P. 1
الفيلم السينمائي

الفيلم السينمائي

|Views: 145|Likes:
منشور بواسطةranda aboeldahab
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: randa aboeldahab on Nov 02, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2015

pdf

text

original

لنورب نايردأ

يئامنيسلا مليفلا ويرانيس
امنيسلل ةباتكلا ةينقت
مر! "ف#$! %ةم&رت
: باتكلل يلصلا ناونعلا
- 1 -
'()* +,-)./
The technique of writing
For the screen

ةمجرتلا ةمدقم
ويرانيسسسلا ةسسباتكو جاستنوملاو جاستنلاو جارخلاسب لسسنورب ناسيردأ لسسمع .ةد~سس·ت~ ¸سس+~و نوسن-ب لسسمع لس=ر ·سس-تك -اسستك ا~-
نأ ¸سس· ةسس-=رلاو ¸ا-سس~لاو -سس=لاو _-اوتلاب ل=رلا .و· ¸يمتيو .انل .و-ي نأ _ي=تسي ام~ ري`´لا ·ي~ل و+· .-اي=رسملاو ¸--لاو
._و-وو ةلو+~ ¸· ·لو-ي ا~ ¸ر·ي و-و .امنيس¹ل ةبات´لا ¸ير= .وأ _¹ع »+~ا~·أ او·-ي نأ نو~يري ¸~ ~ي-تسي
وأ ةسسبر=تلا -~سس- -ناسك وسسلو _تسس= -رسسي= »سس¹·ي »سس` ¸سس~و ةسسبر=تلا -=اس- ` وأ اسس+ن~ »سس¹·تي .¸انلا »¹·- ¸تلا ¸- -را=تلا ن'
_تسس= ·سسل ة¹سس~ا· ةبر=- ¸ع ان`~=ي نأ ¸· _~=ي وأ ل==ي ` -ات´لا ا~- -ل¸~و .-او-لا »¹·تن -ا=خ`ا ¸م· .ة--ا- ري= -را=تلا
- 1 -
--اسس´لا اسس+يأ ¸سسير=لا =سسل رسسيني ا=ا-سس-~و ةو~سس· ا-~=ت- _ت= ة~ي=لا ة¹`~`ا =ل »~-ي نأ _¹ع ¸ر=ي و-و .ا+=-اتن -ن=تن نأ .وا=ن
.ة·ر·ملا ناولأ _ت~ ¸· -ر=--و -ل¸ملا ة·ا-` _اس-' ة¹`~`ا =¹- -ارو ¸~ -رملا ¸م¹يو .-_~انلا
-`¸سس- ·سس-ت´ي اسس~ ·سسي¹ع ¸رس=أ اس~ ~سس~أو ¸يناسسن-لاو -ابد`ل ةي-ا~لا ريسلا ة-ار· _¹ع ¸ر=لا لك ¸ر=أو _·~أ ام-اد -نك
¸~ي -=- _-ي »ي=ع نان· وأ ري-ك --ا´ل ا`ي~= =ر-أ `أ -~تعاو .»+برا=-و »+-اي= ¸ع -ام¹·لاو ة-~`-لا _ت= لب ¸-لا ل-أو -ابد`ا
-اسست´لا ¸سس~ ا+با=س-'ب ةسس·ور·ملا -او~سسنلا داسس-رأ -د`او ¸-لاسب ¸~اسسمت-' _سس¹=~ ¸سس· -نك »كو .·-~-ا~ وأ ·يل' -·مت~ا وأ ·-أر· `'
.»+يل' _¹ع ا+تبا=' -ي-خ ¸تلا ة¹-~`ا ¸·ب ·ي=و-و »+يل' _امت~`اب `' ¸-دا·~ ~=أ `و ¸ير´-ملاو
¸سسع -كأ »ل _ا~بلاو ةبات´لا ¸ير= _¹ع ¸~~· _-أ نأ -·=ت~' ا~~نعو .»+ن~ ا~=او »اي`ا ¸~ »وي ¸· نوكأ ن'ب »¹=أ -نك
¸سسنر+-ي رورسس·لا لسس·=أ نأ .واسس=أ »سسلو .¸ير=لا ة¹-او~ ¸· ¸دوأ »ي-ي ا~ »+ن~ ل +ن` _ا~بلا -ا=-أ لخاد ل¹ستلا ¸· -·~لا ا~-
.~=أ _ل' ة=ا=ب -سل ¸ننأ »-و-أ وأ ¸=أ ¸ن¹·=يو
اسس+ي¹ع -¹سس-= ¸تسسلا ة=سنلا ن` امبر .·يل' --تلأ »ل ا~امل -رعأ »لو ا~اع ¸ي``` ¸~ -ر-ي ا~ ~ن~ ·تينت·ا ~· -ات´لا ا~- ناك
=¹- ¸ع ¸ن¹·~ امبرو .·-ل¸~و -ات´لا ¸ع ة~-ن ¸=·ي ¸~لا ¸·رولا -¸ا== =يمسلا ا+·`= ¸ع .ا¸ ~·و ر+=ملا ةيلابو ةمي¹~ ¸´- »ل
¸سسننأ »س=ر -اسست´لا ا~سس- »+ناسس-~أ ¸سسع -ا· -يك -=عأ ¸نن'· =ل~لو .ا+--ار-ب ¸ننو-وي ¸-امنيسلا ¸-لا ¸· ¸-~-ا~أ ناك ¸تلا -ت´لا
.~ي·ب ~+ع ~ن~ =ل~ ناكو »ت-أ »ل ة-ي-=لا ¸· º"نون-لاو امنيسلا" ة¹=~ ¸· ·ل ¸ر·ب »ا· ¸ل ¸ي~- نأ رك~أ
-أرسس-· .=يمسلا ا+·`= ¸و· ¸·رولا ا+·`·ب -=-ت=' ~·و ر+=ملا ة-ينأ ة=سن _¹ع -ير· -·و ~ن~ ر`عأ نأ -ور=لا -ا~-و
_س¹ع لسب ·--ار· ¸· -عر~ ل·-لابو .-ات´لا ا~- ¸· -ا= ا~ ة·ر·~ ¸· .و--لا ¸س-ن ¸· را`أ ·نأ -~=وو -`·لا ا~- _¹ع -تك ا~
اسس~ لسسك اسسكرا- ·سستم=ر- ¸سس· روسس-لا _¹ع _ر~أ =ل~ ~·ب ¸-ن -~=وو .·ن~ -=ر· ~·ب `' ·كر-أ »ل ¸ننأ _ت= ·~ا+تل' ¸· ~ي~=تلا ·=و
ر·سس~أ -نكو .-ات´لا ا~- ةم=ر- ¸~ ¸دا~ -سك ¸~ ·ي¹ع ل-=أ -و~ ا~ -ا·-أ -ا·-أ _¹ع ·ن~ ل-=أ لمع ¸~ ¸ن¹·~ي ناك
ةي-امنيسسسلا _سس=ارملا ¸سس~ اسس·=ر~ _-سس-ي~ ·نوكو -,را-لا ·ين=ي~ ام~ ةري-ك ة~-ا· ¸~ ···و-أ امل ةم=ر- ¸· ¸¹مع -ان`أ ة~ي~~ ة·تمب
.ا+ب ةي-امنيسلا ة-ت´ملا دو¸أ نأ رخ` ¸ي= ¸~ .وا=أ ¸تلا
.-سسير· -سس·و ~سسن~ ·سس-تك ~سس· ·-ل¸سس~ ن'سسكو ر·سس~ي -رسسملا نأ `' -اسست´لا ا~سس- رو~سس- _سس¹ع ¸سس~¸لا ¸~ ري`´لا _-~ ·نأ »=رو
مر! "ف#$!

