‫امروز نسل ما بیشتر مخاطب تعلیم امام صادق(ع) و دیگر‬

‫اولیای دین و بزرگان اسالم است‪.‬‬
‫از بیانات رهبر انقالب به مناسبت شهادت امام صادق(ع)‬

‫خبرنامه داخلي‬
‫ضميمه‌ماهنامه تخصصی‬
‫سازمان بهزيستي كشور‬
‫‌شماره‪151‬‬
‫‪ 4‬مهر ‪1389‬‬

‫شهادت ششمين نور از انوار الهي و پايه‌گذار‬
‫مذهب شيعه حضرت امام جعفر صادق (ع)‬
‫يگوييم‪.‬‬
‫راتسليتم ‌‬

‫برگزيده‌ها‬

‫سرپرست سازمان بهزیستی در مراسم جشن ناشنوایان ‪:‬‬

‫برای ارایه خدمات بیشتر‬
‫تالش می‌کنیم‬
‫به مناس��بت هفته بین‌المللی ناش��نوایان ‪ ،‬مراسم تجلیل از ناشنوایان شنبه س��وم مهرماه در سالن اجتماعات برج میالد‬
‫برگزار شد‪.‬‬
‫به گزارش مهرنو ‪،‬سرپرس��ت س��ازمان بهزیس��تی در اين مراس��م گفت‪«:‬این مناس��بت‌ها فرصت خوبی است که بتوانیم‬
‫ناشنوایان را بهتر بشناسیم و قابلیت‌های این عزیزان را بهتر درک کنیم‪» .‬‬
‫دکتر "احمد اسفندیاری" خطاب به جامعه ناشنوایان افزود‪«:‬من و تمام مسئوالن بهزیستی درصدد ارایه خدمات بهتر و‬
‫بیش��تر به ش��ما و تمام جامعه هدف سازمان هستیم‪ .‬توانمندسازی جامعه هدف از مسائلی است که باید بیشتر از گذشته‬
‫به آن پرداخته شود‪ .،‬چرا که توانمندسازی به معنای واقعی و استقالل کامل جامعه هدف سازمان هدف مهم ماست ‪».‬‬
‫وي افزود‪«:‬الگوهای موفقی از ش��ما عزیزان وجود دارد که بايد به جامعه معرفی ش��وند و به اافراد جامعه بفهمانند که اراده‬
‫و همت انسان است که انسان را به مدارج واالمی‌رساند‪».‬‬
‫در این مراس��م که با همکاری "س��ازمان بهزیس��تی" و "انجمن خانه ناش��نوایان ایران" برگزار شد‪ ،‬سرپرست معاونت‬
‫توانبخشی و مدیران این معاونت حضور داشتند و از نخبگان ناشنوا تقدیر شد‪.‬‬
‫مشروح كامل اين گزارش را در صفحه ‪ 3‬بخوانيد‪.‬‬

‫مسئولیتاجتماعی؛‬
‫روحجاریدرصنعت‬

‫میزگرد و هم‌اندیش��ی تخصصی بهزیس��تی و مسئولیت‬
‫اجتماعی ش��رکت‌ها با حضور قائم مق��ام امور فرهنگی و‬
‫مش��ارکت‌های مردمی س��ازمان و نمایندگان تعدادی از‬
‫شرکت‌ها و بنگاه‌های مهم کشور برگزار شد‪.‬‬
‫به گزارش مهرنو ‪،‬س��ازمان بهزیس��تی کش��ور به عنوان‬
‫سازمان ارايه دهنده خدمات اجتماعی در ابعاد گسترده‪،‬‬
‫ت اجتماعی ش��رکت‌ها و‬
‫هم��واره توجه ب��ه مس��ئولی ‌‬
‫موسس��ات خدمات‌دهن��ده را به عنوان یک��ی از اصول‬
‫اجرایی خود مورد توجه قرار داده است‪ .‬از این‌رو در یکی‬
‫از آخرین شب‌های ماه مبارک رمضان مسئوالن سازمان‬
‫بهزیس��تی همراه با نمایندگان شرکت‌ها و مراکز بزرگ‬
‫صنعتی دور هم جمع شدند تا توجه جامعه تجاری ایران‬
‫به مس��ئولیت اجتماعی شرکت‌ها(‪ )CSR‬بررسی شود‪.‬‬
‫مشروح كامل اين گزارش را در صفحه ‪ 4‬و ‪ 5‬بخوانيد‪.‬‬

‫اين شب آفتابي‬

‫توديع و معارفه‬
‫مديرکل بهزیستی زنجان‬

‫تقويت فرهنگ قرآني و‬
‫تربيت ديني‬

‫درمراسماختتاميهجشنواره‌هایفرهنگي‪،‬آموزشيوقرآنيسازمانبهزيستیانجامشد‬

‫تقدیر از ‪ 450‬برگزيده فعال قرآنی‬

‫كلنگ‌زني پروژه‪209‬واحدي‬
‫مسكنمددجويان سمنان‬

‫همزم��ان ب��ا هفته دفاع مقدس و در س��فر سرپرس��ت‬
‫س��ازمان بهزیستی کشور به سمنان‪ 44 ،‬واحد مسکوني‬
‫به مددجويان بهزيستي سمنان تحويل داده شد‪.‬‬
‫ب��ه گ��زارش مهرن��و‪ ،‬در اي��ن س��فردکتر «احم��د‬
‫اس��فندياري»‪ ،‬ب��ا اس��تاندار و جمعي از مس��ئوالن‪ ،‬در‬
‫بخش��داري گرمس��ار نشس��تي برگزار و سپس مجتمع‬
‫خدمات بهزيستي شهيد کاظمي آرادان را افتتاح كردند‪.‬‬
‫همچنين افتتاح پروژه ‪18‬واحدي شهرس��تان سمنان‪،‬‬
‫کلنگ زني پروژه ‪ 209‬واحدي نهضت مسکن‪ ،‬بازديد از‬
‫مرکز سالمندان ثامن االئمه شاهرود و افتتاح ساختمان‬
‫‪ 3‬مرکز فوق‪ ،‬افتتاح پروژه ‪ 26‬واحدي از اعتبارات س��فر‬
‫مق��ام معظ��م رهبري‪ ،‬از ديگ��ر برنامه‌هاي سرپرس��ت‬
‫سازمان در اين سفر يک روزه بود‪.‬‬
‫مشروح كامل اين گزارش را در صفحه ‪ 14‬بخوانيد‪.‬‬

‫دوازدهمینشمارهماهنامهمهرنومنتشرشد‬
‫دوازدهمین ش��ماره ماهنامه مهرنو با تأکید بر موضوع “تك‬
‫فرزندي” منتشر شد‪.‬‬
‫پرونده اصلي این شماره ماهنامه مهرنو به موضوع تک‌فرزندی‬
‫پرداخته اس��ت‪ .‬این پرونده بنا دارد تک‌فرزندی را از چند نظر‬
‫مورد بررسی قرار دهد‪ :‬ویژگی‌ها‪ ،‬معایب‪ ،‬خطرها و آسیب‌ها با‬
‫نگاهی ب��ه آینده جمعیتی ای��ران در ش��رایط خانواده‌های‬
‫تک‌فرزند موضوعاتی است که در این پرونده دنبال شده است‪.‬‬
‫مصاحبه با عضو هیأت مدیره و مدیر گروه جامعه‌شناس��ی‬
‫پزشکی و سالمت انجمن جامعه‌شناسی ایران‪ ،‬مصاحبه با‬
‫یک متخصص اعصاب و روان و فوق‌تخصص روان‌پزش��کی‬
‫ک��ودکان و نوجوان‪ ،‬گفت‌وگو با “علیرض��ا مرندی”‪ ،‬عضو‬
‫کمیس��یون بهداش��ت مجلس شورای اس�لامی از جمله‬
‫مباحث مطرح شده در این پرونده است‪.‬‬
‫پرون��ده بعدی به موضوع ازدواج معلوالن ذهنی اختصاص‬
‫داده ش��ده اس��ت‪ .‬این پرونده برای کش��ف راههایی برای‬
‫دسترسی بهتر این شهروندان به موضوع ازدواج تهیه شده‬
‫اس��ت‪ .‬گفتگو با دکتر کمالی عضو هیات علمی دانش��گاه‬
‫بهزیس��تی و گزارش از نمونه ازدواج معلوالن ذهنی بخش‬
‫های این پرونده است‪.‬‬
‫ديگر موضوع ویژه دوازدهمین ماهنامه مهرنو به موضوع “وام”‬
‫اختصاص داده شده است‪.‬‬
‫گفت‌وگو با دکتر “بهمن آرمان” درباره مقایسه شرایط وام در‬
‫ایران با کش��ورهای دیگر‪ ،‬برای شرایط و نحوه پرداخت وام در‬
‫بانک‌ها و موسسه‌های مالی کشور‪ ،‬کنکاش در شرایط محدود‬
‫بانک‌ها و متناسب نبودن تسهیالت آنها با نیاز جامعه‪ ،‬چرایی‬
‫و چگونگی به وجود آمدن بازارهای زیرزمینی‪ ،‬بررسی احکام‬
‫ش��رعی خرید و ف��روش وام بانکی و‬
‫نظرخواهی از کارشناسان اقتصادی‬
‫بخش‌های مختلف این موضوع ویژه‬
‫هستند‪.‬‬
‫دیگر موضوع ویژه این پرونده “تهدید‬
‫زباله‌ای” در جهان اس��ت‪ .‬بخش اول‬
‫پروندهدرباره‪،‬تولیدوفرهنگبازیافت‬
‫است‪.‬‬
‫گزارش تصوی��ری از مرداب انزلی که‬
‫این روزها تبدیل به م��رداب زباله‌ها‬
‫ش��ده اس��ت بخش دیگر این پرونده‬
‫اس��ت‪ .‬بررسی وضعیت زباله در چند‬
‫کش��ور جهان و گزارشی از شهر ناپل‬
‫یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان‬

‫‪2‬‬

‫برنامه‌های حوزه بسیج سازمان‬
‫در هفته دفاع مقدس‬

‫‪14‬‬

‫با حضور معاون پشتيباني و امور مجلس‬
‫انجام شد‬

‫‪2‬‬

‫مديركلبهزيستيخراسانرضويدر‬
‫اختتاميههمايشمديرانشهرستاني‬

‫که همچنان بحران زباله تهدیدش می‌کند آخرین بخش این‬
‫پرونده است‪.‬‬
‫پرونده ديگر این شماره ماهنامه مهرنو به موضوع استان شدن‬
‫ش��هر کرج و تبدیل آن به “استان البرز” اختصاص داده شده‬
‫اس��ت‪ .‬در بخش اول هویت کرج به عنوان ش��هری زیر سایه‬
‫تهران بررسی شده است‪ .‬سپس به موقعیت يیالقی بودن آن‬
‫پرداخته ش��ده است‪ .‬در بخشی دیگر نگاهی به ظرفیت‌های‬
‫تفریحی‪ -‬تاریخی کرج ش��ده و همچنین نمایندگان کرج از‬
‫استان شدن این شهرستان گفته‌اند‪ .‬در بخشی از این پرونده‬
‫با پروفسور “پرویز کردوانی” اقلیم‌شناسی که در سال ‪،1345‬‬
‫یک تن خاک ایران را برای تحقیق به آلمان برده مصاحبه شده‬
‫است‪“ .‬کردوانی” ریشه مشکالت محیط‌زیستی کرج را در‬
‫تهران می‌داند‪ .‬ساخت‌وس��ازهای غیرمجاز کرج که بدون‬
‫رعایت اصول ایمنی انجام ش��ده و جان بسیاری از اهالی را‬
‫تهدی��د می‌کند بخش دیگ��ری از این پرونده را تش��کیل‬
‫می‌دهد‪.‬‬
‫بعد از این بخش‌ها نگاهی به کرج و آسیب‌های آن از زاویه دید‬
‫کارشناس��ان علم جامعه‌شناسی شده اس��ت‪ .‬بررسی تعداد‬
‫راه‌ه��ای مواصالتی بین تهران و کرج بخش دیگر این پرونده‬
‫اس��ت‪ .‬در پایان این پرونده شهرس��تان‌های مختلف کرج از‬
‫جمله اس�لام‌آباد‪ ،‬فردیس‪ ،‬حس��ن‌آباد‪ ،‬کیانمهر و حصارک‬
‫توصیفشده‌اند‪.‬‬
‫زندگ��ی از جمله بخش‌ه��ای روایت محور مهرنو اس��ت که‬
‫می‌خواهید روایتی از زندگی روزمره مردم ارایه و به بررس��ی‬
‫موضوعاتی بپردازد که با زندگی عموم مردم عجین شده باشد‬
‫گزارش��ی از زندگی یک زوج ایرانی که در بمباران شیمیایی‬
‫سردش��ت مج��روح ش��ده‌اند و‬
‫گفت‌وگویی با یک معلول ورزش��کار‬
‫تع��دادی از مطالب این بخش در این‬
‫شمارههستند‪.‬‬
‫در بخ��ش هن��ر و رس��انه س��ریال‬
‫"جراحت" بررسی شده است‪ .‬نگاهی‬
‫روان‌شناسانه به مناسبات انسانی در‬
‫س��ریال جراحت‪ ،‬بررسی جراحت از‬
‫منظر آسیب‌شناسی دینی‪ ،‬گفت‌وگو‬
‫با "س��عید نعمت‌ا‪ "...‬نویس��نده این‬
‫مجموعه نمایش��ی‪ ،‬چهارده روایت از‬
‫نظر منتقدان و کارشناسان درباره این‬
‫مجموعه‪ ،‬این قسمت ماهنامه مهرنو‬
‫است‪.‬‬

‫در مراسم اختتاميه جشنواره‌های فرهنگي‪ ،‬آموزشي و قرآني سازمان‬
‫بهزيس�تي که با حضور نخب�گان و فعاالن عرصه‌های قرآنی در س�الن‬
‫همايش‌هاي صدا و س�يما برگزار شد‪ ،‬از فعاالن و خادمان قرآن کریم در‬
‫سازمان بهزیستی تقدیر شد‪.‬‬
‫در آيي��ن اختتاميه همايش‪ ،‬وزير رفاه و امور اجتماعي‪ ،‬رئيس مركز هماهنگی‪،‬‬
‫توس��عه و ترويج فعاليت‌های قرآنی كش��ور‪،‬نائب رئيس مجلس ش��وراي اسالمي و‬
‫مسئوالن و مديران سازمان بهزيستي حضور داشتند‪.‬به گزارش مهرنو ‪ ،‬وزير رفاه‬
‫و تأمين اجتماعی‪ ،‬در این مراس��م ضمن بيان مطالبی در س��خنان خود به بيان‬
‫اهميت قرآن برای جوامع بشری پرداخت‪.‬‬
‫“ص��ادق محصولی”‪ ،‬پی��ش از اهدای جوایز ‪ 450‬برگزیده این جش��نواره‌های‬
‫س��االنه گفت‪« :‬تنها اهل خرد و بندگان خداوند می‌توانند در مورد اهميت قرآن‬
‫و عظمت آن سخن بگويند‪».‬‬
‫وی اف��زود‪«:‬در ق��رآن هم در مورد اين افراد توضيحاتی داده ش��ده و آياتی در‬
‫شأن‌‌ش��ان نازل شده اس��ت‪ .‬بنابراين برای درك قرآن بايد به سراغ اين افراد كه‬
‫قرآن‌های ناطق و مفس��ران وحی هستند و شامل رسول مكرم اسالم(ص) و ائمه‬
‫معصومين(ع) هس��تند‪ ،‬برويم‪ ».‬وی در ادامه س��خنانش با بيان داستان‌هايی در‬
‫مورد ش��خصيت‌هايی مانند عالمه حسن‌زاده‪ ،‬كرباليی كاظم ساروجی و فضيل‬
‫عياض اظهار كرد‪«:‬قرآن كريم اين قدرت را دارد كه زندگی انسان‌ها را تغيير دهد‬
‫و می‌تواند راه راست را از ناراست به بشر نشان دهد‪».‬‬
‫سرپرست سازمان بهزیستی کشور نیز در این همایش گفت‪«:‬قرآن هيچ زمان‬
‫و هي��چ كجاي زندگي‪ ،‬انس��ان‌ها را ره��ا نكرده و همچنين كتابي هميش��گي و‬
‫جاويدان براي تمام قرون است‪».‬‬

‫وی در ادامه افزود‪«:‬اين لفظ‪ ،‬عام اس��ت و مخص��وص هيچ قوم‪ ،‬ملت و زماني‬
‫نيس��ت و سعادت نيز بيانگر تمام وجوه زندگي است و همه ابعاد زندگي انسان‌ها‬
‫مانن��د سياس��ي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬اخالقي‪ ،‬هنري‪ ،‬علمي و فلس��في را در بر‬
‫مي‌گيرد‪».‬‬
‫دکتر “اسفندياري” قرآن را معجزه دانست و گفت‪«:‬در آسماني بودن و خدايي‬
‫بودن آن ترديد نيس��ت و ننگ و نفرين بر آن دش��مناني كه دش��من خدا و قرآن‬
‫هستند و جريانات عدوات و دشمني با اسالم و قرآن را هدايت مي‌كنند‪».‬‬
‫نايب رئيس مجلس ش��وراي اس�لامي نيز در اين مراس��م با اشاره به احساس‬
‫س��رخوردگي و نااميدي مددجويان نهادهاي حمايتي كه ناش��ي از آسيب‌هاي‬
‫اجتماعي آنهاست‪ ،‬گفت‪«:‬هر اندازه كه توجه به قرآن در برنامه‌ريزي‌هاي صورت‬
‫گرفته براي اين اقش��ار بيش��تر مدنظر قرار گيرد‪ ،‬انگيزه و نشاط آنها نيز افزايش‬
‫يافته و احيا مي‌شود‪».‬‬
‫وي ضم��ن ابراز انزج��ار از هتك حرمت قرآن كريم اين اقدام را لكه ننگي براي‬
‫آمريكا و اسرائيل به عنوان عامالن پشت پرده اين واقعه دانست و ابراز اميدواري‬
‫كرد‪ :‬طراحان اين حركت از صحنه گيتي حذف شوند‪.‬‬
‫نايب رئيس مجلس ش��وراي اسالمي در پایان سخنانش با اشاره به اين كه طي‬
‫سال‌هايي كه در وزارت بهداشت و مجلس خدمت مي‌كرده است‪ ،‬با فعاليت‌هاي‬
‫س��ازمان بهزيستي كشور آشنا شده است‪ ،‬تأكيد كرد‪«:‬سازمان بهزيستي نهادي‬
‫بسيار حساس اس��ت‪ ،‬چرا كه در مسير استقرار عدالت‪ ،‬به ويژه‌ عدالت اجتماعي‬
‫حركت مي‌كند‪».‬‬
‫مشروح كامل اين گزارش را در صفحه ‪ 8‬و ‪ 9‬بخوانيد‬

‫مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان خبر داد‪:‬‬

‫‪ 150‬مركز مشاوره ژنتيك در كشورفعاليت مي‌كنند‬
‫مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان‬
‫بهزيس��تي كش��ور گفت‪« :‬در ح��ال حاضر حدود‬
‫‪ 150‬مرك��ز مش��اوره ژنتي��ك در كش��ور فعاليت‬
‫مي‌كنند‪».‬‬
‫«حبي��ب‌اهلل مس��عودي‌فريد» اظه��ار داش��ت‪:‬‬
‫«هم‌اكنون ح��دود ‪ 150‬مركز مش��اوره ژنتيك در‬
‫كش��ور فعاليت مي‌كنند كه با توجه به سياست‌هاي‬
‫خصوصي‌س��ازي از اي��ن ميان ‪ 105‬مركز مش��اوره‬
‫غيردولتي و ‪ 45‬مركز دولتي هستند‪».‬‬
‫وي ادامه داد‪« :‬سياست و نقش سازمان بهزيستي‬
‫كشور‪ ،‬سياست‌گذاري‪ ،‬انجام برنامه‌ريزي و حمايت‬
‫كردن از بخش غيردولتي و توسعه آن است‪».‬‬
‫مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان‬
‫تاكيد كرد‪« :‬مطالعات نش��ان مي‌دهد كه ‪ 50‬درصد‬

‫بيماري‌ها براس��اس ژنتيك هس��تند كه بايد زودتر‬
‫تش��خيص داده ش��ود تا از بروز بيماري پيشگيري‬
‫كنيم‪».‬‬
‫«مسعودي‌فريد» گفت‪« :‬حدود ‪ 10‬سال است كه‬
‫مراكز مش��اوره ژنتيك در كشور راه‌اندازي شده و به‬
‫يك‌هزار پزشك در اين زمينه آموزش‌هاي الزم ارائه‬
‫شد تا در اين مراكز فعاليت كنند‪».‬‬
‫وي افزود‪« :‬اگر مفهوم مشاوره ژنتيك براي مردم‬
‫مش��خص ش��ود و افراد براي آگاهي بيشتر به مراكز‬
‫مشاوره ژنتيك مراجعه كنند مي‌توانند از خانواده‌اي‬
‫سالم برخوردار شوند‪».‬‬
‫مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان‬
‫بهزيستي كشور ادامه داد‪« :‬براساس مطالعات انجام‬
‫شده بر مراجعان به مراكز مشاوره ژنتيك حدود ‪10‬‬

‫تا ‪ 15‬درصد از مراجعه‌كنن��دگان به انجام آزمايش‬
‫نياز دارند‪».‬‬
‫«مسعودي‌فريد» گفت‪« :‬همچنين در اين زمينه‬
‫و براي انجام مش��اوره براي خانواده‌هاي كم‌بضاعت‬
‫كمك‌هايي از لحاظ مالي اختصاص مي‌دهيم چون‬
‫هدف ما سالمت خانواده‌هاست‪».‬‬
‫وي اف��زود‪« :‬همايش مش��اوره ژنتي��ك فرصتي‬
‫بس��يار مطلوب ب��راي تب��ادل تجربي��ات‪ ،‬دانش و‬
‫تازه‌ه��اي عل��م ژنتيك اس��ت ك��ه در دني��ا اتفاق‬
‫مي‌افتد‪».‬‬
‫مديركل دفتر پيشگيري از معلوليت‌هاي سازمان‬
‫خاطرنشان كرد‪« :‬اس��اس برنامه‌هاي اجتماع‌محور‬
‫اس��تفاده از ظرفيت‌هاي محلي و مش��اركت مردم و‬
‫سازمان‌هاي مردم‌نهاد است‪».‬‬

‫‪2‬‬

‫نشريه داخلي سازمان بهزيستي‬

‫رويداد‬
‫رويداد‬

‫سايت‬

‫مواد مخدرهاي جديد از آنسوي آب‌ها‬

‫برن�ا‪ :‬ریی��س پلیس مبارزه با مواد مخ��در گفت‪ :‬مصرف قرص‬
‫ک��پ تاگون به عنوان جدی��د ترین ماده مخ��در روانگردان در‬
‫کش��ور‌های‌عربی منطقه ش��یوع پیدا کرد‪ .‬س��ردار «حميدرضا‬
‫حس��ين آبادي» رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا‪ ‬درباره‬
‫ش��يوع مواد مخ��در در کش��ورهاي عربي ح��وزه خليج فارس‬
‫گفت‪ :‬حش��يش از جمله مواد مخدري است که در اين کشورها‬
‫قاچاق ش��ده و مصرف آن نيز شيوع دارد‪ .‬وي در خصوص مسير‬
‫ترانزيت حش��يش به کش��ورهاي عربي‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حشيش‬
‫عمدتا از کش��ورهاي پاکستان و افغانستان وبه سمت کشورهاي‬
‫عربي‪ ،‬ترانزيت مي ش��ود‪ .‬حسين آبادي‪ ،‬همچنين از شيوع نوع‬
‫قرص اکس��تازي به نام «کپ تاگون» در کشورهاي عربي حوزه‬
‫خلي��ج فارس اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬اين قرص در اروپ��ا توليد و‬
‫س��پس به س��وريه و از آنجا به عربس��تان‪ ،‬قاچاق مي ش��ود‪.‬‬

‫كتاب تربيتي براي مدرسه‬

‫فارس‪ :‬مديركل دفتر مش��اوره تربيتي آموزش و پرورش گفت‪:‬‬
‫ب��راي توانمند‌س��ازي مربي��ان تربيت��ي و معاونان پرورش��ي و‬
‫تربيت‌بدن��ي مدارس‪ ،‬كتاب «برنامه تربيتي مدرس��ه» منتش��ر‬
‫ش��د‪ .‬محمد‌علي اميري در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه‬
‫خب��ري «توان��ا» اظهار داش��ت‪ :‬قبل از احياي قانون پرورش��ي‪،‬‬
‫برنام��ه تربيتي مدوني كه سياس��ت‌هاي آموزش و پرورش را به‬
‫طور دقيقي ارائه دهد‪ ،‬وجود نداش��ت‪ .‬در كتاب «برنامه تربيتي‬
‫مدرس��ه»‪ ،‬معلم در مدرسه نقش «معلم مربي» را دارد‪ .‬مديركل‬
‫دفتر مش��اوره تربيتي آم��وزش و پرورش اف��زود‪ :‬در اين كتاب‬
‫نگاه��ي دقيقي به بح��ث و برنامه‌هاي تربيتي در مدارس ش��ده‬
‫اس��ت‪ .‬اميري تصريح كرد‪ :‬در كتاب «برنامه تربيتي مدرسه» بر‬
‫اس��اس سياس��ت‌هاي آموزش و پرورش‪ ،‬نقش معلم در تربيت از‬
‫اهميت بااليي برخوردار اس��ت و معلم در مدرسه با نقش «معلم‬
‫مربي» در كنار مدير و مربي امور‌تربيتي مدرس��ه‪ ،‬نقش محوري‬
‫را ايفا مي‌كند‪.‬‬

‫از اهداف این برنامه‌ها زنده شدن یاد و خاطره شهدا‪ ،‬جانبازان و ایثارگران ‪ 8‬سال جنگ تحمیلی و جذب افراد جدید به بسیج سازمان بود‪.‬‬

‫برنامه‌های حوزه بسیج سازمان در هفته دفاع مقدس‬

‫اينشبآفتابي‬

‫روانشناسان در راه فرهنگسراها‬

‫ایرن�ا‪ :‬مع��اون اجتماعي ‪ ،‬فرهنگي ش��هرداري تهران گفت‪ :‬براي‬
‫تحكيم خانواده توس��ط ش��هرداري تهران‪ ،‬پيش بيني شده بالغ بر‬
‫‪ 500‬روانش��ناس در دفاتر مشاوره به فعاليت بپردازند‪ .‬سيد محمد‬
‫هادي ايازي افزود‪:‬در فرهنگس��راهاي س��طح شهر نيز كالس هاي‬
‫آموزشي براي زوج هاي جوان پيش و بعد از ازدواج برگزار مي شود‬
‫كه اين رويكرد هم اكنون به س��رعت در حال پيش روي است‪ .‬وي‬
‫اف��زود‪ :‬يك��ي از رويكرده��اي ‪ 14‬گانه حوزه فرهنگ��ي ‪ ،‬اجتماعي‬
‫ش��هرداري تهران‪ ،‬تحكيم بنيان خانواده است كه در اين خصوص‬
‫برنامه هاي مختلفي پيش بيني ش��ده است‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬در قالب‬
‫برنامه هاي تحكيم خانواده‪ ،‬برنامه هاي آموزشي را براي قبل و بعد‬
‫از ازدواج در نظر گرفتيم كه در برنامه هاي آموزشي پيش از ازدواج‬
‫از اس��اتيد و روانشناسان جهت آش��نايي جوانان با فلسفه ازدواج و‬
‫زندگي زناشويي استفاده مي شود‪.‬‬

‫زياد نزديك نشويد‬

‫ایس�کا‪ :‬تغییرات عیوب انکس��اری چش��م از جمله شایع ترین‬
‫نارس��ایی ه��ای بینایی هس��تند که در اثر نزدیک��ی بیش از حد‬
‫چش��م به صفحه م��ورد مطالع��ه ایجاد می ش��وند‪ .‬دکتر محمد‬
‫آق��ازاده امیری‪ ،‬رییس س��یزدهمین کنگ��ره اپتومتری ایران با‬
‫اعالم اين خبر گفت‪ :‬بیماری تنبلی چش��م که در حدود ‪ 3‬درصد‬
‫جمعیت کش��ورمان را تش��کیل می دهد عمدت��ا در اثر مواردی‬
‫چون عیوب انکس��اری و نارس��ایی های عضالنی چشم که منجر‬
‫به انحرافات چش��می می ش��ود ایج��اد می گردد ک��ه امروزه با‬
‫اجرای طرح غربالگری که همه س��اله در آغاز س��ال تحصیلی به‬
‫هم��ت س��ازمان بهزیس��تی و آم��وزش و پرورش و ب��ا همکاری‬
‫اپتومتریست های سراسر کش��ور در مرحله پیش دبستانی اجرا‬
‫می شود‪ .‬این بیماری شناسایی شده و با روش ها و تکنیک های‬
‫پیش��رفته قابل درمان اس��ت ولی آنچه که به عنوان یک توصیه‬
‫مهم برای خانواده ها قابل ذکر اس��ت توجه به رفتارهای کودک‬
‫در هنگام دیدن و نحوه مطالعه کودکان از ش��روع دوران تحصیل‬
‫و مراجع��ه زودهن��گام ب��ه مراک��ز تخصصی بینای��ی در صورت‬
‫مشاهده موارد بیماری است‪.‬‬

‫برنامه سالمت دندان در مهدكودك‌ها‬

‫برنا‪ :‬رییس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت گفت‪:‬برنامه‬
‫وارنيش فلورايد در مهدكودک‌ها در س��ال جاری به طور كامل اجرا‬
‫خواهد ش��د‪ .‬محمد حس��ین خوشنويسان در گفت و گو با خبرنگار‬
‫اجتماعی برنا با بیان این مطلب افزود‪ :‬اجرای برنامه وارنيش فلورايد‬
‫در مهدكودک های كشور در سال جاری ادامه خواهد یافت‪  .‬وی با‬
‫اش��اره به اینکه در سال گذشته پوش��ش كاملی از اين برنامه برای‬
‫گروه سنی زير ‪ 3‬س��ال اجرا شد‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای برنامه‌های وارنیش‬
‫فلوراید در مهد کودک ها در جلو گیری از بيماری‌های شايع دهان‬
‫و دندان شامل پوسيدگی‌های دندانی‪ ‬کمک شایانی می کند‪.‬‬

‫قانون براي معلوالن‬

‫ایلنا‪ :‬رئيس مركز تحقيقات توانبخش��ي كشور گفت‪ :‬با اشاره به‬
‫قوانين مربوط به كودكان معلول به تعدد قوانين كش��ور اش��اره‬
‫ك��رد و ادام��ه داد‪ :‬در قان��ون جامع حمايت از حق��وق معلوالن‪،‬‬
‫كنوانس��يون‪ ،‬قانون آم��وزش و پرورش اس��تثنايي و پيمان‌نامه‬
‫جهان��ي حقوق ك��ودك در مورد ك��ودكان و ح��ق و حقوق آنها‬
‫الزامات زيادي وجود دارد كه شامل كودكان معلول نيز مي‌شود‪.‬‬
‫معاون اس��بق امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور افزود‪ :‬در‬
‫كنوانس��يون حقوق انس��اني افراد داراي معلولي��ت كه ايران در‬
‫س��ال گذشته بر آن پيوست‪ ،‬قوانين ضدتبعيض است و تمام اين‬
‫قوانين الزم‌االجرا هس��تند اما با وجود آنكه در كش��ور مش��كل‬
‫قانون��ي در حوزه‌ي معلوالن وجود ن��دارد اما عمل به اين قوانين‬
‫ضعيف است‪.‬‬

‫بهمناسبتسی‌امینسالگردجنگتحمیلیو‬
‫آغاز هفته دفاع مقدس حوزه بس�یج سازمان‬
‫بهزیستی برنامه‌های مختلفی را تدارك ديده‬
‫بود ‪.‬‬
‫به گ�زارش مهرنو‪ ،‬دبیر برگزاری برنامه‌های‬
‫گرامیداش�ت هفته دفاع مقدس با اش�اره به‬
‫اینک�ه هدف از برگزاری این برنامه‌ها میثاق با‬
‫آرمان شهدا و امام ش�هدا است‪ ،‬گفت‪«:‬بنابر‬
‫تأکید سرپرست سازمان و در راستای اهداف‬
‫دولت دهم‪ ،‬حوزه بسیج در این هفته با شور و‬
‫حال خاصی مراس�م و برنامه‌های خود را اجرا‬
‫کرد که از اهداف این برنامه‌ها زنده شدن یاد و‬
‫خاطره ش�هدا‪ ،‬جانبازان و ایثارگران ‪ 8‬س�ال‬
‫جنگ تحمیلی و جذب افراد جدید به بس�یج‬
‫سازمان بود‪ ».‬زهره حاجيان‬
‫"س��یدحمیدرضا مباش��ر" به حض��ور كاركنان‬
‫سازمان و تماشای نمایش شب آفتابی اشاره کرد و‬
‫ادام��ه داد‪«:‬در اولی��ن روز از هفت��ه دفاع مقدس‪،‬‬
‫پرس��نل به همراه خانواده‌ها با چندین اتوبوس به‬
‫پادگان محمدرس��ول‌ا‪(...‬ص) (ستاد مرکزی سابق‬
‫لش��گر ‪ 27‬محمدرس��ول‌ا‪ )...‬رفتند و نمایش شب‬
‫آفتابی ب��ه کارگردانی "بهزاد بهزادپور" را تماش��ا‬

‫كردند‪».‬‬
‫این نمایش پنجمین سال متوالی است که از نیمه‬
‫ماه مبارک رمضان تا چهارم مهرماه در ستاد مرکزی‬
‫لشگر ‪ 27‬حضرت رسول(ص) اجرا می‌شود‪.‬‬
‫"مباش��ر" با بیان این مطلب گفت‪«:‬در این برنامه‬
‫سرپرستسازمان‪،‬مدیرانومعاونانواعضایگردان‬
‫عاشورا و اعضای فعال بسیج و شورای بسیج سازمان‬
‫حضورداشتند‪».‬‬

‫اردوی توچال‬

‫از برنامه‌های جالب حوزه بس��یج سازمان در ایام‬
‫هفته دفاع مق��دس راهپیمای��ی و کوهپیمایی به‬
‫ارتفاعات توچال بود‪.‬‬
‫دبیر برگزاری مراس��م گرامیداش��ت هفته دفاع‬
‫مق��دس در ای��ن باره گف��ت‪«:‬از یک هفت��ه قبل از‬
‫كاركنانسازمانکهمایلبهکوه‌پیماییوراهپیمایی‬
‫و استفاده از اردوی یک روزه توچال بودند ثبت‌نام به‬
‫عمل آم��د و اردو با حضور ه��زار و ‪ 300‬نفر یا ‪308‬‬
‫خانواده در ارتفاعات توچال برگزار شد‪ ».‬كاركنان و‬
‫کارکنان با ‪ 16‬دستگاه اتوبوس‪ ،‬به ارتفاعات توچال‬
‫منتقل و به هر یک از شرکت‌کنندگان در اردو و یک‬
‫عدد کوله‌پشتی مجهز به باتوم کوهنوردی‪ ،‬چفیه‪،‬‬
‫بسته‌های پذیرایی‪ ،‬ناهار شامل یک وعده غذای سرد‬

‫و میوه و بلیت‌‌های تله‌کابین اهدا شد‪.‬‬

‫بسیج به مناسبت هفته دفاع مقدس‬

‫بازدیدازنمایشگاهدفاعمقدسدردهکدهمقاومت‬
‫بس��یج واقع در اتوبان بس��یج از برنامه‌های متفاوت‬
‫حوزه بسیج سازمان در هفته دفاع مقدس بود‪.‬‬
‫"مباشر" تأکید کرد‪«:‬این نمایشگاه با هماهنگی‬
‫وزارت دف��اع برگ��زار و ب��ا اس��تقبال گس��ترده‬
‫بازدیدکنندگان روبه‌رو ش��د‪ ».‬برگزاری مسابقات‬
‫دارت وی��ژه خواهران و برادران‪ ،‬توزیع بس��ته‌های‬
‫پذیرایی به پرسنل سازمان و برپایی ایستگاه صلواتی‬
‫س��ه روزه در مقابل سازمان از برنامه‌های قابل توجه‬
‫بسیجبود‪».‬‬

‫همایشیادیاران‬

‫اما از مهم‌ترین مراسم و برنامه‌هایی که به مناسبت‬
‫فرا رسیدن هفته دفاع مقدس در سازمان برگزار شد‪،‬‬
‫همایش و گردهمایی بزرگ بس��یجیان و کارمندان‬
‫سازمان در محوطه پارکینگ ستاد سازمان بود‪.‬‬
‫"مباشر" در این باره گفت‪«:‬در این مراسم سرداران‬
‫س��پاه و جانب��ازان از جمل��ه "محم��د کوث��ری" و‬
‫حجت‌االس�لام "مرتض��وی" جانب��از نابینا حضور‬
‫داشتند‪».‬‬
‫از بخش‌ه��ای دیگر همایش که با عنوان همایش‬

‫همبس��تگی كاركنان بسیجی س��ازمان با فرزندان‬
‫شاهدسازمانبرگزارشد‪،‬تواشیحواجرایبرنامه‌های‬
‫شاد و متنوع بود و بیش از ‪ 700‬نفر از پرسنل در کنار‬
‫سرپرست س��ازمان و مدیران و معاونان و مسئوالن‬
‫دفاتر حضور داشتند‪.‬‬
‫حضور "مهدی قربان‌علی" مکبر نماز جمعه رهبر‬
‫انقالب س��ردار "همدانی"‪ ،‬فرمانده س��پاه حضرت‬
‫رس��ول(ص) در تهران بزرگ و فرماندهان بس��یج‬
‫ادارات ناحیه بس��یج وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باعث‬
‫استقبال كاركنان سازمان شده بود‪.‬‬
‫دبیر برگزاری برنامه‌های حوزه بس��یج س��ازمان‬
‫تأکیدکرد‪«:‬توزیعبسته‌هایفرهنگیشاملکتاباز‬
‫تهاج��م فرهنگی ت��ا تهاجم نرم‪ ،‬نرم‌افزار ش��یطان‬
‫پژوهی‪ ،‬نرم‌افزار پالک‪ ،‬سی‌دی و نرم‌افزار بازی النه‬
‫شیطان و‪ ...‬از دیگر بخش‌های این همایش بود‪».‬‬
‫"مباشر" با اش��اره به اینکه برگزاری این برنامه‌ها‬
‫بخش��ی از فعالیت‌های حوزه بس��یج سازمان است‬
‫ادامه داد‪«:‬هر سال برنامه‌ها و مناسبت‌ها به منظور‬
‫گرامیداشت این هفته و تجدید میثاق با آرمان‌های‬
‫انقالب و امام امت برگزار می‌شود‪».‬‬
‫در آخری��ن روز از هفت��ه دفاع مقدس پرس��نل و‬
‫کارکنان برای تجدید میثاق با امام راحل و شهدا به‬
‫مرقدامام‌خمینیرفتند‪.‬‬

‫سرپرست سازمان در همايش تجديد همبستگی کارکنان بسيجی با فرزندان شهيد‬

‫دليل پيروزي ما در جنگ اطاعت محض از واليت بود ‬
‫سرپرس��ت سازمان بهزيس��تی در همايش تجديد‬
‫همبس��تگی کارکنان بسيجی سازمان بهزيستی با‬
‫فرزندان ش��هيد اين س��ازمان عنوان كرد كه دليل‬

‫پيروزی ما در جنگ اطاعت محض از واليت بود‪.‬‬
‫در بيرون از فضای داخلی سازمان ماكتی از جبهه‬
‫و عكس‌های شهدا قرار داده شده بود و در داخل نيز‬
‫نمايش��گاهی از عكس‌های فرزندان تحت پوشش‬
‫سازمان بهزيستی كه در طول ‪ 8‬سال دفاع مقدس به‬
‫شهادت رسيده بودند‪ ،‬به چشم می‌خورد‪.‬‬
‫اولين س��خنران اين مراس��م احمد اسفندياری‪،‬‬
‫سرپرست سازمان بهزيستی‪ ،‬بود كه با تبريك ‪ 5‬مهر‬
‫ماه سالروز شكست حصر آبادان‪ ،‬گفت‪ :‬اكنون بعد از‬
‫گذشت ‪ 22‬س��ال از پايان جنگ‪ ،‬ثمراتی را كه امام‬
‫(ره) فرموده بودند‪ ،‬مشاهده می‌كنيم و اگر می‌بينيم‬
‫امروز رئيس‌جمهور كش��ورمان با شجاعت تمام در‬
‫مركز كفر جهانی‪ ،‬س��ران صهيونيسم و آمريكا را به‬
‫چالش می‌كشد به نحوی كه آنهاهنوزنتوانسته‌اند به‬
‫آن پاس��خ دهند اين مس��ائل از ثمرات ايستادگی ‪8‬‬
‫س��ال دفاع مقدس است‪ .‬وی با اشاره به حضور ايتام‬
‫تحت سرپرستی س��ازمان بهزيستی در جبهه‌های‬
‫جنگ گفت‪ :‬آنها دين خودشان را به كشور ادا كردند‬
‫و پيش��رفتی را كه امروز ش��اهد آن هستيم حاصل‬
‫تالش‌هایآنهاست‪.‬‬

‫اس��فندياری با تأكيد بر اي��ن موضوع كه دليل‬
‫پي��روزی ما در جنگ اطاعت محض از واليت بود‪،‬‬
‫بي��ان كرد‪ :‬در س��ال‌های بعد از پي��روزی انقالب‬
‫انحرافات��ی در ايران رخ داد كه به دليل عدم توجه‬
‫به بيانات رهبري بود و برخی حتی اين مس��ئله را‬
‫توجيه می‌كردند كه بيانات ايشان جنبه ارشادی‬
‫دارد و بيانات واليی ايش��ان جدا از بيانات ارشادی‬
‫ايشان است در حالی كه ما اعتقاد داريم كه فرمان‬
‫و نظر ايشان مطلق است و بايد تحقق يابد‪.‬‬
‫اج��رای دو قطع��ه زيبا توس��ط گروه تواش��يح‬
‫ليلة‌القدر برنامه بعدی اين همايش بود و در ادامه‬
‫حجت‌االس�لام علی‌اكبر مرتضوی كياس��ری‪ ،‬از‬
‫جانبازان ‪ 70‬درص��د دوران دفاع مقدس به بيان‬
‫خاطراتی از دوران دفاع مقدس و نحوه ش��هادت‬
‫چند نفر از همرزمان خ��ود پرداخت و با تأكيد بر‬
‫واليت‌پذيری محض و اطاعت از رهبری به شدت‬
‫از افرادی كه ب��ه عيب‌جويی از رويدادهای جنگ‬
‫می‌پردازند‌انتقاد كرد‪.‬‬
‫وی در پاي��ان س��خنانش از تمامی مس��ئوالن‬
‫خواست تا مردم را دريابند چرا كه تمامی سنگينی‬

‫جنگ بر دوش مردم بوده اس��ت و اگر مردم بروند‬
‫حت��ی رهب��ری مانند عل��ی(ع) نيز خانه نش��ين‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫پخش نماهنگی از حض��ور مقام معظم رهبری‬
‫در جبهه و ديدارهای ايش��ان با جانبازان قسمت‬
‫ديگری از برنامه بود و در پايان اس��مائيل كوثری‪،‬‬
‫نايب رئيس كميس��يون امنيت ملی و سياس��ت‬
‫خارجی مجلس‪ ،‬با بيان اينكه هر چه خدا را شاكر‬
‫باشيم كم است‪ ،‬اظهار كرد‪ :‬ما هر چه خدا را شاكر‬
‫باش��يم كم اس��ت چرا ك��ه دارای م��ردان مرد‪ ،‬و‬
‫رهبری هس��تيم خداگونه كه با م��ردم خداگونه‬
‫سخن می‌گويد‪.‬‬
‫وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در توهين‬
‫به قرآن گفت‪ :‬دشمنان وقتی كه ديدند توطئه‌های‬
‫آنها شكست خورده است دست به سوزاندن قرآن‬
‫زدن��د و فك��ر كردند كه ما دس��ت و پايمان را گم‬
‫مي‌كندبه مسيحيان حمله می‌كنيم در حالی كه‬
‫نمی‌دانستند الگوی ما علی (ع) است كه وی قرآن‬
‫ناط��ق اس��ت و م��ا دس��توراتمان را از والي��ت‬
‫می‌گيريم‪.‬‬

‫رويداد‬
‫سرپرست سازمان بهزیستی در مراسم جشن ناشنوایان عنوان کرد‬

‫برای ارایه خدمات بیشتر‬
‫تالش می‌کنیم‬
‫به مناس�بت هفت�ه بین‌المللی ناش�نوایان ‪،‬‬
‫مراس�م تجلیل از ناش�نوایان ش�نبه س�وم‬
‫مهرماه در سالن اجتماعات برج میالد برگزار‬
‫شد‪.‬‬
‫به گ�زارش مهرن�و‪ ،‬این مراس�م با حضور‬
‫سرپرس�ت س�ازمان‪ ،‬سرپرس�ت معاون�ت‬
‫توانبخش�ی و پیش�گیری از معلولیت‌ه�ا و‬
‫س�ایر مدی�ران و مس�ئوالن ای�ن معاونت ‪،‬‬
‫وجمع�ي از تش�كل هاي غي�ر دولتي حوزه‬
‫ناشنوايان برگزار شد ‪ .‬هانيه حقيقي‬

‫پیش به سوی گسترش خدمات‬

‫در ادامه برنامه ‪ ،‬سرپرست معاونت توانبخشی و‬
‫پیش��گیری از معلولیت‌های س��ازمان هم ضمن‬
‫تبری��ک هفته جهانی معل��والن گفت‪«:‬من هم به‬
‫نوب��ه خود هفته جهانی ناش��نوایان را به حاضران‬
‫محترم در س��الن تبریک می‌گویم و یاد و خاطره‬
‫“جبار باغچه‌بان” و تمام عزیزانی که با تالش خود‬
‫برای توانبخشی ناشنوایان عزیز گام برداشته‌اند و‬
‫اینک در کنار ما نیستند را زنده می‌کنم‪».‬‬
‫دکتر”مصطفی کرباس��ی” گفته ه��ای خود را‬
‫اینگونه ادامه داد‪«:‬براساس آمار سازمان بهداشت‬
‫جهانی ‪ 2/4‬درصد از افراد جمعیت کشورها دارای‬
‫معلولیت بوده و نیازمند ارایه خدمات هستند‪ .‬در‬
‫کش��ور ما هم ‪ 2‬میلیون و ‪ 800‬هزار معلول وجود‬
‫دارد که پیش‌بینی می‌ش��ود در سال ‪ 1404‬رقم‬

