DOA SEMPENA MENGHADAPI

PEPERIKSAAN UPSR

‫حْيِم‬
ِ ‫ن الّر‬
ِ ‫حَم‬
ْ ‫ل الّر‬
ِ ‫سمِ ا‬
ْ ‫ِب‬

‫ َوالَعاِقَبة‬, ‫ن‬
َ ‫ب الَعاَلِمْي‬
ّ ‫ل َر‬
ِ ‫حْمُد‬
َ ‫َاْل‬
‫سّيِدَنا‬
َ ‫عَلى‬
َ ‫لُم‬
َ‫س‬
ّ ‫لةَُوال‬
َ‫ص‬
ّ ‫ن َوال‬
َ ‫ِلْلُمّتِقْي‬
َ ‫حاِبِه َأجَْمِعْي‬
‫ن‬
َ‫ص‬
ْ ‫عَلى آِلِه َوَأ‬
َ ‫حّمٍد َو‬
َ ‫ُم‬
Allahumma Antal ‘Azizul Jalil,
Sesungguhnya kami pada pagi ini,
ingin merafa’kan kesyukuran dan
pujian terhadap Mu, atas kurniaan Mu
yang tidak ternilai.
Allahumma Ya Rafi’a al Darajaat, Wa
Ya Qadhiaal Hajat,

Sesungguhnya Engkau Maha
Mengetahui bahawa pelajar-pelajar
kami akan menduduki peperiksaan
UPSR hari ini yang menentukan
kejayaan dalam medan perjuangan
mereka. Kami menyedari bahawa
segala usaha yang guru-guru dan
pelajar-pelajar kami lakukan adalah
di bawah kekuasaan dan iradatmu
jua.
Justeru… kami pohon padaMu
berikanlah taufik dan hidayahMu.
Kuatkanlah ingatan dan janganlah
engkau lupakannya. Lapangkanlah
dada pelajar-pelajar kami dan
janganlah Engkau sempitkannya.
Permudahkanlah segala urusan kami
dan janganlah Engkau persulitkan..
Allahumma Ya Rahman Ya Rahim,
Hanya padaMu kami memohon.
Kurniakanlah kejayaan kepada
pelajar-pelajar kami dengan
ketinggian dan kecemerlangan.

Jadikanlah pelajar-pelajar kami
golongan hambaMu yang mendapat
kemuliaanMu di dunia dan akhirat.
Panjangkanlah usia kami dengan
amalan taat kepadaMu dan suka
berbakti kepada agamaMu serta
berjasa kepada bangsa dan negara.

‫جْمًعا‬
َ ‫جْمَعَنا َهَذا‬
َ ‫جَعْل‬
ْ ‫َالّلهُّم ا‬
‫ن َبْعِدِه َتَفّرقًا‬
ْ ‫ َوَتَفّرَقَـَنا ِم‬، ‫حْوًما‬
ُ ‫َمْر‬
‫جَعِل الّلُهّم ِفْيَنا‬
ْ ‫ َوَل َت‬، ‫صْوًما‬
ُ ‫َمْع‬
‫شِقّيا َوَل‬
َ ‫ن َيْتَبُعَنا‬
ْ ‫َوَل َمعََنا َوَل َم‬
. ‫حُرْوًما‬
ْ ‫طُرْوًدا َوَل َم‬
ْ ‫َم‬
‫خُرُه‬
ِ ‫عَماِرَنا َءا‬
ْ ‫خْيَر َأ‬
َ ‫جَعْل‬
ْ ‫الّلُهّم ا‬
‫خْيَر‬
َ ‫خَواِتُمُه َو‬
َ ‫عَماِلَنا‬
ْ ‫خْيَر َأ‬
َ ‫َو‬
‫ك ِفْيِه‬
َ ‫أّياِمَنا َيْوَم أْلَقا‬
‫خَواِنَنا‬
ْ ‫غِفْرَلَنا ُذُنْوَبَنا َوِل‬
ْ ‫الّلُهّم ا‬
‫جَعْل‬
ْ ‫ن َوَل َت‬
ِ ‫سَبُقْوَنا ِباِلْيَما‬
َ ‫ن‬
َ ‫اّلِذْي‬
‫ن َءاَمُنْوا‬
َ ‫ل ِلّلِذْي‬
ّ‫غ‬
ِ ‫ي قُـُلْوِبَنا‬
ْ ‫ِف‬
‫حْيٌم‬
ِ ‫ف َر‬
ٌ ‫ك َرُءْو‬
َ ‫َرّبَناإّن‬
‫سَنةً َوِفي‬
َ ‫ح‬
َ ‫َرّبَنا َءاِتَنا ِفي الّدْنَيا‬
َ ‫عَذا‬
‫ب‬
َ ‫سَنةًَوِقَنا‬
َ ‫ح‬
َ ‫خَرِة‬
ِ ‫ال‬
ِ‫الّنار‬
‫عَلى‬
َ ‫حّمٍد َو‬
َ ‫عَلى ُم‬
َ ‫ل‬
ُ ‫صّلى ا‬
َ ‫َو‬
ِّ ‫حْمُد‬
‫ل‬
َ ‫ َواْل‬، ‫سّلَم‬
َ ‫حِبِه َو‬
ْ‫ص‬
َ ‫َءاِلِه َو‬
َ ‫ب الَعاَلِمْي‬
‫ن‬
ّ ‫َر‬