P. 1
غزل معاصر 2

غزل معاصر 2

|Views: 280|Likes:
منشور بواسطةahjahanshir

More info:

Published by: ahjahanshir on Jun 30, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

لزغ

رصاعم
هعومجم
مود
یروآدرگ
ریشناهج نیسحریما
لزغ
تاهمشچ نویم یراگنا یراد نوتیز غاب
؟تاهمشچ نودب یزیچ هگم هنومیم هدنز
هاگن نوا ریا زاب هشیم ه!نوا "ا# هب دب
تاه مشچ نوچ و د$چ %اد هب هت&ا'م ه!نوا
؟()رد ای 'ت&ر* ایرد 'ب+ زا و,امشچ
-تاهمشچ هنوم. /یگنر 0 هیب+ز1 0 هی2ا3
-هشیم م* یرو4هی ا5نوا دایم '. ره یراگنا
تاهمشچ هنودرنزام 'ش#و ی6گ$4
؟-هن7 هدرم
8
یرو4 هی 0 ا5نوا دایم '.ره یراگنا
---تاهمشچ نوش.9:ا; نودیم <
=
امت#ا
؟هد: زمر3 تا1> یرو5$یا 'تش.
8
9:ا; ا,/چ
؟تاهمشچ نو?.
8
یور ه@:ا; ا,/چ نو)
AA0000
AA0000
0 هیB هب C3ا; هی CDم تاگن 0 یدر. %اگن دب
-تاهمشچ نو4 هب اما 7ریگب /م زا ومنو4 0
%او, رو4ان یام)ا E?Fم هشیمه /م
تاهمشچ نوبز اب 'گیم 'چ ممG&'من H+
-I)8 هدیر, 0 '$!یم Jهاگن یرو4دب یراد
----تاهمشچ نویم /)رچ'م ه$ش* ر1ب ا, دK
LLL
-هدیم متد را. یرو4دب %ای)و: ه!$یا CDم
0 تاهمشچ هنو) زیر1> %زاب م$یب'م ه)+
-یاه+ Mید4 یه?م4 Nی O@& اما -دوب ')و:
؟-؟تاهمشچ نورب
8
ه?ب دایب '!
P
ی یراد Qود
نابزرم ریما
لزغ !
-ارای (میوگب یراز هب ه. 'تRین و,
ارا. /یا یارب %رادن غامد و "د
د$$. Sار) وگب ؟ناه ؟م$. هچ و, نودب
ارامTم وماههنو) یهمه '!ی'!ی
؟غارBتا U(بر: UVر3 تر
W
5ه زا رد@چ
ار ا12ا یهFRن (یوم رد XیYن
مبو) /م 7Zا1ن منارگن -/, دیY
ارامیب /یب 7درد /یا زا هدرمن 'R.
م.م. %و:'م Sو) 7مهاو)'من اود
A0000000000000000
-و. میاهه[3 هام وگب Vر3 یا4 هب
ار ارا هدیدن اراد ه. (ا هتBه ود
ه>ا ر,(Rیب هام ن+ ه. (ا هتBه ود
ار ام ید$به?م4 هدر. O?\ زا ر]
م:اب (@:ا; ه. مت&ر* دای و, زا /م
^ار امی] داب نا1_م ر+ دای هب`
ا5ن+ زا %ریa]'م ار bا$, O@&
0 ار اG>ز\ /یا c&ا# 'ت3و یاهدوب ه.
/ید>ا dم: ه4او) (B*'من رT: هن ر*ا
A0000000000000000
د$. eیدر مه (
f
ش] دم+'من dY
^ار امیهام مشچهی ناد3'G`
ناشیا 7ام: 7ام (
f
د زا %اهتR) رد@چ
ار ایند دناهدر. gر
8
3 8 ه. یرhامi
(Rیاب'من 7($, زا دنام ز4ا; ه. اد)
ار امT
W
م
8
/یا C# د$. ه>او# /م هب
Zاب رتنابرGم 7(Rه 'م. ه. /یا زا 'م.
-ار ا1B>ا رتبو) ر1ب را. هب 'م.
دنورد j>اK
لزغ "
ناریگب ار %ا'یاG$k, 7ار (.د$& نزب J,+
ناتRمز یاG?ید$3 دریگب ر*
8
ا, راaگب
دنریگب نا4 اهربا ا, ار /م lور /. دیT[,
ناراب زاب 0 اههچو. رد دزا همmن '.دو. ا,
Zاب اود ار میاهدرد تروn# 0 اب هنار, اب
0 نایا] هب ور (ندوب اب /م 'یاG$k, "ا دK
%ر_م 7(Rین 'م. omب /م 'یاG$k, "ا دK
نازیرN:ا ار, درم
W
7%درم دندیدن ز*ره
هن 0 ر*د Cم_, Sا, میاههنا: /!ب رواب
0 نا\اد و Sرد مه داب اب را1$یا هدیدم\ ^pرا` /یا
دندیش. eK اههراد3 متR!: یارب ا5$یا
نارابری, یه)و4 /یا اب ارم اG$, راaگم
(ا %ام, و, زا /م مG منام* دریگب ناراب
نا4رم 9ش; زا C.+Zاد ه. یاهنوگن+ %ریم'م
(Rیرا4 رT: رد 9ی?T, هن '>و 0 نایا] هب دیاب
نابای) رد یربا; رد bا$, و ایب 6Kا
وهایه'ب یر1Tم رد Zاب یربا; و /. ادی]
نازیر*رب ترا\ رد دیاب ه. 'ت)رد مه /م
'مار) هنار;ا: ا, 0 (یا] ریز %و: ر]ر]
نات)رد دادتما رد زیhا] C[& موم رد
یرو ایرو]
لزغ #
د: هدیر&+ /, و یدیشq C*
f
هب 'تد
د: هدیر&+ ندب %ام, 'مq زا دTب
ن+ رب و د)رچ'م هq 7Hرچ و S+ هاq rی
د: هدیر&+ /م ر1>د dی) %ادنا
یدز'م ه@?# تدو) (د ود اب 7%ار+
د: هدیر&+ ندب یور هب ر هs$یا ا,
J,روK هب ناtی: و یدوب هتRشن (qا
د: هدیر&+ /هد دTب و دیشq /)ان
-ه+ M(B* و دید$) و, یوربور (3ون+
د: هدیر&+ نز و یدرq ها1ت:ا rی
'نا4ری اiر
لزغ $
و, یاGمشچ زا %و:'م uور: %راد
و, یا] ریز م$, (ا هت&ر* نایر4
دو:'م (1v نامز و /یمز رد راگنا
و, یاGتد و /م یاGتد دن وی]
میو: 'sی مه اب هq (ا هدنامن یزیچ
و, یارب %ریمب (ا هدنامن یزیچ
و و, یهزادنا هب هن '>و %ر;ا: /م
و, یادK %6q نودب '@یوم
%رو+'م مq اد) هب '>و %ر;ا: /م
و, یاGتنا'ب یهKر; هاگشی] رد
-ناG4 یه?5# /یر,دیY یا -9ش; یا
و, یا$# اب ارم نو) دناهتش\+
-اههنا)دور یردام /یمزر یا
-و, یای&ارm4 یه$G] 7(Rه هچره یا
/م ناتود /یر,زیز; اهزور /یا
و, یاوه زا ارم "ا# دناهدرب وب 0
نایرادو?4 ارا
لزغ %
/م نام+ 7و, یهرات مه راب /یا
/م ناG4 رد (:و) تار2ا) ن<و4
زاب هq %و:'م م* و, نورد رد
W
@Wن+ /م
/م ناشن د:اب هت&این 'Rq رگید
Qر, و r: و %اGبا 'F?, هشیمه اما
/م نام* (ش] هب هتRشن یاه$:د نوچ
Zاq هq وزر+ /یا %رب'م رو* هب '$Tی
-؟/م ن+ و, 7م:اب و, یارب دبا ا, /م
یو:'من -هن 0 'Rq Xیه "ام و, اما
/م نابز زا ریگب هدیدن ار wر# /یا
LLL
مشq'م ه?چ '>و هنانز -م:ر+ /م
-/م نامq رب %دو) r:ا یاههرt3 اب
درد و
W
7اههیر* /یا د$q'من رvا اما
/م ناوFتا زا دنز'م هناو4 دراد
LLL
(ا ر)+ هب ور "ز\ و %و:'م هتR) /م
/م نا4همین /, و %و:'م هتR) /م
0 دو:'م هدام+ دو) pرم یارب دراد
'Bش. ایر]
لزغ &
و, یاوه زا هq نز /یا 7د: دهاو) و, یاهرT: یوناب
(ا زیر1>
یاه(د %ره زا 7J1?3 '>و (ا هدزbی هq نز /یا
(ا زیر1> و,
0 Xیه و, زا ری\ 7راگنا '>و (ا ر;ا: هq نز /یا
دناد'من Xیه
زیر1> و, یا$:+ %ان زا 7رRsی J>ز\ 7Zاهنار, 7J&ر#

هنا) در /tب رد ار یروn# xیه و, ز4 هq نز /یا
دهاو)'من
زیر1> و, یادK زا زیرsی 7Zریگ>د دتمم توs 'ت#

یاههy_> رد 7(ا 9ش; زا 'تیاGن'ب هq نز /یا
'یایور /:ور
زیر1> و, یایر'ب مشچ زا Jمشچ و '$q'م هاگن 'ت3و

دنام'م و, مشچ uاT: در 7ا4ره و '$q'م هاگن 'ت3و
زیر1> و, یاBK زا ه$یی+ 7دد$)'م هر5$] (ش] ناد?*

LLL
هدزم\ یاههناور] و, یا] هب و 'ر'م هار زا
د$[3ر'م
زیر1> و, یاد) زا هدا5 7دزو'م و, روn# زا dی?با
0(ا
دهاو) ه$ی+ هب رB و, اب 7د: دهاو) و, یاهرT: یوناب
درq
زا (ا یرم; 7Zرون زا ر] یاه(د هq نز /یا
(ا زیر1> و, یا;د
'Bش. ایر]
لزغ '
-Iشما "<ز '>د (نامشچ یاد&
-؟Iشما -"ای) یا و, یدزد'من ارم
(ا هدرq %اه>اzم 'sیرا, رد@چ
-Iشما "اوز /یا زا /q ممام, ایب
مه+ '>او# رد '>ابهتRs:
-Iشما "اب هرابود منایورب ایب
زار 'نام+ هب زاب مناوFب ایب
-Iشما "ا_م نامه %زا\+ و, اب هq
'یوتر] /یر,/sممان هq 'یو,
-Iشما "اب O) هب dیو$ب ار راGب
مناو)'م هنار, -یداز+ (یارب
Iشما "< هنامز دهاو)'م هچ ر*ا
دا{نرگ$ه+ Cی?4
لزغ (
-هدب /م هب ار (ندم+ "ای) 7د: I:
-هدب /م هب ار (ندز رد زیز; d
f
#
/م نورد و: اهر 9ش; هی1: Iشما
-هدب /م هب ار (ندب'ب wرگ: lور
-Sات&+ dkم> زا هدم+ j1K CDم یا
-هدب /م هب ار ($هری] 7(ا %در /م
%رو)'م |ا) I: یهزوم نایم ا5$یا
-هدب /م هب ار (ندز ر] یاوه I: rی
%و:'م رود ار و, 7و, زا /تB* و, اب /م
-هدب /م هب ار تا/م 7-هشیمه /م 7-/م یا
روn# rی o
f
_م '>و 7(ا هدنامن '&ر# 0
-هدب /م هب ار ($هد'ب یاهدایر&
/یا زا دTب 7(ا 'F?, یهناشن ارم ندرم
-هدب /م هب ار تا/تRیز }$ش3 %ان
'.ا /مGب
لزغ )
هنا)ز می+'م نوریب هتRه+ Iشما
هنا@:ا; منز'م %د3 ناراب ریز
"ا1ند هب ار %اهدرز+ lور مشq'م
هنار, اب رگم دریگب /یsR, هq ا,
Jqر زاب '>و هدرو)g6: lور
هناردو) O@& (یاGن'ب ا, lور
%رو1K و, اب هنوگ$یا هq ؟و, 'تRیq
هنایزا, مه و, (د هب د:اب هچر*
م4و5> dب زا %زا'من مه %دو) اب
هناGب زا %و:'م 'G, اما و, اب
؟م$ی$چ /م O@& ای+ مناد'من /م
هنار;ا: 7'@:ا; /م CDم مه و, ای
'ت)رد 7یرT: gو~ دو) و, -؟متB* هچ -هن
هناو4 CDم 7زا\+ CDم ؟%ا'q /م
(ا /یا و, نودب م\ و /م زور و "ا#
هنایروم •رTم رد 7Sوچ یاهs,
(Rین مشمار+ هy_> rی و, یادK'ب
هنادوا4 مشمار+ را:ر و, اب
Jیو) ر;ا: زا هq 'بان رT: نامه و,
هناو4 زا C* CDم 7یر,رب 6

ماq
(ا uام رد ا

مhاد ؟دو:'م ترواب
هنا$گم\ /م یاه"ز\ رد و, %ان
درادن Jما* ریز ار هچوq dq Xیه
هنا1: یاههر] زا (ا '>ا) هچوq
م:و$ب می6م یاوه /یا زا دیاب
هنا) هب 9:ا; و %ار+ %در*رب دTب
'3ایت:ا /R_م
لزغ
دناQرا C#او مهاگن یاههنار.
--0 د$رب مه هب ر*ا U7(ا Jی. یهریز4 ($,
زین ایرد و •وم ه. 'Bیt> ت6& ن+ و,
دناd) و را) 9ی&ر 7(Bt; /ماد gو: هب
%او, /یچ /یچه:و) /یر,هنار,و1.
دناQوه زا '?[& ه. (نا1> زابهنار,
0 رو+ور& یاهی+ -%اهد: م* (شGب
0 دناd?م و هزا, و در,
8
اد) یاههویم ه.
(&ر تدای هنوگچ 0 %دوب و, زیز; ر*ا
؟دناdمت?م مشچ ود ترو1; را1\مه ه.
()و منابداب` ه. تدیما د
P
م و رز4 هب
^دناdB$مه و, اب ه. یراGب یاهربا رد
متRب "د هنا1: 0 'ناGن یاههیر* هب
دناdB3 رد هدنر] 7(1ی5ن یاههد$) ه.
زو$ه ه. /ی1ب ارم -رمnم '><ز یا و,
دنا‚1; ',راR) %رادن و راد %ام,
یاهد: ا] 0 زیر* -(های مشچ یاد&
؟دناd!zیه Xیه ه. نان+ ندید %ز; هب
ZوYب و Zاب هتRشن ناشیر] "ای) /یا رد
دناQرد$م هچ ر*ا ار اههر2ا) Qا1>
0 مش!ب Cmب رد ه. %دیش. هش@ن رازه
دناdب هنا@:ا; یاG>ز\ هzنا$چ ار و,
(ا /م رT: ها*هوب (1> ه!ن+ •ر& هب
-د$RYب ارم 7مR3 (.ا] (
P
مه %ره 8 هب
یورR) /یمار
لزغ !
-اهgاور یاs$) رد هدیمر+ 9ش;
-اهgا,ا یا4 همه رد Zر; (ا یرا4
(شGب زا 'ن<اد هب د$ر'م راگنا
-اهgا2 و یراqه$ی+ یاهراوkkkkید
(R, روn# اما %اهدید هzن+ (ا1یز
-اG3ای و r1 همG$یا هوs: زار
و, 9ش; هq 'ت3و دراد Jیو) یا4 "د
-اهgا4ا یا4 هب ه?T: (ا هت)ادنا
^رyن رد (ا رو4 و 'یاد4 رد (ا gو:`
-اهgایت:ا /یا در'م رو4 هب ای+
(ا ر,و1q "اب رگ$?, اه(یب /یا
اهgار& و اهه?Kا& (درود زا
(ا هتFیر هq یریوq هی>ا'Gت$م زا
-اهgاaم رد CR; و ری: مT2 7و, رو:
Cیدب'ب /یماnم eشq و دوG: دG:
-اهgاB,ا /یا زا (ا ر] "ز\ /یا -اه
LLL
-مkkkksچوq یوه+ "ز\ 7یر)+ د$ب /یا
-اهgا_م زا 'هرب وا (د هب دیا:
یووم یر1.
لزغ "
I: ر&اRم /یر,':ان هدز نادها. هب
I: ر)اوا /م هب ار J>د (ا هداد ه.
ارم ناو4 "د ƒورچ و /یچ هدیدن
I: ر2ا) هب ارم هت&ر* ها1ت:ا و
دناد'من '>و متد هب هتRب Cی)د
I: رhاز نودب jیرi هب ور هتRشن
'نادیم ه. تدو) وا زا ر,Iیر\ '>و
I: ربا; هب 7/م هب و, زا d] هت:a* اههچ
دیباو) 7م>د د: هzب '1: و یدماین
I: رها„ هب و Jمار+ هب در!ن N: و
در. هزمزم هرابود ار /م "د و 'ت&ر و,
I: رiا# هشیمه های و در تو!
(Rین دب مه دایز -هن` Mتدو) "و3 هب '>و
^I: ر;ا: هی1: ندرم هی&ا3 نودب
یدازر& ه><
لزغ #
اهرا Mمیو@, '>ا) یاهه_BK رب
اهراGب هت&ر* C!: هرابود '$Tی
هام یاههنا: زا 7/:ور یاههرFK زا
اهراشب+ دور& دندم+ ه. 'ت3و
(&ر*ار& ار /یمز 7ربا راGچ 'ت3و
اهرازهز1 زا یاهما4 7(:د دی:و]
دند:'م …یt@, و, ربا راGچ 'ت3و
اهرا1\ رد یر,
W
رT: (&ر*'م نا4
'یو, اهربا یهمه †اد1م د$تB*
-اهراyتنا یهر5$] (ش] یوناب
اهداب /ه~ رد و, یاهه#ون (Rیرا4
اهرار: اG1: "د رد (ا هت)ادنا
مه زاب (ادی] 7هد: ر, 7…ی@ب مشچ
اهرازم نایم (ا هدز %د3 ناراب
ها$]'3داK /R#
لزغ $
هچ ری] ‡و?ب ادر& U(ا هار رد هy#6م'ب نا&و2
؟درq دهاو)
؟درq دهاو) هچ ریزهبر دیب اب دو>+In\ مGBننابز داب
دوب یدیما هدا4 ها*xی* رد اهربو$K eیدر اهزور ن+
هچ ریRم یهدرq م* 7(Rین 'ت)رد Xیه در هq ادر&
؟درq دهاو)
'یا:ام, هت&ر*هم غاب رد هدرو)|ر, Hر یاهQونا&