0ل1ملا ة!23ق!
¸سسن-~ ¸سس· _سس-أ ¸نن'سس· ويرانيسسسلا ةباتك ةن+مب »اي-لا ¸· -=ري ¸~لا --ا´¹ل ¸~ي+م- _+ن~ »ي~-- ¸- ةي~ا~`ا ةيا·لا نأ »=ر
ا~ام- امنيس¹ل ل·-لاب نو-ت´ي ¸ي~لا ¸يرخ`ل ~ي-ملا ¸~ ا-يأ نو´ي نأ .ا`ملا لي-~ _¹ع ل~أ ¸~نعو .¸ي~را~لا ة-¹=لا ¸~ ¸يرخ' -ار·
~سس·و »+لاسس··أ دودرسسب -س=رأ -وس~ ¸سس´لو ¸-اسير=ن _¹ع ¸·-لا ¸·اوي `أ _·و-أو .¸ل ا~ي-~ ·نو-ت´ي -¸~ ¸أ نأ ¸س-ن انأ ~=أ ام¹`~
نوسسنو´´ ي ¸ي~سسلا ةاو+لا ¸~ »`·`ا _ان- ¸~ ة~ي~·لا -``ا ¸نا-س= ¸· _-أ ¸ننأ ~ك¸ملا ¸~و .ة~دا-لا -ا·-=لا ¸· »-~-ن ¸~ ~ي-ت~أ
- 1 -
~ي~·لا· ة·ر·ملا ¸· ~يا¸تملا امنيسلا رو+م= »-و =ارد' ¸ع »+ل -تكأ »ل ¸ي~لا -`¸-و .امنيسلا ةعان- رو=- ¸· ةمي· ر`ك`ا .ا=ملا
` ¸ي~سسلا ¸يداسس=لا -ارسس-لا ¸~ ةس~اخ ةعوم=~ =ل~ ¸~ ~·بأ =ان-و .امنيسلا ¸ع -¸~ لك »¹·- ¸ع ة-ير=لا »¹ي-لا -اي·م= ¸· »+ن~
ليو=تلا -ا=-أ ةي-امنيسلا »`·`ا ةعان- »+ن´مي ا~ ر~-ب »¹·- ¸~ نو-ير= »+ن´لو ¸-امنيسلا جاتنلا ¸-ب ةرور-لاب نومت+ي
.¸-امنيسلا جاتن`ل ¸داملا -نا=لاب ¸يمت+~ ¸يرخ'و ةي-~ا=ملاو ¸ي~'تلا -اكر~ -ا~¸ر »-و
4 5أ
* * *
مي233قت
- 1 -
اسسنأ .º ¸سس· امنيسسسلا ر-سست·ن =ل~ لك ~·ب ل- :-=-لا ,~=' ¸· ا+س-ن _¹ع ` ا¸~ ا¸يم- اندا-ن ر`كأ ¸~ ة´~=او ·ا`ي~= ·- =ر=
ةي¹مع =ل~ لك ~·ب ¸-امنيسلا »¹ي-لا ةعان- ل- :ا~ام- -¹ت=ن .ا¸~ _ل' -¹-و ة~ي~ع ¸ينسل ةي-امني~ »`·أ جاتن'ب -م· نأ ~·ب ¸س-ن
ل·=- ~-· ةرس=¹ل اي .ةيداع ةعان- ¸أ »´=- ¸تلا ~عاو-لا ا+ي¹ع ¸-=نو =ل~ك ا+نأ _¹ع ا+يل' ر=نن نأ و- »ويلا -ا=-`ا ن' .ºةيعان-
¸س´مي ` ةس=وارملا ¸س~ ر~سس·و _~سس-ملا لسس-·لا ¸س- ةيسس~ا~`ا »ا=لا ان-دا~ ¸´لو .¸´م~ ا~- ناك ا~' امنيسلا ¸=تنمل ة=اسب ر`كأ ةاي=لا
.,رخأ »اخ ةدا~ ¸أ ¸~ ة¹· ر`كأ د~~و ·ب =اس~لا
¸· ة~ي~= -ا~~ل ··ي=~-و -ات´لا ا~+ل ·مي~-- ¸· لنورب نايردأ ن' .»وينارويلاب ·ن¸و ¸=تسي ~ي=لا ويرانيسلا --اك ل·=ي ا~-
-=-س-أ ا~~سنع اس~ -س·و ¸س·و .اسننانت~' ¸=تسسيو ةسيلا= ة·¹س~ _¹ع .و-=¹ل ر-=ي امن' =ل~ب ·ن'· ان-ا-ويدوت~ ` ويرانيسلا ةباتك
.¸وي=لا د~ملا ا~- ل--ب ا~ا~أ =ل~ نا´· »لا·لا -ا=ع' .ان- ةينا=ير-لا »`·`ا
¸-امنيسسسلا جاسستنلا ¸ع ةمي=ع ةي¹مع ة·ر·~ ·ي~ل ن'· .·-`-¸~ _¹ع ¸كرن نأ ة=ا·ولا ¸~ ا-لا= نو´ي ~-· -ل¸م¹ل ة-سنلاب ا~أ
·سسنأ »سس¹عأ انأو ا+ل جاتنو~ لم·ب »ا·و ا~`·أ -تكو جرخأو _تنأ ·س-ن ·ن'· .·ناكرأ ¸~ ¸كر ¸أ ¸ع ·-اد` ة-سنلاب ة~ي~ر »ا´='ب ¸-'يو
¸ي~سس¹ل ةسس-ي`وك -اسست´لا »~سس·أ ن'سسب ~ي·سس~ ¸سسنن' .ر·وتسيرك ·نب' ةلو-=ل ¸-ر~ لي=ستب •-ت=ي نأ ل=أ ¸~ رو-~ _ل' -¹-ن' ا~ -·و ¸·
ةسسي-¹خ ¸سسع اسس~ام- _سس¹=تي نأ _ي=تسسسي ` لسسنورب رتسسس~ ن'سس· ¸سسن-تلا لم·لاب _مسي امي· ا~- ¸~ ر`كأ ¸´لو ..امنيس¹ل او-ت´ي نأ نو~يري
اسسيمي¹·-و اسس·تم~ اسسباتك ·نوسسك ¸· _=ني €ي=ب -ات´لا _¹ع انول ¸-¹يو ,و~·لا ري`ي ¸ام=لا ا~+· .ل´ك ¸-امنيسلا جاتن`ل ري-´لا ·~ام=
.¸ن-·او- ¸´- »ل ن' ر´·و -أر·' .-·ولا ¸-ن ¸·
نوكلاب لي6ي!
