P. 1
كتاب القوانين الروحية السبع للنجاح

كتاب القوانين الروحية السبع للنجاح

3.8

|Views: 6,816|Likes:
منشور بواسطةHessah Al-hashash
ديباك تشوبرا
ترجمه كامل السعدون
ديباك تشوبرا
ترجمه كامل السعدون

More info:

Published by: Hessah Al-hashash on Aug 03, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2014

pdf

1

ΡΎΠϨϠϟ ϊΒδϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΏΎΘϛ

΍ήΑϮθΗ ϙΎΒϳΩ
ϥϭΪόδϟ΍ ϞϣΎϛ ΔϤΟήΗ
kamilalsaadon@hotmail.com
εΎθΤϟ΍ ΔμΣ ϖϴδϨΗ
www.h-alhashash.com

2


ϟ΍ ϊΒδϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΡΎΠϨϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘ
ϲϧΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
ϪΘγέΎϤϣϭ ˯ΎτόϟΎΑ ϥΎϤϳϹ΍ ϥϮϧΎϗ
˯Ύ˰˰τόϟ΍ ϥϮϧΎϗ

ϢόϨϟ΍ϭ Ε΍ήϴΨϠϟ ϲϜϴϣΎϨϳΪϟ΍ ϝΩΎΒΘϟ΍ ήΒϋ ˬ ξόΒϟ΍ ϪπόΑ ϊϣ ϞϋΎϔΘϳϭ ςθϨϳ Ϫ˷ Ϡϛ ϥϮϜϟ΍ . ˯Ύτόϟ΍ϭ άΧϷ΍
ϥϮϜϟ΍ ϲϓ ΔϗΎτϟ΍ έΎϴΗ ϝΩΎΒΗ ΕϻΎΠϣ Ϧϣ ϦϴϔϠΘΨϣ ϦϴϟΎΠϣ ΎϤϫ . ˯Ύτόϟ΍ ΓΩ΍έ· ϲϓ ΍άϫ ˯Ύτϋ ˬ ΎϨϳΪϟ
ϲϧΎδϧϹ΍ ΎϨτϴΤϣ ϲϓ ˱ ΎϳέΎΟ ϲϧϮϜϟ΍ ήϴΨϟ΍ ξ΋Ύϓ ϰϠϋ ϦΤϧ φϓΎΤϧ ˬ ϪϠϴϧ ϲϓ ΐϏήϧ ϱάϟ΍ .

ϚϠΗ ΔΑήόϟ΍ ˯ΎϨϋήϟ΍ ˬ ΎϬϏήϔΗ Ζϧ΃ Ε΍ήϣ Ε΍ήϣϭ ˬ ΩϮόΗϭ ΊϠΘϤΘϟ έ΍ήϤΘγΎΑ ˳ ΓΎϴΤΑ ΓΪϳΪΟ .
΍άϫ ϱΎϨϟ΍ ήϴϐμϟ΍ Ϧϣ ΐμϗ ϥ΍έΰϴΨϟ΍ ˬ ΍άϫ ϱάϟ΍ ϪΘϠΟ ϪΑ ήΒϋ ϝΎΒΠϟ΍ ΕΎΑΎϐϟ΍ϭ ˬ ϩήΒϋϭ ΖΨϔϧ ˱ ΎϣϭΩ ΪϴηΎϧ΃ ˳ ΩϮϠΧ ˳ ΓΪϳΪΟ ΔϠϴϤΟ .
ϚΗΎΒϫ ϲΘϟ΍ ϻ ΩϭΪΣ ΎϬϟ ˬ ϸϤΗ ϱ΍Ϊϳ ϥΎΗήϴϐμϟ΍ ϥΎπϴϔΗϭ ƕ ˬ ƕ ϥΎπϴϔΗ ϥϸϤΘϟ ϥϮϜϟ΍ Ϫ˷Ϡϛ ƕ!
έϭΪΗϭ ΔϠΠϋ ϥΎϣΰϟ΍ ˬ ˱ ΎϣϭΩϭ ΐμΗ Ζϧ΃ ϲϓ α΄Ϝϟ΍ ˱ ΎϣϭΩϭ ϙΎϨϫ ˲ϊδΘϣ ΪϳΰϤϠϟ ƕ!

΍έΪϧΎΑ΍έ έϮϏΎσ

Ϯϫ ΡΎΠϨϟ΍ ΉΩΎΒϣ Ϧϣ ϲϧΎΜϟ΍ ΃ΪΒϤϟ΍ ) ϣ ˯Ύτόϟ΍ ΃ΪΒ ( Ϣ΋Ύϗ Ϫ˷ Ϡϛ ϥϮϜϟ΍ ϥϷ ˬ ˯Ύτόϟ΍ϭ άΧϷ΍ ΃ΪΒϣ ϞϘϨϟ ϭ΃ ˬ
ϯήΧ΃ ˳ ΔϴόϴΒσ ΉΩΎΒϣ ΔϠϤΟ ϦϤο ΃ΪΒϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ . ˳ ϲϜϴϣΎϨϳΩ ˳ ϝΩΎΒΗ ϰϠϋ ˲Ϣ΋Ύϗ Ϫ˷ Ϡϛ ϥϮϜϟ΍ . ΖΑΎΛ ˯ϲη ϻ
ήϴϴϐΘϠϟ ϞΑΎϗ ήϴϏ ˯ϲη ϻϭ . ˳ Ϣ΋΍Ω ˳ ϝΩΎΒΗ ΔϴϠϤόΑ ˱ ΎόΒσ ήόθϧ ϥ΃ ϥϭΪΑϭ ΖϗϮϟ΍ ϝ΍Ϯσ ϡϮϘΗ ˱ ϼΜϣ ΎϨϣΎδΟ΃
Ϧϋ ΢ϳήμϟ΍ ήϴΒόΘϟ΍ ϲϫ ΔϗΎτϟ΍ϭ ˬ ϲϧϮϜϟ΍ ϞϘόϟ΍ ϊϣ ϊτϘϨϳ ϻ ˳ ϝΩΎΒΗ ΔϴϠϤόΑ ϡϮϘΗ ΎϨϟϮϘϋ ˬ ϥϮϜϟ΍ ϊϣ
ΔϴϧϮϜϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ . ϲτόΘϟ ΔϴϧϮϜϟ΍ ϯϮϘϟ΍ϭ ήλΎϨόϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϦϴΑ ϲϧϮϣήϫ ˲ϥϭΎόΗ ϻ· Ϯϫ Ύϣ ΓΎϴΤϟ΍ έΎϴΗ
ϪϴϠϋ Ϯϫ ϱάϟ΍ ϞϜϴϬϟ΍ ΍άϫ ΩϮΟϮϠϟ . τθϨϳ ήλΎϨόϟ΍ ϦϴΑ ϲϧϮϣήϬϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ ΍άϫ άΧϷ΍ ϥϮϧΎϘϟ ˱ ΎϘϓϭ Ϛ
˯Ύτόϟ΍ϭ .
˸ϢόϨϟ΍ ϝΩΎΒΗ ΔϴϠϤϋ ϩήΒϋ ϢΘΗ ˬ ϲϤϠγ ϲϧϮϣήϫ ˳ ϖϓ΍ϮΗ ΔϟΎΣ ϲϓ Ϯϫ Ϫ˷ Ϡϛ ϥϮϜϟ΍ϭ ϞϘόϟ΍ϭ ϢδΠϟ΍ ΎϤϟΎσ )
ΕΎϗΎτϟ΍ ( ϞμΤϳ Ϋ· ϥ΍ήϴΠϟ΍ Ϧϋ ϢδΠϟ΍ ϲϓ ϡΪϟ΍ ϒϗϮΘϟ ΔϗΪΑ ϪϴΒη Ϯϫ ˬ ϝΩΎΒΘϟ΍ έΎϴΘϟ ˳ ϒϗϮΗ ϱ΃ ϥΈϓ ˬ
ΕϮϤϟ΍ ϰϟ· ΔΠϴΘϨϟΎΑ ϱΩΆϳ ϞΘϜΗϭ ˲ήΜΨΗ . ϟ Ε΍έΎϴΗ ϖϓΪΗ ϰϠϋ φϓΎΤϧ ϲϜϟ άΧ΄ϧϭ ϲτόϧ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ΍άϬ
ϒϗϮΗ ϼΑ ΎϫήΛΎϜΗϭ ΎϬϴϣΎϨΗϭ ϞΑ ˬ ˸ϥήϣ ˳ ϞϜθΑ ΎϬϟΩΎΒΗϭ αΎϨϟ΍ ϦϴΑ ήϴΨϟ΍ ͙!
ϝΎϤϟ΍ ͙ ΩϮϘϨϟ΍ « ϲΘϟ΍ ΕΎϣΪΨϟ΍ ϞΑΎϘϣ ΎϬϣΪΨΘδϧϭ ΎϬϟΩΎΒΘϧ ϲΘϟ΍ ΔϴΗΎϴΤϟ΍ ΔϗΎτϠϟ ˲ΰϣέ ϻ· ϲϫ Ύϣ
ΎϬϣΪϘϧ ϲΘϟ΍ ϭ΃ ˬ ΎϬΑ ϢόϨϧ ϲΘϟ΍ ϢόϨϟ΍ϭ ΎϬϟΎϨϧ ϻΎϣ ΎϬϠΑΎϘϣ άΧ΄Ϩϓ ϦϳήΧ϶ϟ ͙! ΓΪϴΣϮϟ΍ ΎϨΘΒϏέ ϥ· Ϯϟ
ΎϬϘϓΪΗ Ϟτόϧ ΎϨϧ΄ϓ ˬ Ύϫ˷ Ϊϋϭ ΎϬόϤΠΑ ωΎΘϤΘγϻ΍ϭ ΩϮϘϨϟΎΑ υΎϔΘΣϻ΍ ΖϧΎϛ ) Ϧϋ ΔϳϮϴΤϟ΍ ΎϬΘϗΎσ ϒϗϮΘΗ Ϋ·
3


ήΠϟ΍ ϳ ϥΎ ) ΔϤ΋Ύϗ ϝΎϤϟ΍ ΓΎϴΣ ϥϷ ˬ ΓΪϳΪΟ ΔϴϓΎο· ΕΎϗΎτΑ ΎϨϴϟ· ΩϮόΗ ϥ΃ ϰϠϋ ϯϮϘΗ ϻ ΎϬϧ΄ϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ
Ηϭ ςθϨϳ ϥ΃ ϰϠϋ ήΒϜϳϭ βϔϨΘϳϭ ΎϴΤϴϟ ϱΪϳϷ΍ Ϫϟϭ΍ΪΘ .
ˬ ΐϴΒΣ ϭ΃ ˳ ϖϳΪμϠϟ ΎϬΤϔϨϧ ϲΘϟ΍ ΔϠϴϤΠϟ΍ ΔϤϠϜϟ΍ ΖϧΎϛ Ϯϟϭ ˬ ϯήΧ΃ ˳ ΔϤόϧ ϱϷ ϭ΃ ϝΎϤϠϟ ΔϗΎτϟ΍ ϥ΍έϭΩ
˱ ΎϋϮϧ ΖϨδΤΗϭ ˱ ΎϤΠΣ ΖϔϋΎπΗ Ϊϗϭ ΎϨϟ ΎϫΪϴόϳϭ ΓΎϴΤϟ΍ ϰϠϋ ΎϬϟ φϓΎΤϳ ϱάϟ΍ Ϯϫ .
˯Ύτόϟ΍ ΃ΪΒϣ ˬ ΃ΪΒϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ˲Ϣ΋Ύϗ ήθΒϟ΍ ϦϴΑ ϞϣΎόΘϟ΍ Ϟϛ άΧϷ΍ ϰϟ· ϞΑΎϘϤϟΎΑ ϊϓΪϳ ˯Ύτόϟ΍ϭ ˬ άΧϷ΍ϭ
ΎϨϟ ϰτόϴϟ ϲτόϧ ϥ΃ ΎϨΒϋ ςϘϓ ˬ ΎϬϘϴϘΤΘϟ ήϴΒϛ ˳ ΪϬΟ ϰϟ· Ύ˷ Ϩϣ ΝΎΘΤΗ ϻ ˬ ΔϴόϴΒσ ΔϠμΤϤϛ ͙!
ςΤϳ ϥ΃ ΔΠϴΘϨϟΎΑ Ϫϟ ΪΑ ϻ ˬ ήϴτϳ Ύϣ Ϟϛϭ ˬ νέϷ΍ ϰϟ· ΩϮόϳ ˬ ˯΍ϮϬϟ΍ ϲϓ ΐϫάϳ Ύϣ .
τόϟ΍ϭ άΧϷ΍ ˬ έΎϴΘϟ΍ ΍άϫ ΕΎϘϠΣ Ϧϣ ΔϘϠΣ ϱϷ ˳ ϞϴτόΗ ϱ΃ ϒϗϮΘϟ΍ϭ ήΜΨΘϟ΍ϭ ΪϤΠΘϟ΍ ϰϟ· ϱΩΆϳ ˬ ˯Ύ
ΔϗΎτϟ΍ ϩάϫ ϲϣΎϨΗ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ ΔϗΎτϟ΍ ϥΎϳήΠϟ ͙! ΕΎϧΎϜϣϹ΍ Ϧϣ Ϊόϳ ϻ Ύϣ ϙΎϨϫ ˬ ΔΘΒϧ ϱϷ ΔΒΣ Ϟϛ ϲϓ
ΓΎϴΤϟ΍ ΔϗΎσ ϞΘϘΗ ϚϧϷ ˬ ˱ ΎϘϠτϣ ΎϬϨϣ ˯ϲη ΝΎΘϧΈΑ Ϟϣ΃ ϼϓ ΔΒΤϟ΍ ϚϠΗ Ζϧΰ˵ Χ Ύϣ ΍Ϋ· ϦϜϟ ˬ ΓΪϳΪϋ ˳ ΕΎΑΎϐϟ
ΎϬϨϳΰΨΗ ήΒϋ ΎϬΑ ͙!
ΔΒΤϟ΍ ϚϠΗ ϝϼψϟ΍ Δϓέ΍ϭ ˳ ΔΘΒϧ ϰϟ· ϝϮΤΘΘϟ ΔΒγΎϨϤϟ΍ νέϷ΍ ϲϓ ωέΰΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ .
άΧ΄ϧ Ύϣ ϞΑΎϘϤϟΎΑ Ω΍Ωί΃ ˬ ˯Ύτόϟ΍ Ω΍Ωί΃ ΎϤϠϛϭ . ϻ Ύϣ Ύϣ΃ ˬ ΔϤϴϗ ϭΫ ˯ϲη Ϟϛ ϊϣϭ ϝΎϤϟ΍ ϊϣ ΍άϫ ΢μϳ
ϪϧϷ ˬ ϰτόϳϭ ήϤΜΘδϳ ϥ΃ ΐΠϳ ϥΎϛ Ύϣϭ ˱ ϼλ΃ Ϫϟ ΔϤϴϗ ϻ ϱάϟ΍ ˯ϲθϟ΍ ϮϬϓ ˬ ΔϤόϧ ϭ΃ ˳ ήϴΨΑ ΎϨϟ ΩϮόϳ
˱ ϼλ΃ άΧΆϳ ϥ΃ ϖΤΘδϳ ϻ ͙! Θϣ ΍Ϋ· ˲ήγΎΧ Ϫϧ΄Α ˯ήϤϟ΍ ήόη Ύϣ ΍Ϋ·ϭ ϰ ϲϓ ˯Ύτόϟ΍ ϥ΄ϓ ˬ ˱ ΎΌϴη ϰτϋ΃
˱ ΍ήϴΧ ϪϨϣ ϦόϗϮΘΗ ϻϭ ˬ ϰτόϳ Ϣϟ Ϫϧ΄ϛ ϊϗ΍Ϯϟ΍ . ˮ ΍ΫΎϤϟ ϩΪΣϭ ΐΤϟ΍ϭ ΐΤϟ΍ ϰϠϋ ΪϤΘόΗ ˯Ύτόϟ΍ ΔϗΎσ ϥϷ
ήϣ ΎϬϨϣ ϦόϗϮΘΗ ϻϭ ˱ ϼλ΃ ˳ ΔΘϴϣ ΔΒϬϟ΍ ϚϠΗ ϥ΄ϓ ˬ ΎϬΒϬΗ ˳ ΔΒϫ ϲϓ ΐΤϟ΍ ϰϔΘϧ΍ ΍ΫΈϓ ςϗ ˱ ΍ΩϭΩ ͙!
ΔϗΎσ ϚϠΘϤΗ Ύϣ ϲϜϟ ˳ ΔϳΩϭ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ΔϴϨϟ΍ ϚϠΗϭ ˬ ˯Ύτόϟ΍ ϲϓ ΎϤϛ άΧϷ΍ ϲϓ ΔϳΎϐϠϟ ˲ΔϤϬϣ ΔϴϨϟ΍
ϮϤϨϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍ . ΔϴΑΎΠϳ· ΔϠ΋ΎϔΘϣ ˳ ˯΍ϮΟ΃ ˯Ύτόϟ΍ ΔψΤϟ ΔϴϠϘόϟ΍ϭ ΔϳέϮόθϟ΍ ˯΍ϮΟϷ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΍άϬϟ
΍ϭ ήϴΨϟ΍ Ε΍ϮϋΪΑ ΔϠϤΤϣϭ ˬ ΐδϜϟΎΑ ΓήηΎΒϤϟ΍ ΔΒϏήϟ΍ Ϧϣ ΔϋϭΰϨϣ Ύϣ Ϫϴτόϧ ϱάϟ΍ ΍άϬϟ ϖϴϓϮΘϟΎΑ ˯ΎΟήϟ
ϩ˯Ύτϋ· ΩϮϧ .
˯Ύτόϟ΍ϭ άΧϷ΍ ΃ΪΒϣ ϭ΃ ϥϮϧΎϗ ϢϜΤΗ ΔϳΎϐϠϟ ˲ΔϴϘτϨϣ ˲ΔϟΩΎόϣ ϙΎϨϫ : ˬ ΓΩΎόδϟ΍ ϥϭήΧϵ΍ ϚΒϬϳ ϥ΃ ΪϳήΗ΃
ˬ ˱ ΍ήϴϓϭ ˱ ϻΎϣ ΪϳήΗ΃ ˬ Γέ΍ήΣϭ ˳ ϕΪμΑ ϢϬΒΒΣ΃ ˬ ϦϳήΧϵ΍ Ϧϣ ˱ ΎΒΣ ΪϳήΗ΃ ˬ ϥϮϘΤΘδϳ ϲΘϟ΍ ΓΩΎόδϟ΍ ϢϬΒϫ
ϥ΃ ϰϠϋ ϦϳήΧϵ΍ ΪϋΎγ ˲ϢΘϬϣ Ϛϧ΄Α ϢϬδδΤΘϓ ϢϬϟ ΎϫϮϋΪΗ ˳ ΓϮϋΩ ϭ΃ ϪΣήΘϘΗ Ρ΍ήΘϗΎΑ Ϯϟϭ ˬ ϝΎϤϟ΍ ΍ϮϟΎϨϳ
˱ ΎϴΑΎΠϳ· ˱ ΎΒϧΎΟ ϡΪόΗ Ϧϟϭ ˬ ΔϴϤϫ΃ Ϧϣ ϥϮϘΤΘδϳ Ύϣ ϦϳήΧϵ΍ ςϋ΃ ˬ ΔϴϤϫϷ΍ϭ ΔϤϴϘϟΎΑ Ύϓ΍ήΘϋ΍ ΪϳήΗ΃ ˬ ϢϬΑ
ΪϳήΗ ΎϤΑ ˱ ΎϘΣϻ Ϛϟ ΩϮόϴϟ ϩίΰόΘϓ ϪϳήτΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ . ΔόϴΒτϟ΍ ϲϓ ˲Ϣ΋Ύϗ ϪΗ΍Ϋ Ϯϫ ΃ΪΒϤϟ΍ ΍άϫϭ ΎϤϛ ϪϠϛ ϥϮϜϟ΍ϭ
ϱήθΒϟ΍ ϞϘόϟ΍ ΎϬΒϋϮΘδϳ ϻ ϲΘϟ΍ ϩΩΎόΑ΃ Ϫϟϭ ˸ιΎΧ ˳ ϲϧϮϛ ˳ ϲϋϭ ϦϤοϭ ˬ ΎϨϔϠγ΃ .
ϝΎϤϟ΍ ϥϮϣΪϘϳ Ϋ· ϦϳήϤΜΘδϤϟ΍ϭ ΕΎϛήθϟ΍ ϪϠόϔΗ Ύϣϭ ξόΒϟ΍ ΎϬπόΑ ϊϣ ϝϭΪϟ΍ ϪϠόϔΗ Ύϣ ήϣϷ΍ Ε΍Ϋϭ
ˬ ΎϬϴϓ ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ϭ ΕΎόϣΎΠϟ΍ϭ ΕΎδγΆϤϟ΍ ξόΒϟ ϭ΃ ΓήϴϘϔϟ΍ ϝϭΪϠϟ Ε΍ΪϋΎδϣ ϭ΃ ˳ νϭήϗ ϞϜθΑ
ΩϮόϴϓ ˬ ϲϓήόϤϟ΍ϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΎϬϠϫ΃ ϯϮΘδϣ Ϧϣ ΍Ϯόϓήϳϭ ϝϭΪϟ΍ ϚϠΗ ΏϮόη ΔΒΤϣ ΔΠϴΘϨϟΎΑ ΍ϮϟΎϨϴϓ ϢϬϟ
ήΒϛ΃ ˳ ΔϴΤΑήΑ ϢϬϟ ΩϮόϳ ˬ ϙϼϬΘγϻ΍ Ϧϣ ΪϳΪΟ ςϤϧ ϲϣΎϨΗϭ Δϴ΋΍ήθϟ΍ ΓέΪϘϟ΍ ϦδΤΗ ΐϘϋ ϪϠϛ ΍άϫ ͙!
˳ ΔϠ΋Ύϫ ˳ ήϴΛ΄Η ΓϮϗ ΎϬϟ ˬ ΐϠϘϟ΍ Ϧϣ ϊΒϨΗ ΔϤϠϛ ϭ΃ ΔϗΩΎλ ΓϮϋΩ ϭ΃ ˲ΓήϜϓ ΩήΠϣ ϥΎϛ Ϯϟϭ ˯Ύτϋ ϝ΄ο΃ ϥ·
Ϫϴϟ· ϰτόϤϟ΍ ϰϠϋ ͙!
4


ϒϴϛ « ˮ ˲ΓΩϭΪΤϣ ˲ΔϗΎΑ ϲϫ ϲϠλϷ΍ ΎϫήϫϮΟ ϲϓϭ ΎϨϣΎδΟ΃ ϥϷ ˳ ϥϮϛ ϲϓ ˬ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΕΎϗΎτϟ΍ Ϧϣ
ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΔϗΎτϟ΍ Ϧϣ ΪΤΗ ϻ ίϮϨϜΑ ˳ ϞϓΎΣ . ϲϋ΍ϭ ˳ ϥϮϛ ϲϓ ˲Δϴϋ΍ϭ ˲ΕΎϨ΋Ύϛ ΎϨϧ· . ˮ ϲϋϮϟ΍ Ϯϫ Ύϣϭ
« ϴΣ ˲ΕΎϣϮϠόϣϭ ˲ΔϗΎσ Ϫϧ· ˬ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΔϗΎτϟ΍ Ϧϣ ήΒϛ΃ ˯ϲη Ϫϧ· έΎϜϓϷ΍ ΪδΟ ϱΪΗήΗ Ϋ· ˸Δ . ϥ΃ ϱ΃
ϪϤγ΃ ˳ ϢδΟ ϲϓ ˲ΔϴΣ ˲ΔϗΎσϭ ˲ΔϣϮϠόϣ ϲϋϮϟ΍ ΓήϜϔϟ΍ ͙! ήϜϔϣ ˳ ϢϟΎϋ ϲϓ έΎϜϓ΃ ϚϠϤΗ ΕΎϨ΋Ύϛ ΎϨϧ΃ ϱ΃ .
ΕΎϨ΋Ύϛ ϦΤϧ ˬ Ε΍ΩΎϤΠϟ΍ϭ ˯ΎϴΣϷ΍ Ϟϛ ϲϓϭ νέϷ΍ Ώ΍ήΗ ϲϓ ΓΩϮΟϮϣ ΎϬΗΎϧϮϜϤϓ ϡΎδΟϷ΍ Ϧϣ ϚϋΩ
ΓήϜϔϟ΍ ΝΎΘϧ· ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ ΓήϜϔϟ΍ ήΒϋ ΔϴΣ Δτθϧ ΔϗΎσϭ ΔϣϮϠόϣ ϚϠΘϤΗ ͙! ϚϟΫ Ϧϣ ήΜϛ΃ ˯ϲη ϻϭ .

ήϴϐΗ ϥ΃ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ΎϬϟ ΓήϜϔϟ΍ϭ ˯ϲη Ϟϛ « ˯ϲη Ϟϛ ͙! ϢΘϳ ΚϴΣ ΓΪϟΎΨϟ΍ ϲϋϮϟ΍ Δμϗέ ϲϫ ΓΎϴΤϟ΍
ΩΎδΟ΃ Ϧϣ ˬ ϩήλΎϨϋ ϒϠΘΨϤΑ ΪΣϭϷ΍ ήϴΒϜϟ΍ ϲϧϮϜϟ΍ ΪδΠϟ΍ϭ Ωήϔϟ΍ ϢδΟ ϦϴΑ ˯Ύϛάϟ΍ ΕΎπΒϧ ϝΩΎΒΗ
Ε΍ΩΎϤΟ ϭ΃ ˳ ΔϠϗΎϋ ˳ ΕΎϨ΋ΎϜϟ ˸ΔϳΩήϓ ͙! ϲϋϮϟ΍ Δμϗέ ςθϨΗ Ϛϧ΄ϓ ˬ ϩάΧ΃ ΩϮΗ ϱάϟ΍ ΍άϫ Ζϴτϋ΃ Ϛϧ· Ϯϟ
Ο ˳ ΔϗΎσ ΎϬΒϬΗ Ϋ· ΓΪϟΎΨϟ΍ ΎϬϴϣΎϨΗϭ Ύϫέ΍ήϤΘγ΍ ϢϋΪΗ ΓΪϳΪ ͙

Ϧϣ ˯Ύτόϟ΍ ΓέϭΩ ΃ΪΒϧ ϥ΄Α ϖϴΒτΘϟ΍ ϚΤϣ ϰϠϋ Ϫόπϧ ϥ΃ ΃ΪΒϤϟ΍ ΍άϬΑ ϦϣΆϣ ˳ κΨη ϱ΃ϭ Ύϧ΃ϭ Ζϧ΃ ΎϨϨϜϤϳ
Ϫόϣ ˳ Ϟλ΍ϮΗ ϰϠϋ ϥϮϜϧ ϥ΃ ϚηϮϧ ϥΎϛ ϱϷ ˬ ϲτόϧ ϥ΃ έήϘϧ ϥ΃ ϰϨόϤΑ ˬ ΎϬ΋Ύϳ Ϟμϧ ϥ΃ ϞΒϗ ΎϬϔϟ΃ .
ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϞΑ ˬ ˱ ΎϳΩΎϣ ˯Ύτόϟ΍ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϢϬϣ βϴϟ ϦϜϤϳ ϭ΃ ΎϨΗϮϴΑ ΔϘϳΪΣ Ϧϣ ΎϬϔτϘϧ ˳ Γήϴϐλ ˳ Γήϫί
ΖΒϨΘδΗϭ ήΧϵ΍ ΐϠϗ ϞμΘϟ ˬ ΐϠϘϟ΍ Ϧϣ ˲ΔΟέΎΧ ϥϮϜΗϭ ˬ ϕΪλϭ Γέ΍ήΤΑ ΎϬϟϮϘϧ ˳ ΔϠϴϤΟ ˳ ΔϤϠϛ ϥϮϜϳ ϥ΃
ΎϬϤΠΣ Ϧϣ ήΒϛ΄Α ˱ ΎϘΣϻ ΎϨϴϟ· ΩϮόΘϓ ˬ Ϫϴϋϭ ϲϓ ϲΤϟ΍ ΎϫΩϮΟϭ . ϒτόϟ΍ϭ ΔϳΎϋήϟ΍ϭ ΐΤϟ΍ϭ ϥΎϨΤϟ΍
ϲϫ ˬ ϡΎϤΘϫϻ΍ϭ ΃ αΎϨϟ΍ ϪΟΎΘΤϳ Ύϣ ήΜϛ ΪϠΨΗϭ ΢ϨϤΗ ϲΘϟ΍ ΕΎΒϬϟ΍ ϞϤΟ΃ϭ ϕΪλ΃ ϲϫϭ ˬ ϢϬϨϣ ϦΤϧϭ
ΔϋήδΑ ϮϤϨΗϭ ͙! ϕϼσϹ΍ ϰϠϋ ϯήΘθΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϻϭ ˳ ϱΩΎϣ ˳ ϦϤΛ ϱ΃ ϪϟΩΎόϳ ϻ ΎϤϣ ϲϫϭ ͙!
ΎϧϮτόϳ ϥ΃ ϦϳήΧϵ΍ Ϧϣ ήψΘϨϧ ϥ΃ ϻ ˬ ϲτόϧ ϥ΃ ϢϠόΘϧ ϥ΃ ˲ϞϴϤΟ ˯Ύτόϟ΍ ΎϨ΋ΎϨΑ΃ ϢϠόϧ ϥ΃ ˲ϞϴϤΟϭ ˬ
ϢϬϳΪϟ ϲϠΒϘΘδϣ έΎϤΜΘγ΍ϭ ˳ ΓΩΎϋϭ ˳ ΃ΪΒϣ ϪϠόΠϧϭ ϪϴϠϋ ϢϬόΠθϧϭ ͙! ϰϠϋ ΎϨ΋ΎϨΑ΃ Ύϧ΃ϭ Ζϧ΃ ϊΠθϧ Ϯϟ ΍άΒΣ
ϭ΃ ΔϠϴϤΟ ΔϗΎτΑ ϞϜθΑ Ϯϟϭ ˱ ΎΌϴη ϢϬόϣ ΍ϭάΧ΄ϳ ϥ΃ ϥϭΩ ϖϳΪλ ϭ΃ ˳ ΔϤϋ ϭ΃ ˳ ΪΟ ΓέΎϳΰϟ ΍ϮΒϫάϳ ϻ ϥ΃
Γήϫί ϭ΃ Δϔϴτϟ ˳ ΔϤγέ ͙!
έήϘϨϟ « τόϧ ΎϤϛϭ ˬ ΐϫάϧ ΚϴΣ ˱ ΎΌϴη ϲτόϧ ϥ΃ ΎϨδϔϧ΃ ϊϣ ΎϧήϜϓ Ϊϗ ϦϜϧ Ϣϟ ϥ·ϭ ϰΘΣ άΧ΄Ϩγ ΪΑ ϻ ϲ
ΔϤόϨϟ΍ ϖϓΪΗ ϊϨϤϧ ϒϔόΘϟ΍ ΍άϫ ϞΜϤΑ Ϋ· ˬ ϒϔόΘϧ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϻ ϪϴϠϋϭ ˬ ϚϟάΑ ) ΔϴϧϮϜϟ΍ ήϴΨϟ΍ ΔϗΎσ (
ϢϬ˷ ΒΣϭ ϢϬϣ΍ήΘΣ΍ϭ ϢϬΘϗ΍Ϊλ Δλήϓ ΎϨδϔϧ΃ ϡήΤϧϭ ˬ ϢϬδϔϧ΄Α ϢϬϜϜθϧϭ ϦϳήΧϵ΍ ϢϟΆϧ ΪϘϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ͙!
ˬ ϲϧΎδϧϹ΍ ΎϧήϫϮΟ ϥ· ) ϪϫϮθΗ ϥ΃ ϞΒϗ ΎϨΗέΎπΣ ΕΎϴτόϣϭ ΎϨϟϮϘϋ ( ˳ ήϴΧ ήϫϮΟ αΎγϷ΍ ϲϓ Ϯϫ ˬ
˸˯΍ήΛϭ ˲˯Ύτϋϭ ΔϤόϧϭ ͙!
Ϊθϳ ϱάϟ΍ ΪΣϭϷ΍ ϲϧϮϜϟ΍ ϞϘόϟ΍ϭ ˬ ˸ΔϳήΛ ΔόϴΒτϟ΍ϭ ˲ϱήΛ ϥϮϜϟ΍ ϥϷ ϝΎΤϟ΍ ϊϗ΍ϭ ϲϓ ˱ ΎόϴϤΟ ˯ΎϳήΛ΃ ϦΤϧ
ϲϓ ϪϘΣ Ϧϣ ˳ ΪΣ΃ ϡήΤϳ ϻ ϥ΃ ϰϠϋ ˲κϳήΣ Ϯϫϭ ˬ ˯΍ήΜϟ΍ ΔϳΎϏ ˲ϱήΛ Ϯϫ ˬ ΎϬπόΒΑ ΔϘϴϠΨϟ΍ ήλΎϨϋ Ϟϛ
ϓ ˬ ϲϧϮϜϟ΍ ϲόϴΒτϟ΍ ˯Ύτόϟ΍ ΃ΪΒϤϟ ϢϬϠϴτόΗϭ ˬ ϢϬΗϮδϗϭ Ύ˷ Ϩϣ ξόΒϟ΍ ϊϤσ ϦϜϟϭ ˬ ήϴΨϟ΍ϭ ΔϤόϨϟ΍ νϮϴ
ϥΎϣήΤϟ΍ ϊϘϨΘδϣ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ϰϟ· Ύ˷ Ϩϣ ϦϳήϴΜϜϟ΍ ϊϓΪϳ « ϭ ϞΑ ˬ Ϫϟ ϥϮϘΤΘδϣ Ϣϫ Ύϣ ϥΎϣήΣ ΟΎΘΤϣ ϴ Ϧ
νϮϴϔϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ Ϫϴϟ· ͙!
5


ΩϭΪΣ ϼΑ ˯ΎϳήΛ΃ ΎϨϧ· « ΍ ΡΎΘϔϣ ΎϨόο΃ ΎϨϧϷ ˬ ϑήόϧ ϻ ΎϨϨϜϟϭ ΎϧήϫϮΟ ϲϓ ΔϧΰΘΨϤϟ΍ ΓϭήΜϟ « ϲϓ
Ύϧή΋ΎϤοϭ ΎϨΣ΍ϭέ΃ϭ ΎϨϟϮϘϋ ήϫϮΟ ͙! ˬ ϲΣϭήϟ΍ ΎϧήϫϮΟ ϲϓ ΔΒϴϫέ ΕΎϴϧΎϜϣΈΑ ϦϳΰϬΠϣ ΎϧΪϟϭ ΪϘϟ
ϲόδϠϟ ΔϴϤϠδϟ΍ Δϴ΋ΎϘϠΘϟ΍ ΔϴόϴΒτϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΐδΣ ΎϬϟ ϰόδϧϭ ΎϬϠϴΨΘϧϭ ΎϬΑ ϦϣΆϧ ϥ΃ ϲϔϜϳ .ϊΒδϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΡΎΠϨϟ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗ
ΎΜϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ Κϟ
ΔϴΒΒδϟ΍ ϥϮϧΎϗ
Ύ˰˰ϣέΎϜϟ΍

