا ىلع -ردق ه¹ نم د-س¹ا ¸تع' ¸'و
ه¹ام _¸ن- لو --ا´م _ا-- لو ¸ا·~=- `ف =¸-·¹ د-عو =¹ د-ع ام'و ¸قا-¹ا نع هتص=
.وŠ¹ ءل¸¹اف ىفو ¸'و ¸ل¸ق اهنم ء¸= _-ب ¸فو اهنم »=ن ل ةبات´¹ا _ا-- »·ن
اه-¸ت~م هق¸تسا ¸=ع ¸'و
¸=¹اك --ا´~¹ا تاف¸ص-و د-·¹ا نم اه¹ د-س¹ا _-ب -`خب ن-د¹ا _-ب ¸ف =¸ت~- ام اه·-ب ¸ف =¸ت~-و
_و¸ت-و هن~' ¸-= نم ,¸ست-و ¸=ن¹اب --ا´-و ه--¸ق ¸ت·- لو هقتع د¸-ف -ابا=~¹او _¸-ت¹ا ¸ف ل'
هد-س ىلع ¸ت·- نم ,¸ت~ا ا~'و هد-س ¸~'ر ¸·ب اد-·ب ا¸-س ¸فاس- لو »ا-ص¹اب ل' ¸-´- لو هن~'ب
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
-`خب ا~ه~´= ¸ف ةبات´¹ا د·ب هتم' نم --ا´~¹ا د¹وو ةبات´¹ا د·ب ة--ا´~¹ا د¹وو ¸تع ¸=ع ¸'ف _-
اه-¸ك' ¸' ¸ر`ا ه-ل·ف اهصقن ¸'ف ¸هم لو -د' هت--ا´م د-س¹ا ءى=و ¸¹و »ه=¸ت~- ¸' ل' اهل-ق ام
ءاقب ¸ف ت¸-= -ل~= ¸لف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 53•
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 534
ا¸-رو د¹¸¹ا ةم¸م' ترات=ا ¸'ف ا¸-¸- »¹ ءا-¸ق' و' ءا-·- اه·م ن´- »¹ ام د¹¸¹ا ةم¸م'و ةبات´¹ا
¸¹و هكا´فو هم`س' ن-ب هد-س ¸-خ- »` ¸ر ¸=ع ¸'ف ¸ر`اف هد-س ىلع ¸¹و ىن= ا~'و اهتص= ==
د-سللف .تق ¸¹و ءاد-¹ا هم¸¹ ة-ان=¹ا د·ب ا--ا´م د-س¹ا ¸تع' ¸¹و ¸=ن¹اب هادف ةبات´¹ا د--ع نم د-ع ىن=
--ا´م هن' ىلع ة~--¹ا
-`خب هب ¸تع ¸'و ن-~-و د-ا~ب ءاد`ا --`-و د-س¹ا .¸ق .¸ق¹اف ءاد`ا و' ةبات´¹ا ¸ف اع¸ان- ا~'و
نبل ¸ل¸ق د-س¹ا و' --ا´~¹ا .¸ق .¸-ق ¸-ف اهل=' ¸ف و' اهسن= ¸ف و' ا-ردق ¸ف اع¸ان- ا~'و ةبات´¹ا
-ه~او »ساق¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 53‚
( دلو`ا تاهم' )
ا~م اهق¸ف ا~ف ةقلع --م و' ¸= د¹¸ب ¸ا--`ا ت¸-`بو ء=¸¹اب د-س¹ا را¸ق' ت¸-`ب د¹و »' ةم`ا ¸-ص-و
ىعدا ¸¹و ¸-تعا =¹~ ¸`' ءاسن¹ا ,'رو =¹~ نم ا=قس -عدا ¸¹و .قتنم .~= هن' ءاسن¹ا .¸ق-
-ل=-و ¸-= -``ب -¸-·~¹ا د¸-ناو ة--= ا-¸ا¸-تساو -ل=- لو هق=ل- »¹ هد·ب '=- »¹ ءا¸-تسا
.ا¸ن`ا _م ن-~خ-¹ا ن-ب لو ¸بد¹ا ¸ف ¸ا--`اب لو .¸·¹ا ,¸عدب _فدن- لو
~نم ` ما= هت=و¸ ,¸ت~ا ¸¹و د¹و »' =¹~ب ه¹ ن´- »¹ ا-ا¸ت~ا »` تد¹¸ف ةه-~ب ه-=و و' ةم' _´ن ¸¹و
¸¹و د¹و ه¹ ¸اك ¸'ف اه·م د¹و لو ¸نم تد¹و ه~- ه-¸م ¸ف .اق نمو ر¸ه~~¹ا ىلع د¹و »' ترا-
-قرو ¸دص- »¹ ل'و ه¹ام ¸'ر نم -قتعو _-`ا ىلع ¸د- ا-¸-= نم
ا~ه-ف ¸`ك`ا ىلع -ل` لو .ا~¹ا ¸'ر نم ¸ت·- »¹ ¸ت=- ¸ف اهتقتع' .اق ¸'ف
ةمدخ¹ا نم -¸ق امو _ات~تسلا ,¸س ا-¸-= لو -را=' اه-ف د-سل¹ ¸-¹و
اهت~-ق نم .ق`اب ا-¸ادف -=و -ن= ا~'و _-ا-¹ا نم اهت--صمو _سف ¸¸ت~~¹ا اهقتع'و -·-ب ¸¹و
.-قو ا¸س·م ¸اك ¸' هب _-ت-و هب -~سق ام _-~=ب اه´تفا -~سقو -~ن=و ---س ¸¹و ة-ان=¹ا ¸ر'و
د·ب ه¸-= نم ا-د¹وو ن-د ا-د¸- لو ه¹ام ¸'ر نم ت¸~¹ا د·ب ¸ت·-و اهت~-ق نمو هنم .ق`اب
اه-لع ة-ان=¹ا ~=' .-ق د-س¹ا تام ¸¹و »هم'ك »ه-لع ة-ان=¹او »هتمد= ه¹و ه-¸م د·ب ¸¸قت·- د`-تسلا
¸ل¸ق اه·-ت-ف اه¹ا~ك اهن¸ك ¸-ف
ا-ا-¸ب ¸¹و ه-¸كو ¸ل¸ق €-و¸ت¹ا ىلع ا-را-=' ¸فو
¸اك ¸'ف ¸=`ا --صن ة~-ق »¸= -ل~=ف ةم' ن-´-¸~¹ا د=' ءى=و ¸¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 53ƒ
د¹¸¹ا ة~-ق -صنبو ¸قب ا~ب ه·-ت-و »¸ق~¹ا ء¸=¹ا _-ب و' هعا--ا ¸ف ¸-= ا¸س·م
»ساق¹ا نبا .اقو هم`س'ب »´= ةفاق¹ا ا~هتك¸~' ¸لف اد-ع و' ا-م~ ¸اك ¸¹و ةفاق¹اف -ل~=ف ا-ا-=و ¸¹و
ل'و .و`ا ءى=¸¹اب ة~لسم نبا .اقو ه-~ ,¸ق'ب ¸=ل- ¸¸~=ا~¹ا نبا .اقو ¸-ك ا~' ءا~ نم ¸¹ا¸-
ا~ه¹ انبا ¸¸´- ¸¸ن=س .اقو ه-~ ,¸ق'-ف
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 540
( ا-ا-¸¹ا )
ا~' ¸-~~¹ا ¸-ص¹او ه¹ا~¹ ر~~¹ا ¸-ص¹او ه--س¹ا نم _ص-ف =¹ام ¸-~م »لسم ¸= ¸-¸~¹ا ¸اكر'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
-مدق- ¸'و د-¸~¹ا ة--و .=--و »لس~¹ ¸~= .`~ب ل' ¸فا´¹ا نمو اه-ف =لخ- »¹و ةب¸ق¹ا .قع
¸¸م ¸ف و' هت=- ¸ف ى-و' .·ف و' .¸ق نم ه-لع .د- ا~ب هع¸=ر _ص-و
.¸·¹ا _م ء=¸¹او ه~-ل·-و ¸-ق¸¹ا €-و¸-و ن-¸¹ا -`خب د`-تسلاو ةبات´¹او ¸ت·¹او _--¹اك .·-¹او
¸ل¸ق ة--¸¹ا _¸=ر ¸-ف ها¸ت~ا »` هعاب ¸لف ه·-~= هعاب »` ه¹ام -ل`ب ى-و' ¸¹ ام -`خبو
-¸~`¹ا ~ا~=و -¸ص¹ا ¸=و داص=¹ا -`خب _¸=¸ف هت-ب هل=د'و ه¹اكو _~ق¹ا ¸رد ¸¹و
ا~ب ءاك¸~ ة`ر¸¹ا _--' .اقو ه-دا-¸ب ه¹ ¸-¸~ل¹ ¸-¸س¹ا -¹و -¸`¹ا _--و راد¹ا •ص= ¸¹و
ا~- ¸¸-س ¸ف و' ا~- ¸-¸م ¸ف -م ¸' .اقو ه¸-س دنع و' ه-¸م ¸ف ء¸~ب ى-و' ¸¹و دا¸
»¹و -ات´ب -ناك ¸¹ =¹~كو -ل=ب »دق و' ء,¸-ف ده~'و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 541
ىتم .اق ا~' ا--' .=-- لو .=-- »¹ هد¸تس- »¹ ¸'ف همودق و' ه-¸ب د·ب هد¸تسا »` ه=¸=' و' ه=¸خ-
¸¸-س و' ¸-¸م نم .ق- »¹و ت¸~¹ا -د=
_ب~و -¸`¹ا .-ص--و ن=ق¹ا ¸~=و ة--¹ا ة=ا-- و' .¸·¹ا €سنك هب ى-¸~¹ا »سا .=-- ام ام'و
¸ل¸ق ة-¸·¹ا ¸قن ¸فو ةك¸~¹او _¸=¸¹ا ¸ل¸ق ة-¸·¹ا ءانب ¸فو _¸=¸ف -ا~¹ا
د·ب ة--¸ب د=ا¸¹ ى-و' ¸¹و ¸اك¸ت~-و _¸=¸ب ¸-لف و¸~·¹ هب ى-و' »` د-¸¹ ء¸~ب ى-و' ¸¹و
ة-نا`¹ا -ناك ¸' .-قو ¸ات--¸¹ا .-قو ن-ت--¸¹ا ¸`ك'ف ¸`ك' ا~-اد='و د=او -ن- نم ,¸='
¸ات--¸¹اف ¸ا-ن- نم و' ا~-~=' .ق' -ناك ¸'و =قف ا-~=' ا~-¸`ك'
دد·- ¸¹و -ل=ب .هتس- »¹ ¸'ف ¸¸´-س .~=¹و --ا`¹ا .~=ل¹ _ص-ف ه´ل~- ر¸صت- نم ه¹ ى-¸~¹ا
ه-لع _¸و
ران-د¹اك هفات¹اب ل' _ص- »¹ -راو د-ع ¸اك ¸'ف .¸-ق¹ا ¸ف د-س¹ا ¸~' ى¹' _ات=- لو د-·ل¹ _ص-و
هت-قب »¸ق ل'و ¸قا-¹ا ~='و هلك ¸تع هت-قر .~·- ¸اك ¸' »ساق¹ا نبا .اقف ه¹ام -ل`ب هد-·¹ ى-و' نمو
ة--¸¹ا _ص-و ¸قا-¹ا ~='-و ا~ه-ف ه`ل` ¸ت·- -¸-·~¹ا .اقو ه¹ام ¸ف »¸ق- ل --و نبا .اقو ه¹ام ¸ف
¸-¸~¹ا »لع --~¹ ة--¸¹ا _ص-و ا~ه=¹اصم ¸ف -¸ص¹ا ىن·~ب هن` ا~هه-~و -¸=نق¹او د=س~ل¹
ى-¸~¹ا »لع ¸' .-اقل¹و ¸م~ل¹ _ص-و هت`ر¸لف ل'و ه-اك¸ و' ه-ارا-كو هن-د ¸ف -¸ص-ف ه-¸~ب
»لع ¸¹و هن-د ل ه¹ام ن~ف '== هلتق ¸'ف -ل=ب ة--¸¹ا د·ب اد~ع هلتق ¸'و ¸ل¸قف »ل·- »¹ ¸'ف --س¹اب
اهن¸ك ¸فو ه¸-·¹ -ل`¹ا د-ا¸ك ة`ر¸¹ا -¸ا=' ىلع -ق-و -را¸ل¹ _ص-و ا-'~ن' ¸¹ ا~´ف ا-¸-·- »لف
»¹ ¸'ف هه-~و ن-كاس~ل¹ ¸هف او¸-=- »¹ ¸' .اق ¸'ف ¸ل¸ق »هنم ة-=ع ءادتبا و' ا~--ن- -¸ا=`اب
¸¸=- ¸¸-ند~¹ا .اقف ¸ن-¹ ل هو¸-=- ¸' ل' ن-كاس~ل¹ .اق ¸'ف ¸ل¸قف او¸ا=' ¸'و ا`ا¸-م ¸اك او¸-=-
¸اك ¸'ف هم¸ل ¸-= ة--و --س ¸-= نم ة=ص¹ا ¸ف ة`ر¸¹ا ه¸ا='و ى¹و`اك ¸- -ه~' .اقو
ن--ت- ¸' ل' ¸ه~`ا ىلع ت¸~¹ا´ف ة=- .لخت- »¹و ¸¸~¹ا ¸ف ¸اك ¸'ف ¸ل¸قف و¸=و ¸-سك --سب
هر~ع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 542
¸اك ¸¹و -ل= .ه=- هل`مو ا-در ¸¹ ¸' -~لع ام .اق ¸'ف هنا=لس و' هن-د و' هتق-ن ه-لع هن¸ك نم
ى-و' ا~'و ¸ل¸قف »ل·- »¹ ¸'ف .ا~¹ا ¸-تعا »¹اع ¸-¸~¹او ¸´·¹اب و' -راو ¸-= راصف ا`راو
و~ _-~=¹ا ¸ف ¸`¸-و ة-ع¸~¹ا ةن-¸قل¹ هبراق' -`خب ن-ته=¹ا نم ه¸-=و -را¸¹ا .=د ¸`ف -راق`
¸اك ¸'و -¸ق`ا .-ف -¸ق`اف -¸قŠ¹ ى-و' ¸¹و ءا¸س هما=ر`و هبراق`و د·ب' ¸اك ¸'و ة=ا=¹ا
-`خب _-~=¹ا -¸ق`ا ى=·- لو »Š¹ ˆ`ا ىلع -Š¹ ˆ`او د=¹ا ىلع ˆ`ا .---ف اراس- ¸`ك'
`ف ه¹ »سق- ¸' .-ق تام ¸'ف ه¸قف -س=ب داهت=اب ¸=ع' ءا¸ق-ل¹و -ل`ب د-¸¹ ى-و' ا~'و -ق¸¹ا
ن-كاس~ل¹ -ل`¹او هت`ر¸¹ ء¸~
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ى=·- لو ة=و¸¹ا ى=·-و ¸ل¸ق را´ب`ا تان-¹او ¸=ا-`ا دلو`ا ءا=ع' ¸-ف هنا¸-=¹ ى-و' ا~'و
ه·م انكاس د-·¹ا
نبا هباعو ¸نا`¹ا ¸ود .و`ا ¸ف ¸¹ا¸~¹ا .=د- -ه~' .اق اه`¹ا`ف »-~- ¸نب و' »-~ت¹ ى-و' ا~'و
