‫موضوع ‪ :‬رهبری و مدیریت‬

‫استاد ارجمند ‪:‬‬
‫فراهانی‬

‫جناب آقای دکتر‬

‫‪:‬‬

‫عبدالمجید آقایی‬

‫تهیه کنندگلن‬
‫میبدی‬

‫مصطفی رضایی زارچی‬
‫پروژه درس ‪ :‬مدیریت رفتار سازمانی‬

‫مقدمه‬
‫ظهور رهبری به شروع زندگی اجتماعی انسان باز میگردد‪ .‬وقتی دو یا چند نفر‬
‫تشکیل یک گروه اجتماعی را میدهند و با یکدیگر رابطه برقرار میکنند تاثیری‬
‫که افراد این گروه روی یکدیگر میگذارند یکسان و برابر نیست بلکه بعضی‬
‫افراد نقش فعالتری به خود گرفته و تاثیر بیشتری روی دیگران میگذارند به‬
‫طوری که بیش از دیگران در گروه مورد توجه قرار میگیرند و این زمینه اغاز‬
‫‪.‬ظهور رهبری در گروه است‬
‫با تثبیت گروه و افزایش تداوم ان خصوصیت تا ثیر گذاری توسط یک فرد یا افراد‬
‫معدودی از گروه تشدید میشود و انها به تدریج به عنوان رهبر یا رهبران گروه‬
‫ظاهر میگردند‪ .‬تثبیت گروه همراه با تکامل ان به افزایش هدفهای قابل حصول‬
‫و ایجاد سلسله مراتب بیشتر در ساختمان گروه منجر میگردد و احساس نیاز به‬
‫‪.‬وجود رهبر و رهبران را بیشتر مینماید‬

‫تفاوت مدیریت ورهبری‬
‫اصطلح مدیریت ورهبری را بعضی از علمای مدیریت مترادف‬
‫استعمال می کنند وبعضی بین این دو از لحاظ وسعت نقش وویژگی‬
‫تفاوت قایل هستند ‪.‬در این قسمت به دیدگاهاهی مختلف در این زمینه‬
‫‪.‬اشاره می کنیم‬
‫رهبری در سطوح وسعتروسازمانهای گسترده تر ومدیریت در‪1-‬‬
‫سطوح کوچکتر مطرح است ‪.‬در نظر عامه رهبری یعنی اداره‬
‫کشورها وسازمانهای بزرگ که بیشتر جنبه مذهبی سیاسی‬
‫واجتماعی دارد در این نگرش رهبری امری است که در سطح‬
‫‪.‬کلن وسطوح بالی جامع مطرح است‬

‫مدیریت ارتباط نزدیکی با بعد سازمانی دارد وحال آنکه رهبری بعد‪2-‬‬
‫‪.‬شخصی وخصوصیات فردی پیوستگی دارد‬
‫‪.‬مدیریت با بوروکراسی ورهبری با دموکراسی ارتباط دارد ‪3-‬‬
‫از نظر علم مدیریت‪ :‬مدیریت مدیریت امری است سازمانی‪4-‬‬
‫‪.‬ورهبریامری است انسانی‬
‫مدیریت بیشتر خاص سازمانهای اجتماعی است ورهبری در‪5-‬‬
‫‪.‬سازمانهای آموزش وپرورش مطرح است‬

‫صاحبنظران مدیریت در وظایف مدیریان پس از برنامه ریزی‪6-‬‬
‫وسازماندهی وظیفه هدایت و رهبری را ذکر می کنند ‪ .‬هدف از‬
‫رهبری را راهنمایی زیر دستان در جهت بهتر فهمیدن هدفهای‬
‫سازمانی وبرانگیختن آنها به کار وفعالیت می دانند ونقش مدیر را‬
‫در مقام رهبری آموزشی ایجاد محرکهای موثر در کارکنان‬
‫برقراری ارتباط صحیح وحسنه موثر در جهت انجام وظایف محوله‬
‫‪.‬ذکر می کنند‬

‫شناخت وتعریف رهبری‬
‫رهبری عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوری که با میل و‪1-‬‬
‫خواسته خود در جهت حصول به هدف های تعیین شده گام بر می دلرد‬
‫رهبر عبارت است از توانایی ایجاد حالتی در کارکنان که با عتماد به نفس و علقه مندی‪2-‬‬
‫‪.‬انجام وظیفه نمایند‬
‫معیار عمومی برای هر روش به منظور شناسایی تاثیری است که فرد روی همکاران‪3-‬‬
‫خود می گذارد بنابراین در بحث ما از رهبری رهبران را به عنوان اعضای از گروه که‬
‫‪.‬روی فعالیت های از گروه اثر می گذارندتعریف می نماییم‬

