P. 1
la_ta7zan[1]

la_ta7zan[1]

|Views: 178|Likes:
منشور بواسطةTaoufik Ab

More info:

Published by: Taoufik Ab on Sep 01, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2011

pdf

text

original

نزحت ل

1
نزحت ل
ينرقلا ضئاع / خيشلل
http://www.ahm1.com /
تن يميصق
نزحت ل
2
باتكلا اذه
ةسارد بناج ةيرشبلا ةايح نم يوسألا بنالا ةلاعب نعت . ةل,,م ة·ا`-' ةداج
. .,-ا, . `,·لا, `,·ا, . ·,اشلا, ة,¯´لا, . ة_-ا, . ة·لا ·, . ¸لا, .ار=..ا
. ابح¸ا, ولا, ¸أيلا, . ر´لا,
_م ¸ة·اوم, . ةلاسرلا نم ي·, . ¸حولا نم ¸رون _· ر.علا .·´شلا ¸ح و·,
. .·-ا .د.ا, . .الا ¸.لا, . ة`ي-ا ¸ا·م.ا, . ةارلا .را-لا, . ة`يولا ةر=لا
راب¯ ي.· نم `.ا-ن ·ي·, . راي-.ا ¸ع,الا, . رار,.ا ة,ا-.لا ن· `..ون ·ي·,
. .اعلا .ا,يجوت, . .ا´-ا _ا.ن, . .اب~.ا ة,ا,ج ايا.,, . .ارعشلا
¸·اوي ام _م :ل· ¸¯ . ¸-ا, _مالا, . ¸ي,ر·لا, ¸ي·رشل ` .اح,ر~ ' ·ايا ¸,
. .ارشن, ¸ح·م, ¸.اير,د, . .·-, ¸.-. نم . ···¸ا ¸اس, ·`م`· ا· `¸-ا
· را.-ا, :ل ¸وي و·, . `.شم `.,م `,ج, . `ب`ترم `_ي,م .ا´لا ا· .¸
,, نزت لو لءافتو رشب|و ¸·م|او =-=ا ,,
*************************************
نزحت ل
3
--=«'ا
`-ا · `ع,, ·ب-., ·ل¯ _·, . =ا ¸وسر _· `··لا, ة·.لا, . =
'رت .' ¸ب· :ل, . ·م ةداس.ا, ·ت.ار, عت .' _· . , .,- . , .ا´لا ا,·
. ·و.علا ¸•لا €ا·, ا· •و·, . _ي-.لا ¸علا, ,يلا ¸=لا ‚¸ ·¯ا- .' ¸.ا´لا ا·
ة·رعلا ,ƒ نم .¸, . ·„…, ··,·, ·ر†و.ت ‡¸ب· .¸شلا _· ¸بلا ,´-ا .` ي-ا نم .¸
. .ا·ˆلا ة.ار·, . ة--ا ةي,ر, ‰و·لا Šا‹, . ¸†مألا, Š·~¸ا ‡¸ب· ¸ةبم ‰و· را.¸
نم `.ا~ ·, Œا~ ,' . .,ح ,' •,· ·, Ž' ,' •ةا. •ا· نل ‘ي-ا ا· `’ب¯
“” :ل· نم و• ا†ي', . `¸· · مون د`ر, . `•ر' ةع-–م ` —·' ,' . ¸ةبي.م
ا,ي· `’ب´س . `¸.·, ¸ا·م', . `دراو, `او·, . `ˆ·, `رو., . ` .اي,', ` .اي¯ ا·
ةي,-ا ˜لا, . ة´,لا ™,رلا, . Šو-لا بل ¸ .ا,د نم š .وعم·لا ·يل¸ ¸., ام ةرا.·
. ةابلا
ا¯ ةاي-ا ›· · ¸وي ¸, . '·ا, • ¸œ.ات, . `عسا, ر ش,' · :ل ¸وي `.ا´لا ا·
. • ة-ي• ة`ي.ر • ةبي~ . ¸·
.اي.ا, . ¸الا, نلا _م ¸ماعلا ¸ . ةر=لا ةلاž .ا=-' :ل `_`-.ي `.ا´لا ا·
. .ا´لا, .ام,لا, .
ة.اž, . .ا–لا ة¯اعم, ةاي-ا ةمدا.م _· رار.¸ا ن· •امŸاج •اي· €ا,ي ·ن¸
: ح,`ر Œار~' نم, . : ن را=·' نم ¸بير· ¸.ا´م نم :يدا`ي ¸, . ¸يللا —·ر, _,لا
. ›يعلا .ا.`·م _ت, . :ب·اوم ر·ت, : تاي=عب ¸·ت, . €_.م ن` - `ن·=ت .'
. ة_لا .اعت', رعلا ¸.·,
· ·ل,' ¸ ة`ما· ¸ام _· ·يبلا `ير',
_وvا · .ا, `_·, . ر.لا ™ارشنا, ةي´لا, .,·ا, ةداعلا `ب• ج .ا´لا نم .لا .'
. ر·ا,لا ¸بلا, _رلا, ¸,الا, ¸م.ا
نزحت ل
4
.ا–لا, .ا·¸ا, . ·, `ن=لا نح, . ·ي· ¸¯ولا, . ·نار·, =ا ة~ر, `_¯ت و·,
. =ا ,عن ر¯ت, . ¸بلا _· ¸لا €رت, . ·ويلا د,ح ¸ ›يعلا, . رلا,
-ينا·لا · ر.لا ¸ي., . .ار=`..ا, ¸لا, . _س.ا, .,-ا, . `,·لا, `,·ا در=ل ةل,ا- و·,
. ابح¸ا, ولا, . ¸أيلا, راي·.ا,
-·لا·لا · ·و.علا ··¯ نم, . ¸ي¸لا ` نم Šو.ولا :· ¸ `ر,ي ام ·ي· `’ع~  نم, .
. .ا,د.ا, .اب~.ا, .ا´-ا `·لا· ام, . ةر,لا .اي,.ا, . ةˆعلا ¸.لا, . ةدراشلا ة·م.ا
., . •ادر- •ا=·, ˜يل, ة` دالا ة´لا, . ةع~الا ¸·اˆلا, ةالا .را-لا نم `˜ب· ·ي·,
. : تداعس ¸ج' نم ة`-`م ةو·د و· ¸, š •ايسايس •احر~ ., . •ا`ير´· •ا·رت
--بارلا · ¸ •ا-¯ š ةينان¸ا ˜لا ·ام, ر·اشلا ·ي· `’ي·ار· . ·_·, ,ل `.ا´لا ا·
. ةر=لا `نيد و·, . _ي-.لا _ا,رلا _,لا راب·.ا
-.-ا-ا · :ل· ¸ `_· بير·ت . ·عل, . ¸`ي,ر·, ¸ي·ر ن· ¸..و`ن .ا´لا ¸ `- Œوس
. ا• † ¸ح' و,· ا·ج, _`ن' . نم,لا ةلا. ة´-ا· š
-=.ا.لا  · ة`رم ·تا.ار· .و´ل . ·ل •·ي,ت, ¸رال •اي- . ¸اوح .ا´ل •¸عج' Ž
. .ا´لا ¸.' ¸ ¸لا _م _جرلا `’عج, . •·.م ·`ر´·,
--با.لا  · . ¸,س', _ن' ·` ي'ر, š :ل· ¸ ¸بس ` نب •ايم . .,لا ., ة-.لا ,·ر • ¸ن' Ž
. ةلالا ,' .ا´لا نم ·`,· اب ,' . `¸لا, •ايح, . ¸ Œ†ر., ¸ن' •اي-·
-·-ا·لا · ا`,ر· . ™ر =لا ·ي· `’·ون ا·¸, . ¸و.لا _· ., .او,.ا _· .ا´لا ا· `بتر' Ž
.و´يل . ¸.ا-. ع, ‘ي-ل `دو·', ر-¯ ‚¸ ¸‘يح ` نم ¸ن', . .ارلا ¸, ¸-اد'
. ·ر=ل Œر~', `·ل ل', ¸رال _م'
--=اتلا · .¸, . ` ·``ي, `.ع. ·ي· ‘ي-ا .ا¯ •.,· š ‘يداح.ا _ير- ,' .اي.ا ·ا·رأ, •¸ ~' Ž
ن· •اع`,, . را.-·ل •اب~ · ¯ ا·, . †’´س ,' :ل· `.ر¯· •اح ,' •ا-ي-. .ا¯
. ¸·م¸ا, را·¯¸ا, رار´لا ,, ¸ _و _ _,· ¸ب:· =-, , اs _`,شت'او ,, . 
نزحت ل
5
·ر=ا-لا · ان', . ¸ة·وم بيلاس', . _` بلاو· ¸ _اعلا —عبل •ارار´ت `¸رالا -•ي ابر
ةرا,·, ةموعلا _سرت, . ¸™ر~ نم ر·¯أ, ةر´لا ’ب·ل _ي.لا ا· `.عت, :ل· `..·
. :ل· `- .¯رلا ر`,ي نم, . ¸لا
ا· ¸- .' _·, . .ا´لا ا· 'ري .' دار' نل ا,م`·' . ةما¯ ةرش· :ت
¸ •اداس, . ة·رعلا ¸ •ايي, . ¸ولا ¸ •ا·ا.ن¸, . ,´-ا ¸ •.·, . ˆ-ا ¸ •ا·`. .ا´لا
. ة_.بلا ¸ •ارون, . ي'رلا
·يج ,' . •ة`.ا- •ةا~ ·, `.·' Ž, . ¸´ل ·ي· . ,´ت', . _يلا ·ي· `ب~ا-' _ن¸
. •ةيعس ةايح اي- • .' دار' نم „¸´ل و· ¸, . ·تا, •ا, ,' . •ة,`ي-م •ة·· ,' . ·يع,
-ت·رت _- _=لا -ي· ت-=_و :ب ¸ر.,و ¸¸r :ب ءي=,
`=·,- _,-او `ر¬= ·ا·ي-· _,-او =ي-او ¸-رلا _. =و
*****************************************
نزحت ل
6
=ا ا..,
¸ ن|= ي· ,ه ¸;,, ¸· ¸ _|لا و =اوام.لا ي· ¸- - ل|., _ ¸ . `ر-بلا .ر=.ا ا·¸ ·
· ةيلا `.ا-.' ‰دان . `_يرلا ’`ب·, . `_ولا _ا·, =ا ا, .
. _لا ¸ ة·الا .راح, . ¸ير=لا ن· `ب¯رلا ¸ام, .ار-.لا ¸ يدا-ا ¸. ا·¸
· ا,دان =ا ا, .
· `.و´لا ` .ا.لا ‰دان . ةرا´لا ’·ج, ةب´لا ’ ح, . ةبي.لا ’ع·, ا·¸ =ا ا, .
· اوحا. . ¸الا ·وج, ¸ `رولا ’لس ', . ¸بلا=لا ·ام' `.او,.ا .., ' ا·¸ ا,
=ا . 
· ا,دان . ¸اب-ا ’ع=ت, ¸ام.ا ’,نا, ¸`ب†لا ’·ا., ¸ي-ا .را, ا·¸ .=ا ا,
·` .·ا· . `’~ اب :` ن :ي· `’·ا., `’ب`حر اب `¸ر.ا :ي· `’·ا. ا·¸ =ا ا, .
. .يˆلا `_م`لا, . `•دا`.لا `.تا·ا, . `¸لا-ا .ا·لا, . `بي=لا `,´لا `ع.ي ·يل¸
. `·لاولا _†-لا,
ة·س.ا, . .ا`لا ¸ `¸·.ا, . .اجا-ا ¸ يداي.ا, . را-`س.ا ¸ †.¯.ا †`ت ·يل¸
..داو-ا ¸
™ا,ر.ا `ن´ت, `.ولا †ن·=ت ·ر¯,,.يدات, `_,ت, ‘ي·ت, `نل.ا ,شت ·‹ا,
.`¸يلا †ري, . ``†رلا ` .و·ي, . `.ا.·.ا `دˆت, ر·اشلا '·, . ¸ ·.ا,-ب ` .ي=ل - ·لا _
. .ا´لا ` ن·', . .ارابعلا `•.', . Œ,ر-ا ¸~', .ا‹.ا ` نح' · =ا ¸ ¸ه
ايم= -ل ,·-ت _ . “”
. ة•´-ا, ةرلا, †,علا, . ةر.†لا, ةولا, . .ابلا, ن·لا ا·,· · =ا ¸ c·ملا ¸م ل
_ا,«لا =-ا,لا -·ل ;,يلا _ . 
. .اح¸ا, †د`ولا, . `دلا, .`و·لا, . ةياعلا, `.=لا ا·,· · =ا ¸ -م-` ن ¸`- ,كب ا -و
-·لا ¸م· _ . 
نزحت ل
7
..,ˆلا, ةبي·ا, . ة=علا, ¸·لا ,· · =ا
در,' ,,لا .•ا`م' Œو-ا ·, . •ار,رس .,-ا .ا,ج, . ةو• س ة·ولا .ا´م •¸عجا· ,,لا
. .ا·¸ا .اب ™ا,ر.ا ر` ~ •_~', . ¸يلا _·, بلا _·.
. ةي´س ة,ر=`–لا ¸ولا _·, . :م •ةم' •اساع`ن ةر·ا`لا .ويعلا _· ¸ل' . †.ر اي
. `:~ار. ‚¸ _·الا ¸·`., . `€رون ‚¸ `را.بلا ‰رايح ·ا †.ر اي .ابير· •ا-· ا,`ب',
. €ا· ‚¸ ¸يبلا ن· ¸·ا,لا,
. `¸-ا نم ¸ ¸`ي, را`–لا ¸~ا, ` ¸·Ÿ', . رولا نم ¸•دا. ر`-, ¸,اسولا ¸Ÿ' ,,لا
.¸م`و`م : ن`و· دوج نم ¸دب .ا=يشلا ي¯ `در,
.¸لا اسون نم ` در~ا, . `,·ا ا· •¸Ÿ', . .,-ا ا`· `ب··' ,,لا
.¸ ¸ا,لا, . :ي· .¸ ¸¯ولا, . :يل¸ .¸ .و¯رلا, . :` م .¸ Œ`و-ا نم :, ·وعن
._.لا ,عن, ‚ولا ,عن . ا†يل, ’ن' . :, .¸ ةناعس.ا, . :م
***************************************
ا=ي-= ¸·
. ا,ي· ¸رحا· . ةبي=لا :تايح رس ا· _ا.لا ¸علا, .ا·¸ا
. ,·ا ب·ت ا·,· ة.ارلا, :ي·, . ة·رعلا, ,علا ب~ا
. ةاي-ا :ي· ¸·ت ا·. š ¸.اعلا ر-·ا, ة,ولا دج
. •ااد =ا ر¯· نم ر·¯',. •ار,م .¯رلا ة.ار, :ي·
- . €ر. ™رشي .اح¸ا Šاونأ, ¸الا ‚¸ نح'
. ر.لا ™رشم Šا-شلا· . •اا- •·ج, . •ا·ا- ن¯
. ¸رم ¸¯, ›·لا, ¸·لا, -ا, -ا نم :ب· ر,~
. ·ولا, ¸¯.ا, ة=لا-لا, Šاس.ا, ··´لا, ر=لا ¸و–· €رتا
. :نا,ح', :مو· ˜ت ر·م ¸· ¸ :·ا
. ¸بلا, ¸.الا ˜نا, :موي د,ح ¸ ›·
نزحت ل
8
. ا·و-, ةي·اعلا, •Ÿرلا, ةرو.لا ¸ :ن,د و· نم ‚¸ ر=نا
. _·, ول ·عم ¸ماعت , ¸اح.ا 'وس' ر`·
. ة·يلا را´·.ا, ةي-لا ..اي-ا .ار, .ا·لا ¸ :·· Š,ا=ت .
. _.· رعلا· š _ماس, ,حا, ,=¯ا, ˆ.ا, . ب–·ت .
- . ¸¯وت =ا _· ¸, . ,لا ¸وح, ,علا ¸ا,Ÿ _·وت .
. .داو-ا ,-–ت ., ¸عيب=لا ا,-ح ة´شلا ·'
. ·را´لا را=نا, ةرما,لا ة· نم ¸-
. ™,رل .ا· ,لا ةي·ا·ر, . ¸· ›يعلا ¸و–· . Œرلا ر-·ا, ةاي-ا `,
. را-ا نم ,=·' ™ا,ر.ا -ل :, ’ح _لا با.لا, €· _لا ,علا ¸, .را·
. ا,ي· ر´ت ·· ا,بحا. ر–ت ¸, . €ر–ت نل :ي· ’ي· _لا ة·يلا ¸او·.ا
. ةي–لا, ™ا-لا, ,علا ¸ ر´· . €_´ت _-.
. ب-· =ا ·جول .اح¸ا ¸ع·ا, . ¸ح ح' _· :ل ˜ي· . ح' نم •ار´ ر=ت .
. :مو· _ل ·, ¸·اشت, ·ي· ر´·, . :ل •اع·ان •ا·,رشم دح
. · ‚¸ ·ويلا ¸· ر-,ت ., ¸ا-ا ¸ :· ,حا
. ·يل¸ ™اترت يلا يلا ¸علا ¸·ا, . :بساي يلا _·الا ¸علا ,عت
. ا,ي· =ا ر´ا, ا• .-, . :ي· =ا ,عن ¸ ر´·
. ¸·, ¸·', ¸ام, ة-. نم =ا €ات¯ اب _·ا
- . باعلا ن· Œر=لا —·, نسا-ا ةي,ر, يعبلا, بيرلا _م ¸ماعت
. ¸الا راب-', .ا=لا _بت, .اعاشلا, ..,لا ن· ¸·ا·ت
. ,يلا ,لا ¸ ,يلا ¸علا· š :-., ·ا·.ا, ة.ايرلا, ¸شلا, :ي·
. ةم·لا, ¸ا-ا _ا., ةي·اعلا, وعلا, •ااد =ا Šدا
*****************************
نزحت ل
9
رك=او رك·
:`يم· ’- نم, :·و· ` نم €`ر``·ت ¸· ا·,· :ي· =ا ,عن ر¯ت .' · نعلا ¸ ن, و
اه,ص¬ت ل - ·لا -م-ن او=-ت _ . .ام, .او·, . .ا¯, .ا· . ن~, ¸ ` نم' . ¸., ¸ ة`-.
`,عت . ’ن', • ةاي-ا ` :· . `رعشت ام ’ن', اينلا :يل ¸ ·رها » -م-ن ,كي·- _,=| و
-·|ا بو _ .·جر, .اي, . .ا, .ال, . .اي· €· ¸ نابذكت ا مك`ب_ ءا ل¹ `¸ |,· _
. :`ي·اس _· عت •.', “”`·ا·' ` .ر`, ·, . :`يم· _· ¸ش· •.' ة,س ةلأم ¸· •¸·
:تعم ·· •.', “”_·´لا ·ون Ž.ا را~' `·, :يي· .¸م ·ات .' `¸يح' “”` •وس `’ع=· ·,
·ي· ¸`·`ن, . `·اع=لا ·ي· ر„ ´`· نم €ا·, درابلا .الا نم Šر´ت .', `¸,شلا ·اع=لا نم
·, €ر=ن ¸ •¸مأت, . ,`.لا نم ’ي·و`· `·, : ع`‹ ¸ ر´ت “” ¸·ا`س', ¸¸ارمأ, `.ار`شلا
,عن' `·, :· `_لا, . ·الا, ¸ˆلا نم .`و- ·, €• ج ‚¸ ر=نا, . _علا نم ’س
. ¸و·لا, .ولا, `_-`ت Ž, ·رو–- :ي·
¸· “” ة–· .·, .Ÿ, :ع‹ _ي, †ب-' “” •اب·· ¸` ح' ¸ب-¯ `·ح, €ر., ¸ `يرت'
.و·ايلا, ,ل,لا دو· ¸,ام :يي, `—يات • ¸· “”,´,' .و´· :نا, .ار·,لا رو.· يرشت
امو,م `›يعت . `يرت . :´ل, . ¸ةيج ¸¸ا–·', ¸ةي· ¸,عن ¸ :ن¸ “”_=·' .و´ل
. ة·راولا ةي·اعلا, . _نا·ا `·ولا, . `درابلا .الا, . _·الا `,ب-ا €·, . •ابي·¯ •اي,ح •امو·م
_~ا·, .ةداعلا `™ام €·, ¸ة`يلام ¸ةرا- نم `_·¸ت .دوجولا `ر´شت ., دولا ¸ `ر´ت
`ر´ا, `ر´· . .اي.ا, ,علا, ب·اولا, _-ا نم ةر=م ¸ نورص,ت ا··| ,ك.فن| ي· و _
:لوح نم اينلا, . :ا·.', . :ي·ا·, . :·, . :ي,, . : ·', . :ن ¸ `ر´· ¸
ا, نورك·, ,· -·لا تم-ن ن,·ر-, _ . 
*****************************************
نزحت ل
10
=ا· _=- ا-
ةدار¸ل ¸·, . .وج, `¸~ ·يس¯ل .,-ا, . ·`را–-سا, ·عم ¸·الا, ¸.الا `ر¯ت
¸ •ا,' ·ي· ` ¸‡`·`ي . ‰,`ر`ي ., ‰و• =`ي .·علا · ¸.الا `.م .¸ .ةر.ا-ا ةاي-ل `يبت,
رولا ‰ري ·· ·ي· `.`و`ي, . •ا,' `_ر• ·· ¸ا·¸ا ن-س ¸ ¸ةي`و· ¸¸اب- ``ي`ي . .ايلا ةنا,نŸ
ر´لا . . `·`-`-.ي `,·لا ., . `·-.ي †,·ا ., . ·`يعي .,-ا . . _,نا, _–م ·ن. š
_ب نم :ن •ن' . ’الا ة=م ’-, ¸.الا ¸و,ا¯ ¸ `›عت . . `·· ·`ن. . ·يي-
¸لا, . ·` م' ن=, ‚¸ ¸=لا, . ا,ع=م ‚¸ ˜شلا, . ·`ب.م ‚¸ ر,لا `د`رت .' `يرت' . ¸.الا
. ·را, :·ارحا, `·م :·, . ¸.الا _م :·ات .¸ . ¸علا ‚¸ ةعملا, . ي·لا ‚¸
. `Š,م `.يž `بي·ر •ي,اسأم `_., ·,ا·' _· :حار=نا,
ر¯· . ة·ارلا ة·ال `.`ن, . ,-ل `¸ي,·, . ر.ا-ل `Šاي. ¸.الا ر·د ¸ ة.ارلا
· ¸ا· , `’ع· ام, ,م.ا =ا ¸ ت·- =ق --| c· ت _ نم ¸ا~ ., . ¸–·, `رم.ا _,نا
._يرالا ة-· ةدا·¸, . .ام,لا ة·ج _يرشت
رشي يلا¯, . • ·.' .و-=م و·, ¸-=لا `ن-=ي يلا¯ . ¸.ال `دوعي يلا .¸
·, . ,·روب· نم .اوم.ا _ر- . · ¸.الا _· ¸´بي نل اولا· •ا··, . بش-ا ةراشن
..´لا `·ر¯' · ¸ا· ”†ر- . ‡ Ž · را-ل اولا· `,·' ,ا,بلا ةل' _· .-ي نم ر¯·
.ن, . ةيلا انرو.· ¸· . اي.اب ¸·شن, انر.اح ن· `,-`عن ان' ان.·, .¸
و· ا· .. š او·ا=سا ال _–م ام ةدا·¸ _· † نلا, `˜ن¸ا ’عجا ن·ل, . ةيلابلا ¸·~.ا
. ·يع, ¸ا-ا
.الا, ·ام.ا ‚¸ `·-ت _ي`رلا .. š .-ا ‚¸ .وي ., .ارولا ‚¸ .,ر=ي . ¸الا .¸
. ةاي-ا ة` `س ` .لا- ·· . ·ام.ا ‚¸ `_ت ة·الا, . ·ام.ا ‚¸ `ر-ي
****************************************
نزحت ل
11
c-,, c-,,
·_- ب·· يلا ` ˜م' ·· . `›يعس `ب`-· ·ويلا . .الا ر=ت ·· ’-ب.' ا·¸
:`موي و· `·`را· :¯رد', . ·`… :` ƒ' يلا `·ويلا . ..ا ‚¸ .أي Ž يلا `·لا ., . ·ر,
·ي· `.و·, ·ي· .ل, :نأ¯, ·ويلا ا· ›يعلا €- ¸ • ¸عجا· . `حا, `·وي €`ر· . `ب`-·
.ي-لا ·-ب, ¸بلا _·وت ¸,, . ·`·, ·„ ·, ¸.الا ˜جا· ¸, :`تايح `ر·عت . ا,يح .
·ويلا ا,· . €`ج, €`¯, :·ا,¸, :ما·ا, €,ي¯رت `Œر.ا •· ·ويل . ب·رلا ·حŸ,
. روم.ا ¸ •انا,تا, . ¸رو–- •ار•¯ ·, . ¸¸مأ, •ا··~ا, ¸ر,, •ة,·ت, •ةعا- •ة·. ·ت .' ,.
. نير-:ل •اعن, . ,لا, .ا·ا, . ر,=لا, •اما·ا, . ·ولا, •ا.ر, . ¸- ¸ •ا``ح,
·يناو نم, . ¸.اوس ·ا·د نم ¸ع-, · تا·اس ,`· ·ي· ’ن' يلا ا· ·ويل
. `.رلا ·ي· `ر¯ت . بنلا نم ·ي· `ر·ت . ¸يلا ·ي· ي`ت . ر`ي-ا ·ي· `Šر,ت . •ارو,
. :·Ÿر, ·ي· _.رت . •ةي´س, •ام', . •ار,رس, •احر· ·ويلا ا· ` ›يعت . ¸يحرل أي,ت
€او``ب . :ع, . : يب, . :يƒو, :لا~أ, .: ج,,, ¸ ¸`- ¸· و cتي ت¹ ا- ذ¬·
¸,ر·اشلا _ . ¸ح ., . ¸ح ., ¸-س ., . ¸_ا·,نا ., ¸ .`,`ح ·, ·ويلا ا· `›يعت
¸وت :ب´م _· •ا–ي' ا,ع- ةحا, •ةراب· :ب· ™ول _· ب´ت .' :ي· .¸
· ةرابعلا .,c-,, c-,,, Œالا ˜م.ا `,ب- €† ر`–ي ¸,· ·ويلا ا· •ا`ي, •ا`راح •ا,ب- ’¯' ا·¸
. ر=لا با·لا ¸· `,ب- ,' . .يدرلا
,· ,' . _اج.ا _لا ˜م' .ام نم .,- ا·ا· . ·`ويلا ا· •..Ÿ •ا,· .ام ’,ر ا·¸
.را-ا نس.ا ¸· .ال
·ةير=ل ا,ع–-. ¸ةمرا· ¸ةمرا. ¸ةي·.و· ¸ةدار,, :ن _م ’·. ول :ن¸ ¸ي-| ¸ل,
., ;,يلا اذه _, . :ب·اوم ةيت, :ناي¯ .ا, ¸ ·ويلا ا· ¸ ة=- ¸¯ ¸·ت ا,يح
,' . •ا`بس ,' . •اش`-· ,' •ار-` · `¸=ن' ·· ¸ƒال' `.„· ' •· ·ويل · ¸و· . ` :· ةي¯,ت,
·ويل .ة,اتر, `·ا=ن ا·¸, . ةر·ع, ., `€ابترا ·· . _ب´م, _ي, `بتر' Œوس •· ·ويل . •ةبي·
نزحت ل
12
¸ .ا,ت.ا, . ¸ما• ·ا·.ا, ير,=م ¸-, . ¸ج ة·ا=, _·أ· `›ي·' Œوس ·
._ا¯رح, ¸م·¯, _يشم
د,,لا, . ·ج, ¸¯' _· _·. ةيدأت, . ¸`,ر ة·ا~ ¸ `,جأ· `›ي·أس •· ·ويل
. ¸_·ان ¸.ا¯ ةعلا=م, . ¸ةا· ح, . _¯ ¸ ر=لا, . ¸-.م ·اعت, . ¸·اولا,
ة´اشلا ا,نو.·, `رشلا ةر- ·م ‘ج', •ةي–لا _· ¸ `¸ر·أ· `›ي·أس •· ·ويل
. ´ نƒ .وس, ¸·, ¸ح, ¸ح, ¸ .اير, ¸ب-`·, ¸ر`ب¯ نم
. •ا–يرم ` دو·' . _·لا ‚¸ ‡¸يلا يس', . نير-.ا `_نأ· `›ي·' Œوس · ·ويل
_' . ¸·و=م _م `.·' . ¸ .,ر´م ن· `_`ر·' . •اعاج `,ع~ ' . .ا_ح ¸` د' . •ةŸاج `_` ي'
. •ا_ب¯ ¸ ج' . •ا_·. `,حر' . •الا· `·ر¯' .•ا,و´م ¸سا,' . ¸.يع–ل
نل, :ي· ¸´,' ن· . :ش¯ `.ر·ا _,نا, ب·· ¸¸ام اي· š `›ي·أس · ·ويل
. ني,.ا ,' ايل¸ دوعت نل, ا` · ’•-را, اتر-·, ا¯رت :ن. š ة=- €ر¯ت. `.·' _ارت
·ا·,.ا _م ¸ن _ي,' نل, . ··ح.ا _م ¸ماعت' `ن· بي·لا Žا· ¸ ’`ن' ¸بم اي,
.ارو¯م ن´ي Ž ·ن., ¸• Ž ·ن. š .¸ . •ا· .. . ¸دوم د·يم ‡ ¸`-عت' نل,
c-,, c-,, _•' ¸ ةاي-ا دار' نل ةداعلا ¸وما· ¸ ¸ة¯ `Š,ر' .ان¸ا ا,ي'
.ا, `ح ¸~', ا·رو.
****************************************
_|, _- ¸,«ت.'ا =رتا
¸ ·,·•-ت.ت :· - ·لا ر-| _ت| _ ¸`ب· ¸-ا ¸ا,ج¸ `يرت' . .اح.ا ¸بت .
. `,ع~ ., . `دوج, ·ل ˜يل . ` ·ل ةيح . `دوم •ا· .¸ “” _–لا ¸ب· ةر·لا .=·, “” ·ما·
. `·راو¯ `_·ون . ·داو- †,·, . · با.م نم ` ˜`جون, . ·, ان' ¸·شن ا·ا· . .ول .,
بي·لا Žا· ¸ ·ن' †,,لا “” `روبح, `ر,رس و· ا·,· . `·ان ,' . `·ي,, اي, ¸ا-`ي •¸· يرن .,
¸ب· .ن اعل ”يري نم, . ·يتأن ¸ح •ارج ˆعن . •.' اي· .¸ . `ع, ¸ر.ا ‚¸ • ¸.ي Ž
.··, ·ي· انررم, رلا ا., ا`,ر, . الو., ¸`ب· `را,ي رلا ¸عل ,' . رلا ¸و.,
نزحت ل
13
.او¯.ا , بي·لا .ا¯ _·, ¸بلا ¸ _´ل _س,' •ةحام ن·لا .ا=·¸ .¸
.¸=ل ة·را.م ·ن. š •·· `·ومم و·, . ¸¸م' ¸و~ ·ن. š •ا·ر `.و· ةع·ولا .ا-·,لا,
·¯ ا·, . با.لا, رلا, ¸رلا, يرعلا Šولا ·ب`م ¸ _·وي Žاعلا ا· نم •ا_·¯ .¸
.ا=يشلا ¸رام .ارر`م نم ¸ ,·=-, -·لاو ءاش¬فلاب ,·ر-| ,و ر«فلا ,·=-, نا =يشلا
:=·و -·`- ·رف€- _ .
Œوس, .¸ ةس ع, .و.ر· Œوس, .•ا· .و·و- Œوس ,·. š .و´بي نيلا `,· `_·¯
. ¸·علا _· ن·اري .' `·ل ¸·بي . ·_· ي ¸ ·`ر· يلا .¸ .·ا· ةام ع, Žاعلا ¸,ي
.·ل ةيح . ¸دوم ¸ .¸ش, ¸ا·.ا ` ·ل `Ÿو- . `.و· ¸م يري . يلا,
.·ويلا, ¸و·شم :ن. . ··وحŸ ر=ت . . · راب-' ن· ¸أت . . :يتأي ¸ح •ا· €رتا
Ž, ·`… •رش` ت Ž ¸·وي ¸ •ة·ين ·و–يل •ان `,·ا .و.ري ..,· `ب-ع· `ب-عت .¸,
. ¸م.ا ¸و~ نم را-· . رولا ري
****************************************
• ‚ƒا =«·لا -„ا,ت .ي·
و· .¸ ·ل¸ . ح.ا حاولا او, . ··· ¸ ¸ج •Ÿا`رلا ¸لا-ا او† بس .ا-†لا .اع·†رلا
“ا,` رح :تايح ¸ `·جاوت Œوس :ن¸ . أ=-ا, .ي-ا ¸·' `ن-, ’ن', ان' `_·وت' ا·ا· .
ةنا·¸ا نم, . دو.لا ¸,رلا ,ي=-لا نم, . `رلا ,.ا 'لا نم ا,ي· ةداو· . اس,`ر.
-ت ¸ح :· ..,· ’´ي نل, . `_ت, `_=ت, `ر,ت, _بت, ¸=ع`ت :ن' ·ادام ة`علا
€,وي ام `,,م ` ر=نا· `, ·ر,ƒ' ¸, ’ن', ام' . ,,م `ر· .الا ¸ •اس ,' ¸ر.ا ¸ •ان
.:ع-–م †—ي, . :م ¸م`ي, . :ي· ¸´ب`ي,
.وب–·ي ,,´ل . •ايم •اب¯ .و·ري . `¸الا, . ي . ¸ر.ا _· ˜لالا .¸
:ل ة,وت . `بن`م ,`·· ’نأ· . •.ام ,' . •ا,د' ,' . •ا· ,' . •اح·. `,,•· :ن. :ي·
_اعم „¸¯ نم _ت, . -ا .ا. „¸¯ نم _-ت, . :ي· =ا ,عن, :ب·اوم €رت ¸ح
.ا· •ا·¸ . ب–لا, `·ن,يري ام ا· . •اد,´م . •ا =- •ار. . ا`يب· “ •اي, _بت, . ¸بلا
نزحت ل
14
ةبي,لا ةما.لا ةر-.لا¯ `ن¯, ,, `` ح' `’ب' ,, `,·_-, `,,,يوشت, `,·ن, ..,· ··´ل
..,· ··´ل ’ي·.' •.¸ :ن¸ . .ابلا _· ا·ر·, ا·دوج, ’ب·ل دˆلا ` .ا`بح ا,ي· `ر´ت
_•`.لا _.ا· .' . €ر· ري´ت, : تايح _´عت ¸ ةيلا·لا ,`,يم' ’ح ·, ’·ات,
ةمر- ة~رت .ي-لا `,·ن .¸ ..,ر´· ا· ¸¸ي. ¸ ` :ت ., `,,· `¸ر·أ· .' . ¸يلا
. ¸علا ,.ا `لا .و´ي :نŸ, ر,, . :ل
_ي=ت :´ل ,,ل' ¸عت .' _ي=ت `نل, . ..,· ·او·' ¸·ت .' _ي=ت `نل :ن¸
.“,·او·. :حار„~ا, . `,·أشل :لا·¸, . ,· :ي·ا-, ,,ي`-, ,`·ن ن·ت .' ¸ ا,ت,- ¸ق
,ك…ي€ب _ <وت, :سا- ةي,رت, :ا–· ةداي,, ‡ ¸د`ر-ا `,,·او·' ¸ `ب.ت •.' `_ي=ت ¸,
نم •ايس . „¸´لا ‰ل •ا,وب- . _يلا · •.وبم .و´ت .' ير`ت ’¯ •.¸ . : جاجو·ا
. •ايع, •·م' ’` م', •·ي-م ’ب~ `· . Žاعلا · .ويعلا
************************************************
¸=-| ¸- ارك= ر…ت·ت ل
بلا·لا ر´, . ·_· `_·´لا بع· . `·,ر´شيل ةي-ا =ا •Ÿر, `·,ر¯يل دابعلا =ا ¸-
ا·¸ `·`.`ت ·· . ¸ولا _· ةبلا· ,ع`لا .ار•¯, .الا, .ار´لا, دو-لا ةعيب~ .. . ·اوس
€وب.ان ابر ¸, . :·,رعم اون, . :ناح¸ او·رح', . :ي~ ا,ر¯ · ..,· .ج,
`,,يل¸ ’ح' :ن. .¸ ¸ .¸شل . . ¸·لا -ا ¸ي-ب €ومر, . œ.اعلا ¸ ن| ل, ا,م«ن ا- و
-·=· ¸- -ل, =_ و -·لا , ها·†| _ _`,ر ¸.' ة.· ·لو.· ¸ ا·,· . دو,شلا Žاعلا ¸-س `_لا~,
بعت, . _بشيل Šاج, . ·ايل ر,س . `··, . ` ·,`د', . `·اس, `·ع~', `·ا¯, `·ا·, `·,ا
. روعلا ب´لا¯ ·لاول _ب.' . ··اس يو·, ن,.ا ا· `.را `ر~ ا`· . ™ات_ل
. • ·ي,, •ا,ا· . •ا-را. •ا·و· . •ام . .اردŸا . •ا·ا-سا
. .ادار¸ا ¸=-, . ر=لا ¸سو´م · `,, ي~ `•ار,' ’·رحا نيلا ',ي· .'
. ·`ا,- `ت . نم · ة,و·لا ¸وع, ا,,,يل,
نزحت ل
15
:`„~وي ا·¸, . _·ل .اح¸ا ··, . ¸يلا €رل €و·ي . `را-ا .ا=-ا ا· .¸
..وع.ي اونا¯ اب ˜·بت ·· . .اح¸ا, ¸يلا ا· ر´لا, . دو-لا را=نا _·
. :=· نم `· €ر–ي . , . ¸ ¸اح ¸¯ _· `,الا :ن. š =ا ·`جول _-ا ¸·ا
_لا يلا نم `_- ايعلا `يلا, . `ن-ا :ن. =ا ~ا, . €-ج نم `دو-ج ., ¸ امن,
ا_,ك= ا لو ءاز„ ,ك·- =,رن ا ل -·لا -„, ل ,كم-=ن _ . 
¸حولا اوع‹ ام `,·أ¯, . .ا·`و·لا · دو-لا ة بج نم .·علا نم `_·¯ ¸ ·· ·,
`·در·, ·` و· ..لا _· ¸عي و·, ¸يلا ¸ ¸` ,_ cلذ· -.- ‡رˆ _ل, ا·-=, ,ل ن| · ر-
ن,·م-, ا,نا · ا - _·ر.م·ل _ ’-م ,' . €.ا-· ·, ب´· •ا· •اي, ’ي·' ا·¸ أجا`ت .
·· · ¸..ا و· ا· . :س'ر ا• `_ش· . ·· _· ا• †›,ي, ا,ي· أ¯وي •ا.· •اي·اج
. “” :عم, ¸عم ا• .ي´· . ··· ¸ ¸ج ا,يرا, _م دو-لا ن¯ ¸ ة=`-ا ةيرشبلا
****************************************
_=ص·ل `‰ارشنا ¸,ر-ƒا _, نا.-Šا
¸ا`لا داعس¸ نم نييلا ¸,' .·ع=¯ `_-ا, . ·‹ر¯ `Œ,رعلا, . ·‹ا¯ ¸يلا
. ,·را., . ,,··-', . `,,سون ¸ • ·جا· `·تر· .و- . داعس¸ا ا• .و`–لا `,·
.ةي´لا, .,·ا, . ابن.ا, ™ارشن.ا .,-ي·
- • ·ي~ ` ·ل س', •ا·,رعم €_· `_ما· •,· :, „Ž' ,' ´,· نم ` .ا~ :, Œا~ ا·,·
ن·' . •ا–يرم ` · . •اعاج `,ع~' . •ا,,ر´م •ن' . •امو=م ر.نا . •ام,ر- ·' .ةحا`رلا, _رلا
.: - `نم, :`يي ¸, نم €`ر·ت ةداعلا - . •ا,و´م
_·ا· ة`يلا _-ا `او·, . `·يرشم, ·عا,, `·ماح `_ي بي=لا¯ _-ا ‡¸ع· .¸
. .اح¸ا, ر` بلا, ,,`,و· ` .ر`· يلا ةيلي. ¸ `Œر.ت ة¯رابم
,يلا Žا· ¸ ةيراج ة·. •·-.ا .ار· _· ة·رشلا .ابلا _يŸوت .¸ ن| ,لو ,,
,, ‹·| -„,ب =ا-| _«·ت ,عي . نير-.ا _· ¸¸,ر. ¸.رح .··¸ ·جولا ¸وب· .¸,
. .وي·لا `··· .¸ ا,ماي·
نزحت ل
16
š `¸ر.ا, `.اولا ا,`.ر· ةج ¸و-د `.ر·' ¸رو· ب´ل ¸·, `.¯ نم .ام ة,ر
. `ي~ `_· . ¸يلا †ب- . ¸ي~ `رو´ `رو· .او·لا بحا. ..
او·اشت, Œ,رعلا .ا, ‚¸ او· Œو-ا, Š,لا, .اشلا `˜ي,او¯ `,`·د`,`ت `نم اي
•ا·,·, •انول, •اع~ ةداعلا .,-س, •ةم-, •ةنا·¸, •ةاساوم, •ة·اي., .ا=· .نير-.ا, ¸ ا-و
Œ• ز•ت ¸-م-`ن ¸- ·=·- ¸=-|ل 19 Œ_·-|لا -` ب_ -„و ءا€تبا ا ل, Ž 20 _ˆر, •,.ل و Ž _ .
*****************************************
¸م-لاب •ارفلا .ر|ا
ة·`Ÿوم ,·ا··' .. .اعاشلا, .يجار.ا ¸·' ,· ةاي-ا ¸ .و·رالا ¸ ن| ب ا,ˆ _
.لا,¬لا _- ا,ن,ك, _ .
¸ ة·رلا ةرايلا¯ _بي· . ¸علا نم ·`بحا. _ري ·وي ن·لا ..اح ر=-' .¸
. ¸اشلا .ا·, ¸يلا .ا· `_- ¸ ¸اس ·, را-ا
:ل `ب-ي _ارلا ا· .. . Š,لا, `,·لا, `,,ل ا,يح أ`ي,· •ا·ار· :تايح ¸ `- ·وي
:ل _-ي.ن, . ¸_يرم ¸رم' ¸ :ع-ي· ةاي-ا _ارد' نم ¸بلا, ر.ا-ا, ¸.الا .ام ¸¯
را-نا, . •¸- ` د', `·ن. ¸تالا .ا-رس.ا ا· نم •., ¸ ةر·م ¸¸ا·أ, ·وت .' ¸ل,
. ¸ن„´م ¸¸وب´,
’- ¸-لا _.و, ¸.لا .و-س ¸ `¸را· يلا .¸=بلا بيعلا, `·ب' •_ارلا .¸
. .ولا, `¸-لا ` .ا.`ي .ار=لا ·· را=نا .ار· ¸, . •ةر=· ¸ةي·د ¸¯ `ر=ي ¸.وبن'
. ة`ي·ولا .,ر-ا ·· ة·`,· ةير· و· :·, . `Œر- •¸ل _ارلا, . ة· ةحارلا
_.' ,' . :ب´م ب`تر ,' . `ب¯ا ,' . `_لا~ ,' . ` _`بس ,' . 'ر·ا ,' „ ¸. ..ا ,· •ا·¸
. `¸-.الا نم :ل _¸, . _ارلا _· ¸–ت ¸ح €_· `_نا ,' . :ي,
Žاعلا .اب~' :ل ن–ي, . ¸علا ¸´, _ارلا `_,·ا 50 ا· ¸,ام ةداعلا نم º
_·ا.علا¯ يان.ا, .,در·ي ¸ابلا, نيŸاب-ا, ¸ح·لا ‚¸ ر=نا . ب-· ¸را=لا .ارج¸ا
. _,م :ن. .` ر=–ت, :·ومد `_· :ار· _· ’ن', ¸ةحار, ¸ ةداعس ¸
نزحت ل
17
****************************************
---, ¸كت ل
,· `_·¯, . ,الا .اعلا و· ا· .¸ .نير-.ا ¸ .ت ., €_· ةي.- ¸ت .
ا,`ر,`.يل . ,,·,رƒ, . ,,ب·اوم, . ,,م·¯, . ,,تا¯رح, ,,تاو.', ,,ن' .وي نيلا
..ال, .اي´ل `·ا·¸ا, . `•ارح.ا, . `.`.لا, `.´لا ا·,· . نير-.ا .ا`ي.- ¸
ب·اولا ¸ .وي ا·ا· . ¸ةحا, ¸ةرو. ¸ .اا ¸ي Ž ةي-ا ر-¯ ‚¸ ·د¯ نم
. •·-.ا,
. ·يب اينلا ¸ :·م _أي نل, ¸ي·م _يرالا ¸ :ل ¸بي Ž `ر-¯ .¸ ’ن'
ةا¯ا-ا, يلا .ادرس ¸ :ن `رش- ·· ,ر·, يŸ ن· •اما· .ž ’ن'
. .ا,,لا,
:`ي-س, :·ي· _· ¸=نا ¸ ,,برش- ¸ ‘ان| ’¸· ,·- =ق _ . ¸ , ه -,„و “ ¸كلو
=اري¬لا ا,«,ت=ا· ا,يل,- _ .لا- . . :تˆن ¸بت . . :تو. _·ت . ’- ا¯ `›·
.:ل·سا ¸ت, €دوج, _ت . ن´ل, . ¸حولا, :ن .· . :يشم
:ن. š ا· :ع~, ا· :نو, ’ن' €يرن, ¸ا- .ول, ¸ا- ,ع~ :ل ’ن'
ا´· €ا·ر·, ا´· ’- ,,---, ,·=-| ¸ك, ل,, . 
ا´·, . `_.·, ¸يو~, . `—ماح, `وح · را-.ا Žاع, `·ب' `,,عاب~ ¸ ¸الا .¸
. •اŸوم .و´ت .' :ي·, :لا~ .. š ¸جرس ‚¸ • ¸و-ت ·· Ÿولا¯ ’¯ .,· .اونو´ي·
. ·تاي¯ -- ·· يرابلا .اي¯ `نم ةي¯ اتار·, اب·اوم, ال', اناول' Œ·-ا .¸
******************************
_=قو ءا=ق
نزحت ل
18
¸ ا ه|ر,ن ن | ¸,ق ¸`- ¸ بات · ي· ا ل, ,ك.فن| ي· ال و ¸_ |لا ي· ¸-,يص- ¸- با =| ا- _
. ريدالا ’ب¯ . `رم.ا ¸–· . `.-.لا ’ع·`ر . `,لا `.ج . ¸ ”ت · ا- ل , ا ·,يص, ¸ل ¸ ق
ا ·ل -·لا _ :بي.`يل ` ن´ي Ž €أ=-' ام, . :·=-`يل ` ن´ي Ž :,ا.' ام . .
ة`-لا, . •ةي=· ةيبلا `.را. €_. ¸ .`ر·, :ن ¸ `’-سر ا·¸ ةيعلا ·· .¸
•ة‹,', ,اوج _ا·ولا ¸¯, . •ة-`م ,,-·- ”ص, ا•- -ب =ا .ر, ¸-و,, نم ` ¸· :`بي.ي ··
· .ا–لا, ر`· · يرابلا .,· . ¸’ي, •ارحا ,' . ¸ةيلام ¸ةرا- ,' . ¸بير· .وم ,' ¸¸رم
با.لا ¸·. •ا·ي·. ر„¯ `بنلا, . ¸.ح `رج.ا, . = ة_-ا, . ا´· `راي-.ا, . ¸ح
. سابلا . —,الا . ¸=علا . -.ا ن· ,·ا.ر, ,·ˆ. ¸ ,ه و ¸-ف, ام- ل| ., ا ل
ن, ل|., _ .
نم,ت ¸ح €ر`. `¸,اس, ب·•ت, . :ن ¸,·, ن´ت, :` ,ا.·' '· نل,
.ا¯ ·ن' † ن=ت . . ¸.ارح :`ن `ب·ت ·· ¸•. ’ن' اب `,لا ` .ج . رلا, .ا–لا,
ح, . †ب· .' _يرلا `_`م, . `ب´`ي •.' .الا ` ˜`بح, . را,ي .' رالا `Œاي¸ :عسو,
`ي, . `ر,لا `_ي Œوس, . :·ر, ¸·ر _· ¸_ي-., ˜يل ا· . ر´ي .' _اج,لا
`.و´لا ¸-, . .ا–لا ¸ رفكي·· ءا= ¸-و ¸-–ي·· ءا= ¸م· _ . 
.' ¸`ب· .ا–لا, `Œر·ا . ¸يوعلا, ر†ملا, `-†لا ›ي- •`و=ت .' ¸`ب· رل `,سا
’¯ ام _·, , . ¸ي-ا ’ل,, . .ابس.ا ’ع· ا·¸ :لا, ',ي· •ا·¸ . ·`لا ¸` يس :·ي
•¸ت ., . _ي .' ¸·بي .ا¯ يلا و· ا,· . `ر- — اذ·و اذ· ناكل اذ· ت·-· ˜| ,ل,,
,, ¸-· ءا= ا-و =ا _=ق ™ ¸ق ¸كلو . 
***************************************
¸ ار ., ر.-لا _- ن, _
. ةي·ا· ¸رلا `ع,, . `·`ون ر,`لا `ع,, . •ير أ=لا `ع,, . `_ب Šولا ع, .ان¸ اي
··=لا `_شي, . _اعلا †:`ي, . ¸ا–لا ي,ي, . `با·لا ¸.ي Œوس ¸ يت|, ن| -·لا _.-·
·=·- ¸`- ¸ر-| و| šتفلاب _ .
نزحت ل
19
·و,لا ر`ش, . ةيد,.ا .رام, . ¸ابلا ¸,,ر _· `·`درا=ي •دا. _ب., ¸يلا ر`ش,
ةيناح ¸.¯, . ´¸- .=, .و´لا ر`ش, . ر.بلا _ ل, . .`و`–لا ة·رس ¸ ¸.ي _جام ¸_ر,
. ¸ة·دا,
. ¸·„=لا ة·را, .ار–- •ا.اير ا·.ار, .' ,·ا· . †·, †· .ار-.لا ’ي'ر ا·¸
. _ =`ي Œوس ·ن' `,·ا· . †شي, †شي ¸` ب-ا ’ي'ر ا·¸
. ةي´س Š,‡لا _م, . ` ن`م' Œو-ا _م, . ة, ةعملا _م
‡ة‡·ا ن `’-‡· ة`ينا,رلا ‡ةيا·رلا .. . ¸ي-ا ,ي·ار,¸ `•ر- . `رالا ¸ _·- ا-ا ·=و ا.رب
,يهارب, _ . 
., ¸‡=ن •دا.لا `يولا .`و`.لا .. . ن`ح`رلا ,ي‡¯ `• ر`·`ي . `ر-بلا ¸ ي-- ن, ا ··
¸,=,ي= ي`ب_ _ . 
_`لا, `ن`م.ا ¸¸· š اعم `··`· ¸ ¸ج `·`ح, ·نأ, ` ·بحا. ر`ش, را·لا ¸ `·و.علا
. ةي´لا,
. ‡ةساع`لا, ¸ي`–لا, ‡´`لا .¸ ‡.`,ري . ة·الا `,,·,رƒ œ.ا·ر', . ة·ارلا ,,تا·اس يب· .¸
ب`--ا .ار, `,`·را.,' ا,†`ي•· .' .ب`-‡· را`لا .ا,, ة·ر·لا راج ‚¸ .¸ .,ر=ي . ,·.
.راوس.ا .ار, ام ‚¸ `,·را´·' ة·' او•=`يل,
·اي.ا . _رلا `را=نا ةدابعلا ¸–·', . ¸ا-ا `·ا,د ¸ا-لا ن· •ا·ر· `¸–ت ·· •ا·¸
¸عل, . ¸.أ ¸ و· ·وي ¸¯ `,ي´-ا, . `روم `بي·لا, . ‚اب` ح _ايلا, . `ب· `ر·لا, . ¸,`د
. •ار``ي ر``علا _م .¸ . •ار``ي ر``علا _م .¸, . •ارم' :ل· ع, .`-`ي =ا
*******************************
ا,·- ابار= ن,مي·لا ¸- _·=ا
. ¸بي.م ةبي.لا ¸ع- `ي`·`رلا ¸·الا, . ¸™ا,ر' ‚¸ را-ا ¸`و- `بير.ا †¸¯لا
¸وسرلا در~  . `·ر.,, _يرالا _`‹ `.·م •ةل,د ةيلا ¸ ·ا·أ· ‡ة´م نم
نزحت ل
20
·بح نم _ر` -أ· ةييت `ن,ا ˜ب`ح, . ةلا ·ام¸ را.· . ج, ‡ ¸ب`ح ` ن, `~' ن-`س
ن,ا ع·', . ·•لا ¸ •ا- نيرش· _ر-أ· ¸ة=عم ¸ر• ·, ر`ع· ¸ †¸-رلا _.`,, . •ا~ •ا·
نم يŸولا `ن,ا ¸`ن, . ‘ي-ا ب¯ _ن', ر,' نم ةيا,لا, ¸و..ا _ماج .`.· _.ا
·تي.· ¸لاعل ¸سرأ· بيرلا ن, :لام .ولا _~ `’,ا.', . _بلا .ا.ارلا د`و-· . دا·,
,·ار· _·ا بي,· _' .ا,' .ام, . ةيسابعلا ةل,لا .ارع ني,ا,د ¸عت _لا ةعالا ةعارلا
. `_يرالا ا· ¸., . `رو,لا ا,م ¸ ··, . `ر·لا ا· ’.` ن' ة·ايل,,
.ويل .و¯ `,·` ح' :ل,ان ا·¸, . ا,م •رشلا بنالا ¸ ` ر=نا· ةي·اد :·اد ا·¸
ا·¸, . ·ي·ا, `€رتا, ¸·لا `·•ج •-· •انابع :ل ‰·' ا·¸, . ر´`س نم •ة •ح ·يل¸ `..أ·
. .اي-ا `,`س . ةي.ح ة·ام, ¸•ا, ¸.م ·ن' ,·ا· ` .ر· :`·ل
•اي‹اي, •اد`ر,, •ار` ·Ÿ `·م ال _ر-ل . ¸سالا :·رƒ ¸ .`ي´ت ¸ ا,هركت ن| _.-و
,كل `ري- ,هو ا·ي= _ . 
ا,`يس'ر اجر-أ· •ااشم, •·ام ن`يي- ني` ر·ا ةمراعلا ا,ترو ¸ب· انر· `’-س
¸=لا ‚¸ ر=· `,اشلا ام', .:-–· ·و-لا ¸ ةر=ن ر=· ¸الا امأ· . ن-لا ة·ان نم
¸, š •ادوجوم ˜يل —•-ا `رشلا .. . ةاسأل ر-.ا ·جولا ‚¸ ` ر=نا ._´ب· ر,ا-ا Šراشلا ¸
. `ر`ج', `_`‡·, `ب•´م, `_- €ا·
*****************************************
¸ ·ا -. ا›, ر==ملا ”ي• , ¸-| _
·لأت, . `.اا´لا ·يل¸ `.ت, . .و´لا ·, ‘ي·ي, . `.,ر´لا ·يل¸ ` Š,•ي يلا نم
.و· .¸ ·ل¸ . =ا ·ن¸ ” .ولا `·`,„ل,`ت, `ن`ل.ا ·ر¯, ` _,ت, . `.ا·و-لا
¸ ·يل¸ ` Š,ن, . .ار`–لا, .ار`لا, .ا-`رلا, ةشلا ¸ `·و·ن .' :ي·, `¸· `¸ح,
. ¸بيم ¸·را. ¸¯ا, ¸اس ·,ا, .اب· _· `™ر=ن, .ا,ر´لا ¸ ·يل¸ ¸`سون, .ا`لا
`·`-`· ¸`-ي, ` ·`جر· ` Šر``ي, . ·`ن`و· ¸.ي, `·`دم _أي ا,يح ¸ ·ا-. ا›, ر ==ملا ”ي•, ¸- | _
نزحت ل
21
_`ري, —يرلا ¸شي, ¸ا–لا ي`,ي, ·و=لا `ر.ي, ¸بلا ¸اعي, با·لا †دري, ¸ير·لا ¸-ي·
.,ر´لا ن· ¸ ¸,`=لا -ل _ص·¬- - ·لا ا,-. c·فلا ي· ا,, ·_ ا› œ· _ . 
ب`¯ ‚¸ : يح ' ن´ل, . .ر´لا, .,-ا, ,·لا, ,·ا ةحاŸ¸ ةي·د' ا· :ي· د`ر` س' نل,
¸¯ .`ج, `·ت`ج, .,· .·وجرت, `·و·ت, ·يدات, ·يجا· š ·عم .ا=-ا .ير ,عل ة`†لا
ة·ا~, . ‰ر-' ةداب· :`,ر €.ا·د .¸ . .¸ ¸¯ .· ·, .ا·¸ا .· .¸, . ¸ .¸
., `,·ي ., `,,ي . .' •يرح .ا·لا `ن· `ي- •اب· .¸, . .و=لا ¸و.ح •و· ةينا _=·
بي- . `بي- `_ي‹ `بير· و·, ` ·,ا, .¸ `.وت .او,.ا ¸¯ · بح .¸ ·`ر.ت ¸اب-ا ¸¯ ¸ي
`جالا `حاولا †يولا †_·لا و·, . `_ا-ا `.يع–لا `_لا ’ن', €`ر`مأي ·ا·د ا·¸ ` ر=–لا
·و·ت .أ, ¸ ,كل ”•ت=| ين,-.ا _ _,•لا· ` .و=-ا :, `’œœœ‡ل', . ¸Ÿاولا :, `’ل,ن ا·¸
. ·‹ا ˜يل ¸بلا _` رم . `·ر`.ن, `·-`· ·•لأسا, `·دم `ب~ا, . · ‹ا, `.·ا, . ·ر¯,
. :`يي `م . ةا-لا ·اس, Ÿو-ل ·يدوب· ¸~ ¸ .`ن.ا ,·ر', . ة` ير-ا _ات _· ¸.-ل
ر=نا . ` ·,ا, `·,لا . ·ي· _' . ·لا,س ¸ •_لا, . ·ب~ نم `ر·¯' . :نال `¸~' . :`ي¯ _·را
عت ¸ح •·يبت ·يل¸ • ¸`بت . ·يل¸ `_=نا . ·ي· :` ƒ `نح' . ·‹ا, ``' . `·-`· `ب·رت . ·•=ل
. _•`ت,
**************************************
cتيب c-.يلو
_-ي· . ¸يو.ولا, ¸··لا,œ¸·رالا, . · ·', `رشلا ن· €``ع`, · ة`يلا ة`ي·رشلا ةل`,`علا
:·ر~ `™ري, . ,´-ا رر`, :` ·· `دو-, . €` ر~ا- `™اتري, . :لا, ',ي, . : … :ي·
.Œراعل ا .ا, ¸
ا`ي' _-· .ولا .اب~' `·,`رج `,ي,· .ا,د ة·ا=لا, _-ا ن· ¸·شي ام „¸¯ ن· ةل,علا .¸
¸ومال ةما·¸, . ر•´ل `_يت .ا·لا ن·, و·لا, `رشلا ن· ةل,علا ¸ . ·ي· :ل† د' ان', . ¸™ا-
¸ `™,لا ·-.ا, `دو-ا `Šاج.ا .ا¯ ا·¸, . ر¯لا, ة,ان¸ا لوب ¸احا, . ةيش-ا
را-· ةلا=علا, ةلا=بلا `˜لا- ام' . ر`ي-ا _· .,اعلا, ,•علا ˜لا-, _ لا, .او.لا
نزحت ل
22
. :ي, :عيل, . :نال :ي· `:م', . :·ي=- _· :,ا . €- ` .ر·ا . راح
¸ رارس.ا, نم.ا اينل _=- ي·, . ˜لا _· .اوع .رح ¸-·ا ·-.ا
¸لا, _شبلا ةتاس', ..يجار.ا ¸ا=,', . .اعاشلا ¸~اس' `˜لا- :ن. . :ن
`.ولا :.ي .' ¸ب· ¸.ارم _`ب س ¸·وي ¸¯ .و· ¸ح .ن-ا, .راو´لا, ¸ ,كي· ا,„ر- ,ل
لا,- ل, ,·و.ا _ ا- _ .
¸ع· ,' ¸_- ¸و· نم .¸ :·ر· ¸ .ا,,ن.ا, :نا _· :لاب·¸ `يحولا ¸اجر· •ا·¸
:`نال, . را·¸ا نم €`ر·, . ¸Šاي–لا نم :`·, ,· . :يل¸ دا· :ب· `- ا,يح . ¸_-
. Œر · .` رج نم, . ن=لا .وس نم :`ن, ا-ا نم :`ن·', . ¸لا نم :`ب·, . ةبي·لا نم
. `··لا ·ي· •¸· ·اوعلا _م ¸سرسا, . ·ا·,.ا ايا=م ·ن ب¯ر' نم,
*************************************
=ا ¸- ¸,-لا
’`ب`حا, .`ˆ. ا·¸ . ·م •ا_- :.`و· .¸ ا·ي =ا :بي . -يت,ي,- =ذ-| ¸-,,
,,-·-ا ام,·- -تˆ,- •ص· ·يي· _عي -تˆ,- ”.ت-ا ‚ اين=لا ¸ه| ¸- -يف= ت,·= ¸-,,
,,-·-ا ¸- ا· .,· ¸اولا ا· _· `˜·, . • -ا ¸ -ا `’`ي, ·ل _`, ˆ., ·,ا · نم
. ¸ا·م `در-
. `,ي=· `رج', `¸و ·, `.او, ةج ·· ا·ر`· يلا .ا· ةبي.م _· `.سأت ··
¸`,د`رلا ¸ ,• `·`وي ¸بلا ¸,ا.لا =ا .ايل,' .¸ ¸ ,-·· ,تر ,= امب ,كي·- `;:=
_ا=لا _,«- _ . 
ر`ي-ا ا,- ¸, ا•او ¸, ةبي.لا ¸و · ¸ ر=ن .' اي· ¸ح, ¸ ,,ي·- c ·.لو |
نو=ت,م لا , ه c·.لو |و -م-_و ,,`ب _ ¸`- `=ا ,·= _ .¸,و´ل ‰رش, . ¸,ا.ل •ا·ي·
. €ا· _·و¯ ا· بي. ' ن· _,', ` _- ةر-.ا, . `_ح ا·¸¯, `_.· اينلا ر`` · .¸
_· ام `أ· . ا,يل¸ .و¯ارلا ا· .واعلا اين†لا, .وعلا ام' . €ا· ™اترا ا· بعت نم,
نزحت ل
23
,,ي· ,=عت :ل· ا·ح, ا·,يري ,·. ا,ي· ,,حار `¸ي·ت, ا,م ,,ƒو=ح .و· ,•و·
ةينالا اين†لا .¸ .,ري ·· ,,ما·' ’- .,ر=ي `,·. š `.اب´لا `,·· `ˆ´ت, `با.لا
.ة.ي-رلا ةي·,لا
.•=ل ا·ر=س' ¸, ¸ةلاسر, `,´ل ‘ع, · . .و-ارلا `,ن', .¸ .ا· ام .و,ا.لا ا,ي'
ر=ي .' ةبي.لا `•دارس ·ي· .ر. يلا .ا.لا _· .¸ .راي-ا ` ن`ح, `.او, `.• =·,
ة-يلا .' ‰_ل ¸ باذ-لا -·,ق ¸- ·ر ها» و -م-رلا -ي· -·|ا ب ` باب -ل ¸_,.ب ,,·يب بر=· _
. _·', ¸ج', 'رم', أ·', _,', `_- =ا · ام, .
**************************************
·اي-ا ,ه ناžŠا
,,· . ¸يلا ي.ر نم, . .ا·¸ا Ÿو¯ نم .ولا `,· .اشلا _اعم „ ¸´, .اي.ا
ةل·, ¸ةنا,م, ¸ب–·, ¸ةساعت ¸ •ا,' ¸ اك·ˆ -شي-- -ل نœ · ¸ر·› ¸- ¸ر-| ¸-و _ .
=ا, .ا·¸ا .¸ ا,·, ا,·, ا,`· `ب·ي, ا,`حري, ا·`ر,=ي, ا,ي¯,ي, ˜لا `ع`ي .
. .ا·¸ا, .¸ • ·.' ةاي-ل ,ع~ . . ¸لاعلا `.ر
را..ا ·· نم ,,ن' او`-_ل ا,`ر-ي .' اوم,ي Ž .¸ ةح·ل _·لا ةير=لا .¸
’·اح ¸ةي,' ¸ةعل `نم ا· اي . .ا·¸ ·, ة·ات ةايح `نم ا· اي . ¸·ا,لا, .ا=لا, ¸··.ا,
¸ر.ا ¸ =ا _,م _· ¸جرا-ا, ¸ ل و| -ب ا,·-– , ,ل ام· ,ه _اصب| و ,,ت=··| ”·«نو
ن,,م-, ,,ناي€| ي· ,ه _ذنو ¸·ر- _ نم,ي .', . ة·الا ¸¯ _ي .' Žاعل .ا,.ا .¯ ·,
.أ, .ا·¸ا ¸¯ =ا ل, -ل, ل .' ‚¸ ¸•علا ا·ع, ¸`.وت ¸ةر,ا· ¸.,ر· ر`ب· ¸ة·ا ¸ةيو~ ¸ة,ر- `ع,
·ل, `:لا ·ل • ¸ح =ا .', . .و·دا. ‡¸`س†رلا .', ة,•¯ دا-¸ا, . ةعل ر´لا, ة·ار- ,.لا
. `ري· .¸ „ ¸¯ _· و·, `-ا
. :`ينأ~, :`حار, :`تداعس .و´ت . •ةد,ر,, •ةرارح . •اع., •ةو· :نا·¸ ر,,
¸ ,,·,ز•·لو -,`ي| ·اي- -·يي¬· ·· `¸-–- ,هو _·ن| و| ¸ر ·› ¸`- ا¬لا = ¸م- ¸-
ن,·م-, ا, نا· ا- ¸.-|ب , هر„| _ دو·وم ن``-‡ل ,,سون `رارسا ¸· ةبي=لا ةاي-ا ··,
نزحت ل
24
د,ر,, . Œار-.ا را.,' نم ,·را. ةرا,~, . ,,يرا, `ب- ,,,و· `.اب, . ,,`,ر
,·. . رلا ن~اوم ¸ ,·ا.ر, . .ا–لا _•·, `· ,,,و· ةي´س, . .داو-ا ·ام' ,,,ا.·'
¸`-ب, . •ايد ··س¸ا,, •ا`,ر =ا, او`.ر  . •.وسر, •ايبن
*************************************
-ي·-ا ر.كت لو ¸.-لا ¸„ا
. .ا=-ا ¸ `¸لا . ·`نا .¸ ¸.¸ نم Š,` ن ام, . `·ناŸ .¸ ¸ .¸ ¸ .ا¯ ام `¸·رلا
. .اعلا ا,يتري ةجوم ¸` ح ·· . .الا · ةبي=لا ة´لا . اي-ا _· ةارلا ةبلا
š ا·` ر´ت . ¸ةر·Ÿ _· `’ع·, ا·¸, . •اب`ي~ `_.ت, •اب`ي~ ¸¯أت ة-لا¯ نم,لا `.ا. ¸·,
,,م,ل †بر`شت نم ¸الا نم .¸ . .علا _· ¸=عي . ام ¸·رلا _· ¸=عي =ا ..
.وب- ,·. . `™ا,ر.ا `,`,ع`يشت, ة··.ا `,,يي-, . `را.,.ا `,,تاع~ ‚¸ `¸-شت, . `•ا·.ا
. ,,·اد,, ,,ال ¸ . ,,ار, ,,عي, ¸ . ,,ا=·, ,·-' ¸ . ,,م·¯ ¸
ةلا• •ا,', •ااد .و·و- `,,· . `رار,.ا .·بلا `·`ي- `¸,رم •ن· .ا·..ا .ا¯ا .¸
. .ا·لا, ¸ا,لا· او,ا· .¸, . `˜ن.ا, `ر`شبلا· ا,ر–ح • .¸ . ¸الا نم
· ·`ناو· ¸•·-' روسد `,· .اعلا ..,· .¸ ¸ ¸ذلا ا›œ · ¸.-| يه يتلا ب _·.ا
`,يم- Ÿيل و -ن| · ·وا=- -·يبو c·يب _ ,,ح, . ةا`يلا `,,~اع, داح.ا .و.· `,,·
·· ةي,الا `.ا´لا `,• † ر· . .اح¸ا .و=-, ة.اس¸ا .وساي . .يˆلا ,,-•., . _·الا
. ¸نم' ¸ `,,م `¸الا, . ¸ةحار ¸ `,· . ¸ ةع`جر _· ‚¸ €ا· •ايع, `ب·ت ¸, . ,·ا·¯ ` _ت
··س ¸ `,,م .ولا, -·-| ¸- ¸-–'او — ·=,و -نا.ل ¸- ن,م·.'ا , ·= ¸- ,·.'ا ,,
,, ,,لا,-|و ,,·ا-. _·- ‘ا·لا _م·» ¸م- ,ف-| ن|و _-=ق ¸- ¸=| ن| ˜ر-| =ا ن, ,,
,, ي·-ر- ¸- ي=- | ن|و ¸ ‘ا ·لا ¸- _·ا-لا و =ي€لا _م»ا كلاو _ .او·, ..,· `ر`ش,
. .,·ا, ةي´لا, ةينأ=لا نم ¸ ¸جا·
¸ ر,ن, ¸.اج ¸ ¸رو· ´.ر راوج ¸ ¸_ب¯ ´ي,ر-' ¸.او·, ,·رش,, ¸ 3== =-«- ي·
¸_=ت«- ¸ cي·- =·- _ . 
نزحت ل
25
**********************************
¸ ب,·«لا ¸· م=ت -·لا ر·ذب ل| _
.´ي . `ارلا, . .ا·ر, ة,ر-لا, . .ولا .و,ا. ةحار.لا, . =ا `بيبح `•.لا
ر¯لا¯ رج·ل `,=·', ر.ل `™ر' ¸· `جوي Ž, . ··' ¸ ,·ر·›| ينور ·›ا· _
نم ˜ل ·ان¸ و·, . ةر-.ا ةج ¸-ي Ž ا,•-ي •Ž نم . ·.ر' ¸ ` ·``ج `·نا-بس `·` ر¯·,
ني,ا,د `_لا~ . ¸™··, ¸Ÿو· „¸¯ ‚¸ `ر.ž `ر`يم `¸ير~ و· • ¸, . ا,,ار=.ا, ا,,اعت', ا, ,ا.,'
. œ.اشلا ‡ ¸ال `·•, ·اي.ا _م `.`ر ج, . ر¯لا او· ‰رل ¸حولا
¸ابج `™ا,`ت ·ر¯, . .,-ا, `,·ا, Š,‡لا, Œو-ا `ب`-` س `_شت ` ·نا-بس ·ر¯,
. _س.ا, ,·لا, .`ر‡´لا
.ا-`علا ب-علا ن´ل . ¸ي..ا ¸..ا و· ا,· . .,ر¯الا ™اتري • .' ب-· .,
·ر¯· ن· .و·ا·لا `›يعي .ي¯ ¸ ن,·-,, نا ,| نور-ش, ا -و ءا ي-| ري† `=ا,- | _ . 
اي· . ` .و=-ا `·`مر, . .داو-ا نم _`-ت, . Ž.ا نم _´,, . •ر.ا _´ `نم اي
. ¸لا ·‹ا, ` .·ا ¸ ايم= -ل ,·-ت ¸ه _ .
. €_. `™اتري . :`•ن `عت . :` ب· ',ي . €`ر~ا- بي ·ر¯· نم €را·¯¸ ر,
. ·يل¸ Šوجرلا, . ·ي· دا·.ا, ·, ة·لا, . ·ي· ¸¯ولا _اعم ··` · ¸ ¸ج ·ر¯· ¸ ..
¸·`س ا·¸ `بي- . يدو`ن ا·¸ `_ي‹ . ¸ ·`د ا·¸ `بير· و,· . ·`م _رلا را=نا, . ·ي· ` ن=لا نح,
احم, .ا, •ايحوت :نال _· €رابلا بي=لا `·‹ا د`در, . `_ش-ا, `_–-ا, `Šر.ا· .
رولا, ر,رلا, نم.ا, ةداعلا - ·تو·, ·لو- - `- Œوس, . •ارا·سا, •.ا,س, .ا·د,
روب-ا, ¸ ·ر-ƒا با,· ¸.-و ا ين=لا با ,· -·لا ,ها ت\· _ . 
*****************************
¸ -·=· ¸- -·لا ,هات¹ ا- _·- ‘ا·لا نو= .¬, ;| _
نزحت ل
26
ادا· ,لا ¸ ‘يعي `نم,م `¸رم -ا .¸ . •ار•- ,=علا `ر-ت ة-لا ة¯.ا¯ -ا
·, . ¸¸ي. .اب• ج ¸ •,·, . ·و=م .و ¸ Žاƒ و,· دو- ةحار . · ¸ي· ·, .
. ·‡· ·بحا., ', . `·‡ل`·' ام -ا †رد = · اولا·
ان. š نير-.ا ,حرن • .' ¸ب· . :,, _ •ة~ر -ا ن· :ن, ¸ن _·' _ن¸
. نير-.ا _· انوج ·ون `Š`Ÿون, . انœ.امد `,·لا ¸ن, . امو- `,·ا `,ع=ن `,· ان-
¸ارم' `ر.ا-ا †,·ا, `ر´لا, `¸ي·لا . ·ي· `,-ي , •ا-اس •انر· ¸ع`ش`ي سا-ا .¸
. œ.ا–لا ,.ا- `·ن' سا-ا ة` ي, . ةيلا ةبي=لا ةاي-ا, ةحارلا _· ¸–ل `-ا ا·لوي
. _,`لا بحا. .لا-, . `Šر`شلا _م .د.ا .اس', . ¸`علا ¸ يرابلا ,·ا,
. ·, _‡ `بلا ·ي· `.ا·` ي . ¸.·, نم, . ·` بحا. ·ي· ` رج,`ي . ¸¸رم نم -ل اي
_ا.`ي ¸¯ . ,,· ¸الا `,عن ب·•ت ,' .و· ¸ح ¸ةاد ¸ة·رح ¸ `سا-ا ا· _بي Œوس,
. :.ا.- ¸·• `ت, . :ب·اوم ن· ¸Ÿات, =ا ¸,عن ن· _-ت .' ·عم `_.لا· سا-ا .¸
. `ح ا·¸ ساح `ر نم =ا, ·وعن . ¸—–م _· _.ري ` ·ع‡· :ل· ’ع· .,· . :ب·ام,
. ¸.ير, ,ج ¸ `·`‹ ‡ _ر`ي ¸ح ·رار· ري . ·ا`لا دوس.ا .ابع·لا¯ `_ب.ي ·ن,·
. دا.رلا, :ل ·ن,· سا-ا نم =ا, عسا, -ا ن· €ا·' €ا·أ·
***********************************
يه ام· ·اي-ا ¸,قا
’ج,`م . .†ولا ة_·¯ . ا`ي-ا ة·اج . .اعبلا ة_·¯ . .الا ة.·م اينلا ¸اح
. ب‡¯ ¸ ا,م ’ن', . ´`لا, `’= `-, . ر´لا,
ام ·ي·, .¸ •ةيƒ, ., •ا´م ., . • ·يبن ,' . •اي. ,' . •ةج,Ÿ ,' •الا, - نل,
™,رلا, . ¸'ر, •اس'ر و`-`ل . · ر`ي- دˆ, ·` ر ` رح _~أ· . •انايح' .وي ام ··, . `ر`´ي
. `¸ا.·
نزحت ل
27
ر` ي- ¸ي'رلا, . ¸يرلا, . ¸·ولا, . ني–ل •ةعماج .و´ت .' اينلا ·· =ا دار'
. ةلا ¸ `ر,رلا, `™·.لا, . `·¯ `ر`ي‡-ا و.ي , . ¸ .`,`ح, ¸ر,رس . ¸دا·, ¸™·. . ¸ر,
· ‘ي-ا ¸ . رالا ¸ .,-ا, `دالا, ·¯ †رشلا `_`-`ي, ل, ا,ي· ا- ن,-·- -ن,-·- اين=لا ,,
,, `,·-ت-و ,ا-و ·لاو ا-و =ا ر·› Žا· ¸ ` ¸ح, . ¸اي-ا نم `™رت ., :ع·ا, `›ع·
:ل و.ي . Œو· . ا,~اوم, ا,شياعل :ن Š` و~, . ¸· ا¯ €ايند •¸ب·ا . .ايلا·لا
نم ., ا·أ نم ˜يل ·الا, ¸ا´لا, و•`.لا .. . ` رم' ا,ي· :ل ¸´ي ., . `بحا. ا,ي·
. ا,تا.
· ‘ي-ا ¸, . ةج,Ÿ :ل ¸´ت نل ا«·- ا,·- ·ر· ن, -·-–- `¸-–- =رف, ل ,,
,, ر-¹ ا,·- يˆ_ . 
—·ن, ر`عت ام رن, . ر`يت ام `-أن, . _`.ن, و`عن, . .ران, دن • .' ¸·بي·
. ¸روم' ن· ¸·ا·ن, . _=-ا `دن, . •انايح' Œ`ر=لا
******************************************
ء:,لا ¸ه|ب ز-ت
. ة-ان ¸راد ¸¯ ¸ •ا,و´م .¸ `·اشت ¸·, ” _ب`م .¸ ‰رت ¸,· . •ةر`ي, •ة`ي `’‡ت
. عس و, ¸دا, ¸¯ ¸, . `_`مد ´- ¸¯ _·,
:`,ا.م ¸, . .ا.لا €ح, ’ن' ’· . نير,ا.لا نم `,¯, . با.لا نم `,¯
.ا·, ¸يلا .ا· `بي . ¸·او·' نم ·ريرس _· ¸—يرم نم `,¯ . ¸ي· €_·ل ةبلا, ’ن'
. ,`لا نم ` _ي.ي, . Ž.ا نم † ن·ي . ¸ا`شلا
. ·نا,نŸ _· Œر· ام, . ·يع, ˜شلا ‰'ر ام .اوس ·, .رم ¸وب- نم ,¯
. ر``علا .اع`ير, .ابشلا ةع`يم ¸ ا·داب¯' .ا· ا· ¸ة'رما, ¸¸جر نم `,¯
. ¸.و´م, ¸.ا.`م, ¸نيم, ¸.,ر´م نم `,¯
راد, . نم,ل `ن`-س ةاي-ا ·· „ .' ¸يلا ,• · ,عت • .', . ..,• `,عت .' :ل .¯
¸``شلا ا,ي, . ا,,ر· _· • ةي,ا- ¸·, ا,·أ, •ة·اح `رو.لا ` _ب.ت . .اب´لا, .ا,ح·ل
نزحت ل
28
رلا ا·,· `·اي' .¸ ¸· ام , . `ر·¯ `د.,.ا, . •ةر·ا, ¸اوم.ا, . ةي·ا· ¸ .ا,.ا, . `_-
`¸ارم.ا, `•ارلا, `.`ولا, ¸ لا·-vا ,كل ا ·برˆو ,,ب ا ··-· .ي · ,كل ¸ي,تو _ .' :يع·
ةبلا, •¸اعم :ن' :ل ر,=يل . ر·لا ة_م ¸ :بس نب, . :لوح ` نب :,ا.م ن„~وت
. _,' ام _· ·ر´ا, . ·•=ل _· =ا ~ا· . ة,س `.ا,-, .¸ :تأي Ž ·ن', . ..,·
. :لوح ` نب `,عت, . -' ام `بحا,
¸وسرلا ¸ :ل,  _`, ·ام· `’يمد', . ·س'ر _· _`لا _.`, `·, ة,·
. ·` ي `.ر¯, . ة´م نم د ر~, . ر-شلا •ر, ¸¯' ¸ح بع`شلا ¸ ر.وح, . ·`,ج,
. ·تايح ¸ ·تا, ر·¯', . ·,ا ·, . ·,ا-.' نم .وعبس ¸·, . `.يرشلا ·ج,Ÿ `¸`ر · ¸م`ر,
=ا `·`نا. . ` .·ا¯ .و- ن·ا¯ `رحاس `ر·ا `·نأ, ,,†تا, . Šولا نم · =, _· ر--ا ,ر,
ر`-`·, . _- _,·, . ا`ير¯Ÿ ¸· `·, . `·م ,=·' . `¸ي-·, `·م `,. .·, ا·, . :ل· نم
¸ي·ا, . ·م, `ر`· _`ر`–· ¸ير=لا ا· _· ة.ا راس, . رالا ¸ ¸ي-ا _.,, _سوم
رار,.ا, ¸´ن, .`راي-.ا ن-` س, ة.ا `رو,ƒ `. `ج, . `¸· نع~, . .ا·· ¸ ن | ,ت,.- ; |
ا,لزل _و ءار=لاو ءا= |,لا ,,ت.- ,ك ·,ق ¸- ا,·- ¸,ذلا ¸·- ,كت |, امل و -·•لا ا,·-=ت _ .
********************************
·:صلا .. ·:صلا
¸ · :صلاو ر,صلاب ا,·ي-ت=ا ا,·-¹ ¸,ذلا ا, ,| ا, _
ب·ت . ة·.لا ‚¸ •.اح `,· . :بي,·, †,·ا -', . .,-ا :·`و~, `Œ`و‡ -ا :·اد ا·¸
.ا,ح.ا .ارعم ™ايجا, =ا .·أ, - ةي¯ ة·.لا .¸ . :`ن `ن·=ت, . :`ح,ر :ل
. .ا·¯.ا ¸و· ةدرا=م, . ·و·لا,
.ا¯  · ¸ا· `رم' `·,,ح ا·¸ ,, ل:ب ا, ·:صلاب ا·-_| ,, ·تداعس, ·ي· ‡ة`ر· `’نا´·
. `·-•,
نزحت ل
29
,,·وج, ¸ `.ر`ش¯, . `¸او–لا ,• `’·ا. ا·¸ `’نا¯ ¸·ا·' ¸·و· `_ س `’علا~ ·,
. `,`,`·, ,,`تادار¸, `,`·او· ,· `دوع· . ¸ ةعا- ¸ة·. ‚¸ او·,· . ` .و=-ا
¸يت, .`,جالا `ريا=ت ·وي . ب·رلا ة·اس ¸ ‰`دو`ل `’.ر· Œو-ا ة·. .¸
. ةعا- ة·. ¸ةي´س ¸ج', ¸’يب·ت `,=·' ا·,· . Œويلا .ار _· `¸ولا
_` ر· .', . -لا _· Œ` رعي .' ةيلا `¸ارم.ا ·, ’.· يلا ¸يلا _· .¸
•ر- Œوس _ملا .,· .¸, . ب.اولا .اعلا ا· نم `·ن يل, . •.`,' ·`,ر ¸.`ر`يل `· يبج
. ة·.لا .¸ نم.ا, ةي´لا, `·`· ة·ا~ ·يل ˜يل, . `·,ا.·' `,=- Œوس .,-ا, . ` ·•ج
. ا,ونل ةرا¯ ¸ةيل, ¸·وي ¸¯ `˜`-ا `.او.لا ·· - ¸عن ا`¯ ول - ,علا ,=·' نم
¸ `ب´ت . ا.ارم. `_جان .ا,د, . ايس¯ل `,ي=· `_·· ¸· , . ا`,ر · اتاجرل ةع·ر
. -لا اوبناج نيلا :·ل,' ام' ا.`رلا, ا-اوج ··, . ¸يلا نم •ةي¯اŸ ريدام انرا.
¸ .ا ‚¸ ¸.ا نم, . ¸.,ح ‚¸ ¸ .,ح نم, . ¸´ن ‚¸ ¸´ن `ن· . ة·.لا او¯رت, ¸ ا.-ت·
,,لام-| ¸ˆ|و ,,ل _ . 
*****************************
¸ي·,لا ,-نو =ا ا·,.-
ن=لا `ن`ح, ·عي., ا.رلا, . ··و, ة·لا, . ·ي· ¸¯ولا, . =ا ‚¸ رم.ا `—يوت
ن·=ي ايح, . ¸م,لا .ا. „ ¸ج', . .ا·¸ا .ار· ,=·' نم š `·م _رلا `را=نا, . ·,
. ةيا´لا, . ةي.ولا, . ةيا·رلا - . · نأ „¸¯ ¸ ·` ,ر _· `عي, . ةب·اعلا ¸ نح ‚¸ `بعلا
. ‡ةر.لا, . ييألا,
·ي· =ا ا,ع-· . ¸ي¯ولا ,`عن, =ا ابح · ¸ا· رالا ¸ `··لا ·ي· `,ي·ار,¸ ¸ل' ال
الوسر, . •ام·س, •اد`ر,  · اولا· ةيولا با¯, . را´لا •وي- ا,`د``· ال ·`,ا-.', ¸
Œ¸ي·,لا ,-نو - ·لا ا·,.- 173 ا,-,تاو ء,= ,,..م, ,ل ¸¸=· و -·لا ¸`- ¸-م-·ب ا, ,·«نا· Ž
¸,ي…- ¸¸=· و› -·لاو - ·لا نا, ˆ_ ¸ .
نزحت ل
30
¸Ÿاي ., . .ا`لا ·,اي ., . .اح.ا Šرا.ي •.' `_ي=ي . ·ح, .ان¸ا .¸
رم.ا `¸`وي, . ·.وب ` ¸·ي, ·`,ر _· ¸¯وي ايح .¸ . •ا,جا· •ايع. ¸ `- ·ن. š .و=-ا
`.اب´لا ·, `’~اح', . با.لا `·`وحا ا·¸ _-ا _لا بعلا ا· ةيح ا· .¸, . ·يل¸ ¸
_·-–- ,ت·· ن , ا, ··, ت· -·لا _·-و _ . 
نم €يل . ¸لا ة`ولا ي· `_·لا `يولا _· •¸¯وت · ·ن _.ي .' دار' نم اي·
€راد, €راع •¸عجا, . .ا,`ر´لا نم :جر•, . .·يولا ¸ي·,لا ,-نو =ا ا·,.- .,· .
· دا· . €`ردا.م `’`-, . €دراوم `’ج, . :` `يد ر·¯, . :لام ¸· ,-نو =ا ا·,.-
. ¸ي·,لا
· `.·ا· ¸ب• =- نم ’·,· ,' . ¸,لاƒ نم ’`ب·`ر ,' . ´,· نم ’- ا·¸, =ا ا·,.-
¸ي·,لا ,-نو . 
¸ ا•صنو ا,.ا ه c`برب _ف ·و _ . 
**********************************
¸ ¸_vا ي· او•= ¸ق _
. رالا `_•=‡·, . رايلا ¸ `ر‡`لا . `,·لا, `,·ا ب`-` س `_ي,ي, . ر``.لا `™رشي ا·
¸·, ةرلا ···' ·اشل ™ولا .و´لا .ا¯ ¸ `ر=لا, . ةعساولا ¸ر.ا ¸ `بلا,
.اج, •ةين' •ا.اير, . ¸ة-• .ا· ¸اح ‰رل . ¸الا .اي¯ دوجولا .ا-. _· `ب´ت
ب·ا . ¸ابلا ع`.ا . :- ام, :يي ¸, ام, :لوح ام • ¸مأت, :ي, نم `_ر-ا . •ال'
- ا,يح . ¸‹ايلا .ا.·' _· :ن' `_. . _لا .الا نم `ب`· . را-.ا ¸ت . ةيد,.ا
.ا=·لا ¸ل' . :ي, نم `_ر-ا . ةداعلا .ا–· ¸ `_بت ي`ر·لا را=لا¯ . • ةي~ •ةرح :ح,ر
. •ا-بم •ار¯ا· ةعساولا =ا _ا-· ¸ `رس , . :يي· ن· دوس.ا
:·ر· `’يل, . را-ن·ل `_جان `¸ير~ ¸تالا _ارلا _م ة`ي–لا ة·ر·لا ¸ .ا,,ن.ا .¸
€ر.ب, ` .·ا· .' ” .ا,ح.ا با¯ ·ام' `··س.ا ,‡· ¸الا ¸¯ ’ن' ’ل, . Žاعلا ¸·
نزحت ل
31
· :ب·, :ع‹, ¸ لا«·و ا·ا ف- اورفنا _ . ¸ا-ا, ¸,الا ¸, ا· .¯رلا 'رل ¸اعت .
. „¸لا نم ·لو., ة.· ي,ري و·, .الا ن`ي,, . `ب-ا ب‡=` - وت ¸·, روي=لا ن`ي,
. `·`ن ·ي· `’‡‡ نل .اب~.ا ا• ¸.وي ةعم ¸ر.ا .رام ¸ ‡¸ا`حر`لا .¸
ر`,ن, ر´ن, ™رن, عل ر•·ان ا, ا`ي,· . ةي–لا `··ر· ·ي· `’ƒ', ¸ ي· نوركفت,و
cنا¬,= :|ا ب اذه ت«·- ا- ا ·ب_ ¸ _vاو =اوام.لا ‹·- _ . 
************************************
¸ي< `•ص·
ة·ام, . ¸ ةدار¸ ةو,, ¸ر`. ة,احر, ·را´لا .وي نيلا ·ا·.ا ,ي نم ˆ.لا, ¸„-لا
. “” `_.ن ا·ا· ’ن', ان' `ˆ.' Ž •.¸, . ة` ي,'
” `· _· •اداŸ ال ,عت ¸· ” ˆ.لا `_· ال ¸ح €· ¸·
ا¯ `.اب´لا ·ي· ` ¸,ات •انايم, . `با.لا ·ي· `—¯رت •احرم .ا=علا `ح' .ا¯
. =ا, ة·لا, `Š`رم . ˆ.لا, ` ¸رم و·, . ‰ر-' ة,ر¯ `·تراŸ ¸ة,ر¯ نم _ر-
. •ا.ر' .اب´لا .وحر=ي, .ا`لا .و·را.`ي . .·بلا ¸عي ا´·
· ¸ا· ” •ابيب~ :ل و·ن .' · اولا· . `—يرم و·, `·· =ا ¸.ر ر´, _' _· او-د
. `ير' ال ¸ا`ع· _¸ · ¸وي · ¸ا· ” ¸ا· ا·ا· · اولا· . _¯ر · `بيب=لا
رج·ل ¸بلا~ . _.لا ن``- Žا· . _رلا, ¸¸ا, ر`ب. `ˆ.ا . =ا, .¸ €`ˆ. ام, `ˆ.ا,
.,· . `.,رلا :مام' ’ƒ', . `.و=-ا ’`·دا ا,م `ˆ.ا . .ا·يلا _´ت ¸ ¸ب·ار .
. •ار`` ي ر``علا _م .¸, . .`ر‡´لا _م _رلا .', . ر`ب`.لا _م ر.لا
’نا¯ . ,,لاحا ةو·, `,·ˆ. ,ي=عل `’··, . اينلا ·· ¸ ا,†رم ¸ .ا=· _س `.'ر·
_وسر ¸, . ¸ابلا .اب ¸ ,·, . ¸ةدرا, ¸.ام `.ار=· ا,`نأ¯ ,,س,,ر _· `_ت `با.لا
. _لا ةحر·, . _رلا ر-· _·~ _· ,,`·وج, `•رش· `_.· ’·, .¸ و· ا· . ¸-ا
·ج, ¸ ™ا., . .راو´لا ‡¸Ÿان ¸, . `·`ح, ˆ.لا, _¯ا ام ,·`ح', . ر.لا ر.·,
. •اي`-`م با.لا
نزحت ل
32
***************************************
c=|_ _·- -يˆ_vا ·ركلا ¸مت ل
’ع., ا·,· . ·ولا •`ر· _· ,·, . ة`يلا· ` .`رح ,,سون ¸ `ر,ت ¸الا نم `رن
. .اح.ا _م .و·ر- . `ير´لا, `·لا ‡`·., . ةعلا ة ح`ر· او`‡ · ا·راŸ,' `.`ر-ا
¸ ,,· . ةعلا ر`عس ¸ا-. .و†-–ي . را=م.ا ر-أل .,رو·ي . راعس.ا .·· نم .وب–·ي
ب.ا, ¸ ¸·, . ¸,اد ¸_ا·,نا ¸¸ ,,ي·- ¸-¬ي= ¸ · ن,,.¬, _ .
•.' :ل _-ي.ن, c=|_ _·- -يˆ_vا ·ركلا ¸مت ل ¸ر.ا _· .اح.ا Šد .
.يجار.ا, .اعاشلا ` .رشي ة-س¸ا¯ `ب· ·· ¸الا —ع, .¸ . :اعم' ¸ ا,`ع–ت .,
,=- .' ¸ي¯ `بلا ا·, . ¸ .¸ „¸´ل ` .ر=–ي . .ادراول ,,ي . ··اول `_·¸ي .
. ·ماح .اي¯ ·,ي .', . `·بحا.
¸Ÿ.,لا ,·`ي,ت رو-ا ¸`·', . ,,نا·¸ ‚¸ •انا·¸ `.ا=علا, `ˆعلا ,·`ي,ت `¸-ا 'بلا ¸·'
¸سابلا ·ا•لا .,· . ¸Šا- ¸ب· نم ¸·ا,لا, _,ا,,لا ·ام' _ن' ˜يل, . ,,·و- ‚¸ •ا·و-
.ابلا ام' . ر.لا `™رشم . .ا.·.ا `درا, . ¸يلا `_سار . •ألا `’,ا . .ا=بلا `_سا,
. ··ح.ا, ·ا·,.ا, .يجار.ا, .اع·ولا .ي, .ارم ·وي ¸¯ ·ن _,ي و,· _,ي و,·
. نيلا :`-ي ., . ¸ج, ¸ ة·ا-ش, روم.ا ·جاو· ‡ ة`رلا ةاي-ا `يرت ’¯ .,·
™اير نم ¸`·', . .اح.ا نم ب.' `ن¯ . .,ر´· ا`· ¸¸`ي. ¸ :ت ., . .و·وي
ا` ,· `·اي.ا ,·† ,· ,¯ . ةيع–لا .ولا .ا-.. ·ا~را, . _.ا·.ا نم ‰و·', . .امŸ.ا
¸ ¸·ا ي- _·- ‘ا ·لا ¸ر- | ,,ن=•تلو _ ¸ ·ولا _·, . ¸دم ¸ =ا نم ,,· ةا,.ا ام', .
ة ¸ ,,ي·- -·يك.لا لزن|· _ .
****************************************
-·ا,تلا cم=ت ل
. ““ `ر‡¯•`ي . ` ··ات `_ح `رم' ·„ · `ببس ¸·و,م نم ,¯
نزحت ل
33
· ,,لاو·' ·· . `,`,ا,· در`,' ام,. ,`,‡ · س' ام . ¸·الا ‚¸ ر=نا ¸ اورف·ت ل
`ر¬لا ي· _ . ¸ ي`·تف ت لو يل نذ·ا _ . ¸ · _,- ا·ت, يب _ . ¸ · ر·¹. ا·,يصت ن| _ش¬ن _ .
¸ ا_ور† ا ل, -ل,= _و -·لا ان=- و ا- _ .
. ¸ولا ·· ةساعل اي ˜~اعلا ·· ةبي- اي
Ž . ¸·لا .ا‹ ‚¸ ,·را.,' اوع·ري Ž . `رو.لا, `ر,لا, .و-.لا, .و=بلا ,,·
ر=نا, . `·` ,دأم, ` ·عن, ` ·`,و, `·` ,اد · ·• · _بم, `,· ح' †,· . ¸ا–لا ·و- ‚¸ •ا,' ا,ر=ي
,' . ن,.ا ,' . ةج,,لا _م `Œ·- `,,مو· `ببس .ام ™اب. ,·ارت ¸الا نم ¸¸ا· ¸Šا=ل
نم ,·· ˜يل . رشبلا ..,· `با.م ·· . `··ات `.·وم ,' . ¸ ةي,ان ¸ة¯ ` Šا‹ ,' . بيرلا
ا·¸ · اولا· `·, . ,,·, ·· ام ةيلا .اما·.ا نم ,·· ˜يل . ,,·شي ام ايعلا .الا
ا· `¸-ي • ¸· . †,·ت, ·ل †,· يلا رم.ا ¸ `ر´· •ا·¸ . .او·ا `··م .ان¸ا نم .الا _ر-
¸ ` ن`ب· ا·, . :·,, :حار, :م د, :`-‡ل, : · نم ·ي=·' :ن. . œ.اعلا ا·, ,لا
. •.وعم •اح .¸ ¸´ل • ¸عجا · .ولوي ˜لا .ا·, . `˜- ا,`· ةا· ةرا-, . ة.لا
· ‚اعت `·لو· ا· نم •.', ¸ ا_ =ق ¸ءي= ¸كل -·لا ¸-„ =ق _ ا,`-ح ةي–لا ·أ·
. `و`·لا, ,=لا, €اي¸, ا·ر`·, ا·Ÿ,,
¸`جر, . =ا .او.ر اولا· ةعيبلا, .ا·ولا ةر-شلا ’- ,,· `رار,.ا ة,ا-.لا ..,·
, `’لا, .امر-ا `·.ا,ج .ا´· `_يبلا `·تا· ¸ح `· ~ · ·' ,,عم
. •ار,رم •احر‡· .``·, :· `’ب·· :مو· ر·¯' .' `- ا• ¸ا·.ا, ··اولا ™ر~ا·
*******************************
cل =ا ,.ق اs ¸_ا
‘ا·لا _†| ¸كت
:ي· .' · و·, ر·¯' ,,`يل ا· `· =,' _´ل š ببلا ا· _اعم `—ع, ¸بس اي· `رم
.¯رلا ` ¸=م ا·, . ¸ ةب·وم, ¸ن´س, ¸ل,, ¸¸ام, ¸,ج نم :ل ,· اب _•ت .' ¸ ا- ذ¬·
نزحت ل
34
¸,ر·ا شلا ¸`- ¸ ·و cتيت¹ _ ن´ي Ž .ار· اونا¯ ¸,.ا ¸يلا ر·¯', .لا .ا· بلا· .¸
ا,عس', ةاي-ا ا`,ر•' :ل· _م, . `,شح ., . `ب¯ارم ., . ةي• `ن¯ام ., `.اي=·' ,,يل
¸ ,· €رو`ب‡· . _ي-.لا · يبس ¸ ¸_- نم =ا `,·ات¯ ام او,`ج, ,·. . ةينان¸ا, ,,ن'
د.,.ا, ¸اوم.ا نم او=· ' ·م `€رابلا `..لا ا· ¸,اي, . ,,ب·اوم, ,,تا·,', ,·را·'
ا·, ` ¸-ا _,لا, ة`يولا ةر=لا ن· او·ر-ا ,·. . ,,ساعت, ,,ا ببس `’نا´· . ,علا,
ةر´ن `·´ل • ة`يلا· ¸.ادا, ¸~ نم ‚¸ `ر=نا . ¸ .¸ ¸¯ `’يل œ.اي.ا .' _· `_~اس .ا·ر,
ار· ·م اوعج `·, . `د,- `,· ,·· .,ر-¯ اي, . ·ر', ·,·, ·ا=· ¸ .ار´لا نم
. راعلا, ™·.¸ا, _لا, •ا·اد
يرس.ا :ع.و, ¸را, . ا,ي· =ا :`ب¯ر _لا :ترو., ¸را· ةداعلا `يرت ’¯ .¸
نم ع,' ‚¸ .وب·ي دا·,لا ¸` ,رلا —ع, .¸ ¸, . : -د, . :,· ‰وم, . :تو., .
. ·ي· ’ن' ام .,د, ·ي· ’ن' ا`· ¸·أ, ¸را · :ل .ولوي· :ل·
· ةيوينلا `,`,ƒو=ح او- نيلا ¸عم·لا, •ة·يم •ةعار •ةا· €ا·
‰اب_ ¸ب ءا=- . رعشلا ¸م ¸ ' ` ˜=·' `دوس' ‚وم . ·,· ¸ اينلا Žا·
¸يق ¸ب .·-vا ¸·الا نح' . ر,=لا `.` ح' . ,`لا `.ي- . • ةب~ا· .رعلا `,يح .
. ةيبلا `.يع. .
¸م-vا . .اي·لا `•,· . يلا .ا· `_· . ر.بلا `.يع. . _اولا نم . اينلا .`-
. ¸¸لا, ة·ي·ا .ر
¸, ;اركلا ءاي,نvا د,اد .ا¯, . ,·لا _·ر ,,م ¸¯ . ,,ي· `·` م·س, =ا `.او. `
. رشبلا `ر`ي-, ¸الا ةو. ,·, . •ا~اي- ˜يرد¸, . •ارا- اير¯Ÿ, . • ادا`ح
نم .ا· ام _· ¸أت ·· . :-, . :`عن, . _ا.لا : ·, . :`ب·اوم :`ي· •ا·¸
=ا ة, ¸را, . ¸¸اي· ,' ¸ ¸ام ,' ¸¸ا~ ¸ اين=لا ·اي¬لا ي· ,,تشي-- ,,·يب ا·م.ق ¸¬ن _
.
****************************************
نزحت ل
35
¸_vاو =اوام.لا ا,ˆر- ¸-·- c.فن ر·›
اƒ ’·· ,' •اح ’- ,' ’.رم ,' ’ن,ح ,' .ر·ا ,' رالا ·· ¸ ’ع~ •.¸
€`را- `’لو- . _.لا ا· ’·, œةيعلا ·· .·ا .¸ :ن¸ . ,يعلا, :ن ر„¯·
. _,', `_- ا·. ةر-:ل .وعي نيلا ,· ¸الا ‡ ¸·' .¸ . ايا=· ‚¸ €اي·,, . ™ا,ر' ‚¸
. ,,ينام' _,م, ,·`راد, ,·`رار· ¸· اينلا ·· .' .,ري نيلا ,· ةي-ا ·· ¸~' .¸,
,·ايح .¸ .,ري . `,·. . .داو-ا · ,·ن', . با.لا · ¸الا Š,ج' ,·-·
. ا·اول .وعي ., ا· _· ¸ .,ر´ي . . ةينالا ·· ‚¸ .¸ .,ر=ي . . ة_-ا ةي·,لا
.ارلا .ا-ح اوع- `,·' ول, . ,,`حر· ,,ي· ر`´ي ., ,·`ر,رس ,· ر´عي .' .,يري ··
. ا·رو.·, ا·ر,د, ا,يعن, -ا را, ,,ن' او- `,·وي· ن· ¸,لا .ا=·, . `,•و· ن·
´لا, ·ا·.ا †¸-ت _لا `رالا =ا, ا·¸ . ا,., ¸ ¸حولا .ا=- او.ن', اوعل,
. `,لا,
ني ., . .وتو· ., .ون,- ., .و.ر· . ,·أ, ةلا ¸·' .., • ·يو~ امأت ¸·
ام ا,ي· . ا·ر·اƒ نم ا,`~ا,, . ا,~ا, نم ا·` ر·اƒ ‰ر`ي ¸ Œر· ¸ . ,,`,اي _بت ., . ,,`,اب
نم ¸ةر- ¸ `ب¯ارلا `_ي . ¸ رش, ب· _· ر‡ =- ., . `’ع‹ .·' ., . `.'ر `¸· .
. ةيم ا·`رو.· ةد ر=`م ا·`را·' . • ·يم .وس ا,ي· ة`ي-ا ¸و~ . ا,`ع=ي . ¸·ا· ةام ا·را-'
. ة‡·و.م ا,·را· . ة·و.وم ا,`,او¯' . ة·و·رم ا·`ر`ر`س . ةيراج ا,`نوي· . ةيناد ا,·و=·
ا,ي· _ام.ا _,م . ا,`., , =· . ا,·` ر· ™ا· . ا·`روبح ,=· . ا·ر,رس , . ةو·بم ا,†ي,ارŸ
“” `ر`,ن . ال ام “” `ر´ت . الو· نيأ· .
.وي· `ر‡ل, . ¸,ا.لا _· `با.لا `.-· š رالا ·· ‚¸ `_.لا .ا¯ ا·¸
. ¸معلا `.و· ™رل, . ¸,و´لا
š •ا-ا. او·ا . با.لا, .وبلا . ة·الا, .و´,لا . رلا, .و·و-لا ا,ي' ا,ي·
·` ,ا‹' `’ست `·,ر,ا-, =ا ةج او´ل ¸ _ا=لا _,«- ,-·· ,تر,= امب ,كي·- `;:= _ . 
****************************************
نزحت ل
36
¸ ا==و --| ,·ا··-„ cلذ·و _
دار' `نم, . يرت ., ار·¸ . . .اج ., `و · . . •¸·ر, •¸· `ب‡• =م ¸علا
·ر,رس, . ·ب–·, `·ا.ر ¸ •.دا· `ن´يل, . ·تا·ا·نا, . `·~او· ‡ب–ي • .' ·يع· ةداعلا
. ‡ ة`ي=سولا ن` ح' ام, . ˜ل `,ƒ .اح.ا _م ¸ماعلا ¸ ‡ة·لابلا, ‡‡=`شلا .. š · ن`,`ح,
. ·او· Š,ا~ `نم ¸الا بعت' `نم, . لا _· `’ما· ةاي-ا, .ا,يلا, ¸,ن Šرشلا .,·
¸ `·وت, . ايا,,لا ·يل `, =ت, . .داو-ا ·· `,`-–ت ا,يح . ·ت.ويم, ·~اوعل ,سا,
.¸ ¸ح . ¸..اي-, ¸·ا·,' ¸ `›يعي ·ن. . نا·–لا, ¸ا-لا, داح.ا نم ة,را. `€راعم ·ب·
·`س,اس, ·ي· ¸``ت, . ·تدا,¸ •ةرما,م .و´ب- نير-.ا .', . `·`. _يلا .' `ر`و.ي `,,–ع,
. ,`·لا, ,·ا, Œو-ا نم ¸دوس ¸ب-س ¸ `›يعي :ل· دا.رلا, ·ل اينلا .'
ة` ي-ا ,يلا نم .وم `¸ان' .¸ ·` سرا· ., . •اعب~ `¸ي-ر . •ا·ر `Šو· `Œاجر¸ا .¸
ة`ينا,رلا ¸دابلا, ¸ و=-لا ,ه ,,ي·- ¸-¬ي= ¸ · ن,,.¬, _ .
··و·, ` Œا- ام Šو·, ‡¸`ب· :ل, . .و´ي . ` Œا• ام `ر·¯أ· . ·`يسر¯ _· :ب· `˜ ج'
نم و-ت ا,يح . 'وس.ا ا· ¸†بت _· :ن ن„~وت , . ..اح.ا 'وس' ر`ت .'
. _‡`بي‡· .‡-ا _‡ي • .' ‡¸ب· بلا `•` ,· _لا ةرالا .ا†,´لا
ايا–لا, .·اولا, .اح.ا ,`-–ت ., . `·-ح .¸ ¸¯ ·' · `·,ا`لا ¸·اعلا ا,†ي' اي·
· ‘ي-ا ¸ —·بلا, •¸·ا, `.·ا ¸, . ن,ك, ن| _.-· — ا- ان,ه c,ي,- ”,-| ,,
,, ا- ا-,, c,ي,- ن,ك, ن| _.-· — ا- ان,ه c=ي€ب ¸€ب|و — ا- ا-,, c=ي€ب ¸ _.-
,ي- _ `_,ف† -·لا و `ر,=ق - ·لاو ·.,- ,,·`- ,ت,.ا- ¸,ذلا ¸يبو ,ك·يب ¸-•, ن| -·لا _` .
. ا· ةيح . .يجار.ا, .ايو-لا نم •ا_·¯ .¸
*********************************
:=| ا.,ص«- لو — ا-ر= اب,·=- ¸يل نز-ا
نزحت ل
37
· ‚اعت ·لو· `·· •¸,م .,-ا· ¸ ا,نز¬ت لو ا,·,ت لو _ · ·لو·, . ¸ نز¬ت ل و
,,ي·- _ · ·لو·, . ¸_.وم ر`ي· ¸ ¸ ا·-- - ·لا ن, نز¬ ت ل _ · ·لو¯ †¸لا, . ¸ :·
ن,نز¬, ,ه لو ,,ي·- `•,- _ . ة`·ا ™,رل `دو`·, . ب=لا ة,•ل `دو~ .,-ا· .
. ةاي-ا ,`ج ¸شت _``ح و·, . ˜لا ¸ `د,ر,,
‚¸ ¸ .¸ †بح', . بل ·ي· ة-.م ., . ر`ي`م _· `.„·و`م .,-ا .' · :ل· †رس,
· ‚اعت =ا ¸ا· . ·¯وس ن· ··وي, . · _س ن· `·ع=يل بعلا .,`-`ي .' · .ا=يشلا ¸ ا من,
ا, ·-¹ ¸,ذلا نز¬يل نا =يشلا ¸- •,•·لا _ †_لا _·, .  ·  ,,·- نا··ا _„ا·ت, ن| ,,
,, -نز¬, cل› نv — .لا·لا نو. نم ` ·`ن. ·ي· ¸ .و·رم ., ¸.و=م `ر` ي· نم,لا .`,`ح, .
. ة·,رشلا ¸اسولا, ·`بلا·م, ·, . ˜لا `بي.ي يلا ‰·.ا
†_لا ·م ·اعسا ·, . ةا· ·ي· ., . ¸دو.م ., . ¸.و=ب ˜يل .,-ا·  · ¸ا·
,, نز-او `,»ا ¸- cب ›,-| ˜, ,,·لا ,, ·ر,' _–م ال .ا¯ .¸, . `•`رلا, . `,·ا `نير· و,·
. ·,عل `ر``م . _لا ن· بل `.ع–م ا··¯, . ‡.`,-ا
´لا, رولا ا,روي . ™,رل •·اس ¸.م و·, . ›يعل `¸ي·ت, ةاي-ل `ري´ت .,-ا,
_·ابم · _=ت, . ن`-ا · يو,· . ¸الا ·ام' ¸¸`,م ¸,ا· ¸·وجو, ا,`بي.ي, . ةر`ي-ا,
. Ž.ا, ةر-ا, ·,شلا ¸أ¯ ¸-· . ةاي-ا
ا·و-د ا·¸ ةلا ¸·' ¸وي ا·, . _·اولا ب- `ير,ر. ·ل¸م ¸,,ن `ن´ل, · ¸
نز¬لا ا·- ”ه›| ¸ذ لا -·ل =م¬لا _ . .,-ا اينلا ¸ ,,`بي.ي .ا¯ `,·' _· ¸ي ا,·
·ي· ˜ل ˜يل, .`, -ا ¸ح ا·,· . ,·راي-ا _·, ,,ي· ير- _لا با.لا `راس ,`,بي.ي ا¯
_ع· با.لا نم `Š`ون ·ن. š ا•ا.' ام _· ةروجأم ¸,· ¸يبس ·,·-سا ¸ ا· ˜يل, . ةيح
. ·در=, ةي´لا ة`ي-ا ¸اسولا, ةي·د.ا, ¸,ن ا·¸ ·ع·اي •.' بعلا
· ‚اعت ·لو· ام', ¸ ,ك·م-| ا- =„| ل ت·ق ,,·م¬تل =, ت| ا- ا›, ¸,ذلا _·- ل و
ن,«ف·, ا- او=•, ل| انز- _-=لا ¸- ¸يف ت ,,·ي-|و ا,ل,ت -ي·- _ .
نزحت ل
38
. ,,نا·¸ ةو· نم .,-ا ·ي· ¸د ام _· اوح`م ا·¸, . .,-ا ˜ن _· اوح`ي `,·
=ا ¸وسر ن· او- ‘يح  _· اون,- Ž نيلا ¸·الا, `—يرعت ·ي· ةلا ن· ,·,-عل
. ·, ,,سون او =ب‡· ¸, . ,,-
Šو·, ,' . ¸ ة·ا~ .`و· ·`ببس .ا¯ ام و·, - ··و·, `ع, `ح • .¸ دو-ا .`,-ا .,·
·تايح _· ¸يلد · ·.وم ب` ج ¸ ·=يرت, ·`,ر _م ·_.ت _· بعلا ‡.`,` ح .,· - ¸ةي.عم
. ·ا·ا, ·رون, . ‡ةيا·ا ·لو`ب·,
·لو· ام'  · _ي-.لا ‘ي-ا ¸ — نز- لو ”صن لو `,ه ¸- ¸-–'ا ”يص, ا- ,,
,, ·ا,ا=- ¸- -ب =ا رف· ل, ا• `ر´ي . `بعلا ا• `بي.ي =ا نم ةبي.م ·ن' _· ¸ي ا,· .
.,-ا ب=ي .' بعل ˜ي· . ·` نا=يسا, ·`ب~ ¸·بي `·ام ·ن' _· ¸ي ., . ·تا·يس نم
·· ر ,' . `·ي.ر ,' . ·, رم‡' ,' . ·ي· ‘ح Šراشلا .', . ةداب· `·ن' † ن=ي, ·`ي·ي,
_‡=‡‡ل •ا-ي-. ا· .ا¯ ول, . ·دابعل  ·`ر., .ي¯ . ·و·ا, ا,‡·ر., . .ا,ح.ا, ` ·تايح
. “” ر,رلا ¸.اوم و·, . ¸¸ار ·` ب·, . `,سا, ·`,ج,, `™رش``م
`_لا ة. ¸ . ةلا· _' ن, ` · ‘يح ام',  ·  ,, ناز-vا ¸=ا,ت- نا· -ن| ,, .
·لاح, ·ع·ا, Œ·- و·, . `Œ رع`ي . نم ·داس¸ ¸, . `’`ب·ي . ‘ي-·  . 
·ا·, . ا•ابس', اينلا _· .,-ا ن· =ا `·نا. ·, . .ا,ح.ا ‡¸.اوم .و´ي .ي¯,
“” .,-ا ·يتأي ني' ن· “” ر`-أت ام, ·بن· نم ·`ت ام ·ل ر‡‡ ·, . را´لا _· .,-ا ن·
.ا`ير . ر¯„لا, `روعم و·, . ·دا,· ‚¸ `.اي •ر=لا ي' نم, “” · ب· ‚¸ ¸.ي .ي¯,
.ا¯ • ¸, “” ·لاع·', ·ما´حأ, ¸ار . =ا ·و, •ن·=م . ةينا,رلا ةيا·ا, `¸ا`ي· . ةماس.ا,
·ي· ·م·س, =ا .او. . ,, ¸ا`لا €و-`–لا ,, ·. ¸ ا¯ . `ن`لا €و-. . ر`شبلا ,اد
¸~ابلا •ا·Ÿ¸ œ.اج ·ن' Œر· . ` ·ماي' _‡`-`سا, · تايح •ا·' ¸ ¸·د, ·راب-' ¸ ¸ا· ن م, .
€`ر`شلا, €و´شلا, ·ب†شلا راعسا نم ¸ولا رير-, . .` ,-ا, `,·لا, `,·ا, ¸‡‡لا —`حد,
. ¸نم نم رشبلا _· ·ل `,¯ ·· . :لا,لا ي,ا,م نم ا··ان¸, . .ار=..ا, ةر`ي‡-ا,
نزحت ل
39
· †ي,رلا `ˆ-ا ام', ,, ¸,ز- ”·ق ¸· ”- =ا ن, ,, نم ., . ·` داس¸ Œرع`ي ··
Šرشلا, . ···- ة لا ..اج ·, . •ا-ي-. ا· .و´ي .ي¯, . `· `-. ,عن ., ·ا,ر
¸`,ا ا·,· . `·`ب· ا• =ا ¸بي _لا با.لا نم ةبي.م .,-ا· · ·-. ريت _·, “”·–•,
‚¸ او`بن, ·, ا,دا', ‡.,-ا اوحم نيلا, . · ·, _· ·ˆ. `بح' ·ي· _.· `بعلا ·,
نم . ·`–, `رم.ا, . ` ·· `¸,لا .¸ در, ام • ¸, š :ل· ¸ ا,,=-' š `·يب-, ·, رم.ا Šرشلا
=ا ¸وسر _· ¸,ن' اب, . ·–,, ‚اعت =ا ة~ر, ™رلا  . =ا ةيا• ر,رلا, .
. .ايل,.ا .و· _· .الا نم ‡¸, ن يلا €رابلا _-ا ا• ™ارشن.ا,
· `ر-.ا `ر‡.ا ام', ا=,- ¸€ب| ا›,و — -¬·ان -, ·ق ¸ ”ص ن ا=,- =ا ”-| ا›, ,,
,, ا_ا-ز- -,·ق ¸ ¸-„ نم,لا .,· . `_ي-. نعم ·ل, . ةارولا ¸ ·ن¸ · ¸ي· . •¸يارس¸ رأ· .
¸-ا.لا .و· ¸ `ر`¯ ‡ ¸.ح ا·¸, . `™ر‡· `,`نرم . `ب·. ¸·. `رجالا, . ·,ون· _· ` ني,ح
. .ا·يلا نم `·وب´ترا, . .اجرلا _و, نم ·ي· ا,ر`.·, . .ا_-ا نم ,`,تا· ا ل و· ا·,·
,`,†,· . ا,.ار·', ا,بسا´م, ا·„··م, ا,تاو,, اينلا .و· _· `·`ن,· . ةا.`علا .,ح Œ·-
. ا, يبس ¸, ا, ج' نم, . ا· `,`,`ن,ح, `,`,†·,
·` يبن ن· ‚اعت ·لو· ام', ,, ¸يارس¸ ,, ·  ¸ _ `,ي …· ,,· نز¬لا ¸- ·ا·ي- ت=يباو · 
· ي,, `·ي, ¸يرلا, `··,ا ا¯ :ل, ` ··,ا ·ن', . · بيبح, ·ل, •, · ,ا.ب ·لاح ن· `راب-¸ و,·
¸, . ·ي· „‘-ا ., ·, رم.ا _· ., · .ا-سا _· ¸ي . .¸شلا ن· راب-¸ا در-, .
رالا ¸ير~ ¸ ` ¸ا·, . ¸يو~ ,اج ¸يل, ةي ة,ا- س `·`ن,· . .,-ا نم =ا, ‡يعن • .' انرم'
. روم.ا _اعم ‚¸
¸ا· `·ن,· . `يˆلا .ا·· ا,' .¸ . ¸دو- `ر`ي‡· اينلا ‡.`,` ح .' _· €ولا ` .ا,ر' _~',
Ž .¸ ` ·ن. · ¸ا· . ¸ةي.عم بب, ` ن´ي • Ž ام . نم,ل ةدايŸ, . ةي–· ¸·ج, „ ¸´, .,-ا ·
. •ا.ي-· `بجو`ي ·ن,· . •ا.ي.- `بجو`ي
¸Ÿام نم ` ·ن' ا`م', `,·لا, `,·ا, ¸رلا ةل¸ب . =ا نم .·,, ة- `·ن' ب`ير . · ¸ا`ي·
. ·· . ¸ير=لا
نزحت ل
40
. ة`ي.رلا ‡ةشيعلا, ‡ ةبي=لا ‡ةاي-ا =ا ¸ا,س, . ™ارشن.ا .ا·سا, ر,رلا ب- :يع·
نم . •ةج اينلا ¸ .¸ · ,,`–ع, ‡¸ا· ¸ح . ةجا· `,عن ا·,· . ¸ابلا ة,احر, . ر~ا-ا œ.ا.,
. ةر-.ا ‡ةج •¸-ي Ž ا,-ي Ž
. ,يلا ·~ار.ل ا,و· ي,ي, . ¸يلا رو, انر,. ™رشي .' `·`ح, ¸,,لا =ا,
. ¸`ي–لا, :``–لا ةايح نم اني •.',
********************************
-..فقو
· .,-ا, `,·ا, .ر´لا .ش´ل `·ن,· . •دا`.لا `را-ا .ا·لا ا• €اي¸, `ن- `.· ا`ي· ,,
ب_ =ا ل, -ل, ل — ,ي…-لا ¸ر-لا ب_ =ا ل, -ل, ل — ,ي·-ا ,ي…-لا =ا ل, -ل, ل
cت>رب تن| ل, -ل, ل ;,يق ا, Ÿي- ا, — ,ركلا ¸ر-لا ب_و ¸_vا ب_و =ا,م.لا
,, .ي€ت=| . 
ل — - ·· ˜|= _ š·=|و — ¸ي- -·ر| ي.فن _, _·كت :· — ,„_| cت>_ ,,·لا ,,
,, تن| ل, -ل, .
,, -يل, ب,ت|و ;,ي«لا ي-ا ,ه ل, -ل, ل ¸ذلا =ا رف€ت=ا ,, . 
,, _'ا…لا ¸- ت·· ˜, cنا¬,= تن| ل, -ل, ل,, . 
— cمك- ¸ ¸¸ا- — ==يب _ي=ان — cت-| ¸با — ==,- ¸با — ==,- ˜, ,,·لا ,,
و| — cبات· ¸ -تلزن| و| — c.فن -ب تيr cل ,ه ¸,=ا ¸كب cل|=| — = ¡ا=ق ¸ ل=-
_يب_ ن¹ر«لا ¸-- ن| — ==·- ”ي€لا ,·- ¸ -ب =ر·|ت=ا و| — c«·- ¸- ا=-| -تم·-
,, ˜ز- ء:„و — ي' باه›و — ¸_== _,نو — _·ق .
نزحت ل
41
— ¸,-او ¸¬,لاو — ¸.كلاو ز•-لاو — نز-او `,»ا ¸- cب ›,-| ˜, ,,·لا ,,
,, لا„`رلا -,·†و ¸,=لا _·ˆو . 
,, ¸ي·,لا ,-نو =ا ا·,.- ,, . 
************************************
,.تبا
. ™,رلا ™ر· ¸ ةبي-· ةو· ·ل, . .ا,ح·ل `,·رم, ·و,ل `,•, ¸علا `:-`–لا
اما~¸ ‡.و´ي ¸ح :-.. _¸ · ·· =ا ¸.ر - .ادرلا و,' ¸ا· ¸ح . ب•لا ¸ج,
¸الا `·ر¯' .ا¯, . _ل  .·علا `:-. ا·, . ·جاون ,بت ¸ح •انايح' ` :-–ي
. ا,ا,د, ˜لا .ا, .ار.بلا
· ¸ Œارس¸ ·, `:-. ·´ل, . ابن.ا ةيا·, ةحارلا ة`·, ™ارشن.ا ة,ر· :-–لا,
¸ :†بت, ,, · †سولا ·´ل, . ,, بلا `’ي`ت :-–لا ‡ةر·¯ .,· . :-–لا ر·´`ت . ,,
. ,, ة·. :ي-' ·ج, ¸ ا ,ل,ق ¸`- اك-ا ˆ ,.,ت· _ · `:-–لا ةلا ¸·' ,يعن نم, . ¸
ن,ك¬=, _ا فكلا ¸- ا,·-¹ ¸,ذلا ; ,يلا· _ .
. `.´لا ةدوج, ˜لا ةعس _· • ·يلد · ع-, . `ن`لا €و-. `™· `.رعلا ’نا¯,
. ر~ا-ا ة,ان, . ايا-لا ·ر¯, . _ب=لا ة,ا-س,
· ,, · ر· ,, ¸ `_·Ÿ ‡¸ا·,
• ·„,م ` ··ج ام ا·¸ ` ·ارت `·اس ’ن' يلا ·ي=عت :نأ¯
•·-.ا, .ادابعلا, اعلا ¸ ¸ا·.ا, ةي=سولا _· _`, ··س¸ا .' ةي-ا,
™,ر ة-, . `رو·, • ج ·´ل ة·,ا· ةرم ة,,· ., . ,ا· `.يž ` ¸وب· ·· . €ولا,
. ¸ةا,
· ·ا· و,' ¸وي
`·ن¸ `¸· _' .ا· ¸ن ¸`مألا `ب¯و¯ ¸`م,لا `_ب.
نزحت ل
42
`·, •انايح' `لا †,- `·´‡· ¸,,ي Ž نم `›ي· ¸,,ي, و`–ي
_ا,لا ر´عت, . ر~ا-ا .اي·, . ˜لا ر†مت _· ةم·· ¸وبعلا, ·جولا ¸ابنا .¸
¸ ر.ب و ¸,- ,· _ . 
« ‹ ·| ¸-„,ب =ا-| _«·ت ن| ,لو » ' .
¸وي ¸ ¸م' ~' » ر|ا-ا ¸ي· « ,,ن. •.اح عس' ةاي-ل .وبلا ˜يل,, ·
اشلا ة,جاول `_.', . ةيل,,ل •.احا `ر·¯', . ¸علا _· `ر·' :ل¯ ,· •¸, . ·
. ¸الا `_ت, `,`,عت _لا روم.ا ,ا=ع, .ايت¸ا, . .اع.لا ةلاعم,
. ‡ةينا·لا `.ر-. . ¸ة‹ا, ¸ةي.ار ¸˜ن ¸,, . ¸_=- ¸ب.م ,' ¸_·¯ ¸¸ام ¸, `.ر` ي`- ول
.ا¯ ا·¸ ةاي-ا ¸ ام ¸¯ ام, “” ˜لا ¸ابنا _م `ب.لا ام, “” ¸وبعلا _م ¸الا ا·
ا,ي, `’ب·, `’ب· ا·¸ ةج,,لا ¸ا~ ام, “”¸بيبح ةŸاج نم `ا· ·نأ¯ •اجرح •ا`ي. ·`بحا.
. •ة` ج ا,ي, `’عج, ¸الا ¸ ا,·بم •_بت Ž ةج,Ÿ - ¸ةرم .ل' - ا,م `_- “” •اي-ج
. ·, نم .ان¸ا ةعيب~ يرعي ا· •ة·عبم `’نا¯ ا·¸ .¸ ةر·ا=لا ‡ةبل ‡ةي· .,
.ا¯, . ة‹ا, ا,¯ `روي=لا, `·و-لا, .الا, `را·.ا, `را-بلا, . ة‹ا, `.ا,ا·لا, `,سا, `ر·,لا·
اŸاشن :ل, .ا´· . •ا,ا· `· ع- ¸ةينان', ´ر, ¸_~ نم ·ل `¸رعي ام .ول •ا‹ا, ·عب=, .ان¸ا
‰ري ., . ·`ن `’ب· نم ¸الا ‰ري . ا· ¸جا `نم, . ةع-لا ةعيب=لا .ا·ن ¸
.ا¯ ا·,· . ···او,, · ر•´·, · · ¸·- نم اينلا ‰ري ¸.ان¸ ¸´· . ·` ب· ˜`نت نم ‡ةي-ا
‰'ر· . • اين اينلا ·, ‰ري يلا ·`را=م .ا¯ . • ةر·ا~ ‘·اوبلا, •اي=ن `ر´لا, •ابي~ ¸علا
.اشب·م دوس' .¸ ¸¯ ‰'ر· . ·` جاجŸ `دوسا, .·`را=م ›`ب·ت .¸, . `’` - ا¯ •ةي~ اينلا
¸¯ نم _.ت .' _ي=ت `¸ون, . .• ا .¸ „¸¯ نم _.ت .' `_ي=ت `¸ون €ا·
اب~ .. . `دوس' `·ويلا· . أ=-ا _· .¸ ا,`ي· `_ت . ’يبلا ¸ ة'رلا €ا· . • ةداعس ¸ .¸
¸ •رولا نم ¸ةع=· _· ` .ر·· ا·. ,' . ·-• م ¸ ¸·ا=لا داŸ ·اع=لا نم •ا·ون .., . ر¯
. ران نم ةع و· ا·¸, . ’يبلا ¸ `نم „ ¸¯ ‚¸ `.ابلا ‰`عي, . †بت, `_ي,· . ةر--ا
,' . •ا·` يس • ·ي,أت ا·`,,ي ,' ا,`عي ¸ة¯ نم . ·لوح `نم _·, · ن _· `¸`·ي ¸جر €ا·,
نزحت ل
43
,· ·` ر=ي .ا¯ ¸ _`,ر `نم ,' . `·ر - ¸_`,ر نم ,' . ·م ‡.ح ,' . ·ل ‡ .ح ¸··ات ¸ ¸· `نم
. ·لوح ` نم _· ا·`د`وي و· , . ·ر=ن ¸ .ادوس ا,¯ اينلا ا·,· . :ل· و- ,' . .-
˜يل, . •ةر- ةربلا نم, . •ة`ب· ة` ب-ا نم .وع-ي· . `رشلا ¸ ة·لابلا _· ةر· `,·· ..,·
. •اي=· ول, اولان اب .وعي ., . •ا_·¯ ول, اوت, ' اب .وحري ·· . _-ا _· ةر· `,··
¸ `ب-ا, ¸حايرلا, را·Ÿ.ا _., ¸ `-ي .' .ان¸ل `_-, . `, ع`ي •ن·, . •ن· ةاي-ا
دو,لا ¸¯ `’,` ج`, ا·¸ ةاي-ا ام . ··ر.م ¸ ,' ·بيج ¸ ¸الا ˜ي´ت ¸ `- .' نم . ·تايح
“” ¸الا, ا,ي· `ب-ا, ة~رلا بناج ةي·رل ¸,ج †ي' `·`جو` ي Ž, . ¸الا _ل ا,ي·
.,†ر· . رايلا, ,·رل ا·و-ي ا·¸, . ةاي-ا _·ابل `,`,ي·' .و-ي . ¸الا `ر·¯'
ا·¸, . ا· .و•أي ·· . ةد`ر·لا روي=لا, . ¸„·لا .الا, . ةيلا را·Ÿ.ا, . .ا`·لا ةي-ا _·
_.ولا اوب· . ةيعلا ةشيعل •ةيس, `رايلا .ا¯ `· . `_ر• ¸رايد, ¸-ي ¸رايل .و•أي
.' ا·اند`وع· . ¸الا ر=ل .ويعلا اي· `’ب„¯`ر ·, . رايلا ¸ج' نم ةيعلا ةشيعلا او·ا,,
. رايلا ‚¸ .¸ ر=ت
ة.رلا .¸ . ¸أيلا .را-· `·ا,.ا .در' •.,· . ¸أيلا¯ ·جولا, ˜لا `˜`بعي ˜يل
_-ا _·وت, . ¸م.ا _†ت :· `د`وع· . ¸ال, :ل ·`,ا, `™وم `™ا-لا, . ¸ال, :ل •ة-اس
. ¸بلا ¸
.·ا ا·¸, . _·.لا .¸ ةاي-ا ¸ •_بت • Ž روم.ا نم _·.ل `•وž :ن' .·ا ا·¸
ةحالا ‚¸ ا,م ت, . ,جاو-ا, د,-ا `ر´ت ¸ ة`• .رع روم.ا ,ا=عل `•وž :ن'
ةام ة,ام ¸-د `ن· . ةيدالا ةاي-ا ¸ .داح :ل· `•ا`.م, . _‹.ا ¸ر·لا, ة-يلا
ةالا نم بعلا, `رعشي • Ž ¸رم ةاع,ر' ة,ام ¸-د نم, . ا,ع=· و· ا·¸ بعلا, رع ¸رم
ايماس `ن´يل, . :.ر· ` د`ح . ¸ر·لا نم `د`- ام ر, ة`·ا نم :ي=عت `˜لا· . ¸الا,
.ي ا·¸ . •ايج •او=- ·يل¸ و=- ¸·وي ¸¯ ’مد ام :ل· ¸ :ي· . `ن´ل, . ¸الا ب`ع.
ةي,ر, ة·يلا ةشيعلا, . ¸م.ا .ا·, `¸أيلا · ¸,=م ¸ ن-س ¸ ا,ع-, ا,`بعي, ˜لا
. _· . Žاعلا .ا·يس ن· ‘ي-ا, •†شلا, . ¸الا بياعم ن· ‘-بلا, . ر,رشلا
نزحت ل
44
ا,ي, ¸داعي, . ةيعيب=لا ·تا´م ¸`ي ´ .ر`م ‚¸ `¸·و`ي ا¯ .¸ ¸ .ان¸ا `¸·و`ي ˜يل,
.و´ي .' ·يل¸ _عي ¸¸ر· ر`ي- .' ` ·„عي, . ر.لا ‡ ةعس, ‡ةحالا `·د`وعي, . ··' `_` سوي,
.', . _-ا, `ب-ا, .و–ل •ة`عشم •ا… ·`ن .و´ت • .', . `_ي=ي ام ر, ¸ال ¸_- ر.م
. ·, ¸.تا ن„´ل _-ا ¸¸ا.ي¸ •ابح, . ةينان¸, •ار,, •ا=· •ا.و· ·` ب· .و´ي
. `,ب· ا,لاعت, . ,`ب· ا·` ر=ت . ا,ي· `ب·لا ا·ي· .اع.لا ‰رت ة‹ابلا `˜لا
ا,`تˆ¯' ا,` ت'ر ا·¸, . ا,-· •ا,اع. ‰رت . ة,اعلا `˜لا, . `,ب· ا,ي· `ب·ت,
د,ي ·ن¸ . ·`ي,رت, ·`جا,م .¸ ·` عي يلا `ر·لا ام, . • .¸, ا·¸, و, `’عت, ا, · `.ر·.سا,
¸ح `ر=ي ·ن¸ . •ا–,ار •اس' ¸ير~ „¸¯ ¸ ‰ري ·ن¸ . ` ·‡ · _·ي .' `يري ., ةاي-ا ¸ ™ا-لا
. ¸,`‡¯ ن· `¸ر.ا `¸شت ,' •اب·· .الا ر=·
. •اج ة_·.لا ˜لا · •اج `ب`ع. ¸ .¸ ¸´· . ةيبن `روم' ةاي-ا ¸ .اع.لا .¸
ا·¸ .اع`.لا ةبلا·ب •ة=· داد,ت ةي=علا `˜لا اي,, . ةي=علا ˜لا · •ةي=· ة,وع. .,
·م ’- €¯ر ا·¸ . روعلا ب´لا¯ `.اع.لا ا·¸, . ا,م رارلا, •اس `داد,ت ةي,·ا ¸ولا,
_·' . :ي· ·ل `•ˆت, •اما·ا ·_عت ., ·, ',· €ا.ر ا·¸, . €.ار, ا·, :-بن . ’`يرج,
. :م ·ج ¸ ›´نا, . :ل ¸ير=لا
ن´· . ا·', . ا,ي· ة ·, ا,نأ ر·., ا,ع–, ا·روع نم ˜ل ¸·' .¸ . ,
.ان¸ا ``ي ةع`–لا, `روعشلا ا· . `_ب¯ `_- ا,م ` ر=`ي ., . `,ي=· ¸· ا,· ر.ي .'
. ·حا- .ا´م¸ ¸, ·ترم ¸ .اترا ¸¸· _· ··' ا·,· . ا,تو, .ا·¸ا, ·, ة·لا
.ا`, . ةاي-ا ¸ ™ا-لا `دا· ا,ي· ‰ˆ¯ ةي–· ˜لا, ة·لا . ·ي· ‡¸ش· ¸رو, ·لا·,
_·, ¸اي-ا _· ˜لا `دا·ا ر,ر·لا .' ا,ي, `•رلا, . •ةي·ر †ع`ي يلا ر,ر·لا ¸,, ا,ي,
ةيوت _·, . ةيل,,لا ¸†- _· ا,ترم _· ا·`دا·ا ˜لا, ة·لا, . .ا,لا ر`ب´لا
. ,, ا·داعسا ¸-, ا,تا´م
· ¸.ام و,' ايي¸ ¸وي
· ‡¸ا· »  “ ةبي·¯ .الا ا`,-, « “ الا ¸ `,†,-لا ¸´ي `,,ا ·`’·
نزحت ل
45
`,,ا · ` ·ل `’· “ _ل, اب`.لا · ‡¸ا· “ ام` ر.لا ا`ب.لا `.س.ا _جر`ي نل
‰و·ا ¸ ¸ا‹ `’نا¯ _لا · •¸ا· ا`,ج ·ار·لا ¸ ¸ل `.را.
ا,`´ م امع, يدو,· `’نا- “ ا`بت' .' ` ¸ي~ ' .ي´· . _·
ا,`نرا· `و· `.ر~ا, `,,ا · `’· “ ا لأم · ¯ €ر· ’`ي`–·
¸¸ا· ¸Šار. ¸ ةرا-`لا · ‡¸ا· ا=لا `·ي دا¯ ر·الا ¸·م
¸ةجا- ¸ةلو`م ¸ ةدا· ,' “ امد `’·· ا`¯ ‘ت, . ¸·ل
ا,اد بلاج ’ن' ام . `,,ا · `’· .. ا`,ر· ’,ا ا·,· . ا,ا,
¸ `’يبت, . •امر- €`_· .و´ي' ” امر`-لا .ر. ’ن' :نأ¯ ¸ ¸ج,
`,`,`تا-ي. `’· _وح ‰علا · ¸ا· ” _-ا ¸ _وح .ا·.ا, †ر س'‡ '
`,,`م, €وب=ي Ž `,,ا · `’· “ ا=·', ¸ج' `,,م `ن´ت Ž ول
ا,`م··' `., · `,ساولا · ¸ا· _م†لا, ˜,·لا ¸ _ `’.`رعت,
`·Ÿ. `¸ر· .ابح·ل `¸·, ا·رد `:· ˜يل ¸„¯ `ن´ل
•¸,ت Ž :` ن' :ي´ي `,,ا · `’· “ امع`م ة` بح.ا نم ’ل, . •ايح
•ا· _·`رج _ايلا · ¸ا· اعلا ’·`ر` ج `ن·ل, . `,,ا · `’·
•ا`نرم €¯ر .¸ €_· „ ¸ع· ا` نرت, •ابناج ة,¯´لا ™ ر‡~
•ا·رد ·†ˆلا, `,·ت €ار` ت' ” ا·م ةاشبلا, `ر- ’ن' ·'
• .' :ي _· `ر=- . ™ا. اي ا =-ي •.' ·جولا, . ا ·ت
`لا, `:-–ت ب`,`شلا .,· `:-.ا· “ ا-.ا †ب- ال, . `,~·م _ج
•اا¯ `ع`ت ˜يل ةاشبلا · ¸ا· ا‡·`ر`م `ب·ي, اينلا ‚¸ _أي
‰`درلا, :ي, ·ادام ,,ا · ’· ا`بت `نل `ع, :`ن,· . `ˆ
™,رلا .=ل, . ¸ -ا ة`ي-ر', ر``.لا ™ارشنا, . ·جولا ة··~, ةبلا ‚¸ اجوح' ام
. بنالا ¸ل, =-| ر¬ف, لو ¸=-| _·- `=-| ي€,, ل _- — ا,-ˆا,ت _, _-و| =ا ن,,,
,, ¸=-| _·- . 
******************************************
نزحت ل
46
-....فقو
™ نزت ل ¸,· . ’ن,-· :`,ا بسر . •ا·ي :ع‡ن ا· ˜م.ا, .,-ا ’,` رج :ن.
را-ا `.دا· ¸,· .’ن,-· :`ترا- .ر- “” ‡ا` يح دا· ¸,· ’ن,-· €`لا, .ام “”_-ن
“”•احا,ر'
™ نزت ل .`دد`Ÿا· رلا نم ’ن,ح, . با.م `.را.· ةبي.لا نم ’ن,ح :ن.
. _·, ا· ¸ ·,ر´م _·وت نم ’`ن,ح, . :ي· `,,·أ· :ا·' ··¯ نم ’ن,ح, . •ا‡´ن
™ نزت ل . `_·, ¸ام ., . .اح ةج,Ÿ ., . ةعسا, `راد .`,-ا _م :عي ` نل `·ن,·
. .اب-`ن `د.,' ., . ¸·اس `ب.م .,
™ نزت ل .ار-. ‡ةي-ا, . •ة‡ ‡ =`ح ‡ةدرولا, . •ا• · ‡¸.,لا œ.الا :ير`ي ‡.` ,-ا ..
. ` •ا=`ي . •ا-س ةاي-ا, . • ةحا·
™ نزت ل نم', .اج, . .ال, .·جر, .اي, .ا, .ان·', .اي· €· ’ن',
· .ا,.ا ¸ ةي·ا·, .ام', ¸ نا بذكت امك`ب _ ءا ل¹ ` ¸| ,· _ . 
™ نزت ل .و, . `·` ,رشت .ام, . · ¯أت `,ب-, . `·`´ت `’ي,, . `·``عت ` نيد :ل,
“” •.,- ا·ا· . ا,يل¸ ي,أت ةج,Ÿ, . ` ·` ب•ت
**********************************
,vا -م-ن
. ,ل‡أي • .' بعل •ا_- .و´ي `· . •ا,' •ا·,ر´م ., . •ااد •امومم ˜يل Ž.ا
نمŸ بلا=لا ,لأت, . ,‡ل.ا `بحا.ي •دا.لا _يبلا, . Ž.ا _م _أي `را-ا .ا·لا .¸
.ةيا,لا ¸ •رأ· ةيابلا ¸ •رحا `·ن. . •اب`,ج •الا· `ر·`ي ب=لا .اب·. ·` ~, ¸ي.-لا
بلا نم Ž.ا _م ™نا ·ن. . •ا,·- •ار,م •ا,د' `_`ت ¸وي ال ·`تاناعم, ر·اشلا ,لأت,
رو· •ا,اج •ا`يح •اجان `_ر-`ت بتا´لا ةاناعم, . ‡ة··.ا €` رح, ر·اشلا `,,· ·لا, ب.علا,
. .اير¯لا, رو.لا, ˆعلا,
نزحت ل
47
. `.ا` لا ·و•´ت •Ž, . `.امŸœ.ا `·`·• ت Ž, ةحارلا, ة·`لا ‡ةايح •ا· يلا بلا=لا .¸
. •ارتا· • ·`·رم •.و¯ _بي بلا=لا ا· .¸
اما¯`ر `·ا.· _بت . ¸.`·لا Š` ر- ., رلا •ا· ., ‡Ž.ا Œر· ام يلا ر·اشلا .¸,
نم `_`ر- Ž, ·نال نم `’جر- `·ا.· .. . ¸ولا ,Ÿ نم •·¯, . ‘ي-ا ¸ي-ر نم
. `·`-ناوج, ·`ب· ا,`شعي Ž, ·,· ا• ت, . ·ناج,
لوم, ةلاسرلا ر`-· اوا· نيلا ¸ل`,.ا ¸م,لا ةايح · `_·ر', ة·م.ا ·· نم _‹',
,·. . •ا` · `¸` ·', . •ة-•· `•.', . •ا,و· † ر,', . •انا·¸ `,=·' ,·,· . ‘`عبلا ‡ةيا,, . ة لا
.ا·ولألا •ار·, .داع,¸ا, در=لا, ‰·.ا, . يرشلا, ر•‡لا, Šولا ‡ Ž' · ‡ةاناعلا, ,‡لœ.ا اوا·
ة·لا, . ‡ةي·ا.لا ةو.لا ´¸- اونا´· . بيعلا, ¸لا, . ™ارلا ‡ Ž', . .ا,و·رلا ر`- ·, .
. ةي-–لا ¸ •اŸومر, . ¸بلا ¸ •ام··', . ر,=لا ¸ ¸.اي¯ . ‡ةاب`-لا ¸ ل ,,ن| ب cل›
لو _ا فكلا =ي€, ا·|,- نو– =, ل و -·لا ¸ي,= ي· -صم¬- لو `”صن لو |م» ,,,يص,
_·.¬ملا ر„| _ي=, ل -·لا ن, `šلا = ¸م- - ب ,,ل ”ت· ل, :ين ‡و=- ¸- ن, لا·, _ . 
شنأ· _`-ا ·` ‡´·, _لا· . اولأت ,·. . `,`,جان Š,ر' اوم`· ` ¸ان' اينلا Žا· ¸,
· ·عار
œ.ايح ا• .أ¯ _راŸ, ··=لا ¸ .¸ `ر,,ت ˜ي·
· ¸ال ·`· . ¸لا, رلا ` ن, .اعلا `·‡·`و- ة·,الا,
`ب¯او¯ `€ولا, `˜… :ن,· `ب¯و‡¯ `ن,م ``بي Ž `’ع~ ا·¸
. اولأت ,·. . ‡ ةاي-ا ا,ر•‡ ' نيلا :·ل,' `_·¯,
. ¸ح ‚¸ •ا·ام, :ل •ةو· `’نا¯ ابر· . ةاناعلا نم .-ت ., Ž.ا نم `Š,- ·· • .·¸
درا, ›يعت .' نم _.', † •ر' š ˜لا Š,م ‰و‡لا •,ر- دا,لا .وبشم `›عت • .¸ :ن,·
. ˜•`لا ما- ة`·ا رتا· ر·اشلا ¸ _- او=-قا ¸يقو ,,=,·· ,,·ا-,نا - ·لا ·ر· ¸ك.لو
¸,=-ا«لا _
نزحت ل
48
¸ ‡ة_-.ا ·سان' ي و·, •ارلا ‡ Ž', _س.ا, ‡ةاناعلا •ا· •ار·ا ا• `.ر¯·
¸ري . بي`رلا ن, :لام ·ن¸ · ¸ي,,لا, .´لا ن· ¸ةيع, ةر,†شلا ةعا· . ن`-ا ةعي, ¸ةي.·
· ·ن
‰·ا, ‡ ةل‡·`–لا `’`ع, _ رت `,‡ل‡ ' ايŸا· ‡ .ا· ن,ا ›يج ¸ `’-ب.',
·· •اعا~ `€ر`ت ' ·وي ي`رد · ايلام, ن`ي·رلا _·أ, `¸,
حا. اي· .,نا· ` .ولا اند ¸حر `¸ بح ايلايل `,يم ¸`ن¸ ¸ةي,ار,
¸· اي·' ةيل —`ع, `,' ·ويلا `¸ اي, ام ن` يبت · _·-ع` ت .,
-, ¸ع-–م ةس.ا Œار~أ, •ا=` - ايادر ‡¸–· `¸`ي· _· ا`د`ر,
- ., ا´ي· =ا €را, _ا` ايل اعسو`ت • .' ¸`رعلا .ا· ¸ر.ا نم
ا~ `.را _لا ة·و-لا ة-ر.لا, . ¸¯ا·لا ¸يوعلا, . _`,لا .و.لا €ا· ر-¯ ‚¸
. ·تايح ¸ .ا.لا ·, Šو-لا ر·اشلا ا· ب· `نم
·ن. ™,†رلا •ا·' ¸ `¸و·ت, . .ولا Œا· ‚¸ ·`تا¯ ¸.ت •ر-ا ‡·ولا .¸
‡ ةاناعلا, ‡Ž.ا ` ›يعي ¸ ا,,رق ا¬ت· ,,با ·|و ,,ي·- -·يك.لا لزن|· ,,ب, ·ق ي· ا- ,·-· _ . 
··او' ¸ •اشلا ¸عت . ·اشح' ¸ €اشح ‡.و´ي ¸ح
. .ا · ·, ا·ولا· `,·. ™,ر ., .ا,ي· ‡ ةايح . •ةدرا, ا,´ل, œ.ارعشل ني,ا,د `’ي'ر ل
. ¸=لا نم • ·¯, _·لا نم •اع=· `..ا-· . .ا-ر ¸ ا·و=ن,
,·. . • ة`ر· ’.`لا ¸ `€`ر- ., . •ةرع _مالا ¸ †,· . ·ولا ¸ ¸.ا`.م `’ي'ر,
.¸ةاناعم ., ¸ Ž' ., . ¸ة·ول ., ¸ ة·`ر`ح ·, ا,نولوي ¸ ,,ب, ·ق ي· ¸يل ا - ,, ها,·| ب ن, ل,«, _ .
¸·ات, ·•··, ·, ` رأت, . ¸`ب‡· ’ن' ·, `•رحا· . €ر`عش, ,' :م·´, ر„,ت .' .در' ا·,·
¸الا ¸ ر„,ت :ن' ‰رت Œوس, . `·عم — ¸ ¸- تت,ن|و تب_ و =زتها ءاملا ا ,ي·- ا·لزن| ا› œ·
¸_ي,ب ¸_ و _ ¸· _ .
************************************
-·ر-'ا -م-ن
نزحت ل
49
¸ امي…- cي·- -·لا ¸=· نا ·و ,·-ت ¸كت ,ل ا- cم·-و _ . 
رعل `¸`-م, . ةاي-ل `_` ,‡·, _–ل `.وم ¸,لا ¸ ¸- ن,كت ن| c…-| ي`ن,
_ ·ها•لا _ .
. _ب=ل `دو·,, . ™,رل ةايح, . ة_.بلا `رون `,علا, ¸ ·ا·يي- |· اتي- نا · ¸- و|
ا ,·`- ¸_ _ا¬ب ¸يل =ام·’ …لا ي· -··- ¸م· ‘ا ·لا ي· -ب يشم, ا_,ن -ل ا ··-„و _ .
_· ¸و.ح, . —ما·لا _· `رو·· ,علا .. . ,علا _م _أي ™ارشن.ا, ر,رلا .¸
. Œر• =`لا _· Š·~.ا, يلا ة·رعب ةع‡لو`م `˜لا, . رول `Œاش¯ا, . ةلا`–لا
. •ا,‡عم . , . .ير~ ., ا,ي· يج . ةايح ·ن. . .`,`ح, ¸‡م و,· ¸,لا ا`م'
. ·لا¯ ·ويلا, . ·ويلا¯ ˜م'
:· ب·ل . اولا ¸`.ح, ة·رعلا ن· •‘-ا, ,علا ب~ا· ‡ةداعلا `يرت ’¯ •.,·
. .ا,ح.ا, `·و·ا, `·و·لا ¸ ام·- ين. _ `ب _ ¸ قو _ . ¸ ‹·- ¸ذلا c`ب _ ,=اب |رقا _
 . ,, ¸,=لا ¸ -,«ف, ا•- -ب =ا .ر, ¸-,, ر•. ¸·اج و·, . · ·ا- ,' ·لاب `ح' `ر-ي ., .
· •·ما¯ ˜يل ·`ر·, •ة` مات `’يل · تايح .,· . ة·رعلا نم ¸ ¸- cيل, لزن| امن| ,·-, ¸م· |
_م-| ,ه ¸م· ‹¬لا c`ب_ _ .
· †يرشž,لا ¸ا·
_ ل' ·وعلا _يل ير,س •ا· بي~, ¸ةينا· ¸`., نم
يا·, ة.يو· „ ¸- •ا,ر~ ¸`ي ¸·اس ةما`م نم _ح', _,'
رير., ا,·ار,' _· ¸م··' `ر •ا`شعلا, .ا¯`,`لا نم _ح'
ل', ا,„·`ل ةالا رن نم ¸·ار,' ن· ‡¸مرلا ¸ل. يرن
م اي _ب`ت`ر _ام.ا, ¸,ا- ` نم ¸·ار ر-¯, ¸¸`·``م ¸, `,¯
’ي,'' ·يبت, _ج†لا .ار,س `’ ¸·ا- €ا· ع, ¸·بت, •امون
ر~ا-ا بحر' ام, . ا·د`ˆ, ر.لا _' ام, . ا• ˜لا ™ر·' ام, . ة·رعلا Œر' ام
. ا·,¸, ¸ ,هءا, ه| ا,-,تا و -·م- ء,= -ل ¸`, _ ¸م· -`ب _ ¸`- ¸-·`يب _·- نا · ¸م·| _ . 
نزحت ل
50
***************************************
_ور.لا ¸·
ن·لا `.اب ·ر,رس ¸ .,· . `·`,,·, ·`رارسا, . بلا `ر,رس ,علا ,=·' نم
·` ب- .ي¯ Œر· `ن· . `¸`ر`ي • ن· ر,رلا .¸ .اولا·, . ˜لا _ا,,ا, _ان¸ا ةدوج,
·`يي ¸, نم _لا ,علا, . ›يعلا رام, ةاي-ا _·ابم نم داسا ·, _=-, . ·ي· ¸.-,
€`ر-ي ., _,ا,,لا نم †,,ي ·· . ¸اح.ا ةو· ر,رلا ب~ ¸ ¸ي..ا ¸..ا, .·- نم,
. `˜•`لا `•رش`ت . ·ا., بلا ةو· ب-, . ··اول `_·¸ي ., . .داو-ل
. .ا,ح.ا, ·و·لا, ·و,ل ¸حا,ر . ˜لا Š ,ج, ةم,الا .`ع., ةعيب=لا رو - .¸
. `.امŸ.ا ·ي· `’-, . `.ا-·,لا ·ي· `’نا· -لا, ر†ب.لا ·ن د`و· `ن·
ايالا ¸و- ¸لا دا·ا ا·¸ ¸وحولا ·, †ر· ام .و·أ·
. `ب`-‡· ˜لا, `·ا·.ا, . ةر=لا ‡ة‡لا-., . ¸·.ا `¸ي. ر,رلا .ا·' نم,
`,·أ, `·œ .ا·' .., `· =ا, . ·ي· ام, Žاعلا .اين, ¸ ,,.فن| ,,تمه | _ ..,· .أ´· .
., . `,`·اول .وشيعي ., . `,·_· ¸ ‡.,ر ´ي ·· . ,, -اد ¸ ‡.`و‡´لا .`,ر ي نير.الا
انامŸ' اتا,· ن· عبن, . •انايح' ان' ن· ‡ ¸‡·اشن •.' :ي·, `¸· .¸ . نير-:ل ‡.و`,ي
.نير-.ا داعس¸, . ان' داعس¸ · ني`رم' ب´· . انا,ح', امو·, ا حارج _`ل
™ _ور.لا `¸· ¸ ل,=vا ¸- ., `.ر,ي ., `’ي ·· . ·.عت, €_´ت ,-`ت .'
'ر·, .ا,ح.ا ` .م :ي· دا·', . _‡‡~, _ج `·نأ, €_´ت ’¯رت •.¸ :ن,· . ` ›ي=ي
رجرج, _يرلا ¸.الا :ل دا·' در ا·¸ _´لا .¸ .:† م' :`تل, م ¸س¯لا .ا¯ :ي·
·†جولا ·ا=- ·`=-ا· . €ر·اشم •رح', :ناي¯ `,·, . : نا¯ر' ‡¸,ل,· . .ي-لا ‡¸بلا
. يلا ر·لا ¸علا _· ,¯رلا `دالا ¸ =,م, ال ¸ذلا `ي¬لا _·- ¸·,ت و _ . 
™ _ور.لا -=ا_. ¸ ا=,| ل,=vا ¸-و . ا,ل¸م ا,‡ل¸`ت •.', . ا,ي· ‡ ةاي-ا ¸=ع`ت • .'
ةبلاج, . _ا-لا ةع.ر`م, ر`-·ا †·' ا·. . د,.لا, ¸ار·¸ا .¸ :م †¸-ت ., . `و•· ¸,·
. `ر‡¯ ا·و. .ا,م .ا· ام _· .,-`ي, . ا• †,,`ي .ي¯ ا,`. ·· `ن· . .راو´لا
نزحت ل
51
ا,``عم, . `دو- ا·`يس, . `دوم ا·`دولوم . ¸ةعي, `.ارس ا·`ي·اوم, . `ب ` - ا,·ر,,
. ا·ر`‡ · .ي, ¸وم ا,ا·, . `د`,م
¸Ÿام ¸·' `ن- اي,‡' _,• ' ` ¸ع`ي ا,ي· ن`يبلا `.ار · •ا,'
م ام, اينلا _· ¸´بن رشعم ` نم او·`ري `,· اينلا `,`,`ع~
ني' ‚.ا ةرسا¯.ا ةر ,اب‡لا ن او, ., ¸, ·· Ÿو´لا ا,`,‡¯
م .ا–‡لا •ا. `نم „ ¸¯ ن م `¸`ي. `- ·او-· ‰و‡ ¸ح
- Ž •.أ¯ ا,دو`ن ا·¸ ` ¸`ر`- ` ¸‡=`م ¸‡ ·ح ,· ··´لا .'
· ‘ي-ا ¸, ,, ,’·¬تلاب , ·-او ,’·-تلاب ,·-لا اs, ,, . 
™ با.ƒا `¸· ¸و . ·,ابس' ¸ا·ا, . ·`, .·جا, · ·ا=.ا, `ر,رلا ا·¸,
. •اع`ب~ ‡.و´ي ¸ح . ·رداو, . ´ت,
. ·†ˆلا, ر†ملا, ¸وبعلا ام † ¸-ت . اين†لا ‡ةاي-ا .¸
يراج ةيˆلا ¸ ة`يلا `,•´` ح رار· را, اينلا ·· ام
ت اي, ارب`-`م ا,ي· .ان¸ا ‰ رت راب-.ا نم •ارب - `· `يل'
~ ’ن', .¸ر‡¯ _· `’ع ب~ را¯.ا, را·.ا نم •او•.
´م, ا, ·اب~ `. ·ا`ي.ا ` .„ ران ‡ة,•` ج .الا ¸ `ب„=`م
.. . .,-ا را¯ „¸¯ :تايح نم Š¸ت •.' `_ي=ت . :ن' ا,ي· بير . _لا ةي-ا,
ا´· `’`-œةاي-ا ¸ ¸=, · ي· نا .نœلا ا·«·- =«ل _ . ¸ -ف= ن ¸- نا.نœ لا ا·« ·- ان ,
-ي ·ت,ن ¸_اش-| _ . ¸ :م- ¸.-| ,ك,| , ·,·,يل _ : ن,ح نم `.- .' دو.لا ` ن´ل, .
ةلا ¸ .وعلا ¸وي :لل, š ,يعلا .اج ¸ ا,· ة` ي´لا, .`, -ا `_• =‡· ام' . :`·, :„ ·,
 · ¸ نز¬لا ا·- ”ه›| ¸ ذلا -·ل =م¬ لا _ . €ا· .¸ `·· `ب·ي Ž ` ·ن' _· ¸يلد ا·, .
. ةلا ¸ .¸ `ب·ي . „¸·لا ¸¯ .' ا¯ ¸ “¸† ¸`- ,ه _و== ي· ا- ا·-زنو _ Œ ر· `ن· .
ا, -, ا,`عب~ ا· .ا ,·, . ا·ر`‡·, ا,اج, ا·د,. _· ا·ر‡· . ا,., اينلا ‡ةلاح
. ا,.,,
نزحت ل
52
اندو,· .و- . • .' ال `’ح ¸ت . • .' ال `’‡‡ ح ا·أ´·
_· ا,يع`ي . • .' ·,الا بير.ا, •ير-· . انر¯· ام `رم.ا, . ا•., ام ¸ا-ا .ا¯ ا·,·
نم ‡_,' ام „ ¸´, .ا.·لا ·· `_·اي ¸, . .,-ا, `,·لا, `,·ا, ر´ل ··س.ا, . ·ن
. ¸ةو· ¸ ,·و=-و - ·لا و=- - ب ن,, هرت ¸ي¬لا =اب` _ ¸-و ¸· ,ق ¸`- ,ت- =ت=ا ا- ,,ل او=-|و _
. ¸ ا,نا كت=ا ا- و ا,ف-ˆ ا -و -·لا ¸ي,= ي· ,,با= | امل ا, ·هو ا م· _ . 
**********************************
-...فقو
™ نزت ل . ¸ ¸•ن ‡ةيس, ` :· . ’¯ .¸, . ¸ ن`يد ¸ `¸وب- €`_·· •ا_· ’¯ .¸
.ا–يبلا ة`رس.ا _· .,·ري .,ر-.ا· ¸·.¯ نم و´شت ’¯ .¸, . ¸ملا `روبم €او·
. ¸حا, ¸.داح ¸ د.,.ا نم •اد· · €او· •ال, .· .¸, . ¸.اوس م,
™ نزت ل ·` ر, · _- .ا–لا,, رج.ا ·ويلا, ·´·م, ·سر,, =ا, ’م¯ `,م :ن.
ا,-', . ر-.ا ·ويلا ا,`- ج, . .ا´لا ¸ او-ا, ‡¸سرلا او,¯, ` .رلا, ا,ر¯ :·ل,', .
. ر‡لا, .ا–لا ¸
™ نزت ل ة~رلا· . `_ .أ· .أ=-' .¸, . `ر·سا· .أس' .¸, . `ب`· ’بن·' .¸
. ةلوبم ة,ولا, . •,ج .ار·لا, . `™وم `.ابلا, . ةعسا,
™ نزت ل . :ع-–م `—`ت, . : ب· `بع`ت, :ناي¯ †,·, . :,ا.·' `¸`ت :ن.
. :‡يل `ر,``ت,
· ر·اشلا ¸ا·
¸لا ا• `¸ي–ي ¸ةلŸان `.`ر‡ل, `_ر-لا ا,م =ا ·, •ا·`ر‡·
ا,`تاح `’´-سا ا`· `’·ا. `_ر`ت . ا,† =ي ‡.ا¯, `’جر·
************************************
.|ا,-لا =,ˆ
نزحت ل
53
. ة·ا`لا ةبي.لا, . ةرما·لا ةحرلا · · ¸ببس · ` ر·اشلا `..عت, `.~اوعلا `_` جأت
· ‘ي-ا ¸, =·- ¸ =,=و — ¸-م-ن =·- ¸ =,= ™ ¸,ر„ا· ¸ي«>| ¸يت,= ¸- تي,ن ˜, ,,
,, ¸-,يص- ¸ ,·ا ت¹ امب ا,-رفت ال و ,كتا· ا- _·- ا,= |ت ا ·يكل _ ¸ا· :لل, .  ·  اs, ,,
,, _وvا --=صلا =·- •صلا . رما·لا ™رلا ·, ,الا .-ا · ·ر·اشم :‡م ن· .
=ا, . ˜لا _· را.ن.ا ‡ة‡ل, . ةحارلا ةداعس ‡ ¸ان, . _وسرلا ‡ةل¸م, .اب·لا ‡ةبترم `¸-سا
. •ا·وم `_-ا `·`م ا·¸, •ا·,,ج †رشلا ·` م ا·¸, . `رو-· `™ر· `·نأ, .ان¸ا .., ··` · ¸ ¸ج
. .·بلا ¸ .,ˆ.ي, . .ا-رلا ¸ ‡.,ر´شي . Š,لا, ™رلا ¸ ¸ةي=س, _· ,`,‡· . ¸„ .لا .¸
ب–· ا·,· . `··`ر,ت, ·ل,ت, ·ي–ت, . ¸بعت ا` ي' ا,بحا. `بع``ت ‡ة-ا·ا .~اوعلا .¸
. ‡¸`علا `Ÿ,ا-ي· . ` ·`اش`ح `’ب,لا, . ·ن `نما´م `.را, . `·وت, ·ر', . ,Ÿ', `حا
. ·`م· •اح' ر- · ا·¸, . ·ر· ‰`عت, ر,رلا ةر· ¸ ·ن ¸ن, . •ا~, . ر~ ™ر· .¸,
ةر,· ‚¸ ·.,', . ¸ي-بلا ة‹,' ·ي· _- ر-¯ `بح' ا·¸, . `·‡ ا–· ˜~, . `·سا- ¸ن,
· ر.ا ¸, . ¸ا´لا ¸€ب|و ا- ا-,, c=ي€ب ن,ك, ن| _.-· — ا- ان,ه c,ي,- ”,-| ,,
,, ا- ا-,, c,ي,- ن,ك, ن| _.-· — ا- ان,ه c=ي€ب · ‘ي-ا ¸, . ¸ ل=-لا cل|=|و ,,
,, اˆرلاو ”=€لا  . 
ر.,' . •ار· .¸ „ ¸´ل ¸عج, .اي.ا ‡.Ÿ,, . ·‡ · ,´ح, ·~ا· :م ن·
. ةي-ا _· _·,, . رلا Œر ·, . `¸-ا ¸ ,,-- ا·لزن|و =ا ·`ي,لاب ا··= _ ا ··= _| =« ل
=.«لا ب ‘ا ·لا ;,«يل نازيم لاو باتكلا . _
œ .اج ··س¸ا .¸ Šرشلا, . `يو`لا _,` لا, .اج ا·م . €ولا, •·-.ا, ,يلا .ا,يب
. ةسلا ة لا, . `¸.رلا ¸ ا== و --| ,·ا· ·-„ cلذ· و _ . رابح.ا ¸ •.لا . ¸علا· .
. •·-.ا, ¸اع·.ا, ¸او·.ا, ·ا´ح.ا ¸ ¸علا, ¸ ل=-و اق== c`ب_ تم ·· تمتو _ .
*********************************
=م¬s -با¬صلا ·.ا-= 
نزحت ل
54
الوسر œ.اج `ل  ¸`ي `,· . ايند نم ةيا·د ·ل `ن´ي Ž, . ةينا,رلا ةو·لا, ¸الا ‚¸
_· .وعيابي .و†ب-ا ‡¸ب·أ· . •ار.· `ن´ي Ž, . ا,م ¸¯أي ة`ج ·ل `’نا¯ ام, . `,`‡¯ ·يل¸
.' ‡.و·ا• ¸ر.ا ¸ ¸ع–م • ·ي· اونا¯ ·وي . ةشلا نم ¸ة,ر·, . ›يعلا نم ¸.=
. ب-ا ¸¯ ·` ·ابت' `·` بح' :ل· _م, . `,,لوح نم `¸الا `,,=-ي
نم او,رو`ح, . ةعلا ¸ او`,ا, . •Ÿرلا ¸ `,,ي· ¸` ي`., . ب`ع`شلا ¸ ا,ر.و`ح
. `ب-ا ¸¯ ·و†بح' ا· _م, . ¸الا نم ا,·, ', . ة,ارلا
¸ `را´لا ن`ت `نم `,,م, . .ارعلا ¸ ‡.,ر-¯ ˜ب`ح, . .ا–`مرلا _· ,,`–ع, ب-`س
. `ب-ا ¸¯ ·و† بح' ا· _م, . ·, ¸ا´لا ¸ او`نأت, . ·بيعت
,•اب ب··م, . `,·اب. _تارم نم ا,در~ . ,·اوم', ,,ي·', ,·ر,د, ,·ا~,' اوب`س
. `ب-ا ¸¯ ` ·وبح' _م, . `,,·' _ا·م,
رجا-ا `.ولا `,,م `’·,, . •اي •.ا,لŸ اول,•ل`Ÿ, . · تو·د بب, .وم,لا ¸`,ا
. `ب-ا ¸¯ ·وبح' _م, . انو=لا =ا, او†ƒ,
ةر-شلا .ا.·أ¯ ,,س,,ر _· `’نا´· . ة‡ `.لا Œويل `,•اب ةو. ¸`ر`·
. ة·راولا
ةيح ¸ƒ .يلا ¸ƒ .أ¯, ارا·Ÿ.ا الوح `’ب``ت .ار–-
,·. š ¸ي· ةيل ¸ ,ا . ¸ة·,ن ¸ `,·أ¯ .ولا ‡.وتأي اونا´· ة¯رعل ,,لاجر ·`·,
. `ب-ا ¸¯ ·وبح'
‘عب`ي, . ·لاسر ي`د,ي· . اينلا ‚¸ ا·ع, دوعي `نل ·ن' `,` عي, ¸ةلاسر, `,·`ح' ¸س`ر`ي
. `ب-ا ¸¯ ·وبح' `,·. š •اي.ار `ب·ي· ةيا,لا ا·' `,عي, ¸ة`,م ¸ `,,م `حاولا
اون, . ·م,, ا,`رشبسا, . ·-,لا او†نأ~ا, . ·لاسر, ا,`عس, ·و† بح' ا·ال `ن´ل,
“” · ·ابتا ¸ج' نم ¸ةاناعم, ¸,`ج, ¸ةشم ¸¯, ¸ Ž' ¸¯
نزحت ل
55
ةي¯ ‡.ا¯ `ل . `¸-ا, `ˆلا .ام·· ¸¯, . ™رلا, _-ا _اعم ¸¯ ·ي· ا,'ر `,·¸
,ع•·', . ··ي- `,·ر,. _', . ·نا- `,,,و· ‡ ¸ي· در,‡ ' `ل . روم.ا _اعم ¸ ¸ال
. ·لاسر, `,`, حا,ر'
_· ¸ا·', . •ا,اح ·تو·د ¸يبس ¸ ·.:ل اوبح ا· . ا.رلا `,•و· ¸ ب´س `ل
. ¸¸ي·ت, ¸ر‡¯, ¸™`ر`ج ¸¯ `,·ان' ام ¸يلا نم `,,سون
. ةي·الا را.¯ `,,·او¯ ن· _ل' . `·ا, ,·را., ران', . `·ا• ,·را. ‡¸‡.
نم أ~', . ¸·–لا, €رشلا .اعبت `,,,ا·ر نم _-, . ةيولا راŸ,' ,·رو,ƒ ن· ح,
’´س, . `,,`سون `.',· . ¸يلا œ.ام ر·اشلا _· `ب., . ة,اعلا, -ا ران `,, حا,ر'
. ,,`,ا.·' `.در,, . ,,`,و· `’نأ~ا, . `,`,`نا,'
. ··ابتا ¸ نم.ا, . · ,احر ¸ ا.رلا, . ·,ر· ¸ ˜ن.ا, . `·عم ›يعلا ةل ا,ج,
. ·, .ا·.ا ¸ ن·لا, . · رم' ¸ا·ما ¸ ةا-لا,
¸ _ملا -·ل -م-_ ال, =ا· ·=_| ا-و _ — ¸ ¸,ي«ت.- ¸ =ار= _ل, ¸=,تل c ن,و _ —
¸ _, ·لا _ل, =ام·’ …لا ¸`- ,,„ر¬,و _ — ¸ ,·ت, ,,·`- ل, =_ _`ي`-| لا ي· .-ب ¸ذ لا , ه
¸_,- ¸لا· ˆ يف ل ¸,ق ¸- ا,نا · ن ,و -مك¬ لاو باتكلا ,,م·-,و ,,ي·ز, و -تا ,¹ ,,ي·- —_
¸ ,,ي·- تنا · يتلا ل:†vاو ,هر=, ,,·- _=,و _ — ¸ ا›, ل,=ر·ل و -·ل ا,,ي•ت=ا
,كيي¬, امل , ·ا-. _ — ¸ ا,·`- ,·ذ«ن|· _ا ·لا ¸`- ¸·رف- اف= _·- ,ت· ·و _ . 
. او` -,بي, ا,`عي •.' `,· ` ¸`ح, . `,,ت,·, `,,مام¸ _م •اح .اعس اونا¯ `ل
.·ي, نم ¸ولا م, . Œار-.ا ¸··' نم ¸وعلا ر`ر- _· `,„س, „¸. `,,لا
. او`م`·, اول, ام œ.ا,ج . دا-.ا, .ا-..ا ن· ¸را, . ةياو·لا
**************************************
cتاي- ¸- ¸·'ا .ر|ا
.,· . ةلوم ˜لا .. š ¸لا ` ·بي.ي .' `ريج ةحا, ¸ة_ت, _· `·ر· `›عي ` نم .¸
. ة´م.ا, ةمŸ.ا ¸, ‚اعت, ` ·نا-بس ريا· :لل, š ‡ةحاولا ‡ةلا-ا ¸ي ·عب=, ‡.ان¸ا
نزحت ل
56
راح, . `دوس', `—ي,', . ¸بج, ¸,س, . `را·, ¸يل . .ا·و-لا, . .ا,,رشلا, .اموع=لا,
· ·,ا¯ ¸ Œ·-.ا, Šو†لا ا· =ا ر¯· `·, . `—ماح, `و•` ح, . ر,`ر ح, ¸ƒ, . `درا,, ¸
- نا,ل| `. ·ت¬- `بار= ا,ن, =ب ¸- _ر¬, _    ¸ نا, ·= ري† و نا, ·= _¸ ¸ ري† و ا, باشت-
-باشت- _¸ ¸ ا,نا,ل| `.·ت¬- `رم-و `¸ي ب `.=„ لا,•لا ¸- و _ ¸ ¸يب ا,لوا=ن ;ا,vا c ·تو
‘ا·لا _ . 
· ·•¯' اوماد' `,·. š ·اع=لا دوج' ¸يارس¸ و, ¸م ·, ¸ =-او ¸ ;ا-| _·- ر,صن ¸ل _¸
. ةلوم `˜لا · ¸ا· , . ¸ش· و·, • ةرم, . •اا· • ةرم, . •الاج •ةرم 'ري .ومألا .ا¯, . ¸
,,ب, ·„ _·-و ا.,-قو ا-ا يق -·لا نو ر·ذ, ¸,ذلا _ .
ة·. . ةيلام, ةي·, ةيلو·, ة`يب· ¸ا·أ· . ‡ة`لا, Š†ولا `-ي . .ادابعلا ¸`مأي نم,
™ايتر.ا دار' `ن· . `¸وج, `دو-س, `Šو¯ر, `·اي· ة·.لا, . `دا,ج, • _ح, `·و., ةا¯Ÿ,
··م ة.ارلا ع· . ة`يمويلا ·تايح, ···~ا, . ·· ¸ _يولا, ·يع· .ا=علا ‡ة.اوم, اشلا,
. ¸ة`ما· ¸ة·ا, ¸.د', ¸_يرات, ¸··, ¸‘يح, ¸ة_س, ¸_ت, ¸.¯ر· ¸, ام . ‡.ولا `Š`وي
. ¸ة·,ن, ¸ة.اير, . ¸Œوي. ¸ابسا, ¸ ةدايŸ, . ¸™ابم ¸,ات, ¸ةداب· ¸, ام ··, Š`Ÿوي . ا´·,
. يلا `_ت, _يولا †ب- ا·. š •ة·رشم •ةب„وم `·ن `- Œو·
*************************************
‹·«لا g.
· ¸وي :,ر .,· . •.,- .
¸ = _== cل ‰رشن ,ل| _ :‡س, . رولا ر.,', ` ¸-ا ‡¸ ~ نم „¸´ل •·ا· ا·, ·
. ‰·ا
¸ ¸`- ,,ب, ·ق -ي=ا« ·ل ¸, ,· -`ب_ ¸`- ¸ _,ن _·- ,,· ;ا ·=œ ·ل ·_== - ·لا ‰ر= ¸م·|
-·لا ر·› _ . ا,ي`ي ¸~ا,, . ر,.لا `™رشي • ¸ح €ا,· •ا·¸ ·
نزحت ل
57
¸ ;:=;ل · _== ‰رش, -,=,, ن | -·لا .ر, ¸م· _ .¸ ا,يل¸ ¸.ي . ةيا· `نيلا ا,· ·
. د`لا
¸ ا·-- - ·لا ن , نز¬ت ل _ .·ر.ن, ·=ل, ·ي.,, . =ا ةيا·ر نيي `نم ¸¯ ا,لوي ·
¸ ا, لاق و انا ž, ,ه.از· ,ه ,ش-ا· ,كل ا,-م„ =ق ‘ا·لا ن, ‘ا·لا ,,ل لا ق ¸,ذلا
¸ي·,لا ,-نو - ·لا ا·,.- _ . :ي- ·`ي.,, . :ي´ت ·`يا¯ ·
¸ _·-–ملا ¸- c-,تا ¸-و - ·لا c,.- ي,·لا ا,,| ا, _ ة` دالا ·· :س ` نم ¸¯, ·
. Ÿولا ا· _· ¸.ح
¸ =,م, ا ل ¸ذلا `ي¬لا _·- ¸·, تو _ . ¸•ا, `ر`ي‡· ¸اŸ . ´¸ح `ر` ي‡· `’`ي· ` ·اوس ام, ·
. ¸,ي,ع, ˜يل, ¸يل·
¸ Œنوركم , ا م`- ¸‹ي ˆ ي· cت لو ,,ي·- نز¬ت ل و -·لا ب ل, =ر, = ا-و ر,=او
127 ن,·.¬- ,ه ¸,ذ لاو ا,«تا ¸,ذلا _- -·لا ن, Ž _ -ا, ·ايل,. ة.ا-ا `·يعم ·,· ·
. `,·دا,ج, `,·اوت ب- . ةي.ولا, ييألا, ةيا·رلا,
¸ _·-–- ,ت· · ن, ن,·-vا ,تن|و ا,نز¬ت لو ا,·,ت لو _ . ةنا´لا, ةيدوبعلا ¸ •ا`و· ·
¸ نورص·, ل ,· _ا ب.vا ,·,’ ل,, ,·, ·تا«, ن ,و • ›| ل, ,·ور=, ¸ل _ .
¸ `ز,ز- Ÿ¸, ق -·لا ن, ي·= _و ا ن| ¸,·†|ل - ·لا ”ت· _ .
¸ .ا ,=|لا ;,«, ; ,,و ا ين=لا ·ا ي¬لا ي· ا,· -¹ ¸,ذلا و ا· ·=_ رص··ل ا ن, _ .
. ر`-أي `نل `·,, . .‡•• `نل `,· ا·,
¸ Œ.ا,- لاب `•صب - ·لا ن, - ·لا _ل, ¸ر-| ¸` ,·|و 44 اورك- ا - =ا·`ي= -·لا ·ا ق,·Ž _ .
¸ ن,·-–ملا ¸ ·,تي·· - ·لا _·-و _ .
. ·ويلا ا· ¸ .,- ا·ا· . `ب`-‡· •احا, •اموي .¸ `›يعت . :ن' `ر`·, •.,- .
“” `رو·ت, `ب–·ت,
· ر.ا ¸ ,, ‰ا,صلا ر…ت·ت :· تي.-| ا›,و — ءا.'ا ر…ت·ت :· ت¬,=| ا›, ,, . 
نزحت ل
58
™ _-'او نم ` ¸ت ., . ¸.الا ر¯ت ·· . `ب`-‡· :موي د,ح ¸ ›يعت .'
· `ر·اشلا ¸ا· . ¸بلا
`ب`ي‡· ¸`م,لا, .ا· _–م ام ا,ي· ’ن' _لا ة·الا :ل,
. `’–م, `’ح _لا با.لا رارجا, . ¸.الا ر¯ت, . ¸.الا, ‡¸ا·.ا .¸
. .ولا, ¸`-ا نم `.`ر. و· ا·¸ . `’,نا _لا ‡.راو´لا,
. · يتأت ¸ح •ار`ج `ˆعت . · †_ي.لا ¸‡·‡لا ¸وي
. ا,‡¯رت, ا,شيعت ¸ح ا,مو·, ا,مو·, ‡.داو-ا ¸-عت . · :ل· نعم,
Ž, €`·, . _ل, `·, :`م' · ¸·اي' ة· ’ن' ا·¸ . ·د¯ ن,ا اي · .لا `ح‡ ' ¸وي
. ·ي· œ=ا `¸تا· :`موي, . .أي
را. ام `ر¯ي `نم `™اتري .ي¯ “” ¸بلا, ·ويلا, ¸.الا ·و· ¸- `نم `›يعي .ي¯
. “ ·`عي . · ل', . ` ·ل Žأي, . ·تر¯ا· _· `·يعي· “” ‰رج ام,
· نعم, ,, ‰ا,صلا ر…ت·ت :· تي.-| ا›,و — ءا.'ا ر…ت·ت :· ت¬,=| ا›, ,, · `ي' ·
·ويلا ا· _·ل :مو• ` _=ت ·· . ‡¸علا `ن`-`ت, . ‡¸ج.ا ` ر=ت . ¸م.ا _.· .و´ت .'
ا`- . ·ي· :ما·ا `ب.ت, . :‡لا·' ب`تر`ت, . ·ي· €دو,ج ,¯ر· . ·ي· `›يعت يلا
. نير-.ا _م :‡··-' •ا-.م . :-., •ا`,م :‡` -
*************************************
-..فقو
™ نزت ل .-.لا, . `’ج `···.ا, . `_·ا, `ر,لا, . `·م _,رم œ.ا–لا ..
. `¸`ي ., `ي,ي ., . `ر`-,ي ., •ا·ي _·اولا ¸ `·`ي . :`ن,-· . •رم ¸رم' ¸¯, . `’يو~
™ نزت ل .را· ‡ةدا·¸, . ˜شلا ˜بح, . نم,لا Œاي¸ `يرت : ن,- :ن.
. ·عبم ‚¸ ر,لا `در, . .-ا ‚¸ ¸شلا, . ة·الا
™ نزت ل . œ.الا `ر`ي·ت, . œ.الا `ر·عب`ت, . œ.او·ا ``ت .اج`و·ا _يرلا¯ ‡ .,-ا ..
. .ا`·لا ةي-ا ¸ ةعنايلا د,رولا `ر´ت,
نزحت ل
59
™ نزت ل _لا¯, . ر-بلا ¸ †ب.ي, ر-بلا نم `ر-ي ¸~.ا ر,لا¯ .,,-ا ..
. .الا _· ·عب.,, بتا´لا, . ¸ة,و·م ¸ة,ر· ¸ _·الا¯, . •اا´ن' ¸ةو· ع, نم ا·,· `’–ن
™ نزت ل . .`,-ا ¸ :ماي' ` ¸`ت ·· . :لا, ةحار, :`تداعس `¸ي-ا €ر· .,·
=ا .,· . :تايح ة·ا.¸ ¸ `Œرت ., ·و·لا _· : تا·اس Š`Ÿوت, . `,·ا ¸ :يلايل `ر„بت,
. ¸·رلا †ب- .
******************************
cي·- =ا -ب,تب ‰رفل
· ··· ¸ ¸ج :` ,ر ¸و· :تداعس `ب-, . :`·, : · ¸ي,ي, . €ر. `™رشي .'
¸ ب,ن’ذلا رف€, -·لا ن, -·لا -م-_ ¸- ا,=·«ت ال ,,.فن| _·- ا,·ر=| ¸,ذلا ¸.ا,- ا, ¸ق
,ي-رلا _,ف€لا , ه -ن, ا-يم„ _ ., `,`,ب‡~ا-· ” » يداب· اي « اينأت, . `,,,ول •ايلأت
“” ,·_·, .ي´· ايا=-ا, .ونلا نم .,ر·´لا `,·. . او·رس' نيلا `¸-, . `,,حا,ر.
ا·_ب¯ . .ات ` نل ا, ¯ .ونلا `ر·ي ·ن' ˆ-', ةر·لا نم ¸أيلا, ولا ن· ,`·ا·,
, . ة¯,لا را–لا, ·ن .., , . ا,‡ يج, ا,ي·د . ا·_·., »  .لا _لا .يرعلا «
· ¸ا· . ة.لا ¸ا¯ ¸–ت ¸ ,ي-رلا _,ف€لا ,ه -ن, _ .
· ··· ¸ ¸ج ·لو, `™رت, `عت .' ¸ ,,.فن| ا,م·» و| -ش-ا· ا,·-· ا›, ¸,ذلاو
,هو ا,·-· ا- _·- اورص, ,لو -·لا ل , ب, ن’ذلا رف€, ¸-و ,,ب,نذل اورف€ت=ا· - ·لا اور·›
ن,م·-, _ “”
· ··· ¸ ¸ج ·لو·, ¸ -·لا =•, -·لا رف€ت., ,· -.فن , ·…, و | اء,= ¸م-, ¸-و
امي- _ ا_,ف† _ “”
· ·لو·, ¸ :-=- ,ك·-=ن و ,كتا·`ي= ,ك·- رفكن -·- ن,,·ت ا - ر·\, · ا,,·ت•ت ن ,
اžر· _ “”
نزحت ل
60
· ¸¸ا· نم `,· ·لو·, ¸ رف€ت=ا و -·لا اورف€ت=ا· =و¡\„ ,,.فن| ا,م·» ›, ,,ن| ,لو
امي-_ ابا,ت - ·لا او=„,ل ل, =رلا ,,ل _ “”
· ‚اعت ·لو·, ¸ •=تها ,· ا¬لا = ¸م-و ¸-¹و با ت ¸مل `_ا ف€ل ي`ن,و _ “”
· ¸ا· •ان `··لا ·ي· _سوم ‡¸‡· ال, ¸ -ل رف€· يل رف†ا· ي.فن تم·» ي`ن, `ب _ _ .
· .ان', .ات امع, د,اد ن· ¸ا·, ¸ ¸.-و _فلزل ا ن=·- -ل ن,و cل› -ل ا نرف€·
ب\- _ .
¸ا· . ‘ي·بي ‡¸ا· ` نل ·تر·م, ·~ر ¸ر· ·ن¸ ¸ح ““ `·مر¯', ` ·حر' ام `·نا-بس
· ,,· ¸ ,ل ن,و `=-ا و `-.ل, ل, ¸-.ل , ¸- ا -و ¸-·:· .لا · -·لا ن, ا, لاق ¸,ذلا رف· =«ل
Œ,يل| `باذ- ,,·- اورف· ¸,ذلا ¸.ميل ن, ل,«, ام- ا,,ت·, 73 -·لا _ ل, ن,ب,ت , :·| Ž
,ي-_ `_,ف† -·لاو -نورف€ت.,و _ .
¸وي,  · `·· `_. اي· _ت,-. ا- cن, — ;.¹ ¸با ا, ™ _ا-تو =_ا,ت =ا ل,«, ,,
نا ·- cب,ن› ت€·ب ,ل — ;.¹ ¸با ا, — _اب| لو c·- نا· ا- _·- cل =رف† ل, _ت,„_و
ا,ا=- ¸_vا بار«ب _تيت| ,ل — ;.¹ ¸با ا, — _اب | لو cل =رف† _ترف€ت=ا ‚ — ءام.لا
,, ·رف€- ا,بار«ب c تيتv — ا·ي= _ =رشت ل _تي«ل ‚ . 
`·· _ي-.لا ¸,  · ¸ا· ·ن' — _ا,·لا ءي.- ب,تيل ¸ي·لاب ·=, =.,, =ا ن, ,,
,, ا,بر€- ¸- ¸مشلا _·=ت _- — ¸ي·لا ءي.- ب,تيل _ا,·لاب ·=, =.,,و . 
· `¸سلا ‘ي-ا ¸, رف†| ان|و — _ا,·لاو ¸ي·لاب ن,,نذت ,كن, — ¸.ا,- ا, ,,
,, ,كل رف†| ˜ورف€ت=ا· — ا-ي< ب,نذلا . 
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ءا-و ,كب =ا ”هذل ا,,نذت , ,ل — ·=يب ي.فن ¸ذلاو ,,
,, ,» رف€ي· — =ا نورف€ت.ي· — ن,,نذ, ¸,ر-¹ ¸;,«ب . 
· ¸_ي-. ¸‘يح ¸, ==| ,ه ا- ,كي·- تف¬ل ا,,نذت , ,ل ·=يب ي.فن ¸ذلاو ,,
,, ”•-لا ,هو — ”نذلا ¸- . 
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ,, ن,با,تلا _·ا =-ا •-و — ءا =- ,ك’ ·· ,, . 
نزحت ل
61
·· ` _.,  · ‡¸ا· ·ن' ا,ي·- — -ت·-ا_ _·- نا· ,·=-| ¸- ·=,- -ب,تب ‰ر·| = ,,
ا›œ· =«يت=ا ‚ ;ا·· — ¸,| _- ا,·- .¬,· — ءار¬صلا ¸ -·- ت·=· — -بار=و --ا-|
,, ‰رفلا ·== ¸- |=-| . cب_ ان|و — ¸=,- تن| ,,·لا ™ لا«· — -=|_ =·- يه . 
·· ` _.,  · ‡¸ا· ·ن' ل -نœ· _ن› _ رف†ا ,,·لا ™ لا«· ا,ن› ”ن›| ا=,- ن, ,,
ل, ب,نذلا رف€, ل -نœ· _ن› _ رف†ا ,,·لا ™ لا«· — ا,ن› ”ن›| ‚ — تن| ل, ب,نذلا رف€,
=ا لا«· . تن| ل, ب,نذلا رف€, ل -نœ· _ن› _ رف†ا ,,·لا ™ لا«· — ا,ن› ”ن›| ‚ — تن|
,,ءا= ا- ¸=,- ¸-في·· — ”نذلا ¸- ,ف-,و —”نذلاب ذ-|, اب_ -ل ن| ¸=,- ,·- ¸„و ز- .
™ _-'او . ·ل ` ر·' _,· . `·ي, `ر·ي, `.وي ` ·ن' ·اد ام
***************************************
_=قو ¸ءا=«ب ¸ءي= ’¸·
‰·ا ¸وسر Šابت' . ··س¸ا ¸·' `عم ا·, . ¸ر·, ¸ .ا–, ¸.¸ ¸¯  . ` ·ن' š
. ·ري,, ·ن·,,, =ا ,ع, .¸ .و´لا ¸ .¸ `_ي
¸ ا ه|ر,ن ن | ¸,ق ¸`- ¸ بات · ي· ا ل, ,ك.فن| ي· ال و ¸_ |لا ي· ¸-,يص- ¸- با =| ا-
•., - ·لا _·- cل› ن, _ .
¸ _=«ب ·ا ·«·- ¸ءي= ¸· ان, _ .
¸ =ارم·لاو ¸فنvا و لا,-vا ¸`- ¸¸«نو g,•لا و •,¬لا ¸`- ¸ءيشب ,كن, ·,·لو
¸,رباصلا ر`شبو _ .
· ‘ي-ا ¸, رك= ءار= -تبا=| ن, — •- -ل -·· ·ر-| ن, :: ¸-–'ا ر-v ا,•- ,,
,, ¸-–م·ل ل, cل› ¸يلو — -ل ا•- ناك· •= ءارˆ -تبا=| ن,و — -ل ا•- ناك· . 
·· ` _.,  · ¸ا· ·ن' — =اب ¸-ت=ا· ت·-ت=ا ا›,و — =ا ل|=ا· تل|= ا›, ,,
— cل =ا -,ت· =ق ¸ءيشب ل, =,-ف·, , ¸ءيشب =,-ف·, ن| _·- ا,-مت„ا ,ل --vا ن| ,·-او
نزحت ل
62
ت-·_ — cي·- =ا -,ت· =ق ¸ءيشب ل, =ور=, , ¸ءيشب =ور=, ن| _·- ا,-مت„ا ن,و
,, .¬صلا تف„و — ;:قvا . 
· •ا–ي' _ي-.لا ‘ي-ا ¸, =|=-| ا-و — c ·=¬يل _·ك, , cبا=| ا- ن| ,·-او ,,
,, c,يصيل ¸ك, , . 
·· ` _.,  · ‡¸ا· ·ن' ,, ¸3ل تن| اs ·ر,ره اب| ا, ,·«لا .„ ,, .
·· ` _.,  · ‡¸ا· `·ن' لو — ز•-ت لو =اب ¸-ت=او — c-ف·, ا- _·- ¸ر-ا ,,
,, ¸-· ءا= ا-و =ا _=ق ™ ¸ق ¸كلو — اذ·و اذ· ناكل اذ· ت·-· ˜| ,ل ™ ¸«ت .
·· ¸_ي-. ¸‘يح ¸,  ·  ,, -ل ا•- نا· ل, =,-·ل ءا=ق =ا ي=«, ل ,, . 
نم ا,~رش, `,عن · ‡¸ا· ” بعل `ر`ي - ¸· • ¸· · ةي.علا ن· ‡ةييت `ن,ا ··س¸ا `_ي ¸·`س
. را´ن.ا, را·س.ا, . ة,ولا, ·لا
· ·نا-بس ·لو·, ¸ ا·ي= ا,,¬ت ن | _.- و ,كل `ري- , هو ا·ي= ا, هركت ن| _.-و
ن,م·-ت ل ,تن|و ,·-, - ·لاو ,كل Ÿر= , هو _ .
`ر‡‡· ,' _· `ريدالا ¸· `ر,¸ا Ÿ` ر· _· `ريدالا ير-
*****************************************
_ رفلا ر…تنا
· `يمرلا · ‘ي-ا ¸ » _رفلا _ا…تنا ™ ·.ا,-لا ¸=·| « . ¸ š,صلا ¸يل|
”,ر«ب . _
. ™ا`لا نم _` ‡لا بترا, . ™اب.لا ‚¸ `ر=نا· . ™. ¸مو·لا, ¸مو,لا `_` ب`.
· `.رعلا ¸وت . « _=نا ¸ب-ا `ا ا·¸ »
™ _-'او . •اجرž, •اجر· ` ر=نا· . `روم.ا ’م`Ÿأت ا·¸
· ‚اعت, ` ·نا-بس ‡ ¸ا·, ¸ ا„ر¬- -ل ¸-•, -·لا ‹ت, ¸-و _ ··`نأ ¸ج ‡¸ا·, . ¸ ¸-و
ار„| -ل ,…-, و -تا·` ي= -·- رفك, -·لا ‹ت, _ . ¸ ار., ·ر-| ¸- -ل ¸-•, -·لا ‹ت, ¸-و _ .
· `.رعلا ’لا·,
نزحت ل
63
` ·`ي-` ي , `.ار·لا `·` - ., ن`ب·ي ,
· `ر-¯ ¸ا·,
_ت' · ¸¸اي¸ `ع, ¸_ر· `,¯ _س.ا `ع, _ت' · ¸ر,رس `,¯,
نج •رعلا ي, `ن=لا ن- نم ا`لا €`و نم ¸ارلا _لا و• `ح
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ,, ءا= ا- _ ¸…ي ·· — _ ¸=,- `¸» =·- ان| ,, . 
¸ ءا شن ¸ - ي`•·· انرصن ,هءا „ ا,بذ · =ق ,,ن| ا,·»و ¸=رلا ‘ |يت=ا ا›, _ت- _ .
· `·نا-بس `·لو·, ¸ Œار., ر.-لا _- ن œ· 5 ار., ر.-لا _- ن, Ž _ .
· •ا·يح `· ع- ,`,`–ع,, - نيرلا `—ع, ¸ا· ,, ¸ ,ر., `ر.- ”·€, ¸ل ,, . 
· ` ·نا-بس ¸ا·, ¸ ار-| cل› =-ب ==¬, -·لا ¸-ل _ .
··`‹ا ¸ج ‡ ¸ا·, ¸ ”,رق -·لا رصن ن, ل| _` . ¸ _·.¬ملا ¸`- `”,رق - ·لا تم- _ ن, _ .
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ,, بركلا _- _رفلا ن|و — ر,صلا _- رص·لا ن| ,·-او ,, . 
· `ر·اشلا ¸ا·,
•احر‡· `ر=نا· `رم' ¸يا–ت ا·¸ _ر‡لا ‚¸ `·اند' رم.ا `.ر·أ·
· ` ر-¯ ¸ا·,
.وي· `’مان, `¸·' `.ر,س .و´ت . ,' .و´ت ¸.,, ¸
.`-· ’ع=سا ام `,·ا Š· .و` ج ·و·ا :` ن·.
.م.ا, ‡.ا¯ ام €ا¯ •ا`,ر .¸ .و´ي ام ¸· ¸ :ي´يس ˜.
· ` ر-¯ ¸ا·,
ا,`·' ¸ ير- ريدالا Šد ¸ابلا _ا- .¸ ` نمات .,
ا,·ابنا, ¸ ن`ي· ة–· ¸, ام ¸اح ‚¸ ¸¸اح نم =ا `ر`ي·ي
************************************
-..فقو
نزحت ل
64
™ نزت ل _م . œ.ار–-ا :يتا,, . ‡ةمالا €رو.·, : نا,- ¸ _لا :لاوم' .,·
. :`·, :„·, :س' ¸ ةدايŸ · ¸أيلا, _س.ا, .,-ا
™ نزت ل ·, . €`عت . بيب=لا ‡ة.,, . ةلداي.لا .ا,د, . .اب~.ا _·ا· .,·
. €ج · -', . :‡-اوج ·ل ’=,, . :ي· ·ل ’ر·, . :ب· .,-ا ’´س'
™ نزت ل ةي,و,رلا .اب· _· ™ار=ن.ا `ي-`ت, . œ.ا·لا `:· ’ن', ن-`ت, .
¸بلا _ير· ة·اس :يل, . ¸يلا نم `_-.ا ‘·لا :عم, . €ولا :م .او,' _· ة´لا
. دو-لا ¸
™ نزت ل ¸تا,, . ¸ة-• .ا· ¸اح :ل ’بن', . ا,ي· ام, ¸ر.ا :ل ¸‡ - =ا .,·
. ¸,اج, ¸ا~, . ¸.اعم. •امو-, . `ي–ن `_~ ·ل ¸ .اسا, •·-, . ¸_ي• ¸_,Ÿ „¸¯ نم ا,ي·
““ .,- :`´ل,
™ نزت ل :`يم· _· ¸ش·, . ¸• =لا .او·ا `¸شت, . ¸.,لا .الا `.رشت ’نأ·
. •ام¯ :يل ·ات, . ¸اعم
***************************************
_اف€ت=لا ¸- ر··|
¸ Œا_اف† نا · -ن, ,ك ب_ اورف€ت=ا ت·«· 10 Œ ا_ا_=`- ,كي·- ءام.لا ¸=ر, Ž 11 {
ا_ا, ن| ,كل ¸-•,و ¸ =ا ·„ ,ك ل ¸-•,و _·ب و ¸لا,-| ب ,·.=م,و _ .
. ‡ة-ا.لا ةيرلا, . ¸·-ا •Ÿرلا, . ¸ابلا ‡ةحار, ™رلا ‰رل . را·س.ا نم ر·¯أ·
. ري,·لا ‡‘ي·لا,
¸ =– ,و _م.- ¸¸„| _ل, ا·.- ا-ات- ,ك-`تم, -يل, ا,ب,ت ,· ,ك ب_ اورف€ت=ا ن|و
-·=· ¸¸=· ¸ › ¸· _ .
· ‘ي-ا ¸, ¸· ¸-و — ا„ر· ‡,ه ¸· ¸- -ل =ا ¸-„ _اف€ت=لا ¸- ر··| ¸- ,,
,, ا„ر= ¸‹يˆ . 
نزحت ل
65
· يرا-بلا ¸ يلا ‘ي-ا . را·س.ا `ي, :ي·, ل, -ل, ل __ تن| ,,·لا ,,
ا- `ر= ¸- cب ›,-| — ت-=ت=ا ا- ==-وو ==,- _·- ان|و — ==,- ان|و _ت«·- — تن|
,,تن| ل, ب,نذلا رف€, ل -نœ· — _ رف†ا· _نذب ء,ب|و — ي·- cتم-·ب cل ء,ب| — ت-·= .
**********************************
ام·ا. =ا ر·ذب cي·-
· ·نا-بس œ¸ا· ¸ ب,·«لا ¸·م=ت - ·لا ر·ذب ل| _ · ¸ا·, . ¸ ,·ر·›| ي نور·›ا· _
· ¸ا·, . ¸ Œا•·· ار·› -·لا اور ·›ا ا,·-¹ ¸,ذلا ا, ,| ا , 41 :ي=|و ·ركب ·,¬`,=و Ž _ .
· ·نا-بس ¸ا·, ¸ -·لا ر·› ¸- ,·.ا لو| ا لو ,كلا,- | ,ك, ·ت ا ل ا,·-¹ ¸,ذلا ا, ,| ا , _ .
· ¸ا·, ¸ تي.ن ا›, cب _ ر·›او _ · ¸ا·, . ¸ Œ;,«ت _- c`ب_ =م¬ب š`,=و 48 ¸- و Ž
;,•·لا _اب., و -¬`,.· ¸ي·لا _ · ·نا-بس ¸ا·, . ¸ ا, ت,·ا· -·· ,تي«ل ا›, ا,·-¹ ¸,ذ لا ا,,| ا,
ن,¬·فت ,ك·-ل ا•·· -·لا اور·›او _ .
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ي-ا ¸·- — -ب_ ر·ذ, ل ¸ذلاو - ب_ ر·ذ, ¸ذلا ¸·- ,,
,, تي'او . 
·لو·,  ·  ,, نو.`رف'ا ‹,= ,, ¸ا· ” =ا ‡ ¸وسر اي .,در„ لا ام · اولا· .
,, =ار·اذلاو ا•·· =ا نور·اذلا ,, . 
· ¸_ي-. ¸‘يح ¸, ري-و ,ككي·- =·- اها·_|و — ,كلام-| ¸=·|ب ,·•-| ل| ,,
,,قا·-| ا,بر=ت· ,·و=- ا,«·ت ن| ¸- ,كل ¸ •-و — 3_,لاو ”هذلا 3افن, ¸- ,كل
,, ,كقا·-| ا,بر=,و · ¸ا· . =ا ¸وسر اي _, · اولا· ” ,, =ا ر·› ,, . 
¸وسر ‚¸ _ت' • ·جر .' · _ي-. ‘يح ¸,  _ار .¸ =ا ¸وسر اي · ¸ا·
· ¸ا· . ·, ‘`بشت' ¸.¸ش, _`ˆ-أ· `.`رب‡¯ ان', . `¸· ` .ر·¯ `· ··س¸ا cنا.ل لاز, ل ,,
,, =ا ر·ذب ا,|_ . 
*****************************************
نزحت ل
66
=ا ‰و_ ¸- ‘|يت ل
¸ نور·اكلا ;,«لا ل, - ·لا ‰و _ ¸- ‘| ي, ل -ن, _ .
¸ انرصن ,هءا „ ا,بذ · =ق ,,ن| ا,·»و ¸=رلا ‘ |يت=ا ا›, _ت- _ .
¸ _·-–ملا ي•·ن cلذ·و `,€لا ¸- ·ا·ي•نو _ .
¸ Œان,·’ …لا -·لا ب ن, ·…تو 10 ا=,== لازل _ ا,لزل _و ن,·-–ملا ي·تبا cلا ·ه Ž _ .
******************************************
cيل, ءا=| ¸ م- .-ا
نم ·`ع·ي · `,,ي· `·ا-ا . ¸الا نم `,لا ·`ع·ي يلا و·, . ·ابلا ¸ا.‡لا `ن·
,' . _شي • .' دار' ا·¸ . ·ر,رس, · تداعس, . · حار نم, · ,ا.·' نم . ·مد, ·- نم, . ·ب·
. ´ : ·, `رسا-ا ·ن¸ . ‡ح ,' `,,ي· ب–·
· ‡¸ا· . · ج··, :ل· .ا,, ‚اعت, ·نا-بس =ا انˆ-' `·, ¸ =ي€لا _م»ا كلاو
‘ا·لا ¸- _·ا-لاو _ .
· ‡¸ا·, ¸ _· ها•لا ¸- ¸ر-|و •ر-لا ب ر-|و ,ف-لا ذ- _ .
· ‡¸ا·, ¸ `,يم- Ÿيل و -ن| · ·وا=- -·يبو c·يب ¸ذلا ا›œ · ¸.-| يه يتلا ب _·.ا . _
*************************************
·•·· ,-ن ==·-
  :ن' `,·ا, . ,علا ·· _· `·` ر´ا, . ةي,لا · تاي=·' ¸, ةيلا =ا ,عن ¸ `ر„´·
. ·تاي=·أ, `رو·م
· ‚اعت, ·نا-بس ¸ا· ¸ ا ه,ص¬ت ل -·لا -م-ن او=-ت ن, و _ .
· ¸ا·, ¸ -·|اب و ·ر ها» -م-ن ,كي·- _,=|و _ .
· ·نا-بس ¸ا·, ¸ -·لا ¸م· ¸-م-`ن ¸`- ,كب ا- و _ .
نزحت ل
67
· ·ي· ·ع, `بعلا `رري و·, ·نا-بس ¸ا·, ¸ Œ¸ي·ي- - ل ¸-•ن ,ل| 8 انا.ل و Ž
Œ¸يتف=و 9 ¸,=•·لا ·ا·,=ه و Ž _ .
™ •رت ت `,-ن نييلا, . ر.بلا ةعن, . _لا ةعن, . ةي·اعلا ةعن, . ةاي-ا ةعن
·ةينا,رلا ةيا·ا ةعن ا,„ ج' نم, . .ا·لا, . .او·ا, .الا, . ن` يجرلا, , ;:=Šا , ¸وي .
ر.,د .وي, `يرت' ” :ين·' ¸ ¸ر.,د .وي, `يرت' ” :يي· ¸ ر.,د .وي, `يرت' · ¸الا `ح'
¸اوم.ا نم `,¯ ” :ب· ¸ ¸ر.,د .وي, `يرت' ” :يي ¸ ¸ر.,د .وي, `يرت' ” :يجر ¸
. ““ ا·ر•´` ’يد' ام, €· ةا=لا
****************************************
ا,ي·- نز-ا ‹¬ت.ت ل اين=لا
ةيلاعلا ة·ا `بحا.· . روم.ا ··او, `,· . • .' · ا,عي, ا,ي`ي, ةداعلا `’ب·ي ا· .¸
. ةر-.ا · ·
,· =ا .ال `,· . •احا, •ا· `,·ا •¸عجا · · ناو-¸ ح' ¸.و`ي و·, .لا `ح' ¸ا·
. ·`يي ¸, Œو·ولا `,· . ةر-.ا `,· . ¸ج, ¸ -ي·ا - ,ك·- _ف¬ت ا ل ن,ˆر-ت ¸ذ·- ,, _ .
. ا,اƒ,, ا,ب.ام ” ةاي-ا ·· ´,· `ي' . `,·ا ا· نم ¸·' ¸·, .¸ `·و· €ا· ˜ي·
““ .¸ . . ا·ر,د, ا·رو.·, ا,تر,, ا,·اج, ا,لاوم', . ا·د.,', ا,–·, ا,ب··,
· ¸ا· ¸·الا `·œ .ا·' .., · ··, ¸ج =ا, ¸ ري† -·لا ب ن, ·…, ,,.فن| ,,تمه|
`‹¬لا _ “ •ا,' ةيلا· `,· `,· ’يل, . ,,`تاو,, ,,`نو=,, ,`,`ن' · ,,†,· .
_يا, ال,  · ‡¸ا·, . ر~' `·ل ¸¸ج ن· ‘-بي ¸·الا `ح' ’نا ةر-شلا ’-ن ¸الا
· درو· . `,´ع`ي, نم _¸ †بح' ا· ¸~ _· _و.- ¸لا بحا. .¸ ·ل `رو·م `,´¯ »
« ر~.ا .
· ·نا-بس ¸ا· . `ر-ا ¸ ا,رت . · ·,ا-.. ¸ا·, . `·ن `·` ·' ¸·الا ح' .¸ ¸
ار- == | ,·,„ _ا ن ¸ق _ .
نزحت ل
68
· ` ر-¯ ¸ا·, ¸ ي`·تفت ل و يل نذ·ا _ · ·نا-بس ¸ا· . ·`ن · ·, . ¸ -·تفلا ي· ل|
ا,=«= _ .
· ,` ·و·', `,`,لاوم' `,`,` ·' .,ر-¯, ¸ ا·ل رف€ت=ا· ان, ·ه|و ا·لا,-| ا·ت·€= _ ا ·¸ .
.و·بي `,·,· .·ج.ا ة,ا-.لا ام' . .و.ي-رلا .و,·الا ا,- _لا . ة.ي-رلا ة,·الا `·و·ا
. •اناو.ر, =ا نم •·–·
**********************************
,»ا .ر|او نزت ل
ار¯, •امو·, •امو· ¸الا `ر·¯', . ة‡لا=, ة‡لا=علا, . ¸تا· _ارلا, . ة‡ •‡· نم,لا ةحار
. ر·لا ` دالا ¸علا نم ˜يلالا ¸ام `¸'ر `˜جاو·ا, `.يجار.ا, . ‡.و·رالا ‡.و~اعلا
., . :·, ` نم `سا, . `ر`Ÿ, `ب¯ا, . ` _`بس, ¸`تا, . `_لا~, •¸,اŸ, . •¸·ا, €`ر-·
_ب.ت, . `¸,اسولا, `˜جا·ا, . †,·لا, †,·ا :ي· ¸-ي _رت ·وي :ن¸ . _ارل •ةي·د •¸ع-
. .ا=يشلا بي·.. •انايم
*************************************
cب_ ¸- cبا,· ”·|ا
ا·¸ `,·ت ., `,· ., . ¸ح' نم •ار´ `ر=ت ., . =ا ·جول •ا.لا- :· •¸عجا
_لا ة-ا ., . .ا–يبلا يلا ·· `ر`ي . . •اي·ل ·تج,, . ¸الا نم ¸ح. ’ح'
. =ا نم €رج' `ب~ا· . ·يل¸ ا,يس'
· ·ايل,' ن· ·نا-بس ¸وي ¸ انا,ˆ _و - ·لا ¸`- :=· ن,€ت,, _ ن· ·نا-بس ¸ا·, .
· · ايبن' ¸ ر„| ¸- -ي·- ,كل|=| ا-و _ . ¸ ,كل ,,· ¸ر„| ¸`- ,كتل| = ا- ¸ق _ . ¸ =- |ل ا- و
•ز•ت ¸-م-`ن ¸- ·=·- _ . ¸ ا_, ك= ال و ءاز„ ,ك·- =,رن ال - ·لا -„,ل ,كم- =ن امن, _ .
· `ر·اشلا ¸ا·
`·يŸاوج `·عي . _-ا ¸عي ` نم ¸الا, =ا ¸, `Œر`علا `ب·ي .
نزحت ل
69
. `بسا-, `ب·اعي, . `_·, ¸=عي, `بي·`ي يلا و,· `·ح, ح.ا حاولا ¸ماع·
. ‚اعت, ` ·نا-بس . `ب–·ي, _.ري,
· اولا· . .ا‹.ا `·ل ا,ر¯· ” _لا نم · ة,ا-.ل `ر· ¸ا· . را·, .ا, ‡¸·
. ,,`‡عي =ا `ن´ل, · ¸ا·, . ر· اي· `’عم· . ,,·رعت . `¸ان',
•اج‡·`ولا· _·' •·جر ¸-ا.لا `ح' ,ع~', ا· · · ·' ¸ا· . , .·¯.ا ر-·' نم ,
“ يري =ا ` ن´ل · ‡ ¸ا· “ ¸¯أي ا·ام يري . _·.ا
نم `·يس' ام, ´ر, نم ·· ام, . ¸_- نم ·م`· ام `,عي, :ي· `_ =`م œ=ا .' ·اد ام
. ¸الا نم :ي· ا· . ¸ ¸–·
********************************
لاذ-لا لذ-و _م·:لا ;,ل
¸ •›| ل, ,·ور=, ¸ل _ ¸ نوركم, ام`- ¸‹ي ˆ ي· cت لو _ . ¸ , ها›| g. و
:ي· و -·لا ب _ف ·و -·لا _·- ¸ ·,تو _ . ¸ ا,لا ق ام- -·لا ·|ر,· _ .
•ار-اŸ _م' ر-بلا †ر–ي . `ر--, `··· ·ي· _مر •.'
¸وسرلا .' نح ¸‘يح ¸,  · · ¸ا· ˜œ· — اء,= _ا¬=| ¸- ˜,€·,ت ل ,,
,, _=صلا ,ي·= ان|و ,كيل, _ر-| ن| ”-| . 
***********************************
--:.لا ا,-- -·«لا نœ· — =يلا =ا› -·ق ¸- نزت ل
ةجا· ةحار اينلا ¸ `·,لا, . ةم·لا ا,ي· ةلا, . `™,رلا .عت `,لا ··رت ا¯
· ·داب· نم œ.ا نل =ا ا,م`ي ¸ ا,ي·- ¸- و ¸_| لا =رن ¸¬ن ان, _ .
· ,·`ح' ¸ا·
¸ƒ, `,ب-, .ام ¸ج.ا `,يعلا €ا·
¸`,ر ‡ةعن `.ر¯ ¸`م _¸ `’· •.¸
نزحت ل
70
““ `Œرا, ¸ƒ, . _·اد `,ب-, `درا, .ام .¸ اينلا ¸· ام
· ¸ع·اشلا ¸ا·,
.ي`نرس .ا‹ •ا,ل,ل ير=م' ار بت ر,`ر•´ت را,¯ ¸–ي·, ب.
•اتو· `··' `’ل `’ش· • .¸ ان' اˆ· `··' `’ل †’م ا·¸,
¸ن, €ولا ة` · _· ار•¯ ‡ةللا ‰رت ´رح `˜ن
. `,,لاسر ¸ ني`دالا . `,,تو·د ¸ ¸·دا`.لا . `,,دابب ¸اولا ة` ,· ا·¸
*********************************
_ ق,ت, ا: نزت ل
“ .و´ي . Œا-`ي ام `ر·¯' · •ا,و´م ةارولا ¸ ج`,
نم ر ·¯' . .ا··.ا ¸ ·ا·,.ا .,· . `_ي . `¸الا `··`و-ي ا· •ا_·¯ .¸ · `·اعم,
. .اي·.ا ¸ .داو-ا
راب-.ا نم •ا_·¯ .,· . •.,- ., .أت, •¸`,· . ¸ةبي.ب ’ع‹, . .ح €.اج ا·¸
“” .و´ي نيأ· `ن´ي Ž ا·¸, .`·· ‘-ب`ي· ¸رل `Œرا. €ا· .ا¯ ا·¸ . ا· ة`-. . .اع·ولا,
¸ Œ.ا,-لا ب `•صب -·لا ن, -·لا _ ل, ¸ر-| ¸`,·| 44 اورك- ا- =ا ·`ي= -·لا ·اق,·Ž _ .
***********************************
.ا .-او ¸|ا,لا ¸ه| =«ن
. :ي· ي,اي `,`·ن .¸ , . €ˆ. _· - `,·ح, `,·ن نم - `روجأم :ن,·
. ,· دا``ح . ¸,·الا, . •ايم •اب¯ `˜·رت . ¸الا .¸ ,
· `,·`ح' ¸ا·
•ة`-`م ا·ات ¸نارعلا .¸ ادا``ح ¸الا ·ا‡·ل ‰رت .,
· ر-.ا ¸ا·,
`·يعس اولاي Ž •·¸ ¸لا ا,`ح `·و.-, ` ·ل .ا·' `¸الا·
نزحت ل
71
ا,,جول ن• · .ا-ا رار–¯ `,يمل `·ن¸ •ام, •اح
· `_·Ÿ ¸ا·,
¸,عن نم .ا¯ ام _· .,``-`م ا,` ح ·ل ام `,,م =ا `Š¸ي .
· ` ر-¯ ¸ا·,
•اس' او· _وم _· _,- `,· -ا نم و-' . .ولا _· ¸ح
· `ر·اشلا ¸ا·,
`- `نل, ةاولا ,ƒ نم .و´, ``- بي.' .¸ ¸دد,س ا·
•ا`- ·ار´لا ب ساي ’لŸ . `- `_· `¸´لا `··الا,
· ¸ج, `,· =ا ¸ا· . ` ·· ¸الا ‡ ةل' ` .´ي •.' `.ر _سوم ‡ ¸أس ا- — _=,- ا, ,,
,, ي·ن,متش,و ي· ن,,., ,·,و — ,,ق__|و ,,«·-| ˜, — ي.ف·ل cل› =ذ-ا :: 
` ·· `_.,  · ¸ا· `·ن' ¸با _متش,و — ;.¹ ¸با _,., ™ ¸„و ز- =ا ل,«, ,,
¸ي·لا ”·ق| — ره=لا ان|و — ره=لا ”., -نœ· ¸ا,, -,= ;| — cل› -ل ي€,·, ا-و — ;.¹
لو -,-ا= _ ¸يلو —ا=لوو -,-ا= _ ن, ™ ل,«ي· — ¸ا,, -مت= ا-|و — ءا=| .ي· _ا,·لاو
,,=لو .
¸عت .' `_ي=ت :´ل, . :.`ر · ي`ر· ن· رشبلا ‡ةل' ¸عت .' _ي=ت `نل :ن¸
. ,·ن, ,,م·¯ ب-, . _-ا
· ,اح ¸ا·
·` رج _· ` نم ¸ساح ة¯, _ينا· ي`ر`م `’· `’ع‹
_`بعت Ž, `¸· ا·و,ا·, _يبج •ا,' ا· ي Ž,
· `ر-¯ ¸ا·,
_†ب`ي ·يلا _· † رم' `ل, _يعي . `’· ة`‡ `’ي–·
· ‘لا ¸ا·,
`·`ب-`ت ·· `·ي`لا ¸‡ =ن ا·¸ `.و´لا · ,اج¸ `نم `_-·
. ة,ا,لا, ¸عم·لا, .·بلا نم •ار·اس •اي`- .,- ¸سو-لا, ¸,·الا .¸
نزحت ل
72
ا• ¸ د' ¸·لا _سا- ا·¸ “”`ر·' .ي¯ _ •¸‡· _ون· `’نا¯
·لا ·. —-ا ,,`,س' `’عترا ا·¸ . •ا,ار=.ا .وشيعي بلا·لا ¸ .ار·لا ¸·'
. ,·· ¸ Œ·زم’ل ¸·زمه ¸كل ¸, و 1 Œ·.=- و لا- _م„ ¸ ذلا Ž 2 -لا- ن| ”.¬, Ž
Œ·=·-| 3 -م=¬لا ي· نذ,·يل ا ·· Ž _ .
“ ¸.ي-س ¸ن „¸´ل €ر,ƒ `رد' , . `_ي-. و· ام •¸ع·ا · .`ر·لا .ا,د' `ح' ¸وي
™ ب_ا•تلاو =·ا,فلا ¸-و .,· . ¸ةي.· ,' ¸ةلوم ,' . :ي· ¸ةحراج ¸ة¯ _· ` درت .
..ن, . `Œر, ة,و·م وعلا, . .ا·.ا `ر,ي ’.لا, . •,· ,-ا, . بياعلا `ن·د ‡¸اح.ا
ببلا ام .,ري . ,·_·, . ·,,ر· ام `ر-.ا `..لا, . `·ون :ي· ,شلا .,,ري نيلا
. ¸ي· ام _· `درلا, `·`عت, ’ن' :ل· `_`سر` ت ·· “ ةي–لا ام,
,· ح' أƒ .¸, . ,·,ب- ¸, :·, _· .ولو·شم `¸الا · .ا´-ا `ح' ¸وي
. :توم, _وم ,,ي`ي
·´ل, . ةع~.ا نم ¸ةي, ¸دا·أ, .¸م ¸’ي, نم `_- . _عشلا ,ب- _م ةي´س ·ي· `’ي,
. _ي-–لا, ةب·اشل ة.,ر
***********************************
-..فقو
™ نزت ل . _–`ي ن`ي`لا, . `ر·`ي بنلا, . ¸و- .ا.لا, . ¸,,ي ¸رلا .,·
. _·ي _لا, . `.وي ¸.اعلا, . `·ي با·لا, . †:`ي ¸وب-ا,
™ نزت ل . ¸-ي .ي¯ ,ي,بلا ¸يلا, . `_شي .ي¯ دوس.ا .ا-لا ‰رت ام'
‚¸ :`شي·, . .ا-ر ‚¸ €`اش· •ا·¸ “” '· .ي¯ ة.اعلا, . `ن´ت .ي¯ ر.`ر`.لا _يرلا,
. .ا`عن ‚¸ : بم, . .ا·
نزحت ل
73
™ نزت ل ة` –·, . `_لا .الا ·`دˆ`ي ةرجا·ا أƒ, . „ ¸=لا `Œرا, `··=ي ˜شلا `بي·
يل ا,`ي,`ي ¸رلا `·.¯, . يل `·ون `·`بعي ر,لا ةاناعم, . _·الا `,`ب -ا ا,`„´`ي Šولا
. •ة=- `را=ن.ا, • ·ي· `ˆ.لا .¸ :ي· ا· . ةي·اعلا
™ نزت ل . .ارعشلا ‡¸.ات, . .اعلا .·,, . .ا´-ا ,-·, . .اب~.ا راح `·
· ‡ةبج `ن, †¸· ¸ا· ر,لا ةيح, . .ا–لا Šو·,, . ةرلا ·ان ·ام' ¸ي-ا .را,,
_· .و´ي `_ر· _· _ع, ان ¸عن
.`ي·. .¸, ت ·· ا`لا `—بي •ا · ’.
`رلا .و´ي ام `.ر·أ· ا·ي ا·¸ ¸_ر· ` نم .
***************************************
cل =ا ·_ات-ا ا- c.ف·ل رت-ا
. €ا·' ا·¸ `ر´ا, . €ر·' ا·¸ `ˆ.ا, . €ع·' •.¸ `ع·ا, . :ما·' .¸ `,·
-ب, . •ايد ··س¸ا,, . •ا,ر =ا, `’ي.ر ,, · ·Ÿاول نم ·,·  . ,, •ايبن
· `,`·`ح' ¸ا·
•ارم' :ل `ر`,`ت . _´•· _,لا اول,أ·
ا`´ ح .¸ ا`· ¸را, ا´م : , ‚,' `ن-
***************************************
‘ا·لا =ا·رصت ”قارت ل
. •ا,ا· ., •ا,او ., . •اروشن ., ةايح ., •اتوم ., . •اعن ., •ا`ر. .و´· . ,,`ن,·
· ,·`ح' ¸ا·
•ا · .ام ¸الا ب·ار `نم `رولا ةلا, Ÿا·,
· را`ش, ¸ا·,
·جا- `ر=ي Ž ¸الا ب·ار نم `_,لا `:تالا .ابي=لا, Ÿا·,
. Œويلا, ·ي· ان,لال `€ولا ·, ,· `ول ¸›` ي· ¸ ن- · ,·د' ن, `,ي·ار,¸ ‡¸ا·
نزحت ل
74
,·¸ الاح ¸·م ¸ ةلا ¸·' .ا¯ .¸ · ¸و·' . ¸اح بلا, †ريل ·ن¸ · ةييت `ن,ا ¸ا·,
. ¸بي~ ¸›ي· ¸
‚اعت, ·نا-بس ·ر¯, ™رلا نم . •ا,ر~ `¸·ري `..اح بلا, †ريل ·ن¸ · •ا–ي' ¸ا·
. ·, ˜ن.ا,
¸ا· . .ابلا .ا`-لا ¸·' `·, . ن-لا ¸ -د ' ام· •ا–ي' ةييت `ن,ا ¸ا·, ¸ بر=·
باذ-لا - ·,ق ¸- ·رها »و -م-رلا -ي· -·|ا ب ` باب - ل ¸_,. ب ,,·يب _ .
_` ن' . ير. ¸ _ا,, _ج ان' “” _ ¸ا·' ¸عي ا·ام · · -س ¸ و·, ¸ا·,
. ةو- _-س, ةحايس ي, نم ¸جار-¸, . ةدا, ¸· .¸ . ¸عم ¸,· ` .`رس
.ايوي . “” =ا ج, نم · ¸.¸ †ي', “” =ا · نم ج , .¸ †ي' · .ولوي
. ¸ .¸ ¸¯ · =ا · ` نم, . .¸ ¸¯ ج, =ا ج, ` نم . •ا,'
¸وي  ·  — •·| =او — =ا ل, -ل, لو — = =م-او — =ا نا¬,= ™ ل,ق| نŠ ,,
,, ¸مشلا -ي·- ت-·| ا: _, ”-| . 
.رشن, . .و¯أي, ¸¯أن · `,·اوم', `,·ر,د, `,·رو.·, .اير.ا ن· .لا `ح' ¸ا·
. .وبسا-`ي, `بسا-`ن ., . .,ر=ي, `ر=ن, . .و,رشي, .
¸ ¸·ر- ل و| ,·ا·«·- ام· • .ار· ان,مت·„ =«لو _ .
· .ولوي .وم,لا ¸ -ل, =_ -·لا 3== _ · .ولوي .و·الا, . ¸ -·لا ان=- و ا-
ا_ور† ا ل, -ل,= _و _ .
¸ `ر,ت _لا ¸· ا,`شيعت, ا,ي· `ر´ت, ا·`ر·ت _لا `را´·.ا· €را´·' _. `نم :` تايح
. ¸ة,ا ,' ¸ ةداعس ¸ `’نا¯ .اوس . : تايح
ةعن _· :`,ر ``- . ·ا·اس `. ر`, `نل `ر=نا· . •اي·اح ’¯ ا·¸ · ,·`ح' ¸وي
. ن` ي‡`جرلا
· `ر·اشلا ¸ا·
·ع·, ¸ب· _· ¸و·ا ·· . اع·, ا·¸ •ا·ر· ·, ` ¸ي.' .,
نزحت ل
75
************************************
‘ا·لا _, ¸.-|
· _ي-. ¸‘يح ¸, . ةداعلا •ر~ نم ةعسا, `¸ير~ ¸الا _· ‡.اح¸ا .,· ن, ,,
.ي· ™ لاق . _م-=ت ,و ت-„ — ;.¹ ¸با ا, ™ --اي«لا ;,, -,=ا- ,هو ·=,-ل ل,«, =ا
ام· gا„ ¸ن:· ¸با ن:· ¸=,- ن| تم·- ا-| ™ لاق :• _'ا-لا ب_ تن|و cم-||
™ لاق . _«.ت ,·· ت·م» — ;.¹ ¸با ا, . ¸=·- cل› ==„و -تم-|| ,ل cن, ا-| — -تم-||
ام· _م» ¸ن:· ¸با ن:· ¸=,- ن| تم·- ا-| ™ لاق :_'ا-لا ب_ تن|و cي«=| .ي·
™ لاق . ˜=-ت ,·· تˆر- — ;.¹ ¸با ا, . ¸=·- cل› ==„و -تي«=| ,ل cن, ا-| — -تي«=|
ام· ¸ر- ¸ن:· ¸با ن:· ¸=,- ن| تم·- ا-| ™ لاق :• _'ا-لا ب_ تن|و =.,-| .ي·
,, :• ·=·- _ت=„و -ت=- ,ل cن, ا-| — -ت=- . 
· =ا .. š ي· ·تج, · ¸,الا¯ •¸ي Ž, . `·· _تج, ¸·, ةل ا·
· ‘ي-ا ¸, . —يرلا¯ . ,,`,و· ةر´لا ,, `ر„| ¸-,|_ ¸=,· ¸· ¸ ,, ¸-د' .' `,·ا, .
_·ر, . _س, ,ع~' ` نب .ي´· . أƒ _· •اب¯ `’س ا·. . ةلا ¸يارس¸ _, `نم •ا`ي·, •ة'رما
“” ‡ ة,`ر´لا .ش¯, ةا–لا
`·· `_. `·,  · ¸ا· `·ن' — -ل .ا_ ل ¸- _·- -ب =-ي·· ¸.ا_ ¸=· -ل نا· ¸- ,,
,, -ل ر,» ل ¸- _·- -ب =-ي·· ¸ر,» ¸=· -ل نا· ¸-و . `.و¯رم ` ·ل ˜يل ي' .
¸وي •اي. ˜ي • .' `·مدا- ¸.و`ي و·, . ¸ةي~ ` ·ل ¸.اي,' ¸ ,اح ¸ا· `·,
†ر· ¸يل ¸يلا .,· `·,' †ر` ح ’نأ· `.ي. _ت' ا·¸
· ·ت'رم. ¸وي,
` ·ل ¸لا· دا,لا ’ع. ام ا·¸ يح, ` ·¯¯ `’ل _,· •·ي¯'
· •ا–ي' ¸ا·,
`_ار, ¸ دا· ¸الا .¸ `ي,ام' `ر•¯„لا, ‘يداح.ا ¸الا نم _بي,
¸لا ن· .ار·لا _·`ي ام `ي,ام' ر.لا ا• •ا., •اموي `’جرشح ا·¸
نزحت ل
76
· ¸وي,
¸ة,ار· ي· _· •ار-· انداŸ ا· ر•لا ا,احأ, ‰رŸ' ., انا·
¸·ا,ح `ن, ة,ر· ¸ا·,
‰رت .', ’‹ .' _م ',·' ·اج † ¸-ا, ` ¸-ا .و- ¸,جو,
¸ة_·¯ ¸·وج ¸ ¸ج ` Š`Ÿ,' `درا, .الا, .الا ™ار· وح',
¸ب· ·و´ي, . ·ا,' ¸ب· `يدو,يلا ,ع=`ي· 'بي .ا´· . `يدو,ي `راج `·ل €رابلا `ن,ا .ا¯,
راوج `.ل', . ا,`ي· `.ل' . ¸رايد `¸لأ, يراد · ¸ا· . €راد اع, · `يدو,يل اولا· . · ا,'
.“ =ا .·,, ,سأ· . ··س¸ا ‚¸ ··ا `,,لا · ¸ا· . :ل, €رابلا ن,ا _· . “ €رابلا ن,ا
¸ ‡ ¸سرأ· . ¸ة,,م نم •اي`م •ا,ار · `.-' •ة'رما ‰'ر· . ¸ة·ا, •ا` جاح €رابلا `ن,ا `رم,
رم', . ` ·اي· `’عم· . ا• _` ي ام .¸ ¸·اي' ة· م ال ام · `’لا· . ا·أ· ·م·· ا· ر'
_ح · ¸وي • ·ا· ·مام ¸ ‰'ر· . ةلا :ت ·`-ح €رت, دا·, . ةيرلا ¸ ة·الا _يŸو,
. `رو·م `بن·, . `رو´شم `¸عس, . `ر,ˆم
· ¸ج, `,· =ا ¸وي, ¸ -=ا ص- ,,ب نا · ,ل و ,,.فن| _·- نور·–, و _ .
· `,` ·`ح' ‡¸ا·,
•ا·ابم • 'رما `’¯ • .', _¸ ·ا‹, ·.ر' ¸ _حا. ن·
·,`ر‡¯ ` .ا¯, ير.ن `·يل ·ان `.و., ·تو·د `بي-,
•¸·' • Ž • ·ي~ •ا,و ‰ترا ا·¸, ·ا¯ ‡¸–· `_· .' ’يل اي
“ ايا-لا نح' ام, “ ب·اولا ¸ج' ام, “ ¸-ا ‡¸~' ام = اي
. ¸· •.¸, أ=-ا ¸ع· _· `·لا ا·¸, . Œرس' ول, `حا ¸يلا ¸`ع· _· `·ي .
· نعلا ا· ¸ `,` ·`ح' ¸ا·,
·, .ام,لا ¸ا~ •.¸, _,' `_-ا داŸ ` نم ’`ي·`,' ام ‘ب-' †رشلا,
*****************************************
نزحت ل
77
-يبان -م·· cنا›| تك= ا›,
¸ا–لا _~ _· `¸ رحا ` ح ,' _شت `نم ‡ةم·م `ر-·ا,
¸ة·ا~ `,س`وم رعلا .أ, `,·ا, `-ا `_=ي .ولا ع,, `’ب·
¸ اوب´ي • .' لا نم ة·رلا ةيسا-ا ¸·' _· .¸ · ر.علا .ا· `ح' ¸وي
. رالا Žا=لا لا ·ام' د,ˆلا نم ريدام ,,,ا.·'
· اولا·, » -·ت«· -,-اصب |=ب — -ل=-| ا- =.-ا و. = «  .
· _لا ¸ا·,
·`جاح, _ا·لا `·ر· ¸لا `ر•¯· ¸ا·' ›`يعلا ¸و–·, ·تا· ام
 
