P. 1
151

151

|Views: 170|Likes:
منشور بواسطةsolgi63

More info:

Published by: solgi63 on Oct 01, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

رديوضرناسارخيتسيزهبلكريدم

يناتسرهشناريدمشيامههيماتتخا
وينآرقگنهرف تيوقت
ينيدتيبرت
اه هديزگرب
يلخادهمانربخ
یصصخت همانهام هميمض
روشك يتسيزهب نامزاس
151هرامش
1389رهم 4
سلجمروما وينابيتشپ نواعمروضحاب
دشماجنا
هفراعموعيدوت
ناجنزیتسيزهب لکريدم
14 2
نامزاسجيسب هزوحیاه همانرب
سدقمعافدهتفهرد
يباتفآبشنيا
2
دشماجنایتسيزهبنامزاسينآرقويشزومآ،يگنهرفیاه هراونشجهيماتتخامسارمرد
ینآرق لاعف هديزگرب 450 زا ريدقت
دلیم جرب تاعامتجا نلاسرد هامرهم مو��سهبنشنایاونشان زا لیلجت مسارم ، نایاون��شان یللملا نیب هتفه تب��سانم هب
.دشرازگرب
میناوتب هکتسا یبوختصرف اه تب��سانم نیا«:تفگم��سارم نیا ردیت��سیزهب نامزا��ست��سرپرس، ونرهم شرازگهب
» .مینک کرد رتهب ار نازیزع نیا یاه تیلباق و میسانشب رتهب ار نایاونشان
و رتهب تامدخهیارا ددصرد یتسیزهب نلوئسم مامت و نم«:دوزفا نایاونشان هعماجهب باطخ"یرایدنفسا دمحا" رتکد
هتشذگزا رتشیب دیاب هکتسا یلئاسم زا فدههعماجیزاسدنمناوت .میتسهنامزاسفدههعماجمامت و ام��شهب رت��شیب
». تسام مهم فده نامزاسفده هعماجلماک للقتسا و یعقاو یانعم هب یزاسدنمناوت هک ارچ.،دوشهتخادرپ نآ هب
هدارا هکدننامهفب هعماجدارفاا هب و دنو��شیفرعم هعماجهب دیاب هکدراددوجو نازیزعام��شزا یقفوم یاهوگلا«:دوزفا يو
».دناسر یملاو جرادم هب ار ناسنا هک تسا ناسنا تمه و
تنواعم تسرپرس،دشرازگرب "ناریا نایاون��شان هناخنمجنا" و "یت��سیزهب نامزا��س" یراکمه اب هک م��سارم نیا رد
.دشریدقت اونشان ناگبخن زا و دنتشاد روضحتنواعم نیا ناریدم و یشخبناوت
.ديناوخب 3هحفصردار شرازگ نيا لماك حورشم
:ناياونشاننشجمسارمردیتسيزهبنامزاستسرپرس
رتشیب تامدخ هيارا یارب
مینک یم شلت
راذگ هياپ و يهلا راونا زا رون نيمشش تداهش
)ع( قداص رفعج ماما ترضح هعيش بهذم
.مييوگيمتيلستار
رگيدو)ع(قداصماما ميلعت بطاخم رتشيب ام لسن زورما
.تسا ملسا ناگرزب و نيد یايلوا
)ع(قداصماما تداهشتبسانم هب بلقنا ربهرتانايب زا
:دادربخنامزاسياه تيلولعمزا يريگشيپ رتفدلکريدم
دننک يم تيلاعفروشک رد كيتنژ هرواشم زکرم 150
يدحاو209هژورپينز گنلک
نانمس نايوجددمنكسم
دشرشتنمونرهمهمانهامهرامشنیمهدزاود
نامزاسينآرق و يشزومآ ،يگنهرف یاه هراونشجهيماتتخا مسارم رد
نلا�سردینآرق یاه هصرعنلاعف و ناگ�بخن روضحاب هك يت�سيزهب
ردميركنآرق نامداخونلاعف زا ،دشرازگرب امي�سوادصياه شيامه
.دشريدقت یتسيزهب نامزاس
،یگنهامهزکرمسیئر ،يعامتجا روما و هافر ریزو ،شیامههیماتتخا ن��ییآ رد
ويملسا يارو��شسلجمسیئربئان،رو��شکینآرقیاه تیلاعفجیورت وهع��سوت
هافر ریزو ، ونرهم شرازگ هب.دنتشاد روضحيتسیزهب نامزاسناریدم و نلوئسم
نایب هب دوخنانخ��سرد یبلاطم نایب نمضم��سارم نیا رد ،یعامتجا نیمأت و
.تخادرپ یرشب عماوجیارب نآرق تیمها
یاه هراون��شجنیا هدیزگرب 450زیاوجیادها زا ش��یپ ،”یلوصحم قدا��ص“
نآرق تیمها دروم رد دنناوت یم دنوادخناگدنب و درخلها اهنت«:تفگ هنلا��س
».دنیوگب نخسنآ تمظع و
ردیتایآ و هد��شهدادیتاحیضوت دارفا نیا دروم ردمهنآر��ق رد«:دوز��فا یو
هک دارفا نیا غارسهب دیاب نآرق کرد یارب نیاربانب .ت��سا هدشلزان نا��ش نأش
همئا و )ص(ملسا مرکم لوسر لماشو دنتسهیحو نار��سفم و قطان یاه نآرق
ردییاه ناتسادنایب اب شنانخ��سهمادا ردیو ».میورب ،دنت��سه)ع(نیموصعم
لیضف و یجوراسمظاک ییلبرک ،هداز نسحهملع دننام ییاه تیصخ��شدروم
دهدرییغت ار اه ناسنا یگدنز هکدرادار تردق نیا میرکنآرق«:درکراهظا ضایع
».دهد ناشن رشب هب تساران زا ار تسار هار دناوت یم و
نامز چیه نآرق«:تفگ شیامه نیا رد زین روشک یتسیزهب نامزاستسرپرس
و يگ��شیمه يباتک نینچمه و هدرکن ا��هر ار اه نا��سنا ،يگدنز ياجک چ��یه و
».تسا نورق مامت يارب نادیواج
ينامز و تلم ،موق چیه صو��صخم و ت��سا ماع ،ظفل نیا«:دوزفا همادا رد یو
اه ناسنا يگدنز داعبا همه و تسا يگدنز هوجو مامت رگنایب زین تداعسو ت��سین
رب ردار يف��سلف و يملع ،يرنه،يقلخا ،يداصتقا ،يعامتجا ،ي��سایسد��ننام
».دریگ يم
يیادخو ندوب ينامسآ رد«:تفگ و تسناد هزجعم ار نآرق ”يرایدنفسا“ رتکد
نآرق و ادخنم��شدهکينانم��شدنآ رب نیرفن و گنن و ت��سین دیدرت نآ ندوب
».دننک يم تیاده ار نآرق و ملسا اب ينمشد و تاودع تانایرجو دنتسه
ساسحا هب هراشا اب م��سارم نیا ردزین يمل��سا يارو��شسلجم سیئر بیان
ياه بیسآ زا ي��شان هک يتیامحياهداهن نایوجددم يدیماان و يگدروخر��س
تروصياه يزیر همانرب رد نآرق هب هجوت هک هزادنا ره«:تفگ ،تساهنآ يعامتجا
شیازفا زین اهنآ طاشن و هزیگنا ،دریگ رارق رظندم رت��شیب را��شقا نیا يارب هتفرگ
».دوش يم ایحا و هتفای
يارب يگنن هکل ار مادقا نیا میرکنآرق تمرحكتهزا را��جزنا زاربا ن��مضيو
يراودیما زاربا و تسناد هعقاو نیا هدرپ تشپ نلماع ناونع هب لیئارسا و اکیرمآ
.دنوشفذحيتیگ هنحصزا تکرحنیا ناحارط:درک
يطهکنیا هب هراشا اب شنانخسنایاپ رديملسا يارو��شسلجم سیئر بیان
ياه تیلاعف اب ،تسا هدرک يم تمدخسلجم و تشادهب ترازو رد هک يیاه لاس
يداهن يتسیزهب نامزاس«:درکدیکأت ،تسا هدشانشآ روشکيتسیزهب نامزا��س
يعامتجا تلادع هژیو هب ،تلادع رارقتسا ریسم رد هک ارچ،ت��سا ساسحرایسب
».دنک يم تکرح
ديناوخب 9 و 8هحفصردار شرازگ نيا لماك حورشم
نامزاس ياه تیلولعم زا يریگشیپ رتفد لکریدم
دودح رضاح لا��ح رد« :تفگ رو��شک يت��سیزهب
تیلاعف رو��شک رد ك��یتنژ هروا��شم ز��کرم 150
».دننک يم
:ت��شاد را��هظا »دیرف يدوع��سم لا ب��یبح«
رد كیتنژ هروا��شم زکرم 150 دود��ح نونکا مه«
ياه تسایسهب هجوت اب هک دننک يم تیلاعف رو��شک
هروا��شم زکرم 105نایم ن��یا زا يزا��س يصوصخ
».دنتسه يتلود زکرم 45 و يتلودریغ
يتسیزهب نامزاسشقن و تسایس« :داد همادا يو
تیامح و يزیر همانرب ماجنا ،يراذگ تسایس ،روشک
».تسا نآ هعسوت و يتلودریغ شخب زا ندرک
نامزاسياه تیلولعم زا يریگشیپ رتفد لکریدم
دصرد50هک دهد يم نا��شن تاعلاطم«:درک دیکات
رتدوز دیاب هک دنت��سه كیتنژ سا��سارب اه يرامیب
يریگشیپ يرامیب زورب زا ات دو��ش هداد صیخ��شت
».مینک
هک تسا لاس10دودح«:تفگ »دیرف يدوعسم«
هب و هدشيزادنا هار روشک رد كیتنژ هروا��شم زکارم
هئارا مزلياه شزومآ هنیمز نیا رد كشزپ رازه كی
».دننک تیلاعف زکارم نیا رد ات دش
مدرم يارب كیتنژ هرواشم موهفم رگا« :دوزفا يو
زکارم هب رتشیب يهاگآ يارب دارفا و دو��شصخ��شم
يا هداوناخزا دنناوت يم دننکهعجارم كیتنژ هرواشم
».دنوشرادروخرب ملاس
نامزاسياه تیلولعم زا يریگشیپ رتفد لکریدم
ماجنا تاعلاطم ساسارب« :داد همادا روشک يتسیزهب
10 دودحكیتنژ هرواشم زکارم هب ناعجارم رب هدش
شیامزآ ماجنا هب ناگد��ننک هعجارم زا دصرد 15 ات
».دنراد زاین
هنیمز نیا رد نینچمه« :تفگ »دیرف يدوعسم«
تعاضب مک ياه هداوناخيارب هروا��شم ماجنا يارب و
نوچ میهد يم صاصتخا يلام ظاحل زا يیاه كمک
».تساه هداوناختملسام فده
يتصرف ك��یتنژ هروا��شم شیامه« :دوز��فا يو
و شناد ،تا��یبرجت لدا��بت يار��ب بولطم رای��سب
قافتا ا��یند رد ه��ک ت��سا كیتنژ م��لع يا��ه هزات
».دتفا يم
نامزاسياه تیلولعم زا يریگشیپ رتفد لکریدم
روحم عامتجا ياه همانرب سا��سا« :درک ناشنرطاخ
و مدرم تکرا��شم و يلحم ياه تیفرظزا هدافت��سا
».تسا داهن مدرم ياه نامزاس
كت“ عوضوم رب دیکأت اب ونرهم همانهام هرام��شنیمهدزاود
.دشرشتنم”يدنزرف
یدنزرف كتعوضومهبونرهمهمانهامهرامشنیايلصاهدنورپ
رظن دنچزا اریدنزرف كتدرادانب هدنورپنیا .ت��سا هتخادرپ
اب اه بیسآواهرطخ،بیاعم،اه یگژیو:دهدرارقیسررب دروم
یاه هداوناخطیار��شرد نار��یا یتیعمجهدنیآ ه��ب یهاگن
.تسا هدشلابندهدنورپنیا ردهکتسا یتاعوضومدنزرف كت
ی��سانش هعماجهورگ ریدم و هریدم تأیه وضع اب هبحاصم
اب هبحاصم ،ناریا یسانش هعماجنمجنا تملسو یکشزپ
یک��شزپ ناور صصخت قوف و ناور و باصعا صصختم كی
وضع ،”یدنرم ا��ضریلع“ اب وگو تفگ ،ناوجون و ناکدو��ک
هلمج زا یمل��سا یاروش سلجم ت��شادهب نوی��سیمک
.تسا هدنورپ نیا رد هدشحرطم ثحابم
صاصتخا ینهذ نلولعم جاودزا عوضوم هب یدعب هد��نورپ
یارب ییاههار ف��شک یارب هدنورپ نیا .ت��سا هد��شهداد
هدشهیهت جاودزا عوضوم هب نادنورهشنیا رتهب یسرتسد
هاگ��شناد یملع تایه وضع یلامک رتکد اب وگتفگ .ت��سا
شخب ینهذ نلولعم جاودزا هنومن زا شرازگ و یت��سیزهب
.تسا هدنورپ نیا یاه
”ماو“عوضومهبونرهمهمانهامنیمهدزاودهژیوعوضومرگید
.تسا هدشهدادصاصتخا
ردماوطیارشهسیاقمهرابرد”نامرآ نمهب“رتکداب وگو تفگ
ردماوتخادرپهوحن وطیارشیارب ،رگیدیاهرو��شکاب ناریا
دودحمطیارشردشاکنک،روشکیلامیاه هسسومواه كناب
ییارچ،هعماجزاین اب اهنآتلیهست ندوبن بسانتمواه كناب
ماکحا یسررب ،ینیمزریزیاهرازاب ندمآ دوجوهب یگنوگچو
و یکناب ماو شور��ف و دیرخیعر��ش
یداصتقا ناسانشراک زا یهاوخرظن
هژیو عوضوم نیا فلتخم یاه شخب
.دنتسه
دیدهت“هدنورپ نیا هژیوعوضومرگید
لوا شخب .ت��سا ناهجرد”یا هلابز
تفایزابگنهرفودیلوت،هرابردهدنورپ
.تسا
هکیلزنا بادرمزا یر��یوصت شرازگ
اه هلابز بادر��م هب لیدبت اهزور نیا
هدنورپ نیا رگیدشخب ت��سا هد��ش
دنچردهلابزتیعضویسررب .ت��سا
لپان رهشزا یشرازگوناهجرو��شک
ناهج یاهرهش نیرت یمیدق زا یکی
نیا شخب نیرخآدنک یمشدیدهت هلابزنارحب نانچمههک
.تسا هدنورپ
ندشناتسا عوضومهب ونرهمهمانهامهرامشنیا رگیدهدنورپ
هدشهدادصاصتخا ”زربلا ناتسا“هب نآ لیدبت وجرکره��ش
هیاسریزیره��شناونعهب جرکتیوهلوا شخب رد.ت��سا
نآ ندوب یقلیی تیعقومهب سپس.تسا هدشیسررب نارهت
یاه تیفرظهب یهاگن رگیدیشخب رد.تسا هد��شهتخادرپ
زا جرکناگدنیامن نینچمهوهد��شجرکیخیرات -یحیرفت
هدنورپ نیا زا یشخب رد.دنا هتفگناتسرهشنیا ندشناتسا
،1345لاسردهکیسانش میلقا ”یناودرکزیورپ“روسفورپ اب
هدشهبحاصمهدربناملآهبقیقحتیاربارناریاکاخنتكی
رد ار جرک یتسیز طیحم تلکشم هشیر ”یناودرک“ .تسا
نودب هک جرک زاجمریغ یاهزا��سو تخاس .دناد یم نارهت
ار یلاها زا یرایسب ناجو هد��شماجنا ینمیا لوصا تیاعر
لیک��شت ار هدنورپ نیا زا یر��گید شخب دنک یم د��یدهت
.دهد یم
دیدهیواززا نآیاه بیسآوجرکهب یهاگن اه شخب نیا زا دعب
دادعت یسررب .ت��سا هدشیسانش هعماجملعنا��سانشراک
هدنورپ نیا رگیدشخب جرکونارهت نیب یتلصاومیا��ه هار
زا جرکفلتخمیاه نات��سرهشهدنورپ نیا نایاپ رد.ت��سا
کراصحورهمنایک،دابآ ن��سح،سیدرف ،دابآ مل��سا هلمج
.دنا هدشفیصوت
هکت��سا ونرهمروحمتیاوریا��ه شخب هلمجزا ی��گدنز
ی��سررب هب وهیارا مدرمهرمزور یگدنز زا یتیاور دیهاوخ یم
دشاب هدشنیجعمدرممومعیگدنزاب هکدزادرپب یتاعوضوم
ییایمیشنارابمب ردهکیناریا جوز كی یگدنز زا ی��شرازگ
و دنا هد��ش حور��جم ت��شدرس
راک��شزرو لولعم كی اب ییوگو تفگ
نیا ردشخب نیا بلاطمزا یداد��عت
.دنتسههرامش
لایر��س هنا��سر و ر��نه ش��خب رد
یهاگن .تسا هدشیسررب "تحارج"
رد یناسنا تابسانم هب هناسانش ناور
زا تحارجیسررب ،تحارجلایر��س
وگو تفگ،ینیدیسانش بیسآرظنم
نیا هدن��سیون "...ا تمعن دیع��س" اب
زا تیاورهدراهچ،ی��شیامن هعومجم
نیا هرابردناسانشراکونادقتنمرظن
ونرهم همانهام تمسق نیا ،هعومجم
.تسا
ت��سرپرسرف��سرد و سدقم عافد هتفه ا��ب نا��مزمه
ينوکسم دحاو 44،نانمسهب روشکیتسیزهب نامزا��س
.دشهداد لیوحت نانمسيتسیزهب نایوجددم هب
د��محا« رتکدرف��س ن��یا رد ،و��نرهم شراز��گ ه��ب
رد،نلوئ��سم زا يعمجو رادنات��سا ا��ب ،»يرایدنف��سا
عمتجم سپسو رازگرب يت��سشن را��سمرگيراد��شخب
.دندرکحاتتفا ار نادارآ يمظاکدیهشيتسیزهب تامدخ
،نانمس نات��سرهش يدحاو18 هژورپ حاتتفا نینچمه
زا دیدزاب ،نکسم تضهن يدحاو 209هژورپ ينز گنلک
نامتخاسحاتتفا و دورهاشهمئلا نماث نادنملاسزکرم
رف��ستارابتعا زا يدحاو 26هژورپ حاتتفا ،قوف زکرم 3
ت��سرپرسياه همانرب ر��گیدزا ،يربهر م��ظعم ما��قم
.دوب هزور كی رفسنیا رد نامزاس
.دیناوخب 14 هحفصرد ار شرازگ نیا لماک حورشم
؛یعامتجاتيلوئسم
تعنصردیراجحور
تیلوئسمویت��سیزهب یصصخت ی��شیدنا مه و درگزیم
و یگنهرف روما ما��قم مئاق روضحاب اه تکر��شیعامتجا
زا یدادعت ناگدنیامن و نامزا��سیمدرم یاه تکرا��شم
.دشرازگرب روشکمهم یاه هاگنب و اه تکرش
ناونعهب رو��شکیت��سیزهب نامزا��س، ونرهم شرازگهب
،هدرتسگ داعبا رد یعامتجا تامدخهدنهد هیارا نامزاس
و اه تکر��ش یعامتجا تیلوئ��سم ه��ب هجوت هراو��مه
لوصا زا ی��کی ناونع هب ار هد��نهد تامدخ تا��سسوم
یکی رد ور نیا زا .تسا هداد رارق هجوت دروم دوخییارجا
نامزاسنلوئسم ناضمر کرابم هام یاه بشنیرخآ زا
گرزب زکارم و اه تکرشناگدنیامن اب هارمه یت��سیزهب
ناریا یراجت هعماجهجوت ات دندشعمجمه رود یتعنص
.دوشیسررب )CSR(اه تکرشیعامتجا تیلوئ��سم هب
.دیناوخب 5 و 4 هحفصرد ار شرازگ نیا لماک حورشم
يتسيزهب نامزاسيلخادهيرشن
ویليمحتگنجدرگلاسنيما یستبسانمهب
نامزاسجي�سبهزوحسدقمعافدهتفهزاغآ
هديدكرادتاریفلتخمیاه همانرب یتسيزهب
. دوب
یاه همانرب یرازگرب ريبد،ونرهمشراز�گهب
هب هرا�شا اب سدقمعافدهتفهت�شاديمارگ
اب قاثيماه همانرب نيایرازگرب زافدهه�کنيا
ربانب«:تفگ،تسا اده�شماما وادهشنامرآ
فادها یاتسارردونامزاستسرپرسديكأت
وروشاب هتفهنيا ردجيسب هزوح،مهدتلود
ارجا اردوخیاه همانرب وم�سارمیصاخلاح
ودايندشهدنزاه همانرب نيا فادها زا هكدرك
لا�س8نارگراثيا ونازابناج،اده�شهرطاخ
جي�سب هب ديدجدارفابذجویليمحتگنج
نايجاحهرهز ».دوب نامزاس
نانکراکرو��ضحهب "ر��شابماضردیمحدی��س"
و درک هراشا یباتفآ بششیامن یاشامت و نامزاس
،سدقم عافده��تفهزا زور ن��یلوا رد«:داده��مادا
هب سوبوتا نیدنچاب اه هداوناخهارمه هب لن��سرپ
قباسیزکرمداتس()ص(...ا لو��سردمحمناگداپ
بششیامن و دنتفر )...ا لو��سردمحم 27رگ��شل
ا��شامت ار "روپدازهب دازهب" ینادرگراک ه��ب یباتفآ
».دندرک
همین زا هکتسا یلاوتملاسنیمجنپشیامن نیا
یزکرمداتسردهامرهممراهچات ناضمرکرابمهام
.دوش یمارجا )ص(لوسرترضح27رگشل
همانرب نیا رد«:تفگبلطمنیا نایب اب "ر��شابم"
نادرگیاضعاونانواعموناریدم،نامزاستسرپرس
نامزاسجیسب یاروشوجیسب لاعفیاضعا واروشاع
».دنتشادروضح
لاچوتیودرا
مایا ردنامزاسجی��سب هزوحبلاجیاه همانرب زا
هب ییامیپهوک و ی��یامیپهار سد��قم عافد هتفه
.دوبلاچوتتاعافترا
عافد هتفه ت��شادیمارگ م��سارم یرازگرب ریبد
زا لبقه��تفهكیزا«:ت��فگهراب ن��یا ردسد��قم
ییامیپهاروییامیپ هوکهبلیامهکنامزاسنانکراک
هب مان تبث دندوب لاچوت هزوركی یودرا زا هدافتسا و
308ای رفن 300وراز��هروضحاب ودرا ود��مآ لمع
و نانکراک».دشرازگرب لاچوت تاعافترا ردهداوناخ
لاچوت تاعافترا هب ،سوبوتا هاگتسد 16اب نانکراک
كی وودرا ردناگدننک تکرشزا كی رههب ولقتنم
،هیفچ ،یدرونهوک موتاب هب زهجم یتشپ هلوک ددع
درسیاذغهدعوكیلماشراهان،ییاریذپیاه هتسب
.دشادها نیباک هلتیاه تیلب وهویمو
سدقمعافدهتفهتبسانمهبجيسب
تمواقمهدکهدردسدقمعافدهاگشیامنزادیدزاب
توافتمیاه همانرب زا جی��سب نابوتا ردعقاوجی��سب
.دوب سدقمعافدهتفهردنامزاسجیسب هزوح
یگنهامه اب هاگشیامن نیا«:درک دیکأت "رشابم"
هدرت��سگ لابقت��سا ا��ب و راز��گرب عا��فد ترازو
تاقباسم یرازگرب ».د��ش ور هبور ناگدننکدیدزاب
یاه هت��سب عیزوت ،ناردارب و نارهاوخهژ��یو تراد
یتاولصهاگتسیاییاپربونامزاسلنسرپهبییاریذپ
هجوت لباقیاه همانرب زا نامزاسلباقمردهزوره��س
».دوبجیسب
نارايدايشيامه
تبسانمهبهکییاه همانربومسارمنیرت مهمزااما
،دشرازگربنامزاسردسدقمعافدهتفهندیسرارف
نادنمراکونایجی��سب گرزب ییامهدرگوشیامه
.دوب نامزاسداتسگنیکراپهطوحمردنامزاس
نارادرسمسارمنیارد«:تفگهرابنیارد"رشابم"
و"یر��ثوکد��محم"ه��لمجزا نازا��بناجوهاپ��س
روضحانیبان زا��بناج"یو��ضترم"مل��سلا تجح
».دنتشاد
شیامهناونعاب هکشیامهرگیدیا��ه شخب زا
نادنزرفاب نامزا��سیجیسب نانکراکیگت��سبمه
یاه همانربیارجاوحیشاوت،دشرازگربنامزاسدهاش
رانکردلنسرپزا رفن 700زا شیب ودوب عونتموداش
نلوئسمونانواعموناریدمونامزا��ستسرپرس
.دنتشادروضحرتافد
ربهرهعمجزامن ربکم"یلع نابرقیدهم"روضح
ترضحهاپ��سهدنامرف ،"ینادمه" رادر��سبلقنا
جی��سب ناهدنامرف و گرزب نارهت رد )ص(لو��سر
ثعاب اه نامزاسواه هناخترازوجی��سب هیحان تارادا
.دوب هدشنامزاسنانکراکلابقتسا
نامزا��سجی��سب هزوحیاه همانرب یرازگرب ریبد
زاباتکلماشیگنهرفیاه هتسبعیزوت«:درکدیکأت
ناطی��شرازفا مرن ،مرن مجاهت ا��ت یگنهرفم��جاهت
هنلیزاب رازفا مرن و ید یس،کلپ رازفا مرن ،یهوژپ
».دوب شیامهنیا یاه شخب رگیدزا ...وناطیش
اه همانرب نیا یرازگرب هکنیا هب هرا��شا اب "رشابم"
تسا نامزاسجی��سب هزوحیاه تیلاعف زا ی��شخب
روظنم هب اه تبسانم و اه همانرب لاسره«:داد همادا
یاه نامرآ اب قاثیمدیدجت و هتفهنیا تشادیمارگ
».دوش یمرازگرب تما ماما وبلقنا
ولن��سرپ سدقمعافده��تفهزا زورن��یرخآرد
هب ادهشو لحار ماما اب قاثیم دیدجت یارب نانکراک
.دنتفرینیمخ مامادقرم
داديور
داديور
سدقم عافد هتفه رد نامزاس جيسب هزوح یاه همانرب
يباتفآبش نيا
.دوب نامزاسجیسب هب دیدجدارفا بذجو یلیمحت گنجلاس8 نارگراثیا و نازابناج،ادهشهرطاخو دای ندشهدنز اه همانرب نیا فادها زا
2

تياس
اه بآ يوسنآ زا ديدج ياهردخم داوم
صرق فرصم :تفگ رد��خم داوم اب هزرابم سیلپ س��ییر :ا�نرب
رد نادرگناور رد��خم هدام نیرت د��یدج ناونع هب نوگات پ��ک
اضردیمح« رادر��س .درک ادیپ عوی��ش هقطنم یبرع یاه رو��شک
هرابرد اجان ردخم داوم اب هزرابم سیلپ سیئر »يدابآ نی��سح
سراف جیلخ هزو��ح يبرع ياهرو��شک رد رد��خم داوم عوی��ش
اهروشک نیا رد هک تسا يردخم داوم هلمج زا شی��شح :تفگ
ریسم صوصخ رد يو .دراد عویش زین نآ فرصم و هد��ش قاچاق
شیشح :تشاد راهظا ،يبرع ياهرو��شک هب شی��شح تیزنارت
ياهروشک تمس هبو ناتسناغفا و ناتسکاپ ياهرو��شک زا اتدمع
عون عویش زا نینچمه ،يدابآ نیسح .دو��ش يم تیزنارت ،يبرع
هزوح يبرع ياهروشک رد »نوگات پک« مان هب يزات��سکا صرق
و دیلوت ا��پورا رد صرق نیا :ت��فگ و درک هرا��شا سراف ج��یلخ
.دو��شيمقاچاق،نات��سبرعهب اجنآزا وهیرو��سهب سپ��س
هسردم يارب يتيبرت باتک
:تفگ شرورپ و شزومآ يتیبرت هروا��شم رتفد لکریدم :سراف
و ي��شرورپ نانواعم و ي��تیبرت نا��یبرم يزا��س دنمناوت يار��ب
ر��شتنم »ه��سردم يتیبرت همانرب« باتک ،سرادم ي��ندب تیبرت
هاگشاب يعامتجا راگنربخ اب وگو تفگ رد يریما يلع دمحم .د��ش
،ي��شرورپ نوناق يایحا زا لبق :ت��شاد راهظا »ا��ناوت« ير��بخ
هب ار شرورپ و شزومآ ياه ت��سایس هک ينودم يتیبرت ه��مانرب
يتیبرت همانرب« باتک رد .ت��شادن دوجو ،دهد هئارا يقیقد روط
لکریدم .دراد ار »يبرم ملعم« شقن هسردم رد ملعم ،»ه��سردم
باتک نیا رد :دوز��فا شرورپ و شزو��مآ يتیبرت هروا��شم رتفد
هد��ش سرادم رد يتیبرت ياه همانرب و ث��حب هب يقیقد ي��هاگن
رب »هسردم يتیبرت همانرب« باتک رد :درک حیرصت يریما .ت��سا
زا تیبرت رد ملعم شقن ،شرورپ و شزومآ ياه ت��سایسسا��سا
ملعم« شقن اب هسردم رد ملعم و ت��سا رادروخرب يیلاب تیمها
يروحم شقن ،ه��سردم يتیبرت روما يبرم و ریدم رانک رد »يبرم
.دنک يم افیا ار
اهارسگنهرف هار ردناسانشناور
يارب :تفگنارهت يرادره��شيگنهرف ، يعامتجا نوا��عم :ا�نريا
رب غلاب هدشينیب شیپ ،نارهت يرادره��شط��سوت هداوناخمیکحت
دمحم دیس.دنزادرپب تیلاعف هب هرواشم رتافد رد سان��شناور 500
ياه سلک زین رهشحط��سياهار��سگنهرف رد:دوزفا يزایا يداه
دوشيم رازگرب جاودزا زا دعب و شیپ ناوجياه جوز يارب يشزومآ
يو .تسا يور شیپ لاحرد تعر��سهب نونکا مه درکیور نیا هک
يعامتجا ، ي��گنهرف هزوحهناگ14يا��هدرکیور زا ي��کی :دوز��فا
صوصخنیا رد هک تسا هداوناخناینب میکحت ،نارهت يرادره��ش
بلاق رد :داد همادا يو .تسا هد��شينیب شیپ يفلتخم ياه همانرب
دعب و لبق يارب ار يشزومآ ياه همانرب ،هداوناخمیکحت ياه همانرب
جاودزا زا شیپ يشزومآ ياه همانرب رد هک میتفرگ رظن رد جاودزا زا
و جاودزا هفسلف اب ناناوجيیان��شآ تهجناسانشناور و دیتا��سا زا
.دوشيم هدافتسا يیوشانز يگدنز
ديوشن كيدزن دايز
نیرت عیاش هلمج زا م��شچ یرا��سکنا بویع تارییغت :اک�سيا
دحزا شیب ی��کیدزن رثا رد هک دنت��سه ییانیب یا��ه ییا��سران
دمحم رتکد .دنو��ش یم داجیا ه��علاطم درو��م هحفصهب م��شچ
اب ناریا یرتموتپا هر��گنک نیمهدزی��س سییر ،یریما هدازا��قآ
دصرد 3 دودح رد هک م��شچ یلبنت یرامیب :تفگ ربخ نیا ملعا
یدراوم رثا رد ا��تدمع دهد یم لیک��شت ار نامرو��شک تیعمج
رجنم هک مشچ ینلضع یاه ییا��سران و یرا��سکنا بویع نوچ
اب هزورما ه��ک ددرگ یم دا��جیا دو��ش یم یم��شچ تافارحنا هب
هب یلیصحت لا��س زاغآ رد هلا��س همه هک یرگلابرغ حرط یارجا
یراکمه ا��ب و شرورپ و شزو��مآ و یت��سیزهب نامزا��ست��مه
ارجا یناتسبد شیپ هلحرم رد رو��شک رسارس یاه تسیرتموتپا
یاه كینکت و اه شور اب و هدش ییاسانش یرامیب نیا .دوش یم
هیصوت كی ناونع هب هک هچنآ یلو ت��سا نامرد لباق هتفر��شیپ
کدوک یاهراتفر هب هجوت ت��سا رکذ لباق اه هداوناخ یارب مهم
لیصحت نارود عور��شزا ناکدوک هعلاطم هوحن و ندید ماگنه رد
تروصرد ی��یانیب یصصخت ز��کارم ه��ب ماگ��نهدوز ه��عجارم و
.تسا یرامیب دراوم هدهاشم
اه كدوکدهم ردنادندتملس همانرب
همانرب:تفگتشادهب ترازونادندوناهدتملسهرادا سییر:انرب
ارجا لماکروطهب یراجلا��سرداه کدوکدهم رددیارولف شینراو
راگنربخاب وگو تفگردناسیونشوخنی��سحدمحم .د��شدهاوخ
دیارولف شینراو همانرب یارجا :دوزفا بلطم نیا نایب اب انرب یعامتجا
اب یو .تفای دهاوخهمادا یراجلاسرد روشک یاه کدوکدهم رد
یارب همانرب نیا زا یلماک ش��شوپ هتشذگ لاسرد هکنیا هب هرا��شا
شینراو یاه همانرب یارجا :تفگ ،دشارجا لا��س3ریز ینسهورگ
ناهد عیاشیاه یرامیب زا یریگ ولجرد اه کدوک دهم رد دیارولف
.دنک یم ینایاشكمک ینادند یاه یگدیسوپ لماشنادند و
نلولعم يارب نوناق
هب هراشا اب :تفگ روشک ي��شخبناوت تاقیقحت زکرم سیئر :انليا
هرا��شا رو��شک نیناوق ددعت هب لولعم ناکدوک هب طوبرم نیناوق
،نلولعم قو��قحزا تیامحعماجنو��ناق رد :داد ه��مادا و در��ک
همان نامیپ و يیانثت��سا شرورپ و شزو��مآ نوناق ،نوی��سناونک
اهنآ قوقح و ق��ح و ناکدو��ک دروم رد کدو��ک قوقح ي��ناهج
.دوش يم زین لولعم ناکدوک لماش هک دراد دوجو يدایز تامازلا
رد :دوزفا روشک یتسیزهب نامزاس یشخبناوت روما قب��سا نواعم
رد ناریا هک ت��یلولعم ياراد دارفا ينا��سنا قوقح نوی��سناونک
نیا مامت و تسا ضیعبتدضنیناوق ،تسویپ نآ رب هتشذگ لا��س
لک��شم رو��شک رد هکنآ دوجو اب اما دنت��سه ارجلا مزل نیناوق
نیناوق نیا هب لمع اما دراد��ن دوجو نلولعم ي هزوح رد ي��نوناق
.تسا فیعض
دیدجت شیامهردیت��سیزهب نامزاست��سرپرس
اب یتسیزهب نامزاسیجیسب نانکراکیگت��سبمه
لیلدهکدرکناونعنامزا��سنیا دیه��شنادنزرف
.دوب تیلوزا ضحمتعاطا گنجردامیزوریپ
ههبجزا یتکامنامزاسیلخادیاضفزا نوریب رد
زین لخادردو دوب هدشهدادرارق ادهشیاه سکعو
ششوپ تحت نادنزرف یاه سکع زا یهاگ��شیامن
هب سدقمعافدلاس8لوطردهکیتسیزهب نامزاس
.دروخ یممشچهب ،دندوب هدیسرتداهش
،یرایدنفسا دمحا م��سارم نیا نارنخ��سنیلوا
رهم5كیربتاب هکدوب ،یتسیزهب نامزاستسرپرس
زا دعب نونکا :تفگ،نادابآ رصحتسکشزورلاسهام
ماما هکار یتارمث ،گنجنایاپ زا لا��س22تشذگ
مینیب یمرگا ومینک یمهدهاشم،دندوب هدومرف)هر(
ردمامت تعاجشاب نامرو��شکروهمج سیئر زورما
هب اراکیرمآ ومسینویهصنار��س،یناهجرفکزکرم
هبدنا هتسناوتنزونهاهنآهکیوحنهبدشک یمشلاچ
8یگداتسیا تارمثزا لئا��سمنیا دنهدخ��ساپنآ
ماتیا روضحهب هراشا اب یو.تسا سدقمعافدلا��س
یاه ههبجردیتسیزهب نامزا��سیتسرپرستحت
دندرکادا روشکهب ارناشدوخنیداهنآ:تفگگنج
لصاحمیتسهنآ دها��شزورما هکاریتفر��شیپ و
.تساهنآیاه شلت
لیلد هک عوضوم ن��یا رب دیکأت اب یرایدنف��سا
،دوب تیلو زا ضحم تعاطا گنجردام یزور��یپ
بلقنا یزور��یپ زا دعب یاه لا��سرد :درک نا��یب
هجوت مدع لیلدهب هکدادخر ناریا ردی��تافارحنا
ار هلئ��سم نیا یتحیخرب و دوب يربهر تانایب هب
یداشرا هبنج ناشیا تانایب هک دندرک یم هیجوت
یداشرا تانایب زا ادجنا��شیا ییلو تانایب و دراد
نامرف هک میراد داقتعا ام هک یلاحرد تسا ناشیا
.دبای ققحت دیاب و تسا قلطم ناشیا رظن و
حی��شاوت هورگط��سوت ابیز ه��عطق ودیار��جا
همادا رد و دوب شیامه نیا یدعب همانرب ردقلا ةلیل
زا ،یر��سایک یوضترم ربکا یلع مل��سلا تجح
نایب هب سدقم عافد نارود د��صرد 70 نازابناج
تداه��ش هوحن و سدقم عافد نارود زا یتارطاخ
رب دیکأت اب و تخادرپ دو��خنامزرمه زا رفن دنچ
تدش هب یربهر زا تعاطا و ضحم یریذپ تیلو
گنجیاهدادیور زا ییوج بیع ه��ب هک یدارفا زا
.درک داقتنا دنزادرپ یم
نلوئ��سم یمامت زا شنانخ��سنا��یاپ رد یو
ینیگنسیمامت هکارچدنبایردارمدرمات تساوخ
دنورب مدرم رگا و ت��سا هدوب مدرم شود رب گنج
نی��شن هناخزین )ع(ی��لع دننام یر��بهر ی��تح
.دشدهاوخ
یربهر مظعم ماقم رو��ضح زا یگنهامن شخپ
تمسق نازابناج اب نا��شیا یاهرادید و ههبج رد
،یرثوک لیئام��سا نایاپ رد و دوب همانرب زا یرگید
ت��سایس و یلم تینما نوی��سیمک سیئر بیان
رکاشار ادخهچره هکنیا نایب اب ،سلجم یجراخ
رکاشار ادخهچره ام :درک راهظا ،تسا مک میشاب
و ،درم نادر��م یاراده��کارچت��سا مکمی��شاب
هنوگادخ مدر��م اب هک هنوگادخ میت��سه یربهر
.دیوگ یم نخس
نیهوت رد هتفرگ تروصتامادقا هب هراشا اب یو
یاه هئطوت دندیدهکیتقونانمشد:تفگنآرقهب
نآرق ندنازوسهب تسد تسا هدروختسکشاهنآ
مگ ار نامیاپ و ت��سدام هک دندرک ر��کف و د��ندز
هک یلاح رد مینک یم هلمح نایحیسم هبدنک يم
نآرق یو هک تسا )ع( یلع ام یوگلا دنتسناد یمن
ت��یلو زا ار نامتاروت��سد ا��م و ت��سا ق��طان
.میریگ یم
ديهش نادنزرف اب یجيسب نانکراک یگتسبمه ديدجت شيامه رد نامزاس تسرپرس
دوب تيلو زا ضحم تعاطا گنج رد ام يزوریپ لیلد
1389رهم 4/ 151 هرامش
داديور
ناوخشیپ
3
ينرفوزيشاب D نيماتيو دوبمکطابترا
دوبمک نیب طا��بترا هب دیدجه��علاطم كی رد نارگ��شهوژپ :راک�تبا
)يناوجنونج( »ينرفوزی��ش«يرامیب زورب رطخو ندب رد Dنیماتیو
؛دنا هتفایرد ایلارتسا رد »دنلزنیئوگ« زغم وتیتسنا ناققحم .دنا هدرب يپ
2دنوش يم دلوتم نا��شنوخردDنیماتیو نییاپ حط��ساب هکينادازون
هب لتبا رطخضرعم رد يگدنز يتآ ياه لاسرد نیریا��سزا شیب ربارب
هجوت اب هک تسنیا شهوژپ نیا رد بوخربخاما .دنراد رارق ينرفوزیش
يریگشیپ دارفا رد »ينرفوزیش« زورب زا ناوتب تسا نکمم هتفای نیا هب
ردرفن رازه200ابیرقت رضاحلا��حردهک دهد يم نا��شن اهرامآ .درک