* * *
7و8ا ل$فلا
ةيئامنيسلا م9:8ا ةبات; مل<ت
- 1 -
=ت>:اك!و ويرانيسلا ?تا; لم@
·ن'سسب .وسس·أ ¸يم=تلاسسب ¸سس´لو ويرانيسسسلا ةباتك ¸· ¸· ل~اك _+ن~ ··ر·تسي نأ -=ي ¸~لا ¸~¸لا •--لاب د~=أ نأ ا~بأ .وا=أ »ل
لس·-لاب ·س·ر·ي ¸~سلا اس~ ·~سيم¹تلا -ا·يت~ا ةر~· ¸ا~أ _¹ع نو´- »ا·ر`او .ة¹~اك -اون~ ‚``و ا+لو=ب »ايأ ة``` ¸يب اناي=أ _وارتي
.ةسسبو¹=ملا ة-اسس-´لا ةسس=ردو لسسم·لا •سسمنو ¸ر~سسلا ¸· ةر~-لاو دا~·ت~`او »¹·ت¹ل ·ل -=تنأ ¸~لا ¸ر·لاو ةبات´لا ¸· ة-باسلا ·تبر=-و
لسس·أ ةرت· ري--لا ¸¹ي=ستلا »¹ي-لا -¹=تي ` ¸~لا ويرانيسلا لمع _ون و- ةين-تلا ·~¸اولو راو=لاب ليو=لا ¸-اورلا »¹ي-لا ن'· _-=لابو
.ل·أ -·و ةي¹·-لا ةبات´لا ¸ر·تس- _-=لابو ريو-تلا ويراني~ -اين-- _¹ع ةر=يسلا ¸~
ا-لا=و _ا~بلاو .اي=لا ¸~ اري-ك ار~· -¹=ت- ا+ن' ¸´·لا _¹ع .ل+~ لمع و- ةي¹ي=ستلا »`·`ا ةباتك ن'ب ¸رت·أ نأ ~يرأ `
¸سس~ ل+سس~أ ·سسي· ¸لاسس=لا ¸سسن-تلا -¸=لا ¸´لو .€=ب وأ ة--=ت~ ة·ر·~ ري-ك ~= _ل' -¹=ت- ¸+· ·ةي-اورلا »`·`ا ·-¹=ت- ام~ ر`كأ
_سسل' ةلو+سسسب ليمي _و-و~ ¸ا~أ _¹ع ا-لا= نو´ي ·ن` ل·~لا لي=- ¸· ةمي=ع ادو+= ¸-اورلا »¹ي-لا -¹=تي .ليو=لا ¸-اورلا »¹ي-لا
اعا~سسب' ا-يأ ¸¹ي=ستلا »¹ي-لا -¹=تيو .··تم-و =رو+م= _¹ع ~و=تس- نأ =ي¹ع -=ي· ==-ن د~=- ا~~ن·· ·ل¹ملا _¹ع €عاب نو´ي نأ
¸¹ي=سسستلا »سس¹ي-لا ةسسباتك ن'سس· ا~- لك _~و .ليو=لا ¸-اورلا »¹ي-¹ل ةر·وتملا -اينا´~لا =ي~ل ¸يلو ة-¹´تلا لي¹· نو´ي ا~ ا-لا= ·ن` ر`كأ
.ليو=لا ¸-اورلا »¹ي-لا ¸~ ةلو+~ ر`كأ
¸· ·نأ ¸ي= ¸· ريو-تلا ل-· -¸~ لك ةباتك -=ي ¸-اورلا »¹ي-لا ةلا= ¸· ·نأ ¸ا~`ا --سلا ¸´لو =ل~ل ةري`ك -ا-~أ =ان-و
-ورسس=لا _سس¹ع -·وتي ا~= ري`´لا ن` -و¹=~ و- امل -ادا~ر' در=~ نو´- ا~ ا-لا= ·تباتك "¸´مي" ا~ لك ن'· ¸¹ي=ستلا »¹ي-لا ةلا=
-سس=ي اسس~ د~سس=ي نأ •سس-· --اسس´لا _ي=تسسسي ~-اسس~ملا -~- ل`~ ¸· .¸¹مع و- ا~و _ات~ و- ا~و -ريو-- _~¸ملا ~+~ملا ¸~¸و نا´ملاو
.ريتنوملاو رو-ملاو جر=م¹ل =رتي --ا´لا ·-ي-ي ~· ام~ ا~= ري`كو .·يل' -~+ي ·ن= ¸· و- ا~و -ريو--
ل=يسس~ ¸سس´لو د~سس=ن نأ -·-لا ¸~ ·ن' ºةي¹ي=ستلا »`·`ا »=·~و ¸-اورلا »¹ي-لا ¸يب -`تخ`ا ا~- ل=ي -و~ ,~~ ¸أ _¹ع
-سس·رع ام¹كو ` +~ ` مع ¸يل ·ن'ب رركأ ¸نن'و .ةي-امنيسلا ةبات´لا ¸· ا~= »+~ _ر· و- ةي¹ي=ستلا »`·`ا ةباتك ن'· =ل~ _~و =ان-
وأ لسس·أ ل´سس~ب ا-ريوسس-- ,رسس=ي ~ -ا~~ -¹=- ةي¹ي=ستلا -ا-ويرانيسلا ¸~ ~ي~·لا ن` ة-اخ ل-·`ا ¸~ ·ن'· ويرانيسلا ة·ر= ر`كأ
.ةي-اورلا »`·`ا ¸~ ر`كأ
ة~ي~ع -`ا= =ان+· -~يري ا~ _ل' •-· _يم¹تلاب »و-ي نأ ويرانيسلا --اك _ي=تسي .او=`ا -¹=أ ¸· ·نأ .و·أ ¸ننأ ¸~ »=رلابو
ة¹س--~و ة=س-او ةروس- ¸س=·ي· رو-ملاو جر=ملا ·=او- ~· ¸تلا -ابو·-¹ل _مسيو _ير~ ل´~ب =ر=تي نأ ·لايخ _ي=تسي €ي=
جرس=ملا ,~سل نوس´ي اسناي=أ ·سن` =سل~ .ل´~لا ا~+ب ا+تباتك ¸ر=ي ةي¹ي=ستلا -ا-ويرانيسلا ¸~ ~ي~·لاو .ة~ا~لا _¹ع -اري نأ ~يري امل
¸سع ةرس´· »س¹ي-لا ¸س· ¸ي¹~اس·لا ةسي--ل نوس´ي €سي=ب ة¹ي¹· -ام¹ك و- ·=ات=ي ا~ لكو -و¹=~ و- امك ة=-اولا ةرو-لا -~- ل`~ ·س-ن
€سي= ةسسلا= -رسسعأ اسسنأو ةرسسي=خ _-استن --س- ~· »+~ ~+~~ ¸ع ة¹ي¹· -ام¹ك ن'· ةلا=لا -~- ل`~ ¸· _ت= ¸´لو ·-و¹=ملا ~+~ملا