‫پيشخوان‬

‫ارتباط كمبود ويتامين ‪ D‬با شيزوفرني‬
‫ابت�کار‪ :‬پژوهش��گران در يك مطالع��ه جديد به ارتب��اط بين كمبود‬
‫ويتامين‪ D‬در بدن و خطر بروز بيماري «ش��يزوفرني» (جنون جواني)‬
‫پي‌ برده‌اند‪ .‬محققان انستيتو مغز «گوئينزلند» در استراليا دريافته‌اند؛‬
‫نوزاداني كه با س��طح پايين ويتامين‪ D‬در خونش��ان متولد مي‌شوند ‪2‬‬
‫برابر بيش از س��ايرين در سال‌هاي آتي زندگي در معرض خطر ابتال به‬
‫شيزوفرني قرار دارند‪ .‬اما خبر خوب در اين پژوهش اينست كه با توجه‬
‫به اين يافته ممكن است بتوان از بروز «شيزوفرني» در افراد پيشگيري‬
‫كرد‪ .‬آمارها نش��ان مي‌دهد كه در ح��ال حاضر تقريبا ‪ 200‬هزار نفر در‬
‫استراليا به اين بيماري مبتال هستند‪.‬‬

‫نقشه جامع براي معتادان‬
‫جام جم‪ :‬دبيركل س��تاد مبارزه با موادمخدر كش��ور با تأكيد بر اين‌كه‬
‫معتادان بايد شناسنامه‌دار شوند‪ ،‬افزود‪«:‬بايد تمام پروتكل درماني يك‬
‫معتاد در شناس��نامه وي ثبت شود‪“ .‬مصطفي محمد‌ نجار” وزير كشور‬
‫در جمع خبرنگاران و در حاشيه نشست جانشينان شوراهاي هماهنگي‬
‫مب��ارزه با موادمخدر اس��تان‌هاي سراس��ر كش��ور در مش��هد‪ ،‬امنيت‬
‫اجتماع��ي را يك��ي از موارد م��ورد تأكيد نظام و دول��ت عنوان كرد» و‬
‫افزود‪«:‬اعتياد يكي از معضالتي اس��ت كه جوانان ما را تهديد مي‌كند و‬
‫مقابله با آن نيازمند يك برنامه‌ نظام‌مند و گس��ترده‌ اس��ت‪ ».‬دبير كل‬
‫ستاد مبارزه با موادمخدر كشور گفت‪« :‬در حوزه مبارزه با موادمخدر به‬
‫دنبال يك نقش��ه جامع و راهبردي هستيم تا اقدامات خوب انجام شده‬
‫را تكميل كند‪».‬‬

‫اراده و همت انسان است‬
‫که کار اصلی را انجام می‌هد‬

‫در این مراس��م سرپرس��ت س��ازمان بهزیستی‬
‫ضم��ن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداش��ت‬
‫مجاهدت‌های مردم شریف ایران‪ ،‬شهدا و سرداران‬
‫گفت‪«:‬امی��دوارم م��ا از رهروان واقعی ش��هدا و‬
‫ایثارگران باش��یم و الیق باشیم که راه آنها را ادامه‬
‫دهیم‪».‬‬
‫دکتر “احمد اس��فندیاری” همچنين با تبریک‬
‫هفته ناشنوایان افزود‪«:‬یاد و خاطره مرحوم “جبار‬
‫باغچه‌ب��ان” بنیان‌گ��ذار آموزش ناش��نوایان در‬
‫کش��ورمان را گرامی م��ی‌دارم و از خداوند متعال‬
‫برای این بزرگ مرد علو درجات را خواستارم‪».‬‬
‫وی در ادام��ه صحبت‌های��ش ب��ه نمایندگی از‬
‫مردم ایران از ریاس��ت محترم جمهوری به دلیل‬
‫بیاناتش در مقر س��ازمان‌ ملل متحد تشکر کرد و‬
‫افزود‪«:‬رئیس‌جمهوری محترم در سفر اخیرش به‬
‫مقر س��ازمان ملل متحد‪ ،‬ن��دای عدالت‌خواهی و‬
‫حق‌طلبی را در همه جهان انعکاس داد و توانست‬
‫پیام مردم ایران را به اقصی نقاط دنیا برس��اند‪ .‬من‬
‫به نمایندگی از خانواده بهزیس��تی و جامعه هدف‬
‫بهزیس��تی از س��خنان ش��جاعانه ایش��ان تشکر‬
‫می‌کنم‪».‬‬
‫دکتر” اس��فندیاری “در ادامه با اش��اره به اینکه‬
‫این مناس��بت ها فرصت مناس��بی برای شناخت‬
‫جامعه هدف بهزیس��تی اس��ت‪ ،‬اف��زود‪«:‬در حال‬
‫حاضر فرصتی فراهم ش��ده تا ما بتوانیم ناشنوایان‬
‫را بهتر بشناسیم و قابلیت‌های این عزیزان را بهتر‬
‫درک کنیم‪ .‬هم‌چنین از مسئوالن عزیز می‌خواهم‬
‫که با وظایف خود آش��نا باشند و بدانند که چگونه‬
‫باید به این عزیزان خدمت کنند‪».‬‬
‫وی خاطرنش��ان كرد‪«:‬رهب��ر عظیم‌الش��أن‬
‫کشورمان به ش��یرین‌ترین زبان و شیواترین شعر‬
‫در خصوص شما و ارزش‌هایتان سخن گفته‌اند‪ .‬اما‬
‫م��ن هم به نوبه خ��ودم نکاتی را به ش��ما عزیزان‬
‫گوشزد می‌کنم‪».‬‬
‫سرپرس��ت س��ازمان افزود‪«:‬همان‌ط��ور ک��ه‬
‫می‌دانید انس��ان متش��کل از روح و جس��م است‪.‬‬
‫جس��م انس��ان از گل و خاک گرفته ش��ده است و‬
‫ارزش م��ادی دارد و ای��ن روح انس��ان اس��ت که‬
‫می‌تواند کارهای بزرگ انجام دهد‪ .‬انسان از طریق‬
‫بع��د روحانی خود مدارج عالی را طی می‌کند و به‬
‫کمال می‌رسد‪» .‬‬
‫وی در پای��ان خط��اب ب��ه جامعه ناش��نوایان‬
‫گفت‪«:‬من و تمام مس��ئوالن بهزیس��تی درصدد‬
‫ارایه خدمات بهتر و بیش��تر به شما و تمام جامعه‬
‫هدف سازمان هستیم‪ .‬توانمندسازی جامعه هدف‬
‫از مس��ائلی است که باید بیش��تر از گذشته به آن‬
‫پرداخته شود‪ ،‬چرا که توانمندسازی ب و استقالل‬
‫کامل جامعه هدف سازمان هدف مهم ماست‪».‬‬
‫دكتر”اس��فندياري” تاكيد ك��رد‪ «:‬ما الگوهای‬
‫موفقی از ش��ما عزی��زان داریم ک��ه می‌توانند به‬
‫جامعه معرفی شوند و بهافراد جامعه بفهمانند که‬
‫اراده و همت انسان است که انسان را به مدارج باال‬
‫می‌رساند‪».‬‬

‫شماره ‪ 4 / 151‬مهر ‪1389‬‬

‫‪3‬‬

‫برنامه انجمن كوچولوها‬

‫این مناسبت ها فرصت مناسبی برای شناخت جامعه هدف بهزیستی است‬

‫‪ 2/4‬درصد معلول به رقم ‪ 7/5‬درصد برسد‪ .‬چرا که‬
‫طبق پیش‌بینی ما جمعیت کش��ورمان در س��ال‬
‫‪ 1404‬به حدود ‪ 93‬میلیون نفر می‌رسد که به این‬
‫ترتیب آمار معلوالن هم باال می‌رود‪».‬‬
‫وی ادامه داد‪«:‬من با بیان این گفته‌ها می‌خواهم‬
‫هش��دار ده��م و بگویم که باید خودم��ان را برای‬
‫گسترش خدمات مهیا کنم‪ ».‬وی ضمن بیان این‬
‫مطلب که س��الیانه حدود ‪ 6‬هزار نوزاد ناش��نوا و‬
‫کم‌ش��نوا در کش��ور متول��د می‌ش��وند ادام��ه‬
‫داد‪«:‬متأسفانه این معلولیت از سن ‪ 2/5‬سالگی تا‬
‫‪ 5‬س��الگی قابل تشخیص اس��ت و این سن برای‬
‫درم��ان و پیش��گیری خیل��ی دیر اس��ت‪ .‬چرا که‬
‫کودک از ماه‌های اول زندگی با ش��نوایی می‌تواند‬
‫ش��روع به یادگیری زبان کند و افت شنوایی عامل‬
‫مهمی در مس��أله گفتار و زبان کودک اس��ت‪ .‬به‬
‫همین دلیل خانواده‌ها موظفند از ش��نوایی دقیق‬
‫نوزادش��ان در بدو تولد مطمئن شوند‪ .‬چرا که اگر‬
‫تش��خیص زودهنگام ناش��نوایی صورت نگیرد و‬
‫توانبخشی به موقع انجام نشود‪ ،‬زیربنای موفقیت‬
‫اجتماعی و تحصیلی کودک مشکل و حتی گاهی‬
‫غیرممک��ن خواهد ش��د‪ ».‬وی افزود‪«:‬بنابراین به‬
‫دلیل اهمی��ت موضوع یکی از فعالیت‌هایی که در‬
‫بهزیستی انجام می‌گیرد بحث غربالگری شنوایی‬
‫اس��ت‪ .‬بهزیستی در حوزه توانبخشی و پیشگیری‬
‫از معلولیت‌ه��ا برنامه‌ه��ای وی��ژه‌ای را اج��را‬
‫می‌کند‪».‬‬
‫دکتر”کرباس��ی” در ادام��ه صحبت‌های��ش به‬
‫فعالیت‌های بهزیس��تی در این زمینه اشاره کرد و‬
‫افزود‪«:‬بهزیس��تی کار خ��ود را در دو بخ��ش‬
‫آگاه‌س��ازی جمعیت و غربالگری ش��نوایی انجام‬
‫می‌ده��د‪ .‬به این منظور در س��طح کش��ور ‪112‬‬
‫واحدش��نوایی شناس��ی وج��ود دارد ک��ه ‪120‬‬
‫کارش��ناس در آن فعالیت م��ی کنند‪ .‬هم چنین‬
‫‪ 123‬واح��د گفتاردرمانی با ‪ 151‬کارش��ناس در‬
‫کشور در حال فعالیت هستند‪ .‬که براساس آمار به‬
‫دس��ت آمده در س��ال گذش��ته ‪ 126‬هزار نفر از‬
‫خدمات شنوایی‌شناسی و ‪ 44‬هزار نفر از خدمات‬
‫گفتاردرمانی این مراکز بهره‌ گرفته‌اند‪».‬‬
‫او در ادامه یادآور ش��د‪«:‬این مراک��ز با مداخله‬
‫زودهنگام و مش��ارکت‌های فعال در خانواده‌ها از‬
‫طریق آموزش و توانبخش��ی ای��ن عزیزان به آنها‬
‫خدمت‌رسانی می‌کنند‪».‬‬
‫وی پیشگیری‪ ،‬توانمندسازی و پیگیری تحقق‬
‫کامل حق��وق مرتبط با معل��والن از جمله قانون‬
‫جام��ع حمایت از حقوق معلوالن را از اهداف مهم‬
‫دفتر پیش��گیری دانست و ادامه داد‪«:‬امیدواریم با‬
‫عنایت و توجه ویژه دولت محترم روز‌به روز شاهد‬
‫تحقق کامل توانبخش��ی معلوالن باش��یم‪ .‬ضمن‬
‫اینکه بای��د بتوانیم کیفیت خدمات‌مان را ارتقاء و‬
‫گس��ترش دهیم و در این مس��یر اولویت ما انجام‬
‫فعالیت‌های پیشگیرانه اس��ت تا حتی‌المقدور از‬
‫بروز معلولیت‌ها جلوگیری کنیم‪».‬‬

‫گوشه‌كنار مراسم‬

‫مراس��م ب��ا تالوت آی��ات قرآن هم��راه با رابط‬

‫ناش��نوایان آغاز ش��د‪ .‬در ادامه برنامه‌ گروه “آوای‬
‫ن��گاه” س��رود جمهوری اس�لامی ای��ران را اجرا‬
‫کردند‪.‬‬
‫در این مراسم ”لیال اعتماد” با زبان اشاره برای‬
‫ناش��نوایان صحبت ک��رد‪ .‬وی در صحبت‌هایش‬
‫ضمن خیرمقدم و تشکر از تشریف‌فرمایی حضار‬
‫و مسئوالن محترم‪ ،‬روزجهانی‪ ،‬ناشنوایان‪ ،‬هفته‬
‫دفاع مقدس و بازگش��ایی محافل علم و ایمان را‬
‫تبریک گفت و ادامه داد‪«:‬خوش��حالم که در این‬
‫محفل س��اده و صمیمی جمع ش��دیم تا سالروز‬
‫جهان��ی ناش��نوایان ای��ن عزیزتری��ن مخلوقات‬
‫خداوند روی کره زمین را جشن بگیریم‪ .‬عزیزانی‬
‫که گرچه به ظاهر ناشنوا هستند اما دلی دارند به‬
‫وس��عت اقیان��وس و قلبی که با آن می‌ش��نوندو‬
‫محبت و انس��انیت را با تمام وجود لمس کرده و‬
‫می‌فهمن��د‪ ».‬وی در ادام��ه صحبت‌های��ش ب��ه‬
‫س��خنان رهب��ر معظ��م انق�لاب اش��اره کرد و‬
‫افزود‪«:‬ناش��نوایان کس��انی هس��تند که گرچه‬
‫حکی��م نیس��تند اما س��کوتی حکیمان��ه دارند‪.‬‬
‫کودک نیس��تند اما همانند کودک پاک و س��اده‬
‫بوده و از تمام آلودگی‌های پیرامون‌ش��ان مبرا و‬
‫منزه هس��تند و مبرا و منزه خواهند ماند‪».‬‬
‫“اعتماد” ادامه داد‪«:‬با همه این‌ها به دلیل اینکه‬
‫این عزیزان از اقلیت‌های جامعه هستند و زبان‌گویا‬
‫برای بی��ان صحبت‌ها و نیازهای خ��ود ندارند در‬
‫مقایس��ه با س��ایر اقش��ار جامعه از ابتدایی‌ترین‬
‫امکانات شهروندیشان محروم مانده‌اند و متأسفانه‬
‫هیچ‌کس نیس��ت که در حال آنها تفحص کرده و‬
‫مش��کالت و نیازه��ای ای��ن عزی��زان را به گوش‬
‫مسئوالن محترم برساند‪ .‬به همین دلیل است که‬
‫همواره مظلوم بوده‌اند اما انشاء‌ا‪ ...‬مظلوم‌ نخواهند‬
‫ماند‪».‬‬
‫رئیس هیأت مدیره انجمن خانواده ناشنوایان‬
‫ایران‪ ،‬در ادامه صحبت‌های��ش بیانیه حمایت از‬
‫حقوق ناش��نوایان را قرائت کرد‪ .‬در این بیانیه از‬
‫سازمان بهزیس��تی خواسته شده که مسأله عدم‬
‫رعای��ت قان��ون حمای��ت از حقوق معل��والن را‬
‫پیگیری کند و دس��تگاه‌های ذیرب��ط را ملزم به‬
‫رعایت این قانون کند‪ .‬فرهنگ‌س��ازی در جامعه‬
‫برای مس��ئوالن در راس��تای عدم بی‌حرمتی به‬
‫افراد ناش��نوا و کم‌ش��نوا از دیگر مفاد این بیانیه‬
‫اس��ت‪ .‬وی در ادام��ه قرائ��ت بیانی��ه‬
‫گفت‪«:‬س��ازمان‌های مرتب��ط مث��ل س��ازمان‬
‫بهزیس��تی و آم��وزش و پرورش اس��تثنایی باید‬
‫برای افزایش دانش و مهارت ناشنوایان متناسب‬
‫با نیاز آنها و جامعه بکوش��ند‪ .‬وی در نظر گرفتن‬
‫س��همیه برای کنکور و آزمون‌های استخدامی را‬
‫از اساسی‌ترین اقدامات دانست و افزود‪«:‬با توجه‬
‫به شرایط فیزیکی خاصی که معلوالن و مخصوصاً‬
‫ناش��نوایان دارن��د در نظر گرفتن س��همیه برای‬
‫ادامه تحصیل و اس��تخدام آنها امری ضروری به‬
‫نظر می‌رسد‪».‬‬
‫در ادام��ه برنام��ه گزارش تصوی��ری از عملکرد‬
‫“انجمن خانواده ناش��نوایان ایران” از س��ال ‪ 86‬تا‬
‫‪ 89‬پخ��ش ش��د‪ .‬در این کلی��پ تصویری چارت‬

‫سازمان و اعضای انجمن معرفی شدند و از “کیوان‬
‫دواتگران” که وظیفه دبیری این مراسم را بر عهده‬
‫داش��ت تشکر شد‪ .‬هم‌چنین در این مراسم کلیپ‬
‫“مناجات ناش��نوایان” سروده مقام معظم رهبری‬
‫برای حاضران پخش شد‪.‬‬
‫همچنین”فرامرز طالکوب” هنرمند ناش��نوای‬
‫کشور برای حاضران پانتومیم اجرا کرد‪.‬‬
‫در ادام��ه مراس��م با حض��ور “اس��فندیاری”‪،‬‬
‫“کرباس��ی” و “اعتم��اد” از نخب��گان ناش��نوای‬
‫کشورمان تقدیر ش��د‪“ .‬بهنود قطائی”‪“ ،‬مرتضی‬
‫حاجی‌باقر”‪“ ،‬اس�لام یزدانی”‪“ ،‬خلیل رحیمی”‪،‬‬
‫“تانیا جهانگی��ری” به عنوان نخبگان ناش��نوای‬
‫کشورمان معرفی شدند‪ .‬هم‌چنین در این مراسم‬
‫از والدین نمونه ناشنوایان‪ ،‬زوج‌های موفق ناشنوا‬
‫و رابطان موفق تقدیر و قدردانی شد‪.‬‬
‫“فاطمه آقامحمد” از رابطان موفق صداوسیمای‬
‫جمهوری اسالمی ایران نیز یکی از کسانی بود که‬
‫در این مراسم از او تقدیر شد‪.‬‬
‫“گروه نمایش انجمن خانواده ناش��نوایان” نیز‬
‫نمایش��ی تح��ت عن��وان “مش��کالت آموزش��ی‬
‫ناشنوایان” برای حاضران اجرا کردند‪.‬‬
‫در پای��ان مراس��م “رض��ا صادق��ی” هنرمند‬
‫محبوب کش��ورمان چند قطع��ه از کارهایش را‬
‫اج��را کرد و گروه “آوای نگاه” نیز این هنرمند را‬
‫همراهی کردند‪ .‬گروه سرود “آوای بی‌صدا” نیز‬
‫از دیگ��ر گروه‌های��ی ب��ود ک��ه در این مراس��م‬
‫هنرنمای��ی کرد‪ .‬در پایان از ش��هرداری منطقه‬
‫‪ 11‬و مس��ئوالن ش��رکت برج میالد آس��مان به‬
‫خاط��ر همکاریش��ان در برگزاری این مراس��م‬
‫تشکر شد‪.‬‬

‫همش�هری‪ :‬رئي��س دبيرخان��ه كميس��يون اجتماع��ي و فرهنگ��ي‬
‫كالنشهرهاي ايران از برگزاري هفته كوچولوهاي ايراني (كوتاه‌قامتان‬
‫بلندهمت) در جهت شناس��اندن ظرفيت‌ها‪ ،‬قابليت‌ها و مطرح كردن‬
‫نيازها و مش��كالت اين قش��ر كه به‌علت كم‌توجه��ي و بي‌مهري دچار‬
‫معضالت بس��ياري هس��تند‪ ،‬خبر داد‪ .‬عادل م��زاري رئيس دبيرخانه‬
‫كميس��يون اجتماعي و فرهنگي كالنشهرهاي ايران با بيان اين مطلب‬
‫اظهار كرد‪ :‬با عنايت به اينكه پاسداش��ت حقوق ش��هروندان و پيگيري‬
‫مطالبات شهروندي از وظايف شهرداري است و با توجه به ديدگاه كالن‬
‫مديريت ش��هر تهران مبني بر تبديل شهرداري از سازماني خدماتي به‬
‫نه��ادي اجتماعي‪ ،‬ب��ا همكاري انجمن كوچولوهاي اي��ران برنامه‌هاي‬
‫مفصلي در هفته آينده تدارك ديده شده است‪.‬‬

‫توجه به اورژانس تصادفات‬
‫خبر‪ :‬با توجه به اینکه حدود ‪ 50‬درصد افراد بعد از تصادف جان خود‬
‫را از دست می‌دهند باید چاره‌ای اندیشیده شود تا نسبت به اورژانس‬
‫و خدمت‌رس��انی ب��ه افراد هم ب��ه موقع اقدام ش��ود‪“ .‬دودانگه” عضو‬
‫شورای عالی بیمه‪ ،‬معتقد است‪ « :‬تعیین خسارت واقعی یک تصادف‬
‫ج��اده‌ای ناممک��ن اس��ت‪ ،‬چه کس��ی می‌توان��د برای دل شکس��ته‬
‫خانواده‌ای که جسم متالشی شده عزیزشان را پس از تصادفی مرگبار‬
‫به خاک می‌سپرند یا برای رنجی که خانواده‌ای به واسطه بی‌سرپرست‬
‫ش��دن متحمل می‌ش��وند‪ ،‬رقمی ب��ه عنوان میزان خس��ارت‌دیدگی‬
‫تعیین کند؟»‬

‫آمارهاي ازدواج و طالق‬
‫تهران امروز‪ :‬ابهری‪ ،‬کارشناس علوم رفتاری مي‌گويد‪«:‬افزایش زنان‬
‫مطلقه و افزایش آمار دختران تحصیلکرده همراه با مشکالت اقتصادی‬
‫و اش��تغال در جامعه موجب کاهش ازدواج در کش��ور ش��ده اس��ت‪».‬‬
‫کارش��ناس علوم رفتاری از افزایش ش��ش برابری آمار زنان مطلقه در‬
‫جامع��ه اظه��ار نگرانی کرد و افزود‪«:‬براس��اس آمارها ه��م اکنون یک‬
‫میلیون مرد مطلق و ش��ش میلیون زن مطلقه در کشور وجود دارند‪».‬‬
‫“مجید ابهری” با اش��اره به بررسی آماری س��ازمان‌های مردم نهاد در‬
‫مورد تنهایی مردان و زنان ایرانی پس از طالق گفت‪«:‬براس��اس آمارها‬
‫هم اکنون یک میلیون مرد مطلق و ش��ش میلیون زن مطلقه در کشور‬
‫وجود دارند‪ ».‬او مي‌گويد‪«:‬آمارها نشان از ‪ 9 .5‬میلیون مرد مجرد (‪20‬‬
‫تا ‪ 34‬ساله) و هفت میلیون دختر مجرد (‪ 15‬تا ‪ 29‬ساله) در کشور می‬
‫ده��د‪“ ».‬ابه��ری” گفت‪«:‬افزایش زم��ان مطلقه ب��ودن و افزایش آمار‬
‫دختران تحصیل‌کرده همراه با مشکالت اقتصادی و اشتغال در جامعه‬
‫موجب کاهش ازدواج در کشور شده است‪».‬‬

‫آماري ازكشت ترياك و حشيش‬

‫یکی از فعالیت‌هایی که در‬
‫بهزیستی انجام می‌گیرد‬
‫بحث غربالگری شنوایی‬
‫است‪ .‬بهزیستی در حوزه‬
‫توانبخشی و پیشگیری از‬
‫معلولیت‌ها برنامه‌های‬
‫ویژه‌ای را اجرا می‌کند‬

‫کیهان‪ :‬دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر از تغيير نيافتن ميزان كشت‬
‫ترياك و حشيش در افغانستان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت‪:‬‬
‫قيمت ترياك در مزارع جنوبي افغانس��تان به مرز ‪ 200‬دالر در هر كيلو‬
‫رس��يده اس��ت‪.‬مصطفي محمدنجار افزود‪ :‬براس��اس آخرين اطالعات‬
‫موجود كش��ت موادمخدر در برخي از استان هاي افغانستان به ميزان‬
‫‪ 30‬درص��د افزايش و در برخي ديگر از اس��تان ها كاهش يافته اس��ت‪.‬‬
‫محمدنج��ار اظهار داش��ت‪ :‬بيش��ترين افزايش كش��ت موادمخدر در‬
‫افغانس��تان مربوط به استان هاي همجوار با مرزهاي شرقي كشور ما از‬
‫جمله قندهار‪ ،‬فراه و نيمروز بوده است‪.‬‬

‫پرداخت معوقه‬
‫بازنشستگان تامين اجتماعي‬

‫جام ج��م‪ :‬وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت‪ :‬معوقات بازنشس��تگان‬
‫تامين اجتماعي با افزايش ش��ش درص��دي از چهارم مهر ماه به تدريج‬
‫پرداخت خواهد ش��د‪ .‬صادق محصولي در جلس��ه ش��وراي رفاه استان‬
‫گيالن در محل بيمارستان رسول اکرم (ص) شهرستان رشت‪ ،‬با اشاره‬
‫به معوقات مابه التفاوت قانون خدمات کش��وري از مهر ماه س��ال ‪ 86‬تا‬
‫مهر ماه سال‪ 87  ‬اظهارداشت‪ :‬بابت اين موضوع‪ 20  ‬هزار ميليارد ريال‬
‫س��هام به بازنشس��تگان اختصاص پيدا کرده که به اين افراد پرداخت‬
‫خواهد شد‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫نشريه داخلي سازمان بهزيستي‬

‫گزارش‬

‫در میزگرد تخصصی بهزیستی و مسئولیت‬
‫اجتماعی شرکت‌ها مطرح شد‬

‫مسئولیت‬
‫اجتماعی؛‬
‫روح جاری‬
‫درصنعت‬

‫میزگ�رد و هم‌اندیش�ی تخصص�ی بهزیس�تی و‬
‫مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با حضور قائم مقام‬
‫امور فرهنگی و مش�ارکت‌های مردمی سازمان و‬
‫نمایندگان تعدادی از ش�رکت‌ها و بنگاه‌های مهم‬
‫کشور در مركز شهيد قدوسي تهران برگزار شد‪.‬‬
‫معموالً شرکت‌ها در سه مقوله اجتماعی‪ ،‬محیط‬
‫زیست و محیط کس�ب و کار مسئولیت اجتماعی‬
‫خود را ایفا می‌کنند‪ .‬این نگاه جدید به مسئولیت‬
‫اجتماعی از طرف ش�رکت‌ها منجر ب�ه ایجاد نوع‬
‫ت برای حل و فصل مش�کالت‬
‫موث�ری از مش�ارک ‌‬
‫اجتماع�ی و زیس�ت محیطی ش�ده اس�ت که در‬
‫صورت س�اماندهی و هم‌افزای�ی نیروهای درگیر‬
‫انج�ام مس�ئولیت اجتماع�ی رکن مهم توس�عه‬
‫اجتماعی ایجاد خواهد شد‪.‬‬
‫ ‬

‫انسيه شهرستانكي‬

‫سازمان بهزیستی کشور به عنوان سازمانی که در حال‬
‫انجام خدمات اجتماعی در ابعاد گسترده گوناگونی نظیر‬
‫خدمات توانبخش��ی‪ ،‬حمایتی‪ ،‬بازپروری‪ ،‬پیشگیری از‬
‫معلولیت‌ها و آس��یب‌های اجتماع��ی و کمک به تأمین‬
‫حداق��ل نیازهای اساس��ی گروه‌های کم‌درآمد اس��ت‪،‬‬
‫ت اجتماعی ش��رکت‌ها و‬
‫هم��واره توجه ب��ه مس��ئولی ‌‬
‫موسس��ات خدمات‌دهن��ده را به عنوان یک��ی از اصول‬
‫اجرایی خود مورد توجه قرار داده است‪.‬‬
‫در سیاس��ت‌های کل��ی س��ازمان هم آمده اس��ت که‬
‫بهزیس��تی آمادگی دارد تا با دادن خدمات مشاوره‌ای به‬
‫شرکت‌ها بستری را فراهم کند که شرکت‌ها در قالب آن‬
‫بتوانن��د مس��ئولیت اجتماعی خود را به ش��کل‌ها و در‬
‫سطح‌های گوناگونی ایفا کنند‪.‬‬
‫از ای��ن‌رو در یک��ی از آخرین ش��ب‌های م��اه مبارک‬
‫رمضان مسئوالن سازمان بهزیستی همراه با نمایندگان‬
‫ش��رکت‌ها و مراکز بزرگ صنعتی دور هم جمع شدند تا‬
‫توج��ه جامعه تج��اری ای��ران به مس��ئولیت اجتماعی‬
‫شرکت‌ها(‪ )CSR‬بررسی شود‪.‬‬
‫نمایندگان شرکت‌های مپنا‪ ،‬شرکت حمل و نقل ریلی‬
‫نیرو‪ ،‬موسس��ه مالی و اعتباری مهر‪ ،‬عالیفر(س��ن‌ایچ)‪،‬‬
‫کیسون‪ ،‬ایران خودرو و گروه صنعتی رنا شرکت‌کنندگان‬
‫در این مراسم بودند هر چند بیش از این تعداد‪ ،‬به برنامه‬
‫دعوت شده بودند‪.‬‬
‫قائم‌مق��ام سرپرس��ت س��ازمان در ام��ور فرهنگی و‬
‫مش��ارکت‌های مردمی به عن��وان میزب��ان آغازگر این‬
‫مراسم بود‪.‬‬
‫وی در آغاز صحبت‌هایش با اش��اره به آیاتی از س��وره‬
‫“بل��د” با این مفه��وم که “بعد از اینکه به انس��ان نعمت‬
‫دادی��م از یک گردنه نتوانس��ت بگ��ذرد و آن گردنه آزاد‬
‫کردن انس��انی است که در بند اس��ت‪ ،‬اطعام نیازمندی‬
‫است که دستش تنگ است و رسیدگی به امور یتیمان و‬
‫مس��کینی اس��ت که زمین‌گیر شده اس��ت‪ ”،‬گفت‪«:‬در‬
‫راستای این آیات شریف بهزیستی رسیدگی به این امور‬
‫را در رأس کاره��ای خ��ود ق��رار داده و ب��رای تحق��ق‬
‫خدمت‌رسانی ‪ 17‬هدف میان مدت را مشخص کرده که‬
‫تا سال ‪ 1392‬باید محقق شود‪».‬‬
‫“علی‌محم��د زنگانه” ادام��ه داد‪«:‬از جمله این اهداف‬
‫می‌توان به کاهش بروز معلولیت‌ها به نصف‪ ،‬کنترل نرخ‬
‫رشد بروز آس��یب‌ها‪ ،‬کاهش وابستگی‪ ،‬توانمندسازی و‬
‫اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار و‪ ...‬اشاره کرد‪».‬‬
‫قائ��م مقام سرپرس��ت س��ازمان در ام��ور فرهنگی و‬
‫مشارکت‌های مردمی با تأکید بر ارتباط معنادار برد‪ -‬برد‬

‫در سیاست‌های کلی سازمان هم آمده است که بهزیستی آمادگی دارد تا با دادن خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌ها بستری را فراهم کند که شرکت‌ها در قالب آن بتوانند مسئولیت اجتماعی خود را به شکل‌ها و در سطح‌های گوناگونی ایفا کنند‬

‫میان سازمان بهزیستی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی‬
‫اظهار داشت‪«:‬سازمان بهزیستی کشور به دنبال مطرح‬
‫کردن مش��کالت نیس��ت تا از ش��رکت‌ها‪ ،‬مجموعه‌ها و‬
‫خیرین بخواهد کمک‌های نقدی ارایه کند بلکه به دنبال‬
‫تعریف ارتباط دیگری است که با نام مسئولیت اجتماعی‬
‫یا ‪ CSR‬شناخته می‌شود‪».‬‬
‫“زنگان��ه” ادامه داد‪«:‬در دنیای مدیریت ش��رکت‌ها از‬
‫مسئولیت اجتماعی به عنوان یک پارادایم یادمی‌شود اما‬
‫همکاری‌ه��ای ش��رکت‌های مختلف نش��ان از توجه به‬
‫مس��ولیت‌های اجتماعی دارد و سازمان بهزیستی نیز به‬
‫دنب��ال این اس��ت که به ش��رکت‌هایی که پ��ا به عرصه‬
‫مسئولیت اجتماعی می‌گذارند‪ ،‬ارایه خدمت کند‪».‬‬
‫به گفته وی اگر ش��رکتی همچون مایکروس��افت که‬
‫بزرگ‌تری��ن بنیاد خیریه را در س��طح جهان دارد به این‬
‫رابطه برد‪ -‬برد نرس��یده باش��د با توجه ب��ه هزینه‌های‬
‫سرس��ام‌آور تبلیغات هرگز امور خیریه را در برنامه‌هاي‬
‫خ��ود قرار نمی‌دهد‪ .‬بنابراین می‌بایس��ت در گروه هدف‬
‫پارادایم��ي ایجاد کنیم که ب��ا مقوله‌های معنوی ارتباط‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫قائم‌مقام امور فرهنگی و مش��ارکت‌های مردمی ادامه‬
‫داد‪«:‬از آنجا که بهزیستی نمی‌تواند هر ‪ 52‬خدمت خود‬
‫را از طریق منابع دولتی ارایه دهد‪ ،‬ناگزیر به مطرح کردن‬
‫مشارکت‌ اجتماعی شرکت‌هاست‪.‬‬
‫از این‌رو می‌خواهيم از شما صاحبان صنایع راهنمایی‬
‫بگیری��م تا راهی که آغاز ش��ده به س�لامت پیش‌ رود و‬
‫پایه‌گذار اقدامات و عملیاتي کردن مسئولیت اجتماعی‬
‫باشیم که این خود نوعی باقیات صالحات است‪».‬‬
‫“زنگان��ه” ادام��ه داد‪«:‬می‌خواهی��م در ه��ر ح��وزه‬

‫اطالع‌رسانی را عمومی کنیم و در قالب مشارکتی که به‬
‫مفهوم مشارکت و مسئولیت اجتماعی است شکل بگیرد‬
‫تا بتوانیم دوستدار مددجویان سازمان بوده و همچنین‬
‫سایر س��ازمان‌های امدادی هم از این مشارکت استفاده‬
‫کنند‪».‬‬

‫همیاران اجتماعی بهزیستی‬

‫خوشبختانه در طول سال‌های گذشته جامعه تجاری‬
‫ای��ران توجه زیادی به مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت‌ها‬
‫معطوف کرده که این امر ورود روح نوآوری و مشارکت را‬
‫به دنبال داشته است‪.‬‬
‫در ای��ران هم��واره ش��رکت‌های اخالق مدار س��بك‬
‫قدیمی مس��ئولیت اجتماعی ک��ه اغلب به عنوان کمک‬
‫نقدی یا سایر فعالیت‌های خیرخواهانه تعریف می‌شد را‬
‫در برنامه‌ه��ای خود قرار داده‌ان��د‪ ،‬لیکن در حال حاضر‬
‫چرخش این مفهوم به سمت رویکردی استراتژیک‌تر که‬
‫در آن ش��رکت‌ها به سرمایه‌گذاری منابع در جوامعی که‬
‫فعالیت می‌کنند‪ ،‬فصل تازه‌ای گشوده شده است‪.‬‬
‫امروزه مش��ارکت اجتماعی شرکت‌ها در قالب مفهوم‬
‫‪ CSR‬فرات��ر از فعالیت‌های خیری��ه و کمک‌های نقدی‬
‫رفته و مش��ارکت در کلیه سطوح رفاه اجتماعی را شامل‬
‫می‌ش��ود‪ .‬با توجه ب��ه این موضوع قس��مت دوم برنامه به‬
‫معرفی موسس��ات و بنگاه‌های حاضر در جلس��ه توس��ط‬
‫نمایندگان و اعالم فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی‌ش��ان‬
‫اختصاص یافته بود‪.‬‬

‫مسئولیت اجتماعی در قبال اطرافیان‬

‫ش��رکت کیسون با سازمان دادن حدود ‪ 650‬مهندس‬
‫و متخصص برجسته در رشته‌های گوناگون و بهره‌گیری‬
‫از یک��ي از بزرگ‌تری��ن مجوعه‌ه��ای ماش��ین‌آالت و‬

‫تجهیزات اجرایی در کش��ور و با حدود س��ه دهه سابقه‬
‫موفق در اجرای پروژه‌های بزرگ در عرصه‌هایی از قبیل‬
‫اح��داث مجتمع‌ه��ای صنعتی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروش��یمی‪،‬‬
‫کارخانه‌های صنعتی‪ ،‬ج��اده‪ ،‬بزرگراه‪ ،‬زیرگذر‪ ،‬روگذر‪،‬‬
‫تون��ل و‪ ...‬یکی از بزرگ‌ترین و مجربترین ش��رکت‌های‬
‫خصوصی در صنعت ساخت‌وس��از کشور و از پیشتازان‬
‫روش طرح و ساخت همزمان است‪.‬‬
‫“ماندگار” نماینده شرکت کیسون این اطالعات را در‬
‫م��ورد مح��ل کارش به حاض��ران ارای��ه ک��رد و ادامه‬
‫داد‪«:‬شرکت ماموريت خود را ساخت و ساز برای توسعه‬
‫زندگی انسان‌ها قرار داده که این مأموریت بار فراوانی را‬
‫به عهده کیسون گذاشته است‪».‬‬
‫ب��ه گفته وی چ��ون پروژه‌های س��اختمانی در نقاط‬
‫مختل��ف انجام می‌ش��ود و م��کان ثابت نیس��ت وظیفه‬
‫مس��ئولیت اجتماعی سخت‌تر می‌ش��ود‪ .‬فقط در چند‬
‫کش��ور از جمله استرالیا و سوئد شرکت‌های ساختمانی‬
‫مس��ئولیت اجتماعی را به عهده می‌گیرند اما همان‌طور‬
‫که در فرهنگ ایرانی و اس�لامی ما آمده است‪ ،‬می‌دانیم‬
‫که باید دین‌مان را به دیگران ادا کنیم و این در وجود ما‬
‫اس��ت و نیاز به عاری��ت گرفتن از دنیای غ��رب نداریم‪.‬‬
‫“ماندگار” به تغییر نام مس��ئولیت اجتماعی به “توسعه‬
‫انس��انی پایدار” در شرکت‌شان اشاره کرد و گفت‪«:‬برای‬
‫اینک��ه ای��ن موض��وع بی��ن کارکن��ان نهادینه ش��ود‬
‫فرهنگ‌س��ازی کردیم و این فرهنگ‌س��ازی به این نحو‬
‫است که به هیچ س��ازمانی کمک نقدی ارایه نمی‌کنیم‬
‫بلکه باید در طرح‌هایشان مشارکت داشته باشیم‪ .‬جلب‬
‫مشارکت و کار داوطلبانه اساس کارماست‪».‬‬
‫وی ش��عار اصلی‌ش��ان را “برد‪ -‬برد‪ -‬برد” اعالم کرد و‬

‫از منظر مدل تعالي سازماني چگونه محقق خواهد شد‬

‫مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها‬

‫مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها يا ‪ CSR‬موضوع حساسيت‌برانگيز و رو به توجه در سال‌هاي اخير بوده است تا آنجا که سازمان‌هاي بين‌المللي مانند سازمان ملل و اتحاديه‬
‫اروپا‪ ،‬استانداردهايي را در اين زمينه ارائه کرده‌اند‪.‬بنياد مديريت کيفيت اروپا ‪ EFQM‬که بنيادي وابسته به اتحاديه اروپاست‪ ،‬در مدل الگوي تعالي خود براي سازمان‌ها‪،‬‬
‫مس��ئوليت اجتماعي ش��رکت‌ها را به عنوان يکي از ارزش‌هاي هشت‌گانه خود معرفي کرده است‪ .‬همچنين‪ ،‬يکي از معيارهاي نه‌گانه خود را براي ارزيابي شرکت‌ها‪ ،‬به اين‬
‫امر اختصاص داده و هش��ت درصد از امتيار کل ارزيابي يک س��ازمان را براي اين معيار قائل اس��ت‪ .‬توجه مدل ‪ EFQM‬به مسئوليت اجتماعي شرکت‌ها و عدم توجه مدل‬
‫مالکوم بالدريج اروپا و مدل دمينگ ژاپن به اين امر‪ ،‬حاکي از حساسيت‌هاي جامعه اروپايي نسبت به مسئوليت اجتماعي شرکت‌هاست‪.‬‬
‫س��رامدي‪ ،‬يعني فراتر رفتن از چارچوب الزاماتي قانوني که س��ازمان براساس آنها فعاليت کرده و براي درک و براورده‌سازي انتظارات ذينفعان سازمان در جامعه‪ ،‬تالش‬
‫مي‌کنند‪.‬سازمان‌هاي سرامد به عنوان سازمان‌هايي پاسخگو‪ ،‬براي شفافيت و پاسخگويي به ذي‌نفعان خود در قبال عملکردشان‪ ،‬روشي بسيار اخالقي در پيش مي‌گيرند‪.‬‬
‫اين سازمان‌ها حساسيت و توجهي ويژه به پاسخگويي اجتماعي و حفظ ثبات زيست‌بوم سازمان در حال و آينده دارند و اين ديدگاه را ترويج مي‌کنند‪ .‬مسئوليت اجتماعي‬
‫در ارزش‌هاي اين سازمان‌ها بيان شده است‪ .‬آنها از طريق مراوده باز با ذينفعان‪ ،‬انتظارات و مقررات محلي و جهاني را درک و رعايت کرده و از آن فراتر مي‌روند‪.‬‬
‫اين س��ازمان‌ها ضمن توجه به مديريت ريس��ک‪ ،‬در پي فرصت‌هايي براي تعريف پروژه‌هايي با جامعه هس��تند که منافع دوس��ويه داش��ته و برانگيزنده و نگهبان اعتماد‬
‫ذي‌نفعان به سازمان باشد‪ .‬آنها به تاثيرات حال و آينده سازمان بر جامعه آگاهي دارند و سعي بر اين دارند که تاثيرات نامطلوب سازمان بر جامعه را به حداقل برسانند‪.‬‬
‫مزاياي ناشي از به‌کارگيري اين مفهوم‬
‫در سازمان‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬
‫ ‬
‫بهبود تصوير سازمان در جامعه‬
‫افزايش ارزش نام تجاري‬
‫ ‬
‫دسترسي بيشتر به منابع تامين مالي‬
‫ ‬
‫محيط کار ايمن‌تر و بهداشتي‌تر‬
‫ ‬
‫مديريت ريسک و ساختار حاکميتي قوي‌تر‬
‫ ‬
‫کارکنان با‌انگيزه‌تر‬
‫ ‬
‫وفاداري مشتري‬
‫ ‬
‫افزايش اعتماد ذينفعان به سازمان‬
‫ ‬

‫جمع‌بندي‬
‫رعايت موارد زير‪ ،‬براي پياده‌سازي گام به گام کسب نتايج جامعه توسط هر شرکت‪،‬‬
‫الزامي است‪:‬‬
‫‪ .1‬شناسايي ذينفعان جامعه و تعيين سياست‌هاي ايده‌آل براي هريک‬
‫‪ .2‬تدوين رويکردها‪ ،‬فرايندها و شاخص‌ها براي دستيابي به سياست‌ها‬
‫‪ .3‬اطمينان از پشتيباني رهبران شرکت از سياست‌ها و رويکردها‬
‫‪ .4‬اطمينان از پشتيباني کارکنان از سياست‌ها و رويکردها‬
‫‪ .5‬تخصيص بودجه و اجراي رويکردها و فرايندهاي فوق‬
‫‪ .6‬اندازه‌گيري موفقيت خود با شاخص‌هاي ادراکي از ديدگاه جامعه و عملکردي‬
‫‪ .7‬بررسي بودجه و نتايج و بازنگري‬

‫ال وقتی قراردادی‬
‫گفت‪«:‬برد سوم ما سود جامعه است مث ً‬
‫با ش��هرداری می‌بندیم باید هم ما هم ش��هرداری و هم‬
‫مردم نفع ببرند‪».‬‬
‫بررسی ساخت ‪ 200‬واحد مسکن معلوالن و استفاده‬
‫از تخص��ص و امکان��ات ش��رکت برای مناسب‌س��ازی‪،‬‬
‫همکاری‌هایی اس��ت که بين شرکت کیسون با سازمان‬
‫بهزیستی در حال انجام است‪.‬‬
‫نماینده این ش��رکت نحوه ترغیب کارکنان ش��رکت‬
‫ب��رای قب��ول مس��ئولیت اجتماعی را این‌ط��ور تعریف‬
‫کرد‪«:‬برای اینکه این فرایند به نحو احسن انجام شود در‬
‫هر پ��روژه بودجه‌ای برای مس��ئولیت اجتماعی در نظر‬
‫گرفته می‌ش��ود که ‪ 30‬درصد ب��رای رفاه کارکنان و ‪70‬‬
‫درصد برای جامعه است که از آن نفع ببرند‪».‬‬