.دنتسه لتبم يرامیب نیا هب ایلارتسا
ناداتعم يارب عماجهشقن
هک نیا رب دیکأت اب رو��شکردخمداوم اب هزرابم دات��سلکریبد:مجماج
كی ينامردلکتورپ مامت دیاب«:دوزفا ،دنوشراد همانسانشدیاب ناداتعم
روشک ریزو ”راجن دمحم يفطصم“ .دوشتبث يو همان��سانشرد داتعم
يگنهامهياهاروشنانیشناجتسشن هیشاحردوناراگنربخعمجرد
تینما ،ده��شم ردرو��شکر��سارسياه نات��سا ردخمداوم اب هزرا��بم
و »درکناونعت��لودو ماظن دیکأت درو��م دراوم زا ي��کی ار ي��عامتجا
و دنک يم دیدهت ار ام ناناوجهک ت��سا يتلضعم زا يکی دایتعا«:دوزفا
لک ریبد ».ت��سا هدرت��سگ و دنم ماظن همانرب كی دنمزاین نآ اب هلباقم
هب ردخمداوم اب هزرابم هزوحرد«:تفگ روشک ردخمداوم اب هزرابم داتس
هدشماجنا بوختامادقا ات میتسهيدربهار و عماجه��شقن كی لابند
».دنک لیمکت ار
اهولوچوکنمجنا همانرب
ي��گنهرف و ي��عامتجا نوی��سیمکه��ناخریبدس��یئر :یره�شمه
ناتماق هاتوک( يناریا ياهولوچوک هتفه يرازگرب زا ناریا ياهرهشنلک
ندرک حرطم و اه تیلباق ،اه تیفرظندنا��سانشتهجرد )تمهدنلب
راچد يرهم يب و ي��هجوت مک تلع هب هک ر��شق نیا تلک��شم و اهزاین
هناخریبد سیئر يراز��م لداع .داد ربخ،دنت��سه يرای��سب تلضعم
بلطم نیا نایب اب ناریا ياهرهشنلک يگنهرف و يعامتجا نوی��سیمک
يریگیپ و نادنوره��شقوقحت��شادساپ هکنیا هب تیانع اب :درکراهظا
نلکهاگدیدهب هجوت اب و تسا يرادرهشفیاظو زا يدنورهشتابلاطم
هب يتامدخينامزاسزا يرادرهشلیدبت رب ينبم نارهت ره��شتیریدم
ياه همانرب نار��یا ياهولوچوکنمجنا يراکمها��ب ،يعامتجا يدا��هن
.تسا هدشهدید کرادت هدنیآ هتفه رد يلصفم
تافداصت سناژروا هب هجوت
دوخناجفداصت زا دعب دارفا دصرد 50 دودحهکنیا هب هجوت اب :ربخ
سناژروا هب تبسن ات دوش هدیشیدنا یا هراچ دیاب دنهد یم تسد زا ار
وضع ”هگنادود“ .دو��شمادقا عقوم ه��ب مه دارفا ه��ب ینا��سر تمدخو
فداصت كی یعقاو تراسخ نییعت « :تسا دقتعم ،همیب یلاع یاروش
هت��سکشلد یارب د��ناوت یم ی��سک هچ،ت��سا ن��کممان یا هدا��ج
رابگرم یفداصت زا سپ ار ناشزیزع هدشیشلتم مسجهک یا هداوناخ
تسرپرس یب هطساو هب یا هداوناخهک یجنر یارب ای دنرپس یم کاخهب
یگدید ترا��سخنازیم ناونع ه��ب یمقر ،دنو��ش یم لمحتم ند��ش
»؟دنک نییعت
قلطو جاودزا ياهرامآ
نانز شیازفا«:دیوگ يم یراتفر مولع سانشراک ،یرهبا :زورما نارهت
یداصتقا تلکشم اب هارمه هدرکلیصحت نارتخد رامآ شیازفا و هقلطم
».ت��سا هد��شرو��شک رد جاودزا شهاک بجوم هعماجرد لاغت��شا و
رد هقلطم نانز رامآ یربارب ش��ششیازفا زا یراتفر مولع سان��شراک
كی نونکا م��هاهرامآ سا��سارب«:دوزفا و درکینارگن را��هظا ه��عماج
».دنراد دوجو روشک رد هقلطم نز نویلیم ش��شو قلطم درم نویلیم
رد داهن مدرم یاه نامزا��سیرامآ یسررب هب هرا��شا اب ”یرهبا دیجم“
اهرامآ سا��سارب«:تفگ قلطزا سپ یناریا نانز و نادرم ییاهنت دروم
روشک رد هقلطم نز نویلیم ش��شو قلطم درم نویلیم كی نونکا مه
20( درجم درم نویلیم 9.5زا ناشن اهرامآ«:دیوگ يم وا ».دنراد دوجو
یم روشک رد )هلاس29ات 15( درجم رتخد نویلیم تفه و )هلاس34ات
رامآ شیازفا و ندو��ب هقلطم نا��مز شیازفا«:تفگ ”یر��هبا“ ».د��هد
هعماجرد لاغتشا و یداصتقا تلکشم اب هارمه هدرک لیصحت نارتخد
».تسا هدشروشک رد جاودزا شهاک بجوم
شيشحو كايرت تشکزا يرامآ
تشک نازیم نتفاین رییغت زا ردخمداوم اب هزرابم داتسلکریبد :ناهیک
:تفگ و داد ربخهتشذگ لاسهب تبسن ناتسناغفا رد شیشحو کایرت
ولیکرهردرلد200زرم هب نات��سناغفا يبونجعرازم ردکایرت تمیق
تاعلطا نیرخآ سا��سارب :دوزفا راجندمحم يفطصم.ت��سا هدی��سر
نازیم هب ناتسناغفا ياه ناتسا زا يخرب رد ردخمداوم ت��شک دوجوم
.ت��سا هتفای شهاکاهنات��سا زا رگیديخرب ردو شیازفا د��صرد30
رد ردخمداوم ت��شک شیازفا نیرت��شیب :ت��شاد راهظا را��جندمحم
زا ام روشک يقرشياهزرم اب راوجمه ياه ناتسا هب طوبرم نات��سناغفا
.تسا هدوب زورمین و هارف ،راهدنق هلمج
هقوعم تخادرپ
يعامتجا نيمات ناگتسشنزاب
ناگت��سشنزاب تاقوعم :تفگ يعامتجا نیمات و هافر ریزو :م��جماج
جیردت هب هام رهم مراهچزا يد��صردش��ششیازفا اب يعامتجا نیمات
ناتسا هافر يارو��شه��سلجرديلوصحم قداص.د��شدهاوختخادرپ
هراشا اب ،تشر ناتسرهش)ص( مرکا لوسر ناتسرامیب لحم رد نلیگ
ات 86لا��سهام رهم زا يرو��شکتامدخنوناق توافتلا هبام تاقوعم هب
لایر درایلیم رازه20 عوضوم نیا تباب :تشادراهظا 87 لاسهام رهم
تخادرپ دارفا نیا هب هک هدرک ادیپ صاصتخا ناگت��سشنزاب هب ماه��س
.دشدهاوخ
، ناياون�شان یللملا نيب ه�تفهتب�سانمهب
مو�سهبن�شناياون�شان زا ليلجت م�سارم
رازگرب دليمجرب تاعامتجا نلاسردهامرهم
.دش
روضحاب م�سارم نيا ،و�نرهم شراز�گ هب
ت�نواعم ت�سرپرس،نامزا�ست�سرپرس
و ا�ه تيلولعم زا یريگ�شيپ و ی�شخبناوت
، تنواعم ن�يا نلوئ�سم ونار�يدم ريا�س
هزوحيتلودر�يغياهلک�شت زا ي�عمجو
يقيقحهيناه . دشرازگرب ناياونشان
تسا ناسنا تمهو هدارا
ده یم ماجنا ار یلصا راکهک
یتسیزهب نامزا��ست��سرپرسم��سارم نیا رد
ت��شادیمارگو سدقم عافدهتفهكیربت ن��مض
نارادرسوادهش،ناریا فیرشمدرمیاه تدهاجم
و اده��ش یعقاو ناورهر زا ا��م مراود��یما«:تفگ
همادا ار اهنآ هار هکمیشاب قیلو می��شاب نارگراثیا
».میهد
كیربت اب نینچمه ”یرایدنف��سا دمحا“ رتکد
رابج“ موحرم هرطاخو دای«:دوزفا نایاونشان هتفه
رد نایاون��شان شزومآ راذ��گ ناینب ”نا��ب هچغاب
لاعتم دنوادخزا و مراد ی��م یمارگ ار نامرو��شک
».مراتساوخار تاجرد ولع درم گرزب نیا یارب
زا یگدنیامن ه��ب ش��یاه تبحصه��مادا ردیو
لیلد هب یروهمج مرتحم ت��سایر زا ناریا مدرم
و درک رکشت دحتم للم نامزا��سرقم رد شتانایب
هب شریخا رفسردمرتحم یروهمج سیئر«:دوزفا
و یهاوخ تلادع یاد��ن ،دحتم للم نامزا��سرقم
تسناوت و داد ساکعنا ناهجهمه رد ار یبلط قح
نم .دنا��سرب ایندطاقن یصقا هب ار ناریا مدرم مایپ
فدههعماجو یت��سیزهب هداوناخزا یگدنیامن هب
رکشت نا��شیا هناعاج��شنانخ��سزا یت��سیزهب
».منک یم
هکنیا هب هرا��شا اب همادا رد“ یرایدنف��سا ”رتکد
تخانشیارب یب��سانم تصرف اه تب��سانم نیا
لاحرد«:دوز��فا ،ت��سا یت��سیزهب فدههعماج
نایاونشان میناوتب ام ات هد��شمهارف یتصرف رضاح
رتهب ار نازیزع نیا یاه تیلباق و میسانشب رتهب ار
مهاوخ یم زیزعنلوئسم زا نینچ مه.مینککرد
هنوگچهک دننادب و دنشاب ان��شآ دوخفیاظو اب هک
».دننک تمدخنازیزع نیا هب دیاب
نأ��شلا میظع ر��بهر«:درک نا��شنرطاخ یو
رعشنیرتاویشو نابز نیرت نیری��شهب نامروشک
اما .دنا هتفگنخسناتیاه شزرا و امشصوصخرد
نازیزع ام��شهب ار یتاکن مدو��خهبون هب مه ن��م
».منک یم دزشوگ
ه��ک رو��ط نامه«:دوزفا نامزا��س ت��سرپرس
.تسا م��سجو حور زا لک��شتم نا��سنا دیناد یم
و تسا هد��شهتفرگکاخو لگزا نا��سنا م��سج
هک ت��سا نا��سنا حور ن��یا و دراد یدا��م شزرا
قیرطزا ناسنا .دهدماجنا گرزب یاهراکدناوت یم
هب و دنک یم یطار یلاع جرادم دوخیناحور د��عب
» .دسر یم لامک
نایاون��شان هعماجه��ب با��طخنا��یاپ رد یو
ددصرد یت��سیزهب نلوئ��سم مامت و نم«:تفگ
هعماجمامت و امشهب رت��شیب و رتهب تامدخهیارا
فدههعماجیزاسدنمناوت .میتسهنامزاسفده
نآ هب هتشذگ زا رت��شیب دیاب هک تسا یلئا��سم زا
للقتسا و بیزاسدنمناوت هکارچ،دوشهتخادرپ
».تسام مهم فده نامزاسفده هعماجلماک
یاهوگلا ام «:در��ک دیکات ”يرایدنف��سا”رتکد
هب دنناوت یم ه��ک میراد ناز��یزع ام��شزا یقفوم
هک دننامهفب هعماجدارفاهب و دنوشیفرعم هعماج
لاب جرادم هب ار ناسنا هک تسا ناسنا تمهو هدارا
».دناسر یم
تامدخشرتسگیوسهب شيپ
و یشخبناوت تنواعم تسرپرس، همانرب همادا رد
نمض مه نامزا��س یاه تیلولعم زا یریگ��شیپ
هب مهنم«:تفگنلو��لعم یناهجهتفهك��یربت
نارضاحهب ار نایاون��شان یناهجهتفهدوخه��بون
هرطاخ و دای و میوگ یم كیربت نلا��سرد مرتحم
دوخشلت اب هک ینازیزع مامت و ”ناب هچغاب رابج“
و دنا هتشادرب ماگ زیزع نایاونشان یشخبناوت یارب
».منک یم هدنز ار دنتسین ام رانک رد كنیا
ار دوخ یا��ه هتفگ ”ی��سابرک یفطصم”رتکد
تشادهب نامزاسرامآ ساسارب«:داد همادا هنوگنیا
یاراد اهروشک تیعمجدارفا زا دصرد 2/4یناهج
رد .دنتسه تامدخ هیارا دنمزاین و هدوب تیلولعم
دوجو لولعم رازه 800و نویلیم 2مه ام رو��شک
مقر 1404 لاس رد دو��ش یم ینیب شیپ هک دراد
هکارچ.دسرب دصرد7/5مقر هب لولعم دصرد2/4
لا��سرد نامرو��شک تیعمجام ینیب شیپ قبط
نیا هب هک دسر یم رفن نویلیم 93دودحهب 1404
».دور یم لاب مه نلولعم رامآ بیترت
مهاوخ یماه هتفگنیا نایب اب نم«:دادهمادا یو
یارب ار نا��مدوخدیاب هک میوگب و م��هد راد��شه
نیا نایب نمض یو ».منک ایهم تامدخ شرتسگ
و اون��شان دازون رازه 6 دودح هنایلا��س هک بلطم
ه��مادا دنو��ش یم د��لوتم رو��شک رد اون��ش مک
ات یگلاس2/5 نسزا تیلولعم نیا هنافسأتم«:داد
یارب نس نیا و ت��سا صیخشت لباق یگلا��س 5
هکارچ.ت��سا ریدی��لیخیریگ��شیپ و نا��مرد
دناوت یم ییاون��شاب یگدنز لوا یاه هام زا کدوک
لماعییاونشتفا و دنکنابز یریگدای هب عور��ش
هب .ت��سا کدوک نابز و راتفگ هلأ��سم رد یمهم
قیقدییاون��شزا دنفظوم اه هداوناخلیلدنیمه
رگا هک ارچ.دنوشنئمطم دلوت ودب رد نا��شدازون
و دریگن تروص ییاون��شان ماگنهدوز صیخ��شت
تیقفوم یانبریز ،دوشن ماجنا عقوم هب یشخبناوت
یهاگ یتحو لکشم کدوک یلیصحت و یعامتجا
هب نیاربانب«:دوزفا یو ».د��شدهاوخن��کممریغ
رد هک ییاه تیلاعف زا یکی عوضوم ت��یمها لیلد
ییاونش یرگلابرغ ثحب دریگ یم ماجنا یتسیزهب
یریگشیپ و یشخبناوت هزوحردیتسیزهب .ت��سا
ار��جا ار یا هژ��یو یا��ه همانرب ا��ه تیلولعم زا
».دنک یم
هب ش��یاه تبحصه��مادا رد ”ی��سابرک”رتکد
و درک هراشا هنیمز نیا رد یت��سیزهب یاه تیلاعف
ش��خب ود رد ار دو��خ راک یت��سیزهب«:دوزفا
ماجنا ییاون��شیرگلابرغ و تیعمجیزا��س هاگآ
112 رو��شک حط��س رد روظنم نیا هب .د��هد یم
120 ه��ک دراد دو��جو ی��سانش ییاون��شدحاو
نینچمه .دننک ی��م تیلاعف نآ رد سان��شراک
رد سان��شراک 151 اب ینامردراتفگ د��حاو 123
هب رامآ ساسارب هک .دنتسه تیلاعف لاحرد روشک
زا رفن رازه 126 هت��شذگ لا��سرد هدمآ ت��سد
تامدخزا رفن رازه 44 و یسانش ییاونشتامدخ
».دنا هتفرگ هرهب زکارم نیا ینامردراتفگ
هلخادم اب ز��کارم نیا«:د��ش روآدای همادا رد وا
زا اه هداوناخ رد لاعف یاه تکرا��شم و ماگنهدوز
اهنآ هب نازیزع ن��یا ی��شخبناوت و شزومآ قیرط
».دننک یم یناسر تمدخ
ققحت یریگیپ و یزاسدنمناوت ،یریگشیپ یو
نوناق هلمج زا نلو��لعم اب طبترم قو��قح لماک
مهم فادها زا ار نلولعم قوقحزا تیامحع��ماج
اب میراودیما«:دادهمادا و تسنادیریگ��شیپ رتفد
دهاشزور هب زور مرتحم تلود هژیو هجوت و تیانع
نمض.می��شاب نلولعم ی��شخبناوت لماک ققحت
و ءاقترا ار نام تامدختیفیک میناوتب د��یاب هکنیا
ماجنا ام تیولوا ری��سم نیا رد و میهد شرت��سگ
زا رودقملا یتح ات ت��سا هناریگشیپ یاه تیلاعف
».مینک یریگولجاه تیلولعم زورب
مسارم رانک هشوگ
طبار اب هار��مهنآرق تا��یآ تولت ا��ب م��سارم
یاوآ“ هورگ همانرب همادا رد.د��شزاغآ نایاون��شان
ارجا ار نار��یا یمل��سا یروهمجدور��س”هاگ��ن
.دندرک
یارب هراشا نابز اب ”دامتعا لیل” مسارم نیا رد
شیاه تبحصرد یو .در��ک تبحصنایاون��شان
راضح ییامرف فیرشت زا رکشت و مدقمریخ نمض
هتفه ،نایاونشان ،یناهجزور ،مرتحم نلوئسم و
ار نامیا و ملع لفاحم ییا��شگزاب و سدقم عافد
نیا رد هک ملاح��شوخ«:داد همادا و تفگ كیربت
زورلاس ات مید��ش عمج یمیمصو هدا��س لفحم
تاقولخم ن��یرتزیزع ن��یا نایاون��شان ی��ناهج
ینازیزع .میریگب نشجار نیمز هرک یور دنوادخ
هب دنراد یلد اما دنتسه اونشان رهاظهب هچرگ هک
ودنون��ش یم نآ اب هک یبلق و سو��نایقا تع��سو
و هدرک سمل دوجو مامت اب ار تینا��سنا و تبحم
ه��ب ش��یاه تبحصه��مادا رد یو ».د��نمهف یم
و درک هرا��شا بل��قنا م��ظعم ر��بهر نانخ��س
هچرگ هک دنت��سه ینا��سک نایاون��شان«:دوزفا
.دنراد ه��نامیکحیتوک��ساما دنت��سین م��یکح
هدا��سو کاپ کدوک دننامه اما دنت��سین کدوک
و اربم نا��ش نوماریپ یاه یگدولآ مامت زا و هدوب
».دنامدنهاوخهزنم و اربم و دنت��سههزنم
هکنیا لیلد هب اه نیا همه اب«:داد همادا ”دامتعا“
ایوگ نابزودنتسههعماجیاه تیلقا زا نازیزعنیا
رد دنرادن دو��خیاهزاین و اه تبحصنا��یب یارب
نیرت ییادتبا زا هعماج را��شقا ریا��س اب ه��سیاقم
هنافسأتم و دنا هدنام مورحم ناشیدنورهشتاناکما
و هدرک صحفت اهنآ لاحرد هک ت��سین سک چیه
شوگ هب ار ناز��یزع ن��یا یا��هزاین و تلک��شم
هک تسا لیلد نیمه هب .دناسرب مرتحم نلوئسم
دنهاوخن مولظم ...ا ءاشنا اما دنا هدوب مولظم هراومه
».دنام
نایاونشان هداوناخ نمجنا هریدم تأیه سیئر
زا تیامح هینایب ش��یاه تبحص همادا رد ،ناریا
زا هینایب نیا رد .درک تئارق ار نایاون��شان قوقح
مدع هلأسم هک هدش هتساوخ یت��سیزهب نامزاس
ار نلو��لعم قوقح زا ت��یامح نو��ناق ت��یاعر
هب مزلم ار ط��بریذ یاه هاگت��سد و دنک یریگیپ
هعماجرد یزا��س گنهرف .دنک نوناق نیا تیاعر
هب یتمرح یب مدع یات��سار رد نلوئ��سم یارب
هینایب نیا دافم رگید زا اون��ش مک و اون��شان دارفا
ه��ینایب ت��ئارق ه��مادا رد یو .ت��سا
نامزا��س ل��ثم ط��بترم یاه نامزا��س«:تفگ
دیاب ییانثت��سا شرورپ و شزو��مآ و یت��سیزهب
بسانتم نایاونشان تراهم و شناد شیازفا یارب
نتفرگ رظن رد یو .دن��شوکب هعماج و اهنآ زاین اب
ار یمادختسا یاه نومزآ و روکنک یارب هیمه��س
هجوت اب«:دوزفا و تسناد تامادقا نیرت یساسا زا
ًاصوصخم و نلولعم هک یصاخیکیزیف طیارشهب
یارب هیمه��سنتفرگ رظن رد د��نراد نایاون��شان
هب یرورض یرما اهنآ مادخت��سا و لیصحت همادا
».دسر یم رظن
درکلمعزا یر��یوصت شرازگه��مانرب ه��مادا رد
ات 86لا��سزا ”ناریا نایاون��شان هداوناخنمجنا“
تراچیریوصت پ��یلک نیا رد .د��شش��خپ 89
ناویک“ زا و دندشیفرعم نمجنا یاضعا و نامزاس
هدهع رب ار مسارم نیا یریبدهفیظو هک”نارگتاود
پیلک مسارم نیا رد نینچ مه.دشرکشت ت��شاد
یربهر مظعم ماقم هدورس”نایاون��شان تاجانم“
.دششخپ نارضاحیارب
یاون��شان دنمرنه ”بوکلط زرمارف”نینچمه
.درک ارجا میموتناپ نارضاحیارب روشک
،”یرایدنف��سا“ رو��ضح اب م��سارم ه��مادا رد
یاون��شان ناگ��بخن زا ”دا��متعا“ و ”ی��سابرک“
یضترم“ ،”یئاطق دونهب“ .د��ش ریدقت نامروشک
،”یمیحر لیلخ“ ،”ینادزی مل��سا“ ،”رقاب یجاح
یاون��شان ناگبخن ناونع هب ”یر��یگناهج اینات“
مسارم نیا رد نینچ مه .دندش یفرعم نامروشک
اونشان قفوم یاه جوز ،نایاونشان هنومن نیدلاو زا
.دشینادردق و ریدقت قفوم ناطبار و
یامیسوادصقفومناطبارزا ”دمحماقآ همطاف“
هک دوب یناسک زا یکی زین ناریا یملسا یروهمج
.دشریدقت وا زا مسارم نیا رد
زین ”نایاون��شان هداوناخ نمجنا شیامن هورگ“
ی��شزومآ تلک��شم“ ناو��نع ت��حت ی��شیامن
.دندرک ارجا نارضاحیارب ”نایاونشان
دنمرنه ”ی��قداص ا��ضر“ م��سارم نا��یاپ رد
ار شیاهراک زا ه��عطق دنچ نامرو��شک بوبحم
ار دنمرنه نیا زین ”هاگن یاوآ“ هورگ و درک ار��جا
زین ”ادص یب یاوآ“ دورس هورگ .دندرک یهارمه
م��سارم نیا رد ه��ک دو��ب ی��یاه هورگ ر��گید زا
هقطنم یرادره��ش زا نایاپ رد .درک ی��یامنرنه
هب نام��سآ دلیم جرب تکر��شنلوئ��سم و 11
م��سارم نیا یرازگرب رد نا��شیراکمه ر��طاخ
.دشرکشت
درک ناونع ناياونشان نشج مسارم رد یتسيزهب نامزاس تسرپرس
رتشیب تامدخ هيارا یارب
مینک یم شلت
ردهکیياه تيلاعفزا یكي
دريگ یمماجنا یتسيزهب
یياونشیرگلابرغثحب
هزوحردیتسيزهب .تسا
زا یريگشيپ ویشخبناوت
یاه همانرب اه تيلولعم
دنک یمارجا اریا هژيو
تسا یتسیزهب فده هعماجتخانشیارب یبسانم تصرف اه تبسانم نیا
يتسيزهب نامزاسيلخادهيرشن
4 شرازگ
و یت�سيزهب ی�صصخت ی�شيدنا مه و در�گزيم
ماقم مئاق روضح اب اه تكرش یعامتجا تيلوئسم
و نامزاس یمدرم یاه تكرا�شم و یگنهرف روما
مهم یاه هاگنب و اه تكر�شزا یدادعت ناگدنيامن
.دشرازگرب نارهت يسودق ديهشزكرم ردروشك
طيحم ،یعامتجا هلوقم هسرداه تكرشًلومعم
یعامتجا تيلوئسم راك و ب�سك طيحم و تسيز
تيلوئسم هب ديدجهاگن نيا .دننك یم افيا ار دوخ
عون داجيا ه�ب رجنم اه تكر�شفرطزا یعامتجا
تلک�شملصف ولحیارب تكرا�شمزا یر�ثوم
ردهكت�سا هد�شیطيحمت�سيزوی�عامتجا
ريگرد یاهورين ی�يازفا مه و یهدناما�ستروص
هع�سوت مهم نكر ی�عامتجا تيلوئ�سم ما�جنا
.دشدهاوخداجيا یعامتجا
يکناتسرهشهيسنا

لاحردهکینامزاسناونع هب روشکیتسیزهب نامزاس
ریظن ینوگانوگهدرتسگداعبا ردیعامتجا تامدخماجنا
زا یریگشیپ ،یرورپزاب ،یتیامح ،ی��شخبناوت تامدخ
نیمأت هب كمک و ی��عامتجا یاه بی��سآ و اه تیلولعم
،ت��سا دمآرد مک یاه هورگ ی��ساسا یاهزاین ل��قادح
و اه تکر��ش یعامتجا تیلوئ��سم ه��ب هجوت هراو��مه
لوصا زا ی��کی ناونع هب ار هد��نهد تامدختا��سسوم
.تسا هداد رارق هجوت دروم دوخییارجا
هکت��سا هدمآ مهنامزا��سی��لکیاه ت��سایسرد
هب یا هرواشم تامدخنداداب ات درادیگدامآ یت��سیزهب
نآ بلاق رد اه تکرشهک دنک مهارف ار یرتسب اه تکرش
رد و اه لک��شهب ار دوخیعامتجا تیلوئ��سم د��نناوتب
.دننک افیا ینوگانوگ یاه حطس
کرابم ها��م یاه ب��شنیرخآ زا ی��کی ردور ن��یا زا
ناگدنیامن اب هارمه یتسیزهب نامزاسنلوئسم ناضمر
ات دندشعمجمه رود یتعنصگرزب زکارم و اه تکر��ش
یعامتجا تیلوئ��سم هب نار��یا یرا��جت هعماجه��جوت
.دوشیسررب )CSR(اه تکرش
یلیر لقن و لمحتکرش،انپم یاه تکرشناگدنیامن
،)چیا ن��س(رفیلاع ،رهم یرابتعا و یلام ه��سسوم ،ورین
ناگدننک تکرشانریتعنصهورگووردوخناریا ،نوسیک
همانرب هب ،دادعت نیا زا شیب دنچره دندوب مسارم نیا رد
.دندوب هدشتوعد
و یگنهرف رو��ما رد نامزا��س ت��سرپرس ما��قم مئاق
نیا رگزاغآ نا��بزیم ناو��نع هب یمدرم یاه تکرا��شم
.دوب مسارم
هرو��سزا یتایآ هب هرا��شا اب شیاه تبحصزاغآ رد یو
تمعن نا��سنا هب هکنیا زا دعب“ هک مو��هفم نیا اب ”د��لب“
دازآ هندرگنآ و درذ��گب ت��سناوتن هندرگكی زا م��یداد
یدنمزاین ماعطا ،ت��سا دنب رد هک تسا ینا��سنا ندرک
و نامیتی روما هب یگدیسر و تسا گنت شتسد هک تسا
رد«:تفگ”،ت��سا هدشریگ نیمز هکت��سا ینیک��سم
روما نیا هب یگدیسر یتسیزهب فیرشتایآ نیا یاتسار
ق��قحت یار��ب و هداد رار��ق دو��خیا��هراک سأر رد ار
هک هدرک صخشم ار تدم نایم فده 17یناسر تمدخ
».دوشققحم دیاب 1392 لاسات
فادها نیا هلمجزا«:داد ه��مادا ”هناگنز د��محم یلع“
خرن لرتنک ،فصن هب اه تیلولعم زورب شهاک هب ناوت یم
و یزاسدنمناوت ،یگتسباو شهاک ،اه بی��سآ زورب دشر
».درک هراشا ...و راوناختسرپرسنانز رادیاپ لاغتشا
و یگنهرف رو��ما رد نامزا��ست��سرپرسماقم م��ئاق
درب -درب رادانعم طابترا رب دیکأت اب یمدرم یاه تکراشم
یتعنصو یدیلوت یاه تکرشو یتسیزهب نامزاسنایم
حرطم لابند هب روشک یتسیزهب نامزاس«:تشاد راهظا
و اه هعومجم ،اه تکر��شزا ات ت��سین تلک��شم ندرک
لابندهب هکلب دنکهیارا یدقن یاه كمکدهاوخب نیریخ
یعامتجا تیلوئسم مان اب هکتسا یرگیدطابترا فیرعت
».دوش یم هتخانشCSRای
زا اه تکر��شتیریدم یایند رد«:داد همادا ”ه��ناگنز“
اما دوش یمدای میاداراپ كی ناونعهب یعامتجا تیلوئسم
هب هجوت زا نا��شن فلتخم یاه تکر��شیا��ه یراکمه
هب زین یتسیزهب نامزاسو درادیعامتجا یاه تیلو��سم
هصرع هب ا��پ هک ییاه تکر��شهب هک ت��سا نیا لا��بند
».دنک تمدخهیارا ،دنراذگ یم یعامتجا تیلوئسم
هک تفا��سورکیام نوچمه یتکر��شرگا یو هتفگ هب
نیا هب درادناهجحط��سردار هیریخداینب ن��یرت گرزب
یاه هنیزه ه��ب هجوت اب د��شاب هدی��سرن درب -درب هطبار
ياه همانرب رد ار هیریخ روما زگره تاغیلبت روآ ما��سرس
فدههورگردت��سیاب یم نیاربانب .دهد یمن رارق دو��خ
طابترا یونعم یاه هلوقم ا��ب هکمینکداجیا ي��میاداراپ
.دشاب هتشاد
همادا یمدرم یاه تکرا��شم و یگنهرف روما ماقم مئاق
دوختمدخ52 ره دناوت یمن یتسیزهب هک اجنآ زا«:داد
ندرکحرطم هب ریزگان ،دهدهیارا یتلودعبانم قیرطزا ار
.تساه تکرشیعامتجا تکراشم
ییامنهار عیانصنابحاصامشزا میهاوخ یم ور نیا زا
و دور شیپ تمل��سهب هد��شزاغآ هک یهار ات م��یریگب
یعامتجا تیلوئسم ندرک يتایلمع و تامادقا راذگ هیاپ
».تسا تاحلاصتایقاب یعون دوخنیا هک میشاب
هزو��ح ر��ه رد م��یهاوخ یم«:داد ه��مادا ”ه��ناگنز“
هب هک یتکراشم بلاق رد و مینک یمومع ار یناسر علطا
دریگب لکشتسا یعامتجا تیلوئسم و تکراشم موهفم
نینچمه و هدوب نامزاس نایوجددم رادتسود میناوتب ات
هدافتسا تکراشم نیا زا مه یدادما یاه نامزا��سریاس
».دننک
یتسيزهب یعامتجا نارايمه
یراجت هعماج هتشذگ یاه لاس لوط رد هناتخبشوخ
اه تکر��شیعامتجا تیلوئ��سم هب یدایز هجوت نار��یا
ار تکراشم و یروآون حور دورو رما نیا هک هدرک فوطعم
.تسا هتشاد لابند هب
كب��سرادم قلخا یاه تکر��شهراو��مهنار��یا رد
كمک ناونع هب بلغا ه��ک یعامتجا تیلوئ��سم یمیدق
ار دش یم فیرعت هناهاوخریخیاه تیلاعف ریاسای یدقن
رضاحلاحرد نکیل ،د��نا هداد رارق دوخیا��ه همانرب رد
هکرت كیژتارتسا یدرکیور تمسهب موهفم نیا شخرچ
هکیعماوجردعبانم یراذگ هیامرسهب اه تکر��شنآ رد
.تسا هدشهدوشگ یا هزات لصف ،دننک یم تیلاعف
موهفم بلاق رد اه تکرشیعامتجا تکرا��شم هزورما
یدقن یاه كمک و ه��یریخیاه تیلاعف زا ر��تارف CSR
لماشار یعامتجا هافر حوطسهیلکردتکرا��شم و هتفر
هب همانرب مود تم��سق عوضوم نیا ه��ب هجوت اب .دو��ش یم
ط��سوت ه��سلجرد رضاحیاه هاگنب و تا��سسوم یفرعم
نا��ش یعامتجا هنابلطواد یاه تیلاعف ملعا و ناگدنیامن
.دوب هتفای صاصتخا
نايفارطا لابق ردیعامتجا تيلوئسم
سدنهم 650دودحندادنامزاساب نوسیکتکر��ش
یریگ هرهب و نوگانوگیاه هتشر ردهتسجرب صصختم و
و تلآ نی��شام یا��ه هعوجم ن��یرت گرزب زا ي��کی زا
هقباسههد ه��سدودحاب و رو��شک رد ییارجا تازیهجت
لیبق زا ییاه هصرع رد گرزب یاه هژورپ یارجا رد قفوم
،یمی��شورتپ ،زاگ،تفن یتعنصیا��ه عمتجم ثاد��حا
،رذگور ،رذگریز ،هارگرزب ،هدا��ج ،یتعنص یاه هناخراک
یاه تکر��شنیرتبرجم و نیرت گرزب زا یکی ...و ل��نوت
نازاتشیپ زا و روشک زا��سو تخاس تعنص رد یصوصخ
.تسا نامزمه تخاسو حرطشور
رد ار تاعلطا نیا نوسیک تکرش هدنیامن ”راگدنام“
همادا و در��ک ه��یارا نار��ضاح هب شراک ل��حم درو��م
هعسوت یارب زاسو تخاسار دوختیرومام تکرش«:داد
ار یناوارف راب تیرومأم نیا هک هداد رارق اه ناسنا یگدنز
».تسا هتشاذگ نوسیک هدهع هب
طاقن رد ینامتخا��سیاه هژورپ نو��چیو هتفگ ه��ب
هفیظو ت��سین تباث ناک��م و دو��ش یم ماجنا ف��لتخم
دنچ رد طقف .دو��ش یم رت تخس یعامتجا تیلوئ��سم
ینامتخاسیاه تکرشدئوسو ایلارتسا هلمجزا رو��شک
روط نامهاما دنریگ یم هدهع هب ار یعامتجا تیلوئ��سم
میناد یم ،تسا هدمآ ام یمل��سا و یناریا گنهرف رد هک
ام دوجو رد نیا و مینک ادا نارگید هب ار نام نید دیاب هک
.میرادن بر��غ یایند زا نتفرگ ت��یراع هب زاین و ت��سا
هعسوت“ هب یعامتجا تیلوئ��سم مان رییغت هب ”راگدنام“
یارب«:تفگو درکهراشا ناش تکرشرد”رادیاپ ینا��سنا
دو��ش هنیداهن نا��نکراک ن��یب عو��ضوم ن��یا ه��کنیا
وحن نیا هب یزا��س گنهرف نیا و میدرک یزا��س گنهرف
مینک یمن هیارا یدقن كمک ینامزا��س چیه هب هک تسا
بلج .میشاب هتشاد تکراشم ناشیاه حرط رد دیاب هکلب
».تسامراک ساسا هنابلطواد راک و تکراشم
و درک ملعا ”درب -درب -درب“ ار نا��ش یلصا راع��شیو
یدادرارق یتقو ً لثمتسا هعماجدوسامموسدرب«:تفگ
مه و یرادره��شمه ام مه دیاب میدنب یم یرادره��شاب
».دنربب عفن مدرم
هدافتسا و نلولعم نکسم دحاو 200 تخاس یسررب
،یزا��س بسانم یارب تکر��شتا��ناکما و ص��صخت زا
نامزاساب نوسیک تکرشنیب هک ت��سا ییاه یراکمه
.تسا ماجنا لاحرد یتسیزهب
تکر��ش نانکراک بیغرت هوحن تکر��ش نیا هدنیامن
فیرعت رو��ط نیا ار یعامتجا تیلوئ��سم لو��بق یار��ب
رد دوشماجنا نسحا وحن هب دنیارف نیا هکنیا یارب«:درک
رظن رد یعامتجا تیلوئ��سم یارب یا هجدوب هژور��پ ره
70و نانکراکهافر یار��ب دصرد30هکدو��ش یم هتفرگ
».دنربب عفن نآ زا هک تسا هعماجیارب دصرد
تسا یعامتجا تيلوئسم كي تفايزاب
نارنخسچیا نسیراجت مان اب رفیلاع تکر��شهدنیامن
یکی ار یعامتجا لئاسم هب هجوتوا .دوب مسارم نیا یدعب
ام تکرش رد«:تفگ و درک ناونع تکر��ش یاه شور زا
یاه هورگ م��ه و یم��سر یا��ه تیعقوم ط��سوت م��ه
».دو��ش یم ماجنا یعامتجا یا��ه تیلاعف یم��سرریغ
طیحم یگزیکاپ ،اه تکر��ش بلضاف ه��یفصت ”یکلم“
هلمجزا ار اهنآ تفایزاب و تا��عیاضیروآ عمج،هناخراک
یراکمه اب«:تفگ و درک ناونع تکرشنیا یاه تیلاعف
یروآ عمج ار ی��تفایزاب تلوصحم رگید یاه تکر��ش
.مینک یم تفایزاب ار اهنآ و میدرک
و ناکدوکهب تفایزاب شزومآ یرازگرب اب هکنیا ن��مض
گنهرف یاه هناخ و اهار��سگنهرف رد نا��شیاه هداوناخ
یو».میریگ یم هد��هع هب ار دوخ یعامتجا تیلوئ��سم
یمسرریغ یاه هورگ ،اه تیلاعف نیا رب هولع«:داد همادا
یارب یپارتویزیف مزاو��ل هیهت ناراکمه ن��یب زا كچوک
هیهت ،ت��سرپرس یب دارفا هب كمک،ه��یریختا��سسوم
تیلوئ��سم ناونع هب ار هاگ��شناد سی��سأت و ه��یزیهج
».دنهد یم ماجنا یعامتجا
ترخآ و ايندريخ اب رهم قودنص
زوجم 88لاسدنفسا رد رهم یرابتعا و یلام قودنص
رهم“ كناب هب رذ��گلاحردو تفرگار كناب ه��ب ل��یدبت
یتیامحیاه متسیستکرشنیا هدنیامن .تسا ”داصتقا
نیا یعامتجا یاه تیلوئ��سم وزجار رگیدیا��هداهن زا
و ینآرق یاه تیلاعف زا تیامح«:داد ه��مادا ملعا ناگرا
تسا رهم داصتقا كناب هب طوبرم نآرق یرازگربختیاس
هب یدنبیاپ ار نا��م هفیظو ن��یرت هدمع ه��کنیا ن��مض
لیکشت«:دهد یمهمادا یو».میناد یمیملسا یرادکناب
و یمل��سا یرادکناب ندرک ییارجا یارب یهقف ه��تیمک
ت��سا یتامادقا هلمجزا یعامتجا ینیرفآراک زا تیامح
رهم داصتقا كناب ردیعامتجا تیلوئسم ناونع تحت هک
».دوش یم ارجا
نامزاسنادنزرف هب شزومآ
ورین یلیر لقنو لمحتکر��شلماعریدم ”یعطا��س“
نامزا��سدرکلمعحیر��شت هب ه��کدوب ید��عب صخ��ش
هفیظو تکر��شنیا یو هتفگ ه��ب .تخادرپ ش��عوبتم
.دراد هدهع هب ار یلیر یاه هناماسهب یناسر تخوس
ندید و یسودق عمتجم رد روضحاب ”یعطا��س“ هتبلا
ریثأت تحت نامزاس ششوپ تحت تسرپرس یب نادنزرف
سحنیا هب اه هچب نیا ندیداب«:تفگو دوب هتفرگرار��ق
و دندوب م��یتی م��ه )ص(لو��سر ترضح هک مدی��سر
نیا نیب زا ًاعطق سپ .دنت��شاد ییلاب تیفرظنینچ نیا
تيلوئسم و یتسيزهب یصصخت درگزيم رد
دش حرطم اه تکرش یعامتجا
تیلوئسم
؛یعامتجا
یراج حور
تعنصرد
دشدهاوخققحمهنوگچينامزاسيلاعت لدمرظنمزا
اه تکرشیعامتجا تيلوئسم
هیداحتا و للم نامزاسدننام يللملا نیب ياه نامزاسهک اجنآ ات تسا هدوب ریخا ياه لاسرد هجوت هب ور و زیگنارب تیساسحعوضوم CSRای اه تکرشيعامتجا تیلوئسم