. ةي.ح ةج ¸ج.ا · `·· =ا ¸.ر •¸· ¸ا·,
. •ةحا, •ةرم `.و· `Šا-شلا, . ¸.ا`رم `.و· .ابلا · .ا´-ا `ح' ¸ا·,
_·, ا¯ .·م •ةم‡ ' ¸اعلا ,,ي· _ل' .امŸ.ا ’·, ¸ •ا_- ·دابع, =ا دار' ا·¸,
. ¸¸ا, ةحار, •ا`م‡ ' . ·ي ` نم ¸.ارم · يس س ¸ح . `ح ' ¸ ·· =ا ¸.ر ة-~ _· ¸اعلا
نم .ا¯, . ··, _· و·, ¸ي,ي `ن, `بيب ˜عن `· . ة·بلا ¸·. `¸اعن €ا·,
· `ر·اشلا ¸ا· . _ا`--ا .در~ _لا ة·ا-شلا ¸· ةلا,· `·`ت'رما, . ¸الا _-'
ةماعن .,ر-ا ¸, `¸· `س' ر·ا.لا _. ن م `ر`ت .ا-·
_·ولا ¸ ‡ةلا,· ‚¸ .Ÿر, ·· را~ `¸حاج ¸ :` ب· .ا¯ ·'
· ¸ج, `,· ‚اعت =ا ¸ا·, ¸ ¸برتن ¸¬نو ¸يي·.¬لا •=-, ل, ا·ب ن,صبرت ¸ ه ¸ق
ن,ص`برت- ,ك-- ا ن, ا,صبرت· ا·,=, |ب و | ·=·- ¸`- ¸باذ-ب -·لا ,ك,يص, ن| ,كب _ .
· ·نا-بس ¸ا·, ¸ .ر, ¸- و :„–- ابات · =ا ن›œ ب ل, =,مت ن| ¸¸ف· ل نا · ا- و
¸,ر·اشلا ¸ز•·=و ا,·- -ت –ن ·ر-ƒا با, · .ر, ¸- و ا,·- -ت–ن اين=لا با,· _ .
نزحت ل
78
· `ر·اشلا ¸ا·,
•ا·اع `.را~ `·, ا· ¸و·' ¸·ار` ت `ن‡ل :-`ي, ¸ا=,.ا ن م
¸·وي .ا, ’لأس ول :ن,· ¸·ا=`ت Ž :ل يلا ¸ج.ا ن·
•ار`ب. .ولا ¸ا- ¸ •اˆ.· Šا=ب دو-ا ¸ين ا·
´ ,· .و·, ةاي-ا `.و ام, Šا_لا _-ا _' ن· `_-`ي·
. .ومي ., •ة·اس ·· .,ر-أي . ,, ج' .اج ا·,· . =ا, ي¸
· ·· =ا ¸.ر •¸· ¸ا·
†ر·ا .ولا نم `¸موي †ي' `ر· ·وي `·' ر`· . ·وي
` ·`ب·ر' . ر`· . ·وي `ر‡ -ا و-ي . ر,لا نم,
. ةاي-ا `,´ل `ب·و`ت .ولا اوب~ا · ·· =ا ¸.ر ¸ ر´, و,' ¸ا·,
*********************************
-..فقو
™ نزت ل ,,ا·د ¸ :نو¯رشي .وم,لا, .:ل `ر·ت ة´·لا, .:· `_·اي =ا .,·
†_لا, . ¸ ة·. ¸¯  . ¸~ارلا ,حر' ة~ر ا· •و·, . •اح •ا·, €`عي .¯رلا, . `_شي
™ نزت ل ة·يلا, . ¸ة_·¯ ¸Œاع.' ‚¸ ¸.`ع. ةاعبس ‚¸ ا,لا·م' رشع, ة-ا .,·
“`دو` ج ·`,راي . ¸ دوج نم, “ ··م _` س ام ¸·ر¯ نم = `,´· . Ÿ,ا-ي, :` ,ر وعي •.' .¸ ا,·ب
™ نزت ل =ا `بح ¸.' €·, . ةبلا ¸·', ةلا ة ح, يحولا دا`,ر نم ’نأ·
·لوسر `بح,  . يرت . ’ن', `_- €ع· . ’ح' ا·¸ `™رت, . ’بن·' ا·¸ `·ت, .
™ نزت ل . : ا-ر, :ت`, . €ر·, €ا·, . :ارس, :ار. ¸ ¸_- _· ’نأ·
ءار= -تبا=| ن— ¸-–م·ل ل, cل› ¸يلو — `•- -ل - ·· ·ر-| ن, — ¸-–'ا ر-v ا,•- ,,
,, -ل ا•- ناك· •ص· ءارˆ -تبا=| ن,و — -ل ا•- نا· ركش· . 
***********************************
نزحت ل
79
=·ا=شلا ¸ متو ·_اك'ا _·- •صلا
·.ا-.لاو ‰ا•·لاو _,فلا ‹,ر|
¸ -·لا ب ل, =ر,= ا- و ر,=او _ .  ¸ ن,فصت ا- _·- نا-ت.ملا -·لاو ¸يم„ `ر,ص· _ .
¸ :يم„ ار, = ر,=ا· _ .  ¸ ,تر,= امب ,كي·- `;:= _ .  ¸ cبا= | ا- _·- ر,=ا و _ ¸
ا,=با _و اوربا= و او ر,=ا _ .
· ` ·· =ا ¸.ر `ر· ¸ا· » ›يعلا ن`ح ا¯رد' ˆ.لا, «  . 
. _ر‡لا `را=نا, . .ا·†لا, . `ˆ.لا · ¸.و· ة· با.لا · ةلا ¸·.
· `ر·اشلا ¸ا·,
ا,·ب ان`وس •اسأ¯ و``·ايس ˆ.' .ولا _· ا¯ ا`´ل,
· _ي-. ‘يح ¸, -ل ن| ن,م-ز, ,·, ™ =ا ¸- --r •›| _·- •=| =-| ل ,,
,, ,,ق_ر,و ,,ي·ا-, -ن,و — -,-ا=و ا=لو ¸ا·, .  ·  ر··اب ي·تبا — _=,- =ا ,-_ ,,
,, •ص· اذه ¸- . 
¸ا·,  ·  ,, =ا ·ر`,ص, ر,صت, ¸- ,, . 
· .و·الا, -ل ’ب,د ·ن,د اول', ¸ولا ,ج
`,·` ر·¯' ¸م ¸ح -ا ا,,ا¯, اˆ. `نم, ¸,' `نم -ا ¸نا·,
`· ¯¯ ’ن' •ار· -ا ب- . ارب`.لا ¸ع• ت ¸ح -ا _بت `نل
. ·`,علا, ·,-ا, ا`ن¸, . ·الا ¸ اي,رلا, ., . ··ح.ا, ¸ا` ت . _اعلا .¸
************************************
c-- ‹·-ا ¸-· ¸- نزت ل
نزحت ل
80
‹لا-ا _- ,,·-· _, ر…ناو
· ¸وي =ا .' . ·,لا .ا¯ ¸ ~' · =,-تو cت«·- : ;.¹ ¸با ا, cل ا,•- ,,
_, ¸€,تتو — c·- Ÿ_† ان|و ,-·لاب cيل, ”,ت| — ¸ا,= ركشتو c تق__و — ¸•†
,, `=-ا= _, =ر=و — ل_ان cيل, ¸•- — _, `•«· تن|و ي=ا-'اب . :: 
.اي· 'ر,', . •ا–يرم ¸· ‰,اد ·ن' `··لا ·ي· _ي· ة_س ¸ ا,ر¯· ·,
. .ا·' ·`. اوبنا , . ني_·¯
************************************
3_رلا ر .-ت ¸- نزت ل
. :ل, ‡¸´ت `·, . دابعلا `•`Ÿر ·ع· . `ح.ا `حاولا و· •ا`Ÿرلا .,· ¸ ءام.لا ي·و
نو=-,ت ا-و ,كق __ _ .
¸ج. •Ÿرلا ¸يبس ¸ `˜لا .ا,`ت ,ل, . `رشبلا ` ¸ي ,· `•اŸرلا و· =ا .ا¯ ا·,·
· ·نا-بس ¸ا· “” رشبلا ¸ ا,ق _ _ -·لا _·- ل, ¸ _vا ي· ¸-ب¹. ¸- ا- و _ · ·`‹ا ¸ج ¸ا·, .
¸ ·=-ب ¸- -ل ¸=ر- ا ·· c.م, ا- و ا,ل c.م- ا ·· ¸-م- _ ¸- ‘ا·· ل -·لا šتف, ا- _ .
*********************************
”·اص'ا ن`,¹ `با,=|
· . · ¸ج, ` ,· =ا · نم ة,و·لا, رج.ا `را=نا ,هر„| نورباصلا _· ,, امن, ¸
_ ¸ با.- ري€ب . 
· · ¸,ا.لا ةي,ر .
_وح ¸¯ابلا ةر·¯ .ول, ¸ن `’•‡‡ل `,,ناو-¸ _·
دا, „ ¸¯ ¸ · ¸ي· ا¯, ” •ا-· ,' •ا,ا.م ·· ‰رت ¸· . •ة ر`ي `’لا, •ة`ي `’لا·
. ¸عس و,
· . ا·_· `نم ¸,س' ا·', .
نزحت ل
81
. . ·ايند ¸ ا·¸, . بعلا ن يد ¸ `’يل ا·', .
~ . `.ا-ا ¸ •انايح' ا,م `,=·' ·را´لا · ,يلا ¸ ةيدوبعلا .', .
· · ةيح . ·ن', .
ا,يو- ¸ ةي-ا €رتا· •¸ي-ا €`رت ¸ ةي-ا ا·¸
 
· · ¸لاعلا `.ر = ةˆ-ا .', . ¸ ,كل `ري- ,ه و ا·ي= ا,هركت ن | _.- و _ . 
*******************************
= •† -يص¬= ¸م«تت ل
¸ =اري¬لا ا,«,ت=ا· ا,يل,- ,ه -,„و “ ¸كلو _ ¸ .·: - ,ك·-„ ¸ذ لا ,ه و
¸ =ا„ _. ¸¸-ب 3,· ,ك=- ب _·_ و ¸_vا _ ¸ ,,برش- ¸‘ان | ’¸ · ,·- =ق _ .
`¸الا الوسر ة=· نم, . `.اع., `.ا·ا~, `.ار·, `ب·اوم  ·,ا-.' . ƒ, ·ن'
يŸ, . .¯رل •_', . ,•عل ·اعم, . .ا–ل •¸ع· . ,,تاداعسا, `,,تار· بح
. ة,ا=-ل ¸’,ا `ن, `˜ي·, . رعشل .ا`ح, . دا,-ل لا-, . —ارل
·`علا, .يلا _.وم ¸ ‰لا `_`.و· ‰لا _.وم ¸ .يلا _.و¯ •ر–`م
.`,,`-`م ¸· نير-.ا .ا. `¸†ت `را-نا _·لا ¸ .ا,,لا
,,ل' Œ·-ا, . `,,ب·اوم, ¸الا .ا. ` Œ·-ا · ¸ج, `,· =ا .اي¯ `نم,
··س¸ا ر.ن · ,·., ·ت`ش, `ر·, . ة لا, ‡ةم.ا _ن ··ر, ·~ر, ر´, و,أ· . `,,ناول',
. ا• _نا, ا,م`·, ا,„·, ا·ر·سا· . ةب·وم ¸.ا=· نم €· اب ا.رلا· . ··', ¸ .·ك , ل
ا,-=و ل , ا.فن -·لا _ . 
¸`‡·, . ةب·ول `د', نير-.ا .اي.- ¸ Œرلا را,.ن.ا, _·.ا يلا .¸
. ةي-ا نم دو.لا د†رلا, ,†يلا ``عم .ا·ل¸, ةدار¸ل
**********************************
-لز-لا ز.-
نزحت ل
82
. .,-ا `ب·`ي, ر~ا-ا `™رشي ا`· ¸·, . ™ابلا ¸و–·, `رشلا ن· ةل,علا ا• `.·',
. ·ل · بسا-, . ·ت,·ت, ·ر¯·, · تدابعل ¸ةل,· نم بعل `,. . · ةييت ن,ا ¸ا·
. :ل· و-, . `رشلا ن· ·ع`,, . ·را·سا, · ا·د,
’ع‹ ام · ¸ا· ·ن' ا,.`-م . , ر~ا-ا `ي. , ¸ ¸¸و.· ة· يŸولا `ن,ا · ل,
’·ولا, ·ا-ل •ان`و., . `رشلا ن·, .ولا ن· •اع`,, . •ا·ر, •ا`,·, •ةحار . ةل,علا¯ `’ي'ر .,
.ال •اداعسا, . ةر-.ا ¸ •ار´ت, . ¸ماشلا, .··لا, دا`-ا ن· •اع,, . رعل •ا=ح, .
. ,‡´ -ا Ÿو¯ _ار-¸, . `_ي اي· ر´لا ..وج, . ة·ا=لا ¸ •اما·ا, . ¸ج, `,· =ا
. ¸و.لا نم ابس.ا,
. Œ† ر., ·اعم ا· ةل,علا ¸ `·ر¯· ·م·¯ نم :ل· و-,
. ¸`رعلا ةم·س, . بلا ةحار, . ر´لا _ ج `.• =·, . ¸علا `را·سا ةل,علا ¸,
ر-·, . ,يحرلا `ر¯ت, . ة·ا=لا ¸ ¸ان.ا `·ا·ا, . ر´لا ن· `¸,لا, . رج.ا `رو·وم,
.ار=ن, . ·ا-ا ةتا…, . `,علا ةارام ن· `عبلا, . ¸لا نم `رارلا, . .··شلا, .اي,لا
. ر`ب´لا ةاجام, . •و-ا ةبلا=م, . بتاعلا _· را·.ا, . ¸ي·لا ة~ا·, . سا-ا
. ¸~.ا _· ˆ.لا,
. ن·لا .ا·, . .ا¯ر-ا .ار··, . .الا .ارو· · .اروعل `ر` س ةل,علا ¸,
. ˜لا ةنو·ر,
ام, . ب·الا _•=ل `·ا¯', . ¸–لا `ر`ل `Œ., . نسا-ا ·جول `.ا-ح ةل,علا·
¸ •ارس, . ةو-ا ¸ • ةحوب-, . ¸ج·ل •ة-·, . رعل • ةر·, . .ا´لا _م ‡ةل,علا نح'
. ¸ ¸†مأت ¸ • ةحايس, . ة·ا~
™ر. _بت, . .الا ¸ ¸مأت, . .ا=لا _· `Ÿو-, . _اعلا _· `¸ر- ةل,علا ¸,
. ¸علا ‡ ¸´`ي· `يشت, . ي'رلا
. اولا داي=.ا ¸ `ر~ا-ا, . ˆ¯ا ¸™ر‡· ¸ `بلا, . ¸¸ ج ¸ ةل,علا ¸ `™,رلا,
نزحت ل
83
.¸ :عي ·· •ارش, : م·´, _`ت ., . =ا .¸ €اري . ` ·ن. · ةل,علا ¸ ¸ار` ت .,
. `_.بلا `_يلا
ةا`, . _يرالا دا`,ر, . نم,لا ¸~اس', ة,ا,لا, ةر·ابعلا, . ¸ع·الا, ¸عم·لا ¸¯
¸ح ةل,علا .ام نم ,,` ب`ن ¸`ر‡ · ا`و‡ س ,, ¯ . ¸·ا-ا ب¯او¯, . ر·لا .وي·, . ¸ا–لا
. ا,`,ر .·,, ¸¸ح ¸¯ ا,‡¯ ' `’ت¯· . ,,=· ةر- `’ب· . ··و` س _· ‰وسا
· _اج` رلا ,ي,علاب· †¸· ¸ا·
ا·¸, `¸ابنا :ي· _ .ولوي ا-` ح' „¸لا .·وم ن· • ·جر ا,'ر
‰ر‡' `· `’· `دروم ا· ‡¸ي· ا·¸ ا=لا ¸- `ر -ا ˜ن `ن´ل,
ا¯ `’¯ .¸ ,علا ` ¸ح —·' Ž, ا `س ¸ل `·` تر`ي. `_~ ا,
•ة ل· ·يج', •اس` ر‡· ·, _'' ام,ح' .ا¯ `· ¸,لا `Šاب`تا· .·¸
`,·ا. ·ونا. ,علا ¸·' .' ول, ا =`ع‡ل ¸ولا ¸ ·و =· ول,
او`ند, اونا,· `·و`نا·' `ن´ل, ا`-· ¸ح Šا~.ا, ` ·ا`ي-`م
· †¸ب-ا ¸¸ي- ` ن, `~' ¸ا·,
ارلا, `,علا دار' `نم ¸يو~ `,· نم ‡ ةح
الا نم •ادر· `ن´يل ¸يلا, _.ري, ¸
ام ¸¸رم. و.ي .ي¯ ¸ي,, ¸›ي· ` نم •ا·
¸¸و- `نم ¸,· ¸, ¸ي ةاجام,
¸دوح ةارام, ¸ي- ةاناعم,
الا ة·رعم `نم ·¯ ¸يبس „ ¸¯ _· ¸
· ¸†ناجرلا ,ي,علاب· ن, †¸· ¸.الا ¸ا·,
_`ح ›يعلا ‡ةل `’`ع=ت ام ايج .ا´لا, ’يبل `.ر.
.علا نم `,·' .¸ ˜يل اين' `·اوس ¸·,' ا· ,.
الا ة=لاž ¸ ¸لا ا`ن¸ • اير •ا,ي,· `›·, ,`,`·· ¸
نزحت ل
84
· ر-¯ ¸ا·,
_ي, `’م,ل, _حو, `’`ن' `ر,رلا ان, ا·ا ¸ل ·ا·
_ا,' ا· ·ان.ا `’ع~ا·, `_م.ا ب¯ر ·' `›يلا راس'
· .`-ا يي-ا ¸ا·,
•ا·ي `ي`ي ˜يل ¸الا .ال ¸ا·, ¸¸ي· `نم را·¯¸ا ‰وس
.¸ ¸الا .ال ` نم •¸•·أ· ¸اح ™·.¸ ,' ,علا ب´ل
· ¸را· `ن,ا ¸ا·,
•ا_- `’· :لاح .ي¯ اولا·, `_اح `.وت, ةجاح _`–ت
ا•· ر.لا `·و· `’~دŸا ا·¸ `_ارنا ` ·ل .و´ي •اموي _·
¸ن `˜ين', _` ر· ¸·ن `_ارلا ¸·وشعم, _ `رتا·د
. _ا=-ل ,,ةل,علا ,, .ا¯ _جارت .' :ل, . `·ل • ,· ¸,· ةل,علا `بح' نم ¸¯ · اولا·
**********************************
=·ا=شلا =·ا,·
¸·, . ر`ب´لا `.ت, . ب`-`علا `,.ت, . بنلا و-·, . بلا ي`وت اشلا .,·
Šو–-, . ¸-ا.لا نم .ا·د, . ¸·و-لا .=· `ب•ج, . ر¯ل ¸اع¸, . ة·ل .ا,,·
. ر¯ل .ايح¸, . `·م `رين, . `ر.اح `ر`جŸ, . را,لا حاول `··سا, . .,ˆ-ل
_· .و¯رلا ن· `_ا·Ÿ¸, . ‚ولا _· ·,ل ة·ي·, . ¸.·ل `.احا, . ˆ.لا, Š†ر–ت,
. `ˆ¯' بنلا نم ر`س ام, . `,=·' .=لا نم ¸- ام, . ا,يل¸ .ا·~.ا, ا• ا.رلا, اينلا
. ¸ج' أ=-ا نم ¸`· ام,
***********************************
-.فقو
نزحت ل
85
™ نزت ل . ابح¸ا :رو`ي, . دا,لا ن· :„ =عي, . ةدابعلا ¸ :ع–ي .,-ا ..
. ·,اشلا ¸ :`ع·و`ي, . `ن=لا .وس ‚¸ €و·ي,
™ نزت ل ةدام, . ةبي.علا ·..ا `ر.م, . ةيلا ¸ارم.ا `¸اس' ¸لا, .,-ا .,·
. .ار=..ا, ¸اوسولا, راي·.ا
™ نزت ل . Œ,رعلا ¸`ع·, . ة·.لا, . ة·.لا, . .ا·لا, . `ر¯لا, . .¯رلا :عم,
. `ر·لا `_·الا ¸علا,
™ نزت ل ب¯ا .. •'ر·ا `_` بس .. „ ¸. . ةلا=علا, _ارلا ¸ير~ ن· .,-ل `,ت .,
. • ¸`مأت .. `ر`Ÿ .. • ¸بسا .. •¸·ا ..
¸ ,كل ”•ت=| ين,-.ا _ ¸ ¸,=ت-ملا ”¬, ل -ن, -يف-و ا-ر=ت ,كب _ ا,-.ا _ ¸
¸,`=لا -ل _ص·¬- -·لا ا,-.ا· _ ¸ -·· ا,-=ت ا- ا ,| ¸.م-رلا ا,-.ا و| - ·لا ا,-.ا ¸ق
_·.¬لا ءام=vا _ .
*******************************
·.ا-.لا ¸ =-ا,ق
1 . . €`روم' :ي· `’,ر=.ا, . :` ·· ’`شت :موي د,ح ¸ `›عت Ž ا·¸ :ن' `,·ا
· نعم ا·, . :`مو·, :`مو· `.ر·¯, ا›,و — ءا.'ا ر…ت·ت :· ت¬,=| ا›, ,,
,, ‰ا,صلا ر…ت·ت :· تي.-| .
2 . . .وج, `¸`` ح _,نا, _–م اب `·ا·.ا· . ·ي· اب ¸.الا ˜`نا
3 . . _أي ¸ح ·ي· ر´لا Šد, . بي·لا Žا· ¸ و,· . ¸بلا, •¸·شت .
4 . . :ي· ي,اي لا .' `,·ا, . `’با, . لا نم `,· .
5 . . ةيعلا ةبي=لا ةاي-ا و· _ا.لا ¸علا, . =ا, .ا·¸ا
6 . . ‚اعت =ا ر¯, ·يع· . ‡ةحارلا, .,·ا, .ا·~.ا دار' نم
7 . . ¸ر·, .ا–, ¸.¸ .' ,عي .' بعلا _·
8 . . ¸ح' نم •ار´ `ر=ت .
نزحت ل
86
9 . . ¸,رلا 'وس' ¸„ت _· :ن `ن‡~,
10 . . :ل •ا_- ¸.ح اي· ¸عل
11 . . ·ل `_- ,ل ¸.ا–· ¸¯
12 . . `ر´ا, ,علا ¸ `ر„´·
13 . . ¸الا نم ¸_·¯ •و· €· اب ’ن'
14 . . `_ر‡· ¸ة·اس ‚¸ ¸ة·اس نم
15 . . .ا·لا `_ر`-``ي .·بلا,
16 . . بل ة`و·, را.بل `,·ارم `با.لا
17 . . •ار``ي ر``علا _م .¸
18 . . `··اولا :ي· —ت .
19 . . ةر·لا `_سا, :,`ر .¸
20 . . `ب–·ت . . `ب–·ت . . `ب–·ت .
21 . . :ل· _·, •.ر´ت ·· . ¸ƒ, .ام, `,ب- ةاي-ا
22 . ¸ نو=-,ت ا -و ,كق __ ءام.لا ي· و _ . 
23 . .و´ي . `Œا-`ي ام ر·¯' .
24 . . ةوس' ¸,ا.لا ¸ :ل
25 . . `,`··,ا •امو· `بح' ا·¸ =ا .¸
26 . . .`ر‡´لا ‡ةي·د' `ر`ر‡¯
27 . . _ارلا ر-·ا, . ر·لا `دالا ¸علا, :ي·
28 . . .اعاشلا `•.ت ., . .يجار.ا €رتا
29 . . `,`.-ا †ر`–ي ا· ر·¯' :`-., †ر`–ي ·ان.ا _· :`.رح, €`ح
30 . . .ونل ةرا¯ و,· :بي.ي ام ¸¯
***********************************
نزحت ل
87
• ¸=:-| -ت= ==·-و نز-ا ,لو
·ي· ‡¸-· . ¸ ةبي.ب ¸`,ا .ا´-ا حا .' · , ةشلا ع, _رلا , `بحا. ر¯·
· ¸ا· ” ¸· ام · اولا· . ¸·-' ةس نم .ا,د `’· _¸ · ¸ا· . .ا.لا ¸ `·ن,† ,عي ·`ناو-¸
ام `_- `ˆ.لا · ‘لا·لا, . `نا¯ ر,م ¸¯ .أ, ¸· · _ا·لا, . =ا, ة·لا · ¸,.ا -ا
¸ن _· ¸· ' `ن¯' Ž, “” ¸·' .¸ 'يأ· ان' `ˆ.' Ž • .¸ · `_,ارلا, . .و`-لا ` ·عسا
ة·اس ‚¸ ¸ة·اس نم · `¸دالا, . ·ي· ان' ا· ´ ر ¸ .و¯' .' ` ن´· · · `˜ما-ا, . Š,لا,
. `_ر‡·
**********************************
cتˆرت-او ¸·اش'ا cت'ا.و با-صلا cت,„او ا›, نز¬ ت ل
¸ متو •=او — ‹·ا,-لا
ة`ي, .امŸ اي €· ‡.ا¯ •.¸ ا,تا,· ·ار´لا ·, `¸,`ت ا·
اراي-ا `ˆ.ي . يلا .¸, . رو-ا نم `Œر' ¸-لا .¸, . Š,لا نم `¸·ر' ˆ.لا .¸
. •ارار=.ا `ˆ.ي Œوس
· _لا ¸ا·,
¸ح .اŸر.ا, `ر·لا _امر ¸ابن نم ¸ .اش· ¸ يدا,·
`·ا,س _,ا.' ا·¸ `.ر.· ¸ا.لا _· ¸ا.لا .ر`´ت
اياŸرلا, _ا,' ., `’شع· _ا, ' •.أ, `’عنا ام _.
· يدروي,.ا ر=لا و,' ¸ا·,
_ن' ري Ž, ير·د _ ر´ت .و· .ام,لا .اح', †,·‡ '
`·`,ا·ا .ي¯ `ر·لا _ير` ي .اب· .و´ي .ي¯ ˆ.لا ·ير ' †’,,
نزحت ل
88
.ام ح _م - `Œر', † ,·' . _عشلا ,ب-, . ر`ع`شلا ‡ةي-, . `_ش-ا _و´لا .¸
. ر‡´لا, _´علا _م œ.ا` · ¸ةيح, ¸ .يم ¸ر`.‡· نم - ˜لا ‡.`و., ¸`رعلا ةمار¯, ·جولا
.' :,' ·لا,Ÿ ¸ ¸-عسا نم, . ¸,,ي ¸ح نمŸ نم ·ل `,. . ¸رلا¯ ة-ا
. ا·`را¯ ¸,,ت ¸ح . ¸’·, نم ا· `,. ة`-لا, ةبي.لا :ل´· . ¸-ي, .·ا–ي
. .ا·†لا ةم,ام, _رلا `را=نا, `ˆ.لا · ¸بلا `بجا,,
*******************************
-...فقو
¸ نور·اكلا ;,«لا ل, - ·لا ‰و _ ¸- ‘| ي, ل -ن, - ·لا ‰و _ ¸- ا,=| يت لو _ .  ¸ ¸-و
ن,’ل\=لا ل, -`ب_ -م-_ ¸- =·«, _ .  ¸ _·.¬ملا ¸`- `”,رق -·لا تم- _ ن, _ ¸ . ال
ار-| cل› =- ب ==¬, -·لا ¸-ل ¸ _=ت _ .  ¸ ,كل `ر ي- ,ه و ا·ي= ا,هركت ن | _.- و
ن,م·-ت ل ,تن |و ,·-, -·لا و ,كل Ÿر= ,ه و ا·ي= ا,,¬ت ن | _ .- و _ .  ¸ ·.ا,-ب `.ي =ل -·لا _
 . ¸ ¸ءي= ¸· ت-= و يتم- _و _ ¸ . ا·-- -·لا ن, نز¬ت ل _ ¸ . ,ك ب_ ن,·ي€ت.ت ›,
,كل با•ت=ا · _ .  ¸ -تم-_ رش·, و ا,=·ق ا- =-ب ¸- .ي€لا ل`ز·, ¸ذلا , هو _ .  ¸
_-=ا- ا·ل ا, نا ·و ا,ه _و ا,†_ ا·ن,-=, و _ .
· `ر·اشلا ¸ا·
¸_- اينلا :ل و.ت ¸م _ا,لا, ا,م ¸رت Ž ا·¸
_.لا اينلا ر·وج رت Ž' _اج.ا ر-بلا نم `·جرž,
¸¸`و, , `.أ-· ¸ةي-`م `.`ر, _ا,,ا, :ل ¸ة` رب ` .رج
¸Šاما `ع, ¸ةم·س `.`ر, _اجو·ا `ع , ¸ةما·¸ `.ر,
*************************************
بات· ;انvا ¸ ¸¸ي·„ •-و
نزحت ل
89
ةيت, . ة.ارلا, ·ا·.ا, . .ا´لا ةعلا=م ‚¸ Šا=ن.ا · ةداعلا .ابس' نم .¸
. اولا, ¸علا
· ¸وي· :· .,-ا در=ل . ةعلا=لا, .ا´لا, :.و`ي حالا,
. يلا `¸ي·رلا, . :ير·`ي . يلا `¸ي.لا, . :ي ر=`ي . يلا `˜يلا و· .ا´لا,
يري . يلا بحا.لا, . :ي=بي . يلا `رالا, . :·يري . يلا `_يلا, . : ي
.´لا, :ل ¸ا- ., . •الا, :`·• ., . ر•´لا, : ماعي ., . ¸لا, €· ام _ار-سا
 .
. :نال ,, . :·اب~ -, . :·ام¸ ¸ا~' ·ي· .ر=ن .¸ يلا و· .ا´لا,
. `·اوعلا ,ي=عت :-م, . €ر. ر`·, . :ن _ب-, . :ƒال' ,`-·, . :نا, ` وج,
·`ر`·لا نم ةم·لا _م . ¸ ر`·د ¸ ¸اجرلا ·او·' نم ··رعت . ام ¸ر, ·, ’·ر·, . €ولا ة·ا.,
’ن' نم يي ¸, ¸ولا نم, . ,يعلا, ب´لا .اب, Œو·ولا نم, . ب=لا `¯ نم, .
. .اي·.ا ةنرام, . .ا–·بلا ةلا- نم ةم·لا _م, . •ا·ر · ·م `·ر¯', . ا` - ·م ¸–·'
¸ ··ا=¯ رلا ¸ :عي=ي, . را,لا, ··ا=¯ ¸يلا, :عي=ي يلا و· .ا´لا,
Ž ·يل¸ .ر·ا .¸ يلا `,„علا و·, . ر,لا ¸‡‡¯ ·يرعي ., . ¸·و, ¸عي ., . ر –-ا
’`ب· .¸, . :·ا~ `Šي Ž ·ل,· .¸, . ‡ةالا :· `_=ي Ž ةدالا ·· ’ع=· .¸, . €`ر••
:ل .ا¯ ¸` بح ¸دأ, •ا.عم ,' بب, •ا„عم ·عم ’¯ ¸م, . :ي· `بي Ž :يدا·' `_ير
·–· نم ن´ي Ž ول, . .ولا ˜يج ‚¸ ةحولا ةشح, ·عم €`ر–ت Ž, . ·_· نم ن· ·ي·
¸ ام _م . :, ةرالا ‚¸ `ر=لا, . : ,ا, _· ¸ولا نم :ل ·`ع`م .¸ :يل¸ ·ناح¸, :ي·
. :يعي . اي· ¸`و-ا ةدا· نم, . ر=لا ¸و–· نم, . ·,ت _لا •و-ل ¸†رعلا نم :ل·
,,··-', . ةسالا ,,يناعم, . ة=·الا ,,ƒال' رو–ح, . ¸الا را·. ة,·م نم,
ةداسا _م ¸..ا `Ÿارح¸, . ةي·لا , ةم·لا :ل· ¸ .ا´ل . ةموملا ,·.ا,ج, . ة·يدرلا
بعلا ن·, ةحارلا داي·ا ن·, . نلا .-س ن· :·شي ·ن' .¸ :ل· ¸ ن´ي Ž ول, . Š`رلا
. ‡ ة`لا ,=·', ةعلا _بس' ·بحا. _· .ا¯ ل . بعلا ·ب' ام ¸¯, .
نزحت ل
90
· ,,يل .ا·اس .ا·ا´لا .ا-.', . ,·را· _ا`رلا ·, _=ي ام ¸–·' .' ا· ·,
. ة.,رم ., ¸· ., ة,ر- دايدŸا ¸ ر' ¸يلا _م ·ي· ,· ‰ر`ي . يلا .¸شلا و·, . `.ا´لا
¸ ., ¸ةعي. .ر ¸ ., . ¸ام _·ت ¸ ., . ¸نيد ™·.¸ ¸ ., . ¸ر· .`و. ¸ .,
. ¸·اعن¸ .ا,ا
™ باتكلا ¸=· ¸ لا,ق| '
_· .¸ •اوس.ا ¸ اوموت . . `¸ , اي · ·ي., ¸ ·يبل ب ,لا ¸ا· · ةيب· و,' ¸ا·,
. •ا`ر, ,' دا`رŸ
· ¸ا· . .ا=· ر¯م نم ·ي· •ا,ا¯ ¸ما _ي _· `.'ر· · ¸ا· _ ¸ي. _`ح,
., `’· ام •اما· ¸ع,ر' `.ˆ· ·¸وي ي,ل,لا ن-ا `’ع‹, . ب´لا نم .¸ ·را´لا ’ب··
. ير. _· Šو.وم .ا´لا, .¸ . `.أ´تا ., `’,
ن· ¸.الا ·ولا .¸شلا ˜·,, . ·ون ’·, _· ¸ ¸اعلا _يش· ا·¸ · ,,لا ن,ا ¸ا·,
· _يرعت _لا ةي-ر.ا, . اول يŸا,·ا `جأ· . ,´-ا ب¯ نم •ا,ا¯ `’ل,ات . ةجا-ا
¸ي· نم •اƒاي¸ †' ¸بلا †,·, . ةنابس.ا ر,رس نم _· _ش·ي يلا, . ةجا-ا —عب, ر=لا
. ·`‡·ا ة`·, . _-ا
’ي'ر, . ةالا ·م `.وجر, . ·`ت-سا, .ا´لا `’-سا ا·¸ · ,,لا `ن,ا ¸ا·,
Šا=نا, . ·داسا ة·اž ة·ر, نم ¸, ,¯ ` ر=ن' ة·اس ع, ة·اس ان', _ارت و· . ·ي· :ل·
¸¯, ¸شي· , · دعلا _·¯ •رولا _·¯ ,--ا ,ي=· `.-.لا .ا¯ .¸, . ·ب· نم ةدالا
. ير,رس
ن,ا ¸ا· . ·`-ل ··ر, ةر·¯, ·لو~ .ول · ¸ا· .املا —عبل •ا,ا¯ _علا ر¯·,
ةا· نم _·-أ· •ا_ب¯ •ا,ا¯ · ` .'ر· ام, . ·ي· €`·Ÿ يلا .¸ ·ي· _ب·ر ام _´ل · ,,لا
. “ `’-د ا¯ ا,م `’جر-· ب´لا را·. نم `.'ر· ,¯ ¸.ح' ام, .
· ا,ع·ر', ا,·ر', ب´لا ¸ج', ¸ -·`- `_ر- =_== ي· ¸ك, :· cيل, لزن| `با ت·
_·-–م·ل • ر·›و -ب _ذ·تل _ .
نزحت ل
91
™ --لا='او ·ءار«لا =·ا,· '
1 . . .,-ا, `,·ا, ¸اوسولا در~
2 . . ¸~ابلا ¸ ¸و-ا `.اجا
3 . . ةلا=علا ¸·', ¸لا=بلا ن· ¸ا·.ا
4 . ة··بلا, ¸„-لا, . ن`-لا ن· `عبلا, .··´لا _· `بيرت, .الا `¸`·
.ةحا.لا,
5 . . ر~ا-ا ةي.ت, . ن`·„لا `يو-, . ¸•علا ةيت
6 . . ·و,لا, و-ا ةر·¯, . ,علا ةرا,·
7 . . .اعلا ابسا, .ا´-ا ,´ح, ¸الا .را- نم ةداس.ا
8 . ¸ ا·ر,ل ةي·اولا .ا·ا·لا _· ةعلا=لا, . ·وعل ة.ا·ا ة‡´‡ ‡لا `دا-¸
. ةاي-ا
9 . ,=·' نم .ا´لا .,· . ··س¸ا ¸·' ب¯ ة.ار· ¸ •ة`.ا- .ا·¸ا ةدايŸ
. نيرم.ا ,´ح' نم, . ¸·الا ˆ¯' نم, . نيرجا,لا „ ¸ج' نم, . ا`·ولا
10 . . Šاي–لا نم ’·ول, . ··رشلا نم بل, . ’†شلا نم ن·„ل ةحار
11 . ¸ولم, . ةرابعلا دو.م, . ةدالا ة·اي., . ة´لا ,`,‡· ¸ `_وسرلا
. ة´-ا رارس' ة·رعم, . ةلا
_اعلا `™ا,ر' ™,رلا `™,ر· ا,ر ., ’ع~ •.أ, ˜يل,
***********************************
-..فقو
_¯ر · · ¸ا· ” بيب=لا :ل و·ن .' · اولا· . ·,داع· ·· =ا ¸.ر ¸ر´, و,' ¸رم
. `ير' ال ¸ا`ع· _¸ · ¸ا· ” :ل ¸ا· .¸ †يأ· · اولا· . بيب=لا
. ˆ.لا, اشي· ر`ي- انج, · ·· =ا ¸.ر .ا=-ا ` ن, `ر· ¸ا·
. •ا·ر¯ .ا¯ ¸اجرلا نم .ا¯ ˆ.لا .' ول, . ˆ.لا, ·ا¯رد' ¸›ي· ¸–·' · •ا–ي' ¸ا·,
نزحت ل
92
نم ¸'رلا ةل¸ب .ا·¸ا نم ر`ب`.لا .¸ .' · ·· =ا ¸.ر بلا~ _' ن, †¸· ¸ا·,
. ·ل ر`ب. . نل .ا·¸ . ·ن¸ · ¸ا· ·تو. _‡·ر , . `,لا را, `¸'رلا _=· ا·,· . لا
. و`ب•´ت . ة`ي=م `ˆ.لا · ¸ا·,
. ·· ¸<ر¯ ¸بعل .¸ =ا ·ي=عي . . _-ا Ÿو¯ نم `,`‡¯ ˆ.لا · ن-ا ¸ا·,
ا·ا´م ·.اع· . ·م ا, ·,نا· . •ةعن ¸ب· _· =ا ,عن' ام · ,ي,علاب· ` ن, `ر· ¸ا·,
. ` ··,نا ا· •ا_- ·.`و· ام .ا¯ .¸ . ˆ.لا
. ˆ.لا .¸ ·ن,د اي· _-ا ,- نم •ا·ي ح' ¸ان ام · .ار,م ` ن, .ويم ¸ا·,
· ‚اعت ¸ا· . `ˆ.لا .¸ ·,او Œرع`ي ¸· ¸¯ · ,سالا ` ن, .ايس ¸ا·, ¸ _·,, ا من,
¸ با.- ري€ب ,هر„| نورباصلا _ . ر,لا ¸الا¯ · ¸ا·
*****************************
اينا· ا-,,و — •ر-| ·اي-و ر-¹ ا=,ش- =ا·ه نv نزت ل
ا· ·لام ب `س `ن‡· . =ا ¸عل † ن·=ت :ع- ا·, . نير-.ا, ¸ل`,.ا ·ي· =ا _-
““ €ا· ب·و`· ا· راج نم, . €ا· ..ن' ا· , ƒ نم, . €ا· ·ج,
ن· ¸`ن » ’نا¯ ¸´ت Ž اينلا ةاي-ا ة` يحرم .¸ ,, · ¸ا· ·ن' _ال.ا Œويلا «
ا,و·م, •ابلا·, . Œا.ن¸ا `- Ž, •امو=م, •الاƒ ا· ‰رن ان. š ¸ .ا ¸,شم نم `,., . ``ع,
. ,, ¸`علا ·ي· †,ي ر-¯ ¸Žا· نم .·¸ `,·· . ·ان.ا - Ž,
. ةمايلا, ر-.ا ·ويلا, _. Œار·ا ··´لا ا·, · •ا„عم ي,ا==لا ¸· _يشلا ¸ا·
. _ج.ا ا· نم
` ·ابتا¯, `ريŸولا راج ا·¸ .ا–لا ¸ .-ج' ¸ر.ا ¸.ا·,
¸`ي, `, ¸`ي, , ¸`يو‡· .الا ¸.ا· نم ¸ر.ا ¸.ال
¸ با.¬لا _,ر= -·لا ن, ; ,يلا ,·» ا ل . _
*********************************
نزحت ل
93
;,«لا ب_ا- ¸- `=ل,«نو -ي'ا- لا,ق|
ب¯ .ا¯ ا,م ·ع, ·ايلا _ي=ي .ان¸ ¸´· ,, · « .ويس ˜يول .ر,,ر »
·يعت ام ا·, . `˜شلا بي·ت ¸ح ةداع, ›يعلا `_ي=ي ¸.ان¸ ¸¯, . حا, ·وي ¸ •ا·ا
. ,, ةاي-ا
. ,, .أي Ž `‡·, . ب·· ˜م' . حا, `·وي .¸ : تايح نم :ل ˜يل ,, · ,·ح' ¸ا·
¸ح · ¸وي †_.لا, . •ا`يب. _ب.' ¸ح · ¸وي ¸=لا· · « €و´يل نيس » ب¯
”¸حارلا ·· ¸¯ `ع, ا·ام, ”_ا,,لا ع, ا·ام ن´ل, . _,,ت' •ا`,ا _ب.' ¸ح, . •ا`,ا _ب.'
ل . ةدرا, ™اير ·-ت, . ·- ر=ي . `·الا _· •اردا· .و¯' ¸ح · و- ةر´لا `_·ت
ةاي-ا .' .ا,.ا .او· ع, , عن ن-, . ا,م ةحا, •ةي·د ›يعي .' .,د ’ل, _لا ·تايح ·
. ,, ر.ا-ا اموي نم ة·اس „¸¯, ةي·د ¸¯ ¸ `_ت
. ة,ولا, .و·`ولا :ل¯,
.ر` -', _- نم ’عم ,¯ ة¯ ا,·· . , Œوس , ,´`ترن' ,, · .لا ح' ¸ا·
. ,, ™·. نم
¸ ن,م·-, •,.· ¸-vا ,,,·,و ا,-تمت, و ا, ··| , ,ه_› _ . 
Ž يلا _يلا „-ا, ة·يم _ايح ’نا¯ ,, · « ¸نوم » ¸نرلا Œويلا ¸وي
. ,, •ا,' `,حري
ن´ل . ,,·راعم, ,,ا¯· نم ,·رلا _· . ,,• - نم ة´-ا او·رعي Ž ..,· · `’·
·لوسر ·, ‘ع, يلا =ا ي• ا,,ي Ž  . ¸ _,ن ¸- -ل ام· ا_,ن -ل - ·لا ¸-•, ,ل ¸-و _¸
. ¸ ا_,ف· ا-,و ار·ا= ا-, ¸ي,.لا ·ا ·,=ه ا ن, _ .
. ,, •ةينا ¸·بي نل ·ويلا ا· .¸ `ر„´· ,, · « ¸ناد » · ¸وي
· ‘يح ¸¯', ·م ¸~', · `’· ,, ¸g`.,- ·:= ¸= ,,
نزحت ل
94
نح', . ·,وت د`ج . · ماي' ` ر-¯ ·ي· `›يعي يلا ·ويلا ا· .' ·- ¸ ¸عج نم,
·لوسر Šابتا, ·`,ر ة ·ا~ ¸ ,جا, . ··  . 
· « اسايلا¯ » _,شلا ي·ا ¸حرلا ¸·لا ب¯
ر-ل •ةي-
را,لا ا· ‚¸ `ر=نا
ةاي-ا ةايح . ةاي-ا و· ·ن.
€دوج, ¸اح ` .ž جو`ت . · تر· ¸
`و`†لا ةعن
`ي-ا ¸علا
را.ن.ا .ا•,
¸, `ح ‰وس ˜يل ˜م.ا ..,
‰,`ر .¸ ˜يل `·لا,
•·ي~ •ا•` ح ˜م.ا ¸ع- ·¯أ, ·شيعت يلا ·ويلا `ن´ل
¸م·ل •ةي,ر · ¸¯,
را,لا ا· ‚¸ •ا` يج ر=نا·
ر-لا ةي- ¸· ··
*********************************
-··=vا ·ذه c.فن ل|=ا
· : موي ¸ا·د `›·, . ¸بلا, ¸.الا _· ة`يي-ا .او,.ا ¸·'
1 . . ¸بلا .أش, ¸لا ¸ج' نم ةر.ا-ا _ايح ¸` ج,' .' .·' ¸·
” ,, ¸·.ا .ار, ةير-س ةيح ,, ‚¸ ¸-ا ,'
2 . . ¸.الا ¸ •‘يح .اي' ‚¸ _ =لا, •اريرم ير.اح ¸عج' ¸·
” نم,لا ر,رم _م `’–نا, `’‡ ح
نزحت ل
95
3 . . را,لا ¸··سا _· `’``. ·, . ™اب.لا ¸ يس' ¸·
” ةبلا نيرشعلا, _,ر.ا .ا·الا نم ‰و.لا ةدا·¸ا,
4 . ” ¸موي ¸ا·د `’ش· ام ا·¸ ةاي-ا نم يس' ¸·
5 . ,' .. ” ·لا ¸ .. ” ¸بلا Šوبس.ا ” :ل, ·ايلا ¸ ',أس ¸م
” ·ويلا
6 . · , ” .``-ي • .' ` ن´· ¸¸احا 'وسا ام · :ن • ¸أسا
. ·†-, ·لوبل :ن `,`,ج
. ¸اح.ا :ل· ¸-ل ¸.,• ر`ا, ¸ =ق ‘ا ·لا ن, ‘ا ·لا ,,ل لاق ¸,ذلا
¸ي ·,لا ,-نو - ·لا ا·,.- ا, لاق و انا ž , ,ه.از· ,ه,ش-ا· ,كل ا,-م„ _ . 
********************************
-....فقو
  