6


ΎϣέΎϜϟ΍ ˳ ΪΣ΍ϭ ˳ ήϴΒόΗ ϲϓ ˱ Ύόϣ ΔΠϴΘϨϟ΍ϭ ΐΒδϟ΍ ϭ΃ Ϟόϔϟ΍ Ωέϭ Ϟόϔϟ΍ ϪΑ ϰϨόϳ ˬ ΔϳΫϮΒϟ΍ ΓΪϴϘόϟ΍ ϲϓ ˲΃ΪΒϣ
Ϧϣ ΔϳϭΎϤδϟ΍ ϥΎϳΩϷ΍ ξόΑ ϪΑ ϝϮϘΗ Ύϣ βϜϋ ˬ ΓΪϟΎΨϟ΍ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔϳήΤϟ΍ Ϧϋ ϲϟΎΘϟΎΑ ήϴόϴϟ ˬ ΎϤϬϤπϳ
Ϫϧ΃ϭ ήϴΒϛ ˳ ΪΣ ϰϟ· ˲ήΒΠϣ ϥΎδϧϹ΍ ϥ΃ Ε΍έΎϴΨϟ΍ Ϟϗ΄Α ϭ΃ έΎϴΧ ϼΑ .
΍ΪϧΎϨϛ Ύϔϴϓ ϲϣ΍Ϯγ Ϣϴψόϟ΍ ϱΪϨϬϟ΍ ϢϴϜΤϟ΍ ϝϮϘϳ ΎϤϛϭ : " ˬ ΎϧέΎϜϓ΃ ΔϜΒθϟ΍ ρϮϴΧ ϲϫ ΎϨΗΎϤϠϛϭ ΎϨϟΎόϓ΃
ΎϬϠΧ΍Ω ϲϓ ˸ήΜόΘϧϭ ˸βΒΤ˵ ϧ ϢΛ ˬ ΎϨδϔϧ΄Α ΎϨδϔϧ΃ ϝϮΣ ΎϬϴϘϠϧ ϲΘϟ΍ " . ΎϣέΎϜϟ΍ ϝϮϘΗ ) ϝϮϘΗ ΎϤϛϭ ϞΑ
ΔϴϜϴγϼϜϟ΍ ˯Ύϳΰϴϔϟ΍ ) ϧ ϪΒϘόΗ ˳ Ϟόϓ Ϟϛ ΖϧΎϛ ˱ ΍˷ ήη ΎϨϠόϓ ϥΈϓ ˬ ΎϬΑ ΎϨόϓΩ ϲΘϟ΍ ΔϠϤόϟ΍ Ε΍άΑ ΎϨϴϟ· ΩϮόΗ ΔΠϴΘ
ήϴΨϟ΍ ϝΎϨϧ ϥ΃ ΪΑ ϼϓ ˱ ΍ήϴΧ ΎϨϠόϓ ϥ·ϭ ϪδϨΟ Ϧϣ Ϛη ϻϭ ϪΘΒϗΎϋ . ϲϓ ˯ΎΟ ΪϘϓ ˬ ΪϳΪΠΑ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΍άϫ βϴϟ
ΔϴΗΎϴΤϟ΍ ΎϨϧϭΆη ϒϳήμΗ ϲϓ ϩΪϤΘόϧ ΩΎϜϟΎΑ ΎϨϨϜϟϭ ˱ ΎόϴϤΟ Ϫϓήόϧ ϦΤϧϭ ˬ ΕΎϔδϠϔϟ΍ϭ ϥΎϳΩϷ΍ ΐϠϏ΃ .
ϯήΗ Ύϳ ϩΪϤΘόϧ ϒϴϛ « ˮ
˱ ΎϨδΣ ͙ ˷ Ϣϛϭ ϢΠΣ Ϧϋ ϝΎΤϟ΍ ϊϗ΍ϭ ϲϓ ήΒόϳ ϮϬϓ ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔϳήΤϟ΍ Ϧϋ ήΒόϳ ϥϮϧΎϘϟ΍ ΍άϫ ϥ΃ ΎϨϠϗ ϦϴΣ
ήϤόϟ΍ ϲϧ΍ϮΛ Ϧϣ ΔϴϧΎΛ Ϟϛ ϲϓϭ ˬ ϪϬΟ΍Ϯϧ ˳ ϒϗϮϣ Ϟϛ ϲϓ ΎϨϣΎϣ΃ ΔΣϭήτϤϟ΍ Ε΍έΎϴΨϟ΍ .
ˬ ϲ΋ΰΟ ϭ΃ ˳ ϡΎΗ ˳ ϲϋϭ ΔϟΎΣ ϲϓ ΎϫάΨΘϧ Δϴϋ΍ϭ Ε΍έΎϴΧ ˬ Ε΍έΎϴΨϟ΍ ϩάϫ ξόΑ ϱ΃ ˬ Δϴϋ΍ϭ ήϴϏ ΎϬπόΑϭ
ϲϜϴΗΎϣϮΗϭ΃ ϞϜθΑ ϞΧ΍Ϊϟ΍ Ϧϣ ϊΒϨΗ ΎϬϧ· . ϦϣΆϧ ϥ΄Α ΎϬϟϮϠόϣϭ ΔϠόϟ΍ ϭ΃ ΎϣέΎϜϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΪϤΘόϧ ϦΤϨϓ ϥΫ·ϭ
Ε΍έΎϴΧ ϲϟΎΘϟΎΑ ΞΘϨϨϓ ˬ ΎϨϠΧ΍ϭΩ Ϧϣ Γ˯ΎπϤϟ΍ ήϴϏ ΕΎΣΎδϤϟ΍ ϰϠϋ άϓΎϨϟ΍ ϲϋϮϟ΍ ςϠδϧ ϢΛ ˱ ϻϭ΃ ϪΑ
Ξ΋ΎΘϨϠϟ ΔΒδΤΘϣϭ Δϴϋ΍ϭ ..!!
Θϟ΍ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫ ϰϟ· ήψϧ΃ ΍άϫ ϲϓ ϥϵ΍ ΎϨϫ Ζϧ΃ ˬ ΖϴΑ΃ ϡ΃ ΖΌη ˯΍Ϯγ ˬ ΉέΎϘϟ΍ ϱΰϳΰϋ ϥϵ΍ ΎϬϴϓ Ζϧ΃ ϲ
Ϧϣ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫϭ ϥΎϜϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΎϤΑ ˬ ΎϬϴϓ Ζϧ΃ ϲΘϟ΍ ΔϴϨϣΰϟ΍ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ˬ Ϫϴϓ Ζϧ΃ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍
ϚΘϠλϭ΃ ˬ ΔϨδΣ ϡ΃ ΖϧΎϛ ΔΌϴγ ˬ ΔϘΑΎγ Ε΍έΎϴΨϟ ΔϠμΤϣ Ϯϫ Ϫϴϓ Ζϧ΃ ϱάϟ΍ ΍άϫ Ϟϛ ˬ ήϴΧ ϭ΃ ˯Ϯγ
΃ Ύϣ ϰϟ· ˷ ήη ϭ΃ ήϴΧ Ϧϣ Ϫϴϓ Ζϧ .
Ϛϟάϛ βϴϟ΃ ϩάϫ ˲ΔϴϬϳΪΑ « ˮ ˱ ΎόΒσ « ΏΎΨΘϧ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ ΔϳΎϨόΑ ΎϬΒδΤϳϭ ΎϬϴόϳ ϥϷ ΪόΘδϣ Ύ˷ Ϩϣ Ϧϣ ϦϜϟ
ϙ΍Ϋ ϭ΃ έΎϴΨϟ΍ ΍άϫ .. ˮ ϥ΃ ϲϋΪϧ ˬ ΔΌϴδϟ΍ Ε΍έΎϴΨϠϟ ϯήγ΃ ϊϘϧ ϦϴΣ ΎϨϨϜϟϭ ˬ ϞϣΎϜϟΎΑ ϥϭήϴΨϣ ΎϨϧ·
ϭ΃ ϑϭήψϟ΍ ϭ΃ ϦϳήΧϵ΍ « ϗϭ ϱάϟ΍ ΍άϫ ˯΍έϭ ΐΒδϟ΍ Ϯϫ ˬ Φϟ΍ ΎϨϴϠϋ ϊ ͙! ϢϫϮΘϧ ϭ΃ ΢ΠϨϧ ϦϴΣ ϦϜϟ
ΎϨΘϳήϘΒϋϭ ΎϨ΋ΎϛΫ Ϯϫ ΎϨΣΎΠϧ ˯΍έϭ ΐΒδϟ΍ ϥ΃ ˯ΎϋΩϹ΍ ϰϟ· ωέΎδϧ ˬ ΎϨΤΠϧ ΎϨϧ΃ ͙!!
˷ ήϟ΍ ˬ ΐϟΎϐϟ΍ ϲϓ ˬ ϢϬϨϣ ˲ϊϗϮΘϣ Ύϧ΃ ΍ΫΎϤϓ ˱ ΎϣϮϳ αΎϨϟ΍ ΖϤΘη ϲϨϧ· Ϯϟ Ϛϟάϛ ˬ ΃Ϯγ΃ Ϯϫ ΎϤΑ ϭ΃ ϞΜϤϟΎΑ Ω
ΎϫίϭΎΠΗ΃ ϭ΃ Γ˯ΎγϹ΍ ϞΒϘΗ΃ ϥ΃ έΎϴΧ ϚϠΘϣ΃ Ύϧ΄ϓ ͙! ϦΤϧ ΓΪϴϛ΃ ΔϘϴϘΣ ϩάϫ ˬ ϥϭήϴΨϣ ͙! ϦϜϟ ͙ ϢϏέ
ϰϠϋ ΪϤΘόϧ ΐϟΎϐϟ΍ ϲϓϭ ˬ ΎϧέΎϴΘΧ΍ ϲϓ ϒγϸϟ ˯΍ήϘϓ ϦΤϨϓ ˬ Ε΍έΎϴΨϟ΍ Ϧϣ Ϊόϳ ϻ Ύϣ ΎϣϭΩ ϚϠΘϤϧ ΎϨϧ·
ΔϧϮϣ΄ϣ ΔΤϠγ΄ϛ ήϜϔϟ΍ϭ Ϊϴϟ΍ϭ ϥΎδϠϟ΍ ϰϟ· ϦσΎΒϟ΍ ϞϘόϟ΍ Ϧϣ ϖΜΒϨΗ ˬ Δϴσήη ΔϴγΎϜόϧ΍ ϝΎόϓ΃ ΩϭΩέ
ϗϼσϹ ΔϴϓΎϜϟ΍ ΓήΒΨϟ΍ ϚϠΘϤϧϭ ϝΎϤόΘγϻ΍ ΕΎϴϨϣϷ΍ ϭ΃ ΔϔϟΎδϟ΍ Ε΍έϮμΘϟ΍ ϭ΃ ΓΩΎόϟ΍ Ϧϣ ϖΜΒϨΗ ΎϬϧ· ˬ ΎϬ
ΔϴΗ΍άϟ΍ ΎϨΗέϮλϭ ΎϧΩϭΪΣϭ ΎϨϤΠΣ Ϧϋ ΎϬϜϠϤϧ ϲΘϟ΍ ΕΎϴϬϳΪΒϟ΍ϭ ΎϨδϔϧϷ ΎϨϤϬϓ ςϤϧ ϭ΃ ΔϤϳΪϘϟ΍ .
ϲϓ ϚϠϣ΃ Ύϣ ϊϣ ˱ ΎϘΑΎτΘϣ ϭ΃ ˱ ΎΑέΎϘϣ ˱ ΎϛϮϠγ Ϫόϣ ϚϠγ΃ ϲϧΪΠΗ ˬ Γήϣ ϝϭϷ Ύϣ ˱ ΎϧΎδϧ· ΖϠΑΎϗ ˱ ϼΜϣ ϲϧ· Ϯϟ
ϮϠγ Ϧϣ Γήϛ΍άϟ΍ ϭ΃ ΓέΎγ ήϴϏ ΔΑήΠΗ ϭ΃ ΔϤϳΪϗ Δϴδϔϧ ΓΪϘϋ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϤΑέ ϭ΃ ΖϠϤόΘγ΍ ϥ΃ ϲϟ ϒϠγ ϙ
ϥΎδϧϹ΍ ΍άϬϟ ˲ϪΑΎθϣ Ϯϫ Ϧϣ ϊϣ Γήϣ Ε΍Ϋ ΎϬΘθϋ ΓέΎγ ΎϤΑέ .
7


ϢϟΎόϠϟ ϞϫάϤϟ΍ ϑΎθΘϛϻ΍ ΍άϬΑ ήϴΒϛ ΪΣ ϰϟ· ήϛάΗ Δϴσήθϟ΍ ΔϴγΎϜόϧϻ΍ ΎϨϟΎόϓ΃ ΩϭΩέ ϥ΃ ϒϳήτϟ΍ Ϧϣ
ϲγϭήϟ΍ ) ϑϮϠϓΎΑ ( ϳΪϘΗ ϦϴΑ ςΑέ ϦϴΣ ˬ ΓήΘϓ ΪόΑ ˬ ΔψΤϠϟ΍ Ε΍Ϋ ϲϓ ϕΪϳ ˲αήΟ ϦϴΑϭ ΐϠϜϠϟ ˯΍άϐϟ΍ Ϣ
ϲΗ΄ϳ Ϣϟ ϡ΃ ϡΎότϟ΍ ˯ΎΟ ˳ ˯΍Ϯγ ˬ αήΠϟ΍ ϕΪϳ ϥ΃ ΩήΠϤϟ Ϟϴδϳ ΐϠϜϟ΍ ΏΎόϟ έΎλ . ϒϴϛ « ˮ ϞΠγ ΪϘϟ
ϦΤϧ ϪϠόϔϧ Ύϣ ΍άϫϭ ϪϴϠϋ ΩϮόΗ ˱ ΎϧϮϣ΄ϣ ˱ ΍έΎϴΧ ϪΗήϛ΍Ϋ ϲϓ ΐϠϜϟ΍ . ϲόϧ ϥ΃ ˱ ΍ΪΟ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ϥΈϓ ϥΫ·ϭ
ϠτϨΗ ΎϬϋΪϧ ϻϭ ΎϨΗ΍έΎϴΧ ΚϴΤϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ ϲσήθϟ΍ αΎϜόϧϻ΍ ϭ΃ ϯήϛάϟ΍ ϭ΃ ΓΩΎόϟ΍ ϢϜΤΑϭ ˳ Δϴ΋ΎϘϠΘΑ ϖ
ϑϭήψϟ΍ ϭ΃ αΎϨϟ΍ ϭ΃ έΪϘϟ΍ ϑΎΘϛ΃ ϰϠϋ ΎϬΑ ϲϘϠϧ ϼϓ ΎϨϟΎόϓ΃ Ϧϋ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϞϤΤΘϧ ˬ ϲόϧ ͙!!
ΔΒϴσ Γήτϴγ ΎϨϴτόϴγ ˬ ΎϬΘϴϔϠΨϟ ϩΎΒΘϧϻ΍ϭ ϞμΤΗ ϥ΃ ϚηϮΗ ϲΘϟ΍ ϭ΃ ΖϠμΣ ϲΘϟ΍ Ε΍έΎϴΨϟ΍ ϲϋϭ ϥ· ϞΑ
ΎϫέΎΛ΁ ϰϠϋ ΎϬΠ΋ΎΘϧϭ .

Ϧϫάϟ΍ ϰϠϋ ϮΘϠϟ Ωέϭ ˳ έΎϴΧ ΫΎΨΗ΍ Ωέ΍ϮΑ ϦΤϧϭ ΎϨδϔϧ΃ ϥΫ· ϝ΄δϨϟ :
y ϩήϴϏ ϥϭΩ έΎϴΨϟ΍ ΍άϫ ΍ΫΎϤϟ
y έΎϴΨϟ΍ ΍άϫ ˯΍έϭ Ϧϣ ΔόϗϮΘϤϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϲϫ Ύϣ
y ΖϗϮϟ΍ Ε΍άΑ ϲϟϮΣ Ϧϣ Ϊόδϳϭ έΎϴΨϟ΍ ΍άϫ ϲϧΪόδϴγ Ϟϫ

ϝϮϘόϤϟ΍ ΪΤϠϟ ˱ ΎϴΒϠϣ ϩ΍έ΃ϭ έΎϴΨϟ΍ ΍άϬΑ ˱ ΎϘΣ ϊϨΘϗ΃ ϲϨΗΪΟϭ ϲϧ· Ϯϟ ϻ Ϫϧ΃ϭ ΓΩΎόδϟ΍ϭ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ϥΎϣϷ΍ Ϧϣ
Ε΍έΎϴΧ Ϧϋ ΚΤΑ΃ ϥ΃ ϲϠϋ ϚϟΫ βϜόΑ ˬ ϩάΨΗ΃ ϥ΃ ϱέϭήπϟ΍ Ϧϣ ϥΈϓ ˬ ϦϳήΧϵ΍ ΡήΠϳ ϭ΃ ˯ϲδϳ
ϯήΧ΃ .
ΔϴϧΎϤδΟ ΔϴϜϴϧΎϜϴϣ ϙΎϨϫ ϥ΃ ϒϳήτϟ΍ Ϧϣ ) Ξ΋ΎΘϨϟ΍ αΪΣϭ ϲϋϭ ϲϓ ΔϴϧϮϜϟ΍ ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟΎΑ ρΎΒΗέ΍ ΎϬϟ (
ϤδΟ ν΍ήϋ΃ έϮϬχ ϲϓ ϞΜϤΘΗ ΔϴϜϴϧΎϜϴϤϟ΍ ϩάϫ ˬ ϭ΃ ωέΎδΘϤϟ΍ ϥΎϔΟϷ΍ Ώ΍ήτο΍ ϞϴΒϗ Ϧϣ ΔϨϴόϣ ΔϴϧΎ
ΔΣ΍ήϟ΍ϭ ˯ϭΪϬϟΎΑ ϡΎϋ ˳ έϮόη ϊϣ ΎϫήϴϏ ϭ΃ ϦϴϗΎδϟ΍ Ώ΍ήτο΍ ϭ΃ ϪϧΎϜϣ Ϧϣ ςΒϬϳ ϚΒϠϗ ϥ΄ϛϭ ϙέϮόη
Ϧϴόϣ ˲έΎϴΧ ΏΎΨΘϧ΍ Ϛηϭ ϰϠϋ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨϋ ˬ ήΗϮΘϟ΍ϭ ϲϧΎϤδΠϟ΍ Ώ΍ήτοϻ΍ ϭ΃ ΔϴδϔϨϟ΍ .
ϧ ϥ΃ ϦδΤΘδϳϭ ϞΑ ˬ ήϫ΍Ϯψϟ΍ ϚϠΘϟ ϪΒΘϨϧ ϥ΃ ϦδΤΘδϳ ήϬψΗ Ϣϟ ϥ· ΎϬ˷ Ϡόϔ ϲΒϠϘϟ ϪΟϭ΃ ϥ΄Α ϚϟΫϭ ˬ ˱ Ύϴ΋ΎϘϠΗ
Ϟϫ ˬ ϝ΍Άδϟ΍ ΟΎϧ έΎϴΨϟ΍ ΍άϫ ΢ ˮ ϻ ϡ΃ ϲΗ΄ϴγ Ώ΍ήτο΍ϭ ήΗϮΗ ϭ΃ Δϴδϔϧ ΔϨϴϧ΄Ϥσ ϞϜθΑ ϝΎΤϟΎΑ Ώ΍ϮΠϟ΍
ΎϫήϴϏ ϭ΃ ͙! Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ ϢϬϨϴΑϭ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ήϴΜϜϟ΍ Ϧπϳ ˬ ϒγϸϟ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϻ Ϯϫ ΐϠϘϟ΍ ϥ΃ ϥϮϔϘΜϤϟ΍
Ϟϴϟ ϡΪϟ΍ ΦπΗ ˳ ΔϴΠϨϔγ· ˳ ΔΨπϣ ωΎτϘϧ΍ ϼΑ έΎϬϧ ͙! ΢ϴΤλ βϴϟ ΍άϫ « ˱ ΍ΪΑ΃ ͙! ˲ϲγΪΣ ˲ίΎϬΟ ΐϠϘϟ΍
ΕϻΎΣ ϲϓ ϭ΃ ΔΑήΠΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬΑ ϦϣΆϧ ˲ΔϴϧϮϛ ΕΎσΎΒΗέ΍ Ϫϟ ϚϠϤϧ ϻϭ ˬ κϟΎΨϟ΍ ϲδϔϨϟ΍ ˯Ύϔμϟ΍
ΎϬϨϋ ˱ ΎϳήΒΘΨϣ ΔΑήΠϣ ΔϴϨϴϘϳ ˳ Δϓήόϣ ͙!
΍ ΔϓΎϛ άΧ΄ϳ Ϫϧ· ϱ΃ ˬ ˳ ϲϟϮϤη ˳ ϞϜθΑ ϢϜΤϟ΍ϭ ϢϴϴϘΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϪϳΪϟ ΐϠϘϟ΍ ΓΪΣ΍ϭ ΓΪΣϮϛ ϖ΋ϼόϟ
ήϫ΍Ϯψϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϢϜΤϳ ϱάϟ΍ ϞϘόϟΎϛ βϴϟϭ ˬ ˱ ϼϤΘϜϣ Ωήϟ΍ Ϛϴτόϳϭ Δϋήδϟ΍ ϰϬΘϨϤΑ ΎϬΠϟΎόϳϭ
ϱ΃ ˳ ϞμϔϨϣ ˳ ϞϜθΑ ϢϴϴϘΘϟ΍ ΓΩΎϤΑ ςΒΗήΗ ϲΘϟ΍ ϖ΋ϼόϟ΍ ΞϟΎόϳ ϢΛ αΎϨϟ΍ ˯΍έ΁ϭ ΔϘΑΎδϟ΍ Ε΍ήΒΨϟ΍ϭ α΍ϮΤϟ΍ϭ
ϯήΧϷ΍ ήΛ· ˳ ΓΪΣ΍ϭ . δΨϟ΍ ϭ΃ ΢Αήϟ΍ ϖτϨϤΑ ήϜϔϳ ϻ ΐϠϘϟ΍ ϥ· ϢΛ έΎϴΨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ΢Αέ΃ Ϣϛ ϰϨόϤΑ ˬ ΓέΎ
8


αΎϨϟ΍ ΓΩΎόγϭ ήϴϤπϟ΍ Ε΍έΎΒΘϋ΍ ϊϣ ϙ΍Ϋ ϭ΃ έΎϴΨϟ΍ ΍άϫ ϡΎΠδϧ΍ ϯΪϣ ϰϟ· ήψϨϳ Ϯϫ ϞΑ ˬ ήδΧ΃ Ϣϛϭ
ϲϧϮϜϟ΍ ϡΎΠδϧϻ΍ϭ .
ΎϣέΎϜϟ΍ ϥϮϧΎϗ ΔϴΗΎϴΤϟ΍ ΔϴϫΎϓήϟ΍ϭ ϱΩΎϤϟ΍ ΐδϜϠϟ ϲπϔϳ ϥ΃ Ϫϣ΍ΪΨΘγ΍ ˯ήϤϟ΍ ϦδΣ΃ ϥ· ϦϜϤϳ ˬ ϱΫϮΒϟ΍
Ύϣ ϥ· ˬ ϲόϧ ϥ΃ Δτϳήη ˬ ϰϠϋ ΓϮϘΑ ΪϤΘόϳ ΎϨϠΒϘΘδϣ ϥ·ϭ ˬ Ξ΋ΎΘϧ Ϊϐϟ΍ ϲϓ Ϫϟ ϥϮϜϴγ ϡϮϴϟ΍ ϪϠόϔϧ
ϥϵ΍ ΎϬϴϓ ϦΤϧ ϲΘϟ΍ ϩάϫ ΔψΤϠϟ΍ ϲϓ ΎϨΗ΍έΎϴΧ . ˱ ΎϨδΣ « ΩΎϋ Ύϣ ϲΘϟ΍ϭ ϲοΎϤϟ΍ ϝΎόϓ΃ ϥ΄θΑ ΍ΫΎϣ
ˮ ΔΒϟΎδϟ΍ ΎϫέΎΛ΁ Ϧϣ ΍άϫ ΎϨϣϮϳ ϲϓ ϲϟΎΘϟΎΑ ϲϧΎόϧ ϲΘϟ΍ϭ ˬ ΎϬϴϓ ΎϨΗ΍έΎϴΧ ήϴϴϐΗ ΎϧέϭΪϘϤΑ
Ϣόϧ « ΍έΎϴΧ ΙϼΛ ϙΎϨϫ ϊϣ ϞϣΎόΘϟ΍ Δϴϔϴϛ έΎΘΨΗ ϥ΃ ϚϨϜϤϳ Ε ) ΎϣέΎϛ ( ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϲοΎϤϟ΍ :
έΎϴΨϟ΍ ϝϭϷ΍ : αΎϨϟ΍ ΔϴΒϠϏ΃ ϥ΃ ΔϘϴϘΤϟ΍ϭ ˬ ΩΪδϳ ϻ ˳ ϦϳΩ Ϧϣ βϴϟ ϥϷ ˬ ΩΩήΗ ήϴϐΑ ϦϤΜϟ΍ ϊϓΪΗ ϥ΃ Ϯϫ
ϲϋϮϟ΍ ξόΒΑ ϭ΃ ϢϬϨϣ ϲϋϭ ϼΑ ΍άϫ ϥϮϠόϔϳ . ήόθϧ Ύϣ ˱ ΍ήϴΜϛϭ ˬ ˱ ϼϴϘΛ ϪόϓΪϧ ϱάϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϭΪΒϳ Ύϣ ˱΍ήϴΜϛ
Α ϊϓΪϧ ΔϳΎϬϨϟ΍ ϲϓ ΎϨϨϜϟϭ ˬ ϙ΍Ϋ ϭ΃ έΪϘϟ΍ ΍άϬΑ ϡϭΎϘϧ ΎϤΑέ ϭ΃ ϊϓΪϟ΍ ϲϓ ΆϜϠΘϟ΍ϭ Γέ΍ήϤϟΎ .
ϲϧΎΜϟ΍ έΎϴΨϟ΍ : ˬ ϢϴϜΣ ˲έΎϴΧ ΍άϫϭ ˬ ϦϳήΧ϶ϟϭ Ϛϟ ΓΪϴϔϣ ϪΑήΠΗ ϰϟ· ϪόϓΪΗ ϱάϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ϞϴΤΗ ϥ΃ Ϯϫ
τΘγ΃ ϒϴϛ ˬ ϝ΍Άγ Ϛδϔϧ ϰϠϋ ΡήτΗ ϢΛ ϲοΎϤϟ΍ Ε΍έΎϴΧ Ϧϋ ϚΘϴϟϮΌδϣ ϲόΗ Ϛϧ΃ ϰϠϋ ΪϤΘόϳ ϥ΃ ϊϴ
ˮ ϪόϓΪΑ ˲ϡΰϠϣ ϲϧΪΟ΃ ϱάϟ΍ ϦϳΪϟ΍ ΍άϫ ϭ΃ ΔΑήΠΘϟ΍ ϩάϬΑ ϊϔΘϧ΃
ΪϴϔΗ Ϊϗ ΔόϔϨϣ ϰϟ· ΎϬΘϟΎΣ·ϭ ΔΑήΠΘϟ΍ ϩάϫ ϡ΍ΪΨΘγϻ ΕΎϴϧΎϜϣ· Ϧϋ ˱ ΎΜΣΎΑ Ϛϴϋϭ ςθϨϴγ ΔϘϳήτϟ΍ ϩάϬΑ
ϲϓ ΔϤϟΆϤϟ΍ ϚΘΑήΠΗ ˯Ϯο ϰϠϋ ˱ ΍ίΎϬΟ ωήΘΨΗ ϥ΃ ϞϴΒϗ Ϧϣ ˬ ˱ ΍ήϴΜϛ ˱ ϻΎϣ Ϛϟ ΐϠΠΗ Ϊϗϭ ϦϳήϴΜϛ ˱ ΎγΎϧ
ΎϨΛ· ΔΑΎλϹ΍ ϥ΃ ϭ΃ ΔΑΎλϹ΍ ϰϟ· ϚΑ ΕΩ΃ϭ ΔϤϴϠγ ήϴϏ ΔϨϛΎϣ ϰϠϋ ϞϤόϟ΍ ˯ΎϨΛ· ϭ΃ ΔοΎϳέ ΔγέΎϤϣ ˯
ΔΑήΠΘϟ΍ ϚϠΗ ΖϧΎϛ Ύϣ ΔϨ΋Ύϛ ˬ ϚΘΑήΠΗ ΓϮδϗ ΎϬϴϓ ΡήθΗ Ε΍ήϛάϣ ϰΘΣ ϭ΃ ˱ ΎϴϤϴϠόΗ ˱ ΎΑΎΘϛ ΐΘϜΗ .
ϲϟΎΘϟΎΑϭ Δϳϭήϟ΍ϭ ˯ϭΪϬϟ΍ Ϧϣ ήΒϛ΃ ςδϘΑ έϮϣϷ΍ άΧ΄Η ϥ΃ ΓέϭήπΑ Ϛϟ ΍έ΍άϧ· ΔΑήΠΘϟ΍ ϥϮϜΗ ΎϤΑέ ϭ΃
ϔΤΗ ϙήϤϋ ϞϴτΗϭ ϚΘΤλ φ .
ήϛάΗ « ΔϤϟΆϣ ΔΑήΠΘϟ΍ ϚϠΗ ΖϧΎϛ ΎϤϬϣϭ ΔΑήΠΗ ϱ΃ ϲϓ ήϴΧ ΓέάΑ ˱ΎϤ΋΍Ω ϙΎϨϫ ͙!
ϲοΎϤϟ΍ ϦϳΩ Ζϧ΃ ϊϓΪΗ ΍άϫ ϞΜϤΑ ) ΔΌσΎΨϟ΍ ϲοΎϤϟ΍ Ε΍έΎϴΧ Ξ΋ΎΘϧ ( ΔϗΎτϟ΍ Ϧϣ ˱ Ύτδϗ ϚϳΪϟ ξϴϔϳϭ
ϙήϴϏϭ ϚδϔϨϟ ϊϔϨϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ϪϣΪΨΘδΗ .

