‫احد قربانی دھناری‬

‫احد قربانی در ‪ ٢١‬مرداد ‪ ١٣٣۵‬در روستای دھنار در ‪ ١۵‬کيلومتری شرق دماوند به دنيا آمد‪ .‬دوران‬
‫کودکی و نوجوانی را در روستای دھنار و شھر شاھی نشو و نما کرد‪ .‬پدرش در دھنار کشاورزی و دامداری می کرد و‬
‫در شاھی خواربار فروشی داشت‪ .‬از اينرو تابستان ھا را در دھنار )ييالق( و ديگر فصل ھای سال را در شھر شاھی‬
‫)قشالق( به سر می بردند‪.‬‬
‫در دوران کودکی پدر و مادرش در روستای کوچکسرای شاھی زندگی می کردند‪ .‬پدر در نانوائی کار‬
‫می کرد‪ .‬خميرگير بود‪ .‬مادر پنبه برداشت می کرد )پنبه دله گيری(‪.‬‬
‫پس از مدتی پدرش در شاھی خواربار فروشی باز کرد و در خيابان تھران پشت آب انبار سکونت‬
‫گزيد‪ .‬در اين خانه بود که احد دوران دبستان را در مدرسه ابتدائی شاھپور)خيابان تھران( و سيکل اول را در دبيرستان‬
‫اميرکبير )خيابان بابل( و سيکل دوم را در رشته رياضی در دبيرستان رازی )خيابان کوچکسرا( گذراند‪.‬‬
‫آمدن چھار معلم جوان در دبيرستان امير کبير‪ ،‬که خود محصول فضای پويای سال ھای ‪١٣۴٠‬‬
‫دانشگاه ھای ايران بودند افق تازه ای به رو او گشود‪ .‬دانش وسيع‪ ،‬شيوه جديد تدريس‪ ،‬نگاه انتقادی به دانش و محيط و‬
‫برخورد دوستانه معلم و دانش آموز و تشويق و ترغيب به کتابخوانی چند ويژگی شيوه تدريس اين معلم ھای جوان بود‪.‬‬
‫اين برخورد انسانی و گرم آنھا را از شيوه تدريس مکتب خانه گونه و مستبد معلم ھای کم سواد و تنگ نظر و گاه بزدل‬
‫قديمی متماز می ساخت‪ .‬در اين فضای آموزشی او با انديشه ھای سياسی و ادبيات جھان و چپ آشنا شد و به فعاليت‬
‫سياسی گرايش پيدا کرد‪.‬‬
‫سال ‪ ١٣۵۴‬در رشته مھندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تھران پذيرفته شد‪ .‬در کوی دانشگاه در امير‬
‫آباد شمالی سکونت گزيد‪ .‬فضا باز و پويای دانشگاه زندگی او را به شدت دگرگون کرد‪ .‬آشنائی با ادبيات به ويژه ادبيات‬
‫مخفی و زيرزمينی‪ ،‬موسيقی به ويژه موسيقی خلق ھای ايران که دانشجويان سراسر کشور به دانشگاه تھران به ارمغان‬
‫آوردند‪ ،‬موسيقی جھان و ورزش به ويژه کوھنوردی و شنا به زندگی او غنائی دگر بخشيد و سمت و سوئی دگرگونه داد‪.‬‬
‫در جريان پاکسازی دانشگاه در سال ‪ ١٣۵٨‬از دانشگاه اخراج شد و مدتی تمام وقت به سياست پرداخت‬
‫)در استان مازندران و عمدتا در شاھی(‪ .‬پس از قلع و قمع گروه ھا و احزاب سياسی‪ ،‬احد در تھران زندگی مخفی آغاز‬
‫کرد‪ .‬دست به کارھای مختلف زد‪ ،‬از جمله‪ :‬آبکاری‪ ،‬نجاری‪ ،‬تدريس خصوصی‪ ،‬ترجمه )انگليسی به فارسی(‪ .‬با سخت‬
‫تر شدن اوضاع و کمتر شدن امکانات و بيشتر شدن احتمال دستگيری‪ ،‬در سال ‪ ١٣۶٣‬دست به مھاجرت زد‪.‬‬
‫پس از چندی خانه به دوشی و زندگی موقت در چند کشور سرانجام در سوئد منزل گزيد‪ .‬در دانشگاه‬
‫فنی چالمرز در رشته الکتروتکنيک با گرايش مھندسی پزشکی و توسعه نرم افزار و در دانشگاه يوتبوری زبان انگليسی‬
‫تحصيل کرد‪(١٣۶٩ - ١٣٧۴) .‬‬
‫پس مدتی تحقيق و تدريس در دانشگاه چالمرز و بيمارستان سالگرن در شرکت توسعه مرکز مخابرات‬
‫اريکسون مشغول به کار شد‪ .‬پس از چند سال به شرکت فنّاوری اطالعات ولو پيوست که در حاضر نيز در آن مشغول‬
‫به کار است‪.‬‬
‫احد در عرصه ھاس مختلف از آن ميان ادبيات‪ ،‬فلکلور ‪ ،‬کودکان و علوم قلم می زند‪ .‬در سال ھای‬
‫اخير به ويژه روی رواداری در فرھنگ و ادب ايران و ريشه ھای عدم پاييگيری راواداری و دموکراسی در ايران‬
‫پژوھش می کند‪ .‬ترجمه جای بزرگی در کارھای احد قربانی دھناری دارد‪ .‬او از و به زبان ھای انگليسی‪ ،‬روسی‪،‬‬
‫سوئدی‪ ،‬مازندرانی و فارسی ترجمه می کند‪.‬‬
‫احد متاھل و دارای دو دختر و يک پسر است‪.‬‬
‫با احد می توانيد با پست الکترونيکی زير مکاتبه کنيد‪:‬‬
‫‪ahad.ghorbani@gmail.com‬‬
‫فھرست نمونه ای از کارھای احد را در زير می خوانيد‪ .‬اين آثار را می توانيد از منبع ھای زير تھيه‬
‫کنيد‪:‬‬
‫‪http://www.mezerah.com/‬‬
‫‪http://www.facebook.com/Ahad_Ghorbani#!/‬‬
‫‪http://hem.passagen.se/ahad_ghorbani/writings.html‬‬
‫‪http://www.scribd.com/people/view/4403949-ahad-ghorbani‬‬

