P. 1
السيوطي - الحاوي للفتاوي ج2

السيوطي - الحاوي للفتاوي ج2

|Views: 539|Likes:
منشور بواسطةMuslims Imams
‫الجزء الثاني من الحاوى للفتاوى‬ ‫جلل الدين السيوطي‬
‫الحاوي للفتاوي‬ ‫في الفقه وعلوم التفسير والحديث والصول‬ ‫والنحو والعراب وسائر الفنون‬ ‫لعالم مصر ومفتيها المام العلمة جلل الدين عبد الرحمن بن‬ ‫أبي بكر بن محمد‬ ‫السيوطي صاحب التآليف الكثيرة المتوفى في سحر ليلة الجمعة‬ ‫تاسع عشر جمادى الولى سنة إحدى عشرة‬ ‫وتسعمائة عن اثنين وستين سنة‬ ‫الجزء الثاني‬ ‫المنحة في السبحة‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى وبع طد فق طد ط طال‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫السؤال عن السبحة هل لها أصل فط
‫الجزء الثاني من الحاوى للفتاوى‬ ‫جلل الدين السيوطي‬
‫الحاوي للفتاوي‬ ‫في الفقه وعلوم التفسير والحديث والصول‬ ‫والنحو والعراب وسائر الفنون‬ ‫لعالم مصر ومفتيها المام العلمة جلل الدين عبد الرحمن بن‬ ‫أبي بكر بن محمد‬ ‫السيوطي صاحب التآليف الكثيرة المتوفى في سحر ليلة الجمعة‬ ‫تاسع عشر جمادى الولى سنة إحدى عشرة‬ ‫وتسعمائة عن اثنين وستين سنة‬ ‫الجزء الثاني‬ ‫المنحة في السبحة‬ ‫بسم الله الرحمن الرحيم‬ ‫الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى وبع طد فق طد ط طال‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫ط‬ ‫السؤال عن السبحة هل لها أصل فط

More info:

Published by: Muslims Imams on Sep 23, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2010

pdf

text

original

ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا

يطويسلا نيدلا للج
يواتفلل يواحلا
لوصلاو ثيدحلاو يسفتلا !ول"و #$فلا ي%
&و'فلا (ا)و *ا"+او وح'لاو
نب نمحرلا دبع نيدلا للج ةملعلا ماملا اهيتفمو رصم ملاعل
دمحم نب ركب يب
ةعم!لا ة"يل رح# ي$ %$&تملا 'ري(كلا )يل*تلا +حا, ي-&ي.لا
'ر/ع 0دح1 ة2# %لو3ا 04امج ر/ع 5#ا6
ة2# نيت#و ني27ا نع ة8امع.6و
يناثلا ءزجلا
ةحب.لا ي$ ةح2ملا
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
لا::- د::;$ د::عبو %ف<,ا ني=لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
ا=::? ا::هي$ @::عم!$ ة2::.لا ي::$ A, اهل A? ةحب.لا نع لاB.لا
9::"لاو Cا::7Dاو Eي4ا::ح3ا ن::م ا::هي$ 4Cو ا::م 9::ي$ ا::عبتتم FG::!لا
ي8ا::.2لاو H=::مرتلاو 4وا4 &::بو ةبي::I ي::ب ن::با JرK LMاعت.ملا
9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا @يC لاN ورمع نبا نع 9حح,و مOاحلاو
4وا4 &::بو ةبي::I ي::ب ن::با Jر::Kو P>د::يب Qيب::.تلا د::;عي م"::#و
لا::N @لا::N Rارجا::هملا نم @SاOو 'ري.ب نع مOاحلاو H=مرتلاو
A::ي"هتلاو Qيب::.تلاب ن::كي"ع م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C
نهST:$ A:ماS3اب Mد:;عاو د:يح&تلا ني:.2ت$ ن:"فU6 Vو Wيد:;تلاو
ن::ع يSارب<لاو مOاحلاو H=مرتلا JرKو PRا;<2ت.مو RV&X.م
ن::يبو م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C %"ع AK4 @لاN ةيف,
@::"N ي::يح @::2ب ا::ي ا=::? ام لا;$ نهب Qب#ا 'ا&S YVZ ةعبC Hدي
ا=::? ن::م ر(::Oا [::#C %::"ع @::مN =2م @حب# دN لاN نهب Qب#
\::"K ا::م 4د::ع 9::"لا Mاحب# يل&N لاN 9"لا ل&#C اي ي2م"ع @"N
92::.حو H=::مرتلاو 4وا4 &::ب Jر::Kو Pا::]ي Qيح::, ^ Fي::I ن::م
ن::ب دع::# ن::ع 9حح::,و مOاحلاو Mابح نباو 9جام نباو ي8ا.2لاو
1
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
'ر::ما %::"ع م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 5م AK4 9S _اNو يب
[::ي"ع ر::.ي &::? امب `ربK لا;$ Qب.6 %صح و 0&S اهيدي نيبو
Fام::.لا ي::$ \::"K ا::م 4د::ع 9::"لا Mاحب::# يل&::N A]$و ا=? نم
[لa نيب ام 4دع 9"لا Mاحب# bC3ا ي$ \"K ام 4دع 9"لا Mاحب#
A(م 9"ل دمحلاو [لa A(م ربO 9"لا \لاK &? ام 4دع 9"لا Mاحب#و
FGج ي$و P[لa A(م 9"لاب V1 '&N Vو [لa A(م 9"لا V1 9ل1 Vو [لa
ن::م رOا::.ع ن::با c::يCا6و H&::Uب"ل ةباح::صلا م::!عمو Cا::فحلا لل?
يب نع ةي;ب >دج نع +عO نب يب نع Mايم"# نب رمتعم \ير-
5::<S 9::ل 5::d&ي Mا::O 9S م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %ل&م ةيف,
اaT::$ 5::$ري م7 Cاه2لا )صS %ل1 9ب Qب.ي$ %صح 9ي$ AيبSGب Fا!يو
د::مح ما::ملا 9جرKو Pي.مي %تح 9ب Qب.ي$ 9ب %6 %لو3ا %",
نع ديبع نب WS&ي نع 4ايe نب دحا&لا دبع ا27 Mافع ا27 د?Gلا ي$
9::ي"ع 9"لا %", يب2لا fاح, نم AجC ةيف, اب @يC @لاN 9م
دع::# ن::با Jر::Kو P%::صحلاب Qب.ي Mاك$ @لاN اSCاج MاOو م"#و
Qب::.ي Mا::O _ا::Nو ي::ب ن::ب دع::# M يم"يد::لا ن::ب م::يكح ن::ع
M دع:.ل 'V&:م نع )2صملا ي$ ةبيI يب نبا JرKو P%صحلاب
Rا::;ب<لا ي::$ دع# نبا لاNو P0&2لا و %صحلاب Qب.ي MاO ادع#
9ت7د::ح 'ر::ما ن::ع ربا::ج ن::ع Aي8ار#1 اS %#&م نب 9"لا ديبع اS
Qب:.6 @Sا:O اهS +لا- يب نب ي"ع نب ني.حلا @2ب ةم-ا$ نع
ن::م g ي::$ د::مح ما::ملا ن::ب 9::"لا دبع JرKو Pاهي$ 4&;عم hيiب
MاO 9S 'رير? يب >دج نع 'رير? يب نبا Cرحم نب ميعS \ير-
ي::$ د::مح Jر::Kو P9ب Qب.ي %تح ما2ي ل$ 'د;ع افل 9ي$ hيK 9ل
د:بع نب م#ا;لا نع Mل!ع نب @با7 اS ريكS نب نيك.م ا27 د?Gلا
W::يO ي::$ '&::!علا 0&::S ن::م 0&S Fا4Cدلا يب3 MاO لاN نمحرلا
%ت::ح ن::هب Qب::.ي 'د::حاو 'د::حاو ن::هجرK 'اد::Uلا %", اa1 Mاك$
0&2لا::ب Qب::.ي Mا::O 9::S 'ر::ير? ي::ب نع دع# نبا JرKو PMدف2ي
د::بع ن::با jودبع اS jو4رفلا د2.م ي$ يم"يدلا لاNو PkG!ملا
دمحم نب ي"ع ا27 يف;(لا 9ي&حت$ نب ني.حلا 9"لا دبع &ب اS 9"لا
يم::Iاهلا C&::ص2ملا نب %.يع نب Mور? نب دمحم ا27 9يورصS نب
ن::ب دم::صلا د::بع ي27د::ح H&::"علا 'Gمح نب ي"ع نب دمحم ي27دح
ن::.حلا م ي2ت7د::ح ي::"ع ن::ب Mامي"# @2ب +2يe ي2ت7دح %#&م
م::عS ا::ع&$رم ي"ع نع ا?دج نع اهيب نع ني.حلا نب رفعج @2ب
9::S HCدiلا ديع# يب نع ةبيI يب نبا JرKو Pةحب.لا رO=ملا
2
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::م A::جC ن::ع 'ر]S يبا \ير- نم JرKو P%صحلاب Qب.ي MاO
و %::صح 9::ي$ W::يO 9::عمو 'ر::ير? ي::ب %"ع @لGS لاN 'واف<لا
م ن::م R=::K لا::N Mا4اe ن::ع Jر::Kو Pدف2ي %تح 9ب Qب.ي$ 0&S
C&::فعي م %::"ع 44C لا::N ا::ي"ع @::ي6 ا::م"$ ا::هل Qيبا::.6 C&::فعي
ر::,اع رKl::تم 9ف2::صمو 4ابعلا ةفح6 fاتO ي$ @يC م7 Pاهحيبا.6
لا::N L9::صS ا::م 9::ي$ لا::N ةحب.لا ي$ ا2.ح لص$ ي2ي;"بلا لل!لا
نبا Eيدحل ةحب.لا نم A]$ا AماS3اب Qيب.تلا د;ع Fام"علا mعب
>د::;ع Mا::O h::"Uلا ن::م ن::مZ M1 Qب::.ملا M1 لا::;ي ن::كل ور::مع
Cا/ي Rا4ا# ةحب.لا =i6ا دNو %لو ةحب.لا$ V1و A]$ا AماS3اب
9::ل Mا::O 9::"لا يdC 'رير? يبlO مهي"ع دمتعيو مه2ع =KBيو مهيل1
)::ل ر::/ع يت::27 9::ب Qب.ي %تح ما2ي V Mاك$ 'د;ع افل 9ي$ hيK
'ر:صب ي:ب Eيد:ح ن::م 4وا4 يب ن2# ي$و nةمركع لاN ةحيب.6
'ر::ير? ا::ب @ي&::(6 لا::N 'وا::ف- ن::م cي::I ي27د::ح لا::N HCا::فUلا
لا::N 9::2م )ي::d %"ع م&N Vو اريم/6 دI لجC C م"$ ة2يدملاب
و %::صح 9::ي$ WيO 9عمو 9ل رير# %"ع &?و ام&ي >د2ع اS ام2يب$
ي::$ ام دفS اa1 %تح اهب Qب.ي &?و Fا4&# ةيCاج 92م Aف#و 0&S
9ل&::N Qب::.ي 9::يل1 9تع$د::$ W::يكلا ي$ 964اعl$ اهيل1 >ا;ل Wيكلا
Mا::O A::يNو لG::2ملا 0&::(ملاو 9لG2م ي$ @لGSو 9تفي]6 H @ي&(6
[::ح H=::لا ي::2عي kG::!ملا 0&2لاب Qب.ي 92ع 9"لا يdC 'رير? &ب
9::ي$ ا::م A::Oو 9S&ل %"ع يNابلا `ر6و 92م FيI mيب %تح 9]عب
ي::2Uلا د::بع o$احلا رOaو ةU"لا A? 9لاN kG!م &ه$ bايبو 4ا&#
MاO 9S 92ع 9"لا يdC رمي&ع Fا4Cدلا يب ةمجر6 ي$ لامكلا ي$
+يب# نب ةم"# نع ا]ي رOaو ةحيب.6 )ل ة8ام م&يلا ي$ Qب.ي
ةحيب::.6 )::ل ن::يعبC م&::يلا ي::$ Qب::.ي Mادعم نب دلاK MاO لاN
ي::2عي ا::هOرحي ا=::O 9عب::,lب Aعج A.Uيل 5dو ام"$ ر;ي ام 0&#
ا::فل نيعبC3او Aب )ل ة8املا M \;حملا م&"عملا نمو PQيب.تلاب
ا::SاO ا::مهS @::ب7و [ل=::ب Q, د;$ AماS3اب رصحي V [لa نم ANو
9:"لا 9::محC يSV&::iلا م":.م ي::ب3 Mا::Oو م::"ع 9:"لاو ةل*ب Mادعي
ةحب::.لا RCادت::#ا$ لا::N >د::ي ي::$ ةحب::.لاو ة::"يل ما::;$ ةحب::#
ةحب::.لاو م"::.م &::ب @فتلا::$ Qب::.6 @"عجو 9عاCa %"ع @فتلا$
م8ا4 ا::يو Rا::ب2لا @::ب2م ا::ي [Sاحب::# ل&::;6 ي::?و 9::عاCa ي$ Cود6
لا::N +يجاع3ا +!ع %ل1 HرpSا$ م".م م اي يم"? لاN Rاب(لا
@تك::# @::."ج ا::م"$ Qب::.6و Cود::6 ةحب::.لاو م"::.م م RFا!$
3
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Rا::مارO fا::تO ي$ Hرب<لا ن.حلا نب 9"لا ةب? م#ا;لا &ب >رOa
cي/لا ةحب# @SاO CاGبلا رمع YCاعلا ماملا cي/لا لاNو Fايلو3ا
Hدي::.ل ا::?ا<ع يت::لا ن::محرلا د::بع يبرعلا::بو qيOاO ا$&لا يب
اa1 م::هحاوC 9::"لا jد::N ي::Sليكلا C4ا::;لا دبع نيدلا يحم cي/لا
&::ب ي::dا;لا ر:Oaو Pة:بح ة:بح ا?د:حو Cود:6 bC3ا %::"ع اهع:dو
ي::ب د::ي ي::$ 0rC 9S Mايع3ا Rاي$و ي$ Mاك"K نب دمح jابعلا
5::م @::S 9ل Aي;$ ةحب# ام&ي 9"لا 9محC دمحم نب دي2!لا م#ا;لا
9NCا$ V يبC %ل1 9ب @",و \ير- لاN ةحب# `ديب =Kl6 [$رI
ا2iي::I 9::ب يSربK ام &?و ل.".م ا(يدح [لa ي$ @يوC دNو لاN
9::pفل ن::م 9::"لا د::بع ن::ب ر::كب ي::ب ن::ب دمحم 9"لا دبع &ب ماملا
ي::ب ن::ب د::مح jا::بعلا &::ب ما::ملا اS لاN ةحب# >دي ي$ @يCو
ةحب::# >د::ي ي::$ g 9::ي"ع ي::6Fار;ب ي#ايSابلا نب )#&ي ن#احملا
@::يCو H=::مرتلا 4&ع.م نب دمحم نب )#&ي رفpملا &ب اS لاN
>د::ي ي::$ @::يCو Fا2(لا يب ا2iيI %"ع RرN لاN ةحب# >دي ي$
ن::با ن::محرلا د::بع sر::فلا يب نب )#&ي دمحم &ب اS لاN ةحب#
لاN ةحب# >دي ي$ @يCو يب اS لاN ةحب# >دي ي$ @يCو ي"ع
RرN لاN ةحب# >دي ي$ @يCو ر,اS نب A]فلا يب %"ع RرN
>د::ي ي::$ @::يCو Hد2Nرم::.لا د::مح نب 9"لا دبع دمحم يب %"ع
4اد::حلا يم"::.لا ي::"ع ن::ب د::محم ر::كب اب @عم# 9ل @"N ةحب#
fا::?&لا د:بع ر::صS ا:ب @يC لاN معS لا;$ ةحب# >دي ي$ @يCو
ا::ب @::يC لا::N ةحب# >دي ي$ @يCو 0ر;"ل رمع نب 9"لا دبع نب
ي::$و ي$&::صلا \$رتملا م#ا;لا يب نب ن.حلا نب ي"ع ن.حلا
ي::$ @::يC د::Nو ل&;ي يكلاملا ن.حلا اب @عم# لاN ةحب# >دي
لا::;$ ةحب::.لا 5::م MDا %::ل1 @::Sو aات::# اي 9ل @";$ ةحب# >دي
@::Sو aات::# اي @";$ ةحب# >دي ي$و دي2!لا Haات# @يC [ل=O
W::"Uم ن::ب 0ر::# Haات::# @يC [ل=O لاN ةحب.لا 5م MDا %ل1
لا::;$ ةحب::.لا 5::م @S aات# اي @";$ ةحب# >دي ي$و ي<;.لا
امع 9تلl.$ ةحب# >دي ي$و يKركلا Yورعم Haات# @يC [ل=O
>د::ي ي::$و ي::كملا ر::مع Haات::# @::يC [ل=::O لا;$ 92ع ي2تلl#
ن.حلا Haات# @يC [ل=O لا;$ 92ع ي2تلl# امع 9تلl.$ ةحب#
ن::.حو [Sl::I م::pع 5م aات# اي @";$ ةحب# >دي ي$و Hرصبلا
>ا2"معت::#ا ا::2O FيI يل لا;$ ةحب.لا 5م MDا %ل1 @Sو [64ابع
يب::";ب 9::"لا ر::Oa M +ح Rاياه2لا ي$ 9OرتS ا2O ام Rايادبلا ي$
4
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::;$ا&م ر::يt ةحب::.لا aا::i6ا ي::$ ن::كي مل &"$ يSا.لو Hدي ي$و
ا=::هب RCاصل مهتOرب jامتلاو مهك"# ي$ ل&Kدلاو '4ا.لا FVB?
Mا:.Sلا M3 %لا::ع6 9"لا::ب 'رO=::م ي::?و اهب )يك$ ا?دOو CابتعVا
Mا::O [ل=::بو ا::?د8ا&$ م::pع نم ا=?و 9"لا رO=يو V1 ا?اري M AN
ا::]ي ا::?د8ا&$ ن::مو P%لا::ع6 9::"لا 9::محC )"::.لا m::عب اهيم::.ي
>4ا::;$ رO=::"ل ة::لZ ا::هS ر::Oa ا::?ZC ام"O رO=لا ماو4 %"ع ةSاعت#Vا
Aجو Gع 9"لا رOa ماو4 %ل1 A,&م +ب# ا=بح اي$ رO=لا %ل1 [لa
د::Nو Pf&:";لا ة<باC مه]عبو A,&ملا Aبح اهيم.ي مه]عب MاOو
jد::;ملا @::يب fC4 ي$ ة"$اN 5م MاO 9S 9ل&;ب \7 نم يSربK
م::هعم يSو4رجو مهعيمج ة"$ا;لا او4رجو fرع ةير# مهي"ع ما;$
ا&لا::N ا::?وC ام"$ ي#C نم ةحب.م @<;# يتمامع او=K ام"$
املا::# @$ر::صSاو ي::ل =::K MاO ام %"ع او4ر$ ةحب# +حا, ا=?
اهي$ 5مج امو 'ر?اGلا ةOCابملا ةلDا >=? %ل1 يK اي رpSا$ مه2م
ن::م Vو )"::.لا ن::م د::ح ن::ع A::;2ي م::لو 'رKDاو ايSدلا ريK نم
9Sود::عي م?ر(O MاO Aب ةحب.لاب رO=لا دع eا&ج نم 52ملا )"iلا
9::ل A::ي;$ احيب::.6 دعي مه]عب HrC دNو ا?وركم [لa Mوري Vو اهب
رO=::لا ر(::O M 4&::ص;ملاو 9::ل د::ع ن::كلو V لا;$ 9"لا %"ع دع6
ا::بلاt A::ماS3اب ر::صح2ي V ةفير::/لا ة2.لا 9ب RFاج H=لا 4ودعملا
4ارملا &?و k&/iلا +?=ي [ل=ب لاUتIVا Mاكل >رصح نكم &لو
نع Wي2K نب ركب نع 9iيCا6 ي$ رOا.ع نبا JرKو Pم"ع 9"لاو
ا::هب Qب.ي ةحب# يSV&iلا م".م يب دي ي$ MاO لاN >ام# AجC
%::"ع @فتلا::$ ةحب::.لا RCادت::#ا$ >د::ي ي::$ ةحب::.لاو ما::2$ لاN
9::عاCa ي$ Cود6 ةحب.لاو م".م &ب @فتلا$ Qب.6 @"عجو 9عاCa
ا::ي م::"? لا::;$ Rاب(لا م8ا4 ايو Rاب2لا @ب2م اي [Sاحب# ل&;6 ي?و
ةم"::# ما RFا::!$ +يجا::ع3ا +::!ع %::ل1 Hر::pSاو م"::.م م
نيد::لا 4ا::مع لا::Nو P@2ك::# @::."ج ا::م"$ Qب::.6 Cود::6 ةحب.لاو
Lةحب# ي$ Hوا2ملا
9تم? نم 5م!ت$ +يب"لا u اهب &"iي Aم/لا ةم&p2مو
9تبي? نم vرف6 اهي"ع u 9م#ا Aج 9"لا رOa اa1

A?ا2ملا f=ع
A?اج &ه$ ملاع اS لاN نم Eيدح ي$
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
5
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::ع @"X::# n%ف<::,ا ني=::لا >4ا::بع %::"ع مل::#و 9"ل دمحلا
PA?اج &ه$ ملاع اS لاN نم Eيدح
ا::$&N&م ري(O يب نب %يحي ملO نم Yرعي امS1 ا=? ^ fا&!لا
9ST::$ نيعبا::تلا CاU::, نم %يحيو 9يل1 >4ا2#1 ي$ )عd %"ع 9ي"ع
مل 9S Cابتعاب نيعباتلا kاب6 ي$ دعي دNو >دحو [لام نب WS 0C
ة"::صتم ة::ياوC م::ه2م دح نع 9ل Yرعي Vو ةباحصلا نم >ريt \"ي
M1 م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %ل1 9ع$ر$ 'اورلا mعب م?و دNو
ي::$ يSارب::<لا 9::جرK Eيد::حلا M [::لaو [ل=::ب مG!لا 92ع دجو
ر::مع ن::با نع د?ا!م نع مي"# يب نبا Eيل \ير- نم h#و3ا
لا::Nو >رO=::$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ن::ع V1 9::م"ع V
4ا2#لا ا=هب V1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع 0وري V يSارب<لا
ن::ب E::يل MT::$ 9::ع$C ي$ م?&لاب wافحلا 9ي"ع مكح Eيدحلا ا=?و
Eيد::حلا fر<::]م Aب2ح نب دمح 9ي$ لاN 9ي"ع \فتم مي"# يب
V E::يل ي::$ 9::2م د::ح ي::$ ا::يC g ديع::# نب %يحي @يC ام لاNو
لا::Nو )يع::d g ن::يعم نبا 9ي$ لاNو 9ي$ 9عجاري M دح 5ي<ت.ي
نب Mام(ع لاNو +8ا.لا نب Fا<ع نم )عd Eيل Lنيعم نبا 9ي$
ن::عو +8ا::.لا ن::با Fا::<ع ن::عو Eيل نع اريرج @لl# ةبيI يب
Eيد::حلا ي::$ ةما;ت::#ا مه2::.ح ديGي MاO لا;$ 4ايe يب نب ديGي
ن::ب د::مح ن::ب 9::"لا د::بع لا::N ا<ي"i6 م?ر(O Eيل MاOو Fا<ع م7
لا::Nو nر::يرج لا::N ا::مO ل&::N لا::;$ ا=::? ن::ع يب @لl#و Aب2ح
ن::ب %::يحي ن::ع ن::يعم نب %يحي ا27دح Hر?&!لا ديع# نب مي?ارب1
لا::Nو مي"::# ي::ب ن::ب E::يل ن::ع xد::حي V MاO 9S Mا<;لا ديع#
لا::Nو مي"::# ي::ب نب Eيل نع xدحي V %يحي MاO ي"ع نب ورمع
لاNو مي"# يب نب Eيل )ع]ي ة2ييع نبا MاO يعي<;لا رمعم &ب
Yرصم نب ةح"- نع 0وC ا(يل M1 Mايف.ل @"N ي2يدملا نب ي"ع
l::d&تي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا 0C 9::S >دج نع 9يب نع
يب:2لا ي:;ل ة:ح"- د:ج M&:كي M 9:2م +:!عو Mايف# [لa ركSا$
@لl::# ي::.$ا2<لا د::محم ن::ب ي::"ع لا::Nو م"#و 9ي"ع 9"لا %",
E::يل E::يل لا::;$ مي"::# ي::ب نب Eيل Eيدح نم Eيدح نع اعيOو
ي::ب ن::ب E::ي"ل ةبع::I لاN ةصيبN لاNو ا(يل %م.ي V Mايف# MاO
`&::ب a1 لا::;$ د::?ا!مو jووا::-و Fا::<ع [::ل 5::متجا ن::ي مي"#
P=Xم&::ي =:م E:ي"ل ا:ي;تم ةبعI لاe ام$ 9#رع ة"يل )iلاب fر]ي
لاNو nديمحلا دبع نب ريرج لاN امO Eيل ي$ ل&N م6اح &ب لاNو
6
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
&?و 9ب AUت/ي V Eيل MV&;ي ةعCe ابو يب @عم# م6اح يب نبا
د2ع ة!حلا 9ب م&;6 V Eيل ا]ي ةعCe &ب لاNو Eيدحلا fر<]م
WS&ي نب %.يعل ا2"N A]فلا نب AمBم لاNو Eيدحلاب م"علا A?
h::"تKا د::N Mا::Oو 9::تيC د::N لاN مي"# يب نب Eيل نم 5م.6 مل
h::"تKا Mا::بح ن::با لا::Nو MaBي$ Cاه2لا kاف6Cا 'Cا2ملا دعصي MاOو
P9::!يرi6 ي::$ Eيد::حلا ة::م8 ملO k&::م!م ا=::? >ر::مع ر::KZ ي::$
9(يد::ح ي::$ h::ي"iتلا ري(::O 9";ع ةح, لاح ي$ MاO 9S A,احلاو
9::";ع ي::$ yلتKVا [::لa د::عب 9::ل ر- م7 [لa +ب.ب sرج Eيحب
ن::م 9::-لتKا A::بN Mا::O H=::لا h"تiملا مكحو اF&# 9لاح 4ا4eا$
ا::م ا=::Oو 4ري 9-لتKا دعب >اوC ام M مهب zتحملا wافحلا Rا;(لا
Mا::O اaT::$ P4و4ر::م 9ST::$ >د::عب و yلتKVا AبN >اوC A? 9ي$ [I
)::يك$ م::هب z::تحي ني=لا wافحلا Rا;(لا نم h"تKا نم مكح ا=?
A::بN م::هب z::تحي V ني=::لا ن::يحور!ملا Fافع::]لا ن::م h::"تKا نمب
اد::ح ا&::مجر6 اa1 wا::فحلا '4اع Rرج دNو Pمهي"ع yلتKVا Fور-
يت::لا Eي4ا::ح3ا ن::م اري(::O 9تمجر6 ي$ او4ر.ي M 9ي$ م"ك6 نمم
ا::م M %::"ع ا&هبS ةحلا, ا?ا&# Eي4اح 9ل MاO M1و 9ي"ع RركS
[::لa Mا::O اa1 ا::,&صK ل&::ب;م Qلا::, 9(ي4اح نم >و4ر# ام ادع
+حا, M1 M&ل&;ي مهST$ نيحيحصلا دح ي$ 9ل JرK نمم Aجرلا
ل$ >ر::يt \::ير- نم >د2ع Q, ام V1 9(يدح نم Jرiي مل Qيحصلا
A::جرلا ا=::?و P9::ي"ع ا&::صS ا=::ك? >اوC ام AO ل&بN [لa نم مG"ي
ة::ياوC ي::$ ة::!حلا$ يSابي/لا vاح#1 يبlب اSور;م م".م 9ل 0وC
vاح::#1 ي::ب \ير- نم Qيح, 9جرK H=لا Eيدحلاو vاح#1 يب
ي::$ Hد::ع ن::با 9::مجر6 ا::ملو Pمي"::# ي::ب ن::با Eيل \ير- نم V
ةحلا::, Eي4اح 9ل لاN م7 9ي"ع RركS يتلا 9(ي4اح 4ر# Aماكلا
9::ل 4ر::# MاG::يملا ي::$ يب?=::لا o$احلا 52, ا=Oو nRرOa ام ريt
ن::حS H=لا Eيدحلا ا=? اه2م 9ي"ع RركS Eي4اح 'ر/ع نم ر(O
9::ل دلو نم Eيدحو nA?اج &ه$ ملاع اS لاN نم Eيدح ي2ع 9ي$
ن::با >4Cو د::Nو nA::هج د::;$ د::محم م?د::ح م::.ي م::"$ 4Vو ة7ل7
vا::عe 9ل لا;ي Fام نميلاب MاO Eيدحو nRاع&d&ملا ي$ He&!لا
9::جو م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا Eعب ام"$ Rام 92م fرI نم
fر::I ن::م [::لa دعب Mاك$ jا2لا م"# د;$ م"# Fاملا اهي 9يل1
H=::لا Eيد::حلا ا=::? M %::"ع رK Eي4اح ي$ nR&مي Vو مح 92م
ن::ع V1 9::م"ع V مد::;6 ا::مي$ 9ل&;ل 9ع$رب Eيل مG!ي مل 9ي$ نحS
7
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::ممو P[::/لا د::2ع لا::;6 ةUي, >=?و م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
ا=? R&ب7 %2عملا ةهج نم 9ي$ نحS H=لا Eيدحلا ا=? Mل<ب ديBي
د:بعو +لا:- ي:ب ن:ب ي:"ع مه2م ةباحصلا نم ةعامج نع oف"لا
jا::بع ن::ب 9:"لا د::بعو Mايف::# ي::ب ن::ب ة::يواعمو 4&ع.م نب 9"لا
ن::ع مa 9::ي$ 4Cو FيI ي$ ا&ع;يل FVB? MاO امو مه2ع 9"لا يdC
V \8لK ن::ع [::لa A::(م @::ب7 ا=::Oو م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا
مه{ا::فلو مه6ا::ياوC @;::# امO م?دعب نم$ نيعباتلا نم M&صحي
A:(م M [:I Vو \:عا&2لا %:"ع \عا&:صلاب %م.ملا fاتكلا ي$
9::ي"ع 9"لا %", يب2لا مa امب oف"تلا %"ع M&;ب<ي V ةم83ا FVB?
ا:مي$ مل::.لا 9:ي"ع ):#&ي 9"لا يبS ل&N [لa g 9ب oف"تلا م"#و
%::"ع مكح )يO @"N MT$ Pمي"ع g يS1 AيG2تلا ي$ 92ع 9"لا >اكح
Mام::.N k&::d&ملا @"N Pgf=كب مهتي مل Eيلو لا<بلاب Eيدحلا
V ا<"t 5Nو م.Nو nنيبا=كلا MlI ا=?و 9عdو 9عdاو دمع6 م.N
م::"ع ا::مO Eيد::حلا نيبر<::]ملاو ني<"iملا MlI ا=?و دصN نع
922::# ي::$ 9جا::م ن::با 9::جرKا H=لا Eيدحلا %"ع 5d&لاب wافحلا
ا&::;ب- مهSا::$ Cا::ه2لاب 9::هجو ن::.ح A::ي"لاب 96ل, Rر(O نم &?و
[::لa ي::$ 9ت::صNو 9ع::dو د::معتي م::ل 9ع::dاوو k&::d&م 9::Sا %::"ع
k&::S 9::2مو L9ل&::;ب 9::تيفل ي::$ ي::Nارعلا CاI [لa %ل1و 'C&ه/م
ة"?و PEيدحلا 96ل, Rر(O نم @با7 Eيدح &حS Pدص;ي مل 9عdو
oفحلا يXي.لاو ني<"iملاو ني"فUم"ل 5d&لا 5;ي ام ر(Oو Rر#
و يعبا::6 ملO ام 9يل1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ريt ملO وGعي
ة::يمحلاو Fاد::لا @::يب 'د::عملا ي::$ 5Nو امO ي"ي8ار#1 ر7 و ميكح
ا$ورعم M&كي [لa ريtو ةXي<K AO jC ايSدلا +حو Fاودلا jC
h"iملا %"ع Wبت"ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ريt %ل1 >وGعب
wا::فحلا `ر::6 ا::مو اع&d&م wافحلا >دعي$ 92م ام?و 9يل1 9ع$ري$
|M&p$ا::حل 9::ل ا::S1و رO=::لا ا2لGS نحS اS1} >&2يب V1 اXيI 9"لا دمحب
5::;ي د::Nو kل-لا 'ر(Oو kابلا ل&-و رp2لا ةع# %ل1 Jاتحي نكلو
ي::$ V1 \ب::# V Eيد::حO 9"O ي$ V Eيدحلا نم ةpفل ي$ 5d&لا
و 9ل&::Nو @با::7 >Cد, Eيدحلا MT$ sا2ج و ر$اح و )K و AصS
Mا::O ا::مل Hد::هملا ة::في"iلا %::ل1 ا::بر;6 5dاو >دمع6 k&d&م sا2ج
+حا::, ا=::? E::ي"ل [::لa ريpS 5Nو دNو Pمامحلاب +ع"لاب ا$&U/م
ي::$ 'ر::ير? ي::ب ن::ع Fا::<عو د::?ا!م نع 0وC 9ST$ Eيدحلا ا=?
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا 9::ل لا::N Mا]مC ي$ 9"? %"ع 5Nو H=لا
8
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
لا::N د::ج V لا::N ة::Sدب د::? لا::N د::ج V لا::N ة::بNC \::تعا م"#و
ة::"فt ا::?4اe ا::مS1 ا::(يل M ر?ا::pلاو ر::ك2م 9ي$ ةSدبلا رOa wافحلا
Pم"ع 9"لاو دمعو دصN نع V ا<ي"i6و

[يب/تلا مكح ي$ [ي".تلا ن.ح
ةلl.ملا ريرح6
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
ي$ HCاiبلا لاN %ف<,ا ني=لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
9::ي$ 4Cوو ~>ر::يtو د!::.ملا ي::$ 5با::,3ا [يب::/6 fا::ب~ 9حيح,
لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع HرعI3ا %#&م يب Eيدح
n9عبا, نيب [بIو nا]عب 9]عب د/ي Mاي2بلاO نمBم"ل نمBملا M1
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C ا2ب %", 'رير? يب Eيدحو
ةب::/K %::ل1 ما;$ م"# م7 نيتعOC ا2ب %"ص$ ي/علا ي6ل, 0دح1
%::2ميلا >د::ي 5dوو Mاب]t 9SlO اهي"ع اك6T$ د!.ملا ي$ ةdورعم
ي::$ ر::!ح ن::با o$ا::حلا لا::N n9عبا::, ن::يب [ب::Iو 0ر.يلا %"ع
nا::;"<م [يب::/تلا eا&::ج %::"ع لا4 %::#&م ي::ب Eيد::ح L9حر::I
>ر::يt ي::$ &::ه$ د!::.ملا ي$ >eا&ج %"ع لا4 'رير? يب Eيدحو
Eيد::ح ني(يد::حلا ني=::? A::بN HCاiبلا c.S mعب ي$ 5Nوو Pe&ج
9::يب ن::ع دNاو ا27 م,اع ا27 ر/ب ا27 رمع نب دماح ا27دح 9صS رKZ
لا::N n9عبا, م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا [بI لاN رمع نبا نع
c::.S ر(::O ي::$ ا4&::ج&م W::يل Eيد::حلا ا=::? Hا::<"Uم o$ا::حلا
ن::ب 4ا::مح ة:ياوC ي::$ @با:7 &::? ر::!ح نبا o$احلا لاNو nQيحصلا
ة::مجرتلا >=::? ن::م 4&::ص;ملا لا::<ب ن::با لاN HCاiبلا نع رOاI
R4Cو د::Nو د!::.ملا ي::$ [يب/تلا نع يه2لا ي$ 4Cو ام ةdCاعم
ر::ي2ملا ن::با لا::Nو Pة::تبا7 ر::يt vر::- ن::م د2::.مو Aي::#ارم 9::ي$
%::"ع 9"ع$ 92ع يه2ملا a1 bCاع6 Eي4اح3ا نيب Wيل 9S \ي;حتلا
ي::$ Mا::O اa1 ا::مب د::ي;م يه2لا Mlب ي"يعام#لا 5مجو nEبعلا 9جو
A::يNو P%":صملا م::كح ي$ 'لصلا رpت2م a1 اهيل1 اد,اN و 'لصلا
&::?و م&2لا +"!ي [يب/تلا M 'لصلا رpت2مل 92ع %ه2لا ةمكح M1
>ر::ك$ YلتKVا 'C&::, 9ب/6 96C&, M1 AيNو nxدحلا Mاpم نم
&:?و 9:2ع ي:ه2ملا ي::$ 5::;ي V %تح 'لصلا مكح ي$ &? نمل [لa
Pمكب&"N )"تiت$ ا&ف"تi6 Vو ني"صم"ل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&N
>=::? M مه::]عب م::عe LHCاiبلا sرI ي$ Hا<"Uم o$احلا لاNو
9
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Eيد::حل ة::dCاعم fا::بلا ا=::? ي::$ HCا::iبلا ا?4Cو يتلا Eي4اح3ا
ايوا.م Wيل يه2لا Eيدح M1 لا<ب نبا لاNو n[يب/تلا نع يه2لا
_&::صiم ي::ه2لا Eيد::ح ر(::O3ا لاNو nةحصلا ي$ Eي4اح3ا >=هل
[يب::/6 Mور::ك2يل م::هS1 لا::N 9S 92ع 0وC [لام ل&N &?و 'لصلاب
•::KCو 'ل::صلا ي::$ >ركي امS1و jlب 9ب امو د!.ملا ي$ 5با,3ا
n'ل::صلا ي$ امهعبا, نيب Mاكب/ي اSاك$ 92با ملا#و رمع نبا 9ي$
ن::ع ي::ه2لا Eيد::ح ن::يب W::يل 9::S \::ي;حتلاو Hا::<"Uم لا::N م::7
ة::dCاعم 9عبا, نيب م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9كيب/6 نيبو [يب/تلا
ا::هيل1 ي::]ملا ي::$ و 'ل::صلا ي::$ 9::"ع$ ن::ع 4Cو ا::مS1 يه2لا M3
ي::$ Vو 'ل::, ي::$ W::يل [يب::/ت"ل م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"ع$و
%::هتSا 9لا::يح %"ع Eيدح AO ي;بو Ma1 ةdCاعم ل$ اهيل1 ي]ملا
9:جرK ا:م م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9كيب/6 ي$ Eي4اح3ا نمو @"N
@::يC لا::N ر::مع ن::با ن::ع Mا::ميلا +ع::I ي$ ي;هيبلاو HCاiبلا
ا=::ك? >د::يب ا::يبتحم ةبعكلا Fا2فب م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ن::ب 9::"لا دبع نع 4وا4 &ب JرKو P9عبا, نيب [بIو ي;هيبلا 4اe
)::يO لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M _اعلا نب ورمع
د::N jا::2لا ن::م ة::لا(ح %;ب6 ة"برt 9ي$ jا2لا AبرUي MامGبو مكب
ن::يب [ب::Iو ا=::ك? ا&Sا::ك$ ا&::ف"تKاو مه6ا::SامZو م?4&::هع @::جرم
9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C لاN LلاN Mاب&7 نع CاGبلا JرKو 9عبا,
مهSا::مي1و م?4&::هع @::جرم م&::N ي::$ م::تS )::يO م"::#و 9::ي"ع
ن::ع يSارب::<لا JرKو P9عبا, نيب [بIو ا=ك? اوCا,و مه6اSامو
9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C ا::2ي"ع JرK لاN Hدعا.لا دع# نب Aه#
ن::م ة::لا(ح Mامe ي$ م6رK اa1 Mور6 )يO لا;$ ام&ي م"#و 9ي"ع
[ب::Iو ا=ك? ا&Sاك$ ا&كبتIا$ م?Cو=Sو م?4&هع @جرم دN jا2لا
M&::$رع6 ا::م Mو=::Kl6 لا::N م::"ع 9ل&::#Cو 9::"لا ا&لاN 9عبا, نيب
ر::م C=::يو 9::.فS ة::,اK %::"ع مOد::ح Aب;يو Mورك26 ام M&عد6و
ل&::#C لاN LلاN @ماصلا نب '4ابع نع يSارب<لا JرKاو Pةماعلا
ن::م ة::لا(ح ي::$ @::2O اa1 @::S )::يO م"::#و 9::ي"ع 9:"لا %", 9"لا
9::"لا لا::N 9عبا::, ن::يب [ب::Iو ا=::ك? ا&S&كي %تح ا&ف"تKاو jا2لا
يع$ا::/لا Jر::Kو Pر::ك26 ا::م k4و Yرع6 ام =K لاN م"ع 9ل&#Cو
ن::ع م"::.م yر::I %::"ع Qيح, د2.ب ي8ا.2لاو 4وا4 &بو دمحو
9"لا %", 9"لا ل&#C 5dو ربيK م&ي MاO امل لاN مع<م نب ريبج
+:"<ملا ي:2بو م:Iا? ي:2ب ي:$ ي:بر;لا Hوa مه:# م":#و 9ي"ع
10
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Mا::فع نب Mام(عو اS @;"<Sا$ WمI دبع ي2بو A$&S ي2ب `ر6و
9:"لا ل&::#C ا:ي ا:2";$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C ا2ي6 %تح
مه2م 9ب 9"لا [عdو H=لا 5d&م"ل مه"]$ رك2S V مIا? &2ب FVB?
'د::حاو ا::2تبارNو ا::2تOر6و م::هتي<ع +::"<ملا ي::2ب ا2Sا&K1 لاب ام$
ي::$ vرت::فS V +"<ملا &2بو اS م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا لا;$
P9عبا::, ن::يب [بIو دحاو FيI م?و نحS امS1و مل#1 Vو ةي"?اج
9::"لا ل&::#C ي::ل لا::N LلاN Ca يب نع د?Gلا ي$ ي;هيبلا JرKاو
ة::لا(ح ي::$ @::2O اa1 @::S )::يO Ca ا::ب ا::ي م"::#و 9::ي"ع 9"لا %",
رب::,ا رب, لاN يSرمl6 ام 9"لا ل&#C اي @"N 9عبا, نيب [بIو
Jر::Kو Pمهلا::مع ي::$ م?&فلا::Kو مهNلKl::ب jا::2لا ا&;لا::K رب,ا
9::"لا %"::, 9"لا ل&#C لاN LلاN HCدiلا ديع# يب نع H=مرتلا
ل? Vو ا:بحرم V رب:;لا 9:ل ل&;ي ر$اكلا دبعلا ن$4 اa1 م"#و 9ي"ع
9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::Nو 9عل::d ي;ت"6 %تح 9ي"ع مXت"ي م7
ن::ع 4وا4 &::بو م"::.م Jر::Kو Pاهكب::/$ 9يد::ي 5با,lب م"#و 9ي"ع
ل&::#C ا::ي لا;$ م/عج نب ةNار# ماN لاN zحلا Eيدح ي$ رباج
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C [ب/$ دب V م ا=? ا2ماعل 9"لا
Jر::Kاو Pن::ي6رم zحلا ي$ 'رمعلا @"K4 لاNو 0رK3ا ي$ 9عبا,
9::"لا %"::, 9"لا ل&#C يل لاN LلاN 4&ع.م نبا نع رOا.ع نبا
اa1 لا::N م::"ع 9ل&::#Cو 9::"لا @"N م"ع ني2مBملا H م"#و 9ي"ع
9::ي"مع ي::$ Mا::O M1و \حلا::ب م?ر::صب 9عبا, نيب [بIو ا&ف"تKا
Pافحe )حGي MاO M1و ريص;6

[يب/تلاب A.".ملا Eيدحلا رOa
9::ي"ع ي::6Fار;ب ي2م::/لا نيد::لا ي::;6 ما::ملا ا2iي::I يSرب::K
د::بع لا::م!لا نب دمح jابعلا &بو يصم;لا يلاعملا &ب لل!لاو
&::ب نيد::لا ر::,اSو 'ر?ا::;لاب ا::مهي"ع اعام::# يSا2كلا ي"ع نب 9"لا
ة::كمب 9ي"ع ي6Fار;ب يtارملا ركب يب نيدلا نيe ماملا نب Jرفلا
يم::Iاهلا د::ه$ ن::ب A::]فلا &::ب نيد::لا ي::;6 o$ا::حلاو ة$ر::/ملا
يSا::(لاو لو3ا لا::N Hد::يب م::ه2م A::O [ب::Iو %::2مب 9::ي"ع اعام::#
ا::2م A::O د::يب [ب::Iو ي"ب2حلا ي"ع نب 9"لا دبع لام!لا اS Eلا(لاو
لا::Nو Hد::يب [ب::Iو ي::dرعلا د::مح ن::ب ي"ع ن.حلا &ب اS لاN
[ب::Iو HCG::!لا د::محم ن::ب د::محم نيدلا WمI cي/لا اS 5بارلا
لا::N Hد::يب [ب::Iو HGملا ن.ح نبا رمع •فح &ب اS لاN Hديب
11
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د::يب [بIو HCاiبلا نب دمح نب ي"ع ن.حلا &ب اS يdرعلاو &?
%::يحي sر::فلا &ب اS Hديب [بIو يب"حلا ديع# نب رمع اS ا2م AO
د:محم ن:ب Aيعام:#1 o$ا:حلا ا:S Hديب [بIو يف;(لا 4&محم نب
د::مح ن::ب ن::.حلا د::محم &::ب ما::ملا ا::S Hد::يب [ب::Iو يميت::لا
د::محم ن::ب ر::فعج jا::بعلا &::ب ا::S Hد::يب [ب::Iو Hد2Nرم::.لا
ي::كملا G::يGعلا د::بع نب دمح ركب &ب اS Hديب [بIو HرفUت.ملا
&::ب ا::S Hد::يب [بIو +لا- نب دمحم ني.حلا &ب اS Hديب [بIو
4ور:/لا ن:ب 9:"لا د:بع ن:ب ر:كب ن:ب ن:.حلا نبا GيGعلا دبع رمع
ا:S Wما::iلا لا:Nو s ي:ب Hديب [بI لاN Hديب [بIو يSاع2صلا
9:"لا د:بع Fا:هبلا ا:S Hد:يب [بIو 'ريه{ نب نيدلا لامج يdا;لا
ا::S Hديب [بIو Hرب<لا %dرلا اS Hديب [بIو يكملا دمحم نبا
ي::ب ن::ب Yر::/لا ا::S Hد::يب [ب::Iو HG::يم!لا @2ب نب ن.حلا &ب
[ب::Iو ر::صS ن::ب 9::"لا د::بع &::ب ي::dا;لا اS Hديب [بIو Mورصع
ر::صS ي::ب نبا ي"ع ا27 Hديب [بIو ي(ي(ير<لا ركب &ب ا27دح Hديب
ا27د::ح Hد::يب [ب::Iو م::Iا? ن::ب ي"ع نب دمحم ا27دح Hديب [بIو
[بIو 4ور/لا نب ركب ا27 Hديب [بIو يSاع2صلا مي?ارب1 نبا ديبع
[ب::I %::يحي ي::ب ن::با لاNو %يحي يب نبا Hديب [بI لاNو Hديب
[::لام ن::ب f&::ي Hديب [بI Mا&ف, لاNو مي"# نب Mا&ف, Hديب
9::"لا دبع لاNو 5$اC نب 9"لا دبع Hديب [بI f&ي لاNو HCاصS3ا
&::ب Hد::يب [ب::I 'ر::ير? &::ب لا::Nو 'رير? &ب Hديب [بI 5$اC نب
@ب::.لا م&ي bC3ا 9"لا \"K لاNو م"#و 9ي"ع 9"لا %", م#ا;لا
Fا::7ل(لا م&::ي >ور::كملاو ن::ي27Vا م&::ي ر!::/لاو د::ح3ا م&ي لاب!لاو
Pةعم!لا م&ي م4Zو Wيمiلا م&ي fاودلاو FاعبC3ا م&ي C&2لاو
ي::$ 9فلا::# vا$ دN u دهت!م رصعلا مام1 ل&;ي اaام ^ ةلl.م
fرعلاو م!علا
ر::ص2لا +::ي;ع Cد::ب م&::ي ي::$ u اSدي::# 9::"لا ل&#C نع 0وC امي$
+ص2لاو
+ه"لاو Cا2"ل ا&]N +ي";لا نمd u ا&مC نيح Cافك"ل لاN 9Slب
fCVاو دص;لا Aي2ب اSG$و ا;ح u ا2;لاK دعو اSدجو +ي";لا A?
+!ع"ل لام دN 9باح,ا mعبو u مكبC دعو ا;ي;ح م6دجو Aه$
vدصلا kام# نع ا&"K %6&م u ر]م نم \"iلا ريK @م"O لاNو
f=كلاو
+تكلا mعب ي$ 5م#3 مك2م u 9ل لاN \"iلا ريK دمح Mو
12
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ريK x&عبم"ل رO=لا مكحم ي$ u ا2;لاK ل&N ي$ 0وC ا&ل&;6 M1و
يبS
ي:$ >ا:2"N H=:"ل bCا:عم u A?و 9ي$ ل&;لا اaام @يملا 5م.ي V
+6رلا
[::/لا يلا::K vر::فلا Q::dا&ب u [::"ح ي$ Ad ادبع دIر6 @لe V
+يرلاو
+]ت;م ريt Cور.ب اX2هم u ميع2لا ي$ ما;م %"ع @"Sو
%::"ع 'ل::صلا م::7 u +::;حلا م8ا4 اد::مح 9::"ل د::محلا ^ fا&!لا
يبS ريK x&عبملا
+تكلا ي$ Cا7Dا اSد2ع 9ب RFاج u د;تعم \"iلا ملO %6&م kام#
f4 %ل1 ا&Uصي Vو M&"ب;ي V u 0د? kام# ا?ا2عم يف2لا ةيZو

fا&ب3ا د# ي$ fا&73ا دI
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
مهبي::صي و ة::2ت$ مهبي::ص6 M >ر::م ن::ع M&فلا::iي ني=لا C=حي"$€
•ميل fا=ع
HCا::iبلا 0وC P%ف<::,ا ني=::لا >4ا::بع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
HCد::iلا ديع::# ي::ب ن::ع م::?ريtو ي8ا::.2لاو H=::مرتلاو م"::.مو
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C +::<K لاN 92ع 9"لا يdC
[لa CاتKا$ >د2ع ام نيبو ايSدلا نيب ادبع ريK 9"لا M1 لاNو jا2لا
9::"لا ل&#C ربiي M 98اكبل ا2ب!ع$ ركب &ب %كب$ 9"لا د2ع ام دبعلا
9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C Mاك$ ريK دبع نع م"#و 9ي"ع 9"لا %",
9::"لا ل&::#C لا::;$ ا::2م"ع ر::كب &::ب Mا::Oو ريiملا &? م"#و 9ي"ع
9لا::مو 9تبح::, ي$ ي"ع jا2لا نم نم M1 م"#و 9ي"ع 9"لا %",
'&::K نكلو ركب اب R=i6V يبC ريt لي"K ا=iتم @2O &لو ركب &ب
nركب يب fاب V1 د# V1 fاب د!.ملا ي$ ني;بي V 964&مو مل#لا
ركب يب ةK&K V1 Rد# V1 ةK&K د!.ملا ي$ ني;بي V oفل ي$و
9::ي"ع 0rC ا::م$ رب::2ملا نع hب? م7 oفل ي$و رOا.ع نبا 9جرK
ا::مO ر6ا&::تم Eيد::ح ا=::? يمCاد::لاو د::مح 9::جرK ^ةعا::.لا %تح
يب3 ةيصصK 9ي$ م".م sرI ي$ Hو&2لا لاN 9Nر- %ل1 ريIl#
ر::كب &::ب 4ر::ف6 ة2::.لا ي::$ ني?ا::I ن::با لاNو 92ع 9"لا يdC ركب
د!::.ملا ي::$ fا&::ب3ا د::.ب رم‚لو Pة"ي]فلا >=هب 92ع 9"لا يdC
ي8ا::.2لاو HCا::iبلا JرKl::$ ر6ا&::تلا ةجC4 ƒ"ب6 'ري(O vر- H&ب2لا
13
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي:$ م":#و 9:ي"ع 9:"لا %", 9"لا ل&#C JرK لاN jابع نبا نع
رب::2ملا %::"ع د::ع;$ ة::NرK ي$ 9#C اب,اع 9ي$ Rام H=لا 9dرم
9::.فS ن::م %::"ع ن::م د::ح Wيل 9S1 لاNو 9ي"ع %27و 9"لا دمح$
ا::ب R=::i6V لي"K jا::2لا ن::م ا=::iتم @2O &لو ركب يب نم 9لامو
ا=::? ي$ ةK&K AO ي2ع اود# A]$ مل#لا ة"K نكلو لي"K ركب
Hر::?Gلا \ير- نم دع# نبا JرKو Pركب يب ةK&K ريt د!.ملا
9::"لا ل&::#C fاح::, mعب نع HCاصS3ا ري.O نب f&ي يSربK
Jر::K م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ن::م ادبع M1 لاN >ده/6 %]N ام"$ ده/ت$ رب2ملا %"ع 0&ت#ا$
9::بC د::2ع ا::م Cا::تKا$ 9::بC د::2ع ا::م ن::يبو ايSد::لا نيب ريK 9"لا 4ابع
يب:2لا د::يري ا:مS1 Yر:ع$ jا::2لا لو \يد::صلا ر:كب &ب اهل ن<ف$
9::"لا ل&::#C 9::ل لا::;$ ركب &ب %كب$ 9.فS م"#و 9ي"ع 9"لا %",
fا&::ب3ا >=::? ود::# ر::كب ا::ب اي ["#C %"ع م"#و 9ي"ع 9"لا %",
A::]$ ر::ما م::"ع V يST$ ركب يب fاب V1 د!.ملا ي$ kCا&/لا
ن.ح د2.ب يSارب<لا JرKو Pركب يب نم ةباحصلا ي$ ادي Hد2ع
9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN LلاN Mايف# يب نب ةيواعم نع
%::ل1 Jر::K %ت::ح %ت::I Cا::بZ نم fرN 5ب# نم %"ع ا&ب, م"#و
د::مح$ رب::2ملا دع::, %ت::ح 9#C اب,اع Jرi$ مهيل1 دهعl$ jا2لا
نيبو ايSدلا نيب ريK 9"لا 4ابع نم ادبع M1 لاN م7 9ي"ع %27و 9"لا
لا::;$ %كب$ ركب &ب V1 اهمهفي م"$ 9"لا د2ع ام CاتKا$ 9"لا د2ع ام
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::;$ ا28ا2باو ا26اهمو ا28اب*ب [يدفS
نبا ديلا Rاaو ةبحصلا ي$ Hد2ع jا2لا A]$ ["#C %"ع م"#و
ا::م V1 ا?ود::.$ د!.ملا ي$ kCا&/لا fا&ب3ا >=? اورpSا ة$احN
ن::ب 9::"لا د::بع JرKو PاC&S 9ي"ع @يC يST$ ركب يب fاب نم MاO
لا::N jا::بع ن::با ن::ع Rا::;7 9لاجC د2.ب د2.ملا د8اوe ي$ دمح
ي::.SBمو يبحا::, ركب &ب م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
Pر::كب ي::ب ة::K&K ر::يt د!::.ملا ي::$ ة::K&K A::O اود::# CاUلا ي$
ل&::#C M ةباح::صلا mعب نع Rا;7 9لاجC د2.ب %"عي &ب JرKو
>=::? اور::pSا 96&::م bر::م ي::$ لا::N م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا
ي::ب @::يب ن::م MاO ام V1 ا?ود.$ د!.ملا ي$ ة;,لملا fا&ب3ا
Jر::Kو P92م ةبحصلا ي$ Hد2ع A]$ا MاO ادح م"ع V يST$ ركب
9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN LلاN WS نع ن.ح د2.ب CاGبلا
ي::$ يSارب<لا JرKو Pركب يب fاب V1 fاب AO ي2ع اود# م"#و
14
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C رم @لاN ة/8اع نع h#و3ا
يمCاد::لا Jر::Kو Pركب يب fاب V1 د!.ملا ي$ يتلا fا&ب3ا د.ب
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا لاN L@لاN ة/8اع نع >د2.م ي$
%ت::ح %ت::I Cا::بZ 5ب::# ن::م fر::N 5ب# نم ي"ع ا&ب, 9dرم ي$
رب::2ملا دع::ص$ Jر::i$ 9::ي"ع ا2بب::ص$ مهيل1 دهعl$ jا2لا %ل1 JرK
ر::يK د::N 9::"لا 4ا::بع نم ادبع M1 V لاN م7 9ي"ع %27و 9"لا دمح$
لا;$ ركب &ب %كب$ 9"لا د2ع ام CاتKا$ 9"لا د2ع ام نيبو ايSدلا نيب
يب fاب V1 د!.ملا %ل1 kCا&/لا fا&ب3ا >=? اود# ["#C %"ع
Pر::كب يب نم ةبحصلا ي$ ادي Hد2ع A]$ا رما م"ع V يST$ ركب
M ر:مع ن:با ن:ع Qيح:صلا لا:جC 9لا:جC د2:.ب يSارب<لا JرKو
M V&::لو يبحا::, ي::$ يSوaB6 V لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
نبا ةK&K V1 ةK&K AO اود.$ V لي"K 96=i6V ابحا, >ام# 9"لا
A::ماكلا ي$ Hدع نباو Rا;ب<لا ي$ دع# نبا JرKو Pة$احN يب
مpع M1 لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M ديع# نب %يحي نع
>=::? ا&;"tl::$ ر::كب &::ب >د::ي Rاaو ةبح::صلا ي::$ ا::2م %::"ع jا2لا
jا:S لا:;$ ر:كب ي:ب fا:ب V1 د!.ملا ي$ اه"O ةعCا/لا fا&ب3ا
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا;$ 9"ي"K fاب `ر6و ا2با&ب \"t
fا::ب %::"ع 0C يS1و ركب يب fاب ي$ مت"N H=لا ي2U"ب دN م"#و
&::ب 9::جرK د::Nو nA#رم ^ةم"{ مكبا&ب %"ع 0Cو اC&S ركب يب
رOا::.ع ن::باو A::ماكلا ي::$ Hدع نباو >د8ا&$ ي$ •"iملا ر?ا-
4اeو 9::ب W::S ن::ع ديع# نب %يحي \ير- نم V&,&م 9iيCا6 ي$
م::"ع V Hد::ع ن::با لا::N %::لو3ا ن::م مهي"ع مpع 'رKDا @Sاك$
E::ي"لا ن::ع >ر::يt >اوCو Qلا::, ن::ب 9"لا دبع ريt Eي"لا نع 9",و
ي::$ رOا::.ع ن::با Jر::Kو PW::S ر::Oa Mود::ب ديع::# نب %يحي نع
9::"لا ل&::#C M ي::.2علا ريمع نب ميكح _&ح3ا يب نع 9iيCا6
fا::ب V1 fا&::بلا د# نم 9ب رم ام د2ع لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
fا::ب ن::م MاO ام V1 ةم"{ 9ي"عو V1 fاب اه2م Wيل لاNو ركب يب
لا::N xري&::حلا ي::ب نع دع# نبا JرKو PاC&S 9ي"ع MT$ ركب يب
fا::ب V1 د::.6 fا&ب3ا::ب م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C رم امل
%ت::ح [::يل1 رpS '&O Qت$ ي2ع4 9"لا ل&#C اي رمع لاN ركب يب
PV م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::;$ 'لصلا %ل1 Jرi6
لا::N Lلا::N Hد::ع ن::ب م::,اع ن::ب sادبلا يب نع دع# نبا JرKو
fا&::ب @::حت$ [::لاب ا::م 9::"لا ل&::#C ا::ي +"<ملا دبع نب jابعلا
15
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د!::.ملا ي::$ لا::جC fا&::ب R4د::# [لاب امو د!.ملا ي$ لاجC
ن::ع @::حت$ ا::م jا::بع اي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لا;$
PHرم نع R4د# Vو Hرم
`Cدت::.ملا ي::$ مOا::حلاو ي8ا::.2لاو د::مح Jر::Kو |A::ص$}
9::"لا ل&#C fاح, نم رف2ل MاO LلاN مNC نب ديe نع 9حح,و
ا::م&ي لا::;$ د!::.ملا ي::$ ةعCا::I fا&::ب م"::#و 9ي"ع 9"لا %",
ما::;$ [::لa ي::$ jا::S م::"كت$ ي::"ع fا::ب V1 fا&::ب3ا >=::? اود#
ام لاNو 9ي"ع %27و 9"لا دمح$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
مك"8اN 9ي$ لا;$ ي"ع fاب ريt fا&ب3ا >=? د.ب Rرم يST$ دعب
P9تعب6ا$ Fي/ب Rرم ي2كلو 9تحت$ Vو اXيI R4د# ام 9"لاو يS1و
h::#و3ا ي::$ يSارب::<لا CاGبلاو %"عي &بو ي8ا.2لاو دمح JرKاو
%"::, 9:"لا ل&::#C ر::م لاN _اNو يب نب دع# نع ن.ح د2.ب
fا::ب `ر::6و د!::.ملا ي::$ ةعCا/لا fا&ب3ا د.ب م"#و 9ي"ع 9"لا
ا::م لاN ي"ع fاب V1 اه"O ا2با&ب R4د# 9"لا ل&#C اي ا&لا;$ ي"ع
H=::مرتلاو د::مح Jر::Kو Pا?د::# 9::"لا ن::كلو مكبا&::ب R4د::# اS
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C ر::م لاN jابع نبا نع ي8ا.2لاو
نع يSارب<لا JرKو Pي"ع fاب V1 Rد.$ د!.ملا fا&بlب م"#و
9::"لا %"::, يب2لا ƒ"ب$ [لa ي$ jا2لا لا;$ 4اeو >&حS jابع نبا
M @::"ع$ Fي::/ب Rر::م ا::م C&مlم دبع اS امS1 لا;$ م"#و 9ي"ع
لا::N +لا:- ي:ب نب ي"ع نع CاGبلا JرKو Pيل1 %ح&ي ام V1 5ب6
د::# M ر::كب ي::ب %::ل1 م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C A#C
A::#C م::7 ر::مع %::ل1 A#C م7 9باب د.$ ةعا-و اعم# لاN [باب
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN م7 [لa A(مب jابعلا %ل1
ي::"ع fاب Qت$ 9"لا نكلو ي"ع fاب @حت$و Pمكبا&با R4د# اS ام
%"::, 9"لا ل&#C لاN LلاN ي"ع نع CاGبلا JرKاو Pمكبا&ب د#و
@::";$ @;"<Sا$ مهبا&ب اود.ي"$ م?رم$ \"<Sا م"#و 9ي"ع 9"لا
'G::مح V1 ا&::"ع$ د::N 9::"لا ل&::#C ا::ي @::";$ 'Gمح V1 ا&"عف$ مهل
9با::ب ل&::حي"$ 'G::محل AN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لا;$
[باب ل&ح6 M `رمlي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M1 @";$
ل&::#C د::# لا::N jا::بع ن::با نع ي8ا.2لاو دمح JرKو P9ل&ح$
Mا::Oو ي::"ع fا::ب ر::يt د!::.ملا fا&ب م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
P>ر:يt \::ير- 9:ل W:يل 9:;ير- &::?و +::2ج &::?و د!::.ملا AKدي
%"::, 9::"لا ل&::#C رم لاN 'رم# نب رباج نع يSارب<لا JرKو
16
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::ي jا::بعلا لا;$ ي"ع fاب ريt اه"O fا&ب3ا د.ب م"#و 9ي"ع 9"لا
Fي::/ب Rر::م ام لاN JرKو nHدحو اS AK4 ام CدN 9"لا ل&#C
Qيح::, د2.ب ي8ا.2لا JرKو nي"ع fاب ريt اه"O ا?د.$ [لa نم
ل&#C نم 9لG2م %ل1 رpSا لا;$ ي"ع نع AX# 9S رمع نبا نع
P9باب رNاو د!.ملا ي$ ا2با&ب د# 9ST$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
xل7 ي::"ع %::<ع لا::N ر::مع ن::با نع رKZ 9جو نم دمح JرKو
9::ل Rد::لوو 9ت2با::ب م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C 9جوe لاصK
>=::ه$ رب::يK م&::ي ةيارلا >ا<عو د!.ملا ي$ 9باب V1 fا&ب3ا د#و
رK Eي4اح @ي;بو fا&ب3ا د.ب رم3ا ي$ ا(يدح نير/ع نم ر(O
Pةلا-لا ة?ارO اهتOر6
ي::$ 'C&O=::ملا Eي4ا::ح3ا نيب ةdCاعم V Fام"علا لاN |Aص$}
'C&O=::ملا نيبو ركب يب fاب V1 fا&ب3ا د# 9S نم لو3ا Aصفلا
Mات::صN امهST$ ي"ع fاب V1 fا&ب3ا د# 9S نم يSا(لا Aصفلا ي$
د::# ي::$ ي::?و ة::مد;تم @Sا::O ي::"ع ة::ص;$ 0رK3ا ريt ام?ادح1
&::?و د!::.ملا ي::$ ر::مي M ي::"عل Ma1 MاO دNو ةعCا/لا fا&ب3ا
'ا::Nا- د::# ي::$ 'ا::$&لا bر::م ي::$ 'رKlتم ركب يب ةصNو +2ج
ي::dا;لا 5::مج ا=::O „&::iلا ي::?و ا::ه2م ل&Kد::لا M&بر;ت::.ي ا&SاO
Hوا::ح<لاو 9يSا::عم ي::$ Haابلكلاو 9ماكح ي$ يكلاملا Aيعام#1
ي::ب ةصNو ي"ع ةصN نيب bCاع6 V Haابلكلا 'Cابعو 9"ك/م ي$
%::ل1 ا::ه2م 5::"<ي Rا::K&K ة::"مج ن::م Mا::O ر::كب يب fاب M3 ركب
9::"لا ل&::#C رمl::$ د!::.ملا ن::م ة::جCاK R&يبلا fا&بو د!.ملا
%::ل1 ا::ه2م 5::"<6 \::ب6 م::"$ „&iلا ["6 د.ب م"#و 9ي"ع 9"لا %",
A::Kا4 Mاك$ ي"ع fاب امو Ph;$ ركب يب ةK&K @Oر6و د!.ملا
ي"ع ةصN ر!ح نبا o$احلا لاNو P92م AKديو 92م Jرiي د!.ملا
ي::$ @Sا::O Rا::Nا- 9::ب 4ارملا::$ „&::iلا د# امو fا&ب3ا د# ي$
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا رمl::$ ا::ه2م ل&Kد::لا M&بر;ت::.ي د!.ملا
'CاI1 [لa ي$و nركب يب ةK&K V1 ا?د.ب 96&م bرم ي$ م"#و
>ر::يt Mو4 اري(::O د!::.ملا %::ل1 Jاتحي 9S3 ركب يب Yلiت#ا %ل1
MT$ 9تصN ي$ 'Gمح رOa %"ع ةصN مد;6 %"ع لديو @"N P%هتSا
Pدح م&ي AتN 'Gمح
9::S 'ر6ا&::تملا A::ب ةحيح::صلا Eي4ا::ح3ا >=::هب @ب7 دN |Aص$}
م::لو د!::.م %::ل1 kCا::I fا::ب Qت$ نم 52م م"#و 9ي"ع 9"لا %",
Mا::كمل ي"عل V1 ركب يب3 Vو jابعلا 9معل Vو دح3 [لa ي$ Malي
17
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::K&K Q:ت$ ن:مو 9:2م م":#و 9::ي"ع 9:"لا %":, 9:"لا ل&::#C ة2با
ي::ب3 V1 ر::معل Vو دح3 [لa ي$ Malي ملو '&O و ةNا- و 'ريU,
CاI امO >د2ع ادي jا2لا A]$ 9S&كلو ة$لiلا Mاكمل ة,اK ركب
9OCا::/ي V ةي::صصK >=::?و اهب دبملا Eي4اح3ا ي$ 9ب Aي"عتلا %ل1
ر::مع MT::$ ة::ماي;لا م&::ي %::ل1 9::ي"ع دح jايN Qصي Vو >ريt اهي$
5::2م د::Nو 9ي"ع jا;ي H=لا اa نم$ 9ل MaBي م"$ '&O ي$ Malت#ا
9::2م Jر::iي ا::م Cد::;ب ريU::, fا::ب Q::ت$ ي$ jابعلا Malت#او رمع
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C مع &?و 9ل MaBي م"$ >دحو
M1 م::7 jا::بعلاو ر::مع 9::2م 5::2م د::Nو [::لa 9::ل sابي H=لا اa نم$
9::Sو 9ب 9"لا رم %ل1 [لa د2#ا م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
Mا::O [::لa M1 م::7 %لاع6 >رمlب V1 Qت$ ام Qتفي ملو د# ام د.ي مل
[::لa Mا::Oو رب2ملا %"ع 9."ج W"!م رKZ ي$و 'ا$&لا bرم ي$
د";6و FيI 9i.2ي ملو 9ي"ع Rامو 9تم %ل1 9ب دهع ام ة"مج نم
د::2ع 92يب::ي M 9م"ع نم %"ع +ج&$ 9تم نم ةعير/لا ة"مح [لa
ر::م3ا M م::عاe م::عe و م?&::تم م?&::6 MT$ 9متكي Vو 9يل1 ةجاحلا
ما::كح3ا ن::م م::كح ا=::? Mا::ب 9ي"ع 4e ماملا Hرب y&2م [لa ي$
د:ح3 0C ل$ 9:ع2م %:"ع م":#و 9:ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C •S
9::ي$ yر::Iو اد!.م jا2لا 4احZ نم AجC )Nو &ل Aب 9تحاب1 ي$
م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 9فNو د!.مب )يك$ 9-رI 5ب6ا اXيI
ة"مج نم 9"عجو يح&لا %ل1 >د2#او رما نم 52ملا %"ع 9ي$ •Sو
دجا::.م ي::$ M&كي امS1 ماملا HC %ل1 k&جرلاو 96ا$و د2ع >دهع
[::لa ي::$ ا::م %::"ع >ر::يUل Vو 5::2مل اهيفNاو yورI ي$ bرع6 V
د!::.ملا M ل&::;ي M د::ح لا::بب ر<K Mاو رpSو )N&6 نم ا]ي
ي::$ Mا::O ا::م %::"ع '4ايe 5#وو >Cدجو 9ملاعم @لاe دN )ير/لا
ة:مرح MT:$ اXي:I ا=::? 9يد::!ي ل$ م"::#و 9:ي"ع 9:"لا %":, >د::هع
5:.6ا &:لو ة:ماي;لا م&:ي %:ل1 ة:يNاب 9:ل ة:تبا(لا 9ما:كحو د!.ملا
MT::$ ر::ييU6 ريt نم مكحلا ا=? %"ع R4اع Rديعو >Cدج @"يeو
92يعب Cاد!لا `ا=ب V &? Eيح نم د!.ملاب y&2م C&O=ملا مكحلا
Mر::;لا ي::$ >ريtو Mام(ع نمe ي$ 5#وو رمع نمe ي$ %2ب دNو
ي$ Qتفلا eا&!ب AيN M1و مكحلا ا=? نع ا&جرiي ملو >دعبو لو3ا
د!::.ملا h8اح '4اع1 5م MاO M1 ا2"N Q6افلا ["م &? H=لا Cاد!لا
Cاد::!لا ي::$ يتلا [يباب/لاو fابلا د.ي Eيحب @SاO امO )ير/لا
h8ا::ح ة::لاe1 5م MاO M1و ملO ل$ اه2م 5"<ي Vو 92م vر<ت.ي ل$
18
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::عيCa >=::? MT::$ 9::"لا aاعم$ kل-لاو vار<ت#Vا Fا;بو د!.ملا
%"::, يب2لا 52م اa1و )ير/لا رم3ا ةفلاiم %ل1 اهب A,&تي ة"يحو
%::ل1 Jر::iي ن::يح ا::ه2م >ر::p2ي '&O Qت$ نم رمع م"#و 9ي"ع 9"لا
&::ل ل&::Nو ا=::? %::"ع ديe Aب n9عيمج h8احلا مدهي )يك$ 'لصلا
>لع ي::$ Q::ت$و 9::2م ل&- Cادج 9ف"K %2بو د!.ملا h8اح ديع
ا::-ايتحا [::لa ن::م 5::2ملا ي::Uب2ي$ د!::.ملا %::ل1 ا::ه2م 5::"<ي '&O
W::"!ي نمل 'دعم ريص6 [يباب/لا M [لa %ل1 م]Sا M1و Eيدح"ل
%::"ع +جا&::لاو دIو دI ا=ه$ 9تح6 )ير/لا رب;لاو اعف6رم اهي$
9::ي"ع _&::ص2م مكحلا ا=? M م"ع Eيح 92يدل yايتحVا رحتم AO
م::كح M1و 9::صS د::عب 9::ي$ د::ح3 0C V 9::Sو kر::/لا +حا::, ن::م
4ر::6 bCا::عي ا::مب يت::فملا 0&::ت$و m;2ي •2لا )لاiي امب مOاحلا
9::"لا %"::, 9ل&::N fا::ب ن::م 'د::#افلا Aيحلاب 9$لK %ل1 A,&تلاو
9::"لا مCا::حم ا&"حت::.6 4&::هيلا @::بك6Cا ا::م ا&::بك6ر6 V م"::#و 9ي"ع
PAيحلا %S4lب
fا:بلا Q:ت$ eا&:!ب ا&:ت$ اSر:صع يت:فم ر(O M م"عا |Aص$}
Mا::Oو )ير::/لا د!::.م"ل ة;::,لم @ي2ب Cا4 نم `اب/لاو '&كلاو
'4Cا&::لا Eي4اح3ا k&م!م %"ع Y&Nو مدعو اجاورت#ا مه2م [لa
اود::با$ 9::ب %ت::$ ا::مي$ >د2ت::.م ي::$ م::ه2م AO 5جوC م7 [لa ي$
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا fا::2ج V&::لو '4و4ر::م ا::ه"O اهب::I
@::2Oو [::لa نم FيI ي$ م"ك6 مل +";لا ي$ ةi#ارلا 9تمpعو
MT::$ [::لa ي::$ ي2ع::.ي R&ك::.لا 0C V نكل Aيم R&ك.لا %ل1
%"ع +ج&$ 96ا$و د2ع م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا >دهع دهع ا=?
Vو اد::يعب Vو ابيبح Vو ا;يد, 9ي$ يعاري Vو 92يبي M 9م"ع نم AO
لاN نم مه2م$ L'دحاو 'دحاو ا?4Cو نيتفملا 9بI رOa اSو ابيرN
اSا::.حت#ا eا&!لا::ب ل&::;Sو ا2ب?=::م A?3 ةلl.ملا >=? ي$ A;S V
nة::ي&ب2لا _&::ص2لا 5::م Mا::.حت#ا V 9S ا=? fا&جو Cرd V Eيح
ر{ا::2لا 0C E::يح دجا::.ملا ر8ا::# %"ع jاي;لاب لاN نم مه2مو
M %::"ع Eي4ا::ح3ا @ل4و jاي;لا 52م •2لا M ا=? fا&جو n[لa
nدجا::.ملا ر8ا::# %::"ع ةي::,&صiلا >=::هب 4ر::فSا H&::ب2لا د!.ملا
9::S ا=? fا&جو Pماملا Hرب y&2م [لa ي$ رم3ا لاN نم مه2مو
د::ح3 A?و م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C ل&N 5م دح3 HC V
n9يرب اXيI ةعير/لا ي$ ة,&ص2ملا C&م3ا نم ريUي M ةم83ا نم
9::ي"ع 9::2مGب _&::صiم [::لa ي::$ 4Cا&::لا Eيدحلا لاN نم مه2مو
19
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
•ي::صiتلا %::"ع A::يل4 V 9::S ا?دح L>&جو نم l<K ا=?و مل.لا
ا::هب رم ةص;لا M اهيSا7 nAيلدب _&ص2لا •يصi6 %ل1 Cاصي امS1و
V1 ا?د::عب q::عي ملو 96ا$و bرم ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
م&::ي %::ل1 ارمت::.م اعر::I 9::ب رم 9S %"ع لد$ ماي 'ر/ع Mو4
%", يب2لا %"ع +ج&ل نمGب ا,&صiم MاO &ل 9S اه(لا7 nةماي;لا
ة::جاحلا @Nو نع Mايب"ل اريKl6 Mاكل V1و 92يبي M م"#و 9ي"ع 9"لا
ةباح::صلا M ا::هعباC njا::2"ل اه::."ج ة::."ج ر::KZ ي::?و امي::#V
لد::ي ا=::?و م::كحلا ا=? %"ع M&Nاب م?و ا&dر;Sا M %ل1 اورمت#ا
%::ع4ا H=::لا ا=::هل لا::;ي اه::.ماK nاد::بBم اعرI >&مه$ مهS %"ع
م?د::عب Fا::ج نمل Ma3او 92مe ي$ ةباحصلا 52م 9جو ام •يصiتلا
M A::يiتم A::يiتي A::?و ر::يK A::كب \حو Aجو YرI ةباحصلاو
aا::عم م?Cا::يKو ة::م3ا Yر::I 5::2م ام لaC3ا Mر;لا A?3 •Kري
9::ي"ع 9"لا %", يب2لا Cاد!ب _&صiم 52ملا لاN نم مه2مو P9"لا
ا::م 9ي$ Qتفي$ ديعم"ل ["م 4اعملا MT$ >ريt ديعو مد? اaT$ م"#و
لو3ا L>&::ج&ب 4و4رم ملكلا ا=?و n9فN&ي %تح افNو ريصي Vو FاI
[ل=::O W::يلو Cاد::!لاب \"عتم مكحلا M مه$ ل&;لا ا=? +ب# M
M م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا دصNو د!.ملاب \"عتم مكحلا Aب
9::يل1 5::"<ي Vو 9;::,ل6 Cا4 ي::$ fاب نم >د!.م %ل1 vر<ت.ي V
Mا::O H=::لا Cاد::!لا ي::;ب [لa ي$ Fا&.$ 9;,ل6 Cا4 ي$ '&O نم
لو3ا Cاد!لا ما;م م&;ي 4اعملا MT$ >ريt ديعو Aيe و >دهع ي$
رع::/ي )::,&لا %::"ع م::كحلا +::ي6ر6 M LيSا::(لا nم::كحلا ا=? ي$
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, +::6C د::Nو ل&,3ا ي$ Cر;6 امO ةي"علاب
kCا&::/لا fا&::ب3ا >=::? اورpSا لاN Eيح ),&لا %"ع ا2? مكحلا
\::"ع$ د!::.ملا %::ل1 kCا&::/لا o::فل ي$و nا?ود.$ د!.ملا ي$
%::ل1 ةعCاI اهS&O ا?د# ي$ ة"علا M %"ع لد$ kCا&/لاب مكحلا
د!.ملا %ل1 kر/ي fاب AO د.$ Cا4 نم 9يل1 ا;ير- H د!.ملا
د::يع H=::لا Cاد::!لا ي::$ م H&::ب2لا Cاد::!لا ي$ Qت$ Fا&# Cا4 نم
A::يe H&::ب2لا Cاد::!لا M1 LEلا(لا nCادلا +حا, Cادج ي$ م 9Sاكم
لد$ مكحلا ا=? ةباحصلا %;بو >ريt %2بو Mام(عو رمع دهع ي$
Cاد!لاب V د!.ملاب [لa \"ع6 )ير/لا رم3ا نم ا&مه$ مهS %"ع
H&:ب2لا Cاد:!لا Mاب M&!تحيو Rا&Oو ابا&ب مهل M&حتفي ا&Sاكل V1و
م::?و [::لa ن::م م?ا::Iاحو Mا::م(ع و رمع ["م Cاد!لا ا=?و Aيe
9::"لا ي::dC ر::مع ل&::N %::ل1 رpSاو nةي/K دIو kCوو 9"ل %;6
20
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
M ي::Uب2ي ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا @عم# يS V&ل 92ع
CاGب::لاو %::"عي &::بو د::مح 9::جرK ^R4e ام ا=? اSد!.م ي$ 4اGي
ي::$ Fي:I xاد::ح ن::م ):N&تلا ا=:? %:ل1 رpSا::$ مهيدSا.م ي$
9::ي"ع 9::"لا %"::, kر::/لا +حا::, ن::م •::2ب V1 H&::ب2لا د!::.ملا
9::ي"ع لا;ي ديعم"ل ["م 4اعملا Cاد!لا M 0&ع4 M L5بارلا nم"#و
MT::$ Vو ةح"صمل M&كي M ام &"iي V 9"بN H=لا Cاد!لا مد? Vو
لد::ب Mا::O >4اع اaT$ م4اهلا %"ع ةبجاو 964اعا$ ةح"صم ريUل MاO
لا::م ن::م ة::بجاو 964ا::عا$ ةح"::صمل Mا::O Mو 9::ل اك".م V )"تم
ا:مه2م د:يع اaT:$ لا:ملا @:يب لام نم و )ير/لا د!.ملا )Nو
لا::م ن::م >ر::يt و ما::ملا >4ا::ع Mو ا::ك"م V Mا::O امO افNو MاO
ة::يS %::"ع و ا::]ي [ل=::O رم3ا::$ د!::.م"ل 964اع ةيS %"ع 9.فS
bC ي::$ [::"متلا ة::يS %::"ع %::2بي )::يOو e&::!ي V ا=::ه$ [::"متلا
M ا::م1 &"iي V 4اعملا Cاد!لا ا=? M LWماiلا n)ير/لا د!.ملا
%::2ب6 يت::لا Cاد::"ل اCاد::ج Aع!ي و )ير/لا د!.م"ل Cادج mحمي
ا::هل اCاد::ج A::ع!ي و د!::.ملا Cادج '4اع1 نع 9ب يفتكيو ة;,لم
M1و f&::"<ملا &ه$ Eلا(لا MاO MT$ MاO امO د!.ملا Cادج 4اعيو
%::"ع +::!ي A::ب د!::.ملا Cاد::ج '4ا::ع1 لا::م?1 G!ي مل يSا(لا MاO
'4ا::ع1 )ير::/لا مر::حلا ر{ا::S يع$ا/لا مOاحلا و مpع3ا ماملا
%::"ع %::2بي M اميرح6 [لa ديGيو امودهم 9Oرتي Vو د!.ملا Cادج
ن::م ة::ع<N =::K 9::ي$ ا=::ه$ Cاد::"ل اCاد::ج A::ع!يو د!::.ملا bC
+::جو لو3ا Mا::O M1و k&::2مم &::?و Cاد::لا ي::$ ا::هلاK41و د!.ملا
nCاد:لا ي:$ د!:.ملا Cاد:!ب 5:فت2ي M G:!ي م:لو 9:2م Cاد:لا Aص$
ة;::,للا fا&::ب3ا اد::# م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&N M Lj4ا.لا
نم 9ب \صل fاب AO [لa Aم/ي$ 9ب لصتم 9S&O H د!.ملا ي$
9::"لا %"::, 9ل&::N &::?و ي::6Dا Eيد::حلا M L5با.لا nMاO Cادج رم
ل4 Hد!::.م Mا::O Fاع2::, %::ل1 ا=::? Hد!::.م %2ب &ل م"#و 9ي"ع
xد::حي H=::لاو اد!::.م >د::هع ي::$ Mا::O H=::لا Cد;لا Fا&ت#ا %"ع
H=لاو >دهع ي$ MاO H=لا Cاد!لا H&ت.ي [ل=ك$ مكحلا ي$ >دعب
m::عب Jا::يتحا 9"لاب aايعلاو CدN &ل Lنما(لا nمكحلا ي$ >دعب xدحي
ل&;ي Aه$ ا?4اعو ماملا اهمده$ sل,1و مد? %ل1 ةبعكلا Mا<يح
Yر::صتيو Fا::I ا::م 9::ي$ Qتفي 9ل ["م >4اع H=لا h8احلا M1 A8اN
يف$ [ل=ب AيN MT$ 9فN&ي %تح 9ك"م نع Jرiي Vو FاI )يO 9ي$
a1 [ل=::O H&::ب2لا د!::.ملا h8ا::ح$ 9::ب A;ي مل M1و y&;.لا ةياt
21
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
مر::حلا jا::يNو ما::كح3ا +لا::t ي$ Mاي&ت.م Mافير/لا Mامرحلا
دجا::.ملا ر8ا::# %::"ع 9#ايN نم 9بI يكملا مرحلا %"ع H&ب2لا
ي::$ _&ص2لا نم 9ي$ 4Cو ام 5م امي# V Rاي,&صiلا نم 9ل امل
ر?ا::pلا [::"ملا M ي::.هفN3ا ر::Oa د::N L5#اتلا n92يعب مكحلا ا=?
ة2::# ةفير::/لا 'ر::!حلا ل&::ح 'C&::ص;ملا xدح H=لا &? jربيب
م::يpع6 '4ا::يe 9::S 9::2م ا::2{ [لa Aع$ 9Sو ة8امت#و نيت#و Mام7
ة::ف8ا- ر::!ح 9S&كل Aعفلا ا=? ي.هفN3ا ركS م7 'ر!ح"ل ةمرحو
0وlم Cد;لا ا=? Cا,و اهي$ jا2لا 'ل, نع ةفير/لا ةdورلا نم
نيدلا Gع 'ا];لا يdاN نع A;Sو م#&ملا ماي نهلاف-lب Fا.2لا
لا::N م::7 fاج امو @ك.$ ر?اpلا ["م"ل رOa [لa M ةعامج نب
ي::$ Fا::م"علا )::N&6 %ل1 رpSا$ P%هتSا 9ي$ رp2ي ام م? نم ا=?و
9::ي$ م::يpعتلا د::صN A::ب 5::2مب •::S 9::ي$ 4ر::ي مل 9S 5م Cد;لا ا=?
و اه2م 5"<ي [يبابI و kر/ي fاب xادحlب )يك$ ر?ا{ ةمرحلاو
م::ل M1و _&::ص2"ل [::لa ةم4ا::صم 5م اعف6رم Wلا!لا اهي$ W"!ي
A::N ل$ 4ا::عملا Cاد::!لا ي::$ ة::مرحلا 4ار-ا [ل=ب لاN نمل رهpي
A::? Lر::Iاعلا Pر::<iلا A::حملا ا=::? A::(م ي::$ kC&لاو )N&تلا نم
•::K م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M م?&تم م?&تي و Mا{ نpي
)ع::]ي M ةي::/K و 9::ي"ع ا::,رح و >Cاد::!ب لiب Cاد::!لاب 5::2ملا
%::ل1 kل-لاو vار<ت#Vا 52م [ل=ب 4اC امS1 Aب 9"لاو لO gCاد!لا
9::"لا >ر::م امب::.ح 9::,&صiب Cاد!لا نع رp2لا 5<N 5م >د!.م
E::يح ن::م >ر::يtو ر::معل 52ملا MاO A? ر/ع H4احلا P9يل1 %حوو
eا::!ل د!::.م"ل Cاد::ج V E::يح م?Cاد::ج نم ا&حت$ &ل %تح Cاد!لا
يSا::(لا Pاهي"ع رم نم اهمهفي امO 9$لK ي]ت;6 Eي4اح3ا [لa مهل
%::ل1 م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا >د2::# د::N 52ملا ا=? Lر/ع
د!::.ملا م::يpع6 &::?و ة::"ع 9::ل `C4 MT::$ 9::ت"ع نيبي ملو يح&لا
ة::"ع `Cد::ي م::ل M1و Cاد::ج A::O ي::$ ة::ماي;لا م&ي %ل1 [لa رمت#ا
V ا::مو jا::يN ن::ع M&::كي •2ي مل اa1 •يصiتلا MT$ ا]ي رمت#ا
M1و ةيدبعتلاو ةيفيN&تلا C&م3ا ر8ا.O jاي;لا 9"Kدي V 9ت"ع `Cد6
لا::N M1و ة::"عب ا=::? W::يل ا::2"N Cاد!لاب 9,اصتKا ة"علا A8اN لاN
ا&Sا::O ةباح::صلا M3 ة<Nا::# ة::"ع ي::? ا::2"N 9$اع::d Y&::K ة"علا
د!.ملا ميpعتب A"عي امS1 9S %"ع لد$ %?و ام"O >Fا2ب M&مGت"ي
5:"<ي ملو 9ب رمlي M 9يبS 9"لا رم مكح &? Aب A"عم ريt و معي$
ا=::? Ml::ب Qير::صتلا Eي4اح3ا ي$ 5Nو دN Lر/ع Eلا(لا P9ت"ع %"ع
22
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9:"لا %":, م"ع دNو 96ا$و د2ع م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ب دهع دهع
ن::م م::"عو ةعا.لا م&;6 M %ل1 9تم ي$ ن8اO &? ام م"#و 9ي"ع
'4&::ج&ملا Cد::!لا [::"6 ة::لاe1 ر::مع ة::$لK ي::$ 5;ي 9S [لa ة"مج
ا::صتiم 9ب دهع H=لا مكحلا MاO &"$ ة"ي"N ني2.ب 96ا$و دعب [لaو
4Cو د::N Lر::/ع 5::بارلا n+::يرN نع اهلاوGب 9م"عل 92يبل Cد!لا ["تب
v4 ن::م د!::.ملاب ةفي<ملا Cودلا A?ا 52م6 @SاO اهS ة/8اع نع
>د::هع ي::$ @Sا::O يت::لا Cد::!لا ة::لاe1 د::عب [لaو h8احلا ي$ د6&لا
م::كح ا::هل Rد::يع يتلا Cد!لا M %"ع لد$ م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ن::ي;بي V م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&N Lر/ع Wماiلا nلو3ا Cد!لا
م::لو د!.ملاب \"عم مكحلا M %"ع لدي د# V1 fاب د!.ملا ي$
ي::$ ةب::I ن::ب رمع رOa Lر/ع j4ا.لا PCاد!لا ي$ ني;بي V A;ي
&:ب ا:هعاب ة:K&iلا ا:هي$ @ي;ب يتلا ركب يب Cا4 M ة2يدملا CابK
YVZ ة::عبClب ني2مBملا م ةصفح اه6رتIا$ 9يل1 Jاتحا رم ي$ ركب
5::#&يل ا::هعيب6 M ا::ه2م +"- Mام(ع نمe ي$ د!.ملا 5#و ام"$
لدي ا=ه$ د!.ملا ي$ ي;ير<ب )يO @لاNو @ع2تما$ د!.ملا اهب
د!::.ملاب _ا::صتKVا )ير:/لا رم3ا نم ا&مه$ ةباحصلا M %"ع
د!::.ملا ةع::#&6 د::عب &::لو ا::?&حSو fا&::ب3ا Qت$ kا2تما Cاد!لاب V
yابC نع AX# sلصلا نبا M Lر/ع 5با.لا PH&ب2لا Cاد!لا مد?و
د::يدج fا::ب 9::ي$ Qتفي M ةح"صملا @]تNا ةي$&صلا %"ع Y&N&م
A::عفب لدت::#او yور::/ب eا&!لا::ب fا::جl$ ميد::;لا 9باب %ل1 ا$ا]م
'4ا::يe ا::با&ب H&::ب2لا د!.ملا ي$ Qت$ Eيح 92ع 9"لا يdC Mام(ع
Cاد::!لا M م::ه$ 9::S %"ع Aيل4 sلصلا نبا نم ا=?و MاO ام %"ع
Q::ت$ ا::مS1 9::2ع 9"لا يdC Mام(ع M3 لو3ا Cاد!لا مكح 9ل 4اعملا
ة::يرمعلا Cد::!لاو ة::ي&ب2لا Cد!لا ةلاe1 دعب &? >ا2ب H=لا >Cادج ي$
9S3 [ل=ب لVدت#Vا sلصلا نبV mه2ي مل اف"تiم مكحلا MاO &"$
9:ي$ Q:تفي ل$ ):Nا&لا Cاد:ج yا:برلا Cاد:ج vر:فلا ي:$ 9:ل لا:;ي
>Cاد:ج &:? A:ب ):Nا&لا Cاد:ج Wيل Mام(ع 9ي$ Qت$ H=لا Cاد!لاو
ا=::? sل::صلا نبا ملO يكب.لا A;S دNو PلVدت#Vا A<بي$ 9ك"مو
Lر::/ع نما::(لا nم::هفلا ا=هل رير;6 &ه$ Qيح, 9S1 لاNو 9يوات$ ي$
ما::ملا )N&م fاتO ي$ ي2ي&!لا دمحم &ب cي/لاو H4ابعلا sر,
>&<عl$ اد!.م اهب %2بيل ةلZ jا2لا نم Wمتلا &ل 9Slب م&مlملاو
Fا/S1 %ل1 Jاتحي Vو Fا2بلا Wف2ب اد!.م ريصي 9ST$ اهب %2ب$ ةلVا
اد!::.م ري::صي 9ST::$ اد!::.م ا::ه"عج ة::ي2ب ا::6ا&م ايح &ل امO )Nو
23
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::ع ة::"مكتلا ي::$ ي::/OCGلا 9::";S )::Nو %::ل1 Jا::تحي Vو ة::ي2لاب
5$د::ي ا=::?و H4ابعلا نع دجا.ملا ماكح ي$ 4امعلا نباو ي2ي&!لا
9ل اك"م M&كي ماملا ا?4اع اa1 )ير/لا د!.ملا h8اح Mlب ل&;لا
h8ا:ح '4ا::ع1 V1 ا:ه6Cامعب 0&::S ا::م 9:S3 )::Nو Fا:/S1 %ل1 Jاتحيو
%::"ع Fا::2بلا M&O اه2م 'ر$ا]تم ةي2لا >=? %"ع ن8ار;لاو د!.ملا
ي:$ اد!::.م %:2ب اa1 H4Cواملا لاN Lر/ع 5#اتلا nد!.ملا bC
ة::ي2لا 5::م A::عفلا %::2Uيو اد!::.م 9ب Cا, د!.ملا 9ب 0&Sو Rا&م
ي::$ ا?Cار;ت::#ا د::عب ة::لDا ن::ع 9::ك"م لوG::يو لا::N ل&::;لا ن::ع
M V1 9::ك"م %::"ع ة::يNاب Cار;ت::#Vا AبN ي?و Fا2بلا نم اهعdا&م
ة:"مكتلا ي::$ ي:/OCGلا 9";S 9ك"م نع Jرiي$ د!.م"ل اهSا ل&;ي
Ml::ب ل&::;لا Mل<بب >ر::KZ ي::$ يSا(لا Fا2(ت#Vاو ملكلا ا=? Cد,و
%ل1 Jاتحيو 9ك"م RCا, ماملا ا?4اع اa1 )ير/لا د!.ملا h8اح
9::S 92ع 9"لا يdC Mام(ع نع A;2ي مل LMور/علاو H4احلا P)Nو
ي$ ي/OCGلا >رOa اpفل رOa Vو )N&ب sر, د!.ملا 5#و نيح
ن::ع Vو G::يGعلا د::بع ن::ب رمع نع A;2ي مل [ل=Oو L@"N Pة"مكتلا
د::عب >&::2ب ني=::لا `&::"ملا ن::م د::ح ن::ع Vو >اع::#و نيح Hدهملا
د:ح م:ههبS Vو ا:pفل اور:Oa Vو )N&ب ا&حر, مهS لو3ا \يرحلا
%"ع لد$ [لa %ل1 Jاتحم 9S %"ع مه6ر(O 5م م?رصع Fام"ع نم
يSا::(لا Pميد::;لا د!::.م"ل 5با6 4ودحملا Fا2بلا M3 9يل1 Jاتحي V 9S
&::ل fاح::,3ا ل&::N %::"ع مه]عب 4Cو ي/OCGلا لاN LMور/علاو
9::"لا %"::, 9::S اد!.م رصي مل 9ي$ 'لصلا ي$ Maو اد!.م %2ب
@::"N P9فN&ب oف"6 >د!.م %2ب نيح 9S 92ع A;2ي مل م"#و 9ي"ع
%لا::ع6 9::"لا رمl::ب >ا::2ب م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9Slب 92ع fا!ي دNو
Eي4ا:ح3ا '&:N MT:$ 9فN&:ب Qير:صتلا ن:ع [:لa %2tl:$ يح&لا:بو
رمت::.6و >د!::.م •8ا::صK ن::م [لa M&كي$ [لa ي<ع6 CابK3او
%::ل1 >4دج نم AO Jاتحي ل$ ةماي;لا م&ي %ل1 9ي$ ةي,&صiلا >=?
ل;S اه"::,و ة::dورلا ي::$ لا::N LMور/علاو Eلا(لا P9فN&ب Qيرص6
د!:.ملا kا:;ب ن:ع ما:ملا Yر:ص6 kا<;Sا ي$ [I V ماملا نع
%2بي M نم 9ع2م ي$ Qير, ملكلا ا=?و P%هتSا 9"ل دجا.ملا MT$
اهب ةل&,&م Fا2بلا ي$ '4ايe اهيل1 م]يو د!.ملا ةع;ب %"ع ا<8اح
P[::لa ر::يt و [يباب::/لا Q::تفب k&م!ملا ي$ Yرصتيو [لa اك"متم
د!::.ملا h8ا::ح '4اع1 >ريt و مام…ل e&!ي A? LMور/علاو 5بارلا
مه# 4&جو 5م FاI امب Yرصتلاو ["متلا ةيS %"ع 9.فS لام نم
24
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
@Sا:O ا:مO ا::ه64اع1و 9::2م دجا:.ملا Fا2ب 9ي"ع +!ي H=لا Qلاصملا
ة::يS مد::ع yر::/ب V1 9::ب Qم::.ي ا::هي;$ ن::{ ا::مو ر::pS Aحم ا=?
Pد!::.ملا )Nو نم Aصحتم 5يC 4&جو 5م ا=Oو Yرصتلاو ["متلا
9::"لا %"::, يب::2لا ["م Mlب Fام"علا sر, دN LMور/علاو Wماiلا
%::"ع \::فS ا=::هلو 9::ل 'ا::يحلا R&::ب7 96&::م د::عب @با::7 م"#و 9ي"ع
9::2م %::2بي [ل=ك$ 9;حت.ي MاO H=لا 9مه# نم 96ا$و دعب 96اجوe
Vو د::ع6 ر::يt ن::م 9-رIو 9عdو %"ع 4اعيو >د!.م نم مده6 ام
Hد::يlب ا::م 5::يمج M ي::$ [::I V LMور::/علاو j4ا::.لا PYر::ص6
9::S @ب(ي FيI مهيدي ي$ Wيلو لاملا @يب لام &? MDا `&"ملا
fا&::!لا ا::ه2ع$ @::dر$ ة::هج Hو يعر::/لا \ير<لا::ب م::هك"م
P9::ي$ 9:ل [:"م ل$ 9:.فS لا:مب نيب::ي م:ل 4اعملا h8احلا$ ي$ا/لا
Eيح نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ركS دN LMور/علاو 5با.لا
م::لو ا::?&2ب ا::مل ة::بعكلا ي::$ ا&$ر::ص6 E::يح q::يرN %::"ع %2عملا
ر::KDا 5:d&م اور::يtو ا::هيباب دح اود#و مي?ارب1 Fا2ب %"ع ا?وديعي
ة::ي"?ا!لاب م?د::هع Mا7دح V&ل اSاO امO نيبابلا '4اع1و اهمدهب م?و
Y&::Kو مل::#لا %::"ع )ل*::تلا ةح"::صم V1 [::لa ن::م 9::ع2م ا::م$
ا::م م::كح ة::ل4اعملا Fا::2بلا M %::"ع لدي ا=?و رفكلا %ل1 م?4اد6Cا
ا::ه8ا2ب ي::$ @$ر::ص6 ا::مS1 ا/يرN M لا;ي MاO V1و مدهلا AبN MاO
9م::#C لاeو 9::2يع @ب?a دN مي?ارب1 Fا2ب Mو اهلام نم 9ت2ب H=لا
9::"لا %"::, يب2لا م

? M 92ع 9";S ي6lي# امي$ يكب.لا لاN ا=هلو
Vو 9::ي"ع @Sا::O ا::مل 4C ة::بعكلا ي$ يSا(لا fابلا Qتفب م"#و 9ي"ع
ن::يبو يح&لا::ب م"::#و 9ي"ع 9"لا %", مي?ارب1 >ا2ب ام نيب vر$ Vو
د::N ا::مS1و يح&لا::ب م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", ني"#رملا دي# >ا2ب ام
M1 jا::2لا 4ا::حZ ا::?ا2ب يت::لا دجا::.ملا ر8ا::# نيبو [لa نيب vرفي
ةي$&::صلا yا::بC jا::يN sلصلا نبا ملO ي$ 5Nو دNو vرفلا م"#
ن::با sر::, LMور::/علاو نما::(لا Pةبعكلا %"ع 9ي$ fاب xادح1 ي$
4اCl::$ ة;::,لتم دجا::.م @SاO &ل 9Slب دجا.ملا ماكح ي$ 4امعلا
9::ل G::!ي م::ل اد::حاو اد!::.م ا::ه"عجو اه2يب يتلا Cاد!لا 5$C ر{ا2لا
Cاد::ج `ر6 e&!ي V [ل=Oو )N&لا ملاعم رييU6 %ل1 H4Bي 9S3 [لa
يت::لا ة::#Cدم"ل A::ع!ي دحاو Cادج %"ع CاصتNVاو H&ب2لا د!.ملا
_ا::صتKVا ة::هج %::"ع د!::.ملا Cاد::ج ن::ع 9::ب ا::يفتكم 9;::,ل6
Cاد::ج ن::م د::بV A::ب د!::.ملا ن::يبو ا::ه2يب `ارت::IVا و ة#Cدملاب
9::ي"ع Hر::!6و 9::ب •::تiي >ر::يt Cادج نع Aصف2م Gيمتم د!.م"ل
25
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
اد!::.م ن::ك6 م::ل M1 ة::#Cدملا >=::? LMور/علاو 5#اتلا P9ماكح
ا:ه2يب `ارت::IVا e&:!ي ل$ hبرلاو jCادملا ي$ Yورعملا &? امO
H=::لا د!::.ملا Cاد::ج =X2يح G::يمتي V a1 Cاد::!لا ي$ د!.ملا نيبو
م::كح %::<عي V H=::لا ة::#Cدملا Cاد::ج ن::م د!::.ملا مكح 9مكح
Fاد::تNVا ةح::,و +::2!لا E::كم م::يرح6 ا::ه2م L>&::جو ن::م د!.ملا
ن::م مد::? اa1 964ا::ع1و kو=::!لا Aمحو vاصبلا ميرح6و YاكتعVاو
اد!::.م @Sا::O M1و [::لa ر::يt %ل1 لاملا @يب لام و )N&لا لام
ر::KZ ي::$ Cا::7Dاو Eي4ا::ح3ا ن::م Mور::.فملا >4Cو ام %ل1 رp2ي$
ي$ MاO H=لا Cد;لاب _&صiم 52ملا لاN نم مه2مو 'Fارب 'C&#
ا=::?و ل$ ا::هب 5::#و يتلا '4ايGلا امl$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", >دهع
)::"تi6 مل اعم اع#و &لو نيد!.ملا M %"ع Fام"علا •2ب 4و4رم
رمت::#او >ر::يtو Mا::م(ع نمe ي$ 5#و دNو امهل ةتبا(لا امهماكح
ي::$ Cا::كب ن::ب ر::يبGلا 0وCو C&O=::ملا م::كحلا Fا::;ب1 %"ع ةباحصلا
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C M 'ر::ير? ي::با ن::ع ة2يدملا CابK
0وCو nHد!::.م Mا::O Fاع2, %ل1 ا=? Hد!.م %2ب &ل لاN م"#و
%"::, 9::"لا ل&::#C د!::.م دم &ل لاN fا<iلا نب رمع نع ا]ي
ر::73او Eيد::حلا ا=::ه$ 9::2م Mا::كل ةفي"حلا Ha %ل1 م"#و 9ي"ع 9"لا
>د::هع ي::$ Mا::O امع مد? &لو 9ل ةتبا7 د!.ملا ماكح Mlب Qيرص6
V ةع::#&تلا$ ا::]يو د::تماو 5::#و &لو ديعو م"#و 9ي"ع 9"لا %",
د::يGملا Cد::;لا %ل1 vار<ت#Vا نم مG"ي 9S3 مكحلا Cارمت#ا 52م6
>د::هع ي::$ Mا::O H=::لا Cد::;لا &::?و د!.ملا ةي;ب %ل1 vار<ت#Vا
Pvاب Cو=حملا$
ةلl::.م"ل ا2باح::, HرKl::تم ن::م ة::عامج bر::ع6 دNو |Aص$}
Qت$ fاب نع نيدلا ي;6 cي/لا AX.$ دجا.ملا ر8ا# ي$ ا?&معو
%::ل1 9::2م vار<ت::#Vا e&::!ي 9::حت$ د::عب A::? د!::.ملا C&::# ي::$
`اب::I A::(مو مار::حلا د!::.ملا ي::$ يت::لا fا&::ب3ا A::(م د!.ملا
ن::يب vر::فيو [::لa e&::!ي V م ر?e3ا 5ما!"ل 'Cوا!ملا ةي#ربي<لا
9<::#و ي::$ مد;لا 5dو %ل1 Jاتحي Eيحب ا]يرع Cاد!لا M&كي M
ام?د::ح نيع::d&م ي::$ ا::هي$ م"كتي ةلl.ملا >=? Mlب fاجl$ V م
+?=::م د::عا&N %::"ع ر::هpي H=::لا C&O=::ملا fا::بلا Q::ت$ eا&ج ي$
eا::!ي1 مد::ع ي::$ M&با::6ري ةيع$ا/لا 4اكي Vو e&!ي V 9S يع$ا/لا
`اب::I Q::ت$ ا::ملو Pاد::ج )::N&لا ر::ييU6 ن::ع Mوeرت::حي مهST::$ [لa
ن::م 9::تيCو ي::"ع [::لa م::pع ر?e3ا 5ما!لا Cادج ي$ ةي#ربي<لا
26
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::#Cدملا ي::$ 9::تيب ي::$ نيد::لا Fلع cي::/لا Q::ت$ ا::ملو Rارك2ملا
لا::;$ Cا::كSلا ي/K F&]لا Aج3 افي<ل `ابI 'ر?ا;لاب ةيفير/لا
Phي::#&لا sر::I +"<ملا ي$ ةع$رلا نبV ملO %ل1 د2ت#ا 9S1 يل
A8ا::;لا 9ج&::لا A::ي"ع6 ي$ يلاGUلا ل&N د2ع ملكلا [لa اS @يCو
)لا::iيو )::N&لا •::;2ي 9S3 ة$&N&ملا ةيCا!لا zيوG6 e&!ي V 9Slب
مهفي )Nا&لا bرt )لاiيو 9ل&N ةع$رلا نبا لا;$ )Nا&لا bرt
Mا::O ا=::هلو ا::هيل1 ر::p2ي ا::هب sر::صي م::ل Mو نيفNا&::لا bارt M
)::N&لا Fا::2ب ر::ييU6 ةح"::صملا @]تNا اa1 ل&;ي نيدلا 4امع ا2iيI
)::Nا&لا 9::ي"ع •::2ي م::ل M1و [::لa eا::ج 9:عيC '4ا::يGل 96C&:, ي$
ة:لاح )::Nا&لا >ر::Oa &::ل [:لa Ml::ب 'د?اI لاحلا ةلV4 M3 9pف"ب
cي::/ل [::لa @::"Nو ةع$رلا نبا لاN P9فNو fاتO ي$ 9تب73 )N&لا
Mو د::يعلا \::يN4 نب نيدلا ي;6 'ا];لا يdاNو 9تNو ي$ مل#لا
لمع نيد::لا Cد::, 'ا::];لا يdاN >دلوو نيدلا Jا6 'ا];لا يdاN
لا::;$ Mا::كم %::ل1 Mاكم نم fاب رييU6 نم )N&لا mعب ي$ [ل=ب
Mا::O ل&;ي نيدلا د!م cي/لا ي2عي Hدلاو MاO [لa fا&ج ي$ يل
نيد::لا ي::;6 cي::/لا لا::N 9::2م ر(Oو [ل=ب ل&;ي ي#د;ملا يiيI
hبتtا::$ >ا::dرب 9::"O [::لa رع::Il$ لاN امO و ي#د;ملاب [ي?اSو
'ودN MاOو نيدلا ي;6 cي/لا %dC نم >رع/ت#ا امب ةع$رلا نبا
[::لa ن::م %S4l::ب 9::2م ي::فتكي Eيحب MاOو نيدلاو م"علا ي$ 9Sامe
@::"N دNو Pا]ي 'ودN xدحم 9ي;$ يكلام >دلاو cيI ي#د;ملاو
ام?د::ح ني-ر/ب eا&!لا [لa ي$ >اC H=لا M Jاه2ملا sرI ي$
ن::م اXيI AيGي V M يSا(لا )N&لا %م.م ريUي V اري.ي M&كي M
لاوe %::]تNا MT::$ +Sا::ج %::ل1 +Sا::ج ن::م 9::]عب A::;2ي Mlب 92يع
اa1 jl::ب ل$ Mا-ر::/لا Mا=::? د::جو اaT::$ G!ي مل نيعلا نم FيI
&::?و 9::2م د::ب V Eلا::7 yر::I ا=::ه$ )::N&"ل ةح"صم [لa ي$ MاO
`اب::I Q::ت$و n9::ب sر::, م::ل M1و Jا::ه2ملا sر::I ي::$ H4&::ص;م
Q::ت$ [ل=::Oو e&::!ي ل$ 9::ي$ ر::?e3ا 5ما::!ل ةح"::صم V ةي#ربي<لا
ا=::ه$ اهي2Oا::# ةح"صمل ي? امS1و اهب مرح"ل ةجاح V مرح"ل fا&ب
%::"ع Vو يع$ا::/لا ما::ملا +?=::م د::عا&N %::]ت;م %::"ع e&!ي V
Lsل::صلا ن::با 0وا::ت$ ي::$و Pةح"::صم 9ي$ نكي مل اa1 >ريt +?=م
9::ي$ Qتفي M 9"?3 ةح"صملا @]تNا ةي$&صلا %"ع Y&N&م yابC
W::يلو [::لa ر{ا::2"ل e&::!ي Aه$ ميد;لا 9باب %ل1 ا$ا]م ديدج fاب
مG"ت#ا M fاج Pvل-1 Vو 52مب [ل=ل bرع6 )Nا&لا yرI ي$
27
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
)::N&لا د::2ع ا::هي"ع Mا::O ةXي? ن::ع Y&N&ملا نم FيI رييU6 [لa
bC %::ل1 fا::بلا Q::تفي M A::(م ا::هل ة.Sا!م ريt 0رK ةXي? %ل1
A::عجو 9::2م vار<ت::#Vا A::حم ر::ييU6 مG"ت.ي$ ل(م اSات.ب @فNو
9هب::Iو ا=::ه$ ة::عاCeو jر::t bC MاO M دعب ا;ير- Cد;لا [لa
Q::ت$ 4ر::!م V1 ن::كي م::لو [لa نم اXيI مG"ت.ي مل Mو G8اج ريt
Eيد::حلا ي$و n9ل ةح"صملا Fا]تNا د2ع 9ب jlب V ا=ه$ ديدج fاب
Mا7د::ح V&::ل ~ Eيد::حلا 9Uي&::.6 %::"ع لد::ي ا::م نيحيح::صلا ر73او
Mا::م(ع A::ع$ ر::73او vر::$ Vو ~نيباب ةبعك"ل @"ع!ل رفكلاب [م&N
&::?و م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C د!::.م ي$ Mافع نب
M3 ر::pS ةبعكلاب 9لVدت#ا ي$ نكل Qيح, 9لاN H=لا @"N Pkامج1
ي::$ 9::ي"ع @Sا::O امل 4C يSا(لا Qتف$ مي?ارب1 نمe ي$ اSاO نيبابلا
مG::"ي ل$ نيم"::.ملا ةماع ةح"صمل Mاك$ Mام(ع Aع$ امو nلو3ا
A::عفS ا::2Xج &::لو ةي"كلاب مد? [لa M 0ر6 V @Nو AO ي$ >4ر-
دبV sلصلا نبا لاNو PG!ي مل RاNو3ا AO ي$ رصع AO ي$ [لa
Aمعت::.ي V 9::جو %::"ع Q::تفلا Aج3 FيI مد? نع [لa Mاصي M
ل$ Y&::N&ملا ن::م [لa MT$ Y&N&ملا Mاكملا نم رKZ 5d&م ي$
96Cا!ح kاGتSاب Qتفلا MاO اaT$ >ريtو 5يبب 9ي$ )N&لا لا<ب1 e&!ي
ن::با ملO ا=::? ^jl::ب ل$ Mا::كملا ن::م ر::KZ Yر::- ي$ Aع!6 Mlب
fا::ب ي::$ yور::/لا >=::هب Qتفلا e&!ي 9S ا=? نم رهpيو Psلصلا
م?&::حSو z::ي!حلا ما::ح4eا ن::م 9با&::ب @Nاd اa1 مرحلا ي$ ديدج
G8ا::ج 9::S ل&::;S H=::لا &? ا=ه$ ا&ع.تيل ر(Oو رKZ fاب 9ي$ Qتفي$
Pل$ م?ريt و 9Sاريج نم _اK bرUل >ريt ام C&O=ملا yر/لاب
Hد2ع A;S Vو Qتفلا دعب 9ي$ vار<ت#Vا eا&ج &?و يSا(لا 5d&ملا
Vو vار<ت::#Vا eا::ج Q::تفلا eا::ج E::يح 9::S 9ل&N H=لاو 9"(م ي$
ي$ [لa ي$ HرpS ي$ يل ر<K د;$ Qتفلا G!ي مل Eيحو لاكI1
fابلا نع Vدب qيرN 9ت7دح H=لا &?و م&يلا &? H=لا ةبعكلا fاب
يب::2لا AK4 دNو مل.لا 9ي"ع مي?ارب1 نمe ي$ MاO H=لا يSاتحتلا
ل&::K4 M 9::2ع fا&::!لا ي$ يل ر<Kو 92م م"#و 9ي"ع 9"لا %",
م::لو q::يرN Aعفل `رتي ل$ ابجاو MاO امبCو ة2# kور/م ةبعكلا
V&::ل م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", لاN امل ا2كمم fابلا [لa رييU6 نكي
eا&:ج ام?د::ح Mار:م ة:بعكلا fا:ب ي$ 5متجا$ [م&N دهع Mا7دح
ة::ماN1 ة::بعكلا ل&::K4 %::ل1 ة::جاحلا يSا(لاو @N&لا [لa ي$ 98ا;ب1
%::"ع د::;عSا kا::مجلا MT::$ MDا ا=ك?و +جا&لاو M&2.ملا kر/"ل
28
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ليل4 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا رير;6 يفكيو اعم ام?رييU6 eا&ج
9::جو H %"ع Qت$ M&كي k4C 92م ل&Kدلاو fابلا [لa Fا;ب1 eا&!ل
kر::I 9::2م 9ل&::K4و م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ر::ير;6و Mا::O
Fا::2بب 9::2ع 4ر$ دNو @يبلا نم ر!حلا M ي$ ا]ي M&كيو A;ت.م
ة::ه!ل Mات;::,لتم ة::يرج ي::$ ة::يبرtو ةيNر::I Mا::تحت$ 9ي$ )ي<ل
>Cاد::ج v&::$ ن::م و نيت::حتفلا 0د::ح1 ن::م 9::ي$ ل&Kد::لاو ة::بعكلا
%"::, يب::2لا 9::"K4 A::? HC4 Vو 9::2م 52مي ادح ن{ ام )ي<"لا
ي", ة/8اعل لاN 9S H=مرتلا ي$ Fاج نكلو Vو م"#و 9ي"ع 9"لا
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا رير;6 نم >ا2مدN H=لا %2عملاو 9ي$
نيت::حتفلا [::"6 ن::م 9ي$ ل&Kدلاو 98ا;ب1 ةيعور/م ي$ يفكي ا]ي
%::ل1 ة::جاحلا @::ع4 MT::$ Mا::O )::يOو >Cاد::ج %::"ع C&::.تلا نمو
ن::يي2عملا kا::متجV ة::بعكلا ي::$ ل&KدلاO 92م ل&Kدلا 9ي$ ل&Kدلا
C&O=::ملا Eيد::ح"ل Fا::;بلا eا&ج Aج3 eا&!لا MاO ةجاحلا kد6 M1و
ل$ اهباح::,3 نOا::م ن::م مر::ح"ل ة::حتفملا fا&ب3ا امو Pرير;ت"لو
ا::?rا;ب1 e&::!ي Vو ا::هحت$ e&::!ي ل$ اهب مرح"ل Vو نيم".م"ل ةجاح
ن::م Fي::I ا::هي$ دج&ي م"$ اه2م مرحلا %ل1 ل&Kدلا %ل1 ةجاح Vو
ام?د::ح ن::يرم3 e&::!ي V M ر::هpي$ ة::بعكلا ي::$ ني="لا نيي2عملا
نيت::27ا ة2::# ي::$ 'ر?ا::;لا @2يe امل ةع$رلا نبا ا2iيI MT$ %2عم
ا::مS1 ا::هS3 لا::N ا::هيل1 ر::p2لا م::يرحتب %ت$ ةميpع ة2يe ة8امعب#و
ر::p2لا م::يرح6 ا::ه2م ة::ب&"<ملا ةيياUلا ة"علا &ه$ اهيل1 رp2يل Aمع6
ل&Kد::لا مد::ع %::"ع jا2لا l-ا&6 اa1 ا=ك?و اهOر6 %"ع Aمح اهيل1
+جا&::لا %::ل1 A,&تي V امو +جا&لا >د# %ل1 ايعا4 [لa MاO 92م
9::2م ل&Kد::لا M1 ل&::N A::ب مارح +جا&لا `ر6و +جاو &ه$ 9ب V1
ر::يt )::N&لا M يSا::(لاو nامارح M&كي$ 9ماو4و مارحلا %ل1 ةياع4
و ا-ر::I )::Nا&لا نم MaTب 9ي$ Yرصتلا ا2ل eاج امS1و ا2ل `&"مم
ن::م ا::م?ريtو مر::حلاو 5ما::!لا )Nا&$ kر/لا %]ت;م %"ع ا$رع
V1 9::ي$ Yر::صتS M ا::2ل W::يل ةف::, %::"ع 9فNو ا?&حSو دجا.ملا
9::]ت;ي م::ل s&::تفملا Mا::كملا [::لa نم ل&Kدلاو ةفصلا ["6 %"ع
[::"م ا::Sاكم [::"م ن::م$ ا]يو ا2ل اO&"مم M&كي ل$ )Nا&لا yرI
H=::لا Fا&::هلاو Fام::.لا %::ل1 9N&::$و bC3ا م&::i6 @ح6 %ل1 9تح6
ا::مب >ر::يt Fا&::? ي$ Yرصتم fابلا نم AKادلا$ 9ل `&"مم 9N&$
M ن::يب vر$ ل$ نيي2عملا ني=? ةpحلم 5م e&!ي ل$ 9ل MaBي مل
@Sا::O M1 م::عS V و ا::هي"ع 9مد::N 5::]ي Eيحب ة]يرع ةبتعلا M&ك6
29
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
H=::لا &::? ا=::? nCار::;لاو Fا&::هلا ي::$ Yرصت"ل 52ملا دOlتي ة]يرع
Mا::O ا::مS1 5::2ملا لا::;ي M ا::]ي A::متحيو P[::لa ي::$ Hد2ع Qجرتي
Hl::ب Cاد::!لا لاe اaT::$ 9::.فS ي::$ 4&::ص;مب W::يلو Cاد!لا 4&ج&ل
Cا::بتعاو 9::.ف2ب مد::هSا &ل امO Mاكملا ل&K4 52تمي ل$ MاO \ير-
V 9::.ف2ب مد::هSا اa1 C&::بعلا ا::مهل W::يل لا::;ي E::يحب Fا&::هلا ["م
امS1 لا;ي M 9ج&لا$ رك2ت.م &?و Yرعلا Vو 9;فلا دعا&N 9ي]ت;6
ة::Sاع1 ن::كي م::ل اaT::$ م"{ %"ع ةSاع1 اهS ةهج نم ميرحتلا Aيiتي
ا::مS1و ل&Kدلا نم kا2تمVا ديفي V Eيح [لaو G8اج &ه$ م"{ %"ع
ر::ك2ملا Cا::كSV ابب::# 9عا::2تما M&::كي$ اعا<م 52تمملا MاO اa1 ديفي
M&::كي M \فتي دN امي# V 52م ل$ ةبا(ملا >=هب نكي مل اa1 +!ي$
ي::$ مر::حلا Cا&::ج ي$ ا2Oا# رييUتلا %"ع 9ل CدN V H=لا •i/لا
eا&ج Aمتحي$ >د# %"ع Cد;ي V &?و [ل=O fاب 92م Qت$ دN Mاكم
>&::حSو A::ي"لا ي::$ M&::كي Ml::ب Jا::تحا اa1 [::لa 0&::;يو 92م 9ل&K4
>=::? ي::$ 5::<;S ا::Sl$ Jور::iلا ن::م 9::عم ام و 9.فS %"ع YاKو
9::ي$ نك::.لا ا::مو ة::جاح"ل ةبعكلا %"ع ا#ايN 9ل&K4 eا&!ب ةلاحلا
ي::$ ي::/OCGلا لاNو P9يوات$ ي$ يكب.لا ملO 9"O ا=? ^52تمي ل$
ة::K&iلا fا::ب 9حيح::, ي::$ HCا::iبلا f&::ب دجا::.ملا ماكح 9باتO
9::"لا %"::, 9::S ديع# يب Eيدح 9ي$ AK4و د!.ملا ي$ رمملاو
fا::ب V1 د# V1 fاب د!.ملا ي$ ني;بي V لاNو +<K م"#و 9ي"ع
>ر::يt Mو4 [ل=ب \يدصلا ةي,&صKو 52ملا ربiلا ر?ا{و nركب يب
ملO دجا:.ملا ما:كح 9با:تO ي:$ 4ا:معلا ن:با 4Cوو n96Cا:بع >=?
Vاك::I1 fا&::ب3ا د::.ب رم3ا Eيدح %"ع 4Cو م7 9$ورحب يكب.لا
>=::? M &::?و لاك::I1 Eيد::حلا %::"ع مG::"ي لا::;$ 4Cاو ر::يt &::?و
يت::لا )::N&لا A::, ن::م @Sا::O M ا?د::.ب رم يتلا ي2عي fا&ب3ا
9::جورKو )::N&لا ملاعم رييU6 eا&ج 9ي"ع مGل اهي"ع د!.ملا 5dو
eا&::ج 9ي"ع مGل ة7دحم @SاO M1و V و اهي"ع 5dو يتلا ةXيهلا نع
امم [لa ريtو F&]لا اه2م AKدي '&Oو د!.ملا Cادج ي$ fاب Qت$
>Cا4 ن::م Q::تفي M ة::يعرلا 4ا::حD e&::!ي %ت::ح ةح"::صم 9ي::]ت;6
مد::;6 دNو د!.ملا h8اح ي$ د!.ملا %ل1 اباب د!.م"ل 'Cوا!ملا
9::S3 >ر::يt Mو4 )::Nا&"ل [::لa e&::!ي لا::;ي M Aمتحيو k&2مم 9S
ن::م لاك::I 9::ي$و د!::.ملا )Nو H=لا &? م"#و 9ي"ع 9"لا %",
P96Cا::بع >=::? %لاع6 9"لا %ل1 9ك"م نع 9لاوeو )N&لا لا;تSا ةهج
ي::حوو 9::"لا ن::م رمl::ب Mا::O Vو Q::تفلا MT$ hNا# لاكI3ا @"N
30
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا:مO ا::]ي يح&:ب د.لاب رمو [لa %لاع6 9"لا c.S م7 اG8اج Mاك$
ما::كح3ا ن::م „&::.2ملاو c#ا2لا AيبN نم &ه$ Eي4اح3ا ي$ مد;6
V 9:S \با:.لا يكب:.لا ملO ن:م م:ه$ د:Nو لاكI1 ل$ ةيعر/لا
%م::.م ر::يUي V اري::.ي M&::كي M yور::I ة::7ل(ب V1 Q::تفلا e&::!ي
ةح":صم [:لa ي:$ M&:كي Mو 9:2يع ن:م اXيI AيGي V Mو )N&لا
0وا::ت$ ن::م 5::باC yر::I ا::هي"ع 4اGيو nنيم".ملا ةماعل و )N&"ل
اaT:$ 9:ع2م %:"ع •:S )Nا&لا yرI ي$ M&كي V Mو sلصلا نبا
م:ل ا:ه2م yرI د;$ M1و Qتفلا eاج ةعبC3ا yور/لا >=? @عمتجا
V 9ST::$ 5::بارلاو Eلا::(لا Mا-رI ة2يدملا د!.م ي$ د;$ دNو G!ي
مارحلا د!.م"ل 'Cوا!ملا ة#Cدم"ل Aب د!.م"ل [لa ي$ ةح"صم
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, kر::/لا +حا, &?و )Nا&لا Ml$ 5بارلاو
ل&::;لا +ج&::$ )ير::/لا يح&::لا %::ل1 [لa د2#و 9ع2م %"ع •S
Mا<"::.لا %::2ب د::Nو دجا::.ملا ة::ي;ب ي::$ eا&!لا::ب AيN &لو 52ملاب
ي::$ اOاب::I 9::ل Q::ت$و يS&::ل&<لا 5ما!لا ةبحC ي$ fر/"ل ةيا;#
ا=::?و ا::ه2م نيCا::ملا fر::I Aه::.يل ة::بحرلا %"ع y&حملا Cاد!لا
)::Nا&لا ن::م •::S مد::عو ة::ماعلا ةح"::صملا 4&ج&ل ا2? G8اج Qتفلا
fا&::ب 'د::ع ي::$ '4ا::يGلا MDا Mا<"::.لا 4اC &::لو 9::ع2م %::"ع
4&::جو ام?د::ح3 ن::يرم3 +حت::.ي Aب [لa 9ل eا!ل H&ب2لا د!.ملا
9::S ي6lي::.$ Vو 9::ي"ع Mا::O ام %ل1 4رلا يSا(لاو ةماعلا ةح"صملا
م::تiS 'د8ا::$} Pا::باب Mور::/ع GيGعلا دبع نب رمع نمe ي$ 9ل MاO
ن:ب ة:جCاK ن::ع kر::$ f=:هملا sرI ي$ Hو&2لا لاN |fاتكلا اهب
%", 9"لا ل&#C %2ب لاN ةعب.لا ة2يدملا Fاه;$ رKZ @با7 نب ديe
د::يGي و ا::عاCa نيت::# ي::$ اعاCa نيعب# >د!.م م"#و 9ي"ع 9"لا
نيت#و ة8ام د!.ملا ل&- Mافع نب Mام(ع Aعج ري.لا A? لاN
ي::$ @Sا:O ا::مO ةت::# 9با&::ب A::عجو ني.مKو ة8ام 9dرعو اعاCa
kاCa يت8ا:م 9ل&:- A:ع!$ [:"ملا د:بع نب ديل&لا >4اeو رمع نمe
9::ي$ 4اe م::7 نيSام7و ة8ام >رKBم ي$و نيت8ام 9مد;م ي$ 9dرعو
ا=::? xل(لا Rا::ه!لا Mو4 h;$ ما/لا ةهج نم kاCa ة8ام Hدهملا
Hر::?Gلا نع Rا;ب<لا ي$ دع# نبا JرKو nf=هملا sرI ي$ ام
5::d&م د::2ع م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C ةNاS @Oرب لاN
د::برم Mا::Oو نيم"::.ملا ن::م لاجC 9ي$ ي"صي =Xم&ي &?و د!.ملا
ي::ب ر::!ح ي::$ ا::SاOو Cا::صS3ا ن::م نيميتي نيملt Aيه#و Aه.لا
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C اعد::$ 'CاCe نب دبعل ةمام
31
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::ي [::ل 9::بهS Aب Vا;$ اد!.م >=iتيل دبرملاب امهموا.$ نيملUلاب
9عا::تبا %ت::ح م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C %بl$ 9"لا ل&#C
رمl::$ [::لa ا::مهي<عي M ركب اب رمو ريSاS4 'ر/عب 9عاتبا$ امه2م
ة::;يدحلا ي::$ H=::لا A:i2لاب م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, 9:"لا ل&#C
دبرملا ي$ MاOو fر]$ نب"لاب رمو 5<;ي M 9ي$ H=لا دNرUلابو
@::/ب2$ م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C اهب رمl$ ةي"?اج C&بN
>وري:.$ Aمعت:.م Fا:م د::برملا ي:$ MاOو +يU6 M ماpعلا رمو
%:ل1 ة:"ب;لا ي::"ي ا::مم 9ل&::- ا&"ع!$ د!.ملا ا&.#و +?a %تح
لا::;يو 5::برم &ه$ [لa A(م نيبSا!لا ني=? ي$و kاCa ة8ام >رKBم
%::"ع kCa ة::7ل7 ن::م ا::بيرN jا::#3ا ا&::"عجو ة8املا نم ANا MاO
9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C >ا2بو نب"لاب >&2ب م7 'Cا!حلاب bC3ا
V مه"لا ل&;يو 9.ف2ب 'Cا!حلا مهعم A;2ي Aعجو 9باح,و م"#و
ا=::? ل&;ي Aعجو >رجاهملاو CاصS‚ل رفtا$ 'رKDا qيع V1 qيع
اباب fا&ب ة7ل7 9ل Aعجو ره-و ا2ب Cرب ا=? ربيK لامح V لامحلا
fا::ب %عدي H=لا fابلا &?و ةمحرلا fاب 9ل لا;ي ابابو >رKBم ي$
9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C 92م AKدي H=لا Eلا(لا fابلاو ةك6اع
9<::.ب Cاد!لا ل&- Aعجو Mام(ع لZ ي"ي H=لا fابلا &?و م"#و
q::يرع لا::;$ 9ف;::.6 V 9::ل A::ي;$ اديرج 9ف;#و kو=!لا >د2عو
ا::6&يب %2بو [لa نم A!ع Ml/لا مام6و Rابي/K %#&م qيرعO
ن:م ‡ر:$ ا:م"$ د:ير!لاو A:i2لا kو=:!ب اهف;:#و نب"لاب 9ب2ج %ل1
A::عجو د!::.ملا %ل1 kCاI 9باب H=لا @يبلا ي$ ة/8اعب %2ب Fا2بلا
nMا::م(ع لZ ي::"ي H=لا fابلا %ل1 9ي"ي H=لا رKDا @يبلا ي$ '4&#
لا::N د::يGي نب 5م!م نع ة2يدملا CابK ي$ Cاكب نبا ريبGلا JرKو
ن::يح >ا::2ب ن::ي6رم د!.ملا م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C %2ب
9ي$ 4اeو >ا2ب ربيK 9ي"ع 9"لا Qت$ ام"$ ة8ام ي$ ة8ام نم AN مدN
ا]ي JرKو nة"ب;لا نيبو 92يب ام Rار!حلا fرdو Cودلا ي$ 9"(م
>ا::2ب ا::م لو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C >ا2ب لاN WS نع
HCا::iبلا JرKو Pني2# 5بClب 'ر!هلا دعب نب"لاب >ا2ب امS1و دير!لاب
9:"لا %"::, 9:"لا ل&::#C د::هع %"ع MاO د!.ملا M رمع نبا نع
م::"$ A::i2لا +/K >دمعو دير!لا 9ف;#و نب"لاب اي2بم م"#و 9ي"ع
د:هع ي:$ 9Sا:ي2ب %::"ع >ا:2بو ر::مع 9:ي$ 4اeو اXيI ركب &ب 9ي$ 4Gي
>د::مع 4ا::عو د::ير!لاو نب"لا::ب م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
'Cا!حلاب >Cادج %2بو 'ري(O '4ايe 9ي$ 4اG$ Mام(ع >ريt م7 اب/K
32
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9ف;::#و ة::I&;2م 'Cا::!ح ن::م >د:مع A:عجو ة::ص;لاو ة:I&;2ملا
Cاد::!لا bرع MاO AيN ة2يدملا cيCا6 ي$ ي.هفN3ا لاNو Jا.لاب
نيم"::.ملا M1 م::7 ة2بل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C دهع ي$
ا::S4Gل Rر::م &::ل 9"لا ل&#C اي ا&لاN م7 افصSو ة2بل >&2ب اور(O امل
9::ل ن::كي م::لو نيت::ف"تiم نيت2بل >Cادج ا&2بو 9ي$ او4اG$ معS لا;$
ميNl::$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C رمl$ رحلا ا&ك/$ Q<#
ر::K43او رصحلاو bCا&علا اهي"ع @حر- م7 kو=ج نم HCا&# 9ل
&::ل 9:"لا ل&::#C ا:ي ا&لا::;$ م::هي"ع ):كي Aع!$ Cا<م3ا مهتبا,l$
A!ع رم3او %#&م qيرعO qيرع لا;$ ني<$ د!.ملاب Rرم
ا::عاCa ن::يعبCو ة8ا::م 9ل&::- A::عج ر::مع 9::ي$ 4اe ا::ملو P[::لa نم
kو=::ج ن::م رKl::ب 92ي-ا::# لد::بو ا::عاCa نير::/عو ة8ا::م 9dرعو
ا::عاCa ر::/ع د::ح );::.لا ل&::- A::عجو د::ير!ب 9ف;::#و A::i2لا
ة2::# لو3ا 5::يبC ي::$ [::لaو Mام(ع 9ي$ 4اe املو %صحلاب 9Iر$و
ة8ا::م 9::dرعو ا::عاCa نيت::#و ة8ا::م 9ل&::- A::عج نير::/عو 5::.6
د::بع ن::ب ر::مع 9::ي$ 4اe ا::ملو Pةت::# 9با&::ب Aعجو اعاCa ني.مKو
ة::2يدملا %::"ع 9"ماع MاOو ["ملا دبع نب ديل&لا رمlب [لaو GيGعلا
ن::م ن::OC AO %"ع Aعجو f=هملا sرI نع مد;6 ام 9ل&- Aعج
%::"ع %::2بو ا::باب نير::/ع 9::ل A::عجو Mاa‚ل 'Cا::2م ة::عبC3ا 9SاOC
);::.لاب Vو 'ر::!حلا Cاد::!ب 9;::ص"ي ملو ا<8اح ةفير/لا 'ر!حلا
[::"ملا د::بع نب Mامي"# zح ام"$ رجDاب ةماN )صS Cاد;م 9ل&-و
ة::"<م @SاO اهS3 fرUلا نم د!.ملا ي"بN ي? يتلا 'Cا2ملا مد?
Cاد::لا ي$ &?و Mامي"# %"ع A-l$ MaBملا Mal$ Mاورم Cا4 %"ع
4Gي ملو ة8امو نيت#و 0دح1 ة2# Hدهملا 9ي$ 4اe م7 اهمدهب رمl$
نيعب::#و @::# ة2::# ر::,ا2لا ة::في"iلا ر::مع م::7 اXي::I د::ح >د::عب
م::7 >ر8ا::Kaو مر::حلا A::,ا&ح o::فحل ة::بN 92ح::, ي$ ة8ام.مKو
ة:"يل ي:$ 'ر:حلا ن:م @جرK يتلا Cا2لاب )ير/لا د!.ملا vرتحا
+::تك$ ة8امت::#و ني::.مKو 5::بC ة2::# Mا::]مC رهI لو ةعم!لا
Jا::!ح 5::م RVDاو kا2::صلا A#Cl$ مصعت.ملا ةفي"iلا %ل1 [ل=ب
ة2::.لا >=::? ي::$ ا&ف;::.$ ة8امت#و ني.مKو WمK ة2# vارعلا
%::ل1 يNر::/لاو ي::"ب;لا h8ا::حلا %::ل1 اهل&ح امو ةفير/لا 'ر!حلا
ة::في"iلا AتN م7 رب2ملا %ل1 ةفير/لا ةdورلا ا&ف;#و Aيربج fاب
RVDا @":,&$ 4اد:Uب %::"ع Cا:تتلا %ل&ت::#او ني.مKو @# ة2#
ل&::#C ن::ب ر::مع ن::ب )::#&ي ر::فpملا [::"ملا ن::ميلا +حا, نم
33
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::محرلا fاب %ل1 مل.لا fاب نم Aمع م7 مل.لا fاب %ل1 Aمع$
ر::فpملا [::"ملا ر::صم +حا::, ة::هج نم ني.مKو Mام7 ة2# نم
ر?ا::pلا ["ملا %ل1 ة2.لا >=? رKZ ["ملا A;تSا م7 0Gعملا ن<N
fا&::ب3ا @::"عجو د!.ملا يNاب 9ماي ي$ Aمع$ يحلاصلا jربيب
'ر::!حلا %::"ع ريد::ي M 4اCا نيت::#و 5ب::# ة2::# z::ح امل م7 ةعبC
ة2::# 9"::#Cو >د::يب ا::هل&ح ام jا;$ +/K نم ا2يGبCا4 ةفير/لا
ة2# ي$ م7 نيت8ام &حS 9ل&-و fا&ب ة7ل7 9ل Aمعو نيت#و Mام7
%::"ع ة::ب;لا @"مع MوولN C&ص2ملا ["ملا ماي ي$ نيعب#و Mام7
ل4اعلا ["ملا ماي ي$ نيع.6و 5بC ة2# ي$ م7 ةفير/لا 'ر!حلا
);::.ب A::,و %ت::ح 'ر::!حلا %::"ع H=لا نيGيCادلا ي$ ديe اUبتO
ي$ MوولN نب دمحم ر,ا2لا ["ملا ماي ي$ م7 )ير/لا د!.ملا
ة::dورلا 9::ي$ H=::لا vاور::لا );::# 4د::ج ة8امعب::#و 0د::ح1 ة2::#
W::مK ة2::# ي::$ ي::برUلاو يNر::/لا );::.لا 4د::ج م::7 ةفير/لا
اهمد::? يت::لا Mا::كم ة::عبارلا 'Cا::2ملا 'Cا::معب ر::م م::7 ة8امعب::#و
ر::م م::7 ة8امعب::#و @::# ة2::# Rر::مع$ [::"ملا د::بع نب Mامي"#
5.6 ة2# ي$ ة"ب;لا ةهج نم د!.ملا نح, ي$ نيNاورلا Fا/STب
نب دمحم نب ن.ح ر,ا2لا ["ملا ماي ي$ م7 ة8امعب#و نير/عو
ي::$ @::مكح م7 ةفير/لا 'ر!حلا %"ع يتلا ةب;لا R4دج MوولN
ة2::# MوولN نبا دمحم نب ني.ح نب MابعI YرI3ا ["ملا ماي
ن::مو +::/K ن::م sا&::ل اهي"ع رم# Mlب ة8امعب#و نيت#و WمK
Yر::I3ا ["ملا رصعلا Mا<"# ماي ي$ م7 _ا,رلا sا&ل اهN&$
ة::بN ر::مع ة8ا::مSام7و نيSام7و @# ة2# Mا]مC رهI ي$ HابتياN
ن:م ة;عا:, لوG:S [:لa +:;ع م:7 د!:.ملا ي:$ Fاي:Iو 0رK
ر::/ع Eلا::7 ة::"يل ي::$ [::لaو >ر::#lب د!::.ملا @Nرحl:$ Fام::.لا
ة2::# RVDاو kا2صلا Mا<".لا A#Cl$ نيSام7و @# ة2# Mا]مC
مد::ه$ ن::مGلا ن::ب نيد::لا Wم::I ا::جا&iلا م::هي"عو نيSا::م7و 5ب#
م::#اب ة::#Cدم د!::.ملا Cا&::!ب ي::2بي M 4اCو ة::ي"ب;لا h8ا::حلا
Q::تفيو ة::#Cدملاو د!.ملا نيب اOرت/م h8احلا Aع!يو Mا<".لا
9::ع2م$ 9::ي"ع ة::"<م [يباب::Iو د!::.ملا %::ل1 9::2م AKد::ي ا::باب 9ي$
Mا<"::.لا ن::م ام&::#رم +::"<ي A::#Cl$ ة2يدملا A? نم ةعامج
'ا::];لا >ات$l$ Fام"علا ا&تفت#ا لا;$ ة2يدملا A? 52م 9U"ب$ [ل=ب
يSFا::جو [::لa ن::م Mور::KZ 5::2تماو eا&!لا::ب ة::عامجو ة::عبC3ا
'C&O=::ملا ة2::.لا ن::م +::جC Hر::/ع 5::باC د::ح3ا م&ي يتفت.ملا
34
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
يع$ا::/لا 'ا];لا يdا;ل اهت"#Cو اهب Cدصملا Eي4اح3ا @عم!$
Cاد:!لا ا=:?و A:يe د:Nو H&::ب2لا Cاد!لاب اه,اصتKا 0ري 9S رO=$
RرO=::$ 9فN&::ب V1 افNو ريصي Vو FاI ام 9ي$ Qتفي Mا<".لا ["م
5م Eي4اح3اب اهت;حلو اهجو نير/عو ةع.6 نم [لa نع fا&!لا
Hر::/ع j4ا::# Fا::7ل(لا ة::"يل @يCو nافيلl6 اه64ر$و اهعم رOa ام
ا::Sو ة::م? ي::$ &::?و م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ما2ملا ي$ +جC
A::? HC4 Vو >ر::يt و رمع %ل1 HC4 V ي2"#Cl$ 9يدي نيب )Nاو
ا=? V1 ما2ملا نم hبd ملو ةلا#C 9U"ب3 و >&ع43 9يل1 ي2"#C
eر::ب م::7 >و4اC ا::م م::هل م::تي V M &::جC ا::Sو @p;يت::#ا$ Cد::;لا
د:,ا;لا ر$ا:#و >ا:ت$ ن:م >ات$ امب.ح Qتفلاب Mا<".لا م&#رم
لا&::ح3ا fا::بC Cا::بO ن::م Mلجر::لا A#Cاو +جC رKاو ي$ [ل=ب
د::N [::لa Mlب ربiلا Fاج Mا]مC يف$ متي V رم3ا ا=? M يSاربiي
ةيف2حلا mعب %ت$و ةيبرUلا ةه!لا نم Qتفلا %ل1 ا&لدعو 92ع 5جC
Mا::Oو ةه!لا ["6 نم @SاO 9"لا يdC ركب يب Cا4 M3 [لa eا&!ب
د::N ل&Nl::$ P[::لa ي::$ ر::p2لا +ج&$ >ريpS Qتفي$ s&تفم fاب 9ل
9::"لا ي::dC ر::كب ا::با M Fا::م"علا CرNو ة;با.لا Eي4اح3ا ي$ @ب7
ي::$ 9ل Maا امS1و 9باب د.ب رم Aب fابلا Qت$ ي$ 9ل MaBي مل 92ع
Qت$ MDا e&!ي ل$ HCاiبلا Eيدح ي$ '4ارملا ي?و 'ريU, ةK&K
vار<ت::#Vا %::2عملا M1 ل&::;ي M د::ح3 W::يلو ا::ع<N ريب::O fا::ب
%"::, kCا::/لا ن::م •2لا M3 eا&!لا ي$ ةK&iلاو fابلا H&ت.ي$
9تK&::K %::;باو 9با::ب د::.ب رم Eيح ةNرفتلا %"ع م"#و 9ي"ع 9"لا
&::ل ل&Nl::$ MDا ةK&iلا Qت$ eا&ج امو vاحللاو ةي&.تلا نم 52مب
امO ةK&iلا ["تب Rديع اه64اع1و اهمد? \ف6او ركب يب Cا4 @ي;ب
اCد::N ةK&iلا ["6 A(م 4اعي M [لa 5م +!ي MاOو ةيرم لب @SاO
ر::KZ 5::d&م ي::$ ا::ه"عج Vو ةع#&تلاب اهي$ '4ايGلا e&!6 ل$ لحمو
9::ي$ )::Nا&لا kCا::/لا ن::م Ma3ا 4Cو ام %"ع اCاصتNا h8احلا نم
A::?و Mا::م(ع ن::مe د!.ملا ي$ @"K4و @مد? ركب يب Cا4 نكل
ر::pS 9::ي$ [::لa ر::يpS ة::K&K ا::ه2م Q::تفي Cا4 اه8اeTب %2بي M e&!ي
ي::ب3 @Sا:O ة::صيصK [:"6 ن:ل fرN3ا &?و 52ملا Aمتحي$ )N&6و
Cورملا \ح M ام?دح نيرم3 eا&!لا Aمتحيو >Cا4 0دعت6 ل$ ركب
د!::.ملا %::ل1 ر::كب ي::ب Cا4 FاeT::ب يت::لا ة::ع;بلا >=::? نم @ب7 دN
9ب [.متي M ا$&K 9يدب V يSا(لاو رمت.ي$ ركب يب Cا4 ة<#ا&ب
MDا C=::عتي ني-ر::/ب e&::!ي ا::مST$ لا::متحVا %::"عو M&ع::#&تملا
35
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Mو 9::2م 5#و V ةK&iلا ["6 Cد;ب Qتفي H=لا M&كي M ام?4&جو
Y&::N&لا ن::كمي V Mار::م3او ر::KZ A::حم ي::$ V اهتم# %"ع M&كي
\::;حتي م::ل اa1و ا::ه"حمو ة::K&iلا [::"6 Cاد;مب Aه!"ل MDا امهي"ع
نم 52ملاب 5<;لا [لa نم •i"ت$ yور/ملا 52تما yر/لا 4&جو
ن::ع fا::!ي ني-ر::/لا 4&جو \;حتبو ا]ي [يباب/لا نمو ةK&iلا
ا::م ا=::? ر7ا::ع 9ي"ع ر(ع M1 >دب ملو 9يل1 RGمC H=لا يSا(لا رم3ا
P[لa ي$ Hد2ع
ن::با ا?ا::.O ن::م لوl$ ةفير/لا 'ر!حلا '&.O امو L|ةم6اK}
Fي::]ت.ملا ة::في"iلا Malت#ا M دعب رصم ["م ريeو Fا!يهلا يب
Fي::]ت.ملا ة::في"iلا A::#C نيت2::# د::عب م7 mيب اجابي4 ا?ا.ك$
'&::.O ي::لو ا::مل ر::,ا2لا ةفي"iلا A#C م7 اي!.ف2ب اجابي4 '&.O
@":#C R4ا::عو ة:في"iلا م @:!ح ا:مل م::7 4&::#3ا sابيد::لا ن::م
5ب::# A::O ر::صم ة::هج نم '&.كلا A#ر6 RCا, م7 [ل=O '&.O
Pي.هفN3ا [لa رOa P4&#3ا Jابيدلا نم ني2#
ةيب2يGلا ةلل.لا ي$ ةيبSCGلا ةجا!علا
4Vو3ا ن::م veC 9::2ع 9::"لا يdC +لا- يب نب ي"ع ^ ةلl.م
YلK %::"ع 'ر::/ع يSام7 xاSلا نمو ادلو نير/عو ادح C&O=لا
ي$ دع# نبا لاN ة.مK C&O=لا >دلو نم ا&ب;ع ني=لاو [لa ي$
ني:.حلاو ن:.حلا ة:.مiل ي:"ع د:لو ن:م A:.2لا MاO Rا;ب<لا
Pةيب"Uتلا نب رمعو ةيبلكلا نبا jابعلاو ةيف2حلا نب دمحمو
4Vو3ا ن::م @::NeC ا::ه2ع 9::"لا ي::dC Fار?Gلا ةم-ا$ ^ ةلl.م
ن::.حم امl$ +2يeو م&("O مو ن.حمو ني.حلاو ن.حلا ة.مK
م ا::مو +ي<لا ري(كلا اب;عl$ ني.حلاو ن.حلا امو ا<;# JCد$
اد::يe 9::ل Rد::لوو 92ع 9"لا يdC fا<iلا نب رمع اهجوGت$ م&("O
+لا::- ي::ب ن::ب ر::فعج ن::ب M&::ع ا::همع ن::با >دعب اهجوG6و ةيNCو
ا::هجوG6 م::7 ا::هعم Rا::م$ دمحم >&K >دعب اهجوG6 م7 اهعم Rام$
ن::م د::ح3 د::"6 م::لو >د::2ع @6ا::م$ ر::فعج ن::ب 9"لا دبع >&K >دعب
ر::فعج ن::ب 9::"لا د::بع ا::همع ن::با ا::هجوGت$ +::2يe امو اXيI ة7ل(لا
Pم&("O مو ادمحمو ا#ابعو ربO3ا اS&عو اي"ع 9ل Rدل&$
ر::فعج ن::ب 9::"لا د::بع ن::م 'C&O=::ملا +::2يe 4Vو ^ ةلl::.م
L9جو 'ر/ع نم مهي"ع م"كتSو 'ر(كب Mو4&ج&م
9::تيب A::?و م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا لZ نم مهS Lا?دح
Jر::Kو n+::"<ملاو مIا? ي2ب نم M&2مBملا م? 9لZ M3 kامجلاب
36
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::"لا %", 9"لا ل&#C ماN لاN مNC نب ديe نع ي8ا.2لاو م".م
A::ي;$ ا::7ل7 يت::يب A::? ي::$ 9::"لا مOرOa لا;$ ابي<K م"#و 9ي"ع
>د::عب ةNدصلا مرح نم 9تيب A? لاN 9تيب A? نمو مNC نب ديGل
Pjابع لZو رفعج لZو Aي;ع لZو ي"ع لZ لاN م? نمو AبN
ن::م •::K %::2عملا ا=?و nkامجلاب >4Vوو 9تيCa نم مهS LيSا(لا
M&ب.2ي V Mا.Sلا Rا2ب 4Vو L+ي=هتلا ي$ H&Uبلا لاN 9"بN H=لا
Mل$ 4Vو 4Vو3 %,و &ل %تح 9تيCa ي$ ني4ودعم ا&SاO M1و 9يل1
P@2بلا دلو 9ي$ AKدي
م::هS ي::$ ني::.حلاو ن.حلا 4Vو M&OCا/ي A? مهS LEلا(لا
%2عملا ا=?و V fا&!لاو م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %ل1 M&ب.2ي
ادلو %م.ي نم نيب Fاه;فلا vر$ دNو P9"بN H=لا 9ج&لا نم •K
%::"ع @::فNو لا::N &::ل ا&لا::N ا=::هلو 9::يل1 +::.2ي ن::م نيبو Aجر"ل
ن::م ي::ل1 +::.2ي نم %"ع @فNو لاN &لو @2بلا دلو AK4 H4Vو
%"::, 9::ص8اصK نم Fاه;فلا رOa دNو n@2بلا دلو AKدي مل H4Vو
[::لa A::(م اورO=::ي م::لو 96ا2ب 4Vو 9يل1 +.2ي 9S م"#و 9ي"ع 9"لا
4Vوl::$ h::;$ ا::ي"علا ة::;ب<"ل ةي::,&صiلا$ 96ا::2ب Rا::2ب 4Vو ي::$
امهيل1 M&ب.2ي ني.حلاو ن.حلا 4Vو 9يل1 M&ب.2ي ةعبC3ا ةم-ا$
ر:مع م:هيب %:ل1 M&ب:.2ي م&:("O مو +:2يe 4Vوو 9::يل1 M&ب.2ي$
م::هS3 م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, اهيب %ل1 Vو م3ا %ل1 V 9"لا دبعو
kر::/لا 'د::عاN %"ع مهي$ رم3ا 0ر!$ 9ت2ب 4Vو V 9ت2ب @2ب 4Vو
ة:م-ا$ 4Vو Jر::K امS1و n9م V +.2لا ي$ >ابا 5بتي دل&لا M ي$
ة:يCa %:"ع C&:ص;م &:?و اهب Eيدحلا 4Cو يتلا ةي,&صi"ل ا?دحو
Lلا::N ربا::ج ن::ع `Cدت::.ملا ي$ مOاحلا JرK nني.حلاو ن.حلا
ي::2با V1 ةبصع م ي2ب Aكل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
ن::ع >د2::.م ي::$ %::"عي &::ب Jر::Kو Pامهتبصعو امهيلو اS ةم-ا$
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N @لاN اه2ع 9"لا يdC ةم-ا$
امهتب::صعو ا::مهيلو ا::S ة::م-ا$ ي::2با V1 ةب::صع م يبS Aكل م"#و
ن::.حلاب +يصعتلاو fا.تSVا •K )يO Eيدحلا oفل %ل1 رpSا$
Pمه8ا::بZ %ل1 M&ب.2ي امS1 امهيتK 4Vو M3 امهيتK Mو4 ني.حلاو
M&::كي V ةفير::/لا ن::با M %::"ع )::"iلاو )"::.لا 0ر::ج ا=::هلو
ن"ف::# M1و 96ا::2ب 4Vو ي::$ ة::ماع ةي::,&صiلا @Sا::O &لو PافيرI
>&::ب نكي مل M1و ةNدصلا 9ي"ع مرح6 افيرI ةفيرI AO نبا Mاكل
ي2بV [ل=ب م"#و 9ي"ع 9"لا %", مكح ا=هلو م&"عم &? امO [ل=O
37
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%", 9"لا ل&#C @2ب +2يe اهتK M3 96ا2ب نم ا?ريt Mو4 ةم-ا$
ي$ ني.حلاو ن.حلاO M&كي %تح ارOa +;ع6 مل م"#و 9ي"ع 9"لا
م::"$ 5يبرلا نب ي,اعلا يب @2ب ةمام ي?و ات2ب @ب;ع امS1و [لa
9::2مe ي::$ ا?4&جو 5م مكحلا ا=هب م"#و 9ي"ع 9"لا %", اهل مكحي
ي::? ا::مو 9::ت2ب @::2ب ا::هS3 ا::هيل1 M&ب::.2ي V ا::?4Vو M %"ع لد$
Mا::O &::لو P9يل1 M&ب.2ي 96ا2ب 4Vو M %"ع Fا2ب 9يل1 +.26 @Sاك$
9مكح Mاكل رOa دلو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C ة2با +2يGل
9::ي"ع 9"لا %", 9يل1 M&ب.2ي >دلو M ي$ ني.حلاو ن.حلا مكح
ن::م ة::عامج hبK دNو Pةلl.ملا >=? ي$ ل&;لا ريرح6 ا=? م"#و
Pم"عب 9ي$ ا&م"كتي ملو [لa ي$ رصعلا A?
م:#ا M1 fا&::!لاو Yار:I م:هي"ع \::"<ي A? مهS L5بارلا 9ج&لا
A::? ن::م MاO نم AO %"ع لو3ا Cدصلا ي$ \"<ي MاO )ير/لا
ن::ب د::محم ة::يCa ن::م اي&"ع م اي2ي.ح م اي2.ح MاO Fا&# @يبلا
ا::ي"ي;ع م ا::يرفعج م +لا- يب نب ي"ع 4Vو نم >ريtو ةيف2حلا
مجارت::لا ي::$ اS&ح/م يب?=لا o$احلا cيCا6 د!6 ا=هلو اي#ابع م
)ير::/لا ي::"ي;علا )ير::/لا ي::#ابعلا )ير::/لا ل&::;ي [ل=::ب
ر::صمب M&يم-ا::فلا Fا::ف"iلا ي::لو ام"$ يب2يGلا )ير/لا Hرفع!لا
رمت::#ا$ h::;$ ني.حلاو ن.حلا ةيCa %"ع )ير/لا م#ا اورصN
Lfا::;ل3ا fا::تO ي::$ ر!ح نبا o$احلا لاNو PMDا %ل1 رصمب [لa
P%::هتSا H&"ع Aكل +;ل رصمبو ي#ابع Aكل +;ل 4ادUبب )ير/لا
H&::"ع A::O %::"ع 9::Nل-1 &?و %لو ميد;لا Q"<صملا M [I Vو
9::يل1 Cا::I ا::مOو يب?=::لا 9ع2::, ا::مO ي::#ابعو ي"ي;عو Hرفعجو
ة::"با2حلا ن::م Fار::فلا نب %"عي &ب يdا;لاو ا2باح, نم H4Cواملا
~ ةيفل3ا ي$ [لام نبا ل&N >&حSو ةيSا<".لا ماكح3ا ي$ ام?لO
+2يe ةيCa %"ع \"<ي 9S ي$ +يC ل$ ~ا$ر/لا ني"مكت.ملا 9لZو
ن::م ري(::O ي::$ 9iيCا::6 ي$ يب?=لا \"- مOو YارIا نيC&O=ملا
A? Q"<صم %"ع \"<ي لا;ي دNو يب2يGلا )ير/لا 9ل&N مجارتلا
AKد::ي$ ةيC=لاب _اKو @يبلا A? 5يم!ل ماع kا&S Yر/لا رصم
ن::.حلا ة::يC=ب •تiم &?و ةب.2لا YرI 92م •Kو ةيب2يGلا 9ي$
Pني.حلاو
ي::2ب M3 kا::مجلاب ةNدصلا مهي"ع مرح6 مهS LWماiلا 9ج&لا
PلDا نم رفعج
Pkامجلاب %بر;لا Hوa مه# M&;حت.ي مهS Lj4ا.لا
38
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
M3 kا::مجلاب q::بحلا ةOرب )Nو نم M&;حت.ي مهS L5با.لا
A:ب ة:,اK ني:.حلاو ن:.حلا 4Vو %:"ع ):N&6 مل qبحلا ةOرب
ن:.حلا 4Vو م::?و Yار:I3ا %:"ع لو3ا ):ص2لا نيف::صS @فNو
ي::ب ن::ب ي"ع ةيCa م?و نييبلا<لا %"ع يSا(لا )ص2لاو ني.حلاو
+لا::- ي::ب ن::ب رفعج ةيCaو 96&Kاو ةيف2حلا نب دمحم نم +لا-
%"ع 9ج&لا ا=? %"ع )N&لا ا=? @ب7و +لا- يب نب Aي;ع ةيCaو
5::يبC ر::/ع يSا::7 ي$ Hوا!2.لا )#&ي نيدلا Cدب 'ا];لا يdاN
G::ع مل#لا cيI %"ع 96&ب7 Aص6ا م7 ة8امت#و نيعبC ة2# رKDا
ة2::.لا ن::م ر::KDا 5::يبC Hر::/ع 5::#ا6 مل::.لا د::بع ن::ب نيد::لا
ن::ب نيد::لا Cد::ب 'ا::];لا ي::dاN %::"ع 96&::ب7 A::ص6ا م::7 'C&O=ملا
PAمlتملا wا;ي1 9باتO ي$ J&تملا نبا [لa رOa ^ةعامج
>=::? M fا&::!لاو PFار::]iلا ة::ملعلا M&::.ب"ي A::? Lنما::(لا
ي::$ @Sا::O Vو ة2::.لا ي::$ Vو kر::/لا ي::$ A, اهل Wيل ةملعلا
رمl::ب ة8امعب#و نيعب#و xل7 ة2# ي$ @7دح امS1و ميد;لا نمGلا
ن::م ة::عامج [:لa ي::$ لا::Nو ني::.ح ن::ب Mابع::I YرI3ا ["ملا
ربا::ج ن::ب 9:"لا د:بع ي:ب ل&::N [:لa ن:م >رOa ل&<ي ام Fارع/لا
ريصبلاو %مع3اب C&ه/ملا ةيفل3ا sرI +حا, %مع3ا ي.لدS3ا
ره/ي مل نم MlI ةملعلا M1 u ةملع ل&#رلا Fا2ب3 ا&"عج
eار<لا نع )ير/لا %2Uي u مه?&جو مي#و ي$ '&ب2لا C&S
ر]K3ا
Lي;/مدلا مي?ارب1 نب دمحم نيدلا WمI +ي43ا لاNو
YارI3ا %"ع ملعlب ر]K u jد2# نم @6 Mا!ي6 Yار-
Yار-3ا نم مه$رعيل ا$رI u اهب مهصصK Mا<".لا YرI3او
ة::عدب ة::ملعلا >=::? Wيل ل&;ي M AX# اa1 [لa ي$ 9ي;فلا oحو
ن::م ا::هب رمBي Vو >ريtو )يرI نم ا?4اC نم اه2م 52مي V ةحابم
MاO نم ا28اO jا2لا نم دح3 اه2م 52ملاو >ريtو )يرI نم اهOر6
W::يلو ة::تبا(لا مهبا::.Slب M&-&ب::]م jا2لا M3 ايعرI ارم Wيل
ي::$ ا::م %::صN ا::ع2مو ة::حاب1 5بتي$ kرI 9ب 4Cو امم ةملعلا Wبل
M G8ا::!لا ن::م$ م::?ريt ن::ع FVB::هل ا::هب G::ييمتلا xدح 9S fابلا
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا %ل1 نيب.ت2ملا Fا2ب3ا _&صiب [لa •iي
A::O ي$ ممعي M G8ا!لا نمو nني.حلاو ن.حلا ةيCa م?و م"#و
A::O ي::$ ممعي M G8ا!لا نمو ةيب2يGلاO 9يل1 ا&ب.ت2ي مل M1و 9تيCa
Pاعر::I G8ا::ج A::O ة::ي"ي;علاو ةيرفع!لاو ةي&"علا يNابO @يبلا A?
39
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
[::6ا2بو [::جاوe3 AN يب2لا اهي اي} %لاع6 9ل&;ب اهي$ WSlت.ي دNو
ن::$رعي M %::S4 [::لa نهبيبلج نم مهي"ع نيSدي ني2مBملا Fا.Sو
م::"علا A? •يصi6 %"ع Fام"علا mعب اهب لدت#ا د;$ |نيaBي ل$
&::حSو Mا:."ي<لا 'Cا41و >ا:مO3ا A::ي&<6 ن:م 9:ب M&صتiي jاب"ب
Pم"ع 9"لاو ن.ح 9جو ا=?و nم"ع"ل اميرك6 ا&"!ي$ ا&$رعيل [لa
PYارI3ا %"ع ةي,&لا ي$ M&"Kدي A? L5#اتلا
fا&::!لاو gYار::I3ا %::"ع )N&لا ي$ M&"Kدي A? LرIاعلاو
و مهل&::K4 ي::]ت;ي •::S )::Nا&لاو ي,&ملا ملO ي$ دجو M1 9S
'د::عا;$ ا=::? Vو ا=? %"ع لدي ام 9ي$ دج&ي مل M1و 5ب6ا مهجورK
ر::صم Yر::عو د::"بلا Yر::ع %"ع لG26 YاNو3او ايا,&لا M 9;فلا
A::كل +::;ل )ير::/لا M MDا %::ل1 نييم-ا::فلا Fا::ف"iلا د::هع ن::م
Yر::علا ا=::? %::]ت;م %::"ع M&"Kد::ي ل$ ة::,اK ي2ي::.حو %2.ح
%::"ع •S اهفNاو M3 qبحلا ةOرب )Nو ي$ مهل&K4 @مدN امS1و
%:"ع اهف:صSو Yار:I3ا %:"ع اهف:صS )Nو Eيح [لa %"ع 9فNو
Pنيبلا<لا
ةيب2يGلا ةلل.لا ي$ ةيبSCGلا ةجا!علا رKZ
Lميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
يب::2لا ن::ع HC&ف::صلا نمحرلا دبعل Wلا!ملا ة?GS fاتO نم
9::ب vد::صتي لا::م >د::2ع ن::كي م::ل ن::م لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %",
P0Cاص2لاو 4&هيلا نع"ي"$
Cاe1 5يب::ي 9::2ع 9::"لا ي::dC +لا::- يب نب ي"ع JرK |ةياكح}
>Zر::$ م::?اC4 ةت::.ب 9عا::ب$ 9::2م(ب ا&"Ol::يل ا::ه2ع 9"لا يdC ةم-ا$
ة::NاS 9::عمو ي::بارع 'C&, ي$ Aيربج >Fا!$ ا?اي1 >ا<عl$ A8ا#
%::ل1 لاN اه2م7 يعم ام لا;$ ةNا2لا >=? رتIا ن.حلا اب اي لا;$
5يب::6 لا::;$ 9;ير- ي$ Aي8اكيم 9ل bرع م7 ة8امب ا?ارتIا$ Aج
M&ت::# Q::برلا ن::م [::لو لاN ة8امب اهتيرتIاو معS لاN ةNا2لا >=?
5::$4ا لا::N م::عS لا::N ة::Nا2لا 9تعب لاN Aيربج 9ل bرع$ 9ل اهعاب$
ن::ي ن::م ة::م-ا$ 9::ل @لا;$ نيت.ب 5جCو ة8ام 9ل 5$د$ ي2ي4 ي