‫بازیافت یک مسئولیت اجتماعی است‬

‫نماینده ش��رکت عالیفر با نام تجاری سن‌ایچ سخنران‬
‫بعدی این مراسم بود‪ .‬اوتوجه به مسائل اجتماعی را یکی‬
‫از روش‌های ش��رکت عنوان کرد و گفت‪«:‬در شرکت ما‬
‫ه��م توس��ط موقعیت‌ه��ای رس��می و ه��م گروه‌های‬
‫غیررس��می فعالیت‌ه��ای اجتماعی انجام می‌ش��ود‪».‬‬
‫“ملکی” تصفی��ه فاضالب ش��رکت‌ها‪ ،‬پاکیزگی محیط‬
‫کارخانه‪ ،‬جمع‌آوری ضایع��ات و بازیافت آنها را از جمله‬
‫فعالیت‌های این شرکت عنوان کرد و گفت‪«:‬با همکاری‬
‫ش��رکت‌های دیگر محصوالت بازیافت��ی را جمع‌آوری‬
‫کردیم و آنها را بازیافت می‌کنیم‪.‬‬
‫ضم��ن اینکه با برگزاری آموزش بازیافت به کودکان و‬
‫خانواده‌هایش��ان در فرهنگس��راها و خانه‌های فرهنگ‬
‫مس��ئولیت اجتماعی خود را به عه��ده می‌گیریم‪».‬وی‬
‫ادامه داد‪«:‬عالوه بر این فعالیت‌ها‪ ،‬گروه‌های غیررسمی‬
‫کوچک از بی��ن همکاران تهیه ل��وازم فیزیوتراپی برای‬
‫موسس��ات خیری��ه‪ ،‬کمک به افراد بی‌سرپرس��ت‪ ،‬تهیه‬
‫جهیزی��ه و تأس��یس دانش��گاه را به عنوان مس��ئولیت‬
‫اجتماعی انجام می‌دهند‪».‬‬

‫صندوق مهر با خیر دنیا و آخرت‬

‫صندوق مالی و اعتباری مهر در اسفند سال ‪ 88‬مجوز‬
‫تبدی��ل ب��ه بانک را گرفت و در حال گ��ذر به بانک “مهر‬
‫اقتصاد” است‪ .‬نماینده این شرکت سیستم‌های حمایتی‬
‫از نهاده��ای دیگر را جزو مس��ئولیت‌های اجتماعی این‬
‫ارگان اعالم ادام��ه داد‪«:‬حمایت از فعالیت‌های قرآنی و‬
‫سایت خبرگزاری قرآن مربوط به بانک اقتصاد مهر است‬
‫ضم��ن اینک��ه عمده‌تری��ن وظیفه‌م��ان را پایبندی به‬
‫بانکداری اسالمی می‌دانیم‪ ».‬وی ادامه می‌دهد‪«:‬تشکیل‬
‫کمیت��ه فقهی برای اجرایی کردن بانکداری اس�لامی و‬
‫حمایت از کارآفرینی اجتماعی از جمله اقداماتی اس��ت‬
‫که تحت عنوان مسئولیت اجتماعی در بانک اقتصاد مهر‬
‫اجرا می‌شود‪».‬‬

‫آموزش به فرزندان سازمان‬

‫“س��اطعی” مدیرعامل ش��رکت حمل‌ونقل ریلی نیرو‬
‫ش��خص بع��دی بود ک��ه به تش��ریح عملکرد س��ازمان‬
‫متبوع��ش پرداخت‪ .‬ب��ه گفته وی این ش��رکت وظیفه‬
‫سوخت‌رسانی به سامانه‌های ریلی را به عهده دارد‪.‬‬
‫البته “س��اطعی” با حضور در مجتمع قدوسی و دیدن‬
‫فرزندان بی‌سرپرست تحت پوشش سازمان تحت تأثیر‬
‫ق��رار گرفته بود و گفت‪«:‬با دیدن این بچه‌ها به این حس‬
‫رس��یدم که حضرت رس��ول(ص) ه��م یتی��م بودند و‬
‫این‌چنین ظرفیت باالیی داش��تند‪ .‬پس قطعاً از بین این‬

‫شماره ‪ 4 / 151‬مهر ‪1389‬‬

‫برخی از فعالیت‌های سازمان همسو با ‪CSR‬‬

‫توانبخشی بیماران روانی مزمن‬

‫افزایش توانمندی جسمانی‪ ،‬روانی و ذهنی فرد‬
‫روانی مزمن‬

‫ایجاد مراکز ویژه نگهداری از بیماران‬
‫حمایت ماد و معنوی از بیماران‬

‫توانبخشی معلوالن کم‌توان ذهنی‬

‫قادرسازی شخص معلول‪ ،‬به منظور دستیابی به‬
‫سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی‪ ،‬حسی‪،‬‬
‫ذهنی روانی‪ ،‬اجتماعی و حفظ این توانایی‌ها‬

‫حمایت آموزشی از کم‌توان ذهنی‬

‫توانبخشی سالمندان‬

‫قادرسازی شخص سالمند‪ ،‬کاهش عوارض‬
‫ناشی از سالمندی‪ ،‬پیشگیری از ابتال به‬
‫بیماری‌های روانی سالمند‬

‫حمایت از سالمندان در مراکز و منازل‬

‫توانبخشی معلوالن جسمی‪،‬‬
‫حرکتی‪ ،‬حسی‬

‫ارایهخدماتفیزیوتراپی‪،‬کاردرمانی‪،‬گفتاردرمانی‪،‬‬
‫ارتوپدی فنی به منظور توانمندسازی و ایجاد‬
‫شرایطمناسبجهتحضورفعالمعلولدرجامعه‬

‫تأمین نیازهای معلول‬

‫مناسب‌سازی محیط شهری و‬
‫مسکونی معلوالن و سالمندان‬

‫تردد آسان معلوالن و سالمندان در ساختمان‌ها‪،‬‬
‫اماکن عمومی‪ ،‬معابر شهری‬

‫مشارکت در مناسب‌سازی و پیگیری قوانین‬
‫مربوطه‬

‫توانبخشی حرفه‌ای‬

‫کاهش اثرات معلولیت در قادرسازی شخص‬
‫معلول در دست‌یابی به استقالل‬

‫آموزش حرفه‌‌های متناسب با معلوالن‬

‫پیشگیری از اعتیاد با رویکرد‬
‫اجتماع محور‬

‫پیشگیری از سوء مصرف مواد‪ ،‬با دید ارتقاء‬
‫سالمت روانی‪ -‬اجتماعی با توجه به نقش عوامل‬
‫محیطی و اجتماعی مردم‬

‫ایفای نقش داوطلبانه ردر محله‪ ،‬محیط کار‪،‬‬
‫محیط آموزشی و‪ ...‬به منظور پیشگیری از‬
‫اعتیاد افراد در آن محیط‬

‫ارتقای توان ذهنی در شیرخواران‬

‫ارتقای توان ذهنی کودکان و پیشگیری از‬
‫عقب‌ماندگی ذهنی ثانویه‬

‫آشنایی با مفاهیم موردنظر و ایجاد حساسیت‬
‫در بین مردم‬

‫آموزش مهارت‌های زندگی‬

‫ارتقای سطح بهداشت روان و پیشگیری از‬
‫عقب‌ماندگی ذهنی ثانویه‬

‫ایجاد فرهنگ مشاوره و هدایت مردم‬

‫مسکن مددجویان‬

‫تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد جامعه‬

‫مشارکت در ساخت‪ ،‬تعمیر و تأمین اجاره‬
‫مسکن برای مددجویان‬

‫برنامه غربالگری‪ ،‬تشخیص و‬
‫مداخله به هنگام شنوایی نوزادان‬
‫و شیرخواران‬

‫پیشگیری از اختالالت شنوایی و عوارض ناشی از‬
‫آن از جمله مشکالت ارتباطی‪ ،‬گفتاری‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬
‫تحصیلی‪ ،‬روانی‪ ،‬شغلی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی‬

‫مشارکت در تهیه و خرید دستگاه‌های غربالگری‬
‫شنوایی‬
‫مشارکت در خرید و تهیه دستگاه‌های‬
‫تشخیصی‬

‫‪29‬‬

‫طرح غربالگری تشخیص‬
‫هیپوتیروئیدی‬

‫پیشگیری از اختالالت تیروئیدی در نوزادان‬

‫تأمین تجهیزات الزم و گسترش آن در اقصی‬
‫نقاط کشور‬

‫‪30‬‬

‫طرح پیشگیری از اختالالت‬
‫مادرزادی و ارثی از طریق انجام‬
‫مشاوره ژنتیک‬

‫پیشگیری از معللیت‌های ناشی از بیماری‌های‬
‫ژنتیک‬

‫تأمین تجهیزات الزم و گسترش آن در اقصی‬
‫نقاط کشور‬

‫تکمیل ارایه خدمات درمانی جهت بهره‌مندی‬
‫بهینه افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی‬

‫تأمین هزینه‌های بیمه‬

‫‪18‬‬

‫مسئولیت‌هایاجتماعیسازمان‬

‫‪19‬‬

‫سازمان بهزیستی کشور به عنوان نهادی اجتماعی‪ ،‬بسیاری از فعالیت‌های خود را در بر پایه مسئولیت‌پذیری اجتماعی استوار‬
‫کرده است‪ .‬در زیر چند نمونه از این فعالیت‌ها‪ ،‬هدف و نحوه مشارکت مردم در برنامه را می‌بیند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫برنامه‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫هدف‬

‫نحوه مشارکت مردم در برنامه‬

‫ارتقاء سطح کیفی و کمی امنیت ملی و‬
‫اجتماعی در راستای کاهش اعمال ضد‬
‫اجتماعی در خصوص آزار کودکان و زنان‬

‫ایجاد موسسات غیردولتی با هدف تأمین امنیت‬
‫ملی و اجتماعی‬

‫طرح فرزندخواندگی‬

‫تأمین امنیت عاطفی و اجتماعی کودکان‬
‫بی‌سرپرست و خانواده‌های بدون فرزند‬

‫داوطلب شدن برای قبول فرزندخوانده‬

‫خانه سالمت دختران‬

‫حمایتاجتماعیونگهداریازدختراندرمعرض‬
‫آسیب‌هایاجتماعی‬

‫آشنا کردن دختران در معرض آسیب با سازمان‬
‫بهزیستی‬

‫مداخله در بحران فردی‪ ،‬اجتماعی‬
‫و خانوادگی‬

‫کنترل و کاهش بحران‌های فردی‪ ،‬خانوادگی‬
‫اجتماعی از طریق ارایه خدمات فوری و تخصصی‬
‫الزم به افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب‬

‫خط تلفن اورژانس اجتماعی ‪123‬‬

‫آشنا کردن افرادی که در شرایط بحران‬
‫خانوادگی‪ ،‬اجتماعی قرار دارند با خدمات سازمان‬
‫بهزیستی‬
‫آشنا کردن افرادی که در شرایط بحران‬
‫خانوادگی‪ ،‬اجتماعی قرار دارند با خدمات‬
‫سازمان بهزیستی‬

‫گروه‌های همیار‬

‫کاهش وابستگی‪ ،‬توانمندسازی و اشتغال پایدار‬
‫زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان از‬
‫طریق مشارکت خود این زنان‬

‫طرح سرپرست داوطلب‬

‫جلب حمایت‌های مادی و معنوی اشخاص‬
‫حقیقی و حقوقی خیر از کودکان بی‌سرپرست‬

‫داوطلب شدن برای حمایت مادی و معنوی از‬
‫کودکان مراکز بهزیستی‬

‫‪7‬‬

‫طرح تشکیل گروه‌های همیار‬
‫فرزندان ترخیص شده‬

‫توانمندسازی اجتماعی‪ ،‬اقتصادی فرزندان‬
‫آماده ترخیص با مشارکت خودشان‬

‫ایجاد اشتغال برای فرزندان‬
‫تأمین سرمایه کار برای فرزندان‬
‫آموزش و حمایت معنوی از ایشان‬

‫‪8‬‬

‫طرح شبه‌خانواده‬

‫‪9‬‬

‫مداخله در خانواده به منظور‬
‫کاهش طالق‬

‫پیشگیری از اقامت درازمدت کودکان در مراکز‬
‫و اقامت کودک در خانواده داوطلب واجد‬
‫صالحیت‬
‫شناسایی و کمک به حل مسایل و مشکالت‬
‫خانواده‌های آشفته و متقاضی طالق از طریق‬
‫خانواده درمانی‬

‫داوطلب شدن برای پذیرش کودک‬
‫تأمین نیازهای آموزشی‪ ،‬درمانی‪ ،‬اشتغال‬
‫فرزندان‬

‫‪10‬‬

‫راه‌اندازی خانه‌های کودکان و‬
‫نوجوانان(غیردولتی)‬

‫مراقبت‪ ،‬آموزش‪ ،‬پرورش و حمایت‌های معنوی‪،‬‬
‫فرهنگی و اجتماعی از کودکان شبانه‌روزی که‬
‫مسئولیت آنها به موسسات خیریه واگذار شده‬
‫است‪.‬‬

‫ایجاد موسسات غیردولتی با هدف نگهداری از‬
‫کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست‬
‫تأمین بخشی از نیازهای مراکز نگهداری‬

‫‪11‬‬

‫ارایه خدمات ایاب و ذهاب‬
‫معلوالن‬

‫الحاق معلوالن به جامعه و مشارکت ایشان در‬
‫فرایندهای اجتماعی‬

‫تأمین هزینه‌های رفت و آمد معلوالن‬

‫‪12‬‬

‫ارایه کمک هزینه نگهداری و‬
‫توانبخشی برای معلوالن‬

‫کاهش اثرات معلولیت و قادرسازی شخص‬
‫معلول‬

‫ایجاد اشتغال متناسب با نوع معلولیت معلوالن‬

‫‪13‬‬

‫تأمین وسایل کمک توانبخشی‬

‫‪14‬‬

‫قپرستاری‬
‫پرداختکمکهزینهح ‌‬
‫برایمعلوالنضایعهنخاعی‬

‫کاهش اثرات معلولیت و قادرسازی شخص‬
‫معلول‬
‫کاهش اثرات معلولیت و قادرسازی شخص‬
‫معلول‬

‫تهیه وسایل کمک توانبخشی برای معلوالن‬
‫قبول مسئولیت و انجام امور پرستاری معلوالن‬
‫به صورت داوطلبانه‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫آشنا کردن زوج‌هایی که در شرایط بحرانی و در‬
‫آستانه طالق قرار گرفته‌اند با خدمات سازمان‬
‫بهزیستی‬

‫‪15‬‬

‫پرداخت شهریه دانشجویان‬

‫قادرسازی و خودکفایی معلول‬

‫تقبل پرداخت هزینه‌های تحصیلی‬

‫‪16‬‬

‫ارایه خدمات توانبخشی در منزل‬

‫قادرسازی و خودکفایی معلول‬

‫‪17‬‬

‫ارایه خدمات توانبخشی از طریق‬
‫مراکز روزانه و شبانه‌روزی‬

‫همکاری و مشارکت تخصصی و‪ ...‬به صورت‬
‫داوطلبانه‬

‫قادرسازی و خودکفایی معلول‬

‫مساعدت فنی‪ ،‬تخصصی و مالی‬

‫بچه‌ها نیز می‌توان افرادی را پیدا کرد که توانایی و استعداد باالیی داشته‬
‫باشند‪».‬‬
‫وی ادام��ه داد‪«:‬البته این احساس��ات فردی اس��ت ک��ه باعث ایجاد‬
‫مسئولیت‌های اجتماعی می‌شود اما در حوزه شخص حقوقی و خارج از‬
‫فضای احساسی ش��رکت ما می‌تواند در حوزه کشور ما که بیشتر حوزه‬
‫نفتی است مسئولیت آموزش به فرزندان را به عهده بگیرد‪».‬‬
‫“س��اطعی” ادامه داد‪«:‬متأس��فانه در حوزه نفتی توجه به مسئولیت‬
‫اجتماع��ی کم‌رنگ اس��ت و اگر ‪ CSR‬در هزینه‌ها دیده ش��ود در کنار‬
‫ظرفیت مجموعه‌ها‪ ،‬س��ازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توان جایگاه دقیق‌تری‬
‫برای آن در نظر گرفت‪».‬‬
‫به گفته وی شرکت حمل‌ونقل ریلی نیرو می‌تواند آموزش این صنعت‬
‫برای مددجویان س��ازمان را در مسئولیت اجتماعی خود بگنجاند‪ ،‬بازار‬
‫کار را به آنها بشناساند و اطالعات خوب و کانالیزه شده‌ای به آنها معرفی‬
‫ش��ود‪ .‬عالوه بر این برگزاری بازدید برای مددجویان در حال تحصیل و‬
‫انتخاب رش��ته برای آش��نایی بیش��تر با صنعت سوخت‌رسانی کشور از‬
‫دیگر برنامه‌های اجتماعی این شرکت در آینده خواهد بود‪.‬‬

‫حاص��ل از ف��روش آن محصوالت برای مرتفع کردن نی��از خانواده‌های‬
‫مستمند از دیگر برنامه‌های شرکت است‪».‬‬
‫وی در پاس��خ شخصی که پرسید‪ :‬این کار را همکاران انجام می‌دهند‬
‫پس شرکت چه مسئولیت اجتماعی را به عهده می‌گیرد‪.‬‬
‫گفت‪«:‬وقتی ش��رکت از نظر زمان و مس��ائل حقوق��ی این اجازه را به‬
‫همکاران می‌دهد تا به این فعالیت‌ها بپردازند بخشی از وظیفه اجتماعی‬
‫خود را انجام می‌دهد‪ .‬ضمن اینکه ما به دنبال تعالی سازمانی هستیم و‬
‫می‌خواهیم شاخص‌های شرکت متعالی را جاری کنیم‪».‬‬
‫قائم مقام سرپرست سازمان در امور فرهنگی و مشارکت‌های مردمی‬
‫در پایان این مراسم پیش��نهاد برگزاری همایشی برای انتقال تجربیات‬
‫شرکت‌ها و سازمان‌ها در زمینه مسئولیت اجتماعی را ارایه داد و اظهار‬
‫امی��دواری کرد‪«:‬زمینه همکاری‌های بیش��تر اجتماعی ش��رکت‌ها و‬
‫سازمان‌های کشور با سازمان بهزیستی فراهم شود‪».‬‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬

‫‪31‬‬

‫بیمه مکمل‬

‫‪32‬‬

‫اعطای یارانه‌های هدفمند شامل‬
‫سهم بیمه کارفرمایی‪ ،‬تسهیالت‬
‫خوداشتغالی‪ ،‬کارفرمایی و‪...‬‬

‫قادرسازی و خودکفایی مددجویان و اقشار‬
‫آسیب‌پذیر جامعه‬

‫‪33‬‬

‫آموزش و حرفه‌آموزی جامعه‬
‫جامعه هدف سازمان بهزیستی‬

‫توانمندسازی مددجویان و توانخواهان(جامعه‬
‫هدف) سازمان بهزیستی‬

‫تأمین جهیزیه نیازمندان‬

‫توانمندسازی خانواده‌های نیازمند‬

‫‪34‬‬
‫‪35‬‬

‫برگزاری مراسم ازدواج مددجویان‬

‫مشارکت بخش خصوصی در آموزش حرف خاص‬
‫و نهایتاً ایجاد اشتغال پایدار معلوالن و‬
‫مددجویان سازمان در ارایه دریافت تسهیالت‬
‫خاصخوداشتغالی‬
‫مشارکت در طرح جهیزیه آسمانی‬
‫داوطلب شدن برای در اختیار قرار دادن فضا و‬
‫امکانات برای برگزاری مراسم‬

‫برپایی دوره‌های آموزش پیش از‬
‫ازدواج‬

‫ارتقاء روانی اجتماعی فرزندان خانواده‌های تحت‬
‫پوشش سازمان که در آستانه ازدواج هستند به‬
‫منظور کمک به تحکیم بنیان خانواده‬

‫‪37‬‬

‫آموزش مهارت‌های زندگی به‬
‫معلوالن(‪)LSE‬‬

‫‪38‬‬

‫شیرخوارگاه و خانه نوزادان‪-‬‬
‫نونهاالن‬

‫به معلوالن مهارت‌های روزمره زندگی از قبیل‬
‫برخورد با والدین‪ ،‬اطالعات درباره معلولیت و‪...‬‬
‫داده می‌شود‪.‬‬
‫مراقبت‪ ،‬رشد و پرورش نوزادان بدو تولد تا سه‬
‫سال و کودکان از سه سال تا شش سال‬

‫آشنا کردن معلوالن با این خدمت سازمان‬
‫یهزیستی‬
‫امکان مشارکت مادی و معنوی خیرین در این‬
‫برنامه فراهم است‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫پرداخت کمک هزینه به‬
‫دانشجویان معلول‬

‫تسهیل دستیابی خدمت‌گیرندگان به‬
‫آموزش‌های عالی در بخش دولتی و غیردولتی‬

‫امکان مشارکت مادی و معنوی خیرین در این‬
‫برنامه فراهم است‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫ارایه خدمات اجتماعی به‬
‫خدمت‌گیرندگان تحت پوشش‬

‫بازتوانی و قادرسازی خانواده‬

‫حمایت‌های عاطفی و مادی از افراد‬

‫‪41‬‬

‫توانبخشی مبتنی بر‬
‫جامعه(‪)CBR‬‬

‫اجرای توانبخشی‪ ،‬عدالت اجتماعی‪ ،‬از طریق‬
‫گردآوری کلیه افرادی که به نوعی ناتوانی دارند‪.‬‬

‫آشنا کردن ناتوانان با این برنامه سازمان‬
‫بهزیستی‬

‫‪42‬‬

‫مراکز بازپروری زنان آسیب‌دیده‬
‫اجتماعی‬

‫اصالح‪ ،‬بازتوانی و بازگشت به زندگی سالم‬
‫اجتماعی‬

‫تأسیس معرفی زنان آسییب‌دیده اجتماعی به‬
‫سازمان بهزیستی‬

‫مهدهای کودک و روستامهدها‬

‫نگهداری‪ ،‬مراقبت‪ ،‬پرورش و فراهم نمودن‬
‫زمینه بروز رشد استعدادهای کودکان پیش از‬
‫دبستان‬
‫درمان اعتیاد با ایجاد یک محیط عاری از‬
‫موادمخدر و آموزشی شیوه‌های جدید مقابله با‬
‫مشکالت‬
‫بهره‌گیری معتادان پرخطر و در معرض ابتال به‬
‫بیماری‌های عفونی نظیر ایدز‪ ،‬ارایه امکانات‬
‫رایگان مثل سرنگ و برنامه‌های آموزشی با هدف‬
‫کنترل آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد‬

‫مهدکودک با مجوز سازمان بهزیستی‬

‫‪36‬‬

‫‪43‬‬

‫‪44‬‬

‫مراکز اجتماع درمان‌مدار اقامتی‬
‫بلندمدت و غیراقامتی‬

‫‪45‬‬

‫آشنا کردن معتادان با این خدمت سازمان‬
‫بهزیستی‬
‫آشنا کردن معتادان با این خدمت سازمان‬
‫یهزیستی‬
‫آشنا کردن زوج‌های جوان با این خدمت‬
‫سازمان بهزیستی‬

‫آموزش برای زندگی مشترک‬

‫آگاهی زوج‌های جوان نسبت به مسایلی که در‬
‫زندگی مشترک با آن روبه‌رو هستند به منظور‬
‫پیشگیری از طالق‬
‫بهره‌گیری معلوالن تحت پوشش سازمان از‬
‫وسایل توانبخشی‬

‫نگهداری از کودکان خیابانی‬

‫ساماندهی کودکان خیابانی و بازگشت آنها به‬
‫آغوش خانواده‬

‫معرفی کودکان خیابانی به سازمان بهزیستی‬

‫‪49‬‬

‫ارایه خدمات به کودکان‬
‫بی‌سرپرست یا بدسرپرست‬

‫پذیرشکودکانبی‌سرپرستیابدسرپرستفراهم‬
‫آوریزمینه‌هایانتقالسالماینکودکانبهخانواده‬

‫معرفی کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به‬
‫سازمان بهزیستی‬

‫‪50‬‬

‫ارایه خدمات بهزیستی به افراد‬
‫نیازمند و بی‌سرپرست‬

‫پرداخت کمک هزینه مستمر یا موردی به افراد‬
‫و خانواده‌های نیازمند‬

‫آشنا کردن این افراد با خدمات سازمان‬
‫یهزیستی‬

‫‪51‬‬

‫کمک به درمان معتادان از طریق‬
‫اعطای یارانه و کمک به‬
‫خانواده‌های آن‌ها‬

‫پرداخت کمک هزینه مستمر یا موردی به‬
‫خانواده‌های معتادان‬

‫آشنا کردن معتادان با این خدمت سازمان‬
‫یهزیستی‬

‫‪46‬‬

‫از جمله اهداف اجتماعي‬
‫سازمان بهزيستي می‌توان به‬
‫کاهش بروز معلولیت‌ها به‬
‫نصف‪ ،‬کنترل نرخ رشد بروز‬
‫آسیب‌ها‪ ،‬کاهش وابستگی‪،‬‬
‫توانمندسازی و اشتغال‬
‫پایدار زنان سرپرست خانوار‬
‫و‪ ...‬اشاره کرد‬

‫افزایش شادکامی در مددجویان‬

‫مراجعه صاحبان صنایع و مشاغل و حرف آزاد‬
‫جهت اشتغال به کار معلوالن و مددجویان‬
‫سازمان در ازاء دریافت تسهیالت کارفرمایی و‬
‫حق بیمه سهم کارفرما‬

‫کمک به گسترش و فراگیر شدن طرح‬

‫مراکز گذری کاهش آسیب‬

‫مپنا؛ نماد خود باوري‬

‫«مپنا ش��رکتی متشکل از ‪ 33‬زیرمجموعه است که تولید بیش از ‪90‬‬
‫درصد برق کشور را به عهده داشته و نیروگاه‌های کشور تحت سرپرستی‬
‫آنها است‪».‬‬
‫”عجم��ی” نماینده این ش��رکت این توضیحات را ارای��ه کرد و ادامه‬
‫داد‪«:‬اصلی‌ترین مس��ئولیت اجرایی ما اج��رای برنامه تدوین و طراحی‬
‫شده شرکت است‪ .‬می‌خواهیم با استفاده از معلومات گذشته در حال و‬
‫آینده میزان رضایت ذینفعان از جمله مشتریان‪ ،‬کارفرمایان‪ ،‬همکاران‪،‬‬
‫ارگان‌ه��ای دولتی‪ ،‬عموم مردم‪ ،‬رس��انه‌ها‪ ،‬دانش��گاه‌ها‪NGO ،‬ها و‪...‬‬
‫افزایش پیدا کند‪».‬‬
‫وی اظهار داشت‪«:‬فعالیت‌های اجتماعی که در داخل مپنا جاری شده‬
‫در تمام س��طوح و مرتبط با تمام واحدها اس��ت و تا امروز برای حمایت‬
‫مادی و معنوی از بنگاه‌های خیریه‌ای همچون یونیسف‪ ،‬محک‪ ،‬انجمن‬
‫زلزله بم و‪ ...‬فعالیت‌های زیادی انجام داده‌ایم‪».‬‬
‫“عجمی” همچنین از اجرای “طرح انفاق” در مپنا خبر داد و گفت‪«:‬در‬
‫ای��ن طرح بی��ش از ‪ 80‬درصد همکاران در راس��تای کمک به مس��ائل‬
‫بنگاه‌ها و س��ازمان‌های خیریه به کارهایی می‌پردازند که ارزش افزوده‬
‫دارد‪ .‬عالوه بر این برگزاری نمایش��گاه صنایع‌دس��تی و استفاده از سود‬

‫‪5‬‬

‫‪47‬‬
‫‪48‬‬

‫خدمات فیزیوتراپی‬

‫کمک به تأمین تجهیزات پیشرفته‬

‫‪6‬‬

‫نشريه داخلي سازمان بهزيستي‬

‫مراكز‬

‫خبر‬

‫مردم هنوز ‪DIC‬ها را نمی‌شناسند‬

‫لطفاما را باور كنيد‬

‫مسئول مركز جامعه معلوالن بافق ‪:‬‬

‫‪ 25‬درصد معلوالن عضو جامعه‬
‫معلوالن بافق شدند‬

‫مس��ئول مركز جامعه معلوالن شهرس��تان بافق از به عضویت در‬
‫آمدن ‪ 25‬درصد از معلوالن اين شهرس��تان ب��ه جامعه معلوالن‬
‫بافق خبر داد‪.‬‬
‫“محمد ش��اهپوري” در بازديد امام جمعه و فرماندار بافق از مركز‬
‫معلوالن اين شهرستان با اشاره به فعاليت‌هاي اين مركز گفت‪«:‬مركز‬
‫جامعه معلوالن بافق از سال ‪ 81‬كار خود را آغاز كرده و تاكنون ‪300‬‬
‫نفر از معلوالن اين شهرستان را به عضويت درآورده است‪».‬‬
‫وي افزود‪«:‬اين ‪ 300‬نفر از مجموع هزار و ‪ 200‬معلول شناسايي‬
‫شده در شهرستان بافق هس��تند که به عضويت جامعه معلوالن‬
‫اين شهرستان درآمده‌اند‪».‬‬
‫“ش��اهپوري” با اش��اره به اهداف تأسيس اين مركز خاطرنشان‬
‫كرد‪«:‬اين مركز با هدف شناسايي معلوالن‪ ،‬تقويت بنيه جسمي‪،‬‬
‫علم��ي و فرهنگ��ي معل��والن‪ ،‬تش��كيل كالس‌هاي آموزش��ي و‬
‫شناس��ايي مش��كالت معلوالن و ارائه راهكار مناس��ب براي حل‬
‫مشكالت آنها تأسيس شده است‪».‬‬
‫مسئول مرکز جامعه معلوالن در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي جانبي‬
‫اين مركز گفت‪«:‬در كنار برنامه‌هاي ياد شده‪ ،‬فعاليت‌هاي ورزشي از‬
‫جمله كالس‌هاي شنا‪ ،‬تيراندازي و وزنه‌برداري براي برادران معلول‬
‫در اين مركز در نظر گرفته شده ضمن اينكه براي خواهران معلول نيز‬
‫در آينده‌اي نزديك اين دوره‌هاي ورزشي برگزار مي‌شود‪».‬‬
‫“شاهپوري” در ادامه خاطرنش��ان كرد‪«:‬جامعه معلوالن بافق‬
‫هم‌اكنون با برخورداري از چهار مربي و ‪ 10‬معلول در ساختماني‬
‫به مس��احت ‪ 250‬مترمربع مش��غول فعاليت و ارائ��ه خدمات به‬
‫معلوالن عضو است‪».‬‬
‫فرماندار بافق نيز در اين بازديد اظهار اميدواري كرد با اقدامات‬
‫پيش��گيرانه بهزيس��تي در سطح كشور‪ ،‬اس��تان يزد و شهرستان‬
‫بافق‪ ،‬ديگر شاهد تولد هيچ نوزاد معلولي در كشور نباشيم‪.‬‬
‫“ذبي��ح‌اهلل خواج��ه‌اي” در بخ��ش ديگري از س��خنان خود با‬
‫قدردان��ي از خدمات انجام ش��ده در جامعه معلوالن شهرس��تان‬
‫بافق‪ ،‬خواس��تار همكاري مردم و مسئوالن با اين مركز در راستاي‬
‫ارائه خدمات بهتر و مطلوب‌تر به معلوالن شهرستان بافق شد‪.‬‬

‫سرپرست معاونت توانبخشی و پیشگیری از‬
‫معلولیت‌های سازمان بهزیستی در بازدید از‬
‫آسایشگاه کهریزک ‪:‬‬

‫نگاه ما به کهریزک نگاه ویژه‌ است‬

‫هفته گذش��ته‪ ،‬سرپرس��ت معاونت توانبخش��ی و پیش��گیری از‬
‫معلولیت‌ای س��ازمان بهزیس��تی به همراه گروه��ی از مدیران و‬
‫مس��ئوالن این س��ازمان‪ ،‬از آسایش��گاه خیریه کهری��زک دیدار‬
‫کردند‪.‬‬
‫بهگزارشمهرنو‪،‬دکتر“کرباسی”بههمراهدکتر“دواتگران”‪،‬مدیرکل‬
‫دفتر توانبخش��ی اجتماعی و مراقبتی‪ ،‬دکتر “نص��ر” مدیرکل دفتر‬
‫توانمندسازیمعلوالنودکتر“نحوی‌نژاد”رئیسدبیرخانهشورایملی‬
‫سالمندان از واحدها و بخش‌های مختلف این مرکز دیدار کردند‪.‬‬
‫دکتر “کرباس��ی” و مس��ئوالن س��ازمان در مجلس ختم قرآن‬
‫مددجویان در جمع قاریان قرآن و همیاران فرهنگی شرکت کرده‬
‫و از نزدیک به استماع تالوت آیات قرآن کریم پرداختند‪..‬‬
‫سرپرس��ت معاونت توانبخش��ی و پیش��گیری از معلولیت‌های‬
‫سازمان بهزیستی در این دیدار گفت‪«:‬خوشحالم که در گوشه‌ای‬
‫از یک مرکز نگهداری‪ ،‬شاهد فعالیت مقدس معلوالن و سالمندان‬
‫هس��تیم که در س��ایه فعالیت‌های انساندوس��تانه گروه همیاران‬
‫فرهنگی بوج��ود آمده و فعالیت‌های چش��مگیرگروه با توجه به‬
‫دستاوردهای با ارزش آن‪ ،‬بسیار حائز اهمیت و گرانبهاست‪».‬‬
‫گ��روه دیدارکنندگان‪ ،‬همچنین از س��اختمان گل یاس (محل‬
‫نگهداری بیماران ام‪.‬اس)‪ ،‬س��اختمان آفتاب و موزه یادمان یاران و‬
‫نیز منزل یکی از زوج‌های معلول ساکن در شهرک عمید آسایشگاه‬
‫دیدار کردند‪ .‬در انتهای این دیدار نیز جلسه هماهنگی بین مسئوالن‬
‫و مدیران مرکز خیریه کهریزک و مسئوالن سازمان بهزیستی برگزار‬
‫و در خصوص جلب مش��ارکت‌های مردمی در آسایشگاه تبادل نظر‬
‫کردند‪ .‬در این جلسه دکتر “کرباسی” با ابراز خرسندی از فعالیت‌های‬
‫خداپسندانه کهریزک گفت‪«:‬فعالیت‌های گسترده این مرکز همواره‬
‫کمک بزرگی برای ساماندهی به زندگی سالمندان نیازمند بوده است‬
‫و نگاه ما به کهریزک نگاه ویژه‌ای است‪».‬‬
‫معاون توانبخشی و پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی‬
‫همچنین با اش��اره به پیش��ینه یارانه‌های اختصاص داده ش��ده به‬
‫مددجویان زیر پوش��ش این س��ازمان افزود‪«:‬متأسفانه این یارانه‌ها‬
‫همراه با رش��د تورم در کشور افزایش پیدا نکرده و امروزه حتی نصف‬
‫هزینه نگهداری از مددجویان زیر پوشش را تأمین نمی‌کند و مراکز‬
‫خیریهناچاربهتهیهاینمبلغازکمک‌هایمردمخیرونیکوکارتأمین‬
‫می‌کنند‪ ».‬دکتر“کرباسی”ابرازامیدواریکردکهباکوشش‌هایجدید‬
‫صورتگرفتهمیزاناینیارانه‌هارابهرقم‌هایحقیقینزدیک‌ترشود‪.‬‬
‫“صوفی‌ن��ژاد”‪ ،‬مدیر آسایش��گاه خیریه کهری��زک نیز ضمن‬
‫تش��ریح مش��کالت این مرکز خیریه ب��رای تأمی��ن هزینه‌های‬
‫نگه��داری از مددجویان‪ ،‬از مس��اعدت و پش��تیبانی مس��ئوالن‬
‫سازمان بهزیستی قدردانی و سپاسگزاری کرد‪.‬‬

‫خمی�ده و آرام خ�ود را ب�ه در آب�ی رن�گ‬
‫س�اختمان کهنه ‪ DIC‬می‌رس�انند‪ .‬حال و‬
‫روزشان خوش نیس�ت‪ .‬ظاهرشان خسته و‬
‫خراب و آشفته است و چهره‌هایشان از هرم‬
‫آفتاب مردادماه س�وخته‪ ،‬روی دستانشان‬
‫جای جراحت‌ها و خراش‌های عمیق جاخوش‬
‫ک�رده و در دنی�ای غریب و رویاه�ای دور از‬
‫دسترس‌شان غوطه‌ می‌خورند‪.‬‬
‫اینجا پالک ‪ 39‬ساختمان قدیمی ‪ DIC‬یا‬
‫مرک�ز گذری کاه�ش آس�یب دولت‌آباد در‬
‫بلوار قدس اس�ت و س�اکنانش را معتادان و‬
‫مصرف‌کنن�دگان موادمخ�در تش�کیل‬
‫می‌دهن�د‪ .‬اف�رادی که ب�ا مراجع�ه و تحت‬
‫پوش�ش قرار گرفتن موسسه خیریه تولدی‬
‫دوب�اره امیدوارن�د که اعتیادش�ان را ترک‬
‫کنند و به آغ�وش خانواده و جامعه برگردند‬
‫ام�ا ت�ا زمان�ی ک�ه وارد مرک�ز نش�وی و‬
‫خدمت‌گ�زاران ‪ DIC‬را ک�ه از معت�ادان‬
‫بهبودیافته‌ان�د ‪ ،‬نبین�ی‪ ،‬ب�اور نمی‌کنی که‬
‫ترک اعتیاد هم امکان‌پذیر است‪.‬‬
‫زهره حاجيان‬

‫حیاط مرکز کوچک اس��ت و با گذشتن از كنار‬
‫چند نیمکت فلزی به پله‌های کوتاهی می‌رس��ی‬
‫که گوشه هر کدام از پله‌ها‪ ،‬مردی خسته و ناتوان‬
‫نشس��ته و پک محکمی به سیگار می‌زند و دردش‬
‫را در حلقه‌های دود در فضا منتشر می‌کند‪ .‬داخل‬
‫مرکز‪ ،‬دورتادور نشسته‌اند و فیلم تماشا می‌کنند‬
‫و به محض ورود غریبه‌ای لبخند می‌زنند و س�لام‬
‫می کنند و با نگاهشان تا رسیدن به اتاق مدیریت‬
‫همراهیت می‌کنند‪.‬‬
‫مدیر مرک��ز گذری کاهش آس��یب دولت‌آباد‪،‬‬
‫مرتب به در ورودی مرکز نگاه می‌کند و تند و تند‬
‫نام افرادی را در لیست ورود آن روز وارد می‌کند‪.‬‬
‫“مجید میرزایی” که از ‪ 5‬س��ال پیش با ش��روع‬
‫فعالیت ‪ DIC‬مس��ئولیت مرکز را به عهده دارد‪،‬‬
‫تک‌ت��ک مراجعه‌کنن��دگان را می‌شناس��ند و به‬
‫محض ورودشان نامشان را در لیست ثبت می‌کند‪.‬‬
‫او می‌گوید‪«:‬این مردان‪ ،‬مهمانان همیشگی مرکز‬
‫هس��تند که از س��اعت ‪ 8‬صبح تا ‪ 2‬بعد از ظهر هر‬
‫روز به اینجا می‌آیند و خدمات می‌گیرند‪».‬‬
‫خدمات��ی ک��ه در مرکز ‪ DIC‬دولت‌آب��اد ارایه‬
‫می‌شود شامل‪ ،‬توزیع سرنگ‪ ،‬سر سوزن‪ ،‬پد الکلی‬
‫و کان��دوم‪ ،‬مش��اوره اعتیاد و آم��وزش رفتارهای‬
‫س��الم‪ ،‬پانس��مان زخ��م و جراحات‪ ،‬اس��تحمام‪،‬‬
‫پذیرایی و یک وعده غذای گرم است‪.‬‬
‫“میرزای��ی” ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب ادام��ه‬
‫می‌دهد‪«:‬ویزیت کردن بیماران توس��ط پزش��ک‬
‫مس��تقر در مرکز‪ ،‬ارجاع بیماران به کلینیک‌های‬
‫مثلث��ی برای انجام آزمای��ش ‪ HIV‬و ‪ HCV‬به‬
‫صورت رایگان و مشاوره در خصوص بیماری‌های‬
‫خاص مانند ایدز و هپاتی��ت از فعالیت‌های دیگر‬
‫‪ DIC‬دولت‌آباد است‪».‬‬

‫پاکسازی مناطق آلوده‬

‫یکی از مهم‌تری��ن فعالیت‌ه��ای مراکز گذری‬
‫کاهش آس��یب جم��ع‌آوری س��رنگ‌های آلوده‪،‬‬
‫توزیع س��رنگ اس��تریل و اطالع‌رس��انی توسط‬
‫امدادگران است‪.‬‬
‫مدی��ر مرکز در ای��ن م��ورد می‌گوید‪«:‬یکی از‬
‫کارهای مهم ‪ DIC‬دولت‌آباد‪ ،‬فعالیت تیم “گشت‬
‫اتریچ” است‪ .‬این تیم ‪ 2‬یا ‪ 3‬نفره با لباس مخصوص‬
‫ب��ه مناطق آلوده رفته و کار کاهش آس��یب را در‬
‫منطقه انجام می‌دهن��د و وظیفه آنهاجمع‌آوری‬
‫س��رنگ‌های آلوده و توزیع سرنگ‌های استریل و‬
‫کاندوم در مناطق آلوده است‪».‬‬
‫“میرزایی” می‌گوید‪«:‬اگر این تیم‌های س��یار به‬
‫مناط��ق آلوده اعزام نش��وند خس��ارات زیادی به‬
‫سالمتی افراد جامعه وارد می‌شود‪ .‬امدادگران تیم‬
‫با مردم محله صحبت کرده و آنها را از آلودگی‌های‬
‫ناشی از وجود سرنگ‌های آلوده آگاه می‌کنند‪».‬‬
‫در بازدید و پاکسازی تیم اتریچ از مناطق آلوده‬
‫اتفاق��ات جالب��ی می‌افتد مدیر مرکز با اش��اره به‬
‫اینکه در پاکس��ازی منطقه‌ای در ش��هرری فیلم‬
‫گرفته ش��د و در اختیار بهزیس��تی شهرری قرار‬
‫گرفت می‌گوید‪«:‬این فیلم در تلویزیون پخش شد‬
‫و با مراجعه میراث فرهنگی مشخص شد که قلعه‬
‫قلمس��تان پر از آثار باستانی است و در حال حاضر‬
‫تبدیل به موزه شد‪».‬‬

‫ديروز و امروز‬
‫مراكز گذري كاهش آسيب‬

‫طرح کاهش آس��یب در س��ال ‪ 83‬با برپایی سه‬
‫چادر در سه نقطه تهران آغاز شد‪.‬‬
‫در آن روزه��ا محالت ش��میران ن��و‪ ،‬چهارراه‬

‫همه بیمارانی که پذیرش می‌شوند برای آزمایش ایدز و هپاتیت به کلینیک‌های مثلثی معرفی و در آنجا به صورت رایگان آزمایشات انجام می‌شود‬

‫س��یروس و فلکه اول دولت‌آباد آلوده‌ترین مناطق‬
‫تهران از نظر اعتیاد بودند‪.‬‬
‫“میرزایی” در این مورد می‌گوید‪«:‬بعد از چند‬
‫ماه قرار ش��د در این س��ه منطقه ‪ DIC‬تأسیس‬
‫شود که با راه اندازي ‪ DIC‬شمیران نو موافقت‬
‫نشد دو مرکز ی در دولت‌آباد و چهارراه سیروس‬
‫تأس��یس و ش��روع ب��ه کار ک��رد‪ ».‬او ادام��ه‬
‫می‌ده��د‪«:‬آن روزها بیش��تر معت��ادان هروئین‬
‫مص��رف می‌کردن��د و عده‌ای از آنه��ا هروئین را‬
‫تزریق می‌کردند با ش��روع کار مرکز به آنها مالقه‬
‫ب��رای جوش��اندن و س��رنگ می‌دادی��م ت��ا از‬
‫س��رنگ‌های مش��ترک اس��تفاده نکنن��د‪ .‬البته‬
‫مش��کل اصل��ی م��ا معت��ادان نبودند‪.‬مش��کل‬
‫همس��ایگانی بودند که مرکز کاهش آس��یب در‬
‫نزدیکی محل زندگی آنها قرار داش��ت‪» .‬‬
‫“میرزای��ی” با تأکید ب��ر اینکه مردم ‪ DIC‬ها و‬
‫وظای��ف آن را نمی‌ش��ناختند می‌گوید‪«:‬خیل��ی‬
‫س��خت بود مردم از م��ا ش��کایت می‌کردند و ما‬
‫مجبور بودی��م بارها و بارها به کالنتری‌ها مراجعه‬
‫کنیم اما ام��روزه مردم آگاه‌تر ش��ده‌اند و وظایف‬
‫مراکز گذری کاهش آسیب را می‌شناسند‪».‬‬
‫برای ف��رد معتاد به محض ورود به مرکز پرونده‬
‫تشکیل می‌دهند و مشخصات‪ ،‬وضعیت زندگی و‬
‫زمان مصرف مواد که به تخریب معروف اس��ت در‬
‫برگه‌‌ای نوشته می‌شود‪ :‬سپس فرد معتاد به حمام‬
‫فرستاده می‌شود و اگر به تنهایی قادر به شستشوی‬
‫خ��ود نباش��د خدمت‌گ��زاران مرکز ب��ه او کمک‬
‫می‌کنند‪ .‬بعد از اس��تحمام لباس‌های کثیف فرد‬
‫دور ریخت��ه می‌ش��ود و لباس‌هایی ک��ه خیران‌ و‬
‫نیک��وکاران و اف��راد عادی س��اکن در محالت به‬
‫‪ DIC‬هدی��ه کرده‌اند به بیمار داده می‌ش��ود‪ .‬در‬
‫صورتی که بیمار زخم داش��ته باش��د شستش��و و‬
‫ضدعفونی و پانسمان شده و توسط پزشك ویزیت‬
‫می‌شود‪.‬‬
‫در ای��ن مرک��ز بیم��اران ب��ه تع��داد بی‌نهایت‬
‫می‌توانن��د چای بخورند و با هم گپ بزنند‪ .‬دیدن‬
‫فیلم و برنامه‌های ش��اد و خوردن یک وعده غذای‬
‫گرم در ناهار و اس��تفاده از دوره‌های مش��اوره از‬
‫برنامه‌های دیگر مرکز است‪.‬‬