؟درq دهاو) هچ ری*هناGب داب ه$یرانا یاهغارچ /یا اب
رادم رد هدوGیب 7هدنام ا4همه زا }$ هs, /یا
د)رچ'من
؟درq دهاو) هچ ریز*ان زور اب اما 7ر*د "ا رازه %ری*
دزیرور& هرات زا 'ناراب 7داب رد دورب اههوq هq یزور
هچ ریوq ن+ (Gب رد J,+ و ه@;اK 7|ا) E3ر رد
؟درq دهاو)
دی+'م و, e>ز نو$4 یوب داب رد اهر یاهIا "ای اب
هچ ریRم /یا هدا4 /یا (یاهdBن Hر SاGت>ا رد
؟درq دهاو)
داب یادK زا ری\ Uدرq 'هاگن هدا4 (م هب ر;ا:
(Rین 'یادK
دهاو) هچ ریt) م\ /یا اب دو>+درد ر;ا: و 'تRین و,
؟درq
'می#ر ه5ید)
لزغ %
ار تایردام نادنا) یداد در Sاو4
ار تایردارب تری\ '$q راs:+ هq
--دنریگن Sاو4 %ر# Cها و ':اب و, وم;
ار تایردی# رادت3ا (ا رyت$م تار&
یدادن زورب مه هy_> rی هq Uدیدن 'Rq
ار تایر,و1q "د 'با@; هوs: ن+ رد
(Fیر ار و, |ا] نو) %و3 ن+ یه$یq هچر*ا
ار تایرو<د یه[3 Sر; دوش* نابز
/یR# نا$چ
ˆu‰
تدا{ن (ا'م:اه ناqا] ز 7
ار تایربارب 'مد یدرsن "و13 ر*ا
دی:رو) رت)د هq 'م:اه'$ب ه
f
ام 7هام و,
ار تایردام دوب هت&ریa] (RFن نامه
'4ر& یدGم
لزغ &
درو+ اد) ار ری: و CR; و, یارب
درو+ ار ه$ش, S+ Zدو) (د هب اد)
(Rین یدا; 9ش; میمGBب هs$یا یارب
درو+ اههزین هب ار Zدو) Cی>د اد)
(&ای |ر1, '?; یو?* هب اههزین و
درو+ ا$م /یا هب ه$ش, 'هام 7Cی?)
(Bگن و, زا و (B* 9ش; زا دو:'م هنوگچ
درو+ 6برq ز 'ما و, دو1ن رد و
ر)+ یهy_> 7زاور] همGن+ یا4 هب
؟درو+ ارچ k Zاههام J: ر,و1q k ار و,
%ر: (یاGن زا هq (یو?* دوب هنوگچ
؟درو+ اههمی) (ش] ا1; ریز هب ار و,
(>ا1ند هتش* هq dب هد: هتR) 7Sابر
درو+ ادK رد زاب ار و, دGم هی3ر
(ا '3اب نامز "د رد تا'گ$ش, یادK
درو+ ام Zو* هب ن+ زا یاهم
P
: 79ش; هq
دیر Zر; هب و, نو) زا یاهرt3 ه!$یمه
درو+ از; "ا ه و ([: و د[ی و رازه
نابزرم ریما
لزغ '
ار هدیشq J,+ هب یان (&اs: 'تد
ار هدیشq J,+ هب یاهیاه دنازو
%دو) C#ا زا م$q'م هراyن Iشما
ار هدیشq J,+ هب یاGب+ ریF1,
Sور\ ا, ()و %ر# Sوچ و }$ هq 'ت3و
ار هدیشq J,+ هب ی6برq میدید
(:اد (ود راگنا 7dq Xیه درsن یراq
ار هدیشq J,+ هب یا$ب 'ناریو
%رب ا5q d] 7م>د (ا (با4ا زا رود
ار هدیشq J,+ هب یا$ب
P
ر ه1Tq rی
(:اa* ا4 Jیو) زا و ()و راوQو$@3
ار هدیشq J,+ هب ی6ه6ه /یا 7رT:
داب ریRم رد دو) یهزا$4 زا دی:ا]
ار هدیشq J,+ هب یادK رتRqا)
'د3 ه?>اCn&دی
لزغ (
(ا uو$مم هراFتا 7رt) SاFتنا رد
(ا uو$مم هرا:ا 'ت# هq 0 -Xیه 7%6q
نو) O) اب 7هدا4 رامو2 هب دناهت:ون
(ا uو$مم هرا$q زا رو1; 7درم یارب
-SاتGم 7ناگتشq یاهندب رود XیYم
(ا uو$مم هرا]هرا] /, یارب /Bq
راt)ا 7I>ه$ش, نامشچ هب داد 7رور\
(ا uو$مم هراyن اراو* S+ (م هq
/یR# (nGن C[#ام %ام,
ˆu‰
(ا /یا
(ا uو$مم هراوگ$ ره هب درم %ان هq
-':اب wر2'ب 7-Hر "ز\ یا م$ی1ن
(ا uو$مم هراTتا ر*د -Zاب jیرK
د$تB* رBن ود و داتBه و دم+ تداG:
(ا uو$مم هراFتا رt) SاFتنا رد
یووم "64دی
لزغ !)
-دی:رو) 'ب 7درز j1K CGچ 7uو?2 CGچ
-دی:رو) 'ب درگم ترادم رود هب -/یمز
نادر*ر نو) O
P
: CGچ 7Sور\ CGچ
دی:رو) 'ب در2 هتش* ناG4 هاگن زا هq
-د: م* 9&ا رد U(ا '1ا یهGی: یادK
^-دی:رو) 'ب درگنرب` Mوا هب (B* هرات
-'hرمان راGب 7-نارو1K دیما -6ه
دی:رو) 'ب در هتش* ناG4 هq -/q uو?2
-تدرد (
f
>اKا دراد ه$ماد زو$ه
-دی:رو) اب در1ن دراد ه$ماد زو$ه
'ماyنراشتRم همmن
لزغ !
'یود$ه 7Sاو) رد دز هوب ار %ا'ناشی]
'یودا4 هدرq ممR?2 (;ا ن+ زا دیا:
%درq'م QاR#ا هq دوب d] ن+ زا دیا:
'یوتر] اG1: دنز'م ر] %اه$ی رد
متد زا ترR# اب هq دوب d] ن+ زا دیا:
'یو4 رد دات&ا'م Hر '1ی زور ره
(B*'م %ردام U%دوب هناوید 'qدوq زا
'یوبI: (ا هدیچ'م زور ره %اهنا: زا
(3وره اهزیم یور د$q'م ار و, %ان
'یو3اچ دات&ا'م هناوید ن+ (د رد
(ا یری: یه5$] دیK هq 'یوه+ هراzیب
'یوه+ مشچ دیK هq یری: ر,هراzیب
م:و]'م مشچ یدیماان اب و, ز نو$qا
'یو:'م (د 'یا&و'ب اب /مز نو$qا
د:اب وگتار دیا1ن مه '?ی) ه$یی+
'یو*'م (ار UمتRه و, xنر یهیام /م
یرyن Ciا&
لزغ !!
0 ام ه. /یمه U'یا5. ه. د$.'من '3ر&
0 ادK 'ب و %ار+ مه تار2ا) }$ت>د
رT: یاههرا] gرو یور میاهدات&ا
0 6ت1م و, هب /م و /م زا 'Rیون'م و,
یاهتRشن و '$م را$. م$.'م d#
اههy_> Zوما) یهبa4 هب یاهداد "د
%و:'م رT: و منز'م N?] و, رد /م
0 ا5.ان هب ا, یاهدز ر] و یاهت&ر و,
منز'م Hرچ %دو) رود و 'تRین و,
اGتنا هب ا, 0 هد: هچره یادتبا زا
دزو'م داب 0 و %اهشیمه زا ر,یربا
0 اوه و (ا یدر یه1$:ود هچ زورما
(ا Zراب زور یو3 "امت#ا هب ادر&
اههzب …م4 رد و 7(ا ه1$:ه ادر&
و, یاهرT:'ب '>ا) '
P
>د$K Nی
اBKاب …م4 /یا %د$چ eیدر یو,
(یTم4 '\و?: یو, (ا هدر. gد
0 ام: '>ا) '>د$K (ا هد: ر;ا:
(Rین Sو) Xیه "ز\ "ا# و 'تRین و,
اوزنا رد /تRشن و 0 م$م 0 '>د$K ن+
'ر'م و, 0 ه. %رyت$م زو$ه اما
ار و, ندوب %رyت$م هشیمه ا, /م
'مرG4"امهوq اiر>اد1;
لزغ !"
یراد ارم (3ا2 ر*ا -زیرن r1
یرایشه یور د[3 زا نزب ردبرi و
زیرب هرابود زا 7(ا هت&ر* هرابود م>د
یراد دو) یاGمشچ lد3 رد هzن+ زا
'تRمدب دTب هq %رادن راyتنا /م
یر+ دای هب ارم %ان rچوq wور#
مsیدزن Jیو) نایا] هب هq /م یارب
یرا:ر Sار: و د$F1> زا هشیمه
LLL
دری*'من نامباو) و دنز'م هدیY
-یراگی هرابود ناریگب و یاچ زیرب
'3ایت:ا /R_م
لزغ !#
ار اGB?; هناkkkkkkkk1: نزب <ا#
ار اkkGkkkk&د'ماkkkkkkkم, ر1ب <اب
(د ناشBیب و ایب نا$.وهوه
ار اGB. w
f
دwد 7Sو!ب 7J. رب
یزادنا ر هب /. د$?ب ار ر
ار اGBK '>او, نزب مه رب
/. Zد$?ب و ریگب ار Sو@Tی
0 ار اGBا دای ه. نزب ')رچ
lون 7'تش. یه:ر; هب د$. 'تRم
ار اGB?) ه. ای و e?)ان ره
Sاو) زا نارYب ار eG.Sا_Kا
ار اG&دK ر
P
د رایب نوریب
ر زا د$Fب را*زور هب رگید
ار اG&ده و د[3 %ام, /. رد
دیhور e?; تا] ریز رم; Nی
ار اGB?; %ام, نزب <اkkkkk#
یو@ن دیما
لزغ !$
-؟(Rین Iی5; ا5$یا %درم هاگن متB*
-(Rین Iیر\ 9یا@: هاگن O@& 'تB*
(ا '1?
P
@, مه C* و ه>< رt; هq <ا#
(Rین Iیر& زا ری\ هB2ا; dم> QاR#ا
د$q'م ه>ان دو) "د زا مه اد) 'ت3و
(Rین Iی5; %د+ یهیر* یاههزر>I:
-wا1ن "ز\ ایرد (
f
qو: یارب رگید
(Rین Iی5ن دز bی و, یاوه رد هq '4وم
(ا رگید یا4 زا هT4ا& -زیز; /q dب
(Rین Iی }
f
$ن زا O@& '*دنز میر_,
و, Sارtiا زا ر] ه
f
اگن زا مناو)'م
(Rین Iی?K مه نام$تشq یارب 'ت
P
#
'ما3 'n,رم
لزغ !%
؟هچ Zر)+ U(یارب متB* "ز\ ا, دK
؟هچ Zر)+ 0 (یاGن'ب /م ار و, %ری*
دو>+هم و راد م) و Xی] یاههدا4 رد
؟هچ Zر)+ U(یا]هبا] میایب %ری*
یدناشن ار /م و یدر. یزاب ه. %ری*
؟هچ Zر)+ U(یام$ی '>د$K ور
؟درادن ای 6