ل1
%::ل1 Fا::ج م::7 نيت::# يSا::<عl$ ةت.ب 9"لا 5م Rرجا6 لاN ا=? [ل
A::يربج 58ا::بلا لا::;$ [ل=::ب >رب::Kاو م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا
Pةماي;لا م&ي اهبOر6 ةم-افل ةNا2لاو Aي8اكيم Hرت/ملاو
40
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::dC ي"ع kC4 92ع 9"لا يdC Mافع نب Mام(ع 0C |ةياكح}
لا::;$ ة::م-ا$ %::"ع 9::#رع ة::"يل م::?C4 ة8ا::معبClب kا::بي 92ع 9"لا
5$د::$ اد::ب kا::بي V مل::#لا jCا$ kC4 ا=? 92ع 9"لا يdC Mام(ع
4Cو [ل=::ب >رب::iي V M 9::ي"ع م::.Nاو م::?C4 ة8ا::معبC %"ع ملUل
ي::$ W::يO 98ا::معبC >Cا4 ي::$ د::جو Mام(ع Qب, ام"$ 9عم kCدلا
fر::d ا=::? م::?C4 A::O %::"ع f&::تكم م::?C4 ة8ا::معبC W::يO AO
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا A::يربج ربKl::$ Mا::فع نب Mام(عل نمحرلا
9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا نعو PMام(ع اي [ل اXي2? لا;$ [ل=ب م"#و
ة::ماي;لا م&ي 9يل1 9"لا [حd +يرt 9جو ي$ م.ب6 نم لاN م"#و
م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع امه2ع 9"لا يdC jابع نبا نعو
9::ف"K ن::مو 9ما::م ن::عو 9لام::Iو 92يمي نع +يرUلا رpS اa1 لاN
رKZ Eيدح ي$و P9بSa نم مد;6 ام 9ل 9"لا رفt 9$رعي ادح ري م"$
Eيدح ي$و P'رpS )ل +يرUلا %ل1 م&ي AO رp2يل %لاع6 9"لا M
V1 9::$رعي نم %"ع 5;ي ل$ >رصبب 0ري$ bرمي +يرt نم ام رKZ
9::2ع ا::حمو ة2::.ح )::ل نيعب# 9ب Wف2تي WفS Aكب 9ل 9"لا +تO
ا&::مرO لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نعو PةXي# )ل نيعب#
م&::ي H4ا::2ي 9::Sو V ةماي;لا م&ي ةعافI 9"لا د2ع مهل MT$ FابرUلا
ن::م V 9::"لا %::ل1 M&;بت::.ي M&::م&;ي$ Fا::برUلا م::;يل V ة::ماي;لا
ي::$ ابيرt مرO نمو ي2بح د;$ مهبح نمو ي2مرO د;$ مهمرO
%::"ع ةبرt V V لاN 9S مل.لا 9ي"ع 92عو nة2!لا 9ل @بجو 9تبرt
9::ي"ع @::كب V1 9يOا&::ب 9::2ع fاt ةبرt ي$ نمBم Rام امو نمBم
ا&::مرOو %ما::تيلا ا&محCا لاN مل.لا 9ي"ع 92عو PbC3او Fام.لا
9::ي"ع لا::Nو Pا::بيرt ربكلا ي$و اميتي رUصلا ي$ @2O يST$ FابرUلا
ن::مو 9::"لا 0aZ د::;$ ي::SاaZ نمو يSاaZ د;$ >Cاج 0aZ نم مل.لا
9ي"ع 92عو P9"لا fCاح د;$ ي2بCاح نمو ي2بCاح د;$ >Cاج fCاح
qحا&::فلا ن::م A::ح ا::م qحا&فلا نم jا2لا ةلl.م لاN مل.لا
V م::ه"لا ل&::;ي ا::ي"ع م":#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا 5م#و Pا?ريt
ا&::<ع اa1 ني=::لا لا::N م::? ن::م لاN [;"K نم دح %ل1 ي2ج&ح6
ا&باع ا&ع2م اa1و ا&2م
\يد::, %::ل1 +?=$ ةجاح مل.لا 9ي"ع مي?ارب1 fا, |'د8ا$}
9::"لا %حوl::$ ا::م&مهم 5::جر$ 9::dر;ي م"$ اXيI 92م bر;ت.يل 9ل
@ي/i$ ايSد"ل [ت;م @$رع fC اي لا;$ [تي<ع3 ي2تلl# &ل 9يل1
ن::م ة::جاحلا @::.يل 9::يل1 9::"لا %حوl::$ ي::2ت;مت$ ا::?اي1 [لl# M
41
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Mامي"# %ل&6 امل Lbايرلا 'ر?e ي$ يف.2لا لاN ~ةياكح~ PايSدلا
RFا::ج ا::هST$ 'د::حاو ة"مS V1 9S&X2هي RاSا&يحلا 5يمج >Fاج ["ملا
M @::م"ع د::Nو 9X2? )::يO @لا::;$ [::لa ي$ Aم2لا اهب6اع$ 9يGع6
د::Nو 'ر::KDا 9::يل1 +::بحو ايSدلا 92ع 0وe ادبع +ح اa1 %لاع6 9"لا
PةX2هتلا ن::م %لو ةيGعتلاب &ه$ 9تبNاع HCدي V رمlب Mامي"# AUI
م::ل 9تبر::I M1 9::ل A::ي;$ ة2!لا نم fارI ماي3ا mعب ي$ >Fاجو
M 9::ي"ع اوCا::Il$ ا::ب8اt Mا::O 9ST::$ =::ف2;لا V1 >د::2ج Cوا/$ @م6
+::"كلا A::#Cا$ ا::هب!ي م::"$ =::ف2;لا )::"K jرفلا A#Cl$ 9بر/ي
MT::$ 9بر::/6 V لا::;$ fار::/لا ن::ع Mامي"# 9لl.$ 9باجl$ اهف"K
vاCl$ @Nد, لاN ايSدلا ن!# ي$ Fا;بلا نم ريK Gع ي$ R&ملا
+::"كلا @::ع- )::يO 9::ل لا::N م7 >rام fا<$ رحبلا ي$ fار/لا
V1 5::ي<ي V +::"كلاو >ريUبو اهبحاصب ودع6 اهS3 لا;$ jرفلا Mو4
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا M ةبحملا fاب ي$ مد;6و P9بحا,
9::"لا ر::<م )::يO A::يN MT::$ Pxل7 >=::? مOايS4 نم %ل1 +بح لاN
نع اd&ع 9"لا 9"عج AيN +?a نم ا4ارج مل.لا 9ي"ع f&ي %"ع
9::S3 ي::,اعلا ة::ب&;عو 58ا::<لا ة::ع"K 4ار!لا::$ 9::"O H=::لا 4ود::لا
ر::حبلا ي::$ 9ب&::Sa %::;"6 m::يرملا M [::لaو f&S=::لا ن::م v&"iم
ا4ار::ج م::7 ا4و4 Cا, sا.متلا Rام اaT$ sا.متلا اه2م 9"لا \"iي$
9::S R&::ملا fا::تO ن::م f43ا A::ص$ ي::$ مد;6و P%لاع6 9"لا MaTب
ايSد::لا Fا::مكحلا m::عب لا::Nو nمل::.لا 9::ي"ع م4Z ة2ي- نم v&"iم
Mاد::يمو نيب::tارلا v&::#و نيلا::<بلا نك::.مو Cور::Uلا xار::يم
9::"لا 9محC 9فلBم 4اe ني;تملا ة"بGمو ني2مBملا ن!#و ني;#افلا
نم اصعلا %"ع BO&تلا jابع نبا لاN ~'د8ا$~ Pنيملاع"ل ةعCGمو
9::ي"ع 9::2عو nا::هي"ع l::O&تي مل::.لا 9::ي"ع يب2لا MاOو FايبS3ا vلK
ي::$ Jر::K ن::مو Fا::يبS3ا ة2::#و نمB::ملا ةملع اصعلا لاN مل.لا
•::لو Cا::d 5ب::# A::O ن::م 9::"لا 92م رم e&ل نم اصع 9عمو رف#
9::عم Mا::Oو 9لG2مو 9"? %ل1 5جري %تح ةمح Rاa AO نمو _اع
Pاهع::]يو 5::جري %ت::ح 9ل MورفUت.ي Rاب;عملا نم M&عب#و ةعب#
ا::صعلا =Klي ملو ة2# نيعبC ƒ"ب نم لاN مل.لا 9ي"ع يب2لا نعو
م::OريK W::يل مل::.لا 9::ي"ع يب2لا لاNو P+!علاو ربكلا نم 9لدع
ن::م =K نم مOريK نكلو ايSد"ل 'رKDا Vو 'رKˆل ايSدلا `ر6 نم
مل:.لا 9:ي"ع يب:2لا 5:م @:جرK W:S لا:N ~ة:في<ل~ P>=هل >=?
9::ي"ع يب::2لا لا::;$ 'ر!I %"ع >Cا;2مب fر]ي %مع اري- ا2ير$
42
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ل&::;ي 9::S1 لا::N م::"ع 9ل&::#Cو 9::"لا @"N ل&;ي ام HCد6 مل.لا
@"بNl::$ @::عج د::Nو Hر::صب ي::2ع @::ب!ح د::Nو لد::علا @S مه"لا
لا::;$ 'ر!::/لا %::"ع >Cا::;2مب fر::d م::7 9ي$ ي$ @"Kد$ '4ارج
AO&6 نم ل&;ي 9S1 لاN V @"N ل&;ي ام HCد6 مل.لا 9ي"ع يب2لا
ن::م لا::N مل.لا 9ي"ع يب2لا نع 'رير? يب نعو P>افO 9"لا %"ع
ايSد::لا ي::$ 9::"لا ة::2عل 9::ي"ع Mا::O ا::هجوeو 'ر::ما ن::يب ةNر$ Aمع
ن::ع ~ة::pع&م~ Pميركلا 9هجو %ل1 رp2لا 9ي"ع 9"لا مرحو 'رKDاو
'ر:ما ا:مي لا:N م":#و 9:ي"ع 9"لا %", يب2لا نع ر#اي نب Cامع
ن::عو Pة::م3ا >=::? fا=::ع )::صS اهي"ع$ ‰ارفلا ي$ اهجوe @SاK
م&::N A::مع A::معي &?و Rام نم لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
ا::ك"م 9::يل1 9"لا A#ري م7 'دحاو ةعا# V1 >ربN ي$ Eب"ي مل y&ل
y&::ل م&::N 4لب ي::$ 9::حر<يو 9::ي"جرب 9::ف<iي$ Yا::<iلا 9ب::/ي
لا::N مل::.لا 9::ي"ع 9::2عو P9"لا ةمحC نم WيZ 92يبج %"ع +تكيو
ن::م %لاع6 9"لا ل&;ي$ jوrC مهل Wيل لاف-lب ةماي;لا م&ي %6Bي
اSrابZ M&ل&;ي$ مكم"{ نم ل&;ي$ M&م&"pملا نحS M&ل&;ي$ متS
9::"لا ل&::;ي$ Cا::ب43ا ي$ اS&;لl$ نيملاعلا نم MارO=لا M&6lي ا&SاO
ة::محC ن::م ني::.يZ مه?ابج %"ع ا&بتOاو Cا2لا %ل1 م?&N&# %لاع6
ار::يG2K >رب::N ي::$ ي-&::"لا c::.مي لا::N مل::.لا 9ي"ع 92عو P9"لا
لا::Nو P'ر::م نيعب::# م&ي AO >رب4 نم Jرi6و 9يرi2م ي$ AKد6و
ر::حبلا %::ل1 9::عم 9ج&::ت$ W::ي"ب1 نع اSربK @يرفعلا مل.لا 9ي"ع
9::"لا %::ل1 لا::مع3ا mUبl::ب ا::SربK لا::;$ Fا::ملا 9جو %"ع >دج&$
P[::6ربK ا::م 9::"لا يب::S ا::ي `ا::/مم V&لو yا&"لا لاN [يل1 اهبحو
%::/م ن::م لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع 'رير? يب نعو
نم 'رما )ل %لاع6 9"لا 9NeC امه2يب 5م!ي Vلح 'رما zيوG6 ي$
A::كب 9::ل Mا::Oو R&Nا::يو C4 ن::م ر::صN ي$ 'رما AO نيعلا C&حلا
ا::ه"يل ما::يN ة2::# '4ا::بع [::لa ي$ اهب م"ك6 ةم"O و ا?ا<K '&<K
Vد::ب ن::يعبC =::i6ا %لاع6 9"لا M He&!لا نبا رOaو Pا?CاهS ماي,و
ن::ع Pر::KZ 9ما::;م ما::N دحاو Rام ام"O [ل=O Fا.2لاو لاجرلا نم
لاد::بلا لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ن::ع [::لام نب WS
لجC 9Sا::كم 9"لا لدب AجC Rام ام"O 'رما M&عبCو لجC M&عبC
ن::با ن::ع ~'د8ا::$~ P'ر::ما ا::هSاكم 9::"لا لد::ب 'ر::ما @6ا::م ام"Oو
اهجوe fاي7 'رملا @".t اa1 لاN مل.لا 9ي"ع يب2لا نع 4&ع.م
A::O ا::هل رفUت::#او ةXي::# )ل اهل رفtو ة2.ح يفل اهل 9"لا +تO
43
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::/8اع @لا::Nو PةجC4 يفل اهل 5$Cو Wم/لا 9ي"ع @ع"- FيI
ي::$ ريب::كتلاو 9::"لا Aيب::# ي::$ ريب::كتلا لد::عي 'رملا لGUم رير,
ا::هجوe @.O 'رما اميو bC3او Rاوام.لا نم A;7 9"لا Aيب#
'4ا::تN &::ب لا::N Pة2::.ح )::ل 'د8ام 0د# Aكب اهل MاO اهلGt نم
9::"لا د::2ع MZر::;لا 'Fار::Nو 'ر::ملا لG::Uم رير::, 9::2ع 9:"لا يdC
>د::يب 9::"مح م::7 اXي::I 9لايعل 0رتIا نم مل.لا 9ي"ع لاNو PFا&#
sر::$ ن::م ر::KZ Eيدح ي$و Pة2# نيعب# +Sa 92ع 9"لا hح مهيل1
مر::ح 9::"لا ةي::/K ن::م %كب نمو 9"لا ةي/K نم %كب امSlك$ %(S
نيCاد::لا sل::,1 ي::$ نيC&2لا fاتO ي$ @يCو Cا2لا %"ع 9Sدب 9"لا
9::ي$ 9::"لا لG::2ي Rا2بلا 9ي$ H=لا @يبلا لاN مل.لا 9ي"ع يب2لا M
ة::ك8لملا 'Cايe 5<;26 Vو Fام.لا نم ةمحC 'ر/ع يت27ا م&ي AO
ن::عو Pة2::# '4ا::بع ة::"يلو م&ي AO امهي&ب3 M&بتكي @يبلا [لa نم
د::Iا ة::.يرهلا A::يربج ي2مع- لاN مل.لا 9ي"ع يب2لا M ةفي=ح
9::OC4 مل::.لا 9::ي"ع م4Z xر::ح ن::م لو PA::ي"لا ماي;ل Hره{ اهب
اريع::I ا::هعCe Cاص$ ي;ب ام يعCe Fا&حل لا;$ Cاه2لا رKZ +عتلا
ود::علا @عا::- ا::مل م4Z %::ل1 %لاع6 9"لا %حوl$ [لa نم @ب!عت$
م:عS لا:N مل:.لا 9:ي"ع يب2لا نعو ^ريع/لاب Qم;لا ا2لدب ري/ملا
+:]Uلا Š::ف<يو +:,&لا +?=::يو +:صعلا د:/ي +:يبGلا ماع<لا
Pم::فلا ة::ح8اC ي::2عي ة::هك2لا +ي<يو M&"لا يفصيو مU"بلاب +?=يو
Fا::.ف2"ل ام لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع 'رير? يب نعو
يب:2لا ن:عو PA:.علا A:(م m:يرم"ل Vو +-رلا A(م FافI Hد2ع
ن:م 9ST:$ ر:متلا نه:#افS ي:$ مOFا:.S ا&مع- لاN مل.لا 9ي"ع
9::ي"ع يب2لا نعو Pامي"ح ا?دلو JرK رمتلا اه#افS ي$ اهماع- MاO
رO=::لا Mا::بل %صح [ل=ب ي2عي Mاب"لا مOVابح ا&مع- لاN مل.لا
لا::N مل.لا ي"ع 92عو P+";لا يOa نكي رOa اه2<ب ي$ نكي MT$
ن::عو Pنيت::لا &?و V ما=!لا vورع 5<;ي 9ST$ W"بلا AOlب مكي"ع
ا::مو 4اB::فلا ن::ع &"!ي 9ST$ Aجرف.لا ا&"O لاN مل.لا 9ي"ع يب2لا
'&::N 96&::N ي$ ديGي$ ة2!لا Aجرف# نم 9مع-و V1 ايبS 9"لا Eعب
مل::.لا 9ي"ع يب2لا لl# لاN 9"لا دبع نب رباج نعو PلجC نيعبC
رKBي ي#ا2لا لاN 9.ي"ج نعو Mارك.لا لا;$ 9عي!d نع Wي"با
لا::;$ 9::.يS ن::عو vCا::.لا لا::;$ 9في::d نعو اهتNو نع 'لصلا
لا::;$ 92يع 'رN نعو رحا.لاو ن?اكلا لا;$ 9ل&#C نعو رعا/لا
'لصلا `Cا6 لاN 9بيبح نعو اN4ا, MاO M1و vل<لاب )"حي H=لا
44
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
m::عب ي::$ @::يCو Pر::معو ر::كب اب +# نم لاN jا2لا Gع نعو
)::يO ن::.حلا ا::ب اي +لا- يب نب ي"عل AجC لاN ة]$ارلا +تO
ل&::#C G::يه!تب @"Uت::Iا @::2O يS3 لا;$ ة$لiلاب ركب &ب [;ب#
ي::ب ةعيابم Rر]ح @S لاN م7 92$4و م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ر::]K eا::كع 9::عم ريبO cيI لاN Vو 9عياب نم لاN معS لاN ركب
%"::, 9::"لا ل&::#C يSربK Wي"ب1 `اa 92ع 9"لا يdC ي"ع لا;$
@::يC ~ة::في<ل~ PW::ي"ب1 ركب اب 5يابي نم لو M م"#و 9ي"ع 9"لا
ةك"مملا jورع م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M Q"ملا 4Cا&I ي$
'Cا::6و ة::;<2مب 'Cا::6و ة::مامعب 'Cا::6و Jا::تب 'Cا::6 %::"!6 jورعلاو
ي::"ع 9في#و Mام(ع 9ت;<2مو رمع 9تمامعو ركب &ب 9جات$ )ي.ب
ا::مل %لا::ع6 9::"لا M A::يربج يSرب::K لاN مل.لا 9ي"ع يب2لا نعو
ة2!لا نم ةحاف6 =KZ M يSرم >د.ج ي$ sورلا AK4و م4Z \"K
'ر::<;لا ن::م د::محم ا::ي 9"لا [;"i$ اه6رصع$ 9;"ح ي$ ا?رصعl$
Mا::م(ع ة::عبارلا ن::مو رمع ة(لا(لا نمو ركب اب ةيSا(لا نمو %لو3ا
FVB::? ن::م fC ا::ي م4Z لا::;$ +لا::- ي::ب نب ي"ع ة.ماiلا نمو
FVB?و [تيCa نم „ايI ة.مK FVB? %لاع6 لا;$ مهتمرO ني=لا
ة::مرحب fC ا::ي لا::N م4Z %::صع ام"$ ي;"K 5يمج نم Hد2ع مرO
9::"لا fا::ت$ %::"ع @::ب6 V1 مهت"::]$ ني=::لا ة.مiلا „ايI3ا [Xلو
+ي::/لا ن::م kG::ج ن::م لو لا::N مل::.لا 9::ي"ع يب2لا نعو P9ي"ع
>=::? ا::م fC ا::ي لا::;$ 9::dCاع ي$ >ZC نيح مل.لا 9ي"ع مي?ارب1
لابر::# ا=::? 9::يل1 %لاع6 9"لا %حوl$ ["ي"iب @?&I يتلا ة?&/لا
ي:;"K ن:م اد:ح 9ت:.بل ا:م ي:للجو ي6Gعو مل#لا C&Sو CاN&لا
م&::ي 9::2م @ييحت::#ا V1 ي::ل [يرI V Hدحو اS V1 9ل1 V M ده/ي
لا;$ Cا2لاب 9ب=ع و اSا&ي4 9ل ر/S و اSاGيم 9ل +صS M ةماي;لا
يب::2لا نعو nFا]يبلا ةمامUلا A(م 9#C Qب,l$ اCاNو يS4e fC اي
fا::]iب Mور::/بت.ي ة::ك8لملا MT::$ ا&ب::]تKا لا::N مل::.لا 9::ي"ع
9"لا Aيب# ي$ م?C4 ة;فS 92ع 9"لا يdC ةبي- &ب لاNو PنمBملا
نعو PYVZ ةعب.ب ةيح"لا fا]K ي$ م?C4 ة;فSو م?C4 ة8امعب#
+::]تiم &::?و >رب::N ي$ نمBملا AK4 اa1 لاN مل.لا 9ي"ع يب2لا
[::يبS Mو [::2ي4 ا::مو [::بC ن::م 9::ل لا::;$ ر::يكSو رك2م >ا6 Fا2حلاب
WS لاNو PMاميلا C&S 0ر6 ام نمBملاب \$Cا ريك2ل رك2م ل&;ي$
ة::يح"لاو jر::لا m:يب &:?و مل:.لا 9:ي"ع يب::2لا %"ع AجC AK4
P+]تKا$ لاN %"ب لاN ام".م @.ل لا;$
45
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9#C sر# نم مل.لا 9ي"ع يب2لا لاN +عO نبا لاN |'د8ا$}
يب2لا نعو n>رمع ي$ ديeو Fلبلا kا&S نم ي$&ع ة"يل AO 9تيحلو
PFا::ب&لا ن::م ي$&ع 9بجاح %"ع h/ملا رم نم لاN مل.لا 9ي"ع
9::S م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا نع 92ع 9"لا يdC ي"ع لاNو
%ت::ح 9::تيحل sر::# ن::مو ر::;فلا +?=::ي 9ST::$ h/ملاب مكي"ع لاN
لا::مجو لا::جرلا ن::يe ة::يح"لا M3 ي::.مي %تح اSام 9ل MاO Qبصي
Fا::م لب 9::تيحل sر# نم 92ع 9"لا يdC +?و لاN ~'د8ا$~ P9ج&لا
9::"لا >4اe د::ح3ا م&::ي اهحر::# ن::مو 9::م? •::;S Fا::مب و 9م? 4اe
FاعبC3ا و FاKC 9"لا >4اe Fا7ل(لا و 9تجاح %]N ني27Vا و ا-ا/S
>4اe ة::عم!لا و 96ا2::.ح ي::$ 9"لا 4اe Wيمiلا و ةمعS 9"لا >4اe
اهحر::# ن::مو Rارك2ملا نم 9ب"N 9"لا ره- @ب.لا و اCور# 9"لا
ن::عو n%لاع6 9"لا MaTب نيدلا 92ع +?a ادعاN و نيدلا 9بOC ام8اN
ماي::صلاو 'لصلا A? نم M&كيل Aجرلا M1 لاN مل.لا 9ي"ع يب2لا
9::ي"ع 9::2ع jابع نبا نعو P9";ع CدN %"ع V1 HG!ي ام$ 4اه!لاو
ةماع4 FيI Aكلو A;علا نمBملا ةلZو ةلZ FيI Aكل لاN مل.لا
A::كلو A::;علا 4ا::بعلا ةياtو ةياt م&N Aكلو A;علا نمBملا ةماع4و
نيدهت!ملا ةعا]بو ةعا]ب رجا6 Aكلو A;علا نيدباعلا %عاCو kاC
A::كلو A::;علا ني;يد::صلا R&::يب م::يNو م::يN @يب A? Aكلو A;علا
ةباح::صلا m::عب ن::ع @::يCو PA;علا 'رKDا 'Cامعو 'Cامع fارK
نم Eيدحلا %$و Pم&ي AO اSدح h/مي M مل.لا 9ي"ع اSاهS لاN
A::O نم ة/8اع @لاNو Pjابع نبا >اوC 9تيحل ةفK Fرملا '4اع#
M1 لا::N مل::.لا 9::ي"ع 92ع WS نعو P9ب"N vC jدعلاب ني<;يلا
A::O 04ا::2ي ["م اهباب %"ع ر$a [.م نم ‰رعلا @ح6 ة2يدم 9"ل
9::2ع W::S ن::عو ة::2!لا 9::"$ fر::لا Cاe د;$ املاع Cاe نم V م&ي
Cا::2لا ن::م 9::"لا Fا;تع %ل1 رp2ي M +ح نم لاN 9Sا مل.لا 9ي"ع
م::"عتم ن::م ا::م >ديب دمحم WفS H=لا ا&$ نيم"عتملا %ل1 رp2ي"$
%::2بيو ة2::# '4ابع مدN Aكب 9ل 9"لا +تO V1 ملاع fاب %ل1 )"تiي
bC3او bC3ا %::"ع %::/ميو ة::2!لا ي::$ ة::2يدم مد::N A::كب 9::ل
ة::عم!لا م&::ي م::"علا ي::$ bاK نم مل.لا 9ي"ع 92عو P9ل رفUت.6
ا:مSlOو Cا:2ي4 )لl:ب vد:ص6 ا:مSlOو ةبNC )ل نيعب# \تع امSlك$
لاNو P96رفUمو >&فعو 9"لا Mا&dC ي$ &?و ة!ح )ل نيعبC zح
>د::.ج 9::"لا مرح م"علا +"- ي$ >امدN Rربtا نم مل.لا 9ي"ع
اديه::I Rا::م 9::ب"- ي::$ Rا::م M1و >ا::ك"م 9::ل رفUت#او Cا2لا %"ع
46
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ر::صبلا د::م >ربN ي$ 9ل 5#&يو ة2!لا bايC نم ةdوC >ربN MاOو
>Cا::.ي نع اربN نيعبCو 92يمي نع اربN نيعبC 9Sاريج %"ع C&2يو
P9مام نيعبCو 9ف"K نم نيعبCو
ن::م ا::#ووا- ا::2ل @::جرK M1 دمحم اي Aهج &ب لاN |ةياكح}
'رi::صلا RCا::ص$ A::جو G::ع 9بC اعد$ [ب @2مZ HCا4 ي$ 'رi,
+::?a نم >Cد, jووا- نع @;/Sا م7 %"بحلا 'رملا نيS نX6
>ZC ام"$ ر?&ج نم >لجCو R&Nاي نم >احا2جو دجربe نم 9#Cو
يب::2لا M Q8ا::فلا ر::?Gلا ي::$ @يCو PMاميVا نع bرع Aهج &ب
ةOر::/م 'ر::ما 9::ب Rر::م$ 9باح::, ي::$ ا.لاج MاO مل.لا 9ي"ع
9::هجو ي::$ @::.بع 9::2م @::S4 ا::م"$ نيره::I Mو4 %ب::, ا::هعمو
ي::$ ي::.بع6 اه::.فS ة::ملا{ ا::ي لاNو اهيد7 `ر6و Aف<لا mفتSا$
ا::ي [:ي"ع مل:.لا لا::N م::7 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C 9جو
مر::O %::S `رب::K ن::م لا::;$ 9"لا %"ع \"iلا مرOو 9"لا ل&#C
ا::ي لا::N م::7 ملUلا vد::, Aيربج لا;$ [ل=ب لاN 9"لا %"ع \"iلا
Rام$ 9ل اعد$ ة2!لا ي$ [مادK نم ي2"ع!ي M 9"لا k4ا 9"لا يبS
9::ل1 V M دهI اS A-ابلا \?eو \حلا Fاج 9م @لا;$ لاحلا ي$
ل&::#C ا::ي [::2م %26ا$ ام %"ع >اف# او 9"لا ل&#C [Sو 9"لا V1
ة::ي"?ا!لا ي::$ 9يت::"ع$ ا::م [::2ع ملUلا مد? د;$ Hر/با لا;$ 9"لا
@6ا::م$ Fا&::هلا ي::$ ة::ك8لملا 5::م [-&2حو [2فO %ل1 رpS3 يS1و
Pم"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا امهي"ع %"ص$ لاحلا ي$ ا]ي
يب::2لا ملO 5م::.6 @::جرK 'ر::ما M Cا::ك$3ا bوC ي::$ |ةياكح}
5م::# @لا::N ن::ي %::ل1 لا::;$ fا::I ا?Zر$ م"#و 9ي"ع 9"لا %",
لا::N م:عS @لا:N 9يب:ح6 لا::N م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب2لا ملO
ا::هجوe Rرب::K م::7 @"عف$ [هجو رpS %تح [با;S يع$Cا 9;حب$
اه::.فS @;لl$ C&2تلا ي"K4 [ي"ع 9;حب لاN م7 اC&26 دNوl$ [ل=ب
5:جCا لا::;$ [ل=ب م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ربKو +?a م7 9ي$
9::"لا ا::ع4و nvر::علا اه""ج دNو ةملا# ا?Zر$ )/ك$ اه2ع )/Oاو
ربيK ي$ 92ع 9"لا يdC +لا- يب نب ي"ع %"ع Wم/لا 4ري M
'Fار::ب دمحم لZ ة$رعم مل.لا 9ي"ع لاNو n@برt ام دعب @ع"<$
د::محم لD ة::يV&لاو yار::صلا %"ع eا&ج دمحم لZ +حو Cا2لا نم
9::ي"ع 9::2ع ي::"ع ن::ع 5يد::بلا ل&::;لا ي::$ @يC Pfا=علا نم Mام
9::6اGt @::بتO 'اG::t ا?د::عب اGtو مل#لا ة!ح zح نم لاN مل.لا
4ا::ه!لا %::"ع MوCد::;ي V م&::N f&::"N Rر::.كSا$ ة::!ح ة8ا::معبClب
47
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة8ا::معبClب 96ل::, @::بتO V1 د::ح [::ي"ع %"::, ا::م 9يل1 9"لا %حوl$
ي::$ %لا::ع6 9::"لا \::"K ي::"ع لاNو Pة!ح ة8امعبClب 'اGt AO 'اGt
ن::م ن::يل Mا::مرلا نم رU,و sافتلا نم ربO ا?رم7 'ر!I ة2!لا
B::لB"لا نم اهSاصtو [.ملا نم +ي-و A.علا نم %"حو دبGلا
V1 ا::ه2م AOlي V دجربGلا نم اهNCوو +?=لا نم اهعو=جو +-رلا
ن::عو Pم"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, د::محم %::"ع 'لصلا نم ر(O نم
%::ل1 ر::p2لا vد::ح 9::S 9::2ع 9::"لا ي::dC +"<ملا دبع نب jابعلا
ا::مل لا::N ة::جاح ن::م A::? لا;$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ر::م;لا +-ا::i6 [::تيC ا::م&ي ن::يعبC ن::با @::Sو ة::مي"ح [::تع$C
يبSا::ج ي::$ yا::م;لا ي2,رN مع اي لاN اهمه$ مل ةU"ب [ب-اiيو
[::ع&م4 ن::م ر<N &لو [ب6 V رم;لا لا;$ يكب M R4Cl$ نمي3ا
\ف::ص$ Fارب::Uلا %::"ع Fار::]iلا 9::"لا +::"N bC3ا %::"ع 'ر::<N
ي::$ yا::م;لا ي2,رN م7 لاN معS لاN مع اي `ديe لا;$ jابعلا
9::"لا +يب::ح ا::ي [ب6 V رم;لا لا;$ يكب M @ممه$ ر.ي3ا يبSاج
Fار::]K ن::ع \::/26 م::ل bC3ا %"ع 'ر<N [ع&م4 نم 5Nو Mا$
لا::Nو jا::بعلا \ف::ص$ يتم %"ع ة;فI @ك.$ ةماي;لا م&ي %ل1
ي::.فS H=::لاو مع اي لا;$ ام&ي نيعبC نبا @Sو [لa م"ع6 @2O
ي::$ ا::Sو w&::فحملا s&::"لا %"ع م";لا رير, 5م# @2O د;ل >ديب
>د::يب ي::.فS H=::لاو لا::N معS لاN مع اي `ديel$ Fا/ح3ا ةم"{
نم مه2م ام ايبS )ل نير/عو اعبCو يبS )ل ة8ام 9"لا \"K د;ل
9Sا::$ %.يع V1 ة2# M&عبC &?و >دI ƒ"ب %تح يبS 9S م"ع يبS
[::يK نباو fاتكلا يSا6Z 9"لا دبع يS1 لاN 9م Y&ج نم لGS امل
%لا::ع6 9::"لا \::"K ن::ي27Vا ة::"يل Rدلو امل معS لاN مع اي `ديel$
V ا::م ة::ك8لملا ن::م ا::?‚مو 5ب::.لا Rاوام::.لا ي::$ لا::بج ةعب::#
A:عجو ة:ماي;لا م&:ي %لا 9S&#د;يو 9"لا M&حب.ي 9"لا V1 مهيصحي
z::عel$ 9يد::ي ن::يب >د::2ع Rر::Oa د::بعل مه::.يد;6و مهحيب.6 fا&7
مل::.لا 9::ي"ع 92عو PQ"ملا 4Cا&I ي$ >رOa %"ع 'لصلاب >Fا]ع
Cد::مو ر::!ح A::O 9::ل ده::I ا::هب ر::هجو 'ل::, %::"ع %"::, نم لاN
9::"لا Q::ت$ %::"ع %"::, نم لاN مل.لا 9ي"ع 92عو PWبايو +-Cو
'ل::صلا ن::م اور(::O لا::N مل.لا 9ي"ع 92عو Pةي$اعلا نم اباب 9ي"ع
%"::, يب::2لا لاN WS لاNو Pfركلا Jرف6و د;علا Aح6 اهST$ ي"ع
د::محم لZ %::"عو د::محم %"ع A, مه"لا لاN نم م"#و 9ي"ع 9"لا
M A::بN 9::ل رفt ام8اN MاO M1و م&;ي M AبN 9ل رفt ادعاN MاOو
48
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي

"ع Aصي ملو رمح3ا 4C&لا مI نم لاN مل.لا 9ي"ع 92عو دع;ي
%لا::ع6 9::"لا \::"K لا::N مل::.لا 9::ي"ع 92ع WS نعو PيSافج د;$
%ل1 رp2ي M 4اC نم$ 98ايبS3 احيC 9"عجو 98اهب نم رمح3ا 4C&لا
9::2عو Pر::مح3ا 4C&::لا %::ل1 ر::p2ي"$ Fا::يبS3ا ةح8اC م/يو 9"لا Fاهب
Pرمح3ا 4C&لا م/ي"$ يتح8اC م/ي M 4اC نم لاN مل.لا 9ي"ع
9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا %:"ع 'ل:صلا Cا:(O1 +حت.ي |ةفي<ل}
%"::, د::محم C&::S 9::ي$ k4و ار?&::ج MاO 9S3 eرلا AO د2ع م"#و
ي::"ع ن::عو Pابح Cا,و @تف6 92م C&2لا JرK ام"$ م"#و 9ي"ع 9"لا
9ي$ bC3ا 9تجرK FيI AO لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M
P9ي$ Fا4 V FافI 9Sا$ eC3ا V1 FافIو Fا4
9::محC Hد::لاو @عم::# %لا::ع6 9"لا 9محC 9فلBم لاN |ةفي<ل}
لا::;$ `Cابملا jدعلا ا=? نم AO لاع6 Fار;فلا mعبل ل&;ي 9"لا
A::يربج M Cا&::S3ا لeا::2م ي$ @يC Pم&/يملا eرلا نم يS&مع-
ايSد::لا نيب >ريK امل م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2"ل لاN مل.لا 9ي"ع
اه::dرع ة::2!لا ي::$ ةبN `ا<ع دN 9"لا M1 'رKDا CاتKا$ 'رKDاو
'ل::صلا ر(::O ن::م V1 اه"Kدي V ةماركلا sايC اهتفح دN ماع ة8ام("7
P[ي"ع
لا::N 9S مل.لا 9ي"ع يب2لا نع 9"لا دبع نب رباج لاN |'د8ا$}
لZو د::محم %::"ع A::, دمحم fC اي مه"لا لاN %.مو Qب, نم
+::ع6 9::"? &::? ا::م م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, اد::محم Gجاو دمحم
9::ي"ع 9::"لا %"::, د::محم 9يب::2ل \::بي م::لو sاب::, )ل اب6اO نيعب#
Pدمحم لZو دمحم 5م ر/حو 9يدلا&ل رفtو >ا4 V1 \ح م"#و
9::ي"ع يب::2لا ن::ع z::يرج ن::با نع ةكي"م يب نبا 0وC |'د8ا$}
اد:محم 9يم:.ي M 5مجl:$ ن::<ب وa 9:ل Mا:O ن:م لاN 9S مل.لا
ي::S1 9"لا ل&#C اي Aي"!لا دبع @2ب ة"ي"ج @لاNو Pاملt 9"لا 9NeC
اد::محم 9يم::.6 M [::ي"ع 9"ل ي"عجا لا;$ دلو يل qيعي V 'رما
مل:.لا 9:ي"ع 9::S f=علا 4C&ملا ي$ @يCو Pا?دلو ‰اع$ @"عف$
'ل::صلاب ة::ك8لملا @حب::, ايSد::لا ي::$ ي::"ع 'لصلاب Qب, نم لاN
ر::يم3ا م::"عي &::ل لاN مل.لا 9ي"ع 92عو Pلعلا Rاوام.لا ي$ 9ي"ع
9::"لا ر::Oa ي::$ ا::م رجا::تلا م::"عي &::لو 96Cام1 `رتل 9"لا رOa ي$ ام
bC3ا A::? %::"ع م.N 'دحاو ةحيب.6 fا&7 M &لو 96Cا!6 `رتل
ن::م لا::N 9::S W::S ن::عو PايSدلا Yاعd 'ر/ع دحاو AO fا,3
ن::م ة::2!لا ي::$ 'ر!::I )ل 9ل @#رt >دمحبو 9"لا Mاحب# لاN
49
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::م %::"حو د::بGلا ن::م ن::يل Cا::كب3ا Hد(O ا?رم7 H اهع"- +?a
9::S مل::.لا 9::ي"ع 9::2عو PMا::O امO 4اع اXيI اه2م =K ام"O ده/لا
Mا::2يع 9::ل ا::ك"م 9::"لا \::"K >د::محبو 9::"لا Mاحب::# لا::N ن::م لاN
%::ل1 ا::ه"8ا;ل رفUت.يو ةك8لملا 5م ري<ي Mا.لو MاتفIو Mاحا2جو
Pةماي;لا م&ي
%"::, يب2لا M 92ع 9"لا يdC fا<iلا نب رمع نع |'د8ا$}
نيحا::2جو ن::ي2يع اهل MT$ 9"ل دمحلا نم ر(O لاN م"#و 9ي"ع 9"لا
Pةماي;لا م&ي %ل1 اه"8ا;ل رفUت.6و امهب ري<6
5::<N ن::م لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا نع |ةpع&م}
PCا2لا ي$ 9#C 9"لا fرd 'Cد#
Rاوام::.لا A::بN اC&:S 9:"لا \::"K مل:.لا 9:ي"ع 9:2ع |'د8ا:$}
'C&::# 9::ب +تك$ اك.م C&2لا [لa نم \"K م7 ماع )لlب bC3او
@ع::]K V1 Fام::# ي$ رم6 م"$ sا2ج )ل ني.مK اهل \"Kو Wي
ي::$ Mا::O ا::ه;ح Yر::عو W::ي م::"ع6 ن::م$ اهل اود!#و اهSاك# اهل
لا::N مل::.لا 9ي"ع 92عو nاهبا&(ل H اهل \"K 9ل&Nو nاي"علا ةجCدلا
اهبحا::, م::ع6 لاN ةمعملا امو AيN ةمعملا 'اC&تلا ي$ %عد6 Wي
ي::$و P'ر::KDا Aيوا?و ايSدلا 0&"ب 92ع دباك6و 'رKDاو ايSدلا ريiب
A::]$ +::تOا م::";"ل لاNو رهS )ل نير/ع %لاع6 9"لا \"K ربiلا
لا::N مل::.لا 9::ي"ع يب::2لا نع ةOربلا fاتO ي$و Pدح 9"لا &? AN
>4&::ل&مو &::? MاO اOرب6و يل ابح ادمحم >ام.$ 4&ل&م 9ل دلو نم
يم#ا 9م#ا AجC مهي$ للح ماع- %"ع م&N دعN امو ة2!لا ي$
ة::/8اع ي::2جوe لاN مل.لا 9ي"ع 92عو PةOربلا مهي$ @فعا]6 V1
Mار::ي2لا fا&::ب @::;"tو ة::ك8لملا ا?د;ع دهIو Fام.لا ي$ يبC
QيC اهحيCو ريرحلا Wم اه.م احاب, نيعبC ة2!لا fا&ب @حت$و
9::ي"ع 9::"لا %"::, اد::محم M 5يما::!ملا m::عب ي::$ @يC P[.ملا
لا::N م::عS لا::N ة::/8اع 'Fار::ب م"ع6 @2O A? Aيربج اي لاN م"#و
V A::يربج ا::ي %لا::ع6 9::"لا لا::;$ [لa R4C لاN يSربi6 مل )يك$
9::"لا +::, ا::م مل::.لا 9ي"ع 92عو Pي2م Jرفلاو ي2م 'د/لا Aعف6
لا::N ة::في=ح ن::عو Pر::كب ي::ب Cد, ي$ 9تبب, V1 اXيI HCد, ي$
YرصSا ام"$ 'ادUلا 'ل, م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C %",
لا::N %::لو3ا ة::عOرلا ي::عم @;حل لاN [يبل لاN ركب &ب ني لاN
'Cا::ه<لا ي::$ Fي::I ي::ل j&::#&$ لو3ا )::صلا ي::$ [عم @2O
اaT::$ @فتلا$ ركب اب اي )6ا? يب )ته$ د!.ملا fاب %ل1 @جرi$
50
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Q::تفب ^ ده/لا نم +ي-و z"(لا نم mيب Fام 9ي$ +?a نم sد;ب
9::"لا V1 9::ل1 V 9::ي"ع f&::تكم Aيد::2م 9ي"عو ^ Qص$3ا %"ع ني/لا
Aيد::2ملا @ع::dو م::7 Rld&ت$ \يدصلا ركب &ب 9"لا ل&#C دمحم
م::"$ يت::بOC R=::K 'Fار::;لا نم @tر$ امل ركب اب اي لا;$ 9Sاكم
H=::لاو A::يربج `l::dو H=::لا M1و @Xج %ت::ح k&::Oرلا %::"ع Cد::N
PAي$ار#1 يتبOرب =K H=لاو Aي8اكيم [لد2م
[مد;ي M 9"لا @لl# ي"ع اي مل.لا 9ي"ع يب2لا لاN |ةفي<ل}
Pركب اب V1 %بl$
ا::ع4و ا::ماع- مل:.لا 9:ي"ع يب:2لا 52:, ة:في=ح لا::N |ةياكح}
اب مع-و مهم4اK م&;لا دي# لاNو ةم;ل ةم;ل مهمع-l$ 9باح,
لو 9::تمع- ا::مل لا::;$ [::لa ن::ع jا::بعلا 9لl::.$ م;ل xل7 ركب
9::ل لا::N ة::يSا(لا 9::تم;ل ام"$ \يتع اي [ل اXي2? Aيربج 9ل لاN ةم;ل
'G::علا fC 9::ل لا::N ة::(لا(لا 9::تم;ل ام"$ \ي$C اي [ل اXي2? Aي8اكيم
لو مل::.لا 9ي"ع يب2لا لاN +عO نب يب لاNو \يد, اي [ل اXي2?
ن::م لوو fا::<iلا ن::ب ر::مع ة::ماي;لا م&::ي \حلا 9ي"ع م".ي نم
9::ي"ع يب2لا MاOو Pfا<iلا نب رمع ة2!لا %ل1 \"<2ي$ >ديب =KBي
د::محلا [::ل fC ل&::;ي Fام.لا نم ي2عي 'ر<N Rر<N اa1 مل.لا
ن::ب ي::"عل مل.لا 9ي"ع يب2لا لاNو Pةمحرلا @لGSو hi.لا +?a
9::يل1 fر::;ت$ رب::لا kا&Slب مه;لاK %ل1 jا2لا fر;6 اa1 +لا- يب
ة::"يل ة::2!لا @::"K4 لا::N مل::.لا 9::ي"ع يب::2لا ن::عو PA;علا kا&Slب
@S نمل @";$ FاC&ح نع @;"فSا$ ة"جرف# @ي<عl$ يب 0ر#
M&عب::# 'ر!::I A::O 'ر!::I )ل نيعب# ره2لا ا=? %"ع M1 @لاN
ة::NCو A::O %::"ع ة::NCو )::ل M&عب::# ن::صt A::O %"ع نصt )ل
Pرمعو ركب يب يبحمل 9"لا نه;"K A(م FاC&ح
ن::ب ر::فعجو 'G::مح @يC لاN مل.لا 9ي"ع يب2لا نع |ةفي<ل}
د::جربGلاO \::بS 9::ي$ \ب- امهيدي نيب MاOو ما2ملا ي$ +لا- يب
@::";$ 9::2م لOl::$ ا::ب-C Cا::, م7 92م لOl$ اب2ع Cا, م7 92م لOl$
Vا::N ا::م م7 @"N 9"لا V1 9ل1 V VاN لامع3ا A]$ ام6دجو ام امهل
A:جC ر:مو Pر:معو ر:كب ي:ب +:ح Vا:N >ام م7 @"N [ي"ع 'لصلا
لا::;$ M&::2!م ا=::? 9::"لا ل&::#C ا::ي Aي;$ مل.لا 9ي"ع يب2لا %"ع
9::ي"ع 92عو Pfاصم ا&ل&N نكلو 9"لا ةيصعم %"ع مي;ملا M&2!ملا
ن::م ن::تS ا::حيC ا::2يC ام M&ل&;ي$ QيC Cا2لا %"ع +ه6 لاN مل.لا
51
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
يdC رمع MاOو رمعو ركب اب +.ي نم QيC >=? مهل لا;ي$ >=?
Pل&-3ا 9"لا QمCو Mاميلا G2O لاN ة$&كلا رOa اa1 92ع 9"لا
ا:ي لا:;$ H4&:هي 'ر:]حب مل:.لا 9ي"ع يب2لا W<ع |ةفي<ل}
ل&#C ادمحم M دهI لا;$ 9"لا [يدهي لا;$ 9"لا [محري دمحم
ة::حاف6 A::يربج ي2لوا2$ ة2!لا @"K4 مل.لا 9ي"ع يب2لا لاNو P9"لا
C&.2لا ةح2ج اه2يع م4ا;م MlO ةيdرم Fا2يع FاC&ح نع @;"فSا$
PMا::فع ن::ب Mا::م(ع ا::م"{ ل&ت;ملا ةفي"i"ل @لاN @S نمل @";$
ي::ب 0ر::# ا:مل مل:.لا 9:ي"ع يب::2لا ن::ع 9:"لا دبع نب رباج نعو
vر/ملا ي$ 9ي"جC 0دح1 C&S نم رير# %"ع Wلاج ["مب RCرم
@::";$ s&ل 9يدي نيبو 9ي2يع نيب اه"O ايSدلاو fرUملا ي$ 0رK3او
9::ي"ع @م"::.$ 9::ي"ع م"::.$ مد;6 Aي8اCGع لاN ا=? نم Aيربج اي
A::? @::"N ي::"ع [::مع ن::با A::ع$ ام دمح اي مل.لا [ي"عو لا;$
m::ب;ب ي::بC ي2"Oو دNو 9$رع V )يOو لاN اي"ع يمع نبا Yرع6
لا::N ا::]ي 9::2عو P[::مع ن::با sوCو [::حوC لK ا::م \8لiلا sاوC
\يدصلا @S +لا- يب نب ي"عل ل&;ي مل.لا 9ي"ع يب2لا @عم#
ي::"ع لا::Nو PA::-ابلاو \حلا نيب vرف6 H=لا vوCافلا @Sو ربO3ا
Hدعب ة2!لا fاب kر;ي نم لو [S1 ي"ع اي مل.لا 9ي"ع يب2لا لاN
Rا::م ن::م مل:.لا 9:ي"ع يل لاN ا]ي لاNو Pfا.ح ريUب اه"Kدت$
@::جرK W::S لاNو PMاميلاو نم3اب 9ل متK [6&م دعب [بح %"ع
ا::iي<ب 0رت::Iا$ v&::.لا %::ل1 +لا::- ي::ب ن::ب ي::"عو للب 5::م
4ر::ب Vلب رمl::$ 'ر:م ا?د::ج&$ 'د::حاو ر::.ك$ 9::لG2م %ل1 ا2;"<Sاو
ل&#C 9ي27دح ا(يدح مك7دح V لاN >4C ام"$ 9بحا, %ل1 cي<بلا
[::بح =::K 9::"لا M1 ن::.حلا ا::ب اي لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
م::ل ن::مو fا::-و f=ع [بح %ل1 fاج نم$ ر!/لاو ر/بلا %"ع
ي::$و Pي::2بحي V نمم cي<بلا ا=? ن{و رمو EبK [بح %ل1 +!ي
Jر::iي cي<ب اهل 4لب 9"لا bC ي$ L>ريtو 'ر?ا<لا f&";لا 0&"ح
Pام&ي نيعبC qيعي م2t YوCاK 'دحاو AO نم
E::"7 fا&::7 9"$ 9ب";ب اي"ع +ح نم مل.لا 9ي"ع 92ع |'د8ا$}
نموة::م3ا >=::? ي("7 fا&7 9"$ 9Sا.لو 9ب";ب 9بح نمو ةم3ا >=?
A::O ي;::/لا M1و V ة::م3ا >=? fا&7 9"$ >ديو 9Sا.لو 9ب";ب 9بح
jا:بع ن:با لا::Nو Pي6امم دعبو ي6ايح ي$ اي"ع mUب نم ي;/لا
A::Ol6 ا::مO f&S=::لا A::Olي +لا- يب نب ي"ع +ح 92ع 9"لا يdC
لاNو Pم2هج 9"لا \"K ام 9بح %"ع jا2لا 5متجا &لو +<حلا Cا2لا
52
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ةي::صعم اهعم ر]6 V ة2.ح +لا- يب نب ي"ع +ح Aبج نب aاعم
M 4اC ن::م مل.لا 9ي"ع 92عو Pة2.ح اهعم 5ف26 V ةيصعم 9]Uبو
Mد::ع Rا::2ج ي::$ 9::#رt H=::لا رمح3ا R&Nايلا +ي];لاب [.متي
9::2ع 9::"لا ي::dC fا::<iلا ن::ب ر::مع لا::Nو Pي"ع +حب [.متي"$
Rاوام::.لا @ع::dو &::ل لا::N 9::S مل::.لا 9::ي"ع يب::2لا %"ع دهI
Q::جرل ةفO ي$ ي"ع Mامي1 Meوو ةفO ي$ 5ب.لا M&dC3او 5ب.لا
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا د2ع ا2O jابع نبا لاNو Pي"ع Mامي1
9:"لا %":, يب2لا ا?=Kl$ ا?ا;لl$ Fار]K 'e&ل 9م$ ي$ ر8ا<ب اa1و
9::ل1 V رف::,3اب اهي"ع f&تكم Fار]K '4و4 اهي$ دج&$ م"#و 9ي"ع
9::"لا %"::, يب::2لا لا::Nو Pي::"عب 96ر::صS 9"لا ل&#C دمحم 9"لا V1
ر::Uلا د8ا::Nو ن::ي;تملا مام1و نيم".ملا دي# [S1 ي"عل م"#و 9ي"ع
د:محم ة:2!لا fاب %"ع f&تكم لاN مل.لا 9ي"ع 92عو Pني"!حملا
يفلl::ب Rاوام::.لا \"iي M AبN 9"لا ل&#C &K ي"ع 9"لا ل&#C
Pماع
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا M Q::6افلا ر::?Gلا ي::$ @::يC |'د8ا$}
9::"ل ر::N A::بج 9ST::$ ر::مح3ا \ي;علا::ب م::تi6 ي::"عل لا::N م"::#و
[::يبحملو ة::ماملاب H4Vو3و ةي::,&لاب [لو '&ب2لاب يلو ةيSادح&لاب
مل#لا fا]K 9ST$ Fا2حلاب مكي"ع لاN مل.لا 9ي"ع 92عو Pة2!لاب
مل.لا 9ي"ع 92عو P4ا&.لاو مOاي1و kادصلا +?=يو رصبلا %فصيو
9::"لا %::ل1 fا::ي(لا +::ح M1و Fا::]يب ة2!لا \"K %لاع6 9"لا M لاN
ي:S A:ي8اكيمو Aيربج %ل1 %لاع6 9"لا %حو يف.2لا لاNو Pmيبلا
ر7B::ي ا::مكيl$ ر::KDا ن::م ل&- امOدح رمع @"عجو امك2يب @يKZ
ا::مت2O ل$ امهيل1 9"لا %حوl$ 'ايحلا امه2م دحاو AO CاتKا$ 9بحا,
م":#و 9ي"ع 9"لا %", دمحم نيبو 92يب @يKZ +لا- يب نب ي"عO
ن:م >ا:pفحاو bC3ا %:ل1 ا::<ب?ا 9:.ف2ب ر7Bي 9Iار$ %"ع Rاب$
A::يربج لا::;$ 9::ي"جC د2ع Aيربجو 9#C د2ع Aي8اكيم Mاك$ >ودع
ن::.حلا لاNو Pةك8لملا [ب 9"لا ي?ابي +لا- يب نبا اي ["(م نم
نيحايC دي# لاNو ا4Cو 9يدي ات"كب م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ايح
%لا::ع6 9ل&N ي$ jابع نبا نع jووا- لاNو PjDا 0&# ة2!لا
د::"بلا ا=::?و Mام(ع ني2ي# C&-و رمع M&تيGلاو ركب &ب &? نيتلاو
Pاهباب ي"عو ة2يدم اS Eيدح ي$و P+لا- يب نب ي"ع نيم3ا
+::ح6 نم hعا دمحم اي لاNو sاف6 \ب<ب Aيربج لGS |'د8ا$}
م::.ب ا::هبSاج %::"ع ة::حاف6 =::Kو >دي AK4l$ اC&ت.م \ب<لا MاOو
53
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%::"عو \يد::صلا ر::كب يب3 9"لا نم ةيد? >=? ميحرلا نمحرلا 9"لا
%::"ع 0ر::K =::K م7 \يدSe &ه$ \يدصلا mUب نم رKDا +Sا!لا
ن::ب ر::معل fا::?&لا [::"ملا 9::"لا ن::م ة::يد? >=::? ة"م::.بلا ا::هبSاج
0ر::K =K م7 ر;# ي$ &ه$ رمع mUب نم رKDا %"عو fا<iلا
ن::ب Mام(عل Mا2ملا Mا2حلا 9"لا نم ةيد? >=? ة"م.بلا اهبSاج %"ع
=::K م::7 Pن::محرلا 9م::صi$ Mا::م(ع mUب نم رKDا %"عو Mافع
ن:ب ي:"عل +لا:Uلا 9:"لا ن:م ةيد? >=? ة"م.بلا اهبSاج %"ع 0رK
Pا::يلو 9::"ل ن::كي مل اي"ع mUب نم رKDا +Sا!لا %"عو +لا- يب
ا::مل >ر::يtو يف.2لا لاN Pم"#و 9ي"ع 9"لا %", دمحم 9"لا دمح$
ر::صN 0Cو Jار::عملا ة"يل ة2!لا م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا AK4
د::محم ا::ي لا::Nو ر::ص;لا ن::م 'ر!I نم ةحاف6 Aيربج =K ة!يدK
A:عف$ ة::!يدK ا:هب A::مح6 ا:ت2ب اه2م \"iي %لاع6 9"لا MT$ >=? AO
ا::م"$ ره::I ةعب::.ل ة::2!لا ة::ح8اC Rد::ج ا::هب ة::!يدK @"مح ام"$
اa1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا Mاك$ اهيل1 ةح8ارلا @";تSا اهتعdو
>=::? 0ر::6 ا::ي لا::N Rرب::O ا::م"$ ة::م-ا$ A::بN ة::2!لا %::ل1 vات::Iا
%لا:ع6 9:"لا M1 لا:Nو ما:ي3ا mعب ي$ Aيربج >Fا!$ نمل ةيC&حلا
ي::$ ا::ه2-&م ي$ ةم-ا$ د;ع MاO م&يلا [ل ل&;يو مل.لا [8ر;ي
ديه::/لا Aي8اكيمو Aيربجو Aي$ار#1 +-اiلا ة2!لا ي$ اهم رصN
ا::م2يب W::S لا::Nو P+لا::- ي::ب نب ي"ع JوGلاو 'Gعلا fC يل&لو
ي:ب ن:ب ي:"عل لا:N a1 د!:.ملا ي:$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
ده::Iو ة::م-ا$ [::جوe %لا::ع6 9::"لا M يSربiي Aيربج ا=? +لا-
M %ب&::- 'ر!::I %::ل1 %::حوو [::"م )::ل ن::يعبC اه!يوG6 %"ع
ن::يعلا C&::حلا Cد::تبا$ م::هي"ع Rر(::2$ R&Nا::يلاو Cدلا مهي"ع Hر(Sا
9Sو4ا::هتي م::ه$ A::"حلاو A::حلاو R&Nا::يلاو Cدلا vاب- ي$ ن<;ت"ي
9::"لا MT::$ ن::.حلا ا::ب ا::ي ر::/ب لاN ةياوC ي$و Pةماي;لا م&ي %ل1
h:ب? o:فلو PbC3ا ي$ [جوe M AبN Fام.لا ي$ [جوe %لاع6
9"(م ةك8لملا ي$ 9"بN C مل ي2ي6l6 M AبN Fام.لا نم ["م %"ع
ر::/ب د::محم ا::ي [::ي"ع مل::.لا لا::;$ %ت::I ةح2جو %تI >&ج&ب
ا::S د::محم ا::ي لاN `اa امو @";$ A.2لا 'Cاه-و Aم/لا kامتجاب
ي:ل Mal::ي M ي:بC @لl:# ‰ر::علا م8ا&:N 0د::حTب A::O&ملا ["ملا
ا::م$ [::ل [::بC ةمارO نع `ربiي Hر7 %"ع Aيربج ا=?و [6Cا/بب
م::7 9::"لا ل&::#C ا::ي [ي"ع مل.لا لاNو Aيربج لGS %تح 9ملO م6
ام @";$ C&2لاب Mاب&تكم Mار<# اهي$ Fا]يب 'ريرح >دي ي$ 5dو
54
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::م `Cا::تKا$ bC3ا %::ل1 5"-ا %لاع6 9"لا M1 لاN y&<iلا >=?
ا::K ا::ه2م [::ل Cا::تKا$ ا::يSا7 ا::هي"ع 5::"-ا م::7 9تلا#رب [(عبو 9;"K
ا=::? ن::م A::يربج ا::ي @::";$ ة::م-ا$ [::ت2با 9جوG$ ابحا,و اريeوو
ي::ب ن::ب ي"ع +.2لا ي$ [مع نباو نيدلا ي$ `&K لاN Aجرلا
M C&::حلا %::ل1و ي::$رKG6 M Mا::2!لا %::ل1 %::حو 9"لا M1و +لا-
9::"لا د::بع ن::ب ربا::ج لا::Nو Pمد::;6 ا:مO %ب&::- 'ر!I %ل1و ي2يG6
ي::كب6 ي::?و م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا %::"ع نمي م @"K4
9ت2ب Jوe دN CاصS3ا نم AجC %"ع @"K4 @لا;$ [لa نع اهلl.$
ا::هي"ع ر(::26 ملو ةم-ا$ [!يوG6 RرO=ت$ رك.لاو e&"لا اهي"ع ر(Sو
9::"لا M1 ةلا::#رلاب ي2::صiت#او ة::ماركلاب ي2(عب H=لاو لا;$ اXيI
‰رعلا::ب ا&Nد::حي M ن::يبر;ملا ةك8لملا رم ةم-ا$ اي"ع Jوe امل
C&::حلاو YرKG6 M Mا2!لا رمو Aي$ار#1و Aي8اكيمو Aيربج مهي$
M C&::ي<لا ر::م م::7 @::صNر$ •Nر6 M ا?رم م7 نيG6 M نيعلا
5م +-رلا BلB"لا مهي"ع ر(26 M %ب&- 'ر!I رم م7 @2U$ ي2U6
ةياورلا ي$و Pرمح3ا R&Nايلا 5م ر]K3ا دجربGلا 5م mيب3ا Cدلا
%لا::ع6 9::"لا %::حوو Jارعملا ة"يل %هت2ملا 'Cد2# د2ع JاوGلا MاO
f=::O ا=? Mاجرملاو ر?&!لاو Cدلا Rر(2$ [ي"ع ام Hر(Sا M اهيل1
د::I ا::م 9ع::dاو 9::"لا A::6اN Mا<"::# ن::م 9ب 9"لا لGS ام 0رتفم
د::محمب ة2.لا 'امح نم ا2"عج H=لا 9"ل دمحلاو Mاري2لا ي$ 9با=ع
P9لZو
Rا2::.حو مل::#لا Fا::م"ع ا26ا4ا::#و ا::2يلا&م ن::م لوB::.ملاو
نيم"::.ملا %"ع bا$و م?4&ج&ب %لاع6 9"لا Aمج ماي3او يلاي"لا
ة::#اركلا >=::? ي$ ر<# امي$ رp2لا Mاعم1 م?4&جو مه6اOرب نم
+::iت2مو Wلا::!ملا ة::?GS %م::.يو fا::تO ي$ Mودي M e&!ي A?
مي;::.لاو Qيح::صلا ن::يب G::يم6 9::ل ة::$رعم V نم 9لوادتيو W8اف2لا
اaا::مو ربا2ملاو ي#اركلا %"ع 92م A;2يو ر;يو 9بتكت.ي و 9بتكيو
ر::ي;فلا ة2::.لا م4اK 9ب"- M دعب 9عمجو Yدهت#ا نم %"ع +!ي
5::جC ا::مO 9::2ع @::عجC ل8اN 9NCا$و >اهSو 9حصSو يجا2لا مي?ارب1
ا::ع4و 9::ي"ع MاO ام %ل1 4اع م7 ميد;لا ل&;لا نع يع$ا/لا ماملا
ا::م M 5::م 9i::.S ن::م د::جو ا::مو 9ماد::عاب رمB::ي A?و 9يل1 jا2لا
ا::مم ر(::O ة:ل&;ملا >=? نم ةلا-لا ةي/K 92م ةباتكلا نم رصتKا
%::فلe 9::"لا مO&::ب fا&::!لا ي::$ ا&::2عم 9لا::ح %"ع %;بي م +تO
Pf*م ن.حو
55
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج

ةيجا2لا ة"X#3ا %"ع ةيجاتلا 'Cدلا
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
R4Cو د;$ دعبو P%ف<,ا ني=لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
يجا::2لا نيدلا Mا?رب cي/لا اه7دحم نم \/م4 نم Eي4اح3ا >=?
ا::هSو 9ل افي2ص6 اهع4و AجC %"ع ركS 9S نم]تي fاتO اهتبح,و
ا::هي$و لا::N ا::مO ا::ه2م اري(O @ير$ [ل=ب ةباتكلا ي$ لl#و ة"-اب
اهي"ع م"ك6 اS ا?و لا;م 9ي$ اه]عبو ل&ب;م اه]عب '4Cاو Eي4اح
Lا(يدح ا(يدح
نع"ي"$ 9ب vدصتي ام >د2ع نكي مل نم Eيدح |لو3ا Eيدحلا}
+::ي<iلاو ة::/8اع Eيدح نم Aماكلا ي$ 0دع نبا 9جرK 4&هيلا
9::ي$ W::يلو )يع::d ام?4ا2::#1و 'رير? يب Eيدح نم 9iيCا6 ي$
P0Cاص2لاو '4ايe
د2::.م ي::$ %م"يد::لا 9::جرKا +::يرUلا Eيدح |يSا(لا Eيدحلا}
ن::با ا::27 ي::فير<Uلا ا27 ميعS &ب ا27 9يود2م نبا اS لاNو jو4رفلا
ن:ع jووا:- ن:ع ري(:O ن:ب ر]2لا ا27 jرI نب 5$اC ا27 ةميGK
9:لو لاB:.لا ي::$ C&O=:ملا oف"لا:ب >رO=::$ ا::ع&$رم jا::بع ن::با
ي::#ود.لا Mار::مع نب Jا!ح ا27 ريبكلا ي$ يSارب<لا لاN د?ا&I
ن::ع ة7لع نب 9"لا دبع نب دمحم ا27 ي"ي;علا نيصحلا نب ورمع ا27
ل&::#C لاN لاN jابع نبا نع 9ب2م نب +?و نع Mابا نب مكحلا
%::مر$ ر]تحا اa1 '4اهI +يرUلا R&م م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
>د::لوو 9::"? ر::Oaو ا::بيرt Vا ري م"$ >Cا.ي نعو 92يمي نع >رصبب
ةXي::# )::ل ي::فل 9::2ع 9::"لا &::حمي 9.ف26 WفS Aكب 9"$ Wف26و
P`ورتم نيصحلا نب ورمع ^ ة2.ح )ل يفل 9ل +تكيو
ي::$ ر::يرج ن::با لا::N ا::]ي +::يرUلا Eيد::ح |Eلا::(لا Eيدحلا}
ن::ب Mا&ف::, نع WS&ي نب %.يع ا27 ةح"- نبا %يحي ا27 >ري.ف6
ل&::#C لاN لاN يمر]حلا ديبع نب QيرI نع %ك.ك.لا ورمع
V ا::بيرt 4&عي::#و ابيرt ادب مل#Vا M م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ا:هي$ 9:2ع @با::t ة::برt ي::$ نمB:م Rا::م ا::م نمB:م %"ع ةبرt V
9"لا %", 9"لا ل&#C رN م7 bC3او Fام.لا 9ي"ع @كب V1 9يOا&ب
V ا::مهS1 لا::N م:7 bC3او Fام::.لا م::هي"ع @::كب ا::م$ م"::#و 9ي"ع
د::محم ا27 R&ملا رOa ي$ ايSدلا يب نبا 9جرK ر$اO %"ع Mايكبي
56
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::ب Mا&ف::, ي27د::ح jا::بع نب Aيعام#1 ا27 ي2يدملا 9"لا دبع نب
P9ب ورمع
ي::SاaZ ن::مو ي::SaZ د;$ >Cاج 0aZ نم Eيدح |5بارلا Eيدحلا}
ا::27 Mامي"::# ن::با ديع::# ا27 >د8ا&$ ي$ ةي&م# لاN P9"لا 0aZ د;$
لا:N لا:N [:لام نب WS نع ي"!علا م#ا;لا نع د"K نب %#&م
ن::مو يSaZ د;$ ام".م 0aZ نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ا::27 h::#و3ا ي$ يSارب<لا 9جرKو PAجو Gع 9"لا 0aZ د;$ يSاaZ
ا::27 Mامي"::# ن::ب ديع::# ا27 ي<#ا&لا 'ريUملا نب دمحم نب ديع#
ن::ع >ور::ي مل لاNو 9ب ي"!علا م#ا;لا ا27 يمعلا )"K نب %#&م
Pديع# 9ب 4رف6 %#&م V1 م#ا;لا
ن:م ا:صعلا %:"ع B:O&تلا jا:بع ن:با لاN |Wماiلا Eيدحلا}
Pا::هي"ع l::O&تي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا Mا::Oو FايبS3ا vلK
ا:S jو4ر:فلا د2:.م ي:$ يم"يد:لا لا:Nو ا=:ك? 0دع نبا 9جرK
Mار::مع ن::ب د::محم ا::27 Heاري::/لا ر::كب ي::ب ن::ع 'eا::ج1 jودبع
Aيعام::#1 ن::ب %"ع ا27 c"بب رصS نب A]فلا نب %"ع ا27 يSاجر!لا
%::يحي ا::27 Heور::ملا م,اع نب 9"لا دبع ا27 Vدعم MاOو A]فلا نب
%", 9"لا ل&#C لاN لاN WS نع '4اتN نع يSا.Uلا مIا? نب
Jر::Kو PFا::يبS3ا ة2#و نمBملا ةملع اصعلا Aمح م"#و 9ي"ع 9"لا
ن::ع A::]فلا ن::ب ةم"::# نع %#&م نب ةمي7و \ير- نم يم"يدلا
ن::با ن::ع +ي::.ملا ن::ب ديع::# نع Hر?Gلا نع vاح#1 نب دمحم
9"ل اعdا&6 اهب Mورصiتي 'رصiم مه"O FايبS‚ل @SاO 9ع$C jابع
ن::ع )يع::d د2.ب يSارب<لاو >د2.م ي$ CاGبلا JرKو PAجو Gع
=i6ا M م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN Aبج نبا aاعم
9ما::ما ي::ب ن::ع 9جام نبا JرKو Pمي?اربا يب ا?=i6ا د;$ اصعلا
ŠO&::تم &::?و م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C ا2ي"ع JرK لاN
%::ل1 A::بN 9S WيS نب 9"لا دبع نع يSارب<لا JرKو Pاصع %"ع
9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C 5مو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
P>اي1 اهلوا2$ اهب رصiتي اصع م"#و
Vو 'ر::Kˆل ايSد::لا `ر::6 ن::م م::OريK Wيل |j4ا.لا Eيدحلا}
ن::با 9::جرKو >=::هل >=::? ن::م =K نم مOريK نكلو ايSد"ل 'رKDا
نب ي"ع نبا 9"لا دبع اS يب اS لاN يم"يدلاو 9iيCا6 ي$ رOا.ع
ي::SGملا دمحم نب دمح نب دمحم Mا.ح &ب اS ي#&<لا vاح#1
ا::27 د::يGم ن::ب م::Iا? ن::ب ديع::# ا::S vاC&لا دمحم نبا مي?اربا اS
57
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::27 ي;::/مدلا 4ا::يe ن::ب ديGي ا27 يب اS يكب"عبلا مIا? نب دمحم
W::يل م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN WS نع ديمح
ا::مه2م +ي::صي %تح >ايSدل 96رKZ Vو 96رKD >ايS4 `ر6 نم مOريiب
لاNو Pjا2لا %"ع لO ا&S&ك6 Vو 'رKDا %ل1 ‡لب ايSدلا Mا$ اعيمج
&::ب ا::S Hرب::كعلا ر::مع ن::با 4&::محم يSرب::K 9iيCا6 ي$ +ي<iلا
د::مح jا::بعلا &ب يمع اS 9"لا دبع نب دمحم نب 9"لا دبع +لا-
مه7د::ح Hر::صملا %::.يع ن::ب دمح M ا2ل >eاج امي$ 9"لا دبع نب
9::"لا ل&#C نع [لام نب WS نع رب2N نب ملا# نب م2Uي ا27 لاN
Vو >اSد::ل 9::6رKZ `رت::ي م::ل نم مOريK لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
9::جو ن::م يم"يدلا 9جرKو njا2لا %"ع لO نكي ملو 96رKD >ايS4
ن::ع ة::ي"حلا ي::$ م::يعS &::ب Jر::Kو n9::ب %::.يع نب دمح نع رKZ
Vو 'رKˆل ايSدلا M&Oرتي ني=لا مOريK Wيل لاN Mاميلا نب ةفي=ح
PAO نم M&لوا2تي نكلو ايSد"ل 'رKDا M&Oرتي ني=لا
@Sا::K 'ر::ما ا::مي ر::#اي ن::ب Cا::مع Eيد::ح |5با.لا Eيدحلا}
Pةم3ا >=? fا=ع )صS اهي"ع$ ‰ارفلا ي$ اهجوe
^ y&::ل م&::N A::مع A::معي &::?و Rا::م ن::م |نما::(لا Eيد::حلا}
9:"لا ل&:#C لا::N لاN WS نع 9iيCا6 ي$ +ي<iلا لاN Eيدحلا
y&::ل م&::N A::مع A::معي يتم نم Rام نم م"#و 9ي"ع 9"لا %",
Cاف::صلا م::يرم نب %.يع مهعم ر/حي %تح مهيل1 %لاع6 9"لا 9";S
ا2عم::# لاN 5يOو نع رOا.ع نبا 9جرK د?اI 9لو Eيدحلا رك2م
%ت::ح >ربN 9ب Cا# y&ل م&N Aمع Aمعي &?و Rام نم Eيدح ي$
Pمهعم ةماي;لا م&ي ر/حيو مهعم ريصي
ار::يG2K >ربN ي$ ي-&"لا 9"لا c.مي Eيدح |5#اتلا Eيدحلا}
ن::م He&::!لا ن::باو Fافع::]لا fا::تO ي::$ H4e3ا Q::تفلا &ب 9جرK
ي::!SGلا د::لاK ن::ب م".م نع HCا!2.لا دمحم نع Mاورم \ير-
ا::ع&$رم jا::بع ن::با ن::ع د::?ا!م نع م?C4 م نب Aيعام#1 نع
Pي?او >د2#و اريG2K >ربN ي$ c.م +تي ملو Rام اa1 ي-&"لا
لجC M&::عبC لاد::بلا ا::ع&$رم W::S Eيدح |رIاعلا Eيدحلا}
@6ا::م ا::م"Oو لجC 9Sاكم 9"لا لدب AجC Rام ام"O 'رما M&عبCو
للiلا د::محم &::ب o$ا::حلا 9::جرK 'ر::ما اهSاكم 9"لا لدب 'رما
\::ير- ن::م jو4ر::فلا د2::.م ي::$ يم"يدلاو Fايلو3ا RامارO ي$
ةم":# &::ب ا::27 ي8اد::Uلا ر::مع &::ب ا::27 jا/!لا ديل&لا نب مي?ارب1
P9ب اع&$رم WS نع Fا<ع نع يSا#رiلا
58
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::2مع- ا::ع&$رم ة::في=ح Eيد::ح |ر::/ع H4ا::حلا Eيد::حلا}
ي2:.لا ن:با 9:جرK PA:ي"لا ماي;ل Hره{ اهب دI ة.يرهلا Aيربج
ن::م 9iيCا::6 ي::$ +::ي<iلاو H&::ب2لا +::<لا ي::$ ام?لO ميعS &بو
ن::ع ر::يمع نب ["ملا دبع نع ي<#ا&لا Jا!حلا نب دمحم \ير-
fا=::O Jا::!حلا ن::ب د::محمو 9::ب ة::في=ح ن::ع يعبCو %"يل يب نبا
PRاع&d&ملا ي$ He&!لا نبا >4Cوو
د::/ي +::يبGلا ما::ع<لا م::عS Eيد::ح |ر::/ع يSا::(لا Eيد::حلا}
يف::صيو مU"بلا::ب +?=يو +]Uلا Šف<يو +,&لا +?=يو +صعلا
ي::$ ا::عم م::يعS &::بو ي2::.لا ن::با 9::جرK ^ ة::هك2لا +ي<يو M&"لا
•:يi"6 ي::$ +:ي<iلاو Fافع:]لا ي::$ Mا:بح ن:باو H&:ب2لا +<لا
دياN نب 4ايe نب ديع# ا27 ةبيتN نب jابعلا يب \ير- نم 9با/تلا
ي::ب ن::ع 9::يب ن::ع >د::ج نع 9يب نع HCادلا د2? يب نب 4ايe نب
Mا::بح ن::با لاNو `ورتم 4ايe نب ديع# H4e3ا لاN 9ب اع&$رم د2?
P>دج نم و 9يب نم و 92م ي? نمم ةي"بلا HC4 V
Fا::.ف2"ل ام اع&$رم 'رير? يب Eيدح |ر/ع Eلا(لا Eيدحلا}
&::ب 9::جرK A::.علا A::(م m::يرم"ل Vو +::-رلا A(م FافI Hد2ع
ن::ب د::محم ا::27 ر::فعج ن::ب د::محم ن::ب 9"لا دبع ا27 +<لا ي$ ميعS
ا::S ي::#&حلا ا::27 ي::i"بلا ن.حلا نب jابعلا ا27 f&ي نب jابعلا
'رير? يب نع +ي.ملا نب ديع# نع Hر?Gلا نع 'ورع نب ي"ع
P`ورتم 'ورع نب ي"عو 9ب اع&$رم
نه::#افS ي::$ مOFا::.S ا&::مع- Eيدح |ر/ع 5بارلا Eيدحلا}
ا::مي"ح ا?د::لو Jر::K ر::متلا اه#افS ي$ اهماع- MاO نم 9Sا$ رمتلا
ن::باو +::ي<iلاو Mاهب:, Cا:بK ي::$ 'د2م نب 9"لا دبع &ب 9جرK
ن::ب دع::# ن::ع ورمع نب Mامي"# \ير- نم امهiيCا6 ي$ رOا.ع
Pfا=O Mامي"#و 9ب اع&$رم WيN نبا ةم"# نع يع!I3ا vCا-
PRاع&d&ملا ي$ 0e&!لا نبا >4Cوو
Mا::ب"لا مOVا::بح ا&::مع- Eيد::ح |ر::/ع Wما::iلا Eيد::حلا}
لعلا ن::ب د::مح ن::ب د::محم ا27 +<لا ي$ ميعS &ب 9جرK Eيدحلا
نب مي?ارب1 ا27 vاح#1 نب xCاحلا نب دمحم نب xCاحلا ا27 يعب2لا
ن::ب %::#&م ن::ع يميت::لا jا::بعلا ن::ب A::]فلا ا27 يبايرفلا دمحم
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N لا::N >دج نع 9يب نع رفعج
ي::Oa ن::كي ر::Oa اه2<ب ي$ نكي Ml$ Mاب"لا مOVابح ا&مع- م"#و
Pاه6Gي!ع مpع6و اه;"K ن.حي %(S نك6 Mو +";لا
59
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
&::"!ي 9ST::$ Aجرف::.لا ا&::"O Eيد::ح |ر/ع j4ا.لا Eيدحلا}
م::يعS &::بو `Cدت::.ملا ي::$ مOاحلاو يSارب<لا JرK ^ 4اBفلا نع
يب2لا %"ع @"K4 لاN ةح"- نع 'Cاتiملا ي$ Fاي]لاو +<لا ي$
لا::Nو ي::ل1 ا::هب %::مر$ ة"جرف::# >د::ي ي$و م"#و 9ي"ع 9"لا %",
+::";لا د::/6 ا::هST$ o::فل ي::$و 4اB::فلا م!6 اهST$ دمحم اي اهكSو4
&::بو ي2::.لا ن::با Jر::Kو PCدصلا 'واi<ب +?=6و Wف2لا +ي<6و
ل&::#C %ل1 @يد? لاN 9"لا دبع نب رباج نع +<لا ي$ اعم ميعS
لا:Nو ا:ه"Ol$ )8ا:<لا ن:م ة"جرف:# م":#و 9:ي"ع 9"لا %", 9"لا
يSارب<لا JرKو PCدصلا Fاi- +?=يو 4اBفلا نع &"!ي 9ST$ >&"O
9::"لا %"::, يب::2لا %::ل1 9::"لا دبع نب رباج Fاج لاN jابع نبا نع
لا::;$ ا::?اي1 9لوا::2$ )8ا::<لا ن::م ا::هب مد::N ة"جرف.ب م"#و 9ي"ع
&"!يو Cدصلا 'واi<ب +?=ي 9S م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ل&::#C لا::N لا::N W::S ن::ع ميعS &بو ي2.لا نبا JرKو P4اBفلا
+?=::ي 9Sا$ \يرلا %"ع Aجرف.لا ا&"O م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
PCدصلا رtو
PEيد::حلا >رب::N نمB::ملا A::K4 اa1 |ر::/ع 5با::.لا Eيد::حلا}
ريU::, ن::ب 4وا4 \::ير- ن::م Rاع&d&ملا ي$ 0e&!لا نبا 9جرK
f&::]iم Rا::م ا::م اع&$رم WS نع Fاربلا نمحرلا دبع يب نع
ر::يكS ا::ي ر::ك2م ل&::;ي 9SVl::.ي V ر::يكSو ر::ك2مو V1 رب::;لا AK4 Vو
He&::!لا ن::با لا::N n9::ي"ع مل#لا C&Sو 9"8ا# )يO ل&;ي$ 9"8ا#
PEيدحلا رك2م 4وا4
%"::, يب2لا %"ع AجC AK4 WS لاN |ر/ع نما(لا Eيدحلا}
ام"::.م @::.ل لا::;$ ة::يح"لاو jرلا mيب &?و م"#و 9ي"ع 9"لا
نب sار!لا ا27 >د2.م ي$ %"عي &ب 9جرK +]تKا$ لاN %"ب لاN
ا::27 ي::"!علا ن::محرلا د::بع ن::با ديمحلا دبع نب Aيعام#1 ا27 د"iم
P9ب WS نع @با7 نع 'Cا# يب نب ي"ع
sر::# ن::م ا::ع&$رم +عO نب يب نع |ر/ع 5#اتلا Eيدحلا}
ي:$ ما:م6 9:جرK Fلبلا kا&:S ن:م ي$&:ع ة:"يل AO 9تيحلو 9#C
د::بع ن::ب مي?ارب1 نب دمحمو Mا2# نب دمحم نب مي?ارب1 اS >4اB$
ن::محرلا دبع نب رصS نب Qتفلا ا27 %يحي نب ايرOe ا27 VاN نمحرلا
ن::با ن::ع W::S ن::ب [::لام ي27د::ح +لا::t ن::ب Mا.ح ا27 ي#Cافلا
9::;7و Mا.حو n9ب +عO نب يب نع +ي.ملا نب ديع# نع fاهI
c::يCا6 ي::$ م::يعS &::ب 9::جرKو Mا::بح ن::با 9::2ع A::محو WS&ي نبا
60
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::$ He&::!لا ن::با >4Cوو n'ر::مب ر::ك2م لاNو 9;ير- نم Mاهب,
PRاع&d&ملا
'ل::صلا A? نم M&كيل Aجرلا M1 Eيدح |Mور/علا Eيدحلا}
يSارب::<لا 9جرK ^ 9";ع CدN %"ع V1 0G!ي امو 4اه!لاو مايصلاو
Mا::ميلا +عI ي$ ي;هيبلاو و Fافع]لا ي$ ي"ي;علاو h#و3ا ي$
P)يعd >د2#و رمع نبا Eيدح نم
%::هS ةباح::صلا mعب نع Eيدح |Mور/علاو H4احلا Eيدحلا}
9::جرK ا=? م&ي AO اSدح h/تمي M م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
9"(مو ا=هبو ا=ك? ن2.لا ي$ ي;هيبلاو مOاحلاو ي8ا.2لاو 4وا4 &ب
P+يصS oفحلا نم 9ل نكي مل يجا2لا M %"ع لدت.ي
'4اع::# ن::م jا::بع ن::با Eيد::ح |Mور::/علاو يSا(لا Eيدحلا}
ن::با >4Cوو 9فعdو +ي<iلاو يSارب<لا 9جرK 9تيحل ةفK Fرملا
ة::فK &::? ا::مS1و افيح::ص6 9::ي$ M A::يNو Rاع&d&ملا ي$ He&!لا
P+ي<iلا >اكح 9"لا رO=ب 9ييحل
Wم::/لا 4ري M 9"لا اع4 Eيدح |Mور/علاو Eلا(لا Eيدحلا}
@با::7 ا=? @برt امدعب @ع"<$ ربيK ي$ +لا- يب نب ي"ع %"ع
ن::با Rاع&::d&م %::"ع Rا::ب;عتلا ي::$ اهتبع&ت::#ا 'ري(O vر- 9لو
PHe&!لا
f&::, >Cد::# 5::<N ن::م Eيدح | Mور/علاو 5بارلا Eيدحلا}
د::بع Eيدح نم 922# ي$ 4وا4 &ب 9جرK ا=?^Cا2لا ي$ 9#C 9"لا
9::جرKو Cا::تiملا ي::$ ي::#د;ملا Fاي]لا 9حح,و ي/بح نب 9"لا
~مر::حلا Cد::# ن::م ي::2عي~ >ر::KZ ي$ 4اeو h#و3ا ي$ يSارب<لا
ن::مو 9::"لا د::بع ن::ب ربا::ج Eيد::ح ن::م 922# ي$ ي;هيبلا 9جرKو
Eيد::ح ن::مو ي:ف;(لا jو ن::ب ور:مع Eيد::ح نمو ة/8اع Eيدح
م::"ك6و 'ور::ع A::#رم ن::مو 'د::يح ن::ب ة::يواعم Eيد::ح نمو ي"ع
%::S4 9::ل ن::م %::"ع %فiي V ا=? A(مو Eيدحلا Aيوl6 %"ع jا2لا
PCد.لا 5<N نع Cدiلا 5$C 9تيم# افلBم 9ي$ R4ر$ دNو oفح
ي::$ %عد::6 W::ي 'C&# Eيدح |Mور/علاو Wماiلا Eيدحلا}
ايSد::لا ر::يiب اهبحا::, م::ع6 لا::N ة::معملا ا::مو A::يN ةمعملا 'اC&تلا
ن::با 9::جرK 'ر::KDا A::يوا?و ايSد::لا 0&::"ب 9::2ع د::باك6و 'ر::KDاو
ي;هيب::لاو ري::.فتلا ي$ 9يو4رم نباو MZر;لا A8ا]$ ي$ Wير]لا
ر::كب ي::ب Eيد::ح ن::م 9iيCا::6 ي::$ +::ي<iلاو Mا::ميلا +عI ي$
61
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
W::S Eيد::ح ن::م ا::]ي +ي<iلا 9جرKو )يعd >د2#و \يدصلا
P9"(م
4&::ل&م 9::ل د::لو ن::م Eيد::ح |Mور::/علاو j4ا::.لا Eيد::حلا}
9::جرK ة::2!لا ي$ >4&ل&مو &? MاO اOرب6و يل ابح ادمحم >ام.$
ة::مام1 يب Eيدح نم دمحو دمحم 9م# نم A]$ ي$ ريكب نبا
Pن.حلا yرI %"ع Hد2ع >د2#و
M 9::"لا @لl::# ي::"ع ا::ي Eيد::ح |Mور/علاو 5با.لا Eيدحلا}
4ار:$3ا ي::$ ي::2<N Cاد::لا 9::جرK^ركب يب ميد;6 V1 %بl$ [مد;ي
>د2::#و ي::"ع Eيد::ح ن::م ا::مهiيCا6 ي::$ رOا::.ع نباو +ي<iلاو
P)يعd
لو اع&$رم +عO نب يب Eيدح |Mور/علاو نما(لا Eيدحلا}
>د::يب =Klي نم لوو 9ي"ع م".ي نم لوو رمع \حلا 9ح$اصي نم
ي::$ مOا::حلاو 922::# ي::$ 9جا::م ن::با 9::جرK ا=::? ة::2!لا 9"Kد::ي$
P)يعd >د2#و 9"ماO ي$ Hدع نباو 9OCدت.م
ا=::? ا&لا::;$ A::جC ر::م Eيد::ح |Mور::/علاو 5::#اتلا Eيد::حلا}
م::ي;ملا M&::2!ملا م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لا;$ M&2!م
>د8ا&::$ ي::$ ما::م6 9::جرKو Pfاصم ا&ل&N نكلو 9"لا ةيصعم %"ع
ن:م Rا:يSليUلا ي:$ يع$ا:/لا ر:كب &:بو n'ر:ير? ي:ب Eيدح نم
PWS Eيدح
ة::حاف6 A::يربج ي2لوا2$ ة2!لا @"K4 Eيدح |M&7ل(لا Eيدحلا}
ة::ح2ج ا::ه2يع مي4ا::;م Ml::O ةي::dرم Fا::2يع FاC&::ح ن::ع @;"فSا::$
ن::ب Mا::م(ع ا::م"{ ل&ت;ملا ةفي"i"ل @لاN @S نمل @";$ C&.2لا
يSارب::<لاو ةباح::صلا A8ا::]$ ي::$ Mام"# نب ةم(يK 9جرK Mافع
رما::ع ن::ب ة::ب;ع Eيد::ح ن::م Fافع::]لا ي$ ي"ي;علاو h#و3ا ي$
ن::با Eيد::ح ن::مو W::S Eيد::ح ن::م 9iيCا6 ي$ +ي<iلا 9جرKو
jو ن:ب jو Eيد:ح ن:م ريب:كلا ي:$ يSارب:<لا 9:جرKو ر:مع
ا?ديSا::#و jو ن::ب 4اد::I Eيد::ح ن::م %"عي &ب 9جرKو يف;(لا
Pةب;ع Eيدح اه"(مو ةفيعd
ا::ع&$رم 9::"لا دبع نب رباج Eيدح |M&7ل(لاو H4احلا Eيدحلا}
^ ‡ر::في %ت::ح 9ل MارفUت.ي نيك"م Aiلا AOlب AO&ي %لاع6 9"لا M
نم jو4رفلا د2.م ي$ يم"يدلاو 9iيCا6 ي$ رOا.ع نبا 9جرK
ن::ب د::محم نع دمحم نبا ري?e نع م".م نب ديل&لا نع ني;ير-
Wلد::ي د::يل&لا M ر::يt M&::$ورعم Rا::;7 FVB?و رباج نع Cدك2ملا
62
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي$ رOا.ع نبا اهجرK ةي?او WS نع 0رK \ير- 9لو ةي&.تلا
P9iيCا6
%"::, يب::2لا @عم# Ca يب Eيدح |M&7ل(لاو يSا(لا Eيدحلا}
رب::O3ا \يد::صلا @::S +لا::- يب نبا ي"عل ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا
ي::$ CاGب::لا 9::جرK A::-ابلاو \حلا نيب vرف6 H=لا vوCافلا @Sو
P)يعd >د2#و >د2.م
دي::# @::S ي::"عل لا::N 9::S Eيد::ح |M&7ل(لاو Eلا(لا Eيدحلا}
نباو CاGبلا 9جرK ني"!حملا رUلا د8اNو ني;تملا مام1و نيم".ملا
`Cدت::.ملا ي::$ مOاحلاو ة$رعملا ي$ H4Cوابلاو 9م!عم ي$ 5SاN
P)يعd >د2#و 9يب نع 'CاCe نب دع# نبا 9"لا دبع Eيدح نم
fا::ب %::"ع f&::تكم Eيد::ح Eيد::ح |M&7ل(لاو 5بارلا Eيدحلا}
\::"i6 M A::بN 9::"لا ل&::#C &::K ي

::"ع 9::"لا ل&::#C دمحم ة2!لا
h::#و3ا ي::$ يSارب::<لا 9::جرK ما::ع يفلl::ب bC3او Rاوام::.لا
P)يعd >د2#و
9ST::$ fا::]iلاب م::كي"ع Eيد::ح |M&::7ل(لاو Wماiلا Eيدحلا}
922::# ي::$ 9جا::م ن::با 9::جرK مك8ا.S %ل1 +!عو مOودعل +ي?
4ا&::.لا ا=::هل 9::ب متب::]تKا ام ن.ح M1 Loف"ب +يه, Eيدح نم
PمOودع Cود, ي$ مكل +ي?و مك8ا.S %ل1 +tC
9Sl::$ Fا::2حلاب م::كي"ع Eيد::ح |M&::7ل(لاو j4ا::.لا Eيد::حلا}
^ 4ا&::.لاو مOا::ي1و kد::صلا +?=يو رصبلا %فصيو مل#لا fا]K
PEي4اح 'دع ي$ اNرفم 4Cو
ة::2!لا \::"K %لا::ع6 9"لا M Eيدح |M&7ل(لاو 5با.لا Eيدحلا}
ا::27 يSارب::<لا 9::جرK ^ mيب::لا 9::"لا %::ل1 fاي(لا +ح Mو Fا]يب
&::ب ا27 يOCابملا دمحم نب Mامي"# ا27 Hرمعملا ي"ع نبا ن.حلا
لاN jابع نبا نع Cا2ي4 نب ورمع نع يبيص2لا 'Gمح نع fاهI
ار::يK 0Gعملا::ب ا&::,&ت#ا م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
4رب::لا 'دIو Fاف!لا %"ع Ml]لا رب, 9ل Wيل H \يNC لام اهSl$
MT::$ bايبلاب مكي"عو Ml]لا 9"لا %ل1 لاملا +حو ة2!لا ي$ &?و
Mو مOا::6&م ا::هي$ ا&::2فOو مOrايح 9.ب"ي"$ Fا]يب ة2!لا \"K 9"لا
Pنيوا4&.لا م4 نم 9"لا د2ع مpع Fا]يبلا 'ا/لا م4
'ر:ما ن:يب ة:Nر$ Aمع نم Eيدح |M&7ل(لاو نما(لا Eيدحلا}
ن::با Eيد::ح ن::م 4ار$لا ي$ ي2<N Cادلا 9جرK ^Eيدحلا اهجوeو
ي::$ Mا::O ا::هجوeو 'ر::ما ن::يب ةNر$ ي$ Aمع نم اع&$رم jابع
63
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
M 9::"لا %::"ع ا::;ح Mا::Oو 'ر::KDاو ايSد::لا ي::$ 9::ت2علو 9"لا +]t
P)يعd >د2#و nf&تي M V1 م2هج CاS نم 'رiصب 9بر]ي
ا::هباب ي::"عو م"علا ة2يدم اS Eيدح |M&7ل(لاو 5#اتلا Eيدحلا}
ن::م 9حح,و مOاحلاو يSارب<لاو ي"ع Eيدح نم H=مرتلا 9جرK
ر!ح نباو ي8لعلا Mاp$احلا 92.حو jابع نبا Eيدح
د::محم %::"ع ي"::, م::ه"لا لاN نم Eيدح |M&عبC3ا Eيدحلا}
sاب::, )ل اب6اO نيعب# +ع6 9"? &? ام ادمحم Gجاو دمحم لZو
A::O&تملا ن::ب FيSا::? ا::27 نيد::IC ن::ب د::مح ا::27 يSارب::<لا لا::N
ةمركع نع دمحم نب رفعج نع Qلا, نب ةيواعم ا27 يSاCد2ك#Vا
ن::م م"::#و 9::ي"ع 9:"لا %":, 9"لا ل&#C لاN لاN jابع نبا نع
)::ل ا::ب6اO نيعب::# +::ع6 9::"? &::? ا::م ا2ع ادمحم 9"لا 0Gج لاN
Psاب,
'ل::, م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C %", |ةفي=ح Eيدح}
&::ب 9::جرKو Eيد::حلا ^ ر::كب &::ب ن::ي لا::N Yر::صSا ا::م"$ 'ادUلا
MاG::يملا ي::$ يب?=::لا لا::Nو >د8ا&$ ي$ 9"لاب Hدتهملا نب ن.حلا
ن:م [لa ادع امو PRاع&d&ملا ي$ He&!لا نبا >4Cوو nرك2م 9S1
Pم"ع 9"لاو 9Sل<بب k&<;م$ اه2ع لوB.ملا Eي4اح3ا

Cد.لا 5<N نع Cدiلا 5$C
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
ي::"ع نب رصS ا27 Cد.لا 5<N ي$ fاب 922# ي$ 4وا4 &ب لاN
ديع# نع Mامي"# يب نب Mام(ع نع zيرج نبا نع ةما# &ب ا27
ل&#C لاN لاN ي/بح نب 9"لا دبع نع مع<م نب ريبج دمحم نب
ي::$ 9::#C 9"لا f&, 'Cد# 5<N نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ن::با ن::ع م::,اع &::ب ا::27 922# ي$ ي!كلا م".م &ب 9جرK Cا2لا
5م::# A::? HC4 V لا::Nو 922::# ي::$ ي;هيب::لا 9::جرKو n9::ب zيرج
P9عم::# M&::كي M A::متحيو V م ي::/بح ن::ب 9::"لا د::بع نم ديع#
ي::$ يSارب::<لا لا::Nو n'Cا::تiملا ي::$ ي::#د;ملا Fاي::]لا 9جرKو
ن::ب Mا::م(ع نع zيرج نبا نع م,اع &ب ا27 م".م &ب ا27 h#و3ا
لا::N ي::/بح ن::ب 9::"لا د::بع نع دمحم نب ديع# نع Mامي"# يب
G::ع 9"لا f&, 'Cد# 5<N نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", ل&#C لاN
ي::$ ي;هيب::لا لا::Nو Pمر::حلا Cد# نم ي2عي nCا2لا ي$ 9#C Aجو
م:فب يح":صلا %::يحي ن::ب د::محم ا:S o$احلا 9"لا دبع &ب اS 922#
64
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::"مرلا +?&م نب ديGي ا27 م(يهلا نب دمحم _&ح3ا &ب ا27 Q"صلا
ربا::ج ن::ع Cا2ي4 نب ورمع نع zيرج نبا نع 5.يلا نب 'دع.م ا27
5::<N نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 9"لا دبع نب
ي::"ع &::ب لاN 9"لا دبع &ب لاN nCا2لا ي$ 9#C 9"لا f&, 'Cد#
ن::با >اوC ا::مS1و l<K &?و 'دع.م Eيدح نم >ا2بتO ا=ك? o$احلا
&ب >اSربK ي;هيبلا لاN 9ل&N 'ورع نع Cا2ي4 نب ورمع نع zيرج
ن::ب %::#&م ا27 ةم"# نب ن.حلا نب ي"ع اS ي"ع &ب اS 9"لا دبع
RCا::ص$ z::يرج ن::با ن::ع ةما::# &::ب ا27 يNور.ملا نمحرلا دبع
ي;هيب::لا لا::N ة::ل&"عم ا=::هب ةما::# ي::ب ن::ع ي"ع نب رصS ةياوC
>اوC د::Nو لا::N نيهج&::لا %::"ع >اوC ةما::# &ب M&كي M Aمتحيو
د::محم ن::ب Aيعام::#1 ا::S Mار::/ب ن::ب ني::.حلا &::ب اS امO رمعم
Mا::م(ع ن::ع ر::معم ا::S vاeرلا دبع ا27 C&ص2م نب دمح اS Cافصلا
5::$ري ر::يبGلا ن::ب 'ور::ع ن::ع )::ي;7 ن::م A::جC نع مي"# يب نب
لا:Nو fا=::علا 9:ي"ع +::صي لا:N Cد:.لا 5:<;ي H=لا ي$ Eيدحلا
[::لa ن::ع 'ور::ع ي::2ب @لl::.$ لا::N nCا::2لا ي::$ 9::#C f&::صي
ا::باب A::ع!$ h8ا::ح ي::$ @Sا::O 'Cد::# 5::<N 'ور::ع M يSوربKl::$
ن::ب ور::مع )::ي;7 ن::م Aجرلا M&كي M 9ب/ي ي;هيبلا لاN nh8احل
ن::ب د::محم jا::بعلا &::ب ا::S o$احلا 9"لا دبع &ب ا6ربK د;$ jو
ن::ع Mام(ع يب نع ةيواعم &ب ا27 Cاب!لا دبع نب دمح ا27 f&;عي
ل&::#C لا::N لا::N 'ور::ع ن::ع jو نب ورمع نع Cا2ي4 نب ورمع
9::"لا مهب::صي Cد.لا M&ع<;ي ني=لا M1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ن:ب د:محم &:? ا=:? ي;هيب:لا لا:N nاب:, Cا:2لا ي:$ مه#وrC %"ع
ن::ب م#ا;لا >اوC دNو ل#رم 92ع w&فحملا &? ا=? يكملا [يرI
ن::ب ور::مع ن::ع Hرماعلا [يرI نب دمحم نع 5يOو نع 9بيI يب
ل&::#C لاN @لاN ة/8اع نع 'ورع نع jو نب ورمع نع Cا2ي4
ي::$ M&ب::صي Cد.لا M&ع<;ي ني=لا M1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ي::"ع &::ب ا::S o$ا::حلا 9"لا دبع &ب اSربK Pاب, مه#rC %"ع Cا2لا
ةبيI يب نب م#ا;لا ا27 HCاصS3ا WيC41 نب ني.حلا اS o$احلا
9::ي$ ا&::م"ك6 د::Nو 5::يOو ن::ع 9::pفح >اC ام ي"ع &ب لاN n>رO=$
%"ع 9عبا6 نمو HريبGلا دمح يب ةياوC w&فحملاو م#ا;لا ي2عي
ن::ب ور::مع ن::ع Cا::2ي4 ن::ب ور::مع نع [يرI نب دمحم نع 9تياوC
ل::#رم م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C M 'ورع نع jو
يSارب::<لا لاN L9",و %"ع 5يOو نع م#ا;لا 5ب&6 دN @"N P%هتSا
65
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
نب 5يOو نب Qي"م ا27 يمر]حلا 9"لا دبع نب دمحم ا27 h#و3ا ي$
ورمع نع Cا2ي4 نب ورمع نع [يرI نب دمحم نع يب ا27 sار!لا
9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C لاN @لاN ة/8اع نع 'ورع نع jو نب
%::"ع Cا::2لا ي::$ M&ب::صي Cد::.لا M&::ع<;ي ني=::لا M1 م"::#و 9ي"ع
9::ب 4رف6 دمحم V1 ورمع نع >وري مل يSارب<لا لاN اب, مه?&جو
A::ب 9::ب 4ر::ف2ي مل 9S @م"ع دNو لاN ا=ك? 9يب نع 5يOو نب Qي"م
ن::ب ني::.حلا &::ب ا::Sو ي;هيب::لا لا::N nةبي::I يب نب م#ا;لا 9عبا6
اS vاeرلا دبع اS C&ص2م نب دمح اS Cافصلا Aيعام#1 اS Mار/ب
لا::N jو ن::ب ور::مع ن::ع Cا::2ي4 ن::ب ور::مع ا::27 د::يGي نب مي?ارب1
9::ع<;6 V @::";$ 9::عCe Cد.لا د.$ دN )ي;7 نم اiيI @OC4
ا::S لا::;$ kCe ن::م V1 لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C Ml$
Cد::.لا 5::<N نم ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C @عم#
kCGلا نم 9ع<N M >رO اSl$ اب, fا=علا 9ي"ع +, kCe نم V1
0&::# jو ن::ب ور::معل ر::KZ 4ا2#1 ا=ه$ ي;هيبلا لاN n>ريt نمو
0وC د::Nو لا::N د::يGي ن::ب مي?ارب1 9pفح MاO M1 'ورع نع 9تياوC
&::ب ي27د::ح o$ا::حلا 9::"لا دبع &ب اSربK امO ديGي نب مي?ارب1 نع
Qلا::, ا27 يب]لا ر]S نب مي?ارب1 ا27 5يOو نب دمحم نب دمح ديGي
ن::ع د::يGي ن::ب م::ي?ارب1 ي27د::ح Mامي"::# ن::ب ما/? ا27 Cام.م نب
نع >دج نع 9يب نع ي"ع نب دمحم نب رفعج نع Cا2ي4 نب ورمع
ي::$ Mal::$ JرK م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN ي"ع
&::ب ا::Sو لاN nCد.لا 5-اN 9"لا نعل 9ل&#C نم V 9"لا نم jا2لا
د::محم ا::S o$احلا ي"ع نب ني.حلا ي"ع &ب اS o$احلا 9"لا دبع
يموGiملا 9"لا دبع &ب ا27 ركب &ب HC&2يدلا ةميGK نب Mارمع نب
ي27دح zيرج نبا نع Mامي"# نب ما/? ا27 نمحرلا دبع نب ديع#
دمحم نبا ن.حلا نع Cا2ي4 نب ورمع نع يكملا ديGي نب مي?ارب1
ا=::? ا2ل لاN ا=ك? ي"ع &ب لاN n>رO=$ ي"ع نع 9يب نع ي"ع نب
ن::ع C=2ملا نب مي?ارب1 >اوCو nم?و >4ا2#1 ي$ zيرج نباو cي/لا
ي::$ z::يرج نبا رO=ي ملو ديGي نبا مي?ارب1 نع Mامي"# نب ما/?
لا::N ما::/? ن::ع >ر::يt >اوC ا=::Oو @::"N Pfا&::صلا &::?و >4ا2::#1
ن::ب Qلا::, ا::27 Heار::لا ديع::# ن::ب ي::"ع ا27 h#و3ا ي$ يSارب<لا
ن::ب ور::مع نع ديGي نب مي?ارب1 نع Mامي"# نب ما/? ا27 Cام.م
لا::N لا::N ي"ع نع 9يب نع ي"ع نبا دمحم نب ن.حلا نع Cا2ي4
9::"لا نعل jا2لا ي$ 4ا2$ JرK م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
66
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
92ع Vو ورمع V ن.حلا نع >وري مل يSارب<لا لاN nCد.لا 5-اN
@با::7 ن::ب ي::"ع >اوCو ي;هيب::لا لاN م7 ما/? V1 92ع V و مي?ارب1
ي::"ع ن::ب د::محم ن::ع Cا::2ي4 ن::ب ور::مع ن::ع د::يGي نب مي?ارب1 نع
م::ي?ارب1 نع ديربلا نب مIا? نب ي"ع >اوCو ي;هيبلا لاN nل#رم
ن::ب ور::مع ن::ع ل&::ح3ا Mامي"::#و Cا::2ي4 ن::ب ور::مع ن::ع He&iلا
يب::2لا ن::ع ي::ف;(لا jو ن::ب ورمع نع >دج نع 9يب نع +يعI
o$ا::حلا ي::"ع &::ب لا::N kCe ن::م V1 لاN&م"::#و 9::ي"ع 9"لا %",
ا=::? @::"N P)يع::d م::ي?ارب1و fر<::]م د::يGي ن::ب مي?ارب1 Eيدح
ور::مع نع sابصلا نب %2(ملا >اوCو ي;هيبلا لاN n9جرK \ير<لا
ا27 Cافصلا Aيعام#1 اS Mار/ب نب ي"ع اSربK امO رفعج يب نع
sاب::صلا ن::ب %::2(ملا @عم::# لاN vاeرلا دبع ا27 C&ص2م نب دمح
%"::, يب::2لا لا::N لا::N ر::فعج يب نع Cا2ي4 نب ورمع نع xدحي
A;$ ي"ع اي JرK 9ي$ Rام H=لا 9dرم ي$ Aعل م"#و 9ي"ع 9"لا
لا::Nو nCد::.لا 5::<;ي ن::م 9::"لا ن::عل 9::"لا ل&::#C نع V 9"لا نع
o$ا::حلا دحا&لا دبع نب ريبGلا %27دح o$احلا 9"لا دبع اS ي;هيبلا
ريب::كلا د::بع نب jود;لا دبع ا27 0C&با.ي د2!لا s&S نب دمحم ا27
ن::ب G::هب ن::ع +يع::I ن::ب ر?ا::;لا دبع ا27 fاحبحلا نب +يعI نبا
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N لا::N >دج نع 9يب نع ميكح
د::بع &::ب اS لاNو nCا2لا ي$ 9#C 9"لا f&صي Cد.لا 5-اN م"#و
ن::ب د::محم ي::"ع &::ب ا::S o$ا::حلا د::حا&لا د::بع ن::ب ريبGلا ا27 9"لا
9::يK ن::ع xCا::حلا نب %يحي اS مGK نب ديe ا27 يكلاملا Mامي"#
يب::2لا نع >دج نع 9يب نع ميكح نب Gهب نع xCاحلا نب vCاiم
د::dاع 9"لا نعل 9ل&#C نم V 9"لا نم لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ن::ب ديمحو 'ر.يم نب رمع نب 9"لا ديبع ا27 4وا4 &ب لاNو PCد.لا
'ور::ع ن::ب ما::/? @لl::# لا::N مي?ارب1 نب Mا.ح ا27 VاN 'دع.م
>=:? 0ر:6 لا:;$ 'ور:ع ر:صN %:ل1 د2ت:.م &:?و Cد.لا 5<N نع
نم 9ع<;ي 'ورع MاO 'ورع Cد# نم ي? امS1 5يCاصملاو fا&ب3ا
ة::عدبب ي::2تXج ي::Nارع ا::ي لا::Nو ديمح 4اe n9ب jlب V لاNو 9dC
ن::عل ا=::? ل&::;ي ن::م @عم::# م::ك"بN ن::م ة::عدبلا ا::مS1 @"N لاN
4وا4 &::ب لا::N nCد.لا 5<N نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
م8ا::هبلاو Aيب::.لا ن::با اهب Apت.ي 'ل$ ي$ Cد.لا 5<N نم ي2عي
ي::$ Rر::N د::Nو ي;هيبلا لاN Pاهي$ 9ل M&كي \ح ريUب ام"{و ا(بع
ن::ب د::محم 9::"لا د::بع ي::ب نع 9تياوC يم,اعلا ن.حلا يب fاتO
67
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
لا::N 9::S C&::7 ي::ب ن::ع Jر::فلا ن::ب f&::;عي نب دمحم نع )#&ي
د::N 9ب jlب V لا;$ Cد.لا 5<N نع يع$ا/لا 9"لا دبع اب @لl#
Cد::#و Fا::مب 9".tا لاN 9S م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع 0وC
ن::ب 'ور::ع نع ا2يوCو n4وا4 &ب 9ي"ع 9"مح ام %"ع V&محم M&كي$
M 9ب::/ي$ ي::ه2لا 'اوC د::ح &?و 9dC نم 9ع<;ي MاO 9S ريبGلا
ي::ب fا::تO ي::$ Rر::Nو n4وا4 &::ب لا::N ا::مO ا::,اK ي::ه2لا M&::كي
ا=::? ن::ع AX::# ي::SGملا %يحي نب Aيعام#1 M يبا<iلا Mامي"#
%:"ع م!? نمع AX# م"#و 9ي"ع 9"لا %", M&كي M 9هجو لا;$
9::ي"ع 5::<;ي M 9::"لا مر::ح ن::مل و ميت::يل و م&::;ل Cد::.لا 5::<N
@;ب::# ةلl::.ملا M&::كت$ 9لا::N ا::م \حت#ا$ 9ع<;ب 9ي"ع Aماحت$
Eيد::ح >ر::يpS A::عجو ةلl.ملا 5م.ي ملو fا&!لا 5م.$ 5ما.لا
ابرلا امS1 لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M ديe نب ةما#
ا&عيب::6 V لاN دNو ةلl.ملا 5م.ي ملو fا&!لا 5م.$ ةXي.2لا ي$
9::ب z::تحا ا::مب ي::SGملا zتحاو nديب ادي A(مب ل(م V1 +?=لاب +?=لا
@يملا A.Uي M م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 'eاج1 نم يع$ا/لا
ن::م vC&::لاو لا::N n9::ب kا::فتSVا G::!ي م::ل ا::مارح MاO &لو nCد.لاب
امي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C 0&# دNو نصUلاO Cد.لا
ن::م 5::2مي م::ل ا::م"$ >ريtو 9NCو نيب مرحلا ر!I نم 9ع<N مرح
Hد2ع %لو3او @"N P%هتSا Cد.لا 5<N eا&ج %"ع ل4 Cد.لا vCو
ي::$ 5::Nو ا::مO مر::حلا Cد::# %::"ع ل&::محم 9S Eيدحلا Aيوl6 ي$
ةكم Cد# 9ب 4اC AيN ةياه2لا ي$ ري73ا نبا لاNو PيSارب<لا ةياوC
ل{و ا::.S M&::كيل 9::ع<N ن::ع %هS ة2يدملا Cد# AيNو مرح اهS3
Apت::.ي 'لفلا ي::$ M&كي H=لا Cد.لا 4اC AيNو اهيل1 رجاهي نمل
ملا::{ 9ي"ع Aماحتي$ Mا.S1 ["م ي$ و Mا&يحلاو Aيب.لا Fا2ب 9ب
Ml::$ ة::ياورلا fر<::]م Eيدحلا$ ا=? 5مو لاN \ح ريUب 9ع<;ي$
=::iتيو Cد::.لا 5::<;ي &::? MاOو ريبGلا نب 'ورع نع 0وري ام ر(O
ي::;بو P%::هتSا 9::ع<N ة::حاب1 %::"ع M&عم!م م"علا A?و ابا&ب 92م
ا::27 922::# ي$ ي!كلا م".م &ب لاN ي;هيبلا @6ا$ vر- Eيدح"ل
9::ل م::ع ن::با ن::ع Mامي"::# يب نب Mام(ع نع Mايف# ا27 H4امرلا
ديد::I نب 9"لا دبع نع )8ا<لا A? نم AجC نع ني.ح 9ل لا;ي
9"لا %", يب2لا لاN لاN ام?دح 9ع$C ي#ودلا vاح#1 يب نعو
nاب::, fا=علا مهي"ع 9"لا +صي Cد.لا M&ع<;ي ني=لا م"#و 9ي"ع
68
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Cا::S ي::$ 9::#C 9"لا f&, 'Cد# 5<N نم 9ع$ري ملو رKDا لاNو
Pم2هج