‫خدمت‌گزاران چه کسانی هستند؟‬

‫مدیر مرکز در این مورد می‌گوید‪ 6 «:‬خدمت‌گزار‬
‫ثابت و س��ه داوطلب مرکز از بیماران بهبودیافته‬
‫هس��تند “حمید” کاره��ای مربوط ب��ه درمان و‬
‫بس��تری کردن بیماران را انج��ام می‌دهد و تمام‬
‫ت�لاش‌ خود را می‌کند که به صورت رایگان مداوا‬
‫ش��وند‪“ .‬عزت‌ا‪ ”...‬آشپز است و ‪ 18‬ماه از پاکی‌اش‬
‫می‌گ��ذرد و بالفاصله بعد از پاک ش��دن در مرکز‬
‫مش��غول ب��ه کار اس��ت “فرامرز” وظیف��ه انتقال‬
‫بیم��اران به کمپ‌های ترک اعتی��اد زیرمجموعه‬
‫تول��دی دیگر را بر عهده دارد و س��عی می‌کند در‬
‫مدت بس��تری ش��دن در کمپ و بعد از آن به آنها‬
‫سرکشی کند‪.‬‬
‫“رقیه قیداری” مسئول فنی و روانشناس مرکز‬
‫است و وظیفه تشکیل پرونده و مشاوره فردی آنها‬
‫را بر عه��ده دارد‪ .‬او م��ی گوید‪«:‬بعد از تش��کیل‬
‫پرون��ده و چند روز مراجعه به مرکز براي معتادان‬
‫کارت شناس��ایی ص��ادر می‌ش��ود در این کارت‬

‫شماره پرونده‪ ،‬تاریخ صدور کد اعتیاد که ‪ 29‬است‬
‫و نهادهای دولتی این کد را می‌شناسد و کد يك‬
‫به معنی اولین‪ ،DIC‬نام و نام‌خانوادگی و نام پدر‬
‫نوشته می‌شود‪ .‬در پشت کارت تاریخ تمدید کارت‬
‫و م��کان مهر ب��ه معن��ی مراجعه ب��ه مرکز درج‬
‫می‌شود‪».‬‬
‫“قی��داری” ادام��ه می‌ده��د‪« :‬تع��داد مراجعه‬
‫‌کنن��دگان روز از بی��ن ‪ 40‬تا ‪ 80‬نفر اس��ت و در‬
‫روزهایی که طبق برنامه غذایی آبگوش��ت يا پلو و‬
‫خورشت داشته باشیم‪ ،‬تعداد مراجعه‌کنندگان به‬
‫‪ 70‬تا ‪ 80‬نفر هم می‌رسد‪».‬‬

‫کلینیک مثلثی چیست؟‬

‫هم��ه بیماران��ی که پذی��رش می‌ش��وند برای‬
‫آزمای��ش ایدز و هپاتیت ب��ه کلینیک‌های مثلثی‬
‫معرفی می‌ش��وند و در آنجا به صورت رایگان این‬
‫آزمایشات انجام می‌شود‪.‬‬
‫“میرزایی” با بیان ای��ن مطلب می‌گوید‪«:‬علت‬
‫نامگ��ذاری ای��ن کلینیک‌ها به دلی��ل محل قرار‬
‫گرفتن آنها در سه نقطه تهران است و اگر در نقشه‌‬
‫این کلینیک‌ها را پیدا کنیم به صورت مثلث به هم‬
‫وصل می‌شود‪».‬‬
‫کلینیک اس��تاد معین‪ 13 ،‬آبان و بیمارس��تان‬
‫امام‌خمینی سه کلینیکی هستند که این خدمت‬
‫انج��ام می‌دهند و در تش��خیص بیم��اری ایدز و‬
‫هپاتیت کمک می‌کنند‪.‬‬
‫اما مش��کل بزرگ بیماران‪ ،‬پس از ترک اعتیاد‬
‫اس��ت‪ .‬آنان معموالً پس از ت��رک اعتیاد به مراکز‬
‫‪ DIC‬مراجعه می‌کنند از مس��ئوالن مرکز نكاتي‬
‫براي زندگي‪ ،‬كار و راهکار می‌خواهند‪.‬‬
‫“میرزایی” در این مورد می‌گوید‪«:‬مش��کل آنها‬
‫این اس��ت که خانواده و جامعه حتی پس از ترک‬
‫اعتیاد آنه��ا را نمی‌پذیرد و آنها را باور نمی‌کنند و‬
‫در بعضی موارد آنها به دلیل بی‌کس��ی‪ ،‬بی‌جایی و‬
‫بی��کاری دوباره ب��ه موادمخ��در رو می‌آورند و در‬
‫اصطالح معتادان دوباره می‌زنند‪».‬‬
‫در میان بیم��اران مراجعه‌کننده به ‪ DIC‬افراد‬
‫تحصیل کرده زیادی وج��ود دارد که گفت‌وگو با‬
‫آنها خالی از لطف نیست‪.‬‬

‫من مي‌گويم تو بنويس‬

‫“ج�لال”‪ ،‬متول��د ‪ ،1344‬کارشناس��ي‬
‫علوم‌سیاسی دارد و سابقه ‪ 20‬سال تخریب یعنی‬
‫از ‪ 20‬س��ال پیش مصرف‌کننده مواد بوده او دو‬
‫فرزند دارد ولی به علت مصرف کراک و تزریق در‬
‫پارک‌ها و خیابان‌ها زندگی می‌کند و متأس��فانه‬
‫‪ 10‬سال اس��ت که به بیماری هپاتیت هم مبتال‬
‫شده است‪.‬‬
‫“حس��ن” متولد ‪ ،1336‬لیس��انس الکترونیک‬
‫است و دو پس��رش یکی استاد دانشگاه و دیگری‬
‫پزشک متخصص پوست اس��ت‪ .‬او که سابقه ‪27‬‬
‫سال مصرف تریاک داش��ته‪ 4 ،‬سال و ‪ 4‬ماه و ‪10‬‬
‫روز است که پاک شده و مصرف نمی‌کند‪.‬‬
‫“اکبر” متولد ‪ ،1360‬لیسانس حسابداری دارد‬
‫و از ‪ 2‬س��ال پی��ش که مصرف کراک و شیش��ه را‬
‫ش��روع کرده در پارک‌ها می‌خوابد‪“ .‬محمد” ‪28‬‬
‫ساله کارشناس��ی روانشناسی از دانشگاه‌هار وارد‬
‫دارد‪ .‬ما در او پزش��ک و پدرش تاجر فرش اس��ت‬

‫“محمد” می‌گوید‪«:‬از ‪ 5‬سال پیش به خانه نرفتم‬
‫ولی آرزو دارم ک��ه بتوانم مواد را کنار بگذارم و به‬
‫خانه برگردم‪».‬‬
‫او ک��راک مصرف می‌کند و از ‪ 3‬س��ال پیش به‬
‫‪ DIC‬دولت‌آب��اد رفت‌وآم��د می‌کند و س��ابقه‬
‫چندین بار ترک دارد اما بعد از حتی ‪ 217‬روز پاک‬
‫بودن دوباره مصرف کرده است‪.‬‬
‫“مس��عود” متولد ‪ 1346‬است اما خیلی بیشتر‬
‫نشان می‌دهد‪ .‬دندان در دهان ندارد و صورت‌اش‬
‫ازآفتابسوخته‪.‬می‌گوید‪«:‬لیسانسزبان‌انگلیسی‬
‫و کارشناس��ی دکوراس��یون داخلی دارم و از ‪20‬‬
‫س��ال پیش مواد مصرف می‌کنم ام��ا هنوز زمان‬
‫ترک کردنم نرسیده است‪».‬‬
‫او تأکی��د می‌کند‪«:‬ه��ر معت��اد زم��ان ت��رک‬
‫مخص��وص به خ��ود را دارد و این زم��ان برای من‬
‫هنوز نرسیده است‪».‬‬
‫“عبدا‪ 31 ”...‬س��اله افغانی است و سواد ندارد‪ .‬او‬
‫در خیابان‌ه��ا و پارک‌ه��ای چهاردانگ��ه زندگی‬
‫می‌کن��د و کار می‌کن��د تا مواد بخرد و بکش��د و‬
‫می‌کشد تا بتواند کار کند‪ .‬می‌گوید‪ 6«:‬سال است‬
‫معتادم و از ‪ 2‬س��ال پیش به ای��ران آمده‌ام‪ .‬حاال‬
‫کراک می‌کشم و خسته شده‌اام‪ .‬آمده‌ام اینجا که‬
‫کمکم کند تا ترک کنم‪ ».‬تمام دارایی “عبدا‪ ”...‬یک‬
‫سکه ‪ 50‬تومانی است و مسئوالن به دلیل جراحات‬
‫و زخم‌هایی که به س��ر و بدنش وارد ش��ده او را به‬
‫حمام می‌فرستند و زخمهايش را پانسمان مي‌كند‬
‫پزشک او را ویزیت می‌کند‪».‬‬
‫حسن ‪ 20‬ساله‪ ،‬احمد ‪ 30‬ساله‪ ،‬داوود ‪ 42‬ساله‬
‫و میثم ‪ 27‬ساله از دیگر بیماران مراجعه‌کننده به‬
‫مرکز ‪ DIC‬هستند‪.‬‬

‫کار با حوزه اعتیاد سخت نیست‬

‫دکتر “رضا بابازاده” پزشک مرکز کاهش آسیب‬
‫دولت‌آباد از ‪ 2‬سال پیش با مرکز آشنا شده است‪.‬‬
‫او معتقد است که کار با حوزه اعتیاد سخت نیست‬
‫به شرطی که فرد آگاهی‌های قبلی داشته باشد‪.‬‬
‫او تأکید می‌کند‪«:‬روزهای یکشنبه هر هفته به‬
‫مرکز می‌آیم و به طور متورسط ‪ 12‬نفر از بیماران‬
‫را ویزیت می‌کنم و هرکس که مایل به ترک باشد‬
‫در صورت داش��تن ش��رایط به کمپ‌ه��ا معرفی‬
‫می‌شوند‪».‬‬
‫مرکز کاهش آس��یب دولت‌آب��اد‪ ،‬در ‪ 170‬متر‬
‫زمین و ‪ 120‬متر بنا‪ ،‬از مراکز اجاره‌ای است‪10 .‬‬
‫میلیون توم��ان پول ودیع��ه و ‪ 400‬هزار تومان‬
‫اجاره فقط برای ارایه خدمات به معتادانی اس��ت‬
‫ک��ه به مرک��ز مراجعه می‌کنند و تحت پوش��ش‬
‫بهزیس��تی و جمعیت خیری��ه تولدی دوباره قرار‬
‫گرفته‌اند‪.‬‬
‫بوی خ��وراک لوبیا در فضای مرک��ز پیچیده و‬
‫بیماران دقیقه شماری می‌کنند تا خدمت‌گزاران‬
‫با س��ینی‌های پالستیکی و یک ظرف غذا برسند‪،‬‬
‫ع��ده‌ای نان را در خوراک خ��رد می‌کنند تا حجم‬
‫غذا بیشتر ش��ود و سیر شوند و عده‌ای با خوردن‬
‫ی��ک وعده غذای گ��رم یاد خانه و خان��واده خود‬
‫می‌افتند و آهی از حس��رت می‌کش��ند کسی چه‬
‫می‌داند ش��اید آنها هم روزی سالمت خود را پیدا‬
‫ک��رده و کن��ار خانواده خود باش��ند‪ .‬کس��ی چه‬
‫می‌داند‪.‬‬

‫مراكز‬

‫شماره ‪ 4 / 151‬مهر ‪1389‬‬

‫‪7‬‬

‫پيشخوان‬
‫ورود جوانان نیکوکار به حوزه مشارکت‌های مردمی‬

‫جوانان به کمک نیکوکاران می‌آیند‬

‫بازارچه عرضه مواد غذایی‪ ،‬پوشاک و اقالم فرهنگی و صوتی توسط‬
‫جوانان نیکوکار در آسایشگاه کهریزک برگزار شد‪.‬‬
‫ب��ه گزارش مهرنو‪ ،‬این بار جوانان و بویژه معلوالن جوان آسایش��گاه‬
‫خیریهکهریزک‪،‬متصدیغرفه‌هایاینبازاربودند‪.‬براساساینگزارش‬
‫این بازار ‪ 25‬و ‪ 26‬ش��هریور ماه برپا بود و کاالهایی مانند کتاب‪ ،‬پوشاک‪،‬‬
‫موادغذایی‪ ،‬اقالم فرهنگی صوتی و تصویری‪،‬وسایلتزیینی‪،‬محصوالت‬
‫رایانه‌ایوخوراکی‌هایخانگیرادراختیاردیدارکنندگانقرارگرفت‪.‬در‬
‫مراس��م افتتاح این بازار‪ ،‬رئیس گروه بانوان نیکوکار با ابراز خش��نودی از‬
‫همکاری جوانان در امور خیریه‪ ،‬گفت‪«:‬خوش��حالم که بعد از نزدیک به‬
‫چهل سال که از تأسیس آسایشگاه می‌گذرد می‌توانیم کار را به جوانان‬
‫بسپاریمودرکنارآنهاکهبهتازگیبهعرصهنیکوکاریپیوسته‌اند‪،‬خدمت‬
‫کنیم‪“».‬بهادرزاده” تأکید کرد‪«:‬پیش از این هرگاه صحبت از بازار بانوان‬
‫نیکوکار به میان می‌آمد‪ ،‬بانوان میانس��ال و حتی سالمندی را به خاطر‬
‫می‌آوردیم که پش��ت پیش��خوان غرفه‌های این بازار ایستاده‌اند اما در‬
‫اقدامی جدید از جوانان برای مشارکت در کارهای خیر دعوت شده است‬
‫و این س��رآغاز فصلی نو در مش��ارکت و کمک‌های مردمی است‪».‬‬
‫گفتنی اس��ت در بخش��ی از این ب��ازار‪ ،‬گروه تئات��ر جوانان معلول‬
‫آسایشگاه با ارائه برنامه هنری به حاضران خوشامد گفتند‪.‬‬

‫حضور جوان‌ترین عضو انجمن باور در جشنواره سپنتا‬

‫فریاد فرشتگان روي پرده نقره‌اي‬

‫رباب فتوحي ماليي مي‌گويد‪:‬موسسه رعد الغدير باعث شد كه نحوه برقراری ارتباط با افراد را بیاموزم و اعتماد به نفس را در من بوجود آورد‬

‫معلول ‪ cp‬مجموعه شعر خودرا چاپ كرد‬

‫توانایی‌هایتان را جدي بگيريد‬
‫گاه�ی معل�والن و توان‌یاب�ان فعالیت‌هایی‬
‫انج�ام می‌دهن�د که ب�ه نظر بقي�ه عجیب‬
‫می‌آید‪.‬‬
‫انتش�ار مجموع�ه ش�عر “خوش ب�ه حال‬
‫دیوونه” توس�ط یکی از توان‌یابان موسس�ه‬
‫رع�د الغدی�ر تنها نمون�ه‌ای از ای�ن فعالیت‬
‫است‪.‬‬
‫آنچه می‌خوانید حاصل گپ و گفتی کوتاه‬
‫با “رباب فتوحی مالیی” است‪.‬‬
‫زهره حاجيان‬

‫نوش�تن را به ص�ورت جدي از چه س�الي‬
‫شروع كرديد؟‬
‫از سال‌ها پیش می‌نوشتم اما هیچ‌وقت نوشتن را‬
‫جدی نمی‌گرفتم تا س��ال ‪ 1383‬كه وارد موسسه‬
‫نيك��وكاري رعد الغدير ش��دم به ص��ورت جدي‬
‫نوش��تن را ش��روع کردم حاال وقتی كه مي‌نويسم‬
‫ح��س قش��نگي دارم و احس��اس مي‌كنم آرامش‬
‫عجيبي به من دس��ت مي‌دهد و این آرامش برايم‬
‫لذت بخش است‪.‬‬
‫اولين شعري را كه سروديد به ياد داريد؟‬
‫بله شعر ی بود به نام “آموختم” که درباره زندگي‬
‫و آموختن در مكتب و مكتب‌خانه بود‪.‬‬
‫از خودتان برايمان بیشتر بگوئيد؟‬
‫متول��د خردادم��اه ‪ ،1361‬دیپل��م دارم و در‬
‫اسالمش��هر زندگ��ی می‌کن��م و داراي معلوليت‬
‫مادرزادي‪ cp‬هستم‪.‬‬
‫چرا ادامه تحصيل نداديد؟‬
‫مش��كالت رفت و آمد و هزينه‌هاي سنگين آن و‬
‫همچنين عدم مناسب‌سازي مراكز و معابر همگي‬
‫دس��ت به دس��ت هم دادند تا وجود ميل باطني‌ام‬
‫بن��ده از ادامه تحصيل صرف نظر كنم كه البته اين‬
‫ال برايم خوش آيند نبود‪.‬‬
‫كار اص ً‬

‫انجمن نجوم در كنار بچه‌هاي محك‬

‫آسمان را بنشانیم‬
‫میان دو هجای هستی‬

‫نام كتابتان چيس�ت؟ چند شعر دارد و به‬
‫كدامیک از شعرهایتان عالقمنديد؟‬
‫مجموعه “خوش بحال ديوونه” داراي ‪ 51‬شعر‬
‫اس��ت و خودم ش��عر “مزرعه” و “خ��وش به حال‬
‫ديوونه” را خیلی دوست دارم‪ .‬شعر مزرعه جامعه‌اي‬
‫را توصيف می‌کند كه همه افراد آن سالم هستند و‬
‫يك نفر به نام مترس��ك هميشه تنهاست و يكجا‬
‫ایستاده است‪ .‬گويا نمي‌تواند حركت كند و همه او‬
‫را مس��خره مي‌كنن��د و مي‌خندن��د در حالي كه‬
‫نمي‌دانند مترس��ك چقدر براي مزرعه مفيد است‬
‫م��ن حس کردم ک��ه این موضوع در م��ورد من و‬
‫دوس��تان همدردم نيز صدق مي‌كند چرا که عده‬
‫زیادی از افراد با نگاه‌هاي بد و تمسخرآميز به من و‬
‫امثال م��ن نگاه مي‌كنند در حال��ي كه نمي‌دانند‬
‫شايد هر كدام از ما مي‌توانيم براي خودمان افتخار‬
‫آفرين باشيم‪.‬‬
‫چگونه با موسس�ه نيكوكاري رعد الغدير‬
‫آشنا شدید؟‬
‫زماني كه از مدرسه توان‌خواهان فارغ‌التحصيل‬
‫شدم معرفي‌نامه‌اي به من دادند با این مضمون که‬
‫بتوان��م از خدم��ات رايگان رعد در ش��هرك غرب‬
‫بهره‌مند شوم با تماسي كه با مسئول مجتمع رعد‬
‫داش��تم عنوان کردند به دلیل سکونت در جنوب‬
‫غرب تهران و بعد مسافت مي‌توانيد عضو موسسه‬
‫نيكوكاري رعدالغدير شويد و همین موضوع باعث‬
‫ش��د ك��ه در س��ال ‪ 1383‬با موسس��ه نيكوكاري‬
‫رعدالغدير آش��نا ش��ده و از خدم��ات رايگان آن‬
‫استفاده کنم‪.‬‬

‫آموزشی ميوه‌های چيني آموزش ديده‌ام‪.‬‬
‫چه اس�تعدادهاي ديگري در زمينه‌هاي‬
‫هنري‪ -‬فرهنگي‪ -‬ورزشي داريد؟‬
‫نقاشي كار مي‌كنم‪ ،‬نقاشي كشيدن را دوست دارم‬
‫ول��ی به صورت حرف��ه‌ای آن را بلد نیس��تم براي‬
‫آرام��ش دل خ��ودم نقاش��ي مي‌كن��م‪ .‬در زمينه‬
‫فرهنگي‪ ،‬كتاب مي‌نويس��م و در زمينه ورزش��ي‬
‫س��ال‌ها قبل كه در مدرسه توان‌خواهان تحصيل‬
‫مي‌ك��ردم در كالس پرتاپ ديس��ك آموزش‌هاي‬
‫الزم را ديدم ولي ب��ه علت اينكه بدنم توان زيادي‬
‫نداشت و ضعيف بود اين ورزش را ادامه ندادم زيرا‬
‫پرتاپ ديسك قدرت بدني بااليي نياز دارد كه من‬
‫از آن قدرت محروم هستم‪.‬‬
‫با مشكالت زندگي چطور كنار آمديد؟‬
‫ال نمي‌توانس��تم با معلوليتم كنار بيایم‬
‫اوايل اص ً‬
‫برايم خيلي س��خت بود ولي به مرور زمان س��عي‬
‫كردم منطقي باشم زماني كه افراد همنوع خود را‬
‫در رعدالغدي��ر و مراك��ز ديگ��ر مي‌دي��دم كم‌كم‬
‫ديدگاهم عوض شد و متوجه شدم كه افراد مشابه‬
‫من بسيارند و به اين نتيجه رسيدم كه من هم مانند‬
‫همنوعان خودم حق و حقوقي در جامعه دارم و بايد‬
‫ب��ا معلوليتم كن��ار بيايم و روال ع��ادي زندگی را‬
‫بگذرانم‪.‬‬
‫كتاب ش�ما در نمايش�گاهي ه�م معرفي‬
‫شده؟‬
‫البته؛ در نمايشگاه بين‌المللي در ارديبهشت ماه‬
‫‪ ،1389‬در نمايش��گاه كتاب بجنورد و نمايش��گاه‬
‫اس��تان گرگان در مع��رض ديدعالقمن��دان قرار‬
‫گرفت‪.‬‬

‫چطور موفق به چاپ كتابتان شدید و چه‬
‫كس�اني در اي�ن زمين�ه ب�ا ش�ما همكاري‬
‫كردند؟‬
‫چون مي‌خواستم هر جوري كه شده كتابم را به‬
‫چاپ برس��انم ب��ه مراكز مختلف��ي مراجعه كردم‬
‫باالخره با يك مركز انتشاراتي آشنا شدم كه هزينه‬
‫چاپ كتابم را تقبل کرد‪.‬‬
‫ب�راي عرضه و فروش كتاب خود چگونه‬
‫اقدام مي‌كنيد؟‬
‫انتش��ارات “آواي كالر” در بحث فروش و عرضه‬
‫كتاب اق��دام مي‌كند ت��ا امروز ک��ه از فروش اين‬
‫كتاب‌ها مبلغی دریافت نکرده‌ام زيرا هزينه فروش‬
‫كتاب‌ها را انتش��ارات برای چاپ كتاب برمي‌دارد‪.‬‬
‫اين انتشارات مركزي است كه از افرادي كه از عهده‬
‫هزينه چاپ كتابشان برنمي‌آيند حمايت مي‌كند و‬
‫در ع��وض درص��دي از ف��روش كتاب‌ه��ا را ب��ر‬
‫مي‌دارد‪.‬‬
‫حضورت�ان در موسس�ات معل�والن را‬
‫چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا موسس�ه رعد‬
‫الغدیر توانس�ته اس�ت تأثيري ب�ر روحيه و‬
‫اقكار شما داشته باشد؟‬
‫بله‪ .‬موسس��ه رع��د الغدير باعث ش��د كه نحوه‬
‫برقراری ارتباط با افراد را بیاموزم و اعتماد به نفس‬
‫را در من بوجود آورد و از این بابت خوش��حالم زيرا‬
‫در زم��ان تحصی��ل در مدرس��ه توان‌خواه��ان‬
‫نمي‌توانستم با افراد عادي ارتباط برقرار كنم‪.‬‬

‫آی�ا در موسس�ه دوره‌ه�ای خاص�ی را‬
‫گذراندید؟‬
‫كالس‌هاي كامپيوتر شامل آموزش ورد‪ ،‬ويندوز‪،‬‬
‫اكس��ل‪ ،‬اينترنت‪ ،‬فتوش��اپ و‪ ...‬فكر نمی‌كنم در‬
‫دوره‌های آموزش کامپیوتر كالس��ي باشد كه من‬
‫نگذران��ده باش��م‪ .‬در زمين��ه هنري ه��م در دوره‬

‫كتاب ديگري هم در دست چاپ داريد؟‬
‫بله و سخت مشغول به اتمام رساندنش هستم و‬
‫س��عي مي‌كنم در ارديبهش��ت ماه ‪ 1390‬آن را به‬
‫چاپ برسانم‪.‬‬

‫توصيه‌ای به دوستان توان‌يابتان دارید؟‬
‫همیشه و همه جا مرهون زحمات و حمايت‌هاي‬
‫خانواده‌ام و مسئوالن موسسه هستم و خوشحالم‬
‫که توانس��ته‌ام با محیط پیرامونم و با افراد جامعه‬
‫ار تب��اط بگی��رم و دوس��ت دارم ب��ه دوس��تان و‬
‫همنوعاننم که دچار معلولیت هس��تند بگویم که‬
‫توانایی‌ه��ای خودتان را باور کنید و به آن اعتماد‬
‫کنید‪.‬‬

‫جشن آس��مان انجمن نجوم آماتور ایران در کنار‬
‫کودکان مبتال به س��رطان و خانواده‌هایش��ان در‬
‫محک برگزار شد‪.‬‬
‫ب��ه گزارش مهرنو‪ ،‬در این مراس��م اعضا انجمن‬
‫نجوم آماتور از بخش‌های بیمارستان محک بازدید‬
‫کردند و همراه کودکان در فضای بالکن طبقه اول‬
‫این بیمارس��تان جمع ش��دند تا با تلس��کوپ‌ها و‬

‫دوربین‌ه��ا م��اه و س��تاره‌ها را در آس��مان رصد‬
‫کنندکودکان با تعجب خاصی به دس��تگاه‌ها نگاه‬
‫می‌کردند‪ .‬کوثر وقتی با دوربین ماه را در آس��مان‬
‫دی��د با تعجب فری��اد زد‪«:‬خاله ی��ک توپ بزرگ‪.‬‬
‫ابوالفضل با صندلی چر خ‌دار از اینکه چرا ماه چشم‬
‫و ابرو نداره شکایت می‌کرد‪».‬‬
‫اعضای این انجمن توانس��تند با حضور خود در‬

‫محک لحظات شاد و به یادماندنی را برای کودکان‬
‫رقم بزنند‪.‬افراد در هر صنف و با هر هنری می‌توانند‬
‫لحظات زیبایی را برای کودکان مبتال به س��رطان‬
‫در بیمارس��تان محک بیافرینند درهای محک به‬
‫روی همه باز اس��ت‪ .‬ش��ما نیز با هنر و حرفه خود‬
‫می‌توانید کودکان را با دنیای جدیدی آشنا کنید تا‬
‫در پویش و خالقیت آنها کمک کنید‪.‬‬

‫فیلم‌های کوتاه کودکان و نوجوانان تهرانی در جش��نواره س��پنتا به‬
‫نمایش در آمد‪.‬‬
‫به گزارش مهرنو‪ ،‬این جشنواره که توسط دپارتمان فیلم سینمایی‬
‫دیجیتال مجتمع فنی تهران برگزار شد‪ ،‬در بخش ویژه خود به بررسی‬
‫فیلم‌های س��اخته ش��ده توس��ط کودکان و نوجوانان ‪ 7‬تا ‪ 15‬ساله‬
‫پرداخت‪ .‬اختتامیه این جشنواره ‪ 27‬شهریور ماه با حضور فیلمسازان‬
‫و نویسندگان در حوزه کودک و نوجوان در محل آمفی‌تئاتر مجتمع‬
‫فنی ته��ران برگزار ش��د‪" .‬صنم کیوانی" مس��ئول بخ��ش آموزش‬
‫فیلمس��ازی به کودکان و نوجوانان در مورد ویژگی آثار ارائه ش��ده در‬
‫بخش کودک و نوجوان به جشنواره گفت‪«:‬این فیلم‌ها از خالقیت باالیی‬
‫برخورداربودوموضوعاتپرداختهشدهدرفیلم‌هامتنوعوقابلتأملاست‪».‬‬
‫الزمبهذکراست"یوسفجعفری"‪،‬یکیازجوان‌تریناعضایانجمنباور‪،‬‬
‫بافیلمکوتاه"فریادفرشتگان"‪،‬دراینجشنوارهحضورداشت‪.‬‬

‫مدیر عامل انجمن ندای معلوالن خبر داد‬

‫برگزاری نشست تخصصی‬
‫مناسب‌سازی معابر‬

‫هفته گذش��ته نشس��ت تخصصی انجمن ندای معل��والن با حضور‬
‫معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران‪ ،‬رئیس كمسيون فرهنگي‬
‫ اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران‪ ،‬مسئوالن ستاد مناسب‌سازی‬‫ش��هر تهران و کارشناس��ان حوزه‌ه��ای حمل و نقل‪ ،‬زیباس��ازی و‬
‫شهرس��ازی ش��هرداری و چند نفر از جانب��ازان صاحب‌نظر در امر‬
‫مناسب‌سازي برگزار شد‪.‬‬
‫ب��ه گزارش مهرنو‪ ،‬در این نشس��ت مس��ئوالن س��ازمان به همراه‬
‫کارشناسان با توجه به ماده ‪ 2‬قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن‬
‫و مصوبات ش��وراي اس�لامي ش��هر تهران به بررس��ي روند اجرائي‬
‫مناسب‌س��ازي فضاهاي ش��هري و اماكن عمومي با اس��تانداردهاي‬
‫جهاني ويژه معلوالن پرداختند و راهکارهای خود را برای بهبود كيفي‬
‫اجراي مناسب‌سازي منطبق با ضوابط و مقررات مربوط ارائه کردند‪.‬‬
‫این نشست با توجه به گذشت ‪ 6‬سال از مصوبه شوراي شهر مبني‬
‫بر ش��روع به كارستاد مناسب‌سازي شهر تهران و نياز به تجديد نظر‬
‫در نحوه فعاليت س��تاد و به منظور استفاده از همكاري سازمان‌هاي‬
‫مردم نهاد (‪ NGO‬ها) معلوالن برگزار و تصمیماتی اتخاذ شد‪.‬‬
‫الزم به ذكر اس��ت كه گزارش بازديد ميداني كارشناسان انجمن‬
‫ن��داي معلوالن ايران از پروژه خيابان ش��ريعتي حد فاصل قلهك تا‬
‫تجريش كه در قالب پاور پونت تهيه شده بود توسط “محمود كاري”‬
‫مديرعام��ل انجمن براي حاض��ران ارائه و مس��تندات عدم رعايت‬
‫ضوابط و مقررات مناسب‌س��ازي ويژه معلوالن و جانبازان در بعضي‬
‫از نقاط مسير یاد شده به اطالع شرکت‌کنندگان در نشست رسيد و‬
‫يك نسخه آن به شوراي شهر تقديم شد‪.‬‬

‫نمايشگاه كتيبه‌هاي سفالي “دستان بينا” در نگارخانه‬
‫عاصم زنجاني برگزار شد‬

‫نابینایانوساختکتیبه‌هایسفالی‬

‫نمايش��گاه كتيبه‌هاي برجسته س��فالي با عنوان «دستان بينا» در‬
‫نگارخانه موالنا عاصم زنجاني حوزه هنري زنجان برگزار شد‪.‬‬
‫مربي و مسئول برگزاري نمايشگاه «دستان بينا» با اعالم این خبر‬
‫ب��ه مهرنو گفت‪«:‬س��اخت كتيبه هاي س��فالي توس��ط هنرمندان‬
‫روشندل به صورت ابتكاري براي نخستين بار درمهرماه سال ‪ 87‬در‬
‫انجمن نابينايان استان پايه‌ريزي و آموزش آن با حداقل امكانات به‬
‫كم��ك خيرين در دفتر انجمن آغاز ش��د‪“ ».‬زين��ب ميرلو” افزود‪«:‬‬
‫اس��تعداد‪ ،‬خالقيت و شكوفايي حس المس��ه قوي نابينايان بر روي‬
‫كتيبه‌ه��اي س��فالي منجر ب��ه جذب حامي��ان بيش��تر و برگزاري‬
‫نمايشگاه‌هاي متعدد شد و فروش آثار زمينه ساز اشتغال‌زايي و ايجاد‬
‫انگي��زه ب��راي ادامه كار در اين افراد ش��د‪ ».‬وي با اش��اره به برگزاری‬
‫شش��مین دوره برگ��زاری نمايش��گاه كتيبه‌هاي س��فالی گفت‪«:‬با‬
‫مس��اعدت مسئوالن موفق به ثبت ش��ركت تعاوني با عنوان دستان‬
‫بيناي روشندالن شده‌ايم كه اكنون با ثبات بيشتري وارد عرصه بازار‬
‫ش��ده و فعاليت مستمر خود را با حضور روشندالن جوان و بزرگسال‬
‫ادامه مي‌دهیم‪ ».‬مس��ئول برگزاري با بيان اينكه تعداد آثار ارائه شده‬
‫‪ 36‬اثر اس��ت گفت‪«:‬هريك از آثار با توجه به استعداد و خالقيت اين‬
‫هنرمن��دان در زمينه‌هاي طرح‌هاي س��نتي و ب��ه خصوص طبيعت‬
‫بي‌جان ارائه شده بود و پذيراي عالقمندان بود‪».‬‬

‫‪8‬‬

‫نشريه داخلي سازمان بهزيستي‬

‫پرونده‬

‫در مراسم اختتاميه‬
‫جشنواره‌های فرهنگي‪،‬‬
‫آموزشي و قرآني‬
‫سازمان بهزيستی انجام شد‬

‫تقدیراز‬
‫‪ 450‬برگزيده‬
‫ فعال قرآنی‬

‫در آسماني بودن و خدايي بودن آن ترديد نيست و ننگ و نفرين بر آن دشمناني كه دشمن خدا و قرآن هستند‬

‫مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگي‪ ،‬آموزشي‪ ،‬قرآني سازمان بهزیستی شامل بيست و نهمين دوره مسابقات نابينايان‪ ،‬معلوالن‬
‫جسمي ‪-‬حركتي‪ ،‬چهارمين دوره مسابقات كاركنان و خانواده‌هايشان‪ ،‬دومين دوره مسابقات فرهيختگان سالمند‪ ،‬دومين دوره‬
‫مسابقات خانه‌هاي كودك و نوجوان و دومين دوره مسابقات مهدهاي كودك سراسر كشور در فضایی صمیمی و معنوی با حضور‬
‫مقامات کشور و سفیران کشورهای اسالمی در ایران در سالن همایش های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد‪.‬‬
‫در این مراسم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی‪ ،‬قائم‌مقام امور قرآنی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئيس مركز هماهنگی‪ ،‬توسعه‬
‫و ترويج فعاليت‌های قرآنی كشور‪ ،‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی و سرپرست و مدیران سازمان حضور داشته و سخنرانی‬
‫کردند و از فعاالن و خادمان قرآن کریم در سازمان بهزیستی قدردانی شد‪.‬‬
‫انسيه شهرستانكي‬

‫قرآن زندگی‬
‫انسان‌ها را اصالح می‌کند‬

‫وزی��ر رف��اه و تأمی��ن اجتماع��ی در آیی��ن اختتامیه‬
‫جشنواره‌‌های فرهنگی‪ ،‬آموزش قرآنی سازمان بهزیستی‬
‫پیش از اه��دای جوای��ز ‪ 450‬برگزیده این جش��نواره‪،‬‬
‫گفت‪«:‬تنه��ا اهل خرد و بندگان خداون��د می‌توانند در‬
‫مورد اهميت قرآن و عظمت آن سخن بگويند‪».‬‬
‫«ص��ادق محصولی» افزود‪« :‬در قرآن هم در مورد اين‬
‫افراد توضيحاتی داده ش��ده و آياتی در شأن‌‌ش��ان نازل‬
‫ش��ده اس��ت‪ .‬بنابراين برای درك قرآن بايد به سراغ اين‬
‫افراد كه قرآن‌های ناطق و مفسران وحی هستند و شامل‬
‫رسول مكرم اس�لام(ص) و ائمه معصومين(ع) هستند‪،‬‬
‫برويم‪».‬‬
‫به گفته وی امروز مس��أله اصلی اس�لام و مسلمین با‬
‫ق��رآن پیوند خ��ورده و قرآن همه چیز ما اس��ت و اینکه‬
‫می‌بینیم برای حمله به اس�لام به قرآن توهین می‌کنند‬
‫اثرگذاری قرآن را اثبات می‌کند‪.‬‬
‫آي��ات مختلفی در قرآن كريم درباره عظمت و ش��أن‬
‫ائمه(ع) نازل ش��ده اس��ت و در روايات مختلفی در مورد‬
‫ارتباط ائمه(ع) با قرآن مطلب آمده است‪.‬‬
‫وی در ادامه س��خنانش با بيان داستان‌هايی در مورد‬
‫ش��خصيت‌هايی مانند عالمه حسن‌زاده‪ ،‬كرباليی كاظم‬
‫س��اروجی و فضيل عياض اظه��ار كرد‪«:‬قرآن كريم اين‬
‫قدرت را دارد كه زندگی انسان‌ها را تغيير دهد و می‌تواند‬
‫راه راست را از ناراست به بشر نشان دهد‪».‬‬
‫«محصول��ی» با اعالم نارضایتی ش��دید خود از هتک‬
‫حرمت به قرآن کریم گفت‪«:‬مردم كش��ورهای اسالمی‬
‫امتح��ان خود را در اين ب��اره پس دادند‪ ،‬اما انتظار وجود‬
‫داشت كه س��ران برخی از كشورهای اسالمی نسبت به‬
‫اين موضع حساسيت بيشتری نشان می‌دادند‪».‬‬

‫سرپرست سازمان‪:‬‬
‫«قرآن هيچ زمان و هيچ‬
‫كجاي زندگي‪ ،‬انسان‌ها را‬
‫رها نكرده و همچنين كتابي‬
‫هميشگي و جاويدان براي‬
‫تمام قرون است‪».‬‬

‫وزی��ر رفاه و تأمین اجتماع��ی در پایان صحبت‌هایش‬
‫خب��ر از برگ��زاری اولین دوره مس��ابقات قرآن معلوالن‬
‫کشور داد و اذعان داشت‪«:‬سرپرست سازمان به همکاری‬
‫همکارانشان در صدد برگزاری مسابقات جهانی جانبازان‬
‫و معلوالن هس��تند که امیدواریم با این عمل به توفیقات‬
‫قرآنی نائل شده و سعی کنیم عامل به آن باشیم‪».‬‬

‫قرآن هيچ زماني‬
‫انسان‌ها را رها نكرده است‬

‫سرپرست سازمان نیز در اختتاميه جشنواره فرهنگي‪،‬‬
‫آموزشي و قرآني سازمان با اشاره به اينكه قرآن سعادت‬
‫بشر را تضمين كرده است‪ ،‬اظهار داشت‪«:‬اين لفظ بشر‪،‬‬
‫عام اس��ت و مخصوص هيچ قوم‪ ،‬ملت و زماني نيس��ت و‬
‫س��عادت نيز بيانگر تمام وجوه زندگي است و همه ابعاد‬
‫زندگي انس��ان‌ها را اعم از سياسي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬اقتصادي‪،‬‬
‫اخالقي‪ ‌،‬هنري‪ ،‬علمي و فلسفي را در بر مي‌گيرد‪».‬‬
‫دکتر «احمد اس��فندياري» قرآن را معجزه دانس��ت و‬
‫گفت‪«:‬در آسماني بودن و خدايي بودن آن ترديد نيست‬
‫و ننگ و نفرين بر آن دش��مناني كه دش��من خدا و قرآن‬
‫هس��تند و جريانات عدوات و دشمني با اسالم و قرآن را‬
‫هدايت مي‌كنند‪».‬‬
‫سرپرس��ت س��ازمان گفت‪«:‬قرآن هيچ زم��ان و هيچ‬
‫كجاي زندگي‪ ،‬انس��ان‌ها را رها نكرده و همچنين كتابي‬
‫هميشگي و جاويدان براي تمام قرون است‪».‬‬
‫وي ب��ا اش��اره به اينكه حقيقت مس��لم ق��رآن را همه‬
‫اولي��اي خ��دا و علم��اي عظام نق��ل و تأيي��د كرده‌اند‪،‬‬
‫گفت‪«:‬حتی برخي از صاحبنظران غيرمس��لمان غربي‬
‫نظير گوته شاعر و نويس��نده بزرگ آلماني معتقد است‬
‫ك��ه عنقريب قرآن جهان‌مدار خواهد ش��د ضمن اينكه‬
‫گان��دي رهبر پيروز هند نيز معتقد بوده اس��ت كه از راه‬
‫آموختن دانش قرآن همه به اسرار روحي و حكمت‌هاي‬
‫دنيا نايل مي‌شوند‪».‬‬

‫ساماندهی قرآنی‬
‫در عرصه معلوالن جهان اسالم‬

‫قائم‌مقام امور قرآنی وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامی‬
‫س��خنران دیگر این مراسم بود‪ .‬وی در مراسم اختتاميه‬
‫جش��نواره‌ قرآن سازمان بهزيستی كشور‪ ،‬خبر داد‪«:‬اين‬
‫وزارت‌خان��ه به ازای س��ه نس��خه قرآنی ك��ه در آمريكا‬
‫سوزانده شده‪ ،‬س��ه ميليون قرآن با ترجمه انگليسی در‬
‫آمريكا منتشر خواهد كرد‪».‬‬

‫حجت‌االسالم‌والمس��لمين «حميد محمدی»‪ ،‬ضمن‬
‫بي��ان اين مطلب با محكوم ك��ردن اهانت به قرآن كريم‬
‫توسط دشمنان اس�لام و قرآن گفت‪«:‬وزارت فرهنگ و‬
‫ارشاد اس�لامی به ازای سه قرآنی كه در آمريكا سوزانده‬
‫ش��ده‪ ،‬س��ه ميليون قرآن با ترجمه انگليسی در آمريكا‬
‫منتشر خواهد كرد‪».‬‬
‫وی ب��ا توج��ه ب��ه توانمندی‌های خانواده بهزيس��تی‬
‫افزود‪«:‬بايد يك س��ازمان جديد و يك ساماندهی نوينی‬
‫در عرصه معلوالن و نابينايان جهان اس�لام بر محوريت‬
‫قرآن ايجاد شود‪ .‬برگزاری اولين دوره مسابقات معلوالن‬
‫و نابينايان جهان اس�لام كه به همت سازمان بهزيستی‬
‫كش��ور و مركز هماهنگی‪ ،‬توس��عه و ترويج فعاليت‌های‬
‫قرآنی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و ساير سازمان‌ها‬
‫و نهادها در كشور برگزار خواهد شد‪ ،‬گام بزرگی است كه‬
‫به اين سو برخواهيم داشت‪».‬‬
‫«محمدی» در ادامه س��خنانش تصري��ح كرد‪« :‬بايد‬
‫تم��ام ظرفيت‌های جهان اس�لام را بس��يج ك��رد تا اين‬
‫جش��نواره عظيم را س��االنه برگزار كنيم تا كش��ورهای‬
‫مختلف اس�لامی در آن ش��ركت‌ كنند و از تمام سفرای‬
‫كشورهای اس�لامی می‌خواهم كه تمهيدات و مقدمات‬
‫الزم را ب��رای برگزاری اين جش��نواره و مس��ابقه عظيم‬
‫فراه��م كنند ت��ا روحيه جدي��دی در مجموعه معلوالن‬
‫جهان اس�لام ايجاد ش��ود تا آنها بهره‌مند از س��طحی از‬
‫كيفيت و مطلوبيت و مهارت برتر در حوزه قرآن شوند تا‬
‫توانمندی‌های خود را به رخ جهانيان بكشند‪».‬‬
‫قائم‌مقام قرآنی وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمی اظهار‬
‫كرد‪«:‬مرك��ز هماهنگی‪ ،‬توس��عه و تروي��ج فعاليت‌های‬
‫قرآنی كش��ور گام های مهمی ب��رای آموزش قرآن برای‬
‫نابينايان و معلوالن برداش��ته است‪ ،‬چاپ چند هزار جلد‬
‫قرآن به خط بريل برای نابينايان و گسترش برنامه‌ها در‬
‫هجدهمي��ن نمايش��گاه بين‌المللی ق��رآن از جمله اين‬
‫كارهاس��ت و هر خواس��ته را با كمال افتخار در خدمت‬
‫خواهيم بود‪».‬‬
‫«محمدی» با قرائت آيه ش��ريفه « َون ُ َنزِّلُ مِنَ ال ْ ُقرْآنِ مَا‬
‫ُه َو شِ فَاء َورَحْ مَ ٌة لِّلْمُ ْؤ ِمنِينَ َوالَ یَزِيدُ الظَّ الِمِينَ إَالَّ خَ سَ ارًا؛‬
‫و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت اس��ت از‬
‫ق��رآن ن��ازل مى‏كني��م و[لى] س��تمگران را ج��ز زيان‬
‫نمى‏افزايد‪( ».‬آيه ‪ 82‬س��وره اس��راء)‪ ،‬گف��ت‪ :‬آيه‌ای كه‬
‫تالوت شد‪ ،‬اشاره به دو رسالت بزرگ قرآن كريم دارد‪.‬‬
‫وی اف��زود‪« :‬حقيقتاً قرآن كريم ب��رای اين‌كه بتواند‬
‫انسان را به سمت خداوند حركت كند و آنها را به فلسفه‬
‫خلقت‌‌شان رهنمون كند از دو طريق وارد عمل می‌شود؛‬