¸سس· ويرانيسلا ¸· •-· ة``` وأ ¸ير=~ ,و~ =ان- ¸´ي »ل ·ن` ~-ا~ملا ~=أ ريو-- نود اي-· انا´~ ريو-تلا -ا~=و ,~=' -كر-
.·نع -ان·ت~`ا »- =ل~لو ·--و
- 1 -
` ·سسنأ .وسس·أ نأ -سس=ي اسسمبر وأ -اسسك رس=أ _س¹ع لسس-=ي ` ¸¹ي=سستلا ويرانيسلا --اك ن` ا-لا= ةبات´لا ¸~ _ونلا ا~- ‚~=ي
-سس-ن ¸=تسسس- ةي¹ي=س- -ا-ويراني~ -~-ا~ ~-· =ل~ _~و .ليو=لا ¸-اورلا »¹ي-لا --اك ·ي¹ع ل-=ي ا~ _ل' ل-ي ر~· _¹ع ل-=ي
.ا+نم`
·سسن~ لسس-=-و ·سس¹م·ب »سست-' اسسم¹ك --اسس´¹ل ر`كأ -··د ام¹ك ·ن'ب ة~ا·لا ة~عا-¹ل ا-·و »+·~ ¸·ان-أ امني= اناي=أ نو=تنملا »~-يو
اسسم¹كو -د`وأ ¸را~سس~ -يراسس-~و -اسسبر+´لا ةرو-اسس· ¸سس·و ·سستيب راسس=ي' ¸· ري´-تلا ·¹·~ ل·أ ·ل -··د ام¹ك ¸ي= ¸· ل-·أ لمع _¹ع
¸نور-خ'سس· .¸ونسس~ ~سس-·ل اسس-·و لسسم·ي ¸يلو ة·=-لاب لم·ي ناك ول =ل~ -ري= ¸ع €=-لاو ةعرسب لم·لا -ا+ن' _¹ع ا-ير= _--أ
وأ ¸سس~¸لا ¸سسي-ي ` ¸-ي-=لا ¸ير=لا ¸=~لا ن' º·س-ن ¸-لا ,و~ ¸-لا ¸و-ي ¸~لا ام· =ل~ ¸~ ر-كأ -ات´لا نو´ي نأ -=ي "ƒ¸ي¹-ا·
»تي نأ ¸ارت·`ا لي-~ _¹ع ¸ارتعل ¸´مي .ل·-ي -و~و نو´ي -و~ ·نأ _~خأ ¸نن' .... انس= ."·¹--تسمل ة-سنلاب ¸¹· ·ن` ¸-~لا
ا~سس- ر`¸سسي ¸سسل ¸سس´لو »ي=-تلا _ل' انب ¸د¸- -و~ ةيلا·لا رو=`ا ن'ب انور-=يو دا-ت·`ا .ا=ر ل·~نيو ¸ي¹~ا·لا _يم= _¹ع ·-ي-=-
-وسسس· ¸نوسسس=ن ا~' ¸سس´لو •سس-· ·سسنع _سس·ادأ ¸لو •-· ا~+ب -رتعأ ¸¹· ويرانيسلا --اك ليل~- ¸· -=رأ ¸نن'ب ¸نوم+-' ا~'· .¸أر ¸·
¸يناسن-لاو ¸سسي=ر=ملا ن'س· ·سسب »¹سسس~ ل´سس~بو .·¹س~· وأ »س¹ي-لا _اس=ن ¸اس~أ وس- ريوس-تلا ويرانيسس~ ¸س· ·تباستك »تي ا~ ن'· .·نع _·ادأ
ن'سس· =سسل~ _سس~ ¸سس´لو ·ة~سسي=لا ·-ناوسس= -`ع'و ويرانيسسسلا ¸سس· لسس~-لا ةاوا~سسمل ري`سس´لا اوسس¹·-ي نأ نو·ي=تسسسي ¸يريتنوملاو ¸يرو-ملاو
ويرانيسسلا --اسسك ن'سب اسن¸`=ب رك~سستي نأ -س=يو »س¹ي-لا _ا~سب' ¸· -ارت-لا ¸خرأ ¸~ ·ن'· =ل~ ¸~ ر`كأو ._لو`ا ةيم-`ا ويرانيس¹ل
.ل-·أ ة¹~ا·~ ·ي· ~=ي €ي= رخ' نا´~ _ل' ري=يو ·تباتك ةل' »¸´ =ي ~-~نع ·ن'· ان- -„ اك ل´~ب ة~ي= -اي~`ا ¸´- »ل ا~' _ي=تسي ري~-لا
¸ت=يس-نو .»يمس-لا ¸س· لخ~س- ةل'سس~ ا+نأ `' -ار-¹ل ة-سنلاب ةيوي= رو~أ نو´- ` ~· -ل¸ملا ¸و-=و -~- ر=`ا ةل'س~ »=ر
ا~سسي= ا-ي~ ا-ير-- ·ن' _·اولا ¸-· ا-ي~ ا-ي~ ا~- ¸يلو ل-·أ ر=أ ل=أ ¸~ .ا-نلاو -~ان~ دا=-'ب ¸ا=تللا و- ويرانيسلا -اتك ل´ل
-~سس=ن ويرانيسسسلا --اك ¸يبو جر=م¹ل -ا-لأ ¸~ ···د »تي امب ةنرا-ملا ¸·و نو-·~ -وا-- =ان- ¸´لو ا~ ~= _ل' اميرك نو´ي ا~ ا-لا=و
.اري-ك
ويرانيسس~ --اسسك ¸سس~ ر`كأ =ل _وت-~ _ست~ .ا=~ =ان- =·نم- …ا-نلا -~- ل·=- `· ةي¹ي=ستلا »`·`ا و=ن لي~ =ي~ل ناك ا~'
رسسي´-تلا ¸سس~ اري`سسك ¸=تسسس- ةي¹ي=سسستلا »`·`ا ن'سسب داسس-تع`ا =ي~سسل ناك ا~'· .»-ولا ¸~ ارر=- ل·أ لم·لا ن'· لك _¹عو ¸-اورلا »¹ي-لا
ا~سس- ن'سس· _سس·اولا ¸سس· .·سسب »وسس-- ¸~سسلا لسسم·لا ا~سس- ةسسيم-'ب ¸اسسس=لا =·=سس~ي نأ ¸·ي-=لا ¸~ ن'· ا-دا~ع' ةرت· ¸· _ا~بلاو ر--لاو
_ا~سسبلا =سسل~ ¸سسع _سستن €سسي= ¸يعراسس-لا »`·`ا _انسس- ¸سس~ »اسسمت-لاب ةري~سس=لا ¸- ة¹يو= وأ ةري-· ةي¹ي=ستلا »`·`ا ن'ب ¸اس=لا