΍ ΚϟΎΜϟ΍ έΎϴΨϟ : ΎϤΑέ ϞϜθΑ ϚΗΎϴΣ ϊΑΎΘΗϭ ˯ϲη ϚϨϫΫ ϲϓ ΎϬϨϣ ϒϠΨΘϳ ϼϓ ϞϣΎϜϟΎΑ ΔΑήΠΘϟ΍ ίϭΎΠΘΗ ϥ΃
˱ Ύθ΋Ύϋ ϞψΗ ϥ΃ ϲϓ ϦϤΜϟ΍ ϊϓΪΗ ϥ΃ ΪόΑ ˱ ΎϣΰϠϣ Ζδϟ Ϛϧ΄Α ϲόΗ ϥ΃ ϝϼΧ Ϧϣ ΍άϫ ϢΘϳϭ ˬ ϖΑΎδϟ΍ Ϧϣ Ϟπϓ΃
Ϟϣ΄ΘϠϟ ˯ήϤϟ΍ ΝΎΘΤϳ ΎϨϫ ˬ ϚΗΎϴΣ ϊΑΎΘΗϭ ΎϫΎδϨΗ ϞΑ ˬ ΔΑήΠΘϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ϝΎϴΨϟ΍ϭ Ϟόϔϟ΍ϭ ήϜϔϟΎΑ ήϳήΤΘϟ
ϊϓΪϴγ ϭ΃ ϊϓΩ ϱάϟ΍ ϦϤΜϟ΍ ϥ΄θΑ ϖϠϘϟ΍ ˯ΎΒϋ΃ Ϧϣ ϞϣΎϜϟΎΑ ϪΗΎϴΣϭ ϩήϜϓϭ ϪϠϘϋ .
ΔϴϣέΎϛ Ϟγϼγ ϲϫ ΎϫήϴΒϛϭ Ύϫήϴϐλ ΔϴΗΎϴΤϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ Ϟϛ ϥ΃ ϒϴπϧ ϥ΃ ΩϮϧ ΎϨϫ Karma Episodes
˲Ϟόϓ Ϯϫ ˱ ΍ΪΟ ˲ϱΩΎϋ ˲Ϟόϓ Ϯϫϭ ˱ ϼΜϣ ΓϮϬϗ ΡΪϗ ϝϭΎϨΗ ˬ karma ϖϠΨϳ Ύϣ ˳ ΔψΤϟ ϲϓ ΓϮϬϘϟ΍ ˯ΎδΘΣ΍ ϥϷ
ΔΒϏέ ϖϠΧ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ΎϬϳΪϟ ΎϫέϭΪΑ ϯήϛάϟ΍ ϩάϫ ˬ Γήϛ΍άϟ΍ ϲϓ ϒϠΨΘΗ Γήϴϐλ ϯήϛΫ Desire
ΓϮϬϘϟ΍ Ώήη έ΍ήϜΗ ϰϟ· ϱΩΆΗ ΎϫέϭΪΑ ΔΒϏήϟ΍ϭ .
9


ϰѧѧѧѧϟ· ϲѧѧѧѧπϔϳ ϥ΃ ϚѧѧѧѧϫΎΒΘϧ΍ έϭΪѧѧѧѧϘϤΑ ϥΈѧѧѧѧϓ ˬ ΎѧѧѧѧϬΠ΋ΎΘϧϭ ϝΎѧѧѧѧόϓϷ΍ Ϧѧѧѧѧϣ Ϟѧѧѧѧγϼδϟ΍ ϩάѧѧѧѧϫ Ζѧѧѧѧϴϋϭ Ϛѧѧѧѧϧ· Ϯѧѧѧѧϟ
΍ϭ ΔѧѧѧόϔϨϤϟ΍ ϕΎѧѧѧτϧ Ϧѧѧѧϣ Ϟѧѧѧόϔϟ΍ ΝήѧѧѧΨϳ ϼѧѧѧϓ Ϟѧѧѧόϔϟ΍ ϰѧѧѧϠϋ ϞѧѧѧϘόϟ΍ Γήτϴѧѧѧγ ήѧѧѧϴΨϟ . ѧѧѧϤϛ ˱ ΎѧѧѧϣΎϤΗ ΍άѧѧѧϫ Ϟѧѧѧόϔϳ Ύ
Γ˷ ήѧѧϣ ήѧѧϤΨϟ΍ ΏήѧѧΠϳ ϱάѧѧϟ΍ ΎѧѧϫέήϜϳ ϼѧѧϓ ΎѧѧϬϨϴΣ ϲѧѧϓ ΔѧѧΑήΠΘϟ΍ ϒΨѧѧγ ϲѧѧόϳϭ ͙.! ϥϭήѧѧϴΨϣ ϦѧѧΤϧ έήѧѧϜϧ
ϭ΃ Ϳ΍ ϥ΃ ϲϋΪѧѧѧѧϧ ˬ ήѧѧѧΜόΘϧ ϦϴѧѧѧѧΣϭ ΎѧѧѧϨϟϮϘϋϭ ΎϨϣΎѧѧѧδΟ΃ ϝϮѧѧѧѧΣ ΔΌϴѧѧѧδϟ΍ Ε΍έΎѧѧѧϴΨϟ΍ ϙΎΒѧѧѧѧθΑ ϲѧѧѧϘϠϧ ΎѧѧѧϨϨϜϟϭ
ΐΒѧѧδϟ΍ ϲѧѧϫ ϑϭήѧѧψϟ΍ ϭ΃ αΎѧѧϨϟ΍ ϭ΃ έΪѧѧϘϟ΍ ͙!! ϡΪѧѧϗ ϢϳΪѧѧϘϟ΍ ϞѧѧϴϤΠϟ΍ ϥϮϧΎѧѧϘϟ΍ ΍άѧѧϫ ΎѧѧϨϟ ϦѧѧϜϤϳ ˬ ήϫΪѧѧϟ΍
΁ϭ ϩΎѧѧѧѧϨϴϋϭ ΎѧѧѧѧϨϧ· Ϯѧѧѧѧϟ ϪѧѧѧѧϘϴΒτΗ ήѧѧѧѧΒϋ ϝΎѧѧѧѧϨϧ ϥ΃ ˬ ϪѧѧѧѧΑ Ύѧѧѧѧ˷ Ϩϣ Ϯѧѧѧѧϫ ˳ ΓΩΎόѧѧѧѧγ ˬ ϯήѧѧѧѧΧϷ΍ ΔѧѧѧѧϴΣϭήϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮѧѧѧѧϘϟ΍ϭ
ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴψϨϟ΍ ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧτϘϨϣ ˳ ΡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠϧϭ ͙!
ϊΒδϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΡΎΠϨϟ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗ
ϊΑ΍ήϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
ΔϣϭΎϘϣ ϞϗϷ΍ ϖϳήτϟ΍

) ϥΎδϧϹ΍ αΪϗϷ΍ Ϯϫ ΍άϫ ϱάϟ΍ ϑήόϳ ϥϭΩ ϥ΃ κΤϔΘϳ ˬ ϯήϳ ϥϭΩ ϥ΃ ΢Θϔϳ ϦϴϨϴϋ ˬ ϝΎϨϳ ϥϭΩ ϥ΃ Ϟόϔϳ ˯ϲη (

ϑϮδϠϴϓ Ϧϴμϟ΍ Ϣϴψόϟ΍
ϲδΗϭϻ
10ϡΎΠѧѧѧѧѧѧѧѧδϧϻ΍ϭ ΐѧѧѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧϣ΍Ϯϋ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϟίϷ΍ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΘϴϜϴϣΎϨϳΩ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ΓΪѧѧѧѧѧѧѧѧϟΎΨϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧόϴΒτϟ΍ ΪѧѧѧѧѧѧѧѧϤΘόΗ
ϖѧѧѧѧѧϓ΍ϮΘϟ΍ϭ . Ϫѧѧѧѧѧϧ΄ϛϭ ϭΪѧѧѧѧѧΒϳ Ϧѧѧѧѧѧϣ ΎѧѧѧѧѧϬϴϓ βϴѧѧѧѧѧϟ ˬ ϪѧѧѧѧѧΘϔϴχϭ ϱΩΆѧѧѧѧѧϳ ˳ Ϟѧѧѧѧѧ˵ ϛϭ ςѧѧѧѧѧθϨΗ ϲѧѧѧѧѧϫϭ ΔѧѧѧѧѧόϴΒτϟ΍
ϱήѧѧѧѧѧΠϳ ˳ ˯ϲѧѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧѧϛ ϞѧѧѧѧѧΑ ˬ ϪѧѧѧѧѧΘϤϬϣ ˯΍Ω΃ ϲѧѧѧѧѧϓ ϲϧΎѧѧѧѧѧόϳ ˳ ΓΪϳΪѧѧѧѧѧη ΔϴΑΎϴѧѧѧѧѧδϧΎΑ « άѧѧѧѧѧϨϣ έϭΪѧѧѧѧѧΗ ΐѧѧѧѧѧϛ΍ϮϜϟ΍
ΖѧѧѧѧѧѧѧϗϮϟ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧѧѧΑ ρΎΒѧѧѧѧѧѧѧπϧϻ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϳήΤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧϳΎϐΑ ˯Ύѧѧѧѧѧѧѧπϔϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ΢ΒѧѧѧѧѧѧѧδΗ ϭ΃ ΎϬΗ΍έ΍Ϊѧѧѧѧѧѧѧϣ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ϝίϷ΍
« ˯ΎѧѧѧѧѧϨϋ ήѧѧѧѧѧϴϐΑ ϩ΍ήѧѧѧѧѧΠϣ ϲѧѧѧѧѧϓ ϖϓΪѧѧѧѧѧΘϳ ήѧѧѧѧѧϬϨϟ΍ « ˳ Ϟѧѧѧѧѧϛϭ ˬ ΔѧѧѧѧѧϳήΤΑ ϩ˯ΎϤѧѧѧѧѧγ ϲѧѧѧѧѧϓ ΢Βѧѧѧѧѧδϳ ήѧѧѧѧѧϴτϟ΍ϭ
Ώ΍ήτο΍ ϻϭ ήΗϮΗ ϼΑ ϪϓΪϫ ϰϟ· ˳ ϪΠΘϣ ͙!
ϭ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧϴΣ ήѧѧѧѧѧѧϴϏ ˳ ΓΪѧѧѧѧѧѧϣΎΟ ˵ ήѧѧѧѧѧѧλΎϨϋ ΎѧѧѧѧѧѧϬϨϜϟϭ ˬ Ϟѧѧѧѧѧѧ΋Ύϗ ϝϮϘϴѧѧѧѧѧѧγ ϻ ϲϟΎѧѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧϬϨϴϧ΍ϮϘΑ ΔѧѧѧѧѧѧϣϮϜΤϣ
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϟίϷ΍ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΘΑ΍ϮΛ ωΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒΗ· ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ˲ΓήѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒΠϣ ˲ΓέϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϘϣ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫϭ ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛΫ ϭ΃ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟ Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧѧπϓ « ˮ
˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧϣΎϤΗ ΢ϴΤѧѧѧѧѧѧѧλ ΍άѧѧѧѧѧѧѧϫ « ϚѧѧѧѧѧѧѧϠΗ ϥϷ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧѧϨϴϨόϳ Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ Ϯѧѧѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϨϴϧ΍Ϯϗ ϥ΃ Ϯѧѧѧѧѧѧѧϫ ˱ Ύѧѧѧѧѧѧѧπϳ΃ ΢ϴΤѧѧѧѧѧѧѧμϟ΍ϭ
ϕΎѧѧѧѧѧϓϮϟ΍ ϖѧѧѧѧѧϘΤΘϳ ˳ ΔѧѧѧѧѧϴϛΫ ˳ ΔѧѧѧѧѧϤϜΤϣ Ϧϴϧ΍ϮѧѧѧѧѧϘϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧϜΗ ΚѧѧѧѧѧϴΣϭ ˬ ΐѧѧѧѧѧϴΠϋ ˳ ˯ΎѧѧѧѧѧϛΫ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ϝΪѧѧѧѧѧΗ Ϧϴϧ΍ϮѧѧѧѧѧϘϟ΍
ϭ ϡϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϟ΍ϭ ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ΋Ϯϟ΍ϭ ΓΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎόϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔΘϨΗϭ ΔϴϓΎϔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ͙!
ˮ ϢϬΤϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧμϤϟ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫϮϔϴϛ ϭ΃ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϴΒτϟ΍ Ϧϴϧ΍Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗ ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθΒϟ΍ ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΘϋ΃ Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ΍ΫΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ
ΏΎѧѧѧѧΘϜϟ΍ ΍άѧѧѧѧϫ ϝϮѧѧѧѧμϓ ΔѧѧѧѧϓΎϛ ήѧѧѧѧΒϋ Ϫѧѧѧѧϴϟ· ϝϮѧѧѧѧλϮϟ΍ ΎѧѧѧѧϧΩέ΃ ϱάѧѧѧѧϟ΍ Ϯѧѧѧѧϫ ΍άѧѧѧѧϫ . Ϧϴϧ΍Ϯѧѧѧѧϗ ϥ΃ ΪѧѧѧѧϛΆϧ ϥ΃
ϖѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ΡΎѧѧѧѧѧѧѧΠϨϟ΍ Ϊѧѧѧѧѧѧϳέ˵ ΃ Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ ΍Ϋ· ˷ ϊѧѧѧѧѧѧΒΘΗ ϥ΃ ΢ϠѧѧѧѧѧѧѧλϷ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϫ ˬ ΓΪѧѧѧѧѧѧѧϟΎΨϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧόϴΒτϟ΍ . ΔϴϓΎϔѧѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ΃ΪѧѧѧѧѧѧѧΒϣ
ϦϴѧѧѧѧΑ ϡΎΠѧѧѧѧδϧϻ΍ϭ ϖѧѧѧѧϓ΍ϮΘϟ΍ϭ ΩϮѧѧѧѧϨϬϟ΍ ϯΪѧѧѧѧϟ αΪѧѧѧѧϘϤϟ΍ ΏΎѧѧѧѧΘϜϟ΍ ϲѧѧѧѧϓ ϰϤѧѧѧѧδϳ ˬ ήѧѧѧѧλΎϨόϟ΍ ) ΍Ϊѧѧѧѧϴϔϟ΍
- VEDA ѧѧѧѧΑ ˰ ) ΪѧѧѧѧϬΠϟ΍ ϲѧѧѧѧϓ ΩΎѧѧѧѧμΘϗϻ΍ ΃ΪѧѧѧѧΒϣ ( ϞѧѧѧѧμΗ Ύѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧϳΎϐϟ ˬ ˱ ΍ήѧѧѧѧϴΜϛ Ϟѧѧѧѧϧϭ ˱ ϼϴѧѧѧѧϠϗ Ϟѧѧѧѧόϓ΍ ϭ΃
˯ϲѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧϛ ϝΎѧѧѧѧϨΗϭ ˯ϲѧѧѧѧη Ϫѧѧѧѧϴϓ ϞѧѧѧѧόϔΗ ϻ ϱάѧѧѧѧϟ΍ ϡϮѧѧѧѧϴϟ΍ ϰѧѧѧѧϟ· ( ϱάѧѧѧѧϟ΍ ήϴϧϮѧѧѧѧϴϠϤϟ΍ ΍άѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧΜϣ ˱ ΎѧѧѧѧϣΎϤΗ
ϩήϳήγ ϰϠϋ Ϣ΋Ύϧ Ϯϫϭ ϪϨϴϳϼϣ αΪϜΘΗ .
ϥ΃ ˬ ήѧѧѧѧѧΧ΁ ϰѧѧѧѧѧϨόϤΑ ϢѧѧѧѧѧδΠΘΗ ϥ΃ ήѧѧѧѧѧϜϔϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ϢѧѧѧѧѧϠΣ Ϧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧπϣϮϟ ϲѧѧѧѧѧϔϜϳ ϲѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧψΤϠϟ΍ ϰѧѧѧѧѧϟ· ϞѧѧѧѧѧμΗ
αϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϠϣ ˳ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϴϘΣ ˳ ϱΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ˳ ˯ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧη ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ· .
ΐѧѧѧѧѧѧѧѧϴΠϧϭ ˬ ϥϭήѧѧѧѧѧѧѧѧϴΜϜϟ΍ ΎϨϟ΄ѧѧѧѧѧѧѧѧδϴγ ˮ ΍ΫΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϡ΃ ˲ήΤѧѧѧѧѧѧѧѧγ Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧϫ΃ « ϻ « ϦѧѧѧѧѧѧѧѧϜϟϭ ήΤѧѧѧѧѧѧѧѧδΑ βϴѧѧѧѧѧѧѧѧϟ
ϭΪѧѧѧѧѧѧϐΗ ϥ΃ ϰѧѧѧѧѧѧϟ· ϲѧѧѧѧѧѧπϔϳ ϲϋϮѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ˲ϲѧѧѧѧѧѧϗέϭ ή΋Ύϐѧѧѧѧѧѧμϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϋ ϲϣΎѧѧѧѧѧѧδΗϭ ΔϴΑΎϴѧѧѧѧѧѧδϧ΍ϭ ˲ΔϴϓΎϔѧѧѧѧѧѧη
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠϤΑ ΝέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ήϴΛ΄ѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ˲ΓέΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗ Ρϭήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳήΗ ϭ΃ ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϔΗ ϥ΃ Ωή ͙!
ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒϛ΃ ΢Αήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ϭ Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗ΃ ΐѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΘϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϳ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϣ « ˮ
ωΎѧѧѧѧѧѧϤσϷ΍ βϴѧѧѧѧѧѧϟϭ ΎѧѧѧѧѧѧϨϟΎόϓ΃ ˯΍έϭ ϊϓ΍Ϊѧѧѧѧѧѧϟ΍ϭ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ Ϯѧѧѧѧѧѧϫ ϩΪѧѧѧѧѧѧΣϭ ΐѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ϭ ΐѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϳ ϦϴѧѧѧѧѧѧΣ
Ϯѧѧѧѧѧѧϫϭ ΕΎѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ΞΘѧѧѧѧѧѧϨϣ Ϯѧѧѧѧѧѧϫ ΐѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϥ· Ϋ· ˬ κϴΧήѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΐѧѧѧѧѧѧδϜϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧѧΒϏήϟ΍ϭ ΔϴѧѧѧѧѧμΨθϟ΍
ϭ ϥΎѧѧѧѧѧѧѧϣϷ΍ ΢ϨѧѧѧѧѧѧѧϤϳϭ ΎϬѧѧѧѧѧѧѧπόΑ ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ· Ρ΍ϭέϷ΍ϭ ϡ΍ήѧѧѧѧѧѧѧΟϷ΍ϭ ΐѧѧѧѧѧѧѧϛ΍ϮϜϟ΍ Ϊѧѧѧѧѧѧѧθϳ ϱάѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϩΪѧѧѧѧѧѧѧΣϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϘΜϟ΍
ϲѧѧѧѧѧѧѧόϧ ΎѧѧѧѧѧѧѧϨϠόΠϳ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϩΪѧѧѧѧѧѧѧΣϭϭ ˬ νέϷ΍ ϩάѧѧѧѧѧѧѧϫ ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ΎѧѧѧѧѧѧѧϧΩϮΟϮϟ ϰѧѧѧѧѧѧѧϨόϤϟ΍ϭ ϝ΅ΎѧѧѧѧѧѧѧϔΘϟ΍ϭ ϡϼѧѧѧѧѧѧѧδϟ΍ϭ
ϪΑ ϊΘϤΘδϧϭ ϝΎϤΠϟ΍ .
ϻ ΎѧѧѧѧѧϤϴϓ ΔѧѧѧѧѧϤϴψϋ ΕΎѧѧѧѧѧϗΎσ έΪѧѧѧѧѧϬΗ ϚѧѧѧѧѧϧΈϓ ˬ ϦϳήѧѧѧѧѧΧϵ΍ ΏϼΘѧѧѧѧѧγ΍ϭ Γήτϴѧѧѧѧѧδϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϋ ΖѧѧѧѧѧΜΤΑ Ϛѧѧѧѧѧϧ· Ϯѧѧѧѧѧϟ
ϪѧѧѧѧѧѧΟϮΘΗ ϻϭ ΐѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϝϼѧѧѧѧѧѧΧ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ϲΗ΄ѧѧѧѧѧѧΗ ϻ ϲѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϳΩΎϤϟ΍ ΓϮѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ ˬ ϕϼѧѧѧѧѧѧσϹ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ϪѧѧѧѧѧѧϨϣ Ϟѧѧѧѧѧѧ΋Ύσ
ϊϓ΍ΪѧѧѧѧѧΑ ϦϳήѧѧѧѧѧΧϵ΍ ϮѧѧѧѧѧΤϧ ΔѧѧѧѧѧϣϮϫϮϣ ˬ Δѧѧѧѧѧϔ΋΍ί ΓϮѧѧѧѧѧϗ ϚѧѧѧѧѧΤϨϤΗ ˬ ΐѧѧѧѧѧΤϟ΍ ( ILLUSION ) .
11


ϦϳΰѧѧѧѧѧѧѧΨΗϭ ϢϴѧѧѧѧѧѧѧψϨΗϭ Γέ΍Ω· Γ΍Ω΃ Ϫѧѧѧѧѧѧѧϧ΃ ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ϲϧΎϤѧѧѧѧѧѧѧδΠϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧϧΎϴϛ ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ· ήѧѧѧѧѧѧѧψϨΗ ϥ΃ ΪѧѧѧѧѧѧѧϴϔϤϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ
ΔϴѧѧѧѧѧѧѧѧδϔϨϟ΍ϭ ΔϳέϮόѧѧѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧѧΘϗΎσ ϚϠϬΘѧѧѧѧѧѧѧѧδΗ ϥ΃ ϙέϭΪѧѧѧѧѧѧѧѧϘϤΑ ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛ ϮѧѧѧѧѧѧѧѧϠϓ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ϙϼϬΘѧѧѧѧѧѧѧѧγ΍ϭ
˯΍ήѧѧѧѧѧѧΛ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ Ϫѧѧѧѧѧѧϴϟ· ϕϮѧѧѧѧѧѧΘΗ Ύѧѧѧѧѧѧϣ ϝΎѧѧѧѧѧѧϨΗ ϥ΃ ϚѧѧѧѧѧѧϧΎϜϣΈΑ ϥΈѧѧѧѧѧѧϓ ˬ ˷ ϝΎѧѧѧѧѧѧόϓ ϲѧѧѧѧѧѧϧϼϘϋ ϞϜѧѧѧѧѧѧθΑ ΔѧѧѧѧѧѧϣΎϋ .
ϟ΍ ΔѧѧѧѧϴϧΎϧϷ΍ Ε΍άѧѧѧѧϠϟ ϥϮΒϠΘѧѧѧѧδϣ ήѧѧѧѧθΒϟ΍ ΐѧѧѧѧϠϏ΃ ϥ΃ ϒѧѧѧѧγΆϤ ( EGO ) ΎѧѧѧѧϬϔσ΍Ϯϋϭ ΎѧѧѧѧϬΗΎΒϏήΑ
ΔѧѧѧѧѧѧѧπϳήϤϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬΘϠϴΧ΃ϭ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϣϼΣ΃ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧΤϣΎΠϟ΍ ) ˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧΒϟΎϏ ( ϡϼѧѧѧѧѧѧѧΣϷ΍ϭ ϒѧѧѧѧѧѧѧσ΍Ϯόϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧϠΗ ϊѧѧѧѧѧѧѧϴϤΟϭ ˬ
ΓϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ βϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭ ϑϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλϷ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒϨΗ .
ΎѧѧѧѧѧѧϬΗήψϧ Δόѧѧѧѧѧѧγϭ ΔϴϟϮϤѧѧѧѧѧѧθΑ ϚѧѧѧѧѧѧΣϭέ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧϴϠόϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧΗ΍Ϋ ϲѧѧѧѧѧѧϫ ΔѧѧѧѧѧѧϴΗ΍άϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧΘϴόΟήϣ ΖѧѧѧѧѧѧϧΎϛ Ϯѧѧѧѧѧѧϟ ϦѧѧѧѧѧѧϜϟ
΍ ΎѧѧѧѧѧѧϬΘϘΛϭ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΓΩϮѧѧѧѧѧѧΟϮϣ ΎϴϧΪѧѧѧѧѧѧϟ΍ Ϣѧѧѧѧѧѧόϧ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ϥ΄ѧѧѧѧѧѧΑϭ ΔѧѧѧѧѧѧϴϧϮϜϟ΍ ΓΪѧѧѧѧѧѧΣϮϟΎΑ ΎѧѧѧѧѧѧϬϧΎϤϳ·ϭ ΎϬΗ΍άѧѧѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧѧѧϴϟΎόϟ
Ϧѧѧѧѧѧϟϭ ϑΎѧѧѧѧѧΨΗ Ϧѧѧѧѧѧϟ ϚѧѧѧѧѧϧΈϓ ϚѧѧѧѧѧϠΗ ϚѧѧѧѧѧΘϴόΟήϣ ΖѧѧѧѧѧϧΎϛ Ϯѧѧѧѧѧϟ ϝϮѧѧѧѧѧϘϧ ˬ Ϟѧѧѧѧѧ΋ΎϬϟ΍ ϲϠΧ΍Ϊѧѧѧѧѧϟ΍ Ρϭήѧѧѧѧѧϟ΍ ϦϳΰѧѧѧѧѧΧ
ϥ· ϢѧѧѧѧѧѧϏέ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧΑΎΠϋ· ϭ΃ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧΒΣ ϦϳήѧѧѧѧѧѧΧϵ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ήѧѧѧѧѧѧψΘϨΗ Ϧѧѧѧѧѧѧϟϭ ΏάѧѧѧѧѧѧϜΗ Ϧѧѧѧѧѧѧϟϭ ΩΩήѧѧѧѧѧѧΘΗ Ϧѧѧѧѧѧѧϟϭ ϞѧѧѧѧѧѧΠΨΗ
ϮόϴτΘѧѧѧѧѧѧѧδϳ ϻ ˳ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴΣϭέ ˳ ΓϮѧѧѧѧѧѧѧϘΑ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧΠϫϮΘϣ Ϛѧѧѧѧѧѧѧϧϭήϳ ϦϴѧѧѧѧѧѧѧΣ ϦϳήѧѧѧѧѧѧѧΧϵ΍ ϢϬϧΈѧѧѧѧѧѧѧϓ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϴϟ· ϝϮѧѧѧѧѧѧѧλϮϟ΍ ϥ
Ϣѧѧѧѧѧѧѧϫϭ ϢϫΩΎѧѧѧѧѧѧѧϴϗ Ϛѧѧѧѧѧѧѧϟ ϥϮϤϠѧѧѧѧѧѧѧδϳϭ ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϤΘϫϻ΍ϭ ΏΎѧѧѧѧѧѧѧΠϋϹ΍ϭ ΐѧѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ΪѧѧѧѧѧѧѧϳήΗ Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ ϚϧϮΤϨϤϴѧѧѧѧѧѧѧγ
ϚϨϣϭ ϚΑ ϥϮϘΛ΍ϭϭ ϥϮϨϣ΁ .
ϢѧѧѧѧѧϠΤϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϓ ΏΎѧѧѧѧѧΘϛ ϲѧѧѧѧѧϓ The Art Of Dreaming αϮϟέΎѧѧѧѧѧϜϟ ϥ΍ϮѧѧѧѧѧΟ ϥϭΩ ϝϮѧѧѧѧѧϘϳ
΍ΩΎϨΘѧѧѧѧѧγΎϛ ) ϲѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧϴΗ΍άϟ΍ ΎѧѧѧѧѧϨΘϤϴϗ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ΔѧѧѧѧѧψϓΎΤϤϠϟ ΎѧѧѧѧѧϨΘϗΎσ Ϧѧѧѧѧѧϣ ήѧѧѧѧѧΒϛϷ΍ ˯ΰѧѧѧѧѧΠϟ΍ ϚϠϬΘѧѧѧѧѧδϧ ϦѧѧѧѧѧΤϧ
ѧѧѧѧѧѧѧϨϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϴϋ ΔѧѧѧѧѧѧѧϤϴϘϟ΍ Ϣѧѧѧѧѧѧѧϫϭ ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ˱ ϼϴѧѧѧѧѧѧѧϠϗ ΎϨΘѧѧѧѧѧѧѧπΒϗ ΎѧѧѧѧѧѧѧϨϴΧέ΃ ΎѧѧѧѧѧѧѧϨϧ· Ϯѧѧѧѧѧѧѧϟ ˬ ΎϨѧѧѧѧѧѧѧδϔϧ΃ Ϧϴѧѧѧѧѧѧѧϋϭ αΎ
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϠ΋Ύϫ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎσ ήϓϮѧѧѧѧѧѧѧѧϧ ϥ΃ ϝϭϷ΍ ˬ ΪѧѧѧѧѧѧѧΣ΍ϭ ϥ΂ѧѧѧѧѧѧѧѧΑ ϦϴΌϴѧѧѧѧѧѧѧѧη ϖѧѧѧѧѧѧѧϘΤϧ ϥ΃ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϨϟ ϦѧѧѧѧѧѧѧѧϜϣϷ έΎѧѧѧѧѧѧѧΒΘϋϻ΍ϭ
ΔϔϋΎѧѧѧѧѧπϣ ςϴѧѧѧѧѧδΑ ˯ΰѧѧѧѧѧΟ ϚϠϬΘѧѧѧѧѧδϧ ϥ΃ ϲϧΎѧѧѧѧѧΜϟ΍ϭ ˬ ΎϨΗέϮѧѧѧѧѧλ ϞѧѧѧѧѧϴϤΠΗϭ ΎϨѧѧѧѧѧδϔϧ΃ Ϧѧѧѧѧѧϋ ωΎϓΪѧѧѧѧѧϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ
Ϙϟ΍ ΩϭΪѧѧѧѧѧΣ ΝέΎѧѧѧѧѧΧ ˬ ϪѧѧѧѧѧϟΎϤΟϭ ϥϮѧѧѧѧѧϜϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϤψϋ Δѧѧѧѧѧϳ΅έ ϲѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧϫ Ϧѧѧѧѧѧϣ ϒѧѧѧѧѧϠϐΗ ϲѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧόϗϮ
Δϔ΋΍ΰϟ΍ ΔϴΗ΍άϟ΍ ΎϨΘϤϴϗ ( .
ΎѧѧѧѧѧϨΗΎϴΣ ϲѧѧѧѧѧϓ ϲϧϮѧѧѧѧѧϜϟ΍ ϲѧѧѧѧѧόϴΒτϟ΍ ΃ΪѧѧѧѧѧΒϤϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϡΪΨΘѧѧѧѧѧδϧ ϥ΃ ϯήѧѧѧѧѧΗ Ύѧѧѧѧѧϳ ΎѧѧѧѧѧϨϟ ϰϨѧѧѧѧѧδΘϳ ϒѧѧѧѧѧϴϛ ˱ ΎϨѧѧѧѧѧδΣ
ΔϴμΨθϟ΍ :
˱ ϻϭ΃ : ϲѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧϤϛ ϑϭήѧѧѧѧѧψϟ΍ϭ ϲѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧϤϛ ΓΎѧѧѧѧѧϴΤϟ΍ϭ Ϣѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧϤϛ αΎѧѧѧѧѧϨϟ΍ ϝϮѧѧѧѧѧΒϗ ˬ ϢϴϠѧѧѧѧѧδΘϟ΍ϭ ϝϮΒϘϟΎѧѧѧѧѧΑ
ϥϮѧѧѧѧѧϜΗ ϥ΃ ΎϫΪѧѧѧѧѧϳέ΃ ΎѧѧѧѧѧϤϛ ϻ ˬ ΔѧѧѧѧѧϨ΋Ύϛ . ΔѧѧѧѧѧψΤϟ ϲѧѧѧѧѧϫ ϥϵ΍ ΔѧѧѧѧѧϤ΋ΎϘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧψΤϠϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧϫ ϥ΄ѧѧѧѧѧΑ ϦϣΆѧѧѧѧѧϧ ϥ΃
ΎѧѧѧѧѧѧϬϨϣί ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΎѧѧѧѧѧѧϫήϴϴϐΘϟ ϝΎѧѧѧѧѧΠϣ ϻϭ ˬ ϢϟΎѧѧѧѧѧѧόϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϥΎѧѧѧѧѧѧϜϣ Ϟѧѧѧѧѧϛ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϥϵ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧѧѧϤ΋Ύϗ ˬ ΔѧѧѧѧѧϴϧϮϛ
ϭ΃ ϲѧѧѧѧѧѧΘψΤϠϟ ΕήѧѧѧѧѧѧϜϨΗ Ϯѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧϨϧϷ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧѧϤϛ ΎѧѧѧѧѧѧϬΑ ϢϴϠѧѧѧѧѧѧδΘϟ΍ϭ ΎѧѧѧѧѧѧϬϟϮΒϗ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧѧΣϭΪϨϣ ϻϭ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ
Ϫ΋Ύѧѧѧѧѧѧμϗ· ϭ΃ ϩήѧѧѧѧѧѧϴϴϐΗ ϭ΃ ϩ˯Ύѧѧѧѧѧѧϐϟ· ΖѧѧѧѧѧѧϟϭΎΣϭ ϩάѧѧѧѧѧѧϫ ϲѧѧѧѧѧѧΘψΤϟ Ε΍ΩϮѧѧѧѧѧѧΟϮϣ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ˳ ΩϮѧѧѧѧѧѧΟϮϣ ϱϷ ϲϧΈѧѧѧѧѧѧϓ
ϞѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ΔϳΪѧѧѧѧѧѧδΠϟ΍ ϲϟΎѧѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭ ΔϴѧѧѧѧѧѧδϔϨϟ΍ ϲΘΤѧѧѧѧѧѧμϟ ˯ϲѧѧѧѧѧѧγ΃ϭ ϲѧѧѧѧѧѧΟ΍ΰϣ ήѧѧѧѧѧѧϜϋ΃ ϥ΄ѧѧѧѧѧѧΑ ϻ· ΢ѧѧѧѧѧѧΠϧ΃ Ϧѧѧѧѧѧѧϟ
ΔѧѧѧѧѧϴϔϴϜϟ ςѧѧѧѧτΧ΃ ϢѧѧѧѧѧΛ Ϯѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧϤϛ ϪѧѧѧѧΑ ϞѧѧѧѧѧΒϗ΃ ϥ΃ ϲѧѧѧѧϠϋ ˬ ΩϮѧѧѧѧѧΟϮϤϟ΍ ΍άѧѧѧѧϫ ϲѧѧѧѧѧϓ ˱ ΎΌϴѧѧѧѧη ήѧѧѧѧѧϴϏ΃ ϥ΃ ϞѧѧѧѧΟϷϭ
ϲϟϮѧѧѧѧѧѧѧΒϗ ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϭ ήѧѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ϩΩϮѧѧѧѧѧѧѧΟϭ Δѧѧѧѧѧѧѧϴόϗ΍ϭ ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ˱ Ύѧѧѧѧѧѧѧδϴγ΄Η ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ϩήѧѧѧѧѧѧѧϴϴϐΗ
ΩϮΟϮϟ΍ ΍άϫ Ϧϋ ϱΎοέϭ .
ΐѧѧѧѧѧѧΠϳ ϲѧѧѧѧѧѧϨϧ΃ ΎѧѧѧѧѧѧϨϫ ϲѧѧѧѧѧѧϨϋ΃ ϻ ϱέΎϜϨΘѧѧѧѧѧѧγ΍ ϊѧѧѧѧѧѧϣ ˱ Ύϔϐѧѧѧѧѧѧη Ϫѧѧѧѧѧѧϴϓ ΏϭΫ΃ϭ ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϠϟ ϞѧѧѧѧѧѧΒσ΃ϭ κѧѧѧѧѧѧϗέ΃ ϥ΃
ΚѧѧѧѧѧѧΤΑ΃ ϢѧѧѧѧѧΛ ΔѧѧѧѧѧϤ΋Ύϗ Δѧѧѧѧѧѧϴόϗ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧϘϴϘΤϛ ΐѧѧѧѧѧδΣ ϪѧѧѧѧѧѧΑ ϢϠѧѧѧѧѧγ΃ ϦѧѧѧѧѧϜϟϭ ϻ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧϬ˷ Ϡϛ ϭ΃ ϪѧѧѧѧѧΗ΍Ωήϔϣ ξόΒѧѧѧѧѧϟ
12


ϖѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠτϤϟ΍ ξϓήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϻ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧοήϟΎΑϭ Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϫ΍ήϜϟ΍ ϻ ΐѧѧѧѧѧѧѧѧѧΤϟΎΑ ϩήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϴϐΘϟ ιήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϋ .
ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔϴѧѧѧѧѧѧμΨθϟ΍ ϲΗ΍έΎѧѧѧѧѧѧΒΘΧ΍ϭ ϲΗ΍έΎѧѧѧѧѧѧϴΘΧϻ ΓήѧѧѧѧѧѧϤΛ ϲѧѧѧѧѧѧϫ ˬ ϥϵ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϬϴϓ Ύѧѧѧѧѧѧϧ΃ ϲѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧψΤϠϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧѧϫ
΍ ϥΫΈѧѧѧѧѧѧѧϓ ˬ ϪϤѧѧѧѧѧѧγέ Ϊѧѧѧѧѧѧϴϋ΃ ϭ΃ ϪΒѧѧѧѧѧѧγΎΣϷ ΩϮѧѧѧѧѧѧΟϭ Ϫѧѧѧѧѧѧϟ Ϊѧѧѧѧѧѧόϳ Ϣѧѧѧѧѧѧϟ ϲѧѧѧѧѧѧοΎϤϟ΍ ϥ΃ ΚѧѧѧѧѧѧϴΣϭ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧοΎϤϟ
ϻ ΍ΫΎѧѧѧѧѧϤϟ ˬ ΓήѧѧѧѧѧδΤϟ΍ϭ ϢѧѧѧѧѧϟϷ΍ϭ ϡΪѧѧѧѧѧϨϟ΍ϭ ϞѧѧѧѧѧϴϘΜϟ΍ ΏΎѧѧѧѧѧδΤϟΎΑ ΎѧѧѧѧѧϬϘϫέ΃ϭ ϲѧѧѧѧѧΘψΤϟ ϰѧѧѧѧѧϠϋ έϮѧѧѧѧѧΛ΃ ΍ΫΎѧѧѧѧѧϤϟ
ϥϷ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧѧϠϴϤΟ ΔϴϠΒϘΘѧѧѧѧѧѧѧδϣ ΔѧѧѧѧѧѧѧψΤϟ ΞΘѧѧѧѧѧѧѧϧ΃ ϥ΃ ϦѧѧѧѧѧѧѧϜϤϳ Ύѧѧѧѧѧѧѧοήϟ΍ ϝϼѧѧѧѧѧѧѧΧ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣϭ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧѧοήΑ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϠΒϗ΃
ϲοΎϤϟ΍ ΖΒϧ ήοΎΤϟ΍ Ϯϫ ΎϤϛ ήοΎΤϟ΍ ΖΒϧ ϞΒϘΘδϤϟ΍ .
ϊϗ΍ϮϟΎѧѧѧѧѧΑ ϢϴϠѧѧѧѧѧδΘϟ΍ Δϟ΄ѧѧѧѧѧδϣ ζϗΎѧѧѧѧѧϨϧ ϦѧѧѧѧѧΤϧϭ έΎѧѧѧѧѧΒΘϋϻ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ Ϫόѧѧѧѧѧπϧ ϥ΃ ΐѧѧѧѧѧΠϳ ϱάѧѧѧѧѧϟ΍ ήѧѧѧѧѧΧϵ΍ ήѧѧѧѧѧϣϷ΍
ϲѧѧѧѧѧϧ΃ Ϯѧѧѧѧѧϫ ήѧѧѧѧѧϣϷ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ˬ ΔѧѧѧѧѧϴϨϣΰϟ΍ ϲѧѧѧѧѧΘψΤϟ ϲѧѧѧѧѧϓ ϒѧѧѧѧѧϗϮϣ ϭ΃ κΨѧѧѧѧѧη ϭ΃ ˯ϲѧѧѧѧѧη ήϜϨΘѧѧѧѧѧγ΃ ΎѧѧѧѧѧϤϨϴΣ
ϞѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ΎϬΗ΍άѧѧѧѧѧѧϟ ΔѧѧѧѧѧѧψΤϠϟ΍ ϭ΃ ΙΪѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϭ΃ κΨѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ήϜϨΘѧѧѧѧѧѧγ΃ ϻ ΔѧѧѧѧѧѧϘϴϘΤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ Ύѧѧѧѧѧѧϧ΄ϓ ˬ ΓήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍
΃ ϩΪѧѧѧѧѧѧϳέ΃ ΖѧѧѧѧѧѧϨϛ ΎѧѧѧѧѧѧϤϟ ˸ϒϟΎѧѧѧѧѧѧγ ˳ έϮѧѧѧѧѧѧμΘΑ ήΛ΄ѧѧѧѧѧѧΘϣ ϲѧѧѧѧѧѧϧϹ ϩάѧѧѧѧѧѧϫ ϭ΃ κΨѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϪѧѧѧѧѧѧϤϫϮΗ΃ ϭ
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧψΤϠϟ΍ .
ΔϘΒѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ΔϔϟΎѧѧѧѧѧѧѧδϟ΍ ϲΗ΍έϮѧѧѧѧѧѧѧμΗ ϝϼѧѧѧѧѧѧѧΧ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϓϭήχϭ ΎϬѧѧѧѧѧѧѧγΎϧϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧψΤϠϟ΍ ΐѧѧѧѧѧѧѧγΎΣ΃ ϲѧѧѧѧѧѧѧϨϧ· ˬ
ˮ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϣϮϳ ΖѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϛ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϛ ϥϵ΍ ΓάѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΎϧϭ ΔΤϴΤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ Ε΍έϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧμΘϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ ϥ΃ ϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗ ϦѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϓ
˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧϣϮϳ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬΑ ΖѧѧѧѧѧѧѧϤϠΣ ϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ϲΗ΍έϮѧѧѧѧѧѧѧμΗ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϋ ΔѧѧѧѧѧѧѧψΤϠϟ΍ϭ ϑϭήѧѧѧѧѧѧѧψϟ΍ϭ αΎѧѧѧѧѧѧѧϨϟ΍ ΔϴϟϭΆѧѧѧѧѧѧѧδϣ Ύѧѧѧѧѧѧѧϣϭ
Η΍έΎϴΧ ϲϨΘϟάΧ ϭ΃ ϲδϔϧ ΖϟάΧϭ ΎϤΑέ Δϴόϗ΍ϭ ήϴϐϟ΍ ϲ .
΢ϴΤѧѧѧѧѧλ ήѧѧѧѧѧϴϏ ΍άѧѧѧѧѧϫϭ ˬ ϮѧѧѧѧѧΘϠϟ ˳ ϞϜѧѧѧѧѧθΘϣ ˳ ήѧѧѧѧѧοΎΣ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ΔϴѧѧѧѧѧοΎϤϟ΍ ΎϨΗ΍έϮѧѧѧѧѧμΗ ςϘѧѧѧѧѧδϧ ϦѧѧѧѧѧΤϧ ͙.!
ˬ ήϣάѧѧѧѧѧѧΗ΃ ϲϧΪѧѧѧѧѧѧΠΗ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧΛέΎϛ ϱ΃ ϲѧѧѧѧѧѧΑ ϞѧѧѧѧѧѧΤΗ ϭ΃ ˱ ϼΜѧѧѧѧѧѧϣ ϦΠѧѧѧѧѧѧγ΃ ϭ΃ ϝΎѧѧѧѧѧѧπϋ ˳ νήѧѧѧѧѧѧϤΑ ΏΎѧѧѧѧѧѧλ΃ ϦϴѧѧѧѧѧѧΣ
΍ΫΎϤϟ « ˮ

ΕΎѧѧѧѧѧϗ΍ήΘΧ΍ Ϫѧѧѧѧѧϴϓ ϞѧѧѧѧѧμΤΗ ϻ ϱάѧѧѧѧѧϟ΍ ϞϜѧѧѧѧѧθϟΎΑ ϲΗΎѧѧѧѧѧϴΣ Ϣѧѧѧѧѧγέ Ϧѧѧѧѧѧϣ ΖѧѧѧѧѧϨϜϤΗ Ϊѧѧѧѧѧϗ ϲѧѧѧѧѧϧ΃ ΖѧѧѧѧѧϤϫϮΗ ϲѧѧѧѧѧϨϧϷ
ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϧϷ ΄ѧѧѧѧѧѧѧѧτΧ ΍άѧѧѧѧѧѧѧϫϭ ˬ ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧτΧ΃ ϥ΃ Ϛѧѧѧѧѧѧѧѧη ϻϭ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧοΎϤϟ΍ ϲϋϮѧѧѧѧѧѧѧΑϭ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧοΎϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ΖϤѧѧѧѧѧѧѧγέ
ϩέΪѧѧѧѧѧѧϫ΃ ϼѧѧѧѧѧѧϓ Ϯѧѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧѧϤϛ ϊѧѧѧѧѧѧϗ΍Ϯϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧΒϘΗ΃ ϻ ΍ΫΎѧѧѧѧѧѧϤϟ ΐѧѧѧѧѧѧϴσ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧττΧ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΖϠѧѧѧѧѧѧμΣ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧγ·
ϻ ήѧѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϋϭ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ Ύѧѧѧѧѧѧѧϗϼτϧ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧϣΩΎϘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧψΤϠϟ΍ Ϣѧѧѧѧѧѧѧγέ΃ ϥϵ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧѧѧΑϭ ϰѧѧѧѧѧѧѧγϷ΍ϭ ϥΰΤϟΎѧѧѧѧѧѧѧΑ
˱ ΎѧѧѧѧѧѧΌϓ΍Ω ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϳ ΚѧѧѧѧѧѧϴΣ ˱ Ύѧѧѧѧѧѧότϗϭ ˱ ϼϴѧѧѧѧѧѧϤΟ ˱ϼ΋ΎѧѧѧѧѧѧϔΘϣ ˱ ΍ήѧѧѧѧѧѧοΎΣ ζϴϋ΄ѧѧѧѧѧѧϓ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧοΎϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϋϭ
˱ Ύϗήθϣ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϥϮϜϳ ˱ ΎΒΣέ .
ΔϴϧΎΜϟ΍ ΔτϘϨϟ΍ ϲϫ ϩάϫϭ ) ϴϟϭΆδϤϟ΍ Δ ( :
˱ ΍έΪϗ ϭ΃ ΔϴϨϣί ΔψΤϟ ϭ΃ ˱ Ύϓήχ ϭ΃ ˱ ΎμΨη ϞϤΣ΃ ϻ ΚϴΤΑ ϲΗ΍έΎϴΧϭ ϲΗΎϓήμΗϭ ϲϟΎόϓ΃ Ϧϋ ϲΘϴϟϮΌδϣ
ϱήοΎΣ ϲϓ ϲϟ ϞμΤϳ ϱάϟ΍ ΍άϫ ΔϴϟϭΆδϣ .
΍άϫ ϲϓ ϑϭήψϟ΍ϭ ϦϳήΧ϶ϟ ˱ ΎϣϭΩ έάόϟ΍ ΕΪΟϭϭ ΍άϫ ΖϠόϓ ϲϨϧ· Ϯϟ ϲΗ΍έΎϴΧ αΎγ΃ ϰϠϋ ϲϟ ϞλΎΤϟ΍
ˬ ϖΑΎδϟ΍ ϲϴϋϮΑϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ϲΗ΍έϮμΗϭ ) ϲϟΎΤϟ΍ ϲϴϋϭ ϯϮΘδϣ ϥϭΩ ˱ Ύότϗ Ϯϫ ϱάϟ΍ ( έήΣ΄γ ϲϨϧΈϓ ˬ
ϱέϭΪϘϤΑ ϲϟΎΘϟΎΑϭ ˬ ΔΑ΂Ϝϟ΍ϭ ϥΰΤϟ΍ϭ ΪδΤϟ΍ϭ Δϴϫ΍ήϜϟ΍ϭ ϡΪϨϟ΍ϭ ϡϮϠϟ΍ ϲϓ ϒγϸϟ ΔϣΪΨΘδϣ ΔϠ΋Ύϫ ΔϗΎσ
Ω΃ ϥ΃ ϰϠϋ έΩΎϗ ˬ ΔϴδϔϨϟ΍ ϲοΎϤϟ΍ έΎΛ΁ Ϧϣ ˷ ήΤϟ΍ Ύϧ΃ϭ ςθϨϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΔϬΟ ΔϠ΋ΎϬϟ΍ ΕΎϗΎτϟ΍ ϩάϬΑ ϊϓ
ϲϟϮΣ ϦϤϟϭ ϲϟ ϕήθϣϭ ϞϴϤΟ ϞΒϘΘδϣ ϖϠΧϭ ϲόϗ΍ϭ ήϴϴϐΘϟ Ώϭ΅Ϊϟ΍ . ϥ΃ ˬ ΉέΎϘϟ΍ ΰϳΰόϟ΍ ΎϬϳ΃ ήϛάΗ
13


Ϣ΋ΎϘϟ΍ ϩΪΣϭ ϮϬϓ ήοΎΤϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ Ύϣ΃ ˬ ϝΎϴΨϟ΍ ϲϓ ϻ· ΔΤ΋΍έ ϻϭ Ϣόσ ϻϭ ϥίϭ ϻϭ Ϫϟ ΔϓΎΜϛ ϻ ϲοΎϤϟ΍
ΰϴϔϟ΍ ν΍ήϋϷ΍ Ϟϛ Ϫϟ ϱάϟ΍ϭ ΩϮΟϮϤϟ΍ϭ ΔγϮδΤϤϟ΍ϭ Δϴ΋ήϤϟ΍ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ Δϴ΋Ύϳ ) ϥίϭϭ ΔϬϜϧϭ Ϣόσϭ ϥϮϟ
ΩΎόΑ΃ϭ ( .
ϲϓ ϻ ˬ ΐδΣ ΔψΤϠϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΓΩϮΟϮϣ ϪΗέάΑϭ ϝϮϬΠϤϟ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ ˱ ΎϤϠΣ ϝΰϳ ΎϤϟ ϮϬϓ ϞΒϘΘδϤϟ΍ Ύϣ΃
Ϛϟάϛ ϲϠΒϘΘδϣ ϥϮϜϳ ˬ ˱ ϼϴϤΟ ˱ ΍Ϊϴόγ ˱ Ύϧί΍ϮΘϣ ˱ ΎϤΠδϨϣ ϱήοΎΣ ϥϮϜϳ ΚϴΣϭ ϙΎϨϫ ϞΑ ˬ ϲοΎϤϟ΍ .
ϗΎσ έήΣ ϝϮϗ΃ ϦϴΣϭ Ϛϴϔϋ΃ϭ ϲδϔϧ ϲϔϋ΃ ϻ Ύϧ΄ϓ ˬ Δϴϫ΍ήϜϟ΍ϭ ΐϳήΜΘϟ΍ϭ ΐϴϧ΄Θϟ΍ϭ ϡϮϠϟ΍ Ϧϋ ϒϜϟΎΑ ϚΗΎ
ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ Ϧϣ ˱ Ύπϳ΃ ϚΗ΍Ϋ ήϳήΤΗ Ϧϣ .
ϒϴϛ « ΪΣ΍ϭ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϝ΄δϴγ ˬ ϥΫ· ϝϭΆδϤϟ΍ Ϧϣϭ « ˮ όΒσ ΎϨΗ΍έϮμΗ Ϧϋ ϦϴϟϭΆδϣ Ζϧ΃ϭ Ύϧ΃ ˱ Ύ
΍ ϲϓ ΖϠόϓ Ύϣ ϰϠϋ ϲδϔϧ ΪϠΟ΃ ϥ΃ ΓΪ΋Ύϓ Ύϣ ϦϜϟ ˬ ϲοΎϤϟ΍ ϲϓ ΎϨΗ΍έΎϴΧ Ϧϋϭ ˮ ϲοΎϤϟ Ϊϗϭ ϯϭΪΠϟ΍ Ύϣ
ϪϴϠϋ ϲδϔϧ ΔΒγΎΤϣ ϭ΃ ϪΘΒγΎΤϤϟ ϝΎΠϣ ϻϭ ϲοΎϤϟ΍ ϞΣέ . Ϧϣ ϑϭήψϟ΍ϭ αΎϨϟ΍ έήΣ΃ ΎϤϜϓ ϥΫ·
ΎϬΗ΍Ϋ ϲδϔϧ ϊϣ ϪΗ΍Ϋ ήϣϷ΍ Ϟόϓ΃ Ύϧ΄ϓ ˬ ΔΌϴδϟ΍ ϲΗ΍έΎϴΧϭ ϲΗ΍έϮμΗϭ ϲ΋ΎτΧ΃ Ϧϋ ϲΘϴϟϮΌδϣ ˯ΎΒϋ΃
ϝϮϗ΄ϓ :
ϲϓ ˱ ΎϋήδΘϣ ˬ ήϴϜϔΘϟ΍ ϞΤο ˬ ϲϋϮϟ΍ ήϴϘϓ ΖϨϛ ϲϧϷ Ε΄τΧ΃ ΪϘϟ ϼϓ ϲπϘϧ΍ϭ Ϧϣί ΍άϫϭ ˬ ϲΗ΍έΎϴΧ
΢ϣΎγ΃ϭ ϲοΎϤϟ΍ ϒϠϣ ϖϠϏ΃ ϢΛ ˱ ϼϴϠϗ Ϣϟ΄Η΃ ϭ΃ ΎϤΑέ ˱ ϼϴϠϗ ϲϜΑ΃ϭ ϑήΘϋ΃ ˬ ΪΑϷ΍ ϻ· Ϫϴϓ ζϴϋ΃ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ
ΔϨϘΘϣϭ ΔϨδΣ ˳ ΓήοΎΣ Ε΍έΎϴΨΑ ϲοΎϤϟ΍ νϮόϨγ βϔϧ Ύϳ α΄Α ϻ ˬ ΎϬϟ ϝϮϗ΃ϭ ΎϬϴϠϋ ϖϔη΃ϭ ϲδϔϧ
ϞϤόϠϟ ύήϔΘϨϟϭ ΐϴΤϨϟ΍ Ϧϋ ϒϜϨϠϓ ˬ ϥΎϘΗϹ΍ ΔϳΎϏ .

ΚѧѧѧѧѧѧϟΎΜϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧϣϷ΍ : ΔѧѧѧѧѧѧγΎϴγ ωΎѧѧѧѧѧѧΒΗ· ) ωΎѧѧѧѧѧѧϓΩ ϼѧѧѧѧѧѧϟ΍ ( ΐѧѧѧѧѧѧμϨϣ ήѧѧѧѧѧѧϴϏ ϲѧѧѧѧѧѧϴϋϭ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϳ ϥ΃ ϰѧѧѧѧѧѧϨόϤΑ ˬ
ϱήѧѧѧѧѧψϧ ΕΎѧѧѧѧѧϬΟϭϭ ϲѧѧѧѧѧ΋΍έ΁ Ϧѧѧѧѧѧϋ ωΎϓΪѧѧѧѧѧϟ΍ ϰѧѧѧѧѧϠϋ . ˬ ϚѧѧѧѧѧϟϮΣ Ϧѧѧѧѧѧϣ ˳ ΔѧѧѧѧѧϣΎϋ αΎѧѧѧѧѧϨϟ΍ ΖѧѧѧѧѧψΣϻ Ϯѧѧѧѧѧϟ
ϢѧѧѧѧѧϬ΋΍έ΁ Ϧѧѧѧѧѧϋ ωΎϓΪѧѧѧѧѧϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ΖѧѧѧѧѧϗϮϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϣ Δѧѧѧѧѧ΋ΎϤϟΎΑ ϥϮόѧѧѧѧѧδΗ Ϧѧѧѧѧѧϣ ήѧѧѧѧѧΜϛ΃ ϥϮϜϠϬΘѧѧѧѧѧδϳ ϢѧѧѧѧѧϬϧ΃ ΕΪѧѧѧѧѧΟϮϟ
. Ζѧѧѧѧѧϗϭ Ϧѧѧѧѧѧϣ Ϣѧѧѧѧѧϛϭ ϥϮϜϠϬΘѧѧѧѧѧδϳ ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϣ Ϣѧѧѧѧѧϛ ϞѧѧѧѧѧϴΨΗ « . ˮ ΍ Ύѧѧѧѧѧϣ ˬ έήѧѧѧѧѧπϟ΍ Ύѧѧѧѧѧϣϭ ϞѧѧѧѧѧΑ ˬ ΓΪѧѧѧѧѧ΋Ύϔϟ
ΎѧѧѧѧѧѧϤΑέϭ ˬ ϖѧѧѧѧѧѧΣ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ΍ϮѧѧѧѧѧѧϧϮϜϳ ΎѧѧѧѧѧѧϤΑέ ˬ ˯ϲѧѧѧѧѧѧη ϻ ˬ ϥϮѧѧѧѧѧѧΌτΨϣ ΎѧѧѧѧѧѧϨϧ΃ ϥϭήѧѧѧѧѧѧΧϵ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϨϟ ϝΎѧѧѧѧѧѧϗ ΍Ϋ· ˬ
ϢϬϣήѧѧѧѧѧѧѧΣ΃ ΍ΫΎѧѧѧѧѧѧѧϤϟ ΐѧѧѧѧѧѧѧϴσ ˬ ˯΍έϵ΍ ϩάѧѧѧѧѧѧѧϫ ΖѧѧѧѧѧѧѧΠΘϧ΃ ϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ϢϬΗ΍έϮѧѧѧѧѧѧѧμΗϭ ϢϬϓϭήѧѧѧѧѧѧѧχ ϢϬϳΪѧѧѧѧѧѧѧϟ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϜΗ
Ϛѧѧѧѧѧϧ· ϼѧѧѧѧѧΑ ˬ ϲѧѧѧѧѧϨΌτΨϳ ϦѧѧѧѧѧϤϟ ΖѧѧѧѧѧϠϗ Ϯѧѧѧѧѧϟ ήѧѧѧѧѧδΧ΄γ Ϣѧѧѧѧѧϛϭ ωΎϓΪѧѧѧѧѧϠϟ ϲϋ΍Ϊѧѧѧѧѧϟ΍ Ύѧѧѧѧѧϣϭ ˬ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϢѧѧѧѧѧϬϘΣ Ϧѧѧѧѧѧϣ
ϖΣ ϰϠϋ ͙!
˱ ϻϭ΃ : ΐѧѧѧѧѧѧѧδϛ΄γ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϋ ΔϟϮϬѧѧѧѧѧѧѧδΑ Ϫѧѧѧѧѧѧѧϟ ΖѧѧѧѧѧѧѧϟίΎϨΗ ϲѧѧѧѧѧѧѧϧϷ Ϫѧѧѧѧѧѧѧϣ΍ήΘΣ΍ϭ ϩΩϭ ϝΎѧѧѧѧѧѧѧϧ΃ϭ κΨѧѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧѧϫ
ϱΪѧѧѧѧѧϬΟϭ ϲѧѧѧѧѧΘϗϭ Εήѧѧѧѧѧϓϭ ϲѧѧѧѧѧϧ΃ ϲϧΎѧѧѧѧѧΜϟ΍ϭ ˬ Ϫѧѧѧѧѧϟ ϰѧѧѧѧѧΘΣ ϭ΃ ϲѧѧѧѧѧϟ ˳ ϊѧѧѧѧѧϔϧ Ε΍Ϋ ΓέϭήѧѧѧѧѧπϟΎΑ βϴѧѧѧѧѧϟ ΔѧѧѧѧѧτϘϧ
ΕΎѧѧѧѧϗΎσ ϩάѧѧѧѧϫ Ϟѧѧѧѧϛϭ ˬ ϲΑΎѧѧѧѧμϋ΃ ΔѧѧѧѧΣ΍έϭ ( ENERGY ) ϲѧѧѧѧϘϴϘΣ ˯ϲѧѧѧѧη ϲѧѧѧѧϓ ϊѧѧѧѧϔϨΗ ϥ΃ ϦѧѧѧѧϜϤϳ
ϲϟ Ϊϴϔϣ .
ΔѧѧѧѧѧѧδΒϴΘϤϟ΍ ΓήΠѧѧѧѧѧѧθϟΎϛ Ϫѧѧѧѧѧѧ΋΍έ΁ ϲѧѧѧѧѧϓ ˯ήѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΐϠѧѧѧѧѧѧμΘϳ ϥ΃ ΔѧѧѧѧѧѧϤϜΤϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ βϴѧѧѧѧѧϟ ΔϟϮϬѧѧѧѧѧѧδΑ ήѧѧѧѧѧѧδϜϴϓ ˬ
. φϔΤϴѧѧѧѧѧѧѧϓ ˬ ˳ ΔѧѧѧѧѧѧѧϳϮϗ ΖѧѧѧѧѧѧѧϧΎϛ ϥ· ΢ϳήѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϊѧѧѧѧѧѧѧϣ ϞѧѧѧѧѧѧϴϤϳ ˱ Ύѧѧѧѧѧѧѧϧήϣ ˯ήѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϜϳ ϥ΃ ϱέϭήѧѧѧѧѧѧѧπϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ
ϊѧѧѧѧѧϗ΍Ϯϟ΍ βϤѧѧѧѧѧθϟ νήѧѧѧѧѧόϴϟ ΩϮѧѧѧѧѧόϳ ϢѧѧѧѧѧΛ ˬ ΎϬϔѧѧѧѧѧμϋ Ϧѧѧѧѧѧϋ ˱ ΍ΪѧѧѧѧѧϴόΑ ϩέΎѧѧѧѧѧϤΛ ) ΪѧѧѧѧѧϘϨϟ΍ ϰѧѧѧѧѧψϟ ϻ ( ϩέΎѧѧѧѧѧϤΛ
ΓϭϼΣϭ ˱ ΎΟϮπϧ Ω΍ΩΰΘϓ .
14


ϞѧѧѧѧѧѧϤΤΗϭ ϊѧѧѧѧѧѧϗ΍Ϯϟ΍ ϝϮѧѧѧѧѧѧΒϗ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϞѧѧѧѧѧѧϴϤΠϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧΛϼΜϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ΎϧΪѧѧѧѧѧѧϤΘϋ΍ Ζѧѧѧѧѧѧϧ΃ϭ Ύѧѧѧѧѧѧϧ΃ ΎѧѧѧѧѧѧϨϧ΃ Ϯѧѧѧѧѧѧϟ ˬ ˱ ΎϨѧѧѧѧѧѧδΣ
Ϥϟ΍ ήѧѧѧѧѧϴϏ ωΎϓΪѧѧѧѧѧϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϋ ϒѧѧѧѧѧϜϟ΍ ˱ ΍ήѧѧѧѧѧϴΧ΃ϭ Ε΍ήѧѧѧѧѧΜόϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧϫ Ϧѧѧѧѧѧϣ έήѧѧѧѧѧΤΘϟ΍ ϢѧѧѧѧѧΛ ϪѧѧѧѧѧΗ΍ήΜϋ Ϧѧѧѧѧѧϋ ΔϴϟϭΆѧѧѧѧѧδ
ϖϘΤϨѧѧѧѧѧγ ΔѧѧѧѧϤϴψόϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧΣΎΠϨϟ΍ Ϧѧѧѧѧϣ Ϣѧѧѧѧϛ ϞѧѧѧѧѧϴΨΗ ΍άѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧϨϠόϓ Ϯѧѧѧѧϟ ˬ ϱΪѧѧѧѧΠϤϟ΍ . ΔѧѧѧѧѧϤϜΣ ϲѧѧѧѧϫ ϩάѧѧѧѧѧϫ
ϢϬ΋ΩΎѧѧѧѧΒϣ Ϧѧѧѧѧϣ ˲΃ΪѧѧѧѧΒϣ ΍άѧѧѧѧϫϭ ˬ ΔѧѧѧѧϴϨϐϟ΍ ΔѧѧѧѧϘΒόϟ΍ Δѧѧѧѧό΋΍ήϟ΍ ϦϴϳΫϮѧѧѧѧΒϟ΍ . ˳ ϥϮϧΎѧѧѧѧϗϭ ϯήѧѧѧѧΧ΃ ˳ ΔѧѧѧѧϟΎϘϣ ϰѧѧѧѧϟ·ϭ
΍Ϊϟ΍ ϖΤϟ΍ ΡΎΠϨϟ΍ ϰϟ· ϲπϔϳ ήΧ΁ ˳ ϲόϴΒσ ϝϭΰϳ ϻ ϱάϟ΍ Ϣ΋ .
The Seven Spirtual Laws Of Success
Inention & Desire
βϣΎΨϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
Δ˰ΒϏήϟ΍ ϭ Δ˰ϴϨϟ΍
ήϫϮѧѧѧѧѧѧΟϭ ΎѧѧѧѧѧѧϬΗ΍Ϋ ΔѧѧѧѧѧѧΒϏήϟ΍ ΪѧѧѧѧѧѧδΟ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϦѧѧѧѧѧѧϤϜΗ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧΒϏέ Ϟѧѧѧѧѧѧϛϭ ˳ ϑΪѧѧѧѧѧѧϫ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ϖѧѧѧѧѧѧϘΤΗ ΔѧѧѧѧѧѧϴϜϴϧΎϜϴϣ
ϪѧѧѧѧѧΗ΍Ϋ ϑΪѧѧѧѧѧϬϟ΍ ͙ Δѧѧѧѧѧϴ΋ήϤϟ΍ ήѧѧѧѧѧϴϏ ˬ ΔѧѧѧѧѧϴϘϨϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϟϮϬΠϤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϨϣΎϜϟ΍ ϯϮѧѧѧѧѧϘϟ΍ϭ ΕΎѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ϢϟΎѧѧѧѧѧϋ ϲѧѧѧѧѧϓ
ϑ΍ΪѧѧѧѧѧѧѧϫϷ΍ϭ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧΒϏήϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧϠϤΗ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧѧγϮδΤϤϟ΍ ϻϭ ήΗ ΓϮѧѧѧѧѧѧѧϗ ˬ Δѧѧѧѧѧѧѧϴ΋ΎϬϧ ϻ ˳ ΪѧѧѧѧѧѧѧϴϨΠΗϭ ϢϴѧѧѧѧѧѧѧψϨΗϭ ˳ ΐѧѧѧѧѧѧѧϴΗ
ϑ΍ΪѧѧѧѧϫϷ΍ Ϟѧѧѧѧϛϭ ΕΎѧѧѧѧΒϏήϟ΍ Ϟѧѧѧѧѧϛ ϖѧѧѧѧϘΤϳ ΎѧѧѧѧϤΑ ϑϭήѧѧѧѧψϟ΍ϭ ΕΎѧѧѧѧϗϼόϠϟ . Ύѧѧѧѧѧϣ ˱ ΎѧѧѧѧοήϏ ˵ ΖΒϨΘѧѧѧѧδϧ ϦϴѧѧѧѧΣ
ϰόѧѧѧѧѧѧδΘγ Δѧѧѧѧѧѧϴ΋ήϤϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧϴϏ ϯϮѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ϥΈѧѧѧѧѧѧϓ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧϔΨϟ΍ ξϣΎѧѧѧѧѧѧϐϟ΍ ϝϮѧѧѧѧѧѧϬΠϤϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧϘΣ ϑϮѧѧѧѧѧѧΟ ϲѧѧѧѧѧѧϓ
15


ΐѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎϨϤϟ΍ ΎϬϤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϮϣ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ΎϬΟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧπϧ·ϭ έϭάѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΗ ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϧϹ .

ѧѧѧѧѧΒϏέ ϙΎѧѧѧѧѧϨϫ ΖѧѧѧѧѧϧΎϛ ˯ΪѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ϭϷ΍ ήѧѧѧѧѧϜϔϟ΍ ˵ ΓέάѧѧѧѧѧΑ ϚѧѧѧѧѧϠΗ ΖѧѧѧѧѧϧΎϛϭ ˬ Δ ˬ ϝ ΍ϮϧΎѧѧѧѧѧϛ Ϧϳάѧѧѧѧѧϟ΍ ˯ΎѧѧѧѧѧϤϜΤϟ΍
ϑΎѧѧѧѧѧѧθΘϛ΍ ϢϬΑϮѧѧѧѧѧѧϠϗ ϝϼѧѧѧѧѧѧΧ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ϢѧѧѧѧѧѧϬϟ ϦѧѧѧѧѧѧϜϣ΃ ˬ ϢϬΑϮѧѧѧѧѧѧϠϗ ϕΎѧѧѧѧѧѧϤϋ΃ ϲѧѧѧѧѧѧϓ Ϟѧѧѧѧѧѧϣ΄Θϟ΍ ϕΩΎѧѧѧѧѧѧλ ϥϮϠϣ΄ѧѧѧѧѧѧΘϳ
ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΑ ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΟϮϳ Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϭ Ϧ΋Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛ Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϦϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϼόϟ΍ .
΍ ϊѧѧѧѧѧѧϗ΍ϭ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΪѧѧѧѧѧѧϤΘόϳ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧϤϬϘϴϘΤΘϟ ϞϴΒѧѧѧѧѧѧδϟ΍ϭ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧΒϏήϟ΍ ΃ΪѧѧѧѧѧѧΒϣ ϭ΃ ϥϮϧΎѧѧѧѧѧѧϗ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ϝΎѧѧѧѧѧѧΤϟ
ϰѧѧѧѧѧϟ· ΎϧΪѧѧѧѧѧϋ Ϯѧѧѧѧѧϟϭ ˬ ΔѧѧѧѧѧόϴΒτϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ˯ϲѧѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧѧϛ ϲѧѧѧѧѧϓ ΓΩϮѧѧѧѧѧΟϮϣ ΔѧѧѧѧѧϴΗΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ϥ΃ ΔѧѧѧѧѧϘϴϘΣ
ϢѧѧѧѧϜϟ΍ Δѧѧѧѧϳήψϧ ( Quantum Theory ) ϲѧѧѧѧϓ ϥϮѧѧѧѧϜϟ΍ ΍άѧѧѧѧϫ Ϟѧѧѧѧϛ ϲѧѧѧѧϓ βϴѧѧѧѧϟ ϥ΃ ΎϧΪѧѧѧѧΟϮϟ ˬ
ΕΎѧѧѧϣϮϠόϣϭ ˲ΔѧѧѧϗΎσ ϻ· ϝΎѧѧѧΤϟ΍ ϊѧѧѧϗ΍ϭ . ϢѧѧѧϜϟ΍ ϢϟΎѧѧѧϋ ϥ· ( Quantum World ) ϲѧѧѧϓ Ϯѧѧѧϫ
ϟ΍ ϲϋϮѧѧѧѧѧϠϟ ήѧѧѧѧѧΧ΁ ήѧѧѧѧѧϴΒόΗ Ϧѧѧѧѧѧϣ ήѧѧѧѧѧΜϛ΃ βϴѧѧѧѧѧϟ ϝΎѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϊѧѧѧѧѧϗ΍ϭ κϟΎѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϦϣΎѧѧѧѧѧϜϟ΍ ϝϮѧѧѧѧѧϬΠϤϟ΍ ϭ΃ κϟΎѧѧѧѧѧΨ
ΕΎΒϏήϟ΍ϭ ϑ΍ΪϫϷΎΑ ΓϮϘΑ ήΛ΄Θϳ ϲ˷ ϤϜϟ΍ ϞϘΤϟ΍ ϥ·ϭ ˬ .
ΔϗΩ ήΜϛ΃ ϞϜθΑ Δϟ΄δϤϟ΍ ϰϟ· ήψϨϨϟ ˱ ΎϨδΣ :
ϱΩΎѧѧѧѧѧѧϣ ϢѧѧѧѧѧѧδΟ ϱ΃ ΕάѧѧѧѧѧѧΧ΃ Ϯѧѧѧѧѧѧϟ ) ΩΎѧѧѧѧѧѧϤΟ ϰѧѧѧѧѧѧΘΣ ϭ΃ ϥ΍ϮѧѧѧѧѧѧϴΣ ϭ΃ ΕΎѧѧѧѧѧѧΒϧ ϭ΃ ϥΎѧѧѧѧѧѧδϧ· ϢѧѧѧѧѧѧδΟ ( ϞѧѧѧѧѧѧΑ ˬ
Δѧѧѧѧѧѧѧѧϴ΋Ύϳΰϴϓ ΓήϫΎѧѧѧѧѧѧѧѧχ ϱ΃ ˱ Ύѧѧѧѧѧѧѧѧπϳ΃ ΕάѧѧѧѧѧѧѧѧΧ΃ Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧϟϭ ) ΡΰѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ αϮѧѧѧѧѧѧѧѧϗ ϭ΃ Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧϋήϟ΍ ϭ΃ ϕήΒϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧϛ ( ˬ
ϯήѧѧѧѧѧѧΗ ΍ΫΎѧѧѧѧѧѧϤϓ ΎѧѧѧѧѧѧϬϴϓ ˳ ˯ϱΰѧѧѧѧѧѧΟ ήϐѧѧѧѧѧѧλ΃ ϰѧѧѧѧѧѧϟ· ΎϬΘϤѧѧѧѧѧѧδϗϭ ΎѧѧѧѧѧѧϬΘϠϠΣϭ ήѧѧѧѧѧѧΒΘΨϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΎϬΘόѧѧѧѧѧѧοϭϭ « ˮ
˱ ΎѧѧѧѧϳΩΎϣ ͙ ϱΩΎѧѧѧѧϤϟ΍ ΎѧѧѧѧϧήϫϮΟ ϥϮѧѧѧѧϜΘϳ ˬ ήΠѧѧѧѧθϟ΍ ˯ΎѧѧѧѧΤϟϭ ϕήѧѧѧѧΒϟ΍ϭ ήѧѧѧѧΠΤϟ΍ϭ Ύѧѧѧѧϧ΃ϭ Ζѧѧѧѧϧ΃ ) ήϐѧѧѧѧλ΃
ϪѧѧѧѧѧΗΎϧϮϜϣ ) Ε΍˷ ήѧѧѧѧѧϣ ΎϬϣ΍ΪΨΘѧѧѧѧѧγ΍ϭ ΎѧѧѧѧѧϬόϴϤΠΗ ΩΎѧѧѧѧѧόϤϟ΍ ΔϴѧѧѧѧѧγΎγϷ΍ ΔѧѧѧѧѧϳϭΎϤϴϜϟ΍ Ω΍ϮѧѧѧѧѧϤϟ΍ Ε΍Ϋ Ϧѧѧѧѧѧϣ
ˬ ϦϴΟϭήѧѧѧѧѧѧѧΘϧ ˬ ϦϴΟϭέΪѧѧѧѧѧѧѧϴϫ ˬ ϦϴΠѧѧѧѧѧѧѧδϛϭ΃ ˬ Ε΍˷ ήѧѧѧѧѧѧѧϣϭ ϥϮΑέΎѧѧѧѧѧѧѧϛ ˬ ΪѧѧѧѧѧѧѧϳΪΣ ˬ Ω΍ϮѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧϠΗ ϊѧѧѧѧѧѧѧϴϤΟ
Ω΍ϮѧѧѧѧѧѧϤϠϟ ˳ ϞѧѧѧѧѧѧΤϣ ϱ΃ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ Ε΍έϻϭΩ ϊѧѧѧѧѧѧπΒΑ ΎϬϳήΘѧѧѧѧѧѧθϧ ϥ΃ ΔσΎѧѧѧѧѧѧδΒϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϬΘϨϤΑϭ Ϛѧѧѧѧѧѧϟϭ ϲѧѧѧѧѧѧϟ ϦѧѧѧѧѧѧϜϤϳ
Δϴ΋ΎѧѧѧѧѧѧѧθϧϹ΍ ͙! ϭ ήѧѧѧѧѧѧѧΠΤϟ΍ϭ ΓήΠѧѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ϦϴѧѧѧѧѧѧѧΑϭ ϲѧѧѧѧѧѧѧϨϴΑ ϥΫ· ϕήѧѧѧѧѧѧѧϔϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧѧϤϓ ˬ ΐѧѧѧѧѧѧѧϴσ « ˮ Φѧѧѧѧѧѧѧϟ΍
ωϮѧѧѧѧѧѧϧϭ ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ωϮѧѧѧѧѧѧϧ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϞѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ΔϴѧѧѧѧѧѧγΎγϷ΍ Δѧѧѧѧѧѧϴ΋ΎϨΒϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϳϭΎϤϴϜϟ΍ Ω΍ϮѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ βϴѧѧѧѧѧѧϟ ϕήѧѧѧѧѧѧϔϟ΍
ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΰΘΨϤϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ΍ Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴ΋ΎϨΒϟ΍ ΔϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎγϷ΍ ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλΎϨόϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΗ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ͙!!
˯ΎѧѧѧѧѧϴΣϷ΍ϭ Ε΍ΩΎѧѧѧѧѧϤΠϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϴϘΑ Ϧѧѧѧѧѧϋ ΰѧѧѧѧѧϴϤΗ ϥΎѧѧѧѧѧδϧϹ΍ ϥ΃ ϖѧѧѧѧѧϠΨϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϤϜΣϭ ΔѧѧѧѧѧόϴΒτϟ΍ ϦѧѧѧѧѧγΎΤϣ Ϧѧѧѧѧѧϣϭ
ϩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒΘϧϻ΍ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ΓέΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϫΪϤϟ΍ ΔϴΒѧѧѧѧѧѧѧѧѧμόϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨΘϣϮψϨϤΑ ΖѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΜϤΗ ˳ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧλΎΧ Ε΍ΰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϤϤΑ
ϲѧѧѧѧѧѧγΎγϷ΍ ϱΩΎѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϧήϫϮΟ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧѧϧΰΘΨϤϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ΍ ωϮѧѧѧѧѧѧϧϭ ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ϯϮѧѧѧѧѧѧΘΤϤϟ ϲϋϮѧѧѧѧѧѧϟ΍ϭ
ϪϨϣ ϱάϟ΍ ϲ΋Ύϳΰϴϔϟ΍ ΎϨϧΎϴϛ ϞϣΎϛ ϞϜθΗ .
˳ ϲѧѧѧѧѧѧΗ΍Ϋ ˳ ϞϜѧѧѧѧѧѧθΑ ΔϳέϮόѧѧѧѧѧѧθϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧϴϨϫάϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧϳήϜϔϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϨΘϗΎσϭ ϲΗΎѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϧήϫϮΟ ζϴѧѧѧѧѧѧόϧ ϦѧѧѧѧѧѧΤϧ
ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨΗΎΒϏέ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϔσ΍Ϯϋ ˬ ΎϧήϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϣ ˬ ΎϨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϴγΎΣ΃ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧέΎϜϓ΃ ˬ ϝϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϨϓ « Ε΍Ϋϭ ˬ Φѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍
ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ϲϋϮѧѧѧѧѧѧοϮϣ ϞϜѧѧѧѧѧѧθΑ Ϫѧѧѧѧѧѧθϴόϧ ˬ ΕΎѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ϩ΍ϮѧѧѧѧѧѧΘΤϤΑ ϱΩΎѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϧήϫϮΟ
·ϭ ˬ ϱΩΎѧѧѧѧѧѧϣ ϢѧѧѧѧѧѧδΟ Ϫѧѧѧѧѧѧϧ΃ ΔѧѧѧѧѧѧϴϧϮϜϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧϳΩΎϤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϧϮϨϴϜϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ˯ΰѧѧѧѧѧѧѧΟ Ϯѧѧѧѧѧѧϫ ϢѧѧѧѧѧѧδΠϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧѧϫ ϥ .
ϲΗ΍άѧѧѧѧѧϟ΍ ΰѧѧѧѧѧϴϛήΘϟ΍ϭ ϩΎѧѧѧѧѧΒΘϧϻ΍ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ΓέΪѧѧѧѧѧϗ Ϧѧѧѧѧѧϣ ϚѧѧѧѧѧϠϤϧ Ύѧѧѧѧѧϣ ϚѧѧѧѧѧϠΘϤΗ ϻ ˬ ΕΎѧѧѧѧѧϨ΋ΎϜϟ΍ ϭ΃ ˯ΎѧѧѧѧѧϴΣϷ΍ ΔѧѧѧѧѧϴϘΑ
ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤΑϭ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴΗΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ Ύѧѧѧѧѧѧѧѧϫ΍ϮΘΤϣϭ ϱΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϫήϫϮΟ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ϲϋϮѧѧѧѧѧѧѧѧοϮϤϟ΍ϭ
ΎϫήϴϏ Ϧϋ ϪΑ ΰϴϤΘΗ . θΒϛ ΎϧΰϴϤΗ Ϯϫ ΍άϫϭ ή .
16Ϯѧѧѧѧѧϫ ˬ ΎѧѧѧѧѧϤΑέ ϪѧѧѧѧѧϠϔϐϧ Ύѧѧѧѧѧϣ Ζѧѧѧѧѧδϴϟ ΎϨϣΎѧѧѧѧѧδΟ΃ ϥϷ ˬ ΓΪѧѧѧѧѧΣ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧϘϴϘΣ ϞѧѧѧѧѧΜϤΗ ΕϻΎѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧϫ Ϟѧѧѧѧѧϛ ϥ΃
Δѧѧѧѧѧѧϳήψϧ ΐѧѧѧѧѧѧδΣ ϪѧѧѧѧѧѧϧϷ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧϳΩΎϤϟ΍ ϪѧѧѧѧѧѧΗΎϨϳϮϜΗ ϞѧѧѧѧѧѧϜΑ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ Ϧѧѧѧѧѧѧϋ ϕϼѧѧѧѧѧѧσϹ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ΔϠѧѧѧѧѧѧμϔϨϣ
ήѧѧѧѧѧѧΧ΁ϭ ˳ ϢѧѧѧѧѧѧδΟ ϱ΃ ϦϴѧѧѧѧѧѧΑ ϢϟΎѧѧѧѧѧѧόϤϟ΍ ΔΤѧѧѧѧѧѧο΍ϭ ΩϭΪѧѧѧѧѧѧΣ ϱ΃ ΪѧѧѧѧѧѧΟϮϳ ϻ ˬ ˷ ϢѧѧѧѧѧѧϜϟ΍ . ˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧϣΎϤΗ Ύѧѧѧѧѧѧϧ΃ϭ Ζѧѧѧѧѧѧϧ΃
ήѧѧѧѧѧѧϴΒϜϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧ˷ ϤϜϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧϘΤϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧѧϳϮϳΩ΍έ ΔѧѧѧѧѧѧΟϮϣ ϭ΃ ΔѧѧѧѧѧѧϴϧϭήΘϜϟ· ΔѧѧѧѧѧѧπΒϨϛ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϟ΍ ϰϤѧѧѧѧѧѧδϤϟ΍ .
ϭ΃ Ϫѧѧѧѧѧѧѧ˷ Ψϣ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧѧѧϧΰΘΨϤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴΗΎϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ωϮѧѧѧѧѧѧѧϧ ϲѧѧѧѧѧѧѧόϳ ϻ ϥΎѧѧѧѧѧѧѧδϧϺϟ ϲΒѧѧѧѧѧѧѧμόϟ΍ ίΎѧѧѧѧѧѧѧϬΠϟ΍
ΕΎѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ΍ ϯϮѧѧѧѧѧΘΤϣ ήѧѧѧѧѧϴϐϳ ϥ΃ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ˱ Ύѧѧѧѧѧπϳ΃ έΩΎѧѧѧѧѧϗ Ϯѧѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧѧΑ ϻ ˬ ϪϤѧѧѧѧѧδΟ Ϧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧϴϠΧ ήϐѧѧѧѧѧλ΃ ϲѧѧѧѧѧϓ
Ϫѧѧѧѧѧѧϴϓ ΔѧѧѧѧѧѧϧΰΘΨϤϟ΍ . ωϮѧѧѧѧѧѧϧϭ ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧϴϴϐΗ ϊϴτΘѧѧѧѧѧѧδϧ ˬ ϲΒѧѧѧѧѧѧμόϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϧίΎϬΟ Δѧѧѧѧѧѧϧϭήϣ ϢѧѧѧѧѧѧϜΤΑ ˬ ϼѧѧѧѧѧѧΑ
ϥϷϭ ϲϟΎѧѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭ ΕΎѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϨϧΈϓ ˬ ϯήѧѧѧѧѧѧΗ ϻϭ ˷ βѧѧѧѧѧѧΤΗ ˳ Δϳήѧѧѧѧѧѧγ ˳ ΔϜΒѧѧѧѧѧѧθΑ ΔѧѧѧѧѧѧτΑ΍ήΘϣ ϡΎѧѧѧѧѧѧδΟϷ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ
ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨΑ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧτϴΤϤϟ΍ ϑϭήѧѧѧѧѧѧѧѧѧψϟ΍ϭ ˯ΎϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϷ΍ϭ αΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ήϴΛ΄ѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ϭ ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϴϐΗ ϊϴτΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϧ .
ϢѧѧѧѧѧΛ ϡΎѧѧѧѧѧϤΘϫϻ΍ϭ ϩΎѧѧѧѧѧΒΘϧϻ΍ ˬ ϲϋϮѧѧѧѧѧϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϣ ϦϴϠϜѧѧѧѧѧθϟ΍ Ϧϳάѧѧѧѧѧϫ ϝϼѧѧѧѧѧΧ Ϧѧѧѧѧѧϣ ϢΘѧѧѧѧѧϳ ϲϋ΍Ϯѧѧѧѧѧϟ΍ ήѧѧѧѧѧϴϴϐΘϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ
ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ϭ ΪѧѧѧѧѧμϘϟ΍ . ϴѧѧѧѧѧѧγ ωΎϓΪѧѧѧѧѧϧ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϟ· ϱΩΆѧѧѧѧѧѧϳ Ύѧѧѧѧѧϣ ˯ϲѧѧѧѧѧѧη ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ΰѧѧѧѧѧϴϛήΘϟ΍ ϭ΃ ϩΎѧѧѧѧѧѧΒΘϧϻ΍ ˲ϞѧѧѧѧѧѧϋΎϓ ϝΎ
ϥΈѧѧѧѧѧϓ ϢѧѧѧѧѧϠόϧ ΎѧѧѧѧѧϤϛϭ ˬ ήѧѧѧѧѧϴϴϐΘϠϟ ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧϫ ΪѧѧѧѧѧϨΠϳ ϪѧѧѧѧѧϧΈϓ ϑΪѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϭ΃ νήѧѧѧѧѧϐϟ΍ Ύѧѧѧѧѧϣ΃ ˬ ΔѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϣ
΢ϴѧѧѧѧѧѧѧθϧ Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ Ϟѧѧѧѧѧѧѧϛϭ ˬ ϮѧѧѧѧѧѧѧϤϨϳϭ ϖϟ΄ѧѧѧѧѧѧѧΘϳ ϥ΃ ϦѧѧѧѧѧѧѧϜϤϳ ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϤΘϫ΍ϭ έΎѧѧѧѧѧѧѧΒΘϋΎΑ Ϫѧѧѧѧѧѧѧϟ ήѧѧѧѧѧѧѧψϨϧ ˳ ˯ϲѧѧѧѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧѧѧѧϛ
ϱϭάѧѧѧѧѧѧѧϳϭ ϞΑάѧѧѧѧѧѧѧϳ ˬ ϪѧѧѧѧѧѧѧϨϋ ΎѧѧѧѧѧѧѧϨϫΎΒΘϧ΍ϭ ΎѧѧѧѧѧѧѧϨϣΎϤΘϫΎΑ . Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϪѧѧѧѧѧѧѧϘϘΤΗ Δѧѧѧѧѧѧѧϴϟ΁ ϚѧѧѧѧѧѧѧϠΘϤϳ νήϐϟΎѧѧѧѧѧѧѧϓ ϥΫ·ϭ
νήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϐϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟ ϖѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΤΘϟ΍ Ε΍ϭΩ΃ ϢϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧψϨΗ ϝϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧ .
ΓήѧѧѧѧѧϴΒϜϟ΍ ΓϮѧѧѧѧѧϘϟ΍ ϚѧѧѧѧѧϠϤϳ Ϫѧѧѧѧѧϧ· ˬ ΕΎѧѧѧѧѧΒϏήϟ΍ ϢϋΪѧѧѧѧѧΗ ϲѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϴϘϴϘΤϟ΍ ΓϮѧѧѧѧѧϘϟ΍ Ϯѧѧѧѧѧϫ νήѧѧѧѧѧϐϟ΍ ϭ΃ ϑΪѧѧѧѧѧϬϟ΍
ˬ Γήϴϐѧѧѧѧѧѧμϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧΒϏήϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ήѧѧѧѧѧѧΒϛ΃ Ϯѧѧѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ΓΩΪѧѧѧѧѧѧΤϣ ˳ ΔѧѧѧѧѧѧΠϴΘϨΑ ΔѧѧѧѧѧѧτΒΗήϣ ήѧѧѧѧѧѧϴϏ ˲ΔѧѧѧѧѧѧΒϏέ Ϫѧѧѧѧѧѧϧ· ˬ
ΕΎѧѧѧѧѧѧΟΎΣ ϲѧѧѧѧѧѧϔΨΗ Δϔϴόѧѧѧѧѧѧο ήϫ΍Ϯѧѧѧѧѧѧχ ϝΎѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϊѧѧѧѧѧѧϗ΍ϭ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϲѧѧѧѧѧѧϫ ΔѧѧѧѧѧѧϳϮϧΎΜϟ΍ Ε΍ϮϬѧѧѧѧѧѧθϟ΍ϭ ΕΎѧѧѧѧѧѧΒϏήϟ΍
΍ ϭ΃ ϑϮѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϭ΃ ίϮѧѧѧѧѧѧѧόϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϊѧѧѧѧѧѧѧΒϨΗ Γήϴϐѧѧѧѧѧѧѧλ ΔѧѧѧѧѧѧϴϧΎϧ΃ ν΍ήѧѧѧѧѧѧѧϏϷ΍ ϭ΃ ϑ΍ΪѧѧѧѧѧѧѧϫϷ΍ Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ΃ ˬ ϒόѧѧѧѧѧѧѧπϟ
ˬ ΔѧѧѧѧѧѧϴϣϮϴϟ΍ ΎѧѧѧѧѧϨΗΎΒϏέ Ϧѧѧѧѧѧϣ ήѧѧѧѧѧΒϛ΃ ΕΎѧѧѧѧѧΒϏέ ϊΒѧѧѧѧѧθΗ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧγ· ΕΎѧѧѧѧѧΟΎΣ ˬ ΔѧѧѧѧѧγΎϴδϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϐϠΑ ϲѧѧѧѧѧϬϓ
ϚѧѧѧѧϠΘϤϳϭ ΔѧѧѧѧϳϮϧΎΜϟ΍ ϲѧѧѧѧϓ αέΪѧѧѧѧϟ΍ ΪѧѧѧѧόϘϣ ϲѧѧѧѧϓ ΪѧѧѧѧόΑ ˷ ϝΰѧѧѧѧϳ ΎѧѧѧѧϤϟ ϱάѧѧѧѧϟ΍ ϪѧѧѧѧΑΎϨϟ΍ ΐѧѧѧѧϟΎτϟ΍ ΍άѧѧѧѧϫ άѧѧѧѧΧ ˱ ϼΜѧѧѧѧϤϓ
ˬ ΍άѧѧѧѧѧϫ Ϟѧѧѧѧѧϛ ΔѧѧѧѧѧΠϴΘϧϭ ϪΘϴѧѧѧѧѧμΨθΑ ϖѧѧѧѧѧϴϤϋ ϥΎѧѧѧѧѧϤϳ·ϭ ΐѧѧѧѧѧμΧ ϝΎѧѧѧѧѧϴΧ ϪѧѧѧѧѧϳΪϟϭ ϪѧѧѧѧѧδϔϨϟ ˱ ΍ήѧѧѧѧѧϴΒϛ ΍έΎѧѧѧѧѧΒΘϋ΍
ϣ΃ ϞѧѧѧѧѧΜϣ ˱ ΍ήѧѧѧѧѧϴΒϛ ˱ ΎѧѧѧѧѧϧΎϨϓ ϭ΃ ˱ ΍ήѧѧѧѧѧϳίϭ ϭΪѧѧѧѧϐϳ ϥ΃ ϲѧѧѧѧѧϓ ˱ ΎѧѧѧѧѧΣϮϤσ ϦσΎѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϪѧѧѧѧϠϘϋ ϲѧѧѧѧѧϓ ΖΒϨΘѧѧѧѧѧδϳ ϥ΃ Ϫѧѧѧѧѧϟ ϦѧѧѧѧϜ
ϦϳϮѧѧѧѧѧΑϷ΍ Ύѧѧѧѧѧοέ ϭ΃ ΐѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϞѧѧѧѧѧϴϨϟ Δѧѧѧѧѧϴϧ΁ ΔѧѧѧѧѧΒϏέ ϪѧѧѧѧѧϛήΤΗ ϻ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧѧΜϣ ˬ ˱ Ύѧѧѧѧѧόϣϻ ˱ ΎѧѧѧѧѧϤϟΎϋ ϭ΃ ϮѧѧѧѧѧγΎϜϴΑ
ϭ΃ ˲ΡϮѧѧѧѧѧѧѧѧϤσ ϭ΃ ˲ϢѧѧѧѧѧѧѧѧϠΣ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧϳΪϟ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤϓ ϥΫ· ˬ ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧότϠϟ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧΗΪόϣ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧΟΎΣ ωΎΒѧѧѧѧѧѧѧѧη· ϭ΃ ϊѧѧѧѧѧѧѧѧϤΘΠϤϟ΍ ϭ΃
ήѧѧѧѧѧϐϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧѧΜϣϭ ˬ ϲΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧγ· ˲νήѧѧѧѧѧϏ ϞϳΪѧѧѧѧѧόΗ ϲѧѧѧѧѧϓ ϪѧѧѧѧѧϠόϓ Ϟѧѧѧѧѧόϔϳ ϥ΃ ϰѧѧѧѧѧϟ· ϖѧѧѧѧѧϘΤΘϴϟ ΝΎѧѧѧѧѧΘΤϳ ν
ϑΪϬϟ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΔϗΎτϟ΍ Ϧϣ Ϟ΋Ύϫ Ϣϛ ΪϴϨΠΗϭ ΔϴΗΎϣϮϠόϤϟ΍ ΔϣϮψϨϣ .
ˬ ϪѧѧѧѧѧѧΗΎϴΣ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧγ· Ε΍ήѧѧѧѧѧѧϴϴϐΘϟ ΢ϣΎѧѧѧѧѧѧσ κΨѧѧѧѧѧѧη ϱ΃ϭ κΨѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧѧѧΜϣ ϥ΃ ΎѧѧѧѧѧѧϤϟΎσ
ϩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒΘϧϻ΍ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫίήΑ΃ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ· Ε΍ϭΩ΃ ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨΠϳϭ ˱ ΎϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ· ˱ ΍ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϜϔΗ ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϔϳ ϥ΃ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϠϋ
ϭ ϪѧѧѧѧѧѧϴϠϋ ϩΎѧѧѧѧѧѧΒΘϧϻ΍ϭ ΎϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧγ· ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϳ ϥ΃ ΩήѧѧѧѧѧѧΠϣϭ ˬ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ΪϳΪѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ΰѧѧѧѧѧѧϴϛήΘϟ΍
ΔѧѧѧϴϧΎϜϣΰϟ΍ ϖѧѧѧ΋ϼόϟ΍ ϢϴѧѧѧψϨΗ Ε΍ϭΩ΃ ϪѧѧѧΗ΍Ϋ ϚѧѧѧϠϤϳ ϪѧѧѧϧΈϓ ˱ ΍ΪϳΪѧѧѧη ( Time ʹPlace Events )
ϪѧѧѧѧѧѧѧΘϣΪΧ ϩΎѧѧѧѧѧѧѧΠΗΎΑ ΔϴϧΎѧѧѧѧѧѧѧδϧϹ΍ϭ . ϪѧѧѧѧѧѧѧϬΟϮϣ ΎϨѧѧѧѧѧѧѧο΍ήϏ΃ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϜΗ ϻ ϥ΃ ήϛάѧѧѧѧѧѧѧΘϧ ϥ΃ ϲѧѧѧѧѧѧѧϐΒϨϳ ϦѧѧѧѧѧѧѧϜϟ
ϢϴѧѧѧѧѧѧѧϘϠϟ βϴѧѧѧѧѧѧѧϟ ϲϓΎѧѧѧѧѧѧѧϨϣ ΍άѧѧѧѧѧѧѧϫ ϥϷ αΎѧѧѧѧѧѧѧϨϟ΍ ˯΍άѧѧѧѧѧѧѧϳ· ΏϮѧѧѧѧѧѧѧλ ξϗΎѧѧѧѧѧѧѧϨϣϭ ϞѧѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ΐѧѧѧѧѧѧѧδΣ ΔϴϧΎѧѧѧѧѧѧѧδϧϹ΍
ΔϴϧϮϜϟ΍ ΔϴϟίϷ΍ ΎϬϨϴϧ΍Ϯϗϭ ΔόϴΒτϠϟ .
17


Ϯѧѧѧѧѧѧϫϭ ϻ· ˬ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧγϹ΍ ν΍ήѧѧѧѧѧѧϏϷ΍ ϖѧѧѧѧѧѧϴϘΤΗ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϞѧѧѧѧѧѧϋΎϓ ˲ϲϓΎѧѧѧѧѧѧο· ˲ϞѧѧѧѧѧѧϣΎϋ ϙΎѧѧѧѧѧѧϨϫ ϥ΃ ΔѧѧѧѧѧѧϘϴϘΤϟ΍
ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟΎΑ ϲΤѧѧѧѧѧѧπϧ ϭ΃ ϰѧѧѧѧѧѧδϨϧ ϥ΃ ϥϭΩ ΔѧѧѧѧѧѧΠϴΘϨϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϋ ΔѧѧѧѧѧѧϨϴόϣ ΔϓΎѧѧѧѧѧѧδϣ άѧѧѧѧѧѧΧ΍ ϭ΃ ΪѧѧѧѧѧѧϋΎΒΘϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧϣΎϋ .
ΘѧѧѧѧѧγϹ΍ ϑ΍ΪѧѧѧѧѧϫϷ΍ ϖѧѧѧѧѧϴϘΤΗ ϲѧѧѧѧѧϓ ˱ ΍ΪѧѧѧѧѧΟ ˱ ΍ΪѧѧѧѧѧΟ ϢѧѧѧѧѧϬϣ ϞѧѧѧѧѧϣΎόϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϥϮѧѧѧѧѧѧϛ΃ ϻ ϥ΃ ϪѧѧѧѧѧΑ ϲѧѧѧѧѧϨόϧϭ ΔϴΠϴΗ΍ή
Ώ ϼϐѧѧѧѧѧѧθϨϣ ) ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϟ· ϝϮѧѧѧѧѧѧλϮϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧΘϣ « ˮ ( ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϲϓΪѧѧѧѧѧѧϫ ΖΒϨΘѧѧѧѧѧѧγ΃ ϥ΄ѧѧѧѧѧѧΑ ϲѧѧѧѧѧѧϔΘϛ΃ ϞѧѧѧѧѧѧΑ ˬ
ΔѧѧѧѧѧѧϴΣϭήϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϠϤόϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧλΎΨϟ΍ ϲΗΪѧѧѧѧѧѧϨΟ΃ ϞѧѧѧѧѧѧѧϤϋ΃ϭ ϦσΎѧѧѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧϘόϟ΍ ) ΓΩΎѧѧѧѧѧѧѧϋ·ϭ Ϟѧѧѧѧѧѧѧϣ΄Θϟ΍ ϦϳέΎѧѧѧѧѧѧѧϤΗ
ϒѧѧѧѧѧѧѧΜϜϤϟ΍ έϮѧѧѧѧѧѧѧμΘϟ΍ϭ ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧΤϳϹ΍ ήѧѧѧѧѧѧѧΒϋ ϑΪѧѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ έΎϛάΘѧѧѧѧѧѧѧγ΍ ( ϲϣϮѧѧѧѧѧѧѧϴϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧόϗ΍ϭ ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ· ΩϮѧѧѧѧѧѧѧϋ΃ ϢѧѧѧѧѧѧѧΛ
΍ϭ ϱΩ΅΃ϭ ϱΩΎѧѧѧѧѧѧϴΘϋ΍ ϞϜѧѧѧѧѧѧθΑ ήѧѧѧѧѧѧϴϏ ϲϧ΄ѧѧѧѧѧѧϛϭ ϭΪѧѧѧѧѧѧΑ΃ϭ ˬ ΰѧѧѧѧѧѧΠϨΗ ϥ΃ ϲѧѧѧѧѧѧϐΒϨϳ ΎѧѧѧѧѧѧϤϛ ΔѧѧѧѧѧѧϴΗΎϴΤϟ΍ ϲΗΎѧѧѧѧѧѧΒΟ
ϲѧѧѧѧѧϧϵ ˬ ΔѧѧѧѧѧϴϣϮϴϟ΍ ϲΗΎѧѧѧѧѧϴΣ ϲѧѧѧѧѧϓ ˱ ΍έϮѧѧѧѧѧτΘϣϭ ˱ ΎѧѧѧѧѧϨϣ΁ϭ ˱ ΍Ϊϴόѧѧѧѧѧγ ϲѧѧѧѧѧϨϠόΠϳ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧѧΜϣ ˬ ϑΪѧѧѧѧѧϬϟΎΑ ϢΘѧѧѧѧѧϬϣ
ϢѧѧѧѧѧѧѧϠΣ΃ ϱάѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ϥ΃ ΪѧѧѧѧѧѧΟ΃ ΖѧѧѧѧѧѧϗϮϟ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧδϤϟΎΑ Ϟϐѧѧѧѧѧѧѧθϧ΃ ϻϭ ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ζϴѧѧѧѧѧѧϋ΃
ϵ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧѧΑϭ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧϨϣ ˳ ςϐѧѧѧѧѧѧο ϭ΃ ˳ ήѧѧѧѧѧѧδϗ ϥϭΪѧѧѧѧѧѧΑϭ ΔѧѧѧѧѧѧϴΗ΍άϟ΍ ϪΘϋήѧѧѧѧѧѧδΑ ΏήѧѧѧѧѧѧΘϘϳ ϪѧѧѧѧѧѧΑ ΰѧѧѧѧѧѧϴϛήΘϟ΍ ϥΈѧѧѧѧѧѧϓ ϥ
ϲϠΧ΍Ϊѧѧѧѧѧϟ΍ ) ϦσΎѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϞѧѧѧѧѧϘόϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ( ϰѧѧѧѧѧϟ· ˬ Δѧѧѧѧѧϴ΋ήϤϟ΍ ήѧѧѧѧѧϴϏ ΔѧѧѧѧѧλΎΨϟ΍ ϪѧѧѧѧѧΘϴϟ΂Α ϱΩΆѧѧѧѧѧϳ ϑΪѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϰѧѧѧѧѧϠϋ
ϲϓΪϫ ϰϟ· ϲϟΎμϳ· ΔϣΪΨϟ ΔϣΎϋ ΔϴϧϮϜϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ΪϴϨΠΗϭ ϑΪϬϟ΍ ΐϳήϘΗ .
ϩέΎѧѧѧѧѧѧѧψΘϧ΍ϭ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϋϭ ϦϴѧѧѧѧѧѧΑ ϊѧѧѧѧѧѧѧϤΟ΃ ϒѧѧѧѧѧѧѧϴϛϭ ˬ ϲΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧγϹ΍ ϲϓΪѧѧѧѧѧѧѧϬΑ Ϟϐѧѧѧѧѧѧѧθϧ΃ ϻ ϒѧѧѧѧѧѧϴϛ
ϪѧѧѧѧѧѧΗΎϣ΍ΰΘϟ΍ϭ ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧΟΎϴΘΣ΍ϭ ϒѧѧѧѧѧѧϬϠΘϤϟ΍ ˮ ϡϮѧѧѧѧѧѧϴϠϟ Ύѧѧѧѧѧѧϣ ϥ΄ѧѧѧѧѧѧΑ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ΅΃ ϥ΄ѧѧѧѧѧѧΑ ϚѧѧѧѧѧѧϟΫ ϲѧѧѧѧѧѧϨϨϜϤϳ
Ϊѧѧѧѧѧϐϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϥϷ ˬ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϲϣϮѧѧѧѧѧϳ ϲѧѧѧѧѧϓ Ϊѧѧѧѧѧϐϟ΍ ζϴѧѧѧѧѧϋ΃ ϥ΃ ϊϴτΘѧѧѧѧѧγ΃ ϻ ϲѧѧѧѧѧϧ·ϭ ΪѧѧѧѧѧϐϠϟ ΪѧѧѧѧѧϐϠϟ Ύѧѧѧѧѧϣϭ ϡϮѧѧѧѧѧϴϠϟ
Ϟϐѧѧѧѧѧθϧ΃ ϢѧѧѧѧѧϠϓ ˬ ϪѧѧѧѧѧϴϠϋ Γήτϴѧѧѧѧѧδϟ΍ ϭ΃ ϪѧѧѧѧѧΑ ϞѧѧѧѧѧϴΠόΘϟ΍ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ϲѧѧѧѧѧϟ ΓέΪѧѧѧѧѧϗ ϻ ϱάѧѧѧѧѧϟ΍ ιΎѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϪѧѧѧѧѧϨϣί Ϫѧѧѧѧѧϟ
ϪΘΣΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ΎϫάѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϔϨΗ Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέ΃ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ϲΗΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨΟ΄Α ϭ΃ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ ͙!
Ϯѧѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧѧϤϛ ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧΒϘΗ΃ ϥ΃ ˷ ϲѧѧѧѧѧѧϠϋ ϲѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ϲΗΎѧѧѧѧѧѧΒϏέϭ ϪѧѧѧѧѧѧϣϼΣ΃ϭ Ϫѧѧѧѧѧѧο΍ήϏ΃ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧδϤϠϟ ϙήѧѧѧѧѧѧΗ΃ϭ
Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧϴϓ ΎϫάѧѧѧѧѧѧѧѧϴϔϨΗ Ωϭ΃ . ΉΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧϫϭ Ώϭ΅Ω ϞѧѧѧѧѧѧѧѧϤϋϭ ϡΎΠѧѧѧѧѧѧѧѧδϧ΍ϭ ϡϼѧѧѧѧѧѧѧѧδΑ ήѧѧѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ Ζѧѧѧѧѧѧѧѧθϋ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤϠϛϭ
ϞΒϘΘѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ϥ΃ ϰѧѧѧѧѧϟ· ϦΌѧѧѧѧѧϤσ΃ ϥ΃ ϲѧѧѧѧѧϟ ϦѧѧѧѧѧϜϣ΃ ΎѧѧѧѧѧϤϠϛ ˬ ϦϳήѧѧѧѧѧΧϵ΍ ϊѧѧѧѧѧϣϭ ϲѧѧѧѧѧδϔϧ ϊѧѧѧѧѧϣ ϥΰѧѧѧѧѧΘϣ ϙϮϠѧѧѧѧѧγϭ
ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϳ ΚѧѧѧѧѧѧϴΣϭ ˬ ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ϢѧѧѧѧѧѧΣέ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ˲ϦϴѧѧѧѧѧѧϨΟ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ϥϷ Ϊѧѧѧѧѧѧϳέ΃ ΎѧѧѧѧѧѧϤϛ ϥϮϜϴѧѧѧѧѧѧγ
ѧѧѧѧѧϴϨΒϟ΍ ϢϴϠѧѧѧѧѧγ βϴѧѧѧѧѧϟϭ ϰϓΎѧѧѧѧѧόϣϭ ΔѧѧѧѧѧϴϨΒϟ΍ ΢ϴΤѧѧѧѧѧλ Ϯѧѧѧѧѧϫϭ ϩΪѧѧѧѧѧϋϮϣ ϲѧѧѧѧѧϓ ϦϴѧѧѧѧѧϨΠϟ΍ ΝήѧѧѧѧѧΨϳ ˬ ϰϓΎѧѧѧѧѧόϣϭ Δ
κѧѧѧѧѧѧϘϧ ϭ΃ ϩϮѧѧѧѧѧθΗ ϰѧѧѧѧѧѧϧΩ΃ Ϫѧѧѧѧѧϴϓ . Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ˲ϝΎϜѧѧѧѧѧѧη΃ ϻ· ϲѧѧѧѧѧϫ Ύѧѧѧѧѧѧϣ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ˬ ϲѧѧѧѧѧοΎϤϟ΍ ˬ ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍
ϲϋϮѧѧѧѧѧϟ΍ . ΓΪѧѧѧѧѧϴΣϮϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϘϴϘΤϟ΍ ϮѧѧѧѧѧϬϓ ήѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ Ύѧѧѧѧѧϣ΃ ˬ Ε΍έϮѧѧѧѧѧμΗ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ˬ ΕΎѧѧѧѧѧϳήϛΫ ϲѧѧѧѧѧοΎϤϟ΍
ϥϮϜΘѧѧѧѧѧѧγ ΎѧѧѧѧѧѧϬΗ΍Ϋ ϲѧѧѧѧѧѧϫϭ ϲѧѧѧѧѧѧοΎϣ ΖѧѧѧѧѧѧϧΎϛ ΎѧѧѧѧѧѧϬΗ΍Ϋ ϲѧѧѧѧѧѧϫ Ϋ· ˬ ˱ΎѧѧѧѧѧѧϤ΋΍Ω ΔѧѧѧѧѧѧϤ΋ΎϘϟ΍ϭ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧδϣ . ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍
ΔѧѧѧѧѧѧϬϜϧϭ ΔѧѧѧѧѧѧϴΑΫΎΟϭ ϥίϭϭ ΔѧѧѧѧѧѧϠΘϛ ΎѧѧѧѧѧѧϬϟ Δѧѧѧѧѧѧϴ΋Ύϳΰϴϓ ΔѧѧѧѧѧѧϳΩΎϣ ΔѧѧѧѧѧѧϴϨΑ Ϫѧѧѧѧѧѧϟ ϱάѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϲϋϮѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϞϜѧѧѧѧѧѧη Ϯѧѧѧѧѧѧϫ
ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϤϠϟ ϭ΃ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧοΎϤϠϟ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϓ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧΤ΋΍έϭ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϜϠϤϳ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϮδΤϤϟ΍ ι΍ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΗ
ϻ ˱ Ύѧѧѧѧѧότϗ ˮ ήѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ͙! ϢѧѧѧѧѧΛ « ϞѧѧѧѧѧϴΒϗ Ϧѧѧѧѧѧϣ ˬ ΓήѧѧѧѧѧϴΒϛ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧγ· ˱ Ύϓ΍Ϊѧѧѧѧѧϫ΃ ˯ήѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϊѧѧѧѧѧπϳ ϦϴѧѧѧѧѧΣ
ϰѧѧѧѧѧѧϟ· ϝϮѧѧѧѧѧѧλϮϟ΍ ϭ΃ ϊѧѧѧѧѧѧγ΍Ϯϟ΍ ˯΍ήѧѧѧѧѧѧΜϟ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧϴϧ ϥϵ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧѧΑϭ ˬ ϩήѧѧѧѧѧѧϴϏ ϭ΃ Ύѧѧѧѧѧѧϣ ˳ ρΎѧѧѧѧѧѧθϧ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧѧϴϣϮΠϨϟ΍
ϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϗϮόϤϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧѧϤΠϣ ϥΈѧѧѧѧѧѧѧϓ ˬ Γ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϔϜϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϟΎόϔϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϳϮϴΤϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧѧϬΘϨϤΑ ήѧѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ζϴѧѧѧѧѧѧѧόϳ
ϥϮόѧѧѧѧѧѧѧѧδΗ ϥϷ ˬ ϲϔΘΨΘѧѧѧѧѧѧѧѧγ ϲΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧѧѧγϹ΍ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧϤϠΣ ϖѧѧѧѧѧѧѧѧϴϘΤΗ ϞϴΒѧѧѧѧѧѧѧѧγ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϠϴΨΘϳ ϥ΃ ϦѧѧѧѧѧѧѧѧϜϤϳ
ΏΎѧѧѧѧѧѧϴϏϭ ϡΎѧѧѧѧѧѧϫϭϷ΍ϭ ϑϭΎѧѧѧѧѧѧΨϤϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ΔѧѧѧѧѧѧϤ΋Ύϗ Δѧѧѧѧѧѧϔ΋΍ί ΕΎѧѧѧѧѧѧϗϮόϣ ϲѧѧѧѧѧѧϫ ΕΎѧѧѧѧѧѧϗϮόϤϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ Δѧѧѧѧѧѧ΋ΎϤϟΎΑ
ςϴѧѧѧѧѧѧτΨΘϟ΍ ϦσΎѧѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧϘόϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔΒѧѧѧѧѧѧγήΘϤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϴσΎΒΣϹ΍ ήϋΎѧѧѧѧѧѧθϤϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ˷ Ϣѧѧѧѧѧѧϛϭ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϠϟ ϢϴϠѧѧѧѧѧѧδϟ΍
ϲѧѧѧѧѧϓ Δϴѧѧѧѧѧμϗ Δѧѧѧѧѧϳϭ΍ί ϰѧѧѧѧѧϟ· ϲϓΪѧѧѧѧѧϫ Ζϴѧѧѧѧѧμϗ΃ ϲѧѧѧѧѧϨϧ· Ϯѧѧѧѧѧϟ ϲϟΎѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭ ˬ ΎѧѧѧѧѧϫήϴϏϭ ϲѧѧѧѧѧοΎϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ΪѧѧѧѧѧϘϋϭ
ΔѧѧѧѧѧѧϬΟ΍Ϯϣϭ ˯ϼΘѧѧѧѧѧѧϣ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧϳϮϴΣϭ ΔϋΎΠѧѧѧѧѧѧη ϞѧѧѧѧѧѧϜΑ ΔѧѧѧѧѧѧϴϣϮϴϟ΍ ϲΗΎѧѧѧѧѧѧϴΣ Ζѧѧѧѧѧѧθϋ ϢѧѧѧѧѧѧΛ ϦσΎѧѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧϘόϟ΍
18