‫طرق اول رس��الت شفا اس��ت و طريق دوم ايفای رسالت‬
‫رحمت است‪ .‬انسان‌ها در مسير حركت به سمت حضرت‬
‫ح��ق نيازمند پااليش وجودی و پاكس��ازی نهادی از هر‬
‫نوع آلودگی و هر نوع ناپاكی هستند‪».‬‬
‫رئيس مركز هماهنگی‪ ،‬توس��عه و ترويج فعاليت‌های‬
‫قرآنی كشور در بخش ديگری از سخنانش گفت‪«:‬رسالت‬
‫شفای قرآن در مرحله پااليش وجودی و تطهير وجود از‬
‫ه��ر نوع آلودگ��ی نقش مهم��ی را ايفا می‌كند‪ .‬ش��فای‬
‫حقيقی در منطق قرآن ش��فای روحی‪ ،‬معنوی نيس��ت‪،‬‬
‫اساساً در نگاه قرآن كريم فقدان اعضای حسی هيچ گونه‬
‫نقص و كاستی برای انسان محسوب نشده است‪».‬‬
‫وی افزود‪«:‬چون آن چيزی كه مانع جدايی انسان‌ها از‬
‫حيوانات می‌ش��ود‪ ،‬روح الهی است و روح انسانی و الهی‬
‫هم به اعضای حس��ی مربوط نمی‌ش��ود‪ .‬اعضای حسی‬
‫كانال‌های ورودی اطالعات و معلومات برای ذهن و فكر‬
‫انسان هستند‪ ،‬اما آنچه كه شرافت انسانی را رقم می‌زند‬
‫روح بلند انس��انی كه در انس��ان‌ها اعم از معلول و سالم‪،‬‬
‫نابينا و بينا و ناشنوا و شنوا و ‪ ...‬وجود دارد‪».‬‬
‫حجت‌االسالم «محمدی» در ادامه سخنانش تصريح‬
‫كرد‪«:‬بنابرای��ن بس��ياری از كس��انی كه واج��د بينايی‪،‬‬
‫ش��نوايی و گويايی هس��تند در قرآن كري��م مرده تلقی‬
‫شدند‪ .‬انسان‌هايی كه نمی‌توانند حق را ببينند قرآن در‬
‫مورد آن‌ها می‌فرمايد‪« :‬صُ مٌّ بُكْمٌ عُمْ یٌ َفهُمْ الَ یَرْجِ عُونَ »‬
‫بينای حقيقی كسی نيس��ت كه چشم سر داشته باشد‪،‬‬
‫كس��ی اس��ت كه چشم س��ر داشته باشد‪ .‬چش��م سر به‬
‫داش��تن باطنی پاك و روحی الهی اس��ت‪ ،‬لذا در منطق‬
‫قرآن كريم در روز قيامت سؤال نمی‌شود كه شما دست‪،‬‬
‫پا‪ ،‬چشم و‪ ...‬داشتيد يا نه؟! اينها ابزارها و وسايل آزمايش‬
‫اين دنياست‪».‬‬
‫حجت‌االس�لام «محمدی» تأكيد كرد‪«:‬آنچه كه مهم‬
‫اس��ت اين است كه با آنچه كه انس��ان داشت چه كرد و‬
‫چگونه توانس��ت نقش خود را در اين جه��ان ايفا كند و‬
‫رس��الت بزرگ انس��انی خود را به س��امان برس��اند‪ .‬اين‬
‫موضوع‪ ،‬موضوع مهمی اس��ت‪ ،‬بنابراین قرآن نازل شده‬
‫اس��ت تا انس��ان‌ها را در رس��الت اول خود از نظر باطنی‬
‫پاالي��ش كند و آنه��ا را تطهير كند و به س��وی پيمودن‬
‫مسير بلند صعود الی اهلل كمك كند‪».‬‬
‫وی در مورد رس��الت دوم قرآن تصريح كرد‪«:‬رس��الت‬
‫دوم قرآن كريم‪ ،‬رسالت رحمت است‪ ،‬رحمت نوسازی و‬
‫بازس��ازی و تجهيز وجود به آنچه كه بايسته اين حركت‬
‫بزرگ است‪ ،‬بهره‌مند كردن انسان از مجموعه امكانات و‬
‫ظرفيت‌هايی كه بتواند او را در اين مس��ير به پيش ببرد‪.‬‬
‫بهره‌مند كردن انسان از مجموعه امكانات و ظرفيت‌هايی‬
‫ك��ه بتوان��د او را در اين مس��ير به پيش ببرد‪ ،‬رس��الت‬
‫فوق‌العاده مهمی است‪».‬‬
‫وی تأكي��د كرد‪«:‬رس��الت اول رس��الت پااليش بود و‬
‫رسالت دوم رس��الت آرايش است‪ .‬رس��الت اول رسالت‬
‫تخليه وجود از هر نوع ناپاكی بود‪ ،‬رسالت دوم كه رحمت‬
‫است رسالت تخليه وجود به حليه و زيور زيبای كماالت‬
‫الهی اس��ت‪ ،‬بنابراین برای كس��انی كه مؤم��ن به قرآن‬
‫هس��تند و با تمام وجود قلب و روح خود را به قرآن كريم‬
‫س��پردند حتماً بهره‌مندی از دو رس��الت شفا و رحمت‬
‫وجود دارد‪».‬‬
‫وی در پايان س��خنانش گفت‪«:‬بر عكس كس��انی كه‬
‫فاقد ايمان هس��تند و مصداق ظالم به نفس هس��تند در‬
‫برخورد با قرآن كريم‪ ،‬قرآن كريم نه رس��الت ش��فا برای‬

‫آن‌ها دارد و نه رسالت رحمت‪ ،‬بلكه در حقيقت خسارت‬
‫برای آنها دارد‪َ « .‬والَ یَزِيدُ الظَّ الِمِينَ إَالَّ خَ سَ ارًا»‬

‫آتش زدن قرآن كريم لكه ننگي بر پيش�اني‬
‫رژيم صهيونيستي و آمريكاست‬

‫نائ��ب رئيس مجلس ش��وراي اس�لامی‪ ،‬نی��ز یکی از‬
‫مدعوین به همایش فرهنگی آموزش��ی قرآنی س��ازمان‬
‫بهزیس��تی بود‪ .‬وي در ابتدا به آتش كشيدن قرآن كريم‬
‫توس��ط كش��يك آمريكايي را محكوم كرد و گفت‪«:‬اين‬
‫اق��دام لكه ننگ��ي بر پيش��اني رژي��م صهيونيس��تي و‬
‫آمريكاست‪».‬‬
‫«ش��هاب‌الدين صدر» در مراس��م اختتاميه جشنواره‬
‫فرهنگي‪ ،‬آموزش��ي و قرآني سازمان بهزيستي كه امروز‬
‫در س��الن همايش‌هاي صداوس��يما برگزار ش��د‪ ،‬اظهار‬
‫داشت‪«:‬بهزيس��تي از جمله س��ازمان‌هايي است كه در‬
‫كش��ور وظايف خاصي را در قبال مددجويان‪ ،‬نيازمندان‬
‫و معل��والن بر عهده دارد و در طول اين س��ال‌ها خدمات‬
‫مناسبي را به جامعه هدف خود ارائه كرده است‪».‬‬
‫وي با اش��اره به اينك��ه مجلس و دولت آمادگي هر نوع‬
‫همكاري با س��ازمان‌ بهزيس��تي را دارند‪ ،‬ادامه داد‪«:‬اين‬
‫سازمان از جمله سازمان‌هاي حساسي است كه در مسير‬
‫عدالت اجتماعي ق��رار دارد‪ ».‬صدر‪ ،‬فعاليت‌هاي قرآني‬
‫س��ازمان بهزيس��تي را مثبت ارزيابي ك��رد و افزود‪«:‬هر‬
‫اندازه اين‌گونه فعاليت‌ها افزايش يابد‪ ،‬بهزيستي مي‌تواند‬
‫موفق‌ت��ر عمل كن��د‪ ».‬ناي��ب رئيس مجلس ش��وراي‬
‫اس�لامي‪ ،‬حركت وحشيانه كشيش خبيث آمريكايي در‬
‫ش زدن قرآن كريم را محكوم كرد و گفت‪« :‬آنها با اين‬
‫آت ‌‬
‫حركت دل ‪ 5/1‬ميليارد مسلمان را به درد آوردند‪».‬‬
‫وي اضاف��ه كرد‪«:‬در ق��رآن كريم ب��ه مباحث علمي‪،‬‬
‫فلس��في‪ ،‬تاريخي و احكام الهي كه بشر در دوران زندگي‬
‫خود نيازمند آن بوده توجه بسيار شده است و اين كتاب‬
‫آسماني انسان را هدايت مي‌كند‪».‬‬
‫«صدر» ادامه داد‪«:‬دش��منان اس�لام ب��ا اين حركت‬
‫وحش��يانه‪ ،‬نقاب خود را از روي صورت خود برداش��ته و‬
‫نشان دادند كه با مسلمانان اسالم‌تيزي دارند‪».‬‬
‫نائب رئيس مجلس شوراي اسالمي بيان داشت‪«:‬قرآن‬
‫بزرگتري��ن معجزه پيامبر گرامي اس�لام و داراي بركات‬
‫زيادي براي بشريت است‪ .‬در پایان این مراسم به ‪ 18‬نفر‬
‫از برگزیدگان قرآن��ی به نمایندگی از ‪ 450‬برگزیده لوح‬
‫تقدیر و جوایز نفیسی اهدا شد‪».‬‬

‫وزير رفاه و تامين‬
‫اجتماعي‪:‬امروز مسأله اصلی‬
‫اسالم و مسلمین با قرآن پیوند‬
‫خورده و قرآن همه چیز ما‬
‫است و اینکه می‌بینیم برای‬
‫حمله به اسالم به قرآن توهین‬
‫می‌کنند اثرگذاری قرآن را‬
‫اثبات می‌کند‬

‫‪9‬‬

‫شماره ‪ 4 / 151‬مهر ‪1389‬‬

‫اسامی نفرات برتر دومین جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت ویژه مراکز شبه خانواده‬
‫رشته قرائت ترتیل برادران ‪:‬‬

‫رشته قرائت تحقیق برادران ‪:‬‬
‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫فرشید رسایی‬

‫گیالن‬

‫اول‬

‫حمید رضا جهانگردی‬

‫کرمان‬

‫اول‬

‫علی غالمی‬

‫اصفهان‬

‫دوم مشترک‬

‫سیدعلی میر حسینی‬

‫کرمان‬

‫دوم‬

‫امیر پور جعفری‬

‫کرمان‬

‫دوم مشترک‬

‫امیر تهرانی فرد‬

‫گیالن‬

‫سوم‬

‫رشته قرائت تحقیق خواهران ‪:‬‬
‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫مینا حسینعلی پور‬

‫کرمان‬

‫اول‬

‫فهیمه کرمی‬

‫کرمان‬

‫صدیقه مردانیان‬

‫اصفهان‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫کرمان‬

‫استان‬

‫اول‬

‫زهرا قوام آبادی‬

‫کرمان‬

‫دوم‬

‫الهام کلوندی‬

‫همدان‬

‫سوم‬

‫زهره شکاری‬

‫وزير رفاه‪ :‬امروز مسأله اصلی اسالم و مسلمین با قرآن پیوند خورده و قرآن همه چیز ما است‬

‫رشته قرائت ترتیل خواهران ‪:‬‬

‫دوم‬
‫سوم‬

‫اسامی نفرات برتر دومین جشنواره فرهنگی آموزشی قرآن و عترت ویژه فرهیختگان سالمند‬
‫رشته قرائت ترتیل برادران ‪:‬‬

‫رشته قرائت تحقیق برادران ‪:‬‬
‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫فرضعلی محقق‬

‫ایالم‬

‫اول‬

‫غالمحسین احدی‬

‫کرمانشاه‬

‫اول‬

‫ابراهیم مقدمی‬

‫خوزستان‬

‫دوم‬

‫محمد خاکساران‬

‫قزوین‬

‫دوم‬

‫حسین خوش آبادی‬

‫سمنان‬

‫سوم‬

‫علی زواره ای‬

‫اصفهان‬

‫سوم‬

‫رشته قرائت ترتیل برادران ‪:‬‬

‫رشته قرائت تحقیق برادران ‪:‬‬
‫گروه همخواني محراب و گروه دستان گويا كار مشتركي را در وصف قرآن ارائه كردند‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫معصومه محبوبی‬

‫فارس‬

‫اول‬

‫منیژه دادور‬

‫فارس‬

‫صغری احمدیان‬

‫یزد‬

‫دوم‬

‫فاطمه آسمان رفعت‬

‫تهران‬

‫شهربانو پور نصیری‬

‫گیالن‬

‫سوم‬

‫معصومه مجیدی‬

‫زنجان‬

‫رتبه‬
‫اول‬
‫دوم‬
‫سوم‬

‫اسامی نفرات برتر چهارمین دوره مسابقات ویژه کارکنان و خانواده کارکنان سازمان بهزیستی‬
‫رشته قرائت ترتیل برادران ‪:‬‬

‫رشته قرائت تحقیق برادران ‪:‬‬

‫نائب رئيس مجلس شوراي اسالمي ميهمان ويژه اين مراسم بود‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫عباس هاشمی‬

‫بوشهر‬

‫اول‬

‫ابراهیم عبدی‬

‫آذربایجان شرقی‬

‫دوم‬

‫عبدالحمیداکبری‬

‫زنجان‬

‫ناصر غالمی‬

‫اردبیل‬

‫سوم‬

‫بهنام حجتی‬

‫ستاد سازمان‬

‫سید علی پنابادی‬

‫خراسان رضوی‬

‫رتبه‬
‫اول‬
‫دوم‬
‫سوم‬

‫رشته قرائت ترتیل برادران ‪:‬‬

‫رشته قرائت تحقیق برادران ‪:‬‬
‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫زهرا کشاورز‬

‫بوشهر‬

‫اول‬

‫هانیه واقف‬

‫تهران‬

‫اول‬

‫ربابه موحدی پور‬

‫تهران‬

‫دوم‬

‫نرگس عظیمی نیا‬

‫قم‬

‫دوم‬

‫فاطمه طاهریان‬

‫سمنان‬

‫سوم‬

‫طاهره لطیفی‬

‫مرکزی‬

‫سوم‬

‫اسامی نفرات برتر مربیان ‪ ،‬والدین و کودکان مهدهای کودک‬
‫رشته قرائت ترتیل برادران ‪:‬‬

‫رشته قرائت تحقیق ‪:‬‬

‫قائم مقام قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از سخنرانان مراسم اختتاميه بود‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫معصومه کهریزی‬

‫کرمانشاه‬

‫اول‬

‫زهرا سهرابی‬

‫کرمانشاه‬

‫اول‬

‫فاطمه انصاری‬

‫زنجان‬

‫دوم‬

‫عاطفه نداف‬

‫خراسان رضوی‬

‫دوم‬

‫مریم نجفیان‬

‫گیالن‬

‫سوم‬

‫عاطفه ابراهیمی‬

‫یزد‬

‫سوم‬

‫اسامی نفرات برتر نابینایان و معلولین جسمی و حرکتی‬
‫اسامی نفرات برترویژه نابینایان و معلولین جسمی و حرکتی‬
‫رشته حفظ کل قرآن کریم ویژه برادران ‪:‬‬

‫رشته قرائت ترتیل برادران‪:‬‬

‫رشته قرائت تحقیق برادران‪:‬‬

‫رشته حفظ ‪ 20‬جزءویژه برادران‪:‬‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫محمد علی ذاکری‬

‫فارس‬

‫اول‬

‫عباس پورفرد‬

‫تهران‬

‫اول‬

‫سعید علی اکبری‬

‫قزوین‬

‫اول‬

‫عباس چراغی خلیل‬

‫قم‬

‫اول‬

‫ابراهیم احمدی‬

‫مرکزی‬

‫دوم‬

‫امین دکامین‬

‫همدان‬

‫دوم‬

‫اسماعیل موسیوند‬

‫لرستان‬

‫دوم‬

‫محمود شجاع‬

‫خراسان رضوی‬

‫دوم‬

‫عباس احمدپناه‬

‫تهران‬

‫سوم‬

‫غالم یاراحمدی‬

‫لرستان‬

‫نجم الدین عادلی‬

‫اصفهان‬

‫سوم‬

‫سوم‬

‫ضیاءالدین گری‬

‫گلستان‬

‫سوم‬

‫رشته قرائت تحقیق خواهران ‪:‬‬

‫رشته قرائت تحقیق خواهران ‪:‬‬
‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫سمیه جعفری‬

‫سمنان‬

‫اول‬

‫هما خانجانی‬

‫همدان‬

‫اول‬

‫زهرا دباغ‬

‫قزوین‬

‫دوم‬

‫معصومه فرج پور‬

‫لرستان‬

‫دوم‬

‫زهرا خادمی‬

‫اصفهان‬

‫سوم‬

‫معصومه احمدی‬

‫فارس‬

‫سوم‬

‫رشته حفظ کل قرآن کریم ویژه خواهران ‪:‬‬

‫رشته حفظ ‪ 20‬جزء ویژه خواهران ‪:‬‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫نام و نام خانوادگی‬

‫استان‬

‫رتبه‬

‫حلیمه عشرشتاقی‬

‫گلستان‬

‫اول‬

‫سما بابایی‬

‫تهران‬

‫اول‬

‫اعظم منصوری‬

‫اصفهان‬

‫دوم‬

‫زهرا دهقانی‬

‫فارس‬

‫دوم‬

‫مریم ابطحی‬

‫اصفهان‬

‫سوم‬

‫مهری سلیمیان‬

‫اصفهان‬

‫سوم‬

‫‪10‬‬

‫نشريه داخلي سازمان بهزيستي‬

‫انتصاب‬
‫در حكمي از س��وي دكتر احمد اس��فندياري ‪ ،‬سرپرس��ت سازمان‬
‫بهزیس��تی‪“ ،‬حامد افراس��يابي ” به سمت سرپرس��ت استان مركزي‬
‫منصوب شد‪.‬‬
‫در حکمی از س��وی دکتر “احمد اس��فندیاری” سرپرست سازمان‬
‫بهزیس��تی کشور‪ ،‬آقای “عباسعلی خلدی” به سمت سرپرست جدید‬
‫بهزیستی استان زنجان منصوب شد‪.‬‬
‫در حك��م ديگري از س��وي دكتر احمد اس��فندياري ‪ ،‬سرپرس��ت‬
‫س��ازمان بهزیس��تی‪“ ،‬اصغر كاظمي ” به س��مت سرپرست اداره كل‬
‫نيروي انساني منصوب شد‪.‬‬
‫در حکمی از س��وی “مرتضی رحیمی” مدیرکل بهزیس��تی استان‬
‫لرس��تان‪“ ،‬مراد خدایی” به س��مت سرپرس��تی بهزیستی شهرستان‬
‫دلفان منصوب شد‪.‬‬
‫باحکمی از سوی دکتر “عباسی” مدیرکل بهزیستی استان کرمان‪،‬‬
‫“باقر زارع” به سمت سرپرستی اداره بهزیستی شهرسان راور منصوب‬
‫شد‪.‬‬

‫پيام همكار‬
‫س دادجوی توکلی”‬
‫جناب آقای “سیرو ‌‬
‫با نهایت تأثر و تألم بدینوس��یله درگذشت مادر گرامی‌تان را به شما‬
‫و خانواده محترم‌تان تس��لیت عرض کرده و از خداوند منان برای روح‬
‫آن عزیز از دس��ت رفته رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و‬
‫شکیبایی آرزومندیم‪.‬‬
‫از طرف فرزندان و کارکنان مجتمع خدمات‬
‫بهزیستی شهدای انقالب‬

‫كارگاه‬

‫كارگاه تربيت مربي مهارت‌هاي‬
‫زندگي در اصفهان‬

‫به همت معاونت پيش��گيري بهزيستي استان اصفهان بيش از ‪ 50‬نفر از‬
‫پرس��نل دس��تگاه‌ها و ادارات كل اس��تان در كارگاه ‪ 4‬روزه تربيت مربي‬
‫مهارت‌هاي زندگي محيط كار و آموزش زندگي خانواده شركت کردند‪.‬‬
‫«محمدزاده»‪ ،‬مديركل س��ازمان بهزيستي استان اصفهان با حضور‬
‫در مراس��م افتتاحيه اين كارگاه آموزش��ي كه در مركز مشاوره همراز‬
‫برگزار ش��د‪ ،‬بر اجراي برنامه آموزش��ي زندگي خانواده و مهارت‌هاي‬
‫زندگ��ي براي تمامي پرس��نل و همكاران ادارات اس��تان تأكيد كرد و‬
‫افزود‪«:‬اين آموزش‌ها براي ارتقاء س��طح كيفيت زندگي خانوادگي و‬
‫كاهش مشكالت اجتماعي و باال بردن سطح سالمت رواني‪ -‬اجتماعي‬
‫كاركنان و افزايش بهره‌وري کارکنان ادارت ضروري است‪».‬‬
‫ش��ركت‌كنندگان در اي��ن كارگاه ب��ا مباح��ث بنيادي��ن خانواده‪،‬‬
‫ارتباط��ات‪ ،‬حل تعارض‪ ،‬نقش‌هاي جنس��يتي‪ ،‬فرزندپروري‪ ،‬مهارت‬
‫خودآگاهي‪ ،‬مهارت ارتباط موثر و مهارت مقابله با استرس آشنا و پس‬
‫از آزم��ون قادر به اج��راي مفاهيم مذكور براي پرس��نل ادارات خود‬
‫خواهند بود‪ ».‬شايان ذكر است‪ ،‬دومين دوره تربيت مربي ويژه پرسنل‬
‫ادارات اس��تان براس��اس تفاهم‌نام��ه مديركل برنامه‌ري��زي و بودجه‬
‫استانداري با مديركل سازمان بهزيستي برگزار شد‪.‬‬

‫برگزاری دوره آموزش نماز در اصفهان‬

‫‪ 530‬نفراز مديران و مربيان مهدهاي كودك استان در دوره آموزشي‬
‫نماز شركت کردند‪.‬‬
‫دفتر امور كودكان سازمان بهزيستي اصفهان با همكاري ستاد اقامه‬
‫نماز اس��تان‪ ،‬اقدام به برگزاري دوره آموزشي نماز و مسائل آن و نحوه‬
‫آموزش به كودكان کرد‪.‬‬
‫در اين دوره‌هاي آموزشي كه به صورت منطقه‌اي برگزار شد ‪ 530‬نفر‬
‫از مديران و مربيان مهدهاي كودك شهرستان‌هاي اصفهان‪ ،‬نجف آباد‪،‬‬
‫خوانسار‪‌،‬فالورجان و كاشان با نحوه آموزش نماز به كودكان و مسائل و‬
‫احكام شرعي آن آشنا شدند‪ .‬در پايان از شركت‌كنندگان آزمون كتبي‬
‫به عمل آمد و از سوي ستاد اقامه نماز استان براي قبول‌شدگان گواهي‬
‫صادر شد‪ .‬همچنين معاونت امور اجتماعي بهزيستي استان اصفهان نيز‬
‫هداياي به رسم ياد بود به شرکت‌کنندگان اهداء كرد‪.‬‬

‫خبر‬

‫کمک کارمندان استان مرکزی به‬
‫سیل‌زدگان پاکستانی‬

‫کارمندان س��ازمان بهزیستی استان مرکزی یک روز از حقوق خود را‬
‫با هدف کمک به سیل‌زدگان پاکستان به آنها اهدا کردند‪.‬‬
‫به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان مرکزی‪ ،‬مدیرکل‬
‫بهزیستی این استان با اعالم این خبر گفت‪«:‬کارمندان ‪ 11‬شهرستان‬
‫اس��تان مرکزی یک روز از حقوق خود را که جمعاً معادل پنج میلیون‬
‫و ‪ 739‬هزار تومان بود به مردم سیل‌زده پاکستان اهدا کردند‪».‬‬
‫“علی روشنایی” با اشاره به کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم استان‬
‫مرکزی به س��یل‌زدگان پاکس��تان نیز اظهار داشت‪ 48«:‬پایگاه ثابت و‬
‫سیار در سطح استان طی سه روز کمک‌های مردمی را برای سیل‌زدگان‬
‫جمع‌آوری کردند‪ ».‬وی افزود‪«:‬مردم استان مرکزی بالغ بر ‪ 10‬میلیون‬
‫تومان به صورت نقدی و بالغ بر پنج میلیون تومان به صورت غیرنقدی‬
‫ب��رای کمک به س��یل‌زدگان پاکس��تان پرداخت کردن��د‪ ».‬مدیرکل‬
‫بهزیس��تی اس��تان مرکزی ادامه داد‪«:‬از ابتدای جمع‌آوری کمک‌های‬
‫مردمی به سیل‌زدگان پاکستانی‪ ،‬مردم استان بیش از ‪ 20‬میلیون تومان‬
‫به همنوع��ان خود کمک کردن��د‪ ».‬وی با بیان اینک��ه کار جمع‌آوری‬
‫کمک‌های مردم��ی ادامه دارد اضافه کرد‪ ۲۹«:‬پایگاه ثابت و ‪ ۱۹‬پایگاه‬
‫س��یار در سراس��ر اس��تان مس��تقر و آماده دریافت اعانه‌های مردمی‬
‫هستند‪“ ».‬روشنایی” مردم استان مرکزی را در امور خیر پیشتاز دانست‬
‫و افزود‪« :‬این کمک‌ها به زودی در قالب کمک‌های مردم استان مرکزی‬
‫از سوی بهزیستی عازم مناطق سیل‌زده پاکستان می‌شود‪».‬‬

‫گپي با دو نفر از همكاران جانباز دفاع مقدس‬

‫ كاردربهزيستيراافتخارمي‌دانيم‬
‫جنگ تحمیلی آغاز شد و در تمام این هشت‬
‫س�ال بودند کس�انی‌که بی‌ادع�ا و تنها برای‬
‫رضای خدا پا به جبهه‌های جنگ گذاش�تند‪،‬‬
‫عده‌ای از آنها شهید ش�دند و عده دیگر هم‬
‫قس�متی از جسم خود را به کشورشان هدیه‬
‫کرده و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند‬
‫و مانند مردم عادی و بدون هیچ چشمداشتی‬
‫ب�ه زندگ�ی روزم�ره خ�ود ادامه دادن�د‪ .‬در‬
‫س�ازمان بهزیس�تی هم‌چنین انس�ان‌هایی‬
‫وجود دارند که با وجود مش�کالت جس�می‬
‫زی�ادی که آن را یادگار جنگ می‌دانند مانند‬
‫س�ایرین در پس�ت و مس�ئولیتی که دارند‬
‫ایفای نقش می‌کنند‪.‬‬
‫به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس‬
‫با این عزی�زان گفت‌وگ�وی کوتاهی ترتیب‬
‫داده‌ایم‪ .‬زهره حاجيان‬

‫آرزو دارم شهید شوم‬

‫اغ��راق نیس��ت اگ��ر بگوییم که همه پرس��نل و‬
‫کارکنان ستاد سازمان‪ ،‬معاونت‌ها و پرسنل مراکز‬
‫س��ازمان در استان تهران برای یک بار هم که شده‬
‫او را دیده‌اند که با ماس��ک س��بز رنگ در قس��مت‬
‫نگهبانان و حراس��ت س��تاد ایس��تاده و با حوصله‬
‫مراجعه‌کنندگان را راهنمایی می‌کند‪.‬‬
‫"سیدمیرغالمحس��ین حس��ینی" از هم��کاران‬
‫ح��وزه حراس��ت و نگهبان��ی س��تاد از جانب��ازان‬
‫شیمیایی ‪ 8‬س��ال دفاع مقدس است و در کارنامه‬
‫خود افتخار آزادگی را نیز ثبت کرده است‪.‬‬
‫معموالً او را با نام "آقاسید" می‌شناسند اما کمتر‬
‫کس��ی‌ می‌داند که جانباز و آزاده اس��ت و بیش��تر‬
‫اوقات از کمبود اکسیژن و دردهای ناشی از عوارض‬
‫شیمیایی جبهه‌ها رنج می‌برد‪.‬‬
‫"آقاس��ید" می‌گوید‪ 37«:‬م��اه در خط مقدم در‬
‫منطقه سرپل ذهاب خدمت کردم و به مدت ‪ 3‬سال‬
‫در اردوگاه ش��ماره ‪ 15‬تکریت عراق اسیر بودم و با‬
‫اینکه همیش��ه از ع��وارض بمب‌های ش��یمیایی‬
‫دش��من رنج می‌برم خوش��حالم که توانستم دین‬
‫خود را به کشور و ملتم ادا کنم‪».‬‬
‫"حس��ینی" با اشاره به اینکه تا زمان بازگشت به‬
‫ای��ران نمی‌دانس��تم ک��ه ش��یمیایی ش��ده‌ام‪،‬‬
‫می‌گوید‪«:‬در اس��ارت عالئم بیماری و تنگی نفس‬
‫داش��تم اما نه خ��ودم فکر می‌کردم ک��ه در جبهه‬
‫شیمیایی ش��ده‌ام و نه پزشکان مستقر در اردوگاه‬
‫تش��خیص می‌دادند و پس از آزادی از اس��ارت به‬
‫کمیسیون پزشکی مراجعه کردم و تشخیص دادند‬
‫که مجروح ش��یمیایی هستم و در اثر ضرب و شتم‬
‫عراقی‌ه��ا در اس��ارت از ناحیه دندان‌ه��ا‪ ،‬معده و‬
‫گوارش‪ ،‬چش��م‪ ،‬حلق‪ ،‬بینی‪ ،‬ریه‌ه��ا‪ ،‬قلب‪ ،‬پاها و‬

‫همکار جانباز ما پس از گذش��ت س��ی س��ال از ش��روع جنگ تحمیلی آرزو دارد که در راه آب و خاک وطن و دفاع از اس�لام ش��هید ش��ود‬

‫اعصاب و روان آسیب دیده‌ام‪».‬‬
‫"آقاس��ید" از س��ال ‪ 70‬به جمع خانواده بزرگ‬
‫بهزیستی پیوسته است‪.‬‬
‫او در ای��ن م��ورد می‌گوید‪«:‬کار در س��ازمان‬
‫س��خت اس��ت چرا که ارباب رجوع و کسانی که‬
‫ب��رای دریاف��ت خدمات ب��ه س��ازمان مراجعه‬
‫می‌کنن��د ب��ا دیگ��ر س��ازمان‌ها و ارگان‌ها فرق‬
‫می‌دهد‪«:‬بیش��تر‬
‫ادام��ه‬
‫می‌کن��د‪».‬او‬
‫مراجعه‌کنن��دگان ب��ه س��ازمان را معلوالن��ی‬
‫جس��می‪ -‬حرکت��ی‪ ،‬عقب‌افت��ادگان ذهن��ی‪،‬‬
‫نابینای��ان و اقش��ار آس��یب‌پذیر مانن��د زن��ان‬
‫سرپرس��ت خانوار و نیازمندان تشکیل می‌دهند‬
‫و دیدن غصه و گرفتاری آنها هر بیننده‌ای را آزار‬
‫می‌دهد و نگهبانان س��تاد اولین افرادی هستند‬
‫که در جریان مش��کالت آنها قرار می‌گیرند؟‬
‫همکار جانباز ما پس از گذشت سی سال از شروع‬
‫جن��گ تحمیل��ی آرزو دارد ک��ه در راه آب و خاک‬
‫وطن و دفاع از اسالم شهید شود‪.‬‬

‫اسیر اردوگاه رمادیه عراق‬
‫همکار ماست‬

‫"امیر نبی" از همکاران حوزه نگهبانی و حراست‬

‫سازمان و از جانبازان و آزادگان جنگ تحمیلی که‬
‫براس��اس یک اتفاق س��اده با س��ازمان آشنا و وارد‬
‫بهزیستی شده است‪.‬‬
‫گفت‌وگوی خبرنگار مهرن��و با او در حالی انجام‬
‫شد که به فاصله چند دقیقه مجبور بود پاسخگوی‬
‫مراجعه‌کنندگان به ستاد سازمان باشد‪.‬‬
‫کار اصل��ی‌اش چاپ و صحافی بوده اما همیش��ه‬
‫آرزو می‌کرده که در خدمت محرومان و نیازمندان‬
‫باشد‪.‬‬
‫"نبی" با بیان این مطلب می‌گوید‪«:‬پس از آزادی‬
‫از اس��ارت به س��تاد آزادگان مراجع��ه کردم و آنها‬
‫پیشنهاد دادند که در سازمان بهزیستی مشغول به‬
‫کار ش��وم و چ��ون همیش��ه آرزو داش��تم ک��ه به‬
‫نیازمن��دان خدمت کنم با کم��ال میل پذیرفتم و‬
‫خوش��حالم ک��ه از خدمت‌گ��زاران جامع��ه هدف‬
‫بهزیستی هستم‪».‬‬
‫"امیرنب��ی" ب��ا اش��اره ب��ه حض��ور در جبهه و‬
‫مجروحیت خود می‌گوید‪«:‬از س��ال ‪ 57‬در کمیته‬
‫فعالی��ت می‌کردم و با ش��روع جن��گ تحمیلی به‬
‫جبه��ه رفتم و در منطقه عملیاتی زبیدات از ناحیه‬
‫دس��ت چپ‪ ،‬پاها و مجروح شدم و چند ترکش هم‬
‫نزدیک به قلبم خورد‪».‬‬

‫همکار جانباز و آزاده س��تاد سازمان‪ 5 ،‬سال در‬
‫اردوگاه شماره ‪ 10‬رمادیه در شهراالماره اسیر بوده‬
‫و از سال ‪ 80‬وارد سازمان شده است‪».‬‬
‫"امیرنبی" با س��ه س��ال و نیم بس��تری بودن در‬
‫بیمارس��تان ‪ 17‬تموث عراق عن��وان قدیمی‌ترین‬
‫بیمار را از آن خود کرده بود‪.‬‬
‫او در ای��ن مورد می‌گوید‪ 10«:‬درصد ریه‌هایم از‬
‫بی��ن رفته بود و به علت مجروحیت‌های ش��دید و‬
‫تنگی نفس مدت س��ه س��ال و نیم در بیمارستان‬
‫عراقی‌های بستری بودم‪.‬‬
‫البته یکی از دالیل طوالنی شدن دوران درمانم‬
‫در بیمارس��تان لجب��ازی و آزار و اذیت مس��ئوالن‬
‫بیمارستان بود و به عنوان مثال اجازه تزریق خون‬
‫را به علت ش��یعه ب��ودن به م��ن نمی‌دادند و مانع‬
‫پیشرفت روند درمانی می‌شدند‪».‬‬
‫همکار آزاده س��تاد از کار کردن در بهزیس��تی‬
‫راضی اس��ت و آن را نعمت��ی از طرف خداوند می‬
‫داند و می‌گوید‪ 9«:‬س��ال س��ابقه کار در سازمان‬
‫دارم که با احتساب زمان اسارتم‪ 19 ،‬سال شده و‬
‫امیدوارم در سال‌های باقی‌مانده از خدمتم بتوانم‬
‫در خدمت جامعه هدف و نیازمندان واقعی جامعه‬
‫باشم‪».‬‬

‫توصيه‌پزشكي‬

‫برنامه‌هاي سالمتيبرايهمه‬
‫كم تحركي‪ ،‬نداش��تن برنامه ورزشي‪ ،‬قرار نگرفتن‬
‫در معرض نور خورش��ید‪ ،‬نخوردن صبحانه كامل و‬
‫عدم استفاده‌از س��بزيجات و ميوه‌ها‪ ،‬از مهمترین‬
‫علت‌هايی هستند كه سالمتي كارمندان را به خطر‬
‫می اندازند‪.‬‬
‫كارگران به دليل اينكه فعاليت و تحرك بيشتري‬
‫در محيط كارش��ان دارند‪ ،‬كمتر دچار بيماري‌هاي‬
‫قلبي ‪ -‬عروقي مي‌ش��وند اما متأسفانه کارمندان به‬
‫دلیل کم تحرکی و پش��ت میزنشینی بیشتر از آن‬
‫دس��ته از افرادی که در کارش��ان تحرک دارند به‬
‫بیماری‌های قلبی و عروقی مبتال می‌شوند‪.‬‬
‫در س��ازمان جهانی بهداشت‪ ،‬مستخدمان براي‬

‫كارمن��دان چ��اي نمي‌آورند و كارمن��دان موظف‬
‫هستند براي تحرك بيشتر و پرهیز از يكجانشيني‪،‬‬
‫خودش��ان چاي بريزند و يا نامه را به ماشين‌نويس‬
‫بدهند‪.‬‬
‫كارمن��دان می‌توانند ب��رای افزایش تحرک‬
‫بدن��ی خود‪ ،‬هنگام صبح و آم��دن به محل کار و يا‬
‫هنگام بازگش��ت به خان��ه يك ايس��تگاه مانده به‬
‫مقصد از وسيله نقليه پياده شوند و بقيه راه را پياده‬
‫طي كنند‪.‬‬
‫در خيلي از كش��ورهاي دنيا حت��ی پاركينگ را‬
‫دورتر از محل كار كارمندان پيش‌بيني مي‌كنند تا‬

‫آنها مجبور باشند روزانه مقداري از مسافت را برای‬
‫رسیدن به محل کار خود پياده‌روي كنند‪.‬‬
‫همچنین خوب اس��ت ک��ه كارمندان روزانه‬
‫هم��راه خود يك يا دو عدد مي��وه به اداره بیاورند و‬
‫س��عي كنند به همراه غذايش��ان كمي سبزيجات‪،‬‬
‫گوجه‌فرنگي‪ ،‬خيار‪ ،‬هويج يا كرفس بخورند‪.‬‬
‫متأس��فانه عادات بد غذایی پدران و مادران ما به‬
‫ما هم منتقل ش��ده است‪ .‬عدم وجود سبزیجات بر‬
‫سر سفره‌های ما باعث شده است که به خوردن این‬
‫نوع مواد غذایی عادت نداشته باشیم اما مي‌توان با‬
‫چند ب��ار خوردن آنه��ا‪ ،‬در مواد غذاي��ي موردنياز‬
‫بدنم��ان تنوع ايجاد كرده و ب��ه خوردن آنها عادت‬
‫کنیم‪.‬‬
‫به هر ميران كه تعداد و تنوع غذاهاي مصرفي ما‬
‫زياد ش��ود ريز مغذي‌هاي بيشتري جذب بدنمان‬
‫مي‌شود‪.‬‬

‫حتم ًا صبحانه بخورید‬

‫كارمندان حتماً باید قبل از حاضر ش��دن در‬
‫محل کارش��ان صبحانه كامل بخورند‪ .‬زيرا صبح‌ها‬
‫براي رس��يدن قند به مغز‪ ،‬خ��وردن مقداري مواد‬
‫غذايي شيرين با صبحانه ضروري است‪.‬‬
‫علت كم اش��تهايي افراد براي خوردن صبحانه‪،‬‬
‫خوردن دير وقت شام است‪ .‬شام بايد بين ساعت ‪۷‬‬
‫تا ‪ 7/30‬ش��ب خورده ش��ود تا اش��تهاي الزم براي‬
‫خوردن صبحانه در روز بعد وجود داشته باشد‪.‬‬
‫ش��يوه نادرست زندگي شهري از ديگر علت‌های‬
‫بي‌اشتهايي اس��ت‪ .‬كارمندان باید زودتر بخوابند‪،‬‬
‫كم��ي زودتر از خواب برخيزند و ورزش کردن را در‬
‫برنامه روزانه خود قرار بدهند و سعي كنند همراه با‬

‫خانواده و به طور جمعي صبحانه ميل كنند‪.‬‬
‫كارگران در اين زمينه نيز ش��رايط بهتري دارند‪.‬‬
‫زيرا براي اينكه انرژي داش��ته باش��ند كارفرمايان‬
‫تغذيه الزم را براي آنان فراهم مي‌كنند‪.‬‬

‫هر روز در معرض نور خورشيد‬
‫قرار بگيريم‬

‫همه انسانها براي جذب ويتامين ‪ D‬از طريق‬
‫پوس��ت‪ ،‬بايد روزانه مدتي در معرض نور خورشيد‬
‫قرار بگيرند‪ .‬اما بايد توجه داش��ت كه همه ساعات‬
‫براي اين كار مناس��ب نيس��ت و بهترين ساعت‌ها‬
‫براي در معرض آفتاب قرار گرفتن‪ ،‬حدود ساعت ‪۹‬‬
‫تا ‪ ۱۰‬صبح و بعدازظهر ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬بعدازظهر است‪.‬‬
‫آفت��اب گرفت��ن از پش��ت شيش��ه‪ ،‬ويتامين ‪D‬‬
‫موردنياز بدن را تأمين نمي‌كند‪ ،‬از طرفي نبايد در‬
‫معرض نور مستقيم آفتاب قرار گرفت‪ .‬يعني زماني‬
‫كه آفتاب از باال و به طور مستقيم و عمودي مي‌تابد‬
‫زمان مناسبي براي آفتاب گرفتن نيست و بهترين‬
‫زمان ‪ ،‬وقتي است كه اشعه خورشيد مورب باشد‪.‬‬
‫بهتر اس��ت کارمندان س��ازمان‌هاي دولتي و‬
‫وزارتخانه‌ها كه روزانه يك ليوان ش��ير غني شده با‬
‫ويتامين ‪ D‬دریافت می کنند‪ ،‬يك اتاق را به ورزش‬
‫كاركنان اختصاص دهند تا كارمندان دقايقي را به‬
‫فعاليت بدني بپردازند‪.‬‬
‫رس��توران س��ازمان‌ها هم باید چند نوع غذا‬
‫براي كارمندان سرو كنند و با نظارت بر توليد مواد‬
‫غذايي براي پيش��گيري از بيماري‌هاي مختلف به‬
‫وي��ژه بيماري‌هاي قلبي‌عروقي روغ��ن جامد را از‬
‫آشپزخانه‌ها حذف كنند‪.‬‬

‫مقاله‬

‫مناسب‌سازی محیط برای افراد‬
‫ناشنوا و کم‌شنوا‬
‫علی محمودکالیه‬
‫کارشناسشنوایی‌شناسیوتوانپزشکی‬

‫یکی از وظایف اصلی دولت و مردم نسبت به معلوالن‬
‫هر جامعه‪ ،‬کمک به استقالل بیشتر آنها در زندگی‬
‫روزمره اس��ت‪ .‬از نقطه نظر وظایف دولت‪ ،‬این مهم‬
‫بیشتر بر دوش س��ازمان‌های مرتبط با معلوالن به‬
‫ویژه سازمان بهزیستی است‪ .‬به یقین می‌توان گفت‬
‫وقتی صحبت از مناسب‌سازی محیط برای معلوالن‬
‫مطرح می‌ش��ود‪ ،‬در وهله اول‪ ،‬معلوالن جس��می‪-‬‬
‫حرکتی و بعضاً افراد کم‌بینا و نابینا به ذهن می‌آیند‬
‫و متأس��فانه افراد کم‌ش��نوا و ناش��نوا نادیده گرفته‬
‫می‌شوند‪ .‬در صورتی که مناسب‌سازی محیط برای‬
‫ناش��نوایان برای کمک به دریاف��ت و درک گفتار و‬
‫ارتباط آنها با محیط اطراف خود‪ ،‬بسیار حائز اهمیت‬
‫اس��ت‪ .‬به طور کلی افراد کم‌ش��نوا و ناش��نوا در چار‬
‫حیطه کلیدی نیاز به برقراری ارتباط دارند‪ .‬این چهار‬
‫حیطه عبارتند از‪:‬‬
‫‪ - 1‬ارتب��اط چهره ب��ه چهره نظی��ر کالس درس‪،‬‬
‫رستوران‪ ،‬جلسات سخنرانی و‪...‬‬
‫‪ - 2‬اس��تفاده از دس��تگاه‌های صوتی و تصویری‬
‫مانند رادیو‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬سینما‪ ،‬کنسرت موسیقی‪،‬‬
‫فرودگاه و‪...‬‬
‫‪ - 3‬مکالمات تلفنی(تلفن ثابت و همراه)‬
‫‪ - 4‬برق��راری ارتباط با صداه��ای محیطی و آگاهی از‬
‫سیگنالهایهشداردهندهنظیرزنگدرب‪،‬زنگتلفن‪،‬‬
‫زنگ ساعت‪ ،‬آژیر هشداردهنده‪ ،‬گریه کودک و‪...‬‬
‫در اینجا به ش��رح برخی از فناوری‌ها که نیازهای‬
‫افراد کم‌ش��نوا را در موارد فوق ب��رآورده می‌کنند‪،‬‬
‫می‌پردازیم‪:‬‬

‫فناوری ‪Loop‬‬

‫‪ LOOP‬تقویت‌کنند ‌ه حلقه القایی اس��ت که به‬
‫منظور کمک به ش��نیدن بهتر ص��دای تلویزیون و‬
‫استریوهای خانگی توسط کاربر‪ ،‬طراحی شده است‪.‬‬
‫تمام کسانی که از س��معک‌های دارای تله کویل یا‬
‫سایرگیرندههایالقاییبرخوردارهستند‪،‬می‌توانند‬
‫از این سیس��تم استفاده کنند‪ .‬بدون توجه به فاصله‬
‫ف��رد تا منبع ص��دا‪ ،‬می‌توان با اتص��ال ‪ LOOP‬به‬
‫تلویزیون و اس��تریوهای خانگی‪ ،‬صدا را مستقیما و‬
‫ب��دون تداخل با نویز زمینه‪ ،‬به س��معک یا گیرنده‬
‫القایی کاربر منتقل کرد‪ .‬امکان استفاده از این وسیله‬
‫در مکالمات خصوصی و نشس��ت های گروهی نیز‬
‫وج��ود دارد‪ .‬در ای��ن حالت‪ ،‬میکروفون��ی در اختیار‬
‫گوین��ده قرار می گیرد و کاربر نیز از طریق سیس��تم‬
‫حلقه القایی‪ ،‬مس��تقیماً ص��دا را دریافت می‌کند‪ .‬از‬
‫‪ LOOP‬تقریبا در تمامی مکان‌ها (منزل‪ ،‬مدرس��ه‪،‬‬
‫اتومبیل شخصی‪ ،‬اتوبوس و‪ )...‬با مساحتی معادل‪70‬‬
‫متر مربع می‌توان اس��تفاده کرد‪ .‬وقتی س��معک در‬
‫موقعیت‪ T‬قرارگیرد‪،‬میکروفونآنخاموشمی‌شود‬
‫وکاربرنمی‌تواندصداهایمحیطرادریافتکند‪.‬‬