¸ Œا„ر¬- -ل ¸-•, -·لا ‹ت, ¸-و 2 _·- ¸·,ت, ¸-و ”.ت¬, ا ل .ي- ¸- -ق_ر, و Ž
-,.- ,,· -·لا _ .  ¸ ار., ¸ر.- =-ب - ·لا ¸-•ي= _ .
. ,, ار., ر.-لا _- ن|و — بركلا _- _رفلا ن|و — •صلا _- رص·لا ن| ,·-او ,,
. ,, ءا= ا- _ ¸…ي ·· _ ¸=,- `¸» =·- ان| ,,
¸ ,ي·-لا _يم.لا ,ه و -·لا ,,كيفكي.· _ . 
¸ =,م, ا ل ¸ذلا `ي¬لا _·- ¸ ·,تو _ .
¸ ·=·- ¸`- ¸ر-| و| šتفلا ب يت| , ن| - ·لا _.-· _ .
¸ -ف=ا · -·لا نو. ¸- ا,ل ¸يل _ .
**************************************
,.-ا =,,و ·,«لا ,=- نز-ا
نزحت ل
96
¸اجر .¸ ,, · `ب=لا ¸ ¸,ون ة,اج _· ,ا-ا « ¸يرا¯ ˜ي´ل' » رو¯لا ¸ا·
. ,, •ار¯ا, .وتو·, . ¸لا ة•ا- .و·رعي . نيلا ¸ا·.ا
ةلا .ابس.ا نم .' · نعلا .و´ي · ن´ل . ¸ر·, ¸ .ا–, .¸ ¸¯ · `’·
. _ي-. ا·, . `¸لا و· . .اي´ل ة„ =-ا ,-ل
· ,, “ةح` رلا `_·ي •ا–ي' .,-ا, ,,
. ,, ةيب.علا ة´شم ,, .ا¯ .ل,م « وي·انوم . Œ .يŸوج » رو¯لا ¸وي
.““ ,, : ¯• أ ي ام بب, ¸, . ¸·اع~ نم ¸,ات ام بب, ةح`رلا, .ا.`ت . ’ن' ,, ··ي· ¸وي
· _لا ¸ا·
•ة·ا- ,يلا `·ر• †,·ا, `·ر,`ي, ···لا ةي.ان `بيش`ي,
ة- •اب~, . ة¯ا`لا ¸ارم.ا نم ةراعلا ةجرلا ¸ ة ح`رلا _أت « .ي. »
™ نز-ا _ا·¹ ¸-ب cيل,و
¸=نا, ¸لا Šد ,, · ·ناو·, . ¸´ل,دو, را,د¸ رو¯لا .ا¯ نم ةع=· _ ’~ر`ت
· .ا´لا ا· ¸و.· ني,ا· نم •ا–ع, :يل¸ ,, ¸–·.ا و-
• . بلا, ` ¸لا ¸عي ا·ام
• . `¸لا ·ي„·ي _ترلا ·لا ·.
• . ·,يتام,رلا ¸ارم' ¸ ببي .' ن´· `¸‡‡لا
• . :تعل •امار¯¸ :· نم `.„ -
• . دˆل •اببس ` ¸لا .و´ي .' ن´· .ي¯
• . ةي·رلا ة`·لا, ¸لا
• . ` ¸لا, ير´لا `.ا.م
. ¸لا ب=لا ¸ ¸..-لا .اب~.ا ح' . ر·ينام ¸را¯ .د .ا´ل ة~رت ¸,
ةيي¯ ‡ ¸وح ·او· ر·ينام رو¯لا :ي=عي . ,, · ¸وي . ,, ·ن `. .ان¸ا ,, · ·ناو·,
نزحت ل
97
-ا, . ’`ب´لا, ¸لا, الو·, انداج' `,=- .ي¯ ن· • ··م •اريرت ¸, . ¸لا .اجا
. ,, Œ`و-ا, ةرو·لا, . .اردŸ.ا,
· ‚اعت ·لو· _·ام ,=·' نم .¸ ¸ ‘ا·لا ¸- _·ا-لاو _ .,·, . بلا ةحار ·
. ةداعلا, ¸ابلا ‡ ةعس, . ر~ا-ا
· « ¸نوم » ¸نرلا Œويلا ا,¯اح ¸وي . ةينرلا « ,درو, » ةيم ¸,
. ,, `_ر, يب´, ˜يل, يي, ,´¯اشم ةلاعم ¸ `ب·ر' ,,
• =«-او ,»او — نز-ا ¸-ف, ا›ا-
.ابس' ةع,ر' - ب=لا ,عم . « ¸ينرو¯ » ةعماج نم - ¸ييس ¸سار رو´لا _.,
· ¸.الا .ا,لا ¸ ببت ةعا
1 . . _ا,,لا `راي·ا
2 . . .,-ا, ةيدالا .راو´لا
3 . . ` ¸لا, ةحولا
4 . . `•-ا, `راح.ا
.¸ ,, · ¸ي´يرم.ا .اس.ا .اب~' دا-. .ا=- ¸ . ¸·يو· :لام ,يل, رو¯لا ¸ا·,
. ,لا ¸ ·ويلا´لا _يŸوت ¸ ر,ت .' ن´· .. Œو-ا, ¸لا ¸•·م ة`رالا ر`ي‡ · ر·اشلا
. ,, .اس.ا .‡ ت ‚¸ يد,ت _الا,,
™ ءو=· =_,-| لوا·تو
ام •اردان ¸يي.لا, د·بلا .وج ¸ .وشيعي نيلا _ون,لا .¸ ,, · ¸-ينرا¯ ¸ياد ¸وي
. ,, .,• روم.ا .ول,اي ,·. š ¸لا ن· ة-الا بلا ¸ارمأ, .و,ا.`ي
نيلا نم _·´, ر·¯' و· را-ن.ا _· .وب`ي نيلا ¸ي´يرم.ا د· .¸ ,, · ¸وي,
. ,, ة¯ا`لا ة-ا ¸ارم·ل ة-ين .وتو·
“ `•`.ت . `دا´ت ة·م ةيح ··,
™ c`برب c ·» ¸`.-
نزحت ل
98
“,,• ا,' :ل· ¸عي . _.علا انŸا,ج ن´ل .انايا=- ال `ر·ي =ا .¸,, ·˜·اج ,يل, ¸ا·
¸ج, `,· =ا ة~ر ¸ .اجرلا .¸,, · «,.اولا, ,.اوعلا» ·,ا¯ ¸ ريŸولا ن,ا ر¯·
. ,, .ا_-ا ‚¸ •ا,اس ¸·اولا ¸ •ا=يشن ·ع-, . ة·ا=لا _· ·ي`وي, .بعل ¸م.ا _ي
·,وت, ·و·, =ا ة~ر ر¯ت .¸ ا,-.ي . ¸ولا —ع, .,· . _ي-. ا·, · `’·
. `ر,ا·ت, `,-, . ·م ون· . ·ح,
™ لاي-ا cب ;اه ا›,
. ,, _´لا نم •ا,ر · .ان¸ا ا,يل¸ أ-ي ةيس, جوت . ,, · .وسد' ¸اموت ¸وي
نح' نم ن´ل, . `ر´ي و·, `ب´ي ,' 'ري · .ان¸ا .,· . ة,ر-لا, _ي-. ا·,
™وج, ¸ ¸اي- ¸·' _ارلا ¸·' .,· . `_·الا `ر·لا †دالا ¸علا ·=ب–ي, _´لا †- ام
. .يجار',
****************************
ءا`·,لا =«·لاب ”`-_
ام ¸¯, . •ا`ييح ,بي ةي.-شلا اتاب·ر _م ` ¸ي ام ¸¯ .¸ ,, · ,روم ·يرن' ¸وي
. اب–· _·`ي :ل· `_· و·
. • ·~ا, .ا¯ ول, . `·ل `.ر• =ن, ™لا †ب- ان' `بلا·لا· . `لا, _ا.لا :ل¯, `’·
. `_=- أ=-, `بي· ا·, •ا ح .ا¯ ول, `·لا, لا `·ر´ن,
¸ Œن,ˆر-- ,,·`- `‹,ر· ا›, ,,·يب ,ك¬يل -ل,= _و - ·لا _ل, ا,-. ا›,و 48 ن ,و Ž
_·-ذ- -يل , ا,ت| , ‹¬لا ,,ل ¸ك, _ .
:ن,· . ·ويلا ˜ن ¸ `ي ¸رار· ‚¸ ¸.ولا †,ي ام· ,, · ˜·اج `,يل, ¸وي
:ن' _عي و·, . ة´شلا _ا, `ر´ت ’ن' اي· :ي· `ر=يس _بل ·و·ا نم •ا`ي¯ ¸-س
,' ا · ,' •اد` درم .·وت ., ·يت ¸ —ما· . _ا·ولا _· ` ,¯ري •اي´ح •ارار· .-ا ا·¸
¸ `رت ., . €و´شلا ·· `ت . _لا €و´شلا, :ن `_`ي–ت ., . : تاو=- ¸ `_جارت
. ,, €ر,ƒ .ار, ام ‚¸ ر=لا
نزحت ل
99
· :ل· ¸ ا,ا,
`·ر· ` ¸`ي .ام,علا `’`ش`م, `•ا-¸ ., `رƒ . .ا_ح
· ` ر-¯ ¸ا·,
ة·,· ا· `ن´· ي'ر ا· ’¯ ا·¸ اد` درت ة' ي'رلا دا· .,·
. .ار=..ا, ¸لا نم :ل ·ان¸ رارلا ·ا-ا ¸ ة·ا-شلا .¸ ¸ ,·· ر-| لا ;ز- ا›œ·
,,ل اري- نا كل -·لا ا,ق== . _
**************************************
ا.`.رت- و| اركفت- .ق,تت ل
•ارفلا ر•هاو لذباو ¸م-ا ¸ب
ة,ا¯ ¸ . , در·را· , ةعماج ¸ `ب=لا ·اس' · .و,ا¯ Ÿدراشير `رو¯لا ¸وي
نيلا _.رل , ¸علا , _·ع, `_.ن' . •ابيب~ _., ,, · , .ان¸ا `›يعي , , .اوع,
ال ¸علا ا,`-· _لا ة·ا-شلا· .. Œو-ا, د†درلا, €و´شلا ن· _تالا •اعتر.ا نم .وناعي
. ,, ة·,`رلا ,اد , .وسرم' , ·عج يلا ˜`لا _· دا·.ا ¸·م ¸·
¸ -·لا ¸=· ¸- ا,€تبا و ¸_| لا ي· اورشتنا · ·ا ·صلا تي=ق ا›œ· _ . 
. _´لا ةي·ا·رل `’·, :ل ™اي .' ¸ ةساعلا †رس `ن´· ,, · ودرانر, _روج ¸وي
'بي · . ¸علا ¸ •ا´,م ¸,ا ¸, :ل· ¸ _´لا, `,· ·· . . ,' •ايعس ’¯ ا·¸ اي·
“ : · نم ¸لا ةيلا ةاي-ا `ب·`ت ام .ا·رس, . _´لا, :·, . .ار,لا ¸ :`مد
. ,, · –·', ¸ر.ا ·ج, _· ¸دوجوم ¸ .ا,د ¸-ر' .,· . ¸علا ¸ •ا´,م ¸,ا, •¸·
¸ ن,·-–ملاو -ل,= _و ,ك·م- -·لا •ري.· ا,·م-ا ¸قو _ .
« •ة,·ات .و´ل . •اج ة_.· ةاي-ا » · ¸يارŸد ¸وي .
· .رعلا .ا´ح —ع, ¸ا·, « .ا-شلا, ا·ر`.ن .' نم `ر.·' ةاي-ا » .
نزحت ل
100
¸ Œ_·= .=- ¸_ |لا ي· ,ت·,ل , · لاق 112 ل| =ا· ¸; ,, ¸-ب و| ا- ,, ا ··,ل ا,لا ق Ž
Œ¸,`.ا-لا 113 ن,م ·-ت ,ت·· ,كن| , ل :ي·ق ا ل, ,ت·,ل ن, لا ق Ž _ .
™ ا» -¬= ل =ا-·اشلا ر··|
- `¸´يرم.ا _يرالا ¸ ´ي· ¸.را- `,=·' ابر و·, - €,ر¯ _روج ¸ارلا ¸وي
ة-. ¸ ·· · ·تار¯م نم نم ˜يل, `,,يž نم `ر.ت •ابيرت دو·ا ةساعت, ¸· ¸¯ .¸ »
« _·اولا . 
·‚اعت, ` ·نا-بس ¸ا· ¸ ,,ي·- ¸-¬ي= ¸· ن,,.¬, _ ¸ ,·و.ا _ ا- ,كي· ا,„ر- ,ل
,كل:- ا,- ˆوvو لا , - ل, _ .
ةعماج نم - `˜¯و· ·اس.ا ¸وي نم •احا, ةينرلا ·· -ا ·ن¸ « ايبمولو¯ »
_·· `جوي .ا¯ •.,· . •ا,' `جوي . ,' . `_·· `جو`ي ˜شلا ’- ¸ة · ¸´ل » · · تاراع
. « ·, `,· . •ادوجوم `ن´ي Ž .¸, . `·- .' ¸,اح
· ¸_ي-. ¸‘يح ¸, -·,„و -م·- ¸- -م·- ءاو. -ل لزن| ل, ¸ءا. ¸- =ا لزن| ا- ,,
,, -·,„ ¸- . 
™ ‹لاز'ا c,·- ‹·رلا
· ·يم·ل _ا,اي ·اس' ¸ا· » وبلا ¸·م ةم,الا `··, . ¸ا.`.لا ¸·م .ا-.ا «  .
· ‘ي-ا ¸, ,, ·ر. ,و -·م, š,رلا ا,·يفت — g_زلا ¸- --ا-ا· ¸-–'ا ,, . 
.ا,- `نم, ا,·و· `نم, ةر`ي, • ة`ي ا,يتأي ·´ل .ةر-.لا ¸ `·=.ي . . .الا¯ `,ي´-ا,
· ‘ي-ا ¸, ,, ا,ي·- _انv ¸·ر¬= _·- _ين| ,ل — .نvا ¸م-ا· ¸-–'ا ,, .
™ .,-, ¸ل =ا· ا-
¸ ,كتا· ا- _·- ا,= |ت ا ·يكل _ .
» · • ·ا· .·, . ¸ر.ا ‚¸ ¸بيح ةجاج,, _ل', . _,نار, ¸و, `رو¯لا .·, .
•ارلا بي-ا _· :بت . « 
نزحت ل
101
. :ي· `_· :ل `ب•´`ي Ž يلا · ة`ماعلا ’لا·,
_• .' ¸ب· `¸· =ا `·ب¯ ¸ .¸ _· _موت' · `··لا ا,ي· _سول `·د¯ ¸ا·,
=ا ¸وسر ¸ا· ” •اما· ¸ع,رأ,  ·  ;.¹ _¬· — _=,- ;.¹ _¬· — _=,- ;.¹ _¬· ,,
,, _=,- . 
. c„_ا-و cل,- ¸- ل c·-ا.و c.فن ¸ ·.ا-.لا ¸- .-او
· .ويم †ي,ي-¸ا `ر·اشلا ¸ا· -·-ا ¸-- ن| _ي=ت., -.ف·بو -ناك- ¸ ¸«-لا ن, ,,
,, -·„ ,ي¬-او — امي¬„ : 
· _لا ¸ا·
·ع, ,يعلا ¸ _شي ¸•علا ,· ,عي ة,اشلا ¸ ةلا,لا و-',
نز-ا ‹¬ت.ت ل ·اي-ا· · 
» ¸ .وي,ان ¸ا· ايي· ’ناس » · «  _ايح ¸ ةيعس ¸·اي' ةس `Œر·' Ž :: « 
» .·ةي-ا :لاب· ` ن, `·اش· ¸ا· « •اموي رش· ة· ا,`تجو· _داعس ·اي' ` .د·
» · ¸وي, ·`,أي :لا`ب· ·و,' .ا¯, . « ة··-ا ¸وت' •Ž _يل اي
. ,,يل¸ † رن ., ايل¸ .,ر†ري `,`,عج يلا = `-ا · بيلا `ن, `يعس ¸ا·
. ¸.ام ة,` ر ب~, .,را· _=· . يرلا .,را· _· ·اولا €الا ن,ا ¸-د,
· ¸ا· ” :´م .., ا,يت' . ¸م,لا _م' اي ة,رشلا ·· ’ع`م ول · €الا `ن,ا ¸ا·
¸ا· . ,عن · ¸ا· ” _`ر-ل :´م ..ن `_·ت' . ا,جار-¸ ’ع`م ول · ¸ا· . ا•ر ا`· . ,عن
. ¸.ام ة,ر ي,اي . ¸:م ¸ _- ·· · €الا `ن,ا
. نعم ., .Ÿ, ., ا· ةي· ·· .ا·¸ا نم `’- ا·¸ اينلا .¸
· ¸اب·¸ ¸وي
.ام' ·· Šا. .ا·¸ا ا·¸ ايد ¸ي-`ي Ž `نل ايند .,
¸نيد _·, ةاي-ا ¸.ر نم, اير· ا· .الا ¸عج `·
نزحت ل
102
» · , ˜لا _· دا·.ا , ن· ·لام ةيا· ¸ .وسرم' ¸ا· . `¸سايلا ر.لا .¸
•`.ت ·· . :مام' ` _ت ةيعلا ·اي.ا ةدو· ,' . ¸رلا نم €.ا, . روج.ا Šاترا,
. « :` ن .¸ ةينأ=لا :ل `ب- .¸ ., . :ل¯ .و´ي نل رم.ا .. š :ل·
¸ Œ-··م=ملا ¸ف·لا ا,ت,| ا, 27 -يˆر- -يˆا _ c`ب_ _ل, ي-„_ا Ž _ .
» · ¸ويو´ي,' †¸ا,رلا `Œويلا رح نم ة·~ا-ا را´·.ا ةلاŸ,, ·ا·.ا .وجو,
. « انداج' `نم ¸رلا, ·رولا ةلاŸ,, ·ا·.ا نم ر·¯' . ان_´ت
¸رلا نم `,=·' .¯رلا ¸ `ياعلا, `ير´لا ¸رلا نم ري-لا .' `ب-علا,
· ·نا-بس ¸ا· . „_الا ¸ امب `,يل| ` باذ- ,,لو اˆر- -·لا ,ه.از· `¸ر- ,, ب,·ق ي·
ن,بذك, ا,نا · _ ¸ ,,ب,·ق - ·لا •ا_| ا,†ا _ ا م·· _ .
» · ·تايح ¸ •اراع .ا´لا ·· ¸نوم †¸نرلا `Œويلا _`بت اب .ان¸ا ` رأي .
. « .- ام ¸وح · ي'ر, `رأي ا·م .-
· ر.ا ¸, ا-و — _·=¬يل ¸ك, , _با=| ا- ن| ,·-| _- c·ا=«ب _` ˆ_ ,,·لا ,,
,, _,يصيل ¸ك, , ˜|=-| . 
****************************************
-...فقو
™ نزت ل :ي· `ب·`ي, . ¸بلا نم :·`و•, . ¸.الا نم :`-·,`ي .,-ا ..
. :موي
™ نزت ل . `™,رلا `·م _=ت, . `·جولا ·ل `˜بعي, . `بلا ·ل `—بي .,-ا ..
. ¸م.ا ·عم _·ي,
™ نزت ل ر`ي·ي, . سا-ا :, ’`ش`ي, . ¸ي.لا ي·ي, . `,علا †ري .,-ا ..
. ¸ا-ا :ي·
™ نزت ل ةن, . ˜ن.ا _· `_,ر-, . ·و-ا, `·†ˆت, . .ا–ل ة.اž .,-ا ..
. ةعلا _·
نزحت ل
103
™ نزت ل ., . •ار· †دري ., . ا`يم ‘عبي ., . •اب·ا·, •ادوم † دري . .,-ا ..
. •اعن `ب-
™ نزت ل . `,اد و·, . ` ر.اح `ر·, . ,اج ` ¸أي .,-ا, .ا=يشلا نم .,-ا·
. `_ير· `•ا-¸, . `¸ - ابح¸,
¸ Œ= _== cل ‰رشن ,ل| 1 Œ= __و c·- ا ·-ˆ وو Ž 2 Œ=ر,» ¸«ن| ¸ ذلا Ž 3 {
Œ=ر·› cل ا ·-· _و 4 Œار., ر.-لا _- نœ· Ž 5 Œار., ر.-لا _- ن, Ž 6 ت†ر· ا›œ· Ž
Œ”صنا· 7 ”†_ا · c`ب _ _ل,و Ž _ .
************************************
=اب ا·-–- ت-. ا- نزت ل
. `:شلا, دا-¸ا _م œ .اشلا, ‡ة ر`ي‡-ا .¸, . نم.ا, .,·ا, ا.رلا †رس و· .ا·¸ا ا· .¸
ن· `,,`ل' `’-=· . ةلاسرلا رون نم `,,`ت··' `’- - • ةر·اب· ¸, - .اي¯·' `’ي'ر `ل,
. ةعيرشلا
““ ·ل `.و´لا .¸ ال ام `—·ات · ةعيرشلا ن· †ي`رعلا .·علا و,' ¸وي
. ¸ا · ¸وعلا ·ا·¸ ةيا· · †يŸارلا ¸وي,
. _ا·ا __ح . _ا·ا _ر`يح · =ا ني' يري . و·, . _يولا ¸وي,
. .و´لا ¸ `ر„,لا و· ¸ا`علا ¸علا .¸ · ايس `ن,ا ¸وي,
· ¸.ام و,' ايي¸ ¸وي,
`’يت' `_´ل, ني' ن م `,·' . `’·ج ’يش· •اير~ ¸ما`· `.ر.,' ل,
. `¸-ا ن· •اع`,, •ا,ر· `.,ات _لا ¸او·.ا نم :ل· ري ‚¸
··, . _شي ·„´, ·ت ر`يح ب-, . `عي بعلا .ا·¸ ب- ·ن' `’ع·
· ¸ا· .و·ر· `,ي.ا `Œر-لا, . ·لا م ةيتاعلا .ا´لا :ل ` .ا, ةر-ألا `.اح,ر~.ا
¸ ¸ري† ¸-ل, ¸`- ,كل تم·- ا- _ · ¸ا·, . ¸ _·-| لا ,كب_ ان| _ .
. Žاعلا . ر`مد ¸ .ا`ير¯ نم ا· اي,
نزحت ل
104
« .ان¸ا `ر´ي ا·م » .ا¯ `.ل,م . ¸ل' ˜·اج ¸وي ·  ·ن' .ان¸ا `.ش´يس »
.,ر-.ا `¸ا-.ا, .اي.ا `_·س . نير-.ا ¸ا-.ا, .اي.ا .اŸ¸ ·را´·' ر`ي· ا¯
· تايح ` Œ,رƒ ا• `_·س _لا ة·رل `›·س, . `·را´·' ` ر`ي·ي ام •ا.- `Šد .. `,·ر,,
. « .. ان و· ا·ا·' ¸„´شي يلا ` ¸`لا .¸شلا· . ةيدالا
··نا-بس ¸وي . ا·_أت, ة·~ا-ا را´·.ا ن·, ¸ ل,=رلا ”·«·, ¸ل ن | ,ت··» ¸ب
ا_, ب ا- ,ق ,ت··و ء,.لا ¸» ,ت··»و ,كب, ·ق ي· cل› ¸` ,_و ا=ب | ,,ي ·ه| _ل, ن,·-–ملاو _ .
¸ -·· ر-vا ن , ¸ق ¸ءي= ¸- ر-vا ¸- ا ·ل ¸ ه ن, ل,«, -ي·ها•لا ¸» `‹¬لا ري† -·لا ب ن,·…,
-·ل _ .
· •ا–ي' ¸ل' ˜·اج ¸وي, ·را´·. ةرابم ة-ين و· .ان¸ا ·„-` ي ام ¸¯, »
. ·را´·' ¸·- `نم ··ا·' ¸ي-, را.ن.ا, •· ¸و,لا `_ي=ي .ان¸ا, .. ة`.ا-ا
. « :ل· —·ر ام ا·¸ •اعت, •ايع. _بيس,
· با.لا ر´لا, ة·دا.لا ة·,علا ن· ·نا-بس ¸ا· ¸ -ل او=-v _ور¬لا او.ا _| ,ل و
,,·ا-,نا -·لا ·ر· ¸ك.لو ·=- _ .
· ‚اعت ¸ا·, ¸ ,,-م=| ل اري- ,,ي· -·لا ,·- ,ل و _ .
· ¸ا·, ¸ ,,ي·- -·يك.لا لزن|· ,,ب, ·ق ي· ا- ,·-· _ .
*****************************************
-,·ات اهر=|ب اين=لا نœ· -·ا,ت·ل نزت ل
’¯ ,ي· · ·ل اولا· . ·م =ا ·ا-أ· . س.ا نار, ¸, `راب´لا ¸-ا.لا `ح' ¸م`ر
. ·ي· .اعلا ¸ا· ا·ام, . ““ . ·' ` ر·ا~ و· •¸· . س.ا .اعل ¸ ر„´·' · ¸ا· ” ر„´ت
··و- ة·اس =ا `.ر¯· ل, را =-ا الا _م ¸سابل
¸ ةا` يج ¸ال ¸¯ `’ي· را,لا حاول _·ولا ·وي
=ا .¸ · ¸ا· . `,·.ام ب- ة,ا-.لا ¸, ,يام - ··· ¸ ¸ج - ¸ ¸- ,ك·-
·ر-ƒا =,ر, ¸- ,ك·-و ا ين=لا =,ر, _ . 
نزحت ل
105
. “” `يري ا·ام, . ·` · .ان¸ا ةي· .' ,يلا `ن,ا ر¯·
. و· ¸ ¸جر †ي' €`ˆ- ' ¸جرلا ·ا·ا ن· _`ˆ-' · .ا´-ا `ح' ¸ا·,
`·`يري نم _-ا =ا _ , .' ا·`يري نم _-ا Œا¯' _,,
· ` ر-¯ ¸ا·,
ايا=لا,, ¸ابلا, ا,داع· اي.م €ولا, ان`·,
. •او–· •او–· ·.ا–·' _`.وي -أ· . .الا ¸ `,ا· _·و· . ر-بلا ¸ `.را· بنا
¸ب· أ.وت' .' ` .در' · ¸ا· ” :ل· ` ن· ¸·· . ا-, `ر-بلا `·جر-أ· . `¸شي, `—–ي,
. ¸ةرا,~ _· .و¯. .ولا
•ةلاسر ’ين ام €†ر د = .·´لا ¸ €اي, • ةيس·
ةشمر :`نوي· `’شمر ام :ي·' .ا·.ا ¸ `.ولا, ة·اس ¸
““ ·نو·`.وي `,·, .الا, ·ي- ¸ي- ‚¸ `_شي .ولا .ار´س ¸ `~' `·ام¸ا
¸ ·ر-ƒا با, · ¸.- و اين=لا با, · -·لا ,ها ت\· _ .
***********************************
,ف-لا ,ف-لا
· ةر-.ا Œر, اينلا `,· ’ن ’-., .و· • .¸ :ن,· ¸ ·ر„ |· š·=| و اف- ¸م·
-·لا _ ·- _ .
. « :ن ·, •ر- ··ل . €,`عل •ا_·¯ .رلا ·وت . » · `_ب´ ¸وي
`¸·' ˜شل م†رلا .ويعل •¸· _•=م, ¸بي·م ¸ ´ ¸- ا·ارت
ا·رون =ا أ~' •انوي· ` _ماس, ¸عت ., `¸يت . ا·را.,أ,
ام · ¸ا· “.وس ¸جر :ن¸ · `¸ع,الا Žاعلا ر· ن, =اب· ن, Žال ,·`ح' ¸ا·,
. ’ن' .¸ _‡·ر·
_ي=ت ` ن´ل . ¸ما=· ةرا--ا, †¸.علا ,„=- .' ` ن´· » · `¸´يرم' `بيد' ¸ا·
. « _م ¸` يلا ` .ا´لا
نزحت ل
106
¸-ي •¸, · ر´, و,' ¸ا· “ €ˆ· :عم ¸-ي •ا`بس :`بس. =ا, · ر´, _. ¸جر ¸ا·
. ““ ’ن' €ˆ· :عم
¸·شلا ¸ ’ع·, ..ا `,ر· ¸ا· . : ,ر- `ن·رت. · ¸اعلا ن, ,رعل ¸جر ¸ا·,
. ¸ ·اشلا
«,,†ب- . نيلا ¸ا-.ا, _´لا نم •ةي·د `_`ي–ن . انو·د» ·ر,ا·,ي' ¸ارلا ¸وي
ام =ا, · ة-لا ’لا· . :·د', _~' • .' `ير' _,· . ¸´سا· · ة-ل ة.وعبلا ’لا·
“” .ر~ ا·¸ :, `رع' .ي´· . `¸· ’=ب· ¸ح :, `.رع
· ,اح ¸ا·
`·را-`دا <ر´لا .ارو· `ر·', ام† ر´ت ,ي·لا ,` ن· `¸ر·',
· ‚اعت ¸ا· ¸ ا-ار · اور- ,€·لا ب اور- ا›,و _ · ‚اعت ¸ا·, . ¸ ,,,|ا- ا›, و
ا-ا·= ا,لاق ن, ·ها•لا _ .
. « •ا`` س •ااد _· ب.ا·لا ¸جرلا .¸ » · ¸ويونو¯ ¸ا·
· ‘ي-ا ¸, ,, ”=€ت ل — ”=€ت ل — ”=€ت ل ,, . 
· ·ي·, ,, _ا·لا ¸- ·ر< `”=€لا ,, . 
. ة‡ •·لا, . ةو,`شلا, . ب–·لا · ¸.· · بعلا `Šر.ي .ا=يشلا .¸
*****************************
اذكه ‹·- ,ا-لا
- ةينام,رلا ةيرو~اˆم¸ا او´ح ن· •ة´ح ¸اجرلا ر·¯' نم و·, - ¸ويي,' ¸و¯رام ¸وي
· ·وي .ا· .و†ب- . نيحاج ¸` ينان' •ا.ا-' . •ا_·¯ .و ´ي •ا.ا-' ·ويلا ¸,ا·أس »
“« ,·ا·م' .,د نم Žاعلا ¸ي-' . _ن. .:ل· نم •ا-·¸م ,' •اش·م .و¯' نل ن´ل .,,ن'
نزحت ل
107
.¸ ¸--, . نير-:ل ا,يد,ي _لا ¸ا·.ا, `™ري _ا·لا ¸جرلا .¸ » · و=سر' ¸وي
¸يلد و· .=علا ¸„ت ` ن´ل . •ولا نم و· .=علا <ت .. . ` ·ل ¸ا·.ا .,ر-.ا ‰د'
. « ¸شلا
· ‘ي-ا ¸, ,, _·ف.لا =يلا ¸- ` •- اي·-لا =يلا ,, . 
. ة-.ا ¸· _لا, . ةي=علا ¸· ايعلا,
******************************************
¸ز,- ·ر.· c-- نا· ا›, نز¬ت ل
=رت., `ب,·و ¸ءا- -·ر†و
ن· `¸الا `·لأس ا- ال, . •اموي نيرش·, •احا, ¸,, يدا·ا ي-ا ¸ ةرا-بلا `ح' ¸.
¸الا :يل .ا¯ ا·¸ · و· ة,ر-لا :ت `نم ·`عت ¸¸رد ˆ¯' .¸ · ¸ا· . · عت ¸¸رد ˆ¯'
“ •ا,' ر` مت . • .' `ب- . ¸ا´لا `·اع=لا, . ¸ا.لا
. ¸–· ¸, ام, . ة,` ر, ةل ا,¯ ةاي-ا · ,·`ح' ¸ا·
· يدرولا `ن,ا ¸ا·,
ةر¯ _·`ت `·· ‰ر¯ `:•`م •¸ولا, .ا,جا ر-بلا ن·,
· ’يوس .اانوج ¸وي رو¯لا, .,ي-ر `رو¯لا · `,· Žاعلا ¸ .اب~.ا ¸–·' .¸ »
. « ·· ¸أي . `_جان `_·· ر,رلا, .,·ا _م ·اع=لا ¸يت .¸, . ™رم `رو¯لا, . ¸دا·
ي·, بل ةعم .`,·ا, ‡ ة=لا `ب·`ت ة=بلا, . `نم,م `¸رم ةلا .. · `’·
. `_·ان .ا·, ¸جا· `ر,رس `™رلا, . ™,رل
*************************************
-¬·- ن,كت =«· ¸-·= ¸- نزت ل
-ي=- ن,كت =«· ¸-ي·ب ¸- نزت لو
نزحت ل
108
. ¸ةداح „ ¸¯ نم _ا.لا بنالا ‚¸ ر=لا ةدا· .¸ » · .ونوج ¸يو. `رو¯لا ¸ا·
. « ةلا ¸ ¸·يج .ل' _· ¸و.-ا نم ` ن·' و·
¸ نور ·ذ , ,ه لو ن,ب, ت, ل ,· ¸يتر- و| ·ر- ¸;ا- ¸· ي· ن,·تف, ,,ن| ن ور, لو| _ .
· _لا ¸وي `–لا _·,
` .-' _لا _·ا, .داو-ا ’يل _ير-, `’=·' يلا ¸- _م
. ة,ر- ,· .¸ ,يح . · ةي,اعم ¸ا·,
· ¸ش·.ا ¸ ¸·ا· و,' ¸ا·
` ·· `’نا¯ = ¸ةعن `,¯ راس¸, ¸ة,ر · ¸ ا·أ´·
. ر´شلا, ا·``ي· . •ةعن :ي· ‰ر' _¸ · ¸·رلا نم ¸ ¸جرل .`لا `ح' ¸ا·
· ‚اعت ¸ا· ¸ `=,=شل يباذ- ن, ,ترف · ¸·لو ,كن=,_v ,ترك= ¸·ل _ . ¸ برˆ و
-·لا ,- ن| ب =رفك· ¸ناك- ¸· ¸`- ا=†_ ا ,ق_ _ ا,يت |, -··م=- -·-¹ تنا · -,رق :·- -·لا
ن,-·ص, ا, نا · امب •,¬لا و g,•لا ‘ا ,ل -·لا ا,قا›|· _ .
***********************************
c.فن ¸·
. :ن .و´ت • .' ¸ ةب·رلا ة´شم .¸ » · ¸´ي· .,درو· ˜·اج رو¯لا ¸وي
.' ¸ ¸· ةب·رلا ·· ة´شم .' ا¯ . ةيرشبلا ةاي-ا¯ ة`ما· ¸·, . _يرالا ·· ة·· ¸·
. « ةيلا `علا, رتولا نم _·´لا `ر.م ¸· :ن .و´ت
.. . •اح' `·بشت ., . `ح' :,بشي . `ر-¯ .¸ ةي-ا ¸ ’ن' » · ر-¯ ¸ا·,
· ‚اعت ¸ا· . « ¸·و-لا ¸, ,يام - ··· ¸ ¸ج - ¸لا-ا ¸ _ تشل ,كي-= ن, _ .
« ¸=لا بيرت» Šو.وم ¸وح ..الا Œ.¯, .• ا,ا¯ رش· ة· يرتا, وي-¸ ب¯
·ج ر`ي‡·, . ·ن ر` ي· .و´ي • .' ‚¸ وب.ي يلا¯ ¸˜عت ¸ح' نم ˜يل » · ¸وي و·, .
. « · _´ت,
· ‚اعت, ·نا-بس ¸ا· ¸ ا ه_=«ب -,.و| تلا.· ءا- ءام.لا ¸- لزن| _ .
نزحت ل
109
. ¸ح' ¸ `ح' `.,ي ·· `.ار·, `ب·اوم, `.ا. ¸´ل
•¸ش`م `عس, `عس ا·در`,‡' • ¸,¸ا ``عس اي `درو`ت ا´· ام
Œر·ا, . :ن 'ر·ا · اولا· ا¯, . •اد`- • ·· يدول ¸ةد`- ب·اوب ’` - :ن¸
. `·`ت ا·ام
¸.ي يلا `’·ولا _أيس » · « ˜لا _· دا·.ا » ¸وح ·لام ¸ .وسرم' ¸ا·
·ن ˆعي .', . `را-ن.ا و· يلا, . ¸`,‡ لا و· ‡-ا .أ, .ا·¸ا ‚¸ .ان¸ا `,· ·ي·
.اي.ا, .و´لا .·ما ,·ر ` ·ن', . ·` بي.ن و· €ا· .. š ` Œ,ر=لا ن´ت ا,م ¸· ا¯
ةما´لا ‰ولا· . `·ل ةا=علا ¸ر.ا ةيا·ر, ة·ارŸ ع, .¸ ¸ةر· ة`بح _· ¸.- `نل . ة-ا.لا
¸ح . `Œرعي . و· ¸ح . ·تر· ‰م `Œرعي ح' ., . ةعيب=لا ¸ ةيج ¸· . · -اد ¸
. « .`ر-
¸ ن,·-–ملاو -ل,= _و ,ك·م- -·لا •ري.· ا,·م-ا ¸قو _ .
*********************************
-..فقو
. :`ير, :` ƒ `ن`-, . €`– · †شت, . : اجر نم ي`وت `.اي¯ ··
¸ رف€, -·لا ن, -·لا -م-_ ¸- ا, =·«ت ا ل ,,.فن| _·- ا,·ر=| ¸,ذلا ¸.ا,- ا , ¸ق
,ي-رلا _,ف€لا , ه -ن, ا-يم„ ب,ن’ذلا _ .
¸ ¸-و ,,ب,نذل اورف€ت=ا· -·لا اور·› ,,.فن| ا,م·» و| -ش-ا· ا,·-· ا›, ¸,ذلاو
ن,م·-, ,هو ا,·-· ا - _·- اورص, ,لو -·لا ل, ب,ن’ذلا رف€, _ .
¸ امي-_ ا_,ف† -·لا =•, -·لا رف€ت., ,· -.فن , ·…, و | اء,= ¸م-, ¸-و _ .
¸ يل ا, ,ي•ت.ي ·· نا-. ا›, gا=لا ·,-. ”ي„| `”,رق ي`ن œ· ي`·- ¸.ا ,- cل| = ا›,و
نو==ر, ,,·-ل يب ا,·-–يلو _ .
نزحت ل
110
¸ _- `-ل,| ¸ _| لا ءاف ·- ,ك ·-•, و ء,.لا . شك,و ·ا-. ا›, ر==ملا ”ي•, ¸-|
نور·ذت ا - :ي·ق -·لا _ .
¸ ا, لاق و انا ž, ,ه.از· ,ه ,ش-ا· ,كل ا,-م„ =ق ‘ا·لا ن, ‘ا·لا ,,ل لا ق ¸,ذلا
Œ¸ي·,لا ,-نو - ·لا ا·,.- 173 ا,-,تاو ء,= ,,..م, ,ل ¸¸=· و -·لا ¸`- ¸-م-·ب ا, ,·«نا· Ž
,ي…- ¸ ¸=· و› -·لاو - ·لا نا, ˆ_ _ .
¸ Œ.ا ,-لاب `•صب -·لا ن, -·لا _ل, ¸ر-| ¸`,·|و 44 اورك- ا- =ا·`ي= - ·لا ·ا ق,· Ž _ .
*****************************************
--·ان ·_اˆ ب_
›عي • Ž ول, . ¸_·وم ر`ي‡· ´ح ‚¸ ان`·ات ا`تا·ا· » · ˜·اج ,يل, ¸وي
. `,`يلا· . ‡ةلا-ا ا,تايا,ر اب´ي •.' ا·ا=سا ال •ةيل' •ةايح يولوت, ¸´·ويس,د
. « .ا=علا, ·لا, . Ÿا-.ا, _وبل •ا,ابس' .و´ت · . `رلا, . ة,ر·لا, . _علا,
`’=· •.¸, ‰وبلا, =ا `,ع`ي · ,علا, ·ولا —ع, =ا ¸بي,
· .اشلا ¸ •اببس .ونو´ي · . œ.ار·لا, .ا,.ا .¸ ¸ ,ه.لو| ل و ,,لا,-| c,•-ت :·
اين=لا ·ا ي¬لا ي· ا,ب ,,بذ-ي ل -·لا =,ر, امن, _ .
. `ع•`م `·ن' بب, .«ةيا,لا» , .« ¸و..ا _ماج» · .¯ . ةعارلا ` ·ب¯ _.ا `ن,ا .ل'
“`بلا ¸ `¸وب- `·ن. š •ا - رش· ة~ « وبلا » _,شلا ·,ا¯ ¸-رلا .ل',
“ `ر·ام و·, , داعلا داŸ , ,يلا `ن,ا ب¯,
“ ةيلا ر,ƒ _· و·, , ,م _ي-. , †_~رلا ™ر,
“ `¸وب- و·, ا,ب¯ ةييت ن,ا ‰,ا· ¸`ج,
. .ا,ر· .ار· ` ,·. ‘يداح.ا نم Œ..ا .ا·م .و`-ا _~,
“ •ا - ¸ع,ر' 'ر·, . · ¯ .¯رلا · -س ¸ -· ن-`س ·ن' ¸-ا.لا `ح' _ˆ-',
“ _·' و·, ·ب`¯, ·ي,ا,د يرعلا .·علا و,' _م',
نزحت ل
111
“ · تا`.م, ·تار¯م ب´· ¸ح ·~ ¸·,
. ب.لا _م ·`· ام Œا.' ي'رلا, ,علا ةم·ل ·`· . ·ب.م نم ¸ ,`· ¸_م. نم ,¯,
ن´ل . دا-¸ا ‚¸ ¸ي· .ان¸ا ¸ع- ةلا نم ¸ي· » · .و´يا, `˜ينار· ¸وي
. « ني`لا نم .ان¸ا ¸· .` ري ةلا ¸ ¸†علا
¸ ن,ملا-لا ا ل, ا ,·«-, ا-و _ . ¸ ءام·-لا ·.ا,- ¸- -·لا _ش¬, امن, _ .
¸ .-,لا ;, , _ل, -·لا با ت· ي· ,ت·,ل =«ل نا žœلا و ,·-لا ا,تو | ¸,ذلا لا قو _ .
¸ ¸`- ,ك,-ا صب ا- اوركفتت ,· •.ار·و _··- -·ل ا,-,«ت ن| ¸·=-ا,ب ,ك…-| ا من, ¸ق
¸-·„ _ .
. « ´¸ن ¸¸رب .ا.`ي ` نل ¸يح ¸نم,م `ي' .¸ » · ¸ير, . ' .' `رو¯لا ¸وي
¸ ا.و ¸م-رلا ,,ل ¸-•ي= =ا ¬لاصلا ا, ·م-و ا, ·-¹ ¸,ذلا ن, _ .
¸ -,` ي| ·ا ي- -·يي¬· ·· `¸-–- ,ه و _·ن| و | ¸ر·› ¸`- ا¬لا = ¸م- ¸- _ .
¸ ¸,ي«ت.- ¸ =ار= _ل, ا, ·-¹ ¸,ذلا .ا ,ل -·لا ن,و _ .
**********************************
ءاو. ,…-| ناžŠا
, ة-.لا ¸ _اج ¸را¯ `رو¯لا ˜لا .اب~' `Ÿر,' ¸وي ··. .ان¸ا » ·,ا¯ نم ,
_ي~ نم `¸ا-' .اج . ةي.الا ¸··لا .اولا ¸·- » · « ™,رلا ن· ··- ¸ ‘ي-ا
. ةاي-ا ةحرم ..م ¸ ,,`=عم, . _.رلا .ا·م `’لا· ·, . _راشس. Žاعلا را=·'
_يد أ-م دا-¸ ‚¸ ·` ´شم `دوعت . نم `,,ي, ` ن´ي • Ž, . رعلا نم ¸··لا, ةما-ا •و· `ي'
·-م ام · `·ن. ¸ رم ,,م ·¯ .¸ · ¸و·' •.' _·ا=سا,, . ةاي-ا ‚¸ ·ل·- نم _ =ي
. « `¸ي-ا ·نا·¸ عي •Ž نم .`ش`ي Ž, . ¸م,ل ` نيلا
¸ اك·ˆ -شي-- -ل نœ · ¸ر ·› ¸- ¸ر-| ¸-و _ .
¸ -·لاب ا,·ر=| امب ”-رلا اورف· ¸,ذلا ب, ·ق ي· ي«··= _ .
نزحت ل
112
¸ ا_, ن -ل -·لا ¸-•, ,ل ¸-و اهار, =ك, ,ل ·=, _ر-| ا›, ¸¸-ب 3,· ا,=-ب ` =ام·»
_,ن ¸- -ل ام· _ .
**************************************
ر=='ا ”ي- =ا
ةولا نم ·ا·¸ا `سا ·ن' .ول `را,ي - ا·و, ع, †ي·ا `,ي·,لا - ينا· ا·ا,لا دا¯
’-ب.. „¸.' •Ž ول · ¸ا· ` ·ن ينا· .. ” :ل· ,·' •.' _ .ي¯, . ة·.لا ا,`-· _لا
. ¸ ¸يو~ ¸نمŸ م •انو-
· ب·م _· ` ·´ل . ¸ةل·. _· و· ا·¸, . •ام ˜يل ينا·, ا· ¸ ا, ,· _ ا›œ·
¸,`=لا -ل _ص·¬- -·لا ا,-. c·فلا ي· _ . ¸ ·ا-. ا› , ر==ملا ”ي•, ¸-| _ .  ¸ ا,·» و
¸,`=لا -ل _ص·¬- -·لا ا,-. ,,ب =ي-| ,,ن| _ .
ن· ··´لا €ا· `ج' `,· . ةلا ¸ ` ,, ا,د', ,,ي-ر,م, ··س¸ا .ا· ¸او·' `.ˆس
. ¸ .,·, نم' ¸ `,,يد نم اوا· ,·' `ببلا, . ةيلا ¸ارم.ا, .ار=..ا, ¸لا
· .´لا, يعلا ن· •ةيع, ,,`تايح `’نا¯, ¸ ا مب ا,·-¹و =ا ¬لاصلا ا,·م-و ا, ·-¹ ¸,ذلا و
,,لاب š ·=|و ,,تا·` ي= ,,·- رف· ,,`ب _ ¸- ‹¬لا , هو ¸=م¬- _·- ل`زن _ . 
·· ˜م' ام' . `حا, `·وي €ولا ¸,, _ي, ا·¸ » · ¸وي •·¸ . ¸·Ÿاح _' ¸و· `_‹ا
. « “” `·ويلا .و´ي .' _· ا· . `·ويلا و· ا·¸, . ¸¸ ج, _· ¸· ` نم `,`·, ان', . ·تل .,-
·‘ي-ا ¸, ,, -ت,ا=هو · _,نو ·رصنو -ت·رب ™ ¸;,يلا اذه ري- cلا=| ˜, ,,·لا ,, .
¸ ,·_ذ- اوذ- ا,·-¹ ¸,ذلا ا,,| ا, _ · ‚اعت · لو·, ¸ ,كب نر-ش, ا لو . =·تيل و
ا=-| _ .
· ر·اشلا ¸ا·,
`’ل`بت اي· `·اي.ا ن´ت •.,· ¸عت .ادو-ا, _`ع`ن, _س,`ب,
ةبي. •ةا· ا`م `’`يل ا· ¸- ˜يل _ل ال· .,
•ة·ر¯ •اسون ا·احر `ن´ل, ¸-· `Šا=`ي .ام ¸`-`ت
نزحت ل
113
اسون ا`م ˆ.لا ن- ا`ي·, ¸`,`· `¸الا, `¸ار·.ا ال `’`-.,
¸ ا·-ا=ق| ت`,·و انر-| ي· ا ··ار=,و ا ·ب,ن› ا ·ل رف†ا ا·ب_ ا,لا ق ن | ل, ,,ل,ق نا· ا-و
Œ¸,ر·اكلا ;,«لا _·- ا نرصناو 147 ·ر-ƒا با,· ¸.-و ا ين=لا با,· -·لا ,هات\· Ž _ .
****************************************
_,صتت ا: رصق| ·اي-ا· نزت ل
.اب~.ا .' ا,ترو=- `نم _, . ·اعم' ¸ ةح`ر· ·` ,ا.' ¸جر ‡ة.· ¸-ينرا¯ • ¸ياد ر¯·
,سا « _ا· » -ا ةأ-·, · ¸ا· . `· ‡‡¯ ,`,- •.' ·يل¸ ا,`,·,', . ·تا·, .ا,' `·ل ا,د`ح
. ¸_.· ¸م' ‰وس ةاي-ا ·· ¸ _ ¸بي Ž ا·¸ · ·ن ¸ ر´· ` ·ن¸ •اش·م •ارار· - —يرلا
.' ¸ب· Žاعلا ¸وح Œو~' • .' `’ي· الا=ل ” ·ج, „ ¸¯ _· م.ا ا• `_س' . ا·ا·
Šاترا· . رلا ةر¯ت Šا,ا, . _يم' ·ي· ¸„ ح' يلا `’·ولا ا· و· ا· . `.ولا _¯ري
““ ر-بلا Šا· ¸ `ن·· ةحرلا ·· _· ’م·' .¸ :ن¸ . €`ر- ان¸ · ·ل اولا·, . ·,اب~'
ر,ام ¸ .¸ _ا·ج ن·ي .' _را·' `.·, `ل . ا· نم .¸ .- `نل ·¯ · .اج' ·´ل
· ·اي-ا ¸و, ¸ ·ي و·, . ةيلا « _ا· » ب¯ر, . ةرس.ا
` رشبل •ة.· ي,رن ¸اعت `ر`لا و•`- رعلا `_=ن,
ام, •ار· `·ولا ¸ا~' ا· `ر,`لا ¸و~ را·.ا ¸ ر`.·
. ,م _· ¸•, ا·وي .اي,' ··,
ل · ·ي· ¸وي ·ج,,ل •ا,ا=- ¸سر', . ر,رلا, ™رلا, •ةعبش`م • ةحر ¸جرلا ',,
·اع=لا .اول' `’¯', . ا.لا `.شن', . ةيلا ر,ƒ _· .ا~, ل ام `’¯', `’,ر
“”ا·ام , ._ايح ¸.ام ¸ ·, `_·' Ž اب ةرلا ·· ¸ `’ع·, .ا,م رو=-ا ,س`لا ¸ح ا, ¯
·ي· راس يلا .وس.ا .', . · · نم `_. ¸جرلا .' ¸-ينرا¯ ¸ياد `,·,ي ,
““ ·..ا ةبلا·م, ¸ارم.ا ر`,· ¸ `_جان `.وس'
نم دو.لا `ن´ل, . „_ا,`رلا _,لا ن· •ا·ار-ا ا,ي· .. . ·ا`ي-ا .اي,' _· `¸·ا,' . _ن¸
. ة` يب=لا _·اعلا نم ¸_·´, `,=·' ™ايتر.ا, ™رلا, ر,رلا .' · ة.لا
نزحت ل
114
****************************************
|=هاو _·قا
· `¸م,رلا `ن,ا ‡¸ا·
`¸شل •اب¯رم `¸`ر -ا .`ر· .اي.ا `ب¯رم `¸`ر -ا ا·¸
•ا·ي· _أي Œا´لا, •ابحرم .اعلا ¸ي· .ابعلا _·,
¸ ا¬لا= ¸م-و ¸-¹ ¸- ا ل, _فل _ ان=·- ,كب`ر«ت يت لاب ,·.ا لو| ا لو ,كلا,-| ا-و
ن,·-¹ =ا·ر€لا ي· ,ه و ا, ·م- امب .-`=لا ءاز„ ,,ل c·ل و|· _ .
,·ر , ¸الا و· ¸‡‡لا .' .ا.ح¸ا ’ب' `ل » · ¸-ينرا¯ ¸ياد ¸وي · . ا´يرم' ¸ ,
¸·- ¸, . ¸¸تام .ويم ‘ و- اا,' نم ‡¸· . ة_-.ا ةيلاعلا .ر-ا ¸` س ¸·- ¸·
.ا¯ ¸ةن .ويم ني_-.ا ..,· نم, . ¸ةن •_ويم _· بلا .اد _–· ا,ن ةرلا ··
. « .ا.·.ا ر†توت, ¸لا ن· •ا·ان `,`,.رم
« ¸يرا¯ ˜ي´ل' » رو¯لا, `.ح _لا ةييرلا .ابس.ا نم بلا ¸رم .¸ `,عن
«نير„´بم .وتو· . ¸لا .و-·ا´ي .ي¯ .و·رعي . نيلا ¸ا·.ا ¸اجر .¸» ·¸وي .' _·
· ·م _,رم ¸ج.ا, . ¸وعم `ببلا, ¸ =ا ن›œ ب ل, =,مت ن| ¸¸ف· ل نا · ا -و
:„ –- ابا ت· _ .
.,-أي `·او·' ..,,· . بلا ¸ارمأ, .ويي.لا ,' ا´يرم' ¸ `_ون,لا `¸ر· ا ·,
ي,ي ةيبلا ة´لا, .وتو· نيلا .اب~.ا د· .' ‰رل :ن¸, . •ا`يل •·,س •ا-أم ةاي-ا
ةرتوم •ةايح .`وي- .اب~.ا .,· . ا,ن ة علا, .وتو· نيلا ¸ح·لا د· _· •ا`ع. نيرش·
““ « ¸ي· و·, ¸الا ي,اي `بيب~ » . •ايلا· ن·لا .وع·ي . •ةي·
*******************************
نز-ا ”هذ, ¸ص- اs اˆرلا
. ,, ا`,ر ¸.ر`ي ام .¸ ¸ون ., ,, · ‘ي-ا ¸,
نزحت ل
115
¸ ة-يلا .و´ل .`ر,لا :·اد ا·¸ `,يلا, `داين.ا و·, . •اس`م •ابجا, :ي· .¸
. ¸ج.ا ¸··¸ا, ¸جاعلا ابح¸ا ةرا¯ نم و-ت ا• :ن. š :ل ةب·اعلا, . : -ا.
· `ر·اشلا ¸ا·
¸.راع, ™. ب` ي`شلا `’ي'ر ال, ابحرم بي`شل `’· ¸س'ر •ر•م,
_ي- `’•‡‡¯ • .¸ _' `’• - ول, اب´ي •.' `’`م`ر _· ب´ت
`’-ا· `·`ر¯ ¸ح ام ا·¸ ن´ل, اب··' ·`ر´ل .ا¯ •اموي `˜لا ·,
نم ’جر-, €ج نم ’-نا ول, . ي Œوس `·ن,· . رلا, نم,ت .' .¸ `رم .
““ :,اي
ا`ت‡' ني' `نم » · ¸.ات ‘يح « Ÿا-¸ا _· ةرلا » ·,ا¯ ¸ .وسر·¸ ن· ‡¸`ن
.اعس ` ¸- .ابعلا, .اع.لا نم ةيلا-ا ةدا·ا ‡ةرلا ة·رلا ةاي-ا .¸ · ةالا ةر´لا
.و.اويس `,,ن. .ارلا ا,دا·ا نيلا· . ˜´علا _· رم.ا .¸ ” ,·.ا=· ,' ¸اجرلا
ة=علا .أ, `,شي `_يرالا, . ˜م`لا ¸ او`بت, . رير-ا _· اومان ول, ,,ن. œ.ارلا
¸اجر ’ب ن .ا·يبلا ·· ¸ . ¸‘يب-, ¸بي~ ¸, ا,ي· `,يي . `.ا·ي,, . ‘يب-ا ةداعلا,
. « ,·رو,ƒ .ار, ا·وحر=ي Ž, . ,,·ا¯' _· .ايل,,لا او~
.ارلا, _اولا ,· ةي-ا ةو·ل ‚,.ا ·اي.ا ¸ ة`ينا,رلا ةيا·ا ,· اوع·ر نيلا .¸
.ا,جولا, .و·ومرلا :·ل,' `,· ¸`لا _ا·¸ا .ح,لا او`مدا. نيلا ¸` ج .¸, . .اس,بلا,
· .و·رلا, ¸ ري- ¸ي«,رفلا ¸| ا,·-¹ ¸,ذ·ل اورف· ¸,ذلا لا ق ¸ =ا·`يب ا ·تا ,¹ ,,ي·- _·تت ا›, و
ا ,=ن ¸.-| و ا-ا«- _ . ¸ _بذ-مب ¸¬ن ا -و ا.ا لو|و لا,-| ر··| ¸¬ن ا,لا قو _ . ¸ ءل–. ه|
¸,ر·ا شلاب ,·-| ب -·لا ¸يل| ا ··يب ¸`- ,,ي ·- - ·لا ¸- _ . ¸ ا,·-¹ ¸,ذ·ل اورف · ¸,ذلا لا قو
-ي ل, ان, «,= ا- اري- نا · ,ل _ . ¸ نور·ا · -ب ,ت·-¹ ¸ذلا ب ا ن, اور,كت=ا ¸,ذلا لا ق _ .
¸ Œ,ي…- ¸يت,ر«لا ¸`- ¸¸„ _ _·- ن¹ر«لا اذ ه ل`زن ال ,ل ا,لا قو 31 -م- _ ن,م.«, ,ه| Ž
c`ب_ _ .
نزحت ل
116
· .' ¸ . · `ب`ن, ·ر¯م, ·ايا-س ¸ ·ي· .' ان`ˆ• و·, . ةرعل •اي, `ر¯·. _¸,
· ¸وي . ·ر.·,
•امر‡¯ `يس _,· `’¯ .¸ ¸ -ا `—ي,' _¸ .ولا دوس' `,'
*****************************************
c-_ا,„ ¸- --_ا„ ==«· ن,
‰_ا,„ cل تي«ب =«·
· ¸اب· `ن,ا ¸وي
ا·رون `_ي· نم =ا -أي • .¸ `رون ا,م ¸ع‹, _ال ¸·
¸_و· ي· `_· ¸·, •¸¯· _· `روأم .يلا¯ `·را. ¸· ¸,
. .ا.لا نم :ل ‡¸. ح اي· _-ا ¸عل, ¸ ,كل `ري- , هو ا·ي= ا, هركت ن| _.-و _ .
· ¸د`ر`, `ن, `را`ش, ¸وي
و,ي· `بيعلا, .ا·.ا _ر`ي·, `رير. ¸ا`ي .' ¸راع, ˜ي·
_†لا, ة.,رلا .رلا ر.,' ا·¸ `_–ي ˜يل ¸يعلا _· .,·
•ة`.·, •ار-·, •ارج' _علا `’ي'ر `_· .··لا :ت ‚¸ _¸,
ال ¸,لاب· ن, _ا. ·لا· ام ¸,, . را`ش,, ¸ ¸اب· ن,ا ··¯ ¸, •رلا ‚¸ `ر=نا
· ¸·
¸_يشل ا· `··لا اينلا _· `بي.ن اينلا ¸ ¸علا رير.
•ا`يح †ع`ي و·, .رلا `.و· `.,´لا ¸م.ا ` ·`ƒ ` .-`ي,
_ي· .ا `بيب=لا _ي``ي `بير· ¸—ع, ن م —عبلا .,·
. `ع`ي, ` رج,`ي €ا· ` ن´ل . `·ل —·ارلا, ` ·ل ¸,الا _· . ةلا- . ي Œوس .ا–لا .¸
. _شي, ,أي ا·,
ا·, . :لاب· _· _ي`,عت ’ب¯ · .ار,م ن, .ويم ‚¸ ,ي,علاب· ن, `ر· ب¯
. `·` ر´ن' Ž _·, ا`· . ` ·ر=ن' ¸Ÿ' Ž `رم'
نزحت ل
117
*********************************
لو. ;ا,vا
ا,' اي » · ·ل ¸ا· ·ل ¸¸رم ¸ ¸ž ن, `¸, راŸ =ا ·~ر - ¸بح ن, ~' .' ‰,ر`ي
. « .. ا,ي· ة`-. . ,لا `·اي', . ا,ي· ,`س . ة`-`.لا `·اي' . =ا .او·, `رش,' . ن~رلاب·
ر·´ت, . .ان¸ا `,ا,· ‰و· . ¸ابلا, ا,ي· `¸رلا `¸رعي . ة-.لا ·اي' .' · نعلا,
˜لا _· ,`ي-ي· . ¸ابلا, ة-.لا `¸رعت . يشلا ¸رلا `·اي', . ·` حو~ †شي, . ·لام¯
· ‚اعت ·لو· نم ·و-أم ~' ·ام¸ا ¸و·, . ¸أيلا .ا=س, ة`·ا ¸ابنا, . ¸م.ا .ع. ¸
Œ_,ف· `‘و–ي ل -ن, -·- اها·-زن ,· -م- _ ا ·- نا.نŠا ا·ق›| ¸·لو 9 =-ب ءام-ن ·ا·ق›| ¸·لو Ž
Œ_,¬· `‰رفل -ن, ي`·- =ا·`ي.لا ”ه› ¸ل,«يل -ت.- ءارˆ 10 ا,·م-و او ر,= ¸,ذلا ل, Ž
•, · `ر„|و ·رف€- ,,ل c·. لو| =ا¬ لا صلا _ .
· =ا `·~ر - ¸_·¯ `ن,ا ·ا-ا ¸ا· نم ·ي· ام, .ان¸ا ن· ‚اعت =ا `ˆ• »
¸.ح . ¸ةعن ع, ة` ·` ,ا.' ا·¸ ·ن' . ¸م,لا ·داب· نم =ا ,حر `نم .¸ . ةيملا .ا.لا
ا_- ري Ž ·نأ¯ . ¸ا-ا ¸.ال `دو-ج, `ر¯, . ¸بلا ‚¸ ةبلا, _-ا نم و·, `¸أي ·ل
. « •اجر· `_ري Ž,
· ¸ةن ع, ةعن ` ·,ا.' .¸ ا´·, ¸ ي`·- =ا ·`ي.لا ”ه› ¸ل,«يل _ .
. .وس ., `,ي. ا· ع, _لاي ام · ¸وي ي' ¸ _,¬· `‰رفل -ن, _ .
ي' · ‚اعت =ا ¸ا· . ·_· _· `رو-· ` ر=, . ·ي ¸ اب ™ر· ¸ اور,= ¸,ذلا ل,
•,· `ر„ |و ·رف€- ,,ل c·.لو | =ا ¬لاصلا ا, ·م-و _ .
***************************************
¸_vا ¸ او•=
. ·و·ا `ب·ي `رلا · `,`·`ح' ¸ا·
نزحت ل
118
·,ا¯ ¸ †ي,مر,مارلا ·ا-ا ¸ا· ب~ ¸ ةحرلا او· .اي, ¸ . « ¸.الا .`-ا »
· ¸ي ام ا•ا·, ةحرلا · ر¯ نم _· •ا`در . ا• ة.ا-ا _لا, ,علا
·لو.· · ·~اشن, · حر ¸ ¸حا`رلا ة ل رام ةح`رلا ¸·' _· `ن·ا=لا Œ ر· ول, »
. ا,.اير, . ا,اح, . ا,.اي·, را=·.ا Œ†ر.ت · . ·حراوج _ي~ ·اسا, . ·~, `نم
. .اول.ا, ةل.ا Œ·-ا, . .ابلا با-· ` نم ري • Ž ام ة·اشم, . ·وجولا _ .ت,
. ةيد,.ا نم .رشلا, . جالا ¸ ¸¯.ا, . .ا=ي·لا ¸·ƒ, . .ا=ي-ا .اي·' ¸ ةحارس.ا,
€رت, . ةش-ا و, =ا .ا· ¸ `·†ب- ` نم .ا-.سا, . ¸يلا `·¯ري ‘يح ·ولا,
· مو-·, . ·.م ‚¸ ·لو.,, . · ي·ب, ·رƒ `ن· ر,رلا نم ·ب· ‚¸ ¸.ي ام „ ¸¯, . _†.لا
:ت نسا- ¸ ة·و- اينلا .ال .' `· عل - ·يل¸ ‡ة†شلا _=·, . `·ل ر… يلا ˜-ا _·
ر·Ÿ `نم _•' ا, ·' · ¸· _لا . اولا :ت ¸ا·ا, . رƒالا :ت ة,·ح, . ·اشلا
« `·`·اب', ` ن·ا=لا ا,مر` ح ‘يح نم . .ايعلا را-· نم `˜ن', . _ي,رلا . 
·, ’`·' ¸·`,ر ` ن· :ماي- `¸`و· `ب-`ي ¸لا .¸ ¸لا بناج,
*******************************************
-...فقو
. ,,=¬.لا -·· =¬= ¸-و —اˆ`رلا -·· يˆ_ ¸م· —,ه:تبا ا-,ق ”-| ا›, =ا ن,,,
نœ· — -·,. _=ق _·- ¸„رلا _·ت,, ¸·-vا· ¸·-vا ‚ — ءاي,نvا ء:ب ‘ا·لا ==| ,,
‰•, ام· — -·,. _=ق _·- ي·تبا -ق_ -·,. ¸ نا· ن,و — ·¡:ب =ت=| -ب:= -·,. ¸ نا·
. ,, -·ي=- -ي·- ا-و ¸_vا _·- يشž -·رت, _- — =,-لاب ء:,لا
-تبا=| ن, — ¸-–م·ل ل, =-v =ا› ¸يلو :: `•- -·· ·ر-| ن, ¸-–'ا ر-v ا,•- ,,
. ,, -ل ا•- ناك· •= ءارˆ -تبا=| ن,و — -ل ا•- ناك· رك= ءار=
”ت· =ق ¸ءيشب ل, =,-ف·, , ¸ءيشب =,-ف·, ن| _·- ت-مت„ا ,ل --vا ن| ,·-او ,,
.,, cي·- =ا -,ت· =ق ¸ءيشب ل, =ور=, , ¸ءيشب =ور=, ن| _·- ا,-مت„ا ن,و — cل =ا
. ,, ¸·-vا· ¸·-vا ن,-اصلا _·ت,, ,,
نزحت ل
119
,, ·ر.,و -·م, š,رلا ا,·`يفت g_زلا ¸- --ا-ا· ¸-–'ا ,, . 
********************************************
,.,ت =,'ا =ارك= ¸ _ت-
. , _,_بلا .ا-رلا و,' ا,· ..٠ •ا· `· _علا ¸ ة-لا _م . , ·٨ ةس
ا,,ار·', ا,¯اوش, ي-, ا•او,' `_ي . ب´لا .ي.ت ‚¸ •ا`ب.``م . ·وعلا ¸ي.- _· •ا`ب´`م
.¸ . `ر´لا ·ب·, . `ر=لا ·ي·, . `,لا ·ي `•راي `دا´ي ., - ا, تا`يج, ا,–ماو·, · نعي -
¸ - `·`ن` يد ي' - `·ا_`- · , . •ايرلا ة·, ·اع=لا ة·• `, `نم •اعلا ¸ ةجا-ا ·يل¸ † ˜· اي·
¸ا¯' ة`ي·ار· ن· `ر-, . ¸ا´¸ا Šا· ·,ج, ن· `ر`ي `,· · ةلا نم ·اي.ا راس
. •··¸ا
دو- و·, .ا-رلا _' _· `’-د · ¸ا· . _ي· ` ن, †¸· ن-ا و,' `·يلا .`ح
. `·`ر. ا• •ا., . `·`ن `’جرشح · - .ولا .را· ™,رلا Š` ,ن ¸ و·, `ي' - ·•,
¸·, . .ا_لا `ي' ” ةسالا .ا`لا ` .اح •اموي _ ’· .ي¯ · ¸ا-ا :ت ¸ _ ¸ا·
Š`د,' . ا· اي · _ ¸ا· ” ةلا-ا ·· ¸' · ·ي· •ا·ا¸ ·ل `’· . `·.ا ¸ب· نم .و´ت _لا
:ل· `.·أ· “” ا• ¸·اج ان', ا,ي„ -' •.' نم •ا_- .و´ي .' . ةلألا ·• Žا· ان', اينلا
™ا- _لا `,·ا ا·¸ ““_ار.لا `’ع· ·· نم `’جر-, . ·, ام _ ·, ‡ح, . ·ي·
. Œ,ا-لا ·ا¯ر
¸¯' • ¸· · ة,ا-.لا ¸أي, . •امد ·` حرج `بع·ي . .ولا .ار´س ¸ `ر· `•,رالا,
. “” . `·' `·ت·.
¸وسرلا ن· ¸¸مر ر-¯ ¸ ¸أي و·, . ·ام, _`ر–م ,,¸ح ' ,, ¸ _ي,رلا ` ن, `عس, 
“ بلا `را·, •ألا ةتاب ا·¸ .
.·اول • : .ولا ¸ ام ’·, `,ان و·, ‰درلا نج ¸ :نأ¯
• ة·,· _¯ ¸ا=,.ا :, †ر· `,سا, €`ر·, `™ا., :` ,ج,,
نزحت ل
120
ا`· . ·ي· _`·`م ·`تجو· . ·` دو·' ·` يتأ· .سوي و,' ¸رم · ™ارلا ` ن, `,ي·ار,¸ ¸ا·
:ل, `¸رن ¸أ, . · ¸ا· “” ¸ا-ا ·· ¸·م ¸ · `’· ” ¸ةلأم ¸ ¸وت ام · _ ¸ا· •ا·'
. ¸_ان ·, و-ي ·عل
” •اب¯ار ,' •ايام ¸جرلا ا,يمري .' · رالا ¸مر ¸ ¸–·' ا†ي' . `,ي·ار,¸ اي · ¸ا· ,
· ¸ا· ” ¸–·' ا,† ي' · `’· . .أ=-' · ¸ا· . •ايام · `’· . .أ=-' · ¸ا· . •اب¯ار · `’·
.' ¸–·.ا· . ·· `.·و`ي . .ا¯ ام ام', . •ايام ·يمري • .' ¸–·.ا· `·· `.·و`ي .ا¯ ام
· و· ا·¸, ·ي· _ار.لا `’ع‹ ¸ح ·راد .ا, `’·, ا· ·· نم `’· , . •اب¯ار ·يمري
. ·ي· =ا ة~ر . .ام
· ,ر´, `,·ح' ¸'ر _· ,اج `.ولا ““ اونا¯ ا´· · نير.اعلا .ا`´لا `حا ¸ا·
,' ا-. ا·,· . ·, ي- .ايش·لا, .ا·.ا, . ·ر., ·ن ¸ †شت ةجرش-ا, . ·..·,
,' ا,عيل . ة,,لا ,' ة`ي·رلا ,علا ¸ام —ع, ` ن· ¸.ات . ¸.ا=- ·يش· نم •ا·'
. بي,·لا, ¸ان.ا ·م ` .ولا ا,ي· -' _لا ¸ا-ا :ت ¸ و·, . ا,„عيل
` ·داس `,ي-ا ¸ن ¸.·وم ¸ `را=`يبلا `·,الا ·ي· `›ي=ي,
ة·اس ¸ ¸ح ““ ·, `,`,‡لو·, `,` ·ر~او- ‡ ¸·' ام, ““ `,,,و· _· ,علا _·' ام = اي
=ا ة~ر· ““ ,علا ا,ر¯ت ا·¸, . •ا,ي,· •ابير· •ال, ,' • ةج,Ÿ ا,ي· ا,ر¯ي Ž . .ولا, Š¸لا
. ني`لا, ,علا ¸ ة' ا,را. ا,ب· . `,,ي· ‚اعت
*********************************
=·ا=شلا _ار=|
يرلا `ب-علا ·,ا¯ ¸ †ير.لا `بتا´لا .سوي ` ن, `~' `بيد.ا `_ر,لا در,'
ة``·لا Œاش´نا ي' - ةلا-ا رو`س .' .ان¸ا ,· `·, · ¸ا· , ب`علا ` نح, ةأ·ا´لا,
رو- `ن´ل, . را,لا ن· `ري ¸يلا .·-ا .' ,· ا¯ . ·م `,. `,` ح . ·`. ن· - ة`شلا,
. ةعلا .`ا . .ا,لا, • لاع`ت Ž ا·,· . .راو´لا ¸,,ن · ˜لا `·Ÿ·ي ام †' ةعيب=لا
نزحت ل
121
¸أيلا ا,ي· _لوت . ا·او· `د`- اب اشلا · ` نع`ت Ž ا·¸ ˜لا .. . ة-ا .دادŸا,
. ا,´·أ·
نح ·ˆ. ةر· .ا´· . ˆ.· ¸,ا نم راب-' .ا, - .ابلا ا· راب-' ¸ `ر´لا,
. ¸ج, ` ,· `.رلا _م .د.ا نح, ˆ.لا ةمŸ·م ن· ا,·عبي, . ˜•لا _`-ش`ي ا`· - بعلا
. .ا-م.ا ةيا· · .اح¸ا ةا·اوم ¸ `ن=لا ن-
· .ا´لا ر-¯ ¸ - •ا–ي' ¸ا·, » . ب·اولا ¸ب· `اشلا · `ر,`~`ر`,`, ¸ا· · ة·ا-
`·ل,ات ·عم ي, . `·`ع·وم ·, †˜- . ·اع=لا ¸ب· Šولا `·بشت . « 
» · .و~··' ¸ا·, - Œ†ر`لا, . ›يعلا نم `ت ام راب ˜لا نم `_ .`ت `اشلا
›يعلا نم `_.ي ام راب ˜لا نم `ي - ··رلا, `Œرلا ي' . « 
» · •ا–ي' ¸ا·, ¸ي. „¸¯ ` ن· ·•لا, . `اشلا :يل¸ ·`ت·' ¸¸ي. „¸¯ _· ·اح
ةعلا :يل¸ ·` ت·' . « 
» · •ا–ي' ¸ا·, . را,لا¯ ةشلا, . ·ل,ات ,' ·`ر.ت ام ·ي· • ¸مأت . . ¸يلا¯ `··رلا
€_· ¸عس, :يعس ا,ي· ‰رت . «
» · _دŸ' ¸ا·, ةعلا, ·ارت . ام ·, ‰رت ¸`-¯ ة`شلا . « 
» · •ا–ي' ¸وي, ا, بحا. ب· ةو· ا·`ر·.' · .ا·ي ة`شلا ¸ رم.ا ة-.م `€·م,
··Ÿار, ·´لام ‚¸ ·–يوت ` ن``ح ا,`=·', . ·`,وي ام _· . « 
,' . • ة,و·م ·ل `بجوي اب .¸ ·` -· • Ž `·ن' ,· . ·لا- و`-ن ·ر´, ¸جرلا . ا·¸,
. ¸ةع,ام او·, . ¸ة.م ¸™ا,ر' ¸ =ا نم ا· _م و·, . •ة_ب¯ ·· `¸`-·
ر`.· اي· ·ماب ·ر,, . ·ع†.ت داŸ, . · ا·ر `.ر·¯ . ةي-ا .ات `·`ر´· `ا ا·¸ امأ·
.' · عل ام ·,ر´لا نم Œا-, . · موي ¸ ¸–ي .' _· ام ن-لا نم ¸ا=سا, . ·†مأت ن·
. ` ··=•
¸·, . را.بلا ·ييأت, رارلا ¸ اب ·عل . ·` ,ر ¸,, ¸جرلا ¸, ةاجالا `•.ت ا·¸,
. ة-.لا ن· ةجرا- . ةي·.ا ة_·¯ · ·اب' ¸,, ¸جرلا ¸,
نزحت ل
122
¸ ةب·رلا ·يل¸, . · - نم .اشي `نم ·, `بي.`ي . `·م ¸أيلا · _أي `™`,ر ‚اعت =,
,`عن, _ح و·, . ¸`,†لا ·يل¸ ¸,ا=ت ام ¸–·' ‚¸ Šوجرلا, . رم.ا ¸ي,ت, . _رلا بيرت
. ¸ي¯ولا
.··, ·م `’جر-· ·ت.ار· `.ر`ر¯, . `¸-ول , ةشلا ع, `_رلا , .ا¯ `’علا~
· او·
_وvا · ., ·ي· `: . . ¸يلا ع, _يلا¯ . ة `م ةي–·, ةي.ام ة` س .ر´لا ع, _رلا .'
. بير
-ينا·لا · . `.ا-ا نم `·ايند, ·يد ¸ بعل •ةا· `_·ر', . •ةا· ¸~' بلا·لا _م ·را´لا .'
-لا·لا · Ž :,ا.' ام .' `,·ا, . ··· ¸ ¸ج =ا و· ا·¸ ةيح `ر–لا _·اد, _لا بلاج .'
. :بي.يل `ن´ي • Ž €أ=-' ام, :· =-يل `ن´ي
**************************************
اين=لا ·_ا«-
ر·ا~ _م.ا ر.· نم `¸· †بح' ¸يŸ ن, `ي· ةي.· · _,شلا Žاعلا €رابلا `ن,ا ¸وي
. _ .ا¯ ول ¸-ا ن,
· ا,م, . ةعارلا ةعالا ةي.لا ¸·,
.`·`لا, `ر`يعلا `’ماشلا ا,† ي' `رو·ولا `,`ˆلا ’ن'' ر.
.`ي.ا نم `¸يولا `,علا :يل `·' `ر,ر·م ¸·اج ’ن' • ¸, ·ا.
“”,,·م ةبي.م ’ن' :بي.ت . •.' `,· €· ¸· .نير-.ا با.ب ’… نم اي · `ي'
” •.·¸ ةتاشلا ا·ا· “” ن-ا, .راو´لا نم : م·ل •ا·ا·يم `·اي.ا :`-م • ¸· ·'
· _ ي-`.لا ‘ي-ا ¸, _«= ا- — -ˆ,-ب ‰ا·„ =ا =·- ¸وا.ت اين=لا ن| ,ل ,,
,, ¸ءا- -بر= ا,·- ار·ا· ةيح ··, . ة.وعبلا ™اج نم .و·' ‚اعت =ا · اينلا .¸ .
“” ا,ج' نم, ا,ي· `_·ا, `Š,لا ,· . ا,نŸ,, ا,ي·
نزحت ل
123
™ ·.ا-.لا ة·و- ¸·, . :شيعم, : ·', :بم, :ن _· نم.ا, رعشت • .'
. `ˆ.لا · ة·الا, . ·ر·, ·ا–·, =ا ا.رلا, .ا·¸ا ¸
*****************************************
ناžŠا -ميق
¸ نا žœ ·ل ,·ا=ه ن| ,كي·- ¸م, - ·لا ¸ب _ .
¸ =ا ةعن `ر¯ت, . ر·ا´لا ‚¸ ,لا `ر=ن · .ا=لا .¸ ` ·¯ري . يلا ,يعلا نم
·` ,ر, · ر¯ ¸ ر·ا´لا ا,¯ .و´ت •.' :ل `ر`ي Ž ¸ج, `,· =ا .', . ··س¸ا نيد ‚¸ ةيا·ا
· بي´ت, . ··Ÿار, ·لا-, `·.ول ·,را-, . ·تا. دو-ج, . · تاي¯ ¸ · دا-¸, . ·ي· ·د†ر·,
·ويلا, ·لوسر, =ا, `نم,ت . ``حوم `,م :` ن' ’ن' `ر¯ت , . `·رما,' ·ناي.·, . ·ب¯, · سرل
Šاب`ت ., ن·, ر``ت . ةعن ·تا· `ح ¸ ا· .,· . ¸_.ت _· ول, —ارلا ي`د,ت, . ر-.ا
· .اي·.ا ¸ `·يب ا· ˜يل, . .اب-ا ¸ `ر,ت ., . ¸¸اب ¸ نا· ¸م· ا·-–- نا · ¸م·|
نو,ت., ال ا«=ا· _ .
_· ,,`,ر .,ر´شي· . رالا ¸ ·' ‚¸ ,·ر =ن ة` لا ¸·' ,يعن `نم .' نيرلا `—ع, ر¯· ¸ح
. « .اي.ا `,يت ا·`–,, » · ,يعلا ا·
*************************************
-...فقو
. ة`ي·ول.ا .ا., ·د†رل . ‚اعت, `·نا-بس =ا .¸ ´ ¸- دوبعم . `ي' · =ا .¸ ·ل¸ .
. ¸ا´لا `.ا. ¸·,
. ·` ‹ا €رابت, . ·` ,ا‹' `’س`ت, ·,ا ¸ج - `.رلا `دار·¸ · ا·† رس, ة´لا ·· `™,ر
نم :ل· _,اوت, . .اجرلا, Œو-ا, . ,ي=علا, ¸·ج¸ا, ةب-ا, - `·`_· ·ل¸ ., . ·† ج ‚اعت,
اعبت †ب-`ي ا·,· ·` _· †ب-`ي ام ¸¯, . `·اوس †ب-`ي ·· . ةب·رلا, ةب·رلا, ة,ان¸ا, ¸¯ولا
·ي· .¸ ¸¯و`ي ., . `·اوس _جر`ي ., `·اوس `Œا-`ي ., . ·ب- ةدايŸ ‚¸ • ةيس, ·نو¯, . ·ب-
نزحت ل
124
.ا`ي ., . `·ل .¸ `ر`ي ., . ·‹ا, .¸ `.-` ي ., . ` ·م .¸ `ب·ر` ي ., . ·يل¸ .¸ `ب·ر` ي ., .
., . ·, .¸ اشلا ¸ .ا·`ي ., . ·, .¸ `ب`-ي ., . ·` رم' .¸ `Šا=` ي ., . ·يل¸ .¸
. ¸حا, ¸ Œرح ¸ :ل· `_-, . ·‹ا,, ·ل .¸ `_,`ي ., . `·ل .¸ `-`ي ., . ·يل¸ .¸ أ-`ي
. ةدابعلا Šاون' _ي- `·اي¸ .¸ بع`ي . •.' · و·,
******************************************
ن,ق,فت- ن,قا--
` دعلا ¸ا´`· ¸-م ¸ ·٠··· ¸ · /  . /  ·.·~ · _·`ي .ي¯ _م ة,ام . .·
.·-ا, _يرالا ب¯ _‹, . نير-.ا .ويع, .د.ا ب¯ ¸رد . _لا ¸- ن, دو-
را. ¸ح • احاب. ة·لا·لا ¸ح · ا·.' ح' _· Šالا, 'ر· ابر, . .-.لا, .اير,لا,
. راب-.ا, Œر =لا, .د.ا ¸ •اعجرم
_· `ˆ.ا · ·م . •ام·¯ س,.ا •رشلا ¸ , ةر´· , ةي,اŸ ¸ ¸م' _=.م ب¯
Œوس يلا, . ي Œوس ولا .,· . ةر,ابلا ةو=س, . ¸لا=لا ,ƒ, . نيا´لا ي¯
. ر=ت, ˆ.ت .' :ي· ن´ل . `_شي Œوس ··=لا, . `_ر• Œوس ¸وب-ا, . `ر´ي
¸لا ا• ` ¸ي–ي ¸ةلŸان `.` ر‡ل, `_ر-لا ا,م =ا ·, •ا·`ر·
_م اينابل' ¸ ¸ي·ويشلا ¸ب· نم •ةس نيرش· ن-` س ·, . اينابل' _م ¸ايرلا ¸ `’,ا·
_„ .ي .ا¯, . Šوج, ··=لا, . ,=لا, ¸ا´لا, . ي´لا, ˜ب-ا, . ة·اشلا ¸ا·.ا
·.اج ¸ح بحا, رب. ا· _م, . `,,م •ا·و- ·ايلا ةر,د نم ¸ةيحان ¸ ˜-ا .او.لا
. ` _رلا ¸ ¸=· و -·لا ¸`- ¸-م-·ب ا, ,·«نا· _ . 
يداي و·, . •ةس نيرش·, •اعبس ن-` س . ة`يير·' .وج ˜ير , ·ينام .ون , ا·
¸.اوم `ما. •ر.`م و·, . ,=لا, دابس.ا, ’ب´لا, ر,لا نم ·بع ¸و-, . ·`م' ة`ير-
. `يوينلا `·- ¸ان ¸ح . `’يم ¸ ا ,ي· ,,لا م-| ,,يل, `• ,ن _ ¸ ن,مل| ت ا,ن, كت ن,
ن,„ر, ل ا- -·لا ¸- ن,„رت و ن,مل |ت ام · ن,مل| , ,,نœ· _ .
_م·س ¸·وي ¸¯ _م `_-', `ر`م‡' ا,ن ¸, .¸ `’ب ام,
نزحت ل
125
¸ -··`- `‰رق ; ,«لا ¸- =«· `‰رق ,ك..م, ن, _ .
**********************************
;:=Šا ت·ر- ا›, نزت ل
ةيا·د ‚¸ `_ا- ··س¸ا .¸ . ·يل¸ · Ž, . ··س¸ا `Œرعت . _لا ¸ولا _' ام
ةي·ار .و´ت .' `ب- ·ل ةيا·لا, . `,ي=· أبن `·ن. . ¸ا· ´¸لا· .··¸, . · ح, ·,ا-.' `نم
. لا-ا ` ¸-ا نيلا ا· ¸ .¸ .و´ت . ةيرشبلا ةداعس .. . •ة,اج •ة,,م ¸ ري† _ت,, ¸ -و
-·- ¸,«, ¸·· ا·,. ;:=Šا _ .
ةين··¸ ةحول `جو`ت ةيلا ¸-م ·, . ةينال.ا _نويم ةيم `_, `,م ةي·اد ن´س
ةي·الا ا· ب.· . « اما·و¯وي .ار¯ `Œرعت . ’ن' » · ةينال.ا, ا,ي· `.و´م ‰ˆ¯
ةحول · ا,ي· ب¯ ةحولا ·· بنا- ‰ˆ¯ • . `··رعم .در' • .¸ . ··س¸ا `Œرعت . ’ن' »
« ا¯, ا¯ .تا· _· ا, ¸.تا· .ح „ ¸¯ `نم .ال.ا نم `..ا.ت.ا ·ي· `’لا·ا, .
·ا·', ¸ة'رما, ¸¸جر ¸, ام _ال' .ل' ةام ة,ار· ةحا, ةس ¸ ·ي _· ,س' ¸ح . .و.,
. ,يعل •اراد, . •ايم·س¸ •ا,¯رم, •ا-م
ا,ي´س, ا,م' ا,يل¸ `د_ل . ,ي=علا نيلا ا· ‚¸ ة` سام ¸ةجا- `راح ةيرشبلا .¸
. ا,ينأ~, ¸ _ل, =ام·’ …لا ¸`- ,,„ر¬,و ;:.لا ¸,= -نا,ˆ _ _,تا ¸- -·لا -ب ¸=,,
¸,ي«ت.- ¸=ار = _ل, ,,,=,, و -ن›œب _,·لا _ . 
. =ا _· `بعي •اح' Žاعلا ¸ .' `’ƒ ام · راب´لا دا`ب`علا `ح' ¸وي
`ن´ل ¸ _,كشلا ¸.ا ,- ¸`- ¸ي·ق و _ . ¸ ¸- =,’·=, ¸_vا ي· ¸- ر·· | _=ت ن,و
ن,=ر¬, ل, ,ه ن,و ¸ …لا ل, ن,-,ت, ن, - ·لا ¸ي,= _ . ¸ ت=ر- , لو ‘ا ·لا ر··| ا-و
_·-–مب _ .
¸ ·و~ر-ا ة.اعلا ‚¸ ةيدابلا نم ·· •ام •ا`ينادوس .' .اعلا `ح' _ˆ-' ·,
· `,لا ا· ¸أ· . ةيلا س, ¸ •ا`ينا=ير, ¸ر,رم ¸جر ‰'ر· . `ي,ي´ن¸ا راعس.ا .ا'
نزحت ل
126
“” =ا, `ر´ي `ح' • ¸·, · ¸ا· . =ا, · اولا· ” ا·اب `ر·ا¯ · ¸ا· . `ر·ا¯ · اولا· ” ا· `نم
. ةيدابلا ‚¸ دا· , . ‰'ر, _‹ ا`· أ`يت , · =, _· :مأ· ¸ ن,·-–, ال ,,ل ام· _ :.
· 'ري •_ار·' _‹ · †¸ع..ا ¸وي ¸ ,كن| ا- ¸·`- Ÿ‹¬ل -ن, ¸ _|لا و ءام.لا ` ب_ ,·
ن,«=·ت _ “” ,ي ¸ح ,ي=علا _وح' نم, . =ا .ا-بس · `_ار·.ا ¸ا· .
. ·~ر, ·=ل, ·ناح¸, ‚ولا ·ر¯ ‚¸ `_ =لا, `ن=لا ` نح ·ن¸
¸وسرلا .' ‘ي-ا ¸ `_. ·,  · ¸ا· ,, ا·ب_ c¬=, ,, ·اعن. · •_ار·' ¸ا· .
. •ا_- `:-–ي ´.ر `نم
¸ ا,=·ق ا- =-ب ¸- .ي€لا ل`ز·, ¸ذلا , هو _ . ¸ ¸`- `”,رق -·لا تم- _ ن,
_·.¬ملا _ ¸ ”,رق -·لا رصن ن, ل| _ .
· ا,م • ة,ا • ةدر =م ¸ام ا,م `يي ¸اجرلا ,جارت, ¸الا _س ب¯ 'ري `نم
1 . . ¸بلا~ _' ن, `¸عل ة¯ ¸·, . `ن-`ي ام .ان¸ا ةي· .'
¸ ¸· `·- ,' `·مر¯ ,' `·تداب· ,' `·,د' ,' .ان¸ا ,· .' · ا·اعم,
· `·`ب.م, `·`ما· ,' ·`ترو. `’يل, . `·`ي· ةي-ا ¸ Œ_ل ,تو ¸,-
1 _م- |لا ·ءا „ ن| Ž _ . ¸ ,ل و ¸=رش- ¸`- `ري- `¸- –- `=,-ل و
,ك,•-| _ .
2 . ., . ·``نا´م .و´ت ·ي-–ت, ·ل,, ·ما·ا, .ان¸ا ة · ر,
. •ا·ا,` ج `•-ا ` ·ل _=عي
.. -··¹ تن| ارs ==ا ”.ت ل
¸ ·=- -ل او=-v _ور¬لا او.ا_| ,لو _ . ¸ ·.ا,„ ‹- -·لا ي· او=ها„ و _ .
3 . ¸ا .' ب´ي يلا و·, . =ا .·,, ·, ·•رات `_.ي يلا و· .ان
· ة-يبلا ,' ةيلا ·لاع·أ, `·ت_س ¸ ,ه _ا ·¹و ا,-=ق ا- ”تكن و _
 .
نزحت ل
127
4 . ·ر.ي ·· . •·جا· `ب·ي, . •اعيرس `·ر.ي `_.· بعلا ر· .¸,
· .ا,ح.ا, ·و·لا, ·و·ا, .ونلا, ¸ و| -يش- ا ل, ا,·,· , , ل
ا ها¬ˆ _ . ¸ ¸,`.ا -لا ل| =ا· ¸ ;,, ¸-ب و| ا- ,, ا ··,ل ا,لا ق _ .
ةريرم ةاي-ا .' •ان,ح _¯ _ا. =ا ·, _.ري ¸· .,
• ™ ·.ا-.لا با,=| ¸-
1 ( ™ _اصلا ¸م-لا ¸ -,`ي| ·ا ي- -·يي¬· ·· `¸-–- ,ه و _·ن| و | ¸ر·› ¸`- ا¬لا = ¸م- ¸- _ .
2 ( ™ --اصلا -„وزلا ¸ ¸¸ي-| ·رق ا·تا ,`_› و ا·„او _| ¸- ا ·ل ”ه ا·ب _ _ .
3 ( ™ _=ا,لا تي,لا · ‘ي-ا ¸, ,, ¸_ا. ¸ _ _`=و ,,·لا ,, . 
4 ( ™ ”ي=لا ”.كلا · ‘ي-ا ¸, ,, ا,`ي| ل, ¸,«, ل `”`ي| =ا ن, ,, . 
5 ( ™ ‘ا··ل ..,تلاو ‹· -ا ¸.- ¸ ت· · ا- ¸,| ا· _ا,- ي··-„ و _ .
6 ( ™ -«ف·لا ¸ •ار=Šا ¸-و — ¸,=لا ¸- --:.لا ¸ اورت«, ,ل و ا,·ر., ,ل _ . ¸ ل و
=.,لا ¸· ا ,=.,ت ل و c«·- _ل, -ل,·€- ==, ¸-•ت _ .
• ™ ·.ا-.لا =ا-,«-
. `ر,ا. `,ج, . `ر¯ا· .ال, . `ر¯ا `ب·
. .ونلا نم را·س.ا, ,لا · ˆ.لا, ,علا ن· ر´شلا, :ي·,
ال . ةداعلا ن· .ارعشلا ا.·, . .ا´-ا ة´ح, . .اعلا ,•· :ل `’ع~ `ول
· ا·† دا–ي ام د` ر~, ا,· ‘-بلا, . ا,ب•ج, ا,·†,ت _· ة·دا. •ة·,· ·,عت ¸ح ا·ج, نم »
. « •ةل,ر· ` ·يت' ¸ش· _ات'
™ =,-لا ·.ا-= ¸-و . `·روم' · _,ت, ·رارس' `,¯
  ب··, . `رلا, •ا·ر· •ا–· . _ناند ةرش· ¸,ام ´رس _· نم,`سا •ا`ي,ر·' .' ا,ر¯·
ˆ., ¸.اب ‚¸ `_ا- .ا´لا .. . `رلا ¸ش`ي • .' ¸,ام ·ي· ا·`در, . _نلا بحا. ‚¸
· ¸ة·,·, ¸ c ت,-, _·- =ا,¡ _ ¸ص«ت ل _ ··ار,' `.ش¯ .ان¸ا · .ع–لا ان .. .
نزحت ل
128
ةعلو`م `˜لا, . ةيرشبلا ¸ ¸`.أم .اد, . `<· `¸رم و·, . `,· ·رارس' .اش·¸, . ¸ال
بلا·لا· ·رارس' _ش·' ` نم .' ةداعلا Šو.وب ا· ة···, . راب-.ا ¸•ن, . رارس.ا .اش·,,
. `,`·ي, .,-, ·ي .' ·ي·
¸, . دار' ` نم ا,يل¸ ``عي· . ةي,د.ا · اسر ¸ `. ·- `··¯ .ا´لا ¸ حا-ل,
· .¯رلا ¸ ا=-| ,كب نر-ش, ا لو . =·تيل و _ ¸وي †_ار·.ا, . `رلا .ا¯ ¸ ¸.' ا·, .
. ¸علا ة,ر. ·ي· `رلا `,¯', ·
***************************************
c·„| ¸,ق =,s ¸ل
¸ ن,-=«ت., ل و --ا = نو ر-|ت., ل ,,·„| ءا„ ا› œ· _ .
·ج' €ا· .' اوعي•· . .ولا ¸ب· •ة_·¯ ¸.ارم .وتو· نيلا .اب-ل .ا,· ةي.ا ··
¸·' _جا ول, . `رش, ·` ج,ي ., . `ح' .ولا ا· ¸` -عي . . _-أت ., <ت . . _م
· .اب·لا, ةي´لا, ةينأ=لا بعل `ب- ·تا· ` ح ¸ ا·, . ن` ي·ا-ا ¸ ·رك= =ءا„ و
‹¬لاب =,ملا _ .
· .ا =ا _·, ¸ علا .' `,·ا, ¸ ا-و - ·لا نو. ¸- -نورص·, ¸-·· ¸- -ل نا · ام·
¸,رصت·'ا ¸- نا · _ .
.اعلا نم _·اشل ا,ي· ,جرت . •ا- .,رش·, ة· ` _·ل , .·بلا ···' `ري س ,
¸يح `- .ا´لا ا· .ارسا,, . .ارعشلا, .اير.ا, .ارŸولا, .ارم.ا, €ولا, .ا-ا,
· ¸,م
™ _وvا ا· ‚¸ =ا `·¯, . ¸ة·رح ,' ¸ب.م ,' ¸ل, ,' ¸¸ام `نم =ا _·, ¸ عت `نم .'
· ·-س, ·`-, ·,ا·, · ا ببس .ا¯, . .¸شلا ¸ ¸ي,.لا ¸- ,,نو=صيل ,,ن, و
نو=ت,- ,,ن| ن,,.¬,و _ . ةرا-لا, ¸ .- `ن, ة`يم', . ¸الا, .,را· `ب.لا, .و·ر· .
· `لولا, `يلولا, ¸ ا=ي-و ت«·- ¸-و ين _› _ .
نزحت ل
129
_ا`--ا, . ةر,شلا, _بلا . ة=لا, ,م و,' . `بلا, ¸ب· و,' . ` ·الا, ¸,ج و,'
. ةراŸولا, .ارلا `ن,ا . ¸ر.ا ¸ †وعلا,
™ -ينا·لا ., ¸بن ·, ··`ر, ·ع·ر, ·` ,·' . ·م .`رت, ·ل ¸·, =ا, `,·ا نم .'
. ةي-–لا, `بي,`. . ةر-.ا, .اس . .ا·.ا, ¸·, · ¸ة_ش· ., ¸ ¸ام ., ¸¸·' ., ¸ب.م
. `,• علا, .ا=· ¸ ا ي·-لا ي ه -·لا -م··و _·ف.لا اورف· ¸,ذلا -م ·· ¸-„ و _ .
***************************************
« ;ار·Šاو ل:-ا ا› ا, »
·· `_.  ا,`ر·¯', . ا·وم,لا ي' . « ·ار¯¸ا, ¸·لا ا· اي, او=ل' » · ¸ا· `·ن'
.رل `,=·.ا `,س.ا ·ن¸ · ¸ي·, . `·وي· اي †¸ح اي · `,=·', ا,·م, . ا,ي· اوم,اد, . ا,م
يداي, ا• .,ي •.' .¸ بعل ا· . _=·' ·, ¸·س ا·¸, . .اج' ·, ¸·` د ا·¸ نيلا ¸لاعلا
· ™·لا, ر=لا, _رلا ‰_ل . ا,ي· نمي, ‘ي·ي, ¸ با•ت=ا · ,ك ب_ ن,·ي€ت.ت ›,
,كل _ .
· `داي·' ا·أ¯ ¸·اي' ة· ,لا ةايح ¸
;,, ·¸.اعلا نم `,`ي, . •ة·ا~ —ارلا ·ي· ي` د,ي ` ¸ ا›, ل,=ر·ل و -·ل ا, ,ي•ت=ا
, ·ا -. _ .
;,,و · ·,ر ‚¸ `دوعي, . ·ي.عم نم `_-ي, . · بن· نم ·ي· ` .وي ` ¸ ,,ي·- بات ,·
ا,ب,تيل _ .
;,,و · ¸ر,ˆم ¸¸·, ¸ةح ¸ة·ا- _· ·` ,ر ·ي· _ي ` =ا ”-| =ا ءا«ل ”-| ¸-,,
,, ·ءا«ل . 
‰رولا و· ¸¸-ش, _ام¯ `.ر` ش,, `ر·لا و· ¸·وي, اينلا ¸· ¸راد,
`,,تايح ¸ `.جو· . ,,ي· =ا .او.ر - ة,ا-.لا _س `.'ر· ¸·ا.- ¸> ,·` ,ي·
· `,·_· `ن·
نزحت ل
130
™ _وvا €رت, . ة~اب, روم.ا -', . . ´لا ··, ةلو,لا, . `,,تايح ¸ `ر``يلا
· يشلا, ¸† علا, _=لا ¸ •ر.ي ·ل =ر`.ينو _ .
™ -ينا·لا ةر·¯ ., . ¸اوح ., ·ي· ‡¸و–· . . ¸علا, ¸.م `€رابم ` ري,· ,,• · .'
· يعت ,' ةو·ر ., . ¸··¯ ¸ ءام·-لا ·.ا,- ¸- -·لا _ش¬, امن, _ . 
™ -·لا·لا ة`,ان¸ا, `¸·-¸ا `,`·ع· . .ا,.ا ¸ا·' نم `,=·' `,,يل .ولا ¸ا·' .'
ة·.لا ¸·اون ¸ ةر`يم ,·`روم' اي, . ا·`و-, ةي`ش-ا, ةب·رلا, ةب·رلا, ةب-ا, ¸¯ولا,
· ةر·ا=لا ¸·اولا ¸ `,,م •ادا,جا `ر·¯' ¸ع,الا —ع, .¸ ¸ح . ·اي.لا, ¸ ي· ا- ,·-·
,,ب,·ق _ . 
™ --بارلا ا,جرا• ن· `¸ار·¸ا, . ا,م ,,-, . ا,·ام, اينلا نم `,, ت
· •ةي´س, •ةينأ~, • ةداعس, • ةحار ,,ب¯' ا· . ا,·را-Ÿ, ¸ ا ,ل _-=و ·ر-ƒا .ا_| ¸-و
¸-–- ,ه و ا ,ي-= _ .
™ -.-ا-ا ا`عم, . `,· •ة س را. ¸ح . ة-ا.لا ¸ا·.ا نم ·_· _· دا,لا `بي·ت
.,, • ··, •ار¯· ·ي· .. . `,,نا,ح', ,,مو·, ,,مو· _· ا`و–· دا,لا,, . •اراع,
. •ة¯رح,
· •ان ,,بي~', •ار`. ,,حر', . •.اح ¸الا عس' ` نم =ا ¸يبس ¸ `·ا-ا· ¸
_·.¬ملا _مل -·لا ن,و ا ··,= ,,·,=,· ل ا·ي· او=ها„ ¸,ذلاو _ . 
ةحار, بعلا ةداع, ا,م ` ¸عي ام `ر¯·' . ¸و- ., ¸,,ت . `ن`س, ` ¸اح .¯رلا ¸
· ة,ا·لا ن†لا ·· `نم . ·لا,
· `·ر.ن =ا, ر.سا نم .' ¸ ,ك-ا=ق| ت`,·, و ,·رص·, - ·لا اورص·ت ن, _ نم, .
· `·,اج' `·لأس ¸ ,كل ”•ت=| ين,-.ا _ · ·ل ر‡‡ · ·ر·سا نم, . ¸ -ل رف€· يل رف†ا·
_ .  · ·م ¸ب· ·يل¸ .ات `نم, ¸ ·.ا ,- ¸- -ب,تلا ¸,«, ¸ذلا , هو _ ·ي· ¸ ¯وت ` نم, .
· `·ا¯ ¸ -,.- ,,· -·لا _·- ¸·,ت, ¸-و _ . 
نزحت ل
131
· `¸·بلا · ا,ا,ج, ا,لا´, ا,·. =ا ا, `-عي •ة· .', ¸ ,ك.فن| _·- ,كي€ب امن , _
· ‘´لا, . ¸ -.فن _ ·- .ك·, امنœ · .كن ¸م· _ · `ر´لا, . ¸ _` ي.لا ركملا ‹ي¬, ال و
-·ه |ب ال, _ · =ا ة–ب· نم ’ي `نل Žا=لا .', . ¸ ا,م·» ا مب -,وا- ,,ت, يب c ·ت· _ .', .
· `رو´ `رو· =ا .. . ةج¯, ةجا· _ا.لا ¸علا ةر· ¸ ¸.- و اين=لا با, · -·لا ,ها ت\·
·ر-ƒا با,· _ · ·` بح' ··ا~' نم .', . ¸ -·لا ,ك,,¬, ين,-,تا · _ :ل· `بعلا Œ ر· ا·,· .
· `ر`.` ي, `•Ÿري ´ .ر _م ¸ماعي ·ن. . `ر`س, عس ¸ 3ا_رلا , ه -·لا ن, _ . ¸ ل, رص·لا ا -و
-·لا =·- ¸- _ · `ر·ي, . ¸ بات ¸مل ` _اف€ل ي`ن, و _ · ` .وي, . ¸ ,ي-رلا با, تلا ,ه -ن , _
· · ا·' `نم ·ايل,. `,ي, . ¸ ن,م«ت·- ا ن, _ · ` ·ج', ` ·¯' ام ·نا-ب· . ¸ - ل , ·-ت ¸ ه
ايم= _ “” . 
¸ ةيلا ¸اسولا , ا,`‹ا ة`ي· ةلاسر - =ا `·~ر - ´يعس ن, ن~رلاب· _يشل
. ·ي· =ا ,عن ‚¸ `بعلا ر=ي •.' ةداعلا .ابس' `نم .¸ » · ا,ي· ر¯· . , ةيعلا ةاي-ا
« ·ي· =ا ¸–· `بعلا `رعشي ا,يح . _.`-`ت . ¸الا نم •ا·' ا• `•وي `·ن' ‰ري Œو· .
¸ ¸الا نم ¸·ا·· `نم _·' ·نا `- . بعلا ¸_.ت _م ة`ييلا روم.ا ¸ ¸ح · ¸و·'
ر``ت . ةيج ةعن ··, . :ل· و•-, ر¯لا, .¯رلا ة.ار·, . • ة·ا~ ة·.لا _· ة=·ا-ا
· ¸ن·, ¸ -·|اب و ·ر ها» -م-ن ,كي·- _,=|و _ .
,,ج,ر- ع, ¸الا ¸رعسا · ·نا ¸·ابلا ب· ن,ا _ب´لا .`-ا ن· †_·لا ر¯· `·,
. ·-·م ¸, ·نا´م ·ن' _`ي `,,م •اح' ج, ا· . دا·ب, , ··لا راد , _ماج نم
· •_س, •_ا-¸ `بناج ة´لا ··, ¸ :ي=ف ت ا·«·- ¸م`- ¸•· · _·- ,ها··=· و _ .
ان', •ر · ¸• -ا ا· ¸¯ •¸لا ¸ي.ات `€رتا· `,,م
****************************************
-...فقو
=ا ¸وسر _ ¸ا· · `’لا· - ا,· =ا ¸.ر - ¸˜`ي`· ’, .ا‹' ن·  · 
نزحت ل
132
ل ي` ب_ =ا =ا ™ • . بركلا ¸ و| . بركلا =·- ¸,·يل,«ت ¸ =ام·· cم·-| ل| ,,
,, ا·ي= -ب =ر=| . 
· ¸ل ¸, c,ر= ل — __ =ا ™ لا«· — ·== و| `,«= و| Ÿ,† و| Ÿ,ه -با=| ¸- ,,
,, -·- cل› .ش · . -ل . 
. ·`,ر ‚¸ `ر· ا·,· . •ة=م ¸.ا¯ارم با-س بلا _· `دروت ة=م `روم' €ا· »
. :ل· ·· .ش¯ . ¸-ا نم ¸ح' ة¯ ر _· ` نم ·يي ¸, `·ن _ل', . ·يل¸ ·رم' ,س,
. « .ا,ي,· . ¸·. ¸¸·ا· ¸ب, :ل· ¸ا· `نم ا` مأ·
· `ر·اشلا ¸ا·
`’س ا`حا,ر' ا·¸ _ابن ام, بشن `نم, ¸¸ام `نم `·ان· اب
`_-`ر`م † ,علا, `ب´م ¸الا· ب‡ =· `نم =ا ا·ا·, `¸ولا ا·¸
**********************************
ا==ا- •ا- ¸-
1 . · •امو· .ا·لا, را¯·.ا _م `.ا·`وعلا ¸ =.- ا›, ¸==ا - `ر= ¸-و
_ .
2 . · سا-ا ن· €رم' .ا¯ ¸ ¸- ا, ·-.او ¸=-او ¸با ب ¸- ا,·-=ت ل
-ق`رفت- ¸ با,ب| _ .
3 . · ·· `داع,.ا ¸ ن,لزت-ا · يل ا, ·-– ت ,ل ن, و _ .
4 . · `·ا·' ` .´ل ·يل¸ .اح¸ا ¸ ¸.-| يه يت لاب _·.ا _ .
************************************
c«·- ¸`.-
. .ا, `·,` ¸ -ا .و`س, . ةداعس, `ن``ي ¸ -ا ` ن``ح
نزحت ل
133
,كبرق|و ,ك`,-|ب ,ك·`,ن| ل|,, . ,, ,·ا«لا ,·اصلا -„_. -«·- ¸.- _·,يل ءر'ا ن, ,,
,,اق:-| ,ك·=ا-| :• --اي«لا ;,, ا.·= ي`·- .  ¸ ,ي…- ¸‹ ·- _·-ل cن,و _ . ¸ -م- _ ام,·
cل,- ¸- ا, =فنل ”·«لا =ي ·† ا…· ت·· , لو ,,ل ت·ل - ·لا ¸`- _ .  ¸ ‘ا ··ل ا, ل,قو
ا·.- _ .
·ي· ·و.علا ا,., ¸ - ا,· =ا ¸.ر - ¸ي.لا `’, ةشا· ¸م,لا †·' ¸وت,
· ·`م·س, _ر ة·. ,, نار«لا -«·- نا· ,, .
.¸, . •ار` ي- =ا ·, دار' نل `ر.اح `ر,رس, ¸جا· `,يعن · ر~ا-ا ·‡=`,, ¸ -ا ‡ةع س .¸
. `,يم `.ا·, •رم `‡´ن · ب–·لا ةرو, ة` -ا, ¸اعن.ا ة·رس
*************************************
3_vا ءاو.
 
” •ر.ا, بي.' `نم ¸عي ا·ام
. •ارلا _· ¸لا, . ·ولا `ر†عت `•ر.ا
1 . · ة` ي·رشلا `را¯·.ا _ ب,·«لا ¸·م=ت -·لا ر·ذب ل| ¸ . 
2 . · ¸ ة`سام ¸ ةجا- .¸ را,لا, ·ولا `ر`-· ¸ ا=ا -- _ا ,·لا ا· ·-„ و _ .
3 . · ·ولا ¸ح ة,ا´لا, ة.ارلا ¸ ام·- ين._ `ب _ ¸ق و _ . 
4 . · •ارا· _·الا ¸علا, ,لا `.اعت¸ ¸ ا_,شن _ا,·لا ¸-„ و _ .
5 . . ياشلا, ةو,لا¯ .ا,`بلا .ر `نم ¸يلا
ا يل ¸و~ ا,ابح' ‚¸ ان`و´ ان· ¸يلا ر.·' ام ال اولا·
,·وي· ¸ش·`ي ·ولا .أ, €ا·, اي` ·' `·ولا ال ¸ش·`ي ., •ايي
. ةداعلا •ام, . .ا·¸ا ةاش,, . ة·ا=لا ة,·ح ¸ات بنلا ةرارم
· يحولا .ا–· ¸ ..ولا نم بلا `_· ¸.اعلا · ةييت `ن,ا ¸وي ¸ اور …نا ¸ق
¸_vا و =اوام.لا ي· ا›ا- _ . 
نزحت ل
134
************************************
ي=ا-'ا ”قا,-
1 . · ·`,ر, بعلا ¸, `.ا-ح ¸ ن,ب,•¬مل ¸ذ·-, , ,,`ب _ ¸- ,,ن, ا· · _
 .
2 . . ·`نوƒ ` ..اس .رلا ¸ع· .اس ا·¸ · ¸لا-ا نم •و-لا `›حو`ي
3 . · ةاد ة,¯¯ ¸ ,,ب,·ق ي· -,,_ ا ,·ب ¸ذلا ,,نا ي·ب لاز, ل _ . 
4 . · `.ار=.ا, بلا ¸ ` Œو- ¸ اورف· ¸,ذلا ب,·ق ي· ي«··=
-·لاب ا,·ر=| امب ”-رلا _ .
5 . · ةشيعلا ¸ `´ن ¸ اك·ˆ -شي-- -ل ن œ· . _
6 . · ةƒ, بلا ¸ ةو· ¸ -ي=اق ,,ب, ·ق ا· ·-„ و _ .
7 . · `¸وب·, ·جولا ¸ `داوس ¸ ,ترف ·| ,,ه,„و =.,=ا ¸,ذلا ا -|·
_ .
8 . . ,, ·.ر' ¸ =ا .ا, ,ن' ,, · ¸•-ا .و· ¸ `—·,
9 . · •Ÿرلا ¸ `¸ي. ¸ ,,يل, لزن | ا-و ¸ي-Šا و ·ا _, تلا ا,-اق| ,,ن| ,لو
,, ·„_| ت¬ت ¸-و ,,ق,· ¸- ا, ··v ,,`ب _ ¸`- _ .
10 . · .ا,ح.ا, با.لا ¸وح, . .ا·¸ا `¸•ن, . ن~رلا `ب–· ¸
”=† _·- ¸”=€ب او¡\,· _ . ¸ ا,نا · ا - ,,ب, ·ق _·- نا_ ¸ب
ن,,.ك, _ . ¸ `.·† ا ·ب,·ق ا,لاق و _ .
**************************************
¸رت لو 3_رلا ”·|ا
·¸لاعلا † .ر ا,·Ÿري ¸„=لا ¸ ةد,لا ¸ ا,ق _ _ -·لا _·- ل, ¸ _vا ي· ¸-ب¹. ¸- ا -و _ .
نزحت ل
135
· `رو´شلا `رو·لا ا,`ع=ي رو¯ولا ¸ `روي=لا ا=ام- و=€ت — •=لا 3_ر, ام· ,,
,, انا= ب ‰ورتو . 
· .الا, ¸ر.ا †.ر ··Ÿري .الا ¸ `:لا ¸ ,-=, ل و ,- =, _ .
. :·Ÿر _· •.,- ·· . :لا, _=لا, ةد,لا نم _¯Ÿ' ’ن',
¸ج, ` ,· =ا ن· ,·ع, بب, .¸ ر.لا `¸ي., `ر´لا, رلا `,`,`,ا.' ام •اسان' `’·ر·
¸ر·أ· . ·.وم `نم ¸_- ¸, ·`,ر ` نم ¸ةي·ا· ¸ و·, `_سا, ··Ÿر, . •ا` ي· .ا¯ ,·ح' `-· .
. ··Ÿر ةعس, ·ن, ةي·ا· ·†,ر · ب· . .ونلا راب¯ Œر·ا, . ة·.لا, .,ا·, . =ا ة·ا~ ن·
· ¸.·, ‚¸ ¸.·, `نم, . ¸´ن ‚¸ ¸´ن ` نم _ب.أ· . `,·لا, `,·ا, ر•لا, `··,ا, ¸ ¸ر-| ¸- و
اك·ˆ -شي-- -ل نœ· ¸ ر·› ¸- _ .  ¸ ; ,ق _·- ا,م-ن| -م-`ن ار` ي€- c, ,ل -·لا ن| ب cل›
,,.فن|ب ا- اور`ي€, _ت- _ . ¸ •· · ¸- ,ف-, و ,ك,=,| ت,. · ام,· ¸-,يص- ¸`- ,كبا =| ا -و
_ . ¸ اق=† ءا- ,ها ·ي«= |ل -«,ر=لا _·- ا,-ا «ت=ا ,ل| و _ .
ا,· ’ن', _يل _· ¸´بت' †ب`.لا ¸تالا ا,†ي' •ا·يرم •ا·ي·
**************************************
¸ ,ي«ت.'ا =ار`صلا ا....ن=ها _
-,ا=»ا ر=
ا¯رت يلا ,يلا ار.لا _بتا نم .¸ . ا• ,عي `نل, ا·- `نل, ةداعل ي,ي `نل,
`-  · ,يعلا .اج ¸ `ر-.ا ··ر~, . ··ر~ _· ¸ امي«ت.- ا|ار= ,ها ·,=,ل و _ .
. _.لا بي~ `نم `¸ا, . ةب·اعلا ن`- •ن·=م ` ·ن' ,يلا ار.لا ·,ل نم ةداع·
ايدا· ·ل .ا `,عي . ¸يبلا ا· ·¯وس ¸ `’بž . `·.وم .ا–, ¸¸ار . ·`,ر دو·وم ‚¸ `ن¯اس
ة`-ح ` ·ل`و‡· . ‰و· ` نم `_بي ., . ‰و·ا ن· ` ¸=ي . `·و.عم و·, . ار.لا ا· _· ·ي,ي
· .ان¸ا .ا=س, . .ارلا .ار··, . .ا=يشلا .ا·,ن `نم و- . ‰رولا _· ¸ -ل
-·لا ر-| ¸- -ن,…ف¬, -ف·- ¸-و -,=, ¸يب ¸`- `=ا ,«-- _ .
نزحت ل
136
. •ةوس' ` ·مام', . •ا·¸ ·ل .' `,عي `·ن. š ار.لا ا· ·¯وس ¸ ةداعلا `- `بعلا ا·,
. ¸ة·ا~ ¸ ¸ما·, . ¸,يعن ‚¸ `ب·ا· و·, . •ا=·ا, . ·- ¸, . •ارون · ب· ¸, . •ا,ا¯ ·ي,,
· ¸_- ‚¸ ¸Šاس, ¸ ءاش, ¸- -ب ¸ =,, -·لا •= ه cل› _ .
ا`ي' .رلا ¸ي·ر اي •ام·ƒ _·` ي ام ني' `·ار' ام ا·, _· ¸ =ا رون .¸
· †¸-ا, . .ا·¸ا, ةيا·ا ار. · •يوعلا· . •¸` ح, •يوعم · .ا~ار. ا·,
. .او,شلا نم `بيل·¯ ·ل ةينالا اينلا ¸م _· .ا·¸ا ار.· . ,,ج ن`م _· ار.لا
ار.لا ا· Ÿ,ا- `ن· . .اعلا €وش¯ `بيل·¯ ·ل ,,ج ن`م _· †ي,ر-.ا ار.لا,
’لاŸ ,يلا ار.لا ‚¸ `بعلا ‰·ا ا·¸, . ·ناي¸ ب`ح _· ار.لا €ا· Ÿ,ا- ·نا·,,
. ·` نا,ح', ·`مو·, ·`مو·
*******************************************
-,ي=لا ·اي-ا .ا_| ¸- ا,ف=«, ¸=اره_ رش-
 