‫نقش و وظیفه رهبری‬
‫رهبر به عنوان مجری‬

‫‪-2‬رهبر به عنوان برنامه ریز ‪1-‬‬

‫رهبر به عنوان سیاست گذار ‪-4‬رهبر به عنوان متخصص‪3-‬‬
‫رهبر به عنوان نماینده خارجی گروه ‪5-‬‬
‫رهبر به عنوان کنترل کننده روابط داخلی ‪6-‬‬
‫رهبر به عنوان مسئوول تشویقات وتنبیهات ‪7-‬‬
‫رهبر به عنوان واسطه یا داور ‪ -9‬رهبر به عنوان نمونه ‪8-‬‬
‫رهبر به عنوان علمت گروه‬

‫‪ -11‬رهبر به عنوان جانشین مسئوولیت های فردی ‪10-‬‬

‫رهبر به عنوان ایدئولوژ یست‬
‫بدر‬

‫‪ -13‬رهبر به عنوان سپر بل ‪.14‬رهبر به عنوان شبه ‪12-‬‬

‫خصوصیات مورد انتظار رهبر‬
‫رهبر باید به عنوان (( یکی از ما)) در ک شود ‪.‬یعنی در گروه عضویت ‪1-‬‬
‫‪.‬داشته باشد‬
‫رهبر باید به عنوان (( بیشترین ما)) درک شود ‪.‬درگروه نقش بارز و ‪2-‬‬
‫‪.‬محوری داشته باشدو در تحقق اهداف گروه بکوشد‬
‫رهبر باید به عنوان (( بهترین ما)) شتاخته شودتا بتواند نقش هماهنگی را ‪3-‬‬
‫‪.‬ایفا نماید در اینصورت کارایی تحقق می یابد‬
‫‪.‬رهبرباید انتظارات پیروان رابراورده سازد‪.‬تا به اهداف خود برسد‪4-‬‬

‫مبنای قدرت رهبری‬
‫قدرت پاداش‬

‫‪:‬که بر مبنای ان افراد اعتقاد دارند رهبر توانایی ارائه تشویق به انها را داراد‪.‬مانند ‪1-‬‬

‫دادن تشویق نامه و تقدیرنامه‬

‫قدرت تنبیه‪ :‬قدرتی است که بر مبنای ان افراد اعتقاد دارند رهبر توانائی اعمال تنبیه را نسبت به انها‪2.‬‬
‫دارد‪.‬مانند صدور توبیخ نامه و یا اخراج‬

‫قدرت مرجعیت‬

‫‪ :‬قدرتی است که بر مبنای ان افرادطالب تغییر در ارزشها ‪3.‬‬
‫‪ .‬ورفتار خود بر اساس خواستهای رهبر هستند‬

‫قدرت مهارت‪:‬‬
‫‪.‬تخصصی است‬
‫قدرت قانونی ‪ :‬که بر اساس ارزشهایی شکل گرفته است که به افراد دیکته میکند که رهبر‪5.‬‬
‫قدرتی که بر مبنای ان افراد اعتقاد دارند رهبر دارای مهارت یا دانش‬

‫‪.‬حق تاثیر گذاری روی انها را دارد و انها ملزم به قبول این تاثیر هستند‬

‫‪4.‬‬

‫مبنای قدرت رهبری‬
‫قدرت پاداش‬

‫‪:‬که بر مبنای ان افراد اعتقاد دارند رهبر توانایی ارائه تشویق به انها را داراد‪.‬مانند ‪1-‬‬

‫دادن تشویق نامه و تقدیرنامه‬

‫قدرت تنبیه‪ :‬قدرتی است که بر مبنای ان افراد اعتقاد دارند رهبر توانائی اعمال تنبیه را نسبت به انها‪2.‬‬
‫دارد‪.‬مانند صدور توبیخ نامه و یا اخراج‬

‫قدرت مرجعیت‬

‫‪ :‬قدرتی است که بر مبنای ان افرادطالب تغییر در ارزشها ‪3.‬‬
‫‪ .‬ورفتار خود بر اساس خواستهای رهبر هستند‬

‫قدرت مهارت‪:‬‬
‫‪.‬تخصصی است‬
‫قدرت قانونی ‪ :‬که بر اساس ارزشهایی شکل گرفته است که به افراد دیکته میکند که رهبر‪5.‬‬
‫قدرتی که بر مبنای ان افراد اعتقاد دارند رهبر دارای مهارت یا دانش‬