Hدهملا CابK ي$ H4C&لا Yرعلا
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
@عمج FGج ا=? P%ف<,ا ني=لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
ن::يعبC3ا 9::ي$ @::صiل Hد::هملا ي::$ '4Cا&::لا Cا7Dاو Eي4اح3ا 9ي$
9::ي"ع RG::مCو 96ا::$ ا::م 9::ي"ع R4eو ميعS &ب o$احلا اهعمج يتلا
ي::$ Hد::.لا ن::ع >ري::.ف6 ي::$ ريرج نبا |`} JرK P|`} 'C&,
9م#ا اهي$ رO=ي M 9"لا دجا.م 52م نمم م"{ نمو} %لاع6 9ل&N
%::"ع ر::صS @iب اور?ا{ ا&SاO مورلا م? لاN |اهبارK ي$ %ع#و
ا?&"Kد::ي M م::هل Mا::O ام [Xلو} 9ل&N ي$و Pjد;ملا @يب fارK
&::?و V1 م&::يلا 9"Kد::ي ي::موC bC3ا ي::$ W::ي"$ لاN |نيف8اK V1
ي::$و Pاهي4Bي &ه$ ةيG!لا Fا4lب )يK دN و 9;2ع fر]6 M )8اK
ما::N اa1 9Sl$ ايSدلا ي$ مهيGK ام لاN |HGK ايSدلا ي$ مهل} 9ل&N
|`} Jر::Kو PHG::iلا [ل=::$ مه"تN ةي2ي<2<.;لا @حت$و Hدهملا
ن::ع ن::تفلا ي::$ 4ا::مح ن::ب ميعSو 9جام نباو ةبيI يب نباو دمح
A::? ا2م Hدهملا م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN ي"ع
4ا::مح ن::ب م::يعSو 4وا4 &ب |`} JرKو Pة"يل ي$ 9"لا 9ح"صي @يبلا
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N لا::N ديع::# يب نع مOاحلاو
ا<::.N bC3ا ‚مي )::S3ا %::2N ةهب!لا %"ج ي2م Hدهملا م"#و
م::يعS &::ب Jر::Kو Pني2# 5ب# ["مي اC&جو ام"{ @X"م امO Vدعو
ا::2م Hد::هملا لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع ديع# يب نع
@X"م ا::مO Vدع bC3ا ‚مي )S3ا مI يتم نم AجC @يبلا A?
م ن::ع مOاحلاو يSارب<لاو 9جام نباو 4وا4 &ب |`} JرKو PاC&ج
Hد::هملا ل&::;ي م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C @عم# ةم"#
W::S ن::ع ميعS &بو 9جام نبا JرKو Pةم-ا$ دلو نم ي6رتع نم
د:لو ةعب:# ن:حS ل&:;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C @عم#
ن::.حلاو ر::فعجو ي"عو 'Gمحو اS ة2!لا A? '4ا# +"<ملا دبع
&::بو ة::$رعملا ي::$ H4Cوا::بلاو د::مح Jر::Kو PHدهملاو ني.حلاو
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N ديع::# ي::ب ن::ع ميعS
YلتKا %::"ع يت::م ي::$ Eعبي qيرN نم AجC Hدهملاب مOر/ب
ا:م"{و اC&:ج @X"م ا:مO ا<:.N bC3ا ‚مي$ لeVeو jا:2لا ن:م
69
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
احاح::, لا::ملا م.;يو bC3ا نOا#و Fام.لا نOا# 92ع %dريو
f&::"N ‚ميو ^ jا::2لا نيب ةي&.لاب لاN احاح, ام AجC 9ل لا;$ ^
9::ل نم H4ا2ي$ اي4ا2م رمlي 9S %تح 9لدع مهع.يو %2t دمحم ةم
@81 ل&::;ي$ 9لl::.ي$ 9ي6l::ي د::حاو AجC V1 دح 9ي6lي ام$ يل1 ةجاح
[::يل1 Hد::هملا ل&::#C ا::S ل&::;ي$ 9ي6l::ي$ [::ي<عي %ت::ح M4ا::.لا
ي::ع4 م::ه"O ا::.فS دمحم ةم 5/ج @2O اS ل&;ي$ Vام ي2ي<عتل
اXي::I A::ب;S V ا::S1 ل&::;ي$ 9ي"ع >4ري$ Hريt 9Oرت$ لاملا ا=? %ل1
Vو ني2::# 5::.6 و ا::يSام7 و اعب# و ات# [لa ي$ Eب"ي$ >ا2ي<عا
د::بع ن::ع يSارب::<لاو 4وا4 &::ب |`} Jر::Kو P>دعب 'ايحلا ي$ ريK
\::بي م::ل &::ل لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع 4&ع.م نب 9"لا
ن::م A::جC 9::ي$ Eعبي %تح م&يلا [لa 9"لا ل&<ل م&ي V1 ايSدلا نم
bC3ا ‚مي ي::ب م::#ا 9::يب م::#او يم#ا 9م#ا Š-ا&ي يتيب A?
4وا4 &::بو دمح |`} JرKو PاC&جو ام"{ @X"م امO Vدعو ا<.N
%"::, يب::2لا ن::ع 4&ع::.م ن::با نع Qيح, ن.ح لاNو H=مرتلاو
ن::م A::جC fر::علا ["مي %تح ايSدلا +?=6 V لاN م"#و 9ي"ع 9"لا
ةبي::I ي::ب ن::با |`} Jر::Kو Pيم::#ا 9م::#ا Š-ا&::ي يت::يب A::?
ن:با ن:ع مOا::حلاو م:يعS &:بو 4ار$3ا ي$ ي2<NCادلاو يSارب<لاو
ايSدلا +?=6 V م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 4&ع.م
يم::#ا 9م::#ا Š-ا&::ي يت::يب A::? نم لجC %لاع6 9"لا Eعبي %تح
ا::م"{ @X"م ا::مO ا<::.Nو Vد::ع bC3ا ‚مي$ يب م#ا 9يب م#و
%"::, يب::2لا ن::ع 4&ع::.م ن::با نع يSارب<لا |`} JرKو PاC&جو
A::جC اهي$ ["مل ة"يل V1 ايSدلا نم \بي مل &ل لاN م"#و 9ي"ع 9"لا
ن::ع 4وا4 &::بو ةبي::I ي::ب ن::باو دمح |`} JرKو Pيتيب A? نم
V1 ر?دلا نم \بي مل &ل لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع ي"ع
@X"م ا::مO Vد::ع ا::?‚مي يت::يب A::? نم لجC %لاع6 9"لا Eعبل م&ي
9:Sا ي:"ع ن::ع ن::تفلا ي:$ 4ا:مح نب ميعSو 4وا4 &ب JرK و PاC&ج
يب::2لا >ام::# ا::مO دي::# ا=::? ي::2با M1 لا;$ ن.حلا 92با %ل1 رpS
مكيب::S م::# %م.ي AجC 9ب", نم Jرiي# م"#و 9ي"ع 9"لا %",
‚مي 4اeو ة::ص;لا ر::Oa م::7 \"iلا ي$ 9هب/ي Vو \"iلا ي$ 9هب/ي
د::محو ةبي::I ي::ب ن::با |`} Jر::Kو PاC&ج @X"م امO Vدع bC3ا
9::"لا %"::, يب2لا نع ةم"# م نع يSارب<لاو %"عي &ب 4وا4 &بو
A::? ن::م AجC Jرiي$ ةفي"K R&م د2ع YلتKا M&كي م"#و 9ي"ع
&::?و 9S&::جرiي$ ة::كم A? نم jاS 9ي6lي$ ةكم %ل1 ابCا? ة2يدملا
70
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ما::/لا ن::م E::عب 9::يل1 E::عبيو ما;ملاو نOرلا نيب 9S&عيابي$ >CاO
>ا:6 [:لa jا2لا 0C اaT$ ة2يدملاو ةكم نيب Fاديبلاب مهب ).iي$
ن::م A::جC l::/2ي م::7 9S&عيا::بي$ vارعلا A? +8اصعو ما/لا لادبا
Eعب [لaو مهي"ع Mورهpي$ ا(عب مهيل1 Eعبي$ +"O 9لا&K qيرN
ي::$ Aمعيو لاملا م.;ي$ +"O ةمي2t ده/ي مل نمل ةبيiلاو +"O
9::Sار!ب مل::#لا ي::;"يو م"::#و 9ي"ع 9"لا %", مهيبS ة2.ب jا2لا
PM&م"::.ملا 9::ي"ع ي"::صيو %$&تي م7 ني2# 5ب# Eب"ي bC3ا %ل1
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا لا::N لا::N ي::"ع نع 4وا4 &ب |`} JرKو
%:"ع xار:ح xر:حلا 9:ل لا:;ي ر:ه2لا FاCو ن:م AجC Jرiي م"#و
ا::مO د::محم لD ^ن::كمي و ^ Š-&::ي C&ص2م 9ل لا;ي AجC 9تمد;م
A::O %::"ع +جو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#رل qيرN @2كم
fا::ب ي::$ 4وا4 &::ب >4Cو ا::م رKZ ا=? P9تباج1 لاN و >رصS نمBم
ن::ع 4&ع::.م نبا نع 9حح,و H=مرتلا JرKو P922# نم Hدهملا
Š-ا&::ي يت::يب A? نم AجC ي"ي لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
\::بي مل &ل 'رير? يب نع 9حح,و H=مرتلا JرKو Pيم#ا 9م#ا
H=مرتلا JرKو Pي"ي %تح م&يلا [لa 9"لا ل&<ل م&ي V1 ايSدلا نم
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا نع HCدiلا ديع# يب نع 92.حو
^ اع::.6 و اعب::# و ا.مK qيعي Jرiي Hدهملا يتم ي$ M1 لاN
ي::2<ع ي::2<ع Hدهم اي ل&;ي$ Aجرلا 9يل1 Fي!ي$ ^ `ا/لا ديe
9جا::م ن::با |`} Jر::Kو P9"محي M kا<ت#ا ام 9ب&7 ي$ 9ل %(حي$
ي::$ M&::كي لا:N م":#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا M ديع# يب نع
م::ل ة::معS يتم 9ي$ مع2ت$ 5.ت$ V1و 5ب.$ دصN M Hدهملا يتم
=Xم&::ي لا::ملاو اXيI مه2ع رKد6 Vو اه"O ي6Bي hN اه"(مب ا&عم.ي
Pاو=::K ل&::;ي$ ي::2<ع Hد::هم ا::ي ل&::;ي$ A::جرلا م&::;ي$ jود::O
&::بو 9جا::م ن::باو ن::تفلا ي$ 4امح نب ميعSو ةبيI يب نبا JرKو
9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C د2ع نحS ام2يب لاN 4&ع.م نبا نع ميعS
%"::, يب::2لا م::?ZC ا::م"$ م::Iا? ي2ب نم ةيت$ AبN a1 م"#و 9ي"ع
0ر::S لاG::S ا::م @";$ 9S&ل ريU6و >ا2يع @NCورtا م"#و 9ي"ع 9"لا
'ر::KDا ا::2ل 9::"لا Cا::تKا @::يب A? اS1 لا;$ 9?رك6 اXيI [هجو ي$
اد::ير<6و ادير::/6و Fلب Hد::عب M&;"ي::# يتيب A? M1و ايSدلا %"ع
M&لl:.ي$ 4&:# Rا:ياC م::هعم vر::/ملا A::بN ن::م م&N ي6lي %تح
ل$ ا&لl::# ا::م M&::<عي$ Mور::ص2ي$ M&"6ا::;ي$ 9S&::<عي ل$ \::حلا
ا::مO ا<::.N ا?‚مي$ يتيب A? نم AجC %ل1 ا?&ع$دي %تح 9S&"ب;ي
71
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
z::"(لا %::"ع ا&::بح &::لو مه6lي"$ مك2م [لa `C4 نم$ اC&ج ا?وB"م
vاي::.لا ا=::? ي::$ ري(::O نب نيدلا 4امع o$احلا لاN PHدهملا 9Sl$
M&::كي Hد::هملا M %::"ع ة::لV4 9ي$و Pjابعلا ي2ب ["م يل 'CاI1
&::بو 9حح::,و مOا::حلاو 9جا::م ن::با JرKو Pjابعلا ي2ب ةلو4 دعب
A::تت;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN Mاب&7 نع ميعS
م::7 م::ه2م د::حاو %::ل1 ريص6 V م7 ةفي"K نبا مه"O ة7ل7 مOG2O د2ع
9::"ت;ي م::ل لتN مكS&::"ت;ي$ vر::/ملا AبN نم 4&.لا Rايارلا 5"<6
>&عيا::ب$ >&6l::$ 9::ب متعم# اaT$ Hدهملا 9"لا ةفي"K Fي!ي م7 م&N
ن:با |`} Jر:Kو PHد:هملا 9:"لا ة:في"K 9ST:$ z:"(لا %"ع ا&بح &لو
لا:N Hد:يبGلا FG:ج ن:ب xر:حلا نب 9"لا دبع نع يSارب<لاو 9جام
vر::/ملا ن::م jا::S Jرiي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
نب ميعSو H=مرتلاو دمح |`} JرKو P9Sا<"# Hدهم"ل M&X-&ي$
Jرi6 م"#و 9ي"ع 9"لا %", ل&#C لاN لاN 'رير? يب نع 4امح
لا::N PFاي"ياب +ص26 %تح FيI ا?4ري ل$ 4&# RاياC Mا#ارK نم
م"::.م &::ب اهب AبN يتلا ي? @.يل 4&.لا Rايارلا >=? ري(O نبا
ي6l::6 ر::K 4&::# RاياC Aب ةيم ي2ب ةلو4 اهب +"ت#ا$ يSا#ارiلا
ةما::# ي::ب ن::ب xCا::حلاو CاGب::لا |`} Jر::Kو PHد::هملا ةبح::,
9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN يSGملا 'رN نع يSارب<لاو
E::عب ا::م"{و اC&::ج @X"م اaT::$ ام"{و اC&ج bC3ا M&"متل م"#و
Vد::ع ا::?‚مي$ ي::ب م::#ا 9::يب م::#او يم#ا 9م#ا ي2م لجC 9"لا
ا::?ر<N ن::م اXيI Fام.لا 52م6 ل$ ام"{و اC&ج @X"م امO ا<.Nو
ر(::O Ml::$ ا::يSام7 و اعب::# م::هي$ Eكمي اه6ابS نم اXيI bC3ا Vو
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا M W::S ن::ع CاGب::لا |`} JرKو Pاع.ت$
ا::ي @لا::;$ 5جرت.ي &?و 9بتSا$ ةم"# م @يب ي$ ام8اS MاO م"#و
A::بN ن::م F::ي!ي q::يج A::بN ن::م لا::N 5جرت::.6 م::م 9"لا ل&#C
ا&"ع اaT$ مه2م 9"لا 9ع2مي ة2يدملا A? نم AجC +"- ي$ vارعلا
Vو مه"ف::# م::?لع `Cد::ي ل$ مهب ).K ةفي"حلا Ha نم Fاديبلا
ن::ع CاGب::لا |`} Jر::Kو Pة::ماي;لا م&::ي %ل1 م?لع مه"ف# `Cدي
يت::م ي::$ M&كي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN رباج
ديع::# ي::ب ن::ع دمح JرKو Pادع >دعي V اي(ح لاملا &(حي ةفي"K
م:ك8ارم ن:م M ل&:;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C @عم#
=::K ل&::;ي$ 9لl::.ي$ A::جرلا 9ي6l::ي >دعي Vو ا&(ح لاملا &(حي اريم
يSارب::<لا |`} Jر::Kو P\"<2ي م7 >=Klي$ 9ي$ &(حي$ 9ب&7 h.بي$
72
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ن::ع 9"لا ديبع نب ةح"- نع h#و3ا ي$
+Sا::ج ا::ه2م ‰ا::ج V1 +Sا::ج اه2م دهي V ة2ت$ M&كت# لاN م"#و
نع ميعS &ب JرKو PMل$ مOريم M Fام.لا نم 4ا2م H4ا2ي %تح
%::"عو Hد::هملا Jر::iي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", لاN لاN رمع نبا
P>&عب6ا::$ 9::"لا ة::في"K Hد::هملا ا=::? H4ا::2ي 4ا::2م اهي$ ةمامع 9تياC
رمع نبا نع 9با/تملا •يi"6 ي$ +ي<iلاو ميعS &ب |`} JرKو
%::"عو Hد::هملا Jر::iي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN
م::يعS &::ب |`} Jر::Kو P>&عب6ا::$ Hدهملا ا=? M1 H4ا2ي ["م 9#C
ل&::#C لا::N لا::N ر::مع ن::با نع 9با/تملا •يi"6 ي$ +ي<iلاو
H4ا::2ي ["م 9#C %"عو Hدهملا Jرiي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ن::ب م,اع نع ةبيI يب نبا |`} JرKو P>&عب6ا$ Hدهملا ا=? M1
Aيلد::لا >ر::ك2ي V Fام.لا نم AجC م#اب ني4ا2يل لاN ي"!بلا رمع
ن:م h:#و3ا ي:$ يSارب:<لا |`} Jر:Kو PAيل=:لا 9:2م 5:2تمي Vو
%"::, يب2"ل لاN 9S +لا- يب نب ي"ع نع ي"ع نب رمع \ير-
A::ب لا::N 9::"لا ل&#C اي اSريt نم م Hدهملا ا2م م"#و 9ي"ع 9"لا
)لBي ا2بو `ر/لا نم Mو=;2ت.ي ا2بو Qت$ ا2ب امO 9"لا متiي ا2ب ا2م
'واد::ع د::عب مهب&::"N نيب )ل امO ة2يب 'وادع دعب مهب&"N نيب 9"لا
ن::ع ل&::حكم \::ير- نم ميعS &بو 4امح نب ميعS JرKو P`ر/لا
ا::Sريt ن::م م Hدهملا دمحم لZ ا2م 9"لا ل&#C اي @"N لاN ي"ع
ن::م Mو=::;2ي ا::2بو ا::2ب Q::ت$ امO نيدلا 9ب 9"لا متiي ا2م Aب V لا;$
د::عب مهب&::"N ن::يب 9:"لا )::لBي ا::2بو `ر::/لا ن::م او=;S امO ة2تفلا
ا::2بو `ر::/لا 'واد::ع د::عب مهب&::"N ن::يب )::ل ا::مO ة::2تفلا 'واد::ع
`ر::/لا 'واد::ع دعب ا&حب, امO اSا&K1 ة2تفلا 'وادع دعب M&حبصي
ن:ع مOاحلاو h#و3ا ي$ يSارب<لا |`} JرKو Pمه2ي4 ي$ اSا&Kا
Aجرل 5يابي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN @لاN ةم"# م
vار:علا A:? +8ا::صع 9ي6l::ي$ Cد:ب A:? 'د:ع ما:;ملاو نOرلا نيب
ا&Sا::O اa1 %ت::ح ما::/لا A::? نم qيج >وGUي$ ما/لا A? لادب1و
م ن::ع h::#و3ا ي::$ يSارب::<لا |`} Jر::Kو Pمهب ).K Fاديبلاب
[::"م ري::.ي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, ل&::#C لا::N @لا::N ةم"::#
ة::2يدملا %::ل1 ا::/يج E::عبي$ 9::"ت;ي$ fر::Uملا [::"م %::ل1 vر/ملا
a&::عي$ ة::2يدملا A::? نم jاS l/2ي$ ا/يج Eعبي م7 مهب ).iي$
%ت::ح ة::Nرفتملا '4Cا&::لا ر8ا::<لاO 9يل1 jا2لا 5مت!ي$ مرحلاب =8اع
Cا::بج AO %"ع رهpي$ '&.S مه2م ر/ع ةعبCو ة8ام("7 9يل1 5مت!ي
73
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
F::ي!ي$ مه6ا&::م Fايح3ا 9ل %2متي ام لدعلا نم رهpيو Cابج نباو
|`} Jر::Kو Pا::هN&$ ا::مم ر::يK bC3ا @::ح6 ا::م م::7 ني2::# 5ب::#
9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا M ر:مع ن:با ن:ع h#و3ا ي$ يSارب<لا
bC3ا ‚مي %ت::$ ا=? +", نم Jرiي# لا;$ ي"ع ديب =K م"#و
نم Aب;ي 9Sl$ يميمتلا %تفلاب مكي"$ [لa متيC اaT$ Vدعو ا<.N
يSارب::<لا |`} Jر::Kو PHد::هملا ة::ياC +حا::, &?و vر/ملا AبN
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C @عم::# ةبيبح م نع h#و3ا ي$
@يبلا د2ع لجC Mوديري vر/ملا AبN نم jاS Jرiي ل&;ي م"#و
يSارب<لا |`} JرKو Pمهب ).K bC3ا نم Fاديبب ا&SاO اa1 %تح
%"::, 9::"لا ل&::#C M ي::"ع نع رOا.ع نباو ميعSو h#و3ا ي$
jا::2لا A::صح6 ة::2ت$ Mا::مGلا ر::KZ ي$ M&كي لاN م"#و 9ي"ع 9"لا
ا&ب::# ن::كلو ما/لا A? ا&ب.6 ل$ Mدعملا ي$ +?=لا Aصحي امO
ما:/لا A:? %:"ع A:#ري M [:I&ي لاد:ب3ا م:هي$ MT$ م?CارI
+لا::ع(لا مهت"با::N &::ل %ت::ح مهتعا::مج vر::Uي$ Fام::.لا ن::م +ي::#
ر(::كملا Rا::ياC xل7 يت::يب A::? نم JCاK Jرiي [لa د2ع$ مهتب"t
ا::فل ر::/ع ا::27ا م::? ل&::;ي A::";ملاو ا::فل ر::/ع ة.مK م? ل&;ي
A::جC ا::ه2م ة::ياC A::O @::ح6 RاياC 5ب# M&;"ي @م @م مه6Cام
م::هتفل نيم".ملا %ل1 9"لا 4ريو اعيمج 9"لا مه"ت;ي$ ["ملا +"<ي
9حح,و مOاحلاو 4امح نب ميعS JرKو مهيSا4و مهي,اNو مهتمعSو
ا::مO اه2م jا2لا Aصحي ة2ت$ M&كت# لاN +لا- يب نب ي"ع نع
م:هتم"{ ا&ب:#و ما:/لا A? ا&ب.6 ل$ Mدعملا ي$ +?=لا Aصحي
%ت::ح م::هNرUي$ Fام.لا نم ابي# 9"لا A#ري#و لادب3ا مهي$ Ml$
'رت:ع ن:م لجC [:لa د:2ع 9"لا Eعبي م7 مهتب"t +لاع(لا مه"6اN &ل
ا&:"N M ا:فل ر::/ع %:27ا ي::$ م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, ل&::#رلا
@::م @::م ^م::هتملع H ^مه6Cا::م اور(::O M1 nافل ر/ع ة.مKو
ة::ياC +حا::, ن::م Wيل RاياC 5ب# A? مه"6ا;ي RاياC xل7 %"ع
4ر::ي$ يم::Iاهلا رهpي م7 M&مGهيو M&"ت;ي$ ["ملاب 5م<ي &?و V1
%ت::ح [::لa %::"ع M&::S&كي$ م::هتمعSو م::هتفل نيم"::.ملا %ل1 9"لا
ي::ب ن::ع م::يعS &::بو h#و3ا ي$ يSارب<لا JرKو Pلاجدلا Jرiي
ل&:;ي م"::#و 9:ي"ع 9:"لا %":, 9"لا ل&#C @عم# HCدiلا ديع#
ن::م ر::<;لا 9::ل 9::"لا لG2ي يت2.ب ل&;ي يتيب A? نم AجC Jرiي
Vدعو ا<.N 92م bC3ا ‚م6 اهتOرب نم bC3ا 9ل Jرi6و Fام.لا
لG::2يو ني2::# 5ب::# ةم3ا >=? %"ع Aمعي ام"{و PاC&ج @X"م امO
74
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
يSارب::<لاو 4ار::$لا ي::$ ي::2<N Cاد::لا |`} JرKو Pjد;ملا @يب
لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع 'رير? يب نع h#و3ا ي$
V1و Mا::م($ V1و 5ب::.$ >ر::مع ر::صN Mا Hد::هملا يت::م ي::$ M&كي
م::ه2م رب::لا ا::ه"(م ا&::مع2ي م::ل ة::معS ا::هي$ يت::م مع2ي ني2# 5.ت$
اXي::I bC3ا رKد::6 Vو اCاCد::م Fام.لا مهي"ع 9"لا A#ري رجافلاو
ي::2<ع Hد::هم ا::ي A::جرلا ل&::;ي ا#ودO لاملا M&كيو Rاب2لا نم
ي27د:ح لا::N 'ر:ير? ي:ب ن:ع ي:"عي &:ب |`} Jر:Kو P=K ل&;ي$
ةعا::.لا م&::;6 V لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", م#ا;لا &ب ي"ي"K
%::ل1 ا&::عجري %تح مهبر]ي$ يتيب A? نم AجC مهي"ع Jرiي %تح
ي:"عي &::ب |`} Jر:Kو Pن:ي27او ا::.مK لاN ["مي مOو @"N \حلا
9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN ديع# يب نع رOا.ع نباو
ن::م kا::<;Sاو ن::تفلا نم ر?اp6 د2ع MامGلا رKZ ي$ M&كي م"#و
9ل %(حي$ Aجرلا 9ي6lي M jا2"ل >rا<ع M&كي ام لو ريم نمGلا
jا2لا +يصي امل لاملا [لa ةNد, 92م Aب;ي نم 9مهي >ر!ح ي$
ل&::#C لا::N لا::N رباج نع م".مو دمح |`} JرKو PJرفلا نم
لاملا ي(حي ةفي"K يتم رKZ ي$ M&كي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
رباجو ديع# يب نع م".مو دمح |`} JرKو Pادع >دعي Vو اي(ح
Mا::مGلا رKZ ي$ M&كي لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C نع
ن::ع ديع::# يب نع ميعS &ب JرKو P>دعي Vو لاملا م.;ي ةفي"K
رصN M1 Hدهملا يتم ي$ M&كي لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
ي::$ يت::م م::ع2ت6 ني2::# 5.ت$ V1و Mام($ V1و ني2# 5ب.$ >رمع
Fام::.لا 9::"لا A#ري رجافلاو ربلا hN 9"(م ا&مع2تي مل اميعS 9Sامe
م::يعS &::ب Jر::Kو Pا::ه6ابS ن::م اXيI bC3ا رKد6 Vو اCاCدم مهي"ع
‚م6 لا::N 9::S م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ن::ع ديع# يب نع
Vد:عو ا<:.N ا?‚مي$ ي6رتع نم AجC م&;ي$ اC&جو ام"{ bC3ا
لا::N ديع::# ي::ب ن::ع ميعS &بو دمح JرKو Pاع.6 و اعب# ["مي
[::"مي %ت::ح ايSد::لا ي::];26 V م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا لاN
اC&::ج 9::"بN @X"م امO Vدع bC3ا ‚مي يتيب A? نم AجC bC3ا
M ديع::# ي::ب ن::ع مOا::حلاو م::يعS &::ب Jر::Kو Pني2# 5ب# ["مي
يت::م ي::$ Hد::هملا Jر::iي لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
bC3ا Jر::i6و ةي::Iاملا qيع6و ةم3ا مع26 jا2"ل ا7ايt 9"لا 9(عبي
ن::ب نمحرلا دبع نع ميعS &ب JرKو Pاحاح, لاملا %<عيو اه6ابS
ن::(عبيل م"::#و م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN Y&ع
75
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Vد::ع bC3ا ‚مي ة::هب!لا %::"ع ا::يا2(لا vر$ لجC ي6رتع نم 9"لا
ل&::#C لا::N لا::N ة::في=ح نع ميعS &ب JرKو Pا]ي$ لاملا mيفي
Eعبل دحاو م&ي V1 ايSدلا نم \بي مل &ل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
Jر::Kو P9::"لا د::بع ا::ب %::2كي ي;"K 9;"Kو %م#ا 9م#ا لجC 9"لا
ل&::#C لا::N لاN ديع# يب نع ميعS &بو ةما# يب نب xCاحلا
م::7 اSاود::عو ا::م"{ bC3ا M‚متل م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا
@X"م ا::مO Vد::عو ا<::.N ا?‚مي %تح يتيب A? نم AجC نجرiيل
ن:با ن:ع م:يعS &:بو ريب:كلا ي:$ يSارب:<لا JرKو PاSاودعو ام"{
A::جC Jر::iي م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 4&ع.م
ا<::.N ا::?‚مي ي::;"K 9::;"Kو يم::#ا 9م#ا Š-ا&ي يتيب A? نم
ي:ب ن:ع م:يعS &:بو م:يعS Jر:Kو PاC&:جو ام"{ @X"م امO Vدعو
د::2ع M&::كي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لاN لاN ديع#
M&::كي Hدهملا 9ل لا;ي AجC نتفلا نم C&ه{و MامGلا نم kا<;Sا
ن::ع ميعS &باو مOاحلاو 4امح نب ميعSو دمح JرKو PاXي2? >rا<ع
م::تيC اa1 م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N لا::N Mا::ب&7
z::"(لا %"ع ا&بح &لو ا?&6l$ Mا#ارK نم @"بN دN 4&.لا Rايارلا
@عم::# ة::في=ح نع ميعS &ب JرKو PHدهملا 9"لا ةفي"K اهي$ MT$
`&::"م نم ةم3ا >=? Qيو ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
مهتعا::- ر::ه{ ن::م V1 ن::يعي<ملا M&::فيiيو M&"ت;ي )يO 'ربابج
M 9::"لا 4اC اaT::$ 9ب";ب مهم&;يو 9Sا."ب مهعSاصي ي;تلا نمBملا$
Fا::/ي ا::م %"ع C4ا;لا &?و دي2ع Cابج AO مصN اGيGع مل#لا ديعي
م&::ي V1 ايSد::لا ن::م \::بي مل &ل ةفي=ح اي ا?4ا.$ دعب ةم Q"صي M
Hر::!6 يت::يب A? نم AجC ["مي %تح م&يلا [لa 9"لا ل&<ل دحاو
5ير::# &::?و >د::عو )::"iي V مل::#لا ر::هpيو 9يد::ي %::"ع محلملا
'ر::ير? ي::ب ن::ع م::يعS &:بو Mايف:# نب ن.حلا JرKو Pfا.حلا
ايSد::لا ن::م \::بي مل &ل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN
Mايف::# ن::ب ن.حلا JرKو Pيتيب A? نم AجC اهي$ ["مل ة"يل V1
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN Mاب&7 نع ميعS &بو
د::يدحلا ر::بe مهب&:"N Ml:O vر/ملا AبN نم 4&.لا Rايارلا Fي!6
&:ب Jر::Kو Pz"(لا %"ع ا&بح &لو مهعيابي"$ مه6lي"$ مهب 5م# نم$
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 4&ع.م نبا نع ميعS
AجC ["مي %تح ة"ي"لا ["6 9"لا ل&<ل ة"يل V1 ايSدلا نم \بي مل &ل
ا::?B"مي ي::ب م::#ا 9::يب م#او يم#ا 9م#ا Š-ا&ي يتيب A? نم
76
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ةي&::.لاب لا::ملا م::.;يو اC&::جو ا::م"{ @X"م ا::مO Vد::عو ا<::.N
م::7 اع::.6 و اعب# Eكمي$ ةم3ا >=? f&"N ي$ ي2Uلا 9"لا Aع!يو
م::يعS &::بو 9جا:م نبا JرKو PHدهملا دعب 'ايحلا qيع ي$ ريK V
\::بي م::ل &::ل لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع 'رير? يب نع
Q::تفي يت::يب A? نم AجC ["مي %تح 9"لا 9ل&<ل م&ي V1 ايSدلا نم
ن::باو ريب::كلا ي::$ يSارب::<لا Jر::Kو Pم"يد::لا Aبجو ة2ي<ي2<.;لا
>د::ج نع 9يب نع رباج نب WيN نع رOا.ع نباو ميعS &بو 'د2م
Fا:ف"K Hد:عب M&كي:# لا:N م":#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M
`&::"ملا د::عب ن::مو `&"م Fارم3ا دعب نمو Fارم Fاف"iلا دعب نمو
@X"م ا::مO Vد::ع bC3ا ‚مي يت::يب A::? نم AجC Jرiي م7 'ربابج
P9Sود::ب &? ام \حلاب ي2(عب H=لا&$ يSا<ح;لا >دعب رمBي م7 اC&ج
9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N لاN ديع# يب نع ميعS &ب JرKو
&::ب Jر::Kو P9::ف"K م::يرم ن::ب %.يع ي"صي H=لا ا2م م"#و 9ي"ع
لG::2ي م"::#و 9:ي"ع 9:"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN رباج نع ميعS
V ل&::;ي$ ا::2ب A, %لاع6 Hدهملا م?ريم ل&;ي$ ميرم نب %.يع
&::ب Jر::Kو Pة::م3ا >=هل 9"لا ةمرك6 Fارم mعب %"ع مك]عب M1و
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN jابع نبا نع ميعS
ي::$ Hد::هملاو ا::?رKZ ي$ ميرم نب %.يعو اهلو اS ةم ["ه6 نل
%", يب2لا نع ديع# يب نع ةبيI يب نبا |`} JرKو Pاه<#و
\::حلا ي::<عي ة::في"K Mا::مGلا رKZ ي$ Jرiي لاN م"#و 9ي"ع 9"لا
لا::N لا::N ديع::# ي::ب ن::ع ةبي::I ي::ب نبا |`} JرKو P4دع ريUب
د::2ع يت::يب A::? نم AجC Jرiي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
Jر::Kو Pا::ي(ح >rا::<ع M&كي نتفلا نم C&ه{و MامGلا نم kا<;Sا
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N 'ر::ير? ي::ب نع مOاحلا |`}
ن::م ةماعو \/م4 \مع ي$ يSايف.لا 9ل لا;ي AجC Jرiي م"#و
Mايب:صلا A:ت;يو Fا:.2لا M&:<ب ر:;بي %ت:ح A:ت;ي$ +"O نم 9عبتي
ن::م A::جC Jرiيو ةع"6 +Sa 52مي V %تح اه"ت;ي$ WيN مهل 5م!ت$
>د::2ج ن::م اد::2ج 9::يل1 Eعبي$ يSايف.لا ƒ"بي$ 'رحلا ي$ يتيب A?
ن::م Fاد::يبب Cا, اa1 %تح 9عم نمب يSايف.لا 9يل1 ري.ي$ مهمGهي$
|`} Jر::Kو Pم::ه2ع رب::iملا V1 م::ه2م &::!2ي ل$ مهب ).K bC3ا
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN ديع# يب نع مOاحلا
\ي::]6 %ت::ح مهSا<"# نم ديدI Fلب MامGلا رKZ ي$ يتمlب لG2ي
ا<::.N bC3ا ‚مي$ ي6رت::ع ن::م لجC 9::"لا E::عبي$ م::ه2ع bC3ا
77
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
نOا::#و Fام::.لا نOا::# 92ع %dري اC&جو ام"{ @X"م امO Vدعو
اXي::I Fام.لا Vو 9تجرK V1 ا?C=ب نم اXيI bC3ا رKد6 V bC3ا
Pاع::.6 و Mا::م7 و ني2::# 5ب::# م::هي$ q::يعي 9تب, V1 ا?ر<N نم
&::بو مOا::حلاو ةSا&ع &بو ةميGK نباو يSايورلاو 9جام نبا JرKو
9::"لا %"::, 9"لا ل&#C ا2ب<K لاN ةمام يب نع 9ل oف"لاو ميعS
ا::مO ا::ه2م E::بiلا ة::2يدملا ي::ف2ت$ لاNو لاجدلا رOaو م"#و 9ي"ع
م @لا;$ _لiلا م&ي م&يلا [لa %عديو ديدحلا EبK ريكلا يف2ي
A::ي"N =Xم&::ي م::? لا::N =Xم&::ي 9::"لا ل&::#C ا::ي fرعلا نيl$ [يرI
مهما::م1 ا::م2يب$ Qلا, AجC Hدهملا مهمام1و jد;ملا @يب مه"جC
Qب::صلا م::يرم نب %.يع مهي"ع لGS a1 Qبصلا مهب %"صي مد;6 دN
5::]ي$ %::.يع مد::;تيل Hر::;ه;لا %::/مي •ك2ي ماملا [لa 5جر$
@::ميN [::ل ا::هST$ A::ص$ مد::;6 9ل ل&;ي م7 9يفتO نيب >دي %.يع
ن:ع )2:صملا ي$ ةبيI يب نبا |`} JرKو Pمهمام1 مهب ي"صي$
ن::ب %::.يع مBي H=لا &?و ةم3ا >=? نم Hدهملا لاN نيري# نبا
لا::N د::?ا!م ن::ع ةبي::I ي::ب نبا |`} JرKو Pمل.لا 9ي"ع ميرم
M م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا fاح, نم AجC Mل$ ي27دح
W::ف2لا @::"تN اaT::$ ة::يOGلا W::ف2لا A::ت;6 %ت::ح Jر::iي V Hدهملا
jا2لا %6l$ bC3ا ي$ نمو Fام.لا ي$ نم مهي"ع +]t ةيOGلا
&::?و اه::#رع ة::"يل ا::هجوe %::ل1 jورعلا YG6 امO >&$G$ Hدهملا
Fام::.لا ر::<م6و ا::ه6ابS bC3ا Jر::i6و Vد::عو ا<::.N bC3ا ‚مي
ن::با |`} Jر::Kو Ph::N ا::همع26 مل ةمعS 9تيVو يتم مع26و ا?ر<م
ي::$ %::لو3ا ة::2ت$ ا?د::عب ة::2ت$ M&كي لاN د"!لا يب نع ةبيI يب
ة::2ت$ [لa دعب M&كي م7 )ي.لا fابa اهعبتي y&.لا 'رم(O 'رKDا
&::?و bC3ا A::? ر::يK ة$لiلا ي6l6 م7 اه"O مCاiملا اهي$ Aحت.6
ي::برحلا ن::.حلا &::بو 4ا::مح ن::ب ميعS |`} JرKو P9تيب ي$ دعاN
V لا::N jا::بع ن::ب 9::"لا دبع نب ي"ع نع Rايبرحلا نم لو3ا ي$
Cاد::لا |`} Jر::Kو Pة::يZ Wم::/لا 5::م 5::"<6 %ت::ح Hد::هملا Jرiي
م::ل نيت::يZ ا2يد::همل M لا::N ي::"ع ن::ب د::محم نع 922# ي$ %2<N
ة::"يل لو3 ر::م;لا )::.ك2ي bC3او Rاوام.لا 9"لا \"K =2م اS&كي
=::2م ا::S&كي م::لو 9::2م )::ص2لا ي::$ Wم/لا ).ك26و Mا]مC نم
نب رمعو 4امح نب ميعS |`} JرKو PbC3او Rاوام.لا 9"لا \"K
&::ه$ Fاد::يبلاب qي!لا::ب ).K اa1 لاNو رمع نب 9"لا دبع نع ةبI
رOا:.ع ن::باو 4ا::مح ن::ب م::يعS |`} Jر:Kو PHدهملا JورK ةملع
78
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
دلو نم AجC Jرiي لاN ورمع نبا 9"لا دبع نع >د8ا&$ ي$ مام6و
ا::هي$ =::i6او ا?د::هل لا::ب!لا 9ب Aب;ت#ا &ل vر/ملا AبN نم ن.ح
%"::, 9::"لا ل&#C لاN لاN ةمام يب نع ميعS &ب JرKو PاNر-
%::"ع ة::عبارلا م&::ي Mد::? 5::بC مور::لا نيبو مك2يب م"#و 9ي"ع 9"لا
ا::ي A::جC 9::ل لا::;$ ني2::# 5ب::# مود::ي A::Nر? A::? نم AجC Hدي
ن::با Hد::لو ن::م Hد::هملا لا::N =Xم&::ي jا2لا مام نم 9"لا ل&#C
4&::# لا::K ن::مي3ا >د::K ي::$ HC4 +O&O 9هجو MlO ة2# نيعبCا
Jرiت::.ي Aي8ار::#1 ي::2ب لا::جC ن::م 9SlO MاتيSا&<N Mا6Fابع 9ي"ع
مOا::حلاو 4ا::مح نب ميعS |`} JرKو P`ر/لا ن8ادم Qتفيو e&2كلا
%", 9"لا ل&#C لاN لاN >دج نع 9يب نع +يعI نب ورمع نع
+::ه2ي =Xما::عو A8ا::ب;لا faا::!6 'د::ع;لا Ha ي::$ م"::#و 9ي"ع 9"لا
ن::Oرلا ن::يب 5يابي$ مهبحا, fرهي %تح %2مب ةمح"م M&كت$ Jاحلا
نOا::# 9::2ع %::dري Cد::ب A::? 'د::ع A(م 9عيابي >CاO &?و ما;ملاو
م::يعS &::بو >د2::.م ي::$ يSا::يورلا JرKو PbC3ا نOا#و Fام.لا
Hد:هملا م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, 9"لا ل&#C لاN لاN ةفي=ح نع
ي::$ يSا::يورلا Jر::Kو PHCد::لا +O&كلا::O 9::هجو Hد::لو ن::م AجC
9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN ةفي=ح نع ميعS &بو >د2.م
م::.ج 9م::.جو ي::برع M&::ل 9S&::ل Hد::لو نم AجC Hدهملا م"#و
Vد::ع bC3ا ‚مي HC4 +O&O 9SlO لاK نمي3ا >دK %"ع Aي8ار#1
Fام:.لا A::?و bC3ا A:? 9:ت$لK ي:$ %:dري اC&:ج @X"م ا:مO
9::ي$و Cا::7Dا +ي=::ه6 ي::$ ر::يرج نبا |`} JرKو P&!لا ي$ ري<لاو
9م::#او Hد::هملا 9ST::$ ةكمب >&;حل دمحم ةم ريK ربا!لا مكيلوو
A::? +::صعو ما::/لا ن::م لاد::ب3ا 9::يل1 Jر::iي 9"لا دبع نب دمحم
PCا::ه2لاب x&::يل A::ي"لاب Mا::ب?C د::يدحلا ر::بe مهب&::"N Ml::O vر/ملا
ور::مع ن::با ن::ع 9م!عم ي$ Hر;ملا نب ركب &بو ميعS &ب JرKو
ة::يرN ن::م Hد::هملا Jر::iي م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا لاN لاN
9::"لا %"::, يب2لا M ني.حلا نع ميعS &ب JرKو PةعرO اهل لا;ي
ن::با |`} Jر::Kو P`د::لو ن::م Hد::هملا ة::م-افل لا::N م"#و 9ي"ع
Hر::/ب لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M ني.حلا نع رOا.ع
نع ميعS &بو ريبكلا ي$ يSارب<لا JرKو P[2م Hدهملا ةم-ا$ اي
ة::م-افل لا::N م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M يللهلا ي"ع
Hدهم ني.حلاو ن.حلا نم ي2عي ^ امه2م M \حلاب ي2(عب H=لاو
ن::تفلا Rر?ا::p6و ا::جرمو ا::جر? ايSد::لا RCا::, اa1 ة::م3ا >=::?
79
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
اريU:, م:حري ريب:O ل$ m:عب %"ع مه]عب Cاtو Aب.لا @ع<;6و
M&::صح Q::تفي ن::م ا::مه2م [لa د2ع 9"لا Eعب اريبO رN&ي ريU, Vو
ي::$ @::مN ا::مO Mا::مGلا رKZ ي$ نيدلاب م&;ي اف"t اب&"Nو ةلل]لا
|`} Jر::Kو PاC&::ج @X"م ا::مO Vد::ع bC3ا ‚ميو Mا::مGلا لو
لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M [لام نب Y&ع نع يSارب<لا
Jر::iي %ت::ح ا::]عب اه::]عب نتفلا 5بتي م7 ةم"pم Fاربt ة2ت$ Fي!6
ن::م ن::Oو 9عب6ا::$ 9تOC4 MT$ Hدهملا 9ل لا;ي يتيب A? نم AجC
ي:ب ن:ع vرت:فملاو \:فتملا ي:$ +ي<iلا |`} JرKو Pنيدتهملا
مور::لا ن::ي"iي م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 'رير?
لا::;ي Mا::كمب M&::"ت;ي$ يم#ا Š-ا&ي 9م#ا ي6رتع نم لاو %"ع
م::7 [::لa &::حS و E::"(لا نيم".ملا نم Aت;ي$ M&"ت;ي$ vامعلا 9ل
م&يلا M&"تت;ي م7 [لa &حS نيم".ملا نم Aت;ي$ رKZ ام&ي M&"تت;ي
ةي2ي<2<::.;لا ا&::حتتفي %تح M&لاGي ل$ مورلا %"ع M&كي$ Eلا(لا
د::N لاجد::لا M „Cا, م?ا6 a1 ة#ر63اب اهي$ M&م.ت;ي م? ام2يب$
ن::ع ةبي::I ي::ب ن::باو دع# نبا |`} JرKو PمكيCاCa ي$ مكف"K
PHد::هملاب jا::2لا دع::# م::تS ة::$&كلا A::? ا::ي لاN 9S ورمع نبا
%::"ع Qيح::, د2::.ب ن::تفلا fا::تO ي::$ 4ا::مح نب ميعS |`} JرKو
Fار::]لا ة2ت$و Fار.لا ة2ت$ 5بC نتفلا لاN ي"ع نع م".م yرI
يب::2لا 'رت::ع ن::م A::جC Jر::iي م::7 +?=::لا Mدعم رO=$ ا=O ة2ت$و
|`} Jر::Kو Pم::?رم 9يد::ي %::"ع 9"لا Q"صي م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ة::$&كلا يSايف::.لا AKد::ي لا::N 'ا::-C ن::با ن::ع 4ا::مح ن::ب م::يعS
Mا::م7 اهي$ Eكمي م7 افل نيت# اه"? نم Aت;يو ماي ة7ل7 اه"ت.ي$
`رت:لا A:6ا;ي ا:م د:عب ة::$&كلا ل&::K4و ا:هلا&م م.;ي ة"يل 'ر/ع
م::ه2م ةف8ا- 5جرت$ نت$ مهف"K مهي"ع Eعبي م7 اي.2$د;ب مورلاو
ة::$&كلا AKدي %تح M&صحلا مدهيو يSايف.لا Aت;ي$ Mا#ارK %ل1
م7 Hدهملا %ل1 نع=6 م&N Mا#ارiب رهpيو Mا#ارK A? +"<يو
9::"لا %"::, دمحم لZ نم ام&N =Klي$ ة2يدملا %ل1 يSايف.لا Eعبي
نيبCا? C&ص2مو Hدهملا Jرiي م7 ة$&كلا مهي4Bي %تح م"#و 9ي"ع
ة::$&كلا C&::ص2مو Hد::هملا ƒ::"ب اaT::$ امهب"- ي$ يSايف.لا Eعبيو
%ت::ح Hد::هملا Jر::iي م7 مهب ).iي$ امهيل1 يSايف.لا qيج لGS
Rا::يارلا Aب;6و مIا? ي2ب نم اهي$ MاO نم =;2ت.ي$ ة2يدملاب رمي
fاح::, ن::م ة::$&كلاب ن::م ƒ::"بي$ Fا::ملا %::"ع لG26 %تح Fا4&.لا
ا::هي$ نم =;2ت.ي %تح ة$&كلا لG2ي م7 M&برهي$ مهلوGS يSايف.لا
80
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
+::صعلا مهل لا;ي ة$&كلا 4ا&# نم م&N Jرiي م7 مIا? ي2ب نم
ا&::Oر6 د::N 'ر::صبلا A::? m::عب م::هي$و A::ي"N V1 sل# مهعم Wيل
ة::$&كلا يب::# نم مهيدي ي$ ام Mو=;2ت.ي.$ يSايف.لا fاح,
ن::ب م::يعS |`} Jر::Kو PHدهملا %ل1 ةعيبلاب 4&.لا Rايارلا Eعب6و
jا::بعلا ي::2بل 4&::# RاياC Jرiي لاN ةيف2حلا نب دمحم نع 4امح
m::يب مهبا::ي7و 4&::# مه::.SلN 4&::# 0رK Mا#ارK نم Jرi6 م7
M&::مGهي م::يم6 ن::م Qلا, نب +يعI 9ل لا;ي AجC مهتمد;م %"ع
Hد::هم"ل Š-&::ي jد::;ملا @::يب لG::2ي %ت::ح يSايف::.لا fاح::,
M ن::يبو 9::جورK ن::يب M&كي ما/لا نم ة8ام("7 9يل1 دميو 9Sا<"#
ن::ب م::يعS |`} Jر::Kو Pاره::I M&عب#و Mا27ا Hدهم"ل رم3ا م".ي
ميم6 ي2ب نم رم# ةعبC AجC Hرلاب Jرiي لاN ن.حلا نع 4امح
مهبا::ي7 YVZ ة::عبC ي::$ Qلا::, ن::ب +يعI 9ل لا;ي z#&O مورحم
V1 د:ح >ا:;"ي V Hد:هملا ة:مد;م %:"ع M&:كي 4&# مه6اياCو mيب
A::ت;ي %ت::ح Hد::هملا Jرiي V لاN ي"ع نع ميعS |`} JرKو n9"$
V لا::N ي::"ع ن::ع ميعS |`} JرKو PE"7 %;بيو E"7 R&ميو E"7
|`} Jر::Kو Pm::عب 9::جو ي::$ مك::]عب \صبي %تح Hدهملا Jرiي
)::.K اa1 Hد::هملا Jور::K ة::ملع لاN _اعلا نب ورمع نع ميعS
م::يعS |`} Jر::Kو PHد::هملا Jور::K ة::ملع &ه$ Fاديبلا ي$ qي!ب
Pنيت8ا::مو 5بC ة2# Hدهملا %"ع jا2لا kامتجا لاN AيبN يب نع
اa1 Hد::هملا ة::ملع لا::N ر::#اي ن::ب Cا::مع ن::ع م::يعS |`} Jر::Kاو
لا&::م3ا 5::م!ي H=::لا م::كتفي"K Rا::مو `رت::لا م::كي"ع fا::.Sا
).iيو 9تعيب نم نيت2# دعب 5"iي$ )يعd AجC >دعب )"iت.يو
A::? Jور::Kو ما::/لاب ر::فS ة::7ل7 Jور::Kو \::/م4 د!::.م ي::برUب
ن::ع م::يعS |`} Jر::Kو PيSايف::.لا 'Cام ["6و رصم %ل1 fرUملا
د::2ع$ د::محم لZ ي::$ \حلا M1 Fام.لا نم 4ا2م 04اS اa1 لاN ي"ع
مهل M&كي Vو 9بح M&بر/يو jا2لا >ا&$ %"ع Hدهملا رهpي [لa
لا::N ر::#اي ن::ب Cا::مع ن::ع 4ا::مح نب ميعS |`} JرKو P>ريt رOa
4ا::مح ن::ب م::يعS |`} Jر::Kو PQلا::, نب +يعI ةلو %"ع Hدهملا
لا::K ن::يميلا 9فكب مIا? ي2ب نم fاI Jرiي لاN رفعج يب نع
A::6ا;ي Qلا::, ن::ب +يع::I 9يد::ي ن::يب 4&::# Rا::يارب Mا::#ارK ن::م
ن::ب +::عO ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو Pم::همGهي$ يSايف::.لا fاح::,
)::يفK ن:.لا xد::ح ملع Hد::هملا Fا&::ل %:"ع Jر::iي لاN ةم;"ع
|`} Jر::Kو PFا::ي"ي1 لG2ي %تح ا?دهل لاب!لا A6اN &ل رف, ةيح"لا
81
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
A::تتNا$ ر::صم ر::KZو ما::/لا A::جC [::"م اa1 لا::N +::عO ن::ع ا]ي
AجC AبNو رصم نم A8ابN ما/لا A? %ب#و Hرصملاو يما/لا
H=::لا &::ه$ ما::/لا +حا::, A::تN CاU::, 4&# Rايارب vر/ملا نم
لا::N A::يبN ي::ب ن::ع ا]ي |`} JرKو PHدهملا %ل1 ةعا<لا H4Bي
[::"مي م::7 ة2ت$ >دعب M&كيو ة2# 'ر/ع يت27ا ريم ةي;ير$lب M&كي
ة::عا<لا 9يل1 H4Bي$ Hدهملا %ل1 ري.ي م7 Vدع ا?B"مي رم# AجC
%"::, 9::"لا ل&::#C M ن::.حلا نع ا]ي |`} JرKو P92ع A6ا;يو
ن::م ة::ياC 9::"لا Eعبي %تح 9تيب A? >ا;"ي ل$ رOa م"#و 9ي"ع 9"لا
%ت::ح 9ل=::K اهل=::K ن::مو 9::"لا >ر::صS ا?رصS نم Fا4&# vر/ملا
P>ر::ص2يو 9::"لا >د::يBي$ م::?رم 9S&::ل&ي$ يم::#اO 9م#ا لجC ا&6lي
9::"لا ل&::#C لا::N لا::N +ي::.ملا ن::ب ديع# نع ا]ي |`} JرKو
ي:2بل 4&:# Rا:ياC vر:/ملا ن:م Jر:i6 م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":,
A::6ا;6 CاU, 4&# RاياC Jرi6 م7 9"لا FاI ام M&(كمي م7 jابعلا
Mو4B::ي vر::/ملا A::بN ن::م 9باح:,و Mايف::# ي::ب د::لو ن::م لجC
Rا::ياC Jر::i6 لا::N ي::"ع ن::ع ا::]ي |`} JرKو PHدهم"ل ةعا<لا
0ر.يلا 9فO ي$ مIا? ي2ب نم fاI مهي$ يSايف.لا A6ا;6 4&#
مG::هي$ Qلا:, نب +يعI %عدي ميم6 نم AجC 9تمد;م %"عو لاK
ƒ::"ب اa1 لا::N ر::#اي ن::ب Cا::مع ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو P9باح::,
98ا&::ل %::"ع Hدهملا JرK دمحم لZ Mا&ع AتNو ة$&كلا يSايف.لا
لG::26 لا::N ر::فعج ي::ب ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو PQلا::, نب +يعI
Hد::هملا ره{ اaT$ ة$&كلا Mا#ارK نم Jرi6 يتلا 4&.لا Rايارلا
RCا4 اa1 لا::N +::عO نع ا]ي |`} JرKو Pةعيبلاب 9يل1 Eعب ةكمب
ما::/لا M&::تيGب مهل&::يK Rا::يارلا fاح::, hبCو jابعلا ي2ب احC
V %تح مهيدي %"ع 9تيب A? ةماعو 9"ت;يو +ه,3ا مهل 9"لا ["هي
ر::فعج &::2ب Mاتبع/لا h;.يو )تiم و fCا? V1 مه2م rرما %;بي
Jر::iيو \::/م4 رب::2م %::"ع 4ا::بO3ا ة"OZ نبا W"!يو jابعلا &2بو
|`} Jر::Kو PHد::هملا Jور::K ة::ملع &::ه$ ما/لا 'ر# %ل1 ربربلا
%::ل1 يSايف::.لا AيK @جرK اa1 لاN +لا- يب نب ي"ع نع ا]ي
ي::$ Mا::#ارK A::? Jر::iيو Mا::#ارK A? +"- ي$ Eعب ة$&كلا
9تمد::;م %::"ع 4&::# Rا::يارب يمIاهلاو &? ي;ت"ي$ Hدهملا +"-
M&::كي$ رi<::,ا fا::بب يSايف::.لاو &::? ي::;ت"ي$ Qلا::, نب +يعI
A::يK fر::ه6و 4&::.لا Rا::يارلا ر::هpت$ ة::ميpع ة::مح"م م::ه2يب
|`} Jر::Kو P9S&::ب"<يو Hدهملا jا2لا %2متي [لa د2ع$ يSايف.لا
82
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د::عب vا::$Dا ي::$ >4&::2ج يSايف::.لا E::عب لاN رفعج يب نع ا]ي
bC ن::م ر::ه2لا FاCو ن::م ة::عG$ 9::U"بي$ 4اد::Uب ة::$&كلا 9ل&::K4
WS&::تب ة::عNو م::هل M&::كي$ ة::يم ي::2ب ن::م A::جC مهي"ع Mا#ارK
Rا::يارلا A::ب;6 [لa د2ع$ QيCe م&iتب ةعNوو Hرلا fVودب ةعNاوو
9::فكب مIا? ي2ب نم fاI jا2لا 5يمج %"ع Mا#ارK نم 4&.لا
م&::iتب ة::عNو م::هل M&::كي م7 9;ير-و >رم 9"لا Aه# لاK %2ميلا
ي::2ب ن::م A::جC sربي$ Hرلا \ير- ي$ يمIاهلا ري.يو Mا#ارK
%::ل1 رi<::,ا %::ل1 Qلا::, ن::ب +يع::I 9::ل لا;ي يلا&ملا نم ميم6
M&::كي$ رi<::,ا Fا::]يبب يم::Iاهلاو Hد::هملاو &? ي;ت"ي$ H&م3ا
9ي6lي م7 اهtا#C %لا Fامدلا Aيiلا l<6 %تح ةميpع ةمح"م امه2يب
9"لا رهpي$ Hدع ي2ب نم AجC مهي"ع ةميpع Mات.!# نم 4&2ج
ي::$و Hر::لا ة::عNو د::عب ن8اد::ملاب ة::عNاو M&ك6 م7 >4&2جو >CاصS
Q:يC ا?د:عب M&:كي م:7 Jا:S A:O ا:ه2يب ريح6 ةم", ةعNو ا$&N رNاع
%::"ع Jر::iي م::7 نيبي::صS bC ن::م bC ي::$ ةعNوو Aبابب ميpع
ة::$&كلا ن::م مهتما::ع +::صعلا م::?و م?4ا&::# ن::م م&::N _&ح3ا
|`} JرKو PMا$&O يب# نم 9يدي ي$ ام او=;2ت.ي %تح 'رصبلاو
9::"يK يSايف::.لا Eعبي ا&لاN مهiيا/مو +يبح نب 'رمd نع ا]ي
jCا::$ bCو Mا::#ارK bC ن::م vر::/ملا ة::ماع ƒ"بي$ >4&2جو
ر::يt ي::$ RاعNو مه2يب M&كيو مهS&"6ا;ي$ vر/ملا A? مهب C&(ي$
م::Iا? ي::2ب ن::م لجC ا&عيا::ب >ا::ي1 مهلا::تN مهي"ع لا- اaT$ 5d&م
9تمد::;م %::"ع Mا#ارK A?lب Jرiي$ vر/ملا رKZ ي$ =Xم&ي م?و
رف::, Qلا::, ن::ب +يع::I 9::ل لا::;ي مهل %ل&م ميم6 ي2ب نم AجC
9عيا::I 9::جورK 9U"ب اaT$ YVZ ة.مK ي$ 9يل1 Jرiي ةيح"لا Aي"N
ا?د::هل ي::#اورلا لا::ب!لا م::هب Aب;ت::#ا &::ل 9تمد::;م %::"ع ري::صي$
ة::ميpع ة::"ت;م م::ه2م Aت;ي$ مهمGهي$ يSايف.لا AيKو &? ي;ت"ي$
ن::ب +يع::I Jر::iيو يم::Iاهلا fر::هيو يSايف."ل ةبلاUلا M&ك6 م7
9:U"ب اa1 9:لG2م Hد:هم"ل Š-&:ي jد:;ملا @:يب %ل1 ايفتiم Qلا,
&::K يم::Iاهلا ا=::? M ي::2U"ب د::يل&لا لا::N nما::/لا %::ل1 9::جورK
R&::مي V 9S1 مه]عب لاNو 9مع نبا &? مه]عب لاNو 9يب3 Hدهملا
Jر::Kو JرK Hدهملا ره{ اaT$ ةكم %ل1 Jرiي ةميGهلا دعب 92كلو
Hد::هملا A::بN A::جC Jر::iي لاN +لا- يب نب ي"ع نع ا]ي |`}
ره::I ة::يSام7 9;6ا::ع %::"ع )ي::.لا Aمحي vر/ملاب 9تيب A? نم
PR&:مي %ت:ح 9:U"بي ل$ jد:;ملا @:يب %:ل1 9ج&:تيو A:(ميو Aت;ي
83
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Mو=Klي$ ة2يدملا %ل1 qي!ب Eعبي لاN ي"ع نع ا]ي |`} JرKو
ن::م A::ت;يو م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", دمحم لZ نم 9ي"ع اوCدN نم
ن::م mيب::لاو Hد::هملا fر::هي [::لa د::2ع$ Fا::.Sو VاجC مIا? ي2ب
P9::2مو 9::"لا مر::حب ا;حل دNو امهب"- ي$ Eعبي$ ةكم %ل1 ة2يدملا
ما/لاب ةفي"K M&كي لاN ابرN Ha نب )#&ي نع ا]ي |`} JرKو
ةعب# JرK مهيل1 qي!لا JورK ة2يدملا A? ƒ"ب اaT$ ة2يدملا وGUي
+حا::, %ل1 ة2يدملا +حا, +تكي$ ا&فiت#ا$ ةكم %ل1 مه2م رفS
مpعي$ مه"تNا$ مه8ام#lب مهيم.ي Mل$و Mل$ [ي"ع مدN اa1 ةكم
9::ب Mوري!ت::.يو ليل 9S&6lي$ مه2يب Mاورم &2ب م7 ةكم +حا, [لa
A::ت;ي$ مه2م ني"جC %ل1 Eعبي م7 M&جرiي$ ني2مZ ا&جرK ل&;ي$
M&::لG2ي م::7 M&::جرiي$ 9باح, %ل1 5جري م7 رp2ي رKDاو ام?دح
fا::.2ي$ jا2لا %ل1 M&(عبيو 9ي$ M&مي;ي$ )8ا<لا لابج نم لبج
M&"Kد::يو مهS&::مGهي$ ةكم A? م?اGt [ل=O MاO اaT$ jاS مهيل1
دعت:#ا qي!لا:ب ).K اa1 %تح اهب M&S&كيو ا?ريم M&"ت;ي$ ةكم
يSايف::.لا Eعبي لاN AيبN يب نع ا]ي |`} JرKو PJرKو >رم
M&::"ت;ي$ م::Iا? ي::2ب ن::م ا::هي$ Mا::O ن::م A::O A::ت;ب رمlي$ ا/يج
Hد::هملا ر::م ر::هpي %ت::ح لاب!لاو HCاربلا %ل1 نيبCا? M&Nرتفيو
|`} Jر:Kو Pة:كمب 9::يل1 م::ه2م =I نم AO 5متجا ةكمب ره{ اaT$
Cا::!ح ا::هي$ vر::Uي ة::عNو ة2يدملاب M&كي لاN 'رير? يب نع ا]ي
Cد::N ة::2يدملا نع يحت2ي$ y&# ةبر]O V1 ا?د2ع 'رحلا ام @يGلا
لا::N jا::بع ن::با ن::ع ا::]ي |`} JرKو PHدهم"ل 5يابي م7 نيديرب
مهS&::مGهي$ ا::/يج ة::كمب نييم::Iاهلا %::ل1 ة::2يدملا +حا::, Eعبي
ة8امت::# م::هي$ ا::(عب م::هيل1 5::<;ي$ ما::/لاب ة::في"iلا [ل=ب 5م.ي$
ر::p2ي ي::عاC A::بNا 'رم;م ة"يل ي$ اهلG2ي$ Fاديبلا ا&6 اaT$ +يرt
%::ل1 Yر::ص2ي$ م?Fا::ج ا::م ة::كم A::? Qيو اي ل&;ي$ +!عيو مهيل1
ل&::;ي$ م::هب )::.K د::N م::? اaT::$ اد::ح 0ر::ي ل$ 5::جري م::7 9م2t
ة::في<N د!ي$ مهلG2م ي6lي$ 'دحاو ةعا# ي$ ا&"ح6Cا 9"لا Mاحب#
9::S م::"عي$ ا::ه!لاعي$ bC3ا ر::ه{ %"ع اه]عبو اه]عبب ).K دN
+حا::, ل&::;ي$ >ر::/بي$ ةكم +حا, %ل1 \"<2ي$ مهب ).K دN
%:ل1 Mوري::.ي$ Mورب::i6 م:ت2O يت::لا ة:ملعلا >=? 9"لا دمحلا ةكم
V1 د::ح مه2م @"في V لاN AيبN يب نع ا]ي |`} JرKو Pما/لا
9باح::,و ةكمب Hدهملا ي6lي 9ST$ ري/ب &? H=لا امl$ ري=Sو ري/ب
ا::مب >رب::iي$ يSايف::.لا ي6lي يSا(لاو م?رم نم MاO امب م?ربiي$
84
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
+::عO ن::ع ا]ي |`} JرKو P+"O نم MلجC ام?و 9باح,lب لوBي
A:جC ا:هي"ع fر:Uملا ن:م A:ب;6 ة:ي&ل Hد:هملا JورK ةملع لاN
Jر::iي لا::N 'ر::ير? ي::ب ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو P'د::2O نم Jرع
9::ي"ي ا::م %"ع يSايف.لا +"Uي$ Mا?C ي#رفO Hدهملاو يSايف.لا
م&::;ي لا::N ر::فعج ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو P9::ي"ي ام %"ع Hدهملاو
Jرiت::.ي لا::N Hر?Gلا نع ا]ي |`} JرKو Pنيت8ام ة2# Hدهملا
ا::]ي |`} Jر::Kو P5يا::بي$ ةم-ا$ دلو نم ةكم نم ا?CاO Hدهملا
ة:ياC 9:عم Fا::/علا د::2ع ة::كمب Hد::هملا ر::هpي لاN رفعج يب نع
C&::Sو Rاملعو 9في#و 9صيمNو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ا::هي 9"لا مOرOa ل&;ي 96&, %"عlب 04اS Fا/علا %", اaT$ Mايبو
Fا::يبS3ا E::عبو ر::!حلا =::i6ا د::;$ م::كبC Hدي نيب مكما;مو jا2لا
%::"ع ا&p$ا::ح6 Mو اXي::I 9ب ا&Oر/6 V M مOرمZو fاتكلا لGSو
ا::يح ا::م ا&::يح6 Mو م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&#C ةعا-و 9تعا-
%::"ع FاCeوو Hد::هلا %::"ع اSا&ع ا&S&ك6و Rام ام ا&تيم6و MZر;لا
يSl::$ مار::صSاب @::Saو ا::هلاوeو ا::?rا2$ ا::S4 د::N ايSدلا MT$ 0&;تلا
A::-ابلا ة::6ام1و 9با::تكب A::معلاو 9ل&::#C %::لاو 9::"لا %::ل1 مO&::ع4
Cد::ب A::? 4د::ع لجC ر::/ع ة::7ل7و ة8ام("7 ي$ رهpي$ 9ت2# Fايح1و
Cا::ه2لاب د::# A::ي"لاب Mا::ب?C )::يرiلا kG::;O اعGN 4اعيم ريt %"ع
ن!::.لا ي::$ Mا::O نم Jرiت.يو eا!حلا bC Hدهم"ل 9"لا Qتفي$
%::ل1 ة::عيبلاب E::عبي$ ة::$&كلا 4&.لا Rايارلا لG26و مIا? ي2ب نم
9::"?و C&::!لا @::يميو vا::$Dا ي::$ >4&::2ج Hدهملا Eعبيو Hدهملا
Jر::Kو Pةي2ي<2<::.;لا 9يد::ي %"ع 9"لا Qتفيو Mاد"بلا 9ل مي;ت.6و
vر::<لاو RاCا::!تلا @::ع<;Sا اa1 لا::N 4&ع::.م نبا نع ا]ي |`}
ر::يt %::"ع %ت::I \::$ ن::م Fا::م"ع ر::فS ةعب# JرK نتفلا Rر(Oو
%ت::ح لجC ر::/ع ةع::]بو ة8ا::م("7 م::ه2م A::جC A::كل 5يا::بي 4ا::عيم
م::كب Fا::ج ا::م m::عبل مه]عب ل&;ي$ ةعب.لا ي;ت"ي$ ةكمب ا&عمت!ي
9يد::ي %"ع ده6 M يUب2ي H=لا Aجرلا ا=? +"- ي$ ا2Xج M&ل&;ي$
9::يب م::#او 9م::#اب >ا2$رع دN ةي2ي<2<.;لا 9ل Qتف6و نتفلا >=?
ة::كمب 9S&بي::صي$ 9S&::ب"<ي$ [لa %"ع ةعب.لا \فتي$ 9/يجو 9مو
Cا::صS3ا ن::م AجC اS Aب V ل&;ي$ Mل$ نب Mل$ @S 9ل M&ل&;ي$
&::? لا;ي$ 9ب ة$رعملاو 92م ربiلا A?3 9S&فصي$ مه2م @"في %تح
ة::2يدملاب 9S&::ب"<ي$ ة::2يدملاب \::حل د::Nو 9S&::ب"<6 H=::لا مكبحا::,
Mل$ @::S M&::ل&;ي$ 9S&بي::صي$ ةكمب 9S&ب"<ي$ ةكم %ل1 مهفلاiي$
85
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::2م @

::"$ د::Nو ا=Oو ا=O ةيZ [ي$و Mل$ ة2با ةSل$ [مو Mل$ نب
م::ه2م @::"في %ت::ح مكبحا::صب @::.ل ل&;ي$ [عيابS `دي دم$ 'رم
ن::Oرلا د::2ع ةكمب 9S&بيصي$ ةكم %ل1 مهفلاiي$ ة2يدملاب 9S&ب"<ي$
[::عيابS `د::ي دم6 مل M1 [;2ع ي$ اSrام4و [ي"ع ا2م7ا 9ل M&ل&;يو
مار::ح ن::م A::جC م::هي"ع ا2ب"- ي$ 9ج&6 دN يSايف.لا رك.ع ا=?
9::تبحم 9"لا %;"ي$ 9ل 5يابي$ >دي دمي$ ما;ملاو نOرلا نيب W"!ي$
PA::ي"لاب Mا::ب?C Cا::ه2لاب د::# م&::N 5::م ري::صي$ jا::2لا Cود::, ي$
M د::محم ي27د::ح لا::N م"::.م ن::ب د::يل&لا ن::ع ا::]ي |`} JرKو
ن::يح jد::;ملا @::يب ي::$ M&::"تت;ي +::"Oو يSايف::.لاو Hد::هملا
fا::ب %::"ع Q::ب=ي$ 9ب رمlي$ اريم يSايف.لاب %6Bي$ ةعيبلا 9"ب;ت.6
ا::]ي JرKو \/م4 JوC4 %"ع مهم8ا2tو م?rا.S kاب6 م7 ةبحرلا
H=لا =8اعلا 5م# اa1 لاN ي"ع نب دمحم نع م".م نب ديل&لا نع
ا&::لG2ي %ت::ح لاد::بVا مهي$ افل ر/ع ي27ا 5م JرK ).iلا ةكمب
ر::معل Fا::ي"ي1 ن::م ربiلا 9U"بي %تح qي!لا Eعب H=لا ل&;ي$ Fاي"ي1
@::(عب ا::م 9::يل1 @::(عب 'رب::ع A::جرلا ا=::? ي::$ 9::"لا Aعج د;ل 9"لا
9::يل1 H4B::ي$ 'ر::صSو 'رب::عل ا=::? ي::$ M1 bC3ا ي::$ ا&حا::.$
امب 9Sوريعي$ 9لا&K م?و اب"O %;"ي %تح Jرiي$ ةعا<لا يSايف.لا
9"ي;ت::#ا Mور6 ام ل&;ي$ 9تع"i$ اصيمN 9"لا `ا.O M&ل&;يو 52,
%::"ب ل&::;ي$ ي::2"N ل&::;ي$ Fا::ي"ي1 %::ل1 9ي6lي$ معS M&ل&;ي$ ةعيبلا
A::جC ا=::? ل&::;ي م7 9"ي;ي$ معS ل&;ي$ ["يN M +ح6 9ل ل&;ي$
م7 Fاي"ي1 fاب ة-لب %"ع Qب=ي$ [لa د2ع 9ب رمlب$ يتعا- 5"K دN
Jر::Kو P+"O +هS م&ي fاK نم +8اiلا$ مهبه2ي$ +"O %ل1 ري.ي
ا::/يج Hد::هملا %::ل1 يSايف::.لا E::عب اa1 لا::N ي"ع نع ا]ي |`}
Jر::K دN مهتفي"iل لاN ما/لا A? [لa ƒ"بو Fاديبلاب مهب ).i$
ة::عيبلاب مهيل1 A#ري$ `ا2"تN V1 9تعا- ي$ AK4او 9عياب$ Hدهملا
ن8اG::iلا 9::يل1 A::;26و jد::;ملا @::يب لG::2ي %ت::ح Hد::هملا ري.يو
9تعا::- ي::$ م::?ريtو مورلاو fرحلا A?و م!علاو fرعلا AKديو
Jرiيو اهSو4 امو ةي2ي<2<.;لاب دجا.ملا ي2بي %تح لاتN ريt نم
9;6ا::ع %::"ع )ي::.لا A::محيو vر::/ملاب @::يب A? نم AجC 9"بN
%تح 9U"بي ل$ jد;ملا @يب %ل1 9ج&تيو A(ميو Aت;ي رهI ةيSام7
ا::2م A::جرب ن::تفلا sر::ف6 لا::N ي::"ع ن::ع ا]ي |`} JرKو PR&مي
9;6ا::ع %::"ع )ي::.لا 5::]ي )ي::.لا V1 مهي<عي V اف.K مهم&.ي
نم MاO &لو ةم-ا$ دلو نم ا=? ام 9"لاو ا&ل&;ي %تح رهI ةيSام7
86
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا]ي |`} JرKو Pةيم ي2بو jابعلا ي2بب 9"لا 9يرUي ا2محرل ا?دلو
Jر::Kو Pة::م"pلا اور::6 %ت::ح Hد::هملا Jرiي V لاN رفعج يب نع
9"لا::ب ر::فكي %ت::ح Hد::هملا Jرiي V لاN vاC&لا ر- نع ا]ي |`}
%تح Hدهملا Jرiي V لاN نيري# نبا نع ا]ي |`} JرKو Pارهج
لا::N +::عO ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو Pةعب::# ةع::.6 A::O ن::م A::ت;ي
ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو P9حا2!ل ر.2لا k&/iO 9"ل 5IاK Hدهملا
9Sl::O ة2# نيعبC نبا &?و Hدهملا Jرiي لاN xCاحلا نب 9"لا دبع
M A::يف<لا ي::ب ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو PAي8ار::#1 ي2ب نم AجC
ي::$ ل;7 رO=::$ Hد::هملا )::,و م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ملكلا 9::ي"ع l::<ب اa1 %::2ميلا >د::يب 0ر::.يلا >=i$ fرdو 9Sا.ل
د::محم ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو Pيب م#ا 9يب م#او يم#ا 9م#
%ت::ح eا::!حلا ن::م F::ي!ي ن::يع z::"ب Je Hد::هملا لا::N ريمح نب
|`} Jر::Kو Pة2# 'ر/ع Mام7 نبا &?و \/م4 رب2م %"ع H&ت.ي
A? نم ة2يدملاب >دل&م Hدهملا لاN +لا- يب نب ي"ع نع ا]ي
@::يب >رجا::همو يبS م#ا 9م#او م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا @يب
ي::$ لاK 9هجو ي$ ايا2(لا vارب ني2يعلا AحO ةيح"لا EO jد;ملا
ن:م م":#و 9::ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا ةيارب Jرiي يب2لا ةملع 9فتO
ل&::#C ي$&::6 =::2م ر/26 مل ر!ح اهي$ ةعبرم Fا4&# ةم"عم yرم
9"لا >دمي Hدهملا Jرiي %تح ر/26 Vو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
م?Cا::ب4و مهفلا::K ن::م >&::جو M&بر::]ي ة::ك8لملا ن::م YVZ ة7ل(ب
ن:ع ا:]ي |`} Jر:Kو Pن:يعبC3ا %:ل1 ن:ي7ل(لا ن:يب ام &?و Eعبي
Jر::Kو Pلاجرلا نم fرd م4 qيرN نم ي2م Hدهملا لاN ي"ع
ا:]ي Jر::Kو Pة2# نير/ع نبا Hدهملا لاN 'l-C نع ا]ي |`}
م::#ا لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ن::ع 4&ع::.م ن::با نع
يب2لا نع HCدiلا ديع# يب نع ا]ي |`} JرKو Pدمحم Hدهملا
ا]ي |`} JرKو Pيم#ا Hدهملا م#ا لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
م::عS لاN &? \ح Hدهملا +ي.ملا نب ديع.ل @"N لاN '4اتN نع
ن:با ن:ع ا:]ي |`} Jر:Kو Pة:م-ا$ د:لو ن:م لاN &? نمم @"N
مكK&ي::I اه2ع G!ع AتN @يبلا A? ا2م fاI Hدهملا لاN jابع
ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kاو PFا::/ي ام 9"لا Aعفي لاN مكبابI ا?&جريو
Jر::Kو Pم::يرم نبا %.يع %ل1 اهع$دي ا2م Hدهملا لاN jابع نبا
Hد::هملا لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع ي"ع نع ا]ي |`}
Pيح&::لا %::"ع ا::S @"6ا::N ا::مO يت2# %"ع A6ا;ي ي6رتع نم AجC
87
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي$ ).iلا دعب Hدهملا Jرiي لاN Hر?Gلا نع ا]ي |`} JرKو
qيج +حا,و &? ي;ت"ي$ Cدب A? 4دع لجC ر/ع ةعبCو ة8ام("7
مه::#ر6 ي::2عي k4ارب::لا م::هت2ج =Xم&ي Hدهملا fاح,و يSايف.لا
Fا::يلو M1 V H4ا2ي Fام.لا نم 4ا2م R&, =Xم&ي 5م.ي 9S لا;يو
fاح::, %::"ع 'ربد::لا M&::كت$ Hد::هملا ي::2عي Mل$ fاح::, 9::"لا
%::ل1 M&::برهي$ دير::/لا V1 م::ه2م %::;بي V M&::"ت;ي$ يSايف::.لا
يSايف::.لا %::;"تي$ ما/لا %ل1 Hدهملا Jرiيو 9Sوربiي$ يSايف.لا
PVدع bC3ا ‚ميو 9جو AO نم 9يل1 jا2لا kCا.يو 9تعيبب Hدهملا
Fام"ع لاجC ةعب# Hدهم"ل 5يابي لاN 4&ع.م نبا نع ا]ي JرKو
A::جC Aكل 5ياب دN 4اعيم ريt %"ع %تI \$ نم ةكم %ل1 ا&هج&6
Y=;يو 9S&عيابي$ ةكمب M&عمت!ي$ لجC ر/ع ةع]بو ة8ام("7 مه2م
ني=::لا %::ل1 9ج&::6 د::Nو م::هب ري::.ي$ jا2لا Cود, ي$ 9تبحم 9"لا
ة::كم ن::يب Jر::K اaT::$ مرج نم AجC مهي"ع ةكمب يSايف.لا ا&عياب
9::ل 5يا::بي$ مر::حلا ي6l::ي %تح Fا4Cو Cاe1 ي$ %/مو 9باح, )"K
ر::يUي م::7 9::"ت;ي$ ة::عيبلا 9"ي;ت::.ي$ 9ي6l::ي$ 9تعيب %"ع +"O 9مد2ي$
9:"لا +?=::يو مور::لا 9يدي %"ع 9"لا مGهيو مهمGهي$ 9لات;ل 9I&يج
لا::N 'l::-C ن::ع ا]ي |`} JرKو Pما/لا لG2يو ر;فلا 9يدي %"ع
9::يل1 E::عبي$ ةكمب Hدهملا C&ه{ 9U"بي م7 ة$&كلا Hرiصلا AKدي
Hد::هملا %::ل1 ري::/ب V1 مه2م &!2ي ل$ 9ب ).iي$ ا(عب ة$&كلا نم
ن::م Hرi::صلاو ة::كم ن::م Hد::هملا A::ب;ي$ Hرi<,Vا %ل1 ري=Sو
5::<;ي$ Hرi::صلا 9;ب::.ي$ Mا::?C ا#ر$ امهSlO ما/لا &حS ة$&كلا
eا::!حلا bCl:ب Hد:هملا M&6l:ي$ Hد::هملا %:ل1 ما/لا نم رKZ ا(عب
ما::/لا د::ح %::ل1 ا&::هت2ي %ت::ح 9::عم M&::"ب;يو 0دهلا ةعيب 9S&عيابي$
eا::!ملا >ر::كي$ =::فS 9ل لا;يو اهب مي;ي$ eا!حلاو ما/لا نيب H=لا
اaT::$ مكبحا::, ا::Sl$ يتعا- 5"iي Mل$ يمع نبا %ل1 +تOا ل&;يو
@يب لG2ي %تح Hدهملا %ل1 Cا#و 5ياب Hرiصلا %ل1 fاتكلا A,و
V1 bC3ا نم ارت$ ما/لا نم AجC ديب Hدهملا `رتي Vو jد;ملا
E:كمي$ ا:عيمج Rا:ه!لا %ل1 نيم".ملا 4Cو ةم=لا A? %"ع ا?4C
9::2يعي ة::Sا2O 9ل لا;ي +"O نم AجC Jرiي م7 ني2# xل7 [لa ي$
`ا::2عياب ل&::;ي$ Hرi::صلا ي6l::ي %ت::ح 9م&::N نم h?C نم +O&O
ل&::;ي$ ن"6ا::;ي"$ ن::جرiيل ا=::? @عيا::ب @::ك"م اa1 %تح `اSرصSو
V [::ت;حل V1 [::2م رب::O ا::هم ة::يرماع %;بي V ل&;ي$ JرK نمي$
رما::ع 9::عم A::حر6و A::حري$ )::"{ Vو )::.K Rاa [::2ع )::"iتي
88
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::ياC م::pعو ةياC Hدهملا مهيل1 9ج&يو Mا.يب لG2ي %تح ا?ر#lب
)صت$ مي?ارب1 م7 Fام %"ع M&لG2ي$ AجC ة8ام Hدهملا Mامe ي$
+"O @لو Rليiلا @مFا/6 اaT$ اهم2tو اه"ب1و اه"جCو اه"بج +"O
9::جو %::"ع ة::dرعتملا اف::صلا %::"ع Q::ب=ي$ Hرiصلا =Kو ا?Cاب4
C&::- JC4 Yر::- %"ع H4ا&لا ن<ب ي$ يتلا ة.ي2كلا د2ع bC3ا
%"ع ةdرعتملا افصلا %"ع H4ا&لا نيمي %"ع يتلا 'ر<2;ملا اتيe
م&::ي fا::K ن::م +8ا::iلا$ 'ا::/لا Qب=6 امO Qب=ي اهي"ع bC3ا 9جو
ديل&لا نع ا]ي |`} JرKو Pم?اC4 ةيSام(ب FاC=علا kاب6 %تح +"O
%::"ع يSايف::.لا م&::;ي %ت::ح Hد::هملا Jر::iي V لا::N م"::.م ن::ب
لا::ت;ب E::عبي Hد::هملا لا::N +::عO ن::ع ا]ي |`} JرKو Pا?4ا&ع
Cا::t ن::م ة2يك::.لا R&با::6 Jرiت::.ي 'ر::/ع 9::عم %::<عي مور::لا
Hد::هي 9S3 Hدهملا يم# امS1 لاN +عO نع ا]ي JرKو PةيOا<Sا
Pة::يOا<Sا ا::هل لا::;ي bC ن::م R&با::تلا Jرiت::.ي ي::فK د::N ر::م3
ة::ياC Hد::هملا 5::م لا::N [ير::I نب 9"لا دبع نع ا]ي |`} JرKو
ن::ع ا]ي |`} JرKو Pةم"عملا م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ا]ي JرKو P9"ل ةعيبلا f&تكم Hدهملا ةياC %"ع لاN نيري# نبا
لا::معلا %::"ع اديد::I M&::كي M Hد::هملا ة::ملع لاN jووا- نع
لا::N ي::"ع ن::ع ا]ي |`} JرKو PنيOا.ملاب اميحC لاملاب ا4ا&ج
W::يل يت::يب A::? نم AجC jC %"ع ةعامج M&ك6 م7 نت$ M&كي
|`} Jر::Kو PHد::هملا م&::;ي$ R&::مي و A::ت;ي$ RلK 9"لا د2ع 9ل
V %ت::ح Hد::هملا Jر::iي V لا::N 9باح, mعب نع 'رمd نع ا]ي
ا::]ي |`} Jر::Kو Pjرلا Aي;لاو n["? V1 AيN نبا Vو AيN %;بي
ة::يم ي::2ب A::ت;ي$ م::Iا? ي::2ب ن::م AجC ["مي لاN AيبN يب نع
ن::م A::جC Jر::iي م::7 م::?ريt Aت;ي V ر.يلا V1 مه2م %;بي V %تح
Jر::iي م::7 Fا.2لا V1 %;بي V %تح ني27ا AجC Aكل Aت;ي$ ةيم ي2ب
Mا::O ة::2ت$ M&ك6 لاN +ي.ملا نب ديع# نع ا]ي JرKو PHدهملا
ر::KZ +Sا::ج ن::م @م- +Sاج نم @2ك# ام"O Mايبصلا +عل اهلو
م::كلa Mل$ ر::يم3ا M1 V Fام::.لا ن::م 4ا2م H4ا2ي %تح %?ا2ت6 ل$
لا::N لا::N رفعج يب نع ا]ي |`} JرKو PRارم xل7 ا;ح ريم3
ن::م 4ا::2م H4ا::2يو د::محم لZ ي::$ \حلا M Fام.لا نم 4ا2م H4ا2ي
ا::مS1و 9::ي$ [::I jا::بعلا لا::N و %::.يع لZ ي$ \حلا M1 bC3ا
Pا::ي"علا 9"لا ةم"O %"ع3ا R&صلاو Mا<ي/لا ةم"O Aف#3ا R&صلا
ا::هل @::"N لاN ةميدN @SاOو 9م نع %يحي نب vاح#1 نع JرKو
89
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::2ب ا::ي لO @لا::N jا::2لا ["ه6 ة2تفلا >=? M1 ريبGلا نبا ة2ت$ ي$
4ا::2م H4ا::2ي %ت::ح م?رم مي;ت.ي V jا2لا ["ه6 ة2ت$ ا?دعب نكلو
+::I&ح ن::ب رهI نع ا]ي |`} JرKو PMلفب مكي"ع Fام.لا نم
H4ا::2ي مر::حملا ي::$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN
ي::$ ا&عي-و 9ل ا&عم#ا$ Mل$ 9"لا '&ف, M1 V Fام.لا نم 4ا2م
لا::N ر#اي نب Cامع نع ا]ي |`} JرKو Pةعمعملاو fر]لا 92#
ن::م 4ا::2م H4ا::S ةعي2::, ة::كمب Aت;6 >رKZو ةيOGلا Wف2لا AتN اa1
اب::صK bC3ا ‚مي H=::لا Hد::هملا [::لaو Mل$ م::Oريم M1 Fام.لا
ة:Nر$ M&:كي لا:N +ي.ملا نب ديع# نع ا]ي |`} JرKو PVدعو
M1 Fام::.لا ن::م 4ا2م H4ا2يو Fام.لا نم )O 5"<ي %تح YلتKاو
يSايف::.لا %::;تلا لا::N Hر::?Gلا ن::ع ا::]ي Jر::Kو PMل$ م::Oريم
9:"لا Fا::يلو M1 V Fام.لا نم R&, 5م.ي =Xم&ي لات;"ل Hدهملاو
'Cا::م M1 W::يمع @2ب Fام# @لاNو PHدهملا ي2عي Mل$ fاح,
Jر::Kو Pjا::2لا ا::هيل1 ر::p2ي 'Vد::م Fام.لا نم افO M م&يلا [لa
Rا::$رعو %::2مب jا2لا MاO اa1 لاN 5$اS نبا مكحلا نع ا]ي |`}
9::عبتيو Mل$ م::Oريم M1 V A8ا::ب;لا fCا::حت6 M د::عب 4ا::2م 04ا::S
مهحل::# A::!$ اديد::I Vا::تN M&"تت;ي$ vد, دN 9S1 V رKZ R&,
لا::ت;لا دت::/يو Fام::.لا ي::$ ة::م"عم ا::فO Mوري [لa د2عو k4اربلا
%ت::ح M&ب?=::ي$ Cد::ب A::? 'د::ع V1 \::حلا Cا::صS نم %;بي V %تح
zحي لاN ورمع نب 9"لا دبع نع ا]ي |`} JرKو Pمهبحا, ا&عيابي
a1 %::2مب لوG::S م? ام2يب$ مام1 ريt %"ع اعم M&$رعيو اعم jا2لا
%ت::ح ا&"تتNا::$ m::عب %::ل1 مه::]عب A8اب;لا RCا($ +"كلاO م?=K
9::هجو \ص"م &?و 9S&6lي$ م?ريK %ل1 M&عGفي$ ام4 ةب;علا Aي.6
ا::2يل1 م::"? M&::ل&;ي$ 9ع&::م4 %::ل1 ر::pS %Sl::O ي::كبي ة::بعكلا %::ل1
م4 ن::م م::Oو >&مت::];S د::هع ن::م م::O م::كحيو ل&::;ي$ [::عياب2"$
ي::$ Hد::هملا MT::$ >&عيا::ب$ >&::متOC4 MT::$ ا?رO 5يابي$ >&متكف#
jا::بع ن::با ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو PFام.لا ي$ Hدهملاو bC3ا
>CاصSو Hدهم V jا2لا ل&;ي %تحو jاي1 دعب Hدهملا Eعبي لاN
4د::ع لجC ر::/ع ة::.مKو ة8ا::م("7 م?4د::ع ما::/لا A::? نم jاS
ن::<ب ن::م >&جرiت::.ي %ت::ح ما/لا نم 9يل1 Mوري.ي Cدب fاح,
د::2ع نيت:عOC م:هب ي"::صي$ ا::?رO >&عيابي$ افصلا د2ع Cا4 نم ةكم
5يا::بي لا::N 'ر::ير? يب نع ا]ي |`} JرKو Pرب2ملا دعصي ما;ملا
Jر::Kو Pا::م4 \::يرهي Vو ام8اS oN&ي V ما;ملاو نOرلا نيب Hدهملا
90
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN '4اتN نع ا]ي |`}
م::ه2يب ن::م jا::2لا 9جرiت.ي$ ةكم %ل1 ة2يدملا نم Hدهملا Jرiي
ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو P>Cا::O &::?و ما::;ملاو نOرلا نيب 9S&عيابي$
ا::هي$ يت::لا يSايف::.لا ن::م 4&::.لا Rا::يارلا @::جرK اa1 لا::N ي"ع
ة::كم ن::م Jر::iي$ 9S&ب"<ي$ Hدهملا jا2لا %2م6 Qلا, نب +يعI
د::عب نيت::عOC ي"صي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C ةياC 9عمو
‡ر::$ اaT::$ ا::يلبلا نم مهي"ع لا- امل 9جورK نم jا2لا jlيي M
A?lبو دمحم ةمlب Fلبلا Qل jا2لا اهي اي لا;$ YرصSا 96ل, نم
لا::N +::عO ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو Pا2ي"ع %Uب ‡اب &ه$ ة,اK 9تيب
Mا::$&O A::? ن::م 9::تعيبو 96ر::صS A::? jا::2لا ر::يK Hدهملا '4اتN
ي$ f&بحم Aي8اكيم 9تNا#و Aيربج 9تمد;م ما/لا لادب1و نميلاو
'رملا M %تح bC3ا نمl6و Fايمعلا ة2تفلا 9ب 9"لا Šف<ي \8لiلا
%::<عي 9"لا V1 اXيI ي;ت6 V AجC نهعم ام '&.S WمK ي$ zحتل
رOa 9S ر<م نع ا]ي |`} JرKو PاهتOرب Fام.لاو اه6اOe bC3ا
م::ل اXي::I 52::صي Hد::هملا M ا::2U"ب لا;$ GيGعلا دبع نب رمع >د2ع
ل&::;ي$ 9لl::.ي$ 9ي6l::ي لا::N &::? ام ا2"N GيGعلا دبع نب رمع 9ع2صي
مد::2ي$ اعاب::I jا::2لا 0ر::يو Jرiيو AKدي$ =i$ لاملا @يب AK4
Vو ي::<عS ا::S1 ل&::;يو %بl::ي$ ي::2تي<ع ا::م =K ل&;ي$ 9يل1 5جري$
ي$ اب&تكم Hدهملا دج يS1 لاN +عO نع ا]ي |`} JرKو P=KlS
ن::م ا::]ي |`} Jر::Kو P+يع Vو م"{ 9"مع ي$ ام FايبS3ا Cاف#
اa1 لا::;$ M&::ك6 ة2ت$ رOa 9S نيري# نب دمحم نع 'رمd \ير-
ن::م ريiب jا2لا %"ع ا&عم.6 %تح مك6&يب ي$ ا&."جا$ [لa MاO
Mا::O د::N لا::N ر::معو ركب يب نم ريK ركب اب AيN رمعو ركب يب
ي$ ةبيI يب نبا لاN دNو 9ي$ ام ا=? ي$ @"N mعب %"ع A]في
د::محم ن::ع M&::ع ن::ع ةما# &ب ا27دح Hدهملا fاب ي$ )2صملا
&ب 9ي"ع A]في V ةفي"K 'دملا >=? ي$ M&كي لاN نيري# نبا &?
oف"لا نم )K oف"لا ا=?و Qيح, 4ا2#1 ا=? L@"N Pرمع Vو ركب
A::ب Eيد::ح 9ي"ع لو ام %"ع نيpف"لا Aيوl6 Hد2ع 9جو3او لو3ا
مور::لا ا&لا::م6و Hدهملا Mامe ي$ نتفلا 'د/ل مك2م ني.مK رج
Aي::]فتلا ا=::هب 4ار::ملا W::يلو 9::ل لاجدلا 'ر,احمو 9ي"ع ا?ر#lب
ةحيح::صلا Eي4ا::ح3ا$ 9::"لا د::2ع ةع$رلاو fا&(لا '4ايe %ل1 5جارلا
نييب::2لا د::عب \::"iلا A::]$ ر::معو ر::كب ا::ب M %::"ع kا::مجلاو
HCد::iلا ديع::# ي::ب ن::ع 4ا::مح نب ميعS |`} JرKو Pني"#رملاو
91
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::مO 9::تم Hدهملا %ل1 0وlي لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع
%ت::ح اCا&::ج @X"م ا::مO Vدع bC3ا ‚مي اهب&.عي %ل1 Aح2لا Hوl6
Pا::م4 \يرهي Vو ام8اS oN&ي V لو3ا م?رم A(م %"ع jا2لا M&كي
xد::حي لجC @عم::# لا::N م"::.م نب ديل&لا نع ا]ي |`} JرKو
G::يGعلا د::بع ن::ب ر::مع ر::يiلا Hد::هم ة::7ل7 M&يد::هملا لا::;$ ام&N
%::.يع نيد::لا Hد::همو Fامدلا 9ي"ع نك.6 H=لا &?و مدلا Hدهمو
Hد::هم لاN +عO نع ا]ي JرKو P9Sامe ي$ 9تم م".6 ميرم نب
اa1 لاN jووا- نع ا]ي |`} JرKو PيSايف.لا دعب Jرiي ريiلا
PنيOا::.ملا م::حريو لا::معلا %::"ع دت/يو لاملا ل=بي Hدهملا MاO
`C4 %تح R&م V يS R44و لاN jووا- نع ا]ي |`} JرKو
%::"ع 9::ي$ fا::(يو 9Sا::.ح1 ي::$ ن::.حم"ل 4اG::ي Hد::هملا Mا::مe
9"لا %", يب2لا نع HCدiلا ديع# يب نع ا]ي JرKو PFي.ملا
|`} Jر::Kو P'دحاو ة"يل ي$ 9"لا 9ح"صي Hدهملا لاN م"#و 9ي"ع
k4 0C4 ام 9"لاو لاNو @يبلا zلو 9S fا<iلا نب رمع نع ا]ي
9"لا Aيب# ي$ 9م.N و لاملاو sل.لا نم 9ي$ امو @يبلا ن8اGK
@::."$ ني2مB::ملا ر::يم ا::ي m::ما +لا::- ي::ب ن::ب ي::"ع 9ل لا;$
9::"لا Aيب::# ي::$ 9م.;ي qيرN نم fاI ا2م 9بحا, امS1 9بحاصب
>د::;عي Fا&::ل لا::N +::عO ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو PMا::مGلا رKZ ي$
يب::.لا ن::م م::هعم ا::م =::Klيو م::همGهي$ `رتلا %ل1 9(عبي Hدهملا
9::عم `&::"مم A::O \::تعي م7 اهحتفي$ ما/لا %ل1 ريصي م7 لا&م3او
لا::N ة::عيهل ن::با ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو PمهتميN 9باح, ي<عيو
Jر::Kو PريU::صلا ريب::كلاو ريب::كلا ريUصلا Hدهملا Mامe ي$ %2متي
ة2::# ن::ي7ل7و اع::.6 مهي$ Hدهملا Eكمي لاN sاب, نع ا]ي |`}
PاريU::, @::2O ي::2تيل اي ريبكلا ل&;يو RربO ي2تيل اي ريUصلا ل&;ي
ل&::;ي H=::لا Hدهملا لاNو رمع نب 9"لا دبع نع ا]ي |`} JرKو
ن::ع ا]ي |`} JرKو P%.يع 9ف"K ي"صيو ميرم نب %.يع 9ي"ع
لا::N Hر?Gلا نع ا]ي JرKو Pjابعلا دلو نم Hدهملا لاN +عO
ا:م لا::N +:عO ن::ع ا::]ي |`} Jر:Kو Pة:م-ا$ د:لو ن:م Hدهملا
ن::ع ا]ي |`} JرKو Pمهي$ V1 ة$لiلا امو qيرN نم V1 Hدهملا
ن::ع ا]ي |`} JرKو Pةم-ا$ دلو نم ا2م AجC Hدهملا لاN ي"ع
ل&::;ي ا::مO M&::ل&;ي H=::لا Hد::هملا ةيف2حلا يب3 لاN 9S رمع نبا
|`} Jر::Kو PHدهملا 9ل AيN احلا, Aجرلا MاO اa1 Qلاصلا Aجرلا
ا::]ي |`} JرKو Pاماع نيعبC Hدهملا %;بي لاN 'ا-C نع ا]ي
92
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
|`} Jر::Kو Pة2:# M&::7ل7 Hد::هملا 'ا:يح لا::N ديل&لا نب ةي;ب نع
ني2::# 5ب::# Hد::هملا ["مي لاN 9يب نع ريمح نب دمحم نع ا]ي
Fا::;ب لا::N Cا::2ي4 ن::با Cا::2ي4 نع ا]ي |`} JرKو Pامايو نيرهIو
q::يعي لا::N Hر::?Gلا ن::ع ا]ي |`} JرKو Pة2# M&عبC Hدهملا
ن::ع ا::]ي |`} Jر::Kو Pا::6&م R&::مي م7 ة2# 'ر/ع 5بC Hدهملا
Jر::Kو Pة2::# ن::يعبC و ن::ي7ل7 jا2لا رم Hدهملا ي"ي لاN ي"ع
>د::عب jا::2لا ي"ي م7 ا6&م Hدهملا R&مي لاN +عO نع ا]ي |`}
+:صUي >ر:يK ن:م ر(:O >ر:Iو ر:Iو ريK 9ي$ 9تيب A? نم AجC
A::جC 9ب C&(ي Aي"N >rا;ب ةعام!لا دعب ةNرفلا %ل1 م?&عدي jا2لا
R&::مي لا::N Hر::?Gلا ن::ع ا::]ي |`} JرKو P9"ت;ي$ 9تيب A? نم
ن::م AجC مهيل1 Aب;يو ة2ت$ ي$ >دعب jا2لا ريصي م7 ا6&م Hدهملا
Fام::.لا ن::م 4ا::2م H4ا::2ي م::7 ا::Sامe Eكمي$ 9ل 5يابي$ موGiم ي2ب
د::عب مكبا::;ع %::"ع ا&::عجر6 Vو ا::Sل$ ا&عيا::ب Mا::ج Vو WSlب Wيل
5يا::بي م::7 ا::7ل7 H4ا::2ي م::7 A::جرلا M&::$رعي ل$ Mور::p2ي$ 'ر::!هلا
ن::مو 9::"ت;ي$ 9::ي"ع 9::"لا >ر::ص2ي$ يموGiملا %ل1 ريصي$ C&ص2ملا
موGiم ي2ب نم AجC %ل&تي لاN +عO نع ا]ي |`} JرKو P9عم
مي::.ج A::جC fر::Uملا ن::م A::جC ري::.ي م7 يلا&ملا نم AجC م7
@::يب AKد::ي %ت::ح 9::ي;ل نم Aت;ي$ نيبك2ملا نيب ام mيرع Aي&-
>د::عب ي::"ي م::7 @SاO امم ارI ايSدلا M&كت$ ا6&م R&مي$ jد;ملا
د:عب ن:م ي:"ي م:7 م&::/t م&"{ sلصلا A? Aت;ي ر]م نم AجC
9يدي %"عو Hدهملا 9يK 'ري# ري.ي يSا<ح;لا يSامعلا Hر]ملا
لا::N ر::معم ن::ع د::يل&لا ن::ع ا::]ي |`} JرKو Pمورلا ة2يدم Qتف6
Mود::ب يSا::<ح;لا ا::م م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N
م7 ربا!لا 'رباب!لا دعب لاN ورمع نب 9"لا دبع نع ا]يو PHدهملا
ا::]ي |`} JرKو P+صعلا ريم م7 م".لا م7 C&ص2ملا م7 Hدهملا
م::ك2م C&ص2ملا M M&ل&;ي نميلا ر/عم اي لاN 9S ورمع نبا نع
%::ل1 9يم::#ا M Fا::I &::لو >&::ب ي::Iر;ل 9::S1 >د::يب ي.فS H=لاو
ي$دصلا رباج نب WيN نع ا]ي JرKو P@"عفل 9ل &? دج %صN
يت:يب A:? ن:م M&كي# لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M
يSا::<ح;لا >د::عب ن::م م::7 اC&::ج @X"م ا::مO Vدع bC3ا ‚مي AجC
لا::N 'ا::-C نع ا]ي |`} JرKو P9Sو4 &? ام >ديب ي.فS H=لاو
>د::عب 9::تيب A::? ن::م )::"K M&::كي م7 jد;ملا @يب Hدهملا لG2ي
ل$ jا::بعلا ي::2ب %::"ع jا::2لا ي"صي %تح Mوربحيو مه6دم ل&<6
93
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
A::جC &::?و ةي2ي<2<.;لا مهيلاو 5م وGUي %تح [ل=O jا2لا لاGي
ا::م Fا::KC ي::$ jا2لا لاGي Vو ميرم نب %.يع %ل1 اهم".ي Qلا,
ن::ت$ ي$ ا&لاGي مل مهك"م •;تSا ا=$ jابعلا ي2ب ["م •;ت2ي مل
لا::N ور::مع نب 9"لا دبع نع ا]ي |`} JرKو PHدهملا م&;ي %تح
Jرفملا م7 ربا!لا Qلا, مه"O مهي"ع اه"O Qتف6 M&لا&تي Fارم ة7ل7
Pم?د::عب ايSد::لا ي::$ ر::يK V م7 ة2# نيعبC M&(كمي +صعلا وa م7
Hد::هملا M ي::2U"ب لا::N %.يع نب Mامي"# نع ا]ي |`} JرKو
ن::م M&::كي م::7 R&::مي م::7 jد;ملا @يبب ة2# 'ر/ع 5بC Eكمي
jد::;ملا @يب::ب E::كمي C&::ص2ملا 9ل لا;ي 5ب6 م&N نم AجC >دعب
ني2::# xل7 Eكمي يل&ملا ["مي م7 Aت;ي م7 ة2# نير/عو 0دح1
ره::I ة::عبCو ني2::# xل7 Hد::هملا مي/? >دعب ["مي م7 Aت;ي م7
Hد::هملا د::عب M&::كي لاN +عO نع ا]ي |`} JرKو Pماي 'ر/عو
A::معي 9::2ي4 ي::$ Hد::هملا &::K Mا::<حN نم نميلا A? نم ةفي"K
|`} Jر:Kو Pا::هم8ا2t +ي::صيو مور::لا ة2يدم Qتفي H=لا &?و 9"معب
[::"هي م7 ةSد? مورلا نيبو Hدهملا نيب M&كي لاN 'ا-C نع ا]ي
Jر::Kو PA::ت;ي م::7 لي"N لد::عي 9::تيب A? نم AجC ي"ي م7 Hدهملا
9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C M ي$دصلا رباج نب WيN نع ا]ي |`}
ا]ي JرKو n9Sو4 &? امو Hدهملا دعب يSا<ح;لا لاN م"#و 9ي"ع
R&::مي م::7 ا::ماع ن::يعبC qيعي Hدهملا M ي2U"ب لاN 'ا-C نع
%::"ع ن::يSa3ا f&::;(م Mا::<حN ن::م A::جC Jر::iي م7 9Iار$ %"ع
م::7 sل::.لاب ليت::N R&::مي م::7 ة2::# نير::/ع >rا;ب Hدهملا 'ري#
Hد::هم م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا @::يب A::? نم AجC Jرiي
د::محم ة::م ن::م ر::يم ر::KZ &::?و رصيN ة2يدم وGUي 'ري.لا ن.ح
ي::$ لG::2يو لاجد::لا 9Sا::مe ي::$ Jر::iي م::7 م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ن::تفلا fا::تO ن::م اهت::صiل اه"O Cا7Dا >=? Pميرم نب %.يع 9Sامe
PHCا::iبلا „&ي::I د::حو wا::فحلا ة::م83ا د::ح &?و 4امح نبا ميع2ل
)2صملا ي$ ةبيI يب نبا |`} JرK ام Hدهملا CابK نم %;بو
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N لا::N HCد::iلا ديع# يب نع
["م >رمع رصN و >رمع لا- M Hدهملا يتم ي$ M&كي م"#و
امO Vدعو ا<.N ا?‚مي$ ني2# 5.6 و ني2# Mام7 و ني2# 5ب#
ا::هتOرب bC3ا Jر::i6و ا::?ر<م Fام.لا ر<م6و ام"{و اC&ج @X"م
ن::با |`} JرKو [لa AبN 9/ع6 مل ا/يع 9Sامe ي$ يتم qيع6و
ي::"ي %ت::ح يلا::ي"لاو ماي3ا ي]م6 V لاN jابع نبا نع ةبيI يب
94
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
jا::بعلا ا::ب ا::ي AيN اه.ب"ي ملو نتفلا +"ي مل %ت$ @يبلا A? ا2م
ن::م 9ي6B::ي 9::"لا ر::م &? لاN مكبابI اهلا2يو مكتiي/م اه2ع G!عي
ماN امل لاN دع# نبا ميكح نع ةبيI يب نبا |`} JرKو PFا/ي
رO=::ي H=::لا Hدهملا ا=? %يحي يب3 @"N ره{ ام ره{l$ Mامي"#
لا::N 'ر::.يم ن::ب م::ي?ارب1 ن::ع ةبيI يب نبا |`} JرKو PV لاN
ايد::هم Mا::O د::N لا::N Hدهملا GيGعلا دبع نبا رمع jووا<ل @"N
%::"ع +::تكيو 9Sا::.ح1 ي::$ د::يe Mا::O اa1 Hد::هملا M1 9::ب W::يلو
م::حريو لا::معلا %"ع دت/يو لاملا لدبي &?و 96Fا#1 نم Fي.ملا
ن::ب م::ي?ارب1 ن::ع ة::ي"حلا ي::$ م::يعS &::ب |`} Jر::Kو PنيOا::.ملا
لا::N Hد::هملا &::? GيGعلا دبع نب رمع jووا<ل @"N لاN 'ر.يم
ي"ما::حملا JرKو P9"O لدعلا Aمكت.ي مل 9S1 9ب Wيلو Hدهم &?
M&::معGي لاN ني.ح نب ي"ع نب دمحم رفعج يب نع 9يلامZ ي$
Jر::Kو PM&عد::ي ام %ل1 ي2م %S4 ي"ج %ل1 يSو Hدهملا اS يS1
9::"لا ل&::#C لا::N لا::N ةفي=ح نع 922# ي$ يSادلا رمع &ب |`}
م:يرم ن::ب %:.يع لG::S دNو Hدهملا @فت"ي م"#و 9ي"ع 9"لا %",
jا::2لاب A::, مد::;6 Hد::هملا ل&::;ي$ Fاملا >رعI نم ر<;ي امSlO
ن::م A::جC )::"K %"::صي$ [::ل 'ل::صلا @::ميN امS1 %.يع ل&;ي$
ن::با ن::ع 9iيCا::6 ي::$ He&::!لا ن::با |`} Jر::Kو PEيدحلا ^Hدلو
bC3ا [::"م م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C لاN لاN jابع
Mامي":::#و ن:::يSر;لا وa Mا:::2مBملا$ Mار$ا:::O و Mا:::2مBم ة:::عبC
Pيت::يب A::? ن::م Wما::K اهك"مي::#و رصS @iبو aورمS Mار$اكلاو
ا::مS1 لا::N f4&I نبا نع 922# ي$ يSادلا ورمع &ب |`} JرKو
9::2م Jرiت::.ي ما/لا لابج نم Aبج %ل1 Hدهي 9S3 Hدهملا يم#
ن::م ة::عامج 9يد::ي %::"ع م"::.ي$ 4&::هيلا ا::هب Jا::حي 'اC&::تلا Cاف#
د::محمل @::"N لاN ةبيتع نب مكحلا نع يSادلا |`} JرKو P4&هيلا
لا::N ة::م3ا >=? ي$ لدعي AجC مك2م Jرiي# 9S ا2عم# ي"ع نب
م&::ي V1 ايSد::لا ن::م %::;بي مل &ل &جرS اSو jا2لا &جري ام &جرS اS
[::لa A::بNو ة::م3ا >=::? &جر6 ام M&كي %تح م&يلا [لa 9"لا ل&<ل
ا:2مBم Qب:صيو ار$ا:O Qب:صيو ا:2مBم A:جرلا ي.مي ة2ت$ رI ة2ت$
jلح نم نكيلو 9"لا \تي"$ مك2م [لa `C4 نم$ ار$اO ي.ميو
د:2ع ا:م&ي A:يN لا:N ر:$e ن:ب ةم"# نع يSادلا |`} JرKو P9تيب
fاح::,و Jر::K M م::تح"$ د::;ل لا::;$ Hد::هملا Jر::K د::N ةفي=ح
9::2م jا2لا %ل1 +ح +8اt M&كي V %تح Jرiي V 9Sا مك2يب دمحم
95
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%::ل1 Fا!ي لاN '4اتN نع يSادلا |`} JرKو Pر/لا نم M&;"ي امم
م::N 9:ل لا:;ي Fامدلا اهي$ vارهي ة2ت$ ي$ jا2لاو 9تيب ي$ Hدهملا
ل$ م::هي"ع ما::N A::ت;لاب Y&K اaT$ Aت;لاب Y&iي %تح %بlي$ ا2ي"ع
لا::N لاN ةفي=ح نع يSادلا |`} JرKو Pم4 ةم!حم 9بب.ب vارهي
ا::ي لا::N FاCوGلا::ب ة::عNو M&::ك6 م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
اه2ك::.ي Cا::هS ن::يب vر::/ملاب ة::2يدم لاN FاCوGلا امو 9"لا ل&#C
ن:م Yا2:, ة:عبClب Y=:;ي يت:م ن:م 'ربا:بجو 9:"لا \:"K CارI
%"::, 9::"لا ل&::#C لاNو Pc.مو Y=Nو ).Kو )ي.لاب fا=علا
M&$&::/كم fر:علا @::ب"- Mا4&::.لا @::جرK اa1 م"#و 9ي"ع 9"لا
a1 [ل=O م? ام2يب$ M4C3ا ن<بب لاN و bC3ا ن<بب ا&;ح"ي %تح
ل$ \::/م4 ي6l::ي %ت::ح +::OاC ة8ا::م("7و نيت# ي$ يSايف.لا JرK
ا::/يج E::عبي$ ا::فل M&::7ل7 +"O نم 9عباتي %تح رهI مهي"ع ي6lي
ة::$&كلا %::ل1 Mور::!2يو )::ل ة8ا::م FاCوGلا::ب A::ت;ي$ vار::علا %::ل1
ن::م A::جC ا::?4&;يو vر::/ملا ن::م ةياC Jرi6 [لa د2ع$ اهS&به2ي$
يب::# ن::م مهيد::ي ي$ ام =;2ت.ي$ Qلا, نب +يعI 9ل لا;ي ميم6
%::ل1 يSايف.لا ‰&يج نم رKZ qيج Jرiيو مه"ت;يو ة$&كلا A?
ا&Sا::O اa1 %ت::ح ة::كم %::ل1 Mوري::.ي م7 ماي ة7ل7 اهS&به2ي$ ة2يدملا
9:"جرب مهبر:]ي$ مهب=ع Aيربج اي ل&;ي$ Aيربج 9"لا Eعب Fاديبلاب
%:"ع Mامد:;ي$ MلجC V1 م:ه2م %::;بي ل$ م:هب 9"لا ).iي ةبرd
ن::م Vا::جC M م::7 9ل&::هي ل$ q::ي!لا )::.iب 9Sاربiي$ يSايف.لا
م::يpع %::ل1 يSايف::.لا E::عبي$ ةي2ي<2<::.N %::ل1 M&::برهي qيرN
مهNا2ع fر]ي$ 9يل1 مهب Eعبي$ 5ما!ملا ي$ مهب Eعبي M مورلا
ي$ 'رملاب Yا<ي 9S1 %تح ةفي=ح لاN \/مدب ة2يدملا fاب %"ع
=::i$ ي6l::6 %ت::ح W::"!م W::"!م %"ع f&(لا ي$ \/م4 د!.م
A::جC م&::;ي$ د::عاN fار::حملا ي::$ &::?و 9::ي"ع W"!ت$ يSايف.لا
V ا=? M مكSامي1 دعب م6رفO مكحيو ل&;ي$ نيم".ملا نم م".م
ن::م A::O A::ت;يو \::/م4 د!::.م ي::$ 9::;2ع fر::]ي$ م&;ي$ Aحي
M1 jا::2لا ا::هي Fام.لا نم 4ا2م H4ا2ي [لa د2ع$ [لa %"ع 9عياI
م:OVوو مهعاي:Iو ني;$ا:2ملاو نيCا:ب!لا 'دم مك2ع 5<N دN 9"لا
9ST::$ ة::كمب 9::ب ا&;حلا::$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, د::محم ةم ريK
ن::ب Mار::مع ما::;$ ة::في=ح لا::N 9"لا دبع نب دمح 9م#او Hدهملا
A::جC &::? لا::N 9::$رعS %ت::ح ا2ل )يO 9"لا ل&#C اي لا;$ نيصحلا
Mا::تيSا&<N Mا::6Fابع 9::ي"ع Aي8ار::#1 ي2ب لاجC نم 9SlO Hدلو نم
96
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::يعبC ن::با 4&# لاK نمي3ا >دK ي$ HCدلا +O&كلا 9هجو MlO
ن::م Fا::ب!2لا 9يل1 Jرiيو مه?ابIو ما/لا نم لادب3ا Jرiي$ ة2#
9::ل 5يا::بي$ ة::كم ا&6l::ي %تح مه?ابIو vر/لا A? +8اصعو رصم
%::"ع A::يربجو ما::/لا %::ل1 ا::هج&تم Jر::iي م7 ما;ملاو نOرلا نيب
bC3ا A?و Fام.لا A? 9ب sرفي$ 9تNا# %"ع Aي8اكيمو 9تمد;م
دم6و 9تلو4 ي$ >ايملا ديG6و رحبلا ي$ Mاتيحلاو ‰&ح&لاو ري<لاو
Qب=ي$ ما/لا مد;ي$ e&2كلا Jرiت.6و اه"? bC3ا )ع]6و CاهS3ا
A::ت;يو ة::يرب- 'ر::يحب %::ل1 اهSاصt يتلا 'ر!/لا @ح6 يSايف.لا
م&::ي MاK نم +8اiلا$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN اب"O
م::?و مهلا::تN Aحي )يO 9"لا ل&#C اي ةفي=ح لاN لا;عب &لو +"O
م::? ة::في=ح ا::ي م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لا;$ Mودح&م
|`} Jر::Kو PM&"صي Vو للح رمiلا M M&معGي '4C %"ع =Xم&ي
9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN +I&ح نب رهI نع يSادلا
Ha ي::$و ة::عمعم لا&::I ي::$و R&::, Mا]مC ي$ M&كي# م"#و
%::2مب ة::مح"م M&::ك6و Jاحلا +ه2ي 9تملعو A8اب;لا fCاح6 'دع;لا
%::"ع مه8ا::م4 Aي::.6 %ت::ح Fامد::لا ا::هي$ Aي::.6و %"ت;لا اهي$ ر(ك6
&?و 5يابي$ ما;ملاو نOرلا نيب ي6Bي$ مهبحا, fرهي %تح 'رم!لا
Fام::.لا نOا::# 9::ب %::dري [::;2ع ا2بر::d @يب M 9ل لا;يو >CاO
ن::م م::!S 5::"<ي لا::N +::عO نع ميعS |`} JرKو PbC3ا نOا#و
ن::ع م::يعS Jر::Kو PFي::]ي +::Sa 9::ل Hدهملا JورK AبN vر/ملا
رهI ي$ رم;لا ).ك2ي Hدهملا JورK AبN 9S ي2U"ب لاN [يرI
ي::"ع نع نتفلا fاتO ي$ ي$&كلا م2t &ب JرKو Pني6رم Mا]مC
ن::م @::.يل اe&::2O 9ي$ 9"ل MT$ Mا;لا<"ل احيو لاN +لا- يب نب
م::?و 9::ت$رعم \::ح 9:"لا ا&:$رع لا::جC ا:هب نكلو ة]$ Vو +?=لا
د8ا&::$ ي::$ Yاك::#لا ر::كب &::ب JرKو PMامGلا رKZ Hدهملا CاصS
9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 9"لا دبع نب رباج نع CابK3ا
Pر::فO د::;$ Hدهملاب f=O نمو رفO د;$ لاجدلاب f=O نم م"#و
Hدهملا 4C ƒ"بي لاN يما/لا Cا.ي نب رفعج نع ميعS |`} JرKو
%ت::ح 9عGت::Sا Fي::I Mا::.S1 jر::d @::ح6 Mا::O &ل %تح ملاpملا
%"ع 9S ي2U"ب لاN %.يع نب Mام"# نع ميعS |`} JرKو P>4ري
A::محي %ت::ح ة::يرب- 'ريحب نم ة2يك.لا R&با6 رهpي Hدهملا Hدي
V1 @م"# 4&هيلا 9يل1 RرpS اaT$ jد;ملا @يبب 9يدي نيب 5d&ي$
ا::ع&$رم jا::بع نبا Eيدح نم jو4رفلا |`} ي$و P Pمه2م لي"N
97
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::$ يSاد::لا ور::مع &::ب |`} Jر::Kو Pة2!لا A? jووا- Hدهملا
9:ي"ع 9:"لا %":, 9"لا ل&#C لاN لاN 9"لا دبع نب رباج نع 922#
لG::2ي %ت::ح \::حلا %::"ع A::6ا;6 يت::م ن::م ة::ف8ا- لاG::6 V م"#و
%::"ع لG::2ي jد::;ملا @يب::ب ر::!فلا k&::"- د::2ع ميرم نبا %.يع
Fار::م ة::م3ا >=? ل&;ي$ ا2ب Aص$ 9"لا يبS اي مد;6 لا;ي$ Hدهملا
لا::N ريم::# ن::ب د::لاK ن::ع م::يعS |`} Jر::Kو Pmعب %"ع مه]عب
'ر:صبلا %:ل1 Cا:تiملا ن:م 9:"لا د:يبع ن:ب ةح"- نب %#&م fر?
sاب::, ن::ع ميعS JرKو PHدهملا 9S 9Sامe ي$ Mوري jا2لا MاOو
م::يعS JرKو PHدهملا Jرiي %تح ةيم ي2ب Aمح دعب ة$لK V لاN
+::تكلا m::عب ي::$ Rد::جو لا::N _اعلا نب ورمع نب 9"لا دبع نع
Mر::N vوCا::فلا ر::مع 9م::#ا متب::, \يدصلا ركب &ب `&مريلا م&ي
ن::م ن::ي"فO ي::$ و نيC&::2لا وa Mا::م(ع 9م::#ا متب::, د::يدح ن::م
M&::كي م::7 sاف::# M&كي م7 9م#ا متب, ام&"pم AتN 9S3 ةمحرلا
مل::#و )ي::# M&::كي م::7 Hد::هم M&كي م7 نيم3ا M&كي م7 C&ص2م
د::لو ن::م م::ه2م ةت::# +::صعلا ر::يم M&كي م7 ةي$اعو احل, ي2عي
Jر::Kو P9"(م 0ري V Qلا, مه"O Mا<حN نم AجCو HBل نب +عO
ربا::!لا نيCا::ب!لا د::عب M&كي لاN ورمع نب 9"لا دبع نع ميعS |`}
م::7 Hد::هملا م::7 م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, د::محم ةم 9ب 9"لا رب!ي
د::عب R&::ملا %::"ع Cد::N نم$ +صعلا ريم م7 مل.لا م7 C&ص2ملا
ن::با ن::ع ةح"- يب نب ي"ع \ير- نم ميعS JرKو P@مي"$ [لa
Rا::م اa1 م"::#و 9::ي"ع 9:"لا %":, 9:"لا ل&::#C لا::N لا::N jا::بع
ا&لا::N 5با::.لا R&::مي %تح Jرهلا$ Jرهلا$ يتيب A? نم Wماiلا
م::يعS |`} Jر::Kو PHدهملا م&;ي %تح [ل=O Aت;لا لاN Jرهلا امو
jا::2لا jl::يي %ت::ح jا::بعلا &2ب ["مي لاN ةيف2حلا نب دمحم نع
م::ل Ml::$ نيع::.6و W::مK ة2::# ي::$ م?رم Eع/تي م7 ريiلا نم
ر::I jا::2لا ي::$ M&::كي 9Sl::$ 9::ي$ ا&"K4ا::$ fر;ع رحج V1 اود!6
نيع::.6و 5::.6 و نيع::.6و 5ب::# ة2# ي$ مهك"م لوGي م7 Aي&-
نب 9"لا دبع نع ميعS |`} JرKو Pنيت8ام ة2# ي$ Hدهملا م&;يو
ي::2ب [::"م m::;2ي مل ام FاKرلا ي$ ريiب jا2لا لاGي V لاN م"#
PHدهملا م&;ي %تح ة2ت$ ي$ ا&لاGي مل مهك"م m;تSا اaT$ jابعلا
`رت::لا يSايف::.لا A6ا;ي لاN 5$اS نب مكحلا نع ميعS |`} JرKاو
Hد:هملا >د::;عي Fا&:ل لوو Hد:هملا د:ي %:"ع 9لا::صXت#ا M&كي م7
لا:N Hد:Nا&لا ا:S Rا:;ب<لا ي:$ دع:# نبا لاNو `رتلا %ل1 9(عبي
98
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::"لا د::بع 5::م Mل!ع نب دمحم JرK ل&;ي WS نب [لام @عم#
ي::لوو 9::"لا د::بع ن::با د::محم A::تN ا::م"$ ة2يدملاب JرK نيحGح نب
Mل!ع ن::ب د::محم %::ل1 E::عب ة::2يدملا ي::"ع نب Mامي"# نب رفعج
م::"$ fا=::كلا 5::م @جرK لاNو اديدI املO 9م"Oو 9تكب$ 9ب ي6l$
HCد::ي V Fي/ب 9يتفI Hر!ي 9S V1 ةم"كب Mل!ع نب دمحم م"كتي
ن::م Mامي":# ن::ب ر::فعج ر::]ح ن::م ما::;$ &عد::ي 9S نpي$ &? ام
ن::ب د::محم ر::يم3ا 9"لا Q", ا&لا;$ مه$ارIو ة2يدملا A? Fاه;$
9::S ن::{و 9::ي"ع 9ب::I ا::مS1و ا?د::باعو ة::2يدملا A::? 9::ي;$ Mل!ع
%ت::ح 9::يل1 M&::ب"<ي ا&::لاGي م:"$ ة::ياورلا 9::ي$ RFاج H=لا Hدهملا
%::6 %ت::ح ة::م"كب م::"كتي مل ا$رص2م Mل!ع نب دمحم %ل&$ 9Oر6
ني2مB::ملا لاجد::لا ر:,احي لاN +عO نع ميعS |`} JرKو P9لG2م
ن::م مهي::.N Cا6و ا&"Olي %تح ديدI k&ج مهبيصي$ jد;ملا @يبب
M&::ل&;ي$ W::"Uلا ي::$ ا6&, ا&عم# a1 [لa %"ع م? ام2يب$ k&!لا
ما;6و ميرم نب %.يعب اaT$ Mورp2ي$ MاعبI AجC R&صل ا=? M
[::"$ مد::;6 %::.يع ل&;ي$ Hدهملا نيم".ملا مام1 5جري$ 'لصلا
P>دعب امام1 %.يع M&كي م7 ة"ي"لا ["6 مهب ي"صي$ 'لصلا @ميN
ن::ب ملا::# ن::ع محلملا fاتO ي$ H4ا2ملا نب ني.حلا &ب JرKو
ن::ي27ا و ة2::# نير::/عو 0د::ح1 Hد::هملا M&::كي لا::N د::ع!لا ي::ب
5::.6 Qلا::, &::?و 9Sو4 &?و >دعب نم رKZ M&كي م7 ة2# نير/عو
مG::هي لا::N Mاد::عم ن::ب د::لاK ن::ع رOا::.ع ن::با Jر::Kو Pني2::#
).iي %تح Hدهملا Jرiي Vو ["هي م7 ني6رم ةعام!لا يSايف.لا
م::حلملا ي::$ 04ا::2ملا ن::با JرKو Pات#رح %م.6 ة-&Uلاب ةير;ب
R&::م6 %ت::ح ةعا::.لا fارت::Nا د::2ع Hد::لو نم AجC نجرiيل لاN
'د::/لاو Cر]لا نم مه;حل امل Mادب3ا R&م6 امO ني2مBملا f&"N
ن2::.لا ة::6ام1و ما::pعلا م::حلملاو ن::تفلا ر6ا&::6و A::ت;لاو k&::!لاو
ي::يحي$ ر::ك2ملا ن::ع ي::ه2لاو Yورعملا::ب رم3ا `ر6و kدبلا Fايح1و
ر::.يو @::تيم د::N يت::لا ن2::.لا 9::"لا دبع نب دمحم Hدهملاب 9"لا
A8ا::بNو م::!علا +::صع 9::يل1 )لlت6و ني2مBملا f&"N 9تOربو 9لدعب
'ر::/علا Mو4 'ري(كلا::ب @::.يل ني2# [لa %"ع %;بي$ fرعلا نم
ة::7ل7 نييSايف::.لا M لايSا4 fاتO ي$و H4ا2ملا نبا لاN R&مي م7
>ر::Oa ا:/$و JرK اaT$ لو3ا يSايف.لا Jرiي$ ة7ل7 نييدهملا Mو
9::ي"ع Jر::iي$ يSا::(لا يSايف.لا Jرiي م7 لو3ا Hدهملا 9ي"ع JرK
Hد::هملا 9::ي"ع Jر::iي$ Eلا::(لا يSايف::.لا Jرiي م7 يSا(لا Hدهملا
99
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
A::? 9::ب 9::"لا =;2ت::.يو 9::"بN د::.$ ا::م"O 9::ب 9::"لا Q"صي$ Eلا(لا
jا::2لا M&::كيو ة::عدبلا Mار::يS 9ب Šف<يو ة2.لا 9ب ييحيو Mاميلا
qيع +ي- M&/يعيو مهفلاK نم %"ع نير?ا{ FاGع Mامe ي$
ا::ه6ابSو ا::ه6ر?e bC3ا Jر::i6و اCاCدم مهي"ع Fام.لا 9"لا A#ريو
R&::مي م::7 ني2::# 5ب# [لa %"ع Eكمي$ اXيI اه6ابS نم رKد6 ل$
ا::27 ةNد::, ن::ب 9::"لا د::بع ن::ب د::محم ن::ب دمح ركب &ب ا27 لاN م7
ن::ب A::]فلا م::يعS &::ب ا27 ي#&#ر<لا ةيم &ب مي?ارب1 نب دمحم
ن::ع ي2?د::لا 9::"لا د::بع ن::ب Cامع نع 9"لا دبع نب [يرI ا27 نيO4
و ة2::# نير::/عو 0د::ح1 Hد::هملا M&كي لاN دع!لا يب نب ملا#
Pني2::# 5::.6 Qلا::, &::?و >د::عب نم رKZ M&كي م7 نير/عو نيت27ا
لا::N jا::بع ن::با ن::ع Mاهب::, c::يCا6 ي::$ 'د::2م نبا |`} JرKو
P@يبلا A? ا2م fاI Hدهملا
ن::باو +8ار::Uلا 5::م!م ي::$ ي::#Cافلا ر$اUلا دبع لاN |Aص$}
%"ع Eيدح ي$ ةياه2لا ي$ ري73ا نباو Eيدحلا +يرt ي$ He&!لا
4ار::ملاو ني=::iفلا Aيe 9S لا;$ ن.حلا دلو نم Hدهملا رOa 9S
Pامه2يب ام دعاب6و 9ي=i$ JارفSا
Hد::هملا ي::$ ا::باب 922::# ي::$ 4وا4 &::ب د::;ع Lلو3ا |Rا::هيب26}
9"لا %", 9"لا ل&#C نع 'رم# نب رباج Eيدح >Cد, ي$ 4Cوو
ة::في"K ر::/ع ا::27ا M&::كي %تح ام8اN نيدلا ا=? لاGي V م"#و 9ي"ع
%::ل1 اG::يGع نيد::لا ا=? لاGي V ةياوC ي$و ةم3ا 9ي"ع 5مت!6 مه"O
9لا::N ا::م %::ل1 [ل=::ب Cا::Il$ Pq::يرN ن::م م::ه"O ةفي"K ر/ع %27ا
4&::جو MDا %::ل1 5::;ي مل 9ST$ ر/ع ي27Vا دح Hدهملا M Fام"علا
Cاد::لا 0وC LيSا:(لا Pم::ه2م A:O %:"ع ة::م3ا @:عمتجا ر::/ع ي::27ا
Mا::فع ن::ب Mا::م(ع نع 9iيCا6 ي$ رOا.ع نباو 4ار$3ا ي$ ي2<N
د::لو ن::م Hد::هملا ل&::;ي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا @عم::#
د::محم 9::ب 4ر::ف6 +يرt Eيدح ا=? ي2<N Cادلا لاN يمع jابعلا
M W:S ن:ع ة:جام نبا 0وC LEلا(لا PمIا? ي2ب %ل&م ديل&لا نب
Vو 'د::I V1 ر::م3ا 4ا4Gي V لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
Cار::I %"ع V1 ةعا.لا م&;6 Vو احI V1 jا2لا Vو اCاب41 V1 ايSدلا
'رO=::تلا ي::$ يب::-ر;لا لاN ميرم نب %.يع V1 Hدهم Vو jا2لا
ي::$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا نع Eي4اح3او )يعd >4ا2#1
ة::تبا7 ة::م-ا$ د::لو ن::م 96رت::ع ن::م Hدهملا JورK %"ع •يص2تلا
د::محم ن::.حلا &::ب لاNو P9Sو4 اهب مكحلا$ Eيدحلا ا=? نم Q,
100
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Cا::بK3ا Rر6ا&::6 د::N Hرح::.لا م::,اع نب مي?ارب1 نب ني.حلا نب
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, %ف<صملا نع اه6اوC 'ر(كب @dافت#او
9::Sو ني2::# 5ب::# ["مي# 9S1و يتيب A? نم 9Sو Hدهملا Fي!مب
>دعا::.ي$ مل::.لا 9::ي"ع %::.يع 5::م Jر::iي 9S1و Vدع bC3ا ‚مي
ة::م3ا >=::? مB::ي 9::S1و ني<::."$ bClب دل fابب لاجدلا AتN %"ع
يب::-ر;لا لا::N >ر::مو 9ت::صN نم ل&- ي$ 9ف"K ي"صي %.يعو
V H %::.يع V1 Hد::هم Vو مل::.لا 9::ي"ع 9ل&::N M&كي M Aمتحيو
Eي4ا::ح3ا 5::مت!6 ا=::? %::"عو لاN %.يع V1 ام&صعم لماO Hدهم
‹4ا::بب ر::هpي ا::مي$ Eيد::حلا ا=::? ري(O نبا لاNو nbCاعتلا 5ف6ريو
ن::ب %::.يع ر::يt Hدهم Rاب71 ي$ '4Cا&لا Eي4اح‚ل )لاiم Hرلا
Hد::هملا M [::لa نم 4ارملا M&كي Aب اهي$ا2ي V Aمlتلا د2عو ميرم
Pا::]ي ايد::هم >ريt M&كي M [لa يف2ي Vو %.يع &? Hدهملا \ح
fر::Uلا ن::م Jر::iي Hدهملا M 'رO=تلا ي$ يب-ر;لا 4Cو L5بارلا
Pم"ع 9"لاو [ل=ل A, Vو ة"ي&- ةصN ي$ %صN3ا

)ل3ا ةم3ا >=? 'eوا!م نع )/كلا
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
ر(::O د::;$ د::عبو %ف<::,ا ني=::لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
9::"لا %"::, يب::2لا M ة2::.ل %::"ع رهت::/ملا Eيدحلا نع لاB.لا
V A::-اب 9Sl::ب +::يج اSو ة2# )ل >ربN ي$ Eكمي V م"#و 9ي"ع
ي?و ة2.لا >=? نم لو3ا 5يبC رهI ي$ AجC يSFاج م7 9ل A,
ن::م اه";S 9S رOa 9<iب ةNCو 9عمو ة8امSام7و نيع.6و Mام7 ة2#
9::S ا::هي$ ن::.لاب 9::تOC4 ن::مم Fا::م"علا ربا::O mعب اهب %ت$ ايت$
Jور::K 'ر::Iاعلا ة8ا::ملا ي::$ 5;ي 9Sو Eيدحلا ا=? %]ت;م دمتعا
C&صلا ي$ cف2يو yارI3ا ر8ا#و %.يع لوGSو لاجدلاو 0دهملا
c::ف2يو نيت::iف2لا ن::يب يت::لا ة2::# M&عبC3ا ي]م6و %لو3ا ةiف2لا
ملا::علا ا=::? A(م نم [لa Rدعبت#ا$ )ل3ا مام6 AبN Eعبلا ةiفS
V Fي::I ا=? @";$ 9عم اب4l6 >4رب sر, M @?رOو 9يل1 Cا/ملا
9::U"ب م::"$ [::لa ي::$ لا::;ملا ر::يرح6 A8ا::.لا ي2لوا::ح$ 9::$رع
9Nاد::I c::ف2ي نم م7 9ST$ ةل&ج jا2لا ي$ ا&ل&ج @"Nو >4&ص;م
%::"ع م"علا:ب 4رفتلاو 4اهتجVا Hا&ع4 %"ع رك2يو ي6ر{ا2م %عديو
&::ل ن::م ي::"ع qي!ت::.يو ي2::dCاعي 9::S معGيو ة8املا >=? jC
Fا:ب? اوCا:, ة:iفS م:هي"ع @iفSو دحاو ديع, ي$ م?و &? 5متجا
101
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
jا::Sو ر::Oاa A::O %::6و jا::2لا %"ع C&O=ملا A8ا.لا Cاد$ اC&(2م
%]مو jابل3ا 92ع AيGي نم د!ي م"$ jابلاو 'د!2لا A? دصNو
Vو A::ب ا::هماتK د::ح m::في مل ركب لاB.لاو Pماعلا ةي;ب [لa %"ع
ا::ه2م &Sد::ي M د::ح 4اC ا::م"Oو ا::هما(ل ر::.حي M ر::#اج ر::.ج
@ع<N اهيل1 >دي دمي M 9.فS 9ت7دح نم AOو @ع2تماو @صعت#ا
%باب ريt 9Nر<ي اباب 9ل د!ي مل لاB.لا ا=? 9عم# vر- نم AOو
يبا::تO &::?و د::حاو 0&# يSا.ل دعب 9ل )IاO V 9S jا2لا م"#و
9::ي$ رب::ح M Mو4Cا&::لا ي2لl::#و 9ف::/O ي$ Mود,ا;لا يSدص;$
له2م م::هل @عر::Iو ا&لl::# ا::م %::ل1 مهتبجl$ 9ف,&ي Mا4Gي افلBم
>=? 'eوا!م نع )/كلا 9تيم#و ا&"هS اrاI M1و ا&"ع اrاI MT$
ة::م3ا >=::? 'د::م M Cا7Dا 9ي"ع @ل4 H=لا Vو ل&Nl$ )ل3ا ةم3ا
[::لaو ة2::# ة8ام::.مK ا::هي"ع '4ايGلا ƒ"ب6 Vو ة2# )ل %"ع ديG6
%", يب2لا Mو ة2# YVZ ةعب# ايSدلا 'دم M vر- نم 4Cو 9S3
لاجد::لا M 4Cوو ة#4ا.لا )ل3ا رKاو ي$ Eعب م"#و 9ي"ع 9"لا
Eكمي م7 9"ت;ي$ مل.لا 9ي"ع %.يع لG2يو ة8ام jC %"ع Jرiي
Wم::/لا k&::"- د::عب M&::(كمي jا2لا Mو ة2# نيعبC bC3ا ي$
ة2::# ن::يعبC نيت::iف2لا ن::يب Mو ة2::# نير::/عو ة8ام اهبرUم نم
ة2::# ة8ا::م )::ل3ا ن::م MDا يNا::بلاو ا::ه2م د::ب V ة2::# ا::ت8ام >=ه$
لاجد::لا JرK Vو اهبرUم نم Wم/لا 5"<6 مل MDا %لاو Mات2#و
%::.يع لوG::S د::عب ا::هبرUم نم Wم/لا k&"- AبN 9جورK H=لا
ني2::# 5ب::.ب لاجد::لا A::بN >C&ه{ H=لا Hدهملا ره{ Vو نيت2.ب
Jور::K نكمي ي;ب Vو Hدهملا C&ه{ AبN يتلا yارIVا @عNو Vو
Rامد::;م 9"بNو ة8ام jC %"ع Jرiي امS1 9S3 +يرN نع لاجدلا
jC %::"ع 9جورK e&!ي M M&كي ام ANl$ 'ري(O ني2# ي$ M&ك6
ةعا::.لا M د::ح م?&::تي )يك$ ا?دعب ة8ام %ل1 رKlتي مل H )ل3ا
Jور::K \::ف6ا A::ب ن::كمم ريt FيI ا=? ة2# )ل مام6 AبN م&;6
ايSد::لا @(كم Vامتحا Fام"علا mعب >ادب H=لا &?و )ل jC %"ع
ن::يب ا::م يNا::بلاو ا::هيل1 Cا/ملا نيت8املا ة2# يت8ام نم ر(O >دعب
M1و &::? م::O HCد::S Vو اهبرUم نم Wم/لا k&"-و لاجدلا JورK
Vو ر(::O 'د::ملا @Sا::O JرK ة8ام %ل1 )ل jC نع لاجدلا رKl6
ر:Oa ا:S ا?ول:, ة2:# ة8ام:.مKو ا:فل 'د:ملا M&:ك6 M ن:كمي
P[لa ي$ اهي"ع Rدمتعا يتلا Cا7Dاو Eي4اح3ا

102
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9"لا %", يب2لا Mو ة2# YVZ ةعب# ايSدلا 'دم M 4Cو ام رOa
م"#و 9ي"ع
ة#4ا.لا )ل3ا رKاو ي$ Eعب
د::مح نب Qلا, ا27دح ل&,3ا C4ا&S ي$ H=مرتلا ميكحلا لاN
ي::ب ن::ع د::?ا!م نع Eيل نع لل? نب %"عي ا27دح دمحم يب نب
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 92ع 9"لا يdC 'رير?
ا&6ا::م م::7 يت::م ن::م ر8ا::بكلا Aمع نمل ةماي;لا م&ي ةعاف/لا امS1
vCG::6 Vو مه?&::جو 4&.6 V م2هج نم لو3ا fابلا ي$ م?و اهي"ع
M&بر::]ي Vو ني-اي::/لا 5م M&Sر;ي Vو للt3اب M&"Uي Vو مهS&يع
م7 ةعا# اهي$ Eكمي نم مه2م `اC43ا ي$ M&حر<ي Vو 5ما;ملاب
ا::هي$ Eكمي نم مه2مو Jرiي م7 ام&ي اهي$ Eكمي نم مه2مو Jرiي
مهل&::-و Jر::iي م::7 ة2::# ا::هي$ Eكمي نم مه2مو Jرiي م7 ارهI
ةعب::# [::لaو @::ي2$ م&ي %ل1 @;"K م&ي =2م ايSدلا A(م اهي$ ا(كم
ديع::# &::ب ا::SربK رOا.ع نبا لاNو Eيدحلا ةي;ب رOaو ة2# YVZ
ر::مع نب دمح نب ديمح Aه# &ب اSربK H4ادUبلا دمحم نب دمح
د::بع ن::ب د::مح ن::ب د::محم نب 9"لا دبع ورمع &ب اSربK ي$ريصلا
&::ب اSربK ةيودع# نبا MاaاI نب دمحم رفعج &ب اSربK fا?&لا
د::?اGلا م::ي?ارب1 ن::ب \ي;::I ا27د::ح ي::i"بلا 4وا4 ن::ب ن.حلا ي"ع
لاN لاN 92ع 9"لا يdC [لام نب WS نع ي"ي3ا مIا? &ب ا27دح
9::"لا ي::$ م"::.ملا ة::جاح %::]N ن::م م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
P9:"يل ما::Nو >Cا::هS ما:, ة2::# YVZ ةعب# ايSدلا رمع 9ل 9"لا +تO
ا::27 ي::i"بلا 9::"لا دبع نب مي?ارب1 vاح#1 &ب ا27دح Hدع نبا لاNو
ا27د::ح %::يحي ن::ب ر::مع ا27دح 4وا4 نب 'Gمح ا27دح دمحم نب دمح
%"::, 9"لا ل&#C لاN لاN 92ع 9"لا يdC WS نع ديe نب Fلعلا
9::"لا لا::N 'ر::KDا ما::ي نم ماي ةعب# ايSدلا رمع م"#و 9ي"ع 9"لا
يSارب::<لا لاNو |Mودع6 امم ة2# )لlO [بC د2ع ام&ي M1و} %لاع6
د::محم ن::ب ر::فعجو Hرك::.علا ر::]2لا ن::ب د::مح ا27دح ريبكلا ي$
ا27د::ح ي::Sارحلا sر# نب ["ملا دبع نب ديل&لا ا27دح VاN يSايرعلا
9:"لا د::بع ن::ب ةم"::# ن::ع ي::برحلا ي::/ير;لا Fا::<ع ن::ب Mامي"#
ن::ب `اح]لا نع ي2ه!لا 5يبC نب ةع!I يب نب رمع نع ي2ه!لا
9"لا %", 9"لا ل&#C %"ع اهتصص;$ ايrC @يC لاN ي2ه!لا Aمe
رب2م %"ع 9"لا ل&#C اي [ب اS اa1 9ي$و Eيدحلا رO=$ م"#و 9ي"ع
9:ي"ع 9:"لا %":, لا:;$ ة:جC4 ا:?لع ي:$ @Sو RاجC4 5ب# 9ي$
103
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::?لع ي::$ ا::Sو Rا::جC4 5ب::# 9::ي$ @::يC H=::لا رب2ملا ام م"#و
ي;هيبلا 9جرK افل ا?ريK ي$ اSو ة2# YVZ ةعب# ايSدلا$ ةجC4
Eيد::حلا ا=? لاNو )S3ا bورلا ي$ ي"يه.لا >4Cوو A8Vدلا ي$
ي::dC jا::بع نبا %"ع ا$&N&م 0وC د;$ 4ا2#لا )يعd MاO M1و
)::ل م&::ي A::O ماي ةعب# ايSدلا لاN 9S sاح, vر- نم 92ع 9"لا
Qح::,و ا::?رKZ ي::$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C Eعبو ة2#
9ي"ع 9"لا %", 9ل&Nو nCا7*ب >د]عو A,3ا ا=? Hرب<لا رفعج &ب
ي::$ ة::"ملا م::pعم H ا::فل ا?رKZ ي$ اSو Eيدحلا ا=? ي$ م"#و
)::ل3ا ر::Kاو ي::$ E::عب 9S نم ي6lي# ام \با<يل ةعبا.لا )ل3ا
yار::IVا @Sا::O ةعبا::.لا )::ل3ا لو ي$ Eعب MاO &لو ة#4ا.لا
ن::م Wم/لا k&"-و مل.لا 9ي"ع %.يع لوGSو لاجدلاO 0ربكلا
د::2ع ةعا::.لا م&::;تل ة2# ة8ام نم ر(Olب م&يلا AبN Rدجو اهبرUم
ن::م يNا::بلا M %::"ع لد::$ [:لa ن:م FيI دج&ي ملو )ل3ا مام6
ري::.فتلا ي::$ م6ا::ح يب نبا لاNو ة8ام("7 نم ر(O ةعبا.لا )ل3ا
'ر::KDا 5::مج ن::م ةعمج ايSدلا لاN 92ع 9"لا يdC jابع نبا نع
ا27د::ح A::م3ا مa fا::تO ي::$ ايSد::لا يب نبا لاNو ة2# YVZ ةعب#
ا::مS1 ريب::ج ن::ب ديع::# لا::N ما::/? ن::ب 'Gمح ا27دح دع# نب ي"ع
>ري::.ف6 ي::$ د::يمح ن::ب د::بع لا::Nو 'ر::KDا 5مج نم ةعمج ايSدلا
\يت::ع ن::ب %::يحي ن::ع د::يe نب 4امح ا27دح A]فلا نب دمحم ا27دح
M1 لا::N م"::# fا::تكلا A::? ن::م AجC نع نيري# نب دمحم نع
د::2ع ا::م&ي M1و ما::ي ةت::# ي$ bC3او Rاوام.لا \"K %لاع6 9"لا
A::عجو ما::ي ةت::# ايSد::لا A::ج A::عجو Mودع6 امم ة2# )لlO [بC
م&:يلا ي::$ م::تSو ما:ي ةت:# @:]م د::N 5با.لا م&يلا ي$ ةعا.لا
ةمركع ا27دح دمحم يب نب دمحم ا27دح vاح#1 نبا لاNو 5با.لا
ايSدلا 'دم M&ل&;ي ا&SاO ا4&هي M jابع نبا نع ريبج نب ديع# و
ا::م&ي ايSد::لا ما::ي ن::م ة2# )ل Aكل f=عS امS1و ة2# YVZ ةعب#
fا=::علا 5::<;2ي م7 Rا4ودعم ماي ةعب# ي? امS1و Cا2لا ي$ ادحاو
ا::ماي V1 Cا::2لا ا2::.م6 ن::ل ا&لا::Nو} [::لa ي::$ %لا::ع6 9::"لا لGSl::$
C=::2ملا ن::باو ريرج نبا 9جرK nMودلاK %لاع6 9ل&N %ل1 |'4ودعم
ن::با ن::ع Fا::NCو ن::ع ةبابI اS ديمح نب دبع لاNو م6اح يب نباو
دمحم ا27 ة.لا!ملا ي$ HC&2يدلا لاNو 9"(م د?ا!م نع Qي!S يب
@عم:# ل&:;ي _ا&:iلا ملا# @عم# لاN يب اSربK GيGعلا دبع
V 9::ل A::ي;$ '4ا::بعلا ي::$ د::هت!ي eرO MاO ل&;ي 'د8اe نبا Mام(ع
104
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
YVZ ةعب::# ا&لا:N ايSد::لا ن::ع م::كU"ب م:O لا;$ ةعا# [.فS sر6
لا::N ة2::# )::ل ني.مK ا&لاN ةماي;لا م&ي Cاد;م مكU"ب مO لا;$
Pم&يلا [لa نم jlي %تح 9م&ي 5ب# Aمعي M مOدح G!عي

9ي"ع %.يع لG2يو ة8ام jC %"ع لG2ي لاجدلا M 4Cو ام رOa
مل.لا
ة2# نيعبC bC3ا ي$ Eكمي م7 9"ت;ي$
`د::بع ن::ب %::يحي ا27د::ح ري::.فتلا ي::$ م6ا::ح ي::ب ن::با لا::N
ي"ع نع ةلا]$ نب `Cابملا ا27دح ديل&لا نب )"K ا27دح يب-ر;لا
ن::ع م::(يهلا نب Mايرعلا نع ركب يب نبا نمحرلا دبع نع ديe نب
jC ايSد:لا @Sا:O =:2م Mا:O ام لاN _اعلا نب ورمع نب 9"لا دبع
Jر::K ة8ا::م jC Mا::O اaT$ رم ة8املا jC د2ع MاO V1 ة2# ة8ام
ن::ب 9::"لا د::بع نع يSارب<لا JرKو n9"ت;ي$ %.يع لG2يو لاجدلا
vا&::#3ا ر::مع6 ة2::# ن::يعبC لاجدلا دعب jا2لا Eكمي لاN مل#
ل&::#C لاN لاN 'رير? يب نع يSارب<لا JرKو PAi2لا jرUيو
ي::$ E::كمي$ م::يرم ن::ب %::.يع لG::2ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ي::dC ة::/8اع ن::ع >د2::.م ي$ دمح JرKو Pاماع نيعبC jا2لا
Jر::iي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N @لاN اه2ع 9"لا
9::ي"ع %::.يع Eكمي م7 9"ت;ي$ مل.لا 9ي"ع %.يع لG2ي$ لاجدلا
Jر::Kو Pا<.N امكحو V4اع امام1 اماع نيعبC bC3ا ي$ مل.لا
مل::.لا 9::ي"ع %::.يع Eكمي لاN 'رير? يب نع د?Gلا ي$ دمح
@لا::.ل ل::.ع ي"ي::# Fا::ح<ب"ل ل&::;ي &::ل ة2# نيعبC bC3ا ي$
نع 92ع 9"لا يdC 4&ع.م نبا نع `Cدت.ملا ي$ مOاحلا JرKو
M&::عبC لاجد::لا Cا::مح يSa نيب لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
9::"ت;ي$ م::يرم ن::با %.يع لG2يو لاN M %ل1 Eيدحلا رO=$ اعاCa
A::جرلا ل&;يو دح bرمي Vو دح R&مي V ة2# نيعبC M&عتمتي$
A::Ol6 V ن::يعCGلا ن::يب ةيIاملا رم6و ا&عCا$ ا&ب?aا 9باودلو 9م2Uل
fا&::ب %::"ع 5ب::.لاو اد::ح HaB6 V fCا;علاو Rايحلاو ة"ب2# 92م
xر::ح لب >C=بي$ Qم;لا نم دملا Aجرلا =Klيو ادح HaBي V Cودلا
J&جlي د# ر.كي %تح [لa ي$ M&(كمي$ دم ة8امعب# 92م Fي!ي$
ن::م ة::با4 9::"لا E::عبي$ bC3ا ي::$ Mود::.فيو M&ج&مي$ J&جlمو
bC3ا نيت::27و ن::يعمج %6&::م M&حب::صي$ م::هSاaZ AKد::ت$ bC3ا
Fارب::t ة::يSامي ا::حيC 9"لا::ب M&(يUت::.ي$ مه2ت2ب jا2لا MوaBي$ مه2م
105
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
M&(ب"ي Vو رحبلا ي$ مهتفيج @$=N دNو xل7 دعب مهب ام )/كيو
fا::تO ي::$ cي/لا &ب لاN اهبرUم نم Wم/لا 5"<6 %تح لي"N V1
%"::, 9::"لا ل&::#C لاN لاN 92ع 9"لا يdC 'رير? يب نع نتفلا
E::كميو لاجد::لا A::ت;ي$ م::يرم ن::ب %::.يع لG2ي م"#و 9ي"ع 9"لا
R&::ميو يت2::#و %لا::ع6 9::"لا fا::تكب م::هي$ A::معي ا::ماع ن::يعبC
اaT::$ د::ع;ملا 9ل لا;ي ميم6 ي2ب نم لجC %.يع رمlب M&ف"iت.يو
MZر::;لا 5::$ري %ت::ح نيي2# xل7 jا2لا %"ع Rlي مل دع;ملا Rام
9حح::,و مOا::حلاو م"::.م Jر::Kو Pمهفحاصمو لاجرلا Cود, نم
م":#و 9:ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN رمع نب 9"لا دبع نع
%::.يع 9::"لا E::عبي م::7 ن::يعبC يت::م ي::$ E::ب"ي$ لاجد::لا Jرiي
ن::يب W::يل نيي2::# 5ب::# >د::عب jا2لا ي;بي م7 9ك"هي %تح 9ب"<ي$
ل$ ما::/لا A::بN ن::م F::ي!6 '4Cاب احيC 9"لا Eعبي م7 'وادع ني27ا
&::ل %ت::ح 9حوC @]بN V1 Mامي1 نم 'Ca لا;(م 9ب"N ي$ ادح kد6
%::;بي م::7 9::]ب;6 %تح 9ي"ع @"Kدل Aبج دبO ي$ AK4 مOدح M
PاهSودعبي$ Mا7و3ا '4ابعب م?رمlي$ Mا<ي/لا مهXي!ي$ jا2لا CارI
9::م!عم ي::$ 5$ا::S نباو امهيد2.م ي$ يSايورلاو ي"عي &ب JرKو
لاN لاN 'ديرب نع 'Cاتiملا ي$ Fاي]لاو `Cدت.ملا ي$ مOاحلاو
jC %::"ع ا::ه(عبي ا::حيC 9"ل M1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
PنمBم AO sوC mب;6 ة2# ة8ام

اهبرUم نم Wم/لا k&"- دعب jا2لا Eكم 'دم رOa
ن::ع ة::يواعم &::ب ا27د::ح )2::صملا ي::$ ةبي::I ي::ب ن::با لا::N
اد::$او @::جرK لا::N 4&#3ا نب م(يهلا نع WيN يب نع qمع3ا
ن::ب 9::"لا د::بع يل لا;$ رمع نب 9"لا دبعب اS اaT$ ةيواعم نمe ي$
ا::dC Yر::ع6 A::? لا::N vار::علا A::? ن::م 9ل @";$ @S نم رمع
Jر::iي ا::ه2م لا::N م::عS @::"N ي6&::O ا::هل لا::;ي „اب.لا 'ري(O مكي$
V ة2::# ة8ا::مو نير::/ع Cا::يK3ا د::عب Cار::I‚ل M لا::N م7 لاجدلا
ي$ 4امح نب ميعS 9جرKو nاهلو AKدي %تم jا2لا نم دح HCدي
ي:ب ن:ع Aيعام:#1 ن:ع 5:يOو ا27د:ح ةبي:I ي:ب نبا لاNو نتفلا
k&::"- د::عب jا::2لا E::كمي لا::N ور::مع ن::ب 9::"لا د::بع ن::ع ةم(يK
د::يمح ن::ب د::بع لا::Nو nة2::# ة8ا::مو نير::/ع اهبرUم نم Wم/لا
ا::ب @عم::# د::لاK ي::ب ن::ب Aيعام#1 اSربK Mور? نب ديGي اSربK
k&::"- د::عب jا::2لا %::;بي لاN رمع نب 9"لا دبع نع xدحي ةم(يK
106
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي$ 4امح نب ميعS 9جرKا ة2# ة8امو نير/ع اهبرUم نم Wم/لا
ن::ب %.يع YرصSا اa1 لاN +عO نع 4امح نب ميعS JرKو نتفلا
ةXيهO اوC اaT::$ Rا&2# ا&(بل J&جlمو J&جlي نم M&2مBملاو ميرم
ني2مB::ملا sاوC m::ب;تل 9::"لا اه(عب دN QيC ي? اaT$ CابUلاو Jرهلا
ة8ا::م م?د::عب jا::2لا %;بيو ني2مBملا نم mب;6 ةباصع رKZ ["ت$
م&::;6 م::هي"ع ر::محلا JCاه6 M&جCاهتي ة2# Vو ا2ي4 M&$رعي V ماع
دعب 9"لا ل&#C اي لاN رمع نب 9"لا دبع نع ميعS JرKو nةعا.لا
A::Oو 9باح::,و %::.يع sوC m::ب;ت$ ة::بي- ا::حيC J&جl::مو J&جlي
bC3ا Cار::I م::?و Cا::فكلا ا::يا;ب %::;بيو bC3ا 9::جو %"ع نمBم
ةعا::.لا م&;6 V لاN رمع نب 9"لا دبع نع ميعS JرKو nة2# ة8ام
لوG::S دعب ماع ة8امو نير/ع ا?rابZ دبعي MاO ام fرعلا دبع6 %تح
Pلاجدلا دعبو مل.لا 9ي"ع %.يع

نيتiف2لا نيب ام 'دم رOa
لا::N 9::2ع 9::"لا ي::dC 'ر::ير? يب نع م".مو HCاiبلا JرK
Pاماع M&عبC نيتiف2لا نيب م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
ن::ع 'ر::ير? يب نع 9يو4رم نباو Eعبلا ي$ 4وا4 يب نبا JرKو
Pا::ماع M&::عبC نيت::iف2لا ن::يب لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا
نيت::iف2لا ن::يب لا::N ن::.حلا ن::ع د::?Gلا ي::$ `Cابملا نبا JرKو
ا::هب 9"لا ييحي 0رK3او يح AO اهب 9"لا @يمي %لو3ا ة2# M&عبC
A::"علا fا::تO ي::$ @يC ا2? %لا )يلlتلاب ي8اهتSا دعب م7 P@يم AO
ن::ب م::يركلا د::بع ن::ب Aيعام::#1 ا27د::ح لا::N Aب2ح نب دمح مام…ل
ن::م لK دN ل&;ي اب?و 5م# 9S دمصلا دبع ي27دح 9ب2م نب A;عم
ا:ه2م Mا:مe AO Yرع3 يS ة2# ة8امت#و ة2# YVZ ة.مK ايSدلا
ةم3ا >=? 'دم M %"ع لدي ا=?و FايبS3او `&"ملا نم 9ي$ MاO ام
Pابير;6 ة2# ة8امعبC &ح2ب )ل3ا %"ع ديG6
ي$ مOاحلا 9جرK ام ا]ي 'دملا رKl6 %"ع لدي اممو |Aص$}
ن::ب 9::"لا د::بع ا27د::ح د::ماح ي::ب ن::ب ديع::# &::ب ا27دح لاN 9iيCا6
A]فلا ا27دح Eيرح نب ني.حلا Cامع &ب ا27دح jايل1 نب vاح#1
9::يب ن::ع 'د::يرب ن::با 9"لا دبع نع دNاو نب ني.ح نع %#&م نب
%ت::ح ةعا::.لا م&;6 V م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN
[::لa %::"ع لد::ي اممو n[لa AبN ة2# ة8ام bC3ا ي$ 9"لا دبعي V
Hد::لاو @عم::# لاN jو4رفلا د2.م ي$ %م"يدلا 9جرK ام ا]ي
107
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ر::<م ن::ب s&::S ةم::صع اب @عم# o$احلا Mامي"# @عم# ل&;ي
ا::ب @عم# o$احلا Mامي"# نب دمح نب دمحم @عم# يSاtرفلا
ن::ب د::مح @عم::# Q"$ نب %#&م @عم# دمحم نب )"K Qلا,
@عم::# 'G::مح ا::ب @عم::# %::#&م ن::ب %::.يع @عم::# د::ي2!لا
9::"لا ل&::#C @عم::# ر::مع ن::با @عم# اد?ا!م @عم# qمع3ا
ة8ا::مو ني::.مK Cا::يK3ا د::عب CارI3ا ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %",
>ا::SربKو يم"يدلا لاN `رتلا م?و bC3ا A? 5يمج M&ك"مي ة2#
9::"لا د::بع ي::ب ن::ب ديع::# ا::SربK يSاد::يملا ي"ع اSربK يب ايلاع
ن::ب د::مح ا27د::ح د::"iم ن::با ا27د::ح Hد::هملا ن::ب ور::مع &ب اSربK
'د8اe ن::ب رمعم اSربK Cامع نب fر;م اSربK HC&با.ي2لا Jا!حلا
ن::ب د:محم ا27د:ح >د2:.م ي::$ يSا::يورلا ا:SربKو 9ب qمع3ا نع
م"::.م ن::ب د::يل&لا ا::SربK ي2::/iلا د# نب دمحم اSربK vاح#1
+::يرO ن::ب Mا::.ح ي27د::ح ة::م;"ع نب +عO نع ةعيهل نبا اSربK
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C 5م::# 9S ل&;ي Ca اب @عم# لاN
اSا<"::# ي::"ي W::2K qيرN نم AجC رصمب M&كي# ل&;ي م"#و
%::ل1 م::هب ي6l::ي$ مور::لا %::ل1 ر::في$ 9::2م kG::2ي و 9::ي"ع +::"Uي م::7
ن::با 9::جرK م::حلملا لو [::لaو مل#لا A? A6ا;ي$ ةيCد2ك#لا
Mا::.ح نبب AK4ا$ ديل&لا نع >ريt >اوC لاNو 9iيCا6 ي$ رOا.ع
C&::ص2م ن::با د::مح ن::ب ي::"ع ن.حلا &ب اSربK م!2لا اب Ca يبو
د::يدحلا ي::ب نب ني.حلا &ب اSربK VاN يSاه;فلا م".م نب ي"عو
نب 9"لا دبع نب دمح A]فلا &ب اSربK ركب &ب اSربK Hدج اSربK
ا::SربK رما::ع ن::ب %::#&م رما::ع &::ب ا27دح يم".لا لل? نب رصS
نب Mا.ح ي27دح لاN ةم;"ع نب +عO نع ةعيهل نبا ا27دح ديل&لا
5م::# 9::S ل&::;ي Ca اب @عم# ل&;ي م!2لا اب @عم# لاN +يرO
ي::2ب ن::م A::جC ر::صمب M&كي# ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
%::ل1 ر::في$ 9::2م kG::2ي و 9::ي"ع +::"Uي م::7 اSا<"# ي"ي W2K ةيم
لو [ل=::$ مل::#لا A? A6ا;ي$ ةيCد2ك#لا %ل1 مهب ي6lي$ مورلا
&::ب ا::2ل لا::N لا::N 'د::2م ن::ب 9::"لا دبع يب نع JرK م7 nمحلملا
Eيد::حلاو HCا::فUلا Ca ي::ب ن::ع Hور::ي م!2لا &ب WS&ي نب ديع#
&::ب ا27د::ح لا::N 4ا::مح نب ميع2ل نتفلا fاتO ي$ @يC م7 nل&"عم
&2ب ["مي لاN ةيف2حلا نب دمحم نع اي$&O MاOو ي#د;ملا )#&ي
ة2::# ي::$ م?رم +ع/تي م7 ريiلا نم jا2لا jlيي %تح jابعلا
ي$ مهك"م لوGي م7 Aي&- رI jا2لا ي$ M&كيو نيع.6و WمK
108
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة2::# ي::$ Hد::هملا م&::;يو نيع::.6و 5::.6 و نيع::.6و 5ب::# ة2#
ة2::# Hد::هملا م&::;ي لا::N ر::فعج ن::ع ا::]ي م::يعS Jر::Kو Pنيت8ام
Hد::هملا %::"ع jا::2لا kا::متجا A::يبN يب نع ا]ي JرKو Pنيت8ام
):ل3ا د:عب %:ل1 >رKl:تب رع:/6 Cا:7Dا >=:?و Pنيت8ا:مو 5:بC ة2:#
[::"ه6 لا::N _ا::علا ن::ب ور::مع ن::ع ا]ي ميعS &ب JرKو Pنيت8امب
j&::Nو مورلا j&Nو `رتلا j&N 5بC3ا ي.;لاب @يمC اa1 رصم
PM&Nا::بلا دج&ي::#و لو3ا د::جو @"N WلدS3ا A? j&Nو qبحلا
ر::مع ن::ع ر::صم s&::ت$ ي$ مكحلا دبع نباو 4امح نب ميعS JرKو
Wلد::S3ا A::? مك2ي6l::يل رصم A? نم Aجرل لاN 9S fا<iلا نب
9::"لا م::همGهي م::7 مد::لا ي$ Aيiلا mOر6 %تح مي#&ب مكS&"6ا;ي$
ي::ب ن::ع م::يعS Jر::Kو PيSا(لا ماعلا ي$ ة/بحلا مكي6l6 م7 %لاع6
ر::يم &::?و د::"iم ن::ب ةم".م د2ع نم Mا4Cو ام&ي JرK لاN AيبN
ن::ي لا::;$ >ا4ا2$ ل!عت.م رمع نب 9"لا دبع %"ع رم$ رصم %"ع
لا::N M&::عر$ G::2O 9::ل رفحا::$ )2م %ل1 ريم3ا ي2"#C لا;$ دير6
[::ل W::يل M&عر$ G2O M 9ل ANو مل.لا ي2م 98رNو 9يل1 5جCا$
yا<.فلا Mوديري مه2ف# ي$ M&6lي ة/بح"ل &? امS1 [باح,3 Vو
Mو=:Klي$ M&::عر$ G2O 9"لا مهل رهpي$ اف2م ا&لG2ي %تح Mوري.ي$
>=::? ن::م A::]$ ة::مي2t ي::UبS ا::م M&::ل&;ي$ Mوrا::/ي ا::م 9::2م
مG::هي$ م?&OCد::ي %ت::ح م?Cا::7Z ي$ M&م".ملا Jرiيو nM&عجري$
م::يعS Jر::Kو PمهSور::#lيو M&م".ملا مه"ت;ي$ ة/بحلا %لاع6 9"لا
مكي6l::ي$ مي::#&ب Wلد::S3ا A? مك"6ا;ي لاN رمع نب 9"لا دبع نع
ي:$ ة:/بحلا مكي6l:ي م:7 %لا:ع6 9:"لا م:همGهي$ ما/لا نم مO4دم
%لا::ع6 9::"لا م::همGهي$ ما::/لا A::?و م::تS مهS&"6ا;ت$ )ل ة8ام("7
Pنيملاعلا fC 9"ل دمحلاو