Kا دراد ر)+ ه[3 /یا
؟هچ Zر)+ U(یادK دی+'من رد -؟اه
ر ر)+ ام '@ش; نامر %ری*
؟هچ Zر)+ U(یا$4 اب دریگب نایا]
هنا@م#ا'ما@تنا ای U'ش.دو) ای
؟هچ Zر)+ U(یاز; رد متRشن %ری*
LLL
%رادن /تB* "ز\ "ا# U%اهتR) /م
؟؟؟؟؟؟هچ Zر)+ U(یار4ام د: "ز\ %ری*
و>ر3اب /R_م
لزغ !&
یر1ب رB تدو) اب ارم هq و: راt3
یر1ب ر,رود هب 7'نارب ر,رود هب
ایند /یا رد ارم دو1ن و دوب %ام,
یر1ب ر[تFم (ا 'نادمچ دبا ا, هq
%وشب تر&اRم ار %دو) %ام, /م و
یر1ب ر,هزا, یاGناG4 هب ارم مه و,
-0 eوی ن+ زا دTب و و, یو: میRن dY
یر1ب ر1) ارم ا, %وشب /هری] هq
ناG4 یاهربا دو>+هم Sاو) هب ارم
یر1ب روراب ن
f
f
f
f
ات)رد یاGباو) هب
ارم دوب Sو) هچ 0 /م %و: همان دTب و
یر1ب ر*ا تدو) 7'Rیو$ب ر*ا تدو)
'نامی? نامی]
لزغ !'
د$$. تا'نا\ارچ دنرب'م غاب زا
د$$. تا'ناتRمز یاه/ش4 •ا. ا,
را, یاهربا ار و, j1K دناهدنا:و]
د$$. تا'ناراب ه. هناGب /یا هب اG$,
د$1م "د هاچ زا ند: اهر /یا هب -eوی
د$$. تا'نادنز ه. دنرب'م را1$یا
یور'م /ش4 I: هب /!م نام* -C* یا
د$$. تا'نازرا یاهدرم ƒا) هب دیا:
(Rین می4ر و می#ر /یب Jیب هt@ن Nی
د$$. تا'ناtی: ه. Qرتب یاهt@ن زا
(Rین دارم هشیمه هدر!نI?2 S+
د$$. تا'نابر3 ه. (RیاهناGب 'ها*
یرyن CnB>وبا
لزغ !(
(&ر* م>د U%دید ه$ی+ رد '1: ار دو)
(&ر* م>د %دیشsن د3 هq /یا رs& زا
'>و مت:اد یر] و "اب هs$یا رs& زا
(&ر* م>د %دیرYن %دو) زا ر,<اب
دو) رم; زادناd] %ام, اب هq /یا زا
(&ر* م>د %دیرFن یاهرات 'ت#
(Rشن'م wرب %اه$ی+ jt هب مqمq
(&ر* م>د 7%دیشq دیY ن+ رب 'تد
دوب wرب یوRن+ رد هq 'qدوq "ا1ند
(&ر* م>د U%دیرن وا هب '>و 7مت&ر
درو) هنا) }نز و د: %ام, %ا':ا@ن
(&ر* م>د 7%دیشsن یاهنا) Xیه /م
/م و دید رم; رa* و4 را$q ر;ا:
(&ر* م>د U%دید ه$ی+ رد '1: ار دو)
'یا1@ن یدGمدی
لزغ ")
اهرا[# اهdB3 …م4 نایم ا5$یا
اهرا زاور] (1_K (ا هدوGیب
دناهدیش. ا, ا$: ر!& (ا هدوGیب
اهرا[# ایرد I> رب دوR# 'تشم
(ا هدیر] ا5$یا زا مه اد) دو) 'ت#
اهرا[_نا /یا رد هتش* gر\ ه. ایرد
د$ش.'م ریو[, هب هنوگچ ار دی:رو)
اهرا\ ناریا دناهدوب ه. اGن+
دز هنابز امر یه?T: دیزو یداب
اهرانا نو) "د رد دیما دزbی
(ا هد: dB3 ریا ه. '>د زا /. یدای
-اهرا1,وتر] CRن را*دای یا
د$@:ا; ه. اGن+ ر2ا) هب ایب یزور
اهرادم %ام, یور هب J!ب 't)
یر1$3 اiر
لزغ "
/م اب -"ز\ یا میاد?ی I: رد E3رب
هوب د
f
ی:رو) C* ا, E3رب اه U -/م ا,
ناشBش,+ و, E3ر -E3رب ' (ا }نر زا
/هری] د
f
یY 7 ب+ ' -/ماد ناو\را
ه[3 -E3رب ی *دیرو: ' -/q (یاور
ارب ی ش#و Cگ$4 ' ارب 7 ی /م 7ایرد
ا] ریز هq ی Cگ$4 و, 7 م ه&وs: ' دزیر
هوب •وم و ی ور هب ایرد ی /م 7اها] k
k م رT: تاGRBن ریر# زا مه ' م&اب
مید3 "ا‹ rی و ' M ` ر;ا: و, ی -؟/م ای ^
دند: هداز هŒاو ناtی: |دوq رازه
-/م اب Jt; و I: 7I, و و, SاGت>ا زا
اه+ ی >وq ' >و> f ' -Zو\+ راGب Zو
هدرY 0 /م ار "د ن
f
اqدوq /یا و, هب %ا
بو) ردام و ایب 0 ' ارب ی -Zاب اGن+
اباب هی1: 79:ا; و /q ناش*رزب U --/م
رور]%ارGب Nمای
لزغ "!
هب زاب دوب هتش*رب '.دو. یایند
<< SاوFب 0 - << -'sور; Iمب 0
<< SاوFب 0 - , هq هTم4 نامه CDم و ار
هت:ر& هq راگنا ی 'sچوq /یگم\
نام+ زا dی) "اب اب دوب هدات&ا
-'qدزد دوب رد] JBq یو, هت&ر و
هدنام %ام, <ا# ی /م %اG>ا ن+
'ب 7ه>اzم تروK اب 's$ی; و (د
دندم+رد هرات Cs: هب نام+ رد
"ا ن+ 7 'sی یدایز ناqدوq 'sی
LLL
دTب 0•(م دییور J$یت+ زا 'تد
'sور; Iمب /ماi دیر] ا4 زا
'میر. '?;
لزغ ""
Nی 7هد 7ه 7(Bه 7راGچ 0 Qو!Tم Zرام:
Qوk1ب و رkیkگب ارkم Qوkبوk,ا یاGkتنا رد
د
f
د; زا 9شk; یوk> 0 وk?kه (kا هدیkر
QونŽمان درkم و دات[k: و د[یk و رازkه
د•3د•3د•3 0 روز هب ار Zدو) مF, هرابود
-اد•3د•3د•3 هب (ا Zو) J>د 0 Qور) تو!
نز 'هایk زا یراوk?k: و 0 هایk 'تk•.
و 'م Nو Qور; هزا, dی) •ی4زا دود
/یمkه هkبرk* هk. ی مk:اkب وk, Qوk?kم Sوk)
هدkنرk] رYب ار (یk!چوk. میم هk. ی Qو>
'م ه. 'نز 'م ه. نز و دود نز ه. دور
نز ه. ه. 'نز هشیمه QوR_مان درم و 0
ه$kیk ناkیkم رد 7زkمرk3 'kهاkم ود ی /kم
Qوkنایk3ا یاkGمkشkچ Okو رد Ek3ر و
(Rه ه. 7(Rه ه. اد) k -ه+ k (Rه ه. (Rه
هBR?& درم و QویŽم Zدو)زا -(Rین 0 یا
هدk$k) یادkK ی 'م هk. نز /یkگمk\ دkzیk]
'م هدkیشk. هk&6م /م زا دو: Qو1k; یاه
'م ا] ه. (د ه. نز و درم 'چوk] هب دنز
'م ا] ه. 0 (د درم و -QوR&ا 0 '>و دنز
یووم یدGمدی
لزغ "#
رتو] rی نایم ه$هرب همین مR4 ود
م %د3 د$چ (رد ' -ر;ا: دو) هب دنز
همqد هq 'Rq ی ‘’“‘” 0 '*دنز uور: 0
ر,ویYماq یو, دوب 'نادنز هq 'Rq
'م pرم هب J2وt) {ی3{ی3 هq -دبا
رها„ رد (Rی*دنز هq یزیچ نایم
'م (Rم هq -ه4رد دون Cs>ا زا دو:
'م هR?) هq --ر,ا یوب یا$_نا زا دور
هناگیب (د ود هی1: (RیRq اد)
مه دTب %ار+ د$q 'م •یا, هq ‘’“‘”
ناG4 (م دید4 'مای] (ا هت:ون
ر&اq ا

رها„ %اR4ا همG$یا (م هب
(kیاهوزر+ 'مام, و 'یو, اد)
'نز اد) ا یه هب ناشیر] ( Ž ربا; ت
یدرم ت
f
وs اد) ا رG„زادTب یور (
')ارو O@& اد) ا رBRم,ا یو, (
هB[ن راگی ندیشq اد) یا  -درم
8
هq (R
'$هاری] هیر* یادK ا --ر4اورk–4 (
'م رT: ار, هq م$م اد) I: زا م$q
یدرم ه&ای3 اد) ا رqو] زیم (ش] (
زا دTب و هچره C13 7هدوب '1: اد) 0
رiا# و Ihا\ /یب 7هدوب 'Rq اد)
'Rq اد) ا (د هب هت&ر* ار میم[, هq (
ر)+ uر[م یور دو) /تشq یارب
یووم یدGمدی
لزغ "$
رت)د - من هچر* -هن وگب ' یدب مهاو) ا -(
9:ا; وا ا یدب م\ /یا -و, 9:ا; 7( ا (
رت)د - 9ش; رو: یور نزب م)ز و ایب
رت)د - ZاYب rمن - یدب مهرم وگن ا (
(Rین (رد '?ی>د Xیه هq /sب رواب
یدب %د+ و, یدGم هq /sب رواب ا -(
و /م و و, و اد) و 9ش; (ا دب '$Tی 0
م$q هK6) ر*ا '$Tی 7 یدب م>ا; ا (
'م 'ه هر2ا) هب %ور 'م رs& اه م$q
یدب %دمه و, '>ا) یا4 د$چره ا (
(ا هنا@:ا; '>ز\ O@& /م یایند
هK6) /م یایند یدب همG$یا زا یا ا -(
یووم یدGمدی
لزغ "%
وت] 'ه 7 'م 'ه 'ه /ییا] و <اب دور 0
'> 7I: 7}$ I?3 7(F, CیtتRم '>
هنا) ه_BK 7 همانزور زا یا ی ر)+
و, pرم M"وا رتی, U -ید رBkK
f
Mbیرا,
'م یو>وم رد یو>وم اs&اq زا م[3ر
'ن 7ناراب 7راتی* 7نز •ی4 یادK اب
'م یزا5م یایند یو, یرد3 دو: 0
'م 'م 7مناو, 'م 7مناو, او, -؟'q ا, 0
رد] 'ه - هراوهام 'ه - اد) 'ه - …م4 'ه -
—˜™ š ›š”“ œ• žœ”Ÿ¡ ¢£“ ™š¤¢‘ š ™š’ 0 ¥œ£
¦š¤
/م زmم یو, د: ر5B$م ر,ویYماq
--'م %ا4 یور ا[3رب هq اتB* ری]
/ی:ام rی یاز4ا نوچ هتR) %دوب هتR)
'من ای د:'م هq 'هار زا هتR) '2 د:
رارs, 'ه و رارs, /یمه زا %دوب هدرم
'] رد '] یاGندو1ن زا %دوب هدنز
اما -رتمی?R, د
f
و) 7متRه %دو) /م
'م 'ه 'Rq 'ه دنز 7 (د 'ه 7 ا] 'ه 7 'ه 0
یووم یدGمدی
لزغ "&
rیqر و %ر* هوG3 CDم 7%دو) CDم دوب b?,
rی§?: rی (م CDم 7نا5$& rی (م CDم
دات&ا 's1?Tن یور %ار+ درم یاه ه§s,
'G•* دنو> هزره 7نز (
f
&اDq هزره 0 هq 0
LLL
'گ$ راوید هی یو, 0` نریا هر5$] ا, ود
اG$k, ا, ود 7هتR) ا, ود 7 /م نوشیsی و, نوشیsی ^0
LLL
هر5$] هی1: /م0 هر5$] هب %د: او 7یا یا
هر5$] (م هب ور rیsB, Cبا3 ری\ 7 یا
و یدGم هt@ن ه ه و یدGم 7نز ی دو) ی هt@ن
Mه[
P
3 رگید Cs: rیر1, rچوq تراq
و یدGم یدGمو نز و یدGم 7Zدو) و اد)
ه$_K ه$_K یو, 7'تRی)وزام یا rی,ورا f یا
'م ناs, هبر@; هدرم
8
یور درو) ی (;ا
'م I@; هبر@; (&ر 7 rیرا, 'مه P و, رد
7I@; /م 7و?4 /م Aهدنام و?4 هدنام I@;
نادر*ر نامز و 7 7rی, 7|ا, rی, و |ا, 0
دم+ (R>ا '3ا 7دوب متد هب 'م %ا4
rی> %دوب رای:وه 7دز م1یGن IRت_م
'م gا,ا رد اqدو
8
xq '2و3 7دی)رچ
'م رود 7اqدو xq '2و3 rیدزن و د:
0-Iماب 7دات&ا '>د$K یور ه$ی نز د$ب
'م "ا& درم 'م هوG3 7دری* : دو rیر_,
هز
P
kم ی هز
P
kم 7هوG3 d* ی a\اq d*
هز
P
kم ی هز
P
kم 7ندوب d* ی rی,ام d*
/م 0 /م 7هt@ن ا, ه و, و 0 rیhازوم ا, ه و, و
/م 0 -rیhازوم ا, Xیه یو, 7هt@ن ا, ه و, و
ا3اB,ا م5# 7نز نارازه زا 'م5# € /م
هیا یور راوید Zزیر CDم rیراب یا
LLL
, ه§s د: م* 's1?Tن یور %ار+ درم یاه
ه§s> rی6q یرتRب یور نردم (R] یاه
; -|ا] نادوا4 9ش --/م Qد@م میرم
-دو[@م (یاGن یا 0 همادا و ی rیزوم
م•نو4 هب تدرد ایب م•نو4 'نو4 `
'م زاو+ و, ' SاتGم I: ^م•نو) 0
یووم یدGمدی
لزغ "'
-تو یادK 7'*دنز 'ت$T> راt3
ان یاG>ا /یا 'مام, و /م ‡وبرم
نادر*ر یاG:وم (
f
یTم4 راt3
'م هدیشq تو?& یادK و I> ن+ زا دو:
'م و, 'من wراT, و 'ر ار ^دو)` '$q
-تو,ا: ا, ود اب (ا dیR) ()رد rی هq
هد: رBK دTب هq -^'رام ` %د$چ و (Rیب و,
ه1$: د$چ Oو هتFیر و و -^ توا ` د$چ
و, یاG:ود یور م$م ه]وq %ام,
توبا, rی نایم رد م$م ه]وq %ام,
هداتRیا /م را$q ا5ن+ %ا 'ش#و و,
هداتRیا و, توG1م /م را$q ا5$یا یا
'م هاگن 'نوریب هب هر5$] زا %و:
توهرب O@& ز4 (Rین O@& (Rین 7(Rین هq
'م و, 'م هq 'qایر, یو: درد 'ه دشq
'م هq تورYه زا میاGباو) Oو در]
هدرم هq %رq Oو %ا هچروم و اه اه
'م هزا, هq -توYمq و C* اب هار زا 'ر
pرم رور\ اب }$4 رد و, 'گ$هرب
تو& Cبا@م رد دی:رو) J,+ در1ن
ه>ان یادK راt3 تو یو, lاد
P
م ی
'من` ا4 Xیه و و, هب مر توs دTب و ^0 0
یووم یدGمدی
لزغ "(
هTم4 I: Iشما ا -هTم4 7 ( '$یگم\ و, و 0
'من ار /م و متRه ترا$. رد /م '$یب
'م هیر* رد تر رود اGR!; 'ه دندر*
^'$یو+` و^ار+ ناG4` 7^نارمچ` 7^نارگ$ه+`
'م تدای +  Mدی اب %راد (ود یز1 همر3` ^0
'$ی C)اد (گ$* d!; Qا!Tنا زا
'م o_م 'ها1ت:ا ار رد] ^دم#ا` دناد
'م O) دنز -'$ید رت&د زا ارم ^ارهز`
راد?* یرداچ رد /م Jی] 9با CDم و,
'$یب و I> و وربا و مشچ و ناهد ن+ اب
هدات&ا N: هب %و
P
(T.ر رد راگنا یا
'م هشی: (ش] و -'$یگ$ ناراب دنز
'م دنراد 9ش; اب 7نامز اب 7و, اب د$و]
'$یhزk, یاG?* /م را. زیم یور رب
راوید رب ریو[, ا, ود ز4 هدنام هچ /م زا
'$ی:ام Zر& Nی 7هر2ا) Nی 7ویدار Nی
'م هدk5 نایم اG1k: م:و\+ هب 'ی+
'من ا§ما -'$kیkیا] رG: /یا ار, دمG&
'م هیر* j1K ا, (یاهوم رt; رد م$.
'م <اب ه. ار ر 'من ار /م '$. '$یب 0
یووم یدGمدی
لزغ #)
(او) ر,و1. Nی دییوگب دیB§„وم
(ا)رب ناتیاهرT: Oو زا ه. 'R.
%و1>+ رد یاه¨d!;رب و, Sاو) هی1:
ه5یتن (او) ر)+ یاGتیب /یا زا ه. یا
ه5یتن (ش*رب ارم د: و, هی1: ه. یا
(او) 7رت)د یاGتد Oو د: ه>اzم
ناG4 ه. د: راچد یداn, هب -هن -؟رار& 0
هیر* مشچ ا, ود هد$) نایم (او) رو+
هدنر] ی , تواBkتم و Zدو) ریا ار 0
(او) رگید یاهزیچ همه CDم دTب و
درYب ا, (او) "اب '$. ر!& ه!$یا هن
ƒ< -هن م\ (ش] -(او) ر] ا, د$چ زیگنا
دی$. ر.~ Sارtiا اب ه. دیB§„وم
--(او) رتkنام+ زین ام: نام+ زا
LLL
"ز\ یاGتنا رد -I2اFم xی* Sا$4
-^(او)رد` /یا 912 دیدر, هب دیB§„وم
یووم یدGمدی
لزغ #
--مش!ب ار دا: و /یگم\ هرات Nی ه. 0
--مش!ب ار داب ه. 7مRیو$ب ار pرم ه.
هیvرم %ام, /م نورد ناG4 یاه ا  دن
-مش!ب ار داد هودنا (یاGن رد ه.
'م ه$ی+ را$. ای©ر رد ه. متRیا
ود هت:ر& ا, ی 'ب مش!ب ار دامت;ا
ری, و I?3 ود -Hارو ود 0 هدرم یر;ا: 0
یارب 9ش; 7 -؟مش!ب ار دامن /یماد.
'م uور: هy_> زا م$. ه. یا 0 زا 0 زا 0 زا 0
مش!ب ار دای هب درادن درم هzن+ ه.
'م هیر* یو, /م و هدرم ^غور&` مهاو)
^مش!ب ار داو4دی رت)د dی* ه.`
یووم یدGمدی
لزغ #!
ار ه>ا) 7زmم زا د: 0 د
f
د
f
د
f
یش. یدرد
-ار ه>ای] omب (مد3 دومن ر] ه.
'R. د: ر!& Zدو) هب Zدو) -؟0 متاو)'م
0 ار ه>اBk, /یا اد) /یمز زا (Rیاب
در. هنا: مش) اب ه$ی+ یو?4 و (&ر
-ار ه>ا د$چ 'ب یهدر. }نر یاهوم
ª-؟دوب ه.« 0 'هام ر (&ر* ار رو2ا
ار ه>اب در. اد4 Iی5; ',وG: اب
دی$: و د: در Zدو) ری] یاهd?& زا
ار ه>ان زیگنام\ "ا‹ Nی (م زا
^؟؟'k.
f
7ریRم /یماد. 7هنوگچ 7ارچ ر)+`
ار ه>اzم 'ناهد 7Ct یو, ()ادنا
دTب و در. Iی Qوه یاهت:ر& '$Tی
-ار ه>اه ()ادنا و, (م هب ر رود
8
زا
--دیش. ر 0 wر# 7هم?. 7د: ه?م4 دTب و
ار ه>ا@م /یا نا5یه اب در. زا\+
(&ر دTب رt ا, ه ^هاچ` هب -؟'چ ه. 0 ه. 0 ه.
ار ^ه>اچ` (او)'من هŒاوهŒاو ه. یوار
ه. دوب و, }$B, دTب gاBk§,ا /یا«
ªار ه>< یاG?* اهرزودk?ب دندیkچ
دز داد و (&ر Zاهر5$] (م هب ه>ا)
0 ار ه>ابز Ct و دیایب 'R. دیاب
یووم یدGمدی
لزغ #"
($tی: یادK CDم ` ?1?ب تو ' ^
Cبا3 ری\ و, •k /م f -هتR) k --'?م
P
_,
'م "ز نا!تا یو, Zدو) d!; هب دنز
'م 'ه هیناv هب درو) '?!>ا درم اه
رد زا هب رد 7 هشی: هب 7 راوید هب 7 رد هب 'ه
'م تر] و '>د$K یور Zدو) هب دو:
"ز Nو Nی /م یاGمشچ Oو هدز
Oو هدز "ز ه. /م Nی • 0 ^--'?) ا