،اه نامزاسيارب دوخيلاعت يوگلا لدم رد ،تساپورا هیداحتا هب هتسباو يداینب هک EFQMاپورا تیفیک تیریدم داینب.دنا هدرک هئارا هنیمز نیا رد ار يیاهدرادناتسا ،اپورا
نیا هب ،اه تکرشيبایزرا يارب ار دوخهناگ هن ياهرایعم زا يکی ،نینچمه.تسا هدرکيفرعم دوخهناگ تشهياه شزرا زا يکی ناونع هب ار اه تکر��شيعامتجا تیلوئ��سم
لدم هجوت مدعو اه تکرشيعامتجا تیلوئسم هب EFQMلدم هجوت .ت��سا لئاق رایعم نیا يارب ار نامزا��سكی يبایزرا لکرایتما زا دصردت��شهو هدادصاصتخا رما
.تساه تکرشيعامتجا تیلوئسم هب تبسن يیاپورا هعماجياه تیساسحزا يکاح،رما نیا هب نپاژ گنیمد لدم و اپورا جیردلاب موکلام
شلت ،هعماجرد نامزاسناعفنیذ تاراظتنا يزاس هدروارب و کرد يارب و هدرک تیلاعف اهنآ ساسارب نامزا��سهک ينوناق يتامازلا بوچراچزا نتفر رتارف ينعی ،يدمار��س
.دنریگ يم شیپ رد يقلخا رایسب يشور ،ناشدرکلمع لابق رد دوخناعفن يذ هب يیوگخساپ و تیفافشيارب ،وگخساپ يیاه نامزاسناونع هب دمارسياه نامزاس.دننک يم
يعامتجا تیلوئسم .دننک يم جیورت ار هاگدید نیا و دنراد هدنیآ و لاحرد نامزاسموب تسیز تابث ظفحو يعامتجا يیوگخساپ هب هژیو يهجوت و تیساسحاه نامزاسنیا
.دنور يم رتارف نآ زا و هدرک تیاعر و کرد ار يناهجو يلحم تاررقم و تاراظتنا ،ناعفنیذ اب زاب هدوارم قیرطزا اهنآ .تسا هدشنایب اه نامزاسنیا ياه شزرا رد
دامتعا نابهگن و هدنزیگنارب و هت��شادهیو��سودعفانم هکدنت��سههعماجاب يیاه هژورپ فیرعت يارب يیاه تصرف يپ رد،ك��سیر تیریدم هب هجوت نمضاه نامزا��سنیا
.دنناسرب لقادحهب ار هعماجرب نامزاسبولطمان تاریثات هک دنراد نیا رب يعسو دنراد يهاگآ هعماجرب نامزاسهدنیآ و لاحتاریثات هب اهنآ .دشاب نامزاسهب ناعفن يذ
موهفم نيا يريگراك هب زا يشان يايازم
:زا دنترابع،نامزاسرد
هعماجرد نامزاسریوصت دوبهب
يراجت مان شزرا شیازفا
يلام نیمات عبانم هب رتشیب يسرتسد
رت يتشادهب و رت نمیا راک طیحم
رت يوق يتیمکاحراتخاسو كسیر تیریدم
رت هزیگنا اب نانکراک
يرتشم يرادافو
نامزاسهب ناعفنیذ دامتعا شیازفا
يدنب عمج
،تکرشرهطسوت هعماججیاتن بسکماگهب ماگيزاس هدایپ يارب ،ریز دراوم تیاعر
:تسا يمازلا
كیره يارب لآ هدیا ياه تسایسنییعت و هعماجناعفنیذ يیاسانش.1
اه تسایسهب يبایتسد يارب اه صخاشو اهدنیارف ،اهدرکیور نیودت .2
اهدرکیور و اه تسایسزا تکرشناربهر ينابیتشپ زا نانیمطا .3
اهدرکیور و اه تسایسزا نانکراک ينابیتشپ زا نانیمطا .4
قوف ياهدنیارف و اهدرکیور يارجا و هجدوب صیصخت .5
يدرکلمع و هعماجهاگدید زا يکاردا ياه صخاشاب دوختیقفوم يریگ هزادنا .6
يرگنزاب و جیاتن و هجدوب يسررب .7
دننک افیا ینوگانوگ یاه حطسرد و اه لکشهب ار دوخیعامتجا تیلوئسم دنناوتب نآ بلاق رد اه تکرشهک دنک مهارف ار یرتسب اه تکرشهب یا هرواشم تامدخنداد اب ات دراد یگدامآ یتسیزهب هک تسا هدمآ مه نامزاسیلک یاه تسایسرد
1389رهم 4/ 151 هرامش
5
CSR اب وسمه نامزاس یاه تيلاعف زا یخرب
نامزاسیعامتجایاه تيلوئسم
همانرب فده همانرب ردمدرم تكراشم هوحن
1
123 یعامتجا سناژروا نفلت طخ
و یلم تینما یمک و یفیک حطسءاقترا
دضلامعا شهاک یاتسار رد یعامتجا
نانز و ناکدوک رازآ صوصخرد یعامتجا
تینما نیمأت فده اب یتلودریغ تاسسوم داجیا
یعامتجا و یلم
2
یگدناوخدنزرف حرط
ناکدوک یعامتجا و یفطاع تینما نیمأت
دنزرف نودب یاه هداوناخو تسرپرس یب
هدناوخدنزرف لوبق یارب ندشبلطواد
3
نارتخد تملسهناخ
ضرعمردنارتخدزایرادهگنویعامتجاتیامح
یعامتجایاه بیسآ
نامزاساب بیسآ ضرعم رد نارتخد ندرک انشآ
یتسیزهب
4
یعامتجا ،یدرف نارحب رد هلخادم
یگداوناخو
یگداوناخ،یدرف یاه نارحب شهاکو لرتنک
یصصخت و یروف تامدخهیارا قیرطزا یعامتجا
بیسآ ضرعم ردو هدید بیسآ دارفا هب مزل
نارحب طیارشردهکیدارفا ندرکانشآ
نامزاستامدخاب دنرادرارق یعامتجا ،یگداوناخ
یتسیزهب
5
رایمه یاه هورگ رادیاپ لاغتشا و یزاسدنمناوت ،یگتسباو شهاک
زا نامزاسششوپ تحت راوناختسرپرسنانز
نانز نیا دوختکراشم قیرط
نارحب طیارشرد هک یدارفا ندرک انشآ
تامدخاب دنراد رارق یعامتجا ،یگداوناخ
یتسیزهب نامزاس
6
بلطواد تسرپرسحرط صاخشا یونعم و یدام یاه تیامحبلج
تسرپرس یب ناکدوک زا ریخیقوقحو یقیقح
زا یونعم و یدام تیامحیارب ندشبلطواد
یتسیزهب زکارم ناکدوک
7 رایمه یاه هورگ لیکشت حرط
هدشصیخرت نادنزرف
نادنزرف یداصتقا ،یعامتجا یزاسدنمناوت
ناشدوختکراشم اب صیخرت هدامآ
نادنزرف یارب لاغتشا داجیا
نادنزرف یارب راک هیامرسنیمأت
ناشیا زا یونعم تیامحو شزومآ
8 هداوناخ هبشحرط زکارم رد ناکدوک تدمزارد تماقا زا یریگشیپ
دجاو بلطواد هداوناخرد کدوک تماقا و
تیحلص
کدوک شریذپ یارب ندشبلطواد
لاغتشا ،ینامرد ،یشزومآ یاهزاین نیمأت
نادنزرف
9 روظنم هب هداوناخرد هلخادم
قلطشهاک
تلکشم و لیاسم لحهب كمک و ییاسانش
قیرطزا قلطیضاقتم و هتفشآ یاه هداوناخ
ینامرد هداوناخ
رد و ینارحب طیارشرد هک ییاه جوز ندرک انشآ
نامزاستامدخاب دنا هتفرگ رارق قلطهناتسآ
یتسیزهب
10 و ناکدوک یاه هناخیزادنا هار
)یتلودریغ(ناناوجون
،یونعم یاه تیامحو شرورپ ،شزومآ ،تبقارم
هکیزور هنابشناکدوکزا یعامتجا و یگنهرف
هدشراذگاو هیریختاسسوم هب اهنآ تیلوئسم
.تسا
زا یرادهگن فده اب یتلودریغ تاسسوم داجیا
تسرپرسدب ای تسرپرسیب ناکدوک
یرادهگن زکارم یاهزاین زا یشخب نیمأت
11 باهذ و بایا تامدخهیارا
نلولعم
ردناشیا تکراشم و هعماجهب نلولعم قاحلا
یعامتجا یاهدنیارف
نلولعم دمآ و تفر یاه هنیزه نیمأت
12 و یرادهگن هنیزه كمک هیارا
نلولعم یارب یشخبناوت
صخشیزاسرداق و تیلولعم تارثا شهاک
لولعم
نلولعم تیلولعم عون اب بسانتم لاغتشا داجیا
13 یشخبناوت كمک لیاسو نیمأت صخشیزاسرداق و تیلولعم تارثا شهاک
لولعم
نلولعم یارب یشخبناوت كمک لیاسو هیهت
14 یراتسرپ قحهنیزهكمکتخادرپ
یعاخنهعیاضنلولعمیارب
صخشیزاسرداق و تیلولعم تارثا شهاک
لولعم
نلولعم یراتسرپ روما ماجنا و تیلوئسم لوبق
هنابلطواد تروصهب
15 نایوجشناد هیرهشتخادرپ لولعم ییافکدوخو یزاسرداق یلیصحت یاه هنیزه تخادرپ لبقت
16 لزنم ردیشخبناوت تامدخهیارا لولعم ییافکدوخو یزاسرداق تروصهب ...و یصصخت تکراشم و یراکمه
هنابلطواد
17
قیرطزا یشخبناوت تامدخهیارا
یزور هنابشو هنازور زکارم
لولعم ییافکدوخو یزاسرداق یلام و یصصخت ،ینف تدعاسم
راوتسا یعامتجا یريذپ تيلوئسم هياپ رب ردار دوخیاه تيلاعف زا یرايسب ،یعامتجا یداهن ناونعهب روشك یتسيزهب نامزاس
.دنيب یم ار همانرب ردمدرم تكراشم هوحن و فده،اه تيلاعف نيا زا هنومن دنچريز رد.تسا هدرك
18
نمزم یناور نارامیب یشخبناوت درف ینهذ و یناور ،ینامسجیدنمناوت شیازفا
نمزم یناور
نارامیب زا یرادهگن هژیو زکارم داجیا
نارامیب زا یونعم و دام تیامح
19
ینهذ ناوت مک نلولعم یشخبناوت هب یبایتسد روظنم هب ،لولعم صخشیزاسرداق
،یسح،یمسجدرکلمع و ییاناوت ییاهن حطس
اه ییاناوت نیا ظفحو یعامتجا ،یناور ینهذ
ینهذ ناوت مک زا یشزومآ تیامح
20
نادنملاسیشخبناوت ضراوع شهاک ،دنملاسصخشیزاسرداق
هب لتبا زا یریگشیپ ،یدنملاسزا یشان
دنملاسیناور یاه یرامیب
لزانم و زکارم رد نادنملاسزا تیامح
21
،یمسجنلولعم یشخبناوت
یسح،یتکرح
،ینامردراتفگ،ینامردراک،یپارتویزیفتامدخهیارا
داجیا و یزاسدنمناوت روظنم هب ینف یدپوترا
هعماجردلولعملاعفروضحتهجبسانمطیارش
لولعم یاهزاین نیمأت
22
و یرهشطیحم یزاس بسانم
نادنملاسو نلولعم ینوکسم
،اه نامتخاسرد نادنملاسو نلولعم ناسآ ددرت
یرهشرباعم ،یمومع نکاما
نیناوق یریگیپ و یزاس بسانم رد تکراشم
هطوبرم
23
یا هفرحیشخبناوت صخشیزاسرداق رد تیلولعم تارثا شهاک
للقتسا هب یبای تسد رد لولعم
نلولعم اب بسانتم یاه هفرحشزومآ
24
درکیور اب دایتعا زا یریگشیپ
روحم عامتجا
ءاقترا دید اب ،داوم فرصم ءوسزا یریگشیپ
لماوع شقن هب هجوت اب یعامتجا -یناور تملس
مدرم یعامتجا و یطیحم
،راک طیحم ،هلحم ردر هنابلطواد شقن یافیا
زا یریگشیپ روظنم هب ...و یشزومآ طیحم
طیحم نآ رد دارفا دایتعا
25
ناراوخریشرد ینهذ ناوت یاقترا زا یریگشیپ و ناکدوک ینهذ ناوت یاقترا
هیوناث ینهذ یگدنام بقع
تیساسحداجیا و رظندروم میهافم اب ییانشآ
مدرم نیب رد
26
یگدنز یاه تراهم شزومآ زا یریگشیپ و ناور تشادهب حطسیاقترا
هیوناث ینهذ یگدنام بقع
مدرم تیاده و هرواشم گنهرف داجیا
27
نایوجددم نکسم هعماجدمآرد مک راشقا نکسم نیمأت هراجا نیمأت و ریمعت ،تخاسرد تکراشم
نایوجددم یارب نکسم
28
و صیخشت ،یرگلابرغ همانرب
نادازون ییاونشماگنه هب هلخادم
ناراوخریشو
زا یشان ضراوعوییاونشتللتخا زا یریگشیپ
،یعامتجا ،یراتفگ،یطابترا تلکشمهلمجزا نآ
یداصتقاویگنهرف،یلغش،یناور،یلیصحت
یرگلابرغیاه هاگتسددیرخو هیهت ردتکراشم
ییاونش
یاه هاگتسد هیهت و دیرخرد تکراشم
یصیخشت
29
صیخشت یرگلابرغ حرط
یدیئوریتوپیه
نادازون رد یدیئوریت تللتخا زا یریگشیپ
یصقا رد نآ شرتسگ و مزل تازیهجت نیمأت
روشک طاقن
30
تللتخا زا یریگشیپ حرط
ماجنا قیرطزا یثرا و یدازردام
كیتنژ هرواشم
یاه یرامیبزایشانیاه تیللعمزایریگشیپ
كیتنژ
یصقا رد نآ شرتسگ و مزل تازیهجت نیمأت
روشک طاقن
31
لمکم همیب یدنم هرهب تهجینامرد تامدخهیارا لیمکت
یتسیزهب نامزاسششوپ تحت دارفا هنیهب
همیب یاه هنیزه نیمأت
32
لماشدنمفده یاه هنارای یاطعا
تلیهست ،ییامرفراک همیب مهس
...و ییامرفراک ،یلاغتشادوخ
راشقا و نایوجددم ییافکدوخو یزاسرداق
هعماجریذپ بیسآ
دازآ فرحو لغاشم و عیانصنابحاصهعجارم
نایوجددم و نلولعم راک هب لاغتشا تهج
و ییامرفراک تلیهست تفایرد ءازا رد نامزاس
امرفراک مهسهمیب قح
33
هعماجیزومآ هفرحو شزومآ
یتسیزهب نامزاسفده هعماج
هعماج(ناهاوخناوت و نایوجددم یزاسدنمناوت
یتسیزهب نامزاس)فده
صاخفرحشزومآردیصوصخشخب تکراشم
و نلولعم رادیاپ لاغتشا داجیا ًاتیاهن و
تلیهستتفایردهیاراردنامزاسنایوجددم
یلاغتشادوخصاخ
34
نادنمزاین هیزیهجنیمأت دنمزاین یاه هداوناخیزاسدنمناوت ینامسآ هیزیهجحرطرد تکراشم
35
نایوجددم جاودزا مسارم یرازگرب
نایوجددم رد یماکداششیازفا
و اضف نداد رارق رایتخا رد یارب ندشبلطواد
مسارم یرازگرب یارب تاناکما
36
زا شیپ شزومآ یاه هرود ییاپرب
جاودزا
تحت یاه هداوناخنادنزرف یعامتجا یناور ءاقترا
هب دنتسهجاودزا هناتسآ ردهکنامزاسششوپ
هداوناخناینب میکحت هب كمکروظنم
حرطندشریگارف و شرتسگ هب كمک
37
هب یگدنز یاه تراهم شزومآ
)LSE(نلولعم
لیبق زا یگدنز هرمزور یاه تراهم نلولعم هب
...و تیلولعم هرابرد تاعلطا ،نیدلاو اب دروخرب
.دوش یم هداد
نامزاستمدخنیا اب نلولعم ندرک انشآ
یتسیزهی
38
-نادازون هناخو هاگراوخریش
نلاهنون
هسات دلوت ودب نادازون شرورپ و دشر ،تبقارم
لاسششات لاسهسزا ناکدوک و لاس
نیا رد نیریخیونعم و یدام تکراشم ناکما
.تسا مهارف همانرب
39
هب هنیزه كمک تخادرپ
لولعم نایوجشناد
هب ناگدنریگ تمدخیبایتسد لیهست
یتلودریغ و یتلود شخب رد یلاع یاه شزومآ
نیا رد نیریخیونعم و یدام تکراشم ناکما
.تسا مهارف همانرب
40
هب یعامتجا تامدخهیارا
ششوپ تحت ناگدنریگ تمدخ
هداوناخیزاسرداق و یناوتزاب دارفا زا یدام و یفطاع یاه تیامح
41
رب ینتبم یشخبناوت
)CBR(هعماج
قیرطزا ،یعامتجا تلادع،یشخبناوت یارجا
.دنرادیناوتان یعون هب هکیدارفا هیلکیروآدرگ
نامزاسهمانرب نیا اب ناناوتان ندرک انشآ
یتسیزهب
42
هدید بیسآ نانز یرورپزاب زکارم
یعامتجا
ملاسیگدنز هب تشگزاب و یناوتزاب ،حلصا
یعامتجا
هب یعامتجا هدید بییسآ نانز یفرعم سیسأت
یتسیزهب نامزاس
43
اهدهماتسور و کدوک یاهدهم ندومن مهارف و شرورپ ،تبقارم ،یرادهگن
زا شیپ ناکدوک یاهدادعتسا دشر زورب هنیمز
ناتسبد
یتسیزهب نامزاسزوجم اب کدوکدهم
44
یتماقا رادم نامرد عامتجا زکارم
یتماقاریغ و تدمدنلب
زا یراعطیحمكی داجیا اب دایتعا نامرد
اب هلباقم دیدجیاه هویشیشزومآ وردخمداوم
تلکشم
نامزاستمدخنیا اب ناداتعم ندرک انشآ
یتسیزهب
45
بیسآ شهاک یرذگ زکارم هب لتبا ضرعم ردو رطخرپ ناداتعم یریگ هرهب
تاناکما هیارا ،زدیا ریظن ینوفعیاه یرامیب
فدهاب یشزومآ یاه همانرب و گنرسلثم ناگیار
دایتعا زا یشان یعامتجا یاه بیسآ لرتنک
نامزاستمدخنیا اب ناداتعم ندرک انشآ
یتسیزهی
46
کرتشم یگدنز یارب شزومآ رد هک یلیاسم هب تبسن ناوجیاه جوز یهاگآ
روظنم هب دنتسه ور هبور نآ اب کرتشم یگدنز
قلطزا یریگشیپ
تمدخنیا اب ناوجیاه جوز ندرک انشآ
یتسیزهب نامزاس
47
یپارتویزیف تامدخ زا نامزاسششوپ تحت نلولعم یریگ هرهب
یشخبناوت لیاسو
هتفرشیپ تازیهجت نیمأت هب كمک
48
ینابایخناکدوک زا یرادهگن هب اهنآ تشگزاب و ینابایخناکدوک یهدناماس
هداوناخشوغآ
یتسیزهب نامزاسهب ینابایخناکدوک یفرعم
49
ناکدوک هب تامدخهیارا
تسرپرسدب ای تسرپرس یب
مهارفتسرپرسدبایتسرپرس یبناکدوکشریذپ
هداوناخهبناکدوکنیاملاسلاقتنایاه هنیمزیروآ
هب تسرپرسدب ای تسرپرس یب ناکدوک یفرعم
یتسیزهب نامزاس
50
دارفا هب یتسیزهب تامدخهیارا
تسرپرس یب و دنمزاین
دارفا هب یدروم ای رمتسم هنیزه كمک تخادرپ
دنمزاین یاه هداوناخو
نامزاستامدخاب دارفا نیا ندرک انشآ
یتسیزهی
51
قیرطزا ناداتعم نامرد هب كمک
هب كمک و هنارای یاطعا
اه نآ یاه هداوناخ
هب یدروم ای رمتسم هنیزه كمک تخادرپ
ناداتعم یاه هداوناخ
نامزاستمدخنیا اب ناداتعم ندرک انشآ
یتسیزهی
هتشادییلاب دادعتسا و ییاناوت هکدرکادیپ ار یدارفا ناوت یم زین اه هچب
».دنشاب
داجیا ثعاب ه��ک ت��سا یدرف تا��ساسحا نیا هتبلا«:داد ه��مادا یو
زا جراخو یقوقحصخشهزوحرد اما دوش یم یعامتجا یاه تیلوئسم
هزوحرتشیب هک ام روشک هزوحرد دناوت یم ام تکر��شیساسحا یاضف
».دریگب هدهع هب ار نادنزرف هب شزومآ تیلوئسم تسا یتفن
تیلوئسم هب هجوت یتفن هزوحرد هناف��سأتم«:داد همادا ”یعطا��س“
رانک رد دو��شهدید اه هنیزه رد CSRرگا و ت��سا گنر مک ی��عامتجا
یرت قیقد هاگیاجناوت یم اه تکرشو اه نامزا��س،اه هعومجم تیفرظ
».تفرگ رظن رد نآ یارب
تعنصنیا شزومآ دناوت یم ورین یلیر لقنو لمحتکرشیو هتفگهب
رازاب ،دناجنگب دوخیعامتجا تیلوئسم رد ار نامزا��سنایوجددم یارب
یفرعم اهنآ هب یا هدشهزیلاناک و بوختاعلطا و دناسانشب اهنآ هب ار راک
و لیصحت لاحرد نایوجددم یارب دیدزاب یرازگرب نیا رب هولع .دو��ش
زا روشکیناسر تخوستعنصاب رت��شیب ییان��شآ یارب هت��شر باختنا
.دوب دهاوخهدنیآ رد تکرشنیا یعامتجا یاه همانرب رگید
يرواب دوخدامن ؛انپم
90زا شیب دیلوت هکتسا هعومجمریز 33زا لکشتم یتکر��شانپم«
یتسرپرستحت روشکیاه هاگورین و هتشادهدهعهب ار روشکقرب دصرد
».تسا اهنآ
همادا و درک ه��یارا ار تاحیضوت نیا تکر��شنیا هدنیامن ”ی��مجع”
یحارطو نیودت همانرب یار��جا ام ییارجا تیلوئ��سم نیرت یلصا«:داد
و لاحرد هتشذگ تامولعم زا هدافتسا اب میهاوخ یم .تسا تکرشهدش
،ناراکمه ،نایامرفراک ،نایرتشم هلمجزا ناعفنیذ تیاضر نازیم هدنیآ
...و اهNGO،اه هاگ��شناد ،اه هنا��سر ،مدرم مومع ،یتلود یا��ه ناگرا
».دنک ادیپ شیازفا
هدشیراجانپم لخادردهکیعامتجا یاه تیلاعف«:تشادراهظا یو
تیامحیارب زورما ات و ت��سا اهدحاو مامت اب طبترم و حوط��سمامت رد
نمجنا ،كحم ،فسینوی نوچمه یا هیریخیاه هاگنب زا یونعم و یدام
».میا هداد ماجنا یدایز یاه تیلاعف ...و مب هلزلز
رد«:تفگودادربخانپمرد”قافنا حرط“یارجا زا نینچمه”یمجع“
لئا��سم هب كمک یات��سار ردناراکمهدصرد80زا ش��یب حرطن��یا
هدوزفا شزرا هک دنزادرپ یم ییاهراک هب هیریخیاه نامزا��سو اه هاگنب
دوسزا هدافتسا و یت��سد عیانصهاگ��شیامن یرازگرب نیا رب هولع .دراد
یاه هداوناخزا��ین ندرکعفترم یارب تلوصحم نآ شور��ف زا ل��صاح
».تسا تکرشیاه همانرب رگید زا دنمتسم
دنهد یم ماجنا ناراکمه ار راک نیا :دیسرپ هک یصخشخ��ساپ رد یو
.دریگ یم هدهع هب ار یعامتجا تیلوئسم هچتکرشسپ
هب ار هزاجا نیا ی��قوقحلئا��سم و نامز رظن زا تکر��شیتقو«:تفگ
یعامتجا هفیظو زا یشخب دنزادرپب اه تیلاعف نیا هب ات دهد یم ناراکمه
و میتسه ینامزاسیلاعت لابند هب ام هکنیا نمض.دهد یم ماجنا ار دوخ
».مینک یراجار یلاعتم تکرشیاه صخاشمیهاوخ یم
یمدرم یاه تکراشم و یگنهرف روما رد نامزاستسرپرسماقم مئاق
تایبرجت لاقتنا یارب یشیامه یرازگرب داهن��شیپ مسارم نیا نایاپ رد
راهظا و داد هیارا ار یعامتجا تیلوئسم هنیمز رد اه نامزاسو اه تکرش
و اه تکر��ش یعامتجا رت��شیب یاه یراکمه هنیمز«:درک یراود��یما
».دوشمهارف یتسیزهب نامزاساب روشک یاه نامزاس
يعامتجا فادها هلمجزا
هب ناوت یميتسيزهب نامزاس
هب اه تیلولعمزورب شهاک
زورب دشرخرن لرتنک،فصن
،یگتسباوشهاک،اه بیسآ
لاغتشا ویزاسدنمناوت
راوناختسرپرسنانزرادياپ
درکهراشا ...و
يتسيزهب نامزاسيلخادهيرشن
6 زکارم
گ�نر ی�بآ رد ه�ب ار دو�خمارآ و هد�يمخ
و لاح.دننا�سر یم DICهنهك نامتخا�س
و هتسخناشرهاظ .ت�سين شوخناشزور
مرهزا ناشياه هرهچو تسا هتفشآ و بارخ
ناشناتسد یور ،هتخو�س هامدادرم باتفآ
شوخاجقيمعیاه شارخواه تحارجیاج
زا رودیا�هايوروبيرغیا�يندردوهدر�ك
.دنروخ یم هطوغناش سرتسد
اي DICیميدق نامتخاس39كلپ اجنيا
رددابآ تلودبي�سآ ش�هاكیرذگ ز�كرم
و ناداتعم ار شنانكا�سو ت�سا سدق راولب
ليک�شت رد�خمداوم ناگد�ننك فرصم
تحت و ه�عجارم ا�ب هك یدار�فا .د�نهد یم
یدلوت هيريخهسسوم نتفرگ رارق ش�شوپ
كرت ار نا�شدايتعا هك د�نراوديما هرا�بود
دندرگرب هعماجو هداوناخشو�غآ هب و دننك
و یو�شن ز�كرم دراو ه�ك ی�نامز ا�ت ا�ما
نادا�تعم زا ه�ك ار DIC ناراز�گ تمدخ
هكینك یمن روا�ب ،ی�نيبن ، د�نا هتفايدوبهب
.تسا ريذپ ناکما مهدايتعا كرت
نايجاحهرهز
رانک زا نتشذگ اب و ت��سا كچوک زکرم طایح
ی��سر یم یهاتوک یاه هلپ هب یزلف تکمین دنچ
ناوتان و هتسخیدرم ،اه هلپ زا مادک ره هشوگ هک
شدردو دنز یم راگیسهب یمکحم كپ و هت��سشن
لخاد .دنک یم رشتنم اضف رد دود یاه هقلحرد ار
دننک یم اشامت ملیف و دنا هتسشن روداترود ،زکرم
مل��سو دننز یم دنخبل یا هبیرغدورو ضحم هب و
تیریدم قاتا هب ندیسر ات ناشهاگن اب و دننک یم
.دننک یم تیهارمه
،دابآ تلود بی��سآ شهاک یرذگ ز��کرم ریدم
دنت و دنت و دنک یم هاگن زکرم یدورو رد هب بترم
.دنک یم دراو زور نآ دورو تسیل رد ار یدارفا مان
عور��شاب شیپ لا��س5زا هک ”ییازریم دیجم“
،دراد هدهع هب ار زکرم تیلوئ��سم DIC تیلاعف
هب و دن��سانش یم ار ناگد��ننک هعجارم ك��ت كت
.دنک یمتبث تسیل ردارناشمان ناشدوروضحم
زکرم یگشیمه نانامهم ،نادرم نیا«:دیوگ یم وا
ره رهظزا دعب 2ات حبص8تعا��سزا هکدنت��سه
».دنریگ یم تامدخو دنیآ یم اجنیا هب زور
هیارا دا��بآ تلودDICزکرم رده��کی��تامدخ
یلکلا دپ ،نزوسرس،گنرسعیزوت ،لماشدوش یم
یاهراتفر شزو��مآ و دایتعا هروا��شم ،مود��ناک و
،مامحت��سا ،تاحارجو م��خز نام��سناپ ،ملا��س
.تسا مرگ یاذغ هدعو كی و ییاریذپ
ه��مادا ب��لطم ن��یا نا��یب ا��ب ”ی��یازریم“
ك��شزپ ط��سوت نارامیب ندرکتیزیو«:دهد یم
یاه كینیلک هب نارامیب عاجرا ،زکرم رد رقت��سم
هب HCVو HIVش��یامزآ ماجنا یارب ی��ثلثم
یاه یرامیب صوصخ رد هرواشم و ناگیار تروص
رگید یاه تیلاعف زا ت��یتاپه و زدیا دننام صاخ
».تسا دابآ تلود DIC
هدولآ قطانم یزاسکاپ
یرذگ زکارم یا��ه تیلاعف ن��یرت مهم زا یکی
،هدولآ یاه گنر��سیروآ ع��مجبی��سآ شهاک
طسوت ینا��سر علطا و لیرت��سا گنر��س عیزوت
.تسا نارگدادما
زا یکی«:دیوگ یم درو��م ن��یا رد زکرم ر��یدم
تشگ“ میت تیلاعف ،دابآ تلودDICمهم یاهراک
صوصخم سابل اب هرفن 3ای 2میت نیا .تسا ”چیرتا
رد ار بی��سآ شهاک راک و هتفر هدولآ قطانم ه��ب
یروآ عمجاهنآ هفیظو و د��نهد یم ماجنا هقطنم
و لیرتسا یاه گنرسعیزوت و هدولآ یاه گنر��س
».تسا هدولآ قطانم رد مودناک
هب رای��سیاه میت نیا رگا«:دیوگ یم ”ییازریم“
هب یدایز تارا��سخدنو��شن مازعا هدولآ ق��طانم
میت نارگدادما .دوش یم دراو هعماجدارفا یتملس
یاه یگدولآ زا ار اهنآ و هدرکتبحصهلحم مدرم اب
».دننک یم هاگآ هدولآ یاه گنرسدوجو زا یشان
هدولآ قطانم زا چیرتا میت یزاسکاپ و دیدزاب رد
هب هرا��شا اب زکرم ریدم دتفا یم ی��بلاجتا��قافتا
ملیف یرره��ش رد یا هقطنم یزا��سکاپ رد هکنیا
رارق یررهش یت��سیزهب رایتخا رد و د��ش هتفرگ
دششخپ نویزیولت رد ملیف نیا«:دیوگ یم تفرگ
هعلق هک دشصخشم یگنهرف ثاریم هعجارم اب و
رضاحلاحردو تسا یناتساب راثآ زا رپ نات��سملق
».دشهزوم هب لیدبت
زورما و زوريد
بيسآ شهاکيرذگ زکارم
هسییاپرب اب 83لا��سردبی��سآ شهاکحرط
.دشزاغآ نارهت هطقن هسرد رداچ
هارراهچ ،و��ن ناریم��ش تلحم ا��هزور نآ رد
قطانم نیرت هدولآ دابآ تلودلوا هکلف و سوری��س
.دندوب دایتعا رظن زا نارهت
دنچ زا دعب«:دیوگ یم دروم نیا رد ”ییازریم“
سیسأت DICهقطنم ه��سنیا رد د��شرارق هام
تقفاوم ون ناریمش DIC يزادنا هار اب هک دوش
سوریسهارراهچ و دابآ تلود رد یزکرم ود دشن
ه��مادا وا ».در��ک راک ه��ب عور��ش و سی��سأت
نیئوره نادا��تعم رت��شیب اهزور نآ«:د��هد یم
ار نیئوره ا��هنآ زا یا هدع و د��ندرک یم فر��صم
هقلم اهنآ هب زکرم راک عور��شاب دندرک یم قیرزت
زا ا��ت م��یداد یم گنر��س و ندنا��شوج یار��ب
هتبلا .د��ننکن هدافت��سا کرت��شم یاه گنر��س
لک��شم.دندوبن نادا��تعم ا��م ی��لصا لک��شم
رد بی��سآ شهاک زکرم هک دندوب یناگیا��سمه
».ت��شادرارق اهنآ یگدنز لحم یکیدزن
و اهDICمدرم هکنیا ر��ب دیکأت اب ”ی��یازریم“
ی��لیخ«:دیوگ یم دنتخان��ش یمن ار نآ ف��یاظو
ام و دندرک یم تیاک��ش ا��م زا مدرم دوب تخ��س
هعجارم اه یرتنلک هب اهراب و اهراب م��یدوب روبجم
فیاظو و دنا هد��شرت هاگآ مدرم هزور��ما اما مینک
».دنسانش یم ار بیسآ شهاک یرذگ زکارم
هدنورپ زکرم هب دورو ضحم هب داتعم در��ف یارب
و یگدنز تیعضو ،تاصخشم و دنهد یم لیکشت
رد ت��سا فورعم بیرخت هب هک داوم فرصم نامز
مامحهب داتعم درف سپس:دوش یم هتشون یا هگرب
یوشتسشهب رداقییاهنت هب رگا ودوش یمهداتسرف
كمکوا ه��ب زکرم ناراز��گ تمدخد��شابن دو��خ
درف فیثک یاه سابل مامحت��سا زا دعب .دننک یم
و ناریخه��ک ییاه سابل و دو��ش یم ه��تخیر رود
هب تلحم رد نکا��سیداع دار��فا و ناراکو��کین
رد .دو��ش یم هداد رامیب هب دنا هدرک ه��یده DIC
و و��شتسشد��شاب هت��شادمخز رامیب هکیتروص
تیزیو كشزپ طسوت و هدشنامسناپ و ینوفعدض
.دوش یم
تیاهن یب داد��عت ه��ب نارا��میب ز��کرم ن��یا رد
ندید .دننزب پگ مه اب و دنروخب یاچد��نناوت یم
یاذغ هدعو كی ندروخو دا��شیاه همانرب و ملیف
زا هروا��شم یاه هرود زا هدافت��سا و راهان رد مرگ
.تسا زکرم رگید یاه همانرب
؟دنتسه یناسکهچنارازگ تمدخ
رازگ تمدخ6«:دیوگ یمدرومنیا ردزکرمریدم
هتفایدوبهب نارامیب زا زکرم بلطواد ه��س و تباث
و نامرد ه��ب طوبرم یا��هراک ”دیمح“ دنت��سه
مامت و دهد یم ما��جنا ار نارامیب ندرک یرت��سب
اوادم ناگیار تروصهب هک دنک یم ار دوخ شل��ت
شا یکاپ زا هام 18و تسا زپشآ ”...ا تزع“ .دنو��ش
زکرم رد ند��شکاپ زا دعب هلصافلب و درذ��گ یم
لاقتنا ه��فیظو ”زرمارف“ ت��سا راکه��ب لوغ��شم
هعومجمریز دا��یتعا کرت یاه پمک هب نارا��میب
رد دنک یم یع��سو دراد هدهع رب ار رگید ید��لوت
اهنآ هب نآ زا دعب و پمک رد ند��شیرت��سب تدم
.دنک یشکرس
زکرم سانشناور و ینف لوئسم ”یرادیق هیقر“
اهنآ یدرف هرواشم و هدنورپ لیکشت هفیظو و تسا
لیک��شت زا دعب«:دیوگ ی��م وا .دراد هد��هع رب ار
ناداتعم يارب زکرم هب هعجارم زور دنچو هد��نورپ
تراک نیا رد دو��ش یم ردا��ص ییا��سانش تراک
تسا 29هکدایتعا دکرودصخیرات ،هدنورپ هرامش
كی دک و دسانش یم ار دک نیا یتلود یاهداهن و
ردپ مان و یگداوناخ مان و مان ،DICنیلوا ینعم هب
تراکدیدمت خیرات تراکتشپ رد.دوش یم هتشون
جرد زکرم ه��ب هعجارم ی��نعم ه��ب رهم ناک��م و
».دوش یم
هعجارم داد��عت«:د��هد یم ه��مادا ”یراد��یق“
رد و ت��سا رفن 80ات 40ن��یب زا زور ناگد��ننک
و ولپ ای ت��شوگبآ ییاذغ همانرب قبطهک ییاهزور
هب ناگدننک هعجارم دادعت ،میشاب هتشاد تشروخ
».دسر یم مه رفن 80 ات 70
؟تسيچیثلثم كينيلک
یارب دنو��ش یم شر��یذپ هک ی��نارامیب ه��مه
یثلثم یاه كینیلک ه��ب تیتاپهو زدیا ش��یامزآ
نیا ناگیار تروصهب اجنآ رد و دنو��ش یم یفرعم
.دوش یم ماجنا تاشیامزآ
تلع«:دیوگ یم بلطم ن��یا نایب اب ”ییازریم“
رارق لحم ل��یلد هب اه كینیلک ن��یا یراذ��گمان
هشقن رد رگا و تسا نارهت هطقن هسرد اهنآ نتفرگ
مههب ثلثم تروصهب مینکادیپ ار اه كینیلکنیا
».دوش یم لصو
نات��سرامیب و نابآ 13،نیعم دات��سا كینیلک
تمدخ نیا هک دنتسه یکینیلک هس ینیمخ ماما
و زدیا یرا��میب صیخ��شت رد و دنهد یم ما��جنا
.دننک یم كمک تیتاپه
دایتعا کرت زا سپ ،نارامیب گرزب لک��شم اما
زکارم هب دایتعا کر��ت زا سپ ًلومعم نانآ .ت��سا
يتاکن زکرم نلوئ��سم زا دننک یم هعجارم DIC
.دنهاوخ یم راکهار و راک ،يگدنز يارب
اهنآ لک��شم«:دیوگ یم دروم نیا رد ”ییازریم“
کرت زا سپ یتحهعماجو هداوناخهک ت��سا نیا
و دننک یمن رواب ار اهنآ و دریذپ یمن ار ا��هنآ دایتعا
و ییاج یب ،ی��سک یب لیلدهب اهنآ دراوم یضعب رد
ردو دنروآ یم ور رد��خمداوم ه��ب هرابودیراک��یب
».دننز یم هرابود ناداتعم حلطصا
دارفا DICهب هدننک هعجارم نارا��میب نایم رد
اب وگو تفگ هک دراد دو��جو یدایز هدرک لیصحت
.تسین فطل زا یلاخاهنآ
سيونب وت ميوگ يم نم
ي��سانشراک ،1344 د��لوتم ،”لل��ج“
ینعی بیرخت لاس20 هقباسو دراد یسایس مولع
ود وا هدوب داوم هدننک فرصم شیپ لا��س 20 زا
رد قیرزت و کارک فرصم تلع هب یلو دراد دنزرف
هناف��سأتم و دنک یم یگدنز اه نابایخ و اه کراپ
لتبم مه تیتاپه یرامیب هب هک ت��سا لاس 10
.تسا هدش
كینورتکلا سنا��سیل ،1336 دلوتم ”ن��سح“
یرگید و هاگشناد داتسا یکی شر��سپ ود و تسا
27 هقباس هک وا .ت��سا تسوپ صصختم كشزپ
10 و هام 4 و لاس4 ،هت��شاد کایرت فرصم لاس
.دنک یمن فرصم و هدشکاپ هک تسا زور
دراد یرادباسح سناسیل ،1360 دلوتم ”ربکا“
ار ه��شیشو کارک فرصم هک ش��یپ لا��س2زا و
28 ”دمحم“ .دباوخ یم اه کراپ رد هدرک عور��ش
دراو راه هاگشناد زا یسانشناور ی��سانشراک هلاس
ت��سا شرف رجات شردپ و ك��شزپ وا رد ام .دراد
متفرن هناخ هب شیپ لاس 5 زا«:دیوگ یم ”دمحم“
هب و مراذگب رانک ار داوم مناوتب ه��ک مراد وزرآ یلو
».مدرگرب هناخ
هب شیپ لا��س3 زا و دنک یم فرصم کار��ک وا
هقبا��س و دنک یم د��مآو تفر دا��بآ تلود DIC
کاپ زور 217یتحزا دعب اما درادکرت راب نیدنچ
.تسا هدرک فرصم هرابود ندوب
رتشیب یلیخ اما تسا 1346 دلوتم ”دوع��سم“
شا تروص و درادن ناهد رد نادند .دهد یم ناشن
یسیلگنا نابزسناسیل«:دیوگ یم.هتخوسباتفآزا
20 زا و مراد یلخاد نوی��ساروکد ی��سانشراک و
نامز زونه ا��ما منک یم فرصم داوم شیپ لا��س
».تسا هدیسرن مندرک کرت
کر��ت نا��مز دا��تعم ر��ه«:دنک یم د��یکأت وا