¸¸~=ا~¹ا
»-¸=نو -ا¸·¹او ن-كاس~¹اك -¸--´¹ا ةل--ق¹ا »-~·- »¸ل- لو
¸´·¹ابو ن-كاس~¹ا ¸ف ءا¸ق-¹ا .=د-و
.=د-و _فان~¹او -¸=~¹ا -¸~`و .~=¹ا ¸ف _ص-و هه-~و ¸~خب _ص- `ف =ل~- ام .ك هب ى-¸~¹ا
ىلع _-باصم د¸ق¸ك .¸ه=م اه-ف ¸اك ¸'ف _--ا ---¸تب ى-و' ا~'و هن-تس- »¹ ام ة-را=¹ا ¸ف .~=¹ا
هلك .ا~¹اب -ه~' .اقو هتص= --قوو -ل`¹اب ه¹ -¸- هه-~و ¸-= ةق¸-- و' »اود¹ا
¸-ا= .ام نم ن-·~ب ى-و' نمو ا-ددع ىلع »سقو د=ا¸¹اك اه¹ -¸- ¸ان=' ه-ف -·~ت=ا ¸'ف
و' ن-·~¹ا او¸-=- ¸' ن-ب ة`ر¸¹ا ¸-= ¸-= ا~م _¸خ- لو اقل=م اه-ف ¸-¹ ا~ب و' --ا= و'
ى-و' ¸¹و هنود و' هفا·-' ¸اك ¸'و هف`ت=ا ىلع _-~=¹ا -ل` ا¸=قس- ¸' ن-بو ¸=`ا ا¸لص=-
¸-ا=¹ا -ل` نم _¸خ- ل د-ع ¸ت·ب
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 543
=¹~ د·ب »ت- »` ¸-= ام ¸تع .=ع ل'و -¸-س- ¸ه~' ¸ف ¸اك ¸' .ا~¹ا _~ت=- ىت= هلك د-·¹ا -قو
ه-¸م د·ب هد-ع ¸ت·ب ى-و' ¸¹و »ت- »` هس-ن نم ه`ل` ¸¹و ¸-= ام .=·- .ب -ق¸- ل -ه~' .اقو
»هنم ~=' او¸ا=' ¸'ف ` تب -ل`¹ا .~=م ا¸قت·- و' او¸-=- ¸' ن-ب ة`ر¸¹ا ¸-= -ل`¹ا هل~=- »¹و ¸ه~ب
_=ر ل'و _-تبا ¸'ف ¸ن¸تسا ىب' ¸'ف هن~` -ل` د-¸ ¸ت·-و ¸`ف د-ع ,¸ت~- ¸' ى-و' ¸¹و ا¸ه~
ه¹ ى-¸~ل¹ هلك .و~-~¹ا _فد -دا-¸¹اب ىب' ¸'ف =¹~ك د-¸ ¸`-¹ ,¸ت~- ¸' ى-و' ¸'ف ا`ا¸-م هن~`
ا`ا¸-م .ا~¹ا _=ر ¸-' ¸'ف ا~ه-ف -ق¸- -ه~' .اقو -ل=ب ان- ىب' ¸'ف
هنم ه`ل` ¸تع و' .ق'ب ه·-ب ن-ب ة`ر¸¹ا ¸-= ىب' ¸'ف هن~` -ل` •قن ¸ت·¹ _ا-- ¸' ى-و' ¸'ف
_ا-- ¸' ى-و' ¸'ف اهل-ق ¸ت¹اك .-قو ا`ا¸-م _=ر ىب' ¸'ف =¹~ك •قن -=' ن~م ه·--ب ى-و' ¸'ف
ه¹ ء¸~ ل -ه~' .اقو ه`ل`ب ه¹ _=ق- »ساق¹ا نبا .اقف ىب' ¸'ف -ل`¹ا ة·-¸ب -=ر ىب'ف ¸`-¹ هد-ع
-ل`ب ه¹ _=ق¹ا و' ى=ع' ا~ب ه·-ب ن-ب ة`ر¸¹ا ¸-= ىب' ¸'ف =¹~ك •قن ¸`ف هنم _ا-- ¸' ى-و' ¸'ف
داهت=`اب _¸=' ان~` »س- »¹و راه… و' _¸=ت¹ ¸¸ت~- د-ع ¸ن·ب ى-و' نمو اهل-ق ¸ت¹اك .-قو د-·¹ا
هب ¸تع' _ل-- »¹ ¸'ف د-ع ¸ف هب =ر¸~ ا¸-س- -ل`¹ا ¸اك و' ا¸-س- ا--~ ¸~س ¸'ف .ا~¹ا ردق ىلع
هم¸=ن ¸=' ¸ف --ا´م
ن~-- لو هباس=-ف ¸¸ت·- »¹ ¸'ف اقر د-·¹ا _=ر .ا~¹ا ¸¸·تس- ن-د ¸=لف ¸تع'ف ,¸ت~ا ¸¹و
¸¹ =¹~كو -ل`¹ا _ل-م ى¹' ¸=' ,¸ت~ا ¸ت·¹ا .-قو ءا¸~¹ا د·ب د-·¹ا تام ¸¹و »ل·- »¹ ام ى-¸~¹ا
و' ه¹ام نم -ا~ب ى-و' ا~'و هت~-ق --=و .تق
---
-ا~ ل' ¸-- »¹ ¸¹وا-ا`ن'و ا-¸ك~ ا-¸·مو اهن'- ا-¸--كو ا-¸-·- اه-¸=ب ا´-¸~ ¸اك د-·ب و' ¸-·-ب
¸'ف اه-·ب و' اهلك ¸=تس- و' ت¸~تف ¸~ن= -ل` -`خب -ل`¹ا هل~= ¸' ه¹ ¸هف _-~=¹ا .د·- د-ع و'
¸¹ ا~ك ه¹ ء¸~ `ف »ن= ه¹ ن´- »¹ ¸'ف =¹~´ف ¸~ن= نم -ا~ .اق ¸لف =سو -ا~ هلف »ن= ه¹ ن´- »¹
دد·¹اب =-¸~ف ها~س دد·ب ى-و' ¸¹و ¸ن·¹اك -ل=ب ا¸ق=تسا و' ا¸-ا~ف هد--ع نم د-ع ¸ن·ب ى-و'
»` ة=ص¹ا ¸ف ¸بد~¹ا »دق -ل`¹ا ¸ا- ا~'و -ل`¹ا ةك¸~ك ل ر¸ه~~¹ا ىلع د=ا¸¹ا ةك¸~ك ى~س~¹ا
¸ف .ت-~¹ا »` .ا~¹ا ¸'ر ن~ف اه=¸خ- »¹ هن'و ~-ن-= اه¹¸ل=ب -¸ت·- ¸' ل' اهب ى-¸~¹ا -اك¸¹ا
¸-¸~¹ا »` هن-·ب --ا´~¹ا »` ¸¸ت~- و' هدنع ان-·م هقت·ب ى-¸~¹ا »` ا·م ه-ف ¸بد~¹ا »` ¸¸~¹ا
اهب .¸=د~¹ا ¸¸~¹ا ة=¸´نم ¸اد- =ل~¹ا د-ع »دقو €=¹ا »` .-قو ا·م €=¹ا »` ن-·م ¸-= هقت·ب
ىلع -=ا¸¹ا »دق-و ¸¸~¹ا ¸ف ¸بد~¹ا نع اهب ى-¸~¹ا -اك¸¹ا =ل~¹ا د-ع ¸='و _-~=¹ا ىلع
¸ل=~¹ا ىلع ن-·~¹ا ¸ت·¹او _¸=ت¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
_م ه¸-= ن-·م ¸فو ¸ا-ا=ت- »ساق¹ا نبا .اق اه-ف ¸ل¸ق ¸تع ¸-= ن-·م _م ¸ل=~¹ا ¸ت·¹ا ¸فو
ه·م ¸اك ¸'ف -روو ¸تعو ¸ا= ه-¸م ¸ف هنبا ,¸ت~ا ¸¹و ¸ا-ا=ت- »ساق¹ا نبا .اق »ه`¹ا` ء¸=
ه¸قتعاو .-ق- »¹ ¸'و ه`ل` نم ¸تعو ,¸ت~ا ه·-¸م د·ب هنبا ¸¸ت~- ¸' ى-و' ¸¹و نب`ا ¸دب ه¸-=
هنبا --صنب ى-و' ا~'و ة--¸¹ا »¸- ا~لسم ¸اك نم ل' ¸ت·- »¹ »لسم ه¹ د-ع .ك ¸ت·ب ى-و' ¸¹و
¸'و -صن¹اف ¸انبا ه¹ ¸اك ¸'و ه¹ ىق-- ام ردقب و' _-~=¹اب ة--¸¹اف د=او نبا ه¹ ¸اك ¸'ف هل`~ب و'
ا~- ىلعو -ل`¹اف ة``` ه¹ ¸اك
اد-ا¸ ردق- .-قو
د=' --صن .`~ب ى-ر' ¸¹و ا--اب اد-ا¸ ردق- هه-~و ¸د¹و _م ا`راو ه¸ل·=ا و' ¸د¹¸ب ه¸ق=¹' ¸فو
ء¸= هلف هت`رو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 545
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 544
¸دس¹ا .-قو ن~`¹ا .-قو هت--¸ف نم »هس .-قف »هسب و' ء¸=ب ى-و' ¸¹و »هسو¸ر دد·ب ى~سم
ا~هنم ¸`ك`ا .-قو
ه``م .-قو هل`م .-قف •ن `ف هنبا --صن -·-ب ى-و' ¸¹و
¸-¸~¹ا ن-ب ا~' ام' ¸-¸~¹ا ة`ر¸¹ -ه~' .اقو ه¹ ى-¸~¹ا نع -`رو د-ع _فان~ب ى-و' ا~'و
¸='تس~ل¹ » ه·-ب ¸ف -را¸ل¹ ¸اك دود=م ¸ام¸ب اهتقو ¸¹و _--' ا~-د='
ه~لس'ف د-·¹ا ىن= ¸¹ =¹~كو ه¹ ى-¸~ل¹ ء¸~ لو ة~-ق¹ا و' ¸اصق¹ا -را¸للف اد~ع د-·¹ا .تق ¸لف
-ل` هن¸´ك ¸-ت·-و _فان~¹ا ¸·ب ءاق-¹ اه=اتنب ى-و' ة-~ام _-ب ¸¸=-و ¸~تسا هودف ¸¹ ام' ة`ر¸¹ا
ة=ص¹ا ¸ف ¸اك ¸¹و ت¸~¹ا دنع د¸=¸~¹ا .ا~¹ا
و' ه¸-=و ةقد-و ¸تع نم ه-¸م ¸ف ¸¹و هب ¸ق' ا~-ف لو -ر' نم »ل·- »¹ ا~-ف ة--¸ل¹ .=دم لو
¸-=و ¸-~·- نم ه-¹' _=¸- امو ¸¸~¹ا ¸ف ¸بد~¹ا -`خب در ¸¹و -را¸¹ هب ى-و'
¸¸·ك ¸ل¸ق ه-¸م د·ب ةم`س¹ا ت¸ه… »` ا~ه-¸م ¸هت~ا ¸'و درا~¹ا ¸-·-¹او ¸ب`ا د-·¹ا ¸فو
ةن--س¹ا
¸¹ .ب ه== اهن' --` ¸¹و ده~ت¹ا »-دق- ¸·-ن-و ة--¸¹ا دصق اهنم »ه-- -را~' ¸' ‹-¹ .ك ة·-ص¹ا
اه-لع ده~- »¹ ام د-- »¹ ا-'¸ق
¸اك ¸¹ =¹~كو هن-·ب -ات´¹ا ا¸ف¸ع ا~' ة--و اهن' اوده~-لف ا-'¸ق- »¹و ده~' ¸¹و -ا ه~=ر =¹ام .اق
¸د- ه¸قدصف ¸`ف دنع اهتل·=و ¸ت--و --تك .اق ¸¹و ام¸تخم
¸دص- -ه~' .اقو ¸دص- »¹ ¸نبل ¸-¸¹ا .اق ¸لف ¸د- ه¸قدصق ¸`ل`ب ان`ف ---و' .اق ¸لف
ر¸ك~¹ا را·- _ا´ن' ¸فو ءا-~`ا _-~= ¸ف ا--و ¸اك د¸- »¹و ¸--و ان`ف ¸' اوده~ا .اق ¸¹و
-ان`ا ¸·¹ابو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 546
نهن~'ب
هب .~ع ¸`ف »دق- ىت= ¸--و .اق ¸¹ =¹~كو ¸`=¹اك ¸ورو •ص= ا~ك ىلع ¸--و .اق ¸¹و
ن-·~¹ا .¸-قو ¸¸=- ¸' ت¸=ر ه-انب _و¸ف د¸- »¹و ¸تك¸- _-بو ¸ن¸-د ¸-ق ىلع ¸--و .اق ¸¹و
ى-¸~¹ا =لم ل _-`ا ىلع ت¸~¹ا ن-= نم ه´لم اهن' ن--- .-ق ¸'ف هل-ق ل ت¸~¹ا د·ب =¸~
-¸~` و' د¹و نم .¸-ق¹او ت¸~¹ا ن-ب -د=- ام ا~ه-لعو
¸ل¸ق اه·-ت- »` اه-`= ¸ود و' اه-`·ب .¸-`ا »-¸ق- ¸ف ر¸ه~~¹ا ىلعو
اه-فو هقت·ب ¸-و' ا~' ¸-ق¸¹ا .¸-ق ى¹' ¸قت-- لو ةم`ا د¹وو د-·¹ا ءا~نك ه-~' اه-`·بو ¸سن¸ت¹ا .اق
اه¹ =¹~ف ء=¸¹ا ¸را¸= نم -ناك ا~' ¸ت·ل¹ هت-را= _--ب ى-و' ا~'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
لو د=¹ ة--و لو ¸-¸¹او -`اب •تخ-ف »ه-لع ر¸==م ىلع ¸اك ¸' ¸-¸~¹ا ¸اكر' ة--¸¹ا
ن-د¹ا ءا-ق نم »-¸-= ل ¸اك ¸'و ل .-قو اران-د ن-تسك ¸-س-¹ا ¸ف »`ا نم _ص- اه-فو »`
ا¸~= ن´- »¹ ام =¹~ب ¸'ب `ف »لس~¹ ¸م~ ى-و' ¸¹و هب ى-¸~¹ا •تخ- `ف -ل`¹ا ¸-¸--و
.اقو ¸فا´ل¹ .-ق ا-¸ا=' ¸اكو -ءا-´¹او ة¹اد·¹او »`س`او --ل´ت¹ا ه=¸~ ى-¸~¹ا ة-¸=ب اما¸ت¹او
¸¹و =¸خس~¹ _ص- لو ¸'ب `ف ةلص¹ا ىلع ة--¸ف ة=و¸¹او .اخ¹او ˆ`او -`اك ¸اك ا~' -¸م
_ص-و د-س¹ا ¸~'ب -¸صت-و ه¸-·¹ و' د-·ل¹ _ص-و -¸صت¹ا نع ¸=ا·¹ _ص- لو .¸ع ¸س-¹ا '¸=
اد-ع ¸-¸¹ا _--- لو ¸=ا-Š¹ ,¸ت~ا _~-=¹ا _-ب ¸باك`ا دار'ف هد-·¹ ى-و' ا~'و -'¸~¹او ى~عŠ¹
.·ف ¸'ف ه-ف ¸=ع' ا~ب ا--~ هس-ن¹ ,¸ت~- لو ة=-= و' ة=ا=¹ ل' »-راقع _--- لو »هب »ا-ق¹ا نس=-
ى¹' _فر ل'و ¸باك`ا -¸-=ب ل' ةك¸ت¹ا ¸=ا-`ا ىلع ةك¸ت¹ا ¸-و ه¹'س- اه-فو ¸=ن¹اب -ق·-
ا~-د=' .قتس- `ف ¸وا·ت¹ا ىلع .¸ن اقل=م ن-ن`ل ى-و' ا~'و »كا=¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 54•