+ي!لا نع +يرلا )/O
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا •يمN +يج نع A8ا# لl# ^ ةلl.م
ا::?ريtو رصم ي$ MDا 4اتعملا &? امO >Cد, %"ع MاO A? م"#و
ةيCديح ةحت$ رصم A? اهيم.يو ةبCاUملا 9"عفي امO 9فتO %"ع و
Cاع::I لو3ا Mاو ة2::.لا &::? يSا::(لا ا=::? M لا::N ل8ا::N M ر::Oaو
P4&هيلا
لو3ا M %::"ع Fا::م"علا ن::م د::ح ملO ي::$ )N مل ^ fا&!لا
%"::, يب::2لا •::يمN 9::ي"ع Mا::O H=لا 9S ر?اpلا Aب 4&هيلا CاعI
109
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م::7 CاCe3ا A::ح ي::$ fا::ب L4وا4 ي::ب ن2::# ي::ف$ م"#و 9ي"ع 9"لا
@::ي6 لا::N ي::ب ي27د::ح لاN 'رN نب ةيواعم \ير- نم 9ي$ JرK
>ا::2عياب$ ة:2يGم ن:م h::?C ي:$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ةباح::صلا م::!عم ي::$ H&::Uبلا ة::ياوC ي::$و P\::"<مل 9::صيمN Mو
9::صيمN +::يج ي::$ Hد::ي @::"K4 م::7 9تعيا::ب$ لاN CاCe3ا \"<مل
V1 h::N >ا::ب Vو ة::يواعم @::يC ا::م$ 'ور::ع لا::N م6اiلا @..م$
ا=::ه$ اد::ب ا::م?CاCe MاCGي Vو رح Vو FاتI ي$ ام?CاCe %;"<م
PMDا 4ا::تعملا &::? امO >Cد, %"ع MاO 9صيمN +يج M %"ع لدي
و k&::OC ي::$ 9::بيج ن::م ي"::صملا 'C&::ع @::يrC &ل Fاه;فلا ل&Nو
M3 ا::]ي [::لa %::"ع لدي 9<#و د/ي و >CCGي"$ )كي مل 4&!#
%:"ع Mا:O اa1 4&!:.لاو k&:Oرلا ي:$ +ي!لا نم 0ر6 امS1 'C&علا
0وC Eيد::ح [::لa ي::$ 4Cو د::Nو ة::يCديحلا ة::حتفلا Yلiب Cد::صلا
Mا:بح ن:باو ة:ميGK ن:باو ة:عبC3او د:محو >د2:.م ي$ يع$ا/لا
A::جC ي::S1 9::"لا ل&#C اي @"N لاN k&O3ا نب ةم"# نع مOاحلاو
PةO&::/ب &::لو >CCeو م::عS لاN دحا&لا •يم;لا ي$ ي",l$ دي,
ي::$ HCا::iبلا لاN دمحلا 9"لو احير, ةلl.ملا ي$ A;2لا @يC م7
9::ي$ 4Cوو >ر::يtو Cد::صلا د::2ع ن::م •::يم;لا +::يج fا::ب 9حيح,
9عب::,lب ل&::;يو 9::ي$و A::يiبلاو vدصتملا A(م ي$ نيتب!لا Eيدح
9::S ر?ا::pلا$ 9حر::I ي::$ ر::!ح نبا o$احلا لاN n9بيج ي$ ا=ك?
A::ب لا::N >Cد::, %::ل1 ة::حت$ 9N&::- ي::$ Mا::Oو ا::صيمN ا.بV MاO
د::2ع Mا::O )"::.لا fاي7 ي$ +يبحلا M %"ع لا<ب نبا 9ب لدت#ا
>د::ي Jار::K1 4اC اa1 A::يiبلا M 9::2م ة::لVدلا 5::d&مو لا::N Cدصلا
[::لaو يNارتلاو Hد(لا &?و اهي"ع vاd H=لا 5d&ملا ي$ @ك.م
م::ل >ريt ي$ MاO &ل 9S3 >Cد, ي$ MاO 9بيج M Mاب$ Cدصلا ي$
4ار::ي1 د::عب ر::!ح ن::با o$ا::حلا لاN 9يNار6و 9ييد7 %ل1 >ادي ر<]ي
4وا4 &::ب 9::جرK H=::لا jا::ي1 نب 'رN Eيدح ي$و لا<ب نبا ملO
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا 5يا::ب ا::مل Mا::بح ن::باو 9حح,و H=مرتلاو
ا::م م6ا::iلا @::..م$ 9::صيمN +يج ي$ Hدي @"K4l$ لاN م"#و
9::S Eيد::حلا لو ي$ M3 >Cد, ي$ MاO 9صيمN +يج M ي]ت;ي
ن::ع يSارب::<لا Jر::Kو P%::هتSا CCG::م ريt H •يم;لا \"<م >ZC
%::ل1 ر::pS م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M %$و يب نب ديe
9::"لا %", 9"لا ل&#C ا?CG$ ةل&"حم >CاCe اaT$ Mافع نب Mام(ع
ا=::? n`ر::حS %::"ع [8ا4C ي::ف<ع 5::مجا لا::N م7 >ديب م"#و 9ي"ع
110
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م6ا::ح ي::ب ن::با Jر::Kو P>Cد::, %"ع MاO 9بيج M %"ع لدي ا]ي
نبر::]يلو} %لا::ع6 9ل&::N ي::$ ريب::ج ن::ب ديع::# ن::ع >ري::.ف6 ي::$
9::2م 0ر::ي ل$ Cد::صلاو ر::ح2لا %::"ع ي::2عي |نهب&يج %"ع ن?رمiب
ن::ب vاح::#1 ا27 %2(ملا ي27دح >ري.ف6 ي$ ريرج نبا لاNو PFيI
ن::ع م::NC ن::ب Mامي"::# ن::ع Aيعام::#1 ن::ب vاح::#1 ا::27 Jا::!حلا
%"::, 9::"لا ل&::#C رب::2م %"ع Mافع نب Mام(ع @يC لاN ن.حلا
PCGلا ل&"حم •يمN 9ي"ع م"#و 9ي"ع 9"لا

•Eعبلا fاتO€
M >Cا::مGمب ة::ماي;لا م&::ي ي6l::ي ر::ماGلا M 4Cو A::? ^ ةلl.م
PMaBي ي6lي MaBملا Mو 9حد;ب ي6lي Mارك.لا
9::2م 4ار$l::ب Qير::صتلا 4Cوو [لa ي]ت;ي ام 4Cو معS ^ fا&!لا
Rام ام %"ع دبع AO Eعبي م".م Qيح, يف$ Fام"علا 9ي"ع •Sو
Eيدح نم Eعبلا ي$ ي;هيبلا 0وCو nرباج Eيدح نم 9جرK 9ي"ع
Rا:م ن::م لا:N م":#و 9:ي"ع 9:"لا %", يب2لا M ديبع نبا ةلا]$
A::مح 9:ي"عو ةماي;لا م&ي اهي"ع Eعب +6ارملا >=? نم ةب6رم %"ع
E::عبي HCد::iلا ديع::# ي::ب Eيد::ح ن::م 4وا4 &::ب >اوC ا::م Fام"علا
ا::هي$ R&::مي يت::لا 9لا::مع ي$ H اهي$ Rام H=لا 9باي7 ي$ @يملا
9"لا Aيب# ي$ sور!ملا M Qيحصلا ي$ @ب7 دNو PرI و ريK نم
%::"ع Rام H=لا M ا]ي 9ي$و ام4 +ع(ي 9حرجو ةماي;لا م&ي ي6lي
ي::$ يSاهب::,3ا 0وC د::Nو اد::ب"م ة::ياوC ي::$و ا::يب"م Eعبي 9مارح1
اع&$رم رباج نع ريبGلا يب نع ري(O نب 4ابع \ير- نم +يtرتلا
MaB::ي ة::ماي;لا م&::ي م?C&::بN ن::م M&::جرiي نيب"ملاو نيSaBملا M
ا::ه2م د?ا&::I Eيد::ح"ل M V1 )يع::d 4ابعو %ب"ملا يب"يو MaBملا
ن::م ا::]ي يSاهب::,3ا 0وCو ا::?رOa مد::;تملا ةحيح::صلا Eي4ا::ح3ا
ا::ع&$رم W::S ن::ع يSادحلا EعI نع >او &?و ةبد? يب \ير-
>رب:N ن:م E::عبو Mارك# رب;لا AK4 Mارك# &?و ايSدلا vCا$ نم
ن::م 'ر::KDا م&::"ع )::/O ي::$ ي::لاGUلا لاNو nEيدحلا ^ Mارك#
9مايN د2ع$ 4&علاب M&S&تفم م&;$ ةي&يSدلا 9ت2تفب ر/حي نم jا2لا
Mارك::.لا E::عبي [ل=Oو 9يل1 4&عي$ 9حر<ي$ 92يميب =Klي >ربN نم
9::;2ع ي::$ \::"عم e&::كلاو ر::مiلا fCا::Iو ارماe رماGلاو Mارك#
P%::هتSا 9::"لا Aيب# نع ايSدلا ي$ >د, H=لا لاحلا %"ع دح AOو
ة:لاحلا Ml:ب \با::.لا Eيدحلا •يصi6 %ل1 'CاI1 ملكلا ا=? ي$و
111
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::هب 4ار::ملا ايSد::لا ي::$ 9::ي"ع MاO امم 'رKDا ي$ اهي"ع ي6lي يتلا
9تل*ب ل(م Cا!2لا ي6lي ل$ Rاحابملا Yلiب ةيصعملاو ةعا<لا ةلاح
Pم"ع 9"لاو اعرI e&!ي V امي$ ا?&"معت.ي M V1 ا?&حSو Fا2بلاو
A::? R&حلا دبO '4ايe ة2!لا A? 9"Olي ام لو Eيدح ^ ةلl.م
gQيح, &?
PMاب&7 Eيدح نم 9حيح, ي$ م".م >اوC معS ^ fا&!لا
ا::ي @::"N @لا::N ةم"::# م ن::ع يSارب::<لا Eيدح ي$ ^ ةلl.م
ماi::d mيب C&ح لاN نيع C&ح 9"لا ل&N نع يSربK 9"لا ل&#C
نيدلا WمI cي/لا Ml$ ر.2لا sا2ج ةلG2مب FاC&حلا رفI M&يعلا
hب::dو Yا;لاب ر;I 9<iب 9<بdو %ت$l$ 92ع %تفت#ا Hواi.لا
sا::2ج ة::لG2مب FاC&حلا M ي2عي 'Cاعت#ا >=? لاNو 5$رلاب FاC&حلا
يت::لا 0&تفلا %ل1 Rر]حو ةفiلاو Mاري<لاو ةعر.لا ي$ ر.2لا
P[ل=ب 9<K @ير$ [ل=ب اهي"ع +تO
o::فل ا::مS1 >ا::2عمل Aيد::ب6و Eيد::ح"ل )يح::ص6 ا=::? ^ fا&::!لا
fد::? 9ب 4ارملاو FاC&حلا %ل1 ا$ا]م Fافلاب FاC&حلا رفI Eيدحلا
[::لa +::#ا2ملا ل&::<لا ي$ ر.2لا sا2!ب 9هيب/6 4&ص;ملاو نيعلا
ايSد::لا ي::ب نبا ةياوC ي$ [ل=ب Qيرصتلا 4Cو دNو M&يعلا ةماi]ل
نم ل&- نيعلا C&حلا نم 'رملا رفI لاN Eيح ة2!لا ةف, ي$
ة::ياt ي::$ 9فح::, ا::م ري::.ف6 ي::$ >د2ع نم 9لاN امو ر.2لا sا2ج
P%فiي V امO ةOاOرلا
PMZر;لا HZ 4دعب ة2!لا JC4 4دع M 4Cو A? ^ ةلl.م
د::بع &::ب اSربK Mاميلا +عI ي$ ي;هيبلا لاN معS ^ fا&!لا
sوC نب دمحم 9"لا دبع &ب ا27 yايiلا ني.حلا &ب ا27 o$احلا 9"لا
'ور::ع ن::ب ما::/? نع vاح#1 نب +يعI ا27 %#&م نب مكحلا ا27
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN @لاN ة/8اع نع 9يب نع
MZر::;لا A::? نم ة2!لا AK4 نم$ MZر;لا 0Z 4دع ة2!لا JC4 4دع
V1 ن::تملا +::تكي م::لو Qيح, 4ا2#1 مOاحلا لاN ةجC4 9N&$ Wي"$
ن::م jو4ر::فلا د2::.م ي::$ يم"يد::لا 0وCو aا&::/لا ن::م &::?و 9::ب
ن::ب M&::ميم ن::ع Mام"::# ن::ب Rار::$ ن::ع \ي7و نب mيفلا \ير-
9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N لاN jابع نب 9"لا دبع نع Mارهم
[::"ت$ ة::جC4 ة::يZ Aكب MZر;لا HZ CدN %"ع ة2!لا JC4 م"#و 9ي"ع
Cاد::;م نيت::جC4 AO نيب ةيZ 'ر/ع @#و ةيZ ات8امو ةيZ YVZ ةت#
PEيبK fا=O نيعم نبا 9ي$ لاN mيفلا PbC3او Fام.لا نيب ام
112
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج

R&ملا Qب=ب R&صلا 5$C
Cا::2لا A::?و ة::2!لا ة::2!لا A::? AK4 اa1 Eيدحلا ي$ ^ ةلl.م
Cا::2لاو ة2!لا نيب )N&ي$ Q"م qبO 'C&, ي$ R&ملاب %6Bي Cا2لا
^ Q::ب=ي$ R&::ملا &::? م::عS M&::ل&;ي$ ا=? M&$رع6 ني;يرف"ل لا;يو
د::ب Vو لا;تSVا Aب;ي V &?و bرع R&ملا M %فiي Vو n>رKZ %ل1
C&::صتي Vو د::.!تي Vو )لl::تي Vو 9::.ف2ب 9مايN مدعل Aحم نم 9ل
ةف::صلا >=::هب >اد?ا/ي ملو Mا;يرفلا 9$رعي )يOو م.!لا 'C&صب
V 9Sl::ب م:هم"ع 5:م 9حب=ب ة2!لا A? sر$ ي$ ةتك2لا امو [لa AبN
Cا::بK ن::م م::هل مد::;6 ا::مل ا::هل&K4 دعب JورK Vو ة2!لا ي$ R&م
PمهبتO 'ول6و مه8ايبS
9ST::$ لو3ا امl$ ة"X# ة7ل7 %"ع ملكلا ا=? AمتIا ^ fا&!لا
ي::dا;لا لا::N ة2::# ة8امعبC نم ر(O 4&ج&لا ي$ 9ل ميدN لاكI1
Qير::, )لا::iي 9S&::كل Eيد::حلا ا=::? Aك::/ت#ا يبرعلا نب ركب &ب
Q::ب=ي )::يك$ ام::.ج +::";2ي V bر::علاو bرع R&ملا M3 A;علا
ا=::? ا&لا::;$ ة::ف8ا- 9تلوl::6و 9تع$4و Eيدحلا ةح, ةف8ا- RركSl$
نم bرع اSد2ع R&ملا HCeاملا لاNو ة;ي;ح `ا2? Qبa Vو Aي(م6
M Q::صي V نيب?=::ملا %::"عو mحم مدع ةلGتعملا د2عو bارع3ا
د::Nو لا::N 9يب::/تلاو A::ي(متلا ا=::هب 4ار::ملاو ام.ج Vو ا/بO M&كي
V R&::ملا M3 Vا(م Aع!ي م7 Qب=ي م7 م.!لا ا=? %لاع6 9"لا \"iي
ر::صتNاو م"::.م sر::I ي::$ Hو&::2لا 9::";Sو ة::2!لا A? %"ع ر<ي
V يSا::عملاو %::2عم R&::ملا 'رO=::تلا ي::$ يب::-ر;لا لا::Nو n9::ي"ع
ا=::Oو لا::مع3ا fا&::7 ن::م ا,اiI 9"لا \"iي امS1و ار?&ج +";26
ني;يرفلا f&"N ي$ %;"يو R&ملا 9يم.ي ا/بO 9"لا \"iي R&ملا
لا::Nو نيCاد::لا ي::$ 4&::"iلا %::"ع ليل4 9حبa M&كي R&ملا ا=? M1
ا::ه"ع!ي ا4ا::.ج bار::ع3ا ن::م %لا::ع6 9"لا Š/2ي M 5Sام V >ريt
لZو 'ر::;بلا M1 Eيد::ح ي::$ م"::.م Qيح::, ي::$ @ب7 امO اهل '4ام
د::Nو nEي4ا::ح3ا ن::م [::لa &::حSو Mا::تمامt ا::مهSlO MاXي!ي Mارمع
م::ل Wما::K %;بو ةب&ج ةعبC Fام"علا ملO نم >ا2;# امم •i"6
م::لو Mا::;يرفلا 9::$رعي )::يO &?و يSا(لا لاB.لا امو P>رOa +ح
f&::"N ي::$ %::;"يو يب::-ر;لا ل&::N ن::م =::KBي 9با&::!$ >اد?ا::/ي
مهب&::"N ي::$ %::;"ي %لا::ع6 9::"لا M 9"::,احو >ر::KZ %::ل1 ني;يرفلا
ي::$ ار::Oa ل6ا::;مو يب::"كلا M &::?و Mا::7 fا&::جو P[::لa ة::$رعم
113
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::"لا M |'ا::يحلاو R&::ملا \::"K H=لا} %لاع6 9ل&N ي$ ام?ري.ف6
Rا::م V1 د::ح %::"ع ر::مي V q::بO 'C&::, ي::$ R&ملا \"K %لاع6
ا=::?و %::يح V1 Fي::I %::"ع ر::م6 V jر$ 'C&, ي$ 'ايحلا \"Kو
ل$ q::بO 'C&::, ي$ 9ب R&ملا ل&"ح د?ا/ي @يملا M %"ع لدي
4Cو 9::S 9با&جو ا]ي ميدN &ه$ Eلا(لا لاB.لا امو P=X2يح لاكI1
M نيف8ا::K M&::ع"<ي م::هS Mابح نبا د2ع Eيدحلا vر- mعب ي$
V 9:S م?&:6 Y&:K 9Sl:ب ر:.$و 9ي$ م? H=لا مهSاكم نم ا&جرiي
M3 'ر::KDا ي::$ R&::م V 9Sl::ب مهم"ع مد;6 [لa ي$ا2ي Vو ر;ت.ي
ة::لاeTب مهحر$ Mاك$ ر;ت.6 V م7 Rام&"عملا %"ع ر<6 Rام?&تلا
ن::ي;يلا م::"ع ن::م 0&::N ن::ي;يلا نيع M &?و Mا7 fا&جو Pم?&تلا
م:هم"ع مد:;6 نم 98افتSا ي$ دIو 0&N R&ملا Qبa مه6د?ا/م$
Pم"ع 9"لاو ربiلا نم 0&N Mايعلا a1
نم مه2مو} %لاع6 9ل&N 9ي$ لGS 9S HوC H=لا ةب"ع7 ^ ةلl.م
ني?ا::I ن::باو نك::.لا ن::باو H4وCا::بلا ر::Oa Rا::يDا |9::"لا د::?اع
ن::با o$ا::حلا لاN اCدب دهI نم دح +-اح نب ةب"ع7 9S م?ريtو
&::? 9S&::O ي::ف$ Q::, M1و Q::صي رب::iلا ن::{ Vو ةبا,لا ي$ ر!ح
ده:I H=:لا +-ا:ح نب ةب"ع7 M يب"كلا نبا رOa دNو رpS HCدبلا
رKl::6 ة::ص;لا +حا::, MT::$ امه2يب 'رياUملا RدOlت$ دحlب AتN اCدب
L9::يو4رم ن::با ري::.ف6 ي::$ M [::لa 0&;يو لاN Mام(ع ة$لK ي$
+-ا::ح ن::ب ة::ب"ع7 9::S %::"ع ا&;ف6ا HCدبلاو +-اح يب نب ةب"ع7
ده::I د::ح Cا::2لا AKد::ي V لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9S @ب7 دNو
متX::I ام ا&"معا Cدب A?3 لاN 9S 9بC نع %كحو nةيبيدحلاو اCدب
ي$ اNافS 9"لا 9ب;عي )يO ةبا(ملا >=هب M&كي نم$ مكل Rرفt د;$
ا::م ا=::? ريpSو P%هتSا P>ريt 9S ر?اpلا$ لG2ي ام 9ي$ لG2يو 9ب"N
ل&::#C اوaB::6 M م::كل MاO امو} %لاع6 9ل&N لوGS +ب# ي$ 0وC
ا:2مع Rا::2ب د::محم JوGت:ي لا::N 9:"لا ديبع نب ةح"- M ةيDا |9"لا
د:Nو P@::لG2$ >د:عب ن:م ة:/8اع ن::جوG63 Rام نXل ا2ع نهب!حيو
د::ح ة::ح"- M3 رب::iلا ا=::? ةح::, ن::م 'ديد::I ة::فNو ي::$ @::2O
9S [لa دعب @يC %تح [لa 92م Cدصي M نم اما;م Aج 'ر/علا
ة::ح"- MT::$ 9ب::.Sو 9::يب م::#او 9م::#ا ي::$ 9OCا::I ر::KZ A::جC
ن::ب Mام(ع نب 9"لا ديبع نب ةح"- 'ر/علا دح &? H=لا C&ه/ملا
ة::ص;لا +حا::, ة::ح"-و يميت::لا م::ي6 ن::ب دع# نب +عO نب ورمع
ن::ب رما::ع ن::ب رi::, نب bايع نب 5$ا.م نب 9"لا ديبع نب ةح"-
114
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::با ن::ع Aي=::لا ي$ %#&م &ب لاN يميتلا مي6 نب دع# نب +عO
اوaB::6 M م::كل Mا::O ا::مو} 9::ي$ لG::S H=لا &? 9تمجر6 ي$ ني?اI
ن::جوG63 9::"لا ل&::#C Rا::م نXل لا::N 9S [لaو ةيDا |9"لا ل&#C
ة:ح"- 9:S ا&:2{و ا&:<"t نير.فملا نم ةعامج M1 لاNو ة/8اع
P'ر/علا دح
P9يب م#ا امو 9م#ا ام ي2/iلا ةب"ع7 &ب ^ ةلl.م
A::ب2ح نب دمح 9لاN Fاهلاو مي!لا م]ب م?رج 9م#ا ^ fا&!لا
A::يNو ة("(ملاو مي!لا م]ب م&7رج AيNو MورKZو نيعم نب %يحيو
م::#او ة::م!عملا ني::/لا ر::.كب مI V AيNو ورمع AيNو ةم&7رج
sر::I ي::$ Hو&::2لا [ل=ب مGج ةم!عملا ني/لاو M&2لاب مIاS 9يب
PQIاS AيNو رIاS AيNو +IاS AيNو f=هملا
P+;ع 9ل A? sار!لا نب 'ديبع &ب ^ ةلl.م
ا::6ام ر::يمعو د::يe Mاد::لو 9::ل MاO Aب اXيI +;عي مل ^ fا&!لا
9";Sو Rا;ب<لا ي$ دع# نبا [ل=ب sر, +;ع 9ل Wيلو نيريU,
P+ي=هتلا ي$ HGملا نيدلا لامج o$احلا 92ع
ربا::O ن::م •i::/ل MامGلا ا=? A? mعب >اوC امي$ ^ ةلl.م
ةت# ةياورلا ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نيبو 92يب M1 Mايع3ا
fاح::, ن::م •i::I ن::ع 0وC 9::S >ربK 9iيI M [لaو WفS
jابعلا يب Hدي# 9iيI نع H ر.2لا 9iيI نع )#&ي Hدي#
>ZC م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا M يباحصلا رمعم نع م("ملا
\"Uب M&";2ي ةباحصلا ةي;بو ني;"Uب fارتلا A;2ي &?و vد2iلا م&ي
ا::ي 9::"لا `ر::مع 9::ل لا::Nو 9::يفتO نيب )ير/لا 9فكب fر]$ دحاو
اهبر::d يت::لا Rابر]لا ةOربب ة2# ة8امعبC [لa دعب ‰اع$ رمعم
ة2::# ة8ا::م ةبر::d A::كO 4د::عب Rابر::d 5بC @SاO اهST$ 9يفتO نيب
9:.م6 م:ل 5ب:# و @# %ل1 [ح$ا, نم 9ح$ا, M دعب 9ل لاNو
د::ح3 e&::!ي V Fارت$او f=O &? م ةم83ا نم دح [لa 0وC nCا2لا
PFارم3ا رباO نع ل]$ jا2لا نم دح3 9";S
ي:."بار<لا نيد:لا sل:, cي:/لا >اوC Eيدحلا ا=? ^ fا&!لا
A::-اب ا=::? 9::ل @::";$ ارdاح @2Oو eارم6 ريم3ا W"!م ي$ 'رم
9لا::N H=::لا Qيح::صلا Eيد::حلا 9ل R4Cوو لاج4 fا=O ا=? رمعمو
>=::? مكت"يل مك2يC ره/ب 96ا$و AبN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
bC3ا ره{ %"ع م&يلا &? نمم %;بي V ة2# ة8ام jC %"ع MT$
ةبحصلا %ع4ا نم M1 ا&لاN م?ريtو Eيدحلا A? M 9ل @"Nو دح
115
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
رKZ Mو faاO &ه$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 96ا$و نم ة2# ة8ام دعب
لا;$ 'ر!هلا نم ة8امو ر/ع ة2# Rام Aيف<لا &ب ا6&م ةباحصلا
MاG::يملا @::يC @::عجC ا::م"$ 9::,&صiب ا=::? ي$ A;S نم دبV يل
ني2::.لا ن::م ن::يXم ر::مع 9Sو [بGي نبا رمعم رOa 9تير$ يب?="ل
ن::م 9S1 لاNو Qdاو f=O ي?و ة"-اب ةي#امK Eي4اح 92ع 0وCو
cي::/"ل MاG::يملا @"::#Cl$ f=::كي نم 9"لا Qب;$ Hد2هلا ن6C hمS
ة:NCو •i:I ي:SاC 'د:م د:عب م:7 اع4و رك/$ >Zر$ نيدلا sل,
@::بتك$ >ا::ي1 96eاج1و Eيدحلا ا=هب نيدلا sل, cي/لا Eيدح6 اهي$
م::"عي"$ 9::ب Eيد::حتلا Vو 9::تياوC Aح6 V f=O Eيدحلا ا=? M اهي$
V Fارت$او f=O >=? 9تصNو fا=O لاج4 ا=? ارمعم M م".م AO
ي::$ A::K4 [::لa A::ع$ ن::مو ا::هيوري Vو اهب xدحي M م".مل Aحي
ن::م >د::ع;م اB::بتي"$ ي::"ع f=::O ن::م م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&N
ر::!ح ن::ب A]فلا يب o$اح"ل @مدN ايت$ [لa دعب @يC م7 nCا2لا
\::ير- ن::م \::ير- &::"iي V 9::صS ا::م ا::هي"ع +تك$ ا=? رمعم ي$
>=::? %عد::ي ن::م MT$ 9.فS رمعملا %تح 9ي$ )N&تم نع رمعملا
4وCو 5م ديفي V ل;ع [لa R&ب7و ةلادعلا R&ب7 %"ع )N&تي ةب6رلا
Eي4ا::ح3ا ي::$ رب::K م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9ST::$ 9::يف2ب kر/لا
'C&ه:/ملا 9تلا:;م م&:ي نم ة2# ة8ام دعب 9SرN مارiSاب ةحيحصلا
nرب::iلا ر?ا::pل ا::فلاiم M&كي M مGل [لa دعب ةبحصلا %ع4ا نم$
V Eيد::حلا ا=::? 9صS ام اهي"ع +تك$ 9ل @ع$4 0رK ايت$ @يC م7
ر::KZو fا=::O 9::;"تKا و fا=::O ا::م1 C&O=::ملا ر::معملاو 9::ل A::,
[::لa @::ب7 ي(::ي"لا ة"7او نب رماع Aيف<لا &ب ا;"<م ا6&م ةباحصلا
9::S Eيد::حب HCاiبلا zتحاو Fام"علا 9ي"ع \ف6او م".م Qيح, ي$
ة8ا::م jC %::"ع M A::ي";ب 96&::م AبN لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
د::ح ا::هي"ع &:? نمم bC3ا 9جو %"ع %;بي V ة"ي"لا ["6 نم ة2#
Aيف<لا يب دعب ةبحصلا %ع4ا نم Aك$ Mر;لا مارiSا [ل=ب 4اCو
Pر!ح نبا o$احلا fا&ج %هتSا faاO &ه$
م::Oو ا::مه2ع 9::"لا ي::dC ة::م-ا$و ة::/8اع ن::# ا::م ^ ةلl::.م
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا 'ا$و دعب امه2م 'دحاو AO @Iاع
PA]$ امهيو
MT::$ M&ت#و 5]ب اه2.$ اه2ع 9"لا يdC ة/8اع ام ^ fا&!لا
A::يNو نيت2::.ب 'ر::!هلا A::بN ا::هجوG6 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
يSا::م7 @::2ب ي::?و ا::ه2ع Rا::مو ني2::# xل(ب A::يNو )::صSو ة2.ب
116
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Mا::م7 ة2::# A::يNو ني::.مKو 5ب::# ة2::# @6ا::مو ة2::# 'ر::/ع
M Qيح::صلا يب?=::لا لا;$ اه2ع 9"لا يdC ةم-ا$ امو Pني.مKو
@:# A:يNو Mور::/عو 0د::ح1 A:يNو ة2::# Mور::/عو 5بC ا?رمع
5:.6 A:يNو Mور:/عو Mام7 AيNو Mور/عو 5ب# AيNو Mور/عو
M&::7ل7و W::مK A::يNو M&7ل7و xل7 AيNو M&7ل7 AيNو Mور/عو
%:"ع ره:I ةت:# م":#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C دعب @Iاعو
ا::مو PMاره::I A::يNو رهI ة7ل7 AيNو رهI ةيSام7 AيNو Qيحصلا
ا::ه2ع 9::"لا ي::dC ة::م-ا$ M اهح::, +?ا=::م ة::7ل($ A]$ امهي
PA]$
م":.م ن:ب Mا:فع ا:S Rا:;ب<لا ي:$ دع:# ن:با لاN ^ ةلl.م
&::ب l::بS لا::N يOa&::بتلا Aيعام::#1 ن::با %::#&مو 4امح نب %يحيو
%"::, [::لام ن::ب W::S @لl::# لا::N 0د::.لا Aيعام::#1 ا27 ةSا&ع
HC4 V لا::N م::ي?ارب1 92با %"ع م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
4ا2::#1 ا=::? ا::يبS ا;يد::, Mا::كل ‰ا::ع &::ل م::ي?ارب1 %"ع 9"لا ةمحC
&::ب ا::S 9iيCا::6 ي::$ رOا::.ع نبا لاNو nم".م yرI %"ع Qيح,
ن::ب Aيعام::#1 اS Mام(ع يب نب دمح اS Hد2Nرم.لا نب م#ا;لا
د::محم ن::ب دمح ا27 Aيعام#1 نب ني.حلا 9"لا دبع &ب ا27 ن.حلا
ن::ب yاب::# ا::27 HG::;2علا د::محم نب ورمع ا27 ديع# نبا %يحي نب
م::ي?ارب1 ƒ::"ب Mا::O مO [لام نب WS @لl# لاN 0د.لا نع رصS
ي;ب &لو >دهم ‚م دN MاO دN لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نب
ن::با لا::Nو PFا::يبS3ا ر::KZ مكيب::S M3 %;بيل نكي مل نكلو ايبS Mاكل
ني::.حلا &::ب ا::S Fا::2بلا ن::ب ن.حلا نب دمح +لاt &ب اS رOا.ع
ن::ب ور::مع ن::ب Mام(ع +ي<لا &ب اS ي#&2ب3ا نب دمح نب دمحم
ن::.حلا ا::27 دعا::, ن::ب د::محم ن::ب %::يحي ا::27 fا::ت2ملا ن::ب دمحم
ن::ب W::S @عم::# 0د::.لا نع Mايف# ا27 Hدهم نبا اS Heورملا
MاO م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نبا مي?ارب1 ‰اع &ل ل&;ي [لام
ن::ب د::محم ا::27 ةباح::صلا ة::$رعم ي::$ H4وCا::بلا لا::Nو ا::يبS ا;يد,
ا::27 Hد::#3ا رما::ع &ب ا27 xCاحلا نب fا!2م ا27 دمحم نبا Mام(ع
%"::, 9"لا ل&#C لاN لاN [لام نب WS نع 0د.لا نع Mايف#
لا::Nو Pا::يبS ا;يد::, Mا::كل م::ي?ارب1 ‰ا::ع &::ل م"::#و 9::ي"ع 9::"لا
ةما::# &ب ا27 يب ي27دح Aب2ح نب دمح نب 9"لا دبع ا27 يSارب<لا
A::? %::$و ي::ب نب 9"لا دبعل @"N لاN دلاK يب نبا Aيعام#1 ا27
&?و Rام لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C نب مي?ارب1 @يC
117
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, د::محم د::عب يبS M&كي M CدN &لو ريU,
م"::# ا::S يSارب::<لا لا::Nو P>دعب يبS V 92كلو مي?ارب1 92با ‰اعل
ني::.حلا ن::ب د::محم ا::27 ة::ي;ب ن::با +::?و ا::27 ي<#ا&لا Aه# نب
ي::ب ن::ب 9::"لا د::بعل @::"N لاN دلاK يب نب Aيعام#1 نع يSدملا
لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C نب مي?ارب1 @يC A? %$و
9::ي"ع 9::"لا %"::, د::محم دعب M&كي M %]N &لو ريU, &?و ي$&6
ن::ب ايرOe ا27 %"عي &ب 9جرK >دعب يبS V 92كلو ‰اعل يبS م"#و
لا::Nو P9::ب د::لاK ي::ب نب Aيعام#1 نع مي/? ا27 ي<#ا&لا %يحي
ا::27 لا::N f&::;عي ن::ب دمحمو 4ايe نب دمحم نب دمح اS 'د2م نبا
نع Mام(ع نب مي?ارب1 نع ريكب نب WS&ي ا27 Cاب!لا دبع نب دمح
ة:ي<ب;لا ة:يCام Rد:لو ا:مل لا:N jابع نبا نع م.;م نب مكحلا
9"لا ل&#C لاN Rامو مي?ارب1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#رل
Mا::كل ي::;ب &::لو ة::2!لا ي::$ اع::dرم 9::ل M1 م"#و 9ي"ع 9"لا %",
نب دمح اS Mادبع نب دمح نب ي"ع اS ي;هيبلا لاNو PايبS ا;يد,
د::يe &::ب jو ن::ب ديع::# ا::27 WS&::ي ن::ب د::محم ا::27 Cاف::صلا ديبع
ا::مل لاN jابع نبا نع م.;م نع مكحلا نع ةبعI ا27 HCاصS3ا
ل&::#C لا::N م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C نب مي?اربا Rام
9عا::dC م::تي ة::2!لا ي::$ اع::dرم 9ل M1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ة:ب? د:محم &:ب ا:S رOا:.ع نبا لاNو PايبS ا;يد, Mاكل ‰اع &لو
ر?ا- نب ر?اe م#ا;لا &بو 9ي;فلا Hدي.لا رمع نب Aه# نب 9"لا
ن::ب د::مح ا::S Mاد::مح نب ورمع &ب اS Hريحبلا Mام(ع &ب اS لاN
ن::.حلا ا::27 ي::فع!لا مي?ارب1 نب ديبع ا27 o$احلا ديع# نب دمحم
'G:مح ي:ب ن:ع مل:# ن:ب +ع:صم ا:27 Fار:فلا 9:"لا دبع يب نبا
لا::N 9::"لا دبع نب رباج نع ي"ع نب دمحم رفعج يب نع يلام(لا
PايبS Mاكل مي?ارب1 ‰اع &ل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
&::ب ا::S يماح/لا ر?ا- نب ر?اe م#ا;لا &ب اS رOا.ع نبا لاNو
د::مح ن::ب د::مح نب ن.حلا دمحم &ب اS ني.حلا نب دمح دماح
نب دمحم نب ن.حلا نب دمحم نب ن.حلا دمحم &ب اS دمحم نب
د::محم ن::ب vاح::#1 ا::27 يSاد::مهلا ن::.حلا ن::ب م::ي?ارب1 ا::27 ربا::ج
>د::ج ي::ب ن::ع >د::ج ن::ع 9يب نع 9"لا دبع نب %.يع ا27 Hورفلا
9"لا %", يب2لا نب مي?ارب1 ي$&6 امل لاN +لا- يب نب ي"ع نع
ة::يCام 9::م %::ل1 م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا A#C م"#و 9ي"ع
A::K4و 92$د::$ 9عم jا2لا JرKو 9ب JرKو 92فOو 9".U$ 9ب Fا!$
118
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%"::, 9"لا ل&#C لا;$ >ربN ي$ >دي م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
%::كبو %::كبو يب::S ن::با يب::2ل 9::S1 9::"لاو ا::م م"::#و 9::ي"ع 9::"لا
%"::, 9::"لا ل&::#C لا::N م::7 R&صلا 5ف6Cا %تح 9ل&ح M&م".ملا
+::]Uي ا::م ل&::;S Vو +::";لا MG::حيو نيعلا 5مد6 م"#و 9ي"ع 9"لا
&? %.يع LرOا.ع نبا لاN PM&SGحمل مي?ارب1 اي [ي"ع اS1و fرلا
W::يل +لا:- ي:ب ن::ب ي::"ع ن::ب ر:مع ن::ب دمحم نب 9"لا دبع نبا
P0&;لاب
ا::م ا::مو LRا::U"لاو Fام::#3ا +ي=::ه6 ي::$ Hو&2لا لاN |Aص$}
A::-اب$ ا::يبS Mا::كل م:ي?ارب1 ‰ا::ع &::ل نيمد:;تملا m:عب نع 0وC
م::يpع %"ع م&!?و ة$eا!مو RابيUملا %"ع ملكلا %"ع 'Cا.جو
ن::ع >4وCو 5::م +::ي!ع ا=::?و ةبا::,لا ي::$ ر!ح نبا o$احلا لاN
ا=::? A::(م %::"ع م::!هي 9::S يباح::صلاب نpي Vو ةباحصلا نم ة7ل7
Pم"ع 9"لاو 92pب
يب2لا نب مي?ارب1 Rام @لاN ة/8اع نع 4وا4 &ب 0وC |Aص$}
9::ي"ع Aصي م"$ ارهI ر/ع ةيSام7 نبا &?و م"#و 9ي"ع 9"لا %",
لا::N PQيح, ربK مGح نبا لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
'ل::صلا `ر::6 م"# نم Aتعا sر/لا Eي4اح zيرi6 ي$ ي/OCGلا
%2Uت::#ا ا::مO 'ل::صلا نع 9يب ة"ي]فب %2Uت#ا 9S اه2م A"عب 9ي"ع
Fاج دNو يبS %"ع يبS ي"صي V 9S اه2مو '4اه/لا ة"ي]فب ديه/لا
Eيد::ح ي::$ نيدلا ي;6 cي/لا لاN |Aص$} PايبS Mاكل ‰اع &ل 9S
د::ب V )::,و '&::ب2لا @"N MT$ |د.!لاو sورلا نيب م4Zو ايبS @2O}
ة2::# ن::يعبC ‡&"ب دعب M&كي امS1و ا4&ج&م 9ب Y&,&ملا M&كي M
M Fا::ج دN @"N P9لا#C1 AبNو >4&جو AبN 9ب ),&ي )يك$ ا]ي
9ل&::;ب 'Cا::Iلا M&::ك6 د::;$ 4ا::.ج3ا AبN sاوC3ا \"K %لاع6 9"لا
ا2ل&;ع رص;6 \8ا;حلاو 9ت;ي;ح %ل1و ةفير/لا 9حوC %ل1 ايبS @2O
[::"6 M1 م::7 يهل1 C&2ب >دم نمو اه;لاK اهم"عي امS1و اهت$رعم نع
Fا/ي H=لا @N&لا ي$ Fا/ي ام اه2م ة;ي;ح AO 9"لا ي6Bي \8ا;حلا
م4Z \::"K A::بN ن::م M&ك6 دN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ة;ي;ح$
اهي"ع 9dا$و [ل=ل ةXيهتم اه;"K M&كي Mlب ),&لا [لa 9"لا ا?ا6Z
'&::بS \::ي;ح6 Yر::عي ا=::? ن::مو P%::هتSا ايبS Cاص$ @N&لا [لa نم
Pيح&لا ن# ƒ"بي مل M1و >رU, لاح ي$ مي?ارب1 دي.لا
ن::ب نيد::لا Jا::6 „&ي::/لا cي::I 'ا::];لا ي::dاN ن::م ^ ةلl::.م
5::تم مل#لا cيI اSV&م Rل]ف6 نم لوB.ملا يف2حلا Mا/برع
119
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ر::Oa 9ST::$ ل&تبلا 4Vو رOa ي$ ريرحتلا Qيd&6 ماS3ا >4&ج&ب 9"لا
ني::.حلاو ن.حلا ا?4Vو M Fارم3ا ماpع mعب د2ع W"!م ي$
م::p2$ ن::.حم ي::$ )::N&6 نير::dاحلا m::عب ن::م 5N&$ ن.حمو
ة::ميركلا 5ما::.ملا %::"ع [::لa bر::ع 4اCl::$ Rايب ي$ [لa دبعلا
دص;ب ماهبلا نم AكI ام لوGيل ةمي.!لا 9معS اهي"ع 9"لا bا$
د::م %لوو 0رح %ل&ملا نم '4افت#Vا MT$ ماملا نم '4افت#Vا
ر::$او ن::م vدtو مك"]$ ديدم نم نيم".ملاو مل#لا %"ع 9"لا
9::"لا م::كNeC '4ا::$لا ة::بعO يلا::علا مكبا::ب MT::$ مك"ي&::- hي::.ب
P'4ايeو %2.حلا
A::O 0&::ح H=::لا د::;علاو ميp2لا Cدلا ا=? %"ع @فNو @بجو
م::NC ا::مي$ kدب %لاع6 9"لا >Gع 9مNاC Rدج&$ ميpع 4ر$ ر?&ج
ن::.حملا >ر::Oa ي$ fا,و مpSو ر(S امي$ fا!علا +!علاب %6و
)::يOو fا::<iلا Aص$و ةمكحلاب >رير;6 ي$ %6و fا&صلا f&,
د2::.ملا Eيد::حلا 4Cو د::Nو ن.حمل CاكS3ا 9يج&6 نكمي و C&صتي
ن::.حلاب ة::م-ا$ 4Vو %م# 9S ر]مو ةعيبC ي2ب دي# نع ر73او
Mور::? دلو Fام#lب مهتيم# لاNو ربحملا معSو ن.حمو ني.حلاو
احف:, 9:2ع fر::]ي M 9::;ح [ل=:ل ر:ك2ملاو nرب/مو ريبIو ربI
Fا::م"علا +::6ارم %::ل1 ا::ع"<تم 9::;2ع د::مو A::;7 M1و )::N&6 E::يح
P)فiي"$
ديفي >Fاج ربiم نع u ديIC ر8اe يSربK
ديبي ام AبN ريU6 u >ارع ةميGK نبا M
ديحت.ي يNارعلا نع u A;2ب >Fاج 9Sو
ديفحلاو د!لا Wبتلا u ا=هب ن;<26 V @";$
ديمح 9م#او ادمحم u %عدي ماS3ا ي$ ام?لO
ديحي ةp;ي وa 92ع ام u 4اب نيa نيب ام vرفلاو
دي/6 Rدt يلاعملا 9ل u Qيح, وa vاح#1 [لa
ديرفلا %]N دN 'ر/عو u 0دح1 ماع Mر;لا 5باC ي$
ديع# 9"O 9ف,و Aب u yلتKاب hN ن/ي ملو
ديG6 و نيماع 'دم u yلتKا وa A]فلا 92با نباو
ديIC اي نيSام7 دعب u 5ب# ماع Mر;لا ي$ Rامو
دي!ملا o$احلا >دعو u ربح AO `اa %"ع •S

120
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ةNرiلا &$رب ةNرفلا Yاح6ا
ن::م Hرصبلا ن.حلا kام# wافحلا نم ةعامج ركS ^ ةلl.م
ي::$ 9::ب ‰دi$ نيرKlتملا mعب ا=هب [.م6و +لا- يب نب ي"ع
د::Nو n>&ج&ل Hد2ع Qجارلا &?و ةعامج 9تب7و ةNرiلا Wبل \ير-
لا::N 9ST$ 'Cاتiملا ي$ ي#د;ملا نيدلا Fايd o$احلا ا]ي 9حجC
n9::2م 5م::.ي م::ل A::يNو ي"ع نع Hرصبلا ن.حلا يب نب ن.حلا
P'Cا::تiملا Yار::- ي::$ ر!ح نبا o$احلا 'Cابعلا >=? %"ع 9عب6و
M Q::يجرتلا >&جو ي$ ل&,3ا ي$ اورOa Fام"علا M1 Lلو3ا 9ج&لا
ن:.حلا M1 LيSا:(لا م"ع '4ايe 9عم M3 ي$ا2لا %"ع مد;م @ب(ملا
م 'V&م 'ريK 9م @SاOو vاف6اب رمع ة$لK نم اتي;ب نيت2.ل دلو
ةباح::صلا %::ل1 9::جرi6 ةم"::# م @Sا::ك$ ا::ه2ع 9::"لا ي::dC ةم"#
نيد::لا ي:$ 9:ه;$ م:ه"لا 9ل اعد$ رمع %ل1 9تجرKو 9ي"ع M&OCابي
+ي=::هتلا ي::$ HGملا نيدلا لامج o$احلا >رOa jا2لا %ل1 9ببحو
9::S HG::ملا ر::Oaو >د2::.ب oعا&::ملا fاتO ي$ Hرك.علا 9جرKو
ن::يح ن::م 9::S م&"عملا نمو ة2# 'ر/ع 5بC 9لو Cادلا م&ي ر]ح
)::"K ي"::صيو ة::عام!لا ر::]حي Mاك$ 'لصلاب رم ني2# 5ب# ƒ"ب
Jر:iي م:ل 9ST:$ ة:2يدملاب `اa a1 ي"عو Mام(ع AتN M %ل1 Mام(ع
9::2م 9عام::# رك2ت::.ي )::يك$ Mام(ع AتN دعب V1 ة$&كلا %ل1 اه2م
G:يم ن:يح ن:م Rار:م W:مK د!.ملا ي$ 9ب 5مت!ي م&ي AO &?و
CوG::ي Mا::O ا::ي"ع M1 [لa %"ع '4ايeو ة2# 'ر/ع 5بC ƒ"ب M %ل1
P9:مو &::? ا:هتيب ي::$ ن::.حلاو ةم":# م نه2مو ني2مBملا Rاهم
4Cو 9::2م 9عام::# %"ع لدي ام ن.حلا نع 4Cو 9S1 LEلا(لا 9ج&لا
د:بع م:#ا;لا &:با ا27 لاN ميعS يب \ير- نم +ي=هتلا ي$ HGملا
دمحم ةفي2ح &ب ا27 ايرOe نب نمحرلا دبع نب jابعلا نب نمحرلا
ن:با ة:مام7 ا:27 ي:Iر!لا %#&م نب دمحم ا27 ي<#ا&لا 9ف, نب
@لl::# لا::N د::يبع ن::ب WS&::ي ن::ع fCا::حم ن::ب ة::ي<ع ا::27 'ديبع
9:"لا %":, 9::"لا ل&::#C لا::N ل&::;6 [S1 ديع# اب اي @"N ن.حلا
FيI نع ي2تلl# د;ل يK نبا اي لاN 9OCد6 مل [S1و م"#و 9ي"ع
ي::$ ي::S [::6ربK ا::م ي2م [تلG2م V&لو ["بN دح 92ع ي2لl# ام
ل&::N ي2تعم::# Fي::I AO Jا!حلا Aمع ي$ MاOو 0ر6 امO Mامe
ي::ب ن::با ي::"ع ن::ع &::ه$ م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
Pاي"ع رOa M 5ي<ت# V Mامe ي$ يS ريt +لا-
121
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Lي"ع نع ن.حلا ةياوC نم ا2ل 5Nو ام رOa
ن:ع ن:.حلا ن:ع WS&:ي ا:S مي:/? ا:27 د2.م ي$ دمح لاN
5::$C~ ل&::;ي م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C @عم# لاN ي"ع
o;يت::.ي %ت::ح م8ا::2لا ن::عو ƒ"بي %تح ريUصلا نع ة7ل7 نع م";لا
92::.حو H=::مرتلا 9::جرK ~9::2ع )::/كي %ت::ح fا::صملا ن::عو
لا::N 'Cا::تiملا ي$ ي#د;ملا Fاي]لاو 9حح,و مOاحلاو ي8ا.2لاو
%::"ع ملكلا د::2ع H=::مرتلا sرI ي$ يNارعلا نيدلا نيe o$احلا
&::?و ة2يدملاب اي"ع 0C ن.حلا ي2يدملا نب ي"ع لاN Eيدحلا ا=?
5::بC نب ي"عل 5ي&ب م&ي Hرصبلا ن.حلا MاO ةعCe &ب لاNو ملt
ملو 'رصبلاو ة$&كلا %ل1 JرK م7 ة2يدملاب اي"ع 0Cو ة2# 'ر/ع
P%::هتSا اي"ع 5يابي ريبGلا @يC ن.حلا لاNو [لa دعب ن.حلا 9;"ي
JورK دعب ام %"ع ي$ا2لا ل&N Aمحيو ةيافO Cد;لا ا=? ي$و @"N
ا::27 +يبح نب دمح نب ن.حلا ا27 ي8ا.2لا لاNو ة2يدملا نم ي"ع
ن::ع ن::.حلا ن::ع '4ا::تN ن::ع مي?ارب1 نب رمع نع bاي$ نب 4اI
مجا::حلا ر::<$ لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C M ي"ع
ا::27 +::ي<iلا ا::27 vوeر::م ن::ب رصS ا27 Hواح<لا لاNو Pم&!حملاو
ل&::#C لا::N لاN ي"ع نع ن.حلا نع '4اتN نع ةم"# نب 4امح
9تبا::,l$ A::]$ ن::?رلا ي::$ Mا::O اa1 م"::#و 9::ي"ع 9:"لا %", 9"لا
ن::ب د::مح ا::27 ي::2<N Cاد::لا لا::Nو nEيد::حلا ^ 9ي$ امب &ه$ ةح8اج
Hرمعملا +يبI نب ن.حلا ا27 Mا<;لا 4ايe نب 9"لا دبع نب دمحم
M&::ميم ن::ب 9::"لا دبع Fا27 يم".لا MاCد, نب دمحم @عم# لاN
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا M ي"ع نع ن.حلا نع Y&ع ا27 يSGملا
^ jا::2لا ن::يب ةعب.لا >=? [يل1 ا2"عج دN ي"ع اي ي"عل لاN م"#و
ا:27 ر::/بم ن:ب 9:"لا د:بع ن::ب ي::"ع ا27 %2<N Cادلا لاNو PEيدحلا
ن::.حلا ن::ع A::ي&<لا د::يمح اS Mور? نب ديGي ا27 Mا2# نب دمح
>ر::يtو ر::ب ن::م اعا, >&"عجا$ مكي"ع 9"لا 5#و M %"ع لاN لاN
ن::ب د::محم ن::ب 9::"لا د::بع ا27 ي2<N Cادلا لاNو Pر<فلا 'اOe ي2عي
ن::ب Fا::<ع ن::ع Cا::بDا •::فح &ب ا27 ديIC نب 4وا4 ا27 GيGعلا دبع
ن8ا::بلاو ة::تبلاو ة::يربلاو ةي"iلا لاN ي"ع نع ن.حلا نع +8ا.لا
ا27 Hواح<لا لاNو P>ريt اجوe Qك26 %تح 9ل Aح6 V xل7 مارحلاو
ن::ع Mا::.ح ن::ب ما::/? ا::27 ن::يeC ي::ب ن::ب ورمع ا27 vوeرم نبا
م::يعS &ب لاNو nF&dو رO=لا Wم ي$ Wيل لاN ي"ع نع ن.حلا
ا::27 4ا::2? ا::27 Heارلا %يحي &ب ا27 دمحم نب 9"لا دبع ا27 ةي"حلا ي$
122
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
لا::N 9::2ع 9::"لا ي::dC ي::"ع ن::ع ن.حلا نع Eيل نع Aي]$ نبا
9::"لا 9::$رع jا::2لا 9$رعي ملو jا2لا Yرع 9م&7 دبع Aكل %ب&-
ة::2ت$ A::O م::ه2ع 9"لا )/كي 0دهلا Qيباصم [Xلو Mا&dرب %لاع6
C=::بلا 5يباGملا::ب [Xلو Wيل 92م ةمحC ي$ 9"لا مه"Kدي# ةم"pم
يب نب ن.حلا اS 9iيCا6 ي$ +ي<iلا لاNو Pني8ارملا 'اف!لا Vو
ا::27 Mا::<;لا 4ايe نب 9"لا دبع نب دمحم نب دمح Aه# &ب اS ركب
ن::ع م::NC ن::ب Mامي"::# ا::27 Mار::مع نب %يحي ا27 +لاt نب دمحم
ي::$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا @::2فO لاN ي"ع نع ن.حلا
ي::$ د::محم ن::ب د::محم نب رفعج لاNو n'ربح يب&7و mيب •يمN
ي::ب ن::ب ي::"ع نع ن.حلا نع 5يبرلا نع 5يOو ا27 jورعلا fاتO
%::"ع 9::"لا Rا&"::, Rارم xل7 م&ي AO ي$ لاN نم 9ع$C +لا-
9::جرK ر::حبلا د::بe ن::م ر(::O @Sا::O M1و f&S=لا 9ل 9"لا رفt م4Z
ن::با o$ا::حلا @::يC م::7 9;ير- نم jو4رفلا د2.م ي$ يم"يدلا
5م::.ي م::ل ن::يعم ن::ب %::يحي لا::N +ي=::هتلا +ي=::ه6 ي$ لاN ر!ح
لا::N Mا::م(ع ن::م 5م::.ي مل AيN +لا- يب نب ي"ع نم ن.حلا
نم 5م.ي مل دحاو ريt لاNو ابي<K ماN Mام(ع @يC 92ع M&ل&;ي
A::تN د::عب Jر:K ا::مل ي:"ع Mا:Oو Eيد:ح ر::يt 9::2ع 0وC دNو ي"ع
Rام M %ل1 اه2ك.$ 'رصبلا مدN م7 ة2يدملاب ن.حلا MاO Mام(ع
ة::يري&ج ا::27 لاN ي"عي يب د2.م ي$ 5Nوو ر!ح نبا o$احلا لاN
ن::.حلا @عم# لاN ي"?ابلا Fابهصلا يب نب ةب;ع اS jرI نب
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C لاN ل&;ي اي"ع @عم# ل&;ي
ن::ب ن:.حلا ن::ب د::محم لا:N nEيد:حلا ^ ر:<ملا A::(م يت:م A(م
ن::م ن::.حلا kام::# ي::$ Qير::, •::S ا=? ا2K&يI cيI ي$ريصلا
ن::باو دمح 9;7و ةب;عو Mابح نبا ة;7و ةيري&ج Rا;7 9لاجCو ي"ع
Pنيعم
W::بل م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا M مه]عب رOa ^ ةلl.م
PA, [ل=ل Aه$ Fارف, ةمامع
ي-ا::مS3ا ني:.حلا نب دمحم ا27 يSارب<لا لاN معS ^ fا&!لا
ي::ب ي27دح HريبGلا +عصم نب 9"لا دبع نبا +عصم ا27 H4ادUبلا
%::"ع @::يC لا::N 9::يب ن::ع ر::فعج ن::ب 9"لا دبع نب Aيعام#1 نع
Fا4C Mار::فعGب نيt&بصم نيب&7 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ي::$ دع::# ن::با لا::Nو n`Cدت::.ملا ي::$ مOا::حلا 9::جرK nةمامعو
ن::ب %::يحي ن::ع دع::# نب ما/? نع نيO4 نب A]فلا اS Rا;ب<لا
123
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C MاO لاN [لام نب 9"لا دبع
نب مIا? اS لاNو n9تمامعو >Fا4Cو 9صيمN MارفعGلاب 9باي7 ƒبصي
م"::# ن::ب د::يe نع دمحم نب رمع نع رمع نب م,اع ا27 م#ا;لا
ا:ه"O 9با:ي7 ƒب:صي م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, 9:"لا ل&:#C Mا:O لاN
ن::م 9iيCا::6 ي::$ رOا:.ع ن:با Jر::Kو Pة:مامعلا %ت:ح MارفعGلاب
ن::ع +ي::.ملا نبا ديع# نع Hر?Gلا نع مNC نب Mام"# \ير-
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C ا::2ي"ع JرK لاN 'رير? يب
دع# نبا JرKو PFارف, ةمامعو رف, Fا4Cو رف, •يمN 9ي"عو
P9با::ي7 رف::صي م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا MاO لاN رمع نبا نع
ƒبصي MاO م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M 9(يدح نم Qيحصلا ي$و
sاب::صلا نب دمحم ا27 Aه# نب م"# ا27 يSارب<لا لاNو P'رفصلاب
%$و يب نبا نع دلاK يب نبا Aيعام#1 نع م#ا;لا نب ديبع ا27
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C %::ل1 ƒب::صلا +ح MاO لاN
د::بع ن::ع 'G::مح ن::ب 4ابع \ير- نم رOا.ع نبا JرKو P'رفصلا
م8ا::مع م::هي"ع Cد::ب م&::ي @لGS ةك8لملا M 9U"ب 9S ريبGلا نب 9"لا
%"::, يب::2لا لا::;$ Fارف::, ةمامع =Xم&ي ريبGلا %"ع @SاOو رف,
9::"لا د::بع ي::ب امي::# %::"ع م&::يلا ةك8لملا @لGS م"#و 9ي"ع 9"لا
[::لa ي$و Fارف, ةمامع 9ي"عو م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا Fاجو
LريبGلا نب 'ورع نب 9"لا دبع نب Qلا, نب رماع ل&;ي
Fا&ع/لا jCا$و Fلبلا د2ع u >ريeوو دمح ةمع نبا Hدج
Fارفصلا ةمللا ي$ %t&لا دهI u jCا$ لو MاO Cدب 'دtو
Fادع3ا +لl6 م&ي b&حلاب u 'رصS [8لملا >امي.ب @لGS
لاN دع# نب Aه# نع HCاiبلا JرK |ة2!لا fا&ب 4دع ي$}
fا&:ب ة:يSام7 ة::2!لا ي::$ م":#و 9:ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
&بو م".م JرKو PM&م8اصلا V1 9"Kدي V Mايرلا %م.ي fاب اهي$
ل&::#C M 9::2ع 9::"لا ي::dC fا<iلا نب رمع نع ي8ا.2لاو 4وا4
ƒ::"بي$ l::d&تي د::ح ن::م م::ك2م ا::م لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
9::"لا V1 9::ل1 V M ده::I 98&::dو ن::م ‡رفي نيح ل&;ي م7 F&d&لا
fا&::ب 9::ل @حت$ V1 9ل&#Cو >دبع ادمحم Mو 9ل [يرI V >دحو
ن::ب ر::مع ن::ع H=مرتلا JرKو PFاI اهي نم AKدي ةيSام(لا ة2!لا
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N لا::N 92ع 9"لا يdC fا<iلا
9::"لا V1 9::ل1 V M ده::I لاN م7 F&d&لا ن.حl$ ld&6 نم م"#و
ن::م ي::2"عجا م::ه"لا 9ل&::#Cو >دبع ادمحم Mو 9ل [يرI V >دحو
124
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::2!لا fا&::ب ة::يSام7 9::ل @::حت$ نيره<تملا نم ي2"عجاو نيبا&تلا
رمع نع مOاحلاو 9جام نباو ي8ا.2لا JرKو PFاI اهي نم AKدي
ن::.حl$ l::d&6 ن::م لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C M
9::"لا V1 9::ل1 V M ده::I لا::;$ Fام.لا %ل1 >رصب 5$C م7 F&d&لا
9::ل @::حت$ 9ل&::#Cو >د::بع اد::محم M ده::Iو 9::ل [يرI V >دحو
يSارب::<لاو د::مح Jر::Kو PFاI اهي نم AKدي ة2!لا fا&ب ةيSام7
ن::باو 9جا::م ن::باو د::مح Jر::Kو P9::"(م رماع نب ةب;ع Eيدح نم
%"::, 9::"لا ل&::#C لاN لاN WS نع ة"يلو م&ي Aمع ي$ ي2.لا
Rار::م xل7 لا::N م::7 F&::d&لا ن.حl$ ld&6 نم م"#و 9ي"ع 9"لا
>د::بع ادمحم M دهIو 9ل [يرI V >دحو 9"لا V1 9ل1 V M دهI
JرKاو PAK4 FاI اهي نم fا&ب ةيSام7 ة2!لا نم 9ل Qت$ 9ل&#Cو
Mا::ب&7 ن::ع ي2::.لا ن::با Jر::Kو P9"(م Mاب&7 Eيدح نم يSارب<لا
ƒب::#l$ l::d&6 ن::م م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C لاN لاN
M ده::Iاو 9::"لا V1 9::ل1 V M ده::I 9::tار$ د::2ع لا::N م7 F&d&لا
ن::م ي::2"عجاو نيبا&::تلا ن::م ي::2"عجا م::ه"لا 9ل&#Cو >دبع ادمحم
PFا::I ا::هي ن::م AKد::ي ة2!لا fا&ب ةيSام7 9ل 9"لا Qت$ نيره<تملا
%"::, 9::"لا ل&#C لاN لاN WS نع 9iيCا6 ي$ +ي<iلا JرKو
5::$Cو F&::d&لا ƒب::#و 'ل::ص"ل l::d&6 ن::م م"#و م"#و 9ي"ع 9"لا
9ل [يرI V >دحو 9"لا V1 9ل1 V M دهI لا;$ Fام.لا %ل1 9#C
P@X::I fا::ب H ن::م A::K4 9::ل A::يNو ة::2!لا fا&ب ةيSام7 9ل Qت$
ي::بو 'ر::ير? ي::ب ن::ع 'ل::صلا fا::تO ي::$ رصS نب دمحم JرKو
ي::.فS H=::لاو م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN VاN ديع#
Jر::iيو Mا::]مC م&صيو Wمiلا Rا&"صلا ي"صي دبع نم ام >ديب
ة:يSام(لا ة:2!لا fا&:ب 9:ل @:حت$ V1 5ب.لا ر8ابكلا +2ت!يو 'اOGلا
ةف::, ي::$ ايSد::لا يب نبا JرKو P\ف<صتل اهS %تح ةماي;لا م&ي
لا::N لا::N 4&ع::.م ن::با ن::ع مOاحلاو يSارب<لاو ي"عي &بو ة2!لا
ة;"Uم ةعب# fا&ب ةيSام7 ة2!"ل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
د::مح Jر::Kو P>&::حS نم Wم/لا 5"<6 %تح ةب&ت"ل s&تفم fابو
د::بع ن::ب ة::ب;ع ن::ع E::عبلا ي::$ ي;هيب::لاو يSارب<لاو 9جام نباو
م".م نم ام م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN يم".لا
fا&::ب ن::م >&::;"6 V1 E::2حلا ا&::U"بي م::ل د::ل&لا نم ة7ل7 9ل R&مي
h::#و3ا ي::$ يSارب::<لا JرKو PAK4 FاI اهي نم ةيSام(لا ة2!لا
Mا::O نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN @لاN ة/8اع نع
125
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::يSام7 9::ل @::حت$ نهلا::عو Mا::تلاK و Mاتمع و MاتKا و Mات2ب 9ل
لاN @لاN ة/8اع نع h#و3ا ي$ يSارب<لا JرKو Pة2!لا fا&ب
ي::ب ن::ع nMا::ت2ب 9::ل Mا::O ن::م م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
'ر::ما ا::مي لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C نع 'رير?
fا&::ب ة::يSام7 اهل Qت$ اهجوe @عا-و اهجر$ @pفحو اهبC @;6ا
ي::$ م6ا::ح يب نبا JرKو P@XI Eيح نم ي"K4 اهل Aي;$ ة2!لا
ني":صم"ل fا:ب fا&:ب ة:يSام7 ة:2!"ل لا:N jابع نبا نع >ري.ف6
نيد::?ا!م"ل fابو نيرمتعم"ل fابو نيجاح"ل fابو نيم8اص"ل fابو
د::مح Jر::Kو PنيرOا::/"ل fا::بو نيربا::ص"ل fابو نيرOا="ل fابو
ن::ب ةب;ع نع 922# ي$ ي;هيبلاو ةي"حلا ي$ ميعS &باو يSارب<لاو
ة::7ل7 %::"ت;لا م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 9"لا دبع
MT::$ Fا::I ة::2!لا fا&ب H نم AK4او لاN M %ل1 Eيدحلا رO=$
Pm::عب ن::م A::]$ اه::]عبو fا&ب ةعب# م2ه!لو fا&ب ةيSام7 اهل
ل&::#C لا::N لا::N رمع نع >د2.م ي$ 9ي&?اC نب vاح#1 JرKو
A::يN رKDا م&يلاو 9"لاب نمBي Rام نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
HرفUت:.ملا Jر:Kاو P@X:I ةيSام(لا ة2!لا fا&ب H نم AK4ا 9ل
9::"لا ل&::#C لا::N لا::N feاع نب Fاربلا نع 92.حو Rا&عدلا ي$
م::7 9::"لا م.ب ld&تي نيح ل&;ي دبع نم ام م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ده::Iو 9ل [يرI V >دحو 9"لا V1 9ل1 V M دهI &]ع Aكل ل&;ي
ن::م ي::2"عجا م::ه"لا ‡ر::في نيح ل&;ي م7 9ل&#Cو >دبع ادمحم M
ة::2!لا fا&ب ةيSام7 9ل @حت$ V1 نيره<تملا نم ي2"عجاو نيبا&تلا
Rا::م لاN WS نع 9iيCا6 ي$ مOاحلا JرKو PFاI H نم AKدي
يب::2لا 9::ل لا::;$ اديدI اSGح 9ي"ع MGح$ M&عpم نبا Mام(عل نبا
fا&ب ةيSام7 ة2!"ل Mlب %dر6 ام Mام(ع اي م"#و 9ي"ع 9"لا %",
Rد::جو V1 ة::2!لا fا&::ب ن::م fاب %ل1 يهت26 V @Sو ةعب# Cا2"لو
لا::N %::"ب لا::N [بC د2ع [ل 5ف/ي [6ر!حب ا=KZ >د2ع ام8اN [2با
م::عS لاN Mام(عل ام A(م ا2-ر$ ي$ ا2لو 9"لا ل&#C اي M&م".ملا
P+.تحاو رب, نمل
ة::ي&ب2لا Q8ادملا ي$و ةماعلا ة2.ل %"ع Cاج &? امي$ ^ ةلl.م
9::ي$ 9مد::N Rر:7و رi::صلا 9ل MV م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M
ي$ A, 9ل A? 9ي$ 9مدN ر7B6 V fارتلا %"ع %/م اa1 MاO 9Sو
و &? Qيح,و 9جرK نم FيI 9ي$ 4Cو اa1 A?و Vو Eيدحلا +تO
نيد::لا ر::,اS ن::ب نيد::لا Wم::I o$ا::حلا >ر::Oa ا::م A::?و )يعd
126
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
&::حS 9ج&::6 م::7 9::pفلو اع!::.م 9فل H=لا 9جارعم ي$ ي;/مدلا
ا::?لع vر::/لا ة::هج ن::م دع::ص$ ا::?امعو jد::;ملا @::يب 'رi::,
@::Oرح6 ا::مل ةك8لملا اهتك.مl$ @SVو ا2يبS مدN @ح6 @بر<dا$
V و )يع::d و Qيح::, Eيد::حلا +تO ي$ A, ا]ي ا=هل @لامو
Yور::عملا jد::;ملا @::يب 'رi::صب MDا 4&::ج&ملا ر::73ا ا=::? A?و
ي::$ 4Cو A?و V و Qيح, م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا مد;ب `ا2?
'ل::صلا A::]$ 9::ي"عو ا::2يبS %::"ع مي?ارب1 اSدي# M Eيدحلا +تO
H=::لا @يبلا 9ي"ع %2بي MاO H=لا ر!حلا ي$ >امدN Rر7 مل.لاو
&? A? مي?ارب1 ما;مب Yورعملا Mاكملاب مارحلا د!.ملاب MDا &?
م::ل 9::S مه::]عب 9لا::N ا::م A::?و A, 9ل Wيل و )يعd و Qيح,
و ا:ه"(م م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, ا2يب2ل Aصح V1 'G!عم يبS hعي
M Q::, A::?و [::لa A8ا::N &? نمو V و [لa Qيح, 9تم نم دح3
\يد::صلا ر::كب ي::ب @::يب %::ل1 Fاج امل م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
\::$رملا _اU$ h8احلاب 9;$رمو 9بك2م vGل >رpت2ي )Nوو ةكمب
و \::$رملا vا::Ne ة::كمب vا::NGلا يم::# 9::بو 9::ي$ ر7و ر!حلا ي$
ي::$ ي::I&-ر<لاو يب::"ع(لا >ر::Oa ا::م A::?و A::, [ل=::ل W::يل
vد::2iلا ر:فح ا::مل م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا M امهيري::.ف6
9:"لا %":, لG:S ا?ر:.O ن:ع ةباحصلا RG!عو 'رiصلا Rره{و
9::ل @::SV ا::هSو Rابر::d xل7 اهبر::dو vد::2iلا %::ل1 م"::#و 9ي"ع
@ب7 اa1 A?و دمتعم A, 9ل Wيل و )يعd و [لa Qيح, @تف6و
M&::كي 9::ي$ 9مد::N Rر7و م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل MV رiصلا M
PV و م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل 'G!عم [لa
G::!عو vد::2iلا ي$ Rره{ يتلا 'رiصلا Eيدح ام ^ fا&!لا
Qيح::, 9ST::$ ا?ر::.ك$ Rابرd xل7 اهبرdو ا?ر.O نع ةباحصلا
ي::$ اعم ميعS &بو ي;هيبلا 9جرKl$ '4دعتم wافلlب vر- نم 4Cو
Eيد::ح ن::مو ي::SGملا Y&::ع ن::ب ور::مع Eيد::ح ن::م '&::ب2لا A8V4
Qيحصلا ي$ 9",و feاع نب Fاربلا Eيدح نمو ي#Cافلا Mام"#
'ديد::I ة::يدO @::dرع$ رفحS vد2iلا م&ي اS1 لاN رباج Eيدح نم
@::dرع ةيدO >=? ا&لا;$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %ل1 اوFا!$
A::? 9ل&::N امو PAي? ابي(O 4اع$ fر]$ ل&عملا =Kl$ vد2iلا ي$
A::]$ 9::ي"عو ا::2يبS %::"ع مي?ارب1 اSدي# M Eيدحلا +تO ي$ 4Cو
9::ي"ع %::2بي Mا::O H=::لا ر::!حلا ي::$ >امد::N Rر7 مل.لاو 'لصلا
ة::كم c::يCا6 ي::$ يNCeVا 9جرK [لa 4Cو مع2$ ما;ملا &?و @يبلا
127
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::"لا ي::dC مل::# ن::ب 9"لا دبع نع HCدiلا ديع# يب \ير- نم
ي::$ د::يمح ن::ب د::بع 9::جرKو nQيح::, د2::.ب 9::ي"ع ا$&N&م امه2ع
ي::$ ر::Oa ا::م ةي;بو nةمركع نع ا]ي 9جرKو n'4اتN نع >ري.ف6
ي::$ 9::جرK ن::م @::يC Vو د2# Vو A, %"ع 9ل )N مل ة"X#3ا
PEيدحلا +تO نم FيI
>ر$ا&تم ةعامج >اكح امي$ u م".مو ماملا HCاiبلا yرI
'ر7اكتملا 9باح,ا نم Mا27ا u 0C&لا ريK نع 9يوري ام zيرi6
>ر,اN مهيدل 9تب6C oفحلا ي$ u نم لامع3ا امS1 4Cو 9ي"عو
>ر,اS HCاiبلا sرI ي$ يبرعلا &? ركب &ب يdا;لا 9باجا$
'رKافلا >لح @عف6Cاو 4اري u V1 %فتSا$ ديع# يب 'اوC M
'ر$اpتم اعبCا RCاص$ WS u 5م 9ي$ 'رير? اب 4اe >ا&#و
'ر6ا&تملا 'رمe ي$ 92جCدي u MT$ 92م ƒ"بlب ا&لاN ةعامجو
'ر?اGلا م&!2لاO fاح, نم 'ر/ع Mام7 >اوC دN 'د2م نبا نع$
>ر,ا;تم ةمهب 9ي"ع مد;6 u V نفلا اa ي$ b&iلا موري نم اي
'رKاGلا Cاحبلا ي$ z!"6 %تح u 9تمC امي$ مادNلا Q"صي V
م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 'FارN ر(O M رOاa رOa ^ ةلl.م
Mا::O Aب ةتبلا 9ل A, V FيI ا=?و 5$اS 'Fار;ب @SاO 'لصلا ي$
%"::, يب::2لا %::ل1 +::.2ي )يOو 9ي"ع ةلG2ملا Yرح3ا 5يم!ب ر;ي
د::ح 9جرK Vو ةباحصلا نم دح 92ع >وري مل رم م"#و 9ي"ع 9"لا
Qيح, ريt 4ا2#Tب Vو Qيح, 4ا2#Tب V مهبتO ي$ Eيدحلا ةم8 نم
9::6FارN ا&عم# ني=لا ةباحصلا ةهج نم V Yرعي V رم ا=? M م7
ي::$ ا&::ل&;ي م::لو ا=::O 'C&::.ب ر::N ا&لا::N م::هS مه2ع 0وC H=لاو
["6 \با<6 %تح ا=O oفلو ا=O oف"ب ةيSلفلا 'C&.لا رN مهتياوC
ماملا د2ع ملكلا ا=? @ب7 &لو 5$اS 'Fار;ل ة;$ا&م دج&ت$ wافل3ا
'ل::صلا ي::$ ة"م.بلا 'Fار;ب A8اN لو Mاكل 92ع 9"لا يdC [لام
[::لام د::2ع @ب(ي ملو 5$اS نع M&لاN 'FارN ي$ ةتبا7 ة"م.بلا M3
%::"ع لدي ا=ه$ 'لصلا ي$ ة"م.بلا رN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9S
Eيد::ح AO امو 5$اS 'Fار;ب 96FارN ر(O MاO 9S >د2ع @ب(ي مل 9S
@::ب(ي %ت::ح 9:ي"ع 4امتعVا e&!ي fاتO ي$ د2# ريUب اع&<;م دجو
ن::م +::تكلا ي$ مOو Qيح, Aصتم د2.ب o$اح fاتO ي$ 9!يرi6
H=:لا Mو 9:ل 4&:جو V A:;2لا ا=:? M نيب6 م7 اهل A, V Eي4اح
'G::مهلا Aيه::.تب 'Fار::;لا +حت::.6 9S 'ريK=لا ي$ ي$ار;لا 9";S
ة::ياt ي::$ ملO ا=::?و م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا ةUل [لa M3
128
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%"::, يب::2لا ةUل M %"ع ا&عمج Fام"علا M3 9ي"ع Cابt V ن.حلا
G::مهلا \::ي;ح6 مد::ع q::يرN ة::Uلو q::يرN ة::Uل م"::#و 9::ي"ع 9"لا
W::يل ن::كلو Qيح::, م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ةUل [لa M&كي$
'ل::صلا ي::$ 9::6FارN ر(O MاO م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M 9ي$
نم دح 9جرK Vو ةتبلا ةباحصلا نم دح ا=? 0وC Vو 5$اS 'Fار;ب
9::6FارN ر(::O Mا::O 9::S %::"ع ة::لV4 ا=::? ي::$ Vو Aب Eيدحلا ةم8
ر:يt ن:م 9:تUل [:لa M %:"ع ل4 9:S 9ي$ ام ر(O 'Gمهلا Aيه.تب
ا::م 5يم!ب ر;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", MاO دNو [لa %"ع د8اe CدN
ة::Uل H=::لا Gمهلا \ي;حتبو 9تUل &? H=لا Gمهلا Aيه.تب 9ي"ع لGS
ي::? يتلا ةلام3ابو eا!حلا ةUل &? H=لا ةلام3ا `رتبو qيرN ريt
ي::$ Jر::iم ةباح::صلا ن::م رصS %ل1 Jاتح6 ةير(O3ا رOaو ميم6 ةUل
M ر::Oaو ة::تبلا [ل=::ل 4&::جو Vو Qيح, Aصتم 4ا2#Tب ربتعم fاتO
W::يلو k&/iلا +?=6 اهS3 ة?وركم 'لصلا ي$ \يNرتلاب 'Fار;لا
%", يب2لا نع 4ري ملو _اK %هS 9ي$ 4Cو ام >وركملا M3 [ل=O
k&::2مم k&::/iلا +?=::6 اهS1 9ل&Nو يهS [لa ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا
RاXي? 5يم!$ ةXيهلا ["6 Fا4 ي$ ركفلا ةهج نم [لa MاO M1 9S3
لG::S يت::لا ةXيهلا %"ع MZر;لا wافل Fا4 ي$ ركفلاو [ل=O Fا43ا
ي$ا::2ي ا::مS1و نيد::لاو '4ابعلا C&م نم 9S3 k&/iلا ي$ا2ي V اهي"ع
ا&::صS ة::يورKDا Vو ة::ي2يدلا V ة::ي&يSدلا C&::م3ا ي$ ركفلا k&/iلا
M ا::مO Q::يب;لا م::.N ن::م نييل&::,3ا د::2ع >ور::كملا M1 م::7 9ي"ع
MZر::;لا ن::م Fي::I ),&ي Vو ن.حلا م.N نم م?د2ع fود2ملا
A]$ MZر;لا mعب M %ل1 ةعامج +?a دN A8اN لاN MT$ Qب;لاب
Ml::ب د::ح ل&::;ي Vو ر::;ي Aكلا M %"ع مهNاف6ا 5م ا2"N mعب نم
MZر::;لا 'Fار::N M1 م7 دح 9م?&تي V ا=? 9ت8ارN >رك6 A]$3ا ريt
M Aيiتي )يك$ kامجلاب ةيافO bر$ ةعب.لا ي$ ةتبا(لا Yرح3اب
V A::;2لا ا=::? M نيب::6 م::7 >ور::كم 9Slب ةيافO bر$ &? ام ),&ي
\يNرتلا [لام >رOو 'ريK=لا ي$ ي$ار;لا 9";S H=لا Mو 9ل 4&جو
ما::كح ن::ع AU::/6 ا::هS3 'ل::صلا ي::$ مامI3او مورلاو ميiفتلاو
ما:كح3ا ما:.N ي:? يت:لا ة:?اركلا >=:هب 4ار:ملا W:يلو 'ل:صلا
Q::يب;لا م::.N ي::$ ة::"Kا4 ا::هSlب M&يل&::,3ا اهف::صي يت::لا ة.مiلا
يع$ا::/لاو [::لامO نيد::هت!ملا ةم83ا ملO ي$ ملكلا Aب مارحلاO
ر::KDاو ةيعر::/لا ة::?اركلاب ا::ه2ع رب::عيو ا=::? ام?دح MاNل-1 اهل
9لا::K41 ر::يt ن::م [::لa Aعفي V M CاتKاو +ح دهت!ملا M %2عمب
129
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
>=::? ن::ع رب::عيو Q::يب;لا k&::S ن::م &::? H=::لا >ور::كملا م::.N ي$
ي:$ Q::بN Vو ا:هOر6 ي$ fا&7 V ة?اركلا >=?و ةي4اICلا ة?اركلاب
>ر::O ا::Sو يع$ا::/لا ل&::N ي::$ [::لa ا2باح::, ر::Oa د::Nو ا::ه"ع$
fا(ي ةيعرI ة?اركلا >=? A? ا&ف"تKا$ +<لا ةهج نم Wم/ملا
ا::Sو يع$ا::/لا لا::Nو ن::يهجو %::"ع ا::هي$ fا&7 V ةي4اIC1 و اهي$
4ار::م W::ي"$ Rا::يV&لا ر8ا::# >ر::O ا::Sو ة::يVو 9::S3 ة::ماملا >رO
ة::.مiلا م::كحلا ما::.N د::ح ي::? يت::لا ة::?اركلا [ل=ب يع$ا/لا
د::;ع26 اهب M3 ةيافO bر$ ةماملاو )يO Qيب;لا م.N ي$ ة"Kادلا
ن::م A::]$ ا::هS1 ل&::;ي ي::ع$ارلاو ةيافO bر$ ي? يتلا ةعام!لا
4ارم امS1و اع<N ة?ارك"ل Yا2م [لaو A]$ امه2م AO ي$و Mاa3ا
>ر::Oa H=::لا %2عم"ل >Cاتiي Vو اهي$ ل&Kدلا +حي V 9S يع$ا/لا
Aب Qب;ب 9"ع$ ),&ي مل اه"ع$ &"$ ةيعرI V ةي4اIC1 ة?ارO يه$
MاaDا A::]$ %"ع ديGي A]$ ام1 اعامج1 A]$ اهي$ '4ابعب RZ &?
@Sا::O &لو Hو&2لا HC &? امO 92ع •;2ي و يع$ارلا HC &? امO
M3 ة::تبلا A::]$ ا::هي$ ن::كي م::ل ةيعر::I ة::?ارO ة::?وركم ة::ماملا
ا::م [::لام >رOو ي$ار;لا ل&N [ل=Oو Mاعمت!ي V fا&(لاو ة?اركلا
>ر::Oa H=::لا %::2عم"ل [::لa A::عفي V M CاتKو +ح 9S >ا2عم رOa
ي::$ ا::ه;"عتم AKد::ي يت::لا ة?اركلا >4ارم Wيلو H4اIC1 رم &ه$
ل::]$ ري(كب [لام Mو4 &? نمب نpي V ا=? 9"لا aاعم Qيب;لا م.N
vر::/ملا A::? ما::م1و 'ر::!هلا Cا4 ما::م1 A::ي"!لا ما::ملا ا=::? نع
P9ب ا2عو 92ع 9"لا يdC fرUملاو
م"#و 9ي"ع 9"لا %", ل&#رلا ةمدK ي$ ل&مlملا ‡&"ب
ا&"تNا::$ y&::ل م&::N A::مع Aمعي >&م6دجو نم Eيدح ^ ةلl.م
'ر::ير? ي::بو jا::بع ن::با Eيد::ح ن::م 4Cو 9::ب ل&::عفملاو Aعافلا
)2::صملا ي::$ vاeر::لا د::بع 9جرKl$ jابع نبا Eيدح امl$ رباجو
4وا4 &::بو Cا::7Dا +ي=::ه6 ي::$ ر::يرج ن::باو >د2::.م ي::$ د::محو
ي::?لملا مa ي::$ ايSد::لا ي::ب نباو 9جام نباو ي8ا.2لاو H=مرتلاو
4وCا::!لا ن::باو د::يمح ن::ب د::بعو امهيد2.م ي$ يSدعلاو ي"عي &بو
ي::$ مOا::حلاو يSارب::<لاو 922::# ي::$ %::2<N Cاد::لاو %;ت2ملا ي$
ي::$ ي::#د;ملا Fاي::]لاو 922::# ي$ ي;هيبلاو 9حح,و `Cدت.ملا
>ا::SرOa ا::مO مOاحلا wافحلا ةم83ا نم 5مج 9حح, دNو 'Cاتiملا
Qيح::صلا 9::ي$ مGت::لا 9ST$ %;ت2ملا ي$ 9جرK Eيحو 4وCا!لا نباو
د8اG::لا Qيحصلا اهي$ مGتلا 9ST$ 'Cاتiملا ي$ 9جرK Eيح Fاي]لاو
130
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
`Cدت::.ملا Qيح::, ن::م 0&N اهحيح, M ا&لاNو نيحيحصلا %"ع
ر::!ح ن::با o$احلا 92ع 9";S 9ماكح ي$ kل<لا نبا ا]ي 9حح,و
A::]فلا &::ب o$ا::حلا %::كح ا::ملو ي::ع$ارلا Eي4ا::ح z::يرi6 ي::$
'دع 9ل 4Cوو >رN 9حح, مOاحلا M H=مرتلا sرI ي$ يNارعلا
9جا::م ن::با 9جرKl::$ 'ر::ير? ي::ب Eيدح امو >4ا2#ل ةي&;6 vر-
+::;ع6 ن::كل kل<لا نبا ا]ي 9حح,و مOاحلاو ريرج نباو CاGبلاو
'ر::ير? ي::ب Eيد::ح لا;$ 9ل kل<لا نبا Qيحص6 ر!ح نبا o$احلا
ن::با ا::عم jابع نباو 'رير? يب Eيدح Qح, نكل @"N PQصي مل
Qيح::ص6 %::"ع مOا::حلا A::مح H=::لا 9::"علو Cا::7Dا +ي=ه6 ي$ ريرج
يب?=::لا +::;ع6و jا::بع ن::با Eيد::ح @ب7 امS1و 'رير? يب Eيدح
رمع نب م,اع >د2# ي$ لا;$ 'رير? يب Eيدحل مOاحلا Qيحص6
9جرK امS1 9Slب يNارعلا o$احلا 92ع C=تعاو )يعd &?و Hرمعلا
H=::مرتلا 9::يل1 Cا::Il$ ربا::ج Eيدح امو jابع نبا Eيدحل اد?اI
ي::بو ربا::ج ن::ع fا::بلا ي::$و jا::بع ن::با Eيدح +;ع لاN Eيح
د::محم \ير- نم مGح نبا >اوC 9حرI ي$ يNارعلا لاNو 'رير?
ن::ب 9"لا دبع نع ري(O نب 4ابع نع f&ي نب %يحي نع م#ا;لا نب
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C M رباج نع Aي;ع نب دمحم
%::يحي نع +?و نبا >اوCو >&"تNا$ y&ل م&N Aمع Aمع نم لاN
ربا::ج Eيد::ح Jر::K دNو P%هتSا Aي;ع نبا نع AجC نع f&ي نب
Cا::7Dا +ي=::ه6 ي::$ ريرج نباو >د2.م ي$ ةما# يب نبا xCاحلا
ن::ع A::ي;ع ن::ب د::محم ن::ب 9::"لا دبع نع ري(O نب 4ابع \ير- نم
رب::2ملا %"ع ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C @عم# رباج
ن:م ر:KZ ا:;ير- 9:ل @يC دNو n>&"تNا$ y&ل م&N Aمع Aمع نم
ن::با لا::N ر::!ح ن::باو ي::Nارعلا نيp$ا::حلا Rا::$ دNو ي"ع Eيدح
%::يحي ا::27 يSارحبلا رمعم نب دمحم ي27دح Cا7Dا +ي=ه6 ي$ ريرج
ن::ع د::محم ن::ب ر::فعج ن::ع ديe نب ني.ح ا27 ركب نب 9"لا دبع نب
م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN ي"ع نع >دج نع 9يب
Pنصحي ملو نصح y&ل م&N Aمع Aمع نم مجري
د?ا::I %::ل1 Eيدحلا ا=? Qيحص6 ي$ مOاحلا Jاتحا امS1 |9يب26}
%ل&::م ور::مع يب نب ورمع jابع نبا نع ةمركع نع 9يواC M3
م"::.مو HCا::iبلاو [::لام م::ه2م C&::هم!لا 9::;7و ور::معو +"<ملا
4وا4 &::ب 9فع::dو ل&::,3ا ي::$ نيحيح::صلا ي::$ 9(يد::ح ا::جرKو
Mا::O %::يحي لا::Nو ا=::? 9(يدح ي8ا.2لا ركS [لa Aج3و ي8ا.2لاو
131
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
&::? ا::م ا=::? ة::ياكح د::عب MاG::يملا ي::$ يب?=::لا لا::N )ع::]ت.ي
لا::N 9يوaو Hر?GلاO ة;(لا ي$ &? Vو معS )يع]ب Vو )ع]ت.مب
ورمع يب نب ورمع LلاN نيعم نبا نع ميرم يب نب دمح 0وCو
9::"لا %"::, يب::2لا M jابع نبا نع ةمركع Eيدح 9ي"ع رك2ي ة;7
+::;ع يب?=::لا لا::N 9::ب ل&::عفملاو Aعافلا ا&"تNا لاN م"#و 9ي"ع
Qيح::صلا ن::م ا::ي"علا ة::جCدلا ن::ع h::ح2م ن.ح Qلا, 9(يدح [لa
اa1 ةف::صلا >=::هب M&::كي نم M Eيدحلا م&"ع ي$ Cر;ملاو P%هتSا
مOا::حلا Jا::تحا ا=::ه"$ ةحصلاب 9(يدحل مكح د?اI و 5باتم 9ل دجو
jا::بع ن::با Eيد::حل اد?ا::I M&::كيل 'رير? يب Eيدح zيرi6 %ل1
>4Cو 9S V1 Qيحصلا yرI %"ع Wيل 'رير? يب Eيدح MاO M1و
o$احلا 4Cو دNو jابع نبا Eيدح Qيحص6 9ل متيل ل, V اد?اI
Qيح::صتل ة::ي&;6 jابع نبا Eيدحل vر- 'دع يNارعلا A]فلا &ب
نب 4ابعو نيصحلا نب 4وا4 ةياوC نم ا]ي 4Cو دN لا;$ 9ل مOاحلا
نيعبا::تم ة::7ل7 FVB::ه$ ة::مركع ن::ع 9::"لا د::بع نب ني.حو C&ص2م
>د2::.م ي::$ د::مح ا::هجرK 4وا4 9::يوار$ ور::مع ي::ب ن::ب ور::معل
ن::م o::ف"ب 922# ي$ ي;هيبلاو ريرج نبا اهجرKو \با.لا oف"لاب
ي::$ o::ف"ب ي;هيبلا اهجرK 4ابع ةياوCو n>&"تNا$ Aجرلا %"ع 5Nو
A::ت;ي لا::N 9.فS ي$ ي6Bي H=لا ي$و y&ل م&N Aمع Aمعي H=لا
9ي"ع 9"لا %", يب2لا M oف"ب Cا7Dا +ي=ه6 ي$ ريرج نبا 9جرKو
ة::ياوCو nة::ي-&"لا ي::$ 9::ب ل&::عفملاو A::عافلا ا&::"تNا لا::N م"::#و
4Cوو P\با::.لا oف"لا::ب ريب::كلا ي::$ يSارب::<لا ا::هجرK ني::.ح
ي::$ ام?د::ح ن::يرKZ ن::ي;ير- 'ر::ير? ي::ب Eيد::حل ا]ي يNارعلا
م::!عملا ي::$ يSا::(لاو h::#و3ا يSارب::<لا م::!عمو `Cدت::.ملا
ا:مO ربا:ج Eيدح 4Cو م7 \با.لا oف"ل )لاiم امهpفلو h#و3ا
ي;هيب::لا د::2ع Hرع::I3ا %#&م يب نع fابلا ي$و لاN م7 مد;6
ي::Nارعلا >4Cو ا::م 5يمج ا=? ريبكلا ي$ يSارب<لا د2ع f&ي نعو
اد?ا::I Rد::جو دNو @"N Pjابع نبا Eيدح Qيحصتل د?ا&/لا نم
ة::ح"- د::محم &ب ا27 ةي"حلا ي$ ميعS &ب لاN [لa %"ع '4ايe رKZ
ن::ب د::محم ا::27 VاN دNا2لا vاح#1 نب دمحم lبS دع# vاح#1 &بو
ي::ب ن::ع W::يN نب دمحم ا27 5يOو ا27 يب ا27 ةبيI يب نب Mام(ع
م&::ي jا::2لا %::"ع YرI Mام(ع M نمحرلا دبع يب نع نيصح
ر::فO A::جC ة::عبC %"ع V1 Aت;لا +حي V 9S متم"ع ام لا;$ Cادلا
A::مع و W::فS ر::يUب ا.فS AتN و 9Sاصح1 دعب %Se و 9مل#1 دعب
132
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::27 5::يOو ا::27 )2::صملا ي::$ ةبي::I يب نبا لاNو Py&ل م&N Aمع
Mا::م(ع M ن::محرلا د::بع يب نع نيصح يب نع WيN نب دمحم
م4 A::حي V 9::S م::تم"ع ا::م لا::;$ Cاد::لا م&::ي jا2لا %"ع YرI
4ا2::#1 ا=::? y&::ل م&::N A::مع A::مع A::جC ة::عبClب V1 م".م ‹رما
A::يل4 م::تم"ع ا::م jا::2"ل 92ع 9"لا يdC Mام(ع ل&N ي$و Qيح,
ي::ب ن::با لا::Nو P9::عم 'C&O=::ملا ة7ل(لاO م?د2ع ا=? CاهتIا %"ع
لا:N 'ر::]S ي::ب ن::ع ديGي نب ديع# نع ر]م نب Mا.t ا27 ةبيI
ي::$ Fا::2ب %::"ع %::ل1 ر::p2ي لا::N ي-&::"لا دح ام jابع نبا AX#
ي$ veارلا دبع لاNو P'Cا!حلاب 5بتي م7 ا.ك2م 92م %مري$ ةير;لا
ر::كب ن::ب د::محم ا27 ةبيI يب نبا لاNو s zيرج نبا نع )2صملا
5م::# مي(::ح ن::ب Mا::م(ع ن::ب 9::"لا دبع يSربK لاN zيرج نبا نع
ر::كبلا ي$ لاN 9S jابع نبا نع Mا7دحي ريبج نب ديع#و اد?ا!م
نبا نع 5يOو ا27 ةبيI يب نبا لاNو مجري 9S1 ةي-&"لا %"ع دج&ي
م::جC ا::ي"ع M WيN نب ديGي نع ديل&لا يب م#ا;لا نع %"يل يب
%-&"لا ي$ د?ا!م نع رباج نع Mايف# نع 5يOو ا27 لاNو اي-&ل
ةم"::# ن::ب 4ا::مح اS ديGي ا27 لاNو نصحي مل و نصح مجري لاN
Mا::O &::ل لا::N ي-&"لا ي$ مي?ارب1 نع Mامي"# يب نبا 4امح نع
ن::ع ديع::# ن::ع %::"ع3ا دبع ا27 لاNو Pا=? مجC ني6رم مجري دح
9::ي"ع لا::N ي-&"لا ي$ رمعم نب 9"لا دبع نب 9"لا ديبع نع '4اتN
'4ا::تN ن::ع ديع::# نع %"ع3ا دبع ا27 لاNو Py&ل م&N ة"تN مجرلا
لا::N Jر::فلا ة::مرح ن::م م::pع ربدلا ةمرح لاN ديe نب رباج نع
ة::ي&;تل د?ا&::I ا::ه"O Cا::7Dا >=::ه$ م::جرلا %::"ع 9"محS نحS '4اتN
ي8ا::.2لاو 4وا4 ي::بو %::يحي %ل&م دمتعي )يOو jابع نبا Eيدح
HCا::iبلاو [:لام ة:م83ا jrC 9;7و دNو 4رفSا &ل 9يواC )عd ي$
ن::مو م?ر::صع ي::$ o$ا::ح A::O %::"ع M&مد;م م? ني=لا م".مو
ة::pN&ملا ي::$ يب?=::لا لا::N دNو ل&,3ا ي$ 9ل ا&جرKو م?دهعب
9با!تحا ام ام?دح نيم.N %"ع ام?دح و Mاiي/لا 9ل JرK نم
ن::م$ اCا::بتعاو '4اه::Iو ة::عباتم 9ل اجرK نم امهيSا7و ل&,3ا ي$
ن:مو H&::N 9(يد:ح ة:;7 &ه$ رمع Vو \7&ي ملو ام?دح و 9با!تحا
9::2يي"6 ي::$ ملكلا M&::كي 'Cا::ت$ 9::ي$ م::"ك6و ام?د::ح و 9با::!تحا
د::N H=لا ن.حلا ةب6رم نع hح2ي V 9(يدح ا=ه$ Cابتعا 9ل 9pفحو
9::"لا د::محب نيبا::تكلا ي::$ ا::م$ Qيح::صلا Rا::جC4 %S4 نم اهيم.ي
A::ب ةفيع::d 96ا::ياوCو ل&,3ا ي$ م".م و HCاiبلا 9ب zتحا AجC
133
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د?ا&::/لا ي::$ م"::.م و HCا::iبلا 9ل JرK نمو 9حيح, و ة2.ح
A::ك$ 44ر::6 9;ي7&::6 ي::$و Fي::I 9pفح ي$ نم مهيف$ Rاعباتملاو
V1 9::ل لد::عم ل$ 'ر::<2;لا G::فN د::;$ نيحيحصلا ي$ 9ل JرK نم
ملO %::هتSا Rا::;ب- Rا::;(لاو +::6ارم Qيح::صلا م::عS ن::يب Mا::?ربب
ي::ب ن::ب ور::مع M MاG::يملا ي::$ ر::Oa دNو nةpN&ملا ي$ يب?=لا
%::"ع م::كحي )::يك$ ل&::,3ا ي$ نيحيحصلا ي$ 9(يدح JرK رمع
9ل Aب 4رف2ي مل &?و ا=? يب?=لا ملO ي$ >ار6 امO )ع]لاب 9(يدح
ةباح::صلا نم 'دع ةياوC نم د?ا&I 9(يدحلو ةمركع نع M&عباتم
نم )يع]6 %ل1 ا&تفت"ي ملو wافحلا نم 9حح, نم 9حح, ا=ه"$
لا&::ح A::N M3 9::ل د?ا::I 4ار::ي1 %ل1 مOاحلا Jاتحاو 9يواC )عd
ة:جC4 %:ل1 9:يNري د?ا:I %ل1 Jاتحي$ ا2.ح 9(يدح M&كي M ورمع
z::يرi6 ي::$ ر!ح نبا o$احلا رOa |رKZ 9يب26} Pم"ع 9"لاو ةحصلا
96&::ب7 ي::$ )"تiم C&O=ملا jابع نبا Eيدح M يع$ارلا Eي4اح
M @::ببح دNو PEيدحلا sل<,ا نم ةمهم 'د8ا$ %"ع [ل=ب 9ب2$
ا::مبCو [ل=ب >4ارم مهفي V Eيدحلا م"عب 9ل مامل1 V نم M3 اه2يب
نفلا::ب 9::ل 9::$رعم V ن::م 0C امO Eيدحلا ي$ sدN [لa M م?&6
m::عب ي::$ ا::هباب %::"عو ة::مكحلا Cا4 ا::S Eيدح ي$ H=مرتلا ل&N
مد::عل k&::d&م و A-اب 9S 4اC 9S نp$ رك2م Eيدح ا=? c.2لا
V 4Cا&::لا )يع::]لا ما::.N نم رك2ملا M 9"هجو Q"<صملاب 9م"ع
9:ي"ع ا&ح"<:,ا o:فل ا=::? ا::مS1و k&::d&ملا A:-ابلا ما:.N ن::م
'ا::ح2لا Q"<::,ا ا::مO )يع::]لا kا&S نم 4ودحم k&2ل اب;ل >&"عجو
5::Nو د::Nو ة::$رعملا kا&::S m::عبل اب;ل ل(م ل&,&ملا مه"عج %"ع
ا=? 9ب;ع لاNو ل-اب ا(يدح 9iيCا6 ي$ 0وC 9S H4ادUبلا +ي<i"ل
ن::م +::!علا لا::Nو MاG::يملا ي::$ يب?=::لا 9::ب;عت$ ر::ك2م Eيد::ح
ا::مS1و A::-ابلا رب::iلا ا=::? %::"ع رك2ملا oفل \"<ي )يO +ي<iلا
'د::ع MاG::يملا ي::$ )::,وو نيت::";لا Eيد::ح %::"ع ر::ك2ملا \::"-
+::تكلا ن::م ا::م?ريtو 4وا4 ي::ب ن2::#و د::مح د2::.م ي$ Eي4اح
%2عمل V1 `اa امو ا]ي نيحيحصلا ي$و Aب 'رك2م اهSlب 'دمتعملا
ن::م مG::"ي Vو ة::ي4رفلا %::ل1 5::جر6 'Cا::ك2لا M &?و wافحلا 9$رعي
sلصلا نباO ةف8ا-و 9Sل<ب نع ل]$ Eيدحلا نتم )عd ةي4رفلا
Eيد::ح ن::م Qيح::صلا ي::$ مOو Mا$4ارتم aا&/لاو رك2ملا M 0ر6
ي::$ ة"م::.بلا 'Fار::N ي::فS ي::$ م"::.م Eيد::حO aو=::/لاب )::,و
aو=::/لاب 9::ي"ع م::كح 9::2ع 9"لا يdC يع$ا/لا ماملا MT$ 'لصلا
134
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
اaا:I M&:كي V M Qيح:صلا ي:$ ا&-ر:I د:N ل&:;6 M [ل Wيلو
aو=/لاب 9ي"ع مكحيو Qيحصلا ي$ اجرiم M&كي M مي;ت.ي )يك$
ر::Oa امل sلصلا نبا MT$ )ع]لاب [ت$رعم مدع نم ا]ي ا=? M3
ا=::ه$ ملكلا رKZ ي$ لاN اaاI M&كي V M yرIو Qيحصلا hباd
Eيد::حلا A::? ن::يب YلK لب ةح::صلاب 9::ل م::كحي H=لا Eيدحلا &?
Qيحصلا نم ي;بو 9ي"ع \فتملا Qيحصلا hباd ا=? M %ل1 CاIl$
9::ي$ )::"تiملا Qيح::صلا &::?و hبا::]لا ا=::? ي$ AKدي مل رKZ k&S
Qيح::صلا Jر::K sلصلا نبا رصتiم sرI ي$ ي/OCGلا لاN ا=هلو
د8ا&::$ ا=::? دعب sلصلا نبا لاN م7 )يرعتلا ا=? نع 9ي$ )"تiملا
k&:2تيو 9:ي$ ):"تiمو 9ي"ع \فتم %ل1 k&2تي Qيحصلا ا?دح Lةمهم
9حر::I ي::$ ي::/OCGلا لا::N [::لa ن::يبو +::يرtو C&ه::/م %::ل1
ي::$ مOا::حلا ر::Oa 5::d&ملا ا=::? د::2ع 9تكS ي$ ر!ح نبا o$احلاو
ة::.مK ما::.N 'ر::/ع م::.;2ي Eيد::حلا نم Qيحصلا M AKدملا
Cا:يتKا لو3ا م:.;لا نم لو3ا$ اهي$ )"تiم ة.مKو اهي"ع \فتم
9::يوري H=::لا Qيح::صلا ن::م %::لو3ا ة::جCدلا &::?و م".مو HCاiبلا
ا=::هب ة::يورملا Eي4ا::ح3او Mا::يواC 9::ل H=::لا C&ه::/ملا يباح::صلا
لد::علا A::;2ب Qيح::صلا LيSا(لا PYVZ 'ر/ع ا?4دع ƒ"بي V yر/لا
Pد::حاو واC V1 9::ل Wيلو يباحصلا %ل1 hبا]لا لدعلا نع hبا]لا
Pد::حاو واC V1 م::هل W::يل ني=::لا نيعباتلا نم ةعامج CابK LEلا(لا
لودعلا Rا;(لا اهيوري يتلا +8ارUلاو 4ار$3ا Eي4اح3ا >=? L5بارلا
P+::تكلا ي::$ ة::جرiم vر::- ا::هل W::يلو Rا::;(لا نم ة;7 اهب 4رف6
م:لو م?4اد:ج نع مه8ابZ نع ةم83ا نم ةعامج Eي4اح LWماiلا
ما:.N3ا ا:مو Pمه2ع V1 اهب م?4ادج نع مه8ابZ نع ةياورلا ر6ا&ت6
A::? د::2ع Qيح::, A::#رملا لو3ا::$ اهتح, ي$ )"تiملا ة.مiلا
ي::?و ^ مهعام::# اورO=::ي م::ل اa1 ني.لدملا ةياوC LيSا(لا Pة$&كلا
ن::م ة::;7 9يوري ربK LEلا(لا Pمه2م ةعامج د2ع 9حيح, ^ مهعام#
9::2ع 9::يوري م::7 >د2::.ي$ نيم"::.ملا ة::م8 ن::م ما::م1 ن::ع Rا;(لا
kام.لا Qيح, xدحم ةياوC L5بارلا P9S&"#ري$ Rا;(لا نم ةعامج
Vو 9::ب xد::حي ا::م Yر::عي V 9::S ر::يt ةلادعلا ر?ا{ fاتكلا Qيح,
ن::م م::ه2مو Eيدحلا A? ر(O د2ع Qيح, م.;لا ا=? MT$ 9pفحي
MT::$ Fا&::?3ا A::?و ة::عدتبملا RاياوC LWماiلا P9ب ة!حلا 0ري V
مOا::حلا لا::N نيN4ا::, ا&Sا::O اa1 ة::ل&ب;م م::"علا A? د2ع مه6اياوC
ا::م V1 Qيح::صب W::يل 9::S م?&::تم م?&تي لXل اه6رOa ما.N3ا >=ه$
135
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::با o$احلا ل&;$ [لa @$رع اa1 P%هتSا م".مو HCاiبلا 9جرK
ن::م 9::S Mا::يب 9::ب 4اC 96&::ب7 ي$ )"تiم jابع نبا Eيدحو ر!ح
د::صNو 9::ي"ع \::فتملا م::.;لا ن::م V 9::ي$ )"تiملا Qيحصلا م.N
Mا::O اa1 9::S fا::تكلا ا=::? ي::$ 9::ت;ير- MT::$ 'د8ا::فلا ة"مك6 [ل=ب
يSا::(لا م.;لا نم MاO اa1و 96&ب7 \"- لو3ا م.;لا نم Eيدحلا
ا::م ةي(يدحلا ةعا2صلا W8افS نم Aي"!لا fاتكلا ا=? ي$و 9ي"ع 9بS
ماد::N3ا ن::م Fر::ملا C=حي"$ 9فلBمO نفلا ي$ رحبتملا V1 9$رعي V
ر::يUب م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C Eيدح ي$ م"كتلا %"ع
9مد::N c::#ريو 9عا::ب ل&::<ي %ت::ح ن::فلا Aيصح6 ي$ نعميلو م"ع
ة::ك8لم 9::ت2عل م"ع ريUب م"ك6 نم Eيدح ي$ AKدي لXل 9ي$ رحبتيو
ايSد::لا ي::$ 9::ي"ع ر::ك2ي نم د!ي V 9S&كب رتUي Vو PbC3او Fام.لا
يب::2لاو yار::صلا %::"ع و رب::;لا ي::$ ا::م1 ربiلا 9ي6lي R&ملا دعب$
ي:$ Yeا:!6 ):يO 9ل ل&;يو 9م,اiي `ا2? م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ام1و 9ت"N اXيI 4ر6 M امl$ م"ع 9ب [ل Wيل ام ي$ م"كت6و ي(يدح
ا::م )::;6 Vو~ ي"ع لGS امي$ RرN ام 9"N مل ام %ل1 +.26 M
9::2ع Mا::O [Xلو A::O 4اB::فلاو رصبلاو 5م.لا M م"ع 9ب [ل Wيل
V1و ام"::.م Rا::م M1 ا=::? 9تحي::]$ ا::يو =Xم&ي 9تبيK اي$ ~VوB.م
ربا2ملا %"ع Fاب<iلا ل&;ي امO ةم6اiلا F&.ب 9"لاب aايعلاو +N&ع
F&::.ب 9::ي"ع د::بعلا +Nا::عي +Sa fر$ f&S=لاو +<iلا mعب ي$
ي::$ ي::ف2حلا ي::Iر;لا نيد::لا ي::يحم cي::/لا A::;S ا::مOو nةم6اiلا
ا::م ر(::O لا::N 9::S 9::2ع 9::"لا ي::dC ة::في2ح يب ماملا نع 96رO=6
Hو م::"pلا [::لa fاب::# ربOو R&ملا د2ع Mاميلا jا2لا +".ي
%"::, 9"لا ل&#C Eيدح ي$ b&iلا %"ع 'ر!لا نم مpع م"{
Pةي$اعلاو ةمل.لا 9"لا لl.S م"ع ريUب م"#و 9ي"ع 9"لا

ةي2يدلا ةيل&,3ا 0واتفلا
Rايهللا Eحبم
9::"حمو 9بب::#و 9-ر::Iو 9::2OCو Mاميلا )يرع6 ي$ ^ ةلl.م
P[لa %"ع Aيلدلا امو •;2يو ديGي A?و
9"لا %", يب2لا 9ب Fاج ام Aكب \يدصتلا &? Mاميلا ^ fا&!لا
o::ف"تلا 9-ر::Iو 'Cور]لاب نيدلا نم 9ب 9Xي!م م"عو م"#و 9ي"ع
%::ل1 H4B::ملا ر::p2لا 9بب::#و 9::ل نOC &? AيNو ني64اه/لا يتم"كب
)"::.لا ر(::O د::2عو اSد::2ع •::;2يو د::يGي &::?و +";لا 9"حمو [لa
136
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ر::Oa 'ري(::O 9::ص;Sو 964ا::يe %"ع ةل43او nةيف2حلا [لa ي$ )لاKو
4ا4G::يو} %لا::ع6 9ل&::N ا::ه2م ة::"مج اه2م 9حيح, Cد, ي$ HCاiبلا
د:يGي Mا:ميلا Eيد:حلا ي:$و P|0د:? م?ا:S4eو ^ اSامي1 ا&2مZ ني=لا
اع&$رم Aبج نب aاعم Eيدح نم >د2.م ي$ دمح 9جرK •;2يو
Pاع&$رم 'رير? يب Eيدح نم jو4رفلا د2.م ي$ يم"يدلاو

ةم3ا >=هب مل#لا _اصتKا ي$ ةمع2لا مام61
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
5::Nو د::;$ د::عبو P%ف<::,ا ني=لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
PV و M&م"::.م مهSl::ب M&ف::,&ي ة;با::.لا م::م3ا MاO A? لاB.لا
ن::ي4 A::O %"ع مل#لا \"<ي A? Fام"علا )"تKا L9صS امب @بجl$
يSا::(لا ا::مهحجC نيل&::N %::"ع ةفير::/لا ة"ملا >=هب •تiي و \ح
M&O %"ع FايIlب لدت#ا 9Sو [لa ركS ارك2م M [لa دعب ي2U"ب$
Lنيب!ع [لa نم @ب!ع$ نيم".م مهS&كب M&ف,&ي ة;با.لا مم3ا
ا=::ه$ نيل&::N [لa ي$ Fام"ع"ل M ركS MاO MT$ >CاكS1 نم Lلو3ا
لا::;ي 9لا::ح ا=::? ن::مو مهلا&::Nو Fام"علا _&ص2ب 9"هج %"ع Aيل4
YلتKVا A::N Yر::عي V ن::م @ك::# &::ل ي::لاGUلا 9لاN ام 9;ح ي$
9::ي"ع kل-Vاو ةم3ا Fام"ع ملO نع >رpS vاdو 9عاب رصN نمو
ا=::? A::(م \حو 9ي2عي V امي$ ل&Kدلاو 9يCدي V امي$ م"كت"ل 9ل ام$
4افت#ا 9S د;تعي hN 9عم.ي مل اXيI 5م# اa1و R&ك.لا مG"ي M
ا:?ارج ن:مل &عد::يو 9:ي"ع 9"لا معS نم ةمعS ا?دعي$ 'ديدج 'د8ا$
M1و 9يد::ي %::"ع ا::?ارج ن::مل &عد::يو اهي"ع 9"لا رك/يو 9يدي %"ع
نم [لa امS1 9تفي{و نم Wيل ا=ه$ يSا(لا ل&;لا Qيجر6 ركS MاO
ة:ل43ا [لا::.مو Rا::حيجرتلا >&::ج&ب نيملا:علا نيد::هت!ملا ةفي{و
_&::ص2ب 9::"هج %::"ع A::يل4 ا::]ي >Cا::كS1و رp2لاو Jا!حلا vر-و
MT::$ 9لVدت#ا نم يSا(لا +!علا P[لa ي$ '4Cا&لا ة2.لاو fاتكلا
>ر::يt ا::م لVدت::#Vا vر<ب ملاعلا دهت!م"ل ‡&.ي امS1 لVدت#Vا
@ك::.يو @ك.ي M ةNرفتلا fاتO ي$ يلاGUلا لاN [ل=لو 9ل ام$
Mا::O 9::ل ل? Mا::O &::لو Jا::!حلا \ير- `&"# نع ر,اN 9S3 92ع
ة::جاحملا ي::$ د";ملا bاK M1و Pام&مlم V امام1و اعبا6 V اعبتت.م
+لا::-و 4Cا::ب د::يدح ي::$ fCا::d 9::ب AUت/ملاو ل&]$ 92م [ل=$
'Cا:بع >=::?uر?د:لا د:.$ ا::م Cا:<علا Q":صي A?و uد#ا$ sل,V
M يت::فملا yرI مل.لا دبع نب نيدلا Gع cي/لا لاNو PيلاGUلا
137
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
W::يل 9::;$ A::ماحو A::NاS &::ه$ %ت$ اa1 د";ملا امو ادهت!م M&كي
م::7 ة::م83ا ن::م ما::م1 ن::ع 0&ت$ A;2ي نمO &? Aب 9ي;$ Vو @فمب
ن::م Rاي*ب 9لVدت#ا رك2ملا ا=? نم +!علاو [لa ي$ ل&;لا لا-
Yر::ع6 V H=::لا Mايبلاو يSاعملا م"ع ن;6 نمم &? Wيلو MZر;لا
yاب2ت#Vاو 4اهتجVا yورI نم [لaو 9ب V1 9بيلا#و MZر;لا ةtلب
M دح3 e&!ي V يتلا ر/ع ة.مiلا م&"علا نم ادحاو ن;6 Vو Aب
&::لو ة::ل4 رO=ل 9يدص6 نم +!علاو Pاه2;تي %تح MZر;لا ي$ م"كتي
د::Nو Pا::هي$ 52::صي )::يO Cد::ي مل >رOa امل ةdCاعم ةل4 9ي"ع 4Cو
Q::جارلا ل&;لا ةل4 رO=ب ةلl.ملا >=? ي$ ل&;لا h.ب M R4C
MV&::N ةلl::.ملا >=::? ي::$ Fا::م"ع"ل Lل&Nl$ اهdCاع امع ةب&ج3او
مل::#لا \"<ي 9S1 ام?دح ةم83ا نم دحاو ريt ام?اكح MاC&ه/م
nsل::صلا نبا fاج ا=هبو Pة"ملا >=هب •تiي Vو \ح ني4 AO %"ع
)::,وو ةفير::/لا ة::"ملا >=::هب _ا::K مل::#لا M يSا::(لا ل&;لاو
ن::م د::ح 9::ب )::,&ي م::لو ة::يدمحملا ةم3ا >=هب _اK نيم".ملا
@ف::,و Mlب ةم3ا >=? @$ر/$ h;$ FايبS3ا 0&# ة;با.لا مم3ا
ا=::?و Pا::ميرك6و ا::هل افير::/6 FايبS3ا 9ب ),&ي MاO H=لا ),&لاب
Pةع-ا::.لا ة::ل43ا ن::م 9::ي"ع ما::N امل ليل4و ل;S Qجارلا &? ل&;لا
د::ح3 نك6 مل •8اصiب مم3ا ر8ا# نيب نم ةم3ا >=? @صK دNو
م::لو ة::م3ا >=::هب ةصيصK 9ST$ F&d&لا [لa نم FايبS‚ل V1 ا?ا&#
Jر::Kو Pر::K FايI ي$ h;$ FايبS3ا V1 ld&تي مم3ا نم دح نكي
%::حو 9::"لا M1 لا::N 9::ب2م ن::ب +?و نع '&ب2لا A8V4 ي$ ي;هيبلا
د::مح 9م#ا يبS `دعب نم ي6lي# 9S1 4وا4 اي C&بGلا ي$ 4وا4 %ل1
ا::م A::(م A::$ا&2لا ن::م م::هتي<ع ة::م&حرم ة::م 9::تم لاN M %ل1
%::"ع @::dرت$ا يت::لا m8ار::فلا م::هي"ع @dرت$او FايبS3ا @ي<ع
Fا::يبS3ا C&::S A(م م?C&Sو ةماي;لا م&ي يS&6lي %تح A#رلاو FايبS3ا
ا::مO 'ل::, A::كل ي::ل اور::ه<تي M م::هي"ع @::dرت$ا ي::S1 [::لaو
ا::مO ة::با2!لا ن::م A::.Uلاب م::ه6رمو م::ه"بN FايبS3ا %"ع @dرت$ا
م::ه"بN Fا::يبS3ا Rر::م ا::مO z::حلاب م::ه6رمو م::ه"بN Fا::يبS3ا Rرم
ي::$ يSا::يرUلا Jر::Kو Pم::ه"بN A#رلا Rرم امO 4اه!لاب مه6رمو
ا::ه<عي م::ل لاصK xل7 ةم3ا >=? @ي<ع لاN +عO نع >ري.ف6
[::م&N %"ع ديهI @Sو Jرح Vو ƒ"ب 9ل لا;ي يب2لا MاO FايبS3ا V1
PJر::ح ن::م نيدلا ي$ مكي"ع Aعج ام ةم3ا >=هل لاNو [بج k4او
Pم::كل +!ت::# يS&::ع4ا لا::Nو Pjا::2لا %::"ع FادهI ا&S&كتل لاNو
138
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
لا::N +::عO ن::ع '&ب2لا A8V4 ي$ ام?لO ي;هيبلاو ميعS &ب JرKو
C&:S 9عب6ا نم Aكلو نيC&S ةماي;لا م&ي يبS Aكل M1 9"لا fاتO ي$
9::هجوو 9::#C ي::$ 'رعI AO ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", دمحملو
•8ا::صKو PFا::يبS3ا C&::2O ا::مهب ي::/مي MاC&S 9عب6ا نم Aكلو C&S
PةيافO >اS4Cو امي$و 'ري(O ةم3ا >=?
%لا::ع6 9ل&::N Lلو3ا Aيلد::لا |Q::جارلا ل&::;"ل ة::ل43ا ر::Oa}
ي::$ م::كي"ع A::عج ا::مو مOا::بتجا &? >4اهج \ح 9"لا ي$ اود?اجو}
|A:بN ن:م نيم".ملا مOام# &? مي?ارب1 مكيب ام Jرح نم نيدلا
نيل&N %"ع 9"ل و مي?اربل &? A? &? ريمd ي$ )"تKا ا=? ي$و
م::هب ا::,اK [::لa ن::كي مل &ل نيم".ملا مOام# 9ل&Nو nMارO=ي#
9::"بN ا::مب 9Sارت::NV Vو رO=::لاب 9::صيصiتل نكي مل 9"بN رOa H=لاO
للج cي::/لا يSربK LةيDا نم )".لا 9مه$ H=لا &? ا=?و %2عم
ن::ب WS&::ي ا::SlبS 0Gعلا sرفلا يب نع ةه$ا/م ن;"ملا نب نيدلا
ن::ب A:]فلا &::ب o$ا:حلا ا::S ر:ي;ملا ن:ب ن.حلا يب نع مي?ارب1
يب نب دمحم &ب اS يب اS 'د2م نب م#ا;لا يب نع 'eاج1 ر,اS
ا::S ي::ل1 +::تO امي$ ي.ي-ار;لا ديGي &ب اSربK >ري.ف6 ي$ م6اح
مOام::# &::? %لا::ع6 9::"لا ل&::N ي::$ ل&::;ي د::يe ن::با @عم# ƒب,
م::لو ةم3ا >=? ريt مل#لاب 9"لا رO=ي مل لاN AبN نم نيم".ملا
د::يe ن::با %::ل1 Qيح, 4ا2#1 ا=? ا?ريt مل#لاب RرOa ةمlب 5م.S
JرKو Pنيعباتلا kاب6ا ي$ 9تفي{و ري.فتلاو )".لا ةم8 دح &?و
ي::$ jا::بع ن::با ن::ع Fا<ع \ير- نم م6اح يب نباو C=2ملا نبا
مOام::# A::جو G::ع 9::"لا لاN AبN نم نيم".ملا مOام# &? 9ل&N
ي::$ د::?ا!م ن::ع م6ا::ح ي::ب ن::باو C=::2ملا نبا JرKو Pنيم".ملا
A::بN ن::م مOام::# A::جو Gع 9"لا لاN نيم".ملا مOام# &? 9ل&N
لا:N ا=:? ي:$ رO=:لا A:بN ن:مو ا:ه"O +:تكلا A:بN نم ي2عي لاN
'4ا::تN نع م6اح يب نباو C=2ملا نباو vاeرلا دبع JرKو PMZر;لا
مOام::# %لا::ع6 9::"لا لا::N نيم"::.ملا مOام::# &::? 9ل&::N ي::$
Jر::Kو Pمكبا::تO ي::$ H ا=::? ي$و +تكلا ي$ AبN نم نيم".ملا
&::? 9ل&::N ي::$ ة::2ييع ن::ب Mايف::# ن::ع C=::2ملا نباو ديمح نب دبع
ا=::? ي::$و A::ي!Sلاو 'اC&::تلا ي$ لاN AبN نم نيم".ملا مOام#
&::? 9ل&N ي$ Mايح نب A6ا;م نع م6اح يب نبا رOaو MZر;لا لاN
fا::تكلا م ي::$ رO=::لا ي::$ ي2عي لاN AبN نم نيم".ملا مOام#
نير::.فملا )"::.لا ة::م8 _&صS >=ه$ MZر;لا ي$ لاN ا=? ي$و
139
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::م3ا >=::? %م::# 9::"لا M مهعا::ب6و نيعبا::تلاو ةباح::صلا ن::م
'اC&::تلا ي::$و w&::فحملا s&::"لا &::?و fا::تكلا م ي::$ نيم"::.ملا
م#Vا ا=هب مهصتKا 9ST$ MZر;لا ي$ ةلG2ملا 9بتO ر8ا#و Aي!Sلاو
ةيم::.6 ي$ 9"لا +تO mعب نع ر73ا ي6lي#و Pمم3ا ر8ا# نيب نم
9ل&N ي$ ديe نبا نع م6اح يب نبا JرKو Pم#Vا ا=هب ةم3ا >=?
ا::2بC} 9ل&::N %::ل1 0ر::6 V م::ي?ارب1 &::? لاN نيم".ملا مOام# &?
~يSا::(لا Aيلد::لا~ P|[ل ةم"# ةم ا2تيCa نمو [ل نيم".م ا2"عجاو
نيم".م ا2"عجاو ا2بC} مل.لا 9ي"ع مي?ارب1 نع ةياكح %لاع6 9ل&N
ا::م?و >د::ل&لو 9::.ف2ل [ل=::ب ا::ع4 |[ل ةم".م ةم ا2تيCa نمو [ل
+::;ع لا:N ا=::هلو ةم3ا >=? ي?و 9تيCa نم ةم3ا 9ب اع4 م7 MايبS
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا &::?و م::ه2م V&::#C مهي$ Eعباو ا2بC [لa
9::"لا %", يب2لا Eعبب نيرم3اب >Fاع4 9"لا fاجl$ kامجلاب م"#و
M %:ل1 %لا:ع6 Cا:I ا=:هلو نيم".م مهتيم.6و مهي$ م"#و 9ي"ع
مOام::# &::? مي?ارب1 مكيب ة"م 9ل&;ب [لa ي$ +ب.لا &? مي?ارب1
مل::# ن::ع م6اح يب نبا JرK Pديe نبا نع مد;6 امO نيم".ملا
|[::ل نيم"::.م ا2"عجو ا2بC} 9ل&N ي$ 5ي<م يب نب 5ي<م يب نب
ن::ع م6ا::ح ي::ب نبا JرKو PRاب(لا >Vl# نكلو نيم".م اSاO لاN
fر::علا Mا::ي2عي لا::N [::ل ةم"::.م م ا2تيCa نمو 9ل&N ي$ Hد.لا
9ي"ع 9"لا %", دمحم &? لاN مه2م V&#C مهي$ Eعباو 9ل&N ي$و
9ل&::N ي::$ ةيلاعلا يب نع م6اح يب نباو ريرج نبا JرKو م"#و
9ي"ع 9"لا %", دمحم ةم ي2عي لاN مه2م V&#C مهي$ Eعباو ا2بC
PMا:مGلا ر:KZ ي:$ ن8ا:O &:?و [:ل +ي!ت:# د:N 9:ل A:ي;$ م"#و
ر?ا::{ &? |ا2ي4 مل#لا مكل @يdCو} %لاع6 9ل&N |Eلا(لا Aيلدلا}
د::عا&;ب [::"ه!ل `اa @::"N PمG"ي V @"N MT$ Pمهب _اصتKVا ي$
ا::مO م?ريUل 9dري مل 9S ديفيو 9مG"ت.ي مكل ميد;6 Ml$ يSاعملا
M |M&::2N&ي م::? 'رKDا::بو} %لاع6 9ل&N ي$ Yا/كلا +حا, لاN
لاN امOو 'رKDاب M&2N&ي V مهSو fاتكلا A?lب mيرع6 م? ميد;6
م::? ميد::;6 M1 |Cا::2لا ن::م نيجCاiب م? امو} 9ل&N ي$ يSاهف,3ا
9ل&::N |5::بارلا Aيلدلا} PMودح&ملا م?و اه2م Jرiي م?ريt M ديفي
ني=::لا M&يب::2لا ا::هب م::كحي C&Sو 0د? اهي$ 'اC&تلا ا2لGS اS1} %لاع6
Mا::O مل#لا M لاN نم لدت#ا ةيDا >=هبو |او4ا? ني="ل ا&م"#
ن::باو ة::مركع نع C=2ملا نبا JرK مهمم Mو4 FايبS3ا ),و نم
%"::, د::محم اهب مكحي لاN ةيDا M&يب2لا اهب مكحي 9ل&N ي$ zيرج
140
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م::ه"O Cا::بح3او M&يSا::برلاو Fا::يبS3ا نم 9"بN نمو م"#و 9ي"ع 9"لا
9::جرK ا::م |Wما::iلا Aيلد::لا} P4&::هيل \::حلا ن::م ا::هي$ امب مكحي
ن::ع 9ف2::صم ي::$ ةبي::I ي::ب نباو >د2.م ي$ ةي&?اC نب vاح#1
V ر::مع لا::;$ 9::ب"<ي >ا6l$ \ح AجC %"ع رمعل MاO لاN ل&حكم
9::"لاو H4&هيلا لا;$ [NCا$ V ر/بلا %"ع ادمحم %ف<,ا H=لاو
H4&::هيلا %6l::$ ر::مع 9::م<"$ ر/بلا %"ع ادمحم 9"لا %ف<,ا ام
9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا لا;$ >ربKl$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
%::#&مو 9::"لا A::ي"K م::ي?ارب1و 9"لا %ف, م4Z H4&هي اي Aب م"#و
%م::.6 04&::هي ا::ي A::ب 9"لا +يبح اSو 9"لا sوC %.يعو 9"لا %!S
يت::م ا::هب %م::#و مل::.لا &::? يت::م ا::مهب %م::# نيم::#اب 9::"لا
04&:هي ا:ي A:ب ني2مB:ملا يتم اهب %م#و نمBملا &?و نيم".ملا
ا::ي A::ب 0Cا::ص2"ل د::t د::عبو د::t مكلو م&يلا ا2ل ا2ل رKa م&ي متب"-
M1 A::ب ة::ماي;لا م&ي M&;با.لا MورKDا نحSو M&لو3ا متS 04&هي
م::م3ا %::"ع ة::مرحم ي::?و اه"K4 %تح FايبS3ا %"ع ةمرحم ة2!لا
)::,&ب 9::تم _اصتKا ي$ Qير, Eيدحلا ا=? nيتم اه"Kد6 %تح
ةOCا/م مم3ا @SاO &لو اهل •8اصK 9ي$ ام 5يمج M امO مل#لا
Mا::O اa1 Aي::]فتلا bر::عم ي::$ >4ار::ي1 ن::.حي م::ل [:لa ي::$ ا::هل
|j4ا::.لا Aيلد::لا} Pمم3ا ر8ا#و [ل=O ا]ي نحSو ل&;ي H4&هيلا
9::يو4رم ن::باو 922::# ي$ ي8ا.2لاو 9iيCا6 ي$ HCاiبلا 9جرK ام
xCا::حلا ن::ع نيم"::.ملا مOام::# &::? 9ل&::N د::2ع >ري::.ف6 ي::$
ا::ع4 ن::م لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C نع HرعIVا
M1و 9::"لا ل&#C اي AجC لاN م2هج Fا(ج نم 9ST$ ةي"?ا!لا 0&عدب
ا::هب مOام::# يت::لا 9::"لا '&عد::ب ا&ع4ا::$ م::عS لا::N %"::,و ما::,
ن::با 9::جرK ا::م |5با::.لا Aيلدلا} P9"لا 4ابع ني2مBملاو نيم".ملا
9::"لا %"::, 9::"لا يبS M ا2ل رOa لاN '4اتN نع >ري.ف6 ي$ ريرج
M&يب::2لا ا::هب م::كحي} ة::يDا >=::? @::لGS امل ل&;ي MاO م"#و 9ي"ع
ن:م %:"عو 4&:هيلا %::"ع م:كحS ن:حS |او4ا:? ني="ل ا&م"# ني=لا
م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9S ي$ Qير, ا=? PMاي43ا A? نم م?ا&#
ر::يرج نبا 9جرK ام |نما(لا Aيلدلا} P92يدب مل#لا _اصتKا مه$
9:S ا:2ل ر::Oa لا::N '4اتN نع |ا2ي4 مل#لا مكل @يdCو} 9ل&N د2ع
9باح, ر/بي$ Mاميلا امl$ ةماي;لا م&ي مه2ي4 ني4 AO A?3 A(مي
مل::.لا @::S fC ل&;ي$ مل#لا Fي!ي %تح ريiلا م?دعيو 9"?و
A::بN نم لا;ي V 9"(م M3 5$رلا مكح 9ل Y&N&م ا=? مل#لا اSو
141
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
\:"<ي Vو نيد:لا ا=:هب •:تiي مل:#لا M ي:$ Qير:, &?و Hرلا
\::"عتملا Mا::ميلا نيبو 92يب vر$ Eيح 0ر6 امO \ح ني4 AO %"ع
%::"ع ة:لادلا ة:يDا >=:? د:2ع ر:يرج ن:با >4Cو ا=هلو Mاي43ا A?lب
مل:.لا &:? \با:.لا Eيد:ح"ل ة:ي&;6 9:ي$و ة:م3ا >=:هب 9,اصتKا
ي::$ م::يعS &ب 9جرK ام |5#اتلا Aيلدلا} Pنيم".ملا يتم %م#و
ي::S ايع::I %::ل1 9::"لا %::حو لا::N 9::ب2م نب +?و نع '&ب2لا A8V4
A::O&تملا Hد::بع ة::بي- >رجا::همو ة::كمب >د::ل&م ا::يم ا::يبS Eعا::ب
Qير::, ا=::ه$ P9م#ا دمحو 9ت"م مل#لاو لاN M %ل1 %ف<صملا
ي::$ اف::/لا +حا::, >4Cو ر::73ا ا=?و 9ت"مب مل#لا _اصتKا ي$
ن::با Jر::K دNو P9ل ن<فتي ملو 9عم#و >رN نمم +!علاو P9باتO
م":#و 9:ي"ع 9:"لا %", دمحم Eعب لاN ةيلاعلا يب نع م6اح يب
ة::ي4&هيلا 0Cا::ص2لاو 4&::هيلا ة::"مو م::ي?ارب1 ة::"م &::?و مل::#لاب
ن::با ن::ع م6ا::ح ي::ب ن::با 9::جرK ام |رIاعلا Aيلدلا} PةيSارص2لاو
ن::م نيد::لا ي::$ م::كي"ع A::عج ا::م} 9ل&N ي$ ل&;ي MاO 9S1 jابع
PRاCا:فكلا ن:مو ةب&تلا نم 9"لا Aعج ام مل#لا ةع#&6 &? |Jرح
ي::$ ا::2ي"ع ا::م 9::ل A::يN 9::S jا::بع نبا نع م6اح يب نبا JرKو
A::عج ا::م$ A::يN %::"ب لا::N يSGS و vر.S M ي$ Jرح نم نيدلا
ي::2ب %::"ع Mا::O H=::لا ر::,3ا لا::N Jر::ح ن::م نيد::لا ي::$ م::كي"ع
ةعير::/لا >=? &? مل#لا M ي$ Qير, ا=? nمك2ع 5dو Aي8ار#1
ر,3ا %"ع Aمت/ملا ةيSارص2لاو ةي4&هيلا Yلiب ةع#ا&لا ة"ه.لا
9::جرK ا::م |ر::/ع H4احلا Aيلدلا} Pامل#1 %م.ي V 9ST$ \ي]لاو
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN ةمام يب نع دمح
لا::N jا::بع ن::با نع C=2ملا نبا JرKاو Pةحم.لا ةيفي2حلاب @(عب
ةحم.لا ةيفي2حلا لاN 9"لا %ل1 +ح Mاي43ا H 9"لا ل&#C اي AيN
لا::N Hد::.لا ن::ع C=::2ملا ن::با Jر::K ا::مل مل::#لا ي? ةيفي2حلاو
ر::KZ ي$ >ري.ف6 ي$ Mايح نب cي/لا &ب JرKاو Pم".ملا )ي2حلا
9::ي"ع 9"لا %", يب2لا M 0Gب نب نمحرلا دبع نع ماعS3ا 'C&#
%::"عو _لKلا ة::م"Oو مل::#لا 'ر::<$ %::"ع @حب, لاN م"#و
ا::في2ح 9ل&:;$ PنيOر:/ملا ن:م MاO امو ام".م افي2ح مي?ارب1 ة"م
[::لa k&::م!مب م::"ع$ م::ي?ارب1 ة::"م %::"عو 9ل&::;ل ري::.ف6 ام"::.م
ا::هب Eعب يتلا م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ة"مب مل#لا _اصتKا
Mا::O ا::م} %لا::ع6 9ل&N |ر/ع يSا(لا Aيلدلا} Pمي?ارب1 ة"مل ا;$ا&م
ةلا4 ةيDا >=? |ام".م افي2ح MاO نكلو ايSارصS Vو اي4&هي مي?ارب1
142
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%م::.6 %::.يع ةعير::Iو ةي4&هيلا %م.6 %#&م ةعيرI M %"ع
%"::, يب::2لا Eعب اهبو ةيفي2حلا %م.6 مي?ارب1 ةعيرIو ةيSارص2لا
ا&عد::ي م::ل 0Cا::ص2لاو 4&هيلا M ي$ ةحير, ي?و م"#و 9ي"ع 9"لا
Pام".م %م.ي مه2م ادح M Vو مل#لا %م.6 مهتعيرI M hN
0Cا::صS و ا4&::? ا&::S&O ا&لا::Nو} %لاع6 9ل&N |ر/ع Eلا(لا Aيلدلا}
ا::ه"بN يتلا::O ة::يDا >=::? |ام"::.م افي2ح مي?ارب1 ة"م Aب AN اودته6
م::#ا ا&عد::ي م::ل م::هS ي::$ ةحار::صلاو ا::SرOa ا::م %"ع ةلVدلا ي$
A:? ا:ي} %لا:ع6 9ل&:N |ر:/ع 5:بارلا Aيلد:لا} Ph:N م:هل مل:#لا
V1 A::ي!Sلاو 'اC&::تلا @::لGS ا::مو م::ي?ارب1 ي$ M&جاح6 مل fاتكلا
لاN '4اتN نع C=2ملا نباو ريرج نبا JرK |M&";ع6 ل$ >دعب نم
م?و ة2يدملا A? 4&هي اع4 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M ا2ل رOa
9::"لا مهب=::Ol$ ا::ي4&هي Rا::م 9::S ا&معeو مي?ارب1 ي$ ا&جاح ني=لا
Mا::O 9::S M&::معG6و م::ي?ارب1 ي$ M&جاح6 مل fاتكلا A? اي لا;$
@Sا::ك$ >د::عب نم V1 Aي!Sلاو 'اC&تلا @لGS امو ايSارصS و اي4&هي
يب نبا JرKو PAي!Sلا دعب ةيSارص2لا @SاOو 'اC&تلا دعب ةي4&هيلا
م::ي?ارب1 Mا::O 0Cا::ص2لا @لا::N لا::N ة::يDا ي::$ Hد::.لا ن::ع م6اح
'اC&::تلا M 9::"لا م?ربKl::$ ا::ي4&هي Mا::O 4&::هيلا @لا::Nو ايSار::صS
PةيSار::ص2لاو ة::ي4&هيلا @Sا::O >د::عبو >د::عب نم اتلGS امS1 Aي!Sلاو
A::ي!Sلا ةعير::Iو ةي4&هي %م.6 'اC&تلا ةعيرI M ي$ Qير, ا=?
Wما::iلا Aيلد::لا} Pامل#1 امه2م ادحاو %م.ي Vو ةيSارصS %م.6
متم"::# ن::ييم3او fا::تكلا ا&::6و ني=::"ل ANو} %لاع6 9ل&N |ر/ع
_ا::K مل::#لا M %::"ع ة::لا4 ة::يDا >=? |اودت?ا د;$ ا&م"# MT$
متم"::# م::هل A::يN اa1 M&::ل&;ي fا::تكلا A? Mاكل V1و نيدلا ا=هب
9::جرK ا::م |ر::/ع j4ا::.لا Aيلدلا} Pمل#1 ا22ي4و M&م".م نحS
ة::NCو \::ح ي::$ Hوار::لا ل&N نم يح&لا Fدب Eيدح ي$ Mاiي/لا
ة::"م ن::م \::حلا نيد::لا Mا::O &::"$ ة::ي"?ا!لا ي::$ ر::ص26 رما MاOو
ي::$ م"::# ر::ما MاOو لا;ل م".م 9بحا,و امل#1 %م.ي %.يع
&::بو م6ا::ح ي::ب ن::با 9::جرK ا::م |ر::/ع 5با.لا Aيلدلا} Pةي"?ا!لا
4&::هيلا @م::.6 لا:N 4&ع::.م ن::ب 9::"لا د::بع ن::ع Mابح نبا cي/لا
0Cا::ص2لا @م::.6و [::يل1 اSد::? ا::Sا %::#&م ا::هلاN ة::م"كب ةي4&هيلاب
لا::N 9::"لا %::ل1 HCا::صS ن::م %::.يع ا::هلاN ة::م"كب ةيSار::ص2لاب
ي::$ Qير::, ا=::? nةيSار::ص2لاب ا&م::.ت$ 9"لا CاصS نحS M&يCا&حلا
نيم".ملاب ا&م.ي ملو امهيبS دهع نم نيم#Vا ني=هب ا&م# مهS
143
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
)::,و م::هل %عد::ي )::يك$ م::ه2ع Vو د::ح ن::ع [::لa A;S Vو hN
9::جرK ا::م |ر::/ع نما(لا Aيلدلا} Pمه.فS3 م? >&عدي مل )يرI
jابع نبا نع م?ريtو 9حيح, ي$ Mابح نباو ي8ا.2لاو 4وا4 &ب
د::لو ا::هل q::يعي 4ا::كي V 'ل;م M&ك6 CاصS3ا نم 'رملا @SاO لاN
Fا::ج ا::م"$ >4&::ه6 M د::لو ا::هل ‰اع M1 اه.فS %"ع Aع!6 @Sاك$
%م.ي MاO \حلا %#&م ني4 M ي$ Qير, ا=? nEيدحلا مل#لا
>ر::يtو م"::.م 9::جرK ام |ر/ع 5#اتلا Aيلدلا} Pامل#1 V ةي4&هي
لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا M HرعI3ا %#&م يب نع
Vو H4&:هي Vو ة:م3ا >=:? نم دح يب 5م.ي V >ديب ي.فS H=لاو
fاح::, ن::م Mا::O V1 @"#C H=لاب نمBي ملو R&مي م7 يSارصS
ا::ي4&هي fا::تكلا A::? نم دحا&لا م"#و 9ي"ع 9"لا %", %م# Cا2لا
Eي4ا::ح ي::$ مل::#لا o::فل مه2م دح %"ع \"<ي ملو ايSارصS و
نم مه"O \"iلا ة2.ل vاب-1 |Mور/علا Aيلدلا} P%صح6 V 'ري(O
%::"ع Fا::م"علاو Fا::ه;فلاو نيدهت!ملاو مهعاب6و نيعباتلاو ةباحصلا
نه6&::يب رعN ي$ Fا.2لا %تح م?ر#lب نيم".ملاو مهS&2$ YلتKا
%ت::ح vر::فلا ر8ا::#و j&::!ملاو 0Cا::ص2لاو 4&::هيلاو لا::ف-3او
ني4 %"ع MاO نم ةيم.6 %"ع MامGلا رKZ ي$ ر!حلاو RاSا&يحلا
%::"ع Mا::O نمو ايSارصS %.يع ني4 %"ع MاO نمو اي4&هي %#&م
Vو ريبO [لa ي$ ‹رت!ي V ام".م م"#و 9ي"ع 9"لا %", ا2يبS ني4
vا::ب-لا ا=::? 0رت::$ ر$ا::O Vو م".م Vو A?اج Vو ملاع Vو ريU,
\با::<ملا \::حلا &::? A::ب لO 4ا.$ %"ع ي2بمو FيI V نع ŠIاS
Pfا&ص"ل H4اهلا 9"لاو 5Nا&"ل
9ل&:N %:ل1 د2ت:#ا L|ر:KDا ل&:;لا ا:هب z:تحا يت:لا ةل43ا رOa}
ر::يt ا::هي$ اSد::جو ا::م$ ني2مBملا نم اهي$ MاO نم ا2جرKl$} %لاع6
P|نيم".ملا نم @يب
ا=::? M1 Q::جارلا ل&::;لا +حا::, 9::;;ح ام [لa %"ع fا&!لاو
@::يب C&O=::ملا @يب::لاو FايبS3ا %"ع مد;6 امي$ \"<ي MاO ),&لا
Qص$ يبS &?و 96ا2بو &? V1 م".م 9ي$ نكي ملو مل.لا 9ي"ع y&ل
+::ي"Uتلا Aيب::# %::"ع ا::م1 96ا2ب %"ع \"-و ةلا,3اب 9ي"ع 9Nل-1
Fا::يبS3ا 4Vو •::تiي M ن::م 5Sا::م V a1 ة::يعبتلا Aيب::# %::"ع ا::م1و
م::ي?ارب1 دي::.لا •::تKا ا::مO ةم3ا ةي;ب اهي$ مهOCا/ي V •8اصiب
ا::مOو ا::يبS Mا::كل ‰ا::ع MاO &ل 9Slب م"#و 9ي"ع 9"لا %", ا2يبS نب
Eكم6 اهSlب ا]ي @صتKا امOو اهي"ع JوGتي V 9Slب ةم-ا$ @صتKا
144
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::"لا %"::, يب::2لا Jاوe [ل=::Oو ةبا2!لاو mيحلا 5م د!.ملا ي$
ن::.حلاو +لا::- ي::ب ن::ب ي::"ع [ل=Oو [ل=ب ا&صتKا م"#و 9ي"ع
[::لa A::O ةبا2!لا 5م د!.ملا ي$ Eكملا eا&!ب ا&صتKا ني.حلاو
نم 5Sام V [ل=ك$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2"ل ةيعبتلا Aيب# %"ع
9ل&::N [ل=Oو مهل اعب6 م?rابZ 9ب ),و امب FايبS3ا 4Vو ),&ي M
9ل&::N %::ل1 ^[::هل دبعS ا&لاN} مل.لا 9ي"ع f&;عي 4Vو نع %لاع6
ا&::S&كي مل M1 9ل ةيعبتلا Aيب# %"ع ام1 |M&م".م 9ل نحSو %لاع6
%ل&::6 H=::لا &::? 9::"ع"$ ا::ع<N يب::S &?و )#&ي مهي$ M 5م FايبS
Aيب::# %::"ع 9::عم 96&K1 JC4و ةلا,3اب 9.فS نع ربKl$ fا&!لا
%لا::ع6 9ل&::N [ل=::Oو لاك::I1 ل$ م::ه"O Fا::يبS ا&Sا::O M1و +::ي"Uتلا
م::ت2O M1 ا&::"O&6 9::ي"ع$ 9"لا::ب مت2مZ مت2O M1 م&N اي %#&م لاNو}
>&::K م::هي$و مهب-ا::K 9ST$ +ي"Uتلا %"ع Aمحي M ام1 |نيم".م
و ا::بي"U6 )::,&لا ي$ م&;لا ةي;ب JC4l$ MايبS ام?و 5I&يو Mور?
>=::?و P9::ب مOرمZ امي$ يل ني4ا;2م مت2O M1 4ارملا M %"ع Aمحي
ملو [ل=ب اهي$ @بجl$ ري.فتلا jC4 ي$ 'رم ي"ع R4Cو RايDا
%لا::ع6 9ل&::N %ل1 د2ت#ا sلصلا نبا @يC معS Pاهيل1 د2ت#ا ادح C
9::ي2بل م::ي?ارب1 ل&::N ن::م ا=::?و |M&م"::.م م::تSو V1 ن6&::م6 ل$}
%::"ع 9::ب لVدت::#Vا ن::.حي ل$ FايبS AO ي2ب ي$و 9ي2بل f&;عيو
م"ع امل %.يعو %#&م ةم ي$ >4ر- 92م مG"ي V 9S 5م م?ريt
9::"لا %"::, يب::2لا E::عب ا::هبو مل::#لا %م.6 مي?ارب1 ة"م M نم
ا&ب-ا::iي M Q::ص$ ا::هي"ع f&;عيو مي?ارب1 4Vو MاOو م"#و 9ي"ع
ن:م @:يC دNو PةيSارص2لاو ةي4&هيلا 9ت"م نم %ل1 0دعتي Vو [ل=ب
م::كل @يdCو} %لاع6 9ل&N [لa >CايتKا ي$ sلصلا نبا %"ع 4Cو
%م::.ي م::ه2م A::O Mا::O اa1 [::لa 'د8ا::$ ا::م$ لا::Nو |ا::2ي4 مل#لا
ن::م >ا::2حجC ا::م ة::ل43ا 9::ي"ع @ما::N H=::لا \::ي;حتلاو ام"::.م
[::لa vل-1 ن::م 4Cو ا::م Mا::O M1و م::م3ا %ل1 ةب.2لاب ةي,&صiلا
ة::عامج و 9::ل ا::عب6 يب::S د::لو و يبS %"ع \"- امST$ مد;6 نمي$
%::ل1 @::يحو a1و} %لا::ع6 9ل&::N [:لa ن:مو 9$ر/ل +"t يبS مهي$
|M&م".م ا2Slب دهIاو ا2مZ ا&لاN يل&#ربو يب ا&2مZ M نييCا&حلا
ا::?Fاج a1} %لاع6 9ل&N ي$ MوC&O=ملا ة7ل(لا مهي$ نييCا&حلا MT$
اS1 ا&لا;$ Eلا(ب اSeGع$ ام?&ب=ك$ ني27ا مهيل1 ا2"#C a1 M&"#رملا
د::حو %::.يع HCا&::ح نم مهS %"ع Fام"علا •S |M&"#رم مكيل1
لا::Nو Pم::هيل1 يح&::لا ر::Oa 9حIريو FايبS ة7ل(لا M Fام"علا يل&N
145
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ني=::لا H |ا&م"::# ني=::لا M&يب::2لا ا::هب م::كحي} 9ل&::N ي$ +tارلا
مG::علا %::لو3 مG::علا %::لو ن::م ا&::.يل ني=::لا Fا::يبS3ا نم او4ا;Sا
P%هتSا 58ار/لاب M&6lيو 9"لا رمlب Mودهي ني=لا
مكل kرI} %لاع6 9ل&N [لa %"ع ةل43ا نم A8اN لاN |Aص$}
MT::$ +::!علا +::!ع نم ا=?و |ةيDا ^ اح&S 9ب %,و ام نيدلا نم
W::يلو د::يح&تلا A::, ي::$ ا::ه"O 58ار::/لا Fا&ت#ا ةيDا نم 4ارملا
ا::هعورفب ةعير::/لا k&::م!مل A::ب h::;$ د::يح&ت"ل ام::#ا مل::#لا
\::"<ي V مل::#لا M م::عGي M ام1 ةيDا >=هب لدت.ملا$ اهلامعو
A::هج ا::م?لOو kورفلا ي$ 58ار/لا Fا&ت#ا معGي و لامع3ا %"ع
kاG::2لا Aحم M3 لVدت#Vا Q"صي مل Fا&ت#Vا CدN &ل م7 9"8اN نم
V و امل::#1 58ار::/لا [:"6 %م::.6 A::? 9:S &::?و ي::pفل رم ي$
[:لaو ا:ه$لتKاو kور:فلا ي:$ ا::هNاف6ا ن::ع رp2لا 5<N 5م %م.6
9::ب 4Cو H=::لاو 4وC&::لا %::"ع )N&تم vل-لا M 'دعاN %ل1 5جاC
ة;با::.لا 58ار::/لا ن::م Fي::I %::"ع \::"<ي V 9::S ر::73او Eيدحلا
+::تكلا ن::م Fي::I %::"ع \::"<ي V 9::S ا::مO ا::;ح MاO M1و امل#1
V 9::S ا::مOو 5::م!لاو م::]لا %::2عم ا::هي$ Mا::O M1و MZر::N ة;با.لا
ا::$&Nو A::,ا&$ A::ب 5!::# MZر;لا HZ رKاو نم FيI %"ع \"<ي
9::"لا %"::, يب::2لا \::ح ي$ لا;ي V 9S Hو&2لا لاN امO 4Cو ام 5م
FايبS3ا ريt \ح ي$ Vو لي"ج اGيGع MاO M1و Aجو Gع م"#و 9ي"ع
\::"<6و ة::محرلا %::2عمب 'ل::صلا @SاO M1و م"#و 9ي"ع 9"لا %",
د::يe ن::با ن::ع مد;6 دNو n4وC&لا 5م ا$&Nو [لa AO ةمحرلا مهي"ع
ة::م8 د::ح د::يe نباو ةم3ا >=? ريt مل#لاب 9"لا رO=ي مل لاN 9S
Rا::يDا >=::? ن::ع A::فt >ارت$ ري.فتلاو MZر;لاب نيملاعلا )".لا
م::"ع A::ب ا::ه2ع A::فUي م::ل لO ة::لا;ملا >=::? A8ا::N اهب لدت#ا يتلا
ا?4اري1 نم نمZ &?و %ف2$ اه2ع fا&!لا `Cدم %"ع 5"-او اه"يوl6
م::"عا م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C [لa نم مpعو 9ي"ع
رOaو 9تمlب مل#لا _اصتKا %"ع •S Eيح 9"لا fاتكب 9"لا \"K
%"::, 9::S V&"$ مم3ا ر8ا# %"ع 9تم Gييم6 9ب ا2يبم H4&هي"ل [لa
HDا M م::"عو 9::ي"ع ة::لادلا Rا::يDا نم [لa مه$ م"#و 9ي"ع 9"لا
ة;با::.لا م::م3ا %"ع \"<ي MاO &لو [لa A;ي مل اهdCاع6 V رKDا
ل$ M&م"::.م ا::]ي %#&م ةمو 9ل ل&;ي H4&هيلا Mاكل M&م".م
ريt &?و MZر;لا Rاي*ب لدت.ي نم +!علا نمو مهي"ع [تم3 ةيGم
مهبملاو Aم!ملا MZر;لا ي$ M م&"عملا نمو Eيدحلا نم 5"]تم
146
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Q::d&6و 9::2يع6و 92يب6 ة2.لا %ل1 Jاتحم ة7ل(لا نم AOو Aمتحملاو
مكS&ل4ا::!ي م&::N ي6lي# 9S1 fا<iلا نب رمع لاN دNو 92م 4ارملا
fاتكب م"ع ن2.لا fاح, MT$ ن2.لاب م?و=i$ MZر;لا Rاهب/ب
+لا::- ي::ب ن::ب ي::"ع M jا::بع ن::با ن::ع دع# نبا JرKو P9"لا
مه!جا::ح6 Vو مهم:,اi$ م:هيل1 +::?aا لا:;$ JCا&iلا %ل1 9"#C
jا::بع نبا 9ل لا;$ ة2.لاب مهم,اK نكلو 4&جو وa 9ST$ MZر;لاب
لا:N لG:S ا:26&يب ي:$ م:ه2م 9:"لا fاتكب م"ع اS ني2مBملا ريم اي
ن::كلو M&::ل&;يو ل&::;6 >&::جو وa لا::مج MZر::;لا ن::كلو @Nد::,
م::هيل1 Jر::i$ ا::صيحم ا::ه2ع اود::!ي ن::ل مهST::$ ن2::.لاب مه!جا::ح
ري(::O ن::با ن::ب %يحي لاNو nة!ح مهيديlب \ب6 م"$ ن2.لاب مهجاح$
ما::ملا لا::Nو P'ر::.فمو 9::ل ة::2يبم H MZر::;لا %"ع ةيdاN ة2.لا
9::ي$ M&كيل 9با/تمو مكحم نيم.N %"ع MZر;لا لGS نيدلا رi$
M ا::عم- +?ا=ملا fابC 5يمج 9ي$ رp2ي$ +?=م Ha Aكل لا!م
A::مlتلا ي::$ Mود::هت!ي$ 9تلا::;م رص2يو 9ب?=م ديBي ام 9ي$ AO د!ي
Rاهبا::/تم"ل 'ر::.فم Rا::مكحملا RCا, [لa ي$ ا&Uلاب اaT$ 9ي$
&:لو \:حلا %::ل1 A:صتيو 9"-اب نم A<بملا •"iتي \ير<لا ا=هبو
Mا::Oو د::حاو +?=::مل V1 ا::;با<م Mا::O امل امكحم 9"O MZر;لا MاO
fا::بC ر:ف2ي امم [لaو +?=ملا [لa 0&# ام Aكل ل<بم 9حيرصب
Mا::O اa1 ا::]يو لا::N 9::ي$ ر::p2لا ن::عو 9ل&::بN ن::ع +?=ملا ر8ا#
Rليوl::تلا \::ير<ب م"علا %ل1 ر;ت$ا 9با/تملا %"ع لمت/م MZر;لا
م&"ع Aيصح6 %ل1 [لa م"ع6 ي$ ر;ت$او mعب %"ع اه]عب Qيجر6و
ر::يtو 9;فلا ل&,و Mايبلاو يSاعملاو &ح2لاو ةU"لا م"ع نم 'ري(O
'4ا::يeو 9::2م 4ار::ملا %::ل1 ل&,&لا ي$ ة;/م ديGم [لa ي$و [لa
%ل1 zتحي مل [ل=O رم3ا نكي مل &لو fا&(لا ديGم +ج&6 ة;/ملا
د::يGم +ج&::6 ة;::/م 9::ي$ ن::كي م::"$ 'ري(::كلا م&"علا >=? Aيصح6
ا=::? ما&::علاو _ا&::iلا 92م \حلا `اC41 ي$ H&ت.ي MاOو fا&(لا
م::ل نمل Aحي )يك$ [ل=O MاO اaT$ @"N ^ نيدلا رi$ ماملا ملO
اه6د::عو MZر::;لا ي::$ م::"كتلا ة-رت::/ملا م&::"علا نم ادحاو ن;يتي
م::كح %::"ع MZر::;لا Rا::ي*ب لVدت#Vا %"ع ر!تي M ر/ع ة.مK
اGجاع لVدت#Vا \ير<ب ل?اج C&م3ا نم رم %"ع و ماكح3ا نم
لاN نم Eيدحلا 9ي$ 4Cو H=لا &? ا=? A(مو 9-ورI Aيصح6 نع
PرفO د;$ ةياوC ي$و Cا2لا نم >دع;م &بتي"$ م"ع ريUب MZر;لا ي$
ن::ع ر::p2لا 5::<N 5::م Rا::ي*ب لVدت::#Vا %::ل1 د::معي 9::S +::!علاو
147
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
دNو V و ا?ر?ا{ نع ة$ورصم ي? A? اهي$ رp2لا نعو اهdCاعم
M Eيد::ح و ة::ي*ب لدت::.ملا د::هت!ملا %::"ع ل&::,3ا A::? +جو
ة::2يرN 9::عم A? 9ب لدت#ا H=لا نعو 9با&جو bCاعملا نع Eحبي
Vو A:مl6 ر::يt ن::م نيح-ا::2لا 5:م Q:<S ا=?و n>ر?ا{ نع 9$رص6
9::"لا ن::م A::جرلا ا=::? ايحت::#ا &::"$ yور::/لا نم yر/ل 'اعارم
9::"لا لا::N 9::"?3 لVدت::#Vا `ر::6و دي";تلا ي?و 9تب6رم د2ع )N&ل
ني=لا 9م"عل مه2م رم3ا %لو %لاو ل&#رلا %ل1 >و4C &لو} %لاع6
jا::بع نبا لاN امO Mودهت!ملا م? رم3ا &لوو |مه2م 9S&<ب2ت.ي
&::لو م::?ريtو `اح::]لاو ة::يلاعلا &::بو د?ا!مو 9"لا دبع نب رباجو
Fا::ه;فلا م::? د::?ا!م o::فلو رب::iلا لوو 9::;فلا &::لو م::? ر::م3ا
اهي اي} %لاع6 9ل&N ي$ ةيلاعلا يب نع ريرج نبا JرKو PFام"علاو
لا::N |مك2م رم3ا %لوو ل&#رلا ا&عي-و 9"لا ا&عي- ا&2مZ ني=لا
%لو %لاو ل&#رلا %ل1 >و4C &لو ل&;ي 9S 0ر6 V م"علا A? م?
Fاه;فلا oفل M م&"عمو مه2م 9S&<ب2ت.ي ني=لا 9م"عل مه2م رم3ا
ا::هي;$ %م.ي ل$ د";ملا امو نيدهت!ملا %"ع \"<ي امS1 Fام"علاو
9ي;فلا vل-1 kا2تماو ل&,3او 9;فلا A? 9ي"ع •S امO املاع Vو
H4&::هيلا %::"ع م"::.ملا o::فل vل-1 kا2تماO د";ملا %"ع ملاعلاو
PM&لl::.ي م::?و A::عفي ا::مع لl.ي V 9"لا نم ةي,&صK يSارص2لاو
د::مح 9::جرK ا::م &::?و |Mور/عو 4اح Aيل4} يل ره{ م7 |Aص$}
9::"لا %"::, يب::2لا %ل1 رمع Fاج لاN @با7 نب 9"لا دبع نع >ريtو
ة::pيرN ن::م ي::ل „l::ب RCر::م يS1 9"لا ل&#C اي لا;$ م"#و 9ي"ع
ل&::#C 9::جو ريUت$ [ي"ع اهdرع V 'اC&تلا نم 5ما&ج يل +تك$
مل::#لابو ا::بC 9"لا::ب ا2ي::dC رمع لا;$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C نع 0ر.$ V&#C دمحمبو ا2ي4
>&::متعب6ا م::7 %#&م مكي$ Qب, &ل >ديب دمحم WفS H=لاو لاNو
Eيدحلا ا=? Pنييب2لا نم مكpح اSو مم3ا نم يpح مكS1 مت""]ل
0C ا::مل ر::مع M3 امل::#1 %م::.6 V 'اC&تلا ةعيرI M %"ع لدي
'اC&::تلا ن::م 5::ما&ج 9تباتO نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا +]t
ةعير/ب اdرلا نم 9.فS ‹ربيل ا2ي4 مل#لاب ا2يdC 9ل&N %ل1 C4اب
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا نع 0ر# [لa لاN ام"$ Pاهعاب6او 'اC&تلا
ةعير::I %::"ع >Cا::صتNا &::?و ر::مع ن::م 4&::ص;ملا ل&صحل م"#و
&::?و |Mور::/عو Mا7 Aيل4} P'اC&تلا ةعيرI نع 9dارع1و مل#لا
لا::;$ مل::#لا ا::م 9لl::# دNو Aيرب!ل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&N
148
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م::ي;6و 9::"لا ل&#C ادمحم Mو 9"لا V1 9ل1 V M ده/6 M مل#لا
z:ح6و Mا:]مC م&:ص6و ة:dورفملا 'اOGلا ي6B6و ةب&تكملا 'لصلا
M ي::$ Qير::, ا=::?و ة::با2!لا ن::م A::.تU6و ة::ياوC ي::$ 4اe @يبلا
ةم3ا >=هب _&صiم k&م!ملا ا=?و لامع3ا >=? k&م!م مل#لا
+::تك6 م::لو W::مiلا ي::?و د::هعل ة::ب&تكملا 'ل::صلا ي$ مللا MT$
ةم3ا >=? •8اصK نم Mا]مC م&,و ةم3ا >=? %"ع V1 Wمiلا
ن:م ة:با2!لا ن:م A:.Uلاو zحلاو Fا<ع نع ريرج نبا 9جرK امO
Aمعي مل نم M %"ع لد$ +?و ر7 ي$ مد;6 امO ا]ي اهص8اصK
ل$ ا::ه"مع6 م::ل ة;با::.لا م::م3او ام"::.م %م::.ي V لا::مع3ا >=::?
ي::$ %::2عملا ر::يرح6 ا::م ا::2"N MT::$ ~\::ي;ح6~ Pنيم"::.م M&م::.ي
م::#ا مل::#لا M ا?د::ح Mا::عم 9::ي$ L@::"N Pةيم::.تلاب •يصiتلا
@::(عب م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", لاN امO ة"ه.لا ةحم.لا ةعير/"ل
A::عج ا::م} %لا::ع6 9ل&::N ي::$ jا::بع ن::با لاNو ةحم.لا ةيفي2حلاب
H=::لا ر::,3ا 5::dوو مل::#لا ةع::#&6 |Jرح نم نيدلا ي$ مكي"ع
ا::هي$ ةل&ه::# V 0Cا::ص2لاو 4&هيلا ةعيرIو Aي8ار#1 ي2ب %"ع MاO
%لا:ع6 9ل&:N ن:م م&:"عم &? امO A;(لاو ة;/ملا ةياt ي$ ي? Aب
ر::يtو |ا::2"بN نم ني=لا %"ع 9ت"مح امO ار,1 ا2ي"ع Aمح6 Vو ا2بC}
م::#ا مل::#لا M ~يSا::(لا %::2عملا~ Pامل#1 %م.6 V [ل="$ [لa
z::حلاو 4ا::ه!لا ن::م Rا4ا::بعلا A::dا&$ %::"ع ة"مت::/ملا ةعير::/"ل
ة::م3ا >=::هب _ا::K [لaو [لa &حSو ةبا2!لا نم A.Uلاو F&d&لاو
ا::مO h::;$ FايبS3ا %"ع +تO امS1و مم3ا نم ا?ريt %"ع +تكي مل
Fا::يبS3ا @::ي<ع ا::م A(م A$ا&2لا نم مهتي<ع +?و ر7 ي$ مد;6
A::#رلاو Fا::يبS3ا %::"ع @::dرت$ا يتلا m8ارفلا مهي"ع @dرت$او
Fا::يبS3ا [ل=::ب يم::# ا::مO نيم"::.م ة::م3ا >=::? @يم::# [ل=::"$
9::جرK ا::م %2عملا ا=? ديBيو Pمم3ا نم ا?ريt م.ي ملو A#رلاو
M '4اه::I مه# ةيSام7 مل#لا اع&$رم ي"ع Eيدح نم ي"عي &ب
Mا::]مC م&::,و 4ا::ه!لاو z::حلاو 'ا::OGلاو 'ل::صلاو 9::"لا V1 9::ل1 V
ي::$ ر::يرج ن::با 9::جرK ا::مو رك2ملا نع يه2لاو Yورعملاب رم3او
دح %"تبا ام لاN jابع نبا نع `Cدت.ملا ي$ مOاحلاو >ري.ف6
م::ي?ارب1 %"تبا اa1و} %لاع6 لاN مي?ارب1 V1 9"O 9ب ما;$ نيدلا ا=هب
امه::# M&::7ل7 مل::#لا لاN Rام"كلا ام AيN |نهم6ا$ Rام"كب 9بC
لو ي::$ ر/عو ةيDا رKZ %ل1 |Mودباعلا M&ب8اتلا} 9ل&N ي$ ر/ع
نيم"::.ملا M} fاG::ح3ا ي::$ ر/عو A8ا# لl#و Q"$ دN 'C&#
149
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
لا::N 'Fار::ب 9::ل +::تك$ ن::ه"O نهم6l::$ ةيDا رKZ %ل1 |Rام".ملاو
نبا نع رKZ 9جو نم مOاحلا JرKو P|%$و H=لا مي?ارب1و} %لاع6
م::ي?ارب1 V1 د::ح ا::همتي مل امه# M&7ل7 مل#لا ماه# لاN jابع
k&::م!مل م::#ا مل::#لا M [ل=::ب Yر::ع$ Pمل.لا امهي"ع دمحمو
ا=هلو مي?ارب1 ة"مو ة"ملا >=? ي$ V1 اه"O kر/6 ملو ماه.لا >=?
kا::ب6اب MZر::;لا نم ةيZ ام ريt ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا رم
Cاد::م مل::#لا M ~Eلا::(لا %::2عملا~ Pة::يفي2حلا ي::?و مي?ارب1 ة"م
>=::? @2عa امO اهيب2ل ةم نع=6 ملو Mاعaلاو 4اي;SVا %"ع >ا2عم
ني=::لا A::#ر"ل نع=::6 Fا::يبS3ا @SاOو نيم".م ا&م# [ل="$ ةم3ا
نيم"::.م ا&م::.$ +::tارلا 'Cا::بع ي::$ مد::;6 امO 58ار/لاب M&6lي
[:لa %::"ع @:ل4 ا::مO مه8ايبS %"ع Fاصعت#Vا 'ري(O مم3ا @SاOو
'ر(::كب م::ك"بN Mا:O ن:م [:"? ا:مS1 Eيد:ح Lاه2م nCا7Dاو Eي4اح3ا
ل&;S V Cدب م&ي 4اد;ملا لاN دNو مه8ايبS %"ع مه$لتKاو مهلاB#
ا::2ه? ا::S1 ل6ا::;$ [::بCو @::S +::?aا %#&مل Aي8ار#1 &2ب لاN امO
&::ل 9"لاو M&"6ا;م مكعم اS1 ل6ا;$ [بCو @S +?aا نكلو MودعاN
ر::حبلا ا::2ب @::]K &ل oفل ي$و `ا2عب6V 4امUلا `رب %ل1 ا2ب Rر#
ن::م نيم"::.م ا&م::# Mlب ةم3ا >=? @صتKا [ل="$ [عم >ا2]iل
مل::#لا مهل&::N نم )".لا 'Cابع ي$ 5Nو ام"Oو مم3ا ر8ا# نيب
م::همم Mو4 م?د::حو Fا::يبS3ا ن::ي4 9ب م?4ارم$ >&حSو FايبS3ا ني4
ا=::?~ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9ل&::N د::ح %::"ع >ر::ير;6 مد;6 امل
)يلl::6 ن::م @tر$ امل |Aص$} P~ي"بN نم FايبS3ا F&dوو ي8&dو
9ل&::N ي::"ع 4Cو م&::2"ل ‰ار::فلا %::"ع @ع!<::dاو ة#اركلا >=?
%::"تي اa1و M&::2مBي 9::ب م::? 9::"بN نم fاتكلا م?ا2ي6Z ني=لا} %لاع6
|نيم":.م 9:"بN ن::م ا:2O اS1 ا2بC نم \حلا 9S 9ب ا2مZ ا&لاN مهي"ع
مد::عب ل&::;"ل ةلVدلا ا?ر?ا{ ةيDا >=? MT$ Aبج ي