.¸و-تلاسسب »+سس~اس=ل اسس-·و اوسم=-و او¹¹+- »+ن´لو ¸-نلا ~-ع ¸~ ~يك'تلاب اونا·ي »ل »+ن' .ةي¹ي=ستلا ان~`·أ .ا=~ ¸· ¸ي¹~ا·¹ل ليم=لا
ا~ ام-اد ¸و-تلاو ¸-نلا ~-ع ¸ع _ار-لا -اير=ن نأ .و·أ نأ _ي=ت~أ ` ¸نن'· ة-و-´~ ¸-ن ة~-ع ¸~ _-ن- ¸و-تلا ة~-ع -ناك ا~'و†
.‡-اير=نلا -~- _ر~ »+· ¸· ¸-نلاب ¸اس=' --سب نو´- نأ لمت=يو .¸-ري= ري`-
نأ ¸سس´مي ¸ي~سسلا ويدوتسس~`ا .اسس=رل ` ي¹· ¸يسس-لا ري`سس- نأ اسسناي=أ _ي=تس- ا+ن' ان¸ت~ ا-·و~ نو´- ` ~· -~- ¸و-تلا ة~ي-ع ن'
¸يسسسم=تملا رسس+~أ -¸سس=نأ ¸~سسلا لسسم·¹ل _سس·د ¸سس~ -ري`سس- اسس~ .`خ ¸سس~ ¸سس-=ت- نأ ¸سس´مملا ¸سس~ ¸´لو ل·أ ر~-ب ل-·أ »+س-نأ اونو´ي
»سس+ن´لو »س+·~ ¸سس-تن ` ا~~سنع ¸ي-سس-·تملا ¸ياس-ي ~س·و »سس+ل ناسسنت~لا »~س-ن نأ -=ي اننأ ¸=أ ¸نن'· -ا-~`ا -ناك ام+~و .¸ي¹ي=ستلا
.ريس- رو~`ا نو¹·=ي ¸ي~لا ¸انلا »- ~يك'تلاب
ميل<تلل ةيسك@ ةقيرA
- 1 -
¸· ةيس´ع ة-ير= ة=~اوب ¸-لا »لاع _ل' »+ن~ ة``` لخدو »+ت·ر= ¸· ¸ي==انلا ويرانيسلا -اتك ¸·ب »ي¹·تب ¸ن~¸ ¸· -م·
.جاتنوملا ةيا~-لا ¸· »+مي¹·-
رخ' »¹ي· _ا~ب'ب -م· لم·لا ¸+نأ ا~~نعو .¸نا=ير-لا ¸وس¹ل -~عأ -نك -انيبوب _-~ ¸~ ¸ملاع »¹ي· جاتنو~ ةداع'ب »-~=أ »ا·
.·ل
اري~اسس´لا _سس-و ¸سس· رسسي·- لسس´ل ة-سسسنلاب -¸سس~ `و ةيا+نلا _ل' ةيا~-لا ¸~ »¹ي-لا ¸~ ةنيبوب لك -¹- نأ =ن~ ~يرأ ¸نن'":·ل -¹·
ةسس=-ل ·ة=سس~وت~ ةسس~اع ةسس=-ل ·ةسس~اع ةسس=-ل لسس`~ ~سسي~=تلاب اري~اسس´لا ة·اسس~ نودو ` سسس¹س~ ¸سس· ·ام·ر ة~=او ل´ل •ˆ ع' .»¹ي-لا .`خ
¸سسن·ي ا~-و .ة=-¹لا .او= ةتبا` -ناك ا~' ام´ عو اري~ا´لا ·ب »و-- ا~ ا-يأ ل=~و ا~´-و ة-ير· ة=-ل ·ة=~وت~ ة-ير· ة=-ل ·ة=~وت~
."‚~=لا ¸ع ا-ي·د ارير-- -تكاو ةي-¹=لا - -ˆ و ƒ.-·=ار- وأ ةي-·أ وأ ناب ةكر= -كر=- ا~'
.ةسس--ا´لا ةل`ا _¹ع ··بات- _-=ب =ل~ ~·ب انم·و .ة=-- ة-ام``` ل·`ا _¹ع ا~~=تس~ ةيا·¹ل ة~ي= ة-ير=ب ا~+ب ¸-ي~- »ا·
.ويرانيسب ·-~أ •--لاب ·ن' º.و-·~":ا-=·ت~ _ا- -'ر ا~~نعو
-ويرانيسس~ -سس-تك ~سس-ل":` -اس· -در=تس~او .»سس¹·ملا وس-¸ب ·سست-=أ اسس~ وس- ا~سس- ."·يل' -~-أ -نك ا~ •--لاب و ا~- .. ~ي~=تلاب"
»وسس·أ -وسس~ »سس¹ي· ةسس-· ·سسن' ~سسي~= لمع ان- ن`او .»¹ي-لا -اي-¸=ب ¸¹·تي امي· =ل ة-سنلاب ا-ي~ ¸ن·ي ~-ا~م¹ل --ولا ا~- .¸´·لاب
~سس-لو .".و`ا ل--¹ل اير-ب ~ي=و اين-- ·ي¹ع دامتعلا ¸´مي ويراني~ ¸ل -ت´- نأ =تعا=ت~ا ¸· ناك ا~ ا~' ,ر- نأ =~يرأ انأ .·¹م·ب
.¸-اسسي= ¸سس· ·سست·رع -,~سست-~ ¸أ ¸سس~ ر`سسكأ ·ي¹ع ~مت·يو ل~اك ل´~ب ةين-تلا -ا-¹=تملاب ¸¹·- ~-ل .ةعرسب ر`·تي ا-~ت-~ -رعأ »ل .ل··
=سسل _رتسس·أ =ل~لو .نورو-ي »-و ¸يرخ'و انأ ¸ن-·ار اناي=أ ·نا »=ر ويدوت~لا ةر-خ ·ي~ل ¸´ي »ل ·نأ ر=ن¹ل ات-ل ر`كأ ·¹·= ¸~لا نأو
لسس-=ا .ويرانيسلا ةباتك ¸· ةر-=لا ¸·ب ل·-لاب =ي~ل ناك ولو _ت= .¸~لا ¸-ن ل·-- نأ -=ي ·نأ ويرانيسلا ةباتك ¸· _لوأ -ير~تك
-وسس~و اسس+تكر=و اري~اسس´¹ل _-و لك ة·~ب ل=س- نأ _¹ع ¸ر=او -·ل _بات- لم·ب »·و _ن-لا ~ي= ·نأ ,ر- »¹ي· ¸أ ¸~ ة=سن _¹ع
.~·ب امي· ا~- لك -ير·تب »و·أ
ºة~ا~لا _¹ع -~-ا~- ا~ ,و~ ,ر- »ل لمت=ملا ¸~ =نأ ¸ي= ¸· »¹ي· _¹ع ل-=- نأ _ي=تس- -يك .` يو= ر~`ا ا~- و~-ي ~·