T3او` k
'م Nیدزن هر5$] هب نز رt; Nی دو:
Qا1> Nی اب • ه. 'mی, هB[ن« C•* ª0 -'?*
Nی Sاو) (F, Nی %دو) 7/م 7هرBن -Xیه و 0
دا: }$ه+ U '>ز
P
m, 'یاوه و "ا#
نو) و 9ش; و 'چو] و C!>ا و نو) Iی.ر,
-'>داT, اTt3 تروK هب J$.او Nی
ریگ>ا& (د Oو د: …t3 ه. O) Nی
'?ما. C!: دوشب ا, هدیرب '§t)
LLL
یایند f Sو) f Sو) هشیمه یاد) 7Sو)
--'?یF, 'بات. یو, هزا$4 d!;
یووم یدGمدی
لزغ ##
/)ان (.ر# هی1: /)ان 7Jیو) /, هب دش.'م مش) اب
-/. %ا'*دنز یارب '*رم -و: تاهوو یارب یر!&
دنراد هدز!> یاهIی ه. 'یاههیناv هب %رو)'م 'ه
--ند
P
م, b?, یاههدنامd] مR!; تروK هب دو:'م e,
ی~وم مG1م یاههیا زا ار Zدو) gا2ا دور'م رد
/>ا هب و, I> زا دzی]'م /م 'R.'ب هی1: یدود
/م دو) %اG§k,ا هب /م اب ار 'R. dkی?] هد: ادیk]
نرا@k, uون د$چ و داتشه 7هباشk, رو4 د$چ و داتشه
نایا] یهناز4ا; رkیو[, 7د$*رم تواB,'ب %وGBم
-/بر. هب دنو:'م CKو ه. هتR) زمر3 یاG>و1?*
0 ه. ارم د$$.'من رواب 0 ه. ارم د$$.'من رواب
0 نوچ ار, د$$.'من رواب 7متRه و, هنا@k:ا; رد@$یا
'$یR# یدGمدی
لزغ #$
راوید 7 -(Rم gا2ا و (Rم هر5$] و (Rم
(ا هدر1ن مباو) ه. (ا I: /یمد$چ /یا -؟
O) و xی* ^/م` Cبا@م ^و,` یای©ر 't)
•ی4 رد (Rk] یاG:ا§B) Zدر* •kkkkی4
^و,` Cبا@م ^/م` یای©ر k -'تRین ه. و, k
د: د$?ب رت.د« ª(Rب (F, یور ارم و 0
Zاو Zاوی %راد ر
W
'م Zوه زا ه. 0 0 ر
W
0
هم5kم4 یو, هدیkzی] (د یادK 'ه %ا
(د 'ه 'م (د هدرم ه. /م و '$. %ا
(Rین ه. یدرم U ره زا هد: هتR) + -(Rه هzن
C@; ه. ای م?; ای Sو) یاد) Nی ای و 0 0
^-(ر]'چXیه ؟ار و, در. را. هچ دیاب` k
0 Nم. 0 هشیمه 0 Nم. 0 زا /م 0 ر,هتR)
--Nم.
ª(Rشن /م یو?G] و دم+ Zاوی نامام«
^0 '$تR!: ه. دو: Cم# ‡ایت#ا اب` k
-(R!: و?* رد 'R. omب -}$یری4 وG!ی
یووم یدGمدی
لزغ #%
دت&ا'م هاگن Nی اب ه!ن+ 7رT: Nی اب ه!$یا (R3اBk§,ا
AAA '$یگم\ مشچ هب "ز دنز'م دت&ا'م ^های` زور هب و
'#ر: نودب یاهر!& 'یا]ور'ب •و# اG>ا (:اد
-دت&ا'م هام d!; اهزور 7Jیگ$ یهزا$4 یور "ا#
دندوب 'گشیمه نا$م:د مه اب "زا زا 9ش; و Qوه
دت&ا'م ها$* هب مه 9ش; دید ایند و یدم+ و, دTب
':اب م@:ا; ه. %دناو) رT: 7':اب م\ یاGتنا متاو)
-دت&ا'م هاچ یو, /!هاچ (&ر %دای زاب و دندوب هتB*
7(ا xی* یاهدنود CDم 9ش; دزاب'م 7هدنام هار رد ها*
دت&ا'م هاگ,ر] Nی یو, 'نایا] O) (ش] مه ها*
C@; -دناد'من AAA زا دزر>'م (د ندوب هب د$.'م N: Jیو)
--دت&ا'م ها1ت:ا هب دTب AAA و, 7/م 7/م 7و, -'یو, و, -م$م /م
دراد 'T3او یاGتی[F: ه. '.اندرد Qوبا. CDم
7ددر*'م رود AAA (م دور'م دت&ا'م -ه+ AAA یو دود'م
'$یگم\ هاگتRیا '*دنز ناG4 dی) یاههدا4 "و
P
ا (ا
AAA دت&ا'م هار ه. 'وبو,ا 7هدنام رyت$م ه. 'نادمچ
یووم یدGمدی
لزغ #&
هیناv‰ -ˆ0'*داد>د هب (&ر اه
-؟'*دا /یا هب (&ر ا5q 9ش;
دشن 7یدو1ن 9ش; /یا %د+
-'*دات&ا ز4 Iی (13ا;
9ش; 7 'م "ز\ یو ارم درب
9ش; 7 رن I: ا, ار و, k --'*دام
(?[) f QاR#ا 7 (Rیرگ:زاون
(?[) f -'*دا1م و, QاR#ا
'م و, هq '>ای) ر[3 'ت)ا
/م -'*دازنا1: رو: و 'ن و 0
'م ار و, داب 7ید: دیب درب
هیا 0 و و, ور ی --'*داز+
دب یاGt?\ و 9شم و و, CB2
--'*دام+ ورب ناتRبد C13
یرBRمه نامه 9ش; ؟هن 7(اه -
MهT4ا& rی و و, 7/م ` 'ب -'*دا4 ^
0
0
Mهq '1یر& Jیو) و و, زاب ` -هن
-0 '*داد>د هب (&ر اه هیناv ^
رور]%ارGب Nمای
لزغ #'
هsام>اب -rیب یاهراqدو) و a\اq یاه
هŒاو اب -rی: gرب و gرز ر] '>ا) یاه
ه>اه (ش] هq ا3+ م* 7Jیر و دود زا یا
-rی,ام 7%رq و ردو] و Cمیر (ش] هq منا)
-Xیه /م‰ -/یر,ری@# /م 0 ˆ- م$,ور& /م 0
م ناsگش5$* W / مW / %ر* نا: 4 rی -rی4
-/&ورsیم و ه+ و رBن rی و توs ZدTب
-rینŒوت& 'باR# 7r:ا dی) مشچ اب
0 م@:ا; رو4 دب‰ 0 -اد) هب Q+ CDم 0 f -"د
'zم (;ا د$نام -تا -ه+ 0 0 |ا, 0 ˆ- rی, 0
دند: (ی36) همه /یا تام هq 'Tم4
'م eq rیشq رBن هد 7/ رو ن+ و د$نز
"او دK و 7/مqاو ه ود اب 7ه5$] یور رب
'م داتا‰ rیتqا, دییوگب هq دو:
ور Jی] دراگناو+ "اhررو رT: رد -؟0
ˆ-؟0rیhاqر+ راT:ا '5$] •وم rی$s,
rی داتا 'م داب Zدو) هب ه1: د$q
--rی] Q+ CDم هد: دو1ن "د هq '+
0 %رو) 'م %ا: ادورن دو) دو) اب /م‰
ˆ--rیربا& رای نامه 7زیز; d)روب اب
هب هرابود ZدTب هچ و هب 0 هچ ندز eqو
Mر;ا: تروK و Z6& ا, هد --rی?q -rی?q
0
0
ها3 رد 'ب یوهایه (Rم ها3 Cی>د
rی> 7درsن ه4و, و دیدن 'Rq هچر*
'م هدز1, r:ا (Fیر ی رT: ()دها:
-0 rیب یاهراqدو) و a\اqو رون /ش4 رب
رور]%ارGب Nمای
لزغ #(
م\ 7 'م gا: ارم I?3 راq زاب د$q
'م gاچ ار و, تار2ا) نای?3 -د$q
'م r] منز 0 ه@?# و ی I?3 هی1: یدود
'م gا2 /م (3ا2 هرابود دراد -د$q
':زاون اب ار و, را1\ ر] dید$,
'م gارب هB2ا; ز1 ناتد د$q
اهدای یایرد هب هرابود "د هنو* /یا
'م gام;ا 'هار Jیو) Vاو\ د$q 0
هدنور] 'م ار و, 9ش; یاه gرو دنز
'م gا[>ا و, ds; یور هوب rی -د$q
ا wرب ز هنو* ری* ی هوب 7و, /م یاه
'م g6ش3 و, نا1> ')ر رب -د$q
'م هq (هاگن Jی] دوب هq م,ا# دهد
'م gاBنا مه و تاqز مه و dم) مه -د$q
Lˆ-(ا Cs>ا %وGBم و, gا‰ Mدور ر;ا:
@# P 'م هچره هq ا 'م gا /یا د$q --د$q
/م -/q 'T -هراzیب "د -وگب -/sن /م
'م gا&را و, هب مه 9ش; داتا --د$q
I: یاررhاز هب زین SاG: 'ت#
هد$) رaن 7…م: rی ی 'م gاش; د$q
Mهq (ا هتB* هq مه /یا ` -و, هن /م هن رگید ^
'م gار\ا و, نا4 -ریگن ید4 --د$q
0
0
و د;ر دایر& یه$ی ار Jیو) هq یدرم
هزوز و درد می?R, ی 'م g6: د$q
'م r] 0 منز ه&ر و ی r:ا •ومو رادشq
'م gا2 /م (3ا2‰ زین راب /یا -ˆد$q
Mمنز 'م دایر& ` -(ا I?@, /یا اد) هب
'م gا, ارم (B4 را*زور /یا -د$q ^
'م J_& 'ه 7'*دنز 7%دو) هب مهد -9ش; و 0
'م gار,ا هT4ا& میر# رد "د د$q
'م راز و م,روK هب دنز '?ی دنز
'م gا; ارم هناردام هچ ناراب د$q -0
رور]%ارGب Nمای
'ش$م ¬رمویq زا یرT: هب هرا:ا L هداز
لزغ $)
-ه$یh+ /ی; 7(Rین 'Rq CDم هq 'Rq
"ز\ هی1: 'Rq U --ه$یداGن '@:ا;
هB2ا; uو?2 Sان یا 7 -Jیناشی] gر:
'م ر هب هنامدا: هچ ه$یq I: در -
'م راGب Jهای مشچ نورد دی+
'م "ز\ pرب pرب و -ه$یز1 هب در
-(Rین %ز< زاو4 ZراGب IRq یارب
7lرtم ه@با /R# هن --ه$یشی] †و هن
-9ش; Zراq هشیمه -'1ی5; د$مراq هچ
ه1$شsی و دراد ه1$: هن یا 7 --ه$ید+ هن
-(Rه Jتد نایم 'Bیt> رGم %ره هچ
-ه$ی]ر] (د ود 0 'میمK (د ود نامه
7هدیدن 7ار رR] درد هq 'Rq 'م دمG&
: ه[3 هی1 ی -ه$یمG, /ی; 0 SارG
داد Jب+ Sو) هچ ار وا "د %د$* و
-ه$ی رد (:اد هq (1_م رادور ز
J1ی5ن %ان هرابود 7 -'ی<< /ی$2
ه$یh+ هی1: '#ور و ردام هرابود 0
رور]%ارGب Nمای
لزغ $
دو:'م دیT1, و, مشچ ود زا هq یدرم
-دو:'م دید5, هvدا# نا_تما رد
(ا هدیر ا5$یا هب های '1: زا نوچ
'ب دو:'م دی:رو) Jبا, هب ا$ت;ا
'ب (ا هتش* رود ناG4 %ام, زا د[@م
هنار, /یر,اG$, ی دو:'م دیمون 0
X] MX] r:ا وچ 'Rq‰ 7 dی) '>و ˆ--I5;‰ 7ˆ- ر,
-دو:'م دییا, هTیا: و در'م وا
د: د$?ب 'یادK 7دناو) زامن 'ت3و
MSاو4 و Jر] rی k دو:'م دیشF11
-؟درq هد5 S+ رب ^ 0 ` -؟هن هq ارچ -%زیز;
-دو:'م دی?@, …4رم 9ش; هq 'ت3و ^ 0
LLL
و, مشچ ناشیر] درم هت&ر هq <ا#
دو:'م دیدر, (>ا# راچد ر;ا:
و دو1ن %د+ -؟درq %6 %د$* هب و, اب 0
-؟دیچ ار و, Iی و دو1ن او# -؟دو:'م 0
-/ینزان7(Rین یدب زیچ زین wا[نا
-Zا1ن م>ا„ دو:'م دیدش, هT4ا&
/یا -(Rی1ی5; زیچ 79ش; رaب (ام: اب 0
-دو:'م دیب ای و (ما3 (ار ور ای
M'تB* ` -دو:'من C* rی هب راGب -/ی1ب ^
هرابود 7(میو*'م 7 Mدیqا, هب ` - دو:'م ^
'$ت:a* ناتRمز هq وگب 'ه و, "ا# ا (
و, نودب -ه?ب %ری* 7 -؟دو:'م دی; 'q
Zاب C* - د: های امر ز هتR) درم
دو:'م دیT1, و, مشچ ود زا هq یدرم 0
رور]%ارGب Nمای
لزغ $!
-تا1یز /, Cم?م و و, 7م)ز رازه و /م
-تا1یز /ماد غاب و و, 7ریوq و /م
هنار, م\ ی |ا$من f ` ناز) د: ^ /م اب
'بوqا] و هم:رq و و, ` ا1یز نز ^ --ت
رگنای[; wرب و 0 ناتRمز %و5ه و /م
تا1یز /تBs: 7(\و?ب راGب و و,
'م\ 7مhاد /تRs: و /م -دراب'م هq
--تا1یز /)ان |ا$م\ /تRs: و و,
'گتR) Zود یور 6ب Iی?K و /م %ا
--تا1یز ندر* یور 62 Iی?K و و,
/م و هت$q دادم U 9ش; /:ور هیا lر2
-تا1یز /\ور }نر رد و, %وب E3ر و
0
'1ی5; "او /یا و ا 0 ( ` --؟یراد متود ^
هرا:ا و و, ی و 0 (مشچ ` 6T& ^ --تا1یز
رور]%ارGب Nمای
لزغ $"
/م رت&د یور هب ناراب Zراب هرابود
رهاو) هرابود 7 a\اq U م?3 7 -/م ردارب
'ی<< راGب 7rh6م ز1 دور
-/م ر Zزاون و اد) (د هرابود
د: (با4ا -در'م م>د داد هب Zدو)
هتRs: I?3 یا;د 7 -/م رtnم یا;د
د$q'م رما م>د هب نابرGم هچ M ` -dیو$ب ^
-/م رهو4 یو, هتRه+ دsچ'م 9ش; و
هناشن 7در]'م م>د r?] هرابود‰ ی ˆ-؟ (Rیچ
--/م رتGب مین -یاه AAA "ز\ هب یدم+ و,
هناور] هq نا$zن+ E3رب هŒاو E3ر هب
/ی$z$یا "ا1ب رT: "اب هب - -/م ر,و1q
و, ندییور یارب یراGب ز1 'T
-/م ر4اه 7هشیمه متB* و, یاBK زا /م
ه&وs: د$Bs:'م هناد هناد ($, یاه
هو?4 و, -/م هرy$م و_م و AAA '?5, راز
ه[3 هرابود ی Iی ا هب~ا4 و ( U -eشq rی
--/م رتRب یور هب او# و %د+ ‡و1ه
'?مFم (د یور /م هوب %و5ه تا
-/م ر1qا داG4 (نا1> Hر یور و
AAA
دد$)'م دا: هنوگ$یا هq (اد) /یا و
-AAA /م ر)+ (یب یو, و, و /م یدا: هب
رور]%ارGب Nمای
لزغ $#
مهو 7ریو[, 7ه$ی+ نورد د[3ر'م زیگنا
Jی] مه /مو -د[3ر'مزیhا]Mم$q'م '$یب
اما ناشتB* دیا1ن -نایaه 7%دزو'م '1,
a\اqرب م?3 و -د[3ر'م زیم یور هب a\اq
ه?T: نورد %دید ار داهر& یزودو) اه
هبرi م ZرتRqا) رب و ی -د[3ر'م زید1:
دد$)'م دو>+ J;ر هq '$یری: 7}نرنو) '1>
-د[3ر'م زیور] زا یریو[, J$هاری] رب و
7Zوای 7هبادو رتRب را1$یا /ت)و AAA J,+
7ه$هرب 'Rیگنر& -د[3ر'م زیگنارو: و %ر*
'متر -%دید هچ ه-شن -C@$م یا] رد ی نوی&ا
-د[3ر'م زیگ$چ اب هq ه$یمG, یادا1م< و
7ا] رب دو:'م اGمره ا$ی رد هq 'نو;ر& و AAA
'وم (شq اG$, هن 7 -د[3ر'م زین Jیا[; اب
<وم rی و AAA /, نارازه دK 7م5?م /با اG$, هن
رام 'ماt3 -د[3ر'م زی, 'mی, یوز 7وRی*
/ید>ا "64 - هدید ناراب pر* -؟'یا5q دراد یا
dم: Hر JTن یور هب 7 -د[3ر'م زیر1, رد
(شq ار وم; و ار رد] هq ار 'ت?مه -%دید هچ
-د[3ر'م زیرنو) '1: رد ردام (داتد و
د1$4'م هتRه+ د_> 7'sیرا, ناترو* هب
7یرادرم هدی:و] /Bq نو$4 -د[3ر'م زیم+
م.م. نات.ا) د: •ز> -؟نازرواش. یا دیhا5.
-د[3ر'م زی>ا4 /یا رد دراد نا!چنو) 'اد ه.
نارازین یا4 هزین و -ناتRگ$B, ناتR5نر,
AAA -د[3ر'م زیF?Kا# (:د /یا رد 7دا: 7ناtی: و
%دید ه$ی+ نورد /م اما 7(B* دیا1ن
'ب هq د[3ز'م زیhا] O@& 7 ':اب و, هq یز1
رور]%ارGب Nمای
لزغ $$
نام+ یا - -د$Fب 0 -(&ر ه?5# هب %زیز;
نا4 هناور] - -(&ر ه?ی] %ایا هq -E3رب
راGب دK 7زاو+ و هنار, دK یوناب
(Fب درم اب -(&ر ه?ی13 زا ناو4 رای
ه?T: در* هب -ا1یز ی -E3رب -ناوFب (@ش;
هB2ا; هچر*ا ا5$یا -(&ر ه?13 هب ور یا
دو1ن /م یاnما و, %ان یا] د$چ ره 0
'ب ام rچوq 9ش; هراzیب -(&ر ه>ا13
درq ‡و1ه م$یمز هب ناG*ان هq '@ش;
-(&ر ه?] ه?] م>د میر# زا هتRه+
(:a* /م یاG>ز\ Sو) C[& د$چره
O) هت:ون O) (&ر ه>اzم د: م>د یاه 0
-د: راچد /یرBن هب و "اm:+ Ct رد
هزا, Iی هنوگ$یا ی -(&ر ه>اB, نوچ /م
د: دیY نوچ ($هری] -|اب هچ اما
یرتRqا) -(&ر ه>ا د$چ /یا م\ /یر,
0
'ب (ا دا: و, E3ر -Qور;ون یا نام*
-ه>او# %دومن r:ا هب (م\ مه /م 0 -(&ر
رور]%ارGب Nمای
لزغ $%
-(ا •را) %ر& زا /م ه6q مه و JBq مه
هار راو?: --(ا •را) %ر& زا /م هار
'ب "د 'ب - هوب "ز\ مs# هب هدب یا
-(ا •را) %ر& زا /م ها: هq ر*ا 'ت#
'ب 'ب /م ندنام •ا, و (F, (Rین Cی>د
-(ا •را) %ر& زا /م هایور رید@,
زابر د$$q'م jت& ر*ا هŒاو یاه
-(ا •را) %ر& زا /م هاY Jیار+ 0
%دها: (ا رT: U -/م زیز; (3ادK هب
(ا •را) %ر& زا /م هاو* /یا هq دیا:
wر2 'ب دو) تواn3 رد و, اما -نامن 0
(ا •را) %ر& زا /م ها*داد هq <ا#
'ب Zو]ا] '*رات زاب 7دو1ن dب %ا
0 هام د$تB* --(ا •را) %ر& زا /م هام
Zار)رگ4 %دیشq ه+ هنار, اب /م
--(ا •را) %ر& زا /م ه+ هq نا: ها@G3
یو$Dم یو?* زا نو) '>و 7rت: دز %ا
-(ا •را) %ر& زا /م هاگ?ت3 د$تB* 0
د$نز'م }$ ارم هs$یا هK6) -یر+
(ا •را) %ر& زا /م ها1ت:ا هq اریز
-؟هدوب هچ Hر ها1ت:ا /یا 0 -؟(میو* هچ
(ا •را) %ر& زا /م هاگن O@& دیا:
هدید 9ش; ار ه?-Rم Sاو4 7ر)+ %ا
9ش; دید /یا -(ا •را) %ر& زا /م هاو)
-(ا] هب /م راد 7"ز\ یاGتنا مناد'م
(ا •را) %ر& زا /م ها$* نا,دید زا
ار هوب و Iی مGتم wارت;ا d]
اشنا † دی$q M 0 --(ا •را) %ر& زا /م هار
رور]%ارGب Nمای
لزغ $&
"ز\ یادتبا زا 0 -(Rین ':ور& اGتنا
-(Rین ':ور& اGت$م -/sب Zو* و ناوFب
دازردام روq ZاB) همه /یا یارب
د$q'م gر& هچ 7 ه$یh+ (Rین ':ور& اه
هیامرT: wر: و 9ش; و درد هq د$$م یاه
-(Rین ':ور& ا, ه /یا '$q •ر) هچره و,
0 مش: eیدر 7Qرد Q6q و SاR# wر#
"د; هq k n,رم '?; wر# ' k 0 (Rین ':ور&
(&ر 0 ر;ا: دیر هq مش: (یب هب "ز\
--(Rین ':ور& اد) دیوگب دو1ن 'Rq
LLL
/یا رد@چ -'گ$ش3 ناsتا هچ 0 0 -؟ا3+ 7
-زیز; 0 'ه 0 -نزن (د 0 - --ام: 0 ':ور&
--(Rین
LLL
هt@ن Zدو) ما یا4 هب dY 7(:اa* /یچ
-(Rین ':ور& ام رT: Zر (ش] (:ون
رور]%ارGب Nمای
لزغ $'
9ش; وگن -وناب هن - دنو:'م ر:
--دنو:'م ر) 7Sو) %درم /یمه
د$نز'م %د 9ش; زا هq اG$یمه
-دنو:'م ردرد ام: یارب
نامدرم /یا د$@ش; "و[_م هن
-دنو:'م رد] و د$$q'م Qوه
(Rه (3و ام: یارب %زو$ه
(R] /یا زا دی1$5ن دنو:'م ر,
هناد /یا -؟هدییور Iی ا5q اه
ارو& (:اq زا d] € -دنو:'م ر1,
-(:ادن 'ها$* او# دیhوگن
-؟دنو:'م رگم %د+ دیhوگب
-دیرY
P
ن 7دو:'م یدب یاوه
-دنو:'م ر] 7داب /یا رد rh6م
-دنو:'م ر: -9ش; وگن -وناب هن
--0 دنو:'م ردرد -وگن -وناب هن
'?ی?@, /R#
لزغ $(
(ا /م ds; /یا 0 هدات&ا ا] ریز
(ا /م ds; /یا -هدا یدرم ds; 0
ار ن+ مت&ر* م@با (ود اب
0 -هدا4 را$q '@:ا; ر$)د اب
دوب یداب+ رت)د /یر,رورmم
0 هداز+ rی رت)د /یر,داز+
-د$sب 'یاد) ا, دوب هد: ر;ا:
ر "ز\ O@& دناو)'م ا5 -هد
0 -(&ر و د: ام رهاو) Sور\ زورsی
--هداز رهاو) و رهاو) /ی$چ هب ($T>
0 دوب هد: 9:ا; هدا4 د$تB*'م اه
0 هداد>د هد: یر&اRم درم هب
د: ZرT: ر&اRم Zدو) هنوگ$یا
-هدا4 یو?* رد (Rشن هنوگ$یا
0 ه:و* /یا ی -؟دی$یب'م ار هدا4 7ds;
0 -هت&ر* هzیY>د --هداد d] ار ود ره
هد: رها„ هدا4 را$q و, <ا# یا
هدام+ /یا یارب ید: د$چره
-'نزب مگ$ را$q ارم ds; ا,
هدات&ا ا] ریز هq ارم ds; /یا
dیو$ب ار /یا Zرا$q '>و -رادرب
` --هداهر& نومه 'ت>ا5) درم /یا 0
دشن %ار و دم+ رG: هب هوq زا 0
-هد63 دزن وا هب 'qرت)د ره ^
هدا یدرم ds; 0 (ا /م ds; /یا
-0 هدات&ا ا] ریز (ا /م ds; /یا
'?ی?@, /R#
لزغ %)
ا` W ن= sW _= (
8
-ار راGب %ام, و ار 9ش; ^0
ز` W و ® 4 (
8
= -ار رانا ()رد و ار Iی ^0
م` W ت® T= (
8
ه:و) ^0 ار هزا, یاG12ر ه:و)
-ار رادب+ 'ش,+ یاG6ی*
ه` W م اa 8 وW q¯ ^0 '? 7 (B* 7(&ر* wد م>ز\
هت&ر* مه و, ه (>اqو هب یا -ار را,
^0 د?4 rی` هی+ هی+ ی هرو و, -ن+ر3 -یا
-ار ^راtBنا` ناوFب -(ا ^(مای3` (مشچ
^0 ه$ی+ rی` 0 (Rه /م ندر* هب (و, (د
ار را1\ ن+ زا د$q'م |ا] هq 'تد
, مشچ ود -%زیز; هن -؟^0 نادTم: (B4 rی` و (
هدر] هدیردرب هq ی -ار را, یاG1:
هیرGم ی رادور و ناراب و همشچ و,
همزمز زیرب /م رب ی -ار راشب+
‡ر: هد` f 0 -؟هد ^0 /
f
مi 0 -دK دییوگب -هن
-رازه
-ار رازهدK ن+ م$q'م رGم
8
هوب اب
هد: نو$4 مه /م (مR3 هq 'یو, '?ی>
-ار راو هناوید Oیار: نزب O) d]
LLL
هوب هب /م راب /یا م$q'م راt&ا تا
هتRs: -منا) هزور Jt; یا -ار راد
رور]%ارGب Nمای
لزغ %
هتR!: میاG1ا /م 7 (ا هدنرب JیاG?ی& وا
هدنامن میارب یزیچ 7 هرGم /یا (ا هد$) o_م اه
(ا یدا;ری\ اGمشچ /یا 7 (ا هدای] هد I#اK وا
(ا هد$. (و] ارم ها: اG!مدرم /یمه اب وا
Iا /یا دز'م ر] Zا. یا U هن اما 7 درادن '3ر&
(ا هدنر] Nی مه غرمی د:ا1ن '4وا ه. 'ت3و
یزا1ب دیاب و, 'ت3و 7 یریمب دیاب و, 'ت3و
ه_BK یوRن+ ه. 'ت3و 7 (ا هد$$. (.ر: و, 9ش;
هرGم اب یزاتب یدو هچ رگید یزا1ب ای اه
'نامب نوریب ه!$یا ای ؟ (ا هدنرب وا رyن ره زا
(ا دیB ور وا هراومه 7 'هایور و, هراومه
هدرو) مGب م>ا# U رگید 7 (ا دنرچ '?ی) xنرt:
'?ی?@, /یR#
لزغ %!
%راد یرگید یاوه و "ا# اهزور /یا
%راد یرتGب یاGت:ادرب '*دنز زا
/sن 's: %و:'م رتGب هq /یا رد 0 د$چره
یدا;ری\ درم rی %ا 7 -%راد یر] و /4
0 %ر;ا: ای %رتqد /م 'مGم زیچ (Rین
هچوq رد /q •ر& و, -%راد یرگ$ه+ نا,
یدی[3ر هچوq /یا رد و, /یا زا Jی] "ا دK
%راد یرد$ب E3ر }$ه+ /م زورما
(ا رT: O) ود /یا %رادن و راد -؟'$یب'م 0
زور Hرن هب اما 7 -%رادیر) ار (مشچ
ر4 0 ار %ر %دیدزد زورید ° -دوب مq م,
ر4 اما زورما ° ه?
P
q ت
f
-%راد یر)W
%رادن Csشم اد) اب /م %زو'م هs$یا 0
-%راد یر1>د م$G4 یو, 0 -'یو, %ر5م
-/q 'نابز /یری: 7نزن 'F?, زا %د رگید
همانرب /م هq متB* -%راد یرتGب یاه
'?ی?@, /یR#
لزغ %"
دم+ اG$, 0 دوب هت&ر همه اب وا
0 درq رار& هy_> rی -دم+ اما
دات&ا S+ رد 7(Rشن Zر] هب ناراب
-دم+ ایرد را$q ا, و د: 'هام
0 دیر هq C#ا هب د: pرم هب %وs_م
دم+ اG?* غار و د: هناور]
(&ر ':ا@ن •و# هب و د: دیT1,
دم+ ا, وا هرابود و د: rش5$* 0
0 0-دات&ا (مشچ نورد 7د$q زاور]
-دم+ ایند هرابود و یدز 's?]
درq J?ید1, Iی هب اد) راب /یا
دم+ او# مشچ هب و د: دی:رو)
0 /یمز درو) ر*د را1sی و د: او#
-دم+ اGsمد+ رG: هب راب /یا
یدرq Jqر, هq درم /یمه 7درم /یا
دم+ امر* یو, هار همه /یا وا
هد: '>ز\ <ا# ا /q J:و* ای 0 (
-^دم+` اب مه و, وگب '>ز\ هq ای 0
0 هq یدرم 7(@:ا; هشیمه eKو رد
0 درq رار& هy_> rی -دم+ اما 0
'?ی?@, /R#
لزغ %#
دو:'م زاب رد 0 -هن 0 (Rین هدنر] رد '>و
ناو, رد زاور] (Rین هدنر] ره ر
f
]
د: هدنر] و دیر] •ی, (م هب دیاب
ر 7درب ر هب ر*ا ریشم: 7 (Rین هدنر]
درYب ری, زا ر,دوز هدنر] 'ت3و
(Rین هدنر] رد 'R!zیه یارب 'TBن
هدنر] dB3 رد d] ی (ا هدنر] ر]ر]
هدنر] نام+ رد ی 'ب (Rین هدنر] 7ر]
ه?z?چ Zو* هب ار /یا دی$. ور& نا,اه
(Rین هدنر] 7ر] دنزن مه Sا@; 'ت#
م$.'من wراT, Sا@; اب ه. 'ت&و
(Rین هدنر] رگید ه. (ا /:ور ZاB)
در]'من ر,و1. و دو:'م زاب رد
رد 7 -(Rین هدنر] ر,و1. ه. د$.'م ر!&
رد 7 %ر]'م Sاو) زا /م و دو:'م هتRب
رد 7 -(Rین هدنر] رتGب هچ ه. د$.'م ر!&
'?ی?@, /یR#
لزغ %$
دز Zر هب نادیم (;ا 7/م ه. هن اG$,
-دز Zر هب نابای) 7در. در ه. هچو. زا
/یچ 'هار همه 7هدر. /, هب %ار#ا ا  دن
دز Zر هب نا3ا) و, یوRی* Zدر* زا
هی+ زا ر هتB:+ ی 'ت:a* dی@?ب
هنا: هب دز Zر هب نامی? ر
f
ی] ر
f