˱ ΍ήѧѧѧѧѧοΎΣ ϭΪѧѧѧѧѧϐϳ ϦϴѧѧѧѧѧΣ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ϥΈѧѧѧѧѧϓ ϲΒϋΎѧѧѧѧѧΘϤϟ ΔѧѧѧѧѧϤϴϜΣϭ Δόϳήѧѧѧѧѧγϭ ΔѧѧѧѧѧϠΟΎϋ ΔϴѧѧѧѧѧοέϷ΍ ΪΠϴѧѧѧѧѧγ
ΔѧѧѧѧѧѧϴϘΒϟ΍ Ύѧѧѧѧѧѧϣ΃ ϲϔΘΨΘѧѧѧѧѧѧγ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϡΎѧѧѧѧѧѧϣ΃ ΕΎѧѧѧѧѧѧϗϮόϤϟ΍ϭ ΐѧѧѧѧѧѧϋΎΘϤϟ΍ ΐѧѧѧѧѧѧϠϏ΃ ϥ΃ ϯήΘѧѧѧѧѧѧγϭ Ϫѧѧѧѧѧѧϟ Γ΄ѧѧѧѧѧѧϴϬϣ
Δѧѧѧѧѧϳ΅έ ϝϼѧѧѧѧѧΧ Ϧѧѧѧѧѧϣϭ ΔѧѧѧѧѧϤϜΤΑ ΖѧѧѧѧѧϠϣϮϋ Ύѧѧѧѧѧϣ ΍Ϋ· ΎѧѧѧѧѧϬΑ ϊѧѧѧѧѧϔΘϨϳ ϥ΃ ϭ΃ ΪѧѧѧѧѧϴΤΗ ϥ΃ ϦѧѧѧѧѧϜϤϳ ΎѧѧѧѧѧϬϧΈϓ ΔѧѧѧѧѧϴϗΎΒϟ΍
ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϻ ήѧѧѧѧѧѧοΎΤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ Γέ΍ήѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧϳϮϴΤϟ΍ ϞѧѧѧѧѧϣΎϜΑ ζϴѧѧѧѧѧѧόϟ΍ ϝϼѧѧѧѧѧѧΧ Ϧѧѧѧѧѧϣϭ ΔϴϋϮѧѧѧѧѧѧοϮϣ ΔѧѧѧѧѧϴϧϼϘϋ
ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ϻϭ ϲοΎϤϟ΍ .
ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜϣ Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓϭ ΍άѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϣϮϳ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ˲έήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϜΘϣ Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫϭ ˱ ϼΜѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ Ώήѧѧѧѧѧѧѧѧѧο΃ ϥ΃ Ωϭ΃ :
ϩ΍έϮΘϛΪѧѧѧѧѧѧϟ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧϴϧ ϞѧѧѧѧѧѧϴΒϗ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ΓήѧѧѧѧѧѧϴΒϛ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧγ· ΕΎѧѧѧѧѧѧΣϮϤσ ϪѧѧѧѧѧѧϳΪϟ ήѧѧѧѧѧѧϤόϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧΒΘϘϣ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ˲ΏΎѧѧѧѧѧѧη
˱ ΎѧѧѧѧѧΣΎϔϛ ΐѧѧѧѧѧϠτΘϳ ϪѧѧѧѧѧϤϠΣϭ ˬ Ώήѧѧѧѧѧϐϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ϭ΃ ϩΪѧѧѧѧѧϠΑ ϲѧѧѧѧѧϓ ϕϮѧѧѧѧѧϣήϣ ϲѧѧѧѧѧϔϴχϭ ΰѧѧѧѧѧϛήϣ ϰѧѧѧѧѧϟ· ϝϮѧѧѧѧѧλϮϟ΍ϭ
΍ήϘϟΎѧѧѧѧѧΑ Ϟϐѧѧѧѧѧθϧ΃ ΏΎѧѧѧѧѧθϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϥ· Ϯѧѧѧѧѧϟ ˬ ϯήѧѧѧѧѧΧ΃ ϡ΍Ϯѧѧѧѧѧϋ΃ Γήѧѧѧѧѧθόϟ ΎѧѧѧѧѧϤΑέ ˱ ΎѧѧѧѧѧΑϭ΅Ω ήѧѧѧѧѧθόϟ ΔѧѧѧѧѧϔΜϜϤϟ΍ Γ˯
ήϴϗΎѧѧѧѧѧѧϘόϟ΍ ϝϭΎѧѧѧѧѧѧϨΗ Ϧѧѧѧѧѧѧϋ ϊѧѧѧѧѧѧϨΘϣ΃ϭ ϡΎϤΤΘѧѧѧѧѧѧγϻ΍ϭ ϞѧѧѧѧѧѧϛϷ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧϗϭ΃ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ίϭΎѧѧѧѧѧѧΠΗϭ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧϴϣϮϳ ΕΎϋΎѧѧѧѧѧѧγ
ΩέΎѧѧѧѧѧη ˱ ΎϤϫΎѧѧѧѧѧγ ΖѧѧѧѧѧϗϮϟ΍ ΐѧѧѧѧѧϟΎϏ ϩ΍ήѧѧѧѧѧΗϭ ˬ ϪѧѧѧѧѧϓΪϬΑ ϡΎѧѧѧѧѧΗ ϝΎϐѧѧѧѧѧθϧ΍ ΔѧѧѧѧѧϟΎΣ ϲѧѧѧѧѧϓ ϪѧѧѧѧѧϧϷ ˬ νήѧѧѧѧѧϤϳ ϦϴѧѧѧѧѧΣ
ϕήѧѧѧѧѧΤϳ ϻ Ϧϣΰѧѧѧѧѧϟ΍ ϥ΃ ϪѧѧѧѧѧΘϋΎϨϗ ϢѧѧѧѧѧϏέ ϑΪѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϰѧѧѧѧѧϟ· ϝϮѧѧѧѧѧλϮϠϟ Ϧϣΰѧѧѧѧѧϟ΍ ϕήѧѧѧѧѧΤϳ ϥ΃ ϝϭΎѧѧѧѧѧΤϳ ήѧѧѧѧѧϜϔϟ΍
ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϴϟ΁ Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ϥϷ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤ΋΍Ω έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒΘϋϻ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧοϮΗ ϥ΃ ΐѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠϳ .
ΔϴΟϮϟϮϜϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΑέϭ ΔϴΟϮϟϮϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϓ ν΍ήϣ΄ѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ Ϛѧѧѧѧѧѧѧѧѧη ϻϭ ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧμϴγ ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧΜϣ
ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤΑέϭ ΦѧѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ϭ Γήϛ΍άѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧϤϋ Ώήτѧѧѧѧѧѧѧѧπϴγϭ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧΗΎϗϼϋ ΏήτѧѧѧѧѧѧѧѧπΘγϭ
Ϧϣΰѧѧѧѧѧϟ΍ ϡήѧѧѧѧѧΘΣ΃ ήѧѧѧѧѧΧ΁ ΪѧѧѧѧѧΠΗ ϦϴѧѧѧѧѧΣ ϲѧѧѧѧѧϓ ˬ ΔѧѧѧѧѧϳΎϬϨϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ Ϟѧѧѧѧѧθϔϳ Ϊѧѧѧѧѧϗϭ ΔѧѧѧѧѧϴϠϘϋ ν΍ήϣ΄ѧѧѧѧѧΑ ΏΎѧѧѧѧѧμϳ
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϧϼϘϋ ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ· ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧοϭϭ ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧοΎΤϟΎΑ Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ΁ϭ ΔϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϔϨϟ΍ ϪΘΤѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ φϓΎ
ϖѧѧѧѧѧѧѧϘΤΘϳ ϻ ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ϥ΃ ϪѧѧѧѧѧѧѧϨϫΫ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ϊѧѧѧѧѧѧѧοϭϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ ϪѧѧѧѧѧѧѧΗΎϗϼϋ ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋϭ ΔϴϧΎϤѧѧѧѧѧѧѧδΠϟ΍ϭ
˱ ΍ήѧѧѧѧѧѧοΎΣ ζϴѧѧѧѧѧѧόϧ ϥ΃ Δτϳήѧѧѧѧѧѧη Ϊѧѧѧѧѧѧϳήϧ ΎѧѧѧѧѧѧϤϛ ϥϮϜϴѧѧѧѧѧѧγ Ϫѧѧѧѧѧѧϧ΄Αϭ βϔϨϟΎѧѧѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧѧѧϘΜϟΎΑ ϞѧѧѧѧѧѧΑ ϪϟΎΠόΘѧѧѧѧѧѧγΎΑ
ϝϭϷ΍ ϞѧѧѧѧѧѧѧΒϗ ΎѧѧѧѧѧѧѧϤΑέ Ξ΋ΎѧѧѧѧѧѧѧΘϨϟ΍ ΪѧѧѧѧѧѧѧμΤϴγϭ ϪѧѧѧѧѧѧѧϓΪϫ ϰѧѧѧѧѧѧѧϟ· Ϟѧѧѧѧѧѧѧμϴγ ΍άѧѧѧѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧѧѧѧΜϣ ˬ ˱ ΎϤΠѧѧѧѧѧѧѧδϨϣ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧϧΰΘϣ
Ϧѧѧѧѧѧѧϣ Δϋήѧѧѧѧѧѧγϭ ˱ ΍έϮѧѧѧѧѧѧτΗ ήѧѧѧѧѧѧΜϛ΃ ˳ ϞϜѧѧѧѧѧѧθΑϭ ζѧѧѧѧѧѧόϳ Ϣѧѧѧѧѧѧϟ ϪѧѧѧѧѧѧϧϷ ήѧѧѧѧѧѧΒϛ΃ ΓΩΎόѧѧѧѧѧѧγ ϝΎϨϴѧѧѧѧѧѧγϭ ϞѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ϝϭϷ΍
ϞΒϘΘѧѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ϥΰѧѧѧѧѧΘΧ΃ Ϫѧѧѧѧѧϧ· ϻ ˬ ΔϋήѧѧѧѧѧѧδΑ ϪѧѧѧѧѧϨϣ ϡ΄ѧѧѧѧѧδϳ Ϫѧѧѧѧѧѧϴϟ· Ϟѧѧѧѧѧμϳ ϦϴѧѧѧѧѧΣ ΚѧѧѧѧѧѧϴΤΑ ϪѧѧѧѧѧϓΪϬΑ ˱ ΎϘѧѧѧѧѧμΘϠϣ
Ϣѧѧѧѧѧψϋ΃ϭ ήѧѧѧѧѧΒϛ΃ ϲϟΎѧѧѧѧѧΘϟΎΑ ϪѧѧѧѧѧΘΣήϓ ΖѧѧѧѧѧϧΎϜϓ ˬ ϪѧѧѧѧѧϟΎϨϳ ϰѧѧѧѧѧΘΣ ΔѧѧѧѧѧϠΟΆϣ ϪѧѧѧѧѧΑ ϪѧѧѧѧѧΘΣήϓ ϰѧѧѧѧѧϠϋ φϓΎѧѧѧѧѧΣϭ .
˱ ΎϨѧѧѧѧѧѧѧδΣ « Ϲ΍ ΎϨѧѧѧѧѧѧѧο΍ήϏ΃ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϟ· Ϟѧѧѧѧѧѧѧμϧ ϥ΃ ϊϴτΘѧѧѧѧѧѧѧδϧ ϒѧѧѧѧѧѧѧϴϛ ήѧѧѧѧѧѧѧѧΜϛ΃ϭ ˳ ΪѧѧѧѧѧѧѧϬΟ Ϟѧѧѧѧѧѧѧϗ΄Α ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧѧѧѧѧѧѧγ
˯Ύϔϛ ϩ :
1 - Α ΞϴΠѧѧѧѧѧѧο Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ΦѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ έήѧѧѧѧѧѧΤϳ Ϟѧѧѧѧѧѧϣ΄Θϟ΍ ϥϷ ˬ ϢψΘѧѧѧѧѧѧϨϣ ϲϣϮѧѧѧѧѧѧϳ ϞϜѧѧѧѧѧѧθΑ Ϟѧѧѧѧѧѧϣ΄Θϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧγέΎϤϤ
ΪϫΎѧѧѧѧѧθϣϭ έϮѧѧѧѧѧλϭ έΎѧѧѧѧѧϜϓ΃ Ϧѧѧѧѧѧϣ ϪѧѧѧѧѧϨΤσ ϒϠѧѧѧѧѧγ Ύѧѧѧѧѧϣ ϦѧѧѧѧѧΤσ ϲѧѧѧѧѧϓ ϱΪѧѧѧѧѧΠϤϟ΍ ήѧѧѧѧѧϴϏ ϪѧѧѧѧѧϠϤϋ
ϝΎѧѧѧѧѧϨΗ ϥ΃ Ϛѧѧѧѧѧϟ ϦѧѧѧѧѧϜϣ΃ ϞѧѧѧѧѧϘόϟ΍ ΓήѧѧѧѧѧϴΤΑ Ζѧѧѧѧѧϗ΍έϭ ΦѧѧѧѧѧϤϟ΍ έήѧѧѧѧѧΤΗ ϰѧѧѧѧѧΘϣϭ ˬ ΔѧѧѧѧѧϠϤϣϭ Γ˷ έήѧѧѧѧѧϜϣ
˯ϭΪѧѧѧѧѧѧϫ ΔѧѧѧѧѧѧψΤϟ ϲѧѧѧѧѧѧϓϭ ϲϟΎѧѧѧѧѧѧΘϟΎΑ Ϛѧѧѧѧѧѧϟ ϦѧѧѧѧѧѧϜϣ΃ϭ ΓϭΎѧѧѧѧѧѧϘϨϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϳΎϏ ΔѧѧѧѧѧѧϴϘϧϭ ΔѧѧѧѧѧѧλΎΧ ΓΩΎόѧѧѧѧѧѧγ
όϟ΍ ˯Ύϔѧѧѧѧѧѧѧλϭ ΦѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ΪѧѧѧѧѧѧѧϳήΗ Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ ΖΒϨΘѧѧѧѧѧѧѧδΗ ϥ΃ ϚѧѧѧѧѧѧѧϨϜϤϳ ˬ έΎѧѧѧѧѧѧѧϜϓϷ΍ ΏΎѧѧѧѧѧѧѧϴϏϭ ϞѧѧѧѧѧѧѧϘ
ϝϮѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗ ϥ΃ ϞѧѧѧѧѧѧѧϴΒϗ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ςѧѧѧѧѧѧѧѧϘϓ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϤϠϛ ϭ΃ Ε΍έΎόѧѧѧѧѧѧѧθϛ βϴѧѧѧѧѧѧѧѧϟ ˬ ϑ΍ΪѧѧѧѧѧѧѧϫϷ΍ϭ ϡϼѧѧѧѧѧѧѧΣϷ΍
ϚѧѧѧѧѧѧѧδϔϨϟ ) ΔϨѧѧѧѧѧѧѧγ ΍άѧѧѧѧѧѧѧϛ ΪѧѧѧѧѧѧѧόΑ ϱΪѧѧѧѧѧѧѧϠΑ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ˱ ΍ήѧѧѧѧѧѧѧϳίϭ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϛ΃ ϥ΃ ΐѧѧѧѧѧѧѧΠϳ ( ϥ΃ ΎѧѧѧѧѧѧѧϤϧ·ϭ ϻ ˬ
ϰѧѧѧѧѧѧϬΘϨϤΑϭ ήѧѧѧѧѧѧϳίϭ Ζѧѧѧѧѧѧϧ΃ϭ ϚΗέϮѧѧѧѧѧѧλ ϦσΎѧѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧϘόϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ωέΰѧѧѧѧѧѧΗϭ Ϛѧѧѧѧѧѧδϔϧ έϮѧѧѧѧѧѧμΘΗ
Ϋ· ˬ ΔѧѧѧѧѧѧϬϜϨϟ΍ϭ Γέ΍ήѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧϳϮϴΤϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧϟ ΎѧѧѧѧѧѧϬϟ ΔѧѧѧѧѧѧϴΣ ΔϨΧΎѧѧѧѧѧѧγ ΓέϮѧѧѧѧѧѧμϟ΍ ΖѧѧѧѧѧѧϧΎϛ ΎѧѧѧѧѧѧϤϠϛ
ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϧϷ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϘϘΤΗ ϥ΃ Ϛѧѧѧѧѧѧѧϟ ϦѧѧѧѧѧѧѧϜϣ΃ ΎѧѧѧѧѧѧѧϤϠϛ ˬ Ϧϫάѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧηΎη ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ΡϮѧѧѧѧѧѧѧοϭϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϬϜϧϭ
19


ΎѧѧѧѧѧѧѧϤϛ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϜϟ΍ ϥϷ ˬ ΎϬѧѧѧѧѧѧѧδϔϨΑ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϘϘΤΗ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϴϟ΁ ςѧѧѧѧѧѧѧθϨΘγϭ ΎѧѧѧѧѧѧѧΣΎΤϟ· ήѧѧѧѧѧѧѧΜϛ΃ ϥϮϜΘѧѧѧѧѧѧѧγ
άѧѧѧѧѧѧϴϔϨΘϟ΍ Δѧѧѧѧѧѧϴϟ΁ϭ ΔѧѧѧѧѧѧϴϔϴϜϟ΍ ϑήѧѧѧѧѧѧόϧ ϥ΃ ϥϭΩ ΎϫάѧѧѧѧѧѧϔϨϳϭ έΎѧѧѧѧѧѧϜϓϷ΍ϭ ϝΎѧѧѧѧѧѧϴΨϟΎΑ ήΛ΄ѧѧѧѧѧѧΘϳ ΎϨϔϠѧѧѧѧѧѧγ΃

2 - Ϟѧѧѧѧѧϛ ήѧѧѧѧѧΒϋ ΎѧѧѧѧѧϤ΋΍Ω ϩΪѧѧѧѧѧϛΆϧ Ύѧѧѧѧѧϣ ΍άѧѧѧѧѧϫϭ ξϣΎѧѧѧѧѧϐϟΎΑ Ϧѧѧѧѧѧϣ΅΃ ˬ ΏΎѧѧѧѧѧΘϜϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϝϮѧѧѧѧѧμϓ
ΓΩϮѧѧѧѧѧΟϮϣ ΎѧѧѧѧѧϬϨϜϟϭ ϯήѧѧѧѧѧΗ ϻ ίϮѧѧѧѧѧϨϜΑ ˲ϲѧѧѧѧѧϨϏ ϥϮѧѧѧѧѧϜϟ΍ ϥ΄ѧѧѧѧѧΑ Ϧѧѧѧѧѧϣ΅΃ ˬ ˯ϮѧѧѧѧѧΒΨϤϟ΍ ϝϮѧѧѧѧѧϬΠϤϟ΍
ϲѧѧѧѧѧѧϓϭ ΐѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϊѧѧѧѧѧѧϣ ΓΎѧѧѧѧѧѧϴΤϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧθϴόϳ Ϧϳάѧѧѧѧѧѧϟ΍ϭ ΎѧѧѧѧѧѧϬΑ ϦϴϨϣΆѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧΌϟϭ΃ ΔѧѧѧѧѧѧμΣ Ϧѧѧѧѧѧѧϣϭ
˯ϲѧѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧѧϛ ϢϬϴΗ΄ѧѧѧѧѧϳϭ ˱ ΎΌϴѧѧѧѧѧη ϥϮѧѧѧѧѧΒϠτϳ ϻϭ ˱ ΎѧѧѧѧѧϣϭΩ ΐѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϥϭήѧѧѧѧѧθϨϳϭ ΐѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϥΎѧѧѧѧѧπΣ΃ .
ήѧѧѧѧѧѧѧϴϏ ϲѧѧѧѧѧѧѧΣϭήϟ΍ ϚϧΪѧѧѧѧѧѧѧόϣ ϊѧѧѧѧѧѧѧϣ ϚϠѧѧѧѧѧѧѧλ΍ϮΗ ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ φϓΎѧѧѧѧѧѧΣ Ϛѧѧѧѧѧѧѧϧ΃ ϢϫϮѧѧѧѧѧѧѧΘΗ ϻϭ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧѧ΋ήϤϟ΍
ΓΩϮѧѧѧѧѧѧΟϮϤϟ΍ ΎϫΪѧѧѧѧѧѧΣϭ ϲѧѧѧѧѧѧϫ Εϼѧѧѧѧѧѧπόϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧϠΗϭ ΪѧѧѧѧѧѧδΠϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ϥ΃ϭ ςѧѧѧѧѧѧϘϓ ˲ϱΩΎѧѧѧѧѧѧϣ ˲ΪѧѧѧѧѧѧδΟ
ϻ ˬ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧѧϠϋΎϔϟ΍ ΎϫΪѧѧѧѧѧѧΣϭϭ « ϻ ΎѧѧѧѧѧѧϬϠϤϋ ΕϻΎѧѧѧѧѧѧΠϣϭ ΓΩϮѧѧѧѧѧѧΟϮϣ Ρϭήѧѧѧѧѧѧϟ΍
ˬ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϗϼόϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴϧϮϛ ΔϜΒѧѧѧѧѧѧѧѧη ΎϬϳΪѧѧѧѧѧѧѧϟϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϤϴψϋ ΎϬΗ΍έΪѧѧѧѧѧѧѧϗϭ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧμΤΗ ϻϭ ΪѧѧѧѧѧѧѧόΗ
ΎѧѧѧѧѧѧѧϨϨϜϟϭ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϓήόϧ ϻ Δѧѧѧѧѧѧѧϴϟ΂Α ν΍ήѧѧѧѧѧѧѧϏϷ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧѧϛ ϖѧѧѧѧѧѧѧϘΤΗ ϥ΃ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϨϜϤϳ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣϭ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬΑ ϦϣΆѧѧѧѧѧѧѧϧ
ΎѧѧѧѧѧϬΑ ϦϣΆѧѧѧѧѧϧ ϥ΃ ΎϨΘΤϠѧѧѧѧѧμϣ . ΔѧѧѧѧѧϴΣϭήϟ΍ ϯϮѧѧѧѧѧϘϟ΍ϭ Ρϭήѧѧѧѧѧϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϋ ΙΪѧѧѧѧѧΤΗ΃ ϦϴѧѧѧѧѧΣ ˬ ˱ ΎѧѧѧѧѧόΒσ
ϢϫήѧѧѧѧѧϴϏϭ ϦϴϤϠѧѧѧѧѧδϤϟ΍ϭ ϦϴϴΤϴѧѧѧѧѧδϤϟ΍ϭ ΩϮѧѧѧѧѧϬϴϟ΍ ΏΎѧѧѧѧѧΑέ΃ Ϧѧѧѧѧѧϣ ˱ ΎѧѧѧѧѧϨϴόϣ ˱ ΎѧѧѧѧѧΑέ ϲѧѧѧѧѧϨϋ΃ ϻ Ύѧѧѧѧѧϧ΄ϓ
ΔѧѧѧѧѧѧϳΪΑϷ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϴϟίϷ΍ ΓϮѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ϭ ϖѧѧѧѧѧѧϠΨϟ΍ ήϫϮѧѧѧѧѧѧΟϭ ΓΎѧѧѧѧѧѧϴΤϟ΍ Ρϭέ ϲѧѧѧѧѧѧϨϋ΃ ΎѧѧѧѧѧѧϤϧ·ϭ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧϘϠτϣ ϻ ˬ
ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΗΎϴϟ΂Αϭ ΍ήѧѧѧѧѧѧѧѧγ ϢψϨѧѧѧѧѧѧѧѧΗ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϨϤϴϬϤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋΎϔϟ΍ ΔτѧѧѧѧѧѧѧѧθϧϷ΍ Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧϛ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧλΎΨϟ΍
ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϤψόϟ΍ ΓϮѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧѧϠΗϭ ˬ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ ϝΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧΒΗ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϴϠϤϋϭ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧϴϟΎόϔϟ΍ϭ
ΐϠѧѧѧѧѧѧѧμϟ΍ Ϫѧѧѧѧѧѧѧλήϗϭ ϪѧѧѧѧѧѧѧΘϬΟ΍ϭ ϯέ΃ ϥ΃ ϦѧѧѧѧѧѧѧϜϤϳ ˬ έΎѧѧѧѧѧѧѧΒΟ ήΗϮѧѧѧѧѧѧѧϴΒϤϜΑ ΎϬϬΒѧѧѧѧѧѧѧη΃ ϥ΃ ϦѧѧѧѧѧѧѧϜϤϳ
Ϧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧϠ΋ΎϬϟ΍ ˲ϥΎѧѧѧѧѧϨσϷ΍ ϚѧѧѧѧѧϠΗ ϥΰѧѧѧѧѧΨΗ Ϧѧѧѧѧѧϳ΃ϭ ϞѧѧѧѧѧϤόϳ ϒѧѧѧѧѧϴϛ ϯέ΃ ϥ΃ ϊϴτΘѧѧѧѧѧγ΃ ϻ ϲѧѧѧѧѧϨϨϜϟϭ
Ύϫέ΍Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ·ϭ ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ΍ϭϷ΍ ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳίϮΘΑ ϡϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϳ ϒѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϛϭ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϮϠόϤϟ΍ ήϫ΍Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧѧψϟ΍ Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧλέϭ
ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΎϴΒϟ΍ ϞϴΠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδΗϭ .

ΔϴΣϭήϟ΍ ΡΎΠϨϟ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗ
αΩΎδϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
ρΎ˰ΒΗέϹ΍ Ϛϓ

ΪѧѧѧѧѧѧѧѧϋΎΒΘϟ΍ ΓήѧѧѧѧѧѧѧѧϜϓ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ΪѧѧѧѧѧѧѧѧϤΘόϳ ΡΎѧѧѧѧѧѧѧѧΠϨϟ΍ ϖѧѧѧѧѧѧѧѧϴϘΤΘϟ αΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧδϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭήϟ΍ ΃ΪѧѧѧѧѧѧѧѧΒϤϟ΍ ϭ΃ ϥϮϧΎѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ΍
ˬ ΓΎѧѧѧѧѧѧѧϴΤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ ˱ ΎϓΪѧѧѧѧѧѧѧϫ ϖѧѧѧѧѧѧѧϘΤΗ ϥ΃ ΕΩέ΃ ϥ· ϰѧѧѧѧѧѧѧϨόϤΑ ˬ ϑΪѧѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ϭ Ϛѧѧѧѧѧѧѧϴϋϭ ϦϴѧѧѧѧѧѧѧΑ ΏϮѧѧѧѧѧѧѧδΤϤϟ΍
ΔѧѧѧѧѧϤϴϘϟ΍ Ε΍Ϋ ΔϴϣΎѧѧѧѧѧδϟ΍ ϑ΍ΪѧѧѧѧѧϫϷ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧϟΎΑϭ ϰѧѧѧѧѧϠϋ φϓΎѧѧѧѧѧΤΗ ϥ΃ ϚѧѧѧѧѧϴϠόϓ ˬ ΓήѧѧѧѧѧϴΒϜϟ΍ Distance
ϚѧѧѧѧѧϣϮϳ ϲѧѧѧѧѧϓ ϞϏΎѧѧѧѧѧθϟ΍ ϚϠϐѧѧѧѧѧη ϑΪѧѧѧѧѧϬϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ΢Βѧѧѧѧѧμϳ ϼѧѧѧѧѧϓ ˬ ϚϓΪѧѧѧѧѧϫ ϦϴѧѧѧѧѧΑϭ ϚѧѧѧѧѧϨϴΑ ΔѧѧѧѧѧϨϴόϣ ΔϓΎѧѧѧѧѧδϣ
ϪѧѧѧѧѧѧѧΑήϘΗ ϭ΃ ˱ ΍ήѧѧѧѧѧѧѧϴΜϛ ϑΪѧѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϊѧѧѧѧѧѧѧϔϨΗ ϥ΃ ϥϭΩ ˬ ϚѧѧѧѧѧѧѧΗΎϴΣ ϚѧѧѧѧѧѧѧϴϠϋ ΪѧѧѧѧѧѧѧδϔΗ ΚѧѧѧѧѧѧѧϴΤΑ ˬ ϱΩΎѧѧѧѧѧѧѧόϟ΍ .
ϖѧѧѧѧѧѧѧϠόΘΗ ϻ ϥ΃ ϦѧѧѧѧѧѧϜϟ ˬ ϪѧѧѧѧѧѧϴϠϋ ΰѧѧѧѧѧѧϛήΗ ϻ ϥ΃ ϭ΃ ϚΑΎѧѧѧѧѧѧδΣ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ ςϘѧѧѧѧѧѧδΗ ϥ΃ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ϲѧѧѧѧѧѧϨόϳ ϻ
20


ϣ ϞϜѧѧѧѧѧѧθΑ ϪѧѧѧѧѧѧΑ ˱ ΍Ϊѧѧѧѧѧѧϴϗ ϭΪѧѧѧѧѧѧϐϴϟ ϰѧѧѧѧѧѧΘΣ ˬ Ϫϧ΄ѧѧѧѧѧѧθΑ ϻ· ήѧѧѧѧѧѧϜϔΗ ϻϭ ϪѧѧѧѧѧѧΑ ϻ· ϞϐѧѧѧѧѧѧθϨΗ ϻ ϥ΃ ΚѧѧѧѧѧѧϴΤΑ ϲѧѧѧѧѧѧοή
ΓΎϴΤϟΎΑ ϚϋΎΘϤΘγ΍ϭ ϚϣΎϳ΃ Ϊδϔϳ .
˳ ΔΣ΍ήѧѧѧѧѧλ « Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ˬ ΓΪϳΪѧѧѧѧѧѧη ΔϴΑΎϴѧѧѧѧѧѧδϧΎΑ ϑ΍ΪѧѧѧѧѧϫϷ΍ ϖѧѧѧѧѧѧϴϘΤΘϟ ΓήѧѧѧѧѧѧϴτΧ ΔѧѧѧѧѧѧϴϨϘΗ ϞϜѧѧѧѧѧθϳ ΃ΪѧѧѧѧѧѧΒϤϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ
ΔΣΎѧѧѧѧѧѧδϣ ϙΎѧѧѧѧѧѧϨϫ ϥϵ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧѧΑϭ ˬ ϦσΎѧѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧϘόϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΖΒϨΘѧѧѧѧѧѧδϣ ϑΪѧѧѧѧѧѧϫ ϚϳΪѧѧѧѧѧѧϟ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜϳ ϥ΃ ϝϼѧѧѧѧѧѧΧ
ϲϋϮѧѧѧѧѧΑϭ ϡΎѧѧѧѧѧϜΣ΄Αϭ ΔϠѧѧѧѧѧλΎϓ Ϧѧѧѧѧѧϣ Ζѧѧѧѧѧϧ΃ϭ ΎѧѧѧѧѧϬϘϠΧ Ϧѧѧѧѧѧϣ Ζѧѧѧѧѧϧ΃ ΔϓΎѧѧѧѧѧδϣ ˬ ϑΪѧѧѧѧѧϬϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϦϴѧѧѧѧѧΑϭ ϚѧѧѧѧѧϨϴΑ
ΎѧѧѧѧѧϬΤϴΗΎϔϣ Ϛѧѧѧѧѧδϣ΃ϭ ΎѧѧѧѧѧϬΗΎΑ΍ϮΑ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ήτϴѧѧѧѧѧγ . ΓΩ΍έϹ΍ ˯ΎѧѧѧѧѧϤΑ ϪϴϘѧѧѧѧѧδΗϭ ˱ ΎϓΪѧѧѧѧѧϫ ωέΰΘѧѧѧѧѧδΗ ΚѧѧѧѧѧϴΣ
ζϴѧѧѧѧѧѧϋ ϊΑΎѧѧѧѧѧѧΘΗϭ ϦσΎѧѧѧѧѧѧΒϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧϘόϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϪѧѧѧѧѧѧϋΩϮΗ ϢѧѧѧѧѧѧΛ ˬ ϖѧѧѧѧѧѧϴϘΤΘϟ΍ Ε΍έήѧѧѧѧѧѧΒϣϭ ΔѧѧѧѧѧѧϘΜϟ΍ϭ ϥΎѧѧѧѧѧѧϤϳϹ΍ϭ
ϗϭ ϲѧѧѧѧѧϓ ϖѧѧѧѧѧϘΤΘϟ΍ ϑΪѧѧѧѧѧϬϠϟ ϦϤѧѧѧѧѧπΗ ΍άѧѧѧѧѧϬΑ Ζѧѧѧѧѧϧ΄ϓ ˬ ΔѧѧѧѧѧϳΩΎϴΘϋϻ΍ ΎѧѧѧѧѧϬΗΎϴϟ΁ ΐѧѧѧѧѧδΣ ϚѧѧѧѧѧΗΎϴΣ ϪѧѧѧѧѧϨϴΣϭ ϪѧѧѧѧѧΘ
˱ ΎϴΟϮϟϮϜϴѧѧѧѧѧѧγϭ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧϴϨϫΫ ϥί΍ϮѧѧѧѧѧѧΘϣϭ ϢΠѧѧѧѧѧѧδϨϣϭ ΢ΟΎѧѧѧѧѧѧϧϭ ˱ ϼѧѧѧѧѧѧλ΃ Ϊϴόѧѧѧѧѧѧγ Ζѧѧѧѧѧѧϧ΃ϭ ϚѧѧѧѧѧѧϴΗ΄ϳ ϚѧѧѧѧѧѧϴΗ΄ϳ Ϋ·ϭ ˬ
ήѧѧѧѧѧϜόϳ ϭ΃ ϊѧѧѧѧѧϗ΍Ϯϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ Ϊѧѧѧѧѧδϔϳ ϞѧѧѧѧѧΟΆϤϟ΍ ϚϓΪѧѧѧѧѧϫ ϙήѧѧѧѧѧΘΗ ϥ΃ ϥϭΩ Ϯѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧϤϛ ϊѧѧѧѧѧϗ΍Ϯϟ΍ ζϴѧѧѧѧѧόΗ ϚѧѧѧѧѧϧϷ ˬ
ϩϮϔλ .
ΎѧѧѧѧѧѧϨϣΎϳ΃ ϒѧѧѧѧѧѧϠΘϧ ΚѧѧѧѧѧѧϴΤΑ ˬ ΕΎѧѧѧѧѧѧΒϏέ ϭ΃ ϡϼѧѧѧѧѧѧΣ΃ ϭ΃ ΔѧѧѧѧѧѧϨϴόϣ ϑ΍Ϊѧѧѧѧѧѧϫ΄Α ΓϮѧѧѧѧѧѧϘΑϭ ϦѧѧѧѧѧѧΤϧ ΚΒѧѧѧѧѧѧθΘϧ ΍ΫΎѧѧѧѧѧѧϤϟ
ϜϔΘϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧψϘϴϟ΍ ϡϼΣ΄ѧѧѧѧѧΑ ˮ ΎѧѧѧѧѧϬΑ ΐѧѧѧѧѧχ΍ϮϤϟ΍ ήѧѧѧѧѧϴ ϚѧѧѧѧѧϠΗϭ ˬ ϑϮѧѧѧѧѧΨϟ΍ Ϫѧѧѧѧѧϧ· ˬ ϥΎѧѧѧѧѧϣ΃ ϼϟΎѧѧѧѧѧΑ έϮόѧѧѧѧѧθϟ΍ Ϫѧѧѧѧѧϧ·
Ε΍ϭήѧѧѧѧѧΜϟ΍ Ϟѧѧѧѧѧϛ ϊѧѧѧѧѧΒϨϣ ϲѧѧѧѧѧϫ ϲѧѧѧѧѧΘϟ΍ ˬ ΔϴϠѧѧѧѧѧλϷ΍ ΔѧѧѧѧѧϴϘϴϘΤϟ΍ ΎϨΗ΍ϭάѧѧѧѧѧΑ ϞѧѧѧѧѧϬΠϟ΍ ˬ Ε΍άѧѧѧѧѧϟΎΑ ϞѧѧѧѧѧϬΠϟ΍ έΎѧѧѧѧѧϤΛ
ϢόϨѧѧѧѧϟ΍ϭ . ΕΎѧѧѧѧΟΎϴΘΣϻ΍ Ϟѧѧѧѧϛ ϊΒѧѧѧѧθΗ ϒѧѧѧѧϴϛ ϑήѧѧѧѧόϳ ϱάѧѧѧѧϟ΍ ϱήϫϮѧѧѧѧΠϟ΍ ϲϋϮѧѧѧѧϟ΍ ϲѧѧѧѧϫ ΔѧѧѧѧϘΤϟ΍ Ε΍άѧѧѧѧϟ΍
ΎѧѧѧѧѧѧϜϟ΍ ϢΠѧѧѧѧѧѧδϨϳ ϒѧѧѧѧѧѧϴϛϭ ϱέϮόѧѧѧѧѧѧθϟ΍ϭ ϲѧѧѧѧѧѧδϔϨϟ΍ ϥί΍ϮѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ϖѧѧѧѧѧѧϘΤΘϳ ϒѧѧѧѧѧѧϴϛϭ Ϫѧѧѧѧѧѧϓϭήχ ϊѧѧѧѧѧѧϣ Ωήѧѧѧѧѧѧϔϟ΍ Ϧ΋
ΔѧѧѧѧѧϳΩήϔϟ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧϟ΍ϭ ΪѧѧѧѧѧδΠϟ΍ έΎѧѧѧѧѧσ· ΝέΎѧѧѧѧѧΧ ϊѧѧѧѧѧϗ΍Ϯϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϛήΣϭ ΔѧѧѧѧѧϴϋΎϤΘΟϻ΍ . ϲѧѧѧѧѧϫ ΎѧѧѧѧѧϴϠόϟ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧϟ΍
ϝ΍ ϰϠϔѧѧѧѧδϟ΍ Ε΍άѧѧѧѧϟ΍ Ύѧѧѧѧϣ΃ ˬ ϢΠѧѧѧѧδϨϤϟ΍ ϝΩΎѧѧѧѧόϟ΍ ϒϴϔѧѧѧѧθϟ΍ ϲѧѧѧѧΣϭήϟ΍ ήϫϮѧѧѧѧΠϟ΍ ( EGO ) ΎѧѧѧѧϤϓ ˬ
Ε΍άѧѧѧѧѧΑ ϦΒѧѧѧѧѧΠϟ΍ϭ ΓϮѧѧѧѧѧδϘϟ΍ϭ ϊѧѧѧѧѧϤτϟ΍ϭ ϞѧѧѧѧѧϬΠϟ΍ϭ ϑϮѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ΖѧѧѧѧѧΑήΗ ϲѧѧѧѧѧΘϟ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧϟ΍ ϚѧѧѧѧѧϠΗ ϻ· ϲѧѧѧѧѧϫ
ϻ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϬϧ· ˬ ϦϴѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ Ϫѧѧѧѧѧѧϴϓ ζϴѧѧѧѧѧѧόϨϟ ϊѧѧѧѧѧѧϤΘΠϤϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ϩΎϧήόΘѧѧѧѧѧѧγ΍ ϱάѧѧѧѧѧѧϟ΍ ωΎѧѧѧѧѧѧϨϘϟ΍ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧϴϋΎϤΘΟ
ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΘΠϤϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϤΠϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘόϟ΍ ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϓ ϢΠѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϨϧϭ ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΘΠϤϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ .
ΕΎѧѧѧѧѧѧϴϨΘϘϤϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧϠΗ ΖѧѧѧѧѧѧϧΎϛ Ύѧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧѧϨ΋Ύϛ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧϳΩΎϤϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧϴϨΘϘϤϟΎΑ ϝΎѧѧѧѧѧѧϨΗ ϥ΃ ϦѧѧѧѧѧѧϜϤϳ ϻ ΔѧѧѧѧѧѧϘΤϟ΍ ΓΩΎόѧѧѧѧѧѧδϟ΍
Δϴϓήѧѧѧѧѧѧμϣ ΓΪѧѧѧѧѧѧλέ΃ ˬ ϥΎѧѧѧѧѧѧϴσ΃ ˬ ϞѧѧѧѧѧѧϠϓ ˬ Ε΍έΎϴѧѧѧѧѧѧγ ˬ « Φѧѧѧѧѧѧϟ΍ « Φѧѧѧѧѧѧϟ΍ . ϻ· βϴѧѧѧѧѧѧϟ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ϊѧѧѧѧѧѧϴϤΟ
ѧѧѧѧѧϣέ ΎϨϟάѧѧѧѧѧΨΗ Ύѧѧѧѧѧϣ ˱ ΎѧѧѧѧѧΒϟΎϏϭ ˬ ˯ϲѧѧѧѧѧΠΗϭ ΐϫάѧѧѧѧѧΗ ίϮѧѧѧѧѧϣέ ΎѧѧѧѧѧϬϧ· ˬ ΔѧѧѧѧѧϘΤϟ΍ ΓϭήѧѧѧѧѧΜϟ΍ Ζѧѧѧѧѧδϴϟϭ ΓϭήѧѧѧѧѧΜϠϟ ίϮ
ϚѧѧѧѧѧϠΗ Ε˯ΎѧѧѧѧѧΟ ΍Ϋ· Ύѧѧѧѧѧϣ ˱ ΎѧѧѧѧѧλϮμΧ ˬ ΔѧѧѧѧѧϴϘϴϘΤϟ΍ ΓΩΎόѧѧѧѧѧδϟ΍ βϴѧѧѧѧѧϟϭ ΓΩΎόѧѧѧѧѧγ ΢Βѧѧѧѧѧη ϻ· ΢ϨѧѧѧѧѧϤΗ ϻ ΎѧѧѧѧѧϬϧϷ
ΔϠϴѧѧѧѧѧѧλϷ΍ ΔѧѧѧѧѧϳήϫϮΠϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϨϤϴϗϭ Ύѧѧѧѧѧѧϧήϫ΍ϮΟ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ξϴѧѧѧѧѧѧϘϨϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ Ε΍ϭήѧѧѧѧѧΜϟ΍ . ϲѧѧѧѧѧѧοήϤϟ΍ ϖѧѧѧѧѧѧϠόΘϟ΍
Ϯѧѧѧѧѧѧϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧϘϓ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧΣϭήϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧϘϔϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ϝΪѧѧѧѧѧѧϳ ˬ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟΎΑ ΚΒѧѧѧѧѧѧθΘϳ ΎѧѧѧѧѧѧϨϣ ΪѧѧѧѧѧѧΣ΍Ϯϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧόΠϳ ϱάѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϲϋ
Ϯѧѧѧѧѧѧѧϫ Ύѧѧѧѧѧѧϣ ΰϣήϟΎѧѧѧѧѧѧΑ ϝΪΒΘѧѧѧѧѧѧѧδϳϭ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧϳήΤϟ΍ ϭ΃ ΓϮѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ ϭ΃ ϰѧѧѧѧѧѧϨϐϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ϞϴϟΪѧѧѧѧѧѧϛ ϱΩΎѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ΰϣήϟΎѧѧѧѧѧѧΑ
˯΍ήѧѧѧѧѧѧѧΛ ˬ ΔϴѧѧѧѧѧѧѧδϔϨϟ΍ϭ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴΣϭήϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴΑΫΎΠϟ΍ ˯΍ήѧѧѧѧѧѧѧΛ ˬ ϲѧѧѧѧѧѧѧδϔϨϟ΍ ˯΍ήѧѧѧѧѧѧѧΜϟ΍ Ϯѧѧѧѧѧѧѧϫϭ έΎѧѧѧѧѧѧѧΒΘϋϻΎΑ ˲ήϳΪѧѧѧѧѧѧѧΟ
˸ϡΰѧѧѧѧѧѧѧѧϬϳ ϻϭ ΐѧѧѧѧѧѧѧѧϠϐϳ ϻ ϱάѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϖѧѧѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭήϟ΍ έ΍ΪѧѧѧѧѧѧѧѧΘϗϻ΍ ˯΍ήѧѧѧѧѧѧѧѧΛ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϘΤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϓήόϤϟ΍ .
ϲϋϮѧѧѧѧѧѧϓ ˬ ϪѧѧѧѧѧѧδϜόΑ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ϖѧѧѧѧѧѧΛ΍ϭϭ ϲѧѧѧѧѧѧϨϏ Ϛѧѧѧѧѧѧϧ΃ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ϝΪѧѧѧѧѧѧϳ ˬ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϋ ΏϮѧѧѧѧѧѧδΤϤϟ΍ ΪѧѧѧѧѧѧϋΎΒΘϟ΍
ΔѧѧѧѧѧѧϠ΋ΎϬϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ϭ ΓέΪѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ϭ ΓϮѧѧѧѧѧѧϘϠϟ ϚѧѧѧѧѧѧϛϼΘϣ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ϖѧѧѧѧѧѧΛ΍ϭϭ ˬ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϟ· ϚϟϮѧѧѧѧѧѧλϭ
ϩέήѧѧѧѧѧϘΗ ϱάѧѧѧѧѧϟ΍ ΖѧѧѧѧѧϗϮϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ϻ ˬ ϪΟϮѧѧѧѧѧπϧ Ζѧѧѧѧѧϗϭ ϲѧѧѧѧѧϓ ϚϓΪѧѧѧѧѧϫ ϰѧѧѧѧѧϟ· ϝϮѧѧѧѧѧλϮϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϣ ϚѧѧѧѧѧϨϜϤΗ ϲѧѧѧѧѧΘϟ΍
Γή΋ΎΨϟ΍ ΓΩΩήΘϤϟ΍ Δϔ΋ΎΨϟ΍ ϚΗ΍Ϋ .
21


ϖѧѧѧѧѧϠόΘϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϋ ΏϮѧѧѧѧѧδΤϤϟ΍ ΪѧѧѧѧѧϋΎΒΘϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϋϭ Ϧѧѧѧѧѧϣ ˲ήѧѧѧѧѧΣ ϚѧѧѧѧѧϧϷ ϖѧѧѧѧѧϠΨϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϳήΣ Ϛѧѧѧѧѧϟ ϦϤѧѧѧѧѧπϳ ˬ ϑΪѧѧѧѧѧϬϟΎΑ
ΐѧѧѧѧѧѧϳήϗ ϑΪѧѧѧѧѧѧϫ ϱ΃ ) ϑΪѧѧѧѧѧѧϫ ϼѧѧѧѧѧѧΑ ϥϮѧѧѧѧѧѧϜΗ ϥ΃ ϥϭΩ ( ˬ ϚѧѧѧѧѧѧϣϮϴΑ ωΎΘϤΘѧѧѧѧѧѧγϻ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϳήΣ Ϛѧѧѧѧѧѧϟ ϦϤѧѧѧѧѧѧπϳ ˬ
ϞΒϘΘѧѧѧѧѧδϤϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ϻ ˬ ΍άѧѧѧѧѧϫ ϚѧѧѧѧѧϣϮϳ ϲѧѧѧѧѧϓ ΓΩϮѧѧѧѧѧΟϮϤϟ΍ ϚѧѧѧѧѧΗΎϧΎϜϣΈΑ ˬ ϙήѧѧѧѧѧοΎΤΑ . ϲѧѧѧѧѧοήϤϟ΍ ϖѧѧѧѧѧϠόΘϟ΍
ΔѧѧѧѧѧѧΑ΂Ϝϟ΍ ˬ ήΗϮΘϟΎѧѧѧѧѧѧΑ έϮόѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧϋϮϨΘϣ ˳ ΓΪѧѧѧѧѧѧϳΪϋ ˳ΥΎѧѧѧѧѧѧΨϓ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ωϮѧѧѧѧѧѧϗϮϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϟ· ϲѧѧѧѧѧѧπϔϳ ϑ΍ΪѧѧѧѧѧѧϫϷΎΑ
α΄ѧѧѧѧѧѧϴϟ΍ ˬ ΰΠόϟΎѧѧѧѧѧѧΑ έϮόѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ˬ ήѧѧѧѧѧѧΧϵ΍ϭ ϦϴѧѧѧѧѧѧΤϟ΍ ϦϴѧѧѧѧѧѧΑ ( Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ϊѧѧѧѧѧѧΒϨΗ ήϋΎѧѧѧѧѧѧθϤϟ΍ ϚѧѧѧѧѧѧϠΗ ϊѧѧѧѧѧѧϴϤΟϭ
ΔѧѧѧѧѧѧϗΎτϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ΎϧΪϴѧѧѧѧѧѧλέ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ϊѧѧѧѧѧѧπϧ ΚѧѧѧѧѧѧϴΤΑ ˬ ϪѧѧѧѧѧѧΑ ΪϳΪѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ϖѧѧѧѧѧѧϠόΘϟ΍ϭ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ ϖѧѧѧѧѧѧϘΤΘΑ Ϛѧѧѧѧѧѧθϟ΍
Ϯϴδϔϟ΍ϭ ΔϴδϔϨϟ΍ ΪϬϟ΍ ΍άϫ Δ˷ ϔϛ ϲϓ ΔϴΣϭήϟ΍ϭ ΔϴΟϮϟ ϑ
ϊѧѧѧѧѧϗ΍ϭ ϲѧѧѧѧѧϓ ΎѧѧѧѧѧϨϧ΃ ϲѧѧѧѧѧϋϭ ˬ ήѧѧѧѧѧψΘϨϤϟ΍ ϻ ΩϮѧѧѧѧѧΟϮϤϟ΍ ˯΍ήѧѧѧѧѧΜϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϋϭ Ϯѧѧѧѧѧϫ ϕΩΎѧѧѧѧѧμϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϘϴϘΤϟ΍ ϲϋϮѧѧѧѧѧϟ΍
Ϧѧѧѧѧѧϣ ϭ΃ ΝέΎѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϲѧѧѧѧϓ ϩΪѧѧѧѧѧϳήϧ ϱάѧѧѧѧϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ Ύѧѧѧѧϣϭ ˬ ΎѧѧѧѧѧϨϠΧ΍Ω ϲѧѧѧѧѧϓ ˯ϲѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧѧϛ ϚѧѧѧѧϠϤϧϭ ˯ΎѧѧѧѧѧϳήΛ΃ ϝΎѧѧѧѧΤϟ΍
˯΍ήѧѧѧѧѧѧΜϟ ϥϮΟΎѧѧѧѧѧѧΘΤϣ ΎѧѧѧѧѧѧϨϧϷ βϴѧѧѧѧѧѧϟϭ ΔѧѧѧѧѧѧϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ΎѧѧѧѧѧѧϨΗϮϗ ν΍ήόΘѧѧѧѧѧѧγ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ήѧѧѧѧѧѧΜϛ΃ ϻ ϮѧѧѧѧѧѧϬϓ ΝέΎѧѧѧѧѧѧΨϟ΍
ϖѧѧѧѧѧϠϘϟ΍ έΎѧѧѧѧѧψΘϧϻ΍ϭ ΐѧѧѧѧѧ΋ΎΨϟ΍ ϞѧѧѧѧϣϷ΍ Ϧѧѧѧѧѧϣ ΎѧѧѧѧѧϧέήΤϳ ϱάѧѧѧѧϟ΍ ϩΪѧѧѧѧѧΣϭ Ϯѧѧѧѧѧϫ ϲѧѧѧѧϋϭ ΍άѧѧѧѧѧϜϫ ϞѧѧѧѧѧΜϣ ˬ ΝέΎѧѧѧѧΨϟ΍
Ϯѧѧѧѧѧϫ ˬ ϲѧѧѧѧѧϋϭ ΍άѧѧѧѧѧϜϫ ϞѧѧѧѧѧΜϣ ϥϵ΍ Ε΍άѧѧѧѧѧΑϭ ˬ Ξ΋ΎѧѧѧѧѧΘϨϠϟ Ξ΋ΎѧѧѧѧѧΘϨϟ΍ Ϟѧѧѧѧѧπϓ΃ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ίϮѧѧѧѧѧΤϧ ΎѧѧѧѧѧϨϠόΠϳ Ύѧѧѧѧѧϣ .
ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤϳϹ΍ Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧϫϭ ϻ· ˬ ΦϳέΎѧѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧѧѧΠϓ άѧѧѧѧѧѧѧѧϨϣ ΔϓϮѧѧѧѧѧѧѧѧμΘϤϟ΍ϭ ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϤϜΤϟ΍ Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧϓήϋ ˯ϲѧѧѧѧѧѧѧѧη ϙΎѧѧѧѧѧѧѧѧϨϫ
έΎѧѧѧѧѧψΘϧϻ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ˲Ϣϴѧѧѧѧѧψϋ ˯ϲѧѧѧѧѧη ϙΎѧѧѧѧѧϨϫ ϥ΄ѧѧѧѧѧΑ ϥΎѧѧѧѧѧϤϳϹ΍ ˬ ϝϮѧѧѧѧѧϬΠϤϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϤϜΣ ϰϤѧѧѧѧѧδϳ Ύѧѧѧѧѧϣϭ ϝϮϬΠϤϟΎѧѧѧѧѧΑ
ήѧѧѧѧѧѧΜϛ΍ϭ ˳ ΔѧѧѧѧѧѧΑΎΣέ ήѧѧѧѧѧѧΜϛ΃ ΎѧѧѧѧѧѧϬϠόΠϳϭ ΎѧѧѧѧѧѧϨΗΎϴΣ ϲϨϐϴѧѧѧѧѧѧγϭ ϞѧѧѧѧѧѧμΤϴγ ήѧѧѧѧѧѧϴΒϛϭ ϞѧѧѧѧѧѧϴϤΟ ˲˯ϲѧѧѧѧѧѧη ϙΎѧѧѧѧѧѧϨϫ ˬ
ѧѧѧѧѧѧδϣϭ ΉΩΎѧѧѧѧѧѧϫ ˬ ϒѧѧѧѧѧѧϬϠΘϣ ήѧѧѧѧѧѧϴϏ Ϫѧѧѧѧѧѧϧ΄Α ΰѧѧѧѧѧѧϴϤΘϳ ϥΎѧѧѧѧѧѧϤϳ· ΍άѧѧѧѧѧѧϜϫ ˬ ΔѧѧѧѧѧѧϳήΣ ΔѧѧѧѧѧѧϘΛ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ Ϣ΋Ύѧѧѧѧѧѧϗϭ ήϘΘ
ΎѧѧѧѧѧϬϨϴϧ΍Ϯϗ ΎѧѧѧѧѧϬϟϭ ˱ ΍ΪѧѧѧѧѧΟ ΔѧѧѧѧѧϴϨϏ ΝέΎѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ΓΎѧѧѧѧѧϴΤϟ΍ ϥ΃ϭ ϞѧѧѧѧѧμΤϴγ ˯ϲѧѧѧѧѧη ϥ΄ѧѧѧѧѧΑ ϲѧѧѧѧѧϠΧ΍Ω ϥΎѧѧѧѧѧϤϳ΃ϭ
ήѧѧѧѧѧѧϴϏ ˬ ϦϴѧѧѧѧѧϔϬϠΘϤϟ΍ ήѧѧѧѧѧϴϏ ϚѧѧѧѧѧΌϟϭϷ ΓΩΎόѧѧѧѧѧδϟ΍ϭ ϝΎѧѧѧѧѧϤΠϟ΍ϭ ΓϮѧѧѧѧѧϘϟ΍ϭ ΓϭήѧѧѧѧѧΜϟ΍ ΐѧѧѧѧѧϬΗ ϥ΃ ϲѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧϴϔΨϟ΍
ϝϮѧѧѧѧѧѧѧѧϬΠϤϟ΍ ίϮѧѧѧѧѧѧѧѧϨϛϭ ϝϮϬΠϤϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑ ϦϴϨϣΆѧѧѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ϦϴϘΛ΍Ϯѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϞѧѧѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ϦϴѧѧѧѧѧѧѧѧϘϠϘϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧѧѧϴϏ ˬ Ϧϴϔ΋ΎѧѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ .
ϋ ϡϮѧѧѧѧѧѧϘΗ ϻ ΔѧѧѧѧѧѧϤϜΤϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧѧϫ ΪѧѧѧѧѧѧΣ΍ϭ Ϟѧѧѧѧѧѧϣ΃ ϭ΃ ΪѧѧѧѧѧѧΣ΍ϭ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬΑ ϕΎѧѧѧѧѧѧμΘϟϻ΍ ΪѧѧѧѧѧѧΣ ΪϳΪѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ϖѧѧѧѧѧѧϠόΘϟ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠ
ήѧѧѧѧδϜϟ΍ ϞϬѧѧѧѧγ ˱ ΎѧѧѧѧμϴΧέ ˱ Ύѧѧѧѧθϫ ˱ Ύѧѧѧѧϔ΋΍ί ϥΎѧѧѧѧϛ ϖѧѧѧѧϘΤΗ ϥΈѧѧѧѧϓ ˬ ϖѧѧѧѧϘΤΘϠϟ ϪϟΎΠόΘѧѧѧѧγ΍ϭ ϪѧѧѧѧΑ ΚΒѧѧѧѧθΘϟ΍ϭ .
ϲѧѧѧѧѧѧϨϐΗ ϥ΃ ΝέΎѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧϓ ΓϮѧѧѧѧѧѧϗ ϱ΃ ϊϴτΘѧѧѧѧѧѧδΗ Ϧѧѧѧѧѧѧϟ ˬ ϚѧѧѧѧѧѧϠΧ΍Ω ϲѧѧѧѧѧѧϓ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧϳϮϗ Ϛѧѧѧѧѧѧϧ΄Α ϦϣΆѧѧѧѧѧѧΗ Ϣѧѧѧѧѧѧϟ ϥ·
Ϧѧѧѧѧѧϟ ϢϟΎѧѧѧѧѧόϟ΍ Ε΍ϭήѧѧѧѧѧΛ Ϟѧѧѧѧѧϛ ϥΈѧѧѧѧѧϓ ϚѧѧѧѧѧϠΧ΍Ω ϲѧѧѧѧѧϓ ˱ ΍ήѧѧѧѧѧϴϘϓ ΖѧѧѧѧѧϨϛ ϥ·ϭ ˬ ϪѧѧѧѧѧϠϳΰΗ ϭ΃ Ϛϔόѧѧѧѧѧο ϥ·ϭ ˬ ϚѧѧѧѧѧϴϨϐΗ
ϥΈѧѧѧѧѧϓ ϪѧѧѧѧѧϴϠϋϭ ˬ ΝέΎѧѧѧѧΨϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧϣ Ε΁ ˯ϲѧѧѧѧѧη ϙΪόѧѧѧѧδϳ ϦѧѧѧѧѧϠϓ ˬ ϚѧѧѧѧϠΧ΍Ω ϲѧѧѧѧѧϓϭ Ϛѧѧѧѧѧδϔϧ ϊѧѧѧѧϣ ˱ ΎѧѧѧѧѧδϴόΗ ΖѧѧѧѧϨϛ
ΡΎѧѧѧѧѧѧѧΠϨϟ΍ ϖѧѧѧѧѧѧѧϴϘΤΘϟ αΎѧѧѧѧѧѧѧγϷ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϫ ϞΧ΍Ϊѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΓΩΎόѧѧѧѧѧѧѧγϭ ϞΧ΍Ϊѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧѧϤϜΣϭ ϞΧ΍Ϊѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΓϮѧѧѧѧѧѧѧϗ ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϨΑ
ΝέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ˬ ΔϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧμΨθϠϟ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϴΒτϟ΍ ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϨϟ΍ϭ έϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧτΘϟ΍ϭ .
ϦѧѧѧѧѧϜϤϳ ϻ ˱ ΎΤΒѧѧѧѧѧη ϥϭΩέΎѧѧѧѧѧτϳ ˬ ΝέΎѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϲѧѧѧѧѧϓ ϥΎѧѧѧѧѧϣϷ΍ Ϧѧѧѧѧѧϋ ϥϮѧѧѧѧѧΜΤΒϳ Ϧϳάѧѧѧѧѧϟ΍ ϚѧѧѧѧѧΌϟϭ΃ ϪѧѧѧѧѧΑ ϙΎѧѧѧѧѧδϣϹ΍
ϡϮѧѧѧѧѧѧϫϮϤϟ΍ ϥΎѧѧѧѧѧѧϣϷ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ΪϳΪѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ϖѧѧѧѧѧѧϠϘϟ΍ϭ ˬ ϝΎѧѧѧѧѧѧϤϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧΒϋ ϖѧѧѧѧѧѧϘΤΘϳ ϥ΃ ϦѧѧѧѧѧѧϜϤϳ ϻ ϥΎѧѧѧѧѧѧϣϷ΍ ϥϷ ˬ
ϻϭ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧΣϭέ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ήѧѧѧѧѧѧѧϴΜϜϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧѧδΨϳ ϥϷ ˯ήϤϟΎѧѧѧѧѧѧѧΑ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧπϔϳ ˬ ΝέΎѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϪѧѧѧѧѧѧѧΌϴΠϣ ήѧѧѧѧѧѧѧψΘϨϤϟ΍
ΎϴϧΪϟ΍ ϝΎϣ Ϟϛ Ϫϟ ϊϤΘΟ΃ Ϯϟϭ ΎϧΎϣ΃ ΐδϜϳ .