ا·م ا--و' ¸¹ ام -`خب ¸ل¸ق ه-¹' ى-و' ن~¹ اه¹اقتنا ¸فو .قتسا ا~-د=' تام ¸لف د--قتب ل'
و' ا~-لو' دنع ه·-و .ام ¸ف ¸اك ¸'ف ه-ف -لتخ~¹ا »كا=¹ا ى¹¸- ¸م' ¸ف ¸ا--¸¹ا -لت=ا ا~'و
=ل- ام ا~هنم د=او .ك ن~-- _ن~¹ا ىلعو ¸ل¸ق .ا~¹ا هت~سق ¸ا¸= ¸فو ه-لع ¸ا·~ت=-و ا~-¸-=
ه-=ا- د-ب
¸-¸¹ا »` هد·ب .¸-ق¹ا ه¹ ¸-لف ت¸~¹ا د·ب .¸-ق¹ا د·ب ¸¹و ¸-¸~¹ا -ا-= ¸ف هس-ن .¸ع ¸-¸ل¹و
ه-ف ¸- .~·- لو ةعا-بو ا-ا¸ق ه·فد-و ه¹ام ¸ك¸-و -و¸·~¹اب ه-لع ¸-ن-و ¸-ص¹ا ¸¸-د ¸-ق-
لو »ه-¸-=ب ل' را-´¹ا ىلع _--- لو ¸¸ت~- لو هس-ن نم _--- لو -ا ه~=ر -ه~' دنع ا-ا¸ق
ةق-ن¹ا ردق ¸ف ¸-ص¹ا هع¸ان ا~همو -ه~` اف`= ¸ا=لس¹ا ¸-'- ىت= ءا-ن=' ا¸ناك ا~' »ه-لع »سق-
„¸ل-¹ا د·ب ه-¹' .ا~¹ا _فد ¸ف و' -`ا ت¸م _-را- ¸ف هع¸ان ¸¹ ام -`خب ن-م' هن` ه¹¸ق .¸ق¹اف
د~¸¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 54‚
( ¸-ا¸-¹ا )
نباو اقل=م ˆ`او `ع ¸' -Š¹ د=¹او -`او .-س ¸'و نب`ا نباو نب`ا -¸~ع .ا=¸¹ا نم -را¸¹ا
ة~·ن¹ا ى¹¸مو _و¸¹او .-س ¸'و ا~ه¹ »·¹ا نباو `ع ¸'و ا~ه¹ »·¹او .-س ¸'و -Š¹ و' ¸-ق~¹ا ˆ`ا
اقل=م -=`او د= »' ¸-= -لع ¸'و -د=¹او »`او -ل-س ¸'و نب`ا ةنباو -ن-¹ا _-س ءاسن¹ا نمو
ة~·ن¹ا -ل¸مو ة=و¸¹او
ءلوو ¸¸فو --ص·تب ¸-و
¸¹د- =~ ¸ف ل' ¸¸´- لو ةبا¸قب ¸و¸-¹ا نع ¸قا-¹او د¸-نا ¸' .ا~¹ا ¸¸·تس- ن~-ف --ص·ت¹اف
¸ك~ب و' هس-نب
ا~ه·برو ا~ه-صنو ¸ا`ل`¹او ه·برو ه-صنو -صن¹ا ¸-و ¸-دقت¹اب -¸- ن~-ف ¸¸-¹او
ردق-ف ¸-ت·¹ا ت¸م »¸- هتباصع ى¹و' هقلخ-و ¸ت·ب ¸¹د- ن~-ف ءل¸¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 54ƒ
هت-صع »` ¸ت·~¹ا ¸ن·م »` هق-تع -رو ةب¸صع ى¹و'ب ه`ا¸-م ¸=تسا ن~ف ~-ن-= ¸ت·~¹ا ت¸م
-اب ¸ف ˆ`ا نباو ˆ`ا ¸اك =¹~لف ىند`ا -`ا ¸ف =ا¸ت~`اب ¸¹د- نم دد·- نع -¸ق`ا -¸·ت-و
-`ا ام'و ة-ص·~ف نب`ا ام' اقل=م -`ا »ع نم ى¹و' اقل=م »·¹ا نبا ¸اكو د=¹ا نم ى¹و' ءل¸¹ا
دقو ¸قب ا~ف ل'و -'و »'و ن-تنباو _و¸ك .لق~¹ا و' ¸¸·تس~¹ا ¸¸-¹ا _مو هنباو نب`ا _م ¸دس¹اف
ا-¸ف ه-·ب ¸¸´-
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ءاق~`ا -ان`او ر¸ك~¹ا -¸=`ا _م ~='-و د·ب`ا -==- -¸ق`ا »` -`ا ه-==-و -`ا´ف د=¹ا ام'و
¸اك ا~ب ا~-¸-= ىلع ةق-ق~¹ا و' ¸-ق~¹ا _=¸- »` ا=' ردق-ف ة~ساق~¹او -ل`¹ا نم .-ف`ا -Š¹ و'
و~ »ه·م ¸اك ¸'ف -صن¹ا ةق-ق~¹ا ت~=' د=و -` -¸='و ةق-ق~ -ناك ¸¹ =¹~لف د= ن´- »¹ ¸¹ ا~ه¹
ى~س- ة¹'سم ¸ف ل' -¸=`ا _=ا¸ت- »` ¸دس¹او ة~ساق~¹او ¸قب ام -ل` نم .-ف`ا د=للف »هس
ى¹' اه·م _=¸- »` ه¹و -=Š¹ ¸¸--ف -` و' ةق-ق~ -='و د=و »'و _و¸ ¸-و ءا¸·¹او ة-ردك`ا
و' -نب و' -='و ˆ' _م -ناك ¸لف ¸-¸-¹ا ¸ا´م' _م اهنام¸= و' هصقن نم »¸=¹ »¹ ة~ساق~¹ا
=قس- .-قو ¸دس¹ا ˆŠ¹ .-قف »` ه¸=' ه·مو -` ˆ' اه·-¸م ¸اك ¸لف ة-ردك`اب -س-لف »-¸-=
ى~س-و ة-را~=¹ا ¸ف ل' ة-ص·ف ل'و -`او .-س ¸'و نب`ا نباو نب`ا ه-==-ف ¸-ق~¹ا ˆ`ا ام'و
¸¸كرا~-ف ه¸-= _م و' هد=و ¸ك~ ¸-ق~ ˆ'و »`ا ادعاصف ¸ا¸='و -د= و' »'و _و¸ ¸-و ةك¸ت~~¹ا
ة-ص·ف ل'و ة-ص·¹ا ةق-ق~¹او ه-== نمو ¸-ق~¹ا ه-==-ف -Š¹ ˆ`ا ام'و ى`ن`اك ¸ك~¹ا »Š¹ -¸=`ا
-ن-¹او ¸-ق~¹ا -== نم »ه-==-و -ل`¹ا ادعاصف ن-ن`Œ¹و ى`ن' و' ¸اك ا¸ك~ ¸دس¹اف »Š¹ ˆ`ا ام'و
د=¹او -ل-س ¸'و
ل'و د=¹او ه-== نمو اقل=م ة-ص·¹ا ˆ`ا نبا ام'و
---
¸-ق~¹ا ¸-= -==- ¸-ق~¹اف او¸تسا ¸'ف د·ب`ا -==- -¸ق`او ة-ص·ف
ه-== نمو ىند`ا »·¹ا ه-==- »·¹ا نباو ه-== نمو ˆ`ا نبا ه-==- »·¹او ءل¸¹ا ¸ف ا~ك ¸قا-¹او
_ب¸¹اف .-س ¸'و د¹و ن´- »¹ ام -صن¹ا _و¸ل¹و ه-== نمو اقل=م »·¹ا نبا ه-==- -`ا »عو
¸قب ا~ف ل'و -سن¹ا ة-صع ه-==- ¸ت·~¹ا ى¹¸~¹او
-صن¹ا نبلا -ن-¹و ن--`ن`ا ‹= .`م ¸ك~للف نبا ن´- »¹ ام ¸ا`ل`¹ا ادعاصف ن-ن``¹و -صن¹ا -ن-ل¹و
اهق¸ف نبلا اه-==-و ¸دس¹اف نهق¸ف و' ا~هق¸ف و' اهق¸ف -د=او ن´- »¹ ام ¸ا`ل`¹ا ادعاصف ن-تن``¹و
اهق¸ف ¸اتن-¹او
‹= .`م ¸ك~ل¹و اهق¸ف ن-تن-¹اب ¸- ل¸¹ ةب¸==م اهنم .-س' و' اقل=م اهت=رد ¸ف نبا ¸اك ¸'ف
هق¸فو ه·م ن--`ن`ا
¸قب ام -ل` ن-ت¹'سم ¸ف اه¹و ¸دس¹اف اقل=م ¸ات=' و' ¸ا¸=' و' .-س ¸'و د¹و ن´- »¹ ام -ل`¹ا »Š¹و
¸ا¸ب'و ة=و¸و ¸ا¸ب'و _و¸ د·ب
ةه= نم ىب¸ق¹ا -==-و هته= نم -د=¹ا -`ا -==-و اقل=م »`ا اه-==-و ¸دس¹ا ادعاصف -د=ل¹و
ا-اد·ب -==- ةه= .ك نم ىب¸ق¹او -`ا ةه= نم ,د·-¹ا »`ا
¸ك~ ¸اك ¸'ف ة-ص·ف -ل-س ¸'و هق¸ف ا~ف -نب ن´- »¹ ام اهق¸ف ا~ف -ن-¹اك اهق¸ف ا~ف ةق-ق~¹ا -=`او
»¹ ام ¸ك~ ا~-ف ةق-ق~¹اك -Š¹ -=`او ¸-ق~¹ا -== نم اه-==-و ن--`ن`ا ‹= .`م ¸ك~للف اهل`م
ه-== نمو ¸-ق~¹ا ا--' اه-==-و ن-`ل`¹ا ةل~´- ¸دس¹ا اه-لع دا¸ ا~¹و اهلف ة-صع ¸-= ةق-ق~ ن´-
ن~`¹اف .-س ¸'و د¹و ن´- »¹ ام _ب¸¹ا ة=و¸ل¹و اقل=م ¸اتق-ق~¹او ة-ص·¹ا ةق-ق~¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 551
ا--س _~ت=ا ا~'و هقتع و' ه¸لو ه¸= و' اهقتع ت¸~اب نم ل' -¸- ل اهن' ل' ى¹¸~¹اك -ل¸~¹او
نبا ¸=ن ام'ف ات=' ¸¸´- -ن-¹ا و' »اك ¸¸=~¹ا ¸ف و' ن-~لس~¹ا ¸ف ¸--ا ا~-ا¸ق'ب -رو ردقم ¸¸ف
=¹~ نم ¸-لف »` ا=' ¸¸´- »·¹ا
¸' ل' هب ¸دصت- »ساق¹ا نبا نعو »ا=ر`ا ¸و~¹ .-قو ر¸ه~~¹ا ىلع .ا~¹ا ---ف -راو ن´- »¹ ¸'و
هنع -ا ¸-ر ¸-¸·¹ا د-ع نب ¸~·ك ¸¹ا¸¹ا ¸¸´-
ن-~لس~ل¹ »ساق¹ا نبا نعو ه-ر¸ك نم هن-د .-` ة-¸=ل¹ ¸د¸~¹ا ¸=¹ا ¸بات´¹ا .امو
اه-·-و ة```و ة-نا~` ¸-و ا~ه-·-و ة·بر' ¸-و اه-·-و ¸ان`ا ة·-س ¸-ا¸-¹ا .-اسم .¸-'و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
اهل-'ف ¸¸ف اه-ف ¸-¹ امو ¸و¸~عو ة·بر' ¸-و اه-·-و -¸~ع ¸ن`ا ¸-و اه-·-و ةتس ¸-و
_ص- اهنمو ن`¸- -ان' ¸اك ¸' ر¸ك~¹ا -·--و اهت-صع ددع
-ل`¹او ة-نا~` نم ن~`¹او ة·بر' نم _ب¸¹او ن-ن`ا نم -صن¹اف ة=-=- »اهس¹ا ¸¸´- ¸' ¸¸-¹او
نم ن~`¹او ¸دس¹او -ل`¹او ¸~ع ¸ن`ا نم ¸دس¹ا و' -ل`¹او _ب¸¹او ةتس نم ¸دس¹او ة``` نم
ة·س-و ة-نا~`و ة·-س ى¹' ةتس¹اف ا-ات='و ةتس¹ا ةل-ا·¹اف ةل-اع ¸-=و ةل-اع ¸-و ن-¸~عو ة·بر'
ة·-س ى¹' ¸و¸~·¹او ة·بر`او ¸~ع ة·-سو ¸~ع ةس~=و ¸~ع ة``` ى¹' ¸~ع ¸`ن`او -¸~عو
¸-ن~¹ا ىلع اه-ف هنع -ا ¸-ر ¸لع .¸ق¹ ة-¸-ن~¹ا ى~س-و ¸ا¸ب'و ¸اتنباو ة=و¸ ¸-و ن-¸~عو
ت¸سك ا~'و ا·س- اهن~` را-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 552
ةل-اع -ناك ¸' اه¹¸عو ة¹'س~¹ا .-' ¸ف -نص¹ا ¸فو -¸-ا »` ا~هن-ب ¸ف¸ف -ن- ىلع »اهس¹ا
¸اقفا¸ت- دقف هماهسو -ن- .ك ن-ب ¸ف¸ف ن--ن- ىلع ت¸س´نا ¸'ف »-ددع -¸-اف اقفا¸ت- »¹ ¸'ف
¸=`ا ن-ا-- و' ا~-د=' ¸فا¸ت- دقو ¸ان-ا-ت- دقو
ن-ا-ت¹او ¸فا¸ت¹او .=ادت¹او .`ا~ت¹ا ه--ن- .=د- ة```¹ا »اسق`ا نم »سق .ك »`
ل و' ¸=`ا ا~-د=' ¸ن-- ¸' .=ادت¹اف
ةقفا¸~¹ا ¸¸´-و ىن-~¹ا دد·¹ا ى¹' د¸-~¹ا ة-سنب هقفا¸-ف .و`ا ¸-= ¸=`ا ا~-د=' ¸ن-- ¸' ¸فا¸ت¹او
»'ك ة¹'س~¹ا ¸ف ا~-د=' -ب¸- ``ا~- ¸'ف ءانف`ا هب _ق- ام -س= ه¸-=و ¸~ع د=' نم ء¸=ب
ةتسو »` -¸=' ة-نا~`و »'ك ة¹'س~¹ا ¸ف ¸`ك`ا -ب¸- `=اد- ¸'و -` -¸=' ةتسو »` -¸=' ة·بر'و
¸~ع ة-نا~`و »` ة-نا~`و »'ك ة¹'س~¹ا ¸ف ,¸=`ا .ماك ¸ف ا~-د=' ¸فو -ب¸- ¸فا¸- ¸'و -`
ةتسو »` ة·بر'و »'ك ة¹'س~¹ا ¸ف »` ¸=`ا .ماك ¸ف ا~-د=' .ماك -ب¸- ان-ا-- ¸'و -` ا='
ن--نص¹اك اه-ف .~عاف -ان-' ة``` ىلع ت¸س´نا ¸'و _-و' -ر¸- -¸~ع اتن`لا --قبو تا¸='
¸¸ب¸-- »` اددع ¸¸-ق- ¸¸-ف¸´¹اف ل'و ن--ن- و' -ن- ى¹' -·=ر .=اد- و' .`ا~- .ص= ¸'ف
¸ف ¸ف¸¹ا ¸¸ب¸-- »` -¸ق¸~¹ا ن-بو .ص= ام ¸نب ¸¸قف¸- »` ¸=`ا .ماك ¸ف ن-قا-¹ا د=' ¸فو