"ع ي;ل امSlك$
Rl::!"$ Fي::I ي::ل 9::!تي م::لو ةعا# اهي$ Rرك$ دNو ةي,&صiلا
@p;يت::#ا ا::م"$ ا::ه2ع fا&!لا::ب Q::تفي M R&جCو %لاع6 9"لا %ل1
Lة::ب&ج ة::7ل7 ا::ه2ع ي::ل ر::هp$ Q::ت$ د::N fا&!لاب اa1 رح.لا @Nو
9::ب 4ار::م A::عا$ م::#ا نيم"::.م 9ل&::N ي::$ )::,&لا M1 Lلو3ا
eا::!م &? H=لا يdاملا Vو لاحلا V 9ي$ ة;ي;ح &? امO لاب;ت#Vا
9Xي!م A::بN ن::م ا2O اS1 ةيDا ريد;6و A,3ا &? ة;ي;حلاب [.متلاو
9:تعS ن:م ا:2بتO ي:$ >د!S ا2O امل Fاج اa1 9ب مل#لا %"ع نيمeاع
Mاف::,&لا$ |M&::تيم مهS1و @يم [S1} %لاع6 9ل&N >ريpSو n9ف,وو
150
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::مهب 4ار::ملا W::يلو M&6&مي::#و R&مت# H لاب;ت#Vا امهب 4ارم
9"بN نم ا2O اS ةيDا ي$ 4ارملا [ل=ك$ ر?ا{ &? امO اع<N لاحلا
د::Iري vاي::.لا M fا&::!لا ا=? QIريو Fاج اa1 م".2# M نيواS
د::صN %::"ع ا&Sا::O م::هSو MZر::;لا ة::;ي;حب CابK3ا م?دصN M %ل1
م?د::2ع MاO امل م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 9ب Fاج اa1 9ب مل#لا
W::يلو 9::ت(عب fارت::Nاو 9Sا::مe &::S4 ن::م م::هل ر::ه{و 96اف::, ن::م
ةف::صب ا&Sا::O مهSl::ب م::ه6اa د::ح ي::$ مه::.فS %::"ع Fا2(لا م?دصN
fا&:!لا~ P%:فiي V ا::مO ما:;ملا 9:2ع &::ب2ي [لa MT$ V و مل#لا
)::,&$ نيم"::.م 9::ب 9::"بN ن::م ا::2O اS1 ةيDا ي$ Cد;ي M ~يSا(لا
ة"::صلا ر::Oa [لa QIريو Aي!Sلاو 'اC&تلا V MZر;لا 9بب# مل#لا
ة"::صلا M %::"ع لد::$ M&::2مBي 9::ب م::? لاN Eيح %لو3ا ةيDا ي$
ة::يDا ي::$ ا::?Cاركتل ة::?ارO @$=::ح ا::مS1و ا::]ي ةيSا(لا ي$ '4ارم
)::,&لا ا=::? M1 ~Eلا::(لا fا&::!لا~ PCاركتلا \"عتل ةلاe1 @$=حو
R&::مي 9::S 9::"لا +تO نم M نم HرعI3ا +?=م %"ع Fا2ب مه2م
ا=:Oو @;ب:# ر:فO ةلاح ي$ &لو ا2مBم 9"لا د2ع %م.ي &ه$ ا2مBم
اSد::2ع )::,&لا ا=::? 9::ي"ع \::"<ي م::ل امS1و P9"لاب aايعلاو Wكعلاب
م::هل م::تK ا::مل FVB::? [ل=::ك$ Rلب;ت::.ملاو م6ا&iلاب ا2م"ع مدعل
M3 م::?رم لو ن::م 9::ب مه::.فS ا&ف::,و مل::#لا ي::$ ل&Kد::لاب
),&ي `ر/ملا ر$اكلا MاO اa1و ةم6اiلاب ),&لا ا=? ي$ 'ربعلا
Mا::ميلا ن::م 9:ل CدN امل HرعI3ا د2ع نمBم 9Slب 9OرI لاح ي$
%::لو fا::ب ن::م ة::م6اiلا د::2ع مل::#لاب ),&ي M‚$ ةم6اiلا د2ع
ملكلا م::"ع د::عا&N ن::م ةيDا >=? ي$ >اSدفت#ا \يN4 %2عم ا=?و
+?ا=::م %::"ع 5::"<يو ا::ه"O م&::"علا ن::;تي م::ل نم M Yرعي ا=هبو
yاب2ت::#ا Vو لVدت::#ا 9::2كمي م::ل ا?دعا&Nو اهOCادمو ةم3ا Fام"ع
Lنيهلاب Wيل رم ا=?و
اربصلا \ع"6 %تح د!ملا ƒ"ب6 نل u 9"OZ @S ارم6 د!ملا +.ح6 V
مل::#لاب ا::?رOa MZر;لا ي$ ةم3ا >=? 9"لا رOa Eيح |Aص$}
ني=لا اهي اي nنيم".ملا مOام# &? 9ل&;O ةبيtو ابا<K Mاميلا و
h::N مهف::صي م::ل ة;با::.لا مم3ا رOa Eيحو PM&2مBملا اهي nا&2مZ
ني=::لاو ا&::2مZ ني=::لا M1 A::ب مهحد::م M Vو م::همa M V مل#لاب
M1 و4ا::? ني=::لا ا::هي ا::ي A::N لا::Nو PنيXبا::صلاو 0Cا::ص2لاو او4ا::?
لا::Nو او4ا::? ني=::"ل ا&م"# ني=لا M&يب2لا اهب مكحي لاNو Pمتمعe
ا&Oر::I ني=:لاو 4&:هيلا ا&:2مZ ني=::"ل 'واد:ع jا::2لا دI Mد!تل}
151
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Ml::ب [لa 0CاصS اS1 ا&لاN ني=لا ا&2مZ ني="ل '4&م مهبرN Mد!تلو
ي2مBمل احدم RرOa ةيDا >=ه$ P|RايDا ^ اSاب?Cو ني.ي.N مه2م
0Cا::صS ا::S1 ا&لا::N ني=::لا لا::N A::ب نيم".م مهم.ي ملو 0Cاص2لا
ني=::لا 4&::هيلا ن::مو م::ه2م ني2مB::ملا sد::م د::2ع ةيZ ريt ي$ لاNو
د::2ع م::هي"ع \::"- ا::م ر(Ol$ fاتكلا A? نم Mو fاتكلا م?ا2ي6Z
ا::2باتO ي$ ا=? fاتكلا A? نمو fاتكلا ا&6و مهSlب مهف,و sدملا
مOام::# &::? لا::N امO مل#لاب ةم3ا >=? اهي$ ),&$ مهبتO امو
A::ي!Sلاو 'اC&تلا ي$ H ة2ييع نب Mايف# لاN AبN نم نيم".ملا
>ري::.ف6 ي::$ م6اح يب نبا JرK Pةتبلا مل#لاب اهي$ مهفصي ملو
ي$ 9ST$ ا&2مZ ني=لا اهي اي MZر;لا ي$ Mوrر;6 ام لاN ةم(يح نع
د::بع ي::ب ماملا ملO ي$ @يC ~Aص$~ PنيOا.ملا اهي اي 'اC&تلا
ي::$ لا::;$ 9تمد::N ا::مل ده::/ي ا::م ي::#رملا A::]فلا ي::ب نب 9"لا
|م::ي?ارب1 ي$ M&جاح6 مل fاتكلا A? اي} %لاع6 9ل&N د2ع >ري.ف6
ربKو امهي"ع 4C امه2ي4 %"ع مي?ارب1 M1 Mا;يرفلا لاN امل 9صS ام
ا::]ي &?و مل#لا %"ع M&كي )يO AيN MT$ لاN مل#لا %"ع 9S
ا&::ع4ا ا::مب م::هبتO Rرب::K ا::مو [ل=::ب ربK MZر;لا AيN >دعب لeاS
ي::$ م::هل ا::;$ا&م 9S&::O ام"::.م م::ي?ارب1 M&::كب د::يC M AيN MT$
ا::م %::"ع ا&Sا::O ني=::لا 0Cا::ص2لاو 4&هي"ل \$ا&م ا]ي &ه$ ل&,3ا
M&::;$ا&تم Fا::يبS3ا 5::يمج MT$ ل&,3ا ي$ %.يعو %#&م 9ب Fاج
9::ي"ع 9"لا %", يب2لا M&كي$ kورفلا ي$ 9ب ديC M1و ل&,3ا ي$
ا4&::ج&م Fا::ج ا::م MZر;لاب دي;تلا MT$ ا]يو اعCاI V اCر;م م"#و
ي$ ةعور/م ريtو ا26ل, ي$ ةعور/م 96ولت$ مي?ارب1 Mامe ي$
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا M&::كيو kور::فلا ديC AيN مه6ل,
%::#&م ةعير:/ب م:ي?ارب1 ةعير:I c:.S 9:"لا M3 اCر;م V اعCاI
Mا:ك$ مهتعير:I م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, دمحم c.S م7 %.يعو
ي$ 9فلاK M1و ر(O3ا ي$ ا;$ا&م MاO امل م7 [ل=ل ةعيرI +حا,
لاB:# &?و ي#رملا ملO %هتSا ة;$ا&ملا ي$ [لa sد;ي مل AN3ا
PWيفS fا&جو ن.ح
ني=:لا ا:هي ا:ي} %لاع6 9ل&N &?و LMور/عو Eلا7 Aيل4 |Aص$}
ن::مي$ @::لGS ري::.فتلا A::? لا::N |ة::$اO م"::.لا ي$ ا&"K4ا ا&2مZ
@ب::.لاO 9تعير::I mعب ميpع6 %"ع ي;بو fاتكلا A? نم م"#
Vو ة::$اO مل#لا 58ارI ي$ ا&"Kدي M م?رمl$ Aبلا م&حل `ر6و
ا&::عبت6 Vو ةK&::.2م ا::هS3 'اC&::تلا ما::كح ن::م Fي::/ب ا&ك::.متي
152
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
M د::عب 'اC&::تلا ما::كح m::عبب [::.متلا ي::$ Mا<ي::/لا Rا&::<K
5::يمج ي$ ا&"K4ا AيN 9SlO م".لا ),و نم ة$اOو 9i.S مت$رع
ري::.ف6 ي::$ ي::#رملا 'Cا::بع >=::? Pلمعو ا4ا;تعا مل#لا 58ارI
لا::N ة::يDا ي$ jابع نبا نع م6اح يب نبا JرK دNو PةيDا >=?
'اC&::تلا C&::م m::عبب ا&ك::.م6 fا::تكلا A::? ي2مB::م ي::$ @::لGS
Vو دمحم ني4 58ارI ي$ ا&"K4ا ل&;ي مهي$ @لGS يتلا 58ار/لاو
%م::.6 V 'اC&::تلا ةعير::I M ي::$ Qير::, ا=::?و اXي::I اه2م ا&عد6
م&:مع %:"ع م:"ك6 ا:مل 96Cا:بع ي:$ يكب:.لا رOa ~9يب26~ Pامل#1
MZر::;لا ن::م Rا::يZ 'د::ع ن::!لا %ل1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9تلا#C
ري(كتب 4&ص;ملا M م"عو [لa +;ع لاN م7 [لa %"ع اهب لدت#ا
ا::هيل1 vر::<تيو ا::ه"يوl6 ن::كمي د::N نيت::يDاو 'دحا&لا ةيDا M ةل43ا
%فSو ار?ا{ اه64اCTب 5<;ي دح %ل1 %Nرت6 دN Rر(O اaT$ لامتحVا
ة::7ل7 ا::2? ا::S4Cو [ل=::لو ل&::N P%::هتSا ا::ه2ع A::يوlتلاو لا::متحVا
9"يوl::6 ن::كمي د::N >4ار::فSا %::"ع اه2م Aيل4 AO M3 ليل4 نير/عو
+::"t دح %ل1 @Nر6 'ر(كلا >=? Rر(O ام"$ 9يل1 لامتحVا vر<6و
Rرب::عو ا::ه2ع A::يوlتلاو لا::متحVا %فSو ا?ر?ا{ '4اC1 نpلا %"ع
لدت::#ا يت::لا RايDا نم اهdCاع ام Aج3 5<;لا Mو4 نpلا ةب"Uب
V1 Q:يجرتلاب م:كحيو 9::ي$ ر::p2ي V ما:;م ا=::?و Pر::KDا ل&:;لا ا::هب
9::"لا 5::فS ا2iي::I 9فلB::م لا::N Pfاتكلا رKZ P\$&ملا 9"لاو دهت!مل
Pة8امSام7و نيSام7و Mام7 ة2# لا&I ي$ 9تفل 9تOربب نيم".ملا
اف::صلاو ا::$&لا ر::حب u ايو Mاو3ا ي$ 4اهتجاب ا4رفم اي ^ ةلl.م
Aمعلاو م"علاو
A(م نعو ني نع Aج 9Sاحب# u ا2;لاK 9"ل اSديح&6 دح ام
لجC M ي::SGملا \::ير- ن::م Qيح::, 4ا2::#Tب ا::2يوC ^ fا&::!لا
ا::مO 9::2ع %هS Aب ا=? >رO يS1 لا;$ ملكلا نم FيI نع 9لl#
ن::ع [::لام AX::# ل&;ي يع$ا/لا @عم# د;"$ يع$ا/لا 92ع %هS
9::ي"ع 9"لا %", يب2لاب نpS M لاحم [لام لا;$ ديح&تلاو ملكلا
ا:م د::يح&تلاو د:يح&تلا م:هم"عي م:لو Fا!2ت#Vا 9تم م"ع 9S م"#و
%ت::ح jا::2لا A::6اN M Rر::م م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا 9لاN
ا=? Pديح&تلا ة;ي;ح لاملاو مدلا 9ب مصع ام$ 9"لا V1 9ل1 V ا&ل&;ي
P@بج 9بو لاB.لا ا=? نع 92ع 9"لا يdC [لام ماملا fا&ج

4اح6Vاو ل&"حلا نع 4ا;تعVا 9يG26
153
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
ل&"حلا::ب ل&::;لا P%ف<,ا ني=لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
م::هS V1 0Cا::ص2لا 9::ب لا::N نم لو ل&"حلا &K &? H=لا 4اح6Vاو
د::ح %ل1 >ودعي ملو 9م ميرمبو 9ب و مل.لا 9ي"ع %.يعب >&صK
نيم":.ملا Fا:م"ع M E:يحب Rا=:لا Mو4 ة:م"كلا 4ا:ح6اب >&:صKو
ي::$ [::لa A::(مب ا&ل&;ي Mlب مهماGل1 \ير- مهي"ع 4رلا ي$ ا&ك"#
Pنيرم3ا::ب M&::ل&;ي V م::?و ا::]ي Rا=لا ي$و مل.لا 9ي"ع %#&م
M&م::#&تملا ا::م P>&لا::N ا::م لا::<ب1 مG::ل [::لa Mل<ب ا&م"# اa1و
[لa نم م?اIاحو ةعدبلا >=? مه2م دح kدتبي م"$ مل#لا ةم.ب
لا::حملا ا=::? م::هي"ع ي::/مي M ن::م ا::بل Q,و 'ر<$ %Oa مهS3
م?ا::معو ا::Sا?a1 \::"iلا د"ب مهS3 0Cاص2لا %"ع [لa %/م امS1و
ا&لا::N م::هS م::ه2ع A::;S ة$&::صتملا 'لt ن::م ة::ف8ا- M ريt اب&"N
0Cا::ص2لاو [لa ةيدع6 ي$ 0Cاص2لا %"ع او4اeو ةلا;ملا >=? A(مب
%"ع رفكلا ي$ او4اe د;$ مه2ع [لa Q, MT$ Pدحاو %"ع >ورصN
ة::لادلا ة::م"كلا >=::? 9::2م RCد, نمع C=تعا ام ن.ح P0Cاص2لا
رك::# لا::ح ي::$ [::لa لا::N 9Sl::ب \::حلا ا::S 9ل&::N ي::?و [لa %"ع
9::";ع fا::t ن::مع )::ي"كتلا 9::"لا 5$C دNو A;ع ةب&بيt vارUت#او
ن::ع ل::]$ ا::هيل1 @فت"ي Vو اXيI >=? 9تلا;م دع6 ل$ 9لا&N %Uلو
M&2يب::ي ةي$&::صلا &::;;حمو Fا::م"علا @لاe امو PA;2ي اب?=م دع6 M
نم MوC=حيو >4ا.$ %"ع M&هب2يو 4اح6Vاو ل&"حلاب ل&;لا Mل<ب
مل::#لا ة::!ح لا::N L[::لa ي::$ ة::م83ا ملO ن::م '=بS >=?و 9للd
ن::م kام::# ة::عبارلا ة::لاحلا kام::.لا fاب ي$ Fايحلا ي$ يلاGUلا
%لا::ع6 9::"لا 0&::# ا::م 9::مه$ نع fGع$ Rاما;ملاو لا&ح3ا eواج
‰&?د::ملاO Mا::Oو ا::ه6لماعمو ا::هلا&حو 9::.فS ن::ع fG::ع %ت::ح
ي::6للا '&::.2لا لا::ح 9لاح %?ا]ي H=لا 4&ه/لا نيع ي$ •8اUلا
h;::#و ن::تهب %ت::ح )::#&ي لا::مج 'د?ا::/م ي::$ نهيد::ي نع<N
ن::ع %::2$ 9Sl::ب ةي$&::صلا رب::عي ة::لاحلا >=::? A(م نعو نه#ا.ح1
ن::ع %::2$ 9Sl::ك$ %2$ >ريt نع &ه$ 9.فS نع %2$ امهمو 9.فS
MT::$ 4&ه::/لا ن::ع ا::]ي %2$و P4&ه/ملا دحا&لا نع V1 FيI AO
A::فt د::;$ د?ا::/م 9Slب 9.فS %لاو 4&ه/لا %ل1 @فتلا M1 +";لا
9NارUت::#ا لاح ي$ 9ل Rافتلا V ي8رملاب رهت.ملاو 4&ه/ملا نع
96=::ل H=::لا 9::ب"N %::ل1 Vو 9::تيrC ا::هب يت::لا 9::2يع %::لاو 9تيrC %ل1
>aا=::تلا ن::م 9::ل 'ريK V =ت"ملاو >رك# نم 9ل 'ريK V Mارك.لا$
154
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ريا::Uم 9ST::$ Fي::/لاب م::"علا 9لا(مو h;$ 9ب =ت"ملا نم 96ربK امS1
م::"علا 9::ي"ع 4Cو ا::مهم Fي::/لاب ملاعلا$ ي/لا [ل=ب م"علاب م"ع"ل
رpS دN لاحلا >=? A(مو PFي/لا نع اdرعم MاO Fي/لاب م"علاب
ا::ه2كلو \لا::iلا ة::ي;لاiلا \ح ي$ ا]ي رp2$ نيN&"iملا \ح %ل1
ما4 MT$ مودي Vو @ب(ي V H=لا )-اiلا vربلاO M&ك6 +لاUلا ي$
ابار<::dا 98ا::بع @::ح6 fر<::]ي ا::مبر$ ةير/بلا 0&;لا 9;<6 مل
ي::?و د::ج&لاو م::هفلا ي::$ ني;يد::صلا ةجC4 >=ه$ 9.فS 9ي$ ["ه6
Rاف::صب ة::جGتمم ي::?و لا&ح3ا %"ع kام.لا M3 RاجCدلا %"ع
9::.فS ن::ع ة::ي"كلاب %::2في M لا::مكلا ا::مS1و C&::صN k&::S ةير/بلا
ن::كي م::ل ا::مO ا::هيل1 Rا::فتلا 9ل %;بي ل$ ا?ا.2ي 9S %2ع 9لا&حو
ن::مو 9::"لا ي::$و 9::"لو 9"لا::ب 5م.ي$ نيك.لاو دي.لا %ل1 '&.2"ل
لا&::ح3ا Aحا::# رب::عو \8ا::;حلا ة::!ل bا::K ن::م ةب6C >=?و P9"لا
\::بي م::"$ _لKلا mحمب \;ح6و ديح&تلا Fافصل دح6او لامع3او
%::ل1 96ا::فتلا %2$و 9تير/ب ةي"كلاب RدمK Aب ل, FيI 92م 9ي$
%::ع4ا ن::م لا::يK l/S ا2? نمو لاN M %ل1 ا#C ةير/بلا Rاف,
ي::$ 0Cا::ص2لا ملO Mد::Sدي 9ل&::حو \حلا اS لاNو 4اح6Vاو ل&"حلا
%::"ع ا::هي$ اهل&"ح و اهباهع Cد6 و R&#ا2لاب R&?للا 4اح6ا 0&ع4
Pي::لاGUلا o::فل 9"O ا=? mحم h"t &?و مه6اCابع 9ي$ @ف"تKا ام
9::ت2م )ع::]6 م::لو 96ري::صب @ي&N نم ةبحملا fاب ي$ ا]ي لاNو
م::"عيو >ر::يt Yر::عي Vو 9"لا V1 0ري V >رم لادتعا لاح ي$ 9ST$
ة::عبا6 يه$ 96CدN Cا7Z نم ر7 9لاع$و 9"لا V1 4&ج&لا ي$ Wيل 9S
9::ب H=لا \حلا دحا&"ل 4&ج&لا امS1و 9Sو4 ة;ي;حلاب اهل 4&جو ل$ 9ل
لا::ع$3ا نم FيI ي$ رp2ي ل$ 9لاح ا=? نمو اه"O لاع$3ا 4&جو
bCو Fام# 9S Eيح نم Aعفلا نع A?=يو Aعافلا 9ي$ 0ريو V1
9::S E::يح ن::م V >ر::7 9::S Eيح نم 9ي$ رp2ي Aب ر!Iو Mا&يحو
رع::I ي::$ ر::pS ن::مO >ر::يt %::ل1 9ل اeوا!م >رpS M&كي ل$ 52,
>Cا7Z 0Cو )2صملاو رعا/لا 9ي$ 0Cو 9في2ص6 و 9<K و Mا.S1
%::"ع م&::Nرم Jاeو •فعو ربح 9S Eيح نم V >ر7 9S Eيح نم
9:"لا 52::, ملا:علا ا=:Oو )2صملا ريt %ل1 رpS دN M&كي ل$ bايب
9::S E::يح نم 9$رعو 9"لا Aع$ 9S Eيح نم 9يل1 رpS نم$ %لاع6
9::"لا ي::$ V1 ار{اS نكي مل 9"لا Aع$ 9S Eيح نم 9بحو 9"لا Aع$
V H=::لا \::حلا دح&ملا &? MاOو 9"ل V1 ابحم Vو 9"لاب V1 ا$Cاع Vو
E::يح ن::م A::ب 9.فS Eيح نم 9.فS %ل1 رp2ي V Aب 9"لا V1 0ري
155
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%2$ 9Sو ديح&تلا ي$ %2$ 9S 9ي$ لا;ي H=لا &? ا=ه$ 9"لا دبع 9S
>=ه$ نحS لب ا2ي2ف$ ا2ب ا2O لاN نم ل&;ب 'CاIلا 9يل1و 9.فS نع
ا::هOC4 نع ماه$لا )ع]ل @"كI Cاصب3ا Hوa د2ع ةم&"عم C&م
ة"::,&م ةمهفم 'Cابعب اهSايبو احا]ي1 نع اهب Fام"علا 'CدN C&صNو
Mا::يب M م?4ا::;تعاو مه::.فSlب مهلاUت::IV و ما::ه$لا %ل1 bرU"ل
نير,اN %ل1 jا2لا fGح6 دNو لاN م7 مهي2عي V امم م?ريUل [لa
4اح6Vا %ل1 اeوا!6 ني$ر.م نيلاt %لاو ر?اpلا 9يب/تلا %ل1 ا&لام
ي::$ 0Cا::ص2لا A::dو \::حلا ا::S مه::]عب لاN %تح ل&"حلاب ا&لاNو
R&:#ا2لا kCد::6 Mور:KZ لاNو 9للا &? ا&لا;$ مل.لا 9ي"ع %.يع
ةلاحت::#ا م::هل )/كSا ني=لا امو P9ب دح6ا MورKZ لاNو R&?للاب
9:جو م:هل Q::]6او ل&::"حلاو 4ا::ح6Vا ةلاحت::#او A::ي(متلاو ةيب::/تلا
9::S3 9::2ع A;2لاب اSدبو يلاGUلا ملO P%هتSا M&"N3ا مه$ fا&صلا
ا=::? ي::$ 9::ي"ع د::متعا ن::م A::ج &?و ي$&, م"كتم يل&, 9ي;$
4ا::ICلا ي$ نيمرحلا مام1 لاNو P9ي$ M&2فلا >=? kامتجV ما;ملا
مل:.لا 9:ي"ع Qي.ملاب V1 5;ي مل 4اح6Vا M 0Cاص2لا +?=م A,
M مه::]عب م::عG$ 9::ي$ مهب?ا=::م @::ف"تKاو FايبS3ا نم >ريt Mو4
9::"حم bر::علا A::حي V Qي::.ملا د::.ج ة::م"كلا ل&::"ح 9::ب %2عملا
9ت<لا::Kو Qي::.ملا د::.ج @جeا::م ة::م"كلا M %::ل1 مور::لا @ب?aو
ن::ب ر::كب &::ب aات::#3ا لاNو PhبK 9"O ا=?و Pنب"لا رمiلا ة<لاiم
@لا::N نيد::لا ل&::, ي::$ يما::p2لاب %م::.ملا 9با::تO ي::$ `C&::$
ي::$ ا&::م"ك6و ي6&::#اS ي6&::?V مل::.لا 9::ي"ع %.يع M1 0Cاص2لا
@"ح ةم"كلا M1 لاN نم مه2م$ مل.لا اهي"ع ميرمل ةم"كلا ل&"ح
ل&::"ح ن::ب"لا ي::$ Fا::ملا A::حي ا::مO ة::جeامملا ل&::"ح م::يرم ي::$
ر::يt ن::م ا::هي$ @::"ح ا::هS1 لا::N ن::م م::ه2مو ة<لاiملاو ةجeامملا
ريt نم ة"ي;صلا 'Zرملا ي$ نيبتي Mا.Sلا •iI M امO ةجeامم
A(م R&#ا2لا 5م R&?للا A(م M1 لاN نم مه2مو nامهي2ب ةجeامم
V م:7 q::;2لا 9:ي$ نيب:تي %ت::ح 9ي$ ر7Bي 9S ي$ 5م/لا 5م م6اiلا
ة::;ير- يSا::(لاو ةيب&;عيلا ة;ير- لو3او ر73ا نم FيI 9ي$ %;بي
ا&لا::N م::هS م::"عو لا::N م::7 nةيC&<::.2لا \ير- Eلا(لاو ةيك"ملا
نO ي? يتلا ةم"كلا 4اح6Vا %2عم ي$ مه2م ةف8ا- @لا;$ 4اح6Vاب
JاGت::ماو yلتKا 4ا::ح6Vا M1 ةيب&;عيلا @لاNو nQي.ملا د.ج @"ح
ة::ف8ا- @لا::Nو n4ا::ح6Vاب ا::م4و امحل @ب";Sا 9"لا ةم"O M @معeو
د::Nو 9::ي"ع jد::;لا sوC Cا::ه{Tب ا::هع4و 9::S &::? 4اح6Vا M مه2م
156
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
'Zر::ملا ي$ ةXيهلا k&Nو 0ر!م 4اح6Vا ا=? Hر!ي 9لاN نمع ا2يكح
>=::هل لا::;يو n>ار::!م 0ر::ج ا::مو 5م::/لا ي$ م6اiلا نم q;2لاو
Aي;صلا Fي/لاو 'Zرملا ي$ 'C&صلا >=? C&ه{ M مه2م ةف8ا<لا
0ر::ج A::ب Fي::I %ل1 FيI لا;تSا Vو Fي/ب FيI yلتKا Wيل
ة::يrC 9ل 9"لا \"K Aي;صلا Fي/لا AباN اa1 دحا&لا Mlب '4اعلا 9"لا
0ر::6 ا::م ل$ Fي::I %::"ع ريUصلا ي$ M&كي M ام1 9.فS اهب 0ري
9:S م::"ع$ 9::ي$ ره{ 9جو V Wمل 9.فS 9ج&$ 9هجو Wمل M 9S
Wيل 9Slب CارNلا مهي"ع +ج&ي ل&;لا ا=?و FيI 'Zرملا ي$ Wيل
A<بيو FيI %.يع ي$ Vو ميرم ي$ %لاع6و 9Sاحب# ميد;لا نم
م6ا::iلا ي::$ ل&::;لا [ل=::Oو ي6&::#اSو ي6&::?V 9Sl::ب ل&;لا مهي"ع
Fي::I 5م::/لا ي::$ •::فلا ن::م A::صحي W::ي"$ 5م/لا 5م 9/;Sو
H=::لا ا=::? M م::7 m::عب ي$ 9]عب نم ابيOر6 5م/لا +Oرتي امS1و
ني;::,لتملا نيCوا::!تملا ني::#امتملا ن::يب e&::!ي ا::مS1 9:"O >ورOa
ر::يU6و x4ا&::حلا ل&::- ا::مهي$ e&::!ي ني=::لا ني4ودحملا نيم.!لا
ة::م"كلا M مهل&::N ا::مو P9"O [لa نع >G2تي %لاع6 9"لاو Yا,و3ا
+::";2ي M eا::!ل [::لa eا::ج &::ل 9::S3 e&::!ي ل$ ا::م4و ا::محل @ب";Sا
A::<بي$ اميد::N xد::حملا fل;Sا eا::!ل [::لa eاج &لو ا7دحم ميد;لا
رi$ ماملا لاNو P%هتSا >&لاN ام A<ب$ لاحم ا=?و امه2يب Aصفلا
HCا::بلا ةلl::.م نيدلا ل&, ي$ Aصحملا fاتO ي$ Heارلا نيدلا
Mا::27ا امه$ ني4&ج&م اي;ب M1 4اح6Vا لاح 9S3 >ريUب دحتي V %لاع6
مد::ع M1و Eلا::7 xد::ح A::ب ادحتي م"$ نيمودعم اCا, Mو دحاو V
لاNو 4&ج&ملاب دحتي V مودعملا M3 دحتي م"$ رKDا ي;بو ام?دح
ريب::كلا Hواحلا +حا, H4Cواملا ن.حلا &ب 'ا];لا %]N ماملا
4ا::ح6Vا و ل&"حلا::ب [::لa ي$ 0Cاص2لا mعبل ا?ر{اS 'ر{ا2م ي$
5::ف2ي Vو ةيم::.تلاو ر?اpلا ي$ Aب ةعير/لاب نيم".ملا نم Wيل
[::لa 5::م 9::يG2تلا 0&::ع4 MT::$ ل&::"حلاو 4اح6Vاب ل&;لا 5م 9يG2تلا
ر::/بلا ي::$ A::ح 9Sاحب::# 9::S 4ا::;تعا 5م ديح&6 Qصي )يOو 4احل1
ر?&::ج ي::$ bر::ع ل&::"ح ا::م1 9ل&::"ح [::لا2?و م::يرم نم a&Klملا
[::لا2?و م::.ج &::ه$ ما.ج3ا AKاد6 ل&"ح و bرع 9Slب M&ل&;ي$
ة::يادبو ةياهS اa Cا,و Hر/بلا +لا;لا ي$ رصحSا د;$ 9"O Aح M1
PAيلا::]6و A::ي-اب C&::م3ا >=::? AOو mعب6و م.;Sا د;$ 9]عب و
%::"ع M&م"::.ملا 5مج L>ا2عم ام اف/لا ي$ bايع يdا;لا لاNو
د::ح ي::$ 9Sاحب::# HCا::بلا ل&::"ح %ع4 نمو ل&"حلا fاح, رفO
157
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Pة<مار;لاو 0Cاص2لاو ةي2-ابلاو ة$&صتملا mعب ل&;O _اiI3ا
4&هيلا نم 9م.جو 9هبI نم 9"لا Yرع ام رKZ k&d&م ي$ لاNو
9::2ع 9::";Sو 0Cاص2لا نم JاGتمVاو لا;تSVاو ل&"حلا 9ي"ع eاج و
ي$ Hوا]يبلا نيدلا ر,اS يdا;لا لاNو Pم".م sرI ي$ Hو&2لا
Qي.ملا &? 9"لا M1 ا&لاN ني=لا رفO د;ل} %لاع6 9ل&N ي$ >ري.ف6
9ل&:N ي:$ لا:Nو P4ا:ح6Vاب ني"8ا:;لا ةيب&;عيلا ل&N ا=? |ميرم نبا
Fا::هتSVاب M&::ب&تي V H |9SورفUت::.يو 9"لا %ل1 M&ب&تي ل$} %لاع6
9::يG2تلاو د::يح&تلاب 9SورفUت::.يو ة::U8اGلا لا&N3او د8ا;علا ["6 نع
لG::ع cي::/لا لاNو Pديدهتلاو رير;تلا ا=? دعب ل&"حلاو 4اح6Vا نع
Aحي 9للا M معe نمو 0ربكلا >دعا&N ي$ مل.لا دبع نب نيدلا
ا::مS1 kر::/لا M3 ر$اO &ه$ م?ريt و jا2لا 4ا.ج نم FيI ي$
M&::مهفي V مهST:$ jا::2لا %:"ع مي.!تلا ةب"Uل ةم.!ملا نع افع
Vو 9::ب FلتبVا م::عي V 9ST::$ ل&::"حلا Yلiب ة::هج ر::يt ي$ ا4&ج&م
cي::/لا 4&::ص;م @"N P%هتSا 92ع %فعي ل$ ANاع +"N %"ع ر<iي
A::ب ةم::.!ملا ي::$ 0ر::ج H=لا Yلiلا م?ريفك6 ي$ Hر!ي V 9S
ةم::.!ملا ي::$ 0ر::ج M1و ا::عامج1 ل&"حلاب ني"8ا;لا ريفكتب 5<;ي
د::عب ا::م ة::ي"حلا لو ي::$ يSاهب,3ا ميعS &ب o$احلا لاNو YلK
نم::]تي fا::تO 5مج نم @يUتبا ام %ل1 [تبجو 9"لاب @2عت#ا د;$
م::هتم8و ة$&::صتملا ن::م ن::ي;;حملا ملع ن::م ة::عامج يما::#
ةباح::صلا Mر::N ن::م م::هت!حمو `ا::.2لا ن::م مه6ا::;ب- +::ي6ر6و
رIابو \8ا;حلاو ةل43ا Yرع نمم م?دعب نمو مهيعبا6و نيعباتلاو
bCا&:علا vCا:$و \8اد:حلاو bا:يرلا نOا:#و \8ار:<لاو لا&ح3ا
ن::م 0واعدلا A? نمو ني;معتملاو نيع<2تملا نم رب6و \8لعلاو
jا::ب"لا ي$ مهب نيهب/ملا ني<ب(تملاو %لا.كلا نمو ني$&.تملا
نم [U"ب امل [لaو لاعفلاو 'دي;علا ي$ مهل نيفلاiملاو لا;ملاو
Cا::صم3او ر::<;لا A::O ي::$ Cا7Dاو 9;فلا A? ة2.لو ا2Sا.ل h.ب
ة::يل&"حلاو ة::يحابملاو Cا::!فلا ة;::.فلا ن::م م::هيل1 نيب::.ت2ملا ي$
ةب;2م ي$ s4ا;ب CاكSلاو ةعيN&لا نم ةب=كلاب Aح ام Wيلو Cافكلا
+حا::, لا::Nو PCار::ب3ا '&ف::صلا ة::جC4 ن::م 5dاوو CايK3ا 'Cربلا
ي::$ @::<"t يت::لا vر::فلا yلt l::/2م M م::"ع نيد::يرملا Cايعم
م::هت$رعم مد::عو 9::عور$و نيد::لا ل&::,lب مه"هج ل&"حلاو 4اح6Vا
ن::م$ A::?اج دباع نم ري=حتلاب Cا7Dاو Eي4اح3ا R4Cو دNو م"علاب
Aه# لاN دNو `&"# 9ل Qصي ملو zت2ي مل م"ع ة;با# 9ل M&كي V
158
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
jا::2لا ن::م Yا2::, ة::7ل7 ةبح::, +::2تج Hرت::.تلا 9::"لا د::بع نب
مه$ا::$ ني"?ا::!لا ة$&صتملاو ني2?ادملا Fار;لاو ني"$اUلا 'رباب!لا
m::عب 'Cا::بع ي::$ 5::Nو 9::S م"عو لاN Qdاو نيدلا MT$ h"U6 Vو
MT::$ د::يح&تلا ة::;ي;ح %::ل1 م::ه2م 'Cا::I1 4ا::ح6Vا o::فل ني;;حملا
د::حا&لا ة::$رعم د::يح&تلاو د::يح&تلا ي::$ ةUلابملا &? م?د2ع 4اح6Vا
ر::يt %::"ع >&::"مح$ مه6CاI1 مهفي V نم %"ع [لa 9بتIا$ دح3او
د::بعلا 4اح6ا Mل<ب %"ع Aيلدلاو لاN [ل=ب ا&ك"?و ا&<"U$ 9"محم
V ل(م ن::ي"جC MT::$ لا::حم نيب&::برم نيب 4اح6Vا M %لاع6 9"لا 5م
م&::"عم &::? ا::مO ا::مهي6اa ي::$ ا::مه2يابتل ر::KDا ن::يع ام?دح ريصي
A::, MaT::$ م::pع %لا::ع6و 9Sاحب::# fر::لاو د::بعلا ن::يب نيا::بتلا$
Fا::يبS3ا kا::مجTب ا::$رعو ل;عو اعر::I 4و4ر::م لا::حم A-اب 4اح6Vا
ا=::? W::يلو نيم".ملاو Fام"علا ر8ا#و ةي$&صلا cيا/مو Fايلو3او
م::هpح F&#و مهم"ع ة";ل 'لt ةف8ا- 9لاN امS1و ةي$&صلا +?=م
ي::$ ا&لا::N ني=::لا 0Cا::ص2لا ل&::;لا ا=::هب ا&هبا::/$ %لا::ع6 9"لا نم
9::"لا 9::pفح ن::م ا::مو 96&::?لب 96&::#اS دح6ا مل.لا 9ي"ع %.يع
م::ه2م 5::Nو M1و V&::"ح Vو ا4ا::ح6ا اود::;تعي مل مهST$ ةيا2علاب %لاع6
9Sاحب::# \::حلا Rا::ب71و مه.فS &حم 9ب Mوديري امST$ 4اح6Vا oفل
Rا::;$ا&ملا Fا::;بو Rا::فلاiملا Fا::2$ %::2عمب 4اح6Vا رO=ي دNو لاN
Fا::2$و 'ر::KDا ي::$ ة::بtرلا Fا::;بو ايSد::لا نم Wف2لا w&pح Fا2$و
Fا::;بو [::/لا Fا::2$و 'د::يمحلا Yا::,و3ا Fا::;بو ةميم=لا Yا,و3ا
د::يGي ي::ب ل&::N ا::مو لا::N PرO=::لا Fا::;بو ة::"فUلا Fا::2$و ن::ي;يلا
ن::ع ةياكحلا bرعم ي$ &ه$ يSlI مpع ام يSاحب# يما<.بلا
ن::pي Vو ةياكحلا %"ع ل&محم \حلا اS لاN نم ل&N [ل=Oو 9"لا
ل]$ ANاعب M&2pم ريt [لa M3 4اح6Vاو ل&"حلا ني$Cاعلا FVBهب
Vو Rاد?ا::/ملاو ن::ي;يلاو Rاف::Iاكملا _&::صiب ن::يGيمتملا نع
A::معلاو Q::جارلا م"علاب مهSامe A? %"ع نيGيمتملا Fل;علاب نpي
4ا::ح6Vاو ل&"حلا::ب h::"Uلا kر/لا 4ودح oفحو 'د?ا!ملاو Qلاصلا
مل::.لا 9::ي"ع %::.يع \::ح ي$ [لa مه2{ ي$ 0Cاص2لا h"t امO
ا::مو Pة$&::صتملا ة::"هج Rا::عNاو نم مل#لا ي$ [لa xدح امS1و
ملO 9::"O ا=::? P[::لa ن::م م?ا::Iاح$ M&;;حملا M&$Cاعلا Fام"علا
\"<ي$ `رت/م 4اح6Vا oفل M A,احلاو P9pف"ب نيديرملا Cايعم
%::"ع \::"<يو ر::فO &::?و ل&::"حلا &K H=لا م&م=ملا %2عملا %"ع
ي::$ ةحا::/م Vو ةي$&::صلا 9::ي"ع Q"<::,ا احل<::,ا Fا::2فلا ما::;م
159
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
V Qيح::, %::2عم ي::$ o::فل لامعت#ا نم دح 52مي V a1 sل<,Vا
o:ف"ب >&::فتي M د::ح3 G::!ي مل اع&2مم MاO &لو اعرI 9ي$ Cو=حم
Aمعت::#ا م::Oو 4ا::ح6ا د::يe يبحا::, ن::يبو ي2يب ل&;6 @Sو 4اح6Vا
ةي(يدح Mاعم ي$ 4اح6Vا oفل م?ريtو 'اح2لاو Fاه;فلاو M&7دحملا
ل&::Nو Eيد::حلا Jر::iم 4ا::ح6ا ني7د::حملا ل&::;O ة::ي&حSو ة::يه;$و
و ا::pفل ملا::علا د::ح6ا 'ا::ح2لا ل&::Nو ةي::Iاملا k&::S د::ح6ا Fا::ه;فلا
Mوديري امST$ ةي$&صلا ي;;حم نم 4اح6Vا oفل 5Nو Eيحو P%2عم
9Sاحب# 9"ل 9"O رم3ا Rاب71و Wف2لا &حم &? H=لا Fا2فلا %2عم 9ب
[لa %ل1 CاI دNو د"!لا 9ل رع/;ي H=لا م&م=ملا %2عملا [لa V
L9ل 'ديصN نم لا;$ ا$و %"ع Hدي#
يلاK ديح&تلا 0&# نم يب"Nو u ا4اح6او V&"ح يب ا&2pي
LرK Rايب نم لاNو ل&"حلا %2عمب 4اح6Vا نم ربت$
4اح6اب %م.ملا %2عملا &? u Hرم رم3ا ا=? M [م"عو
مي"::.6 &::? >&::;"- اa1 4ا::ح6Vاب 9Sود::يري H=::لا %::2عملا M رO=$
5::Nا&م %::"ع Hر::!لاو Cا::يتKVاو 9::عم '4اCلا 0ر::6و 9"ل 9"O رم3ا
لا::Nو P>ر::يt %::ل1 ا::م Fي::I ةب.S `ر6و bارتعا ريt نم >CادN
ل&::"حلاو 'د::ح&لا A::? %::"ع 4ر::لا ي::$ 4اIرلا zهS fاتO +حا,
نيدلا ي;6 cي/لا نع يtارملا نيدلا لامO cي/لا ي27دح 4اح6Vاو
م:O4لب ي:$ ر:/تSا ا:مS1 Cا:(2لا 'ر:م 9:ل لا:N 9:S د:يعلا \يN4 نب
ة2::.لاو fا::تكلاو ةعير::/لاب مه8ا2تعا ة"Nو `ا2? ةف."فلا Cا/تSV
ة::ي4اح6Vا ل&::N &::?و ا=::? نم رI &? ام مO4لب ي$ 9ل @";$ لاN
P>4ا::.$ Yر::عي د::ح AO FVB? ل&N MT$ ANاع 9ل&;ي V ا=? لا;$
cي::/لاب @::عمتجا لا::N C&O=::ملا نيد::لا لامO cي/لا ي27دحو لاN
يلaا::/لا ن::.حلا ي::ب ريب::كلا cي/لا =يم"6 ي#رملا jابعلا يب
ي::ه2لاو م::هي"ع CاكSلا ديدI 96دج&$ ةي4اح6Vا FVB? ي$ 9تdوا$و
ا=::هلو @::"N P%::هتSا 5Sاصلا ي? ةع2صلا M&ك6 لاNو مه;ير- نع
ي::$ ي::?و Y&::صتلا vر::- ن::.ح ي::? يلaا::/لا ة::;ير- @Sا::O
cي::/لا لا::N د::Nو gنيمد;تملا ي$ دي2!لا ة;ير- ريpS نيرKlتملا
د::ي2!لا \::ير- M1و 5ما&!لا 5مج fاتO ي$ يكب.لا نب نيدلا Jا6
نيد::لا ي::;6 مل::#لا cي::I >د::لاو Mا::Oو Pم&::;م \::ير- 9بح::,و
5م::.ي 9::"لا Fا::<ع ن::ب نيد::لا Jا::6 cي::/لا W::"!م مeلي يكب.لا
ي:"!لا Mا:ميلا 'ر:يt %م.ملا 9باتO ي$ 92ع A;Sو 9pعوو 9ملO
يب::2لا M ر::Oa 9S لا;$ يباح, ا&ب.6 V Eيدح ي$ ة2.ح 'د8ا$
160
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ر8ا::# اه::]عب ي::$ 0ر::$ Rا::ي"!6 9::ل @SاO م"#و 9ي"ع 9"لا %",
&::"$ يباح::, ا&ب::.6 V م::هل ا::ب-اiم لا::;$ >د::عب نم ني6Dا 9تم
%]6Cاو 9فيصS Vو م?دح دم `C4 ام اب?a دح A(م مOدح \فS
م::"كتم Mا::O نيد::لا Jا::6 cي::/لا M1 لاNو Aيوlتلا ا=? 92م يكب.لا
=:يم"6 &::?و @"N P%هتSا ةيلaا/لا \ير- %"ع >رصع ي$ ةي$&صلا
يلaا::/لا =::يم"6 jا::بعلا &ب cي/لاو ي#رملا jابعلا يب cي/لا
%ل1 Jاتحي ا$رح 9ي$ C م"$ ة7ل(لا '4ا.لا FVB? ملO @علا- دNو
Hدي::# ل&::N ن::.ح ا::مو احير, ارك2م M&كي M نع ل]$ Aيوl6
Lا$و نب ي"ع
Aصحو Fاجرلا اa \;حو مور6 u ام \"6 ةيلaا/لا +حب [.م6
Aمlتملا نيع ي$ 0د? j&مI u مهST$ مه2ع `ا2يع Mودع6 Vو
A::? نم M&حلاصلا 9"لا 4ابع لاe امو 4اIرلا zهS +حا, لاN م7
jا::2لا mعب MاO M1و ةي4اح6Vا FVB? لاح Mورك2ي Mاميلاو م"علا
دع# cي/لا لاNو [لa ي$ mعب نم مكحو CدNاو م"ع M&كي دN
مل::#لا %::ل1 M&::مت2ملا ا::مو د,ا;ملا sرI ي$ يSاeاتفتلا نيدلا
يSا::حورلا C&::ه{ 5::2تمي V 9Slب M&"8ا;لا ةعي/لا 'لt mعب مه2م$
و ن::!لا m::عبو ة::يح4 'C&::, ي::$ A::يرب!O يSام::.!لا ي::$
%لا::ع6 9::"لا رهpي M دعبي ل$ ا&لاN ي#اS3ا 'C&, ي$ ني-اي/لا
م::ه2مو لاN اريبO ا&"ع [لa نع 9"لا %لاع6 >Vوو %"ع 'C&, ي$
`&"::.لا ي::$ ن::عم اa1 [لا::.لا Ml::ب M&"8ا::;لا ة$&::صتملا m::عب
ل&::;ي ا::مع 9::"لا %لا::ع6 9::"لا A::حي ا::مبر$ ل&::,&لا ة::!ل bا::Kو
د::حتي و Gيا::متي V Eيحب رم!لا ي$ Cا2O 9ي$ اريبO ا&"ع M&ملاpلا
لا::N &::? ا::Sو ا::S &::? ل&::;ي M Q::,و رياU6 Vو ةي2ي27 V Eيحب 9ب
Mا::م?&ي Mار::KZ Mاب?=م ا2ه?و لاN Mايبلا نع %2t نييرلا 4ا.$و
%::هتSا اa1 [لا.لا M Lلو3ا FيI ي$ 92م ا.يلو 4اح6Vاو ل&"حلا
Mا:$رعلاو د:يح&تلا ر:حب ي:$ vرUت:.ي 9:"لا ي$و 9"لا %ل1 9O&"#
ام AO نع +يU6و 96اف, ي$ 96اف,و 96اa ي$ 96اa Aحم]6 Eيحب
Fا::2فلا 9S&م::.ي H=::لا &::? ا=?و 9"لا V1 4&ج&لا ي$ 0ري Vو >ا&#
4اح6Vاو &"حلاب رع/6 RاCابع 92ع Cدصي امبر$ =X2يح$ ديح&تلا ي$
لا:(ملاب ا:ه2ع )::/كلا د::عبو لا::حلا [:"6 Mايب نع 'Cابعلا C&ص;ل
Mا::كملا Cد::;ب د::يح&تلا رحب نم YرتUS ي2متلا Aحا# %"ع نحSو
\::$&ملا 9::"لاو Mا?ربلا Mو4 Mايعلا 9ي$ Fا2فلا \ير- Mlب YرتعSو
9:ب 9ST:$ ة:;"<ملا 'دح&لاب ل&;لا &?و يSا(لا +?=ملا ي$ رOa م7
161
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د:Nو [::لa &::حS )::Nا&ملا sر::I ي$ يSاجر!لا دي.لا رOaو nCدج
Wم::I ةملعلا لاNو P9يل1 Cا/ملا fاتكلا ي$ 96Cابع ا]ي @;#
ة::(لا(لا ة::جCدلا نير8ا::.لا لeا::2م sر::I 9باتO ي$ مي;لا نب نيدلا
Fا::2فلا &?و نيبر;ملا ةم8و Fايلو3ا _ا&K Fا2$ Fا2فلا RاجC4 نم
اكلا:# >ا&:# ا:م '4اC1 ن:ع ا:2;لا vر::ب ام8ا:I 0&::.لا '4اC1 نع
ن::ع 9::2م 9ب&::بحم 4ار::مب ا::يSا$ >اdريو 9بحي ام %"ع 5م!لا Aيب#
4ار:مب >4ار:م =i6ا دN >ريt '4اC1 نع ل]$ 9ب&بحم نم &? >4ارم
HCد::;لا يS&::كلا 4ار::ملا V Hر::م3ا ي2يد::لا 4ار::ملا %::2ع 9ب&بحم
ا=::? V1 Qيح::, 4ا::ح6ا A;علا ي$ Wيلو لاN ادحاو Mا4ارملا Cاص$
Mا:::م&"عملاو Mا4ار:::ملا M&:::كي$ رب:::iلاو م:::"علا ي:::$ 4ا:::ح6Vاو
ة::ياU$ نيرب::iلاو ن::يم"علاو ن::ي64اCلا نياب6 5م ادحاو MاC&O=ملاو
ي$ +حملا '4اC1 Fا2$و f&بحملا 4ارمب +حملا 4ارم 4اح6ا ةبحملا
نيب:حملا _ا&:K 4ا:ح6ا &:? Fا:2فلاو 4ا:ح6Vا ا=:ه$ f&:بحملا 4ارم
98اجCو 9$&Kو 9بحبو >ا&# ام '4ابع نع 964ابعب ا&2$ دN م?rا2$و
ن::مو >ا&::# ام +ح نع 92م +"<لاو 9ب ةSاعت#Vاو 9ي"ع AO&تلاو
يلا&::ي Vو 9::ي$ V1 m::Uبي Vو 9"لا ي$ V1 +حي V Fا2فلا ا=هب \;ح6
&جري Vو 9"ل V1 52مي Vو 9"ل V1 ي<عي Vو 9ي$ V1 H4اعي Vو 9ي$ V1
9::"لا M&::كيو 9::"ل ار?ا::{ 9"O 92ي4 M&ك$ 9ب V1 نيعت.ي Vو >اي1 V1
&::لو 9ل&#Cو 9"لا 4اح نم 4ا&ي ل$ ام?ا&# امم 9يل1 +ح 9ل&#Cو
LAب 9يل1 \"iلا fرN MاO
+يبحلا MاO &لو اعيمج u مه"O jا2لا نم 04اع H=لا H4اعي
اي$اصملا
%لاع6 9بC يdارمب اه{&pحو 9.فS 0&? نع >rا2$ [لa ة;ي;حو
ا::م"ع 9::"لا V1 9::ل1 V M '4اه::I \ي;ح6 9"O ا=هل 5ما!لاو 9N&;حو
H=::لا Rا::ب7لاو ي::ف2لا ا=::? ة::;ي;حو اد::صNو Vاحو لمعو ة$رعمو
>ا&::# ا::م 9لl::6 ن::ع %2ف$ Fا;بلاو Fا2فلا &? '4اه/لا >=? 9ت2م]6
&::? Fا;بلا ا=?و Fا2فلا ا=ه$ >دحو 9هلl6 ي;بو ادمع6و ا4ار$و ام"ع
م::هي"ع 9::"لا Rا&"::, M&"#رملا 9ي"ع @;ف6ا H=لا ديح&تلا ة;ي;ح
58ار::/لا 9::ل @عر::Iو ة::;ي"iلا 9::"ج3 @::;"Kو +تكلا 9ب @لGSو
لا::N M %::ل1 رم3او \"iلا 9ي"ع W#و ة2!لا v&# 9ي"ع @ماNو
م&::صعملاو '4اCلا fاح::, ن::م ري(O 9ي$ h"t امم 5d&ملا ا=?و
Mا::O M1و ر::KZ 5::d&م ي$ لاNو PMاعت.ملا 9"لاو 9"لا 9مصع نم
ي::$ \::بي م::ل H&::.لا '4اC1 ن::ع Fا2فلا &?و يلاعلا Fا2ف"ل ارم/م
162
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د::حتي A::ب يSZر;لا H&ب2لا يعر/لا ي2يدلا >4ارم محاGي 4ارم 9ب"N
ا=:?و د:بعلا 4ار:م نيع &? %لاع6 fرلا 4ارم نيع ريصي$ Mا4ارملا
4ا::ح6Vا &::?و Qيح::صلا 4ا::ح6Vا M&كي اهي$و ةصلاiلا ةبحملا ة;ي;ح
Mا::Nرفلا ا=::? ربد::ت$ لا::N '4اCلا ي$ Vو ديرملا ي$ V 4ارملا ي$
@"::dو نيكلا::.لا ماد::N 9::ي$ @::لe املا- H=لا 5d&ملا ا=? ي$
ا=::? ي::$ م::ي;لا ن::با ملO Cر::ك6 د::Nو P%::هتSا نيدحا&لا ماه$ 9ي$
د::Nو ة::;"<ملا 'د::ح&لاب ني"8ا::;لاو ة::ي4اح6Vا Aي"::]6 ي::$ fا::تكلا
9::"لاو 9::2م ر::p2ي"$ 9::يل1 RرI H=لا يباتO ي$ FايI 92م @;#
Pم"ع
CايتKا k&S 9"ع$ ي$ 9ل دبعلا M1 ة2.لا A? ل&N ي$ ^ ةلl.م
Mا::O ام Cاتiيو Fا/ي ام \"iي [بCو} %لاع6 9ل&;ل bCاعم &? A?
P|'ريiلا مهل
'4اCلاو 'Cد;لا %2عمب H=لا CايتKVا MT$ ةdCاعم V ^ fا&!لا
H=لا CايتKVا امو 9ل [يرI V %لاع6 9"لاب _اK kادبلاو Fا/Sلاو
9::يل1 9::"يمو A::عفلا [::لa >د::صN 9ب 4ارملا$ دبع"ل ة2.لا A? 9تب7
>ار::Oلا 9::جو %::"ع V ا::]ي %لا::ع6 9"ل v&"iم &? H=لا 9ب >اdCو
A::يمي ا::هب 'Cد::N د::بع"ل \"K %لاع6 9"لا M A,احلاو 9يل1 Fا!للاو
ن::ع MاC4ا::, د::بعلا ن::م A::عفلاو A::يملاو 9"لا نم \"iلا$ Aعفيو
f&::.2ملا Cا::يتKVا$ 'Cد:;لاو \::"iلا ر:7 امه$ [لa 9ل 9"لا ريد;6
%لا:ع6 9:"لا %:ل1 f&:.2ملا Cا:يتKVا ر7 >اSرOa امب ر.فملا دبع"ل
A::? G::يمتي ا=هبو ةيˆل 9ي$ ةdCاعم Vو [لa ي$ CاكS1 Vو اNرت$ا$
د2ع >ري.ف6 ي$ يSاهب,3ا لاN nاعم رب!لاو Cد;لا A? نع ة2.لا
ن::م Cد::, A::ع$ A::O M م"ع |مهSايU- ي$ م?دمSو} %لاع6 9ل&N
&? امو 97ودحو >4&جو %ل1 RرpS M1 MاCابتعا 9"$ CايتKVاب دبعلا
V 9::64اC1و 9::"لا 'Cد::N %ل1 [لa +.Sا$ •يصiتلا >&جو نم 9ي"ع
9ب::.Sا$ HCور::]لا Hر.;لا نع >Gيم6 %ل1 RرpS M1و 9ل [يرI
+.كلاب اعرI اه2ع ربعملا ةب.2لا ي?و دبعلا %ل1 ةه!لا >=? نم
@ب::.O ا::مب 9ل&::Nو @ب::.تOا ا::م ا::هي"عو @ب::.O ا::م اهل 9ل&N ي$
نيت::Oرحلا [::2?a ي::$ @::dرع اa1 ا::]ي ة::;;حملا ي::?و مهيد::ي
[::"تب ةلاحم V امه2يب Gيم6 [ST$ ةيCايتKVاو ة/عرلاO ةيCار<dVا
9::"ل v&::"iم Mا::يU<لا ي::$ م?دم$ CابتعVا 4دع6 Cر;6 اaT$ ةب.2لا
Cا::يتKVا 9جو %"ع مه2م اعNاو 9S&O Eيح نمو 9يل1 9$اdT$ %لاع6
ر::KZ 5::d&م ي::$ لا::Nو P%::هتSا مهيل1 ة$اd1 +.كلاب 92ع ربعملا
163
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة2.لا A? +?=م ريرح6 ا=ه$ Pدص;لا ي? دبع"ل '4اCلا ةف, L92م
A::عفلا [ل=::ل >د::صN &::? دبعلا %ل1 f&.2ملا CايتKVا M 9",احو
>ار::O1 Vو Fا::!لاب 9"عفي مل 9S&Oو 9ل '4اC1و 92م اdرب 9يل1 9هج&6و
PدIر6 مه$او [لa Aمlت$ ر.N Vو
Pم"علا م x4احلا م"علا نم A]$ A;علا A? ^ ةلl.م
Aي::]ف6 ا&::حجCو Fا::م"علا اهي$ )"تKا ةلl.ملا >=? ^ fا&!لا
ةف::صب )::,&ي Vو م::"علا ةف::صب )::,&ي %لا::ع6 HCا::بلا M3 م"علا
Mا::O M1و ƒ::.ي م::ل ا::مم A::]$ 9::ب %لا::ع6 9ف,و ‡ا# امو A;علا
V HCا::بلا MT::$ x4ا::ح ا2ف::,وو اميدN %لاع6 9ب ),&ي H=لا م"علا
%::"ع ة::ل43ا ن::مو مد::;لا ة::هج %"ع Vو ل, A;علا ةفصب ),&ي
'ري(::O Eي4ا::ح 9"::]فب 4Cو 9::Sو YرI 9;"عتم M م"علا Aي]ف6
0ور::ي ا::م A::Oو Eيد::ح A;علا A]$ ي$ 4ري ملو ة2.حو ةحيح,
ي!ي$ا::كلا نيد::لا ي::يحم ة::ملعلا ا2iي::I Mا::Oو f=O k&d&م 9ي$
M 9"::,احو 9ل ل,و م"ع"ل اعبتم 9S&O Cابتعاب A]$ A;علا ل&;ي
Pم"ع"ل ة"ي#&لاب A;علا ة"ي]$و Rا=لاب م"علا ة"ي]$

Rا&ب2لا Eحبم
PA#رلاو FايبS3ا 4دع مO ^ ةلl.م
ي"?ا::بلا ةمام يب نع h#و3ا ي$ يSارب<لا 0وC ^ fا&!لا
9:2يب م:O لا:N م:عS لا:N م4Z MاO يبS 9"لا ل&#C اي لاN لجC M
'ر/ع لاN مي?ارب1و s&S نيب مO لاN MورN 'ر/ع لاN s&S نيبو
ة::.مKو ة8ا::م("7 لا::N A::#رلا @SاO مO 9"لا ل&#C اي لاN MورN
9يحح::, ي::$ Mا::بح ن::با Jر::Kو PQيح::صلا لا::جC 9لا::جC Pر::/ع
ة8ا::م لا::N FايبS3ا مO 9"لا ل&#C اي @"N لاN Ca يب نع مOاحلاو
A#رلا مO 9"لا ل&#C اي @"N لاN افل Mور/عو ةعبCو يبS )ل
Pريفt مج ر/ع ة7ل7و ة8ام("7 لاN مه2م
Mار::N3ا %::"ع %::بC u 9م"ع نم اي نيل&;لا رهIا ام ^ ةلl.م
Fارp2لاو
Fا2(ب اG8ا$ اي 96ايحو u ر]iلا يب 'ايحلا C&ه/م R&م ي$
Fام"علا \8ا$و MامGلا cيI u اdرلا امهلاN MاC&ه/م MV&N
Fلم AO نيب ره/ي 4ادUب u نم &?و +;ل 9"لا ني4 ما&;ب
FاCDا AماO اي ا=ل +!عl$ u 9Sاد;$ %"ع اSا?رب ماNو
FاGج ريK ر/حلا م&ي @يGجو u ةم"م Aكل ا4ودعم @لe V
164
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
دي::.ل 'ل::صلا م::7 u ي8ا::27و ا::م8ا4 Hد::مح د::عب ن::م ^ fا&!لا
Fاب!2لا
Fا;بب يبح و اميدN 0و4 u A?و ر]K ي$ kاI )"K jا2"ل
Fاي"علا ي$ Fاe&!لا %"ع &م.6 u 'C&ه/م ة!ح ل&N Aكلو
Fاصح1 نع ر?دلا A!6 z!ح u 9ل مك$ 'ايحلا ل&N %]6رملاو
Fام# ا&;ب WيC41و %.يع u ام A(م bClب jايل1و ر]K
FاGج ريK نمحرلا نم &جري u H=لا ي-&ي.لا نبا fا&ج ا=?
Cدبلا @S [باب ديبع u د$ ماS3ا %تفم اي رصعلا ملاع اي ^ ةلl.م
م"pلا ي$
ريKو %.يع نيبو u @ف"# Šم نم %.يعو %#&م نيب مO
مم3او \"iلا
مرO و jا2"ل دIC نم 9يدب6 u امب ميع2لا Rا2ج 9"لا [با7
م!علاو Mابرعلا دي# دمحم u اب.S 0C&لا %Oe %"ع 'لصلا م7
x&عبملا %"ع 'لصلا م7 u مع2لا ƒب.م يبC 9"ل دمحلا ^ fا&!لا
مم‚ل
+حا, %.يعو %#&م نيب ام u ا&<بd )يS 5م Šم 5.6و )ل
م"كلا
Ha \"iلا ريKو %.يع نيب ام u اورOa QجCا ي$ Šم @# &حSو
مركلا
يمتتiم ‰رعلا 9ل1 دمحب ا=O u 9مدN يل&N ي$ 9"ل دمحلاو

[8لملا %ل1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا لا#C1 ي$ [8اCDا نييG6
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::S Fا::م"علا ل&::N ي::$ M&::ل&;6 ام ^ ةلl.م
نيد::لا ن::يe o$ا::حلا ل&::N ي::$و ة::ك8لملا %::ل1 E::عبي م::ل م"::#و
C&مl::ب [::لa Aك::I دNو )ي"كت"ل لحم @.يل Fام.لا M1 يNارعلا
ة::$اO \::"iلا %::ل1 @"::#Cو م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9ل&::N ا::ه2م
ا::م$ h;$ ني";(لاب ر.$ MT$ ةك8لملاو ن!لاو WS3ا معي \"iلاو
م::عي ملا::علاو |اري=::S نيملا::ع"ل M&::كيل} %لا::ع6 9ل&::Nو •::صiملا
دNو |ƒ"ب نمو 9ب مOC=S3 MZر;لا ا=? %ل1 %حوو} 9ل&Nو ةك8لملا
4Cوو مهبC '4ابع نع Mورتفي V ةك8لملا M1 4Cو دNو Pةك8لملا ƒ"ب
A::? M رمع نبا EيدحO ةم3ا >=? Rا4ابعب Mودبعتي مهS احير,
اa1 Mام"::# Eيد::حو Mاa3ا V1 bC3ا A? نم M&عم.ي V Fام.لا
165
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Ma اaT::$ Mا::ك"م 9::ف"K %"::, 'لصلا ماNl$ bC ي$ Aجرلا MاO
9ع&::Oرب M&عOري >ا$ر- 0ري V ام ةك8لملا نم 9ف"K %", ماNو
ة::ك8لملا @"6ا::N د::Nو 98ا::ع4 %::"ع M&::2مBيو >4&!::.ب Mود!.يو
P[لa AكI ل&<ي امم [لa ريtو ةعم!لا 'ل, ر]ح6و Cافكلا
@لl::# P%ف<,ا ني=لا >ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا ^ fا&!لا
Mا::;6لا A::O @2;6l$ R4Cوو Mا.حلا ةياt @2.حl$ 9"لا [مرO
ا::م Lي::;ي;ح6 ر::KDاو يلد::ج ام?دح نيبا&!ب [لa نع [بيج اSو
م::عي ƒ::"ب ن::مو م::عي نيملاعلاو معي \"iلا [ل&;$ يلد!لا fا&!لا
ا::م [ل&Nو _&صiلا 9ب 4ارملا و _&صiملا ماعلا نم 9S 9با&ج
%::ع4ا ن::م >ا::ع4ا H=::لا kامجلا >د2ت.م M 9با&ج •صiملا &?
يعد::ملا نيبو 92يب ةمeلملا 52م 9با&ج Mورتفي V مهS 4Cو [ل&Nو
و م::هبC ن::ع =::K3اب M&::ك6 مه64ا::بع M3 م::هيل1 9::ت(عب &::? H=::لا
ا::م?ريt و Aي$ار::#1 و A::يرب!O م::هيل1 مه.2ج نم ["م لا#CTب
لا::Nو |jا::2لا ن::مو ل::#C ةك8لملا نم %ف<صي 9"لا} %لاع6 لاN
ا::2لG2ل ن::ي2Xم<م M&::/مي ة::ك8لم bC3ا ي::$ Mا::O &ل AN} %لاع6
Mود::بعتي م::هS احير, 4Cو [ل&Nو |V&#C اك"م Fام.لا نم مهي"ع
ة::لV4 9::ي$ W::يلو ر::مع ن::با Eيدح R4Cو م7 ةم3ا >=? Rا4ابعب
9ي$ Wيلو MاaDا M&عم.ي مهS 9ي$ ام ر(O M3 ةحار, نع ل]$
ن::كمي 9::S 5م RرOa امي$ ر?ا{ Mام"# Eيدحو P9ب Mودبعتي مهS
د::Nو [::ل&Nو مد::;6 ا::مO م::هيل1 9::ت(عب ن::ع اC4ا, [لa M&كي V M
اهS 5م ةمeلملا مدع نم مد;6 ام ا]ي 9ي$ Cافكلا ةك8لملا @"6اN
ا::مS1 ة::عم!لا 'ل::, ر::]ح6و [::ل&Nو ة::,اK Cد::ب ي$ V1 A6ا;6 مل
ن::م [::لaو م::هXي!م Rا::;ب- %::"ع نير::dاحلا ة::باتكل Rر::]ح
يت::لا ةيعر::/لا V ة::ك8لملا ة::في{و ي::? يت::لا ة::يS&كلا Rافي"كتلا
ي;ي;حتلا fا&!لا امو Pيلد!لا fا&!لا رKZ ا=? A#رلا اهب @(عب
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا ة(عب ي$ ا&ف"تKا Fام"علا M م"عا$
ا=::هبو مهيل1 ا7&عبم M&كي مل 9S ام?دح Pنيل&N %"ع ةك8لملا %ل1
ن::ب 4&::محمو ا2باح::, ة::م8 ن::م ا::م?لO ي;هيب::لاو يمي"حلا مGج
ة::م8 ن::م &::?و +8ار::Uلاو +8ا::!علا 9با::تO ي::$ يSا::مركلا 'G::مح
امهيري::.ف6 ي::$ Heار::لا ر::iفلاو يف::.2لا Mا?ربلا A;Sو Pةيف2حلا
يNارعلا نيدلا نيe o$احلا نيرKlتملا نم 9ب مGجو 9ي"ع kامجلا
sر::I ي::$ ي"حملا نيدلا للج cي/لاو sلصلا نبا %"ع 9تكS ي$
Eيد:حلا ي:$ +:ير;تلا sر:I يبا:تO ي:$ ا:مهتعب6و 5:ما&!لا 5مج
166
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Mا::O 9:S يSا::(لا ل&::;لاو Pل&::,3ا ي::$ 5-ا::.لا +O&::كلا sرIو
9::حجC د::Nو P•8اصiلا fاتO ي$ 9تحجC ل&;لا ا=?و مهيل1 ا7&عبم
م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, 9S 4اeو يكب.لا نيدلا ي;6 cي/لا ي"بN
%:ل1 @:(عب 9ل&:N Mو ة;با:.لا م:م3او Fا:يبS3ا 5:يمج %ل1 A#رم
9::حجCو ةعا::.لا ما::يN %::ل1 م4Z Mد::ل نم مهل AماI ة$اO jا2لا
Rا4ا::م!لاو Rا::Sا&يحلا 5::يمج %::ل1 A::#رم 9S 4اeو HeCابلا ا]ي
9::ل ر!::/لاو ر::!حلا '4اه::Iو ةلا#رلاب 9ل +]لا '4اه/ب لدت#او
P9.فS %ل1 A#رم 9S [لa %"ع ديeو
Lةك8لملا %ل1 9لا#C1 اه2م R=K يتلا ةل43ا رOa
\::ير<ب لد::ي ا::مو م&::معلا \::ير<ب لد::ي ا::م Mام::.N ي::?
H=::لا `Cا::ب6} %لا::ع6 9ل&::N م&::معلا \ير<ب لدي H=لا$ _&صiلا
AماI M&ملاعلاو P|اري=S نيملاع"ل M&كيل >دبع %"ع MاNرفلا لGS
%::"ع Mور::.فملا 5مج دNو ن!لاو WS…ل AماI &? امO ةك8لم"ل
[ل=::ك$ ة7ل(لا FVBهل AماI |نيملاعلا fC دمحلا} %لاع6 9ل&N M
JارK1 %"ع Aيلدلا لدي %تح 9م&مع %"ع oف"لا Fا;ب A,3او ا=?
%::ل1 Aيب::# Vو ة::ك8لملا JارK1 %"ع Aيل4 ا2? لدي ملو 92م FيI
%::ع4ا ن::م ke&::S د::Nو PEيد::حلا ن::م Vو nMZر::;لا ن::م V >4&::جو
h::;$ ن!لاو WSلاب 9صيصi6 ني نم$ 0&عدلا >=? ي$ kامجلا
|نيملا::ع"ل ةمحC V1 `ا2"#C امو} %لاع6 9ل&N ا=Oو Pةك8لملا Mو4
9"لا %", يب2لا M اف/لا +حا, رOaو Pةك8لم"ل AماI ا]ي 9ST$
لا::N Fي::I ة::محرلا >=? نم [با, A? Aيرب!ل لاN م"#و 9ي"ع
9ل&::;ب MZر::;لا ي$ %

"ع 9"لا Fا2(ل @2م*$ ةبNاعلا %/K @2O معS
9::ل )N&ي مل Eيدحلا ا=? M V1 P|نيكم ‰رعلا Ha د2ع '&N Ha}
\ب::#ا مل ةل4 @<ب2ت#ا د;$ _&صiلاب لدي ام امو P4ا2#1 %"ع
ن::محرلا =::i6ا ا&لاNو} %لاع6 9ل&N ا?ا&N &?و Lلو3ا Aيلدلا Lاهيل1
9S&;ب::.ي V ^ ة::ك8لملا ي::2عي ^ M&::مركم 4ا::بع A::ب 9Sاحب::# اد::لو
Vو م::هف"K ا::مو مهيد::ي ن::يب ا::م م::"عي M&"معي >رمlب م?و ل&;لاب
لا::N م::7 |M&;ف::/م 9تي::/K ن::م م::?و %::]6Cا نمل V1 M&عف/ي
ن::با Jر::K |م::2هج 9يG!S [ل=$ 9Sو4 نم 9ل1 يS1 مه2م A;ي نمو}
ن::م ي::2عي لا::N م::ه2م A::;ي نمو 9ل&N ي$ `اح]لا نع م6اح يب
A::;ي ن::مو 9ل&::N ي::$ z::يرج نبا نع C=2ملا نبا JرKو Pةك8لملا
ي::ب نباو C=2ملا نبا JرKو Pةك8لملا لاN 9Sو4 نم 9ل1 يS1 مه2م
167
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
لا::N jا::بع نبا نع '&ب2لا A8V4 ي$ ي;هيبلاو 9يو4رم نباو م6اح
[ل=$ 9Sو4 نم 9ل1 يS1 مه2م A;ي نمو LFام.لا A?3 لاN 9"لا M1
%":, يب:2لا Mا:.ل %:"ع ة:ك8لم"ل Cا=:S1 ةيDا >=ه$ Pم2هج 9يG!S
%لا::ع6 لا::N د::Nو 9::ي"ع لG::S H=::لا MZر::;لا ي::$ م"#و 9ي"ع 9"لا
9لا::#C1 [ل=ب @ب($ |ƒ"ب نمو 9ب مOC=S3 MZر;لا ا=? يل1 %حوو}
ة::ك8لم"ل MZر::;لا ي::$ 5::Nو Cا=::S1 %::"ع MDا %::ل1 )N ملو مهيل1
ي::,اعملا +لا::t M3 ةح::dاو [::لa ي::$ ةمكحلاو ةيDا >=? 0&#
ة::;"iلا E::يح ن::م م::هي"ع 5::2تمم [لaو Jرفلاو ن<بلا %ل1 ةعجاC
و م::ه2م Mا::Oو W::ي"ب1 ن::م 5::Nو املو P9ي$ م?Cا=S1 نع %2Uت#ا$
ة::يZ MZر::;لا ي::$ 5::Nو م::عS Pا::هي$ اوC=S ةيصعملا >=? ريpS مهي$
9ل&::N ي::?و mحملا Cا=Sلا V CابK3ا fاب نم اه2كل مهبب.ب 0رK
Q::يرج نبا نع C=2ملا نبا JرK |9هجو V1 [لا? FيI AO} %لاع6
A::? [::"? ة::ك8لملا @لا::N |Mا::$ ا::هي"ع ن::م A::O} @::لGS امل لاN
[::"? ة::ك8لملا @لا::N |R&ملا ة;8اa WفS AO} @لGS ام"$ bC3ا
ة::ك8لملا @لا::N |9::هجو V1 [::لا? FيI AO} @لGS ام"$ WفS AO
د::بع 9::جرK ا::م ~يSا::(لا Aيلد::لا~ PbC3ا A?و Fام.لا A? ["?
%::"ع bC3ا A::? Y&ف::, لا::N ة::مركع ن::ع 9ف2صم ي$ vاeرلا
Fام.لا ي$ نيمZ bC3ا ي$ نيمZ \$او اaT$ Fام.لا A? Y&ف,
'ل:صب %"::ص6 Fام:.لا ي:$ ة::ك8لملا M %"ع لدي ا=? Pدبع"ل رفt
ة::م83او د::محو يع$ا::/لاو [لام 9جرK ام 9حIريو PbC3ا A?
لا::N م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M 'رير? يب نع ةت.لا
9ل رفt ةك8لملا نيمl6 92يمl6 \$او نم 9ST$ ا&2مl$ ماملا نم اa1
M 'ر::ير? يب نع >د2.م ي$ %"عي &ب JرKو P9بSa نم مد;6 ام
ر::يt ما::ملا لا::N اa1 لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C
ن::م @::;تلا ن::يمZ 9::ف"K ني=لا لاN نيلا]لا Vو مهي"ع f&]Uملا
P9::بSa ن::م مد;6 ام دبع"ل 9"لا رفt نيمZ bC3ا A?و Fام.لا A?
م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M 'رم# نب رباج نع م".م JرKو
ا::هبC د::2ع ة::ك8لملا )ص6 امO M&فص6 V لا;$ 9باح, %"ع JرK
لو3ا Y&ف::صلا M&::متي لا::N ا:هبC د2ع ةك8لملا )ص6 )يOو ا&لاN
922::# ي::$ C&ص2م نب ديع# JرKو P)صلا ي$ M&,ارتيو لو3ا$
9"لا ل&#C لاN لاN +عO نب يب نع 9ف2صم ي$ ةبيI يب نباو
Aيلد::لا~ Pة::ك8لملا A::(م %::"ع لو3ا )صلا م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ن::م ة::مpعلا fا::تO ي::$ Mا::بح ن::ب cي::/لا &ب 9جرK ام ~Eلا(لا
168
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Aي$ار::#1 M ا::2U"ب لا::N ديع# نع دلاK ي27دح لاN Eي"لا \ير-
ن::مو 5ب::.لا Rاوام::.لا ي::$ نم 92يal6 5م.ي Fام.لا A? MaBم
%"صي ةك8لملا ميpع مهب مد;تي م7 WS3او ن!لا V1 نيdC3ا ي$
ا=::? PC&معملا @يبلا ي$ ةك8لملا مBي Aي8اكيم M ا2U"بو لاN Pمهب
Aيلد::لا~ Pا26ل::, M&"::صيو ا::2SاaZ M&::SaBي ة::ك8لملا M %::"ع لد::ي
A::K4 9::S 4&ع::.م ن::با ن::ع C&::ص2م ن::ب ديع# 9جرK ام ~5بارلا
ة::"ب;لا %::ل1 م?C&::ه{ اود2::#ا دN م&N اaT$ ر!فلا 'لصل د!.ملا
نيبو ةك8لملا نيب ا&ل&ح6 V لاN م7 ةك8لملا >&جو نع ا=ك? لا;$
مي?ارب1 نع ا]ي JرKو Pةك8لملا 'ل, نيتعOرلا >=? MT$ اه6ل,
Pر::!فلا يت::عOC دعب ة"ب;لا %ل1 دSا.تلا M&?ركي ا&SاO لاN يعi2لا
9::S ةبح, 9ل @SاOو دع# نب Wباح نع >د2.م ي$ دمح JرKو
د!::.ملا ةف, ي$ M&"صي jا2لا 0ر$ رح.لا ي$ د!.ملا AK4
>=? @ل4 Pد!.ملا مد;م ي$ رح.لا ي$ ي"ص6 ةك8لملا M1 لا;$
ا?ر::]ح6و ر::!فلا 'ل, ا2تعامج ي$ %"ص6 ةك8لملا M %"ع Cا7Dا
'رير? يب نع م".مو HCاiبلا 9جرK ام 9حIريو nاSدجا.م ي$
ة::ك8لمو Aي"لا ةك8لم 5مت!6 لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع
MZر::Nو متX::I M1 اrر::Nا 'ر::ير? &::ب ل&::;ي ر!فلا 'ل, ي$ Cاه2لا
H=::مرتلاو د::مح Jر::Kو Pا4&ه::/م Mا::O ر::!فلا MZر::N M1 ر::!فلا
9"لا %", يب2لا نع 'رير? يب نع ةجام نباو ي8ا.2لاو 9حح,و
Mا::O ر::!فلا MZر::N M1 ر::!فلا MZر::Nو} 9ل&::N ي::$ م"::#و 9::ي"ع
ن::با Jر::Kو PCا::ه2لا ة::ك8لمو A::ي"لا ة::ك8لم >ده/6 لاN |ا4&ه/م
5مت!ي ا?د2ع ر!فلا 'ل, M xدحي MاO 9S 4&ع.م نبا نع ريرج
ي::$ '4ا::تN ن::ع JرKو PةيDا >=? ر;يو 9"لا ةك8لم نم Mا#رحلا
ل&;ي ا4&ه/م MاO 9ل&N ي$و ر!فلا 'ل, لاN ر!فلا MZرNو 9ل&N
ن::ع Jر::Kو P'ل::صلا [::"6 Mوده::/ي Cا::ه2لا ة::ك8لمو Aي"لا ةك8لم
Mا::O ر::!فلا MZر::N M1 ر::!فلا MZر::Nو 9ل&::N ي::$ ي::عi2لا مي?ارب1
ي::$ Cاه2لا ةك8لمو Aي"لا ةك8لم 5مت!6 M&ل&;ي ا&SاO لاN ا4&ه/م
PFVB::? م::ي;يو FVB::? دع::صي م::7 ا::عيمج اهSوده::/ي$ ر::!فلا 'ل::,
ةبي::I ي::ب ن::باو C&::ص2م ن::ب ديع::# 9جرK ام ~Wماiلا Aيلدلا~
ن::م ي;هيب::لاو nا::$&N&م ي#Cافلا Mام"# نع 922# ي$ ي;هيبلاو
ماNl$ bC ي$ Aجرلا MاO اa1 لاN اع&$رم Mام"# نع رKZ 9جو
ةك8لملا نم 9ف"K %", ماNو Ma MT$ Mاك"م 9ف"K %", 'لصلا
M&::2مBيو >4&!::.ب Mود!::.يو 9ع&Oرب M&عOري >ا$ر- 0ري V ام
169
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
لا::N +ي::.ملا نب ديع# نع C&ص2م نب ديع# JرKو P98اع4 %"ع
9::ف"K %"::, bC3ا ن::م 'ل$ ي::$ &::?و 'ل::صلا A::جرلا ما::N اa1
Pلا:ب!لا لا:(م ة:ك8لملا ن:م 9:ف"K %":, ما:Nو Ma MT$ Mاك"م
%"::, 'ل::صلا ما::N نم لاN ل&حكم نع C&ص2م نب ديع# JرKو
>=::? @::ل4 Pا::ك"م M&عب::# 9ف"K %", ماNو Ma MT$ Mاك"م 9عم
م::هS %"ع Aيل4 [لaو ا26ل, ا2ف"K M&"صي ةك8لملا M %"ع Cا7Dا
لو3ا Lا2باح::, امهي"ع •S Mاعر$ [لa QIريو Pا2عر/ب M&ف"كم
ا::مO ة::ك8لملاب Aصح6 ةعام!لا M1 Rايب"حلا ي$ يكب.لا >رOa ام
ي::ف$ V&::;2م 9::تيC ا::(حب [لa @"N M دعبو لاN نييم4Dاب Aصح6
Mاalب bC3ا نم Fا]$ ي$ %", نم ا2باح, نم ي-ا2حلا 0وات$
V و E::2حي A::? ةعام!لاب %", 9S )"ح م7 ا4رف2م MاOو ةماN1و
يب::2لا M 0وC امل 9ي"ع 'CافO Vو 92يمي ي$ اCاب M&كي 9Slب fاجl$
bC3ا ن::م Fا::]$ ي::$ ما::Nو Ma نم لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ا=::? %::"ع )::"ح اaT::$ ا$&ف::, 9::ف"K ةك8لملا @", >دحو %",و
`ر::6 ن::م M [::لa %::"ع ي::2ب2يو يكب::.لا لا::N nE::2حي V %2عملا
Fا::];لا +::!ي ل&::;S A? نيع bر$ اهSlب ا2"Nو C=ع ريUل ةعام!لا
ا2"N M1 ةك8لملا 'لص$ [ل=O MاO MT$ نيC&ه<لا دNا$ %", نمO
ي::فك6 ا::هS لا::;ي د::;$ ةعامج اهب ريص6 اهS1و نييم4Dا 'لصO اهSlب
+حت::.ي 9::S1 fاح::,3ا ل&::N LيSا::(لا kر::فلا PFا::];لا y&;::.ل
>Cا::.يو 9::2يمي %::"ع ن::م %"ع مل.لا H&2ي M م"# اa1 %"صم"ل
ن::ع CاGب::لا 9::جرK ام ~j4ا.لا Aيلدلا~ Pنجو WS1و ةك8لم نم
ة::بادب A::يربج >ا::6 MاaDا 9ل&::#C م::"عي M 9"لا 4اC امل لاN ي"ع
fا!حلا نم ["م JرK لاN M %ل1 Eيدحلا رO=$ vاربلا اهل لا;ي
اد::محم M ده::I لا::;$ لا::N M %::ل1 رب::O 9"لا 9"لا ["ملا لا;$
9:ي"ع 9:"لا %":, دمحم ديب ["ملا =K م7 لاN M %ل1 9"لا ل&#C
%"::, د::محمل 9::"لا A::مO =Xم&::ي$ Fام.لا A? مl$ 9مد;$ م"#و
&ب JرKو PbC3او Rاوام.لا A? %"ع Yر/لا م"#و 9ي"ع 9"لا
لا::;$ 9:ي$و 9::"(م ة::يف2حلا ن::ب د::محم ن::ع '&::ب2لا A8V4 ي$ ميعS
يت::]ير$ %::ل1 اع4 Hدبع vد, 9"لا لا;$ 'لصلا %"ع يح ["ملا
مد::;6 م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#رل AيN م7 لاN M %ل1
ا=::? ي$ P\"iلا ر8ا# %"ع 9$رI 9ل مت$ Fام.لا A? مl$ مد;ت$
'4اه::I Lلو3ا L9::جو ة::عبC ن::م ة::ك8لملا %ل1 9لا#C1 %"ع ةلV4
n9"لا ل&#C ادمحم M دهI لاN Eيح ا;"<م ةلا#رلاب 9ل ["ملا
170
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
يت:]ير$ %:ل1 ا:ع4 'ل:صلا %:ل1 ["ملا Fاع4 ي$ 9"لا ل&N LيSا(لا
@::dر$ ا::مO Fام::.لا A::? %::"ع @::dر$ اهS %"ع لدي [لa MT$
ة::ك8لملا 'ل,و Rاوام.لا A?3 9تمام1 LEلا(لا nbC3ا A? %"ع
ة::"مج ن::م مهS&::Oو 9::ل مهعا::ب6ا %::"ع A::يل4 [لaو 9ف"K م?ر#lب
A:? %:"ع Yر::/لا دمحمل 9"لا AمO =
Œ
Xم&ي$ 9ل&N L5بارلا n9عاب6ا
9Sl::Oو 9ل اعاب6ا مهS&Oو مهيل1 9(عبب 9ل Yر/لا لامO1و Rاوام.لا
P[:لa A:بN م:هيل1 A:#C ن:كي م:لو م:هيل1 A:#C @N&لا ا=? ي$
A::?و Fام:.لا A::? ن::يب MZر:;لا &::?و Wما:K ر::م [:لa QIريو
مهيل1 9لا#CTب bC3ا A? %"ع 9$رI MاO امك$ رO=لا ي$ bC3ا
م::هيل1 9لا::#CTب Rاوام::.لا A::? %::"ع 9$ر::I [ل=::ك$ ن::يعمج
ر8ا::# %::"ع 9$رI 9ل مت$ 0رK3ا ةياورلا ي$ 9ل&N ا=Oو Pنيعمج
9::S Eيد::حلا %::2عم Mا::ك$ يNا::بلا %2عمب ةU"لا ي$ ر8ا#و \"iلا
%::ل1 A::#C ن::كي ملو مهيل1 9لا#CTب ني";(لا %"ع Yر/لا 9ل MاO
\"iلا نم ي;ب نم %"ع Yر/لا 9ل م6 مهيل1 A#C ام"$ ةك8لملا
ل&::#C لا::N @لا::N ة/8اع نع 9يو4رم نبا JرKو Pةك8لملا م?و
A::يربج Ma Fام.لا %ل1 يب 0ر# امل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
Aيلدلا~ Pةك8لملاب @ي"ص$ ي2مد;$ مهب ي"صي 9S ةك8لملا @2p$
لا::N لا::N 'ر::ير? ي::ب نع ةي"حلا ي$ ميعS &ب 9جرK ام ~5با.لا
qح&ت::#او د::2هلاب م4Z لG::S م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C
9::ل1 V M دهI ربO 9"لا ربO 9"لا 9"لا Mاa3اب 04ا2$ Aيربج لG2$
'4اه::I >=::ه$ Pن::ي6رم 9"لا ل&#C ادمحم M دهI ني6رم 9"لا V1
لد$ م4D اهم"عو م"#و 9ي"ع 9"لا %", دمحم ةلا#رب Aيربج نم
ة::ك8لملاو Fا::يبS3ا %ل1 ل&#C م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9S %"ع [لa
W::Sو fا::<iلا ن::ب رمع Eيدح نم 4Cو ام ~نما(لا Aيلدلا~ Pاعم
م::?ريtو 'ر::ير? ي::بو Fا4Cدلا يبو رمع نباو jابع نباو رباجو
‰ر::علا %::"ع f&::تكم 9::S رب::K م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M
9::ل1 V ة::2!لا ر!I vاCو %"عو ة2!لا fاب %"عو Fام# AO %"عو
[::لa +::تO ا::م$ م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C دمحم 9"لا V1
9::ب ده::/تل V1 Fا::يبS3ا ر8ا::# Fام::# Mو4 %::"ع V1 R&::ك"ملا ي::$
+::عO ن::ع رOا::.ع ن::با Jر::K د::Nو Pمهيل1 ل#رم 9S&Oو ةك8لملا
%::ل1 رOaا$ 9"لا RرOa ام"O لا;$ EيI 92با %,و م4Z M Cابح3ا
ا::Sو ‰رعلا vا# %"ع اب&تكم 9م#ا @يC يST$ دمحم م#ا 9ب2ج
V1 اع::d&م Fام::.لا ي$ C م"$ @$ر- يS1 م7 ني<لاو sورلا نيب
171
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
V1 ة$رt Vو ارصN ة2!لا ي$ C ملو 9ي"ع اب&تكم دمحم م#ا @يC
C&::حS %"ع اب&تكم دمحم م#ا @يC د;لو 9ي"ع اب&تكم دمحم م#ا
'ر!::I vCو %::"عو ة::2!لا ما::جZ +::صN vCو %::"عو نيعلا C&حلا
ن::يبو +::!حلا Yار::- %::"عو %::هت2ملا 'Cد# vCو %"عو %ب&-
Pاه6اعا::# A::O ي::$ >رO=6 ةك8لملا MT$ >رOa ر(Ol$ ةك8لملا نيع
n>ر::Oa ن::ع A::فU6 م::ل E::يح ة::ك8لملا يب::S 9::S %::"ع لد::ي ا=::ه$
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::S &::?و ة::في<ل 'د8ا::$ ر::73ا ا=? نم اSدفت#او
AKدي مل 9S [ل=ب Qdوو Mادل&لاو نيعلا C&حلا %ل1 A#C م"#و
9"لا %", 9ب نمZ نم V1 اهي$ \"K نمم اهب ر;ت.ي ملو دح ة2!لا
ƒي"ب6 ة2!لا %ل1 9ل&K4و Fار#لا د8ا&$ ة"مج نم Aعلو م"#و 9ي"ع
C&حلا نم Rا2!لا ي$ نمو ةك8لملا نم Rاوام.لا ي$ نم 5يمج
>&Nدصيو 9ب ا&2مBيل 9تلا#C FايبS3ا نم „eربلا ي$ نمو Mادل&لاو
Aيلد::لا~ P>4&::جو A::بN 9ب ني2مBم ا&SاO M دعب 92مe ي$ ةه$ا/م
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9Sl::ب 9::ل )يلl::6 ي::$ يكب::.لا sر, دN ~5#اتلا
9ي"ع 9"لا %", 9Sو >دعب نم$ م4Z FايبS3ا 5يمج %ل1 A#C م"#و
9ل&::;ب [::لa %"ع لدت#او مهعيمج %ل1 ل&#Cو مهي"ع يبS م"#و
9ل&::Nو د::.!لاو sور::لا ن::يب م4Zو ايبS @2O م"#و 9ي"ع 9"لا %",
9::"لا =::K ا=هلو لاN ة$اO jا2لا %ل1 @(عب م"#و 9ي"ع 9"لا %",
vا::(يم 9::"لا =K a1و} %لاع6 9"لا لاN امO FايبS3ا %"ع 9ل \ي7ا&ملا
ا::مل vد::صم ل&#C مOFاج م7 ةمكحو fاتO نم مكتي6Z امل نييب2لا
0ر,1 مكلa %"ع م6=Kو م6CرN لاN 9Sرص2تلو 9ب ن2مBتل مكعم
Jر::K L@::"N |نيد?ا/لا نم مكعم اSو اودهIا$ لاN اSCرN ا&لاN
ن::م h::N يب::S E::عبي م::ل لا::N ةيDا ي$ 0د.لا نع م6اح يب نبا
رOا::.ع ن::با Jر::Kو Pد::محمب ن2مBيل 9Nا(يم 9"لا =K V1 s&S Mدل
9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا ي$ مد;تي 9"لا لGي مل لاN jابع نبا نع
P9::ب Qتفت::.6و 9ب رIابت6 مم3ا لG6 ملو >دعب نم$ م4Z %ل1 م"#و
ن::مZ %::.يع %::ل1 9::"لا %::حو لاN jابع نبا نع مOاحلا JرKو
ا::م د::محم V&::"$ 9::ب ا&::2مBي M [::تم ن::م 9OC4 نم رمو دمحمب
Qيح::صلا ربiلاب ا2$رع يكب.لا لاN PCا2لا Vو ة2!لا Vو م4Z @;"K
ن::م م"#و 9ي"ع 9"لا %", ا2يب2ل م4Z \"K AبN نم لامكلا ل&صح
9::ل =::K م::7 @N&::لا [::لa ن::م '&::ب2لا >ا::<ع 9::Sو 9Sاحب::# 9::بC
مهيب::S 9::Sو م::هي"ع مد::;ملا 9::S ا&::م"عيل Fا::يبS3ا %::"ع \::ي7ا&ملا
[ل=::لو Yلiت::#Vا %::2عم ي$ ي?و \ي7ا&ملا =K ي$و مهل&#Cو
172
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::?و ~0ر::K ةفي<ل~ P9Sرص2تلو 9ب ن2مBتل ي$ م.;لا مV @"K4
R=::K Fا::ف"iلا Mا::مي1 Aعلو Fاف"i"ل =KB6 يتلا ةعيبلا Mامي1 اهSlO
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2"ل ميpعلا ميpعتلا ا=? رpSا$ ا2? نم
يب::S &::? م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا$ [لa @$رع اaT$ 9بC نم
ي::$و 98ا&::ل @ح6 FايبS3ا 5يمج 'رKDا ي$ [لa ره{ ا=هلو FايبS3ا
م4Z نمe ي$ 9Xي!م \ف6ا &لو Pمهب %", Fار#لا ة"يل [ل=O ايSدلا
م::همم %::"عو م::هي"ع +::جو %::.يعو %::#&مو م::ي?ارب1و s&::Sو
م::هي"ع 96&::ب2$ م::هي"ع vا::(يملا 9"لا =K [ل=بو 96رصSو 9ب Mاميلا
مهعامتجا %"ع )N&تي >رم امS1و P9ل A,اح %2عم مهيل1 9تلا#Cو
ا::مب 9$ا::ص6ا مد::ع %::ل1 V م?4&جو %ل1 5جاC رم3 [لa رKlت$ 9عم
%::"ع 9فN&::6و A::حملا ل&بN %"ع Aعفلا )N&6 نيب vر$و 9ي]ت;ي
Rاa ة::هج ن::م Vو A::عافلا ة::هج ن::م )N&6 V ا2هه$ Aعافلا ةي"?
4&::جو ة::هج ن::م &::? ا::مS1و ةفير::/لا م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
لب 9عا::ب6ا م::همGل م?ر::صع ي::$ د::جو &::"$ 9ي"ع Aمت/ملا رصعلا
9::ب \::"عتيو 9تعيرI %"ع MامGلا رKZ ي$ %.يع ي6lي ا=هلو P[I
%::"ع ميرO يبS &?و ةم3ا ر8ا.ب \"عتي امO يهSو رم نم اهي$ ام
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا Eعب &ل [ل=Oو PFيI 92م •;2ي مل 9لاح
ا&Sا::O م4Zو s&::Sو م::ي?ارب1و %::#&م Mامe ي$ و 9Sامe ي$ م"#و
9::"لا %"::, يب::2لاو م::همم %::ل1 مهتلا#Cو مه6&بS %"ع نيرمت.م
9تلا::#Cو مه6&::ب2$ م::هعيمج %::ل1 ل&::#Cو مهي"ع يبS م"#و 9ي"ع
V ا:هS3 ل&::,3ا ي::$ مهع8ار::I 5::م \:فتمو م::pعو AمIو مع
kور::فلا ن::م 9::ي$ YلتKVا 5;ي >ا.ع امي$ 9تعيرI مد;6و )"تi6
Vو c::.S Vو c::.2لا Aيب::# %::"ع ا::مو •يصiتلا Aيب# %"ع ام
[::"6 ي::$ م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا ةعيرI M&ك6 Aب •يصi6
ا=::? ي::$و م?rا::يبS 9ب RFاج ام مم3ا [Xلو %ل1 ةب.2لاب RاNو3ا
)::"تi6 ما::كح3او ةعير::/لا >=::? ة::م3ا >=::? %::ل1 ةب.2لاب @N&لا
لد:يو L@:"N Pيكب:.لا ملO %:هتSا Rا:Nو3او _اi:I3ا YلتKاب
@ما::صلا ن::ب '4ا::بع Eيد::ح ن::م 4Cو ام FايبS3ا %ل1 ل#رم 9S&كل
9ل1 V 4وا4 نب Mامي"# م6اK q;S MاO اع&$رم 9"لا دبع نب رباجو
P9عا::ب6 ن::م م::هS %ل1 'CاI1 9ي$ ا=ه$ P9"لا ل&#C دمحم 9"لا V1
Hري,&بلا Yر/لا 9يل1 CاI دN يكب.لا >CرN H=لا رير;تلا ا=?و
L'4ربلا ي$ 9ل&;ب يكب.لا دل&م AبN Rام دNو
مهب >C&S نم @"ص6ا امST$ u اهب ماركلا A#رلا %6 HZ AOو
173
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م"pلا ي$ jا2"ل ا?Cا&S Mرهpي u اهبOا&O م? A]$ WمI 9ST$
م::هيل1 V&::#Cو FايبS3ا يبS MاO م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9Sا Cر;6 اa1
M مG::ل ة::ك8لملا ن::م A::]$ Fا::يبS3ا M %::"ع ة::ل43ا @ماN دNو
\::ير<ب 9عا::ب6 ة::"مج ن::م ا&::S&كي Mو ةك8لملا %ل1 ل#رم M&كي
ن::م %::<ع م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::S ~رIاعلا Aيلدلا P%لو3ا
ا::ه2مو P9عم مهلاتN Lاه2م nFايبS3ا نم دح اه<عي مل اC&م ةك8لملا
ة::"مج ن::م م::هS %::"ع لد::ي [لaو P%/م اa1 >ره{ )"K مهي/م
Cرحملا ةب<K ي$ يع$ارلا ملO نمو P9عرI ي$ M&"Kا4و 9عاب6
Rا::ب;عم 9::ل} %لا::ع6 9ل&::N ي$ jابع نبا لاNو P[8لملا 9تمدKو
%"::, يب::2"ل >=? |9"لا رم نم 9S&pفحي 9ف"K نمو 9يدي نيب نم
%", ادمحم M&pفحي ةك8لملا Rاب;عملاو ة,اK م"#و 9ي"ع 9"لا
نباو يSارب<لاو م6اح يب نباو C=2ملا نب 9جرK م"#و 9ي"ع 9"لا
9::"لا M Eيد::حلا ي::$ 4Cو ام اه2مو PA8Vدلا ي$ ميعS &بو 9يو4رم
ن::ي27او Aي8اكيمو Aيربج Fام.لا A? نم ني27ا FاCeو ةعبClب يSدي
'Cور::d [::"ملا kا::ب6ا ن::م ريe&لاو رمعو ركب يب bC3ا A? نم
ر::كب ا::ب M ا::مO ة::ك8لملا نم 9ت"م A? jوrC Aي8اكيمو Aيرب!$
9"لا %", Rام امل 9S اه2مو nم4Z ي2ب نم 9ت"م A? jوrC رمعو
ملو دح مه2م )"iتي مل م?ر#lب ةك8لملا 9ي"ع %", م"#و 9ي"ع
ي$ %6&ملا M&لl.ي ةك8لملا M اه2مو PFايبS3ا نم >ريUل [لa 5;ي
Fا::يبS3ا نم دح3 [لa نكي ملو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 92ع م?C&بN
Aيب::# ي::$ ود::علا @"6اN اa1 9تم ر]ح6 ةك8لملا M اه2مو P>ا&#
ا::ه2مو Pة::ماي;لا م&::ي %ل1 'رمت.م ةصيصK >=?و 92ي4 'رص2ل 9"لا
9::2ع 4ر::<يل 9::تم ن::م Rا::م ن::م ر::]حي مل::.لا 9ي"ع Aيربج M
ة2::# A::O ي::$ لG::26 ةك8لملا M اه2مو nةلاحلا ["6 ي$ Mا<ي/لا
'Fار::N @::ي<ع ا::هS ا::ه2مو nم::هي"ع م"::.6و 9::تم %"ع Cد;لا ة"يل
+::تكلا ر8ا::# ن::م FيI 'FارN hع6 ملو 9باتO نم ةح6افلا 'C&#
ر8ا::# Mو4 W::S3ا ن::م MZر::;لا ة::ي;ب kام::# %::"ع ة::صيرح ي::?و
ن::م 96ا::يح ي::$ م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9يل1 لGS 9S اه2مو n+تكلا
M ا::ه2مو nAي$ار::#TO \::"K =::2م bC3ا %::ل1 لG2ي مل ام ةك8لملا
9::S ا::ه2مو n9::"بN يبS %"ع Malت.ي ملو 9ي"ع Malت#ا R&ملا ["م
9::S ا::ه2مو n9::ي"ع ي"صي نم مل# 9U"بي ["م )ير/لا >رب;ب AOو
مهتح2جl::ب 9S&بر::]ي [::"م )::ل M&عب::# )ير/لا >ربN %"ع لG2ي
ا&::.مي M %::ل1 م&::ي A::O 9::ي"ع M&"صيو 9ل MورفUت.يو 9S&فحيو
174
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا&حب::صي %ت::ح [ل=::O [::"م )ل M&عب# hب?و ا&جرع ا&.م اaT$
9::ي"ع 9::"لا %"::, JرK ةماي;لا م&ي MاO اaT$ ةعا.لا م&;6 M %ل1
ن::ع د::?Gلا ي$ `Cابملا نبا 9جرK ^ ["م )ل نيعب# ي$ م"#و
PCابح3ا +عO
9::ي"ع م4Z M ة::ياكح 4ا::معلا ن::بV Cار#3ا )/O ي$ |ةم6اK}
Q::, MT$ Fام#3ا نم م"ع امب مهXب2يل ةك8لملا %ل1 A#C مل.لا
9::S3 مهيل1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9لا#C1 %"ع ةل43ا دح MاO [لa
و ا::ه"(م م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", ا2يبS ي6و V1 ة"ي]$ يبS ي6و ام
ما::ملا ا::هي"ع •::S ن::ممو nاهي"ع 5م!ملاO 'دعا;لا >=?و Pا?ريpS
P>دحو 9"ل دمحلاو P92ع 9"لا يdC يع$ا/لا

FايبS3ا 'ايحب FايOa3ا FابS
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
LلاB::.لا 5::Nو P%ف<::,ا ني=::لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
9::S 4Cوو >ربN ي$ يح م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M رهتIا دN
ي::"ع 9"لا 4C V1 %"ع م".ي دح نم ام لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
m::عب ي::$ sور::لا ة::NCافم >ر?ا::p$ مل.لا 9ي"ع 4C %تح يحوC
A::مlتلاو رp2لا %ل1 Jاتحي ن.ح لاB# &?و 5م!لا )يك$ RاNو3ا
ر8ا::#و &::? >رب::N ي::$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا 'ايح ل&Nl$
ي::$ ة::ل43ا ن::م اSد::2ع ما::N ا::مل ايع<N ام"ع اSد2ع ةم&"عم FايبS3ا
ي::$ FايبS3ا 'ايح ي$ اFGج ي;هيبلا )ل دNو CابK3ا Rر6ا&6و [لa
W::S ن::ع م".م 9جرK ام [لa %"ع ةلادلا CابK3ا نم$ م?C&بN
9::ي"ع %::#&مب ر::م 9::ب 0ر# ة"يل م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M
ن::با ن::ع ةي"حلا ي$ ميعS &ب JرKو n>ربN ي$ ي"صي &?و مل.لا
9::ي"ع %::#&م رب::;ب ر::م م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا M jابع
>د2::.م ي::$ ي::"عي &::با Jر::Kو n9::ي$ ي"::صي م8ا::N &::?و مل::.لا
9:"لا %":, يب:2لا M W:S ن:ع Fا:يبS3ا 'ا:يح fاتO ي$ ي;هيبلاو
ميعS &ب JرKو nM&"صي م?C&بN ي$ Fايح FايبS3ا لاN م"#و 9ي"ع
ل&::;ي يSا::2بلا ا::تبا7 @عم::# لاN ةي<ع نب )#&ي نع ةي"حلا ي$
لا::N Fا::يبS3ا V1 >رب::N ي$ ي"صي ادح M [U"ب A? Aي&<لا ديمحل
يب::2لا نع يف;(لا jو نب jو نع ي;هيبلاو 4وا4 &ب JرKو nV
ة::عم!لا م&::ي مكما::ي A::]$ ن::م لا::N 9::S م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ل&::#C اي ا&لاN ي"ع bرع6 مك6ل, MT$ 9ي$ 'لصلا ي"ع اور(Ol$
175
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
M لا::;$ @::ي"ب ي::2عي @::مC د::Nو ا26ل, [ي"ع bرع6 )يOو 9"لا
ي$ ي;هيبلا JرKو nFايبS3ا ما.ج AOl6 M bC3ا %"ع مرح 9"لا
لا::N لا::N 'ر::ير? يب نع +يtرتلا ي$ يSاهب,3او Mاميلا +عI
Hرب::N د::2ع ي::"ع %"::, ن::م م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C
9iيCا::6 ي::$ HCا::iبلا Jر::Kو n9::تU"ب اي8اS ي"ع %", نمو 9تعم#
%لا::ع6 9"ل M ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا @عم# Cامع نع
ي"::صي د::ح ن::م ام$ HربN %"ع م8اN \8لiلا kام# >ا<ع اك"م
يSاهب::,3او FايبS3ا 'ايح ي$ ي;هيبلا JرKو nاهتU"ب V1 'ل, ي"ع
م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN WS نع +يtرتلا ي$
9::ل 9::"لا %::]N ةعم!لا ة"يلو ةعم!لا م&ي ي$ ة8ام ي"ع %", نم
م::7 ايSد::لا z8ا&::ح نم ني7ل7و 'رKDا z8ا&ح نم نيعب# ةجاح ة8ام
م::كي"ع AKد::ي ا::مO Hرب::N ي::$ ي

::"ع 9"Kد::ي ا::ك"م [ل=ب 9"لا AOو
ي;هيب::لا o::فلو n'ا::يحلا ي::$ ي::م"عO ي6&::م دعب يم"ع M ايادهلا
ةفيح::, ي::$ Hد::2ع 9تب7l::$ 9ب::.Sو 9م#اب ي

"ع %", نم يSربiي
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع WS نع ي;هيبلا JرKو nFا]يب
م::ه2كلو ة::"يل ن::يعبC د::عب م?C&::بN ي::$ M&Oرتي V FايبS3ا M لاN
HC&::(لا Mايف# 0وCو nC&صلا ي$ cف2ي %تح 9"لا Hدي نيب M&"صي
Eكم ام لاN +ي.ملا نب ديع# نع ا2ل cيI لاN لاN 5ما!لا ي$
ا=::? %"ع$ ي;هيبلا لاN n5$ري %تح نيعبC نم ر(O >ربN ي$ يبS
ي;هيب::لا لا::N م7 9"لا مهلG2ي Eيح M&S&كي Fايح3ا ر8ا.O Mوريصي
9:ي;ل ي:$ Fار:#لا ة:صN رO=:$ د?ا&:I مه6&م دعب FايبS3ا 'ايحلو
ي::$ 'رير? يب Eيدح JرKو n>&م"Oو مهم"Oو FايبS3ا نم ةعامج
م8ا::N %#&م اaT$ FايبS3ا نم ةعامج ي$ ي2تيC دNو 9ي$و Fار#لا
ن::ب %.يع اa1و '&2I لاجC نم 9SlO دعج fرd AجC اaT$ %"صي
9::ب jا::2لا 9ب::I ي"::صي م8ا::N م::ي?ارب1 اa1و ي"::صي م8ا::N م::يرم
M Eيد::ح Jر::Kو nمهتممl::$ 'لصلا @Sاح$ 9.فS ي2عي مكبحا,
M %"ع Qصي امS1 ا=? لاNو \يفي نم لو M&Ol$ M&;عصي jا2لا
اaT::$ Fاده::/لاO مهبC د2ع Fايحا م?و مهحاوC FايبS3ا %"ع 4C 9"لا
[لa M&كي V م7 \ع, نمي$ ا&;ع, %لو3ا ةiف2لا C&صلا ي$ cفS
&::ب Jر::Kو n%هتSا Cاع/ت#Vا fا?a ي$ V1 9يSاعم 5يمج ي$ ا6&م
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C @عم# 'رير? يب نع ي"عي
%"ع ماN نXل م7 ميرم نب %.يع نلG2يل >ديب ي.فS H=لاو ل&;ي
نع '&ب2لا A8V4 ي$ ميعS &ب JرKو n92بيج3 دمحم اي لا;$ HربN
176
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د!::.م ي::$ ا::مو 'ر::حلا يلايل ي2تيC د;ل لاN +ي.ملا نب ديع#
V1 'ل::, @::Nو ي6l::ي امو Hريt م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ة::2يدملا CابK ي$ Cاكب نب ريبGلا JرKو nرب;لا نم MاaDا @عم#
ربN ي$ ةماNلاو MاaDا 5م# لe مل لاN +ي.ملا نب ديع# نع
njا::2لا 4ا::ع %ت::ح 'ر::حلا ما::ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
Mا::O 9::S +ي::.ملا ن::ب ديع::# ن::ع Rا;ب<لا ي$ دع# نبا JرKو
@Sا::ح اa1 @::2ك$ لا::N M&::"تت;ي jا2لاو 'رحلا ماي د!.ملا مeلي
يمCاد::لا JرKو n)ير/لا رب;لا AبN نم Jرiي اSاaZ 5م# 'لصلا
G::يGعلا د::بع ن::با ديع# نع دمحم نب Mاورم اSlبS لاN >د2# ي$
9ي"ع 9"لا %", يب2لا د!.م ي$ MaBي مل 'رحلا ماي MاO امل لاN
V MاOو د!.ملا +ي.ملا نب ديع# sربي ملو م;ي ملو ا7ل7 م"#و
9::"لا %"::, يب::2لا رب::N ن::م اهعم.ي ةهمهب V1 'لصلا @Nو Yرعي
9::"لا %"::, يب::2لا 'ا::يح %"ع ةلا4 CابK3ا >=ه$ >ا2عم م"#و 9ي"ع
Vو} Fاده::/لا ي::$ %لا::ع6 لا::N د::Nو Fا::يبS3ا ر8ا::#و م"::#و 9::ي"ع
م::هبC د::2ع Fا::يح A::ب ا::6ا&م 9::"لا Aيب::# ي::$ ا&"تN ني=لا نب.ح6
د::Nو V1 يب::S ا::مو م::pعو Aج مه$ [ل=ب %لو FايبS3او |M&Neري
ة::يDا o::فل م&::مع ي::$ M&"Kد::ي$ '4اه::/لا ),و '&ب2لا 5م 5مج
`Cدت::.ملا ي::$ مOا::حلاو يSارب::<لاو ي::"عي &::بو د::مح Jر::K
اع::.6 )::"ح M3 لا::N 4&ع.م نبا نع '&ب2لا A8V4 ي$ ي;هيبلاو
M ن::م %::ل1 +::ح لتN AتN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M
nاديه::I >=i6او ايبS >=i6ا 9"لا M [لaو Aت;ي مل 9S 'دحاو )"ح
9::"لا %"::, يب::2لا MاO @لاN ة/8اع نع ي;هيبلاو HCاiبلا JرKو
م::ل د::ج لe م::ل 9::ي$ ي$&::6 H=::لا 9::dرم ي$ ل&;ي م"#و 9ي"ع
م::.لا [لa نم Hرهب 5<;Sا M1 و ا=ه$ ربيiب @"O H=لا ماع<لا
ا::م MZر::;لا •::2ب >ربN ي$ ايح م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9S&O @ب($
ي::$ ي;هيب::لا لا::N ة::;$ا&ملا م&::هفم ن::م ا::مو oف"لا م&مع نم
م::ه$ م::هحاوC م::هيل1 R4C ا&::]بN ا::م د::عب Fا::يبS3ا 4ا;تعVا fاتO
Eيدح ي$ 'رO=تلا ي$ يب-ر;لا لاNو nFاده/لاO مهبC د2ع Fايح
لا;تSا &? امS1و mحم مدعب Wيل R&ملا L9iيI نع ل;S ة;عصلا
مه6&::مو مه"تN دعب Fاده/لا M [لa %"ع لديو لاح %ل1 لاح نم
ايSد::لا ي::$ Fا::يح3ا ةف::, >=?و نير/بت.م نيحر$ M&Neري Fايح
M Q::, دNو %لوو [ل=ب \ح FايبS3ا$ Fاده/لا ي$ ا=? MاO اa1و
5::متجا م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9Sو FايبS3ا 4ا.ج AOl6 V bC3ا
177
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%#&م 0Cو Fام.لا ي$و jد;ملا @يب ي$ Fار#لا ة"يل FايبS3اب
4ر::ي 9Sl::ب م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, رب::Kو >رب::N ي::$ ي"صي ام8اN
ن::م A::صحي ا::مم [::لa ر::يt %ل1 n9ي"ع م".ي نم AO %"ع مل.لا
ا::2ع ا&::بيt M %::ل1 5::جاC &::? ا::مS1 FايبS3ا R&م Mlب 5<;لا 9ت"مج
ي::$ لا::حلاO [::لaو Fا::يح ني4&::ج&م ا&Sا::O M1و مهOCد::S V Eيحب
ن::م V1 ا::2ع&S ن::م د::ح م?اري Vو Fايح Mو4&ج&م مهST$ ةك8لملا
يب::2لا ن::ع HeCا::بلا AX::#و n%::هتSا 98ايلو نم 9تماركب 9"لا 9صK
9"لا %", 9S fاجl$ 96ا$و دعب يح &? A? م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ر?ا::- ن::ب ر?ا::;لا د::بع C&::ص2م &::ب aات::#3ا لاN يح م"#و 9ي"ع
A8ا::.م ة::ب&ج ي::$ ةيع$ا::/لا cي::I يل&::,3ا 9::ي;فلا H4اد::Uبلا
%"::, ا2يبS M ا2باح, نم M&;;حملا M&م"كتملا لاN نييمرجا!لا
MG::حيو 9::تم Rا::عا<ب ر::.ي 9::S1و 96ا$و دعب يح م"#و 9ي"ع 9"لا
n9::تم ن::م 9ي"ع %"صي نم 'ل, 9U"ب6 9Sو مه2م 'اصعلا ي,اعمب
Rا::م د::Nو اXي::I م::ه2م bC3ا A::Ol6 Vو M&::"بي V FايبS3ا M لاNو
ي::$ >ZC 9::S م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", ا2يبS ربKو 9Sامe ي$ %#&م
ة:عبارلا Fام:.لا ي$ >ZC 9S Jارعملا Eيدح ي$ رOaو اي"صم >ربN
ا::بحرم 9::ل لا::Nو م::ي?ارب1 0Cو ايSد::لا Fام::.لا ي::$ م4Z 0C 9Sو
ا::2يبS ا::2"N A::,3ا ا=::? ا::2ل Q::, اa1و Qلا::صلا يب2لاو Qلاصلا نبVاب
ا=::? 96&::بS %"ع &?و 96ا$و دعب ايح Cا, دN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ي::$ ي;هيب::لا ركب &ب ة2.لا cيI o$احلا لاNو naات#3ا ملO رKZ
م::هيل1 R4C ا&::]بN ا::م د::عب مل:.لا م::هي"ع Fا::يبS3ا 4ا;تعVا fاتO
9::"لا %"::, ا::2يبS 0C دNو Fاده/لاO مهبC د2ع Fايح مه$ مهحاوC
M vد, ربK اوربKو 'لصلا ي$ مهمو مه2م ةعامج م"#و 9ي"ع
bC3ا %"ع مرح 9"لا Mو 9U"بي ا2مل# M1و 9ي"ع ةdورعم ا26ل,
لا::N ا::باتO مه6ا::يح Rا::ب7ل اS4ر$ دNو لاN FايبS3ا 4ا.ج AOl6 M
%", 9;"K نم 96ريKو 9يف,و 9ل&#Cو 9"لا يبS mبN ام دعب &?و
5::مجاو 9::ت"م %::"ع ا::2تمو 9ت2::# %"ع ا2يح مه"لا م"#و 9ي"ع 9"لا
%::هتSا ريد::N Fي::I A::O %::"ع [::S1 'ر::KDاو ايSد::لا ي$ 92يبو ا22يب
4ر::6 Fا::يلو3ا يع$ا::يلا نيد::لا )::يفع cي::/لا لاNو nHeCابلا fا&ج
Mورp2يو bC3او Rاوام.لا R&ك"م اهي$ Mود?ا/ي لا&ح مهي"ع
%ل1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا رpS امO Rا&م ريt Fايح FايبS3ا
Fا::يبS‚ل eا::ج ا::م M Cر::;6 د::Nو لاN >ربN ي$ مل.لا 9ي"ع %#&م
[::لa رك2ي Vو لاN Hدحتلا مدع yر/ب ةمارO Fايلو‚ل eاج 'G!عم
178
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا=::هب )::تك2"$ 'ري(::O Fا::يبS3ا 'ا::يح ي$ Fام"علا _&صSو A?اج V1
PCد;لا
&::بو >د2::.م ي::$ د::مح 9جرKl::$ رKDا Eيدحلا امو |Aص$}
د::بع ي::ب \::ير- ن::م Mاميلا +عI ي$ ي;هيبلاو 922# ي$ 4وا4
ن:ب د::يGي ن:ع رi, يب نع QيرI نب '&يح نع Hر;ملا نمحرلا
9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M 'رير? يب نع hي/N نب 9"لا دبع
4C %ت::ح يحوC ي

ل1 9"لا 4C V1 ي"ع م".ي دح نم ام لاN م"#و
9Sد::بل sور::لا ةNCافم Eيدحلا ا=? ر?ا{ M [I Vو Pمل.لا 9ي"ع
د::Nو ة;با::.لا Eي4ا::ح‚ل )لا::iم &?و RاNو3ا mعب ي$ )ير/لا
M Lاهفع::d &::?و لو3ا 9جوl::ب 92ع fا&!لا ي$ ي"ع Qتف$ 9ت"مl6
اهبب::.ب A::صح Eيد::حلا ن::م ة::pفل ي::$ م::?و Hوار::لا M %عد::ي
A::,3ا ن::كل 'ري(::O Eي4ا::ح ي$ Fام"علا [لa %ع4ا دNو لاكIلا
Vو ا::?ا&N &::?و LيSا::(لا P0&عد::لا >=::? %"ع ل&عي ل$ [لa YلK
'د::عاNو ة::يلاح ة"مج 9"لا 4C 9ل&N M ةيبرعلا ي$ kاب وa V1 9OCدي
د::N ا::هي$ RCد::N اي::dام لع$ @::عNو اa1 لا::حلا ة::"مج M ة::يبرعلا
ا=::Oو Rر::صح د::N H |م?Cود, Rرصح مOrاج و} %لاع6 9ل&;O
د::ح A::O ن::م 5Nا&لا مل.لا %"ع ة;با# ةيdام ة"م!لاو ا2? Cد;6
Cا::ص$ وا&::لا %::2عمب )::<ع Yرح 4ر!م Aب Aي"عت"ل @.يل %تحو
ي::حوC ي::"ع 9::"لا 4C دN V1 ي"ع م".ي دح نم ام Eيدحلا ريد;6
9::"لا 4C ة::"مج M ن{ نم لاكIلا Fاج امS1و 9ي"ع 4Cl$ [لa AبN
W::يلو ة::ي"ي"ع6 %ت::ح M ن::{و لاب;ت::#Vا و لا::حلا %::2عمب ي"ع
Eيح نم >ديو 9", نم لاكIلا 5ف6Cا >اSCرN H=لا ا=هبو [ل=O
د::2ع >Cرك6 مGل لاب;ت#Vاو لاحلا %2عمب =K &لو 4رلا M %2عملا
Cار::ك6و ة::NCافملا Cار::ك6 مG"ت::.ي 4ر::لا Cر::ك6و نيم"::.ملا Cر::ك6
)ير:/لا د:.!لا nميلl:6 ام?د:ح MاCو=:حم 9:ي"ع مG:"ي ةNCافملا
نكي مل M1 ميركتلا ةفلاiم نم ام k&S و 92م sورلا JورK Cاركتب
@::ب(ي مل 9ST$ م?ريtو Fاده/لا jا2لا ر8ا# ةفلاiم رKDاو nميلl6
يب::2لاو „eرب::لا ي$ ا?4&عو sورلا ةNCافم 9ل Cركتي M مه2م دح3
nة::ب6C %::"ع &::? H=::لا Cارمت::#Vاب %::لو م"::#و 9::ي"ع 9"لا %",
V1 W::يل 9::S %::"ع ل4 9ST::$ MZر::;لا ة::فلاiم &::?و Eلا::7 Cو=حمو
nA:-اب &:?و 'ري(::O Rا:6&م مG"ت::.ي Cاركتلا ا=?و Mا6ايحو Mات6&م
)لا::K امو ة;با.لا 'ر6ا&تملا Eي4اح3ا ةفلاiم &?و 5باC Cو=حمو
MاO Aيوlتلا Aب;ي مل M1و 9"يوl6 +جو ة2.لا نم ر6ا&تملاو MZر;لا
179
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
M LEلا(لا 9ج&لا P>اSرOa ام %"ع Eيدحلا Aمح +جو ا=ه"$ ل-اب
\"<م نع 9ب %2O Aب ةNCافملا %"ع لدي V دN 4رلا oفل M لا;ي
مل.لا 9ي"ع +يعI نع ةياكح %لاع6 9ل&N ي$ AيN امO 'Cوريصلا
د::يC 4&::علا o::فل M مكت"م ي$ اSدع M اب=O 9"لا %"ع ا2يرت$ا دN
مل مل.لا 9ي"ع ابيعI M3 لا;تSا دعب 4&علا V 'Cوريصلا \"<م 9ب
Eيد::حلا ا=? ي$ oف"لا ا=? 9لامعت#ا ن.حو hN مهت"م ي$ نكي
مل::.لا 9::ي"ع 4C %ت::ح 9ل&::N نيبو 92يب ةيpف"لا ةب#ا2ملا 'اعارم
PEيدحلا رKZ ي$ >رOa ةب#ا2مل Eيدحلا Cد, ي$ 4رلا oفل Fا!$
د::عب ا?4&ع sورلا 4رب 4ارملا Wيل 9S ادج H&N &?و L5بارلا 9ج&لا
„eرب:لا ي::$ م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا امS1و Mدب"ل ةNCافملا
ي$ MاO امO 9بC 'د?ا/م ي$ vرUت.م R&ك"ملا لا&حlب ل&U/م
[::"6 ن::م 9تNا$1 نع ربع$ رK RاNو ي$و يح&لا ةلاح ي$ ايSدلا
Fا::م"علا ل&::N ا=::? ر::يpSو nsورلا 4رب vارUت#Vا [لaو 'د?ا/ملا
9ل&::N ي::?و Fار::#لا Eي4ا::ح m::عب ي::$ @عNو يتلا ةpف"لا ي$
م&::S نم wا;يت#Vا 4ارملا Wيل مارحلا د!.ملاب اSو @p;يت#ا$
ن::ب >رما::K ا::مم ة::Nا$لا 4ار::ملا امS1و اما2م نكي مل Fار#لا MT$
ن::ع 9::ب fا!ي ام 0&N Hد2ع MDا fا&!لا ا=?و R&ك"ملا +يا!ع
9ج&::لا Pا=::? Hد::2ع 0&::N م::7 يSا::(لا @حجC @2O دNو 4رلا ةpفل
&::"iي V MامGلا M3 Cارمت#Vا مG"ت.ي 4رلا M1 لا;ي M LWماiلا
ي::$ sور::لا M&::O ن::م &::"iي ل$ bC3ا Cا<N ي$ 9ي"ع Aصم نم
M A::بN Vو ر::م3ا ا=::هب 9::يل1 %::حو 9::S لا::;ي دN j4ا.لا P9Sدب
د::عب 9::يل1 %::حو م7 9ب ربKl$ >ربN ي$ ايح لاGي V 9Slب 9يل1 يح&ي
Q::ت$ ام ا=? nلو3ا ربiلا نع يSا(لا ربiلا ريKlتل 'ا$ا2م ل$ [ل=ب
يتبا::تO د::عب م::7 د::ح3 V&;2م اه2م اXيI C ملو ةب&ج3ا نم 9ب 9"لا
ري=::2لا ري::/بلا 9::ب A::]$ ا::مي$ ر::ي2ملا ر::!فلا fاتO @عجاC [ل=ل
9::صS ا::م 9ي$ لاN 96دج&$ يكلاملا يSاهOافلا نب نيدلا Jا6 cي/"ل
ا::م م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN H=مرتلا ي$ ا2يوC
مل::.لا 9::ي"ع 4C %ت::ح يحوC ي"ع 9"لا 4C V1 ي"ع م".ي دح نم
%::"ع ي::ح م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M Eيدحلا ا=? نم =KBي
م"::.م دحاو نم 9"O 4&ج&لا &"iي M '4اع لاحم 9S [لaو ماودلا
9ل&::N @::"N MT$ CاهS و Aيل ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %"ع
%::"ع ا::يح 9S&::O 5::م مXت::"ي V ي::حوC ي