‫فناوری مادون قرمز‬

‫مادون قرمز سیستم کمک ارتباطی مادون قرمز‬
‫است و گزینه ای بسیار مناسب برای کم‌شنوایانی که‬
‫سمعک اش��ان تله کویل ندارد یا س��معک ندارند‪،‬‬
‫محسوب می‌شود‪ .‬مادون قرمز از یک فرستنده و یک‬
‫گیرنده مادون قرمز تش��کیل شده که فرستنده به‬
‫تلویزیون یا استریوهای خانگی متصل و صدای آن از‬
‫طری��ق امواج نوری مادون قرم��ز به گیرنده منتقل‬
‫می‌شود‪ .‬گیرنده نیز از طریق حلقه گردنی‪ ،‬هدست‪،‬‬
‫سیگنال دریافت ش��ده را به کاربر می‌رساند‪ .‬امکان‬
‫اس��تفاده از این وس��یله در مکالمات خصوصی نیز‬
‫وج��ود دارد‪ .‬در این حال��ت‪ ،‬میکروفونی در اختیار‬
‫گوین��ده قرار گرفت��ه و کاربر نیز مس��تقیماً صدا را‬
‫دریافت می‌کن��د‪ .‬مادون قرمز تا فاصله ‪ 12‬متری و‬
‫مساحت ‪ 60‬متر مربعی را پوشش می‌دهد‪.‬‬

‫فناوری تقویت‌کننده تلفن‬

‫تقویت‌کننده تلفن نوعی تقویت‌کننده تلفن قابل‬
‫حمل به همراه تله کویل است که قابلیت استفاده به‬
‫عنوان ابزار ارتباطی و شنیدن را نیز دارد‪.‬‬
‫صحبت کردن با تلفن در محیط‌های پر سروصدا‬
‫مانند خیابان‪ ،‬ایس��تگاه مترو و‪ ...‬برای تمامی افراد‪،‬‬
‫خصوص��ا کم‌ش��نوایان‪ ،‬بس��یار دش��وار اس��ت‪.‬‬
‫تقویت‌کننده تلفن‪ ،‬قابل حمل و کوچک است و با‬
‫دارا بودن تله کویل‪ ،‬راه‌حل مناسبی برای رفع این‬
‫مشکلمحسوبمی‌شود‪.‬بااتصالاینتقویت‌کننده‬
‫به گوشی تلفن و قرار دادن سمعک در موقعیت ‪،T‬‬
‫ص��دا مس��تقیما از تلفن به س��معک کاربر منتقل‬
‫می‌ش��ود‪ .‬از این طریق‪ ،‬ب��دون تداخل نویز زمینه‪،‬‬
‫صدای واضحی به کاربر می‌رسد‪ .‬این وسیله‪ ،‬بسیار‬
‫کوچک و س��بک بوده و به راحت��ی در جیب کاربر‬
‫جای می‌گیرد‪ .‬نصب آن بر تمامی گیرنده‌های تلفن‬
‫امکان‌پذیر است و با اکثر تلفن‌های همراه و بی‌سیم‬
‫سازگار است‪ .‬با اتصال تقویت‌کننده تلفن به وسایل‬
‫ارتباطی مانند تلویزیون یا استریو‪ ،‬می‌توان از آن به‬

‫عنوان وسیله گوش دادن و برقراری ارتباط با سایر‬
‫وسایل صوتی نیز استفاده کرد‪.‬‬

‫فناوری انتقال ‪FM‬‬

‫در می��ان تمام��ی فناوری‌های انتقال بی‌س��یم‪،‬‬
‫فناوری انتقال رادیویی ‪ FM‬بیش��ترین تطابق را با‬
‫نیازهای مختلف کم‌ش��نوایان دارد‪ .‬در این فناوری‪،‬‬
‫درس��ت مانند رادیوهای موج ‪ FM‬که در محدوده‬
‫فرکانسی‪ 88‬تا‪ 108‬مگاهرتزفعالهستند‪،‬سیگنال‬
‫مطل��وب از طری��ق ام��واج رادیوی��ی ‪ FM‬منتقل‬
‫می‌شود‪.‬‬
‫ام��روزه‪ ،‬امکان طراحی گیرنده و فرس��تنده‌های‬
‫‪ FM‬به صورت دس��تگاه‌های قاب��ل حمل‪ ،‬ثابت‪ ،‬یا‬
‫ترکیب��ی از هر دو نوع‪ ،‬وجود دارد‪ .‬بنابراین گس��تره‬
‫کاربرد این نوع دس��تگاه‌ها بس��یار وس��یع ش��ده و‬
‫دس��تگاه‌های تقوی��ت صوت انف��رادی و کوچک تا‬
‫دس��تگاه‌های ب��زرگ و عمومی را در ب��ر می گیرد‪.‬‬
‫محدوده انتقال این دستگاه‌ها بسته به نوع تجهیزات‬
‫و آنتن به کار رفته متفاوت است ولی معموالً تا فاصله‬
‫‪ 100‬فوتی(تقریباً ‪ 30‬متر) برای ‪ FM‬ش��خصی و تا‬
‫مسافت ‪ 1000‬فوتی (تقریباً ‪ 300‬متری) را نیز برای‬
‫دس��تگاه‌های ‪ FM‬تج��اری و ب��زرگ‪ ،‬درنظرمی‬
‫گیرند‪.‬‬

‫تجهیزات کمکی بینایی‬

‫ناشنوایان و کم‌شنوایان می‌توانند از وسایل بینایی‬
‫نیز عالوه بر تجهیزات کمک شنوایی‪ ،‬گفتار خوانی‪،‬‬
‫زبان اشاره یا گفتارشان دار‪ ،‬برای برقراری ارتباط رو‬
‫در رو و نیز تماشای تلویزیون‪ ،‬استفاده کند‪.‬‬

‫زیرنویس همزمان‬

‫زیرنویسی برنامه‌های زنده تلویزیونی مانند اخبار‪،‬‬
‫سخنرانی‌ها و مسابقات ورزشی‪ ،‬طی سال‌های اخیر‬
‫گس��ترش فراوانی یافته اس��ت‪ .‬در زیرنویسی این‬
‫برنامه‌های زنده‪ ،‬از دو روش عمده استفاده می‌شود‪.‬‬
‫در روش اول‪ ،‬س��خنان گوین��ده ب��ه یک دس��تگاه‬
‫کامپیوتری منتقل شده و توسط نرم‌افزارهای ویژه‬
‫تبدیل ص��دا به متن ‪ ،‬ب��ه ص��ورت زیرنویس روی‬
‫نمایشگر ظاهر می‌شود‪ .‬در روش دوم‪ ،‬زیرنویس واژه‬
‫به واژه س��خنان گوینده توسط یک گزارشگر زبده و‬
‫آموزشدیدهبهدستگاه‌هایویژهکامپیوتریمنتقل‬
‫شده و متن کامل آن با تأخیر بسیار کم(‪ 2 – 3‬ثانیه)‪،‬‬
‫به صورت زیرنویس تلویزیونی ظاهر می‌شود‪ .‬در هر‬
‫دو روش می‌توان عالوه بر زیرنویس‌های نوشتاری‪،‬‬
‫تصویر زنده گوینده را نیز پخش کرد‪.‬‬
‫برای دریافت خدمات ویژه زیرنویس همزمان‪ ،‬باید‬
‫به فروش��ندگان این دس��تگاه‌ها یا س��ازمان‌های‬
‫ارایه‌دهنده این گون��ه خدمات مراجعه کرد‪ .‬هزینه‬
‫پرداختی برای این خدمات نیز معموالً شامل هزینه‬
‫تجهیزات و نیز حقوق ساعتی گزارشگران است‪.‬‬
‫خدمات از راه دور این گونه زیرنویس‌های زنده نیز‬
‫در دسترس است‪ .‬ش��یوه خدمات‌دهی در روش راه‬
‫دور بدین ش��کل اس��ت که برای مثال‪ ،‬صدای معلم‬
‫کالس از طریق تلفن به رابط می‌رسد و وی سخنان‬
‫معلم را به صورت زیرنویس از طریق یک خط تلفن‬
‫دیگر‪ ،‬به مونیتور کالس درس ارسال می‌کند‪.‬‬
‫در حالی که روش زیرنویسی همزمان‪ ،‬متن کامل‬
‫و واژه به واژه سخنرانی را در اختیار فرد کم‌شنوا قرار‬
‫می‌دهد‪ ،‬یک روش جایگزین نیز برای آن وجود دارد‬
‫که در برخی مواقع کاربرد مناسبی پیدا می‌کند‪ .‬در‬
‫روش یادداش��ت‌برداری س��اده‪ ،‬می‌ت��وان نس��خه‬

‫نوشتاری سخنان را قبل از شروع سخنرانی تهیه کرد‬
‫و توس��ط اوورهد روی صفحه نمایش انداخت و یک‬
‫نفرتوسطاشارهگرهاینوری‪،‬باتوجهبهصحبت‌های‬
‫س��خنران‪ ،‬خطوط مربوط به صحبت‌ه��ا را به فرد‬
‫کم‌شنوا نشان می‌دهد‪ .‬اگر متن کامل سخنرانی در‬
‫اختیار نباش��د نیز‪ ،‬دس��تیاران می‌توانند سریعاً به‬
‫صورت دس��تی خالصه‌ای از صحبت‌های گوینده را‬
‫روی ترانسپارنت بنویسند و فرد کم‌شنوا با خواندن‬
‫این نوش��ته‌ها‪ ،‬متوجه موضوع صحبت شود‪ .‬البته با‬
‫اس��تفاده از کامپیوت��ر و تایپیس��ت‌های حرفه‌ای‪،‬‬
‫می‌ت��وان مراحل قبل را به ش��کل بهتری اجرا کرد‪.‬‬
‫روش کامپیوت��ری یادداش��ت‌برداری‪ ،‬ب��ه یکی از‬
‫روش‌های پر طرفدار امروزی در جلس��ات کوچک‬
‫افراد کم‌شنوا تبدیل شده است‪.‬‬

‫دستگاه‌های کمکی‬
‫در برقراری ارتباط تلفنی‬

‫تجهیزاتشنوایی‬
‫تجهیزات ش��نوایی ک��ه در درک صدای تلفن‬
‫کمک‌کننده هس��تند را می‌توان همراه با سمعک‬
‫یا بدون آن‪ ،‬اس��تفاده ک��رد‪ .‬به هنگام اس��تفاده‬
‫همزمان از این تجهیزات با س��معک‪ ،‬می‌توان هم‬
‫از مدار میکروفون (برای ارتباط اکوستیکی) و هم‬
‫از م��دار تله کویل (برای ارتباط القایی) اس��تفاده‬
‫کرد‪ .‬کارایی و تناسب هر دستگاه‪ ،‬بسته به میزان‬
‫کم‌شنوایی افراد‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬
‫تعویض گوشی تلفن با گوشی‌های ویژه‬
‫یکی از س��اده‌ترین و پر اس��تفاده‌ترین روش‌های‬
‫بهبود ارتب��اط تلفنی‪ ،‬اس��تفاده از آمپلی فایرهای‬
‫جایگزی��ن در گوش��ی تلفن اس��ت که در اش��کال‬
‫چهارگ��وش یا دای��ره‌ای موجود هس��تند و قابلیت‬
‫اتصال به تلفن‌های پیش ساخته را دارند‪ .‬باید توجه‬
‫داشت که برای جلوگیری از وقوع اعوجاج و دستیابی‬
‫به بهره مناسب‪ ،‬باید بین آمپلی فایر تعویضی و تلفن‪،‬‬
‫از لحاظ الکترونیکی س��ازگاری وجود داشته باشد‪.‬‬
‫قابلی��ت اس��تفاده از آمپلی فایره��ای جایگزین در‬
‫تلفن‌های بی‌سیم و نیز تلفن‌هایی که شماره‌گیر آنها‬
‫روی گوش��ی قرار دارد‪ ،‬محدود می‌شود و ضمناً در‬
‫برخی تلفن‌های الکترونیکی جدید و ارزان قیمت به‬
‫علت کاهش توان خروجی که به گوش��ی می‌رسد‪،‬‬
‫نمی‌توان از گوشی‌های جایگزین استفاده کرد‪ .‬برای‬
‫غلبهبراینمشکلمی‌توانیکمنبعنیرویجداگانه‬
‫برای گوشی‌های جایگزین‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬
‫تلفن‌هایمخصوصکم‌شنوایان‬
‫در ای��ن تلفن‌ها‪ ،‬دس��تگاه تقویت‌کننده ویژه‌ای‬
‫درون خود تلفن ق��رار می‌گیرد و بنابراین‪ ،‬تقویت‬
‫بیشتری نس��بت به تلفن‌های مرسوم به وجود می‬
‫آی��د‪ .‬اکثر این تلفن‌ها قابلیت تغیی��ر دادن بهره و‬
‫خروجی و نیز شکل‌دهی پاسخ فرکانسی را دارند و‬
‫برای مثال‪ ،‬مانند اکثر س��معک‌ها‪ ،‬می‌توان تقویت‬
‫بیش��تری را در فرکانس های ب��اال اعمال كرد‪ .‬این‬
‫تلفن‌ها‪ ،‬مجه��ز به زنگ‌های فرکان��س پایین و با‬
‫ش��دت باال هس��تند و در ضم��ن می‌توانند دارای‬
‫س��یگنال‌های هش��داردهنده بینایی نیز باشند‪ .‬با‬
‫وج��ودی که امکان طراحی ای��ن نوع تلفن‌ها به دو‬
‫صورت کربنی و الکترونیکی وجود دارد‪ ،‬اما به نظر‬
‫می‌رس��د که تلفن‌های الکترونیکی قادر به فراهم‬
‫نم��ودن بهره چندان��ی نیس��تند و نمی‌توانند در‬
‫کم‌شنوایی‌های مالیم به باال‪ ،‬کمک کننده باشند‪.‬‬

‫تجهیزاتغیرشنوایی‬

‫فک�س‪ ،‬پس�ت الکترونیک�ی‪ ،‬فراخ�وان و‬
‫تلفن‌هایتصویری‬
‫فکس و پست الکترونیکی ابزارهای مفیدی برای‬
‫برقراری ارتباط از راه دور بین کم‌شنوایان محسوب‬
‫می‌شوند و مطمئناً آموزش استفاده از این ابزارهای‬
‫ارتباط��ی ب��رای ای��ن اف��راد کمک‌کننده اس��ت‪.‬‬
‫دس��تگاه‌های فراخ��وان نیز دس��تگاه‌های مفیدی‬
‫هس��تند که معموالً از طریق زنگ یا ارتعاش‪ ،‬کاربر‬
‫خ��ود را مطلع می‌کنند و عالوه بر افراد هنجار‪ ،‬برای‬
‫کم‌ش��نوایان نی��ز قابل اس��تفاده هس��تند‪ .‬اخیرا ً‬
‫دس��تگاه‌های فراخوان جدیدی به بازار آمده اند که‬
‫عالوه بر دریافت پیام‌های متنی‪ ،‬امکان ارسال پیام و‬
‫نامه‌های الکترونیکی را نیز به فرد می‌دهند‪ .‬برخی از‬
‫این دستگاه‌ها قابلیت تبدیل صدا به متن و بالعکس‬
‫را دارند‪ .‬برای مثال می‌توان به صورت کالمی‪ ،‬پیام را‬
‫خواند و دس��تگاه به صورت اتوماتیک آن را به شکل‬
‫متن درآورده و برای مخاطب ارسال می‌کند‪ .‬از سوی‬
‫دیگر‪ ،‬دس��تگاه گیرنده نیز می‌تواند متن دریافتی را‬
‫تبدیل به صدا کرده و به مخاطب برس��اند‪ .‬بنابراین‬
‫می‌توان از این گونه ابزارها به عنوان‪ ،TTY‬کامپیوتر‬
‫یا فاکس استفاده کرد و خصوصاً در هنگام مسافرت‬
‫و برقراری ارتباطات ناشنوایان و کم‌شنوایان‪ ،‬بسیار‬
‫کمک کننده خواهد بود‪.‬‬
‫در نهایت باید گفت که پیش��رفت فناوری‪ ،‬امکان‬
‫ارسال پیام‌های تصویری از طریق تلویزیون‪ ،‬تلفن و‬
‫اینترنت را فراهم کرده است و تنها با در اختیار داشتن‬
‫تلفن‌های تصویری یا دوربین‌های ویژه دیجیتالی‪،‬‬
‫می‌توان تصویر مخاطب را مشاهده نمود‪ .‬با به وجود‬
‫آمدن چنین فناوری‪ ،‬امکان برقراری ارتباط از راه دور‬
‫کم‌ش��نوایان و ناشنوایان از طریق زبان اشاره‪ ،‬گفتار‬
‫نش��ان‌دار یا گفتارخوانی فراهم آمده است‪ .‬ضمناً با‬
‫اس��تفاده از صفحه کلید کامپیوتر‪ ،‬می‌توان عالوه بر‬
‫مش��اهده تصویر مخاطب‪ ،‬پیام‌های نوشتاری را نیز‬
‫برای وی ارسال کرد‪.‬‬
‫امیدآنکهبتوانباتکیهبرتجاربموجوددرسازمان‬
‫بهزیستیکشور‪،‬زمینهمناسب‌سازیمحیطاجتماعی‬
‫کم‌شنوایان و ناش��نوایان را با استفاده ار فناوری‌های‬
‫فوق‌الذک��ر فراهم آورد و به این گ��روه از معلوالن در‬
‫دستیابیبهحقوقشهروندیخودکمککرد‪.‬‬
‫فهرست منابع‬
‫‪ - 1‬احدی‪ ،‬م ‪ .‬فصلنامه ادیولوژی س��روش‪ ،‬شماره‬
‫سوم‪ ،‬سال دوم‪ ،‬ص‪55-48 :‬‬
‫‪Alpiner JG , McCarthy PA‬‬
‫‪ - 2‬‬
‫ ‪, Rehabilitative Audiology – Chi‬‬‫‪dren and Adults , 3rd ed, LWW pub,‬‬
‫‪Philadelphia , 2000‬‬
‫‪Dillon H , Hearing Aids ,‬‬
‫‪ - 3‬‬
‫‪Thieme pub. ,New York , 2001‬‬
‫‪Katz J , Handbook of Clin i‬‬
‫‪ - 4‬‬
‫‪cal Audiology ,5th ed , LWW pub ,‬‬
‫‪Philadelphia , 2002‬‬
‫‪MahonW,Assistivedevices‬‬
‫‪- 5‬‬
‫‪and systems ,1985, Hear j .38:7-14‬‬
‫‪Ross M , Communication‬‬
‫‪- 6‬‬
‫‪Access for Persons with Hearing Loss‬‬
‫‪, York Press inc., Baltimore , 1994‬‬

‫شماره ‪ 4 / 151‬مهر ‪1389‬‬

‫‪11‬‬

‫دانستنيها‬

‫حمایت از حقوق معلوالن‬
‫در اسناد بین‌المللی‬
‫احمد پورابراهیم‬

‫بررسی پیشینه و فرآیند ظهور حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت‬
‫جس��می یا روانی در پویش تاریخ��ی‪ ،‬زمینه‌های حقوقی تصویب قانون‬
‫جام��ع حمای��ت از معلوالن‪ -‬را که در نیمه اول س��ال ‪ 1383‬به تصویب‬
‫رسید‪ -‬و توجه ویژه به ابعاد اجرایی آن در کنار ترویج فرهنگ حمایت از‬
‫حقوق اقشار آسیب‌پذیر در این نوشتار بررسی شده است‪.‬‬
‫سرآغاز‪:‬‬
‫معلوالن که بیش از دو س��وم آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی‬
‫می‌کنند‪ ،‬در معرض اشکال مختلف تبعیض و محرومیت‌های اجتماعی‬
‫قرار دارند‪.‬مس��لم است که آنها به مانند سایر انسان‌ها از تمامی حقوق و‬
‫آزادی‌های اساس��ی که در اس��ناد بین‌الملل و داخلی به آنها اشاره شده‪،‬‬
‫بهره‌مند هستند‪.‬‬
‫این نوشتار حمایت‌های صورت گرفته از معلوالن را در چارچوب اسناد‬
‫بین‌الملل بررس��ی کرده و سپس وضعیت این‌گونه حمایت‌ها در ایران را‬
‫در پرتو آن مورد ارزیابی مختصر قرار می‌دهد‪.‬‬
‫حقوق بش��ر حقوقی است که به انسان صرف نظر از رنگ‪ ،‬نژاد‪ ،‬جنس‪،‬‬
‫کی��ش‪ ،‬قومیت‪ ،‬عقیده و هر موقعیت دیگری و به صرف این که انس��ان‬
‫اس��ت‪ ،‬بدون هیچ‌گونه تبعیضی و به صورت برابر تعلق دارد‪ .‬منشور ملل‬
‫متحد‪ -‬به عنوان س��ند تأسیس س��ازمان ملل‪ -‬در مقدمه خود با اعالم‬
‫ایمان به حقوق اساس��ی بشر و حیثیت و ارزش شخصیت انسانی‪ ،‬آرمان‬
‫اصلی خود را بش��ر و ارتقای منزلت او قرار داده و بدین‌وسیله بنیان‌های‬
‫اولیه رعایت برابر حقوق اساس��ی انسان‌ها را در قالب یک سند بین‌الملل‬
‫شناس��ایی کرده اس��ت‪ .‬متعاقب آن‪ ،‬اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال‬
‫‪ 1948‬به عنوان نخس��تین سند عام بین‌المللی درباره حقوق انسان‌ها به‬
‫تصویب رسید‪ .‬این اعالمیه با تأکید بر این که تمامی انسان‌ها آزاد متولد‬
‫می‌ش��وند و از لحاظ حیثی��ت و حقوق با هم برابرن��د‪ ،‬اعالم می‌دارد که‬
‫هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایزی‪ ،‬به خصوص از حیث رنگ‪ ،‬نژاد‪،‬‬
‫جن��س‪ ،‬زب��ان‪ ،‬مذهب‪ ،‬یا هر عقی��ده دیگری و همچنی��ن ملیت‪ ،‬وضع‬
‫اجتماعی‪ ،‬ثروت‪ ،‬والدت یا هر موقعیت دیگری از تمام حقوق و آزادی‌هایی‬
‫که در این اعالمیه ذکر شده است‪ ،‬بهره‌مند شود‪.‬‬
‫بنابراین تعلق حقوق بشر به همه افراد به صورتی برابر و در تمام شرایط‬
‫و موقعیت‌ه��ا‪ ،‬امری بدیهی و مورد پذیرش جامعه بین‌الملل اس��ت‪ .‬اما‬
‫ناگفته پیداس��ت که همیشه وضعیت به این شکل نیست و گروه‌هایی از‬
‫افراد همواره به س��بب شرایط و موقعیتی که دارند‪ ،‬از دستیابی کامل به‬
‫حقوق‌ش��ان محروم می‌مانند‪ ،‬از همین‌رو اسنادی در سطح بین‌الملل به‬
‫تصویب رس��یده‌اند که به ش��کلی خاص حقوق این گروه را مورد تأکید و‬
‫حمایت قرار داده‌اند‪.‬‬
‫مقصود از تدوین و تصویب چنین اسنادی‪ ،‬دادن امتیازات خاص و حقوقی‬
‫ویژهبهاینافرادنیستبلکههدفصرفاًاتخاذترتیباتیمناسببرایپشتیبانی‬
‫از آنان به منظور بهره‌مندی کامل از حقوق‌‌شان به صورت برابر است‪ .‬به دیگر‬
‫سخن‪ ،‬هدف اصلی از پیش‌بینی این ترتیبات حقوقی‪ ،‬ایجاد شرایط مناسب‬
‫برای عینیت بخش��یدن و تسهیل استیفای حقوق اقشار آسیب‌پذیر است‪.‬‬
‫معلوالن یا به عبارت بهتر افراد دارای معلولیت در زمره این گروه هستند که‬
‫به سبب شرایط و موقعیت ویژه خود همواره از استیفای کامل حقوق‌شان به‬
‫صورتی برابر با سایر افراد جامعه محروم مانده‌اند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬در سطوح‬
‫مختل��ف بین‌المللی و داخلی اقداماتی برای حمایت از آنان در این راس��تا‬
‫صورت گرفته یا در حال تحقق است‪ .‬این حمایت‌ها در ‪ 2‬قالب حمایت‬
‫بین‌المللی عام و خاص مورد بررسی قرار می‌گیرند‪.‬‬
‫با تدوین منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر و نیز تصویب‬
‫‪ 2‬میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬
‫و فرهنگی در س��ال ‪ ،1966‬زمینه شناس��ایی عام حقوق اساسی بشر در‬
‫قالبی حقوقی فراهم شد در این راستا از تعلق حقوق و آزادی‌های اساسی‬
‫ب��ه تمامی افراد بش��ر ب��دون هیچ‌گونه تبعیضی یاد ش��ده و افراد دارای‬
‫معلولیت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته‌اند‪.‬‬
‫اسناد دیگری همچون کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی(‪،)1965‬‬
‫اعالمیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بش��ر تهران(‪ )1968‬و کنوانسیون‬
‫ممنوعیت شکنجه و دیگر اشکال رفتار ظالمانه و ضد انسانی(‪ )1984‬نیز‬
‫ب��ه صورتی کلی حقوق تمامی افراد را م��ورد توجه قرار داده‌اند و به طور‬
‫مش��خص به افراد دارای معلولیت اشاره کرده‌اند‪ .‬اما در کنار اینها‪ ،‬اسناد‬
‫مهم دیگری از حقوق بش��ر وجود دارند که ضمن شناسایی و حمایت از‬
‫حقوق گروهی از افراد یا تمامی انس��ان‌ها‪ ،‬حقوق افراد دارای معلولیت را‬
‫نیز به طور مشخص مورد تأکید قرار داده‌اند‪.‬‬
‫کنوانسیون حقوق کودک مصوب ‪ 1989‬طی مواد ‪ 23‬خود به وضعیت‬
‫کودکان دارای معلولیت توجهی خاص مبذول داشته است‪ .‬کنوانسیون‬
‫جهانی حقوق بش��ر وین(‪ )1993‬نیز در بخشی از اعالمیه پایانی خود به‬
‫صراحت بیان داش��ته اس��ت که تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی‪،‬‬
‫جهانی هستند و بدون استثنا شامل افراد معلول هم می‌شوند‪ .‬همه افراد‬
‫از بدو تولد یکسان هستند و از حقوق مشترک حیات‪ ،‬رفاه‪ ،‬آموزش‪ ،‬کار‪،‬‬
‫زندگی مس��تقل و شرکت فعال در تمامی جنبه‌های اجتماعی برخوردار‬
‫هس��تند بنابراین‪ ،‬اعمال هر نوع تبعیض مس��تقیم یا رفتار تبعیض‌آمیز‬
‫منفی نس��بت ب��ه فرد معل��ول‪ ،‬نقض حق��وق وی تلقی می‌ش��ود‪ .‬این‬
‫کنوانس��یون از دولت‌ها خواسته اس��ت در صورت لزوم قوانینی را برای‬
‫تضمی��ن برخورداری افراد معلول از این حقوق تصویب کنند‪ .‬کنفرانس‬
‫جهانی توس��عه اجتماع��ی کپنهاک هم که با حضور س��ران دولت‌ها در‬
‫مارس ‪ 1995‬در کشور دانمارک برگزار شد‪ ،‬در اعالمیه پایانی خود آورده‬
‫اس��ت‪«:‬معلوالن یکی از بزرگ‌ترین اقلیت‌ه��ا‪ ،‬یعنی یک دهم جمعیت‬
‫جهان را تش��کیل می‌دهند‪ .‬آنها در بیش��تر موارد از روی ناچاری به فقر‪،‬‬
‫بیکاری و انزوای اجتماعی تن در داده‌اند‪.‬‬
‫در تمامی کشورها‪ ،‬افراد مسن‌تر ممکن استاز آسیب‌پذیریبهخصوص‬
‫در برابر طردشدگی و فقر در رنج باشند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ما روسای دولت‌ها تعهد‬
‫می‌کنی��م محیطی قانونی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی که‬
‫دسترس��ی به توس��عه اجتماعی را میس��ر س��ازد فراهم آوریم‪ ».‬اعالمیه‬
‫کنفرانس جهانی زن(پکن‪ )1995 -‬نیز در این رابطه تصریح کرده است که‬
‫دولت‌ها باید بر تالش‌های خود برای تضمین برخورداری برابر عموم زنان و‬
‫دخت��ران از جمیع حقوق بش��ر و چندگانه‌ای که در راه توانمندس��ازی و‬
‫پیش��رفت آنان به دلیل عواملی همچون نژاد‪ ،‬سن‪ ،‬زبان‪ ،‬قومیت‪ ،‬فرهنگ‪،‬‬
‫دی��ن‪ ،‬معلولیت یا بومی بودن وجود دارد‪ ،‬بیفرایند‪ .‬در این بررس��ی کوتاه‬
‫ش��اهد آن بودیم که حمایت از حقوق اف��راد دارای معلولیت به طور کلی‬
‫چگونه در قالب اسناد بین المللی مورد حمایت و تأکید قرار گرفته است‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫نشريه داخلي سازمان بهزيستي‬

‫از زبان مدير‬
‫مديركل بهزيستي استان اردبيل اظهار داشت‬

‫اردبيل جزو ‪ 6‬استان برتر در كنترل‬
‫آسيب‌هاي اجتماعي است‬

‫مديركل بهزيس��تي اس��تان اردبيل گفت‪«:‬استان اردبيل جزو شش‬
‫استان برتر كشور در كنترل آسيب‌هاي اجتماعي است‪».‬‬
‫«روي��ا احمديان» به كنترل اجتماعي گروه‌هاي هدف در اس��تان‬
‫اردبيل اش��اره كرد و اظهار داشت‪«:‬كميس��يون گ��روه اجتماعي و‬
‫كارگروه اس��تان با برگزاري جلس��ات مكرر در اين راستا موفق عمل‬
‫كرده به طوري كه در راس��تاي كنترل آس��يب‌هاي اجتماعي استان‬
‫اردبيل جزو شش استان برتر كشور است‪».‬‬
‫وي همچني��ن راه‌اندازي مراكز مش��اوره حض��وري و تلفني را در‬
‫استان يادآور شد و گفت‪«:‬از سال ‪ 82‬تا‌كنون ‪ 9‬هزار و ‪ 700‬مشاوره‬
‫حضوري و در همين مدت ‪ 8‬هزار و ‪ 42‬مش��اوره تلفني در ‪ 17‬مركز‬
‫مشاوره استان اردبيل صورت گرفته است‪».‬‬
‫مديركل بهزيستي استان اردبيل در بخش ديگري از سخنان خود‬
‫ضعف نهادهاي خانواده و آموزش در جامعه‌پذيري كودكان‪ ،‬نوجوان‬
‫و جوانان‪ ،‬پيچيدگي و تنوع آسيب‌هاي اجتماعي‪ ،‬جواني جمعيت و‬
‫جمعيت جوان بيكار را از تهديدهاي عمده اجتماعي عنوان كرد‪.‬‬
‫وي تصريح كرد‪« :‬ناهماهنگي ميان سازمان‌هاي مسئول در زمينه‬
‫آسيب‌هاي اجتماعي‪ ،‬گسترش مناطق اسكان غيررسمي و نداشتن‬
‫برنامه مش��خص براي مداخالت مناسب علمي و ضعيف شدن مباني‬
‫اخالق��ي در جامعه از ديگر تهديدهاي عمده آس��يب‌‌هاي اجتماعي‬
‫است‪».‬‬
‫«احمديان» همچني��ن به اجرا و ارائه آموزش‌هاي مهارت زندگي‬
‫از س��وي بهزيستي استان اردبيل اشاره كرد و افزود‪« :‬بيش از ‪ 8‬هزار‬
‫نفر زير‌پوشش برنامه‌هاي آموزشي مهارت زندگي قرار گرفتند‪».‬‬
‫مديركل بهزيس��تي اس��تان اردبيل اظهار داش��ت‪« :‬در اين راستا‬
‫بهزيستي استان اردبيل با همكاري آموزش و پرورش تفاهم‌نامه‌اي را‬
‫در دس��تور كار قرار داده است كه در آن دانش‌‌آموزان ابتدايي به تعداد‬
‫‪ 20‬هزار نفر‪ ،‬راهنمايي ‪ 13‬هزار نفر و ساير اقشار نيز به تعداد ‪ 17‬هزار‬
‫و ‪ 500‬نفر از سال ‪ 83‬تا‌كنون تحت اين آموزش‌ها قرار گرفتند‪».‬‬

‫مدیرکل بهزیستی استان گیالن خبر داد‬

‫آغاز فعالیت ‪ 569‬مهدکودک‬

‫مدیرکل بهزیس��تی استان گیالن از آغاز فعالیت آموزشی ‪ 569‬مهد‬
‫کودک طی سال جاری در استان خبر داد‪.‬‬
‫کیانوش کوچکی نژاد اف��زود‪ :‬از این تعداد ‪ 39‬مهد کودک دولتی‬
‫(شهری و روستایی)‪ 280 ،‬مهد خصوصی شهری‪ 221 ،‬روستا مهد‪،‬‬
‫س��ه مهد کودک خودکفا‪ ،‬هشت مهد حاشیه شهر در مناطق محروم‬
‫و ‪ 18‬مهد کودک تعاونی نس��بت ب��ه پذیرش کودکان اقدام خواهند‬
‫کرد‪.‬‬
‫وی اظهار داش��ت‪ :‬بهزیس��تی به س��هم خود زیرساخت های الزم‬
‫برای ترغیب خانواده ها به س��وی آموزش های پیش دبستانی برای‬
‫فرزن��دن را فراه��م کرده تا آنان ب��ا طیب خاطر نس��بت به ثبت نام‬
‫کودکان در مهد کودک اقدام کند‪.‬‬
‫مدیرکل بهزیس��تی گیالن در رابطه ب��ا اهمیت آموزش مدیران و‬
‫مربی��ان مهد نیز گفت‪ :‬در مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیس��تی‬
‫گی�لان دوره های آموزش��ی در این خصوص پیش بینی ش��ده که‬
‫شرکت در این کالس ها ضروری است‪.‬‬
‫وی در ادام��ه با اعالم اینکه بهزیس��تی گیالن از نظر آموزش��ی و‬
‫ش��هریه ها بر مهدهای کودک نظارت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در بعد آموزش��ی‬
‫تهیه و تدوین و توزیع اوراق آموزش��ی یکسان و برگزاری دوره های‬
‫آموزش��ی کارکنان و در بعد شهریه نیز با همکاری سازمان بازرگانی‬
‫اس��تان تعیین شهریه بر اساس ستاره های کسب شده از سوی مهد‪،‬‬
‫منطقه فعالیت و سایر پارامترها انجام می شود‪.‬‬
‫کوچکی نژاد خاطرنش��ان کرد‪ :‬طی سال گذشته افزون بر ‪ 17‬هزار‬
‫و ‪ 500‬نف��ر در مهدهای کودک گیالن ثبت نام کردند که با توجه به‬
‫جمعی��ت کودکان زیر س��ن دبس��تان‪ ،‬تنها ‪ 10‬درص��د خانواده ها‬
‫فرزندان خود را به مهدهای کودک سپردند که بهزیستی تالش دارد‬
‫بتواند انگیزه و رغبت خانواده ها برای آموزش��های پیش دبس��تانی‬
‫کودکان را افزایش دهد‪.‬‬

‫مديركل سازمان بهزيستي يزد ‪:‬‬

‫طرح كشوري‬
‫سالمت دهان و دندان اجرا مي‌شود‬

‫مديركل س��ازمان بهزيستي اس��تان يزد از سنجش سالمت دهان و‬
‫دندان بيش از ‪ 10‬هزار كودك در سراس��ر اس��تان ي��زد همزمان با‬
‫سراسر كشور خبر داد‪.‬‬
‫«محمدحس��ين رحيمي‌نسب» اظهار داش��ت‪«:‬با فرا رسيدن ماه‬
‫مه��ر و آغاز س��ال تحصيلي طرح ملي س�لامت ده��ان و دندان در‬
‫مهدهاي كودك اس��تان يزد آغاز مي‌ش��ود و براي اجراي اين طرح‬
‫تاكن��ون بيش از ه��زار مرب��ي در مهدكودك‌هاي اس��تان آموزش‬
‫ديده‌اند‪».‬‬
‫وي افزود‪« :‬پيش‌بيني مي‌ش��ود در طول اجراي اين طرح بيش از ‪10‬‬
‫هزار كودك در سراسر استان يزد مورد سنجش و معاينه قرار گيرند‪».‬‬
‫«رحيمي‌نسب» خاطرنشان كرد‪« :‬طرح سالمت دهان و دندان در‬
‫‪ 313‬مهدكودك‪ ،‬مهدقرآن و روس��تا مهد استان يزد به مرحله اجرا‬
‫درخواهد آمد‪».‬‬
‫وي‪ ،‬ه��دف از اجراي اين طرح را فرهنگ‌س��ازي و پيش��گيري از‬
‫بيماري‌هاي دهان و دندان در كودكان اعالم كرد و بيان داش��ت‪«:‬در‬
‫مرحله نخس��ت آموزش ك��ودك و در مرحله دوم آموزش‌ خانواده‌ها‬
‫انجام مي‌شود‪».‬‬
‫«رحيمي‌نسب» خاطرنش��ان كرد‪«:‬اين طرح با همكاري دانشگاه‬
‫علوم پزش��كي شهيد صدوقي اجرا مي‌ش��ود و آموزش‌هاي الزم در‬
‫زمينه معاينه و بررس��ي سالمت دهان و دندان كودكان از سوي اين‬
‫دانش��گاه به مدي��ران و مربيان مهدهاي كودك اس��تان ي��زد ارائه‬
‫مي‌شود‪».‬‬

‫مدير كل بهزيستي كردستان در مراسم قرآن و نماز كودكان كار خبر داد‬

‫آموزش ‪ 130‬كودك كاردرسنندج‬
‫مدي��ركل بهزيس��تي كردس��تان از برگ��زاري‬
‫كالس‌هاي آموزش��ي براي ‪ 130‬نفر از كودكان‬
‫كار در تابس��تان جاري توسط سازمان بهزيستي‬
‫استان خبر داد‪.‬‬
‫«سيد‌مهدي فرشادان» در حاشيه مسابقه قرآن‬
‫و نماز كودكان كار كه با ش��ركت بيش از ‪ 30‬نفر از‬
‫اين كودكان در اورژانس اجتماعي سنندج برگزار‬
‫شد‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬پديده كودكان خياباني يكي‬
‫از مشكالت آسيب‌زاي اجتماعي است كه از ديرباز‬
‫در سراسر جهان وجود داشته‌است‪».‬‬
‫وي خاطرنشان كرد‪« :‬كودكاني كه در خيابان‬
‫به كارهاي مختلف همچون فروش گل‪ ،‬روزنامه‪،‬‬
‫آدامس‪ ،‬زباله‌گردي و واكس‌زني‌ روي آورده‌اند از‬
‫جمله كودكان كار هس��تند كه تالش در راستاي‬
‫كاهش آم��ار آنان در س��ال‌هاي اخير به صورت‬
‫جدي توسط س��ازمان‌ها و ارگان‌هاي مرتبط در‬
‫سراسر كشور دنبال مي‌شود‪».‬‬
‫مديركل بهزيستي كردستان عواملي مانند فقر‪،‬‬
‫بي‌عدالتي‪،‬بيكاري‪،‬فاصلهطبقاتيوتوزيعناعادالنه‬
‫ثروت را از جمله عوامل موثر بر افزايش آمار كودكان‬
‫كار عن��وان كرد و گفت‪« :‬دول��ت براي رفع چنين‬
‫عواملي اقدامات موثري را انجام داده است‪».‬‬
‫«فرشادان» با اشاره به اينكه از سال ‪ ۷۷‬توسط‬
‫س��ازمان بهزيس��تي و با همكاري ش��هرداري و‬
‫وزارت كش��ور اقدامات بس��يار خوبي در راستاي‬
‫كاهش و پيش��گيري از بازتوليد كودكان كار در‬
‫س��طح كشور صورت گرفته اس��ت‪ ،‬تصريح كرد‪:‬‬
‫«تشكيل س��تاد س��اماندهي كودكان خياباني‪،‬‬
‫تأس��يس مراكزي براي نگهداري و آموزش‌ آنان‪،‬‬
‫ايج��اد مراك��ز مداخل��ه در بح��ران‪ ،‬برگ��زاري‬
‫همايش‌هاي��ي در ارتب��اط با ك��ودكان خياباني‪،‬‬
‫ايج��اد ارتب��اط ب��ا س��ازمان‌هاي غيردولت��ي و‬
‫بين‌المللي يونيسف و اجراي برنامه‌هاي مشترك‬
‫با آنها از جمله اقدامات انجام شده است‪».‬‬
‫به گفته مديركل بهزيستي كردستان‪ ،‬برگزاري‬
‫دوره‌هاي آموزش��ي براي كودكان كار در سطح‬
‫اس��تان و جمع‌آوري و طبقه‌بندي كردن آنان بر‬
‫اساس ش��رايط‪ ،‬يكي از كارهاي مثبتي است كه‬

‫فرشادان‪ :‬برگزاري كالس‌هاي آموزشي براي كودكان كار از اقدامات موثر بهزيستي است‬

‫در س��ال‌هاي اخي��ر به ويژه در زم��ان تعطيالت‬
‫تابس��تاني توسط اين س��ازمان در سطح استان‬
‫انجام مي‌شود‪.‬‬
‫«فرش��ادان» با بيان اينكه تعدادي از كودكان‬
‫كار معموالً كودكاني هستند كه با تعطيل شدن‬
‫مدارس و افزايش اوقات فراغت از سوي خانواده‌ها‬
‫به اين كارها مش��غول مي‌ش��وند‪ ،‬ادامه داد‪« :‬در‬
‫س��ال‌هاي اخير با برگزاري دوره‌هاي آموزشي و‬
‫توجيهي‪ ،‬والدين آنان با خطرات و عواقب بس��يار‬
‫ناگوار چنين اقداماتي آگاه و آشنا شده‌اند‪».‬‬
‫وي ادام��ه داد‪«:‬جمع‌آوري بيش از ‪ 130‬نفر از‬

‫اين ك��ودكان در س��نندج و ارائ��ه آموزش‌هاي‬
‫مختلف همچ��ون مهارت‌ه��اي زندگي‪ ،‬كنترل‬
‫خش��م‪ ،‬آموزش قرآن و مس��ائل دين��ي از جمله‬
‫اقداماتي اس��ت كه توس��ط س��ازمان بهزيستي‬
‫كردستان در تعطيالت تابستان سال‌جاري انجام‬
‫شده است‪».‬‬
‫مديركل بهزيس��تي كردس��تان خاطرنش��ان‬
‫كرد‪«:‬پرداخ��ت پول توجيبي ب��ه اين كودكان و‬
‫همچني��ن پرداخت ‪ 20‬تا ‪ 40‬هزار تومان به آنان‬
‫ب��ا توجه به ش��رايط و موقعيت مادي براي خريد‬
‫ل��وازم تحصيل��ي از ديگ��ر كارهاي انجام ش��ده‬

‫بهزيس��تي براي كودكان كار در سنندج در مدت‬
‫زمان ياد شده است‪».‬‬
‫«فرش��ادان» برگزاري كالس‌هاي آموزش��ي‬
‫قرآن و نماز براي اين كودكان در طول ماه مبارك‬
‫رمضان را از ديگر برنامه‌هاي بسيار موثر بهزيستي‬
‫دانس��ت و يادآور شد‪« :‬براي تش��ويق و ترغيب‬
‫بيشتر اين كودكان نيز مسابقه نماز و قرآن برگزار‬
‫شده و در سال‌هاي آينده نيز استمرار دارد‪».‬‬
‫در پايان اين مراسم به تعداد پنج نفر از كودكان‬
‫برتر اين دوره از مس��ابقات از س��وي بهزيس��تي‬
‫استان هدايايي داده شد‪.‬‬

‫براي آسايش معلوالن صورت گرفت‬

‫پياده‌روهاي زنجان دو برابر شدند‬
‫رئيس ش��وراي اس�لامي ش��هر زنجان گفت‪« :‬در راستاي آسايش‬
‫معلوالن پياده‌روس��ازي در زنجان نسبت به گذش��ته دو برابر شده‬
‫است‪».‬‬
‫«مس��عودرضا خوش��نام» ظهر امروز در مراس��م توديع و معارفه‬
‫مديران‌كل سابق و جديد بهزيستي استان زنجان اظهار داشت‪« :‬در‬
‫دول��ت نه��م و دهم خدمات ارزش��مندي به معلوالن ارائه ش��د كه‬
‫شناس��ايي معل��والن در اقصي نقاط كش��ور از جمل��ه اين خدمات‬
‫محسوب مي‌شود‪».‬‬
‫وي با اش��اره به وظيفه خطير س��ازمان بهزيس��تي‪ ،‬تصريح كرد‪:‬‬
‫«خدمات ش��هري ارتباط تنگاتنگي با خدمات سازمان بهزيستي به‬
‫دليل خدمات‌رسان بودن آن دارد‪».‬‬

‫رئيس شوراي اسالمي شهر زنجان با بيان اينكه سازمان بهزيستي‬
‫به سوي اس��تانداردهاي مرس��وم جهاني پيش مي‌رود‪ ،‬يادآور شد‪:‬‬
‫«بهزيستي استان زنجان خدمات مطلوبي به جامعه هدف خود ارائه‬
‫مي‌كند‪».‬‬
‫وي ب��ا تأكيد بر تالش در راس��تاي خدم��ت صادقانه و بي‌منت به‬
‫مردم تصريح كرد‪«:‬بايد تالش كنيم تا بيش از پيش در راستاي رفاه‬
‫مردم در جامعه تالش كنيم‪».‬‬
‫«خوش��نام» با اشاره به تالش‌هاي ش��ورا و شهرداري در راستاي‬
‫خدمت مردم تصريح كرد‪«:‬ش��ورا و ش��هرداري با تالش‌هاي انجام‬
‫شده در راستاي خدمت به مردم تالش مي‌كند‪».‬‬
‫در ادامه اين مراس��م معاون برنامه‌ريزي استاندار زنجان گفت‪:‬‬