ن-بو هن-ب ¸¸قف¸-و اددع ¸¸-ق¸- ¸¸-¸ص-¹او ة¹'س~¹ا .-' ¸ف »` =قس-ف .=اد- ن´- »¹ ام .ما´¹ا
.ماك ¸ف »` ¸ف¸¹ا ¸ف ¸ف¸¹ا ¸¸ب¸-- »` هقفو ن-ب ¸¸قف¸- »` =قس .=اد- ¸اك ¸'ف ن-دد·¹ا نم .ك
¸ف »` -¸ق¸~¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 553
¸'ف ن--ف¸´¹ا ةق-¸= ىلعو -د= ن-```و ات=' ن-¸~عو ¸ا~`و اتنب ن-¸~عو ,د=' .`م ة¹'س~¹ا .-'
¸اك ن-¸~·¹او ة-نا~`¹ا --قو ¸'و ن-¸~عو ة-~·بر' ¸ف اه¹¸=د¹ -=قس ن-¸~·¹او ,د=`ا --قو
¸¸´تف ¸ان`ا ¸-و ¸~ع ة·بر' نم ء¸=ب -¸ق¸~¹ا ¸فا¸-ف -¸~عو ن-ت-م ن--قا-¹ا نم .-ا=¹ا
ن-¸~عو ,د=`ا --قو ¸' ن--¸ص-¹ا ةق-¸= ىلعو _-ا¸ف ن-```¹ا --قو ¸'و ن-¸~عو ة-~·بر'
ا~هب¸-تف -¸~ع ¸-و -```اب ¸¸```¹ا اهتقفاوو ة·بر' ¸-و _ا-س`اب ¸و¸~·¹او ة-نا~`¹ا اهتقفاو
¸~ع ةس~= ¸-و -اصن`اب ¸¸```¹ا اهتقفاو ن-¸~·¹او ة-نا~`¹ا --قو ¸' ن-~عو ة-~·بر' ¸¸´تف
¸ف ¸~ع ةس~= -¸-تف اه¹¸=د¹ ة```¹ا =قستف ة``` ¸-و _ا-س`ابو نبو¸~·¹او ,د=`ا اهتقفاوو
¸-و -اصن`اب ¸و¸~·¹او ة-نا~`¹ا اهتقفاو ن```¹ا --قو ¸'و ن-¸~عو ة-~·بر'ب ن-¸~عو ة-نا~`
ة·بر' -¸-تف اه¹¸=د¹ ة·-س¹ا =قستف ة·-س ¸-و -```اب ¸و¸~·¹او ,د=`ا اهتقفاوو ¸~ع ة·بر'
-د= ن-```و -سو اتنب ن-¸~عو _-س .`م »هس¹ا ¸¸= ¸-و ن-¸~عو ة-~·بر'ب ن-``` ¸ف ¸~ع
ل' -دا-¸ لو »دق- ا~ك ¸ف¸- »` ن-ددع -ق- =ن' ل' =¹~ك ة·بر`او -` ات=' ن-·بر'و ¸~=و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
_ص- د-ا¸¹او
تاخسان~¹ا
_ص- ددع نم .و`ا ة¹'سم _-=ص- ¸¸--¸-¹ا دصقف ة~سق¹ا .-ق ة`ر¸¹ا ¸·ب ت¸~- ¸' ا-ان·مو
ة`ر¸¹ا -ناك ¸'ف ل و' ¸=ناف هد·ب نم ة¹'سم هنم
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 554
¸اك ¸¹ =¹~كو »-د=ا تام ن-نب ة```ك امدع ¸نا`¹ا --~¹ا ردقف ه=¸¹ا =¹~ ىلع ن-¹و`ا ة-قب ا-نا`
»سقنا ¸'ف ة-نا`¹ا »` ى¹و`ا _=صف ل'و »ه-ب'ب ¸-¹ »ه·م _و¸ك ة-ا= .و`ا نم -راو »ه·م
ه--صن »سقن- »¹ ¸'و ا--اعو هت=' =¸-و تام -نبو نباك ا·م ات=- هت`رو ىلع ¸نا`¹ا --صن
ى¹و`ا هنم -=- ا~ف ه--صن ¸فو ل هقفو -ب¸-و هت¹'سم هنم -=- امو ه--صن ن-ب -قفو
ه~='- ى¹و`ا نم ء¸~ ه¹ ن~ف نبا ¸نب ة```و اتنبو -'¸ما =¸-و ن-نبلا د=' تام ن-تنباو ن-نباك
»¹ ¸'ف ¸نا`¹ا --~¹ا »اهس ¸فو ¸ف ابو¸-م ه~='- ة-نا`¹ا نم ء¸~ ه¹ نمو ة-نا`¹ا ¸فو ¸ف ابو¸-م
=¸-و ن-نبلا د=' تام ن-تنبو ن-نباك ى¹و`ا هنم -=- ا~-ف هت¹'سم هنم -=- ام -ب¸- اقفا¸ت-
¸ما=و _بارو -¹ا` =¹~كو اتنبو انبا
~='- »` ة¹'س~¹ا نم -راو .ك »اهس ة-سن ¸=ن- ¸' اهب¸ق' ¸¸= »اهس¹ا ىلع ةك¸ت¹ا ة~سق ¸فو
نم ة```¹ا ة-سنف ¸و¸~ع ةك¸ت¹او ة``` _و¸ل¹ ة-نا~` نم -` -='و »'و _و¸ك ةك¸ت¹ا نم اهت-سن
-صنو ة·-س ¸-و ن-¸~·¹ا ن~`و _بر ~='-ف ن~`و _بر ة-نا~`¹ا
¸-= »اهس ة¹'س~¹ا .·=اف هت-سن ةف¸·م تدر'ف هتص=ب -راو ه~='ف ¸¸ع ةك¸ت¹ا _م ¸اك ¸'ف
هتص=ب ¸¸·¹ا _و¸¹ا ~=' ا~'ف ¸¸·¹ا ن~` ¸هف .ص= ا~ف ة-سن¹ا =ل- نم هماهس¹ .·=ا »` ~=`ا
¸-و ¸~ع ىن`ا ¸¸´- ة``` ¸ف ة·بر' _و¸ل¹ .·=ا »` ة·بر' »هس .´¹ »هس' ةس~= ة¹'س~¹ا .·=اف
=¹~ك اه~سقا »` ن-¸~·¹ا ىلع ا-د¸ف ةس~= ¸¸·¹ا _م دا¸ ¸'ف ن-```و ن-ن`ا ةك¸ت¹ا ¸¸´تف هن~`
د¸ »` ة``` ¸` ةس~= _و¸ل¹ .·=ا »` ةس~= »هس .´¹ ¸¸´-ف
---
»سقا »` اهصقن'ف ةس~= ¸¸·¹ا _م _و¸¹ا ~=' ا~'ف ¸¸·¹ا ن~` ¸¸´-ف ن-¸~ع ¸¸´-ف ةس~= اه-لع
ةس~= اهنم •قن' »` ه--صن ¸-و ة·ستب ة``` ¸ف ة``` _و¸ل¹ .·=ا »` ة``` »هس .´¹ ¸¸´تف =~ك
¸¸·¹ا ن~` ¸-و ة·بر' ىق--
ىلع •قن¹ا نم را¸ق`ا ه-=و' ام ل' هب ¸ق~¹ا =·- »¹ --`- »¹و ¸=' ه¸´ن'و -را¸ب -راو ¸ق' ا~'و
.=ادت¹او .`ا~ت¹ا نم ا~هن-ب ام ¸=ن- »` را¸ق`ا ة--¸فو را´ن`ا ة--¸ف .~·- ¸' هق-¸=و هت=-
هب ¸ق~ل¹ ¸هف را¸ق`ا ىلع دا¸ ا~ف را´ن`ا ة--¸ف ىلع »سقا »` ن-ا-ت¹او ¸فا¸ت¹او
ةق-ق~ -='ب -=`ا ت¸ق' »عو -` -='و »' .`ا~ت¹ا
ة·ست¹اب ¸ن·تستف ةق-ق~ -='ب ا~-اد=' ت¸ق' --اعو ¸اتق-ق~ ¸ات=' .=ادت¹ا
ةتس ¸ف ن-ن`ا -¸-تف ¸=' نباب نبلا ¸ق' ¸اتنباو نبا ¸فا¸ت¹ا
را´ن`ا ¸ف -¸ق~ل¹ ة·بر' ¸ف ة``` -¸-تف ¸-ق~ ˆ'ب ا~-اد=' ت¸ق' --اعو ¸اتق-ق~ ¸ات=' ن-ا-ت¹ا
-نبو نباك ¸`--ق¹ا و' هب ¸~¹ا و' ¸ق~¹ا دد·- ¸¹ =¹~كو هب ¸~ل¹ »هس د-ا¸¹اف ة`` را¸ق`ا ¸ف ة·بر'
نم -ن-¹ا را¸ق'و ة·بر' نم نبلا را¸ق'و ة``` نم را´ن`اف نباب -ن-¹ا ت¸ق'و -ن-ب نبلا ¸ق'
-ن-¹او اهب ¸ق~ل¹ -¸~ع نبلا د¸-ف ن-تسب ة``` ¸ف »` ن-¸~·ب ةس~= ¸ف ة·بر' -¸-تف ةس~=
هب ¸ق~ل¹ ة-نا~`
ة·بر' نم .اقف ا-= انبا تد¹و اهن' ا~-د='و ¸- ت¸ق' .ما= -'¸ماو ن-¸=' نع _--' .-سو
ن-¸~عو
ة``` نم را¸ق`ا ىلع نبلا ة--¸فو ا~-د='ب ¸ن·تستف ة-نا~` نم را¸ق`او ة-نا~` نم _ص- را´ن`ا
ة·-س را¸ق`ا ¸فو ة·س- را´ن`ا ¸ف ¸ق~ل¹و ة·س- ¸´ن~ل¹ ة-نا~` ¸ف اهب¸-تف
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 556
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 555
_=صف ¸~ع ,د=' نم ء¸= و' -ل` و' -صنك _-ا~ ء¸=ب ى-و' ا~'و ة-نا~` »Š¹و ن-ن`ا د¸-ف
¸قب ام ن-ب ¸ف¸ف ل'و ا~سقنم ¸قب ام ¸اك ¸'ف ة--¸¹ا _¸='و ة--¸¹ا _¸خم ددع ~= »` -ا¸-~¹ا
-ا¸-~¹ا ¸ف _ص-ف -ل`¹اب ى-و'و ن-نباك ة--¸¹ا _¸خم ¸ف ¸ف¸¹ا -¸-ا »` هنم _- ام ن-بو
ة``` ¸ف ن-ن`ا -ب¸- ة·بر' ا¸ناك ¸'ف ¸ن·تستف ة``` نم ة--¸¹ا _¸خمو ن-ن`ا نم
_ص- ل ¸و¸~عو ة·س- ¸قا-¹او ن-·بر'و ن-ن`اب ة·-س ¸ف ةتس -¸-اف _-سو ¸دسب ى-و' ¸لف
ن-تسو ة-نا~`و ة-~ب ة·بر' ¸ف ن-·بر'و ن-ن`ا -¸-اف ¸فا¸- لو ة·بر' ىلع
_نا¸~¹ا
»` »`س`ا ¸ه=- نم ام'و ان-¹' ا¸~كا=- ¸' ¸نا¸صن¹او ¸د¸ه-¹او ه-=و »لس~¹اك ن-د¹ا -`ت=ا اهنم
هت`رو ه`¸- »ساق¹ا نبا ,و¸ف تام و' اهب .تقف ا~-¸-= و' ا¸-ك و' ةقدن¸ هرا¸س' ىلع _ل=ا
»هلك ا¸-ا¸-و ¸فاك ة`رو ان-¹' »كا=- ا~'و ¸و¸`ك`ا ه-لعو د-¸~¹اك _فان نبا ,ورو ¸¸~لس~¹ا
»ساق¹ا نبا .اقف »لس' نم »ه-ف ¸¸´- ¸' ل' »ه¹ ¸¸·- »¹ »ه-·ب ىب' ¸'ف »`س`ا »´=ب »ه¹ ان~´=
»`س`ا »´=ب ¸¸ن=س .اقو »`س`ا »´=-ف ل'و ن--باتك ا¸ناك ا~' »ه`-را¸م ىلع »ه~´=ب »ه¹ »´=-
ه-ف »هن-ب ¸ا=لس¹ا »´=- ةم~¹ا .-' ن-ب »¹ا=ت¹او
ه-·ب نمو د¹¸¹ا »'و ¸بد~¹او --ا´~¹او ¸-قر -¸- `ف ¸¸¹ا اهنمو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 55•
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 550
هنم ¸¸¹ا =ل~- ن~¹ ه¹امو -ر¸- لو -¸- ل نق¹اك ¸=
ة-د¹ا ¸ود .ا~¹ا نم -رو ا== ¸اك ¸'ف ة-د لو .ام نم د~·¹ا .-اق -¸- `ف .تق¹ا اهنمو
»` ا~هن'ف ىن¸¹ا ¸مء¸- -`خب ¸اق-ق~ ¸امء¸ت¹او هم' ن-بو د¹¸¹ا ن-ب -ر`ا ىق--و ¸ا·ل¹ا اهنمو
¸ل¸ق ة-صت·~¹ا ¸مء¸- ¸فو
-راو ¸-= هن'ك »هنم د=او .ك ردق-ف ¸¸= و' »د-و ¸-س ¸ف ى-¸~¹اك ¸='ت¹او »دقت¹ا »اه-تسا اهنمو
=¹~ك ¸اك ن-·ت~¹ا .ه=و »دقت~¹ا »لع ¸¹و
ا~ه-ف و' ة-ر¸ك~¹ا ¸ف و' د¸=¸¹ا ¸ف .ا´~`ا ¸-و ` =اع -¸صت¹ا نم _ن~- ام اهنمو
~-ن-= ردق-و ة-مو ¸¸·س-و ¸¸نا~`و ¸¸·-س .-ق ا-¹ا= ل' ¸-·- ل -دم ¸~·-ف ه¸-= _=قن~¹ا .و`ا
ن-تس- »¹و ¸-~·ت¹ا -دم --م ¸'ف ه-ف =¸´~~¹ا -قوو ات-مو ا-= ردق ه¹ -ور¸م تام ¸لف ات-م
»ده¹ا ¸ف ى-¸~¹ا´ف
ى¹' .¸·-و ةتس نم --م هن' ىلعو ةتس نم ¸= هن' ىل·ف اد¸ق-م اب'و ات='و ام'و ا=و¸ -ك¸- ا~'ف
¸'ف ¸~ع د=' -ق¸-و ة·بر' »Š¹و ة·س- _و¸ل¹ ن-¸~عو ة·بر'ب .ما´¹ا ¸ف ¸ف¸¹ا -¸-تف ة-نا~`
»`او ة·س- -=`ا ت~=' ¸-~·ت¹ا ى-م و' ه-¸م ن--- ¸'و ة-نا~` -`او ة``` _و¸¹ا ~=' ه-ا-= --`
ن-ن`ا
و' ¸د` _¸= و' ة-=¹ -ت-ن و' ¸-س' و' ¸`ك' ¸اك و' ا~-د=' نم .اق ¸'ف .´~~¹ا ى`نخ¹ا ¸نا`¹ا