1 . · را·س·ل ر-`لا ¸ ةج ¸ _ا¬=vا ب ¸,رف€ت.ملا و _ .
2 . · ر´ل ةو-, ¸ ¸_vا و =ا وام.لا ‹ ·- ي· نوركفت, و _ .
3 . · ¸-ا.لا ةلا-, ¸ ,,ب _ ن,-=, ¸,ذلا _- c.فن ر,=ا و _ .
4 . · ر•¯„لا, ¸ ا•· · ار·› -·لا اور·›ا _ .
5 . · ¸Šوش- .اع¯ر, ¸ ن,-=ا- ,,تا ·= ي· , ه ¸,ذلا _ .
6 . · ¸ ر†,, ة,·ت, ¸ ن¹ر«لا نورب=ت, :·| _ .
7 . · `ر-ا ي ¸·وي `·اي., ¸- -تا,,=و -بار=و --ا-| g=, ,,
,, ي·„| . 
8 . · ¸.ا- ¸ ة·., ,, -·يž ‹ف·ت ا- -لاr ,·-ت ل _- ,, . 
9 . · ¸,م `ن· ¸ة,ر¯ ` .`ش¯, بر · ¸- -بر· ,·.- ¸- _ر· ¸- ,,
,, --اي«لا ;,, بر· ¸- -بر· -·- =ا _ر· اين=لا . 
نزحت ل
137
10 . · ةينالا ¸ ``·Ÿ, ¸ _«ب| و `ري- ·ر-\لاو _ .
. ةما¯ ةرش· :ت
· ·لو· ¸™ون ن,ا .ا `نم ¸ ءاملا ¸- ي·مص-, ¸¸,„ _ ل, ¸و\= _ .ر ‚¸ ‰,' ول, .
. _م', ` ,·', ¸ج' .ا´ل .الا, ¸ر.ا
. •ة. ب.·ا, . ·ل ˜يل •ا,و ¸`· . `’يم', ¸يح ' ان' · `·لو· د,رلا .ا نم,
. .ا-, أ-, ’,ب· . ·ل ¸-
¸ _لو| لاو ·ر-\لا لا كن -·لا ·ذ-|· _ .
ةرابعلا, ة´لا· . ة~ ™·لا ةيار, . ةراب· ة لا .ا_م, . ة¯ ةداعلا `™ام
=ا ¸وسر `- . =ا .¸ ·ل¸ . · ¸· ةلا,  . 
· ’•·. · .الا ¸ `·ل ¸ا`ي .' · ¸ر.ا ¸ ا,=ن `نم ةداعس ¸ ءا „ ¸ذلا و
-ب 3==و 3=`صلاب _ .
· رالا, راعلا, را`شلا, راملا نم و-ي • .' · ا• ¸· `نم ةداعس, ¸ ¸,ذلا -·لا ي`•·, و
,,ت _افمب ا,«تا _ .
· ر‡´`ش`ي, ر.``ي, .اع`ي •.' · ا,يل¸ ا·د `نم ةداعس, ¸ ن,, لا€لا ,,ل ان=·„ ن,و _ .
· `,ع`ي, ·ر´`ي, _·ر`ي • .' · ا,`بح' `نم ةداعس, ¸ _·-–م·لو -ل,=رل و ·ز-لا -·ل و _ .
· •ا`رح _ب.أ· `¸ي·رلا ¸·, ا• .· ¸ _,·لا _ل , =ا م·’…لا ¸`- ,,„ر¬, _ .
· •ا_ح •·يل· •اب· .ا· . †¸…ا·ا ¸ب· و,' ا,=ن ¸ ,·عت, ¸ -ل ام· -·لا ¸,, ¸-و
;رك- ¸- _ .
· ¸ ةر·ا~ ¸ةينا,ر ¸ةينا·¸ ¸,· ‚¸ _الا `يرشبلا ·ا¯رلا „ ¸و- يلا `ري¯¸ا ا·¸ ¸ ¸كل و
ان.ا ,- ¸- ءا شن ¸- -ب ¸=,ن ا_,ن ·ا··-„ _ .
¸·لا, . :ير~ ¸ ب.اولا .اعلا .,· . ةر-.ا ن· ’`.ر·' ا·¸ اينلا, `™رت .
· €` ر=ي ¸ا´`لا, ¸ Œ-يلا - ي`·- _·†| ا- 28 -ينا =·= ي`·- c· ه Ž _ . ¸ c ب_ ن,
.ا=رملا,ل _ .
نزحت ل
138
. ..-ا ¸¯ ·· ¸ار·¸ا .,· . .لا حاولا ن· ’.ر·' ا·¸ لولا, `™رت .,
· .او·ا ةيا·, . .ار-ا ةيا·, ¸ -·ك.ملا و -لذلا ,,ي·- تبرˆ و _ .
¸ `.ابت, ة·ا-ل `¸- ¸علا ة.اس¸ .,· . ¸ا·.ا .أس' ا·¸ ¸اوم.ا, `™رت .,
· ةر-.ا ¸ ةعل, . _.لا ¸ •ز-| ·ر-\لا باذ-لو _ ¸ يتلا ب , ·.الو | ال و ,كلا,-| ا -و
ا¬لا= ¸م-و ¸-¹ ¸- ا ل, _فل _ ان=·- ,كب`ر«ت _ .
*************************************
-..فقو
,, .ي€ت=| c ت>رب ;,يق ا, ي- ا, ,, ة. .,· . ةعي, ةبسام .ا·لا ا· _·ر ¸ ·
.ا. _يل ة`–م ةيمو`يلا ة., . ا· ةم,م . ¸ا´لا .ا. _يل •ة`–م ةاي-ا
,سا و· · _=·' ·, ¸·` س ا·¸, . .اج' ·, ¸ ·`د ا·¸ يلا `,=·.ا =ا `,سا .ا¯ ا·, . ¸اع·.ا
Ž . ةلا ¸·' ةايح `’`¯ ال ا·, š ·..ا, ·اس.ا _ي~ †دا–ت ة`مالا ةاي-ا, . `·ويلا †¸-ا
¸ات, . ¸اع·.ا, †ر–ت ةاي-ا .ا.ن, . .ا·.ا نم .¸ ., ., ح ., •,· ., †,· `,`,•-ي
¸ا´لا ة. ·` توت . ةاي-ا †·الا `¸=لا †¸-ا· . ةاي-ا ¸ا´ل ةيمويلا ¸ا´· . ةيمويلا
ةلاŸ¸ ¸ `_أت ·ل ةيمولا, ةاي-ا ة., ¸سولا· . ةبل' ن´· ¸` ع· ·ي· `رعي . `·ويلا, . ةبل'
. ¸اع·.ا, †ر–ي, ‡ةاي-ا †دا–`ي ام
· `ر·اشلا ¸ا·
¸`ت ‘يح `نم `·,ر´لا ام €` ر`عل `_• =ت ‘يح نم `.وب-ا ., _ش-,
نا´, ˜يل ¸الا Œو- `ر·¯', `_ي ˜يل يلا `,·ا `€`رد ا·
*************************************
_قا,لا ر-vا _- ¸-ا-ت
· :` ن `·· `’س .¸شلا نم ’`ي' ا·¸, . .ا· `,· `· ام ’ن`و· ا·¸ ¸ - ·لا ا·يت –ي=
ن, ,†ا _ -·لا _ل , ان , -ل,=_ و -·=· ¸- _ .
نزحت ل
139
¸ راب ,ا-ا بش· . ,ا- ‰ريلا · عب.أ, .ا¯, ¸ة·ان ` نم ,· •·جر .' `.'ر·
ن· ¸وي . _,ا.' `_,رأ, ¸,, . ا,.' نم ·عب.' `رالا _·ا ¸جرلا وس _م, . ة·الا
¸ع,ا.' نم •اع`ب.' `.· _ن' ,' . `ب-· ¸ي ¸ _,ا.' `_,ر' _ .' `ر¯ت' `دا¯' . · · ن
ر`· ,, · .ح اب ةي.ار ¸ن, . `·اري ام _· ¸ع· .¸, . ‡ةع·اولا :ت `ر¯ت' ايح .¸
. ,, ¸ع· .ا ام, =ا
. _`,,ت, •·يو~ •اع· . `·,ا.' ¸¸رل .´لا نم ‰ريلا ·`ي `.ر `, • ·جر `Œر·',
اي .¸ ·ل ` ¸• Ž =ا .أ¯, . ¸™ايترا, ·· يد,ي, . ¸ة··=, ` ·ترايس `دوي و·, . ¸, •Ÿ`ر,
. ,, ¸الا ن·' `ن´ت . :ل =ا ,· اب ¸را ,, · •ةحا,
¸~ ¸ب· . اتايح, اع., _م `,·أن ام ب-·' ام, . اع·ا, _م .`ي´ن ام Šرس' ام
. •ةع.·, . ¸را-· `نم •ار·, . ¸.ام ة,ر·, . ¸-لا ¸_.ح ` نم •ا~ا, ’يبلا `Šا· .ا¯ •ةس
.اع·ا, ‚¸ ا`¯ا-, اس, اي.ر ان. . ا`شيعم `.رسا, ا`تايح `’ما·, . •اير,¸, .• ةج,
ا,`ب·ر ا·¸ ةب·ار `˜لا, `_•ت ¸¸ي· ‚¸ †در`ت ا·¸,
اوشما, . ,,·ويس او· . _مالا -لا ¸ ة·و´لا ¸ ¸يب· ¸, ة· `’ع·,
نم ¸الا `ح' ¸نا, . داج.ا `•رات `,جالا .دا¯, . ةرالا `’جا·, . ,,حامر
ب-ي · ي, ¸ `·جو· . ¸˜ي· ن, .ح.ا . ,ي-ا ¸جرلا, _ب´لا _`.لا ن· ‘-بيل -لا
. ¸جرلا ` .ح' . ةيبلا ` .ي- . ,لا ¸ي- . ,·ارد ةرش· ي,اي . .ا¯ ·ي· . ··
•ا·, . .راو´لا دا·ا · ·ن. š .ر=.ا ., ةرع ·ج ¸ `.,·ا ا· ˆ-ا ·,ˆ-أ·
·را=·¸ ا·,· . .¸ •.- Ž •.أ¯, ·`را=·¸ ·ل ·`· , . =ا .ا •.¸ •ا_- · ,· ¸ا·, . .داو-ا
. œ=ا ~ , . ¸¯', _`· . .الا نم `¸أ¯, . `_م, `’يŸ, . ˜,ايلا ,ب-ا نم ةر`¯
, . ةيج `,عل ا·¸ . ,رم _م, . ةجد .ام _م . ·اشلا نم `’يŸ, . •ارعلا `ر`, ` نم •ر`, · ¸ا·,
. ,,·ا·' ·يل¸ `’`,'را `¸الا ·¯ر ا`· . Šولا _· .لد , . ` ·ا.· -', . ·,و ˜بل
. •†رلا ¸الا نم ب~ , . ¸ _•`. ة¯ ¸-را· . ¸وي ال او.ن', . ,,`نوي· ·ي· `’-~,
. ةلا ’تام, . ةرا·لا .'·, . ¸.¸ _· يوي . `,,م •احا, ¸¯ ب··
نزحت ل
140
`·`,ادر, ¸لا Œرشلا `€ري `· `Šو·` رم ·.ي· `ب`يج, `¸‡ -
• ™ ا,·- — `‘و_. -ص«لا ¸
:ل¯, . .اشلا _· • ·يلد `’يل .¸شلا ة · .', . ر,=لا, ة•.ا, `’يل ة=علا .'
· ··رلا, .اي.ا ةر·´, `’يل ةداعلا ¸ -م-نو --ر ·|· - ب_ ·ا ·تبا ا- ا›, نا.ن œلا ا -|·
Œ¸-ر·| ي` ب_ ل,«ي· 15 ¸نا ه| ي` ب_ ل, «ي· -ق _ _ -ي·- _=«· ·ا·تبا ا- ا›, ا -|و Ž _ .
·`راد ., ` ·`ر`.‡· ., `·عن ., ` ·`,`و . . .ان¸ا ةي· ¸· ةيمالا .ا.لا, ب·اولا .',
· ··, ·ح, ·مر¯, ·· ¸ ` ·نŸ, ا·¸ . ¸ ,·ا «ت| -·لا =·- ,ك-ر· | ن, _ ا· ة···, .
ب·لا ¸ ., . .يلا ر`.لا ¸ ., . ›حالا .ار·لا ¸ `’يل ةداعلا .' ا·و.وب
· ··ار,, . ·نأ, . `·ا.ر, . ·نا·,, بلا ¸ ‡ةداعلا `ن´ل, . ة`–لا, ¸ c,•-ت :·
,ه.لو | لو ,,لا,-| _ ¸ ام`- `ري- , ه ا,-رفي·· cلذ,· -تم-ر بو -·لا ¸=فب ¸ق
ن,- م•, _ .
. رلا, .ا–لا, `نم,ت • Ž ا·¸ ¸عت ا·ام . رلا, .ا–لا, ,يلا _· :ن `د`و·
.ا–لا نم €ي `نل, . :ل· :عي `نل . .الا ¸ •ا `س ,' •ان ¸ر.ا ¸ -ت •¸·
” ¸-ا ا· • .·¸ . رلا,
™ ’¸-ا ·ا س, اي.ر ¸ ·=يش- ¸_ورب ي· ,ت·· , لو =,ملا ,’ك·_=, ا,ن,كت ام·,| _¸ .
_ˆ-' _لا ة·الا :ت · ير· ¸ .ا·,.ا _=·' نم, . _ايح ¸ ·اي.ا .·' `نم
¸ع‹ _· `ˆ-ا ¸,ن, . .´لا نم - =ا ·~ر - ¸- ¸-' ي رب, †¸-لا `بيب=لا ا,ي·
· ‚ولا ¸و· ‚¸ ¸ح,ر `’,ا, . ¸ن `’بلا·, . ةيلا¯ ¸ ن›œ ب ا ل, ¸-,يص- ¸- با= | ا
-,·ق =,, -·لا ب ¸-–, ¸-و -·لا _ · ·لو·, . ¸ Œ¸,رباصلا ر`شبو 155 ,,تبا=| ا› , ¸,ذلا Ž
ن,-„ا_ -يل, ا.ن,و - ·ل ا ن, ا,لا ق -,يص- _ .
. •انا-`ير, •اح`,ر, •ام·س, •اد`ر, ` .اي.ا ·· `’نا¯
. `ب`-‡· ,يلا, .ا·¸ا ¸ ةي-ا ا·¸ . ¸ا-· ¸ ةيح نم ال ˜يل, ¸ ار-| ا,-رب| ;|
ن,-ر,- ا نœ· _ ¸ ·ر-| _·- `” لا† -·لاو _ ¸ ن,كي· ¸· -ل ل, «, امنœ · ار-| _=ق ا›, و _ .
نزحت ل
141
. ةيسدالا, =ا ¸يبس ¸ ا· ¸.ا,' ةع,ر' ¸, ةحا, ¸ة=- ¸ `ˆ-`ت ‡ةيع-لا .ا-ا .¸
. راي-.ا .=ل, . _ي.لا ن`` ح _· ا·.وم `.ر´, . ا,`,ر .~ • .' .¸ ا,م .ا¯ ا·
ر´شت ا, ·· . `_=ي . ¸يلا نم •ا·ار, . .ا·¸ا نم •ايعم €ا· .. š .ا–لا ¸وح,
†-لا “” •.·¸ ¸يبلا و· ا· ا· • ¸عت •Ž ا·¸, . ةر-.ا, اينلا ¸ `عت, `رج,`ت,
“ ةر-.ا, اينلا ةرا- , . `—·رلا, `¸ار·.ا, `ر†-–لا, ¸-و — اˆرلا -·· يˆ_ ¸م· ,,
,, =¬.لا -·· =¬= . 
. .وعجار ·يل¸ ا`ن¸, = ا` ن¸ · الو· . .امŸ.ا _··, با.لا ,, .¸
™ _-'او . ·يل¸ `داعلا, . ·م 'بلا· . ·يل¸ ` دوعن `ن-, . ·´م ¸, ·• - `ن-· . = ا ¯
. .¸ رم.ا نم ال ˜ي· . ·ي, `رم.ا,
ةب·ا· .اي.ا `:· _لا ¸ن اب·· ا·¸ ¸.¸ _· ¸´,' .ي´·
  ¸ -,„و ا ل, ` cلا ه ¸ءي= ’¸· _ . ¸ نا · ا,ي·- ¸- ’¸ · _¸ . ¸ ن, ت`ي- ,,ن, و `ت`ي- cن, . _
€ا· ا·ا· :لام .ا·· ,' . :,ا .وم ,' . : ي, •ارحا, ¸·ا. ¸ˆ- ’·جو· ول
.ا–لا نم `¸ لا, `رارلا ي- . . `.ر·ا `_ي . . :ن `ن„~, ..ا نم ” ¸عت •.'
˜يل ·ن. . رج.ا ب¯ا, . _·اولا, ` Œر·ا, . رلا, ¸را, . رم.ا, `,„ س . رلا,
¸. ح اب `·†ˆلا · ·ن¸ . ·`م €ر„ح' .يدر ·´ل, . ` ر-¯ `راي- €ا· `,عن . ا· .¸ :مام'
:ن¸ “” ·„ ¯ ا· `نم ا·ام _· ¸.- `ن´ل, . .ا-ي·ا, `ب–·لا, ةرو·لا, . را. ا· `ر†-–لا,
, . رŸولا ™دا·, . ر`ج.ا .ا··, . ¸الا ’•م, . · اي· ¸ ¸ج `.رلا ب–· ¸ات Œوس
· `·و-ا `رم.ا :· `Œر.ي ., . ةبي.لا :· `_ترت ., . .ا.لا :ي· ` دوعي . ¸ .=مي ··
=ي€, ا - ·=ي· ¸,هذ, ¸ه ر …·ي·· _=«يل , · ءام.لا _ل, ¸”,.ب _ .
**************************************
ي,ت·ي= -·„v نزت ا-
. _لا, `_·لا, . .يع–لا, `يولا, . ·و=لا, Žا=لا · „ ¸´لا _· `·م .ولا .,·
. `,م' ` .و· €ع,, `,م' `’تام :ب· . .و· • .' ¸الا نم •ا·, ’·
نزحت ل
142
· ا,ي· `.و´م ةحول ا,ي· ¸:م `.ل' ن·`د •ةˆم ¸اشلا ¸ .' ة~و=, `ن,ا ر¯·
`,,· ¸=لا ¸س ,,`ي~·س, •اما=· `.را. `·ا=علا `¸,,رلا,
·†ƒ, . .ام ™اب. ·ل ,·الا .الا ا· ` ن· .ان¸ا ة· · ا· ¸ ¸·لا رم.ا .¸
· ´¸ح „¸´ل ة-ا ةيا,لا ن· ·ي-ارت, ·ر-ا _.لا ن· · ·ا·ت, . `,`عم `ž `لا- ` ·ن' ¸ ا,
`,ي…- ءي= --ا.لا -لزل _ ن, ,كب _ ا,«تا ‘ا ·لا ا,,| _ . ¸ ,هو ,,با .- ‘ا·· ل برتقا
ن,ˆر-- ¸-·ف† ي· _ .
·¸ا· ` نم `,·-¸ا· . ا,·', ‡ةلا=لا ‰رلا ر`مد, . .وعشلا دا,', . ,م.ا =ا :·' ال
¸ از· _ ,,ل _م.ت و| ¸=-| ¸`- ,,·- ¸¬ت ¸ه _ ˆ-ا .¸ `,,· ¸.¸ ¸¯ _,نا “”
. ‘ي-ا,
¸˜لن' ¸·' `نم `ˆ- `,¯· ¸· .اب¯ر ·ولا ‘ي- _–م `·
************************************
-..فقو
™ بركلا ءا-. ة=علا, ` ·نا-بس ` .رلا ..,, . ةي,و,رلا, ةي·¸ا يحوت _· ¸شم
·`.,, . Ÿ,ا-لا, .اح¸ا, . ة~رلا, ةرلا ¸ا´ل .ام,م .ا.لا .اتا·, . , -ا,
. ا,`=·', .ا·و-لا ` .س و· يلا •رعلا, `¸†لا, `يوعلا Žاعل ·ي,و,ر ¸ا´,
.اجرلا, `Œو-ا, †ب-ا, ةدابعلا ¸·بت . يلا `·ن', . ·يحوت `·,ت ة`مالا ةي,و,رلا,
¸ن „¸¯ بس, . ` ·ل ¸¸ا¯ „¸¯ .اب¸ `·,ت ة=لا ·`=·, . ` ·ل .¸ ة·ا=لا, ¸·ج¸ا,
. · - ‚¸ · ناح¸, ·~ر ¸ا¯ `·,ي `·` ح, š `·· ¸¸ي··,
_ا,,.ا نم ·ل ¸.-ي· . ` ·`يحوت, `·ل·ج¸, ` ·`ب- `بجو`ت :ل, `·` ·رعم, بلا `,•ع·
ام ·ي· در, ا·¸ —يرلا `- ’ن', . `,·لا, `,·ا, .ر•´لا Ž' `·· `_·ي ام ر,رلا, ةلا,
ا· ¸و.-· . `¸-ا ¸رلا _·د _· ةعيب=لا ‰وت .ي¯ . `·ن ي`و`ي, . ·` حر`ي, `·†ر`ي
. ‰رح', ‚,' بل .اشلا
***************************************
نزحت ل
143
ءا«شلا ‹,ر| با·ت·لا
د· , .ولا , ةيرج `.ر¯· ·.٠ ةس ر. ر, ¸ ·.·٠ €ا· .' . .·
·٠٠ “ ¸ر.ا ·ج, _· ¸ب·´م .ويم
¸رم ·ن¸ . ¸_·, ´_· ,' “ ةي·ر ‰ر-', ¸ةي,ر· ¸ةل,د ¸, `•` ري . ““Žاعلا `.ا·¯.ا
““ `را-ن.ا بلا·لا ¸ ·` يا·, .. _يلا `بي.ي
·ا·ر.ا `—ع, . ¸م,لا نم `Œا• ·`´ل . ¸,لا, ب.الا, .ا‹.ا, `Œرعي . `را-ن.ا
‚¸ او., `·ايا-. .' `¯,ت ·٠٠ ر-¯ .' .¸ .. Žاعلا .ا-' „ ¸¯ ¸ ¸—يرم .ويم
ا• `.ا.م ¸ر.ا ·ج, _· ¸دار·' ةرش· ¸¯ ¸, „¸·.ا _· •احا, .' `¯,ت .ا.ا.ح¸ا
““ _=-ا ¸رلا
ة·ام `ح ‚¸ ¸.ي ¸, . · راب´لا `بي.ي . ·ن' ¸رلا ا· ةرو=- `’., ·,
““ ·` م' ن=, ¸ ¸لا
• · را-ن.ا ة,او, ` .ا·¯.ا
¸ ,ك.فن| ا,·ت«ت ل _ . ¸ -ك·,تلا _ ل, ,ك,=, |ب ا,« ·ت لو _ .
˜يرلا نم ن ´· · .ا·¯.ا ¸رم .' .ابن.ا `..ا¯, ا,`·ات _لا `راب-.ا ر¯ت
¸رلا ا• ¸´يرم.ا ˜يرلا ة,ا.¸ `دوعت, .,.ا-ر `لان,ر, ةي´يرم.ا ة-لا .اي.ول ¸,الا
ة·ا.¸ا, .. ¸ة_ب¯ ¸ةيب.· ¸و·–ل ·ي· `¸`رعي ¸ا,ي . يلا ’·ولا ¸ ¸عبلا ` نس ·Ÿ,ا-ل
. ¸ ةح·م ¸.ار· _· ·ل `’يرج ' _لا ةيحارلا .ايعل ¸ ·=يش- ¸_ورب ي· ,ت·· ,لو _ ¸ . 
.ا¯ ·, . `¸رلا ا· `,,·اي . ` نلا, .وعي `نم • ة`.ا-, _·اشلا نم `_·´لا €ا·,
¸ا`ي :ل¯, . ¸·اج ™·. ر·اشلا .وم ¸ - يحولا ` ن´ي Ž •.¸ - •اير •اببس `.ا·¯.ا
` ·ام ¸ •اب·´م .ام .ر,انو, .وي,ان .¸ · ¸ نو ر·ا· ,ه و ,,.فن| ‹هزت و _ .
‚,.ا .ا-.لا ر. ¸حا . .ابن.ا ..ا¯, ·`تر` ي~ يلا ˆ-ا •ا–ي' `ر¯ن الŸ ام,
.ا·ا~' ` نم ¸ة· ¸, ةينال' • ·' ا,`ب´ترا _لا ة·`,رلا ة·رلا ن· . Žاعلا .-. ب·' ¸
نزحت ل
144
.اعلا ,,روت • .' `’·ا- ا·ا~. يشلا ا,`ب-, . .ا·¯.ا, ا,`.رم و· ببلا .' _–تا,
`.ر`ر· . ·, `رعشت يلا ¸ي–لا, » ,,حار¸ « ’· , .. ة··لا ,,, .اعلا ا· ` نم ““
.““ ا,ن
·ا· ¸· ..رم.ا ةرو=- ‚¸ `_شت , ةيلاعلا ة-.لا ة=م, `·ا·ر', ·٩·· د· .ا¯ ·
Žاعلا ¸ .ا·¯.ا, ¸,ا.لا · ‚¸ ¸.ل ةبلا ·· `’عترا, . º ~ ·ا· ¸ º ·٩·٨ . ·
¸ ““ ¸ةع,ر' „¸¯ ` نم .ا·¯.ا, ¸.ا.م ´¸´يرم' ¸در· دوج, ‚¸ .اسارلا `—ع, `.را' ا¯
·ا· و·ا´ي ¸ ` · يلا `¸لا .ار=..ا ر·,م ` ˜ير ن·' ¸ح ·٩٨· €ا· .' ·
·٠٠ ’لا·, . ·لا Žاعلا ¸,د `نم `,,`ب·' . .ا·¯.ا نم .وناعي Žاعلا ¸ ¸¸- .ويم
““ب·´م .ويم اام ,·' ‰ر-' `·ا·ر' ¸ ¸يتر- و | · ر- ¸;ا- ¸· ي· ن,·تف, ,,ن| نور, ل و| _
ن =لا †¸¯لا ˜يل · ,·`ح' ¸ا·, . •او` ح •ا,ار .ويلا نم `_.ا · .ا´-ا `ح' ¸ا·
¸™ا,ر' ‚¸ ·را- ¸`و- يلا `¸¯لا ` ن´ل .` ·حا,ر' ي,ي •.' `_ي=ي يلا ¸ ,,ي·- c·.لو|
نو=ت,ملا ,ه c·.لو |و -م-_و ,,`ب _ ¸`- `=ا ,·= _ . 
““ ا-ا _=ت . · ¸·لا ¸,
™ _-'او . ¸ر`ي- :ي· `دوعت •ةا· ·دا· `نم `يت . `نم `ناعت .
` ·`·· •ا·ي `_=ت Ž ا·¸ `_ي=ت ام ‚¸ ·`Ÿ,اج,
. ¸ي·لا ن-=ت ., · اولا·, ¸ ,كتا · ا- _·- ا, نز¬ت :يكل ‡,€ب ام† ,كبا·| · _ .
™ _-'او ا· :ل· ¸ .. š ر`ر´`ت, داع`ت .' ¸·بي . `’,نا, ا,م _ر· _لا روم.ا .'
. ’·ول •اعيي–ت, •ا,ار=.ا,
. ةراشلا رشت . · `ي,ي´ن¸ ¸·م و·, - •ا–ي' اولا·,
™ _-'او . ا,م _ر· `· . ةينا •ةرم ا·`رشت, .أت . . بش-ا ‡ةراشن ي'
. ¸.الا ةدا·¸, . ·و·ا رارجا, . ··اولا, ¸·شي ` نل :ل· .ولوي ¸ ا, لاق ¸,ذلا
_ق.ا= ,ت· · ن, =,ملا ,ك.فن| ¸- او ¡_.ا · ¸ق ا,·تق ا- ا ن,-ا || ,ل او=-قو ,,نا,-Š _ .
نزحت ل
145
. ¸الا _•ن, . .ا-ا.لا, د,,لا¯ . ا·†س ` ن´· ¸ا·.ا نم ¸·رال `..ا- €ا·
. ةي_-ا .ايعلا ¸ ة¯راشلا, . جالا, ةياعلا, . ر,الا ةرايŸ, . _.رلا ةداي·,
ة,-علا, .ارل _لا ¸ا.ي¸, . ةع·الا ة.ايرلا, ةب´لا, ¸¸لا بيترت, . .ا`يح.ا ˜لا-,
. ¸مار.ا, ¸ -يقا ·م· ا-=· c`ب _ _ل, `‰.ا · cن, _ .
`··ام ا`م' Œ,رعلا¯ ر' Ž, ¸ي-· `·` ,ج, ام', `و-·
. ¸,ا.لا, ¸,ولا, ¸,و´لا -ل _يرالا 'ر·ا
· .اوع, ¸,و´ل .,-ا نم ¸ةحول _· :ع~' Œوس ‘-بلا ا· ` نم ¸¸و.· ع,,
. ¸,و´لا, `,عت
`ˆعلا ·ي· •·¸ _يرالا 'ر·ا `ˆ-ا .,ري ˜يل `·و· ¸.
¸ =.ا–· -ب ت` ,·ن ا- ¸=رلا ءا,ن| ¸- cي·- ¸«ن :.·و _ . ¸ ي· نا · =«ل
·ر,- ,, صصق _ . ¸ نوركفت , ,,·-ل ¸ص«لا ¸صقا · _ . 
. .ا–لا ن~اوب `_†لا .¸ `ب=م _ ام, `’-ب.' · `ر· ¸ا·
. •ا`رم .ا¯ اي· ,' ·ل و- اي· .ا¯ .اوس . ·ر·, =ا .ا–ل `™اترم ·ن' · :ل· نعم,
.¸, . `ˆ.لا ,· `رلا .ا¯ •.¸ . `’ب¯ر ن`يحارلا `ي' _· _ا,' ام · `,,`–ع, ¸ا·,
. `ر´شلا و· ن·لا .ا¯
”¸وي • .' _· ا·ا· ¸حا, ¸·ا· ¸ .و·ا=لا, .ا,.ا نم ةينا· „_·ا بي,· _. .ام,
· ¸ا·, . ·,ر .ا–ل ن··', ,س, نم¯ ·ن¸
`,,ير ' ¸ماشل ي -, `_–ع–ت' . ر·لا بيرل _'
ا·راƒ' ’بشن' ةيلا ا·¸, `_ت . ¸ةي· ¸¯ ’يل'
  ¸ -·لا ن› œب ا ل, ¸-,يص- ¸- با =| ا- _ .
· ·ن •اي`,عم - ¸ا· ·ر., ¸¸اب· `ن,ا ·,
ا·رون `_ي· ` نم =ا -أي • .¸ `رون ا,م _·, يدا,· ¸·
¸_و· ي· `_· •¸¯· _· `رو,شم .يلا¯ `·را. ¸· ¸,
نزحت ل
146
. ا,م ¸يلا · ا·¸ ة_·´لا ,ع`لا نم ·· اب ¸„ لا و·,
.¸ . `-ا :ل `,,لا · ¸ا· . •احا, ¸·وي ¸ ·`,ا .ام, . _,,لا ن, ة,ر· ¸`جر `.ر`,,
.-', . .ا–·' ةع,ر' _-م . ’`ي·ا· `· ’`ي,ا ’¯ •.¸, . ’`ي=·' `· .-' ’¯
. •احا, •ا,ا .-', ¸.ا,' ةع,ر' _-م, . •احا, •او–· ¸ -·„ اور, = امب ,هاز„و
ار,ر-و _ . ¸ ,تر,= امب ,كي·- `;:= _ . 
·ي-' `ن· _·اد ·ن' ر¯· .' ع, ·ن `يرد ‰`,ع· . ¸يرد و-' ة``.لا ` ن, =ا`ب· ¸·,
· `يرد ¸ا· =ا`ب· ·و-' .ام . .ا–لا ¸ ةيح . `ن´ل, . Šا=لا ر`·
`.د`بت ¸ح ¸ي-ا ·· `’·ا~, دوس' .ولا `:لاح _·· ¸ح,
·, `·ا-' _س¯ ¸رما .اع~ ž `_· .رلا .' `,عي,
` ·ل •¸·' Ž _ن' يج, `’-, يي `’´م اب •¸-' Ž, ’,¯
`¸ع·اشلا ن· ‰,ري, · ¸,ا.ل •اي`,عم, •ا=·ا, -
.اشت ام •¸عت ·اي.ا Šد .ا–لا ,´ح ا·¸ •ان `ب~,
¸·و· ¸رأ, .ا–لا ¸,ن ا·¸ .ا‹ ., ةيت `¸ر' ··
· ةي·اعلا و,' ¸ا·,
·را´لا :, `’ح ةرم `,¯ ” `·را¯ ’ن', =ا :ل را-
“” ا`م ا· .ولا نم ا- ¸ةرم `,¯
“” `رارس.ا, ةولا, ةيلا ةدوعلا ¸· ا·,· . ةيا,لا ا·', ةي.الا ا·ا اƒ ¸ةرم `,¯
ا·¸, . `•ا·.ا ا·وج, ¸ `’ƒ', . ¸اب-ا ا, `’ع=ت, . ¸`ب†لا ا, `’·ا. ¸ةرم ,¯
“” ةراشبلا, `_-ا, `ر.لا, `_لا و· ¸ بر · ¸ · ¸- و ا,·`- ,كي`•·, -·لا ¸ق _ .
_-ا و· ا·,· . `’ب` حر اب `¸ر.ا, ا`ن' اي· `’·ا., . انايند امام' `’ƒ' ¸ةرم `,¯
“” `ييألا, `ريلا, `,يعلا ¸ ,ه ل , -ل .=ا · :· ‡ر=ب -·لا c..م, ن,و _ .
.,د ¸.¸ ¸¯ .' ,· `نم “” · _· رم' `Œا• .ي¯ . ·رم' _· `بلا· =ا .' ,· `نم
· ¸وي و·, . ·_· ` نم `Œا• .ي¯ =ا Œا- `نم “” ·ن,د ` نم نيلا, :نو·`و• .ي´· . =ا
¸ ن, ·ا-و ,ه,·ا¬ت :· _ .
نزحت ل
147
. ¸م,ل, ·لوسرل, = ة,علا, . ة,علا `·` نا-بس `·عم
ةب‡ ·لا ·عم ¸ ن,,لا€لا ,,ل ا ن=·„ ن, و _ . ¸ ·ا ي¬لا ي· ا,·-¹ ¸,ذلاو ا··= _ رص··ل ا ن,
.ا,= |لا ;, «, ;,, و اين=لا _ . 
· •ا`يس· •ار' ·_ت ¸ ¸_·¯ `ن,ا ر¯· =.اك· — `=,- _ ,صت-ا ا- _:„و _ز-و ,,
,صت-ا ا- _:„و _ز-و . ا„ر=و ا„ر· ا,·يب ¸- -ل ت·-„ ل, — ¸_vاو =اوام.لا -ل
,, -ي-=ق تت ¸- ¸_vا ت¬=| ل, ¸•€ب ¸=,- . 
., · ةييت `ن,ا `·ام¸ا ¸ا· ,, =اب ل, ·,ق لو ل,- ل ,, ,ا´`ت, . ¸ا.ا ¸-`ت
. ¸اوح.ا `.ير ¸ا`ي, . ¸او·.ا
.ارام `نم, . ةداعلا دو, `نم ¸·, . ةلا Ÿو¯ `نم ¸¯ ا·,· “ `بعلا †ي' ا,`م,لا·
. ر.لا ™ارشنا, . ةحارلا
***************************************
لافقvا šتف, _اف€ت=لا
. ¸·' ,' ر·¯' ,' ¸ةرم .ل' =ا `ر·سأ· . `¸· `¸·ل ةلألا .¸ · ةييت `ن,ا ¸وي
. `¸· =ا ا,` -ي·
¸ ا_اف† نا · -ن, ,ك ب_ اورف€ت=ا ت·«· _ . 
. ¸·لا ي· را·سا . ¸ابلا ةحار .ابس' `نم .¸
. ا,~رش, ةي.علا ¸ح ` _- ¸.ا–· ¸¯, . ةع·ان ¸ةرا. ` .`ر
· لا ¸ در, `· ,,-ل ا•- نا· ل, ءا=ق =,-·ل =ا ي=«, ل,, ·ةييت ن,. ¸ي· .
. `را´ن.ا, `را·س.ا, . `·لا, ة,ولا ا,عم .ا¯ ا·¸ . `,عن · ¸ا· ” ةي.علا ¸ح ¸ ,,ن| ,ل و
امي-_ ابا ,ت -·لا او=„, ل ل,=رلا ,,ل رف€ت=ا و -·لا اورف€ت=ا· =و¡\„ ,,.فن| ا,م ·» ›, _
· ˜-لا ·اي', دوعلا ·اي' ¸ ¸·ا· و,' ¸ا·
ا·ا,, دوعلا, .وس `.`رم `·ا`ي' ا·ر`.· `نم ا,نأ´·
ا·ع, ¸ ر-· `·اي' `’·`نا , `·او·' ا,لو~ ` نم ا·أ´·
نزحت ل
148
ا, ·', .ولا :ت ’–نا , `··ح' `,`,`نأ¯, ا,`نأ´·
¸ ‘ا ·لا ¸يب ا,لوا=ن ;ا,vا c ·تو _ . ¸ و| -يش- ال, ا,·,·, ,ل ا ,نور, ;,, ,,ن| ·
ا ها¬ˆ _ .
,' . ‘ي·لا `.ار=· ا,`نأ¯ با.لا .وبي اونا¯ . `_يرالا `,`,‡· ر· .ا=عل `’ب-·
`- ¸• -ا `يس _يلا ¸'ر _·, . `,يلا `.ي·  · ·بحا.ل ¸وي . را·لا ¸ و·, . ¸
ا·-- -·لا ن, نز¬ت ل _ ر`و`ي ·نأ, ة·ارس `ر`شبي `د`رشم `درا=م و·, . ةر-·ا ¸ير~ ¸, .
“ ‰ر¯ `يراوس
,· ¸ `’ل' بي·لا نم ‰رش`, رارسأ, اينلا ‚¸ ’–·', •اي`ح,
Šرلا ¸ `ب·ي ر, ¸,  · ¸وي و·, ¸ رب=لا ن,’ ل,,و _م•لا ;ز,ي= _ .
• ةبي¯ ’يل ا·¸ `Šا-شلا ’ن' ا·ا=,' ‰درلا ¸`و· ¸ ’`,` د'
¸ح ' ¸, ,, _ر _· _. . ¸- او`. ,, · ة,ا-.ل ¸وي - ™ارلا, ¸لا ع, -
. ¸ابلا †,,ي `يوبن `·`,·, . ا`ير·لا `_=ت ة`يوبن `, · ا·¸ .
¸جر ·اتأ· . ¸ة., ` ·مو· ,„ ´ي •ايب-`م .ا¯ . .رعلا .اح `نم †ير`لا ,.ا· `ن, `˜ي·
نم _,نا ¸ح . `·`.· _·' ., . ` ·تو`ب ح ¸ح ا· . ةن·· `ن,ا ` ·‡‡· . ..ا :`,ا ¸ · · ¸ا·
“ ·ي· ة·.لا, _ون·¯ , . ·و„¯, _,ا او`· · ¸ا· , . ·م·¯ ¸ ءا =|,لا ي· ¸,ربا صلا و
‘| ,لا _-و ءار=لاو _ .
.را- . •ان·· ·و=·' · ¸وي· . .ولا .ار´س ¸ .الا _=ع`ي ¸ ¸,ج _' `ن, ةمر´·,
. `_يلا `.و· ¸ح . •احا, ع, •احا, ·نول,اي· . ·اش· ن,
**************************************
cل ل cي·- ‘ا·لا
·ي· `عي •ارار· -ي ,' . •ا·وم _بي ·· . ` ·ل . ·ي· ¸الا ¸ع- .ي.-ا ¸·اعلا .¸
¸بلا ¸ ·يل¸ .و.ي ‰م `,·, . _·لا _م نما–لا ¸ `د,ح `,· ¸الا .¸ . ¸الا _·
. `·ن,Ÿ,ا-ي . ةي-–لا,
نزحت ل
149
¸وسرلا ’, ` ن,ا و·, - `·ا.ر', `·· =ا ¸.ر - ´¸· ن, ¸-ا ‚¸ `ر=نا  ¸`ي .
,-–لا را.ن.ا ا· _· .و,ي, .,ر` ب´ي `·و· نيلا ¸, . ¸ة ’ب, ة`م.ا `˜بت ··
· `ر·اشلا ¸وي . ·· =ا ¸.ر . ““ ·-,
¸- ’, ن,ا اي : س'ر, ا,,اج ·يم,ت ·ام, • ·`م,`م
ا·¸, ’· •.أ, .,ر` ب´`ي, ·ي,لا, _ب´لا :, او·
·· . .ولا _· `Œرشي, . •ابي·ر •اج `-`ي, . ˜ب-ا ‚¸ ¸¸بح `ن, `~' •ا`ي,
. `ح' `·عم `€`ر-ي
ةردا·ا `Šولا :ت `_و· ·· . ر.م ‚¸ ¸·بلا `ب¯ري, . •اروسأم ةييت `ن,ا -,`ي,
. `ب`-‡· ا,يل¸ .و.ي •اد,ح `,· .. . `·تŸاج `.ر–ح _لا ¸ ارˆ ,,.فن |ل ن,ك·م, ا لو
ا_,شن ا لو ·ا ي- ال و ات,- ن, ك·م, ال و ا-فن ا لو _ . ¸ c-,تا ¸-و -·لا c,.- ي,·لا ا ,,| ا ,
_·-–ملا ¸- ¸ — _ =,م, ا ل ¸ذلا `ي¬لا _·- ¸ ·,تو _ . ¸ - ·لا ¸- c·- ا,·€, ¸ل ,,ن,
ا·ي= _ .
•ا.عم =ا ¸ب- :`يي `·,لا· .ا¯ر' :`نا- • .¸ `ن¯رلا `·`ن,·
********************************************
***
لا'اب ا«·_ « =صتقا ¸- لا- ا- »
· `,`·ح' ¸ا·
¸الا ¸ ` ,علا .¸ €دون `_~ا ¸ا- ` ن·, ´,· ` ن· ’· ام ن·سا,
·.' · ع~ ·· ,' ·,`ج, _· ¸ ··ان¸, ·يبت, ¸الا ريبت ‚¸ و·ت _لا ةلا .¸
. ة·و.لا ة,ج `نم, . دو·ا دا`ب`· ` نم ةلوم ¸· ا·¸, . ¸ة-ي-., `’يل
نزحت ل
150
·جولا ¸ ··ان¸, . .يرشلا ¸الا _~ ‚¸, . .يرشلا ب´لا ‚¸ و·ي ··س¸ا .¸
¸ا· `·, .·لاب •ا,ي,· `بعلا .و´يل . .يرشلا  ·  ,,_اصلا ¸„رلا =, ¸ _اصلا لا'ا ,-ن,,
. `نح ‘يح و·, .
· :,لا _–لا ` رلا ,' . .ويلا ةر·¯ ·و·لا, ·و·ا `ب- ا· .¸, نور…ت·ت ¸,· ,,
,, اي.·- ار«· و| اي€=- _† ل, ·اعسا ال, .  · ¸ا· رفكلا ¸- cب ›,-| ˜, ,,·لا ,,
,, ر«فلاو , . ,, ارف· ن,ك, ن| ر«فلا .ا· ,, . 
· ةجام `ن,ا ·ي,ري يلا ‘ي-ا _م `¸راعي . ا·, — =ا c,- اين=لا ¸ =ه_ا ,,
,, ‘ا·لا c,- ‘ا·لا =·- امي· =ه_او . •ايع. ·ي· .' _· .
™ _-'ا ¸كل ام ب~, ¸الا .ا-سا ن· :ي´ي ام, . `Œا´لا :ل .و´ي .'
. `,,· :,ج, † .´ي ام €· . •ا,ي,ن •اير .و´ت •¸, . ¸الا نم ,·· ¸€ت., ¸-و ,,
,, =ا -·€, .
· _ي-.لا ¸, ن,ففكت, -لا- ,ه _ذت ن| ¸- `•- — ءاي·†| cت ·_و _ذت ن, cن, ,,
,, ‘ا·لا .
او~`ر·, او·ا.' `· ام ·, †`س‡' ا`س ا· او·ا=سا ام ¸¸ان' •وح
· ˜لا ة` ,· ¸ ,·`ح' ¸وي
•- :ل _و· ¸او·.ا ` نح' •¸عل, ·¯ ¸او·.ا `_ب·'
· _ي-.لا ¸, ,, _·ف.لا =يلا ¸- ` •- اي·-لا =يلا ,, يلا, . ةي=علا ايعلا `يلا .
. ةالا ,' ة-.ا _†لا ¸ .’ف-تلا ¸- ءا ي·†| ¸ها•لا ,,,.¬, _ . 
™ _-'او •Ÿرلا ن. ¸ج, ` ,· =ا .,· . •اب´م ,' •ا·Ÿر `,,م ب=· رشبلا ¸ ت .
ااد ,,`س,,ر, . ,· ة,علا, . .ا·ر · ·', . .اع· .ا·¸ا ‡ ة`,· .. ¸•-ا, ‡ ¸ج.ا,
· ةžا •ااد ,,·ون', . ةعترم ¸ ا-يم„ - ·ل ·ز-لا نœ· ·ز-لا ,ه=·- ن,€ت,,| _ ن,ا ¸ا· .
· †يدرولا
¸ي ¸يبت `ب·ر' . ان' •¸بلا :ت `نم ` نح' ا,`ع•=·
نزحت ل
151
¸ `’¯ _ي. ` ن· _`ت,ج •.¸ • ¸--ا _ي´ي· . ,' ا,„·ر
*******************************************
=ا •€ب ‹·-تت ل
“” `,,م `¸لا, ¸الا نم `Œو-ا ا·ا· . =ا و· `•اŸرلا, `’يلا, ¸ي-ا .ا¯ ا·¸
. `,,م `.رلا, . `,·ا.ر `ب~, . ¸الا, ` ¸علا ·و·لا, ·و·ا `ب- ام ر·¯' .' `’ي'ر,
. يحولا .ع. نم ا·, . `,,`م, ر†ر–لا, . ,,ا _· `¸ر-ا,
ةريرم ةاي-ا, و- :ي· ` .ا–· `·ان.ا, _.`رت :يل,
`ن` ي· ¸´لا· †دولا :م `_. ا·¸ `.ارت .ارلا •و· يلا ¸¯,
***************************************
_=صلا ‰رشنا با,=|
™ =ي-,تلا ™ ا,’ '| نم _س,' .و´ي ¸ح . ر.لا `_سوي · ان, · ا. ب-, `·ن,·
. ا,ي· ام, اينلا
· ‚اعت, ·نا-بس ¸وي . ¸-م, ¸€رشل ةايح ., ¸ -ل نœ · ¸ر ·› ¸- ¸ر-| ¸-و
_م-| --ا ي«لا ;,, ·رش¬نو اك·ˆ -شي-- _ · ·نا-بس ¸ا·, . ¸ -,=,, ن | -·لا .ر, ¸م·
;:=;ل · _== ‰رش, . _ · ·نا-بس ¸ا·, ¸ _, ن _·- ,,· ;ا ·=œ· ل · _== -·لا ‰ر= ¸م·|
-`ب _ ¸`- _ . 
. .ار=..ا, ¸لا, Œو-ا, ةب·رلا, ر`.لا ¸ي–, ·.ا·' =ا ` ·وت, ¸ ي· ي«··=
انا =·= -ب ل`ز·, ,ل ا- -·لا ب ا, ·ر=| امب ”-رلا اورف· ¸,ذلا ب,·ق _ . ¸ -ي=ا« ·ل ¸, ,·
-·لا ر·› ¸`- , ,ب,·ق ¸ — _ ن| .ر, ¸-و ;:=;ل · _== ‰رش, -,=,, ن| -·لا .ر, ¸م·
ءام.لا ي· =-ص, ا من| · ا„ر- ا«`يˆ · _== ¸-•, -·=, _ .
نزحت ل
152
. •اروب`ح ,·`ر·¯', . •ار,. ¸الا `™ر' .اعلا· . `_·الا `,علا · ر``.لا `™رشي ا·,
· `يوبلا `ي-ا .ا_لا نم `,·· ال . •ار,رس `,,`=·', ¸ ,·-ت ¸كت ,ل ا- cم·-و _ —
¸ - ·لا ا ل, -ل, ا ل -ن| ,·-ا· _ .
™ _اصلا ¸م-لا ™ ا,·-و ¸ ‡ةعس, . ·جولا ¸ .اي., . بلا ¸ •ارون ة-ل .,·
. ¸• -ا .و· ¸ •ةب-, . •Ÿرلا ¸ اق=† ءا - ,ها·ي«=| ل _ . 
™ --ا•شلا ™ ا,·-و ·ن. . .ا¯ر.ا †يو· . .ا‡ لا `’,ا . .ا=بلا `_سا, `Šا-شلا·
. `.اجولا `·` ·,·,ت ., . `.يجار.ا ` ·†,· ., . .داو-ا ·†· ·· . ن~رلا _· ¸,,ي
_ت' ا· •ار`` ح .ولا .اب ‰`درت `ر`–`- ¸¸س `نم ¸·, .¸ ¸يلا ا·
· يس `.ر–م .ام ¸ح .ام ام, `ر``لا الا ·ي· `’·ا, .ر–لا ن م
™ ي=ا-'ا با·ت„ا ™ ا,·-و . ,ا· `··ƒ, . ة·اج ةشح,, . `ر.اح `ر¯ ا·,·
.ولا `’ي`ت .ونلا `’ي'ر ا,`نامد¸ ¸لا .رو`ي `·,
™ =ا-ا,'ا ·ر·· با·ت„ا ™ ا,·-و . ة=-ا, ·الا, ·اع=لا, ··´لا نم ¸ , ه ¸,ذلا و
ن,ˆر-- ,€·لا ¸- _ . ¸ =يت- `”يق_ -,=ل ا ل, ¸ل, ق ¸- =ف·, ا- _ . ¸ ا,بر=ا و ا, ··و
ا,·ر.ت لو _ . 
*************************************
ءا=«لا ¸- •ر·
بيب=لا ·ل ¸ا· . .ار=..ا, ¸لا بيب~ ·و·ا, ˜جاو·ا, _.رلا `ح' ‡ ¸أس
.·,, .¸ `˜`· ., ة¯رح ·ي· `_ي ., . ·_,ت, ·- `نم ‡_ر· `· Žاعلا .' `,·ا · ` ,لا
“”†,·لا, †,·ا ,· . =ا .ل| _.م- ‹·-ا ‹·¬, ن| ¸,ق ‹·:-ا ر,.ا«- ”ت· =ا ن,,,
,,-·= . 
نزحت ل
153
· ا· _· _لا ¸ا·
ا·`را·. _·.لا ¸· ¸ `,=`عت, `,ا=علا ,ي=علا ¸· ¸ `ر·.ت,
*********************************
ذ,ذ·لا -,ر-ا ,-|
.ل', ¸’يŸ ة` رج, •اي·ر .وس, ¸ةا·· `·· `نم · , رالا , .ا¯ ¸ `ارلا ¸وي
. `ح' ·`بعي Ž . ةر· ةاس,
‚اعت = ·· ` •`رلا نم , س . .الا, ˜,ايلا ,ب-ا, _¯ا نم · .لا `ح' ¸ا·, ¸ ا-و
• ز•ت ¸-م-`ن ¸- ·=·- ¸=-|ل _ .
· ,·`ح' ¸ا·
_تبعسا· ¸عما=م `’ع~' •ارح `’´ل `’`ع· _' `ول,
· ` ر-¯ ¸ا·,
ا·ومأي . ¸الا .اي' ‰ر' `Š`و`ج, ةار`· ا,ي· `,,`ن' _·
ا·,· †ر`ت `’نا¯ •.¸, ا·ار' `_`شت ¸¸ي· ` ن· ¸.ي. ة,ا-س
,·' .وعي Œوس . ةيƒولا ,' ب.لا ,' ¸الا _- ةداعلا _· .`وعي نيلا .¸
. ·و·لا, ·و·ا .¸ اوبج ام `,·', . •اح .,رسا-ا `,· ¸ ام · •.ار· ا ن,مت·„ =«ل و
,· _,,» ءا_و , ·ا·ل ,- ا- ,ت·رت و ¸·ر- لو| , ·ا·«·- _ . ¸ Œاين=لا ·اي¬لا نور·– ت ¸ب
16 _«ب| و `ري- ·ر-\لاو Ž _ . 
************************************
بارتلا -ت== ¸_,·لا نايف=
¸·م ¸' · `¸الا ·ل ¸ا· . •_اح و·, ةلد,م ¸ .ارلا `نم •ة`مو¯ †يرو·لا .ايس `سوت
رعج _' ةž `نم `,=·' ·· _`-ل · ¸ا· ” اينلا .`-`م ’ن', .ارلا ``سوت ن~ولا ا·
. ةي-ا رو.لا
نزحت ل
154
¸ -·لا ”ت· ا- ل, ا·,يص, ¸ل ¸ق _ .
*********************************
_ف„ر 'ا _, ¸·رت ل
¸· ا·¸ . ¸الا `ر·¯' ا,م `Œا• _لا . ة,و·لا ة·~ا-ا `.ا.ا·ر¸ا, . ة,·ا´لا `دو·ولا
. `·ا·,' ¸ -·لاو :=· و -·`- ·رف€- ,·=-, -·لا و ءاش¬فلاب ,·ر-| ,و ر«فلا ,·=-, نا =يشلا
`,ي·- `_=او _ .
. •ا-¸ا, ابح¸ا, روعشلا, ¸أيلا `.ار· · ةعلا ةح`ر·, `•ر.ا, `¸لا,
***********************************
,ت شلاو ”.لا =ر=, ¸ل
·` جو`ت _لا ,شلا ¸اسر 'ر·' . ان' · ¸وي , نلو´يل ·ا·ار,¸ , †¸´يرم.ا `˜يرلا .ا¯
_عشل •ا·ي ’م`· ا‡ل ا• `’·ا ول _ن. š ا,ي· `درلا ن· •·–· ا,·,ر=م `_·' ., . _¸ ¸
,,·- ¸ر-|· _ . ¸ ¸يم•لا šفصلا šف=ا· ¸ — _ ;ا ·= ¸قو ,,·- šف=ا · _ . 
· .ا`ح ¸ا·
`˜`يت .`,-ا, `بن' _ا,' ام `,ي·ل ¸ب`ي‡· ر,=, _ا- ,'
™ _-'ا . ¸الا ¸ار·' _· ¸لا ¸ما`شلا .ار-ا, .ا-لا, .ام,لا .ا¯ .'
. `Šا- ا,م €ر-ي .' ,' . `,م ا· ’ي • .' `ن´· ., . †,`,`ت ., †ر–ت .
. ةر,شلا _· `¸ر- . •اعم. • ·جر ةينا·لا ةيلاعلا .ر-ا ¸ ةي´يرم.ا ةير-بلا `ا· .ا¯
·ويلا _ب.' · ¸ا· ¸ح . .انا·¸ا, .ابلا, ,اشلا ·ل اولا¯ نيلا ةيس,,رم _م ‡¸ماع·
., `·,ي . ··´لا .' `’·, . _س `.ˆ¯, . يدو· ,-· `ل . ة·ام لا نم ي·
. •اي.ح •ارو` س `.ي
¸`م .ارعشلا ¸·بت ا·ام, ايع,ر.ا `ح `.Ÿ,اج `·,
. ,¯.ا·' اوبح' · ¸ا· `·ن' - `··لا ·ي· - _ي· ن· `ر¯`ي
نزحت ل
155
™ _-'او ·ان.ا, ¸„شلا نم اوت ¸ح . •ا`ما· •او· `,´ا·' ¸ ا,ر.`ت • .'
.`,´تايح ¸,ي يلا -ا, ¸ _·.¬ملا ”¬, -·لا و ‘ا ·لا ¸- _·ا-لا و _ . ,تن|· ا,,ه›ا,,
,,ءا«·=لا . ¸ ;,يلا ,كي·- ”,ر·ت ل _ . ¸ .·= ام- - ·لا اف- _ .
*************************************
ن,كلا ¸ لام-ا |رقا
..و´لا ¸ ر=لا, `_†لا, .·ار¯¸ا, ¸·لا ي· ¸• - ¸ ¸الا ة.ار· ر.لا `™رشي ا·
· · - ¸ ¸وي =ا .¸ . `™ولا `.ا´لا ا· ¸ -•,ب =ا› ‹·ا=- -ب ا·ت,ن| · _ ¸ ‹·- اذه
-نو . ¸- ¸,ذلا ‹·- ا›ا- ي نو_ |· -·لا _ . ¸ ¸_vاو =اوام.لا ي· ا›ا- اور …نا ¸ق _ . 
¸ة=·, ¸ة´ح _· :لي ام .و´لا راب-' نم . .ا-. ع, . :ل ¸ن' Œوس, ¸
• =ه ,· -«·- ¸ ءي= ¸ · _=-| ¸ذلا _ .
· `ر·اشلا ¸ا·
·ي· 'ر·‡ ' .ا–لا _ا¯, _ا¯ ¸ ا,`ت'ر· ام •ارو.
¸ .. „¸لا ¸ .. ¸,لا ¸ .. ر,لا ¸ . ةع~الا ·و-لا, . ةعم·لا ˜شلا ¸ ة.ار·
. .الا ¸ .. .او·ا ¸ .. .اي–لا ¸ .. ةر·لا ¸ .. ةر-شلا
ةي¯ ` ·ل ¸.¸ „¸¯ ¸, `حاولا ·` ن' _· ¸ت
· ¸.ام و,' ايي¸ ¸وي
.اد :, ام, ¸¯اشلا ا,†ي' ‡ ·ي· .,· ا·¸ ,·ت .ي¯
_`عت, د,رولا ¸ €وشلا ‰رت' ‡ ·ي¯¸ ‰`لا `··و· ‰رت .'
¸¸ا~ _·, ·` ن يلا, ·ي~ •ا·ي دوجولا ¸ ‰ري .
*******************************************
¸ ت«·- .ي· ¸بœلا _ل, نور…·, ا··| _
نزحت ل
156
. در` لا, `بعي . `,ي´ح Šبلا .' `,عي .و´لا ‚¸ `ر=ي `نم · نياش` ي' ¸وي ¸ ¸ذلا
-«·- ¸ ءي= ¸ · ¸.-| _ . ¸ ‹¬لا ب ال , امها·« ·- ا- _ . ¸ ا·,- ,·ا ·« ·- امن| ,ت,.¬·| _ .
™ _-'او .و´لا ا· ‰ري `نم `,عي . ¸·ا=,, ¸بيتر,, . ¸ة´-, ¸.اب``-, ¸.¸ ¸¯ .'
. `··· ¸ ¸ج . •ة·Ÿا- روم.ا ير-`ي . •اري· •ا·¸ €ا· .'
· ‚اعت, `·نا-بس ¸وي , ¸ نا,.¬ب رم« لاو ¸مشلا _ . ¸ ن | ا, ل ي€,· , ¸مشلا ا ل
ن,¬,., ¸c ·· ي· ¸ ·و _ا,·لا ‹با = ¸ي ·لا ال و رم«لا =_=ت _ .
**********************************
¸ر-ا ¸=- ل
¸ا·  ·  ,, ا,·„|و ا,ق __ ¸مكت.ت _- `¸فن =,s ¸ل ,, _‡‡·ا ,ل,“” `Š ,‡لا ,· .
“” ‡_ر‡·, ا· `نم _,نا ا·¸ . •.·¸ `¸` ر-ا ,ل, “” ¸ _ا=«م ب ·=·- ¸ءي= ’ ¸·و _ . ¸ نا ·و
ا_و=«- ا_=ق -·لا ر-| _ . 
**************************************
=ا·ي.لا c·- ر فكت =ا-_vا
Šرس' ام, . =ا _· ¸¯ولا • ةحار أ~,' ام =¯ · ¸ا· `·ن' `,علا ن,ا ر·اشلا ن· `ر‡¯`ي
`·· `_. ·, ““ =ا, ¸اولا ‡ ة,`,'  · ¸ا· `·ن' لو — ‡,† لو — ‡,ه ¸- ¸-–'ا ”يص, ا- ,,
,, ·ا,ا=- ¸- ا· =ا رف· ل, — ا,·اش, -·,شلا _- — ¸¸ر- لو — ¸”صن لو — ¸”=و . 
. .ا·ولا حاولا _م ¸ماعي `·ن' Œر·, . .ان', بحا, ˆ. نل ا,·
· •احارشنا, •ةو· بعلا _· ¸–ت ¸ةي´ح ¸.اي,' ¸ _لا ¸ا·
¸.ر´م ر`ي· .¸ €ر·د ¸ت . .بلا :ح,`ر ·ي· `ب-.ي ·اد ام
·, .`رر`س ام •ار,ر`س `<`ي ا· .,-ا با·لا :ي· †دري .,
¸ ,·ا ت¹ امب ا,-رفت ال و ,كتا· ا- _·- ا,= |ت ا ·يكل _ .
**********************************
نزحت ل
157
« ¸ي·,لا ,-ن و -·لا ا·,. - »
« ¸ي·,لا ,-ن و -·لا ا·,.- » . •ام·س, •ا`در, `.را.· . رالا ¸ ¸ل' ال `,ي·ار,¸ ا·ا· ·
`- ¸ا·,  . =ا ·ر.· . ¸` ح' ¸
ا`م' · `,ي·ار,¸ ·ل ¸ا· ” ةجاح _¸ :ل' · ¸يˆج ·ل ¸ا· ¸ي-لا ¸ `,ي·ار,¸ _.`, ال
“ `,ع‡· =ا ‚¸ ا`م', . ·· :يل¸
· بب, . :ت `.~, . ا· ` .ج ن´ل, . ` •ر`-ت `رالا, . `•ر` ·`ي `ر-بلا ا·,.- »
. « ¸ي· ,لا ,-نو -·لا
· ¸ا· . ·- `علا, ·مام' ر-بلا _سوم ‰'ر ¸ ¸,=,ي= ي` ب_ ي-- ن, ا ·· لا ق _ .
. =ا .·,, ا-·
¸وسرلا .' ة_لا ¸ ر¯·  . ا,`ش· `’ب· ·ا-ا =ا `_س . را·لا ¸-د ال
. `- ا· ¸-د ام · .و¯رشلا ¸ا· . را·لا ,, ا,ي, ’ب· .وب´علا,
_· .وب´علا او† ƒ, ·ا-ا او†ƒ ,`-ت Ž, `_ت Ž ةيˆلا _-
¸ة·ا–م ` ن· `’ي·' =ا ةيا· `,~.ا نم ¸¸ا· `ن·, Š,رلا نم
ا,يح . •ا~ار •ا`يل, •ار.ان •اري· •ا`,ر €ا· .' ر=ن, . `بعلا ا,-`ت ا·¸ ةينا,رلا ةياعلا ا·¸
. ·يل¸ `بعلا `ن¯ري
· ¸·و ¸وي
ا,`نوي· :`=ح. ةياعلا ا·¸, .ام' ن,¯ .داو-ا· •ن
¸ ا··ي-| ب cنœ· _ . ¸ _م-ارلا ,- _| , هو ا…·ا - `ري- -·لا · _ .
*************************************
·.ا-.لا =ان` ,ك-
`·· `يمرلا ·,  ·  --,, =,ق ·=·- — -ن=ب ¸ ,ا-- — -بر= ¸ ا·-¹ =اب ¸- ,,
,, اه •·اذ- اين=لا -ل =زي- اs|ك· — . 
نزحت ل
158
نح' _· ¸.ح `· . •ام¯ .ا¯, ‰,أم _·, . ¸.ا· _· ¸.ح ا·¸ · نعلا,
., . ·ن,ر¯ي . `,,´ل . ¸الا نم `_·¯ ·ي· ¸.- ا·, . .ا_-ا ¸–·', . .اداعلا
. ·نوي ., ·يل¸ .,ر=ي
· ·لوسرل ‚اعت, ·نا-بس ¸وي ¸ يتم- ن ,كي·- تممت|و _ _· `’· ¸ةعن †يأ· .
¸وسرلا  ”
:ل· نم `:· Ž, . ة`–لا, `ب·لا, `ر,لا, `رو.لا ¸·' ” .ا·لا و·' ” ةدالا ¸·'
” •ا·ي
,ي=علا ¸وسرلا ا· .¸  . ¸-لا يرج `نم ا,س . ¸¸~ `نم ¸ة·ر· ¸ `·اي .ا¯
··`رد ن·ر, . ·بج ¸ ر„,ت ¸-لا .عس ` نم ¸ة`ž _· ``سوي, . ·=, _· ن`ير-ح ,ري,
.·م _بشي, ·¯أيل رلا .يدر `- . ¸·اي' ة· `ر,ي, .¸ _ع `نم •ا·ا. ¸· ¸ ´يدو,ي ·
¸ .= _· .و·رم :`·رد, ’م ¸ج.ا :·ر _,', _ع`شلا نم
` ·`,·' ,``يلا _اعم :ي· .. ¸‡ =, اي ·اي.ا ا,' ’ي·`د ¸ح
· ‰ر-' ¸ةي.· ¸ `’·,
¸· ¸ ¸·ا ¸ر.· „¸¯ `ن· €ا¯ ,علا نم `.,¯ ,' ¸=لا نم `’ي,
•ة`يشم •اجار,' ¸ا–لا _بت ,ي-ا Š,ر' `نم _لا ·اي-ا ¸`.`ن
¸ Œ_لو| لا ¸- cل `ري- ·ر-\·لو 4 _ˆرت· cب_ cي=-, •,.لو Ž _ . ¸ ان,
ر·,كلا =ا ·ي=-| _ .
***************************************
”ص·'ا ”صن
· †يدرولا `ن,ا ¸ا· . `ب.لا ةاي-ا ب·ام `نم
ي‡ ج ¸·,' ب.لا `ب.ن •¸‡لا ةارام `نم ¸ا· اي
نزحت ل
159
نم ¸ي·, . ‡ةحارلا, ة`-`.لا, . ·`جولا .ام -أت ا·¸ . ةيلا· ب.لا ‡ةبير. .ا · نعلا,
نم . ·حار نم . ·ع‹ ` نم . · د نم . ··ر· `نم . •ا`يموي ا,`ع·ي _لا بار–لا :ت `نم و-ي
. ·مار¯ `نم . ··ر `نم . · ت,· ,,·_ا-Šا ل|.ت ل,, .  ,,-م|افلا ت.· بو --ˆر'ا تم-ن,,
¸ -ينا =·= ي`·- c·ه _ .
· `ر·اشلا ¸ا·
•او· :ي· `_.ت اينلا ب· “” ¸ا,,ل :ل· `_.م ˜يل'
. .الا ‚¸ ” `ب·ت .¸ ي' ‚,· . ¸.¸ ¸´, `’ت' اينلا .' `ر`· ¸ -„و _«,, و
;ار· œلاو لا·•لا و› c`ب_ _ .
. Šاج,.ا `_·¯ ¸'رلا .,· . •اس'ر `_`, اي `ن´ت . · ·,. ¸-ا.لا `ح' ¸ا·
.اجارح¸ا, ,اشلا, .ادان.ا .,· . ¸†,ر`لا, •ااد ر†.لا `ب-`ت . · نعلا,
. ¸م`لا ..,· ‚¸ .¸ ¸.ت . بار–لا,
` نل .ا·' ¸الا ..ن .¸ •¸· • .¸ ا· ة=•لا _,
*****************************************
·:صلا _, ايه
¸ ·:صلا و ر,صلا ب ا,·ي-ت=ا ا,·-¹ ¸,ذ لا ا,,| ا, _ .
.ا¯  . ة·.لا ‚¸ Š,‡· `رم' ·,,ح ا·¸
· ¸وي .ا¯, ,, ل:ب ا, ا· ا ·-_| ,, . 
· ¸وي, ,, ·:صلا ¸ _ي- ·رق ت·-„ ,, . 
. „¸.· _ .لا ‚¸ `Šر·ا· . `ر•´لا ر·¯, . `رم.ا ب`ع., . `ر.لا •ا. ا·¸
. ة·.لا, :يع· . `.ا-..ا ر`ي·ت, . _ايلا `’-ا, . `·اي.ا :,ج, ¸ `’ƒ' ا·¸
†_لا .ا¯  .ا,ح.ا, ¸ر`ي ·وي¯ . ة·.لا, ·ر. `™رشي ةي=علا .ا`,لا ¸
ةعلا ‚¸ ب·· ·ن' , _لا , بحا. ¸ر-ح ن,ا ·ا-ا ن· ا,ر¯·, . ن~اولا نم ا·_·,
. ` ·· =ا _`ر· . ¸.ي ·ا· . `¸و.لا ·, حأ· ر.ب
نزحت ل
160
•ر~ ‰ح¸ ¸ •¸ل ·يل ¸-ا.لا نم •·جر .' · ,يلا `ن,ا, ر¯ا· `ن,ا ر¯·,
ر¯ت, . ة·.لا _·ا· ·ا· . ¸ع¯ر ¸.يل ¸ ة,م ·م ب=· . ·يل ·ي· ,,جأ· . ·اشلا
· ‚اعت =ا ¸و· _ ·ا-. ا›, ر==م لا ”ي•, ¸-| ¸ .الا نم `:م ¸¸· . •ا· ا·د` در· .
. `·ا·د ا·¸ ` ر=–لا `بي- `نم ¸وسر ان' · ¸ا·, . ·ر-ا ‡¸‡‡· ¸ة,ر- ¸ ·ا·صلا ب c·ه | ر-| و
ا,ي·- ر, ==او _ ¸ — رك·ملاو ءاش¬فلا ¸- _,·ت ·ا·صلا ن, _ . ¸ _·- تنا · ·:صلا ن,
ات, ق,- ابات · _·-–ملا _ . 
¸وسرلا _· ة·.لا . `,·لا, `,·ا ¸ي,ي, . ر.لا `™رشي ا`· .¸,  ·  ¸ ¸,ذلا ا,,| ا ,
امي·.ت ا,م·= و -ي·- ا,’· = ا,·-¹ _ .
. =ا ¸وسر اي · ¸ا· - ` ·· =ا ¸.ر - بع¯ ن, `¸, ' .' · `يمرلا · :ل· `_.
· ¸ا· ” _·. نم :ل ¸عج' `,¯ ,, ت·= ا- ,, · ¸ا· ” _,رلا · ¸ا· . ن,و — ت·= ا- ,,
,, `ري¬· =._ · ¸ا· ” ن` ي··لا · ¸ا· . ,, `•¬· =._ ن,و — ت·= ا- ,, :ل ¸عج' · ¸ا· .
· ¸ا· ” ا`,¯ _·. ,, c’' _فك تو — c ,ن› رف€, ن›, ,, . 
· ¸• -ا يس _· ··لا, ة·.لا, ¸,,ي `,·ا • .' . `·اشلا ا·, ي·- _ ·= ¸- ,,
,, ارش- ا· -ي·- =ا _·= ·=-او ·:= .  ;,,و --م-ا -·يل ي·- ·:صلا ¸- اور· ·| ,,
,,ي·- -ˆور-- ,كت:= نœ· — --م-ا “” ’`مر' `·, ا`ت·. :ي· `¸رع`ت .ي¯ · اولا· .
·¸ا· ’ي, ي' ,,ءاي,نvا .ا.„| ¸·|ت ن| ¸_vا _·- ;ر- =ا ن,,, .,ي نيل .¸ .
·,  . ·ر¯· ةع·ر, ·ر· `و`·, ·ر. ™ارشنا نم •ابي.ن ` ·عم ‡¸ ,`ن' يلا رولا .وعب`ي,
¸وسرلا _· ة·.لا ¸¯' · ةييت ` ن,ا ¸وي  ¸. ,,لا · ةيي·ار,¸ا ة·.لا ¸·
- _· `€را,, . ,ي·ار,¸ ¸¯ _·, ,ي·ار,¸ _· ’ي. ا¯ ¸`- ¸¯ _·, - _·
. `ي- `ي~ :ن¸ . ¸لاعلا ¸ ,ي·ار,¸ ¸¯ _·, ,ي·ار,¸ _· ’•¯را, ا¯ ¸- ¸¯ _·,
¸ا· ¸¯ €داد, ¸ اين ا`ي‡ل ام _·' ·ويلا ’نأ·
¸´ي, `,´`ب- _· `··`ن اي· ام, `··ن •ا·ر ال
****************************************
نزحت ل
161
_=صلا ¸ --= -ق=صلا
ة·.لا نم . .اح¸ا ¸ع· · ر´لا, `,·ا ¸ي,ي, ةداعلا `ب- ام ·و· ¸ ¸-ي,
. `ر``.لا ·, `_`سو`ي ام نح' `نم ا· .,· . ¸ال _-ا .اس¸, †ربلا, ¸ , ·ا·ق __ ام- ا,«فن| _
. ¸ =اق`=صتملاو _ق`=صتملا و _ . 
.., `·,  . ¸بي, ¸=ع`ي `<ر´لا ¸ا,ي ·· . .ا`ب` ج ا,ي· ن` يجر, `<ر´لا, ¸ي-بلا
. `_·, `:· ¸ي-بلا ¸ا,ي ., . ·` ر', وعي ¸ح ي-ا نم `Š`ر`لا, ة`بلا ·ي· `_`سو·
“ `·ح,ر ·ي· ¸ي–ت ¸ح `·-· . ·ي· ¸· ¸ ءا€ت با ,,لا,- | ن,«ف·, ¸,ذ لا ¸·-و
, ل نœ · ¸يف-ˆ ا ,·· | تت\· ¸باو ا,با =| ¸· ,برب ¸-·„ ¸·م· ,,.فن| ¸`- اتي,· تو -·لا =اˆر-
¸=· ¸باو ا,,ص, _ · ‚اعت, ·نا-بس ¸ا·, . ¸ c«·- _ل, - ل,·€- ==, ¸-•ت ل و _ . 
,·. š •ا··-', •ار,. ¸الا ` ¸ي.' .·-بلا .¸, . يلا „ ¸· `نم .,ج ™,رلا ¸· .¸
او·رال . ةداعل `بج و· ا·¸ ¸الا ·نو=عي ام .' او· ول, . ¸ج, `,· =ا ¸–, او-
. ر`ي-ا ¸علا ا· ‚¸ ¸ ,كل رف€,و ,كل -ف-ا=, ا·.- اˆرق - ·لا ا,ˆر«ت ن , _ .
· ‚اعت, ·نا-بس ¸ا·, ¸ ن,¬·فملا , ه c·لو| · -.فن š= 3, , ¸- و _ . ¸ ام-و
ن,«ف·, ,ها·ق __ _
·ي=· `نم •¸,ا· €ا=·' =ا ¸ا`حر `رعلا, ةيرا· ¸الا·
`·ي·اوس ` ˜ب- •.¸ .الا¯ ¸الا ¸اس ·م `.عي ر- ` نسأي
· ,اح ¸وي
`·_· بي·لا `,عي . يلا, ام' `,يمر ¸·, —يبلا ·ا=علا ¸ي-`ي,
_,ش`ي `دا,لا, ن=بلا يو~' `’¯ `ل `,ي·ل ¸ا`ي •.' ¸·وي ة·اž
. ·عم او¯أيل ·دا`,ر ر=ت .', . •ا·وي. ·ل .ي–ت • .' ·ت'رما `رمأي <ر´لا ا· .¸
· ¸وي . `·ر. ™رشيل `·ونا,ي,
` ·ل ¸لا· دا,لا ’ع. ام ا·¸ يح, ·¯¯ `’ل _,· •.و¯'
نزحت ل
162
· ةر·اس ةي,اح ةلداعم ¸·, . ة-.اولا ·· ` نعي و·, ا· ¸وي ,
·يح ¸ب· `نم .ام •ا·ر¯ _ير' ا`ž •·ي- ,' يدا,· _._·
. ¸_ي-., ˜يل ” · ج' نم `¸`ي `··ان¸ •¸· ” · بحا. ر· ¸ `ي,ي ¸الا `_`~ •¸·
***************************************
”=€ت ل
¸ ,ي·- `_يم= - ن, -·لا ب ذ-ت=ا · •زن نا =يشلا ¸- c·†¸, ا -,و _ .
_.,'  · ¸ا· ·,ا-.' ح' ,, ”=€ت ل — ”=€ت ل — ”=€ت ل ,, . 
` ·رمأ· ·· ¸جر ب–·,  . ,يجرلا .ا=يشلا نم =ا, يعي • .'
· ‚اعت ¸ا·, ¸ نور=¬, ن| ` ب _ cب ›,-| و _ . ¸ .·ا| ,,.- ا›, ا,«تا ¸,ذلا ن,
نورص,- ,ه ا›œ · اور·ذت نا =يشلا ¸`- . _
_=.لا · .ا,د' ·ل, . `ب–·لا, ة`-ا .,-ا, `,·ا, ر‡´لا .روي ا`· .¸  . 
™ ا,·- . ب–·لا €رت _· _ب=لا ة·ا- ¸ =ي€لا _م»اكلا و _ . ¸ ا,,=† ا- ا›,و
نورف€, ,ه _ . 
™ ا,·-و . .الا ا,·=ي `رالا, . رالا نم ةر~ ب–·لا .,· . .و.ولا ر== _,,=لا ,,
,, ¸-–'ا ‰:= ء,ˆ,لا ,, — ,, ناžŠا . 
™ ا,·-و . _-=–ي .' •الاج .ا¯ ا·¸, . ˜- .' •ا·ا, .ا¯ ا·¸
™ ا,·- . ب–· ا·¸ `,´ي ·· ’´ي • .'
™ ا=,| ا,·-و . ¸-الا ¸الا ن· ¸·اعلا, . ,,=ي·ل ¸ƒا´لا .او ر¯ي .'
***************************************
Ÿي-ا,= `._و
. ةداعلا :ل ب-يل . ¸™اب. ¸¯ ·ي· `·,ات را¯·.ا نم د`رو, €`ˆ-' Œوس,
. ¸`ت ¸ح :موي ةي~ •ا.ا· :ل .و´ي, . `نلا, ˜ن¸ا ¸~اي `ر ` نم :=-,
نزحت ل
163
-·- ت¬= _لا يهو — -ي-.vا ·ذه ¸-  · 
1 . ل ·=-و =ا ل, -ل, لو — = =م-او — = c·'ا š,=|و ا·¬,=|
ب_ . `ر,=ق ¸ءي= ¸· _·- ,هو — =م-ا -لو c·'ا -ل — -ل c,ر=
ر= ¸- cب ›,-|و — اه=-ب ا- ري-و — -·ي·لا ·ذه ¸ ا- ري- c ل|=|
ر,كلا ء, =و ¸.كلا ¸- cب ›,-| `ب_ — اه=-ب ا- `ر=و -·ي·لا ·ذه
. ,, •«لا ¸ ¸باذ-و _ا·لا ¸ ¸باذ- ¸- cب ›,-| `ب_ —
2 . · ‘يح, =اوام.لا ر|ا· — ·.ا,شلاو ”ي€لا ,ا- ,,·لا ,,
— تن| ل, -ل, ل ن| =,=| — -كي·-و ءي= ¸· ب_ — ¸_vاو
•رتق| ن|و — -·ر=و نا=يشلا `ر=و — ي.فن `ر= ¸- cب ›,-|
,, ¸,·.- _, ·ر„| و| اء,= ي.فن _·- .
3 . · ‘يح, لو ¸_vا ¸ ءي= -rا _- ر=, ل ¸ذلا =ا ,.ب ,,
,, ,ي·-لا _يم.لا ,هو — ءام.لا ¸ . ¸.ارم .· .
4 . cتك·:-و c=ر- -·> =,=|و ==,=| ت¬,=| ˜, ,,·لا ,,
c,ر= ل ==-و — تن| ل, -ل, ل =ا تن| cن| c«·- _ي<و
cل,=_و ==,- ا=م= ن|و — cل  ,,  . .ارم _,ر' .
5 . ا' =رف€ت=|و — ,·-| ان|و ا·ي= cب =ر=| ن| cب ›,-| ˜, ,,·لا,,
,,,·-| ل .
6 . _·-و — ¸:-Šا -م·· _·-و — ;:=Šا ·ر =· _·- ا·¬,=| ,,
¸=م= ا·`ي,ن ¸,.  نا· ا-و ام·.- افي·- ,يهارب, ا·يب| -·- _·-و —
,, _·رش'ا ¸- . 
7 . — -=ر- -ن _و — -.فن اˆ_و — -«·- .=- ™ ·=م-و =ا نا¬,= ,,
,, -تام·· .ا=-و . ¸.ارم .· .
نزحت ل
164
8 . ¸=م¬sو — ا·,. ;:=Šابو — اب _ =اب تيˆ_ ,,  ,, اي,ن .· .
. ¸.ارم
9 . ,, ‹·- ا- ر= ¸- =ا -اتلا =ا =ام·كب ›,-| ,, . .الا ¸ •ا· .
10 . — =,s cبو — اي- cبو — ا·.-| cبو — ا·¬,=| cب ,,·لا ,,
,, _,ش·لا cيل,و . 
11 . ,هو — =م-ا -لو c·'ا -ل — -ل c,ر= ل ·=-و =ا ل, -ل, ل ,,
,, `ر,=ق ¸ءي= ¸· _·- . ةرم ةام .
*********************************
-...فقو
. :ن _· =ا :´ي •.' · ..•-ا .' _· =ا, .و·راعلا _~' ,, · ,`يلا `ن,ا ¸وي
. :ن ‚¸ =ا :´ي . • .' `¸ي·ولا, . ا,ي,, :ي, ¸„-`ي,
ا· `نم ·بي.ن ¸اي ةحاولا ة·الا ¸ `بعلا ¸, . ·ن.-, ·ي·وت ¸, .وب„م `يبعلا·
¸·ي, · =-``ي, . ·لا•, ·ي.عي , . ·ل ·ي·و, ·` ر´شي, ·`ر¯ي, . ·ي.ر`ي, ·عي=ي· . ا·,
. ·ن.•-, ·ي·وت ¸, `راد و,· . ·ل ·ن.- ··
¸ ¸ي·ولا ‚¸ · جاح, ·تر,ر. ة` ,· . · ح `·ا=·', ,شلا ا· `بعلا , ¸·
¸· ة·ر~ ·· _ - ول . ‚اعت ·ي, ·يحوت, ·نا·¸ .', . ¸ن` ي· ة·`ر~, ¸ ة=- „¸¯, ¸ ˜‡ن „¸¯
.الا :· ` نم و· · ·ل :لا .', . ¸ر.ا _· · نا·¸ .ا‹ ` .`ر‡-, . · يحوت `•`ر · ¸·‡ل
. ,, ·ن·,, .¸ ¸ر.ا _· _ت •.'
*****************************************
=_ا,'ا باتكلا .. ن¹ر«لا
=ا .,· . ¸ ¸†مأت, ¸ ن†ع·, ¸ر†,, =ا .ا¯ ة.ار· ر.لا ™ارشنا, ةداعلا .ابس' `نم,
.ة~ر ·نأ, ·.,, .ر,.لا ¸ ال .ا, `رون, ‰· ·نأ, ·,ا¯ .., ¸ -…-,- ,كتءا „ =ق
نزحت ل
165
_و=صلا ي· امل ءا ف=و ,ك`ب _ ¸`- _ . ¸ ا,لافق| ¸ب, ·ق _·- ;| ن¹ر«لا نورب=ت, ا ··| _ . ¸
ا•·· ا·:ت-ا -ي· او=„,ل - ·لا ري† =·- ¸- نا · , لو ن¹ر« لا نورب=ت , :·| _ . ¸ با ت·
-تا ,¹ اورب=ي ل `= _ا,- cيل, ·ا·لزن| _ .
. ·م ابس.ا, ·ي´-, . ·, ¸علا, . · ت,·ت ¸ `€رابم · ,•علا ¸·' `—ع, ¸ا·
.-.لا `.-أ· . ¸,يم ´,•, . =ا .¸ `·عي . ´,·, `’`ح' · ¸-ا.لا `ح' ¸ا·,
:ل· .ا´م •اروبح, •ار,رس =ا _ل,', . †,·لا ا· •ةأ-· - =ا, - _· ¸ا,· . وت' `’ي,,
. ر´لا ¸ ;,ق| ي ه يت·ل ¸=, , ن¹ر«لا اذ.ه ن, _ . ¸ -نا ,ˆ_ _,تا ¸- -·لا -ب ¸=,,
;:.لا ¸,= _ . ¸ انر-| ¸`- ا-و_ cيل, ا·ي-و | cلذ· و _ . 
****************************************
·ر,شلا _·- ¸رت ل
` ,€لاو `,»او _=كلا ¸- -,,رˆ ا» نœ·
. ةر,شلا, رو,=لا _· `¸ر-ا · ·.,·, ·رارسا, ·.ا. `ر`´ي, بلا `’شي ا·
. ¸الا ا.ر ب~, ¸ ا.ا.· ال و ¸_| لا ي· ا, ·- نو=,ر, ا ل _ .
· ¸,الا, ,·`ح' ¸ا· :لل,
ا,ح`,ر, ا·ايح' ˜لا ¸~' ` نم ر-. _· ا,م •اي,ا~ `’بي Ž,
ا,.او· `.`ا ا·¸ ™ايرلا .¸ ر-شلا نم _اعلا ‰وس ¸مرت ˜ي·
,, -ب =ا _r _r ¸-و — -ب =ا •ءا_ •ءا_ ¸-,, .  ¸ ‘ا·لا نو¡¹ر , _ . ¸ ن,,¬ ,و
ا,·-ف , , ل امب او=م¬, ن| ¸ — _ ‘ا ·لا ءا ·_ و ار=ب ,ه _ا,. ¸- ا,„ر- ¸,ذلا · ا,ن, كت لو ._
` ·- ا`· †.شي .ايرلا `.و يرا· :`ن,· ·, ’•-`لا ا·,·
***********************************
-,ي=لا ·اي-ا
نزحت ل
166
ةداعلا بج ¸ ا· ا,`ب¯' _لا .ابس.ا ·· ,=·' .' ةلا ‰ˆ´لا ايا–لا نم
ا·¸ `’ع~ _لا اولا, .اموعلا, ‰ر-.ا .ابلا .', . ¸لاعلا `.ر =ا, .ا·¸ا و·
·يت ., . •ا,' ·عت ` ن· . ,`´لا :ل· `,`- Ž, . =ا, .ا·¸ا _· •¸.- Ž, ¸¸-شل `’ي·'
. ا,· ‘-بلا ¸ ·ن `بعي ., .
. •ايد ··س¸ا,, . •ا` يبن ¸-ب, . •ا`,ر =ا, .ا·¸ا ¸..ا .¸
· `ر·اشلا ¸اب·¸ ¸وي
`·يت `•ا·.ا ·ل .ا_ح `ر·ا´لا ا·¸ · ي· `•ا·.ا ’·ات •انو¯ نم,لا ‰ر',
· ·نا-بس ا`,ر ¸و· . `•.' , :ل· `نم `,=·', ¸ _·ن| و| ¸ر·› ¸`- ا¬لا= ¸م- ¸-
ن,·م-, ا,نا · ا - ¸.- |ب ,هر„| ,,·,ز•·لو -,`ي| ·اي- -·يي¬··· `¸-–- , هو _ .
™ نا|ر= =ا·هو
. _ا.لا ¸علا , . =ا, .ا·¸ا ¸ ,,ل ¸-•ي= =ا ¬لاصلا ا, ·م-و ا, ·-¹ ¸,ذلا ن,
ا.و ¸م-رلا _ .
™ نات=·ا· =ا·هو
‚اعت, `·نا-بس =ا · `,ي=علا ` رج.ا, . ةر-.ا, اينلا ¸ ةبي=لا ةاي-ا ¸ •رش,لا ,,ل
·ر-ƒا ي·و اين=لا ·اي¬لا ي· _ .
********************************
c-ا= ¸ ء:,لا
· ‘ي-ا ¸· . .راو´لا, •.ر´ت ., . با.لا نم `Š,- . ”-| ا›, =ا ن, ,,
,, =¬.لا - ·· =¬= ¸-و — اˆرلا -·· يˆ_ ¸م· — ,ه:تبا ا-,ق .
**************************************
نزحت ل
167
,ي·.تلاو نا-›Šا -,.,,-
. ·` ر, ·_- رلا, _.رت • .' .ا·¸ا ·Ÿاول `نم, ¸ •,¬لا ¸`- ¸ءيشب ,كن, ·,·لو
¸,رباصلا ر`شبو =ارم·لاو ¸فنvاو لا ,-vا ¸`- ¸¸«نو g,•لاو _ _· `’يل را·.ا .¸ .
. ™ار·.ا ·ام ¸ ا`· . رلا, .ا–لا ¸ راي-.ا `Œرعن . انرو., ا·¸, •ااد اتاب·ر
. ,يلا, ة`يدوبعلا ·ام ¸ ا´ل,
. ·نا·¸ ر· _· `بعلا _ب`ي ‘ا·لا ==| ,, — ,, ,ك·- ن:„_ c-, , ام· c-و| ,,
— ,, ن,-اصلا ‚ — ءاي,نvا ء:ب ¸ ¸=رلا ¸- ;ز-لا ا,لو | ر,= ام · ر,=ا· _ .ر, ¸- ,, —
,, -·- ”ص, ا•- -ب =ا . ¸ ,·,ن و ¸, ربا صلاو ,ك·- ¸,=ها •ملا ,·-ن _ت- ,كن,·,·ل و
,· _ا,-| _ . ¸ ,,·,ق ¸- ¸,ذلا ا·ت· =«لو _ . 
****************************************
·_ا•·لا _, ·_ا-Šا ¸-
اينلا `··, . •ا-· •ار.· `ن´ي .ا¯ - ةي- `ن,ا, `_م' - ¸سابعلا .ومألا `ن, †¸·
ا·,· . را,لا ‡ ةي~ `™´ي • ·ما· ‰'ر· . ر.لا ة·ر `نم ¸·وي .ا· ¸~أ· . ةر`يم ةل,بم
. · ·' ‚¸ ب·· `.,ر·لا .ر·ا ا·,· . ةجد _~ا _· ¸ع¯ر _., أ`.وت `را,لا _-.'
·ل .و· . ·ن', . ` ن,ي· `™´ي •ا`م', ¸-', •ةج,Ÿ ·ل .' ·ˆ-أ· `·لأ· ·اي.ا نم •اموي ` ·ا··
. ¸.- ام _· .,ر·لا _م ` ر=`ي, ¸·وي ¸¯ `·و.ي ·ن', . •ولا نم ·` ب´ي ام .¸ ¸-د .,
. ةرام¸ا €رت, . ر.لا €ر· . ¸لاعلا ` .ر = `-ا, . · ¸ا· ” ¸.¸ `نم و´شت •¸,· · ¸ا·
š .اسر- ة,ج بش-ا ¸ ¸عي .ا¯, ¸ةي· ¸.اوس ع, •ايم ج`,, . ·,ج, _· ·ا·,
. ر.لا ¸ ا·`- Ž, . ا· · · ¸ ةداعلا ج, `·ن. ¸ •= ه ,ه.ا_ ا و=ت ها ¸,ذلا و
,ها,«ت ,ها ت¹و _ . 
نزحت ل
168
ا,`جو· . :لا _م رو.لا ¸ اونا¯ نيلا . .,´لا .ا-.' ة., ·· _ر„¯ي
¸ا·, . اوب·· . ر.لا `ن´ي ر´لا .. š .ار=..ا ا,ج,, . ’†شلا ا,ج,, . ¸ي–لا
· ,,ا· ¸ ا«·ر`- ,·ر-| ¸`- ,كل _`ي,,و -ت>_ ¸`- ,كب _ ,ك ل رش· , .,كلا _ل, اوو| · _ .
·ي· `™اير.ا `¸- `’يبل .يم ¸ر`.· `نم _¸ †بح'
... .ايم .ابح.ا _م اي-ا †,س
™ _-'او . _·´لا ¸`-ي, `_`ي ة`دولا _م, . .ا·¸ا, `ب-ا _م ¸` ي–لا ¸-ا .'
,, ناف„| _ا=لا •,ي=ل ا·ناف„,, . 
****************************************
ء:«·لا -.لا= =ك·لاو _=كلا با,=| ¸-
. _ب=لا ` ¸- و· · ¸ي·لا ¸ي·, . _-ا · ‡¸ي·, . Šبلا ¸·' .··لا · `~' ¸ا·
. · تا·ر.ت ¸ `درابلا . .رشلا ¸ `.لا-لا ¸ · =·.- `”ش- ,,ن| · _ . ¸ نو.اك , ل
ا·,=- ن,,«ف, _ . 
.ا,ي· و· _لا ة,لا ¸ ¸ي· ¸ر.ا .' † نƒأ· _¸ `˜-يل ¸ي·لا .¸ · `,,· `¸ع·اشلا ¸ا·
· ¸ا· . •·ي ‰'ر ا·¸ `›·.ا .ا¯, ¸ ن,·-–- ا ن, باذ-لا ا ·- .ش·ا ا·ب _ _ .
¸ر.· `نم, ¸¸و ~ `نم ·ولا, ¸أ, . _·ا.علا `··ح', ¸ا·بلا `,`ج
._`,رلا _` ~ .··لا ةلا- · ¸ا· . • ·ي ˜لاج ا·¸ ةييت `ن,ا .ا¯, ¸ ¸,ذلا ت,|_ ا›, و
,,·- ¸ر-|· ا ·تا ,¹ ي· ن,ˆ,¬, _ . ¸ ,,-- او=-«ت :· _ _·ا·· _ي.لا ¸ي·-ا ¸·-,, .
,,•كلا _· .·اولا . ¸·لا ¸ _·.لا ¸ا–لا نم `يرعلا .ولا _· ¸الا ¸ا ن م .¸ .
· تاب·رل ,لا . · تاو, — ¸ ا›, ,ك ن, ·ري† ¸.,=- ي· ا, ˆ,¬, _ت- ,,-- او =-«ت :·
,,··`- _ . 
· `ر·اشلا ¸ا·
• ¸ي, ¸ي, ¸ي ا· اي ’ن' •¸ي· .ا,يلا ¸, .ان¸ ر=لا ¸ ’ن'
نزحت ل
169
·· •¸نا, . :ح,ر, `رجا·, . :ج ·ل ,„· . ¸¸ي·, ’ي`,ا ا·¸ · ,يلا `ن,ا ¸ا·
. ·ي,, :ي, =ا _ي ¸ح . œ.اي· •ا` ي·, . .ا`. •ان·' ·•´„ م, . `ر·اس, ¸ ا··ف†| ¸- _=ت ال و
ا|ر· ·ر-| نا ·و ·ا, ه _,تا و انر ·› ¸- -,·ق _ .
**********************************
”·اص'ا ¸ه| _,
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸ -·- -تˆ,- -,.ت-ا ‚ اين=لا ¸ه| ¸- -يف= ت=,ق ¸- ,,
,, -·-ا . يرا-بلا ·ا,ر .
` .ا=· _ :تايح ¸ `’نا¯, •ا`يح :م ·,' ·ويلا ’نأ·
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ,, -·-ا ام,·- -تˆ,- , -ي·ي- ¸| , -يت,ي,- -تي·تبا ¸- ,, . 
¸ _و=صلا ي· يتلا ب,·«لا _م-ت ¸ك لو _اصب| لا _م-ت ا ل ا ,نœ· _ .
¸_ي-. ¸‘يح ¸, لاق ¸-–'ا =,-لا ¸با ¸,ق ا›, - ¸„و ز- - =ا ن, ,, ™
™ ا,لاق • ·.ا–· ·رs ,,ت=,ق ™ لاق . ,-ن ™ ا,لاق • ¸-–'ا ¸=,- ¸با ,ت=,ق ™ -ك·:م·ل
— -·-ا ¸ اتيب ¸=,-ل ا, ·با ™ لاق . _„رت=او ==م- ™ ا,لاق • ¸=,- لاق ا›ا- ™ لاق . ,-ن
,, =م-ا تيب ·,rو . يمرلا ·ا,ر .
ب` · ن`` ح `نم .`,ري ا ل . ¸رالا, او.ر· `,,` ن' ةمايلا ·وي `¸ان' _`ي · ر.ا ¸,
. ¸,ا.لا .او, ¸ با.- ري€ب ,هر„| نورباصلا _·, , امن, _ . ¸ امب ,كي·- `;:=
,تر,= ¸ — _ ار,= ا·ي ·- •ر·| ا·ب _ ¸ — _ -·لا ب ل, =ر,= ا- و ر,=او _ ¸ — ن , ر,=ا ·
‹- -·لا =-و _ . 
. `,··,ا •امو· `بح' ا·¸ =ا .¸, . .·بلا ,= · `نم .ا,لا ,‡ =· .¸ ,, · ‘ي-ا ¸,
. يمرلا ·ا,ر . ,, -لا ·· -س ` نم, . ا.`رلا `·· ¸.ر `ن·
يلا و· -' يلا .ا `بعلا ,عيل, . رج.ا, رلا, ˆ.لا · ‡¸ام با.لا ¸ .¸
._م يلا و· بس يلا .', . _=·' ¸ ا,· ه| _ل, =ا نا-vا او.– ت ن| ,·ر-| , -·لا ن, _ .
نزحت ل
170
ةعيد, .¸ .و·.ا, ¸الا ام, `_ادولا ` در`ت • .' •اموي `,.,
************************************
=ي-,تلا =هاش-
· •اروم' , ¸الا نم ‰·.ا ¸ابسا , ة`ي·.ا · يحولا ·اشم `نم .¸
ا,ل,' ™ ,ف-لا =,ش- بح, . €ا·¯ ` نل · ان, ·ا., . بلا ةم·س `,شم و·,
'بت ¸,· . `,=·', _·' ةجرد ¸·, . ·ل _`لا, ر`ي‡ -ا ¸ا.ي¸, . ةاŸ ةجرد ¸·, _-ا
. `·لŸ ·ل ر·ت •.', . `·-ات • .' و·, . وعلا , . €ا·¯ `نم ي·,`ت . • .' · و·, . `ي·لا ,•=´,
. :م •اناح¸ ·م ة.اس¸ا .ا´م ·لدابت • .' · و·, . .اح¸ا, ¸ _·ا-لاو =ي€لا _م»اكلا و
_·.¬ملا ”¬, -·لا و ‘ا ·لا ¸- _ . ¸ - ·لا _·- ·ر„ |· š·=| و اف- ¸م· _ . ¸ ا,ف-يلو
ا,¬فصيلو _ .
· ر.ا ¸, ي=-| ن|و ي·م·» ¸م- ,ف-| ن|و — _-=ق ¸- ¸=| ن| ˜ر-| =ا ن, ,,
,, ي·-ر- ¸- . 
™ ءا=«لا =,ش-و ببس بعلا .,· . ¸ر‡·, =ا نم ¸ .ا–, .¸ €ا·¯ ام ·ن' ,عت • .' ¸·,
. €.ول ن·•`ت, ,„· . =ا و· ¸.الا, رلا .', . .ابس.ا نم
™ ·_افكلا =,ش-و و-, . : تا·يس `نم ح, :,ون· ` نم ةرا¯ ‰·.ا ا· .' ¸·,
. :تاجرل ةع·ر, . : ت.,ل ¸ ي·ي,= ي· او›و|و ,ه_ا ,. ¸- ا,„ر-|و او ر„اه ¸,ذلا ·
,,تا·`ي= ,,·- نرف·v ا,·تقو ا,·تا قو _ .
. ة,اعلا ¸ي· ` Š`,ن . ¸م,لا نم `_·¯ ا·ات,ي _لا ة´-ا نم ¸ يه يتلا ب _·.ا
`,يم- Ÿيل و -ن| · ·وا=- -·يبو c·يب ¸ذلا ا›œ · ¸.-| _ . ¸- ن,م·.'ا ,·= ¸- ,·.'ا ,,
,, ·=,و -نا.ل . 
. ة,اعلا .وت' `·م Š¸ل . ¸ ¸ي~ ¸·جو,, . ¸ةيل ¸ة´,, رشب , €ا·¯ ` نم _‡•ت .' · `ي'
ةمو.-ا ران _=ت, ¸ ,,·ي ب •¸ , نا =يشلا ن, ¸.-| ي ه يتلا ا, ل,«, ¸.ا ,-ل ¸ق و _ . 
نزحت ل
171
`·` ي `ر -ا .¸ ر`شبلا ¸`ير ن¯ .او· `ر`شبلا ا,ي·, ةي-.
· :ي·,ي `نم ‰·' ¸ يحولا ·اشم `نم,
. ’ن' :م ¸.ون, .¸ :ي· `ي Ž ا· .ا و·, · ˜لا _.ت ة·رعم `,شم ¸
,ك.فن| =·- ¸- ,ه ¸ق اذ. ه _ن| ,ت·ق ا,ي··`- ,ت,=| =ق -,يص- ,كتبا=| املو| _ . ¸ ا -و
,ك,=,| ت,.· ا م,· ¸-,يص- ¸`- ,ك با=| _
امو=م :عج • .' · و·, . ·` ر´شت, ·ي· =ا `- `,شم و·, . `,ي=· `,شم €ا·,
. •الاƒ .
¸ا· ·¸ . ·د¯ `¸`,ا¯ ا·, . •الاƒ . •امو=م _•عجا `,,لا · ¸وي .ا¯ .لا ` —ع,,
· ا·`_- ¸ - ·لا •ا-| ي`ن, c·تق| ل cي ل, ¸=, ¸==ا ,ب ا ن| ا- ي· ·ت«ت ل ==, يل, ت=.ب ¸·ل
_ملا-لا ب _ _ .
·ن,· . €ا·¯ ` نم ,ح`رت .¸ · و·, ة~رلا `,شم · و·, . `ر-¯ `.ي=ل `,شم €ا·,
.' †¸-ي · ¸,م ةي·أ, =ا ةر·ا- _· ·ت'رج, . ‰·.ا _· ·رار.¸ .,· . ‡ة~رلا † ¸-ي
. ا· نم ·ت •.', . ` ·حرت •.', . `·ل ` •رت ,, ا-,·…- و| ا'ا» =ا-| رصنا ,, . 
_· `¸ي . ¸ ر´, و,' .ح . ةشا· ·,ا ¸, ·.` ر· ¸ ¸ر´, ا,' ` _‡=`م ‰·¯ ال,
· =ا ¸,نأ· . ¸ر´, و,' ·ي· ` ¸ي •ا_· .ا¯, . ¸_=م ¸ --.لا و ,ك·- ¸=فلا ا,لو| ¸ت| , ال و
ن,,¬ت ا ل| ا,¬فصي لو ا,ف-يلو - ·لا ¸ي,= ي· ¸,ر„ا,ملاو _ ·ا.ملاو _بر«لا يلو | ا,ت– , ن|
,كل -·لا رف€, ن| _ . `·· ا·, ةلا ·ل دا·أ· . _ =ا ر·ي .' †بح ' _, · ¸ ر´, و,' ¸ا· .
اي· `,´- ., . ‡ ¸`,‡ لا اي=عت ام =ا, ” ` ر· اي ·ي· · رعل ¸ ن`.ح `ن, ` ·يي· ¸ا·,
· ¸وي =ا .¸ . ¸م,لا _م' اي · ˜ي· ` ن, †ر-ا ¸ا· . `ر· ·, `,,· . ¸`علا, ¸ ,ف-لا ذ-
_ ·ها•لا ¸- ¸ر-| و •ر-لا ب ر-|و _   · •ا·, .ا¯, . `ر· ا·Ÿ,اج ام =او· · ¸ا· .
. =ا .ا¯
· · تو-¸ ` .`سوي ¸ا·, ¸ ,-_| ,هو ,كل - ·لا رف€, ;,يلا ,كي·- ”,ر·ت ل لاق
_م-ارلا _ . 
نزحت ل
172
ا,·',  · ¸ا· . ›ير· را¯ ` نم ·,راح, ·در~, `·ا·¯ `ني· ·لا ¸ ,تن|· ا,,ه›ا ,,
,, ءا«·=لا · ‘ي-ا ¸, . _لا ·وي ا·ا· ¸ذلا =,=شلا امن, — --رصلاب =,=شلا ¸يل ,,
,, ”=€لا =·- -.فن c·ž . 
· €رابلا `ن,ا ¸ا·
´د`, ¸·' •امو· ’بحا. ا·¸ ¸يشلا ,ح`رلا ي¯ `,· ن•´·
¸·و· „ ¸¯ ةل,, •-أت ., ¸ي·ر ·, .ام,لا ¸ _ب·
¸.ارم _بس •ةرم :ي· أ=-' `نل `ر·ا · ¸ي-¸ا ¸ `دوجوم · ,,`–ع, ¸ا· ¸ اف- ¸-
-·لا _·- ·ر„|· š ·=|و _
. :`.` ر·, :`يد :ل ,يل . ¸.ارم _بس و•علا ·ي· `ر` ر´· •ةرم :ي· أ=-' `نم · `ي'
نم, : حار `نم, : مون `نم, . :مد `نم, : ,ا.·' ` نم ¸ا.‡لا .,· . :`ب· ™اتري,
. نير-.ا نم ˜يل, . :.ر·
· ,· ¸¸·م ¸ `دو·ا ¸ا· « •ةيم ` _ي يلا نم `_-' · ·ن `ر,ي يلا » . ¸ ¸ف·لا ن,
ي` ب_ ,- _ ا- ل , ء,.لا ب · _ا-v _ .
**********************************
-...فقو
بعلا Œار·ا, . ‚اعت ` .رل ·ي¸لا, يحولا ¸ا¯ ` نم ا,ي· .,· . .ولا ي· ةو·د ام' »
¸ ·نا-بس =ا ‚¸ ¸اسولا _,', . `,·لا, `,·ا, .ر´لا ةي,د' _,' `نم و· ام . ·بن·, ·=,
بي·, ¸¸ن „¸¯ بس, . = ¸ ¸ا¯ „ ¸¯ .اب¸ .ا`–ت, ·ي¸لا, يحولا .,· _او-ا .ا–·
بجو`ي, . .اعلا, .او·لا, Šرشلا, بعلا .ا·¸ ` ن`–ي ,=لا, `Œار·.ا, . ·· ¸¸ي··,
نزحت ل
173
ا·ا,· ·`,ر ‚¸ ·را·ا, ·يدوبع, Œار·.ا, . ·تر·· ·لاسا, . =ا ‚¸ `··وجر, ·را´نا
« ` Œار·.ا, . ةيدوبعلا, . `·ي¸لا, . `يحولا · ا• ¸†سولا _·, `· ¸روم' ةع,ر' . 
¸ Œ¸,رباصلا ر`شبو 155 -يل, ا.ن, و -·ل ا ن, ا,لاق -,يص- ,,تبا=| ا› , ¸,ذلا Ž
Œن,-„ا_ 156 نو=ت,ملا ,ه c·.لو |و -م- _و ,,`ب _ ¸`- `=ا ,·= ,,ي·- c·.لو | Ž _ .
**************************************
¸|ا,لاو رها…لاب ¸-ا
.ا´-ا —ع, .' و·, . .ير .¸, ` .ي=ل ` رم' ا·, . .و·لا .ا., ˜لا .ا.
. `ر·اƒ `رم' ا·, . ·`ن `.ر`´ت . ·` ,و _تا نم · ¸وي
بيترت ·· ,' . ·ما · ر†ي·ت ,' . ·,`و _اتا بب, `ر‡´لا ·يتأي ¸الا نم `_·¯,
_`, .و´لا, . `¸مويلا ·-مانر,, ·ي·اوم .ار=.ا ,' . ·· •ار,.ا ·-ا ,' . ·ب´م
ا, ي· . بعلا ةايح ,ي=ل .اج ·ن' ,· . ني`لا ا· ةيح Œر · `ن· . ·ا=لا _·
¸.اب``- ·· ¸.¸ ¸¯, . ا, يج, ا·_·. . ا· _·¯, ¸ ءي= ¸- باتكلا ي· ا·|ر· ا - _ .
· `يمرلا · ¸‘يح ¸, ,, -·ا…·لا ”- `.ي…ن =ا ن, ,, . 
· _ي-.لا ¸ ¸,م ·, ,, لام-ا ”- ¸ي< =ا ن, ,, . 
· ¸نح ¸‘يح ¸, ,, ‘ا·لا ن,ي- ¸ --ا= ,كن|· ا,ن,كت _- ا, ·م- ,, . 
ا,`-`ن .·ا–لا ¸ -ا ¸ .وش· ¸`,`بلا ¸الا ‚¸ ¸الا ¸شم
· يرا-بلا ·, . ¸·لا, `·ا·.ا · ¸الا ¸,'Ÿ ¸ ¸.ت€, ن| ,·.'ا _·- Ÿ‹- ,,
,, -م.„و -=|_ -ي· ¸.€, — ا-,, ¸;ا,| --,= ¸· .
اي· .ا· ن, .ا·ع¯ •ةرم ¸·وي ¸¯ ¸·ي ¸-ا.لا `—ع, .ا¯, . ¸ريت „ ¸·' _· ا·
. ` ·· در, ¸ بار=و `._ا ب ¸.ت€- اذه _ .
رعشلا -', . ر·اƒ.ا ,يت, . .راشلا `¸·, ة ي-لا .ا·,¯ · ةر=لا ¸ا.- ا,م,
.ا·.ا, . ˜,·لا .ي=ت, . .اس.ا ¸ي-, . بي„=لا, . €اولا, . ,لا نم ا,لا
نزحت ل
174
. ¸ايبلا `˜بل ا,م, . ر~ا-ا `_ي, ر.لا `_`سوي ا· ا· .,· . ر,=لا, — ¸اي,لا ا,.,لا ,,
,, ,·ات,- -ي· ا,·ف·و . 
,,`تا,` -`ح •اب`ي~ ¸اعلا `•ا·ر بسابلا ·وي .ا-`ي`رلا, .و`ي-`ي
,,ي· ¸ —ي, ¸.اي·, ¸¸ت ة´·لا .¸ ,, · ¸ايبلا ˜بل · .ا, †يرا-بلا · ·,
. ,, ` —ي, `,ا·
. ةدابعل `’·,, . ة.ارل `’·و· . ’·ولا `,ي=ت, . ¸_·. ¸ ر·د ¸ ي·اولا `بيترت ا,م,
. ةحارل `’·,, . ةعلا=ل `’·,, ¸ با ت· ¸¸„ | ¸كل _ . ¸ -··از- ان=·- ل, ¸ ءي= ¸`- ن,و
¸ ;,·-- ¸ _=«ب ل , -ل`ز·ن ا-و _ . 
. `_ي-. ا·, . ·ا=لا _· _`, .و´لا · ا,ي· `.و´م ةحول ¸ر-و´لا ةب´م ¸
.' - ‚اعت, ·نا-بس - ˆ-', . بيترلا, ¸يلا, ,ي=لا ‚¸ ةو·لا ةي,الا _ارشلا ¸·
· ¸.اب`-, بيتر, ·ن', . ¸ر·, ¸ .ا–, ·ن', . •ا·ب· ., •او•· ˜يل .و´لا ¸ رم« لاو ¸مشلا
نا,.¬ب ¸ . _ c ·· ي· ¸ ·و _ا,·لا ‹با = ¸ي ·لا ال و رم«لا =_=ت ن | ا, ل ي€,· , ¸مشلا ا ل
ن, ¬,., _ ¸ . ,=«لا ن,„ر-لا· .ا - _ت- ل _ا·- ·ان_=ق رم«لاو _ ¸ . ¸ي·لا ا ··-„و
ا,م·-تلو ,ك`ب _ ¸`- :=· ا,€ت,تل ·رص,- _ا,·لا -,¹ ا··-„ و ¸ي·لا -,¹ ا ن,¬م· ¸يت ,¹ _ا,·لاو
:يصفت ·ا··ص· ¸ ءي= ¸ ·و با.¬لاو _·`.لا .=- _ ¸. :|ا ب اذه ت«·- ا- ا ·ب_ ¸ . _ ا-و
Œ_,-ا ل ام,·يب ا- و ¸_| لاو ءام.لا ا·«·- 16 ن , ا ن=ل ¸- ·انذ¬تا ل ا,,ل ذ¬تن ن | ان. _| , ل Ž
_·-ا · ا ·· _ . 
¸ ا,· م-ا ¸قو _ ·
· ةيلا ¸ارم.ا, ¸لا, ·ا·,.ا, .ا.لا ةلاعم ا,`دار' ا·¸ .انويلا .ا´ح .ا¯
·ي·ا· ·يل¸ .دا· ·, .¸ _.· `’·, †ر· ا· . ¸تابلا, ةح·لا ¸ ¸علا _· `·ن,ˆ-
. ·ينأ~, ¸ ا ,,·ا ·- ي· ا,ش-ا· _ . ¸ ا,·م-ا ¸قو _ . 
نزحت ل
175
..,· ‚¸ `ر=نا, .¸ ¸ا, ة=` ,, •ةداعس, •ةحار ¸الا ر·¯' `,· ةي,يلا ¸ا·.ا ¸·' .¸
. `,,ت.,ا,م, `,,~اشن, `,,¯رح بب, . ·اج.ا ةو·, ¸ابلا `نم .و´· .ي¯ ¸ا`علا
,, ¸.كلاو ز•-لا ¸- cب ›,-|و,, . 
********************************************
*
=ا _, _• تلا
نم و· · ¸ي· . `.ي=ل نعم ·ي· . Œراعلا `Œر·' و· . `,ي=علا ¸يلا ,س.ا و· · =ا
ن´· ., . ·يل¸ `ن¯رت, ·, _.رت, . ·يل¸ ` ن´ت, . ·†ب-, . `.ولا `··أت يلا و·, . ·ل‡'
, · :لل, . ·نا-بس ·_·ل `ن·=ي ,' ™اتري ,' ن´ي .' •ا,' بل  .ا·د ` ·,ا ة~ا·
· .`ر´لا ,, ا·ي= -ب =ر=| ل __ =ا — =ا ,, . `_ي-. ‘يح و·, . ¸ ,ه _› ,· -·لا ¸ق
ن, ,-·, ,,ˆ,- ي· _ . ¸ ·.ا,- 3,· ر ها«لا , هو _ . ¸ ·.ا,-ب `.ي=ل -·لا _ . ¸ ا -و
-·يمي ب ` =ا, ,=- =اوام.لاو --اي«لا ;,, -ت=,ق ا-يم„ ¸_ |لاو · _=ق ‹- - ·لا او_=ق
ن,·رش, ا م- _لا -تو -نا¬,= _ . ¸ ”تك·ل ¸•`.لا `ي=· ءام.لا ¸, =ن ; و _ . ¸ ن,
الوزت ن| ¸ _|لا و =ا وام.لا c.م, -·لا _ . 
***************************************
ت··,ت -ي·-
·,ا¯ا, . ·ي· ·¯وت, . ·`,ر ‚¸ `·` نو¯ر بعلا _· ةداعلا ¸–`ي ام ,=·' `نم,
. ·سارح, ·يا·ر, ·ي.و, ¸ ايم= -ل ,·-ت ¸ ه _ . ¸ با تكلا لزن ¸ذلا -·لا ي.`يلو ن,
_¬لا صلا _ ل,ت, , هو _ . ¸ ن,نز¬, ,ه لو ,,ي·- `•,- ل -·لا ءا يلو| ن, ل| _ .
**********************************
¸-·:· _·- ا,-<|
نزحت ل
176
¸`- نم ال `’نا¯ .اوس . .ار=..ا, ¸لا ةلأب _عت _لا ب´لا `’علا~
. ة~رلا, ةي,ر·لا, ةي·رشلا ب´لا, .ارشلا _م `,·_·ل ,' ¸-`ر,م, ¸`,رم, .ا,د',
ةي·اعلا, .اشلا دار' ` نل ˜س' ة· _· ¸ع- _يلا `.جو· . .·-ا, .اير,لا,
· ¸·, . ر.لا ™ارشنا,
™ لوvا ةلأم ¸·, . ·يل¸ .و-لا, ·` ·ا~, . ·` يدوب·, . ¸ج, `,· =ا, ¸ا.ت.ا
. ‰ˆ´لا .ا·¸ا ¸ -ت.ا ,-ل ر, ==او ·=,-ا · _ . 
™ ˜ا·لا . ·مو·, · م.¯, . ·با.م, ·نا,ح', . · ·ومد, ·يس¯ب . ¸.الا ` .م `•··¸
. ¸يج ¸·وي _م ¸ةيج ¸ةاي- .بلا,
™ .لا·لا .اع·ولا `€رت, . ·ي· `€ا·.ا, ·, ¸ا·.ا `··, . با·لا ¸بلا `€`رت
. `ب`-‡· ·ويلا د,ح ¸ `›يعلا ا`ن¸, . .ا†جولا, .ارا=ن.ا,
. ¸``ي ·`ن,· . ¸م.ا ¸و~, `,¯ا`ي¸ · •¸· ¸ا· ¸ ن,-„ر, ا ل ا ·يل, ,,ن| ا, ·» و _ .
· · ا·' ` ن· ¸ا· =ا .,· . .اعاشلا, .يجار.ا ¸ي.ت, €ا`ي¸ ¸ ¸ · ن,,.¬,
,,ي ·- ¸-¬ي= _ .
.راو¯, .داوح, با.م, •اروم' .,ر=ي `,·, . ¸ةي· ¸.اوس ` نم •اسان' `’·ر·,
¸‡·م, ““ `,,ش`ي· `´ن' ام =ا .ا-ب· .ا,م ,·_·, ,,ن' .و·`و-` ي .ولا,ي ., . `_ت •Ž
نم •ةر=· · س'ر _· `ر =ي ¸.وبن' ’- ·نوع- `,·,· . ¸يي.لا · .علا ¸-لا¯ ..,·
. ·· `ي, . .ولا ·` بي.ي , ¸ ةر=· ¸¯ `ر=ي `¸-لا ا· _بي· . ةحاولا ةي·لا ¸ .الا
· ¸ا· رالا ¸·' =ا .., `·, ¸ ا,باذ- ¸`- ,,·- .ف¬, ا لو ا,ت,مي· ,,ي ·- _=«, ا ل _ .
¸ _¬, ا لو ا ,ي· =,م, ال _ . ¸ ا هري† ا., ·„ ,ها·ل=ب ,ه., ·„ ت•=ن ام· · _ .
****************************************
=ا _·- c'ا» ¸-|
¸–· ر`ش-ا ·وي .اي`لا ‚¸ `·و.-ا `_- =ا ·,
نزحت ل
177
¸ ,ƒ . . نير-.ا, ¸ل,.ا ·ي· =ا `_- •اموي `ر=ي `·ن' •.`·, •ا·ا.ن¸ بعلا ¸´ي,
. ة´·لا `دو,شلا, . ¸ج, `,· =ا و· `,´-ا, . ·ويلا :ل· ¸ ;,يل =.«لا ¸, _ا,ملا _=نو
_,=ا- ا·ب _ف· و ا,ب ا·يت| ¸ل.ر- ¸`- ¸-,- لا «·- نا · ن, و ا·ي= `¸فن ,·…ت ا ·· - -اي«لا _ .
*****************************
¸_,•-و •ر.·
ر,ا- ¸_و¯ ¸ `_اجد ا·· .ا¯ •ةيسرا· •اŸو-· .' · ¸را· `,ي´ح `ر,~ ر,`, ر¯·
ا`· . _اجلا :` ·دوس' `.ر اي · `’لا· . ‰ر-' ¸ةير· ‚¸ `.ر·ا· . ,¯ا-ا ‰ر¯ ر.ل
او`م·, . _اجلا ·` دوج _,· . `·نا,, ·ر`.· _سويل ا,-و¯ _· ‰ر¯ ا· . ` ’,ا·
ا,.نأ· “ ’ن' نيأ· ان' `’ب· . `.ر اي · `’لا·, .الا ‚¸ `’لا· `Ÿو-علا .داع· . _و´لا
. · ار· _· `· ‡‡· ¸´لا, ·ي,' _· ‰ر¯ ` ن,ا اع· . ا· ,نا, =ا ¸ •اكب - ·لا ¸يل|
-نو. ¸- ¸,ذلا ب cن,·`,¬,و ·=,- _ · ¸الا ·د¯ _,ا ي ر`ي-¯ .و´ن •اعي~ ايل . ¸ ¸·ل
c·تق |ل cيل, ¸=, ¸==ا,ب ان| ا - ي··ت«تل ==, يل, ت=.ب _ .  لو — ل,ت«'ا =ا =,- ¸· ,,
,, ¸تا«لا =ا =,- ¸كت ¸شلا, ·ان.ا نم `,=·' •ةي–·, •ةلاسر, 'بم ,لا · .¸ .
. ةي·ار´لا, • -ا,
******************************************
¸لام· ”·ر- ن,ك, =ق ¸«·لا ”·ر-
¸ ,كل `ري- , ه ¸ب ,كل ار= ·, ,.¬ت ا ل _ دو., ,,ير~ او ةر·ابعلا `—ع, .
. ¸ر`يب` ج ن, يعس, . ¸ .ا=ع¯ . _اوم اونا¯ .اعلا نم `_·´· . ¸¸را· ¸¸, ,,ساح¸
. ةيح _', . `يمرلا, . `يرا-بلا, . ‡ة دا‡·,
·' ن,ا, . ةدا·, . ¸¸اب· ن,ا¯ . _علا ,`•ا.' ةعيرشلا رو-, Žاعلا .اي¯·' `نم `_·¯,
. .,را· ن, ي,ي, . ›·.ا, . ·و´م
نزحت ل
178
. ي~ ` ن, =ا`ب· `_يشلا, . _يشلا ¸¯ ,ي·ار,¸ `ن, `- `_يشلا · نير-ألا .اعلا نم,
. ` .ا·ا· `,• .ا¯ ¸ .ر· ¸ةر·اب·, ¸·رž, .اي¯·' ن· `.'ر·, . ¸Ÿا, ` ن, ,ي,علا`ب· `_يشلا,
¸ ا,ر', . _يرالا ¸ ا,ر ' :ل· _م, . `ع•`م ¸.ا, . `_و·' ` ر-¯, †,.' €ا·, . _·' ا,·
. Œوش´لا, .ا·ار-.ا, ·وعلا, ةيرشبلا ةايح ¸ -ب ن,شمت ا_,ن ,كل ¸-•, و _ .
¸ت Ž :ن. •ا·`ر· ` ¸–ت ., `,·ت ., `,· . . ¸.¸ ¸¯ ةي·ارلا ةيعلا ةدا,شلا ’يل
ر„,ت •.' :نا´م,, . .¸ ¸¯ `’يل ا·,· . ·ارو¯لا ,' . _جالا ,' . ةيعمالا ةدا,شلا
¸جر `نم `,¯ . ¸ةي· ¸ةدا, بحا. `ن´ت •Ž `ول, . •ا_·¯ •ا_- ةم·ل ·`ت • .', _ت •.',
.ر=ن . · دو., · ·, · حو~, · `يما.ع, ·ير~ `¸ ا·¸ . • ةدا, ¸- . ¸_·ان ¸_=- ¸_,
ر´لا, ةي,رلا, ¸·ولا, ةو·لا, ¸·رشلا Žاعلا ¸ نير„,لا نم •ا_·¯ `’ي'ر· ر.ا-ا انر.· ¸
. داعلا, . ´_ن ن, :لام, . Ÿا, ن,ا _يشلا ¸·م . ةيلا· `.ادا, `,·· ` ن´ي Ž . .د.ا,
. ¸_·¯ ¸_~, . `ي,لا, `يد,دولا, . ةر·Ÿ _', . ي,ا==لا,
. ة` –لا .,رلا ¸ ا,†رم نيلا ةر·ابعلا, . .لا .ا· :ن,د,
اما. · `.د` وس ¸·ا.· `˜ن اما·¸ا, `ر´لا ` ·`·,
. •ا.ر·, •.و~ Žاعلا ¸ ةرتا¯لا `Œ.¯ :ل· `نم `–لا _·, ¸ ¸`- ,,·- ¸¬ت ¸ ه
از· _ ,,ل _م.ت و| ¸=-| _ · _ي-.لا ‘ي-ا ¸, . `,ي=· ` ,`‡¯ ة·الا . ,.ق اs ¸_ا ,,
,, ‘ا·لا _†| ¸ك ت cل =ا . 
. ةينأ=لا, ةداعلا - . :يƒو, . : ا,أ, . :ب¯`رب . : `-, . : ·أ, `¸را
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ,, ¸ف·لا _† _€لا ,, .
.=ا ,‡· اب ا·ا.ر, . ˜لا ةحار ` ن´ل .ب.لا,, ¸اوم.ا, ., ¸رعلا ةر·´, ˜يل,
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ,,يف-ا ي«تلا _€لا =,-لا ”- =ا ن,,, · ‘يح, . ,,·لا,,
,, -,·ق ¸ ·ا·† ¸-„ا .
. .لا نم ¸ةيم ‚¸ •ا,`جوم . را=لا نم ¸ ةرايس بحا. _م `’ب¯ر · ,·`ح' ¸ا·
· ·' ن· ·لأ· . `·.ول •ار¯ا·, . •ار¯ا, = •اماح . •.ج •ار,رم ¸الا ا· `’ي'ر·
نزحت ل
179
. `ب`-‡· ¸¸اير ةا·ا· ر,شلا ¸ `· -د, . ¸.ا,' ةرش· `نم ر·¯', . ¸ترس' ·· .' _ˆ-أ·
. `·ل =ا ,‡· اب ¸¸ار `·ن. . ¸ابلا ™اترم و·, . · ·', و· ا,`´ي ة·· `Œر · ··,
رو.لا, ¸اوم.ا نم ¸.ارايم .و´· ¸¸ان' ¸,, ا· ¸, `’نرا· ايح `’ب-ع· · ¸ا·
. ¸الا ¸ `’يل ةداعلا .' `’·رع· . ةشيعلا نم •ا´`. .وشيعي `,·, . ر,لا,
. ر,لا, رو.لا ` .ارش·, ¸ي·لا `Œ.¯ `·· ¸_, ´ير, . ¸_ب¯ ¸رجات رب- `’·ر·
·ن. . · ·' `ن· ¸ة,ر· ¸ .ام . ¸ابلا .سا¯ . _ب=لا را ¸ماعلا ¸ر . ¸ -ا ¸` ي. ‡.ا¯,
. ·اي¸ =ا `·ا=·' اب ¸`ر ي Ž ¸ Œ=,_| ن| _م=, ,· 15 ا=ي·- ا·تا ,\ل نا · -ن, ا· · Ž _ .
ن· دري, . .ار-.لا ¸ · , و`-ي • .' <لا `_رعلا · ¸ابلا ةحار Žاعم `نم
· ,·`ح' ¸وي . .ايح.ا
‰و· •·¸ بلا, `’نأسا· `بلا ‰و· `_~' `.`´· .ان¸ .`و.,
.اع`شلا نم ¸ب`ع ¸ _' `.`دد, · `يرو·لا .ايس ¸ا·, . ة,رلا ‚¸ ر· ´و,' _ر- ·,
· ‘ي-ا ¸, “ `ح' _·رعي . _قا,- ا· _,ت, `,·† ™ ,·.'ا لا- ري- ن,ك, ن| c=, , ,,
,, ¸فلا ¸- -·,=ب رف,و — لا,-ا .-=و ر=«لا . 
يŸ `ن, ةماس', ر`· `ن,ا ¸ع· ا¯ . ا,م رارلا بعل `,س.ا .ا¯ ` ¸لا ’.ح ا·,·
. .ا·· ¸ · ال ةم `ن, `-,
,· =ا ن· ,·`ع`, بب, .¸ ر``.لا `¸ي., `ر´لا, `ر•لا `,•ا.' ام •اسان' `’•·ر·
. ·.وم `نم ¸_- ¸, . ·` ,ر `نم ¸ةي·ا· ¸ و·, . •اعسا, `··Ÿر, •ا`ي· .ا¯ ,·ح' `-· . ¸ج,
. ·ن, ةي·ا· ·† ,ر · ب· . .ونلا راب¯ Œر·ا, . ة·.لا, .,ا·, . =ا ة ·ا~ ` ن· ¸ر·أ·
. ¸.·, ‚¸ ¸ .·, `نم, . ¸‡´ن ‚¸ ¸´ن `نم _ب.أ· . `,·لا, `,·ا, ر•لا, `··,ا, . ··`Ÿر ‡ ةعس, ¸
اك·ˆ -شي-- - ل نœ · ¸ر ·› ¸- ¸ر-| ¸-و _ . ¸ -م-`ن ار` ي€- c, ,ل -·لا ن| ب cل›
,,.فن|ب ا- اور` ي€, _ ت- ¸;,ق _·- ا ,م-ن| _ · ‚اعت ·لو·, . ¸ ام,· ¸-,يص- ¸`- ,كبا =| ا -و
•·· ¸- ,ف-,و ,ك,=,| ت,.· _¸ . ¸ اق=† ءا- ,ها ·ي«=|ل -«,ر=لا _·- ا,-ا«ت=ا , ل| ن| و _ .
نزحت ل
180
¸· ا·,· . :نا,ح', :مو·, :مو· _· ا,يل' ة`ير-س •ة., ي· .' `.دد,
ة لا .ا· ةداي· `نم ¸ة` يب~ ¸ة.و, €`ˆ-' Œوس `ن´ل, “” _ ني' ` نم `ن´ل . .و´·أي ام ` .•ت
. اين†لا ¸ `·Ÿا, . .ا–لا, `, س, . •Ÿرلا, ¸را, . ¸لا-ا ب·ا · ¸·, . ةعير`شلا دا`,ر,
. _,نا . ¸م.ا ر`.·,
˜لا , · و,' و· . , ˜·اج ,يل, , `·`‹ا . ´¸´يرم' ¸_, ¸´نان ,لاعلا `’ب-·
‚¸ `ر=ن, . `:· ام _· =ا `ر´شن ., . `:· . اي· `ر„´ن `رشبلا `ن- ان¸ · ¸وي . ,··
ا`.ي ام _· `ر`-ن, . ا,ي· •ر`شلا بنالا ‚¸ `ر=ن ., . اتايح ¸ ,=لا `يوسألا بنالا
. ان· اب `عن ., . ¸ ,كن=,_v ,ترك= ¸·ل _ . ,, _,شت ل ¸¸فن ¸- =اب ›,-|و ,, . 
· ‘ي-ا ¸, — -,·ق ¸ ·ا·† ¸-„و — -·r =ا _< — -’' ·ر-ƒاو š,=| ¸- ,,
_ب ·ر«· ¸-„و — -·r -ي·- =ا 3ر· — -’' اين=لاو š,=| ¸-و — -م†ا_ يهو اين=لا -تت|و
,, -ل ”ت· ا- ل, اين=لا ¸- -ت|, ,و — -ي·ي- .  ¸ ¸ _|لا و =اوام.لا ‹·- ¸- ,,تل |= ¸·لو
ن,ك·– , _ن|· -·لا ¸ل,«يل رم«لا و ¸مشلا ر¬=و _ .
******************************************
ا,·رت-ا ا•-|و
. دا-¸ل ¸ةلا-لا ·را´·. . اي_بيس ةري,ج ‚¸ ¸`ن . `¸س,ر Žا· , Œ,ر-س ,
. · .و†ي·ويشلا ·لوي ام Œ·- Žاعلا ¸ •ةر,م •ة·ا· •ةو· €ا· .' يدا`ي .ا´· . =ا, ر´لا,
. يحولا _· ةرو=م ¸ولا .' · ا· نعم, . ةدام ةاي-ا, . ·ل¸ ¸ ر=· يت لا -·لا ·ر =·
ا,ي·- ‘ا·لا _ .
روبم _–لا ي,ا- . ةر• =لا `¸و´م ·ن. š €ا·, ا· ·ل .ا´م . -لا .¸
. ¸ر.ا ¸ =ا _,ل `.لاž . ةدار¸ا
,' - ةي·ويشلا وس ¸ب· ن=او, `¸م·س¸ا ر´لا ,عم ¸ •ام •ا·اس' `’,ا·
· ةي.ا ·· _ ر¯· . ¸, - `_ي·ولا دا-.ا ¸ ,ل ام· ,ه _اصب| و ,,ت=··| ”·«ن
نزحت ل
181
ن,,م-, ,,نا ي€| ي· ,ه_ذن و ¸·ر- لو| -ب ا,·-–, _ ·`,,ي· ةي.ا ·· †,ت Œوس ·¸ا·, ¸ _ت| ·
,,ق,· ¸- .«.لا ,,ي·- ر¬· =-ا,«لا ¸`- ,,نا ي·ب -·لا _ . ¸ ,,ي ·- ا··= _| · ا,ˆر-|·
;ر-لا ¸ي= ¸ — _ -,نذب ا نذ-| ا ·ك· ¸ — _ نور-ش, ا ل ,هو -ت€ب ,,يت|ي· _ .
****************************************
_«م-ا _- `=ا…-
ايح . ةي·ويشلا .., ¸ ةعار ةلام, . `بي-· `··¯ ,ةلاسرلا , ة- ¸ .ا`ي,ل
,ا·اˆلا , ةي-. ¸ •.ام ا·دا`,ر `ح‡ ' ب´· . `.دا·, رلا ‚¸ .ا–لا ةيس اوسر'
. •ة´·م ., •اران ., •ةج ., •ا·¸ €ا· `- `,· .الا ‚¸ ان`ع. · ا,ي· ¸وي . ةيس,رلا
· ا,ي· •ةلام `.ا`ي,لا ب´· »  Œوس `,´ن' .و=ت' ““ _`-ا `ر`-ا ا,†ي' ,´ل •اب-·
. رير-ا ¸ ¸ش· .الا ¸ ¸علا رو-ا .,رت Œوس, . •اŸرا, ·ر· _· ,´`,ر ‡.`,رت
,ƒ •.¸ `,´ن¸ . رالا ¸ ¸,علا ة-ار .و†شت Œوس, . ر`و´لا ة·ر·ر .وعت Œوس,
Œار-.ا, ¸·–لا, ·يلا :ل· `ر·' . `ن´ل, . ·نوشيعت يلا ,´نار- ,`تر- :ل·
.ا‹ ·, `¸ر', . ¸· ·, `·وي ةي·ويشلا .¸ . `,´س,,ر ¸ يلا دا-¸ا, ةي·ويشلا, .¸ ¸` -ا,
.. ¸ة-ين ·, `¸عس, . ¸ ة·ا- ·, ¸·, . . ¸ا· ام ر-¯ ‚¸ « ¸ ,هر· ·| ن| ”.¬ت ;|
:ي,= ’¸ ˆ| ,ه ¸ب ;ا-ن |لا · ا ل, ,ه ن, ن, ·«-, و| ن,-م., _ . ¸ ن,,«ف, ل `ب, ·ق ,, ل
ا,ب ن,-م., ل نا›¹ ,,ل و ا,ب نورص,, ل `¸ي-| ,,ل و ا,ب _ . ¸ ¸- -ل ام· -·لا ¸,, ¸-و
;رك- _ . ¸ --ي«ب ¸بار. · ,, لام-| _ . ¸ ;, , ي · š,`رلا -ب ==ت=ا ¸.ا -ر · ,, لام-|
.=ا- _ .
·· _· •اب.ا· `,ي و·, . , .ا·اعلا ي,· `ب·ام , .ا¯ ¸ داعلا ··¯ نم,
ةر=لا .¸ · ·اعم ام `··¯ . Žاعلا ¸ _·, يلا .ي-لا دا-¸ا ا· _·, . ةي·ويشلا
را´·.ا ¸·', .و-لا, •اي· .و·اعلا ام' . ··س¸ا نيد . `¸-ا نيلا ا· ¸بت ة`يولا
. دا-¸ا ب´ترت • .' ` ن´· ا·,· . ةر.الا ةعلا ¸ ن,,«ف, ل ,,· ,,ب,·ق _·- _,|و _ .
نزحت ل
182
ة·ي=- و·, . ,, لا· ¸ ¸ا~.ا · `-`ي اب ` ·ب' و·, . ر´ل ة.ا· ة,ر. دا-¸ا .¸
·‚اعت, ·نا-بس =ا ¸ا· :لل, . •ة·ي=- ا,م ˆ¯' `ر·لا Œ ر· ام ¸ ....c= - ·لا ي·| _ ::
=ا · _عي _نا.لا .' · ةييت `ن,ا ر¯· •¸, . ` ر·اƒ و·, . ·ي· ` : . رم.ا .' · _عي
¸, . · ~ا, ¸ ·, `Œرعم `·ن' ¸,علا _م . .و·ر· .¸ ر·ا=لا ¸ `ح' ·` ر´ي Ž - ‚اعت, ·نا-بس
· _سوم ¸وي :لل, . ·-اد ¸ =اوام .لا ب_ ل, ءل–.ه لزن | ا- تم·- =«ل لاق
ا_,,·- ن,-ر· ا , c·»|ل ي` ن,و ر·\صب ¸ _vاو _ ¸ اب _ر. Œا=لا ر-¯ ¸ .و·ر· ` ن´ل, .
· ·ب· ¸ _م·.ملا ¸- ان| و ¸ي·ار=, , ·ب -ب ت·-¹ ¸ ذلا ل, -.ل, ل -ن| ت·-¹ _ . 
**************************************
·ا•·لا ‹,ر| ناžŠا
ةيح , .ا·¸ا ` .ار` -م †ب=لا , .ا¯, . , ,علا ر.· ¸ _-ي =ا , .ا¯ ¸
,· =ا, .ا·¸ا و· . ·مو·, ·مو· `نم ¸ -لا ¸ بعل ¸ع`م ر·¯' .' `.ج, · ¸·,
. ·يل¸ رم.ا `—يوت, . ¸ج, ¸ -·لا _ل , ¸ر-| ¸`,·| و _ . ¸ ن›œ ب ا ل, ¸-,يص- ¸- با=| ا-
-,·ق =,, -·لا ب ¸-–, ¸-و -·لا _ . 
. :ل· و- ,' ,يلا, ا.رل ·ب· ,ي . ¸ر·, ¸.ا–, ا· .' `,عي `نم ¸ ,,·- _=, و
,,ي·- تنا · يتلا ل:†vاو , هر=, _ .
ةبي.م _`ب.`ت Ž _' `,·', ¸ب· ¸· `’,ا.' `· .¸ =ا نم
, . , ¸يرا¯ ˜´ل' , , . , .ويرم ¸سر¯ , ¸·م . ¸عم·لا .ر·لا .ا`¯ .¸
=ا, .ا·¸ا و· ا·¸ ,·ايح ¸ رو·لا `يدالا .ر·ل لا .' .و·رعي . , ¸-ينرا¯ ¸ياد ,
’-ب.' _لا .ارا-ن.ا .داوح ¸ ,=·.ا `رلا, _ب´لا ببلا .' ا,ر¯·, . ¸ج, `,·
. ¸لاعلا ` .ر - ¸ج, `,· - =ا ن· `¸ار·¸ا, ` دا-¸ا و· ا`ن¸ . .ر·لا ¸ •ةر·اƒ ¸ ,, ل
با.¬لا ; ,, ا,.ن ا مب `=,== ` باذ- _ . ¸ ءام.لا ¸- ر- امن| ك· -·لاب =رش, ¸-و
¸‹ي¬= ¸ناك- ي· š,`رلا -ب ¸,,ت و| ري=لا -ف=¬ت· . _
نزحت ل
183
_يرا, ا·د· ¸ , س,.ا •رشلا , ةيرج `.ر¯· ·· / . / ·.·~ ن· • ·ن . .·
نم ر·¯' را-ن.ا ’ل,اح ا,`ن' · , •و, _روج , ¸,الا `¸´يرم.ا ˜يرلا ةي· .ار¯م
. ¸- • .' `’ل,اح, . `·`نا=م .ولا `ب=ت ةي,ا·ا ‚¸ ةرايلا .دا·, . ¸ةرم
· `¸الا ¸ا· . •اي •.ا· ¸تا· ¸لا _م ا,ي· ¸تاي ¸ح ' ة¯رعم .ام,· ر–ح `ل
¸ا· . ةلا ·ل •ا·ي·  ·  ,, _ا·لا ¸ه| ¸- -ن,,, ·ن ‡ ¸‡‡· . `ˆ.ي ,· ·` حارج ·, `.ا· ““
..ا· .يلا, ¸ ا-·= ن,·.¬, ,,ن| ن, ,.¬, ,ه و ا ين=لا ·ا ي¬لا ي· ,,ي-= ¸ˆ ¸,ذلا _ .
·‚اعت, ·نا-بس ·لو· نعم ا·, ¸ اك·ˆ -شي-- -ل نœ · ¸ر·› ¸- ¸ر-| ¸-و _ . 
.و.و, ¸ع¯ر .¸ . ¸ا-ا `’·, ا,م . روم.ا ·· ¸·م _· `·ي . ,لا .¸
. ابح¸ا, `,·ا, ر´لا, `,·لا ا· ¸¯ اي,`ت • .' .اي¯ ¸ Šو–-, ¸Šوش-, ¸ ءا ن¹ ¸-و
_ˆرت c·-ل _ا,·لا •ار|| و š`,.· ¸ي·لا _ .
· ¸وي· · ل·., ··ار-ا ن·, . Žاعلا ا· `ن· ¸.اي .¯رلا .¸ ¸ ن, ·- –, ا ل ,,ل ام· _
ر,ƒ, . ¸يللا .ا,, . ة--ا ’ما·, . ة--ا ’-`., `·, . .ا·¸ا ن· `,·† دري يلا و· ام “”
..ا·ˆلا _=س, . †¸-ا ¸ ‹¬لا -ن| ,, ل ¸ ي,ت, _ت- ,,.فن| ي· و 3ا·\لا ي· ا ·تا ,¹ ,,,ر·= _ .
•ا- .' `,· `¸بي  ¸-ي ¸ما¯ ` نيد ··س¸ا .', . ةدابعلا †¸-ي `·ل¸ =ا .', . `•دا.
. Žاعلا ·عي •.' ¸ _«·, لا ·ور-لا ب c.مت=ا =«· `¸.¬- ,هو - ·لا _ل, -,„و ,·., ¸-و _ .
******************************
`=ا„_. _ا فكلا _-
ر–ح ·` ن' ر¯· · , ·ام.ا ‚¸ ة_س , .اوع, , •و, _روج , ˜يرلا .ار¯م ¸
. •ة·ا· •ة=م •ةŸاج ا,`تجو· ¸ا· . و´سوم ¸ `_ي·ولا دا-.ا ˜ير . , .يجر, ةŸاج
ةح·م :·ل,', _ار.ن , •و,, .. . `™,ر ., .ا·¸ ا,ي· ˜يل ¸ ·.,- ,, برق| ن=•تلو
• _ا صن ا ن, ا,لا ق ¸,ذلا ا,·-¹ ¸,ذ·ل _ . :·ل,' Œار-ا ·ل·. _م ا· €رد' .ي¯ ` ر=نا· .
نزحت ل
184
“” `¸-ا =ا نيد . ··س¸ا •و, Œ ر · ول .ي´· •ا`يبن _ب.' رم.ا .. ¸ ري† _ت,, ¸-و
¸,ر=ا¬لا ¸- ·ر-ƒا ي· , هو -·- ¸,«, ¸·· ا·,. ;:=Šا _ .
•رلا , ةي-ا=بلا ح' ن· .`-ي و·, . ةييت ن,ا ··س¸ا _يشل ¸ةلاب ا· _ر¯·,
ا•·ج ا·¸ ةييت ن,ا اي `,´ل ام · ةييت ن,. †¸-ا=بلا ا· ¸وي . , ة·ر-لا ةي·و.لا ةلا–لا
.ر,ƒ را´لا ¸و·لا رلا ‚¸ ا`ب·· ا·¸, . `’=,, ا`مار¯ `.را, - ةلا ¸·' _عي - `,´يل¸
,ن', . `—ي, ¸وي-· `ن- ام' ” رالا ¸‡·م, ,´·م, ا·م ام يرت' · ةييت `ن,ا ¸ا· ”ا`مار¯
. دوس' _ب.' —بلا لا- ا·¸, . —ي,' _ب.' دولا ¸, ¸-د ا·¸ `¸,.ا· . `دو` س `رلا, . ` ¸•`,
¸·' `ن-, ايل¸ ,`يت' ا·¸, `رولا ا· ر,‡ƒ ر´لا ¸·' _م `,-د ا·¸ . ¸رون ` نم ةي, `,¯· `,نأ·
. رالا ¸·م, ا·م, ,´·م ا,· . ,¯` داوس, ,´`م·ƒ ر,ƒ . ةلا, ,=·.ا رولا ¸ ا -|و
نو=لا - ا,ي· , ه -·لا -م- _ يف· ,,ه,„ و ت=يبا ¸,ذلا _ . 
**********************************
-,›ل,· ·.ا_,
ةرس' _م ن´· . .الا, .ل ¸, . .ر·لا ¸ `¸ري ··س¸ا د·, `نم `بلا~ ب··
‚¸ `ب·ي· . ر¯ابلا ر-لا _م يي .ا¯, •ا`يم .ا´· . ة·لا ,عيل . ¸ةر·ا¯ ¸ةينا=ير,
_بي, `_¯ري, ·` ,رل `-ي· `· ·.م ‚¸ `ب·ي , . •ادرا, .ام .ا¯, . أ.وي, .الا روب.
_رم' · ¸ا· ” ¸عت ا·ام · ¸·اي' ع, ·` لأ· . •ااد `·=ح·ت ’يبلا ¸ `Ÿو-· `’نا¯, . ``-ي,
· ¸ا· . يت , :مون ¸ ™اترت ¸ح ر¯ابلا ’·ولا .` ر` -' و· · `’لا· . ا· ¸ع·' • .' _يد
ر´ت ةدار¸ · `’لا·, . ا,س'ر `.`,,· . ا,·, ن· ة·.لا `.ر` -' ا·¸ ¸`م ¸بي . _ر `ن´ل
““ ي-ا ¸ ·ا ·صلا ;ا ق,و - ·لا ر·› ¸- `_يب ا لو · _ا •ت ,,ي,· ت ال لا„ _ _ .
‚¸ `’ح,' _لا ¸· ةدار¸ا ·· . يحولا .ا=س, . ¸يلا ةو·, . .ا·¸ا ةدار¸ ا,`ن¸
اولا· . .و·ر·, _سوم ¸, `¸لاعلا Šار.لا ة=- ¸ ¸لاعلا `.ر =ا, اوم¯ `·, .و·ر· ةر-س
· .و·رل ¸ ¸اق تن| ا- ¸قا· ا نر=· ¸ ذلاو =ا·` ي, لا ¸- ا نءا „ ا- _·- =ر·–ن ¸ل ا, لاق _
نزحت ل
185
. ة=-لا ·· ¸ ةلاسرلا ·· ا,†د,ي • .' `,,ي· _ب.', . · ·ب _`س ام يلا ي`-لا و·, .
. رابلا -لا ا· ‚¸ ةيولا ة·دا.لا ة´لا او·„ بي •.',
·`ع=ي ةيم -أ· . يحولا ‚¸ ·و·ي ةيم ‚¸ ¸يŸ `ن, `بيبح ¸-د `ل
. •اي, ` .ر ¸ل ¸ح `,·ا ., ™ا. ., .' ا· . •ةع=· •ةع=· .يلا, ¸ =·- ءا=,شلاو
,ه _,ن و ,هر„| ,,ل ,,`ب_ _ .
· شنأ· . .ولا ةشم _· ´ي· ` ن, `بيب`- _·`ر,
•ام ¸·' ¸ح _ا,' `’ل, ¸·ر.م =ا ¸ .ا¯ ¸بج `ي' _·
**************************************
=ا ·ر=·
. ةر=لا ’=يسا .` _يرلا ’.·, ``·`رلا ر-Ÿ, `··=لا `ا ا·¸ ¸ .=ا- `š, _ ا ,تءا„
¸,`=لا -ل _ص·¬- -·لا ا,-. ,,ب =ي-| ,,ن| ا,·»و ¸ ناك- ¸· ¸- _,ملا ,هءا „و _ ر`ي‡· .
· .ار–لا, .ارلا, . .ا-رلا, ة`شلا ¸ ·`,ر و·ي ,لا .' ¸ Œ_¬`,.ملا ¸- نا · -ن| ا ل,··
143 ن,·-,, ;, , _ل, -·=ب ي· .,·ل Ž _ ‚¸ `Š` ر–م و·, · جاح ’·, =ا ¸أي _·´لا .¸ .
_· `بع` ي ا¯ ·ي· `بع` ي . ¸ج, `,· =ا, . · بنا- ‰أن, ¸ر·' ·` ب=م ¸ - ا·,· . ·`,ر
. ¸=لا ` Šدا-`ي ا¯ `Šدا-`ي ., . .الولا ¸ ,,-.ا- ,هو - ·لا ن,-.ا¬, _ نيلا .¸ .
¸ي· يلا . .و·ر· Œر-لا „ ¸ا–لا €ال يم·ت .¸ `,· ام _ا`.لا ’·, ¸ =ا ‚¸ .و·-ي
· .ا,.ا .او· ع, `·ل ¸ ¸,=.فملا ¸- ت·· و ¸,ق تيص- =ق و نƒ¹ _ .
ةير رشتات .' · ’يو´لا `•ارعلا ¸حا ¸ح `ˆ-`ت ةينا=يˆلا ة·ا·¸ا ة·ي· `’ع‹
‚¸ `’·ر` · ˆ-ا ’ع‹ ا· . ةي´يرم.ا ,دارو¯ ةي., ¸ ’نا¯ ة,الا ةينا=يˆلا .ارŸولا
“ ` .-س, ةي´لا
نزحت ل
186
_م . ¸ج, `,· ا·ر~ا· ‚¸ ..,· ¸•·م · ةر=لا ايسا, .¸ ةر·ا=لا ·· `ر·' .,
· ‚اعت ·, .ا·¸ا _· ةرو=م ¸ولا .. . ,,ل·., ,· ر¯ _·- =ل,, .,ل,- ’ ¸· ,,
,, -نا.`•ž و| -نار`ص·, و| -نا.`,,, ·ا,ب|· — ·ر=فلا . 
********************************************
**
_م.- ¸¸„|ب -`نœ· — 3_`رلا ر -|ت _·- نزت ل
يلا¯ . · تاب·ر ر† -أت ` نم `¸ي, . نم,لا `ردابي, . •Ÿ`رلا نم ·بي.ن ¸-عي يلا
_ر· . ةر`م `•اŸر.ا, `روم.ا· “·ام¸ا `ع, .¸ `,„ي . ·` ن' ,عي, . ة·.لا ¸ ·ام¸ا `¸,اي
. ¸ ةس .ل' ¸- . ةي-ا ¸• - ¸ب· ا,م ¸ ·, ·•-ت.ت :· - ·لا ر-| _ت| _ . ¸ =.ر, ن, و
-·=فل .¹ _ :· ¸ري¬ب _ .
« ة·لا ,-·, . رجالا ج نم :, ·و·' _¸ `,, لا » · `ر· ¸وي ة¯ ··, .
. ¸ج, `,· =ا .ا·' ` نم •ا_·¯ `.جو· . _يرالا ¸ ير´, `’• ~ `· . ة·دا. ةي=·
¸لا نم •ا_·¯ `.ج,, . .ا-`علا ب-علا · ™و=لا, ةر,ا·لا, لا, .'`لا `نم `,··
ر` · ة¯ ¸`` · `’¯ردأ· . `,ي· ·, =ا ام · ¸·ا-`لا, ¸¯او`لا, رولا, ¸´لا نم `,··
. ·· =ا ¸.ر -
*****************************************
_·ا·لا ¸م-لا ¸ ¸م€نا
ةلاسرلا ة,را- ¸ ,·اوم' اون' ¸ا, ن, ¸اعلا, ¸ .‡ - ن, ةيم', ة_·لا ن, يلولا .'
¸-ا ة•ا-, ¸ ن,, ·€, ,· ·ر.- ,,ي·- ن, كت ,· ا,ن,«ف·ي.· _ ¸لا نم •ا_·¯ `ن´ل, .
.ا·¸ا `™ر. ا• نب`ي, . ةي–لا `رام ا• داش`ي ··ل . `,,لاومأ, .و-بي ¸ امن œ· ¸¬,, ¸-و
-.فن ¸- ¸¬,, _ . ة·لا `,`-·, رجالا `‡ ج ا·, .
نزحت ل
187
نم ¸ةحرم ¸ ¸· ا·,· · , -ا , .اوع, . ةيدو,يلا , _ام الوج , .ار¯م ¸
ا·را´·', ةلا`–لا ا,دابم ةم- ¸ . ¸Šا=نا ·, • ة·اس ةرش· `’س ¸عت ا,تايح ¸حارم
. ا•ا¯ `ر =ي· .ا `نم, . •ةل,د , .ويروج ن, , _م `.ج,' ¸ح . ة·ر-لا
¸¯', و· ¸ `,· ا·¸ . •ةحا, •ة·اس ول, .وعي . ¸لا .ا,' ` نم •ا·ول' `’ي'ر,
¸Šاي., ¸·ون, ¸.ر`, ¸ ¸_vا _ ل, ,ت·قا ·ا -·لا ¸ي,= ي· اورفنا ,كل ¸يق ا› , ,ك ل ا- _ .
’· ول · ¸ا· ” `·ات .' · · ·' ¸ا· . ·ولا ¸ي· . •ارا·, • ·يل ·· ¸ •ا,,,د `ر· .ا¯
. ¸`ي·ر `’·ا. را,لا ¸ `’· ول, . ¸•ن `’·ا. ¸يلا ¸
ةل,د نم `_=ي .ا¯ · , `,´-ا, `.يلا , .اوع, , .ايد _وم , :لا·ا .ار¯م ¸
عي, . .ا·اج.ا `ر–-, . •ار,ج, •ا`رس . • ·يل, •ارا· . ¸ةيم ‚¸ ¸ةيم ` نم, . ¸ةل,د ‚¸
ا· . `·اترحا, · `’· . .ار¯لا `ب´ي, . .ا·اعلا, . .ا`.لا `¸`ي, . .ار·,لا
,`- ·, رجالا `ج ا· `ن´ل, . ¸لا نم ¸_·¯ `,`-· €ا·, . ريŸا-ا, ةدرلا .او-¸ `‡ ج
. ة·لا
¸ ,¸ `_بت Ž ¸.Ÿام `نم `’¯ ول اناب`ي ن, ¸`·· ` نم ةي=لا و,
,•ر–· . -لا او´س •ا,اب _ر-', . _ارلا, ةلا=بلا, ةلا=علا `ر· .راح `ل
· ةلا=علا, _ارلا _م .¸ . •ة–· ., •اب·· `ر=· . .الا .,· . •Ÿ`رلا اوب~ا, اوجر-ا · ¸ا·,
· اشلا, ¸علا _م .¸, . `,·لا, `,·ا, `_.علا راي·.ا, `¸لا ¸رلا, ر´لا, ¸,اسولا
ة`يعلا `¸ارم.ا, . †,·لا, †,·ا, `¸لا ان· ¸,ي Œوس, . ةداعلا, رو`ب-ا, ر,رلا
’-·, . ¸ماعلا ’·ا, . `_نا.لا ’`ع· . ةاي-ا ¸ ·ر,, ¸¯ ·ا· ا·¸ ة`يلا, ة`يب.علا,
.ار,`لا, . ة`ي,د.ا ` .ايلا, `,¯ارلا, `.اي-لا, . ة`يو·لا, ة`ين,اعلا, ة`ي_-ا `.ا`يعلا
.. ا·` ر`ي‡·, ة` يعلا ¸ ا, ·م-ا ¸ق و _ — ¸ ¸_ |لا ي· اورشتنا · _ — ¸ ا,«با= _ — ¸ ا,-_ا =و _
. ,, ·=, ¸م- ¸- ¸·|, نا· .وا. =ا _ن ن,و ,, . 
ر‡¯‡ ·, . ¸.ا,س,, ةلالا ·· ` ن· .`- . , ةاي-ا ة·ا. , .اوع, . `.ا¯ ا`رل,
. ةاي-ا ¸ ,·ر,, .وموي . ¸الا نم •ا_·¯ .'
نزحت ل
188
.وم`ي ., . ,,تايح `رس .و¯ر` ي . . .اوم.ا¯ ,,`´ل, . .ايح' ¸الا نم `_·¯,
•ا_- ,,ن. ., . `,,`م. ., ,,بل ¸ . لا,¬لا _- ا, ن,ك, ن |ب ا,ˆ _ _ . ¸ ل
-·لا ¸ي,= ي· نو=ها•ملاو _ر=لا يل و| ري† _·-–ملا ¸- نو =-ا«لا ¸,ت., _ .
¸وسرلا -م †,ت `’نا¯ _لا .ادولا ة'رلا .¸  ’-د, . ةاي-ا ¸ ا·ر,, `’ما·
ةلا ر,`لا ا• ¸ ,كت,•-| ,لو ¸-·رش- ¸`- `ري- -·-–- --vو _ .
¸وسرل ˆ`لا _. يلا `···لا :ل¯,  . رم.ا ا• •ارجا ب¯, . ·ي· ام ‰` د'
ةرا-`لا ¸ ··وم .. ¸ ,ه=,„ ل, نو=•, ل ¸,ذلا و _ .
·ا· ة`ي´يرم.ا ة-لا ` .اي.ولا ’-‹ ·٩٨~ .و-س ¸لا ةا·†لا ¸و-, ·
¸ ¸-ا. .ا–·' او-ب.' . ··س¸ا ‚¸ ا`,·ا ا·¸ . ‡ة‡ ‡لا, ¸ج`,رلا, ¸مر-ا .. . ا´يرم'
`,,تاع- ¸ ‘ا·لا ي· -ب يشم, ا_,ن - ل ا··-„ و ·ا ·يي-| · اتي- نا · ¸- و| _ .
.اح.ا · ˜لا `ب., روم.ا ¸ دا`لا دار' `نل .اع·ان . .اي=· .اا .ا.ا·د
. _ا·ولا,
™ لوvا ¸وسرلا .' . ´¸· ‘يح  · ` ·ل ¸ا· ,, ˜.`==و ين=ها ,,·لا ™ ¸ق ,, . 
. `,م `·ا,ر
™ ˜ا·لا ·ل ¸ا· · د,اد _' · . ¸يب· ن, ن`ي.` ح ‘يح  ·  _م»| ,,·لا ™ ¸ق ,,
,, ي.فن ر= _قو — ¸==_ . 
¸ل =ا نم .و· ` ن´ي • Ž ا·¸ ` ·`دا,جا ·ي· _- ام `ر·¯أ·
ر´لا · بعلا `درو`ي . .ولا ة ي·ار¯, . ›`يعلا †بح, . .ابلا ` ¸`ش·, . ةاي-ا, `¸ ع`لا
. اينلا ةاي-ا, ,, عت _· دو,يلا =ا ·. ·, . ¸·` رلا, •ر.ا, ¸لا, ¸‡‡لا, ر`.لا ¸ي.,
· ¸ا· ¸ .ل| رم-, , ل ,ه=-| .,, ا, ·ر=| ¸,ذلا ¸- و ¸·ا ي- _·- ‘ا ·لا ¸ر- | ,,ن=•تلو
ن,·م-, امب `•صب - ·لاو رم-, ن| باذ-لا ¸- --ز-زمب ,ه ا-و ¸-·= _ .
. ايا–· ا·, ™ ا,·- ,ا,بلا ةايح `’نا¯ ول, . ¸ةايح `ي' ا,` ن' · `دو.لا, . ةاي-ا `_´ت
. ا,ي· .و.ر- `,,`ن,· •ة.ي-ر • ةي.- `’نا¯ ول, . .ا,ا`-علا,
نزحت ل
189
™ ا,·-و , · · `·ل ¸وي· `يدو,يلا _ي .ا¯ `يدو,يلا .. ¸ةس .ل' · ل `راي-ا
¸يو=لا رعلا ا· .,يري `,·' ‚اعت, `·نا-بس ر¯· . ¸ةس .ل' `›· · ي' . ¸ ةس .ل' •احاب.
_ =ت ¸ران ‚¸ ,·` _.م “” ةيا,لا ا· `·وا· ول ` ن´ل, . ¸ ال ,ه و •ز-| ·ر-\لا باذ-لو
نورص·, _ .
. _·``ي =ا, `,· . · ةماعلا .ا¯ نح' `نم
¸ ’ن' `,· ا·ا· . `ر`ي-ا `·م `ب=`ي, . _·`ي .الا ¸ •ا·¸ €ا· .' · نعلا,
·لاŸ', ·‡ ش¯ . :` • :`,ر ’¯, ا·,· . ¸ر.ا ¸ .شك,و ·ا -. ا›, ر==ملا ”ي•, ¸-|
ء,.لا _ . ¸ نا-. ا›, gا=لا ·,-. ”ي„| `”,رق ي`نœ· ي`·- ¸ .ا,- cل|= ا›, و _ . 
·جا- _=- •.' ˆ`.لا ي, ` ¸ -' ا-ي .' .او,·ل Š`رلا نم``م,
**************************************
-يلا† ‹·اق. c تاي- ¸
· ·تار¯م ¸ `ي,ا==لا ¸· _يشل ن`ير` بع`م ن`ير„,`م ن`ي·وم `’ي'ر
_بي .ا¯ ايح . .,_, _~ا _· `•ر·ي دا¯, ·ن ن· ‡ .`- · ¸,.ا `.·ولا
ول †دوي, . `·.ول `ن·` ي .ا=-لا :ت ¸ .ا¯, . ·ي· •ا`ي`·م ¸ `ح, . .ولا _· Œرأ·
. ·ا,م ·· .ا·¸ا ¸.ي· . _ا`.لا `··, ·نا·¸ د`-يل . ةاي-ا ‚¸ •ة·اس ول, دا·
¸ و· اي,, .¸يعلا =ا ’ي, ‚¸ ايروس ` نم ¸ة·ا· ¸ ·· ·ن' ر‡¯‡· · _ا·لا `.·ولا,
·ا· . .ولا _· او·ر', . ,`,`,ارا, ,`,`ماع~ _,نا, . ·اي' ة· او,, او. €وبت .ار-.
. ¸الا _´,', _´, . ةنا`نر •ة`راح ة` ييحوت •ةب=- . ةاي-ا نم Šادولا ةب=- Šولا ¸ _ل',
··· ¸ ¸ج =ا .¸ `م ., ` ¸ع`م €ا· ˜يل ·ن', . _ترا .ا·¸ا .' ` ˜ح', ¸ ي· ¸- -ل|.,
¸ن |= ي· , ه ¸; ,, ¸ · ¸_ |لاو =اوا م.لا _ .
· ‚اعت, `·نا-بس ¸وي ¸ ,, با=| امل ا,·ه و ام· `•·· ن,ي`ب _ --- ¸تاق ‡ي,ن ¸`- ¸` ,|· و
¸,ربا صلا ”¬, -·لاو ا, ناكت=ا ا-و ا, ف-ˆ ا-و - ·لا ¸ي,= ي· _ .
نزحت ل
190
., . .و,ي ·· . ¸ةد·ج, ¸ˆ., ,·.ا·' .,`-ي نيلا .ايو·.ا ¸م,لا †ب- =ا .¸
¸, . ¸شلا, .`ع–لا, ةل„ل .وي´ي ., . ,`·او· `را,ت ., . ¸أيلا, ابح¸ا, .و,ا.`ي
`,,ي,, `,,لوسر,, ,,` ,ر, ,,نا·¸ ةبير. ¸·, . .و=,ار` ي, .و.او`ي, .,`.ي ¸-–'ا ,,
,, `•- “ ¸· ¸و .ي-=لاو ¸-–'ا ¸- =ا _, ”-|و ` •- ¸,«لا . 
· ¸ا· =ا .ا· ¸ - `·· =ا ¸.ر - ¸ ر´, _' `_`ب`.' `’حر`ج
’يم د `_ب`.¸ .¸ ’ن' •¸· ’يل ام =ا ¸يبس ¸,
¸وسرلا ا• ¸-يل را·لا ب•‡ ¸ `·عب.¸ ¸ ر´, و,' _.,,  'ر· . _· . .رعلا نم
ا,ي·  . =ا .·,, `’ˆ·
¸ :عب.¸ `_. · ¸ا· ” ¸اج`رلا `ب·ت :ن', . : ·ا- ¸ †ر`لا ام · ةرعل ¸جر ¸ا·
. ¸ج`رلا ,· ¸ ·عب.¸ ةر· _.,, . ةر· ,· ¸ ا,ع.و· . :· ¸ ¸عب.¸ `-, . ¸·
. ·عب.¸ ةر· ·ل _ر-أ· `ˆ.ي Ž, . Ž.ا نم ¸جرلا ™ا.· . ·بحا. _ب.¸ ` —· ¸¯,
. ¸اح.ا, ˆ`.لا, ي' . ¸ا=,.ا `’ب· ا• · ¸ا·,
·ي.,, =ا ةيا·ر, `رعشي· .·م `بير· ·و·, ·~ر, =ا .=ل .' نم,لا `™ر`ي `,م .¸
الا- •ا`,ر ا· .أ, `رعشت ` .حا,,لا, `روي=لا, `.ا,ا-علا, .ايح.ا, `.اا´لا, . ·نا·¸ ب-
•ا·Ÿار, ¸ ,,¬ي,.ت ن,,«فت ل ¸ك.ل و ·=م¬ب š` ,., ل, ¸ءي= ¸`- ن, و _ .
`-`ي €`_· ˜يل •ا~ `.ر اي ``.ت ¸·-ا ¸¯ `·ل `نم اي
بح · .و,ي, . ¸ر.ا •و ¸ `,,ييأ, `ب-ا .ومري .`ر-ا ’•·, ة`ماعلا . ان·
¸ر.ا, .ا,الا ر~ا· اي :يي ¸, . ¸˜,اي ¸, ¸ . `˜,اي ¸ Œن, ·ر¬ت ا- ,ت,|ر·| 63 {
ن,- _ازلا ¸¬ن ;| -ن,-_زت ,تن|| _ . ‚اعت, ·نا-بس . ·يل¸ `·†جوت, . يˆلا يحوت ة·,ن ا,` ن¸ .
نم _ر-' . ˆ`لا ·· ا`· - _·' و·, - `:ش¯ ي-ا`ب· `_`.لا `بي=-ا ·ا·
· Šولا ¸ . · , . ¸يلا „¸و´لا „-ا, . =ا · ا,, ا,ي· `.و´م . ¸¸- ةعس ·بيج
`·ر-`شلا :ل `ر=نا ` ·ر–`لا .و`.`·لا .ا·
نزحت ل
191
ا,بن' يلا نم `·ر–-ا, ا·اŸ,
يلا =ا و· €ا· `·ر•`م ·`تر·
. .ا´بلا, `¸الا ›,`جأ·
ةي`.لا, ة`يناحولا, `¸=ت . .اا´لا ¸ ·`تاي¯ ةموسرم ¸ر.ا, .ا,الا `ر~ا· ` ·ن¸
ة`ي·ول.ا, ة`ي,و,رلا, ¸ :|اب اذه ت«·- ا- ا·ب _ _ .
.ات `نم _· `.وي, `ر·ي, `,حري •ا`,ر €ا· .' ر`ع`شت • .' . ™ايتر.ا, ر,رلا ,ا·د `نم
· ·نا-بس ¸ا· . ¸ر.ا, .ا,الا ’عس, _لا :`,ر ة~ر, `رش,أ· . ¸ ¸ · ت-=و يتم-_ و
ءي= _ ¸وسر _م _. •ا`ي,ار·' .' · ¸_ي-. ¸‘يح ¸, . ‚اعت, ·نا-بس `·=ل ,=·' ام, .
=ا  ¸ا· . •اح' اعم `,حرت ., . •ا-, _~را `,,لا · ¸ا· †,ش`لا ¸ _ب.' ا`· .  · 
,, ا-=او =ر•- =«ل ,, ¸.¸ ¸¯ `’عس, ·لا ة~ر .¸ . •اعسا, ’`ي. · ي' . ¸ نا ·و
امي- _ _·-–ملاب _ . ,, اه=ل,ب ·ذه ¸- ·.ا,-ب ,-_| =ا ,, . 
··ل ¸ا·, ‚اعت, ·نا-بس ·ع-· . ¸ج, ` ,· =ا .ا· ` نم •ارار· رالا, ·ن ¸جر •رح'
. _,ن› تيش-و — c تف- — ` ب_ ا, ™ لاق • ت-·= ا- _·- c ·م- ا- — ¸=,- ا, ,,
,, -·-ا =ا -·-.|· . `_ي-. ‘يح .
¸ Œ• ,,لا ¸- ¸ف·لا _,ن و -`ب_ ;ا«- •ا - ¸- ا -|و 40 • و|ملا ي ه -·•لا نœ · Ž _ .
¸ `رجا`ي .ا¯ ·`´ل . •ة ح `·· `- `,· .•ا`حوم · ن _· •ا·ر`م • ·جر =ا بساح
. ة` لا =ا ·-دأ· .`·· ا,Ÿ,ا- . :م ·ر´لا, _•ل,' `ن- ·=ا ¸ا· .ر`علا ن· `Ÿ,ا-ي, .اينلا
¸ ¸,`=لا ;,, يت·ي =- يل رف€, ن| _م|| ¸ذلاو _ . ¸ -·لا -م-_ ¸- ا, =·«ت ا ل _ .
¸وسرلا .' · ¸,م ·  ¸· ` ·`·أ· . •ا`ح `’`ب.' · ¸ا· ¸جر ·ا· . ¸الا, _ .
· ¸ا· . ,, • ا·-- تي·=| ,, . ¸ا· . `,عن · ¸ا· . ,, cل رف† =«· ”ه›ا ,, . 
¸ امي-_ ا_,ف† -·لا =•, -·لا رف€ت., ,· -.فن , ·…, و | اء,= ¸م-, ¸-و _ .
نم, . ·لا… `ن·, ·ي· ن·, . ·- `نم, ·مام' ` نم . بعلا .•´ي •¸- `.=ل €ا·
ةر` -`.لا `,,ي· `’ب=نا . ¸لاعلا † .ر =ا و· `¸-ا .= لا `بحا. . ·`يم· ’- ` نم, ··و·
نزحت ل
192
.سوي, . .ا·و =لا نم •احو`ن, . •ر·لا نم _سوم _-', . رالا نم ,ي·ار,¸ _-`ن', . را·لا ¸
. ¸رلا نم .وي', `بلا نم
***************************************
-..فقو
=ا ¸وسر `’ع‹ · `’لا· ا,`ن' ‡ة‡ س `·' ن·  · ¸وي -,يص- -,يصت ¸,·.- ¸- ا- ,,
™ =ا ·ر-| ا- ل,«ي· — ¸ ن,-„ا _ -يل, ا.ن ,و -·ل ان, _ _ .·-|و _,يص- ¸ ˜ر„ا ,, ·لا
,, ا,·- ا•- -ل =ا .·-| ل, · ا,·- ا•- . 
· `ر·اشلا ¸ا·
¸ة` `م `نم ام =ا, . `¸ي- ’ ج ¸ · •.¸, ´¸ح _· `·,`ت
ا· ` نع–•- ·· •اموي `’ل,ن •.,· ’لŸ ¸ع`لا ا·¸ ‰و•´`شلا ر·´`ت .,
¸باو, `¸`, `· ¸<ر¯ ` نم `,´· ’ -.ا, `’–م ¸ح ا·ر,ا.·
• ة,ي,· ¸ن ·اي.ا _· `’نا¯, ’ل· „ ¸لا _· يˆ. ` .'ر ا`·
· ر-¯ ¸ا·,
¸ة داح · ´,·, ير. `¸ي–ي انايح' `,·لا ¸ _ _ - ا`,`ر,
` ·ل`,' †,·لا .و´ي ¸·وي ` .`ر, انا-`ير, •اح`,ر · ر-¯ ·,
¸ةبان · •ا·`ر· `’. ام اناح `,' ¸ح · `_ر· _, .¸
********************************
·.ا-.لا ‹,ر| -·يم-ا لا-·vا
ر`شلا `€رت .ا¯ ا·¸ · ا,ي· ¸وي . `·ل • ةي~ •ة¯ `¸ا=لا ¸ ,اح .اويد ¸`,' ¸ `’ي'ر
. `·`·· . :ي´ي
™ ·ا·--و :ل, ·`ب-· . ·` ,اجا, `ر`شلا ن· `.و´†لا _ي .ا¯ ا·¸ ¸ ,,·- ¸ر-|· _
. ¸ , ها›| g. و _ . 
. ,يعلا ™ا`لا نم `€رابم .ا=·, . ة` ينا`,ر ةب·وم ¸ال ة`ب-
نزحت ل
193
. ¸¸رأ, ‘ي· ¸,ن ام · ¸ ¸ا.- .· ¸ · ¸ج, ` ,· =ا ةع, •ا`-م ¸¸اب· `ن,ا ¸وي
.¸ . ¸¸دا· ¸¸ا, `’ع‹ ., . `_ع, ., ةا ا,ي· _ ˜يل, . :ل, `.رر`س, =ا `.~ .¸
¸الا .' ` .د د, .¸ . =ا .ا¯ `نم •ةي¯ `’·ر · ., . ة`ي–· _ ·· ˜يل, . ·ل =ا `.و·د
. `Œر·' ام ا,م .و·رعي
_.لا ¸¯ `_`.`لا, . `,· ر`.لا ةم·س, `,,ي, ةي–لا ة·ا¸, . ¸ال _-ا †ب`ح ·ن¸
. ةي-ل
· `ر·اشلا ¸وي
¸.رأ, ., `_· `’ل,ن ·· اد·بلا `, =`ت ˜يل `با-س
™ _-'ا ة`.ا- .و´ت •.' ا·`ير' ·· . ¸¸الا ¸ •ا`ما· ‘`ي·لا, . •ة`ما· ةما·لا ن´ت Ž ا·¸
•ا`ينان' `’· ._ ¸ -·=· ¸- - ·لا ,ها ت¹ ا- ن,متك,و ¸¬, لاب ‘ا·لا نور-|, و ن, ·¬,, ¸,ذلا _
· `,لا · - ن·, . ة.ا`يلا ·ح,`ر `ن· .`-ي و·, . ¸,اح ¸`و· :ي-ش`ي .'
`·`_· بي·لا `,عي . يلا, ام' `,يمر ¸`·, —يبلا ·ا=علا ¸ي` -`ي,
_,ش`ي `دا`,لا, ن=بلا يو~' `’¯ `ل `,ي·ل ‡¸ا`ي .' ¸·وي ة·اž
****************************************
_ا=لا ,·-لاو _·ا·لا ,·-لا
. =ا _· : لد ا·¸ `,• علا : `,يل ¸ ي· ,ت· ,ل =«ل نا žœلا و ,·-لا ا,تو | ¸,ذلا لا قو
.-,لا ;,, _ل, - ·لا با ت· _ ن· ‚اعت, ·نا-بس ¸وي . •ار·ا¯ •ا·, . •ا`ينا·¸ •ا· €ا· .¸ .
· ·ا·' ¸ ن,··ا† , ه ·ر-\لا ¸- ,ه و ا ين=لا ·ا ي¬لا ¸`- ارها» ن,م·-, _ · ,,· ¸وي, .
¸ ن,م- ا ,·`- ,ه ¸ ب ا,·`- ‡ c= ي· ,ه ¸ب ·ر-\لا ي· ,,م·- = _ا.ا ¸ب _ ,,· ¸وي, .
¸ .... ,·-لا ¸`- ,,€·,- cل› _ · ··, ¸ج ¸وي, . ¸ ا ·تا ,¹ ·ا·ي ت¹ ¸ذلا |,ن ,,ي·- ¸تا و
Œ¸, وا€لا ¸- نا ك· نا =يشلا --,ت|· ا,·- _·.نا· 175 =·-| -·ك.ل و ا,ب ·ا·-·رل ا ··= ,ل و Ž
cل› .,·, -·رتت و| .,· , -ي·- ¸م¬ت ن, ” ·كلا ¸·م· - ··م· ·ا, ه _,تاو ¸ _vا _ل,
نوركفت, ,, ·-ل ¸ص«لا ¸صقا · ا ·تا,\ب ا, بذ · ¸,ذلا ;,«لا ¸·- _ ‚اعت, ·نا-بس ¸ا·, .
نزحت ل
194
· ,,· ` ن·, دو,يلا ن· ¸ ا_اف=| ¸م¬, _ام¬لا ¸·م· _ . ي,ي . ·`´ل `,· ·` ن¸ ·
. ´ ¸- ˜يل `··¯, . ¸•دا., ˜يل ¸•ن, . •ة لا· ., •ةع~ا· `’يل ة` -ح, . ¸شي . .ا·ر,,
. ةداعلا ,علا ا· ` .ا-.' `- .ي´· . ´¸· ‚¸ ن´ل, `·† جوت, . Œار-.ا ‚¸ ن´ل, ةل.د,
· ,,ما·أ, ا,-ي `نم ¸`,' `,·, ¸ •=,لا _·- _م-لا ا,,¬ت=ا· _ . ¸ ا ·ب,·ق ,,ل,ق و
,هرفكب ا,ي ·- - ·لا _,| ¸ب `. ·† _  .
¸¯ ¸ .ن=او, ¸ر-و´لا ةب´م ¸ ة·لا ةا·ا ب´لا نم Œول.ا .ا·م `’ي'ر
ن–- _لا ةم.ا ` ن´ل, . ¸ة·ا, ¸ةرا–ح, ¸ةم', ¸بع, ¸ ¸يج „¸¯ ` ن· . ¸¸†.- „¸¯ ¸, . ´ ن·
.ار, ام ا`م', . دو,شلا رو=لا Žاعلا .¸ `,عت . ا·¸ . ا,`,ر, ةر·ا¯ ة`م' . _=علا ةب´لا ··
¸`·, ., ب•· ., ر., ., _`‹ ·· :ل· ¸ _·†| ا م· ·=··|و ا_اصب| و ا-م= ,,ل ا· ·-„ و
ءي= ¸`- ,,ت=··| ال و ,ه_ا صب| ا لو ,,-م= ,,·- _ .
. •يŸ,`رم ¸-`بلا `ن´ل, . •ي,م ر``لا .¸, . ة–يرم ,`علا `ن´ل, . `ر–` -' ¸,`رلا .¸
•ةرارم ,لا ¸ ن´ل, . ¸.`Ÿ `.•· .الا .¸, ¸ -·`يب ¸- ,¹ ¸`- ,ها·ي ت¹ ,· _ . ¸ ¸`- ,,يت|ت ا-و
_ˆر-- ا,·- ا, نا· ل, ,,` ب_ =ا ,¹ ¸`- ¸-,¹ _ .
***************************************
¸-|تلاو g: |لا ¸- ر··|
¸`·, . ة·ا·لا `Šا`تا, . ة`يعلا ة` دالا ةرا,·, . ة·رعلا ةر•·¯ · ر.لا `™رشي ا`· .¸
€ارد¸, . ةلألا `رس ة·رعم, . ¸يللا _· `¸`و·لا, . ,`,لا ةلا.', . ةر• =`لا `ع`,, . ر´لا
.اي.ا ¸اح `Œاش¯ا, . روم.ا .ام ¸ ءام·-لا ·.ا,- ¸- -·لا _ش¬, امن, ¸ — _ ¸ب
-م·-ب ا,=ي¬, ,ل ا مب ا,بذ· _ . ˜•لا `ن·=م . ¸ابلا _سا, . ر.لا ب`حر ,لاعلا .¸ .
.. ر~ا-ا `™رشم
`·م •ان¸ا ةر•·´, `ي,ي ات`د •ا¯ ·, •.¸ ` ¸ي,
.ا·ا~ · ·ي· `.و´م . _´م _رد ¸ `_ب¯ •.م _ · .ر·لا ير´م ح' ¸وي
. ا,م ¸-. . _يل, ¸موي ¸ ا,ل,اŸ ' ¸.ار··, ··اوت, .ا=س „¸´ل ·` ب¯' . ا,`ب´ترا
نزحت ل
195
,,ن. _–لا بي``لا, ةي·لا ةبسا- لا, ة` م.ا ·· .س .ا· :بس · ’· ¸ ا لو
--ا ,·لا ¸ف·لاب ,.ق| _ .
. ·´يرشل :يرشلا نم •ةبسا-`م †' · ل `,لا · †ير.بلا `ن-ا ¸ا·
. =ا ~ •ةح ج, •.,· . ةعلا ‚¸ ةعلا نم ` ·م·¯ `ب`´ي ¸,`ي·`- `ن, `_ي,رلا .ا¯,
. ر·سا • ة·`يس ج , •.¸,
’لŸ ., . _ `·ر·ي •.' =ا ¸أس' ان', . • ةس ¸ع,ر' `نم `بن· _ · .لا `ح' ¸ا·,
ةر·لا ب~ ¸ _' ¸ -·„و ,,ب, ·قو ا, ت¹ ا- ن,ت –, ¸,ذلا و _ . 
********************************
c .فن ”=ا-
. :ل ةمŸ·لا .ا`يبلا ا,ي· ر¯ت, . :ش•ن ا• بسا-`ل . :يل ¸ةر¯ب حا
. ا,لاعم ¸ ·†`لا ر•¯, 'بت,
¸رعل او` ي,ت, . اونŸو`ت .' ¸ب· ا·و`نŸ, . اوبسا-`ت •.' ¸ب· `,´ن' اوبساح · `ر· ¸ا·
. ˆ¯.ا
™ -ي-,يلا ا· تاي- ¸ _ركتت ¸ءا=-| -·:·
™ لوvا . ’·ولا `Šاي.
™ ˜ا·لا · _عي . اي· `,´`لا ,, -ي·-, ل ا- -·رت ءر'ا ;:=, ¸.- ¸- ,, . 
™ .لا·لا . ¸=` ب·لا .اع·وت, . ¸جر لا .ايو- Šا¯ . روم.ا ··او, `·ا·.ا
. ¸ابلا ةحار, ةداعلا ¸او· `نم و·, . ¸`-عم •,·, . ¸جا· `ر‡¯ . ¸سوسولا .ا† ·وت,
· ˜يلا `,رما ¸وي
_ابلا ¸ =لا ا,ي' •احاب. `,· .' _ا-ا ر`.`علا ¸ .ا¯ ` نم `نعي • ¸·,
`,`عم `يعس .¸ `نعي • ¸·, ¸اج,أ, `’يبي . ·و·ا ¸ي·
نزحت ل
196
¸وسرلا , ·  ·لو· و·, . ةر-.ا, اينلا ةداعس `_- .ا·د ¸ابعلا `,·  · 
,, -ي·ا-لاو ,ف-لا c ل|=| ˜, ,,·لا,, . 
. ¸ج.ا, ¸جاعلا `_- ·ي· ¸Œا¯ ¸Œا `_نام `_ماج ا·,
¸ ·ر-ƒا با,· ¸.-و اين=لا با,· - ·لا ,هات\· _ . ¸ _«ش, ا لو ’¸=, ا ·· _ .
***************************************
,·_ذ- اوذ-
.,· . ¸ج, ` ,· =ا _· ¸¯و`لا _م . .ابس.ا ¸اعسا, ة=`ي‡ -ا `-ا بعلا ةداعس `نم
¸وسرلا  ¸ا· ال ,·ح. ¸ا·, . ¸ ¯ولا ``يس و·, . `Šرد ·ي·, .ا,,·لا —ع, ¸ Ÿرا,
. ,, ¸¯وت, ا,·ا ,, · ¸ا· ” ¸¯وت' `,' . =ا ¸وسر اي ا, ·' · ·ل
=ا _· ¸¯ولا _م ببلا `€`رت, . يحولا `·او· =ا _· ¸¯و`لا, ببلا, `-.ا·
. يحولا ¸ `™`‡· =ا _· ¸¯ولا €`رت _م ببلا -', . Šرشلا ¸ `™`·
`-أي Ž, . .ا· ·ي· ¸-سا· . ·رƒ `¸· • ·جر .' · ا· ¸ `يŸولا `ن,ا ر‡¯‡·,
. ة=` ي-ا,
. .ا· `·=, ر.,· . .ادرس `نم ¸را~ _· ‡ ¸- د ¸`جر,
¸ .ن ¸ح `Šر`ت . · ·ال ¸ا· ·ن' - `ير.لا بتا´لا - ¸ح ·~ `ن· ا,ر¯·,
. نير„´بم
. •ا·`ير `ب· ¸ ة-· `.`ر · ¸¸·م نعم ا·,
· `ر·اشلا ¸ا·
·جاح —ع, ¸`نألا `€ر`ي · ¸ل`,لا ¸`-علا _م .و´ي `·,
·`بل `نم, . `·م و· •¸, . رلا `¸راع`ي . ¸„·و`لا· ¸ . =·تيلو _ . ¸ ر¬لا ,كي«ت
,ك=| ب ,كي«ت ¸يبار=و _ . 
******************************************
نزحت ل
197
‘ا·لا ”.·ا
¸ا· . ,,=·, ,, `ب- .·-سا, . ¸الا ب`¯ _· ·` تر· بعلا ةداعس `نم,
· `··لا ·ي· `,ي·ار,¸ ¸ ¸,ر-\لا ي· ¸3== نا.ل ي ل ¸-„او _ .ا·لا · .,رلا ¸ا· .
· _سوم ` ن· ‚اعت, ·نا-بس ¸ا·, . `ن-ا ¸ ي`·`- -,¬- cي ·- تي«ل| و _ · ,,`–ع, ¸ا· .
. :`بح' .¸ `ح' €¯ر ام
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ,, ¸_vا ¸ =ا ءا=,= ,تن| ,, . ` ¸-ا `···' ¸• -ا ةل', .
· ` _., ¸ه| -,¬ي· — ·, ,-|· ان:· ”- ن, ™ ءام.لا ¸ه| ¸ ¸.ا·, ¸,•„ ن| ,,
,, ¸_vا ¸ ل, ,«لا -ل _ˆ,,و — ءام.لا . 
. `¸ -ا ةعس, ··´لا `¸ل, ·جولا ة=`, · `دولا .ابس' `نم,
¸وي :لل, š `¸·`رلا · :يل¸ ¸الا ™ا,ر' ب• ج ¸ ةيولا ¸ماوعلا `نم .¸  ·  ا- ,,
,, -نا= ل, ¸ ءي= ¸- gزن ا-و — -نا_ ل, ¸ءي= ¸ ‹·`رلا نا· . 
· ¸وي, ,, - ·· •-ا ;ر¬, — ‹·رلا ;ر¬, ¸- ,, . 
. ا·ر`-`ج نم ة` ي-ا _ر-`ي ¸·رلا · .ا´-ا ح' ¸ا·
. ة`ي -ا ر•´ت ., . ¸علا ن`جا · .و†ي,ر·لا ¸ا·
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸, ت-قو ا›,و — ا,ي| _=تو — ا,`ي| ¸·|ت -·¬·لا· ¸-–'ا ,,
,, ·ر.كت , — ¸.,- _·- .
************************************
·_=«لا =ا,¹ |رقاو _ا,`=لا ¸ ¸«·ت
’بس ·, . را.م.ا ةي,ر, راي`لا ¸ ¸`لا, `را`س.ا · ر,ر†لا, ™رلا ب- ا`·,
· ·نا-بس ¸ا· . ا· ` ن· .ا´لا ا· ¸`,' ¸ ة¯ ¸ ¸ _vاو =اوام.لا ي· ا›ا - اور…نا _
. ¸ اور …نا· ¸ _|لا ي· او•= ¸ ق _ — ¸ اور …·ي· ¸_vا ي· او•., ,··| _ . 
· `ر·اشلا ¸ا·
نزحت ل
198
`,`ي. ·ي· ¸_`,ر, •‘بت ., ا•ب¯ • .¸ .¸ بلا `بي`ي
`_•ن ·ي· `.† ر·`لا· ` .`ر·, ا•· ر `· :ير, •.¸ ` •`ر,
¸•- نم .ا-علا ب-علا - . .ا·لابلا نم ا,ي· ام _· . ة~و=, ن,ا ةحر • 'ري `نم,
ةحارلا نم, . نم,ل ةي=علا ˆعلا نم ا·' ‰ري, . .و´لا ¸ ·ير.ت, . ‚اعت, ·نا-بس =ا
. ™ولا „_و´لا .ا´لا ا· ¸ 'رل . · -, ·نا´م, ·.اوج' _`·ي •.', . ر·اي • .' ·ل
· راي`لا ¸ ¸لا ن· .`-ي و·, - ·ا· و,' ¸وي
ان', ‰و·ا `دا·,, ¸·' ·ا`شلا, _ا_ج ا=لا,, ¸•·`رلا,
  ¸ ¸_| لا ي· او •= ¸ق _ . ¸ ¸ _vا ي· ا, ¬ي.· _ . ¸ بر€- _·ب ا›, _ت-
¸مشلا _ . ¸ ا,«- ي=-| و| ¸,ر¬,لا _م•- _·ب| _ت- _ .
************************************
¸,=` •,ت'ا _- = •¹
 