»¹ي· نو=تني وأ نو~~=تسي ¸-ار· ¸~ ةري-ك ةيو-~ ة-سن نأ _-=لاب =ر~~ ¸نن'† 1‰ نأ اسسم-اد و~سس-ي .‡•يسب »+ل ة-سنلاب ل=لا· ن~' »¹~
رارس-لا -ا~ ةيس-=~لا -~+ب ا·يم= انسل ¸´لو ةمي¸·لا ةو-ب _ونلا ا~- ¸~ ة¹´~~ _¹ع -¹·تلا ¸يرو-ملا ¸يسم=تملا ةعا=ت~' ¸·
_ل' ليم- =نأ ر·~- »ل ا~' =ن'ب ¸رت·أ ¸نن'· =ل~لو .ا·ا-ر' ر`ك`ا ¸ينان-لا .و·أ امبر وأ ل-·`ا »- ةرور-لاب نور~ا·ملا ¸يلو
لسس-" ƒ.'سسس-و =سسن~ ةسس-ير-لا امنيسسسلا راد _سسل' -ا-~سسلا ¸سس~ --اخ =ن'و "=~`·أ ~=أ ¸ن-ر·'":.و--و -ا-ويدوت~`ا ~='ب .ا--`ا
ام¹ي· ¸رت-- نأ _ي=تس- =ن'· "º_ا--لا ¸· =~`·أ -¹ب »و·أ ن'ب =¹-· ¸~ ¸ل _مس- 1‰ ¸سس· ناسسك وأ ¸ي~- ¸~ ¸رع ةل'و ¸¹~
¸سس~ نوسس´ي -وسسس· .اسسملا =ي~سسل ناسسك ا~'و .~ي= -¸~ ·نأ ~-تعأ ¸نن` ~ي-~و ~ي= و+· -·=ت~ا ا~' ¸´لو _ارت·`ا ا~- ~ي-ن- =تعا=ت~ا
نأ ·سسي¹ع ,رسسخأ ةم+~ ¸· -,~ت-ملا ن'· -¸~ لك ~·بو .ة~ار~لا ¸ار=أ ل=أ ¸~ »`·أ را=-ت~ا ل`ملابو ¸رع ةل' -ار~ =ل ~ي-ملا
.ري·و .ا~ _¹ع _·اولا ¸· ل-=- -وس· ويراني~ --ا´ك -==ن ا~'و .املا ¸~ ا·¹-~ رم`تسي
ةيعونلا -~- ¸~ ¸-ا-ارت·' »=·~ نو´- -و~و .وا=ي نأ _ي=تسي ار-· -اعام=لا ر`كأ ن'ب -ا-ارت·' ¸رت·أ ¸ننأ امبو
ة=اسسسب لسس´ب اسس+ن` ةسسير--·لا ¸سس~ ¸-امنيسسسلا جاتنلا ةعان- در=أ نأ ¸´مملا ¸~و .¸ارت·لا ¸ع _نت~أ نأ ¸· ا--~ ,رأ ` ¸نن'·
»+ي~سسل »سس+م=·~ ن'ب »+ن=ب »+س-نأ نو~اوي ¸يرخ`ا _~نلو .ايلا~ ا=و==~ نو´ي نأ -دا-- ا~ ¸=~ل •-· ة~ي-~ نو´- نأ _ي=تس-
- 1 -
نأ -سس=ي ¸سس´لو .لسس·أ ةسس=ر~ب ¸سس´لو ايلا~ Šو==ملا ·ي¹ع ل-=ي -و~ ا~ ¸=·- -و~ -سك` ة=ا=لا نأ ¸· ة-=رلاو ةاي= -را=-
»`·أ ن'ب =ر~=أ 1‰ _سس~و ..اسسي·`ا ¸سس¹خ اسسم¹`~ €ي=ار-لا ¸¹خ ‹ا ن'ب -·م~ ا~~نع ةري·-لا ةات-لا -را~أ امك "··ا- لمع" ¸- »¹~
»`·أ ·ل`خ ¸~ ¸ر·- نأ _ي=تس- =ن'· ¸رع ةل' _¹ع ل-=- نأ -·=ت~ا ا~' =ل~ 1‰ .ةبو·سس- ةسسيأ --سسس- ` ا-ر·سس- ن'سس· »سس¹~
¸ر~- نأ ل=أ ¸~ ةيدا·لا ةعرسلاب ¸ر·- ¸-و ا-~-ا~- نأ -=ي =ن'· ة-ير=لا -~+ب ا+-ر·- ¸تلا رو-لا »== ناك ام+~ _-=لابو
.=·بات- ةبات´ب »و-- نأ ل-· ‚~=لا
ةسس~اع ن`ا »~=تس- "_بات-" ةم¹´ب .رخ' _ن·مب ا+~~=ت~أ -و~ ~·ب امي·و ~=او _ن·مب "_بات-" ةم¹ك »~=ت~أ ¸ننأ =ردأ ¸نن'†
¸-=نملا ¸·~تلاو ة~و·نلا ة--او~ وأ ويراني~ ةم¹´ل ة·دار~ -ارملا ,~=' ¸· -ناكو ·ةي-امنيسلا ة=-¹ل ¸+-~لا لي=ستلا _ل' ةرا~`ل
.‡¸-امنيسلا »¹ي-لا ¸· ‚~=¹ل
* * *
يناBلا ل$فلا
Cو3Dوملا را3يتEF
اG<يH! رB;8او ةيئامنيسلا Iا@وDوملا
=سسير·ي ~·و ¸--لا ¸· "-اعو-و~" =ان- .-ا-ا=-لا ة~ار~ب نو´ي »`·`ا ~=أ _و-و~ رايتخ' ة¹´~مل ¸~ي¹-تلا لخ~ملا
¸سس´لو ·=ريسس~ ة--ب .ا`ملا لي-~ _¹ع =~ي -ر=تل ةريخ`ا ار+~ ر~ع ¸ن`لا .`خ ا+نع -أر· وأ ا+-~-ا~ ¸تلا »`·`ا ¸ير~- نأ
ةسس-ي-= =ي~سسل ناسسك ا~' =ريسسسلا ¸سسع ةسس-· -تك' ¸ر=لا ل´ب ¸´لو .=ريسلا ¸-· ¸وسلا ¸ر·- ~· ا+تبات´ب ·ي· »و-- ¸~لا -·ولا ¸·
¸سسل .اسس+نع -سست´- نأ ةسس=¹~ ةسس-=رب ر·سس~- =سسن'· =ل~سسلو اسس+نع ري`´لا »¹·- -نك ا~'و =ريسلا »لاوع _ل' -ب~=ن' ا~' ة-اخ ·ة~ي= ةر´·
¸+تن- ¸~لا -·ولا ¸· =ريسلا ¸-· ¸· …و-- ~=وي ة=و==~ ري= ة-ر· ¸ير= ¸ع ناك ا~'و ل-·أ ا--~ =ي~ل نو´ي نأ _ي=تس-