نم یارب نا��مز نیا و درادار دو��خهب صو��صخم
».تسا هدیسرن زونه
وا .درادن داوسو تسا یناغفا هلا��س31”...ادبع“
یگدنز ه��گنادراهچ یا��ه کراپ و ا��ه نابایخ رد
و د��شکب و درخب داوم ات د��نک یم راک و د��نک یم
تسا لاس6«:دیوگ یم .دنک راک دناوتب ات دشک یم
لاح .ما هدمآ نار��یا هب شیپ لا��س2 زا و مداتعم
هک اجنیا ما هدمآ .ماا هدش هتسخ و مشک یم کارک
كی ”...ادبع“ییارادمامت ».منککرت ات دنکمکمک
تاحارجلیلدهب نلوئسموتسا یناموت 50هکس
هب ار وا هد��شدراو شندب و ر��سهب هک ییاه مخز و
دنک يم نامسناپ ار شیاهمخز و دنتسرف یم مامح
».دنک یم تیزیو ار وا كشزپ
هلاس42دوواد ،هلاس30دمحا ،هلاس20نسح
هب هدننک هعجارم نارامیب رگید زا هلاس27 مثیم و
.دنتسه DICزکرم
تسين تخسدايتعا هزوح اب راک
بیسآ شهاک زکرم كشزپ ”هدازاباب اضر“ رتکد
.تسا هدشانشآ زکرم اب شیپ لاس2 زا دابآ تلود
تسین تخسدایتعا هزوحاب راک هک تسا دقتعم وا
.دشاب هتشاد یلبق یاه یهاگآ درف هک یطرشهب
هب هتفه ره هبنشکی یاهزور«:دنک یم دیکأت وا
نارامیب زا رفن 12طسروتم روطهب و میآ یم زکرم
دشاب کرت هب لیام هک سکره و منک یم تیزیو ار
یفرعم ا��ه پمک هب طیار��ش نت��شاد تروص رد
».دنوش یم
رتم 170 رد ،دا��بآ تلود بی��سآ شهاک زکرم
10 .تسا یا هراجا زکارم زا ،انب رتم 120 و نیمز
ناموت رازه 400 و ه��عیدو لوپ نا��موت نویلیم
ت��سا یناداتعم هب تامدخهیارا یارب طقف هراجا
ش��شوپ تحت و دننک یم هعجارم ز��کرم هب ه��ک
رارق هرابود یدلوت ه��یریختیعمجو یت��سیزهب
.دنا هتفرگ
و هدیچیپ ز��کرم یاضف رد ایبول کارو��خ یوب
نارازگ تمدخ ات دننک یم یرامش هقیقد نارامیب
،دنسرب اذغ فرظكی و یکیتسلپ یاه ینی��ساب
مجحات دننک یم در��خکاروخردار نان یا هد��ع
ندروخاب یا هدع و دنوشریسو دو��شرتشیب اذغ
دوخهداو��ناخو هناخدای مر��گ یاذغ هدعو ك��ی
هچیسک دن��شک یم تر��سحزا یهآ و دنتفا یم
ادیپ ار دوخ تملسیزور مه اهنآ دیا��شدناد یم
هچی��سک .دن��شاب دوخهداوناخرا��نک و هدر��ک
.دناد یم
دنسانش یمن ار اهDIC زونه مدرم
دینکرواب ارامافطل
دوش یم ماجنا تاشیامزآ ناگیار تروصهب اجنآ رد و یفرعم یثلثم یاه كینیلک هب تیتاپه و زدیا شیامزآ یارب دنوش یم شریذپ هک ینارامیب همه
ربخ
: قفاب نلولعمهعماجزكرملوئسم
هعماجوضعنلولعمدصرد25
دندشقفاب نلولعم
رد تیوضع هب زا قفاب نات��سرهشنلولعم هعماجزکرم لوئ��سم
نلولعم هعماجه��ب نات��سرهشنیا نلولعم زا دصرد 25 ندمآ
.داد ربخقفاب
زکرمزا قفاب رادنامرف وهعمجماما دیدزاب رد”يروپها��شدمحم“
زکرم«:تفگزکرمنیاياه تیلاعفهبهراشاابناتسرهشنیانلولعم
300نونکات وهدرکزاغآ اردوخراک 81لاسزا قفاب نلولعمهعماج
».تسا هدروآردتیوضع هب ار ناتسرهشنیا نلولعم زا رفن
يیاسانشلولعم 200و رازهعومجم زا رفن 300نیا«:دوزفا يو
نلولعم هعماجتیوضع هب هک دنت��سه قفاب ناتسرهشرد هدش
».دنا هدمآرد ناتسرهشنیا
ناشنرطاخزکرم نیا سیسأت فادها هب هرا��شا اب ”يروپها��ش“
،يمسج هینب تیوقت ،نلولعم يیاسانش فده اب زکرم نیا«:درک
و ي��شزومآ ياه سلکلیک��شت ،نلو��لعم ي��گنهرف و ي��ملع
لحيارب ب��سانم راکهار هئارا و نلولعم تلک��شم يیا��سانش
».تسا هدشسیسأت اهنآ تلکشم
يبناجياه همانرب هب هراشا اب همادا ردنلولعمهعماجزکرملوئسم
زا يشزروياه تیلاعف ،هدشدای ياه همانرب رانکرد«:تفگزکرمنیا
لولعم ناردارب يارب يرادرب هنزو و يزادناریت ،انشياه سلکهلمج
زینلولعمنارهاوخياربهکنیا نمضهدشهتفرگرظنردزکرمنیا رد
».دوش يم رازگرب يشزرو ياه هرودنیا كیدزن يا هدنیآ رد
قفاب نلولعم هعماج«:درک نا��شنرطاخ همادا رد ”يروپهاش“
ينامتخاسرد لولعم 10 و يبرم راهچزا يرادروخرب اب نونکا مه
هب تامدخه��ئارا و تیلاعف لوغ��شم عبرمرتم 250تحا��سم هب
».تسا وضع نلولعم
تامادقا اب درک يراودیما راهظا دیدزاب نیا رد زین قفاب رادنامرف
ناتسرهشو دزی نات��سا ،روشکحطسرديت��سیزهب هناریگ��شیپ
.میشابن روشک رد يلولعم دازون چیه دلوت دهاشرگید ،قفاب
اب دوخنانخ��سزا يرگید ش��خب رد ”يا ه��جاوخلا ح��یبذ“
نات��سرهشنلولعم هعماجرد هد��شماجنا تامدخزا ي��نادردق
ياتسار ردزکرم نیا اب نلوئسم و مدرم يراکمهرات��ساوخ،قفاب
.دشقفاب ناتسرهشنلولعم هب رت بولطم و رتهب تامدخهئارا
زا یريگشيپ ویشخبناوت تنواعمتسرپرس
زا ديدزاب ردیتسيزهب نامزاسیاه تيلولعم
: كزيرهكهاگشياسآ
تسا هژيوهاگن كزيرهکهب امهاگن
زا یریگ��شیپ و ی��شخبناوت تنواعم ت��سرپرس،هت��شذگهتفه
و ناریدم زا ی��هورگ هارمه هب یت��سیزهب نامزا��سیا تیلولعم
رادید کز��یرهک هیریخهاگ��شیاسآ زا ،نامزا��سنیا نلوئ��سم
.دندرک
لکریدم،”نارگتاود“رتکدهارمههب”یسابرک“رتکد،ونرهمشرازگهب
رتفدلکریدم”ر��صن“رتکد،یتبقارمویعامتجا ی��شخبناوت رتفد
یلمیاروشهناخریبدسیئر”داژن یوحن“رتکدونلولعمیزاسدنمناوت
.دندرکرادیدزکرم نیا فلتخم یاه شخب و اهدحاو زا نادنملاس
نآرق متخسلجم رد نامزا��سنلوئ��سم و ”ی��سابرک“ رتکد
هدرکتکرشیگنهرف نارایمهو نآرق نایراق عمجردنایوجددم
..دنتخادرپ میرک نآرق تایآ تولت عامتسا هب كیدزن زا و
یاه تیلولعم زا یریگ��شیپ و ی��شخبناوت تنواعم ت��سرپرس
یا هشوگ رد هک ملاحشوخ«:تفگ رادید نیا رد یتسیزهب نامزاس
نادنملاسو نلولعم سدقم تیلاعف دهاش،یرادهگن زکرم كی زا
نارایمههورگهنات��سودناسنا یاه تیلاعف هیا��سردهکمیت��سه
هب هجوت اب هورگریگم��شچیاه تیلاعف و هدمآ دو��جوب یگنهرف
».تساهبنارگ و تیمها زئاحرایسب ،نآ شزرا اب یاهدرواتسد
لحم( سای لگ نامتخا��سزا نینچمه،ناگدننکرادید هور��گ
ونارای نامدای هزوموباتفآ نامتخا��س،)سا.ما نارامیب یرادهگن
هاگشیاسآ دیمعکرهشردنکاسلولعمیاه جوززا یکی لزنمزین
نلوئسمنیبیگنهامههسلجزینرادیدنیا یاهتنا رد.دندرکرادید
رازگرب یتسیزهب نامزاسنلوئسموکزیرهکهیریخزکرمناریدمو
رظن لدابت هاگشیاسآ ردیمدرمیاه تکرا��شمبلجصوصخردو
یاه تیلاعفزایدنسرخزاربا اب”یسابرک“رتکدهسلجنیارد.دندرک
هراومهزکرمنیاهدرتسگیاه تیلاعف«:تفگکزیرهکهنادنسپادخ
تساهدوبدنمزایننادنملاسیگدنزهبیهدناماسیاربیگرزبكمک
».تسا یا هژیوهاگن کزیرهکهب امهاگن و
یتسیزهب نامزاسیاه تیلولعمزا یریگشیپ ویشخبناوت نواعم
هب هد��شهدادصاصتخا یاه هنارای هنی��شیپ هب هرا��شا اب نینچمه
اه هنارای نیا هنافسأتم«:دوزفا نامزا��سنیا ش��شوپ ریزنایوجددم
فصن یتحهزورما وهدرکن ادیپشیازفا روشکردمروت د��شراب هارمه
زکارم و دنک یمن نیمأت ار ششوپ ریز نایوجددم زا یرادهگن هنیزه
نیمأتراکوکینوریخمدرمیاه كمکزاغلبمنیاهیهتهبراچانهیریخ
دیدجیاه ششوکابهکدرکیراودیمازاربا”یسابرک“رتکد».دننک یم
.دوشرت كیدزنیقیقحیاه مقرهباراه هناراینیانازیمهتفرگتروص
نمض زین کز��یرهک هیریخ هاگ��شیاسآ ریدم ،”داژ��ن یفوص“
یاه هنیزه ن��یمأت یار��ب هیریخ زکرم نیا تلک��شم حیر��شت
نلوئ��سم ینابیت��شپ و تدعا��سم زا ،نایوجددم زا یراد��هگن
.درک یرازگساپسو ینادردق یتسیزهب نامزاس
1389رهم 4/ 151 هرامش
دروآ دوجوب نم رد ار سفن هب دامتعا و مزومایب ار دارفا اب طابترا یرارقرب هوحن هک دشثعاب ریدغلا دعر هسسوم:دیوگ يم يیلم يحوتف بابر
یياه تيلاعفنا�باي ناوت ونلو�لعمی�هاگ
بيجع ه�يقب رظن ه�ب هك د�نهد یم ما�جنا
.ديآ یم
لاحه�ب شوخ“ رع�شه�عومجم را�شتنا
ه�سسومناباي ناوت زا یکي ط�سوت ”هنوويد
تيلاعفن�يا زا یا ه�نومن اهنتر�يدغلا د�عر
.تسا
هاتوك یتفگ و پگ لصاحديناوخ یم هچنآ
.تسا ”یيلمیحوتفبابر“اب
نايجاحهرهز
يلا�سهچزا يدجترو�صهب ارنت�شون
؟ديدركعورش
ارنتشون تقو چیهاما متشون یمشیپ اه لاسزا
هسسوم دراو هک1383لا��سات متفرگ یمن یدج
يدج ترو��ص هب مد��ش ریدغلا دعر يراکو��کین
مسیون يم هکیتقو لاحمدرکعور��شار نت��شون
شمارآ منک يمسا��سحا ومراديگن��شق س��ح
میارب شمارآ نیا و دهد يم ت��سد نم هب يبیجع
.تسا شخب تذل
؟ديرادداي هب ديدورسهكاريرعشنيلوا
يگدنزهرابردهک”متخومآ“مان هب دوب یرعشهلب
.دوب هناخ بتکم و بتکم ردنتخومآ و

؟ديئوگب رتشيب ناميارب ناتدوخزا
رد و مراد م��لپید ،1361 ها��مدادرخ د��لوتم
تیلولعم ياراد و م��نک یم ی��گدنز ره��شملسا
.متسهcpيدازردام
؟ديدادن ليصحت همادا ارچ
ونآ نیگنسياه هنیزهودمآ وتفرتلک��شم
يگمهرباعم و زکارم يزاس بسانم مدع نینچمه
ما ينطاب لیمدوجوات دندادمهت��سدهب ت��سد
نیا هتبلا هکمنکرظن فرصلیصحت همادا زا هد��نب
.دوبن دنیآ شوخمیارب ً لصا راک
هب ودرادرعشدنچ؟ت�سيچناتباتكمان
؟ديدنمقلعناتياهرعشزا کيمادك
رعش 51ياراد ”هنووید لاحب شوخ“ هعومجم
لاحهب شو��خ“ و ”هعرزم“ رع��شمدوخو ت��سا
يا هعماجهعرزمرعش.مرادتسودیلیخار”هنووید
و دنتسهملاسنآ دارفا همههکدنک یم فیصوت ار
اجکی و تساهنت هشیمه ك��سرتم مان هب رفن كی
وا همهو دنکتکرحدناوت يمن ایوگ.تسا هداتسیا
هک يلاحرد د��ندنخ يم و د��ننک يم هرخ��سم ار
تسا دیفمهعرزميارب ردقچك��سرتمدنناد يمن
و نم درو��م ردعوضوم نیا ه��کمدرکسحن��م
هدع هک ارچدنک يم قدصزین مدردمه نات��سود
و نم هب زیمآرخسمت و دب ياه هاگن اب دارفا زا یدایز
دنناد يمن هک ي��لاحرد دننک يم هاگن ن��م لاثما
راختفا نامدوخيارب میناوت يم ام زا مادکرهدیاش
.میشاب نیرفآ
ريدغلا دعريراكوکين ه�سسوماب هنوگچ
؟ديدشانشآ
لیصحتلا غراف ناهاوخ ناوت هسردم زا هک ينامز
هکنومضم نیا اب دندادنم هب يا همان يفرعم مدش
برغکره��شرددعرناگیارتا��مدخزا م��ناوتب
دعر عمتجم لوئسم اب هک يسامت اب موشدنم هرهب
بونجرد تنوکسلیلد هب دندرک ناونع مت��شاد
هسسوم وضع دیناوت يم تفاسم دعب و نارهت برغ
ثعاب عوضومنیمهودیوشریدغلادعريراکوکین
يراکوکین ه��سسوماب 1383لا��سرده��کد��ش
نآ ناگیار تا��مدخ زا و هد��ش ان��شآ ریدغلادعر
.منکهدافتسا
ار ی�صاخ یا�ه هرود ه�سسوم رد ا�يآ
؟ديدنارذگ
،زودنیو،دروشزومآلماشرتویپماکياه سلک
رد منک یمن رکف ...و پا��شوتف ،تنرتنیا ،ل��سکا
نم هک دشاب ي��سلک رتویپماک شزومآ یاه هرود
هرودردم��هيرنهه��نیمزرد.م��شاب هد��نارذگن
.ما هدیدشزومآ ينیچیاه هویم یشزومآ
ياه هنيمزرديرگيدياهدادعت�سا هچ
؟ديراديشزرو-يگنهرف-يرنه
مرادتسودار ندیشکيشاقن ،منک يم راکيشاقن
يارب مت��سین دلب ار نآ یا ه��فرحتروصهب ی��لو
هنیمز رد.م��نک يمي��شاقن مدو��خلدش��مارآ
ي��شزرو هنیمز رد و م��سیون يم باتک ،يگنهرف
لیصحت ناهاوخ ناوت هسردم رد هک لبق اه لا��س
ياه شزومآ ك��سیدپاترپ سلکردمدر��ک يم
يدایز ناوت مندب هکنیا تلع ه��ب يلو مدید ار مزل
اریز مدادن همادا ار شزرو نیا دوب فیعضو تشادن
نم هک دراد زاین يیلاب يندب تردق كسید پاترپ
.متسهمورحم تردق نآ زا
؟ديدمآرانكروطچيگدنزتلکشماب
میایب رانکمتیلولعم اب مت��سناوت يمن ً لصا لیاوا
يع��سنامز رورم هب يلو دوب تخ��سيلیخمیارب
ار دوخعونمه دارفا هک ينامز مشاب يقطنم مدرک
مک مکمد��ید يم ر��گیدز��کارم و ر��یدغلادعر رد
هباشم دارفا هک مدشهجوتم و دشضوع مهاگدید
دنناممهنمهکمدیسرهجیتن نیا هب ودنرایسب نم
دیاب ومرادهعماجرديقوقحوقحمدوخناعونمه
ار یگدنز يدا��ع لاور و میایب را��نکمتیلولعم ا��ب
.منارذگب
يفرعمم�هيهاگ�شيامن ردام�شباتك
؟هدش
هام تشهبیدرا رديللملا نیب هاگشیامن رد؛هتبلا
هاگ��شیامن و درونجب باتکهاگ��شیامن رد،1389
رارق ناد��نمقلعدید ضر��عم رد ناگرگ نات��سا
.تفرگ
؟ديرادپاچتسدردمه يرگيدباتك
و متسه شندناسر مامتا هب لوغشم تخسو هلب
هب ارنآ 1390هامت��شهبیدرا ردمنک يميع��س
.مناسرب پاچ
هچوديدشناتباتكپاچهب قفومروطچ
يراکمهام�شا�ب ه�نيمزن�يا ردينا�سك
؟دندرك
هب ار مباتک هدشهک يروجره متساوخ يم نوچ
مدرکهعجارمي��فلتخمزکارمه��ب منا��سرب پاچ
هنیزههکمدشانشآ يتاراشتنا زکرمكی اب هرخلاب
.درکلبقت ار مباتکپاچ
هنوگچدوخباتكشورفوهضرعيار�ب
؟دينك يممادقا
هضرع و شورف ثحب رد”رلکياوآ“ تارا��شتنا
نیا شورف زا ه��ک زورما ا��ت دنک يم ماد��قا باتک
شورف هنیزهاریز ما هدرکن تفایردیغلبم اه باتک
.دراد يمرب باتک پاچیارب تارا��شتنا ار اه باتک
هدهعزا هکيدارفا زا هکتسا يزکرمتاراشتنا نیا
ودنک يمتیامحدنیآ يمنرب ناشباتکپاچهنیزه
ر��ب ار ا��ه باتک شور��ف زا يد��صرد ضو��ع رد
.دراد يم
ارنلو�لعمتا�سسومردنا�تروضح
دعر ه�سسوم ايآ و دينك یم یبايزرا هنوگچ
وهيحورر�ب يريثأتت�سا هت�سناوت ريدغلا
؟دشاب هتشادامشراکقا
هوحن هک د��شثعاب ریدغلا د��عر ه��سسوم .هلب
سفن هب دامتعا و مزومایب ار دارفا اب طابترا یرارقرب
اریز ملاح��شوختباب نیا زا و دروآ دوجوب نم ردار
نا��هاوخ ناوت ه��سردم رد ل��یصحت نا��مز رد
.منکرارقرب طابترا يداعدارفا اب متسناوت يمن
؟ديرادناتباي ناوت ناتسودهب یا هيصوت
ياه تیامحوتامحزنوهرماجهمهوهشیمه
ملاحشوخو متسه هسسوم نلوئسم و ما هداوناخ
هعماجدارفا اب و منوماریپ طیحم اب ما هت��سناوت هک
و نات��سوده��ب مرادت��سودو مر��یگب طا��بت را
هک میوگب دنت��سهتیلولعم راچد هک منناعونمه
دامتعا نآ هب و دینک رواب ار ناتدوخیا��ه ییاناوت
.دینک
زکارم
درک پاچ اردوخ رعش هعومجم cp لولعم
ديریگب يدج ار ناتياه یياناوت
ناوخشیپ
7
یمدرمیاه تكراشمهزوحهب راكوکين ناناوجدورو
دنيآ یمناراکوكين كمکهب ناناوج
طسوت یتوصو یگنهرف ملقا و کاشوپ ،ییاذغ داوم هضرع هچرازاب
.دشرازگرب کزیرهک هاگشیاسآ رد راکوکین ناناوج
هاگ��شیاسآ ناوجنلولعمهژیوب وناناوجراب نیا ،ونرهمشرازگه��ب
شرازگنیاساسارب.دندوبرازابنیایاه هفرغیدصتم،کزیرهکهیریخ
،کاشوپ،باتکدننامییاهلاکودوب اپرب هامرویره��ش26و25رازاب نیا
تلوصحم،ینییزتلیاسو،یریوصتویتوصیگنهرفملقا،ییاذغداوم
رد.تفرگرارقناگدننکرادیدرایتخارداریگناخیاه یکاروخویا هنایار
زا یدون��شخزاربا ابراکوکینناونابهورگسیئر،رازابنیا حاتتفا م��سارم
هب كیدزن زا دعب هکملاح��شوخ«:تفگ،هیریخروما ردناناوجیراکمه
ناناوجهب ارراکمیناوت یمدرذگ یمهاگشیاسآ سیسأت زا هکلاسلهچ
تمدخ،دنا هتسویپیراکوکینهصرعهبیگزاتهبهکاهنآرانکردومیراپسب
ناونابرازابزاتبحصهاگرهنیازاشیپ«:درکدیکأت”هدازرداهب“».مینک
رطاخهب اریدنملاسیتحولا��سنایمناوناب ،دمآ یمنایمهب راکوکین
رداما دنا هداتسیا رازاب نیا یاه هفرغناوخ��شیپ ت��شپ هکمیدروآ یم
تساهدشتوعدریخیاهراکردتکراشمیاربناناوجزادیدجیمادقا
».تسا یمدرم یاه كمک و تکرا��شم رد ون یلصف زاغآر��سنیا و
لولعم ناناوجر��تائت هورگ ،رازا��ب نیا زا ی��شخب رد ت��سا ینتفگ
.دنتفگ دماشوخنارضاحهب یرنه همانرب هئارا اب هاگشیاسآ

اتنپسهراونشجردرواب نمجنا وضعنيرت ناوجروضح
يا هرقن هدرپ يور ناگتشرف دايرف
هب اتنپ��سهراون��شجردینارهت ناناوجون و ناکدوکهاتوکیاه ملیف
.دمآ رد شیامن
ییامنیسملیف نامتراپدطسوت هکهراونشجنیا ،ونرهم شرازگهب
یسررب هب دوخهژیوشخب رد،دشرازگرب نارهت ینفعمتجملاتیجید
هلاس15 ات 7 ناناوجون و ناکدوکط��سوت هد��شهتخا��سیاه ملیف
نازاسملیفروضحاب هامرویرهش27هراونشجنیا هیماتتخا .تخادرپ
عمتجم رتائت یفمآ لحم رد ناوجون و کدوک هزوحرد ناگدنسیون و
شزومآ ش��خب لوئ��سم "یناویک منص" .د��شرازگرب نار��هت ینف
ردهد��شهئارا راثآ یگژیودرومردناناوجون وناکدوکهب یزا��سملیف
ییلاب تیقلخزا اه ملیفنیا«:تفگهراونشجهب ناوجون وکدوکشخب
».تسالمأتلباقوعونتماه ملیفردهدشهتخادرپتاعوضومودوبرادروخرب
،روابنمجنایاضعانیرت ناوجزایکی،"یرفعجفسوی"تسارکذهبمزل
.تشادروضحهراونشجنیارد،"ناگتشرفدایرف"هاتوکملیفاب
دادربخنلولعمیادن نمجنا لماعريدم
یصصخت تسشن یرازگرب
رباعم یزاس بسانم
روضحاب نلو��لعم یادن نمجنا یصصخت ت��سشن هت��شذگ هتفه
يگنهرف نویسمک سیئر ،نارهت ناتسا یتسیزهب یشخبناوت نواعم
یزاس بسانمداتسنلوئسم،نارهترهشيملسا ياروشيعامتجا -
و یزا��سابیز ،لقن و لمحیا��ه هزوحنا��سانشراکو نارهت ره��ش
رما رد رظن بحاصنازا��بناجزا رفن دنچو یرادره��شیزا��سرهش
.دشرازگرب يزاس بسانم
هارمههب نامزا��سنلوئ��سمت��سشن نیا رد،ونرهمشرازگه��ب
نلولعم قوقحزا تیامحعماجنوناق 2هدام هب هجوت اب ناسانشراک
يئارجا دنور ي��سررب هب نارهت ره��شيمل��سا يارو��شتابوصم و
ياهدرادنات��سا اب يمومعنکاما ويره��شياهاضف يزا��س بسانم
يفیکدوبهب یارب اردوخیاهراکهارودنتخادرپ نلولعمهژیويناهج
.دندرکهئارا طوبرم تاررقم و طباوضاب قبطنم يزاس بسانم يارجا
ينبم رهشياروشهبوصم زا لاس6تشذگ هب هجوت اب تسشن نیا
رظن دیدجت هب زاین و نارهت رهشيزاس بسانم داتسراک هب عور��شرب
ياه نامزاسيراکمهزا هدافتسا روظنم هب و دات��ستیلاعف هوحن رد
.دشذاختا یتامیمصت و رازگرب نلولعم )اه NGO( داهن مدرم
نمجنا ناسانشراک ينادیم دیدزاب شرازگ هک ت��سا رکذ هب مزل
ات كهلق لصاف دحيتعیر��شنابایخهژورپ زا ناریا نلولعم ياد��ن
”يراکدومحم“ طسوت دوب هدشهیهت تنوپ رواپ بلاق ردهکشیرجت
تیاعر مدع تادنت��سم و هئارا نار��ضاحيارب نمجنا ل��ماعریدم
يضعب رد نازابناجو نلولعم هژیو يزا��س بسانم تاررقم و طباوض
و دیسر تسشن رد ناگدننک تکرشعلطا هب هدشدای ریسم طاقن زا
.دشمیدقت رهشياروشهب نآ هخسن كی
هناخراگن رد”انيب ناتسد“يلافسياه هبيتكهاگشيامن
دشرازگرب يناجنزمصاع
یلافسیاه هبيتکتخاسونايانيبان
رد »انیب ناتسد« ناونع اب يلاف��سهتسجرب ياه هبیتک هاگ��شیامن
.دشرازگرب ناجنز يرنه هزوحيناجنز مصاع انلوم هناخراگن
ربخنیا ملعا اب »انیب ناتسد«هاگشیامن يرازگرب لوئسم و يبرم
نادنمرنه ط��سوت يلاف��سياه هبیتک تخا��س«:تفگ ونرهم ه��ب
رد 87لاسهامرهمرد راب نیتسخن يارب يراکتبا تروصهب لدنشور
هب تاناکما لقادحاب نآ شزومآ و يزیر هیاپ ناتسا نایانیبان نمجنا
«:دوزفا ”ولریمب��نیز“ ».د��شزاغآ نمجنا رتفدردنیریخك��مک
يور رب نایانیبان يوق ه��سملسحيیافوکشو تیقلخ،دادعت��سا
يرازگرب و رت��شیب نا��یماحبذجه��ب رجنم يلاف��سيا��ه هبیتک
داجیا ويیاز لاغتشا زاسهنیمزراثآشورفودشددعتمياه هاگشیامن
یرازگرب هب هرا��شا اب يو».د��شدارفا نیا ردراکهمادا يار��ب هز��یگنا
اب«:تفگیلاف��سياه هبیتکهاگ��شیامن یراز��گرب هرودنیم��شش
ناتسدناونعاب ينواعت تکر��شتبث هب قفوم نلوئسم تدعا��سم
رازاب هصرع دراو يرتشیب تابث اب نونکا هک میا هدشنلدنشور يانیب
لاسگرزب و ناوجنلدنشور روضحاب ار دوخرمتسم تیلاعف و هد��ش
هدشهئارا راثآ دادعت هکنیا نایب اب يرازگرب لوئ��سم ».میهد يم همادا
نیا تیقلخو دادعتسا هب هجوت اب راثآ زا كیره«:تفگت��سا رثا 36
تعیبطصوصخه��ب ويتن��سياه حرطياه هنیمزردناد��نمرنه
».دوب نادنمقلع ياریذپ و دوب هدشهئارا ناج يب
رانک رد ناریا روتامآ موجن نمجنا نام��سآ نشج
رد نا��شیاه هداوناخو ناطر��سهب لتبم ناکدوک
.دشرازگرب كحم
نمجنا اضعا م��سارمنیا رد،ونرهمشرازگه��ب
دیدزاب كحمناتسرامیب یاه شخب زا روتامآ موجن
لوا هقبطنکلاب یاضف رد ناکدوک هارمه و دندرک
و اه پوک��سلت اب ات دند��شعمجنات��سرامیب نیا
دصر نام��سآ رد ار اه هرات��سو ها��م ا��ه نیبرود
هاگن اه هاگت��سد هب یصاخبجعت اب ناکدوکدننک
نام��سآ رد ار هام نیبرود اب یتقو رثوک .دندرک یم
.گرزب پوت ك��ی هلاخ«:دزدا��یرف بجعت اب د��ید
مشچهامارچهکنیا زا راد خرچیلدنصاب لضفلاوبا
».درک یم تیاکشهرادن وربا و
رد دوخروضحاب دنت��سناوت نمجنا نیا یاضعا
ناکدوکیارب ار یندنامدای هب و داشتاظحل كحم
دنناوت یمیرنهرهاب وفنصرهرددارفا.دننزب مقر
ناطر��سهب لتبم ناکدوکیارب ار ییابیز تاظحل
هب كحم یاهرد دننیرفایب كحم نات��سرامیب رد
دوخهفرحو رنهاب زین ام��ش.ت��سا زاب همهیور
ات دینکانشآ یدیدجیاینداب ارناکدوکدیناوت یم
.دینکكمکاهنآ تیقلخو شیوپ رد
کحمياه هچب رانكردموجن نمجنا
ميناشنب ارنامسآ
یتسهیاجهودنايم
يتسيزهب نامزاسيلخادهيرشن
8
یگدنز نآرق
دنک یم حلصا ار اه ناسنا
هیماتتخا ن��ییآ ردی��عامتجا ن��یمأت و ها��فر ر��یزو
یتسیزهب نامزاسینآرق شزومآ ،یگنهرف یاه هراونشج
،هراون��شج نیا هدیزگرب 450 ز��یاوج یاد��ها زا شیپ
رد دنناوت یم د��نوادخناگدنب و درخلها ا��هنت«:تفگ
».دنیوگب نخسنآ تمظع و نآرق تیمها دروم
نیا دروم رد مه نآرق رد«:دوزفا »یلوصحم قدا��ص«
لزان نا��ش نأشرد یتایآ و هد��شهداد یتاحیضوت دارفا
نیا غارسهب دیاب نآرق کردیارب نیاربانب .ت��سا هد��ش
لماشو دنتسهیحو نارسفم و قطان یاه نآرق هکدارفا
،دنتسه )ع(نیموصعم همئا و )ص(مل��سا مرکم لوسر
».میورب
اب نیملسم و مل��سا یلصا هلأ��سم زورما یو هتفگ هب
هکنیا و ت��سا ام زیچهمهنآرق و هدرو��خدنویپ نآر��ق
دننک یم نیهوت نآرق هب مل��سا هب هلمحیارب مینیب یم
.دنک یم تابثا ار نآرق یراذگرثا
نأ��شو تمظع هرابرد میرک نآرق رد یفلتخم تا��یآ
دروم ردیفلتخم تایاور ردو ت��سا هد��شلزان )ع(همئا
.تسا هدمآ بلطم نآرق اب )ع(همئا طابترا
دروم رد ییاه ناتساد نایب اب شنانخ��س همادا رد یو
مظاک ییلبرک ،هداز نسحهملع دننام ییاه تیصخ��ش
نیا میرک نآرق«:درک را��هظا ضایع لیضف و یجورا��س
دناوت یم و دهدرییغت ار اه ناسنا یگدنز هکدرادار تردق
».دهد ناشن رشب هب تساران زا ار تسار هار
كته زا دوخدید��شیتیاضران ملعا اب »ی��لوصحم«
یملسا یاهرو��شک مدرم«:تفگ میرک نآرق هب تمرح
دوجو راظتنا اما ،دندادسپ هرا��ب نیا ردار دوخنا��حتما
هب تبسن یملسا یاهروشک زا یخرب نار��س هک تشاد
».دنداد یم ناشن یرتشیب تیساسحعضوم نیا
شیاه تبحصنایاپ ردی��عامتجا نیمأت و هافر ر��یزو
نلولعم نآرق تاقبا��سم هرودنیلوا یراز��گرب زا ر��بخ
یراکمههب نامزاستسرپرس«:تشادناعذا ودادروشک
نازابناجیناهجتاقباسمیرازگرب ددصردناشناراکمه
تاقیفوت هب لمع نیا اب میراودیما هکدنت��سهنلولعم و
».میشاب نآ هب لماع مینک یعسو هدشلئان ینآرق
ينامز چيهنآرق
تسا هدركن اهر ار اه ناسنا
،يگنهرف هراونشجهیماتتخا رد زین نامزاستسرپرس
تداعسنآرق هکنیا هب هراشا اب نامزاسينآرق و يشزومآ
،رشب ظفل نیا«:تشاد راهظا ،تسا هدرک نیمضت ار رشب
و ت��سین ينامز و تلم ،موق چیهصوصخم و ت��سا ماع
داعبا همه و تسا يگدنز هوجو مامت رگنایب زین تداع��س
،يداصتقا ،يعامتجا ،يسایسزا معا ار اه نا��سنا يگدنز
».دریگ يم رب رد ار يفسلف و يملع ،يرنه ،يقلخا
و ت��سنادهزجعم ار نآرق »يرایدنف��سا دمحا«رتکد
تسین دیدرت نآ ندوب يیادخو ندوب ينامسآ رد«:تفگ
نآرق و ادخنم��شدهکينانم��شدنآ رب نیرفن و گنن و
ار نآرق و ملسا اب ينمشد و تاودع تانایرجو دنت��سه
».دننک يم تیاده
چیه و نا��مز چیه نآرق«:تفگ نامزا��ست��سرپرس
يباتک نینچمه و هدرکن اهر ار اه نا��سنا ،يگدنز ياجک
».تسا نورق مامت يارب نادیواجو يگشیمه
همهار نآر��ق مل��سم تقیقحهکنیا هب هرا��شا ا��ب يو
،دنا هدرک د��ییأت و ل��قن ماظع يا��ملع و اد��خيا��یلوا
يبرغ نامل��سمریغ نارظنبحاص زا يخرب یتح«:تفگ
تسا دقتعم يناملآ گرزب هدن��سیون و رعاش هتوگ ریظن
هکنیا نمضد��شدهاوخرادم ناهجنآرق بیرقنع ه��ک
هار زا هک ت��سا هدوب دقتعم زین دنهزوریپ ربهر يد��ناگ
ياه تمکحو يحور رارسا هب همه نآرق شناد نتخومآ
».دنوش يم لیان ایند
ینآرق یهدناماس
ملسا ناهجنلولعم هصرع رد
یمل��سا دا��شرا و گنهرف ریزو ینآرق روما ماقم مئاق
هیماتتخا مسارم رد یو .دوب مسارم نیا رگید نارنخ��س
نیا«:دادربخ،روشکیتسیزهب نامزاسنآرق هراون��شج
اکیرمآ رد ه��ک ینآرق هخ��سن ه��سیازا هب ه��ناخ ترازو
رد یسیلگنا همجرت اب نآرق نویلیم ه��س،هدشهدنازوس
».درک دهاوخرشتنم اکیرمآ
نمض،»یدمحم دیمح«نیمل��سملاو ملسلا تجح
میرک نآرق هب تناها ندر��ک موکحم اب بلطم نیا نا��یب
و گنهرف ترازو«:تفگ نآرق و مل��سا نانمشد طسوت
هدنازوساکیرمآ رد هک ینآرق هسیازا هب یمل��سا داشرا
اکیرمآ رد یسیلگنا همجرت اب نآرق نویلیم ه��س،هد��ش
».درک دهاوخرشتنم
یت��سیزهب هداوناخیاه یدنمناوت ه��ب ه��جوت ا��ب یو
ینیون یهدناماسكی و دیدجنامزا��سكی دیاب«:دوزفا
تیروحم رب مل��سا ناهجنایانیبان و نلولعم هصرع رد
نلولعم تاقباسم هرود نیلوا یرازگرب .دوشداجیا نآرق
یتسیزهب نامزاستمه هب هک مل��سا ناهجنایانیبان و
یاه تیلاعف جیورت و هع��سوت ،یگنهامهزکرم و رو��شک
اه نامزاسریاسو یملسا دا��شرا و گنهرف ترازو ینآرق
هکتسا یگرزب ماگ،دشدهاوخرازگرب روشکرداهداهن و
».تشاد میهاوخرب وسنیا هب
دیاب« :درک ح��یرصت شنانخ��س همادا رد »یدمحم«
نیا ات در��کجی��سب ار مل��سا ناهجیاه تیفرظما��مت
یاهرو��شک ات مینک رازگرب هنلا��سار میظع هراون��شج
یارفسمامت زا و دننک تکر��شنآ رد یمل��سا فلتخم
تامدقم و تادیهمت هک مهاوخ یم یمل��سا یاهروشک
میظع هقبا��سم و هراون��شجنیا یرازگرب یار��ب ار مزل
نلولعم هعومجم ردید��یدجهیحور ا��ت دننکم��هارف
زا یحط��سزا دنم هرهب اهنآ ات دو��شداجیا مل��سا ناهج
ات دنوشنآرق هزوحرد رترب تراهم و تیبولطم و تیفیک
».دنشکب نایناهجخر هب ار دوخیاه یدنمناوت
راهظا یملسا دا��شرا و گنهرف ریزو ینآرق ماقم مئاق
یاه تیلاعف ج��یورت و هع��سوت ،یگنهامهز��کرم«:درک
یارب نآرق شزومآ یار��ب یمهم یاهماگرو��شکینآرق
دلجرازهدنچپاچ،تسا هت��شادرب نلولعم و نایانیبان
رد اه همانرب شرتسگ و نایانیبان یارب لیرب طخهب نآرق
نیا هلمجزا نآر��ق یللملا نیب هاگ��شیامن ن��یمهدجه
تمدخرد راختفا لامک اب ار هت��ساوخره و ت��ساهراک
».دوب میهاوخ
اَ م ِ نآْ رُ قْلا َ نِ م ُ لّ زَ نُنَ و«هفیر��شهیآ تئارق اب »یدمحم«
؛اً را َ سَ خّلَإ َ نیِ مِلا ّ ظلا ُ دیِ زَی َلَ و َ نیِ نِ مْ ؤُ مْلّل ٌ ةَ مْ حَ رَ و ءاَ ف ِ ش َ وُ ه
زا ت��سا تمحر و نامرد هیام نانمؤم یارب ار هچنآ ام و
نایز ز��جار نارگمت��س]یل[و م��ینک یم لزا��ن نآر��ق
هک یا هیآ :ت��فگ ،)ءار��سا هرو��س82هیآ( ».دیازفا یمن
.دراد میرک نآرق گرزب تلاسر ود هب هراشا ،دشتولت
دناوتب هک نیا یار��ب میرک نآرق ًاتقیقح« :دوز��فا یو
هفسلف هب ار اهنآ و دنک تکرحدنوادختمسهب ار ناسنا
؛دوش یم لمع دراو قیرطود زا دنک نومنهر ناش تقلخ
دنتسه نآرق و ادخنمشد هک ينانمشد نآ رب نیرفن و گنن و تسین دیدرت نآ ندوب يیادخو ندوب ينامسآ رد
هدنورپ
هيماتتخا مسارم رد
،يگنهرف یاه هراونشج
ينآرق و يشزومآ
دش ماجنا یتسيزهب نامزاس
زاريدقت
هديزگرب 450
ینآرق لاعف
:نامزاستسرپرس
چيهونامزچيهنآرق«
اراه ناسنا ،يگدنزياجک
يباتکنينچمهوهدركن اهر
يارب ناديواجويگشيمه
».تسا نورقمامت
نيمات وهافرريزو
یلصا هلأسمزورما:يعامتجا
دنويپ نآرقاب نيملسموملسا
امزيچهمهنآرقوهدروخ
یارب مينيب یمهكنيا وتسا
نيهوت نآرقهب ملسا هب هلمح
ارنآرقیراذگرثا دننک یم
دنک یمتابثا
نلولعم ،نايانيبان تاقباسم هرودنيمهن و تسيب لماشیتسيزهب نامزاسينآرق ،يشزومآ ،يگنهرف هراونشجهيماتتخا مسارم
هرودنيمود،دنملاسناگتخيهرف تاقباسم هرودنيمود،ناشياه هداوناخو نانكراك تاقباسم هرودنيمراهچ،يتكرح-يمسج
روضحاب یونعم و یميمصیياضف ردروشك رسارسكدوك ياهدهم تاقباسم هرودنيمودو ناوجون و كدوك ياه هناختاقباسم
.دشرازگرب اميسوادصیللملا نيب یاهشيامهنلاسردناريا ردیملسا یاهروشك ناريفسو روشك تاماقم
هعسوت ،یگنهامهزكرم سيئر و یملسا داشرا و گنهرف ريزو ینآرق روما ماقم مئاق ،یعامتجا نيمأت و هافر ريزو مسارم نيا رد
