‫‪1‬‬

‫بسم ال الرحمن الرحیم‬
‫مبادی اقتصادی‬
‫مفاهیم اساسی اقتصاد‬
‫‪ -: 1-1‬عمر این علم حدود دو قرن است تا قبل از سال ‪ 1776‬میلدی اقتصاد جزء علوم مانند فلسفه و سیاست مورد مطالعه قرار‬

‫میگرفت اما در سال مذکور ادام اسمیت )‪ ( Adam Smith) (1723 – 1791‬کتاب ثروت ملل را نشر کرد بدین‬
‫ترتیب استقلل علم اقتصاد از سایر علوم اعلن گردید وی در کتابش نظریات خود را از دیدگاه اقتصادی بیان کرد و به همین ادام‬
‫اسمیت را پدر علم اقتصاد میدانند‪.‬‬

‫پس از گذشت ‪ 150‬سال از انتشار ثروت ملل در سال ‪ 1936‬جان مینارد کنز )‪ 1946 – 1883‬میلدی ( کتاب خود را تحت عنوان‬

‫تیوری عمومی استخدام بهره و پول نشر کرد‪ .‬و پس از آن علم اقتصاد گسترش یافته ورشد کرد‪ .‬علم اقتصاد یک علم تجربی اجتماعی‬
‫مولود انقلب صنعتی پرورش یافته دردامان عصر نوین تاریخی و سیر پیشرفت خود همگام با تکامل جامعه صنعتی است‪ .‬در جمله‬

‫نسبتا کوتاه فوق مشخصه مهم ار علم اقتصاد بیان گردیده است‪.‬‬

‫‪ -: 1-2‬بشر غرض بقا و امرار حیات به یک سلسله نعمات مادی از قیبل خوراک ِ پوساک ِ مسکن ِ ادویه جات ِ خدمات صحی و‬
‫فرهنگی ِ خدمات ترانسپورتی و غیره ضرورت دارد‪ .‬چون از یک طرف احتیاجات و نیازمندی های انسان ها چی از نگاه کمیت و چه‬
‫از نگاه تنوع روز به روز به طور گسترده در حال توسعه و انکشاف میباشد‪ .‬و از جانب دیگر این نعمات مادی که غرض مرفوع‬

‫ساختن احتیاجات و نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار میگیرد محدود بوده که این امر پایه و اساس علم اقتصاد را تشکیل میدهد‬
‫ویک سلسله موضوعات اساسی از قبیل تولید امتعه و خدمات تبادله و توضیع امتعه و خدمات و لخره مصرف امتعه و خدمات را‬

‫بررسی و مطالعه میکند یا به عباره دیگر علم اقتصاد را به طور وسیع چنیت تعریف مینمائیم‪.‬‬
‫اقتصاد عبارت از مجموع سازمان ها و طریقیست که توسط آن انسان ها وسائل را تهیه و جهت رفع احتیاجات استعمال میکنند و‬
‫احتیاجات بشر و محدود بودن وسائل و عوامل تولید انگیزه های اساسی فعالیت های اقتصادی را تشکیل میدهد‪.‬‬