‫شمه ای از آثار احد قربانی دھناری‬
‫فارسی‬
‫تاليف فارسی‬
‫کتاب فارسی‬
‫زندگينامه ابن ھيثم‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫زندگينامه ابوريحان بيرونی‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫نقد ادبی يا اعدام معنوی‪ .‬نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1378 .‬‬
‫تاريخ تطبيقی مازندران‪.1378 .‬‬
‫روئين تنان )برگزيدة سروده ھا ‪ .(1354 - 79‬نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1379 .‬‬
‫عاشق زندگی شيفته آزادی شيدای زيبائی‪) .‬به ياد ابوتراب باقرزاده( نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1379 .‬‬
‫ترانه ھای مازندرانی )تحليلی شتاب زده از محتوای ترانه ھا(‪ .‬سری مازنی خونش‪ :‬دفتر نخست نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1380 .‬‬
‫ديدار ‪) .1381‬خاطرات سفر به ايران( نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1381 .‬‬
‫نگاھی شتاب زده به رواداری در فرھنگ و ادب ايران‪ .‬نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1387 .‬‬
‫گلچين ترانه و شعر کودک‪ .‬نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪١٣٨٨ .‬‬
‫جلد نخست‪ :‬فولکلور‬
‫جلد دوم‪ :‬از آغاز تا انقالب مشروطيت‬
‫جلد سوم‪ :‬از انقالب مشروطيت تا ‪١٣۴٠‬‬
‫جلد چھارم‪ :‬از ‪ ١٣۴٠‬تا ‪١٣۵٧‬‬
‫جلد پنجم‪ :‬از ‪ ١٣۵٧‬تا امروز‬