::ل1 9"لا 4C V1 مل.لا 9ي"ع
a1 ةعا::# ن::م AN ي$ 96ا$وو 96ايح 4دعت6 M 92م مG"ي Aب ماودلا
180
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
مل::.لا 4د::عتي Aب مد;6 امO 9ي"ع م".ي م".م نم &"iي V 4&ج&لا
لا::;ي M م::"ع 9::"لاو fا&!لا::$ 'ري(::O 'د::حا&لا ةعا.لا ي$ 9ي"ع
9"لا 4C V1 مل.لا 9ي"ع لاN 9Slك$ اeا!م \<2لا ا2? sورلاب 4ارملا
9::;<S 96ا::يح ن::م مG::"ي V ن::كل ماود::لا %"ع يح &?و ي;<S يل1
ة::Nلعو م"::.م A::O مل::# د::2ع ة::;<2لا 9::ي"ع 4ر::ي 9Sاحب# 9"لا$
9::مeV نم sورلا M امO sورلا 4&جو 9مeV نم \<2لا M eا!ملا
ن::يمeلتملا د::حlب مل.لا 9ي"ع ربع$ '&;لا و Aعفلاب \<2لا 4&جو
لمع ن::ي6رم V1 M&كي V sورلا 4&ع M [لa \;حي اممو رKDا نع
ملO o:فل ا=:? |نيت27ا ا2تييحو نيت27ا ا2تم ا2بC ا&لاN} %لاع6 9ل&;ب
ن::م اد::حاو W::يل fا&::!لا ن::م >رOa H=لا ا=?و نيدلا Jا6 cي/لا
نم ةفNو 9ي$ Hد2عو 5با# fا&ج م"# M1 &ه$ اه6رOa يتلا ةت.لا
ي::$ ايح 9S&O 5م م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M >ر?ا{ M Eيح
مل::# د::2ع 9::ي"ع 4ر::يو RاNو3ا mعب ي$ \<2لا 92ع 52مي „eربلا
A::;2لاو A::;علا MT::$ k&::2مم A::ب اد::ج د::يعب ا=::?و 9::ي"ع م"::.ملا
9::"لا %"::, 9لا::ح ن::ع '4Cا&::لا CابK3ا$ A;2لا ام 9$لiب Mاده/ي
مهSl::ب ةحرصم „eربلا ي$ مل.لا مهي"ع FايبS3ا لاحو م"#و 9ي"ع
ني2مB::ملا ر8ا::#و A::ب Fي::I ن::م M&::ع2مي V اrا::I )يO M&;<2ي
ر::يt اrا::I ا::مب „eرب::لا ي::$ M&::;<2ي م::?ريtو Fاده::/لا [ل=::O
„eرب::لا ي::$ \<2لا نم 52مي ادح M 4ري ملو FيI نم نيع&2مم
fا::تO ي::$ Mا::يح ن::ب cي/لا &ب JرK ةي,و ريt نع Rام نم V1
9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C ا::ي لاN لاN ةصيبN نب WيN نع ايا,&لا
اي AيN %6&ملا 5م ملكلا ي$ 9ل MaBي مل _&ي مل نم م"#و 9ي"ع
cي::/لا لا::Nو nMوCواGتيو معS لاN %6&ملا م"كتي A?و 9"لا ل&#C
ي::$ مه6ايحO رب;لا ي$ Fاده/لاو FايبS3ا 'ايح يكب.لا نيدلا ي;6
يعدت::.6 'ل::صلا MT::$ >رب::N ي::$ %::#&م 'ل::, 9ل ده/يو ايSدلا
اه"O Fار#لا ة"يل FايبS3ا ي$ 'C&O=ملا Rافصلا [ل=Oو ايح اد.ج
Mاد::ب3ا M&::ك6 M ة;ي;ح 'ايح اهS&O نم مG"ي Vو ما.ج3ا Rاف,
ا::مو fار/لاو ماع<لا %ل1 JايتحVا نم ايSدلا ي$ @SاO امO اهعم
ر8ا::.لو م::هل @با::7 [::لa M [::I ل$ kام::.لاو م"علاO RاOاC4لا
m::عب ي::$ \::<2لا ن::ع W::بحلا Mل$ A::;علا ا::مو %::هتSا %6&ملا
يب::2لاو ةي::,&لا `Cا::6 9:ب f=::ع ا=هلو +ي=ع6و رصح k&S RاNو3ا
ر::صح 96ا::$و د::عب 9::;ح"ي Vو [لa نع >G2م م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ي::$ ا::ه2ع 9::"لا ي::dC ة::م-افل لا::N ا::مO >&::ج&لا نم 9ج&ب ل,
181
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ر8ا#و Fاده/لا MاO اa1و م&يلا دعب [يب %"ع fرO V 96ا$و bرم
52ملاب Mورصحي V نيب=عملا نم %2(ت#ا نم V1 9تم نم ني2مBملا
kGت::2ي M ن::كمي م::عS nم"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ب )يك$ \<2لا نم
M &?و 0رK \ير<ب Cر;يو رKZ fا&ج نيدلا Jا6 cي/لا ملO نم
ا::م د::ح %"ع ةNCافم ريt نم Cارمت#Vا 4رلابو \<2لا sورلاب 4اري
Mاeا:!م ا=::? %:"ع Eيد::حلا ي:$ M&::كيو Eلا(لا 9ج&لا ي$ 96CرN
ة::يعب6 'Cاعت::#ا لو3ا$ sورلا oفل ي$ eا!مو 4رلا oفل ي$ eا!م
9::ي$ M&كي Eلا(لا 9ج&لا ي$ 96CرN ام %"عو A#رم eا!م يSا(لاو
&::?و رKZ fا&ج fا&!لا ا=? نم دل&تيو h;$ 4رلا ي$ دحاو eا!م
9::ي"ع 4ر::ي 9"لا M 4ارملا M&كيو 5م.لا نع ةيا2O sورلا M&كي M
4ر::يو >ر::<N د::عب Mو م".ملا 5م.ي Eيحب '4اع"ل vCاiلا 9عم#
9عم::# 4ار::ملا W::يلو ƒ::"بم ة<::#او %::ل1 Jا::يتحا ر::يt ن::م 9ي"ع
5م::.ي ة::لاح ايSد::لا ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل MاO دNو 4اتعملا
@2يب امO Fام.لا hي- 5م.ي MاO Eيحب '4اع"ل اNCاK اعم# اهي$
4&::عيو RاNو3ا mعب ي$ [ف2ي دN ا=?و RاG!عملا fاتO ي$ [لa
ي::$ 9تلا::حO „eر::ب ي::$ م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9تلاحو 92م 5Sام V
9عم::# 4ار::ملا M &?و رKZ fا&ج ا=? نم Jرiي دNو PFا&# ايSدلا
ا::مو ي6&::ك"ملا vارUت::#Vا ن::م 9تNا$1 >4رب 4ارملا M&كيو 4اتعملا
ن::م fا::<K %::ل1 ةعا::.لا [::"6 9"لا >4ري$ 'د?ا/ملا نم 9ي$ &?
n9::ي$ MاO ام %ل1 4اع 9ي"ع 4رلا نم ‡ر$ اaT$ ايSدلا ي$ 9ي"ع م"#
ن::م ‡ر::فتلا sور::لا 4رب 4ارملا M &?و رKZ fا&ج ا=? نم Jرiيو
ي::$ ر::p2لا ن::م „eرب::لا ي::$ >4د::صب &? امم لابلا ‡ار$و AU/لا
Fلبلا )::/كب Fاعد::لاو R*ي::.لا ن::م م::هل CافUت#Vاو 9تم لامع
'eا::2ج C&]حو اهي$ ةOربلا ل&"حل bC3ا Cا<N ي$ 44رتلاو مه2ع
ي::$ 9لاU::I ة::"مج ن::م C&م3ا >=? MT$ 9تم Qلا, نم Rام نم
9::ي"ع مل::.لا Mا::O ا::م"$ Cا7Dاو Eي4اح3ا [ل=ب R4Cو امO „eربلا
kG::2ي Ml::ب 9ي"ع م".ملا •تKا Rابر;لا Aجو لامع3ا A]$ نم
'اeا::!مو 9::ل افير::/6 ا::هي$ 9ي"ع 4ري ةpحل ةمهملا 9لاUI نم 9ل
Q::كS اa1 oحا::!لا لاN دNو ي-اب2ت#ا نم اه"O ةب&ج 'ر/ع >=ه$
&::?و ر::/ع H4ا::ح fا&ج يل ره{ م7 n+8ا!علا دلو oفحلا ركفلا
9ل&::N ي::$ ا::مO sا::ي6CVا A::ب 'ا::يحلا sوC sورلا::ب 4ار::ملا Wيل 9S
9:S 4ار:ملاو Fار:لا م:]ب sور:$ ‹ر:N 9ST$ |MاحيCو sور$} %لاع6
sر$و sاي6Cا 9ي"ع م".ملا مل.ب 9ل Aصحي م"#و 9ي"ع 9"لا %",
182
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::ل ر::ه{ م::7 n9ي"ع 4ري M %"ع [لa 9"محي$ [لa 9بحل ةIا/?و
fا&7 نم ة74احلا ةمحرلا sورلاب 4ارملا M &?و ر/ع يSا7 fا&ج
امO Eيدحلا ي$ sورلا رOa Cرك6 ةياه2لا ي$ ري73ا نبا لاN 'لصلا
4ار::ملا M ا::ه2م +لاUلاو Mاعم %"ع 9ي$ R4Cوو MZر;لا ي$ Cرك6
يح&::لاو MZر::;لا %::"ع \::"- د::Nو د::.!لا 9::ب م&;ي H=لا sورلاب
ن::ع >ري.ف6 ي$ C=2ملا نبا JرKو n%هتSا Aيربج %"عو ةمحرلاو
لا::Nو م::]لاب Mا::حيCو sور::$ %لاع6 9ل&N رN 9S Hرصبلا ن.حلا
9:ي"ع AKد:6 'ل:صلا M W:S Eيدح ي$ مد;6 دNو ةمحرلا sورلا
4ار::ملاو ايادهلاب مكي"ع AKدي امO >ربN ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %",
Eلا::7 fا&ج يل ره{ م7 n96اماعSاو 9"لا ةمحC [لaو 'لصلا fا&7
مل::.لا 9::U"ب >رب;ب AOو H=لا ["ملا sورلاب 4ارملا M &?و ر/ع
+::tارلا لا::N ة::ك8لملا ن::م ا::]ي A::يربج ريt %"ع \"<ي sورلاو
ي::حوC %::ل1 9"لا 4C %2عمو P%هتSا احاوC %م.6 ةك8لملا YارI1
ر::ه{ ا::م ة::ياt ا=::? مل::.لا ي::Uي"بتب A::O&ملا ["ملا %ل1 Eعب H
Mا::جاتحي Mار::م نيدلا Jا6 cي/لا ملO ي$ 5Nو L9يب26 Pم"ع 9"لاو
h"t &?و H=مرتلا %ل1 Eيدحلا اGع 9S ام?دح امهي"ع 9يب2تلا %ل1
>ر::Oa امO h;$ 4وا4 &ب V1 ةت.لا +تكلا fاح, نم 9جرiي م"$
Eيدحلا 4Cو 9S يSا(لا nYار-3ا ي$ HGملا نيدلا لامج o$احلا
ة::ياوC o::فلو 4وا4 ي::ب ن2::# ي::$ [ل=::O &?و %"ع 9"لا 4C oف"ب
ا::Nر$ نيتيد::عتلا نيب MT$ +.Sو )<ل ي?و يل1 9"لا 4C ي;هيبلا
ي::$ لا:N مار::O3ا ي$ %لTبو ةSا?لا ي$ %"عب 0دعي 4C MT$ افي<ل
>4C ل&;يو >ا<K اa1 [ل=Oو 9"ب;ي مل اa1 Fي/لا 9ي"ع 4C sاحصلا
9ل&::N لو3ا ن::م +::tارلا لا::Nو 5جC H ابا&ج 9يل1 4Cو 9لG2م %ل1
ن::مو ا::2با;ع %::"ع 4ر::Sو ي::"ع ا?و4C مكبا;ع %"ع مO4ري %لاع6
ا::ه2م ار::يK Mد::ج3 ي::بC %::ل1 R44C نXلو 9م %ل1 >اS44ر$ يSا(لا
9::"لا %::ل1 او4C م::7 '4اه::/لاو +::يUلا ملا::ع %ل1 Mو4ري م7 Pاب";2م
P\حلا م?V&م
R44C لا::;ي mي&::فتلا 4ر::لا يSا::عم ن::م +tارلا لاN |Aص$}
متعeا::26 MT$} %لاع6 لاN 9يل1 9تd&$ H Mل$ %ل1 ا=O ي$ مكحلا
%::لاو ل&#رلا %ل1 >و4C &لو ل&#رلاو 9"لا %ل1 >و4ر$ FيI ي$
ن::ع ر::/ع 5::باC fا&::ج ا=::? نم Jرiيو P%هتSا |مه2م رم3ا %لو
%::"ع 9::ي"ع مل::.لا يحوC يل1 9"لا b&$ 4ارملا M &?و Eيدحلا
م"::.ملا Mاك$ ةمحرلا 9"لا نم 'لصلاو ةمحرلا sورلاب 4ارملا M
183
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::ي"ع 9"لا %", 9ل&;ل ا;ي;ح6 9"لا نم 'ل, +"<ل bرع6 9مل.ب
ن::م 'ل::صلاو ار::/ع 9ي"ع 9"لا %", 'دحاو ي"ع %", نم م"#و
9::"لا %"::, يب::2لا %::ل1 ة::محرلا >=? رم 9"لا b&ف$ ةمحرلا 9"لا
M&::كت$ ا::ع<N 9تبا::ج1 A::صحت$ م"::.م"ل ا::هب &عد::يل م"::#و 9::ي"ع
9::"لا %"::, يب::2لا Fا::ع4 ة::Oربب ي? امS1 م".م"ل ة",احلا ةمحرلا
ل&بN ي$ ةعاف/لا ةلG2م [لa لG2يو 9ي"ع 9مل#و 9ل م"#و 9ي"ع
4ر::!مل ي::حوC ي::$ ة$ا::dلا M&::ك6و 9::ي"ع ةبا7لاو م".ملا مل#
ا=::? %::ل1 ا=::? ا?4ري$ ةعاف/لا Eيدح ي$ 9ل&N >ريpSو ة.بلملا
@::ي;ل Fار::#لا Eيد::ح ي::$و دمحم %ل1 يهت2ي %تح ا=? %ل1 ا=?و
ةعا::.لا ر::م اورOا=::ت$ %::.يعو %::#&مو مي?ارب1 يب 0ر# ة"يل
%::ل1 م::?رم او4ر$ اهب يل م"ع V لا;$ مي?ارب1 %ل1 م?رم او4ر$
A::,احلاو n%::.يع %::ل1 م?رم او4ر$ اهب يل م"ع V لا;$ %#&م
ة::محرلا ر::م يل1 9"لا b&$ V1 9ج&لا ا=? %"ع Eيدحلا %2عم M
\::<Sا Mlب ي.ف2ب اهب Fاعدلا %ل&6l$ يبب.ب م".م"ل Aصح6 يتلا
n9::ل Fاعد::لاو 9مل# ة"با;م ي$ 9ي"ع 4رلا 9جو %"ع مل.لا oف"ب
ة::محرلا sورلا::ب 4ار::ملا M &::?و ر/ع WماK fا&ج يل ره{ م7
يتلا ة$رلاو 9تم %"ع م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا +"N ي$ يتلا
9ب&::Sa @::مpع نم %"ع Mايح3ا mعب ي$ +]Uي دNو اهي"ع Aبج
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا %"ع 'لصلاو 9"لا مCاحم [هتSا و
[بSa رفUيو [م? يفك6 Ma Eيدح ي$ امO f&S=لا 'رفUمل +ب#
@U"ب Mو 9ي"ع م".ي دح نم ام 9S م"#و 9ي"ع 9"لا %", ربKl$
4ر::ي %ت::ح ا::هي"ع A::بج يتلا ةمحرلا 9يل1 @عجC V1 @U"ب ام 9ب&Sa
[::لa AبN 92م MاO ام 9ي"ع 4رلا نم 9ع2مي Vو 9.ف2ب مل.لا 9ي"ع
'د8ا::$ >=::? M&::ك6و ة::ميpع 0ر/بو ة.يفS 'د8ا$ >=?و +Sa نم
ي::$ ر?ا::{ &::? H=::لا %::ف2ملا د::ح ي::$ ةيNارUت::#Vا ن::م '4ا::يe
M اهبب.ب %فتSا Eيحب اه64ايe دعب 9ي$ •S اه64ايe AبN vارUت#Vا
MDا 9::ب 9"لا Qت$ ام رKZ ا=? n_&صiلا 9ب 4ارملا ماعلا نم M&كي
9::2مب \::$&ملا 9"لاو ا?ا2;حل '4ايGب [لa دعب Qت$ M1و ةب&ج3ا نم
ي::$ ا::جرiم 9::2ع لوB::.ملا Eيد::حلا @::يC [::لa دعب م7 n9مرOو
ي::حوC %::"ع 9::"لا 4C د::Nو V1 o::ف"ب ي;هيب::"ل Fا::يبS3ا 'ا::يح fاتO
اه-ا;#1 ةياوC M 0&Nو اري(O 9"لا Rدمح$ دNو oف"ب 9ي$ sرص$
ر::م3ا &::?و 'اور::لا Yرص6 نم اه$=ح M1و ا?Cامd1 %"ع ةل&محم
%ل1 MDا Rدع دNو ةب&ج3ا نم يSا(لا 9ج&لا ي$ 9يل1 @ح2ج H=لا
184
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9ي"ع Eيدحلا 4ارمو ةب&ج3ا 0&N &ه$ ةياورلا >=? 4&ج&ل 9حيجر6
ماود::لا %"ع ايح ريصي$ R&ملا دعب 9حوC 9يل1 4ري 9"لا Mlب CابK3ا
Cا:ص$ 9:ي$ 'ا:يحلا 4&:ج&ل 9مل:# 9ي"ع 4C دح 9ي"ع م"# &ل %تح
ن::م اد::حاوو >ربN ي$ 96ايح ي$ '4Cا&لا Eي4اح‚ل ا;$ا&م Eيدحلا
د::Nو ة::2ملاو دمحل 9"لو 4&ج&لا نم 9ج&ب ةتبلا اهل اي$ا2م V اهت"مج
>ا::2";ع ام اهجو نيت# نم Eيدحلا +تكS مل &ل wافحلا mعب لاN
ن:تملا wا:فل ي:$ 'Cا:6 m:عب %"ع اه]عب ديGي vر<لا M3 [لaو
\:ير<لا ي:$ يفK ام ديGملا \ير<لاب نيبت.ي$ 4ا2#لا ي$ 'Cا6و
Pم"ع %لاع6 9"لاو ةصNا2لا

مل.لا 9ي"ع %.يع مكحب ملعلا fاتO
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
4Cو د::;$ د::عبو %ف<::,ا ني=::لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
Mا::م7 ة2::# %::لو3ا 04ا::مج j4ا::# W::يمiلا م&::ي لاB::# ي::"ع
M &::?و رO=::ي ا::مع fا&::!لا لوB.ملا L96C&, ة8امSام7و نيSام7و
ي::$ م::كحي اaا::مب Mا::مGلا رKZ ي$ لG2ي نيح مل.لا 9ي"ع %.يع
ا::2يبS kر::/ب م::كحي 9::S1 مت"N اa1و 9عر/ب و ا2يبS kر/ب ةم3ا >=?
و 'Cر::;تملا ةعبC3ا +?ا=ملا نم +?=مب 9ب 9مكح \ير- )يك$
+?=::م Hl::ب$ ة::عبC3ا +?ا=ملا نم +?=مب مت"N اa1و 92م 4اهتجاب
hب2ت::.ي يت::لا ةل43ا 9يل1 Aص6 \ير- Hlب$ 4اهتجVاب مت"N اa1و &?
و ة::م3ا >=::? •8ا::صK ن::م &::? H=::لا A::;2لاب ما::كح3ا ا::ه2م 9ب
ن::م ة2::.لا Qيح, 9ت$رعم \ير- )يك$ A;2لاب مت"N اa1و يح&لاب
Hl$ يح&لاب مت"N اa1و رKZ \ير<ب و 9ي"ع wافحلا مكحب اهمي;#
[:"م Hl::$ يSا::(لاب Mا:O اaT::$ ["م AيG2تب و ماهل1 %حو &? يحو
ن::م ا::هي$ Cد::, ا::مو 9ي::dاCو لاملا @يب لا&م ي$ 9مكح )يOو
ل&::Nو P[لa ريUب 9ي$ مكحي و MDا &? ام %"ع [لa ر;ي YاNو3ا
م&::ي [::لaو نيره::I fCا::;6 'د::م ن::م لاB::.لا ا=::? ي"ع 4Cو دN
ن::م A::جC يSFا::ج ة2.لا >=? نم لو3ا 5يبC Hر/ع 5باC ةعم!لا
ن::م Fاي::I ن::ع ي2لl::.$ Hد::لاو ن::ع م::"علا =K نمم م"علا A?
ا::م ة::"مج ن::مو ر::صتiم fا&::!ب 9::2ع 9تبجو لاB.لا ا=? اهت"مج
Mا::م(ع ن::م ةك8لملا Fايحت#ا ةصN W"!ملا [لa ي$ 92ع ي2لl#
ن::با c::يCا6 ن::م ا::مهتجرK نيب::يرt ني(يد::ح [::لa ي$ 9ل @جرKو
ن::ب Mا::م(ع ةمجر6 ي$ Fاف"iلا cيCا6 يباتO ي$ امه64Cوو رOا.ع
185
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا=::? fا&::ج vاCو3ا >=::? ي::$ ر::Oاa اS ا?و P92ع 9"لا يdC Mافع
Hد2ت::.م ا::?4Cو ةم"O AO ي$ ارOاa h.بلا \ير- %"ع لاB.لا
م::كحي اaامب A8ا.لا ل&;$ Fام"علا ملOو Cا7Dاو Eي4اح3ا نم اهي$
V ا2يبS kر/ب مكحي 9S 9با&ج 9عر/ب و ا2يبS kر/ب ةم3ا >=? ي$
9::ي"ع د::;عSاو Eي4ا::ح3ا 9::ب R4Cوو Fام"علا [لa %"ع •S 9عر/ب
ي::$ يبا::<iلا ل&::N [::لa ي$ Fام"علا _&صS ة"مج نم$ kامجلا
A::يل4 9::ي$ ر::يG2iلا Aت;ي %.يع M Eيدح رOa د2ع ن2.لا ملاعم
M3 [::لaو ة::.!S ا::هSايع M Mا::يبو ريeا::2iلا A::تN f&::جو %::"ع
ا:2يبS ةعير:I م:كح %:"ع ر:يG2iلا A:ت;ي ا:مS1 مل.لا 9ي"ع %.يع
MامGلا رKZ ي$ M&كي امS1 9لوGS M3 م"#و 9ي"ع 9"لا %", دمحم
م"::.م sر::I ي::$ Hو&::2لا ل&N [لa نمو PةيNاب مل#لا ةعيرIو
ي::$ Vو ا2عر::I c::.2ي kر/ب لG2ي 9S %.يع لوG2ب 4ارملا Wيل
ا::مكح لG::2ي 9Sl::ب Eي4ا::ح3ا @ح::, A::ب ا=::? ن::م FيI Eي4اح3ا
Pjا::2لا >ر::!? ا::م ا2عرI C&م نم %يحيو ا2عر/ب مكحي ا<.;م
CاGب::لاو د::مح 9::جرK ا::م [::لa ي::$ '4Cا&::لا Eي4ا::ح3ا ن::مو
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C ن::ع 'رم::# Eيدح نم يSارب<لاو
9::ي"ع 9::"لا %", دمحمب اNدصم ميرم نب %.يع لG2ي لاN م"#و
Jر::Kو nةعا.لا مايN &? امS1و م7 لاجدلا Aت;ي$ 9ت"م %"ع م"#و
9::"لا د::بع نع ديج د2.ب Eعبلا ي$ ي;هيبلاو ريبكلا ي$ يSارب<لا
E::ب"ي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9:"لا ل&::#C لا::N لا:N A::فUم نب
دمحمب اNدصم ميرم نب %.يع لG2ي م7 9"لا FاI ام مكي$ لاجدلا
ن::با Jر::Kو nلاجد::لا A::ت;ي$ Vد::ع امكحو ايدهم امام1 9ت"م %"عو
@عم::# لا::N 9::2ع 9::"لا ي::dC 'ر::ير? يب نع 9حيح, ي$ Mابح
م::يرم ن::ب %::.يع لG::2ي ل&::;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
AتN >دمح نمل 9"لا 5م# لاN ةعOرلا نم 9#C 5$C اaT$ مهمBي$
M Eيدحلا ا=? نم لVدت#Vا 9جوو ني2مBملا ره{و لاجدلا 9"لا
رO=:لا ا=:?و >د:مح ن:مل 9"لا 5م# =Xم&ي 96ل, ي$ ل&;ي %.يع
Eيد::ح ي::$ 4Cو ا::مO ة::م3ا >=::? 'ل::, _ا&::K نم لادتعVا ي$
ن::ع رOا::.ع ن::با JرKو P•8اصiلاو RاG!عملا fاتO ي$ 96رOa
5:م!يو Rا&":صلا ي":صي$ ميرم نب Qي.ملا hبهي لاN 'رير? يب
Rا&"::صلا k&::م!م M3 ا2عر::/ب لG::2ي 9::S ي$ Qير, ا=ه$ P5م!لا
ن::با Jر::Kو Pة::"ملا >=? ريt ي$ اS&كي مل ةعم!لا 'ل,و Wمiلا
ل&::#C لا::N لاN _اعلا نب ورمع نب 9"لا دبع Eيدح نم رOا.ع
186
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::ب %::.يعو ا::هلو ا::S ة::م ["ه6 )يO م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
لا::N jا::بع نبا Eيدح نم ا]ي رOا.ع نبا JرKو Pا?رKZ ميرم
ا::هلو ا::S ة::م [::"ه6 )::يO م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
Pاه<::#و ي::$ يت::يب A::? ن::م Hد::هملاو ا::?رKZ ميرم نب %.يعو
9::مكح \ير- )يك$ ا2يبS kر/ب مكحي 9S مت"N اa1و A8ا.لا ل&Nو
ا=::? P9::2م 4ا::هتجاب و 'Cر::;ملا ة::عبC3ا +?ا=::ملا نم +?=مب 9ب
ن::م +?=::مب 9::ي$ 9ل&::N 92م اب!ع دIاو 9"8ا# نم +!ع لاB.لا
>=::? ي::$ +?ا=::ملا M A8ا::.لا لا::بب ر<K Aه$ ةعبC3ا +?ا=ملا
V ة::م3ا ن::م Mود::هت!ملاو ة::عبC ي::$ 'ر::صح2م ةفير::/لا ة::"ملا
kا::ب6و نيعبا::تلاو ةباح::صلا ن::م +?=::م 9::ل A::Oو 'ر(::O M&::صحي
'ر::/ع &::حS يلا&::iلا ني2::.لا ي::$ Mا::O دNو Pارج م"?و نيعباتلا
+?=مو 'C&ه/ملا ةعبC3ا ي?و اهبتO ةSودم اهبابC 'د";م +?ا=م
Pدع::# ن::ب E::ي"لا +?=::مو Pي::عاeو3ا +?=::مو PHC&::(لا Mايف::#
4ووا4 +?=::مو Pر::يرج ن::با +?=::مو P9ي&::?اC نب vاح#1 +?=مو
ا&::dر;Sا ا::مS1و M&];يو مهل&;ب M&تفي kاب6 FVB? نم Aكل MاOو
'ري(::O +?ا=::ملا$ م::مهلا C&::صNو Fا::م"علا R&مل ة8ام.مiلا دعب
يب::2ب ن::pي )::يO م7 ةعبC3ا +?ا=ملا A8ا.لا •صK FيI H‚$
د::";ي V د::هت!ملا M M&ل&;ي Fام"علاو +?ا=ملا نم اب?=م د";ي 9S
ن::pي )::يك$ د::";ي V ة::م3ا 4ا::حZ ن::م د::هت!ملا Mا::O اaT$ ادهت!م
P4اهتجVاب مكحي 9Slب ل&;لا =X2يح نيعت$ @"N MT$ Pد";ي 9S يب2لاب
Mا:O م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, ا:2يبS MT$ [لa نيعتي مل V @"N
V ا::مO ا4ا::هتجا [::لa %م::.ي Vو MZر::;لا ي$ 9يل1 يحو امب مكحي
eا&::ج ي$ ا$لK ا&كح Fام"علا M [لa %"ع Aيل=لاو Pادي";6 %م.ي
9::مهفي ا::مب 9::مكح Mا::O &::"$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2"ل 4اهتجVا
ن::يب @::"N MT$ PYلiلا ةياكح 9!ت6 مل ا4اهتجا %م.ي MZر;لا نم
M ن::كمي @::"N ةعير::/لا >=::? ما::كحlب %::.يع ة$رعم \ير- ا2ل
م::هي"ع Fا::يبS3ا 5::يمج M لو3ا \ير<لا Lvر- ة7ل7 [لa ي$ لا;ي
ن::م 58ار::I 5::يم!ب مهSا::مe ي$ M&م"عي ا&SاO دN مل.لاو 'لصلا
A::يربج Mا::.ل %::"ع %لا::ع6 9::"لا ن::م يح&لا::ب م?دعب نمو مه"بN
Aيلد::لاو Pم::هي"ع لG::S H=::لا fاتكلا ي$ [لa mعب %"ع 9يب2تلابو
مل::.لا 9::ي"ع %::.يع M Cا::7Dاو Eي4ا::ح3ا ي$ 4Cو 9S [لa %"ع
م?رب::Kو >د::عب م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا Fي!مب 9تم ر/ب
5::Nو [ل=::Oو %::.يع ةعير::I )لا::i6 اهب ي6lي 9تعيرI نم ة"م!ب
187
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::$ ي;هيب::لا 9::جرK ا::م [::لa ن::م مل.لا امهي"ع 4وا4و %#&مل
ا::ي!S %#&م fرN امل 9"لا M لاN 9ب2م نب +?و نع '&ب2لا A8V4
Mورمlي jا2"ل @جرK ةم ريK ةم 'اC&تلا ي$ دج يS1 fC لاN
لا::N يت::م مه"عجا$ 9"لاب M&2مBيو رك2ملا نع M&ه2يو Yورعملاب
ي::$ مه"يجا::S ة::م 'اC&::تلا ي::$ د::ج يS fC لاN دمح ةم ["6
Vو ار::pS م::هبتO Mوrر::;ي م::ه"بN ن::م Mا::Oو ا::هSوrر;ي م?Cود::,
ي$ دج يS fC لاN دمح ةم ["6 لاN يتم مه"عجا$ اهS&pفحي
اa1 م::ه"بN ن::م Mا::Oو مهS&::<ب ي::$ مه6اNد::, M&"Olي ةم 'اC&تلا
ا::ه"Ol6 م::ل A::ب;6 مل MT$ اهت"Ol$ اCاS اهي"ع 9"لا Eعب 9تNد, JرK
ي::$ د::ج ي::S fC لا::N د::مح ة::م [::"6 لاN يتم مه"عجا$ Cا2لا
@::بتO ا::ه"مع MT$ 9ي"ع +تك6 مل ةXي.ب م?دح م? اa1 ةم 'اC&تلا
9::ل @::بتO ا::ه"معي م::لو ة2::.حب م?د::ح م? اa1و 'دحاو ةXي# 9ي"ع
)ع::d ة8امعب::# %::ل1 ا::هلا(م ر::/ع 9::ل +::تO ا::ه"مع MT::$ ة2.ح
ا2عر::I ي::$ ما::كح >=::ه$ Pد::مح ة::م [::"6 لا::N يت::م مه"عجا$
ا::هم"ع$ %::#&م 9يب::2ل %لا::ع6 9::"لا ا::ه2يب ا::2"بN ن::م kر/ل ةفلاiم
'&::ب2لا A8V4 ي::$ ي;هيب::لا JرKو nدي";تلاب Vو 4اهتجVاب V يح&لاب
9::S 4وا4 ا::ي C&بGلا ي$ %حو 9"لا M لاN 9ب2م نب +?و نع ا]ي
+::]t V ا::يبS اN4ا::, د::محمو د::مح 9م#ا يبS `دعب نم ي6lي#
ا:مو 9:بSa ن:م مد:;6 ا:م 9:ل Rرفt دNو ادب ي2يصعي Vو ادب 9ي"ع
Fا::يبS3ا @::ي<ع ام A(م A$ا&2لا نم مهت<ع ةم&حرم 9تمو رKl6
A::#رلاو Fا::يبS3ا %::"ع @::dرت$ا يتلا m8ارفلا مهي"ع @dرت$او
ي::S1 [::لaو Fا::يبS3ا C&::S A::(م م?C&::Sو ة::ماي;لا م&::ي يS&6l::ي %تح
%::"ع @::dرت$ا ا::مO 'ل::, A::O %::ل1 اوره<تي M مهي"ع @dرت$ا
Fا::يبS3ا Rر::م ا::مO ة::با2!لا ن::م A::.Uلاب م::ه6رمو مه"بN FايبS3ا
4ا::ه!لاب م::ه6رمو م::ه"بN Fا::يبS3ا Rرم امO zحلاب مه6رمو مه"بN
%::"ع 9::تمو اد::محم @"::]$ يS 4وا4 اي مه"بN A#رلا Rرم امO
V م::م3ا ن::م م::?ريt ا::ه<ع م::ل Vا::صK م::هتي<ع م::ه"O م::م3ا
9::2م يSورفUت::#ا اa1 >&::بOC +Sa AOو Mاي.2لاو l<iلاب م?=Kاr
م::هل 9ت"!ع مه.فS 9ب ةبي- FيI نم مه6رKD ا&مدN امو 96رفt
اa1 ايلبلاو +8اصملا %"ع مهتي<عو ةفعا]م Yاعd Hد2ع مهلو
0د::هلاو ة::محرلاو 'ل::صلا M&::عجاC 9::يل1 اS1و 9"ل اS1 ا&لاNو اورب,
9::S jابع نبا نع >د2.م ي$ يمCادلا JرKو Pميع2لا Rا2ج %ل1
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C @::عS د::!6 )يO Cابح3ا +عO لl#
188
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ةكمب >دل&م 9"لا دبع نب دمحم >د!S +عO لاN 'اC&تلا ي$ م"#و
fاi::.ب Vو qحافب Wيلو ما/لاب 9ك"م M&كيو ةبا- %ل1 رجاهيو
9::تم ر::فUيو &::فعي ن::كلو ةXي::.لا ةXي.لاب Š$اكي Vو vا&#3ا ي$
د::!S AO %"ع 9"لا Mوربكيو Fار# AO ي$ 9"لا Mودمحي Mو4امحلا
مه6ل::, ي::$ M&ف::صي مه-ا::#و ي::$ MوCG6lيو مه$ار- MBd&ي
A::ح2لا H

ود::O م?دجا::.م ي::$ م::هيو4و مهلا::تN ي::$ M&ف::صي امO
'&::ب2لا A8V4 ي::$ م::يعS &ب JرKو nFام.لا &ج ي$ مهي4ا2م 5م.ي
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N لا::N 4&ع::.م نبا نع >ريtو
%ل1 >رجاهمو ةكم >دل&م AO&تملا دمح Aي!Sلا ي$ يتف, م"#و
Š$ا::كي Vو ة2::.حلا ة2::.حلاب HG::!ي o::ي"t Vو o::فب W::يل ة::بي-
م::ه$ار- MBd&يو مه$اصS %"ع MوCG6lي Mو4امحلا 9تم ةXي.لاب
مهSابرN لات;"ل M&فصي امO 'لص"ل M&فصي م?Cود, ي$ مه"يجاS
Jر::Kو nCاه2لاب x&يل Aي"لاب Mاب?C م?rام4 %ل1 9ب M&بر;تي نيدلا
ة::م3ا >=::? ةف::, لا::N Cابح3ا +عO نع '&2بلا A8V4 ي$ ميعS &ب
Yورعملا::ب Mورمlي jا2"ل @جرK ةم ريK لG2ملا 9"لا fاتO ي$
ر::KDا fا::تكلاو لو3ا fا::تكلاب M&::2مBيو ر::ك2ملا ن::ع M&::ه2يو
Mو4ا::محلا م::? لاجد::لا C&ع3ا ا&"6ا;ي %تح ةلل]لا A? M&"6ا;يو
M1 9::"ع$ لا::N ار::م م?د::حاو 4اC اa1 M&::مكحملا Wم::/لا 'اعC
ا::ي4او h::ب? اa1و 9"لا ربO YرI %"ع م?دح YرI اa1و 9"لا FاI
ا&Sا::O ا::م E::يح د!::.م م::هل bC3او C&ه- مهل ديعصلا 9"لا دمح
V E::يح Fا::ملاب م?C&ه<O ديعصلاب م?C&ه- ةبا2!لا نم Mوره<تي
ما::كح نم ة"مج >=ه$ F&d&لا Cا7Z نم M&"!حم رt Fاملا Mود!ي
9::لGS ا::مي$ 98ا::يبS3 9::"لا ا::ه2يب ا::2"بN ن::م kر::/ل ةفلاiم ا2تعيرI
[لa نم ر(O Mايبب Cا7Dاو Eي4اح3ا R4Cو دNو P+تكلا نم مهي"ع
ي$ 98ايبS3 نيب 9"لا Mlب ا]ي Cا7Dا R4Cوو Pةلا-لا Y&K اهتOر6و
Cا::بKو ن::ت$و xاد::ح ن::م ةم3ا >=? ي$ 5Nاو &? ام 5يمج مهبتO
ن::ب 5::يبرلا ن::ع رOا::.ع نبا 9جرK ام [لa نم nاهO&"مو اه8اف"K
A::(م \يد::صلا ر::كب ي::ب A::(م لو3ا fاتكلا ي$ f&تكم لاN WS
ن::ب ر::مع ن::ع ة::ي"حلا ي::$ م::يعS &::ب JرKو n5فS 5;ي ام2ي ر<;لا
لا::N 'اC&::تلا ي::$ يت::عS د!6 )يO Cابح3ا +عكل لاN 9S fا<iلا
م::7 م8V ة::م&ل 9::"لا ي$ Yاiي V ديدI ريم ديدح نم MرN ةفي"K
Fلبلا 5::;ي م::7 9::ل نيملا::{ ة::م 9::"ت;6 ة::في"K `د::عب ن::م M&::كي
);::#3ا ا:ع4 9:S fا::<iلا نب رمع نع رOا.ع نبا JرKوn>دعب
189
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
nمكلامعو مكتف, د!S لاN مكبتO نم FيI ي$ اSود!6 A? لا;$
لا::N ي::ف;(لا د::يGي نب دمحم نع '&ب2لا A8V4 ي$ ي;هيبلا JرKو
)Nو نيف, اU"ب اa1 %تح Cابح3ا +عOو ةIرK نب WيN +ح<,ا
Fا::م4 ن::م ة::ع;بلا >=::هب ن::Nارهيل لا::;$ م::7 ةعا::# رpS م7 +عO
ا::م W::يN لا::;$ 9"(م bC3ا نم ةع;بب vارهي V FيI نيم".ملا
ن::م ام +عO لا;$ 9ب 9"لا ر7lت#ا H=لا +يUلا نم ا=? MT$ [يCدي
ام %#&م %"ع 9"لا لGS H=لا 'اC&تلا ي$ f&تكم V1 ربI bC3ا
ن::ب 9::"لا د::بع Jر::Kو nةماي;لا م&ي %ل1 92م Jرiي امو 9ي"ع M&كي
Rر::N لا::N ي::عبرلا د::لاK ن::ب ما/? نع د?Gلا RاياوC ي$ دمح
G::يGعلا د::بع ن::ب ر::مع %::"ع يكب6 bC3او Fام.لا M1 'اC&تلا ي$
ي::$ اه64ر::# د::Nو ادج 'ري(O %2عملا ا=? ي$ Cا7Dاو Pة2# نيعبC
ا::م 5::يمج 98ا::يبS3 ن::يب 9::"لا Mlب 5<;لا اه",احو RاG!عملا fاتO
ن::ت$و x4ا&::ح ن::م ا::هي$ xد::حي ا::مو ماكح نم ةم3ا >=هب \"عتي
M %::ل1 Jا::يتحا ريt نم 9"لا نم يح&لا \ير<ب [لa FايبS3ا م"ع$
Pدي";6 و 4اهتجاب >و=Klي
ا=::? ي::$ ي::"ع bرت::عا د::Nو Pلو3ا \ير<لا::ب \::"عتي ا::م ا=?
ي::$ ا2م::]م MZر::;لا ي::$ ام AO M&كي M 9ي"ع مG"ي 9Slب \ير<لا
%::"ع ةل43ا @ل4 Aب [لa نم 5Sام V ل&Nو Pة;با.لا +تكلا 5يمج
9ب لGS نيملاعلا fC نم AيG2تل 9S1و} %لاع6 لاN ماG"لا ا=? R&ب7
ي::ب ن::با Jر::K Pن::يلو3ا ر::بe ي::فل 9::S1و 9ل&N %ل1 |نيم3ا sورلا
MZر::;لا لا::N نيملا::علا fC A::يG2تل 9S1و 9ل&N ي$ '4اتN نع م6اح
د::بع ن::ع JرKو nنيلو3ا +تO ي$ H لاN نيلو3ا ربe 9ل&N ي$و
+::تكلا ي::$ 9S1 ل&;ي لاN ةيDا ي$ يفل م"# نب ديe نب نمحرلا
ي::$ يIر;لا ديبع نب ر/بم نع JرKو nنيلو3ا %"ع اهلGS يتلا
M ة::يZ MZر::;لا مهل نكي مل و ل&;ي لاN ةيZ مهل نكي مل و 9ل&N
ي::$ )"::.لا ملOو ةيDا >=? @ل4 د;$ Aي8ار#1 ي2ب Fام"ع 9م"عي
+::تO ي$ '4&ج&م MZر;لا اه2م]6 يتلا يSاعملا M %"ع ا?ري.ف6
E::يح ة::في2ح &::ب ما::ملا 9::2يعب ا=::? %::"ع •::S د::Nو ة;با.لا 9"لا
ي::برعلا Mا::."لا ر::يUب MZر::;لا 'FارN eا&ج %"ع ةيDا >=هب لدت#ا
Mا::."لا ر::يUب ي::?و ة;با::.لا +::تكلا ي$ نم]م MZر;لا M1 لاNو
MZر::;"ل %لاع6 9ف,و [ل=ب ده/ي اممو ةيDا >=? نم ا=K يبرعلا
ا::م M V&::"$ +تكلا نم 9يدي نيب امل vدصم 9Slب 5dا&م 'دع ي$
ا2لGSو} %لاع6 9ل&N [لa نم ),&لا ا=? Qصي مل اهي$ 4&ج&م 9ي$
190
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
|9ي"ع ا2ميهمو fاتكلا ي$ 9يدي نيب امل اNدصم \حلاب fاتكلا [يل1
%::"ع ن::يم MZر::;لا لا::N ة::يDا ي$ zيرج نبا نع ريرج نبا JرK
MZر::;لا ي::$ Mا::O MT::$ مهباتO نع fاتكلا A? اSربK امي$ +تكلا
Fي::I A::O لاN ةيDا ي$ ديe نبا نع JرKو nا&ب=ك$ V1و ا&Nدص$
[::لa %::"ع اNد::صم MZر;لا$ C&بe و Aي!S1 و 'اC&6 نم 9"لا 9لGS
xد::ح ا::م %::"عو اهي"ع vدصم &ه$ MZر;لا ي$ 9"لا رOa FيI AO
%:لو3ا )ح:صلا ي:فل ا=? M1} %لاع6 9ل&N [لa نمو \ح 9S اه2ع
jابع نبا نع Qيح, د2.ب CاGبلا JرK |%#&مو مي?ارب1 )ح,
م::ي?ارب1 )ح::, %::لو3ا )ح::صلا ي::فل ا=::? M @::لGS ا::مل لا::N
)ح, ي$ ا=? AO MاO م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا لاN %#&مو
>=? لاN jابع نبا نع C&ص2م نب ديع# JرKو %#&مو مي?ارب1
ن::ع م6ا::ح ي::ب ن::با JرKو P%#&مو مي?ارب1 )ح, ي$ 'C&.لا
ا::م A(م %#&مو مي?ارب1 )ح, ي$ 'C&.لا >=? M1 لاN 0د.لا
ن::ع vاeر::لا د::بع Jر::Kو م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %"ع @لGS
ي::$ 9"لا •N ام لاN %لو3ا )حصلا يفل ا=? M1 9ل&N ي$ '4اتN
ي::فل ا=::? M ن::.حلا ن::ع م6ا::ح ي::ب ن::با Jر::Kو n'C&.لا >=?
م %لا::ع6 9ل&::N [::لa نمو اه"O 9"لا +تO ي$ لاN %لو3ا )حصلا
^CG::6 V M ي::$و H=::لا م::ي?ارب1و %::#&م )ح::, ي::$ امب lب2ي مل
MZر::;لا يSا::عم M %::"ع MZر::;لا نم 9لا(مو [لa ل4 د;$ PRايDا
%لا::ع6 9::"لاو 98ايبS %"ع اهلGS يتلا %لاع6 9"لا +تO ي$ '4&ج&م
M ن::كمي م"#و 9ي"ع 9"لا %", %.يع M LيSا(لا \ير<لا Pم"ع
ةعير/لا >=هب ة;"عتملا ماكح3ا 5يمج 92م مهفي$ MZر;لا ي$ رp2ي
9::"لا %"::, يب::2لا م::ه$ امO Eي4اح3ا ةعجارم %ل1 Jايتحا ريt نم
%::"ع 0&::<Sا د::N GيGعلا MZر;لا MT$ MZر;لا نم [لa م"#و 9ي"ع
م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا ا:همه$و ةيعر:/لا ما:كح3ا 5:يمج
ة::م3ا ما::ه$و nة2::.لا ي$ 9تم3 اهحرI م7 9ب •تKا H=لا 9مهفب
9::ي"ع 9"لا %", %.يعو '&ب2لا +حا, 9OC4 ام `اC41 نع رص;6
9::"لا %"::, يب::2لا م::هفO MZر::;لا نم مهفي M دعبي ل$ يبS م"#و
اهمه$ ةيعر/لا ماكح3ا 5يمج M نم >ا2"N ام د?اIو م"#و 9ي"ع
يع$ا::/لا ما::ملا ل&::N MZر::;لا ن::م م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
&::ه$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 9ب مكح ام 5يمج 92ع 9"لا يdC
h::#و3ا ي::$ يSارب::<لا 9::جرK ا::م >ديBيو MZر;لا نم 9مه$ امم
ي::S1 لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M ة/8اع Eيدح نم
191
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::$ 9::"لا مر::ح ا::م V1 مر::ح Vو 9با::تO ي$ 9"لا Aح ام V1 Aح V
ة2::."ل sر::I ة::م3ا 9ل&::;6 ا::م 5::يمج ا::]ي يع$ا/لا لاNو n9باتO
لG::26 @::.يل ا::]ي يع$ا::/لا لا::Nو nMZر::;"ل sرI ة2.لا 5يمجو
0د::هلا Aيب::# %::"ع Aيلدلا 9"لا fاتO ي$ V1 ةلeاS نيدلا ي$ دحlب
ن::م م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا لاN ام Mاجرب نبا لاNو nاهي$
9::مه$ ن::م 9::مه$ دعب و fرN 9", 9ي$ و MZر;لا ي$ &ه$ FيI
نم ام مه]عب لاNو n9ب %]N و مكح ام AO ا=Oو 9مع نم 9معو
M %ت::ح 9::"لا 9::مه$ ن::مل MZر::;لا نم 9جارiت#ا نكمي V1 FيI
ن::م نيت#و ا7ل7 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا رمع hب2ت#ا مه]عب
|ا::ه"ج Fا::ج اa1 ا::.فS 9::"لا رKBي نلو} ني;$ا2ملا 'C&# ي$ 9ل&N
ي::$ نباUتلا رهpيل نباUتلاب اهب;عو 'C&# نيت#و xل7 jC اهST$
ن::يلو3ا م&::"ع MZر::;لا 5::مج >ري::.ف6 ي::$ ي::#رملا لاNو n>د;$
ل&::#C م7 9ب م"كتملا V1 ة;ي;ح ام"ع اهب hحي مل Eيحب نيرKDاو
م::7 9Sاحب::# 9::ب ر7lت::#ا ا::م لK م"::#و م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
Fا::ف"iلا A::(م م::هملعو ةباح::صلا Rا4ا::# [::لa مpعم 92ع RوC
لا;ع يل kاd &ل لاN %تح jابع نباو 4&ع.م نبا A(مو ةعبC3ا
M&كي::# م"::#و 9ي"ع 9"لا %", لاNو n9"لا fاتO ي$ 96دج&ل ريعب
رب::Kو م::ك"بN ام lبS 9ي$ 9"لا fاتO لاN اه2م Jرiملا امو AيN نت$
ا::2لGSو} %لا::ع6 9"لا لاNو H=مرتلا >اوC مك2يب ام مكحو مOدعب ام
fا::تكلا ي::$ ا2-ر$ ام} %لاع6 لاNو |FيI Aكل اSايب6 fاتكلا [يل1
اXي::I A::فt &::ل 9::"لا M م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", لاNو |FيI نم
>ري::.ف6 ي$ م6اح يب نبا >اوC nةd&عبلاو ةل4رiلاو 'C=لا Aفt3
ن::م 4&ع::.م ن::با لا::Nو nة::مpعلا fاتO ي$ Mايح نب cي/لا &بو
>اوC nن::يرKDاو ن::يلو3ا رب::K 9::ي$ MT::$ MZر;لا::ب 9ي"ع$ م"علا 4اC
ا=:? ي::$ لGS ا]ي 4&ع.م نبا لاNو n922# ي$ C&ص2م نب ديع#
نيب امع رص;ي ا2م"ع نكلو FيI AO 9ي$ ا2ل نيبو م"ع AO MZر;لا
nامهيري::.ف6 ي::$ م6ا::ح ي::ب ن::باو ريرج نبا >اوC nMZر;لا ي$ ا2ل
fا::تO ن::م 9;يد::صتب مك6lبS Eيدحب مكت7دح اa1 4&ع.م نبا لاNو
Eيد::ح ي::2U"ب ا::م ريب::ج ن::ب ديع# لاNو nم6اح يب نبا >اوC n9"لا
Rد::جو V1 9::هجو %::"ع م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C نع
ا::م k&::م!مب Yرع$ Pم6اح يب نبا >اوC ^ 9"لا fاتO ي$ 9Nادصم
V 9::S ر::يt MZر::;لا wافل @ح6 ةي&<2م ةعير/لا 5يمج M >اSرOa
ي$ '4ابعلا Fام"علا mعب لاN '&ب2لا +حا, V1 92م اهOاC4ل mه2ي
192
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
\يا::;حلاو Fا::يلو‚ل )8ا::<"لاو ة::,اi"ل 'Cا::Iلاو ة::ماع"ل MZر::;لا
ا::م MZر::;لا ن::م م::هفي$ ل&::#C يب::S مل.لا 9ي"ع %.يعو FايبS‚ل
م::كحي 9S&O %2عم ا=?و Aي!Sلا )لاK Mو 9ب مكحيو 9ي"ع 0&<Sا
ا::مه2م A::O Mا::;ير- Mا=::ه$ م":#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, ا::2يبS kر/ب
>=::? ما::كحlب م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, %.يع ة$رعم ي$ Aمتحم
\::ير<لا Pم::"ع 9::"لاو >ا::!6Vا ة::ياt ي$ H&N ام?=Klمو ةعير/لا
M >ر::يtو يكب::.لا م::ه2م Fام"علا نم ةعامج 9يل1 CاI ام Eلا(لا
يب::2لا ة::م ي::$ 4ود::عم 96&::بS %::"ع 98ا;ب 5م مل.لا 9ي"ع %.يع
5::متجا 9ST::$ ةباح::صلا 'ر::مe ي::$ A::Kا4و م"::#و 9::ي"ع 9"لا %",
Mا::Oو اNد::صمو 9::ب ا::2مBم يح ي?و م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لاب
0وC nة::كمب ا::هت"مج ن::م Fار::#لا ة"يل ريt ي$ Rارم 9ب 9عامتجا
%", 9"لا ل&#C 5م نحS ا2يب لاN WS نع Aماكلا ي$ Hدع نبا
ا=::? ا::م 9::"لا ل&::#C ا::ي ا::2";$ اد::يو ا4رب ا2يC اa1 م"#و 9ي"ع 9"لا
نب %.يع `اa لاN معS ا2"N >&متيC دN لاN ديلاو ا2يC H=ل 4ربلا
W::S ن::ع ر::KZ \::ير- ن::م رOا.ع نبا JرKو n%"ع م"# ميرم
ل&::ح م"::#و 9:ي"ع 9:"لا %":, 9:"لا ل&::#C 5::م Y&- @2O لاN
`ا::2يC 9::"لا ل&::#C ا::ي ا::2"N >ار::S V اXي::I Q$ا::, 9::تيC a1 ةبعكلا
9::6رpتSا م::يرم ن::با %::.يع يK `اa لاN >ارS Vو اXيI @ح$ا,
M&::كي M ن::م 5Sا::م V =X2يح$ P9::ي"ع @م"::.$ 9$ا&- %]N %تح
9تعير::/ب ة::;"عتملا 9ماكح م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نم %;"6
م::كحيو 9::تم ي::$ لG2ي::# 9Sl::ب 9::م"عل A::ي!Sلا ةعير/ل ةفلاiملا
ن::ع رOا.ع نبا 0وC دNو nة<#او لب 92ع ا?=Kl$ 9تعير/ب مهي$
ن:با M V م":#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 'رير? يب
نم يتم ي$ يتفي"K 9S V1 ل&#C Vو يبS 92يبو ي2يب Wيل ميرم
ا::مS1 9::صS ا::م 9ل )ي2ص6 ي$ يكب.لا 'Cابع ي$ @يC دNو nHدعب
ة2::.لاو MZر;لاب م"#و 9ي"ع 9"لا %", ا2يبS ةعير/ب %.يع مكحي
م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب2لا نم ة2."ل >=K M Qجرتي$ =X2يحو
ي::$ ني7د::حملا mعب >دع دNو ة<#او ريt نم ةه$ا/ملا \ير<ب
د::ير!6 ي::$ يب?=::لا لا::N njا::يل1و ر::]iلاو &::? ةباح::صلا ة::"مج
0C 9ST::$ يباح::,و يب::S مل::.لا 9::ي"ع م::يرم نب %.يع ةباحصلا
ا::6&م ةباح::صلا ر::KZ &::ه$ 9ي"ع م"#و م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
[لa ر;ي لاملا @يب لا&م ي$ 9مكح )يOو A8ا.لا ل&Nو P%هتSا
لا::ملا @::يب لا&::م MT::$ +::!علا ة::ياt ي::$ ملO MDا &? ام %"ع
193
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د::Nو [لa %"ع يبS ر;ي Vو يعر/لا M&Sا;لا ريt %"ع MDا ةيCاج
9ماpتSا د2ع V1 لاملا @يب xC&ي V 9S EيCا&ملا ي$ ا2باح, لاN
ن:با لا:N د:Nو nةباح:صلا ما:ي ي:$ Mا:O ا:مO M&:كي M 9ماpتSاو
ا::م 'ري(O ني2# لاملا @يبل Lة8امعبC3ا AبN &?و ا2تم8 نم ةNار#
@::فل دNو 'دI V1 رم3ا 4ا4Gي Vو ة8امع.تلا fرN )يك$ ما;ت#ا
م::"ع Cا7Dاو Eي4اح3ا نم 9ي$ ام 5لا- نم `&"ملا fا4Z ي$ اباتO
nيعر::/لا M&Sا;لا ريt %"ع MDا ةيCاج لاملا @يب C&م +لاt M
‚مي$ م::يرم نب %.يع AبN ي6lي Hدهملا Mlب Eي4اح3ا R4Cو دNو
nHد::هملا 52::, ر;ي$ %.يع ي6lيو اC&ج @X"م ام دعب Vدع bC3ا
H=:لا م:هXي$ نيم":.ملا ن:يب م:.;ي 9:S Hد:هملا 9ي$ لدعي اممو
ما::ملا 0وC nمهSو4 9ب اودبت#او >&"Oو `ار63ا 'Vو 9ي"ع %ل&ت#ا
ي::$ مOا::حلاو م::يعS &::بو nيSارب::<لاو CاGب::لاو >د2::.م ي::$ دمح
9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 'رم# نع Qيح, د2.ب 9OCدت.م
nم::كXي$ M&"Olي$ م!علا نم مكيدي 9"لا ‚مي M [I&ي م"#و 9ي"ع
%::#&م يبو ورمع نباو ةفي=حو WS Eيدح نم ا]ي [لa 4Cوو
لا::N @لا::N ةم"::# م نع 9حيح, ي$ Mابح نبا 0وCو nHرعI3ا
ن::يب م::.;ي 9::S Hد::هملا ي::$ م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", مهيبS ة2.ب مهي$ Aمعيو مهXي$ نيم".ملا
دمح JرKو nني2# 5ب# Eكمي bC3ا %ل1 9Sار!ب مل#لا %;"يو
لا::N لاN HCدiلا ديع# يب نع ديج د2.ب ي"عي &بو >د2.م ي$
%::"ع E::عبي Hد::هملاب مOر::/ب م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
@X"م ا::مO Vد::عو ا<::.N bC3ا ‚مي$ لeVeو jا2لا نم YلتKا
م::.;ي bC3ا نOا::#و Fام::.لا نOا::# 9::2ع %::dري ا::م"{و اC&ج
f&"N ‚ميو jا2لا نيب ةي&.لاب لاN احاح, ام AيN احاح, لاملا
ي::$ 9ل نم H4ا2ي$ اي4ا2م رمlي %تح 9لدع مهع.يو %2t دمحم ةم
5ب::# [ل=::O M&كي$ دحاو AجC V1 jا2لا نم م&;ي ام$ ةجاح لام
ا::م M 9با&::ج PYا::Nو3ا ن::م ا::هي$ Cد, امو A8ا.لا ل&Nو Pني2#
Fا::م"علاو نيم"::.ملا Qلا::صمو رب::لا >&::جو %::"ع ا::فNو ا::ه2م Mا::O
Fار::;فلاو 9بCا::Nو م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ة::يCaو Fار;لاو
ن::يمرحلاو دجا.ملاو jCادملاو نيع<;2ملاو %2مGلاو %dرملاو
Qيح::, )::Nو &::ه$ [لa AOاI امو ةبعكلا '&.Oو jد;ملا @يبو
`&::"ملا Fا::.S %::"ع ا::فN&م Mا::O ا::مو n>ر::;ي$ ةعير::/"ل \::$ا&م
م::7 P9::"<بي$ ةعير::/"ل )لاiم A-اب )Nو &ه$ م?4Vوو Fارم3او
194
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
5::مت!ي لG::S اa1 مل::.لا 9ي"ع %.يع M &?و 5باC \ير- يل ره{
92ع =Klي M نم 5Sام ل$ bC3ا ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لاب
LC&م \ير<لا ا=? ي$ Hد2ت.مو 9تعيرI ماكح نم 9يل1 Jاتحا ام
لا::N 'ر::ير? ي::ب ن::ع >د2::.م ي::$ %::"عي &::ب 9::جرK ا::م Lلو3ا
ي:.فS H=:لاو ل&:;ي م":#و 9:ي"ع 9:"لا %", 9"لا ل&#C @عم#
ا::ي لا::;$ Hرب::N %::"ع ما::N نXل م::7 م::يرم ن::ب %.يع نلG2يل >ديب
ل&#C لاN لاN 'رير? يب نع رOا.ع نبا JرKو n92بيج3 دمحم
ا::مكح م::يرم ن::ب %::.يع 9::"لا ن<بهيل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ار::متعم و ا::جاح Fا::حورلا z::$ نك"::.ي"$ ا<::.;م ا::مام1و Vد::ع
يب::2لا M يSا::(لا P9ي"ع M4C3و ي"ع نم".ي"$ HربN %"ع نف;يلو
ي::$ مهب 5مت!يو FايبS3ا 0ري MاO 96ايح ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %",
9::"لا %", 9S Q,و Yا&<لا ي$ %.يع 0C 9S مد;6 امO bC3ا
%"::, 9S Q,و n>ربN ي$ ي"صي &?و %#&م %"ع رم م"#و 9ي"ع
%::.يع لG::S اa1 [ل=ك$ M&"صي Fايح FايبS3ا لاN م"#و 9ي"ع 9"لا
م::هت"مج ن::مو م::هب 5::مت!يو FايبS3ا 0ري bC3ا %ل1 مل#لا 9ي"ع
ما:كح ن:م 9:يل1 Jا:تحا ام 92ع =Klي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
ن::م M %::"ع ا&::صS ةعير::/لا ة::م8 ة::عامج M LEلا::(لا P9تعيرI
ي::$ 9::ب 5مت!يو م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 0ري M يل&لا ةمارO
•::S ن::ممو n+?ا&::مو YCاعم نم 9ل م.N ام 92ع =Klيو ةp;يلا
ن::با Jا::تلاو HeCا::بلاو ي::لاGUلا ةيع$ا::/لا ة::م8 ن::م [::لa %::"ع
ي::ب نباو يب-ر;لا ةيكلاملا ةم8 نمو يع$ايلا )يفعلاو يكب.لا
9::S Fا::يلو3ا m::عب ن::ع ي::كح دNو AKدملا ي$ Jاحلا نباو 'رمج
ا=::? يل&::لا 9::ل لا::;$ ا(يدح 9ي;فلا [لa 0ور$ 9ي;$ W"!م ر]ح
يب::2لا ا=::? لا::;$ ا=::? [::ل ن::ي ن::مو 9ي;فلا لا;$ A-اب Eيدحلا
ا=::? A::N م::ل ي::S ل&;ي [#C %"ع )Nاو م"#و 9ي"ع 9"لا %",
&ل يلaا/لا ن.حلا &ب cي/لا لاNو n>Zر$ 9ي;ف"ل )/Oو Eيدحلا
R4د::ع ا::م ن::يع ة::$ر- م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا نع @ب!ح
%"::, يب::2لا 5::م Fا::يلو3ا لاح ا=? MاO اaT$ نيم".ملا 5م ي.فS
[ل=::ب %::لو م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %.يع$ م"#و 9ي"ع 9"لا
ما::كح ن::م 4اC ا::م 9::2ع =::Klيو Fا::I @::Nو H ي::$ 9ب 5مت!ي M
PEيد::حلا wا::فحل د::ي";6 Vو 4ا::هتجا %::ل1 Jا::يتحا ر::يt نم 9تعيرI
9::ي"ع ر::كSو Eيد::حلا ر(O امل 9S 'رير? يب نع 0وC 9S L5بارلا
ن::ع 927د::ح3 R&::م M AبN ميرم نب %.يع لGS نXل لاN jا2لا
195
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي2Nد::صي$ 9ل&::;$ ي2Nد::صي$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C
%"::, يب::2لا ة2::# 5::يم!ب ملاع مل.لا 9ي"ع %.يع M %"ع Aيل4
ة::م3ا نم دح نع ا?=Klي M %ل1 Jايتحا ريt نم م"#و 9ي"ع 9"لا
Jا::تحا م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 5م# H=لا 'رير? اب M %تح
م::7 nfا&::!لا ر::KZ ا=? n9يOGيو >اوC امي$ 9Nدصي 9يل1 l!"ي M %ل1
م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C ةفي"Kو ني2مBملا ريم اSV&م M
%::"ع A::O&تملا ما::ملا ني"::#رملا دي::# مع نباو نيم".ملا %"ع
ر::م3ا 4ا::ع Vو ة::باتكلاب ر::مDا &::?و نيدلا 9ب Gعو 9"لا >Gع 9"لا
ي::حو 9ي6l::ي 9::لوGS د::عب مل::.لا 9::ي"ع %::.يع M @::ب7 A::? ا::يSا7
ي8ا::.2لاو H=::مرتلاو 4وا4 &::بو د::محو م".م 0وC معS fا&!لاو
%", 9"لا ل&#C رOa لاN Mاعم# نب jا&2لا Eيدح نم م?ريtو
E::عب a1 [::لa %"ع م? ام2يب$ لاN M %ل1 لاجدلا م"#و 9ي"ع 9"لا
\::/م4 يNر::I Fا]يبلا 'Cا2ملا د2ع لG2ي$ ميرم نب Qي.ملا 9"لا
د::ل fا::ب د::2ع 9"ت;ي$ 9OCدي$ 9عبتي$ نيك"م ةح2ج %"ع >دي اعdاو
د::N يS ميرم نب %.يع %ل1 9"لا %حو [ل=O م? ام2يب$ يNر/لا
%::لا H4ا::بع Cر::ح$ مهلا::ت;ب [::ل Mادي V H4ابع نم ا4ابع @جرK
9::S ي::$ Qير::, ا=ه$ nEيدحلا ^J&جlمو J&جlي 9"لا Eعبي$ C&<لا
A::يربج يح&لا::ب 9::يل1 ي8ا::!لا M ر?ا::pلاو لوG::2لا دعب 9يل1 %ح&ي
9::تفي{و [لa M3 9ي$ 44رتي Vو 9ب 5<;ي H=لا &? Aب مل.لا 9ي"ع
ن::م >ر::يUل [::لa Yر::عي V 98ا::يبS ن::يبو 9::"لا ن::يب ريف::.لا &::?و
'&::ب2لا A8V4 ي::$ م::يعS &::ب 9جرK ام [لa %"ع Aيلدلاو Pةك8لملا
ن::يبو 9::2يب 9::"لا ن::يم Aيربج ة!يدiل ةNCو لاN @لاN ة/8اع نع
Mا::بح ن::با cي::/لا &::بو >ري::.ف6 ي$ م6اح يب نبا JرKو n9"#C
Fي::I A::O fا::تكلا م ي::$ لاN hبا# نبا نع ةمpعلا fاتO ي$
Aيربج AO&$ ةك8لملا نم ة7ل7 9ب AOوو ةماي;لا م&ي %ل1 ن8اO &?
M 9::"لا 4اC اa1 Rا::ك"هلاب ا]ي AOوو FايبS3ا %ل1 يح&لاو +تكلاب
ر<;لا::ب A::ي8اكيم A::Oوو لا::ت;لا د::2ع ر::ص2لاب 9::"Oوو ا::م&N [::"هي
ة::ماي;لا م&::ي Mا::O اaT::$ WفS3ا mب;ب R&ملا ["م AOوو Rاب2لاو
nFا&::# 9Sود::!ي$ fاتكلا م ي$ MاO ام نيبو مهpفح نيب ا&dCاع
+::#احي نم لو لاN +8ا.لا نب Fا<ع نع م6اح يب نبا JرKو
د::لاK ن::ع cي/لا &ب JرKو n9"#C %ل1 9"لا نيم MاO 9S3 Aيربج
%::;"تي A::ي8اكيمو 9"::#C %ل1 9"لا نيم Aيربج لاN Mارمع يب نب
ن::با ة::مركع ن::ع ا::]ي JرKو n+جاحلا ةلG2مب Aي$ار#او +تكلا
196
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
لا;$ 9"لا %"ع مرO ةك8لملا H 9"لا ل&#C اي لاN لجC M دلاK
+حا::ص$ A::يربج ا::مl$ R&::ملا [::"مو Aي$ار#او Aي8اكيمو Aيربج
'ر:<N A:O +حا:ص$ A:ي8اكيم ا:مو ني":#رملا +حا:,و fر:حلا
sوC m::ب;ي A::O&م &::ه$ R&ملا ["م امو @ب26 ةNCو AOو h;.6
Pم::ه2يبو 9::2يب 9::"لا نيمl::$ Aي$ار::#1 ا::مو ر::حب و رب ي$ دبع AO
ي::$ A::يربج م::#ا لا::N ر::يمع ن::ب G::يGعلا د::بع ن::ع ا::]ي JرKو
ن::ع ة2::.لا fا::تO ي::$ ني2مe يب نبا JرKو P9بC م4اK ةك8لملا
%ت::ح w&::فحملا s&::"لا Fا::ج ارم يح&ي M 9"لا 4اC اa1 لاN +عO
f&::تكم ر::م3ا اaT::$ ر::p2ي$ 9::#C 5::$ري$ Aي$ار::#1 ةهبج \فصي
Aيربج hبهي$ ا=كب Rرم ا=كب Rرم ل&;ي$ 9بي!ي$ Aيربج 04ا2ي$
cي::/لا &::ب Jر::Kو n9يل1 يح&ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %"ع
%::"ع sا&::ل3ا @لد::6 رم3ا::ب 9::"لا رم اa1 لاN يل=هلا ركب يب نع
H4ا::2ي م::7 Aي$ار::#1 ا::هي$ ر::p2ي$ 9::"لا رم نم اهي$ امب Aي$ار#1
s&::"لا لاN Mا2# يب نع ا]ي JرKو P>&حS رOaو n9بي!ي$ Aيربج
ي::$ +تO Fي/ب يح&ي M 9"لا 4اC اaT$ ‰رعلاب \"عم w&فحملا
MاO MT$ 9ي$ رp2ي$ Aي$ار#1 ةهبج kر;ي %تح s&"لا Fي!ي$ s&"لا
bC3ا A:? %:ل1 Mا:O M1و A:ي8اكيم %:ل1 9:ع$4 Fام:.لا A? %ل1
9::ب %عد::ي s&::"لا ة::ماي;لا م&::ي +#احي ام لوl$ Aيربج %ل1 9ع$4
ده::/ي ن::م ل&::;ي$ م::عS ل&;ي$ @U"ب A? 9ل لا;ي$ 9ص8ار$ دعر6
A::? 9ل لا;ي$ 9ص8ار$ دعر6 Aي$ار#1 %عدي$ Aي$ار#1 ل&;ي$ [ل
ن::م يSا::!S H=::لا 9::"ل دمحلا s&"لا لاN معS لاN اaT$ s&"لا [U"ب
اa1 لاN 4C&لا نبا +ي?و نع ا]ي JرKو P[ل=O م7 fا.حلا F&#
@ع2::, ا::م لا::;ي$ 9::ص8ار$ دعر6 Aي$ار#1 يع4 ةماي;لا م&ي MاO
د::عر6 A::يربج %عد::ي$ A::يربج @::U"ب ل&::;ي$ s&"لا [يل1 04 امي$
@::U"ب ل&::;ي$ Aي$ار::#1 [::U"ب ا::مي$ @ع2::, ا::م لا::;ي$ 9::ص8ار$
A::يربج م::كيل1 04 ا::مي$ متع2::, ام لا;ي$ A#رلاب %6Bي$ A#رلا
A::#C ني=::لا نلl::.2"$} %لا::ع6 9ل&::N &::ه$ jا::2لا ا2U"ب M&ل&;ي$
نبا نع د?Gلا ي$ `Cابملا نبا JرKو |ني"#رملا نلl.2لو مهيل1
ل&::;ي$ Aي$ار#1 ةماي;لا م&ي %عدي نم لو لاN >د2.ب ة"بج يب
%عد::ي$ A::يربج @::U"ب د::N fC م::عS ل&::;ي$ Hدهع @U"ب A? 9"لا
ن::ع %::"iي$ م::عS ل&::;ي$ Hدهع Aي$ار#1 [U"ب A? لا;ي$ Aيربج
@U"ب fC اي ل&;ي$ Hدهع ي$ @ع2, ام Aيرب!ل ل&;ي$ Aي$ار#1
Hد::هع A::يربج م::كU"ب A::? م::هل لا::;ي$ A::#رلا %عد::ي$ A::#رلا
197
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
>=::? k&::م!مب Yرع$ PEيدحلا ^ Aيربج نع %"iي$ معS M&ل&;ي$
nFايبS3ا %ل1 يح&لاب ةك8لملا ر8ا# نيب نم Aيربج _اصتKا Cا7Dا
Aي$ار::#1 ة<#ا&ب 9"لا نع يح&لا %;"تي امS1 9S ا]ي اهب Yرعو
Pماي =2م [لa نع ا2"X# ا2O دNو
%::ل1 لG::2ي V A::يربج M jا::2لا ة2::.ل %::"ع رهت::Iا |ةم6اK}
A::, V Fي::I ا=?و م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا R&م دعب bC3ا
ن::ع ريب::كلا ي::$ يSارب<لا 9جرK ام 9Sل<ب %"ع Aيلدلا نمو P9ل
لا::N +::2!لا دNري A? 9"لا ل&#C اي @"N @لاN دع# @2ب ةS&ميم
>ر::]حي ل$ %$&::تي M Yا::K يST::$ ld&تي %تح دNري M +ح ام
bC3ا %::ل1 لG::2ي A::يربج M %::"ع لد::ي Eيد::حلا ا=::ه$ PA::يربج
م::7 P'Cا::ه- %::"ع &::?و R&::ملا >ر::]ح نمB::م A::O ة6&م ر]حيو
ا::م &::?و bC3ا %::ل1 A::يربج لوG::S 9::ي$ ر::KZ Eيد::ح %"ع @فNو
ن::با Eيد::ح نم يSارب<لاو نتفلا fاتO ي$ 4امح نب ميعS 9جرK
لا::N لاجد::لا )::,و ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع 4&ع.م
ا::S ل&::;ي$ @::S ن::م ل&::;ي$ م::يpع \::"iب &::? اaT::$ ة::كمب رمي$
\::"iب &? اaT$ ة2يدملاب رميو 9مرح نم 9ع2م3 9"لا ي2(عب Aي8اكيم
ن:م 9:ع2م3 9:"لا ي::2(عب A::يربج ا:S ل&;ي$ @S نم ل&;ي$ ميpع
MaT::ب ا::هي$ sورلاو ةك8لملا لG26} %لاع6 9ل&N ي$ @يC م7 9مرح
&::? لG::2ي 9::Sو A::يربج ا::2? sور::لا M `اح::]لا نع |ةيDا ^ مهبC
A::O ي$ [لaو نيم".ملا %"ع M&م".يو Cد;لا ة"يل ي$ ةك8لملاو
9::يل1 %ح&::ي V لG::S اa1 م::يرم نب %.يع M معاe معe دNو nة2#
ن::يرم3 A::مهم hNا::# ل&::;لا ا=::?و ما::هلا ي::حو Aب اي;ي;ح ايحو
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C نع @با(لا Eيدح"ل 96=با2م ام?دح
ي::$ مOا::حلا >اوC د::Nو >ر::يtو م".م Qيح, نم مد;6 امO م"#و
ي::S1 %::.يع ا::ي 9:يل1 9"لا %حو a1 [ل=O >ا2يب$ 9pفلو `Cدت.ملا
C&::<لا %::ل1 H4ا::بع ل&::ح مهلات;ب دح3 دي V يل ا4ابع @جرK دN
ي:حو 9:S ي:$ Qير::, [:لaو نيiي::/لا yر:I %:"ع Qيح, لاNو
C=::ع6 ن::م معاGلا ا=? 9م?&6 ام M يSا(لاو nماهل1 يحو V ي;ي;ح
يح&لا لوGS نم 5Sام Hl$ يبS %.يع M3 د#ا$ ي;ي;حلا يح&لا
9::2ع '&::ب2لا )::,و +::?a دN %.يع M 9.فS ي$ Aيi6 MT$ 9يل1
),و 92ع +?=ي V يب2لا M3 رفكلا fCا;ي ل&N ا=ه$ 92م c".Sاو
ن:مGب يب:2"ل يح&:لا _اصتKا Aيi6 M1و n96&م دعب Vو ادب '&ب2لا
د::Nو 9::$لK %"ع Aيلدلا R&ب7 9"<بيو 9ي"ع Aيل4 V &ه$ نمe Mو4
198
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
يب::S ن::م ا::م 9ل )ي2ص6 ي$ لا;$ >اSرOa امم Fي/ب يكب.لا مل
9::ب ن2مB::يل 9Sامe ي$ دمحم Eعب M1 9S vا(يملا 9ي"ع 9"لا =K V1
%"::, يب2لا::ب 9ي&::2تلا ن::م [لa ي$و [ل=ب 9تم ي,&يو 9Sرص2يلو
9S [لa 5م 9ي$و %فiي V ام ي"علا >CدN ميpع6و م"#و 9ي"ع 9"لا
96&:بS M&:ك6و م:هيل1 ل:#رم M&:كي مهSا:مe ي$ 9Xي!م ريد;6 %"ع
M&ك6و ةماي;لا م&ي %ل1 م4Z نمe نم \"iلا 5يم!ل ةماع 9تلا#Cو
ة::$اO jا2لا %ل1 @(عب 9ل&N M&كيو 9تم نم مه"O مهممو FايبS3ا
ن::م لوا::2تي A::ب ة::ماي;لا م&::ي %::ل1 9Sا::مe ن::م jا2لا 9ب •تiي V
يب::S &::? م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا$ لاN M %ل1 ^ ا]ي مه"بN
%::#&مو م::ي?ارب1و s&::Sو م4Z ن::مe ي::$ 9Xي!م \::ف6ا &::لو FايبS3ا
=::K [ل=بو 96رصSو 9ب Mاميلا مهمم %"عو مهي"ع +جو %.يعو
9::ل A::,اح %::2عم مهيل1 9تلا#Cو مهي"ع 96&ب2$ مهي"ع vا(يملا 9"لا
م?ر::صع ي::$ د::جو &::"$ 9::عم مهعا::متجا %::"ع )N&تي >رم امS1و
%::"ع Mا::مGلا ر::KZ ي::$ %::.يع ي6l::ي ا=هلو [I لب 9عاب6ا مهمGل
M jا::2لا m::عب ن::pي ا::مO V 9لا::ح %::"ع ميرO يبS &?و 9تعيرI
M >ا2"N امب ةم3ا >=? نم دحاو &? معS ةم3ا >=? نم دحاو ي6lي
%"::, ا2يبS ةعير/ب مكحي امS1و م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2"ل 9عاب6ا
&::ه$ يهS و رم نم 9ي$ ام AOو ة2.لاو MZر;لاب م"#و 9ي"ع 9"لا
م::ل 9لا::ح %::"ع م::يرO يب::S &::?و ةم3ا ر8ا.ب \"عتي امO 9ب \"عتم
ي::$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا Eعب &ل [ل=Oو FيI 92م •;2ي
نيرمت::.م ا&Sا::O م4Zو s&::Sو م::ي?ارب1و %#&م Mامe ي$ و 9Sامe
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لاو مهمم %ل1 مهتلا#Cو مه6&بS %"ع
Aم::Iو م::ع 9تلا::#Cو 96&::ب2$ م::هعيمج %::ل1 ل&#Cو مهي"ع يبS
9S&::O ن::يب ي$ا::26 V 9::S [ل=::ب Yر::ع$ Pيكب.لا ملO ا=? مpعو
96&بS %"ع ايNاب 9S&O نيبو م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2"ل اعبتم لG2ي
م:عاe لا::N Pم::"ع 9:"لاو يح&:لا ن:م 9:"لا Fا:I امب Aيربج 9ي6lيو
A::? لا::N @::"N ما::هللا يح&::ب لوB::م م"::.م Eيد::ح ي$ يح&لا
ن::كي م::ل MT::$ Aيلد::ل >ر?ا::{ ن::ع o::ف"لا Yر, Aيوlتلا ل&,3ا
لا::N nEيد::حلاب +::عل &ه$ ا=? %"ع Aيل4 Vو Aيوl6 V +ع"$ Aيلدل
ا=::هب Eيد::حلا ا=::? ا::2"N Hد::عب ي::حو V Eيد::ح 9ي"ع Aيلدلا معاe
ا::ي ا::2"N Hد::عب يب::S V Eيدح 9ي"ع Aيلدلا معاe لاN nA-اب oف"لا
>&::ج&لا نم 9ج&ب RرOa ام %"ع Eيدحلا ا=? ي$ ةلV4 V نيك.م
>ر.$ امO 9عرI c.2ي kر/ب يبS Eعب >دعب xدحي V 4ارملا M3
199
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Eيد::حلا ر?ا::pب =::KZ @S A? معاGلا ا=هل لا;ي م7 nFام"علا [ل=ب
ا::م1 ن::يرم دح 9ي"ع [مG"ي$ C&O=ملا %2عملا %"ع Aمح ريt نم
'د::م د::عب م::7 nر::فO ا::م?لOو 92ع '&ب2لا يفS و %.يع لوGS يفS
مل::#لا cيI %ل1 5$C لاB# %"ع @فNو fا&!لا ا=هل يتباتO نم
9::"لا %", 9"لا ل&#C اSدي# ل&N ي$ مكل&N ام 96C&, ر!ح نبا
A::ه$ ا::مكح Mا::مGلا ر::KZ ي::$ م::يرم نب %.يع لG2ي م"#و 9ي"ع
م::يpعلا MZر::;لا 9::"لا fا::تكل ا::p$اح مل::.لا 9::ي"ع %::.يع لG2ي
ن::ع ة2::.لاو fا::تكلا %::;"تي و م"#و 9ي"ع 9"لا %", ا2يبS ة2.لو
ا::مب fا::جl$ [::لa ي::$ م::كحلا امو اهي$ دهت!يو MامGلا [لa Fام"ع
H=::لاو Qير::, Fي::I [لa ي$ ا2ل A;2ي مل L@";S 9<K نمو 9صS
ن:ع [:لa %:;"تي 9:S مل:.لاو 'ل:صلا 9:ي"ع %:.يع ما:;مب \ي"ي
9::2ع >ا::;"6 امب 9تم ي$ مكحي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
Pم"ع 9"لاو 92ع ةفي"K ة;ي;حلا ي$ 9S3
ا::م ر::كS 9::S نيرك2ملا mعب نع ي2U"ب ام ا=? 9ب/يو L|9يب26}
Hد::هملا )::"K ي"::صي لG::S اa1 مل::.لا 9::ي"ع %::.يع M نم 4Cو
[::لa 9يج&::6 ي$ لاNو اباتO [لa CاكS1 ي$ )2, 9Sو Qبصلا 'ل,
)::"K ي"::صي M ن::م ا::ما;م Aج م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M
Hد::هملا )::"K %.يع 'ل, MT$ +!علا +!ع نم ا=?و يبS ريt
9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C CابKlب ةحيح, Eي4اح 'دع ي$ ةتبا7
ا::م [::لa ن::م n>رب::K )"iي V H=لا vودصملا v4اصلا &?و م"#و
ن::ع 9حح::,و `Cدت::.ملا ي::$ مOا::حلاو >د2::.م ي::$ د::مح >اوC
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C @عم# ي,اعلا يب نب Mام(ع
ل&::;ي$ ر::!فلا 'ل::, د2ع %.يع لG2ي$ 9ي$و Eيدحلا رO=$ ل&;ي
>=? ر/عم مكS ل&;ي$ ا2ب Aص$ 9"لا sوC اي مد;6 jا2لا نيم 9ل
ي"صي$ مد;تي$ ا2ب Aص$ @S مد;6 mعب %"ع مك]عب Fارم ةم3ا
نيحيح::صلا ي$و nلاجدلا &حS 9تبرح %.يع =K YرصSا اaT$ مهب
)::يO م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 'رير? يب نع
د::مح د2::.م ي::$و nم::ك2م مكما::م1و ميرم نبا مكي$ لGS اa1 متS
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 9"لا دبع نب رباج نع
ما::;ت$ %::.يعب م::? اaT::$ لاN M %ل1 Eيدحلا رO=$ لاجدلا Jرiي
^ مكما::م1 مد::;تيل ل&::;ي$ 9::"لا sوC ا::ي مد::;6 9::ل لا::;ي$ 'ل::صلا
9::"لا ل&::#C لا::N لا::N ربا::ج ن::ع ي::"عي &ب د2.م ي$و nEيدحلا
%::"ع نير?ا::{ يت::م ن::م ة::ف8ا- لاG::6 V م"::#و 9ي"ع 9"لا %",
200
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
@S ل&;ي$ مد;6 مهمام1 ل&;ي$ ميرم نب %.يع لG2ي %تح \حلا
&::ب 0وCو nة::م3ا >=? 9ب 9"لا مرO mعب %"ع Fارم مك]عب \ح
9::"لا ل&::#C ا::2ب<K لا::N ي"?ا::بلا ةمام يب نع 9جام نباو 4وا4
M %::ل1 Eيد::حلا رO=::$ لاجدلا نع ا27دح$ م"#و 9ي"ع 9"لا %",
a1 Qب::صلا ي"::صي مد;6 دN مهمام1 ام2يب$ Qلا, AجC مهمام1و لاN
%::/مي ما::ملا [::لa 5::جر$ Qب::صلا م::يرم ن::با %.يع مهي"ع لGS
م::7 9::يفتO ن::يب >د::ي %::.يع 5]ي$ ي"صي %.يع مد;تيل 0ر;ه;لا
اaT::$ مهما::م1 م::هب ي"::صي$ @::ميN [::ل اهST$ Aص$ مد;6 9ل ل&;ي
0وCو nلاجد::لا >FاCوو Q::تفي$ fا::بلا ا&::ميN %.يع لاN YرصSا
لاG::6 V لا::N م"::#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب::2لا نع رباج نع م".م
لاN ةماي;لا م&ي %ل1 نير?ا{ \حلا %"ع M&"6ا;ي يتم نم ةف8ا-
M V ل&::;ي$ ا::2ب A, لاع6 م?ريم ل&;ي$ ميرم نب %.يع لG2ي$
ر::ك2ملا ا=? ل&Nو Pةم3ا >=? 9"لا ةمرك6 نيم mعب %"ع مك]عب
ا::2يبS M 9با&::ج PيبS ريt )"K ي"صي M نم اما;م Aج يب2لا M1
د::Nو ة::جC4 م::هع$Cو ا::ما;م Fا::يبS3ا A::ج م"::#و 9ي"ع 9"لا %",
\يد::صلا ر::كب ي::ب )"Kو 'رم Y&ع نب نمحرلا دبع )"K %",
@ب7 9تم نم AجC )"K ي"صي %تح يبS @مي مل 9S1 لاNو 0رK
ا=::? ل&::;ي M ر::ك2ملا ا=::هل 9!تي )يك$ ةحيح, Eي4اح ي$ [لa
+::!ع ا::مS1 Yرعي V نم CاكS1 نم +!ع @.لو [لa دعب ملكلا
ي::$ ر<::.يو >د::عب د::"iي vCو ي::$ [لa ري<.6 %"ع 9مادN1 نم
ن::ع ةما::# &::ب ا::27 ةبي::I يب نبا )2صم ي$ @يC م7 P9تفيح,
مB::ي H=::لا &?و ةم3ا >=? نم Hدهملا لاN نيري# نبا نع ما/?
مل.لا 9ي"ع ميرم نب %.يع

+"ح 4اري1 نع fا&!لا ي$ +"يلا Wبل
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
يل&::N 0ر::$ )Nاو 9ي"ع )N&$ +"ح %ل1 ملعلا fاتO A,و
[:لa Yر:عي V 98ا:يبS ن:يبو 9:"لا ن:يب ريف:.لا &:? Aيربج M1 9ي$
د::N A::ب 9::صS ا::م 9::<iب qما::هلا %"ع +تك$ Pةك8لملا نم >ريUل
يب::"حلا نيد::لا Mا::?رب o$احلا لاN ةك8لملا نم >ريUل [لa Yرع
ل&::#C %::"ع يح&::لا لوGS ةيفيO ي$ M م"ع HCاiبلا sرI ي$
9::dوC ي::$ ي"يه::.لا ا?رOa C&, 5ب# م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
يب2لا M يبع/لا نع @ب7 امO Aي$ار#1 يحو اهعبا# لاN M %ل1
201
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9ي6l:يو 9:ل 0Fارت:ي Mا::ك$ Aي$ار::#1 9ب AOو م"#و 9ي"ع 9"لا %",
لو ي::$ رب::لا د::بع ن::با لا::N nAيربج 9ب AOو م7 Fي/لاو ةم"كلاب
&::?و '&::ب2لا 9ي"ع @لGS لاN يبع/لا %ل1 اد2# vا#و fاعيت#Vا
ن::ع A::;S م::7 ني2::# xل7 Aي$ار#1 96&ب2ب Mر;$ ة2# نيعبC نبا
ام P%هتSا يح&لاب >دتبا Aيربج M C&ه/ملا M ن;"ملا نبا 9iيI
ا::م ام?د::ح L>&::جو ن::م [::لa نع fا&!لا ل&Nو Pbرتعملا 9بتO
C&ه::/ملا M ن;"ملا نبا نع 9ملO رKZ ي$ 9.فS bرتعملا 9";S
@با::(لا 9::S3 [::لa ن::;"ملا نبا لاN امS1و يح&لاب >دتبا Aيربج M
A::]عم و A::#رم يبع::/لا ر7و ام?ريtو نيحيحصلا Eي4اح ي$
ا::م?ريtو نيحيح::صلا ي::$ 9::$لK R&::ب7 5::م 9::ي"ع د::متعي )::يك$
رKZ ي$ 9";S 5م @ب(ي مل امب bرتعا )يO bرتعملا نم +!علاو
4ارملا M ~يSا(لا 9ج&لا~ P9ب bرتعا ام YلK C&ه/ملا M 9ملO
Vو A::يربج ر:يUل Yر::عي V [:لaو [ل=:ل د:,رم &::? H=لا ريف.لاب
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا %::ل1 ةك8لملا نم >ريt Fي!م [لa ي$ا2ي
ن::ع 5::يN&ت"ل د::,رم ر::.لا +6اO M امO Mايح3ا mعب ي$ م"#و
ل$ Mا::يح3ا m::عب ي$ >ريt 92ع 5N&ي M [لa ي$ا2ي Vو Mا<".لا
5Nو نم 9ي$ 9OCا/ي Vو م#Vا ا=هب _اصتKVا ر.لا +6اO +".ي
ريف::.لا م::#اب _ا::صتKVا Aيربج +".ي V [ل=ك$ ني6رم و 'رم
ي::$ Fا::يبS3ا %:ل1 اوFا:ج ني=::لا ة::ك8لملا ن::م دح 9ي$ 9OCا/ي Vو
9::"لا %"::, يب::2لا %::ل1 Fا::ج Aي$ار::#1 ريt ["م نم مOو ام @Nو
Fاجو Eي4اح3ا نم ري(O ي$ &? امO '4دعتم ايا]N ي$ م"#و 9ي"ع
ن::م +::!ع$ ة::"iلاب >ر/ب$ مل.لا 9ي"ع مي?ارب1 %ل1 R&ملا ["م
ن::م >ر::يt F::ي!م Mو4 Aي$ار::#1 %::"ع ر::صتNا )::يO bرت::عملا
نيب ريف.لا &?و اه64Cو يتلا 'Cابعلا M1 ~Eلا(لا 9ج&لا~ Pةك8لملا
ر::يt د::ح %::ل1 لG::2ي مل Aي$ار#1و 5م!لا ةUيصب 98ايبS نيبو 9"لا
m::عب ر::Oaو nEيد::حلا ي::$ 4Cو ا::مO م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
9"لا %", يب2لاو C&صلا ي$ cف2لاب AO&ملا 9S 9تمكح ي$ Fام"علا
E::عب$ اه-ار::Iا ن::م 9ت(عب @SاOو ةعا.لا fرN Eعب م"#و 9ي"ع
=X2يحو 9::"بN يب::S %::ل1 E::عبي م::لو ةب::#ا2ملا >=::هب Aي$ار::#1 9يل1
9::ي"ع vد::صي V h:;$ م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %ل1 x&عبملا$
اريف::# ن::كي م::ل 9S3 5م!لا ةUيصب 98ايبS نيبو 9"لا نيب ريف# 9S
مG::"ي V k&::م!ملا نع يف2ملا مكحلاو دحاو يبS نيبو 9"لا نيب V1
9ج&لا~ P9ب m;2لا Qصي ل$ k&م!ملا [لa 4ار$ نم 4ر$ نع 9يفS
202
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::م &::?و يبع::/لا ر::7 ي?&::ي ا::م Eيد::حلا ي::$ 4Cو دN 9S ~5بارلا
ل&::#C ام2يب لاN jابع نبا نع مOاحلاو ي8ا.2لاو م".م 9جرK
ا::]ي;S 5م::# a1 A::يربج >د::2عو Wلاج م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ا::ي لا::;$ Fام::.لا %::ل1 >ر::صب A::يربج 5جر$ v&$ نم Fام.لا نم
يب::2لا %6l::$ لاN hN bC3ا %ل1 لG2ي مل لGS دN ["م ا=? دمحم
م::ل امهتي6و نيC&2ب ر/ب لا;$ 9ي"ع م".$ م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ر::;6 ن::ل 'ر::;بلا 'C&::# مي6ا&::Kو fاتكلا ةح6ا$ ["بN يبS امه6Bي
&::? [::"ملا ا=::? Fا::م"علا ن::م ة::عامج لاN امهتي6و V1 امه2م ا$رح
9"لا ل&#C @عم# لاN رمع نبا نع يSارب<لا JرKو PAي$ار#1
ا::م Fام::.لا ن::م [::"م ي"ع hب? د;ل ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %",
لا;$ Aي$ار#1 &?و Hدعب دح %"ع hبهي Vو ي"بN يبS %"ع hب?
@X::I M1و اد::بع ا::يبS @XI M1 `ربK يSرم [يل1 [بC ل&#C اS
@::"N ي::S &::"$ 5dا&6 M %ل1 lموl$ Aيربج %ل1 Rرp2$ اك"م ايبS
Fاد::تبا د::عب Mاتي::];لا Mا::6ا?و Pاب?a يعم لاب!لا RCا.ل اك"م ايبS
Mار?ا::{ ام?و Eي4اح3ا vر- ر8ا# نم Yرعي امO ني2.ب يح&لا
يبع::/لا ل&N Qصي )يك$ [لa AبN 9يل1 لG2ي مل Aي$ار#1 M ي$
ي::$ ا::2مN د::N 9::S ~Wما::iلا 9ج&::لا~ Pيح&::لا Fادتبا ي$ >ا6 9S
9::"لا ن::يم A::يربج ة::NCو ل&N &?و 9ب;ع [لa %"ع Aيلدلا ملع3ا
يح&::لاو +تكلاب Aيربج AO&$ hبا# نبا ل&Nو n9ل&#C نيبو 92يب
9::S3 A::يربج +::#احي ام لو +8ا.لا نب Fا<ع لاNو PFايبS3ا %ل1
Aي$ار::#1و +::تكلا %::;"تي A::ي8اكيمو 9"::#C %::ل1 9::"لا ن::يم Mا::O
+حاص$ Aيربج امl$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&Nو +جاحلا ةلG2مب
ر::KZ ي::$ ا::2"Nو Pر::K Cا::7Zو Eيدحلا ^ ني"#رملا +حا,و fرحلا
ر8ا::# ن::يب نم Aيربج _اصتKا Cا7Dا >=? k&م!مب Yرع$ ملكلا
ة:2<فلا ن:م bرت:عملا د2ع MاO ام$ FايبS3ا %ل1 يح&لاب ةك8لملا
ر::KZ ا=::? Pة::ل43ا >=::? ن::م ا=::K ملكلا ا=::? ةح::صل 9ب Hدتهي ام
Pم"ع 9"لاو fا&!لا

4اعملا Eحبم
PEعبلاو nةعا.لا yارIو n„eربلا لا&ح Lما.N ة7ل7 &?و
L„eربلا لا&ح
ةعب.لا ة"X#3ا ةب&ج ي$ ةعم"لا
203
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
A::?و 9::ي$ م::? ا::مبو Fايح3ا 'CايGب Rا&م3ا م"عي A? ^ ةلl.م
A::?و sاوC3ا ر::;م ن::يو 9::ي$ لا::;ي امو jا2لا ملO @يملا 5م.ي
PAف<لاو ديه/لا لl.ي A?و ا]عب مه]عب 0ريو 5مت!6
%ف::/ي ا::مب ا::هي"ع م::"ك6 نم AN ةمهم A8ا.م >=? ^ fا&!لا
L[لa ي$ '4Cا&لا Cا7Dاو Eي4اح3ا 5بت6 %لاع6 9"لا FاI M1 اSو
ايSد::لا ي::ب ن::با 0وC n[ل=ب M&م"عي مع2$ %لو3ا ةلl.ملا ام
%"::, 9::"لا ل&::#C لاN @لاN ة/8اع Eيدح نم C&ب;لا fاتO ي$
V1 9::ي"ع W::"!يو 9::يK رب::N CوG::ي AجC نم ام~ Lم"#و 9ي"ع 9"لا
ي::$ رب::لا د::بع ن::با 0وCو n~م&::;ي %ت::ح 9::ي"ع 4Cو 9::ب WSlت::#ا
9::"لا ل&::#C لا::N لا::N jا::بع نبا Eيدح نم ديهمتلاو CاO=ت#Vا
Mا::O نمB::ملا 9::يK رب::;ب رمي دح نم ام~ Lم"#و 9ي"ع 9"لا %",
9حح::, n~مل.لا 9ي"ع 4Cو 9$رع V1 9ي"ع م".ي$ ايSدلا ي$ 9$رعي
ن::ع C&::ب;لا fا::تO ي::$ ايSدلا يب نبا 0وCو P\حلا دبع دمحم &ب
ما::/? ن::ع CاG;لا %.يع نب نعم نع Hر?&!لا ةمادN نب دمحم
رب;ب Aجرلا رم اa1 لاN 'رير? يب نع م"# نب ديe نع دع# نب
9:$رعي V رب:;ب ر:م اa1و 9$رعو مل.لا 9ي"ع 4C 9ي"ع م".$ 9$رعي
لا::N 5#او نبا دمحم نع 9ي$ 0وCو nمل.لا 9ي"ع 4C 9ي"ع م".$
ا::م&يو 9::"بN ام&يو ةعم!لا م&ي م?CاوGب M&م"عي %6&ملا M ي2U"ب
k&::"- A::بN @ب::.لا م&::ي ارب::N Cاe ن::م لا::N `اح]لا نعو >دعب
م&::ي Mا::كمل لا::N [لa )يOو 9ل AيN 96CايGب @يملا م"ع Wم/لا
Pةعم!لا
ا::مبو Fا::يح3ا لا&حl::ب Rا&::م3ا م"ع ي?و ةيSا(لا ةلl.ملا امو
vاeر::لا د::بع ا27 >د2.م ي$ دمح ماملا 0وC nا]ي مع2$ 9ي$ م?
%"::, 9::"لا ل&#C لاN لاN [لام نب WS 5م# نمع Mايف# نع
مOر8ا::/عو مكبCا::N %::"ع bر::ع6 مكلامع M1~ Lم"#و 9ي"ع 9"لا
ا&لا::N [::لa ر::يt Mا::O M1و اور::/بت#ا ار::يK MاO MT$ Rا&م3ا نم
ي::.لاي<لا 4وا4 &::ب لاNو ~ا2تيد? امO مهيده6 %تح مهتم6 V مه"لا
د::بع ن::با رباج نع ن.حلا نع Cا2ي4 نب @"صلا ا27دح >د2.م ي$
مكلا::مع M1~ Lم"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C لاN لاN 9"لا
ار::يK MاO MT$ م?C&بN ي$ مك8ابرN %"عو مOر8ا/ع %"ع bرع6
ا&::"معي M م::همهل م::ه"لا ا&لا::N [::لa ر::يt MاO M1و 9ب اور/بت#ا
ن::ب ةم"::.م \::ير- ن::م h::#و3ا ي::$ يSارب<لا 0وCو n[تعا<ب
ل&::حكم ن::ع eا::Uلا نب ما/?و دNاو نب ديe نع )يعd &?و ي"ع
204
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
HCا::صS3ا f&ي يب نع م?C يب نع ةمل# نب نمحرلا دبع نع
اa1 نمB::ملا W::فS M لا::N م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M
ن::م ري::/بلا M&::;"6 ا::مO 9"لا 4ابع نم ةمحرلا A? ا?ا;"6 @]بN
fر:O ي::$ 9ST:$ Qيرت::.يل مكبحا:, اور::pS M&::ل&;ي$ ايSد:لا A?
>&لl::# اaT::$ @::جوG6 A::? ةSل$و Mل$ Aع$ ام 9S&لl.يل م7 ديدI
ي::"بN `اa Rا::م د::N Rا::هي ل&::;ي$ 9::"بN Rا::م د::N A::جرلا ن::ع
ة::يواهلا 9::م %::ل1 9::ب @::ب?a M&::عجاC 9::يل1 ا::S1و 9::"ل ا::S1 M&ل&;ي$
%::"ع bر::ع6 مكلا::مع M1 لا::Nو nة::يبرملا @::.Xبو م3ا @::.Xب$
ا&::حر$ ار::يK Mا::O MT::$ 'ر::KDا A::? ن::م مOر8ا::/عو مكبCا::N
9::ي"ع [::تمعS مم6l::$ [تمحCو ["]$ ا=? مه"لا ا&لاNو اور/بت#او
9::مهل م::ه"لا M&::ل&;ي$ Fي.ملا Aمع مهي"ع bرعيو اهي"ع 9تمو
fاتO ي$ ايSدلا يب نبا >اوCو n[يل1 9بر;6و 9ب %dر6 احلا, لمع
د::بع ن::ع vاح::#1 نب دمحم نع ني.حلا نب دمحم نع Rاما2ملا
لاN f&ي يب نع م?C يب نع ديGي نب C&7 نع `Cابملا نبا 9"لا
اور::/بت#او ا&::حر$ ا2::.ح اوC MT$ %6&ملا %"ع مكلامع bرع6
ي::$ م::يكحلا H=::مرتلا 0وCو n9ب 5جاC مه"لا ا&لاN Fا&# اوC M1و
ن::ع 9::يب نع GيGعلا دبع نب C&فUلا دبع Eيدح نم ل&,3ا C4ا&S
لا::مع3ا bر::ع6 م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN >دج
%::"عو Fا::يبS3ا %::"ع bر::ع6و 9"لا %"ع Wيمiلا م&يو ني27Vا م&ي
مه?&::جو 4ا4G::6و مه6ا2.حب M&حرفي$ ةعم!لا م&ي Rاهم3او FابDا
ايSد::لا يب نبا 0وCو nمك6ا&م اوaB6 Vو 9"لا ا&;6ا$ اNارI1و اdايب
VاN 9"لا veC نب دمحمو مIا? نب م#ا;لا ا27 Rاما2ملا fاتO ي$
@عم::# يل&"::.لا Aيعام::#1 &::ب ا27 ي{اح&لا Qلا, نب %يحي ا27
@عم:# ل&:;ي ري:/ب ن:ب Mا:مع2لا @عم:# ل&:;ي Fاد:لا نب [لام
نم مكSا&K ي$ 9"لا 9"لا ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
ن:ب 9:"لا د:بع ا:27 لا:Nو nم:هي"ع bر:ع6 مكلامع MT$ C&ب;لا A?
l::بS Aيعام::#1 ن::ب Q::ي"$ ا::27 ي::ماGحلا ةبيI نب ركب &ب ا27 +يبI
Qلا::, ي::ب ن::ع م"::# ن::ب د::يe ن::ب ري(O يب نب رفعج نب دمحم
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لاN لاN 'رير? يب نع Hرب;ملاو
%::"ع bر::ع6 ا::هST$ مكلا::مع RاXي::.ب مOا::6&م ا&ح::]ف6 V م"#و
l::بS G::يGعلا د::بع ن::ب ن::.حلا l::بS لا::Nو nC&::ب;لا A? نم مك8ايلو
ي::ب ن::ب للب ن::ع GيGعلا دبع نب ديع# نع ةم"# يب نبا ورمع
M [::ب a&::ع ي::S مه"لا ل&;ي Fا4Cدلا اب 5م# @2O لاN Fا4Cدلا
205
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::27 ما/? &ب ا27 لاNو n9تي;ل اa1 ةحاوC نب 9"لا دبع يلاK ي2ت;مي
ر/بيل 9S لاN 9يب نع د?ا!م نب fا?&لا دبع نع Mامي نب %يحي
P92يع [ل=ب ر;تل >دعب نم >دلو sلصب
jا::2لا ملO @::يملا 5م::.ي A::? ي::?و ة::(لا(لا ةلl::.ملا ا::مو
ي::$ د::مح ما::ملا Jر::K ا::]ي م::ع2$ 9::ي$ مهل&::Nو 9::ي"ع م?Fا27و
\::ير- نم م?ريtو ايSدلا يب نباو G8ا2!لا ي$ Heورملاو >د2.م
نب دع# نع يSدملا ن.حلا نب ["ملا دبع نع Hد;علا رماع يب
ديع::# ي::ب ن::ع ^ ة::يواعم ن::با و ^ ة::يواعم ن::ع مي"::# نب ورمع
@::يملا M م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C لاN لاN HCدiلا
ي$ يSارب<لا 9جرKو P>ربN ي$ 9يلديو 9"محيو 9".Uي نم Yرعي
ايSد::لا ي::ب ن::با Jر::Kو Pديع::# ي::ب نع رKZ \ير- نم h#و3ا
ي::SGملا 9::"لا د::بع ن::ب ر::كبو Cا::2ي4 ن::ب ور::مع نع ديSا#lب >ريtو
ا27د::ح ايSد::لا ي::ب ن::با لاNو n[لa %2عم م?ريtو HC&(لا Mايف#و
ن::ب ملا::# ن::ع Cا::مع يSربK ديمح نب 'ديبع ا27 WS&ي نب zير#
A::.Uيل د::.!لا Mو [::"م د::يب sور::لا ةفي=ح لاN لاN دع!لا يب
9::ي$ ["::# 9::ي"ع 0&::# اaT::$ رب::;لا %::ل1 9::عم ي/ميل ["ملا Mو
&::ب ا::27 ي::Iر;لا ورمع نب ني.حلا ا27 لاNو P+-اiي نيح [ل=$
4ا::يe ن::ب ن::محرلا د::بع نع qمع3ا نع Mايف# ا27 Hرفحلا 4وا4
5::م 9::ب ي::/مي ["م ديب sورلا لاN %"يل يب نب نمحرلا دبع نع
P9عم 92$4 96رفح ƒ"ب اaT$ [ل لا;ي ام 5م#ا 9ل ل&;ي 'eا2!لا
>=::? A::ج ي::ه$ sاوC3ا ر::;م ي::?و ة::عبارلا ةلl::.ملا ا::مو
ي::$ 9::ي"ع @فNو ام %لاع6 9"لا FاI M1 اهل ي$&ت# اSو A8ا.ملا
ن::ب ن:محرلا دبع نع fاهI نب نع l-&ملا ي$ [لام 0وC L[لa
9:"لا ل&::#C M xد::حي MاO [لام نب +عO >اب M [لام نب +عO
ي::$ \::"عي ر8ا::- نمB::ملا ةم::.S ا::مS1 لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
Eيد::ح ا=::? n9::(عبي م&::ي >د::.ج %ل1 9"لا 9عجري %تح ة2!لا ر!I
n[::لام ن::ع يع$ا::/لا نع >د2.م ي$ دمح ماملا 9جرK Qيح,
ن::.ح د2.ب ريبكلا ي$ يSارب<لاو دمح JرKو P>ريtو ي8ا.2لاو
CواGت::Sا م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C @لl# اهS ŠSا? م نع
م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لا;$ ا]عب ا2]عب 0ريو ا2تم اa1
@::"K4 ة::ماي;لا م&ي MاO اa1 %تح ر!/لاب \"ع6 اري- م.2لا M&ك6
9::"لا د::بع Eيد::ح نم >ريtو م".م JرKو nا?د.ج ي$ WفS AO
C&::ي- A::,ا&ح ي::$ 9::"لا د::2ع Fاده/لا sاوC اع&$رم 4&ع.م نب
206
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
@::ح6 A::ي4ا2N %::ل1 Hوl::6 م::7 RFا:I E::يح ة2!لا CاهS ي$ sر.6
نع Qيح, د2.ب م?ريtو مOاحلاو 4وا4 &بو دمح JرKو n‰رعلا
+ي::, ا::مل لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا M jا::بع ن::با
Cا::هS 4ر6 ر]K ري- Yا&ج ي$ مهحوC 9"لا Aعج دحlب مكباح,
A::{ ي::$ +::?a ن::م A::ي4ا2N %::ل1 Hوl::6و ا?Cام7 نم AOl6و ة2!لا
ن.ح د2.ب يSارب<لاو امهيد2.م ي$ دبعو دمح JرKو P‰رعلا
vCا::ب %::"ع Fاده::/لا ا::ع&$رم jابع نبا نع ديبل نب 4&محم نع
ة::2!لا ن::م م::هNeC م::هيل1 Jر::iي Fار::]K ة::بN ي$ ة2!لا fابب رهS
ن::.ح د2::.ب يSارب<لاو Eعبلا ي$ ي;هيبلا JرKو nةي/عو 'ودt
'ا::$&لا ا::بعO Rر::]ح امل لاN [لام نب +عO نب نمحرلا دبع نع
ا::بعO @::ي;ل M1 نمحرلا دبع اب اي @لا;$ Fاربلا @2ب ر/بم م 9ت6
AU::I نحS ر/ب م اي [ل 9"لا رفUي اهل لا;$ مل.لا ي2م >رNا$
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C @عم::# ام لا;$ [لa نم
ةم::.Sو RFا::I E::يح ة::2!لا ي::$ sر::.6 نمBملا ةم.S M ل&;ي
ا27د::ح يSارب<لا لاNو P`اa &ه$ @لاN %"ب لاN ني!# ي$ ر$اكلا
+يب::ح ن::ب 'رم::d ن::ع Qلا, نب 9"لا دبع ا27 ي;/مدلا ةعCe &ب
لا::;$ ني2مB::ملا sاوC نع م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا AX# لاN
9::"لا ل&::#C اي ا&لاN RFاI Eيح ة2!لا ي$ sر.6 ر]K ري- ي$
nA::#رم Eيد::ح ا=::? nني!::# ي::$ ة::#&بحم لا::N Cا::فكلا sاوCو
ن::باو ي;هيب::لاو 9OCدت::.م ي::$ مOاحلاو >د2.م ي$ دمح JرKو
'رير? يب نع vر- نم م?ريtو امهل Eعبلا يباتO ي$ 4وا4 يب
ي::$ ني2مB::ملا 4Vو م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN
م&ي مه8ابZ %ل1 م?4ري %تح 'Cا#و مي?ارب1 مه"فكي ة2!لا ي$ Aبج
ي::ب ن::باو A8Vد::لا ي::$ ي;هيب::لا Jر::Kو PمOاحلا 9حح, nةماي;لا
د::محم ي::ب \ير- نم م?ريtو امهيري.ف6 ي$ 9يو4رم نباو م6اح
يب::2لا نع HCدiلا ديع# يب نع Hدبعلا Mور? يب نع يSامحلا
sاوC 9::ي"ع Jر::ع6 H=لا Jارعملاب @ي6 لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ن::يح @يملا @يC ام Jارعملا نم ن.ح \8لiلا ر6 م"$ م4Z ي2ب
Rدعص$ Jارعملاب 9ب!ع [لa MT$ Fام.لا %ل1 احما- >رصب \/ي
sاوC 9::ي"ع bر::ع6 م4*ب اS اaT$ Fام.لا fاب Qتفت#ا$ Aيربجو اS
نيي"ع ي$ ا?&"عجا ةبي- WفSو ةبي- sوC ل&;ي$ ني2مBملا 9تيCa
ة(يبK WفSو ة(يبK sوC ل&;ي$ Cا!فلا 9تيCa sاوC 9ي"ع bرع6 م7
ن::ب د::مح ا27د::ح يSاهب::,3ا م::يعS &::ب لا::Nو nني!# ي$ ا?&"عجا
207
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::27 Hد2Nرم::.لا Mار::مع &ب +يعI نب %#&م ا27 لايكلا مي?ارب1
ن::ب ما/? Aه# &ب ا27 Hد2Nرم.لا A6ا;م &ب ا27 Aيه# نب دمحم
9::"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 'رير? يب نع ن.حلا نع [صم
%::ل1 Mورp2ي ةعبا.لا Fام.لا ي$ ني2مBملا sاوC M م"#و 9ي"ع
nة::ع&$رملا Eي4ا::ح3ا ن::م 9ي"ع @فNو ام ا=? Pة2!لا ي$ مهلeا2م
ر]2لا ا27 FاجC نب دمحم ا27دح ايSدلا يب نبا لا;$ ة$&N&ملا امو
ن::ع Mاعد::ج ن::ب د::يGي ن::ب ي::"ع ا27 ةم"# نب 4امح ا27 AيمI نب
لا::N +لا::- ي::ب ن::ب ي"ع نع jابع نبا نع Mارهم نبا )#&ي
sاوC 9::ي$ R&::?رب 9::ل لا::;ي 4او 9::"لا %ل1 bC3ا ي$ ةع;ب mUب
fا::تO ي::$ ايSد::لا ي::ب ن::باو E::عبلا ي::$ ي;هيب::لا د2::#و nCافكلا
9::"لا د::بعو ي::#Cافلا Mام"# M +ي.ملا نب ديع# نع Rاما2ملا
ي::"بN [::بC @::ي;ل M 9بحا::صل ام?د::ح لا::;$ ا::ي;تلا مل::# ن::ب
ا::م م::عS لا;$ Rا&م3ا Fايح3ا %;"ي و لا;$ @ي;ل اaام يSربKl$
nRFا::I E::يح +?=::6 ي::?و ة::2!لا ي::$ م::هحاوC MT::$ M&2مBملا
لا::N ور::مع نب 9"لا دبع نع ريبكلا ي$ يSارب<لاو ي;هيبلا د2#و
ن:ي6رم ما:ع A:O ي:$ ر:/26 Wم:/لا Mور:N ي:$ ة:ي&<م ة:2!لا
د2#و nة2!لا ر!I نم AOl6 ريeاCGلاO ري- ي$ ني2مBملا sاوCو
5::$ر6 لا::N +::"<ملا د::بع ن::ب jا::بعلا ن::ع G8ا2!لا ي$ Heورملا
nةماي;لا م&ي %ل1 >=? يلو @S لا;ي$ Aيربج %ل1 ني2مBملا sاوCا
R&?رب::ب 5::م!6 Cا::فكلا sاوC لا::N ورمع نبا 9"لا دبع نع د2#و
د2::#او nة::يبا!لاب 5::مت!6 ني2مB::ملا sاوCو R&مر::]حب ةiب::#
ر]K ري- اهي$ 0وlملا ة2ج لاN +عO نع jابع نبا نع ي;هيبلا
M&:عر$ لZ sاوCو ة:2!لا ي:$ sر:.6 Fاده:/لا sاوC اهي$ ي;6ر6
ي::$ نيم"::.ملا لا::ف- Mو sور6و Cا2لا %"ع ودU6 4&# ري- ي$
لا::N 9ب2م نب +?و نع ةي"حلا ي$ ميعS &ب د2#او nة2!لا ري$اصع
ا::هي$ 5::مت!6 Fا::]يبلا ا::هل لا::;ي اCا4 ةعبا::.لا Fام::.لا ي$ 9"ل M1
sاوC3ا 9::ت;"6 ايSد::لا A::? ن::م @::يملا Rا::م اaT::$ ني2مBملا sاوC
nم:هي"ع مد::N اa1 9:"? +8ا:Uلا لl.ي امO ايSدلا CابK نع 9S&لl.ي
W::S ن::ب [لام @عم# ‰ادK نب دلاK ا27دح ايSدلا يب نبا لاNو
PRFاI Eيح +?=6 ة"#رم ني2مBملا sاوC M ي2U"ب ل&;ي
مه::]عب 0ريو sاوC3ا 5مت!6 A? ي?و ة.ماiلا ةلl.ملا امو
د::2ع f&::ي ي::ب Eيد::ح ي::$ [::لa مد::;6 د::Nو ا::]ي م::ع2$ ا::]عب
+::?و ر::7 ي$و ي;هيبلا د2عو >د2ع ر/ب م Eيدح ي$و يSارب<لا
208
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Aي::]$ ا::27 5يGب نب 9"لا دبع نب دمحم ي27دح ايSدلا يب نبا لاNو
ن::ع ة::بيبل ي::ب ن::ب نمحرلا دبع نب %يحي ا27 Hريم2لا Mامي"# نب
9::م 9::ي"ع Rد::جو Cور::عم ن::ب Fارب::لا ن::ب ر/ب Rام امل لاN >دج
ي2ب نم ["هي [لاهلا لاGي V 9S 9"لا ل&#C اي @لا;$ اديدI ادجو
م::عS لا::;$ مل::.لاب ر/ب %ل1 A#Cl$ %6&ملا YCاعت6 Aه$ ةم"#
jوrC ي::$ ري<لا YCاعت6 امO M&$Cاعتيل مهS >ديب ي.فS H=لاو
ر:/ب م 96Fا::ج V1 ةم":# ي::2ب ن::م [:لا? [:"هي V Mا:Oو ر!:/لا
ر::/ب %"ع رNا ل&;ت$ [ي"عو ل&;ي$ مل.لا [ي"ع Mل$ اي @لا;$
ةعيهل نبا ا27 ن.حلا ا27دح >د2.م ي$ دمح ماملا لاNو nمل.لا
ور::مع ن::با 9::"لا د::بع نع ي$دصلا لل? نب %.يع نع JاC4 نع
ني2مB::ملا ي::حوC M م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN
Jر::Kو nh::N 9بحا::, ام?د::ح 0C امو م&ي 'ري.م %"ع Mاي;ت"يل
9::ب لG::2ي نمB::ملا M 9::ع$C 'ر::ير? ي::ب ن::ع Qيح, د2.ب CاGبلا
Fا::;ل +::حي 9::"لاو 9::.فS @::جرK &::ل 4&::ي نياعي ام نياعيو R&ملا
sاوC 9ي6l::ت$ Fام::.لا %::ل1 9::حوC دع::ص6 نمB::ملا Mو نمB::ملا
لا::N اaT::$ bC3ا A::? ن::م 9$Cا::عم ن::ع 9Sوربiت::.ي$ ني2مB::ملا
ا&لاN Rام دN اSل$ M لاN اa1و [لa مهب!ع ايSدلا ي$ اSل$ @Oر6
ر::يمع نب ديبع نع ديSا#lب ايSدلا يب نبا JرKو nا2يل1 9ب Fيج ام
ربiت::.ي ا::مO 9Sوربiت::.ي$ sاوC3ا 9::ت;"6 @::يملا Rا::م اa1 لا::N
نمBملا ر]تحا اa1 لاN ن.حلا نعو nMل$و Mل$ Aع$ ام +Oارلا
Fام::.لا %::ل1 9::ب M&::جرعي$ 9حوC M&]ب;ي ["م ة8ام.مK >ر]ح
>وربiت::.ي M Mود::يري$ ني::dاملا ني2مB::ملا sاوC >ا::;"ت$ ايSد::لا
9لl::.ي$ ميpع fرO نم JرK 9ST$ 9ب ا&;$Cا ةك8لملا مهل ل&;ت$
Rا::م اa1 لا::N ريب::ج نب ديع# نعو n9بحا, نعو 9يK نع Aجرلا
لا::N يSا::2بلا @با7 نعو n+8اUلا Aب;ت.ي امO >دلو 9"ب;ت#ا @يملا
>&مد::;6 د::N ني=::لا 9بCا::Nو 9"? 9I&تحا Rام اa1 @يملا M ا2U"ب
مد::N اa1 ر$ا::.ملا ن::م 9::ب sر::$ا &::?و مهب sر$ &ه$ %6&ملا نم
P9"? %"ع
V 9با&::!$ Lلl.ي A? ديه/لا M ي?و ة#4ا.لا ةلl.ملا امو
%"::, 9::S م".م Eيدحب لدت#او يب-ر;لا مه2م ةعامج 9ب sر,
ة::NCابب %::فO لا::;$ ديه::/لا ن::تفي A::? AX::# م"::#و 9::ي"ع 9::"لا
ي::$ لاB::.لا M >ا::2عمو يب-ر;لا لاN nة2ت$ 9#C %"ع Y&ي.لا
\$ا::2ملا ن::م 9Sا::مي1 ي$ v4اصلا نمBملا MاحتمV Aعج امS1 رب;لا
209
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
V1و 9Sا::مي1 ي::$ 9Nد, %"ع Aيل4 ل4 Y&ي.لا ةNCاب @ح6 96&ب7و
PCافكلا %ل1 رفل
MV&N 9يف$ Lلl.ي A? Aف<لا M ي?و ةعبا.لا ةلl.ملا امو
ي::$ Hو&::2لا ل&::Nو sور::لا fا::تO ي::$ مي;لا نبا ام?اكح ة"با2ح"ل
Mو ƒلا::بلاب •تiم ن$دلا دعب ني;"تلا M1 f=هملا sرIو ةdورلا
Pم"ع 9"لاو لl.ي V 9S >CايتKا %"ع Aيل4 ن;"ي V ريUصلا يبصلا
ي::$ 9فلا::# vا$ دN u دهت!م رصعلا مام1 ل&;ي اaام ^ ةلl.م
fرعلاو م!علا
%ل1 او4C دNو Cدب A?3 u م"O نم 9"لا ل&#C نع 0وC امي$
+";لا
ي$ Fاج 5م#اب مت.ل لا;$ u مهل kام#ل %6&م @م"O AيNو
+تكلا
+6رلا ي$ >ا2"N H="ل bCاعم u اaو 9لDا %6&ملا 5م.6 V لاNو
[/لا %لاج vرفلا Qdا&ب u [ل4 ي$ A{ ادبع دIر6 @لe V
+6رلاو
%::"ع 'ل::صلا م::7 u +::;حلا م8ا4 اد::مح 9::"ل د::محلا ^ fا&!لا
يبS ريK x&عبملا
+تكلا ي$ Cا7Dا اSد2ع 9ب RFاج u د;تعم \"iلا ملO %6&م kام#
f4‚ل M&Uصي Vو M&"ب;ي V u 0د? kام# ا?ا2عم يف2لا ةيZو
>=? 5م اa نيب 9ب 5مجاو u =i$ eا!ملا %2عم %"ع Fاج يف2لا$
+ص6
5::يم!ل ما::ع &::? A::? رب::;لا ي::$ ر::يكSو رك2م لاB# ^ ةلl.م
Ph;.لاو لاف-3ا لl.ي A?و دح 92م %2(ت.ي و \"iلا
ي::ف$ ديه::/لا 9::2م %2(ت::.ي A::ب \::"i"ل ا::ماع Wيل ^ fا&!لا
>رب::N ي::$ ديه::/لا ن::تفي AX# م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9S Eيدحلا
ي::$ يب::-ر;لا لا::N Pة::2ت$ 9#C %"ع Y&ي.لا ةNCابب %فO لا;$
ر::$ vافS >د2ع MاO &ل 9S >ا2عم H=مرتلا ميكحلا نع ل;S 'رO=تلا
Cار::فلا \$ا2ملا MlI نم M3 Y&ي.لا \يربو نيفحGلا Fا;تلا د2ع
vد::, ر::ه{ ا::م"$ 9::"ل مي"::.تلاو ل=::بلا نمB::ملا MlIو [لa د2ع
رب::;لا ي::$ لاB::.لا 9ي"ع دعي مل Aت;لاو fرح"ل eرب Eيح >ريمd
يب::-ر;لا لا::N n\$ا::2ملا نم •لاiلا م".ملا MاحتمV k&d&ملا
PاCد::N A::ج 9S3 %لو fاب نم \يدصلا$ نتفي V ديه/لا MاO اa1و
رباصلاو M&ع<ملاو PEي4اح 9ي$ 4Cو د;$ hبارملا %2(ت.ي نممو
210
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
o$ا::حلا 9::ب sر::, ^ M&عا<لا ريUب Rامو اب.تحم نع<لا د"ب ي$
Pنيل&;لا Q, ي$ لاف-3او PM&عاملا ل=ب fاتO ي$ ر!ح نبا

لاف-3اب لافتحVا
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
م?C&::بN ي::$ M&::2تفي A::? لا::ف-3ا ي::$ )::"تKا ^ ةلl::.م
م::ي;لا ن::با ام?اكح نيريهI نيل&N %"ع Vو ريكSو رك2م مهلl.يو
ة::يف2ح"ل ا::]ي ا::مهتيCو ة::"با2حلا 9باح::, ن::ع sور::لا fا::تO ي::$
V م:هS ام?د:ح Lةيع$ا:/لا ا2باح:, ملO نم Mاجرiيو ةيكلام"لو
ن::با ملO %::]ت;م &::?و ة::يف2حلا ن::م يف::.2لا مG::ج 9بو M&لl.ي
ي::/OCGلا 9::ب sر::,و يكب::.لاو ة::ع$رلا ن::باو Hو&::2لاو sل::صلا
ن::ع >ا::2يوC M&لl::.ي م::هS LيSا::(لاو Pر::!ح نبا o$احلا 9ب %ت$و
HCا::.كيبلاو HeاGب::لا ة::يف2حلا نم 9ب مGجو نيعباتلا نم `اح]لا
ن::باو %ل&::تملاو `C&$ نبا ملO %]ت;م &?و نيدلا AمO cي/لاو
ي::ب ن::ع يSاeا::تفتلا نيد::لا دع# cي/لا 9";Sو ا2باح, نم WS&ي
يSا::هOافلاو 'رO=::تلا ي::$ يب::-ر;لا ةيكلاملا نم 9ب مGجو kا!I
Pملكلا م"ع ي$ sابصملا +حا, 9حح,و ي.هفN3او يجاS نباو
Lلو3ا ل&;لا ل&;S رOa
W::يل ني2مB::ملا لا::ف-و FايبS3ا ملكلا رحب ي$ يف.2لا لاN
لا::Nو Pر::يكSو ر::ك2م لاB::# Vو رب::;لا fا=::ع Vو fا::.ح م::هي"ع
ا::مS1 ن::ي;"تلا f=::هملا sرI ي$و >د8اوe نم ةdورلا ي$ Hو&2لا
لا::N ن::;"ي ل$ >&::حSو يب::صلا ا::م )::"كملا @::يملا \::ح ي::$ &?
A::, V لا::N 9ST::$ sلصلا نبا 9ي$ 5با6 ا=? م4اiلا ي$ ي/OCGلا
ي::$ ر::KZ 5::d&م ي::$ لا::Nو P>رب::N ي::$ نتفي V 9S3 ي2عي 92ي;"تل
ي::$ لl::.ي V 9::S %::"ع ي2بم Hو&2لاو sلصلا نبا 9لاN ام م4اiلا
ة::يافكلا ي::$ ة::ع$رلا ن::با [::لa %::"ع ا::مهعبا6 د::Nو P%::هتSا >رب::N
ن::ع ر::!ح ن::با o$ا::حلا AX::#و nJا::ه2ملا sر::I ي::$ يكب::.لاو
لاB::.لا _ا::صتKا ر::هpي H=::لا Mlب fاجl$ M&لl.ي A? لاف-3ا
Pاف"كم M&كي نمب
LيSا(لا ل&;لا ل&;S رOa
نب `اح]"ل نبا Rام لاN ربي&ج نع >ري.ف6 ي$ ريرج نبا JرK
9::هجو eربl$ >دحل ي$ ي2با @عdو اa1 لا;$ ماي ةت# نبا محاGم
ن::ع لاN لl.ي مع @";$ لوB.مو W"!م ي2با MT$ >د;ع Aحو
211
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::$ ةيف2حلا نم HeاGبلا لاNو Pم4Z +", ي$ 9برN H=لا vا(يملا
لا::Nو 9مه"ي %لاع6 9"لاو يبصلا %تح sوC Ha Aكل لاB.لا 9يوات$
9Sl::ب G::ي!عتلا sرI ي$ WS&ي نبا sر, دN م4اiلا ي$ ي/OCGلا
ن;ل م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا Mlب zتحاو Aف<لا ني;"6 +حت.ي
لا::Nو Pةلl::.ملا A, ي$ %ل&تملا 9ب zتحا ا=?و لاN مي?ارب1 92با
يب:صلا ا::م ):"كملا @::يملا ن;"ي امS1 Jاه2ملا sرI ي$ يكب.لا
د::حل امل م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M1 ةمتتلا ي$ لاNو ن;"ي ل$
ي::$ A::,3ا ة::متتلا 'Cا::بعو P%::هتSا +::يرt ا=?و 92;ل مي?ارب1 92با
م::ي?ارب1 ن::$4 امل م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M 0وC ام ني;"تلا
ل&::#C اي 9ل Aي;$ ي2ي4 مل#لاو يب يل&#Cو يبC 9"لا AN لاN
ني=::لا 9::"لا @::ب(ي} %لا::ع6 9::"لا لGSl::$ ا::22;"ي نم$ 92;"6 @S 9"لا
لا::Nو P%::هتSا |'ر::KDا ي::$و ايSدلا 'ايحلا ي$ @با(لا ل&;لاب ا&2مZ
Mايب::ص"ل M kا!::I &::ب لا::N د8ا;علا sرI ي$ نيدلا دع# cي/لا
لl::.6و M&لl.ي V FايبS3ا M Q,3ا sابصملا +حا, لاNو PVاB#
لا::ف- لاB::# ي::$ ة::في2ح &::ب )::N&6و nنيم"::.ملا لا::ف-
CاUصلا مكح ام ا&لاN MT$ 'رO=تلا ي$ يب-ر;لا لاNو PنيOر/ملا
[ل=::ب ا&::$رعيل م::هل A::مكي A::;علا Mو نيUلا::بلاO م?ا::2"N مOد::2ع
ا::م ا=::? P9::2ع M&لl::.ي ا::مع fا&!لا M&مه"يو مه64اع#و مهتلG2م
م::]2ي ا::مO م::هي"ع م]2ي رب;لا M Fاج دNو CابK3ا ر?ا&{ 9ي]ت;6
Mا::O 9::S 'ر::ير? ي::ب ن::ع Hر.لا نب 4ا2? 0وC دNو PCابكلا %"ع
ن::م >رج مه"لا ل&;ي$ hN ةXي<K Aمع ام j&ف2ملا %"ع ي"صي
A::;ع ن::مل لاB::.لا M&كي امS1 ا&لاN M&لو3او P%هتSا رب;لا fا=ع
ا&لا::N PV م 9عا-و ل&#رلاب نمZ A? لl.ي$ A#رملاو ل&#رلا
رب::;لا fا=::عب 9ي$ 4ارملا Wيل 9S 'رير? يب Eيدح نع fا&!لاو
'ر::.حلاو م::هلاو مUلا::ب م::ل3ا 4ر::!م A::ب لاB::.لا Vو 9تب&::;ع
ده::/ت.ي د::Nو nم::?ريtو لا::ف-3ا م::ع6 يت::لا ة<U]لاو ة/ح&لاو
لا::N ة2::.لا ي::$ ني?ا::I ن::با 9::جرK ا::مب يSا(لا ل&;لا fاح,3
ة::ي;ب ا::27 لا::N Mام(ع نب ورمع ا27 لاN Mامي"# نب 9"لا دبع ا27دح
9::"لا %"::, يب::2لا MاO لاN دIاC ي27دح لاN Mا&ف, ي27دح لاN
Mا::O M1 %ت::ح M&لوB::.م مكST::$ مكت!ح ا&م"ع6 ل&;ي م"#و 9ي"ع
9S&::,&ي$ R&::ملا م::ه2م A::جرلا ر::]حي Cا::صS3ا ن::م @يب::لا A::?
ي:بC 9:"لا A:;$ [:بC نم `&لl# اa1 9ل M&ل&;ي$ A;ع اa1 ملUلاو
9ي"ع 9"لا %", دمحم A;$ [يبS نمو ي2ي4 مل#لا A;$ [2ي4 امو
212
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
>ر::يtو Cود::صلا sرI fاتO ي$ لو3ا ل&;لا @حجC امS1و nم"#و
%لا::ع6 9:"لاو 9::ي"ع م::ه2م نيرKl::تملا ة::م83ا MT$ ا2ب?=م A?3 اعب6
ي::لوG!لا نمحرلا دبع ديe يب3 ةلا#رلا sرI ي$ @يC م7 Pم"ع
ي::$ M&::2تفي ني2مB::ملا M Eي4ا::ح3ا ر(::O ن::م ر::هpي L9::صS ا::م
m:عب ن:م =:KBيو ن:يف"كم ر:يt و ن:يف"كم ا&Sا:O Fا&:# م?C&بN
ا::2? د::محم ي::ب ملO نم رهpيو Pنيف"كملا 4اC امS1 9S1 Eي4اح3ا
ي6l::ي ا::مي$ لا::N 9::S3 نيف"كملا ريtو نيف"كملا 4اC 9S ي6lي اممو
Mليوl:6 ا:2? „&ي:/"لو nرب:;لا ة:2ت$ ن:م 9$ا:عو نيف"كملا 4اC 9S
د::يري لا::;$ >د::يN نم مه2مو >ر?ا{ %"ع fاتكلا `ر6 نم مه2م$
):#&ي لا:Nو P%:هتSا G8ا:2!لا ي$ لاN ام 9]Nا2ي نكلو نيف"كملا
Mو 9ل&::N ي::$ ني2مBملا::ب 4ار::ملا ةلا::#رلا sر::I ي::$ ر::مع ن::ب
Aيب# ي$ نيديه/لا نيد?ا!ملا ريt م?C&بN ي$ M&2تفي ني2مBملا
ي:$ نيد:لا A:مO cي:/لا لا:Nو Pل&:N %:"ع Mايب:صلا ر:يtو 9:"لا
ن::ع fا::t اa1 لl::.ي ريU::, و ريب::O @::يم A::كل لاB::.لا 4اICلا
Q::,3او لوB::.م &ه$ 5ب.لا 9"O و رحبلا ي$ Rام اa1و نييم4Dا
9يل1 Cا/ملا Eيدحلا @يC م7 PM&لl.ي V مل.لا مهي"ع FايبS3ا M
9با::تO ي::$ `C&::$ ن::ب ر::كب &::ب aات::#3ا >4C و مي?ارب1 ني;"6 ي$
A::, %::"ع 9::ب Vدت::.م نيد::لا ل&::, ي::$ يما::p2لاب %م::.ملا
ةلGتعملا RركSو \ح رب;لا ي$ لاB.لا M م"ع1 96Cابعو لاB.لا
0وC ا::م >ا::2"N ا::م ةح::, %"ع لديو ي?ا&لا مه", %"ع Fا2ب [لa
):Nو م:ي?ارب1 >د:لو ن$4 امل 9S م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع
ا::م ل&::;S V 5مد::6 ن::يعلاو MG::حي +::";لا ي::2ب اي لا;$ >ربN %"ع
ي::بC 9::"لا A::N ي::2ب ا::ي M&::عجاC 9::يل1 ا::S1و 9::"ل ا::S1 fر::لا hi.ي
ن::ب ر::مع %::كبو ةباح::صلا @::كب$ يب 9"لا ل&#Cو ي2ي4 مل#لاو
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا @فتلا$ 96&, 9ل 5ف6Cا Fاكب fا<iلا
ا::ي لا::;$ [::يكبي ا::م رمع اي لا;$ 9عم ةباحصلاو يكبي رمع 0ر$
Jا::تحيو م::";لا 9ي"ع 0رج Vو م"حلا ƒ"ب امو `دلو ا=? 9"لا ل&#C
ر:مع لا:ح ام$ @N&لا ا=? A(م ي$ ديح&تلا 92;"ي ["(م ن;"م %ل1
Fي::I H [::"(م ن;"م 9ل Wيلو م";لا 9ي"ع 0رجو م"حلا ƒ"ب دNو
9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا %::كب$ ة:لاحلا >=? A(م ي$ 96C&, M&ك6
9::"لا %"::, يب::2لا لl::#و Aيربج لGSو 9عم ةباحصلا @كبو م"#و
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا رO=$ مه8اكب +ب# نع م"#و 9ي"ع
A::يربج دع::ص$ مل.لا 9ي"ع 9ل&N نم مهي"ع 4Cو امو رمع 9لاN ام
213
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا&:2مZ ني=:لا 9:"لا @:ب(ي} ل&:;يو مل:.لا [8ر:;ي [بC لاNو لGSو
@::Nو [ل=::ب د::يري |'ر::KDا ي::$و ايSد::لا 'ا::يحلا ي$ @با(لا ل&;لاب
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا لت$ رب;لا ي$ لاB.لا د2عو R&ملا
P%لا::ع6 9"لا اوركIو f&";لا @2ك#و WفS3ا @با<$ ةيDا مهي"ع
HCا::.كيبلا نيدلا WمI لاN يSا(لا ل&;"ل ة;$ا&ملا ل&;2لا نمو
اريب::O و Mا::O اريU::, @يم Aكل لاB.لا يف.2لا 'دمع sرI ي$
M&لl::.ي A::? م::هS ي::$ نيOر::/ملا لاف- ي$ )N&6 ةفي2ح &بو
ي::$ يSا::هOافلا ر::Oaو PM&لl::.ي >ر::يt د::2عو V م ة2!لا M&"Kديو
لا::N م::7 M&لl::.ي CاU::صلا M ي::$ يب::-ر;لا ملO ةلا::#رلا sرI
9::ب k&::<;م رب::K لاف-3ا Fايح1 ي$ Wيلو نيرKlتملا mعب لاNو
ر?ا::{ ةلا::#رلا sرI ي$ ي.هفN3ا لام!لا لاNو >e&!ي A;علاو
MاO M1 M&لl.يو م?C&بN ي$ M&2تفي ني2مBملا Mو ةلا#رلا ل&N
لا::Nو PEي4ا::ح3ا ر(::O ن::م رهpي H=لا &?و لl.ي >ريtو )"كملا
ملO ر?ا::{ ةلا::#رلا sر::I ي::$ يجا::S نب %.يع نب م#ا;لا &ب
P96رO=::6 ي::$ يب::-ر;لا 9لا::N [ل=::O &::?و ن::تفي يبصلا M cي/لا
9$ا::عو 9ل&N د2ع 9ي"ع 'لصلاو Aف<"ل Fاعدلا fاب ي$ ا]ي لاNو
PريكSو رك2م 9لl.ي ريUصلا M ي$ •2لاO ا=? رب;لا ة2ت$ نم
ايفK MاO ام Cاه{Tب اير(لا k&"-
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
دحاو ريt ا?4Cو ماي ةعب# م?C&بN ي$ %6&ملا ة2ت$ ^ ةلl.م
fا::تO ي::$ A::ب2ح ن::ب د::مح ماملا اهجرKl$ مهبتO ي$ ةم83ا نم
%::ل1 4ا2::#لاب ةي"حلا fاتO ي$ يSاهب,Vا ميعS &ب o$احلاو د?Gلا
9ف2::صم ي::$ z::يرج ن::با ا::هجرKو Pنيعبا::تلا ة::م8 د::ح jووا::-
Aب نيعباتلا ي$ jووا- نم ربO &?و ريمع نب ديبع %ل1 4ا2#لاب
fا::تO ي::$ +::جC ن::ب نيدلا نيe o$احلا ا?اGعو يباح, 9S AيN
Rا::ياورلا >=::? م::كح$ ر::يمع ن::ب د::يبعو د?ا!م %ل1 C&ب;لا لا&?
ة:ياوC ي$و >رير;6 ي6lي ام %"ع ةع&$رملا Aي#ارملا مكح xل(لا
>=::?و Pاحاب::, ن::يعبC ن::تفي \$ا::2ملا M '4ا::يe ر::يمع ن::ب د::يبع
ي::$ رب::لا د::بع ن::ب ر::مع &::ب o$ا::حلا ا?4Cو '4ايGلا >=هب ةياورلا
sر::I ي::$ يكلا::ملا \ي::IC ن::ب ني.حلا ي"ع &ب ماملاو ديهمتلا
ة::يكلاملا ن::م يلوG!لا نمحرلا دبع ديe &ب ماملا >اكحو l-&ملا
د::يe ي::ب ن::ب د::محم ي::ب ما::ملا ةلا::#C %::"ع ريبكلا sر/لا ي$
214
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
sر::I ي::$ ة::يكلاملا ن::م يجا::S نب %.يع نب م#ا;لا &ب ماملاو
Hريمد::لا نيد::لا لامO cي/لاو %لو3ا ةياورلا 4Cوو ا]ي ةلا#رلا
ن::ب A::]فلا &::ب ر::صعلا o$ا::حو Mا&::يحلا 'ايح ي$ ةيع$ا/لا نم
Pةيلاعلا +لا<ملا ي$ ر!ح
jووا- نع 'د2.ملا ةياورلا رOa
9::ل د::?Gلا fاتO ي$ 92ع 9"لا يdC Aب2ح نب دمح ماملا لاN
لا::N لا::N Mايف::# ن::ع يع!IVا ا27 لاN م#ا;لا نب مIا? ا27دح
M M&بحت.ي ا&Sاك$ اعب# م?C&بN ي$ M&2تفي %6&ملا M1 jووا-
ا27د::ح ة::ي"حلا ي::$ ميعS &ب o$احلا لاN Pماي3ا ["6 مه2ع ا&مع<ي
م::Iا? ا27 يب ا27 Aب2ح نبا دمح نب 9"لا دبع ا27 [لام نب ركب &ب
%6&ملا M1 jووا- لاN لاN Mايف# نع يع!I3ا ا27 م#ا;لا نب
[::"6 م::ه2ع م::ع<ي M M&بحت::.ي ا&Sاك$ اعب# م?C&بN ي$ M&2تفي
z::يرج ن::با لاN L|ريمع نب ديبع نع 'د2.ملا ةياورلا رOa} Pماي3ا
لا::N ر::يمع نب ديبع نع xCاحلا يب نبا xCاحلا نع 9ف2صم ي$
Pاعب# نتفي$ نمBملا امl$ \$ا2مو نمBم MلجC نتفي
L>&جو نم ا=? %"ع ملكلا Pاحاب, نيعبC نتفي$ \$ا2ملا امو
ن::م jووا::-و Qيح::صلا لاجC لو3ا 4ا2#لا لاجC ~لو3ا 9ج&لا~
A::? ن::م ة::;ب<لا لو &::? ة::ي"حلا ي$ ميعS &ب لاN نيعباتلا CابO
fاح::, ن::م ني::.مK @OC4 لاN 9S 92ع ميعS &ب 0وCو nنميلا
@::OC4 لا::N 9::2ع >ر::يt 0وCو م":#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
لا::N م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C fاح, نم اiيI نيعب#
HC&(لا &? Mايف#و ة2# M&ع.6و 5]ب Rام م&ي 9ل MاO دع# نبا
ي$ ة8امو 'ر/ع 5]ب ة2# jووا- 'ا$و MT$ ا#ووا- `C4 دNو
9::تياوC ر(::O M V1 نيع.6و 5ب# ة2# Mايف# دل&مو Pلا&N3ا دح
لا::;يو نمحرلا ديبع نيب 9"لا ديبع 9م#ا يع!I3او ة<#ا&ب 92ع
ي(::ي"لا &::? ر::يمع ن::ب ديبع$ يSا(لا 4ا2#لا امو Pنمحرلا دبع نبا
د::لو 9::S1 Qيح::صلا +حا::, Jا!حلا نب م".م لاN Pةكم A? _اN
يب::2لا 0C 9::S >ر::يt لا::N م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نمe ي$
ة::كمب •::;ي Mا::Oو ايباح, M&كي ا=? %"ع$ م"#و 9ي"ع 9"لا %",
96ا::$و @Sا::Oو Pا::هب •N نم لو &?و fا<iلا نب رمع دهع %"ع
د::بع ن:ب ن::محرلا د::بع ن:با &ه$ xCاحلا امو Pرمع نبا 'ا$و AبN
\::"K ي::$ HCا::iبلا 9::ل 0وC ي::#ودلا fايa يب نب دع# نب 9"لا
z::يرج ن::با 9::2ع 0وCو P9حيح::, ي::$ م"::.مو 4ا::بعلا لا::ع$
215
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::ب [::"ملا د::بع ما::ملا &ه$ zيرج نبا امو nام?ريtو H4CواCدلاو
ن::م لو &::? A::ب2ح ن::ب د::مح لا::N H&::م3ا z::يرج نب GيGعلا دبع


4 ا::م ل&::;ي z::يرج ن::با @عم::# ة2ييع نبا لاNو P+تكلا )2,
5:.6 ة2:# Rا:مو نيعبا:تلا ن:م \:"K نع 0وC دح ي2يود6 م"علا
ن::$ ي::$ Cر::;ملا L|يSا(لا 9ج&لا} Pة8املا eواج دNو ة8امو نيعبCو
C&مl::O 9::ي$ Hر::"ل لا::!م V ا::مم 0وC ا::م M ل&::,3او Eيد::حلا
Hوار:لا sر:صي مل M1و )N&لا V 5$رلا 9مكح MT$ 'رKDاو „eربلا
Lةيفل3ا ي$ يNارعلا لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %ل1 9تب.2ب
%"ع 5$رلا 9مكح ايC لا;ي u V Eيحب +حا, نع %6 امو
اتب7 ا=هل 5$رلا مOاحلا$ u %6 نم &حS ل&صحملا ي$ لاN ام
لا::;ي V 9::"(مو 9ي"ع ا$&N&م يباح, نع Fاج ام اهحرI ي$ لاNو
نيد::لا ر::i$ ما::ملا لا::N امO k&$رملا مكح 9مكح Hرلا AبN نم
9:ي$ 4ا:هتجلل W:يل V&:N يباح:صلا لا:N اa1 لا:;$ ل&صحملا ي$
ن::با ل&::;O 9::ب ن::p"ل ا2ي::.ح6 kام::.لا %::"ع ل&::محم &ه$ لا!م
د::محم %::"ع لG::S ا::مب رفO د;$ ا$ارع و ارحا# %6 نم 4&ع.م
Eيد::حلا م&::"ع ي::$ مOا::حلا 9::ي"ع م::جر6 م"::#و 9::ي"ع 9"لا %",
9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C نع ا?د2# رO=ي V يتلا ديSا.ملا ة$رعم
ا::مو nا?د::ح ا=::? Eي4اح ة7ل7 رO=$ [لa لا(مو لا;$ م"#و 9ي"ع
يبا::O ة::م83ا ن::م د::حاو ر::يt ملO ي$ 4&ج&م ل&صحملا ي$ 9لاN
يص;تلا 9باتO ي$ ربلا دبع نبا AK4 دNو >ريtو ربلا دبع نب رمع
k&::d&م M 5::م ة::$&N&م l::-&ملا ي::$ [::لام ا?رOa Eي4اح 'دع
Aه::# Eيدح اه2م ةع&$رملا Eي4اح3ا نم l-&ملا ي$ امل fاتكلا
Eيد::حلا ا=::? د::يهمتلا ي::$ لا::Nو nY&iلا 'ل, ي$ ةم(ح يب نب
لا::N [لام نع 'اورلا ةعامج د2ع l-&ملا ي$ Aه# %"ع Y&N&م
sر::I ي::$ ي::Nارعلا ملO %::هتSا Hر::لا ة::هج ن::م لا::;ي V 9::"(مو
لا::(م Lةبi2لا sرI ي$ ر!ح نب A]فلا &ب o$احلا لاNو Pةيفل3ا
4اهتجلل لا!م V امم يباحصلا 9ل&;ي ام امكح ل&;لا نم k&$رملا
C&::م3ا ن::ع Cا::بK3اO +::يرt sر::I و ة::Uل Mا::يبب 9ل \"ع6 Vو 9ي$
ن::تفلاو محلملا::O ة::ي6Dا و FايبS3ا CابKو \"iلا Fدب نم ةيdاملا
fا&::7 9::"عفب A::صحي ا::مع Cا::بK3ا ا=::Oو ة::ماي;لا م&::ي لا&::حو
k&::$رملا م::كح 9::ل Mا::O ا::مS1و لاN _&صiم fا;ع و _&صiم
9::ي$ 4ا::هتجلل لا::!م V ا::مو 9::ل ارب::iم ي::]ت;ي [ل=::ب >CابK1 M3
9::"لا %"::, يب::2لا V1 ةباحص"ل )N&م Vو 9ب A8ا;"ل افN&م ي]ت;ي
216
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::"لا ل&::#C لاN لاN &ل ام مكح 9"$ [ل=O MاO اa1و Pم"#و 9ي"ع
A::عفلا ن::م k&::$رملا لا::(م nk&::$رم &::ه$ م"::#و 9ي"ع 9"لا %",
M %::"ع لG::2ي$ 9ي$ 4اهتجلل لا!م V ام يباحصلا Aعفي M امكح
ما::ملا لا::N ا::مO م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ن::ع >د::2ع [لa
A::O ي::$ Y&::.كلا ي::$ ي::"ع 'ل, ي$ 92ع 9"لا يdC يع$ا/لا
o$ا::حلا لا::Nو Pة::بi2لا sر::I ملO %::هتSا نيع&OC نم ر(O ةعOC
لا!م V امم يباحصلا 9لاN ام sلصلا نبا %"ع 9تكS ي$ ر!ح نبا
Fد::ب ن::م ةي::dامل ا C&م3ا نع CابK3اO 5$رلا 9مكح$ 9ي$ 4اهتجلل
Eعبلاو نتفلاو محلملاO ةي6Dا C&م3ا نعو FايبS3ا •صNو \"iلا
_&::صiم fا&::7 9::ب Aصحي Aمع نع CابK3او Cا2لاو ة2!لا ةف,و
اهل مكحي$ اهي$ 4اهتجلل لا!م V FايI3ا >=ه$ _&صiم fا;ع و
9فN&:ي V&:N يباح:صلا %:كحي د:N يSاد:لا ور:مع &:ب لاN P5$رلاب
ا::م يباح::صلا M&::كي M kا2تمV د2.ملا ي$ Eيدحلا A? 9جرiي$
لا::N 'ر::ير? ي::ب ن::ع Mام.لا Qلا, &ب 0وC امO )N&تب V1 9لاN
^ ة::2!لا Yر::ع Mد::!ي V Rليمم Rل8ا::م Rا::يCاع Rاي::#اO Fا::.S
Pد2::.ملا ة::"مج ن::م M&::كي$ Hرلاب لا;ي V ا=? A(م M3 nEيدحلا
ة::م83ا Cا::بO ن::م ري(O \"K دمتعم &? ا=?و ر!ح نبا o$احلا لاN
ي::بو Hرب::<لا ر::فعج ي::بو يع$ا::/لا ما::ملاو Qيحصلا يبحاصO
ي;هيبلاو د2."ل >ري.ف6 ي$ 9يو4رم نب ركب يبو Hواح<لا رفعج
kا::مجلا رب::لا د::بع ن::با %::كح دNو لاN nنيرKZ ي$ ربلا دبع نباو
ما::ملاو Eيد::حلا م&::"ع ي::$ مOا::حلا مG::ج [ل=بو د2.م 9S %"ع
لا::N اa1 ل&::صحملا 'Cا::بعو P%::هتSا ل&::صحملا ي::$ نيد::لا ر::i$
مل اa1 9S3 kام.لا %"ع Aمح 9ي$ 4اهتجلل لا!م V V&N يباحصلا
9::"لا %", يب2لا نم kام.لا V1 \ير- ل$ 4اهتجVا Aحم نم نكي
sر::I ي::$ ي::Nارعلا A::]فلا &ب o$احلا لاNو P%هتSا م"#و 9ي"ع
Fاعد::لا M fا::<iلا ن::ب ر::مع ن::ع )2::صملا >اوC ا::م H=::مرتلا
%::"ع ي"ص6 %تح FيI 92م دعصي V bC3او Fام.لا نيب Y&N&م
امS1و Hرلا AبN نم لا;ي V 9"(م$ 9ي"ع ا$&N&م MاO M1و &? [يبS
ن::م ة::عامج 9::ب sر::, امO k&$رملا مكح 9مكح$ يفيN&6 رم &?
9::"لا ي::dC يع$ا::/لا ة::م83ا نم$ ل&,3او Eيدحلا A?و ةم83ا
&::ب Eيدحلا A? نمو 92ع A;S امO 9بتO mعب ي$ 9ي"ع •Sو 92ع
لا&::N ن::م Eي4ا::ح ي::ص;تلا fا::تO ي$ AK4l$ ربلا دبع نب رمع
Eيدح [لa نم ةع&$رملا Eي4اح‚ل 9باتO k&d&م M 5م ةباحصلا
217
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا=::? د::يهمتلا ي::$ لا::Nو PY&::iلا 'ل::, ي::$ ة::م(ح يب نب Aه#
ن::ع 'اور::لا ة::عامج د2ع l-&ملا ي$ Aه# %"ع Y&N&م PEيدحلا
د::بع &::ب مOا::حلا A::ع$ [ل=Oو Hرلا ةهج نم لا;ي V 9"(مو [لام
ن::م j4ا::.لا k&::2لا ي::$ لا::;$ Eيدحلا م&"ع ي$ 9باتO ي$ 9"لا
ل&::#C ن::ع ا?د2::# رO=ي V يتلا ديSا.ملا ة$رعم Eيدحلا ة$رعم
ن::با ل&::N LEي4ا::ح ة::7ل7 9::ي$ 0وC م7 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
Mا::O W::S ل&::Nو P9::2م l::d&ت6 Vو نب"لا نم mم]متS ا2O jابع
YVZ 'ر:/ع ة:$رع م&:يو م&:ي )ل م&ي AO ر/علا ماي ي$ لا;ي
%::6 ن::م 4&ع::.م ن::ب 9::"لا دبع ل&Nو PA]فلا ي$ ي2عي لاN م&ي
9::ي"ع 9::"لا %"::, د::محم %::"ع لGS امب رفO د;$ ا$ارع و ارحا#
د2::.م Eيد::ح &::ه$ يباح::صلا 9لا::N اa1 9?ابIو ا=ه$ لاN Pم"#و
نيد::لا رi$ ماملا نييل&,3ا نمو PديSا.ملا ي$ Jرiم [لa AOو
W::يل V&::N يباح::صلا لا::N اa1 ل&::صحملا 9با::تO ي$ لا;$ Heارلا
&::ب ي::dا;لا لا::Nو Pkام.لا %"ع ل&محم &ه$ لا!م 9ي$ 4اهتجلل
V ر::مع 9لا::N اa1 ا=? A(م ورمع ل&;ل >رOa +;ع يبرعلا نب ركب
[::لa Cد::, اa1 9::"O ا=::? P%هتSا رp2ب `Cدي V 9S3 افيN&6 V1 M&كي
يعبا::تلا ن::م [::لa Cد::, MT$ لصتم اع&$رم M&كي$ يباحصلا نم
ةلl::.ملا ر::يpS ي::$ [لa sلصلا نبا رOa امO A#رم k&$رم &ه$
ي:$ Jر:K 9ST:$ اه:,&صiب ةلl:.ملا >=:? ي$ ي;هيبلا 9ب sر,و
ما&::صل ر::صN ة::2!لا ي::$ لاN ةبلN يب نع >د2.ب Mاميلا +عI
V 9::"(م$ نيعبا::تلا نم &?و ةبلN يب نع ل&;لا ا=? لاN م7 +جC
Jر::Kو Pيح&::لا 9ي6l::ي ن::مع 9N&::$ ن::مم ‡لب ن::ع V1 [::لa ل&;ي
ن:م لا:N ة:بلN ي:ب ن:ع >د2:.ب Mاميلا +عI ي$ ا]ي ي;هيبلا
ن::مو لاجد::لا ة::2ت$ نم مصع )هكلا 'C&# نم RايZ ر/ع oفح
M1و ة::عم!لا %::ل1 ة::عم!لا ن::م oفح ةعم!لا م&ي ي$ )هكلا رN
ة::"يل رم;لا::O 9::هجوو ة::ماي;لا م&::ي Fا::جو >ر::]ي مل لاجدلا `C4
ا?رN نمو 5بI 58اج &?و ا?رN نمو 9ل رفt Wي رN نمو PCدبلا
د::2ع ا::?رN ن::مو ا?د::جو ةلا::d 9::لو ا::?رN ن::مو 0د? لاd &?و
ا?رN نمو 9ي"ع M&? @يم د2ع ا?رN نمو >افO 9ت"N YاK ماع-
ر::N ا::مSlك$ ا::?رN ن::مو ا::هي"ع ر.ي ا?دلو اهي"ع ر.ع 'دلاو د2ع
PW::ي MZر::;لا +::"Nو +::"N FيI Aكلو 'رم 'ر/ع 0دح1 MZر;لا
نيعبا::تلا Cا::بO نم &?و ةبلN يب نع ا2يل1 A;S ا=ك? 9ب;ع لاN م7
l-&ملا ي$ [لام ماملا 0وCو nاtلب V1 92ع Q, M1 [لa ل&;S Vو
218
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::مو 'لصلا ي"صيل ي"صملا M1 ل&;ي MاO 9S ديع# نب %يحي نع
P9لا::مو 9::"? ن::م A::]$ و مpع اهتNو نم 96ا$ املو اهتNو 96ا$
9::"(م M&كي M Aيحت.ي a1 k&$رملا مكح 9ل ا=? ربلا دبع نبا لاN
bCl::ب %"::, نم ل&;ي MاO 9S +ي.ملا نب ديع# نب %يحيو ايC
%"::, ماNو Ma MT$ ["م 9لامI نعو ["م 92يمي نع %", 'ل$
Hرلا::ب لا::;ي V ا=? مه]عب لاN Pلاب!لا لا(م ةك8لملا نم >FاCو
ل&::صح %::"ع Rا::يب"حلا ي$ يكب.لا 9ب لدت#ا ا=?و Pk&$رم &ه$
Y&ف, لاN ةمركع نع vاeرلا دبع 0وCو n[ل=ب ةعام!لا ة"ي]$
bC3ا ي::$ نيمZ \$او اaT$ Fام.لا A? Y&ف, %"ع bC3ا A?
sر::I ي::$ ر::!ح ن::با o$ا::حلا >4Cو دبع"ل رفt Fام.لا ي$ نيمZ
92يمl::6 \$او نم$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&N ري.ف6 ي$ HCاiبلا
%::لو 9::يل1 ري::صملا$ Hرلا::ب لا::;ي V 9::"(م لا::Nو ة::ك8لملا نيمl6
لا&ح نم 9ST$ [لa نم 9ي$ نحS H=لا ر73ا ا=?و Pيعبا6 ةمركعو
اهت$رعم %ل1 \ير- Vو اهي$ 4اهتجVاو Hر"ل AKدم V يتلا „eربلا
ن::ب د::يبع [::لa لا::N د::Nو يح&::لا 9ي6l::ي نمع ‡لبلاو )يN&تلاب V1
م::كح 9::مكح M&::كي$ نيعبا::تلا Cا::بO ن::م ا::م?و jووا::-و ر::يمع
ر::يمع ن::ب ر::يمع ةبح::, @::تب7 M1و A::#رملا k&::$رملا Eيد::حلا
ي::$ ديهمتلا ي$ ربلا دبع نبا لاN PAصتملا k&$رملا مكح 9مكح$
ا::هي$ AKد::م V 'ر::KDا ما::كح 9لاB::#و رب::;لا ة::2ت$ Eيد::ح sر::I
V Fا::/ي ا::م A::عفي 9::"لاو Jا::!تحVاو ر::p2"ل Vو 4ا::هتجVاو jاي;"ل
AKدم 9ي$ Wيل fابلا ا=? 'رO=تلا ي$ يب-ر;لا لاNو P9ل [يرI
ل&::;ل 4ا::ي;SVاو مي"::.تلا 9::ي$ ا::مS1و 9ي$ رp2"ل لا!م Vو jاي;"ل
C&م3ا >=? M1 >اSرOa ام ديBيو P%هتSا 4ابعلا %ل1 A#رملا v4اصلا
%"::, 9::"لا ل&::#C %ل1 5$رلا %"ع Aمح6 نيعباتلا نم RCد, اa1
ر::فعج ي::ب ن::ع >د2::.ب ايSدلا يب نبا 9جرK ام م"#و 9ي"ع 9"لا
A::متحا اa1 دبعلا M رO=ي ني.ح نب ي"ع MاO لاN ي"ع نب دمحم
ام متم"ع ام >ا6&Kا اي ل&;ي$ Cا2لاب ر/ب اa1 9ت"مح 04اS >ربN %ل1
@::-ر$ ا::م %::"ع >ا6ر::.حاي$ Cا::2لاب ر/ب مOاK M مOدعب @2ياع
V1 „ و \يد::, و Cا::ج و د::لو A::O 9"لا::ب د::/S 9::"لا +::2ج ي::$
M V1 Cا::2لا ن::يبو مكبحا::, ن::يب W::يل 9ST::$ Hرب::N نع ي2.بتحا
ن::م ا::S4 اaT::$ 9:"لا ودع mما Mو4ا2ي ةك8لملاو fارتلا ي$ >وCا&6
A::K4 اa1 م7 ميمح \يد, Vو kا<م 5يفI نم يلام ل&;ي 96رفح
%::لو امو PWSلاو ن!لا ريt ةبا4 AO اهل رع=6 ةبرd fرd رب;لا
219
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::م >ا::6&Kا ا::ي 9::ت"مح 04اS ة2!لاب ر/بو >ربN %ل1 Aمتحا اa1 9"لا
ن::م 'ا::!2لاو ة::2!لاو 9::"لا ن::م ا::dرلاب مOد::عب Rر/ب يS متم"ع
M&::م"عي يم&::N @يل اي$ ي6رفح %ل1 يب ا&"!ع$ Cا2لاو 9"لا hi#
m::ما Mو4ا::2ي ة::ك8لملاو ن::يمركملا نم ي2"عجو يبC يل رفt امب
A::يG!لا م::يpعلا ري::.يلا Fي::/لاب @::ب(ي م::يرO fC %ل1 9"لا يلو
%:;"6 رب:;لا A:K4 اaT:$ ة:2!لا %:ل1 ة:حوC و 'ود:t اه"عجا مه"لا
ن::!لاو WSلا ريt QيC Ha AO اهحيC د!ي ة2!لا MاحيC نم ةمGحب
Eيد:حلا ا=:? >اب::I ر::Oa اa1 ني::.ح ن::ب ي"ع MاO رفعج &ب لاN
ن"Kد::يل 9::6ره{ نXلو 9::متO M 9::"لا Yا::K3 ي::S1 ل&;ي م7 %كب
H=::لا Eيد::ح رOa ني.ح نب ي"ع M [لaو ة;.فلا نم 0a ي