‫«مديران به عنوان س��ربازان نظام محس��وب مي‌شوند كه سنگر‬
‫خدم��ت خ��ود را در راس��تاي رش��د و توس��عه كش��ور تغيي��ر‬
‫مي‌دهند‪».‬‬
‫«علي‌اكبر كريمي» اظهار داش��ت‪« :‬خدمت در سازمان بهزيستي‬
‫ب��ا توجه به ارائه خدمت به اقش��ار خاص جامع��ه از جمله معلوالن‪،‬‬
‫ارزش��مند اس��ت كه اميدواريم اين خدمات بخشي از مشكالت اين‬
‫قشر را برطرف كند‪».‬‬
‫وي گفت‪« :‬در اس��تان زنجان طرح‌ه��ا و پروژه‌هاي خوبي در اين‬
‫زمينه پيش‌بيني و در حال اجراس��ت كه اي��ن امر ثمره تالش همه‬
‫كاركن��ان و مديريت اين مجموعه ب��وده و بايد از خدمات آنها تقدير‬
‫شود‪».‬‬

‫در روزهاي پاياني ماه رمضان صورت گرفت‬

‫افطار مدیرکل با کودکان شبانه‌روزی نیریز‬
‫مدیرکل س��ازمان بهزیستی استان فارس به همراه معاونان در کنار‬
‫کودکان مراکز شبانه‌روزی شهرستان نیریز افطار کرد‪.‬‬
‫در این دیدار ابتدا «پریسا زارعی» سرپرست بهزیستی شهرستان‬
‫نیریز به شرح عملکرد این اداره پرداخت و ضمن بیان مشکالت این‬
‫اداره‪ ،‬نوی��د راه‌اندازی مرکز نگه��داری معلوالن ذهنی میالد‪ ،‬مرکز‬
‫مش��اوره ژنتیک و مجتمع بهزیستی ش��هری را در چند ماه آینده را‬
‫داد‪.‬‬
‫در ادامه «عبدالحمید کشاورز» مدیرکل سازمان بهزیستی فارس‬
‫بیان داش��ت‪« :‬تنوع خدمت سازمان بهزیستی بس��یار زیاد است و‬
‫جامعه هدف سازمان ما شامل کسانی است که به دالیلی با مشکالت‬
‫اجتماعی یا قهری روبه‌رو شده‌اند‪».‬‬
‫«کشاورز» ادامه داد‪« :‬وظایف ما به دلیل حساسیت‌های اجتماعی‬
‫و خدمت به هم نوع از پیچیدگی خاصی برخوردار اس��ت و حرکت و‬
‫خدمتی را ش��روع کرده‌ایم که باید رضایتمندی را به دنبال داش��ته‬
‫باشد یا منجر به کاهش آسیب یا عارضه‌ها شود‪».‬‬
‫وی از جمله اقدامات مهم این س��ازمان را نهضت مس��کن و تالش‬
‫جهت اشتغال جامعه هدف عنوان کرد‪.‬‬
‫س��پس مدی��رکل و هیأت هم��راه در مرکز نگه��داری کودکان و‬
‫نوب��اوگان قاصدک‌های مهر حضور یافتند و پس از مراس��م افطار از‬
‫مرکز نگهداری معلوالن ذهنی میالد نیریز بازدید کردند‪.‬‬
‫طی این بازدید نس��بت ب��ه تأمین مبلغ ‪ 60‬میلی��ون ریال جهت‬
‫راه‌اندازی و ش��روع ب��ه کار مرکز هیات امنای موسس��ه میالد قول‬
‫مساعد داده شد‪.‬‬
‫در حاش��یه این دیدار سرپرس��ت معاونت توانبخش��ی بهزیستی‬

‫فارس‪ ،‬تعداد مراکز نگهداری معلوالن ذهنی در س��طح استان را ‪20‬‬
‫مرکز عنوان کرد که حدود ‪ 1200‬نفر در سنین زیر ‪ 14‬سال و باالی‬
‫‪ 14‬سال نگهداری می‌شوند‪.‬‬
‫وی عمده خدمات ارائه ش��ده به معلوالن در این مراکز را خدمات‬

‫نگهداری آموزش��ی‪ ،‬توانبخشی و پرس��تاری برشمرد و خاطر نشان‬
‫ک��رد‪« :‬مبالغی بین ‪ 120‬تا ‪ 145‬هزار تومان با توجه به درجه بندی‬
‫مراک��ز به ازای ه��ر نفر به عنوان یارانه از محل اعتبارات بهزیس��تی‬
‫کشور پرداخت می‌شود‪».‬‬
‫مديرمل بهزيستي استان فارس همراهان معاونان در كنار كودكان افطار كردند‬

‫شماره ‪ 4 / 151‬مهر ‪1389‬‬

‫سرپرست بهزیستی شهرستان آبدانان عملكرد اين اداره را ارائه كرد‬

‫‪ 20‬ميليون ريال وام براي تعمير مسكن مددجويان‬
‫سرپرس��ت بهزیستی شهرستان آبدانان عملکرد‬
‫این اداره در ش��ش ماهه نخست امسال را تشریح‬
‫کرد‪.‬‬
‫«قیصر بیگی» گفت‪«:‬در این مدت در مجموع‬
‫‪102‬میلی��ون ری��ال ب��ه عن��وان مس��تمری به‬
‫مددجویان تحت پوشش پرداخت شده است‪».‬‬
‫وی ادام��ه داد‪«:‬در این مدت ‪ 20‬میلیون ریال‬
‫به عنوان تعمیر مسکن در قالب تسهیالت بانکی‬
‫به مددجویان پرداخت شده است‪».‬‬
‫وی پرداخ��ت ‪ 35‬میلیون ری��ال کمک‌های‬
‫م��وردی ب��ه مددجوی��ان‪ ،‬اع��زام ‪ 52‬نف��ر از‬
‫مددجویان و معلوالن به جشنواره‌های قرآنی و‬
‫اعزام مددجویان به اردوهای تفریحی و زیارتی‬
‫را از جمل��ه دیگر فعالیت‌ه��ای این اداره عنوان‬
‫کرد‪.‬‬
‫«بیگی» بیان کرد‪«:‬در این مدت همچنین کار‬
‫بهینه س��ازی و تکمیل فرم‌های مالی ‪ 815‬فقره‬
‫پرون��ده توانبخش��ی انج��ام و ح��دود ‪ 70‬نفر از‬
‫مددجوی��ان ب��رای رف��ع مش��کالت اداری ب��ه‬
‫دستگاه‌های مختلف معرفی شده‌اند‪».‬‬
‫وی توزیع وس��ایل کمک توانبخش��ی بین ‪51‬‬
‫نفر از معلوالن را از دیگر فعالیت این اداره عنوان‬
‫ک��رد و گفت‪«:‬همچنی��ن ‪ 564‬نف��ر از معلوالن‬
‫کارت بیمه مکمل را دریافت کرده‌اند‪».‬‬
‫به گفت��ه «بیگ��ی»‪ ،‬در این م��دت همچنین‬
‫‪170‬م��ورد بازدید از منزل توس��ط م��ددکاران‬
‫اجتماعی واحدهای مربوطه انجام و ‪138‬پرونده‬
‫غیرقابل بازتوان به موسس��ه خیریه جهت ادامه‬
‫حمای��ت و انتق��ال ‪ 60‬پرونده قاب��ل بازتوان به‬
‫کلینیک مددکاری انجام گرفته است‪.‬‬
‫وی تش��کیل کالس‌های آموزش��ی و فرهنگی‬
‫اوقات فراغت در سطح مجتمع‌های روستایی به‬
‫تعداد ‪ 200‬نفر‪ ،‬توزیع پوشاک بین ‪ 130‬کودک‬
‫خانوده‌های تحت پوشش‪ ،‬آموزش ‪ 600‬کودک‬
‫در ‪18‬مهد کودک شهری و روستایی‪ ،‬توزیع شیر‬
‫یاران��ه‌ای بی��ن مهدهای ش��هری و روس��تایی‪،‬‬
‫ش��رکت ‪ 150‬نفر از مددجویان در سه مرحله به‬
‫کمیس��یون پزش��کی‪ ،‬توزیع هزار و ‪ 400‬قوطی‬
‫شیرخش��ک بین معلوالن و مددجویان و توزیع‬
‫ه��زار و ‪ 240‬قوطی کمک ش��یر بی��ن کودکان‬
‫دارای س��وء تغذیه را از فعالیت‌های این اداره در‬
‫شش ماهه نخست امسال برشمرد‪.‬‬

‫در این مدت همچنین کار بهینه س��ازی و تکمیل فر م‌های مالی ‪ 815‬فقره پرونده توانبخش��ی انجام ش��د‬

‫رئیس اداره بهزیس��تی آبدانان ادامه داد‪« :‬در‬
‫این مدت س��بدهای غذای��ی بین ‪ 90‬کودک زیر‬
‫ش��ش سال توزیع‪ 57 ،‬نفر از مددجویان به مراکز‬
‫فنی و حرفه‌ای معرفی و تعدادی از زوج‌ها جهت‬
‫دریاف��ت تس��هیالت قرض‌الحس��نه معرف��ی‬
‫شده‌اند‪ ».‬وی تشکیل ‪ 20‬پرونده حمایتی در این‬
‫م��دت و برقراری مس��تمری‪ ،‬برگزاری مراس��م‬
‫ضیافت افطاری در ماه مبارک مضان و صدور ‪68‬‬
‫فق��ره دفترچه درمانی را از فعالیت‌های این اداره‬
‫برشمرد‪.‬‬
‫«بیگ��ی» اظه��ار داش��ت‪«:‬در س��ال جاری‬
‫همچنین طرح توانبخش��ی مبتنی بر جامعه در‬
‫بخش‌های سه گانه این شهرستان اجرا و تاکنون‬
‫‪ 350‬معلول شناسایی شده‌اند‪».‬‬
‫وی به عملکرد حوزه اش��تغال و مشارکت‌های‬
‫مردمی و ش��ورای فرهنگی این اداره اشاره کرد و‬

‫گفت‪«:‬امسال ‪ 20‬نفر از مددجویان و معلوالن به‬
‫میراث فرهنگی جهت آموزش معرفی و به همین‬
‫تعداد برای دریافت وام ودیعه مس��کن نزد بانک‬
‫ملی معرفی ش��ده‌اند‪ ».‬این مقام مس��ئول گفت‪:‬‬
‫«در این مدت همچنین ‪ 15‬نفر از زنان سرپرست‬
‫خانوار فاقد مس��کن به معاونت مش��ارکت‌های‬
‫مردمی معرفی و لیس��ت معل��والن و مددجویان‬
‫جوی��ای کار و پش��ت نوبت اش��تغال ب��ه معاون‬
‫اش��تغال استان معرفی شده‌اند‪ ».‬وی جمع‌آوری‬
‫‪ 22‬میلیون و ‪ 250‬هزار ریال کمک مردمی برای‬
‫افط��ار و تهیه س��بد غذایی گروه ه��ای هدف و‬
‫معرف��ی معلوالن و مددجویان ب��ه صندوق مهر‬
‫امام رضا(ع) برای دریافت تسهیالت خوداشتغالی‬
‫را از جمله دیگر عملکرد این حوزه برشمرد‪.‬‬
‫بیگی به فعالیت حوزه پیش��گیری این اداره‬
‫اش��اره کرد و گف��ت‪« :‬در این مدت پنج کالس‬

‫آم��وزش مهارت‌ه��ای زندگ��ی در مناط��ق‬
‫روس��تایی و محله‌های آس��یب‌پذیر با ش��ش‬
‫میلیون و ‪ 600‬هزار ریال اعتبار تشکیل‪ ،‬کالس‬
‫آموزش��ی پیش��گیری از معلولیت‌ها در مناطق‬
‫روس��تایی و مح��روم برگ��زار‪ ،‬هش��ت کالس‬
‫آموزش آگاه‌س��ازی پیش��گیری از آسیب‌های‬
‫اجتماع��ی از قبیل خودکش��ی و‪ ...‬ب��ه میزان‬
‫ش��ش میلیون و ‪ 200‬هزار ریال برگزار و ‪110‬‬
‫نفر از افراد آس��یب‌پذیر از خدمات مراکز ترک‬
‫اعتیاد معرفی شدند‪».‬‬
‫وی شنوایی‌س��نجی ‪ 180‬ن��وزاد توس��ط‬
‫کارش��ناس غربالگ��ری ش��نوایی‪ ،‬ارایه خدمات‬
‫مش��اوره‌ای به ‪ 50‬نف��ر و توزیع هزار و ‪ 500‬جلد‬
‫کتابچ��ه آموزش پیش��گیری از معلولیت‌ها بین‬
‫م��ردم را از جمله دیگر فعالیت‌ه��ای این حوزه‬
‫برشمرد‪.‬‬

‫فرزندان مركز محمديه قزوين ميزبان بودند‬

‫آخرین افطار با حضور استاندار‬
‫در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان‪ ،‬ماه میهمانی خدا اس��تاندار‬
‫و تنی چند از مدیران دس��تگاه‌های اجرایی استان قزوین با حضور‬
‫در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست محمدیه از‬
‫آنان دلجویی کردند‪.‬‬
‫در این مراس��م استاندار نقش سازمان بهزیستی را در ساماندهی‬
‫امور مربوط به کودکان بی‌سرپرس��ت و بدسرپرس��ت را پر اهمیت‬
‫عنوان کرد و افزود‪« :‬س��ازمان بهزیستی باید زمینه رشد و فعالیت‬
‫کودکان بی‌سرپرس��ت و بدسرپرس��ت را در س��طح جامعه فراهم‬
‫کند‪».‬‬
‫«عجم» ادامه داد‪« :‬اگر برای ما مشکلی ایجاد شود یقیقناً درهای‬
‫رحمت خداوند با ش��کرگزاری و صبوری به روی بندگان گش��وده‬
‫خواهد شد‪».‬‬
‫وی همچنی��ن به کودکان مرکز توصی��ه کرد‪« :‬با توکل بر خدا و‬
‫کسب علم و دانش نقش خود را هر چه بیشتر در جامعه شکوفا و به‬
‫نظ��ام مقدس جمهوری اس�لامی ای��ران خدمات صادقان��ه ارائه‬

‫کنند‪».‬‬
‫در ابتدای این مراس��م دکتر «حس��ین افش��ار مقدم» مدیرکل‬
‫سازمان گزارشی از روند و چگونگی خدمات‌رسانی به جامعه هدف‬
‫س��ازمان بیان کرد و حاضرین پس از اقامه نماز‪ ،‬افطار را با فرزندان‬
‫بی‌سرپرست میهمان سفره الهی شدند‪.‬‬

‫ادامه ضیافت مهر بعد از ماه رمضان‬

‫معاون مش��ارکت‌های مردمی س��ازمان بهزیستی استان قزوین‬
‫گف��ت‪« :‬طرح ضيافت مه��ر در قالب افطاري با حض��ور جمعي از‬
‫مس��ئوالن اداره‌ها‪ ،‬خيران و مددجوي��ان در فضايي معنوي برگزار‬
‫شد‪».‬‬
‫وي با بيان اينكه اين طرح از نيمه ماه مبارك رمضان سال جاري‬
‫هر روزه با حضور ‪ 50‬خانواده تحت پوشش اين نهاد آغاز شد‪ ،‬اظهار‬
‫داشت‪« :‬اين طرح بعد از ماه مبارك رمضان و به صورت هفتگي به‬
‫منظور رس��يدگي به مشكالت جامعه هدف در پنج شهرستان اجرا‬

‫خواهد شد‪».‬‬
‫«وارثي» در ادامه از تمام خيراني كه قصد كمك به قش��ر محروم‬
‫آبرومند جامعه را دارند خواست تا با شركت در اين طرح‪ ،‬كمك‌هاي‬
‫نقدي و غيرنقدي خود را به نيارمندان واقعي اعطا كنند‪.‬‬
‫وی اضاف��ه ك��رد‪« :‬براس��اس اي��ن ط��رح مس��ئوالن نهادها و‬
‫دس��تگاه‌هاي مختلف به همراه مددكار اداره كل بهزيستي جهت‬
‫افطار در منزل افراد تحت پوشش و آسيب‌پذير حضور پيدا كرده و‬
‫ضمن آش��نايي با مش��كالت اين افراد از نزديك پاي صحبت و درد‬
‫دل قشر آسيب‌پذير جامعه مي‌نشينند‪».‬‬
‫معاون بهزیستی استان قزوین هدف از اجراي اين طرح را تغيير‬
‫نگرش و آش��نايي مديران با جامعه هدف سازمان بهزيستي عنوان‬
‫و اظهاركرد‪« :‬با اين شيوه خيران از نزديك با مشكالت مددجويان‬
‫آش��نا ش��ده و به نحو مطلوب و با حفظ كرامت آنان‪ ،‬در صدد رفع‬
‫معضالت برمي‌آيد‪ .‬در استان قزوین بيش از سه هزار خانواده تحت‬
‫پوشش بهزيستي است‪».‬‬

‫‪13‬‬

‫سر خط اخبار‬
‫معاون استاندار كرمان خبر داد‬

‫مركز توانمندسازي كودكان خياباني‬
‫كرمان حمايت مالي مي‌شود‬

‫معاون سياسي امنيتي استاندار كرمان گفت‪ :‬مركز توانمندسازي كودكان‬
‫خياباني و كار كرمان مورد حمايت مالي استانداري قرار مي‌گيرد‪.‬‬
‫به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي استان كرمان‪« ،‬جواد كمالي»‬
‫در بازدي��د از مركز توانمندس��ازي ك��ودكان خياباني و كار ب��ا قدرداني از‬
‫فعاليت‌هاي چش��مگير بهزيس��تي در راس��تاي جلوگيري از بروز و شيوع‬
‫آس��يب‌هاي اجتماع��ي و فعاليت‌ه��اي ارزنده اين نهاد در توانمند س��ازي‬
‫آس��يب‌ديدگان اجتماعي اظهار داشت‪« :‬با توجه به امكاناتي كه بهزيستي‬
‫در اختيار مددجويان قرار داده اس��ت‪ ،‬بايد با پش��تكار و تالش راه درس��ت‬
‫زندگي را در پيش گيريد‪».‬‬
‫وي با خطاب قرار دادن كودكان زير پوش��ش بهزيستي خاطرنشان كرد‪:‬‬
‫ش��ما كودكان با اس��تعداد و توانمندي هس��تيد كه لياق��ت زندگي بهتر و‬
‫شايسته‌‌اي را داريد‪.‬‬
‫«كمالي» خطاب به كاركنان اين مركز بيان داش��ت‪« :‬كاري كه ش��ما در‬
‫اين مركز انجام مي‌دهيد‪ ،‬كار بزرگ و ارزشمندي است كه با هيچ چيز مادي‬
‫قابل جبران نيست‪».‬‬
‫معاون سياس��ي امنيتي استاندار كرمان قول مس��اعد داد تا با اختصاص‬
‫مبلغ��ي از ك��ودكان خياباني و كاري كه در اين مركز نگهداري مي‌ش��وند‪،‬‬
‫حمايت كند‪.‬‬
‫در ادامه اين بازديد «رضا عباس��ي» مديركل بهزيس��تي استان كرمان با‬
‫تش��ريح خدمات و امكاناتي كه از س��وي بهزيس��تي به اين ك��ودكان ارائه‬
‫مي‌شود‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬از آنجا كه اين كودكان قرباني جهالت خانواده‌هاي‬
‫خود هستند‪ ،‬در استان كرمان كميته‌اي متشكل از سازمان‌هاي مختلف با‬
‫محوريت بهزيستي براي ساماندهي اين كودكان تشكيل شده تا با همكاري‬
‫ارگان‌هاي ديگر اقداماتي در اين مورد انجام شود‪».‬‬
‫وي نگهداري و توانمند‌سازي اين كودكان را بر عهده بهزيستي دانست و‬
‫خاطرنشان كرد‪« :‬در اين مركز سعي بهزيستي بر اين است تا با آموزش‌هاي‬
‫الزم به كودكان به آن‌ها راه درست زندگي كردن را آموزش دهيم‪».‬‬

‫از ‪ 12‬شهريور شروع شد‬

‫ثبت‌نام دانشگاه‬
‫علمی کاربردی بهزیستی هرمزگان‬

‫پذیرش دانش��جو در دوره‌های پودمانی دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی‬
‫هرمزگان در مقطع کاردانی از ‪ 21‬شهریور آغاز شد‪.‬‬
‫متقاضی��ان ثبت‌ن��ام در دوره‌های پودمانی دانش��گاه علم��ی کاربردی‬
‫بهزیستی هرمزگان می‌توانند از تاریخ ‪ 21‬شهریورماه لغایت ‪ 27‬شهریور ماه‬
‫با مراجعه به دفاتر پس��تی سراسر کش��ور‪ ،‬دفترچه‌های ثبت نام را دریافت‬
‫کرده و به صورت اینترنتی از طریق پایگاه الکترونیکی س��ازمان س��نجش‬
‫آموزش کش��ور به آدرس‪ www.sanjesh.org :‬نسبت به ثبت‌نام در دو‬
‫رشته کاردانی تربیت مربی پیش از دبستان و کاردانی اصالح و تربیت اقدام‬
‫کنند‪.‬‬
‫ش��ایان ذکر است‪ ،‬پذیرش در دوره‌های کاردانی پودمانی براساس معدل‬
‫دیپل��م و با توجه به اولویت‌های بومی و غیربومی‪ ،‬س��همیه ش��اغل‪ ،‬آزاد و‬
‫ایثارگر انجام می‌ش��ود و همچنین داوطلبان مرد بای��د دارای کارت پایان‬
‫خدمت باشند‪.‬‬
‫گفتنی دانش��گاه علمی کاربردی بهزیس��تی اس��تان هم اکنون با ‪290‬‬
‫دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در حال فعالیت است‪.‬‬

‫همزمان با روزهاي پاياني ماه رمضان برگزار شد‬

‫همايش خيرين استان‬

‫در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان‪ ،‬بهزیس��تی استان همدان با برگزاری‬
‫همای��ش ب��زرگ خی��ران‪ ،‬میزبان ‪ 500‬خي��ر و ‪ 200‬ت��ن از مديران كل و‬
‫مسئوالن بود‪.‬‬
‫اين همايش در روز ‪ 27‬ماه مبارك رمضان به منظور آش��نايي با فعاليت‌هاي‬
‫س��ازمان بهزيستي و آش��نایی با نحوه ارائه کمک‌های غیر نقدی و همفکری‬
‫خیرینباسازمانبرگزارشدواطالعاتخیریندرسامانهاطالعاتیخیرینثبت‬
‫شد‪ .‬همچنین در اين همايش «زنگانه» قائم مقام امور فرهنگي و مشارکت‌های‬
‫مردمی و «كاظمي» سرپرست نيروي انساني بهزیستی کشور به نمایندگی از‬
‫س��ازمان بهزیستی کش��ور حضور داش��تند‪ .‬در پايان از ‪ 66‬نفر مددجويان در‬
‫رش��ته‌هاي قرآني‪ ،‬هنري و ورزش��ي تجليل شد‪ .‬ش��ایان ذکر است نمايشگاه‬
‫دستاوردهايمددجوياندرحوزه‌هايتوانبخشي‪،‬اجتماعي‪،‬پيشگيريومراكز‬
‫تحت پوشش بهزيستي استان همدان همزمان با همايش خيرين برگزار شد‪.‬‬

‫همايش مشاوره ژنتيك در سمنان برگزار شد‬

‫تالش براي پيشگيري از آسيب‌هاي آينده‬
‫دفتر پيش��گيري از معلوليت‌هابهزيستي اس��تان سمنان همايش‬
‫مشاوره ژنتيك را برگزار كرد‪.‬‬
‫مديركل بهزيستي استان سمنان در اين همايش گفت‪ :‬حدود ‪90‬‬
‫درصد مراكز مش��اوره ژنتيك كشور غيردولتي هستند‪.‬محمدعلي‬
‫طاهري در نخس��تين همايش مش��اوره ژنتيك در س��منان كه با‬
‫حضور كارشناسان سراسر كش��ور آغاز شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سازمان‬
‫بهزيس��تي در سي‌امين س��الگرد تأسيس اين س��ازمان از رويكرد‬
‫حمايتي به سمت رويكرد علمي و تخصصي سوق يافته است‪.‬‬
‫طاه��ري اف��زود‪ :‬پيش��گيري از معلوليت‌ها و س��اماندهي افراد‬
‫آس��يب‌ديده و نيز توانمندس��ازي معلوالن از جمل��ه فعاليت‌هاي‬
‫سازمان بهزيستي است‪.‬‬
‫وي ادامه داد‪ :‬طرح پيش��گيري از تنبلي چش��م حدود ‪ 11‬سال‬
‫است كه به عنوان طرح ملي شناخته شده و پايگاه‌هاي ثابت در اين‬

‫زمينه ايجاد ش��ده اس��ت‪ .‬مديركل بهزيستي استان سمنان گفت‪:‬‬
‫حدود ‪ 90‬درصد مراكز مش��اوره ژنتيك غيردولتي هس��تند كه در‬
‫زمين��ه فرهنگ و ترغيب مردم براي مراجعه به مش��اوره ژنتيك و‬
‫مشاوره قبل و بعد از ازدواج بسترسازي مناسبي انجام مي‌دهند‪.‬‬
‫طاهري افرادي كه ازدواج فاميلي‪ ،‬بارداري قبل از ‪ 18‬سال و بعد‬
‫از ‪ 35‬سال‪ ،‬نواقص مادرزادي‪ ،‬عقب‌ماندگي ذهني‪ ‌،‬بيماري عصبي‬
‫مزمن‪ ،‬نازايي و س��قط جنين مكرر دارند را از جمله مواردي عنوان‬
‫كرد كه بايد براي آنها مشاوره ژنتيك صورت گيرد‪.‬‬
‫وي ادامه داد‪ :‬ش��اخص‌هاي بهداش��تي در اس��تان سمنان رو به‬
‫افزايش است‪.‬‬
‫طاهري افزود‪ :‬در استان سمنان‪ ،‬سه مركز مشاوره ژنتيك وجود‬
‫دارد و در برنامه پنج س��اله توس��عه چهارم حدود هفت‌هزار و ‪500‬‬
‫نفر به مراكز مشاوره ژنتيك مراجعه كردند و اين آمار نشان‌دهنده‬

‫اين اس��ت كه اس��تان با چش��م‌انداز آينده و اس��تقبال مردم روند‬
‫مطلوبي را طي مي‌كند‪.‬‬
‫مديركل بهزيستي استان سمنان افزود‪ :‬با اطالع‌رساني صحيح و‬
‫علمي‪ ،‬بسترس��ازي مناسب براي افراد كم‌بضاعت‪ ،‬گسترش مراكز‬
‫مشاوره ژنتيك در همه شهرستان‌ها‪ ،‬اختصاص اعتبارات هدفمند‬
‫در راس��تاي گسترش مراكز مش��اوره ژنتيك و ايجاد راهكار براي‬
‫اجباري كردن مش��اوره ژنتيك مي‌توانيم سطح سالمت جامعه را‬
‫ارتقا دهيم‪.‬‬
‫طاهري گفت‪ :‬همايش مش��اوره ژنتيك براي نخس��تين بار‬
‫توس��ط سازمان بهزيس��تي با حضور اس��اتيد مجرب كشوري‬
‫در س��منان آغاز شده و در فراخواني از ‪ 23‬استان‪ ،‬حدود ‪63‬‬
‫مقال��ه به صورت پوس��تري و گزارش به اين همايش ارس��ال‬
‫شده است‪.‬‬

‫برگزاري اردوی ورزشی مجتمع‌های‬
‫روستایی خراسان‌شمالی‬

‫پس��ران تح��ت پوش��ش مجتمع‌ه��ای روس��تایی س��ازمان بهزیس��تی‬
‫خراسان‌شمالی به اردوی فرهنگی ورزشی اعزام شدند‪.‬‬
‫سرپرس��ت معاونت امور اجتماعی بهزیس��تی اس��تان با اع�لام این خبر‬
‫گفت‪ 16«:‬نفر از پس��ران تحت پوش��ش مجتمع‌های روستایی بهزیستی‬
‫اس��تان با هدف ایجاد نشاط و ش��ادابی در آنان به اردوی فرهنگی ورزشی‬
‫بابلسر اعزام شدند‪».‬‬
‫«ملیح��ه یغمایی» اف��زود‪« :‬این اردو به مدت چهار روز از بیس��ت و یکم‬
‫شهریور تا ‪ 25‬شهریور با هزینه هشت میلیون ریال برگزار می‌شود‪».‬‬

‫‪14‬‬

‫نشريه داخلي سازمان بهزيستي‬

‫تازه‌ها‬

‫کسب مقام نخست مسابقات فوتسال‬

‫تیم فوتس��ال بهزیستی ایالم مقام نخست مسابقات جام رمضان بین‬
‫دستگاه‌های اجرایی استان را کسب کرد‪.‬‬
‫به گفته مس��ئول تربیت‌بدنی سازمان بهزیستی ایالم‪ ،‬در این دوره‬
‫از مس��ابقات ‪16‬تیم از دس��تگاه‌های مختلف اجرایی استان شرکت‬
‫داشتند‪.‬‬
‫«محمدجالل پاشا پوریان» افزود‪«:‬این تیم‌ها در طول ماه مبارک‬
‫رمضان با هم به رقابت پرداختند‪».‬‬
‫وی بیان کرد‪« :‬در پایان تیم‌های بهزیستی‪ ،‬مسکن و شهرسازی و‬
‫مخابرات به ترتیب عنوان‌های اول تا س��وم این دوره از مس��ابقات را‬
‫کسب کردند‪».‬‬
‫وی گفت‪«:‬آیین اختتامیه این دوره از مس��ابقات با حضور استاندار‬
‫ای�لام‪ ،‬مدی��ران دس��تگاه‌های اجرایی‪ ،‬مدیر کل بهزیس��تی ایالم و‬
‫معاونان و جمعی از کارکنان بهزیستی ایالم برگزار شد‪».‬‬

‫آموزش قصه‌گویی برای مربيان‬
‫مهدهاي كودك زنجان‬

‫مربيان مهدهاي كودك بهزيس��تي اس��تان زنجان در دوره آموزشي‬
‫تربیت‌مربي قصه‌گويي شركت مي‌كنند‪.‬‬
‫«ت��وران كاظم��ي» گفت‪«:‬پي��رو هماهنگي‌ه��اي انجام ش��ده و‬
‫تفاهم‌نامه‌هاي قبلي س��ازمان بهزيستي و سازمان تبليغات اسالمي‬
‫استان اين دوره برگزار مي‌شود‪».‬‬
‫كارشناس مسئول دفتر امور كودكان و نوجوانان بهزيستي استان‬
‫زنجان افزود‪ 30«:‬نفر از مديران و مربيان مهدهاي كودك به مدت ‪3‬‬
‫روز از ‪ 24‬ش��هريور ماه در سالن اجتماعات سازمان تبليغات اسالمي‬
‫آموزش خواهند ديد‪».‬‬
‫وي ابراز داش��ت‪« :‬ه��دف از برگزاري اين دوره آش��نایي مربيان و‬
‫تدري��س آموزه‌هاي ديني و قصه‌هاي اس�لامي به ك��ودكان با زباني‬
‫ساده و كودكانه و در قالب داستان است‪».‬‬
‫وي با اش��اره به عناوين اين دوره آموزش��ي اظهار داش��ت‪« :‬روش‬
‫تدريس قصه‌هاي ديني و قصه‌گويي و نمايش خالق ديني از عناوين‬
‫اصلي اين دوره است‪».‬‬
‫وي يادآور شد‪ ،‬در پايان اين دوره امتحاني جهت شرکت‌کنندگان‬
‫در اين زمينه برگزار خواهد شد‪.‬‬

‫دوره فرزندپروري در‬
‫محالت زارچ یزد‬

‫موسسه فرصت با همكاري مجتمع بهزيستي زارچ‪ 5 ،‬دوره آموزشي‬
‫فرزندپروري ويژه والدين برگزار کرد‪.‬‬
‫در اي��ن دوره‌ها كه در ‪ 5‬نقطه سرچش��مه‪ ،‬اله آباد‪ ،‬محله كاظميه‪،‬‬
‫سالن مهد قرآن كريم و محله بهارستان برگزار شد والدين با مباحث‬
‫تربيت��ي كودك و نوج��وان‪ ،‬كودك لجباز‪ ،‬ويژگي دوره‌هاي س��ني‪،‬‬
‫نحوه برقراري ارتباط صحيح والدين با فرزندان و انواع تش��ويق آشنا‬
‫شدند‪.‬‬
‫اي��ن دوره‌‌ه��ا با مربيگ��ري «وفائيان» كارش��ناس پيش��گيري از‬
‫آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي استان يزد انجام شد‪.‬‬

‫افزایش تماس با خط مشاوره ‪ 148‬در‬
‫خراسان شمالی‬

‫مع��اون پيش��گيري بهزيس��تي خراسان‌ش��مالي گف��ت‪« :‬تع��داد‬
‫تماس‌گيرندگان با خط مشاوره ‪ 148‬طي پنج ماه سال جاري نسبت‬
‫به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است‪».‬‬
‫«هاجر پاكدين» تعداد تماس‌گيرندگان با خط مش��اوره در س��ال‬
‫جاري طي اين مدت را ‪ 667‬نفر و در س��ال گذش��ته را ‪ 433‬نفر ذكر‬
‫كرد‪.‬‬
‫وي با بيان اين‌كه بيش��تر تماس‌گيرندگان با خط مشاوره ‪ 148‬را‬
‫زنان تشكيل مي‌دهند‪ ،‬ادامه داد‪«:‬اكثر تماس‌ها‪ ،‬درخواست مشاوره‬
‫در زمينه مشكالت خانوادگي و زناشويي بوده‌ است‪».‬‬
‫«پاكدين» اظهار داش��ت‪« :‬خط مشاوره ‪ 148‬در تمام زمينه‌ها از‬
‫جمله خانوادگي‪ ،‬تحصيلي‪ ،‬ازدواج‪ ،‬فرزندخواندگي‪ ،‬ارزيابي هوش و‬
‫روابط بين فردي با همسر و فرزند‪ ،‬مشاوره ارايه مي‌دهد‪».‬‬
‫وي با ذكر اين‌كه خط مشاوره ‪ 148‬در تمام شهرستان‌هاي استان‬
‫فعال است‪ ،‬بيان كرد‪«:‬براي برقراري تماس با اين خط عالوه بر تلفن‬
‫ثابت مي‌توان از تلفن همراه نيز استفاده كرد‪».‬‬
‫مع��اون پيش��گيري بهزيس��تي خراسان‌ش��مالي خاطرنش��ان‬
‫كرد‪«:‬هزينه‌ه��اي تماس افراد با اين خط مش��اوره به صورت رايگان‬
‫است و اين هزينه توسط سازمان پرداخت مي‌شود‪».‬‬

‫تشکیل ‪ 30‬پرونده متقاضی‬
‫فرزندخواندگی در ایالم‬

‫مع��اون اجتماعی بهزیس��تی ایالم از تش��کیل بی��ش از ‪ 30‬پرونده‬
‫متقاضی فرزندخواندگی در این سازمان خبر داد‪.‬‬
‫«فرخ‌لق��ا جمش��یدزاده» افزود‪«:‬این تعداد پرونده در چند س��ال‬
‫اخیر از س��وی خانواده‌هایی که فاقد فرزند هس��تند‪ ،‬در بهزیس��تی‬
‫استان ایالم تشکیل شده است‪».‬‬
‫وی ادام��ه داد‪«:‬در س��ال ج��اری دو ک��ودک ب��ی سرپرس��ت از‬
‫شیرخوارگاه این سازمان به دو زوج متقاضی واگذار شده است‪».‬‬
‫وی اضافه کرد‪«:‬این دو کودک پس��ر چهار ماهه و یکس��اله و نیمه‬
‫بودند که به دلیل بدسرپرس��تی و بیسرپرس��تی در شیرخوارگاه این‬
‫سازمان نگهداری می‌شدند‪».‬‬

‫استان‬
‫با حضور سرپرست سازمان انجام شد‬

‫كلنگ‌زني پروژه ‪ 209‬واحدي مسكن‬
‫مددجويانسمنان‬
‫همزم�ان با هفت�ه دف�اع مقدس و در س�فر‬
‫سرپرستسازمانبهزیستیکشوربهسمنان‪،‬‬
‫‪ 44‬واحد مس�کوني به مددجويان بهزيستي‬
‫سمنان تحويل داده شد‪.‬‬
‫‪ ‬دکتر اسفندياري‪ ،‬دکتر رهي استاندار‪ ‬و جمعي از‬
‫مسئولين‪ ،‬نشستي را در بخشداري گرمسار برگزار‬
‫کردند و س��پس مجتمع خدمات بهزيستي‪  ‬شهيد‬
‫کاظمي آرادان به بهره برداري رسيد‪.‬‬
‫افتت��اح پروژه ‪18‬واحدي شهرس��تان س��منان‪،‬‬
‫کلن��گ زني‪ ‬پروژه ‪ 209‬واحدي نهضت مس��کن‪ ،‬‬
‫نشس��ت با استاندار و جمعي از مس��ئولين استان‪،‬‬
‫بازديد از مرکز س��المندان‪ ‬ثامن االئمه ش��اهرود و‬
‫افتتاح‪ ‬س��اختمان ‪ 3‬مرکز فوق‪ ،‬افتت��اح پروژه ‪26‬‬
‫واحدي‪ ‬از اعتبارات س��فر مق��ام معظم‪ ‬رهبري‪ ،‬از‬
‫ديگربرنامههاي‪ ‬ايشاندراينسفريکروزه‪ ‬خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫سرپرست س��ازمان بهزيستي در مصاحبه ای در‬
‫س��فر به استان سمنان گفت‪ :‬قانون هدفمندسازي‬
‫يارانه ها به نفع جامعه هدف اين سازمان است‪.‬‬
‫وي با اش��اره به برون س��پاري فعالي��ت هاي اين‬
‫سازمان گفت‪ :‬تاكنون بيش از ‪ 85‬درصد از فعاليت‬
‫هاي اين سازمان برون سپاري شده است‪.‬‬
‫اس��فندياري گفت‪ :‬تالش س��ازمان اين است تا‬
‫حجم برون س��پاري را بيشتر و به نقطه مطلوبتري‬
‫برساند‪.‬‬
‫وی اع�لام كرد‪ :‬در دولت هاي نهم و دهم تاكنون‬
‫براي بيش از‪ 20‬هزار معلول در كشور واحد مسكوني‬
‫احداث شده است‪  .‬اسفندياري در مراسم واگذاري‬
‫‪ 18‬واحد مس��كوني ويژه معلوالن در سمنان افزود‪:‬‬
‫اين در حالي است كه تا سال ‪ 84‬و قبل از دولت نهم‬
‫فقط دو هزار واحد در كشور ساخته شده بود‪.‬‬
‫وي گفت‪ :‬از كل واحدهاي احداثي تاكنون بيش از‬
‫‪ 15‬هزار واحد آن واگذار ش��ده و بقيه تا پايان امسال‬
‫واگذار مي شود‪ .‬سرپرست سازمان بهزیستی کشور‬
‫با بيان اينكه ‪ 40‬تا ‪ 50‬درصد هزينه يك خانوار بحث‬
‫مسكن است گفت‪ :‬توانمندسازي مددجويان تحت‬
‫پوشش از جمله خانه دار كردن آنها از سياست هاي‬

‫بهزيستيكشوراست‪.‬‬
‫وی در ادامه با بيان اينكه مشكل جذب معلوالن از‬
‫طوي ابراز اميدواري كرد‪ :‬تا پايان امس��ال مطابق با‬
‫برنامه ها حداقل براي ‪ 50‬هزار نفر از معلوالن شغل‬
‫ايجاد می شود‪ .‬وي با اشاره به قانون جذب سه درصد‬
‫از معلوالن در برنامه هاي اس��تخدامي گفت‪ :‬برخي‬
‫دس��تگاه ها در اجراي اين قانون دچار س��وء تفاهم‬
‫هستند و با توجه به توصيه و تاكيد رياست جمهوري‬
‫و پيگري وزارت رفاه و تامين اجتماعي و نيز معاونت‬
‫مديريت منابع انساني رياست جمهوري اين مشكل‬
‫نيز در حال حل شدن است‪.‬‬

‫احداث ‪ 209‬واحد مسكوني‬

‫در قالب طرح نهضت مسکن و تا پايان دولت دهم‬
‫قرار است ‪ 200‬هزار واحد مسكوني براي مددجويان‬
‫و معلوالن تحت پوشش احداث شود‪.‬‬
‫مديركل بهزيستي استان سمنان نیز با بیان این‬
‫مطلب گفت‪ :‬بهره برداري از ‪ 18‬واحد مسكوني ويژه‬
‫معل��والن ك��ه در قالب مصوبات س��فر رهبر فرزانه‬
‫انقالب به سمنان ساخته شده است در سمنان آغاز‬
‫شده است‪ .‬وی اظهار داش��ت‪ :‬با بهره برداري از اين‬
‫واحدها و نيز ‪ 26‬واحد مس��كوني در شاهرود‪ ،‬تمام‬
‫مصوبات سفر رهبري مبني بر ساخت و تحويل‪100‬‬

‫واحد مسكوني ويژه معلوالن و مددجويان بهزيستي‬
‫اجرايي شده است‪.‬‬
‫همچنين طی مراسمي‪ ،‬كلنگ احداث‪ 209‬واحد‬
‫مسكوني در قالب نهضت مسكن در سمنان توسط‬
‫سرپرست سازمان بهزيستي كشور به زمين زده شد‪.‬‬
‫اين واحدها در قالب بلوك هاي سه واحدي هر يك‬
‫بل��وك در زمين��ي به وس��عت ‪ 200‬مترمرب��ع و با‬
‫تخصي��ص هر واحد ‪ 200‬ميليون ريال تس��هيالت‬
‫مس��كن احداث مي ش��ود‪ .‬در قالب نهضت مسكن‬
‫‪ 608‬واحد مسكوني به عنوان سهميه به بهزيستي‬
‫استان سمنان اختصاص يافته است‪.‬‬

‫اين واحدها در قالب بلوك هاي س��ه واحدي هر يك بلوك در زميني به وس��عت ‪ 200‬مترمربع و با تخصيص هر واحد ‪ 200‬ميليون ريال تس��هيالت مس��كن احداث مي ش��ود‬

‫اصفهان ميزبان بود‬

‫اولین مجمع تشکل‌های معلوالن کشور‬
‫اولين همايش مجمع معلوالن كش��ور با پيام دكتر «اس��فندياري»‬
‫سرپرست سازمان بهزيستي كشور به مدت دو روز در استان اصفهان‬
‫برگزار شد‪.‬‬
‫در افتتاحيه اين همایش «رضائي»‪ ،‬مش��اور سرپرس��ت سازمان‬
‫بهزيس��تي كشور ضمن قرائت پيام سرپرس��ت سازمان تالش براي‬
‫تعامل و همكاري تش��كل‌هاي مختلف كشور را ستودني خواند و آن‬
‫را بخش��ي از واگذاري امور مردم به مردم در جهت اجراي اصل ‪44‬‬
‫قانوان اساسي دانست‪.‬‬
‫«محم��ود محمدزاده»‪ ،‬مديركل س��ازمان بهزيس��تي اس��تان‬
‫اصفهان نيز ضمن قدرداني از برگزاركنندگان اين مراسم‪ ،‬تشكيل‬
‫چنين جلس��اتي را ناش��ي از درك باالي جامع��ه معلوالن با هدف‬

‫شناسايي اس��تعدادها و حل مش��كالت و معضالت آنان دانست و‬
‫گفت‪«:‬از اين كه ش��هر ش��هيد پرور اصفهان براي اولين بار ميزبان‬
‫نخس��تين همايش تشكل‌هاي معلوالن است بس��يار خوشحالم و‬
‫امي��دوارم اين جلس��ات ما را در راه خدمت‌رس��اني به اين عزيزان‬
‫ياري کند‪».‬‬
‫وي تعداد كل تشكل‌هاي حامي معلوالن را در استان اصفهان ‪48‬‬
‫موسسه اعالم و تصريح كرد‪«:‬در این استان حدود ‪ 200‬هزار معلول‬
‫وجود دارد كه س��ازمان بهزيستي اصفهان به بيش از ‪ 68‬هزار نفر از‬
‫آنها خدمات ارائه مي‌کند‪».‬‬
‫«محم��دزاده» بيمه تأمي��ن اجتماعي ب��راي معلوالن را امري‬
‫ضروري دانس��ت و پيش��نهاد كرد‪« :‬در مصوب��ات كارگروه‌هاي‬

‫‪ 2200‬بن غيرنقدي براي‬
‫مددجويان شوشتري‬

‫‪ 3800‬معلول در ایالم‬
‫شناسایی شدند‬

‫عددها‬

‫رئيس اداره بهزيستي شوشتر گفت‪« :‬به منظور حمايت از‬
‫اقشار آس��يب‌پذير در شهرستان شوشتر بيش از ‪ 2‬هزار و‬
‫‪ 200‬ب��ن غيرنقدي براي خريد به مددجويان تحويل داده‬
‫شده است‪».‬‬
‫«محمدرضا عباس��ي» در شوش��تر اظهار داش��ت‪«:‬براي‬
‫حمايت از اقش��ار كم در‌آمد در س��طح شهرستان شوشتر از‬
‫ابتداي سال تا‌كنون بيش از ‪ 2‬هزار و ‪ 200‬قطعه بن غيرنقدي‬
‫بين آنها تقس��يم شده است و در اين باره تالش بسيار خوبي‬
‫ش��ده است‪ ».‬وي با اش��اره به ارزش ريالي بن‌هاي اعطا شده‬
‫خاطر نشان كرد‪«:‬ارزش ريالي اين بن‌ها بيش از‪ 880‬ميليون‬
‫ريال بوده است و تا حدي توانست مشكالت خانواده‌هاي زير‬
‫پوش��ش را برطرف كند‪« ».‬عباسي» تأكيد كرد‪« :‬اين بن‌ها‬
‫تنها براي خريد مواد غذايي قابل هزينه اس��ت و داراي اعتبار‬
‫خاصي است كه پس از گذشت زمان در نظر گرفته شده فاقد‬
‫اعتبار است‪ ».‬رئيس اداره بهزيستي شوشتر خاطر‌نشان كرد‪:‬‬
‫«در س��ال تحصيلي جديد براي حمايت مالي از دانشجويان‬
‫زير پوشش اعتبار كافي وجود دارد و در سال گذشته بيش‬
‫از ‪ 500‬دانشجو مورد حمايت اداره بهزيستي شوشتر قرار‬
‫گرفته‌اند‪».‬‬