ینارنخسو هتشادروضحنامزاسناريدم و تسرپرسو یملسا یاروشسلجم سيئر بيان ،روشك ینآرق یاه تيلاعف جيورت و
.دشینادردق یتسيزهب نامزاسردميرك نآرق نامداخو نلاعف زا و دندرك
يکناتسرهشهيسنا
تلاسر یافیا مودقیرطو ت��سا افشتلا��سر لوا قرط
ترضحتمسهب تکرحریسم رداه ناسنا .تسا تمحر
رهزا یداهن یزا��سکاپ و یدوجو شیلاپ دنمزاین ق��ح
».دنتسه یکاپان عون ره و یگدولآ عون
یاه تیلاعف جیورت و هع��سوت ،یگنهامه زکرم سیئر
تلاسر«:تفگشنانخسزا یرگیدشخب ردروشکینآرق
زا دوجو ریهطت و یدوجو شیلاپ هلحرم رد نآرق یافش
یاف��ش.دنک یم افیا ار ی��مهم شقن ی��گدولآ عون ر��ه
،ت��سین یونعم ،یحور یاف��شنآرق قطنم ردیقیقح
هنوگ چیه یسحیاضعا نادقف میرک نآرق هاگن رد ًاساسا
».تسا هدشن بوسحم ناسنا یارب یتساک و صقن
زا اه ناسنا ییادجعنام هک یزیچنآ نوچ«:دوزفا یو
یهلا و یناسنا حور و تسا یهلا حور ،دو��ش یم تاناویح
یسح یاضعا .دو��ش یمن طوبرم ی��سح یاضعا هب مه
رکف و نهذ یارب تامولعم و تاعلطا یدورو یاه لاناک
دنز یم مقر ار یناسنا تفارشهک هچنآ اما ،دنتسه ناسنا
،ملاسو لولعم زا معا اه نا��سنا رد هک ینا��سنا دنلب حور
».دراد دوجو ... و اونشو اونشان و انیب و انیبان
حیرصت شنانخس همادا رد »یدمحم« ملسلا تجح
،ییانیب د��جاو هکینا��سکزا یرای��سب ن��یاربانب«:درک
یقلت هدرم م��یرک نآرق رد دنت��سه ییایوگ و ییاون��ش
رد نآرق دننیبب ار قح دنناوت یمن هک ییاه ناسنا .دندش
» َ نوُ عِ جْ رَی َل ْ مُ هَ ف ٌ یْ مُ ع ٌ مْ کُب ّ م ُ ص« :دیامرف یم اه نآ دروم
،دشاب هتشاد رس مشچ هک ت��سین یسک یقیقح یانیب
هب رسم��شچ.دشاب هتشادر��سمشچهکت��سا ی��سک
قطنم رد اذل ،ت��سا یهلا یحور و کاپ ینطاب نت��شاد
،تسد امشهک دوش یمن لاؤستمایق زور رد میرک نآرق
شیامزآ لیاسو و اهرازبا اهنیا !؟هن ای دیتشاد ...و مشچ،اپ
».تسایند نیا
مهم هکهچنآ«:درکدیکأت »یدمحم«مل��سلا تجح
و درک هچتشاد نا��سنا هک هچنآ اب هک تسا نیا ت��سا
و دنک افیا نا��هجنیا رد ار دوخشقن ت��سناوت هنوگچ
نیا .دنا��سرب ناما��سهب ار دوخینا��سنا گرزب تلا��سر
هدشلزان نآرق نیاربانب ،ت��سا یمهم عوضوم ،عوضوم
ینطاب رظن زا دوخلوا تلا��سر ردار اه نا��سنا ات ت��سا
ندومیپ یو��سهب و دنک ریهطت ار ا��هنآ و دنک ش��یلاپ
».دنک كمک لا یلا دوعصدنلب ریسم
تلا��سر«:درکحیرصت نآرق مودتلا��سر دروم ردیو
و یزاسون تمحر ،تسا تمحر تلاسر ،میرک نآرق مود
تکرحنیا هتسیاب هک هچنآ هب دوجو زیهجت و یزا��سزاب
و تاناکما هعومجم زا ناسنا ندرک دنم هرهب ،تسا گرزب
.دربب شیپ هب ری��سم نیا رد ار وا دناوتب هک ییاه تیفرظ
ییاه تیفرظو تاناکما هعومجم زا ناسنا ندرکدنم هرهب
تلا��سر ،دربب شیپ هب ری��سم نیا رد ار وا د��ناوتب ه��ک
».تسا یمهم هداعلا قوف
و دوب شیلاپ تلا��سر لوا تلا��سر«:درک د��یکأت یو
تلاسر لوا تلا��سر .تسا شیارآ تلا��سر مود تلاسر
تمحر هک مودتلاسر ،دوب یکاپان عون رهزا دوجو هیلخت
تلامک یابیز رویز و هیلحهب دوجو هیلخت تلاسر تسا
نآرق هب ن��مؤم هک ینا��سک یارب نیاربانب ،ت��سا یهلا
میرک نآرق هب ار دوخحور و بلق دوجو مامت اب و دنت��سه
تمحر و افش تلا��سر ود زا یدنم هرهب ًامتح دندرپ��س
».دراد دوجو
هک ینا��سک سکع رب«:تفگ شنانخ��سنایاپ رد یو
رددنت��سهسفن هب ملاظقادصم و دنت��سهنامیا دقاف
یارب اف��شتلا��سر هن میرک نآرق ،میرک نآرق اب دروخرب
تراسختقیقحرد هکلب ،تمحر تلاسر هن و دراد اه نآ
»اً را َ سَ خّلَإ َ نیِ مِلا ّ ظلا ُ دیِ زَی َلَ و« .دراد اهنآ یارب
ينا�شيپ رب يگنن هكل ميرکنآرق ندز شتآ
تساكيرمآ و يتسينويهصميژر
زا یکی ز��ین ،یمل��سا يارو��شسلجم سیئر ب��ئان
نامزا��سینآرق ی��شزومآ یگنهرف شیامه هب نیوعدم
میرک نآرق ندیشک شتآ هب ادتبا رد يو .دوب یت��سیزهب
نیا«:تفگ و درک موکحم ار يیاکیرمآ كی��شک ط��سوت
و يت��سینویهص م��یژر ينا��شیپ رب ي��گنن هکل ماد��قا
».تساکیرمآ
هراونشجهیماتتخا م��سارم رد »ردصنیدلا باه��ش«
زورما هک يتسیزهب نامزاسينآرق و ي��شزومآ ،يگنهرف
راهظا ،د��شرازگرب امی��سوادصياه شیامه نلا��سرد
رد هک تسا يیاه نامزا��سهلمجزا يت��سیزهب«:تشاد
نادنمزاین ،نایوجددم لابق رد ار يصاخفیاظو رو��شک
تامدخاه لا��سنیا لوطردو درادهدهع رب نلو��لعم و
».تسا هدرک هئارا دوخفده هعماجهب ار يبسانم
عون رهيگدامآ تلودو سلجم ه��کنیا هب هرا��شا اب يو
نیا«:دادهمادا ،دنرادار يت��سیزهب نامزا��ساب يراکمه
ریسم ردهکتسا يساسحياه نامزاسهلمجزا نامزاس
ينآرق ياه تیلاعف ،ردص ».دراد رار��ق يعامتجا تلادع
ره«:دوزفا و در��کيبایزرا تبثم ار يت��سیزهب نامزا��س
دناوت يميتسیزهب ،دبای شیازفا اه تیلاعف هنوگ نیا هزادنا
يارو��ش سلجم سیئر ب��یان ».د��نک لمع ر��ت قفوم
رديیاکیرمآ ثیبخشیشکهنایشحو تکرح،يمل��سا
نیا اب اهنآ« :تفگ و درک موکحم ار میرک نآرق ندز شتآ
».دندروآ درد هب ار ناملسم درایلیم 5/1 لد تکرح
،يملع ثحابم ه��ب میرک نآر��ق رد«:درک ه��فاضا يو
يگدنز نارودردرشب هکيهلا ماکحا و يخیرات ،يف��سلف
باتک نیا و تسا هدشرایسب هجوت هدوب نآ دنمزاین دوخ
».دنک يم تیاده ار ناسنا ينامسآ
تکرحنیا ا��ب مل��سا نانم��شد«:داد همادا »ردص«
و هت��شادرب دوختروصيور زا ار دوخباقن ،هنای��شحو
».دنراد يزیت ملسا ناناملسم اب هک دنداد ناشن
نآرق«:تشادنایب يملسا ياروشسلجم سیئر بئان
تاکرب يارادو مل��سا يمارگ ربمایپ هزجعم ن��یرتگرزب
رفن 18هب مسارم نیا نایاپ رد .تسا تیرشب يارب يدایز
حول هدیزگرب 450زا یگدنیامن هب ی��نآرق ناگدیزگرب زا
».دشادها یسیفن زیاوجو ریدقت
1389رهم 4/ 151 هرامش
9
: ناردارب قیقحت تئارق هتشر
هبتر ناتسا یگداوناخ مان و مان
لوا
نلیگ ییاسر دیشرف
کرتشم مود ناهفصا یملغ یلع
کرتشم مود نامرک یرفعج روپ ریما
: ناردارب لیترت تئارق هتشر
هبتر ناتسا یگداوناخ مان و مان
لوا نامرک یدرگناهج اضر دیمح
مود نامرک ینیسح ریم یلعدیس
موس نلیگ درف ینارهت ریما
هداوناخهبشزکارم هژيوترتعونآرقیشزومآیگنهرفهراونشجنيمودرترب تارفن یماسا
دنملاسناگتخيهرف هژيوترتعونآرقیشزومآیگنهرف هراونشجنيمودرترب تارفن یماسا
یتسيزهبنامزاسنانکراکهداوناخونانکراکهژيوتاقباسمهرودنيمراهچرتربتارفنیماسا
كدوکیاهدهمناکدوکونيدلاو، نايبرمرترب تارفن یماسا
یتکرحویمسجنيلولعمونايانيبان رترب تارفن یماسا
یتکرحویمسجنيلولعمونايانيبان هژيورترب تارفن یماسا
: ناردارب قیقحت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
ققحم یلعضرف ملیا لوا
یمدقم میهاربا ناتسزوخ مود
یدابآ شوخنیسح نانمس موس
: ناردارب قیقحت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یمشاه سابع رهشوب لوا
یدبع میهاربا یقرش ناجیابرذآ مود
یملغ رصان لیبدرا موس
: قیقحت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یزیرهک هموصعم هاشنامرک لوا
یراصنا همطاف ناجنز مود
نایفجن میرم نلیگ موس
: ناردارب قیقحت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یبوبحم هموصعم سراف
لوا
نایدمحا یرغص دزی
مود
یریصن روپ ونابرهش نلیگ
موس
: ناردارب قیقحت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
زرواشک ارهز رهشوب لوا
روپ یدحوم هبابر نارهت مود
نایرهاط همطاف نانمس موس
:ناردارب قیقحت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یرکاذ یلع دمحم سراف لوا
یدمحا میهاربا یزکرم مود
هانپدمحا سابع نارهت موس
: ناردارب هژیو میرک نآرق لک ظفحهتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یربکا یلع دیعس نیوزق لوا
دنویسوم لیعامسا ناتسرل مود
یلداع نیدلا مجن ناهفصا موس
: نارهاوخقیقحت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یرفعجهیمس نانمس لوا
غابد ارهز نیوزق مود
یمداخارهز ناهفصا موس
: نارهاوخهژیو میرک نآرق لک ظفح هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یقاتشرشع همیلح ناتسلگ لوا
یروصنم مظعا ناهفصا مود
یحطبا میرم ناهفصا موس
: ناردارب لیترت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یدحا نیسحملغ هاشنامرک لوا
ناراسکاخدمحم نیوزق مود
یا هراوز یلع ناهفصا موس
: ناردارب لیترت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یربکادیمحلادبع ناجنز
لوا
یتجح مانهب نامزاس داتس
مود
یدابانپ یلع دیس یوضر ناسارخ
موس
: ناردارب لیترت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یبارهسارهز هاشنامرک لوا
فادن هفطاع یوضر ناسارخ مود
یمیهاربا هفطاع دزی موس
: ناردارب لیترت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
روداد هژینم سراف
لوا
تعفر نامسآ همطاف نارهت
مود
یدیجم هموصعم ناجنز
موس
: ناردارب لیترت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
فقاو هیناه نارهت لوا
این یمیظع سگرن مق مود
یفیطل هرهاط یزکرم موس
:ناردارب لیترت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
درفروپ سابع نارهت لوا
نیماکد نیما نادمه مود
یدمحارای ملغ ناتسرل موس
:ناردارب هژیوءزج20 ظفحهتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
لیلخیغارچسابع مق لوا
عاجشدومحم یوضر ناسارخ مود
یرگ نیدلاءایض ناتسلگ موس
: نارهاوخقیقحت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یناجناخامه نادمه لوا
روپ جرف هموصعم ناتسرل مود
یدمحا هموصعم سراف موس
: نارهاوخهژیو ءزج 20 ظفحهتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
ییاباب امس نارهت لوا
یناقهد ارهز سراف مود
نایمیلسیرهم ناهفصا موس
: نارهاوخقیقحت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
یراکش هرهز نامرک لوا
یدابآ ماوق ارهز نامرک مود
یدنولک ماهلا نادمه موس
: نارهاوخلیترت تئارق هتشر
یگداوناخمان و مان ناتسا هبتر
روپ یلعنیسحانیم نامرک
لوا
یمرک همیهف نامرک
مود
ناینادرم هقیدص ناهفصا
موس
دندرک هئارا نآرق فصو رد ار يکرتشم راک ایوگ ناتسد هورگ و بارحم يناوخمه هورگ
تسا ام زیچهمه نآرق و هدروخدنویپ نآرق اب نیملسم و ملسا یلصا هلأسم زورما :هافر ریزو
دوب مسارم نیا هژیو نامهیم يملسا ياروشسلجم سیئر بئان
دوب هیماتتخا مسارم نانارنخسزا يملسا داشرا و گنهرف ترازو ينآرق ماقم مئاق
يتسيزهب نامزاسيلخادهيرشن
تشهنيا مامت ردو دشزاغآ یليمحت گنج
یارب اهنت وا�عدا یب هك ینا�سكدندوب لا�س
،دنت�شاذگگنجیاه ههبجهب اپ ادخیاضر
مه رگيد هدع و دند�شديهشاهنآ زا یا هدع
هيدهناشروشكهب اردوخمسجزا یتم�سق
دنتشگزاب ناشياه هداوناخ شوغآ هب و هدرك
یتشادمشچچيهنودب ویداعمدرمدننامو
رد.د�ندادهمادا دو�خهر�مزوری�گدنزه�ب
یياه نا�سنا نينچ مهیت�سيزهب نامزا�س
یم�سج تلک�شم دوجو اب هك دنراد دوجو
دننامدنناد یمگنجراگداي ارنآهكیدا�يز
دنراد هك یتيلوئ�سم و ت�سپ رد نيريا�س
.دننك یم شقن یافيا
سدقم عافد هتفه نديسر ارف تبسانم هب
بيترت یهاتوك یو�گو تفگ ناز�يزع نيا اب
نايجاحهرهز .ميا هداد
موشديهشمراد وزرآ
و لن��سرپ همههکمییوگب ر��گا ت��سین قار��غا
زکارم لنسرپ و اه تنواعم ،نامزاس داتس نانکراک
هدشهک مهراب كی یارب نارهت ناتسا رد نامزا��س
تم��سق ردگنر زب��سك��سام اب هکدنا هدیدار وا
هلصوحاب و هدات��سیا دات��ست��سارحو نانابهگن
.دنک یم ییامنهار ار ناگدننک هعجارم
ناراک��مهزا "ینی��سحنی��سحملغریمدیس"
نازا��بناجزا دات��سی��نابهگن و ت��سارحهزو��ح
همانراک رد و تسا سدقم عافد لا��س8 ییایمیش
.تسا هدرک تبث زین ار یگدازآ راختفا دوخ
رتمک اما دنسانش یم "دیساقآ" مان اب ار وا ًلومعم
رت��شیب و ت��سا هدازآ و زابناجهک دناد یم ی��سک
ضراوعزا یشان یاهدردو نژیسکا دوبمکزا تاقوا
.درب یم جنر اه ههبجییایمیش
رد مدقم طخرد ها��م 37«:دیوگ یم "دی��ساقآ"
لاس3تدم هب و مدرکتمدخباهذلپرسهقطنم
اب و مدوب ریسا قارع تیرکت 15هرام��شهاگودرا رد
ییایمی��ش یاه بمب ضراو��ع زا ه��شیمه هکنیا
نید متسناوت هک ملاح��شوخ مرب یم جنر نم��شد
».منک ادا متلم و روشک هب ار دوخ
هب تشگزاب نامز ات هکنیا هب هراشا اب "ینی��سح"
،ما هد��ش ییایمی��ش ه��ک مت��سناد یمن نار��یا
سفن یگنت و یرامیب مئلع ترا��سا رد«:دیوگ یم
ههبجرد ه��ک مدرک یم رکف مدو��خهن اما مت��شاد
هاگودرا رد رقتسم ناکشزپ هن و ما هد��شییایمیش
هب ترا��سا زا یدازآ زا سپ و دنداد یم صیخ��شت
دندادصیخشت و مدرک هعجارم یکشزپ نویسیمک
متشو برضرثا رد و متسه ییایمی��شحورجم هک
و هدعم ،ا��ه نادند هیحان زا ترا��سا رد ا��ه یقارع
و اهاپ ،بلق ،ا��ه هیر ،ینیب ،قلح،م��شچ،شراوگ
».ما هدید بیسآ ناور و باصعا
گرزب هداوناخ عمج هب 70 لا��س زا "دی��ساقآ"
.تسا هتسویپ یتسیزهب
نامزا��س رد راک«:دیوگ یم درو��م ن��یا رد وا
هک یناسک و عوجر بابرا هک ارچ ت��سا تخ��س
هعجارم نامزا��س ه��ب تامدخ ت��فایرد یار��ب
قرف اه ناگرا و اه نامزا��س ر��گید ا��ب د��ننک یم
رت��شیب«:دهد یم ه��مادا وا».د��نک یم
ی��نلولعم ار نامزا��س ه��ب ناگد��ننک هعجارم
،ی��نهذ ناگدا��تفا بقع ،ی��تکرح -یم��سج
نا��نز د��ننام ریذپ بی��سآ را��شقا و نا��یانیبان
دنهد یم لیکشت نادنمزاین و راوناخ ت��سرپرس
رازآ ار یا هدننیب ره اهنآ یراتفرگ و هصغ ندید و
دنتسه یدارفا نیلوا دات��س نانابهگن و دهد یم
؟دنریگ یم رارق اهنآ تلک��شم نایرجرد هک
عورشزا لاسیستشذگزا سپ ام زابناجراکمه
کاخو بآ هار رده��کدرادوزرآ ی��لیمحت گ��نج
.دوشدیهشملسا زا عافد و نطو
قارع هيدامر هاگودرا ريسا
تسام راكمه
تسارحو ینابهگن هزوحناراکمه زا "یبن ریما"
هک یلیمحت گنجناگدازآ و نازابناجزا و نامزاس
دراو و انشآ نامزا��ساب هدا��سقافتا كی سا��سارب
.تسا هدشیتسیزهب
ماجنا یلاح رد وا اب و��نرهم راگنربخ یوگو تفگ
یوگخساپ دوب روبجم هقیقد دنچهلصاف هب هک دش
.دشاب نامزاسداتسهب ناگدننک هعجارم
ه��شیمهاما هدوب یفاحصو پاچشا ی��لصا راک
نادنمزاین و نامورحم تمدخرد هک هدرک یم وزرآ
.دشاب
یدازآ زا سپ«:دیوگ یم بلطم نیا نایب اب "یبن"
اهنآ و مدرکه��عجارم ناگدازآ دات��سهب ترا��سا زا
هب لوغشم یتسیزهب نامزاسرد هک دنداد داهنشیپ
هب ه��ک مت��شاد وزرآ ه��شیمهنو��چو مو��شراک
و متفریذپ لیم لا��مک اب منک تمدخناد��نمزاین
فدهه��عماجناراز��گ تمدخزا ه��کملاح��شوخ
».متسه یتسیزهب
و ههبجرد رو��ضحه��ب هرا��شا ا��ب "ی��بنریما"
هتیمک رد 57لا��سزا«:دیوگ یم دوختیحورجم
هب یلیمحت گ��نجعور��شاب و مدرک یم ت��یلاعف
هیحان زا تادیبز یتایلمع هقطنم ردو متفر ه��هبج
مهشکرت دنچو مدشحورجم و اهاپ ،پچت��سد
».دروخمبلق هب كیدزن
رد لاس 5 ،نامزاس دات��س هدازآ و زابناج راکمه
هدوب ریسا هراملارهشردهیدامر 10هرامشهاگودرا
».تسا هدشنامزاسدراو 80 لاسزا و
ردندوب یرت��سب مین و لا��سه��ساب "یبنریما"
نیرت یمیدق ناو��نع قارع ثومت 17نات��سرامیب
.دوب هدرک دوخنآ زا ار رامیب
زا میاه هیر دصرد 10«:دیوگ یم دروم ن��یا رد وا
و دید��شیاه تیحورجم تلع هب و دوب هتفر ن��یب
ناتسرامیب رد مین و لا��سه��ستدم سفن یگنت
.مدوب یرتسب یاه یقارع
منامرد نارود ندش ینلوط لیلد زا یکی هتبلا
نلوئ��سم تیذا و رازآ و یزا��بجل نات��سرامیب رد
نوخقیرزت هزاجا لاثم ناونع هب و دوب ناتسرامیب
عنام و دنداد یمن ن��م هب ندو��ب هعی��شتلع هب ار
».دندش یم ینامرد دنور تفرشیپ
یت��سیزهب رد ندرک راک زا دات��س هدازآ راکمه
یم دنوادخفرطزا ی��تمعن ار نآ و ت��سا یضار
نامزاس رد راک هقبا��س لا��س9«:دیوگ یم و دناد
و هدش لاس 19 ،متراسا نامز باستحا اب هک مراد
مناوتب متمدخ زا هدنام یقاب یاه لاس رد مراودیما
هعماجیعقاو نادنمزاین و فده هعماجتمدخرد
».مشاب
10
نامزاست��سرپرس، يرایدنف��سا دمحا رتکديو��سزا يمکحرد
يزکرم ناتسا ت��سرپرستمسهب ” يبای��سارفا دماح“ ،یت��سیزهب
.دشبوصنم
نامزاستسرپرس”یرایدنف��سا دمحا“ رتکد یو��سزا یمکحرد
دیدجتسرپرستمسهب ”یدلخیلعسابع“ یاقآ ،روشک یت��سیزهب
.دشبوصنم ناجنز ناتسا یتسیزهب
ت��سرپرس، يرایدنف��سا دمحا رتکديو��سزا يرگیدم��کحرد
لکهرادا تسرپرستم��سهب ” يمظاکرغصا“ ،یت��سیزهب نامزا��س
.دشبوصنم يناسنا يورین
ناتسا یت��سیزهب لکریدم ”یمیحر یضترم“ یو��سزا یمکحرد
ناتسرهشیتسیزهب یت��سرپرستم��سهب ”ییادخدارم“ ،نات��سرل
.دشبوصنم نافلد
،نامرک ناتسا یتسیزهب لکریدم ”یسابع“ رتکد یوسزا یمکحاب
بوصنم روار ناسرهشیتسیزهب هرادا یتسرپرستمسهب ”عراز رقاب“
.دش
ياه تراهميبرمتيبرت هاگراک
ناهفصا رديگدنز
زا رفن 50زا شیب ناهفصا ناتسا يتسیزهب يریگ��شیپ تنواعمتمههب
يبرمتیبرت هزور4هاگراکردنات��سا لکتارادا واه هاگت��سدلن��سرپ
.دندرکتکرشهداوناخيگدنزشزومآوراکطیحميگدنزياه تراهم
روضحاب ناهفصا ناتسا يتسیزهب نامزا��سلکریدم ،»هدازدمحم«
زارمههرواشم زکرم رد هک ي��شزومآ هاگراک نیا هیحاتتفا م��سارم رد
ياه تراهم و هداوناخيگدنز ي��شزومآ همانرب يارجا رب ،د��شرازگرب
و درکدیکأت نات��سا تارادا ناراکمهو لن��سرپ يمامت يارب ي��گدنز
و يگداوناخيگدنز تیفیک حط��سءاقترا يارب اه شزومآ نیا«:دوزفا
يعامتجا -يناور تملسحطسندرب لاب و يعامتجا تلکشم شهاک
».تسا يرورضترادا نانکراک يرو هرهب شیازفا و نانکراک
،هداوناخن��یداینب ث��حابم ا��ب هاگراک ن��یا رد ناگدننک تکر��ش
تراهم ،يرورپدنزرف ،يتی��سنجياه شقن ،ضراعت لح،تا��طابترا
سپ و انشآ سرتسا اب هلباقم تراهم و رثوم طابترا تراهم ،يهاگآدوخ
دوختارادا لن��سرپ يارب روکذم میهافم يار��جا هب رداق نو��مزآ زا
لنسرپ هژیو يبرم تیبرت هرودنیمود،تسا رکذنایاش».دوب دنهاوخ
هجدوب و يز��یر همانرب لکریدم ه��مان مهافت سا��سارب نات��سا تارادا
.دشرازگرب يتسیزهب نامزاسلکریدم اب يرادناتسا
ناهفصا ردزامن شزومآهرودیرازگرب
يشزومآ هرود رد ناتسا کدوک ياهدهم نایبرم و ناریدم زارفن 530
.دندرک تکرشزامن
هماقا داتسيراکمهاب ناهفصا يتسیزهب نامزاسناکدوک روما رتفد
هوحن و نآ لئاسم و زامن يشزومآ هرود يرازگرب هب مادقا ،نات��سا زامن
.درک ناکدوک هب شزومآ
رفن 530دشرازگرب يا هقطنمتروصهب هکيشزومآ ياه هرودنیا رد
،دابآ فجن ،ناهفصا ياه ناتسرهشکدوکياهدهم نایبرم و ناریدم زا
و لئاسم و ناکدوکهب زامن شزومآ هوحن اب ناشاک و ناجرولف ،راسناوخ
يبتکنومزآ ناگدننک تکرشزا نایاپ رد .دندشانشآ نآ يعرشماکحا
يهاوگ ناگدش لوبق يارب ناتسا زامن هماقا داتسيوسزا و دمآ لمع هب
زین ناهفصا ناتسا يتسیزهب يعامتجا روما تنواعمنینچمه.دشرداص
.درکءادها ناگدننک تکرشهب دوب دای مسر هب يایاده
هب یزکرمناتسا نادنمراکكمک
یناتسکاپ ناگدز ليس
ار دوخقوقحزا زور كی یزکرم ناتسا یتسیزهب نامزا��سنادنمراک
.دندرک ادها اهنآ هب ناتسکاپ ناگدز لیسهب كمک فده اب
لکریدم ،یزکرم ناتسا یتسیزهب نامزاسیمومع طباور شرازگهب
ناتسرهش11نادنمراک«:تفگ ربخنیا ملعا اب ناتسا نیا یتسیزهب
نویلیم جنپ لداعم ًاعمجهک ار دوخقوقحزا زور كی یزکرم نات��سا
».دندرک ادها ناتسکاپ هدز لیسمدرم هب دوب ناموت رازه 739 و
ناتسا مدرم یدقنریغ و یدقن یاه كمکهب هراشا اب ”ییانشور یلع“
وتباث هاگیاپ 48«:تشادراهظا زین نات��سکاپ ناگدز لی��سهب یزکرم
ناگدز لیسیارب اریمدرمیاه كمکزورهسیطناتسا حطسردرایس
نویلیم 10رب غلاب یزکرم ناتسا مدرم«:دوزفا یو ».دندرکیروآ عمج
یدقنریغ تروصهب ناموت نویلیم جنپ رب غلاب و یدقن تروصهب ناموت
لکریدم ».د��ندرک تخادرپ نات��سکاپ ناگدز لی��سهب كمک یار��ب
یاه كمکیروآ عمجیادتبا زا«:دادهمادا یزکرمنات��سا یت��سیزهب
ناموت نویلیم20زا شیب ناتسا مدرم،یناتسکاپناگدز لیسهب یمدرم
یروآ عمجراک ه��کنیا نایب اب یو ».د��ندرک كمک دوخنا��عونمه هب
هاگیاپ 19و تباث هاگیاپ 29«:درکهفاضا درادهمادا ی��مدرم یاه كمک
یمدرم یاه هناعا تفایرد هدامآ و رقت��سم نات��سا ر��سارسرد رای��س
تسنادزاتشیپ ریخروما رداریزکرمناتسا مدرم”ییانشور“».دنتسه
یزکرمناتسا مدرمیاه كمکبلاق ردیدوز هب اه كمکنیا«:دوزفا و
».دوش یم ناتسکاپ هدز لیسقطانم مزاع یتسیزهب یوسزا
باصتنا
نتفرگن رارق ،يشزرو همانرب نت��شادن ،يکرحت مک
و لماک هناحبصندروخن ،دی��شروخرون ضرعم رد
نیرتمهم زا ،اه هویم و تاجیزب��س زا هدافتسا مدع
رطخهب ار نادنمراک يتملسهک دنتسهییاه تلع
.دنزادنا یم
يرتشیب کرحت و تیلاعف هکنیا لیلدهب نارگراک
ياه يرامیب راچدرتمک،دنرادنا��شراکطیحم رد
هب نادنمراکهنافسأتم اما دنو��ش يم يقورع-يبلق
نآ زا رتشیب ینیشنزیم ت��شپ و یکرحت مک لیلد
هب دنراد کرحت نا��شراک رد هک یدارفا زا هت��سد
.دنوش یم لتبم یقورع و یبلق یاه یرامیب
يارب نامدختسم ،تشادهب یناهج نامزا��س رد
فظوم ناد��نمراک و دنروآ يمن يا��چناد��نمراک
،ينیشناجکی زا زیهرپ و رتشیب کرحت يارب دنتسه
سیون نیشام هب ار همان ای و دنزیرب ياچنا��شدوخ
.دنهدب
کرحت شیازفا یار��ب دنناوت یم ناد��نمراک
ای و راک لحم هب ند��مآ و حبصماگنه ،دوخی��ندب
هب هدنام هاگت��سیا كی ه��ناخهب ت��شگزاب ماگنه
هدایپ ار هار هیقب و دنوشهدایپ هیلقن هلیسو زا دصقم
.دننک يط
ار گنیکراپ ی��تحایند ياهرو��شک زا يلیخرد
ات دننک يم ينیب شیپ نادنمراک راک لحم زا رترود
یارب ار تفاسم زا يرادقم هنازور دنشاب روبجم اهنآ
.دننک يور هدایپ دوخراک لحم هب ندیسر
هنازور نادنمراک ه��ک ت��سا بوخنینچمه
و دنروایب هرادا هب هو��یم ددع ودای كی دوخهار��مه
،تاجیزبسيمک نا��شیاذغ هارمههب دننک يع��س
.دنروخب سفرک ای جیوه ،رایخ،يگنرف هجوگ
هب ام ناردام و ناردپ ییاذغ دب تاداع هناف��سأتم
رب تاجیزبسدوجو مدع .تسا هد��شلقتنم مه ام
نیا ندروخهب هک تسا هدشثعاب ام یاه هرفسرس
اب ناوت يم اما میشاب هتشادن تداع ییاذغ داوم عون
زایندروم ي��یاذغ داوم رد ،ا��هنآ ندروخرا��ب دنچ
تداع اهنآ ندروخه��ب و هدرک داجیا عونت نا��مندب
.مینک
ام يفرصم ياهاذغ عونت و دادعت هک ناریم ره هب
نامندب بذج يرتشیب ياه يذغم زیر دو��ش دایز
.دوش يم
ديروخب هناحبصً امتح
رد ند��شرضاحزا لبق دیاب ًامتحنادنمراک
اه حبصاریز .دنروخب لماک هناحبصنا��شراک لحم
داوم يرادقم ندرو��خ،زغم هب دنق ندی��سر يارب
.تسا يرورضهناحبصاب نیریشيیاذغ
،هناحبص ندروخ يارب دارفا يیاهت��شا مک تلع
7تعاسنیب دیاب ماش.تسا ماشتقو رید ندروخ
يارب مزلياهت��شا ات دو��شهدروخب��ش7/30ات
.دشاب هتشاد دوجو دعب زور رد هناحبصندروخ
یاه تلع رگیدزا يرهشيگدنز تسردان هوی��ش
،دنباوخب رتدوز دیاب نادنمراک .ت��سا يیاهتشا يب
ردار ندرکشزرو و دنزیخرب باوخزا رتدوز ي��مک
اب هارمه دننک يعسو دنهدب رارق دوخهنازور همانرب
.دننک لیم هناحبصيعمجروطهب و هداوناخ
.دنراد يرتهب طیار��شزین هنیمز نیا رد نارگراک
نایامرفراک دن��شاب هت��شاد يژرنا هکنیا يارب اریز
.دننک يم مهارف نانآ يارب ار مزل هیذغت
ديشروخ رون ضرعم ردزور ره
ميريگب رارق
قیرطزا D نیماتیو بذجيارب اهناسنا همه
دیشروخرون ضرعم رد يتدم هنازور دیاب ،ت��سوپ
تاعاسهمه هک ت��شاد هجوت دیاب اما .دنریگب رارق
اه تعاسنیرتهب و ت��سین ب��سانم راک نیا يارب
9تعاسدودح،نتفرگ رارق باتفآ ضرعم رد يارب
.تسا رهظزادعب 6 ات 5 رهظزادعب و حبص10 ات
Dنیماتیو ،ه��شیشت��شپ زا ن��تفرگبا��تفآ
رد دیابن يفرط زا ،دنک يمن نیمأت ار ندب زایندروم
ينامز ينعی .تفرگ رارق باتفآ میقتسم رون ضرعم
دبات يم يدومع و میقتسم روطهب و لاب زا باتفآ هک
نیرتهب و تسین نتفرگ باتفآ يارب يبسانم نامز
.دشاب بروم دیشروخهعشا هک تسا يتقو ، نامز
و يتلودياه نامزا��سنادنمراکت��سا رتهب
اب هدشينغ ری��شناویل كی هنازور هک اه هناخترازو
شزرو هب ار قاتا كی ،دننک یم تفایردDنیماتیو
هب ار يقیاقد نادنمراک ات دنهد صاصتخا نانکراک
.دنزادرپب يندب تیلاعف
اذغ عون دنچدیاب مه اه نامزا��سناروت��سر
داوم دیلوت رب تراظن اب و دننک ورسنادنمراک يارب
هب فلتخم ياه يرامیب زا يریگ��شیپ يارب يیاذغ
زا ار دماج ن��غور يقورع يبلق ياه يرامیب هژ��یو
.دننک فذحاه هناخزپشآ
همهياربيتملس ياه همانرب
سدقم عافد زابناج ناراكمه زا رفن ود اب يپگ
میناد يم راختفا ار يتسيزهب رد راک
هاگراک
ربخ
يكشزپ هیصوت
دو��شدیه��شمل��سا زا عافدو نطو کاخو بآ هار ردهکدرادوزرآ یلیمحت گنجعور��شزا لا��سی��ست��شذگزا سپ ام زابناجراکمه
راكمه مایپ
”یلكوت یوجداد سوريس“ یاقآ بانج
امشهب ار نات یمارگ ردام تشذگردهلی��سونیدب ملأت و رثأت تیاهن اب
حور یارب نانم دنوادخزا و هدرک ضرع تیل��ست نات مرتحم هداوناخو
و ربصناگدنامزاب یارب و یهلا نارفغ و تمحر هتفر ت��سدزا زیزع نآ
.میدنموزرآ ییابیکش
تامدخعمتجم نانكراك و نادنزرف فرطزا
بلقنا یادهشیتسيزهب
1389رهم 4/ 151 هرامش
هلاقم
اهینتسناد
11
نلولعمقوقحزا تيامح
یللملا نيب دانسا رد
ميهارباروپدمحا
تیلولعمیاراددارفا زا یقوقحتیامحروهظدنیآرف وهنیشیپ یسررب
نوناق بیوصت یقوقحیاه هنیمز،ی��خیرات شیوپ ردیناورای یم��سج
بیوصت هب 1383لا��سلوا همین ردهکار-نلولعمزا ت��یامحع��ماج
زا تیامحگنهرف جیورت رانک ردنآ ییارجا داعبا هب هژیو هجوت و -دیسر
.تسا هدشیسررب راتشون نیا ردریذپ بیسآ راشقا قوقح
:زاغآرس
یگدنزهعسوت لاحردیاهروشکرداهنآ مو��سودزا شیب هکنلولعم
یعامتجا یاه تیمورحم و ضیعبت فلتخم لاکشا ضرعم رد ،دننک یم
و قوقحیمامت زا اه ناسنا ریاسدننام هب اهنآ هک تسا مل��سم.دنرادرارق
،هدشهراشا اهنآ هب یلخادوللملا نیب دان��سا ردهکی��ساسا یاه یدازآ
.دنتسهدنم هرهب
دانسا بوچراچردارنلولعمزا هتفرگتروصیاه تیامحراتشون نیا
ارناریا رداه تیامحهنوگ نیا تیعضوسپسوهدرکی��سررب للملا نیب
.دهد یم رارق رصتخم یبایزرا دروم نآ وترپ رد
،سنج،داژن ،گنرزا رظن فرصناسنا هب هکتسا یقوقحر��شب قوقح
نا��سنا هکنیا فرصهب و یرگیدتیعقوم رهو هدیقع ،تیموق ،ش��یک
للم روشنم .درادقلعت ربارب تروصهب و یضیعبت هنوگ چیهنودب ،ت��سا
ملعا اب دوخهمدقم رد -للم نامزا��سسیسأت دن��سناونع هب -دحتم
نامرآ ،یناسنا تیصخششزرا وتیثیحورشب ی��ساسا قوقحهب نامیا
یاه ناینب هلیسو نیدب و هداد رارق وا تلزنم یاقترا و ر��شب ار دوخیلصا
للملا نیب دنسكی بلاق رداراه ناسنا ی��ساسا قوقحربارب تیاعرهیلوا
لاسردرشب قوقحیناهجهیملعا ،نآ بقاعتم.ت��سا هدرکییا��سانش
هب اه ناسنا قوقحهرابردیللملا نیب ماعدنسنیت��سخن ناونعهب 1948
دلوتم دازآ اه ناسنا یمامت هکنیا رب دیکأت اب هیملعا نیا .دیسر بیوصت
هکدراد یم ملعا ،د��نربارب مهاب قوقحو ت��یثیحظاحل زا و دنو��ش یم
،داژن ،گنر ثیحزا صوصخهب ،یزیامت هنوگ چیهنودب دناوت یمسکره
عضو،تیلمن��ینچمهویرگیدهد��یقعرهای ،بهذم،نا��بز،س��نج
ییاه یدازآوقوقحمامتزایرگیدتیعقومرهایتدلو،تورث،یعامتجا
.دوشدنم هرهب ،تسا هدشرکذهیملعا نیا ردهک
طیارشمامت ردوربارب یتروصهب دارفا همههب رشب قوقحقلعت نیاربانب
اما .ت��سا للملا نیب هعماجشریذپ دروم و یهیدب یرما ،ا��ه تیعقوم و