ة-ي¹~و ةداسس·لا ¸وسس·و ة~سسي= =سس-ر´· -ناسسك ا~' ¸سس´لو .ا+ت·و ¸-'ي _ت= =-ت´~ جرد ¸· ا+·-- نأ ,و~ =ي¹ع ام· =ت-· ةباتك ¸~ ·ي·
.~~`ا »· ¸· ¸و~ ا+ل ~=- ~-· -اي-=~لا -ا-ي¹·- ¸~ ة-ي~لا -اسم¹لاب
- 1 -
نان-لا نأ ¸ي= ¸· ا~ام- اني~أ نو´ي `أ -=ي ~ي=لا _-ا-لا· .اري`ك =-يا-- ¸ل" -ا-وملا ن'· ا~ي= ا·-اب نو´- نأ =ل ر~· ا~'و
.لمت=ملا و- •~ولا ل=لا ن'· ¸رت·أ امك ¸´لو =و´~لا ري`ك اني~أ نو´ي نأ -=ي ~ي=لا
Œسس-نيو ةسس¹-=لا _¹ع -ر-يو ¸وسلا _ل' --~ي نأ ·¹مع لم´ي نأ ~·ب نان-لا لمع ¸~ نأ -ارملا ,~=' ¸· -نيب ~لونر' -تك
.ل·-لا ¸~ ل+~أ »`´لا ·ر·~ _¹ع'ب _ي-يو -ري-ن ¸·
و- ¸ا~`ا »+=وم= -اسنو .ا=ر »- ·¸راب ل´~ب نو~ي= نو·-اب ·¸ي==انلا ويرانيسلا -اتك »=·~ ن'ب ةني¸=لا را´·`ا ¸~
-`¸سس- ¸سس·ب .»سس+ت·ر=ل ةسسياع~لا ر`سسكأو روس=`ا لسس-·أ _¹ع »+لو-=و »+~ا~=ت~' ةر`ك =ل~ب نون·ي »+نأ ¸أ ةم-لا _ل' .و-ولا
.ةر·ا-·لا ¸ي-ا´=¹ل ر·وت- ¸تلا ة-·ارملا ة~=ب نو·تمتيو ري-ك ,وتس~ _¹ع ¸يي·ر= ¸انلا
¸سس´لو -ام=ع ان¹ك نو´ن نأ _ي=تسن ` .ل-·أ نونو´ي -و~ ~يك'تلاب لي¹·و ·نو´ي ¸ل ¸·-لا .»+¹`~ نو´ي نأ -=ي ان´~ ري`ك
.-ا-تك`اب ل·`ا _¹ع ¸ن-ي-ي ` ا~- ¸´لو »+¹`~ -سل ¸نأ »¹عأ ان'· ¸ل ة-سنلاب ا~أ .»+ن~ -رت-تل ~+=لا ¸~ .~-- نأ =ي¹ع
~سس-لو .»+-ا·ي-~ _يور- ¸· »+لاو~أو »+ت·و ¸~ ة-ملا ¸· ¸يسمخ نو--يو نولا=´ دو نو--ا¸ ¸ي¸يمتملا ةعا-لا -`¸- ¸~ لي¹-لا
ةسسنيم`و ةسسيلا= ايا~- -ا~-'ب »ا·و ةي·م=و ¸دان ل´ب ¸=تل' .·--· _اب -يك _=ان ¸´ير~أ ويراني~ --اك -ارملا ,~=' ¸· ¸نر-خأ
ناسسك اسس~ اسس-لا= ·ن' .-¸~ لك و- ا~- ¸´ي »ل ¸´لو .نو·لا ~ي ·ل »~-ي نأ _ي=تسي ~=او ل´ب »اع ·=وب »ت-او "ة·-نملا -ا=-أ ¸ان¹ل"
··ي-سسي نأ ~سسيري ا~ ¸=~ ~نع ةو==لا لينو -ارت·لا "ةي-يك" ¸· ر´-ي ·ي· -ت´ي نأ -=ي ناك ¸~لا -·ولا ¸· -اعاسلا ¸--ي
_سس~ ةسسمي=·لا ةسني~م¹ل ةريس-· ةراسي¸ب »وسس-ي ناسك رو+س~~ ¸ي·~ _تˆن~ ن'ب أر· =رويوين ¸· ناك ا~~نع -ا-~انملا ,~=' ¸·و .·ل ا-ي~
,رتسس~ا »سس` ·سسي· ةسس~ا·لا _تنملا ا~- داتع' ¸~لاو ¸~ن-لا ¸· _ان= _¹=أ _ل' .ا-تن`اب ¸ي~- »ا· =ل~لو .ةر+~لا ¸· ·ينا~- ¸تلا ·ت=و¸
·سست=و¸ _سس~ ·سسني= ¸سس· =روسسيوين _سسل' _تنملا ل-و .ة==لا --·لو .ة~دا-لا ‚``لا ةي=رسملا ¸لايل ¸~ ة¹يل ل´ل ركا~تلا ¸~ ةعوم=~
ة-~ان~ ¸كا~أ _¹ع .و-=لا ا·ي=تسي »ل ةي·-و¹ل ة-سنلاب ¸´لو ._لو`ا ¸لاي¹لا -~+ل -ا-~لا ¸· ا+تين ¸ع -برعأ .ا=لا ¸·و ة·~`لا
أ~ب ¸´ي »ل ة-· ام+ل _اب ةيا+نلا ¸·و اينا-م~لا ¸~ ري`´لا ام+ل »~·و ·ي· •لا-~ ل´~ب ام+عات~'ب »ا·و _ان=لا ¸· ام+ني´ستب ¸-ي~- »ا-·
.ل-· ¸~ ·ي¹ع ل-=ي »ل ر·سب -ا+تباتك ¸· _ت=
نأ »¹سس~`ا ¸سسير=لاو .¸-ي~سس- لسس`~ =سسنأ وأ ة~سسي=لا ةعا--لا =~نع ناك ا~' `' ةر~ا·~ ر-ت·- "ة-وملا" _¹ع ¸-· ةباتكو
_سس¹`ملا ة=يسس-نلا ¸سس- -~- .¸ي=ر=ملاو ويدوت~`او »و=ن¹ل ةي-=~لا _~`ملا ة~ار~ب _و-وم¹ل =رايتخا ¸· ¸~ي¹-تلا لخ~ملا ~=ت-
اوسس·-تي نأ ¸يع~سس-ملا ¸يناسسن-¹ل -س~`ل وع~سسي -¸سس~ك و~-- ا+ن´لو ةنوم-~ ة~ي= ة=ي-ن ا+ن' .ة~ا~¹ل ةبات´لا نو~يري ¸ي~لا -`¸- _ل'
.~ي~=لا اور´ت-ي `و ~-اسلا
Jست! رايEKا 7اL!