Nی ه1> I: ی د$یش$ب ناویا تو?)
-دز Zر هب ناویا AAA ه. (او) و یدم+ ا,
S+ •و# و, مشچ رد ه. هy_> Nی در. '$,
'?*
8
'هام f دز Zر هب ناوF>ز\ (
f

Nی (ند: I>ا1> زرم ا, دم+ dBن
-دز Zر هب ناوی> و 'ت&ر رد هب هداب زا
'نامی? اiر
لزغ %%
د: uور: -ا1یز 7و, نا1> زا ندیوب
د: uور: اما و دیا: نودب '@ش;
(شGب و هوب و "ز\ و %د$* و Iی زا
-د: uور: او# ه. (:ادن ر1) %د+
-م$م و, نو$5م 0 و %دو1ن 6Kا '>و
د: uور: 6ی> (>ار و, I?3 رد
و یدوب و, م$هاری] 0 و %دو1ن eوی
و دیرد م$هاری] 0 -د: uور: اFی>ز
(&ای رون و دات&ا و, مشچ هب /م نامشچ
د: uور: ا:ام, 79ش; ناش!G. رد
دیY, /م Zو* رد و, I?3 /ی$2 'ت3و
-د: uور: << '>او, زا '@یوم
دوب Sار: (نو) و یدوب 9ش; (Rم و,
ه$ی رد و دی!چ تا ` اروG2 ^ -د: uور:
-/ینزان 7(Fیو+ و, یوم هب /م ناتد
C1# -د: uور: ا5ن+ زا 79ش; /یتم>ا
دیش. a3 و, م\ و %دیش. د3 /م 0 ا,
-%د: 9:ا; 0 --د: uور: ایند یدا: و
-م@:ا; /م 0 هداد دای /م هب و, '>و -یا
/م 9ش; 9شمر -د: uور: ا1B>ا ز
LLL
-م$م و, یادر& 0 -%ردام 7راگنا '>و
(:a* و, زورید 7 -د: uور: ادر& ه. 0
رور]%ارGب Nمای
لزغ %&
و, %ان هب ار م>ز\ م$.'م زا\+
-و: هزا, نو) ارم رT: دیرو>ا C1#
دیرو>ا C1# 7 (Rین درم ن
f
ادرم ت
f
ری\
دیرو>ا C1# 7 -و, یوم را, Nی (می3
و, هب رت!یدزن 0 -/م هب رت!یدزن و, -هن 0
-ن+ هن /یا هن 6
8
Kا 0 ورن /م Jی] زا O@& -
هی+ ا, رT: هی1: م[3رب '#و 7هی+
ه?T: ا, و هچو. هب م:اYب رون 7ه?T: 0
0 ه>ا رازه Sاو) ی دم5$م رG: /یا
و?با, و ریŒ+ و زمر3 غارچ رG:
هتB:+ /, هب /, در1ن /یا رد 0 -؟/, هب /, 0
-هن --ود هب ه و داتشه د[ی و رازه Nی 0
هبور نامز دTب
8
%ام, -وناب -(ام یور
9ش; /یا و ه$G. wر# 7bیرا, 7 -ون wر#
هزا, wر# و, gرو دنز'م "ز\ و یا
و?4 و?4 7(یدبا ا, و ار میو@,
هوب هب ار ه_BK ره ی 0 د$.'م رGم
8
و,
و?,و?, 7(ناهد رt; (Rم 7%ای) 0
-ار و, 0 د$.'م دKر هرابود و دی+'م 0
'م دKر هرابود 0 د$.'م N: هرابود 0 ود 0 0
0 -هن 0 -هراب رازهدK دTب و 0 -د$.'م /ی@ی 0
ون bیرا, ه
f
د N
f
ی 7 --و, دTب "اR!ی
رور]%ارGب Nمای
لزغ %'
Zر)+ (یب ر
f
(&ر هرابود 'ت3و
Zربارب رد "ز\ %ام, د: توبا,
'>و د$. (یKو دوش* ناهد ر;ا:
Zررد درم "ز\ و د: هتRب توبا,
دیهد J?R\ ه. (Bگن 'R. 'ت# U دTب
Zر!ی] هب یزامن دناوFن 'R. 'ت#
` رای e>ز (د Nی و هداب %ا4 (د Nی ^
Zرت&د یو, دR4 CDم (Rشن ر;ا:
دیرب ار رT: ر
f
و در. د$?ب 'تد
Zر دز دراگناو+ ±و] رT: (یب Nی
eیدر اب (یب Nی ²š’ — Ÿœ³‘ ¤œ£ (:ون
رFRم دندر. ه. هناG?با رد@ن+ اه Z
(&ر* ر] و دناو) "ز\ و دیش. ناG4 زا (د
Zرگید (د اب و دز Zرت&د هب 'تد
(:ون دو) توبا, '>اB ر
f
د یور
Zر] رد درم "ز\ یادتبا زا ر;ا:
دوب هدرو) ری, "ز\ یادتبا رد ر;ا:
Zر]ر] در. "ز\ یادتبا زا 'تد 0
'?ی?@, /یR#
لزغ %(
-نو$5م ر]
8
7د: Sار) ایند --94و 94ا 0
912 7هدا&ا -ز1 ز$> ی6ی> --912
ƒ< ناتد هدرو) ی هو. رار3 7/یری:
ناتد f هنارت)د ی داهر& f 9: P -gر و
'$ه+ JB. و. f -؟9ماو و, -؟و. تا[; 0
JB. اب f ارa; '] یر[ی3 -؟ 9ت
W
,
W
0 ت
W
,
W
0 -؟9 -
(ا هدیش. J>اچ هب و (ا هتRشن ورR)
gرو اب "ا& Nی ر
f
7ار Jیو) رید@,
'ب 'ب زی$ش* N, dY 7"د "د Q+ 0 0
•مد مه زاب '>و ه. ام •ا) زابر 0
'Rی?گنا "دم •ی] هب دنز'م N]
8

-gر; نا!تا ا, ه ود د$.'م هزمزم
` هنایم /ی$چ '[3ر ی (وزر+ Jنادیم
0(د Nی و هداب %ا4 (د Nی 0 ^ --gرو
W
رز
W
'ب 'ب ¯ -؟'>د Q+ هچ -؟هچ -؟هچ ر
f
ای e>ز 0
-91ام هب e
f
t; هد: "د Hر نونا3
-/یمه -ام هب e
f
t; هد: "د Hر نونا3
9B: و, نامشچ 7هد: 9?& /م نامشچ
` /م ^ 7اه ` و, ^ /یمه 7اه ` و, ^ و ` /م ^ -هت)و یاه 0
9# w
f
ر# (ا b?, هT4ا& مT2 د$نام
-Nب
f
f
~ 8و;ا
W