‫جانش��ین معاون توانبخشی بهزیس��تی ایالم از شناسایی‬
‫بیش از سه هزار و ‪ 800‬معلول در اجرای طرح توانبخشی‬
‫مبتنی بر جامعه خبر داد‪.‬‬
‫«جعفر خوش��خبر» با اعالم این خبر افزود‪«:‬این طرح با‬
‫رویکرد چند بخشی از سال ‪ 84‬در این استان آغاز و از سال‬
‫گذش��ته نیز با رویکرد واگذاری خدمات به تس��هیلگران‬
‫تحصیلکرده ادامه یافته است‪».‬‬
‫وی ادامه داد‪«:‬با اجرای این طرح که با هدف شناس��ایی‬
‫معلوالن در روس��تاها در راستای ارایه خدمات توانبخشی‬
‫به آنها اجرا می‌ش��ود تاکنون این تع��داد معلول زن و مرد‬
‫شناسایی شده است‪».‬‬
‫وی اضافه کرد‪«:‬از این تعداد معلول شناسایی شده ‪480‬‬
‫نفر در اجرای طرح امسال شناسایی شده‌اند‪».‬‬
‫«خوشخبر» تشکیل ش��وراهای توانبخشی مبتنی بر‬
‫جامعه در س��طح روس��تاها‪ ،‬ارایه خدمات ش��ش گانه‬
‫توانبخش��ی مبتن��ی ب��ر جامع��ه به منظ��ور حمایت از‬
‫معلوالن روس��تایی و انجام کمیس��یون پزش��کی برای‬
‫معل��والن روس��تایی را از اهداف اجرای ط��رح مذکور‬
‫عنوان کرد‪.‬‬

‫مختل��ف معل��والن اي��ن بحث ب��ه صورت ج��دي و ب��ا رايزني با‬
‫نمايندگان مجلس ش��وراي اس�لامي دنبال ش��ود ت��ا در آينده‬
‫نزدي��ك با مش��كالت كمتري براي اي��ن قش��ر از جامعه روبه‌رو‬
‫شويم‪».‬‬
‫ش��ايان ذكر اس��ت در حاشيه اين مراس��م دو روزه كليه قوانين و‬
‫آئين‌نامه‌ها و دس��تورالعمل‌هاي مربوط ب��ه معلوالن در كارگاه‌هاي‬
‫جداگانه بررس��ي و مواردي از جمله مناسب‌س��ازي معابر شهري و‬
‫اشتغال و كاريابي براي معلوالن مورد بحث و تبادل نظر بين روساي‬
‫اين تش��كل ها قرار گرفت‪ ،‬همچنين نمايش��گاهي از دستاوردهاي‬
‫معلوالن برپا و در آن آثار و توانمندی‌های هنری معلوالن به نمایش‬
‫گذاشته شد‪.‬‬

‫‪ 300‬سبد غذایی براي‬
‫مددجویان كاشان‬

‫مس��ئول مش��ارکت‌های مردمی اداره بهزیستی کاشان از‬
‫توزیع س��بد غذایی ب��ه ارزش ‪ ۱۱۰‬میلیون ریال طی ماه‬
‫مب��ارک رمضان بین مددجویان تحت پوش��ش این اداره‬
‫خبر داد‪.‬‬
‫«س��ید‌جواد ثنایی» گفت‪« :‬این سبد غذایی متشکل از‬
‫برنج‪ ،‬خرما و روغن برای هر نفر از مدد‌جویان با ارزشی بین‬
‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار ریال متغیر بود ‌ه اس��ت‪ ».‬وی افزود‪«:‬بن‬
‫غیرنقدی جهت خرید ارزاق نیز به میزان ‪ ۳۰۰‬سبد خانوار‬
‫بین نیازمندان تحت پوشش اداره بهزیستی کاشان توزیع‬
‫ش��ده‌است‪ ».‬به گفته وی این اداره در راستای جمع‌آوری‬
‫زکات فطره ش��هروندان کاشانی نیز تعداد ‪ ۱۰‬پایگاه ر‌ا در‬
‫سطح این شهرستان مستقر کرده‌است‪« .‬ثنایی» تصریح‬
‫کرد‪« :‬آسایش��گاه‌های س��المندان گالبچی هم تعداد ‪۳۴‬‬
‫پایگاه و آسایشگاه معلولین ذهنی و حرکتی امیرکبیر نیز‬
‫تع��داد ‪ ۱۹‬پایگاه را جه��ت دریافت فطری��ه روزه‌داران و‬
‫کمک‌های نقدی مردم کاش��ان مس��تقر کرده‌ است‪ ».‬به‬
‫گفته وی فرم‌های دریافت وج��وه فطریه نیز بین ادارات‌‪،‬‬
‫ارگان‌ها‌‪ ،‬بانک‌ها و سازمان‌های دولتی شهرستان کاشان‬
‫توزیع شده‌ است‪.‬‬

‫استان‬

‫شماره ‪ 4 / 151‬مهر ‪1389‬‬

‫‪15‬‬

‫سر خط اخبار‬

‫بهزيستيهمدردبامردمپاكستان‬

‫ایالم‬
‫مدیرکل س��ازمان بهزیستی ایالم از دایر ش��دن پایگاه‌های کمک به مردم‬
‫پاکستان توسط این سازمان خبر داد‪.‬‬
‫«صادق رس��تمی» در نشست ش��ورای فرهنگی این س��ازمان افزود‪«:‬این‬
‫پایگاه‌ها روز پنجش��نبه که به نام «همبستگی با مردم پاکستان» نامگذاری‬
‫شده در سراسر استان دایر خواهد شد‪».‬‬
‫وی با بیان اینکه از این تعداد هفت پایگاه در مرکز اس��تان خواهد بود ادامه‬
‫داد‪«:‬س��تاد مرکزی کمک به مردم پاکس��تان در محل س��ازمان بهزیستی‬
‫تشکیل خواهد شد‪».‬‬
‫«رس��تمی» گفت‪«:‬همچنین این پایگاه‌ها عالوه بر کمک‌های نقدی اقدام‬
‫به جمع‌آوری کمک‌های غیرنقدی از مردم خواهند کرد‪».‬‬
‫وی با اش��اره به تشکیل سه کمیته تدارکات‪ ،‬پشتیبانی و اطالع‌رسانی برای‬
‫جم��ع‌آوری کمک‌های مردمی به پاکس��تان در اس��تان گفت‪«:‬س��ازمان‬
‫بهزیس��تی نیز جزء این کمیته‌ها است‪ ».‬وی خواستار مشارکت عموم مردم‬
‫و کارکنان س��ازمان بهزیستی در سراسر استان در این امر خیر شد و گفت‪:‬‬
‫شرکت در این کار خیر از اجر دنیوی و اخروی باالیی برخوردار است‪.‬‬

‫دکتر ش��کیب تقويت تربيت و ايمان ديني در مهدهاي كودك را يك راهبرد اساس��ي بهزيس��تي در سال جاري برشمرد‬

‫مدير كل بهزيستي خراسان رضوي در مراسم اختتاميه همايش مديران شهرستاني اعالم کرد‪:‬‬

‫راهبردبهزيستي؛تقويت‬
‫فرهنگ قرآني و تربيت ديني‬

‫بهزيس��تي در قب��ال وضعي��ت درآم��دي و مالي‬
‫مؤسس��ات و نهادهاي غير دولتي كه اين سازمان‬
‫مجوز آنه��ا را صادر مي‌كند هيچ تعهد و تضميني‬
‫ندارد اگر چه ت�لاش مي‌كند اين نهادها‪ ،‬گام‌هاي‬
‫اولي ‌ه تثبيت اقتصادي را بردارند‪.‬‬
‫به گزارش روابط عمومي بهزيس��تي خراس��ان‬
‫رضوي مدير كل اين اس��تان در مراسم اختتاميه‬
‫همايش دو روزه كاربردي مديران ستادي و رؤساي‬
‫بهزيستي شهرس��تان‌هاي خراسان رضوي که در‬
‫شهرس��تان کالت نادری برگزار ش��د با اعالم اين‬
‫مطلب گفت‪ «:‬كلينيك‌هاي مددكاري‪ ،‬مؤسسات‬
‫خيريه‪ ،‬مهدهاي كودك‪ ،‬مجموعه‌هاي خدماتي و‬
‫س��اير نهادهايي كه از بهزيس��تي مج��وز فعاليت‬
‫درياف��ت مي‌كنند بايد پيش از اق��دام به اين كار‪،‬‬
‫تمهيدات الزم را براي ورود به بازار و جرگ ‌ه فعاليت‬
‫بينديش��ند تا پس از شروع فعاليت‪ ،‬در‬
‫‌‌‌‌‌‌‌‌‌‬
‫اقتصادي‬
‫مقابلهزينه‌هاغافلگيرنشوند‪».‬‬
‫"دكتر تهمينه شكيب" با اشاره به اینکه‌‌ از ورود‬
‫بخشخصوصيبهفعاليت‌هايبهزيستياستقبال‬
‫مي‌كنيم گفت ‪ «:‬تمام كارهاي اين س��ازمان را به‬
‫نهادهاي مردمي واگذار كرده‌ايم اما اين واگذاري به‬
‫معناي آن نيس��ت كه در مقابل وضعيت درآمدي‬
‫آنها تعهد و تضمين داريم چرا که هر نهاد جديدي‬

‫كه وارد بازار كار و اقتصاد مي‌شود بايد با استفاده از‬
‫تخصص‌ه��ا و مهارت‌ه��اي حرف��ه‌اي اعض��ا و‬
‫كارشناس��ان خود درآمد توليد كند ت��ا بتواند به‬
‫حيات خود ادامه دهد‪».‬‬
‫وي با تاکید ب��ر اینکه‌ كلينيك‌‌هاي مددكاري‪،‬‬
‫مي‌توانند فعاليت‌هاي گس��ترده ای را براي توليد‬
‫درآمد انجام دهند كه يكي از آنها انجام فعاليت‌‌هاي‬
‫مددكاري براي كاركنان دستگاه‌هاي دولتي است‬
‫ادامهداد‪«:‬اينبخش‪،‬پتانسيلباالييبرايفعاليت‬
‫و توليد درآمد دارد اما بدس��ت آوردن آن‪ ،‬نيازمند‬
‫رايزني‪ ،‬پيگيري‌‪ ،‬پشتكار و نگاه حرفه‌اي به بخش‬
‫‌‌‬
‫خدمات علمي است‪».‬‬
‫دکتر ش��کیب در خص��وص وضعيت نيروهاي‬
‫بكارگيري شده در بخش‌هاي جانبي و مؤسسات‬
‫تحت نظارتبهزيستي خاطرنشانکرد‬
‫غيردولتي ‌‌‬
‫‪ «:‬بهزيستي هيچ تعهدي در قبال اين نيروها ندارد‬
‫و صرفا بر اساس توانمندي و نياز از نيروهاي داراي‬
‫مهارت و تحصيلكرده اس��تفاده مي‌كن��د و ادامه‌‬
‫فعاليت اين نيروها مربوط به نهادها و مؤسسات غير‬
‫دولتي است كه آنها را بكار گرفته‌اند‪».‬‬
‫مدي��ر كل بهزيس��تي تصریح ک��رد‪ «‌:‬نظارت و‬
‫هدايت اين مؤسسات و نهادها‪ ،‬به عهد‌ه بهزيستي‬
‫است و ناظران سازمان‪ ،‬فعاليت اين مجموعه‌ها را به‬

‫‪ 142‬كارت سوخت براي‬
‫معلوالن لرستان‬

‫در طول شش ماهه امسال‪ ۱۴۲‬كارت سوخت بنزين بين‬
‫معلوالن س��ازمان بهزيستي اس��تان لرستان توزيع شده‬
‫است‪.‬‬
‫كارشناس امور توانبخشي س��ازمان بهزيستي استان‬
‫لرستان هدف از سهميه بنزين ويژه معلوالن را به منظور‬
‫فراهم آوردن زمينه‌هاي حضور مشاركت فعال‌تر معلوالن‬
‫در تم��ام عرصه‌ه��اي اجتماعي‪ ،‬اقتص��ادي‪ ،‬فرهنگي و‬
‫سياسي عنوان كرد و اظهار داشت‪« :‬اين سهميه فقط به‬
‫معلوالن اختص��اص دارد‪« ».‬س��هيال گلبندي» تصريح‬
‫ك��رد‪«:‬در طول اي��ن مدت ‪ ۱۴۲‬كارت س��وخت معادل‬
‫‪۳۵/۱۵۰‬ليتر بنزين بين معلوالن س��ازمان بهزيس��تي‬
‫استان لرستان توزيع شده است‪».‬‬

‫صورت مس��تمر زير نظر دارند تا از دستورالعمل‌ها‬
‫سرپيچي نش��ود و مديران اين مجموعه‌هاي غير‬
‫دولت��ي بايد طب��ق مقررات و ضوابط بهزيس��تي‪،‬‬
‫حق��وق و مزاياي كاركنان خود را پرداخت كنند تا‬
‫آنها انگيز ‌ه بيش��تري براي كار در مراكز را داش��ته‬
‫باشند‪».‬‬
‫دکتر ش��کیب تقويت تربي��ت و ايمان ديني در‬
‫مهدهاي كودك را يك راهبرد اساسي بهزيستي در‬
‫سال جاري برشمرد و گفت‪ «:‬براي تقويت فرهنگ‬
‫قرآن��ي و تربيت ديني در بين مربي��ان و کودکان‬
‫مهدها تالش زيادي مي‌ش��ود اما اين كافي نيست‬
‫زيرا تالش‌هاي فرهنگي دشمن رو به افزايش است‬
‫و كودكان يكي از اهداف مورد هجم ‌ه آنها هستند‬
‫كه بايد مصون سازي فرهنگي را درمهدها بيش از‬
‫پيش داشته باش��يم‪ ».‬وي تأكيد كرد‪ «:‬مديران و‬
‫ناظران مهدهاي كودك دقت داش��ته باشند كه‬
‫رعايت دستورالعمل‌هاي فرهنگي و ديني‪ ،‬يكي از‬
‫مالك‌هاي رتبه‌بندي و باال رفتن شهري ‌ه آنهاست‬
‫و مراكزي كه اين دستورالعمل‌ها را رعايت نكنند‬
‫درجه و رتبه‌ي آنها كاهش می یابد ‪».‬‬
‫دكتر ش��كيب كه خطاب به رؤساي بهزيستي‬
‫شهرستان‌هاياستانسخنمي‌گفت‪،‬همچنينبه‬
‫بح��ث مناسب‌س��ازي و قانون جام��ع حمايت از‬

‫‪ 450‬فرصت شغلي براي‬
‫مددجويان آذربايجان غربي‬

‫رئيس سازمان بهزيس��تي آذربايجان غربي گفت‪ :‬امسال‬
‫‪ 450‬فرص��ت ش��غلي جديد براي مددجويان بهزيس��تي‬
‫آذربايجان غربي ايجاد مي شود‪.‬‬
‫همايون هاش��مي اظهار داشت‪ :‬براس��اس سند توسعه‬
‫اش��تغال در آذربايجان غربي‪ ،‬س��ازمان بهزيستي استان‬
‫موظف به ايجاد ‪ 210‬ش��غل جديد ب��راي مددجويان اين‬
‫سازمان شده است‪.‬‬
‫وي تصريح كرد‪ :‬در سال جاري براي ‪ 450‬نفر مددجوي‬
‫بهزيس��تي آذربايجان غربي فرصت شغلي ايجاد مي‌شود‬
‫كه اين ميزان در سال گذشته ‪ 150‬نفر بود‪ .‬رئيس سازمان‬
‫بهزيس��تي آذربايج��ان غربي اف��زود‪ :‬طرح اس��تاني الزام‬
‫اشتغال مددجويان بهزيستي در مراكز دولتي و غيردولتي‬
‫نيز در اس��تان در حال اجرا است و در سه ماه نخست سال‬
‫جاري در اين زمينه ‪ 9‬مددجو از قانون س��ه درصد جذب‬
‫مددجويان بهزيس��تي در ادارات مش��غول به كار شده‌اند‪.‬‬
‫وي در ادام��ه به مش��اركت مردمي در اس��تان آذربايجان‬
‫غربي براي سازمان بهزيستي استان اشاره كرد و گفت‪ :‬در‬
‫اين راستا در سه ماه نخست سال جاري ‪ 3‬ميليارد و ‪800‬‬
‫ميليون تومان كمك از مردم جمع‌آوري شده است‪.‬‬

‫معلوالناشارهكردوگفت‪«:‬بهزيستيدراينزمينه‬
‫نقشپرسشگروناظرراداردوبايدكارمناسب‌سازي‬
‫در دس��تگاه‌هاي دولت��ي را با جدي��ت پيگيري و‬
‫نهادهاي مختلف را به فرمانداري معرفي كند‪».‬‬
‫مدير كل بهزيس��تي خراس��ان رضوي تصريح‬
‫كرد‪ «:‬ب��ا واگذاري تم��ام فعاليت‌هاي س��ازمان‬
‫بهزيستي به بخش خصوصي‪ ،‬كار سياست‌گذاري‪،‬‬
‫هداي��ت و نظارت بر مراكز غي��ر دولتي‪ ،‬به صورت‬
‫جدي‌تر از گذش��ته انجام مي‌شود و بيشتر تالش‬
‫همكاران ما در شهرس��تان‌ها باي��د معطوف وجه‬
‫نظارتي باشد تا فعاليت اين مراكز‪ ،‬مطابق ضوابط و‬
‫آيين‌نامه‌ه��ا باش��د‪ ».‬وي همچني��ن درزمين��ه‌‬
‫فعاليت‌هايپيشگيرانهبهزيستيبابياناينكهبافت‬
‫ديني و مذهبي جامعه‪ ،‬سبب مي‌شود كه مردم از‬
‫روحانيون و وعاظ ديني حرف‌ش��نوي بيش��تري‬
‫داش��ته باش��ند گفت‪«:‬رايزني‌هايي با حوزه‌هاي‬
‫علميه و سازمان تبليغات در دست انجام است تا از‬
‫روش‌ه��ا و نيروهاي تبليغي اين دس��تگاه‌ها براي‬
‫عميق‌تركردنومؤثرسازيآموزش‌هايآگاه‌سازي‬
‫بويژه در روس��تاها بهره‌گيري شود‪ ».‬گفتنی است‬
‫همايش دو روزه مديران بهزيستي شهرستان‌‌هاي‬
‫اس��تان خراس��ان رضوي كه در شهرستان كالت‬
‫نادري برگزار شد عصر ديروز پايان يافت‪.‬‬

‫‪ 70‬درصد بهره‌برداري از‬
‫واحد‌هاي مسكوني فريدن‬

‫رئي��س اداره بهزيس��تي شهرس��تان فري��دن از بهره‬
‫ب��رداری ‪ 70‬درصد از ‪ 66‬واحد مس��كوني مددجويان‬
‫خبر داد‪.‬‬
‫وی افزود‪ :‬اين واحدهاي مس��كوني ب��ا هزينه‌اي بالغ بر ‪2‬‬
‫ميلي��ارد و ‪ 760‬ميلي��ون ريال ب��راي مددجويان معلول‬
‫س��اخته شده كه در نوع خود بي‌نظير است‪ .‬حسن خلیلی‬
‫همچنین گفت‪ :‬گفت‪ :‬شهرس��تان فري��دن ‪ 102‬معلول‬
‫جس��مي حركتي و ‪ 277‬معلول ذهن��ي دارد كه در مركز‬
‫توانبخشي داران ‪ 52‬معلول ايزوله به صورت شبانه‌روزي‬
‫مراقبت و نگهداري مي‌شوند‪.‬‬
‫وي از عدم اس��تقبال م��ردم و مددجويان از مركز ژنتيك‬
‫اين شهرس��تان اب��راز نگراني كرد و ادامه داد‪ :‬در اس��تان‬
‫اصفهان ‪ 5‬مركز ژنتيك مش��غول به فعاليت هس��تند كه‬
‫يكي از آنها در شهرستان فريدن قرار دارد‪.‬‬
‫رئيس اداره بهزيس��تي شهرس��تان فريدن با اشاره‬
‫ب��ه داليل عدم اس��تقبال م��ردم و مددجويان از اين‬
‫مرك��ز ژنتيك تصريح كرد‪ :‬متاس��فانه ب��ه دليل عدم‬
‫اس��تقبال م��ردم‪ ،‬اين مركز ژنتيك در ح��ال تعطيلي‬
‫است‪.‬‬

‫خراسان‌شمالی‬
‫بیش از بیست و پنج میلیون ریال کمک مردمی برای سیل‌زدگان پاکستان‬
‫توسط بهزیستی استان خراسان‌شمالی جمع‌آوری شد‪.‬‬
‫«آذر حبیب‌نژاد»‪ ،‬معاون مش��ارکت‌های مردمی بهزیس��تی استان با اعالم‬
‫این خبر افزود‪«:‬در مدت س��ه روز برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های‬
‫مردمی در س��طح شهرس��تان‌های اس��تان بالغ بر بیس��ت و پنج میلیون و‬
‫ششصد هزار ریال توسط مردم در صندوق‌های بهزیستی ریخته شد‪».‬‬
‫«حبیب‌نژاد» افزود‪«:‬این میلغ پس از انجام تش��ریفات قانونی به حس��اب‬
‫‪ 99999‬جمعیت هالل احمر نزد بانک ملی واریز شد‪».‬‬
‫گیالن‬
‫‪ 17‬پایگاه بهزیس��تی گیالن نس��بت ب��ه جمع‌آوری کمک‌ه��ای نقدی و‬
‫غیرنقدی به مردم سیل‌زده پاکستان فعالیت می‌کنند‪.‬‬
‫به منظور کمک به مردم س��یل‌زده پاکس��تان‪ 16 ،‬میلیون ریال کمک نقدی‬
‫مردم گیالن توسط پایگاه‌های بهزیستی استان گیالن جمع‌آوری شد‪.‬‬
‫همچنین مقدار ‪ 200‬کیلوگرم چای خش��ک‪ 150 ،‬کیلو گرم برنج و اقالمی‬
‫همچون پوشاک‪ ،‬پتو و اسباب‌بازی از جمله کمک‌های غیرنقدی بوده است‪.‬‬
‫گفتنی اس��ت‪« :‬جمعی از کارکنان بهزیستی نیز با اختصاص دادن یک روز‬
‫از حقوق خود در یاری رساندن به مسلمانان پاکستان مشارکت کردند‪».‬‬
‫لرستان‬
‫کارکنان سازمان بهزیستی استان لرستان حقوق یک تا چهار روز خود را به‬
‫مردم سیل‌زده پاکستان اختصاص دادند‪.‬‬
‫مدیرکل بهزیس��تی استان لرس��تان گفت‪« :‬هر کدام از کارکنان بهزیستی‬
‫حقوق یک تا چهار روز خود را به مردم سیل‌زده پاکستان اهداء کردند‪».‬‬
‫«مرتضی رحیمی» افزود‪«:‬کارکنان س��ازمان بهزیستی مبلغ ‪ ۹‬میلیون ‪۴۵‬‬
‫ه��زار تومان و موسس��ات غیردولتی هم دو میلی��ون و ‪ ۹۵۰‬هزار تومان به‬
‫سیل‌زدگان کمک کردند‪».‬‬

‫انتخاب هیأت مدیره خانه خیرین‬
‫استانفارس‬

‫اعضاي هیأت مدیره خانه خیرین استان فارس انتخاب شدند‪.‬‬
‫در مراس��می که ب��ا حضور توکلی رئیس هیأت مدی��ره خانه خیرین ایران‪،‬‬
‫«ناهید شمس» مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری فارس‪« ،‬احمدی»‬
‫معاون مش��ارکت‌های مردمی اشتغال و موسسات خیریه‪ ،‬در جمع خیرین‬
‫اس��تان فارس برگزار شد‪ ،‬ابتدا «ناهید ش��مس» ضمن تشکر و قدردانی از‬
‫تالش‌های خیران بیان داشت‪«:‬ش��ما در درگاه خداوند انتخاب ش��ده‌اید تا‬
‫واس��ط خیر باشید‪ .‬جایگاه و مقام ش��ما به اندازه‌ای رفیع و باالست که این‬
‫انتخاب نصیب شما شده است‪».‬‬
‫وی توضیح داد‪ :‬هر فعالیتی نیاز به یک برنامه راهبردی دارد و چشم‌اندازی‬
‫که باید ترس��یم ش��ود که امیدواریم راهکارهایی که در این مس��یر انتخاب‬
‫می‌کنید تحولی اساسی در سطح جامعه ایجاد کند‪.‬‬
‫«شمس» تاكيد كرد‪ :‬نگرانی‌های مقام رهبر انقالب نسبت به احقاق حقوق‬
‫این عزیزان ستودنی است و به همین نسبت روند اجرای این طرح ها بسیار‬
‫قابل توجه و ملموس است و شما به عنوان بازوی قوی دستگاه های حمایتی‬
‫دولتی کار عظیمی را شروع کرده اید‪.‬‬
‫وی به بحث پیش��گیری و درمان اعتیاد اشاره کرد و گفت ‪ :‬این بحث را باید‬
‫جهت تحکیم خانواده و برقراری امنیت اجتماعی جدی گرفت‪.‬‬
‫سپس «توکلی» ضمن بیان تاریخچه تأسیس خانه خیرین ایران گفت‪«:‬در‬
‫س��ال ‪ 82‬با حضور و ش��رکت ‪ 17‬نفر از خیرین پیش��نهاد تشکیالت خانه‬
‫خیری��ن داده ش��د همه ما می‌دانیم که هر صن��ف و گروهی برای خود یک‬
‫اتحادیه و تش��کیالتی دارن��د که این موضوع در خص��وص خانه خیرین به‬
‫ال ملموس بود ک��ه با دعوت ‪ 700‬خیر در‬
‫چش��م نمی‌خورد و وجودش کام ً‬
‫سراسر کشور اساسنامه آن تدوین شد و در حال حاضر در ‪ 30‬استان کشور‬
‫این خانه‌ها تأسیس شده است‪».‬‬
‫وی در ای��ن باره اضافه کرد‪«:‬خانه خیرین اس��تان ف��ارس یکی از بهترین‬
‫آنهاست و در سطح کشور حرف اول را می‌زند‪».‬‬
‫رئی��س هیأت مدی��ره خانه خیرین ایران اظهار امی��دواری کرد که با وجود‬
‫‪ 3000‬خیریه در سطح کشور و یاری خداوند متعال بتوانیم هم از نظر مادی‬
‫و هم معنوی نیازهای نیازمندان را پوشش دهیم‪.‬‬
‫سپس «احمدی» معاون مشارکت‌های مردمی‪ ،‬اشتغال و موسسات خیریه‬
‫اظهار داشت‪«:‬س��عی همه ما بر این اس��ت که این مکان به جایگاهی جهت‬
‫هم‌اندیش��ی و ه��م افزای��ی خیرین باش��د‪ .‬حرکت��ی که انج��ام می‌دهیم‬
‫س��ختی‌های زیادی دارد چون با روح و روان انس��ان‌ها س��ر و کار داریم به‬
‫همین منظور باید عزت و کرامات نفسانی آنها را حفظ شود‪».‬‬
‫در پایان این مراس��م عبدالنبی خراسانی‪ ،‬محمد جعفر مغربی‪ ،‬نادر معینی‬
‫آزاد‪ ،‬اکبر آرام‪ ،‬محمد اسدی‪ ،‬گلنار احمدی‌خواه‪ ،‬محمد رضا اعرابی‪ ،‬سهیال‬
‫حس��امی‪ ،‬محمد زاد س��یرجان‪ ،‬صدراله احمدی‪ ،‬سید محسن واعظ‌پور به‬
‫عنوان اعضای جدید هیأت مدیره و س��ید ابوالقاس��م موسوی نیز به عنوان‬
‫بازرس اصلی معرفی شدند‪.‬‬

‫سطر آخر‬

‫شماره ‪ 4 / 151‬مهر ‪1389‬‬

‫نشريه داخلي سازمان بهزيستي‬

‫‪16‬‬

‫“رضا کیانیان” بازیگر سینما و تلویزیون درباره بازديد از مجموعه‌هاي بهزيستي‬

‫اينکمترینکاری است‬
‫که می‌توانم انجام دهم‬

‫سازمان بهزیستی را چقدر می‌شناسید؟‬
‫به هر حال به عنوان یک شهروند از کلیت برنامه‌های سازمان اطالع دارم‬
‫و از دور با این سازمان آشنایی دارم‪ .‬می دانم که به وضعیت افراد آسیب‬
‫دیده و بی سرپرست رسیدگی می کند‪.‬‬
‫به جامعه هدف سازمان آشنایی دارید؟‬
‫بله‪ ،‬ت��ا حدودی می‌دانم که س��ازمان به چه کس��انی خدمت‌رس��انی‬
‫می‌کند‪.‬‬

‫"رضا کیانیان" از پیشکس�وتان عرصه س�ینما‪ ،‬تئاتر و‬
‫تلویزیون‪ ،‬مهمان این هفته مهرنو است‪ .‬وی درفيلم‌هاي‬
‫سينمايي مختلفي مثل "کیمیا" ‪ " ،‬نيش زنبور" ‪" ،‬روبان‬
‫قرمز" و‪ ...‬به ایفای نقش پرداخته است‪ .‬او در حال حاضر‬
‫مش�غول اجرای کار تئاتر اس�ت و چند پیشنهاد کار در‬
‫فیلم‌ه�ای س�ینمایی ه�م دارد ک�ه مش�غول بررس�ی‬
‫آنهاست‪.‬‬

‫آی�ا تا به ح�ال از مراکزی که از این اف�راد نگهداری می‌کنند‬
‫بازدید کرده‌اید؟‬
‫بله‪ ،‬گاهی از طرف انجمن‌های خیریه‌ای که در آن‌ها عضو هستم‪ ،‬از من‬
‫دعوت می‌ش��ود که از این مراکز بازدید کنیم‪ .‬من هم با کمال میل این‬
‫دعوت ها را قبول می کنم‪ ،‬چون اعتقاد دارم دیدار این عزیزان کمترین‬
‫کاری اس��ت ک��ه می توانم برای آنها انجام دهم‪ .‬دی��دن این افراد به من‬
‫انرژی و روحیه می بخشد‪.‬‬
‫در حیطه کاری خود تا به حال برای این افراد کاری انجام داده‌اید؟‬
‫خوب ممکن اس��ت در برخی از اجراهایم این عزیزان هم ش��رکت کرده‬
‫باشند‪ ،‬اما کاری که به طور شخصی برای سازمان بهزیستی باشد‪ ،‬خیر‪.‬‬

‫چه پیشنهادی برای مسئوالن سازمان دارید؟‬
‫به عقیده من بازنگری قوانین مهم‌ترین کاری است که مسئوالن سازمان‬
‫باید انجام دهند‪ .‬چرا که من بچه‌هایی را می‌شناس��م که دچار معلولیت‬
‫هستند ولی در درجه‌بندی‌های سازمان این بچه‌ها را به مدارس معمولی‬
‫فرستاده‌اند و به دلیل تمس��خر همساالن و هم‌کالسی‌ها نتوانستند به‬
‫تحصی��ل ادامه بدهند و از تحصیل بازماندند‪ .‬به عقیده من این مس��أله‬
‫بس��یار دردناکی است‪ .‬همچنین سازمان بهزیس��تی به عنوان سازمان‬
‫حامی آسیب دیدگان باید بیش��تر از توجه دولت و مسئوالن برخوردار‬
‫شود‪.‬‬
‫چه پیامی برای جامعه هدف سازمان دارید؟‬
‫از آنها می خواهم که هیچ گاه بزرگی خداوند را فراموش نکنند و با تمام‬
‫وجود تالش کنند که از این آزمایش الهی سربلند بیرون بیایند‪.‬‬

‫و حرف آخرتان؟‬
‫از تمام��ی عزیزانی که ب��رای این افراد و بویژه برای کودکان بی‌وقفه و به‬
‫صورت ش��بانه‌روزی تالش می‌کنند متش��کرم و خالصانه دست آنها را‬
‫می‌فشارم و از آنها می‌خواهم به وضعیت تحصیل و زندگی معلوالن هم‬
‫مانند افراد عادی توجه کنند‪.‬‬

‫خبر‬
‫با حضور روساي دو نهاد امضا شد‬

‫تفاهم‌نامه همكاري وزارت علوم و فدراسيون‬
‫جانبازان و معلوالن‬

‫نماينده فدراس��يون ورزش‌هاي جانبازان و معلوالن از امضاي تفاهم‌نامه ورزش��ي‬
‫ميان وزارت علوم و اين فدراسيون خبر داد‪.‬‬
‫به گزارش «مهرنو» بتول مش��رف جوادي‪ ،‬نايب رئيس فدراس��يون ورزش‌هاي‬
‫جانبازان و معلوالن‪ ،‬در اين خصوص اظهار داشت‪«:‬خوشبختانه مفاد تفاهم‌نامه با‬
‫بازبيني و اصالحاتي مختصر به امضاي طرفين رس��يد و در آينده بس��يار نزديك‬
‫همكاري‌ها آغاز مي‌شود‪».‬‬
‫براس��اس اين تفاهم‌نامه فدراسيون ورزش‌هاي ملي دانشگاهي متعهد مي‌شود‬
‫مسابقات رشته‌هاي مرتبط با ورزش جانبازان و معلوالن را در دانشگاه‌هاي دولتي‪،‬‬
‫غيردولتي‪ ،‬وابسته و غير وابسته برگزار كند‪.‬‬
‫همچنين فدراسيون ملي ورزش‌هاي دانشجويي با حمايت فدراسيون جانبازان‬
‫طرح ايجاد نمايندگي ورزش‌هاي جانبازان و معلوالن دانش��جوي آسيا در ايران را‬
‫تهيه خواهد كرد‪.‬‬
‫فدراس��يون ورزش‌هاي جانبازان و معلوالن متعهد ش��د تمهيدات الزم را برای‬
‫عضوي��ت مديران تربي��ت بدني دانش��گاه‌ها در هيأت‌هاي ورزش��ي جانبازان در‬
‫استان‌ها انجام دهد‪.‬‬
‫در اي��ن تفاهم‌نامه ورزش بانوان دانش��جوي جانباز و معلول نيز مورد توجه قرار‬
‫گرفت��ه و ب��راي نخس��تين بار‪ ،‬انجمن ورزش��ي دانش��جويي بان��وان در اداره كل‬
‫تربيت‌بدني وزارت علوم‪ ،‬تحقيقات و فناوري تشكيل مي‌شود‪.‬‬

‫دبير انجمن روانشناسان نوانديش قم خبرداد‬

‫همايش سالمت روان و تغذيه در قم‬

‫دبير انجمن روانشناسان نوانديش قم از برگزاري همايش سالمت روان و تغذيه در‬
‫قم در راس��تاي اطالع‌رساني و آگاه‌س��ازي جوانان و اعضاي انجمن در ‪ 15‬مهر ماه‬
‫سال جاري خبر داد‪.‬‬
‫ب��ه گزارش «مهرنو» س��يدكمال‌الدين طباطبايي با اش��اره ب��ه اهداف انجمن‬
‫روانشناس��ان نوانديش اظهار داشت‪« :‬افزايش بهداشت رواني در جامعه از اهداف‬
‫انجمن اس��ت ك��ه با برگ��زاري برنامه‌ه��اي اجرايي تحق��ق اين مه��م را پيگيري‬
‫مي‌كنيم‪».‬‬
‫وي خاطرنش��ان ك��رد‪« :‬اي��ن انجمن كارگاه‌ه��اي عمومي و تخصص��ي را براي‬
‫فارغ‌التحصيالن و دانشجويان رشته روانشناسي و متقاضيان عالقه‌مند برگزار كرده‬
‫كه در افزايش سطح علمي آنها مؤثر است‪».‬‬
‫دبير انجمن روانشناس��ان نوانديش قم از برگزاري همايش سالمت روان و تغذيه‬
‫خبر داد و افزود‪« :‬اين همايش با هدف آشنايي و بررسي تأثير تغذيه بر سالمت روان‬
‫برگزار مي‌شود‪ ،‬چراكه تغذيه از عوامل تأثيرگذار در جسم و روح انسان است‪» .‬‬
‫دبير انجمن روانشناسان نوانديش قم يادآور شد‪« :‬همايش سالمت روان و تغذيه‬
‫‪ 15‬مهر ماه س��ال جاري در فرهنگس��راي جوان برگزار مي‌شود و مخاطبان آن را‬
‫جوانان‪ ،‬دانشجويان‪ ،‬اعضاي انجمن و خانواده‌ها تشكيل مي‌دهد‪».‬‬
‫طباطبايي در پايان گفت‪« :‬افراد عالقه‌مند ش��ركت در اين همايش براي كسب‬
‫اطالعات بيش��تر و ثبت‌نام در همايش مي‌توانند با شماره تلفن ‪ 6564566‬تماس‬
‫بگيرند‪».‬‬

‫خبرنامه داخلي‬
‫ضميمه‌ماهنامه تخصصیسازمان بهزيستي كشور‬

‫صاحب امتياز‪ :‬سازمان بهزيستي كشور‬
‫دبیر تحریریه‪ :‬نگار باقری‬
‫تحریریه‪ :‬فرزانه دهرویه‪ ،‬انسیه شهرستانکی‬
‫زهره حاجیان‬
‫صفحه آرایی‪ :‬علی اسمی خانی ‪ ،‬وحید حقی‬
‫عکس‪ :‬مجتبی سرانجام پور‬
‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان امام خميني‪ ،‬روبروي دانشگاه افسري امام‬
‫علي (ع)‪ ،‬پالك ‪ ،333‬طبقه دوم‬
‫تلفن‪ 66494503 -4:‬و ‪ 66967874‬فكس‪66967875 :‬‬
‫صندوق پستي‪ :‬تهران ‪11365 - 619‬‬
‫پست الكترونيك‪mehreno@behzisti.ir :‬‬

‫زيرنظر اداره كل روابط عموميو اموربينالمللسازمانبهزيستي كشور‬
‫پیام کوتاه روابط عمومي سازمان بهزيستي كشور ‪30000123‬‬

‫دل نوشته‬

‫نمی‌دانستمنمی‌داند‬

‫بعضی وقتا ابتدایی‌ترین عادت‌ها ی��ا رفتارهای زندگی این‌قدر برایم پیش پا‬
‫افتاده‌ست که فکر نمی‌کنم شاید پسرک روشندلم آن را نداند و الزم باشد من‬
‫ب��ه طور عین��ی و ملموس برایش توضیح دهم که دالی��ل برخی از رفتارها یا‬
‫اعمال چیست !‬
‫ن��ه ‪ ،‬فکر نکنید درب��اره یکی از رفتارهای اجتماع��ی غیر متعارف صحبت‬
‫می‌کنم ‪ ،‬خیلی ساده است!‬
‫ماجرایی که امروز با حسن داشتم تلخ بود اما سخت نبود‪ ...‬سخت نبود چون‬
‫طرف صحبتم حسن است‪ .‬پسر عاقلی که خیلی بیشتر از سنش منطق دارد‬
‫هر چند هنوز بخش‌هایی از ذهنش کودکانه و بکر باقی مونده‪...‬‬
‫مدتی هس��ت که امتحانات میان ترمش شروع شده این چند روز دروس را‬
‫روی نوار با حضورش می‌خوانم که وقت بیش��تری برای کارهای دیگر داشته‬
‫باشم‪ .‬معموالً هم این خواندن روی نوار بیشتر از ‪ 1‬ساعت طول نمی‌کشد‪ .‬بعد‬
‫ال به مطالب مسلط می‌شود‪.‬‬
‫از یکی دو بار گوش داد‪ ،‬کام ً‬
‫“حس��ن” امروز پرسید مامان یک سئوالی ازت دارم‪ .‬تو چطور به این تندی‬
‫خط میبری و تند تند روی نوار می‌خوانی ؟ (از آنجا که نابینایان برای خواندن‪،‬‬
‫بری��ل را لمس می‌کنند به اصطالح خوان��دن که ما به کار می‌بریم خط بردن‬
‫می‌گویند‪).‬‬
‫یکی از آن سئوال‌هایی بود که آوار را روی سرم خالی می‌کند! تازه فهمیدم‬
‫“حس��ن” نمی‌داند که کتاب‌های ما نیازی به خط بردن یا لمس کردن ندارد!‬
‫کتاب علوم “حس��ین” دم دس��ت بود بهش دادم گفت��م ببین تو این صفحه‬
‫چیزی نوش��ته؟ و صفحه‌ای را باز کردم‪ .‬لمس ک��رد و گفت نه خالیه! برایش‬
‫توضیح دادم که تصویر صفحه چیس��ت و همین‌طور چند صفحه دیگر را باز‬
‫کرد و لمس کرد و توضیح تصاویرش را شنید‪...‬‬
‫برای��ش توضی��ح دادم بینایان برای خواندن‪ ،‬نیازی به خط بردن و دس��ت‬
‫کشیدن ندارند و با چشم‌هایشان خط را دنبال می‌کنند‪.‬‬
‫و صحبتم��ان به اینکه نزدیک بینی چش��م و دوربینی و آستیگماتیس��م‬
‫چیست و فرق نوع بینایی افراد عینکی با کم بینایان چی هست ختم شد‪.‬‬
‫خیلی ساده ست! آدم چه می‌داند که باید چی به بچه‌ش یاد بدهد !‬
‫خیلی ساده ست‪ ...‬این جمله فقط یک دلداری برای ناآگاهی‌های خودمه!‬
‫مادر سپيد‬

‫شعر‬
‫الهی درد دوری را نبینی‬
‫گل ماتم زگلزاری نچینی‬
‫در این عالم خدا داند نباشد‬
‫غمی چون ماتم بی‌همنشینی‬
‫سوم تا نهم مهرماه هر سال به عنوان هفته جهاني ناشنوايان نامگذاري شده است‪ .‬علت نامگذاري اين هفته که مصادف با هفته آخر سپتامبر است‪،‬‬
‫گراميداشت سالروز فوت دکتر شراير است‪ .‬وي اولين رئـيس ناشنـواي فدراسيـون ناشنوايـان و دانشگاه گالوت بود‪.‬‬
‫حدود سه ميليون نفر در ايران داراي معلوليت هستند که از اين رقم ‪ 16/2‬درصد يعني ‪ 470‬هزار نفر در جامعه به نوعي از اختالالت شنوايي و گفتار در‬
‫دامنه طيفي خفيف تا عميق دچار هستند‪ .‬به طور ميانگين از هر يک هزار تولد‪ ،‬پنج تا شش کودک دچار اختالالت شنوايي از خفيف تا عميق هستند‪.‬‬
‫بهترين زمان تشخيص شنوايي نوزاد‪ 48 ،‬ساعت پس از زمان تولد است و خانواده ها بايد قبل از شش ماه اول تولد اين کار را انجام دهند‪ ،‬چرا که اگر‬
‫شنوايي شناسي شش ماه پس از تولد صورت گيرد‪ ،‬اثربخشي زيادي ندارد‪.‬‬
‫در حال حاضر ‪ 36‬مرکز غيردولتي آموزشي‪ ،‬توانبخشي خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا‪ 105  ،‬مرکز تخصصي شنوايي شناسي با ‪ 135‬کارشـناس‬
‫شنوايـي شناسـي و ‪ 125‬واحـد گفتـار درمانـي بـا ‪ 128‬کارشنـاس در ‪ 25‬استـان کشـور به ناشنوايان و خانواده هايشان خدمات ارائه مي کند‪.‬‬

‫غم‬

‫رها یوری‪ /‬از معلوالن مرکز مالئک‬

‫سودوكو‬
‫سودوکو یک واژه ترکیبی ژاپنی اس�ت و امروزه به جدولی از اعداد‬
‫گفتهمیشودکهبهعنوانیکسرگرمیرایجدرنشریاتکشورهای‬
‫مختلف به چاپ می رسد‪ .‬در هر سطر و سطور ستون باید اعداد یک‬
‫تا ‪ 9‬نوشته شود‪ .‬بدیهی است که هیچ عددی نباید تکرار شود‪.‬‬

‫انتشار كتاب‬
‫انتشارات اختران منتشر کرد‬

‫کتابروانشناسیاجتماعی‬

‫کت��اب روانشناس��ی اجتماعی توس��ط انتش��ارات‬
‫اختران منتشر شد‪.‬‬
‫ويژگي اين كتاب در اين اس��ت كه بين جنبه‌هاي‬
‫عملي‪ ،‬نظري و تحقيقي روان‌شناس��ي‪ ،‬آن‌گونه كه‬
‫امروزه مطرح است پيوندي ملموس برقرار مي‌كند‪.‬‬
‫ال كاربردي است‪ ،‬پايه‌هاي‬
‫كتاب در عين اين كه كام ً‬
‫نظري محكم��ي دارد و ديدگاه‌هاي گوناگوني را در‬
‫زمينه‌هاي��ي كه هن��وز مورد بح��ث و اختالف نظر‬

‫كارشناسان است ارائه و ارزيابي مي‌كند‪.‬‬
‫ترجمه كتاب براس��اس ويرايش چهارم آن انجام‬
‫گرفت��ه كه نتاي��ج تازه‌ترين تحقيقات در گس��تره‬
‫روان‌شناسي اجتماعي در آن گنجانده شده است‪.‬‬
‫در فهرس��ت ای��ن کتاب ای��ن عناوین به چش��م‬
‫می‌خورند‪ :‬درآمدي بر درك رفتار اجتماعي‪ ،‬ادراك‬
‫اجتماعي‪ ،‬شناخت اجتماعي‪ ،‬مفهوم خود‪ ،‬ارزيابي‬
‫جه��ان اجتماعي‪ ،‬جاذبه‌ه��اي بين ف��ردي‪ ،‬تأثير‬

‫اجتماعي و‪...‬‬
‫این کت��اب توس��ط رابرت ا‪.‬‬
‫ب��ارون‪ ،‬دون��ا ب��رن و بلرت��ي‬
‫جانسون نوشته شده است‪.‬‬
‫کتاب روانشناسی اجتماعی‬
‫در ‪ 630‬صفح��ه نگارش و در‬
‫قطع وزیری چاپ و منتش��ر‬
‫شده است‪.‬‬

‫شما هم داستان‌ها و اشعارتان را براي ما بفرستيد تا به نام خودتان در مهر نو چاپ كنيم ‪.‬‬