‫مقاله فارسی‬
‫سنت ھا و اعياد ملی را پاسداريم‪1366 .‬‬
‫فرھنگ ايران را بشناسيم و در اعتالی آن بکوشيم و به جھانيان معرفی کنيم‪.1366 .‬‬
‫جشن مھرگان‪1367 .‬‬
‫ترجمه به کمک کامپيوتر‪ :‬نگاھی شتابزده به پيشرفت ھا و مشکالت‪1371 .‬‬
‫وظيفه ادبيات در يک کشور آزاد و دموکراتيک و مقايسه آن با وظيفه ادبيات در يک کشور تحت ستم‪1372 .‬‬
‫گيلماز‪ :‬رطوبت‪ ،‬جنگل‪ ،‬تخت‪ ،‬ميز و صندلی‪.1378 .‬‬
‫اصول سه گانه و شروط پنج گانه دموکراسی‪1378 .‬‬
‫دموکراسی در عمل‪1378 .‬‬
‫نگارش زبان ھای ايرانی‪1379 .‬‬
‫خاورپژوھان باختری‪:‬‬
‫سون ھدين‪1379 (Sven Hedin) .‬‬
‫اريک ھرملين )‪1380 (Eric Hermelin‬‬
‫رينولد نيکولسون )‪1380 (Reynold Alleyne Nicholson‬‬
‫ايليا پاولويچ پتروشفسکی )‪1380 (Petrushevski Ilya Pavlovich‬‬

‫ترجمه به فارسی‬
‫کتاب‬
‫چگونه الغر شويم‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬

‫مقاله‬
‫ترينيداد و توباگو‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫کيسه صفرا‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫‪ 1200‬کاربرد پنبه‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫صنعت بين المللی نفت‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫الجزاير‪ .1362 ،‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫نفت کجا و چگونه يافت می شود‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫اندونزی‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫ترکيه‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫کانادا‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫آينده پااليش نفت‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬

‫گردآوری فارسی‬
‫کتابشناسی ابن ھيثم‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫کتابشناسی ابوريحان بيرونی‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬
‫کتابشناسی جابر بن حيان‪ .‬تھران‪ :‬نشر انديشه بزرگان‪1362 .‬‬

‫مصاحبه‬
‫گفت و شنود احد قربانی با آرش اسالمی‪ .‬نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1379 .‬‬
‫گفت و شنود احد قربانی با امير جواھری‪ .‬نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1380 .‬‬

‫مازندرانی‬
‫تاليف مازندرانی‬
‫مازنی خونش‪ .‬مجله ونگ و وا‪ :‬شاھی‪1357 .‬‬
‫فرامرزنومه )برگزيدة سروده ھای مازندرانی ‪ .(1353 - 1380‬نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1380 .‬‬

‫گردآوری مازندرانی‬
‫مازنی خونش‪ :‬دفتر دوم‪ :‬دوبيتی ھای مازندرانی‪ .‬نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1380 .‬‬
‫مازنی شوخی‪ .‬نشر ماز‪ :‬گوتنبرگ‪1387 .‬‬

‫انگليسی‬
‫‪Book‬‬
‫‪Human Biological Rhythms, 1996‬‬
‫‪Selection of Poems: The Songs of Solitude. Maaz Publishing: Gothenburg. 2000‬‬
‫‪An Annotated Anthology of Contemporary Persian Poetry. 2001.‬‬
‫‪An Annotated Anthology of Classic Persian Poetry. 2002.‬‬

‫‪Article‬‬
‫‪Human Rights in Iran. 1980‬‬

‫سوئدی‬
Bok
Medicinsk Elektronik. Chalmers tekniska högskola: Göteborg. 1996
Diktsamling. Maaz Publishing: Gothenburg. 2000
Ringduvan och råttan: En saga om vänskap. 2006

Artikel
Mitt Sverige när jag var hemma. 1980.
Konsten att knyta kräver. Dozar: 3 1994: 10-11.
Dikten är självklar i mattkonsten. Dozar: 2 1995: 10-11.
Kurder – frihetsälskande mattknytare. 1997.
Backaplan brandkatastrofen: orsaker, läxor och förebyggande. 1998.
U-ländernas teknikutvecklings: Förmåga och hinder för teknologiexport till u-länder. 1991