P
ا f -تر&ا. نامشچ ود هب 0
-/م ها$] اG$, : /م
f
N
f
ب
f
0 W ر¯ -9?
W
)W ام f
رور]%ارGب Nمای
لزغ &)
I, /م omب دبا ا, زیز; (ا "ا. هدز -
هیر* ندید ی -زیز; (ا "ا_م lاRم,
هنا) ام: ا, (ام هد "ام: (م نا,
ه?13 ی هد!هد زیز; (ا "ام: (م نام -
نزب هوب ارم 7(و, و /م /یب هر5$] -
-زیز; (ا "6# هشی: wر2 ن+ زا هوب
ند: CKو مه هب دیما هب می?یر ود ام
-زیز; (ا "اKو C[& 7'ن نداد C* C[&
C* همشچ رد و, d!; -/م هام هد: دو>+
-(و, زا Iی; 0 -زیز; (ا "<ز همشچ -/ی1ب
'ب و, یوRی* %اد -؟'مG&'م 7هد: هناد
زیز; (ا "اوز هب ور و, یرو2ارYما -
هدز ه@?# /م ندر* رب ه. (Rین /یا 9ش;
زیز; (ا "ابو هدات&ا مندر* رب ه!$یا -
(و, bا] رyت$م م>د (ا C[&راچ
-زیز; (ا "او هچره و و, هب ($T> و e,
'ناm& gداK
لزغ &
ار و, م$ی1ب ه. %دم+ ه1$: /م 7 دشن
%دم+ ه1$ش!ی 7 دشن ا4 و دوب eK همه
ار هنات+ م$. رaن ه1$:ود مت&ر
دشن ادا %رaن و د: اn3 مه زور ن+
ه متB* م$. رد هب ر زا و, ر!& ه1$:
و>از دشن اد4 /م زا و, "ای) (BK
دو1ن d!zیه ر*د ه1$:راGچ اما
دشن ارچ ه!$یا و میوگب م>د زا ا,
نزب یر %رازم هب د: ه1$ش5$] نوچ
او هد@; ارچ ه. ناوFب /م }$ رب دشن
-/!ن /یا رد N: -'$م را$. مه و, هTم4
-دشن اود %رازم ƒا) هب ز4 ه. یدرد
uراز '1$>اد1;
نا5$را
لزغ &!
(ا /یری: تادK 7ار م>ز\ نزب ادK
(ا /یگ$ رد@چ هنار, تو! /ی1ب
/. ناراب هرات ار "ز\ رG: و ناوFب
(ا /یا نا.وا!چ زا همه راyتنا ه.
ه اب و, "د ندی&د /م ه$ی را,
ه 7I>ا\ و, زا یادK -(ا /ییز, را,
هد: هتR!: (&د م$ی1ب ه!ن+ دا1م -
ه '$ی1ب ه!ن+ دا1م (ا /ینو) را, -
ه&و!: ار دو) /ماد -E3رب -/. ناش&ا
/یچ زو$ه یدر.
8
/ماد-Hرzب -(ا /یچ
م و, W F= -/. uام -',ا.ر
W
1
W
>ا ن
8
ز 0 و, اب
9:ا; '&وK ƒ
f
و? را1, 7 -(ا /یمn,
0 ممد+ /م هنا)دور م>ز\ ند; W ز یا
(ا /یگنر هنا)دور /یا و, یاG1ی هب
-زیرب Iی Sار: %دور هب و
W
-و: ه$هرب
-(ا /ییا] 7و, 'ب 7دور /یا '
f
تRم ر
f
ای;
-؟(Rه ')ر Iی هچ ':اYن هوب و, ر*ا
-(ا /ی.رچ دور ه. ':ا1ن همشچ و, ر*ا
-؟ƒاب هچ 7(R!: مه دی:رو) (ما3 ه. ر*ا
-(ا /ی~+ SاG: 7هوب I: Nی و رازه
0 -؟'یاG>ز\ 'نونا3 رRمه ه. 'یو,
-ه?ب وگب 0 ه?ب -(ا /یری: رد@چ (یاه
ار %رT: نا1> -هشیمه S
f
و) 7Qو1ب
--(ا /ی!م, •اودزا ره "وا ‡ر: ه.
رور]%ارGب Nمای
لزغ &"
هن - هدو1ن /م , هدناو) رT: هq نز ن+ %ا و ار
, هدنازو '1: /م "د (م هب اد) و ار
همی) d$4 زا 'sور; ارم I: یزاب
, هدناو) 9ش; یزاب هب و درq (رد و ار
راچان rور; /یا وگب هنار,و1q
, هدنار] دو) (شگنا ر زا هنوگچ و ار
ناهد و مشچ نودب 7 د$sب یر1>د هq 'ب
, هدناشن دو) یا:ام, هب 'ندید هچ و ار
هدا4 هی1: ی دTب و د: '*دنز (F1:و)
م و, یاGشBq هب ‹ , هدناود و د: /م و ار
هشیمه }$?] هq د: هام و ':اب Zا
, هدنامر /یر,وه+ وچ و د: }$?] و ار
هن - هدو1ن /م ها*ان د: ربا هq نز ن+ %ا
هرt3 و , هدناsچ J>د یور هب هرt3 و ار
هن - هدو1ن /م د: ه>ز>ز CDم هq نز ن+ %ا
/م (ما3 د$?ب - q ا , هدناs, /ی$z$ی و ار
ز*ره /sن r: رو15م rور; /یا هب
ه$_K هب اد) ی , هدناشq /م رید@, و ار
و, "< رد@چ ر;ا: rور; /یا د:
همادا رد هq ی رT: /یا 7 , هدنام زاب و ار
'3ازر میرم
لزغ &#
'شFب'م هرات 7I: زا ه@یاnم'ب و,
'شFب'م هرابود هدیرن ناش!G. هب
ار هر2ا) pر* و, دهاوFب 9ش; ه. ر*ا
'شFب'م هرا]هرا] /هری] (ش] هب
میو*'م رT: ه. دی+'م هام یادK
'شFب'م هراTتا "ز\ هب "ز\ "ز\
مهاو)'م هرام:'ب ار و, U(ا م. ا, ود
'شFب'م هرام:'ب 7م>د هب ار 9ش; ه.
'ی+'م هنار, یو?* هب ر] (
f
د و,
'شFب'م هرامه 7'بو) ه@یاnم'ب و,
'م6\رز> ‚ید#
لزغ &$
ار اد) 7 ه@?# ه1T. ی ا /´ا ( 7 ه@?# ا´ (´وم ی ؟
هدات&ا رود هچ ر5# زا %ا (´و?kkG] Cµ;اما
¶م و, یوRµ* در* رب نا@:ا; %ام, دندر*
(µب هب مه ار ام "اRما ناوFب (´وRµ* ه?>ا
رادرب ار هدر] (هام یور bRن O) زا '1:
(´وربا 9µ?TتRن O) ار اG1?3 هتR!:
هرو (´اGمشچ اG$, هن ش>ا ی P ¶م dم د$ناو)
مR3 نازµم>ا هب 7 ¶م eو´ رµRB, (´ور د$.
'>اT, ه?>ا U '!µ1> مG?>ا Nµ1> دو)
'!µ1> هچ - ´وهوه هدµzµ] نام+ (Bه رد ه. (
هوز3 اiری?;
لزغ &%
ار %رq دµ$µ1ب 7د´د$) و د: نو) "د -
ار مه (بر\ رگم م´درsن ه´ر* ام
ه$µ´+ همه اµند (ام ¶*د$مر: ·
ار مه تروK رگم مµ$µ1ن رش# رد
ه[\ زا م>د د: نو) اGs$R# pرم ·
ار م?3 راaگب منا´رگب د$چ r´
9ش; ·ا - هتشq همه مµتRه و, رµشم: ·
(ا Vا[3 و, مs# U ار %د I#اK ¶>و
ه@?# رد (Rµ&او2 O) اد) هب (مشچ ·
ار %ر# د# د$s: (B>ز هq هدنام مq
¶م5; Iµ1# د$نام 7 /q ¶بر; "د
ار م5; و ار Sر; د$رYن 9ش; رد
م´د´ود هq ·رم; 7 دوب ‚1; و دوب Qوه
ار %د3 ود /´ا م´ورب Cqو, ·ا] اب
هوز3 اiری?;
لزغ &&
¶م ار ام ·ا´ور اG?´ر ·ور هب دو) اب دشq
¶م ار ام ·اد?´ I: هq ·راt3 دو) اب دشq
%و /*او رد اد[µب هدرش& ا´رد CGچ
I: راt3 7 ¶م ار ام ·ا´رد CGچ دو) اب دشq
¶م هچ ¶م /´ر)+ هاگتR´ا ا, ر,دوز د: (&ر
؟·رµ)ا, هچ - ¶م ار ام ·اµند رگم دو) اب دشq -؟
¶م ار ام زورما اهراب /´ا ارچ ؟(F دراش&
¶م ار ام ·ادر& اهراب /´ا ارچ ؟دو) اب دشq
راt3 k اG$, ر;ا: /´ا k م هµ1: دراد ¶>د ا
¶م ار ام ·اG$, I: 7دو) اG$, هن دو) اب دشq
¶م زاب م,ار2ا) رG: هب Iشما راt3 ددر*
¶م ار ام ·اد?´ I: Iشما راt3 دو) اب دشq
هوز3 اiری?;
لزغ &'
"د 7 Iشما (او) c&ا# "ا& زا ام راq داش*
dم: هچ ره دراد "ز\ /´د>ا 7 Iشما (اد?´ -ناوFب
درادن نا´ا] %ا¶ناو) c&ا# هq I: /´ا رد هKا)
د>اdم: نا4 رد Jتار P Iشما (ا\و\ مµ$´
ار م>د /q ¶ها@نا) 7 د´ا: (ا رد3 I: /´اq
/م د$ب 7 Iشما (ان<وم رT: رµ1q /:و4
¶م (ا %اµ) %ا4 منا1> زا ¶]اµ] د:و4
Iشما (ا اباب ¶ناو) ¶تµبود ممشچ رد هq ا´
د´ا: 7د´راد ·و3 "د k ¶تشGب ناناو) هرو k -
Iشما (ا)رب ·ر1مmµ] ناتنا4 ·ار# زا
هوز3 اiری?;
لزغ &(
هروq م\ زا هsن+ دو4و اب ی مناشBش,+
¶من (#ار اهزور /´ا Jتار منابز د)رچ
¶م مه ·ور هب اG1: /´ا j1K ا, "د r?] دت&ا
¶من رگ´د /, رG: %ام, رد منا~ا دzµ]
د$م,واF ربا ·ا م´و* ¶م %دو) اب - Iشما
ه:و* رد "ز\ r´ ·راد (ود ی ؟مناوFب ناراب
¶م دTب (Rµن (Kر& -هن م$µب U (ا)رب دوز د´اب
¶م دTب و* (Rه (Kر& -هن م´ U ¶م ادر& مناو,
¶م هاچ و pر* Sاو) %د´د U7 دماµن مباو) ر*د
هرو اب متاو) ی منارaگب ار ¶1: eو´
هوز3 اiری?;
دنزو 'م ادK 'ب ه. اه '´اµمµ: هب
لزغ ')
9:ا; Hر یاµهام 7 ندµا زا 'iو# یو,
هدرد ا´رد ه´ نوش>د 7 ¶م ¶q ندµشq ¶چ هنود -؟
¶م هراد ·درد هچ ¶نود 7 ندنو) هنار, اد[µب ؟
¶م هراد ·زو هچ ¶نود 7 ندµشq dBن Jµ,+ و, ؟
مµتش* و@ش; رG: (Bه و م´د: ا1 دهده
م´درواµن مq dBن ام 7 -ند´رب اµq همو?Tم
ه?µ?) Jµ,+ ه$µ 7 ه?µ>د هq ه@ش; ا5$´ا
-ند´ر&+ ¶تشGب هچ 9:ا; ·<د /´ا /µ1ب
هzب %ود O) ·اه 7 اما هqا) هب نو:ر
هzب "وا O) ·اه 7 ندµشq ر ونوم+
ندرsن م) ور ار هq م)ر ·6* نوا رs&
¶م ند´رب ونو:ار هq /گµمن ¶>و نرµم
ه>< ´انومه اG$, هتB* ¶q اه ی' ؟/ت&ر هq /
] هq ¶´ا$´ا W ؟ندµG: زا رتمq هگم /تRs: ر
هوز3 اiری?;
لزغ '
هد: هد´ر&+ ه. ن+ اب ا اد) زا %د+ (
اد) زا م. درادن gاB,ا هب 'ها*
/!ممان /!مم gاB,ا یا - '?; یا -
اد) زا مه 7ادµ] و, ز مه و, رهو4 یا -
9ش; و (ا (B>ا e>ا 7اد) و و, /µب
اد) زا م>ا; و د: د$?بر و, زا م?;
ه$´+ رد %د: 'هام همشچ ی ر´د\ ی
اد) زا من N´ 7/م C* رد (F´ر و, رو:
راµت)ا (Rه ارم 7راµت)ا و ر14 رد
اد) زا %د 7مت&ر* Sار,وبا زا ƒا)
¶م رG3 /م 'م رGم وا و م:ور& در)
'م ه. 7(Rµن رG3 ز م&و) اد) زا مر,
هوز3 اiری?;
لزغ '!
هدناو) یزامن J?µ,ر, ز´ر!´ Zراب رد %ا
رt; یاد& ` و# P ا$>ا# " ^ J?یو_, "ا ی
'م یدرم 7(د رد نام+ دµ?. هار زا در
مµهاربا تای+ '$Tم زا (ا ر] 7 J?´ز$,
دراد /µت+ رد ر*د 'نو;ر& زور ره /µمز
J?µن دو: 'وم /تRب+ ر_ ره /. ا;د
نام ار دو;وم یدGم دµY Iا نامز د
J?µ& اب دنوا4رو %ارGب در '. Zدر* هب
در. دهاو) (ار د3 اد) Jµ] رد زور!´ /µمز
J?µ5نا و تارو, زا (ا هدر. C* ه. 'ن+ر3 هب
هوز3 اiری?;
لزغ '"
ب رو: ه 'م ا] %ا@م ره رد و, نو) 7د$.
'م %ا: و j1K ره 7دو) رد اد[یب م$!:
` و, (د هب هداب ^ نو$4 دµG: CB2 ؟(Rµ.
` %6\ رµ´ ^ µ?; 9ش; ؟(Rµ. و, %6R>اه
Zو4 هب تداG: دG: 7ناتناشt; pر رد
'م هد$) 7ار •µ, د$!: ی %اµن رد نو)
'ب 7'3ا د: (Rم 'م ز ƒا) 7د: (د
%ا4 ()و و 'م ()و 7(&ر* J,+ هد!µم
'م 'ن ر رب gار; زا ارم هام 7دنرب
-%ا: نامارم ه&و. 7ناتما: دو: ه&و.
و, نو) I?2 رد %دز نورµب دو) زا
هد$ب ی # 8 رP -%اما ا´ هدب ن~ا 7%او,
(:ادن نا´ا] و, نو) 7دµر نا´ا] هب 9ش;
%ام,ان '>ز\ رد 7/م نا´ا] Nن+ 0
هوز3 اiری?;
لزغ '#
%دوب هدنام U دµر %دا´ر& هب ردµ# ترµ\
دµر %دا´ر& هب ر1مmµ] 7b?, ';ادو رد
Jt; رG„ ن+ رد 7ر1.ا Jهاو) ار مت3ا2
(د زا دوب هدرب U دµر %دا´ر& هب رتشگنا
دوب هدر. ناش´ر] ار م>ا# (F 'باFتنا
نادµم رو: دµر %دا´ر& هب ر1.ا یراد
هام %اب رب ار دا´ر& مچر] مبو!ب ا,
ههام J: ƒدو. %ا k رmKا k دµر %دا´ر& هب
ƒا) رد نادوا4 دنامب ا, 7 Hر دایر& /یا
دµر %دا´ر& هب رتR.ا) و (ش* J,+ همµ)
هزµن در!ن یرا. اGmµ, و اهرµ, و اه
%دوب ه$ش, 7 دµر %دا´ر& هب ر5$) ار CKو
Mدم+ Cµ´ر14 ` ناوFب ن+ر3 -ناوFب - 'ب -ناوFب ر ^
دµر %دا´ر& هب ر 7%د´د هزµن زا یر1$م
هوز3 اiری?;
لزغ '$
هدات& Qووا2 ر] ا ناRگم (د هب (
ناR. Xµه /´ا زا درµ* /µگن ه. نامµ? و.
دنراد نامµ? زا5;ا یو;د اهو´د
هد: ام ر1ماmµ] غرم ناRگم /´ا دنا
'م نان ه. (Rیرا*زور ن<دگ$ زا %رب
'م C* ه. (Rیها*ر´د ناR) و را) زا %ر)
ه$ش, "د و (ا رود ه1T. (ا Cµ;اما %ا
همزمز 7'مزمز مه یا مت)و 7یا ناRBن
-/!شب ار ام 'نام?„ I: -انابرGم
-نارب ار ام یدµ:رو) هم -اG?>اراب
هوز3 اiری?;
لزغ '%
<د - د: دهاوFن /´درور& و, رد 7'گ$ غاب ا,
pرم زور هب 7 هرو ترT: ی د: دهاوFن /µا´
اG?[& /´ا د$هد 'م (1´ر& 7 اG?* 7اGم´و@,
د: دهاوFن /´درور& (ادµ] ام: د$Bا زا
بر یو5تR4 رد رگم P هزا, یا$ مµ:اب یا
د: دهاوFن /´رBن N´ 7(د /´ز ا;د دK هنر*و
مµ*رم ر1مmµ] ام 7pرم زا نامدµنارتم
د: دهاوFن /µگ$ر 7مµگ$ت>د ه. ام اب اد)
ه?T: Hر رµشم: ن+ نا3اتشم هب داب رد رو
-د: دهاوFن /´ز '1ا 7(ا /´ا راyتنا ا, وگب
هوز3 اiری?;
لزغ '&
(Rµ$µ@´ زµن ام: r: رد هq د$چ ره
هدنام /م %ا 7 ام: هq /´د /´ا (ار 7 (Rµ$´د هچ ؟ -
¶$µمز ·اG$µمز ز %ز´رگب د´اب
·وRن+ (Rµ$µمز زµن اد) Zر; زا ر,
¶ب %درم ·ا ؟وq ام: تابار) -رµ]
ام I: هام 7 µ P دµ:رو) د 4 (Rµ$µ1