‫‪.‬حق تاثیر گذاری روی انها را دارد و انها ملزم به قبول این تاثیر هستند‬

‫‪4.‬‬

‫مدیریت و رهبری و ماهیت آن‬
‫سمت های متعددی در ورزش وجود دارد ‪.‬کسانی که این پست ها را اشغال می‬
‫کننداز طیف وسیعی از شیوه های مدیریت و ویژگی های انسانی‬
‫برخوردارند‪.‬بعضی مدیران موفق هستند وبرخی دیگر نا موفق ‪ .‬باید دید آنچه‬
‫یک مدیر را موفق میسازد وبه بیان دیگر کسی را واقعا ((مدیر ))می کند‬
‫چیست مدیریت را می توان به طور کلی توانایی نفوذ وتاثیر بررفتار دیگران‬
‫دانست ‪.‬مدیر کسی است که به افرا تحت مدیریت خود انگیزه و جهت می دهد‬
‫ومسئولیتها واقتدار سازمان تحت نظر خود رابین افراد لیق تقسیم می کند ‪ .‬به‬
‫داوطلبان واجد شرایط اختیار می دهد وبا آنان طوری برخورد می کند که‬
‫کارها به خوبی انجام شود مسائل و مشکلت به درستی حل شوند وبرای‬
‫دستیابی به اهداف ومقاصد کل گروه تصمیمات شایسته اتخاذ گردد ‪.‬مدیر به‬
‫دلیل تدبیر وشخصیتی که از خود بروز می دهد و هم چنین برخورد منصفانه‬
‫ومتناسب خود با افراد مورد احترام قرار می گیرد ‪.‬انتقال یک مدیر موفق از‬
‫بخشی به بخش دیگر سازمان لزوما“ موفقیت او را در بخش جدید تضمین نمی‬
‫‪.‬کند‬

‫شرایط واوضاع خود با نوع مدیریتی که باید اعمال کند ومیزان موفقیت او در این‬
‫‪.‬کار رابطه مستقیم دارد‬
‫به نظر میرسد کارآیی مدیر تابعی است از حداقل سه عامل پیچیده و به هم وابسته‬
‫‪:‬‬
‫شخص مدیر‪1-‬‬
‫افرادی که تحت نظر او کار میکنند‬
‫شرایط ووضعیت کار‪3-‬‬

‫‪2-‬‬

‫شخص مدیر‬
‫ویژگی هایی که مستقیما بر کارآیی مدیر تاثیر دارد عبارت اند از‬
‫‪:‬‬
‫‪-1‬سن و تجربه‬

‫‪-2‬قابلیتهای تخصصی‬

‫‪-3‬شیوه مدیریت‬

‫‪-4‬میزان کنترلی که برسازمان دارد‬
‫‪-5‬میژگی های شخصیتی مدیر‬

‫افراد تحت مدیریت‬
‫درک کامل شیوه رفتار مدیریت مستلزم مطالعه وشناخت از افراد تحت‬
‫مدیریت است ‪.‬مسئله دشواری که وجود دارد واحتمال“ هیچ وقت‬
‫جواب قطعی ندارد برای آن به دست نمی آید این است که آیا‬
‫مدیریت ورهبری درست موجب کارایی وانجام وظیفه درست‬
‫کارکنان می شود یا آن که انجام وظیفه کارکن مدیریتی موثر را به‬
‫وجود می آورد ‪.‬اما این موضوع قطعی است که به هر حال‬
‫شخصیت ویژگی ها وحالت ورفتار همکاران تاثیر مهمی‬
‫برکارایی مدیر خواهد داشت برخی از این ویژگی های مهم که باید‬
‫‪ :‬در نظر گرفته شود عبارتاند از‬

‫نیاز به ارتباط قوی با دیگران‪1-‬‬
‫نیاز به کسب موفقیت‪2-‬‬
‫ترجیح دادن پاداش‪3-‬‬
‫نیاز به استقلل‪4-‬‬
‫مدارا در مواقع ‪5-‬‬
‫سردرگمی‬