ا::ي 9::"لاو 'ر::?e ي::2ب نم AجC دبعم نب 'رمd لا;$ 9ت"مح H4ا2ي
9::ت"مح [6د::Iا2مب @معe امO Aعفي @يملا M &ل ني.ح نب ي"ع
ة;::.فلا نم jاS [ح]$ >رير# نم لاجرلا Hدي نع +7&ل اa1
9::ب Fا::ج ا::مب f=::O 'رمd M1 مه"لا لاNو ني.ح نب ي"ع +]tو
ة::"يل ن::يعبC V1 'رم::d E::بل ام$ )# =K >=i$ [ل&#C دمحم
+يع::I ن::با م"::.م %::"ع ده::Iا$ رفعج &ب لاN P'l!$ Rام %تح
لا::;$ ليل ني::.ح ن::ب ي::"ع %::6 9:S اCايK >ا2م"ع ام MاOو >V&م
&::?و ا::يح 96&::, Yرع @2O امO 9$رع 'رمd @عم# يS دهI
A::ي"K A::O [::2م رب::تي M V1 'رم::]ل A::ي&- Aيو >ربN ي$ H4ا2ي
ني::.ح نب ي"ع لا;$ Aي;ملاو [تيبم اهي$ ميح!لا CاS ي$ @""حو
Eيد::حب jا::2لا [ح::dاو [ح::d ن::م FاGج ا=? ةي$اعلا 9"لا لl.S
ن::ب ي::"ع ر::Oa )::يO رpSا::$ Pم":#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C
9::"لا %"::, يب::2لا %::ل1 >وGعي Qيرص6 ريt نم Vو Eيدحلا ني.ح
A::بN ن::م لا::;ي ا::مم W::يل 9::S3 [::لa م"ع %"ع Vاك6ا م"#و 9ي"ع
ة::ص;لا >=? @عNو امل م7 kام.لاو )يN&تلا >دمتعم امS1و PHرلا
Pم"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C 9::ب Fا::ج Eيد::ح 9Slب sر,
5::مج يت::لا C&::م3ا ن::م 5$رلا::ب ا=::? A::(م %"ع مكحلا$ ة"م!لابو
jووا:- ر:7 M Cر:;6 اa1 ~Eلا:(لا 9ج&:لا~ PEيد:حلا A:? ا:هي"ع
يعبا::تلا %::ل1 >4ا2::#1و A::#رملا k&::$رملا Eيد::حلا م::كح 9::مكح
د::محو [::لامو ة::في2ح ي::ب ة::7ل(لا ة::م83ا د::2ع ة::!ح Mا::O Qيح,
9::"لا يdC يع$ا/لا ماملا ا2مام1 د2ع امو yرI ريt نم ا;"<م
ا::ه"حم ي::$ 'Cر::;م C&م دحlب د]تعا اa1 A#رملاب zتحي 9ST$ 92ع
9ST::$ 4&::ج&م ا::2ه? 4ا::]تعVاو 9;$ا&::ي يباح, و رKZ Fي!م اه2م
220
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
نكي مل M1 Mايعبا6 ام?و ريمع نب ديبع نعو د?ا!م نع 9"(م 0وC
لا::N Pلو3ا A#رملا Mاد]عي MارKZ Mل#رم Mا=ه$ ايباح, ديبع
لا::N 9:"لا د::بع ن::ب ي"ع نع ركب &ب ا27دح 9باتO رKZ ي$ H=مرتلا
Rل::#رم ن::م ي::ل1 +::ح د::?ا!م Rل::#رم ديع::# نب %يحي لاN
ي"ع لاN fرd AO نع =Klي Fا<ع MاO ري(كب sابC يب نب Fا<ع
لا::N jووا- Rل#رم م يل1 +ح د?ا!م Rل#رم %يحيل @"N
MT::$ ر::يمع ن::ب د::يبعل ةبح::صلا R&::ب(ب ا::2"N اa1 ا::مو Pامهب رNا ام
د?ا::I jووا::- ر::7و 9::;ير- ن::م ل::صتم اع&$رم M&كي Eيدحلا
ديبع ر7lب ربلا دبع نبا zتحا دNو Pةحصلا ةب6رم %ل1 9يNري 9ل H&N
\$ا::2ملاب لاB::.لا _اصتKا نم 9يل1 +?a ام %"ع ا=? Pريمع نب
P9::ب zتحا ام 9تح,و >د2ع 96&ب7 V&لو لl.ي V Qيرصلا ر$اكلا M1و
ن::م 0وC اa1 A::#رملا Eيد::حلا م".م sرI ي$ Hو&2لا لاN دNو
ري::صيو 9ب Jا!تحVا eاجو A#رملا ةح, 9ب ا2يب6 لصتم رKZ \ير-
ا&Sا::O 9ل&::N L~5::بارلا 9ج&::لا~ PMاحيح::, Mا(يد::ح ةلl::.ملا ي::$
A::?3 MV&::N 9::ي$و M&::"عفي ا&SاO يعباتلا ل&N fاب نم M&بحت.ي
>ا::2عم Mو k&::$رملا fا::ب ن::م ا]ي 9S ام?دح ل&,3او Eيدحلا
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا د::هع ي$ [لa M&"عفي jا2لا MاO
Mو4 ةباح::صلا %ل1 وGعلا fاب نم 9S يSا(لاو P9ي"ع ر;يو 9ب م"عيو
A:? ا=:? %:"ع ):"تKا م7 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %ل1 98اهتSا
مه::]عب ن::ع و kا::مج…ل ل;S M&::كي$ ةباحصلا 5يمج نع CابK1 &?
نيدلا WمI لاN يSا(لا PHو&2"ل م".م sرI ي$ امهح, MV&N
م::"ع ي::$ %ف::,3ا 4C&ملا::ب 'ام.ملا 9تيفل sرI ي$ ي.2Iربلا
A::يNو m::عبلا A::ع$ %::"ع لدي M&"عفي ا&SاO يعباتلا ل&N Eيدحلا
ا&::"ع$ و نيNا::بلا R&ك::#و m::عبلا و ة::م3ا 5يمج Aع$ %"ع لدي
>ر:ك2ي م:لو م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2"ل ر:ه{ 9جو %"ع مه"O
9::ب 4ار::ي o::ف"لا ا=::? A(م د2.ملا sرI ي$ يع$ارلا لاNو P%هتSا
jووا::- ل&::;$ ر::يكS ر::يt ن::م د::هعلا [::لa ي$ اC&ه/م MاO 9S1
Mا::O لو3ا ل&::;لا &::? ا::مO 5::$رلا %"ع Aمح M1 M&بحت.ي ا&Sاك$
%::"ع Aمت::Iا Eيد::حلا M&::كيو A::#رملا Eيد::حلا ة::مت6 ن::م [لa
يSا(لاو Pماي ةعب# %6&ملا ة2ت$ &?و H4ا;تعا A, ام?دح نيرم
'د::م م::هي"ع ماع-لاو vدصتلا fابحت#ا &?و يعر$ يعرI مكح
ةعا::# ن$د::لا د::عب @يب::ت(لا لاB# +حت#ا امO ةعب.لا ماي3ا ["6
مد::عو 9::ل يعبا::تلا vل-ل 4ا2#لا A#رم نيرم3ا k&م!م M&كيو
221
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
A::ب;ي ن::م د::2ع V&::ب;م M&::كي$ [::لa 9U"ب H=لا يباحصلا 9تيم.6
ن::ع 9Xي!مل 4ا::]تع3ا yر::/ب 9::"ب;ي ن::م د::2عو ا::;"<م A::#رملا
ي::$ ة::م83ا ن::يب YلK ل$ =X2يحو ر::يمع ن::ب د::يبع ن::عو د::?ا!م
%::"ع M&بحت::.ي ا&Sا::ك$ 9ل&::N ا::2"مح M1و nA#رملا ا=هب Jا!تحVا
يSا::(لا ل&;لا &? امO kامج…ل A;S 9Sو ةباحصلا 5يمج نع CابK3ا
م::ه2ع ربKl::$ ةباح::صلا ن::م اري(::O `C4 ا::#ووا- M3 Aصتم &ه$
ن::م م::ه2ع ‡لبلا::ب مه2م 9OCدي مل نم ةي;ب نع ربKو 'د?ا/ملاب
m::عب ن::ع Cا::بK3ا %::"ع >ا::2"مح M1و nم::هOC4 ني=::لا ةباح::صلا
ن::ع ل::صتم Mا::O Q::,3ا &?و Eلا(لا ل&;لا &? امO h;$ ةباحصلا
ن::يرم %::"ع Aمت::/م Eيدحلا$ =X2يحو مهOC4 ني=لا mعبلا [لa
لو3ا ا::مو Pر?ا::pلا &::? ا::مO A::صتم &ه$ يSا(لا امl$ P>اSرOa امO
ن::ع V1 Cد::صي V ل&::N 9::S3 >ر::ير;6 مد::;6 ا::م %::"ع A::#رم امT$
يباح:صلا Y=::حل ل::#رم M&كي$ يعبا6 9;"- دNو يح&لا +حا,
ن::ع ل&::;2ملا يSا(لا رم3ا M&كي$ ا=? %"عو Pد2.لا نم 9ل ƒ"بملا
>&::جو ن::م M3 A::#رملا [ل=::ل اد::dاع مه::]عب ن::ع و ةباح::صلا
اد::dاع ا=? M&كي$ يباح, Aع$ 9;$ا&ي M اSد2ع A#رملا 4ا]تعا
ن::ب د::يبع ل&::Nو د::?ا!م ل&::N ا::م?و ني;با.لا نيدdاعلا دعب ا(لا7
ة"مجو ة"#رم ةع&$رم ة"مج %"ع لمت/م Eيدحلا M&كيو Pريمع
ا::م?4Cو ا::مS1و Pة"::#رملا ة::"م!لا [:"تل 'د::dاع ة"::صتم ة$&N&م
fابحت::#ا &::?و يعر::/لا مكحلا 9يج&6 >دصN M3 [ل=O jووا-
م::هت2ت$ 4وCو 9بب::# M رO=::$ ماي ةعب# 'دم %6&ملا نع ماع-لا
M&بحت.ي ا&Sاك$ لاN Eيح Fافلاب 9ي"ع 9عر$ ا=هلو Pماي3ا ["6 ي$
9::جرK ا::م [::لa ي::$ ر::73ا ا=? ريpSو Pماي3ا ["6 مه2ع مع<ي M
>ر::O ا::مS1 لا::N Hر::?Gلا نم Mاميلا +عI ي$ ي;هيبلاو H=مرتلا
ن::م &?و Hر?Gلا 4اC nMe&ي F&d&لا Fام M3 F&d&لا دعب Aيد2ملا
F&::d&لا د::عب )ي::/2تلا `ر::6 &::?و يعر/لا مكحلا Aي"ع6 نيعباتلا
V F&d&لا Fام Meو M3 ةع&$رملا Eي4اح3ا نم V1 =KBي V +ب.ب
4C&::م Eيدحلا 4Cو ام"$ Pةماي;لا لا&ح نم 9S3 )يN&تب V1 `Cدي
ي::$ Hو&2لا لاN دNو Pيباحصلا 92م ا$و=حم ل#رم >4Cو Aي"عتلا
%ت::في$ ا=::هب م?د::عب ن::م$ ةباح::صلا @::"مع د::N م".م sرI رKZ
ة::ياورلا Mو4 ا::يتفلا %ل1 ةجاحلا د2ع Eيدحلا %2عمب مه2م Mا.Sلا
sر::I ي$ يع$ارلا لاNو P9ع$C رKZ @Nو ي$ MاO اaT$ 9ع$ري Vو
>د2::.ي Vو Eيد::حلا oف"ب يتفملا يتفيو zتحملا zتحي دN د2.ملا
222
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ار::م jووا::- ر7 Aمتحيو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C %ل1
مهSlب ةباحصلا نع CابK3ا M3 ا]ي %لو3ا ة"م!لا لاص6ا &?و ايSا7
ي::$ Qير, ةعب.لا ماي3ا ["6 %6&ملا نع ماع-لا M&بحت.ي ا&SاO
د::ص;ل [::لa M&::"عفي ا&Sا::O م::هS1و م?د::2ع ا::م&"عم Mا::O [::لa M
ةباح::صلا د::2ع ا::م&"عم Mا::O M1و ماي3ا ["6 ي$ ة2تفلا د2ع @يب(تلا
Eيد::حلا M&::كي =X2يحو P>ر::ير;6 مد;6 امO )يN&تلا نع اXIاS MاO
نيب:6و لاe د:N لا#Cلا M3 A#رملا V Aصتملا k&$رملا fاب نم
Lي6e&جC ي$ @"N ا=هلو Pةباحصلا نع jووا- A;2ب لاص6Vا
Aصتي ةهج نم 0ري دNو u A#رم &?و Q, دN >4ا2#1
نيبتي Aمlتلا د2ع 9S V1 'ر?اpلا 'C&صلا ي$ ل#رم MاO M1و 9S3
fابحت:#ا ن:م ةباح::صلا ن::ع jووا::- 9:";S ا::م ة:هج نم 9لاص6ا
&::?و [::لa ي::$ +ب::.لا M&::كل مG"ت::.ملا ما::ي3ا ["6 ي$ ماع-لا
لا::#C1 ي::$ ر::.لا [ل=::ب نيب::6و م?د::2ع ا::م&"عم Mا::O اهي$ ة2تفلا
Mا::O 9S&::كل 9::ل ƒ::"بملا يباح::صلا ةيم::.6 مدعو Eيدحلا jووا-
ةيم::.6 ن::ع %2Uت::#ا$ 'ر(::O م::هي$ 9ل M&U"بملاو `اa a1 اC&ه/م
%م::# M1و V&::- 9::U"ب ن::م ر::Oa fاعيت::#ا ي::$ M3و م::ه2م د::ح
h:;$ %م:# ن:مم V1 9:U"بي م:ل M1 9:ي"ع Cا:صتNVا م? و mعبلا
ن:ع Cا:بK3ا %::"ع A:مح6 ةUي::صلا >=:? Mlب ل&;لا %"ع ا,&صKو
نيU"بملا نم دح ةيم.6 مدع ي$ ƒ"ب M&كي [لa MT$ ةم3ا 5يمج
M ن::يب ر8ا4 رم3ا M3 9ب zتحيو ل&ب;م Eيدحلا$ ريد;6 AO %"عو
A::ع$و Mار::KZ Mل#رم >د]ع ل#رم M&كي M نيبو لصتم M&كي
ر::ير;6 ا=::ه$ nر::صعلا [لa ي$ ةم3ا AO و مه"O و ةباحصلا mعب
Eيد:حلا %:2$ ة:هج ن:م 9:ب Jا:!تحVاو Eيدحلا ل&بN %"ع ملكلا
نب Aي"!لا دبع ماملا لاN ~Wماiلا 9ج&لا~ Pم"ع 9"لاو ل&,3او
د::يe &::ب ما::ملا 9::2ع 9::";Sو Mا::ميلا +ع::I ي::$ Hرص;لا %#&م
Mاكم ما.N ة7ل7 %"ع „eربلا ديe يب ةلا#C sرI ي$ يلوG!لا
Fادع::.لا sاوC >رمع6 نيي"ع V1 رب;لا نم Mاكملا$ لاجCو Mامeو
&::ه$ Mا::مGلا ا::مو PFاي;::I3ا sاوC >ر::مع6 ني!# %ل1 رب;لا نمو
WSلاو ن!لا نم R&مي و Rام نم لو نم 9ي$ \"iلا Fا;ب 'دم
ة::#&بحم و ة::ب=عم ا::م1و ةمع2م امT$ لاحلا امو PM&(عبي م&ي %ل1
و 9ل&::;$ P%::هتSا نيSا::تفلا ن::يك"ملا ن::م لاB::.لاب •::"iت6 %ت::ح
ي::$ ر?ا::{ و Qير:, نيSا:تفلا نيك"ملا نم •"iتي %تح ة#&بحم
M %::ل1 اه"ج3 ا#&بحم Eكمي Eيحب 'دم ي$ M&ك6 رب;لا ة2ت$ M
223
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د::ييا6 ا=::ه$ P'4Cا&::لا ما::ي3ا ةعب::.لا ي:? 'دملا ["6و اه2م •"iتي
لا&::? fا::تO ي::$ +::جC ن::با o$ا::حلا ر::Oa ام ا]ي >ديBيو [ل=ل
م&:ي ن:م ما:ي ةعب:# C&:ب;لا %:"ع sاوC3ا لاN د?ا!م نع C&ب;لا
9ج&::لا~ Pا::]عب اه::]عب د::يBي Cا::7Z >=::ه$ P9NCا::ف6 V @::يملا ن::$4
ة::2تفبو M&::2تفي 9ل&::;ب 4ار::ملا M %::"ع Fا::م"علا \ب- L~j4ا.لا
ا=::هلو 9::ي$ ةحير::, Eي4ا::ح3او ر::يكSو رك2م نيك"ملا لاB# رب;لا
ي

::ل1 %::حو Eيد::ح HCا::iبلا 0وCو PنيSا::تفلا لاB.لا اك"م %م#
نمB::ملا امl$ Aجرلا ا=هب [م"ع ام لا;ي$ C&ب;لا ي$ M&2تف6 مكS
ي;هيب::لاو د::مح 0وCو nEيد::حلا ^ 9::"لا ل&::#C د::محم &? ل&;ي$
A::جرلا Mا::O اaT$ M&لl.6 ي2عو M&2تف6 يب$ رب;لا ة2ت$ ام Eيدح
رpSا:$ PEيد:حلا ^ @:2O م:ي$ 9ل لا;ي م7 >ربN ي$ W"ج Qلاصلا
د::مح 0وCو Pن::يك"ملا لاB.ب C&ب;لا ي$ M&2تف6 9ل&N ر.$ )يO
ا?C&بN ي$ %"تب6 ةم3ا >=? M اع&$رم WS Eيدح نم 4وا4 &بو
0وCو PEيد::حلا ^ 9لl.$ ["م >ا6 >ربN ي$ 5dو اa1 نمBملا Mو
نب رباج لl# 9S ريبGلا يب \ير- نم ي;هيبلاو يSارب<لاو دمح
9:"لا %":, 9:"لا ل&:#C @عم:# لا:;$ رب:;لا يSات$ نع 9"لا دبع
A::K4 اaT::$ Pا::?C&بN ي::$ %::"تب6 ة::م3ا >=::? M ل&;ي م"#و 9ي"ع
ل&::;ي$ CاهتSVا ديدI ["م >Fاج 9باح, 92ع %ل&6و >ربN نمBملا
4وا4 ي::ب ن::با 0وCو PEيد::حلا ^ A::جرلا ا=? ي$ ل&;6 @2O ام 9ل
9"لا ل&#C اي @"N لاN fا<iلا نب رمع نع ي;هيبلاو Eعبلا ي$
م::يعS &::ب 0وCو PEيد::حلا ^ رب::;لا ا::Sات$ لا::N ر::يكSو ر::ك2م ا::مو
ايSد::لا ي::ب ن::با 0وCو P9::"(م Cا.ي نب Fا<ع A#رم نم ي;هيبلاو
ر::معل م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN 'رير? يب نع
ا::Sات$ لا::N ر::يكSو ر::ك2م امو لاN اريكSو ارك2م @يC اa1 @S )يO
9::"لا ل&#C لاN @لاN ة/8اع نع ي;هيبلا 0وCو PEيدحلا ^ رب;لا
ة::يDا >=::? @لGS 9ي$و C&ب;لا A? نتفي يب م"#و 9ي"ع 9"لا %",
4وا4 &::بو د::مح 0وCو P|@با::(لا ل&;لا::ب ا&::2مZ ني=::لا 9::"لا @ب(ي}
Aيب::# ي$ ا<بارم Rام H=لا V1 9"مع %"ع متiي @يم AO Eيدح
Pرب::;لا يSا::ت$ ن::م نمB::يو ة::ماي;لا م&::ي %::ل1 9"مع &م2ي 9ST$ 9"لا
ني2مBملا لاب ام 9"لا ل&#C اي لاN لجC M Eيدح ي8ا.2لا 0وCو
%:"ع Y&ي:.لا ة:NCابب %::فO لا::N ديه:/لا V1 م?C&بN ي$ M&2تفي
ل&::#C ده:I لا::N jابع نبا Eيدح نم ربي&ج 0وCو Pة2ت$ 9#C
Eيد::حلا رO=:$ CاصS3ا نم AجC 'eا2ج م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
224
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
PنمB:ملا %:"ع bر:ع6 ة:2ت$ دI ي?و لاNو نيك"ملا لاB# 9ي$و
لاB:# رب::;لا ة2تفب 4ارملا M ي$ ةحير, ةع&$رم Eي4اح3ا >=ه$
رب::;لا &Sات$ 'رمd A#رم نم ميعS &ب >اوC ام ا=Oو PريكSو رك2م
اع&$رم ا]ي 92ع He&!لا نبا >اوC امو PMاموCو C&OاSو ركS ة7ل7
ملO ا::مو PMا::موC م?دي::#و C&OاSو ريكSو رك2م ةعبC رب;لا &Sات$
م::كS Y&::.كلا Eيد::ح ي::$ ة::ياه2لا ي::$ ر::ي73ا نبا لا;$ Fام"علا
Mا::حتمVا ة::2تفلا ن::م ريكSو رك2م ةلFا.م ديري C&ب;لا ي$ M&2تف6
يب::$ Eيد::حلا 9::2مو رب;لا ة2ت$ نم 96aاعت#ا Rر(O دNو PCابتKVاو
Yر::عتيو مOC&::بN ي::$ ي::ب M&::2حتم6 H M&لl::.6 ي::2عو M&::2تف6
%"::, 9ل&::N د::2ع م"::.م sر::I ي$ Hو&2لا لاNو Pي6&ب2ب مكSامي1
M&::2حتم6 M&2تف6 %2عم C&ب;لا ي$ M&2تف6 مكتيC م"#و 9ي"ع 9"لا
ل&;يو 9"لا ل&#C &? نمBملا ل&;ي$ Aجرلا ا=هب [م"ع ام لا;ي$
ي::$ ار::.فم Fاج ا=ك? 9ت";$ اXيI M&ل&;ي jا2لا @عم# \$ا2ملا
sرI ي$ ديهمتلا ي$ ربلا دبع نب رمع &ب o$احلا لاNو PQيحصلا
Mا:حتمVاو FلتبVا ا:2? ا:?ا2عمو P'ري(:O >&:جو ة:2تف"ل Eيدحلا ا=?
مهحور::I ي::$ يب::-ر;لاو \يIC نباو يجابلا لاN ا=Oو CابتKVاو
M1و ةلا::#رلا ي$ ديe يب نب دمحم &ب ماملا لاNو Pl-&ملا %"ع
ا&::2مZ ني=::لا 9::"لا @::ب(يو M&لl::.يو م?C&بN ي$ M&2تفي ني2مBملا
9ل&::N ةلا::#رلا sر::I ي::$ ر::مع ن::ب )::#&ي لا::N P@با(لا ل&;لاب
9ل&::;ل اري::.ف6 9::ب %::6و M&لl::.يو 9ل&N &?و Mوربتi6 H M&2تف6
ا::هب 4ارملاو ي6l6 ة2تفلا ةلا#رلا sرI ي$ يلوG!لا لاNو PM&2تف6
ا::هب 4ارملاو ي6l6و |Aت;لا نم دI ة2تفلاو} %لاع6 9ل&N &?و رفكلا
ا::هب 4ارملاو ي6l6و |M&2تفي Cا2لا %"ع م? م&ي} 9ل&N &?و vارتحVا
لل::]لا ا::هب 4ار::يو \::"<6و |[S&2تفيل او4اO M1و} 9ل&N &?و Aيملا
%لاع6 لاN bرملا اهب 4اريو \"<6و |[ت2ت$ V1 ي? M1} %لاع6 لاN
4ار::يو \"<6و |ني6رم و 'رم ماع AO ي$ M&2تفي مهS Mوري Vو}
&::?و لاN `اSربتKا H |اS&ت$ `ا2ت$و} %لاع6 9ل&N &?و CابتKVا اهب
م::"ع ما::ملا لاNو PMوربتi6 >ا2عم M&2تف6 9ل&N M&كي$ ا2? 4ارملا
Lنيدلا ل&, ي$ 96e&جC ي$ Hواi.لا نيدلا
دIر6 >=K 9"لا 9ي"ع %", u دمحم نع `ا6 ام"Oو
C&/2لاو Eعبلا م&ي bرعلاو u C&ب;لا ي$ 4ابعلا ة2ت$ نم
M1 ~5با::.لا 9ج&::لا~ Pر::يكSو ر::ك2م لاB# C&ب;لا ة2ت$ 9حCاI لاN
nما::ي ةعب::# رO=::ب Qير::ص6 Eي4ا::ح3ا ر8ا# ي$ 4ري مل LA8اN لاN
225
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ر(O و 'رم ة2تفلا M&كل bرع6 Vو اهيف2ب Qيرص6 اهي$ 4Cو Vو ا2"N
ن::م ةعب::.لا ر::Oa 4Cو اaT::$ ر(Ol::بو 'رملاب ةN4ا, ة;"<م ي? Aب
fا::ب ن::م Eيد::حلا A::? د::2ع Mا::Oو 9ل&::بN +::جو ل&::ب;م \::ير-
\"<ملا Aمح fاب نم ل&,3ا A? د2عو ةل&ب;ملا Rا;(لا Rا4ايe
4Cوو ة;"<م R4Cو لاB.لا Eي4اح ر(O M1 >ريpSو Pدي;ملا %"ع
Rارم xل7 دحا&لا W"!ملا ي$ 9ي"ع 4اعي لاB.لا M ني(يدح ي$
ام?د::ح ا::مهيل1 Cا::/ملا Mا(يد::حلاو Pا=? %"ع vل-لا [لa Aمحي
د2::.ب '4ا::تN ي::ب Eيد::ح ن::م >ري::.ف6 ي::$ م6اح يب نبا 9جرK
ن::با Eيد::ح ن::م >ري::.ف6 ي::$ 9::يو4رم ن::با 9جرK رKDاو ن.ح
F::ي!م Eي4ا::ح ي::$ 4Cو 9::S ا::]ي >ر::يpSو P)يعd د2.ب jابع
ي$ا::26 V يب::-ر;لا لا::N د::حاو [::"م F::ي!م Eي4اح ي$و نيك"م
9ي6l::ي Vو 9::تياوC ي::$ A::;ي م::ل [::"م F::ي!م 0وC H=لا M3 امه2يب
ن::تفي Vو ا::هي$ A::;ي م::ل ة;"<ملا Eي4اح3ا M1 ل&;S [ل=Oو >ريt
ا::ه2يب ي$ا26 ل$ لو3ا م&يلا دعب Mاي6lي Vو AيN Vو دحاو م&ي 0&#
'4ا::ع1 A::يN M1 L~نما::(لا 9ج&::لا~ Pاعب::# M&::2تفي مهS1 ةياوC نيبو
9::S fا&!لا::$ د::يOl6 و Wي::#l6 &::? A::? لو3ا م&يلا دعب لاB.لا
د::حاو fا&::جو 9يب::Sو 9::2ي4و 9::بC نع دحاو لاB# V1 &? ام$ ديOl6
Eيد::حلا 4Cو د::Nو Pد::يOlت"ل لو3ا fا&!لاو لاB.لا دعب 9ي"ع Cركي
9ج&::لا~ PFام"علا 9ي"ع •Sو [لa 0&# FيI نع M&لl.ي V مهSlب
لو3اب %فتOا ل?و اعب# ريركتلا ي$ ةمكحلا ام$ AيN M1 L~5#اتلا
م::"ع لاB::.لا ن::م 4&ص;ملا M @22{ A? ل&;S M Vو fا&!لا$
V 9::"لا aا::عم 4&::ص;ملا A::صح 'ر::م لو fا::ج اa1 %ت::ح >د2ع ام
م::"عو A::ب لاB::.لا A::بN 9ي"ع &? ام 9"لا م"ع دN ANاع [لa نpي
fاج اa1 9ل MV&;ي امهS Qيحصلا ي$ 4Cو ا=لو ا]ي Mاك"ملا [لa
لاB::.لا نم 4&ص;ملا امS1و Pا2مBمل @2O M1 ا2م"ع د;$ احلا, مS
9تSا::كمو م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا YرI Cاه{1 ا?دح C&م
A::عج ا::مS1 رب::;لا لاB# MT$ FايبS3ا ر8ا# %"ع 9تيGمو ةي,&صKو
ملو >ربN ي$ 92ع لl.ي @يملا Mlب YرI 9تي,&صKو 9ل اميpع6
رب;لا ة2ت$ امl$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", لاN امO 9"بN يبS [لa hعي
ن::م ي;هيب::لاو دمح 9جرKو nEيدحلا M&لl.6 ي2عو M&2تف6 يب$
C&::ب;لا لاB::# H=::مرتلا م::يكحلا لا::N Qيح, د2.ب ة/8اع Eيدح
ةلا::#رلاب مهي6l::6 A::#رلا @Sا::O ا::ه"بN مم3ا M3 ةم3ا >=هب _اK
9"لا Eعب ام"$ fا=علاب ا&!ل&عو م?&لGتعاو A#رلا @فO ا&ب اaT$
226
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
[::.م ة::محرلاب م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, ادمحم %لاع6و 9Sاحب#
ن::م مل::#لا ن::ي4 ي::$ AKد::ي %تح )ي.لا %<عو fا=علا مه2ع
ر:ه{ ا=:? ن:م$ 9:ب"N ي:$ Mا:ميلا c#ري م7 )ي.لا ةباهمل AK4
ن::يب ا&Sا::ك$ Mا::ميلا M&::2"عيو ر::فكلا Mور::.ي ا&Sا::ك$ vا::ف2لا
رب::;لا %Sl::ت$ م::هل 9::"لا m::يN ا&6ا::م ا::م"$ رت::# ي::$ نيم"::.ملا
LيSا(لا P+ي<لا نم Eيبiلا 9"لا Gيميلو لاB.لاب م?ر# Jرiت.يل
ي::$ %::2عملا A::عل Mا:ميلا +ع:I ي:$ ا2باح:, نم يمي"حلا لاN
اه2<ب %ل1 bC3ا ره{ نم ل&ح دN @يملا M م"ع 9"لاو لاB.لا
MT::$ لl::.يو )::N&يو `ا::2? Fي!ي$ ةيواهلا %ل1 \ير<لا &? H=لا
&::?و ن::يي"ع %::ل1 9::حوCو 9::.ف2ب ةك8لملا @جرع Cارب3ا نم MاO
%تح 9"مع bارعت#او م2هج ريفI %"ع ر/حملا ي$ 9$ا;ي1 ريpS
ي::;ل Cا::!فلا نم MاO M1و yارصلا %"ع Gيج Cارب3ا نم دجو اa1
ة::2ت$ @::"عج مه::]عب لا::N LEلا::(لا Pيمي"حلا ملO %هتSا Cا2لا ي$
mعب لاNو P9ب&S=ل اصيحم6و 9Sاميل اCاه{1و نمBم"ل ةمرك6 رب;لا
M Fاي::I 'ر::/عب 9::2ع 5$د::6 اهتب&;ع MT$ ةXي# Aع$ نم Fام"علا
Rا2::.ح A::معي و P9::ل ر::فUي$ رفUت::.ي و P9::ي"ع fا::تي$ f&::تي
ايSد::لا ي::$ %::"تبي و PRاXي::.لا نب?=::ي Rا2::.حلا Ml::$ ا::?&حمت$
9::2ع ر::فكت$ ة::2تفلاو ة<U]لاب „eربلا ي$ و P92ع رفكت$ +8اصمب
ن::م 9::ل Mودهي و 9ل MورفUت.يو ني2مBملا نم 9Sا&K1 9ل &عدي و
لا&?l::ب ة::ماي;لا Rا::,رع ي::$ %::"تبي و P9::عف2ي ام مهلامع fا&7
لا::N L5بارلا P%هتSاP9بC ةمحC و P9يبS ةعافI 9OCد6 و P92ع رفك6
لاB::# ي::$ %::2عملا Mا::ميلا +ع::I ي::$ Hر::ص;لا A::ي"!لا د::بع
ل&::بNو 58ار::/لا ماGت::لا ي$ \"iلا M1 رب;لا ي$ نيSاتفلا نيك"ملا
ر::م ي::$و 9ي$ رp2لا نمو 9"لا رم3 CابتKVا نم مهل دب V Mاميلا
bر::ع د::2ع Rا::بجا&لا لوlب 92ع ربعملا &?و 9ب RFاج امو A#رلا
+.ح %"ع >ر#و 9ب"N ي$ دح AO د;تعي$ ل&;علا %"ع 58ار/لا
9::ب RFا::ج ا::مي$ ر::كفلاو ر::p2لا Cا::ك$ مه::dرتع6 ن::يح 9ل CدN ام
نمو fا6رم `اI و دحاج رك2م نيب نم$ +يUلا C&م نم A#رلا
'د:م A::كلا لا:ح >=::? P@با::7 نXم<م نN&::مو vد::صم نمBم نيب
ا::م"$ R&::ملا ن::يح %::ل1 Rا:بجا&لا مهي"ع @بجو ام لو نم ايSدلا
مهلا&::حو م?د8ا::;ع ن::ع FاG!لا::ب ا&::2ت$ 'ر::KDا ي$ \"iلا Aصح
@::2O M ا::2م"ع د::N ل&X::.م"ل Mا::ك"ملا ل&;ي [ل=لو PاNا$و FاGج
%::"ع n@::م 9::ي"عو @::ييح [/لا %"عو @ي"6 Vو @يC4 Vو ا2مBمل
227
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د::ح Aكل Qتفي [لa دعب م7 ايSدلا ي$ \"iلا Cار# YلتKا +.ح
%::2عمو Pا::مه2م >د::ع;م %ل1 رp2يو Cا2لا %ل1 fابو ة2!لا %ل1 fاب
ن::ي4 fا&::ب ل&::;ع"ل @::حت$و 9"لا د2ع نم RFاج A#رلا M [لa
Rر::مو Rابجا&لا f&جو نيحو ل&;علا %"ع 9تdرع نيح مل#لا
Rر::Oaو ي::,اعملا `ر::6و Rا::عا<لا ماGتلا::ب Rرمو 9ي$ ل&Kدلاب
bرع نمو Pاه"K4و ة2!لاب He&ج Rاعا<لا مGتلا نم M ل&;ع"ل
9ل&Kدب 9ل s&تفم AKا4 نيب نم$ Cا2لا AK4و رفكلا ي$ 5Nو %بو
[::لa د::بع"ل لا::;ي$P ر$ا::S JCا::K ن::يب ن::مو 58ار/لاو مل#لا ي$
ن::م اد::ع;م 9:ب 9::"لا [لد::ب Cا::2لا و ة2!لا نم `دع;م ا=? @N&لا
P مه$ا::$ ايSد::لا Cا4 ي::$ 9::.ف2ب &::? 52::, ا::مO ة::2!لا و Cا::2لا
رب;لا ي$ CابتKVا Wيل l-&ملا sرI ي$ يجابلا لاN L~Wماiلا~
ل*::ملاب ملع1و A::معلا Cاه{1 >ا2عم امS1و '4ابعلاو )ي"كتلا ةلG2مب
R&ملا::ب 5<;Sا دN )ي"كتلاو Aمعلا M3 fا.حلا CابتKاO ةبNاعلاو
)ي"كتلا %2عمل Aجرلا ة2ت$و 9"مع 5<;Sا د;$ Rام نم [لام لاN
Rا::ب(لا ة::"Nو ا::هب ة::2حملا مpعو اهتب&عصل اهب اههبI 92كل دبعتلاو
ة::مكح 9::2م @::$رع لاB::.لا نم 4&ص;ملا @$رع اa1 P%هتSا اهعم
YرI Cاه{1 ي$ ƒ"ب ريركتلا M‚$ لو3ا %2عملا %"ع ام ريركتلا
M‚$ يSا::(لا %::2عملا %::"ع ا::مو 9تSا::كمو 9تي::,&صKو %ف<صملا
9"لا %", لاN امO ة2!لاو نيي"ع %ل1 sورلاب Jورعلا @Nو &? [لa
&::? H=::لا yار::صلا A::عج ا=هلو ا2ي&هلاب `Cد6 V ةيلاt م"#و 9ي"ع
ا::هيل1 Mا.Sلا ل&,و %ل1 ا;ير- رع/لا نم v4و )ي.لا نم دح
sورلا ل&,&ل 9d&ع Aع!$ \ير<لا [لa 'دI ي$ [I Vو 9Sدبب
Yا::;يل ار::يpS ي::مي"حلا 9"عج ا=هلو ماي ةعب# ة2تفلا ريرك6 اهيل1
M&::كي د::N 9::S3 Q::dا&$ Eلا::(لا %::2عملا %"ع امو Pyارصلا %"ع
[ل=::ب 9::ي"ع ديد::/تلا ي::]ت;ي ام f&S=لا ر8اU, نم نمBملا %"ع
9::ب 9::2ع رفOو [ل=ب 92م %فتOا Eيح 9;ح ي$ 9"لا نم ةمحC &?و
ري(::كب لاB.لا نم دI &? H=لا رب;لا fا=عب 92م م;تSV FاI &لو
لا&::? 'ا#ا;مب ر8اUصلا مه2ع رفك$ ني2مBملا >4ابعب )<ل 92كلو
ما::كح3ا ي::$ >ر::يpSو ر8ا::بكلاب رب;لا fا=ع •Kو >&حSو لاB.لا
wلt3ا %::"ع ة::ب&;علا نم Qل&ص$ ريGع6 9ي"ع +جو نم ةيعر/لا
RاXيهلا Hوa ن::م 9S&::كل و 9ب ا;$Cو 9ل ةمحC CاهتSVاو ل&;لا ي$
ة::2ت$ M Eيد::حلا 4Cو د::Nو P[لa A(مب م?ريGع6 ي$ يفتكي ني=لا
ا::?ريرك6 اه6د::I ما::م6 ن::م$ نN&::ملا %"ع bرع6 ة2ت$ دI رب;لا
228
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
4د::علا ا=::? ي::$ ةمكحلا ام$ AيN M1 L~رIاعلا 9ج&لا~ Pماي ةعب#
ا::م$ kر::/لا ي$ رpS امهل xل(لاو 5ب.لا M fا&!لا$ P9,&صiب
ي::$ ة::Uلابملا د::يC اaT::$ ا::7ل7 +لا::Uلا ي::$ Cركي 9ST$ >ريرك6 ديC
A::.Uلاو F&::d&لا ي::$ 'Cا::ه<لا RCر::O ا=::هلو Pاعب# CرO >ريرك6
اعب::# RCر::O ة::يب"كلا ة#ا!2لا 'Cاه- ي$ ةUلابملا ديC املو Pا7ل7
A::عج نمB::ملا %::"ع bر::ع6 ة::2ت$ د::I ة::2تفلا >=::? @Sا::O ا::م"$
ة::يSا7 ةب::#ا2م 9::ي$و P9U"بو ريركتلا يع&S دI 9S3 اعب# ا?ريرك6
Rاب;ع 5ب# %"ع M&كي yارصلا %"ع لامع3ا bارعت#ا M ي?و
لاB::# A::عج 9S يمي"حلا نع مد;6 دNو Pر-ا2N 5ب# %"ع 0وريو
ي::$ رب::;لا ي::$ لاB::.لا Mا::ك$ yار::صلا %::"ع 9$ا;ي1 ريpS رب;لا
Pة::2كم ةعب::# ي::$ yار::صلا %::"ع لاB::.لا hمS %"ع ماي ةعب#
ةيعر::/لا ما::كح3ا ي::$ k&::N&لا +لا::Uلا M ي::?و Lة::(لا7 ةب#ا2مو
F&::d&لا Rل.t @SاO ا=هلو اعب# M&كي k&N&لا C4ا2لاو ا7ل7 M&كي
yا&::Iو ا::7ل7 [::لa &::حSو 4&!::.لاو k&::Oرلا Rاحيب.6و A.Uلاو
نيد::يعلا 'ل::, ن::م %::لو3ا ة::عOرلا Rاريب::ك6و يع::.لاو Yا&<لا
V1 Mا::.S…ل ر?د::لا ي$ 5;ي V لاB.لا MاO ام"$ اعب# Fا;.ت#Vاو
k&ب::#3ا ما::ي M ي::?و Lة::عباC ةب::#ا2مو Pاعب::# Cر::O 'دحاو ةب&S
4Cو د::Nو 'ر::KDا ي::$ Vو A::ب ايSد::لا ي::$ ما::ي‚ل نما::7 Vو ةعب::#
ر::يK ن::م ا::هي$ A::مع ا::مب Mا.S…ل ده/6 k&ب#3ا ماي M Eيدحلا
لG2ي ام لو لl.ي M +#ا2$ رI نم اهي$ Aمع امب 9ي"ع ده/6و
Lة::.ماK ةب::#ا2مو P9::ي"عو 9::ل 'د?ا::/لا ةعب::.لا ماي3ا 'دم >ربN
@ح6 [لaو ني!# %ل1 0&هلا نم _لiلا 9ب;عي لاB.لا M ي?و
+#ا2$ Rا&م# 5ب# v&$ [لaو نيي"ع %ل1 Jورعلاو نيdC 5ب#
bC ن::م _لK ة::"با;م ي::$ م&ي AO M&كيل ماي ةعب# لl.ي M
M 4Cو Eيد::حلا M ي::?و Lة::#4ا# ةب::#ا2مو PFام::# %ل1 Jورعو
M3 ة2::# YVZ ةعب# [لaو 'رKDا 5مج نم ةعمج اه"O ايSدلا 'دم
لاB::.لا M&::كي M +::#ا2$ PMودع6 امم ة2# )لlO [بC د2ع ام&ي
Pما::ي ةعب::# [::لaو ايSد::لا 5::مج ن::م ة::عمج 'د::م ة::2!"ل A,&ملا
@::ب7 9::2ع fا&::!لا ن::.ح اa1 لاB::.لا M ي?و Lةعبا# ةب#ا2مو
5ب::# ي::?و م::2هج A::? ن::م M&::كي M ن::م [ل=::ب •::"Kو 9Sا::مي1
م&::ي A::O M&::كيل اعب::# لl.ي M +#ا2$ fا&ب ةعب# اهل Rا;ب-
ي::$ Rاب::#ا2م 5ب::# >=::ه$ fا::بو ة::;ب- ن::م _لiلا ة"با;م ي$
د::Nو Pاد::ج 'ري(::O \::"iلاو kر::/لا ي::$ 'ربتعملا 5ب.لاو Pةعب.لا
229
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9"لا Mlب نير/عو 5ب# ة"يل Cد;لا ة"يل M %"ع jابع نبا لدت#ا
يع::.لاو اعب::# Yا&::<لاو اعب::# bC3او اعب::# Rاوام::.لا Aعج
ي::$ 4Cوو P5ب::# bC3ا @::تبS ا::مو 5ب# نم Mا.Sلا \"Kو اعب#
>C&::- A::مكي م7 5ب# ي$ م"تحي م7 5ب# ي$ Gيمي Mا.Sلا M1 ر7
4د::علا ا=? Cابتعا ةب#ا2م رهp$ P5ب# ي$ 9";ع Aمكي م7 5ب# ي$
Lا6ايب [لa ي$ @"N دNو 9,&صiب
دN MاO 5ب#و 5ب# دعب نم u a1 ةي2ملا 5ب# %6 5ب# ماع ي$
اربt
دN نع<لاب H=لا Rام?ربل u %بC 5ب# ي<ب;لا رهI نم رم a1
ارهI
ار7 0C&لا ي$ اهي$ ي2ع A;2لا u ةلl.م ماي3ا >=? ي$ kاIو
و fاt امهم ر?دلا نم 5ب# u ي$ لl.ي \"iلا ا=? @يم Mlب
اربN
%t&لا ي$ 5ب# H م?Fا!$ u 9ف# %لو نم رير? اهي$ Cا($
ار.O
ار?e ام!S اعب# +#ا2تلا نم u اركتبم 4ادع3ا ةمكح ي$ @يدب
اCدت;م &فعلاب دجو يSا(ملا 5ب.لاب يSرج MاريS 5ب# نم fC اي
9::"لا ي::dC Mا::ميلا ن::ب ة::في=ح نع >د2.ب H=مرتلا ميكحلا JرK
+::#&ح ن:م$ fا:.ح 'ر::KDا ي:$و fا.ح رب;لا ي$ لاN امه2ع
ةبيI يب نبا لاNو Pf=ع ةماي;لا ي$ +#&ح نمو ا!S رب;لا ي$
د::محم نع دلا!م نع Mامي"# نب ميحرلا دبع ا27دح )2صملا ي$
ي::$ M1 لا::N Mا::ميلا ن::ب ة::في=ح نع ‰ارح نبا نع ر/ت2ملا نب
ا::مS1 H=::مرتلا م::يكحلا لا::N Pابا=::ع ة::ماي;لا م&::يو ابا::.ح رب::;لا
):N&ملا ي::$ اد:t 9::ي"ع M&::? M&:كيل رب;لا ي$ نمBملا +#احي
ا=::?و P%هتSا 92م •تNا دNو رب;لا نم Jرiيل „eربلا ي$ •حمي$
م::كح 9::مكح MT::$ ة::في=ح %::"ع Y&N&ملا 'C&, 96C&, MاO M1و
ن::ب د::مح ما::ملا 9::جرK ا::م >د?ا::Iو >رير;6 مد;6 امO k&$رملا
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C M ة::/8اع ن::ع >د2::.م ي$ Aب2ح
م"::.ملا 0ر::ي 9::ل ر::فUي$ ة::ماي;لا م&::ي دح +#احي V لاN م"#و
jا::بع ن::با ن::ع 9حح::,و مOاحلاو CاGبلا JرKو P>ربN ي$ 9"مع
ا::م لو 9ST::$ ل&::بلا ا&::;6ا لا::N م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا نع
رب;لا fا=ع fاتO ي$ ي;هيبلا JرKو nرب;لا ي$ دبعلا 9ب +#احي
fا=::ع M1 لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا نع 'رير? يب نع
230
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::لو P[::لaو مOا::يT$ ل&::بلاو ة::ميم2لاو ة::بيUلا ن::م ة::7ل7 نم رب;لا
•ي::صi6 ي::$ ر::.لا مه]عب رOa دN +جC نبا لاN 'ري(O د?ا&I
لeا::2م لو رب::;لا M &::?و Pرب::;لا fا=::عب ة::بيUلاو ةميم2لاو ل&بلا
Pfا&::(لاو fا;علا نم ةماي;لا م&ي ي$ 5;ي ام Ja&مS 9ي$و 'رKDا
\::حو 9::"ل \::ح Mا::ع&S ة::ماي;لا م&ي اهي"ع +Nاعي يتلا ي,اعملاو
'ل::صلا 9::"لا v&::;ح ن::م ة::ماي;لا م&::ي 9ي$ ي];ي ام لوو >4ابعل
Rامد::;م ي::$ 9::ي$ ي];ي$ „eربلا امو PFامدلا 4ابعلا v&;ح نمو
xد::حلا ن::م 'Cا::ه<لا 'ل::صلا ة::مد;م$ امه"8ا::#وو ني;حلا ني=?
ا::م?و bار::ع3ا ي::$ ة::عيN&لاو ة::ميم2لا Fامد::لا ة::مد;مو Eبiلاو
ا::مهي"ع fا::;علاو ةب::#احملاب „eرب::لا ي::$ دبي$ 0a3ا kا&S ر.ي
لاN 9"لا دبع نب M&ع نع Mل!ع نبا 0وCو +جC نبا لاN P%هتSا
لl::.ي Fي::I لو 96ل::, ن::ع AX::# >ربN AK4 اa1 دبعلا M1 لا;ي
م::ل M1و 9::"مع ن::م [لa 0&# امي$ رpS 96ل, 9ل Reاج MT$ 92ع
Pدعب 9"مع نم FيI ي$ رp2ي مل 9ل G!ي
ةيعور::/م ما::ي ةعب::# ة::2تفلا M&::O %]ت;م AيN M1 ^ ةلl.م
Pةعب.لا ماي3ا ي$ ني;"تلا
Qيح::, Eيد::ح 9::ي$ @ب(ي مل ني;"تلا M‚$ Vو ام V fا&!لا$
C&::همج +::?a ا=::هلو ني7دحملا vاف6اب )يعd 9(يدح Aب ن.ح Vو
نيد::لا Gع cي/لا [ل=ب %ت$ نم رKZو Pةعدب ني;"تلا M %ل1 ةم3ا
%::ل1 ار::pS Hو&2لا 9عب6و sلصلا نبا 9بحت#ا امS1و مل.لا دبع نب
M ا::يSا7و Pلا::مع3ا A8ا::]$ ي::$ 9::ب Qما.تي )يع]لا Eيدحلا M
ةعا::# V1 ن::ي;"تلا 4ري ملو اهي$ Hر"ل AKدم V ةيفيN&6 C&م >=?
P[لa ي$ 4Cا&لا 5ب6ا$ ماع-لا ماي3ا ر8ا# ي$ 4Cوو Pة,اK ن$دلا
Pة:مكح ن:م لو3ا م&يلا:ب ن:ي;"تلا _ا:صتKV رهpي A? @"N MT$
ر::]ح ن::م [ل=::ب +-ا::iملا M %::لو3ا LMا::تمكح يل ره{ L@"N
M3 لو3ا م&يلا ي$ M&كي امS1 [لaو Fاعف/لا ني2مBملا نم ن$دلا
V1 >رب::N %::ل1 @::يملا 5::م ي::/ملا jا::2لا )::ي"كتب 4ري مل kر/لا
kر::/ي م::"$ [::لa د::عب >رب::N %::ل1 44رتلا مهف"كي ملو ة,اK 92$دل
k&ب#3ا ل&- 9يل1 44رتلا مهفي"ك6 ي$ امل ماي3ا ر8ا# ي$ ني;"تلا
د::تبم A::O M Lة::يSا(لا Pن$د::لا ةعا::# %::"ع ر::صتNا$ ة;/ملا نم
WSl::$ h::N ا::ه"(م 9::ل مد::;تي م::ل ةعا::# >رب::N 9لوGS لوو +ع,
Aه::# 9::فلو م&ي لو لاB.لاب 4اتعا اaT$ @يب(تلا لاB#و ني;"تلاب
9::ل M&::كي د::N 9::S3 ماع-لا kرIو 9يل1 zتحي م"$ ماي3ا ةي;ب 9ي"ع
231
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ةNد::صلا ي::$ Mاك$ ا?&حSو ةNد, نم ا?رفكي ام %ل1 Jاتحي f&Sa
لاB::.لا ل&::? 9::2ع )::فiيل f&S=::لا )::يفi6 %::"ع 9ل ةS&عم 92ع
Pام?CاهتSاو امه{لtو نيك"ملا fا<K ةب&ع,و
Mا::ك"ملا 9ي$ Fي!ي H=لا @N&لا Mايبب Qيرص6 4ري مل ^ ةلl.م
YرصSا اa1 لو3ا م&يلا ي$ 9Sاي6lي امهS 4Cو امS1و ماي3ا ر8ا# ي$
نمB::ملا ن::تفي ريمع نب ديبع ل&N نم =KBي دNو n92$4 نم jا2لا
لو ما:ي3ا ر8ا:# ي:$ Mا:ي6lي ا:مهS1 احاب:, ن:يعبC ر$ا:كلاو اعب#
Rر::ج ا::مO ام&ي نيعبC احاب, نيعبC 9ل&;ب 4اC M&كي دNو Cاه2لا
'4اC1و FG::!"ل ا::Nل-1 sاب::صلاب م&::يلا ن::ع ا&::2كي M [ل=ب مه64اع
M A::متحيو PCا::ه2لا لو ا::مهXي!م %::"ع ة::لV4 9ي$ M&كي ل$ Aك"ل
ن::$4 م&ي لو اهي$ Fاج يتلا ةعا.لا A(م ي$ ماي3ا ر8ا# ي$ اي6lي
ا::مهXي!م @::Nو م::"عS م::ل ا2O اa1و P%لاع6 9"لا د2ع [لa ي$ م"علاو
V1 ا::هي"ع د::ح3 kل-ا V يت::لا Rا::بيUملا نم [لa M&كل Cاه2لا نم
رp2لا::ب اهي"ع لVدت#Vا %ل1 \ير- Vو يح&لا +حا, نم )يN&تب
ما::ي ةعب::# ة::2تفلا k&::N&ب >ر::يtو jووا::- CابK M نpي )يك$
ن::مع مهN&::$ ن::مم ‡لب و kام::# و )::يN&6 ريt نم مه2ع Cد,
PGييم6 %S4 9ل نم [لa نpي V لOو اIاح يح&لا 9ي6lي
ن::يك"ملا M ة::;"<ملا لاB::.لا Eي4ا::ح ي::$ 4Cو ^ fا&::!لا
@مد::;6 ا::مO W::"!ملا ي::$ Rار::م xل7 لاB::.لا 9::ي"ع Mاد::يعي
A::(مب Qير::ص6 ةعب::.لا ماي3ا Eيدح ي$ 4ري ملو [لa %ل1 'CاIلا
'4د::عتملا Eي4اح3ا M %"ع Fا2ب م&ي AO [لa Mايرج Aمتحي$ [لa
د::ي;6 9::جو ن::م د::يي;6و 9جو نم vل-1 اه2م دحاو AO ي$ MاO اa1
P92م ا=?و ل&,3ا 'دعاN &? امO رKDا ديي;تب Eيدح AO vل-1
+::;ع 9::ل لا::;ي 9::S1 HCا::iبلا Eيد::ح ي::$ A8اN لاN ^ ةلl.م
P>دعب FيI V 9S %"ع لد$ احلا, مS لاB.لا
Vو Eيد::حلا ي::$ >ر::pS 5::.تي م::ل ن::م ملO ا=? M fا&!لاو
E::يح Eي4ا::ح3ا %::"ع ن::يم"كتملا Fا::م"علا Rاح"<صم %"ع 5"-ا
m::عب %::ل1 اه]عب M&م]يو 96اياوCو اه"O Eي4اح3ا vر- M&عم!ي
لK امي$ M&ل&;يو 'د8اe 'د8ا$ نم 9ي$ ام Eيدح AO نم Mو=Klيو
9::ي"ع '4ا::يe >ر::يt ي::$ 4Cو ر::صتiم Eيد::ح ا=::? '4ايGلا ["6 نم
ا::هS ر::كب ي::ب @::2ب Fام# نع 9pفل HCاiبلا ي$ H=لا Eيدحلاو
ي:ل1 %حو دN 9S1 ل&;ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C @عم#
نمB::ملا امl$ Aجرلا ا=هب [م"ع ام لا;ي$ C&ب;لا ي$ M&2تف6 مكS
232
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
0د::هلاو Rا::2يبلاب ا::SFاج 9::"لا ل&::#C دمحم &? ل&;ي$ نN&ملا و
ا:مو ا:2مBمل @:2O M1 ا:2م"ع د:N احلا:, م:S لا:;ي$ ا2عب6او ا2بجl$
اXي::I M&::ل&;ي jا2لا @عم# 0C4 ام ل&;ي$ fا6رملا و \$ا2ملا
Eيد::ح ر::صK &::?و 9::ي"ع '4ايe ريt نم HCاiبلا oفل ا=? n92";$
ا::هي$ ةحيح::, ة::ل&<م Eي4ا::ح >ا&::# 4Cو د::Nو PلاB.لا ي$ 4Cو
ا=? =K MT$ ا?4امتعا V1 مهع.ي Vو jا2لا ا?دمتعا 'ري(O Rا4ايe
ي:$ @:ب7 ا:م 4C 9:مGل >ا&:# ا:م `ر6و h;$ Eيدحلا ا=هب Aجرلا
رO=::ي م::ل 9::S1 [::لa نم ANاع [لa ي$ 5;ي Vو ةحيحصلا Eي4اح3ا
M1و >ر::يt ي::$ @با::7 &?و 92ي4و 9بC نع لاB.لا Eيدحلا ا=? ي$
9::S [لa نمو Pمل#لا ي2ي4و 9"لا يبC fا&!لا ي$ ل&;ي نمBملا
PH=::مرتلا Eيدح ي$ @با7 &?و ريكSو رك2مب Mاك"ملا 9ي$ م.ي مل
ة::لGتعملا V1 9::ي$ )لا::iي ملو >Cابتعا %"ع ة2.لا A? \ب- دNو
A::? @::فت"ي م::لو ر::يكSو رك2مب ةك8لملا %م.6 M e&!ي V ا&لا;$
Eيد::حلا vر::- m::عب ي::$ Fاج ام %"ع ا4امتعا مهل&N %ل1 ة2.لا
%::"ع لاB::.لا Eي4ا::ح ي::$ ة::عNا&لا Rا4ا::يGلا ن::م [لa ريt %ل1
9::ي$و V1 ا::ه2م Eيد::ح ن::م ا::م ا(يد::ح نيعب# نم ر(O اهST$ اه6ر(O
ن::م د::حاو Eيد::ح %::"ع V1 )::;ي م::ل نم$ >ريt ي$ @.يل '4ايe
4C %::"ع مد::;ي Vو نيتOا::.لا 5::م @ك::.ي M 9::;ح ا(يد::ح نيعب#
احلا::, م::S 9::ل لا::;ي 9S HCاiبلا Eيدح Aيوl6و nاه8اUل1و Eي4اح3ا
ن::م [::لaو 9::ي$ لl::.ي م&::ي ر::KZ ي::$ 9::ب +::ي!ي fا&::ج رKZ د2ع
امو P92م Y=ح ام ر8ا.O Eيدحلا ي$ ا?رOa H&<ملا Rا$و=حملا
%::"ع م:"ك6 E:يح رب::لا د::بع ن::ب ر:مع يب o$اح"ل 5Nو ام ن.ح
bر::$ @::Nو ي::$ A::صي مل Aيربج M >ريtو l-&ملا ي$ Eيدحلا
'ر::م V1 W::مiلا Rا&"::صلا م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لاب 'لصلا
Pنيت::N&ل A::يربج ةمام1 @ب7 دN 9S [لa نع fا&!لاو لا;$ 'دحاو
ا::هب A::معلاو ا::هل&بN +::!ي '4ا::يe >=::?و @Nو ني=? نيب ام 9ل&Nو
ي::$ ة::!حلا امS1و ة!حب [ل=ب Mاي6لا `ر6 Wيلو اهل لودعلا A;2ل
ن::با ملO %::هتSا PرصتKاو Aمج نم ةياوC ي$ V دهI نم '4اهI
vر::- ن::م 0وC م::7 Eيد::ح %"ع م"ك6 9S ا]ي 9ل 5Nوو Pربلا دبع
ة::!ح [::لام د::2ع FVB? A(م Aي#ارمو لاN م7 9ي"ع '4ايe ة"#رم
%::لو fا&::صلاب FVB::? Eيد::حو l::-&ملا Eيد::ح ر?ا{ YلK &?و
>=::? P9::"م?و م::?ريt 9:"مج ا::م اور::.$و ا&ح::dوو او4اe م::هS3
ن::ب 9::"لا د::بع Eيدح ي$ م".م sرI ي$ يب-ر;لا لاNو P96Cابع
233
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Rر(::Oو رهت::Iا Eيد::حلا ا=::? 9مايNو 9م&, ي$ _اعلا نب ورمع
fر<::]م 9::S >د::2ع 'ري::صب V ن::م ن{ %تح 9$لتKا ر(ك$ 96اوC
@::مpتSا m::عب %ل1 9]عب مdو 9$لتKا 5بت6 اa1 9ST$ [ل=O Wيلو
A::ب ر6ا::ه6 Vو mNا::26 YلتKا 9ي$ Wيل a1 9Nا.م +#ا26و 96C&,
A::ص$و >ر::يt 9::2ع @ك::# ا::م ر::Oa مه::]عب M %ل1 9$لتKا 5جري
Eيد::ح ن::يب 'ا$ا2م V 9S ي$ [I Vو P%هتSا >ريt 9"مج ام mعب
Eيد::ح %::2عم Ml::ب ا::مه2يب 5::م!ي 9ST::$ HCا::iبلا Eيد::حو ةعب::.لا
[::م"ع ا::م لا::;ي$ C&::ب;لا ي$ M&2تف6 مكS يل1 %حو دN HCاiبلا
v4ا::, \::"<م o::فل 9::S3 ما::ي ةعب::# ي::$ 5;ي [لa M1 >رKZ %ل1
9ل&::بN +::جو اعب::# 5::;ي [::لa M1 ة::;(لا 0وC اaT::$ Pر(Olبو 'رملاب
د:2ع 5:;ي [:لa M %:"ع احلا:, م:S 9ل&N &?و Eيدحلا رKZ Aمحو
L%لو3ا L)8ا<"ب fاتكلا متi2لو Pاه2م م&ي رK*ب [لaو ة2تفلا FاهتSا
ة::كمب MDا %::ل1 'رمت::.م ا::هS ي::2U"ب ماي ةعب# ماع-لا ة2# M1
م::هS1و MDا %::ل1 ةباحصلا دهع نم `رت6 مل اهS ر?اpلا$ ة2يدملاو
ي::$ اري(::O cيCا&تلا ي$ Pلو3ا Cدصلا %ل1 )"# نع اف"K ا?و=K
Mوrر::;ي ما::ي ةعب# >ربN %"ع jا2لا ماNو M&ل&;ي ةم83ا مجار6
9با::تO ي::$ رOا::.ع ن::ب م#ا;لا &ب ريبكلا o$احلا JرKاو PMZر;لا
ن::.حلا ي::ب ماملا %ل1•+.S امي$ Hرتفملا f=O نييب6 %م.ملا
ن::ب د::محم ن::ب 9"لا رصS Qتفلا اب 9ي;فلا cي/لا @عم# HرعI3ا
م::ي?ارب1 ن::ب ر::صS cي::/لا ي$&::6 ل&::;ي ي::صيصملا H&::;لا د::بع
و نيع::.6 ة2::# مر::حملا ن::م 5::#اتلا Fا::7ل(لا م&::ي ي$ ي#د;ملا
ة::"يل A::O ر::;S لا::يل 5ب::# >رب::N %::"ع ا::2مNو \::/مدب ة8ا::معبC
M&لl::.ي V ة::عامج %2(ت::.ي 9::S Yر::ع د::NLة(لا(لا PةمتK نير/ع
)8ا::<"لا نمو Pمهب \حل نمو hبارملاو ديه/لاو \يدصلاO ل,
ةلا::#رلا sر::I ي$ ةيكلاملا ةم8 نم يلوG!لا >4Cو ام [لa ي$
ار::يكSو ار::ك2م M لا::N م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M 0وC لاN
Mا::NCe Mا4&::# Mا::pي"t Mا::p$ ا::م?و >رب::N ي$ @يملاب MVG2ي
bC3ا ي::$ Mاي/مي امهبايSlب bC3ا Mاتحت2يو ام?C&عI ي$ Mا<ي
ن::م ة::بeرم ا::مه2م د::حاو A::O د::يب fاب]لا ي$ مOدح ي/مي امO
fو=::ي ا::مO fا=::ل ايSد::لا ي::$ A::بج %::"ع %::"ع @ع::dو &ل ديدح
لا::;$ م::عS لا::N MDا اS امO اS ورمع 9ل لا;$ 9SVl.ي$ _ا,رلا
Mا::O ام 9ل لا;$ 96&م دعب 9"لا دبع 92با >Zر$ امهم,اK 9"لاو Ma1
@:";$ [::يبS ن::مو [:بC نم يل Vا;$ Mاك"ملا يSا6 9ل لا;$ [2م
234
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ر::KDا %::ل1 ام?د::ح ر::p2$ امكبC نم امتSو دمحم يبSو 9"لا يبC
ي:ب ن:ع Hور:ي 9:"(مو ي:لوG!لا لا:N Pي:2ع ايل&$ رمع 9S1 لا;$
امكSl::I ا::م ا::مهل لا::;$ >ام"كي M ابا?و 9ي"ع افNو امهS يلاعملا
ا::م$ 96ر::ص2ل Rر::.بو Hر::مع >ر::Oa ي::$ @::ي2$ ي::بC اك"م امتS
ا::ب ا::هي$ @يم::#و يلا&Nl::ب ايSد::لا R‚تما د::Nو V&::;6 M %::.ع
@::"N Pيلا::ب6 Vو اXي2? م::S يلاعملا &ب [S ا2م"ع دN Vا;$ يلاعملا
م::"علا ة::Oرب ن::م 9ل 5Nو H=لا ا=?و نيمرحلا مام1 &? يلاعملا &ب
nة::يافO 9::ي$ Mا::كل مار::OVا ا=::? V1 م::"علا ة::Oرب ن::م ن::كي مل &"$
Rا::يC&ي<لا ي$ يف".لا ر?ا<لا &ب o$احلا 9جرK ام ا=? 9ب/يو
96&::م دعب ما2ملا ي$ Mور? نب ديGي @يC لاN Cامع نب Aه# نع
Mا::pي"t Mاp$ Mاك"م HربN ي$ يSا6 لاN [ب 9"لا Aع$ ام @";$
@::"Nو Fا::]يبلا يتيح"ب R=Kl$ [يبS نمو [2ي4 امو [بC نم Vا;$
Pاب?=:$ ة2:# نيSا:م7 ا:مكبا&ج jا:2لا @م"ع دNو ا=? لا;ي ي"(مل
ن::ب د::محم ا::SربK ة2::.لا ي$ ي8اكلللا م#ا;لا &ب o$احلا لاNو
لاN HC&با.ي2لا Mام(ع نب دمحم نب مي?ارب1 ا27 fرح نب رفpملا
نب 9"لا دبع ي27دح ل&;ي يOGملا Hريحلا دمحم نب دمح @عم#
Hر::صبلا Hر;2ملا دمحم نب 'ر7&ح @عم# لاN يSاع2صلا xرحلا
5بCl:ب 96&:م د:عب ما::2ملا ي$ ي<#ا&لا Mور? نب ديGي @يC ل&;ي
نع eوا!6و Rا2.حلا ي2م Aب;6 لا;$ [ب 9"لا Aع$ ام @";$ لايل
A::?و لا::N [::لa د::عب Mا::O ا::موL@"N PRاعبتلا يل +?وو RاXي.لا
@::"N ة::2!لا ي::2"K4و يب&::Sa يل رفt مركلا V1 ميركلا نم M&كي
ي::$ يNد,و \حلا ل&Nو رO=لا Wلا!مب لاN @"S H=لا @"S مب$
رك2مو @"NPر;فلا %"ع Hرب,و 'لصلا ي$ يمايN ل&-و Eيدحلا
يSVl::#و يSاد::عN د;ل &? V1 9ل1 V H=لا 9"لاو H1 لاN \ح ريكSو
يت::يحل m::فS @::"ع!$ [::يبS ن::مو [::2ي4 ا::مو [::بC نم يل VاNو
Mور::? ن::ب د::يGي ا::S لl::.ي ي::"(م @::";$ fارت::لا ن::م Fا::]يبلا
لا::;$ jا::2لا م::"ع ة2::# نيت::# ايSد::لا Cا4 ي::$ @2Oو %<#ا&لا
[ي"ع ةعوC ل$ jورعلا ةم&S مS Mور? نب ديGي &? vد, ام?دح
Eيد:حل 9با:iتSا ي:$ يف":.لا ر?ا:- &ب o$احلا لاNو Pم&يلا دعب
&::ب ا::SlبS يحا::6C3ا د::مح ن::ب د::محم 9::"لا د::بع &ب اSربK LFارفلا
ن:با م:يحرلا د:بع ا:يرOe &:ب ا:S Fار:فلا ني.حلا نب ي"ع ن.حلا
ن::ب د::محم ن.حلا &ب يdا;لا ا27 o$احلا HCاiبلا رصS نب دمح
ن::ب د::محم ا::27 vور::.م ن::ب دمحم نب دمح ا27 يمح"ملا vاح#1
235
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::$ Mور::? ن::ب د::يGي Hدج @يC لاN Mور? نب ديGي @2ب نب ري(O
ي::2ب ا::ي لا::;$ ار::يكSو ار::ك2م @::يC )::يO Hدج اي 9ل @";$ م&2لا
ي:ل ا::مهل @:";$ [:بC ن:م ي::ل VاNو HربN ي$ يSا."جl$ يSZاج
L~ة::(لا(لا~ Pة2# نيSام7 =2م نيدلا jا2لا م"ع @2O دNو ا=? لا;ي
ي::لاGUلا sر, دNو ماي ةعب# @يملا لاB# fرUت#ا نمم @ب!ع
ي::$ يكب::.لا ني=::لا Jا::6 cي::/لا ر::Oa [::لa ن::م م::pع &::? ا::مب
ي::لاGUلا ي::K s&::تفلا ي::ب cي/لا ةمجر6 ي$ %<#&لا Rا;ب<لا
مل::#لا ة::!ح ي::K @عم::# لاN >رب2م jC %"ع ام&ي %كح 9S
q::ع2لا %::"ع 5::d&ي ن::يح ن::م @::يملا M1 ل&;ي 9حوC 9"لا jدN
يكب:.لا لا:N A:جو G::ع 9:بC 9"8ا:.ي ا::فN&م ن::يعبC ي:$ )::N&ي
9::2مب ر::يiب ا::2ل م::تiيو 9::2ي4 %::"ع ا::2تب(ي M %لا::ع6 9::"لا لl::.2$
E::يل \::ير- ن::م Rا::;ب<لا ي$ دع# نبا JرK L~ةعبارلا~P9مرOو
د::N jا::2لا Mا::$ [::.ف2ل @::م"عت$ @::م"ع6 ا::م لا::N jووا- نع
&::ب JرKو Pا$رح ا$رح Eيدحلا دعي MاOو لاN ةSام3ا مه2م @ب?a
@::م"ع6 ا::م jووا- يل لاN لاN Eيل \ير- نم ةي"حلا ي$ ميعS
&::ب لاNو Pjا2لا نم اب?a دN vدصلاو ةSام3ا Mا$ [.ف2ل 9م"عت$
ا::ب @عم::# لا::N د::IاC ن::ب ي::"ع ن::ب د::محم نب 9"لا ديبع دمحم
نم R=K يS1 ل&;ي ة2ييع نب Mايف# @عم# ل&;ي يكتعلا 5يبرلا
ن::ب Mايف::# @عم::#و لا::N ة::NرK f&::7 A::O نمو ة/يC ري- AO
+يرUلا Eيدحلا ي8ا."ج مرح3 يS1 Eيدحلا fاح,3 ل&;ي ة2ييع
PAي;7 دحاو AجC 5d&مل

Eعبلا لا&ح
Pyارصلا %"ع ن!لاو WSلا CافOو Wي"ب1 رمي A? ^ ةلl.م
Mور::مي V Cا::فكلا Mlب 4اICلا ي$ Mاجرب نبا sر, ^ fا&!لا
ا::م ر::K Eي4ا::ح ي::$و 9ل ده/ي ام Eي4اح3ا ي$و nyارصلا %"ع
ني;$ا::2ملا %::"ع [::لa @::"مح$ Mور::مي م::ه6او [لa YلK ي]ت;ي
يب::-ر;لا @::يC م::7 n[لa %"ع لدي ام اهي$ Rاياورلا mعب M&كل
AKدي نم V1 \"iلا م&معل yار, ني-ار, 'رKDا ي$ Mlب sر,
ني2مB::م"ل yار::,و Cا::2لا \::2ع م::ه<;ت"ي نمو fا.ح ريUب ة2!لا
Cا::2لا \::2ع م::ه<;ت"ي ن::م M 9::2م Yرعو ن.ح 5مج ا=?و ة,اK
ل::, yار::صلا %::"ع Mورمي V Cافكلا نم ة,&صiم )8ا&- م?و
yار::صلا +صS AبN اهيل1 \"iلا نم Jرiي H=لا Cا2لا Eعب [ل=Oو
236
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م::?و ل::, yار::صلا %::"ع Mور::مي V م::هS %::"ع Eي4ا::ح3ا @::ل4
Cا::فكلا ن::م yارصلا %"ع رمي V 9S ر?اpلاو PCافكلا نم )8ا&-
vر::فلا FVB::? Mا::$ 0Cا::ص2لاو 4&هيلا نيباتكلا A?و M&;$ا2ملا V1
ي:$ 9:2م M&<;::.ي$ 9:ي"ع M&:"محي مهS Eيدحلا ي$ 4Cو xل(لا
ة::ف8ا- م::?و Cا::فكلا ن::م MاG::يملا 9::ل +::ص2ي ن::م [ل=::Oو PCا::2لا
ا::مS1 MاG::يملا MT::$ مهSeو اور]حي$ 9ي"ع Mورمي مه2م ة,&صiم
ا:2باتO ي:$ 9<:.بو [لa ي$ ل&;لا •i"م ا=? Pyارصلا %"ع &?
Pم"ع 9"لاو 'رKDا C&م ي$ 'ر$ا.لا Cودبلاب %م.ملا
'ارع 'افح jا2لا ر/حي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&N ^ ةلl.م
و مي?ارب1 %.كي نم لو M&كي$ 9ل&N Aيلدب 9م&مع %"ع &? A?
PFايبS3ا ريUب _&صiم &?
ي;هيب::لا •S د;$ 9م&مع %"ع Wيلو _&صiم &? ^ fا&!لا
9Sا::فO ي::$ ر::/حي مه::]عبو ا::يCاع ر::/حي jا::2لا mعب M %"ع
ي::$ @::يملا E::عبي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9ل&N [لa %"ع Aمحو
ل&::Nو مOا::حلاو Mا::بح ن::باو 4وا4 &::ب >اوC ا::هي$ R&مي يتلا 9باي7
ي::$ Mور::/حي jا::2لا Mا::$ مOا::6&م MافO ا&2.ح Aبج نبا aاعم
922::# ي::$ C&::ص2م ن::ب ديع# JرKو PايSدلا يب نبا >اوC مهSافO
P5::$رلا م::كح ا::مهل Mا::$&N&ملا Mا=?و 9"(م fا<iلا نب رمع نع
ر::يUب _&::صiم 'ار::ع ر::/حلا Eيد::ح M %::"ع يب::-ر;لا •::Sو
Jر::Kو PFاده::/لا ي::$ >&::حSو 4وا4 ي::ب Eيد::ح Mو Fاده::/لا
'ارع مه"O jا2لا ر/حي لاN ن.حلا نع ة.لا!ملا ي$ HC&2يدلا
د::?Gلا A::? و Fاده::/لا Eيدحلا نم •K اa1و Pد?Gلا A? لK ام
P%لو fاب نم FايبS3ا$
اهي$ sر, رK Eي4اح اهdCاع 'ارع ر/حلا Eي4اح ^ ةلl.م
مه2م$ [لa ي$ Fام"علا )"تKاو PمهSافO ي$ Mور/حي jا2لا Mlب
%::"ع MافO3ا ي$ ر/حلا Eي4اح Qجر$ Qيجرتلا [".م ["# نم
["::.م ا&ك"::# Mور(O3او PAي";لا HC ا=?و 'ارع ر/حلا Eي4اح
Mا::فO3ا ي::$ ر::/حلا Eي4ا::ح Ml::ب Eي4ا::ح3ا ن::يب ا&عم!$ 5م!لا
9::";S ا=::ك? Pم::?ريt ي::$ 'ار::ع ر::/حلا Eي4احو Fاده/لاب ة,اK
مه::]عبو ا::يCاع ر::/حي jا::2لا mعب Mlب ي;هيبلا 5مجو يب-ر;لا
ا::م [::لa د::يBيو Pم::?ريt Vو Fاده::I ن::يعي م::لو 9Sا::فO ي$ ر/حي
لا::N Ca يب نع ي;هيبلا 9حح,و مOاحلاو ي8ا.2لاو دمح 9جرK
jا::2لا M م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, vود::صملا v4ا::صلا ي27د::ح
237
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ني:#اO نيمعا:- J&:$ Jا&:$ ة:7ل7 %:"ع ة:ماي;لا م&:ي Mور/حي
%:"ع ة:ك8لملا مهبح:.6 J&::$و M&ع::.يو M&:/مي J&::$و نيب:OاC
4وا4 &::ب 9::جرK 'ر::ير? ي::ب Eيد::ح ن::م د?ا::I 9::لو nمه?&::جو
H=::مرتلاو د::مح 9::جرK 'د::يح ن::ب ةيواعم Eيدح نمو H=مرتلاو
jا2لا ر/حي لاN ن.حلا نع HC&2يد"ل ة.لا!ملا ي$و ي8ا.2لاو
A#رملا k&$رملا مكح 9ل ا=?و د?Gلا A? لK ام 'ارع مه"O
اOا=ب م"ع V Eيح يلادب u امع م"علا لاجC &مكتلl# ^ ةلl.م
اOاa Wيل V1و MاGيمب u ر/حلا م&ي Me&ي Mاميلا A?
اO ا=ل دd و Rا2.حلا 5م u ا&ل&;6 A? Me&ب مت"N MT$
اOاحي FيI 5م Meو V Mlب u ي;بي Rا2.حلا 5م مت"N M1و
اO ا2? ة"Kا4 Cا2"ل ل$ u RاXي.ب `اa دعب Qجريو
اO ا2? ا2ب )ي<"لا Mاحب.$ u WفS ديح&تلاو \حلا A? نم
اOا=ل A? متSا ا=هب u ا&ل&;6 Vو ا;"<م Meو
%Oاحي V رصمب مك"]$و u +حم مكل &ه$ دبعلا ا&بيج
اOا2? مOاوlم Rا2!لا ي$و u ا&"ح6 ة"]عمل @لe ل$
%::لو ا:مو >رك:Iو u %Oا::حي V ادمح ‰رعلا fرل ^ fا&!لا
اOا=ب
اOابC ي$ @ب2ي ر?Gلا YرعO u >ا27 مي".6 Cاتiم"لو
اOابح @2.ح يتلا >C4ا&S u ي$ H=مرتلا ميكحلا •S د;ل
اOايح اه;م26 'رO=تب u يب-رN ل;S >اكح 92عو
اOل.Sا [".2ت$ لامعlب u ر/حب •تiم Me&لا Mlب
اOا2? دd 9لاح Meا&ملا Mا$ اSوe&م Mاميلا امو
اOاa bر$ لاحم اSGتيل u ادdو ارفO دحاو 5م!ي
اOا=O CابKو ديح&تل u Meو Fاج ةNا<بلا ربK ي$و
اOاa Rا2.حلا مpع ا;ح$ u CاO4ا ي$ fد2ب اهلوl$
اOاC4 يل Eعب )يلl6 يف$ u MاG6ا ي$ h.بل دص;ي نمو
اOا.م >C4اUي مل ابا&ج u Hدب ي-&ي#Vا نبا 9م{اSو
%Oاحي Vو `احي \.S %"ع u ن.ح لا&2م z#اS مp2ب
>رصع ي$ مع ابي!ع Hدب u >Cاك$ رحب ربح ل&N ام ^ ةلl.م
>C4 نم Cا<N3ا ر8ا# ي$ u 0دهلاب ارهS 92م bا$و
>ر/S ي$ kاd دN >ر-اع u اد!.ع ا2ل ‡ا, 9فيلl6
>ر(S ي$ [ب.لا ن.ح eاحو u >Gيج ي$ Cدلا مp2ل %كح
238
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
>رمع %"ع 0رK3ا ي$ ر/حي u Aه$ اريU, Rام M1 Aف<لا ي$
>CدN ي$ ديe ر/ح دعب و u ا=O %;بي د"iلا Mا2ج ي$و
>رم ي$ ل&;لا ام اهحك2ي u ةجوe نم C&حلا ي$ 9ل A?و
>رOa ي$ نمحرلا لعلا fC u ا2ل م?اكح Mادلو رمو
>ر?4 ي$ vا$ نم اي C&حلاO u مه;"K م م4Z ي2ب نم
>رك$ ي$ Cا, دN ي;ب نمو u %]م نم RG!ع م&"ع مكل
>ر# نم ‰رعلا fC ةح2م u &مت"S H=لا M ا&م"#و
>رصS ي$ 4اهجVا متل=ب u ام A(م 96ا2ج مكبي(ي
>ر/S %"ع H4اهلا ركIو u >ر.ي %"ع 9"لا دمحلا ^ fا&!لا
>ر/ح ي$ Cد;لاو 9;"K ي$ u %]م دN ام A(م ي6lي Aف<لا
>CدN ي$ ƒلابلاO 4ا4Gي u 96ا2ج AKدي ام د2عو
>رصN ي$ C&حلاو ر/ب نم u ةجوe نم د"iلا ي$ 9ل مOو
>ر;ت#ا$ م4Z ي2ب ا&.يل u 0&# W2ج Mادل&لاو C&حلاو
Fا.2"ل 9"لا ةيrرب Fا."!لا ةفح6
Lميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
ة"::,اح )::N&ملا ي::$ ة::ماي;لا م&::ي %لا::ع6 9"لا ةيrC ^ ةلl.م
%::ل1 ة2.لا A? نم م&N +?aو kاGS لب Fا.2لاو لاجرلا دح Aكل
ا::هS %::ل1 م::ه2م Mور::KZ +::?aو Pا::]ي ني;$ا::2م"ل 9ي$ Aصح6 اهS
P'ر::.ح م::هي"ع M&كيل [لa دعب M&ب!حي م7 ا]ي نير$اك"ل Aصح6
ة::2!لا ي::$ ة::يrرلا ا::مو PHر::صبلا ن::.حلا ن::ع >ا2يوC د?اI 9لو
AO نم ني;يدصلاو A#رلاو FايبS‚ل ة",اح اهS ة2.لا A? 5مجl$
[::لa د::عب )::"تKاو ةم3ا >=? نم ر/بلا نم ني2مBملا لاجCو ةم
+?ا=::م ة::7ل7 ن::هي$و ة::م3ا >=::? ن::م Fا::.2لا ا?اد::ح1 C&::, ي::$
ي::$ ري(::O ن::ب نيد::لا 4ا::مع o$ا::حلا م::ه2م ة::عامج ا?اكح Fام"ع"ل
ما::يiلا ي::$ RاC&::ص;م ن::هS3 ن::يري V ن::هS ا?دح 9iيCا6 رKاو
ن::هSا يSا::(لاو Pن::هتيrرب Qير::ص6 ة::يrرلا Eي4اح ي$ 4ري مل 9S3و
Eلا:(لاو Pة:يrرلا ي:$ '4Cا&:لا _&:ص2لا Rا:م&مع نم ا=K نيري
ما::ي A::(م ي::$ %::"!تي %لاع6 9Sا$ 4ايع3ا ماي A(م ي$ نيري نهSا
P9::ي"ع _ا::K Aيل4 %ل1 Jاتحي 92يري$ اماع اي"!6 ة2!لا A?3 4ايع3ا
نيم"::.م"ل Mا::O م&::ي A::O )8ا::<"لا ي::$ +جC نبا o$احلا لاNو
'Cا::يe %::"ع 9::ي$ M&عمت!ي ة2!لا ي$ مهل ديع 9Sا$ ايSدلا ي$ اديع
د::يGملا م&::ي ة2!لا ي$ %عدي ةعم!لا م&يو P9ي$ مهل %"!تيو مهبC
239
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::S 0وCو 'Cا::يG"ل امهي$ ة2!لا A? 5مت!ي %حd3او ر<فلا ام&يو
لا::جرلا 5::م نيديعلا Mده/ي نO امO امهي$ لاجرلا Fا.2لا `Cا/ي
م:هل م&:ي A:ك$ مه,ا&K امl$ ة2!لا A? م&معل ا=? nةعم!لا Mو4
H=لا Eيدحلا @"N P%هتSا اي/عو 'ركب م&ي AO مهبC MوCوGي ديع
ي::2<N Cاد::لا 9جرK ري(O نبا 9ي"ع );ي ملو +جC نبا 9يل1 CاI
دمحم ا27 ن.حلا نب Mام"# نب دمح ا27دح لاN ةيrرلا fاتO ي$
ن::.حلا &::ب 5$ا::S ا::27 ر::فعج ن::ب Mاور::م ا27 دمحم نبا Mام(ع نب
لاN [لام نب WS نع ةS&ميم يب نب Fا<ع ا27 مIا? ي2ب %ل&م
0C ة::ماي;لا م&::ي Mا::O اa1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
ة::عمج AO ي$ 9يل1 رp2لاب ادهع مه7دحl$ Aجو Gع مهبC ني2مBملا
+?=::$ ة::ك8لملا Lة::يSا(لا Pرح2لا م&يو ر<فلا م&ي Rا2مBملا >اريو
م::ل م::هS3 مهبC Mوري V مهS %ل1 مل.لا دبع نب نيدلا Gع cي/لا
V} %لا::ع6 لا::N د::Nو ر::/بلا نم ني2مBم"ل @ب7 امO [لa مهل @ب(ي
%::"ع %::;ب$ ة::تبا(لا ةل43اب ر/بلا &2مBم 92م JرK |Cاصب3ا 9OCد6
ة::ك8لم"ل ا::ه"(م @ب(ي مل Rاعا- ر/ب"ل M3و ةك8لملا ي$ 9م&مع
ي::$ vا::/ملا Aمح6و اياeرلاو نحملاو ايلبلا %"ع ربصلاو 4اه!لاO
م::هي"ع م"::.يو م::هبC Mور::ي م::هS @::ب7 د::Nو 9:"لا A::ج3 Rا4ابعلا
ة::ك8لم"ل ا=::? A(م @ب(ي ملو ادب مهي"ع 9Sا&dC للحاب م?ر/بيو
م::ه2م ريك2ب >&ب;عتي ملو نيرKlتملا نم 5مج 92ع 9";S دNو P%هتSا
Mا::!لا ما::كح ي$ Mاجرملا ماOZ +حا, ي"ب/لا نيدلا Cدب ماملا
ن:كلو 5:ما&!لا 5:مج sر:I ي:$ ة:عامج ن:ب نيد:لا G:ع ةملعلاو
ة::عام!لاو ة2::.لا A? مام1 [لa %"ع •S د;$ 9Sوري مهSا 0&N3ا
ل&::, ي::$ ة::Sابلا 9با::تO ي::$ لا::N Hرع::I3ا ن::.حلا &ب cي/لا
م:7 %لاع6 9"لا ةيrC ة2!لا Rا=ل A]$ L9صS ام @";S 92مو ةSايدلا
>Fا::يبS 9::"لا مر::حي م::ل [ل=::"$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9يبS ةيrC
رp2لا ني;يدصلاو ني2مBملا ةعامجو نيبر;ملا 9تك8لمو ني"#رملا
o$ا::حلا ما::ملا [::لa %::"ع 9عبا::6 د::Nو P%هتSا Aجو Gع 9هجو %ل1
م::هبC ةك8لملا ةيrC ي$ Fاج ام fاب ةيrرلا fاتO ي$ لاN ي;هيبلا
jا::بعلا &::ب ا27 VاN ن.حلا نب دمحو o$احلا 9"لا دبع &ب اSربK
9::"لا د::بع ن::ب ةيم ي27دح vاح#1 نب دمحم ا27 f&;عي نبا دمحم
ن::ب ور::مع ن::ب 9::"لا د::بع @عم::# 9::يب ن::ع Mا::م(ع نب ورمع نب
964ا::بعل ة::ك8لملا 9::"لا \::"K لا::N مكحلا نب Mاورم xدحي _اعلا
م&::ي %::ل1 م::ه;"K م&::ي نم ني$ا, امايN ةك8لمل مه2م Mو ا$ا2,
240
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة:ماي;لا م&:ي %:ل1 م:ه;"K م&ي نم اع&/K اع&OC ةك8لمو ةماي;لا
ة::ماي;لا م&ي MاO اaا$ ةماي;لا م&ي %ل1 مه;"K =2م ا4&!# ةك8لمو
[Sاحب:# ا&لا:N ميركلا 9هجو %ل1 اورpSو %لاع6و `Cاب6 مهل %"!6
ن::ب د::محو 9::"لا د::بع ن::ب د::محم اSربKو P[64ابع \ح `اSدبع ام
'4ابع نب sوC ا27 vاح#1 نب دمحم ا27 jابعلا &ب ا27 لاN ن.حلا
%::"ع +::<iي 'ا::-C ن::ب Hد::ع @عم::# لا::N C&ص2م نب 4ابع ا27
AجرO ا&S&O لاN م7 اSاكبو %كب %تح ا2pعي Aع!$ ن8ادملا رب2ملا
[S @22{ V1 'ل, ي"ص6 V M [ي,و ي2باي 9pعي &?و 92ب3 لاN
4ا::بع ي::.S ا::Sل$ @عم::# د;لو PR&م6 %تح ا?ريt ا?دعب ي"ص6 V
لا::N >ر::يt م":#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C نيبو ي2يب ام 9م#ا
د:عر6 ة:ك8لم 9:"ل M1 لا:N م":#و 9:ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M
V1 9::2يع ن::م ة::عم4 ر::<;6 [::"م م::ه2م ا::م 9ت$ا::iم نم مهص8ار$
Rاوام::.لا 9::"لا \::"K =2م ا4&!# ةك8لمو لاN Qب.ي اك"م @عNو
ة::ماي;لا م&::ي %::ل1 ا::هS&ع$ري Vو مه::#وrC ا&::ع$ري م::ل bC3او
ة::ماي;لا م&::ي %ل1 M&$رص2ي Vو مه$اصم نع ا&$رص2ي مل ا$&ف,و
[Sاحب# ا&لاN 9يل1 Mورp2ي$ مهبC مهل %"!6 ةماي;لا م&ي MاO اaا$
9::pفلو ة::مpعلا ي::$ cي/لا &ب 9جرK P[ل يUب2ي امO `اSدبع ام
`اSد::بع ا::م [Sاحب# ا&لاN %لاع6 9"لا 9جو %ل1 اورpSو ا&ع$C اaT$
ة:ملعلا نيرKl:تملا ن:م ة:ك8لملا ة:يrرب لا:N نممو P[64ابع \ح
&::?و ي::2ي;"بلا نيدلا للج 'ا];لا يdاNو مي;لا نب نيدلا WمI
Mو4 >ار::ي مل.لا 9ي"ع Aيربج M1 لاN نم مه2مو P[I لب QجC3ا
م::لو 9::تيrC 9::ي$ 4Cو H=::لا Eيدحلا %"ع )Nو 9S3 ةك8لملا ر8ا#
م&::معلا %:"ع ة:ك8لملا ة::يrC ي:$ ني;با:.لا ني(يد::حلا %"ع );ي
@::يC يST::$ ةيف2حلا نم HCاiبلا Cافصلا vاح#1 &ب 9ي"ع ي/مو
PمهبC Mوري A? ةك8لملا نع AX# L9صS ام 'C&ه/ملا 9ت"X# ي$
0ري 9Sا$ Aيربج 0&# مهبC Mوري V ديه/لا Hدلاو 4امتعا fاجl$
Eيد::حلاو م&::معلا fا&::صلاو P%::هتSا ادب 0ري Vو 'دحاو 'رم 9بC
\::ير- ن::م 9حح::,و `Cدت::.ملا ي::$ مOا::حلا 9::جرK C&O=::ملا
M رباج نع ني.ح نبا ي"ع نع fاهI نبا نع دع# نب مي?ارب1
ة::ماي;لا م&::ي bC3ا د::م6 لا::N م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
5::d&م V1 م4Z ي::2ب ن::م ر::/بل M&::كي V م::7 ن::محرلا ةمpعل ادم
م&Nl::$ ي::ل MaB::ي م::7 ادجا::# رKl::$ jا::2لا لو %::ع4 م7 9يمدN
ام 9"لاو نمحرلا نيمي نع &?و Aيرب!ل ا=? يSربK fC اي ل&Nl$
241
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م"كتي V @Oا# Aيربجو لاN %ل1 9ت"#C [S1 hN اه"بN Aيربج >ZC
fC ا::ي ل&Nl::$ ةعاف::/لا ي::$ ي:ل MaB::ي م7 vد, 9"لا ل&;ي %تح
لا::N P4&::محملا ما::;ملا [ل=::$ bC3ا Yار::- ي$ `ودبع `4ابع
ن::ع ر::معم 9"::#C ن::كل لاN نيiي/لا yرI %"ع Qيح, مOاحلا
\ير- نم مOاحلا 9جرKو n>&ح2ب ني.ح نب ي"ع نع fاهI نبا
ن::ع ني::.ح ن::ب ي::"ع ن::ع fاه::I ن::با نع WS&ي نع +?و نبا
PEيد::حلا ^ ة::ماي;لا م&::ي د::م6 bC3ا M 9م.ي ملو A? نم AجC
ن::ب ي"ع نع Hر?Gلا نع رمعم اS >ري.ف6 ي$ veارلا دبع لاNو
ة::ماي;لا م&ي MاO اa1 لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M ني.حلا
5::d&م V1 jا2لا نم ر/بل M&كي V %تح مي43ا دم bC3ا 9"لا دم
9::"لاو ‰رعلا نيمي نع Aيربجو %عدي نم لو M&Ol$ لاN 9يمدN
%::ل1 9ت"::#C [::S يSرب::K ا=::? M1 fC H ل&Nl::$ ا::ه"بN >ZC ا::م
ي::$ `ود::بع fC ا::ي ل&Nl::$ 5ف::I م7 vد, Aجو Gع 9"لا ل&;ي$
ن::با لاNو Pريرج نبا 9جرK P4&محملا ما;ملا &?و bC3ا Yار-
ا::27 +::?و ن::با يK نبا 9"لا ديبع &ب ا27دح >ري.ف6 ي$ م6اح يب
لاN ني.ح نب ي"ع نع fاهI نبا نع دع# نب مي?ارب1 ا27 يمع
لا::N م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M م"علا A? نم AجC يSربK
ر::/بل M&كي Vو نمحرلا ةمpعل مي43ا دم ةماي;لا م&ي bC3ا دم6
ادجا::# رKl$ jا2لا لو %ع4l$ 9مدN 5d&م V1 اهي$ م4Z ي2ب نم
ن::يمي ن::ع Aيربجو Aيرب!ل ا=? يSربK fC اي ل&Nl$ يل MaBي م7
A::يربجو ي::ل1 9ت"::#C [::S1 اه"بN hN Aيربج >ZC ام 9"لاو نمحرلا
م::7 لاN @Nد, %لاع6و `Cاب6 نمحرلا ل&;ي %تح م"كتي V @Oا#
Yار::- ي$ `ودبع `4ابع fC H ل&Nl$ ةعاف/لا ي$ يل MaBي
+حا::, A::;S د::Nو ن!لا L~ة(لا(لا~ P4&محملا ما;ملا [ل=$ bC3ا
ن::!لاو لاN م7 ةك8لملا ي$ نيدلا Gع cي/لا ةلا;م Mاجرملا ماOZ
د::ح ملO %::"ع )::N مل ي2ي;"بلا لل!لا لاNو Pمه2م 52ملاب %لو
م::7 ر::/ب"ل V1 ة::يrرلا @::ب(6 ملو ةلl.ملا >=هل bرع6 Fام"علا نم
اa1و لا::N م::7 Mور::ي V ة::ك8لملا M ي$ نيدلا Gع cي/لا ملO A;S
د::Nو لا::N م::7 %::لو3ا \::ير<ب ن::!لا ي::ف$ ةك8لملا ي$ [لa MاO
ي2مB::م Aم::/ي kر/لا Yرع ي$ Mاميلا M3 ةي&لو3ا ي$ )N&تي
%::]ت;م %::"عو لا::N م::7 ة::ك8لم"ل ة::يrرلا R&::ب7 Cر::N م7 ني";(لا
L~ة::عبارلا~ Pن::!لا ي2مBمل ةيrرلا @ب(ي HرعI3او ةم83ا لVدت#ا
242
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
M لا::Nو 'ر::مج ي::ب ن::بV MVامتحا مهي$و ة;با.لا مم3ا ا&2مBم
Pم"ع 9"لاو ةيrرلا ي$ ةم3ا >=هل مه6اوا.م ره{3ا
&::ب ا::Sا Aيعام::#1 نب ن.حلا اSربK ي2<NCادلا لاN ^ ةلl.م
ي::ب ن::با ن::ع Mا::<;لا ديع::# نب %يحي ا27 >دبع نب ي"ع ن.حلا
%"::, 9::"لا ل&::#C لاN لاN رباج نع Cدك2ملا نب دمحم نع +8a
ر::كب ي::ب3 %::"!تيو ة::ماع jا::2"ل %::"!تي 9"لا M1 م"#و 9ي"ع 9"لا
ي::$ م::ت"Nو kا::dو >د::بع ن::ب %::"ع يب?=::"ل %::2Uملا ي::$ nة::,اK
ا::;ير- Eيد::ح"ل M Rاع&::d&ملا %::"ع Rايعيد::بلا @ك2لا مكفيلl6
%::"!تي oف"ب `Cدت.ملا ي$ مOاحلا 9جرKو nن.حلا yرI %"ع
5::م ة::ماي;لا م&::ي ة::ك8لملا ة::يrC %"ع 9ب ا&لدت.6 مل م"$ \8لi"ل
م4Z ي::2بل ة::يrرلا %::"ع 9::ب لدت::.ي لو3ا o::ف"لاو ني(يد::حلا [2يa
@N&::ب اد::ي;م W::يل 9::Sو >ريtو ديعلا ي$ Fا.2لاو لاجرلا ا;"<م
Pن.ح &?و امي# V م&"عم
ا::هNر<ي V يت::لا wا::فل3اب M&::كي ا::مS1 لVدت::#Vا ^ fا&::!لا
لVدت::#Vا 9::ب h;::# لا::متحVا o::ف"لا vر::- %ت::مو لا::متحVا
%::"ع 9::ب لدت::.ي ل$ م4Z ي::2ب %::"ع A::محي M A::متحي \8لiلاو
ا=::?و م4Z ي::2بب _ا::iلا jا::2لا o::ف"ب 4Cو د::Nو ا,&صK ةك8لملا
'CايGلا Mور]حي ني=لا C&O=لا %"ع Vو 9"مح نكمي ماعلا ي"!تلا
4ايع3ا ماي ي"!تلا %"ع 9"مح نكميو 4ار$3ا _&صK نم M&كي$
&::?و 9::"مح ن::كميو xا::Sلا Aم::/يو RاNو3ا _&صK نم M&كي$
م?ر::#lب \::"i"ل Aما::I [::لaو )::N&ملا ي$ ي"!تلا %"ع ره{3ا
9{ا::فل دعب ي$ 4Cو M1و xاSلاو C&O=لاو ةك8لملاو ن!لاو WSلا
Pم"ع 9"لاو لاكIلا sاGSا$ ريK3ا Aمحلا ا=? H&N ةماي;لا م&ي