»´= --=و _~=- ¸' ل' .´~~ب ¸-لف ¸نم و' ¸-=
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 55‚
.´¹ا و' ¸ف¸¹ا -¸-ا »` ¸-دقت¹ا ىلع ة¹'س~¹ا _=صف ى`ن' و' ¸ك~ ¸--صن -صن ه`ا¸-~ف .ا´~`اب
-`ن¹ا ن-ن`لا نم تا¸-دقت¹ا د¸-م ى~س- اء¸= --صن .ك نم ~= »` ى`نخ¹ا .ا= ¸ف »` -ن-ا-- ¸'
--ن'ت¹او ن-ن`ا نم ¸ك~¹اف ى`ن=و ¸ك~ ن-د¹¸ك -راو .ك --صن ¸هف _~ت=ا ا~ف -ل`¹ا ة```¹ا نمو
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸فو ةتس ة-ر¸ك~¹ا ¸ف ه¹ ¸~ع ¸ن`اب ى`نخ¹ا .ا= ¸ف »` ةتسب ن-ن`ا ¸ف ة``` -¸-اف ة``` نم
ة`ر¸¹ا ة-قب =¹~كو ةس~= اه-صن ة·بر' ة`¸ن`ا
--ا·ل¹و ¸~ع د=' د=او .´¹ ن-¸~عو ة·بر' ى¹' ¸هتن- .ا¸=' ة·بر'ف ا--اعو ن--`ن= =¸- ¸لف
¸ا~هس
.اقو ¸ق=ت~¹ا .-=·تب .=·ت- .-قو _-- ىت= ها-ا-وو _-~=¹ا -ق¸- .-قف ة=و¸¹ا .~= ¸ف -¹ا`¹ا
¸ب' د¹و و' تد¹و _قو ام ة-ا= هن` ر¸ك~ ة·بر' -ا¸-م -ق¸- ه-لعو ه-ف =~ ل ¸~¹ا ¸-و -ه~'
ىلع -ا ىل-و هد=و - د~=¹او ن-نا~`¹ا ¸¸¹و`ا _لب .-عا~س'و ا-لعو ا¸~عو اد~=م .-عا~س'
ة·~=¹ا »¸- -¸´ب =¹~ ¸اكو هق-ف¸- نس=و هن¸عو -ا د~=ب .~كو »- »لسو ه-=-و ه¹'و د~=م اند-س
.¸= لو .-ك¸¹ا »·نو -ا ان-س=و ة-~نا~`و ن-تسو -`` »اع _اتتفا »ا¸=¹ا »¸=~¹ا ¸ه~ نم _باس¹ا
»-=·¹ا ¸ل·¹ا -اب ل' -¸ق لو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 55ƒ
( ¸اع¸ن ة·-¸~¹ا نع -د¸-~¹ا ¸نا·~ل¹ _ما=¹ا -اتك )
.ا·ف`او .ا¸ق`او -د-ق·¹اب ¸ل·ت- ام .و`ا
تا-- نم ة-- ¸ف ه¹ ¸-=ن لو ه´لم ¸ف ه¹ =-¸~ ل هد=و -ا ل' ه¹' ل -اب نم¸- ¸'ف -د-ق·¹ا ام'ف
هب هنع ¸-=' امو ¸= هب ءا= ام _-~= ¸'و ه¹¸سرو هد-ع اد~=م ¸'و ه¹ا·ف' ¸ف ه¹ »-سق لو هت-ه¹'
¸د-
ءاعد¹او ¸ك~¹او - »لسو ه-لع -ا ىل- - ¸-ن¹ا ىلع -`ص¹او ن--داه~¹اب ‹-لت¹ا´ف .ا¸ق`ا ام'و
ا~-خ--و ه¹ اما=ع' ¸نا=Š¹ ةه-~~¹ا ةب¸=~¹ا ¸ا=¹`ا نع ه¸نم ه=و ىلع ¸'¸ق¹ا -ءا¸قو _--ست¹او
-¸خ¹او هدعو ى¹' ¸-¸~ت¹او ه¹ا`م'و هصصقو _ن-ا¸-ب را-تعلاو ه=عا¸م _ا~س دنع ةب¸ت¹ا د-د=-و
ى¹ا·- ه¹¸ق¹ اه¹ ءو¸ق~¹ا .ا=¹او -ءو¸ق~¹ا ‹عا¸~¹ا -س= ىلع ¸¸=¹او ةق¸¹ا راه…'و هد-عو نم 2
»هب¸لق -ل=و -ا ¸ك~ ا~' ن-~¹ا ¸¸نم¸~¹ا ا~ن' 2 ه¹¸ق¹و 2 ¸'¸ق¹ا ¸و¸بدت- `ف' 2 ه¹¸ق¹و 2 او¸بد-¹
ه-ا-' 2 ¸=¹ا نم ا¸ف¸ع ا~م _مد¹ا نم ¸--- »هن-ع' ,¸- .¸س¸¹ا ى¹' .¸ن' ام ا¸·~س ا~'و ) ه¹¸ق¹و
¸ان¹ا ن-ب _`-`او -و¸·~¹او ةقدص¹ا نم ¸-خ¹ا ىلع -=¹او ن-د¹ا ¸ف ة·فان¹ا »¸ل·¹ا ةساردو (
ل ام ¸`='و »`´¹ا ¸=فو -~ق¹او -~´¹او ¸اته-¹او ة~-~ن¹او ة--·¹اك هنع ¸هنم .ا¸ق`ا نم »`
نم .تق ¸فو ن-نم¸~¹ا و' هت´-`م و' ه-ا--ن' و' هلسر نم د=' ىلع و' هنا=-س -ا ىلع هق`=' .=-
¸-= »ت~ ¸'ف ¸¸ن=سو ران-د نبل ¸ل¸ق ادل= ه·=و و' ا~-¸-= و' ¸ا~`ع و' ا-لع ¸-ك
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 560
د-د~¹ا .ا´ن¹ا ه-ل·ف »-¸-´- »¹و ةبا=ص¹ا نم ة·بر`ا ءا-لخ¹ا
ا-¸¹او ¸-ص¹او ,¸قت¹او ن-ق-¹او ¸`=`اب ¸م¸-ف -لق¹ا ام'ف _را¸=ل¹و -لقللف .ا·ف`ا ام'و
ة-¸رو ¸-ن¹ا -واخسو ن=¹ا نس=و ردص¹ا ةم`سو ¸-¸-ت¹او .ك¸ت¹او _ر¸¹او د-¸¹او ةعانق¹او
ءا-¸¹او ¸-´¹او ¸·¹او -ا ¸-·¹ --·¹او ¸·-¹او دس=¹او .·¹ا نع ىهن-و ¸لخ¹ا نس=و ةن~¹ا
¸ق-¹ا -¸=و _~=¹ا .-مو ¸ن·- ل ا~-ف ¸¸خ¹او ارا-´تسا ¸=¹ا نع ¸ا¸ع`او .خ-¹او ة·~س¹او
ء`-خ¹او ¸خ-¹او »-¸ق-¹ ءا¸ق-¹اب ةناهتسلاو »-ان·¹ ءا-ن=Š¹ »-=·ت¹او ¸=-¹او رودق~¹ا =خسو
.ا·ت~لاو .·-- »¹ ا~ب _د~¹ا -=و ةن-اد~¹او ن-ق¸لخ~ل¹ ن-¸ت¹او -ا-ا-~¹او ا-ند¹ا ¸ف ¸فانت¹او
-ا ¸-·¹ ة--¸¹او ة-=¸¹او ة-~=¹او ة~·ن¹ا ¸ا-سنو ¸-ن¹ا -¸-ع نع ¸لخ¹ا -¸-·ب
-¸~-و .ك'-و ءاهتنلا ¸ف د~=-و ءادتبلا ¸ف »س-¹و ا-´تم ه¸´-و .ك`ا هن~ف _را¸=¹اب ¸ل·ت~¹ا ام'و
ه·م -د`ا »هم¸¹ ¸'و هد¹وو هل-' _م ¸¸´- و' ة-لتخم انا¸¹' »ا·=¹ا ¸¸´- ¸' ل' ه-ل- ا~مو هن-~-ب
»-اواس »ه·م .ك' ¸'و ن~-`اف ن~-`ا .و`ا د·ب ةعا~=¹ا ه~='-ف ءام و' ن-¹ ¸-د' ا~'و »ه·م هف`خب
هن=ب -ل` .·=-¹و »هن- لو ه-داع -¹ا= ¸'و .ك`ا ¸ف .س¸ت¹او _-~¹ا ة¹ا='و ة~قل¹ا ¸-·ص- ¸ف
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
.ب ءان`ا ¸ف ¸-نت- لو هبا¸~و هما·= ¸ف _-ن- لو ءاعو ¸~ اهن'ف ¸-ن¹ ه`ل`و ءا~ل¹ ه`ل`و »ا·=ل¹
»ف نم -¸~- لو .كŠ¹ اهلس= ه¸´-و ن-ل¹او »سد¹ا نم هافو هد- .س·-و ¸-نت¹ا د·ب هد-·-و ه-=ن-
¸' ل' »·=~¹ا ¸- ¸اك ¸¹و ه·م .ك`ا ¸¸ق- »¹ ا~' ¸~ت¹ا ¸¸ق- لو ا~-اق -¸~¹اب ¸'ب لو ءاقس¹ا
نم _نص- ام ¸ا--' ه¹ -=تس-و -ا¸´¹او .ص-¹او »¸`¹ا _-¸ب د=اس~¹ا -¸ق- لو هد¹وو هل-' ¸¸´-
¸اتخ¹ا »ا·= ¸-و را~ع`او ةق-ق·¹او ¸¸خ¹ا ¸-و -دل¸¹ا »ا·= ى¹' --=-و هنا¸-=و هنا¸=' نم =¹~
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 561
-¸-ك¸¹او
¸´~¹او -د~=~¹او .وا=ت¹ا هب دصق- ا~¹ --=- لو ¸-س¹ا نم »داقل¹ ة·-قن¹او راد¹ا ءان-¹ ¸-
امو ى¹ا·- - اق= -ر¸·¹ا ¸تس ¸ا-ل¹ا نم -=ا¸¹او ن-~صخ¹ا د=' ة-د- .¸-ق ¸-اق¹ا ىلع »¸=-و
¸ف --=ت¹او .~=ت¹ا ى¹'و ةعا~=¹ا ¸ف ن--´ن~¹ا ¸تس ى¹' -دن-و ن-ق¸لخ~ل¹ اق= د¸-¹او ¸=¹ا ¸ق-
.ا~=¹ا -=- .-~= -ا ¸' »`س¹ا ه-لع ه¹¸ق¹ ا~-اد ¸¸¹ا ن-س=- _`ص¹او »ل·¹ا .-` ¸·-ن-و دا-ع`ا
ه-داع نع ه=¸خ- ام ¸ا-لب ¸هت~- لو ن-~´¹ا ¸-~~-و »ا¸ت=لا -`خب -`ص¹ا ¸ف _و¸~م ¸-و
ىلع ¸-=¹او ءا~ص¹ا .ا~ت~ا هنمو ¸=-¹او ء`-خ¹ا ى¹' هب _¸خ- ام ¸ا-ل¹ا نم »¸=-و -¸ص¹اك
»تخت¹ا ¸ف ¸´·¹ابو .ا=¸¹اب ءاسن¹ا ه--~- »¸=-و ¸ا= -¸` اهت=- ¸اك ¸'ف -ر¸·¹ا ¸تس- -¸` ¸-=
ةن-¸ نم هن` .ا=¸ل¹ د~``اب .ا=تكلا ه¸´-و »-ا¸=م ,¸= نمو --ناخ~¹اك هلعاف ن·ل-و ¸ا-ل¹او
نبا .اقو داه=ل¹ ¸¸~=ا~¹ا نبا ه¸¸=و هب -ا=ت¹لاو ه~ا¸تفاو ¸-¸=¹ا ¸ا-¹ »ه-لع »¸=-و ءاسن¹ا
هنم ء¸~ ةفا-'و ه-لع -`ص¹ا »¸=-و ¸ل·- هنم ¸تس¹ا ---= نبا ¸¸=و هنم ة-ا¸¹اب ¸'ب ل »ساق¹ا
-ا=-`ا ¸·ب دنع ةن-ل¹او ¸¸=¹ا -`خب _¸ن~م هنم --=¹او ¸ا¸=¹اك ا¸-س- ¸اك ¸'و -ا-`¹ا ى¹'
ة-ا¸ك »ساق¹ا نبا ,ورو »=ع ¸'و هب ¸'ب ل ---= نبا ,ورو »ل·¹ا ءان`تسا --د=¹ا ¸ف _قوو
هنم ¸-ق¸¹ا =خ¹ا ¸ا¸=و ة``` ن-·--'و _--'
نع هرا¸= ---= نبا ¸ك~و ¸ل¸ق =¹ا~¹ هت-ا¸كو ¸خ¹ا ¸ا¸= ¸فو ¸-¸= ها¸س ام ه¸´-و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 562
ة=-ا¸¹ا ¸فر =~و ا-·با- ¸~ع ةس~=و د-¸ نباو ¸ا-ع نباو ¸ا~`ع »هنم ا-با=- ن-¸~عو ةس~=
=¹~ك هب ىل- ¸' .اقو =-ن¹ا .~ع نم هنŠ¹ ' =-ن=- و' _انق ¸-·ب »~·ت¹ا =¹ام ¸´ن'و اقا--ا ه¸ا¸=
و' -ص- ام ¸ا-¹ ءاسن¹ا ىلع »¸=-و _ل-- ل -¸-صق ¸¸´- ¸' ل' ¸ان¹ا .~ع نم ¸-¹و هب ¸'ب ل
¸=و ن--·´¹ا »هبا-` .ا=¸¹ا ¸وا=- لو ¸تسل¹ _ار~ ى¹' ¸-~ نم نهبا¸`' .دسب ¸¸م¸-و -~-
ة--¹ا -`خب ة-= ¸¹و --~ ه-ف ا~بو --~¹اب »تخت¹ا »¸=-و اه-لع ةع¸ن~م ة--صم ء`-= -¸`¹ا
هسبل _ن~-و ى¹ا·- -ا »سا ه-ف ¸قن- ¸' ¸'ب لو ن-~-¹ا ¸ف =¹ام ه-¸كو .-ف' راس-¹ا ¸ف »تخت¹او
ىن~-¹اب .ا·تنلا ¸ف ء,دت--¹و .-ك¸¹ا »·نو -ا ¸-س= =¹ام »-ا= ¸قن د~=م ¸ب' ةسا=ن¹ا هب ¸ق`- ¸'
.ب ¸=`ا _`-'ب ` =ا~تم ¸¸´- ¸' ل' ه-ف -ق- لو د=او .·ن ¸ف ¸~~- لو ,¸س-¹اب _لخ¹ا ¸فو
»ا~=¹ا .¸=د .=¸¹ ¸¸=-و هنع ¸هنم ة-·´¹ا راد= ¸-·ب ¸تس¹او ا·-~= اهع¸ن- و' ا·-~= اهس-ل-
ل نم _م »¸=-و -ا¸صب »ا~=¹ا .¸=د ام .اقو نس=' هك¸-و ن-ر¸تسم _م و' »ساق¹ا نبا .اق -¸ل=
اقا--ا ¸تتس-
-¸~ع ¸تتس~ل¹ ه¹¸=د =و¸~و هل=د نم -داه~ .-ق- لو =¹ام .اق
ءا-=¸¹ا نع ¸ه=ت¹ا و' ¸وادت¹ا .و`ا
¸ان¹ا ةلق و' -¸لخ¹ا دا~تعا ¸نا`¹ا
هرا¸'ب راتتسلا -¹ا`¹ا
=-ا=¹ا هب .-قتس- و' ¸ر`ا ه¸ص-ب ¸¸=- ¸' _با¸¹ا