. ¸يلا `·اي· · ر.لا `™رشي, ˜•`لا `ع`ي ا·,
ر¯· `·,  . _ ., أ`.وت , . =ا ر¯·, . ¸يلا نم ·ا· ا·¸ بعلا .' · _ي-.لا ¸
. ˜•لا ب`ي~ •ا=يشن _ب.' ¸ ن,-•,, ا- ¸ي·لا ¸`- :ي·ق ا,نا · _ . ¸ -ب =•,ت· ¸ي·لا ¸-و
cل - ··ان _ . 
¸يلا `·اي·, =.-ا ¸- ءا=لا ”هذ , · د,اد _' · `_ي-. ‘يح و·, . ا, ,,
,, ¸ي·لا ;ايق =رت· — ¸ي·لا ;,«, نا· — ¸ن:· ¸ ·- ¸كت ل — =ا=,- . =ا=,- ¸„رلا ,-ن ,,
,, ¸ي·لا ¸- ;,«, نا· ,ل .
‚اعت, ·نا-بس `·,`ج, .¸ ¸.ا· ةاي-ا ·· ¸ ¸.¸ ¸¯ . ةينالا .اي.ا _· ` .سأت .
¸ -,„و ا ل, ` cلا ه ¸ءي= ’¸· _ . ¸ Œنا· ا ,ي·- ¸- ’¸· 26 لا ·•لا و› c` ب_ -„و _«,, و Ž
;ار· œلاو _ . 
. ·بعل •· _· ¸´بي يلا ¸„ =لا¯ . ·ايند _· `.سأي يلا .ان¸ا .¸
**********************************
نزحت ل
199
-...فقو
,·ا .' ا,ي, •`رلا, . ا,تا,عم, ™,†رلا ·.¯ ` نم ا·, . .اير· ا,م ¸ا ¸¯ »
. .وب-ا `.او· ,' ¸.الا ¸ ·,ر´لا ¸و`.` ح _· `,لأ`لا .`,-ا, . ¸بلا ¸ ` ر`شلا _·وت
¸بلا, ¸ عت •.¸, . •ان,ح ¸``س ¸.الا, ¸ عت •.,· . ™,†رلا _· ` دري `.ا·, `,لأت ا··¯,
« •ا · ¸``س .
¸ -ي·ا-لاو ,ف-لا c ل|=| ˜, ,,·لا — ·ر-ƒاو اين=لا ¸ -ي·ا-لا cل|=| ˜, ,,·لا ,,
¸=, _ب ¸- _…ف-ا ,,·لا — _ا-و_ ¸-¹و _ا_,- رت=ا ,,·لا — _ا-و ي·ه|و ¸اين.و _,.
,, _ت ¸- لات†| ن| cتم…-ب ›,-|و — يق,· ¸-و _اr ¸-و _يž ¸-و — يف·- ¸-و . 
· `ر·اشلا ¸ا·
_.-`ت ˜يل :` ,ر .' رت Ž' `··لا, ة·ي-ا ·يداي'
.¸ ˜ي· ·و·ا ن· ¸ت `·ي لا, :`مو· ., `,ي`ي
ا· ع, ` ر=ي =ا ¸عل `·يحر `·`م ¸ ةر=, :يل¸
**************************************
-·-ا c·م·
· `ر·اشل ¸وي
ةب·ا· .اي.ا `: · _لا ¸`ن اب·· ا·¸ ¸.¸ _· ¸´,' .ي´·
 
ع· . ¸_مد ةر=· ¸·أت . ا·رو.·, ا·ر,`د, ا,ب.ام, ا,`–·, ا,ب·, اي`نلا .¸
¸وسرلا .' `يمرلا  · ¸ا· — ·لاو ا-و — =ا ر·› ل, ا,ي· ا- ن,-·- — -ن,-·- اين=لا ,,
,, ام·-ت-و ا'ا-و . 
· `يبل ¸وي ا¯ . `ب`-· `_اد, ا·¸
نزحت ل
200
ةعيد, .¸ .و·.ا, ¸الا ام, `_ادولا ` در`ت • .' •اموي `,.,
 
,اح ¸ا· . بعلا ¸ج' ` نم •ةحا, •ة=- `ر`-,ت . .ارايلا, .اراعلا, .ارايلا .¸
· †¸ا =لا
¸لا ن· .ار·لا _·`ي ام €` ر`عل `ر``.لا ا• •ا., •اموي `’جرشح ا·¸
· نم,لا ي,ا`ت . ا,ي· ام, اينلا .,· .•.وعم •ا· .¸شل •¸عجا · .ا´-ا ¸ا· :لل,
¸ ”-ل و `,,ل ا ل, ا ين=لا ·ا ي¬لا ·ذه ا-و _ .
. ةيلا· نم,لا ˜•ن .,· . ةلا _· •ا· : ل • ¸ع- . · †ير.بلا `ن-ا ¸وي,
. ¸¸` -`ر, ا,عيبي ,,`–ع,,
.وسأي ., . ,,تارايس •ارحا, ,,توي, ·†·, `,,لاوم' .ا·· _· .وحوي نيلا .¸
Œوس `,,`,ر ة·ا~ ¸ ,·_.ت, . ,,,ون·, ,, ا=-' _·, ,,نا·¸ ¸•ن _· .ون,-,
ةلأم ةلألا .. š ·· _· اوسأي Ž, . :ت _· او` حان ام ر`, ¸,·ات اونا¯ `,·' .وعي
·ةلاسر, .·اوم, ¸¸·`م, ¸,ي· ¸ :ي«· ا-, , ,هءا _و نو_ذ, و -·„ا-لا ن,,¬, ءا ل– ه ن, _ .
******************************************
ي«ي«-ا ”-ا
_‹.ا ··· ¸عج يلا €ا· .اعلا `عس' `نم .¸ . ع`ل ·ابح', =ا .ايل,' `نم `ن¯
· `·لو· .=• ل' ام, . ¸ج, `,· =ا `ب` ح ةدوشلا ·`يا·, ¸ -ن, ,¬, و ,, ,¬, _ . 
و,· š ,,†ب- ·لو· `نم ب-علا ` ن´ل, . ·نو†ب- · ·لو· ` نم `ب-علا ˜يل · ,,`–ع, ¸ا·
· ,,†ب- , . `,`·ا=·', ,`·.وت, ,,·Ÿر, ,,- يلا ¸ ين,-,تا · -·لا ن,,¬ت ,ت·· ن , ¸ق
- ·لا ,ك,,¬, _ .
=ا †ب-`ي ¸جر · ·س'ر _· `_ات ¸·, . ¸بلا~ _' ن, `¸· ةم`ر´م ‚¸ `ر=نا,
. `·لوسر, =ا ·† ب-, . ·لوسر,
نزحت ل
201
`بح' ة,ا-.لا نم •·جر .¸ ¸ =-| -·لا ,ه ¸ق _ . ¸ةع¯ر „ ¸¯ ¸ ا·`د` دري .ا´· .
·ل ¸ا· . ·ناج, ا• `€`ر-, . ·دا,· ا• ¸-ش`ي, . ·نال _· ا·يعي, . ا· ر•¯, ` ·لوي,  · 
,, -·-ا c ·-.| اها ,, c,- ,, . 
· ¸وي . .اعلا ح. ¸ ة~رت ¸ . •ا·· ا·,ر·' `’¯ ¸ي, ب-·' ام
‰رولا نم ¸ا·ا †ب`ح .ا¯ ا·¸ ·•علا, `ب لا `بي _س, _ي,
يلا `,ا·ا ¸عي .' _· ا·ا· _·.ا Žاعلا _· •ا·و ·`ب· ‰ رس
¸ ,كب,نذب ,كبذ-, ,·· ¸ق ·¡ا ,-|و -·لا ءا·ب| ¸¬ن • _ا ص·لاو .,,يلا تلا قو _ .
¸·, . ¸ب.م †بح .و·ر·, . ¸ ¸ام †بح .,را·, . ¸ ة'رما †بح `·· _يل .و- .¸
. ¸يرلا ¸, ام `ع`بل اي· . ·لوسرل, = •ا` بح ة=ح, `رعج, ة,~
****************************************
-....فقو
`ر-ي » ·٠٠ ·ا· م, .. ا·ح, €رويوين ¸ ةرش· `,,م . ا´يرم' ¸ •ا`يوس ¸ ة~ر ,ا.
·٩٨· ·ا·, . .ا=†لا ’·' ةر·اƒ ¸·, .. €ا· نير-لا ة~رشلا ا`ب`. د· `يا,ي ·
. ا,·`-ب, ة~رشلا ا`ب–ل †_~ولا `دا-.ا
.' `دا-.ا ج, `ل =ا,=لا _ا¬تنا با,=| _رب| .وشيعي يلا ,ا`لا .ا.·.ا `ر†توت · و·
ةبن Šاترا _م ةيا,لا و·†–لا ¸†-, . .امŸ.ا ¸ .اب·لا, •ااد .وبلا=`م `,,· . ·ي·
.ان, ¸¸ا~' `نم ايا-–لا ‘·ج ةي,ر, .¸مر-ا _م ¸`ماع`لا ن· ة-ا`لا ·..ا ¸†-, . ة·رلا
.,ا-·, ™ ,ه ˜ا·لا ”,.لاو ¸`,ت ,' ,·`·ا`ت ¸,· . ¸,اد ¸¸´ش, `,,عم ة-س.ا `دوج,
. را-ن.ا ة` ي· `,,ي·
·اي' ة· ¸ . `¸ا-ا ,,ح·, †,ت اب–لا را-نا .داوح `نم ةالا, ¸نا· .' ج`, ·,
« ي_لا ·سم ة =ساو, ,,م ¸¯ . ¸ا`ب`. ة · ر-نا ¸ةيلام .
********************************
نزحت ل
202
·ر.ي- -·,= --,ر=
ةيم·س¸ا ةعيرشلا ¸ ةحا`لا, ر``يلا ةر·اƒ ,لا ر. `_·`ي ا· .¸ ¸ Œ-| 1 ا - Ž
_«شتل ن¹ر«لا cي·- ا·لزن| _ . ¸ •ر.ي·ل =ر`.ين و _ . ¸ ا,-=و ل , ا.فن - ·لا .·ك , ل _ .
¸ ا ها ت¹ ا - ا ل, ا.فن -·لا .·ك , ال _ . ¸ _ر- ¸- ¸,`=لا ي· ,كي·- ¸-„ ا -و _ . ¸ _=, و
,,ي·- تنا · يت لا ل:†vا و ,هر=, ,,·- _ . ¸ Œار., ر.-لا _- نœ · 5 ر.-لا _- ن, Ž
ار., _ . ¸ _·- -ت·م- ام · ار=, ا ·ي·- ¸م¬ت لو ا ·ب _ ا ن|=- | و| ا ·ي.ن ن , انذ-ا– ت ل ا ·ب_
ا نل,- تن| ا·م-_ا و ا·ل رف†او ا ·- .-او -ب ا ·ل -قا | ل ا- ا··`م¬ت لو ا·ب _ ا ··,ق ¸- ¸,ذلا
¸,ر·ا كلا ;,«لا _·- انرصنا· _ .
¸لو — `ر., ¸,`=لا ن, ,, — ,, -ي·- ا, هركت=ا ا-و ناي.·لاو |=-ا _-| ¸- _·_ ,,
-`يفي·-اب ت·-ب ,,— ,, اورشب|و ا, ب_اقو او.`== — ,, -,·† ل, `=-| ¸,=لا .اش,
,, ·ر.,| ,ك·,. ري- ,, — ,, -¬م`.لا . 
· ت.اسر, · تاحو~ €` ري •.' _· . ا·.وي ةراŸ, ¸ةل,د ¸ ¸ر.اعم ¸ ر·ا _· `’.ر`·
· ¸ا· . ة -ا ·تاح,`ر~',
او¯رتا, `,¯ايند ¸¯ ا,`- ابير· •اي~ •ار` ح يدا,·
•ة,ر ,´`=` ·' ¸`ن,· ا يس •ايح, _و``• - •.¸,
******************************************   
**
--ار·ل ` ¸=|
_يرا, , •·,س, • ··' , ة- ¸ · /  . /  ·.·~ ة., .,رش· » .اوع, ةلام .·
« ¸لا ب†-ل . اا, ¸… .اح . د ,,
· ةلالا ·· _اعم نم
نزحت ل
203
.,- ., . `بعلا .س• أي ·· . ¸ر·, ¸.ا–, ¸ .¸ ¸¯ .¸, . `·م _ر· · ‡¸ج.ا .¸
·ي· `Œ` ر.ي ., . `ح' · ´· ·· . .الا ¸ ¸لا-ا · •و-لا •Ÿر .¸ . ير- ام _·
_جا ول, .دوعي ` ن· _,نا, . ·مو·, ·مو• ب·‡ · `· ¸.الا .¸, . .ان¸ ·`ع· ., . `·و·
.·أي Ž, . ..ا ‚¸ `ر–- Ž, . ب`ي·لا Žا· ¸ ¸بلا .¸, . · تدا·¸ _· · ر`سأ, Žاعلا
_·, . •ار,رس بلا _· ¸–`ي ¸الا ‚¸ .اح¸ا .¸, . _أي ¸ح ··``ت ·· . :ي·
. ·يل¸ يس ' `ن· ¸ةحار, ¸رج', ¸.او, ¸ة¯ر, ,‡ =`·' ·ي`م _· `دوعي و·, . •احارشنا ر.لا
¸ح ,``شلا, `ب`لا نم `,‡` ي `,· . Žا=لا رالا •لا, .ار¯.ا `·· نم,لا ,ي `نم,
. ·` ,ا‹' `’س`ت . ¸يلا ¸يلا ¸ما´لا و· يلا . ¸لاعلا †.ر
· _ ¸ .اي,' ¸ `’·
`’·`.`, · •اع`مد' `•ر`-ت ··ع· `.ا·ر¸ا : ب•· ` ¸•`ي ¸=ي,
ا¯ • ·يج •ا`,ر ا• •¸„¯, `.او,' `’-`‡ت †¸-ا ·ان
*************************************
‹ش-لا _ذ-ا
ن· ·`ع`ي ,لا ةداعس `نم . •رم `ر‡¯, . ر.اح •,· ا,`ن,· . رو†.لا ¸`ش ·, €اي¸
_ار· `نم ا· .,· . •ارلا, ¸`.ولا, ر`-·ا ,`·او´, . ,,ش·, ,,·,, .ارعشلا .ا·†,أت
بلا ¸ ¸-„و -,·ق و --م= _·- ,ت-و ¸,·- _·- - ·لا -·ˆ| و ·ا ,ه -,ل, ذ¬تا ¸- ت,|ر·|
· واش† ·رصب _·- _ .
` ··`ر‡~ ة` يلا ب‡ ج يلا ان', ¸تالا ¸يلا, `بلا=لا ن·
اي· `,=·.ا `ب`بلا _ن. š ةر-ا, Ž.ا نم `’·· ام ¸·أس', †¸-س' _ن¸ · نعلا,
. _ ‰رج
· ¸وي· . ··,, ·ش·, ·ماي· ةر·´, _·ابي •˜لن' `ر-¯,
¸`ب· `¸ا`لا •ارلا Ž' ا´ `’`يم, •¸ح ‰ولا, Š`,`ر,
¸·و. `’`. ا•·م ا`م', `’`ي'ر ., `’ع‹ ام ¸`ن,·
نزحت ل
204
رع‡ل, . ` ¸-ا ‚¸ ‡¸.و‡ل . •ة`ينا`,ر, •ة`يناح,ر, ر¯•لا, ‰ولا ··و. ¸, `,. ول,
· ة` دالا :‡‡ل, . †رلا ر.,., . ¸يللا ¸ - ·لاب ذ-ت=ا· •زن نا=يشلا ¸- c·† ¸, ا-, و _
. ¸ نورص,- ,ه ا›œ · اور·ذت نا=يشلا ¸`- ` .·ا| ,,.- ا›, ا,«تا ¸,ذلا ن, _ . 
. ·يل¸ `_ج` ر`ي· ,.ا,لا, .الا, ·,ا¯ ¸ •اي·ا¯ •اي·ا •اج·· ةلألا ·· لا· ,`يلا ن,ا .¸
· ا,م •ا,ابس' ¸شعل .¸
1 . . ·تداب·, · ر´`, ·ر•¯·, ‚اعت, ·نا-بس ·` ب` ح `نم _ار·
2 . · •امو·, •انا,ح' بلا _· `ب- `ار `·ن,· . ر.بلا `•·~¸ ¸ ¸ ق
,,„ور· ا,…ف¬,و , ه_اصب | ¸- ا,=€, _·-–م·ل _ . ,,= ·ر…·لا,,
.,,¸ي·ب, ;ا,= ¸-
اار :·` ر~ ’سر' ¸م ’ن', `رƒالا :`بعت' ¸¸· „¸¯ ‚¸
`ردا· ’ن' · ¯ . يلا ’ي'ر `ر,ا. ’ن' ·–ع, ` ن· ., ·ي·
3 . ¸·اولا, .ا·†لا, ر•¯„لا ¸ `_.لا, . ة`يدوبعلا ¸ `_.لا ¸ ن,
رك·ملاو ءاش¬ف لا ¸- _,·ت ·ا·صلا _ . 
· `·`· . ¸`شعلا .ا,د `·'
¸ _ص·¬ملا ان.ا,- ¸- -ن, ءاش¬فلا و ء,.لا -·- •رص·ل cل ذ· _ .
1 . . ةي·اعلا, .ا`شلا ‚ولا ¸ا,س, . ة`يدوبعلا .اب· _· `™ار=ن.ا
2 . _`رلا •ح, ر.بلا †—·, ¸ ,,„ور· ا,…ف¬, و _ . ¸ , ه ¸,ذلا و
ن,…·ا - ,,„ورفل _ .
3 . . ·ر•¯·, ·~وم, ·ي, `€رت, . `بلا ·, ¸ عت ` نم رايد `ر`-·,
4 . · ة-ا.لا ¸ا·.ا, ¸ا·.ا, ¸ ي· ن,-_ا ., ا,نا · ,,ن,
ا,ه _و ا,†_ ا·ن,-=, و =اري¬لا _ .
نزحت ل
205
5 . †¸·`ر`شلا `_ا,`,لا, ¸ ءا .`·لا ¸`- ,كل با | ا- ا,¬كنا· _ . ¸ ¸- و
ا ,يل, ا,·ك.تل ا„او _| ,ك.فن| ¸`- ,كل ‹ ·- ن| -تا ,¹ — _ ا, ,,
,, _وزتي·· ·ءا,لا ,ك·- gا=ت=ا ¸- — با,شلا رش-- . 
****************************************
·,-vا 3,«-
. ·يل¸ .ا‹.ا `بحأ, ·يدا`ت •.' ,لا €ا-' `ع`ي ا·
`·مر¯. · يدان' ¸ح ·ي•¯' `ب لا ةœ.`و`لا, `·`ب„ ل ' .,
·,ج, ¸ ` ›بت, `›· •.', -„و ¸ cم.,ت ,, — ,, ¸‹·| -„,ب =ا-| _«·ت ن| ,لو ,,
,, -ق== cي-| · ن `ن· , ´يل •ة.ر· ·ل €رت ي' - :عم ‘ي-ا _· ` ·ع`-شت •.', .
,· •.', . ا,· ¸ا,لا ¸ _رح . _لا . ة`.ا-ا, ة`ماعلا ·روم' ` ن· ¸أت, - ·راب-' ن·,
·رومأ, ,, ,,·- ¸ي·· _م·.'ا ر-|ب ,ت,, , ¸- ,, . ¸ ,,=-ب =ا ·-–ملاو ن, ·-–ملا و
¸-ب ءا يلو| _ .
· ™ا,لا, ·جر- ., . _,نا, _–م ¸.¸ _· ·ل`عت ., ·موت . • .' · ا,م, ل ,,
,, -ف·¬ت· ا=-,- ·=-ت لو — -- _امت لو =ا-| _امت . 
*************************************
« : ”نذت ل ¸كلو .. ب,نذلا ¸ `_ار=| »
,`.· · ة,ولا ع, ا·رارس' ` نم, . بعلا _· ,`-ا¯ بنلا .' · ,علا ¸·' `—ع, ر¯·
.ا–لا Šو·,, . ةمالا, `را´ن.ا, `·† جو`لا, ة,ان¸ا, ة,ولا, را·س.ا ةر·¯, . ب`-`علا ر,ƒ
. رلا, .ا–لا ة,ا`م ة` يدوبع, `,ي`لا, . رلا,
. .ا`و`لا, رو·لا, ,يحرلا · ¸·م _`علا ·تا., ن-ا =ا .ا‹' `¸- · ا,م,
*************************************
¸رت لو 3_رلا ”·|ا
نزحت ل
206
 
¸ را=لا, . .الا ¸ ة´لا, . ¸=لا ¸ ا,·Ÿر ‡ةد,لا _=·' . •Ÿارلا ¸لا-ا .ا-بس
. .ا``.لا رو-.لا ¸, ة`ي-ا, . .ا =لا ¸ ‡ةلا, . .او·ا
ا,يتأي .ا´· . ¸ة- ¸'ر ¸ `’نا¯ .اي· ة` يح .' · .ا= لا نم • ةي=ل `يŸولا `ن,ا ر‡¯‡·
.ا-بس ·ي· ,-لا `_–ي· . ا·ا· `_· . ر., ر,`ر, ا,م .ر·ا ا·,· . ·· ¸ ¸,-, `رو.·
·· ا· `ر-س `نم ¸ ,كلا ·-| `,-| ل, -ي-ا ·•ب • =, ¸ر·ا| لو _ . 
`·``س ‘ي .ابع·لا ‰رت ا·¸, ا¯اشح ·و†لا, ا· ` نم `·لأسا·
,' .ابع اي `›يعت .ي¯ `·لأسا, ا¯ا· ·`ي †,†لا ا·, اي-
· ا· ¸ي· . .ام ™اب. .ار-ا ¸ ا,·Ÿر ا,يتأي `··لا ا,ي· ` <رم `’نا¯ ¸ ,,ر- ا ,
با.- ري€ب ءا ش, ¸- 3_ر, -·لا ن, -·لا =·- ¸- ,ه تلاق اذ.ه cل _ن| _ .
.و–م :·Ÿر· •.,- . ¸ ,ها ,, و ,كق _رن ¸¬ن ¸3:-, ¸`- ,·.لو| ا,·ت«ت ل و _ .
. `لوي • Ž, `ي Ž يلا و· . لاولا •Ÿار .' ة`يرشبلا ,عل
¸ ,·ا ,,و ,,ق_رن ¸¬ن ¸3:-, -يش- ,·.لو| ا, ·ت«ت لو _ نا,-ا بحا. .¸
“” =ا :ل, `,ي·,لا, `¸لا ,ب· . •Ÿرلا, ¸´ت · `··· ¸ ¸ج ‰ˆ´لا
¸ -ل اورك=ا و ·و =,-او 3 _`رلا -·لا =·- ا,€تبا· _ .
¸ _«., و ي·م-=, ,ه ¸ذلاو _ .
*****************************************
-...فقو
. ¸.أ `رب¯' . · تل, ·جا,,ا, . · ح` ر, . ·يوت, بلا _يرت ¸ ا·أش· ة·.لا ا`م' »
¸, Œو·ولا, . · تاجا` ب _ا,,.ا, . ·ر¯, ,†ع`لا, · ,ر·, . =ا, ™,†رلا, ¸بلا ¸ا.`تا ا,ي·,
. ا,م · =ح و–· „ ¸¯ .ا=·¸, . · `يدوب· ¸ ·ت.¯, `·او·, .بلا _ي~ ¸اعسا, . ·` يي
·`,ر ‚¸ · حراوج, ·ب· ‰و· .ا-ا, . ,,تر,ا-`م, ,,,·`م, ¸-ا, ¸ ع`لا ن· ·لا·ا,
ة ي·.ا, .احرلا, ةي,د.ا ˆ¯' ` نم ·, `.را. ام ة·.لا ةلاح ·`,· ` نم ·حار, . · ر~ا·,
نزحت ل
207
.¸ ا,بسا`ت . . .ا,.ا¯ ¸,· ةيعلا `.ولا ا`م', . ة-ي-.لا .ولا .¸ `,·`ت . _لا
« ة.الا ةي·.ا .
اينلا سام _•·د, . ةر-.ا, اينلا _ا.م ¸ي.- _· .`وعلا ˆ¯' `نم ة·.لا· »
ةر`و`م, . لا ن· .ال ةدر•=م, . .ولا .ا,د. ةع·اد, . ,•¸ا ن· ةا,`م ¸·, . ةر-.ا,
. ,• =ل ةع·اد, . •Ÿرل ةبلاج, . ˜•لا, ™راو-ل ة=`شم, . ·جول ة–` يب`م, . بل
ةل¸`م, . ةل ةع·اد, . ةعل ة=·اح, . .او,`شلا ·-. ةعما·, . ·و=ل ةر.ان,
« ة†·ل ةا¯, . ة~رل .
*************************************
-¬ م = --,ر=
:ل· _-ي . ,`-–لا .ا=علا, ¸ي,لا .او·لا نم ةعيرشلا ¸ ام . ,لا بعلا `™`ر`ي ا`·
. ة·.لا¯ . ةيحالا .ا-ا, . .ونلا نم ·` ر„´ي ام, يحولا¯ . ر`شعلا .ار„´لا ¸
ة-ا.لا ¸ا·.ا نم :ل· و-, . ·و.لا, . `_-ا, . ةرعلا ‚¸ ةرعلا, . ةعلا ‚¸ ةعلا,
‚¸ ¸.ع. ةاعبس ‚¸ ا,لا·م' رشع, ة-ا¯ . ة-ا.لا ¸ا·.ا ة‡·ا–`م `نم €ا· ام, .
·· ةر„´لا `با.لا ا,م, . ايا=-ا, .ونلا نم ا,ب· ام †ب- ة,ولا ا,م, . ¸ة_·¯ ¸Œاع.'
. بي·لا ر`,=, `·ل ¸لا `.او·د ا,م, . `·ايا=- ` نم ·, =ا ر¯ .¸ ‰·' `نم نم,لا `بي.ي
ا,م, . ·ي· ة·.لا ’·, ·ل ¸لا ة·ا ا,م, . .ولا ’·, .`ر´لا نم ·`بي.`ي ام ا,م,
¸-ا `يس ة·ا  ‚اعت, €رابت ¸~ارلا ,حر' ة~ر, . ¸ ل - ·لا -م-ن او=-ت ن,و
اه,ص¬ت _ . ¸ -·|اب و ·ر ها» -م-ن ,كي·- _,=|و _ . 
*****************************************
¸ _· -|لا تن| cن, . ¬ت ال _
· ¸.ا`رم .· • ةي- ·ن ¸ _سوم ˜ج,'
نزحت ل
208
™ _وvا · ¸ا· . .و·ر· ةي·ا=لا .اويد ¸-د ام· ¸ و| ا·ي·- =رف, ن| •ا ¬ن ا ·ن,
_€ =, ن| _ · =ا ¸ا· . ¸ • _|و _م=| امك-- ي· ن, ا·ا ¬ت ا ل لاق _ . 
. ‰ر', `_‹' _ن¸ . `.- . · ·- ¸, ·تر¯ا· ¸ .و´ت .' نم,لا, `¸يح,
™ -ينا·لاو . _سوم •ة ي- · ن ¸ ˜ج`,أ· . ,,`ي.· ةر-لا _ل' ام·
¸ · ‚اعت =ا ¸ا· _·-| لا تن| cن, .¬ت ال . ¸
™ -·لا·لا · =ا ·ل ¸ا· . ·دو- .و·ر· ` ·عب`ت' ال ¸ =اص-`ب ب رˆا _ ·_سوم ¸ا·, ¸ ا · ·
¸,=,ي= ي`ب _ ي-- ن, _ .
*************************************
ا-ب_|و =ا,,
· ر``.لا ¸ي., ر~ا-ا ر‡¯, ةشيعلا :`. .رو`ت `_,ر'
™ _وvا . ·, ا.`رلا `··, . ·ر·, =ا .ا–· نم †-`لا
™ -ينا·لا ¸ة,وت ·, ¸.اعلا ¸ `Šو·ولا ¸ ,ك.فن| =·- ¸- , ه ¸ق _ . ¸ ت,.· ام,·
,ك,=,| _ . 
™ -·لا·لا نم =ا `,`·ات¯ ام _· ,·`ح, . `,,م ·ان.ا †ب`ح, . ¸الا _· `-ا
¸ · –· -·=· ¸- - ·لا ,ها ت¹ ا- _·- ‘ا ·لا نو=.¬, ;| . ,, دو- ةحار . ,, . ¸
™ --بارلا =ا ر¯· ` ن· `¸ار·¸ا ¸ اك·ˆ -شي-- -ل ن œ· ¸ ر·› ¸- ¸ر-| ¸- و _ . 
******************************************
c`ب_ _, ¸ك=ا
. ‚اعت, ·نا-بس ·`,ر ‚¸ ·نو´س ¸ بعلا ةحار
نزحت ل
209
· ¸ا· . ¸¸ا· نم `,· ·,ا¯ ` نم ن~اوم ¸ ‡ةي´لا =ا ر‡¯‡· ·, ¸ -ت·يك= - ·لا لزن|
_·-–ملا _·-و -ل, =_ _ ·- _ . ¸ ,,ي·- -·يك.لا لزن| · _ . ¸ _·- -ت·يك= -·لا لزن| ,·
-ل, =_ ¸ — _ -ي·- -ت·يك= -·لا لزن| · _ .
.و´` س ,' . ن~رلا, •ة .الا `_وسر ,' . `.`رلا ‚¸ بلا ` .اب ¸· ةي´`لا,
ا·` دو¯`ر, ا,`سا·سا, . ا,`نو´س, ˜•لا _·اول .,· ةي´لا, . ردالا _· •·¯وت ر~ا-ا
ةر` ي-ا ¸لا,م ` نم `,`·`ت . .ا·¸ا ¸·' ا• _‡ =`-ي . نم.ا نم ةلاح ¸·, . ا, ت `··,
·ر´` , ·ر•¯·, . ·` ,رل بعلا ةي., ب- ¸·, . †-`لا, `:`شلا ي,ا,م, . .ار=..ا,
· لوسر Šاب`تا, . ·رم' _· ·ماسا, . `·.ول  ¸ ·, . ·لا- ·`بح, . ·ي`• · ´†·, .
`·اي' .¸ `بعي ., .=ا .¸ و·ي . .` ·ا· ام ر`-·, . ` ·اوس `,· ¸ار·¸ا, . ·رم' :لام ¸ ت`,·,
·ر-ƒا ي·و ا ين=لا ·ا ي¬لا ي· تبا ·لا ل,«لا ب ا,·-¹ ¸,ذلا -·لا _ .
*****************************************
ناتمي…- ناتم··
ة-ا ¸ ا• =ا _عن .ا¯ · ~' `·ام¸ا ¸ا·
¸ `-`ت :ن,· . `’با . `~' اي · ¸ا· . ر`-ا .ر ¸ ˜ب`ح ¸ ¸`جرل · ‚,.ا
. ` .`ˆ. `·, . •ارارم ر-ا ¸ `.`` ج ان', . ة`†لا ¸ ا م· ن,مل |, ,,نœ· ن,مل| ت ا,ن, كت ن,
ن,„ر, ل ا- -·لا ¸- ن,„رتو ن,مل|ت _ . ¸ ¸,ذلا c·ف¬ ت., ا لو Ÿ‹- -·لا =-و ن, ر,=ا ·
ن,·ق,, ال _ . 
`يم و·, . ˜`ب-ا ‚¸ ‡-' `· `~' `·ام¸ا, - ~' ·ام¸ل ¸ا· ´_ار·. · ةينا·لا
. ا· ` نم ةلا ¸`-ت, . ا· `نم ¸`ت ا`ن,· . `ˆ.ا . `~' اي · ¸س·لا, ¸ ,,ب _ ,هر`ش,,
,ي«- `,ي-ن ا,ي· ,,ل ¸ =ا ·„و ¸نا ,ˆ _و -·`- ¸- م-رب _ . 
*******************************************
”·اص'ا =·ا,· ¸-
نزحت ل
210
. .·بلا, .ا·لا _ر-سا نم .ا-بس · ,·`ح' ¸ا· . .ا·لا ةيدوب· .و´م `_ر-سا
· _عي . `·تو. _‹. · · ´·ل ¸ا·, . · داب· ` نم •ا-ا. •اب· _,ا =ا .' · ر.ا ¸ ا,` ر‡¯·,
. ™ا• -¸ا, .ا·لا,
™ ا,·-و · ¸وي =ا .. š ا,`ي·, ˜لا ™ا~ `ر`‡¯ ¸ Œ_€=يل نا.نœ لا ن, ا· · 6 ن | Ž
_·€ت=ا ·¹ _ _ .
™ ا,·-و _م .و~اعي, .وما–ي ¸الا .,· . .ا.ل ,·`,ا·د, ,,†بح, ¸الا `.=·
. ¸` ,ا نم, بي. ' `نم
™ ا,·-و , . ا,م ˆ¯. ةبلا, ة_·. ا,·· . ةبي.لا :ت `نم `,=·' و· ام `Œ`ر.
˜ن' ةبي.لا ` را· ·· .' `بعلا ,· ا·,· . ة,و·م, =ا · `رج', . ايا=-ا, .ونل ةرا¯ ¸·
••ي, `_·¸ي Ž, . ™اترا, ا• _ ¸ با.- ري€ب ,هر„| نو رباصلا _·,, امن, ¸ . 
************************************
™ ءاف=و •=ه ,·-لا
. ˜•`لا ن· ¸اوسولا ¸•ن · ,علا او· `نم .' , ¸ولا ةا,ا`م , ¸ ¸·,ح `ن,ا ر‡¯‡·
. .ا,ح.ا, ·و·لا, ·و·ا د`ر~,
·ي· ر,ƒ, ·, ¸·, . `·ل,اŸ, ·, .·, ,•علا `بح' ` نل •ة`.ا- `_ي-. `··¯ ا·,
. ·` ر', ·` ع•ن
ةعلا=ل `’·,, . ةدا·¸ا, رار´لا, •-ل `’·و· . ··, Š`Ÿوي .' ,علا بلا~ _ع·
. ر†,لا, ¸†مأل `’·,, . بيتر`لا, _`-ل `’·,, . ابس·ل `’·,, . ة`ماعلا
‰ر·لا ¸ · `جر • ·`جر `ن´· ا`ير·لا ¸ · `· ةما·,
*******************************************
ا•- ن,ك, ن| _.-
نزحت ل
211
·` ·و- ام ,علا ¸·' ··¯ `نم ر‡¯‡· · , _رلا ¸ `_ر.ا , .اوع, `.ا¯ ¸~ويل
ا,¯ر`ي . با·ر ن·, با-· ن· `ر`ت با.لا .', . ·را´لا ¸ ة_·¯ ` .ا‡-ا .' ان`ي`ي
. ا,·-ا, ا,†ش´ت ع, .¸ . `بعلا
¸`ي .ي¯ ¸لا يري ام €` ر`عل `ر`- .ي¯ `·' ر·`لا ا· باون
··ا-ي· _``ي ا`· .¸شلا ‰ري `رب•¯‡ ' =ا ¸ي ا· ‰ري . ام,
******************************************
-يناب_ -,ه,- ·.ا-.لا
- . ¸ا``· ,·, . ة.ر.ا _· .و- ¸الا نم `رن €ا· .و´ي • .' •اب-· ˜يل
,,`ماج', ةح رشم ,·`ر,. . ةاي-ل .وبي :ل· _م, . ·يل, ·موي ¸´ي ام .¸ ,·`حا
او·شي Ž, . `·ويلا ¸· ا·¸ ةاي-ا .' او· ر· ,,`ن. .¸ :ل· ام, . ة`·=م ,,`,و·, . ةيو·
. ,,لا·' ¸ ,·را·' ا`و·' ا·¸, ¸بلا, ., ¸.الا ر¯,
_`·,ا=ت ¸ن ا·¸ _ا, ' ام, ا´· ,' •ا· `· `نب ةا-`لا _·
_ار· ¸ او, `,,`´ل, . ةر-الا ر,†لا, رو.لا .و´ي ¸¸ان' ¸,, ..,· ¸, •.را·,
. ب·م ¸¯ ,• ب··, . †,·ا `,`,ش· . ¸,اس,, ˜جاو·,
¸ب¯ارل •ا-ا`م اين`لا ي· =ا ا- `.ع`م ا,ي· `,·ا ¸يع, ¸´·
********************************************
*
¸,,| `رم- ¸يم-ا ر·ذلا
ج, `نل •اب-·, . `ن-ا `ر•¯„لا و·, . ¸ .ا `ر· `·ل .و´ي •.' ,لا بعلا ة داعس `نم
. · ·, ·يعس, ··اج, ·لاب ·رشي • Ž, . •ا.ي-ر ن-ا ر•¯لا
· و·, . ني ر-.ا ¸ ¸•`. .ال ·` ,ر `نم ب~ `··لا ·ي· ,ي·ار,¸ .' اعم ¸بس `·,
. ·ل .ا·لا, . `ن-ا .ا·لا
نزحت ل
212
.¸ ¸ح . ,,ل•,, ,,مر´,, ,,عي. ن``- Žاعلا ¸ •اح .ا ا, - ¸¸ان. `’`ب-·,
. احم · اولا· ” `·و`ي=·' ا·ام, . `_·Ÿ `,¯ا=·' ا·ام · ¸.اس ن, ·ر· .ا,' ¸أس ر`·
. `,¯ا=·' ام ¸,, . `·وي=·' ام =ا, ب·· · `ر· ¸ا· . •.ام `·اي=·',
™ _-, . ر·`لا ,' `,· ¸, `_يلا, .ا·لا
`·يساو`ت • .' ا`ر ~ ة`يˆلا ‚,' .,-ا ¸ €اسا, يلا ر,ر†لا ·
ا,`ر¯· اوسر ' ام ا·¸ ·ار´لا .¸ نش-ا ¸¸لا ¸ ,,لأي .ا¯ `نم
******************************************
ي·ار'ا =ا,-|
· ,,ي· `’ي· `نم ` . - ا.· .· €ا·
ةعارلا · تي., †يرابن.ا ن-ا و,' `·ار· . ةل,لا ``–· `·· . `_,شلا `ريŸولا ة` ي, `ن,ا
· ا,م, . ةرماعلا
.الا ¸, ةاي-ا ¸ •و `· .ا,-علا ‰ح¸ :• ت • ¸-
اوما· ¸ح :ل`وح ¸الا .أ¯ .·`.لا ·اي' €ان `دو·,
•ابي=- ,,ي· `.·ا, :`نأ¯ ة·` .ل •اماي· او·, `,·,
.ا-ا و·و- :`يي .دم .اب·ا, `,,يل¸ ا·`¯
•.' `ن· ¸ر.ا ` ن=, •ا. ال, .ام` ر•´لا :ت ·ي· ا,راو`ي
او.اعسا, €ˆ· `ولا ا,را.' .ا-ا`لا .و. ·ويلا :ي·
_`ت ¸و·أ· ة,ر`ت :ل ام, .·~ا·ا ¸• =· ب`.`ن :`ن.
‰ر`ت ن~رلا ة`ي- :ي· .ا-ا`رلا دا,لا :يˆ,
_·ر` ت `.ابت ¸و†لا ¸ :•=عل .ا ¸ا`ح, ¸¸ار`-
• ·يل .ا_لا :لوح `·و`ت, ةاي-ا ·اي' ’¯ :ل¯
. _اعلا ·· ,-.' ام, . ¸ ·لا ·· ‡¸ب` ن' ام, . .اي,.ا ¸~' ام, . .ارابعلا ¸~' ام
““ .ا-يت نم ا,ح' ام, . ¸ة‹,' نم ا,` ج' ام =ا
نزحت ل
213
_ن' =ا, ` .دد, · ¸ا·, ·اي· `’عمد . `·· يلا ةل,لا `–· .اي,.ا ·· _‹ ال
. ¸ `’ي·, . ’`ب `., `’·
· ·يري ·ا· و,' ¸وي· . =ا ¸يبس ¸ †¸سو=لا ¸ي~ ` ن, `- ¸`ي,
`رم.ا ™•يل, `ب=-ا ¸-ي· ا¯ `ر•`· ا·,ام ` —ي Ž ¸ ن`يعل ˜`ي·
¸`- ع, ¸ام.ا ’ي„·و`ت `ر`لا ر`لا ن· ¸¸·` ¸ _ب.',
_ج د ا· •ار`` ح .ولا .اي `درت `ر`–` - ¸¸```س `نم ¸·, .¸ ¸يلا ا·
’ي· نم .ام ام · ¸ا·, . `,.علا ا,ع· . ةعتالا ةي.لا :ت ¸ ¸ا· ام ر-¯ ‚¸
. `.اي,.ا ·· ·ي·
··اج, ·لام ¸, `<ر´لا ا· . _,شلا الا ¸,م ن, ةبي· ةل·س ¸ ر-¯ •ا·ر¯ `’ي'ر,
ا··م .ا¯, . ¸عالا ,ع~', . ¸¯الا _=·', ¸,ا.لا _م .·,, . ¸,و´لا _سا,, .
· .ارعشلا `ح' ¸ا· . .ام ا`· . ¸ا-ل
`• رشم ¸بي Ž ¸ح ¸يعس `ن,ا _–م `™دام ·ي· `·ل ·· ` .ر·م .,
·„¯ ¸.او· ام يرد' `’¯ ام, `_ا`.لا `·`ب` ي· ¸ح ¸الا _·
¸¸`ي. ¸ر.ا نم ¸- ¸ _ب.', `_.ا-`.لا `¸ي–ت •ا`يح ·, `’نا¯,
—ت •.,· ¸·ومد `’.ا· ام :ي´,أس `_,اولا † ن- ام _م :`ب`-·
`ŠŸاج ¸ج •.¸, ¸.`Ÿ`ر `نم ان' ا· `™را· :توم ع, ¸ر,ر, .,
`,ت Ž, €اوس •¸ح `’`ي Ž •.أ¯ ` _او`لا :ي· .¸ ¸ح' _·
ا·`ر•¯·, ¸ارلا :ي· `’ =· `ن·ل `_الا :ي· ¸ب· ` نم `’=· ل
· ¸وي· ·‹ا .ام,لا ر·د ¸ ¸` -ي, . ر`.م _م' بي.-ا _يرات `ب´ي ¸اون و,' ا·,
ا`,ا¯ر بي.-ا ¸ر' `ر`,ت Ž ا·¸ `ر,,ت ` ن·ع, ¸د·, `يأ·
·ن,د ¸ح ., `دوج `·Ÿاج ا· `_ي ‘يح `دولا `_ي `ن´ل,
· لاب .ا·لا ن` `ح يرشي ¸· `ر,ت .ارا`لا .' `,عي,
. .اي,.ا ·· .¸ ·ماي' `نم ., . بي.-ا ةايح `نم `¸الا ` ر¯ي . ,
نزحت ل
214
********************************************
*
-......فقو
ا- cت-ا| ¸-و — cي=ا-- _بو ا··يب -ب ل, ت ا- c تيش- ¸- ا·ل ,.قا ,,·لا,,
ان _اصب|و ا·-اr|ب ا·-`ت-و — اين=لا ”·اص- ا·ي·- -ب ن`,,ت ا- _«يلا ¸-و — cت ·„ -ب ا·€·,ت
¸- _·- ان رصناو — ا·م·» ¸- _·- ان_|· ¸-„او — ا·- = _ا,لا -·-„او — ا·تيي-| ا- ا·ت,قو
لو — ا·م·- _·,- لو — ا·' •·| اين=لا ¸-- لو — ا··,. ¸ ا·ت,يص- ¸-- لو — انا.ا-
,, ا·>ر, ل ¸- ا·ب,نذب ا·ي·- =·.ت . 
· ةم ` ن, †¸· ¸ا·
` .ولا ¸أيلا _· `’ا ا·¸ `بيح`رلا `ر`.لا ·, ال •ا.,
`’`نأ~ا, `·را´لا ’~`,', `.و=-ا ا,¯ام' ¸ `’سر',
•ا,ج,`ر†–لا Œاش´ن. رت Ž, `بير.ا · ي- ن·' .,
.`و‡· ` ·م :~و`· _· €ات' `بي-لا `بيرلا ·, † ن`·
`’·ات .¸, .ادا-ا ¸¯, `بير· `_ر· ا• ¸و.و·
****************************************
,=,, لو ,·…, ل Ÿب_
 
.الا ¸ .' ’· ا·¸ . =ا دو·وم ‚¸ ن´ت •.', '· •.', . ع`ت •.' :ل †¸- .'
. ة` ر· ¸ رالا •ة'رما ¸-د', . ¸ب¯ ¸ ةلا ة'رما ¸-د' . •ا.`م •ا´ح, . •.دا· •ا`,ر
. ةلا ا,-د', ا· =ا ر·· . ¸أƒ _· •اب¯ `’س . ¸يارس¸ _, ` نم •¸·, ة'رما :·
. = ¸علا ¸·-¸ ` نم ا,ب· ¸ ·ا· ال
نم ¸¯أت ا,`¯رت ., . ا,`س ., . ا,`ع~' ¸· . . ¸ة·ر · ¸ •ة =· ’بح ··,
. رالا =ا ا,-دأ· . ¸ر.ا •اش-
نزحت ل
215
بي·`ي, . ¸يلا _· ي,- ‚اعت, ·نا-بس ·ن' `,عت ‘ي- €ر. `_·`ي, :` عي ا,·
. _-ا _· `·ب· _·ا´`ي, . _·.لا ¸علا _·
· •ا·و·رم `يرا-بلا ·, ¸م-, ¸¸-ا- ¸- ا- ¸-لا -¬·- اه:-| — -·ص- ن,-ب_| ,,
,, -·-ا =ا -·-.| ل, ا,با,· ‹,=صتو اه.,-,- ءا„_ ا,·- ¸-·ص- ¸ ·_› لا «·- ¸م-, ¸م·
Œ·ر, اري- 7 ·ر, ار= ¸· _› لا «·- ¸م-, ¸-و Ž _ . ¸ =ا ·`ي..لا ¸,هذ, =ا·.¬لا ن, _ .
. •ا·ماƒ ¸`سا, . •اعاج `,ع~', . •امو=م `ر.نا, . •ام,ر- ·', . ¸.,ر´م ` ن· `_`ر·
ر,, . •اي. ·ر¯', . •ا,ات `ر', . _`· ' `·, . •ا,ا.م ¸ا,, . •ةŸاج _`ي, . •ا–يرم ``·,
نح', . : ·`ر, `•`.ت, . :ماع~ •¸,ا, . •ا_·. `,حرا, . •ا_ب¯ `·رحا, . •اراج
. :ل ة·. ·ن,· . €ا·' `.¯, . :=ل
™ارشنا, . ةداعلا `ب- ام ,=·' `نم . ةيمالا .ا.لا, . ةيلا _اعلا ·· .¸
. .,-ا, ¸لا, `,·لا, `,·ا در~, . ر.لا
. ر•¯لا نح ة-ارلا ب`ي~ . ةرا`شلا نح .ا´ل •·جر .ا¯ ول . ¸يلا ¸ -ا †رد =
. ·جولا ,سا,
********************************************
c.ف·ب c-_|ت ”ت·ا
. `_ب¯ `_ي ¸جر ·ا· . ¸ ة·ا, ر,=لا ة·. ¸ب· . `ر-ا ة` ¸ ·ر-ا ¸ •الاج `’¯
,,يي, . •ا,و¯ ‰ر`يلا ¸, . •ا,و¯ ن`يلا ·ي, -أي· . درابلا .الا, ¸الا _· `ر اب`ي -',
··ر·, . ¸الا نم •اما·· _س' ¸ح . `·راج _سأ· دا· . `.را .ر ا ´· . ·,مŸ .ام `نم
نم `’ب-ع· . _ب´لا _يشلا ·· ي `نم .رشيل ·ر,د ` ر=ي ¸¯ `¸وج `¸الا, . `ب`ب.ي
_-ا .' `’·, . `,`بي و·, ¸ال œ .الا ا· · ا=·¸ نم, . _-ل ·` بح `نم, ·ˆ. `نم, ·ج
= .', . ·ي· =ا `·`,س `نم _· ¸`,س ¸ يلا ‡¸`ع· .', . ·ي· =ا ·` ري ` نم _· `_ي
’نا¯ ول, ¸ا–لا ير-`ي =ا .', . ·داب· `نم .اشي `نم ا,`-· . .اح¸ا نم ¸.ارا-`دا
. ,· `ر`شلا .و·ر´ي, . =ا دابعل ر`ي-ا .و†ب- . ني`_- ¸¸ان' ي _· • ةي·
نزحت ل
216
¸وسرل •ةيا~ . ةر-·ا ¸ ر=-ل ·ن `¸`رعي ر´, و,'  . 
. ··وي. _بشيل . •اعاج `·اي ,اح,
. ¸لا ›يج ةحار _· `ر,ي ةيب· و,',
. `·اين `¸الا, ةيلا `Œو=ي `ر·,
. ¸الا ,ع=` يل . ةدام`رلا ·ا· Šولا نم ‰وي,
=ا ¸وسر ¸يل . ¸` ح' ¸ ·ا,لا _ي ة-~ و,',  . 
. `,ا. و·, ·اع=لا, ¸الا _· ` راب`ي €رابلا `ن,ا,
اينا •ار· ر¯لا .,ري اوب·· ادو- .ا·لا .,†عي او–م,
¸ ا• =|و اميت, و ا·يك.- -`,- _ ·- ;ا-=لا ن,م-=,و _ .
********************************************
=ا ;:كل تصن|
. =ا .ا¯ `نم •ةر„,م • ةح •ةع`م • ة,·ت . :`,ر .ا¯ ‚¸ .ا.ن¸ا, :,ا.·' ¸`·
_· ¸–`ت, . ¸ج, `,· =ا .او.ر _· : .ت . .و.لا نح ¸ د`و- ¸¸را· `نم ا,`عت
. •ام·س, •ادر,, •ايي : ب· _·, . ةي´لا : ن
.ا¯  .ا¯, . ·_· `نم .¯رلا _ي • .' †ب-  . `·اوس `نم .¯رلا _‹ ا·¸ ` رأي
` ˜نأي· . و· .¯رلا ·ي· ¸,ن' ·, . ·ي· ا,,ري •.' ·,ا-.' ` نم `ب =ي .ا¯,  _ش•,
. `™اتري,
,' Šايلا ·ي· `_ت . ¸يلا ,' ·ويلا نم `’·, ,' . `¸ا·د :ل .و´ي •.' •ةوس' ·ي· :ل .¸
. ¸ج, `,· =ا ··¯ وي و·, . :` ب-عي يلا ¸رالا ‚¸ _ل . • ·`-م
. €او· `·, . :جا·Ÿ,, ¸ي¯ . نير-.ا ›يوشت, . ¸الا ةب,, ةاي-ا ة` -. .¸
· €.وم ر¯· ¸, :`,ر .ا¯ ¸ .¸ . ةينأ~ ., ةي´س :ل ˜يل, . €ر~ا- ’يش,, ¸
ب,·«لا ¸·م=ت -·لا ر ·ذب ل| -·لا ر·ذب ,,ب, ·ق ¸·م= تو ا,· -¹ ¸,ذلا _ .
نزحت ل
217
`رمأي  ¸´بي· . .الا ةروس `نم ·ي· 'ري· . ¸دوعم ن,ا  _· ·` ·ومد ر,ت ¸ح
· ¸وي, . ·`- ,, نƒا c ,.- ,, . 
· ™اب.لا ¸ ·ل ¸وي· . `·ل `’.`ي· . -لا ¸ 'ري و·, . `يرع.ا _سوم _أ, †ر·,
,, c تءار«ل _مت=| ان|و --_ا,لا _ت,|_ ,ل ,, :ن' =ا ¸وسر اي `,·' ول · _سوم و,' ¸ا· .
. •ا_ب- :ل `·`ت` ر`ب- . _ `_ت
†ر· ,اح _' ن,ا ·  'رت ¸·, . ا•ا, .ار, `نم ا,يل¸ ’.`ي· . ¸Ÿو-ع, ¸ =ا ت| ¸ ه
-ي=ا€لا .,=- _ · ¸وي· . ا·`ر`ر´ت, ا·`يعت . ,, ˜ات| ,-ن — ˜ات| ,-ن ,, . 
. • ة,·~ .ا.ن¸ل, . •ة,·ح Šاس·ل .¸
ة'رما ·عم `’ب¯ر, . ¸ةيس ¸ ر-أ· . ا,ر,' ‚¸ ر·اس ¸لا ¸عم·لا .ا´لا `ح'
. · ·مŸ _م ةعلا ة·. ·`¯ردأ· . ويت ر,· `نم, ¸,ƒ `نم ` .`ر· ة` ي·وي . اي···وي `نم
. ةي,رعلا `ي- . ة'رلا ’نا¯, . ةيا·لا, _·.ا ةروس 'ر·, `,• _. , . ,,ب=-· ·ا·
·· ن· بتا´لا ا· `’لأس ة·.لا ع,, . ة·`لا ‚¸, ¸`رلا ‚¸, ··´لا ‚¸ `’.`ت `’نا¯
¸` ´· Ž, · ¸ا· . •ةلو·م •ةو·م `’يب· . ¸` ج, `,· =ا ··¯ نم ا·' ا·ˆ-أ· ” .اي.ا
· ··س¸ا ‚¸ ا·و` ·د. _·ل ¸ اذ.ه ¸·مب ا,ت| , ن| _·- ¸•لا و ¸نŠا ت-مت„ا ¸·ل ¸ ق
ا•,» ¸¸-,ل ,,=-ب نا · ,ل و -··مب ن, ت|, ل ن¹ر«لا _ .
. ¸ولا _· •ة·ا· •ةر,م •ةو·, . ™ا,ر.ا _· ةبي·, . .ولا _· •انا=س .¯رل .¸
. .¯رلا _أت ·ام' ا,†·ا .رار,.ا ¸م`لا نم, . راب-.ا .لا نم ¸¸ان. `’ب-·
· ة·الا ة·دا.لا ةا·ا · تا·اي¸ ·ام', ¸ ا-=ا - -ت,|رل ¸¸,„ _·- ن¹ر«لا اذه ا·لزن| ,ل
-·لا -يش- ¸`- ا-`=صت- _ .
· 'ري ·ا,' _‹ ا ل `.و· ¸¸اي· ن, ¸ي–لا `ن, †¸· €ا· ¸ Œن, ل,·.- ,, ن, ,ه,فقو
24 نور=ا ·ت ا ل ,كل ا- Ž _ . 
نزحت ل
218
ا¯ . `داع` ي • ·ما¯ •ار, •ا–يرم _بي, . ¸ةي. · ·ا‹ ` نم `·ا.ر', ·· =ا ¸.ر `ر·,
. ¸_·¯ `ن,ا :ل· ر¯· ا¯ . `—يرلا `داع`ي ¸ -ب ت-=ق و| لا ,•لا -ب =ر` ي= ان¹ رق ن| ,لو
_ت ,ملا -ب ,·· و| ¸_vا _ . 
· 'ري •ام·· _· ةعلا ·وي `رم . ¸ب·, ` ن, =ا`ب·, ¸ ..._ا ·لا ي· ن,„ا ¬ت, ›,و _
. †_·لا ·ر‡¯‡· . _,ارلا ·ويلا ¸ .ام, . •ا–يرم ¸·اي' ة· ¸,, . ·ي, ‚¸ ¸`ن, . ·ي· ¸·أ·
نم _,ا.أ· · ¸ا· . ةع·اولا ةرو, `¸رالا 'ر· . ةيلا ¸ _ . ·ن' Žا· _ˆ-',
. ¸ري,· _مد, . ¸ .ا´, _م . _م ¸ةدار¸ _·, `€`ر-', . _ا´م †,·ا _عج ام ¸جولا نم, ¸و·لا
¸ ن, ·- –, ·=-ب ¸.,=- ` ¸|,· _ .
“” ةداعلا ن· ا·و.وب ‘ي-ا ا· ة··· ام `ن´ل,
. ` ·ي·, ·`ي • .' ¸ي¯ • ة·اس نيرشعلا, _,ر.ا ¸ .ان¸ا ·`شيعي يلا ›يوشلا .¸
.و., . ‚ولا ··¯ ر` ,ت, _س, ’.ن', _جر ا·,· . ابح¸ا, ·بي.`ي .', . ·` ي .',
’´س, . `·,·, `.`ر·, . `·ن ·يل¸ `.دا·, . ·``ر ·يل¸ .ا . ¸_ا- ¸¸را· `نم ¸ نح
,,تداعس, `,,ن ' .ابس' _يسولا او عج ¸·و· ` ن· ··´لا ا• €رح ' _ن¸ . ·` -·اول
.ا·الا ¸–·', .ا·,.ا ¸~' .أ, `,,م `_·¯ _` -بت, . •اب`¯ :ل· ¸ او`ب¯, . ,,حايترا,
.وع- ¸لا در~, ةداعلا ن· او`ب¯ نيلا ¸ي,ر·لا .ا`´لا .¸ • ¸, . _يسولا ‚¸ ’.`ي ·وي
. _يسولا ةداعلا ¸ماو· `نم ¸ -,=صتو ءاك- ل, تي,لا =·- ,,ت:= نا· ا-و _ . ¸
نور•,ت ار-ا= _ . 
¸- _· ¸,ن يلا `ر`ي-ا ان·, . ·`ر- `Šاسا, . ,¯ ¸ي, ا· .¸  •`.لا, .
· ¸ج, `,· =ا .ا¯ ·`–ت يلا . `,ي´-ا `ا`رلا ` ·يجولا, ¸ -,=, ¸يب ¸- ¸|ا,لا -يت |, ا ل
¸=يم- ¸,يك- ¸`- ¸,¸ت -ف ·- ¸- ا لو _ .
•_س •ي- •¸·ر _ا·¸ `Šا‹ .¯رل ا`·ا· ¸ ا م- _-=لا ¸- ¸يفت ,,·ي-| • رت
‹¬لا ¸- ا,·ر- _ _-ا, ة,‡ لا .¸ ·, `·وي . . ‘,ا· ¸·. `Šا‹ _يسول ,,`·ا‹, .
¸الا نم .ا,†لا, ¸ - ·لا ¸ي,= ¸- ¸=يل .,=¬لا ,,ل ¸ رتش, ¸- ‘ا ·لا ¸-و _ . 
نزحت ل
219
*****************************************
¸كلو ·.ا-.لا ¸- .¬,, ¸·
.اج ·ا` -' . ةالا †,ج `.ا¯ و·, , _,لا ` .•=ل , .اوع, `.ا¯ „¸ا´س¸ا Žاعل
ر´لا, ¸ايح.ا ا·,· . ةداي`رلا, ةداعلا, ةدايلا ن· ‘-بلا ·ي· ··´لا ‰`د,م . `. ·ج
. .اس,رلا, €ولا نم `_·¯ ا,ع‡· . .اول.ا نم `¸نا·', . ةسايلا نم `.`ر., . .ا·لا,
·,و=م _· ¸.- •.', . ™اتري •.', ',ي • .' `يري ,,¯ . .اعلا —ع,, . .ارعشلا, .ا,د.ا,
· .ا´لا ا· ني,ا· ` نم `·` ن¸ ¸ح .
¸ `·,,لا ¸عي ا·ام . ن` ي, .ا· ,' ¸ران `™·.¸, . ¸ب`· `_´ت . _,لا .=ل ¸
_·د ¸ . ¸·,ر´ب ¸·,ر´م _·د ¸ . ¸ ¸و, ¸·,ر´م _·د ¸ . ¸_ب´ل ¸_·. ةيا´`م . .ا·.ا ا´م
بلاس `نم ·ان.ا ¸ . ¸.ا=س ةارا`م ¸ . ¸·,ر´م _·د ¸ _,لا .=ل ¸ . ¸.= , ¸·,ر´م
ر-¯ ‚¸ . ·_· .ا-¸ ¸ رم' را,ƒ¸ ¸ ·` م Ÿارح.ا, :`لا ¸ ¸ة•ن `نم ¸·-ا ¸ . ¸:`م
. .او,.ا :ت
نم `,,م ¸ي· `ن´ل, . .ا·~.ا, ة داعلا ن· .و·-بي `,, ¯ _يلا .' `.ج,,
· او· .··, .ا´لا نم `’جر-, . ا, `يل ¸„·`,, :ل· ‚¸ ‰·ا
™ _وvا . •احارت' ·` حار·', را- ·`او· ` .دا· . ·يي· ب.ن =ا ¸ع- Ž `نم .'
¸ .اب´ن ·` تا_-, ¸ ن,م·-, ل .ي- ¸`- ,,„ _=ت.·= _ .  
™ -ينا·لا ¸يل . ةعيرشلا _· ¸ ¸الا نم `_·¯ ا,يل¸ _عي _لا ةب`ع`.لا ةيولا •ر=لا .'
. `ي-ا Šرشلا ¸ير~ ¸ - .ر·', ‡ ¸,س' ¸•`ر =, - ا·,- . ةداعلا ¸ ا - ا,·-· ,,ن| ,لو
اتي,· ت ==|و ,,ل اري- ناكل -ب ن, …-,, _ . ةر-.ا ر`ي -, اينلا ر`ي - .ولاي·
™ -·لا·لا . •اع`. .و-`ي ,·' .و† =ي `,·, . ,·ار-', ,·ايند `,,ي· `’ب·· •اسان' .'
يلا _ي-.لا ¸ير=لا ن· ,,`.ار·¸ `ببلا, . :, ., ·• ا,`رƒ ا· . •ةداعس .ولاي,
. •`.لا ¸و·, . ` ¸-ا `ب~ ¸·, . ·ب¯ ·, ¸,ن', . `·‡ `س`ر ·, =ا ‘ع, ¸ c`ب_ تم· · تمت
-تا م·كل ل`=,- ل ل=- و اق== _ .
نزحت ل
220
· _ر.· `,اج •,·, . `,تا¯ •,· ·,ا.أ· . · ,ر~, ·و· ¸ .ارŸولا `ح' .ا¯
·يرأ· `Šاب`ي `.وم .' ·ي· _- . ام `›يعلا ا,·
¸يع, نم •اˆ· `.ر.,' ا·¸ ·يي ا`· _ن' ول `.دد,
´ر` ح ˜• ن `ني,لا ,حر .' ·ي-' _· ةا·ولا, •` .ت
**************************************
-....فقو
نم,لا ة‹ `نم .. š ةي·اعلا, نم.ا, ةي·ا·`رلا ¸اح ¸ `ي' · .ا-` رلا ¸ .ا·†لا ر·•´`ي· »
ر·ا´لا Œ·- . رار=..ا ¸` ب· =ا ‚¸ _-ي, . ¸`مرلا ¸ب· ,,شلا ›ي ري •.' . ·Ÿا-ا ر¯اشلا
`_·لا نم,لا, `¸`شلا ¸ ي.ن -·`- -م-ن -ل,- ا›, , · -يل, ا,ي·- - ب_ ا -. Ÿرˆ نا.ن œلا ¸- ا›,و
ا.ا=ن| -· ل ¸-„و ¸,ق ¸- -يل , ,-=, نا · ا- _ .
ن· ·نال, ·ب, ¸عي . • .' . ·و`·لا, ا`شلا .ا~ر, `نم ‡ةا-لا `يري `نم _· ن` يع·
¸ .ا·لا, دارلا ·¸ . ·ي· .ا·لا, ·يل¸ ¸ا,,.ا, `-ا, - ¸`ت - ` ¸-ا ةر–ح ‚¸ ·† جو`لا
¸ي·ولا ¸ا,س, . ن لا, Œار·.ا, ر´†شلا, .ا·لا .ا·د - ¸ي-ا ·ام¸ا ·لا· ا¯ - .ا-رلا
·ي· ام `Œو`ي Ž - ,ج •.¸, - بعلا .,· . _.`لا ¸راوعل را·س.ا, . ييأ`لا, ةنوعلا,
· . ·`م', · ·ار·, ·` -. نمŸ ¸ ·• =ح·` ي Ž, . :ل· `ن· ¸· `نم, . ا,ما, =ا •وح `نم
· ‚اعت · لو· ·ي· •. ¸ ,ها•ن ام·· ¸,`=لا -ل _ص·¬- - ·لا ا,-. c ·فلا ي· ا,, ·_ ا›œ ·
ن, ·رش, ,ه ا›, `ر,لا _ل, _ « .
**************************************
`,ي¬„و `,ي-ن
. .اريم ˜يرلا ,´` ح ¸ انر· .ارŸ, ˜ير را-نا ن· •اˆ- ةيلاعلا `.-.لا `.رشن
. _ير-`لا, ,`شلا, •لا نم •ةرا· ·ي· `’` ةينرلا .-.لا —ع, .' :ل· ¸ `ببلا,
نزحت ل
221
رداب· . ·يل¸ `ن¯ري `نم `- Ž, . ·يل¸ `دوعي •ارارسا ., •ةي´س ., •انا·¸ `¸´لا ا· `- `,·
. · ح,`ر ¸·`Ÿأ·
·لو· ¸ ة ·لا ة`ينا`,`رلا ةيا·ا, ,ي Ž را-ن.ا _· ··' يلا ¸´لا ¸جرلا ا· .¸
· ·نا-بس ¸ نوركم, ام`- ¸‹يˆ ي· cت ل و _ · ·نا-بس ·لو·, ¸ • ›| ل, ,·ور=, ¸ل _
· ·لو·, . ¸ :يم„ ار• ه ,هر• هاو ن,ل,«, ا - _·- ر,=او _ ™ام ‡‡· ¸جرلا .. .
· دا`رلا ¸يبس, دا`لا ¸ير~, . ةيا·ا ¸ -ل ¸.ا ه :· - ·لا ¸·=, ¸- _ . 
ر,لا Œا. _· ¸ولا, ·,رمأي •.' . .,-ا, `,·ا, ¸¸•·`م „¸´ل نير-.ا ايا., `نم .¸
. _•·لا _· _ل,ي, . د`ر`لا بعي, . _يسولا, _ي, .
ة.,ر ¸ ةما·¸ا, .ا·.ا ¸, ةج · ة-ا ة`يدوبعلا ‡¸·', . ··س¸ا ¸·' ايا., `ن´ل
,· اب •ا.ر, . رلا, .ا–لا, `,يت, . ح.ا حاولا ر¯, `Œا·, . ة`لا ¸اير `نم
. ··, ¸ج =ا _· ¸¯,ت, . =ا
************************************
¸ =_== cل ‰رشن ,ل| _
=ا ¸وسر _· `··´لا ا· ‡ ¸,ن  . ر~ا-ا ¸,س .ا´· . ة´لا ·· ·ي· `’-·
. .ولا نم •ابير· . ·روم' ¸ •ار`يم . ة~اعلا `¸ح . دا,لا •ا` يج . •·ام . ر.لا ™رشم
ر.ا-ل •ا·ولأم . ´و‹ ¸ ابب-م . ¸را·, ¸ •ابم . ¸ ةبي· ¸ ¸الا نم •ايناد . ¸ة=· ¸ •ا=ي,
›بي, . ة,ا·†ل †›,ي . .اي-ا ري,· . ةع• =لا •رشم . ا`ي-لا ¸• ~ . ¸ -ا `,ج . يدابلا,
. ابح¸ا ` Œرعي ., . `¸أيلا ·يرعي . . ة`ينا,`رلا .اب·ا, .ج . =ا .ا=ع, •ار,رم . ·دال
¸† ع`لا `·ر´ي, . `ن-ا ¸ألا ·` ب-ع`ي, . ولا, ` Œرعي ., . ¸ي`-`لا ‚¸ `• .,
. ¸ة` م' ة,·, . 'بم ¸ماح, . ¸ ةلاسر `بحا. `·ن. š _=`لا, . ´`لا, ¸` ,`ي`لا, . •†ش`لا,
. ¸ا–· `_`-م, . ¸¸·`م ,`¯, . ¸_- ¸`جر, . ¸ةرس' †.ر, . ¸.وع `,„عم, . ¸¸ايج' ةوس',
. ¸رون ` •رشم, . ايا=· `ر-,
نزحت ل
222
¸Ÿا-,, ·ن¸, . . ‰ر`يل `ريم · ¸را.-ا, ·ن¸ ¸ يتلا ل:†vاو ,هر=, ,,·- _=,و
,,ي·- تنا · _ · ‰ر-' ¸ةرابع, ,' ¸ _ملا-· ل -م- _ _ ““ _¯, ¸ ار`ش,-و ا=ها =
Œار,ذنو 45 ا•·- ا„ار=و -ن›œب -·لا _ل, اي-ا. و Ž _ . 
اينلا يب· ¸=لا ¸·' `•`ن,ت, . _راو-ا `_ =ت · ة,لا ةر`يلا ةلاسرلا `¸راع`ي ا· .¸
را´·.ا ة·,ترم `Œار-ا, . ¸ -·لاو -ن› œب `‹¬لا ¸- -ي· ا,ف·ت-ا امل ا,·-¹ ¸,ذلا -·لا • =,·
¸,ي«ت.- ¸=ار= _ل , ءاش, ¸- ¸ =,, _ .
******************************************
-,`ي=لا ·اي-ا ;,,ف-
.' ةيي-ا .اب–لا .ار, ` نم ن-لا ¸ ’ن', :نا´م,, · ,ي´ن¸ا .اي¯·' `ح' ¸وي
:نا´م,,, . :نا´م ’ن', . ,بت, ا,``ش· : بيج ` نم •ةر·Ÿ _ر`-`ت •.', . ¸·.ا ‚¸ ر=ت
:ي, ` نم •ا=-اس رو·ت •.', ب–·ت • .', `- •.' . رير-ا, _ابيلا _· ر`.لا ¸ ’ن',
. :لاوم', : ترس',
. .ا`يلا ة·ا~ ¸, . .ا·¸ا ¸ ا,`´ل, . .ا´لا ¸ ., .ام,لا ¸ `’يل ةداعلا • .·¸
_· `’.أ· . ةداعلا ’·عبنا . ·ي· ` ¸يلا `رسا ا·,· . ` .`رلا ر=ن ¸- `بلا, . بلا ¸,
.ار„=لا _· `.را.· . نير-.ا _· `’.ا· , . •احايترا, •احارشنا ˜لا _·, ™,رلا
. ر-شلا ’,ام, ةيد,.ا .و=,,
.· `··, . ·ي, · =ي• . •اع·رم —ي,' ·`,و .ا¯, . •ايعس •ا· ¸بح ` ن, `~'
¸ا· ا¯ - ·,اح ¸,, . ’ي,لا _م ,`ب -ا ر¯ .¸ `- ., . ا,´ي ¸¸~ `نم ¸Œر·
بلا· `·و.ي, •ة` رم ¸ر, ¸ ,-لا ¸¯أي, . ا,=ي•, ا,ع„·ري • ةس ةرش· _بس - `·· .و~رلا
ةي´لا, .,·ا, ةحارلا ج, :ل· _م, . ‘ي-ا ب‡ ~ ¸ •ا,اي¸, •ا,ا·· اينلا `Šري . ·اي.ا
. ¸رج. ¸ Šاس . ¸.او·ل `بلا~ . · _.ب `Œرا· . ةما·ا `Šو·رم . ·لا `’,ا `·ن. š .ا·~.ا,
. ¸ة` ج ¸ `ب·ار . ¸ةر-. ¸ما·
نزحت ل
223
. `,.علا, . `¸اولا, . .ومألا - اينلا او´ح نيلا - ·,· ¸ .ا-ا .ا¯,
ة‹,.ا, `···.ا, . `دولا, `دوبلا, ة–لا, `ب·لا, `ر,†لا, `رو.لا ,·· ¸¯ولا,
¸ ,,تايح ا`و–‡·, . ¸ر‡¯ ¸ او` ا· :ل· _م, . .و,شي ام `,,عم, . `.اراعلا, `.اراشلا,
.ار´س ¸ `·`,أي .ا¯ ,,`–ع,, . ¸_ي-., ¸ب·, ¸.ارو, ¸ .,رح, ¸··· ¸, . ´,·, ´,·
. =ا بج ¸ ¸ع· ام _·, . `ر· ام _· •امدان .ولا
ة·ر· `·· . ب.م ., ¸ام ., ةرس' ., راد ., ¸·' . . ··س¸ا `_ي ةييت `ن,ا
انايح' `·اي, . ا• ا· ر`ي·ي .ا,و ·ل, . ·ويلا ¸ `.ي·ر `·ل, . ا,`´ي ةيم' _, _ماج بنا-
. ةو• - ·`-س, . ةدا, · `·, . ·ر. ¸ ·` `ج · ·ن .., ا¯ `ن´ل, . -لا ¸
¸¯ ا,‡¯ ' _,`ت . ا,·و`س _· `’ماسا · ب· ¸ .ا·¸ا ةر- .. š ةحايس ·, `نم `·جار-¸,
. ةينا,رلا ةياعلا `’يŸ ا·† `· ا,`,ر .·,, ¸¸ح ¸ ¸=,, ¸ _,ن _ ·- `_, ن `_ا ن -..مت ,ل ,لو ءي=,
ءا ش, ¸- · _,· ل -·لا _ . ¸ ,,لا ب š·=| و ,,تا·`ي= ,,·- رف· _ . ¸ ,ه.ا_ ا و=ت ها ¸,ذلا و
,ها,«ت ,ها ت¹ و •=ه _ . ¸ ,ي-·لا ·ر=ن ,,ه,„ و ي· •ر-ت _ . 
·ت'رما, _ت', . €ا· `·ي- ب.· . ة,`رلا ‚¸ `·ا.ر', ·· =ا ¸.ر ´ر· و,' _ر-
وي, 'ري, ``بعي, . `·لا- `_` بي, . `·.وم ` ر¯ي . ·اي.ا نم •ا_·¯ `·و.ي .ا´· . ·تا,,
. ا.·, ¸ةع`.·, ¸ة`-. _م ,·لا نم •ةع=·, . •ةي- ,' • ة•… .¸ اينلا نم `:· . . ¸`مأي,
انˆ-' `·, . اينلا نم ·` جاح' ام _ي, ¸ · ¸ا· ”اينلا ني' · اولا· . ·وي .ا· ·` ,ا-.' `·راŸ
 . †.-لا .¸ ا·`,ي- . •اد,,¯ •ةب· امام' .'
_· داŸ ام ا` م' . اينلا نم ·` جا- ام `·ع· . ر~ا-ا _·م, . ر.لا ™رشم .ا¯
. `·و·, `·و·, `.اعبت, ¸ا·أ· . ·جاح
ن·, ´ر· _' ة,ر · ` ن· •ا`-م . رش· ˜ما-ا .رلا ¸ ´ر· و,' · .اوع, ¸ةي.· ¸ `’·
· ·ن ن· .-ي ·نأ¯, . · دابم, · ح,ر, ·تر-· ن·, . · ل,·, · تح, ن·, . · تداعس
_,`د`· ,,`ت`د`· _و~. ا` ح' ¸ح `’~. ايالا,
¸م` ,· `ب¯ر' `’ل,ن _و`ب¯ر' ا•ن `¸-ا ¸ `’ب¯ر _ول,ن'
نزحت ل
224
¸„لو`ي· •ام•`م .ولا `د`ر~' _`عن ¸`·, ا,`حاج' ايالا,
`’لا·, ¸امرلا _,ر· `’´, · ا`سأت, `.- . ´ر· ا,' اي
¸.اب ¸ •¸Ÿ' Ž Œو- . `’· ا`سد ' ¸ح †’م ام _يي ` نم
¸ي-, ¸بحا. `.·ا· ان' اس`رد ·يلام' ` نم `’` ت,
********************************************
*******
:• ·.ا-.لا يه ام· ن›,
. ,, ءابر€·ل _,=· ,, — ,, ¸ي,= ربا- و| `”,ر† cن|· اين=لا ¸ ¸· ,,
ن,ا ر,`د ., يرلا .,را· •ويج ., . .ا,رم ن, :لاب· ر.· ةداعلا ˜يل
¸ ., . _لا .اويد ¸ ., . ايس ن,. .اشلا .ا¯ ¸ ., . .,را· Ÿو¯ ., . ¸ا`.لا
. .ار·,لا ¸تا, ,' . ةب~ر· ¸اح
_`, . دراولا ·دا·Ÿ, . ةشيعلا .=, . يلا .ا· ة · _م ة,ا-.لا · ةداعلا
. ة`لا
ير.بلا ن-ا ·, . ·-ي-. ¸ يرا-بلا ·, . ·,لأت ¸ بيلا ن,ا · ةداعلا
_ابلا ¸’,ا, . ··ر, ¸ ~', . ·ب·ار`م ¸ ¸:لام, . ·تا~ابسا ¸ `¸ع·اشلا _م, . ··`. ¸
·تداب· ¸ ¸ نو– =, لو -·لا ¸ي,= ي· -صم¬- ل و `”صن لو |م» ,,,يص, ل ,,ن |ب cل›
šلا = ¸م- -ب ,,ل ”ت· ل , :ين ‡و=- ¸- ن,لا ·, لو _ا فك لا =ي€, ا·|,- _ . 
., . ¸ا´`ي •ا`ر`, ., . `,ش`ت •ةدر, ., . ‰رش`ت •ة,اد ., . `Œر.`ي •ا´ي ةداعلا ’يل
. `رش`ي •ا`,,
.· •´ي ¸_- ¸ب· ةحار, .·` شيعي 'بل ¸ر. `™ارشنا, . · - ´¸- ¸ ر~ا- ةوس ةداعلا
.·`,لا _`~, . .اي.ا ةر•·¯, . ر,†لا ¸ _•سولا نم انر• ·¯' ا·¸ ان' † ن=ن ا`¯
ر‡´لا, `,·ا `ببس ¸· ا·,· . †ر`ن, `™ر·, `™رن, `عن ان' . .اي,شلا, .اب„·رلا,
نزحت ل
225
·ح`¯, ·`¯ ةبير., ·` ·, ·`• ¸.¸ ¸¯ .. š ¸ي·لا, ¸ ا·-ت- ا- _ ل, cي·ي- ن=مت ا لو
-ي· ,,·تف·ل اين=لا ·اي¬لا ·ره _ ,,·`- ا„او _| -ب _ .
`- ‰·ا ¸وسر Žاعلا ¸ ¸_.`م ˆ¯' .¸  . . Šولا نم ‰`وي . •ا_· •ا· .
. ¸™ايترا, ¸™ارشنا ¸, . =ا .¸ ·`عي . ¸,يعن ¸ •ا· :ل· _م, . ··وج †ي رلا ‡ ¸•·د `-
¸ ةي´س, ¸ .,· ¸, . ¸اب·ا, ¸ابنا, ¸ Œ= _ _و c·- ا·-ˆو و 2 =ر,» ¸«ن| ¸ ذلا Ž _ .
¸ امي …- cي·- -·لا ¸=· نا ·و _ . ¸ -ت لا= _ ¸-•, .ي- ,·-| -·لا _ .
· _ي-.لا ‘ي-ا ¸ ن| تهر·و = _== ¸ =ا- ا- ‚Šاو — ‹· -ا ¸.- ر,لا ,,
,, ‘ا·لا -ي·- _·=, .
· ,,`–ع, ¸ا· ¸ح . ˜ل .و´س, . _–ل ةحار `ˆلا .¸
·, .ام`,لا ¸ا~ •.¸, _,' †ˆلا داŸ `نم ’ي·,' ام `_ب·' ,¸ا,
· ‘ي-ا ¸, ,, -,,_ ‚Šاو — -·ين|م| •لا ,, .,· ¸ _بي •ةحار. ن-ا .¸ .
.ا´`لا, .ا¯ر-ا نم, .ار=-ا, .اح.ا نم `˜` جوي بيرلا .¸, . ¸ةي´س, ¸ ن,,.¬,
,,ي·- ¸-¬ي= ¸· _ .', : بتري •.', ¸ي • .' `,. .¸لا .,· . `ب`-· .اس' ·ن' `ببلا, .
. •ةي - ˜` جوي •.', . .ر=–ي
`·` نوƒ `..اس .رلا ¸`ع· .اس ا·¸ ,†·وت ` نم `·`داعي ام •`.,
¸نم' ¸ .و´يل . ة.اس¸ا ب`-ي •.', . •ااد ن`-`ي •.' . ةداعلا دار' `نل ¸-ا, ¸
نو=ت,- ,ه و ¸-vا ,,ل c·.لو| ¸,· …ب ,,نا ž, ا,.,· , ,لو ا,· -¹ ¸,ذلا _ .
·, . ¸¸ا·, _' ن, عس `يري . · س'ر _· `نم `راب·لا `رو·ي . _لا ‘- `ب¯ار ¸ب·'
. .ا`·`لا .اما·ا ن· •ايع, . _ي-–لا ن· •ايع, . .ار-.لا ب¯ ¸ `·ي- `عس .ر.
¸ا· . `ر`· ·` ,ا و· ا·,· `ب¯ارلا .ر·ا· . ,·لا نم `_ي=· `·عم . · ي- ¸ · ·', ·, •ادرم
_¸ . €`ر `نم =ا, ·و·' · ¸ا· . :· _·رت ’ن', :لا .و·Ÿاي `¸الا . ` ·ا,' اي · ·ل ·` ,ا
¸وسرلا `’ع‹ ن´ل, . `¸· يلا .ادرلا ا• ¸`م ة··-ا, ‚,'  · ¸وي ”- =ا ن, ,,
,, يف-ا ي«تلا _€لا =,-لا . 
نزحت ل
226
:عم _بي يلا و· نيلا .. š ر.ي·, ‰ر¯ :`م ` نم `,=`·' · ي, ,لا ةم·س .¸
ةلا- . ¸اŸ `·`ن,· `ب.لا, ` :لا ام', . ,يعلا .اج ¸ `رت ¸ح ¸ ¸_| لا =رن ¸¬ن ان,
ن,-„ر, ا·يل ,و ا,ي ·- ¸-و _ .
*******************************************
”ي=لا ,·كلا =-ص, -يل,
¸•-ا ةو. ا·اي¸ ,,` · _لا . .اب` ي=لا .ا¯رابلا .ا´لا نم `Ÿو¯ ة,ا-.ل .ا¯
 . 
.اي.ا ةي, ,,`·رعم `,,=· ` نم, . ا,ي· ام, اينلا نم `_- ,·ح' · ¸ة¯ ¸¯,
. روم.ا ريدام,
¸وسرلا ¸أي ¸ ر´, و,'  · ·ل ¸ا· . .ا·د ·„ ع`ي • .' ي.فن تم·» ˜, `ب_ ™ ¸ق ,,
تن| cن, — _>_او ==·- ¸- ·رف€- _ رف†ا· — تن| :† ب,نذلا رف€, لو — ا•·· ام·»
,, ,ي-رلا _,ف€لا . 
¸وي,  · ¸ابعل ,, -ي·ا-لاو ,ف-لا =ا ل|=ا ,, . 
· ´¸عل ¸وي, ,, ˜.`==و ين=ها ,,·لا ™ ¸ق ,, . 
· ¸ ¸.ح ن, يبعل ¸وي, ,, ي.فن ر= ي·قو — ¸== _ ي·م»| ,,·لا ™ ¸ق ,, . 
· ¸ ¸,' ن, دا`شل ¸وي, _·- -žز-لاو — ر-vا ¸ =ا,·لا cلا=| ˜, ,,·لا ™ ¸ق ,,
c ل|=|و — اق.ا= انا.لو — امي·= ا,·ق cل|=|و — cت.ا,- ¸.-و — cتم-ن رك=و — ==رلا
;:- تن| cن, — ,·-ت ا' =رف€ت=|و — ,·-ت ا- `ر= ¸- cب ›,-|و — ,·-ت ا- ري- ¸-
,, ب,ي€لا . 
· ¸ ·اعل ¸وي, ,, c ت.ا,- ¸.-و =رك=و =ر·› _·- _-| ,,·لا ™ ¸ق ,, . 
· ةشاعل ¸وي, ,, ي`·- .-ا· — ,ف-لا ”ت Ÿ,ف- cن, ,,·لا ™ _,ق ,, . 
نزحت ل
227
نم ةا-`لا, . ةر-.ا ¸ · ~ر, ¸ج, `,· =ا .او.ر ¸ا,س · ةي·د.ا ·· _مالا .¸
. · ر´, ‚اعت, ·نا-بس ·تداب· _· .وعلا, . · ,ا· ,يل', . ·ب–·
ب~ ا,ي· ˜يل `·ن¸ . اينلا ¸ `,· `¸ار·¸ا, . =ا · ام `ب‡‡ ~ · ا,ي, ,ا`رلا ‡.¸,
. ¸ي-رلا ا,·ر-Ÿ ,' . ةا,لا ا,.ار·', . ةينالا اينلا ¸اوم'
**************************************
¸ •ر«لا ذ-| ا›, c`ب_ ذ-| cلذ·و
`=,= = `,يل| ·ذ -| ن, -ملا » ي هو _
·``–·, . =ا دابعل `·`ƒ · ·نا´م وس, ·م· ةر•··, . بعلا ةساعت `نم .¸
.¸ •ار.ان :ي· ·ل `- Ž ن` · ` .- · .ا´-ا `ح' ¸ا· ¸ح . ,,يع. ·`-س, . ,,·وح
. =ا
. ة =لا ب·او· ` ن· .ا··.ا ¸ • ة·م' ,م.ا `_يرات ال ح `ل,
¸وسرل ي´ي ¸ي=لا ` ن, `رما· ا,·  ·ي· و·ي· . `·لاي·ا ¸,ا-, .  =ا ·يبي· .
. Ž.ا نم `_ر.ي و·, . ··ال `.وي· . ·ر•- ¸ ¸ ة`·,
=ا ¸وسر ي·,ي ¸˜ي· ` ن, `,ر',  =ا ¸¸`ي· . ·ي· و·ي· . · `· ري,ت ¸ _عي, .
. ·`_ع,, و· ··ر- •ة·ا. ·ي·
. `,, لا · ¸ا·, `يعس ·ي· ا·د . ¸_.· ¸’·و, ¸_بج ن, يعس `_ا--ا ¸`ي •.' ¸ب·,
ر`و• -أ· . · ج ¸ رشنا , . ·ي ¸ `_ا`ر` - _ا--ا .ا.أ· . يع, ¸ح' _· `·• =„ت
. ¸ ةس,م ¸ةلاح ¸ .ام , . `رو·لا `رو• ا¯
·ر-ا `يري رعج و,' _ر-, . رو.لا رعج _' ` نم •ا·`و - †يرو·لا .ايس _-ا,
. .' ¸ج, ` ,· =ا ا·د, . ةبع´لا راسأ, -', .ايس ·ا· . ·ر-ا ¸-اد .ايس, ` ¸„´لا
. ‡ة ´م ·لو-د ¸ب· ¸.ويم ر·, · رعج و,' .ا· . ·ي, رعج ’,' ‡¸-`ي
نزحت ل
228
,,ي· و·ي· ¸بح ن, ~' ·ام¸ا .اي¸ ¸ `€راش`ي _,علا ¸.الا ¸دا,د _' ن, `~',
.' `’=ل ` .ا,لا ·ي· _·, `و· . ¸ج `..ن ا` م' · ¸وي .ا´· لالا ¸رب =ا ·` بي.`ي·
. `’ح' ام —يرالا, ¸ر· و· . `ر-.ا `..لا ا`م', . `’ما· ةمايلا
. `·‡-' ` نم ·ي· =ا „ي· . ريŸولا .ا`ي`,لا ن,ا _· •ا–ي' ¸بح `ن, `~' و·ي,
. · س'ر ¸ _مالا .ر., . ¸ران نم ¸.ر· ¸ `·‡ عج,
·ل ¸ة¯ ¸ ¸وي, . ر.الاب· ¸ا~ ن-س ¸ ¸لا ` .„عي .ا¯ _ويبلا ة,~,
« ي-ا ¸ ` ·ع.. `,´,ل¸ ني' » · ةي·,م . •ا_ب¯ •ا`و· .ولا=لا ¸وي ا`· =ا ‚اعت ”
. •ايح ¸- ¸ةحاش, - ةير´س¸ا ‚¸ ةر·الا نم `_را- و·, - ·`ترايس `’م=.ا·
اع=· .¸ ·`وجر-`ي • .' .,لا ,-·, . · اشح' ‚¸ · س'ر _·' `نم ·ج ¸ `ي-ا ¸-·
¸ ن,-„ر, ا ل ا ·يل, ,,ن| ا, ·»و `‹¬لا ري€ب ¸ _| لا ي· ·., ·„و , ه ر,كت=او _ . ¸ ¸- ا,لاق و
· ,ق ,,·- ==| ,ه ,,«·- ¸ ذلا -·لا ن| اور, ,لو | · ,ق ا ·- ==| _ .
. دالا, ,=لا ¸ر.ا ¸ ر·¯' `ن`·, . ر.الاب· ةدا· `نم ¸ر.ن `™·. :ل¯,
- Ž, . ¸ ةساعت ¸ ·ر· `نم ¸.اوس ة` · •ا· . ¸ةم,`م ¸ةل,م ¸¸ارم' ةرش· `نم ر·¯أ, بي.'
. `,,`م• .ا¯ نيلا · ا·Ÿ .انا,نŸ ¸ ·, •اجوج,م •اي-س .ام ¸ح . •اج·· †ب=لا `·ل
¸ Œ.ا ·,لا ي· ا ,€| ¸,ذلا 11 Œ.ا .فلا ا,ي· اور· ·|· Ž 12 =, = c ب_ ,,ي·- ”ص· Ž
باذ- _ . — ;,·…'ا ·,-. ‹تاو ,, — ,, -ت·ف, , ·ذ-| ا›, _- — ,ا…·ل ي·ميل =ا ن, ,,
,, ` با•- =ا _بو ا,·يب ¸يل -نœ· . 
. ` ·`حرأ· _`=يل ¸جرلا .¸ · †¸يلا `,ي·ار,¸ ¸ا·
” ¸´بت ,ل · ¸ي–لا ·ل ¸ا· . ¸´بي ¸ع-· . .اسار- `نم _ا. ¸ ¸جرل `_ناند `’·ر`س,
. ·ل •ة~ر `’ي´ب· . ةمايلا ·وي •رالا ا• _`ع- Œوس =ا .' `.ر¯· · ¸ا·
. •ا·,رعم _ _. ` ·ن. · ¸ا·, •ار· ¸`جرل ‰·أ· . .لا .ا· ح' ¸`جر .ا·ا,
*****************************************
نزحت ل
229
ان| با,لاب ™ ت·ق
¸لاعلا ر·اشل ةي~ ةع=· ا,ي· `.و´م . ةحول €رويوي, ة-لا ,م.ا ة·ي· _·
·¸وي . دا-.ا, ةل.ا, .ا-¸ا ‚¸ و·ت ¸·, ةي,ي-¸ا ‚¸ `’~رت `·, . يŸا_شلا يعلا
`·`ترŸ ا ل `.وب-ا _ ¸ا· ان' .ابلا, `’· _اب, `نم
‰و·ا .يرعت .أ=-' _ ¸ا· ا`ي, ·ي· ’·`ر· ايح
`·` ·ج ا`· `·ا· _–م, ا·و`م ·ي· .ابلا `•` ر~'
ا· `ر =`ن' `’· ’ن' `نم _ ¸ا· ا`· .ابلا, ’ن' .¸ ,
‰و·ا .يرعت ’ح' _ ¸ا· ان' اي • ¸`-دا· `ب -ا ’• ·ر·,
·لدابي, . `·حارت', ` ·حار·' ·¯راش`ي, . ·يل¸ `™اتري, . ·يل¸ `˜نأي ¸يم ¸_' `نم بعل ``,.
. ´دو, •ا`د, ¸ Œي·ه | ¸`- ار, _و ي ل ¸-„او 29 Œي-| نو_ا ه Ž 30 Œ¸ _ _| -ب .==ا Ž 31 {
Œ¸ ر-| ي· -·ر=|و 32 Œا•·· c¬`,.ن ي· Ž 33 ا•· · =ر·ذن و Ž _ .
¸ة,ار· ي· ‚¸ ‰و´ `نم †,., `_`جوي ,' :ي `ي ,' :يساو`ي
¸ ¸-ب ءايل و| ,,=-ب _ . ¸ ¸,=ر- نا ي·ب ,,ن| · _ . ¸ ,,ب, ·ق ¸يب .ل| و _ .
¸ · ,-, ن,·-–ملا امن, _ .
******************************************
¸”-ا= ¸- =بل
. ·` ·ر €`ع`ت, . ·` ب-`. :`عت `نم - • .' ةداعلا .ابس' `نم .¸ ن, با¬ت'ا ¸,| ,,
,, ي·» ل, ¸» ل ;,, ي· » ¸ ,,’ ·»| ;,يلا — _:„ ¸ . 
,, -ي·- اقرفتو -ي·- ا-مت„ا — =ا ¸ ابات ن:„_و ,, . 
*******************************************
Ÿي·«-و Ÿي-ر= `”·=- ¸-vا
نزحت ل
230
¸ نو=ت,- ,ه و ¸-vا ,,ل c·.لو| _ . ¸ ¸`- ,,·-¹ و ¸g,„ ¸`- ,,م-|| ¸ذلا
•,- _¸ . ¸ ا· -¹ ا-ر- ,,ل ¸كمن ,ل و| _ . ¸ ا· -¹ نا · -·-. ¸-و _ . ¸ -·-|- -€ ·ب| ,· _ .
-ل =زي- امن|ك· — --,, =, ق ·=·- — -ن=ب ¸ ,ا-- — -بر= ¸ ا·-¹ =اب ¸- ,,
,, اه•·اذ- اين=لا . 
™ ”·«لا ¸-|· . ¸يلا, ·`,·ما, . ` ¸-ا ة·رعم ¸ ·` -وسر, ·` نا·¸
™ تي,لا ¸-|و . ةي´لا, `·`,·ما, . ةي·رلا ن· ·` `ع`,, . Œار-.ا نم ·` م·س
. „_ا`,`رلا .ا·ˆلا, ·,ا·ا,
™ --vا ¸-|و . ةعيرشلا, ا,`يا·ر, . ¸`علا, ا·رم' ةما·¸, . `ب-ا, ا,`ع`~
نم.ا †,· Œو-ا, ¸ ”قرت, اف·ا- ا,·- _ر¬· _ . ¸ ن , ن, ·ا-و ,ه,·ا¬ت :·
_·-–- ,ت·· _ .
. ¸—يرل ›ي· ., . ¸-ل ن` م' ., ¸.ا- ةحار .,
`Œا¯, ة`-. `ر`علا ا`ن¸ _ل, ر`علا ن· ايل, ا·,·
¸الا ¸ب·' •.¸ . ر-¯ ¸بناج `نم `.· ¸بناج ` نم `’`-. •.¸ . اين`لا ˜ع`ت' ام =
. ` .ولا ¸ح `رم.ا ·اسا, ¸ا-ا _ . •.¸, . `با.لا ’ ح `,لا `_. • .¸, . `,لا ¸رم
¸وسرلا ‚¸ , ¸- , `نم _ش·.ا `ر·اشلا _ر-  ·ل ¸رع· . `,ي, ¸ةي., ·` ح·
. دا·, ¸,¸ا -أ· . ·رايد ‚¸ دوعي, `· ر‡س €ري •.' _· . ¸ ة·ان ةام ` ·ا=·أ· .ايس و,'
نيد ·, . ةاي-ا •را·, . `· · `’·نا· . ·س'ر _· · . ·, `’ج و,· ا·ح' ب¯ر,
=ا ¸وسر `يي ¸, ا·ويل ا·أ` ي· _لا ·` تي.· ` ·' .ايند .,  ·ا,ي· ¸وي ن`-ا ةعي, ¸,· .
ة,ر, `را·ا, `بي, ` .اب اد` درت .ي¯ `ر·`لا ا· · ·
_†لا نم ¸دا,, •¸ح` رت • Ž ’ن' ا·¸ اد`,,ت `· `نم .ولا ع, ’ي·.,
· •·¯ .و´ت . • .' _· ’`من ا.`ر' .ا¯ ال `.`ر`ت •Ž :` ن',
***************************************
نزحت ل
231
-··ا_ `.ا=|
اينلا ¸ .و´ت • .' ا,`ما,· . • ة`مات •ةاد .و´ت •.' ة-ا ةداعلا ·Ÿاول `نم .¸
. •ا·, ·ويلا . ةدا,شلا, بي·لا ¸ . ةر-.ا,
. ¸-, ا,سا- `·ج, ••• . • .', . `‡´ن ا,.` ·` ي . •.' ا,`ما·,
ي· دارأ· ر`‡-ا `.رشي •ا·¸م ¸ةر- ’- - •ارعلا ` :م - رلا ` ن, .اعلا ˜ج
·· ¸وت ا·ام يرت' . ` :لا ا,† ي' · ·ل ¸ا· ¸, ·=عي •.' - •اي´ح .ا¯, - يŸ `ن,
· ¸وت · •ي· ¸ا· · ¸وت ا·ام · ` :لا ¸ا· ” ةر-`شلا
الوح او` -ان' `· ب¯ر ` .`ر •¸.†,لا .الا, ر-ا .و`ج` ,`·
`,• `ر`·`لا بع‡ل ا,را. , •¸اح ع, •.اح `ر·`لا €ا¯,
. .ام ¸ح •ار`´م ¸,, . ر-ا €رت, . .اعلا ` ¸··
. ة`يسرالا ةل,لا ·اي· _· ¸ةس ةا~, ¸ل' ر,رب ¸حا يلا .اري¸ `·ا ا·,
¸, ·` نا=س ب`ي , . ·, ` نم ˆ¯' ¸ةع, _· ·´م `,, . · ·ون _يسول „=-`ي .ا¯,
ا·ا-., ¸ة`يش· ¸ ءاشت ¸م- c·ملا g¸ تو ءا شت ¸- c·ملا يت –ت _ .
¸´بي . . •ام •ام,`ر- •ايع, •اد`رشم `.و·, . •ادر~ ·ايند, ·ر,`د, ·رو.· `نم ` د`ر=ي,
· `ح' ·ي· ¸ Œن,ي-و ¸ =ا·„ ¸- ا,·ر ت ,· 25 Œ¸,ر · ¸;ا«-و ¸gو _ _و Ž 26 ا, نا· ¸-م-نو Ž
_,·ا · ا,ي· _ .
·`س رح .ا¯, . ةس نيرش·, ¸ا ,´ح يلا . اينام,ر `˜ير و´ي,ا :ل¯,
•ا,ر¸ •ا,ر¸ `·دوج, `·نو·`,ي· . ·ر., ·` بع ي- , . •ال' ¸عبس †¸ا-ا ¸ -·· ¸- -ل نا · ام·
¸,رصت·'ا ¸- نا · ا -و -·لا نو. ¸- -نورص·, _ . ةر-¯ ., ايند ·· . ب·· `ل .
. ¸لا Œا.' ·` م' •ا·' ·`´ل, . ¸الا, ةسارلا _~ · ¸و¯رام ¸بلا `˜ير €ا·,
· ·' `نم, ·د·, `نم `د`رشم و· ا·,· . .اشلا, ةساعلا ¸.· =ا ··ا·أ· . .او·ا ¸أ¯ ا·اس',
نزحت ل
232
· ·, ¸ ن‡·`ي .' ` ·`بع `—·ري . •ا`ي `.و·, . ·يل¸ ي,أي ‰,أم `:· . . ·نا=س, ¸ ,ل|
¸ي·=ت ي· ,ه=ي· ¸-•, _¸ . ¸ _لو| لاو ·ر-\لا لا كن -·لا ·ذ-|· _ . ¸ -,نذب انذ-| ا·ك· _ .
********************************************
*
·=ي-.لا ·اي-ا ;اه _·- ¸يلا·| ¸·ا=فلا با.ت·ا
.', . ¸ا–لا ‚¸ رداب`ي .' . ةحارلا, نم.ا, ةداعلا ب´ي `¸´ل بعلا نم ` .و=م
ةيلا ¸اع·.ا, ةي-ا .ا.لا ‚¸ Šرا`ي ,, =اب ¸-ت=او c-ف·, ا- _·- ¸ر-ا ,, . 
¸وسرلا ¸أي ة,ا-.لا `ح'  · ¸وي· ةلا ¸ `· ‡·ارم ·ر·كب c.فن _·- ي`·-| ,,
,, -„_. ا· c-· _ ل, — ·=•= = =•.ت ل cنœ· — .,•.لا .ا, `ن· ¸أي ` ر-.ا, .
· ·ل ¸وي· . _-ا نم ¸_ماج ,, =ا ر·› ¸- ا,|_ cنا.ل لاز, ل ,, ¸وي· ¸أي ‘لا, .
· ·ل -·,.ت :· cي· ,·-, اs c ,= `=-| ن,و — ا=-| ==يب ¸بر=ت لو — ا=-| ¸,.ت ل ,,
,, ي«ت.'ا ءان, ¸ = ,ل. ¸- •رفت ن| ,لو — ا·ي= •ور-'ا ¸- نر«ت لو — -ي· ,·-ت اs . 
· ة·رالا, ‡ةر دابلا ¸–ي رم.ا .¸ ,, ا·ت· لام-vاب او _.اب ,, . ¸,ق ا.> ,·ت†ا ,,
,, ¸¸> . ¸ -·„و ,ك`ب _ ¸`- ¸·رف€- _ل, ا,-_ا =و _ . ¸ =اري¬لا ي· ن,-_ا., ا,نا · ,,ن, _
. ¸ ن,«با .لا ن,«با.لا و _ .
· ¸ا–لا ب‡ ‡~ ¸ `Œ`و`ت ., . `ربلا ¸· ¸ `ر=ت ., . ر`ي‡-ا ¸`ع· ¸ • ¸,`ت .
·ل ةا· .رلا ب· `.ا·د .او, ` ¸ا·د ةاي-ا .¸
  ¸ ن,.·ا·تملا ¸·ا ·تي·· cل› ي·و _ .
· `ر· ·ل ¸ا· . ·راŸ¸ †ر- •ا`,ا ‰ري . ·` مد ` _‡, نع~ •.' ع, .ا=-ا ` ن, `ر· ا, ,,
,, cب,·ل _« ن|و — c`برل _«ت| -نœ· — =_ا_, _· _ا — ي-| ¸با ¸ Œ,رعلا, `رم' ا·, .
.ولا .ار´س ¸ ر-|ت, و| ;=«ت, ن | ,ك·- ءا= ¸مل _ .
™ار„ ~ا, . _اعلا ر`-·, . ة·`لا ‚¸ دو-ا, . ¸يو=لا ·ولا, ¸.- . ةداعلا .¸
. ¸ا–لا ¸ ¸,=-ا «لا _- او=-قا ¸يق و ,, =,·· ,,·ا -,نا -·لا ·ر· ¸ك.ل و _ . 
نزحت ل
233
· ¸وي ة=,ا·ا ¸ولا, ة` ين`لا ,·ا .ا-.' ¸=م .¸ ¸ `ر¬لا ي· اورف·ت ل ¸ — _ ,ل
ا,·تق ا-و ا,تا- ا - ان=·- ا,نا · _ . 
· _-ا ¸ع· `ن· ر-أ` لا ن· ¸حولا, `بعلا ¸· ·, ¸ ي· اورفنا ,ك ل ¸يق ا›, ,كل ا-
¸_vا _ل, ,ت ·قا·ا - ·لا ¸ي,= _ . ¸ ¸·=,ي ل ¸مل ,ك·- ن, و _ . ¸ _ل, =·-| -·ك.ل و
¸_vا _ . ¸ بار€لا اذ.ه ¸·- ن, ·| ن| =ز•-| _ . ¸ ·اي¬لا ا, ,¬ت=ا ,,ن |ب cل›
· ر-ƒا _·- اين=لا _ . ¸ ا, ·شفت· ا,-_ا ·ت لو _ . ¸ _لا. · ا,-اق ·:صلا _ل, ا,-ا ق ا›,و _
. — =,'ا =-ب ا' ¸م-و -.فن نا. ¸- ¸يكلاو ,, — ,, ¸.كلا ¸- cب ›,-| ˜, ,, ·لا ,,
,, ˜ا-vا =ا _·- _·sو — اها,ه -.فن _,ت| ¸- ز„ا-لاو . 
********************************************
*
ا·ه ل =ا·ه ,ي-·لاو =·-ا
¸, . اينلا ¸ ˜يل `·ن,· :ل· `يرت ’¯ • .¸ ” •اž •ا` ي· •¸اع`م •ا`,ا _بت .' `يرت •¸·
ابعل, •او· ا·ا`‹, . .الا, .اشلا ا,ي· =ا ب‡¯ اينلا ةاي-ا ·· .¸ . ةر-.ا ¸ €ا·
. ر,ر·لا Šام,
يري . `·`- ·· •ا·رد `يري . · ,اب .او· ¸ و·, . •ا`م •امعم .ارعشلا `ح' •ا·
¸¯ `نم ¸الا ` ·.اج . `·`•= · `•ر, . ·` س'ر .ا, †ن س `.ˆ¯ ا`· . ا,ي· ¸`.- ·· •ةج,Ÿ
· شن', .ا` دالا ·· `نم ·` ,أ· . ·´س, ·جا,Ÿ `رم' ‡¸`,س, . ¸.ا´م
ايرش· ن,ا `’¯ ·¸ ` ·وجر' `’¯ ام ايعبس `.Ÿ,اج ام ع, `·` •´„`م
ةل,• ·' €ر†لا .ا, ` نم _ `Œو =ت ايˆي .اب·¯ _· .اب„=لا ¸·م
ان`ر,``ي ¸يلا ¸و~ :`ين' اولا· اينا·لا `’· ¸´شت يلا ا·
¸ ر,ذ·لا , ·ءا„ و ر·ذت ¸- -ي· ر·ذت, ا- ,·ر`م-ن ,لو| _ . ¸ ال ا·يل, ,,ن| ا,·»و
ن,-„ر, _ . ¸ ”-لو `,, ل ال , اين=لا ·اي¬لا ·ذه ا -و _ .
. ا,¯رت, ب·· , ¸ةر- „¸ƒ ’- ¸=سا ¸ر·ا¯ اينلا ةاي-ا ·· ‡¸‡·م .¸
نزحت ل
234
**********************************
˜ابرلا _,·'ا ءا=-|
¸·ر-لا ..,· ··¯ `’ي'ر· . •ار·ن, •ارع =ا _,م ` ن· ني`دا`.لا ةح·ل •اب¯ `.'ر·
ة-ا ¸دابلا _· Œرالا .ا·.ا `.ج,, . ,,تا·ا-س `’علا~, . ¸ر.ا ¸ =ا _,م `ن·
.و`س `نم `’ي'ر, ..,· ·, ·`وت يلا ¸-رلا ·ا¯†رلا ا· `.ج,, . ة`ينا`,`رلا ,يلاعلا _·, .
.·,شن' ام, ·وب¯ ام, ·ولا· ام ¸ال ¸ ي • .' .ان¸ا ¸-ي ام .,,ايح ة · `نم, . ,,,د'
¸ ¸ة`,اد ‚¸ ¸`و-ي ` ·`ن,· . •ةلاسر `رعشي Ž, •'بم •¸- •Ž ا·¸ .ان¸ا .' `’·,
· ¸¸` جر ¸¸´ي· ¸ ¸ةي• ‚¸, . ¸.ان¸ _·` م ¸ ن,·«-, و | ن,-م., ,هر··| ن| ”.¬ت ;|
:ي,= ’¸ˆ| ,ه ¸ب ;ا-ن| لا· ال, , ه ن, _ .
يلا =ا ن· او`.ر·' `·, ..,· `ع`ي .ي¯ · .ا´لا 'ر·' ان', . ¸ن `’لأس,
“” .اشي ` نل ‚اعت, ·نا-بس ا,ي=عي, ةداعلا ` :·
ةي,·ا ,,ن' ¸, .او,.ا او·', . ·ي,, ,,ي, ¸اب-ا اوع=· `·, ..,· `عي .ي¯
“” ةعساولا =ا ة~ر ¸,, —يرلا
“” =ا او`ب–·' ·, ..,· `عي .ي¯
“” ·و`,راح `·, •احايترا .,- .ي¯,
- ´ي,ر-' ¸ ¸ا´ن .ام`ب رالا ·· ¸ ,,`بي.`ي -' ¸ا´`لا ¸,' .' `.ج, ¸`´ل,
· ابح¸ا, `راي·.ا, . `¸ي`–لا, . ة.ابلا `··, . .اشلا ¸ا´ن . `,,ج ران ¸ - او,وي Ž •.¸
¸ اك·ˆ -شي-- -ل نœ · ¸ر·› ¸- ¸ر-| ¸-و _ . 
.', . اينلا .`ت •.', . ةاي-ا ¸,ت •.', . Žاعلا ¸,,ي • .' `يري `,,م •ا_·¯ .¸ ¸ح
. ةشيعلا ·· •را`ي
. =ا _م .د.ا .وس · و· نير-.ا, ¸ل`,.ا ةح·لا `_- يلا €رشلا ,سالا .¸
ة.ابلا `··, . ب·اوعلا ن· `¸ار·¸ا, .ا=علا, `-.ا ¸ ةنو` ·†رلا, . ¸دابلا, ,يلا, ة·Ÿا-ا,
نزحت ل
235
· .وعي, .وب´ي, .ولوي اب ¸ ¸- ;| `ري- ¸نا, ˆ_ و -·لا ¸- •,«ت _·- -ناي·ب ¸=| ¸م·|
_ملا …لا ; ,«لا ¸=,, ل - ·لاو ,·,„ _ا ن ي· -ب _ا, نا· ¸ _ا ه ¸•ر„ اف= _·- -ناي·ب ¸=| _ .
او,وي Ž .¸ - ,,نا,ح', ,,مو· ` نم ¸ -` ل . ةح·لا ..,· يحولا ¸-ا .¸
·¸ي-رلا ··الا رلا, . `رلا ›يعلا ا· او`,`ي, ا,`ر-ي • .' - ا,,ي, ¸ ,ك …ي€ب ا,ت,- ¸ق _ .
¸ ,كل `ري- ,كل› ,ك.فن| ا, ·تقا· _ . 
*******************************************
اين=لا -«ي«-
و,· . ,ي´-ا · ر•¯· ¸ .اي.ا ريت .¸, . ,ي=علا =ا .ا¯ ¸ ةداعلا .ا,يم .¸
ةر-.ا, اين†لا ¸ بعلا _· `·د,درم, `·ي·, .¸شلا `ر`ري ¸ · =-ا و --| ‘ا ·لا ن,ك , ن| ا ل,ل و
Œنور, …, ا,ي·- __ا -- و ¸-=· ¸`- اف«= ,,ت,ي,ل ¸م-رلاب رفك, ¸مل ا· ·-•ل 33 ,, ت,ي,لو Ž
Œنو–ك ت, ا,ي·- ا_ ر=و ابا,ب| 34 ·ر-\لاو ا ين=لا ·ا ي¬لا gات- ا مل cل› ’ ¸· ن ,و ا·ر-_ و Ž
_«تم·ل c`ب _ =·- _ .
. ا,`ب.ام, ا,``–·, ا,`ب··, . ا·`ر,`د, ا·`رو.·, . ةاي-ا ةيح ¸· ··
ةي· ¸ال ن`يبيل `نم,لا ا,م ر`-`ي .', . •ةحا, • ة~ ر·ا´لا ¸=عت • .' ا,·ات `نم .¸
.اينلا ¸ةاي-ا
.و´ي .ي¯ · ةعلا ¸الا `ب=• و·, `.ر·ي _,شلا `_ا-.لا .ا,,· ن, ةب· .¸
=ا ¸وسر _م ¸ةلاح ¸  ¸ . =ا ¸يبس ¸ •ا·ا- ر-شلا •ر, `·عم ¸¯أي ¸•‡ -ا ` يس _م .
=ا ¸وسر ` ن· `. -ي , . ·ماي' _ح', . ·ر· .ا·اس _.`ر'  _· •ا_م' .و´ي· .
¸وسرلا ةا·, ع, ¸ب`ت _لا ةاي-ا .¸ . ¸ ةع~ام _· •ا¯اح, . ¸,ي·¸  . •اح ة.ي-ر ةايح
ا·و`مأي . ¸الا .اي' ‰ر' `Š`و`ج, ةار· ا,ي· `,,`ن' _·
ا·,· †ر`ت ’نا¯ •.¸, ا·ار' `_`شت ¸¸ي· ` ن· ¸.ي. ة,ا-س
¸وسرلا ةا·, ع, ة·و´لا ةرم¸ _لوي و·, ¸و·لا `·` بي.ي ¸¸ا·, _' `ن, `عس  ·, .
ةاي-ا ·· ا· . .الا _· ·ي- , . · -ي , ·يوشي . •ا`يم •اج ¸¯أي, . ر-شلا ·عم ¸¯'
نزحت ل
236
¸وسرلا را,د¸ ع, ¸ب`ت . ا·ر,`د, ا·رو.ل ام,  ·,ا·· ع, _أت, .    ¸ ري- ·ر-\·ل و
_لو| لا ¸- cل _ . 
`ب`-‡· اينلا ة·ات ا·¸ . • رس ةلألا ¸, . .¸ رم.ا ¸ • .·¸ ¸ امن| ن,,.¬,|
Œ_·بو ¸لا- ¸- -ب ,ه=من 55 نور-ش, ا ل ¸ ب =اري¬لا ي· ,,ل g _ا.ن Ž _ ا- =او ,, —
. ,, ,كي·- _ش-| ر«فلا
=ا ¸وسر _· ر`· ¸-د Ž  ام, . ·بج ¸ ر' ¸_.ح _· ·¯ر, . ة ,ر`شلا ¸ و·,
. ر`· اي· `’عمد . ` ¸عم `_ع .¸ ·ي, ¸
=ا ¸وسر .و´ي • .' . `ر„,م .·ولا .¸  ةلا-ا ·· ¸ . _يلا `·ام¸, ¸الا ة,·
¸ 3ا,= |لا ي· يشم,و ;ا-=لا ¸·| , ل,=رلا اذه لا- ا,لا قو _ .
¸ا· “ =ا ¸وسر اي `,عت اي· ر.ي·, ‰ر¯ · ·· =ا ¸.ر - `ر`· ·ل ¸وي ,
=ا ¸وسر  ·  ,»و ·ر-ƒا ا·ل ن,كت ن| _ˆرت ا-| — با=-ا ¸ب ا, تن| ‡ c= ¸| ,,
. ,, اين=لا
. -ي `نم •-ي•ل, . _.ري `نم ¸`ري• · . ةلدا· ة·, . ة-.ا, ةلداعم ا·¸
ن· . ا·ح, ا· •¸عي, ةرايلا, ر.لا, رايلا, ,·ر`لا ¸ ا·دار' `نم ةداعلا ب=يل,
. و· .¸ ·ل¸ . يلا, ا·-
¸ ل ا,ي· ,ه و ا,ي· ,,لام-| ,,ي ل, `•,ن ا,ت·,_ و ا ين=لا ·ا ي¬لا =,ر, نا · ¸-
Œن, .¬,, 15 ¸|ا بو ا,ي· ا,-·= ا- =,-و _ا ·لا ل, ·ر-ƒا ي· ,,ل ¸يل ¸,ذلا c·.لو| Ž
ن, ·م-, ا, نا · ا- _ . 
ا·_·ل `’• حر ايند _· .ا· `_`رع`م ¸-ا`.ل ا• ˜ي·
****************************************
·.ا-.لا ‰اتف-
ةداعلا, ر`ي‡-ا .ج, . ¸_و¯ ¸ ’ن', `·`,لأت, `·ت`ب·, ·`-`بس, =ا ’·ر· ا·¸
. .,·ا, ةحارلا,
نزحت ل
237
ام ¸¯ €·, . ر,لا _س,', . رو.لا _·ر' ’´س `و· . Œار-.ا · `ن´ل,
.ةداعلا ™ام ..ا ‚¸ ’´م ام :ن. š ة-ا :`ساعت, . ة` رلا :` يا· ا,` ن' `,·ا· .¸,شت
¸ ·,«لا يلو | -,ص-لا ب ء,·تل -¬تا ف- ن, ا- _, ·كلا ¸- ·ا·ي ت¹و _ .
*****************************************
-...فقو
¸ ا,·-¹ ¸,ذلا ¸- _·ا=, - ·لا ن, _ . ةر-.ا, اينلا ر,ر `,,· `_·ي · ي¸ .
_·ي, . ¸·,ر´م ¸¯ `,,· `_·ي ·ن' . اوم¯ نيل =ا نم ةراش,, `·,, `راب-¸ ا· »
ر,ر, . .ا=يشلا ةسوس, ر,ر, . را´لا ر,ر `نم ´ر ¸¯ - ,,نا·¸ بب, - ,,·
,,· .„ -`ي· . ·نو-ي . ام ·را´لا ¸,,ن · `,,· ¸-, . ,,لا·' .ا·يس, . ,,ن'
. « `ر·´`م, ¸`· . · نا·¸ ب- ةي–لا, ةع·الا ·· ` نم ·ل ¸نم,م ¸¯ . .ي-لا ةيا·
باو`لا, ` اشلا ·ي· .`و,`ت, . با.لا · ·, `بعلا _„ `ي ·ن' .ا·¸ا .ار· `نم »
¸ -, ·ق =,, -·لاب ¸-–, ¸-و _ ام .', . =ا · `نم ا·' `,عي· . ةبي.لا ·`بي.ت يلا `بعلا و·,
.و·, . ة ل,لا را··ل `,„`ي, _._· . ·بي.`يل `ن´ي Ž ` ·أ=-' ام, . ··=-`يل ` ن´ي Ž ·,ا.'
. « · ,او ‚¸ ا,لا.ي¸, . =ا · `نم ا·ر,.ل . ة-·,لا `با.لا ·ي·
************************************
¸ي-, ا,نا· .ي·
 
بلا~ _' ن, `¸· . رار,.ا ,,ا=·, . راب-.ا ة,ا-.لا ح' ·اي' `نم ¸·وي ‚¸ ¸اعت
=ا ¸وسر ·,ا _م  ة~ا·, و· ‘-بي· . ر¯ابلا ™اب.لا ¸ •¸· و`-., . ·ب¯ ة· _م .
˜`ي, . `_ر•, دˆلا ة` `نم ·ج _· •ا,ر· يت_· . .ا- ·· ¸·اع~ `نم ¸ .¸ ن·
ة·ر,لا .ا, ·ي· •¸· `,-ي· . ة·ر,م ·· •ا`يدو,ي `ر¯ي, . ةيلا Œار~' ¸ `ب·ي,
. ¸ةر, ¸.`ر‡ · ¸¯ _ر-', ‚اعت . †_ار·' اي · †يدو,يلا ¸وي, . ¸-ي, _·.لا ¸`ي`–لا
¸· ¸·شي· . ¸لا _م •ةن,اع`م ر·بلا نم ·`را,ƒ¸ · `ي' . ·`جار-¸, . `_ب´لا `وللا و· `.ر·لا,
نزحت ل
238
.,ر·لا دع, ·ي=ع`ي· . ·`ج ¸´ي, ·اي · رت ¸ح . نم,لا نم •ة·ر, `·عم - `·· =ا ¸.ر -
=ا ¸وسر, †ر·, ا• `ب·ي, . ¸ .ار·  ا· `نم .·¯أي ة~ا·, و· _بي, . ا,م ·ي=ع`ي,
. را,لا ةي~ ¸يلا رلا
. •ار,رس, •ارون, •اروبح, •ةداعس ·ما · `,`,ي, .' .,رعشي ,,`´ل . ,·ايح ¸· ··
¸وسرلا ا• ‡‘ع`, _لا ‡ة-ا ¸دابلا `›يعت ,•و· .¸  ¸ `,,· . ةيمالا ¸ ·لا, .
.وعي· . ¸~ابلا ا• .,ر.`ي, . `¸-ا ا• .,ر.ب`ي ¸ة`يس· ة` يناح,ر ¸, . ¸ة`يب· ¸¸ا·'
. ةلألا `رس, . رم.ا ةيح, .¸شلا ةي· .و¯ر`ي, . ا· .وب-, €ال
.وعم _ا·لا, . .و·م ¸,.ا· “” .اما· ةي´س, `™ر·, `ر,رس, . .,را· ةداعس ني'
¸ ا-ا=- ن,ك, ,· ارفص- ·ارت· _ي,, ,· -تا ,ن _افكلا ”•-| ¸.ي† ¸·م· _ .
•`.لا _· _-¯ .اس, . ` ¸-ل .·' •.·, .. . ¸را`·, .اس, ¸·, · ةداعلا
•ا·يلا _·, •ارا`·, . ¸ ي· ,,تا ·`ي= ¸- _وا•تن و ا,·م- ا- ¸.-| ,,·- ¸,«تن ¸,ذلا c·ل و|
نو=-,, ا, نا· ¸ذلا 3=`صلا =-و -·•لا با ¬=| _ .
******************************************
ر,صلا ¸ ءامك-ا لا,ق|
·ي· ` .ر–· · ¸,ر. _· `,ت اينلا ¸ ·را´لا `_ي~ · ¸ا· ` ·ن' .ا,رون' ` ن· _´-`ي
. ` ·`,ا `راب=..ا· . ·ي· ةيح . `.ر., . ·,ا,د `.ار=..ا· . ةيح
. `ˆ.لا . ·ي· ةيح . اي· ةي-ا · ¸وي .ا´-ا `—ع, .ا¯
. `ر.لا `·عب`تا . ˆ.لا _ب`تا نم · ¸اي .ا¯,
· . `ر=لا ˆ.لا ةر· . ر‡· رب. ` نم _ر‡لا `™ام `ˆ.لا . ةرالا ¸ا·م.ا نم,
. .ا-`رلا _أي .·بلا داا
¸رحا, . _`لا _.وم ` نم _•لا `_را, . `رالا ¸- ` نم `را–لا .- · ¸اي .ا¯,
ر·¯', . .ابلا ·` ببس ¸ .ا· `نم, . .الا .ا·سا ·`ببس ¸.ا, ` نم `,´· . .ولا ب=, ةاي-ا _·
. Š,لا ¸ب· `نم `نم.ا _أي ام
نزحت ل
239
. •اراي- `رشلا ¸ .¸ · ¸وت `.رعلا,
. ¸—`ع, ` نم .و·' `ر`شلا —ع, .' · ` ·اعم · `¸ع..ا ¸ا·
ن`,· . ا,م ¸ج' .و´ي `· `·ن' `,·ا· . ةبي.م :` ,ا.' ا·¸ · `·اعم · ةيب· و,' ¸ا·,
. :`بي.م :ي·
. ¸·,ر´م ¸ ¸.وب- `.`ر· . .وي·لا ¸ `·,اشت روم.ا `ب·او· · .ا´-ا `—ع, ¸ا·
. ·`,ا و· ¸.اد نم ¸·وحرم, . ·` ,اد ¸· ¸ةع, ¸وب·م `,¯, . ¸.وب- ¸ ¸·,ر´م,
. ´ر. ` نم ¸_ن, . ´ر `نم ¸_- `.`ر · ¸ا`ي .ا¯,
ا· _` ج' ا`,ر· . : ح‡· •.¸ `ر`شلا _· `ˆ.ا · ·ل ¸··¯ ¸ . †¸,لا ة·اد, ¸ا·,
. `_ير`.لا `¸لا ةو·`رلا ’-, . :` حر`ي
· ¸م.ا Šا=نا · ™رلا, =ا _أي ¸ ا,بذ · =ق ,,ن| ا,·»و ¸=رلا ‘ |يت=ا ا›, _ت-
انرصن ,هءا„ _ . ¸ ¸,رباصلا _- - ·لا ن, _ . ¸ با .- ري€ب , هر„| نوربا صلا _·,, ا من, _¸ .
ر`· يلا ·جولا نم .وب-ا, _أي - ··, ¸ج - =ا .' ا¯, · .ا`´لا `—ع, ¸وي
·• - راس `—`-يل .¸ي-ا ·وج, ·ا,بسا, .¸م.ا Šا=نا · _ر, `_ي, .·م ·,ر´لا `د,ر,
.', . ·ي· ¸¯و`لا ¸ ,,لام¯ ¸·-¸, . ·يل¸ .اجرلا Œر. _· . ·تر· ·ا· نم ,·يري اب
ي' _· ,,لام¯, اولعي ·· . ·م ™`,`رلا _·وت ` ن· .ا·,.ا نم ¸’·, ¸ ,`,·وج, ا,`,`,ي .
.أ, . ,·.اس اي· ,·†ري •ا–ي' :ل¯, . ·· ر`.ي ¸_ر· را=نا ن· . ..ا-ا نم ¸ ¸اح
.,`, - ول `,,ي· _´ن' .ا¯ `,م . ¸ة,س ¸ة`` ب `,`·ا·ا, .ا,م `,=·' و· ام .¸ ة_ي ¸ة-ب ,·ا¯
`·`ب·او· `دو- :ب`· ¸عل ¸علا, `·اج.ا ’`-. ا`,ر·
:ت .و´· . ة´·ا نم ا• ·`.„• ¸ ة-ب `بعلا =ا ن-ما ابر · `,اعلا `•ا-س¸ ¸ا·
. ¸ةعن ¸ج' ة-ا
. ة``شلا _· ˆ., . ةب•´لا ¸ ‚اعت =ا _,, ¸.ر, . ة-ا ¸حا نم .¸ · ¸اي
. ا,-.م ` نم ·· رولا _· .ي ¸ح . ا,عم ` ن· ·ل .ش¯
نزحت ل
240
. =ا نم `بيدأت `ن-لا · ¸ا· `··لا `,,ي· .ايبن.ا —ع, .' ‰را.لا —ع, ن· ¸´`ح
¸ي¯¸ `˜بل ·ل `ب-ي· . ة-ا · ’`ب·ت, . بيدألا _· ر`ب.ت ` نل بو=· . `·,ي . `.د.ا,
. ··ا~ ¸·', . ·ي`ب-`م ·, =ا ·, يلا . ™·لا _ات, . ةب‡·لا
¸ير=لا .,· . ¸لا `¸ار·', . ن-ا ة`س' :`,ا.' ا·¸ . ر-`–لا رحا · `•ا-س¸ ¸ا·
. :`لا `ب`ع. ةا-لا ‚¸ ي`د,لا
. اب·.ا `بع`ي . ˆ.لا, _ر‡لا `را=نا · `ر,~ر,, ¸ا·
******************************************
”ي- ل =اب `¸…لا ¸ .-
. ,, .ا ام _ `ن=ي· . _ يب· `نƒ · ان' ,,
. `·ت`دام, .اجرلا ة · :ل´· . ·ي· `¸علا, . ˆ.لا ة` دام .اجرلا .¸ · .ا`´لا —عبل
نم .وع·ري ,·`-· . .امر´لا يرن · ا`ن,· . بي• .' `Ÿو- . يلا . =ا, `ن=لا ` ن``ح
·ر¯أ, .ي´· . ,·.· ` نم .وج ` ر-ي, . `,,ي· · م' ب`ي- `نم .و`,`و-ي, . `,• `·` ƒ نح'
. ·ي· ,,`ينام' _· `ي,ي ام . ·ي`م,م _· •.' ·`Ÿوعي . يلا . ¸مر¯.ا
·„ ƒ ` نم ™,`رلا `را=نا, . ·,احر, ·ب· :†ل . ·`ر•¯ · ¸ج =ا ة` ب-ب ·اوشلا ¸·',
.ا¯ ام „ ¸¯ ¸ ·م' •ا-¸ ع, .¸ . ةا-لا ·¯ر`ت ., . _ر‡لا ·يتأي . .ان¸ا .' . ·,¯م,
.و´يل . ·-, ·` ر. ¸·ات, . · يح ,`-·, . ·بلا=م •··نا ·, . · ب·ر, · مأ, ·و- ·` جوي
·, ·`ƒ ن``ح Ÿ,ا- _· ·ل •ارجاŸ, . ¸ج, `,· =ا ‚¸ •ا,' ·اجر Œ`ر. _· ·ل •ا··ا, :ل· ¸
_ق.ا = , ت·· ن , ,كل ا,,ي•ت.ي·· ,ه,-.ا · ,كلا·-| `.ا,- -·لا نو. ¸- ن,-=ت ¸,ذ لا ن, _
.
**************************************
_,-vا =م -| _,,صلا =_=,
نزحت ل
241
¸ .,-ا, †,·ا, . ا.رلا, نييلا ¸ `™,رلا, `_ر‡لا · ¸دوعم ن, =اب· ` ن· ي,`ر
. -لا, `:`شلا
. روم.ا `ح' `€ر`ي . `رو`ب`.لا · ¸وي .ا¯,
’ل,ن ا·¸ `·ن' ¸اجرلا .اد¯ ¸–•·' ` نم · ¸وي •ا`ي,ر·' `’ع‹ · ب·ت `ن, .ا,' ¸ا·
نياعي ·ˆ.ل ·نأ¯ ¸ح . ا,لا,,ل .اجرلا ·•ن ,·', . ا,ي· ˆ.لا ¸عسا ة-اج `,·حأ,
Ž . ة.لا ·· ·,ل ¸· . ·, ´ نƒ ن`` ح, . ¸ج, `,· =ا _· •·¯وت . .اعلا, ا,م ¸·-ا
. ·` ت.,رم, ·`.ر ·, ·` يد `·عم, . `·ب•~ _-`ي, . ·ي,ر¯ ¸ي,`ي, . ·جاح =ا ¸–ي .' •‘بي
نم ر`ي-ا `_را, . ر`ي-ا _.وم `نم `ر`شلا .- · ¸ا· ·ن' ´_ار·' ` ن· †¸ع..ا ‰,ر
نم.ا _أي ام `ر‡·•¯', . ةاي-ا `ب~ ·`ببس ¸.وم, . .ولا `ب~ ا,`ببس ¸ةايح ` .`ر· . `ر`شلا _.وم
. Œ`و-ا ةيحان نم
ا,`نوي· :`=ح. ةياعلا ا·¸, .ام' ` ن`,¯ .داو-ا· `,ن
· ة.ا-لا ` ن, †ير=· ¸ا·,
·ا-ح¸ا ‚¸ `ح' `ن‡¯`ري . ·ا- •ا·`و-`م _·ولا ·وي
ة·يرد ™ام` رل _ار' `· ¸مام', •ة`رم _ي· ن· نم
¸مد نم ر`- اب `’ب–- ¸ح ¸مال .ا· ,' ¸ج` رس .اح'
`ب. ' Ž, `’ب.' `·, `’·ر.نا , ·ا·¸ا ™را· ة_.بلا Šج
· نيرمأ, ¸·,ر´م ` نم ·, ¸,ن اي· ‰`,عي ¸·اعلا · .ا´-ا `—ع, ¸ا·,
™ ا'=-| . ·ل ¸, اب `ر,رلا
™ ر-ƒاو . ·, ` ·‡ل,ن ا· _ر‡لا .اجر
· نيرمأ, ·- ¸ `Š,- ¸·الا,
™ ا'=-| . ·يل¸ ‰,' ام `را·´سا
™ ر-ƒاو . ` ·م †' و· ام ··†و-
نزحت ل
242
Šا‹.ا, .ولا _ي =ا `بيدأت, . ·- ¸ج, `,· =ا `.اد¯ `ن-لا · ¸اي .ا¯,
. را.,.ا,
. ة·لا نم ` ·يبت, . بنلا نم `¸ي-· ا,ي· · ¸ا· ن-لا ¸¸`, س `ن, `ن-ا ..,,
·ا–·, ¸ج, `,· =ا ر=ن ¸, . ة,و·ل .ا·سا, . ةعلا, `_¯ت, . ˆ.لا, .او·ل `¸†رعت,
. `راي-ا
. ر•¯„لا ةاي- •اب~ . .ولا `بح' نم ا,· ¸ ,ل او=-قو ,,نا,-Š ا,لا ق ¸,ذلا
_ق.ا = ,ت· · ن, =,ملا ,ك.فن| ¸- او¡ _.ا· ¸ق ا,·تق ا- ا ن,-ا|| _ .
™ ”·اص'ا ¸,,¹ ¸ لا,ق|
. ™ا,ر.ا ةم·, ` .دا· ا·¸ . ™ا,ر.ا, ةبي.لا ر·`.' ام · را`-†لا .·· `—ع, ¸ا·
. `ر· ة`-`لا· ة لا ,`ت .¸ · .رعلا ¸و· `نم .ا¯,
. .ام,لا ا·اج .¸, . ¸.ار· نم `¸ر' `¸أيت . · ,,م·¯ `نم,
. ·يل¸ دوعي .' `,. .الا ·ي· ‰رج `ر· · ¸وت ة`ماعلا,
¸اح ¸ ¸`–لا ¸اعسا ¸ .¸ ني`لا, ¸وعلا ¸·' •¸.اي Ž · ¸وي=ما ¸ا·,
. ة-ا, ة``شلا ¸اح ¸ ˆ.لا ¸ا,ا, . ةعلا, ةرلا
***************************************
-....فقو
¸ ن,„ر, ل ا- -·لا ¸- ن, „رتو ن,مل |ت ام · ن,مل |, ,,نœ· ن,مل| ت ا,ن, كت ن, _ .
ˆ.لا نم .·,.ا, ¸··لا, ¸Ÿاو`لا ,,`بي.ت ¸ح ¸·دا.لا ¸م,لا · `جوي ا·,
. :ل¯ ˜يل نم · ·راش`عم `ر`ش` · `جوي .ام =ا `¸- ·ايلا, .و´لا, ةينأ=لا, .اب·لا,
. ¸يلا, .ا·¸ا ة`ول :ل·,
نزحت ل
243
=ا ¸وسر ¸ا· · ¸ا· ·· =ا ¸.ر ¸راي ن, ¸عم ن·  ·  =_ا,ت ,كب_ ل,«, ,,
ل — ;.¹ ¸ب ا, . اق__ c,=, :-|و — _† c,·ق :-| — _.ا,-ل •رفت — ;.¹ ¸ب ا, ™ _ا-تو
,, :€= c,=, :-|و — ار«· c,·ق :-|· — _- =-ا,ت .
. ·`ب- نم بلا .·ما, . `··, ·, ا.`رلا, . ·يل¸ ة,ان¸ا, . ‚اعت =ا _· ¸اب·¸ا »
›يعل ةبن . . `›ي·, . ة`ج, . ¸جا· `.او · ·رعب `ر,رلا, `™رلا, . · ر•¯, `_,لا,
« ‡ة` بل' ·يل¸ €ولا .
****************************************
cلا- =_ و| c لا- ¸ق ن, نزت ل
ر-¹ ءي= cتمي«·
· `·· =ا ¸.ر •¸· ¸ا· . ¸.¬, ا- ¸;ر-ا ¸· -ميق
¸¯, . .اس' ,' ·ي· نح' ·` رع ر·اشلا ةي·, . ر·¯ ,' ` ·م ¸· `·`• · Žاعلا ةي·
¸ر-ي· . .¸ ˜يل ة·ر-ا :ت ,' ةب·ولا :ت رشبلا · ·`ي· ا·¸ ¸ ة·رح ,' ¸ةب·وم بحا.
. · =•ح, · دو`ج, . ·´ح, ·•ع,, . _ا.لا · ع, ·· ¸·`ي, . `·ي· _·ري •.' _· `بعلا
··· ¸•., ·• · .ي·ت, . ةالا _· ·.`رح, ·لا,س, . ··`-, · تر,ا·`م, . ···„~ا, ··وبن,
. •ةيلا· •ةيلا· ·`ي· .و´ل . ·ن ¸ ¸ب†لا, . ·ح,`ر ¸ ™و=لا ¸اع¸, .
*************************************
”تكلا -|ا=,ب cن| ,·-او — نزت ل
cتا_=قو c,ها,- ي`م·ت ن| ¸كž
. ,´-ا نم ¸دب _ =لا †·, . .ا=علا, ˆعلا ي·, . ن·„لا `¸``ت ب´لا ةعلا=م
. د`رل ةوس ¸·, . ·ب†شلا `در=ت, . ¸ا-ا ` _`سرت, . _´لا ‡ ة´‡م ¸``ت, . .الا `¸=`ت,
.ر`ر¯ ا¯, . يرا`ل `_ارس, . ¸`مأل ةعم, . رمال ةدا-, . ر~ا-ل ةاجام,
نزحت ل
244
’ت¯, . ا,·وس _· `.وسا, . ا,·ا=· .اح, `’عي', ` .ر·' . `’.`-`م, . `’=ب`., ة`موعلا
. `·`رم أبلا, . `·‡ ج' ا• `.ا´لا _,, . ا,`,ر .·,, ¸ ¸ح ¸¯ ا,¯'
_ب =ل `ر`.ح, . .الا ¸ ` ·`ب`ح . ا• `دارن.ا, ب´لا ¸ ر=لا `€`رت, . ةعلا=لا `ر`-·,
ر´ل ` Œاج, . ة·رعلا ي.ر ¸ ¸و,·, . ةعيب=ل `.وم, . ¸عل `رو·, . ر~ا-ل `دو¯ر, .
. ةردان ,' ةر~ا- ,' . ةيا´ح ,' ة·ر ~ ,' . ¸‡·م ,' ةا· ·ي·, .¸ ¸.ا¯ ` نم ام, .
د,ر,, . ة·,علا ة`-, ,·ا .وم `نم =ا, ·وعن, . ر`.‡-ا •و· ة.ارلا `او·, ا·
. با.لا ,=·' `نم ا·,· . _م†رلا
****************************************
ن,كلا ¸ =ا ‹·- ”·ا•- |رقاو — نزت ل
:مو· _· ¸–ت, . .ا-`علا ب-علا - . ةروعلا ¸ ·ع`. بار· `_لا~,
. بير·لا .ير =لا, ةعلو`م ˜•`لا .,· . :مو·,
=ا ¸وسر ا‡·ع, · ¸ا· . ·· =ا ¸.ر =اب· ن, ر,اج ` ن· . `,م, †يرا-بلا ‰,ر 
و,' .ا´· . ·ر` ي‡· ال `- •Ž ¸ ر· `نم •ا,ار ج اند`,Ÿ, . ¸›يرل •ا_· _ن . ةيب· ا,' اي· ر`م', .
. •ةر· •ةر· اي=` ي ةيب·
¸` · ا¯ ا,†.· · ¸ا· ” ا• .وع.ت `,`¯ .ي¯ · `’· · ¸ر,اج ` ن· ي,ارلا - ¸ا·
ي' - ‡ب‡ -ا ا`ي.ع, ` .ر–ن ا`¯, . ¸يلا ‚¸ اموي اي´· . .الا نم ا,ي· ` .رشن , . †_`.لا
. `·‡ ¯أ· · `بن , - ر-شلا •ر,
¸`لا ةرو.¯ ي' - ,-–لا بي·´لا ة·ي,¯ .¸ ا·,· ر-بلا ¸حاس _· ا••=نا, · ¸ا·
و,' ‡¸ا· · ¸ا· . رب`علا _·`ت ة` ,اد ¸· ا·,· . `·ايتأ· - ¸مرلا نم .د`,`-لا ¸ي=لا _ب´لا
=ا ¸وسر ¸`س`ر `ن- •¸, . · ¸ا· , . ة`يم · ةيب·  او ´· ,`ت`رر=.ا `·, . =ا ¸يبس ¸, .
- ·ي· ب•·, ` نم `Œر·ن ا`ي'ر `ل, · ¸ا· . ا`‹ ¸ح ةا·· `ن-, •ار, ·ي· ا`·أ· · ¸ا· .
- رلا ·م `_=ن, . ن`·†لا - ة_ب´لا رارلا, ي' - ¸·لا, ا,·رن, - · ي· ¸-اد `نم ي'
¸ ,·ع·أ· . •·جر رش· ة· ةيب· و,' ام -' `· . رو·لا ر`· ,' رو·لا¯ - _=لا `ي'
نزحت ل
245
¸`جر ¸و~' ‚¸ ر=ن, . ¸_ع, ,=·' ¸` حر , . ا,ما·أ· ···.' `نم •اع. -', . · ي· ب·,
. ا,- `نم `ر· . ·ي· `·-·
=ا ¸وسر ايت' . ةيلا ا`م· ا`· . ¸ا, ·•- `نم ان`د`,,ت,  . :ل· ·ل انر¯· .
· ¸ا· . ,, ” انوع=`· .¸ ·- ` نم `,´عم ¸,· . `,´ل =ا ·جر-' `•Ÿر و· ,, · ¸ا·
=ا ¸وسر ‚¸ ا•سرأ·  . ·م ¸¯أ· .
¸ •=ه ,· -«·- ¸ء ي= ¸ · _ =-| ¸ذ لا _ ·
Ÿا,- ¸`-`ت . •ةي- •ة`, · `¸ر.ا `,· ¸ح `’بت . ¸ر.ا ¸ `’ع.`, ا·¸ ةربلا
· `’بت, ةربلا `˜· . ر`-ر ¸ تب _و =زت ها ءاملا ا,ي·- ا ·لزن| ا›œ· _ . 
¸ •=ه ,· -«·- ¸ء ي= ¸ · _ =-| ¸ذ لا _ ·
رش· ة· ر.ب •ة.ا·· `.` رب · Šر,لا ةا¯Ÿ .ا, ¸ ,نلا , ·,ا¯ ¸ د,اد و,' ¸ا·
. ¸•ل · ¸•·م _· ` .ر`ي., `’ع= · . ن`يع=, ¸_ع, _· • ة`ج` ر`ت' `’ي'ر, . •ار`ب
¸ •=ه ,· -«·- ¸ء ي= ¸ · _ =-| ¸ذ لا _ ·
€ا· .' - · تار.ا- ‰ح¸ ¸ - ةينو´لا .اي:ل `¸رالا `را`-لا ¸و·Ÿ `رو¯لا ر¯·
. ¸ر.ا ‚¸ ..ا ¸ح •¸.ت Ž, . .و–لا ة·رس ¸ ¸·, . .اولا Œ.¯ `نم `’=نا •امو-
ا,`ع·اوم .¸ ¸, ام, ¸ ;,•·لا _قا,مب ,.ق| ا ·· _ .
¸ •=ه ,· -«·- ¸ء ي= ¸ · _ =-| ¸ذ لا _ ·
دعلا ¸ ,ةيلا راب-.ا ةيرج, ¸ .اج ·٩· _يرا, ·· / ٩ / ·٩~· ¸ · ·
· ·ن' ¸اجر `نم ` .ارش· ·` سر- . ¸-الا ¸و-د ˜يرا, ,ان,' , ·ويلا ™اب. ¸-د »
·نŸ, . `- `,-. •¸-,رن `.وح و,· ا· , ان,' , ا`م' . ¸جارلا, ب¯ارلا . ˜يلوبلا
٨٠٠٠٠ ¸رع`يس, . ¸ة-. ¸¸ن ةراي, ¸ ة~و,رم ¸.ارارج ر`ش· _· •.و- .ا¯, . وي¯
¸ا-' ةرش· `_ي=ي, . .ا,ر,´لا, .ا–لا · ر¯ ¸و-, ¸ال `_`ي, ر` , ةل `.و-ا
. •ةحا, •ة` رم · =, او-ي •.'
نزحت ل
246
_.وي يلا .ا´لا _· اي Ž . ةيلا ˜يلو,, , ان,' , ¸رعم _· ¸·رشلا `ن´ل
. `Šراشلا را,ي • .' ‡ةيش- `¸.ر.ا را=لا ة=- •و· `· ع`., .وش• `,·, . `.و-ا ·ي·
_· `ي,ي . .و-ا ا· ` نس .' ,·ر,, ·٨ ·لو~ .,· . •ار, ·٠ ¸ ي. ·, . •ارم
¸ · •ل . ة`.ا- ¸را=· ة,ر· `·ل `’ع`. `·, . _ي,رلا ·ايم ¸ ¸.الا ·اعلا نم ˆبس ر,
ا·و~ . ´ رج ةرايس ·ل `’ع`.· . ·- `.را·ا ا,`´ل, . ا,ر,' ر`ب · ¸ةلوج ·٠ « •ارم .
¸ •=ه ,· -«·- ¸ء ي= ¸ · _ =-| ¸ذ لا _ ·
’بت •.' `’يش- ا·,· . .اشلا ¸ `_ر- . ا,`ن. š .اشل .ي.لا نم ا·و· `ر-`ت ةلا
_ي· . دوعلا¯ ا,ن ’ب.ن . •اماع~ `- Ž ا·¸ .ار-.لا ¸ ة` ي-ا, . ¸.ن ا,`تر¯ . ة`ب-ا
. `·¯أ· ` را=لا ا,ي·
¸ •=ه ,· -«·- ¸ء ي= ¸ · _ =-| ¸ذ لا _ ·
دو· نيلا, `’ي'ر · ¸وي `ير.بلا ¸ار ن, رعم `’ع‹ · _اع.لا •اŸرلا`ب· ¸ا·
. ´·ات ¸¸`·, ر•·, . ¸ب· ¸ =ي=ن `_·| ا ,ل ¸ =ا«=ا ب ¸¬·لاو _ _`ت .اتابلا, را-.ا ¸¯ .
¸حا, ¸ .اب ¸ ¸·vا ي· ¸¸-ب _·- ا,=-ب ¸`=فن و _ ة`يولا ا,· . ة`.ا- ة·ام .اتابل, .
. ة···لا ة–ما-ا ا,م, . ا,¯وش, `_·ات _لا ة`ي¯وشلا ا,م, . ا,,
¸ •=ه ,· -«·- ¸ء ي= ¸ · _ =-| ¸ذ لا _ ·
· ,يع.لا .ابن' .اب- _مالا يعلا _لا=لا, ·,ا¯ ¸ †ير`.لا †يو·د.ا نيلا ¸ا¯ ¸ا·
ا,`نŸ `..اج . ¸ب· ة` بح `’نŸ`,, . `¸·يلا, ¸ ¸ا~ر' ةينا· ·`نŸ ` ..اج . ¸ب· .=· ’ي'ر »
« ان, و·دأ, :ل·, . ,·ارد ةرش· .
¸ •=ه ,· -«·- ¸ء ي= ¸ · _ =-| ¸ذ لا _ ·
· ةنولابلا _`ت ا¯ •ا·يش· •ا·ي `_`ي ¸ا,ي . .و´لا .' :لا .ا· ر¯· ·, ¸
ن,-=,مل ا ن,و ¸=, |ب ا ها ·ي·ب ءام.لاو _ .ا=ي-ا .', . `¸ت ة,ايلا ¸ر.ا .' ا,ر¯·, .
. `_`ت ¸ ا ,·ار|| ¸- ا,ص«·ن ¸ _vا يت| ن ا ن| اور, ,ل و| _ .
نزحت ل
247
¸ •=ه ,· -«·- ¸ء ي= ¸ · _ =-| ¸ذ لا _ ·
د· ,¸.يلا , ة- ¸ .اج ·· ةس ·.٠· ¸ .· ··· بنر¯ ةر·ل ةرو.
’نŸ, ,Œوم, ·· . ةحا, ¸ة,اي ¸ة.بل ةرو., . •احا, •ارم ا·` ر=· _,, . •امار· وي¯
’نŸ, ·,· ا·ر=· _,, . •امار· وي¯ ·٠ . ,س
` نم ر·¯' ا,=ي- _, ¸ةحا, ,,~ا~, ¸ةر,, ةر· .' . :ل· ب· ة-ا .ر¯·, ·٠
ي· ,نمرا¯ ·يŸوج , ¸´ي´لا Šرا,لا ¸ر' ¸ `’بن . ةيداعلا ر`ي‡ · .اي.ا ·· .', . ,س
. :ي´لا ¸ ¸`,.ا Šرا,لا `·‡ عج ا· . ¸ر.ا, ةياعلا, ة·ار,لا ¸ ةيو=لا ةˆ-ا
**************************************
=ا ا, =ا ا,
 