‫مطالب بیشتر در » دانشنامه فارسی اقتصاد «‬

‫‪http://www.daneshnamah.com‬‬

com‬‬ .‬اقتصاد دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه است‪ .‬‬ ‫اهمیت مطالعه علم اقتصاد‬ ‫علوم اقتصادی یک پدیده تجتماعی است یعنی حوائث و وقایع اجتماعی بشری را مطالعه و بررسی نموده و با زندگی بشر سروکار دارد‬ ‫از این رو مطالعه علم اقتصاد از سه جهت دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫‪ -:2‬اقتصاد دانش فعالیت های است که شامل تولید و مبادلت میان مردم است‪.‬‬ ‫‪ -:1‬آموختن علم اقتصاد به مثابه یک علم به ذات خود مفید و دلچسپ بوده و بشر را در شناخت طبعیت مغلق رهنمائی و راجع به‬ ‫موضوعات پیچیده میتودیک کمک و یاری مینماید‪.‬‬ ‫‪ -:2‬توسط فراگرفتن علم اقتصاد میتوان بسیاری از مسائل و امور روزمره زندگی شخصی را مورد بررسی قرار داد و ئانش اقتصادی در‬ ‫زندگی خصوصی ما تا اندازه ای ممد )کمک کننده( واقع خواهد شد و در مسائل خرید و فروش مصرف و پس انداز صنعت و تجارت‬ ‫و کاریابی ِ بیکاری و غیره موضوعات تا اندازه ای ما را راهنمائی مینماید و بنا بر فهم اقتصادی میتوان در زمینه تصامیم مقتضی اتخاذ‬ ‫نمود‪.daneshnamah.‬‬ ‫تعاریف گوناگون دیگر برای علم اقتصاد ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫‪ -:4‬لودویک وان مینزز علم اقتصاد را منطق برای اتخاذ تصمیمیات عقلئی با در نظر گرفتن محدودیت های مختلف تعریف مینماید‪.‬‬ ‫‪ -:6‬اقتصاد دانش پول ِ بهره ِ سرمایه و ثروت است‪ .‫‪2‬‬ ‫علم اقتصاد را میتوان چنین تعریف نمود‪ -:‬اقتصاد عبارت از علمیست که فعالیت ها و روس های انسانی را در ساحه استفاده موثر‬ ‫از منابع و عوامل کمیاب تولیدی )زمین ِ کار ِ سرمایه و معلومات فنی( که به سطح محدود در طبعیت موجود اند غرض تولید ِ تبادله ِ‬ ‫توزیع و مصرف اجناس و خدمات جهت رفع حوایج )احتیاجات( و نیازمندی های بشری برای تصمین افاه و آسایش در چوکات‬ ‫اصول و عدالت اجتماعی با حفظ حقوق و کرامت فردی تنظیم و رهنمایی میکند‪.‬‬ ‫‪ -:3‬لنیل رابینز علم اقتصاد را تخصیص منابع و عوامل کمیاب به منظور تولید کالها و خدمات میباشد که مهم ترین خواسته های‬ ‫مادی بشر را ارضا میکند‪.‬‬ ‫مطالب بیشتر در » دانشنامه فارسی اقتصاد «‬ ‫‪http://www.‬اما اقتصاد دانان امروزی برسز یک تعریف عمومی مانند تعریف ذیل برای علم‬ ‫اقتصاد توافق دارند‪ ) .‬برای بکار گیری و استخدام منابع کمیاب جهت تولید کال‬ ‫های گوناگون و توزیع کال ها میان افراد و گرو های مختلف جامعه برای مصرف میباشد‪(.‬‬ ‫‪ -:1‬آدام اسمت علم اقتصاد را تحقیق برای افزایش ثروت جامعه میشناسد‪.‬‬ ‫‪ -:5‬اقتصاد علم انتخاب است اقتصاد آموزس میدهد چگونه مردم انتخاب بکنند و منابع تولید کمیاب و محدود را برای تولید کالهای‬ ‫گوناگون مانند گوشت ِ لباس وغیره بکار میگیرند که این کال ها بین افراد جامعه برای مصرف توزیع میشود‪.

‬جهت‬ ‫ریدن به رشد و انکشاف از قیبل افزایش محصولت ملی بلند رفتن سطح استخدام افراد جامعه ِ استقرار قیم در مملکت بلند رفتن سطح‬ ‫علم و تخنیک توازن بیلنس تادیات و سائر موضوعات تصامیم مفید و موثر اتخاذ گردد که البته صرف توسط فهم و دانش اقتصادی‬ ‫میتوان در مورد موضوعات فوق الذکر و سائر موضوعات و مسائل مربوط به حیات اقتصادی مملکت قضاوت و ارزیابی منطقی و موثر‬ ‫نمود‪ .daneshnamah.com‬‬ .‬‬ ‫اقتصاد یک موضوع میتودیک یک جامع بوده نه موضوع حرفوی بنابر این به مجرد آموختن علم اقتصاد نباید توقوع داشته باشیم یک‬ ‫تاجر خوب و ماهر ویک متصدی فعال باشیم ‪.‫‪3‬‬ ‫‪ -:3‬هر فرد منحیث عضو جامعه علوه بر امور شخصی و خانوادگی باید در مسائل و امور عمومی و سیاسی و در راه بهبود و پیشرفت‬ ‫مملکت تصامیم مفید اتخاذ نموده و مشکلت و نارسائی های جامعه خویش را بررییس و در صدد علج و اصلح آن برآید‪ .‬‬ ‫مطالب بیشتر در » دانشنامه فارسی اقتصاد «‬ ‫‪http://www.‬و بر مشکلت توفیق حاصل نماید‪.