-ا =¸تس ¸تتسا .¸ق- و' ¸ف¸ب ه¸´ن- ام ¸-·- ¸' ¸ماخ¹ا
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
-`= -ر¸ع ن-~خ-¹ا ¸¸ك ¸فو هت-را= و' ه-'¸ما ل' ه-ر¸ع نم ه´¹دم ن´~- ل' ¸داس¹ا
-داع و' =¸~ب ةم¸ل·م -¸='ب ¸' _باس¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 563
هت=ا= ردق ىلع ءا~¹ا -ص- ¸' نما`¹ا
ه-ا¸ك ىلع »هنا-د' ¸¸=-=- »¸ق _م ¸--ا هد=و ه¹¸=د نع ¸=ع ¸' _سات¹ا
»نه= -ا~ع هب ¸ك~ت- ¸' ¸~ا·¹ا
¸تتسا ه-ف -`- -قو ¸-= ¸'و ¸ص-¹ا ¸= ¸ف دهت=-¹و .=د-لف =و¸~¹ا ه~- نع ¸=ع ¸'ف
ءاسن¹او .ا=¸ل¹ -ر¸ع -'¸~¹ا _-~= ¸` نه¹¸=د ى¹' .--س `ف ءاسن¹ا ام'و ¸-ا= _-¸م ¸ف ىل-و
اه=و¸ _م هل=دتلف د¸ب و' ¸¸م و' ةبان= و' ¸ا-ن و' ¸-= نم .س·¹ ه¹¸=د ى¹' -=ات=ا ¸'ف
ل ة-ا¸´¹ا ه¹¸=د ¸ف نه~´=و د~ر نبا .اق نهب ¸د¸-ن- ل تاما~= .=` ¸اك ا~ن' _ن~¹ا .-قو
نهلس= نه¹ _ا-- نهن` .ا=¸¹ا _م ه¸تس .=¸¹ا »¸ل- ام ءاسن¹ا _م ¸تس¹ا نم -'¸~¹ا »¸ل-و »-¸=ت¹ا
-=ع' ه¸-= .اقف ¸-قد¹ا نع .-سو هنم '-¸ت-و .¸-¹او ¸ا-ل=¹اب ه-ف =¹دت- ¸' ¸'ب لو =¹ام .اق
اس'ب هب ر' »¹ .·ف ¸'ف ¸¹'
نم ¸¸´- دقو _¹ا- .=ر نم -ناك ىتم -¸-ن¹ا نم اء¸= ن-·بر'و ةتس نم ء¸= ة=¹اص¹ا ا-¸¸¹او
نبا دا¸ هراس- نع .-ت¹او -~ا·تسلا نم هب ¸م' ام .`تما ا~' ه¸-- لو ¸-ا¸¹ا اهب ¸¸=-¹ ¸ا=-~¹ا
¸ف ه-¸ك' ء¸س هنم ¸ن--ص- ¸' --'ر ام ¸~ نم هلسرو -ا ة´-`م هب ت~اع ا~ب ~¸ع' .¸ق-و --و
¸س-`ا هق~ ىلع .¸=ت-¹و -¸=`او ا-ند¹ا
»ا¸=¹ا اه-لع -ل= ¸ر' نمو ةعد-¹ا راد نمو -¸=¹ا راد نم -¸ه¹اف -ل=و -¸- ¸ا~سق ¸-س¹او
نمو »`س¹ا ه-لع .-لخ¹ا _و¸خك ¸د-¹ا ¸ف ة-ا~`ا نم ءا¸ت=لا دنع ة-¸ت¹ا ¸ر`ا ى¹' ة~·¹ا نمو
همد ةم¸=ك »لس~¹ا .ام ةم¸= ~' .ا~¹او .-`ا ىلع -¸خ¹ا
و' -س´¹ و' -را=ت¹ و' د-- و' ¸ا~ت=ا و' -ا=ت=اك ¸ا·~¹او داه=¹او -¸~·¹او €=للف -ل=¹ا ام'و
-ا »سب هت-ادب ن-= .ق-¹و »ل·¹ا -ل=¹ و' ¸ا¸=`ا دق--و =اب¸¹ا _-ا¸مو ة```¹ا د=اس~¹ا ةك¸ب دصق¹
¸ن' »هل¹ا ¸-س¹ا ان-لع ¸-و ¸ر`ا ان¹ و¸ا »هل¹ا .-`ا ¸ف ة--لخ¹او ¸-س¹ا ¸ف -=اص¹ا -ن' »هل¹ا
.ا~¹او .-`ا ¸ف ¸=ن~¹ا ء¸سو -لقن~¹ا ةب‰كو ¸-س¹ا ءا`عو نم =ب ~¸ع'
.=- لو ة``` ةقف¸¹ا .ق'و ة·بر' ءاقف¸¹ا ¸-= ¸' درو دقف ¸-ف¸¹ا ¸ف ¸=ن-¹و
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 564
ىلع ى~خ- ل ¸¸ن¸م'م .ا=ر و' تان¸م'م ءاسنف ا~هتمدع ¸'ف »¸=م و' _و¸ب ل' ¸-س¹ا -'¸~ل¹
اه¹ا¸ن'و »هباودب ¸ف¸¹ا »ه¹ -=تس-و را-و`ا د-لق-و ¸ا¸=`ا ¸-ل·- ¸فاس~ل¹ ه¸´-و »ه·م اهس-ن
تا-=¹ا ,و'م اهن` ¸-¸= ىلع ا¸س¸·- لو -¸=¹ا ¸ف اه`·-ب اه-لع ا=ن¹او -صخ¹ا ¸ف اه¹¸انم
»` اهب ر¸-¹ا »دع ن~- دقف ¸ل= ام ¸~ نم تامات¹ا -ا تا~ل´ب ~¸ع' »ه¹و¸ن .ا= ا¸¹¸ق- ¸'و
_ا¸س`اب ¸'ب لو اقو¸= هل-' ¸-'- لو راهن¹ا رد- .=د-¹و هنم هت~هن ى-ق ا~' _¸=¸¹ا .=·-
نم ¸اكو دن- ¸ب' نب د-·سو ¸~ع نبا راس دقف =¹~ ى¹' ة=ا=¹ا دنع ه-ف .¸ان~¹ا ¸=و ¸-س¹ا ¸ف
ود·¹ا ¸ر' ى¹' ¸'¸ق¹اب ¸فاس- لو »ا-' ة``` ¸ف ةن-د~¹ا ى¹' ة´م نم ¸ان¹ا را-=
¸¸فو -را~¹ا را=' =قو ¸ا~نتسلاو ة-~-~¹ا ¸-و ¸'¸¹ا ¸ف ةس~= -¸~ع -¸=-¹ا .اص=و
¸ل= ¸-و دس=¹ا ¸ف ¸~=و هو¸´م -را~¹ا ¸ل=و اد= .¸=- ¸' ل' ة-=ل¹ا نم ~=`ا =¸-و ¸·~¹ا
ءاسن¹ا ¸ف ةم¸´مو .ا=¸¹ا ¸ف ةنس ¸-و ¸اتخ¹او ءا=نتسلاو را-…`ا »-لق-و ن-=ب`ا -تنو ةنا·¹ا
¸فو ه-دلو نم _باس¹ا ¸ف ه¸´-و ¸~·¹ا ى¹' _-س¹ا نم -`ص¹اب ¸م' ا~' ¸-ص¹ا ¸ات= -=تس-و
¸¸ن=سو »´=¹ا د-ع نبل ¸ل¸ق هس-ن ىلع هفا= ا~' ¸--´¹ا
ة~= ~خت- ¸' ¸¸=-و _=ق _=ق- ام ه-ف ¸اك ¸'ف ه-لع ىس¸~¹ا ¸=- .-قو ان¸تخم د¹و ن~ع =قس-و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
¸¸´- ¸' ¸¸=-و ن-ن~`ا ة~=~ _ل-- ىت= =¹~ ىلع دا¸ ام ¸-و -¸فوو ¸·~¹ا تا-نب =ا=' ام ¸-و
¸-ن¹ا اهل·= ةم¸م~م ه¹ا=و ةعدب هقل=و ةنس هك¸-و ةن-¸ ¸'¸¹ا ىلع ¸·~¹ا ¸` =¹~ نم .¸='
د--ست¹ا »-ا~-س _-=ص¹ا ¸فو _را¸خ¹ا را·~ »`س¹ا ه-لع
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 565
¸·-¹ا ¸ل= ¸-و _¸ق¹ا ه¸´-و
ىلع هل~= ¸فو ¸~ع ة·بر`ا نم اه--ا-- امو €ن¸=~¹ا ة-ا¸ك ىلع •ن¹او د¸ن¹اب -·ل¹ا »¸=-و
ىلع »¸ت=~ل¹ اه-·¹ .=- لو €ن¸=~¹ا ىلع ¸امد`ا »¸=-و -`= ه¸-ا… ىلع ه-ا¸=' و' »-¸=ت¹ا
لو ¸امد' ¸-= نم ءا¸=ن¹او .ا`م`ا _م اه-·¹ ¸'ف ¸-¸=¹ا ىلع ¸ابو`ا _م -ءو¸~¹ا ¸ف _دق- ه=و
ة=ا-م ¸هف ة-¸-ند¹او ة-ن-د¹ا تا~ه~¹او تادا-·¹ا نع ¸هل- .ا=
¸ف ا~سر -ناك ¸'ف ` -' ء¸~ ¸ف اه¹ا~·تساو ¸ا¸-=¹او ¸اسن`ا ة-- ىلع .-`ا~ت¹ا ر¸- »¸=-و
.-قو ¸ل¸ق ه~-¸=-و هت-ا¸ك ¸-ف نه-لع '´ت-و نهب ¸ف¸ت- د-اسو و' =س-ب و' ¸تس ¸ف ا~قر و' =-ا=
-`= اهناهتما ¸فو ر¸ص¹ا »=·- -ناك ة-ل-ا=¹ا ¸` ¸ل·- ام _نمو ر¸ص¹ا نم نهت~- ام ¸ا¸=ب
¸ف ل' ه=¸¹ا ¸ف هنع ¸هنو ةص=ر ه=¸¹ا ¸-= ¸ف اهتف¸·~¹ ادصق »ا·ن`او -اود¹ا »سرو اه~-=·-
اه~=¹ --=- هن` »ن·¹ا ¸ف ءاصخ¹ا _ا--و ه¹ ¸·~¹ا ¸تس¹ ا-¸-= ¸ف هب _ا-تنلا »د·¹ »ن·¹ا ¸ا~'
-=ر دقو اهلسن _=ق-و داه=¹او و¸·¹ا ¸-و »=ع`ا ا-د¸صقم نع اه-·-- هن` .-خ¹ا ¸ف _ن~-و
اهب »ا-ق¹ا ىلع ¸=و اهت-ب¸- ¸ف
ت¸--¹ا تا-= ¸ا=¹' ¸فو ةن-د~¹ا تا-= -`خب ¸ا~-تسا ¸-= نم تاق¸=¹او ,را=ص¹ا تا-= .تق-و
¸-= ¸ف _و¸~م ا``` ¸ا~-تسلاو -`= .تق¹ا ىلع ¸ا~-تسلا »-¸ق- ¸ف اه-¸-ب تا-=ب ةن-د~¹ا ¸-·ب
¸'و »ا-' ة``` ,دان- ¸' ,ر' ¸ورو ة=¸= .ك ¸ف .ب .-قو -د=او ة=¸= ¸ف ¸تب`او ن---=¹ا ¸~
ن´-لع ه~=' ¸~¹ا ده·¹ا ¸د~ن' ا¸¹¸ق .اقف د~ن- --ك »`س¹ا ه-لع .-س دقو ارا¸م د=ا¸¹ا »¸-¹ا ¸ف ادب
`ف ه¹¸سرو -اب نم¸- -نك ¸' -ا د-ع ا- =¹ام نعو ان¹ ¸¸ه=- و' ان-~¸- ل' »`س¹ا ه-لع ¸ا~-لس
=تلتق -`` د·ب ود-- ¸' =ن'ف ان¹ ود-- لو انعو¸- لو ان-~¸-
.تق-و ان¹ ود-- ل' -ا ءا~س'ب =-لع _¸=' ا--' .اقو ان¹ ود-- ل تا¸م -`` ه-لع _¸خ- »ساق¹ا نبا
ةل=ن¹او ةل~ن¹ا .تق نع ¸هنو »`س¹ا ه-لع ه¸م` ¸ا~-تسا ¸-= نم تد=و --= _¸¸¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 566
ةل~ق¹او -¸=¸-¹اك ~¸م .ك .تق-و ه-ا~-` هلتق ¸¸=-ف =¹~ نم ء¸~ ¸~¸- ¸' ل' د¸ص¹او د-ده¹او
.-`~-و --~·- ران¹اب هلتق ¸` ران¹ا ¸-·ب ا~-¸-=و
تاك¸-¹ا ى¹' ه-ف ¸هتن-و »`س¹اف تار¸م'~¹ا ام' تا-هنمو تار¸م'م ىلع .~ت~-و ة=¹اخ~¹ا ¸نا`¹ا
ىلع -كا¸¹ا »لس-و ا~ه-ف »هنع ةعا~=¹ا نم د=ا¸¹ا ء,¸=-و ه-ادتبا نم دك' هدرو ةنس هب ءادتبلاو
ىلع ¸¸=-و ه-لع را~¹او •خ~ ىلع .=اد¹او ¸--´¹ا ىلع ¸-·ص¹او ¸-`´¹ا ىلع .-لق¹او ¸~ا~¹ا
ه¸´-و -ه~' ا-اور ة-اور ¸ف =¹ام اه-¸كو .·¹ا -ا-~¹ ةنس= ة=فاص~¹او ةبا~¹ا -`خب ة¹ا=ت~¹ا
لو ا¸فاك د-·¹ا ¸¸´- ¸' ل' =¹~ نع د-س¹ا ه¸=¸-و د-·¹ا نم ¸¹و »`س¹ا ¸ف د-¹ا .--ق-و ةقنا·~¹ا
¸س´ب ¸¸=-و -ا-¸¹ا د-ع اه-ا-`'ب .-قو واو ¸-= نم هب اوءدب ا~' اه-ع د¸-و هب ةم~¹ا .-' 'دت--
دا¸- د¸¹او »`س¹ا =¸- ¸ف -ه~' ة-اور .-و'-و -را==¹ا ة·¹ ةع¸-¸م هب ¸¸ن-و »`س¹ا نم ن-س¹ا
ىلع نس- لو ة¹اقتسا ى¹' _ات=- ل ¸م~¹ا ء,دابو ن-~لس~¹ا ىلع هب د¸- ا~ك »ه-لع د¸- ل' اهب
_را¸خ¹او ¸فاو¸¹او ة¹¸·~¹ا نم ردق¹ا .-' ىلع »لس- لو هت=ا= ¸-ق- نم ىلع ه¸´-و ¸لص~¹ا
ا¸=¸و »ه¹ اعدر ن-ق-¸-¹ا -¸=- -=تس~¹ا و' هب »هس-ل- .ا= ¸هل¹او .-=اب`ا .-' ىلع لو »-¸-=و
-ع`¹ا ىلع »`س¹ا ة=اب' ¸ورو هل--س ه~- نم ةل-ا¸م ¸ف .=و ¸ع - ا--=و ه-لع »- ا~ع »ه¹
ىلعو ان-لع »`س¹ا ا-¹ا= ¸اك ا~' .ق-¹و هل-' ىلع ه¹¸نم .=اد¹ا »لس-و ¸¸~لسم »- .اقو €ن¸=~¹اب
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ى-=- هاور د-¸- ل »´-لع »`س¹ا و' .=د'' »´-لع »`س¹ا هت·--و ¸ا~-تسلا اهنم ن-=¹اص¹ا -ا دا-ع