¸ بر· ¸· ¸-و ا ,·`- ,كي`•·, - ·لا ¸ق _ .
¸ ·=,- ¸•ا كب -·لا ¸يل| _ .
¸ ر¬,لاو `ر,لا =ام ·» ¸`- ,كي`•·, ¸- ¸ق _ .
¸ ¸ _|لا ي· ا,ف-=ت=ا ¸,ذلا _·- ¸من ن| =,رنو _ .
· ·د¯ ` ن· ¸ا·, ¸ •=هو -ي·- با ت· -ب_ ·ا ,ت„ا ,· _ .
· ¸™ون, ¸ ,ي…-لا بركلا ¸- - ·ه|و ·ا·ي•ن و _ .
· ,ي·ار,¸, ¸ ,يهارب, _·- ا-ا ·=و ا.رب ين, · _ان ا, ا ··ق _ .
· .وعي, ¸ ا-يم„ ,,ب ي·ي ت|, ن | -·لا _.- _ .
· .سوي, ¸ و=,لا ¸`- ,كب ءا„و ¸•`.لا ¸- ي·„ر-| › , يب ¸.- | =ق و _ .
· د,اد, ¸ ب\- ¸.- و _فلز ل ان=·- -ل ن, و cل› -ل انرف€· _ .
· .وي', ¸ رˆ ¸- -ب ا- ا·فشك· _ .
· ˜نوي, ¸ ,€لا ¸- ·ا·ي•نو _ .
· _سوم, ¸ ,€لا ¸- =ا ·ي•·· _ .
نزحت ل
248
· -, ¸ -·لا ·رصن =«· ·ورص·ت ل, _ . ¸ Œ•و\· اميت, ==•, ,ل| 6 ==„و و Ž
Œ•=,· ا لاˆ 7 _·† |· :·ا- ==„وو Ž _ .
¸ ن |= ي· ,ه ¸;, , ¸· _ ·  
. نير-¯ `_–ي, . •اماو·' _·ري, . •ا,`ر¯ `.ش´ي, . •ابن· `ر·ي · ,,`–ع, ¸ا·
¸جر`ت ةمŸ' ي``ا _‡ بلا, :`-`ب`. .·¯ ·
· _شت , ة,ا-س ¸ -ف=ا · -·لا نو. ¸- ا,ل ¸يل _
********************************************
*
لو. ;ا,vا نœ· — نزت ل
· ة,· ر„·¯ ¸ا· . ة´ب ,¸·را·, ن-س ¸ ة` ي-ا ن, - _,,لا `ن,ا ن-س
ا,·. ¸ •اب, اين†لا `¸ن,ر ام, ·Ÿ. ة,`ر–, اين†لا ة` ام,
¸–ت Œوس ة``م ا·, ا· :لاح ,ح `·`ي·. ام `_ب.`ي,
·¸ Žاح ,-¯ ·را· ` ن`-س, ةي-ا `ن,ا, _,,لا ` ن,ا ا·,· .¸.,ر, .-ا ا· ع, `’`مأت,
¸ از· _ ,,ل _م.ت و| ¸=-| ¸`- ,,·- ¸¬ت ¸ه _ . 
. `¸وب-ا, `˜,ا-ا, `·و=لا, Žا=لا .ام
. `‰,=ب `;,, -ل ‘ا·لا ¸- ¸‰ا =ب ’¸·
***************************************
¸ ,,`ب_ ي· ا,مصت-ا نا مص- ناذ ه _
· ‘ي-ا ¸, ,, ءانر«لا ¸- ءا¬ ·-ا ·اش·ل .ا«, _- ا,·ه| _, 3,«-ا ن.–تل ,,
`ر,ر·لا ا,† ي' :•ن' •¸„·م `رو· .ا`لا, ةمايلا ·وي
·ل`و,ل ` Œا• ¸بن· ·, ا· `ر`و`·` د ·ي· ` .`رم يلا .ي¯
***********************************
نزحت ل
249
= و=- ر.ي· — نزت ل
· ا,ا·' `·ا·ر¸ ة لا ¸و.' `نم .ا¯ :لل, . :.- `™ر•`ي :ن,ح .¸ ¸ -ب ن, ,هرت
,·و=-و - ·لا و=- _ .
·لو·,  · ح ' ¸ •ار-بم Œو.لا ¸ `ر=• و·, . ةناج`د _. ا,=€,, -يش' ا·,,,
,, ¸|,'ا اذه ¸ ل, =ا . ¸¯رشل ,·و· ا,ر,=`يل . ’يبلا ‡ ¸`وح ¸م`رلا, ` ·,ا-.' رم', .
احر·, اتاع, او`· ا·¸ • ةرح .وع =ي Œوس ةي–لا ·و.-, ` ¸-ا .ا·' .¸
. انر,رس, ¸ ,ك…ي€ب ا,ت,- ¸ق _ . ¸ ,ه –.ت -·.- c,صت ن , _ . ¸ ,ت·- ا- او. و _ .
`·ب•· •اموي `’-–ن' `نم `.`ر `_=` ي Ž •ار _ _` · ·
· ر-¯ ¸ا·,
`,,ير' ¸ما`شل ي-, `_–`ع–ت' . ر·`لا ب`يرل ¸`ن'
· ‘ي-ا ¸, ,, ا==ا- لو او=- _ تمشت ل ,,·لا ,, . 
· ·ي·, ,, ءا=-vا -تاr ¸- cب ›,-نو ,, . 
¸لا _· †ر· · با.لا ¸¯ .ا·.ا ةتا… _· .و·,
·ا·ر¸ . .و=-ل .,`-ي, . با.ل .,ˆ.ي, . .داو-ا ¸ .و`بي اونا¯,
· نيسا-ا .و· ¸ `ي·لا ¸ا-د¸, . ¸ما`شلا Œو`ن' ¸ ¸ي,= ي· ,, با=| امل ا,·ه و ام·
ا, ناكت=ا ا -و ا,ف-ˆ ا -و -·لا _ .
**********************************
`;¡اشتو ل¡افت
¸ Œنورش,ت., ,ه و انا ž, ,,ت.از· ا,·-¹ ¸,ذلا ا- |· 124 ,,ب,·ق ي· ¸,ذلا ا -|و Ž
نور·ا · ,هو ا,تا-و ,,.„ _ _ل, ا.„_ ,,ت.از· `¸ر- _ .
· `¸-ا ¸ _,لا _· •ار` ي- :ل· ¸ ا`,'ر, . _علا `•ا`شلا رم.ا, اول.ات راي-.ا نم `_·¯
¸ ,ك ل Ÿر= ,ه و ا·ي= ا,,¬ت ن | _.- و ,كل `ري- , هو ا·ي= ا, هركت ن| _.-و _ .
نزحت ل
250
.. . .`ولا, ¸رلا, ر•‡لا †بح' · `¸الا ا,`·ر´ي •ا· †بح ' · ¸وي .ادرلا و,' ا,·
. ¸ج, ` ,· =ا, .ال .ولا, . ةر¯ ¸رلا, . ة´م رلا
· _لا `·ر´ت ¸· ¸ح .·´لا .' `ˆ-`ي, . ·†مي, رلا `·ر´ي ر-.ا `ن´ل,
•امع`م •ا_· •اموي ` .'ر ا·¸ ا•اين' `.`رش¯, ·ي· ` .`ر·
· ¸ا· ,,`–ع, ا• ب`حر _`-ا,
• ةعيرس .ونلا ةر„ ´م `.راŸ ¸ع•`ت . .' =ا, ا,`لأ·
· ا,· ¸وي _لا `ن´ل
اياش-ا, Œرا=لا ا· `’ل, ¸ما= · ¸ `’تا,, ا,`·اع·
· ن-لا ن· `··لا ·ي· ` .`سوي ¸ا·, ¸ -يل, ي·ن,-= , ام- يل, ”-| ¸•`.لا _ .
· •ا–ي' ˜`ب-ا ن· ¸وي ,,لا `ن, †¸·,
يرا–, ˜يل `’· ’`ب`ح اولا· ``·`ي . ¸`,م †ي', ¸` بح
· ¸وي بتا´لا ¸- ن, `¸· `ن´ل,
`´ن `ب• =- `’· ’ب` ح اولا· `.`رلا .ام,لا ·, `¸· _-`ن'
. ¸ة·ا· _· .اج `بيبح . .ولا, •ابحرم · ¸وي ·اع· . ·, اوب`حر, `_·¯ ·` بح' `.ولا,
. ·ن `نم _·'
· ·ا-ا `ن, ن`ي.-ا :ل· ¸ ¸وي,
ج' `,· ةاي-ا ¸بس' `.ر` -أت ام`ت' .' ¸• ·م •ةايح ¸ل
. • ¸,ن ` .ولا ا·¸ .ولا, ¸أ, . · `ر-.ا ¸وي,
. ` ·م ا,†ر·, ·و†بس, .ولا نم ا,`ر`مت نير-.ا `ن´ل,
· `,,· ‚اعت, ·نا-بس ¸ا· . ¸ةايح _· ¸الا `¸رح' `دو,يلا· ¸ ¸ذ لا =,ملا ن, ¸ق
,كيقا·- - نœ· -·- نورفت _ .
· ,,`–ع, ¸ا·,
`›ي· ›يعلا ا· ع, _ام, `¸'ر ¸'رلا ا· ع, _ام,
نزحت ل
251
· .ا·رشلا رار,.ا · ة,•· ةيم' =ا ¸يبس ¸ ¸لا, ¸ ,,·-و -,¬ ن _=ق ¸- ,,·م·
ر…ت· , ¸- _ .
· `شي ةحا,ر `ن,ا,
•ةر·م ن~رلا ¸أس' _`´ل ا,`,لا `Œت ¸Š,· .ا· •ةع~,
· ™ا`م ر„=لا `ن,ا ¸وي,
`’ت' • .¸ ¸تا·, •¸ع- . `.ر اي' Œرا=لا ن``- وعي _ج` ر _·
¸ة,ا.· ¸ •اي,ا •اي, `ن´ل, .ا- ¸ر.ا نم ´_· ¸ .و,ا.`ي
· ةي·, ¸ي~ ¸وي . ·م `ر·, ‡¸`لا · ر¯ `,,–ع, .' _·
¸ة,,·, ¸ي~ اي ·اج .ولوي `ير' `ن`·_· ¸دا,ج †ي',
رو··لا ¸ ·` ب~' .ي´· . ¸ار· _· .ولا `·ر¯' _¸ =ا, · †_ار·.ا ¸ا·, ¸ ¸ق
_ق.ا = ,ت·· ن , =,م لا ,ك.فن| ¸- او ¡ _.ا· _ . ¸ ¸,ذلا _ر,ل ,كت,يب ي· ,ت· · ,ل ¸ق
,,-„ا=- _ ل, ¸ت«لا ,,ي·- ”ت· _ . ` .- _لا ¸· ¸ولا `ن´ل ةحا, _ا·ولا .¸ .
***********************************
نا.نŠا ا,,|
™ نا.نŠا ا,,| •ا·, ·اي.ا, •ا·ر· •ا., . ›يعلا ,·س, . ةاي-ا نم ¸م `نم اي
. ¸ر``· ع, •ار`ي, . ة` ع, •اجر·, . •ابير· •ار.ن, . •ايبم •ا-· €ا· .' . ¸.`·لا
·بم, . •ا·رشم •·م' €ا· .¸, . : - `نم, :`يي ¸, `نم •ا`ي- •ا=ل €ا· .¸
. •ا·دا. •ا·,, . • ··اح ¸ ·=-و - ·لا .·¬, ال -·لا =-و _ . •ا`ش¯, •ةج`ر· :ي–ل .¸ .
. • ·ƒ, • ·~, ‰ن, •اح,ر, •ان' €ا· .¸, . ¸ا,Ÿ :بي.ل, ¸ ا·- ”ه›| ¸ذ لا -·ل =م¬لا
نز¬لا _ .
™ نا.نŠا ا,,| را´·.ا _و ·, . `¸-ا, €_. .اولا, . ¸يلا, : ´ ي,ا`ت • .' ‡ .¯
. † رلا, ة_لا .ار=.ا, . ‰·ا,
نزحت ل
252
. ا.`رلا ة,·- _س.ا ةرارم, . •دا.لا ر-لا ·` جو, ··=لا ب·اي· :· _شت • .' .¯
. .و´·أي ام `.ي ¸رو, ¸لا ¸داح,
™نا.نŠا ا,,| ¸ .ا´م „¸¯ `نم •ا‡·ر ا,·Ÿر ا,يتأي .•ة`·=م •ا.ر' ةحالا `,´اي, .ار, .¸
Ž •.,· . •ة·ر`م ¸,· . ¸,ا, ا•ا.' •ة` ج . دا,ج¸ا, ن`–لا, ة شلا ¸¸بج ¸'ر _· .¸,
. دوشلا ¸م.ا, . ن-ا ¸ألا, ‰رش`بلا نم ¸=· ¸,ا, ا,`ب.ي
™ ¸ي·لا -„و ¸ _ر=و — 3_vا -با=| ¸- ا, رش,' . ¸-`نا .' ¸يو=لا ¸يلا ا,† ي' .'
_ب.لا, ¸ ”,ر«ب š,صلا ¸يل| _ . •ار,رس, •اروبح, •ارون €`,· `_ب. .
™ ,»ا -,ل ”ه›| ¸- ا, ة,ا·لا ن†لا `نم :ل, . •اج ر‡· بي·لا ¸· ' `نم .,· . €`ي,`ر
. •ة-`· ة·دا.لا
™ _-=لاب c·ي- =:- ¸- ا, نم :ل .,· •'·ا . :`ي`م `™ر', . :·ومد ` .´•¯
. .ا–لا نم _ر· `· . `بعلا ا,†ي' `ن·~ا . •ةيا·ر ·=ل `نم :ي·, . •ةي., دوجولا ¸لا-
رج.ا ’ب, . ,لا `•,ر· `’,ا, . ةشلا أƒ ب··, . `.= لا ‡¸. ح, . `راي-.ا _·,,
. `¸`علا ·يل `بي• . `نم ·
™ ¸·م|ا نح . ·`- ¸,يحر . · دابع, ¸.ي=ل . · رم' _· ¸بلا· _م ¸ماعت :ن,·
. ·_,ت ¸ _†.لا
™ ¸·م|ا . ة·ر¯ ة·ا-ا, . ة-رم _الا, . ةح ب·اوعلا .,·
ع,, . ¸`., ر`-·ا ع,, . `Šاجا •ارلا ع,, . •ير أ=لا ع,, . _`· رلا ع,
. `¸دا· `·ون دا,†لا ع,, . ¸ا.`تا Šا=ن.ا ¸ ار-| cل› =-ب ==¬, -·لا ¸-ل ¸ _=ت ا ل _ . 
.يلا ˜ع`· •·, ,`·`ران `’عل ¸يل`لا راح, يدا-ا ¸م, ¸.
.`يبلا نم ير•´·, ا,``مأ· ¸ي¯ _ي· `Œ`ر~, ¸ي· ن.
_`علا `دا,لا €ا· يدا,·, ¸ي-`لا `·ار·لا €ا· ¸مار·,
_` جرلا ¸ي¯ولا ن· ا•لأس, ” ¸يبس ·يل¸ ¸· .ا``ل
•ا`ر~ :•لا بحا. ·ان`جو· ¸يج `در· ¸ل,-لا ·ر¯'
نزحت ل
253
. ا,`رش,' . ¸رلا, ر•لا, Ž.ا, ن`–لا, :``–لا, Šولا, . ¸ر.ا ¸ .و`,علا ا,†ي'
. .و†-.ت, .وحرت, . .,عت, .وعبشت Œوس ,´ن,· ¸ Œرب.| ›, ¸ي·لاو 33 š,صلا و Ž
رف=| ا›, _ . 
`¸-ي •.' ¸يل ``,·· `ر´ي • .' `يل `,.,
¸ابلا دو`ع`. `ب`ي,ي `نم, `ر-ا ¸, ر`·`لا ,' `›عي
·.وم نم و`جري •.', . •·–· `·م ر=ي .ا, . •ا_- ·` ,ر, ` ن=ي .' بعلا _· • ¸ح,
·· . ·دو,ع, ¸ ع`ي •.', . ·دو·وب ¸و`ي • .' `ريج . ,ن¯ , ة¯ ¸ ·`رم' `نم .,· . •ا=ل
ة´ح ¸ ة¯رح „ ¸¯ ¸, . `.=ل ¸˜ن „¸¯ ¸ `·ل, . و· .¸ `ر†–لا _·ي ., . و· .¸ _لا `ب-
¸بي, . ر´`ش`يل ¸=ع`ي . •ا·`ي‡· `-لا ع,, . •ا-ب`. ¸يلا ع, ¸عج . `_ر‡· ¸ة·اس „ ¸¯ ¸, .
بعلا, •ير-· . .ا·†لا ·يل¸ _·ر`يل .·بلا „`ي, . .ا·لا _يل .ا`ع`لا `_· . `رب`.ي نم ,عيل
¸ا,لا `ر·´`ي, . ¸اب-ا ·يل¸ ``ي, . ¸ا.`ت.ا ·عم ي`وي .' ¸ -·=· ¸- - ·لا ا,ل |=او _ . ¸
-يف- و ا-ر=ت ,كب_ ا,-.ا _ .
` ·`ب• ~', وجر' ام ¸`ين `در`ت • Ž ول اب=لا _`· ام :„¯ دو` ج نم
_· او·ر', . ,·`,ام ن, . .ار-.لا ¸ ة,ا-.لا —عب, `¸مر–-ا `ن, .·علا _=نا
. `,ي=· اي †¸· اي · ·لو, .·, . •ابي- •اعي‹ •ا·¸ ¸أس, . بيرلا ·` ,ر .·علا ‰دا· . .ولا
ا`وس, او·ا, . ا,,.وت, او`,رش· . ة=-لا :ت ¸ ‘ي·لا ¸¸· . `,ي´ح اي `,ي´ح اي
. ,,`,ا,د ¸ =يم¬لا يل ,لا , هو -تم-_ رش·, و ا,=·ق ا- =-ب ¸- .ي€لا ل`ز·, ¸ذلا , هو _ .
***************************************
-....فقو
·` دار·¸, . ·يل¸ ةينأ=لا, . ·يل¸ .و´†لا, . · ر•¯· `·ا,د, . ··رعم, . ‚اعت =ا ة` ب- »
·و· _· _ولا `·`ح, و· .و´ي ‘ي- . ةماعلا, . ¸¯و`لا, .اجرلا, Œو-ا, `ب-ا,
. ¸ب-لا ¸· ة` ر· و·, . `,يعن ` ·,بش`ي . يلا `,يعلا, . اينلا ة`ج و· . ·تدار¸, ·تام,·, بعلا
« ¸·راعلا ةايح, .
نزحت ل
254
. ·و·لا, ·و·ا ¸ا,,ل `.ابس' · ة·الا, ·ر¯, `_, لا, `·ح, =ا, بلا `¸ عت »
·` ب· ¸ عت ` ن`· . •ا · `ر‡·•¯', . •ار. `¸ي` .' ·· . ``–لا, †`–لا, . ةب`ي=لا ةاي-ا, ر.لا `™ارشنا,
« ¸·ا `ˆ¯' ة, ر-`لا, . =ا `·ات¯ اب `_•ي Ž, . =ا ر•¯· ¸ن, . =ا _·, .
*************************************
_ب,ك·'اب ز-ت
¸ •ر«لا ¸`- ,كل,- ا - ا·ك ·ه| =«لو _ .
¸•بلا, Œر`لا, ة,`,.ا ةرس.ا ةرس' . ة´ماˆلا · • ةحام • ةحاس •ةيماد •ةب´ن ب´` ن `ن`·,
ة`يش· ن` ي, `,,ي· ا=س يرلا .,را· .,· . •··م, •ة=·, •ةˆ· ,,`ب•´ن `’-ب.', . .ا-`لا,
. ¸`ع`م Œرلا .ا, ¸, . ¸··اد ·`رلا Œا- ¸, . ¸·ا· ,يعلا ¸ اونا¯, . ا·ا-`.,
··, . ,·ر,`د .` ر-· . ,,يل¸ ¸الا .ر·' ي _· . .وبعي ,·, _-`. =ا `رم' ,·.ا-·
. ¸´لا·ا دراوم ,·در,', . ,·.امد ¸اس', . `,`·يب· بسا, . ,`·رو`` س :·, . ,`·رو.·
نم ,¯ . =ا .¸ ·ل¸ ·· . ,,لا~' .وي· ,,لا´, ™`ر·, . ,,,ابح' .و· ,,,ا.ب ™ر-‡·
. `’´`س ,,ج' `نم ¸ةˆ· `نم `,¯, . `’ب` س ,,ي· ¸ةعن ¸ _اصب |لا يلو | ا, اور,ت-ا · _ . 
_ام.ا ¸أ´,, . .وح,ي _ابي`لا _·, . .و·`ري رير-ا ¸ اونا¯ . ¸ة·ا, ,,ب´ن ¸ب·
,··· ام ةعي-ل اي, . ,`·ا·د ام ¸`و· ا,ي· . .و`·ري
¸ج ·` _· .¸, `.ا.لا ا· ¸,†لا, `·ا`ي.ا `¸-`ت ا´·,
·اي.ا نم ¸ة• ·, . .ا-ا نم ¸ ن`م', . ر·لا نم ¸ةس ¸ اونأ~ا ¸ ي· ,ت·ك= و
لا·-vا ,كل ا·بر ˆو ,,ب ا ··-· .ي · ,ك ل ¸ي,ت و ,,.فن| ا,م ·» ¸,ذلا ¸·ا..- _ . 
. `دولا ,,بناوج _· `’=.ا, . `دوبلا `,,س,,ر _· `’-
ا.لا ‚¸ .و`-‡-ا ¸, ن ´ي Ž •.أ¯ `رماس ة ´ب `ر``ي Ž, `˜ين'
·رولا, . .ام .ارلا او†ƒ . ¸ م¯ .ام,لا و•. ¸ او`ع`·, . ¸·. ›يعلا ةل ¸ او`عتر
. `ن–`ت . ةيراعلا, . †در`ت . ةعيدولا اوبح, . .ا, .الا, . •ادو` - اينلا, . •ا`-
. ‰` د,`ت . ةنام.ا, ¸ ن,-„ر, ا ل ا ·يل, ,,ن| ا, ·» و _ . 
نزحت ل
255
ة·`و`م .اول' ر·لا `_ا-· .ا,ح', `.ا`رم .ام`,ل,
¸ح' _· ¸بت . `رالا ··, .أ ا· ¸ ¸اح _· `·,ي .,
. يرلا .,را· ب–‡· .ا=- `نم ¸ة=- ¸, . روبلا ¸ ا`وم', ¸ر,رس ¸ او-ب.'
ن-س, . ·نا·ج •رح' , `·ب., . `¸´مˆلا _- ن, رعج ¸· . `,,ي· ة`لا .يس ¸س
. ,,¯·م', `,·اوم' ردا., . _- ن, ¸`–لا ·ا-', . ¸لا- ن, ¸ي- ·ا,'
ن, =اب· ·ي,' ‚¸ ·س'ر, ‘ع, . ن‡-ا ن, =اب· ن, - `رو.لا رعج و,' ‡¸‡· ال,
ا,' اي =ا :~ر · ¸ا· . ·يي ¸, ¸'رلا _.و· . _ي,رلا ·بجاح _م ن-لا ¸ ن-ا
رم' ام .و .ي نيلا, . •ا·يلا .و–ي ., . =ا ,ع, .و`ي نيلا نم ’¯ `· . ,سالا
· ر·اشلا ¸و, ¸ ·· , . .ا-ا .وس .و·ا•, ,,`,ر .`وش•, ¸.و`ي • .' ·, =ا
·يس „¸لا `نم ·ي- .ا¯ ¸· ا,`,اجا روم.ا .ا.وس ·ي´ي,
ة``م اس,`, ` نم _–م `· · : بحا.ل •¸· · ·ل ¸ا·, . رو.لا بجاح _ي,رلا ‚¸ ’لا,
“ ‚اعت =ا `·ولا, . ا,·م :يعن ` نم, .
· ¸ا· - ¸¸ي· `ن, ةرا· · ¸ي·, - .ح.ا ` ن, `¸ابعلا نعلا ا· -' `·,
• ة`رم :لاح, _اح ¸=-ت •.,· `ب-`-`ت ˜•`لا ‰و· ` ن· ¸ ¸· ةر=,
_شي· ¸,`, ` نم `رم ¸¯ - `ب`-`ي :يعن `نم ¸·وي, † ر`·
. , ¸و· _· ¸¸و· , ¸ ا¯
رم.ا ني' ” ¸ولا, ¸تالا ني' ” †¸´مˆلا `رعج ني', `يرلا .,را· ني' · ..ا,
. ” ب`., ¸· يلا ني', ” ·ر.· ¸ ·ريرس _· و·, ·رم' ر.' نيلا ني' ” `رومألا,
., ,•ƒ ·· . ·ي· بير . ·ويل ¸`علا `,´-ا ,,`ع- Œوس, . ر,ا`لا ˜مأ¯ او-ب.' . .¸
. ,`–· ¸ _.·, ال و ي`ب_ ’¸=, ا ل ¸ بات· ي· ي`ب_ =·- ا,م·- لا ق _ . ¸ ‘ا·لا ;,«, ; ,,
_ملا- لا `برل ¸ — _ -ي·ا- ,ك·- _ف¬ت ا ل ن,ˆر-ت ¸ذ·-,, _ .
ا,عل · ¸ا· ” ا,`ببس ام يرت ¸· . ةب•´لا ·· ’ي'ر' · `¸´مˆلا ¸لا- ن, _-يل ¸ي·
. .و·ا· ا,· ` ن-, ¸يلا ··ƒ ¸ `.رس . ¸·و=م ةو·د
نزحت ل
256
· ·`بح ¸ ¸ا· . رعج ن, =اب· ن, ةي,اعم ` ن, =ا`ب· ب´`ن,
ا, ·' ن م `ن-, اينلا نم ا`ج ر- .ايح.ا ., ا,ي· .اوم.ا نم ا`·
¸ةجا- •اموي .ا-`لا ¸-د ا·¸ اين†لا نم ا· .اج · ا·, ا` ب-·
ا·يح ¸`-· اي`,†رلا, `™رن, اي`,†رلا ن· ‘ي-ا ا-ب.' `ن- ا·¸
ا,·ي- •ا·ي=, `’نا¯ `’`ح •.,· ايعس `’ت', ر=ت Ž `’-`ب· •.¸,
¸· `ر · `نل ا·¸ · ¸وي •ةع·ر ` ·ل ب´· . `,,ا´ح `نم •اي´ح ¸را· €وم `ح' ن-س
¸`ي–لا, `دو·وم ’ن', . ةع`لا `ر=ن' انأ· . ة`لا نم :`,`ر·, _رلا نم _`,`ر· .¸ . ة·اس ا,ي·
.
Œار-.ا ·ي· ب·, . ` Œرلا ·ي· ب· ام· . ˜لن.ا .ا=س ¸ دا`ب· `ن,ا `ب´`ي,
.ا·سا· . .ا·لا `Šا‹, `Œ`,علا, . `_,ا=لا, `Œو·†لا, . ·ي, ¸ يراولا .`ر·´· . ة`دالا ن·
¸ات `ن,ا ˆع· . ˜لن.ا ¸ ·,رلا ·ا·' _· - .ر·لا .ا=س و·, - ¸ات ن,ا, •اموي
. ·مر¯', ·, ب`حر, . ر,†لا, رو.لا, ¸ا-ا ¸ ¸دا` ب· `ن,ا ` ·ل,نأ· . دا`ب· ن,ا ر.ن, . ر-بلا
. •ا·ي ·ن ¸ .. . ا,جراž ¸, ةيلا ¸-ام ¸ `ر=ي . س.ا¯ ¸ات `ن,ا .ا¯,
·`ي·, ¸ دا`ب· ن,ا رس', . ةيع–لا ة´لا _· ·دو- ¸ات `ن,ا ,-· ·اي' ة· ع,,
,¸.ا·' , ·, ‚¸ `·‡ ‡ن, . ·اح ¸ .ا·, . ·رو.· ر`مد, ·ر,`د -', . ·´`م ب‡س,
. •ا_س' ¸ ‘ا ·لا ¸يب ا, لوا=ن ;ا ,vا c·تو _ .' _·دا, . ,´-ا ·امŸ ¸ات `ن,ا · .
. ·,دار', ·`و·سا نيلا `,· ˜لن.ا ¸·'
.اي¯ ¸.اي¯ا, ¸.اي·اح . ن-لا ¸ ·•.ي ¸دا` ب· ن,ا .اب, ا·¸, . `·اي.ا .`رم,
· ¸ا·, . .ابلا · _´, ` ن·¯ر ا`· . ¸.اعاج
ار,رم داي·.ا, ’¯ _–م اي· اروسأم .ا·' ¸ `يعلا €.ا·
•ةعاج را~.ا ¸ : تا, ‰رت ا_=· ن• ´` · ام ¸ال ن•ل,·ي
• ةعا- ,ي`ل €و•- ‡.`Ÿ ر, ا_سا´م ¸.ا_ح `ن`·`را.,'
ةي·اح `·ا·.ا, ¸=لا ¸ .•أ=ي ارو·ا¯, •ا´م أ=ت Ž ا,`نأ¯
نزحت ل
257
· ·ل ¸ا· . ¸دا`ب· ن,ا _· ةنابلا ` ن,ا `ر·اشلا ¸-د ,
ا`ن,· ··`لا ¸حاير `¸`شت ا` ح, :ي· •ا´`م ا• †ب`.'
•ةيح ’م· .¸ •اŸا- •¸·, اع`م ’¯ · _ع` ن ,· :نأ,
ا•و`ي`ج `’ `_يرلا, اي-ا €ا´, ا`ع`م : ‹ا, `·`رلا ·ات, ا,ي·
. ا,حم, †_·لا ا·در`,' . ةعي, ةي.· ¸·,
ˆ, `.`رم ا,` ن' - ا·ا.ر', ا,· =ا ¸.ر - ةشا· ` ن· . ¸.ا=· ن· . †يمرلا ‰,ر
.¸ : ·م, ¸·م ام . =اب· اي · `’لا·, . ·ي· ’· . ة´ب ·ي· ن·`د يلا =اب· ا,ي-'
· `,``م ¸ا· ا¯
•ة·ر`, ‡ة`ي` ج _ام`¯ ا`¯, ا·`.ي `نل ¸ي· ¸ح ر·لا نم
اب·, ةاي-ا ¸ ¸_- ا`ش·, اع`ب`ت, ‰ر¯ ·ر ايالا .ا.'
•ا´لام, ¸`نأ¯ ا•·`رت ا`· اعم •ةيل `’بن Ž ¸Šاجا ¸و=ل
. ·` ·`د,, `’´, ,
. ·ي, ¸ن يلا, . ,`م اي · ةريون ن, ,`ل ¸وي `·· =ا ¸.ر `ر· .ا¯,
اي . ¸يŸ _ير, _ت.اج .¸ - ` نم اب`.لا ’`ب· ام =ا, . •ايŸ ¸-' ¸رأ· ` ر·ا _' `.`ددو‡ل
· ,`م ¸وي . ر· ¸´بي , . ¸ب· ¸·, رجا·, ¸ب· ,س' •ايŸ .¸ . `,م
ا´`بلا _· `بيب-ا ·. ل ير`عل :·او`لا Šوم†لا Œار•ل _يبح
`·ي'ر ¸ˆ· ¸¯ ¸´بت' ¸ا· €دا¯`لا· ‰و„لا ¸, ‰و ¸ˆل
_-`شلا ‘عبي _-`شلا .¸ ·ل `’· :لام `ˆ· `· ¯ ا,· _`··
· ¸ا· ةبي.لا ·· ¸ ,,ي` ,ع`ي .,ب· `ن,ا `ر·اشلا .ا-· . ˜لن.ا ¸ ر~.ا و, ب´`ن
ر.ا, ن`يعلا ع, `_-ي `ر`·`لا رو†.لا, ™اب.ا _· .ا´بلا ا·
ة=·وم €ول¯ . €ا·' €ا·' ر=لا, ‘`يلا .ان ¸, ¸ةم`ون ` ن·
¸ ةجرا- •ار· `.· ·¸ ا,`ي‡ل, رشبلا نم `..ا ` نب •ا`ي· `.·
¸ ا ,··ا = ا,يلا- ا··-„ ا نر-| ءا „ ام·· _ . ¸ ¸- ·ا·لزن| ءام· ا ين=لا ·اي¬لا ¸·- ا من,
ا,·ر- _ ¸_vا =ذ-| ا›, _ت- ;ا-نvاو ‘ا ·لا ¸· |, ام- ¸ _vا =ا,ن -ب = ·ت-ا· ءام.لا
نزحت ل
258
,ل ن| · ا=يص- اها··-•· ا_ا,ن و| :يل انر-| اهات| ا ,ي·- نو _.اق ,,ن| ا,· ه| ¸»و ت·, _او
¸-vا ب ¸€ت _ . 
**************************************
--نايلا اˆ`رلا =ارs
¸ -·- ا, ˆ_ و ,,·- -·لا يˆ_ _ .
. ¸Ÿالا _·' ‚¸ ¸.ارلا ا• `_تري . ·· ` _ت ةر·ا, ة_·¯ ةينا·¸ `.ار· ا.رل,
. ·لاوح', ·لا·', ·لاو·' ¸ •ا·دا., . · دا·ا ¸ •ا,ا . ·يي ¸ •ا-سار `_ب.`ي·
ب- ام .¸ ا,م ·ي· ر`- Ž ول, . ·ي· ·ا´ح.ا نم `·` ·ر´ي ام .اير ج ¸ · `يدوب· `·ا·
Š†ر–لا, ا.`رلا, ¸¯و`لا, ˆ`.لا نم . ة` يدوب· ·ل †,ت ·· . ·`,ر ة` يدوب· ` ن· ¸ .¸ ع`,' .ا´ل .
ا.رلا ¸ .أشلا ˜يل, . ` ·ر´ي اب ·ل رلا .اير- .¸ - ا· ر`ي‡·, Šو–-ا, „¸لا, را·.ا,
¸ ,´-ي • .' بعل ˜ي· . _`ب=ل ر·الا ,ل`,لا .ا–لا ¸ .أشلا ا·¸ . ةعيب=ل ,·لا .ا–لا,
ة_-ا • ¸, . ة ري-ا ,· .ا¯ ام رشبلا .,· . .ا ام `—·ري, .ا اب _._· . ·ر·, =ا .ا–·
ب·اوعلا, Žاعلا . رارلا _· `_ =لا بي·لا Žا· ·ن. . _·', ¸ج', `,´` ح', `,` ·' و,· . =ا
. ا• ي-ا
™ اˆرب اˆ_
ا·,· . ·· ·`,ر ا.ر `ر·`ي . ..ا-ا _ي~ ¸ ‚اعت, ` ·نا-بس ·` ,ر ن· ·ا.ر .' ,`عي•ل,
_ي~ ¸ ·· ¸.ر ا·¸, . ¸علا نم ¸يلا, ·· ·†,ر ¸.ر . •Ÿ`رلا نم ¸يلا, ·· ¸.ر
ر=نا :لل, š ··, ·ا`.رت ا·¸ `·ا.ر ‚¸ ¸ .¸ Šر`س' `·ج, . `·· `.وسا, . ..ا-ا
Œ·- . `,,· ¸.ر, `·· او`.ر `,·. ,,يعس =ا ¸.ر .ي¯ . ,,· ة· _م ني.-`ل
. `·ناو.ر او`·ر¯, =ا ‡¸,ن' ام او=-س ,·. š `·_·¯, `·ي· ,,· `در =ا .,· . ¸·الا
. ,·ا·' بحأ·
™ =¬.لا -·· =¬= ¸-
نزحت ل
259
. ¸ا-ا .و`س, . ¸ابلا .¯, . بلا .ا, . .,-ا, `,·لا, `,·ا `.ا, -†لا,
¸ب· اينلا ةج .ا, ·ل `_ي, . ·„ ¯ :ل· `نم ·`.„-`ي ا.رلا, . · ·' و· ام `Œ·- =ا, `ن=لا,
.ا··¸ا, ,يلا, ¸, . .ا–لا ة`دا–م, را·.ا ة¯اع` ب †,ي . `¸لا ™ايتر.ا .,· . ةر-.ا
ين,ارلا ن,ا ة.· `ر¯·' `’لŸ ., . ·ر·, ·ا–· ¸ `,,` `ي . `,ي´ح رم.ا ر`,م .. . ¸و`بلا,
¸اوم.ا, رو.لا, ر,†لا _م •··اج •ا`يما· ‰'ر· . •ا_· .ا¯, . -لا ¸¯لا Œويلا
اي-, ¸·اج `ي, ا·, . •ا_· `›ي·', اينلا `Œوي· ان' · ¸ا·, .الا ‚¸ ر=· . ةا=لا
•ا´`., . ·, •ا•م .¸ =ا `·داŸ ا· . ‰,ي. ة· ··, . •ا`ي· ¸ • ز-| ·ر-\لا باذ-ل و
نورص·, ا ل ,هو _ .
™ اˆ`رلا =·ا,·
·ب†شلا .ار=.ا · `·تاب, ·رار·, ` ·نو´س, . بلا در,, . ةينأ=لا ·ل `ب جو`ي ا.`رلا·
·لوسر دو·وم, =ا دو·وب `بلا ا· `¸·ي· . دراولا ةر•·¯, ايا–لا, ¸ابلا,  ¸وي, .
· ¸ا-ا .ال ¸ انا ž, ال, ,ه.ا _ ا- و -ل,= _و -·لا 3== و -ل,=_ و -·لا ان=- و ا- اذه
امي·.تو _ ·.رم, . ·رار· · ·, . `·جا·,نا, `·بير, . · ب· .ار=.ا `بجوي -لا, .
· ¸وي ·لاح .ا· . •اد`رم •ا= -اس •ا·ان •ا· _بي· . `··†,·, ¸ ا ل, -ل,= _و - ·لا ان=-و ا -
ا_ور† _ ¸-ا, اوبلو~ .¸, . ¸·`م ·يل¸ اوتأي . †¸-ا `,· ن ´ي .¸ .ولا ·· `.ا-.أ· .
. ,,·وج, _· او`بنا ة· ,,,ا.' •.¸, . ·, او•نأ~ا `_- ,•ا.' •.¸, . .و·`.ي `,· ا·¸
ةر-.ا, اينلا ا,`ر- ¸ _,م لا نار.¬لا , ه cل› _ ةي´لا ·ي· ¸¸`ي ا.رلا .' ا¯ .
. · لا, _., . ·لاوح' `’-., ·اسا . ةي´لا ·ي· `’ل,ن ¸م, . ا,م ·ل _‡`ن‡ ' . _لا
ر,رلا ·· ¸` حرت . ةي´لا ` ·· `’` حرت ا·¸, . ·تر·¯, · · ب- ا,م ·`عب` ي -†لا,
نم, . ·ي· ةي´لا ¸¸ت · ·ب· _· =ا ,عن ,‡=`·' `ن· . ›يعلا `بي~, ةحارلا, `ن`م.ا,
. ..ا-ا _ي~ ¸ ·· ا.رلا · ا,,ابس' ,=·'
™ c ب_ , =ا¬ ت ل
نزحت ل
260
·ي· -†لا .,· . ·ي–·', ·ما´ح' ¸ ‚اعت `.رلا ة.ا-`م `نم بعلا `¸„• ا.رلا,
. ·ي–•·أ, ·ا.ر · · `نم · ·` ,رل ˜ي,¸ ة.اž ¸.', . `بعلا ·, ¸ري Ž اي· ·ل ة.ا-`م
.ادر ·`,ر ŠŸان `·ن. -ج ` نم - ج, . -' ` نم -' ا`ن¸, . ةينو´لا, ةيي`لا · ما´ح',
. ¸·الا `:,ي, . رما,.ا ¸„ =ع`ي و,· . .,ˆلا ·ال `ن·` ي Ž, . .ايˆ´لا راŸ¸, ة=علا
. .ا–ل ` ن·`ي Ž, . ريدالا `-ي,
™ ل= - ءا=قو ¸¸ا- `, ك-
· ‘ي-ا ¸ ا¯ . ·ي· ¸`· ·`,ا–·, . · ب· ¸ ¸¸ام `.`رلا `,´`ح, ¸ ¸¸ا- ,,
,, =¡ا=ق ¸ ل=- — cمك- =ا, . ر`ولا, ,=لا ¸·' `نم و,· . ¸علا, ¸ري Ž ` نم, .
· ¸ت, ·نا-بس ¸`ت, . يبعل ¸··=, ˜يل, . ·ن _· , =لا `رح `·, . ¸¯ا-ا `,´ح'
. .و=ي ,,` ن' `ن´ل, . ¸الا ,•ƒ `ن·
· ·لو·, ,, =¡ا=ق ¸ ل=-,, نيرم.ا .,· . ·,و·, · ر' .ا–·, . بنلا .ا–· †,`ع ي
¸–ي ·, . · ,وع, ·ا–· ¸, . بنلا, ·ا–· ¸ ¸لداعلا ¸·' و·, . ¸ج, `,· ·ا–· `نم
ام ةي=علا _ا.لا نم ا· .و´ي · . ا• `,‡`·' و· ايا-, ¸رارس. بعلا _· بنلا, ·نا-بس
. و`· .¸ ا,`عي .
™ =¬.لا ¸ ·=·ا· ل
·` ·ر´ي اب ¸ة,ا.¸ ا`م¸, . `·يري, ·† ب- `,م `·أ=-' ام .اول .و´ي • .' ا`م¸ · ا.`رلا `··,
¸ ةا· ·· . ··=-`يل ` ن´ي Ž ·,ا.' ام, . ·بي.`يل `ن´ي Ž ·أ=-' ام .' نيت ا·,· . ·=-`ي,
· ‘ي-ا ¸, . ·† ر–ي ام ¸و.ح, . ·` عي ام `.او· .¸ :ل· ع, · =-س اs ,·«لا .„ ,,
— ر,.ا«'ا ت,ت ·و — _=«لا ¸- ي,تناو — ءا=«لا ¸- •ر· =«· — ·ر,ره اب| ا, ¸3ل تن|
,, .¬صلا تف„و — ;:قvا ت-· _و . 
™ اˆ`رلا _- --:.لا
نزحت ل
261
., . „¸·لا, ¸·`لا, `›·لا نم •ا`ين . •ايس `·ب· ¸ع-ي· . ةم·لا .ا, ·ل `_ي ا.رلا,
. €ر`شلا, `:`شلا, . ·ب†شلا نم `,لا`لا و·, . ¸,يس ¸ب, =ا _ت' ` نم .¸ =ا .ا· `نم و-ي
·=ا .¸ ·ي· ˜يل `بلا ا,· . ·ي·,, ·`·,, .·يوت, ·ي-, . ·` ج, ˜ي,¸ ˜†بت, ¸ ¸ق
ن, ,- ·, ,,ˆ,- ي· ,ه _› , · -·لا _ . 
ا.ر `' `بعلا .ا¯ ا ¯, . ا.رلا ··, -†لا نم بلا ةم·س ¸ي-ت :ل¯,
· ·`-.`ن, ·† ر,, بلا ةم·س, . -†لا ` نير· · †›·لا, ¸‡·`لا, ‘ب-ا· . ,‡`س' ·` ب· .ا¯ .
. ا.رلا .ار· `نم · `·م بلا ةم·س, . -لا .ار· `نم و· `-ا :ل¯, . ا.رلا `نير·
ا,`نا.·', . .ا·¸ا ا, .' . يحولا .ا, ¸ ¸·-¸ا .اب _`ت . ةب`ي~ ةر- ا.رلا·
· ‘ي-ا ¸ . ا,`ت,·ح ةعناي ةر· ا·, . ة-ا.لا ¸ا·.ا =اب يˆ_ ¸- ناžŠا ,-| 3ا› ,,
,, اي,ن ¸=م-و — ا·,. ;:=Šابو — ا ب_ · •ا–ي' ‘ي-ا ¸, . ¸· =„و -ي· ¸· ¸- =:· ,,
,, .... ناžŠا ·و:- . 
™ ` cشلا باب =¬.لا
.' ¸· . ··, ·´ح, . ·ر·, . ·ا–·, . =ا ¸ `:`شلا .ا, ·ي· `_ي -†لا,
·ن ›`· `و· . ·, `رعشي . .ا¯ •.¸, . ·ي· ¸··ي, . ·ب· ¸-ا`ي ´ : `نم -الا ,‡`ي
:`شلا, . .اب-=.`م .او-' ¸يلا, ا.رلا .,· . •.و-م •.وعم ` ·يي جول . ›يلا ةيا·
· `يمرلا ¸ يلا ‘ي-ا نعم ا·, . .اير· -†لا, اˆ`رلاب ¸م-ت ن| ت-=ت=ا ن, ,,
,, ا•·· اري- ¸ف·لا ·ركت ا- _·- •صلا ¸ نœ· — _=ت.ت , نœ· . ¸-·ا· — _«يلا _- . 
. ة·س', `..ا´¸ ,·· . او`´ي • Ž `ول, .وب.ا· . ¸-الا `نم .و·ان .و=-الا·
” ا· _·, ا·ال, ” ا· .و´ي .ي¯, ” ا· ,ل · ا·`دام
™ ` ¸-|و _† اˆ`رلا
نزحت ل
262
·` ب- ·ب· _`ر·, . •ة·ا·, •ا`م', ن· `·ر. =ا ·م . رلا, ا.رلا نم ·ب· ·م `نم,
ا`· ¸·ا, . :ل· `–, ·`ب· ·ما . ا.`رلا نم · =ح ·تا· `نم, . ·ي· ¸¯و`لا, . ·يل¸ ة,ان¸ا,
. ·` ح··, ·` تداعس ·ي·
رار· ., . ¸-ال ›ي· ., . =ا نم بلا _` ري -لا, . = بلا _` ر`ي ا.`رلا·
·با.م, . ةي·Ÿ `·`ي=·, . ` ˜-ا, `· =ح, . `¸·ان `··Ÿر .' ‰ري . ¸_يرم رم' ¸ و,· . ¸,·ال
·م رح, `·- - · ر=ن ¸ - ·`,ر `ن´ل . ¸ج', _·ر', . ا· `نم ر·•¯' `¸-ي ·ن' ‰_· . ة`~
” اي- .ي¯, . ™اتري .ي¯, `˜نأي .ي´· . ·‡ ·ر', `·ا.', . ··,ا, `·عم, ¸ ,,ن| ب cل›
,,لام-| =,-| · -نا,ˆ _ ا, هر·و - ·لا =¬=| ا- ا,-,تا _ .
™ ركشلا اˆ`رلا ·رs
.,· . .ا·¸ا ةيح و· ¸, . .ا·¸ا .امام _·' `نم و· يلا ر´شلا `ر·`ي ا.رلا,
. ·_,ت, ·ع`., . ·ما´ح', ·ب·اوب _.ري `نم =ا `ر´شي ., . ‚ولا ر´ ¸Ÿالا ةيا·
. •.اح ,,`ح', . •.ا, ¸الا `,ع` ن' `ر¯اشلا· . · ا=·, ·-',
™ رفكلا =¬.لا ·رs
ن· `بعلا ¸.ر ا·,· . ,علا ر•¯ ·ل ر·' ابر, . ,ع`لا `ر•¯ و·, . ·`. ر·` ي -لا,
·تا· ا·¸, . نير¯اشلا ¸.ارلا نم .و´ي· . ·ر´` :لل ·ل بج,' . ..ا-ا _ي~ ¸ ·`,ر
¸-ا, .ادا·.ا ¸ `.`ي-ا _·, ا·¸, . نير·ا´لا ¸` ب`س :س, . ¸=-الا نم .ا¯ . ا.رلا
. ,,`,ر _· .وحري •¸, . •ا,ا,ر' اونو´ي .' .,يري يبعلا نم ¸_·¯ ¸.`و¯ ` نم .انايلا ¸
·.,يري ام ,·.وم _· .و-`ي, ¸ -ل,=_ و -·لا ¸=, ¸يب ا,-`=«ت ال ا,·-¹ ¸,ذ لا ا,,| ا, _ .
™ نا=يش·ل ·=يص- =¬.لا
ا`يس., . ·` دا=.ي €ا,· . ةو,شلا, -لا · •ابلا· .ان¸ا, `ر=ي ا·¸ .ا=يشلا,
. ام يوي, . ·ي.ر`ي . ام ¸عي, . `.`رلا ¸.ر`ي . ام ¸وي `·ن,· . · =-س ,´-سا ا·¸
`_لا ¸ا· ا·, . ·ي.ر`ي  · ,ي·ار,¸ ·,ا .وم · ل,«ن لو — _-لا _-=تو ”·«لا نز- ,,
نزحت ل
263
,, ا·ب_ يˆر , ا- ل, . ر‡لا _· -لا بعل `بجو`ت _لا ¸راوعلا نم ¸بلا .وم .,· .
†_لا ˆ-أ·  . اب .و ´ي· . ¸الا `ر·¯' · =-ي يلا - ·الا ا· ¸•·م ¸ ¸وي . `·ن'
.ا–لا ¸ `بعلا _ل ول, . ‚اعت, €رابت ·` ,ر ¸.ر`ي ام .¸ - ·ي.ري . ام .وعي, . =ا ¸.ر`ي
. `.ا.لا ·ي· .ا· . ¸روم ' ة· ‚¸ •ا·,ر´م ` ·اري اب
™ ا»و| . ·`عي ام, بعلا ة-.ب `رب`-' `·ن', . ··· ¸ ¸ج ر`لا ة´- ·` ·
™ ا,ينا· نم ˆ.· بي.' `نم =ا ·, ا¯ . ¸ ¸ي,لا .او·لا, ,ي=علا رج·ل ر=ي • .'
. ·داب·
™ ا,·لا· · بعل .ا··¸ا, ,يلا, . ` .`رل رم.ا, ,´ -ا .' ¸ -م- _ ن,م.«, ,ه|
c`ب_ _ . 
™ •,»ا _ر¬, اˆ`رلا
يلا دارلا _·' . ·م ·`,ر دارل `_بت `·او· ¸.ارلا· . بلا نم ‰و·ا `_ر-`ي ا.رلا,
نم ةبع` ` ·عم .ا¯ •.¸, . •ا,' بلا ¸ ‰و·ا `Šاب`تا, ا.رلا `_- ·· . `·ا.ري, ·† ,ر ·†ب-
. ا,م ·ي· بلا·ل و,· . ا· `نم ةبع, . ا·
ير,س ¸ ,¯ا.ر .ا¯ •.¸ ¸ س, _· =ا `···
¸ _ˆرتل `ب _ cيل, ت·•-و _ .
ان`ساح ¸ا· ام `,¯`رس .ا¯ •.¸ Ž' و¯ا.ر' ا·¸ ¸_`رل ا·
******************************************
-...فقو
. ,, ·=`شلا ¸ c·ر-, — ءا-رلا ¸ =ا _, •ر-ت ,,
 » , •ر-ت, .ا`رلا يش, ,=ا _,, _· `·ل ر´†شلا, . ··ا=, ·يل¸ ` .`رت, `ب`ب- · `ي'
. · `ي, ¸,,ن ¸ب· ¸ا-ا .ا-ل.ا •`., . ·ي–•·' `ر`م ’- ˆ.لا, . · عن _,اس ,ءا-رلا ¸,
نزحت ل
264
¸ •ان¸ا, .ا·ا=لا ·,لا· . .بلا ة` -., رعلا ةعس, ةعلا, ن`م.ا, ة·`لا ¸ · `ي'
. ·, •ا·,رعم . :ل, ·· •ا.`م .و´ت ¸ح . .ا,`رلا ,·=`شلا ¸ c·ر-,, . :· ا,-ر,
« Œ† رع`لا :ل· ` نم .س اب . •اجر· ´,· „ ¸¯ `نم, . •اجرž ¸ ¸ي. „¸¯ ` نم :ل · `عج, .
·ل .ا·س·ل •ابير· ·` - ‘ي- . ·ب, ة`.ا- ة·رعم ·,`ر ¸,, بعلا ¸, .و´ي •.' ¸·بي »
_ي `بعلا ¸ا,ي ., . ··ا~, ·تاجام, ·ا·د, ·ر•¯· ة,·ح `-, . · تو- ¸ ·, `˜نأي· . `·م
·ا¯ . ة`.ا- ة·رعم ·` ,ر ¸,, ` ·ي, .ا¯ ا·,· . .·ولا, _Ÿ`ˆلا, اينلا ¸ ¸.ر¯, ا ¸
« · ¯ :ل· .
*************************************
نا,-Šا =ا,فه ¸- ءا=†Šا
¸ _· ها•لا ¸- ¸ر-|و •ر-لا ب ر-|و ,ف-لا ذ- _ . 
···-' راس ¸.ر ا·¸ .` ·م ا·` ر´ي ن` ي‡` - ,' ¸ ¸ - _.ا ي' - ·ي· ·,ي •.' ¸·بي .
نم `يرت .ي¯ · †ي`´لا ¸ا· `·, . `Ÿوع`م ¸ا´لا, . `رو·م _يلا .. . ·ي ر·¯' ~, .
¸ولا †¸-' ¸· _لا .ان¸ا ˜• ن .' _م . ¸_,ر' _اب~ ,· و·, . •احا, •ا` - :ي.
¸¯ ¸ · ·ا~ ‚¸ ·`بي-`ت ., . `يري ام „ ¸¯ ¸ ا·داي· ·ي=ع`ت . . ·تدار¸, ·راي-ا, ةر`,م, . ·,
“” ·_· ˜, .ي´· . `ب- ام ¸ ,كي·- -·لا ¸م· ¸,ق ¸`- ,ت·· cلذ· _ . ¸ ا,’ ·زت ا ··
_«تا ¸مب ,·-| , ه ,ك.فن| _ . 
· ·· =ا ¸.ر - .ادرلا و,' ¸ا· `·, . ·` ر·¯' :ي-' `نم :ل .و´ي •.' :`ب`ح,
و,' ¸ا· . نعلا ا· .ارعشلا -أ· “” ·„ ¯ :ي-أ, :ل `نم . ·•· `نم `ر`ي- _.ا ةبتاع`م
· ةي·اعلا
لا _, ن م :ل ` نم `¸- '‡' `:ل ` نم :ي-' „ ¸´, اين
.ي . :–ع, ¸`ب`سا· `:¯ `ع`ت Ž `نم ¸¯ :.
· †¸ا=لا ¸·ا· و,' ¸ا·,
· •· ¸•·م .وب·لا ¸· ام ·„¯ :ي-أ, •اموي :ل `نم
نزحت ل
265
. Œا.ن¸ا ة · `نم . Œا.ن¸ا `ب‡‡ ~ · .ا´-ا `—ع, ¸ا·,
““ ان_· `ن· _.رن .ي´· . ان' ` ن· اي.ر ام `ن- · ,,`–ع, ¸ا·,
’·ر·, . ·ت_ت, ’ي–ترا, . ·ت_س .~ ¸ ¸جر ¸ :`ن·,` ي . · .ا·بلا `—ع, ¸ا·,
ةو· ·ل `ر·ت `_·. `بن· ,' . · ا–· ةر·¯ ·, ي- . •¸- `ب`ي· - ·· ’=,, . ·`–‡·
ˆ·ا· . `بن· ·م `_ي ., . `بي· ·ي· .و´ي . •ا,,`م - ’ي, ام - - `نل :ن,· . · اس,
. ا• €راب·ا ¸ .,· . ‰و·ا ,´` ح _· ا,ي· ير- ., . ا.رلا ¸ع, ا·ارت .' `ع, :,
· `ر·اشلا ¸ا· ·, . `بن`ي `نم _· :=عي, . `ب=ت ا· :يساو`ي ام . ا· €راب-ا,
ا,¯ `·ايا-س _.ر`ت يلا ا· `نم, ` ·`بياعم `ع` ت •.' •·ب`ن .رلا _¯
· _اي,لا ة·,الا ¸ا·,
` ·†ت . • ا-' ¸ ¸`ب``ب ’ل, .,لا ¸اج`رلا †ي' ¸‘ع _·
ام .. . ·ي· _,ر.ا ¸ا.-ا راب-ا, . · راب-ا `نم `·ا., ام ¸ولا ا· `—ي ˜يل,
ةوب¯ ¸ `ن=لا .¸`ت • .' ., . `·م ا·`- ةر· :شحو`ت • .' ¸·بي . ا· . `·· •وعم ·ي· Ÿو·ا
. ¸ولا .ار· ‚¸ :ل· `Œر.يل, . ·ر´ت نيت, . ·ر†ي·ت ¸ -ت Ž ام . ·م .و´ت
., . ·, ¸ولا † ¸-' ¸· _لا ·ن ةا·ار`م ` ن· ` ر`ي·ي · .ان¸ا .,· . ر~او-ا .احارسا,
_· †ن=لا :`ن`ي . · ,´-ا رو·م ¸ ¸ي· `·, . ا,م ¸ ¸م ., . ا· ¸ة,ا· `نم :ل· .و´ي
:ناو-¸ نم ب–· `نم . `_`, اي · · ,. ¸- `ن, `رعج ¸ا·, . ·ل `¸يلا :-.' · ¸¸ي.
نم · ¸ب·, `ن, ` ن-ا ¸ا·, . · - :ل ·•-ا· . `¸-ا ‰وس :ي· ¸ي `,· . ¸.ا`رم .·
´¸· ` ن· ي,ر ·, . .ا¯ .¸ _.ت ن· .ا–·¸ا, . .او-¸ا و• · ` -' ة`دولا ¸•وح –
· ‚اعت ·لو· ¸ - `·· =ا ¸.ر ¸ ¸يم•لا šفصلا šف=ا· _ . ¸.ا· _·, ا.`رلا · ¸ا· .
· `¸م,رلا `ن,ا ¸ا·,
‰· `نم ``,., اينلا, `¸الا `,· ا,ر`شم `ر`´`ي ,' ¸¸ع, †, `ي
.لا ¸·بت :`ن' Œا.ن¸ا ة· `نم, ا,‡ ,لا ’ل, اينلا ¸ .,`.
· .ارعشلا `—ع, ¸ا·,
نزحت ل
266
¸ •ا, ·اي.ا _· ا`.اوت _ي,`رلا `ر=م ان`ر-· `ن´ل,
`·ارت ` ن´ل `·`,`و. :` ·,`ري Š,`,†لا _اد ·ت ·· _·
•ا,ا–· _ت •.' =ا ·اعم _ي= لا _· Šا=لا ¸د ‰وس
¸ ا=ب| ¸=-| ¸`- ,ك·- ا ·_ ا- -تم- _و ,كي·- - ·لا ¸=· ا ل,لو _
·ي· بي· . •ا,,`م `يرت .ا-`د ·, `™وي `دو`· •¸·,
¸ _«تا ¸مب ,·-| , ه ,ك.فن| ا,’·زت ا ·· _ . 
********************************************
****
•ارفلاو -¬`صلا
ة„·لا, . :`,ر ة·ا~ ¸ _.لا, . :·, _ار·, . :ج ة`-. _`ي–ت .' ¸·بي
.ام,لا ¸¯ ˜ي· . : ·ار· ة.ر· ¸علا, . :`-. ةي· دا,ج.ا •¸عجا· . :· .لا,
. `.س' ,' ¸`يم ةو`-ل, . `·ن ,' _`يŸ _ارل, . •ا¯رم .ا· ام ., •اعم
. ة• · .ال, . ة•· ¸اجرل ةحارلا · .ا=-ا ` ن, `ر· ¸ا·,
. ة•م _ارلا· . •ة,`-م ¸·شلا ن´ي • .¸ · `ر,~ر,, ¸ا·,
. ¸و-ا `عت, . ¸وعلا ``ت ا·,· . .او-ا, `,¯ا`ي¸ · .ا´-ا `—ع, ¸ا·,
. ¸ةعي. ر` ي· ¸ :لام `_–ت ., . ¸ةعم _· ¸ :موي —· . · .ا·بلا `—ع, ¸ا·,
¸ج' ¸·اعلا, . _نا.لا _· ¸ Œر.`ي • .' `نم ¸·' ¸الا, . _·الا _· ¸ ‡ي ` نم `ر.·' `رعلا·
. ·`ر` ج', ·`,او ·ل ¸`.- . اي· `·لاوم' ¸`ي, . `·_-, ·`عن ·ي· `دوعي . اي· ·ماي' _`ي • .' `نم
. `¸=لا · ة· †ˆلا · `··لا ·ي·, ايبن _· . <رم ن,ا ˜ي· ¸و· :ل· ` نم _,',
· ¸راب·ا ر` ي· ¸ ·` ر=ن .ا¯ `نم, .ا·ل · ¸ر¯· _· ¸ · =م .ا¯ `ن· . `’`.لا, . `ر=`لا,
. ا· · ¸ر•´· _· ¸ ·`. .ا¯ `نم, . ا,س
********************************************
ا,·-¹ ¸,ذلا ’ _و =ا
    
نزحت ل
267
. ةر.†لا, ةرلا نم ·ل¸ا ¸ `,., . •‚وم ‚¸ ¸ةر,ر. ¸, . ¸ ·ل¸ ‚¸ ¸ةجا- `بعلا
:لا `ح.ا `حاولا و· :ل, ..`لا, . .ابلا, . ةولا, .ا·لا, . ,·لا, . ,´-ا,
. ··· ¸ ¸ج . `ني,لا
·نا-بس =ا .¸ ·يل¸ ·† جو`لا, `,`عي, . ·, † ن·=ي, ·يل¸ `بعلا ن´ي ام .اا´لا ¸ ˜ي·
· ني_-لا `راج, . ¸·ي·لا .`و·, . ¸ ·-لا ·اعم, . ¸ا-ا ··م و,· . ¸ ›,
,ك ل با •ت=ا· ,كب _ ن,·ي€ت.ت _ . ¸ -ي·- _ا• , ال و ••, , هو _ . ¸ - نو. ¸`- ,,ل ¸يل
_يف= ل و Ÿيلو _ Šون, . اينلا ةاي-ا ¸ ة` دوم ·, ·ل ¸.ح, ·` بح' •.¸, . =ا ر` ي· ب· `نم, .
·ولا ·اع=لا ¸¯' ·الا ةم `نم `,=·' ·بحا.ل ة•م و,· - ة لا نم ¸ نا · ,ل
ن,فص, ام- ¸ر-لا `ب _ - ·لا نا¬,.· ات=.فل - ·لا ا ل, -,ل¹ ام,ي· _ ا·أت •.أ, ا`,ماو· .,·
. ·ل ¸•·م ., ·ل `¸‹ . =ا ·¸ . •اح •ا·¸ `ن´ي Ž . =ا `_· ة·¯ ا,ي· .ا¯ و· . `¸-ا ·ل¸ا
بعلا رار=.ا ةر,ر–لا, ,`ع· . ةي·¸ا ة,ج نم ا· . ا,`ح·. ·, ام .ان. . `ت `’نا´·
_لا, . `يولا, .يع–لا, . ¸·ابلا, _الا ¸ا.`تا و·, . ·ر.ان, ·ي·ا¯, `·.وم, · ·¸ ‚¸
.ا,وب-ا, رو.لا, .اي.ا نم ·_· -`تا . •ا·¸, •ا`,ر =ا -`ي Ž ` نم ¸¯, . `_·لا,
· :ل· ¸ ةلا- . . •امدا-, ا· •اب· را.· . .ا,و·رلا, ¸ ·ا,ه -,ل, ذ¬تا ¸- ت,| _| _ .
¸ -,ل¹ - ·لا نو. ¸- اوذ¬تاو _ · ‘ي-ا ¸, . ,, • =,-ت ,· — ¸يص- ا, ,, ب·' · ¸ا·
· ¸ا· . .الا ¸ •احا,, . ¸ر.ا ¸ •ةس . •ةعبس ,, • c,هر لو c,†رل ¸م· ,, · ¸ا· .
· ¸ا· . .الا ¸ يلا ,, ءام.لا ¸ ¸ذلا =,-او — ¸_vا ¸ _لا =رتا· ,, . 
. ·, `¸ا`ي· `_=ن ·ل ˜يل . •ا·ي ·, `€رش`ي . =ا بعي •.' . =ا ‚¸ بعلا ر· .' `,·ا,
. ة_·¯ `•,ر· ا,ي,, . .ارشلا, ·اع=لا ‚¸ لا ةجاح - ·وجولا —ع, ` نم - ` ·بش`ي `ن´ل
. و· .¸ ·ل¸ . يلا =ا ا,·,, .¸ ا· ™·. . ¸·, . ·` ح,`ر, ·`ب· بعلا ةيح .,·
., . ·ال `نم ا· ``,., . ·`ي··`· •اح`¯ ·يل¸ ةحدا¯ ¸·, . ·ر•¯, .¸ اينلا ¸ ` ن·=ت ··
. ·ا, .¸ ا· ™·.
ا` بح' · =ا .ال `نم, ا`ب` ح `' =ا ·ل .ا¯
نزحت ل
268
• ¸أسا =ا· `·را´لا ·`´·, • ¸´ت ., •·–· `·`حر
‚¸ Šون ` نم ¸ي • ¸, . :ل· `·,ي ·· . =ا _·, `ر,رس ,' `.ال بعل ¸.ح ول,
‰ر- ' •ةرات, . ¸اوح.ا —ع, ¸, ¸’·, ¸ ا• `,`عي, . ¸ ¸- ‚¸ ¸ ¸- `نم, . Šون
·` دوج,, ·, ·لا.`تا ·ي·,`ي · • ¸, . ·ل م ., `·ل ¸,`عم _· . ي, ·, `,`عي يلا :ل· .و´ي
. :ل· ·† ر–ي, . ··
. ·عم و,· .ا¯ اي', . ’·, „¸¯, ¸ ¸اح „ ¸¯ ¸ ·م `·ل ``,·· `··¸ ا`م',
ةب.ا· ¸الا ¸¯, _.رت €ا· ¸م' _,`م ا,· ’ي.ر ا·¸
· ‘ي-ا ¸, ‘ا·لا -·- _ˆ_|و — -ي·- =ا يˆ_ — ‘ا·لا =¬.ب =ا _ˆ_| ¸- ,,
,, ‘ا·لا -ي·- =¬=|و -ي·- =ا =¬= — ‘ا·لا اˆرب =ا =¬=| ¸-و . ر¯·' `’لŸ ., .
· ¸ا· _م.ا ¸.لد ا,' ™م `·, ر·اشلا , €`و´علا, ة`.·
•ةب·ا, _-ا, •اي .` دم ., ¸اج¯, ¸•اŸرأ, ’ي–· .¸
’يبلا ا· بب, ·~ا, _· ·‡ ‡‡· .ومألا ·ي· =ا · ¸ ¸-ب ي ل,ن cلذ·و
ن,,.ك , ا,نا · امب ا=-ب _ملا …لا _ .
****************************************
_·-ا,لا ‹,ر| ¸ `=ا_ا=,
. ا,بحا. `¸·ر _· `دو, ¸·, . `ر,=ت `.ارا¸, . `™وت `.ام·· ™·لا, ةداعل
. ا• ..`تا نم ™··, . ا,ماح ™ا-,
Šا· ¸ ¸ا· . ·` سان, ·ن`Ÿ, داŸ ا¯ بعلا .' · ™·لا, ةداعلا .ام·· `ن·
. ا·ر‡´` ن` ح' •.,· . .ا ` نم ا• =ا `ن-· ة-سار ةب·وم ,علا .' `,عي و,· . را-بلا
¸.اجرد ·, `·ع·ر . ·لو`ب· ¸ نح', ¸ ,·-لا ا, تو| ¸,ذ لاو ,ك·- ا,·-¹ ¸,ذلا -·لا _·ر ,
=ا „_. _ ةلŸ, . ·لا ةر·· `نمأي . و,· . ·ر‡ح, ··و- ¸ يŸ . ·· ¸ يŸ ا ¯, .
ةر- _· _·, ا¯ . ر-ا را=لا¯ ¸ةب·ار`م, ¸ ةبسا-`م ¸ و,· . بلا ب ت, . .الا
نم ¸ن . · ر· ¸ يŸ ا ¯, . ¸ا.رلا ةشا~, . ¸ا`لا ةرا,م `Œا• . ‰ر-. ا,¯رت
نزحت ل
269
¸يلا يدا, _· Œر', . ةحرلا _=·, . _,لا نم .ر·ا · `·` ن' ¸يلا ,· `,عي, · .`رح
. `ن-· ب·اولا, . ةيرا· ¸الا .. š ·ل•,, · ا-س ¸ يŸ . ·لام ¸ يŸ ا¯ و·, .
·,ر· ¸ يŸ . · ·اج, ·ر`· ¸ يŸ ا¯ و·, . دا.رلا, .ولا, . `¸ر· .ا´م¸ا .ابسام,
·لايعل ,,`عن' =ا ‚¸ ,,†بح', . =ا ¸اي· دابعلا .. š ,· _`.او`لا, ,,-اوح .ا–·, ¸الا نم
.
. ¸_·ان `_· ·`•ع· . ·,يت, ·ر`ب¯ ¸ يŸ . ·· ¸ يŸ ا¯ .' · ة,اشلا `.ام··,
·ر`-· ¸ يŸ . · · ¸ يŸ ا¯ و·, . ةر`·, `_اب س ·`ي~, . ةي- ·`عيب~, . ¸,ا- ·`ب·,
نما–لا و·, . _´• · .و·ابلا, . ·ح, ¸جالا و,· . ·, ·` ƒ ن`` ح, . ¸ال ·راحا,
و,· . ·.ر ح ¸ يŸ . · ر· ¸ يŸ ا¯ و·, . .لالا ا _· .,ر-.ا, . ةŸالا Ÿاوج
ا¯ و·, . `Šراولا `·=·و`ت ., . `با.لا ·` ·,·,` ت ., . .داو-ا `·¯`ر-`ت . . `Šو`م `Šو`~
·`,ج,, . ¸•بلا, ة-ي- ·¯, . ,يلا نم `رم ·` ب•· . ·¯ام¸, · -`, ¸ يŸ . ·لام ¸ يŸ
ر,ر·م و,· . ·,`يت, ·ˆ¯ ¸ يŸ . · ·اج, ·ر`· ¸ يŸ ا¯ و·, . ·را´لا نم `ير· `¸ي.
· .¸ . ةيا,لا ¸ ·`´ل . ™الا ` ›يرم . ة`رلا ` _م ةدار¸ا ` ›ا~ . `روحم رش¬, ,,
,, ,,-ا=ق|ب ‘ا·لا , ه–=, — `_ذلا ·_,= ¸ --اي«لا ;,, نور,كت'ا نم .·,ا ر`وم.ا ··, .
. .,ر-¯ ا• _شي, . `·او·' ا• `ع`ي· ·داب· ا• ¸`بي . .ا-ما, =ا
****************************************
ء:تبا --اركلا
·`يبن `ن· ‚اعت ¸ا· . ¸الا, .ا=†لا, :• لا¯ . .·,ا, .ا-ما `.امار´لا :ل¯,
· ·· ˜ي, •ر · ‰'ر ا ل .ايس ¸ رف ·| ;| رك=|| ين,·,يل ي`ب_ ¸=· ¸- اذه _ و,· .
_ن, _نا, ا·ر·, . ا,=ح, ا·ر´, . نح ¸ ¸و`ب, ا,ب· `نم ‰_ل ةعلا ي``ي ·نا-بس
ة`دا-`م ¸ ا• .اعسا, . ¸=علا ة,را-`م ¸ ا,·ر., •ا·ر¯, . ا, =·, ا,·' `نم, . ا•
. `··` · ¸ „ ¸ج ب·اولا
نزحت ل
270
ن-ا .' ا¯ . رو´لا `ر¯, رو´شلا `ر•´` ا• `ر,=ي . .ا-ما, =ا نم .·,ا `,ع`لا·
· ‚اعت ¸ا· با.لا, ¸بي ا¯ ,علا, ¸بي و,· . ·نا-بس `·م ¸ ·ا·ت با ا- ا›, نا.نœ لا ا- |·
Œ¸-ر·| ي`ب _ ل,«ي· -م-نو --ر·| · -ب_ 15 ي`ب _ ل,«ي· -ق __ -ي·- _=«· ·ا ·تبا ا- ا›, ا-| و Ž
Œ¸نا ه| 16 .... ا ·· Ž _ :ل· .و´ي . ·``عن, ·`مر¯', ·ي· `’`ع`س, ` نم ¸¯ ˜يل ي' .
. ·ل _م •ةنا·¸ .و´ي . ·` ي,ا, ··Ÿر ·ي· `’`ي. `نم ¸¯ ., . ·ل _م •امار¯¸
************************************
-يقا,لا _,·كلا
‚¸ `,,عم ةحارلا . ا•ا-.. ةي·ابلا `Ÿو´لا ¸· . ةيلا ايا=علا, ةي,لا ب·اولا .¸
· ة,ان¸ا, ة,ولا, دا,لا, ةر-·ا, _لا, ˆلا, .اح¸ا, .ا·¸ا, ··س¸ا نم . ·الا راد ¸
;,يلا و -·لاب ¸-¹ ¸- ر,لا ¸ك.لو بر€ملاو 3رشملا ¸,ق ,كه,„و ا,’ ل,ت ن| ر,لا ¸يل
... ر-ƒا _ · ‚اعت ·لو· ‚¸ ¸ ن,«تملا ,ه _ .
**************************************
ا,ر’·لا š=·ت -'
.اجرد ¸ ·, `.ع., . ¸ا–لا .,رد ¸ ·, `’-را . ‰ˆ¯ •ة · `بعلا ¸=· ' ا·¸
. _اعلا
ة=·, . Œ·ا `و‹, . دو.لا ةل·ج, . ة`·ا ˆ´, ¸„-`لا ··س¸ا ايا-س `نم,
¸·, . :حراوج _· `بي·رلا . :.- ¸ بجولا, بلالا `,¯رم ¸· ة`·ا· . ةيا·لا
. ما-ا ‚¸ ة,الا, _اعلا ‚¸ .وولا, ا,بحا. †· _لا . ةب,لا ة·ا=لا, †¸`-ا `دو·ولا
¸ ير`-`ي· . ¸ا´لا .اجرد ‚¸ _·رل . ¸·,- _· •ار` ي- =ا .·,, . :ل `ب- ة`·ا `رب¯,
.او,' _· .¸ •ا·ا, `¸الا €اري ·· . ¸علا, ,علا .ايم ¸ —•¯رلا, . ةما,شلا ·د :·,ر·
ةدا`لا `,حا,`ت, . ¸ا–لا ¸ دا`,†رلا `˜·ا`ت . روم.ا .ا`,ل .¸ :`يي •ا=سا, ., . ¸ا–لا
. ة`·ا, ¸„-لا,, . „¸·.ا, ¸بت ., . _-.ا ¸ `.ت ., . .,†لا, _.رت . . ايا,لا ¸
نزحت ل
271
. ¸لا, . .او·ا, „¸لا ةر- :م ‘-`ي, . ¸ا·.ا, ¸ام.ا Œاس :م `ب`ي
·· ` ¸·`ت . `ي·ر .ابج ا·`·ا·, . `.·اولا ·` ب·ر` ت . . •ألا `’,ا ة`·ا `_ب´· . ة·الا,
. ة·ا,لا
.ا· .الا ¸, ا¯ •`رلا نم ا,ي, .,· . ر`ب´لا, ة·ا ˆ¯ ¸, `-· •·ت .,
ااد ·, _عي . _ا·لا `ر -ا بلا •ر•م _· `_ات ة`·ا `ˆ´· . Š``.لا .ا· ¸ر.ا, _ج`رلا
. نسا- نم ·تا· ام _· `ي ة`·ا `_ب´· . ¸–لا, ةداي`,لا, ةسالا, ر,=لا ‚¸ •ا,',
ةيا·لا ‚¸ ¸و.ول ¸ .,,د ¸,·, . ´رم ¸¸ح ¸ و,· . ر¯م نم ·· ام _· `ر`-ي,
. ةيا,لا,
. .اس,بلا ةر,ابلا ة ع, _.رلا .اد `ر`ب´لا, . .ايبن.ا ةر, ةي• ح ة`·ا `رب¯
اي· . —ي–-ا ‚¸ •ااد ·, ب,ي `ر` ب´لا, . `¸·†رلا ‚¸ •ا,' ا,بحا., `ع.ت ة`·ا `ˆ´·
.ا`ي,· ¸ ا,يل¸ `Šرشلا أم,' ·, ا,م `’ت ., . ة`·ا ˆ¯ :ل `,سرا . ,علا بلا~
•· · ¸ .´ل ,†ي`لا ةحا,¸ · ا,م, . ا,ما·ا نم ¸ة=ي _· •ااد .و´ل . :تايح ˜,·`ت
. •.ام ة`·ا نم ¸ات _لا ة`لا نم :ل· ¸ ال . .و.ول .الا ن· ¸ةب · ¸و`ب, ·ما,ل¸ `··, . .الا
. `˜ي· ا· _·,
· ةاي-ا .ار· ¸ ا,يس „ ¸س, . ة`·ا, ·ا·.ا ¸ =ا =ا·
ا,-' `¸علا ¸`–ت ¸ح .`لا و· ا` يس ·ويل `·ويلا .و´ي _` ح,
***************************************
ل,«-لا ·ءارق
ا,`ن,· . ة=لا ¸·', .اي¯·.ا ¸و· ¸ ¸†مألا, ة.ارلا . ˜•`لا †ر`ي, ر~ا-ا ™رشي ا`·
ة_-, ¸·راعلا ``يس, . .ا=لا :·ل,' نم ةعيبلا .ا·ار¸ا :ل _لا= لا ا• وي ةعم
الوسر . ¸لاعلا  . .ا,-علا, `•`.م . ¸`حولا, ``ي,م `·ن. . ¸الا ة` ي, ·ي· `¸ا` ي ., .
. .ا,د.ا Šول, .اي¯·.ا .ا¯· •و· ا·, . .ا`يبلا .اي.ا, .وعبم
نزحت ل
272
***********************************
¸ _فش, , ,· تˆر- ا›,و _
· ار,' ¸ا· « _·الا نم را·¯¸ا نم `_- . `را`–لا نم ¸··¸ا » · ¸ا·, . او·سا »
« .ارشلا, ·اع=لا نم .·م.ا €ر,, . بعلا ن· ¸`سا´`لا €`ر, ة`-`.لا . 
· .ا´-ا `—ع, ¸ا·, . ¸.ان _· •¸¯أيل, . .ا·لا د`و-`ي· · ة-.لا دار' نم »
., . .اشعلا ع, ` ›ي, . .ا·لا ع, `د`ي, . .الا .ر` نم • ¸„`يل, . ¸.اƒ _· ` .رشيل,
.ي.لا ¸ ة` رم, . .·م.ا ب ي· ·ا`-ا ¸و-د `ر`-يل, . .·-ا _· `·ن ¸رعي ¸ح `,ي
. « .اشلا ¸ ¸رش· نم `_-
. .اشعلا ¸`-ع`يل, . œ.ا·لا ر¯اب`ي· - .ا, ., - .ابلا ·` رس نم » · .را-ا ¸ا·,
« .الا .ايش · ¸`يل, . .اد`رلا .„-ل, . 
· .و~··' ¸ا·, . ة`بح.ا `•ار·, . يلا .ا· `ر.· · ن• ‡· ابر, . ‡.بلا ن`,`ي `˜~ »
« .·علا, ¸,لا ي,· ` :-., . _.†لا †در, . يا·لا `Š†ر-, . 
· `·لو· ار,' .ا¯ _ماوج نم, « ةعيب=ل ¸داع`م و,· . ¸_·¯ ¸¯ » . 
· ¸ا· ” `¸ر· . :ل ام · ¸ويلال ¸ي·, Ž, . ¸·يدر ن`يماع~ ¸, `_~' Ž _. »
« ·م `’ي ·أت •اماع~ ةعلا ¸ `˜بح' Ž, . ¸·اع~ _· •اماع~ ¸-د' . 
Šالا, . `_·´لا ¸¯.ا, . `_·´لا `·ولا, . `_·´لا `··´لا · ,`لا `¸ر`ت .اي' ةع,ر',
ر„.ي · `_·´لا `·ولا, . ب`ي`شلا ¸`-عي, . ·ع–`ي, _ام`لا `_`م ¸„ ي · `_·´لا `··´لا· . `_·´لا
ةرعلا .ا,د.ا, . ة=ي·لا `„لوي, . ¸علا ن· ¸´`ي, . ¸علا `_`ي,`ي, . بلا ¸ع`ي, . ·جولا
ب.علا ¸-ر`ي, . .بلا .ا,و~`ر `.„-`ي, . ‰ولا `.ع–`ي, . ‡.ب‡لا †`,ي · `_·´لا `Šالا, .
™,†رلا نم `·م ¸-ي ام ةر•·´ل _ام`لا †—-, . .بلا _ي~ `·`رر. †,`عي, . د†لا .رو`ي, .
ا·ي ™,†رلا ر·وج نم _ري, . .ا·رلا _ي~ Œاع.¸ نم ر·¯' `··اع.¸, . _ا`لا
. •ا_·¯
. `ر,`لا, . `Šولا, . .,-ا, . †,·ا · .بلا ·· ةع,ر'
نزحت ل
273
. را·لا, . .وب-ا, . يرالا .الا ‚¸, . ةر–-ا ‚¸ `ر=`لا · `™ر`ت ةع,ر',
. `,علا, ¸ي·لا, —ي·بلا ·جو, .ام¸ا, `_†ب.`لا, . •اي·اح `¸`شلا · ر.بلا ,=` ت ةع,ر',
. ¸ي·`لا „-ا ¸ ر=`لا ةر·¯, . .ا´`بلا ةر•·¯,
و-ا ·اع=لا ¸¯', . ¸علا ·ا`-ا ¸و-د, . ,·الا `˜`بل · ,لا ي`وت ةع,ر',
. ةب`ي=لا _ا,رلا †,, . ,س`لا,
ةر•·¯, . ةحا·ولا, . `.´لا · `·‡··~, `·-•, ·.ام `ب·`ت, .·جولا ˜` بي`ت ةع,ر',
. رو-لا ةر•·¯, . ¸,· _· ن· ¸ا,لا
. ‰ولا, . `·ر´لا, . .ا·ولا, . ة.,رلا · ·-•, ·جولا .ام ¸ `ي,ت ةع,ر',
. ةي`لا, . `.‡´لا, . `-ا, . `ر`ب´لا · ’•لا, .ا–·بلا `ب- ةع,ر',
. ة·.لا ``·اعت, . را-س.ا, را·س.ا ةر•·¯, . ¸يلا `·اي· · •Ÿرلا `ب- ةع,ر',
. ·ر -¯, را,لا ¸,' ر•¯„لا,
. ةناي-ا, . ¸´لا, . ة·.لا ة„ ·, . ة-ب†.لا `·ون · •Ÿرلا `_· ةع,ر',
. الا _· `·ولا, . ·¯اولا, —ما-ا ¸•¯' .امد¸ · ن·لا, ,,لا, † ر–`ت ةع,ر',
. †,·لا, . †,·ا,
_,ت ن``ح, . .ارشلا, ·اع=لا نم ¸„`لا ة ·, . بلا _ار· · ,,لا ¸ `ي,ت ةع,ر',
. .بل ة„·لا .·–لا `_ار-¸, . ةس`لا, ةو-ا .اي.ا, .ا·لا
**************************************
,·_ذ- اوذ-
. ب·اوعلا 'ري, . ر=لا يع`ي, . ¸`مأي, . ب·ري, . ر.بي, ‰ري ¸ح ` .·وي ·Ÿا-ا·
. دار' ام _· `رم.ا _·, .,· . ·ي ··ل . ر`-ي, ا-, . ي'رلا ·ˆ`ي, . .او=-ا ر`ي,
Ž, ¸.ر, . ‡ ¸ع‡· .ا ام, . =ا `ر· · ¸ا· . ‰ر-.ا ’نا¯ .¸, . ·ي'ر ر´, . =ا ح
. •.,-
*******************************************
نزحت ل
274
ا,·.ي.,.ت.·
·· . ¸الا ’´', . `راب-.ا ·ي· `’-· ا·¸ . ي• '`رلا `يس . ·لا `’,ا ¸·اعلا·
.دا-`ي, . ر=لا `ب„ ي, . `_ي ام `¸`-`ي ا·¸, . ,´ -ا ¸`-عي ., . رداوبلا, `-أي
¸ _=-`ت .. · اولا·, . _=لا ي'رلا نم `_- . _-ا ي•'`رلا .,· . .·علا `ر,اش`ي, . ر´لا
ة,وعلا ¸ _=- •.' `نم `_- . وعلا ¸ _-.ان ,ت·-· ا - _·- ا,¬,صت· _ .
*****************************************
;=ق|و ;ز-ا
'بت •.أ, €و·ت . ,´ح, ¸¸.·, . ˆ·, ¸ر', . ¸ .اي,', ¸ .اي¯ `نم ا· ·` ب¯' ام ¸¯ .¸
_ي=ت ., . _الا ¸–·', . ·ا-ا ¸ي~, . ةب·اعلا ن``ح ¸ .اجرلا ا·`,•م . •ةيج • ةايح
:مو·, :مو· `نم ¸ -ت .' ¸ ¸ةي¯' ¸ ةب·ر, . ¸‘ي·ح ¸·,·, . ¸ة·دا. ¸ ة`• .¸ يت .'
. ¸·`,· `وس ` نم ·ل ``,. · ¸ا· ” `بعلا ` .وي .ي¯ · .اعلا ح. ¸ي· . : ,¯¯, : نا,ح',
,·ا, ·,علا _, ' =ا ,`يم :لل, ¸ ¸=رلا ¸- ;ز-لا ا, لو| ر,= ام· ر,=ا · _ نم ˜يل `·د¯, .
·ن. . ·`,علا _,' ¸ ا-ز- -ل =•ن ,لو ي.·· _ . ·,` -' `نم ا,·رعن ةش` ¸,· . ·,ا,' :ل¯, .
. .اعلا =ا, .ة,ولا ¸ ·• لا-`ت, . بنلا ¸ ·, •ت . ن´ل . ,‡ ƒ ا· ·ا,' · ,اش`ي `نم,
***********************************
” .¬· اين=لا ا·تاي- ت.يل
ة.`م ةاي-ا ·· .' ,عي .' ¸·اعلا _· • ¸ح, . اينلا ةداع, ةنو·رم ةر-.ا ةداعس
,,`–ع, ` نƒ, . `·, `·ويلا, . ةر-.ا, اينلا, . ةدا,شلا, بي·لا . ةحا, ةايح ا·', . :,
·,`ر¯م, .ام , . .الا ةاي- ¸ عت, . .ابلا, ‘`بشت, . _·,أ· _-· . ب`-· ا· ·تايح .'
. ·ر. ¸ · ·اشم, ·`تاحو~,
اتاجا- ,·ن, `™,رن ¸–ت . •ا· `نم ةجاح,
`·تاجاح رلا _م .و· ¸, ام ةجاح ·ل _`بت,
نزحت ل
275
.يب´لا _·', _·.لا .ا' ¸شعلا †رم, ةا·لا †ر.
ا,موي ’مر·' ةيل ا·¸ ¸· `·وي :ل· ع, _ت'
. ةمرا· ` .احو~, ةيم `··ح', . ةيع, ¸ام¯ · _وح نم ¸الا, ¸ل `’ب-·,
`ر`ب-`ي ,' `ˆ-`ي ,' `ر,اش`ي ., ا`م `حاولا `ب·ي , . ة·`م `.اع =ت, . .ابلا ¸ اياون, ¸ ا -و
=,مت ¸¸ _| ` ¸|ب `¸فن ¸ _=ت ا-و ا=† ”.كت ا›ا- `¸فن ¸ _=ت _ .
· ¸اح .· :ي· `¸ر·' ان',
™ _وvا ن·, :`,ر ن· ¸رت Ž ا·¸ . †ن·=ت, `™اترت, '· Œوس :ن' † ن=ت ¸م
“€· ام, :ب·اوم, . :·Ÿر ` ن· ¸رت Ž, . ·ر·, ·ا–·, ·لاع·', ·ما´ح'
™ -ينا·لا . ا·_· ب=ت ¸ح .اˆ-ا, يداي.ا, ,ع`لا نم €· ام _· .ر´ • ¸·
. _·´لا ن· ,-عي .' ‚`,' . ¸يلا ن· ,-· ` نم .¸ “” ا·اوس ¸أت,
™ -·لا·لا ا,„ƒون, .ا,ي`ن, .ا·`ر`·· .انا=·', اب·, _لا =ا ب·اوم نم `ين . ا·ال
. •ا_أت, .ا=·, •اعن ةاي-ا ·· ¸ ا• `¸=ن, . باو`شلا, بلا·لا نم ا,ين, . •اح •ايƒوت
_·´لا · ا,`´ل, . اماج', الو· ¸ ةما¯ . ةيلا ب·اولا, ةي-ا .ا`.لا .¸
. ¸=لا نم ا,` جر-`ي •ا··اح - Ž . ةرو=م ةرو·م ةنو·م . .ار†لا ¸ ةي·لا .داعلا¯ ا`م
. ا,`نا´م Œرع`ت, `_شت, _ل . ا,ي„ي, ا,·ي·
***************************************
_رفلا 3 •, ام·,_ `ت ق–- ¸- ¸=,لا ¸- ¸_ا,تلا
ن`· ·ي· .`-ي . .اج `.ي=ل و·, . `يدŸ.ا _·لا بعل , نيراولا , .ا¯ `.'ر·
ن·, . •اراي- `ر`شلا ¸, . •ة-· ةاي-ا ¸ .' `’ع· . .سوي ن, _ا--ا نم •ا·و- ‰راوت
. •انايح' •ةح,م ·,ر´لا
· ¸وي . ·يراوت ن· `يدروي,·ل ¸ي, `.ر¯·,
·حاج „ ¸=, ير·د نم `.`ر`ت _اري ˜يل, ير·د ‰رت _يع·
`.رد ام ¸`· ·اي.ا ¸أت و· _ا´م ’·ر· ام _ا´م ني',
نزحت ل
276
·تاناع`م ن· ¸وي . .·علا `ن, ,ر· و,' . `• دا`.لا `_ي.لا `_م·لا `بيد.ا `¸رالا ا·
· راب-.ا ةلاح ¸ نم `’´· . .اع., ¸’ي, ¸ `’لو· . نيلا ‚¸ `’,ر,· `_ا`--ا _·ا-' »
·ش`ي • ·جر `’ع‹ •·¸ . ’يبلا :ل· _=س _· .ا,·لا
.م.ا نم `¸و†لا `Š,- ا`,`ر ¸اعلا „ ¸-¯ ة ج`ر· `·ل ر.
· ¸ا· . `_ا`--ا .ام · ر-¯ ‡¸ا·, · ¸ا· . ا• `.رر`· · ¸ا· . ةج` ر· · `’· · ¸ا·
`_ا`--ا .ام · ·لو, ,' . ةج`ر· · ·لو, . †رس ' `’¯ ا,` يأ, يرد' ام =او· . «
  ¸ر.ا, .ا,الا `.و´م ·ي, نم · . ·الا يحولا رارلا .¸ ¸ ,ه ¸ ;,, ¸·
ن|= ي· _ ¸ . 
. =ا •ار´ -· . · توب `ˆ-ا ·.ا-· . _ا`--ا ¸· ن· †ير.بلا `ن-ا ‰راوت
ار,رس, •احر· ر´†شل `·` ر`ي· `-`ي· . ` .و· ,,`–ع, . · •- ¸, ,يام يلا =ا .ا-بس
¸ ¸,ر…·- ا, نا· ا-و ¸ _|لا و ءام.لا ,,ي·- تكب ام· _ ¸`و-· . .وتو· .,ر-¯, .
. ا,ايوس ¸ `.ولا ,·وب `نع=` ت, . .اج.ا `™رت, . ,ت¯م ‚¸ `.ويبلا
. •احر· `,ي·ار,¸ _´ب· . ·توب `ˆ-ا ·.ا-· . _ا`--ا نم †¸ع-`لا `,ي·ار,¸ ‰راوت,
_ن¸ ¸ح `¸· `ر,رلا _~ _ا´,' _`رس · ام ,=· `نم
ر.ب`ي, `_ي, ‰ري و,· . ¸~ارلا ,حر' .‡¯ ¸ ¸ا-ل ةم¯ ¸.ا··م €ا· .¸
¸,و·لا, ¸بلا·لا, . ¸مو=لا, ¸لا=لا ¸ cب _ نا · و نور,صت| -·ت· ¸¸-,ل ,ك=-ب ا··-„ و
ا•صب _ .
=ا ¸وسر _· `Œر·ر`ت ..اج . ةر` -ا _`ي •ارا~ ا• `.ر¯·  _م `˜لاج و·, .
¸ا· . ا,`ش· `نم ا,-ار·' -' ‡·جر و´شت ¸ا-ا .ا, ا·أ¯ . ¸ ةر- ’- ·,ا-.'  · 
,, ا,-ار·| ا,ي·- او. _ • ا,-ار·|ب ·ذه _•· ¸- ,, . 
· ,·`ح' ¸وي ا· ¸·م ¸,
ة·اش`م ةما~ :يل¸ ` ..اج .جا, `ب. ب, :يل¸ و´شت
,´نا´م .' .ا·`رولا ˆ-' ` نم .ا-ل أ-م :` ن', ` ·ر ح
نزحت ل
277
. ¸ج, `,· =ا نم `’يي-سا ¸ح . _ا`--ا نم `.رر· ل =ا, · ¸_بج `ن, `يعس ¸ا·,
¸ا· ” `,بت ,ل · `_ا--ا ¸ا· . ,`بت . ·س'ر _· `.يلا ¸` س ا`· . _ا`--ا ‚¸ ·, œ.¸ج ,
¸ ¸ة نم, . ¸ة_ب¯ ¸˜•ن نم ا· اي . :ي· =ا ,• ح نم, . =ا _· :ت'ر` ج `نم `ب-·' ·
. .ا·¸ا ن´ي· ا´·, . ب‡لا بي~, . _.لا ن`` ح ‚¸ ¸.و´س, . =ا ·,
**************************************
_>ارلا ,-_| _- ¸-ا-تت تن|
_عي و,', ~' ·ا,ر ام و·, . •ا–ي' ير=ن ’ل · . ‘ي-ا ا· € ر‡=ن ’ل .¸
_لا _ت' •ا_ب¯ •ا-ي .' . _اˆ=لا, `را,بلا,  .¸ . =ا `_ن اي · ¸ا· . ا.· _· `,·``م و·,
_لا ¸ا· ” _ `ر·`ي ¸,· . .ار-·, ¸.ار· _  ·  ا=م= ن|و =ا ل, -ل, ل ن| =,شت ,,
,,• =ا ل,=_ · ¸ا· . =ا ¸وسر اي `,عن · ¸ا· ,,cتار•·و c تا_=† cل رف† =ق =ا نœ· ,,
. `ˆ¯' =ا . `ˆ¯' =ا · ¸وي و·, ¸=نا· .
ام `·,ي ··س¸ا .', . ¸~ارلا ,حر' ة~ر ةعس ا,م · ¸ام ‘ي-ا نم `,,·'
·ن', . .¸. .وي·لا · ·· .ار· ¸ .ونلا ¸ابج .', . ا,ب· ام †ب- ة,ولا .', . ·ب·
. ةعساولا ·~ر, . ,يعلا ·مر¯ ¸ .اجرلا, . €.وب `ن=لا `ن``ح :ي· `ب-
*******************************
ل¡افت·ل =,-=ت _هارب
« =ا, `ن =لا ن``ح » .ا¯ ¸ ¸, ام . ´¸ن ةام, .و~, `حا, . اينلا _' ن,.
ن=لا ن`` ح _· ة ر,ا·لا, . ولا, ¸أيلا €` رت, . ¸,الا ‚¸ €و·ت ا,¯ . ‘يح, ¸ةي¯
. ي,لا ‡ ةلد', . ي·ولا ¸و.ن `نم ,‡ =`·' ·ولا ¸و.ن `-ل :ن¸ ¸ح . ¸علا ن``ح,
. •ار· ¸.¸ „¸´ل =ا ¸عج ·,
***************************************
`”-ت ا,’·· ·اي-
نزحت ل
278
. `’` - ا´· ا·,· . ةاي-ا ر¯ `نم •.,- .
ا,ي· `™رلا, . `¸را~ `رم' ا,ي· `ر,رلا, . ن`–لا, `ب·الا ةاي-ا ·· ¸ ¸..ا .¸
“” ا`رم ·ايل,. ا,.`ري Ž =ا, رالا ·· و- . `ردان .¸
_· ا,ي· `›يعلا ¸–ي Ž, . `را¯.ا, `¸ارم.ا ا,ي· ` ن´ت Ž . ¸ .·,ا `راد اينلا .' .ول,
ا,`,,,سا, ·`مو· `·,¯ `™ون, . اينلا نم _ر- .' ‚¸ ن-لا _اع`ي `·د¯· . راب-.ا, .ايبن.ا
¸سا`ي _سوم, . ·`ر., ب·· ¸ح _´, `.وعي, . لولا _`,‡·, رالا `,ا´`ي `,ي·ار,¸, . ·,
`-, . •ا_· •امعم •ا· <رم `ن, _ي·, . ن-لا ·مو· نم _ي, . .و·ر· ,ƒ  ر,ا.`ي
نم ..,· _·, . `·م ·مو· رون, . ·يل¸ · ,را·' `بح' `نم و·, . ة,~ ·`· ¸·, . ر•لا
¸ا·, . ا,م ح نم,ل `ن´ي Ž . ةل اينلا ’` - ول, . `·`ر•¯· ¸و=ي ا· .ايل,.ا, .ايبن.ا
_لا  ·   ,, ر·اكلا -·„و — ¸-–'ا ¸•= اين=لا ,, ¸`,ا, ..و-ا`.لا ن-` س اينلا ¸, .
.¸·دا.لا `.راشم `.ر`¯, . .ايل,.ا راب¯ _· ¸`·ن, . .وماعلا .اعلا
*******************************
-.....فقو
=ا ¸وسر `’ع‹ · ¸ا· - ·· =ا ¸.ر - ¸’,ا ن, يŸ ن·  · ¸وي ¸-,,
ا- ل, اين=لا ¸- -ت|, ,و — -ي·ي- _ب ·ر«· ¸-„و — ·ر-| -ي·- =ا 3ر· — -' اين=لا تنا·
يهو اين=لا -تت|و — -,·ق ¸ ·ا·† ¸-„و — ·ر-| -ل =ا _< —-تين ·ر-ƒا تنا· ¸-و .-ل ”ت·
.,,-م†ا_
,´` يبن `’ع‹ · ¸ا· - ·· =ا ¸.ر - ¸دوعم ن, =اب· `ن·,  · ¸وي ¸- ,,
¸ ;,م»ا -ب ت,-شت ¸-و — ·اين. ,ه =ا ·اف· — -تر-¹ ,هو — ا=-او ا' ;,م»ا ¸-„
. ,, c ·ه ا,ت,.و | `¸| ¸ =ا لا,, , — اين=لا لا,-|
., `Œ,رعلا `بتا´لا ¸ا· « .ا·`ببلا » ·
_·ا ب·•م `ب´ت _,`بت ˆ.لا, •`·,
نزحت ل
279
ا`ي.ا ,=`م .,· _-`ح ·, `_و-- ·
¸ ر´` ·, ا`-ا`ت _رح ·, ا`ع•·,
ايت¸ ¸ =ا `.=ل, _-لا نم `_` · ·ن
¸ةعس ‚¸ ¸¸ي. `ن· _ر· ‚¸ ´,· `نم,
*****************************************
=:»ا ¸- ·ا- -ي==,لا
· .اي' ة· _· •_بم ةداعلا `·ا·
1 . . ب–·لا ¸ا·ا
2 . . ةو,شلا ¸ا·ا
3 . . ,•علا ¸ا·ا
:,ي· ¸-†رلا ‚¸ ·جر-`· . ةو,شلا ةو· ي,ت ··ل . •ا=` سوم ا·` رم' .و´ي .' `_ا-ي·
. :,ي· ™ولا ‚¸ _`ر-ي· . ب–·لا ةو· `ي,ت ,' . ,, ا,==و| _,-vا •-و ,, . 
ا·¸ · `ب–·لا :ل¯, . ةيا·ا ¸ير~ _· ¸د . ,•علا ة`و· ةرا,, .ات`ولا ’=` سوت ا·,·
ا·¸, . اينلا, نيلا ¸ ة`ي-ا, ة_·لا ’ب·· . ¸ن ا·¸, . ¸لا, `.`ر–لا ·ي· ¸`,س . داŸ
¸`لا .ا¯ . `.داŸ ا·¸ · ةو,شلا :ل¯, . ة•´-ا, ة·ا-شلا, `ˆ.لا .ا¯ . `سوت
¸ا·م', ة·الا, ةعلا ’نا¯ . `’=`سوت .¸, . `رولا, `,`-علا .ا¯ . `’.ن •.¸, . `رو-لا,
‘ي-ا ¸, . :ل· ,, ا==اق ا,=ه ,كي·- ,, ¸ ا==و --| ,·ا ··-„ cلذ·و _
*************************************
-,لا€لا -تافصب ءر'ا
_· ¸ح .ا·لا :يل¸ `•ا`ي· . `·لا .ا. :ي· _-ا `.ا. ب `·ت • .' :تداعس `نم
¸- Ž ¸· _, ا·¸ .الا .. . •ا-ي-. .ا¯ ول, ا`م· :ي· `¸الا ¸ب•ي Ž, . :ي· ˜يل ¸ .¸
. `ر- ح `·.ي ., `ر-ح ·ي· `ي,ي . ¸بلا .¸ . ‘ب-ا
نزحت ل
280
¸, . .امر´لا ة´ماˆلا ¸, . .رعلا ,يح ,.ا· ن, ˜ي· ¸ •ا·م •امو-· `’علا~
Ž, • ¸`ي Ž, •-`ي Ž . و`-·ا, ,`شلا ا· .' .ج,, . _,شلا الا ¸,م ن, ةب`ي·
¸ .ا, •اح`م :ل· `نم ``–لا _· `.ج,, . •ر·· نسا-ا ر- ¸ س ·ن. . `ح' ·•·`.`ي
¸`ي Ž, •-`ي Ž ·` ´ل, . ي`يب`علا =ا رمأ, ,¯ا-ا ¸, . _اسار-ا ¸,م _' ¸, . _ا`--ا
. ·• - ¸, ¸داعلا .ا-ب· . ,·ر'و·, ,,ƒ, ,,يŸ ·ا¯ر ¸ Šا. ·ن. . `ح' ··`.`ي Ž,
*****************************************
ت«·- اذكه
.ا`.لا ` ¸· ‰و•`ي, `ب·اولا `.`ع`ت ا·ا· . ,, ·ل ¸ `- ال `ر`ي`م ¸¯ ,, · ‘ي-ا ¸
نم •ار~ا- `´`ن', •ا•ن `˜ ع`ت' €ا· ام, . ·,ابس' أ` ي· •ا·ي دار' ا·¸ =ا .¸ “” ا`ي‡ل .ارلا,
يلا _ارلا †ي, . `·ن `¸ري يلا و· `بير.ا †¸¯لا, . ·•ن ر`ي‡· .و´ي •.' `يري يلا
ا· . ةسار-ا ¸ .ا¯ ةسار-ا ¸ .ا¯ •.¸, . ة·ا`لا ¸ .ا¯ ة·ا`لا ¸ .ا¯ .¸ . ·ل _.`,
_ت', ·ي· ر,‡· . و-لا ,ع· . _ي· `·† ح بت, . `·اي·أ· ‘ي-ا ,عت . و`-`لا `_ي ·يوبيس
Šر,ي يلا¯ . ·نأ `نم ˜يل •·· `يري يلا · .ا´-ا `ح' ¸وي . .ا-`علا ب-علا,
. Ÿا--ا ¸ `_`ر`ت.ا `Šر,ي, . ¸شمد ة~و· ¸ ¸`-`لا
,ي . يلولا `ن, `لا-, . •.·, ˜يل `·ن. . .ا·.ا `ي-`ي . ¸’,ا ` ن, .اح
. :ع·وم `د`ح · .ولوي ةي,رلا .ا·, . ¸’,ا ن, يŸ ˜يل ·ن. . ‘يراولا
*********************************
ءا·_ ¸- ءا·ذ·ل =بل
ة,اج _· ,ا-ا . ¸و- بي- بتا´لا ¸اي·ا ةل,ا- ` ن· `ˆ-`ت .ل ة·ا·¸ `’ع‹
. `¸¯لا ا· `’ب-·, . ¸`ب· ن`م ا,`ت'ر· `’¯ ·ل ¸ب¯ ‚¸ _ار¯ا, `.·, . .د.ا ¸ ¸,ون
_ا`,`رلا 'بلا .', . .الا نم ¸ج' دو-ا .', . ¸اي-ا نم `,=·' ةي-ا .' `·تا· .ي¯
`يرشبلا 'بلا نم _`س' `ي,ا`لا ¸ ل, ¸`=,, ل ¸-| _,ت, ن| ‹-| `‹¬لا _ل, ¸=, , ¸م·|
نزحت ل
281
•=,, ن| _ ريو.لا ¸ ة`يولا ·تار· •ام-`م . ·لاي- _` ن `نم ¸ .ايحرم ب¯ `·ن' نعب .
. ا· ة`-. . `راب-' ا·' ةيا,لا, . ةرا¸ا, ¸رعلا,
نير-.ا داعس `’يل ةداعلا .' ¸·, . ‰ˆ¯ •ةلأم ·تايح ة.ار· نم `.سا ل
,·, ´,· ¸ ’ن', `¸الا :, `ر`ي .' ¸ _ي-., ˜ي· . :حار, :تداعس .اح _·
_,لا, . ¸ال .¸–`يل `•ر- ·نأ, ·.ي, . ¸ ·بلا —ع, `™· .اا´لا —ع, .¸ . ¸.,ح,
_-ا, ·ن `رعي, . ¸ال .¸–ي, ·•ن ¸ .¸–`ي Šبلا ¸ع- يلا و· `’,ا·لا †يو`لا
. :ل, ¸الا .و· رعيل . †رلا, ‰·ا,
. `رو´م ¸~ابلا, ·`ب·, ‰ر¯ :`م _· Ÿاح ول .ان¸ا `_ي ا·ا· . ا· ع,,
. ةا-لا ¸ •اببس `ن´ت Ž ا·¸ ‡ةب·ولا .¸ “” `رو.م ر` ي-ا ن· · م', ر.ي· .ا=س _· ¸.ح,
“” ا,`تر· ام, ا,`عن ا·
*****************************************
:ي< .,„,لا رت :ي< ¸·
’بن' =ا· . ¸`لا Šرشلا ¸=م د,ح ¸ ةاي-ا _·ابب _`ن • .' اتداعس ·ا· `نم .¸
_ي,بلا _†.لا ا· ¸ ةيناحولا اي¯'رل, . ‡¸الا `ب- ¸ي~ ` ·ن. . ¸ة-• .ا· ¸اح ¸ ,ه
ا-يم„ ¸ _vا ي· ا - ,ك ل ‹ ·- ¸ذلا _ .
•احر· ™,†رلا, •احارشنا ر``.لا `ي,ت . †¸,بلا `ر=لا, †¸,شلا `,ع=لا, ةي¯`,لا ة-ارلا· ¸
ا,`ي| ل:- ¸ _vا ي· ام- ا, ·· _ · ‘ي-ا ¸, . — ”ي=لا ™ ,·اين. ¸- _, ”`,- ,,
,, ·:صلا ¸ _ي- ·رق ت·-„و — ءا.·لاو . 
_·ابم ·` و `· . ¸ ة`ي.ر' _·ام `نم اي· .لد يلا . , =لا Šرولا, ,تالا ·,لا .¸
الوسر ¸و, . •·†بت, •ار,س, •ا·وج, ا`·, ا · ,·ايح او`اع· . ا`م ¸_·¯ · ةاي-ا  · 
_``س ن· ب·ر ن· . ,-لا ¸¯¯, . .الا `_`,,ت', . `ر·', `·و·', . `ر=·', `·و.' ¸`´ل ,,
. ,, _م ˜ي·
نزحت ل
282
€ا·, . ب~`رلا ¸¯أي . ا,· “ `,,نأ, .او=لا `—ع, `·ع· ام `ب-ع· . `ب-عت •.¸,
˜`~, ˜ل `بيعت ا· .' او`· ام ,·أ¯, . درابلا .الا `.رشي . `ر-¯, . `:-–ي .
ا,·ار¸ ¸ 3_`رلا ¸- =ا,`ي= لاو ·.ا ,-ل _ر-| يت لا -·لا -·,_ ;ر- ¸- ¸ق _ . 
الوسر .¸  · ¸¯,`يل ¸علا ¸- =ا, . اينلا ¸ ¸الا `·`Ÿ' و·, ¸علا ¸¯' ¸
‘ا·· ل ءاف= -ي· - نا,ل| `. ·ت¬- `بار= ا,ن, =ب ¸- _ر¬, _ · را´,.ا, .اب`ي·لا _`,,ت, . ¸
gاب _و =:·و _··- ءا.`·لا ¸`- ,ك ل با | ا- ا,¬كنا· _ .ابسام ¸ .اي·لا ¸~' ˜بل, .
· ا·_·, داي·.ا ¸ =•.- ¸· =·- ,كت·, _ اوذ- _ و,· .  ¸ح, ™,†رلا ` ¸ح ¸, `_-
. ا,ي· ¸الا =ا ر=· _لا ةر=لا ني, ‘ع`, ·ن. . ةر-.ا, اينلا ةداعس, . لا
**************************************
”,ر«لا _رفلاب رشب|
_· `·,ت . . `.`ما, `’ƒاعت ا,م - اشلا .¸ · انر.· ¸„ل,م `—ع, ¸وي
.ر·' . •ادادوسا, •اداما, •اداا .و´ت ام ‰و·' ا·¸ ¸, . ا,,ا.م _· `- ., . ا,,ا-.'
ة·رشم ¸ة` ي-ر ¸ةايح, . ¸ة.ا·, ¸_ر·, .¸ ة.·م, ¸ر``ي ن· . •اج·بنا, •اجارنا, •ا·اشنا .و´ت ام
¸يل „¸¯ ةيا· ا´·, . .ا-م.ا, ة``شلا ة,ر· · .اح¸ا, =ا نم .وعلا _أي· . ¸ة.ا`.,
. `•دا. `ر-· . ¸ سا·
¸–`ت `, ة·اس .¸ ¸· ا· `راس و· `نم ر`ي`لا `ب· ``-ي,
***********************************
.ا«-vا ¸- _·_| تن|
ام _· ¸الا ``- ·· . ةر-.ا `يري يلا و· . •ار`. ,,` حر', •.اح ¸الا `عس'
¸ا.ي¸ `يري . .اح¸ا, `ربلا نم ةيماس ¸·`م, _-ا نم ةلاسر ·· ا·¸, . · `–· `نم =ا ,·ات¯
.ا` ج`رت, ,علا ر`- ¸¸اب· ن,ا ‚¸ `ر=نا, . ·ا·' ,,· `.¯ . `_=ي Ž •.,· . ¸الا ‚¸ ·ع•ن
نزحت ل
283
_, `نم ` ·.ا·' ¸`و- •.' . ة`·رشلا ·تارام ·ن ة,ا-س, `,لا ·`- Šا=سا .ي¯ . .¯رلا
ا,· _ما-ا ·· . ·`,·, ·• ع, `¸الا _نا· . .ا·.' ‚¸ ,,عيا `نم, .ا,رم _,, ‡ ة`يم'
. ا·ع, ام, ا,ب· ام, . ¸„., ¸لا ·اي' ¸ ¸اب· `ن,ا ¸ن ل . •ار`ي-, •ا_ت, •ار¯·,
ر`بح ´ ¸- - _ب.', . `_يلا `·` بحأ· . ™ارلا `_ي, . ¸`لا `¸`تري, . ` _.`ي, _بي ¸=نا,
·ما,, · .' ·ر¯ ¸ و· `نم و·, . ·· =ا ¸.ر - _,,لا `ن,ا ا·, . ةي-ا ةم.ا
. ةيا,`رلا ن· ‡¸·` .' _الا نم .ا´· . :ل· ¸ •ا,- ‡ة,جولا ¸`–· . ·ر· `و‹, · تداب·,
¸ ·تر,ا-`م ¸ج. ةبع´لا ’,ر`–· ةع·اولا ’.ح , . ¸لا نم •ا_·¯ •اع` ~ ر-,
ب`. , و· ¸·, . ¸الا نم `_·¯ _,·, . ·ر-ا ¸ ا_و=«- ا_ =ق -·لا ر-| نا · و _ ˜يل, .
. .ا=علا, ربعلا `_- ة`ي•رات ةسارد ¸· ا·¸, . ,,نا´م _· •.`,ا=ت ., . ·ول •ا.ت ا·
.„´` ت ا·. . رشبلا نم ةيلا ةلا .¸ ا,`ع- . `.ا. . و•علا, _`.لا, ¸„لا, ¸·`رلا .¸
. · ع=ت, ··ا·نا ·ال¸, . · حو~ _`ب¯, . ·•ن ,`–· .ان¸ا
***********************************
-....فقو
`·لو· »  ·  ,, ·=`شلا ¸ c·ر-, — ءا-رلا ¸ =ا _, •ر-ت ,, _`تا ا·¸ بعلا .' نعي
·ي, را., . =ا ‚¸ :ل, Œ`رعت · . ·ا-ر ¸اح ¸ `··وح _·ار, . `·د,ح ح, =ا
نم `·ا`-· . .ا-رلا ¸ ·يل¸ `··†رعت ·ل _·ر, ة``شلا ¸ ·† ,ر `··رع· . ة`.ا- ة·رعم ·`,ر ¸,,
·,اج¸, ·ل ·`ب-, ` ·`,ر نم بعلا .ر· ¸–ت . ة`.ا- ة·رعم ··, . ة·رعلا ·• اشلا
« · ا·ل .
ة` يبلا ’لا-سا, . •ة-`م ·„ ح ¸ ة-لا `’بنا . ¸·بي ا¯ بعلا ·, ·ا· ا·¸ `ˆ.لا »
. •ا,وب- `·,ر´لا را., . ة` ي=· · `بي Ž ‚اعت, ·نا-بس =ا .,· . •ا,وب- `·,ر´لا را., . ة` ي=·
اي· ·ي· ة` يدوب· ·ل, . .ا` ر`لا ¸ ة`يدوب· ·ل ا¯ . .ار` –لا ¸ • ة`يدوب· بعلا _· ‚اعت =ا .,·
’نا¯ · ب-, . دابعلا بتارم `.,ات ·ي· . ·را´لا ¸ ة`يدوبعلا .ا=·¸ ¸ .أشلا, . ·نو†ب-
« ‚اعت =ا · ,,لŸام .
نزحت ل
284
******************************************
ر.يلا ‰اتف- ,·-لا
.اعلا نم ةعيرشلا رو- ¸ ر=ت •.' :ل, ..اي .او-', .اير· `ر``يلا, `,•علا
_· او`ع·,, . .لا او,· ,·¸ “,,عم ¸`ماع`لا ¸,`س' ام, . ,·ايح ر` ي' ام . ¸-سارلا
,,„', . •اسارم ,,بع.', . ¸الا ر`·' `نم `- اي, . •ا·.ا ¸ او`.ا·, . .و=لا
ا·و·ر · ام ¸ام, . ا·و,· ام • ·`ج او`ع‹ ,·. . ,•علا نم ,,`بي.ن ¸· نيلا `دا`·†,لا •ةير~
. ¸ا-ا _· او`عي Ž `,·. š ,,`,· ةلا-., `,,•· ة· ` نم .¸ _راو-ا ةبي.م `’نا¯ ام, .
. ¸_يرم ¸رم' ¸ او`ع·,, .ةيلاعلا بلا=لا او`ع`ي., . .†لا _· او=·ا-· . .الا ‚¸ ا,`,ي Ž,
*************************************
¸بŠا ._,ت اذكه ا-
ر``يلا, ةداعلا _· •ةمرا· •ةو=س ا,ي· .' .¸ ‰ر' . . ني_, ¸,ا¯ `’علا~
. `,ي´-ا `Šراشلا ا• _ت' ن`يلا
« نيلا ·و · .ايح¸ » `.ا´· . ,ةل,بلا, , ›ي`ر`علا, _يو-ل ة-را. ةو·د . „_ا,·ل
الوسر _ت' _لا ¸··.ا, ¸ا..ا,  . ‘يداح.ا نم `_- و,· . ¸لاعلا ن· ا,ع`.ول
ا,†=ي •.و`. ' ا,ي· _بي , . ة·و.وم ,' ةيع. ا,`بلا·, . `_`ب`لا ¸¯' ام, ة-ي=لا, ةي` درلا
. ·` ,ر ‚¸ `بعلا ¸`.و`ي ام ,=·' `نم
ر,ƒ, .وبلا .اب· . ,م, يرا-بل ¸-ي-.لا ¸,, نيلا ·و· .ايح¸ ¸, `’نرا·,
¸و· `’¯ردأ· . ةلو,س, ةحا‹, `ر``ي ··, . `. ´ت, ةشم, `’· €ا· . `•`رلا
· يˆلا ¸ •ر.ي·ل =ر`.ين و . _
· _ا·لا `.ا´لا, « .ولا `.و· » ةاي-ا €`رل ·م •_ `م `ب~ و·, . `¸´لا بلا~ _.
:`–لا •ر~ ¸ ¸`,ا`لا, . .اب`ي =لا ر` -·, . ب`´لا, ¸`ع`لا ¸ي=عت, . ا,· .ا,,ن.ا, اينلا
. ة``شلا, ن`–لا,
نزحت ل
285
ا,`·ا–, ’نا¯ `ن´ل . ر`ب‡-ا ادار' . †¸´لا ¸بلا~ و,', . _ا,·لا ¸ماح و,' · .ا„ل,لا,
¸ير=لا ¸ •ار·ام .و´ي .' ¸يلل ``,., . ¸‡ ‡-ا _·, ا· `ن· . •ةاج` ,`م ‘ي-ا, ة`†لا ¸
:لالا ة·رعم ¸ • اي` ر- ¸ ,ت·· امب و باتكلا ن,م·-ت ,ت·· امب _` ينا ب _ ا,ن, · ¸ك.ل و
ن, =_=ت _ .
*****************************************
ا_== ‘ا·لا ‰ر=|
_-ا ,„ع`م ¸ ةŸرابلا ة`.لا  _,ي . ` ر`شبم و,· . ¸,ا`لا, ا.`رلا, ر.لا `™ارشنا ·
. ·- ¸ ا.`رلا, . ·ا`ي-`م _· ةبلا· . ابح¸ا, ¸أيلا `Œرعي ., ._لا, ة شلا ن·
,,· _–ي .' · `,م ¸`ج .¸ . ·م ¸ ةداعلا, . · ``س ¸ ة`ي=سولا, . ·عير ¸ `ر``يلا,
. ,,ي· `’نا¯ _لا ¸··.ا, ,·ر`.¸
*************************************
ا=,و_ .. ا=,و_
. †,·.ا . ¸الا ¸ `_†ر`لا . ¸·ولا ة´, ¸ب~ا-لا _· ةداعلا .ا.¸ نم .¸
·` ي., ا· ` •`.ي  · نيلا ‚¸ ·‡ س`ر' ا ل - ·· =ا ¸.ر - ¸·اعل ا- ل و| ¸كي·· ,,
,, ..... =ا ل,=_ ˜|و =ا ل, -ل, ل ن| — -يل, ,ه,-=ت .ا, ¸,' ةلألا ¸ .·¸ . ‘ي-ا
“” •ةحا, •ة~ ا,`حر=ن ا·ال, . •اما-·¸ ¸الا _· ¸الا `,-`ن ا·ا· . ‘لا, ¸ لاق و
:يترت ·ا·· ت_و =.ا–· -ب ت`,··ل cلذ · ·=-او - ·م„ ن¹ر«لا -ي·- ل`زن ا ل,ل اورف · ¸,ذلا _ .
¸„ ت ¸ ر`يلا,, ·يلاعت `نم ™ايتر.ا, ا,ر` عشي •.' ,,م·س,, ¸لا ةداعس نم .¸
’ `لا, `_·„لا در†رش`لا, `¸لا .ار=..ا نم ,··ان¸ •·.' _ت' ·ن. š ·ي·اون, ·رما,'
. ¸·اج.ا
•ا`يم .¸ Šرشلا ¸ .أي Ž `.ي´لا » ¸ ا,-=و ل, ا.فن -·لا . ·ك, ل _ .. .
ا,لاŸ¸ _' ا·¸, . ةشلا, .أي Ž `نيلا, . ةشم .ي´لا «  .
نزحت ل
286
¸وسرلا نم `ب=ي .ا¯ `_ا-.لا .¸  ر.ا-ا ¸ر.ž ¸‘ي- ·`ˆ-`ي· . `·ي.,
. ةيلا·لا _ا.لا :ت ¸ ةŸرابلا ةلا ¸· `ر``يلا, ¸ا-ا ةا·ارم, ةيع·اولا ا·,· . يدابلا,
,يلاعت, . _ا.ن, ايا., ` نم اب`عج ¸ ام ¸¯ ¸علا _· `د`ر`ن ·وي _=- ان¸
¸حا, ¸·ام ¸ ..اد¯, ¸ن`س, ¸ :,¸ت ·ا·لزن و ¸.ك- _·- ‘ا ·لا _·- ·|ر«تل ·ا·قر· ان¹رق و _ . 
•¸`ش`م `عس, ``عس ا·در`,' • ¸,¸ا ``عس اي `درو`ت ا´· ام
********************************************
**
•·كلا _·- ركشت .ي·
¸ي·«لا رك = ¸ =رصق =قو
. ة-لا رو.لا _· ·`- . . ¸.†,لا .•علا درابلا .الا _· =ا `- . `نم .¸
. .ا`·لا ¸تابلا, . ة·رالا ب¯ارلا,
.ابجولا, ة` ي,`شلا اولا _· `·ر´شي . . _·الا ,ب-ا _· =ا `ر´شي . ` نم .¸,
¸ياولا ·` ,ر _=·' ..,· `نم `_·¯, . .اوس _·´لا, ¸يلا ‰ري دو`-لا دو`´لا .. . ةي لا
`•`.ي, `¸`ي, ` ر´شي Œو· ·ي· •·', `·ابح, ·ي· ,عن' ¸م ·ن' _· . ةمرا.لا ¸ ,,·-و
Œ_¬لاصلا ¸- ¸ن,ك·لو ¸ق=ص·ل -·=· ¸- ا نا ت¹ ¸·ل -·لا =ها - ¸- 75 ¸`- ,ها ت¹ ام·· Ž
ن,ˆر-- , هو ا, ل,ت و -ب ا,·¬ب - ·=· _ .
. ر~ا-ا ر`´م ¸ابلا .سا¯ . •ا_·¯ •ارش, .`.لا ا· ` نم ¸·وي ¸¯ ح·ن `ن-,
¸·ري و· اي, ¸_سا, ¸•Ÿر, `·-' ., . ة`ي=علا ·ل ¸,` ج' ام ·ن' ·`,ر _· •ا·ان . _–لا ي,ا-
ا· ¸·م ¸·` ول .ي´· . ¸ة-·, ¸_ار· ¸ و·, `ر´شي Ž, . ¸Œا¯, ¸ةي·ا·, ¸ة` -. ¸
. ·` يس, `·.ول •ا·و·, . ·`,ر نم •اد`ر` ر·•¯' .ا¯ • .·¸ “” رو.لا, ر,†لا, Ÿو´لا, `حالا
نزحت ل
287
ر• ´†شلا ¸` ج,ي .ا-ا `بحا., . .اح _-م ا·¸ ¸`,ر `ر´' Œوس · ¸وي ا`م ¸ا-ا
ة` -م =ا _· ا`تاب·ر . •ة·ين ر•´†شلا ¸=ع`ن, . •ا•ن ,يعلا `-أن ¸ة·را· ¸ةرا` يس _· ¸`.- ¸ح
. ¸ا·م.ا ة·ي=, ان· =ا `رما,', .
***********************************
¸ =ا-,ل =:·
· ¸ةي· ¸ .احول .· ·ب´م _· ¸ · .اي¯·.ا `—ع,
· ‚,.ا _· `.و´م c -,, c -,, . ·ويلا د,ح ¸ `›· ي' .
· ةينا·لا _·, رك=او رك· . ا,ي· ·`ر´ا, . :ي· =ا ,عن ¸ `ر„´· ي' . `
· ة·لا·لا _·, ”=€ت ل . 
.' :ل, . ¸`ب†لا ر`ي' نم, . •ر=لا .ر•·' ` نم ةداعلا _· :لت ايا., .· ا·¸
. ¸·وي ¸¯ ا,علا=ل :تر„´`م ¸ ا,ب´ت
***********************************
-....فقو
 
, =·, `ا ا·¸ .ر´لا .' . ر``يلا, . .`ر´لا, _رلا .ار·ا رارس' .ا=ل `نم »
و· ا·, . ·ح, =ا, ¸ عت ¸·و-لا ة,ج نم ·`ش¯ نم `¸أيلا بعل ¸.ح, . _·ات,
. =ا _· ¸¯و`لا ةيح
·ي· ر,=ي Ž, . · ·†ر–ت, · ا·د ةر•·¯ ·م ˜ي', . _رلا أ=بسا ا·¸ نم,لا .,· •ا–ي',
_- :ي· .ا¯ ول, . :ب· `نم `’يت ' ا·¸ · ا· ¸ا·, . ة·لا, · ن ‚¸ _جر· . ة,اج¸ا `ر'
. `·.ول بعلا را´نا `بجو`ي ·ن,· . .ا·ا=لا نم ¸_·¯ `نم =ا ‚¸ †بح' `·ولا ا·, . `’`بج.
·يل¸ `Šر`ت :ل· . .ا·لا ة,اج¸ • ··' ˜يل ·ن', . .·بلا نم ¸,ن ال ¸·' ·نأ, ·ل ··ار·ا,
« .`ر´لا `_يرت, .ا·لا ة,اج¸ ¸ ·يح .
نزحت ل
288
·ي· ان,`لال . `€ولا ·, ,· ول ¸›ي· ¸ ن- » . `·ا,لا ,·د' ` ن, `,ي·ار,¸ ¸وي,
« Œويلا, .
¸ ةلا ¸·' .ا¯ .¸ · ¸و·' ` .ا·اس _, †ر`‡ل ا·¸ » · ··س¸ا `_ي ةييت `ن,ا ¸وي,
« ¸ب` ي~ ¸›ي· ¸ ,,· . ·ي· ان' ام ¸•·م .
************************************
‘ا·لا ا,,| ا,··م|ا
ة,ر· ¸ .' ان`ˆ-`ت ا, ¯ . •ا,ا¯ ¸· `نم ر·•¯' « ة``شلا ع, _ر‡لا » .ا¯ ¸
¸ •ا·را· •اي,ح •اتوب´م .و´ت ام ر·¯' .', . •اج·بنا .امŸ.ا ة`· ¸, . •اجارنا .ا·لا
¸ †¸-و`لا ال •اس, . :``–لا ا· `نم _,ر-ا, ةلو`,†لا, _`لا ‚¸ .و´ت ام `.ر•·' . ةب•´لا
ا,`د` ر` ,' . اول,`· ,' او`ب` ح ,' . او`ب´`ن نل ¸ة`.· _ام `نم ر‡·¯' . ¸اشلا ¸يو=لا · ,ا¯
دام¸ا _·~ ا·,· . ·اي' .¸ ¸· ا· . اوم', ا,`ر·ا ,' . ا,`` ج, او`,„`· ,' . ا,`در~,
_يلا ,· ا,·اس . ¸ة· ¸ح _· ,,`ترا,, . ¸أي ¸ح _· ,,`·ا, داعس¸ا با¯,
¸ير =لا ا· ¸ `•و· ,´بس · . او†·~ا · ¸,و´لا, ¸,ا.ل ¸وي `¸-ولا .¸ . بي-ا
· ` ¸ان' ,´م`ت,
انام`,لا ا· ا`ب· `¸الا ب-. انا· ام ·نأ `نم ,`·ا·,
.يل _ي`.لا ` ن`-`ت ا`,`ر انا`ح¸ا `ر`´`ت `ن´ل, ·يلا.
ةي.ام ة``س ·,· • .·¸ ¸ ¸ءيشب ,كن, ·,·لو _ . ¸ ,, ·,ق ¸- ¸,ذلا ا ·ت· =«ل و _ ا·¸ .
ريا·`ي •.', . .ا-رلا, `,`·`بعت ا¯ ة``شلا, ,·ب`عي .', . ·داب· =ا ¸` -`ي • .' ةلدا· ة` ي–·
`ر†م`لا, `¸ار·.ا, †-`لا .·¸ , · . را,لا, ¸يلا ,,ي· ريا· ا¯ راو~.ا ,,ي· ¸ ,لو
,,·`- ¸ي·ق ل, ·,·-· ا - , ·_ا ,. ¸- ا,„ر-ا و| ,ك.فن| ا, ·تقا ن | ,,ي·- ا ·, ت· ان| _ .
*******************************************
ء,.لا g_اص- ي«ت •ور-'ا _·ا·=
نزحت ل
289
¸ت Œ,رعلا _ا. · ·· =ا ¸.ر - ¸ي`.لا ¸ ر´, _' ¸و· . .ا´لا ¸~' `نم
· ¸علا, ¸`لا ··`.`ي `··¯ ا·, . .ولا Šرا.م ¸ Œ_¬`,.ملا ¸- نا · -ن| ال, ·· 143 {
ن,·-,, ;, , _ل, -·=ب ي· .,·ل _ ¸وسرل ة-- ¸وت .  ·  =ا c,ز¬, ل =او :· ,,
,, ره=لا ”·ا,ن _·- _-تو — ;و=-'ا ”.كتو — ¸كلا ¸متو — ,-رلا ¸صتل ا=ب| ر=نا· .
. ةيا,لا ةل·ج _· ةيابلا ·ر‡¯, . ب·اوعلا ن``ح _· ¸اع·.ا نسا-ب `’لسا .ي¯
« ة``شلا ع, _ر‡لا» , . يŸولا ن,. « ,=لا », . _ا.ل « .ارŸولا » .ا¯ ¸,
. ة`ي·.ا, ¸·ا=, ن, ¸رعج ا,' `_`بي .ا¯ . ريŸولا .ارلا ن,ا .' · ا·` دام . ة`.· ¸-ول
م - ·تد` و· · رعج _' `· ' ’نا¯, . •ة_·¯ ا :ل· ¸ ·م ¸· . ·را´لا, ·`.ي,
.ا¯ ا·,· . ,ب-ا نم •اي·ر ا,ي· `·اي _لا ·ت`ž ’- . ¸ةيل „ ¸¯ ¸ ·ل ¸ع- •.' - •·~ .ا¯
.ارلا ن,ا ‚¸ ¸-د . ·ل .ارلا ن,ا ة` ي·' نم ة` `م ع, .ا¯ ا`· . ·· ·, `’·`.ت . ¸· ¸
. . · ¸ا· ” .ي·ر ¸ `,` ب`- :` م' _م :ل · .ارلا `ن,ا ·ل ¸ا· . ·ي· :ل· ‚¸ _احا ¸ .¸ ¸
نم :ل, ب`يا=`لا ¸يبس _· ·, ·`-· . ‘ي-ا رعج و,' ر¯· . _·`.ت .' ``,. · ¸ا·
, ول •ا_,ت :ي· ` ر`,د ' ان', . ةحرابلا †’, ¸`ن,· . •¸عت . · .ارلا `ن,ا ¸ا· . .الا ¸اع·'
. ·, :·. :`ت.· ·, . •.وم •ايس يي, .أ¯ ¸مام ¸ `’ي'ر· . `’· . :`•.أس.
و,' ·بتاع· . `’,بنا, . :يل¸ `’., ا· . ¸`م ·, :` س`ر`ت `.ي·ر ا·ي, :†م' _`.ر·ا·
·`يري ام · •ن `نم ` ·ل ¸,, . ·ح·.سا ‚¸ •اير~ :ل· ¸عج, . ا,ي, .ا¯ ام _· رعج
. . =ا, · .ارلا `ن,ا ·ل ¸ا·, . ن` يي. ارا., . `·ا.ر' ¸ح `™ˆي Ž, . ة·ا=لا ن`` ح `نم
. •ا,' •ا.و`س ا·ع, ¸`م ’ي'ر
***************************************
ري .لا -·=ا, - _·- _-, `;ام•ت=ا
    
· ا=·, · تداب· ¸ رارس.ا _· بعلا `¸ع`ت . •ة-·, •ةعس ةعيرشلا ¸ .' ·وعلا نم
الوسر· . _ا.لا ··,  ` :-–ي .ا¯ ¸ _كب|و c¬ˆ| ,ه -ن| و _ ., `™,· .ا¯, .
نزحت ل
290
ةي·ار¯ . ة=·ولا, ة,ا-.لا ¸`و-ي .ا¯, . ا,· =ا ¸.ر ةشا· ¸,اس, . •ا ح .¸ ¸وي
. `ح' ني`لا `داش`ي نل ·ن' `ˆ-`ي, . يشلا, . ´`لا, ¸† ع`لا ن· _,ي .ا¯, . ,,ي· ة م¯`لا
,ا· ¸´ل .' •ا–ي' ‘ي-ا ¸, . ¸¸•·ر, ·ي· او·,أ· . ` ¸م نيلا .' ‘ي-ا ¸, . ` ·ب‡ ‡· .¸
‚¸ ر=ن ·ن. . _=ي • .' .¸ `.„ ´لا ‘بي ., . `Šا·ن.ا, ة,ار`–لا, ة``شلا ¸·, . •ة` ر
¸علا ¸ ¸د' •ح ·ل ¸·اعلا· .¸, . ˜• `لا ةل·م, ة`لا ¸و~, ¸راو=لا ¸ن, ة·ارلا ةلا-ا
—ع, ··¯ `نم ر.ا نعم ا·, . · .' _· ¸, .ع. •.¸, . داŸ شن •.,· . ·ي· `·,ا`ي
. ا·را,د¸ · ا·,`ر·, . ا·اب·¸ · ا·و·ا· . •ارا,د¸, •.اب·¸ ¸ول .¸ · ة,ا-.لا
او`ع=نا· . اولا·`ي • .' اول,اح, . ¸·اولا نم ا,`ر‡·¯', . ¸ي•´لا ¸ ا,`داŸ •ارن `’ي'ر ام,
. ةيابلا ‡¸`ب· اونا¯ ا`· .ع`.' ا,`دا·,
داعس¸ل .اج • ·.' `ني`لا, ¸ _«شتل ن¹ر«لا cي·- ا ·لزن| ا- _ امو· =ا ·. ·, .
·, ,,ن' او`م,ل' ام ¸·¯ان _·اولا ¸ر' `نم اوب-نا , . ة·ا=لا •و· ,,ن' او ¯ ¸
ا,ت ,ا-_ ‹- ا ه,- _ ام· -·لا نا,ˆ _ ءا €تبا ا ل, ,,ي ·- اها ·,ت· ا- ا ه,-=تبا -ينا,ه _و _ . 
. ,لا, ™,† رل ·ن', . س, ·ن', . ¸ةر=· `نيد ·ن' .ايد.ا راس _· ··س¸ا ة,يم,
`ريم ·ن', . ةر-.ا, اينلا, ¸ ,`ي«لا ¸,`=لا cل› _ .
`_لا ‚¸ •_ار·' .اج · ¸ا· `ير`-ا يعس _' ن·  ¸الا †ي' . =ا ¸وسر اي · ¸ا·
·¸ا· ” `ر`ي- با-`شلا ¸- ¸”-= ¸ لزت-- ¸„_ ‚ —=ا ¸ي,= ¸ -لا-و -.ف·ب `=ها= `¸-–-,,
,, -ب_ =,-, · ¸ةيا,ر ¸, . ,, ·`ر= ¸- ‘ا·لا g=,و =ا ي«ت, ,, · ¸ا· ¸يعس _' ` ن·, .
_لا `’ع‹  · ¸وي لا,-ا .-= ا· _,ت, `,·† ,·.'ا لا- •- ن,ك, ن| c=, , ,,
,, ¸فلا ¸- -·,=ب رف, — ر=«لا _قا,-و . †يرا-بلا ·ا,ر .
ةل,علا ة,ا´`م » · يلا ¸و· ن` ح' ام, . « ةل,`علا نم ,´ =ح ا,`- » · `ر· ¸ا·
نم, . ةبي·لا نم ةم·لا .¸ ةل,علا ¸ `ن´ي Ž ول · †_ا=-ا ¸ا·, . « ة=-ا ةارام ن` م `ري'
. •ا_·¯ •ا_- :ل· .ا´ل . ·لاŸ¸ _· `ري . يلا ر´لا ةي,ر
نزحت ل
291
· , . •ا·و·رم ´ر· _' ‘يح `نم . `,¯ا-ا `·جر-' ام نعم ا· ¸, •- · =-,لا ,,
,, ء,.لا ¸ي ·„ ¸- . `ن ح ·س, .
. ا·اعم Œ·-ا, `.• ·-.ا, ةل,علا .' « ةل,علا .ا¯ » ¸ †_ا =-ا ر‡¯‡·,
. نيلا روم', ة.ا ة·ا=, ` ¸عي ام _· . Šاج.ا _· ` —-ا ¸ ةدراولا ةلد.ا ¸-`·
¸ح ¸ ·, .ا¯.ا Œر · `ن· . .ا,.ا, `•ار·.ا, `Šاج.ا ام', . ·´· ¸ ا,`´·,
ة ·الا _· ‡·ا-`ي •.' `رش, . ¸الا ة=لاž ` نم `Œا´ن.ا `·ل ‚`,.ا· . ·يد ة=·ا-, ·اعم
ا·¸ `.و=لا, . :ل· و•-, . ةŸالا دو,, ةدايعلا نم ¸لا •وح, . `د`رلا, ··`لا, .
¸ع-, . .ا`, لا ن· ’·ولا _يي–ت, ¸ابلا ¸· `نم :ل· ¸ ال . ةب-†.لا ¸و–· `€`رت و·
™,`ر' و,· . ·م ·ل `,. ام _· ·م `ر.ي· . .اشعلا, .ا·لا ‚¸ _ايح.ا ةل¸ب Šاج.ا
. `,·' =ا, . بلا, .بل
نم ¸الا ةم·س عي .' . ‡ةل,`علا ر¯ نم ` ¸ير~ · «ةلاسرلا » ¸ †ي_شلا ¸ا·,
.,· . `˜´علا . . ·` ر ™ لوvا . _.اولا ة. ¸·, . ·•ن ·`را·.سا `·-`ي ™ ˜ا·لاو
. ر`ب´لا ة. ··, . ·_· _· ·ل •ةي,م ·`دو,
. س,, .ا·ر~ ة=-ا, ةل,`علا ةلأم ¸ `¸الا,
™ ل وvا •ر=لا· . ر`ي-ا _ما-, داي·.ا, .ا·الا, _ لا ن· ¸ح ¸الا ¸,·ا نم
. ا,`,=-' ..,·,
™ ˜ا·لا •ر=لاو _يي–ت, ¸الا, ¸يلا, و· لا, و, لا ˜لا- ¸ ¸ح ¸الا لا- `نم
. ا,`,=-' ..,·, . .ام`,لا
™ ==,لاو ام ¸ ,,¯را, . ¸Šاجا, .¸ ·`وت . _لا .ادابعلا ¸ ¸الا لا- ` نم
=ا ن· ¸ار·¸ا, ``.لا .ابسام ¸ا,·ا, . ة,و·م, `رج', ‰ولا, `ربلا _· .,اعت ·ي·
.احابلا ¸و–·, ¸ ا==و --| ,·ا ··-„ cلذ·و _ . 
********************************************
****
نزحت ل
292
-.....فقو
=ا ¸وسر ¸ا· · ¸ا· ’ما.لا ن, داب`· ن·  ·  — =ا ¸ي,= ¸ .ا,-اب ,كي·- ,,
,, ,»او ,€لا -ب =ا ”هذ, — -·-ا با,ب| ¸- `باب -نœ· . 
’¯رت ¸م ˜• `لا .,· . .اجولا, `·وعم `رمأ· . `,·لا, `,·ا _•·د ¸ دا,لا `_أت ا`م', »
. = ·`ت·اج ا·,· . ا,·و-, ا,`,ر¯, . ا,†·, ا, · `ا . `·.·يسا, `·لو., ¸~ابلا ¸ا.
· ‚اعت ¸ا· ا¯ . •ةو·, •ا~اشن, •احر· .` ,-ا, `,·ا :ل· =ا ¸,' ¸ -·لا ,,بذ-, ,ه,·تا ق
_·-–- ¸;,ق _و== . ش,و ,,ي·- ,·رص·, و ,هز¬,و ,ك,=,|ب } 14 { ,,ب, ·ق =ي† ”هذ,و _
. « .اعلا =ا, . دا,لا نم ·ن,ح, ·` ·, بلا ‰و‡ل `ب·• ·' .¸ ·· .
· `ر·اشلا ¸ا·
‰لا _· ` _م ¸–·. _¸, ا-` ,' —ي,' ˆ.لا .و `˜ب•ل',
`¸`ي. `رم.ا, =ا و·د. _¸, اج`ر‡ ي .' †:ي ا· `¸·
`·` ·وج, ·ي· `.``س ¸· نم ,¯, اج ر`-م =ا ةو·د ¸ ا· .ا.'
*************************************
=,ك·'ا ¸ ر…·لا ‰_ا. -
.ا,الا _ي, ¸ ةرلا را¯ ‚¸ `_=` لا . ر~ا-ا ة =`,, ™ايتر.ا •` ر~ `نم
. ةر-شلا ¸ . ةر·,لا ¸ - `··` · ¸ ¸ج - يرابلا ¸- ¸ ةرماعلا ة-,بلا, · . ¸ر.ا,
˜شلا ¸ . را,لا, ¸يلا ¸ . .الا, ¸ر.ا ¸ . ¸بلا, „¸لا ¸ . ةي-ا ¸ . ¸,لا ¸
,ي=علا ¸لا-ا ا· •اداينا, •ايت, •انا·¸ `داد,ت, . ˜ن.ا, ةعلا `-· . رلا, ¸ ا, اور,ت-ا ·
_اصب| لا يلو| _ . 
.ا¯ ‚¸ ` .ر=ن . ةرلا ¸ `’•´´ ا·¸ `’¯ · اوس' ` ن· ةس·لا `ح' ¸وي
. •انا·¸ `دادŸأ· . Šا,¸ا, Ÿا-·¸ا Œ`ر` ح' ·ي· _لا~. . .و´لا
*********************************
نزحت ل
293
-=و_=- =ا,=-
¸ ب`´ت • .' ول, .يلألا ن· _=ت . · ¸ا· .اعلا `—ع, _ا.,' · _ا¯وشلا ¸وي
. ا·ر· `.جو· . ·`ي.و, `.-أ· · ¸ا· . نير=س ·ويلا
· ‘ي-ا نعم ا·, ,, ¸ق ن,و -,-ا= -ي·- ;وا. ا- ¸م-لا •- ,, ةر=لا · ¸ا·,
. •اي=· • ·يس `_- ةر=لا _م
‰لا ¸و =, ‡¸ب-ا ‰ رت ام' ار ' `· ر`-`.لا بي. _·
بعن, ¸· . •ةحا, •ة` رم ¸.¸ ¸¯ ¸عن .' `يرن ان' `نم `.ار=..ا ايتأي ا·¸,
¸ ¸حارلا ا`ع=ل . ¸حارم _· ·ا`·`Ÿ,, . •ا·يش· •ا·ي ا · ان•-' ان' ول, . ¸علا `€`رن,
¸ `بعلا .و´يل . ¸ة·`رم ¸.ا·,' ة~ ¸ ا,‡ عج Š` ر`شلا .,· . ة·.لا, `رب·ا, . ¸.,·
· ‘ي-ا ¸, .بعلا ¸ل . ¸’·, ¸ `’ع`ج ول, . •او.ا, ا· _أي, . ¸ةحار, ¸·ا-سا ن,,,
,, _=ق اˆ_| لو _«ب| ار,» ل ت,·'ا . ¸.ار· _· ‡¸علا -أي `نم .' . ة,ر`لا, ج`,, .
. ة~اعلا ·وت, ™,†رلا ة,ج .ا, _م . •ةحا, •ةع·د `·-' `نم ` ·`,-`ي Ž ام `,-`ي
¸و· ` نم •ا-' . .ا·,.ا `ب`ترت .او.لا .' . .اعلا —ع, ` ن· ·` تسا ا·,
· يرابلا ¸ ات,ق,- ابات · _·-–م لا _·- تنا · ·:صلا ن, _ ·لا·' Š`Ÿ, بعلا .' و· .
. نم,لا ¸ •ة-·, . ’·ولا ¸ • ةعس جول . ¸ة·. „ ¸¯ ع, ةيوين†لا, ةييلا
..ا ´ن· `ي' ¸ •-ل ر-لا ع, ام ¸عج .,•علا بلا~ .' و· ·‡ ·‡·م :ل ` .ر.' ان',
. ¸ي·لا `¸علا ‘-بل ر.علا ع, ¸عج, . ة`ماعلا _ما-ا ¸ ة`,لا ة.ارل ر,=لا ع, ¸عج,
.ا`ير,لا, .و-بلا, ة`ير.علا ب`´لا ة.ارل .اشعلا ع, ام, . ˜ن.ا, ةراي` ,ل .ر·لا ع, ام,
. `رون, `دم ·ت_., `نم ·ل ¸·اعلا, . •اح ا· .ا´ل . ¸·.ا _م ¸ولا, ¸ -·لا ا,«تت ن,
اناقر· ,كل ¸-•, _ .
*******************************************
-,,ˆ,· :ب
   