‫سبک های مختلف رهبری‬
‫پنج نوع سبک رهبری است که عبارتند از‬
‫رهبر اقتدارگرا‬

‫‪-2‬رهبر بوروکراتیک‪1-‬‬

‫رهبر دیپلماتیک‬

‫‪-4‬رهبر مشارکتی ‪3-‬‬

‫))رهبر رها کرده ((رهبر لجام گسیخته ‪5-‬‬

‫شیوه دیگری از تقسیم بندی سبکهای رهبری‬
‫ویژگی های مربی ومربیگری عناصر بسیار بزرگی می‬
‫باشند‪ .‬دو سبک رهبری در مربیگری مشخص شده است‬
‫‪ -1:.‬سبک استبدادی و ‪-2‬سبک آزاد‬
‫مربی که وظیفه گرا و مقتدر است وبطور مستقل تصمیمات‬
‫را اتخاذ میکند در سبک استبدادی جای می گیرد ‪.‬مربی که‬
‫ورزشکار گراست واعضای تیم را فرایند تصمیم گیری‬
‫دخیل می داند در سبک آزاد جای می گیرد ‪ .‬با این حال‬
‫مربی خوب کسی است که از هر دو نوع سبک برای بر‬
‫‪.‬آوردن احتیاجات مورد نظر استفاده کند‬

‫محققان نشان داده اند که ورزشکاران با تجربه برای مربیان مستبدی که‬
‫روی تمرین ودستورالعمل تاکید می کنند ارجعیت بیشتری قائلند در‬
‫صورتیکه ورزشکاران جوان برای مربییانی که ورزشکار گرا‬
‫هستند وموجب حمایت اجتماعی می شوند ارزش بیشتری قائل‬
‫میشوند ‪.‬با این وجود سبک رهبری تنها یک جنبه از رهبریست ‪.‬‬
‫رهبری قوی تنها از طریق رفتارهای مثبت مربیگری متناسب با‬
‫شرایط توسعه می یابد ‪ .‬مربیان باید از رشته ورزشی خود شناخت‬
‫داشته باشند درون تیم حمایت اجتماعی ایجاد کنند خود به عنوان‬
‫یک الگو نقش مثبت داشته باشند فرصت موفقیت برای برای‬
‫ورزشکار ایجادکنند وتلشهای فرد وتیم را تقویت وارج بگذارند‬

‫اصول رهبری‬
‫‪:‬در زیر به ‪10‬اصل از اصول رهبری اشاره شده است‬
‫شما به عنوان یک رهبر باید کامل“ حرفه ای بوده و درمورد شغل‪1-‬‬
‫‪.‬خود اطلعات کافی داشته باشند‬
‫در جستجوی احترام برای خود می باشید (برای خود وفعالیتهایتان‪2-‬‬
‫احترام قائل باشید وبه دیگران احترام گذاشته واز سرزنشآنها‬
‫) ‪.‬خودداری نمایید‬
‫‪.‬تصمیمات به موقع ودرست اتخاذ نماید ‪3-‬‬

‫‪ .‬بهترین نمونه باشید ‪Beagood model4-‬‬
‫افراد خود را بشناسید وبه دنبال بهترین عملکرد آنها ‪5-‬‬
‫‪.‬واستعدادشان باشید‬
‫‪.‬افراد خود را در جریان کارهاقرار دهید ‪6-‬‬
‫‪.‬احساس مسئولیت را در افراد افزایش دهید ‪7-‬‬
‫مطمئن شوید که مشاغل وکارها به درستی فرا گرفته شده‪8-‬‬
‫‪.‬اند وبر آنها نظارت داشته باشید‬

‫‪Trainas ateam‬‬

‫افراد خود رامانند یک تیم‪9-‬‬
‫((بین آنها همبستگی ایجاد نمایید‬
‫))آموزش دهید‬

‫‪ .‬از تمامی قوای خود بهره بگیرید ‪10-‬‬
‫افراد مختلف به روشهای متفاوتی برای رهبری نیازمندند ‪ .‬برای مثال‬
‫‪ :‬یک کارگر تازه وارد به روش متفاوتی از رهبری نیازمند است‬
‫نسبت به یک کارگر مجرب‪.‬رهبر باید افراد خود را به خوبی‬
‫بشناسد ‪ .‬بهترین نقطه شروع رهبری شناختن طبیعت انسانهاست‬
‫‪ .‬مانند‪ :‬دانستن خواسته های مادی ومعنوی آنها‬

‫باید فهم درستی از اینکه شما که هستید چه می‬
‫افراد‬
‫دانید وچه کارمی توانید انجام دهید داشته باشند ‪.‬همچنین توجه کنید‬
‫که اگر افراد شما دچار تفکرضعف اعتماد به نفس در شما گردند‬
‫روحیشان را از دست خواهند داد برای موفقیت مجبورید که افرادتان‬
‫‪.‬را قانع کنید که شما اززش رهبری کردن را دارید‬