زا ییاه هورگوتسین لکشنیا هب تیعضوهشیمههکت��سادیپ هتفگان
هب لماکیبایتسدزا ،دنرادهکیتیعقوم و طیارشبب��سهب هراومهدارفا
هب للملا نیب حطسردیدانسا ور نیمهزا ،دننام یممورحمنا��ش قوقح
ودیکأت درومارهورگنیا قوقحصاخیلک��شهب هکدنا هدی��سربیوصت
.دنا هدادرارق تیامح
یقوقحوصاختازایتمانداد،یدانسانینچبیوصتونیودتزادوصقم
ینابیتشپیارببسانمیتابیترتذاختاًافرصفدههکلبتسیندارفانیاهبهژیو
رگیدهب.تسارباربتروصهبناش قوقحزالماکیدنم هرهبروظنمهبنانآزا
بسانمطیارشداجیا،یقوقحتابیترتنیاینیب شیپزایلصافده،نخس
.تسا ریذپ بیسآراشقا قوقحیافیتسا لیهستوندی��شخب تینیعیارب
هکدنتسههورگنیا هرمزردتیلولعمیاراددارفا رتهبترابعهباینلولعم
هبناش قوقحلماکیافیتسازاهراومهدوخهژیوتیعقوموطیارشببسهب
حوطسرد،لیلدنیمههب.دنا هدناممورحمهعماجدارفا ریاسابرباربیتروص
ات��سارنیا ردنانآزا تیامحیارب یتامادقا یلخادویللملا نیب ف��لتخم
تیامحبلاق 2رد اه تیامحنیا .تسا ققحت لاحرد ای هتفرگتروص
.دنریگ یم رارق یسررب دروم صاخو ماع یللملا نیب
بیوصت زین و رشب قوقحیناهجهیملعا و دحتم للم روشنم نیودت اب
یعامتجا ،یداصتقا قوقحو یسایسو یندم قوقحیللملا نیب قاثیم 2
ردرشب یساسا قوقحماعییا��سانشهنیمز،1966لا��سردیگنهرف و
یساسا یاه یدازآ وقوقحقلعت زا اتسارنیا رددشمهارف یقوقحیبلاق
یاراددارفا وهد��شدای یضیعبت هنوگ چیهنود��ب ر��شب دارفا یمامت ه��ب
.دنا هتفرگن رارق هجوت دروم صاخروطهب تیلولعم
،)1965(یداژنضیعبتهنوگرهعفرنویسناونکنوچمهیرگیددانسا
نویسناونک و )1968(نارهت ر��شب قوقحیللملا نیب سنارفنک هیملعا
زین )1984(یناسنا دضوهناملاظراتفرلاکشا رگیدوهجنکشتیعونمم
روطهب ودنا هدادرارق هجوت درو��مار دارفا یمامت قوقحیلکیتروصه��ب
دانسا ،اهنیا رانکرداما .دنا هدرکهراشا تیلولعم یاراددارفا هب صخ��شم
زا تیامحو ییاسانشنمضهک دنراددوجو ر��شب قوقحزا یرگیدمهم
ارتیلولعمیاراددارفا قوقح،اه نا��سنا یمامت ای دارفا زا یهورگقوقح
.دنا هدادرارق دیکأت دروم صخشم روطهب زین
تیعضوهب دوخ23داومیط1989بوصمکدوکقوقحنویسناونک
نویسناونک .تسا هتشاد لوذبم صاخیهجوت تیلولعم یاراد ناکدوک
هب دوخینایاپ هیملعا زا یشخب ردزین )1993(نیو ر��شب قوقحیناهج
،یساسا یاه یدازآ ورشب قوقحیمامت هکت��سا هت��شادنایب تحارص
دارفا همه.دنوش یممهلولعمدارفا لماشانثتسا نودب ودنتسهیناهج
،راک،شزومآ ،هافر ،تایحکرتشم قوقحزا و دنتسهناسکی دلوت ودب زا
رادروخرب یعامتجا یاه هبنجیمامت ردلاعف تکرشولقت��سمیگدنز
زیمآ ضیعبت راتفرای میقت��سمضیعبت عون رهلامعا ،نیاربانب دنت��سه
نیا .دو��ش یم یقلت یو قو��قحضقن ،لو��لعم درف ه��ب تب��سن یفنم
یارب ار ینیناوق موزل تروصرد ت��سا هتساوخاه تلود زا نوی��سناونک
سنارفنک.دننکبیوصت قوقحنیا زا لولعم دارفا یرادروخرب ن��یمضت
رداه تلودنار��سروضحاب هکمهکاهنپکی��عامتجا هع��سوت یناهج
هدروآ دوخینایاپ هیملعا رد،دشرازگرب کرامنادروشکرد1995سرام
تیعمجمهدكی ینعی ،ا��ه تیلقا نیرت گرزب زا یکی نلولعم«:ت��سا
،رقف هب یراچان یورزا دراومرت��شیب رداهنآ .دنهد یملیک��شت ارناهج
.دنا هدادردنت یعامتجا یاوزنا و یراکیب
صوصخهبیریذپ بیسآزاتسانکممرت نسمدارفا،اهروشکیمامترد
دهعت اه تلودیاسورام،نیاربانب .دنشاب جنرردرقف ویگدشدرطربارب رد
هکیداصتقا وی��سایس،یعامتجا ،یگنهرف ،ینوناق یطیحمم��ینک یم
هیملعا ».میروآمهارفدزا��سر��سیماریعامتجا هع��سوت هب ی��سرتسد
هکتسا هدرکحیرصتهطبارنیا ردزین )1995-نکپ(نزیناهجسنارفنک
ونانزمومعربارب یرادروخرب نیمضتیارب دوخیاه شلترب دیاب اه تلود
ویزا��سدنمناوت هارردهکیا هناگدنچور��شب قوقحعیمجزا نار��تخد
،گنهرف،تیموق،نابز،نس،داژن نوچمهیلماوعلیلدهب نانآتفر��شیپ
هاتوکی��سررب نیا رد .دنیارفیب ،دراددوجوندوب یموب ای تیلولعم،ن��ید
یلکروطهب تیلولعمیاراددار��فا قوقحزا تیامحهکمیدوب نآ دها��ش
.تسا هتفرگرارقدیکأت وتیامحدرومیللملا نیب دانسا بلاقردهنوگچ
هيلكدومحم یلع
یکشزپناوتویسانش یياونشسانشراك
نلولعمهب تبسن مدرموتلودیلصا فیاظوزا یکی
یگدنز رد اهنآ رتشیب للقتسا هب كمک ،هعماجره
مهم نیا ،تلودفیاظو رظن هطقن زا .ت��سا هرمزور
هب نلولعم اب طبترم یاه نامزا��سشود رب رتشیب
تفگناوت یمنیقی هب .تسا یتسیزهب نامزاسهژیو
نلولعمیارب طیحمیزاس بسانمزا تبحصیتقو
-یم��سجنلولعم ،لوا هلهو رد،دو��ش یم حرطم
دنیآ یمنهذهب انیبان وانیب مکدارفا ًاضعب ویتکرح
هتفرگهدیدان اون��شان واون��ش مکدارفا هناف��سأتمو
یارب طیحم یزاس بسانم هکیتروصرد.دنوش یم
وراتفگکردوت��فایردهب كمکیارب نایاون��شان
تیمها زئاحرایسب ،دوخفارطا طیحماب اهنآطابترا
راچرداون��شان واون��ش مکدارفا یلکروطهب .ت��سا
راهچنیا.دنرادطابترایرارقربهبزاینیدیلکهطیح
:زادنترابعهطیح
،سردسلک ر��یظن هرهچه��ب هرهچطا��بترا - 1
...وینارنخستاسلج،ناروتسر
یریوصت و یتوص یاه هاگت��سد زا هدافت��سا - 2
،یقیسوم ترسنک ،امنیس،نویزیولت ،ویدار دننام
...و هاگدورف
)هارمهوتباثنفلت(ینفلتتاملاکم-3
زایهاگآویطیحمیا��هادصابطابترایرار��قرب-4
،نفلتگنز،بردگنزریظنهدنهدرادشهیاهلانگیس
...وکدوکهیرگ،هدنهدرادشهریژآ،تعاسگنز
یاهزاین هکاه یروانف زا یخرب حر��شهب اجنیا رد
،دننک یم هدروآر��ب قوف دراوم رد ار اون��ش مک دارفا
:میزادرپ یم
Loopیروانف
هب هکت��سا ییاقلا هقلح هدننک تیوقت LOOP
ونویزیولت یاد��صرتهب ندین��شهب كمکروظنم
.تسا هدشیحارط،ربراکطسوتیگناخیاهویرتسا
ای لیوکهلت یارادیاه كعم��سزا هکیناسکمامت
دنناوت یم،دنتسهرادروخربییاقلایاههدنریگریاس
هلصافهب هجوت نودب .دننکهدافتسا مت��سیسنیا زا
هب LOOPلا��صتا اب ناوت یم،اد��صعبنمات در��ف
وامیقتسمارادص،یگناخیاهویرت��سا ونویزیولت
هدنریگای كعم��سهب ،هنیمز زیون اب لخادت نود��ب
هلیسونیا زا هدافتسا ناکما .درکلقتنمربراکییاقلا
زین یهورگ یاه ت��سشن و یصوصختاملاکم رد
رایتخا ردی��نوفورکیم،تلاحن��یا رد.دراددو��جو
مت��سیسقیرطزازینربراکودریگیمرارقهد��نیوگ
زا .دنک یمتفایرداراد��صًامیقت��سم،ییاقلا هقلح
،ه��سردم،لزنم(اه ناکمیمامتردابیرقت LOOP
70لداعمیتحاسماب )...وسوبوتا ،یصخشلیبموتا
ردكعم��سیتقو.درکهدافت��سا ناوت یمعبرمرتم
دوش یمشوماخنآنوفورکیم،دریگرارقTتیعقوم
.دنکتفایردارطیحمیاهادصدناوت یمنربراکو
زمرقنودامیروانف
زمرق نودام یطابترا كمک متسیسزمرق نودام
هکینایاونش مکیارببسانمرایسبیا هنیزگوتسا
،دنرادن كعم��سای درادن لیوک هلت نا��شا كعمس
كیوهدنتسرفكیزا زمرقنودام.دوش یمبوسحم
هب هدنتسرف هک هدشلیک��شت زمرق نودام هدنریگ
زا نآیادصولصتمیگناخیاهویرتسا اینویزیولت
لقتنمهدنریگهب ز��مرق نودامیرون جاوما ق��یرط
،تسده،یندرگهقلحقیرطزا زین هدنریگ.دوش یم
ناکما .دناسر یمربراکهب ار هد��شتفایردلانگیس
زین یصوصختاملاکمردهلی��سو نیا زا هدافت��سا
رایتخا ردینوفورکیم ،ت��لاحنیا رد.دراددو��جو
ارادصًامیقت��سمزین ربراکوه��تفرگرارق هد��نیوگ
ویرتم 12هلصاف ات زمرق نودام.د��نک یمتفایرد
.دهد یمششوپاریعبرمرتم60تحاسم
نفلتهدننک تيوقتیروانف
لباقنفلت هدننک تیوقت یعون نفلت هدننک تیوقت
هب هدافتسا تیلباقهکتسا لیوکهلت هارمههب لمح
.درادزین ارندینشویطابترا رازبا ناونع
ادصورسرپ یاه طیحمردنفلت اب ندرکتبحص
،دارفا یمامت یارب ...وورتمهاگت��سیا ،نابایخدننام
.ت��سا راو��شد رای��سب ،نایاون��ش مک ا��صوصخ
اب و تسا كچوک و لمحلباق ،نفلت هدننک تیوقت
نیا عفر یارب یبسانم لح هار ،لیوک هلت ندوب اراد
هدننک تیوقتنیالاصتااب.دوش یمبوسحملکشم
،Tتیعقوم ردكعمسندادرارق و نفلت یشوگهب
لقتنمربراکكعم��سهب نفلت زا امیقت��سماد��ص
،هنیمززیون لخادت نود��ب ،قیرطنیا زا .دو��ش یم
رایسب ،هلیسو نیا .دسر یم ربراکهب یحضاو یادص
ربراکبیجردی��تحار هب و هدوب كب��سو كچوک
نفلت یاه هدنریگیمامت رب نآبصن .دریگ یمیاج
میس یب وهارمهیاه نفلت رثکا اب وتسا ریذپ ناکما
لیاسوهب نفلت هدننک تیوقت لاصتا اب .تسا راگزاس
هب نآ زا ناوت یم،ویرتسا ای نویزیولت دننامیطابترا
ریاساب طابترا یرارقرب و نداد شوگ هلیسو ناونع
.درکهدافتسا زین یتوصلیاسو
FMلاقتنا یروانف
،می��س یب لاقتنا یاه یروانف ی��مامت نا��یمرد
اب ار قباطت نیرت��شیب FMییویدار لاقتنا یروانف
،یروانف نیا رد.درادنایاون��ش مکفلتخمیاهزاین
هدودحم ردهک FMجوم یاهویدار دننام ت��سرد
لانگیس،دنتسهلاعفزترهاگم108ات88یسناکرف
لقتنم FMی��یویدارجاو��ما ق��یرطزا بو��لطم
.دوش یم
یاه هدنت��سرف وهدنریگیحارطناکما ،هزور��ما
ای ،تباث ،لمحل��باقیاه هاگت��سدتروصهب FM
هرت��سگنیاربانب .دراددوجو،عون ودرهزا ی��بیکرت
وهد��شعی��سورای��سب اه هاگت��سدعون نیا دربراک
ات كچوکویدار��فنا توصت��یوقتیاه هاگت��سد
.دریگیمر��ب رداریمومعوگرز��ب یاه هاگت��سد
تازیهجتعونهبهتسباه هاگتسدنیا لاقتنا هدودحم
هلصافاتًلومعمیلوتسا توافتمهتفرراکهب نتنآو
اتویصخ��شFMیارب )رتم30ًابیرقت(یتوف 100
یارب زین ار)یرتم300ًابیرقت(یتوف 1000تفاسم
یمرظنرد ،گرز��ب و یرا��جت FMیاه هاگت��سد
.دنریگ
یيانيب یكمکتازيهجت
ییانیبلیاسوزادنناوت یمنایاونش مکونایاونشان
،یناوخراتفگ،ییاونشكمکتازیهجت رب هولعزین
ور طابترا یرارقرب یارب ،رادناشراتفگای هراشا نابز
.دنکهدافتسا ،نویزیولت یاشامت زین ووررد
نامزمهسيونريز
،رابخا دننامینویزیولتهدنزیاه همانرب یسیونریز
ریخا یاه لاسیط،یشزروتاقباسمواه ینارنخس
نیا یسیونریز رد .ت��سا هتفای یناوارف شرت��سگ
.دوش یم هدافتسا هدمعشور ودزا ،هدنز یاه همانرب
هاگت��سدكیه��ب هد��نیوگنانخ��س،لوا شوررد
هژیو یاهرازفا مرن طسوت و هدش لقتنم یرتویپماک
یور سیونریز ترو��صه��ب ، نتم هب اد��صلیدبت
هژاوسیونریز،مودشوررد.دوش یمرهاظرگشیامن
وهدبزرگشرازگكی طسوت هدنیوگنانخ��سهژاوهب
لقتنمیرتویپماکهژیویاه هاگتسدهبهدیدشزومآ
،)هیناث 2–3(مکرایسب ریخأتاب نآلماکنتموهدش
رهرد.دوش یمرهاظینویزیولت سیونریزتروصهب
،یراتشون یاه سیونریز رب هولع ناوت یم شور ود
.درکشخپزین ارهدنیوگهدنزریوصت
دیاب،نامزمهسیونریزهژیوتامدختفایردیارب
یاه نامزا��س ای اه هاگت��سد نیا ناگدن��شورف هب
هنیزه.درکهعجارم تامدخه��نوگنیا هدنهد هیارا
هنیزهلماشًلومعمزین تامدخنیا یارب یتخادرپ
.تسا نارگشرازگیتعاسقوقحزین وتازیهجت
زین هدنزیاه سیونریزهنوگنیا رودهارزا تامدخ
هارشورردیهد تامدخهوی��ش.تسا سرتسدرد
ملعمیادص،لاثمیارب هکت��سا لک��شنیدب رود
نانخسیوودسر یمطبار هب نفلت قیرطزا سلک
نفلت طخكی قیرطزا سیونریز تروصهب ار ملعم
.دنک یملاسرا سردسلکروتینومهب ،رگید
لماکنتم،نامزمهیسیونریزشورهکیلاحرد
رارق اونش مکدرف رایتخا ردارینارنخسهژاوهب هژاوو
دراددوجونآیارب زین نیزگیاجشوركی ،دهد یم
رد.دنک یم ادیپ یبسانم دربراکعقاوم یخرب ردهک
هخ��سن ناو��ت یم،هدا��سیرادرب ت��شاددای شور
درکهیهتینارنخسعورشزالبقارنانخسیراتشون
كی وتخادنا شیامن هحفصیوردهرووا ط��سوت و
یاه تبحصهبهجوتاب،یرونیاهرگهراشاطسوترفن
درف هب ار ا��ه تبحصهب طوبرم طوطخ،نارنخ��س
ردینارنخسلماکنتم رگا .دهد یم ناشن اونش مک
هب ًاعیرسدنناوت یم نارایت��سد ،زین د��شابن رایتخا
ارهدنیوگیاه تبحصزا یا هصلخیت��سدتروص
ندناوخاب اونش مک درف و دنسیونب تنراپسنارت یور
اب هتبلا .دوشتبحصعوضومهجوتم،اه هت��شون نیا
،یا هفرحیاه ت��سیپیات ور��تویپماکزا هدافت��سا
.درکارجا یرتهب لک��شهب ارلبقلحارمناو��ت یم
زا یکی ه��ب ،یرادرب ت��شاددای یر��تویپماک شور
كچوک تا��سلج رد یزورما رادفرط رپ یاه شور
.تسا هدشلیدبتاونش مکدارفا
یكمکیاه هاگتسد
ینفلت طابترا یرارقرب رد
یياونشتازيهجت
نفلت یادص کرد رد ه��ک ییاون��ش تازیهجت
كعمساب هارمه ناوت یم ار دنت��سه هدننک كمک
هدافت��سا ماگنه هب .در��ک هدافت��سا ،نآ نودب ای
مه ناوت یم ،كعم��ساب تازیهجت نیا زا نامزمه
مه و )یکیتسوکا طابترا یارب( نوفورکیم رادم زا
هدافت��سا )ییاقلا طابترا یارب( لیوک هلت راد��م زا
نازیم هب هتسب ،هاگتسد ره بسانت و ییاراک .درک
.تسا توافتم ،دارفا ییاونش مک
هژيویاه یشوگابنفلتیشوگضيوعت
یاه شورنیرت هدافت��سا رپونیرت هدا��سزا یکی
یاهریاف یلپمآ زا هدافت��سا ،ینفلت طا��بترا دوبهب
لاک��شا ردهکت��سا نفلت ی��شوگردن��یزگیاج
تیلباقودنت��سهدوجومیا هر��یادایشو��گراهچ
هجوت دیاب .دنرادارهتخاسشیپ یاه نفلت هب لاصتا
یبایتسدوجاجوعا عوقوزا یریگولجیاربهکتشاد
،نفلتویضیوعتریافیلپمآنیبدیاب،بسانمهرهبهب
.دشاب هتشاددوجو یراگزا��سیکینورتکلا ظاحل زا
ردنیزگیاجیا��هریافیلپمآزا هدافت��سا ت��یلباق
اهنآریگ هرامشهکییاه نفلتزینومیس یبیاه نفلت
ردًانمضو دوش یم دودحم ،درادرارق ی��شوگ یور
هب تمیقنازرا ودیدجیکینورتکلا یاه نفلت یخرب
،دسر یم ی��شوگهب هکیجورخناوت شهاکتلع
یارب .درکهدافتسا نیزگیاجیاه یشوگزا ناوت یمن
هناگادجیورینعبنمكیناوت یملکشمنیاربهبلغ
.درکهدافتسا ،نیزگیاجیاه یشوگیارب
ناياونش مكصوصخمیاه نفلت
یا هژیوهدننک تیوقت هاگت��سد،اه نفلت ن��یا رد
تیوقت ،نیاربانب و دریگ یم رار��ق نفلت دوخنورد
یم دوجو هب موسرم یاه نفلت هب تب��سن یرتشیب
و هرهب نداد ر��ییغت تیلباق اه نفلت نیا رثکا .د��یآ
و دنرادار یسناکرف خساپ یهد لکشزین و یجورخ
تیوقت ناوت یم،اه كعم��سرثکا دننام،لاثمیارب
نیا .درکلامعا لا��ب یاهسناکرف رداریرت��شیب
اب و نییاپ س��ناکرف یاه گنز هب ز��هجم ،اه نفلت
یاراددنناوت یم ن��مضردو دنت��سهلاب تد��ش
اب .دنشاب زین ییانیب هدنهدراد��شهیاه لانگی��س
ودهب اه نفلت عون ن��یا یحارطناکما هکیدو��جو
رظن هب اما ،دراد دوجو یکینورتکلا و ینبرک تروص
مهارف هب رداق یکینورتکلا یاه نفلت هک د��سر یم
رد دنناوت یمن و دنت��سین ی��نادنچهرهب ندو��من
.دنشاب هدننکكمک،لاب هب میلم یاه ییاونش مک
یياونشريغتازيهجت
وناو�خارف،ی�کينورتکلا ت�سپ،س�کف
یريوصتیاه نفلت
یارب یدیفم یاهرازبا یکینورتکلا تسپ و سکف
بوسحم نایاونش مکنیب رودهار زا طابترا یرارقرب
یاهرازبا نیا زا هدافتسا شزومآ ًانئمطم و دنوش یم
.ت��سا هدننک كمکدار��فا ن��یا یار��ب ی��طابترا
یدیفمیاه هاگت��سدزین ناو��خارفیاه هاگت��سد
ربراک،شاعترا ای گنز قیرطزا ًلومعمهکدنت��سه
یارب ،راجنهدارفا رب هولعودننک یمعلطماردو��خ
ًاریخا .دنت��سه هدافت��سا لباق ز��ین نایاون��ش مک
هکدنا هدمآ رازاب هب یدیدجناوخارف یاه هاگت��سد
ومایپ لاسرا ناکما ،ینتمیاه مایپ تفایردرب هولع
زا یخرب .دنهد یمدرفهب زین اریکینورتکلا یاه همان
سکعلاب ونتمهب ادصلیدبت تیلباق اه هاگتسدنیا
ارمایپ ،یملکتروصهب ناوت یملاثمیارب .دنرادار
لکشهب ارنآ كیتاموتا تروصهب هاگت��سدودناوخ
یوسزا .دنک یملاسرا بطاخمیارب وهدروآردنتم
اریتفایردنتمدناوت یمزین هدنریگهاگت��سد،رگید
نیاربانب .دنا��سرب بطاخم هب و هدرکادصهب لیدبت
رتویپماک،TTYناونعهباهرازباهنوگنیازاناوت یم
ترفاسمماگنهردًاصوصخودرکهدافتسا سکاف ای
رایسب ،نایاونش مک و نایاونشان تاطابترا یرارقرب و
.دوب دهاوخهدننکكمک
ناکما ،یروانفتفر��شیپ هکتفگدیاب تیاهن رد
ونفلت ،نویزیولت قیرطزا یریوصت یاه مایپ لاسرا
نتشادرایتخارداباهنتوتساهدرکمهارفارتنرتنیا
،یلاتیجید هژیو یاه نیبرود ای یریوصت یاه نفلت
دوجوهب اب .دومن هدهاشماربطاخمریوصت ناوت یم
رودهارزاطابترایرارقربناکما،یروانفنینچندمآ
راتفگ،هراشا نابزقیرطزا نایاونشان ونایاون��ش مک
اب ًانمض.تسا هدمآ مهارف یناوخراتفگای راد نا��شن
رب هولعناوت یم،رتویپماکدیلکهحفصزا هدافت��سا
زین اریراتشون یاه مایپ ،بطاخمریوصت هدها��شم
.درکلاسرا یویارب
نامزاسرددوجومبراجتربهیکتابناوتبهکنآدیما
یعامتجاطیحمیزاس بسانمهنیمز،روشکیتسیزهب
یاه یروانفرا هدافتسا اب ارنایاون��شان ونایاونش مک
ردنلولعمزا هور��گنیا هب ودروآ مهارف ر��کذلا قوف
.درکكمکدوخیدنورهشقوقحهبیبایتسد
عبانمتسرهف
هرامش،شور��سیژولویدا همانلصف . م،یدحا - 1
55-48:ص،مودلاس،موس
Alpiner JG , McCarthy PA - 2
, Rehabilitative Audiology – Chi -
dren and Adults , 3rd ed, LWW pub,
Philadelphia , 2000
Dillon H , Hearing Aids , - 3
Tieme pub. ,New York , 2001
Katz J , Handbook of Clin - - 4
cal Audiology ,5th ed , LWW pub ,
Philadelphia , 2002
Mahon W , Assistive devices - 5
and systems ,1985, Hear j .38:7-14
Ross M , Communication - 6
Access for Persons with Hearing Loss
, York Press inc., Baltimore , 1994
دارفا یارب طیحم یزاس بسانم
اونش مک و اونشان
يتسيزهب نامزاسيلخادهيرشن
رانک رد نانواعم هارمه هب سراف ناتسا یتسیزهب نامزا��سلکریدم
.درک راطفا زیرین ناتسرهشیزور هنابشزکارم ناکدوک
ناتسرهشیتسیزهب تسرپرس»یعراز اسیرپ« ادتبا رادید نیا رد
نیا تلکشم نایب نمضو تخادرپ هرادا نیا درکلمع حرشهب زیرین
زکرم ،دلیم ینهذ نلولعم یراد��هگن زکرم یزادنا هار د��یون ،هرادا
ار هدنیآ هام دنچردار یره��شیتسیزهب عمتجم و كیتنژ هروا��شم
.داد
سراف یتسیزهب نامزاسلکریدم »زرواشک دیمحلادبع«همادا رد
و تسا دایز رای��سب یتسیزهب نامزاستمدخعونت« :ت��شاد نایب
تلکشم اب یلیلدهب هکتسا یناسکلماشام نامزاسفدههعماج
».دنا هدشور هبور یرهق ای یعامتجا
یعامتجا یاه تیساسحلیلدهب ام فیاظو«:دادهمادا »زرواشک«
و تکرحو ت��سا رادروخرب یصاخیگدیچیپ زا عون مه هب تمدخو
هت��شادلابندهب ار یدنمتیاضر دیاب هک میا هدرک عور��شار یتمدخ
».دوشاه هضراع ای بیسآ شهاک هب رجنم ای دشاب
شلت و نک��سم تضهن ار نامزا��سنیا مهم تامادقا هلمجزا یو
.درک ناونع فده هعماجلاغتشا تهج
و ناکدوکیراد��هگن زکرم ردهار��مهتأیهو لکر��یدم سپ��س
زا راطفا م��سارم زا سپ و دنتفای روضحرهم یاه کدصاق ناگوا��بون
.دندرک دیدزاب زیرین دلیم ینهذ نلولعم یرادهگن زکرم
تهجلایر نو��یلیم 60غلبم نیمأت ه��ب تب��سن دیدزاب نیا یط
لوق دلیم ه��سسوم یانما تایه زکرم راک ه��ب عور��شو یزادنا هار
.دشهداد دعاسم
یتسیزهب ی��شخبناوت تنواعم ت��سرپرسرادید نیا هی��شاحرد
20ار ناتسا حط��سردینهذنلولعم یرادهگن زکارم دادعت ،سراف
یلاب و لاس14ریز نینسرد رفن 1200دودحهک درک ناونع زکرم
.دنوش یم یرادهگن لاس14
تامدخار زکارم نیا رد نلولعم هب هد��شهئارا تامدخهدمع یو
ناشن رطاخو درمشرب یرات��سرپ و یشخبناوت ،ی��شزومآ یرادهگن
یدنب هجرد هب هجوت اب ناموت رازه 145ات 120نیب یغلابم«:در��ک
یت��سیزهب تارابتعا لحم زا هنارای ناونع هب رفن ر��هیازا هب ز��کارم
».دوش یم تخادرپ روشک
يتسيزهب نامزاسيلخادهيرشن
12
ريدم نابززا
يراز��گرب زا نات��سدرک يت��سیزهب لکر��یدم
ناکدوک زا رفن 130 يارب ي��شزومآ ياه سلک
يتسیزهب نامزاسطسوت يراجنات��سبات ردراک
.داد ربخناتسا
نآرقهقباسمهیشاحرد»ناداشرفيدهم دیس«
زا رفن 30زا شیب تکر��شاب هکراکناکدوکزامن و
رازگرب جدننسيعامتجا سناژروا رد ناکدوک نیا
يکی ينابایخ ناکدوک هدیدپ« :تشاد راهظا ،دش
زابریدزا هکتسا يعامتجا ياز بیسآ تلکشمزا
».تسا هتشاددوجو ناهجرسارسرد
نابایخ رد هک يناکدوک« :درک ناشنرطاخ يو
،همانزور ،لگ شورف نوچمه فلتخم ياهراک هب
زا دنا هدروآ يور ينز سکاو و يدرگ هلابز ،سمادآ
ياتسار ردشلت هکدنت��سهراکناکدوکهلمج
تروصهب ریخا ياه لا��سرد نانآ را��مآ شهاک
رد طبترم ياه ناگرا و اه نامزا��سطسوت يدج
».دوش يم لابند روشک رسارس
،رقف دننام يلماوعناتسدرکيتسیزهب لکریدم
هنلداعانعیزوتويتاقبطهلصاف،يراکیب،يتلادع يب
ناکدوکرامآشیازفا رب رثوملماوعهلمجزا ارتورث
نینچعفريارب ت��لود«:تفگودرکناو��نعراک
».تسا هدادماجنا اريرثومتامادقا يلماوع
طسوت 77لاسزا هکنیا هب هراشا اب »ناداشرف«
و يرادره��شيراکمه اب و يت��سیزهب نامزا��س
ياتسار رديبوخرای��سب تامادقا رو��شکترازو
رد راک ناکدوک دیلوتزاب زا يریگ��شیپ و شهاک
:درکحیرصت ،ت��سا هتفرگتروصروشکحط��س
،ينابایخ ناکدوک يهدناما��س دات��س لیکشت«
،نانآ شزومآ و يرادهگن يارب يزکارم سی��سأت
يراز��گرب ،نار��حب رد ه��لخادم ز��کارم دا��جیا
،ينابایخناکدو��کاب طا��بترا ردي��یاه شیامه
و ي��تلودریغ ياه نامزا��سا��ب طا��بترا دا��جیا
کرتشم ياه همانرب يارجا و فسینوی يللملا نیب
».تسا هدشماجنا تامادقا هلمجزا اهنآ اب
يرازگرب ،ناتسدرکيتسیزهب لکریدمهتفگهب
حطس رد راک ناکدوک يارب ي��شزومآ ياه هرود
رب نانآ ندرک يدنب هقبطو يروآ عمجو نات��سا
هک تسا يتبثم ياهراک زا يکی ،طیار��شساسا
تلیطعت نا��مز ردهژیو هب ر��یخا ياه لا��سرد
ناتسا حطس رد نامزا��س نیا طسوت ينات��سبات
.دوش يم ماجنا
ناکدوک زا يدادعت هکنیا نایب اب »نادا��شرف«
ندش لیطعت اب هک دنتسه يناکدوک ًلومعم راک
اه هداوناخيوسزا تغارف تاقوا شیازفا وسرادم
رد«:داد همادا ،دنو��ش يم لوغ��شم اهراک نیا هب
و يشزومآ ياه هرود يرازگرب اب ریخا ياه لا��س
رای��سب بقاوعو تارطخاب نانآ نیدلاو ،يهیجوت
».دنا هدشانشآ و هاگآ يتامادقا نینچراوگان
زا رفن 130زا شیب يروآ عمج«:داده��مادا يو
ياه شزومآ ه��ئارا و جدنن��سرد ناکدو��ک نیا
لرتنک ،يگدنز يا��ه تراهم نو��چمه فلتخم
هلمجزا ي��نیدلئا��سم و نآرق شزومآ ،م��شخ
يتسیزهب نامزا��سط��سوت هک ت��سا يتامادقا
ماجنا يراج لاسناتسبات تلیطعت ردناتسدرک
».تسا هدش
نا��شنرطاخنات��سدرک يت��سیزهب لکریدم
و ناکدوکنیا ه��ب يبیجوت لوپ ت��خادرپ«:درک
نانآ هب ناموت رازه40ات 20تخادرپ ن��ینچمه
دیرخيارب يدام تیعقوم و طیار��شهب هجوت ا��ب
هد��شماجنا ياهراکر��گیدزا ي��لیصحت مزاو��ل
تدم ردجدننسردراکناکدوکيارب يت��سیزهب
».تسا هدشدای نامز
ي��شزومآ ياه سلک يرازگرب »نادا��شرف«
کرابم هام لوطردناکدوکنیا يارب زامن و نآرق
يتسیزهب رثومرایسب ياه همانرب رگیدزا ارناضمر
بیغرت و قیو��شت يارب« :دش روآدای و ت��سناد
رازگرب نآرق و زامن هقباسم زین ناکدوکنیا رتشیب
».دراد رارمتسا زین هدنیآ ياه لاسرد و هدش
ناکدوکزا رفن جنپ دادعت هب مسارم نیا نایاپ رد
يت��سیزهب يو��سزا تاقبا��سم زا هرودنیا رترب
.دشهداد يیایاده ناتسا
داد ربخ راک ناکدوک زامن و نآرق مسارم رد ناتسدرک يتسيزهب لک ريدم
جدننسرد راکكدوک 130 شزومآ
تشادراهظا ليبدرا ناتسا يتسيزهب لكريدم
لرتنکردرترب ناتسا 6وزجليبدرا
تسا يعامتجا ياه بيسآ
ششوزجلیبدرا ناتسا«:تفگلیبدرا نات��سا يت��سیزهب لکریدم
».تسا يعامتجا ياه بیسآ لرتنک رد روشک رترب ناتسا
نات��سا ردفدهياه هورگ يعامتجا لرتنکهب »نایدمحا ا��یور«
و يعامتجا هور��گ نوی��سیمک«:تشاد راهظا و درک هرا��شا لیبدرا
لمع قفوم اتسار نیا ردررکم تا��سلجيرازگرب اب نات��سا هورگراک
ناتسا يعامتجا ياه بی��سآ لرتنکيات��سار ردهکيروطهب هدرک
».تسا روشک رترب ناتسا ششوزجلیبدرا
رد ار ينفلت و يرو��ضحهروا��شم زکارم يزادنا هار ن��ینچمه يو
هرواشم 700و رازه 9نونک ات 82لاسزا«:تفگ و دشروآدای ناتسا
زکرم 17رد ينفلت هروا��شم 42و رازه 8تدم نیمه رد و يروضح
».تسا هتفرگ تروصلیبدرا ناتسا هرواشم
دوخنانخسزا يرگید شخب رد لیبدرا ناتسا يتسیزهب لکریدم
ناوجون ،ناکدوک يریذپ هعماجرد شزومآ و هداوناخياهداهن فعض
و تیعمجيناوج،يعامتجا ياه بیسآ عونت و يگدیچیپ ،ناناوجو
.درک ناونع يعامتجا هدمع ياهدیدهت زا ار راکیب ناوجتیعمج
هنیمز ردلوئسم ياه نامزاسنایم يگنهامهان«:درک حیرصت يو
نتشادن و يمسرریغ ناکسا قطانم شرتسگ ،يعامتجا ياه بیسآ
ينابم ندشفیعضو يملعبسانم تلخادم يارب صخ��شم همانرب
يعامتجا ياه بی��سآ هدمع ياهدیدهت رگید زا هعماجرد ي��قلخا
».تسا
يگدنز تراهم ياه شزومآ هئارا و ارجا هب ن��ینچمه »نایدمحا«
رازه8زا شیب«:دوزفا و درکهراشا لیبدرا ناتسا يتسیزهب يو��سزا
».دنتفرگ رارق يگدنز تراهم يشزومآ ياه همانرب ششوپ ریز رفن
اتسار نیا رد« :ت��شاد راهظا لیبدرا نات��سا يت��سیزهب لکریدم
ار يا همان مهافت شرورپ و شزومآ يراکمه اب لیبدرا ناتسا يتسیزهب
دادعت هب يیادتبا نازومآ شنادنآ ردهکتسا هدادرارق راکروت��سدرد
رازه 17دادعت هب زین راشقا ریاسو رفن رازه 13يیامنهار ،رفن رازه 20
».دنتفرگرارق اه شزومآ نیا تحت نونک ات 83لاسزا رفن 500و
دادربخنليگناتسا یتسيزهب لكريدم
كدوکدهم569تيلاعفزاغآ
دهم 569یشزومآ تیلاعف زاغآ زا نلیگ ناتسا یت��سیزهب لکریدم
.داد ربخناتسا رد یراجلاسیطکدوک
یتلود کدوک دهم 39 دادعت نیا زا :دوز��فا داژن یکچوک شونایک
،دهم اتسور 221 ،یرهشیصوصخدهم 280 ،)ییاتسور و یرهش(
مورحم قطانم ردرهشهیشاحدهم تشه،افکدوخکدوکدهم ه��س
دنهاوخمادقا ناکدوکشریذپ ه��ب تب��سن ینواعت کدوکدهم 18و
.درک
مزلیاهتخاسریز دوخمه��سهب یت��سیزهب :ت��شادراهظا یو
یارب یناتسبد شیپ یاه شزومآ یو��سهب اه هداوناخبیغرت یارب
مان تبث هب تب��سن رطاخبیطا��ب نانآ ات هدرک م��هارف ار ند��نزرف
.دنک مادقا کدوک دهم رد ناکدوک
و ناریدم شزومآ تیمها ا��ب هطبار رد نلیگ یت��سیزهب لکریدم
یت��سیزهب یدربراک یملع شزومآ زکرم رد :تفگ زین دهم نا��یبرم
هک هد��شینیب شیپ صوصخنیا رد ی��شزومآ یاه هرود نل��یگ
.تسا یرورضاه سلک نیا رد تکرش
و ی��شزومآ رظن زا نلیگ یت��سیزهب هکنیا ملعا اب ه��مادا رد یو
ی��شزومآ دعب رد :تفگ ،دراد تراظن کدوک یاهدهم رب اه هیره��ش
یاه هرود یرازگرب و ناسکی ی��شزومآ قاروا عیزوت و نیودت و هیهت
یناگرزاب نامزاسیراکمه اب زین هیرهشدعب رد و نانکراک ی��شزومآ
،دهم یوسزا هدشبسکیاههراتسساسا رب هیرهشنییعت نات��سا
.دوشیم ماجنا اهرتماراپ ریاسو تیلاعف هقطنم
رازه17رب نوزفا هتشذگلاسیط:درکنا��شنرطاخداژن یکچوک
هب هجوت اب هک دندرک مان تبث نلیگ کدوک یاهدهم رد ر��فن 500و
اه هداوناخد��صرد 10اهنت ،نات��سبد ن��سریز ناکدوک ت��یعمج
دراد شلت یتسیزهب هک دندرپسکدوک یاهدهم هب ار دوخنادنزرف
ینات��سبد شیپ یاه��شزومآ یارب اه هداوناختبغر و هزیگنا دناوتب
.دهد شیازفا ار ناکدوک
: دزي يتسيزهب نامزاسلكريدم
يروشک حرط
دوش يم ارجا نادند و ناهد تملس
و ناهد تملسشجنسزا دزی نات��سا يتسیزهب نامزا��سلکریدم
اب نامزمه دز��ی نات��سا ر��سارسرد کدوک رازه 10زا شیب نادند
.داد ربخروشک رسارس
هام ندیسر ارف اب«:ت��شاد راهظا »بسن يمیحر نی��سحدمحم«
رد نادند و نا��هد تمل��سيلم حرطيلیصحت لا��سزاغآ و ر��هم
حرطنیا يارجا يارب و دو��ش يم زاغآ دزی نات��سا کدوک ياهدهم
شزومآ نات��سا ياه کدوکدهم رد ي��برم راز��ه زا شیب نو��نکات
».دنا هدید
10زا شیب حرطنیا يارجا لوطرددو��ش يمينیب شیپ«:دوزفا يو
».دنریگرارقهنیاعموشجنسدرومدزی ناتسا رسارسردکدوکرازه
رد نادند و ناهد تملسحرط«:درک ناشنرطاخ»بسن يمیحر«
ارجا هلحرم هب دزی ناتسا دهم ات��سور و نآرقدهم ،کدوکدهم 313
».دمآ دهاوخرد
زا يریگ��شیپ و يزا��س گنهرف ار حرطنیا يارجا زا فد��ه ،يو
رد«:ت��شادنایب و درکملعا ناکدوکردنادندو ناهدياه يرامیب
اه هداوناخ شزومآ مودهلحرم ردو کدو��کشزومآ ت��سخن هلحرم
».دوش يم ماجنا