نزحت ل
294
د`- Ž و,· . ¸الا `—ع, ا,`شيعي _لا ة`ير´لا ة`يو.ولا . ن·„لا `’`ش`ي, `ر`´`ي ا·
نم ``,., . `.,رد, ` .وع ة·رعلا .. š · ر=ن, ·ر•´· ¸… `_- ام ‚¸ `.ي Ž, . · تار·
. ` .و=م در`لا .. . ¸Œ,رعم ¸.رشم _· ·ي•'ر `_-`ي, . ا,´لام ة·رعم, ا,ي¯ ي-
. ة`يشيعلا ` .يلا´لا, ةيلالا `.اعبلا, `ن`ي`لا . `,·لا .رو`ي, . ن·لا `’`شي ا`· :ل¯,
· ا·ر¯· `ير' ةلألا ·· ¸ ¸و.' €ا·,
™ ا»و| بجا, . ةجا-ل .¸ `·لام ح, . •ان¸ا ن` ح' `نم, · `.·ا نم ¸ا· ام
=ا نم .وعلا ج, . Œارس¸ا, ريبلا ¸ _|ايشلا نا,-, ا,نا · ¸,_ذ,ملا ن, _ . ¸ ¸,ذلاو
ا-ا,ق cل› ¸ي ب نا ·و اورت«, ,ل و ا,·ر., ,ل ا,«فن| ا›, _ . 
™ ˜ا·لا . `ب`ي~ =ا .,· . ¸·`ر- ¸ب¯ „¸¯ `ر`-·, . ةحاب لا ·وجولا نم ¸الا ب`¯
‘يب-ا ب´لا ¸ `€راب`ي . =ا, . •اب`ي~ .¸ ¸بي ¸ .ي,¬لا ·ر·· c,•-| ,ل و _ .
™ .لا·لا . ةلا=بلا, ةلا=علا `€رت, . ·„ ح ` نم ·`ع`~, . ¸·-ا ¸الا ب~ ¸ `¸`ع`لا
· •ولا _· _ول` د · ¸وي Œو· `ن,ا ا,· . .ا·الا ¸ .ا·,.ا .اجŸ¸ .اجا, ¸ ا›œ ·
,ك·-ل ا•·· - ·لا اور·›او -·لا ¸=· ¸- ا,€تباو ¸ _|لا ي· اورشتنا· ·ا ·صلا تي=ق
ن,¬·فت _ .
******************************************
c«·-و cناž, c ·s
·لا ¸اح . ن• =بلا _اج . ةر `.اي, ةيلا, ¸ا‹' ·ي·, . `·,علا `_لا ¸جرلا ا· `رم
., .ا' ., . ·يل¸ ي,أي `’ي, ·ل ˜يل . ة_ش· ., ¸ام ., `·اج . . ب`لا رو·م .
. ·` ·ار· ·`ت`ž . -لا ¸ `·اي, . نيدراولا _م ·` ي´, ة` ماعلا ¸اي-ا نم `.رشي . Šام
¸ ¸,.ا ` .`.لا ن· `بي·ي . `·.وم .ا´ل ¸ ة,·ت, ·` ,رل ¸ر¯· `بحا. ·` ´ل . .ا-=بلا ·`ار·,
=ا ¸وسر, ¸·وي .ا· `رم . ¸الا, ة·.لا  · ·, ™ا., · ‹ا, `·ادا· ل| ”ي,ي·„ ا, ,,
,, • _ وزتت . ‰ر-' ·, ` رم , ” `·اج ., ¸ام ., ” _` ج`,,`ي `نم, . =ا ¸وسر اي · ¸ا· .
نزحت ل
295
و· دا·', ¸ا,لا ·ي· دا·أ· . • ة·لا `رم, ..اولا ˜, .اج', . ¸,.ا ·لو· ¸• ·م ·ل ¸ا·
¸ا· . .اولا  ·  =ا ل,=_ ™ -ل ¸قو ` ¸_اصنvا ¸ ن:· تيب _, ‹ ·=نا — ”ي,ي·„ ا, ,,
 ,, cت·ب _„`وزت ن| c·- ”·=,و — ;:.لا c ·ر«, . 
يرا.ن.ا ا· ‚¸ `بيبيج ¸=نا· . ¸ةر·وم ¸ةرس', ¸ .ير ¸’ي, `نم `يرا.ن.ا ا·,
=ا ¸وسر ·, ·رم' اب ·ˆ-', .ابلا ·ي· •ر~,  =ا ¸وسر _· · †يرا.ن.ا ¸ا· 
ب-ع· رب‡-ا ·` ج,Ÿ `_ت, ” `·اج ., ¸ام ., `بيبيج اي _, :ج`,Ÿ ' .ي¯, . `··لا
¸وسرلا ةلاسر, ¸بيبيج ··¯ ةم,لا `’بلا _`· ” `·اج ., ¸ام . “ `بيبيج · ¸.ات,
 =ا ¸وسر ب~ .ا`د` رت' · ا,يو,. ¸و·  . ·ي, ¸ن يلا, . .
=ا نم ‰وت _· ` ˜`س,لا . `رماعلا `’يبلا, ة¯رابلا ة`ي`رلا, €رابلا _ا,,لا ¸.ح,
, . را´لا نم •ةعبس ·ي, ¸·, . ة¯رعلا `بيبيج ر–ح, . دا,لا يدام ‰دان, . ¸.او.ر,
·لوسر `ن·, ·`,ر ` ن· •اي.ار ‰ر·لا سوت, . =ا ¸يبس ¸ ¸·  نم .ام يلا · بم ` ن·,
¸وسرلا `ي, . · ج'  ‘ي-ا ةر· ¸ •ابيبيج .وي, . ,,ا‹أ, `¸الا ·`ˆ-`ي· . _لا
¸وسرلا `ن´ل, . •ارو,شم ., •اعم. ˜يل ` ·ن. .  ¸ ·‹ا -, . `·اي ., •ابيبيج `ر¯ي
· ¸وي, . ··`ي ., ·اح,لا ,, ا,ي,ي·„ =«·| _·كل ,, . 
· ·ل ¸وي, ·,ج, ن· .ارلا `—ي· . .ارلا, رت ·, ·-, ‚ --,= ت·تق ,,
,, c·- ان|و _- تن| — c·- ان|و _- تن| — c·- ان|و _- تن| • ت·تق ا· ¸´ي, .
. •ة,اج, •ةأ·ا´م, .ا=· •ابيبيج †يوبلا ·اسولا
=ا ¸وسر †بح, ·` نا·¸ . ¸بيبيج ن· .¸  .¸ . ا, ج' نم .ام _لا ·` لاسر, . ·ل
Ÿاح `ل . ,-–لا ب´لا, ,ي=علا Œرشلا ا· ` ن· ·` ر`-,`ت Ž · ترس' ةل¯., ·م·, ·ر·
· ةر-.ا, اينلا ¸ ةداعلا, ¸و`بلا, ا.`رلا, ةدا,شلا ¸ -·=· ¸- -·لا ,ها ت¹ ا مب _-ر·
ن,نز¬, ,ه لو ,,ي·- `•,- ل| ,,ف·- ¸`- ,,ب ا,«¬·, ,ل ¸,ذلا ب نورش,ت.,و _ . 
. ةيبلا :تا., ةيلا :يناعم ¸ :ي· .¸
. €`و‹, : تاما·ا, .اي·ل : ·رعم ¸ :تداعس .¸
نزحت ل
296
¸و.ولا, •†و`لا ¸ير~ ¸ •اا· ·اي.ا نم •اموي .ا¯ ام .¸و-ا, Ÿوعلا, رلا .¸
. ·ب`ن, · دا,ج, ·,يجو, ` ·ن عس' ` نل •ا·ي·, . · , •·ع· ·· Œ ر· `نل •ا·ي· . .·عس.ا,
. ةر-.ا, اين†لا . ن`يتر´لا ¸ _·', . ¸تاي-ا ¸ عس, . ن` يت`رم ن`ح' `نل •ا·ي·,
********************************************
**
ءل–ه ·.ا-= ا,
· ¸ةي¯, · `·· =ا ¸.ر - ¸ ر´, و,' ¸ Œ_«ت| لا ا,,·•ي=و 17 -لا- يت–, ¸ ذلا Ž
_·زت, _ . 
· ‘ي- · ·· =ا ¸.ر `ر· اذه ¸' ™ ت·ق — -·-ا ¸ ¸يب| ارصق ت,|_ ,,
,, با=-ا ¸·ب رم-ل ™ _ ¸يق • رص«لا .
· .ا·, · `·· =ا ¸.ر .ا··, ا-و -,ن› ¸- ;=«ت ا- نام·-ل رف†ا ,,·لا ,,
,, ر-|ت . 
· `·· =ا ¸.ر •¸·, ,, - ل,=_و =ا -,-و — -ل,=_و =ا ”- ¸„_ ,, .
· ` ·· =ا ¸.ر ¸·اعم ` ن, `عس, ,, ¸>رلا ¸ر- -ل زتها ,, .
· `·· =ا ¸.ر †يرا.ن.ا ,¸ر`· ن, =ا`ب·, ,, نام„رت :ب ا-اف· =ا -م··,, .
· `·· =ا ¸.ر ة‡‡ =`ح, ,, ¸>رلا -ك·:- -ت·.† ,, . 
****************************************
ءل–ه ·وا«= ا,و
 
· .و·ر· ¸ ايش-و او=† ا,ي ·- ن,ˆر-, _ا·لا _ .
· .,را·, ¸ ¸_| لا · _ا=بو -ب ا ·ف.¬· _ .
· ة_·لا ` ن, `يلولا, ¸ ا.,- = -«ه _| = _ .
· .- `ن, ة`يم', ¸ ·زم’ل ¸·زمه ¸كل ¸, و _ .
نزحت ل
297
· ¸ب· و,', ¸ ”تو ¸”,ل يب| ا=, ت,ت _ .
· ¸¸ا, `ن, ¸اعلا, ¸ ا=- باذ-لا ¸- -ل =منو ل,«, ا- ”تك·= ا· · _ .
****************************************
-......فقو
ة·ا.¸, . ر•¯„لا ¸و~, . بلا ` دا·, ` ¸-ا .ا-, . ي'رلا `دا·, ¸ي·ولا ة · »
. بلا ةو·, . .ا·لا ة,اج¸ `_`م, . ·`,ر ¸,, بعلا ¸, ةش`حولا, . ¸• -ا ةر•ن, . ’·ولا
. ر.لا `¸ي., `,علا ةنا·¸, . „ ¸لا `¸ابل, . ,علا .امرح, . ر`علا, •Ÿ`رلا ¸ ة¯ˆلا ` ¸`-,
:`., . `,·ا ¸و~, . ’·ولا .وع`ي–`ي, بلا .,` ي نيلا .ولا .انر, .·,.ا,
.الا ن· `Šر,لا لوي ا¯ . =ا ر¯· ن· ة·لا, ةي.علا نم لوت ... ¸ابلا `.` ‡¯, . ةشيعلا
« ة·ا=لا ن· `لوت ·· `دا.', . رالا ن· `•ارح¸ا, . .
¸لا ¸·' ·, ,•علا ¸ €را ا`· . ¸ي–لا, `,·لا, `,·ا _•·د ¸ را·س.ا `_أت ا`م' »
. ر.لا ¸ي., ..,-ا, Œو-ا, . `,·لا, `,·ا ب جو`ت دالا, ¸.اعلا .¸ . ة` م' „¸¯ .··,
ال •اع·د ا·وب´ترا . ,,`سون ا,`·س, . ا·را~,' ا,م او–· ا· ا,·' .¸ ¸ح . بلا ¸ارم',
· •ولا `_ي ¸ا· ا¯ . `,·لا, `,·ا, ¸ي`–لا نم ,·ر,. ¸ `·ن,-
¸ةل _· `’`, ر ¸¸أ¯, ا• ا,`م `’`ي,ات ‰ر-',
`را·س.ا, ة,ولا .¸ ا· .ا,د ·· . .ولا ¸ ·ا.ا, .ونلا `_أت ا· .ا¯ ا·¸, « .
*************************************
ر,_ا,«لاب ا«ق_
¸ •ور-ملا ب ¸ هور=ا-و _ . ¸ -م- _و ·. ,- ,ك·يب ¸-„و _ .
· ‘ي-ا ¸, ,,,·=·- ¸نا,- ¸·œ· — ا•- ءا.·لاب ا,=,ت=ا ,, . 
· ر-¯ ‘يح ¸, ,, ي·هv ,· •- ان|و — -·هv ,·•- ,· •- ,, . 
نزحت ل
298
· •اناو.ر, ‰وت .ولا `ب-ا _· `,الا . ةل.ا, `رماعلا و· `يعلا `’يبلا ¸ ¸م·|
_ا ه ¸•ر„ اف= _·- -نا ي·ب ¸=| ¸- ;| `ري- ¸نا, ˆ_ و -·لا ¸- •,«ت _·- - ناي·ب ¸=|
_ملا …لا ;,«لا ¸=,, ل - ·لاو ,·,„ _ان ي· - ب _ا ,نا· _ . 
*****************************************
-,ا=,لا ¸ -م.ب
ةبلا ·· .¸ . ·ج,,ل `_,,لا, ا,ج,,ل ةج,,لا ,†بت ة,الا ¸ي~, _لا=لا ن` ح نم
· ة-ا.لا, •ا·ول •¸بم .··¸ ,, -ق== cي-| -„و ¸ cم.,تو ,, .ا¯, .  ا¯ا`-.
. •اما`,
· ··لا, ةيابلا ¸, ¸ -,`ي| - ·_ا,- - ·لا =·- ¸`- -ي¬ت ,ك.فن| _·- ا,م·.· _ .
· ر-:ل ا·ح' نم ةي-لا †در, ¸ ا هو._ و| ا,·- ¸.-| ب ا,ي¬· ¸-ي¬تب ,تي`ي- ا›,و _ .
· ر`ي·¯ ¸ا·
’·ر.نا, ,يلا, ة` ,· :` `يح ¸~ اي :`` يح ام ¸·م ا,`ي-·
ا·ر´أ· _ `’نا¯ ةي-لا ’يل ¸جر اي ’ي`ي` ح • ·~ اي .ا´م
· ¸¸لا ¸و-د · .ا·لا ا,م, — _ر¬'ا •-و _,'ا ري- cل|=| ˜, ,,·لا ,,
,, ا···,ت ا·` ب_ =ا _·-و — ا·„ر- =ا ,=ابو — ا· -و =ا ,=اب . 
· ¸·ر=لا نم .ا=-ا `¸ل · ’يبلا ةداعس .ابس' نم, ¸ ي ه يتلا ا, ل,«, ¸.ا ,-ل ¸ق و
¸.-| _ .
·ن' ول ¸·-ا `ر-لا ا,`م·¯, Ÿ`ر-لا ,لا ¸· ن- Ž
.,ج,' ¸· • .¸, • ¸‡``ي • Ž ¸ا~ •.¸ ,جو`ت Ž ا·' .`-ا `د,
ر·اشلا ™`رج, ة.اس¸ا ··¯ `ب-ي ا,م ¸¯ . ة'رلا ’يل اي, ¸جرلا ’يل اي
Œ`ر=لا .ا`–·ي, . ا,م ¸¯ ¸ •رشلا ¸يلا بنالا .ار¯ي ا·' ’يل اي . Ÿا,س.ا,
. ا,ي¯ ¸ `يرشبلا .يع–لا بنالا ن·
نزحت ل
299
· ‘ي-ا ¸, . ™اترا, عس . ¸لا ن· ¸ا-, . · ت'رما نسا- د`· ا·¸ ¸جرلا .¸
,, ر-¹ ا,·- يˆ_ ا«·- ا,·- ·ر· ن, — -·-–- `¸-–- =رف, ل ,, . 
. ·ر´ي ., —·بي . · €ري . نعم,
•· .اس ام يلا ا· نم •· ن-ا ·ل `نم,
· · سا- `داوج اب¯ ., ·ا–· `.يس ابن ام ام يلا نم ¸ ,كي·- - ·لا ¸=· ا ل,لو
ا=ب| ¸=-| ¸`- ,ك·- ا ·_ ا- -تم- _و _ .
.ارش· `’ش· ·, . ¸الا را·. ةشياعم, ··اولا ةاناعم نم .ويبلا ¸¯اشم `ر·¯'
Ž ’يبلا .' .ابس.ا `ح' . ة,س ةي· `روم' ا·,ج داي¸ `ببس . •ارلا, ¸,ت _لا ايا–لا
. .' ا,ج,Ÿ نم `يرت ة'رلا .' نير-¯ · ·`ببس, . ··, ¸ ·`ي Ž ·اع=لا, . •اب`ترم ن´ي
. .ويبلا ¸ ¸س¯لا, ,`يلا .رو`ت _لا ةالا ·· نم •-, . Œوي–لا ¸ابسا نم ر·´`ي
. _لا . .ايلا·لا, ¸اي-ا `›يعن ., . اع., الاح, اع·او, Œرعن .' •اعي~ اي· .¸
. Žاعلا دار·' نم ·,علا _,. .¸ ¸.-
¸ `_لا رم.ا ن· ‘-بلا .¸ اعم ام, . _=-, `.ع–ن, . †-, `ب–·ن `رش, ن-
. ··, ة_.لا .اولا ·· ع, ¸ح ةيج,,لا ة·اولا
ةا·, ع, ¸وي ·¸ . ة´لا ·· ¸ ·`ت ·ب-. ن`` ح, ¸بح ن, ~' ةي-ر' .¸
. ¸ة¯ ¸ ا,عم `’-ا ام •ةس ¸ع,ر' ا,`بحا. ل · =اب· ` ·' ·ج,Ÿ
. ب–· ا·¸ ¸· `’´ت .' ا,ي·, . ·` ج,Ÿ `’ب–· ا·¸ ’´ي .' ¸جرلا _· .¸
. ˜لا `.ا,ار=.ا ن´ت, . `ر·اشلا دˆت, . ةرا·لا '· ¸ح
¸ `يŸولا `ن,ا ¸ا· « ر~ا-ا ي. » · , ´ي -', ب–‡ · · :بحا. ’ي'ر ¸م »
., . , ·يل¸ `’ت ., ·, `عت . ي' , ار.`- ·لوي ام _· عت .' ¸·بي ·· . `_.ي . اب
¸`وعت ., . •ةر· ول, `ˆ.ا ¸, . ير- ام يري . .ار´لا ¸اح ·لاح .,· . ·, ·-ا,ت .'
: ن ¸ .-' ¸م, . رسا · ¸علا, . _ا· · `_ب=لا, . ·ب· · .ا=يشلا .,· . ا,ي·
نزحت ل
300
. ·ي· _·م بتا· ¸¸يم ,' . •انو- ·جا, ¸·اع¯ ’¯ . ·`ع· _–ب ·بج' ,' . ·ي·
. ·, _ب=لا بعل ¸ `_`رت, . ·ل رلا .ير.ت ` _`ت, . ة~رلا ¸ع, ·يل¸ `ر=نا ¸, .:ل `بنلا·
.' ·ا·.ا ¸·', . ر`ب`.لا ¸`–· :ل Œ ر·, . ‰رج ام _· ·ن ·بنا ا·¸ ·ن' ,·ا,
. ·, `_يري ام ‚¸ · ب–· ¸ ¸عي اي· ·``ت
. _,,لا ب–· · ةج,,لا, . لاولا ب–· · `لولا ا,-`ي .' ¸·بي ةلا-ا ··,
·لاح _· ¸,و· ¸م, . •ارعم •امدان `دوعي· . :ل· _· •¸`وعت ., . ¸وي اب _شي ·¯ر·
. ر•´†لا ’·, ·„ ح ¸ ¸ ع· ام _· ة·ا·¸ا ¸ ‰Ÿاج, . •ة„´م ة,اعلا .را. ·لام,
ا·, . ¸عي, ¸وي اب ·و,ا· .اب–· ا,'ر ¸م . ¸ير=لا ا· ر`ي· _· ¸الا `ر·¯',
« .ولاعلا .¸ ا,عي ام, . ` .ر¯· ام ة´ -ا ¸, . ة´-ا _–م `ر`ي· _· . 
*****************************************
-•·ا»ا ‘,ف·لا ¸ •ا-_ ,= ;ا«تنلا ”-
.ا¯ ¸ « _يرالا ¸ .و,و.لا » اول,ن' نيلا ›=بلا ¸·' —عبل ` .ايا´ح, `¸.·
در,' ., . • ·ي· ¸لا ,· _ ام ,·و· ال , . .··لا _·', .ا,وعلا `' ,,مو.-
˜-`ي ., ,لأي . ·· ع, .و.لا .' `ب-علا, . ب`ش-ا _· ,`·وب. ¸ح . • ·ي· ,·
ةداي,, † ر`ي, . `™اتري, `˜نأي ¸تالا `¸-ا ن´ل, . ·ج `’·را· ·ح,ر .. . `.عي .,
نل, •ا,' '· نل ا,ا·' _· ‡ةمر=–لا ا,مو.- _· ة=`لا ¸ولا ·· .¸ . ¸ي´لا
. `,,مو.- ¸ب· ,·`ر`مي ¸„شلا .ا¯ر,, ·ان.ا ران .. . عت
,·. . ةيم' _, نم ·مو.- ¸ي .' ·تا· ¸ابعلا _, .ا- —ع, .' ا· نم `ب-·',
, . ,,ب. , . ,·-· `,يمر ,,`–ع,, ,·روب· نم ,,جر-أ· . _لوي .' ¸ب· او`تام
. ا·رارسا, ˜لا _·ابم _·, .ا`رلا _· ¸,`ي يلا ·راعلا -ا ةرو ا·¸ . ,,·رح'
. ·ينأ~, `·.,·, ·حار, ·,ا.·' ‡‡· ·ن. . `,=·' ,لا _· رر–لا .¸
¸¸·اج نم .ا·.ا _بي . ·•ن `نم ¸·الا _بي ام
¸ ,ك …ي€ب ا,ت,- ¸ق =ي€لا ¸- ¸-انvا ,كي·- ا,=- ا, ·- ا›,و _ .
نزحت ل
301
*****************************************
-....فقو
ة,ولا نم ·ل `_ن' .¸ . ·`مو.- ·ي· ت, ي·,', ·ي· ¸·`, ا·¸ بعل ˜يل »
ا• ¸·شي· . · ,وي·, ·,ون·, ·ن _· ·ر=ن, ·ر´· ˜´عي .' · تداعس ةم··, . ™و.لا
ة,ولا و· _لوي ¸, . ·, ¸, ن ام ر†,ل _ار· ·ي· _بي ·· . ا,م ة,ولا,, . ا,ح·.,,,
ام, . ¸ب· نم `·عس' ا· . `,., ·· _·لا, ·=ح, ·تر.`ن ‚وي =ا, . ·,وي· ™·.¸,
ال ¸_نام . . =ا ي, رلا, ¸ي·ولا ن´ل, . ·ي· ا·ر' نح' ام, . ·, `’ل,ن ¸ةلŸان نم ا,¯ر,'
ةر· ., . ·ل • ةدار¸ ., . ·, •ة·رعم . . ا· ¸·و`ي ¸ح' ¸¯ ا· . _م ال ¸=ع`م ., _=·'
. « =ا, .¸ ةو· ., ¸وح ., . ·ي·
•ااد و·, وعي `نم .ا-بس ا· `بعلا ا· ا,م •¸,ي Ž,
·`ع· ., ¸=• يلا ¸=ع`ي ا=-ا يل ا=علا ن· ·ل·ج
*******************************************
=•† -يص¬= ¸ ب ذت ل
· `يلا· . را´,.ا `رو~, . راي-.ا `رو~, . يلا `ر`و~ · راو~' ة· .ان¸ا, †ر·
ا· `ببس, . ,,ي· .ا,,لا, ,,تا. ¸ا-نا, ,,تاي.- `¸†ت, نير-:ل ةا¯ا-ا و·
يلا _· ,`,–ع, ¸-يل _ا·لا `يلا ا·, . `يشلا ¸`يلا, `¸علا, `.ا-·¸ا و· يلا
ةي.-شل `د•', و·, . :ل· و-, . .ال.ا, .و.لا ةر`بن, . .ا=-لا, .ا¯ر-ا ¸
.,_ي, . `,`,·ا-ا .و´عي ,·, . ,,ن' نم ..,· ةاناع ل اي, . .ال •يوعم `را-نا,
ا· ’يل . ¸.·· ةيشل ·يشم ر-·, . ر-.ا .و.ل ·تو. €رت ,,م `حاولا· ““ .-ا ‚¸
,•علا¯ . ةع·`رلا, `ولا نم ةلا· ·ي· ¸–`ت, رعلا ير·`ت _لا ةح,لا .ا.ل .ا¯ يلا
··´لا ةير~, Œ,ر-ا _راž ¸ .,„ي ..,· .' أجا` ت :´ل . ا·و-, ,-ا, ·ر´لا,
. ““ يلا ةرا¸,
نزحت ل
302
¸·- نم ’ن' :`-· ·ن¸ . `ر-¯ .¸, `ر-¯ ` ¸• - :ن¸ · ¸بس اب :ي· ي¯ألا `ير'
ةرو.لا ¸ .اا ` ¸ي Ž . Žاعلا =ا ¸,ي .' ‚¸ ·د¯ =ا ¸‡ - م ·ن,· . :تار·, :تا.
· €ا· ¸´ _· ا· ¸´ ¸ب=ي ‘ي- . ,-ل ةيجرا-ا ¸ ,كنا,ل|و ,كت·.ل| •ا·ت-ا و
...... _ “” اتار·, اب·اوم, اتا. ¸ نير-.ا _م ¸ن .' `يرن `ن- ا·ا· . ةي.ا
· •ا,`يم .و´ي .' : ال¸ ن`` ح .¸, . •اد`رم .و´ي .' :تو. ¸ا~ .¸ ¸ ¸-و
., = ”يبار† و ا,نا ,ل| `.·ت¬- `رم-و `¸يب `.=„ لا,•لا _ .
************************************
=ا .=ل _ا…تنا ¸ ن,-,…ك'ا
¸–· ¸, . .ايبلا .ايم ¸ ال.ا ’–¯ارت ا·¸ ·`نال يوي . `_`.لا `بي=-ا ا·
. •ا„·م •امرا. •اع~اس
¸وسرلا `بي=- و·  ·تو. _·ري .ا¯ . _¯, ··س¸ا بي=-, . `ب`ح,
=ا ¸وسر يي ¸, ب=-ا,  · =ا ¸,ن', . ¸ا… ن, ˜ي· `ن, `’,ا ·ن¸ . ني`لا ةر.ل ¸ ا,
ر,•· ل,«لاب -ل اور,•ت ال و `ي,·لا =,= 3, · ,ك تا,=| ا,-·رت ال ا, ·-¹ ¸,ذلا ا,,|
نور-شت ال ,تن| و ,كلام-| =,¬ت ن | ¸¸-,ل ,ك=-ب _ . `دو.لا و· ·ن' `˜ي· `نƒ, .
=ا ¸وسر ··, . ¸´بي · ي, ¸ أب-ا, ¸الا ¸,·ا·  . رب‡-ا ة,ا-.لا ·ˆ-أ· . ·· ¸أ·
· ¸ا· ,, -·-ا ¸ه| ¸- ,ه ¸ب — :· ,, . 
. ةراش, ةرالا .را.·
ام`لا .ا,علا €ا· ا- .ا· ا`بت ¸ح .,,-ا Š ,ج ا·
¸م,لا † ·' ةشا· _بت, دا¯ ¸ح . •ارا·, • ·يل •·ما¯ •ار, ¸´بت - ا,· =ا ¸.ر -
_رلا .ا-· . .يعلا . .يرشلا ا,.`ر· ¸ `’ع~ ا·. . ا,ج يري, ا·ب¯ `•` ,· .ا´بلا
 · ¸ ·ر-\لاو اين=لا ي· ا,·-ل =ا·-–م لا =ا ··ا€ لا =ا·ص¬ملا ن,-ر, ¸,ذلا ن, _ .~, .
. ¸بلا _لا ا• .وم,لا ™ر·, . `’نا¯ ا¯ . ر,=لا ر,~' `.را., =ا
نزحت ل
303
’·ا., . `’ب` حر اب `¸ر.ا `,,ي· `’•·ا., . €وبت ة,,· ن· او- نيلا ة··لا,
¸,ن, ·نا-بس - · ´· `ن· `_رلا ,·ات' . ·يل¸ .¸ =ا نم أ-م . .' او†ƒ, . ,,`ن' ,,ي·
. بيرلا _يلا نم .`و·لا ,,ي·
*************************************
-ل ‰اترت ¸ذلا ¸م-لا _·- ¸ر-ا
· ةييت ن,ا ¸وي ي,ي ,علا ¸ :م·¯, :علا=م .¸ · `بيب=لا _ ¸ا· . `¸رم _',ا »
. :· ‚¸ :`¯اح' ان', . :ل· _· `ˆ.' . . :ل· _· `ˆ.' . · ·ل ’· . ¸رلا
· ·ل `’· . _, · ¸ا· ” ¸رلا ’ع·‡· . ةعيب =لا ’يو· `.` ر`س, `’جر· ا·¸ `˜`لا ’يل'
«ا ج·· ن· `_را- ا· ·¸ا· . •ةحار `جأ· . ةعيب=لا ·, ‰و· . ,علا, †ر`ت ¸ن .,· ¸ ال
,كل `ري- , ه ¸ب ,كل ار= ·,,.¬ت _ .
`·`ب·او· `دو- : ب`· ¸عل ¸علا, `·اج.ا ’-. ا`,ر·
********************************************
ءل–هو ءل–ه =من :·
. يلا _·الا _ا.لا ¸علا, ¸ان.ا ة,ام, . ’·ولا را·سا, ةر,ا·لا ‚¸ اجوح' ام
ا·¸ `عن Œوس, . •ةرا–ح, •ة·ا, ةم-, •اي·,, •اعن نير-:ل ·`ن ·وي `عن Œوس ان¸
. •ابعل `جو`ن Ž, . •ا·ب· ` ¸`-`ن Ž, . ‰``س ةاي-ا ‚¸ .أن Ž ان' ا`·
`’-.ت ·وي « ···.ا » ةساس . ¸ي,ر·, ¸ي·ر ,جارت `.جو· `¸¯ر,ل
,·_ س ¸ `.ج,, . .وعم. .,ر„,م .و·,ان ,·' ,,ع- . .اب~', .ا,د', .ا´ح, . .ا·,
·بي.ن ¸·`, اينلا ¸ج' نم نح' نم .' ¸·, . · داب· ¸ =ا ·,, . · - ¸ =ا ةس •اعي~
نم, . ¸Œا-¸, ¸ب.م, ¸ام نم :ل· `¸-ي ام, . راشن.ا, ةر,شلا, Šويلا نم . اينلا نم
· ة,و·لا, رج.ا, ا.رلا, ¸وبلا, _لا نم . €ا·, ا· ا·ج, ةر-:ل نح' ¸ =من : ·
ا_,…¬- c`ب _ ءا=- نا · ا- و c` ب_ ءا=- ¸- ءل–.ه و ءل–.ه _ . 
نزحت ل
304
Ž, •اجان, •اعن ةيرشبل اوم`· نيلا ةر·ابعلا ..,· .' •ا–ي' .ا´لا ¸ `.ج,,
نم ر·¯' ¸الا ا,عس' ,,`تج, - ·ال, =ا, ¸م,لا ر` ي· ,,م †¸-', - ةر-:ل اوعي
رو·ي ,,–ع,, . `ر-ي ,,`–ع, ا·,· . ,,حا,ر' نم ر·¯' نير-.ا ™ا,ر' اوحر·', . ,,ن'
. •ا´`., •اس,, .وشيعي ,,م .,ر-¯, . · تايح نم `ب–·ي, ·ع·ا, نم
’مر`ح, ·م _ _نا, . ان' ’ي, `·و· _ عس ا·¸ ةالا ¸· ام · ¸ن `’لأس,
“” ان'
_`-· . ··ول •اي- . دار' ام نيŸرابلا ..,· نم ¸ح' ¸¯ _=·' =ا .' `.ج,,
. ةر,شلا ¸ ةرا.لا '`وبت نم ,,م, . ا· _عس, ا·دار' ·ن. . ¸,ون ة,اج _· ¸.ح ,,م
=ا `داب· ,,م, . ·` بج', ·, ·ا· ·ن. . ¸الا ج, نم ,,م, . ا• .·, ا,· ‘- ·ن.
·–· .و·بي . =ا .ا • .¸ - ةر-.ا .او نح, اينلا .او _· او .ح . .و-ا.لا
. •اناو`.ر, =ا نم
. ·ير~, ·-,م نم ¸اولا يعلا رو·لا .' · ةلوبلا ة-ي-.لا ..داعلا نم .¸
. ·ر´·, ·دابب `¸شلا _,شلا _م·لا نم •ا =ح `,عن'
نم ·م·س,, •.اح `عس' .رعلا ةري,ج ¸ ,لا ¸,¸ا ¸·ار .¸ « يوسولوت »
. ·بم, `·_.م `Œرعي •ا¯اس •اي.ار •ا·=م ·تايح _–· ¸,.ا .. . _,شلا ¸ا,رلا بتا´لا
. ` ·بم `Œرعي ., . ·دارم نم · ي· `دˆي Ž . ,لا ر·عبم . ةدار¸ا •`,· •ا· _ا·لا,
.ا·¸ا ·ن¸ . ةينان¸ا ·`ش¯ا ¸_·· ¸ج', . ةيرشبلا ·`·ر· ¸ .ا,د `,=·' ¸لا ·
·, . رلا, .ا–لا, `ر·ا¯ ةاي-ا ¸ عي نل · .ا´-ا `—ع, ¸ا· ¸ح . رلا, .ا–لا,
Œر·' _ن. . `· _· ان', . _` بيلاس' ¸ :ل ·`.ر·, . •ا_·¯ نعلا ا· :ي· `.·'
·`·ر´ن اي· ·ي· `-ن ·, . ·†ب- اي· رلا, .ا–لا, ` نم,ن ان' ¸·م _·¯ نم, ¸ن نم
· ¸حولا `•ا·يم, ة لا ر .ا¯ :لل, . ,, ·`ر-و · ,·- — ·ر=و ·•- _=«لاب ¸-–ت ن| ,, . 
************************************
-,·ق =,, =اب ¸-–, ¸-و
نزحت ل
305
نم -س `نم ` :, ر†´ت, ة_ح, . .ا–لا, ¸.ر نم ةداعس ر,=ل •ة.· ا· ` •وس'
· .ا–لا
·`‹ا . `_م. `¸´يرم' `بتا¯ ا,· « .ار-.لا _· ™اير » .ا¯ `.ل,م « _دو, » .
, ¸وسرلا »  «  ·ا· ن~وسا ·, . ‰ر-' •ا,ا¯ رش· ةع,ر', ·٩·٨ ةيلاشلا ةيير·¸ ·
. =ا .,ر¯ي, .ومو.ي, .و .ي . ¸لا ,بلا ¸` ح†رلا نم ¸·و· _م •ا· ‘يح . ةي,ر·لا
.ار-.لا ¸امر ’~ . ةيتا· ة.ا· ¸·وي .ا· `’`ب· · ,,عم و·, ··اشم —ع, ن· ¸وي
ةراح ة.اعلا ’نا¯, . انر· ¸ .,رلا يدا, ا• `’مر, . سولا —ي,.ا ر-بلا ا• `.ˆ·,
. `ر-ا ةأ~, رل · ,ام نم ` Š,·,ي ¸س'ر ر` ع .أ¯ `’ح' ¸ح . ةرار-ا •ةي
· . •ا··~¸ او´شي Ž .رعلا ` ن´ل, . .ولا ‚¸ `Šو·م _نأ¯ ي·لا ر· نم `’حأ·
_يشلا ةيبلا `˜ير ¸ا·, . ¸اش, ¸علا ‚¸ اوع·نا, . `.و´م .ا–· · اولا·, ,,·ا¯' ا,†,·
.,· . •ار´, = `-ا ن´ل, . ¸ .¸ ¸¯ ن .أ, ¸ي- ا¯ · . _·´لا .¸شلا ن Ž ·
. يج نم ا· ا• 'بن .' ا·ا=سا ¸, . ايام ن م ةالا ¸ ¸ع,ر' و- اينل
. .ارا~¸ا `ح' ر-نا· •اموي ةرايلا, .ار-.لا `_=ن ا¯ `· .. ‰ر-' ةداح ة·,
. †,·ا, `¸لا _,انا, . `ب–·لا _.وت, . ´¸~ايحا را~¸ را–-سا ¸ن · `¸اشلا .ا¯,
نل ب–·لا ‚¸ Šا·ن.ا .أ, _,ر¯· ” ¸عن .' _· ا·ام · .ار·.ا نم _-. `’لأس,
ةرايلا ا, `’جرد , `نم, . ¸`-ا, ›ي=لا ‚¸ .ان¸ا _·ي .' ` ¸ي- و· ¸, . •·ي· ي-`ي
.' ’·, . _لا ن· `’¯ .' ’·بل ام ا,´ل . .¸ ˜يل .ارا~¸ ة· _· ير- ¸·,
¸, . ,·,,· ,`,·را· ., . .ار·.ا ¸·ا·ر `نم ¸ح' ةرا `ر·ت Ž •ا–ي' €ا·, . ‡ن · ني¸بلا
“ .ا·لا, .و`نري ,·, . ·ا·.ا _· •ا_س ¸ير=لا .و·ري ا`و–م
. ¸الا .' . ¸`حرلا .ار·.ا ¸, .ار-.لا ¸ ا,`ي–· _لا ةعبلا `·او·.ا _ع·' ·
_لا ةيلا ايا-. .¸ ,· ام . ة,ر,', ا´يرم' ,• ¸- نيلا . ني_´لا, . ¸ولا _.رم,
. ا· •اساس' ة·رلا -ت
نزحت ل
306
. =ا ةج ¸ :لا· ¸, . .ار-.لا ¸ `›ي·' ان', . · ¸لا نم •ا·ي .ا·' Ž _ن¸
.ار·.ا ا• نم,ي _لا ةيˆلا, .,,,,ي ¸الا نم .,_·¯, . ا.رلا, ة·الا, ةي´لا `.ج,
. رلا, .ا–ل ,,لا·ما نم .,ر-ي, .
‚¸ _ر¯ا, `دو·' ·¸ _,· . ةي-ا ب¯ او`,ا.' .ار·.ا ¸ع· ” يري `نم ن´ل,
.داو- •اعبت ¸ة·ابم ¸.ار· ¸ ¸´شت ’نا¯ ا·' •ايج ‰ر' . _ايح `¸رعس', .. .ارولا
ا· _· .و=ي `.رعلا, . •اع·د ·ل `_ي=س' ا· ,' .اب-ا ¸ · ` ن´ت Ž, . ا,ي· 'ر=ت
· ,سا .داو-ا نم .ولا « ر· » ,' «ة`· » ,' « =ا .ا–· » . ’· ام ’ن' ·` ‹, .
’لŸ ام . .ار-.لا _ردا·م _· •اما· رش· ‡ةعبس .ا–نا ع, _ن¸ · ¸ولا ة.·-,
¸ا·م.ا, .,·ا, ا,ي· _ ةيح . _لا .داو-ا ¸,ا·أ· . =ا .ا–· ¸ايح .رعلا .·وم -'
_ت ا· ر·¯' _ا.·' ة· ¸ .رعلا نم ا,`ب¯ا _لا `Šاب=لا ·· ’-·' ل, . ةي´لا,
. .·ا... “ _·اعلا, .ا„´لا Œ.¯
¸- ةا´شم نم `¸-ا ا· او`ت .ار-.لا .ار·' .¸ · ¸و·'  ةلاسر ة.·- .¸,
ن· .ارلا —•ن, . رولا ‚¸ .ا=لا نم ,,جار-¸, . ·ي`لا نم ¸الا ·ان¸ ¸· ·و.علا
‰·ا ¸وسر ا• ‘ع`, _لا ةيولا .¸ . ,,· ¸··.ا, را..ا _.,, . ,,س,,ر  ا,ي·
. ¸يللا, ¸·, .ا–لا, `Œار·ا ¸,· . •ا-¸ا نم ةا-لا Žاعم ا•, . نم.ا, .,·ا `رارس'
:ل د-ل ..اج ةينا,رلا ةلاسرلا .¸ . ة-ي, ™¯, . ةا- ‚¸ ¸عس, . ةيا· ‚¸ ¸و.,,
و¯,ي, . :· ¸,,ي, . :ب· ن·=ي, . €ر~ا- ن´يل . ¸ونألا .و´لا ¸ :ع·وم
نم .لا €رد', . ·دوج, `رس Œر· يلا _ا·لا بعلا .و´ل . :- ¸`-, . :·
. ·تأشن
***************************************
==و _,·'ا
¸ ا==و --| ,·ا ··-„ cلذ·و _ . 
نزحت ل
307
_,`م ة`ي=سولا .¸, . يرت ., ار·¸ ., . œ.ا‡ج ., `و · ·· . سولا ¸ ةداعلا
. ¸س, ` نيد ·ن' ··س¸ا ¸ا.- نم .¸ . ن`ي·ر=لا ح' ‚¸ .`ي‡ -ا نم بعلا `_· `ي~ _ا`,ر
_لا ةينار.لا, . ¸علا ’·ل', ,علا ’~ _لا ةيدو,يلا · ةينار.لا, ةيدو,يلا ¸, س, و,·
¸علا, . ‡لا, ™,رلا, . ¸علا, ,•علا, `··س¸ا .ا-· . ¸يللا ’حر~ا, ةدابعلا ¸ `’لا·
. ¸لا,
:ج :,· ¸`·ت ·· · :تداب· ¸ ةي=سولا . ةي=سولا :تايح ¸ €`عي ا`· .¸,
‚¸ ن¯رت, —ارلا •-, ¸·اولا ™ر=· .- ., .:م,ام, :~اشن _· ¸–ت,
:· ., . •ا``م •ا_ح _ب· :-د ` :·, :لاوم' ` .ت ·· · :·ان¸ ¸, . ¸يولا
¸„لا, رلا `لا ¸, · : - ¸ س,, . •ام,ر- •اموم _ب· . :لاو, •¸-بت, €.ا=·
_· ةا,لا ة=-ا, ةشحولا ةل,علا ¸, . ’·ا,لا :-–لا, _ا´لا ¸وبعلا ¸, . ¸·الا
. `-ا
·· . نير-.ا ةماعم, . .اي.ا _· ,´-ا, . روم.ا -' ¸ ¸ا·.ا `_,م ·` ن¸
. `Œر س, `Œرت ةداي,لا .. . ر` ي-ا ¸.' ·, ¸-–ي ¸•ن ., . ,يلا ¸`ي¯ ا• و=ي ةدايŸ
· .اح’, .اج ¸لا, ¸ - ·لاو -ن›œب `‹¬لا ¸- -ي· ا,ف·ت-ا امل ا,· -¹ ¸,ذلا - ·لا •=,·
¸,ي«ت.- ¸=ار= _ل , ءاش, ¸- ¸ =,, _ .
ر · ني`رشلا ¸, ر`ي-ا .¸, . يرلا ة·يس, ار·¸ا ة·يس · ¸·`يلا ¸, ة-ا .¸
¸, ةداعلا .¸, . ¸لا ¸~ا,, ةداي,لا ¸~ا, · ¸~ابلا ¸, `¸-ا .¸, . ةا·ا-ا `ر, `و`·لا
. ¸و´لا .ا, رو,لا .ا · ني.اشلا
*************************************
اذه لو اذه ل
ر–ي ¸ح _لا ¸ ,- يلا و·, . ة--ا ر`ي`لا †ر' · =اب· `ن, Œ`ر=م ¸وي
· ‘ي-ا ¸, . ·,اد, ·, ,, -م =-ا ءا-`رلا ر= ,, · ·. ·ي., ¸ `.`عي يلا و·, .
. رو,لا, ¸لا ¸, ة·ا-شلا .¸, . ¸-بلا, Œارس¸ا ¸, ·ر´لا .¸ . ·نأ =ا ·., نم ,'
نزحت ل
308
ةولا ¸, ˆ.لا .¸, . :-–لا, ¸وبعلا ¸, ةبلا .¸, . بلا, ة`-ا ¸, ,-ا .¸,
•ر-ا بي,لا ا· نم ¸.¸ .ا~¸, . `و·لا ا· نم `.ي-لا و· .ا,د `و·ل, . Š,لا,
. ¸ .اجر نم ة·را,, . ة`· ة–م,, . ¸·,· `وس و· .ا,د .ا-ل, ¸ =ار`صلا ا....ن=ها
Œ,ي«ت.'ا 6 _لا =لا لو ,,ي·- ب,=€'ا •† ,,ي·- تم-ن| ¸,ذلا =ار= Ž _ . 
*******************************
-.....فقو
..ا·,ر´لا _· ,' ..وب-ا ن· ام¸ . ˆ.لا نم `بع.' .¸ دوجولا ¸ ˜يل »
·, `_=`ي ¸داŸ ‚¸ `_ا- ةلا :ت, . _رلا نم `¸أيلا _·, ,' . .ام,لا `ما ا·¸ •ا.و.-,
· ¸¸اج' نم `Šوي دا,لا, . ا·`رس
™ -·م· . ر·¯' .و´ي .' `ن´· ·, . .·بلا رام ` _†ت
™ -·-و . ·م †,·' ··, ¸ل, •, _ب`ي .' ¸·م . ا,م `,=·' ا,·و· ¸اح ¸ ·ن'
™ cل› ¸-و . اينلا ¸ ¸وعلا .اجر
™ -·-و اي· ¸•-ا نم .ا·لا, ™لا ريو., ·لا · ·م, . ةر-.ا ¸ رج.ا _†ت
. ¸ج, ` ,· ` ¸-ا نم `رج.ا, . ·ي· .وح·
™ cل› ¸-و . `·بحا. `_–ي ¸, . `يي . Š,لا .'
ا·اوس ةن ˆ.لا ¸ير~ ¸ ˜ي· . `ر´لا, ¸علا ا,`حي _لا .اي.ا نم :ل· ر` ي· ‚¸
« · ·,ا .ا·اس ا• _=ي, . ·ن ا• ¸·شي .' ر,ا.ل ¸·بي· . .
*********************************************
ءايلوvا ,ه ¸-
نزحت ل
309
™ ءايلوvا =اف= ¸- ·‡لولا, . ·ارح¸ا ة_ب´ت _· `’·ا,`لا, . •او.ا, .ا·.ا `را=نا
. ة`†لا ,يسارم `رو,ƒ, . ر.لا ةم·س, . ة.,رلا ¸ ¸ولا ةم,ام, . ¸`,.ا `..لا,
ا,ا¯ ¸-ا `, عت, . Œا´لا, ا.رلا, . _عي . ام `€رت, . ¸·-ا ¸¯', . ر¯„لا ةر·¯,
¸•,, . اشل `ˆ.لا, . Œ·-ا `€رت, . ¸لا با.ل `_†جولا, . ا`ي-لا ة··~, . •ةس,
. Œ,رعلا
_¯ ام ا·¸, . •ايم •ار· ., •اي·=م ن· ·· . .و´ي ام ¸–·' ةشيعلا ¸ سولا
نح', . •ةا· ›يعلا ¸ج' و,· . ةشيعلا ¸ دو.لا, _ت', . ¸ر·لا _–·, . _,
. •ةا· .ولا
™ -,افكلاو ¸الا نم ¸´ي ام, . `ن ح `ب¯رم, . ا,يل¸ ي,أت ةج,Ÿ, . `·´ت `’ي,
·Ÿ·لا .ا–·, ةجا-ا `ل
********************************
·.ا,-ب `.ي=ل =ا
·ا· ¸ ·ن' ¸ايرلا ةيم .اي·' `ح' _ˆ-' ···· ةرا-بلا نم ة·و- ب·· . .·
او.- Ž `ن,يلاي, ·اي' ة· او·´م, . :لا داي=.ا .,يري . ر-بلا ‚¸ ¸يبلا ¸·' نم
= `-ت . ‰ر-' ة·و- ,,بنا-, . ˜-ا .او.لا .و.ي اونا¯, . ¸ةحا, ¸ة´‹ _·
¸ا· . ر-بلا ا· نم ,,ب~ _· .و.-, . .,ي.ي ,· ا·¸, . •ة·. ¸.ت ., . •ة-س
.¸ _· ا• .ح ام, . ¸ة·. ¸ج, `,· = ¸.ن ن- “ =ا .ا-بس · ة·و-ا ..,· `—ع,
€ر, .ا=يشلا ,· ¸وسو· ““ ,·`ي. و· ا·, •ة-س = .,-ي . ..,·, . ي.لا نم
‚¸ ا`وت' ر.علا ة·. ع,, . ر.علا ة·. , . ر,=لا ة·. , . ر-لا ة·. او¯ر· . ة·.لا
,·`ح' ا·-أ· . •ةي· •ة,ل,ل ا,ي· ا`جو· . ا,=, ا,`ر,, ا·و`جر-أ· . •ة´‹ ا,`دا.· ر-بلا
·اي· ال, . ا,ي· ا.ح ام =ا اع• ~' ال “ =ا .ا-بس · ¸ا·, . ا,يل¸ ر=ن, ا,ب·, . ·ي,
ا`.وعي · ¸ا·, . ر-بلا ¸ ا• _مر, ة,ل,لا -' , . `ر=ن ·ي· •Ÿرلا ا· .¸ ““ ا,ي· ا•.ح
.ا´لا ا· نم ا, او-را اي· . ة·.لا ا•¯رت .' ع, ال `’.ح ·, ا·-¯ . =ا, . =ا
نزحت ل
310
نم او`,ر·ا , . ,,ي- ¸ €ا· اول,ن, . ¸¸ايم' ة· `.راي ام او-را· . ·ي· =ا اي.· يلا
. ة´لا :ت ن=, ¸ ة,ل,لا ا,جو· ا,=, ا,رب· . ع´لا ة´‹ ا,`دا.· . ةينا ر-بلا
. ·ن,ر·ي, =ا .,ر¯ي, .و.ي ا,,, •.' ع, . •ابي~ •ا·Ÿر ا·Ÿر يلا = `-ا · اولا·,
. .·ا . ة,ل,لا ا,-أ·
.ي¯ ر=نا, . •ا·يب- •ا·Ÿر .ا¯, . ¸ةي.عم ’·, ¸ . ¸ب· ي· `نم .ا¯ .ي¯ `ر=نا·
. •ابي~ •ا·Ÿر _ب.', . ¸ة·ا~ ’·, ¸ ..ا _ب.' ¸ -ل,=_ و -·لا ,ها ت¹ ا- ا, ˆ_ ,,ن| ,لو
ن,,†ا _ -·لا _ ل, ا ن, -ل,= _و -·=· ¸- - ·لا ا·ي ت–ي= -·لا ا ·,.- ا,لا قو _ .  
. ·م •ا_- =ا ·.`و· = •ا·ي €رت نم, . =ا ` .=ل ·ن¸
_ع¯ر ¸.يل ة·و´لا -م ¸-د ·, . ·· =ا ¸.ر - ´¸عل ¸ة., ا· _ر„¯ي
¸· ¸-د, . ¸.' ¸ح _·, `˜بحا . `··· اي · ¸ا· . .ابلا · •ام·· جو· . _-–لا
. -لا •¸· ¸-د ا· . ة·بل ·` بح .ا,ج . •ا·رد ···لا ا· ¸=عي .' `يري . -لا
ا· •¸· _ر-, . ·عيبيل •ولا ‚¸ ·, ب··, ا,س'ر `نم ·ع·ا· . ة·بلا ·ا=- ‚¸ ···لا _ت'
. •ولا ‚¸ `ب··ا · ¸ا·, . ·ر' ¸ • ·جر ¸سرأ· . ¸·ا=- ·, ة·بلا ج,, . ···لا ج,
·ارش· . ·ا=-ا _· `_`ر- ···لا ا· جو· . •¸جرلا ب··, . €ا· ·ا=-ا `_يبي ·عل
.¸ بأ· . •.·ح •ا·رد ·ي=·' .' `’يون `ل =ا, “ =ا .ا-بس ¸ا· . •اي· `ˆ• دا·, . ¸,·ر,
. •امارح .و´ي •.'
· او-را اي', او ح اي', ا,`راس اي' ·داب· ` ¸ح·ي . ¸ج, `,· =ا ` .=ل ·ن¸ ¸ ا- و
›, ا.,,= ,كي·- ا ·· ل, ¸¸م- ¸- ن,·م- ت لو ¸ ن¹رق ¸- -·- ,·تت ا -و ¸ ن|= ي· ن,كت
ءام.لا ي· لو ¸ _vا ي· ¸· _› لا«·`- ¸- c`ب_ ¸- بز-, ا -و -ي· ن,=يفت _ . 
********************************************
¸ ” .ت¬, ا ل .ي- ¸- -ق_ر,و _
·,ا¯ ¸ †¸-ولا ر‡¯‡· ·, « ة` `شلا ع, _ر‡لا» ·جر .' · ·الا ا· `بساي ام
¸ .¸ . · ·', و· ¸·وي .ا· _ب.', . ةشيعلا `.او,' ·ي· `’· ', . ¸ي-ا ·ي· `’·ا.
نزحت ل
311
. بي·ل `˜شلا ’ند ا· . _ا·لا ¸, _·`وج ¸,.ا ·ويلا ¸·', ان' ’يب· · ¸ا· . ,,ي,
_· ا•·ر' · . • ·¯' ,' •اماع~ ,' •ا·Ÿر ال `˜لا, ` ¸=نا, `ب··ا · _ج,Ÿ _ ’لا·
.¸ اي, ¸ ام · ’لا· . ر ب‡-ا ا,`تˆ-', ا,يل¸ `’ب·· . _ ةبير· • ة'رما `.ر¯· · ¸ا· . .ولا
.ر,, ا• `’ب··, . €··ا _· ا•·ر' · ان,· . ا• `¸· · `’· . `’ن' ·, ة´لا ··
,´عم -¯ . · `’لا· . _بير· `.ˆ-', . _نانلا Œ.¯, ا,`ع, •ة,ل,ل ا,م `’جر-أ· . ا,=,
¸ `’ع`سوت, . _اح `’-.', . _ي, :ل· نم `’·', . `ع, اي· `’ي·ا· · ¸ا· . ¸· .¸
. `·_· ˜يل ‚اعت, ·نا-بس =ا `.=ل و,· . ¸·Ÿر
¸ -·لا ¸م· ¸-م-`ن ¸`- ,كب ا-و _ .
¸ ,كل با•ت=ا · ,كب _ ن,·ي€ت.ت ›, _ .
******************************************
¸ .ي€لا ل`ز·, ¸ ذلا , هو _
.ا¯, . ةيدابلا ة,ج ¸ . .ار-.لا ¸ · ·أ, .ا¯ ·ن' · دا`ب`علا نم .·–لا `ح' ا`ح
. ¸·. .ام `˜ل' `’ب··, . ال ةر,ا-ا ` ·ايلا `’ع=نا· · ¸ا· . = •ار¯ا· •ابيم •انا· •ا,ا·
. •ةر=· ول, `- ,· . •ةر`ي, • ة`· .الا ا`لا , . ,,يل¸ `.`ع· . `.ج · ري·لا .' `.جو·
. بي-ا بيرلا ·نا-بس - ة,علا `.ر `.ر¯· . .ال _ا~' _احا, . أ=لا ا¯رد',
’لاس, . `’ي´,, `يي `’ع·ر , . ¸ع¯ر `’ي., ةبلا `’بسا, . `’`ي· `’·
· ·لو· `.ر¯ت, . ¸™ا-,, =ا `’لأس, . ¸·ومد ¸ .....·ا-. ا›, ر==ملا ”ي•, ¸- | _
ا·¸, . ,` ي· ., .ا-س نم .الا ¸ ˜يل, . ¸مام نم `’· .' .¸ و· ام =ا,, . ةي.ا
. ا·.ام `’ل,ن' , . .ا´لا _· `’´حا, . .ار-.لا ¸ _¸م, _ا´م `’=` سوت · ة,ا-,
=ا ان`~, . انأ.وت, ا`·ا, ا,`رش· . انراي ن·, اي· ن·, الوح نم .ار·لا .·ما·
=ا .' `’ع· . -لا, `.`لا ا·¸, . .ا´لا ا· .• - •·ي· `’-را , . ‚اعت, ·نا-بس
· ¸ج, `,· =ا `.-· . ¸ا·, _ ا,·اس ¸ ا, =·ق ا- =-ب ¸- .ي€لا ل`ز·, ¸ذ لا ,ه و
=يم¬لا يل, لا ,ه و -تم- _ رش·,و _ .
نزحت ل
312
ي,ي ., ` •Ÿري ., . ˜ن.ا ` _`.`ي . ·ن,· . ‚اعت, ·نا-بس =ا _· `_ن .' `,. ·ن¸
·ايبن' ح' ر‡¯· =ا, . ‚اعت, ·نا-بس و· .¸ . ‘ي·ي ., `¸عي ., . `’`ب·ي ., `¸„·وي ., .
· ¸ا· ¸ ا, ه_ و ا,† _ ا·ن,-=,و =اري¬لا ي· ن,-_ا., ا,نا · ,,ن, -„و _ -ل ا·¬ ·=|و
_-=ا - ا· ل ا,نا ·و _ . 
************************************
-·- ا•- =ا -ˆ,-
Šاج, . ·`ن `’ع=نا, . ة´م ¸ .ا¯ دا`ب`علا نم • ·جر .' ·`_·, بجر `ن,ا ر¯·
¸· •· _· ر·· ·¸ ة´م ة·Ÿ' ح' ¸ `ر,ي و· اي,, . €··ا _· Œر', . •اي •ا·وج
·.و· · ¸ا· . علا ا· ن· `شي ¸ ¸جر, ا·¸, ·ر‡ -ا ‚¸ ب··, ·`¯ ¸ ·-أ· . ¸˜ين ¸¸ا·
علا -أ· · ¸ا· . •ا·ي _ي=عي .' _· •علا ·ل `’ع·· . •ا·ي ·. نم أ=-' ا· . _
_¸ `,,لا · `’· . •ا_=· ., •ا_ن ., •ا·رد _ س ام, . .¸ _· يوي . . ب··,
_ير `’`ب,· . ¸.را, ب·· ر-بلا ة,ج ب¯ر , . ·م •ا_- _.`وع· . :ل ا· `’¯رت
.الا _=س _· _ب.', . ¸ةبش- _· ¸جرلا ا· ب¯ر, . `.رالا ا· Š`.ت, . .اجو·
امو·, •ا-م ا• ج,, . ا• ‡¸,ن, . ةري,ج ‚¸ ·` ل' ¸ح . • ةر`ي, •ة `· _يرلا ·, `بعت
'رت :' · ةري,لا :ت ¸·' ¸ا· . 'ري -أ· .-.لا نم •ا·ار,' ج, , . _.· .و.ي
. •ا=- `’ب¯ , . ¸ةرجأ, ,,„·' `.-أ· . .¯رلا ان.ا,' `,„ · · اولا· . `,عن · `’· ” .¯رلا
. ¸ ةرجأ, ,,`ع· . ,·ن · `’· ” -ا ان.ا,' ,„عت' · اولا·
”ا,ج,,ت .' :ل ¸· .ا,· ¸„·و`ت, `ر`ي- ·ي· ام ¸¸جرل ’نا¯ •ةيي •ا, ا· .¸ · اولا· ,
ة.· ام ·`’· . ا,ع, ·يع, :ل· •علا `.جو· ا• `’-د, . ا,`ج,,· ·¸ا· .¸أ, . ·’·
·· ¸جر ·جو· .·وي .ا· ة´م ¸ ··ا.' ا·ا,' .' `.ر¯·, . رب‡ -ا .ˆ-أ· ” علا ا·
. ¸جرلا انأ· · ¸ا· . ¸جرلا :ل¯ •اج,Ÿ ·,ا •Ÿري .' . · دو-س ¸ و·ي ا·و,' ‡.ا´· . ·يل¸
·م •ا_- =ا ·.`وع· . = •ا·ي €رت ·ن. . ¸·-ا, `•علا ·ي· ¸-· ل `”ي| =ا ن, ,,
,, ا,`ي| ل, ¸,«, . 
نزحت ل
313
******************************************
=ا ل|=ا· تل|= ا›,
_ن .' ‚¸ ¸ة`سام ¸ةجا- ان¸ . ام _.لا .¸, . `بي- `_ي‹ ·ن¸, . `بير· =ا .=ل .¸
_`ر· ¸, . _ `ب-`ي ,· `.و·د `.و·د · انح' ¸وي ., . `·أن ¸ ن ., . ·و·ن,
., ن, . `.·, . .ارلا ¸ ا·وج, ,, ;ار·Šاو ل:-ا ا› ا, ,, :ت `¸بن, `يعن, .
نم •ةˆ- ال را• ,' . . اب~ ‚اعت, ·نا-بس =ا بي- ¸ح . _`علا .ا.لا, ن-ا .ا‹.ا
‚اعت, ·نا-بس ·· ¸ -يف- و ا-ر=ت ,كب_ ا,-.ا _ . 
· ·أ, أ-لا, ¸,لا ‰ح¸ ‚¸ ب·· •ام • ·جر .' ·اسر —ع, ¸ ةا·لا `ح' ر¯·
¸¯ ¸جرلا ا· ¸,اح, . `.او,.ا ·,ج, ¸ `’·أ· . ةيج ·-· .أ, ب~, . ا,يل¸
. ¸بلا .``س, . ¸ي-ا .راب· . ··راعم „¸¯ _· رم.ا ¸ر·, . ·,ج _رسا, . ةل,ا-ا
·ن,· . €.وم Šدا . ¸يلا نم _-.ا ‘·لا, :ي· · ¸ا· . ¸ا-ا ·يل¸ ا´ش· •ا·ر, •الا· ¸ل ,
· ‘ي-ا ¸ ·اعم ا·, - ‚اعت, ·نا-بس ` ريلا ت·-ت=ا ا›,و — =ا ل|=ا· تل|= ا›, ,,
=ق ¸ءيشب ل, =,-ف·, , — ¸ءيشب =,-ف·, ن| _·- ا,-مت„ا ,ل --vا ن| ,·-او — =اب ¸-ت=ا·
,, cل =ا -,ت· .ا·اشلا ب~, . ¸الا ‚¸ .ا·لا `’¯رت ل =او· · ¸جرلا ا· ¸ا· -
ر-`لا ¸ = `.·' `’¯, . ,لاعلا ا· _ˆ-' ا¯ _-.ا ‘·لا _· `·,اد' `.-', .
. ة=سا, ,,ي,, _ي, ¸عج' Ž, يدا· ¸¸,رعب `’م`ت, . ·اي' ع, .¸ و· ا· . ·و·د',
. ةيلا `,س', _·د ' ان' ·¸, . _ي, ¸ `’•·جو·, ·اي' .¸ و· ام, . ` .ا=-ا ا· ب··
. ¸ةبع. ¸Œ,رƒ ¸ ’نا¯,
********************************************
¸ ·.ا,-ب `.ي=ل -·لا _
™ -يلا€لا ‹·اق=لا
نزحت ل
314
ة'رما ¸اوم' _· ‰·ا - ·ا`‹ ·, - دا·, ¸ .ارŸولا `ح' .' · †¸-ولا ر¯·
·Ÿ`وج, ·ƒ نم ¸´شت, ¸´بت ·يل¸ `’ب·· . ا,¯·م' ردا., ا,·وح ا,ب· . €ا· ¸Ÿو-·
. ¸.ا,,سا, ا,م `:-–ي -أ· . :ي· =ا .و·د. · ’لا· . .ان' ام, .ات ام, Šترا ا· .
’ب·· . ¸ .ا,,سا, ¸وي ·`·, · ت,ˆل ا·, . ¸يلا نم _-.ا ‘·لا, :ي· · ¸ا·,
. ·لاوم' `’ب` س, `ريŸولا ا· ¸ ,`· ·¸ `_.· `’·, .¸ و· ا· . _-.ا ‘·لا _· `’م,اد,
. `Ÿو-علا ·, `.`ر· . ¸الا, ·لاع·' _· ·ل •اري,عت `-`ي •ولا ¸ ,ي·' , . ·` را· -',
. .و´ي ام نح' ·`تجو· . ¸يلا نم _-.ا ‘·لا _ ’., ل “ ’ح' · ·ل `’لا·
· ة,علا †.ر ¸وي ·وي . اتا·,' ¸ `˜ين . ا تايح ` نم ¸¸ا· ‘·لا €ا· .¸ ¸- ¸ه ,,
,, -,ي„|· ¸gا. ¸- ¸ه — -ل رف†|· ¸رف€ت.- ¸- ¸ه — -ي=-|· ¸ ¸·ا= . 
. `.اداح _ايح ¸ ر', ¸ .ا·ا‹ `’ع‹, . • .ا _' _· _ايح ¸ `’ش· ل
··, . .`و·لا ··, . `_رلا ·· . بيرلا نم .ر·' `.ج, ام, . ر·لا ,' ا·ان'
. ‚اعت, ·نا-بس ` .=لا
ا· . _ي-ا ةمŸ' .ا' ¸ ¸ايرلا ‚¸ ا•' نم ة¸ را~ ¸ ¸الا نم ¸ر‡ن _م `’-را
ان`·, . ةرا=لا ¸ ¸¸- ا•' ¸را=م ‚¸ •ةينا •ةرم `دوعن Œوس ان' ان` رب- ' .الا ¸ ا`-ب.'
’,' ¸ايرلا نم ا,ر·ا ا· . ‰ر-' •ةرم ا•-را , . ·ح·.¸ او`·ا=سا ام او`-.',
ر` ش· `نم ر·¯' ¸,ا-, . •ةما¯ • ة·اس ¸ايرلا .ا‹ _· ا, `ر,ي -أ· . ¸¸ت •.' `.·-علا
.ا.', . `_·ا ا,ا.', . ‰ر-' • ةرم ¸-_· . `_ي=ي ·· وب·ا ¸,ا-, را=لا _أي ¸..,ا-
.الا ¸, ا`-ب.', . د,-ا _· ¸يت Šوملا `’ي'ر, . .الا .ا´, `ر·¯, . `راي·.ا _·´لا
¸علا¯ `.ج, ا· ¸.¸ ¸¯ `.ر¯ت, . ر.بلا _ل `نم .ر·' .ولا `ر=ن ¸ر.ا,
. اينلا `¸-ر, . اينلا ة ·ات ا·,· . ةر-.ا ‚¸, ¸ج, `,· =ا ‚¸ `بلا ¸-را, . _ا.لا
· ر`ر´ن ان•-', . اينلا ةدا·Ÿ, =م-ا -لو c·'ا -ل — -ل c,ر= ل ·=-و =ا ل, -ل, ل ,,
,, `ر,=ق ¸ءي= ¸· ,هو ا,`,-ي .' ¸الا, ` .,ي •نم `_ب¯ ` _ي ·ا·, . ¸ •دا. ¸Œا· ¸ .
. ·ل او`بيي •.', `·,ر·ي •.', . `·و·ي •.', =ا ‚¸
نزحت ل
315
·,·' ¸الا ن· · لا ر¯· ·, ¸ ¸,`=لا -ل _ص·¬- -·لا ا,-. c·فلا ي· ا, ,· _ ا›œ· _ .
دوعن, . `’·, .¸ و· ام, . .ا·لا ¸ ا`--', . ·ا·د ا·¸ ر=–لا `بي- يلا ان`و·د,
. روبلا نم ا` جر- انأ¯ ا•ل,ن ا· . ··, ب,· . ةرش· ةينا·لا, ةرش· ةيدا-ا ةرل
=ا .=ل ,=·' ا· . `.ابلا .ر,ƒ, . `Šوملا ’ج, . `’نا¯ ام ‚¸ `¸ولا .دا·,
. ‚اعت, ·نا-بس
ا, ¸- `ر`. ¸ =ا `ب=ن `,¯ `·اين اناي·, `’لوت •.,·
ايس ¸-``ي •.' ر-بلا ¸ ·و·ن `·اي.· ¸~اشلا ‚¸ اعجر •.,·
¸ ة·د ¸, ¸نم' ¸ `ولا `ب¯رن, =ا ·ا-ا .. ا•=س ام,
. .¸ ˜يل . ·`يا·, . ‚اعت, ·نا-بس يرابلا `.=ل `·ن¸
**************************************
« • -«·ا=لا تقو ا·ل ¸- »
.' ` .ر¯· د·بلا ¸ ر`.ت `’نا¯ ة·· ةيرج ¸·, « ,ي.لا » ةيرج `.ر¯·
. ا¯, ا¯ ة·الا ¸ ةرا=لا Š··¸ ·وم .' ·تلا, ˆ-', . ر·ايل ,-ح ¸شمد ¸ •ا`,ا
ة,,ج' ¸ ةيولا ¸اوح.ا ·† م' `’ع‹, . †.اشلا ا· ·ان, . `’·ولا اند ا·¸ ·=·وت • .' ا,ي·,
_· `’أ· . •ة` يمر ..او· €ا· .', . `,ا· `ولا .', .اجو· ™ايرلا .', . ···¸ا
_· `·اي . `ولا .. . ةحرلا ·توت .' ا,م • ·م' ·`=ي' ا· . ا,,ا, `’-, ا·يح,
’ع·' ·, . `’تا· · ةحرلا .' ْ نم `.¯أت ا· . ¸را=لا _.ولا `نم ’•·ا-, . رلا
. · ار· ¸ •ا`يم ·`تجو· ·=·وت ا,,ا ‚¸ `’ت' . ا,,ا¯ر, ةرا=لا
¸ ·.ا,شلاو ”ي€لا ,لا- _ل , نو.رت ,· ,كيقا ·- -نœ· -·- نورف ت ¸ذلا =,ملا ن, ¸ق
ن,·م-ت ,ت·· امب ,ك·`,·ي· _ . 
. _‡·, .ولا ¸, .ولا نم `ر·
. « ` ¸ير~ ر-بلا ¸ ¸جال » · ةماعلا ’لا· `·,
. .ان¸ا ¸ي .¸ †يأ· ¸ج.ا ر–ح ا·¸,
نزحت ل
316
*************************************
=,'ا ¸صق ¸-
·ل ¸جر ·اشلا ¸رأ, .ا¯ ·ن' · ·تا·اشم, · تا·ا‹ ¸ ي,ا==لا ¸· `_يشلا ر¯·
.اوم·ل أ`ي,م `›عن ةرايلا ر,ƒ ¸ .ا¯, . ةرايلا ر,ƒ ¸ ¸جر ·عم ب¯ر· . يرول ةرايس
ب¯ارلا ا· ·ا· .الا ¸اس, .الا .ر=مأ· . ةجا-ا ’·ول `Šار ›علا ا· _·, .
., . ›علا بنا- ةحاشلا ر,ƒ ¸ ع.· `ر-¯ ب¯ر, . Šارشلا, _=·ت, ›علا ¸ ¸-·
¸ ·ح, ·ن' †ن=ي _ا·لا `ب¯ارلا ¸جرلا ا·, . ‘ي·لا ¸,,ن `رسا, . •اح' ›علا ¸ .' `,عي
ال, ” . ·' ‘ي·لا `.¯ • ¸· · ‰_ل . ›علا نم ·ي ¸جرلا ا· _ر-`ي •ةأ-·, . ةرايلا ر,ƒ
ا· .' `نƒ, . `Œو-ا, `Š,لا, `_·ا _ا·لا `ب¯ارلا ا· -أ· . ا• `™وي -' ·ي _ر-'
. .ا· ·س'ر `·' _· _·و· . ةرايلا نم س, ·ن ¸· . •ا`يح دا· · ’يلا
. ةيسولا ·• `.ولا .و´ي •.', . ةير=لا ·• ا· ¸ج' .و´ي .' =ا ب¯ ا´·,
`ر·, ¸ .ا–, ¸.¸ ¸¯ `ˆ· †ي' `ˆ· ايالا,
ر=ي ·ن', . .ولا ‚¸ _عي ·ن', . .ولا ¸- ·ن' •ااد ر¯ي •.' بعلا _·,
بلا~ _' ` ن, †¸· ا·ا· _لا ةعارلا ةارلا ة´لا نح' ام, . .ام ™اب. .ولا ¸.ر -
· ¸وي و·, - ·· =ا — ·رب=- ت·ت_ا =ق اين=لا ن,و — -·,«- ت·ت_ا =ق ·ر-ƒا ن, ,,
ا=†و — با.- لو ¸م- ;,يلا نœ· — اين=لا ءا·ب| ¸- ا,ن,كت لو — ·ر-ƒا ءا·ب| ¸- ا,ن,ك·
,, ¸م- لو `با.- .
د`-`ي .', . ·لاح نم _.`ي .', `,,-ي .', أ`ي,ي .' .ان¸ا _· .' ان`يي ا·,
. ¸.ي=ل ¸,ي=· ¸يو· ¸<ر¯ `.ر _م ¸ماعي ·ن' ,عي .', . ·,وت
ران¸ .ول ˜يل, . ¸ما- ., . •اح' _ا- ., . ¸ح' _· .·أي . .ولا .¸
.¸الا ·, `ˆ• ر´بم ¸ =,مت ¸¸ _| ` ¸|ب `¸فن ¸_=ت ا-و ا=† ”.كت ا›ا- `¸فن ¸_=ت ا-و _
*****************************************
¸ ن, -=«ت.ت ال و - -ا= -· - نور-|ت.ت ال _
نزحت ل
317
.ا¯, . .ا¯رلا, •ا·يم .ا¯ •ا.ا, .' · ·تا·اشم, ·تا·ا‹ ¸ •ا–ي' †ي,ا==لا ر¯·
ا· `.·' · ¸ا· ” `.ت ,ل · `.ا¯رلا ·ل ¸ا· . .·, ةأ-·, . • ةر`ي, •ة`ي `’ي ·اس
· اولا· . ·يل¸ ا,ر=نا · ¸ا· . •اح' ‰رن . · اولا· . اعم ب¯_ل ·ي, `_ش`ي يلا _ب´لا _يشلا
“ ¸الا نم •اح' ‰رن . =ا, · ,, ¯ اولا· . اعم ب¯_ل ..ا ¸ب·' و· · ¸ا· “ •اح' ‰رن .
. ·ترايس عم _· `¸الا ا· .ام ةأ-·,
. •اببس ا· .ا¯, . ·`تا·, `’ ح, . ·` `يم `.ر–ح `ل ¸ ل ,,·„| ءا„ ا› œ·
ن,-=«ت., لو --ا= نور-|ت., _ .ا=م نم ·ب· `_-ي, . Œ,ا-لا نم ن` ب- .ان¸ا .¸ .
. · ت نم¯لا, ا·¸, . ايالا ¸ او¡ _.ا· ¸ق ا,·تق ا- ا ن,-ا|| ,ل او=-قو ,,نا,-Š ا,لا ق ¸,ذلا
_ق.ا = ,ت· · ن, =,ملا ,ك.فن| ¸- _ . ¸ج, ` ,· =ا .ال ¸ ` ر´ن . ان' اي· `بي-علا, .
. Œ,ا-لا ¸ ا`ع·, ا· .¸ ا,م ¸ا-ر.ا ة.· ¸ ., . اينلا ةراح ¸ .,
*************************************
¸·-لاب ;ا.„vا ت¬= اsر·
¸او~ `.اوس ·ي· ` .رم, . ·ي, ¸ ع·أ· . ¸شلا ·,ا.' •·جر .' · ر`يلا ¸·' ر¯·
·وي .ا· ¸, . ·.ا,', ··' او·,, . · ج·· ¸ .اب~.ا ,- ·, . ابح¸ا, ¸أيلا, ¸لا نم
·س'ر ‚¸ `’تأ· . ·نا´م نم €ر-ي .' `_=ي Ž, . ·ل¸م .س نم ` .ر· ·ي· `’ل,ن
. ·س'ر •اشم ‚¸ ·يم· ¸~' نم ·` ج `,·ا· . ¸.ا·ل ·`·ل, ¸.ا,ر. ا,س'ر, ·`,ر.,
¸جرلا `—ي, . ·ج .ا-' ¸ _ي .اشلا, .ر`بلا, ا·¸, . · ا–·' ¸ †.ت ةاي-ا, ا·¸,
. ·لا~', ··' _أي, . ·,ا, `_ي , . ··ر· ¸ ¸ش· , . ·يم· _· `.ي , . •ا=يشن `دوعي,
. رب‡-ا ,·ˆ-أ· . .وع.`ي ¸و·لا نم ا,دا¯, .و·`.ي اونا¯ ا· . •ا·ا, ¸جرلا ا·,·
““ ا· ¸ ¸جرلا ا· _·· ¸عج يلا .ا-ب·
·-`ي •ا`ماس •·`.م €ا· .' ر‡¯·, . ةلولا •`.· .اب~.ا —عبل ا· ` .ر¯· ·,
. .ولوشلا ..,· ·, لاعي, . ´ي,اي¯ ¸.ي-,
نزحت ل
318
. .ا,د ·ل ¸,ن', .¸ .اد ¸,ن' ام . ··· ¸ `.ي=لا ¸-·
****************************************
=ا-ار· ءايلو:لو
. =ا ¸يبس ¸ ·ا-يل ¸اشلا ‚¸ ب·ي · ¸ع,الا نم `·ا,لا `,اعلا ,ي' ن, ة. ا·
. •اي.م ·وي, . أ`.وي, ر-شلا ¸, ¸-ي, . ا,ي· ¸.يل ¸ةيا· ‚¸ `ب·ي· ¸يلا ·†–ي,
·† بت ¸ ة., . ·, `ر,ي, . ·ت·. ¸ و·, « ة. » نم ` .ري, . `رسا¯ `س' ·ي· †,ي,
.¸ · س·ل ¸وي , . ¸ع¯ر نم ,ي' ن, ة. `,„ي, . ·ر¯·, ·ت·. `_=ي Ž, . •رم
نم ب··, ·ي· `س.ا _-رأ· . _ر ¸جان' _•¯رتا· رم`,`ت .¸, . _•´· ¸, .رم ' ’¯
. ¸.ي ة. €رت, . .ا´لا
ن· `رو¯م ا·, . _يرالا ب¯ نم ا·_·, « ةيا,لا, ةيابلا » ¸ ر=ت .' :ل,
=ا ¸وسر ‚وم «ةيس»  ¸حاس نم `·عم ة•·ر, و· _ت' ·ن' . ة,ا-.لا ,جارت ب¯ ¸
نم ان' `س.ا ا,ي' اي · ةيس ¸ا· . ,·`يري ¸¸ب`م رسا¯ ¸سأ, ا·,· `ˆلا اول,ن ا· . ر-بلا
=ا ¸وسر .ا-.'  س.ا _لو· . اي· :ل ¸يبس ., _·ر ..,·, . ·`مدا- ان',
. .ا´لا Šو,ر ا• ·· دا¯ •ةر• 'Ÿ ر'Ÿ, . •ا,را·
,شي ام ·- ¸ =ا ن` س ¸· .¸, . `ر,ا´م .¸ ا·` ر´ي . .اح.ا, `_ا·ولا ··,
ن´ل . .ابلا ا· ¸ ة,ا·لا ة-ي-.لا ¸.لا .ارش· `.`در,. ·الا ¸و~ .ول, . ا· ¸·ب
,· .¸ . ةبا· ·· `بي·ت . •اي´ح •اي=ل ا`,ر €ا· .' ,عل . ‘ي-ا ا· نم •ةل.د :ي´ي
· ···~ا, ·دو,, ‚اعت, ·نا-بس ·=ل, . ¸الا ` ¸ح·ي =ا ¸ ا ل, ¸-·ا ·· • ,•ن ¸- ن,ك, ا-
ا- ¸,| ,,-- ,ه ال, ر· ·| ا لو cل› ¸- _ن.| ال و ,,=.ا = , ه ا ل, ¸-.م- ا لو ,,-با_ ,ه
ا,نا · _ . 
*****************************************
ا=ي,=و :ي·و =اب _ف·
نزحت ل
319
 
.ل' ·.ر`ي .' ¸ ¸جر نم ب~ ¸يارس¸ _, نم •·جر .' · ·-ي-. ¸ †يرا-بلا ر¯·
· ¸ا· . •اي, =ا, _¯ · ¸ا· . =ا .¸ `·ا ¸عم ام · ¸ا· ” `·ا :ل ¸· · ¸ا· . ¸رايد
.ل' ·ا=·' , . •·ي¯, =ا, _¯ · ¸ا· . =ا .¸ ¸ي¯, ¸عم ام · ¸ا· ” ¸ي¯, :عم ¸·
ا· . رايلا :ت ¸ ` ر· ا,ي,, . _`م ¸ج', `·وم ا,ي, .ا¯, ¸جرلا ب··, . رايد
يري . ر,لا _~ا _· .·و· . ¸,.ا ا,بحا.ل ا·يعيل _نانلا `بحا. _ت' `·ولا .اح
· ¸ا· . · - نم `- ,· . • ·يو~ •ا·, ¸,, ¸يلا _ت', . •ا·ي ج, ا· . ·يل¸ ·` ب¯ري •ا,را·
·` ·„, `,,لا . ’ن' .¸ `.ج, ا· •·ي¯ _لأس, . ’ن' .¸ `.ج, ا· •اي, _لأس ·ن¸ `,,لا
ةبش-ا -' , . •ةلاسر ا,ي· ب¯, . ا,ي· _نانلا ¸-د', ا·ر· •ةبش- -' , . ةلاسرلا ··
€ا· _ر-, . ‚اعت, ·نا-بس =ا ةياع,, . =ا .=,, . =ا .·,, `’ب·· . ر,لا ¸ ا·امر,
ج, ا· ر=نا, ر,لا _~ا _· .·و· . ·بحا. ·وم `ر=ي ¸,.ا _نانلا `بحا. ¸جرلا
ب··, ا·-أ· . _نانلا, ةبش-ا ·ل `’.رع· “” _ي, ¸·. •اب=ح -¯ . ,ل · ¸ا· . •اح'
. ةلاسرلا, _نانلا جو· ا·ر´· . ·ي, ‚¸ ا•
. ` ··` · ¸ =ا ‚اع· . ةلا¯ولا ‰`د' ¸ي¯ولا .., . .ا·' ‚اعت, ·نا-بس ي,شلا ..
¸ ن,·-–ملا ¸ ·,تي ·· -·لا _·-و _ .
¸ _·-–- ,ت·· ن , ا, ··, ت· -·لا _·-و _ .
********************************************
**
-....فقو
· `يبل ¸ا·
ا,•`ح ا·¸ ˜لا .¯ا· •¸م.ا, ير` ,`ي ˜لا •`. .¸
· †_بلا ¸ا·,
•ةحار `,·ا, د,´لا :عب~ `·' ™`,لا نم ¸.¸ش, ` ·• „·, `,-
نزحت ل
320
` ن´ي· €ا· ·ي=·' ا·¸ `ن´ل, _لا نم `·اع=لا _=ع`ي ام راب
· ¸بشلا ن, ¸· و,' ¸ا·,
¸·ي· `˜لا _بت ,لا - .ا·ولا, -`ت رالا .ا,
ا,``ت ·· `—لا ¸أيلاب· .اجرلا ¸و~ ا· `د· .,
.ا-ر ا·ا ¸ ا·`·, .ا-رلا ¸ اشلا ا·`ر„¯·,
ا·, ا· ا,`ح·. †ع`ي .ا,لا ةع‡`م بي¯رلا,,
*****************************************
·,-=لا با•ت.- ¸كت cم-=- ” ||
·, . ةلا, نيرشبلا ةرشعلا `ح' و·, . ةي-ا ·· `€ري ¸ا·, _' `ن, `عس .ا¯
·ل ا·د  . _ب.لا ¸‡‡¯ ·` تو·د ’`بيج ' ا·د ا·¸ .ا´· . ةو·لا ة,اج¸, ¸مرلا دا,
. ة·و´لا ¸ ¸عس ¸`· ن· .ولأي ة,ا-.لا نم •اسان' - ·· =ا ¸.ر - `ر· ¸سر'
_ولأس ام' · ¸ا· ¸جر ·ا· . ¸˜` ب· _بل ´¸ح -م ¸ او` ت' ال, . •ار` ي- ·ي· `¸الا نأ·
· `عس ¸ا· . ةي·رلا _م ¸ش· ., . ة`يو`لا, `,´- ., . ةي–لا ¸ ¸عي . ·ن,· ” ¸عس `ن·
ا· `ر`` · ¸ا=· . ¸ل ·`.`ر·, . ·ر· • ¸~', . ·ر., ,`·أ· •ةع‹, .اير ا· ·ا· .ا¯ • .¸ `,,لا
. ة·و´لا Šراو ¸ `ن`·,·ي, يراو-ل `¸`رعي -', . ·يي· _· `·ابجاح س, . ¸جرلا
. ¸`عس ةو·د _`,ا.' . . .وم `_ي · ¸وي,
.ر =ا €رابت . · دو·وب •وولا, . ·عم ةيلا •., . ¸ج, ` ,· =ا, ¸ا.ت.ا ·ن¸
. ¸لاعلا
-·· =ا ¸.ر •اي· †ب`ي ·ا· •·جر .' · ‡ا–ي' ع`س ن· · «.·بلا ···' _س » ¸,
اب ·ي¯ا ,,لا · `عس ¸ا· . ,شلا, `بلا ¸ ¸جرلا `رسا, . ¸· ن· `عس _·ا· .
¸, نم ¸-ي -', . .¸ _· يوي . . •ا·رم ¸ب·أ· ة·و´لا نم `_ع, ¸=نا· . ’·
. ¸الا نم ‰'رم, ¸,شم ·ام' ·· ¸ح ·`ي- ·ساد , . ¸جرلا ‚¸ ‡¸., ¸ح ¸الا
¸ .ا,=| لا ;,«, ;,,و اين=لا ·اي¬لا ي· ا, ·-¹ ¸,ذ لاو ا ··= _ رص··ل ان, _ . 
نزحت ل
321
. ·يجات, ·و·· :` ,ر دو·وب •ا·و,, •انا·¸ داد,ل ¸.لا ·· :ل `¸ر·' _ن¸,
· ¸ا· ¸ي¸لا ,´- ¸ €رم' · ·ن', . ·نا-بس ·=ل .=لا .' ,عت, ¸ ”•ت=| ين,-.ا
,كل _ .  ¸ نا-. ا›, gا=لا ·,-. ”ي„| `”,رق ي`نœ· ي`·- ¸ .ا,- cل|= ا›, و _ .. 
ةيا· .¸ ··· ¸ ام, `ن-ا ب··, . ·, ›=بيل `ير.بلا ن-ا `_ا`--ا _·سا ل
_علا ·تا., . ن-ا ·ا‹أ, ` .,ي, . ·`,ر و·ي -أ· . =ا ·و, `•وولا, . =ا `.=ل, =ا
_ا--ا أي· ·, .¸ `ن-ا ¸., ا· . ب·رلا ·ب· ¸ `Œي, . _ا--ا ب· =ا ¸`و-ي· .
ب`ي=` ي -', . ريرلا _· ·عم · ج', . ن‡-ا ¸بسا, . .ابلا ‚¸ ·ا·, . ·لابس.
. ¸·لا, ة,علا `.ر `_-ت .¸ و· ا· ““ .ا=-ا ¸ ·ل `¸`ي, . ·, `¸·ري, . ·ي-
¸ . ر`-بلا, `ˆلا ¸ . .اوي-ا Žا· ¸ . .ان¸ا Žا· ¸ . Žاعلا ¸ يري =ا .=ل .¸
. ن¯الا, €ر-لا ¸ . را,لا, ¸يلا ¸ ن,,«فت ل ¸ك.لو ·=م¬ب š`,., ل, ¸ ءي= ¸`- ن,و
ا_,ف† امي·- نا · -ن, ,,¬ي,.ت _ .
¸, . ¸الا, ¸ي _ر- . _=لا ¸=م _,' · ··لا ·ي· .ايس .' · `_.
¸=عي يلا ·ل¸ا و·ت . ة,علا `.ر و·ت ا,يجر `’ع·ر · • ة· ‰'ر ¸.لا ‚¸ · ي, نم ·ير~
. ,¯_· .ا·, ,`ي¯ · ا,` دو· . `¸الا ا,† ي' · .ايس ¸ا· . ‘ي·`ي, `.=ي, `_·,
. `··لا ·ي· .ايس ا,م·¯ ,,· _لا ةلا . ةلا :ت .ا·, `ر,ي ‘ي·لا -أ·
· ¸لا Žا· ¸ ا·او-' ع· . را`رلا ·شي- `.ج,ي و·, ¸ ا, ·-.ا ¸م·لا ا, ,| ا, -·من تلاق
نور-ش, ا ل ,هو ·.,·„و نامي·= ,ك·م=¬, ا ل ,ك··ا.- } 18 { ا ,ل,ق ¸`- اك-اˆ ,.,ت· _
. .ا,ا-علا ·· بب, ‚اعت, ·نا-بس يˆلا `.=ل _أي .ايح.ا نم _·¯ ¸ .
. `_¯`ر `_وي .ول . _·ج, _`, ·, ,, · ¸وي =ا .' ¸س· ¸ _عي و,' ر¯· ·,
. ,, .الا ر• =· ,´· `’عل . `_`ت`ر `,ا•, . `_`.`ر ¸ا~',
********************************************
-`ب_ =م- š` ,., ل, ءي= ¸- ن,و
. ·لا- ’ب-', . `·.ول ` ن··', . ` ·`,ر Œر· روي=لا Žا· ¸ د·ا .¸
نزحت ل
322
.ا¯, . ةي•رالا _الا :ت ‚¸ `’,نا, . ةيو=لا ة.لا :ت ’نا¯, . `··ا ب··
.و·ر· نم _¯·' د·ا “ `بي-· · .اعلا `—ع, ¸ا· ¸ح . ·` ,ر Œ ر· يلا `را=لا ا· ا,ببس
·`نا·¸ ·ع· . .ا-رلا ¸ ·`,ر, نم¯ `··ا, . ة``شلا ¸ ·` نا·¸ ·عن ا· .ا-رلا ¸ ر‡‡¯ .و·ر· .
. ة`شلا ¸
· ¸ا· `··ا ¸ ء”¬لا _ر¬, ¸ذلا -·ل او=•., ال| ...... _ · ¸وي .و·ر·, . ¸ ا-
......¸ري† ¸-ل, ¸`- ,ك ل تم·- _ ,,·' ةلا, . ·م _¯·' ··ا .ا¯ نم `¸شلا .¸ .
. _لا ن· ·` حراوج `’=عت, . · لابح `’ع=ت, . ·`بس `’ƒ' نم يبلا .¸, . ·م ا·_.ل
¸ ا,ب ن,-م., ل نا›¹ ,,ل و ا,ب نورص,, ل `¸ي-| ,,ل و ا,ب ن,,«ف , ل ` ب,·ق ,,ل _ .
ةي·–لا ةرش-ا ,´ت ` ¸ح·ت ·` يا·, . ير- ·` _-, . يري =ا `.=ل ¸-لا Žا· ¸
بي=لا _· .¸ `_ت . . ا,·Ÿر `˜ت . يرابلا نم ¸_-, ا,`ي- نم ` ¸=ت . ةي´لا
·`ناول' ¸ .ž ¸.ارش, •ة`- `دوعت . ر`·`,لا `¸شعت . د,رولا, `,ي· . ¸يحرلا †¸· . ر·ا=لا `¸لا
. ا, بس ¸ `را- ., . ا,ير~ ¸–ت . . ‰ر-' ¸ةي- ‚¸ . ا,ي- ‚¸ `دوعت . ¸ال .ا ·ي·
¸ Œن,=ر-, ام-و ر•شلا ¸- و ات,يب لا,• لا ¸- ¸ذ¬تا ن| ¸¬·لا _ل, cب_ _-و|و 68 {
-نا,ل| `. ·ت¬- `بار= ا,ن, =ب ¸- _ر¬, :ل› c`ب _ ¸,= يك·=ا · =ارم·لا ¸ · ¸- ي·· ,·
نوركفت, ¸;,«ل - ,ƒ cل› ي· ن, ‘ا·· ل ءاف= -ي· _ .
€ا· .' ,عت .' · ˆعلا ·· نم, . ‘ي-ا ا· نم, . ¸.لا ا· ` نم :تداعس .¸
:ي· .', . ·ح, `·لأت, . ·ح, ·وجرت, . ·ح, ·و·· . -ا حاولا = •اي- •ا=ل
.', . ·ر´شت .', . ·ل -ت .' `ي,الا _`,`لا ¸, . „_ا,رلا •ا·يلا ¸ ‡ ¸,ن •اي·ر •ابجا,
. ,-–لا Žاعلا ا·, _·´لا رشبلا ا· .' ,عت •.' :ي· .¸ . ·يل¸ : ب, ·-ت .', . ·.وت
,,·Ÿر .وب=ي ,·¸ . =ا ‚¸ .وجا- ,,¯ ,·¸ . `¸¯ام ,·¸ . •ا·ي =ا نم :· .و·`ي .
=ا نم ,,ب.ام, ,·اوم', ,·.اي', ,,ي·ا·, ,,`-., ,·داعس .وب=ي, . .ام ™اب.
. ¸.¸ ¸¯ ` :· يلا
نزحت ل
323
¸ =يم¬لا ي·€لا ,ه - ·لاو -·لا _ل, ءار«ف لا ,تن | ‘ا ·لا ا,,| ا, _ ,عت .' :ي· .¸ .
:`-· ., . : =- ., . €.وي ., :ي- ., . :ن`ر.ي ., :ي,ي . ·ن' ¸يلا ,·
¸ا,لا, ةي·ول.ا, ةيناحولا, `.رلا درت, . بلا ·ا-ا ` حوت .' :ي· .¸ . =ا .¸
_ا- _الا .', . ¸لا-ا ‚¸ `_ا- •و-لا .', . رشبلا ر•· ,عت .', . .اجرلا, ةناعس.ا,
.ابلا, ن·لا, ةولا, . `يولا ‚¸ `_ا- .يع–لا .', . _·لا ‚¸ `_ا- _لا .', . ¸·ابلا ‚¸
. `·` ح, =ا ا,´· ة=لا ة`,علا,
. :ل ر‡‡ · ·تر·سا .¸ . ·يل¸ . ·يل¸ ¸بلا, · تدابع,, ·,ر, `عسا· . :ل· ’· ا·¸
·تر.سا .¸, . :·Ÿر •Ÿرلا ·م ’ب~ .¸, . €ا=·' ·لأس .¸, . :ي· .ات ·يل¸ ’بت .¸,
. €داŸ ·تر´ .¸, . €ر.ن
******************************************
¸„و ز- =ا ¸- ¸_ا
·Ÿاول نم ¸=م¬sو — ا·,. ;:=Šابو — اب_ =اب تيˆ_,,  ,, اي,ن :`,ر ن· _.رت .' .
. ·`ر`م, · و` ح . · ر, ·_- . ·ر·, ·ا–, _.رت, . ·ما´حأ, _.ر· . ‚اعت, ·نا-بس
· `ب`-‡· _.رت .' ¸·, . •ة-ي-. `’يل رلا, .ا–لا, .ا·¸ا, ةيان.ا .¸
. بعلا .أ نم ˜يل ا,· . :`يم, €دارم .لا- ا·¸ `-ت, . : تاب·رل .ا–لا ة·اوم
’·, ا,`نا·, ةعلا ¸ ا,`دانا, . .·بلا ¸ او=-س, .ا-رلا ¸ ,,`,ر, او`.ر •امو· .¸
. ةلا ¸ ا ين=لا ر.- -,„ و _·- ”·«نا -·ت· -تبا =| ن,و -ب ن|م|ا `ري- -با =| ن œ·
·ر-\لاو _ . 
. ¸¸ل `رد, . ¸‘ي· ¸,¸, •ا·ر ··س¸ا ¸ ا,`ج, ا·,· . .و` `ي `.ار·.ا .ا¯ `ل
. ,,يد _· او=·اح, ا,`دانا· . ¸ر`ي- `نيد ا· · اولا· . ¸بش· ’`بن,
. _·رل .ا·, ¸اوم.ا ¸ •.·-.ا, •ا,`ج, •ا=`-·, •ا·اج . ‰ر-.ا ا,`ج, ا·,·
. ,,يد, ,,لاسر او¯رت, ,•ا·' _· او`.´ن
نزحت ل
324
,· =ا ن· .و.ري •اسان' €ا· .¸ . ˜ل ةب·رلا `··س¸, . ‰و·ا `··س¸ .·¸ ا·
.وعي . •اناو.ر, =ا نم •·–· .و·بي . ·,ج, .,يري . =ا · ام .,يري ,·. . ¸ج,
. ةر-:ل
•الا-, •ا,ر `,,لا :, اي.ر ايدا·, •ارون را-لا _=.لا,,
ا·_س `¸حولا ,=ن ةايح ا`م,· ايدا·.ا † ر`ي . `.و· .¸,
ا• _.ري . , . ة لا ةنال ·يب-, ةم-ل ·ي=.ي, ة`يدوبعل =ا ·`-ري نم .¸
· `يمر`لا €··ا, ي,.ا ولا, `¸يح و· . .ابج.ا, .ا=..ا, _يرلا ¸ ·ا ·يت¹
¸,وا€لا ¸- نا ك· نا =يشلا --,ت|· ا,·- _·.نا· ا·تا ,¹ _ . ¸ اري- ,,ي· -·لا ,·- ,لو
ن,ˆر-- ,هو ا,ل,تل ,,-م= | ,ل و ,,-م=|ل _ . 
. ·ا• .وحرلا . ,,`,ر ‚¸ .و,`رلا `_ ي ا,م . ‰ˆ´لا ةنايلا ة,او, ا.`رلا .¸
. ·´- .ولا . ·رم. .,دالا
,`‡·  €رت, . .رعلا ير-أم, .رعلا .اس,ر نم •ا_·¯ _=·أ· . ¸ ن`ي`ح ,ا·
.. او`ب· ,·أ´· . ,يعلا _-ا, ¸يلا, .ا·¸ا, _.رلا نم ,,,و· ¸ اب •ة . را.ن.ا
,,ع-· . ,· ر,=ي Ž دو.لا  ·ن', . ,,عم ·ن' ,·ˆ-', . ةلألا ¸ `رلا ,· ر`·,
را.ن.ا ام', . ¸يلا نم ,·· ام ¸•ل . ,•ول •ايلأت .¸ :·ل,' _=·' ام ·ن', . ,,†ب-
· ,· ¸ا· =ا ل,=رب ن,«·=·تو — •-,لاو ءاشلاب ‘ا·لا ‹·=·, ن| ن,ˆرت ا-| ,,  _,
ءا·ب| ءا·ب|و — _اصنvا ءا·ب|و — _اصنvا =ا ,-_ — _ا·. ‘ا·لاو — ` _ا-= _اصنvا :• ,كلا-_
¸.او تك·.ل ا,.اوو ا,-= _اصنvا c·=و — ا,.اوو ا,-= ‘ا·لا c·= ,ل — _اصنvا
,, _اصنvا ”-=و _اصنvا . ةي´لا ,,ي· `’ل,ن, . ة`رلا ,,`ت·م, . ةحرلا ,,`تر·· .
·لوسر ا.ر, =ا ا.ر, ا,Ÿا·,  . 
. . `¸ر.ا, `.ا,الا ا,`.ر· ¸ة` ج ‚¸ .و·`وشي, =ا .او`.ر ‚¸ .وع=ي نيلا .¸
. ,ي=علا ¸اولا ا· ن· •ا.و· ., . .او.رلا ا· نم •., ا·_·ا- اينلا .وبي
نزحت ل
325
=ا ¸وسر يي ¸, •_ار·' ,س'  ·ا=·أ·  ام . =ا ¸وسر اي · ¸ا· . ¸الا —ع,
=ا ¸وسر ¸ا· . :` عيا, ا· _·  ·  ,,• _ت-,اب ا›ا- _·-,, _يتأي .' _· :`عيا, · ¸ا·
··ل ¸ا·.,·ا· ‚¸ را',, ا· نم _ر•, ,· •ح ‚¸ را',, ا· _ي· ›ا~ `,,س 3=صت ن,,,
,,cق=ص, =ا . ا`ي.رم •اي.ار ·`,ر ¸ل, .·ر- نم ن, ›ا~ `,,س ·.اج, .ة¯رعلا ر–ح, .
ام, اين†لا ام `·ا`ي.ا, ¸الا ام `ب·لا, ر·اولا نم `Ÿو´لا :ت
نلا ام, `.يلا `ر.لا, `-ا ام `بشلا _·' نم `¸ا¯.ا ·· ام
¸ ة,و·رم ¸ةين ¸¯ .¸ . `ب·, نم ·ر¯' =ا _بي, نت
Š`Ÿ,,  ¸ نيرم . ةنام.ا _-. . نيلا ¸ي· . •اسان' _=·أ· . •.اوم' ·وي .ا·
¸ ,,`ماج' `’حر`ج, .,·اوم' `’ن', . =ا ¸يبس ¸ ,,·ويس `’ •اسان' €رت, . ¸·لا Žا·
·ا· , . ة لا ن· `.لا, دا,لا  · ,· ¸ا·, . رم.ا, ,·ˆ-', -لا ¸ •ابي=- ˜, ,,
,,ب,·ق ¸ =ا ¸-„ ا' ا=ان| g.|و — _م=لاو gز-ا ¸- ,,ب,·ق ¸ =ا ¸-„ ا ' ا=ان| ي=-|
,, ”·€ت ¸ب ورم- ™ ,,·- - ري-ا و| - ناžŠا ¸- ير' ام •ة¯ · ب·ت ` ن, `,ر· ‡¸ا· .
. ا,ي· ام, اينلا ا• _ .'
·لوسر ,•´ح ن· ا.رلا ¸ج, `,· =ا ن· ا.رلا ·ن¸  اينلا .¸ . =ا · ام ب~ .
·م ة‹ا, ةي.ار ة¯ حاولا _ا-.لا · ي,ات .  . 
¸وسرلا `دو·`, ’نا¯ ل  . ·م •اناو.ر, ·· • ةج, . =ا · نم •ا,او ·,ا-..
`ع ي Ž  ·ل, ا¯ ¸عي نم · ,· ¸وي .ا¯ . ¸ةيح ,' ¸,ي·¸ ةي., ,' ر., ,,م •اح'
,لا, ·ون' يلا ¸الا, ·ول, يلا ¸بلا .. ” ةلا ¸ ¸ي·ر و·, · ر-., ” ةلا
š ,-–لا دو,-ا _·ا´ت . ا,ي· اب اينلا .. . ةر-.ا رالا ¸ .¸ ·ل .ا,ج . . ·وم· يلا
. `ي·Ÿ ¸•,, `¸ي-ر .ا=·, . `˜ي- ` ن· ا·.
=ا ¸وسر ·· =ا ¸.ر `ر· .·أي · `يمرلا ·,  · ¸ا· . ةرعلا ¸ ل,,
,, ي-| ا, c·ا-. ¸- ا·.·ت . 
نزحت ل
326
‰·ا ¸وسر و· ة´لا ·· ¸ا·,  ن· ` ¸=ي . يلا . `·و.علا `·ام¸ا .
ا• _ .' ير' ام ة¯ · `ع, اي· `ر· ¸ا· . ةين, ةي·, ةي=· ة¯ ا,´ل, . ‰و·ا
. ا,ي· ام, اينلا
=ا ¸وسر .' رعشت •.' :ل,  اي :ا·د نم ا`ت . · :يع, ’ن' :ل ¸ا· .
. ¸-'
=ا ¸وسر ا.ر .ا¯  ن·لا ¸ ¸¸ار و,· . .و.اولا ·.ي ام •و· ·`,ر ن·
. ,لا, ة-.لا ’·, ¸¸ار . .ع–لا, ¸ةولا ’·, ¸¸ار . .ر-ا, ,•لا ¸ ¸¸ار . رلا,
. .ا-رلا, ةشلا ¸ ¸¸ار
•ا·  ر·ا, . •اي.ار .ا´· ,يلا ة·ول, . ,يلا _س', . ,``يلا ةرارم  - ام ¸ح
ا_ع `¸ري, . Šولا ة` نم ·=, _· ر--ا ,ري .ا¯, . ··يدر ي' - رلا ‡¸‡·د
ا·ي `- . ·اي' ة· † ر·, . ·بج ¸ `ر,ي· _.-ا _· `·اي, . ·· ··رد ` ن·ري, يدو,ي نم
¸لاعلا `.ر =ا ن· •اي.ار .ا¯ :ل· _م, . · ¯أي ¸ ¸`- اري- cل ¸-„ ءا = ن, ¸ذلا = _ا ,ت
ا_,صق cل ¸-• ,و _ا,ن| لا ا,ت¬ت ¸- ¸ر•ت ¸ =ا ·„ cل› _ . 
- اينلا ’·,, . =ا .,ح ¸ و· .‡·, ·وي . ‚,.ا ة•ا-ا ’·, ·`,ر ن· ¸.ر,
ن· •اي.ار .ا´· . ا,·ي- ا· و·,, . ا,·ر-,, ا·ا·, . ا,جر, ا,ي- ·`,را- - اينلا ¸¯
' ي·, ', . ة-- ·`ج,Ÿ ’تام, ·† · .ام ·وي . ةجر-ا ةرلا ¸ =ا ن· ¸.ر . =ا
. `.ا¯ · ·ل ¸ي· . ··`. ¸ ¸م`ر, . ·`مار¯ `’`-, . بي´لا `' .¯, . ‰·.ا
. `ر·ا, . .و-, . ` ن·ا¯, . `رحاس,
. ·لو~ `ب··م, . ·اب. `_تارم ا,ي· . ·س'ر م, . ·, نم د ر~ ·وي ¸.ر,
· ¸وي, . ·` ·ومد ¸يت, ة´م ‚¸ `’ي· . · ,اب `¸نا·', ل,لو — _, =ا .:ب ”-| cن, ,,
,, ت„ر- ا- c·- ˜,„ر-| c·ه| ن| . 
'وسأ,, . ´در _ب·أ, ·جاو`ي· . ·تو·د ¸رعيل .ا=لا ‚¸ `ب·ي و·, =ا ن· ¸.ر,
. ·.وم ن· _._· . ·ام· ¸يت ¸ح ةرا--ا, _مر`ي, . ¸¸ابسا
نزحت ل
327
_.و`ت, . ¸ي-ا, `درا=`ي, ةيلا ‚¸ _ي· . •ا·رم ة´م نم _ر• و·, =ا ن· _.ري,
. ب·· اي' ·ير~ ¸ ¸ي·ارعلا
. ¸نمŸ ¸¯ ¸, . ¸ .ا´م ¸¯ ¸, . ¸ن~وم „ ¸¯ ¸ ·,ر ن· _.ري
•ا` ح' ر–-  ب·`ي, . `·,ا-.' `_,`ي, . ·† · ¸`ي, . ·` ي `ر´`ت, . ·` س'ر `_ش`ي·
. ,, _ر _· _. ¸ار, او`. ,, · ¸وي· . ·`شيج
.ي· . ¸¯رشلا, دو,يلا, ¸·الا نم ·`. `ر·ا¯ ` .• ح ر,ƒ ·, ·`,ر ن· _.ري
. ·يل¸ رم.ا •ا.`وم . =ا _· •·„¯وم •اما.
·م ا.رلا ا· .ا,ج,  ·  ¸ _ˆرت· cب_ cي=-, •,.لو _ . 
******************************************
-·- ¸.او ¸ `•اته
`·و.علا `- _ر- '  د`ر, •ادر~ `در ~ . ·`~,, ·`راد, ·,ا,', · ·' ‘يح ة´م نم
ةرا--ا ·ي· ` .,ا·, . دو-لا, · ,و`ج, بي´لا, ¸,و· .ا=لا ‚¸ أ-لا, . •ايرشت
. `,شلا, †˜لا, ‰·.ا,
. `_ع• ي ةبي.لا ةرارب ·` ب·, . .ا·¸ت ر,=لا .ام, ·ام·, .ا´ت _س.ا Šوم, ·ايع·
‚¸ `يولا ‚¸ =ا ‚¸ ” `.ي نم ‚¸, ” و´شي نم ‚¸, ” ¸أي نم, ” _-ي نم ‚,·
. ر.الا ‚¸ . ,ي,علا ‚¸ . را,لا
`- ¸بسا  ‰و´شلا .ارابع, `·نال ¸·ت, . ·.وم ر´, . `.ر .·, . ةبلا
. ,لأت, ,=ت, ا´, . _´,, _', ا·د, . ب=لا `رح', ‰و-لا •دا.,
.ا´, .و=-ا نم ¸·¯لا .اƒ د,-ا _· ¸س¯لا,
•ا,ج, `,·ت ·اي.ا `·ا, .اون.ا, `دو·رلا `·`-ن
_لا ¸ا,س _‹ا  · ¸وي •·¸ . ة- ةيل ··¸, `·.وم .-ˆ cيل, ,ك=| ˜, ,,·لا ,,
تن|و — _ف-=ت.'ا ب_و —_>ارلا ,-_| تن| — ‘ا·لا _·- ˜ا,هو يت·ي- -·قو _,ق
ي·- ¸ك, , ن, — ¸ر-| -تك·- ‡و=- _, و| — _م,•ت, ¸”,رق _, • _·كت ¸- _, — __
نزحت ل
328
-ل تقر=| ¸ذلا c,„و _,·ب ›,-| — يل _=و| يه cتي·ا- ن| •† — _اب| :· `”=†
— c =¬= _ ¸- و| — c,=† _ ل¸, ن| — ·ر-ƒاو اين=لا ر-| -ي·- š ·=و — =ام·…لا
,, cب ل, ·,ق لو ل,- لو — _ˆرت _- _ت-لا cل   . 
********************************************
**
لوvا ¸ي-ر·ل ز·ا,„
¸ لزن |· ,,ب,·ق ي· ا- ,·-· ·ر•شلا ت¬ت cن,-,ا ,, ›, _·-–ملا ¸- - ·لا يˆ _ =«ل
ا,,رق ا¬ت· ,,با· |و ,,ي·- -·يك.لا _ .
.او.ر .. .و-لا ·ي· `¸ر- ام, .و·دا.لا ·`ب=ي ام, ¸م,لا ·اي ام ةيا· ··
. ب·اولا _‹', .الا ¸بن', بلا=لا ¸ج' ا.رلا .¸ . =ا
· .ار·لا ر-¯ ¸_.وم ¸ ر¯· اي, . =ا ا.ر .اج ةي.ا ·· ¸ ا· ¸ - ·لا cل رف€يل
ر-| ت ا- و c,ن› ¸- ;=«ت ا- _ · ة,ولا ¸.ا ¸ن~وم ¸,. ¸ ¸,ر„ا,ملاو `ي,·لا _·- =ا با ت =«ل
_اصنvاو _ · `وعلا ¸‘لا ¸, . ¸ ,,ل تن›| ,ل c·- -·لا اف- _ . 
™ ا·ه ا-| . ,,,و· ¸ ام =ا ,·, ةر-شلا ’- :نوعيابي ,·. . `¸-ا .او.رلا·
ةيلا ,,ن. ةعي,, . ` ¸-ا :لا ةا.رل ¸·,ل ,·· ةي·لا ,,حا,ر. ةعي, ,,`ع`يب·
¸, . ةلاسرل ةايح ,·وم ¸ .. . ,·ايح, ,·دوجول ةعي,, . را,لا حاولا ةا.رل ب·ل
. •ا·يل .ا, ,,,ا·· ¸, . ةل •ادو- ,,·
•.لا, ¸ا.لا ¸·-¸ا, . ¸لا ¸يلا, ¸´لا .ا·¸ا نم ,•و· ¸ ام ,·,
. ن–لا, ةشلا, . `¸ي–لا, `رر–لا ,•ا.', . او·ƒ, او` ·اج, . ا,` ر,س, او`بعت ل . ¸اولا
. ,,· ¸.ر ·´ل
. ة,ر·لا ة·ول, •ارلا ةرارم او·ا·, . رايلا, د.,.ا, ¸اوم.ا, ¸·.ا او·را· ل
. ,,· ¸.ر ·´ل . ¸ا-ر.ا ة,¯¯, رلا .ا··,,
. ,,· ¸.ر ·` ´ل . ا,`,ج', او`بعت, او·`ر·, ا,`در~, ا,د` ر` ل
نزحت ل
329
ةأ·ا´م ¸· ” ¸,·, ¸ر,, ¸,¸ نم `,ا· · ةلا ن· ¸-·الا, ني·ا-ا ..,· .ا,ج ¸·
..,· ¸ي· `دˆ`ي ·ن' † ن=ت ¸· ” ةيلام `¸,ر`· · نيلا ن· ¸`,الا ةلاسرلا ن· ¸.الا ..,·
. . ” ة`م `ر,د ,' .ا`· `¸تا, ,' ةد,عم `,·ارد . ةا=.لا ةب-لا, ةاب-ا ةو.لا
· ¸ة¯ ,·ر,. ` _·`ي, . =ا `و· ,,`حر`ي, . =ا .او.ر ,,ي.ر`ي ¸ امب ,هاز„ و
Œار,ر- و -·„ اور,= 12 Œار,ر,-_ ا لو ا.م= ا,ي· نور, ا ل c ·ا_| لا _·- ا,ي· _·كت- Ž
13 Œ:يلذت ا,·, =ق ت·ل› و ا,لا ·» ,,ي·- -ينا.و Ž 14 -=· ¸`- ¸-ين\ب ,,ي·- •ا =, و Ž
Œار, _ا,ق ت نا· ¸با, ·|و 15 ار,=«ت اهو _=ق ¸-=· ¸- ر, _ا,ق Ž _ .
****************************************
ا=€لا ر< _·- ,لو اˆرلا
ة· ‘´م, . ا,لا, ب·· . `’. _لا · ,¸ ن· ‘-بي ¸˜` ب· _, نم ¸جر _ر-
¸بلا, ,·لا, ربلا, ¸,¸ا, ¸الا نم .ا ام =ا ·ا=·' . •اي· ¸جرلا ا· .ا¯, . ·,اي· ¸ ¸·اي'
·ر ¸ . ˜ب· _, رايد ¸ ¸ ¸`يس ` ر· _· ¸ب`حر ¸¸¸م ¸ ¸·.ا, ¸الا ا· .ا¯, . .ابلا,
· با.لا .', . ,·ر,,ت · .داو-ا .' ·,ا,' ` ر´ي Ž, ,·`لا, `ر´ي Ž . ¸.ام', ¸نم',
. ,,`حا-
·ل`,أ, •ار,رم ¸يلا ·ار اي ارا-`س' ن•·`ر•=ي · .داو-ا .¸
 
با· ,·لا,, . ةيوم ¸¸ر' ¸ ,,لاوم' ,,عم . ,·`را·., ,·`راب¯ •اعي~ ¸·.ا ·ان
ا¯ رو-.لا ¸- . ¸.¸ _· يوي . •ا·راج •·` يس ,,ي· =ا ¸سر', . ·لا. ن· ‘-بي
-', . ا,.' نم ,·وي, _·ا, . •اعي~ ,,حاجا· . ¸يلا ر-¯ ¸ ,,ي· `رم, . .ارلا ¸-
ع, •ار' ا,`را., . .الا ¸·ت نم ,,`حا,ر' `’·Ÿ, . •اعي~ ¸·.ا -', . •اعي~ ·عم ¸اوم.ا
. .الا _· _`ي •ا·يح ا,`را. . اونو´ي Ž ,·أ´· . ¸ ن`ي·
نزحت ل
330
., `¸ح . . •ا·ار `_ي Ž, . •اح' `˜-`ي ,· . يداولا ‚¸ ¸·اي' ة· `..ا دا·,
ة,ا . ن,ا . ةج,Ÿ . ““ .اي·لا ةي·ا`ل اي ““ =ا اي . `..•. `Šا· .ا´لا . ˜ين' ., ¸~ان
““ ةبي.م ا·¸ . .¸ . .و . . رايد . ,·رد . . ةر, . ‡ةا . ‡ة·ان . .
.' ة · ·ي, -', ·¯ري •.' ¸,ا-· . در •· `·لا~ `نم ¸~ ا·¸ · .·بلا ¸ •ةدايŸ,
. `ر-¯ †_ار·' ·ع‹ ·ويلا ا· نم ¸’·,, ¸¸ح ع,, . ·يل¸ ي,أي .ا´م ‚¸ ·` دوي • ·جر -
· ‡¸ا· . رب‡ -ا ·ˆ-', . ¸شمد ¸ ةي-ا :لاب· ن, يلولا ‚¸ ·, ب··, . ·دا·, ·يل¸ _تأ·
. =ا ن· `’ي.ر · ¸ا· ” ’ن' .ي¯
ةي¯ _ب.', . · ب· ¸ يحولا ‡¸ح يلا ,لا ا· ا,لوي . ةي=· ة_ب¯ ة¯ ¸·,
. نيˆعل •ةˆ·, . ¸=ع`ل •ة =·, . ¸ال
. =ا ن· ا.رلا · ·اشلا,
¸ •ا` س ,' ¸ر.ا ¸ •ان ¸·بي .' Šا=سا .,· . ر`ل `,„ ي ., _.ري . يلا,
·.ا .¸, ..الا ¸ =ي€, ا- ·=ي · ¸,هذ, ¸ ه ر…·ي·· _=«يل ,· ءام.لا _ل, ¸”,.ب .=مي·· _
********************************************
-......فقو
· ¸بشلا ن, `¸· و,' ¸ا·
ن لا, :ن _ا· ’· ا·¸, `.ا· .الا `.ا_-· •ا`·,
•ة`` ج : سأي .,`د €.اجر •¸عجا, `.ا·,.ا :`• ¸,,ت ¸ح
ا·¸ :·, .ا‡ لا ن· `رسا, `.ا`†شلا, `دا`-ا €`,اج
·ن¸ .داو-ل _·ولا Šد, `.ا· .الا ¸ب· ` نم `¸-ل
ام ¸·م ` .اب `·ل ˜يل †,·ا· ` .اب ر,رل ام · ·' ¸
ا·و· ¸ولا ة=لا·م .ول ةايح ¸=يل `.`.ت Ž
*******************************************
_ار«لا ›ا-ا
نزحت ل
331
  ¸ - ·لا _·- ¸ ·,ت· ت-ز- ا›œ· _ . ¸ _··,تملا ”¬, - ·لا ن , _ .
€ا,ر¸ا, ة_-ا, `¸لا ·`بي.ي· . •ارار· -ي .' يري ام· ` .ر=–ي ام •ا_·¯ .¸
. œ=ا _-ي .', ر,اشي .' بعلا _· .¸ . ¸,اد ¸Šا. ¸, ¸رم ¸ Ž' ¸ _بي· . †:شلا,
. ·ا-ح¸ ·, ··' `نح.ا `:لا, `.و..ا `ي'رلا ·ƒ _· ب· ا·,· . • ·ي· ¸`مأي .',
د†درلا ةايح ¸,يل . ·,ج, ,`., . ¸¯وت, ·, ·, . ةرا-س.ا, ةر,اشلا `’·, _,نا,
. .ار=..ا,
ر,ا ل  -', ·م. ˜ب· ._,ر-ا, ا,راأ· . `ح ' ·وي ˆلا _· و·, ¸الا
· ¸ا· . ةيلا ¸ ’ي, ول ” =ا ¸وسر اي €ا·ر¯' اعل · اولا· . ·يس ا›, _·ل نا· ا- ,,
,, ·`و=- _بو -·يب =ا ي=«, _- ا,-¸, ن| -ت-v ¸,ل · ,·, .  . _,ر-ا _·
ة·ا-شلا .,· . ¸ي¯' ¸·,·, ¸,ي.ت, ¸.ا–م ‚¸ ¸, . ¸ددرت ‚¸ `_ا- . ةلألا .¸
. رارلا ·ا-ا ¸ ةدايلا, ةلابلا,
¸,ات  · ¸ر, ¸ ي'رلا · ,ا-.' _م ¸ ر-vا ي· ,ه _وا =و _ . ¸ • _, = ,هر-| و _
·,ع‡· ·ي· ا,`راأ· .  . ¸.¸ _· وي Ž, . ··',
. ,-ل `.ا, ,ي.لا ¸ `رو-, . ة`·ا ¸ `د,ر,, . ي'رلا ¸ ` دا· د• درلا .¸
نم •اسان' ` Œر·' . `.اب·لا, `·,لا, `·,علا .¸ ·ل .ا,د . `¸رم `د†درلا ا·, . ر`ي`لا ¸ ` •ا-¸,
,,· `Œر·' ام, . ¸ة_ح ¸ام ¸, . ¸ة_·. .ارار· ¸ .و--`ي, .وم`ي ,·, ¸.اوس
. ,·وح نم ¸, ,,ن' ¸ . .ار=..ا, `:شلا ™,ر .¸
,·ا··' ر,,يل ’†شل او`-‹, . ‡¸.و‡· ,,حا,ر' ‚¸ ¸.ي .' •ا-¸ل او-‹ ,·¸
. را,·
_-ت, .ي'رلا ¸·' _شت, . ةلألا ¸`مأت, . ةع·اولا ¸رت .' ع, :ي· ب- ·ن¸
. ¸ ¸ج¯ _· •·جا· :ل ر,ƒ ام ` `ت .', . ,--` ت ., ·`ت .' . ¸ر.ا, .ا,الا ` .ر
·ع, ·ي· ,,¯ `¸الا راأ· . ةدرلا .,رح ¸ ¸الا `_شي ¸ي`.لا ر´, و,' .·,
_•=·, . ··س¸ل `Ÿا,·¸ ا· .. . ¸ال ·`ر. ™رشنا ¸ي`.لا ةي-ا ا· ` ن´ل . ¸الا
نزحت ل
332
. `_- ¸الا .' =ا رو, ‰'ر, . نيلا ةسا· _· ةجرا-ا .ا·ل `¸-س, . ةلا ر,ال
=ا, . ةا¯,لا, ة·.لا ¸, •` ر· نم `نتا·. . ·ي, ¸ن يلا, · ,·', . ·ي'ر _· ,`.·
=ا ¸وسرل ·ن,† د,ي اونا¯ •.ا· _وعم ول  =ا .' `’· ا· · ر· ¸ا· . ·ي· ,,`تال
_ي-.لا . €رابلا بي=لا `·ي'ر .ا¯, ر.نا, _–م, . †¸-ا ·ن' `’· . ر´, _' ر. ™ر
. _و· ., ·ي· ˜` بل . يلا
” رارلا ·ا-ا ¸ د` درن ¸م ‚¸, ” ا¯ام' ¸ `™,ارن ¸م ‚¸, ” `.ر=–ن ¸م ‚¸
¸ة·,· ا· `ن´· ي'ر ا· ’¯ ا·¸ اد`درت •.' ي'رلا دا· .,·
  