و' ¸-ن=Š¹ ¸¸=- لو -¸صنا ل'و ه¹ ¸~' ¸'ف ا``` »لس- »ساق¹ا نبا نع ىس-ع ,ورو _فان نع
هم'ك اه-ر¸ع ى¹' ¸=ن¹ا ه¹ .=- ل نم .ك ىلع ¸~'تس-¹و ¸ا~-تسا ¸-·ب د=' ىلع .=د- ¸' --¸·¹ا
-ل= ا~' -¸صن-و _ا~س¹ا »دع هن… ىلع -ل·- ¸' ل' -``¹ا ىلع ه-ف د-¸- لو ا~-¸-=و هت='و
و' هس-ن »س-لف ا~- نم ه¹ .-ق ا~'و ¸~`ا »دعو _ا~س¹ا هن… ىلع
ه¹ ءاعد¹ا ¸- هبا¸=و ة~=¸¹اب ه¹ ءاعد¹ا ¸-و ¸=ا·¹ا --~~- -=تس-و ان' .ق- لو هب -¸·- ام
نس=' ا~هن-ب _~=¹او ا~ه¹ -¸-·~¹ابو .ا-¹ا _`-و ,ده¹اب
»`س¹ا د¸ك »هنع د=ا¸¹ا ء,¸=- .-و ة-ا-´¹ا ىلع هب¸=و --~~¹او ¸=ا-¹ا .اق
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 56•
_~س-¹ اهب ه-¸- _ف¸-و هنم اهعا~سو د~=¹ا .-ق هق=تس- لو ن-¸م نباو -ا-¸¹ا د-·¹ ¸ل¸ق ل و'
د·ب -~~- `ف هسا=ع ى¹ا¸- نمو اقل=م .-قو هس-ن ¸ف ل' اهنم _نم -`ص¹ا ¸ف ¸=ع نمو -~~-ف
ة`¹ا`¹ا
=و¸~ ة```ب -=او ¸´ن~¹ا نع ¸هن¹او -و¸·~¹اب ¸م`او
ر¸م'~¹او هنع ¸هن~¹اب ا~¹اع هن¸ك اه¹و'
هنم ¸-ك' ¸´نم ى¹' ¸د¸- ل هن' ¸نا`¹او
دقفو _فانو ه-ف ¸`¸م -و¸·~¹اب ه¸م'و .-¸م ¸´ن~¹اب هرا´ن' ¸' هن… ىلع -ل·- و' »ل·- ¸' -¹ا`¹ا
-¸=¸¹ا =قس- -¹ا`¹او ¸ا¸=¹ا _ن~- ن-¹و`ا
¸=ع ¸'ف ه-¹' _ات=ا ¸' ‹عوو ن-¹و ¸ف¸ب _ا=تسا ¸' ¸اس¹ا-ف ¸=ع ¸'ف د-¹اب ¸--·ت¹ا ه--ا¸م ,¸ق'و
ة¹د¸= ة-= ¸ا~-`ا نم ا-ءارو ¸-¹و اه-·-' ¸- ه-لق-ف ا~هنع
-¸-ا=¹ا ة=¹ا·~¹ا نمو ¸ان¹ا ¸-اس »` را=¹ا »` -=اص¹او --¸ق¹ا هب »¸ق- ة-ا-ك ¸¸ف ¸-¸~ت¹او
¸-= _ا-م ءاود¹ا ~='و ¸¸·¹ا _=قو ةما==¹او ¸´¹ا ادع ا~ب ¸وادت¹ا ¸ف -`= لو ¸-¸~¹ا ة-~=
¸وادت¹ا ¸فو ¸-ا= تاسا=ن¹ا ¸-اسب ¸وادت¹او ءا-=`ا روا~و »`س¹ا ه-لع »=ت=ا دقو ر¸==م
¸فو ءا~¹اب =¹~ د·ب .س= ا~' ¸~خ¹او .¸-¹اب ة=¸ق¹ا .س·- ¸=ا-¹ا ¸ل¸ق -¸~ ¸-= نم ¸~خ¹اب
.اقو ه¸-=و ءاود¹ا ¸ف ¸~خ¹ا =¹ام ه¸كو ءا~¹اب اهلس= ¸'و ¸~خ¹اب €¹ا·ت¹ا ه¸´- »ساق¹ا نبا ة-اور
»ا·ن`ا .¸ب -¸~ _اب'و ن-د¹ا ¸ف ن·=¹ا د-¸- نم ءا-~`ا ه~- .=د- ا~ن' .اقو -=' ¸دنع .¸-¹ا
د·س »`س¹ا ه-لع ه-´¹ ¸´¹اب ¸وادت¹ا -¸ا=' ىلع -لس¹ا نم ¸`ك`او ن-ا .¸ب ¸ف ¸-= لو .اقو ءاود
ه-لع هب ىقر ا~بو ى¹ا·- -ا ءا~س'بو ¸'¸ق¹اب ة-ق¸¹ا ¸¸=-و ه-را-¸ ¸-¸~¹ا ¸¸ق= نمو -رار¸ نب
ه-ل=ر -ا¸='و ه-ت-كرو ه-قف¸مو ه-د-و هه=و .س·-ف ء¸-¸¹اب ن-ا·¹ا ¸م¸-و هسنا= ا~بو »`س¹ا
ن-·~¹ا ىلع -ص- »` ءان' ¸ف ا~هب د-تس- ن-~ل¹ا ه-ف¸= نم ¸س-`ا -¸=¹ا ¸-و هرا¸' ةل=ادو
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 56‚
نبا ى¹ا·- -ا تا~ ¸ف ه-¸=- -=تف اقساف و' اعدت-م ¸¸´- ¸' ل' -`` ¸¸ف »لس~¹ا -¸=- .=- لو
¸اك ¸'و هل=' نم ه¸=- ¸~¹ا --س¹او هتبا~' ىلع ا-دا~تم ¸اك ا~' -¸=اه~¹ا نم _¸خ- »`س¹او د-¸
.¸ق ىن·م ¸-و .اق اهل-ق ¸اك ام ى¹' د¸·-و ه-لع ه-داه~ ¸¸=- ىت= اهنم ه=¸خ- `ف =¹~ نع _لق'
¸¸·- ¸' ¸-و ¸بادت¹او _=اقت¹ا نع ¸هن¹ا ءا=و هب ر¸م'م ى¹ا·- -ا تا~ ¸ف ¸=‰ت¹او =¹ام
ى=انت- لو -·=تسا ام =ه=و ه¹ =سباو ه-لع .-ق' .ب ه¹ ل `قتسا =¸بد ه-¹¸تف =-=' نع =ه=¸ب
-¸·- ل --= ¸-س¹ا ¸ف ه¸´- ا~ن' .-قو هن¸=- هن` د=او ¸ود ¸ان`ا لو ¸·ب ¸ود ةعا~=¹ا ¸·ب
ا~هنم رد·¹ا ى~خ-و ا~هب ¸`¸- لو ¸ا-=انت~¹ا
¸¸=-و =¹~ نع ¸هنل¹ اهنانس' ¸~ن-ل و اه-د-و اهه=و »~- لو ا-¸·~ .ص- ¸' -'¸~ل¹ ¸¸=- لو
ءان=¹اب اه-ل=رو اه-د- --خ- ¸'
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
»اه-` -¸=¹ا ¸ف هل·ف ىلع ¸=-و ¸ل¸ق هت--ا¸كو دا¸س¹اب ه¸ا¸= ¸فو -`= --¸=ت¹ا ¸فو
_ن~¹ا ¸ف د~' ¸هف ءاسن¹ا ىلع ¸--لت¹ا هب دصق ¸'و هو¸´م --~¹ا -ن-و ود·¹ا
ل' اهندب نم ء¸~ ى¹' ¸=ن¹ا ه-لع »¸=-و ام¸=م لو ا=و¸ ن´- »¹ ا~' -'¸ماب .=¸¹ا -¸ل= .=- لو
-دار'و _`ع و' -داه~ .~=ت¹ -رو¸-¹ ل' اه-¹' ¸=ن- `ف ةبا~¹ا ام'و ة¹ا=ت~¹ا نم ن--´¹او ه=¸¹ا
¸' ه¸´-ف ¸=نم ه¹ ¸¸´- ¸' ل' ا-د-·¹ =¹~كو ن--´¹او ه=¸¹ا اهنم ,¸- ¸' »¸=~¹ا ¸~¹ ¸¸=-و _ا´ن
¸ف اه-لع ةق~~ل¹ اه=و¸ د-ع ¸ف -ختساو اد=و ¸اك ¸' هلكا¸- ¸' اه¹و اهه=و ادع ام ,¸-
ا-راتتسا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 56ƒ
¸-و ة·ما´~¹ا نع »`س¹ا ه-لع ىهن دقو ن-د¸=تم د=او -ا=¹ ¸ف ¸`=ر لو ¸ا-'¸ما _~ت=- لو
.-ق _=ا-~¹ا ¸ف ¸ا--ص¹ا ن-ب ¸¸-- =¹~كو ء¸~¹ا ى¹' ء¸~¹ا »- ¸-و ة~كا·~¹او ة·=ا-~¹ا
¸~·¹ .-قو _-س¹
ر¸ه~~¹اب .`=¹ا ه¹ام ىلع -¹ا·¹ا ¸اكو ¸~= و' -ص= و' .¸ل= و' ابر نع ل ام -ستكا ا~'و
--و نبا =¹~ ىب'و هما·= .ك'و هت--و هت-د- .¸-قو هنم ن-د¹ا ¸-قو ه-ا¸قتساو هتلما·م ¸ا¸=
نم انبا=-' _ن~ف »ا¸=¹ا ه-لع -¹ا·¹ا ¸اك ¸'و ه·-~=ب ¸دصت-¹ اقو هل-' ىلع ا-¸= _--' هم¸=و
¸' ل' _--` ا~ك »-¸=ت¹ا و' »ساق¹ا نبل ا~ك ة-ا¸´¹ا ه=و ىلع =¹~ .-و هت-د- .¸-قو هتلما·م
نم ه-لع ا~ب ¸-- ام هد-ب ¸قب دق هن' »لع ¸' هت-- .-ق- ¸'و هنم _ات-- ¸' ¸'ب `ف ل `= ة·لس _ات--
هتلما·م _ن~- .هف اما¸= هلك ه¹ام ¸اك ¸'و -`خف اه~-¸=تب انلق ¸'و هتلما·م ة-ا¸´ب انلقو تاعا-ت¹ا
نم هتم~ ¸ف --¸- ام هق¸·تس- ¸' ل' ¸¸=-ف ه`¸- و' ه¹ --¸- ¸' ل' ها¸ت~ا ام .ك'و هت-د- .¸-قو
ه¹ --و و' ه`رو و' هعاتبا ا~-فو .ا~¹ا =¹~ ¸ف ه-ابا=مو هت-- ¸ود هتلما·م ¸¸=- و' _ن~-ف »ا¸=¹ا
ا·لس .ا~¹اب ¸¸ت~- ¸' ل' هتلما·م نم _ن~- و' هبا=- »¹و ة~-ق¹اب هلماع ا~' تاعا-ت¹ا هق¸·تسا ¸'و
¸ور ا~ك تاعا-ت¹ا هتق¸·تسا ¸'و ه¹ --و و' -رو ام =¹~كو هت-- .-ق- ¸'و هنم ا-¸ا¸~ ¸¸=-ف
.ا~·¹ا ة-د- ---= نبا ¸¸=و ---= نباو ¸¸ن=س نع
نم ه-لع ام هق¸·سا ¸'و ه`رو و' ه¹ --و و' ها¸ت~ا ا~-فو .ا~¹ا =¹~ ¸ف اقل=م هت·-ا-م ¸¸=- و'
تاعا-ت¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5•0
»¸ل- ا~ك ¸دصت¹ا هم¸ل- و' ة-ه¹ا ¸ود -ا¸-~¹اب ه¹ „¸س- .هف _با¸¹ا ¸-= ىلعو .ا¸ق' ة·بر'
¸ل¸ق -ور¸~¹ا
ن~`¹ا --خب ه-=ا- »لع _م ¸¸=- .هف ن-·ب ها¸ت~ا ¸'ف »ا¸= ¸¸·ب .`=¹ا ¸¸ت~- ¸' ¸¸=- لو
¸¸=- و' ¸¸ن=س¹ ا~ك .ه=¹او هب »ل·¹ا _م ه¸´- و' ---= نباو ¸¸ن=س نباو انبا=-` ا~ك هله=و
ام ¸اك .`= ء¸~ب اما¸= ا--~ _اب نم ¸دوواد¹ا .اق ¸ود-ع نبل ا~ك .ه=¹ا ¸ود هب »ل·¹ا _م
=¹~ب »لع ¸' ه~=' د-ب اما¸= »ا¸=¹ا ىق--و اما¸= ه~='
»ه¹ا¸م' -ر¸- ل'و »هقتع لو ةم~ل¹ ¸¸·تس~¹ا .ا~¹اب »ل=¹اب ن-=لست~¹ا ا-ا-و ¸¸=- لو .اق
ء¸-¹ا .--س اهب =لس-و
ءان·¹او ة=ا-ن¹او ةناه´¹ا -¸='و ا~¸¹او -=س¹او اب¸¹ا ه~-¸=- ىلع _~=~¹ا ¸' ءا-= `ف _ر¸¹ا ام'و
و' »لسم نم ه´¹ام ¸-ن هب --=- ل امو ةق¸س¹او -ص·¹ا =¹~كو هلك .=ا-¹ا -·ل¹او --·¹ا ءاعداو
- _قو نم هن'ف ه-¸عو هن-د¹ ءا¸-تسا تاه-~¹ا =¸- ى¹' ىق¸ت- »` -ل´~¹ا ىلع هك¸- -=- ¸م~
ه-ف _ق- ¸' =~¸- ى~=¹ا .¸= ¸عا¸¹اك »ا¸=¹ا-
ةل~=¹ _`- ه=`-و -لق¹ا نم -·-ن- ا~ن' »ا~~¹ا ¸`ك'و ه~س=و ه-لق -راه=ب د-·تم -ل´~¹او
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
--د=¹ا ¸ف ا~ك »س=¹ا
تاس-تلم ر¸م'و ت`´~م اه-ف _ق- ه~س=و ه-لقب اه-لع ¸اسن`ا -¸صت- ¸ت¹ا تادا-·¹او »ا´=`او
-س´- اه-لع -'¸=¹ا ¸-ن¹ا د-¸·-و اه-ف .-است¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5•1
¸سا=ت- ل ة-~=' »ه¹ =¸ل~¹ا ¸' اس¸س=م ` `م =¹~¹ »`س¹ا ه-لع -¸- دقو ¸¸·¹او ن-د¹ا داسف
ن~ف همرا=م -ا ى~= ¸'و »ه-¸¸= ¸ف _¸ق¸¹ا نم اف¸=و »ه-¸=س نم ةباهم اهنم ىند- لو اه-لع
هنا=-س -ا ه¸ك ام .ك -نا=-و ر~= ىلع ¸¸´- نم¸~¹اف د·ب' اه=س¸- نم ¸هف -¸ق ام اهنم =¸-
ة=را= و' -لق ¸ف ه-لع - ام _--- لو .اقمو .ا·ف نم
ه-اد' ى¹' _راس-و ¸¸-¹ا نع =اسم`ا نم هس-ن _ن~-و =¸ت¹او .·-¹ا .-ق .ا·ف`ا _-~= ¸ف -سو