هاگشناد يراکمه اب حرطنیا«:درک نا��شنرطاخ»بسن يمیحر«
رد مزلياه شزومآ و دو��ش يم ارجا يقودصدیهشيک��شزپ مولع
نیا يوسزا ناکدوک نادند و ناهد تملسي��سررب و هنیاعم هنیمز
هئارا دز��ی نات��سا کدوک ياهدهم نایبرم و نار��یدم هب هاگ��شناد
».دوش يم
شیاسآ ياتسار رد« :تفگ ناجنز ره��شيمل��سا يارو��شسیئر
هدشربارب ود هت��شذگ هب تبسن ناجنز رد يزا��سور هدایپ نلولعم
».تسا
هفراعم و عیدوت م��سارم رد زورما رهظ»مان��شوخاضردوع��سم«
رد«:تشاد راهظا ناجنز ناتسا يتسیزهب دیدجو قباسلک ناریدم
هک د��شهئارا نلولعم هب يدنم��شزرا تامدخمهد و م��هن ت��لود
تامدخنیا ه��لمجزا رو��شک طاقن يصقا رد نلو��لعم يیا��سانش
».دوش يم بوسحم
:درک حیرصت ،يت��سیزهب نامزا��سریطخهفیظو هب هرا��شا اب يو
هب يتسیزهب نامزاستامدخاب يگنتاگنت طابترا يره��شتامدخ«
».دراد نآ ندوب ناسر تامدخلیلد
يتسیزهب نامزاسهکنیا نایب اب ناجنز رهشيملسا ياروشسیئر
:دشروآدای ،دور يم شیپ يناهجمو��سرم ياهدرادنات��سا يوسهب
هئارا دوخفده هعماجهب يبولطم تامدخناجنز ناتسا يتسیزهب«
».دنک يم
هب تنم يب و هناقداصت��مدخيات��سار ردشلت رب دیکأت ا��ب يو
هافر ياتسار رد شیپ زا شیب ات مینک شلت دیاب«:درک حیرصت مدرم
».مینک شلت هعماجرد مدرم
ياتسار رد يرادرهشو ارو��شياه شلت هب هراشا اب »مان��شوخ«
ماجنا ياه شلت اب يرادره��شو ارو��ش«:درک حیرصت مدرم تمدخ
».دنک يم شلت مدرم هب تمدخياتسار رد هدش
:تفگ ناجنز رادناتسا يزیر همانرب نواعم م��سارم نیا همادا رد
رگنس هک دنوش يم بو��سحم ماظن نازابر��س ناونع هب ناریدم«
ر��ییغت رو��شک هع��سوت و د��شر يات��سار رد ار دو��خ ت��مدخ
».دنهد يم
يتسیزهب نامزاسردتمدخ«:ت��شادراهظا »يمیرکربکا يلع«
،نلولعم هلمجزا ه��عماجصاخرا��شقا هب تمدخهئارا هب هجوت ا��ب
نیا تلکشم زا يشخب تامدخنیا میراودیما هک ت��سا دنم��شزرا
».دنک فرطرب ار رشق
نیا رد يبوخياه هژورپ و ا��ه حرطناجنز نات��سا رد« :تفگ يو
همه شلت هرمث رما ن��یا هک ت��سارجا لاحرد و ينیب شیپ هنیمز
ریدقت اهنآ تامدخزا دیاب و هدو��ب هعومجم نیا تیریدم و نا��نکراک
».دوش
تفرگ تروص نلولعم شياسآ يارب
دندش ربارب ود ناجنز ياهور هدايپ
تفرگ تروص ناضمر هام يناياپ ياهزور رد
زيرين یزور هنابشناکدوکابلکريدمراطفا
تسا يتسیزهب رثوم تامادقا زا راک ناکدوک يارب يشزومآ ياه سلک يرازگرب :ناداشرف
دندرک راطفا ناکدوک رانک رد نانواعم ناهارمه سراف ناتسا يتسیزهب لمریدم
1389رهم 4/ 151 هرامش
13
رابخا طخرس
دادربخنامركرادناتسا نواعم
ينابايخناکدوکيزاسدنمناوت زکرم
دوش يميلامتيامحنامرک
ناکدوک يزاسدنمناوت زکرم :تفگ نامرک رادناتسا يتینما يسایسنواعم
.دریگ يم رارق يرادناتسا يلام تیامحدروم نامرک راک و ينابایخ
»يلامکداوج«،نامرکناتسا يتسیزهب نامزاسيمومعطباور شرازگهب
زا ينادردق ا��ب راک و ينابایخناکدو��ک يزا��سدنمناوت زکرم زا د��یدزاب رد
عویشو زورب زا يریگولجيات��سار رد يت��سیزهب ریگم��شچياه تیلاعف
يزا��سدنمناوت ردداهن نیا هدنزرا يا��ه تیلاعف و ي��عامتجا ياه بی��سآ
يتسیزهب هک يتاناکما هب هجوت اب« :تشاد راهظا يعامتجا ناگدید بی��سآ
ت��سردهار شلت و راکت��شپ اب دیاب ،ت��سا هدادرارق نایوجددم رایتخا رد
».دیریگ شیپ رد ار يگدنز
:درک ناشنرطاخيتسیزهب ش��شوپ ریز ناکدوک نداد رارق باطخاب يو
و رتهب يگدنز ت��قایل هک دیت��سه يدنمناوت و دادعت��سا اب ناکدوک ام��ش
.دیراد ار يا هتسیاش
ردام��شهکيراک«:ت��شادنایب زکرم نیا نانکراکهب باطخ»يلامک«
يدام زیچچیهاب هکتسا يدنمشزرا و گرزب راک،دیهد يم ماجنا زکرم نیا
».تسین ناربجلباق
صاصتخا اب ات داد دعا��سم لوق نامرک رادناتسا يتینما ي��سایسنواعم
،دنو��ش يم يرادهگن زکرم نیا رد هک يراک و ينابایخناکدو��ک زا ي��غلبم
.دنک تیامح
اب نامرک ناتسا يت��سیزهب لکریدم »ي��سابع اضر«دیدزاب نیا همادا رد
هئارا ناکدو��ک نیا هب يت��سیزهب يو��سزا هک يتاناکما و تامدخحیر��شت
ياه هداوناختلاهجينابرق ناکدوک نیا هک اجنآ زا« :تشاد راهظا ،دوش يم
اب فلتخم ياه نامزاسزا لکشتم يا هتیمک نامرک ناتسا رد ،دنتسه دوخ
يراکمهاب ات هدشلیکشت ناکدوک نیا يهدناماسيارب يتسیزهب تیروحم
».دوشماجنا دروم نیا رد يتامادقا رگید ياه ناگرا
و تسناد يتسیزهب هدهع رب ار ناکدوک نیا يزاس دنمناوت و يرادهگن يو
ياه شزومآ اب ات تسا نیا رب يتسیزهب يعسزکرم نیا رد«:درکناشنرطاخ
».میهد شزومآ ار ندرک يگدنز تسرد هار اه نآ هب ناکدوک هب مزل
دشعورشرويرهش12زا
هاگشنادمان تبث
ناگزمرهیتسيزهب یدربراکیملع
یتسیزهب یدربراک یملع هاگشناد ینامدوپ یاه هرود رد وج��شناد شریذپ
.دشزاغآ رویرهش21 زا ینادراک عطقم رد ناگزمره
یدربراک ی��ملع هاگ��شناد ینامدوپ یاه هرود رد ما��ن تبث نا��یضاقتم
هام رویرهش27تیاغل هامرویرهش21خیرات زا دنناوت یم ناگزمرهیتسیزهب
تفایرد ار مان تبث یاه هچرتفد ،رو��شک رسارسیت��سپ رتافد هب هعجارم اب
شجن��سنامزا��سیکینورتکلا هاگیاپ قیرطزا یتنرتنیا تروصهب و هدرک
ود رد مان تبث هب تبسن www.sanjesh.org :سردآ هب رو��شک شزومآ
مادقا تیبرت و حلصا ینادراک و ناتسبد زا شیپ یبرم تیبرت ینادراک هتشر
.دننک
لدعم ساسارب ینامدوپ ینادراکیاه هرودردشریذپ ،تسا رکذنایا��ش
و دازآ ،لغا��شهیمه��س،یموبریغ و یموب یاه تیولوا هب هجوت اب و م��لپید
نایاپ تراک یاراد د��یاب درم نابلطواد نینچمه و دو��ش یم ماجنا رگراثیا
.دنشاب تمدخ
290 اب نونکا مه نات��سا یت��سیزهب یدربراک یملع هاگ��شناد ینتفگ
.تسا تیلاعف لاحرد یسانشراک و ینادراک عطاقم رد وجشناد
دشرازگرب ناضمرهاميناياپ ياهزوراب نامزمه
ناتسا نيريخشيامه
یرازگرب اب نادمه ناتسا یت��سیزهب ،ناضمر کرابم هام ینایاپ یاهزور رد
و لکناریدم زا ن��ت 200و ر��یخ500نابزیم ،نار��یخگرز��ب ش��یامه
.دوب نلوئسم
ياه تیلاعفاب يیان��شآروظنمهب ناضمرکرابمهام27زورردشیامهنیا
یرکفمهو یدقن ریغیاه كمکهئارا هوحن اب ییان��شآ و يتسیزهب نامزا��س
تبثنیریخیتاعلطاهناماسردنیریختاعلطاودشرازگربنامزاسابنیریخ
یاه تکراشمويگنهرفروما ماقممئاق»هناگنز«شیامهنیا ردنینچمه.دش
زا یگدنیامن هب روشکیتسیزهب يناسنا يورین تسرپرس»يمظاک«ویمدرم
ردنایوجددمرفن 66زا نایاپ رد.دنت��شادروضحرو��شکیتسیزهب نامزا��س
هاگشیامن تسا رکذنایا��ش.دشلیلجت ي��شزروويرنه،ينآرقياه هت��شر
زکارمويریگشیپ،يعامتجا،يشخبناوتياه هزوحردنایوجددمياهدرواتسد
.دشرازگرب نیریخشیامهاب نامزمهنادمهناتسا يتسیزهب ششوپتحت
یاه عمتجمیشزرویودرا يرازگرب
یلامش ناسارخیياتسور
یت��سیزهب نامزا��س ییات��سور یا��ه عمتجم ش��شوپ ت��حت نار��سپ
.دندشمازعا یشزرو یگنهرف یودرا هب یلامش ناسارخ
ربخنیا مل��عا اب نات��سا یت��سیزهب یعامتجا روما تنواعم ت��سرپرس
یتسیزهب ییاتسور یاه عمتجم ش��شوپ تحت نار��سپ زا رفن 16«:تفگ
یشزرو یگنهرف یودرا هب نانآ رد یبادا��شو طاشن داجیا فده اب نات��سا
».دندشمازعا رسلباب
مکی و ت��سیب زا زور راهچتدم هب ودرا نیا«:دوز��فا »ییامغی ه��حیلم«
».دوش یم رازگرب لایر نویلیم تشه هنیزه اب رویرهش25 ات رویرهش
درکلمع نانادبآ ناتسرهشیتسیزهب ت��سرپرس
حیرشت ار لاسما تسخن ههام ش��شردهرادا نیا
.درک
عومجم رد تدم نیا رد«:تفگ »یگیب رصیق«
هب یرمت��سم ناو��نع ه��ب لا��یر نو��یلیم102
».تسا هدشتخادرپ ششوپ تحت نایوجددم
لایر نویلیم 20تدم نیا رد«:داد ه��مادا یو
یکناب تلیهست بلاق رد نکسم ریمعت ناونع هب
».تسا هدشتخادرپ نایوجددم هب
یاه كمک لا��یر نویلیم 35 ت��خادرپ یو
زا ر��فن 52 ماز��عا ،نا��یوجددم ه��ب یدرو��م
و ینآرق یاه هراونشج هب نلولعم و نایوجددم
یترایز و یحیرفت یاهودرا هب نایوجددم مازعا
ناونع هرادا نیا یا��ه تیلاعف رگید ه��لمجزا ار
.درک
راک نینچمه تدم نیا رد«:درک نایب »یگیب«
هرقف 815یلام یاه مرف لیمکت و یزا��سهنیهب
زا رفن 70دود��حو ما��جنا ی��شخبناوت هد��نورپ
ه��ب یرادا تلک��شم ع��فر یار��ب نا��یوجددم
».دنا هدشیفرعم فلتخم یاه هاگتسد
51نیب ی��شخبناوت كمکلیا��سو عیزوت یو
ناونع هرادا نیا تیلاعف رگید زا ار نلولعم زا رفن
نلولعم زا ر��فن 564ن��ینچمه«:تفگ و در��ک
».دنا هدرک تفایرد ار لمکم همیب تراک
نینچمه تد��م نیا رد ،»ی��گیب« ه��تفگ هب
ناراکدد��م ط��سوت لزنم زا دیدزاب درو��م170
هدنورپ138 و ماجنا هطوبرم یاهدحاو یعامتجا
همادا تهج هیریخ ه��سسوم هب ناوتزاب لباقریغ
هب ناوتزاب ل��باق هدنورپ 60 لا��قتنا و ت��یامح
.تسا هتفرگ ماجنا یراکددم كینیلک
یگنهرف و ی��شزومآ یاه سلکلیک��شت یو
هب ییاتسور یاه عمتجم حطس رد تغارف تاقوا
کدوک 130 نیب کاشوپ عیزوت ،رفن 200 دادعت
کدوک 600 شزومآ ،ششوپ تحت یاه هدوناخ
ریشعیزوت ،ییاتسور و یرهشکدوک دهم18رد
،ییات��سور و یره��شیاهدهم ن��یب یا ه��نارای
هب هلحرم هسرد نایوجددم زا رفن 150تکر��ش
یطوق 400و رازه عیزوت ،یک��شزپ نوی��سیمک
عیزوت و نایوجددم و نلولعم نیب ك��شخریش
ناکدوک ن��یب ری��شكمک یطوق 240و راز��ه
رد هرادا نیا یاه تیلاعف زا ار هیذغت ءو��سیاراد
.درمشرب لاسما تسخن ههام شش
رد« :داد همادا نانادبآ یت��سیزهب هرادا سیئر
ریز کدوک90نیب ی��یاذغیاهدب��ستدم نیا
زکارم هب نایوجددم زا رفن 57،عیزوت لاسش��ش
تهجاه جوز زا یدادعت و یفرعم یا هفرحو ینف
ی��فرعم هن��سحلا ضرق تلیه��ست ت��فایرد
نیا ردیتیامحهدنورپ 20لیکشت یو ».دنا هدش
م��سارم یرازگرب ،یرمت��سم یرارقرب و تد��م
68رودصو ناضم کرابم هام رد یراطفا تفایض
هرادا نیا یاه تیلاعف زا ار ینامردهچرتفدهر��قف
.درمشرب
یراج لا��س رد«:ت��شاد را��هظا »ی��گیب«
رد هعماج رب ینتبم ی��شخبناوت حرط نینچمه
نونکات و ارجا ناتسرهشنیا هناگ هسیاه شخب
».دنا هدشییاسانشلولعم 350
یاه تکراشم و لاغت��شا هزوحدرکلمع هب یو
و درکهراشا هرادا نیا یگنهرف یارو��شو یمدرم
هب نلولعم و نایوجددم زا رفن 20لاسما«:تفگ
نیمههب و یفرعم شزومآ تهجیگنهرف ثاریم
كناب دزن نک��سم هعیدو ماو تفایرد یارب دادعت
:تفگلوئ��سم ماقم نیا ».دنا هد��شیفرعم یلم
تسرپرسنانز زا رفن 15نینچمهتدم نیا رد«
یاه تکرا��شم تنواعم هب نک��سم دقاف راوناخ
نایوجددم و نلو��لعم ت��سیل و یفرعم یمدرم
نواعم ه��ب لاغت��شا تبون ت��شپ و راکیا��یوج
یروآ عمجیو ».دنا هدشیفرعم ناتسا لاغت��شا
یارب یمدرم كمک لایر رازه 250و نویلیم 22
و فده یا��ه هورگ ییاذغ دب��سهیهت و را��طفا
رهم قودنصه��ب نایوجددم و نلولعم ی��فرعم
یلاغتشادوختلیهست تفایردیارب )ع(اضرماما
.درمشرب هزوحنیا درکلمع رگید هلمجزا ار
هرادا نیا یریگ��شیپ هزوح تیلاعف هب یگیب
سلک جنپ تدم نیا رد« :ت��فگ و درک هرا��شا
ق��طانم رد ی��گدنز یا��ه تراهم شزو��مآ
ش��ش اب ریذپ بی��سآ یاه هلحم و ییات��سور
سلک ،لیکشت رابتعا لایر رازه 600 و نویلیم
قطانم رد اه تیلولعم زا یریگ��شیپ ی��شزومآ
سلک ت��شه ،راز��گرب مور��حم و ییات��سور
یاه بیسآ زا یریگ��شیپ یزا��س هاگآ شزومآ
نازیم ه��ب ...و ی��شکدوخ لیبق زا ی��عامتجا
110 و رازگرب لایر رازه 200 و نویلیم ش��ش
کرت زکارم تامدخ زا ریذپ بی��سآ دارفا زا رفن
».دندشیفرعم دایتعا
ط��سوت دازو��ن 180 یجن��س ییاونش یو
تامدخهیارا ،ییاون��شیر��گلابرغ سان��شراک
دلج500و رازهعیزوت و ر��فن 50هب یا هروا��شم
نیب اه تیلولعم زا یریگ��شیپ شزومآ ه��چباتک
هزوح نیا یا��ه تیلاعف رگید هلمج زا ار مدر��م
.درمشرب
درک هئارا ار هرادا نيا دركلمع نانادبآ ناتسرهش یتسيزهب تسرپرس
نايوجددم نكسم ریمعت يارب ماو لاير نویلیم 20
شیامه نانمسنات��سا يتسیزهباه تیلولعم زا يریگ��شیپ رتفد
.درک رازگرب ار كیتنژ هرواشم
90دودح:تفگ شیامه نیا رد نانمسناتسا يتسیزهب لکریدم
يلعدمحم.دنتسه يتلودریغ روشک كیتنژ هروا��شم زکارم دصرد
اب هک نانم��سرد كیتنژ هروا��شم شیامه نیت��سخن رد يرهاط
نامزاس:تشاد راهظا ،دشزاغآ رو��شک رسارسناسانشراک روضح
درکیور زا نامزا��سنیا سیسأت درگلا��سنیما يسرديت��سیزهب
.تسا هتفای قوسيصصخت و يملع درکیور تمسهب يتیامح
دارفا يهدناما��سو اه تیلولعم زا يریگ��شیپ :دوز��فا ير��هاط
ياه تیلاعف ه��لمجزا نلولعم يزا��سدنمناوت زین و هدید بی��سآ
.تسا يتسیزهب نامزاس
لاس11دودحم��شچيلبنت زا يریگ��شیپ حرط:داد همادا يو
نیا ردتباث ياه هاگیاپ و هدشهتخانشيلم حرطناونع هب هکتسا
:تفگنانمسناتسا يتسیزهب لکریدم.ت��سا هد��شداجیا هنیمز
ردهکدنت��سهيتلودریغكیتنژ هروا��شم زکارم دصرد90دودح
و كیتنژ هروا��شم هب هعجارم يارب مدرم بیغرت و گنهرف ه��نیمز
.دنهد يم ماجنا يبسانم يزاسرتسب جاودزا زا دعب و لبق هرواشم
دعب و لاس18زا لبق يرادراب ،يلیماف جاودزا هک يدارفا يرهاط
يبصع يرامیب ،ينهذ يگدنام بقع ،يدازردام صقاون ،لاس35زا
ناونع يدراوم هلمجزا ار دنرادررکم نینجطق��سو يیازان ،نمزم
.دریگ تروصكیتنژ هرواشم اهنآ يارب دیاب هک درک
هب ور نانمسنات��سا رديت��شادهب ياه صخا��ش:دادهمادا يو
.تسا شیازفا
دوجو كیتنژ هرواشم زکرم هس،نانمسناتسا رد :دوزفا يرهاط
500و رازه تفهدودحمراهچهع��سوت هلا��سجنپ همانرب ردو دراد
هدنهد ناشن رامآ نیا و دندرک هعجارم كیتنژ هرواشم زکارم هب رفن
دنور مدرم لابقت��سا و هدنیآ زادنا م��شچاب نات��سا هکت��سا نیا
.دنک يم يطار يبولطم
و حیحصيناسر علطا اب :دوزفا نانمسناتسا يتسیزهب لکریدم
زکارم شرتسگ،تعاضب مکدارفا يارب بسانم يزا��سرتسب ،يملع
دنمفده تارابتعا صاصتخا ،اه ناتسرهشهمه رد كیتنژ هرواشم
يارب راکهار داجیا و كیتنژ هروا��شم زکارم شرتسگ يات��سار رد
ار هعماج تملسحطسمیناوت يم كیتنژ هروا��شم ندرک يرابجا
.میهد اقترا
راب نیت��سخن يارب كیتنژ هروا��شم شیامه :تفگ يرهاط
يروشک برجم دیتا��سا روضح اب يت��سیزهب نامزاس ط��سوت
63 دودح ،ناتسا 23 زا يناوخارف رد و هدش زاغآ نانم��س رد
لا��سرا شیامه نیا هب شرازگ و يرت��سوپ تروص هب ه��لاقم
.تسا هدش
دش رازگرب نانمس رد كيتنژ هرواشم شيامه
هدنيآ ياه بيسآ زا يريگشيپ يارب شلت
رادنات��سا ادخینامهیم هام ،ناضمر کرابم هام یاهزور نیرخآ رد
روضحاب نیوزق ناتسا ییارجا یاه هاگت��سد ناریدم زا دنچینت و
زا هیدمحم تسرپرسدب و تسرپرس یب ناکدوک یرادهگن زکرم رد
.دندرک ییوجلد نانآ
یهدناماسردار یتسیزهب نامزاسشقن رادناتسا م��سارم نیا رد
تیمها رپ ار ت��سرپرسدب و ت��سرپرس یب ناکدوک هب طوبرم روما
تیلاعف و دشر هنیمز دیاب یتسیزهب نامزا��س« :دوزفا و درک ناونع
مهارف هعماجحط��سرد ار ت��سرپرسدب و ت��سرپرس یب ناکدوک
».دنک
یاهردًانقیقی دوشداجیا یلکشم ام یارب رگا«:دادهمادا »مجع«
هدو��شگ ناگدنب یور هب یروبصو یرازگرک��شاب دنوادختمحر
».دشدهاوخ
و ادخرب لکوت اب«:درک ه��یصوت زکرم ناکدوکهب ن��ینچمهیو
هب و افوکشهعماجرد رتشیب هچره ار دوخشقن شناد و ملع بسک
هئارا ه��ناقداصتامدخنار��یا یمل��سا یروهمجسدقم ما��ظن
».دننک
لکریدم »مدقم را��شفا نی��سح« رتکد م��سارم نیا یادتبا رد
فده هعماجهب یناسر تامدخیگنوگچو دنور زا یشرازگ نامزاس
نادنزرف اب ار راطفا ،زامن هماقا زا سپ نیرضاحو درک نایب نامزا��س
.دندشیهلا هرفسنامهیم تسرپرس یب
ناضمر هام زا دعب رهم تفايضهمادا
نیوزق ناتسا یتسیزهب نامزا��سیمدرم یاه تکرا��شم نواعم
زا يعمجرو��ضحاب يراطفا بلاق رد ر��هم تفایضحرط« :ت��فگ
رازگرب يونعم يیاضف ردنا��یوجددم و ناریخ،اه هرادا نلوئ��سم
».دش
يراجلاسناضمر کرابم هام همین زا حرطنیا هکنیا نایب اب يو
راهظا ،دشزاغآ داهن نیا ششوپ تحت هداوناخ50روضحاب هزور ره
هب يگتفه تروصهب و ناضمر کرابم هام زا دعب حرطنیا« :تشاد
ارجا ناتسرهشجنپ ردفدههعماجتلکشم هب يگدی��سر روظنم
».دشدهاوخ
مورحم ر��شق هب كمکدصق هکيناریخمامت زا همادا رد»يثراو«
ياه كمک،حرطنیا ردتکرشاب ات تساوخدنرادارهعماجدنموربآ
.دننک اطعا يعقاو نادنمراین هب ار دوخيدقنریغ و يدقن
و اهداهن نلوئ��سم حر��طن��یا سا��سارب« :در��ک ه��فاضا یو
تهج يتسیزهب لک هرادا راکددم هارمه هب فلتخم ياه هاگت��سد
و هدرک ادیپ روضحریذپ بیسآ و ششوپ تحت دارفا لزنم رد راطفا
دردو تبحصياپ كیدزن زا دارفا نیا تلک��شم اب يیان��شآ نمض
».دننیشن يم هعماجریذپ بیسآ رشق لد
رییغت ار حرطنیا يارجا زا فده نیوزق ناتسا یتسیزهب نواعم
ناونع يتسیزهب نامزاسفدههعماجاب ناریدم يیان��شآ و شرگن
نایوجددم تلکشم اب كیدزن زا ناریخهویشنیا اب« :درکراهظا و
عفر ددصرد ،نانآ تمارک ظفحاب و بولطم وحن هب و هد��شان��شآ
تحت هداوناخرازه هسزا شیب نیوزق ناتسا رد .دیآ يمرب تلضعم
».تسا يتسیزهب ششوپ
دندوب نابزيم نيوزق هيدمحم زکرم نادنزرف
رادناتسا روضح اب راطفا نيرخآ
د��ش ماجنا ی��شخبناوت هدنورپ هرقف 815 یلام یاه مرف لیمکت و یزا��س هنیهب راک نینچمه تدم نیا رد
يتسيزهب نامزاسيلخادهيرشن
14
ناتسا
يارب يدقنريغ نب 2200
يرتشوش نايوجددم
زا تیامحروظنم هب« :تفگ رتشوشيتسیزهب هرادا سیئر
و رازه 2زا شیب رتشوشناتسرهشرد ریذپ بی��سآ راشقا
هدادلیوحت نایوجددم هب دیرخيارب يدقنریغن��ب 200
».تسا هدش
يارب«:ت��شادراهظا رت��شوشرد»ي��سابعاضردمحم«
زا رتشوشناتسرهشحط��سرددمآ ردمکرا��شقا زا تیامح
يدقنریغنب هعطق 200ورازه2زا شیب نونک اتلاسيادتبا
يبوخرایسب شلت هراب نیا ردوتسا هدشمی��سقت اهنآ نیب
هدشاطعا ياه نب يلایرشزرا هب هرا��شا اب يو ».تسا هد��ش
نویلیم880زا شیباه نبنیا يلایرشزرا«:درکناشنرطاخ
ریزياه هداوناختلکشمتسناوت يدحات وتسا هدوب لایر
اه نب نیا«:درکدیکأت »يسابع«».دنکفرطرب ار ش��شوپ
رابتعا يارادوت��سا هنیزهلباقيیاذغداومدیرخيارب اهنت
دقافهدشهتفرگرظن ردنامزتشذگزا سپ هکتسا يصاخ
:درکناشن رطاخرتشوشيتسیزهبهرادا سیئر ».تسا رابتعا
نایوجشنادزا يلامتیامحيارب دیدجيلیصحت لا��سرد«
شیب هتشذگ لاسرد و دراد دوجو يفاک رابتعا ششوپ ریز
رارق رتشوشيتسیزهب هرادا تیامحدروم وجشناد 500 زا
».دنا هتفرگ
مليا رد لولعم 3800
دندش یياسانش
ییاسانشزا ملیا یت��سیزهب یشخبناوت نواعم نی��شناج
یشخبناوت حرطیارجا رد لولعم 800 و رازه هسزا شیب
.داد ربخهعماجرب ینتبم
اب حرطنیا«:دوزفا ربخنیا ملعا اب »ربخ��شوخرفعج«
لاسزا و زاغآ ناتسا نیا رد84لاسزا یشخب دنچدرکیور
نارگلیه��ست هب تامدخ یراذگاو درکیور اب زین هت��شذگ
».تسا هتفای همادا هدرکلیصحت
ییا��سانشفدهاب هکحرطنیا یارجا اب«:دادهمادا یو
یشخبناوت تامدخهیارا یاتسار رداهات��سور ردنلولعم
درم و نز لولعم داد��عت نیا نونکات دو��ش یم ارجا اهنآ هب
».تسا هدشییاسانش
480هدشییاسانشلولعم دادعت نیا زا«:درکهفاضا یو
».دنا هدشییاسانشلاسما حرطیارجا رد رفن
رب ینتبم یشخبناوت یاهارو��ش لیکشت »ربخشوخ«
هناگ ش��ش تامدخ هیارا ،اهات��سور حط��س رد هعماج
زا تیامحرو��ظنم هب ه��عماجر��ب ی��نتبم ی��شخبناوت
یارب یک��شزپ نوی��سیمک ماجنا و ییات��سور نلولعم
روکذم حر��ط یارجا فادها زا ار ییات��سور نلو��لعم
.درک ناونع
يارب یياذغ دبس 300
ناشاک نايوجددم
زا ناشاکیتسیزهب هرادا یمدرم یاه تکرا��شم لوئ��سم
هام یطلایر نویلیم 110شزرا ه��ب ییاذغ دب��سعیزوت
هرادا نیا ش��شوپ تحت نایوجددم نیب ناضمر کرا��بم
.داد ربخ
زا لکشتم ییاذغ دبسنیا«:تفگ »ییانث داوج دی��س«
نیب یشزرا اب نایوج ددم زا رفن رهیارب نغور و امرخ،جنرب
نب«:دوزفا یو ».ت��سا هدوب ریغتم لایر رازه300ات 100
راوناخدبس300نازیم هب زین قازرا دیرختهجیدقنریغ
عیزوت ناشاک یتسیزهب هرادا ششوپ تحت نادنمزاین نیب
یروآ عمجیاتسار ردهرادا نیا یو هتفگهب ».تسا هد��ش
رد ا ر هاگیاپ 10دادعت زین یناشاک نادنوره��شهرطف تاکز
حیرصت »ییانث« .تسا هدرک رقتسم ناتسرهشنیا حطس
34دادعت مهیچبلگنادنملا��سیاه هاگ��شیاسآ«:درک
زین ریبکریما یتکرحو ینهذ نیلولعم هاگشیاسآ و هاگیاپ
و ناراد هزور ه��یرطف تفایرد ت��هجار هاگیاپ 19داد��عت
هب ».تسا هدرک رقت��سم نا��شاک مدرم یدقن یاه كمک
، تارادا نیب زین هیرطف هو��جو تفایرد یاه مرف یو هتفگ
ناشاک ناتسرهش یتلود یاه نامزاس و اه كناب ، اه ناگرا
.تسا هدشعیزوت
اه هزات
رف�سردوسدقم عا�فده�تفهاب نا�مزمه
،نانمسهبروشكیتسيزهبنامزاستسرپرس
يتسيزهب نايوجددمهب ينوک�سمدحاو44
.دشهدادليوحتنانمس
زايعمجو رادناتسايهررتکد،يرایدنفسارتکد
رازگرب راسمرگ يرادشخب رد ار يتسشن ،نیلوئسم
دیهش يتسیزهب تامدخعمتجمسپ��سودندرک
.دیسريرادرب هرهب هب نادارآيمظاک
،نانم��سنات��سرهشيدحاو18هژورپ حا��تتفا
،نک��سمتضهن يدحاو 209هژورپ ينزگ��نلک
،ناتسا نیلوئ��سم زا يعمجو رادناتسا اب ت��سشن
ودورها��شهمئلا نماث نادنملا��سزکرمزا دیدزاب
26هژورپ حا��تتفا ،قوف زکرم 3نامتخا��س حاتتفا
زا ،يربهر مظعمما��قمرف��ستارابتعا زا يدحاو
دهاوخ هزوركیرفسنیاردناشیا ياههمانربرگید
.دوب
ردیا هبحاصمرديتسیزهب نامزا��ستسرپرس
يزاسدنمفدهنوناق:تفگنانمسناتسا هب رف��س
.تسا نامزاسنیا فدههعماجعفن هب اههنارای
نیا ياهت��یلاعفيراپ��سنورب هب هرا��شا اب يو
تیلاعف زا دصرد 85زا شیب نونکات :تفگ نامزاس
.تسا هدشيراپسنورب نامزاسنیا ياه
ات تسا نیا نامزا��سشلت :تفگ يرایدنف��سا
يرتبولطمهطقن هب ورتشیب ار يراپ��سنورب مجح
.دناسرب
نونکات مهدومهن ياهتلودرد:درکمل��عا یو
ينوکسمدحاوروشکردلولعمرازه20زاشیبيارب
يراذگاو مسارم رد يرایدنفسا .تسا هدشثادحا
:دوزفا نانمسردنلولعمهژیوينوک��سمدحاو 18
مهن تلودزا لبق و 84لاسات هکتسا يلاحردنیا
.دوب هدشهتخاسروشکرددحاورازهودطقف
زا شیب نونکاتيثادحا ياهدحاولکزا :تفگيو
لاسما نایاپاتهیقب وهد��شراذگاونآدحاورازه15
روشکیتسیزهب نامزاستسرپرس.دوشيمراذگاو
ثحب راوناخكیهنیزهدصرد50ات 40هکنیا نایب اب
تحت نایوجددميزاسدنمناوت :تفگتسا نکسم
ياهتسایسزا اهنآ ندرکرادهناخهلمجزا ششوپ
.تساروشکيتسیزهب
زا نلولعمبذجلکشمهکنیا نایب اب همادا ردیو
اب قباطملا��سما نایاپ ات :درکيراودیما زاربا يوط
لغشنلولعم زا رفن رازه 50يارب لقادحاههمانرب
دصردهسبذجنوناقهب هراشا اب يو.دوشیمداجیا
يخرب :تفگيمادخت��سا ياههمانرب ردنلولعمزا
مهافت ءو��سراچدنوناق نیا يارجا رداههاگت��سد
يروهمجتسایردیکاتوهیصوتهبهجوتابودنتسه
تنواعمزین ويعامتجا نیمات وهافرترازويرگیپ و
لکشمنیا يروهمجتسایريناسنا عبانمتیریدم
.تسا ندشلحلاحردزین
ينوكسم دحاو 209ثادحا
مهدتلودنایاپ ات ونکسمتضهن حرطبلاق رد
نایوجددميارب ينوکسمدحاورازه200تسا رارق
.دوشثادحا ششوپ تحت نلولعمو
نیا نایب اب زین نانمسناتسا يتسیزهب لکریدم
هژیوينوکسمدحاو18زا يرادرب هرهب :تفگبلطم
هنازرفربهررف��ستابوصمبلاقرده��کنلو��لعم
زاغآ نانمسردتسا هدشهتخاسنانمسهب بلقنا
نیا زا يرادرب هرهب اب :ت��شادراهظا یو .تسا هدش
مامت ،دورهاشردينوک��سم دحاو 26زین و اهدحاو
100لیوحتوتخاسربينبميربهررفستابوصم
يتسیزهبنایوجددمونلولعمهژیوينوکسمدحاو
.تسا هدشيیارجا
دحاو209ثادحاگنلک،يمسارمیطنینچمه
طسوت نانمسردنکسم تضهن بلاق ردينوکسم
.دشهدزنیمزهبروشکيتسیزهبنامزاستسرپرس
كی رهيدحاو هسياهکولب بلاق رداهدحاو نیا
اب وع��برمرتم 200تع��سوهب ي��نیمزردکو��لب
تلیه��ستلایرنویلیم200دحاورهص��یصخت
نکسمتضهن بلاقرد .دو��شيمثادحا نک��سم
يتسیزهب هب هیمهسناونع هب ينوکسم دحاو 608
.تسا هتفایصاصتخا نانمسناتسا
دش ماجنا نامزاس تسرپرس روضح اب
نكسم يدحاو 209 هژورپ ينز گنلک
نانمسنايوجددم
دو��شيم ثادحا نک��سم تلیه��ست لایر نویلیم 200 دحاو ره صیصخت اب و عبرمرتم 200 تع��سو هب ينیمز رد کولب كی ره يدحاو ه��سياه کولب بلاق رد اهدحاو نیا
»يرایدنف��سا«رتکد مایپ اب رو��شک نلولعم عمجم شیامه نیلوا
ناهفصا ناتسا ردزور ودتدم هب روشکيتسیزهب نامزاستسرپرس
.دشرازگرب
نامزاست��سرپرسروا��شم ،»يئاضر« شیامه نیا هیحاتتفا رد
يارب شلت نامزاست��سرپرسمایپ تئارق نمضروشک يت��سیزهب
نآ و دناوخيندوتسار روشکفلتخم ياه لک��شت يراکمهو لماعت
44 لصا يارجا تهجرد مدرم هب مدرم روما يراذگاو زا ي��شخب ار
.تسناد يساسا ناوناق
نات��سا يت��سیزهب نامزا��س لکریدم ،»هدازدمحم دو��محم«
لیکشت ،مسارم نیا ناگدننکرازگرب زا ينادردق نمض زین ناهفصا
فده اب نلولعم ه��عماجيلاب کرد زا ي��شان ار يتا��سلجنینچ
و تسناد نانآ تلضعم و تلک��شم لح و اهدادعت��سا يیاسانش
نابزیم راب نیلوا يارب ناهفصا رورپ دیه��شره��شهک نیا زا«:تفگ
و ملاحشوخ رای��سب تسا نلولعم ياه لکشت شیامه نیت��سخن
نازیزع نیا هب ينا��سر تمدخهار رد ار ام تا��سلجنیا مراود��یما
».دنک يرای
48ناهفصا ناتسا رد ار نلولعم يماحياه لکشت لک دادعت يو
لولعم رازه 200دودحناتسا نیا رد«:درک حیرصت و ملعا هسسوم
زا رفن رازه 68زا شیب هب ناهفصا يتسیزهب نامزا��سهک دراد دوجو
».دنک يم هئارا تامدخاهنآ
يرما ار نلولعم يار��ب يعامتجا ن��یمأت همیب »هدازد��محم«
ياه هورگراک تا��بوصم رد« :درک داهن��شیپ و ت��سناد يرورض
اب ينزیار ا��ب و يد��جتروصه��ب ثحب ن��یا نلو��لعم ف��لتخم
هدنیآ رد ا��ت دو��ش لابند يمل��سا يارو��ش سلجم ناگدنیامن
ور هبور هعماج زا ر��شق ن��یا يارب يرتمک تلک��شم اب ك��یدزن
».میوش
و نیناوق هیلک هزور ودم��سارم نیا هیشاحردت��سا رکذنایا��ش
ياه هاگراکردنلولعم ه��ب طوبرم ياه لمعلاروت��سدو اه همان نیئآ
و يرهشرباعم يزا��س بسانم هلمجزا يدراوم و ي��سررب هناگادج
ياسور نیب رظن لدابت و ثحب دروم نلولعم يارب يبایراک و لاغتشا
ياهدرواتسد زا يهاگ��شیامن نینچمه ،تفرگ رارق اه لک��شت نیا
شیامن هب نلولعم یرنه یاه یدنمناوت و راثآ نآ رد و اپرب نلولعم
.دشهتشاذگ
دوب نابزيم ناهفصا
روشکنلولعمیاه لكشتعمجمنيلوا
لاستوفتاقباسمتسخن ماقمبسک
نیب ناضمر ماجتاقباسم تسخن ماقم ملیا یتسیزهب لا��ستوف میت
.درک بسک ار ناتسا ییارجا یاه هاگتسد
هرودنیا رد،ملیا یتسیزهب نامزاسیندب تیبرت لوئ��سم هتفگهب
تکرشناتسا ییارجا فلتخم یاه هاگت��سد زا میت16تاقبا��سم زا
.دنتشاد
کرابم هام لوطرد اه میت نیا«:دوزفا »نایروپ اشاپ للجدمحم«
».دنتخادرپ تباقر هب مه اب ناضمر
و یزاسرهشو نکسم ،یتسیزهب یاه میت نایاپ رد« :درک نایب یو
ار تاقبا��سم زا هرود نیا مو��سات لوا یاه ناونع بیترت هب تارباخم
».دندرک بسک
رادناتسا روضحاب تاقبا��سم زا هرودنیا هیماتتخا نییآ«:تفگیو
و ملیا یت��سیزهب لکریدم ،ییارجا یاه هاگت��سدنار��یدم ،مل��یا
».دشرازگرب ملیا یتسیزهب نانکراک زا یعمجو نانواعم
نايبرمیارب یيوگ هصقشزومآ
ناجنزكدوکياهدهم
يشزومآ هرودردناجنز نات��سا يت��سیزهب کدوکياهدهم نایبرم
.دننک يم تکرشيیوگ هصق يبرم تیبرت
و هد��شماجنا يا��ه يگنهامهور��یپ«:تفگ»ي��مظاکنارو��ت«
يملسا تاغیلبت نامزاسو يتسیزهب نامزا��سيلبق ياه همان مهافت
».دوش يم رازگرب هرود نیا ناتسا
ناتسا يتسیزهب ناناوجون و ناکدوک روما رتفد لوئسم سانشراک
3تدم هب کدوک ياهدهم نایبرم و ناریدم زا رفن 30«:دوزفا ناجنز
يملسا تاغیلبت نامزاستاعامتجا نلاسردهام رویره��ش24زا زور