%ف<صملا Hدلاو ي$ اف2حلا [لا.م
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
P%ف<,ا ني=لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
ا::مهS1 م":#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا H&ب ي$ مكحلا ^ ةلl.م
ي::$ م::هلو nFا::م"علا ن::م 5::مج [ل=ب sر, Cا2لا ي$ ا.يلو MايجاS
L[لا.م [لa رير;6
9ل&::;ل ا::ه"بN +ي=::ع6 Vو ة::(عبلا AبN ا6ام امهS Lلو3ا [".ملا
ا::2تم8 @::;ب- د::Nو |V&::#C E::عبS %ت::ح نيب=::عم ا2O امو} %لاع6
%:"ع Fا:ه;فلا ن:م ةيع$ا::/لاو ل&,3او ملكلا A? نم 'رعاI3ا
243
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%ت::ح A::6ا;ي V 9::Sو ا::يجاS R&::مي '&عد::لا 9::U"ب6 ملو Rام نم M
9::ي"ع •::S 'Cافكلاو ةيدلاب نم]ي AتN اa1 9Sو مل#لا %ل1 %عدي
m::عب 4اe A::ب fاح::,3ا ر8ا::#و 9::2ع 9::"لا يdC يع$ا/لا ماملا
9::$لK Qيح::صلا نكلو _اص;لا 9"تN ي$ +!ي 9S لاNو fاح,3ا
A::"ع د::Nو 'l::$اكملا _ا::ص;لا yر::Iو ي::;ي;ح م".مب Wيل 9S3
م::لو 'ر::<فلا A, %"ع 9Slب f=عي V Rام اa1 9S&O Fاه;فلا mعب
ا::م لو ["::.ملا ا=::?و P9ب=::ك$ ل&::#C >Fا::ج Vو 4ا::2ع 9::2م 5::;ي
مل::#لا cي::I ا2iي::I ن::م 9::ي$ نحS H=لا ما;ملا ا=? ي$ 9تعم#
9::ي"ع 9:"لا %":, يب::2لا د::لاو نع AX# 9ST$ Hوا2ملا نيدلا YرI
9::ل لا::;$ 'ديد::I 'Ce A8ا::.لا ي::$ CG$ Cا2لا ي$ &? A? م"#و
AبN +ي=ع6 Vو 'رتفلا ي$ Rام 9S1 لا;$ 9مل#1 @ب7 A? A8ا.لا
ن::ع Mا::مGلا 'Zر::م fا::تO ي::$ He&::!لا ن::با hب::# 9::";Sو nة(عبلا
9ي"ع 9"لا %", 9م Fايح1 Eيدح %"ع >دج ملO %كح 9ST$ ةعامج
ا::2O ا::مو} %لا::ع6 9::"لا لا::N د::N م&N لاNو L9صS ام لاN م7 م"#و
Pا::مهبSa ام$ 9مو >اب ƒ"ب6 مل '&عدلاو |V&#C EعبS %تح نيب=عم
ي::$ 4Cو د::Nو P96Cا::بع رOal::#و م"::.م sر::I ي$ يب3ا 9ب مGجو
%::ل1 'ري/م RايZو ةماي;لا م&ي M&2حمتي مهS Eي4اح 'رتفلا A?
&::ب مل::#لا cي::I ر::صعلا o$ا::ح لا::م [::لa %::ل1و مهبي=::ع6 مدع
9::ي"ع 9::"لا %", 9ل*ب نpلاو لا;$ 9بتO mعب ي$ ر!ح نب A]فلا
Mا::حتمVا د:2ع M&::عي<ي م:هS ة::(عبلا AبN ا&6ام ني=لا ي2عي م"#و
ي::$ لا::N 9::تيC م7 P92يع مهبر;تل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل امارO1
ي::$ Rا::م ن::مو مرهلا cي/لا \ح ي$ vر- 'دع نم 4Cو ةبا,لا
9::ي"ع ر::- و ا::S&2!م دلو نمو م, %مع 9مO دلو نمو 'رتفلا
&::ل ل&;يو ة!حب يلدي مه2م لO M [لa &حSو ƒ"بي M AبN M&2!لا
ا::ه"K4 ن::م$ ا?&"K4 لا;يو CاS مهل 5$رت$ @2مD RرOa و @";ع
4Cو ا::م %::2عم ا=::? ا::?رO ا::ه"K4 52تما نمو امل#و ا4رب 9ل @SاO
&::جرS ن::حSو لاN 4رفم FGج ي$ 9Nر- @عمج دNو لاN P[لa نم
&!2ي$ اع8ا- اه"Kدي نم ة"مج ي$ 9تيب لZو +"<ملا دبع AKدي M
sا::]حd ي::$ 9::S @::ب7و نمBي ملو ة(عبلا `C4 9ST$ +لا- اب V1
M 5::م [".ملا ا=? ي$ ة"Kا4 MاحتمVا ةصN @"عج دNو nCاS نم
V \::يN4 %::2عمل [::لa Rد::جو ي::2كل A;ت::.م ["::.م اهS ر?اpلا
P\ي;حتلا Hوa %"ع %فiي
244
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
[لa %ل1 'ري/ملا RايDا رOa
>=::?و |V&::#C EعبS %تح نيب=عم ا2O امو} %لاع6 9ل&N %لو3ا
V 9::S ي::$ ا::هب لVدت::#Vا %"ع ة2.لا ةم8 @;ب-ا يتلا ي? ةيDا
مكح6 ي$ مه;$او نمو ةلGتعملا %"ع اهب او4Cو ة(عبلا AبN +ي=ع6
'4ا::تN ن::ع امهيري.ف6 ي$ م6اح يب نباو ريرج نبا JرK PA;علا
W::يل 9::"لا M1 لا::N |V&::#C EعبS %تح نيب=عم ا2O امو} 9ل&N ي$
Pة::2يب 9::"لا ن::م 9ي6l6 و ربK 9"لا نم 9يل1 \ب.ي %تح ادح f=عمب
م"pب 0ر;لا ["هم [بC نكي مل M1 [لa} %لاع6 9ل&N LةيSا(لا ةيDا
5::ما&!لا 5مج sرI ي$ ي/OCGلا ةيDا >=? 4Cو |M&"$اt اه"?و
A::ب ل;ع +جا&::ب W::يل م::ع2ملا رك::I M 'د::عاN %::"ع VVدت::#ا
@مد::N ا::مب ةبيصم مهبيص6 M V&لو} %لاع6 9ل&N Lة(لا(لا P5م.لاب
نم M&كSو [6ايZ 5بت2$ V&#C ا2يل1 @"#C V&ل ا2بC ا&ل&;ي$ مهيدي
ي::$ م6ا::K ي::ب ن::با Jر::Kو Pا]ي ي/OCGلا >=? 4Cو |ني2مBملا
Lلا::N HCد::iلا ديع::# يب نع ن.ح د2.ب ةيDا >=? د2ع >ري.ف6
ل&::;ي 'رت::فلا ي::$ [::لاهلا م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
@"::#C V&ل ا2بC} ةيDا >=? رN م7 ل&#C Vو fاتO ي26lي مل fC
%لاع6 9ل&N Lةعبارلا P|ني2مBملا نم M&كSو [6ايZ 5بت2$ V&#C ا2يل1
ا::2يل1 @"::#C V&::ل ا::2بC ا&لا::;ل 9::"بN نم fا=عب م?ا2ك"? اS &لو}
م6ا::ح ي::ب ن::با JرK |0GiSو ل=S M AبN نم [6ايZ 5بت2$ V&#C
ي::$ [::لاهلا لا::N ي$&::علا ة::ي<ع ن::ع ةيDا >=? د2ع >ري.ف6 ي$
ا::S &::ل ة::يDا >=? رNو ل&#C Vو fاتO ي26lي مل fC ل&;ي 'رتفلا
9ل&::N Lة::.ماiلا PةيDا رKZ %ل1 ^ ا&لا;ل 9"بN نم fا=عب م?ا2ك"?
&::"تي V&#C اهم ي$ Eعبي %تح 0ر;لا ["هم [بC MاO امو} %لاع6
ة::يDا ي::$ '4اتNو jابع نبا نع م6اح يب نبا JرK |ا26ايZ مهي"ع
9:ي"ع 9:"لا %":, اد:محم م:هيل1 E::عبي %تح ة"م 9"لا ["هي مل VاN
%لا::ع6 9ل&::N Lة::#4ا.لا Pا&::ك"? [ل=::ب ا&::م"{و ا&ب=O ام"$ م"#و
M M&:محر6 م:ك"عل ا&:;6او >&عب6ا:$ `Cا:بم >ا:2لGS fا:تO ا=:?و}
ن::ع ا::2O M1و ا::2"بN ن::م نيتف8ا::- %::"ع fا::تكلا لG::S امS1 ا&ل&;6
V1 ةيرN نم ا2ك"? امو } %لاع6 9ل&N Lةعبا.لا P|ني"$اUل مهت#اC4
ن::با ود::يمح ن::ب د::بع Jر::K P|نيملا::{ ا2O امو 0رOa MوC=2م اهل
ا::م لا::N ة::يDا ي$ '4اتN نع م?ري#اف6 ي$ م6اح يب نباو C=2ملا
A::#ري %ت::ح C=علاو ة2يبلاو ة!حلا دعب نم V1 ةيرN نم 9"لا ["?
245
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::مو 0ر::Oa 9::"ل ة::!حو ةpع&مو مهل 'رO=6 +تكلا لG2يو A#رلا
Pة::!حلاو ة::2يبلا د::عب ن::م V1 مهب=::ع2ل ا::2O ا::م ل&::;ي Pنيملا::{ ا2O
A:معS ا:2جرK ا:2بC ا:هي$ M&Kر<:صي م:?و} %لا:ع6 9ل&:N Lة2ما(لا
رO=::6 ن::م 9ي$ رO=تي امو مOرمعS مل و AمعS ا2O H=لا ريt احلا,
د::محم يب::2لا ة::(عبب م::هي"ع z::تحا Mور.فملا لاN |ري=2لا مOFاجو
PةيDا ي$ ري=2لاب 4ارملا &?و م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ةماي;لا م&ي M&2حتمي 'رتفلا A? M ي$ '4Cا&لا Eي4اح3ا رOa
مه2م kا- نم$
Cا2لا AK4 %صع نمو ة2!لا AK4
ن::ب vاح::#1و A::ب2ح ن::ب د::مح ما::ملا Jر::K Lلو3ا Eيد::حلا
ن::ع 9حح::,و 4ا::;تعVا fا::تO ي$ ي;هيبلاو امهيد2.م ي$ ةي&?اC
ة::عبC لا::N م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا M 5ير::# ن::ب 4&#3ا
AجCو \مح AجCو اXيI 5م.ي V م, AجC ةماي;لا م&ي M&2حتمي
Fا::ج د::;ل fC ل&::;ي$ م::,3ا ا::مl$ 'رت::$ ي::$ Rا::م A::جCو مر::?
مل::#لا Fاج د;ل fC ل&;ي$ \مح3ا امو اXيI 5م#ا امو مل#لا
مل::#لا Fاج د;ل fC ل&;ي$ مرهلا امو رعبلاب يS&$=حي Mايبصلاو
يSا::6 ا::م fC ل&::;ي$ 'رت::فلا ي$ Rام H=لا امو اXيI A;ع امو
Cا::2لا ا&"K4 M مهيل1 A#ري$ 92عي<يل مه;ي7ا&م =Klي$ ل&#C [ل
Pاهيل1 +ح.ي اه"Kدي مل نمو امل#و ا4رب 9ي"ع @SاO اه"K4 نم$
ي::$ ة::ي&?اC ن::ب vاح::#1و د::مح Jر::K LيSا::(لا Eيد::حلا
ن::ع 4ا::;تعVا ي::$ ي;هيب::لاو >ري.ف6 ي$ 9يو4رم نباو امهيد2.م
M&:2حتمي ة:عبC لا:N م":#و 9:ي"ع 9"لا %", يب2لا M 'رير? يب
PFا&# 5ير# نب 4&#3ا Eيدح A(م رO=$
ديع::# ي::ب ن::ع >د2::.م ي::$ CاGب::لا Jر::K LEلا::(لا Eيد::حلا
[لاهلاب %6Bي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN LلاN HCدiلا
ي26l::ي م::ل 'رتفلا ي$ [لاهلا ل&;ي$ 4&ل&ملاو >&تعملاو 'رتفلا ي$
A::;ع ل;ع ي::ل Aعج مل fC H >&تعملا ل&;يو ل&#C Vو fاتO
gمهل 5$ري$ لاN Aمعلا `C4 مل 4&ل&ملا ل&;يو PارI Vو اريK 9ب
9::"لا م::"ع ي::$ MاO نم اه"Kدي$ ا?&"K4ا لاN و ا?و4C مهل لا;ي$
&::ل اي;::I 9::"لا م::"ع ي::$ Mا::O نم اه2ع [.ميو g`C4 &ل اديع#
ي"::#رب )::يك$ متي::صع Hا::ياو %لا::ع6و `Cاب6 ل&;ي$ Aمعلا `C4
246
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::.حي H=::مرتلاو )ع::d 9::ي$ ي$&علا ةي<ع >4ا2#1 ي$ n+يUلاب
P96&ب7و 92.حب مكحلا ي]ت;6 د?ا&I 9ل Eيدحلا ا=?و 9(يدح
ن::ع امهيد2::.م ي::$ %::"عي &::بو CاGب::لا JرK L5بارلا Eيدحلا
م&ي ةعبClب %6Bي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN LلاN WS
م::ه"O يSا::فلا cي/لابو 'رتفلا Rام نمو >&تعملاو 4&ل&ملاب ماي;لا
Heر::ب م:2هج ن:م \:2عل %لا:ع6و `Cا::ب6 9:"لا ل&;ي$ 9ت!حب م"كتي
ي::S1و مه::.فS ن::م ل::#C H4ا::بع %ل1 Eعب @2O يS1 مهل ل&;ي$
Fا;/لا 9ي"ع 9"لا +تO نم ل&;ي$ >=? ا&"K4ا مكيل1 ي.فS ل&#C
ي::]مي$ '4اع::.لا 9::ل +::تO نمو vرفS ا2O اه2مو ا?ا2"Kد6 fC اي
دI ي"#رل متSl$ يS&متيصع دN 9"لا ل&;ي$ اعر.م اهي$ محت;ي$
PCا2لا FVB?و ة2!لا FVB? AKدي$ ةيصعمو ابي=ك6
C=:2ملا ن::باو ر:يرج نباو vاeرلا دبع JرK LWماiلا Eيدحلا
9::"لا 5مج ةماي;لا م&ي MاO اa1 لاN 'رير? يب نع م6اح يب نباو
ا&OCد::ي م::ل ني=::لا „&ي/لاو مكب3او م,3او >&تعملاو 'رتفلا A?
م::لو )يO M&ل&;ي$ Cا2لا ا&"K4ا M V&#C مهيل1 A#C م7 مل#لا
م::7 امل::#و ا4رب مهي"ع @Sاكل ا?&"K4 &ل 9"لا ميو لاN A#C ا26l6
'ر::ير? &::ب لا::N P9::عي<ي M د::يري Mا::O ن::م 9عي<ي$ مهيل1 A#ري
>4ا2::#1 |V&::#C E::عبS %ت::ح نيب=::عم ا::2O ا::مو} متX::I M1 اوrرNا
9::"$ Hر::لا A::بN ن::م لا::;ي V 9::"(مو نيiي/لا yرI %"ع Qيح,
P5$رلا مكح
ن::ع 9OCدت::.م ي::$ مOا::حلاو CاGب::لا JرK Lj4ا.لا Eيدحلا
ة::ماي;لا م&::ي Mا::O اa1 لا::N م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M Mاب&7
م::هبC مهلl.ي$ م?C&ه{ %"عو مهSا7و M&"محي ةي"?ا!لا A? Fاج
@"::#C &::لو رم [ل ا26lي ملو V&#C ا2يل1 A#ر6 مل ا2بC M&ل&;ي$
م::ك6رم M مكتيC مهبC مهل ل&;ي$ `4ابع k&- ا2كل V&#C ا2يل1
م::2هج %::ل1 اود::معي M م?رمl::ي$ م::عS M&::ل&;ي$ يS&::عي<6 رمl::ب
ار::ي$eو ا::pيU6 ا::هل اود::جو ا::ه2م ا&S4 اa1 %تح M&;"<2ي$ اهل&Kدي$
ا&معG6 ملا مهل ل&;ي$ اه2م اSرج ا2بC M&ل&;ي$ مهبC %ل1 ا&عجر$
ل&::;ي$ مه;ي7ا&::م [::لa %"ع =Klي$ يS&عي<6 رمlب مك6رم M يS
ا&::عجCو ا&::Nر$ ا::?وC اa1 %ت::ح M&::;"<2ي$ ا?&"K4ا$ اهيل1 اودمعا
ا::?&"K4ا ل&::;ي$ اه"Kد::S M 5ي<ت::.S Vو ا::ه2م ا:2Nر$ ا:2بC ا&لا::;$
'ر::م لو ا::?&"K4 &::ل م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا لا;$ نيرKا4
247
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
HCا::iبلا yر::I %::"ع Qيح, مOاحلا لاN امل#و ا4رب مي"ع @SاO
Pم".مو
A::بج ن::ب aاعم نع ميعS &بو يSارب<لا JرK L5با.لا Eيدحلا
„&::.مملاب ةماي;لا م&ي ي6lي لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع
ل;ع „&::.مملا ل&::;ي$ اريU::, [لاهلابو 'رتفلا ي$ [لاهلابو ل;ع
ر::Oaو ي::2م 9";عب دع#lب ل;ع 9تي6Z نم MاO ام ل;ع ي2تي6Z &ل fC
م::OرمZ يS1 fرلا ل&;ي$ [لa &حS ريUصلاو 'رتفلا ي$ [لاهلا ي$
&::لو لا::N Cا2لا ا&"K4ا$ ا&ب?aا ل&;ي$ معS M&ل&;ي$ M&عي<ت$ رمlب
@::ك"? د::N اهS M&2pي$ •8ار$ مهي"ع Jرiت$ مه6رd ام ا?&"K4
ة::يSا(لا م?رمl::ي م::7 اعار::# M&::عجري$ Fي::I ن::م 9::"لا \::"K ا::م
م::تS ا::م @::م"ع م::ك;"K M A::بN fر::لا ل&::;ي$ [ل=O M&عجري$
مهيم::d Mوري::ص6 ي::م"ع %::ل1و م::كت;"K ي::م"ع %::"عو M&"ما::ع
ةلl::.م ي::$ ل&,3ا ي$ 9;ي"ع6 ي$ ي#ارهلا ايكلا لاN Pم?=Klت$
ة::ب-اN ة2::.لا A::? FاCZ 9ي"ع ر;ت#ا H=لا M م"عا Pمع2ملا ركI
ن::م م::كح %::;"تي Vو ل&::;2ملا kر/لا 0&# ماكح‚ل `Cدم V 9S
\::"iلا Rا::;ب- ن::م \::حلا A::? اد::ع ن::م ا::مl$ ل&::;علا Rاي]N
M %::ل1 ا&::ب?a مهST::$ م::?ريtو ة::لGتعملاو ة::يماركلاو ة::]$ارلاO
ا::م ا::ه2مو ل&::;2ملا kر::/لا ن::م %;"تي ام اه2م$ ةم.;2م ماكح3ا
Fي::I +::!ي V ل&::;2$ ن::حS امو LلاN ل&;علا Rاي]N نم %;"تي
ن::م A::Nاعلا ن::كم6 'G!عملا ماNاو ره{ اaT$ ل&#رلا Fي!م AبN
ل&::#رلا Fا::ج اaT$ 5م.لاب V1 Rابجا&لا لو م"عي V ل&;2$ رp2لا
ا::م M&::ل&;ي$ M&$ر<ت::.ملا لl::.ي ا=::? د::2عو ر::p2لا 9ي"ع +جو
&::? H=::لا ر::p2لا M 9با&::جو ةبر;ب Wيلو ةعا- &? H=لا +جا&لا
5::ي<م &::ه$ ة::$رعم"ل رp2ي 9S3 ةبر;ب Wيلو ةعا- Rابجا&لا لو
ر::Oa د::Nو لا::N n9::$رعي ن::م %::ل1 fر;تي امS1 9S3 fر;تمب Wيلو
F::ي!م A::بN لا::;$ ا2::.ح اXي::I ما::;ملا ا=::? ي::$ ما::ملا ا2iي::I
V1 9::ل bر::عي ر-اK نم ام a1 vر<لاو ر-ا&iلا bCاعت6 ل&#رلا
bCا::عتت$ 9::]ي;S %::"ع ر::KZ ر-ا::K ر::<iي M Cد::;ي M ن::كميو
M %::ل1 )::N&تلا +::!ي$ ة::/?4و 'ر::يح ي$ A;علا 5;يو ر-ا&iلا
aات::#3ا لا::N ا2ه?و ل&#رلا Fي!مب V1 [لa Wيلو ةمUلا )/ك26
ي::م"ع %::هتSا 9S >ا2عمو م"علا )صS HC4 V ل&N M vاح#1 &ب
ي::$ \::N4 ن::م 9ل&::;ي ا::مS1 ا=::?و A;علا >eا!م د2ع )Nو دح %ل1
P%::هتSا >د::2ع );يو 9ي$ Hر!ي V امم A;علا HCا!م Yرعو م"علا
248
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
V م::ع2ملا رك::I ل&::صحملا ي::$ Heار::لا نيد::لا رi$ ماملا لاNو
ة::(عبلا A::بN f&::ج&لا \::;ح6 &::ل 9::S ا2ل ةلGتعم"ل ا$لK ل;ع +!ي
+ي=:ع6 V 9:S ا:مو ة::2يب$ ة::مeلملا ا::م f&::جو ل$ 9OCا:6 f=:عل
+ي=عتلا %فS |V&#C EعبS %تح نيب=عم ا2O امو } 9Sاحب# 9ل&;"$
لا::حم &::?و 9"لا ل&N ي$ )"iلا 5Nو V1و يفت2ي$ ة(عبلا ةياt %ل1
Aي::صحتلاو A::,احلا +حا::صO [::لa A::(م 9عا::ب6 ر::Oaو P%::هتSا
ي::$ يكب::.لا نيد::لا Jا::6 ي::dا;لا لا::Nو P9جاه2م ي$ Hوا]يبلاو
Jر::iت6 م::ع2ملا رك::I ةلl::.م %::"ع +جا::حلا ن::با ر::صتiم sر::I
%ت::ح A::6ا;ي Vو ا::يجاS R&::مي اSد::2ع$ '&عد::لا 9U"ب6 مل نم ةلl.م
+::!ي Vو ة::يدلاو 'Cا::فكلاب M&م::]م &::?و مل::#لا %::ل1 %عد::ي
ا::م +ي=::هتلا ي$ H&Uبلا لاNو PQيحصلا %"ع 9"6اN %"ع _اص;لا
مل::#لا %::ل1 %عد:ي M A:بN 9:"تN e&:!ي ل$ '&عدلا 9U"ب6 مل نم
ة::يدلا 9::"تN ي::$ +::جو مل::#لا %::ل1 يعد::ي M A::بN A::تN MT::$
م?د2ع 9S 9",و 9"ت;ب Mام]لا +!ي V ةفي2ح يب د2عو 'Cافكلاو
'&عدلا ‡&"ب AبN 9ي"ع J&!حم ريt &? اSد2عو 9";عب 9ي"ع J&!حم
ة::!ح V 9::S @::ب($ |V&#C EعبS %تح نيب=عم ا2O امو} 9ل&;ل 9يل1
ن::م sر::/لا ي::$ يع$ارلا لاNو P%هتSا ل&#رلا Fي!م AبN 9ي"ع
مل::#لا %::ل1 Fاعد::لاو ملعلا A::بN 9::"تN e&!ي V '&عدلا 9U"ب6 مل
9:S %::"ع Yلiلا ي::2بو ة::في2ح ي::ب3 ا::$لK اS&م]م MاO AتN &لو
@::ب(6 V 0&عد::لا 9::U"ب6 مل نم اSد2عو >د2ع A;علاب 9ي"ع J&!حم
%تح نيب=عم ا2O امو } %لاع6 لاN '=KاBملا 9ج&ت6 Vو ة!حلا 9ي"ع
9:U"ب6 م:ل ن:م hي:.بلا ي:$ لاG:Uلا لا:Nو P%:هتSا |V&:#C EعبS
9::S3 Qيح::صلا %::"ع _ا::ص;لاب V 'Cا::فكلاو ة::يدلاب نم]ي '&عدلا
نبا لاNو Pم".ملا %2عم ي$ &? امS1و \ي;حتلا %"ع ام".م Wيل
P4ا::2ع 9::2م رهpي ملو 'ر<فلا %"ع 4&ل&م 9S3 ةيافكلا ي$ ةع$رلا
نيOر:/ملا لا:ف- ةلl:.م ي:$ م":.م sر:I ي:$ Hو&:2لا لاNو
ي::$ م::هS M&::;;حملا 9::يل1 Cا::, H=::لا Cا::تiملا Qيحصلا +?=ملا
اa1و لا::N |V&::#C E::عبS %تح نيب=عم ا2O امو} %لاع6 9ل&;ل ة2!لا
MT$ %هتSا P%لو >ريU$ '&عدلا 9U"ب6 مل 9S&كل ƒلابلا f=عي V MاO
ة::ي"?ا!لا A::? ي::$ ما::ع &::? A::? 9::6CرN H=لا [".ملا ا=? @"N
ن::م ام Pل, يبS '&ع4 9U"ب6 مل نمب _اK &? Aب V @"N Pمه"O
>ر::فO %::"ع ر::, م::7 ني;با::.لا FايبS3ا نم دح '&ع4 مه2م 9تU"ب
Mافير::/لا Mا&::ب3ا ا::مو P9::ي$ kاG::S V ا=::?و ا::ع<N Cا::2لا ي$ &ه$
249
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::مهt&"ب مدع نم ةف8ا<لا >=? 9يل1 @ب?a ام امهلاح نم ر?اpلا$
ن::يبو ا::مه2يب ام دعبو امهSامe رKl6 C&م k&م!مل [لaو دح '&ع4
9::ي"ع 9::"لا %"::, ا::2يبS ة(عب AبN FايبS3ا رKZ MT$ ني;با.لا FايبS3ا
&::حS ا::2يبS ة(عب نيبو 92يب 'رتفلا @SاOو مل.لا 9ي"ع %.يع م"#و
A::ه!لا \::ب- د::Nو ة::ي"?اج ن::مe ي::$ ا::SاO ا::مهS م7 ة2# ة8امت#
%::"ع '&عد::لا ƒ::"بيو 58ار/لا Yرعي نم د;$و ابرtو اNرI bC3ا
Cا::<N ي::$ ن::يNرفم fا::تكلا A? Cابح نم اري.ي ارفS V1 اههجو
0&::# Cاف::#3ا ي::$ +::";6 ا::مهل دهعي ملو ا?ريtو ما/لاO bC3ا
+::ي;2تلا 9::ي$ ا::مهل 5::;ي E::يحب لي&::- ارمع ارمع Vو ة2يدملا %ل1
ن:م q:عي م:ل م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب2لا دلاو MT$ qيتفتلاو
9با::تO ي::$ ي8لعلا نيدلا sل, o$احلا ماملا لاN Pلي"N V1 رمعلا
@::"مح نيح 9"لا دبع ن# MاO ةيربلا دي# دل&م ي$ ةي2.لا 'Cدلا
اماع ر/ع ةيSام7 &حS م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#رب ة2مZ 92م
9لا&::K د2ع اهب Rام$ 9"?3 ارم6 اه2م Cاتميل ة2يدملا %ل1 +?a م7
Qيح::صلا %::"ع A::مح م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لاو Cا!2لا ي2ب نم
ي$ ةب!حم ةS&صم 'رما ي?و امي#V [لa نم ةبيرN 9مو P%هتSا
ن::$رعي V ن::هS Fا::.2لا %"ع +لاUلاو لاجرلاب kامتجVا نع @يبلا
Mا::مe ي::$ ا::,&صK 58ار::/لاو RاSايد::لا ر::م ن::م 9ي$ لاجرلا ام
ا::مل ا=::هلو P98ا::.S نع ل]$ [لa M&$رعي V 9لاجC H=لا ةي"?ا!لا
ا&لاNو ةكم A? 9ت(عب نم +!ع6 م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا Eعب
ا2عم# ام ةك8لم لGS3 ا2بC FاI &ل ا&لاNو PV&#C ار/ب 9"لا Eعب
ا::م A::#رلا ة::(عب ن::م م"ع م?د2ع MاO &"$ Pنيلو3ا ا28ابZ ي$ ا=هب
9::ي"ع م::? ا::مب E:عب م::ي?ارب1 M M&::2pي ا&Sا::O ا::مبCو [لa اوركS
ا?C&7د::ل ا::ههجو %::"ع م::ي?ارب1 ةعير::I مهU"بي نم ود!ي مل مهST$
ة::7ل7 ن::م د::يe م::ي?ارب1 نمe نيبو مه2يب MاO a1 اه$رعي نم د;$و
@::يC م7 P[".ملا ا=? ي$ امهل&K4 ةح, [ل=ب Q]6ا$ ة2# YVZ
يب::S A::O 9::صS ام 9يلام ي$ لاN مل.لا دبع نب نيدلا Gع cي/لا
ا=? %"ع$ لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", ا2يبS V1 9م&N %ل1 A#C امS1
\با::.لا يب::2لا ةيCa V1 'رتفلا A? نم يبS AO م&N ادع ام M&كي
\با::.لا ةعير::I jCد::6 M V1 \با::.لا ة::(عبب M&ب-ا::iم مهST::$
نيد::لا&لا M [ل=::ب Mا::ب$ 9::ملO ا=? P'رتفلا A? نم Aكلا ريصي$
Vو %.يع ةيCa نم ا.يل امهS3 [I لب 'رتفلا A? نم نيفير/لا
M ر::!ح ن::ب A]فلا &ب رصعلا o$اح لاN ام QIري م7 9م&N نم
250
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::جرK ا::م Lام?د::ح Mار::م Mا::حتمVا د::2ع ا::عي<ي M امهب نpلا
fا::I لا::N لا::N 4&ع.م نبا نع 9حح,و `Cدت.ملا ي$ مOاحلا
9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#رل VاB::# ر(::O MاO لجC C مل CاصS3ا نم
ا::م لا::;$ Cا::2لا ي::$ `ا&::ب @::يC 9::"لا ل&#C اي 92م م"#و 9ي"ع
P4&::محملا ما::;ملا =Xم&ي م8ا;ل يS1و امهي$ ي2عي<ي$ يبC امهتلl#
ما::;ملا 9ما::يN د::2ع ر::يiلا ا::مهل ي::!6ري 9Sl::ب رع/ي Eيدحلا ا=ه$
=X2يح ا::2حتما اa1 ة::عا<"ل ا::;$&ي$ ا::مهل 5ف::/ي Mlب [لaو 4&محملا
[::لa 9ما::يN د::2ع 9::ل لا;ي 9S ي$ [I Vو 'رتفلا A? نحتمي امO
اaT::$ ةحيحصلا Eي4اح3ا ي$ Mاكم 5ف/6 5فIاو hع6 A# ما;ملا
>ري::.ف6 ي::$ ر::يرج نبا 9جرK ام يSا(لا رم3ا P9ي<ع [لa لl#
|%::dرت$ [::بC [::ي<عي Y&::.لو} %لاع6 9ل&N ي$ jابع نبا نع
ن::م د::ح AKد::ي V M م"::#و 9ي"ع 9"لا %", دمحم اdC نم لاN
ل*::ب ن::pلا 9ل&::N ي$ ر!ح نبا o$احلا ممع ا=هلو PCا2لا 9تيب A?
دع:# &:ب Jر:K Eلا7 Eيدحو PMاحتمVا د2ع ا&عي<ي M مه"O 9تيب
Lلا::N ني::صح ن::ب Mار::مع نع 96ري# ي$ لملاو '&ب2لا YرI ي$
AKد::ي V M ي::بC @لl::# م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
نيدلا +حم o$احلا >4Cو [لa يSا<عl$ يتيب A? نم ادح Cا2لا
Lني=::? ن::م sر::, 5باC Eيدحو P%ب;علا ر8اKa 9باتO ي$ Hرب<لا
Lلا::N ر::مع ن::با ن::ع )يعd د2.ب >د8ا&$ ي$ Heارلا مام6 JرK
ة::ماي;لا م&::ي Mا::O اa1 م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N
^ة::ي"?ا!لا ي::$ Mا::O يل „و +لا- يب يمعو يمو يب3 @عفI
ر8ا::Ka 9باتO ي$ Fاه;فلاو wافحلا نم &?و Hرب<لا +حملا >4Cو
ي::ب ي$ لوBم &ه$ @ب7 M1 لاNو %بر;لا Hوa +Nا2م ي$ %ب;علا
9تعاف::/ب 92ع fا=علا )يفi6 نم Qيحصلا ي$ 4Cو ام %"ع +لا-
9مو 9يب ة7ل(لا Mو4 +لا- يب ي$ 9"يوl6 %ل1 Jاتحا امS1و P%هتSا
م"::.ي م::لو ة::(عبلا `C4 +لا::- ا::ب M3 ةعاdرلا نم ي2عي 9يKو
ر::KZ \::ير- ن::م Eيد::حلا ا=::? 4Cو دNو P'رتفلا ي$ ا&6ام ة7ل(لاو
م::يعS &::ب 9::جرK jا::بع ن::با Eيدح نم \ير<لا ا=? نم )عdا
'د::ع Eي4ا::ح >=::ه$ Pةعا::dرلا نم „3ا Mlب Qيرصتلا 9ي$و >ريtو
9:Nر- 'ر(:كب 0&:;تي )يع:]لا Eيد:حلا MT:$ ا:]عب اه:]عب د:/ي
ا::م Q::Iري ا::ممو P9حح::, مOا::حلا MT$ 4&ع.م نبا Eيدح اه"(مو
م:Iا? ن::ب م:#ا;لا ا:27 لا:N ايSد::لا ي::ب ن:با 9::جرK ام 9ي$ نحS
ديع# نع ر/عم يبا نع ي"مرلا Mامي"# نب A6ا;م ا27 Cا.م.لا
251
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لاN LلاN 'رير? يب نع Hرب;ملا
ا::ممو Pي::ل مهب?&::$ يت::م ن::م نير::/علا Fا2ب يبC @لا# م"#و
9::جرK ا::م 4&::ص;ملا ي::$ احير::, ن::كي م::ل Mو [::لa %::ل1 م]2ي
م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN LلاN رمع نبا نع يم"يدلا
ا::مو nfرN3ا$ fرN3ا م7 يتيب A? ةماي;لا م&ي 9ل 5فI نم لو
ي::$ د::مح3 >اG::عو %ب::;علا ر8ا::Ka ي::$ Hرب::<لا +::حملا >4Cو
ا::ي م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN LلاN ي"ع نع +Nا2ملا
ة::2!لا ة::;"حب R=::K &ل ايبS \حلاب ي2(عب H=لاو مIا? ي2ب ر/عم
Eيد::ح ن::م 9iيCا::6 ي::$ +::ي<iلا 9::جرK ا=?و Pمكب V1 Rدب ام
ن::با رباج نع Hرتiبلا نبV >اGعو ا]ي >4Cو امو PWS نع م2Uي
ما&:N لا:ب ا:م لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M 9"لا دبع
نيت::"يبN د::ح م?و مOاح ƒ"ب6 %تح %"ب 5فت2ي V يمحC M M&معGي
5ف/ي$ 5ف/يل 9ل 5فI نم M %تح 5فIl$ 5فI3 يS1 نميلا نم
9::جرK ام ا=? &حSو Pةعاف/لا ي$ اعم- لوا<تيل Wي"ب1 M %تح
لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا M يSا? م Eيدح نم يSارب<لا
يتعافI Mو يتيب A? لا26 V يتعافI M M&معGي ما&N لاب ام
ن::با ن::ع م4ا::iلا ي::$ ي::/OCGلا A::;S ~ة::في<ل ~ Pمكحواح لوا26
ي::$ +::هل ي::ب ن::ع )يفiتلا Rاعاف/لا kا&S نم Aعج 9S ةيح4
9Nاتعو م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا '4V&ب >Cور.ل ني27ا م&ي AO
م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل ةمارO ي? امS1و لاN P9ب ر/ب نيح ةبي&7
h::.ب ي::ب3ا )::"K ن::ب د::محم 9::"لا دبع اب ماملا @يC م7 L9يب26
ي::ب M1 Eيد::ح د::2ع م"::.م sر::I ي::$ ةلl.ملا >=? %"ع ملكلا
ي::$ ار$ا::O Rا::م ن::م M 9::ي$ Hو&::2لا ل&N 4Cوl$ Cا2لا ي$ `اباو
د::Nو vل-لا ا=? رpS @"N لاN م7 نيبرN3ا ةبارN 9عف26 Vو Cا2لا
9::ي"ع 9::"لا %"::, لا::N د::;$ [::لa ل&;S M ا2ل Wيل ي"يه.لا لاN
ني=::لا M1 } %لا::ع6 لا::Nو PRا&::م3ا +::.ب Fا::يح3ا اوaB6 V م"#و
م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9S Fاج ام Qصي 9"علو |9ل&#Cو 9"لا MوaBي
9::"لا %"::, 9"لا ل&#Cو 9ب ا2م*$ 9ي&ب 9ل ايحl$ 9Sاحب# 9"لا لl#
ل&::N 4Cو م::7 Fي::I 9Sاحب::# 9"لا G!عي Vو ا=? v&$ م"#و 9ي"ع
fر:علا 9:ي"ع @Sا:O ا:م %"ع 'رتفلا ي$ Rام نم M 9ي$و Hو&2لا
‡&::"ب A::بN +ي=::عتلا ن::م ا=::? W::يلو Cا::2لا ي$ Mا7و3ا '4ابع نم
@"N لاN م7 PA#رلا نم >ريtو مي?ارب1 '&ع4 مهتU"ب 9S3 '&عدلا
ا&::.يل 0&عد::لا م::هتU"ب ن::م MT::$ ي$ا::2تلا نم 9ملO ي$ ام Aمl6
252
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
A::#رلا ة::2مe ن::يب ة::28اكلا م::م3ا م? 'رتفلا A? MT$ 'رت$ A?lب
م::ل ني=لا fارعلاO يSا(لا ا&OC4 Vو لو3ا مهيل1 A#ري مل ني=لا
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ا&::;حل Vو %::.يع م::هيل1 A::#ري
اa1 Fاه;فلا نكلو نيل&#C AO نيب ام Aم/6 ري.فتلا ا=هب 'رتفلاو
9::"لا %", يب2لاو %.يع نيب يتلا M&2عي امST$ 'رتفلا ي$ ا&م"ك6
م&::;6 %ت::ح +ي=::ع6 V 9::S %::"ع 5::-ا&;لا @::ل4 املو Pم"#و 9ي"ع
+ي=::عتب Eي4ا::ح @ح, @"N MT$ nنيب=عم ريt مهS ا2م"ع ة!حلا
A:ي;ع [:لa ن:ع fاج @"N P>ريtو ن!حملا +حاصO 'رتفلا A?
bCا::ع6 ل$ 4ا::حZ Cا::بK ا::هS Lلو3ا Lة::ب&ج ة::7ل(ب +لا::- يب نب
ر::صN Eلا(لا Pم"ع 9"لاو FVB? %"ع +ي=عتلا رصN يSا(لا P5-ا;لا
58ار::/لا ر::يtو لدب نم %"ع Eي4اح3ا >=? ي$ C&O=ملا +ي=عتلا
Lما::.N ة::7ل7 'رت::فلا A::? MT::$ 9::ب C=عي V ام لل]لا نم kرIو
ي::$ AKد::ي م::ل نم FVB? نم م7 96ريصبب ديح&تلا `C4 نم لو3ا
ن::م م::ه2مو A::يفS ن::ب ور::مع ن::با ديeو 'دعا# نب W;O 9تعيرI
يSا::(لا م::.;لا P9م&::Nو 5::بتO م::#رلا ةم8اN \ح ةعيرI ي$ AK4
م::?و مرحو A"ح$ 9.ف2ل kرIو دح&ي ملو `رIو ريtو لدب نم
kر::Iو ما2::,3ا '4ابع fرع"ل ن# نم لو يحل نب ورمعO ر(O3ا
%::محو ة"ي::,&لا A::,وو ةب8ا::.لا +ي::#و 'ر::يحبلا ر::حب$ ماكح3ا
ن::!لا اود::بع M 9عرI ام %"ع fرعلا نم ةف8ا- R4اeو يماحلا
ةSد::# ا::هل ا&::"عج ا::6&يب او=::i6او Rا2بلاو ني2بلا ا&Nرحو ةك8لملاو
Eلا::(لا م::.;لا P'ا::2مو 0Gعلاو RللاO ةبعكلا اهب M&?ا]ي ابا!حو
9.ف2ل ركتبا Vو يبS ةعيرI ي$ AK4 Vو دح&ي ملو `ر/ي مل نم
9::"O ا=? نع ة"فt لاح %"ع >رمع ي;ب Aب ا2ي4 kرتKا Vو ةعيرI
ة::7ل(لا %::ل1 'رت::فلا A? م.;Sا اaT$ [ل=O MاO نم ةي"?ا!لا ي$و
م::?رفكل يSا::(لا م.;لا A? %"ع 9بي=ع6 Q, نم Aمحي$ ما.N3ا
م::?و ة;ي;ح 'رتفلا A? مه$ Eلا(لا م.;لا امو P9ب M&ب=عي V امب
%"::, لا::N د::;$ لو3ا م.;لا امو Pمد;6 امO 5<;"ل نيب=عم ريt
ا::مو P>د::حو ةم Eعبي 9S ديeو WN نم AO ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا
\::ح"ي مل ام 9ي$ ا&"K4 ني=لا نيدلا A? مكح مهمكح$ >&حSو 5ب6
PيبDا >4Cو ام %هتSا ني4 Aكل c#ا2لا مل#لا مه2م دح
%::"ع ا::SاO A::ب `ر::I ا::مه2ع @ب(ي مل امهS L|يSا(لا [".ملا}
[::لa %::"ع Mا::O ا::مO مل::.لا 9::ي"ع م::ي?ارب1 ام?دج ني4 ةيفي2حلا
A::$&S ن::ب ة::NCوو A::يفS ن::ب ور::مع ن::ب د::يGO fر::علا ن::م ةف8ا-
253
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
نيد::لا ر::i$ ماملا مه2م ةف8ا- 9يل1 @ب?a [".ملا ا=?و ام?ريtو
م::ل CeZ M1 A::يN P9::صS ا::م AيG2تلا Cار# 9باتO ي$ لا;$ LHeارلا
Fا::بZ M اه2م L>&ج&ب 9ي"ع ا&!تحاو 9مع MاO Aب مي?ارب1 دلاو نكي
H=::لا } %لا::ع6 9ل&::N اه2م L>&جو 9ي"ع لديو اCافO ا&SاO ام FايبS3ا
A::;2ي Mا::O 9::S >ا2عم AيN نيدجا.لا ي$ [ب";6و م&;6 نيح `اري
5يمج M %"ع ةلا4 ةيDا$ ريد;تلا ا=هبو دجا# %ل1 دجا# نم >C&S
+::!ي =X2يحو نيم"::.م ا&Sا::O م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, دمحم FابZ
9::مع `اa ا::مS1 نير$ا::كلا ن::م Mا::O ا::م م::ي?ارب1 د::لاو Ml::ب 5<;لا
ي::$ [::ب";6و} ^%لا::ع6 9ل&::N A::محي M fا::بلا ي::$ ا::م %::صN
Vو A::كلاب Rا::ياورلا R4Cو اa1و P0ر::K >&::جو %::"ع |نيدجا::.لا
M @::ب7 [::لa Q::, %ت::مو Aكلا %"ع ةيDا Aمح +جو اه2يب 'ا$ا2م
M %::"ع لدي اممو LلاN م7 Mا7و3ا 'دبع نم MاO ام مي?ارب1 دلاو
9::ي"ع 9ل&::N نيOر::/م ا&Sا::O ا::م م"::#و 9ي"ع 9"لا %", دمحم FابZ
PRار?ا::<لا ماحC %ل1 نير?ا<لا fل, نم A;S لe مل مل.لا
ن::م د::ح M&كي V M +ج&$ |W!S M&Oر/ملا امS1} %لاع6 لاNو
9::ب [::ي?اSو 9::$ورحب نيد::لا ر::i$ ماملا ملO ا=? PاOر/م >4ادج
%::"ع 4رلا::ب م8ا::;لاو 9Sامe ي$ ة2.لا A? مام 9ST$ ةللجو ةمام1
>ر::صع ي::$ 'رعا::I3ا +?=::مل ر::,ا2لاو 9تNو ي$ ةعدتبملا vر$
ةم3ا >=هل 4د!يل ة#4ا.لا ة8املا jC %"ع x&عبملا ملاعلا &?و
ما::ملا 9::يل1 +::?a ا::مو ["::.ملا ا=? 'رصS ي$ Hد2عو Pاه2ي4 رم
Lنيتمد:;م ن:م +:Oرم 9ت<ب2ت:#ا A:يل4 ا?د:ح LC&:م نيدلا رi$
يب::2لا ل&::, نم A, AO M %"ع ةحيحصلا Eي4اح3ا M %لو3ا
A? ريK نم &ه$ 9"لا دبع 9يب %ل1 م4Z نم م"#و 9ي"ع 9"لا %",
Ai6 مل 9Sا %"ع @ل4 Cا7Dاو Eي4اح3ا M ةيSا(لاو Pمه"]$و 9SرN
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا ة(عب %ل1 م4Z و s&S دهع نم bC3ا
9::"لا Mود::بعي 'ر::<فلا %::"ع jا::S ن::م ةعا::.لا م&::;6 M %ل1 م7
bC3ا @::ك"هل م?V&::لو bC3ا oفح6 مهبو 9ل M&"صيو 9Sودح&يو
M ا:ع<N ا:ه2م z:تS نيتمد;ملا ني6ا? نيب @SCاN اa1و Pاهي"ع نمو
@ب7 دN 9S3 `ر/م مهي$ نكي مل م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا FابZ
%::"ع م::? ني=::لا jا::2لا MاO MT$ 9SرN ريK نم 9S مه2م AO ي$
%::"ع م::?و م::?ريt ا&Sا::O Mو يعد::ملا &::ه$ م?ا::ي1 م::? 'ر::<فلا
م"::.ملا ن::م ار::يK `ر/ملا M&كي M ام1 نيرم دح مGل `ر/لا
A::-اب &::?و م::ه2م ار::يK م?ريt M&كي M ام1و kامجلاب A-اب &?و
254
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م::هي$ M&::كي V M ا::ع<N +ج&::$ ةحيح::صلا Eي4ا::ح3ا ة::فلاiمل
P9SرN ي$ AO bC3ا A? ريK نم ا&S&كيل `ر/م
%لو3ا ةمد;ملا ةل4 رOa
ل&::#C لا::N Lلا::N 'رير? يب نع 9حيح, ي$ HCاiبلا JرK
ا:SرN م4Z ي:2ب Mور:N ر:يK ن:م @:(عب م":#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ي::$ ي;هيب::لا Jر::Kو P9ي$ @2O H=لا Mر;لا نم @(عب %تح اSر;$
ا:م لا::N م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا M WS نع '&ب2لا A8V4
ن::م @جرKl::$ ا::م?ريK ي::$ 9::"لا ي2"عج V1 نيتNر$ jا2لا vرت$ا
sا::كS ن::م @::جرKو ةي"?ا!لا دهع نم FيI ي2بصي م"$ H&ب نيب
اSl$ يمو يب %ل1 @يهتSا %تح م4Z Mدل نم sاف# نم JرK ملو
ن::م '&::ب2لا A8V4 ي::$ م::يعS &::ب JرKاو Pاب مOريKو ا.فS مOريK
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN LلاN jابع نبا نع vر-
'ر?ا::<لا ما::حC3ا %::ل1 ة::بي<لا fل::,3ا ن::م ي2";2ي 9"لا لGي مل
Jر::Kو Pا::م?ريK ي::$ @::2O V1 Mاتبع::I +ع::/26 V اب=::هم %فصم
ل&::#C لا::N LلاN 5;#3ا نب ة"7او نع 9حح,و H=مرتلاو م".م
م::ي?ارب1 د::لو ن::م %ف<::,ا 9::"لا M م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا
ن::م %ف<::,او ة::Sا2O ي::2ب Aيعام#1 دلو نم %ف<,او Aيعام#1
نم يSاف<,او مIا? ي2ب qيرN نم %ف<,او ا/يرN ةSا2O ي2ب
)::#&ي ن::ب 'G::مح م::#ا;لا &::ب o$ا::حلا 9جرK دNو PمIا? ي2ب
9::"لا M o::ف"ب ة::"7او Eيد::ح ن::م jا::بعلا A8ا::]$ ي::$ يمه::.لا
د::لو ن::م %ف<::,او لي"K >=::i6او م::ي?ارب1 م4Z د::لو نم %ف<,ا
%ف<,ا م7 CاGS Aيعام#1 دلو نم %ف<,ا م7 Aيعام#1 مي?ارب1
ن::م %ف<::,ا م::7 ة::Sا2O ر]م نم %ف<,ا م7 ر]م CاGS دلو نم
ن::م %ف<::,ا م::7 مIا? ي2ب qيرN نم %ف<,ا م7 ا/يرN ةSا2O
+::"<ملا د::بع ي2ب نم يSاف<,ا م7 +"<ملا دبع ي2ب مIا? ي2ب
ي:$ دع:# ن::با Jر:Kو P%ب::;علا ر8اKa ي$ Hرب<لا +حملا >4Cو
م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN jابع نبا نع 96ا;ب-
&::2ب Yا::2م د::بع ر::يKو Yا2م دبع &2ب ر]م ريKو ر]م fرعلا ريK
Mا::تNر$ vرت::$ا ا::م 9"لاو +"<ملا دبع &2ب مIا? ي2ب ريKو مIا?
ي;هيبلاو يSارب<لا JرKو Pام?ريK ي$ @2O V1 م4Z 9"لا \"K =2م
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::N Lلا::N رمع نبا نع ميعS &بو
ن::م Cا::تKاو م4Z ي2ب \"iلا نم CاتKا$ \"iلا \"K 9"لا M م"#و
255
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::/يرN ر::]م ن::م CاتKاو ر]م fرعلا نم CاتKاو fرعلا م4Z ي2ب
ن::م ا::Sl$ م::Iا? ي::2ب نم يSCاتKاو مIا? ي2ب qيرN نم CاتKاو
jا::بع ن::با نع ي;هيبلاو 92.حو H=مرتلا JرKو PCايK %ل1 CايK
M1 م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN LلاN +"<ملا دبع نب
A8ا::ب;لا \::"K ن::يح م::7 9::;"K ر::يK ن::م ي::2"عج ي2;"K نيح 9"لا
ر::يK ن:م ي:2"عج W::ف2لا \:"K ن:يحو ة:"يبN م:?ريK ن:م ي2"عج
م::?ريK ا::Sl$ مه6&يب ريK نم ي2"عج R&يبلا \"K نيح م7 مه.فS
ن::با ن::ع ميعS &بو ي;هيبلاو يSارب<لا JرKو Pا.فS م?ريKو اتيب
م::.N 9::"لا M1 م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN لاN jابع
ا7ل7 نيم.;لا Aعج م7 ام.N ام?ريK ي$ ي2"ع!$ نيم.N \"iلا
ا::?ريK ي::$ ي2"ع!$ A8ابN xل73ا Aعج م7 ا("7 ا?ريK ي$ ي2"ع!$
ن::ب ي::"ع &ب JرKو Pاتيب ا?ريK ي$ ي2"ع!$ ا6&يب A8اب;لا Aعج م7
ي::$ &::?و %ب::;علا ر8ا::Ka ي::$ Hرب<لا +حملا >4Cو امي$ MاaاI
%::"ع q::يرN ن::م jا::S A::K4 لا::N jا::بع ن::با نع CاGبلا د2.م
ة::ي"?ا!لا MورO=::يو MورKا::فتي ا&::"ع!$ +::"<ملا د::بع @2ب ةيف,
@::ب26 ا&لا::;$ م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C ا2م ةيف, @لا;$
ل&:#رل ةيف:, [:لa RرO=:$ ا:بكلا bC3ا ي$ 'ر!/لا و ة"i2لا
jا::2لا ي::$ 04ا::2$ Vلب ر::مو +::]U$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
9::"لا ل&::#C @::S ا&لاN اS نم jا2لا اهي لا;$ رب2ملا %"ع ما;$
ا:م$ لا::N +:"<ملا دبع نب 9"لا دبع نب دمحم ا&لاN يS&ب.S لاN
م::?ريKو ل::, مه"::]$3 ي::S1 9::"لا &::$ ي"::, M&::لG2ي ما&N لاب
%"::, يب2لا ƒ"ب لاN xCاحلا نب ةعيبC نع مOاحلا JرKو Pاعd&م
A::(مO د::محم A::(م ا::مS1 ا&لا;$ 92م ا&لاS ام&N M م"#و 9ي"ع 9"لا
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", 9"لا ل&#C +]U$ jا2O ي$ @تبS ة"iS
ر::يK ي::$ ي::2"ع!$ نيت::Nر$ م::ه"ع!$ 9::;"K \::"K 9::"لا M1 لا::Nو
م:ه"عج م::7 ليب::N م:?ريK ي::$ ي::2"ع!$ A8ابN مه"عج م7 نيتNرفلا
Pا::تيب مOريKو ليبN مOريK اS لاN م7 اتيب م?ريK ي$ ي2"ع!$ ا6&يب
ة::/8اع ن::ع A8Vد::لا ي::$ ي;هيبلاو h#و3ا ي$ يSارب<لا JرKو
@ب"N Aيربج يل لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN @لاN
دج ملو دمحم نم A]$ لجC دج م"$ اهبCاUمو اهNCا/م bC3ا
9يلا::م ي::$ ر::!ح نبا o$احلا لاN PمIا? ي2ب نم A]$ f يبS
M م&::"عملا ن::مو ن::تملا ا=::? Rاحف, %"ع 'ر?ا{ ةحصلا Q8ا&ل
256
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
5::م M&ك6 V >د2ع ةي"]$3او 9"لا نم CايتKVاو Fاف<,Vاو ةيريiلا
P`ر/لا
ةيSا(لا ةمد;ملا ةل4 رOa
Lلا::N z::يرج ن::با ن::ع رعم نع )2صملا ي$ vاeرلا دبع لاN
9::جو %::"ع لG::ي م::ل +لا::- ي::ب ن::ب ي"ع لاN +ي.ملا نبا لاN
@::ك"? [::لa V&::"$ ادعا::ص$ M&م"::.م ةعب::# bC3ا ي::$ ر?د::لا
V 9"(مو نيiي/لا yرI %"ع Qيح, 4ا2#1 ا=? اهي"ع نمو bC3ا
ي::$ C=::2ملا نبا 9جرK دNو P5$رلا مكح 9"$ Hرلا AبN نم لا;ي
ي::$ ر::يرج ن::با Jر::Kو 9::ب vاeر::لا د::بع نع Hرب=لا نع >ري.ف6
ة::عبC ا::هي$و V1 bC3ا \ب6 مل لاN +I&ح نب رهI نع >ري.ف6
ن::مe V1 ا::هتOرب Jر::i6و bC3ا A::? ن::ع م::هب 9::"لا 5$د::ي ر::/ع
'4اتN نع >ري.ف6 ي$ C=2ملا نبا JرKو P>دحو MاO 9ST$ مي?ارب1
0د::? ي::2م مك2ي6l::ي ا::مl$ اعيمج اه2م ا&<ب?ا ا2"N} %لاع6 9ل&N ي$
hب? =2م Fايلو bC3ا ي$ 9"ل لاe ام لاN |ةيDا ^ Hاد? 5ب6 نم$
9::"ل M&::"معي 9::ل Fا::يلو ا::هي$و V1 Wي"بل bC3ا 9"لا %"K ام م4Z
ن::ع م#ا;لا نبا 0وC ربلا دبع نب رمع &ب o$احلا لاNو P9تعا<ب
ي::$ %لا::ع6 9::"ل لاG::ي V لا::N 9S jابع نبا نع ي2U"ب لاN [لام
ن::ب د::مح ما::ملا Jر::Kو Pيلو Mا<ي/"ل اهي$ ما4 ام يلو bC3ا
%::"ع Qيح::, د2::.ب Fا::يلو3ا RامارO ي$ للiلاو د?Gلا ي$ Aب2ح
s&::S د::عب نم bC3ا @"K ام لاN jابع نبا نع نيiي/لا yرI
P5$رلا مكح 9ل ا]ي ا=? nbC3ا A? نع مهب 9"لا 5$دي ةعب# نم
لG::ي م::ل لا::N د::محم نب ري?e نع ةكم cيCا6 ي$ يNCe3ا JرKو
@::ك"?3 [::لa V&::ل ادعا::ص$ M&م"::.م ةعب::# bC3ا 9::جو %::"ع
د::?ا!م ن::ع ة::كم A8ا::]$ ي::$ Hد2!لا JرKو Pاهي"ع نمو bC3ا
@ك"? [لa V&ل ادعاص$ M&م".م ةعب# bC3ا %"ع لGي مل لاN
لا::N +::عO ن::ع د?Gلا ي$ دمح ماملا JرKو Pاهي"ع نمو bC3ا
Jر::Kاو Pfا=علا مهب 5$دي ر/ع ةعبC bC3ا ي$ s&S دعب لGي مل
د::عب bC3ا @::"K ا::م لا::N Mا4اe نع Fايلو3ا RامارO ي$ للiلا
PbC3ا A::? ن::ع م::هب 9::"لا 5$د::ي ادعا::ص$ ر::/ع ي::27ا ن::م s&S
ي::$ z::يرج ن::با ن::ع Qيح::, د2.ب >ري.ف6 ي$ C=2ملا نبا JرKو
ن::م لاG::ي ن::"$ لاN |يتيCa نمو 'لصلا مي;م ي2"عجا fC} 9ل&N
Mود::بعي 'ر::<فلا %::"ع jا::S م"::#و 9ي"ع 9"لا %", مي?ارب1 ةيCa
257
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9S3 s&S دعب نم 9ل&;ب ة7ل(لا Cا7Dا >=? ي$ ديي;تلا 5Nو امS1و 9"لا
ي::$ CاGب::لا Jر::Kو P0د::هلا %::"ع م::ه"O jا::2لا MاO s&S AبN نم
م?ري::#اف6 ي::$ م6ا::ح ي::ب ن::باو C=::2ملا نباو ريرج نباو >د2.م
%لا::ع6 9ل&::N ي$ jابع نبا نع 9حح,و `Cدت.ملا ي$ مOاحلاو
Mور::N 'ر::/ع s&::Sو م4Z ن::يب Mا::O لا::N |'دحاو ةم jا2لا MاO}
لا::N نييب::2لا 9::"لا E::عب$ ا&ف"تKا::$ \::حلا ن::م ةعيرI %"ع مه"O
'د::حاو ةم jا2لا MاO 4&ع.م نب 9"لا دبع 'FارN ي$ ي? [ل=Oو
Qيح, د2.ب م6اح يب نباو يSارب<لاو %"عي &ب JرKو Pا&ف"تKا$
مل::#لا %"ع لاN 'دحاو ةم jا2لا MاO 9ل&N ي$ jابع نبا نع
9::S ا::2ل ر::Oa لا::N ةيDا ي$ '4اتN نع م6اح يب نبا JرKو Pمه"O
ةعير::I %::"عو 0د::هلا %"ع مه"O MورN 'ر/ع s&Sو م4Z نيب MاO
ل&::#C لو Mا::Oو ا::ح&S 9"لا Eعب$ [لa دعب ا&ف"تKا م7 \حلا نم
ن::م Rا::;ب<لا ي::$ دع::# نبا JرKو PbC3ا A? %ل1 9"لا 9"#C
ا&Sا::O Fا::بDا نم م4Z %ل1 s&S نيب ام لاN jابع نبا نع رKZ 9جو
ديع::# ن::ب Mايف::# \::ير- ن::م دع::# ن::با Jر::Kو Pمل::#لا %"ع
Mور::N 'ر/ع s&Sو م4Z نيب MاO لاN ةمركع نع 9يب نع HC&(لا
مل::.لا 9::ي"ع s&::S ن::ع ة::ياكح A::يG2تلا ي:$و Pمل#لا %"ع مه"O
ما::# s&::S د::لوو |ا::2مBم يت::يب AK4 نملو Hدلا&لو يل رفtا fC}
ا::هي$ z2ي ملو ة2يف.لا ي$ 9يب 5م ا!S 9S3 •2لاو kامجلاب نمBم
ر7 ي$ 4Cو Aب |نيNابلا م? 9تيCa ا2"عجو} AيG2تلا ي$و PنمBم V1
ي::$ Cا::كب ن::ب ر::يبGلاو Rا;ب<لا ي$ دع# نبا 9جرK ايبS MاO 9S
د:/i$Cا >د::لوو يب:"كلا ن:ع 9iيCا6 ي$ رOا.ع نباو Rاي;$&ملا
ي::$ م::كحلا د::بع ن::با 9جرK jابع نبا نع ر7 ي$ 9SاميTب sر,
9::"لا A::ع!ي M 9::ل ا::ع4 9Sو اح&S >دج `C4 9S 9ي$و Pرصم cيCا6
Qير::صتلا 4Cو sCا::6 %::ل1 د::/i$Cا د::لو >د::لو ي::$ '&::ب2لاو ["ملا
يب::"كلا \ير- نم Rا;ب<لا ي$ دع# نبا JرK nر7 ي$ مهSاميTب
ن::م h::ب? امل مل.لا 9ي"ع اح&S M jابع نبا نع Qلا, يب نع
v&::# @يم::.$ ا::تيب مه2م AجC AO %2ب$ ةيرN %ل1 hب? ة2يف.لا
Fا::بDا ن::م م4Z %::ل1 s&::S ن::يب ا::مو مه"O AيباN &2ب vرU$ نيSام(لا
%::ل1 ا&::ل&ح6 نيSا::م(لا v&::# م::هب @Nاd ام"$ مل#لا %"ع ا&SاO
ملو مل#لا %"ع م?و )ل ة8ام ا&U"ب %تح اهب اور(ك$ ا?&2ب$ Aباب
ن::ب ‰&::O ن::ب aور::مS مهك"م %تح Aبابب م?و مل#لا %"ع ا&لاGي
nا&::"عف$ Mا::7و3ا '4ابع %ل1 aورمS م?اعد$ s&S نب ماح نب Mاع2O
258
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
يب::2لا 4اد::ج M Cا7Dا >=? k&م!م نم Yرع$ Pر73ا ا=? oفل ا=?
ن::مe %::ل1 م4Z ن::م ن::ي;يب ني2مB::م ا&Sا::O م"::#و 9::ي"ع 9"لا %",
د::لاو CeZ MT::$ CeZو مل::.لا 9::ي"ع م::ي?ارب1 MاO 92مe ي$و PaورمS
PFا2(ت::#ا ل$ 9::مع Mا::O Mو +.2لا ة"."# نم %2(ت.ي$ مي?ارب1
ن::م ة::عامج ن::ع 4Cو م::ي?ارب1 ا::ب Wيل CeZ M ي2ع ل&;لا ا=?و
ي::$ jا::بع ن::با ن::ع )يع::d د2::.ب م6اح يب نبا JرK P)".لا
ن::كي م::ل م::ي?ارب1 ا::ب M1 لا::N |CeZ 9::يب3 م::ي?ارب1 لا::N a1و} 9ل&N
نباو C=2ملا نباو ةبيI يب نبا JرKو PsCا6 MاO امS1و CeZ 9م#ا
ا::ب CeZ W::يل لا::N د::?ا!م ن::ع Qيح, اه]عب vر- نم م6اح يب
9ل&:N ي:$ z:يرج نبا نع Qيح, د2.ب C=2ملا نبا JرKو Pمي?ارب1
نب مي?ارب1 &? امS1 9يباب CeZ Wيل لاN |CeZ 9يب3 مي?ارب1 لاN a1و}
م6ا::ح ي::ب ن::با JرKو Pcلا$ نب C&حاS نب „وCاI نب sCا6و sري6
لا::;$ CeZ م::ي?ارب1 ي::ب م#ا 9ل AيN 9S Hد.لا نع Qيح, د2.ب
o::فل \::"<6 fر::علا Mlب ةU"لا Eيح نم 9جو دNو PsCا6 9م#ا Aب
م } A::يG2تلا ي::$و nاeا::!م MاO M1و اع8اI اNل-1 معلا %"ع f3ا
ن::م Mود::بع6 ا::م 9ي2بل لاN a1 R&ملا f&;عي ر]ح a1 FادهI مت2O
|vاح::#1و Aيعام::#1و م::ي?ارب1 [8ا::بZ 9::ل1و [هلZ دبعS ا&لاN Hدعب
%"ع \"- امO f&;عي مع &?و f3ا oفل Aيعام#1 %"ع \"-l$
Mا::O 9::S jا::بع ن::با ن::ع م6اح يب نبا JرK P>دج &?و مي?ارب1
Jر::Kو L|ة::يDا [8ا::بZ 9::ل1و [::هلZ دبعS ا&لاN} &"تيو f د!لا ل&;ي
يم# لاN Aيعام#1و مي?ارب1 [8ابZ 9ل1و 9ل&N ي$ ةيلاعلا يب نع
د:لاو لا:iلا لا:N ي:{ر;لا +:عO ن:ب د:محم نع JرKو Pاب معلا
ةباح::صلا ن::م )"::.لا لا&::N >=::ه$ Pة::يDا >=::? ل6و د::لاو م::علاو
ي::$ C=::2ملا ن::با 9::جرK ا::م ا::]ي 9ح::Iريو P[::لa ي::$ نيعباتلاو
M او4اC ا::مل لا::N 4ر::, ن::ب Mامي"::# ن::ع Qيح, د2.ب >ري.ف6
@Sا::O M1 %ت::ح +::<حلا M&::عم!ي ا&::"عج Cا::2لا ي$ مي?ارب1 ا&;"ي
لا::N Cا::2لا ي:$ >&:;"ي M او4اC M ا::م"$ +:<حلا 5::م!تل e&!علا
ا4ر::ب يS&::O Cا::S ا::ي} 9"لا لاN >&;ل ام"$ AيO&لا معSو 9"لا يب.ح
9::2ع 5::$4 ي::"ج ن::م م::ي?ارب1 م::ع لا::;$ |م::ي?ارب1 %::"ع امل#و
P9تNرحl::$ 9مد::N %::"ع @عN&$ Cا2لا نم 'CارI 9ي"ع 9"لا A#Cl$
9::S &::?و 0ر::K 'د8ا::$ 9::ي$و مي?ارب1 معب ر73ا ا=? ي$ sر, د;$
ي::$ 9Sاحب::# 9::"لا ربK دNو PCا2لا ي$ مي?ارب1 Fا;ل1 ماي ي$ ["?
9::"ل ود::ع 9::S 9::ل نيب::6 ا::مل 9ل CافUت#Vا `ر6 مي?ارب1 Mlب MZر;لا
259
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
رفUت::.ي م::ل 9::Sو اOر/م Rام امل 9ل نيب6 [لa Mlب Cا7Dا R4Cوو
لا::N jابع نبا نع Qيح, د2.ب م6اح يب نبا JرK P[لa دعب 9ل
ودع 9S 9ل نيب6 Rام ام"$ Rام %تح 9يب3 رفUت.ي مي?ارب1 لاe ام
د::?ا!مو '4ا::تNو +::عO ن::ب دمحم نع JرKو P9ل رفUت.ي م"$ 9"ل
%::"ع Rا::م ا::م"$ 96ا::يح ي::$ >&::جري Mا::O ا&لاN م?ريtو ن.حلاو
امO ما/لا %ل1 Cا2لا ةعNاو +;ع مي?ارب1 رجا? م7 92م رب6 9OرI
رصم AK4 >رجاهم نم 'دم دعب م7 MZر;لا ي$ [لa %"ع 9"لا •S
م::7 رجا::? 9مد::Kو 'Cا# +ب.ب \ف6ا ام Cاب!لا 5م اهي$ 9ل \ف6او
ةكم %ل1 Aيعام#1 ا?دلوو اه";2ي M 9"لا >رم م7 ما/لا %ل1 5جC
Ha ر::يt 4ا&::ب يت::يCa ن::م @2ك::# ي::S ا::2بC} لا;$ اع4و امه";2$
م&::;ي م&::ي ني2مB::م"لو Hد::لا&لو ي::ل ر::فtا ا::2بC } 9ل&N %ل1 |kCe
Pة:"ي&- 'د:مب 9:مع `ل? د:عب [:لaو 9يد:لا&ل رفUت#ا$ |fا.حلا
ن::م Hرب::تلاو رفكلا::ب MZر::;لا ي::$ رO=::لا M ا=::? ن::م hب2ت::.ي$
Pم::هل ا::م %::"ع دمحلا 9""$ ي;ي;حلا >&ب V 9مع &? 9ل CافUت#Vا
ن:م م:ي?ارب1 رجا:? لا:N يب:"كلا نع Rا;ب<لا ي$ دع# نبا 0وC
Mار::ح %6l::$ ة2::# ن::ي7ل7و 5ب::# ن::با =Xم&::ي &?و ما/لا %ل1 Aباب
ر::صم %::ل1 JرK م7 اSامe اهب ماNl$ M4C3ا %6 م7 اSامe اهب ماNl$
Fا::ي"يا ن::يب ا::dC 5ب::.لا لG2$ ما/لا %ل1 5جC م7 اSامe اهب ماNl$
لG::2$ م?د::2ع ن::م ل&حت$ >وaZ د"بلا A? mعب M م7 ني<."$و
د::لو لا::N Hد::Nا&لا ن::ع دع# نبا 0وCو PFاي"ي1و ة"مرلا نيب VG2م
ن::ير73ا ني=? نم Yرع$ ة2# نيع.6 نبا &?و Aيعام#1 مي?اربل
ا::ع4 يت::لا '&عد::لا نيبو Cا2لا ةعNاو +;ع Aباب نم 96ر!? نيب M
Pة2# ني.مKو اع]ب ةكمب اهب
لا::N Aيعام::#1و م::ي?ارب1 دلو ي$ ديح&تلا رمت#ا م7 L|ميمت6}
د::يح&تلاو ا::م8اN م::ي?ارب1 ني4 MاO Aح2لاو A"ملا ي$ يSات#ره/لا
ورمع ما2,3ا '4ابع =i6او >ريt نم لوو اع8اI fرعلا Cد, ي$
نع م".مو HCاiبلا JرK LEيدحلا [ل=ب Q, دNو @"N Pيحل نب
@::يC م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, 9:"لا ل&:#C لا:N لاN 'رير? يب
+ي::# ن::م لو MاO Cا2لا ي$ 9بصN ر!ي يعاGiلا رماع نب ورمع
ن::ع 4&ع::.م ن::با ن::ع >د2.م ي$ دمح ماملا JرKو P+8ا&.لا
دبعو +8ا&.لا +ي# نم لو M لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
ي::$ >Fا::عم ر::!ي 9::تيC ي::S1و رما::ع نب ورمع ةعاGK &ب ما2,3ا
'ر::ير? ي::ب نع >ري.ف6 ي$ ريرج نباو vاح#1 نبا JرKو PCا2لا
260
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::حل نل ورمع @يC م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN LلاN
مي?ارب1 ني4 ريt نم لو 9S Cا2لاب 9بصN ر!ي Yد2K نب ةعمN نب
+::صSو ^Aيعام::#1 ني4 ريt نم لو MاO 9S vاح#1 نبا oفلو ^
%::محو ة"ي::,&لا A::,وو ةب8ا::.لا +ي::#و 'ر::يحبلا ر::حبو Mا::7و3ا
Qيح, د2.ب >د2.م ي$ CاGبلا JرKو P0رK \ير- 9لو nيماحلا
Mا::Oو مل::#لا %::"ع Aيعام::#1 د::عب jا::2لا Mا::O لا::N W::S نع
%ت::ح مل#لا نع م?4ري M ديري Fي/لاب jا2لا xدحي Mا<ي/لا
V1 [::ل [ير::I V [::يبل [::يبل م::ه"لا [::يبل ةيب"تلا ي$ مهي"ع AK4
ن::ع م::هجرK %ت::ح لاe ا::م$ لا::N [:"م امو 9ك"م6 [ل &? [يرI
ر:مع Mا:O ):S3ا bور:لا ي$ ي"يه.لا لاN P`ر/لا %ل1 مل#لا
د::N ة::كم نع م?رج @فSو @يبلا %"ع ةعاGK @ب"t نيح يحل نب
Mا::O 9::S3 ةعر::I ا?و=::i6ا V1 ةعدب مهل kدتبي V ابC fرعلا 9ت"عج
لو 9::S vاح::#1 ن::با رOa دNو Pم#&ملا ي$ &.كيو jا2لا مع<ي
ةيب"تلا @SاOو اه64ابع %"ع jا2لا Aمحو مرحلا ما2,3ا AK4 نم
Mا::O %ت::ح [::يبل [::ل [ير::I V [::يبل مه"لا [يبل مي?ارب1 دهع نم
cي::I 'C&, ي$ Mا<ي/لا 9ل A(م6 يب"ي &? ام2يب$ يحل نب ورمع
اكير::I V1 cي::/لا لا::;$ [ل [يرI V [يبل ورمع لا;$ 9عم يب"ي
امو 9ك"م6 AN cي/لا لا;$ ا=? امو لاNو ورمع [لa ركSl$ [ل &?
ملO %::هتSا fرعلا اهب @Sا4و ورمع اهلا;$ ا=هب jlب V 9ST$ [لام
@Sا::O 9iيCا::6 ي::$ ري(::O ن::ب نيد::لا 4امع o$احلا لاNو Pي"يه.لا
ي::عاGiلا رما::ع ن::ب ور::مع يلو M %ل1 مي?ارب1 ني4 %"ع fرعلا
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا 4ادج نم @يبلا ةيVو kGتSاو ةكم
نم RVل]لا fرع"ل kرIو ما2,3ا '4ابع C&O=ملا ورمع xدحl$
[::ل [ير::I V [::يبل 9ل&::N د::عب ة::يب"تلا ي::$ 4اeو ا?ريtو +8ا&.لا
[:لa لا::N ن::م لو &::ه$ [::"م ا::مو 9::ك"م6 [ل &? اكيرI V1 9ل&N
م::م3ا ر8ا::#و s&S م&N [ل=ب ا&هبا/$ `ر/لا %"ع fرعلا 9تعب6و
'د::م @Sا::Oو Pم::ي?ارب1 ن::ي4 ن::م ا::يا;ب [لa %"ع مهي$و ةمد;تملا
%::ل1 ةم&X/م مهتيVو @SاOو ة2# ة8ام("7 @يبلا %"ع ةعاGK ةيVو
Mاعت::#او مه"6ا::;$ م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا دج يصN Fاج M
د::عب fر::علا M V1 م::ه2م @يب::لا ةيVو kGتSاو fرعلاب مهبرح %"ع
'4ا::بع ن::م ي::عاGiلا ور::مع ا::هل 97د::ح Mا::O ا::مع 5::جر6 مل [لa
ر::يUي M يUب2ي V 9.فS ي$ ا2ي4 [لa اوC مهS3 [لa ريtو ما2,3ا
مي?ارب1 دهع نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا FابZ M @ب($ P%هتSا
261
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%::"ع ملكلا ي::$ =::KlSو Pن::ي;يب M&::2مBم م::ه"O ور::مع Mامe %ل1
9::ب رصت2ي امم LيSا(لا رم3ا PCد;لا ا=هل Qيd&6 '4ايe %"عو يNابلا
ة::يDا P9::ب;عو م::ي?ارب1 ة::يCa ي::$ R4Cو Cا::7Zو RايZ [".ملا ا=هل
9م&:Nو 9:يب3 م:ي?ارب1 لا:N a1و} %لا:ع6 9ل&N اهحر, ي?و %لو3ا
ةم"O اه"عجو نيدهي# 9ST$ يSر<$ H=لا V1 Mودبع6 امم Fارب ي2S1
ن::با ن::ع >د2.ب >ري.ف6 ي$ ديمح نب دبع JرK |9ب;ع ي$ ةيNاب
9::"لا V1 9::ل1 V لا::N 9::ب;ع ي$ ةيNاب ةم"O اه"عجو 9ل&N ي$ jابع
ن::باو ر::يرج ن::باو د::يمح ن::ب دبع JرKو Pمي?ارب1 +;ع ي$ ةيNاب
V لا::N 9::ب;ع ي::$ ةيNاب ةم"O اه"عجو 9ل&N ي$ د?ا!م نع C=2ملا
'4ا::تN نع MابيI نع WS&ي ا27دح ديمح نب دبع لاNو P9"لا V1 9ل1
V1 9::لا V M '4اه::I لا::N 9::ب;ع ي::$ ةيNاب ةم"O اه"عجو 9ل&N ي$
د::بع لا::Nو P>د::عب ن::م اهل&;ي نم 9تيCa ي$ لاGي V ديح&تلاو 9"لا
ة::م"O ا::ه"عجو 9ل&::N ي$ '4اتN نع رمعم نع >ري.ف6 ي$ vاeرلا
دح&ي نم 9تيCa ي$ لاGي V ديح&تلاو _لKلا لاN 9ب;ع ي$ ةيNاب
ة::يDا ي::$ z::يرج ن::با لاNو لاN م7 C=2ملا نبا 9جرK >دبعيو 9"لا
9::"لا د::ح&ي ن::م م::ي?ارب1 ةيCa نم دعب لGي م"$ مي?ارب1 +;ع ي$
ي::$ ة::يDا ي::$ z::يرج نبا لاNو لاN م7 C=2ملا نبا 9جرK >دبعيو
V1 9::ل1 V ل&::;ي ن::م مي?ارب1 ةيCa نم دعب لGي م"$ مي?ارب1 +;ع
Mودبعي 'ر<فلا %"ع 9تيCa نم jاS لGي م"$ رKZ ل&Nو لاN 9"لا
ي::$ Hر::?Gلا ن::ع د::يمح ن::ب دبع JرKو Pةعا.لا م&;6 %تح 9"لا
ن::ع Jر::Kو PC&O=::لا 4Vوو xاSلاو C&O=لا >دلو +;علا لاN ةيDا
a1و} %لا::ع6 9ل&::N Lة::يSا(لا ة::يDا P9تب::صعو >دلو +;علا لاN Fا<ع
د::بعS M ي::2بو ي::2ب2جاو ا::2مZ د::"بلا ا=::? A::عجا fC م::ي?ارب1 لا::N
ة::يDا >=::? ي::$ د?ا!م نع >ري.ف6 ي$ ريرج نبا JرK P|ما2,3ا
ن::م د::ح د::بعي م::"$ >د::لو ي$ 96&ع4 مي?اربل 9"لا fا!ت#ا$ لاN
ا:2مZ د:"بلا ا=:? A:عجو 9:ل 9:"لا fا!ت:#او 96&:ع4 دعب ام2, >دلو
م::ي;ي ن::م 9::تيCa ن::م Aعجو امام1 9"عجو Rارم(لا نم 9"? veCو
M 9::ب2م ن::ب +::?و نع Mاميلا +عI ي$ ي;هيبلا JرKو P'لصلا
ي::$ 9ل&::<ب Eيد::حلا رO=::$ qح&ت::#ا bC3ا %::ل1 hب? امل م4Z
م::ي?ارب1 \::ح ي::$ م4D 9::"لا ل&::N ن::م 9::ي$و مار::حلا @يبلا ةصN
ي"يب::# %::ل1 ا::يعا4 Hرمl::ب ا::تSاN ادحاو ةم 9"عجاو مل.لا امهي"ع
>د:لو ي::$ 96&::ع4 +ي!ت::#ا مي;ت:.م yار:, %:ل1 9يد::?و 9يبتجا
9::6Vوو @يب::لا [::لa A::? مه"عجاو مهي$ 9عفIو >دعب نم 9تيCaو
262
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::فSZ C&O=::ملا د::?ا!م ل&::;ل \::$ا&م ر::73ا ا=::? nEيد::حلا 96امحو
9ي"ع 9"لا %", يب2لا 4ادجlب ة$ورعم @SاO @يبلا ةيVو M [IVو
ور::مع مه2م اهعGتSا M %ل1 مي?ارب1 ةيCa ر8ا# Mو4 ة,اK م"#و
م::ي?ارب1 ة::يCa نع رOa ام AO M Yرع$ مهيل1 R4اع م7 يعاGiلا
ا&::صK ني=::لا ةفير::/لا 4اد::ج3ا ة"::."# 9::ب jا::2لا %::لو MT::$
Ml::ب %لو مه$ دحاو دعب ادحاو '&ب2لا C&S مهيل1 A;تSاو Fاف<,Vاب
م::ي;م ي::2"عجا fC} 9ل&::N ي::$ م::هيل1 Cا::/ملا m::عبلا م? ا&S&كي
ة::2ييع ن::ب Mايف# نع م6اح يب نبا JرKو P |يتيCa نمو 'لصلا
5م.6 مل V لاN ما2,3ا Aيعام#1 دلو نم دح دبع A? AX# 9S
د::لو AKد::ي م::ل )::يك$ AيN |ما2,3ا دبعS M ي2بو ي2ب2جاو} 9ل&N
V M د::"بلا ا=::? A::?3 ا::ع4 9::S3 لا::N م::ي?ارب1 دلو ر8ا#و vاح#1
5::يم!ل kد::ي ملو ا2مZ د"بلا ا=? Aعجا لا;$ >اي1 مه2ك# اa1 اودبعي
•::K د::Nو 9::ي$ |ما2,3ا دبعS M ي2بو ي2ب2جاو} لا;$ [ل=ب د"بلا
د::2ع kCe Ha ر::يt 4ا&::ب يت::يCa ن::م @2ك::# يS1 ا2بC} لاNو 9"?
ن::م fا&::!لا ا=::? %::ل1 رpSا::$ P|'لصلا ا&مي;يل ا2بC مرحملا [تيب
ا::2مام1 cي::I &::?و نيد::هت!ملا ة::م83ا د::ح &::?و ة::2ييع نب Mايف#
ة::ياكح %لا::ع6 9ل&N ة(لا(لا ةيDا Pامه2ع 9"لا يdC يع$ا/لا ماملا
P|يتيCa نمو 'لصلا مي;م ي2"عجا fC } مل.لا 9ي"ع مي?ارب1 نع
م::ي;م ي::2"عجا fC} 9ل&::N ي::$ z::يرج ن::با ن::ع C=2ملا نبا JرK
%::"ع jا::S م::ي?ارب1 ة::يCa نم لاGي ن"$ لاN |يتيCa نمو 'لصلا
ن::ع >ري::.ف6 ي$ cي/لا &ب JرK ةعباC ةيZ P9"لا Mودبعي 'ر<فلا
د::ل ا::ت"يو ا::ي} ة::ك8لملا اه6ر::/ب امل 'Cا# @لاN لاN ي"ع نب ديe
@لا::;$ |+::ي!ع Fي::/ل ا=::? M1 اiي::I ي::"عب ا=::?و e&::!ع ا::Sو
96ا::Oربو 9"لا ةمحC 9"لا رم نم نيب!ع6} 'Cا# %"ع 4ر6 ةك8لملا
ة::م"O ا::ه"ع!$} 9ل&;O &ه$ لاN |دي!م ديمح 9S1 @يبلا A? مكي"ع
+::;ع ن::م 9::لZو م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, د::مح$ |ةب;ع ي$ ةيNاب
ن::با ن::ع 9iيCا::6 ي$ +يبح نبا JرK دNو [لa ي$ AKا4 مي?ارب1
%::"ع د::#و ة::ميGKو ر::]مو ةعيبCو دعمو MاSدع MاO لاN jابع
>ر::يtو Hرب<لا رفعج &ب رOaو Pريiب V1 م?ورO=6 ل$ مي?ارب1 ة"م
د::N ي::S 9م"عl$ رصS @iب %ل1 +?a M ايمC %ل1 %حو 9"لا M
ن::ب د::عم 9::عم A::متحي M ا::يمC 9::"لا ر::مو fر::علا %::"ع 9ت<"#
9ب"::, ن::م Jرiت.م يST$ ةم;2لا 9بيص6 V يO vاربلا %"ع MاSدع
bC %ل1 دعم Aمتحاو [لa ايمCا Aعف$ A#رلا 9ب متK اميرO ايبS
263
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Jر::Kو Pنتفلا Rد? M دعب 4اع م7 Aي8ار#1 ي2ب 5م l/2$ ما/لا
لا::N Lلا::N د::لاK ن::ب 9::"لا دبع A#رم نم Rا;ب<لا ي$ دع# نبا
د::N Mا::O 9ST::$ ر::]م ا&ب::.6 V م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C
V Hور::ملا Eيد::حلا ي::$ )S3ا bورلا ي$ ي"يه.لا لاNو Pم"#
9::ي"ع @::فNو @::"N Pني2مB::م ا::SاO ا::مهST$ ة::عيبC Vو ر::]م ا&ب::.6
5::يO&ب Yورعملا Mايح نب )"K نب دمحم ركب &ب 9جرKl$ اد2.م
%::.يع نب 4وا4 نب vاح#1 ا27دح لاN CابK3ا نم CرUلا fاتO ي$
ن::محرلا د::بع ن::ب Mامي"::# ا::27 يSارع/لا f&;عي &ب ا27 Heورملا
9::"لا د::يبع ن::ب ة::ح"- ن::ب %يحي نع دياN نب Mام(ع ا27 ي;/مدلا
ن::محرلا دبع نع _اNو يب نب دع# نب دمحم نب Aيعام#1 نع
V لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C نع \يدصلا ركب يب نب
ن::ع >د2::.ب Jر::Kاو Pنيم"::.م ا::SاO ا::مهST$ ر]م Vو ةعيبC ا&ب.6
ا::ميم6 ا&ب::.6 V لا::N م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M ة/8اع
Lلا::N jا::بع ن::با ن::ع >د2.ب JرKو Pنيم".م اSاO امهST$ ةبdو
Mا:O 9ST::$ ا:.N ا&ب::.6 V م":#و 9:ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C لاN
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا نع رO=يو ي"يه.لا لاN م7 Pام".م
ي::$ 5م.ي MاO 9S رOaو Pا2مBم MاO 9ST$ jايل1 ا&ب.6 V لاN 9S
HBل نب +عOو لاN Pzحلاب م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ةيب"6 9ب",
ة::عم!لا ا?ام::# ن::م لو &::? A::يNو ة::بورعلا م&::ي 5::مج ن::م لو
م?رO=:يو م:هب<iي$ م&:يلا ا=:? ي:$ 9:يل1 5:مت!6 q:يرN @Sا:ك$
>د::لو ن::م 9::S م::هم"عيو م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا E::عبمب
L9ل&N اه2م ا6ايب ا=? ي$ د/2يو 9ب Mاميلاو 9عاب6lب م?رمlيو
اSV=K \حلا يUب6 qيرN اa1 u 96&ع4 Fا&ح$ اد?اI ي2تيل اي
9::ل ملعلا fا::تO ي$ +عO نع ربiلا ا=? H4Cواملا رOa دNو لاN
>د2::.ب '&::ب2لا A8V4 ي::$ م::يعS &::ب 9جرK ربiلا ا=? @"N P%هتSا
ن::يب Mا::Oو >ر::KZ ي::$و Y&::ع نب نمحرلا دبع نب ةم"# يب نع
ة2::# ة8ام::.مK م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا Eعبمو +عO R&م
&::?و ا2باح::, ة::م8 د::ح &::? C&O=::ملا H4Cوا::ملاو ة2::# M&ت::#و
د8ا&فلا ري(O د"!م ي$ '&ب2لا ملع fاتO 9ل ريبكلا Hواحلا +حا,
M >ا::S4Cو ا::مم A::صح$ Pfا::تكلا ا=? ي$ 92م A;Sl#و 9تيC دNو
ن::ب +::عO %::ل1 م::ي?ارب1 دهع نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا FابZ
9::S ر?ا::pلا 'ر::م +::عO د::لوو م::ي?ارب1 ني4 %"ع مه"O ا&SاO HBل
ة::عبC +"<ملا دبع نيبو 92يب ي;بو Mاميلاب >ا,و >اب M3 [ل=O
264
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
A::;2ب م::هي$ رف{ ملو مIا?و Yا2م دبعو يصNو fلO م?و FابZ
&::?و ا?د::ح Lلا&::N ة::7ل7 9يف$ +"<ملا دبع امو Pا=هب Vو ا=هب V
HCا::iبلا ي::$ H=::لا Eيد::حلا A::ج3 0&عد::لا 9::U"ب6 مل 9S 9بI3ا
ر?ا::{ &::?و م::ي?ارب1 ة::"مو د::يح&تلا %::"ع MاO 9S يSا(لاو P>ريtو
ن::ب Mايف::#و د::?ا!م ن::ع مد;6 امو نيدلا رi$ ماملا ملO م&مع
>ا::يح 9::"لا M Eلا(لاو Pة;با.لا RايDا ري.ف6 ي$ ام?ريtو ة2ييع
Rام م7 م"#و 9ب نمZ %تح م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا ة(عب دعب
9::S3 ا?ا?وو اه<;#و لا&N3ا )عd ا=?و jا2لا دي# نبا >اكح
لا::N Vو >ر::يt Vو )يع::d V Eيدح ي$ hN 4ري ملو 9ي"ع Aيل4 V
ا=هلو ةعي/لا mعب نع >&كح امS1 ة2.لا ةم8 نم دح ل&;لا ا=?
ن::ع ا&تك::#و ن::يلو3ا نيل&;لا ةياكح %"ع نيف2صملا +لاt رصتNا
ي::$ ي"يه::.لا لا::N 9::ب د::تعي V ةعي::/لا YلK M3 Eلا::(لا ة::ياكح
م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M Qيحصلا ي$و )S3ا bورلا
ة::يم ي::ب ن::باو A::هج &::ب >د2عو 96&م د2ع +لا- يب %"ع AK4
9ل لا;$ 9"لا د2ع اهب [ل دهI ةم"O 9"لا V1 9ل1 V AN مع اي لا;$
ا:S لا:;$ +:"<ملا د:بع ة:"م ن:ع +tر6 ةيم يب نباو Aهج &ب
د::بع M ي::]ت;ي Eيد::حلا ا=? ر?اp$ لاN +"<ملا دبع ة"م %"ع
+::تO m::عب ي::$ Rد::جوو لا::N `ر::/لا %::"ع Rا::م +::"<ملا
ام".م Rام 9ي$ AيN دN 9Sو +"<ملا دبع ي$ ا$لتKا H4&ع.ملا
م::"عو م"#و 9ي"ع 9"لا %", دمحم '&بS %"ع A8Vدلا نم 0C امل
CاGب::لا د2::.م ي::$ M ر::يt م::"ع 9"لا::$ د::يح&تلاب V1 E::عبي V 9::S
9::"لا ل&::#C M ور::مع ن::ب 9::"لا د::بع Eيد::ح نم ي8ا.2لا fاتOو
Cا::صS3ا ن::م ا::م&N RG::ع دNو ةم-افل لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %",
@::U"ب @2O &ل لا;$ V @لا;$ 0دكلا مهعم @U"ب ["عل مهتيم نع
9::جرK د::Nو لا::N [يب دج ا?اري %تح ة2!لا @يC ام 0دكلا مهعم
[يب دج 9ل&N ي$و لاN [يب دج ا?اري %تح 9ي$ رO=ي ملو 4وا4 &ب
9:"لا M >ر::Oa ا2مد:N H=لا )يع]لا Eيدح"ل ةي&;6 `دج A;ي ملو
ا::هفي&i6 4اC 9::S Aمتحيو لاN Pم"ع 9"لا$ 9ب ا2مZو 9مو >اب ايح
V 0د::كلا مهعم اهt&"بو \ح م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&N M3 [ل=ب
لا::Nو P9::$ورحب ي"يه::.لا ملO 9::"O ا=::? Cا::2لا ي::$ ا4&::"K +ج&ي
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا C&S ره{ Aح2لاو A"ملا ي$ يSات#ره/لا
C&::2لا [::لa ة::Oرببو C&هpلا mعب +"<ملا دبع ريCا# ي$ م"#و
م:"pلا `رت:ب >د::لو رمl::ي Mا:O 9تOرب:بو >د::لو Q::بa ي$ C=2لا مهلا
265
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
C&:م3ا Rا:يS4 ن::ع م?ا:ه2يو vلK3ا مCا:كم %::"ع مه(حيو يUبلاو
ايSد::لا ن::م Jر::iي ن::ل 9S >ايا,و ي$ ل&;ي MاO C&2لا [لa ةOرببو
م::ل م&::"{ AجC ["? M %ل1 ةب&;ع 9بيص6و 92م م;ت2ي %تح م&"{
M1 9::"لاو لا::Nو ر::كف$ [::لa ي::$ +"<ملا دبعل Aي;$ ةب&;ع 9بص6
ا::هي$ +Nا::عيو 9Sا::.حTب ن::.حملا ا::هي$ 0G!ي اCا4 Cادلا ا=? FاCو
ا::بC @يبلا ا=هل M1 ة?رب3 لاN C&2لا [لa ةOرببو 96Fا#Tب Fي.ملا
LWيبN اب دع, دNو لاN 92مو 9pفحي
[للح 52ما$ 9"حC u 52مي Fرملا M1 م? V
[لاحم اودع مهلاحمو u مهبي", نب"Uي V
[لZ م&يلا 9يدباعو u +ي"صلا لZ %"ع رصSا$
دع::# ن::با 9::جرK ا::م >رOa ام \#ا2يو nيSات#ره/لا ملO %هتSا
د::بعو Aبلا نم ار/ع ةيدلا @SاO لاN jابع نبا نع 96ا;ب- ي$
ي::$ Rر::!$ A::بلا ن::م ة8ا::م W::ف2لا ة::ي4 ن::# نم لو +"<ملا
9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C ا?رNاو Aبلا نم ة8ام fرعلاو qيرN
+::.تSا م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا M [لa %ل1 م]2يو م"#و
Lلا;$ ني2ح م&ي 9يل1
+"<ملا دبع نبا اS u f=O V يب2لا اS
M3 9:;$او ن:مو نيد::لا ر::i$ ماملا ةلا;م 9ب 0&;6 ام 0&N ا=?و
0وC PCا::فكلا Fا::بDا %::ل1 fا.تSVا نع %ه2لا ي$ R4Cو Eي4اح3ا
Aبج نب aاعمو +عO نب يب Eيدح نم Mاميلا +عI ي$ ي;هيبلا
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C دهع %"ع اب.تSا ني"جC M
ل&::#C لا::;$ Mل$ ن::ب Mل$ ا::S Mل$ ن::با Mل$ اS ام?دح لا;$
لا::;$ %#&م دهع %"ع MلجC +.تSا م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
Mل$ ن::ب Mل$ ا::S رKDا لاNو ةع.6 %ل1 Mل$ نب Mل$ اS ام?دح
اهي @S ام Mاب.ت2ملا Mا=? %#&م %ل1 9"لا %حوl$ مل#لا نبا
ا::مو Cا::2لا ي::$ م?رIاع @Sl$ Cا2لا ي$ FابZ ةع.6 %ل1 +.ت2ملا
0وCو Pة::2!لا ي::$ ا::مه(لا7 @Sl::$ ن::ي27ا %::ل1 +::.ت2ملا ا::هي @::S
لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نع ةSاحيC يب نع ا]ي ي;هيبلا
&::ه$ ا$ر::Iو اG::ع م::هب د::يري Cا::فO Fا::بZ ةع::.6 %::ل1 +::.تSا ن::م
ل&::#C M jابع نبا نع ا]ي ي;هيبلا 0وCو PCا2لا ي$ م?رIاع
ي::$ ا&6ام ني=لا مك8اب*ب اورiتف6 V لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا
ن::م ر::يK 9فSl::ب A::ع!لا sد::حدي ا::مل >ديب ي.فS H=لا&$ ةي"?ا!لا
ي::ب ن::ع ا::]ي ي;هيب::لا 0وCو Pة::ي"?ا!لا ي::$ ا&6ا::م ني=لا مك8ابZ
266
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
+::?a د::N 9::"لا M1 لا::N م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا نع 'رير?
لاجرب Mورiتفي ما&N نيهت2يل FابDاب ا?رi$و ةي"?ا!لا ةبيع مك2ع
ن::م 9::"لا %::"ع M&::? نS&::كيل و م::2هج م::ح$ ن::م م::ح$ م? امS1
'ري(::O %::2عملا ا=? ي$ Eي4اح3او PاهفSlب نت2لا 5$د6 يتلا Mلع!لا
Mا::ميلا +ع::I ي::$ 4Cو ي;هيبلا M رير;تلا ي$ [لa نم Qdوو
نهيOCا::تب ا&.يل ةي"?ا!لا رم نم اعبC يتم ي$ M م".م Eيدح
ا=::? bC&::ع MT::$ ة::ب;ع لا::Nو PEيد::حلا ^ fا::.ح3ا ي::$ رiفلا
د::;$ مIا? نم 98اف<,ا ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا Eيدحب
لeا::2م )::يرع6 4اC ا::مS1 ر::iفلا [ل=::ب 4ر::ي م::ل ي::مي"حلا لا::N
ر::iفلا 9ب ديري V اهي;$ يب MاO ل&;ي AجرO مهب6ارمو نيC&O=ملا
9::ب 4اC M&::كي د::Nو لا::N >اد::ع ام Mو4 9لاح )يرع6 9ب ديري امS1و
W::يلو رك/لا 9جو %"ع 98ابZو 9.فS ي$ 9ي"ع 9"لا ةمع2ب 'CاIلا
)::يرع6 4اC 9ل&::;$ P%::هتSا FيI ي$ رiفلاو ةلا<ت#Vا نم [لa
9::.فS ي$ 9ي"ع 9"لا ةمع2ب 'CاIلا و مهب6ارمو نيC&O=ملا لeا2م
%::"ع ا::ه8ارج1و ما::ملا ة::لا;مل ة::ي&;6 9ي$ رك/لا 9جو %"ع 98ابZو
%::"ع &::? ن::مل V1 M&::كي V Fاف<::,Vا a1 %::فiي V ا::مO ا::هم&مع
ادج ر.ع 9,&صiب +"<ملا دبع ي$ Qيجرتلا M [I Vو ديح&تلا
د:ج&ي م:ل 9"يوl:6 ي:$ =:K Mو PH&:N م4اصم HCاiبلا Eيدح M3
0C ا:مل ا=:هلو ل&:,3ا A:? >ا:بlي د:يعبلا A:يوlتلاو +:يرN Aيوl6
لا::Nو )::N&$ Q::يجرتلا %::"ع Cد::;ي مل 9ي$ ةل43ا م4اص6 ي"يه.لا
ا::م ر(Oاو )N&لا &?و 9ي$ اعباC V&N دعي M Q"صي ا=?و م"ع 9"لا$
Eيد::ح ا::مو ا::مهتOرت$ Mاديعب Mاهجو Eيدحلا Aيوl6 ي$ يل ر<K
9$&ت::.ي م::ل Mو 9با::ب ي"يه::.لا Q::ت$ دNو +يرN 9"يوlت$ ي8ا.2لا
ا::ي&N ا::dCاعم 9::ي$ M 5::م 9"لا دبع +Sاج ي$ Qيجرتلا Aه# امS1و
ة::ياt ي::$ +::يرN A::يوlتب 9"يوl::6 Aه# `اa M3 م".م Eيدح &?و
Aه::.$ A::يوlتلا +Sاج MاحجC %"ع ةل43ا @ماNو s&d&لاو Fل!لا
H4Cوا::ملا ن::.حلا ا::ب ما::ملا @::يC م::7 Pم"ع 9"لاو 9يل1 ريصملا
sر::صي م::ل 9::S V1 نيد::لا ر::i$ ما::ملا >ر::Oa ا::م &::حS %::ل1 Cا::I
'&ف::, 9::"لا Fا::يبS MاO امل '&ب2لا ملع 9باتO ي$ لا;$ 9حيرصتO
9::;"iل 4ا::ICلاو 9::;حب ما::ي;لا ن::م مهف"O امل 9;"K 'ريKو >4ابع
ن::كي م"$ ر,او3ا مكحمب م?ابتجاو ر,ا2علا مرO نم مهص"iت#ا
%ف::, م::هل f&::";لا M&كتل sرج نم مهبص2ملو sدN نم مهب.2ل
م::?رماو3و kر::# مهتباج1 %ل1 jا2لا M&كي$ ا-و مهل j&ف2لاو
267
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
+ي- نم م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل&#C •"iت#ا 9"لا Mو k&-
%::ل1 'ر?ا- fل, نم 9";Sو qحا&فلا WS4 نم >امحو QOا2ملا
[::ب";6و} 9::"لا ل&::N A::يوl6 ي::$ jابع نبا لاN دNو ة?G2م ماحC
%::ل1 f دعب f نم 'ر?ا- fل, نم [ب";6 H |نيدجا.لا ي$
ي::$ 9Oر::/ي مل م7 98ابZ ي$ ار?ا{ '&ب2لا C&S Mاك$ ايبS ["عج M
امهب::.S C&صNو 9يل1 امه6&ف, FاهتSV @K Vو „ 9ي&ب نم 964Vو
ة::ياهS >4ر::فتلو ة::ياt '&::ب2"ل 9::"لا 9"عج +.2ب اصتiم M&كيل 9ي"ع
ي::$ >ا&ب 92ع Rام [ل="$ 9ي$ A7اميو 9ي$ `Cا/ي M 92ع لوGي$
@::# نبا &?و @6ام$ 9م امو Aمح &?و Rام$ >&ب امl$ P>رU,
9::S @::م"ع >د::ل&م 'Cا::ه- @$رعو 9ب.S لاح RربK اa1و Pني2#
A::ب ل=بت::.م e&::مUم Vو لaرت.م 98ابZ ي$ Wيل مارO FابZ ةلل#
yور::I ن::م د::ل&ملا 'Cا::ه-و +::.2لا Yر::Iو '4ا::N '4ا# مه"O
ي::$ jاح2لا رفعج &ب لاNو P9$ورحب H4Cواملا ملO %هتSا '&ب2لا
ن::با ن::ع 0وC |نيدجا::.لا ي::$ [::ب";6و} 9ل&N ي$ MZر;لا يSاعم
ن::.ح ا::مو Pا::يبS 9::جرK %ت::ح C&::هpلا ي$ 9ب";6 لاN 9S jابع
9::"لا 9::محC ي;/مدلا نيدلا ر,اS نبا نيدلا WمI o$احلا ل&N
L%لاع6
ا2يدجا.لا >ابج ي$ 3‚6 u اميpع اC&S دمح A;26
ا2ي"#رملا ريK Fاج M %ل1 u اSر;$ اSرN مهي$ +";6
Lا]ي لاNو
9م#V اS&, 4ا!م3ا >FابZ u دمحمل ةمارO 9لDا oفح
9مو 9يب %ل1و م4Z نم u >Cاع مهبصي م"$ sاف.لا ا&Oر6
L'4ربلا +حا, Hري,&بلا Yر/لا لاNو
Fام# اهتلوا- ام Fام# اي u FايبS3ا [يNC %Nر6 )يO
Fا2#و مهSو4 [2م %2# ل u اح دNو `لع ي$ `ووا.ي مل
Fاملا م&!2لا A(م امO u jا2"ل [6اف, ا&"(م امS1
Fا&d3ا [8&d نع V1 u Cدص6 ام$ A]$ AO sابصم @S
Fام#3ا م4D 92مو u +يUلا ملاع نم م&"علا Rاa [ل
FابDاو Rاهم3ا [ل u Cاتi6 +يUلا ر8امd ي$ لG6 مل
FايبS3ا [ب اهم&N Rر/ب u V1 A#رلا نم 'رت$ @]م ام
Fاي"ع ا?دعب Fاي"ع [ب u &م.6و C&صعلا [ب %?ابت6
FامرO >rابZ ميرO نم u ميرO [2م 4&ج&"ل ادبو
Fاe&!لا اهم&!S اه6د"N u >لحب لعلا +.ح6 +.S
268
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Lاه2مو
Fا&ح 9ب @$رI H=لا u A]فلا ة2مD 9ب اXي2ه$
Fا.فS 9ب اهS و u دمح @"مح اهS Fا&حل نم
Fا.2لا 9"26 مل ام Cاi$ نم u +?و ة2با 9عd&ب @لاS م&ي
FاC=علا ميرم AبN @"مح u امم A]$lب اهم&N @6l$
%::#&م ا27 يب ا27دح >ري.ف6 ي$ م6اح يب نبا لاN L|'د8ا$}
لا:N 9:يب ن:ع Fا::<ع ن:ب Mام(ع نع 'رمd ا27 يبيص2لا f&ي نب
Pا::ب M&::عبCو ةع::.6 م4Z ن::يبو م"::#و 9:ي"ع 9:"لا %", يب2لا نيب
Pة,اK م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا م ي$ 4Cو ر7 LEلا(لا رم3ا
\::ير- ن::م )يع::d د2::.ب '&::ب2لا A8V4 ي::$ م::يعS &::ب JرK
ة::2مZ RدهI @لاN اهم نع م?C يب @2ب ةعام# م نع Hر?Gلا
ا::هي$ @6ا::م يت::لا ا::هت"ع ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C م
9::هجو %::ل1 Rر::p2$ اه#C د2ع ني2# WمK 9ل 5في ملt دمحمو
L@لاN م7
مامحلا ةمرح نم H=لا نبا اي u ملt نم 9"لا [ي$ `Cاب
ماه.لاب fر]لا 'ادt 04&$ u ماع2ملا ["ملا M&عب ا!S
ما2ملا ي$ Rرصب ام Q, M u ما&# Aب1 نم ة8امب
مارOلاو لل!لا Ha د2ع نم u ماS3ا %ل1 x&عبم @Sl$
مل#لاو \ي;حتلاب Eعب6 u مارحلا ي$و Aحلا ي$ Eعب6
ما2,3ا نع `اهS 9"لا$ u ما?ارب1 ربلا [يب ني4
لا::ب د::يدج A::Oو @::يم ي::ح A::O @لاN م7 ما&N3ا 5م اهيلا&6 V M
Rد::لوو ار::يK @::Oر6 د::Nو vا::ب 0ر::Oaو ة::تيم اSو %2في ريبO AOو
L[لa نم ا2pفح$ اهي"ع ن!لا s&S 5م.S ا2ك$ @6ام م7 اره-
92يeرلا ةفعلا لام!لا Rاa u ة2يم3ا 'ربلا 'اتفلا يكبS
ة2يك.لا Ha 9"لا يبS م u ة2ير;لاو 9"لا دبع ةجوe
Pة2ي?C اه6رفح 0دل RCا, u ة2يدملاب رب2ملا +حا,و
ما2::,3ا 'Vا&::م ن::ع %ه2لا ي$ احير, اه2م ملكلا ا=? 0ر6 @Sl$
ن::م ما::S3ا %::ل1 ا?دلو Eعبيو مي?ارب1 نيدب YارتعVاو ما&N3ا 5م
`ر::/"ل ة::ي$ا2م wا::فل3ا >=?و Pمل#لاب مارOلاو للجلا Ha د2ع
)يح::ص6 9::S Hد::2عو ةi::.2لا ي::$ &? ا=O \ي;حتلاب Eعب6 اهل&Nو
مل::.لا مهي"ع FايبS3ا Rاهم Rر;ت#ا يS1 م7 )يفiتلاب &? امS1و
م Fا&حو %.يعو Mور?و %#&مو vاح#1 مl$ Rا2مBم نه6دج&$
Eي4ا::ح3ا R4Cوو نه6&::ب2ب A::يN A::ب MZر::;لا ي::$ RاC&O=م EيI
269
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
4وا4 مو >4Vو Rا::همو f&::;عي مو Aيعام::#1 م رجا::? Mا::ميTب
•::Sو PA::فكلا Haو M&عم::Iو Aي&م::Iو %::يحيو ايرOeو Mامي"#و
Mا::يح &ب 9حجCو مي?ارب1 مو s&S م Mامي1 %"ع نير.فملا mعب
م4Zو s&::S ن::يب نكي مل 9S jابع نبا نع مد;6 دNو P>ري.ف6 ي$
يت::يب A::K4 ن::ملو Hد::لا&لو ي::ل ر::فtا fC} لا::N ا=هلو ر$اO دلاو
م&;ي م&ي ني2مBم"لو Hدلا&لو يل رفtا fC} مي?ارب1 لاNو |ا2مBم
9::يب3 V1 MZر::;لا ي::$ م::ي?ارب1 CافUت::#ا ن::ع C=تعي ملو |fا.حلا
ي::$ مOا::حلا Jر::Kو Pة::2مBم @SاO اهS %"ع لد$ 9م Mو4 ة,اK
ي::2ب ن::م Fا::يبS3ا @Sا::O لا::N jا::بع نبا نع 9حح,و `Cدت.ملا
Pمي?ارب1و P+يعIو Py&لو PQلا,و P4&?و Ps&S 'ر/ع V1 Aي8ار#1
&::2بو Pمل::.لا م::هي"ع د::محمو Pf&::;عيو Pvاح::#1و PAيعام::#1و
E::عب M %::ل1 ر$ا::O م::هي$ ن::كي م::ل ني2مB::م ا&SاO مه"O Aي8ار#1
Aي8ار::#1 ي::2ب نم ني=لا FايبS3ا Rاهمl$ رفO نم 9ب رفك$ %.يع
Fا::يبS 4Vو ا&Sا::O Aي8ار#1 يبS FايبS +لاU$ ا]يو PRا2مBم مه"O
M&"::#ا2تي مه2م hب# ي$ M&ك6 @SاO '&ب2لا MT$ م?4Vو 4Vو و
ر::يt ن::م MوC&O=::ملا 'ر/علا امو Pم?CابK ي$ Yورعم &? امO
vاح#1و Aيعام#1و مي?ارب1و s&S م Mامي1 @ب7 د;$ Aي8ار#1 ي2ب
و A::;S %::ل1 Jا::تحي +يع::Iو y&لو Qلا,و 4&? م ي;بو f&;عيو
%"::, يب::2لا م [ل=ك$ نهSامي1 %لاع6 9"لا FاI M1 ر?اpلاو Aيل4
4Cو ا::مO C&::2لا ن::م 92يري ام [لa ي$ ر.لا MاOو م"#و 9ي"ع 9"لا
ي;هيب::لاو مOا::حلاو يSارب::<لاو CاGب::لاو د::مح JرK PEيدحلا ي$
لاN م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M ةيCا# نب bابرعلا نع
مOربKl#و 9ت2ي- ي$ لد!2مل م4Z Mو نييب2لا م6اiل 9"لا دبع يS1
RC يت::لا ي::م ايrCو %.يع 'Cا/بو مي?ارب1 يب '&ع4 [لa نع
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C م Mو نيري نييب2لا Rاهم [ل=Oو
M [I Vو Pما/لا C&صN 9ل RFاd اC&S 9تعdو نيح RC م"#و
9::ب ا::ه"مح لا::ح ي::$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا م 96C H=لا
Fا::يبS3ا Rا::هم ر8ا::# >ZC امم مpعو ر(O RايDا نم 9ل اه64Vوو
9::S مه]عب رOa دNو PRاG!عملا fاتO ي$ [ل=ب CابK3ا ا2;# امO
ة::مي"حو 9::م 5::بC 96اع::dرمو لاN @م"# V1 ةعdرم 9عdر6 مل
Eي4ا::ح3اب 52::ص6 ا::م$ @::"N MT$ P%هتSا نميا مو ةبي&7و ةيدع.لا
9::ي"ع 9::"لا %", 9S Eيدح ي?و Cا2لا ي$ اهSو ا?رفO %"ع ةلادلا
ن::ع لا:.6 Vو} @::لG2$ Hا&::ب A::ع$ ا::م Hرع:I @::يل لاN م"#و
270
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ي::$ A::يربج fر::]$ 9::م3 رفUت::#ا 9::S Eيدحو |ميح!لا fاح,
ا::هي$ لG::S 9::S Eيد::حو nاOر/م Rام نمل رفUت.6 V لاNو >Cد,
9::S Eيدحو |نيOر/م"ل اورفUت.ي M ا&2مZ ني=لاو يب2"ل MاO ام}
M1 لا::;$ ام?اعد::$ امهي"ع \/$ Cا2لا ي$ امكم ةكي"م ي2بV لاN
)يع::d [::لa نم 0وري ام +لاt M fا&!لا @"N Pامكم 5م يم
9::S Eيد::ح 0&::# م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا م ي$ Qصي ملو
V1 9::يب ي$ ا]ي Qصي ملو 9ل MaBي م"$ اهل CافUت#Vا ي$ Malت#ا
يت::لا Eي4ا::ح3ا امو Pامه2ع fا&!لا ي6lي#و Pة,اK م".م Eيدح
Jر::iي م::ل ة::يDا @لG2$ Hا&ب Aع$ ام HرعI @يل Eيدح$ RرOa
ري::#افتلا m::عب ي::$ ر::Oa ا::مS1و P'د::متعملا +تكلا نم FيI ي$
Eي4ا::ح3اب z::تحS ا::2Xج &::لو 9ي"ع ل&عي Vو 9ب zتحي V 5<;2م د2.ب
ي"ع Eيدح نم He&!لا نبا 9جرK >او Eيدحب `ا2dCاعل ةي?ا&لا
يS1 ل&;يو مل.لا [8ر;ي 9"لا M1 لا;$ ي"ع Aيربج hب? اع&$رم
M&::كيو [::"فO ر!حو ["مح ن<بو [لGS +", %"ع Cا2لا @مرح
n9::ب z::تحS Vو [لa 0رS V اS V1 ي?ا&لاب ي?ا&لا ةdCاعم fاب نم
ة::tلبلاو ل&::,3ا ةهج نم 0رK >&ج&ب 4و4رم +ب.لا ا=? M1 م7
ا::ه"O ا?دعب نمو ةيDا >=? AبN نم RايDا M [لaو Mايبلا Cار#و
يت:لا يت:معS اور:Oaا Aي8ار:#1 ي:2ب اي} %لاع6 9ل&N نم 4&هيلا ي$
%::ل1 |M&ب?Cا::$ Hا::ي1و مOد::هعب Yو Hدهعب ا&$وو مكي"ع @معS
ام A(مب ةص;لا @متK ا=هلو |Rام"كب 9بC مي?ارب1 %"تبا a1و} 9ل&N
يت::لا يت::معS اور::Oaا Aي8ار::#1 ي2ب اي} %لاع6 9ل&N &?و 9ب RCد,
A? CافO ميح!لا fاح,lب 4ارملا M نيبت$ نيتيDا |مكي"ع @معS
ود::يمح ن::ب د::بع JرK Lر73ا ي$ 9ب احرصم [لa 4Cو دNو Pfاتكلا
لا::N د::?ا!م ن::ع م?ري#اف6 ي$ C=2ملا نباو ريرج نباو يبايرفلا
@::عS ي::$ Mا::تيZو ني2مB::ملا @::عS ي::$ Rا::يZ 5بC 'ر;بلا لو نم
ة::يZ ن::يعبC ن::مو ني;$ا::2ملا @عS ي$ ةيZ 'ر/ع xل7و نير$اكلا
د::OBي ا::ممو PQيح::, >4ا2::#1 Aي8ار#1 ي2ب ي$ ة8امو نير/ع %ل1
[::لa Q::Iريو P4&هيلا اهي$ +-&K ام ر(Oو ةيSدم 'C&.لا M [لa
&::? ا::مO Cا::2لا ن::م م::pع امل م#ا ميح!لا M ةب#ا2ملا Eيح نم
9ل&N ي$ [لام يب نع م6اح يب نبا JرK PCا7Dاو ةU"لا %]ت;م
نبا JرKو PCا2لا نم مpع ام ميح!لا لاN ميح!لا fاح, %لاع6
ةعب::# ا::هل} %لا::ع6 9ل&::N ي::$ z::يرج ن::با ن::ع C=::2ملا نباو ريرج
ر;::# م::7 ريع.لا م7 ةم<حلا م7 %pل م7 م2هج اهلو لاN |fا&ب
271
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
Qيح::, >4ا2::#1 A::هج &ب اهي$ ميح!لاو لاN ةيواهلا م7 ميح!لا م7
د2ع دSاعو >Ceو دتIاو >رفO مpع نم ةلG2ملا >=هب \8للا$ ا]ي
)::يفiتلا ة::2pمب &::? ن::م V م"ع دعب دحجو Yرحو لدبو '&عدلا
9::تبار;ل ابا=ع Cا2لا A? M&? 9S +لا- يب ي$ Q, دN MاO اa1و
9عا::2تماو '&عد::لا 9::OCا4ا 5::م 9::ب >ربو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 92م
9::2م د::I ا::م? ني=::"لا 9ي&بl::ب [2{ ام$ >رمع ل&-و ةباجلا نم
امهب نpي M 9"لا aاعم$ ارمع رصNو اC=ع h.باو ابح دOZو ابرN
V ا=::? م::يpعلا fا=علا امهي"ع 4د/ي Mو ميح!لا ة;ب- ي$ امهSا
ي::$ fر::d Aيربج M Eيدح امو Pمي"# vوa %S4 9ل نم 9مهفي
د2::.ب 9جرK CاGبلا MT$ اOر/م Rام نمل رفUت.6 V لاNو >Cد,
@با::(لاو ا::]ي )يع]$ [لa ي$ ةيDا لوGS امو PYرعي V نم 9ي$
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9ل&::Nو +لا- يب ي$ @لGS اهS نيحيحصلا ي$
امكم 5م يم Eيدح امو P[2ع 9S ملام [ل MرفUت#V 9ل م"#و
`Cدت::.ملا Ml::Iو PQيح::, لا::Nو 9OCدت::.م ي$ مOاحلا 9جرKl$
9S Eيدحلا م&"ع ي$ Cر;6 دNو Yورعم Qيحصتلا ي$ 9"?ا.6 ي$
`Cدت::.ملا ر::صتiم ي::$ يب?=::لا M1 م7 PQيحصتلاب >4رف6 Aب;ي V
V @:"N 9:ب;ع لاN Qيح, مOاحلا ل&N A;Sو Eيدحلا ا=? 4Cو امل
)ع::d يب?=::لا نيب::$ ي::2<N Cاد::لا 9فعd ريمع نب Mام(ع$ 9"لاو
V1 ةلا:.ملا ي::$ ن:كي م:ل اa1و ايعر:I ا::2يمي 9ي"ع )"حو Eيدحلا
ا::مم L~5::بارلا ر::م3ا~Pلا!م ا?ريt ي$ رp2"ل MاO ةفيعd Eي4اح
ن::مe ي::$ ا&Sا::O ة::عامج ن::ع @::ب7 دN 9S [".ملا ا=هل 9ب رصت2ي
ا&::Oر6و مل::.لا 9::ي"ع م::ي?ارب1 نيد::ب ا&2يد6و ا&ف2ح6 مهS ةي"?ا!لا
م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا ا&::ب M&::كي M 5Sاملا ام$ `ر/لا
ي::$ He&::!لا نبا Jرفلا &ب o$احلا لاN P[لa ي$ مه"يب# ا&ك"#
ر::كب &::ب Lة::ي"?ا!لا ي::$ ما2::,3ا '4ا::بع m$C نم ةيم.6 Qي;"تلا
ن::ب Mا::م(ع nqحج نب 9"لا ديبع nAيفS نب ورمع نب ديe n\يدصلا
+::يرO &::ب دع::#ا nFارب::لا ن::ب fا::يC nA::$&S ن::ب ة::NCو xري&::حلا
دNو P%هتSا ةمر, نب WN &ب nH4اي3ا 'دعا# نب WN nHريمحلا
ن::با 0وC دNو nWNو ةNCوو ورمع نب ديe )2حتب Eي4اح3ا R4Cو
@لا::N ر::كب يب @2ب Fام# نع ا;ي"ع6 Qيحصلا ي$ 9",و vاح#1
ل&::;ي ة::بعكلا %ل1 >ره{ اد2ت.م AيفS نب ورمع نب ديe @يC د;ل
م::7 Hر::يt م::ي?ارب1 ن::ي4 %"ع دح مك2م Qب, ام qيرN ر/عم اي
V ي::2كلو 9::ب [6د::بع [::يل1 >&::ج&لا +ح م"ع &ل يS1 مه"لا ل&;ي
272
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
a1 \::بي م::ل 9::S لو3ا ["::.ملا ي$ مد;6 ام ديBي ا=?و @"N Pم"ع
ميعS &ب JرKو Pاههجو %"ع اهت;ي;ح Yرعيو '&عدلا ƒ"بي نم `اa
ة::هلZ ن::ع @::بtC يم"::.لا ة::.بع ن::ب ورمع نع '&ب2لا A8V4 ي$
Jر::Kو P'Cا::!حلا Mود::بعي A-ابلا اهS @يCو ةي"?ا!لا ي$ يم&N
cيI نع يبع/لا \ير- نم A8Vدلا ي$ ام?لO ميعS &بو ي;هيبلا
ة::ي"?ا!لا ي::$ `ر::/لا `ر6 ي2ه!لا +يبح نب ريمع M ة2يهج نم
cي/لا 'رعاI3ا مام1 لاNو Pمل#لا `C4 %تح ‰اعو 9"ل %",و
)"تKا::$ 9::2م ا::dرلا ن::يعب لاe ا::م ركب &بو HرعI3ا ن.حلا &ب
M ل&::;ي HرعI3ا M مه]عب لا;$ ملكلا ا=هب >4ارم ي$ jا2لا
مل 9S 4اC Aب MورKZ لاNو ة(عبلا AبN ا2مBم MاO \يدصلا ركب اب
نمBي::# 9Sl::ب %لا::ع6 9::"لا م"عل 9ي"ع اهي$ f&]Uم ريt ةلاحب لGي
Mا::O &ل يكب.لا نيدلا ي;6 cي/لا لاN PCارب3ا ة,لK نم ريصيو
>=::?و P[::لa ي::$ ةباح::صلا ر8ا::#و \يد::صلا 0&ت::#V >4ار::م ا=::?
ي::$ 9::2ع o::فح6 مل \يدصلا \ح ي$ HرعI3ا اهلاN يتلا 'Cابعلا
ر::فO ة::لاح 9::2ع @ب(ي مل \يدصلا M لا;ي M fا&صلا$ >ريt \ح
9::SارNو AيفS نب ورمع نب ديe لاحO Eعبلا AبN 9لاح Aع"$ 9"لاب
ملO %::هتSا ةباح:صلا ن:م >ر:يt نع رO=لاب \يدصلا •صK ا=ه"$
9::ي"ع 9::"لا %"::, يب2لا H&ب \ح ي$ ل&;S [ل=Oو @"N Pيكب.لا
ديe لاحO امهلاح Aع"$ 9"لاب رفO ةلاح امه2ع @ب(ي مل امهS م"#و
\يد::صلا M 5::م امهبار::dو \يدصلا ركب يبو AيفS نب ورمع نب
يب:2لا ة:Oربب ة:ي"?ا!لا ي$ )2حتلا امهل Aصح امS1 ورمع نب ديeو
ا::SاOو ة::(عبلا A::بN 9::ل ني;يد::, ا::SاO امهST$ م"#و 9ي"ع 9"لا %",
Mا:O ا:مم ا:مهpفحو امهي"ع 9تOرب 4&عب %لو 9Sا&بl$ اري(O 9Sا4ا&ي
>اوC ا::م ي::?و 'د::حاو 'د::;ع @::ي;ب @"N MT$ Pةي"?ا!لا A? 9ي"ع
Cا2لا ي$ لاN يب ني 9"لا ل&#C اي لاN لجC M WS نع م".م
يبو م".م Eيدحو nCا2لا ي$ `ابو يب M1 لا;$ >اع4 %فN ام"$
ي::$ Malت::#ا م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::S 'ر::ير? ي::ب ن::ع 4وا4
%::"ع @::"N P'د::;علا >=::? A::"حا$ 9::ل MaB::ي م::"$ 9::م3 CافUت#Vا
`ا::بو ي::ب M 9ل&N ي?و ةpف"لا >=? M fا&!لا Lنيعلاو jرلا
ةم"::# ن::ب 4امح ا?رOa امS1و 'اورلا ا?رOa %"ع \فتي مل Cا2لا ي$
د::Nو ا::ه2م م"::.م >اوC يت::لا \::ير<لا ي::?و W::S ن::ع @با7 نع
لاN نكلو Cا2لا ي$ `ابو يب M رO=ي م"$ @با7 نع رمعم 9فلاK
9::ي$ ة::لV4 V o::ف"لا ا=::?و PCا::2لاب >ر/ب$ ر$اO رب;ب RCرم اa1 9ل
273
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
E::يح ن::م @::ب7 &?و ةتبلا رمlب م"#و 9ي"ع 9"لا %", >دلاو %"ع
9::pفح ي::$ م::"ك6 ا4ا::مح MT::$ 4ا::مح نم @ب7ا رمعم MT$ ةياورلا
Mا::Oو 9::بتO ي::$ اه::#4 9::بيبC M اور::Oa ريOا::2م 9(ي4اح ي$ 5Nوو
HCاiبلا 9ل Jرiي مل م7 نمو اهي$ م?&$ اهب xدح$ oفحي V 4امح
لا::N @با::7 نع 9تياوC نم V1 ل&,3ا ي$ م".م 9ل JرK Vو اXيI
ن::م V1 ل&::,3ا ي::$ 4ا::محل م"::.م Jر::K ام AKدملا ي$ مOاحلا
رمعم امو gةف8ا- نع د?ا&/لا ي$ 9ل JرK دNو @با7 نع 9(يدح
%::"ع \::ف6او 9(يد::ح ن::م Fي::I رك2ت#ا Vو 9pفح ي$ م"كتي م"$
نم 4Cو Eيدحلا اSدجو م7 n@ب7 9pفل Mاك$ Mاiي/لا 9ل zيرiتلا
ن::ع @با:7 ن:ع رمعم ةياوC oفل A(مب _اNو يب نب دع# Eيدح
ن::ب م::ي?ارب1 \::ير- ن::م ي;هيب::لاو يSارب<لاو CاGبلا JرKl$ WS
لا::N ا::يبارع M 9::يب ن::ع دع::# ن::ب رما::ع نع Hر?Gلا نع دع#
لا::N Cا::2لا ي::$ لا::N ي::ب ن::ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#رل
4ا2::#1 ا=?و PCا2لاب >ر/ب$ ر$اO رب;ب RCرم ام(يح لاN `&ب نيl$
9ميد::;6و o::ف"لا ا=::? %::"ع 4ا::متعVا ن::يعت$ نيiي/لا yرI %"ع
م"::#ا$ لا::N >ر::KZ ي::$ ي;هيب::لاو يSارب::<لا 4اe دNو P>ريt %"ع
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C ي2ف"O د;ل لا;$ دعب يبارع3ا
نم 9جام نبا JرK دNو PCا2لاب 96ر/ب V1 ر$اO رب;ب RCرم ام ابع6
Fا::ج لا::N 9يب نع ملا# نع Hر?Gلا نع دع# نب مي?ارب1 \ير-
M1 9::"لا ل&::#C ا::ي لا;$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا %ل1 يبارع
د::جو 9Slك$ لاN Cا2لا ي$ لاN &? نيl$ MاOو محرلا Aصي MاO يب
%"::, 9::"لا ل&::#C لا::N `&::ب نيl$ 9"لا ل&#C اي لا;$ [لa نم
لا::N Cا::2لاب >ر::/ب$ `ر::/م رب::;ب RCر::م E::يح م"::#و 9ي"ع 9"لا
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C ي2ف"O د;ل لاN دعب يبارع3ا م"#l$
'4ا::يGلا >=::ه$ PCا::2لاب 96ر::/ب V1 ر$ا::O رب::;ب RCرم ام ابع6 م"#و
9"لا %", 92م Cد, H=لا &? ماعلا oف"لا ا=? M [I لب @حdو
م::"$ لا::(تملل اي]ت;م ارم 9مل#1 دعب يبارع3ا >ZCو م"#و 9ي"ع
ر::م 9::ي$ ن::كي مل لو3ا oف"لاب fا&!لا MاO &لو 9لا(تما V1 9ع.ي
>اوC Hوار::لا Yر::ص6 ن::م لو3ا o::ف"لا ا=? M م"ع$ ةتبلا Fي/ب
'ري(O RاياوC نيحيحصلا ي$ 5Nو دNو P9مه$ +.ح %"ع %2عملاب
9::2م @::ب7 >ر::يtو Hوار::لا 9::ي$ Yر::ص6 o::فل اهي$ hم2لا ا=? نم
9::"ع د::Nو Pة"م::.بلا 'Fار::N ي::فS ي::$ W::S ن::ع م".م EيدحO
\::ير- ن::م @با(لا M1 لاNو [ل=ب 92ع 9"لا يdC يع$ا/لا ماملا
274
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
%2عملا::ب >اور::$ ا::ه6FارN يفS Hوارلا 92م مهف$ اهعام# %فS رKZ
ا=::? ي::$ م"::.م Eيد::ح ن::ع ا::2بج ن::حSو l::<Kl$ 9::مه$ ام %"ع
ن::ع 9::2ع 9::"لا ي::dC يع$ا::/لا ا::2مام1 9ب fاج ام ريp2ب ما;ملا
'اور::لا vا::ف6ا bر$ &ل م7 Pة"م.بلا 'FارN يفS ي$ م".م Eيدح
Eيد::حلاو ة::ل43ا ن::م مد::;6 ا::مب ا::dCاعم Mا::O لو3ا o::ف"لا %"ع
ميد::;6و 9"يوl6 +جو 92م QجC ي? 0رK ةل4 9dCاع اa1 Qيحصلا
ر::يK3ا fا&::!لا ا=::هبو Pل&,3ا ي$ Cر;م &? امO 9ي"ع ةل43ا ["6
ن::كمي 9::S %::"ع 9::م3 CافUت#Vا ي$ Ma3ا مدع Eيدح نع fا!ي
ا::ع&2مم مل#لا Cد, ي$ MاO 9S Aيلدب ةمeلملا مدع 0&ع4 9ي$
ا::هي"ع @Sا::O 9::"ع"$ م"::.م &::?و ن::ي4 9::ي"ع ن::م %"ع 'لصلا نم
لو3ا fا&::!لاو Pاهبب::.ب اهل CافUت#Vا نم 52م$ رفكلا ريt Rاعب6
A::(م Eيدح"ل 0رK ا;ير- @يC م7 Pة"م!لا ي$ Aيوl6 ا=?و دعNا
A8ا::.لا Ml::ب 9::ي$ sر::, 9S [لaو اح&dو ديeو رمعم ةياوC oفل
[::لa ن::ع لد::ع$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9يب نع لl.ي M 4اC
نب hي;ل نع 9حح,و `Cدت.ملا ي$ مOاحلا JرKl$ Pاب4l6و لم!6
9::عمو م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C %ل1 اد$او JرK 9S رماع
„ل::.SV ة2يدملا ا2مدN لا;$ \فت2ملا نب [لام نب م,اع نب [يهS
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9"لا ل&#C ما;$ 'ادUلا 'ل, 9عم ا2ي"ص$ +جC
ا::ي @::";$ لا::N M %::ل1 Eيد::حلا رO=::$ ا::بي<K jا::2لا ي$ م"#و
لا::;$ ر:يK ن:م ة:ي"?اج ي:$ ا::2م %]م نمم دح A? 9"لا ل&#C
ر::ح 5::Nو 9Slك$ Cا2لا ي$ \فت2ملا `اب M qيرN bرع نم AجC
@ممه$ jا2لا jوrC %"ع يب3 لاN امم يمحلو يهجو د"ج نيب
@";$ Aمج 0رK3ا اaT$ RرpS م7 9"لا ل&#C اي `&بو ل&N M
و ي:IرN A:بN ن:م 9:ي"ع @:ي6 ا:م لا:;$ 9:"لا ل&:#C اي ["?و
P`F&::.ي ا::مب `ر::/بl$ د::محم [يل1 ي2"#C A;$ `ر/م Hرماع
ر::ير;6~ Pا::ه2يبو Rا::ياورلا Q::dو ي::?و ا::هي$ لاكI1 V ةياوC >=?
%"::, 9ل&::Nو `&::ب نيl::$ A8ا::.لا ل&N M&كي M 5Sاملا ام L~رKZ
9::مع 9::ب 4ار::ملا @ب7 M يب M WS Eيدح ي$ م"#و 9ي"ع 9"لا
ي::$ نيد::لا ر::i$ ما::ملا [ل=ب لاN امO 9"لا دبع >&ب V +لا- &ب
ن::باو د?ا!مو jابع نبا نع 9";S مد;6 دNو 9مع 9S مي?ارب1 يب
%::"ع [::لa vل-1 M لو3ا LMار::م ا::2? 9حIريو PHد.لاو zيرج
ا=::لو م"::#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا نمe ي$ اع8اI MاO +لا- يب
&::ب م::هل لا::Nو ا::2تهلZ مت::I ن::ع 5::جري [2بV AN 9ل M&ل&;ي ا&SاO
275
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9Sا::كم د::ل&لا ا=::? =::Kو 9::"ت;S [2با ا2<ع 9ل ا&لاN امل 'رم +لا-
+لا- &ب ر$ا# املو مكل 9"فO مك2با =KZو 9S&"ت;6 ي2با مكي<ع
لا::;$ ار::يحب 9ل لGS م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 9عمو ما/لا %ل1
M&::كي M ملUلا ا=::هل ي::Uب2ي ام لا;$ ي2با &? لاN [2م ا=? ام 9ل
م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2"ل اب +لا- يب ةيم.6 @Sاك$ ايح >&ب
Mا::Oو >رU::, ن::م 9::"فOو >ا::بC 9S&::Oو 9::مع 9S&كل م?د2ع ةع8اI
يSا::(لا ر::م3او P92ع لاB.لا ة2pم Mاك$ >رص2يو 9pفحيو 9-&حي
nة::ص;لا A::يa ي::$ +لا::- ي::ب ر::Oa ا=? 9ب/ي Eيدح ي$ 5Nو 9S
يب:2لا %:6 ما:/? ن:ب xCا:حلا M ةم":# م نع يSارب<لا JرK
[::S1 9::"لا ل&::#C ا::ي لا;$ kا4&لا ة!ح م&ي م"#و 9ي"ع 9"لا %",
ما:ع-1و ميت:يلا Fا&ي1و Cا!لا %ل1 Mا.حلاو محرلا ة", %"ع Eح6
'ر::يUملا ن::ب ما/? 9"عفي MاO ا=? AOو نيك.ملا ماع-1و )ي]لا
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&::#C لا::;$ 9::"لا ل&::#C اي 9ب [2{ ام$
ن::م 'و=::ج &::ه$ 9::"لا V1 9::ل1 V M 9بحا, ده/ي V ربN AO م"#و
9"لا 9جرKl$ Cا2لا نم مت<م- ي$ +لا- اب يمع6دجو دNو PCا2لا
PCا2لا نم sا]حd ي$ 9"ع!$ ي

ل1 9Sا.ح1و ي2م 9Sاكمل
ن::ع ا&با::جو اه"O ةب&ج3ا >=? نم ةعامج sارت#ا دN L|9يب26}
'4Cا&::لا Eي4ا:ح3ا ن:ع ا&باج امO ةK&.2م اهي$ '4Cا&لا Eي4اح3ا
Eي4ا::ح3 c::#ا2لا ا&لا::Nو Cا::2لا ي::$ م::هS نيOر::/ملا لا::ف- ي$
|0ر:::K Ceو 'Ceاو CG:::6 Vو} %لا:::ع6 9ل&:::N نيOر:::/ملا لا:::ف-
|V&::#C EعبS %تح نيب=عم ا2O امو} %لاع6 9ل&N ني&ب3ا Eي4اح3و
ة::يZ ي::$ نيت::Sرت;م ن::ي;يرفلا ي::$ نيت::"م!لا M&::O )8ا<"لا نمو
ر::صتiم fا&::!لا ا=::?و nم::p2لا ي$ نيت;#ا2تم نيتف-اعتم 'دحاو
لو3ا ["::.ملا %::"ع %6l::تي ا::مS1 9S V1 fا&ج AO نع ي2Uي ديفم
ا:ه2ع ة:ب&ج3ا ر:يرح6 %:ل1 ا:2!تحا ا=ه"$ Qdاو &? امO يSا(لا Mو4
M Qيح::صلا Eيد::حلا ي::$ @::ب7 د::N ~ةمت6~ gيSا(لا [".ملا %"ع
ي::$ Cا::2لا ن::م sا::]حd ي$ 9Sاو +لا- &ب ابا=ع Cا2لا A? M&?
H&::ب M %::"ع لد::ي ا::مم ا=::?و P9tا::م4 ا::مه2م ي"Uي MلعS 9ي"جC
ا::هي$ Mا::O &::ل ا::مهS3 Cا::2لا ي::$ ا.يل م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا
h::.بو ا::Sاكم 9::2م fر::N امهS3 +لا- يب نم ابا=ع M&? اSاكل
ا::ع2تما$ مل::#لا ا::مهي"ع bر::ع Vو ة::(عبلا اOCد::ي مل امهST$ اC=ع
Cا2لا A? M&? 9S vودصملا v4اصلا ربK دNو +لا- يب Yلiب
276
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ة::لV4 ل&::,3ا A? د2ع %م.ي ا=?و nاه"? نم >ا&ب Wي"$ ابا=ع
P'CاIلا
ري(::O Mا::مGلا ا=::? ي::$ M&ل4ا::!ملا L|يلد::ج يSاد::يم +::صS}
vر::<ب ة::$رعم م::هل W::يل م?ر(::Oو ةلl::.ملا >=::? ي::$ ا,&صK
9::م"Oو ل4ا::!ي H=لا رpS يS ريt 58اd مهعم ملكلا$ لVدت#Vا
ي$ @ب7 H=لا ل&;ي M >د2ع ام ر(O 9ST$ 92?a نم fر;6 ة;ير<ب
ل4ا::!ي H=::لا Mا::O MT::$ ل&::;6 ا::م YلK %::"ع لدي م".م Qيح,
ي::$ @::ب7 د::N 9::ل ل&::N +?=::ملا يع$ا::I ا2ب?=::م A? نم [ل=ب
م::.ب 'ل::صلا ي$ ر;ي مل م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9S م".م Qيح,
@::ب7و ة"م::.بلا Mود::ب 'لصلا Qحص6 V @Sو ميحرلا نمحرلا 9"لا
ما::ملا A::عج ا::مS1 لا::N م"::#و 9ي"ع 9"لا %", 9S نيحيحصلا ي$
اa1و ا&ع$Cا::$ 5$C اa1و ا&عOCا$ 5OC اaT$ 9ي"ع ا&ف"تi6 ل$ 9ب م6Bيل
ا::.لاج %", اa1و دمحلا [ل ا2بC ا&ل&;$ >دمح نمل 9"لا 5م# لاN
>د::مح نمل 9"لا 5م# ماملا لاN اa1 @Sو M&عمج ا#&"ج ا&"ص$
C4اN @Sو C=عل ا.لاج %", اa1و 9"(م >دمح نمل 9"لا 5م# ل&;6
Eيد:ح ي:$ نيحيح:صلا ي::$ @::ب7و Pا:.لاج V ا::م8اN 9:ف"K ي"ص6
ةبر::d 9يد::يب fر::d م::7 ا=::ك? [يد::يب ل&;6 M [يفكي امS1 مميتلا
V @::Sو 9::هجوو 9::يفO ر?ا{و نيميلا %"ع لام/لا Q.مو 'دحاو
)::يك$ نيع&::كلا %ل1 Q.ملاب Vو 'دحاو ةبر]ب مميتلا ي$ يفتك6
M1 د::بل$ ام?د::ح و نيحيح::صلا ي$ @تب(6 يتلا Eي4اح3ا @فلاK
ة::dCاعم 0ر::K ة::ل4 @ماN ل&;ي M م"علا نم ةح8اC >د2ع @SاO
>=::هب V1 9::ي"ع z::تحي V 9::"(م ا=::?و 9ل ل&Nl$ Pاهي"ع @مد;$ >=هل
يكلا::م ل4ا::!ملا Mا::O M1و P9لا::(م3و 9::ل ة::مG"م ا::هST$ ة::;ير<لا
م::ل ا::م Cا::يiلاب Mا::عيبلا نيحيح::صلا ي$ @ب7 دN 9ل ل&N +?=ملا
9:S م":.م Qيح:, ي:$ @:ب7و W"!ملا CايK @ب(6 V @Sو اNرفتي
ي$ +ج&6 @Sو 9#C AO Q.مي ملو ld&6 م"#و 9ي"ع 9"لا %",
Qيح::صلا ي::$ @::ب7 ا::م @فلا::K )::يك$ jر::لا A::O Q.م F&d&لا
9::ل ل&Nl::$ P9::ي"ع @مد::;$ 9::ل ة::dCاعم 0رK ةل4 @ماN ل&;ي$
ي$ @ب7 دN 9ل ل&N +?=ملا يف2ح ل4ا!ملا MاO M1و P9"(م ا=?و
V @::Sو اعب::# 9"::.Uي"$ مOد::ح Fا::S1 ي::$ +"كلا ƒلو اa1 Qيحصلا
'ل::, V نيحيح::صلا ي::$ @::ب7و اعب# ةيب"كلا ة#ا!2لا ي$ yر/6
ي::$ @::ب7و اهSودب 'لصلا Qحص6 @Sو fاتكلا ةح6افب ر;ي مل نمل
Mود::ب 'ل::صلا Qح::ص6 @::Sو ام8اN لدتع6 %تح 5$Cا م7 نيحيحصلا
277
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
م::ل نيت::"N Fا::ملا ƒ"ب اa1 Eيدحلا ي$ Q,و لادتعVا ي$ ة2يSlم<لا
%"::, 9::S نيحيح::صلا ي::$ Q,و نيت";لا ربتع6 V @Sو ا(بK Aمحي
):يك$ ربد:ملا 5يب:ب ل&:;6 V @:Sو ربد:ملا kا:ب م":#و 9:ي"ع 9"لا
0ر::K ة::ل4 @ما::N ل&::;ي$ Pةحيح::صلا Eي4ا::ح3ا >=::? @فلا::K
Mا::O M1و P9::"(م ا=::?و 9::ل ل&Nl::$ Pا::هي"ع @مد::;6 ا::هل ة::dCاعم
ما, نم نيحيحصلا ي$ @ب7 دN 9ل ل&N +?=ملا ي"ب2ح ل4ا!ملا
Mا::]مC ا&مد::;6 V ا::مهي$ @::ب7و م#ا;لا اب %صع د;$ [/لا م&ي
@فلا::K )يك$ [/لا م&ي مايصب ل&;6 @Sو نيم&ي Vو م&ي م&صب
9::ل ة::dCاعم 0ر::K ة::ل4 @ما::N ل&::;ي$ نيحيح::صلا ي::$ @ب7 ام
P9"(م ا=?و 9ل ل&Nl$ P9ي"ع @مد;$
ل4ا!ملا MاO M1و Pم&يلا jا2لا Mا?a3 9ب fر;ي ام fرN ا=?
M&مد::N3ا @لا::N د::N 9::ل لا::;ي >د::2ع 9;$ Vو Eيدحلا +تكي نمم
Vو 9Sا::O4 ي::$ ة",اح ةيو43ا$ +يب- ريt Cا<عO 9;$ لب xدحملا
ام Yرعي Cا<عب Wيل +يب<O Eيدح لب 9ي;فلاو Q"ص6 اaامل HCدي
P>د2ع @.يل اهS V1 ةيو43ا 9ل Q"ص6
ل&::,3او 9::;فلاو Eيد::حلا Hد::2ع 5::متجا د::N 9"لا دمحب يS1و
Yر::ع ا::Sl$ [لa ريtو Mايبلاو يSاعملاو ةيبرعلا نم RVDا ر8ا#و
ا::ي @::S ا::مو Q::جCا )::يOو لدت#ا )يOو ل&N )يOو م"ك6 )يO
Vو 9::;فلا HCد::6 V [S3 [لa [ل Q"صي ل$ `اي1و 9"لا ي2;$و يK
9::ب لVدت::#Vاو Eيد::حلا ي::$ ملكلاو RVDا نم اXيI Vو ل&,3ا
>=::? 5::م!ي م::ل نمل 9ي$ م"كتلا %"ع مادNلا Aحي Vو نيهلاب Wيل
Eيد::ح ن::ع @"X::# اa1 [S &?و 9"لا `ا6Z ام %"ع رصتNا$ م&"علا
A::حي Vو >&فع::dو >&2.حو wافحلا 9حح,و 4ري مل و 4Cو ل&;6
L9"?3 [لa ادع ام AKو Cد;لا ا=? 0&# Fات$لا ي$ [ل
اربصلا \ع"6 %تح د!ملا ƒ"ب6 نل u 9"OZ @S ارم6 د!ملا +.ح6 V
+?ا=::ملا Hد::";م ن::م +?=::م Ha A::O 9::ب +-ا::K رKZ رم م7و
M jا::بع ن::با ن::ع 9حيح::, ي::$ 0وC ام"::.م M [::لaو ةعبC3ا
9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C دهع ي$ 'دحاو Aع!ي MاO xل(لا vل<لا
+لا::- A::كل ل&Nl$ Pرمع 'Cام نم اCد,و ركب يبو م"#و 9ي"ع
9::تجوGل لا::N ن::م Mو Eيد::حلا ا=::? %]ت;مب @S ل&;6 A? م"ع
9:2ع @:dرع م:عS لا:N MT:$ h::;$ 'دحاو \"<6 ا7ل7 \لا- @S
MT::$ م"::.م Qيح, ي$ @ب7 ام )لاi6 )يك$ 9ل ل&N V لاN M1و
vاي::# ن::م 4&::ص;ملاو 9::"(م ا=? Aعجا$ 9ل ل&N 9dCاع امل لاN
278
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
>ا::]ت;مب لا::;ي م"::.م Qيح::, ي::$ Eيد::ح A::O Wيل 9S 9"O ا=?
P9ل bCاعملا 4&ج&ل
ا=::?و P9::ب ا::2مZ %ت::ح 9ي&::ب 9ل ايح 9"لا M L|Eلا(لا [".ملا}
م::?ريtو ني7د::حملا wا::فح ن::م 'ري(::O ة::ف8ا- 9::يل1 لام [".ملا
ي"يه::.لاو H4اد::Uبلا +::ي<iلا ركب &ب o$احلاو ني?اI نبا مه2م
ر::ي2ملا ن::ب نيد::لا ر::,اS ة::ملعلاو Hرب::<لا +::حملاو يب::-ر;لاو
c::#ا2لا ي::$ ني?ا::I ن::با 9::جرK ا::مب [ل=::ل ا&لدت::#او م::?ريtو
ي::2<N Cادلاو \حللاو \با.لا ي$ H4ادUبلا +ي<iلاو „&.2ملاو
ة:/8اع ن:ع )يع:d د2:.ب [:لام +8ارt ي$ ام?لO رOا.ع نباو
ر::م$ kا4&::لا ة!ح م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C ا2ب zح @لاN
ي::2ع E::كم$ لG::2$ م::تUم نيGح `اب &?و M&!حلا ةب;ع %"ع يب
رب::;ل @::ب?a لا::;$ 9::ل @::";$ م.تبم sر$ &?و يل1 4اع م7 لي&-
ا=::? P9::"لا ا::?4Cو ي::ب @2م*::$ ا?ايحl$ اهييحي M 9"لا @لا.$ يم
ن::كل k&::d&م 9::S1 A::يN A::ب ني7د::حملا vا::ف6اب )يع::d Eيد::حلا
nا4ر::فم اFG::ج [::لa Mا::يب ي::$ @فل دNو 9عdو V 9فعd fا&صلا
نع نيل&ه!م 9ي$ M لاN د2.ب )S3ا bورلا ي$ ي"يه.لا 4Cوو
ي::يحي M 9::بC لl::# م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9"لا ل&#C M ة/8اع
>4ار::ي1 د::عب ي"يه.لا لاNو Pامه6ام م7 9ب ا2م*$ 9ل ام?ايحl$ 9ي&ب
Fي::I ن::ع 96Cد::Nو 9::تمحC G!ع6 Wيلو FيI AO %"ع C4اN 9"لا
9"::]$ ن::م Fا::I ا::مب •::تiي M A? م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9يبSو
ن::يب bCا::ع6 V يب::-ر;لا لا::Nو P9::تمارO نم FاI امب 9ي"ع مع2يو
رKl::تم ا::م?Fايح1 MT::$ CافUت#Vا نع يه2لا Eيدحو Fايح3ا Eيدح
ة::!ح ي::$ Mا::O [::لa M ة::/8اع Eيدح Aيلدب امهل CافUت#Vا نع
لا::Nو PCا::بK3ا نم رOa امل اi#اS ني?اI نبا 9"عج [ل=لو kا4&لا
ي::$ %:فت;ملا fا:تO ي::$ يكلا::ملا ر:ي2ملا نب نيدلا ر,اS ةملعلا
Fا:يح1 م":#و 9::ي"ع 9:"لا %":, ا:2يب2ل 5:Nو د:N %ف<:صملا YرI
ي::$ Fا::جو لا::N M %::ل1 م::يرم ن::ب %::.يعل 5::Nو ام ريpS %6&ملا
CافUت::#Vا ن::م 5::2م ا::مل م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %", يب2لا M Eيدح
اNد:,و 9:ب ا:2م*$ 9:ل ا:م?ايحl$ 9ي&:ب 9:ل يحي M 9"لا اع4 Cافك"ل
م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا A8ا]$ يب-ر;لا لاNو Pني2مBم ا6امو
9::"لا 9"::]$ ا::مم ا=? M&كي$ 96امم نيح %ل1 5بات6و %لا&ت6 لG6 مل
اعر::I Vو ل;ع 52تمي 9ب امهSامي1و ام?rايح1 Wيلو لاN 9مرOو 9ب
MاOو 9"6ا;ب >CابK1و Aي8ار#1 ي2ب AيتN Fايح1 MZر;لا ي$ 4Cو د;$
279
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
'ل::صلا 9::ي"ع ا::2يبS [ل=::Oو %6&::ملا ي::يحي مل::.لا 9::ي"ع %::.يع
ا=::? @ب7 اa1و لاN %6&ملا نم ةعامج 9يدي %"ع 9"لا ايح مل.لاو
P9ت"ي::]$ ي::$ ة::مارO '4ا::يe ا::مه8ايح1 د::عب ا::مهSامي1 نم 52تمي ام$
ة::صN رOa دعب 96ري# ي$ jا2لا دي# نب نيدلا Qت$ o$احلا لاNو
ي::$ م"علا A? mعب رOaو +ي=عتلا ي$ '4Cا&لا Eي4اح3او Fايح3ا
9:ي"ع 9:"لا %":, يب:2لا M 9":,اح ا:م Rا::ياورلا >=::? نيب 5م!لا
RاجCد::لا ي::$ ادعا::, ةي2::.لا Rاما;ملا ي$ ايNاC لGي مل م"#و
9::ب 9::صK ا::مب 9فلeو 9يل1 'ر?ا<لا 9حوC 9"لا mبN M %ل1 ةي"علا
>=::? M&::ك6 M G8ا::!لا ن::م$ 9::ي"ع مود::;لا نيح ةماركلا نم 9يدل
M&::كي Mو نك6 مل M دعب م"#و 9ي"ع 9"لا %", 9ل @"صح ةجC4
د::Nو P%::هتSا bCاع6 ل$ Eي4اح3ا ["6 نع ارKlتم Mاميلاو Fايح3ا
رب::K 9::م"ح رب::K >4ار::ي1 د::عب لا::;$ Fا::م"علا m::عب [لa %ل1 CاI
L9ي"ع اهمودN نيح اهيل1 م"#و 9ي"ع 9"لا %", >ر# امو ةمي"ح
ميpع 92ع 9"لا FاGج نكل u 9عاdC1 نع م3ا FاGج ا=?
ميعSو دي ة2مZ `اa نع u 9م3 M&كي M &جC `ا=Oو
م&"عم اه(يدح$ دمحمب u @2مZو 9لDا ا?ايح M&كيو
مي"ح Fا;/لا دعب 9ب Rدع# u امO ا]ي 9ب Rدع# امبر"$
9با::تO ي::$ ي;::/مدلا نيدلا ر,اS نب نيدلا WمI o$احلا لاNو
Eيد::حلا 4ار::ي1 د::عب H4ا::هلا د::ل&م ي::$ H4ا::صلا 4C&::م %م::.ملا
L9.ف2ل اد/2م C&O=ملا
ا$وrC 9ب MاOو A]$ %"ع u A]$ ديGم يب2لا 9"لا ابح
افي<ل ل]$ 9ب Mاميل u >اب ا=Oو 9م ايحl$
افيعd 9ب Eيدحلا MاO M1و u ريدN ا=ب ميد;لا$ م".$
[لا::.ملا >=::? م?د::2ع &::;6 م::ل Fا::م"علا ن::م 5::مجو |ةم6اK}
ا::ه2ع لودع ريt نم ام?ر?ا{ %"ع ام?&حSو م".م ي(يدح ا&;بl$
P[::لa رO=::ي M دح3 e&!ي V ا&لاN [لa 5مو >ريt Vو c.S 0&عدب
W::يلو م"::.م Eيد::ح >4اري1 دعب )S3ا bورلا ي$ ي"يه.لا لاN
V~ 9ل&::;ل م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", 9ي&ب ي$ [لa ل&;S M نحS ا2ل
9:"لا MوaB:ي ني=:لا M1} %لا:ع6 لاNو ~Rا&م3ا +.ب Fايح3ا اوaB6
ة::م8 د::ح ي::برعلا ن::ب ر::كب &::ب ي::dا;لا AX::#و Pة::يDا |9ل&#Cو
ي::$ م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, يب::2لا اب M لاN AجC نع ةيكلاملا
ني=لا M1} %لاع6 9ل&;ل M&ع"م &ه$ [لa لاN نم Mlب fاجl$ PCا2لا
0a Vو لا::N |'ر::KDاو ايSد::لا ي::$ 9"لا مه2عل 9ل&#Cو 9"لا MوaBي
280
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
+::?a ن::م Fام"علا نمو PCا2لا ي$ 9S1 9يب نع لا;ي M نم مpع
ي$ يSاهOافلا نيدلا Jا6 cي/لا لاN n)N&لا &?و WماK ل&N %ل1
sر::I ي::$ يجابلا لاNو P9ي&ب لاحب م"ع 9"لا ري2ملا ر!فلا 9باتO
9::"لا %"::, يب::2لا HaBي M e&!ي V 9S LFام"علا mعب لاN l-&ملا
M e&::!ي$ jا::2لا نم >ريt امو n>ريt Vو sابم Aعفب م"#و 9ي"ع
A::,و Mو sا::بملا A::عا$ م7lي Vو 92م 52ملا ا2ل Wيلو sابمب HaBي
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا لاN [ل=لو لاN >ريt %ل1 0a [ل=ب
ة::م-ا$ ا::مS1 A::هج ي::ب ة2با JوGتي M +لا- يب نب ي"ع 4اC a1
ة::2با 5::مت!6 V 9::"لاو ن::كلو 9::"لا Aح ام مرحا V يS1و ي2م ةع]ب
[::لa ي$ امهمكح Aع!$ ادب AجC د2ع 9"لا ودع ة2باو 9"لا ل&#C
M1} %لا::ع6 9ل&::;ب [::لa %::"ع z::تحاو sا::بمب 0aB::ي M e&!ي V 9S
%::"ع yر::/$ نيت::يDا |9::"لا م::ه2عل 9ل&::#Cو 9::"لا MوaB::ي ني=::لا
يب2لا ة,اK ي$ 0a3ا \"-و ا&ب.تOا ام ريUب اوaBي M ني2مBملا
رOا::.ع ن::با Jر::Kاو P%هتSا yرI ريt نم م"#و 9ي"ع 9"لا %",
لا::N ة::ي2t ي::ب ن::ب [::"ملا د::بع ن::ب %يحي \ير- نم 9iيCا6 ي$
Mا::O لا::N GيGعلا دبع نب رمعل لماع MاOو Rارفلا نب A$&S ا27دح
'C&::O %::"ع لجC Aمعت::#ا م?د::2ع ا::S&مlم ما/لا fاتO نم AجC
G::يGعلا د::بع ن::ب ر::مع [::لa ƒ::"ب$ ة::يSا2ملاب MGي >&ب MاOو ما/لا
C&::O ن::م 'C&::O %::"ع لجC Aمعت::.6 M %::"ع [::"مح ا::م لا::;$
ني2مB::ملا ر::يم 9::"لا Q", لاN ةيSا2ملاب MGي >&ب MاO نيم".ملا
رمع لا;$ اOر/م م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا >&ب MاO %"ع امو
9::"جCو >د::ي 5::<N 9Sا.ل 5<N لا;$ 9#C 5$C م7 @ك# م7 >Z
M @"X::# د::Nو P@::ي;ب ا::م اXي::I ي:ل %"6 V لاN م7 9;2ع fرd
L@";$ )يلlتلا ا=? اهب متK ا6ايب ةلا.ملا >=? ي$ مpS
)ح!ي امم ني";(لا 9ب %!S u دمحم يب2لا Eعب H=لا M1
ا&ف2, امي$ م"علا A? >ادب u 58اI مكح 9يبو 9م3و
)ع.ملا 'اعدلا ربK 96lي مل u H=لا 0ر!م ام?ورج ةعام!$
)لBي مكح 9ي"ع fا=ع V M u '&ع4 9X!6 مل نمي$ مكحلاو
)N&تم مهب ام ةيرعI3او u مه"O ةيع$ا/لا لاN `ا=ب$
Yرع6 0Z رO=لا ي$ اa &!2بو u ة!ح 9ي$ Fار#لا 'C&.بو
)<لو مي.2لا نم vC %2عم u 9"ي"ع6 ي$ 9;فلا A? mعبلو
)2/6 نيعما."ل 9ب %ح2م u 0C&لا HeاC رiفلا ماملا احSو
)"i6و مه2م 4ا2ع رهpي u ملو اودلو يتلا ر<فلا %"ع م? a1
281
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
)2حتي a1 ديح&تلا %"ع AO u %ف<صملا يب2لا اودلو %لو3ا لاN
)ك2ت.م Vو `رI &K مهي$ u ام 9"لا دبع 9يب3 م4Z نم
),&ي ره<ب مه"Oو W!S u ةب&6 'C&.ب امO M&Oر/ملا$
)2حتم مه"ك$ نيدجا.لا ي$ u +";6 9ي$ Fارع/لا 'C&.بو
YC=لا 9ي"ع @"<? >Cار# u ي$ نيدلا رi$ cي/لا ملO ا=?
YرKG6 ميع2لا Rا2ج >ابحو u 98اGج ريK ‰رعلا fC >اG!$
ا&ف2ح6و 0دهلا ني4 ةNر$ u ةي"?ا!لا Mامe ي$ نيد6 د;"$
)كعي 9ي"ع `رI ام \يدصلا u ا=ك? A$&S نباو رمع نب ديe
)يGم >ا&# امو HرعI‚ل u ةلا;م `ا=ب يكب.لا ر.$ دN
)2ح رمع ل&<ب &?و \يدصلا u %"ع 92م اdرلا نيع لG6 مل a1
Yر;ي ةلل]لاب ةي"?ا!لا ي$ u ام$ H4اهلا ةبح, 9ي"ع R4اع
),&ي V ام RايDا نم RCو u امي# 0رح >&بو 9م‚$
ا&$&K V ا2مZ %تح 9ي&ب u 98ايح1 %ل1 ا&ب?a ةعامجو
)ع]م Eيدحلا نكل `اa ي$ u اد2.م ا(يدح ني?اI نبا 0وCو
)لlت6 اa1 اهب )يك$ %فكل u اه]عب 4رف6 &ل [لا.م H=?
)ص2م &? نم ني نكلو اب4 u 9تم, اهي]6ري V نم +.حبو
)2حم )ي2حلا نيدلا 4دج ام u دمحم يب2لا %"ع 9لDا %",
ا::SربK Mا::ميلا +ع::I ي::$ ي;هيبلا لاN |امهب \"عتم Eيدح}
ا::S ر::فعج نب %يحي ا27 eاeرلا رفعج &ب اS Mار/ب نب ني.حلا &ب
نب \"- نع ديرN نب 9"لا دبع ا27 aاعم نب Wي اS fابحلا نب ديe
&::ل ل&::;ي م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C @عم# لاN ي"ع
ا::هي$ Rر::N د::Nو Fا::/علا 'ل::, ي$ اSو ام?دح و Hدلاو @OC4
ن::ب Wي Lي;هيبلا لاN P[يبل اهتبج3 دمحم اي H4ا26 fاتكلا ةح6افب
P)يعd aاعم
%::يحي ن::ب د::محم ا27د::ح ة::كم cيCا6 ي$ يNCe3ا لاN |'د8ا$}
امل لاN يم"#3ا م,اع نب ما/? نع Mارمع نب GيGعلا دبع نع
د::ح 'وG::t ي::$ م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا %ل1 qيرN @جرK
مت(حب &ل fرح نب Mايف# يب3 ةبتع ة2با د2? @لاN Fا&ب3اب ا&لG2$
A::O 9::ب متيد::ت$ا مOد::ح ر#ا MT$ Fا&ب3اب 9ST$ دمحم م ة2مZ ربN
@لا:;$ q:ير;ل Mايف:# &:ب [:لa رO=:$ ا:هباC ن:م fCاب Mا.S1
PاSا6&م ركب &2ب Eحب6 اa1 fابلا ا=? ا2ي"ع Qتف6 V qيرN
9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::"لا ل&#C دلاو 9"لا دبع رعI نم |'د8ا$}
L96رO=6 ي$ Hدفصلا sلصلا >4Cو م"#و
282
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
bC3ا '4ا# %"ع ل]$ ا2ل Mlب u 'د"ب AO ي$ MوCا.لا مكح د;ل
%ل1 ر/S نيب ام 9ب Cا/ي u H=لا 44B.لاو د!ملا وa يب M1و
mفK
mحملا +.حلاو vرعلا +ي<ب امي دN u لعلا ا&"7ا 9ل FابZو Hدجو
52;ملا ي$ ي"ب2حلا 9مادN نب نيدلا \$&م ماملا لاN |'د8ا$}
و Mا::O ام"::.م A::تN م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا م Y=N نمو
Pار$اO

Y&صتلاب ة;"عتملا 0واتفلا
د::بع ي::ب نع ةي"حلا ي$ ميعS &ب o$احلا 9";S امي$ ^ ةلl.م
ن::م لا::N Mا::ب اه2م د

ع$ FايI نع AX# امل vاC&لا نب دمحم 9"لا
د::?Gلا &::? ا::مو [::لa %::2عم ا::م$ \.في د?Gلا Mو4 9;فلاب %فتOا
ن::م Jر::Kو 9;فلاب %فتOا اa1 9ي;فلا A?و 9Sو4 9;فلاب يفتكي H=لا
Pا2? cي/لا >ا2ع H=لا د?Gلا نم ا=? دعي A? Yلiلا
MT::$ 9ما::;م +:.حب م::"ك6 ي$&:, A::جC ملO ا=::? ^ fا&!لا
Fا::ه;فلا 9::;"<ي V ا::م %"ع \.فلاو رفكلا oفل M&;"<ي _ا&iلا
\"-l::$ ن::يبر;ملا RاXي::# Cار::ب3ا Rا2.ح )".لا mعب لاN امO
ن::با لا::N ا::مO مهما::;م ي

::"ع %ل1 ةب.2لاب RاXي# Rا2.حلا %"ع
L92ع 9"لا يdC bCافلا
@ي]N ا&ه# Hر-اK %"ع u '4اC1 `ا&# ي$ يل Rر<K M1و
ي64رب
ةي$&صلا ل&N hم2لا ا=? نمو nةي;ي;ح '4رب Wيل ا=? M م&"عمو
M&::مG"ي _ا&:iلا ة::;ير- ن:م ا=:? A::ك$ م8اصلا ر<ف6 ةبيUلا M1
Pةماعلا مG"ي V امب مه.فS
M1 م::7 ر::Oa W::"!م ي$ ا&عمتجا ةي$&, ةعامج ي$ ^ ةلl.م
[::لa %::"ع رمت::#او ار::Oاa W"!ملا نم ماN ةعام!لا نم اصiI
A::?و V م >Cا::يتKاب Mا::O Fا&::# [لa Aع$ 9ل Aه$ 9ل Aصح 4Cا&ل
P[لa نع >رجeو 9ع2م دح3
لاB::.لا ا=::? ن::ع AX# دNو P[لa ي$ 9ي"ع CاكS1 V ^ fا&!لا
9::ي"ع CاكS1 V 9Slب fاجl$ ي2ي;"بلا نيدلا Jار# مل#لا cيI 92يعب
Pر::يGعتلا [ل=ب 0دعتملا مG"يو 9ع2مب Hدعتلا 5Sامل Wيلو [لa ي$
4اeو [::لa A::(مب fاجl$ ي#ا2ب3ا نيدلا Mا?رب ةملعلا 92ع AX#و
Vو د::جا&تلا '=ل vاa ام مورحم رك2ملاو f&"Uم لاحلا +حا, M
283
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ةمل.لا$ ة"م!لابو 9با&ج رKZ ي$ لاN M %ل1 fور/ملا 9ل اف,
ة::يف2حلا ةم8 mعب [لa A(مب ا]ي fاجو Pم&;لا لاح مي".6 ي$
ر::يt ن::م ة::;$ا&ملاب لاB::.لا ا=::? %::"ع ا&::بتO م::ه"O ة::يكلاملاو
9::"لا لاN دNو ارOاa ماي;لاو ام8اN رO=لا رك2ي )يOو ل&N Pةفلاiم
@لا::Nو |مهب&::2ج %::"عو ا4&::عNو ا::مايN 9"لا MورO=ي ني=لا} %لاع6
9"لا رO=ي م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا MاO اه2ع 9"لا يdC ة/8اع
CاكS1 ل$ >&حS و •NC ماي;لا ا=? %ل1 م]Sا M1و n9Sايح AO %"ع
Eيد::حلا ي::$ 4Cو دNو ديجا&ملا و 4&ه/لا Rا=ل نم [ل=$ مهي"ع
م"::#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا Hدي نيب +لا- يب نب رفعج •NC
ملو fا<iلا ا=? '=ل نم [لaو ي;"Kو ي;"K @هبI 9ل لاN امل
ي::$ ل::, ا=::? Mا::ك$ م"#و 9ي"ع 9"لا %", يب2لا 9ي"ع [لa رك2ي
ما::ي;لا Q::, د::Nو د::يجا&ملا Rا=ل نم 9S&OCدي امل ةي$&صلا •NC
ة::م83ا Cا::بO نم ةعامج نع kام.لاو رO=لا Wلا!م ي$ •Nرلاو
Pمل.لا دبع نب نيدلا Gع مل#لا cيI مه2م
9::بGح ي::$ ي::#رملا jا::بعلا ي::ب cي::/لا ل&::N ي$ ^ ةلl.م
ي::ف$ ةي::صعملاب ي264ا::S [::تعا-و ة::عا<لاب ي264اS [تيصعم يهل1
["]فب ي2ت"باN ةيصعملاب @"N M `&جC امهي ي$و [$اK امهي
ي::ل kد6 م"$ [لدعب ي2تب"باN ةعا<لاب @"N M1و ا$&K يل kد6 م"$
A::هج )يO م [Sا.ح1 5م يSا.ح1 0C )يO HرعI @ي"$ FاجC
%::"ع MVا4 ا::م?لOو `ر::# ن::م Mار::# J v [Sاي::صع 5م ["]$
A::O %::"ع [::S1 `ريUل ي2عد6 V [ي"ع لادلا 5ما!لا ر.لاب$ `ريt
PريدN FيI
ة::عا<لاب ي264ا::S [تي::صعم ي::هل1 9ل&N ره{ امب.ح ^ fا&!لا
Fا::جCو ل=لاو Cا.كSVاو Y&iلاو مد2لا نم اه2ع +ب.تي امل ي2عي
ي264ا::S [::تعا-و nة::ب6رملا لوG::Sو ري::ص;تلاب Yارت::عVاو ة::ب&تلا
+::!علا ة::<لاiم نمو [لa 4ادdا نم اه2ع l/2ي دN امل ةيصعملاب
fا::تO ي::$ Mا::بح نب cي/لا &ب 9جرK ام [لa %2عم ي$و Fايرلاو
لا:N م":#و 9:ي"ع 9:"لا %":, يب2لا نع ي2ه!لا +ي"O نع fا&(لا
+::!علا ن::م نمB::ملا Hدبعل ريK +S=لا M V&ل Aجو Gع 9"لا لاN
ي::$ يم"يدلا 9جرK امو P+S=لا نيبو نمBملا Hدبع نيب @ي"K ام
نمB:ملا M V&:ل ا::ع&$رم 'ر:ير? يب Eيدح نم jو4رفلا د2.م
9ل ريK +S=لا نكلو 9ب مهي V %تح +S=لا نم مصعل 9"معب +!عي
ي::بو W::S Eيد::ح ن::م >ر::يtو م::يعS &ب 9جرK امو P+!علا نم
284
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::م رب::O &? ام مكي"ع @فiل M&بS=6 ا&S&ك6 مل &ل اع&$رم ديع#
&::بو Fا::يلو3ا fاتO ي$ ايSدلا يب نبا JرKو P+!علا +!علا [لa
م":#و 9::ي"ع 9"لا %", يب2لا نع WS Eيدح نم ةي"حلا ي$ ميعS
ي2لl::.ي ن::مل ني2مB::ملا H4ا::بع ن::م M1و 9::"لا ل&::;ي A::يربج نع
>ر::Oa ^ [::لa >د.في$ +!ع 9"Kدي V M1 9فOl$ '4ابعلا نم fابلا
ة::م&م=م M&::ك6 د::N ة::عا<لا$ ا::]يو PA::ي&- Eيد::ح Fا::27 ي::$
M ي:Uب2ي رO=:لاO ا:ه2ع ):"iتي V M يUب2ي C&م )"iتب اهSاص;2ل
%ل1 Jاتحي اSCافUت#ا Fايلو3ا mعب لاN ا=هلو +";لا C&]ح 9SCا;ي
9SCا::;ي M ي::Uب2ي ر::ك2ملا نع يه2لاو Yورعملاب رم3اOو CافUت#ا
c:يب&تلاو Cا:كSVا bر:عم ي:$ %لا:ع6 لا:N ا=:هلو FاهتSVاو Cامت8Vا
ي::$ 'ري(::O Eي4ا::ح ي$ | مك.فS M&.26و ربلاب jا2لا Mورمl6}
9::ت2ي م::لو ر::ك2ملا ن::ع %::هSو 9ب رم6lي ملو Yورعملاب رم نم مa
ا::مO ر::ك2ملاو Fا::/حفلا ن::ع ة::ي?اS M&ك6 M يUب2ي 'لصلاOو 92ع
ة::بيUلا ن::ع >G::2ي M ي::Uب2ي م&::صلاOو [ل=::ب %لا::ع6 9::"لا اهف::,و
CوG::لا ل&::N kد::ي م::ل ن::م مل::.لاو 'ل::صلا 9ي"ع لاN امO ا?&حSو
ر::يt %::ل1 9بار::Iو 9ماع- kدي M ي$ ةجاح 9"ل Wي"$ 9ب Aمعلاو
لا::مكلا ة::ب6C ƒ::"ب6 م::ل ا::م د::مح6 V يت::لا Rاعا<لا 4ار$ نم [لa
ي2ت"با::N ةي::صعملاب @::"N M1 9ل&::N PMا::ص;2لا +8ا&I نم •"i6و
ي::ل kد::6 م::"$ [6رفUمو [تمحC ةع#و ["]$ ي26رOa H ["]فب
M&بS=::6 م::كS V&::ل Eيد::حلا ي::$ nFا::جرلا fا&ب يل @حت$و ا$&K
ن::م [::لa ر::يt %ل1 مهل رفUي$ MورفUت.ي$ M&بS=ي م&;ب 9"لا Fا!ل
[لد::عب ي2ت"باN ةعا<لاب @"N M1و 9ل&N P%2عملا ا=? ي$ Eي4اح3ا
H=::لا ري::ص;تلا نم يتعا- ي$ امو f&S=لا نم يل ام ي26رOa H
م"$ 9ل&N Pم6ا&iلا ريفك6 نع ل]$ اهب 4ادتعVا نم اهع2مي M 4اكي
لجC M Eيد::حلا ي::$ ^ ي::"ع =X2يح Y&::iلا kا.6V FاجC يل kد6
9"لا Rاdرم ي$ امر? R&مي M %ل1 دلو م&ي نم 9هجو %"ع ر!ي
5::م يSا::.ح1 0C )::يO Hرع::I @::ي"$ 9ل&::N Pةماي;لا م&ي >رفiل
HCاد::N M 5::م FاG::!لا +ج&ت::.ي اSا.ح1 >دع )يO H [Sا.ح1
A::معلا ي::$ د::يGملاو رك::/لا +ج&ت::.6 ة::معSو [2م Mا.ح1 9ي"ع
5::م ار::ج م::"?و [ل=O 9ي$ رم3ا$ [لa نم FيI ي2م 5Nو ام AOو
ة::"م!لا >=::?و [::لa ن::ع JCا::iلا لا::]$3ا AيGجو Mا.حلا ديGم
لاهملاو م"حلاب ["]$ Aهج )يO م 9ل&N PY&iلا ة"مج +#ا26
9ل&::N PFاجرلا ة"مج +#ا26 ة"م!لا >=?و [ل يSايصع 5م ماعSلاو
285
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ن::ي$رحلا ني=::? =K 9S م"ع 9"لاو ر?اpلا `ر# نم Mار# J v
ي::$ jا::بع ن::با ن::ع ةياوC &? امO %لاع6 96اف, نم نيف,و نم
ن::م ة::ع<;م Yورح اهS _و PMو Pvو PW-و PملZ C&.لا A8او
ن::عو م::pع3ا م::#Vا ن::م ا::هS ة::ياوC ي::$و n%لا::ع6 9::"لا Fام::#
و ريد::N ن::م 'a&Kl::م Yا::;لا$ %لاع6 9"لا Cار# نم اهS يبع/لا
Y&::iلا ن::م مد::;6 ا::مل Mاب#ا2م ام?لOو 4ا&ج نم مي!لاو Cدت;م
P4&!لا 9ب#ا2ي Fاجرلاو CادتNVا و 'Cد;لا 9ب#ا2ي Y&iلا$ Fاجرلاو
4ار::ملا M ام?د::ح ن::يرم Aمتحي `ريt %"ع MVا4 ام?لOو 9ل&N
9ي"ع Cود;مب CادتNVاو Cود;مب \"عت6 'Cد;لا MT$ ريUلاب \"ع6 امهل
M اعر::I e&::!ي 9::S 4ار::ملا M LيSا::(لا P9::ي"ع A::]فتمب 4&::!لاو
ر::.لاب$ 9::ب;ع لا::N ا=لو 9ي"ع ا;"<ي Mو %لاع6 >ريt امهب ),&ي
\::"ع6 V 9ST::$ 9::"لا &?و [ب _اiلا م#Vاب H [ي"ع لادلا 5ما!لا
م::pع3ا م::#Vا &::?و %لاع6 >ريt 9ب %م.ي M e&!ي Vو ريUلاب 9ل
&::?و Rا=::لا %::"ع لادلا &?و )".لا نم دحاو ريt نع 0وC امي$
)::,&لاب ة,اK اهST$ Fام.لا ر8ا# Yلiب Rافصلا 5يم!ل 5ما!لا
ي8ا::ع4و ي64ا::بع [::ل ي::2"عجا Aب `ريUل ي2عد6 V 9ل&N Pاهل&لدمب
م::7 ر::ه{ ا::م ا=::? Pي6ا2ك::#و ي6ا::Oرحو يهج&6و ي8اجCو ي$&Kو
%"ع \"يملا نب دحا&لا دبع نب دمح fاه/"ل املO [لa دعب @يC
9"لا يdC ي#رملا jابعلا اب ي2عي aات#3ا ل&N لاN Aصفلا ا=?
M&::كي M م::"ع 9::"لاو A::متحي ةعا<لاب ي264اS [تيصعم يهل1 92ع
[:64اC1و ا::?4ا!يTب [6Cد:Nو ا:هب [::م"ع \"ع6 \ب# 9S %ل1 اري/م
'Cد::;لاو م::"علا \::"ع6 +::.ح %::"ع ا::?4&جو ن::يعت$ اه::صيصiتب
لهج 9لدب6و م"علا \"ع6 Mل<ب 'Cورd دبع"ل ايموGل ا2ييع6 '4اCلاو
V1 Wي"$ ار.N اهلدب6و '4اCلا \"ع6و اG!ع اهلدب6و 'Cد;لا \"ع6و
د::بعلا ن::كمي يST$ Fا];لا \با# +.ح %"ع %]ت;ملا ا=? k&Nو
ا=::ه"$ ا::م"{ V Cا::ه;لا ن::م Vد::ع ا::متح 9::2م اهع&Nوو اه2ع ل&حلا
ر::ه;لا HCا::!م @::ح6 ل&Kد::لاب H ة::عا<لاب 9::ي"ع ة::ي4ا2م @Sا::O
ي::?و Fام::.لا %ل1 0&ت#ا م7} لعو Aج لاN امO Cاه;"ل امل.ت#ا
|نيع8ا:- ا:2ي6 ا:تلاN ا:?رO و ا:ع&- ا:يت81 bC‚لو اهل لا;$ MاK4
ي6lي::#و Pم::"ع 9::"لاو aات#3ا ملO ي$ اهيل1 Cا/ملا ةعا<لا >=ه$
[::تعا-و 92ع 9"لا يdC 9ل&Nو Pملكلا ا=? &"6 ي$ eا!م اهS Mايب
\ب::# ام %ل1 اري/م M&كي M م"ع 9"لاو Aمتحي ةيصعملاب ي264اS
Rر::ج يت::لا ة::عا<لاب د::ب ا::SرOa امO '4اCلاو 'Cد;لاو م"علا \"ع6
286
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
9Sايب مد;6 امل اهعا2تما A-ابلاو اهع&Nو \حلا Mاك$ دبعلا دي %"ع
%::"ع ا::ي4ا2م M&::كي$ )لاK امو kا- دN 9S 0ري دبعلا M 5م ا=?
%::"ع 'Cد::;لا 0&عد::ب >V&::م 9تعا::- 9::تيrC لا::ح Mا::."ب 9::.فS
ة::عا<"ل ة::فلاiملا ن::ع لد::ع$ ة::;ي;ح ةعا-لا لاح ي$ ةفلاiملا
Cد::;ملا A::]فلا Mا::يرج لا::ح ي::$ ة::لاحلا >=::هب Mا::O اa1و kا-l$
ةب::.S M ا::2? نم نيبت$ ةيصعملا نيع ي$ &ه$ ةعا<لاب %م.ملا
M1 bر::Uلا م::ه$ دNو bC3او Rا&م."ل اهتب.2O eا!م 9ل ةعا<لا
9;"K دي.ل Aجو Gع 9ل&N %2عم مهفي ن-&ملا ا=? نمو 9"لا FاI
9ل&::Nو |Fي::I ر::م3ا ن::م [::ل Wيل} مل.لاو 'لصلا A]$ 9ي"ع
9::"O ر::م3ا 5::جري 9::يل1و} م"::#و 9::ي"ع 9::"لا %"::, 9::ل ا]ي %لاع6
`&::جC امهي ي$و [$اK امهي يف$ لاN م7 |9ي"ع AO&6و >دبعا$
@::"N و ا::$&K ي::ل kد::6 م::"$ ["::]فب ي2ت"با::N ةيصعملاب @"N M1
M1 م::"ع 9::"لاو د::يري Fا::جC يل kد6 م"$ [لa دعب ي2ت"باN ةعا<لاب
ي::ب Y&iلا ماN يعر/لا f43ا Eيح نم ي2م [ل يتيصعم @يC
[Sد::ل ن::م ة::;ي;حلا H4اهITب ي

"ع [2م A]فلا 4Cاو >lف-l$ [2م
يdC 9ل&Nو Pا2? Y&iلا \?G2ي$ |ا?اد? WفS AO ا2ي6D ا2XI &لو}
د::يري FاجC يل kد6 م"$ [لدعب ي2ت"باN ةعا<لاب @"N Mو 92ع 9"لا
يعر::/لا +.2لا Eيح نم [ل ي2م يتعا- @يC Mو م"ع 9"لاو
نم ة;ي;حلا H4اهITب ي
Ž
"ع [2م لدعلا 4Cاو >ا2$l$ يب Fاجرلا ماN
9"لا Mاحب# 'ريiلا مهل MاO ام Cاتiيو Fا/ي ام \"iي [بCو} [Sدل
Rا;"ع6 A]ف"ل M م"عت"$ ا=? Cر;6 دN a1و |M&Oر/ي امع %لاع6و
ن::م$ Fي::I A::O ن::ع >ا::2t %::"ع MVا4 ا::م?لOو Rا::;"ع6 لدع"لو
)::<عو ر::بو رت::# ن::م >ا::صع ن::م 9::ب A::ماعي ا::م 9"]$ Rا;"ع6
ر::يt ن::م ي,اع"ل ةمحرلا دي h.بو 4&جو Mا.ح1و Mا2حو )<لو
ي::$ mبN نم 9عا-1 نم 9ب Aماعي ام 9لدع Rا;"عتم نمو P4ودح
ي::$ o::ح ة::"Nو د::.!لا ي::$ )ع::dو \::"iلا نيب b&ح4و veرلا
ا=::? نيب::6 د::N a1و Pد::ل&لاو MادK3او Mا&Kلاو د"بلاو لاملاو A?3ا
9Sاي::صع لا::ح ي::$ A::]فلا Cا7Z نم ر7lب ي,اعلا ة"با;م M م"عا$
ي::$ لد::علا Cا::7Z ن::م ر7l::ب 58ا::<لا ة"با;مو Y&iلا 92ع AيGي امبC
ر7 4وCو نم 9ل دب V 9S3 [لaو Fاجرلا 92ع AيGي امبC 9تعا- لاح
%::"ع لد::علا ر::7 4وCو ن::م 9::ل دب Vو ةبNاعلا ةمل# %"ع A]فلا
Fا::!$ \"iلا %"ع ماهبلا 5Nو [ل=O رم3ا MاO اa1و ةبNاعلا +<ع
|9::ي"ع A::O&6و >د::بعا$ 9::"O رم3ا 5جري 9يل1و} %لاع6 9ل&;ب 4ارملا
287
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
ا::ه2م '&::;لاو ل&::حلا ن::م 0ربتلا 5م ة;ي;ح 92م FايI3ا ةيrC &?و
5::م ةعير::I اب::.O 4ا::بع"ل +::.2لاب ة::;8للا Fاي::I3ا 4Cو ة::;ي;ح
9::ل Fا2$و 9يل1 امل.ت#او 9ي"ع لO&6 w&pحلا w&حل نع „ل.SVا
Cا::I ا::م نم::d ي::$ '4ا::بعلاو ة::ي4&بعلا %::]ت;م ا=::?و 9يد::ي نيب
'رفUملا لl# 9"لاو ل&;لا ا=? ي$ 92ع يمه$ +.ح 9يل1 aات#3ا
PAيO&لا معSو يب.ح &?و
L'د8ا$ @يC 'دم دعب م7
لح ادب اهل اودبي مل Yا;لا نع u امتكم ار# „ايI3ا GمC د;ل
ل, Vدب 9ب %Uب6 V >اS4C u H=لا 0رتل )N Yا;لا د2ع M&ل&;ي
Lfاجl$ H4ادUبلا مل.لا دبع cي/لا [لa نع AX#و
م"علا `Cد6 يO م?4&ص;مب u نك$ %ه2لا اa اي vرلا YاN Mوديري
ل]فلاو
H=لا &ه$ 9.فS Yرع u نم M&معGي م? C&ه/ملا ربiلا يف$
%ل&ملا Yرع
%"ع3ا A(ملا 9ل fC 9;لاKو u ةلaو Cا.كSاو vرب اه$رع
\;ح 9;"K نم %Uتبملا ي? u مه"يل4 MZر;لا •S ي$ Fاج دNو
ل;2لا
ل,و ا=بح ا&$رعي يO مه"يوlتب u م?ار6 RايCا=لا HZ رK*ب
ل,3ا لعجا 9"لا Yا;لاو Fارلا نم u اهمه$ FاI نمل م"ع ة8ام("6
Vدع ة8ام ن"عجا$ ر/ع ما.Nlب u ا?دع6 نيكلا.لا ري# لeا2م
%"ع3ا +"<ملاو ديح&تلا ا?رKZو u %ت$ اي ةباS3ا fاب اهلوl$
ل;S اهب 4اج 9"لا دبع cي/لا &? u اهب %6 vاب- نم م&"ع xل7
_
لح$ اع6اC ا$Cاع ايدحو نك$ u اه,ا&K _اK م7 _ا&K ما&ع
لحلاو Gمرلا مهلا مه$ +لا-و u Aصحم ري;$ نم fا&ج ا=ه$
لح VeاS مOرصم مل.لا دبعب u 9م#او مل.لا Cا4 >دل&مو
Aك/م مO 9;فلاو 0دهلا مام1 u يمت2ي MامعS ريرح2لا ملاعلا %ل1
لح
ا2عفSو %لاع6 9"لا 9محC 0Gعلا Mا<"# نب دمحم Hدي# fاجو
L96اOربب 9"لا
ل, >rا$ ادt YاN ا=$ )N&6 u متكم GمC ر# نع ل8ا# اي
ل, ا4C&م 9ل y&.بم 5d&مب u >rاحو نيعل ل&محمب ري/ي
ل,&لا \;ح د;ل Cو=حم >ارU,و u 9لا4 ة!يتS 0دب دN >اربOو
288
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
د;ل ارهج Aك/لا `اa Wيد.6و u نم(م Aك/ب ي$او >rV&ي?
%"م
ل;2لا Cرح 92ي# 4اصل mي]ح u اهجو اب Fار$ ميج >رKZو
لO3او م&2لا ر(O FHرج Fي.م u Aهي&ج ري;$ نم fا&ج ا=ه$
Ha MليO %ت$ م4اKو u 0C&لا ي$ دمحم Mا<"# نباب %ع4
%"ع3ا +.2لا

9بI3ا ل&;لا
~9بC Yرع د;$ 9.فS Yرع نم~ Eيدح ي$
ميحرلا نمحرلا 9"لا م.ب
ر(:O د::;$ د::عبو P%ف<::,ا ني=لا >4ابع %"ع مل#و 9"ل دمحلا
Yر::ع ن::م ة2::.ل3ا %"ع رهتIا H=لا Eيدحلا %2عم نع لاB.لا
9ب.S امبCو 9ل ةح, V %2عم 92م مه$ امبCو 9بC Yرع د;$ 9.فS
A::يGيو لا::حلا نيب::ي ا::م ة::#اركلا >=? ي$ @مNر$ رباO م&N %ل1
LMVا;م 9ي$و لاكIلا
9::2ع AX::# د::Nو Qيح::صب W::يل Eيدحلا ا=? M1 Lلو3ا لا;ملا
لا::Nو ة::يمي6 ن::با لا::Nو @با::(ب W::يل 9S لا;$ 9يوات$ ي$ Hو&2لا
9::S يSاعم::.لا ن::با ر::Oa 'رهت::/ملا Eي4اح3ا ي$ _ ي/OCGلا
PHeارلا aاعم نب %يحي ملO نم
ن::م >ا::2عم L9يوا::ت$ ي$ Hو&2لا لاN L>ا2عم ي$ يSا(لا لا;ملا
9::بC Yر::ع 9::ل ة::ي4&بعلاو 9"لا %ل1 Cا;ت$Vاو )ع]لاب 9.فS Yرع
cي::/لا لا::Nو P%"علا Rافصلاو \"<ملا لامكلاو ةيب&برلاو '&;لاب
ا::ب ا2iي::I @عم::# ن::2ملا )8ا::<ل ي::$ 9::"لا Fا<ع نب نيدلا Jا6
ن::م H ام?د::ح Mليوl::6 Eيد::حلا ا=? ي$ ل&;ي ي#رملا jابعلا
>ا::2tو 96CدNو >Gعب 9"لا Yرع ا?ر;$و ا?G!عو اهل=ب 9.فS Yرع
ن::م M يSا::(لاو دعب نم 9"لا ة$رعم م7 Vو Wف2لا ة$رعم M&كت$
لو3ا$ AبN نم 9"لا Yرع 9S %"ع 92م [لa ل4 د;$ 9.فS Yرع
ي:كملا +لا:- &:ب لا:Nو Pنيبو=!ملا لاح يSا(لاو نيكلا.لا لاح
ة:"ماعم ي::$ [:.فS Rاف::, @:$رع اa1 >ا::2عم f&:";لا R&N ي$
ا::م [ي"ع fاعي Mو [لاع$ا ي$ [ي"ع bارتعVا >رك6 [Sو \"iلا
98ا::];ب bCا::$ [::لa >ركي 9Sو [;لاK Rاف, اه2م @$رع 9ع2ص6
يل ره{ دN نيدلا Gع cي/لا لاNو P9ب Aماع6 M +ح6 امب 9"ماعو
289
ىواتفلل ىواحلا نم يناثلا ءزجلا
يطويسلا نيدلا للج
M &::?و 9ف::,و ن::.حت.يو 9ف::/O +!ي ام Eيدحلا ا=? ر# نم
ة:(!لا >=:? ي:$ ة:يSاحورلا sور:لا >=:? 5dو %لاع6و 9Sاحب# 9"لا
%::"ع ة::لا4 ةي6&::#اS ة::فيتO ي$ ةع&d&م ةي6&?V ةفي<ل ةيSام(!لا
Lلو3ا L9::جو 'ر/ع نم [ل=ب لVدت#Vا 9جوو P9تيSابCو 9تيSادحو
>=::?و `رحمو ربدم %ل1 ار;تفم MاO امل يSا.Sلا Aكيهلا ا=? M
ربد::م ن::م 9::ل د::بV ملا::علا ا=::? M ا::2م"ع ة::Oرحمو 'ربد::م sورلا
sور::لا &::?و اد::حاو A::كيهلا ربد::م MاO امل LيSا(لا 9ج&لا P`رحمو
>ريد::;6و >ريبد::6 ي$ 9ل [يرI V ادحاو ملاعلا ا=? ربدم M ا2م"ع
Mا::O &::ل} %لا::ع6 9::"لا لا::N 9ك"م ي$ اكيرI 9ل M&كي M G8اج Vو
ا::مO ة::هلZ 9::عم Mا::O &::ل} %لا::ع6 لاNو |ا6د.فل 9"لا V1 ةهلZ امهي$
ا::مع %لا::ع6و 9Sاحب::# ليب::# ‰ر::علا Ha %::ل1 ا&::UتبV اa1 M&ل&;ي
+?=::لا a1 9::ل1 نم 9عم MاO امو} %لاع6 لاNو |اريبO ا&"ع M&ل&;ي
ا::مع 9::"لا Mاحب::# m::عب %::"ع مه::]عب لعلو \::"K ا::مب 9::ل1 A::O
'4اCT::ب V1 `ر::حتي V د::.!لا ا=? MاO امل LEلا(لا 9ج&لا P|M&فصي
`رحتي V 9S&O ي$ ن8اO &? امل ديرم 9S ا2م"ع 9ل اهكيرح6و sورلا
_ L5بارلا 9ج&لا P98ا]Nو 964اC1و >ريد;تب V1 رI و ريiب `رحتم
V 9::ب ا?C&عIو sورلا م"عب V1 FيI د.!لا ي$ `رحتي V MاO امل
V 9::S ا2م"ع FيI 96ا2ك#و د!.لا RاOرح نم sورلا %"ع %فiي
9ج&::لا nFام::.لا ي::$ Vو bC3ا ي::$ 'Ca لا::;(م 9::2ع fG::عي
sورلا %ل1 fرN FيI 9ي$ نكي مل د.!لا ا=? MاO امل LWماiلا
fرNا 9S ا2م"ع د.!لا ي$ FيI AO %ل1 +يرN &? Aب FيI نم
9يل1 دعب FيI Vو FيI نم 9يل1 fرN FيI Wيل FيI AO %ل1