‫اهمیت مدیریت در آموزش وپرورش‬
‫یکی از رشته های مدیریت که بیشتر در جستجوی حل مشکلت‬
‫تنگناهای سازمانهای آموزشی است واز اصول ونظریه ها و‬
‫روشهای مدیریت در اداره واحدهای آموزشی پیروی می کند‬
‫مدیریت آموزشی است ‪ .‬این مدیریت در سازمانهای صورت می‬
‫گیرد که اهداف وعوامل عمده آن انساتی است ودر آن امر تعلیم‬
‫وتربیت ک‪.‬دکان ونوجوانان وجوانان وبزرگسالن مطرح می باشد‬
‫‪.‬نظام آموزش وپرورش هر کشور رسالتها وماموریتهای متعددی بر‬
‫عهده دارد وبه علت همگانی شدن تعلیم وتربیت وتخصصی شدن‬
‫امر آموزش در سطوح بالتر وتنوع برنامه های آموزشی وانتظار‬
‫زیادی که از این سازمان دررشد وتوسعه فرهنگی واجتماعی‬
‫واقتصادی جامعه میرود اهمیت وضرورت سازماندهی ورهبری‬

‫ونظارت بر امور آموزشی وپرورشی افزون گشته است ‪.‬اگر در‬
‫سازمانهای دیگر جامعه در انجام وظایف و اجرای ماموریتهای خود‬
‫کوتاهی کنند نتیجه آن مستقیما عاید گرو ویا سازمانی است که با آن‬
‫سروکار دارند‪ .‬اما سازمان آموزش وپرورش ومدیران آن اگر از‬
‫ماهیت کار خود غافل باشند ویا در آموزش وپرورش متعلمان‬
‫کوتاهی ورزند حاصل آن متوجه جامعه در ابعاد اجتماعی اخلقی‬
‫اقتصادی وعملی خواهد شد‬

‫رهبری در ورزش برای مربیان وکاپیتان ها‬
‫رهبری به عنوان در دست گرفتن افراد برای انجام کاری که به طور‬
‫طبیعی تمایل به انجام آن ندارند تعریف می شود ‪ .‬وادار کردن‬
‫شاگردان برای دنبال کردن برنامه درسی ‪.‬آموزش یک تکنیک‬
‫جدید به آنها ‪ .‬تحت تاثیر قرار دادن آنها برای به کار بردن یک‬
‫تاکتیک ‪ .‬روحیه دادن به آنها برای افزایش تمرینات ویا افزایش‬
‫موفقیت آنها همه اینها مثالهای برای نشان دادن مهارتهای رهبری به‬
‫مربیا وکاپیتانهاست یک رهبر می تواند مهارتهای رهبری خود را‬
‫گسترش دهد زیرا رهبری یک مهارت قابل حصول می باشد‬
‫‪.‬رهبر می تواند با افزایش مهارتهای رهبری به تیم روحیه بخشیده‬
‫‪ .‬واجرای مهارتی آنها را بهبود بخشد‬

‫چهار روش که کمک می کند می کند به عنوان مربی یا کاپیتان تاثیر‬
‫‪:‬گذار تر روحیه بخش تر وبا انگیزه تر عمل نمایید‬
‫رهبرهایی مورد احترام می باشد که خود به عنوان بهترین الگو ‪1-‬‬
‫‪.‬عمل می نماید‬
‫تحریک کننده وروحیه دهنده باشید شما به عنوان مربی تاثیر ‪2-‬‬
‫زیادی برموفقیت تیم داشته باشید ‪.‬تیمی که اغلب انگیزه زیادی در‬
‫‪.‬نهایت برنده می باشد‬
‫با بازیکنان خود ارتباط برقرار نمایید ‪ .‬به عنوان مثال به علیق ‪3-‬‬
‫‪.‬خواسته ها و ارزوهای فردی آنها توجه کنید‬
‫رهبران موفق کسانی هستند که مبارزه طلب ‪ .‬خلق ونواور می ‪4-‬‬
‫‪.‬باسند‬

‫فهرست منابع‬
‫راهنمای مدیریت ورزشی دکتر رحمت ا‪ ...‬صدیق‬
‫سروستانی‬
‫اصول ومبانی مدیریت دکترعبدا‪ ...‬جاسبی‬
‫سازمان ومدیریت در آموزش وپرورش احمد صافی‬
‫محمد ‪ENGLISH FOR STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION LPLN‬‬

‫علی محمودی‬
‫‪RAY,R, Management strategies in athletic trainig ,‬‬