ه?چ مه هداب مه و /q ¶$µشن ¶تر]
هداب همه ·<وم ناشq 7 ه?چ µ$µشن R (
نام´ا C* ·ور هب (ا j1K م$1: r:
(Rµ$µ@´ زµن ام: r: رد هq (Rµن r:
هوز3 اiری?;
لزغ ''
pرم هتوµ] 7 دوب دµ; وچ Jهاگن Jµ]
داب دµY Jمان - دوب دµY Jهار ه.
دوب هتR!: ار I: (ش#و CB3 ه!ن+ اب
هزاورد دوب دµ?. ار اد) (شGب ی
ه:و* 7pرزب ن+ مه (:اد ƒا, هب 'مشچ ی
ه´ا مه دوب دµب نات)رد یارب یا
هنا@:ا; نا&ر; /µ; ی ',اn@>ا Zا
هزارµ: هTم> د$ب دوب دµG: bµ: ی
درم ن+ 7 (&ر Zر; هب د´اµب ه!ن+ زا Jµ]
درم ن+ 7 دوب دµG: درµمب ه!ن+ زا Jµ]
هوز3 اiری?;
لزغ '(
یدرو+ هام Vر3 و 'ت&ر 7مت:اد I, '1:
هشµ: م´ارب مRب رt; زا یا یدرو+ ه?>ا
ه$ش, 7ر4اه و Cµ;اما راب دK زا /م %دوب ر,
%زمز /´ا و, ؟یدرو+ هار /µماد. زا ار /´ر,
'ب زا /م 'من /م زا یر&ا. 7مناگ?13 در]
یدرو+ ها*رد /´دب ور '. -ار&ا. نام?Rم
یزور Zاو, رب %داد ه. "د /´ا دوب ر[م ز´ز;
هدرو) eو´ pر* زا ناما یدرو+ هاچ ز. یا
ه1$: هرابود ه1$ش!´ 7د: CµtT, %ا CµtT, %ا
هTم4 ن+ زا %دا´ هرابود یدرو+ ها*ان ی
هوز3 اiری?;
لزغ ()
و, e>ز ه+ ار ه$´+ (ا هدر. ر]
و, e>ز هام دو: gا_م رد (ا eµ#
%د: رBRمه رBK هام "6ه اب I:
و, e>ز هارمه هب ه1T. نار´از اب
م$. یر1مmµ] یو;د ه. %دم+ /م
ه´+ تاز5Tم اب و, e>ز ها,و. ی
'م ه. هر ره 'م و, e>ز هب م´ور در
'>ا رµ دادتما رد ا و, e>ز ه?>
ر@م و, e>ز یا P را*در. ها*رد S -
'م '. ؟و, e>ز ها*رد Sر@م %و:
'م هناFµم هب %ار_>اد5Rم زا %ور
ه@?# رد و, e>ز هارم* (;ام4 ی
هوز3 اiری?;
مب هvدا# نا*د: هتش. هب
لزغ (
'م ار /µمز زور N´ مب CDم ناما] ر´ز زا د$ش.
'من زور N´ %د_1K ار دو) ه$µ´+ رد مµ$µب
'م (ماµ3 j1K N´ 7رتشµب مب زا راب دK دو:
'م زاب نودر* (Bه ‡اRب زور N´ مه هب دز´ر
'مرب ار ناG4 Sاو) ناG*ان 'vود# دبو:+
زور N´ %د; زا %د+ (&ا´ دهاو) هزا, ',اµ#
دز دهاو) }نز (ماµ3 j1K (;ا هرابود
'م یراو زور N´ %ر# (م زا ها*ان در
دµ´+ دو) هب ر)+ 'ندرو) مه رب N?] رد3 هب
دµ:اب pرم ر!& هب 7 %درم ی+ - زور N´ م. (د
هوز3 اiری?;
یارب یوز$م /µR# م?Gچ
لزغ (!
هرازه /´ا رد %ود ی 7 م. '!´ رازه /´ا زا
م. '!´ راt3 /´ا زا 7دت&ا 'م هار راt3
9:ا; همه نار1مµ] 7ر;ا: همه نار1مµ]
را*زور %زT>او>وا نار;ا: ز 7 م. '!´
I: '!´ و زور راGچ و (Rµب و د[µ و رازه
راGب ه و داتشه و د[µ و رازه 0 م. '!´
'من م. و, هرات هچ ره ناش!G. یا یو: -
¶ب رون زا م$. م. هنوگچ رام: 7 م. '!´
و, '!´ 7د$?بر (Rمر همه /´ا …م4 ز 0
م. '!´ راد هب ر رو[$م همه /´ا …م4 ز 0
هوز3 اiری?;
لزغ ("
م´وگب و, ·هدµY زا %اهد: رب %اب هب
م´وگب و, ·هد´رب ·و?* (3و هب نا~ا
د: "ز\ هTt3 هTt3 ه. ¶´و?* (3و هب نا~ا
م´وگب و, ·هدµ[3 ا, %اهد: "ز\ "ز\
C* نوچ ه. -9ش; دµG: ·ا %اهد: "ز\ "ز\
م´وگب و, ·هد´رد نا1´ر* نا@:ا; ز
¶بور\ ه. دشن 7%د: J,+ ه1,رم رازه
م´وگب و, ·هدµش. J,+ هب ·اههمµ) ز
د:اب و, lدم 7دم# ه. ·زامن هرامه ا:و)
م´وگب و, ·هدµم# تاBK هرو ·ا4 هب
هز1 7ه$´+ 79µ@; اب %اهد: رب %اب هب
م´وگب و, ·هد´دن هام ند´د ز رگم
هد´رب ·ادK اب 7ه$ش, %اهد: رب %اب هب
م´وگب و, ·هد´رب ·و?* (3و هب نا~ا
هوز3 اiری?;
لزغ (#
ز´رنو) و, نامشچ وچ (Rµن ¶!´ رG: رد
زµگ$چ ر!ش> و, و %روباشن رG: /م
-ه>اµ] و, مشچ و هداب %او, N:ا ·ا
ز´ر1> و, مشچ زا و %را:ر و, e>ز زا
هبو, هب (R´زاµن هچ ار نار*زµهر]
زµهر] هب (R´زاµن هچ ار نار*هبو, ا´
ام ر هب دت&ا¶م (ش) ¶!´ زور ره
ز´رور& هرا1!´ هب -هدرو) ƒر, e@ ·ا
^رtµRمب مGµ?; (R>` ·ه$´+ ·ا
-ز´ر1, 9_>اdم: ترn# 7ارم Sا´رد
هوز3 اiری?;
لزغ ($
%و: دور 7%و: •وم 7مرب ا´رد هب Zا.
%و: دود 7%و: ه?T: 7%و: داب 7%و: ƒا)
نانز Hرچ 7ناش. هرTن 7نا$. E3ر %اهدم+
%و: دو; 7منز را, 7%و: زا 7منز }$چ
%و: (Rه 7%و: (Rµن 7%و: (Rم %اهدم+
%و: دوب 7%و: داب 7%و: دور 7%و: ربا
%د: ƒا, 7%د: هداب 7%د: ƒا) 7%د: داب
%و: ^دورار&` ƒا) ر*د راب %اهدم+
%ا¶ن رارا N>ا 7%ا¶م %ا5>ا ¶& ¶نا&
%و: دو;وم ·دGم هر ƒا) ر_ Zا.
هوز3 اiری?;
لزغ (%
%در. و, ·وب رد ه´ر* 79:ا; ·اهوبI: CDم
%در. و, ·ور ·هبa4 N´ اب (ا •ارTم هچ ره
متRشن (B>ز ·ه@?# رد ر_ ا, I: زا I: ¶
%در. و, ·وRµ* †ز4 ¶ اب مت) ار ر_ ¶
اما 7دوب %زامن رGم و, ¶ناشµ] هچ ر*
%در. و, ·وم ار Cµ?>ا %اµ3 jµ1R, زاب
%دوب و, مشچ ·ه´ا رد /م ه. ·زور ن+ %زور
%در. و, ·وربا ود gا, رد ه. اGµ$µشنI:
مت&ر Hر ¶;ام رد ار نام+ (Bه dBن N´
%در. و, ·وه وه 9شم 7%د´رب ر ار وه و ·اه
متR!: ار %زامن 7%در. رB و, "اµ) اب
%در. و, ·و?G] دا´ 7متR!: ار %زامن ر*
هوز3 اiری?;
لزغ (&
ناوFب رو1$, و wد اب ·ر_ زامن j1K
ناوFب رو: و نزب ¶ن 7(>د (ا زا5# N?م
دو: ز´ر¶ن هر5$# 7دو: زµ, ر*ا J,+
ناوFب روباشن wان رد ه?&ان و نزب ¶ن
^/µشن ه?چ O@& "ا CGچ` M(B* ارم رµ]
^ناوFب روگنا ·هبa4 O@& "ا CGچ` M(B*
%د: روگنا ·هرو 7%د: رون 7%د: ران
^ناوFب رو$>اوه` M(B* 7^وگب 9شT>اوه` M(B*
¶مد 7pرم زا ر,Jµ] 7-¶مد; ا]ار ه. ·ا
ناوFب روK dBن ود N´ و و: ه>ان dBن ود N´
%اهد: 9?tم ·ه?T: 7%اهد: 9_>انا ƒا]
ناوFب رو[$م ·ه[3 زا dBن J,+ /م اب
هوز3 اiری?;
لزغ ('
%دم+¶م e2 ز 7%دوب I> ه$ش, ¶,ار& /م
%دم+¶م e5ن زا 7%دوب هد´د c&ا# Sاو)
jµRم نوچ %دوب هد´د ¶>ا# هد´رو: c&ا#
%دم+¶م e. ز رتم. 7/´ر,ا´رد ن+ Jµ]
دوب د´راورم 7wر# م:و* هب 7%دوب wز) /م
%دم+¶م wدK /µ; ¶>و %دوب wز) /م
دوب هزا, ¶;ام I: ن+ هام و دµ:رو) و /م اب
%دم+¶م wد ود و داتBه هارمه نانز ¶ن
دوب راتFم ر!ش> ترR# ز م!:ا ر!ش>
%دم+¶م eK هب eK 7%دوب ه#ون ه&و. ه&و.
wر2 J: زا ¶?; ر13 رب د´راب¶م رµ,
%دم+¶م wر2 J: زا زاب ه:و*J: "د اب
دوب هدرو+ روه?T: ¶ماµ] <وم زا c&ا#
%دم+¶م eT: اب ¶3اµت:ا زا راوه?T:
^·و5ب ام رازم 9:ا; "د رد` M<وم (B*
%دم+¶م wرش>اdم: /´ا 7"د Qوبا] هب /م
N´ و ([: "ا د$نام 7هT3او زور CDم
%دم+¶م e5ن زا 7%دوب ه´ر* ¶´6بر.
هوز3 اiری?;
/µR# %اما هب م´د@,
لزغ ((
-؟و, ¶´و, %ار_>اد5Rم ر*ا ه1Tq (ا5q
و, ¶´و, %ام, /م x# 76ب Sرq هب مR3
(ماµ3 (و, %اµ3 7(µ
P
ن و ·زامن همه
و, ¶´و, %6 7¶´
f
f
و
f
f
, دGش, رG„ دµG
f
f
:
-'> f
f
ا# هچ ؟تا$ی
P
ب تا´+ و هد´ر
f
f
ب ر
و, ¶´و, %ا@م 7¶´
f
f
و
f
f
, ¶نام´ /qر هq /µ@ی
مت&ر و, هاگ?ت3 "ادو* هب هد5 ¶T هب
و, ¶´و, %اما ا, هد5 زا %رو+رب ر هن
متµب "وا (6برq و ¶>وا (µب و,
و, ¶´و, %6q ر)+ و ·ر
f
f
)+ (µب و,
هوز3 اiری?;
ری, ¸¹
متشه %اما رaن
لزغ ))
¶م و, نا4 رد رون ناار) رد ناار) د)رچ
/µ1ب - دµ:رو) ¶م و, نامر& هب gرشم رد د)رچ
و, ·اGما* اب دو: ¶م ا´رد رGم ناار)
¶م و, ناراب jµ1R, اهربا (د هب د)رچ
ه$µ´+ رد (Rµن (>اKو gو: ر*ا اهرد 7اه
¶م و, ناو´ا ه$µ´+ رد ه$µ´+ ارچ ؟د)رچ
(و, ·اGمشچ رادم رب مه نا@:ا; wاو2
¶م و, نا&ر; در* مه ناµ&وK uام د)رچ
هنا)ا@ هب هاq E3ر (ا1´ز تا رون ·اه
¶م و, نامµ] 7هنامµ] ن+ 7هنامµ] /´ا رد د)رچ
·داµK 7هوq ره 7د: pر* ناباµب رد ناباµب
¶م و, ناتR1: رد ¶م)ز ·وه+ رد@چ -د)رچ
ه$´د+ /´ا رد ی -ر;ا: 7C* زا\+ زا ز´ر1>
هزا, uور: ¶م و, نا´ا] (µب رد ·ا د)رچ
هوز3 اiری?;
¶$مGب ¶?; دم_م ·ارب
لزغ )
هد: ا´رد Cs: ¶´و, هq ا´رد ¶$Tم 7·ا
¶م "ز\ Qا1;رد$ب ¶´و, هq ا5ن+ دو:
م,ا) ر)+ 7(>ز\ ناGBKا (R´راq
¶´و, هq ا:ام, تا´+ gرشم دو) هب
؟(Rµq و, رµ\ "ز\ •اوما ·را4 ن+ (ش]
هدµرYن Xµه تدو) زا -؟¶´و, هq ا´+ ·ا
هدم+ E3ر هب و, مهاگن رد ؟م$م هq ا´ ·ا
هدم+ wر# هب ه$µ´+ رد /م ؟¶´و, هq ا´ %ا
I´ر\ م5# /´ا رد رات&ر* 7rش5$* وچ ام
هر5$] /´ا زا م´ز´رگب ی ¶´و, هq او
م_م مG& ¶@:ا; P (ا ¶$مGب ¶?; د
¶´و, هq امTم (F /´ا دشن نا+ /م رب
هوز3 اiری?;
لزغ )!
ه$ش, %ا U ه$ش, ناnمر /´ا ¶ناnمر ره زا ر,
¶نادب J´و) "د رد3 ا, هدم+ رد3 I:
?µ> º (R´ز´ز; رد@>ا U مµناsتب "د اµب
هنا) /µمه ؟(Rµچ رگم هزور ¶تار -¶ناs,
ناT$q هام - (1´ر& ر[م ($t? دهدن
؟¶ناv eو´ ·ا ¶تRµن رد] CDم ارچ و, -
ا[; رµ[@, (Rµن 7 هز5Tم ·ووم · (Rµن تا
¶م Zاq ¶نا1: هب در´aYب (1µT: هq د:
¶ب /µمز ناناشن 7 هدنز هب مµنامز نارو*
ه´اRمه همه مµ*رم · 7 -¶ناشن (ا /µمه
هوز3 اiری?;
لزغ )"
¶$.¶م نو\ارچ و.ا) ·اµم I: ه´ منود¶م
¶$.¶م نو\اد ¶$!:¶م و1: رم; ·هشµ:
هز´ر¶م C* نوم+ زا ·اµب ¶ت3و %دµ$:
¶$.¶م نو$5م ·ادµب زا ر] ور ا\اب هچو.
ه:¶م %وم, نوماهه[\ ·اµب ¶ت3و %دµ$:
¶$.¶م نوزرا ور هد$) 7داµم ه´ر* ¶t_3
نوشن نوا هب ه:¶م ا] (مارت#ا هب نوم+
¶$.¶م نومGم ودµ:رو) /µمز ·هرB و, ه.
Qاµ ¶?µ) نوما1: 7Qاهت&ر* ¶?µ) نوم<د
¶$.¶م نو\ارچ و.ا) ·اµم I: ه´ منود¶م
هوز3 اiری?;
لزغ )#
'م ناراب ه´ر* ‡ر& ز اG1: /´ا متد زا د!چ
اG1: /´ا متRم (Rم (Rم 7درµگب متد '!´
'م "ز\ هدا5 و مناو) %ا ر] 'م /م اب دش.
'من اG1: /´ا متد زا ناµ:ر; I: N´ د$باو)
7(Rه 'ه+ 7(Rه یزو ر!: ار اد) (Rه '!:ا
(Rه '!:ا هرt3 ه. /µمه 7 اG1: /´ا متRه '$T´
'م ر,و1. م´اG*ر هب نو) یا4 هب j1K ا, در]
'م همان دGش, اG1: /´ا متد "اب هب دد$ب
دو) هاگن زا یربا ه!, اب مت:ادرب '>د
I: /´ا متRب ار دو) راب (ماµ3 Qوبا] هب اه
هوز3 اiری?;
¶$qدq ¶TµB: اiردم_م رتqد هب
اGت1_م Qا] هب J´اGµنابرGم و
لزغ )$
ه$´+ ·ا هدµ[3 هچ ره 7"ز\ هچ ره · -
هر5$] /´ر,زا1>د -هدµY هب ور ·
gار:ا هµنو3 رد هµنو3 (RBن رد ·ا -
هدµشچ %اG>ا ¶م rh6م (د زا -
¶ب %د$* ·ا (µ[Tم - %و[Tم (م[; ·ا -
هدµر Iµ زار] (Rµ\اب و, ناتد
I>ا1> 7V6)ا و ¶تRم زا و, نا4 مه
هزµم+ و, رT: مه هدµ@; و 9ش; زا ·ا
هزورµ& /F رازاب · - -Sا´ان eو´
مµ´ام: راد´ر) رG: r´ 7 هد´دن
(Rµچ وگب ه[3 -نامز راt; U Iش´د هq
-هد´رب ·اهر و %د´د ن<وmم Sاو)
هوز3 اiری?;
لزغ )%
در. %را. رادب+ Nچ ود %ردام و
در. %راب b?, یاG!?تم I: %ام,
()ادنا /م هب '*دنامرد ر زا 'هاگن
در. %راyتنا م5# و %دو) زا I5T,
ه$ی هب و دیش. هروه (Rشن دیبو. Zا
در. %راد ه[\ و, های مشچ ه!$یا زا
M(B* و ` ه>ور (مدوب هدیhازن Zا.
-در. %راید زا هراو+ و, '@:ا; هچ ^
دند: …م4 هچو. یو, C_م Cها %ام,
در. %راچد '$مزم م\ هب ناشهاگن
دیر رد] 7 دیش. ه+ و در. دود 9Yچ
م,و;د ر1K هب k %رادن /م ه. هzن+ k در.
LLL
زاب اما (و, 9ش; زا متبر\ %ام,
در. %رابدرب و درم /ی$چ ه. Jمزا$ب
'$یدبا; '?;دم_م
لزغ )%
دوب راt3 راو دTب 7(Rµن ه. 'ما 0
ª-؟دوب را´« 0 -را´ /´ر, هناگ´ یا -را´ یا
ª-؟Sات. -؟'چ« (شم N´ Cما: ه$G. ƒا ن+
دوب راyتنا Nی یهنا@م#ا نایا]
ا