».دید دنهاوخشزومآ
و نایبرم يیان��شآ هرودنیا يرازگرب زا فد��ه«:ت��شادزاربا يو
ينابز اب ناکدو��کهب يمل��سا ياه هصق و ينیدياه هزومآ س��یردت
».تسا ناتساد بلاق رد و هناکدوک و هداس
شور«:ت��شادراهظا ي��شزومآ هرودنیا نیوانعهب هرا��شا اب يو
نیوانع زا ينید قلخشیامن و يیوگ هصق و ينید ياه هصق سیردت
».تسا هرود نیا يلصا
ناگدننک تکرشتهجيناحتما هرود نیا نایاپ رد ،دشروآدای يو
.دشدهاوخرازگرب هنیمز نیا رد
رديرورپدنزرف هرود
دزي چرازتلحم
يشزومآ هرود 5،چراز يتسیزهب عمتجم يراکمه اب تصرف هسسوم
.درک رازگرب نیدلاو هژیو يرورپدنزرف
،هیمظاکهلحم ،دابآ هلا ،هم��شچرسهطقن 5ردهکاه هرودن��یا رد
ثحابم اب نیدلاو دشرازگرب ناتسراهب هلحم و میرک نآرق دهم نلاس
،ين��سياه هروديگژیو ،زابجل کدوک،ناو��جون و کدوکي��تیبرت
انشآ قیو��شت عاونا و نادنزرف اب نیدلاو حیحصطابترا يرارقرب هوحن
.دندش
زا يریگ��شیپ سان��شراک»نایئافو«ير��گیبرماب ا��ه هرودن��یا
.دشماجنا دزی ناتسا يتسیزهب نامزاسيعامتجا ياه بیسآ
رد148هرواشمطخاب سامت شيازفا
یلامشناسارخ
داد��عت« :ت��فگ يلام��ش ناسارخيت��سیزهب يریگ��شیپ نوا��عم
تبسن يراجلاسهام جنپ يط148هرواشم طخاب ناگدنریگ سامت
».تسا هتفای شیازفا هتشذگ لاسهباشم تدم هب
لا��سردهروا��شم طخاب ناگدنریگ سامت دادعت »نیدکاپ رجاه«
رکذرفن 433ار هت��شذگلا��سردو رفن 667ار تدم نیا يطيراج
.درک
ار 148هرواشم طخاب ناگدنریگ سامت رت��شیب هک نیا نایب اب يو
هرواشم تساوخرد ،اه سامت رثکا«:داد همادا ،دنهد يم لیکشت نانز
».تسا هدوب يیوشانز و يگداوناختلکشم هنیمز رد
زا اه هنیمز مامت رد 148 هرواشم طخ« :ت��شاد راهظا »نیدکاپ«
و شوه يبایزرا ،يگدناوخدنزرف ،جاودزا ،يلیصحت ،يگداوناخهلمج
».دهد يم هیارا هرواشم ،دنزرف و رسمه اب يدرف نیب طباور
ناتسا ياه ناتسرهشمامت رد 148هرواشم طخهک نیا رکذ اب يو
نفلت رب هولع طخنیا اب سامت يرارقرب يارب«:درک نایب ،تسا لاعف
».درک هدافتسا زین هارمه نفلت زا ناوت يم تباث
نا��شنرطاخ يلام��ش ناسارخ يت��سیزهب يریگ��شیپ نوا��عم
ناگیار تروصهب هروا��شم طخنیا اب دارفا سامت يا��ه هنیزه«:درک
».دوش يم تخادرپ نامزاسطسوت هنیزه نیا و تسا
یضاقتمهدنورپ 30ليكشت
مليا ردیگدناوخدنزرف
هدنورپ 30زا ش��یب لیک��شت زا ملیا یت��سیزهب یعامتجا نوا��عم
.داد ربخنامزاسنیا رد یگدناوخدنزرف یضاقتم
لا��سدنچردهدنورپ دادعت نیا«:دوزفا »هدازدی��شمجا��قل خرف«
یت��سیزهب رد ،دنت��سه دنزرف دقاف هک ییاه هداوناخیو��سزا ریخا
».تسا هدشلیکشت ملیا ناتسا
زا ت��سرپرسی��ب کدو��ک ود یرا��جلا��سرد«:داد ه��مادا یو
».تسا هدشراذگاو یضاقتم جوز ود هب نامزاسنیا هاگراوخریش
همین و هلا��سکی و ههام راهچر��سپ کدوک ود نیا«:درک هفاضا یو
نیا هاگراوخریشردیت��سرپرسیب و یت��سرپرسدب لیلدهب هکدندوب
».دندش یم یرادهگن نامزاس
اهددع
1389رهم 4/ 151 هرامش
ناتسکاپمدرمابدردمهيتسيزهب
ملیا
مدرم هب كمک یاه هاگیاپ ند��شریاد زا ملیا یتسیزهب نامزا��سلکریدم
.داد ربخنامزاسنیا طسوت ناتسکاپ
نیا«:دوزفا نامزا��سنیا یگنهرف یارو��شتسشن رد »یمت��سر قداص«
یراذگمان »ناتسکاپ مدرم اب یگتسبمه«مان هب هکهبن��شجنپ زور اه هاگیاپ
».دشدهاوخریاد ناتسا رسارسرد هدش
همادا دوب دهاوخنات��سا زکرم رد هاگیاپ تفه دادعت نیا زا هکنیا نایب اب یو
یتسیزهب نامزا��سلحم ردنات��سکاپ مدرم هب كمکیزکرم دات��س«:داد
».دشدهاوخلیکشت
مادقا یدقن یاه كمک رب هولع اه هاگیاپ نیا نینچمه«:تفگ »یمت��سر«
».درک دنهاوخمدرم زا یدقنریغ یاه كمک یروآ عمجهب
یارب یناسر علطا و ینابیتشپ ،تاکرادت هتیمکهسلیکشت هب هرا��شا اب یو
نامزا��س«:تفگ نات��سا رد نات��سکاپ هب یمدرم یاه كمک یروآ ع��مج
مدرم مومعتکراشم راتساوخیو ».تسا اه هتیمکنیا ءزجزین یت��سیزهب
:تفگ و دشریخرما نیا رد ناتسا رسارسرد یتسیزهب نامزا��سنانکراک و
.تسا رادروخرب ییلاب یورخا و یویند رجا زا ریخراک نیا رد تکرش
یلامش ناسارخ
ناتسکاپ ناگدز لیسیارب یمدرم كمک لایر نویلیم جنپ و تسیب زا شیب
.دشیروآ عمجیلامش ناسارخناتسا یتسیزهب طسوت
ملعا اب ناتسا یت��سیزهب یمدرم یاه تکرا��شم نواعم ،»داژن بیبحرذآ«
یاه كمک یروآ عمجیاه هاگیاپ ییاپرب زور ه��ستدم رد«:دوزفا ربخنیا
و نویلیم جنپ و ت��سیب رب غلاب نات��سا یاه نات��سرهشحط��سردیمدرم
».دشهتخیر یتسیزهب یاه قودنصرد مدرم طسوت لایر رازه دصشش
با��سحهب ینوناق تافیر��شت ماجنا زا سپ غلیم نیا«:دوزفا »داژن بیبح«
».دشزیراو یلم كناب دزن رمحا لله تیعمج99999
نلیگ
و یدقن یا��ه كمک یروآ عمجه��ب تب��سن نلیگ یت��سیزهب هاگیاپ 17
.دننک یم تیلاعف ناتسکاپ هدز لیسمدرم هب یدقنریغ
یدقن كمکلایرنویلیم16،نات��سکاپ هدز لی��سمدرمهب كمکروظنمهب
.دشیروآ عمجنلیگناتسا یتسیزهب یاه هاگیاپ طسوت نلیگمدرم
یملقا و جنرب مرگ ولیک 150،ك��شخیاچمرگولیک 200رادقم نینچمه
.تسا هدوب یدقنریغ یاه كمکهلمجزا یزاب بابسا و وتپ ،کاشوپ نوچمه
زور كی نداد صاصتخا اب زین یتسیزهب نانکراک زا یعمج«:ت��سا ینتفگ
».دندرک تکراشم ناتسکاپ ناناملسم هب ندناسر یرای رد دوخقوقحزا
ناتسرل
هب ار دوخزور راهچات كی قوقحناتسرل ناتسا یتسیزهب نامزاسنانکراک
.دنداد صاصتخا ناتسکاپ هدز لیسمدرم
یتسیزهب نانکراک زا مادک ره«:تفگ نات��سرل ناتسا یت��سیزهب لکریدم
».دندرک ءادها ناتسکاپ هدز لیسمدرم هب ار دوخزور راهچات كی قوقح
45نویلیم 9غلبم یتسیزهب نامزا��سنانکراک«:دوزفا »یمیحر یضترم«
هب ناموت رازه 950و نو��یلیم ود مه یتلودریغ تا��سسوم و ناموت راز��ه
».دندرک كمک ناگدز لیس
نيريخ هناخ هريدم تأيه باختنا
سرافناتسا
.دندشباختنا سراف ناتسا نیریخهناخهریدم تأیه ياضعا
،ناریا نیریخهناخهر��یدم تأیهسیئر یلکوت روضحا��ب هکیم��سارم رد
»یدمحا«،سراف یرادناتسا یعامتجا روما رتفد لکریدم »سمشدیهان«
نیریخعمجرد ،هیریختاسسوم و لاغتشا یمدرم یاه تکرا��شم نواعم
زا ینادردق و رکشت نمض»سم��شدیهان«ادتبا ،دشرازگرب سراف نات��سا
ات دیا هد��شباختنا دنوادخهاگردردام��ش«:تشادنایب ناریخیاه شلت
نیا هک تسلاب و عیفر یا هزادنا هب ام��شماقم و هاگیاج.دیشاب ریخط��ساو
».تسا هدشامشبیصن باختنا
یزادنا مشچو دراد یدربهار همانرب كی هب زاین یتیلاعف ره :داد حیضوت یو
باختنا ری��سم نیا ردهکییاهراکهار میراودیما هکدو��شمی��سرت دیاب هک
.دنک داجیا هعماجحطسرد یساسا یلوحت دینک یم
قوقحقاقحا هب تبسن بلقنا ربهر ماقم یاه ینارگن :درک دیکات »سمش«
رایسب اه حرطنیا یارجا دنور تبسن نیمه هب و تسا یندوتسنازیزع نیا
یتیامحیاههاگتسدیوق یوزاب ناونعهب امشو تسا سوملم و هجوت لباق
.دیا هدرک عورشار یمیظع راک یتلود
دیاب ار ثحب نیا : تفگ و درک هراشا دایتعا نامرد و یریگ��شیپ ثحب هب یو
.تفرگ یدجیعامتجا تینما یرارقرب و هداوناخمیکحت تهج
رد«:تفگ ناریا نیریخهناخسیسأت هچخیرات نایب نمض»یلکوت«سپس
هناختلیکشت داهن��شیپ نیریخزا رفن 17تکر��شو روضحاب 82لا��س
كی دوخیارب یهورگو ف��نصرههکمیناد یم ام همهد��شهدادن��یریخ
هب نیریخهناخصو��صخرد عوضوم نیا هک د��نراد یتلیک��شت و هیداحتا
رد ریخ700توعد اب ه��ک دوب سوملم ً لماک شدوجو و دروخ یمن م��شچ
روشک ناتسا 30رد رضاحلاحرد و دشنیودت نآ همانساسا روشک رسارس
».تسا هدشسیسأت اه هناخنیا
نیرتهب زا یکی سرا��ف نات��سا نیریخهناخ«:درک هفاضا هراب ن��یا رد یو
».دنز یم ار لوا فرحروشک حطسرد و تساهنآ
دوجو اب هکدرکیراود��یما راهظا ناریا نیریخهناخهر��یدم تأیهس��یئر
یدام رظن زا مهمیناوتب لاعتم دنوادخیرای و روشکحطسردهیریخ3000
.میهد ششوپ ار نادنمزاین یاهزاین یونعم مه و
هیریختاسسوم و لاغتشا ،یمدرم یاه تکراشم نواعم »یدمحا« سپس
تهجیهاگیاجهب ناکم نیا هکت��سا نیا رب ام همهیع��س«:تشادراهظا
میهد یم ما��جنا هکی��تکرح.د��شاب نیریخی��یازفا م��هو ی��شیدنا مه
هب میراد راک و ر��ساه نا��سنا ناور و حور اب نوچدراد یدایز یاه یتخ��س
».دوشظفحار اهنآ یناسفن تامارک و تزع دیاب روظنم نیمه
ینیعم ردان ،یبرغم رفعجدمحم ،یناسارخیبنلادبع م��سارم نیا نایاپ رد
لیهس،یبارعا اضر دمحم ،هاوخ یدمحا رانلگ،یدسا دمحم ،مارآ ربکا ،دازآ
هب روپ ظعاو نسحم دیس،یدمحا هلاردص،ناجری��سداز دمحم ،یما��سح
ناونع هب زین یوسوم م��ساقلاوبا دی��سو هریدم تأیه دیدجیاضعا ناونع
.دندشیفرعم یلصا سرزاب
15
ناتسا
رابخا طخرس
يارب يلغش تصرف 450
يبرغ ناجيابرذآ نايوجددم
لاسما :تفگ يبرغ ناجیابرذآ يت��سیزهب نامزاس سیئر
يت��سیزهب نایوجددم يارب دیدجيلغ��شت��صرف 450
.دوشيم داجیا يبرغ ناجیابرذآ
هعسوت دنس سا��سارب :تشاد راهظا يم��شاه نویامه
ناتسا يتسیزهب نامزا��س ،يبرغ ناجیابرذآ رد لاغت��شا
نیا نایوجددم يار��ب دیدجلغ��ش210داجیا هب فظوم
.تسا هدشنامزاس
يوجددم رفن 450يارب يراجلاسرد :درک حیرصت يو
دوش يم داجیا يلغش تصرف يبرغ ناجیابرذآ يت��سیزهب
نامزاسسیئر .دوب رفن 150هتشذگلاسردنازیم نیا هک
مازلا ينات��سا حرط:دوز��فا يبرغ نا��جیابرذآ يت��سیزهب
يتلودریغ و يتلود زکارم رد يتسیزهب نایوجددم لاغتشا
لاستسخن هام هسرد و تسا ارجا لاحرد نات��سا رد زین
بذجدصرد ه��سنوناق زا وجددم 9 هنیمز نیا رد يراج
.دنا هدشراکهب لوغ��شم تارادا رديت��سیزهب نایوجددم
ناجیابرذآ نات��سا رديمدرم تکرا��شم هب ه��مادا رديو
رد :تفگ و درک هراشا ناتسا يتسیزهب نامزاسيارب يبرغ
800 و درایلیم 3 يراجلاستسخن هام هسرد اتسار نیا
.تسا هدشيروآ عمجمدرم زا كمک ناموت نویلیم
درمشرب يراجلاسرد يت��سیزهب ي��ساسا دربهار كی ار کدوک ياهدهم رد ينید نامیا و تیبرت تیوقت بیک��شرتکد
:درک ملعا يناتسرهش ناريدم شيامه هيماتتخا مسارم رد يوضر ناسارخ يتسيزهب لک ريدم
تيوقت؛يتسيزهبدربهار
ينيد تیبرت و ينآرق گنهرف
يارب تخوس تراک 142
ناتسرل نلولعم
نیب نیزنب تخوستراک142لاسما ههام ششلوطرد
هدشعیزوت ناتسرل نات��سا يتسیزهب نامزا��سنلولعم
.تسا
ناتسا يتسیزهب نامزا��س يشخبناوت روما سانشراک
روظنم هب ار نلولعم هژیو نیزنب هیمهسزا فده ناتسرل
نلولعمرت لاعف تکراشمروضحياه هنیمزندروآ مهارف
و يگنهرف ،يدا��صتقا ،يعامتجا يا��ه هصرع ما��مت رد
هب طقف هیمهسنیا« :تشاد راهظا و درک ناونع يسایس
حیرصت »يدنبلگ لیه��س« ».دراد صا��صتخا نلولعم
لداعم تخو��ستراک 142تدم ن��یا لوطرد«:در��ک
يت��سیزهب نامزا��س نلولعم نیب نیزنب رتیل35/150
».تسا هدشعیزوت ناتسرل ناتسا
زا يرادرب هرهب دصرد 70
نديرف ينوكسم ياه دحاو
هرهب زا ند��یرف نات��سرهش يت��سیزهب هرادا س��یئر
نایوجددم ينوک��سم دحاو 66 زا دصرد 70 یرادر��ب
.داد ربخ
2رب غلاب يا هنیزها��ب ينوک��سم ياهدحاو نیا :دوزفا یو
لولعم نایوجددم يار��ب لایر نو��یلیم 760و درا��یلیم
یلیلخنسح.تسا ریظن يب دوخعون ردهکهدشهتخا��س
لولعم 102 ند��یرف نات��سرهش :تفگ :تفگ نینچمه
زکرم رد هک دراد ي��نهذ لولعم 277و يتکرحيم��سج
يزور هنابش تروص هب هلوزیا لولعم 52 ناراد يشخبناوت
.دنوش يم يرادهگن و تبقارم
كیتنژ زکرم زا نایوجددم و مدر��م لابقت��سا مدع زا يو
نات��سا رد :داد همادا و درک ينارگن زار��با نات��سرهشنیا
هک دنت��سه تیلاعف هب لوغ��شم كیتنژ زکرم 5ناهفصا
.دراد رارق ندیرف ناتسرهشرد اهنآ زا يکی
هراشا اب ندیرف نات��سرهش يت��سیزهب هرادا سیئر
نیا زا نایوجددم و مدر��م لابقت��سا مدع لیلد ه��ب
مدع لیلد ه��ب هناف��ساتم :درک حیرصت كیتنژ ز��کرم
يلیطعت لا��ح رد كیتنژ زکرم نیا ،مدر��م لابقت��سا
.تسا
يلامويد��مآردت��یعضولا��بقرديت��سیزهب
نامزاسنیا هکيتلودریغياهداهن و تا��سسؤم
ينیمضت ودهعت چیهدنک يمرداصارا��هنآ زوجم
ياه ماگ،اهداهن نیا دنک يمشل��ت هچرگا درادن
.دنرادرب اريداصتقا تیبثت هیلوا
نا��سارخيت��سیزهب يمومعطباورشرازگهب
هیماتتخا مسارم ردنات��سا نیا لکریدم يوضر
ياسؤرويداتسناریدميدربراکهزورودشیامه
ردهکيوضرناسارخياه نات��سرهشيتسیزهب
نیا ملعا اب د��شرازگرب یردان تلکنات��سرهش
تاسسؤم،يراکددمياه كینیلک«:تفگبلطم
ويتامدخياه هعومجم،کدوکياهدهم،هیریخ
تیلاعفزو��جميت��سیزهب زا هکيیاهداهن ریا��س
،راکنیا هب ماد��قا زا شیپ دیاب دننک يمت��فایرد
تیلاعف هگرجورازاب هب دورويارب ارمزلتادیهمت
رد ،تیلاعف عورشزا سپ ات دن��شیدنیب يداصتقا
».دنوشنریگلفاغاه هنیزهلباقم
دوروزا هکنیا هب هراشا اب "بیکشهنیمهت رتکد"
لابقتسايتسیزهبياه تیلاعفهبيصوصخشخب
هب ارنامزا��سنیا ياهراکمامت «: تفگ مینک يم
هبيراذگاونیا اما میا هدرکراذگاويمدرمياهداهن
يدمآردتیعضولباقمردهکت��سین نآ يانعم
يدیدجداهن ره هکارچمیرادنیمضت ودهعت اهنآ
زا هدافتسا اب دیاب دوش يمداصتقا وراکرازاب دراوهک
و ا��ضعا يا ه��فرح يا��ه تراهم و ا��ه صصخت
هب دناوتب ا��ت دنک دیلوت دمآرد دوخنا��سانشراک
».دهدهمادا دوختایح
،يراکددمياه كینیلک هکنیا ر��ب دیکات اب يو
دیلوت يارب ار یا هدرت��سگياه تیلاعف دنناوت يم
ياه تیلاعفماجنااهنآزايکیهکدنهدماجنادمآرد
تسا يتلودياه هاگتسدنانکراکيارب يراکددم
تیلاعفياربيیلابلیسناتپ،شخبنیا«:دادهمادا
دنمزاین ،نآ ندروآ ت��سدب اما دراددمآرددیلوت و
شخب هب يا هفرحهاگن و راکتشپ ،يریگیپ ،ينزیار
».تسا يملعتامدخ
ياهورین تیعضوصو��صخردبیک��شرتکد
تاسسؤم و يبناج ياه شخب رد هدشيریگراکب
درکناشنرطاخيتسیزهبتراظن تحتيتلودریغ
درادن اهورین نیا لابقرديدهعت چیهيتسیزهب «:
يارادياهورین زا زاین ويدنمناوت ساسا رب افرصو
همادا و د��نک يم هدافت��سا هدرکلیصحت و تراهم
ریغتاسسؤمواهداهنهبطوبرماهوریننیاتیلاعف
».دنا هتفرگراکب اراهنآهکتسا يتلود
وتراظن « :در��کحیرصتيت��سیزهب لکر��یدم
يتسیزهب هدهعهب ،اهداهن وتاسسؤمنیا تیاده
هباراه هعومجمنیاتیلاعف،نامزاسنارظانوتسا
اه لمعلاروتسدزا اتدنرادرظن ریزرمت��سمتروص
ریغياه هعومجمنیا ناریدم ودو��شن يچیپرس
،يت��سیزهب طباوضوتاررقمق��بطدیاب ي��تلود
ات دننکتخادرپاردوخنانکراکيایازموقو��قح
هت��شادارزکارمردراکيارب يرت��شیب هزیگنا اهنآ
».دنشاب
ردينیدنامیا وت��یبرتتیوقت بیک��شرتکد
رديتسیزهبيساسادربهاركیارکدوکياهدهم
گنهرفتیوقتيارب «:تفگودرمشرب يراجلاس
ناکدوکونا��یبرمنیب ردينیدتیبرت وي��نآرق
تسین يفاکنیا اما دو��ش يميدایزشلت اهدهم
تسا شیازفا هب ورنمشديگنهرفياه شلتاریز
دنتسهاهنآ همجهدروم فادها زا يکی ناکدوک و
زا شیب اهدهمرداريگنهرف يزاسنوصمدیاب هک
و ناریدم «:درکدیکأت يو».می��شاب هتشادشیپ
هک دنشاب هت��شاد تقد کدوک ياهدهم نارظان
زا يکی ،ينیدويگنهرفياه لمعلاروتسدتیاعر
تساهنآ هیرهشنتفر لاب و يدنب هبتر ياه کلم
دننکن تیاعر ار اه لمعلاروتسدنیا هکيزکارم و
». دبای یم شهاک اهنآ ي هبتر و هجرد
يتسیزهب ياسؤر هب باطخ هک بیک��ش رتکد
هبنینچمه،تفگ يمنخسناتساياه ناتسرهش
زا تیامحع��ماجنوناق ويزا��س بسانمث��حب
هنیمزنیارديتسیزهب«:تفگودرکهراشانلولعم
يزاس بسانمراکدیابودراداررظانورگشسرپشقن
ويریگیپ ت��یدجاب اري��تلودياه هاگت��سدرد
».دنکيفرعميرادنامرفهب ارفلتخمياهداهن
حیرصت يوضر نا��سارخيت��سیزهب لک ریدم
نامزا��س ياه تیلاعف ما��مت يراذگاو ا��ب «:درک
،يراذگ تسایسراک،يصوصخشخب هب يتسیزهب
تروصهب ،يتلودر��یغزکارمرب تراظن وت��یاده
شلت رتشیب و دوش يم ماجنا هت��شذگزا رت يدج
هجوفوطعمد��یاب اه نات��سرهشردامناراکمه
وطباوضقباطم،زکارمنیا تیلاعفات دشاب يتراظن
ه��نیمزردن��ینچمهيو ».د��شاب ا��ه همان نییآ
تفابهکنیانایبابيتسیزهبهناریگشیپياه تیلاعف
زا مدرم هکدوش يم ببس،هعماجيبهذم و ينید
يرت��شیب يون��ش فرحينیدظاعو و نویناحور
ياه هزوح اب يیاه ينزیار«:تفگ دن��شاب هت��شاد
زا ات تسا ماجنا تسدردتاغیلبت نامزاسوهیملع
يارب اه هاگت��سدنیا يغیلبت ياهورین وا��ه شور
يزاس هاگآياه شزومآيزاسرثؤموندرکرت قیمع
تسا ینتفگ».دوشيریگ هرهب اهات��سورردهژیوب
ياه ناتسرهشيتسیزهب ناریدمهزورودشیامه
تلکناتسرهشردهکيوضرنا��سارخنات��سا
.تفای نایاپ زورید رصع دشرازگرب يردان
دشاضما داهن ودياسورروضحاب
نويساردف و مولع ترازو يراكمه همان مهافت
نلولعم و نازابناج
ي��شزرو همان مهافت ياضما زا نلولعم و نازابناجياه شزرو نوی��ساردف هدنیامن
.داد ربخنویساردف نیا و مولع ترازو نایم
ياه شزرو نوی��ساردف سیئر بیان ،يداوجفر��شم لوتب »ونرهم«شرازگ هب
اب همان مهافت دافم هناتخبشوخ«:تشاد راهظا صوصخنیا رد ،نلولعم و نازابناج
كیدزن رای��سب هدنیآ رد و دی��سر نیفرطياضما هب رصتخم يتاحلصا و ينیبزاب
».دوش يم زاغآ اه يراکمه
دوش يم دهعتم يهاگشناد يلم ياه شزرو نویساردف همان مهافت نیا سا��سارب
،يتلودياه هاگشنادردار نلولعم و نازابناجشزرو اب طبترم ياه هتشر تاقباسم
.دنک رازگرب هتسباو ریغ و هتسباو ،يتلودریغ
نازابناجنویساردف تیامحاب يیوجشناد ياه شزرو يلم نویساردف نینچمه
ار ناریا رد ایسآ يوج��شناد نلولعم و نازابناجياه شزرو يگدنیامن داجیا حرط
.درک دهاوخهیهت
یارب ار مزلتادیهمت د��شدهعتم نلولعم و نازابناجياه شزرو نوی��ساردف
رد نازابناجي��شزرو ياه تأیه رد اه هاگ��شناد يندب ت��یبرت ناریدم ت��یوضع
.دهد ماجنا اه ناتسا
رارق هجوت دروم زین لولعم و زابناجيوج��شنادناوناب شزرو همان مهافت ن��یا رد
لکهرادا ردناو��ناب يیوج��شنادي��شزرو نمجنا ،راب نیت��سخن يار��ب و ه��تفرگ
.دوش يم لیکشت يروانف و تاقیقحت ،مولع ترازو يندب تیبرت
دادربخمقشيدناون ناسانشناورنمجنا ريبد
مقردهيذغت وناورتملسشيامه
رد هیذغت و ناور تملسشیامه يرازگرب زا مق شیدناون ناسانشناور نمجنا ریبد
هام رهم 15ردنمجنا ياضعا و ناناوجيزا��س هاگآ و يناسر علطا يات��سار ردمق
.داد ربخيراجلاس
نمجنا فادها ه��ب هرا��شا اب يیابطابطنیدلا لامکدی��س»ونرهم« شرازگ ه��ب
فادها زا هعماجرد يناور تشادهب شیازفا« :تشاد راهظا شیدناون نا��سانشناور
يریگیپ ار م��هم نیا ق��قحت يیارجا يا��ه همانرب يراز��گرب اب ه��کت��سا نمجنا
».مینک يم
يارب ار ي��صصخت و يمومعيا��ه هاگراکنمجنا ن��یا«:در��کنا��شنرطاخيو
هدرکرازگرب دنم هقلع نایضاقتم و يسانشناور هتشر نایوجشنادو نلیصحتلا غراف
».تسا رثؤم اهنآ يملع حطسشیازفا ردهک
هیذغت و ناور تملسشیامهيرازگرب زا مق شیدناون نا��سانشناور نمجنا ریبد
ناور تملسرب هیذغت ریثأت يسررب و يیانشآ فدهاب شیامهنیا«:دوزفا و دادربخ
».تسا ناسنا حور و مسجردراذگریثأت لماوع زا هیذغت هکارچ،دوش يم رازگرب
هیذغت و ناور تملسشیامه«:دشروآدای مق شیدناون ناسانشناور نمجنا ریبد
ار نآ نابطاخم و دوش يم رازگرب ناوجيار��سگنهرف رد يراجلا��سهام رهم 15
».دهد يم لیکشت اه هداوناخو نمجنا ياضعا ،نایوجشناد ،ناناوج
بسک يارب شیامه نیا رد تکر��شدنم هقلع دارفا«:تفگ نایاپ رد يیابطابط
سامت 6564566نفلت هرامشاب دنناوت يم شیامه رد مان تبث و رت��شیب تاعلطا
».دنریگب
دناد یمنمتسناد یمن
اپ شیپ میارب ردق نیا یگدنز یاهراتفر ا��ی اه تداع نیرت ییادتبا اتقو یضعب
نمدشاب مزلودنادن ارنآ ملدنشورکرسپ دیاشمنک یمن رکف هکتس هداتفا
ای اهراتفرزا یخرب ل��یلدهکمهدحیضوت شیارب سوملموی��نیعروطه��ب
! تسیچلامعا
تبحصفراعتمریغی��عامتجا یاهراتفرزا یکی هرا��برددینکن رکف ، ه��ن
!تسا هداسیلیخ، منک یم
نوچدوبن تخس...دوبن تخساما دوب خلت متشادنسحاب زورما هکییارجام
دراد قطنم شنسزا رتشیب یلیخهک یلقاع رسپ .تسا نسحمتبحصفرط
...هدنوم یقاب رکب و هناکدوکشنهذزا ییاه شخب زونهدنچره
ار سوردزور دنچنیا هدشعورششمرت نایمتاناحتما هکت��سهیتدم
هتشادرگیدیاهراکیارب یرت��شیب تقو هکمناوخ یم شروضحاب راون یور
دعب .دشک یمن لوطتعاس1زا رتشیب راون یورندناوخنیا مهًلومعم.مشاب
.دوش یم طلسم بلاطم هب ً لماک،دادشوگراب ودیکی زا
یدنت نیا هب روطچوت .مرادتزا یلاوئسكی نامامدیسرپ زورما ”ن��سح“
،ندناوخیارب نایانیبان هکاجنآ زا(؟یناوخ یمراون یوردنت دنت ویربیمطخ
ندرب طخمیرب یمراکهب امهکند��ناوخحلطصا هب دننک یمسمل ارل��یرب
).دنیوگ یم
مدیمهف هزات !دنک یم یلاخمرسیور ار راوآ هکدوب ییاه لاوئسنآ زا یکی
!درادن ندرکسمل ای ندرب طخهب یزاین امیاه باتکهکدناد یمن ”ن��سح“
هحفصنیا وت نیبب م��تفگمدادشهب دوب ت��سدمد”نی��سح“ مولعباتک
شیارب !هیلاخهن تفگو در��کسمل .مدرکزاب ار یا هحفصو ؟هت��شون یزیچ
زاب ار رگیدهحفصدنچروط نیمهو ت��سیچهحفصریوصت هک مدادحیضوت
...دینشار شریواصت حیضوت و درکسمل و درک
ت��سدوندرب طخهب یزاین ،ندناوخیارب نایانیب مدادح��یضوت ش��یارب
.دننک یم لابندار طخناشیاه مشچاب و دنرادن ندیشک
م��سیتامگیتسآ و ینیبرود و م��شچینیب كیدزن هکنیا هب نا��متبحصو
.دشمتختسهیچنایانیب مکاب یکنیع دارفا ییانیب عون قرف و تسیچ
! دهدب دای ش هچب هب یچدیاب هک دناد یم هچمدآ !تسهداسیلیخ
!همدوخیاه یهاگآان یارب یرادلدكی طقف هلمجنیا ...تسهداسیلیخ
ديپسردام
مغ
ینیبن ار یرود درد یهلا
ینیچن یرازلگز متام لگ
دشابن دناد ادخملاع نیا رد
ینیشنمه یب متام نوچیمغ
کئلم زكرم نلولعم زا /یروي اهر
.مينكپاچون رهمردناتدوخمان هب اتديتسرفب اميارب ارناتراعشا و اهناتسادمهامش
روشكيتسيزهب نامزاس:زايتما بحاص
یرقاب راگن :هيريرحت ريبد
یکناتسرهشهيسنا ،هيورهدهنازرف :هيريرحت
نايجاحهرهز
یقحديحو، یناخیمسا یلع:یيارآ هحفص
روپ ماجنارسیبتجم :سکع
ماما يرسفا هاگشناديوربور،ينيمخماما نابايخ،نارهت :یناشن
مودهقبط ،333كلپ ،)ع( يلع
66967875:سکف 66967874و 66494503-4:نفلت
11365-619نارهت :يتسپ قودنص
mehreno@behzisti.ir :كينورتکلا تسپ
روشكيتسيزهبنامزاسللملانيبروماويمومعطباورلكهرادارظنريز
30000123 روشكيتسيزهب نامزاسيمومعطباورهاتوكمايپ
يلخاد همانربخ
روشك يتسيزهب نامزاسیصصخت همانهام هميمض
16
1389رهم 4/ 151 هرامش
يتسيزهب ياه هعومجم زا ديدزاب هرابرد نويزيولت و امنيس رگيزاب ”ناينايک اضر“
تسا یراکنيرتمک نيا
مهد ماجنا مناوت یم هک
هتشون لد
باتکراشتنا
رعش
وکودوس
دادعا زا یلودجهب هزورما وت�سا ینپاژیبيكرت هژاوکي وكودوس
یاهروشكتايرشنردجياریمرگرسکيناونعهبهكدوشیمهتفگ
کيدادعا دياب نوتسروطسورطسرهرد.دسریمپاچهب فلتخم
.دوشرارکت ديابن یددعچيههكتسا یهيدب .دوشهتشون 9ات
و رتائت ،امني�سهصرع ناتو�سکشيپ زا "ناينايك اضر"
ياه مليفردیو.تسا ونرهمهتفهنيا نامهم،نويزيولت
نابور"، "روبنزشين "، "ايميك"لثم يفلتخم ييامنيس
رضاحلاحردوا .تسا هتخادرپ شقن یافيا هب ...و"زمرق
ردراك داهنشيپ دنچو ت�سا رتائت راك یارجا لوغ�شم
ی�سررب لوغ�شمه�كدرادم�هیيامني�سیا�ه مليف
.تساهنآ
؟ديسانش یمردقچاریتسيزهب نامزاس
مرادعلطا نامزاسیاه همانرب تیلکزا دنورهشكی ناونعهب لاحرههب
بیسآ دارفا تیعضو هب هک منادیم .مرادییانشآ نامزاسنیا اب رودزا و
.دنکیم یگدیسر تسرپرسیب و هدید
؟ديرادیيانشآنامزاسفدههعماجهب
ینا��سر تمدخینا��سک هچهب نامزا��سهک مناد یم یدودحا��ت ،هلب
.دنک یم
دننك یمیرادهگن دار�فا نيا زا هكیزكارمزا لا�حهب ات ا�يآ
؟ديا هدركديدزاب
نم زا ،متسهوضعاه نآ ردهکیا هیریخیاه نمجنا فرطزا یهاگ،هلب
نیا لیم لامک اب مهنم .مینک دیدزاب زکارم نیا زا هک دو��ش یم توعد
نیرتمک نازیزع نیا رادیدمرادداقتعا نوچ،منک یم لوبق ار اهتوعد
نمهب دارفا نیا ند��ید.مهدماجنا اهنآ یارب مناوت یمه��کت��سا یراک
.دشخب یم هیحور و یژرنا
؟دیا هدادماجنا یراکدارفا نیا یارب لاحهب ات دوخیراکهطیحرد
هدرکتکر��شمهنازیزعنیا میاهارجا زا یخرب ردت��سا نکممبوخ
.ریخ،دشاب یتسیزهب نامزاسیارب یصخشروطهب هکیراکاما ،دنشاب
؟ديرادنامزاسنلوئسمیارب یداهنشيپ هچ
نامزاسنلوئسمهکتسا یراکنیرت مهمنیناوقیرگنزاب نمهدیقعهب
تیلولعمراچدهکم��سانش یمارییاه هچب نمهکارچ.دنهدماجنا دیاب
یلومعمسرادمهب اراه هچب نیا نامزاسیاه یدنب هجردردیلودنتسه
هب دنتسناوتن اه یسلک مه و نلاسمه رخ��سمت لیلد هب و دنا هداتسرف
هلأ��سمنیا نمهدیقعهب .دندنامزاب لیصحت زا ودنهدب همادا ل��یصحت
نامزاسناونعهب یت��سیزهب نامزاسنینچمه.تسا یکاندردرای��سب
رادروخرب نلوئسم و تلود هجوت زا رت��شیب دیاب ناگدید بیسآ یماح
.دوش
؟ديرادنامزاسفدههعماجیارب یمايپ هچ
مامت اب و دننکن شومارف ار دنوادخیگرزب هاگچیههکمهاوخیم اهنآ زا
.دنیایب نوریب دنلبرسیهلا شیامزآ نیا زا هکدننکشلت دوجو
؟ناترخآ فرحو
هب وهفقو یب ناکدوکیارب هژیوب ودارفا نیا یار��ب هکینازیزعی��مامت زا
اراهنآ تسدهناصلاخومرک��شتمدننک یمشلت یزور هناب��شتروص
مهنلولعم یگدنز و لیصحت تیعضو هب مهاوخ یم اهنآ زا و مراشف یم
.دننکهجوت یداعدارفا دننام
تارا��شتنا ط��سوت یعامتجا ی��سانشناور با��تک
.دشرشتنم نارتخا
ياه هبنجنیب هکت��سا نیا ردباتکنیا يگژیو
هک هنوگ نآ ،ي��سانش ناور يقیقحت و يرظن ،يلمع
.دنک يم رارقرب سوملم يدنویپ تسا حرطم هزورما
ياه هیاپ ،تسا يدربراک ً لماکهکنیا نیع ردباتک
رد ار ينوگانوگ ياه هاگدید و دراد ي��مکحم يرظن
رظن فلتخا و ث��حب دروم زو��نه هک ي��یاه هنیمز
.دنک يم يبایزرا و هئارا تسا ناسانشراک
ماجنا نآ مراهچشیاریو سا��سارب باتک همجرت
هرت��سگ رد تاقیقحت نیرت هزات ج��یاتن هک ه��تفرگ
.تسا هدشهدناجنگ نآ رد يعامتجا يسانش ناور
م��شچهب نیوانع ن��یا باتک ن��یا ت��سرهف رد
کاردا ،يعامتجا راتفر کرد رب يدمآرد :دنروخ یم
يبایزرا ،دوخ موهفم ،يعامتجا تخانش ،يعامتجا
ریثأت ،يدر��ف نیب يا��ه هبذاج ،يعامتجا نا��هج
...و يعامتجا
.ا تربار ط��سوت با��تک نیا
ي��ترلب و نر��ب ا��نود ،نورا��ب
.تسا هدشهتشون نوسناج
یعامتجا یسانشناور باتک
رد و شراگن ه��حفص630رد
ر��شتنم و پاچ یریزو عطق
.تسا هدش
دركرشتنمنارتخا تاراشتنا
یعامتجایسانشناورباتک
ربخ
يتسيزهب نامزاسيلخادهيرشن
رخآ رطس
،تسا ربماتپسرخآ هتفه اب فداصم هک هتفه نیا يراذگمان تلع .تسا هدشيراذگمان نایاونشان يناهجهتفه ناونع هب لاسره هامرهم مهن ات موس
.دوب تولاگ هاگشناد و نا�یاونشان نو�یساردف ياو�نشان سی�ئر نیلوا يو .تسا ریارشرتکد توف زورلاستشادیمارگ
رد راتفگ و يیاونشتللتخا زا يعون هب هعماجرد رفن رازه 470 ينعی دصرد 16/2 مقر نیا زا هک دنتسه تیلولعم ياراد ناریا رد رفن نویلیم هسدودح
.دنتسه قیمع ات فیفخزا يیاونشتللتخا راچد کدوک ششات جنپ ،دلوت رازه كی ره زا نیگنایم روطهب .دنتسه راچد قیمع ات فیفخيفیطهنماد
رگا هک ارچ،دنهد ماجنا ار راک نیا دلوت لوا هام ششزا لبق دیاب اه هداوناخو تسا دلوت نامز زا سپ تعاس48 ،دازون يیاونشصیخشت نامز نیرتهب
.درادن يدایز يشخبرثا ،دریگ تروصدلوت زا سپ هام ششيسانشيیاونش
سان�شراک 135 اب يسانشيیاونشيصصخت زکرم 105 ،اونشان و اونشمک کدوک و هداوناخيشخبناوت ،يشزومآ يتلودریغ زکرم 36 رضاحلاحرد
.دنک يم هئارا تامدخناشیاه هداوناخو نایاونشان هب رو�شک نا�تسا 25 رد سا�نشراک 128 ا�ب ي�نامرد را�تفگ د�حاو 125 و ي�سانشي�یاونش

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->