¸=¹ا ¸-·ب ه-لع .¸ق¹ا ¸ف ¸ل·¹او _د-¹او .`-¹ا ىلع -لق¹اب دق·¹ا نم هنع ىهن- ام =¸- -=ا¸¹ا
ى¹' ة·-ر~و ا--س ¸¸´- ¸~¹ا .`=¹ا ¸·ب =¸ت-و ه-لع -ا »¸= ام =¸ت- ¸'و -ا¸ص¹ا ل' دقت·- لو
=¸ت-ف ¸'ب هب ا~م ار~= هب ¸'ب ل ام _د- ىت= ن-قت~¹ا نم د-·¹ا ¸¸´- ل »`س¹ا ه-لع ه¹¸ق¹ »ا=¸¹ا
ا~م -سا´~¹ا ¸·ب =¸ت-و تام¸=~¹ا نم ا~-¸-=و ة--·¹او -~´¹ا ى¹' ه=¸خ- `-¹ »`´¹ا .¸-ف
ا~' »·=~¹ا ¸·ب نع -´-و »لس- ل' اف¸= .ا~¹ا نم را`ك`ا -ل= _د-و ن--ست´~ل¹ ةم`س¹ا ه-ف .ق-
¸ن~-¹ا هناس¹ د¸·- ¸' ةفاخم ا~ف .`= ه¹ ¸-و اقدا- -ل=- ¸' _د- ¸'و ا-¸=-- هن' هس-ن نم ¸~=
ا¸-`ك ا¸ك¸- ىت= ن-قت~¹اب ,¸قت¹ا .ا¸ ا~ف ¸دت·- ¸' ةفاخم ه~ل… ن~م -¸صن¹ا _د-و اب~اك -ل=-ف
»ا¸=¹ا ةفاخم .`=¹ا نم
ى¹ا·- .اقف ن-لس¸~¹ا هب ¸م' ا~ب ن-نم¸~¹ا ¸م' ى¹ا·- -ا ¸'ف ه-ف داهت=لا =¸-و ت¸ق¹ا ة--ص- ام'و
2 تا--=¹ا نم ا¸لك .س¸¹ا اه-' ا- 2 ه-س´م -ا= ن~ف »·=~¹ا --= ن-د¹ا »ا¸ق ¸ود-ع نبا .اق
--= ¸ف _=ص- »¹ نمو هل~ع ىك¸
---
ى¹ا·- ه¹¸ق¹ هل~ع _-~=و هداه=و ه==و هما--و ه-`- .-ق- ل' ه-لع --= ه-س´م 2 -ا .-قت- ا~ن'
ن-قت~¹ا نم 2 ¸¹ -لق ها-¸ق ن-' نم .'س- ىسم' ا~' ¸~¹ا .اق نم¸~¹ا نم -ا .¸سر ا- ة~-اع -¹اق
_ر¸¹ا ن-د¹ا ¸~ع .اقو ا-س·- ا¸-س·- ¸ن·- ة~-·~¹ا ا¸~~= »هن´¹و ه¸~لع .اقف ه¸-ل´ت¹ ¸ان¹ا »لع
نم ا-ناو تاب نم »`س¹ا ه-لع .اقو هما¸=و -ا .`=ب .~·¹او -ا »را=م نع -´¹او -ا ن-د ¸ف
نبا .اقو ه-هنو ه¸م' دنع -ا ¸ك~ هنم نس='و نس= ¸اسل¹اب ¸ك~¹او ه¹ ار¸-·م تاب .`=¹ا -س´م
--= ¸ف ¸=ن¹ا »´-ل·ف اهنم ~=' لو .`=¹ا نم -¸تس »ا¸=¹ا ن-بو ¸ن-ب _د' ¸' -=` ¸ن' ¸~ع
ى-خ- ل نم ى¹' »´¹ا~ع'ب ¸¸--- »´ن'ف ¸·¹ا ىلع اه-¹' او¸=ن- لو »´س-ن` داهت=لاو »´-سا´م
»`س¹ا ه-لع .اق دقف -س´~¹ا --= »ك¸م' =`مو _ر¸¹ا »´ن-د ¸'ر ¸' ¸اب دقف »ك¸-ا~- ه-لع
ل --= -ا ¸' .اقو هب ى¹و' ران¹ا -ناك ل' -خس نم --ن »=¹ ¸ب¸- ل هن' -·ك ا- -¸=ع نب -·´¹
ه~·=مو -ر ا- .¸ق- ءا~س¹ا ى¹' ه-د- د~- ¸-=' -·~' ¸-س¹ا .-=- .=¸¹ا ¸ك~ »` ا--= ل' .-ق-
ه¹ -ا=تس- ىن'ف »ا¸=¹اب ¸~=و »ا¸= هس-لمو »ا¸= ه-~مو »ا¸=
ىنتق~¹ا ء¸~¹ا ¸ف ¸¸´- ل' ¸-و ¸ا¸~ع ¸ب' .اق _ر¸¹ا ¸-¸= =¸لس-ف =¹~ ¸ف داهت=لا ¸ا-ب ام'و
ام _م ا~- انتقو ¸ف --=¹ا .-ص=- ¸ع ا~¹و د-·¹ا اه~~·- ل' ة~-·~¹ا ¸ف ¸=ن¹ا -=ا¸¹ا ¸'ف ¸~·م
¸اك ةه-~¹ا نم هب ¸ل·ت-
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5•3
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5•2
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
ءا¸~ دار' نمو ¸-·¹ا نم دب ¸اك ا~¹ اما¸= اهلك ا-ند¹ا -ناك ¸¹ د~=م نب »ساق¹ا .اق ا~ك ه-ف ¸م`ا
ام ىلع ى¹ا·- -ا ءا~ ¸' _قو هتفا= „¸-تساو ه·سو .~ب ا~'ف --=¹ا ءا¸~ ¸ف هده= -=لت-لف ه-¸ق
نم ¸-= ¸و¸¸م و' .-´م نم .ق- امو ¸-خ¹ا ءا¸~-ف هل-' ةف¸·م ه-لع ر~·- ¸'ف هس-ن ه-¹' ن´س-
¸-= ه=¸ب --ف' ام ءا¸~ ن-= ى¹' هن-·ب ا~-اق ىق-- »` دساف _-ب و' ابر و' -ص= ه=¹ا= ام ءا¸~
نم ةم~ ¸'و ها¸ت~ا و' هعاب نم ىلع ¸قن- ل ا~-ف .=اد ¸- ا~ن'و .--سب _ر¸¹ا نم ¸-¹ »-قتسم
نم »لس¹ا -لس =¹ام ه¸ك ا~ك --ف' ¸'و هك¸تف هتق-ق= ام'و تا·-ت¹ا نم ة-¹ا= ه-اف' ن~م ه-¸ت~-
ا¸~= ¸م~ نم ¸م~ _اب ¸ن·- =¹~ب ¸نا¸صن¹ا ها¸ت~ا »ا·= نم .ك'- ¸'و ا¸~= هب _اب ام ¸نا¸صن
هن`و ه¹ =لم ¸-= ىلع ¸-و هت-اف' هل`~ب -¸ل=م ¸- ام تاف' ن~ب --´ف ة-¹ا= ¸نا¸صن¹ا ةم~و
»ا·=¹ا ¸' ه--~م ا~-و ة=ن=¹اب ¸ر`ا ¸¸ت´م نم »ا·= ءا¸~ =¹ام ه¸ك دقو ادساف ءا¸~ ها¸ت~ا
هد¸=و تاقو`ا نم ¸-`ك ¸ف ¸س·-و ه-ل= ¸~- _ر¸¹ا ¸-¸=و ان-ع ¸ر`ا ءا¸ك ه-لع ا~ن'و ه¹ هلك
ىلع »¸ل¹او ن-= .ك ¸ف ن´~~¹ا ¸هف ه-~`اف د¸=¸~¹ا نم ه-~`اب '¸ت=- ن´¹و ى¹ا·- -ا ¸¸·ب ل'
_-ا-¹ا را-ت=او _¸ا~¹ا -ع`¹اك »`س`ا دود=ب ¸د=ت~¹ا ¸-¹و ن-د¹ا ¸ف _¸= ل ~' _--¸م -ا-´¹ا
¸- ن´¹ _ر¸¹ا ةق-ق= ¸- ¸-¹ =¹~ -`= ىلع ¸- نم .¸ق .¸-قو .¸-قم --= هن' هعاب ا~ع ةق`¹ا
»لعو ¸ا¸س`ا ¸ف تا¸ق`ا -ه-ت~ا ا~'و ه-~`اب ~=`ا -اب نم ¸هف هن'~ ¸رد' ل .¸ق- ن~م ¸-=
-ل= امو هتف¸·م تر~·-و هتق-ق= -له= ا~' =¹~ ىلع .~= »ا¸=¹ا نع ه¸تس و' اهنم هل-' ةماقتسا
ام ¸¸=ت~¹ا د=- »¹ ا~'و هل-' ة=- -~´ن- ىت= هنم .ه= ام -انت=ا ىلع .~ع ة--¸¹ا ه-لع
ل ¸ق »هقد-'و -ق¸- »هنس='ب »هنم ¸-تخ-لف ةعا-¹ا .ا¸س ل' هب ,¸=ت-
ا~ك اهلتعا ن~¹ ا´لم -ناك ¸'و ة--در .¸-`ا -ناك ¸' اه-ف ةه-~ ل هن' ةل·¹ا ¸ف .اق- لو .اق
دلب نم ه-سك ` =ر ¸¸ن=س _نم دقو اهنم _¸خ- ¸~¹ا »ا·=¹اب ¸ر`ا ءا¸´ب »ا·= ¸ف =-¸-='
ه¸=¸¹ ¸-س¹ا ¸-ن ¸ف ة-ا¸´¹ا ا~ن'و ه-ف ن·=م ل ¸اك ¸'و هراد -¸قب -¸=نق هنم .~·- ¸' ¸اد¸س¹ا
¸ر' ¸ف و' ¸ر`ا -¸= نم »ا·= نم ¸¸ت~- ¸' ¸¸=- اه-ف ةه-~ ل ةل·¹ا -ناك ¸¹و ¸='
¸' ه-قنن لو ءادتبا ا~هب ¸م'ن ل ن=نو ةب¸ص·م ة·-ر¸و ةب¸ص·م ¸ق-ب ةب¸ص·م
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5•4
.`م`ا ى¹' _=¸- ا~ن' =¹ --¸ت~ا ا~ك -ا-¹ا ا~- ا~´-و ةل·ب ¸-¹ ام ىلع راتخ- ةل·¹ا ¸' ل' _قو
نم ¸¸´- ¸' »لس-¹و ة·فر ¸¸=ت¹ا ه=¸ب .خ- `-¹ -¹ا·¹ا را-تعا ىلعو ¸ا´م`ا ردق ىلع .`م`اف
¸¸=¸=ت- لو ¸¸¹'س- ل »هت~-·م ¸ف ءا¸~·¹ا ن-=باخ¹ا ن-~~ا·¹ا
ل ام هك¸- ء¸~¹ا »`س' نس= نمو ¸ان¹ا رو¸~ .ا¸تعاو هنا=-س -ا ,¸ق- ¸ف هلك ¸-خ¹ا ¸' »لعاو
=¹~ _م هب --´ف ه~ا·~¹ »-رد و' هدا·~¹ ةنس= .-ص=- ¸ف ا-عاس ل' ,¸- ل' .قا·ل¹ ¸·-ن-و ه-ن·-
ة-ص·~¹ا ةعا=¹ا ىلع -اقعو -ا¸` نم ه¹ -ا دع' ا~ب ا~¹اع انم¸م ¸اك ¸'
ه-لع .´~' ام ىلع -ق-و هس-ن نم ¸¸ت=-و ه~لع ¸ف هنا=-س - _-ا¸ت- ¸' »¹ا·¹ا ىلع ¸=-و
ىق¸ت-و ¸-ص¹ا هس-ن »¸ل-و هل-اس --`-و ه-نا= »ه¹ ن-ل-و هءاسل= -صن-و هده= ة-او¸¹ا .ق-و
.`=`ا ن-·ب ه-¹' ¸=ن-لف ا~¹اع ¸¹ا= نمو ه-¸`·ب ه~=ا¸- لو هس-ل= ة¹¸ نع _-ص-و ¸=-¹ا
¸-ل- هن'ف ه¹ءاس .-اس -ا¸= ¸ف ه-را·- لو اتن·- ل ا~ه-تف ه·=ار ¸'ف .اق~¹ا دنع ه¹ -صن-¹و
-¹ا=¹ا .`=' ردقبو ه-¸`ع ه-لع ~=¸- لو ه--ف »¹ا·¹اب ¸=تن-و .و¸س~¹اب ¸ر¸-و .-اس¹ا ىلع =¹~ب
ء`·تسلا =¸-و راق¸¹او ةن-´س¹ا-ف »لع ¸ف ه¸…ان نمو ه~لع نم د--تس- ا~ب -¹ا=¹ا _-تن- »¹ا·ل¹
.ك نع هتنا-- »ل·¹اب ى¹و`او »ل=¹ا »ل·¹ا ¸-¸و »·نو »ل·¹ا ىلع ¸ان-·م -د`ا .-~=و ¸ن'ت¹ا نس=ف
ة-ا¸نو ن-د¹ا ةنا--و -د`او -ءو¸~¹اب ¸ان¹ا ى¹و' »ل·¹ا وو~و ا~`'م ن´- »¹ ¸'و --عو -ءاند
¸-ن¹ا
ة-قاع -اخ- اسل=م ¸ل=- لو هنا=-س -ا -ا¸` اه-ف ¸·-ن- ل -¸== ¸=خ- ل' »¹ا·¹ا ىلع ¸-ق=و
هس¹ا=- لو ه=عوو هراختسا نم دا~ر'و هق= -=ا¸ب هنا=-س - »ق-لف ¸¸ل=¹اب ¸لتبا ¸'ف هر¸و
ةيملسلا ةاكشم ةبتكم تاهملا عماج
=¹~ب »اق ¸'و ه-س=' لو هس-ن¹ ة-ا= ه-ف ¸¸·ت- لو ه-ا-¸م ¸ف هنا=-س -ا -¹اخ- ا~-ف هتقفا¸~ب
.`='و .ما·¹ا »¹ا·¹ا .`=' هنا=-س -ا .`=' نمو هنا=-س -ا ن-بو هن-ب ا~-ف »ل·- لو ¸=ن- ¸'
=سق~¹ا »ام`ا
~¸- »لف هنا¸=' نم ا¸¸ت=م هناسل¹ ا=فا= هن'~ ىلع ` -قم هنام¸ب افراع ¸¸´- ¸' »¹ا·¹ا »-~ نمو
ها¸ت=ا نم رو¸·~¹او »هفرا·م ل' ا~-دق ¸ان¹ا
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5•5
.ا-قŒ¹ انقف¸- ¸' .و¸س~¹ا هنا=-س -او هس-ن نم هف¸·- ام -`= ىلع »هقد- نم .-ا=¹او »ه=د~-
نم ان-را¸-و ه¸=' نم انب¸ق- ام ان~هل-و ه-ار¸==م -ا´-را نع »ا==`او ه-ار¸م'م .ا`تما ىلع
¸-و »-=·¹ا ¸ل·¹ا -اب ل' -¸ق لو .¸= لو ن-·~=' ه-=-و ه¹'و د~=م ىلع -ا ىل-و ه=خس
.-ك¸¹ا »·نو ¸-س=
ن-~¹ا·¹ا -ر - د~=¹او
---
:_ تاهم`ا _ما= 1 :¸ 5•6

You're Reading a Free Preview

تحميل