رها„ Jµ!شم (. و '!شم راو?:
دوب راو*و یاهT4ا& راyتنا رد
د$.'من '3ر& هچ Ud$4 7(:ادن 'ما
دوب را. "وmشم 7%درم %ام, CDم
0 •µ4 7هنار, 7ƒو4 7"ز\ 7wر# د$?ب دو) اب
ª--دوب رادهد$) ردk@چ '$.'من رواب«
د: هداµ] ا

د´د: دTب 7(Rµن ه. 'ما
دوب راچد 'تF 'n´رم هب راگنا
0 I) ª--؟(:اد زmم وا« 0 و Zزmم و I?3 یو, ه.
ª-؟دوب راچد ه. ؟'چ ه.« مµ$.'م •ر& I)
-/µ1ب« ند: هداµ] دTب 7(Rµن ه. 'ما
ª-؟دوب راو ه[
P
3 "و
P
ا زا ه. هتB* '.
و دم+ /تم /´ا هب رT: یادتبا وا
دوب راt3 راو ما نودب هچر*
ª-؟یرو)'م "و* تدو) هب ارچ 7'´و, وا« وا
دوب راRمر: 'م. (Rµن هدنز ه!$´ا زا
0 زا 7(3و Xµه '>و دوب هدنز ه. د´ا:
ª-دوب راش& (_, و, /تم %ام, رد وا«
ª0 '>و 7د$. ناµ[;« 0 Cبا@م رد (او)'م
ª0 دوب رار3 اkم
P
ا« 0 Cبا@م رد (او)'م
0 دTبو 0 دو: /م وا ه. دوب رار3 اما
LLL
-دوب راون یور "و
P
ا یاهه?م4 /´ا
LLL
در. ر!& ه. '5µ* I2اFم ن+ و, <ا#
دوب را*درور] 'Tt3 دامن یوار
نام*'ب ه. '5µ* I2اFم ن+ و, <ا#
دوب رانا و را$. و راد و را "ا1ند
Cی>د'ب ه. '5µ* I2اFم ن+ و, <ا#
دوب رازم }$ uر[م و pرم "ا1ند
'] رد ه. '5µ* I2اFم ن+ و, <ا#
دوب راGب یادK و Iµ و غاب و م´و@,
دوب هتB* ه. '5µ* I2اFم ن+ و, <ا#
--دوب را!ها: زا ر,را!ها: رT: /´ا
دو: 'م هد´ر (مرت_م gو~ هب <ا#
LLL
ªدوب رار& ر!& هب و, I2اFم ا5$´ا«
داد همادا ار ه* یهدµ[3 /´ا د:'م I•)
دوب راب د$چ /´ا یهµn3 ر*ا هر+«
داد همادا دوFµب و دم+ را$. د:'م
ª0 دوب رار3 یدTب یهT&د هشµمه اkم
P
ا
رT: نو. یو, /!ب %ام, ر,دوز d]
دوب راودµ§ما 7یوار ه. وگب -هن ا´
دهد Hر Sو) یاهvدا# دTب (µب زا
-دوب رادت3ا یهرFRم دامن یوار «
زیز; 'ش$م Cmب رد (F, یور ه.
ªدوب راهان دTب یزا1@ش; "وmشم
0 I•)« -؟دوب ه. دامن 7ما نودب درم
LLL
دوب راون یور ر)+ یاهه?م4 /´ا
یووم یدGمدی

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->