ˮ Ϧϣ΄Η ϥ΃ ΪϳήΗ ϦϤϣϭ ϥΎϣϷ΍ Ϯϫ Ύϣ ϢΛ
Ύϋ ΓΎϴΣ ζϴόΘϟ ϥΎϣϷ΍ ΪϳήΗ΃ ˮ έϮτΗ ϻϭ ήϴϴϐΗ ϻϭ ΎϬϴϓ ΪϳΪΟ ϻ ΔϳΩ
ˮ εΎόΗ ϥ΃ ϖΤΘδΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϘϴϘΤϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϫ ϩάϫ Ϟϫϭ ϯϭΪΠϟ΍ Ύϣϭ
22


ϻ « ϦϴϗϮόϤϟ΍ϭ ΓΰΠόϟ΍ Ϟϛ ΎϬθϴόϳ ϲΘϟ΍ ΔΑήΠΘϟ΍ Ε΍Ϋ έήϜΗ ϭ΃ Ϛδϔϧ έήϜΗ ΩήΠϣ ΎϨϫ Ζϧ΄ϓ
ˮ Ϧϣ΄Η ϥ΃ ΪϳήΗ Ϣϣϭ ˬ ϦϴΤτδϤϟ΍ϭ
΍ϭ ΔτϠδϟ΍ Ϧϣ ˬ ˯΍ΪϋϷ΍ Ϧϣ ˬ νήϤϟ΍ Ϧϣ ˬ ήϘϔϟ΍ Ϧϣ ˮ ϊϤΘΠϤϟ
˱ ΎϨδΣ ͙ ϲΗΎϴΤϟ΍ ϙέΎδϣ ΞϣήΒΗϭ ϚΗΎϧΎϜϣ·ϭ ϚΗ΍έΪϘΑ ϖΜΗϭ Ϛϴϋϭ έϮτΗ ϥ΄Α ϪϨϣ Ϧϣ΄Η ϥ΃ ϦϜϤϳ ΍άϫ Ϟϛ
ΎϬϴϓ Ϛϟ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ ϝϮϬΠϤϟ΍ ίϮϨϛ ˬ ϢϟΎόϟ΍ ίϮϨϜΑ ϦϣΆΗ ϥϵ΍ Ε΍άΑϭ ΔϓήόϤϟ΍ ϞμΤΘδΗϭ
ˬ ΔϛήΤϠϟ ˱ Ύόγ΍ϭ ˳ ˯Ύπϓ ΖϛήΗϭ ΔϴϠΒϘΘδϤϟ΍ Ϛϓ΍Ϊϫ΃ Ϧϋ ϚϨϫΫ ΕΪόΑ΃ Ύϣ ΍Ϋ· ˬ ΔμΣ ΏήδΘΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ
ϝϮϬΠϤϟ΍ ΡΎϳέ ϪϨϣ .
ϥ΃ Ϛϟ ϦϜϤϳ ΍άϬΑ ˬ ϑήόΗ ϻ Ύϣ Ε΍˯Ύπϓ ϲϓ ϚδϔϨΑ Ξϟϭ ϑήόΗ ϱάϟ΍ ΍άϬΑ ΪϳΪθϟ΍ ϖϠόΘϟ΍ Ϧϋ ϰϠΨΗ
ϒϴϛ ϯ΃έϭ ΓΎϴΤϟ΍ ΐ΋΍ήϏ εΎϋ ΎϨϠϛϭ ˬ Ϫϟ ΖττΧϭ ϪΘΒδΣ ϱάϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ϰϤγ΃ ˱ ΎΒϴμϧ Ϛϟ ϦϤπΗ
ΰΠόϣ ΎϬϧ΄ϛϭ ϭΪΒΗ Ύϣ ϞΑ ΔόϗϮΘϣ ήϴϐϟ΍ Δλήϔϟ΍ ϲΗ΄Η ϥ΃ ϦϜϤϳ ϢϟΎόϟ΍ ˯΍ήΜΑ ϥΎϤϳϹ΍ ΔΑ΍ϮΑ ήΒϋ ϲΗ΄Η ˬ Ε΍
Ϣϫϭϭ ϥΎϣϷ΍ ϢϫϮΑ ϖϴπϟ΍ ϖϠόΘϟ΍ Ϧϋ ΩΎόΘΑϻ΍ϭ ) ϪϓήόΗ ϻ ΎϤϣ ήϴΧ ϪϓήόΗ Ύϣ ) .
ΎϨϟ ΢ΘϔΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϲΘϟ΍ϭ ϰμΤΗ ϻϭ ΪόΗ ϻ ϲΘϟ΍ ΓέΎΒΠϟ΍ ΕΎϧΎϜϣϹ΍ ϚϠΗ Ϯϫ ˬ ϑήόϧ ϻ ϱάϟ΍ ϝϮϬΠϤϟ΍
ΎόΘΑϻ΍ϭ ΔϴϤϴϤΤΑ ήοΎΤϟ΍ ζϴϋ ήΒϋϭ ΎϬΑ ϥΎϤϳϹ΍ ήΒϋ ϞϘόϟ΍ ϲϓ ΎϬΨϴγήΗ ΐϘϋ ϯήΒϜϟ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ Ϧϋ Ω
ϦσΎΒϟ΍ .
ϻ ˱ Ύότϗ ˬ Ϛϓ΍Ϊϫ΃ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ϞϤϋ ΔτΧ ϭ΃ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγ· ϊπΗ ϥ΃ ϲϐΒϨϳ ϻ Ϛϧ΃ ϝϮϘϧ ϻ ˱ ΎόΒσ ͙!
ϞΒϘΘδϤϟ΍ ζόΗ ϻϭ ˬ ϞϳΪόΘϟ΍ ϭ΃ ήϴϴϐΘϟ΍ ΕϻΎϤΘΣ΍ ΐϋϮΘδΗ ϻϭ ΔϧϭήϤϟ΍ ΪϘΘϔΗ ΔτΧ ϊπΗ ϻ ϝϮϘϧ ϦϜϟϭ
ϙΪδΟ ΎϤϨϴΑ ˬ ϚϟΎϴΧϭ ϚϨϫάΑ ϻ ˬ ήοΎΤϟ΍ ϲϓ ϚΣϭέϭ « ΐΒΣ΃ϭ ήϴϴϐΘϠϟ ΔϠΑΎϗϭ Δϧήϣ ΔτΧ ϊο
ϚϠϘόΑ ϪθϴόΗ ϥ΃ ΐΠϳϭ ϥϵ΍ ϪϜϠϤΗ ϱάϟ΍ ΪϴΣϮϟ΍ ϦϜϤϤϟ΍ Ϯϫϭ ϞϤΟϷ΍ Ϯϫ Ϫϧ΄Α Ϧϣ΅΃ϭ ϙήοΎΣ
ΖϗϮϟ΍ Ε΍άΑ ˬ ϚϳΪϟ ˳ ϡϮϳ ήΧ΁ Ϫϧ΄ϛϭ ˬ ϚΣϭέϭ Ϛϔσ΍Ϯϋϭ « ήΗ΃ ΕΎϏ΍ήϓ ϚΘϴΠϴΗ΍ήΘγ· ϭ΃ ϚΘτΧ ϲϓ ϙ
ΔϣΩΎϘϟ΍ ΕϻΎϤΘΣϻ΍ ΐϋϮΘδΗ .
ϞϴϤΠϟ΍ ϞϳΪόΗϭ ϢϴψϨΗ ΕΎϴϧΎϜϣ· ϙΎϨϫ ϥ΃ Ϯϫ ˬ ΩϮΟϮϣ ϪϨϜϟϭ ϯήϳ ϻ ϱάϟ΍ ξϣΎϐϟ΍ ϭ΃ ϝϮϬΠϤϟ΍ ϲϓ
ΔϴϨϣί Ε΍έΎδϣ ± ˬ ϚδϔϨϟ ΎϬΘόοϭ ϲΘϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϹ΍ ν΍ήϏϷ΍ ϖϴϘΤΘϟ ϰμΤΗ ϻϭ ΪόΗ ϻ ΔϴϧΎϜϣ
ϖδϨΗϭ ΎϬδϔϧ ϢψϨΗ ϝϮϬΠϤϟ΍ ϯϮϗ ϥ΃ ΪΠΗ ˬ ϲΠϴΗ΍ήΘγϹ΍ ϚϓΪϬϟ ˱ ΎϴγΎϧ Ϛϧ΄ϛϭ ϭΪΒΗ Ζϧ΃ ΎϤϨϴΑ ΚϴΤΑ
Ζϧ΃ ΎϤΑέ ΔϘϳήτΑϭ ˬ ΐγΎϨϤϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍ϭ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ϚϓΪϫ Ϛϟ ϖϘΤΗ ΚϴΤΑ ˬ ΔϴϧΎϜϣΰϟ΍ Ι΍ΪΣϷ΍ϭ ϖ΋ϼόϟ΍
˱ ΍ΪΑ΃ ΎϬϴϓ ήϜϔΗ Ϣϟ .
ήΤϟ΍ ϪϛήΤΗ ιήϓ ΖϠϠϗϭ ϝϮϬΠϤϟ΍ ΕΎϋ΍ΪΑ· ΖϘϴο Ϊϗ ϥϮϜΗ ˬ ϚϓΪϬΑ ϲοήϣ ϞϜθΑ ΖΜΒθΗ ΍Ϋ· Ϛϧ·
ϔ΋΍ί ϥϮϜΗ Ϊϗϭ ΔόϨτμϣ ιήϓϭ Ε΍έΎϴΧ Ϧϣ ςϘϓ ϑήόΗ Ύϣ ϚϴϠϋ Ζοήϓ ϚϧϷ ˬ ΔϴϜϴΘγϼΒϟ΍ ΩϭέϮϟΎϛ Δ
ˮ ΔϴϜϴΘγϼΑ ΩϭέϮΑ ˬ Ύϫήτϋϭ ΎϬΘϬϜϨΑ ΓΰϴϤΘϤϟ΍ ΔϠϴϤΠϟ΍ ϥϮϜϟ΍ Ωϭέϭ ϝΪΒΘδΘϓ΃
νέΎόΘϳ ϻ ˬ ϑΪϬϟΎΑ ϲοήϤϟ΍ ΚΒθΘϟ΍ Ϧϋ ωΎϨΘϣϻ΍ϭ ϑΪϬϟ΍ Ϧϋ ΏϮδΤϤϟ΍ ΪϋΎΒΘϟ΍ ϥϮϧΎϗ ˬ ΔΒγΎϨϤϟΎΑ
Ϗήϟ΍ ϥϮϧΎϗ ϱ΃ ˬ ϖΑΎδϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ϲϓ ϪϨϋ ΎϨΛΪΤΗ ϱάϟ΍ ϖΑΎδϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϊϣ ˱ ΍ΪΑ΃ ˬ ˱ ΍ΪΑ΃ ϻ ˬ νήϐϟ΍ϭ ΔΒ
ΔτϘϨϟ΍ ϦϴΑ ϙήΗ΃ ˬ ϲϣΎγ ϲΠϴΗ΍ήΘγ· ϑΪϫ Ϛϟ ϊπΗ ΎϤϨϴΑϭ Ϛϧ΃ ϝϮϘϳ ΍άϫ ΎϨϧϮϧΎϗ ϦϜϟϭ ) ΃ ( ϞΜϤΗ ϲΘϟ΍
ΔτϘϨϟ΍ϭ ˬ ϑΪϬϟ΍ ϕϼτϟ΍ ΔτϘϧ ) Ώ ( ΕϻΎϤΘΣϻ΍ ϞϜϟ ˱ ΎϏ΍ήϓ ϙήΗ΍ ˬ ΔΠϴΘϨϟ΍ Ϟϴϧϭ Ϫϴϟ· ϝϮλϮϟ΍ ΔτϘϧ
ϓ ΓΩϮΟϮϣ ΎϬϨϜϟϭ ˬ ήοΎΤϟ΍ ϲϓ ΔόϗϮΘϣ ϭΪΒΗ ϻ ϲΘϟ΍ ϚϣΪΨΗϭ ΎϬδϔϧ ϢψϨΗ ϥ΃ ϦϜϤϳϭ ϝϮϬΠϤϟ΍ ϲ
23


ϚϨϣ ϢγΎΣ ϞΧΪΗ ϥϭΩϭ ˬ Δϳέϭήπϟ΍ ϖ΋ϼόϟ΍ϭ ΔϴϧΎϜϣΰϟ΍ ϑϭήψϟ΍ ϞϤΘϜΗ ΔϋΎγ .
ΔϋήδΘϣ ϝϮϠΣ ςϐπΗ Ϧϟ Ϛϧ΃ ϰϟ· ϱΩΆϳ ˬ ϞϴλΎϔΘϟΎΑ ϕΎμΘϟϻ΍ ϡΪϋ ϝϼΧ Ϧϣ ϪϛήΘΗ ϱάϟ΍ ύ΍ήϔϟ΍ ΍άϫ
ϭ ϖϴπϟ΍ϭ ΔΑ΂Ϝϟ΍ ϰϟ· ϚΑ ϱΩΆΗ ϭ΃ ϪϫϮθΗ ϭ΃ ϪϠϤϛ΄Α ϑΪϬϟ΍ ϒδϨΗ ΎϤΑέ ΍Ϋ· ˬ ΰΠόϟΎΑ έϮόθϟ΍ϭ α΄ϴϟ΍
ΪϳήΗ ΎϤϟ ϚϠλϮΗ ϥ΃ ϲϓ ΖϠθϓ Ύϣ .
ϥ΃ Ω΍έ΃ ϪϧϷ ϞΑ ˬ ΔΑ΂Ϝϟ΍ ϭ΃ ϞϠϤϟ΍ ϭ΃ ϒόπϟ΍ ϭ΃ ΰΠόϟΎΑ ήόθϳ ϪϧϷ ϻ ϪϘϠΧ ˬ ϥϮϜϟ΍ ϖϟΎΨϟ΍ ϖϠΧ ϦϴΣ
Ϫϋ΍ΪΑ· ΔϤψϋϭ ϪΗϮϗ ϪϴϨϴϋ ϡΎϣ΃ νήόΘδϳ .
ϭ ΓϮϘϟ΍ϭ ΔϘΜϟ΍ ˬ ϖϟΎΨϟ΍ ΕΎϤγ ϚϠϤΗ ϙήϫϮΟ ϲϓ ϚϧϷ ˬ ϖϟΎΨϟ΍ ΍άϫ ϞΜϣ Ϧϛ ϲϓ ΪδΠΘϟΎΑ ΔΒϏήϟ΍
ΝέΎΨϟ΍ ͙! Ϫϧ· ϞΑ ˬ ϚϠϤΗ ϻ Ύϣ Ϛϴτόϳ ϥ΃ ΝέΎΨϟ΍ ΍άϫ Ϧϣ ήψΘϨΗ ϻϭ ΝέΎΨϟ΍ ϲϓ Ϛϋ΍ΪΑ·ϭ Ϛδϔϧ ΪδΟ
ΐδΣ Ϛϴτόϳ « . ϥΈϓ ˬ ϝΎϤΠϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ˬ ϖϟ΄Θϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ˬ ΓΩΎόδϟ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ˬ ˱ ϼλ΃ ϚϠϤΗ Ύϣ ΡΎΑέ΃
ΩϮΟϮϣ ϝΎϤγ΃έ Ϧϣ ϚϳΪϟ Ύϣ ϥϷ ˯ϲη ήδΨΗ Ϣϟ Ζϧ΄ϓ ˱ ΎΌϴη Ϛϴτόϳ Ϣϟ Ϧϟϭ ϰϘΒϴγϭ ϙήϫϮΟ ϲϓ
ϚϠϬΘδϳ .ϊΒδϟ΍ ΔϴΣϭήϟ΍ ΡΎΠϨϟ΍ Ϧϴϧ΍Ϯϗ
ϊΑΎδϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍
ΎϨϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ΓΎϴΣ ˯΍έϭ Ϧϣ ϑΪϬϟ΍ϭ ϰϨόϤϟ΍
Ύϣέ΍Ϊϟ΍ ϥϮϧΎϗ

Ϧϳάѧѧѧѧѧѧѧѧϫϭ ˬ ΩϮѧѧѧѧѧѧѧΟϮϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧѧϫ ˯΍έϭ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϖѧѧѧѧѧѧѧϘΤΘϳ νήѧѧѧѧѧѧѧϏ ϙΎѧѧѧѧѧѧѧϨϫϭ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧѧϧΩϮΟϮϟ ϰѧѧѧѧѧѧѧϨόϣ ϙΎѧѧѧѧѧѧѧϨϫ
ϦϴѧѧѧѧѧѧѧѧϠϴϤΠϟ΍ Ϧϴϴ΋ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϨΜϟ΍ ) ϑΪѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ϭ ϰѧѧѧѧѧѧѧѧϨόϤϟ΍ ( ήѧѧѧѧѧѧѧѧϜϔϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧϓ ΎϤϬϤѧѧѧѧѧѧѧѧπϳ ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϐϠϟΎΑϭ ϲѧѧѧѧѧѧѧѧγϭΪϨϬϟ΍
ϝ΍ ϲѧѧѧѧϫ ˲ΓΪѧѧѧѧΣ΍ϭ ˲ΔϴϤѧѧѧѧδΗ ΔϴΘϳήϜѧѧѧѧδϨδϟ΍ DHARMA ) ) ϱάѧѧѧѧϟ΍ ΍άѧѧѧѧϫ Ύϧ΃ΪѧѧѧѧΒϣ ϭ΃ ΎѧѧѧѧϨϧϮϧΎϗϭ ˬ
ϲѧѧѧѧѧϓ ΎѧѧѧѧѧϧΩϮΟϭ ϥ΃ ˬ ϝϮѧѧѧѧѧϘϳ ΓΪϴόѧѧѧѧѧδϟ΍ ΔѧѧѧѧѧΤΟΎϨϟ΍ ΓΎѧѧѧѧѧϴΤϠϟ ΔόΒѧѧѧѧѧδϟ΍ ΔѧѧѧѧѧϴόϴΒτϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮѧѧѧѧѧϘϟ΍ ϊΑΎѧѧѧѧѧγ Ϯѧѧѧѧѧϫ
ήѧѧѧѧѧѧѧΒϋ ˬ Ύѧѧѧѧѧѧѧϣ ˳ νήѧѧѧѧѧѧѧϐΑ ˲ϡϮѧѧѧѧѧѧϜΤϣ ΎѧѧѧѧѧѧѧϤϧ·ϭ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧΜΒϋ βϴѧѧѧѧѧѧѧϟ ΎѧѧѧѧѧѧϨϣ ΪѧѧѧѧѧѧѧΣ΍ϭ ϱ΃ ΩϮѧѧѧѧѧѧѧΟϭ ˬ ΓΎѧѧѧѧѧѧѧϴΤϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧѧϫ
24


ѧѧѧѧѧѧϨόϤΑ ˬ Ύѧѧѧѧѧѧϣ ˳ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ ϝϮѧѧѧѧѧѧλϮϟ΍ ϲѧѧѧѧѧѧΒϠϳ ϭ΃ ϞѧѧѧѧѧѧΛΎϤϳ ϑΪѧѧѧѧѧѧϬϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫϭ ϑΪѧѧѧѧѧѧϫ ϚѧѧѧѧѧѧδϔϨϟ ϊѧѧѧѧѧѧπΗ Ζѧѧѧѧѧѧϧ΃ ϰ
˱ ΎΜΒϋϭ ˱ ΎΌΒϋ ϙΩϮΟϭ ϥϮϜϳ ϻ Ύϣ ϲϜϟ ˬ Ϫϴϓ ϙΩϮΟϭ Ϧϣ ΩϮΟϮϟ΍ ΔΟΎΣ .
ϲϣΎѧѧѧѧѧѧѧδϟ΍ ξϣΎѧѧѧѧѧѧϐϟ΍ ϝϮѧѧѧѧѧѧѧϬΠϤϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ϥ΃ ΔϴѧѧѧѧѧѧѧγϭΪϨϬϟ΍ ϝϮѧѧѧѧѧѧϘΗ ) ϖϟΎѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ( ϪϠϜѧѧѧѧѧѧѧη ϲѧѧѧѧѧѧϓ ϪѧѧѧѧѧѧѧϟϹ΍ ˬ
ϲϟΎѧѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭ ˬ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧϴΗΎϴΣ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧοήϏ ϡΪѧѧѧѧѧѧΨϴϟ ˬ ΎѧѧѧѧѧѧϨϴϓ ˳ Ωήѧѧѧѧѧѧϓ Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ήѧѧѧѧѧѧΒϋ ϢѧѧѧѧѧѧδΠΘϳ ˬ ϖѧѧѧѧѧѧϠτϤϟ΍ ϱήϫϮѧѧѧѧѧѧΠϟ΍
ϚѧѧѧѧѧѧѧϧΈϓ ϚѧѧѧѧѧѧѧϠΘΑ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϘϴϘΤΗ ϚѧѧѧѧѧѧѧϠϤϳ ϻ ϭ΃ ϙήѧѧѧѧѧѧѧϴϏ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϜϠϤϳ ϻ ˳ ΔѧѧѧѧѧѧѧμϴμΨΑ Ϛѧѧѧѧѧѧѧη ϻ ΰѧѧѧѧѧѧѧϴϤΘΗ ˬ Ωήѧѧѧѧѧѧѧϔϛ
ϻ ϱάѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ϭ ˬ ϚϳΪѧѧѧѧѧѧѧϟ ϱάѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧѧϫ ϥ·ϭ ˬ ϙήѧѧѧѧѧѧѧϴϏ ˵ Γ˯Ύѧѧѧѧѧѧѧϔϛ ˱ ΎѧѧѧѧѧѧѧϘϠτϣ ΎϬϴϫΎѧѧѧѧѧѧѧπΗ ϻ ϲѧѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ Γ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧϔϜϟ΍
ΎѧѧѧѧѧϨϫ ˬ ϪϋΎΒѧѧѧѧѧη· ϚѧѧѧѧѧϨϣ ήѧѧѧѧѧψΘϨϳ ˳ Ϧϴѧѧѧѧѧόϣ ˳ νήѧѧѧѧѧϐϟ ϪѧѧѧѧѧΟϮΘϳ ϥ΃ ϲѧѧѧѧѧϐΒϨϳ ˬ ϩΪѧѧѧѧѧϴΠΗ ΎѧѧѧѧѧϤϛ ϙήѧѧѧѧѧϴϏ ϩΪѧѧѧѧѧϴΠϳ
ϣ ˳ ϞѧѧѧѧѧϋΎϔϛ Ϛѧѧѧѧѧϟ ˳ ΓΪϴόѧѧѧѧѧγ ϭΪѧѧѧѧѧϐΗ ϥ΃ ΓΎѧѧѧѧѧϴΤϠϟ ϦѧѧѧѧѧϜϤϳ ΐѧѧѧѧѧδΣ ΪѧѧѧѧѧϴΟ ϞϜѧѧѧѧѧθΑ ΔѧѧѧѧѧλΎΨϟ΍ ϚΗ΍έΪѧѧѧѧѧϘϟ ˳ ϡΪΨΘѧѧѧѧѧδ
Ϟѧѧѧѧѧѧϛ ϥ· Ϯѧѧѧѧѧѧϟ ϲϟΎѧѧѧѧѧѧΘϟΎΑϭ ˬ ϪѧѧѧѧѧѧΗΎΟΎϴΘΣϻ ωΎΒѧѧѧѧѧѧηϹ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ ϭ΃ ΔѧѧѧѧѧѧϣΪΨϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧѧϫ ϚѧѧѧѧѧѧϨϣ ΝΎѧѧѧѧѧѧΘΤϳ ϦѧѧѧѧѧѧϤϟϭ ˬ
ϪѧѧѧѧΟΎΘΤϳ ϦѧѧѧѧϤϟ ϩΪѧѧѧѧϨϋ ϱάѧѧѧѧϟ΍ ΍άѧѧѧѧϫ ϪѧѧѧѧΟϭϭ ϚѧѧѧѧϠϤϳ Ύѧѧѧѧϣ ϖѧѧѧѧϘΤϳ ϒѧѧѧѧϴϛϭ ϚѧѧѧѧϠϤϳ Ύѧѧѧѧϣ ϑήѧѧѧѧϋ Ύѧѧѧѧ˷ Ϩϣ ΪѧѧѧѧΣ΍ϭ
ΖϗϮϟ΍ Ε΍άΑ ϦϳήΧϵ΍ ΎϧΪόγ΃ϭ ΓΩΎόδϟ΍ ΎϨϠϨϟ ˬ .
΃ ϪѧѧѧѧѧϟΎϔσ΃ ϢϴѧѧѧѧѧϠόΗ ϰѧѧѧѧѧϠϋ ΎѧѧѧѧѧϨϣ ΪѧѧѧѧѧΣ΍Ϯϟ΍ ΪѧѧѧѧѧϤϋ Ϯѧѧѧѧѧϟ ΃ΪѧѧѧѧѧΒϤϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧϫ ΪѧѧѧѧѧϤΘόΗ Δϴѧѧѧѧѧγ΍έΪϟ΍ ΎѧѧѧѧѧϨΘϤψϧ΃ ϥ· Ϯѧѧѧѧѧϟ ϭ
˯ζϨѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ˱ ϻΎѧѧѧѧѧѧѧϴΟ΃ ΊѧѧѧѧѧѧѧθϨΗ ϥ΃ ΖѧѧѧѧѧѧѧϴΒϟ΍ ϭ΃ ΔѧѧѧѧѧѧѧγέΪϤϠϟ ϦѧѧѧѧѧѧѧϜϣϷ ˬ ϝΎѧѧѧѧѧѧѧϔσϸϟ ϪѧѧѧѧѧѧѧϤϠόΗϭ ΍ήϛΎѧѧѧѧѧѧѧΑ
΍άѧѧѧѧѧϫ ΖѧѧѧѧѧϠόϓ ΪѧѧѧѧѧϘϟ ˬ ΎѧѧѧѧѧϬόΠϧ΃ϭ ϞϴΒѧѧѧѧѧδϟ΍ ήѧѧѧѧѧμϗ΄Α ϢϬϓ΍Ϊѧѧѧѧѧϫ΃ ϰѧѧѧѧѧϟ· ϥϮϠѧѧѧѧѧμϳϭ ϥϭΪѧѧѧѧѧϳήϳ Ύѧѧѧѧѧϣ ϥϮѧѧѧѧѧϓήόϳ
ΓήϛΎѧѧѧѧΒϟ΍ ΔѧѧѧѧϟϮϔτϟ΍ άѧѧѧѧϨϣ ϲ΋ΎѧѧѧѧϨΑ΃ ϊѧѧѧѧϣ . ΍έΪѧѧѧѧϗ ϢϬϨѧѧѧѧϣ ΪѧѧѧѧΣ΍ϭ Ϟѧѧѧѧϛ ϯΪѧѧѧѧϟ ϥ΄ѧѧѧѧΑ ϢѧѧѧѧϬϟ ΖѧѧѧѧϴΣϭ΃ ΪѧѧѧѧϘϟ ϭ΃ Ε
ΓέΪѧѧѧѧѧϘϟ΍ ϩάѧѧѧѧѧϫ άѧѧѧѧѧϴϔϨΗ ϭ΃ ϖѧѧѧѧѧϴϘΤΘϟ ΔѧѧѧѧѧλΎΨϟ΍ ϪѧѧѧѧѧΘϘϳήσ ϢϬϨѧѧѧѧѧϣ ΪѧѧѧѧѧΣ΍ϭ Ϟѧѧѧѧѧϛ ϯΪѧѧѧѧѧϟϭ ˬ ΔѧѧѧѧѧλΎΧ ΓέΪѧѧѧѧѧϗ
ϰόѧѧѧѧѧδϳ ϥ΃ ϢϬϨѧѧѧѧѧϣ ΪѧѧѧѧѧΣ΍ϭ Ϟѧѧѧѧѧϛ ϰѧѧѧѧѧϠϋϭ ˬ ΎѧѧѧѧѧϬϠΟ΃ Ϧѧѧѧѧѧϣ ϖѧѧѧѧѧϠ˵Χ ˲ΔѧѧѧѧѧϤϬϣ ϭ΃ ˲ΐѧѧѧѧѧΟ΍ϭ ϢϬϨѧѧѧѧѧϣ ΪѧѧѧѧѧΣ΍ϭ ϞѧѧѧѧѧϜϟϭ
ϱάѧѧѧѧѧѧϟ΍ ϭ΃ ϩ΍Ϯѧѧѧѧѧѧγ ϥϭΩ ϪѧѧѧѧѧѧϜϠϤϳ ϱάѧѧѧѧѧѧϟ΍ ιΎѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ˯ϲѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ Ύѧѧѧѧѧѧϣ ϑΎѧѧѧѧѧѧθΘϛϻ ΔѧѧѧѧѧѧλΎΨϟ΍ ϩΩϮѧѧѧѧѧѧϬΠΑ
΍Ϯѧѧѧѧѧѧѧγ ΎѧѧѧѧѧѧѧϬϜϠϤϳ ϻ ˯΍ΩϷ΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ ΔѧѧѧѧѧѧѧλΎΧ ΔѧѧѧѧѧѧѧϘϳήσ ϚѧѧѧѧѧѧѧϠϤϳ ΔѧѧѧѧѧѧѧϤϬϤϟ΍ ϪѧѧѧѧѧѧѧΗ΍άΑ ϒѧѧѧѧѧѧѧθΘϜϳ ϥ΃ϭ ΎѧѧѧѧѧѧѧϤϛ ˬ ϩ
ϦϳήѧѧѧѧѧΧ΁ αΎѧѧѧѧѧϧ ϯΪѧѧѧѧѧϟ ΔѧѧѧѧѧϨϴόϣ ΕΎѧѧѧѧΟΎϴΘΣ΍ Ϊѧѧѧѧѧδϟ ΎϫάѧѧѧѧѧϴϔϨΗ ϪѧѧѧѧѧϴϠϋϭ ΎѧѧѧѧϬϠΟ΃ Ϧѧѧѧѧѧϣ ϖѧѧѧѧѧϠΧ ϲѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧλΎΨϟ΍
ΔѧѧѧѧѧѧѧλΎΨϟ΍ ϢϬΗΎѧѧѧѧѧѧѧϧΎϜϣΈΑ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧΟΎϴΘΣϻ΍ ϚѧѧѧѧѧѧѧϠΗ ΔѧѧѧѧѧѧѧϴτϐΗ ϰѧѧѧѧѧѧѧϠϋ ΓέΪѧѧѧѧѧѧѧϘϟ΍ ϥϮѧѧѧѧѧѧѧϜϠϤϳ ϻ . ΍άѧѧѧѧѧѧѧϬϟ ˱ ΎϓΎѧѧѧѧѧѧѧπϣ
ϲѧѧѧѧѧϐΒϨϳ ϻ ϢѧѧѧѧѧϬϧ΃ ϢѧѧѧѧѧϬϟ ΖѧѧѧѧѧϠϗ ˯ΪѧѧѧѧѧΒϟ΍ άѧѧѧѧѧϨϣϭ ˬ Ϟѧѧѧѧѧϣ΄Θϟ΍ ΍ϮѧѧѧѧѧγέΎϤϳ ϥ΃ ϲ΋ΎѧѧѧѧѧϨΑ΃ ΖѧѧѧѧѧϤϠϋ ήϐѧѧѧѧѧμϟ΍ άѧѧѧѧѧϨϤϓ
ϳ ϥ΃ ϻ ϥ΃ϭ ϞѧѧѧѧѧѧΑ ˬ ςѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϝϮѧѧѧѧѧѧσ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ϢѧѧѧѧѧѧϬόϣ Ύѧѧѧѧѧѧϧ΄ϓ ˬ ϢϬϣΎѧѧѧѧѧѧϨϣ ϭ΃ ϢϬϔϴѧѧѧѧѧѧϏέ ϞѧѧѧѧѧѧΟ΃ Ϧѧѧѧѧѧѧϣ ΍ϮѧѧѧѧѧѧϘϠϘ
βϴѧѧѧѧѧѧϟ ΔѧѧѧѧѧѧϨϴόϣ ΓΩΎϬѧѧѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧѧѧϴϧ ϭ΃ ΔѧѧѧѧѧѧϨϴόϣ ΔѧѧѧѧѧѧγέΪϣ έΎѧѧѧѧѧѧϴΘΧ΍ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ϢϬѧѧѧѧѧѧδϔϧ΃ ΍ϭήѧѧѧѧѧѧΒΠϳ ϥ΃ ΍ϮϟϭΎѧѧѧѧѧѧΤϳ
ϊѧѧѧѧѧѧϤΘΠϤϟ΍ ϭ΃ ϢѧѧѧѧѧѧϬϣ΃ ΍Ϯѧѧѧѧѧѧοήϳ ϭ΃ ϲϧϮѧѧѧѧѧѧοήϳ ϥ΃ ΩήѧѧѧѧѧѧΠϤϟ ϞѧѧѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧѧѧϴϘϴϘΣ ΔѧѧѧѧѧѧΒϏέ ΎѧѧѧѧѧѧϬϴϓ ϢϬϳΪѧѧѧѧѧѧϟ .
ϻ « ѧѧѧѧѧѧϳήΤΑ ϥϭήѧѧѧѧѧѧϜϔϳϭ ˱ ΍έ΍ήѧѧѧѧѧѧΣ΃ ΍ϮѧѧѧѧѧѧϧϮϜϳ ϥ΃ ϰѧѧѧѧѧѧϠϋ ϢϬΗΩϮѧѧѧѧѧѧϋ ΪѧѧѧѧѧѧϘϟ ϱάѧѧѧѧѧѧϟ΍ έΎѧѧѧѧѧѧϴΨϟ΍ ΍ϭέΎѧѧѧѧѧѧΘΨϳϭ Δ
ϥ΄ѧѧѧѧѧѧΑ ϢѧѧѧѧѧѧϬϟ ΖѧѧѧѧѧѧϴΣϭ΃ ϢѧѧѧѧѧѧΛ ˬ ϢϬΗΎѧѧѧѧѧѧΒϏέϭ ϢϬΗΎѧѧѧѧѧѧϴϠΑΎϗϭ ϢϬΗ΍Ω΍ΪόΘѧѧѧѧѧѧγ΍ ΐѧѧѧѧѧѧγΎϨϳ ˱ ϼѧѧѧѧѧѧόϓ Ϫѧѧѧѧѧѧϧ΃ ϥϮϨѧѧѧѧѧѧπϳ
ϢϜϨѧѧѧѧϣ ΪѧѧѧѧΣ΍ϭ Ϟѧѧѧѧϛ ϰѧѧѧѧϠϋ ϢѧѧѧѧϬϟ ΖѧѧѧѧϠϗϭ ΔϴϧΎѧѧѧѧδϧϹ΍ ΔѧѧѧѧϣΪΨϟ ιΎѧѧѧѧΨϟ΍ ϪѧѧѧѧϘϳήσ Ϧѧѧѧѧϋ Ϟѧѧѧѧϛ Ϧѧѧѧѧϋ ΍ϮѧѧѧѧΜΤΒϳ
ΪѧѧѧѧѧѧϴΠϳ ϻ ϭ΃ ϱήѧѧѧѧѧѧϴϏ ϪѧѧѧѧѧѧϜϠϤϳ ϻϭ ϪѧѧѧѧѧѧϜϠϣ΃ ϱάѧѧѧѧѧѧϟ΍ ιΎѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ˯ϲѧѧѧѧѧѧθϟ΍ ΍άѧѧѧѧѧѧϫ Ύѧѧѧѧѧѧϣ ˬ Ϫѧѧѧѧѧѧδϔϧ ϝ΄ѧѧѧѧѧѧδϳ ϥ΃
΃ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϛ ϪϟΎϤόΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ΍ ϱήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϏ Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧ΃ Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϓ .
Ϧѧѧѧѧϋ ϪѧѧѧѧΑ ΰѧѧѧѧϴϤΘϳ Ύѧѧѧѧϣ ϪѧѧѧѧϳΪϟ ϥ΄ѧѧѧѧΑ ΔѧѧѧѧϋΎϨϘϟ΍ ϢϬϨѧѧѧѧϣ ΪѧѧѧѧΣ΍ϭ Ϟѧѧѧѧϛ ϲѧѧѧѧϓ ΖΒϨΘѧѧѧѧγ΃ ϥ΃ ϲѧѧѧѧϓ ΖѧѧѧѧΤΠϧ ˱ ϼѧѧѧѧόϓϭ
ϩάѧѧѧѧѧѧϫ ˯΍ΩϷ ϩήѧѧѧѧѧѧϴϏ ΎϫΪѧѧѧѧѧѧϴΠϳ ϻ ϲѧѧѧѧѧѧΘϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧλΎΨϟ΍ ΔѧѧѧѧѧѧϘϳήτϟ΍ ϪѧѧѧѧѧѧϳΪϟ ϢϬϨѧѧѧѧѧѧϣ ˳ ΪѧѧѧѧѧѧΣ΍ϭ Ϟѧѧѧѧѧѧϛϭ ˬ ϩήѧѧѧѧѧѧϴϏ
ˬ ΔѧѧѧѧѧϣΎϋ ϱήѧѧѧѧѧθΒϟ΍ βϨѧѧѧѧѧΠϟ΍ ϩΎѧѧѧѧѧΗ ϲѧѧѧѧѧΑΩ΃ ϡ΍ΰѧѧѧѧѧΘϟ΍ ϪѧѧѧѧѧϳΪϟ ΪѧѧѧѧѧΣ΍ϭ Ϟѧѧѧѧѧϛ ϥ·ϭ ΔѧѧѧѧѧΒϫϮϤϟ΍ ϚѧѧѧѧѧϠΗ ϭ΃ ΔѧѧѧѧѧϴϠΑΎϘϟ΍
ѧѧѧѧѧѧѧΤΠϧϭ ϲ΋ΎѧѧѧѧѧѧѧϨΑ΃ ήѧѧѧѧѧѧѧΒϛ ΔѧѧѧѧѧѧѧΠϴΘϨϟ΍ϭ ΍ϭΪѧѧѧѧѧѧѧϏϭ ΔϳήѧѧѧѧѧѧѧθΒϟ΍ ΍ϮϣΪѧѧѧѧѧѧѧΧϭ ιΎѧѧѧѧѧѧѧΨϟ΍ ϪѧѧѧѧѧѧѧϘϳήσ ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ Ϟѧѧѧѧѧѧѧϛ ΍Ϯ
ϦϴΤΟΎϧ ϦϴϨσ΍Ϯϣ .

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->