· ي'رلا ¸ ر=لا ةدا·¸, . ¸ولا رار´ت ةر·´, ة=-ا ¸اش·¸ ¸·الا ةعيب~ `نم .¸ ¸ ,ل
-·تفلا ,كن,€,, ,كل:- ا,-ˆوvو لا,- ل, , ·و.ا_ ا- ,كي· ا,„ر- _ .  ¸ ا,لا ق ¸,ذلا
_ق.ا= ,ت· · ن, =,ملا ,ك.فن| ¸- او ¡_.ا · ¸ق ا,·تق ا- ان,-ا || ,ل او=-قو ,,نا,-Š _ .
.وب-=.ي ,·¸ ةيبم ,,`تاي-· « ¸عل » .وشعي, « ’يل » .وب-, . •ااد « ول »
. .,لا _·, . ·ا-ح¸ا, ·ا·¸ا _·, . ¸يولا _· ¸ _ل, ل cل› ¸يب _بذبذ-
ءل–. ه _ل, ل و ءل–.ه _ .
. €ا· •ةرم, ا· •ةرم . ,,عم •ةرم, اعم •ةرم
· ‘ي-ا ¸ ا¯ ,, ,·€لا ¸- _-ي=«لا _ب ·ر·ا-لا ·اشلا· ,, .ا·,' ¸ .ولوي و·,
· .امŸ.ا ¸ ,·ا ·-, تل لاتق ,·-ن ,ل _ . ,,ن' _· .و,·ا¯ . =ا _· .و,·ا¯ ,·, .
· ¸وي ,·`ح', .ا-رلا ’·, .وتأي, . ةمŸ.ا ’·, .,ري ,,· ¸ ي`·تفت لو يل نذ·ا _ .
· .ا,ح.ا ¸ .ولوي, . ابح¸ا, •ا-¸ا رار· .¸ -ي Ž ·ن¸ ¸ ي ه ا- و · _,- ا ·ت,يب ن,
· _,-ب _ . ¸بلا ` ¸-ا نم `¸لا, . بجاولا نم `¸-لا ·`´ل, .
*******************************************
=.-| ت,·ا
نزحت ل
333
. ·,علا, ·,لا, ,ي.لا, .اب·لا · نم,لا ة عيب~ `نم .¸ ¸ ا,·-¹ ¸,ذ لا ن,·-–ملا ا من,
ا, باتر, ,ل ,· -ل,= _و - ·لاب _ · :·ل,' ام' . ¸ نو..رت, ,,,, _ ي· ,,· _ ,·رار· ¸, .
•را, _ل ا·¸ `بعلا ا,† ي' :ي· .¸ . .و–ي ,·دو,عل, . .و.´ي ,·را,د' _·, . .و,ر=–ي
. ¸ر† -أت ., ¸.اولا ·, ·`ت .' . `_لا :يل _` جرت, . ` ن=لا `بلا· :ل ر,ƒ, . .او.لا
•¸عل, •ا·وس, •ايل `™ر~ا •¸=بلا ` .¯ _· .يلا¯ —ما,
·¸ا· . ·ي´شي ¸,ي´ح ‚¸ ب··, . ن` ي`رم.ا ·•·ا·' _لا ·ج,Ÿ •·~ ¸ ¸جر د` درت ل
¸- ’ن', ¸.اوس _,ر' · ¸ا· . ¸.اوس _,ر' · ¸ا· ” ةج,,لا ·· _م ةس نم :ل ,¯
“” `,†لا
نيرم.ا ا· .' `,عي ن=لا .¸ ” ¸م ‚¸ ن´ل . •ارا=نا, •·†-, •اˆ. €ا· .' `_ي-.
. •ارار· •-ي•· . ري . ,' †ري . `_.ي . ,' `_.ي . †,ي . ,' †,ي
· ¸وي `ر·اشلا,
.ي,`شت . ام `_··, •ارلا ¸-عت `˜لا ·.
.·اوم ¸ ,,يتأي ة_-ا, €ا,ر¸ا .' . ¸الا ¸اوح' .ارسا, _`لا نم `ر,=ي يلا,
· ¸ام _,ر' ¸ ,,يتأي ام بلا· ن´ل . ¸ة_·¯
™ _وvا ¸ _بي· . ·´ي ,· `ي' يري . و,· . ¸†.-لا راي-ا, ةسارلا ¸
_بي· . .اي´لا ¸, . ·ا·.ا ¸ ,· د†درت بب, ¸.اوس او`ع`ي. •ا,· ~ `’·ر·, . • ةر· :ل·
. ¸س ,' • ةس ¸,· ¸ ¸-ي ,,`–ع,, . ¸ي-لا ·توي ¸ح . ¸ي-لا ¸ب· •اددرم ,,–ع,
. ر‡م ر‡ ` ر· `ب·ي· . `ب=لا ‚¸ `دوعي , . دا.·.ا ‰ري , ةعيرشلا ¸–ت_·
. .¸ _· يوي . ب·· , . ·رم' ¸,' ¸ =ا را-سا, ر,ا, ·رم' ¸رد ·ن' ول,
. ¸†.-لا ا· نم دار' ام ¸ان, . ··, .ا., ·ر· Ÿرح.
™ -ينا·لا ¸عي •ةر· . ·` بساي يلا ¸علا و· ام `Œرعي . ,,–عب· . `بسالا ¸علا
¸.- , . ¸’- يرا- ¸· ‚¸ ة¯رشلا `ر-,ي , . ¸ة¯ر ‚¸ ب·يل ا,¯ري , . •ةيƒ,
. ¸~اعلا Œو. _م ·ي, `·,ي , رلا, ¸··¸ا, ·علا _·
نزحت ل
334
ا,ا, ·,ل `نم, . .ا´لا ا· `نم ··Ÿر .,· . `·`م,ي•· ¸•Ÿر ` .ا, ·ل _· نم · ..,· ¸و·',
. ·´ح, ·-`‡·, ·لو,س _,'
™ -·لا·لا . ةج,,لا راي-ا ةلأم ¸ `.ار=..ا, ة_-ا .ابشلا _أي ام `ر·¯', . `_ا,,لا
_لا ,' `ن,.ا ا·اري _لا _· • ة'رما ·لول ‰ري `لاولا· . راي-.ا ¸ نير-.ا ي'ر ¸-ي ·,
. ·`مي . ام, . ·`ب- ام, . ·`يري . ام ¸.-ي· . ·لا, ةب·ر `ن,.ا ¸·ا, ابر· . †·.ا ا·ارت
¸ ·يل¸ .وحاتري ام _· .¸ ¸و.-ا, _ا,,لا ةلأم ¸ او`م`ي . .' ..,· _-ي.ن,
. ا• ة·Ÿا-ل .ا´م . ¸ة'رما _.م ةلأم ةلألا .. . ة·اولا, ن`-ا, نيلا بناج
™ --بارلا ‰ري •اموي, •ارلا ‰ري •اموي· . •·=لا ةلأم ¸ `.ار=..ا, ة_-ا _أت
. .اي·¸ا نم ·بي.ي· . ¸` ب-ا _=ي .' ‰ري ر-¯, . ةشياعلا ¸,`ي .' ‰ري •اموي, ةشياعلا
. `,ي· ·, =ا ام . رم.ا ’†شت, . ي'رلا دا·, . ™,رلا _``ح,
.¸, . `حا, رعلا .¸ . ·را.لا ·رار, ةيلا ¸او–لا ·· ¸,`ي .' بعلا _· .¸
€راشي . ·, ا,ي· €راشي •ةداعس ا,شيعي .' ·يع· . دوعت نل ة·الا .¸, . ر`ر´ي نل ·ويلا
,· ا·¸ ,لا بعلا .¸ . رارلا ·ا-ا, ةداعلا ·· _أت, . ةداعلا ·· .·-سا ¸ ·,
· ¸,.ا ¸ا· ا¯ را. . ر,اش`ي, _-ي .' ع, =ا _· ¸¯وت, ·,·,
`·ي· ·` ي· ¸, _ل' `,· ا·¸ ابناج ب·اوعلا ر•¯· ن· ¸ر·',
•·=نا, . ر·لا ,ي.¯ `,ي.ت, . .يلا .ا–¯ .ا–م, . ¸يلا ·ا·,¯ `·ا·¸
. ر-لا •·=نا¯ ¸ ا,=قا ,· -م† ,كي·- ,·ر-| ¸ك, ل ,· ,·ءا ·ر=و ,·ر-| ا,-م„| ·
نور…·ت لو يل, _ .
********************************************
***
نا= ت ¸,=ت ام·
اونو´ي .' ,,م `يرن, . `ب–·ن `ن-, .اح اونو´ي .' ¸الا نم `يرن “ ال •اب-·
. :ل· يد,ن . ن-, . .ا-¸ا ن- .ا·ولا ,,م يرن, . ¸-بن ن-, .امر¯
نزحت ل
335
·ي· بي· . •ا,,م `ير`ت .ا-`د ·, `™وي `دو`· ¸·,
. ·„¯ :ي-. نم · اولا·,
· ر-¯ ¸ا·,
`·† ت . •ا-' ¸¸`ب``, ’ل, .,لا ¸اجرلا †ي' ¸‘ع _·
· †¸م,رلا `ن,ا ¸ا·,
.لا ¸·بت :` ن' ·اي.ا ب-· `نم, ا,,`م ’ل, اينلا ¸ .,.
********************************************
*****
-....فقو
· ¸.ام و,' ايي¸ ¸ا·
.اد :, ام, ¸¯اشلا ا,† ي' ·ي· .,· ا·¸ ,·ت .ي¯
`˜ن ¸ر.ا ¸ ةالا `ر .¸ ·يح`رلا ¸يحرلا ¸ب·. _·وت
_`عت, .د,رولا ¸ €`و`شلا ‰رت, ·ي¯¸ ‰لا ا,·و· ‰رت .'
¸ي ةاي-ا _· .ب· و· ·ي •ا·ب· ةاي-ا † ن=ي ` نم
¸ ¸ا~ _·, `·`ن يلا, ·ي~ •ا·ي دوجولا ¸ ‰ري .
·ي· ’م`د ام _ب†.لا, `_`· .,`,ي ¸ح ¸,,ي •.' `.- .
•,· :س•'ر ¸ƒ' ام ا·¸, .و =ي ·`ي¯ ·ي· ‘-بلا ر`.·
_ا,`رلا `روي~ ·,`¯ `’¯رد' .و`,ج ¸=ت .' راعلا ن·
ا·اوس `:• م ¸-ا, ا·ارت ام ·يم, •اح ر`م ·ي· `.-
********************************************
**
ب :-ا ;:كلا -,,رˆ
نزحت ل
336
. .ان¸ا _م , =ا _م . ·• - _م , . الا- _م ابجاو, اماي· ¸ ¸´ت اتداعس .¸
نم اي· ¸¸·`م ¸ ·`·اي. :ل· نم بع..ا ن´ل . ·` ·ر-Ÿ, ·`_ب-, ·=ن ¸,س ··´لا .¸
ةيلا ¸ا·.ا, ةي-ا .ا.لا ¸ ن,·تت ,تن| و ,ك.فن| ن,.·تو `ر,لا ب ‘ا·لا نور-|ت|
ن,·«-ت :·| باتكلا _ . 
‘ي-ا ¸ ا¯ - `_.و`ي . ·ل ¸·الا ر´لا ن· ¸·الا, . ·ل €رالا Œ,رعلا, رم.ا .¸
رالا ¸·' ·لأي· . ` ·احر, `را-ا `ر,ي ا¯ ·اعمأ, `ر,ي· . رالا ¸ ةمايلا ·وي - _ي-.لا
. ةيت¯, ر´لا ن· ,¯ا·', . ·يت¯ ., Œ,رعلا, ,¯`رم¯ `’¯ · ¸ا· . ·¯·· `رس ن·
`·_‡· `,„علا ¸جرلا ا,† ي' اي `,يعلا ا· .ا¯ :ل ··
· ¸ا· , . ¸الا _´,', _´ب· يŸارلا ·اعم و,' `_,شلا ·ولا .·,
_لا, ¸الا `رمأي `¸ن `_·, ¸ي· و`·, ¸الا ي,اي `بيب~
. ,·رم' , . •.,' و· •`.ت . ة·.لا, ¸الا رمأي .' دار' ا·¸ .لا `—ع, .ا¯
. • ةي·او~ او`,ا-سا·
·م ب~ ·, . ¸`علا, ¸الا رمأي .' دار' . ة`–لا .,رلا ,· ¸ •ا=·ا, .' `.'ر·,
رمأ· ` ·' , . •ةب·ر ¸·' , ¸يو~ ¸’·, ¸ •ادون _-· . :ل· ¸الا ¸أي .' ¸ي·رلا نم `_·¯
. ة_·¯ •ا,ا·ر او·', `¸الا ‰·ا· . ¸`علا,
**********************************
-·-ا ¸ --ارلا
¸ ¸=,· ي· نا.نœ لا ا·« ·- =«ل _ . 
ةلا ¸ :م· ’ع., ا·¸ · ¸ا· ” ةحارلا ¸م · ·ل ¸ي· ·, . ‡¸بح `ن, `~' ¸وي
. ’-را
.اب´ن, `با.م, .داوح, `¸·, `ŠŸا·Ÿ, ` .اجا·Ÿ¸ اينلا ¸ ا· . ةلا ¸ب· ةحار .
. `¸أي, .,ح, †,·, •,·, `¸ رم .
ا·`يرت ’ن', ¸ر¯ _· `’عب~ را¯.ا, .ا·.ا نم •او.
نزحت ل
337
’نا¯ ·` م' .' _ˆ-' . ¸ ةنام' بحا. • ·جر .ا¯, . اي_-ين نم ¸ةسارد ¸يمŸ _ˆ-'
. :حارل .¸ :=·,' ام · ’لا· . • ·ي· ةحارلا ير' . `·ا`م' اي · ¸ا· . _-.ا ‘·لا ¸ ·=·و`ت
. `_ترا· ةلا ’-د ا·¸ _, اي
’حر' ول · ` ·,ا-.' ·ل ¸ا· . •اجاس `·اي - .لا .ا· `ح' - `•,رم .ا¯
. `ير' ا,حار · ¸ا· . :ن
. •ةيح .اعلا .و` -عي ا·¸ . بجاولا €ر, ةحارلا .و`-عي نيلا .¸
. =ا نم `.`ري اي· ’·ولا را·سا, .ي`علا _لا, . _ا.لا ¸علا .اد' ¸ •ةحارلا .¸
· .ولوي :لل, . ا· `·حار, . ا· · =ح `يري ر·ا´لا .¸ ¸ ¸,ق ا ·=ق ا ·ل ¸`•- ا ·ب _
با.¬لا ;,, _ . 
. ةمايلا ·وي ¸ب· •Ÿرلا نم ا=ح, ر`ي‡-ا نم ابي.ن · ي' · نير`لا `—ع, ¸ا·
¸ -·„ا-لا ن,,¬, ءا ل– ه ن, _ ا,`ر- :لل, . ¸بلا ¸ ., ·لا ¸ .,ر„´ي ., .
. ةيا,لا, ةيابلا, . ة-يلا, ¸علا, . ·لا, ·ويلا
رت . .`وم `_ا,م ¸·, . `ر`´م `.ر ¸,· .الا ا,`·ا- . ةاي-ا ’` - ا´·,
. `ر·, ن· . .ا-ر, ة` . ةن, ةعن . .¸ _·
· ةيا,لا ¸· ··
¸ _,=ا¬لا gر=| ,هو ,ك¬لا -ل ل| `‹¬لا ,ه ل,- -·لا _ل, او._ ,· _ .
********************************************
**
-.....فقو
· ¸.ام و,' ايي¸ ¸ا·
`·`عم :ن¸ ¸وت, ¸´شت `,¯ ”`,-.ا, الا, :´م `¸ر.ا,
ا,`-ر', ا·`ر·Ÿ, ¸و-ا :ل, `,`نرلا ¸ب•`بلا, ا,`ين,
ة·ار•·ر ة`–· :لوح .الا, `·` ر–ي `-`· :·و· `˜شلا,
نزحت ل
338
ارلا ¸, ™و†لا ¸ _بي `رولا, `·`,ي •ايح, •ة·ر-,م •ار,د
” •ا~ا, :ل ا· اينلا :ل `’`ش· ” `,`بت . ··ع· `’`بت,
_–م · ´,عل •اب·´م ’¯ .¸ `·†ت :يل¸ ·` عجر` ي .ا,ي·
¸ةبي.م ¸وح نم `¸ش`ت ’¯ ,' `,†,- ¸- •.' `_· .ا,ي·
•¸ت ·· .ابشلا .Ÿ,اج ’¯ ,' `·ر`,ي . ·ن,· .ام,لا _ا
‰ر·لا نم ¸ =`ت `’لاŸ ا· ` ر=نا `, ´ت ا,`- `دا´ت `رو.
********************************************
******
.,ص«'ا ل,ص- _·- _-, ‹·`رلا
,عت .' :ل, . .اجا-ا ب~ ¸ †در`ي . `_ي `¸·رلا, . ¸·رلا ¸ `¸و.ن, `را¯ `.`رم
ا, -ت . . `ب`-‡· ¸ةحا, ¸ةرايس ر,رل .¸ _ي . يلا . نيراج ¸, ¸ي–لا ¸ير=لا .'
ا· نم ر,رلا دار', •ا·رم ا• ¸ب·' ول اي, . ´•وت, ¸رح, ا·ا· نم ¸¸·ر, .¸ ةرايلا ··
ةرايلا, . `¸ي Ž, د,ي Ž `¸ير=لا, . ·` ترايس `’=عت, •ةر`ي, • ة`· ·=.. ¸ي–لا .ا´لا
_لا ة_·.لا ةر-شلا, . ¸ة`ش, ··, ¸¸·ر, :ت .’-ا _لا ¸· ةير=لا `ن´ل . ¸· ¸·
ا·,· . ا,`عي, ·م `.رشت •ا·يش· •ا·ي .الا ا,ي· ’ب´س ا·¸ . انح' .ا· ¸وح ¸ ا,`سر·ن
. ا,نا´م نم ةبلا ·· ’ع·. ةحا, •ةع·د ·يل', ·`-ح, ·يع, .الا ا· نم •ةي¯ .-'
. ر` ي·ت .وس.ا ن´ل, ةحا, .الا ةي¯ .¸
. ¸ ة·ر, ·`ب-ي, ¸ةو, ·`,- نم Œ·- . · ,و ةم·س `ن–ي ¸¸·ر, ·,و `_• ` نم .¸
. ··†,·, ·رارŸ' _=ت نم و´شي ·ن,·
.' ,,`·Ÿ, . ·,و·, ,,·ي- ¸ .سوي ةو-¸ •. ·· Œاش´نا ¸ .ا=لا نم,
او·Ÿ ا¯ `بلا ·¯' ول, . ` •و ·ي· ¸.- ,· ¸·ر, .و·لا او`ع- ,·' · ·¯' بلا
. •اع•- ·`ع•• Ž, . ¸•`,· ¸¯ .و·لا •` ,ل
نزحت ل
339
· انأ, `¸·رن ¸¸·ر ‚¸ `_ا- اتايح .¸ ,, ا«- cي·- c.ف·ل ن,و ,, اناو-,, `¸·رن .
 · ,, ‹·رلا ”- ‹ي·_ =ا ن, ,, · ة'رلا, ` ¸·رن . ,, ر,_ا,«لاب ا«·_ ,, . 
· رلا ¸,' ¸ `.و´م . را·.ا .ار· _· `€ارت.ا ا·ا, _لا ة يبش-ا رولا _·
. ر,لا `رم ‚¸ يو,ي .' `ري-· `Šرلا ام'. ي . ¸.,• `رالا .. . •ا·ر •ا·ر
ةيم ¸ `ن´ي .ا¯ ´يروس بيد. ¸.ار¯م ¸, . ةيران ةجا`رد ·ل, . « ةيلا »
¸ش· .' دار' نل ·`و, ,·, . ر,لا _· بش-ا نم `€ارت.ا ·ا, رج _· ا• ˆعي .' دار'
نم `’-ب.' ا· . يرج _· •ا·رم `’ب·· · ¸جرلا ا· ¸ا· . •اينأم •ا·م ·جار,
’,ر=.ا· _جار, ., ¸, `¸·ر' Ž ان', . •ة ر`ي, •ة`ي ` .ر=ن . ر,لا •ا=` سوم رلا _·'
. ةيو~ •ة.· ’نا¯, ... ر,لا ¸ _جار, `’ع·و· . ير=ن ¸-ا, _
· ا,ي· .و´م ةحول · ة,,ر,' .م —ع, ¸ د,رولا, رو·,لا ¸¸اح ¸-ام _· .¸
درولا €ا· ةم·س `ن–ي ., ¸يلا ’بلا €ا· ‰ري . •ا·رم ¸-الا .. . «` ¸·رت»
. _`نأت ., ¸·ر ام ·ن. . ةدا,¸ا, ˜·لا, ˜·لا ¸.-ي· . ¸·ابلا
. ة-لا¯ `¸·ري . رو.علا .¸ · ¸وت ةيو,رت رو.علا .¸ · ¸وت ةيو,رت ةلداعم €ا·
· ‘ي-ا ¸, , ¸.,- _·- ت-قو ا›,و — ا,ي| _=تو ا,ي| ¸·|ت — -·¬·لا· ¸-–'ا ,,
,, ·ر.كت ¸·ر, ا•و=م ¸ات, . .,• ¸يحرلا ` ¸عت ¸·, . •ا,' ةر·,لا ا• † ˜-`ت . ة-لا· .
. •ا~وس س ¸,¸لا دار' ا·,· . ¸,اس _· ·ل,¸, ¸الا `ˆ• ·ج ةل¯. _· `رو.علا, .
. •اب•, ب,,
ةبس · ا,.`-م ن-ا ةعي, •ةحول ,سر ·, . `ي·ا ·ا`سرلا ة.· `ر¯·' ¸اŸ' .,
. ¸و=لا ةسا, . `ولا ة·ر·رم . `ب-ا, ة·يم ةبلا ··, . _·, · `رو.· ا,ي· _·
·ا`سرلا .,ر´شي, ةحولا ·• :لا .و·`,ي `¸الا ¸-د, . · ناويد راج _· `: لا ا,·,
ا·' ˆ-', . ةحولا _· ¸ر·ا· ·اح,لا س, ¸ `رو·م `_· ¸جر ¸-د, . ا,ح _·
”€· ام · ¸ا·, ¸ ¸·ر, `:لا ·ا·سا· .Šا~¸ا .لا- ·ن. . او†-., ·, `¸الا `_., . أ =-
,سر ·اسرلا .. · ¸ا· ” ,ل, · ¸ا· . ا,.`ر· ‡ ·, . ا,`‹ر أ =- ةحولا ·· · ¸ا·
نزحت ل
340
_· ¸,ن ا·¸ رو.علا „.,· . أ =- ا·, . •ة· •ةيم ةبلا €رت, ةبلا _· رو.علا
·` ¸الا ¸ا·, . ’·. · ` :لا ¸ا· . ¸·رلا ` :· . ¸ي ·ن. . ا,ع–-', .ا·ام' _لا ةبس
. ·اسرلا نم ة,الا ’ب-`س, . ةح` ولا ¸,ن', . ’·.
     . .ا=علا, -.ا, ¸علا ةل,ا,م ¸, . _·علا ¸,ات ¸ ¸·رلا, .و.و`ي .اب~.ا .¸
ام, ا·ˆ‡¯‡' ·ن. . ةلا, †¸`·ي ر-¯, . ·, ·` س ` رابي €ا·, . ·ي, ·ر•ƒ `_ي €ا·
. ا,·`–م نح'
·•· نم .¸ · ¸ا· ·ن' .لا —عبل `.'ر· . ` ر`م· `ر-,`ت _يرلا .¸, . ` ¸·ري .الا .¸
. ·,اد .و¯ر, · عن _• -, · ,و .اترا, . ·م · ج,ر-, ·لو-د ¸ `·‡•·ر ¸جرلا
رر–لا ¸و.- ةي‡¯ . .اي.ا ¸,ات, روم.ا -' ¸ ›`ي=لا, _و·ا, ‡ة-علا .¸
· ¸·رلا _· _`, ر`ي‡ -ا .. . ةعلا ’يوت, gزن ا-و — -نا_ ل, ءي= ¸ ‹·رلا نا· ا- ,,
,, -نا= ل, ءي= ¸- ‹·رلا .  
. `¸ولا ·ل `_ش-, . `.ولا ·ل `دات, . `™ا,ر.ا ·ل ` ن·`ت ¸ماعلا ¸ ¸·رلا .¸
·يل¸ ` .و·ت, . ةي.علا `¸ولا ·ل `,ت . ¸ ر`ي- „ ¸´ل `™ام رشبلا نم ¸ي·رلا .¸
. ة·ا-ا ` .ولا ¸ ¸- ا,=فنل ”·«لا =ي·† ا …· ت· · ,ل و ,,ل ت·ل -·لا ¸`- ¸-م- _ ام,·
cل,- _ .
*******************************************
-....فقو
· با·لا ة·ي., .`-ي ¸ح ·~
,`ي . .وشيعي ا¯ •ا·, . .,لو`ي ا¯ ل`, ¸الا نم •انان¸ ·ن ‰ري .ا¯ »
ن´ي Ž, . ¸ح' ‚¸ ` ˜نأي ` ن´ي Ž ·´ل, . ,,~اشن, ,,·, ·ي· .و`ي اي· اشلا, ’·ولا
·` ~ا,, . `نم.ا, ا.رلا ·` ر·اƒ ` .ا-ح .اي.ا, ¸الا ¸,, ·ي, . ر`. · . .¸ ‚¸ †ن·=ي
. `د,-ا ا·†- . ةشحوم .ار-. ¸ . ˜لا `.ار=.ا, ` ¸لا, `Œو-ا, -لا · ب· نم
نزحت ل
341
.' ن´· _لا ·يا·, . ا,´ي .' `ن´· _لا ·ير~ ا,ي· ن` يبي ., . ···.ا ا,ي· `·وت .,
« ا,يل¸ ¸,ي .
· ‡ةييت `ن,ا ··س¸ا `_ي ¸وي .ا¯ .¸ · ¸و·' ر,رلا نم `.ا=- بلا, † ر· ا·¸ »
. « ¸ب`ي~ ¸›ي· ¸ل ,,` ن¸ . ›يعلا ا· ¸•·م ¸ ةلا ¸·'
« Œوي†لا, ·ي· ان,لال `€ولا ·, ,· ول ›ي· ¸ ن- » · ,·د' ن, ,ي·ار,¸ ¸ا·, . 
************************************
http://www.saaid.net /
‘ا·لا =-=| ن,كت _-
• . ني,اعلا ةوس, , نيحولا ¸· ةر· و·, , ·و·لا ¸ي,ي,, ·و·ا `ب·•`ي .ا·¸ا
• . _–نا, ب·· · , _–م اي· `ر´ت ··, .ام ب·· ام, , .ا· _–م ام
• . ر-`–لا Š· . ¸ر, ¸ .¸ ¸¯ , ·ولا •Ÿرلا, , ·و-ا .ا–لا, ¸را
• _رت ·,, , .وي·لا `· ·· _.ري ·,, , `.ونلا -, , `.ولا †ن·=ت =ا ر¯, .'
. .,ر´لا
• .ح, ,ح, , -ج `ن`· :ي· ام, , .لا .او ¸´ي, , ¸ح' نم •ار´ `ر=ت .
• . :موي ™·.¸ : · `_~', , ·ويلا د,ح ¸ ` ›·, , .الا ر=ت ·· ’-ب.' ا·¸
• . €`‡· _. :موي ’-.' ا·¸ :ن. š ·لا, `,· ., , _أي ¸ح ‡¸بلا €رتا
• .œ.ا-شلا ·م •¸Ÿ', , .ا–·بلا ·م `_ر-', , -ا نم ·„ن, ,-ا نم :ب· `ر`,~
• . ة=لا-لا نم •¸„·, , : نأ _· •¸ب·', , :ي, ˜يج ن¯, , ¸_- نم .¸ ¸الا ¸,·ا
• . ة·رعلا ¸·ار, , ,•علا بحا., , ب´لا رما· , .ا-..ا `نح' `.ا´لا
• . :بجا,, : ب´م, :ي,, : بم ¸ بيترلا, :يع· , ·ا=لا _· _`, .و´لا
• . ¸لا-ا Šا,¸, يرابلا ¸• - ¸ `_`رت, .ا·لا ¸ا-ا _لا~, , .ا–لا ‚¸ `_ر-ا
• . ‡ةلا=بلا, ‡_ارلا ر-·ا, ,‡ ¸و-ا, ‡¸‡´لا بجا, , ة.ايرلا, ¸شلا, :ي·
• . ·راب-', ·.., `_سا, · بار· ر`,ت, . ·با-· ¸ `ر´ت, . _يرالا 'ر·ا
نزحت ل
342
• . ·` شيعت يلا ¸ت,رلا نم ` ر`ي·, , :شيعم بيلاس' `Š`ون, , : تايح ` د`ج
• .ا·ر`ي‡ ·, ‡ةشيشلا, ¸-لا رحا, ,ةو,لا, ياشلا¯ ا,م را·¯¸ا, .ا,بلا ر-·ا
• . بي=لا, €اولا _م €ر,=م بيترت, :-ار نح, : ,و ة·ا=, ¸·ا
• . ‡ولا, ¸أيلا, ‡ابح¸ا, ·,اشلا ¸`,رت _لا ب´لا —ع, • 'رت .
• . ¸.اح .ا·يلا ¸بي, , ·داب· ن· وعي, ة,ولا ¸بي ةر·لا `_سا, :`,ر .' `ر¯ت
• ةيرلا, •Ÿرلا, ر.بلا, _لا, ر``لا, ةي·اعلا, ¸علا, نيلا ةعن _· :`,ر `ر´ا
. ا·_·,
• . “” _•بم ,' ¸وشم ,' `¸وب- و· ,' ·`-. ,' ·· ‡‡· نم ¸الا ¸ .' `,عت .'
• . `,·ا, .,-ا در=ل _·علا ,=·' نم ·ن,· •ار,ت, •ا·ا‹, ة,·ت, •ا=ح .ارلا _م `›·
• :`ب`ح و,· ·ي· `·ا, , ·يل¸ ألا, , ·´- ¸را, , ·يل¸ رم.ا `¸`و·, =ا _· •¸¯وت
. :ي·ا¯,
• :يل¸ œ.اس' نم _· `,حا, , :مرح نم ·', , :ع=· نم •¸., , :‡ƒ `ن`· ` .·ا
. نم.ا, ر,رلا -
• `ر`ر‡¯ « =اب ل, · ,ق لو ل,- ل» , ¸ا.ا ا• ¸-`ت, , ‡¸ا-ا _.ت, ‡¸ابلا `™رشت ا·,·
. ¸·لا ا· ¸.رت,
• . ايا=-ا ح, `_يلا, `_·الا `,•علا, ةيرلا, `_رلا, `•Ÿرلا ·ع· , را·س.ا نم ر·¯'
• . ‡ةداعلا, ‡ةحارلا - :ي,, : ·', : -د, : ب·وم, :ترو., `_·ا
• . ¸,د ·اي.ا .', . ¸ا-ا `·,ي . ·ن', .`ر‡´لا _م _رلا .', . •اري رعلا _م .' ,·ا
• . ¸ي~, ¸_- ¸¯ ·م `ر=نا, :` ,ر, ` ن=لا نح', , `¸أيت ., •ت ., •¸.ات
• . .ا-رلا نم •ار` ي- :ل ةشلا .و´ت · ة -.لا, يرت . :ن,· , :ل =ا راي-ا, `™ر·ا
• . ر`-‡لا, ب`-`علا, ر`ب´لا :· `ب·ي, .ا·لا :„ عي, =ا ¸,, :ي, `.`ري .·بلا
• . ا·اي¸ =ا :ب·, _لا .ا_-ا Ÿو¯, ,علا _~ا· :ن ¸ ¸- ’ن'
نزحت ل
343
• ة~رلا, ¸_· .ا=·¸, ¸—يرم ةداي· نم ةداعلا _ل š رشبل _-ا ··, ¸الا ‚¸ نح'
. ¸,يي,
• . ‡ة–يرلا را´·.ا, . ‡ةسالا ..اي-ا, . ·ا·,.ا ™ر~ا, . `ن=لا .وس `بجا
• . `رش, ةشلا نم ا- ام, , `ح' `,·ا نم , س ا· , .·بلا ¸ يحولا ’ل :ن' ,·ا
• . =ا, `نعسا, ا,لاح _· ا,•ب·ا· ¸ر¯, ¸.ا.`·م, ¸.·,, ¸ن- `راد اينلا .' ن يت
• ب´ن, ¸,ا, ن-``ما, ‡¸·, ˜ ب`ح, ‡ ¸,`· ن`· ةاي-ا ة_م ¸ €وبس ني· `ر´ت
. ردو.,
• ن`يلا, ¸رلا, رلا, Šولا, .,-ا, `,·لا, `,·ا نم =ا _· ·`رجأ· :,ا.' ام ¸¯
. با.لا,
• بعلا ر¯ت, . ˜لا `Šدرت, . بلا ¸ي-, را.,.ا, Šا‹.ا ` _ت اشلا .' `,·ا
. .او·لا ي,ت,
• . .يجار·ل `,ت ., , .اعاشلا •.ت ., ,œ.ولا ر=ت ., , ‡ .داو-ا _·وت .
• ··, ةيا¯ =ا ¸, , `_ي . ¸ ·,ر´م نم _`ي ام `بلا·, , .و´ي . `Œا-`ي ام ` ر·¯'
. .`وعلا ·م, ةيا·ر
• . .ا,ح.ا ة~, ر‡´لا ¸`س`ر `,·, , ™,رلا _`` ح ,·,· ة‡-ا, œ.··لا, œ.ا–·`بلا ˜لا- .
• ة·.ل ‡ةردابلا :ن د`و·, , -لا ¸ ‡‘•´لا ر·¯', , •ة·ا~ ·ارح¸ا ة_ب´ت _· •·اح
. ر,رلا -ل
• با.لا ` .ا,, . .اب´لا ببس ¸·, . .ا,ح.ا, ·و·ا `ر.م ا·,· , .ونلا, €اي¸
. .امŸ.ا,
• _· `·,اد __ملا …لا ¸- ت·· ي`ن, cنا ¬,= تن| ل, -ل, ل¸ ¸ `بي-· •رس ا,· .
. ن-ا _·ر ¸ `,ي=· أبن, , .ر•´لا .ش¯
• . :ي·,ي ., ·‡ ا· ي·,ي ·ن,· . :ي· ¸اي يلا _يلا ··´لا, _يبلا ¸ولا نم ر• أت .
نزحت ل
344
• ·جر, . •ارو¯م •ا·ي ’-ب.' :ن. š :ي· ي,اي € دا`ح `,, :ل :ا·' †بس
. •ا,م
• ··, .•ارو,شم :‡عج, . :تا·يس نم ح, . · تاح :ل ‰·' · :,ا·ا نم .' `,·ا
. ةعن
• €اي¸, ‡سولا :سا, , ة·ا=لا ¸ `.·ا, ‡ةلا ·,لا, , ةدابعلا ¸ :ن _· `د`شت .
. `و`·لا,
• .و´ت :.·-¸ .ان, €يحوت .ا. رب· , €`ر. ™رشيل :,رل €يحوت ` ¸-'
. :`تداعس
• _,ا,,لا :` نر·ت ., , ة·,·, ة· :يل . ˜لا ’,ا . بلا `يو· •ا·ا- ن¯
. `.يجار.ا,
• . بلا `,=م . ر.لا `¸ي. ¸ي-بلا, . `_سا, ·لا,, `™رشم داولا ر. .,· دولا, :ي·
. ر~ا-ا `ر´م
• . €و- ,· _`.اوت, , €وب- ··´لا ,· `نل', , ,·`د, `ب´ت ¸ال :,ج, ,'
• ر·¯, , €.ا·' • Žاس, , .ا,اعلا _~', , ¸الا, `¸·رت, , ` نح' ¸· _لا, _·دا
. €œ.ا·.'
• اي.ح •ا.ح ا·,ا·د :ل .و´يل ا·`ˆ, ·`·ا· , نيلاولا .ا·د ةداعلا .او,' ,=·' نم
. ¸·,ر´م „¸¯ نم
• ¸الا ¸ =ا ةس ¸· ·· .' `,·ا, , ,,م `ربي ام `_ماس, ·ي· ,· ام _· ¸الا ¸ب·ا
. ةاي-ا,
• .•.دا· ` ن´· ·عي=ت . ام ¸الا نم `يرت ’نأ· , :ع·ا, `›· ¸, .ا`يلا·لا ¸ `›عت .
• . `™,رلا .عت `,لا ··رت ا´· _•بلا, Œارس¸ا, ‡ةي·ا·رلا, €اي¸, ة~ابلا ةايح `›·
• _.ي ام دار¸ا, دالا نم ا,ي·, , ةناي., :ل ح ا·,· .ابسالا را¯·' _· •·اح
. :`موي ·,
نزحت ل
345
• ن´يل ةحارل `.ا·,' ا,ي,, ¸.ار· ¸ ا,•عجا ¸, . ¸حا, ¸’·, ¸ ا,`ع- ., ‡¸ا·.ا Š`Ÿ,
. •ايج €`,ا=·
• :ن' ,عل . ةيرلا, ةيƒولا, ’يبلا, ¸الا, ةرو.لا, ,لا ¸ :ن,د و· نم ‚¸ ` ر=نا
. ¸الا Œول' •و·
• ن„~و· .¸بي· نم و• . `¸ي., `بير· ¸ةج,Ÿ, ¸ن,ا, ¸_' نم ,,ماعت نم ¸¯ .' ` ن يت
. _يلا ¸بت _· :ن
• يلا ¸علا, . :ل _· يلا •Ÿرلا, .·ل `™اترت يلا ,علا, .ا,ي=·' _لا ةب·ولا ·,لا
.:` بساي
• . ال.ا .•· . ··´لا بي~. .الا ,يس ن¯, ..ا·ي·ا, ¸ا-.ا _ير-, €اي¸
. بنالا ‡.ومأم
• ¸الا ¸=·ي `_سا, `.و دولا, , ايا=-ل `رس ,-ا,. باعل ` ن·د ‡¸اح.ا .' `,·ا
. بلا·لا,
• _.ت, . :تر-¯ ¸ `ر´ت, . :ن ا,ي· `_جارت, . €روم' ا,ي· `ر`,ت •ة·اس : , `درنا
. €ايند ا•
• .ا´-ا, .اعلا _م ا,ي· `·¸·, .ا`·لا :`يح, , `Œراولا :`نا, ¸· ةيل¸لا :` ب´م
. .ارعشلا, .ا,د.ا,
• , ةيƒولا نم `ر`ي - ةرا-لا, , ¸الا ‡¸ا,س `بجا, , ·ار-ا, €اي¸, ‡¸·-ا •Ÿرلا ب¯ا
. ةشيعلا ¸ `.·ا, :لاب `.را.,
• ةماع¯ ن•¯, , ¸¸اب, :ن `ر,ش`ت ., , ¸ابلا ¸ابل ., ¸·رلا ¸ابل . , •ا=س, `˜بلا
. ¸الا
• _=ي, . ‡ ةدولا `ي, . ‡ةرشعلا .¸ي, ¸-ا ر`ي·ي, . _ا,لا `ي ب–·لا .,· `ب–·ت .
. ة.لا
نزحت ل
346
• انا,, . •ةيج ‡Žاعم ·اشت, . ‰ر-' ‡Žاو· _لا=ت, . :تايح د-ل •انايح' ر·اس
. ةعم `رلا· . ‰ر-'
• . €ي·اوب €`ر¯ت, . :تا·,' `,=ت, . :‡لا·' :ل `ب`ترت : بيج ¸ ةر¯ب حا
.:تا=ح·م ا• `ب´ت,
• ابير· ,•و· ‚¸ •ابيبح .و´ل š ·ا·.ا `,·`ر·', . ةبلا, ,,`يح, . ··لا, ¸الا ',ا
. ,,م
• ر·ت ., =ا .¸ :عم ˜يل, :ل . :ي· ,·' `ˆ·ا, . ¸الا _· `عت ., :, ¸
. .ا-رلا .او-,,
• ¸شلا .او· · .,· . بجاولا .ادأ, .يولا, ¸ا·.ا _-أت, ,Œوس, ة¯ `رحا
. •ا-¸ا,
• . `·ت, `·,·ا, `·,جا ¸, . .·اولا ¸ .,لا, €اي¸, . رارلا ·ا-ا ¸ ددرلا €رتا
• _-ت Ž :ن' ا· نعم .,· . ن,لا, .اƒولا, .ا..-لا ¸, ¸لا ¸ €ر· _`ي–ت .
..¸ ¸
• . ن~رلا ة~ر, . ¸لا .ا·د, ة,ولا, با.لا, . .ا-ا.لا¯ .ونلا .ار´ب `™ر·ا
¸وسرلا ة·ا,  . 
• ¸ `ي,ت, . `,·ا `ب·•`ت, . بلا †رت, . ‡ة·ي=-ا _=ت ا·,· . ¸يلا, ول, ة·.لا, :ي·
. •Ÿرلا
• •ا- :مام¸ :ت,· • ¸عجا  رلا, . ™ا-لا _· ¸الا, , ةداعلا ‚¸ `الا ·ن,·
. ™·لا, ةا-لا ‚¸
• ةعن Œرعل .اسرالا, , ةير-ا ةعن Œرعل ن`-لا, , ةي·اعلا ‡ةعن Œرعل _شلا ر`Ÿ
. ا• يرت . ,عن ¸ :ن. š ¸علا
• ة·لابلا, روم.ا ¸يو· نم `رحا, , ا,-ح نم ˆ¯' ‡ةلألا عت ., , `··اولا :`=- .
. .اح.ا ¸
نزحت ل
347
• ةل,ا-, €اي¸, , ¸.,·, ¸ةي´س ¸ ›عل :يل¸ œ.اس' نل را·.ا ˜لا, . ¸·.ا _سا, ن¯
. ·ان.ا
• _´عت ¸ ةيلا·لا ,,يم' `¸- ·· , .,يري ام ا· .,· : ن,ح, :ب–·, €.ا·' `™ر`ت .
. :تايح
• ا· .,· , نير-.ا ·ر¯, . ¸الا —·,, . داح.ا, .ا,اعلا نم €ر. ¸ •انر· ·وت .
. `,اد `.ا·
• ا.م . :س ·ل •امر- ·`جولا ¸~ , ¸_- نم .¸ •اتو. , : - ¸ •ا,,م ن¯
. ··´لا .ا' ,`,`ع~ات ., , ,,·ي-
• ,,بلا·م ر¯·, ¸الا ¸ار·' ¸ Šو·ولا, €اي,· , ™`ر لا _· .¸ `_ي . .ا,لا¯ ` ن´ت .
. ,,ت.Ÿ ب~, ,,تار·ع, ™رلا,
• ةب·ا· ةاŸ ا·. . ا,راو¯ نم `ب·ري ., . ا• †,,ي ., اينلا .اول .,- . ` نم,لا
. ةينا· ة_ح
• =ا ‚¸ `Š,·ا, , بل `¸رم, . ™,رل .ا· ·ن,· š ·ر-ا `ب-ا, . ·ار·لا, ¸`شعلا ر-·ا
. ··ا~, ·ر¯· ‚¸,
• ·ر., ` —· نم `يعلا, , بلا ¸ •احارج, •امو·, •امو· .روي ·ار-ا ‚¸ ر=لا ` •·~¸
. ` ·`,ر Œا-,
• ’ن', `,ت ., . ة-لا بجا, . يلا, :ي·, , ·اع=لا .ابج, بيترت _· ¸رحا
. .اعب
• - Œو· :ل· ‡¸بل :ن ` ن~, , , .داو-ا نم Œو-ا · ..اح.ا 'وس' `ر·
. ريلا, ‡ةحارلا
• ر``· ب·ي نل, , _`تا `رم.ا •ا. ا·¸, , _شنا ¸يلا ,ƒ' ا·¸, , _‡=نا ¸ب-ا `ا ا·¸
. ن`ير``ي
نزحت ل
348
• ·ي ,, . ¸˜ن ‡ ةام ‡¸‡· ن· ا·, .• اب¯ `’س ´¸·بل ر‡‡· . ن~رلا ة~ر ¸ `ر´ت
. ة,ول ‰را.لا ا·د, . ¸بال
• ·وي †,·ا, . ن·لا ·`بعي `رلا, . ةي·ا· ¸رلا ر¸, .•ير أ=لا ب·, . `_ ب Šولا ع,
. ة,ا ة` س . `ر,رلا
• ةروس `ر` ,ت _ = _== cل ‰رشن ,ل| ¸ ,=·' نم ا·' `,·ا, . اشلا · ا·`ر¯ت,
. .امŸ.ا · ةي,د.ا
• .`ر‡´لا .ا·د نم ’ن' ني' ¸ر-لا Ÿ ب_ =ا ل, -ل, ل — ,ي·-ا ,ي…-لا =ا ل, -ل, ل ,,
,, ,ركلا ¸ر-لا ب_ ¸_vا ب_و =ا,م.لا ب_ =ا ل, -ل, ل— ,ي…-لا . 
• اا· ’¯ .¸, . :نا´م `ر`ي·, .ا=يشلا نم •·وعت , `’´سا· ’ب–· ا·¸ `ب–·ت .
. ر¯لا نم `ر·¯', أ.وت, `˜جا·
• : نأ `_·رت, €رŸ' نم †شت, . ةي·اعلا ,ع~ :يت, . : ب· يوت ا·,· ةشلا نم `Š,- .
.€ˆ. `ر,=ت, .
• .اوم.ا `_ار-¸, ةراشلا ر`شن, ¸-=لا ن`-‡~ ¸·م و·, . .وج, `¸`` ح ¸.الا ¸ ر´لا
. ,·روب· نم
• ¸أت, . ا·_· نم ¸,س' ا·' `,·ا, . ا·رج' `_`ت, . ةبي.لا نم •رشلا بنالا ‚¸ ` ر=نا
. ¸,و´لا,
• , ¸•. ’ن' اب ,لا `.`ج, , :بي.يل `ن´ي Ž €أ=-' ام, . :‡·=-يل ن´ي Ž :,ا.' ام
. .ا–لا ¸ :ل ةيح .,
• ةح با.لا .ام ‚¸ `..', , •اوح •ا,ار .ويلا نم `_.ا, , ¸™ا,ر' ‚¸ €را- ¸` وح
. :·رƒ _م `.`ي´ت, , ¸ر´س
• _· ¸¸ت ةنوعلا .,· , =ا .و· ˜ت ., . =ا ة~ر نم ت ., =ا ™,ر نم `¸أيت .
. ةن,,لا ر·
نزحت ل
349
• ¸~ ¸ ¸ةعن نم ,¯, , ب·اوعلا, يرت . ’ن', , ب†-`ت اي· ا,م ` ر·¯' `·ر´ت اي· ة_-ا
. ´ر .ابج ¸ ¸_- نم, . ¸ةن
• ب·اولا, ,علا ¸ ر´ت .' •¸,اح, , ·و·ا ةيد,' ¸ :, _- ··ل :‡لاي- ``ي·
. €· _لا .احولا,
• ةي´لا, .,·ا ةداعلا .ام·· نم, , : ب´م, :ي, ¸ ‡ة-–لا, ب-.لا بجا
. `·ا=لا,
• ‚¸ ™,رلا, `رجا·, . ¸ةيو· ¸•ا·¯ ¸ ˜لا, وت ¸·, , ب·ا.لا _· ¸عم `ر`ي- ة·.لا
. ™·لا, رولا .ا–·
• . ةم`ر-ا .ا·¸لا, . ة·.ا ر~او-ا, ةريرشلا .ا,¸لا نم ˜لا `رر- ر·لا دالا ‡¸علا .¸
• . ةر-.ا `رالا, . =ا, .ا·¸ا ا·,اي., ا·`,او·, ا·`,ا·, ا·`,ام ةر- ةداعلا
• ™·. ¸ان, . ¸الا عس', ·ن عس' . ` .ير `¸ `-, `,يس `•,·, . •,ج ` .د‡ ' ·· ` نم
. ¸ا-ا, ¸ابلا
• ة´-ا .و· ·ل `˜لا, , بيلاس.ا ·ي· `Š`ون, , ¸·, ¸´ي بلا .,· :ب· _· ™`,ر
. ة·رعلا Šاون',
• ا,„· نم `_ر-· ˜لا ·ام' •ا·.ا `_ي, ر=لا €رام `_سوي, . ر.لا `™رشي ,علا
. ا,ن,ح, ا,`·,
• ةحر·, . ةل ا·عت . ر=لا ة· , .اع.لا ةبلا·م, .ابعلا _· `را.ن.ا ةداعلا نم
. ةحر· ا,ي,ات . ™ا-لا
• . ,·œ.اي' ,,`-بت ., . ·, €وماعي .' †ب- اب ,,•ماع· ¸الا _م عت .' .در' ا·¸
. ,·را·' نم `_–ت .,
• ةل ج, š ¸·ج, ¸¯' _· ·, ·ا·, . ·` بساي يلا ,علا, . ·ن .ان¸ا Œر· ا·¸
. را.ن.ا ةعم, ™ا-لا
نزحت ل
350
• ة·رعلا, ™رلا, . •¸ي• ¸الا, ™رلا .. š ¸الا ي.ر نم `,=·' ةˆ-ا, ة,ر-لا, ة·رعلا
. _ان¸
• نل ·ن,· ·ي· ام _· ر-.ا ا,م ¸¯ •¸ب•يل, . `ر-.ا ’.ي· ¸ج,,لا `ح' ب–· ا·¸
. ¸بي· نم `ح' و•
• اينلا `د`وي `,اشلا, . .اجرلا .ا, :ل _ي, .اع.لا :ي· .`و,ي ¸الا _ا.لا `˜يلا
. :ي· ¸
• . `_يل, =ا -ي· . ›يعلا و•. Ÿاح · ¸¸ام ةيا¯, ة-., `’ي,, ةج,Ÿ ·· نم
. †,·ا .¸ :ل· •و· ا·
• -ل =زي- اs|ك· — --,, =,ق ·=·-— ·=.„ ¸ ,ا-- , -بر= ¸ ا·-¹ ,ك·- š,=| ¸-,,
,, اين=لا . 
• ¸=م¬sو — ا·,. ;:=Šابو اب _ =اب يˆ_ ¸- ,,  ن| =ا _·- ا«- نا· — ل,=_
,, -يˆر, .ا.رلا .ا¯ر' ··, .
• ةي.ار :`ن ‡.و´ت .', :‡ل`وح `نم :· _.ري .', . :· =ا _.ري .' ™ا-لا ¸و.'
.ار·م• ·· ·ت .',
• .¸ةس ةداعس ¸الا, . ¸ر, ةداعس `_ا,,لا, . ¸Šوبس' ةداعس `رلا, . ¸·وي ةداعس `·اع=لا
. ·„ ¯ رعلا ةداعس .ا·¸ا,
• يلا و·, ¸علا, `عت ا·¸, . ™ا´لا, ., .رشلا, ., ¸¯.ا, ., ·ولا, عت نل
. ˜شلا ’- •انا´م .ا=عل ج,'
• با-· _· `Œو=ي, . Žاعلا ¸اح نم .=ي ·ن. `يعس ·ن,· ة.ارلا ·ل `.ريت نم
. ‡ .ا´لا, ‡.ام,لا يو=ي, اينلا
• . ر~ا-ا `_يري رعشلا `Šا‹, . ةحار .يˆلا `™ا,لا,. .ا,ح.ا `ب·•` ت .او-¸ا ةدا-
• .ادوس •ةرا=ن `_–ت ·· . €را´·' _. نم :` تاي-·. ا,يل¸ €ر=, : تايح .`وت يلا ’ن'
. :ي` ي· _·
نزحت ل
351
• :· .وعي . ,·,· . :تايح نم •ةحا, •ة=- ,,·ر´ت نم عت ., ,,ب- نيلا ¸ `ر´·
.:„ · ن·,
• نم `—ي· €ر·, . :`ن `’´س, . :`,ا.·' `.در, ر·لا ¸علا ¸ ’•·ر·سا ا·¸
. .ا·~.ا
• _و,, .د.ا, ,علا, نيلا ¸ ا·¸, .ب·لا ., ب`لا ., ب‡-ا ¸ `’يل ةداعلا
. .ر.ا
• ,,`ح', . •·–· .او-¸ا _· ,·` ر·¯', .•اي Œ,رعل ,·,' =ا · =ا داب· `عس'
.ار´ :ل· _·
• :ي· ¸¸ت ,' . ¸·.ا نم :ي· ¸=ت Œوس •ةداعس `ر=ت ·· ة·ارلا :·ا, `عت Ž ا·¸
. .الا نم
• ا· ا· ·ن,· . ·ي· =ا ~ا, . ·, `™ر·ا, ¸ر`ي- نم ·م`· ام, : · را·, :تاحا- ¸ `ر ´·
. ر.لا `™رشي
• ن· :عم .ا¯ ا·,· .·ي· •¸¯و· .¸· `,·, ·ويلا `,· :ي´ي ˜م' `,· €ا¯ يلا
”وجرت ن· :ي· ا·¸, ” `Œا-
• ,· ا·¸, . ,· ., _ ˜ي· `·, . ·تل .,- ·· ˜م' ام' . `حا, `·وي .اير.ا ¸,, :ي,
“ ¸نمŸ نم ··' ا· . `حا, `·وي
• ¸=عي, . ةولا ب-, . .ا–·.ا ¸, .Ÿاوي, . بلا `™ري, . ˜لا شي ر,رلا
. •ةا· رعلا, •ةي· ‡ةاي-ا
• ., —يرم ., .ا- ., . ¸·عل œ .ا· ·· . ةداعلا `,ا¯ر, `نيلا, ة-.لا, `نم.ا, ن·لا
. .ا ¸ ,· ¸, , ر·ا¯
• ¸ان ريلا _بتا نم, , Ÿولا €رد' ‡سولا :س نم, , ‡ةداعلا Œر· ‡¸ا·.ا Œر· نم
. ™·لا
نزحت ل
352
• · ةحا, ة¯ .¸ ةداعلا ¸وما· ¸ ˜يل, , ‡..ا · ةحا, ة¯ .¸ نم,لا ة·اس ¸ ˜يل
. ا.رلا
• ةشلا ` .ر¯ .و· , ا,لا,Ÿ ة·رس ¸ `ر´ت, ,:ي· ` ن`,ت ˆ¯' ا·ر`و.· ةبي.م :`,ا.' ا·¸
. ةحارلا ةحر· `’يج`ر ام
• €ا·ا· نم .' `,عت ا,يح . ا,م =ا €ا-, :, ` .رم ¸ةمŸ' ,¯ ر¯· ةمŸ' ¸ ’ع·, ا·¸
. ‰ر-.ا ¸ :ي·اعيس ‚,.ا ¸
• ,' . ·` .ح ¸~ ,' . `·`ي ¸- ,' . ·ا` د' ¸ر· ,'. ·ا–· ´ ¸ح _· ¸ ·ب··' نم ·مويل †•اعلا
.·اس' ¸ _- ,' .ا,., ¸ة,ار· ,' .·عت ¸,·
• .ا´لا, .•ار· ب·ت •اتا·,' €ا· .. š ,اد ` .ا¯ €ي ¸ ,' :لوح .و´ي .' ¸·بي
. `نم,لا ·, `رعي, `’·ولا ·, - ام _-
• .. .• امأس .,ا·ار· .,·م و´شي . را,لا Œار~', ¸يلا œ .ان¯ ·ل _الا . .¯رلا ·اح
. • ةداعس ·تايح ·م .¯رلا
• ’-- .,· , ة·لا ‡¸·' `ر,ا, =ا ر-سا , , •ة·ا¯ ·بناوج نم ·سرت ¸ح •ارار· -ت .
. `·ت ·· .¸ , دارلا ا,·
• . ·وي ¸ ¸.- ,علا, ¸ةس ¸ ¸.- ¸ي.لا .,· . ·.ا·' ¸`ي, ·.ا·.' `ر·´`ي ¸·اعلا
. ·• - ‚¸ =ا ·ببح نل بو=·
• ¸`·ت, . €`ر. •ا., :` ب· ’`شت .¸,. ·يل¸ _جرت •اح ةيوينلا :بلا=ل ¸عجا
. :لاح .اس, . :` شي·
• _.اولا, ا·ا·ري, . ة·ا=لا, ا,=-, . ر´شلا, ا·`يي .' =ا `,عن ·ي· `.ر·ا=ت نل ¸·بي
. ·,ل
• =ا `ب`ح ¸ان ر`ي‡-ا, · ··-' `’‡`., . .ا·¸ا, ·`ر´· ر`,‡~,. ‰ولا, ·`ن `’. نم
. ¸الا `ب` ح,
نزحت ل
353
• ›يعي .ي¯ Œر· يلا و,· †-ا ¸ماعلا ام' . • ةيح ` ني,-ا `بعلا و· ¸ما-ا ¸و´لا
. `عي .ي¯ Œ ر·,
• ·· ‚¸ ¸.ن .ي¯ `رلا `ن´ل, .ا,مو·, ا,با.م Œاع.' `Œاع.' ا,عم, ةاي-ا ‡ةل .¸
. ¸.ا¯, ةعلا
• ˜يل, ¸·اس, „ ¸¯ _· `’.ح, . Žاعلا `.ادا, ا· `’يس, . اينلا ة'رلا ’´م ول
. ةي´م ¸,· `_,Ÿ ا··
• . ¸مألا ¸ :-و-ي,. ™ا´لا ¸ :لوجر,. ™و=لا ¸ :,اب ¸ت .' ةما´لا ةاي-ا
• ·` ح·.¸ ’·ولا ·· ام .ويعلا نم €· .,· . •اح' `,• ت ., . _.لا _· :ن `,ل
. €_· `€رتا·
• ™رشي, . ˜لا `˜ن,ي, . .ولا †ر`ي, . ·ا,·.ا `و- `.ا¯ ر,لا, رو.لا نم ¸~'
. ر•´لا ¸ي, .ر.لا
• .`,· . ´ ر ¸¯ نم .و-, . ¸ر`ي - ¸¯ .,ح · ا`,ي=·' ا·,· . ‡ةي·اعلا, و•علا =ا ¸أسا
. ¸ةداعس ¸´,
• _· •¸·, . ¸.-.م _م ة·ر· ¸ `_.ح, . .ام `.و¯, . ¸.ار· `_بس, . `حا, ` .ي·ر
. `··لا اينلا
• ةينان.ا ن· عبلا, . ‰·.ا `.¯, ‰لا ¸,, . .الا را´ن¸, ةي-–لا ¸ ةداعلا
. را··س.ا,
• و-, . ¸علا _· شي, ‡ ¸‡‡ لا `ب·•`ي, بلا يوي, . ˜لا `™رشي ¸علا `:-–لا
. ر~ا-ا
• ر·¯', را·س.ا نمد', . را¯·.ا ·,ل نم, . `™ا-لا و· ™·.لا, . ةداعلا ¸· ةدابعلا
. رار,.ا `ح' و,· را·.ا
• ¸شي ., :مو· :¯راشي, . :ب·اب ·يل¸ ¸–ت, . `™اترت, ·, `¸·ت نم .ا-..ا `_-
. €` رس
نزحت ل
354
• ¸-ع· •ةمدا· با.م `ر=ت ., . :يي ¸, ام ر-· ·ي· ’ن' ا· ˆ¯' •ةداعس `_·وت .
. ‡.,‡-ا, `,·ا
• ةي=· ¸¯, ةب·وم ¸¯ يو- .' ام' . •ا_·¯ •ا_- ¸=عت ¸, . .¸ ¸¯ ¸=عت :ن' ن=ت .
. `يع, ا,·
• . `_·´لا ا,,ج `,عن .. _ا. `راج, . ¸•Ÿر نم `Œا¯, . ةعسا, `راد, . ةيت .اح ة'رما
• . ةي–· ¸الا .وي· ن· ة·لا, . ة ح ,علا `ر¯ت, . ةعن ·,ر´ل .ايلا †ن·
• ر`ي - ة-.لا, . ¸الا نم `,=·' ة·الا, . _ارلا نم `_م' ¸علا, . ·ان.ا نم ل' `و•علا
. ة,ر·لا نم
• . ةداب· ةل,علا, . ةحولا نم ` ر`ي- _ا.لا ` ˜يلا, . .ولا ˜يج نم `ر`ي - ةحولا
. ة·ا~ `ر´لا,
• .`·`,` ,·`,اعسا, . `·‡ س ¸الا, `•وولا, . `¸`` ح ة=-ا ةر·¯, . را´·.ا ة´· ةل,علا
• . ..• - .ار·علا `_بت,. ةلا·ر ةبي·لا, . •,`س `-ا,. `.ا· ¸ -ا .وس
• . .ا=علا ةل ˜لا _· `را.ن.ا, . .ولا ةايح .ونلا `€رت, . ,لا `_·ي ,علا `ر´
• . ة· ·ي· ¸ر`.‡· نم •بح' ¸رس _م ةي-, . Œو-ا _م ¸علا نم ل' ¸ نم' _م Œاج `,ب-
• . ¸¸ا,,لا ‚¸ ·`-, . ةمر.م ¸الا ةحر·, . ¸•ا, ·` ر¯·, . `لا- ·`-, . ةاد ,علا ةحر·
. ¸ةيا· ‚¸ ·` ر¯·,
• = ¸علا, . ¸· ¸الا ةم-,. رار,.ا `™ر‡· .ا·¸ا, `™رلا, . .ايب.لا `™ر· اينلا, `™رلا
.Œ ر
• .¸بي ~ `نح' `ن‡ -ا .ا·لا,. ` :`م ¸علا `• ر·, . ةحار Ÿا-¸ا `بعت,. `.• · ة·ا `.ا·
• €¸¯, . :عمو. :`ي,, . :ياو· : ·, . :ين ' :-.م .و´ي .' ةداعلا
. : ·ا·
• . `- `ˆلا ¸·, . .ا=علا `™ر‡· .ا·لا ن- `™ر‡لا, . ¸ا~.ا `™ر· ¸الا, ·اع=لا, ™رلا
. ن‡ي
نزحت ل
355
• . ةداب· _رلا `را=نا, . _–لا ةرا,~ نم ¸ال _-ا †بح, . را,لا .ا• ¸يلا ة·.
• . .=لا `_·وت, . ر•¯„لا `ن`` ح, . ر`ب`.لا ةشياعم, . رج.ا `.احا · .و· ةع,ر' .·بلا ¸
• ™·. ¸·-ا ¸¯', . .ونلا €رت, . `¸لا †بح, . بجاولا .اد', .ة·ا~ ة·.لا
. ةر-.ا, اينلا
• . •ةبير. ¸· .,· ةر,شلا _· `¸ر- ., . Šاج,.ا `_·¯ ¸'رلا .,· •اس'ر ` ن´ت .
. ةداعس ¸و-ا _م `Œا´لا,
• .اش·¸, . نيلاولا `•و·, . ¸الا .اعسا, . ة,ولا `_-أت,. ’·ولا `Šاي. ¸` -ا ةم··
. رارس.ا
• نم.ا, . ر¯لا .و, ة.ابلا ··, . .ونلا .امد¸, . ة·ا=لا €`ر, بلا `.وم `Œ ر`ع`ي
. ¸-ا.لا راحا, . =ا ر´م نم
• _`ي. نم, . `ح' ·`ب- نل · ·' ·`ب- Ž نم,. ر-¯ ¸.ا´م ¸ عي نل · ي, ¸ `عي Ž نم
.· · _`ي. ·موي
• =ا ¸, . _ا.لا `˜يج, . ة,وب- ةج,Ÿ, . •را, `ن,ا, . `_·ان `.ا¯ · ةداعلا .وب- ةع,ر'
. _يلا ن· `¸و ·
• ¸· ا,´ل . .·علا ·ل _عي ام `¸-م ¸· ,·, `.اب, `نم', ةيرح, ن·, ة-., .ا·¸
. ا,¯ _- .'
• ,·ا ¸ع- ·· . .ام,لا ة·,ر نم .ام' :يل ˜يل, . : اب, `,· €· ˜ي· ‡..ا عسا
.ا`يد ر,رلا, •ا•ن
• •`Ÿر, . `,يس `,`ج, `_ي-. ¸•· , . `,يم ` ¸` -,. ` •دا. .ا·¸ Žاعلا ¸ ام ¸–·'
. ¸· €ا· ‰وس ام, _ نا·
• .`ن‡ -ا .ا·لا ·.اتر·اƒ .اعن . .ا~,.ا ¸ `نم.ا, . .ا,.ا ¸ ة-.لا ·.ا`ي- .اعن
. ة-ا.لا ةيرلا,
• . ةي·ار´لا .ارشح `درا=ت ةي.ارلا `˜لا, . .ا–·بلا .ا,,ر´يم ¸ي `_,بلا `بلا
نزحت ل
356
• رلا, . ¸.ا,د `_ن' †ب-ا, . ¸.ا· ل' `,علا, . ¸ .ا=· _بس' ةي·اعلا, . ¸ .ا~, `,م' `نم.ا
. ¸.ا¯ `نح'
• .•ا·,ر´م ., •اي-س ., •اي,ح ., •ابير· ., •ايم ., ا–يرم ., •اسا· .و´ي . يعلا
• ..او,شلا _· `را.ن.ا, . .ا-ا.لا ¸ ·, . .ا,اعلا ةلاŸ¸, . .ار·لا .·-ا ·يعلا
• .امŸ.ا `·أ', .• ا-ا. ¸عت ·وي •ة¯ر, ·اي.ا ر·¯', . : ي, ‚¸ :ير~ •ار=- •ر=لا ¸·'
. ¸ح. ·ي· .¸ت `نمŸ
• نم ,`,ع~', . ·دوج, ¸ او´ش· ·علا نم ,·ج,' . ‚اعت ,•ر او†بس · `رش, :` بس .¸
. ·و`,را-· ¸Œو- نم `,`,م¯, . ` ·ر`ي· ا,ر´ش· ¸Šوج
• بي.ي •اما¯Ÿ .¸ ان`رم' ,†,,ي ¸الا .' `ن=ت .,. : س'ر _· ‡ةي.ر.ا ‡ةر´لا ¸- .
. :توم, _وم ,,يي ,¯ح'
• _· `ر´, . ن-لا نم ةا-, . ¸لا نم `ن`م', . ` ن‡´س, ةم·س, . `ن~,, ةيا¯ `ر,رلا
. نم,لا ةي~ ةداب·, . نلا
• لو ,, — ,, ¸g`.,'ا ·:= ¸=و ,, —,, ¸ ¸ي,= ربا- و| ”,ر† cن|· اين=لا ¸ ¸· ,,
,, ‘ا·لا ¸=,| ¸ ام- ‘|يلا _<|و ,, — ,, -·- _ذت-ت ¸;:كب ,·كت . 
• ¸·ا, ¸يلا, `_·ا, . `¸الا :†ب- ¸الا · اي· `·Ÿا, . =ا :†ب- اينلا ¸ ·Ÿا
. ‡¸يلا .-, . ¸يحرل `عسا, ¸ي¸لا,
• _· œ.ا ., . ¸رجال `ب- ., . ¸بنل نم' ., . ¸داعل ةحار ., . ¸.ول ›ي· .
. ¸ردا·, ة ., . ¸ .·ا¯
• ءار= -تبا=| ن, ¸-–م·ل ل, =-v =ا› ¸يلو `ري- -’·· ·ر-| ن, ¸-–'ا ر-v ا,•- ,,
. ,, -ل ا•- ناك· ر,= ءارˆ -تبا=| ن|و— -ل ا•- ناك· رك=
• نم.ا, . ا·`رون .ا·¸ا, . ا,`يح ر`,رلا, . ا,`,ا, †ب-ا, . ةداعلا `™ا•م ةما,.ا
. ا·`راج
نزحت ل
357
• ةعلا `ر`ي ب· _م `يم `.ا¯, . `درا, .ام, .` ر–-' `¸,ر, . ¸ي~ ` ·ج, · ة-,بلا
. _-ا †ب-, ,¸ا `€ري,
• ن´ي, . ير·لا¯ _عشلا ,ب- ¸¯أي, . ¸ريرح ›ير _· ·نأ¯ ر-. _· ¸اعلا ·اي
.‰ر¯ .اوي¸ ¸ ·نأ¯ _و´لا
• نم •ايع, . ¸الا · •ا–ي·, . ·لال •اسراح . ·يرل •امدا- •اي· ` .و· ,' •ا_· ›يعي ¸ي-بلا
. Žاعلا ¸ ةعلا _يس . =ا
• ة,ر-لا, . ن´لا نم `ن`ح‡ ' `نم.ا,. _·لا نم `_- ة-.لا, . ة,ر·لا نم ¸–·' د.,.ا
. ¸الا نم _·'
• .اي-ا, . •ار•¯ · ¸=لا, .•اراب·ا ر=لا, .• ار´ت ’.لا, .•اˆ. .,-ا, .•ار´ ™رلا ¸عجا
. •ةيم' .ولا, . •ة·ا~
• .•اح' ي·,ي ., ¸حأ, `¸·ي ., ¸·, †,,ي .,. œ.ام ™اب. ··Ÿر ·يتأي را=لا ¸·م `ن¯
. ة¯ر-ا ¸ي·ر „ ¸=لا .ي-
• نم, . ·,ر·, ,,ي· ,ح نم, . ·وم ,,ي· ‡ ¸- نم, . ·و`نا·' ¸الا ‡ ة=لاž ر·¯' نم
. ·و–·,ا ,,يل¸ _احا نم,. ·وبح' ,,ي· داج'
• و· ¸·وي ¸¯ ` ن~رلا, . ¸ا-ا `·ا,د ¸ا-ا نم,. ¸,`د `·اي.ا, . ‚ابح _ايلا, . `ر,ي :لا
.” •.,- ا·ا· .. ¸.أ ¸
• . ¸_· نم ¸الا ¸أت “”¸لاعلا `.ر ة–ب· ¸ ,,ي.اون, ¸~·لا .او,' _· `.ت .ي¯
. ““ ¸_يرج ‚¸ و´شت, . •·ي- ب=ت,
• ا,`,ج,, ¸وبلا ا·`ير,, . `د,-ا ا,`ي~ار·, `_ملا ا·`دام · ر-`لا ’·, ¸اسر •‘ع,ا
. .اولا ر=نا, · `•رعلا
• .. š €راو- نم `_`ت ., . _-', `رلا `,عي ·ن,· •ارس €رومأ, ·` ˆ-أ· .-س ا·¸
. `_·ا, `ساح `¸الا, •ارارس' ةب-ل
نزحت ل
358
• . •ةع•·ر ·ل Šو–-ا,. •ا·ر ·لأم, . ن· ·يل¸ را·.ا, . • ة`, · ·ل ¸لا ‡¸ع ج نم .ا-بس
. •ةيا¯ ·ي· ¸¯ولا,
• ¸أيت ·· . :لام, :·' ¸ ’ع-·,. •ا´لاح .,-ا نم :لاح _ب.', :لاب, •,·راد ا·¸
. •ارم' :ل· ع, .- =ا ¸عل
• ˜ت . _ ¸ي ·,لا ,-نو -·لا ا·,.- ¸ ا• Œرعي, . `¸ير·لا ا• و-ي, . ¸ير-ا _=ت ا·,·
. ¸يولا ,علا ا,ي·, . ¸ير=لا
• ر· ., . ر=-ا _·وت ., .ر·لا ¸¯أت, . ر-شلا ن´ت, . ر,لا ` درت · را~ اي :ل بو~
. رشبلا نم •.اح عس' ’نأ· . ر‡ س _·
• ةدابعلا, . ةرا- _ارلا, . ةرار `ب–·لا, . ةرا¯ .,-ا, . ةراعم ة=- `ر,رلا
. ةرا-
• :ل ``عت . •ة·ا~ ا,•عجا· ة·الا `ن,ا ’ن', . `لوي Ž •ا·, . •ايلا ¸ `·ويلا, . .ام ˜م'
. ¸ة·ا–, _,رأ,
• ·· . :`تو· €¸¯, .:`ي, :´·, .`.ا´لا :بحا., .`ˆ-ا €`ري·, . `,لا :·ن
. .ا· ام _· `.سأت
• ._· ‘ي· ·ر-¯, `·ر, `•`ر , ·ل,' .ا-لا¯ .ا·`ر-ا,' :ت`رس, روم.ا ¸ا,' :` ت.اس ابر
• ةŸا,رد, •Ÿرلا .و,`ر`· و·, .¸ا·د.ا `ب·•`ي, . ¸ابلا `™رشي, .¸ا·.ا _ي `را·س.ا
. ¸ي·ولا
• . ةي·ا·, `و·, ة.,رم, ن·, `,·, `نيد · ةي·ا¯ ةي·ا •’س
• · ¸ا· ”` نم ا· .ر´لا .ش´ي, .·ادان ا·¸ ¸ير·لا ي, . `·ا·د ا·¸ ر=–لا `بي- يلا نم
. =ا ·ن¸ ” =ا اي
• . `بحاس بحا.لا .,· .·يلا بحا.لا, . ¸··لا ˜-ا, . ,يعلا ¸لا ن· ع,ا
. ة·راس ¸علا, `¸ل _ب=لا,
نزحت ل
359
• ة‹,' . ¸-ا ةامد, . .ا=-ا ¸ل, . .-لا ةع~ام ··, . Šاس.ا ن- ¸„-لا
. رارح.ا ر,. _·
• .ان¸ اي `ر´شلا نيأ· .. .ام', .¯ر·, .ا·¸, .ال, .·جر, .اي, .ان·', .اي· €·
_ نابذكت امك`ب _ ءل¹ `¸| ,·¸  . 
• ·ات, . .ايس `’ع=· ·, :`ي·اس _· `عت, . `·ا·' `.ر` , ·, :يم· _· ¸ش·
. `_اج €اوس, _بشت, . ·مون Ž.ا د` ر €_·,
• نم ’ي·و·, . ·الا, .ولا, ¸ˆلا نم .و-, . _علا, ,•´`بلا, ,`.لا نم ’س
“” ن~رلا .ر´ ¸,· . .ا~رلا, ¸لا
• ني', ¸علا نيأ· ان·, †,·, اموي ¸·, . اي.اب ¸·شن , انر.اح ن· `,-عن ان' ابي.م
“” ة´-ا
• ,' •.ام ,' •ا`,‡· ,' •ا· ,`,· :ن', .ر¯لا † ¸-ي ام ’ع· :ن' ·اعم :ل ¸الا `ن
.ا·اج ,' •اب.`م
• Žاعل `•ا·Ÿ¸, `را-نا ¸الا ةا¯ا-, . نير-.ا ¸ .ا,,لا, . _·لا ةي.- `¸†ت
. ةي.-شلا
• — ,, --`-, ا,ن,كت ل,, _ ا ,يل,- , ه -,„و “ ¸كلو ¸ —_ ,,برش- ¸‘ا ن| ’¸ · ,·- =ق ¸
._ ¸=-او ¸ءامب _«., ¸نا,·= ري†و نا,·= ¸
• ة,ا ةس . ة-`م ة-ا _م, . ةي=· ةيبلا _م, . ةح` ر‡· ةحر`لا _م, . ة, ةعملا _م
. ةدر=م ة·ا·,
• - ¸¯ _·, . ة-ان راد ¸¯ ¸ . •ا,و´م .¸ `·اشت ¸·,. _• بم .¸ ‰رت ¸· ` ر=نا
. ¸`ع س و, ¸دا, ¸¯ ¸, . `_مد
• .را-.ا .يح,. را-س.ا ,ين , . راي~.ا ير·ت نم ¸~' :·,رعم ر´ نم `.و.
. رات,.ا .ا·,
نزحت ل
360
• ·:ي· و–· ¸¯ ¸ا· درابلا .الا ’` ,ر ا·¸, . ¸ ة´, = `-ا ’· ن-الا .الا ’,ر ا·¸
. = `-ا
• .لأت .' Žاعلا · ¸ةعس _·', . _عي .ام `€`رت .·علا •وس ¸ `Šاب`ت ¸ةداعس `¸-ر'
. €ولأي, ¸الا
• .وس ·ن,· ي'رلا .ار=.ا, . ةبي- ·ن,· ‡¸‡´لا, . `.وم ·ن,· ,-علا, . •,`س ·ن,· `,·ا, €اي¸
._,ت
• .ا·لا, . ة·اشلا رو.لا نم _·ر' Œ,رعلا `Šا=.ا, . .ان¸ا ة,ر· نم •ر .ولا `راج
. `-ا و· ` ن‡ -ا
• . ·اي- ¸~', ·ا·' _م, ·ان ¸, نم `ب-ا, ,·.,', . ,·`ر´' ,علا ةداي,, ¸الا † ¸ح'
• . ة·اشلا ‚¸ `_ا- `·الا, . ة·. ‚¸ `_ا- ¸الا, . نم.ا ‚¸ `_ا- ر,رلا
. _.اولا ‚¸ ةجا- ةدايلا,
• ب-ا _· ¸.-`ي .,. ب.`لا, .¸ ة·`لا `€رت ., . بعلا, .¸ ةحارلا ¸ا`ت .
. .د.ا, .¸
• . ة ر`ب-ا نم _·' ة·ا, . ب.`‡لا نم ¸ج' `¸ -ا, . ة,ر·لا نم †,·' .ا,.ا
. -ا نم _‹' ‰ولا,
• ب·ت ., . ¸ ة'رما ‚¸ €`رس ›•`ت ., . ¸¸ي. ¸´ل `ن¯رت ., . `_ت ام ¸¯ ¸ `_=ت .
. ¸ةيم' „¸¯ .ار,
• ة·لا ., . .ا·ولا _م ‡ ةب-ا ., . ة·ا=لا _م .¸ نم.ا ., . ةو-ا _م .¸ ةحارلا `’ي'ر ام
. •``.لا _م .¸
• ب`ع` ت ¸ةر=ن, , ¸.ا_-ا `_· ¸ة·يس, , ¸.ا,ا· `ب- ة¯, , ¸ .·¯' _· ¸ ة¯' `.`ر
. ¸.ارح
• €.· ., . •اس‡ ' €`ر¯ت ., . •ا·رت :تايح ., . •ا·رس :`–·, ., .• ا‡¯ :† بح ` ن´ي .
.ا·ر
نزحت ل
361
• . ¸ي- ·دري ., `را` بج `·لي ., . ` رش, ·`ب-- ., . `ح' ·`ي,ي . `_م' ·ي, ¸ ¸رما ¸¯
• . •ام` ,· :ب·,, .•ا`,· €ا=·', . •ا• ¸ :عم, .•ا• · :-م, . •ا• ح €داŸ ام ·اي.ا ¸–·'
• .¸ ا·اري . .ا-..ا ¸,,ر _· `_ات ةي·اعلا, . ا·ن .' ع, .¸ ا,·رعن . ة.ر· ةاي-ا
. _.رلا
• ةرام' `˜ن, . ¸ي `بحا., . ¸·,م `راج, . ة¯اشم ةج,Ÿ, . • •ا· `ن,ا ·ل `نم `عي ¸م
. `_ب`م ‰و·, .
• . •اح :ي· : ج,,ل, . •اح :ي· :يعل, . •اح :ي· :ل, . •اح :ي· :,`رل .¸
. `·,ح ´ ¸ح ي· ¸¯ ·أ· . اح :ي· :ي–ل,
• .¸,الا, ¸م.ا :ل _ي •ا·ار¸ •.·ج •.ا~ ·ل .,· ··و~ · ™اب.لا ‚¸ ر=لا, `_سا
• .يلأت ,' ¸ةعلا=م ,' ¸ح ,' ¸ة,·ت ,' ¸ر•¯· نم :‡ · ·ي· `,-أ· . ة¯ر, ·ن,· رو´بلا, :ي·
. ¸ر•س ,'
• ة·ا, د,,ت, . •ة–ير· •¸¯', . •ا·وž `,حرا, . •الا- ¸را, . •ابناج ›ما, . •ا=س, `ن¯
. •اار ` ن´ت
• ., ح`رلا ةعي=·, .,=لا ن· `عبلا, . ¸علا `™·., . ¸ولا `داس, . ة·ا-ا `نح · ¸ي·ولا
• ةل,علا `بحا., . ¸ ةوح ¸ةو- نم ,¯, . •ةل· `’بج, ' ¸ةلŸ `.ر, . •ةعن ’` بس ¸ة¯ `.ر
. ·ل • ,· ا,ي·
• ,,·ا-. _·- ‘ا·لا -·-| ¸- ¸-–'او —·=,و -نا.ل ¸- ن,م·.'ا ,·= ¸- ,·.'ا ,,
,,-·- =ا _· ا- ر• ه ¸- ر„ا,'او ,, — ,, ,»ا,-|و .
• .ا-..ا `_-, . :عس, ام .ويبلا `_-, . :ع‡·ر ام :· ¸ج', . :ع‡ن ام :لام `_-
. :-.ن نم
• Ž ا·¸, . :ل ¸` - ·· `بحا. :ل ن´ي Ž ا·¸, . :ي· ر`ي - ·· `ساح :ل ن´ي Ž ا·¸
. :ل 'بم ·· ني` د :ل ن´ي
نزحت ل
362
• :يدايأ, •ا·.ا •و~, . :تا·يس نم ة,ولا, :ب· `™ر', . : تاح ر¯, :ن `ر` س
. .ا–يبلا
• ’ي`ت :-–لا ةر·¯, . `•ا-¸ ·ولا ةر·¯, . ‡ة•=لا ب·ت ة=بلا, . ة· ةلا
. `.ا· ةسوسولا, . بلا
• . `را`,د †¸سر´لا, . ¸,علا .,ح ا,`ب·ي ةي.ولا ةح`ر‡·, . ·ا=لا ةرم Šا.رلا ةو• `ح ةرام¸ا
• ر¯ت, . ي·,ي نم ةم·لا, . `—·بت ن· `عبلا, . †ب-`ت نم _م `رلا · اينلا ال نم
. ™ا-لا
• ر`‡لا _=ي ˆ.لا, . ,`.‡-ا `ر,ي `,-ا . ‡.ان¸ا يي .اح¸ا, . ` ر-ا `عبي ˆلا
• . ا,· _`·``ي ايح .و´ت ام `¸-ر' ةجا-ا, . .ا,`ت ¸ح .و´ت ام أ·' اينلا
• يعي ن· ˜م.ا, .ح ام :ن,ح' ا·¸, . ¸· ·,· :ل ¸´ي ن· · `•Ÿر :`·' ا·¸
. ˜م.ا :ل
• ر`ي- ¸ة·ا~ ¸ ¸و~, . ¸ةل · ¸ ةي., نم `ر`ي - ¸ة` ,· ¸ ¸,·, . ¸_·¯ ¸¸ام نم `_- ¸ي· `¸ي·وت
. ¸ةي.عم ¸ ¸ة نم
• . Žاƒ `سا-ا, . `›ا~ ¸و-علا, . .و- .اب–·لا, . `_و·' `Œرلا, . ` :م `_نالا
• ··, . .ا,ح.ا `ب·•`ي, . .ا=يشلا _•, . ‡.ان¸ا `عي, . ن~رلا ¸.ري =ا `ر•¯·
. ‡.ا,يلا
• ·`· داŸ نم `€رابم, . ·† ر, ر·´· ·لام ر·¯ نم `¸·وم, . · · نح, ·`ر· ¸ا~ نم `يعس
.·اوت `.دا,·
• ة,اج, . `¸الا ·م• .' ·.وم · - نم `.او, . ·مو· _ي .' ¸الا, `,·ا نم .ا,ج
. •ا‡·ر ··Ÿر ·يتأي .' اينلا €رت نم
• ر·´ت ., . ة,ولا ·· _م بنلا نم •ا·ي `ر- ., . ةي·اعلا _م ,علا نم •ا·ي ¸ت .
. ¸·-¸ا ·· _م •ة·ا~
نزحت ل
363
• ™ر· =ا · اب `™رلا, . ¸اجرلا ™ر· ن-ا .ا·لا, ™رلا, . ¸ا~.ا `™ر· اينلا, ™رلا
. رار,.ا .ايل,.ا
• ’.لا, . ¸ا~ .ايبلا, . ة`-` ح `,علا, . ةناي. .اي-ا, . ةبير `.´لا, . ةينأ~ `•.لا
. ة´ح
• ¸ي,ي ¸علا .ات¸, . ةاناعلا .ا··, `ب·•`ت را.ن.ا ةل, . ˆ.لا ةرارم و-· ر=لا ة,·ح
.·شم
• ر,', . =ا `.ا¯ ب´لا `_ن', . =ا ةي,ر ةلا ¸ ام `نح', . =ا ةب- اينلا ¸ ام `بي~'
=ا ¸وسر ¸-ا   .  
• . · ·, · ر,ج ¸ =ا ب·ار, ·مرل `·', . ·ل ر=ن, . ·مأ, ˆ·ا نم `يعلا
• . ` .ا-ح ة·لا, . ةبي- ةبي·ا, . ة` - †_†شلا, .ةنا,م `_=لا, ¸· `¸ر-ا
• ¸ c·ر-, ءا-رلا ¸ =ا _, •ر-ت — c-ا-| ·=- =ا =ف-ا — c …ف- =ا =ف-ا ,,
. ,, =اب ¸-ت=ا· ت·-ت=ا ا›,و — =ا ل|=ا· تل|= ا›, — ·=شلا
• ة·ا~ €ر· •¸عجا, . :لا- •ةناي. :لام •¸عجا, . :·, .ام,ل •ة· :ا-ر .امŸ • ¸عجا
. :,`رل
• ..ا´, ` .`رج ¸ة´-., . •ةعن `’بس ¸ةي.عم, . ةل· ب·' •ةلŸ, . •ةرح `’بج ,' ¸ةل `.ر
• .` .` ر· `.` ر, ا·¸, . `.` رم `.` رس ا·¸ اينلا, . ` .`ر· `.ر¯ ا·¸, . `.`ر· ` .ر´ ا·¸ `,علا
• ة-., , ·ا.ا ة· ™,رلا ة-., , ·اع=لا ة· ,لا ة-., . ¸ي·لا ‰ح¸ ةم·لا
. ’•لا ن· `عبلا ’·ولا
• . ¸ي ¸يو~ `,·ا `·وي, , ة_.· ر,رلا ةيل, , ةي·د ةلا `·وي, , ·وي Ž.ا ةي·د
• ¸رلا, , ةير-ا :يل ن · `ن-لا, , ·اع=لا :يل¸ ب`بح Šولا, , ,يعلا €ر¯· `¸,بلا
. ةي·اعل :·`و
• . ولا, ,·ولا, ·,اشلا · ¸.ا·' ة·, €اي¸, ةي`-ا, ةحارلا, ™رلا ·.اب~' ة··, :ي·
نزحت ل
364
• .' -ا, , ا·ا·' ‡ةر· - .' Ÿولا, ,ا,لا¯ ةجرد ‚¸ ˜لا ¸.ت .' ¸· ةداعلا
.ا,لاب·,, اينلا ·`م-
• ال Œ,أ· ¸ةاج,م ¸ة·ا–ب, ا•·ج, · •¸·, :يي· •¸سر', . :يي `م, . ر-لا ¸ `˜جا
. ¸يج اي ¸ي´لا
• , Šو- ¸ح •¸¯أت ., , •أ=ت ¸ح ` .رشت ., , ·ر·ا, ,لا, Ž.ا نم ةم·لا ,علا نم
.بعت ¸ح `,ت .,
• _ام.ا, , `,· ة-علا, , ا`· Ÿولاب· _`عت _-ل نم, , _`· ام _· ¸.ح _`نأت نم
. `¸··¸
• ,حر', :م :, ‰رد' و,· ,ا,ي· :ما·' ¸ةلاح ¸ا,Ÿ `نت ., ,:, ·ع· اي· =ا ن· ¸را
.:` م' نم :,
• .ا··¸, , ¸را·سا, ¸را´نا, , ¸ ة,وت, ¸·ن نم ا,~رش, ةي.علا ¸ح ,` ر`ي - · ¯ =ا .ا–·
. ب`-`علا, ¸ˆ´لا
• عت ة-ن ا,م :بي.ت .' _ع· ,را,لا, ¸يلا ¸ ¸.ا-ن = .,· را·س.ا _· `·,اد
. نيلا ·وي ‚¸ ا•
• ا·¸, , ,ح ب–· ا·¸, ,ر·سا بن·' ا·¸, , رب. ¸`,ا ا·¸, , ر‡´ ·ي· ,ع`ن ' ا·¸ نل ب`و~
.¸· ,‡´ ح
• نم ةداس.ا, , `,·ا ةلاŸ¸, , ر~ا-ا .ا., , ¸علا ةيت, , .الا `¸· ة.ارلا او· نم
. ¸ا–لا `.ا¯ا, . .را-لا
• ةب·رلا, ·· اي· ةب·رلا, , =ا _· ¸¯ولا, , ة,ان¸ا, ة,ولا, ¸·-¸ا ¸ بلا .ا·
.‚اعت · بح, , ·,ا· نم
• ·,لا ,, ;ار·Šاو ل:-ا ا› ا, ,, _· `·,اد, ,, .ي€ت=ا c ت>رب ;,يق ا, ي- ا, ,, ‰رل
. ‡ةي´لا, ™ر‡لا, _ر‡لا
نزحت ل
365
• ’ن', Žاƒ ·ن', . ˆ.لا .او, . ,-ا رج', . و•علا ¸`–‡·, . œ.ا–لا ر¯· ح' €ا·¯ ا·¸
. • ا=ح `عس' ’نأ· , `·و=م
• ا·رجأ, ةبي.لا, `رلا, `¸رلا, ” .,-ا ا·ا· , ر`م `•Ÿرلا, `·و- ¸ج.ا, ·ان .ا–لا
.” †,·ا ,·
• ·† بح, ·`·ا~, ·نا-بس ·` ر¯· ¸·, ,ةر-.ا ةج • ¸-ي Ž ا,• -ي Ž نم ة`ج اينلا ¸
.·يل¸ `•وشلا, ·, `˜ن.ا,
• . او م' ام ,·ا=·' ·ن. š ·· او.ر, ·ي· اوب`جا, ·رم' او·ا~' ,·. ,,· =ا ¸.ر
. او·ا- ا· ,,م¯,
• .روم.ا `يلام ·ي,, . `_ي, `‰ري, `•Ÿري, `ري, `ر·ي, `ري •.ر ·· نم .,• .ي¯
• . ةلوبم ة,ولا, . `™,ري, ,·ي ·` ,ا=·, . `™و· `وعلا, . `™وم `.ابلا, ةعسا, ة~رلا
. `_ب¯ ·ح,
• ’يو ~ .-.لا, . `’ج ···.ا, . `_·ا, ر,لا, . ·م _,رم .ا–لا .. .`,- .
. `رو·م بنلا, . ¸.اح `رج.ا,
• Œر·ا, : نأ _· •¸ب·', . :موي ›·, . ¸ج.ا ر=نا, . ‡¸م.ا ر`.·, ¸علا نح'
. :نال •حا, :نامŸ
• ., . ¸·Ÿ نم Œ ر`‡ ' ., . ¸ةي.عم نم ·‡أ`س‡ ' ., . ¸ˆ· نم ‡·`,‡' ., . ¸.ا¯ نم ي•·‡ ' .
. ¸ة·ا· نم ن•·'
• ةرا- -,ي ا·¸, •ا·ا,ج _=ع`ي . `-ا, .:•رات `ب´`ي :تر,ا·م, €`ج, :· ر,
. ¸ةي-–, ¸ا`ي,
• ¸و–لا €رتا, . ‚اعت =ا .ال أي·, . `ب-· ةر-.ا `,· `,·ا ¸عجا, . ` ن`,ي رم.ا .`و·
. ¸.¸ ¸¯ نم
• ¸·, , :-–لا, ة=-ا, ·الا, ·اع=لا, ··´لا ¸و–¯ .ا-·,لا نم .احابلا ¸و–·
. `,·لا `ببس
نزحت ل
366
• ¸ ,كتا · ا- _·- ا ,=|ت :يك ل _ ., ,•اس', .ا´, او´· ., ,امن, •ةرح او,,ت ··
.ا=†-ت, • ·يو· اوع=ت
• ¸ _·-–ملا ¸- c-, تا ¸- و -·لا c,.- _ ,´· _·ي, ,¯ا·ري, ,¯دي· =ا ,´ي´ي
..و·ا- ·· ,´ي-,
• ¸ ا ,«تا ¸,ذلا _- - ·لا ن , _ نم ,,ي·اشي, , .·بلا نم ,,ي·اعي , .ا·.ا ,,· _·ي
. .ار–لا, .اسأبلا ¸ ,,=- , .الا
• ¸ ا·-- - ·لا ن, نز¬ ت ل _ ,ا ·' ام ال `ريي ,ان,· _· ان` ر.ي ,ام·¯ _ي ,اناري
.ا`·' ام ا· ` .ش´ي
• ¸ =_== cل ‰رشن ,ل | _ احر· •ا·=م •ا¯اس •ار,رم •ا-,بم •اعيس, •ا-ي· ·اعج ام'
“” •اروعم
• ¸ نوركم, ام- ¸‹يˆ ي· cت ل و _ درن, ,,·ي¯ :` · †.ن, ,,·ر´م :ي´ن ن-·
.ا·` ر· `¸–ت ·· ,·ا·' :·
• ¸ ا,نز¬ت ل و ا,·,ت ل و _ , •ة_س, •ا-,م .و·.ا, , ةعير, ةي· .و·.ا ,ن',
.•ا¯وس, •ا··-', ,•'بم, •اس .و·.ا,
• ¸ ·رف€م لا _=او cب _ ن , _ ,ةل,لا و-· ,ةر·علا ¸يي ,ة,ولا ¸بي , بنلا ن· وعي
.بالا _· `.وي ,ة·ي=-ا ري
• ¸ -·لا ‰و _ ¸- ا,= |يت ل و _ ·` مر¯, , ¸.اح `·_يت, , ¸جا· ` ·=ل, ,بير· ` ·جر· .,·
. `·ا· ·–·, ,_سا,
• ¸ _م-ارلا ,-_| ,ه و _ ,` ر·ي, `ري, ,‚وي, -, ,را•, _-`ي, ¸اع`ي, ¸اش`ي
. `·ر´ي, `,-,
• ¸ ا…·ا - `ري- -·لا · _ ¸شي , _بلا ¸اعي , ‡¸ا–لا ي,ي , بير·لا دري ,با·لا -
. .ر´لا `.ش´ي , —يرلا
نزحت ل
367
• ¸ ا,· ·,ت· -·لا _·- و _ او.را ,·ي· ¸ا-ا او´ا, ,·يل¸ .أشلا ا,ي·', ,·يل¸ رم.ا او.`و·
. ·يا·رل او·~ا ,·يا´,
• ¸ šتفلا ب يت| , ن| - ·لا _.-· _ _ايلا ¸ي,ي, ,¸ا·لا .ر´لا .ش´ي, ,¸ا·.ا _ي·
. ‡ ¸ا-ا _.ي, , ‡¸ابلا ™رشي, ,¸او=لا
• ¸ ار- | cل› =-ب ==¬, - ·لا ¸-ل ¸ _=ت ل _ ان,ح ¸ي,ي, •ا` · د`ر=ي, •ا`· ب·ي·
.ايع, `.`ر`ي, •ارم' ¸,ي,
• ¸ ن| = ي· , ه ¸;, , ¸ · _¸ ¸اعي, •ا–يرم ¸شي, •ا·`Ÿر ¸=عي, •ابن· `ر·ي, •ا,`ر¯ `.ش´ي
. •ا_¯ `ˆ-, . •اروسأم †:ي, . _• بم
• ¸ ار., ر.-لا _- نœ · _ ع,, , `ر,رس .,-ا ع,, , ةي·ا· ¸رلا ع,, ,ن· رلا _م
. `_ب Šولا ع,, , `•·=نا ˜ب-ا ع,, , ةعس ¸ي–لا
• ¸ ار., ¸ر.- =-ب -·لا ¸-•ي= _ ¸¸ي, , `.ابلا `_`ي, , ¸ب-ا `_=ي, , `يلا ¸-ي` س
. ¸اوح.ا _.ت, , `با·لا ¸.ي, , ‘ي·لا
• ¸ ¸يم„ `ر,ص· _ ,`رم.ا ¸,ي, ,`ر.لا `™رشي, , `˜لا '·, , • ¸ا-ا ¸بي Œو·
. ةمŸ.ا `_رت, ,`علا ¸-,
• ¸ =,م, ل ¸ذ لا `ي¬لا _·- ¸ ·,ت و _ , :لام -, ,:لا, ™رشي, ,:لاح _.يل
.:لام¯ ¸-`ي, ,:ل¯م ·ر´ي, , :لاي· _·ري,
• ¸ ¸ي· ,لا ,- نو -·لا ا ·,.- _ ,.ونلا ال `ر·ي ,.و=-ا ا· ¸ي,ي, ,.,ر´لا ا· .ش´ي
. .ويعلا ا· `ب·ي , .ولا ال _.ي
• ¸ ا·ي,- ا¬ت· cل ا ·¬ت· ان , _ ,€امر¯', €انر.ن, ,€ا´م, €ا=ح, ,€ايبجا, €اي·
.€اي,' ¸ نح .·, ¸¯ نم,
• ¸ ‘ا·لا ¸- cمص-, -·لا و _ ساح :ب·ي ., , ةي·ا~ :يل¸ ¸.ي ., , •,· :لاي ··
. `رابج :حا- ., , `·اح :ي· وعي ., ,
نزحت ل
368
• ¸ امي…- cي·- -·لا ¸=· نا· و _ ,€دس, €ا· , :`,·, : · , :·Ÿر, :-
.€ا·ر, €.وت ,:=ح, €ر.ن ,:,د', €ر'
• ¸ -·لا ¸م· ¸-م-ن ¸- ,كب ا- و _ ةي·اعلا, ةيا·ا, , ر.بلا, _لا, , •Ÿرلا, ¸• ‡-ا _=·'
. .ا´لا, ن´لا, , .ا,لا, .ا·لا, , .او·ا, .الا, ,
• ر.لا, , _رلا, .=لا, , دالا, رلا, ةيا´لا, .وعلا - =ا ¸أسا· ’لأس ا·¸
. ييألا,
• .¸ .`,- ·· ,اعجا ·تو·,, اعسا ·لول, اعبتا ·لوسرل, ام¯ ·ي,, ا•¯وت =ا _·
.اعم =ا
• ’ب´ي, ·,· ¸•, . ·رم' ‚وي, . ·نأ ¸عي, . ·ر· _·_· , ·`ر.ي نم =ا .ر.يل,
.·دا¯ نم ي,•, ·.-
• ,,=اب ل, ·,ق لو ل,- ل ,, ., ‡.و· ., _ر· ., ر.ن ., ييأت ., ةر· ., ةدار¸ .
. ,ي=علا =ا, .¸ ‡ة·ا~ ., ‡ةيا¯
• ¸ ¸ي·ي- -ل ¸-•ن ,ل | _ ن`-ا ·اشب `_ي, , ¸الا ر·د 'ري, . .و´لا .ا¯ _لا=ي
. ةاي-ا .اجر,م ¸ ··ر~ `™ري,
• ¸ ¸يتف=و انا.ل و _ .ا´لا, .-ي , `.الا ‘ي-ا, `¸=ي , •رشلا .ايبلا, `,´ي
. ·ب· ¸ ا· ,جري , .ارس.ا
• ¸ ,كن=,_| ل ,ترك= ¸· ل _ ¸-ي, . `,´·Ÿر ¸ €رابي, ,´`,· ي,ي, ,´`· ,=عي·
.,¯`_- `ر·´ي, ,¯`ر.ن
• ¸ -·|ا بو ·رها » -م-ن ,كي·- _,=| و _ ¸·.ا ¸ ,اينلا, نيلا ¸ , •ة.ا-, •ةما·
. ™,رلا ¸ , ™راولا, ب·اولا ¸ , ¸الا,
• ¸ -·لا _ل , ¸ر-| ¸`,·| و _ ¸¯وت' , ·, _ƒ ` ن`ح ' ,·ي· _اح `¸ر·' , ·يل¸ _يا´ _·ر'
.·يا¯ ‚¸ †ن·~' ,·´- _.ر' ,·ي·
نزحت ل
369
• ¸ ·.ا,-ب `.ي=ل - ·لا _ ,ا,ر·سا ا·¸ ,· `ر·ي , او=-· ا·¸ ,,·ي·ي , ا,ر·ا ا·¸ ,,·Ÿري
. او`,ا ا·¸ ,,ي·اعي ,او`.رم ا·¸ ,,يشي
• ¸ -·لا -م-_ ¸- ا,=·« ت ل _ ·ي Ž , ·`ا,- `‡`ت Ž ,·,ا-ح • ¸ي Ž , ·,ا, `¸·ي Ž
. · بح `_=ي Ž ,· –·
• ¸ ·=,- ¸•ا كب -·لا ¸يل| _ , ·ل دا¯ ن· ·ع· , ·.· ن· ·ي- , ·`·', · ·' ام ·ي´ي
.·, ر´م ن`· · =-
• ¸ 3 _`رلا -·لا =·- ا,€تبا· _ داولا و·, , `_-ا ·ي,, . `Ÿو´لا ·يل, . نا,-ا ·ع·
. `,يعلا `™الا .الا
• ¸ -,·ق =,, -·لا ب ¸- –, ¸- و _ دي, ·ير~ `_ي, ·=ي· ب·ي, ,·بن· ر·ي, ·,ر¯ .ش´ي
.·ا=-
• ¸ ,كي·- - ·لا -م-ن اور ·›ا _ .ار·, , ,¯ا,· •. ·`., , ,¯ايحأ· •اتاوم' ,¯
.,¯ر.· ¸ع–م, ,,´ع· • ة,ج, , ,¯ا·أ·
• ةرم ,¯ , :لا·أ· .ر·· ¸ةرم ,¯ , €اب-· ’ب~ ¸ةرم ,¯ , €ا=·أ· ’لأس ¸ةرم ,¯
.:,اجأ· ·تو·د ¸ةرم ,¯ ,:ي· ري· .ر·'
• . ·و´لا بلا ¸اشت, , `·و·ا ¸ي,ت, . `·و·لا `ب·ت ·و.علا _· `··لا, ة·.لا
. `·ولا ¸–لا ا• ¸.-, ·وعلا `_ت,
• ¸ ,كل ”•ت=| ين,-.ا _ ,¯دارم ·ولأسا , ,´-اوح ·يل¸ اوم· , ,´¯' =ا ‚¸ اوع·را
. ,´لاح ·ي· او´ا ,,´·Ÿر ·وب~ا ,
• ¸ ·ا-. ا›, ر==ملا ”ي•, ¸- | _ ·ا· ام ·ي=عي, , ·ا.' ام `ب·•`ي, ·او,, ·,ر¯ ¸ي,ي·
.·ا·بم `¸-, ,
• ع· €,·¯ ,' €وبس ,' €و .¸ „ ¸ح ¸ ,,• عجا, , •·-.ا .ار· _· :.`رع, •.ت
. `¸وعلا =ا
نزحت ل
370
• ¸-لا ,·ا ا·¸ , =ا اي · .· يدا-ا ¸. ا·¸ , =ا اي · ‰دان ةيلا .ا`,`ر Œا- ا·¸
. =ا اي · ™ا. `—يرلا •ا. ا·¸ , =ا اي · ا·د
• ¸ =مصلا - ·لا _ .ا·لا ¸ش, `.ايˆلا ·و·ت , `.ا·و-لا ·`.ت , `.اا´لا ·يل¸ `.ت
. .اجا-ا راس ¸ .ا-,لا .ž,
• ¸ ا,·-¹ ¸,ذلا _ل,- -·لا ن| ب cل› _ ,· `_.وي , ة`--‡لا ,· ¸بي , ¸ير=لا ,· `_ي
.ةلا,لا نم ,,`عي , ةل·–لا نم ,,ي- , ةيا·ا
• . _·ل •اناح¸, . ر·اشلا, •اي,ر, . ¸الا, •ة~ر, . .ولا, •ا=ل, ريراولا, œ•ا·ر
. `¸الا ا,ي' .. Žاعلا _· •·–ت,
• باعلا ن·دا, , ة=·لا ن· `.·ا, , ة.اس¸ا ن· ¸ا·ت, , ةل,لا ن· •¸·ا·ت, , ي·لا ,¯ا
. ¸الا ‚¸ ¸الا `بح' ` ن´ت
• ’ن ·, , ¸™·., ‰وت _م , `™اترم ب·, , `™ايرلا ا,-ت ة·ر·, , `™ا•م, ` .ا,
. ™ا-لا
• _•, نم `ر`ي - ¸Œا¯ ¸ `Œا·, , ¸ا' ةجا-ا ن· `ا,لا, , ¸ا·' ›يعلا ¸و–·
. ¸Œارس¸,
• ,:, .ولو·شم ¸الا .' ن=ت ., , `نير-.ا ¸,رت ¸ ر•´ت ., , ةرما,لا ة· ¸- .
. .و-بي ¸:‡‡· ¸ ¸´·
• ¸ -·لا ,,كيفكي.· _ ,,·` ح ¸ي, . ,·ج ¸•, . ,·ر´م ¸=بي, ,·ي¯ د_·
. ,,… `’شي, ,,سأ, `ب·•`ي, , ,·و· ` ¸-·,
• ¸ ,,ي·- -·يك.لا لزن| · _ , ,·ر,. ب· أ~', , ,,ي· در,', , ,,ي· _ش·
.,·رارس ر,~, , ,·را. ™ار',
• ,, -ق== -,ي=لا -م·كلا ,, ب·ت, . ™ارلا ¸مت, . بلا `عت, . ˜لا `_ت ا·.
. ··لا ` نعت, ي·لا
نزحت ل
371
• ,, -ق== cي-| -„و ¸ cم.,ت ,, . بلا ة¯رم و·, , .ا´لا .او· ·جولا ..
. ‡¸ألا ¸,', _–لا `ار,
• ¸ ¸.-| يه يتلاب _·.ا _ ¸ ¸·رلا, , بنالا ¸ل, . .ا=-ا .=ل, . ·ان.ا €ر,
. ة.اس¸ا .اين, ¸ماعلا
• ¸ _«شتل ن¹ر«لا cي·- ا ·لزن| ا - _ . :` ن ن´ت, . :`ح,ر ™رت, عل ن´ل,
. ةداعلا ¸,در·, . ™·لا ‡ةج ·, ¸-ت,
• ¸ _ر- ¸- ¸,`=لا ي· ,كي·- ¸-„ ا- و _¸ ن· `ع,, . ةشل ةا·ارم, . ةلو,س, `ري ¸,
. •ا·ر¸ا, بعلا نم ةم·س, . ة´لا
• ¸ ,,ي·- تنا · يتلا ل:†|لا و , هر=, ,,·- _=, و _ .وحاتري, ¸.ا ع, .,عي·
. ¸.`,` ح ع, .,ري, . ¸ Œو- ع, .ومأي, ¸ .ا· ع,
• ¸ ¸ر-| يل ر`.,و ' ¸ _== يل ‰ر=ا `ب _ لا ق _ ‰·ا `˜ح', . ¸مام' رولا ‰رأ·
. _ا· ع, Ÿولا, . _ايح ¸ ™ا-لا ¸ان', . يي, ¸ب-ا :م', . _,
• ¸ •ر.ي ·ل =ر`.ينو _ .اعلا _ب.ي· š ¸•., ·ي· ·ا-, ´دو, ·عي=ت, ¸ب- :,ر بع·
.ا`, ·يبس ¸ `,علا, . •ا,ا· ·ي·
• ¸ ا,-= و ال , ا.فن -·لا .·ك, ل _ ,لا ب ح _· ا·¸, . ة·ا=لا •و· .ي´ت ··
. ةولا رام _·, ةب·ولا ر· _·,
• ¸ ا·ي.ن ن, انذ-ا –ت ل ا ·ب _ _ ايرعي, `د,رشلا ابي`.ي, . •اتا·,' ¸·ن, . •انايح' `,· انأ·
. †.ر اي €وع· ¸و·لا
• ¸ ا ن| =-| و | _ ¸, .وعما~ :–· ¸ ا`´ل, . ¸لا, بنلا نم ., ¸مو.عم ا·
. .وب·ار :~ر
• ¸ ار=, ا·ي·- ¸م¬ت لو ا ·ب _ _ ا· يلا ’ن' . `¸¯ام رش,, .اع. `داب· ن-·
. اتو·د ا¯ ا`بجأ· €و·ن .ي¯
نزحت ل
372
• ¸ -ب ا· ل -قا| ل ا- ا··`م¬ت لو ا ·ب _ _ اي· `ري ¸, . اسون ¸·, ا`,و· ¸´ت, ,-ع·
. ’بج,' ·, اي· •¸,س, . ’ع· ·,
• ¸ ا·- .-ا و _ ’ن', . `_.ت, `¸•ن اي·, . ة.اس¸ا `ربت ام, .ي-ا, أ=-ا ¸·' ن-·
. `,يحر .ا~ر `<ر¯ `داوج
• ¸ ا ·ل رف†ا و _ ن· `,- ., . ’ن' .¸ .ويعلا `ري ., . ’ن' .¸ .ونلا `ر·ي ··
. ’ن' .¸ .¸لا _· ¸–ي ., . ’ن' .¸ ر.لا
• ¸ ا·م-_ا و _ :~ر,, , الا·' ¸ب•`ت :~ر,, , الام¯ `›يعت : ~ر,, ,عن :~ˆ·
.الاوح' _.ت
• ,, -¬م.لا -في·-اب ت·-ب ,, ¸, , `و· ., ‡ةشم ., . ´ت ., _=ت ., ا,ي· ’···
. `دا.·ا, `ري, ةس, ةر=·
• ,, ,·€لاو ,·ا,, ,, . سوت, , ةداشم . ةلو,س, , `Šا,ا . `Šابتا ,ةلا اوم,لا ¸,
. ¸ةدايŸ ·, .ا·ا, , ` Œر=ت
• ,, --,-ر- --| _-| ,, ¸·, . .ايد.ا ` نح' ا,`يد, ¸سرلا `يس ا,لوسر· ,ا•ر ا·.وت
. _ارشلا ¸~' ا,`عير, ,م.ا ¸–·'
• ,, ل,=_ ¸=م¬sو ا·,. ;:=Šابو — اب_ =اب _ˆ_ ¸- ناžŠا ,-| 3ا› ,, ة··لا ··,
. ™·لا ¸و.', ا.رلا .ا¯ر'
• ¸ا-ا .وس, ¸ابلا `.¯, بلا `.ا, `,·لا, `,·ا, .,-ا .ا, ·ن,· -لا, €اي¸
. رعلا `Šاي.,
• ›يعلا بي~, ةينأ=لا, . نم.ا, ةحارلا, . ‡ة·`لا, ةي´لا بلا ¸ ب´ي ا.رلا
. ™ر‡لا, ر,رلا,
• . رملا, ¸ار·.ا, . -لا, ¸·لا, . ¸·لا, ›·لا نم •ايس `بلا ¸ع- ا.رلا
. ·ˆلا, ر-–لا, ¸لا,
نزحت ل
373
• ة,ان¸, . •ام', ن·, _.ر, •ة·ا·, •ابح, •ايي, . •انا·¸, •ارون ·ب· ·م =ا ن· ¸.ر نم
. •اتاب-¸,
• . _`‡لا .ا·, , ة,ر·لا ةم-, , ¸الا .اعبت نم ’س · , ¸ي~ `ˆ. ·_لا ا,ي'
. =ا · .ا-ا ¸و~, . ·م-, ¸الا ةسارح, ةشم,
• ’س, . :ب· ¸ •ارون ’`.`ر` · :ن' `,·ا, . €ر.بل •ا· ةلا, `رش,' · ·ر., · نم اي
. .اي,لا, .ا-·,لا ة·اشم, , .ار´لا ةي,ر نم
• ¸`., , .ونلا نم ’ي„`ن, , ايا=-ا نم ’`,`· · =ا .ا .¸ `رو,~ ·—يرلا ا,ي' اي
. :ب`-·, €`ر`ب¯ ب··, , :`ن `.ر´نا, ` :ب·
• _· `ر-ت, , ةر.ا-ا ةعلا _ت, , دوجولا _· `ر´شت ., دولا ¸ ر´ت ا·ال
. :يل ا· ¸·ت, ¸الا `-, , ةبا·لا ةعلا
• ,,”,ر† cن|· اين=لا ¸ ¸· ,, ¸ايل, , ةي· `·اي', , ¸.ا¯, , .ام ة·رج, , ¸ ,ب- ةع=·
. .اوس .ارلا ر·', .اي·.ا ن·' `ˆ· ا·,· , Žاعلا ¸,ي , , ةد,عم
• , ¸ما-ا _لا _م `رو,شلا `ر·اشلا, , ¸را-ا راو- `˜يرلا, , ·دا-ا بنا- `:لا ن·ي
. ةيابم ` .اجرد, ةž ¸ا·' ˆلا ¸-اد `ن´ل, , `_´لا, `_لا, ¸´لا _م `_·لا,
• , ‰` د,ت ¸ة–ير, ··اي. ` نح' , , <ر¯ ¸ .ي–, •ابحرم ·ل •¸· `يج `·وي €راŸ ا·¸
.دوعي نل ·ن,· ·و·ا, ·ا.ا, `·ر`´ت ., ,`د`- ¸ة,وت, ¸`ع`ي ¸بجا,,
• عت €Ÿا-¸ `ر¯·ا· :موي .ر¯· ا·¸, , ™رل •رشلا :•رات ر¯·ا· ¸.الا .ر¯ت ا·¸
. ‡¸.ال ‡ ةيلا :م·ح' `ر¯·ا· ·لا .ر¯· ا·¸, ,
• ا¯, , .اموعلا نم `Šدوم, , Œراعلا نم ةعماج, , .را-لا نم ة,ر رعلا ¸و~
..وعي ¸·ول ة¯ر, رعلا ¸و~ .¸ , ةاي-ا `ن· ¸ •اسرد ’يت `·وي :, `رم
• , ةلا-لا ن· :`·دري, , .ا·لا _· :·-, , نم.ا €ر¯ي Œو-ا نم .¸ نم ,.
. ,=·' ر=- نم €ر-,
نزحت ل
374
• ييل ب`-`علا ةجرد, ر`ب´لا ةر- ‘-, , ‡ةي·اعلا €ر¯ي ¸رلا نم .¸ نم ,.,
. ¸·ا·لا ة·ر نم :` ب·
• _·¯ .ا·.ا, , ·ولا, ·`ر- ·· ¸ي· `¸ي.لا, , ´لا, ر·¯' ا·`ر`.ت ·· ة_.· ةاي-ا
. ¸ -ا .و, ,·د· `د,ت ··
• ¸ح •ة·ا. `دوعت , . ت, ¸ةرم ¸ ةام ‡ةر-شلا `ع.ت ا·,· , ةر,ا·لا ¸ ةلا¯ ن¯
. ¸· ., ¸´ت ., , ¸.ت
• _·, . ·` ر´ت Ž ¸دو· _· `’ع·, ا·¸, . •ابي~ `_–ت, . •ابي~ ¸¯أت ا·,· ة-لا¯ ن¯,
.ا,`- . ¸ةر·Ÿ
• .او,شلا ` .·¯ ·ي· •اب· ة`ي´لا ¸-ت .ي´· , `ب¯ ·ي· •اي, ة´·لا ¸-ت .
. .ا,بشلا,
• ا,ي· `¸اي, , ة.,رلا _· `_`ر-, , ¸ ˜`-, ¸ن·, `نيلا `Šابي ا,ي· .امو.-ا ˜لا- رحا
. ¸ان.ا ·ا·أ, `¸`رعلا
• ¸ ا,«با =و _ _يرلا, , _ي `رلا, , ير- `˜شلا, , ¸–· `نم,لا· ة,الا .¸ ˜يل ,
. ةاي-ا ة·ا· €ر=ت ن· . `.ت ·· , †ب·
• ¸ ا,- _ا= و _ ب·· نم ·ا·' _· `ر.لا ·ي نل, , `· ي·ام -ا .,· .ايعلا ‚¸ •اب•, `ب
. ¸ةشم, ¸Šوج, ¸ب.ن, ¸ر,س, .امد, ¸ Šومد _م `ن´ل,
• , ¸و´لا يان' نم ¸~' ™دا´لا `.ار·Ÿ, , ·الا :`م نم _¯Ÿ' ¸ماعلا `•ر ·
. Œرلا Œ,ر- نم ل'_الا ` .ي·ر,
• , Ÿولا `.ان··¸, , را.ن.ا _·`م `.ا~ ¸· ,·داح نم ¸-جال ·جوي يلا `,شلا
. •ول ةينا- ةيا·د,
• ة· ·· نم ¸, , ,يعلا, ¸-لا ‰وم, .ال.ا, .ان.ا, `Œرعت . ةر,ا·لا, `•ولا
. œ.ايعلا €رد' , ¸ي~ `ˆ., ,ةع=م `˜ن, , ة,ا,
نزحت ل
375
• .,· ب·الا `:`شت ., , ¸.اي· ر`ي‡ · ¸الا نم _ي=لا ·جاوي س.ا .,· ب·ا.لا بي,ت .
¸ ول, ·ير· `درا=ي ب´لا .,· : ب=م نم `ر-–ت ., , † ن·ي ., ‡¸ا.ا ¸- را-ا
. رالا
• ا¯ ¸ب-ا¯ , حاولا ي'ر نم ‰و·' ¸.ا ي'ر .,· `ر,ا ¸, روم.ا ¸ :ي'ر, ¸ت .
. `', يو· ر-¯ ¸بح ·, .ر·
• · بحا. .م ن· ر=لا —·, ·م `سا ¸, , ة,ا· ·ن' _· :يل¸ ·` جوي ¸ن ¸¯ •¸- .
. ™لا ‚¸ :م `_وح' <ولا ‚¸ :ن,·
• , ا.رلا وعيرس ,·. , ,,` م· نم `Š,- ., . ,,حل `.ر=ي ·· , ™ارسا ¸الا Œ ر· نم
.,,¯ر-` ي ‰و·ا, , ب–·لا وعيرس
• ,' `,.' ,' _·' و·, -ا Ÿاح ¸¸.ا· نم ,´· , .ايا·لا _و, نم :ع· .ا·اعلا `ن=ت .
. ¸·اج' . ¸,· ةلأم ةلألا· , _ر·' ,' ¸'
• €دارم ن· €ر-أت, , •ا=ل : ب·ر ن· €,-ح, .ا=· `·نا-بس :ل ·عم .و´ي .' _·
. :م :, `ر.,' ·ن,· , •ةيا·
• :`ب·ري ., . ا·`·ر :-`ي ., , `_ش•`ت ¸ ¸ي· ن· ¸.ي. ة,ا-س ا·' `,·ا· ة :تراŸ ا·¸
. ‘ي·لا, ة- ’نا¯ ابر· ا, ·ر,
• ب·ت, :تايح د-, ر·¯' :لا~أ, :•·`رعت ا·,· ¸Šوبس' ¸¯ ةيا· ¸ة·,ن ¸ :·أ, `_ر-ا
. ¸لا :·
• .,·, ˜لا ةحارل .ا´م بن' .' ,·ا, , .ا´م ي' ¸ عي ن· ·ي, ¸ عي Ž نم
.:`ي, و· .´لا ن· عبلا, . ¸ابلا
• ¸=· ¸ب.لا, ¸ةر,شلا `- ام' , .ل', ¸الا , · نل •ة.ا- ¸•ا, ا·`- ة·ا·لا, ,علا
. `.اŸ ` .ي~, . ¸اŸ
• ·`ي· ن´ل, `›ي =ي ·•¯رت ·· , ‡.ا,ح.ا, ·‡..ا `ر-‡· , ¸س¯لا ةنا- ‚¸ ب·· €ر`ت ا·¸ ر´لا
. _ي اي·
نزحت ل
376
• , ,,لا- ¸و~, . ¸··لا ,,م·¯ `Šا‹, ¸الا ة=لاž بلا ¸ي, ‡¸ابلا •وشي ا·
. ,علا, ةدابعلا _م ةل,علا نح' ام,
• .·اولا `بع.', , :ي, ‚¸ :ير~ •ر=لا `نم¯, , -لا ‚¸ :يبس ¸بلا Œر'
. .ايل €` دو-س .ا·ي·ا `,=·', , .ا=لا ·ام' :·و·,
• ·ولا, , ¸¸·ح ¸ ¸ام نم `•ان¸ا, , ¸ر.اح ¸ب, `ر¯لا, ,¸ن ح ¸.و., .¯رلا Šا‹
. بل `¸تا,, ˜ل `اوم ¸_ي.· ¸.ا,
• ة·ر, . .ويعلا داوس, . ·وجولا ةماس, نم ¸~' ,ةيبلا ايا-لا, ةيلا •·-.ا
. ¸´شلا ¸ا~ نم ¸ج' نعلا ¸ا~ .. š د,-ا
• •را=م, , ‰و·ا ¸لا,م نم `_· ¸علا `راج, , .ولا Šرا.م ¸ت Œ,رعلا `_ا.
. ¸·ا, .ل' نم `_ن' .را-لا
• =ا ~ا· Šاي–لا, بعلا, و,لا, `نلا ¸ ,·را·' او`ب··' ·, رشبلا نم Œول.ا ’ي'ر ا·¸
. ¸اعل `ر,رس _‡بلا ةي,ر· , ¸_- نم €· ام _·
• ا·¸, , ‰ولا _· =ا ~ا· رجالا ’ي'ر ا·¸, , ··س¸ا _· œ=ا ~ا· ر·ا´لا ’ي'ر ا·¸
. ةي·اعلا _· =ا ~ا· _بلا ’ي'ر ا·¸, , ,علا _· =ا ~ا· ‡ ¸·الا ’ي'ر
• ’-, , ا,او• `_سا· :ل `™ايرلا ’-, , ا,اي–, •¸·ا· :ل `˜شلا ’-
.··· ¸ ¸ج _=·' نم ~ا, ,ا,ا·, •أ·ا· :ل `را·لا ’-, , ا,اب •·· :ل `را·.ا
• ¸شلا ني `علا, , .او..ا Šا‹ ني †,..ا, , ‡Žاعلا ·اشي .' ني _·.ا
. `,´ت, _ت, `·اشت ’ن', , ¸.ا¯ ¸وي .' ني `,´,.ا, , ¸.او=-
• ˜يل ةج,Ÿ ·· نم, , ةرايس ·· ˜يل `’ي, ·· نم , ¸ح. `’¯ ةاي-ا .' `ن=ت .
. ¸¯.ا نم _`م `..و¯ألا ·· نم, , ·اع=لا - . · ةي, ·· نم, , ةيƒ, ··
• _ات `ن-ا `¸‡ ‡-ا, , ˆلا ¸ `˜ين' ¸علا, , رعلا `¸ي. `.ا´لا, , ةر-.ا `•وس `-لا
. ¸.و ¸~' `·ر´لا, , Œرشلا
نزحت ل
377
• ..عت •ةول, , ˜لا ¸ي •ا‹, , بلا `˜-ي •اجر ا,ي· .,· ةح·لا .ا¯, €اي¸
.€œ .اد _شي, :ح,ر `ر,=ي . ¸حولا نم :ل _.' ˜يل, . _–لا,
• ·`.ي, . ة`ي,رلا ·توت, . .او.لا `, .اب–·لا .. š ·· `ب–·م ’ن', •ارار· •-ت .
. ¸مألا
• ˜لا ¸, , ™ا-لا `¸- . `¸لا, , ¸بل ` _.ي . `Œو-ا, , با·لا دري . .,-ا
. ةداعلا احاج ا· ¸.ارلا `بلا, . ةيولا
• ,ل ¸, , :ل ¸.ح ¸•ا-¸ _· ,,` ت ., , ,,مر- ¸ح :مارحا, ¸الا بلا=ت .
. :ن `·ر¯أ· `¸الا :مر´ي .' .در' .¸, , :ن
• ˜,. _·, , `.ر- Œوس رو.لا .' ,· ا·¸ ·-و´, _.ري .' _و´لا بحا. _·
. _بي Œوس رير-ا .' نيت ا·¸ · ,اي·, _ي .' ة·,لا .اي·لا
• بلا=ل ` ح . ·`ن. š · · `ر·¯, , ·ر`م' Šا., , ·` ب· ’`شت `ب=ت ا¯ ·ن _=·' نم
. ةرا` ر· ةرا`م' ¸,· ˜لا
• .اج ¸ :بي.ن · اينلا نم ·ب`ي.ن ·تا· نم اي, , ةلا ¸ -ا `ر.· :ل · ·,ا · نم اي
. €ر=ت ¸.·
• ¸=عت . ةلا, , نيرعلا ¸ ·` بج, ·ل ·ت . `س.ا, , ›علا ¸ ··Ÿر ·يتأي . `را=لا
. ا,ج, ام `- اوب~ ا¯ `ب~ا· .و·-بي, .وب=ي ,,¯ ن´ل, ,ا,´م ¸ ا,ماع~
• ¸ ,,ي·- ¸-¬ي= ¸· ن,,.¬ , _ .وع·وي, , ¸ةبي.م ¸¯ .,ر=ي, , .ولا ‡¸ب· .وتو·
. ة·,· ,,سون, .او· ,,,و· .. š ¸ ة¯رح, ¸ ¸اي-, ¸.و. „ ¸¯ نم .و·ا•, , ¸ةرا¯ ¸¯
• . _ا·' ·يل ¸ت ·· €ر·' .,· , :, `,ي· ·ن. ا·_· `ب=ت ·· ¸ةلاح ¸ =ا :ما·' ا·¸
. _ا ·يل •¸ت ·· :.رم' .¸,
• ةيƒ, ن· €در _·, , •ة¯ر, ¸ةج,Ÿ :` نامرح _·, , •ا_- ¸ رس ن· €`_-أت _·
. `,عت . ’ن', `,عي ·ن. , • ة-.م
نزحت ل
378
• _يرلا, , ي-ا نم ‰و·' `رالا, , ر-.لا نم ‰و·' `ي-ا, , ر-شلا نم ‰و·' `ر-.لا
. ةسرلا _يرلا نم ‰و·' .ا·¸ا, , رالا نم ‰و·'
• ,:تر¯ا· ¸ ةرو- ¸,· :` بي.ت ¸ةبي.م ¸¯, , _``ي . `¸رد ¸,· :`بي.ت ¸ ةاسأم ¸¯
. ن·لا ¸ ةي·ابلا ¸و.لا ¸· ا·,
• .ار=· `•ا-¸ا , .ا-·,لا, .ا·.ا, .احارلا, ¸.·لا, ةاناعلا نم `.ار=· `™ا-لا
. رو‡-ا, ةنا,لا, ,-علا, ¸´لا, ¸و-ا نم
• ا·¸ . ¸_ا. ¸_·ان ¸,·, . ¸ن ح .ا·, دو-ل _عي ., . ة·,لا ةر,شلا _· ¸ر- يلا
. ·ل ‡ة· . ي, ¸جر و·
• ,, ا· ا·-_| , ·:صلا ,ق| ,ل:ب ا, ,, , نم.ا نم `ر·, , ةي´لا نم `—ي· ة·.لا ..
. .,-ا, Œو-ا ران ‡_=· ˜لا _· †ب· ةدرا, ةبي~ `_ير,
• .ا~, :=ح ·· ‡‡· :ل •ا·ي·, , ¸علا رير· ,· . •اح' `,=ت Ž, š •ا,ر ¸`عت Ž ا·¸
. `,· :ل ˜ي· :` يعس
• ·بح' نل ‰ر`ش`,, , ·ي· .و·ي `¸الا, ·ان نل ¸ي,, ,·ل .و·ي `¸الا, .ا, نل •ا·ي·
. `نل.ا ·`عل نل •ةرا-, , `.ولا
• , ة´·م دو,شلا .,· ةر-.ا ة´- :م `_·را· اينلا ة´- ¸ •.· `- Ž ا·¸
.¸¯ا-ا `,´ح' ¸.الا, , ةƒو- ‰و·لا,
• ¸ ,·ر·› | ينور·›ا · _ _ن ·ل `ن´ي • Ž ول, , _´ل ·· .¸ ¸ةا· نم ر¯ل ن´ي Žول
. ¸Œر, _•ل`Ÿ, ¸دد,س, ¸`-م نم ·ل اي· , •اع•ن ·, _´ل :†,ر €ر¯ي .' .¸
• €ر,=ي, . • ·· .ا·يلا ¸·ي, ايا=-ا `ب·ي و,· .ا·¸ا `ر= `رو,=لا· . .:ل ‰رش,
. ‚اعت €ولا :م ة,ال
• :ت, , ا·ع, ام _.ت, , ا,مام' ام و-·, , ا,ب· ام `ب·ت ةرا¯ ة·.لا· :ل _,`و~
. .ويعلا ةر· ¸,· , ا,بحا. ن· رس.ا
نزحت ل
379
• اي `›يعي ام •ا_·¯ , ,·ل `¸رعي ., ¸الا ·ارحا, ر=ل •ااد _عي يلا ¸جرلا
. ةداعل `,`· ةر,شلا, رو,=لا .ار, `¸علا, , •اا,
• ¸شلا¯ ¸Œر.ت, ¸¸·, ¸ة¯رح نم `,. ¸, , _´ت . ةداعلا `ن· ¸ `¸,رلا, ` .اير=لا
. .ا·,لا ‚¸ .ا·لا ,' رلا ,' ة·اس ·وي ¸¯
• ·ن. . ا,يل¸ `’ي ., •اما·ا ا·`_عي ·· ·.اي¸ ¸,ا-, •ا_·¯ س·ل ة.وعبلا `¸رعت
. ا,· ·.اب ¸و·شم
• ·م :ل `_ر-ي· œ.الا ·ي· `¸رعت, , ا,‡¯و :ي_· ةر·,لا ·يرت :ن,· , ,اشلا رحا
. ا,ترارح و´شي· ˜شلا ·ل `™·, , ‰لا
• :لاي- ¸ , Šبلا €_´ت ¸ š :ي· ا·¸ , •ايع, ا,· ‘-بت . “” •اح ةداعلا `يرت'
. _-ا, •رشلا :ب· ¸ , ةالا :تدار¸ ¸ , ¸يلا
• .·م `.ار=· ·, ¸عت .' ‡.,د :‡لوح نم _· `·`رت .' `_ي=ي . `ر• =· ةداعلا
• .' `Œا- , ر-أن .' Œا- · ¸ ةرم ةام نم ر·¯' ·ويلا ¸ =ا _· نم `Œا- ان' ا`بي.م
. .·· `:شي .' `Œا- , .·· ب–·ي .' `Œا- , ‡¸-عن .' ` Œا- , _=-
• ,,· , `,اد ¸.,ح ¸¯ .' .,عي ,,`´ل, ¸اŸ ¸ر,رس ¸¯ .' .,عي ¸الا نم .,_·¯
. .`,-ا .وب .,ر´ي, . ر,رلا .وب .وم,ي
• Žا· ¸ ا- ن-· , ¸_·. ¸¸أ¯ ¸ ا·' ر-بلا ¸ ¸·, † ن=ت .ايعلا ة´لا ¸•·م ا`–ع,
. .,-ا, ة,اعلا, Œو-ا, ·ر´لا ¸اب- ان' ا=حأ· .ا·¸ا
• ,·, ةاي-ا ,· `:-–ت نيلا .¸, ,ا,-ي نل `_ا- ةي·ا ن´ل, . ة·ر¯ ةاي-ا .¸
. œ.ابلا .و-ي . .,رش´ي ,·, ,· `,بت, . .و´بي
• نم · ’لا· “” .ا·لا `’·, ا·' · `داي.لا ¸ا· _·ت .-أ· ¸¸· ¸ ةما~ `داي. _.,
._ر‡· ¸ة·اس ‚¸ ¸ة·اس
• ا·¸ ·م _ش-' · ¸ا· ” ب·لا ¸اي¯' ¸=عي ·ن,· .ا=لا ‚¸ `ب·ت . ا·ال · ¸,ي´- ¸ي·
.““ _ج,,ل • ةي· ·مي, ¸اي¯.ا :ت ح' ¸ ·ع–ي, ¸س'ر _=ي .' ب–·
نزحت ل
380
• ·اشت ., . ·داوس ¸يلا نم ‰رت ا·ال “” ·ا-ا .ا·ل `’.ت ., .·´لا ™اب`ن _ت ا·ال
.“” ¸علا ة,·ح _ت, ¸-لا _`‡ل و´شت ا·ال “” ·و-لا, ر‡لا نح
• .ا,, œ.ايبن' · ب. نم _ر-', , ·ا·, ·ا=.ا, :,ر ·ابجا· بنلا نم `·د¯ €و,' .ات
. بني .' ¸ب· ·م بنلا ع, _·' را.· , œ.ايل,', œ.ا·,
• ر.بلا _ل ¸ .و·لا ·.ا-· , .ام اي .ا~ر اي · .,· .ا¯ˆلا¯ .ا·و=لا, ™ون ™ان
. رحنا, ر- · ر¯ نم ام' , رƒ, ر.نا·
• , Œار·.ا, `Œار·ا ا,ب· ةجا· ةلاسر ‡ ¸سرأ· .· ¸.اƒ ¸ ر-بلا Šا· ¸ ˜نوي _ب.'
. ة·دا. ةي·ˆلا .. •ˆلا¯ .و·لا .ا-· , _.لا ن· `ر·ا,
• اي-ا, .ار-ا ¸ _ `ن •الا .. š —ي,' ·,وت `.و را.· ·,ون· ··وم, د,اد ¸·
. ر-`لا ¸ `.و·لا ‡¸·, , ` ¸م'
• . _ر‡لا ر=نا· š `¸أيلا €.اج, `.`ر‡´لا :, •ا., `رم.ا :ي· ا ا·¸
• ¸عت ., , ˆ¯ ·' ر·. ¸•وž ي' ¸ :ع~ `_=·ا· :·' ام :· _ري =ا .در' ا·¸
. •ة·ا¯ ¸الا ¸ ¸أيلا _~', . =ا ر`ي‡· • ·م' ¸ح' _·
• ةداعلا ’ي'ر ةيعس •ةي.ار :`ن ’نا¯ .,· . ·نو, .ان¸ا .`وي يلا ¸الا¯ :ن
. _`بلا, `رشلا, œ.اشلا ’ي'ر ةاشم ‡ةي. ’نا¯ .¸, . ‡¸الا, _-ا,
• دو.لا ’ن · . دولا ن· .وس, . دوجولا, ’ي.ر, . دوبعلا ’ع~' ا·¸
. ¸دو- ¸ب=م ¸¯ ’¯رد',
• .را-لا, ,علا نم · ·· ¸ ةيح ·يل, . ر¯لا, .ا·¸ا نم ·ر. ¸ .ا, ·· نم
. اينلا نم ·تا· ام _· ` .سأي ··
• Š,ž و· ا·¸ .·بسات ةيƒ, `-, ·ي, _بي, , `با·لا ·,ا دوعي ¸ح ةداعلا ر-,م نم .¸
. ة=يلا ··حأ, `ر,ر·م . .ارلا,
• ™ ·.ا-.لا . .ايو-لا `™ار„~ا, .اع·ولا `ر-·, . ·ا·.ا `·· ¸·
نزحت ل
381
• ™ -م.,لا ةجا· ةلاسر ¸·, . .ا-¸ا .··¸, ةدولا .و,ر` · ¸·, . ¸·-ا `ر-لا ¸·
. `’,ا •ن·=م ¸¸ار ا,بحا. .' _· ¸ت ةبم ة‡·. ¸·, . `ب-ا, ··لا ¸-
• .' ¸-ا, , بيترلا ¸ا·¸, ·ا=لا `€رت ا,ببس, , ةيو.ولا, €ابتر.ا, .ار=..ا ن· €ا·'
. .ارم, ة`يع·ا, ·ي· .,م ¸,ج .ان¸ل .و´ي
• ,ا·ر· نم `¸ي, ا,م `.• ·ن. š † ر· ¸·وي ¸´, `™ر·ا· ة ,' ةبي.م :ي· ’ع·, ا·¸
. ·اعت . .ان¸ا رع¯ •ار· ةشل ..
• ··, ·´ت •اي, `ب=ت •··· , ·يل¸ ¸,ت ةيوينلا بلا=لا نم •ح :ل .و´ي .' ¸·بي
. .ا ا,· ا,ي·ار.م _· _=لا ةي, `_· ام' , : - •ةرايس, . :بساي
• ¸ =,· ي· نا. ن|لا ا ·«·- =«ل _¸ , ¸ةاناعم, ¸ةشم, ¸ة·ا- ¸ و,· .ان¸ا ا· `_·ت . ة` `س
. ·تايح _م ‡¸ماعي, ·ع·او, Œرعي .' ,··
• ·ن' ,· ام, , ·ن `عي Œوس ·ن' و,لا ,' ي.لا ,' بعلا ¸ ·¯ ·موي `_=ي نم †ن=ي
.ايلا, .ابجاولا ¸, ةنŸاولا ¸·' ·ن. š •ااد •ار‡¯, •·.م •ا· ن·لا ا· _·ي Œوس
.
• داŸ ام .. ,:ب´م _· ,' : بيج ¸ ةا,لا `•ار,.ا ¸ح ,: تايح ¸ ¸و–لا نم `¸-
. •ارا. .ا¯ ام .¸ ¸¯ ¸ ةجا-ا ن·
• . €ولا ¸ا·د, . .ولا .ار=- ¸ .وعي اونو´ي Ž ,·. ¸الا عس' ة,ا-.لا .ا¯
. .الا, او·ا, . ¸و..ا, او·ا ¸, , ˜لا ¸,اس,,
• ., , ¸·•· ·, ,· ¸ ر`ي - ·· , .ادابعلا .اد' · بلا رو–ح, . ,ي¯رلا, `,· .' ¸·بي
. ر†,ت ·, ¸ة.ار· ., , ¸Šوش- ·, ¸ ة·.
• ¸ _,`ي=·ل =ا ,`ي=لا و _ .اج,,لا, •·-.ا, .اد.ا, ¸ا·.ا, ¸او·.ا نم `.ابي=لا·
. `™·لا, `˜`ن.ا ‡¸.-, . .الا ا• ةداعلا ,ل , رار,.ا راي-·ل
• ¸ =ي€لا _م»اكلا و _ ‰·.ا, ,شلا, `بلا نم ·` را¯ `ر,=ت ·· ,·ر,. ¸ ·نو=´ي
. ·ان.ا او¯رت, ,,ن' ا,ر,· ¸, , ة,اعلا,
نزحت ل
382
• ¸ ‘ا·لا ¸- _·ا-لا و _ نم او·', ™الا او·', ‡ةر·لا, و•علا ا,ر,ƒ' نيلا ,·,
. ,,ي· `_.لا, `,-ا ر,‡ ƒ ¸, `ب`-‡· او`=´ي ,· , رأ·لا ب~ نم ,·ا·¯
• ¸ _·.¬ملا ”¬, -·لا و _ ,·اب ·ونا·', ·يل¸ اوح' ¸, ,,ƒ ن· او· نيلا ,·,
. .امالا ¸ج', بتارلا _·' ا·, ,·يل¸ .و- ,·, œ.¸ي و,· ,,,مر¯, ,,·اج,
• ة,ام ع, .- ¸· · :ت.اح عسأ, ةا· • ¸-س . €`عي يلا رم.ا ب–لا, دح
_بت ’¯ ا·¸ ” ·تا, • ·· :اد' ع, ,' ” ¸د- .ا´م ‚¸ :,ا·· ,' ” ¸عم ¸-
_لا را´·.ا, ة-.ا, •ةا· ’´م :ن' Šوبس' ع, `- .:ا· ¸ ·ع. ,ايج •ايت,ر
. •ايعس : ع-
• ‰ر-.ا روم.ا ¸¯ `ع,' €`عت _لا روم.ا ي- ع, · ةرالا .اي.ا ¸· _· `د`وعت
ةل,ا-ب €رار· ن´يل, . €`عت . _لا روم.ا ˜نا, , ‡ةيعلا روم.ا ¯' .:·· ن·
. ا,تا· ` ح ¸ •ةراس •ة,ر- ةداعلا _و,
• ¸ ة·لا, ,:ن ن· ا.رلا, ¸رار· ‚¸ ¸,ت .' •اج ,,لا نم · ا,•`بت, :ن ن· ¸را
, ,يلا ار.لا, ·,م ’ن' الا~ , ¸ن نم :يل¸ ·`جوي اب ·ا·.ا ··, ,:تا·ر.ت
. بنلا, `روعشلا ,' †:شلا ¸-ي ‘يح نم `.ر· ةداعلا·
• ة,¯´لا ¸¯ , ¸ةساعت `ر.م ةل,علا· ,•.,,عم •ايح, ¸` بت . · نير-.ا ·-ا, Œ,رعلا _.ا
·, ..ام-ا نم •ا·ي `·ت, , ¸الا, :ترسأ, `,-ت ايح ¸- رتولا, ةساعلا,
..ا·¯.ا ..ا- •اج·· نير-.ا ةم- ¸ ¸·وبس' ¸علا ..,
• . :تانا´م¸ نم ي,لا ·-سا - ةدار¸, ¸·و, - ¸,ا- .' ب- · •ااد :ن ¸·'
. .ا·¯.ا ¸ي ¸´لا· , ¸ةعي, .اي' ¸ع, :ن ’· .¸ ر·¯' `عت Œوس
• ةيلا :لاح .' `- ·†ب- _اج ¸ع, `,· , ` رم' :-·Ÿ' ا·¸ · ة,¯´لا, ´لا .راح
.أ¯ ,¸.الا ¸ ·سرا· €عت ’نا¯ •ا´م ¸را· .' :´·, .’- · ةي·لا,
. .ا·.' _م •ةحر ,' ةيعم ة.اير ¸,ا,ت
نزحت ل
383
• نم .¸,ي . راب´لا ¸· .' Œرعت .' ب- · ·•´ت . ¸· _· `˜·بت .
.,·ا·' ¸¯ ا,`,-' ا·¸ .¸ ,,ن' ن· ¸.ار .اعس اونو´ي نل ,·' .,رعشي نم ¸الا
ة-,بلا, _ي, ,.,ا· ·, ·· نم ن´لا رلا يد,ي .' _ي=ي ¸,,لا `¸-شلا,
. `ر.ي Ž ·ادام , ·ن ’·ولا ¸
• يرابت ايح ة.ا- ,:ن _· وت .' ,عت · ي-لا, ة·الا ¸ •_لابت .
. Ÿوت .' ةداعلا, €روعشل رشت .' .,, ام ¸· ¸ •اح'
• . ةداعلا, روعشلا .,د ¸و-, ,رتولا `ببي ر·اشلا `’ب¯ · €ر·اشم `˜ب- .
.:ن ¸ ا,~و·. ن· ‘ي ¸بسام ¸ .وسأ, ا,· `ˆ· .€ر·اشم ,´ت .
• بب, , بنلا, , ةيل,,لا, , ¸ا·,.ا, `¸الا `رعشي ام •ا_·¯ · €_· رŸ, •¸-ت .
,·ن ن· ¸,,م .ان¸ ¸¯ .' `ر¯ت ,·ي· و· ا· .ا.ر, ,·' ,·ر , ر-¯ ¸¸- .ا·¯ا
ة_., ·ن _· .ان¸ا .', . ¸.ايول,', •اد,ح .,اعلا, .~اعل .', _زت لو ¸
_ • ر-| __ و · __ا و . 
• نم `بي ·ن,· , • ·يو~ •ا·, ·تارار· ¸ج,ي يلا ¸-شلا .¸ · •ارو· :تارار· -ا
ةر,ر–لا, _عي . ..ا رارلا را.¸ .¸ ر¯ت .•ارو,, ¸, , •اماي', , ¸ .ا·اس ·تداعس ’·,
.`ع, اي· ·يعت ,' ·· _جارلا ··
• · ةالا ة´-ا ر¯ت ¸¸· _· ·ا·¸ا ¸ `ر´ت ايح · :ن ر· `Œر·ا
¸را· .' .در', ,€ر· نم ¸-ا ’·, ا·¸ ,,·ن ر· Œر· •ا.رما =ا ,حر ,,
¸,اح, .·لا ةر¯ ¸ ر´ت ., - •··م - ˜لا ,' ةحابلا ,' ¸شلا ¸ ر´· ,ة.اير
.رارسا, :تارا,م ةيت
• ة.رلا ةحات¸ .,د ةاي-ا `,–- ¸ `Šا·ن.ا ام' · :ن Œرعت .ي¯ ,عت
. نيلا ..,,· .‰ˆ¯ ة·ا-· ,ةاي-ا ¸ :تايل,,م, :·ا.,' ,`يت ¸¯ :ل
.,·انا´م¸ او·رعي نل ,,ن' .و,ي
نزحت ل
384
• ¸ير·¸ا .ا¯ · . ’·ولا نم •ا.,ج ’ع=سا .¸ ¸·ا · ةيعلا : تايح ¸ ¸·ا
.ا-رس.ا, _ارلا ’·ولا نم ·ر`ح ا·¸ ·ينان,, - .' ن´· . ¸اجرلا .أ, .وم,ي
• . ة,و-ا ا·را=-' `·ا-·ا ¸· ةع· ةاي- ةيحولا ةير=لا · .ارما·م ¸و- •اعم ن¯
ر=- ة,جاوب ةحابلا ,ع, •··م `,· . ر~ا-لا ة,جاوم _· •امŸا· ن´ت Ž ام ,عت نل
. •ر·لا
• با· ., . `.ري Œوس .¸ يع, ., .• :‡`ي Œوس .¸ ي· ., . `_•` ي Œوس .¸ ¸· .
. _`م ¸جأ, ن´ل, ..¸.ي Œوس .¸
• _ ·:صلاو ر,صلاب ا,·ي-ت=ا ¸ ™ام, . ¸م.ا .ا,, . _لا `داŸ, . ةاي-ا `دو·, ا,·
ر.ن, . ¸¸بم ¸_·, . ¸•دا. ¸ر-, ·`ر`شب· š ة·.لا _· ·اح, . ˆ.لا ·,ل نم, . _ر‡لا
. ¸بير·
• ح ·`ن. . `ح‡ ' `ح' · `ددري -أ· در~, ب-`س, .`· .ر`., ¸·, ` ج ,ه ¸ق ¸
_ `=-| - ·لا ن·لا نم _·' ةع`لا .. ·· ام ¸سا, . ¸, ام رحا ةلا ¸-د ا· .
. ة·ا–م •ا·اع.'
• .¸ ةج,Ÿ ,' . :م- ام, ·م- ·ي· ’يلا· .¸ `.و·لا ¸· ¸· ” اينلا ¸· ام
.ي´· ا·ر,رس ا· .. •انŸا- ·ل ’-ب.' ر·¯ ¸ام ,' . ا,ب- ا,ب· `.عت ةي~ ’نا¯
” ا,`ن,-
• ا• ,·`عس', . ·الا, ,' ¸الا, ,' ,علا, ةداعلا بل .وعي .·علا ¸¯
.·`,ر _ي ¸ح ¸ ¸اح ¸¯ _· ةاد ·تداعس .. .ا·¸ا `بحا.
• ةبيرلا, ¸ار·.ا, -لا, `:شلا¯ ةيعلا ¸ارم.ا نم بلا ةم·س ةداعلا نم
. ةو,شلا, ة,بشلا,
• يلا و,· . ¸ما-ا نح' _· ,‡·او·', ,,تا·ر.ت ¸- و,· . ¸ال ,·`ر·' ¸الا ¸·'
. ™ارسا, ™ار'
نزحت ل
385
• _ ¸,ر·اشلا ¸`- ¸·و cتي ت¹ ا- ذ¬· ¸ ر·سا . :, ¸را . :· اب `_·ا
. €.,' ام _· =ا ~ا, `_ي اي· :·ا~ `.„ ƒ, . ¸ةب·وم نم €· ام
• Œر=, ¸ ¸· ¸¯ نم •- ¸, •ا=• ح ,' •ايلأت ,' •ار´ت ,' •ة.ار· · ¯ :` موي ن´ي .
. ˜ل شن' ا,· ‡¸ا·.ا ·ي· `Š`ون,
• . ةع·الا ¸ا·.ا نم •·· ة·. ¸¯ •¸ع-· .ا·,.ا `بترت `.او.لا
• .¸ بعل ا· . ·تل, _لا ·م' نم ·, `,حر', ·, `,·' ·ن,· . ·†,ر ·ل را-ا اي· بعل _-ا .¸
.·.وم, ·لا-, ·,ر ةيا´, ¸´ي, ·يل¸ رم.ا ¸وي, . ·,ر ,´- _.ري .'
• ام' روم.ا ر·اوƒ .¸ ‰ري . و,· . بي·لا ب-ح .ار, ام يري . ·,-عل, ·ع–ل `بعل,
_-ا· . •ةي=· ’-ب.' ¸ةي, نم ,¯, •ة-م .را. . ¸ة- نم ,´· ._ر · ا,`ع· ¸او-ا
. ·,ر´لا ¸ `نما¯
• ·د¯ .' ةلألا ر·ا=· . ¸ر.ا ‚¸ ·‡ =ب·أ· ·` ,ر _.·, ةر-شلا نم ‡¸¯' ·د¯ انو,'
. ,يج ¸–·, `,ي=· `_- ·رم' ةب·ا· ن´ل, . ·,ر´لا ·ي· _·,, .و..ا, نح.ا €رت
.ا,, œ.ا·, œ.ايبن', •·`س`ر · ب. نم _ر-', •ايبن ·عج, ·ابجا, ·ا·, ·ي· .ات =ا .,·
·لو· ¸, ,¯ =ا .ا-ب· . ¸م, ني,ا·, ني·ا-, .ايل,', c„و _و تن| ¸ك=ا ¸
_ -·•لا ·لو· ¸,, . _•= هو -ي·- بات· - ب_ ·ا,ت„ا ,· ¸ ¸¯', `ن´س ¸,.ا ةلاح .,·
.ابج.ا ع, ·لاح ام', . .احو~ ., ,· `,· . نيلا ¸الا ةما· ¸اح ا·, `.ر,
. `_·ا, `Œر, ة·ر¯ ةل¸م, ةي=· ¸ا-· ةيا·ا, ةوبلا, .ا=..ا,
• ¸ج' نم ةعن ·„ ح ¸ ’نا´· ,_´,, ·· ‡ة·ي=-ا ب´ترا ··لا ·ي· `د,اد ا·,
.,· ةيدوبعلا `دو.م ا·, , ر´لا _ا-ا ¸يللا _ا=لا بعلا ة·رعم ·,ر Œر· ·ن,· ,,علا
·لو· ن· ةييت `ن,ا ··س¸ا _ي ¸ ·س ·, .¸ج, ` ,· = „¸لا `·ا· ةيدوبعلا .ا¯ر' نم  · 
,,-ل ا•- نا· ل, ا·ي= -ل =ا ي=«, ل ¸-–م·ل ا,•-,, ةي.علا .ا–· ا· ¸شي ¸·
.را´ن.ا, را·س.ا, ة,ولا, ·لا نم ا,~رش, š ,عن ¸ا· , ” بعلا _·
. · ~رش, .ر·ا ا·¸ `.وب- ·`~ا,, . بعلا _· ` ·,ر´م ةي.علا ريت ¸ رم.ا ` ر·ا=·
نزحت ل
386
• ¸- ¸وسرل, =ا ة_-,  , •ا,و·رم •ا,وب- را. ·ل _·, ¸·,ر´م ¸¯ .,· , ةر·ا, ةر·اƒ
=ا ةر.ام, . دا,لا •وس ةما·¸ ¸ •اببس .ا¯ ·اي¸ ,,,را-, š ·ل ·مو· بي´ت .,·
-ا, ,·ي· •ا-· , ·لوسر ا,ي· =ا ر.ن _لا `.ا,,·لا :ت ’نا´· , · يبس ¸ ةي-–لا,
¸.- Ž را´لا نم ة•ا-ا :ت .ول, ,,يعلا ةج ةر, نم ,,عج .ا, ¸م,لا نم ا,ي·
د ر~ ال, , `,ي=علا `Ÿولا, _ب´لا `_-ا ا·  ¸ ن´ل, •ا·,ر´م رم.ا ` ر·اƒ .ا¯ ة´م نم
·ا·' ةر-·ا ·• ·ن,· , ة`لا, `™·لا, `_-ا · ~ا,  ,ي·, . •ارا.ن' ج,, . ··س¸ا ةل,د
ال, ..·ا´لا نم · دا,ج, ·تر-·, · نا·¸ ¸ •دا.لا Œ ر`·, , ر´لا ¸·' نم .ا·¸ا ¸·'
_· •اي . · ر·اƒ ¸ •ا·,ر´م `رم.ا .ا¯ ¸ح' ¸ ·`,ا-.', ··لا, ة·.لا ·ي· ب ·
—ع, نم ب·· · ,..ولا `•وي ام راي-.ا نح, _-ا نم ·ل ر,ƒ ن´ل . ¸ولا
نم =ا -ا, , ا,ي· `دا·.ا, . ˜لا, ة·لا, . ¸ر, ·وي را.نا, `ب-علا ¸ولا
=اب·, , ··س¸ا _س بع.م, , .ا,شلا يس ة,-¯ ¸لا, ,,مر¯' .ا, ¸لا
_–·, . ح' ة,,·, .و·الا Ÿاما, , ,·_·, =ا ·¯ يلا ر,اج لا, ¸,ر· ن,ا
·لاوح' :ل· _· `˜·, . .,`·راس' :·, ,·رارس' =ا `.ش¯, . ,·رم'  ·تامام, .
. ¸ل, `·ل `_-ا ا,`~ا,, . ` ·,ر´لا ا·`ر·اƒ _لا
• ·ي· `’,س, . `با.لا ·ي· `’نا· ·بعل =ا راي-ا ن``ح Œ ر· نم,
نح, . ·مر¯, =ا .=, •ة . ¸.ح اب رشبسا, . =ا نم .=لا _·وت, , `ب·ا.لا
·· . ··· ¸ ¸ج ·,رل رم.ا ,ي, , ·ر. `¸ي., ·`ر-., ·` ن,ح `ب·ي ا,يح . ·راي-ا
·· `_شت, . `ب·اوعلا ·ل ™وت ¸ح . `ˆ.ي, ` ر´شي ¸, . `ر`مي ., . `¸رعي ., -ي
. با.لا `ب-س
• ˆ.ي· , ·تو·د ¸يبس ¸ •اما· ¸~ .¸ ·ا· .ل' ‰·,`ي `··لا ·ي· `™ون
·† ,ر ·ي-ي ¸ح , •ار,ج, •ارس , •ارا·, •·يل يحولا ‚¸ ·تو·د رشن ¸ †ري, `ب-,
. .ا·و=لا, ·,· :,ي,
نزحت ل
387
• نم ·ي-, , •ام·س, •اد` ر, ·ي· =ا ا,ع-ي· رالا ¸ _` ي `··لا ·ي· `,ي·ار,¸
. ¸ر.ا ¸ •الا- ·يد ¸ع-, . ,,ي· ·`ر.ي, ·مو· ي¯ نم ·ي-ي, . د,رلا
• ·اي¸ ¸ `ني, . ا´لا ·ل `:ي-, . را,لا .و·ر· ·, `¸,ري ··لا ·ي· _سوم
·م `_ر•, ر-بلا ·ل `¸شي, , .و´·أي ام ` .ت ا.علا ·ي=عي, ·ي· =ا ·`ر.ي· , ·`درا=ي,
. ·ي,•, ·` ,· =ا `:,ي, . ¸ة,-عب
• , ·لاسر, ·`م', ·ع‹ ¸ ·ن,·,ي, . ¸يارس¸ و, ·`,را- `··لا ·ي· _ي·
. .ار-ا, ·,ا·' .وبي, . •ارŸ,م •ار.ن ·`ر.ي, ·يل¸ =ا ·`ع·_· ·· .,يري,
• - الوسر  •,ي, , .اي¸ا `' ‰را.لا, `دو,يلا, .و¯رشلا ·ي·,ي
.ولا, ·ا·ا, ¸,, ´بس, ¸ ةير-س, ¸.ا,,سا, ¸در, ¸ة•ا-, ¸بي´ت نم . .·بلا Œو.
,,`ي, ,· ·ابتأ, ¸´`ي, ·`,ا-.' ¸`ي, `.را-`ي, ` در=`ي, , .ار·.ا, ر-لا, رعشلا, ةنا,´لا,
. `ري, Šو-, , ¸.امŸأ, ر·, . .ارا·لا, د,ي, . .اب´لا Œا.' `•,ي, . · ج,Ÿ ¸
·`ج,Ÿ ب·ت, , ·ر.ان يلا بلا~ ا,' ·· `ي, ·` س'ر _شي, . ` ·`ي ر´ت, . `™ر-,
.و·, , ر-شلا •ار,' ·,ا-.', و· ¸¯أي ¸ح بعشلا ¸ `ر.`-`ي, , ·سا, _لا ة--
, ة,~ ·· `•` ,`ي, , ح' ¸ `ب·`ي, , ·يي ¸, ,ي·ار,¸ · ,ا `™,ر ¸يت, ·تايح ¸ ·` تا,
,ب- •انايح' `- ., Šولا نم · =, _· ر-‡-ا ,ري, , ¸اي·ا ..,ا- ةعل ¸رعي,
·,ا-.' _م ¸,ل,`ي, , ةاناعلا ¸أ¯ Šر-ي, ¸.·لا `•,ي, , رلا œ.يدر ., _عشلا
.‡., ةر,ابلا ·ي, _بي, . •انايح' ·`.ام ˜´عت, , رجا-ا ,`•و· _بت, •اي •.ا,لŸ
.•`,, . ¸·الا ر´م, . دو,يلا ح, . .اي·.ا ب-·, .ار·.ا .د' .وس, نيˆ´لا
. ·يد =ا `ر,=ي· . ·ي·ر `Ÿولا, . ·يح `ر.لا, . ·ل ةب·اعلا .و´ت , , ¸الا ة,ا-سا
_· `بلا· =ا, , ,,ي,•, ,,ب´ي, ·.ا·' ¸•, . ·ح, .ا,ح.ا ·,,ي, . ·ب· `ر.ي,
. .وعي . ¸الا ر·¯' ن´ل, · رم'
• ¸بي, ·لام `¸ي, ·يد ¸يبس ¸ .اع.لا ¸,ي, . اشلا ¸-ي ر´, و,' ا·,
. ¸ي.لا ب, Ÿوي ¸ح . =ا ¸يبس ¸ ¸ي-رلا, _ا·لا ·ي, . ··اج
نزحت ل
388
• ةي-–لا, ¸بلا, ` دا,لا ا·,م ¸ ةايح ع, . .ار-ا ¸ ·ام, `_ر–ي .ا=-ا ` ن, `ر·,
. ¸الا ¸, ¸علا ةما·¸, `.شلا, `·,لا,
• .·لاسر, · دابل •ا· ·` ح,ر `’ب··, , .¯رلا وي و·, _,· ‡.ا· ن, .ا··,
• ةي-–لا نم ةي=· ¸.امام, ¸ةيج .·اوم `ع, . -لا ¸ ¸ا·`ي ¸بلا~ _' ن, ¸·,
. •.لا, .الا, ر.لا,
• . .ا,علا, ,=لا .ي, ¸•`ي, ةدا,شلا =ا ··Ÿري ¸· ن, `¸-ا,
• . ··,, .وبي· `_ا--ا ·ي `·ا,لا Žاعلا ¸_بح `ن, `يعس,
• . Žا=لا .سوي ن, _ا--ا ي _· ·ر-ا ¸ ةدا,شلا =ا ·`مر´ي _,,لا `ن,ا,
• . ة·الا, ةلا ¸·' ·ام¸ `_.ي· -`ي, . ¸-ا ¸ ‡ ¸بح `ن, `~' `·ام¸ا ˜ب-`ي,
• . ` ¸-ا ة¯ ·لو, ةلا ‚¸ ‡ةي·الا ¸·ا,-ا ¸ر.ن ن, ~' ·ام¸ا `¸اولا ¸ي,
• ¸ ` ·ر¯· =ا `_·_· , ·ب¯, ·,ا-.', · ·' نم `_`ي, ن-ي ‡ةييت `ن,ا ··س¸ا `_ي,
. ¸لاعلا
• . رو.لا رعج و,' ¸ب· نم ةيح و,' `·ام¸ا ` ج ·,
• . ةيلا `_م' ·ج , _ا,رلا Žاعلا بيلا ن, `يعس ` ج,
• .·در, _' ن, ¸ ·, ·,ر. , .-ا Žاعلا ¸.و· ن, =ا`ب· ن, ·ام¸ا .ر.,
• ر·´ل, ·الا ‡ ¸ا=ل ‰·' ,' ¸¸· ,' ¸ج ,' ¸ ن-س ,' ¸,ع, _ ,ا نم د·' ’ب·· ول,
. ةيا¯ .ر¯· اي·, , ··´لا
... ·.ا-.لاب cل ي·ا-=ب انور«- ي-:= =اهو — _ايت ¸,«ت — ;ات-ا ¸و
. cيل, ب,ت|_ =رف€ت=| تن| -ل, ل ن| =,=| — ==م-و ,,·لا cنا¬,=
***************************************
http://www.ahm1.net /
نزحت ل
389
تا-ا -.م.
. ·ار¯¸ا, ¸·لا ا· . ·ويلا `¸-ا .لا ح.ا . جالا حاولا `_·لا .ن ا` ي· . ’ن', ان'
·`ب=ن, . ¸ا,لا ¸ †_`ن, ·لأن . ·يناح, .ا, ‚¸ _-ن, . ·ي,و,ر ةب· _· ™ر=`ل
. `’يلا ¸ي-ا `•اŸرلا ¸لا-ا و·, ¸ا´لا ¸اشلا ¸اعلا و,· . ‡¸او`لا `ر=ن,
¸ _ا ·لا باذ- ا ·قو -·.- ·ر-ƒا ي·و -·.- اين=لا ي· ا· ت¹ ا ·ب_ _ .
.,, ·ر-ƒاو اين=لا ¸ -م·ا=لا ·ا·ا-'او -ي·ا-لاو ,ف-لا cل|.ن ان, ,,·لا ,,
`=م= cي,ن -·- cل|= ا- •- ¸- cل|.ن ان, ,,·لا ,,  =›ا-ت=ا ا- `ر= ¸- cب ›,-نو —
`=م= c ي,ن -·-  . ,, 
¸- cب ›,-نو — ¸.كلاو ز•-لا ¸- cب ›,-نو — ز-او `,»ا ¸- cب ›,-ن ان, ,,·لا ,,
. ,, لا„رلا ر,قو ¸,=لا -,·† ¸- cب ›,-نو — ¸, -او ¸¬,لا
. ¸لاعلا `.ر = `-ا, . ¸سرلا _· `··س, . .و.ي ا· ة,علا ` .ر :,ر .ا-بس
**********************************************
 
http://www.ahm1.com /
تن يمي!

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->