-رسسخ' --اسسك لسسم·ل ا~ا-ت·' ¸يلو =-يل'- ¸~ نو´- نأ لمت=ملا ¸م· ·ة~ا~¹ل ة~ي~= ة-· _¹ع _و·ولا =~و _¹ع =نأ ¸رت·'
¸·اوس= اس+·يم= نوس´- نأ ¸س´مي .ºاس·يم= اسني· ر`¸س- ¸تسلا .او=`او ‚ا~=`او -ا·و`ا ¸~ ل- .º=ي=و ريسي نأ -=ي -ا=-' ¸أ ¸·
.=~نع ة==`ملا ةو·و =لايخو =تبر=تل ا·-- =~ا+لل ةرم`~
‚ا~س=`او ¸سس~¸لا -•خ رخ' و- نوري`´لا ·ب »ت+ي ¸~لا •=لا و- نو´ي نأ لمت=ملا ¸~ ·ن` ···-ت- ¸~لا ~ي=لا •=لا ن'ب .ا-ي
»اع ةمي=·لا ةيلاملا ة--ا-لا .ا`ملا لي-~ _¹عو .ا·يم= اني· ر`¸- ¸تلا .او=`او 1Ž•• ةسسي-¹=لا نوسس´ي نأ ¸سس´مي ._وسس-و~ ¸~ ·لاي .
-ارسسي·تلا ¸سس· =اسسن- -اعوسس-و~ ¸سس~ اسس+ل اي .اري`'- ةي~اي~و ةيعامت=ا ا~ارد ر`كأو ةي~ي~وك -·اوملا ر`كأو ةي~ارد ¸--لا ر`ك`
- 1 -
»اسس+للا ةل`=لا -=ا- ة-ت´~ -ارو~ن~ ¸~ ·ب جور=لا ¸´مي ةي-ي-=لا ةاي=لا »ا+ل' ¸~ ري`´لا ر~-لا =ان- .ن`ا ان-اي= ¸~ ‚~=- ¸تلا
¸سس-· لي´سس~تلاب .وان- ا~~نع ار= ري-س´ي~ ناك ام¹`~ =~ا+ل' ¸· ر= =ن' -ةير´· ةي´¹~ ¸و-= -ا-لأ =ان- ¸يل نأ ر-ك`ا -ا¸=لاو
ريرا-ت¹ل »=تن~ -,را· و+· -‘-~ملا ¸بد`ا ·=اتنل ا=ات-~ ا`ي~= جاتنلا --=لا --ا´لا ¸-ي~- ¸نا=عأو .·-ار=` ¸يرخ' ¸انأ
_سس¹ع لسس-=' -اسس+ن~ -¸سس= ¸سسيل ¸سس´لو -ةسس·ا= ا+نأ ¸=- ~· .»وم·لا ¸¹=~ ¸· ةيلا=لا ة¹´~ملا .وانت- ¸تلا -ا¸=`ل ة-اخ ةيناملر-لا
.¸ناسنلا »امت-لاو اي~ي~و´لاو نا¸=`او را´·`اب ¸ي-- ا+ن' .ةيعو-~`ا ة·-=لا ¸~ ة=سن
-ر=لا ¸-و انن~¸ ¸· ة`دا= »=عأ ن' .ا-ي ·ن'· =ل~ _~و ة~ا~لا _¹ع اري`'- ر`ك`ا ا+ل`=ب ¸-¹- نأ ةمي=·لا ‚ا~=`ل ¸´مي
ةينا`لا ةيملا·لا 1Ž’Ž - 1Ž•“ _سسلو`ا ةسسيملا·لا -رسس=لا -سس¹·· امك ةري`ك ةين· ` امعأ »+¹- »ل 1Ž1• - 1Ž1” ةسسيا+ن" ةي=رسسس~ لسس`~
ةرسس~ .وأ رسسك~أ .»سس´=ن نأ ا~= ر´-ملا ¸~ ·نأ ¸=أ .¸~انو نوسن-ين -ا=ولو "¸بر·لا نا~يملا ¸· -,دا- -¸~ لك" -اتكو "ة¹=رلا
»اع ¸لاو= ا-ير-- ~-نلا ا~- -·م~ 1Ž•1 وأ 1Ž•• ·¸اسسخ ل´سس~ب ةسسينا=ير-لا »`·`او ةسس~اع »`·`ا ¸سس·ب _ل' ا~ا~أ -~+ي ناكو
¸س· ر`سكأ ~-اوس~ _س¹ع روس`·لا ¸سسع ا¸=اسع -سنك ¸سن´لو ¸-امنيسسسلا ان=اتن' ةعان- ¸ع _ا·~لا _¹ع ا-ير= -نك ¸ننأ ا-يأ رك~أو
¸س~ .و`ا -س-نلا ¸س· ~سي=لا ¸-اورسلا جاستنلا ¸س~ لسي¹· لسم·ب اسنم· ~س-ل .¸¹ي=سستلا »¹ي-لا .ا=~ ¸· ¸~ا~`ا -ان`ت~`ا ناك -انعا·د
"»ي==لا ~·ب ا~" »¹ي· ل`~ --ر=لا
†  ‡
.اس··أ دودرو ةي-اس-~ -ناسك اسمبر لس- .-ي·س-و ¸~سي¹-- ناسك ر-سك`ا -¸س=¹ل ة-سسنلاب ¸´لو -
ةرا¸و .`خ ¸سس~ `' ·سس·~ لسس~ا·تلا _وسسنم~ ا-يسس~ -ناسسك وأ ري-سس·تلا ¸سسع انسس~ر=- €سسي=ب _سسي=-لا _وسس-وملا ةبا`مب -ناك ا+¹ك -ر=لا
نأ و~سس-ي .اسس+ي· ,داسسمتن نأ ¸~ -ا=ي ¸=~ =ان- امن'كو ة¹-تس~ را´·'ب _ير-تلا ¸~ ¸م~ر رو-ن ¸م¹ع -س= =ان- ناك .º»`علا
ا~سس-و .ا+نع نو··ا~ي ¸انلا _~- `أ _¹ع ا+تم-اع …و-سب ¸ي-ر~ -=م~ ¸تلا اسنر· ¸· ةمكا=لا ةداي-لا -·ومب ¸¹·تي ا~ -¸~ =ان-
ةسسيرو`لا نا=¹لا ¸ع _ا·د _و-و~ ري`أ -سل ¸نن'† .·-را`' .وا=أ ¸~لا _و-وملا و-و ل-·لا .`-ت~` ¸~ي¹-تلا -·وملا ~ي~=تلاب و-
.‡ةي~ي¹-تلا ¸~ ¸¹=تلا _ل' _ي=ت~أ ا~ ل´ب =`=أ ¸´لو ة-~ا·لا ة¹-اع ¸ت-ملا »=ا-أ وأ
ةسس·بان وأ =ي¹ع ة-ور-~ _ناو~ =·و·- ن'ب =س-نل _مس- `أ =عو-ومل =رايتخا ¸· =ي¹ع -=ي ·نأ ¸- ¸ت=ي-ن ن'· =ل~لو
نوسس´ي ةسس~اي=لا =سست-=ا·ل اسس-·و =سسم+ي اسس~ _سسل' ··سسب ¸~¸- ا~ _ل' --~' ‡راو~`اب ¸ن=ي=- `† ¸- ة¹--ملا =تين=أ ل·=' .=¹خاد ¸~
ةسسي=انلا ¸سس~ -¸سس~ ¸'ب '-·- ` =ن'ب -ن¹عأ ول ا~ا~و .ةين-تلا =-ا·ار=نا ¸ع -ا-تن`ا _ي¸ي -و~ _-وتملا ¸`خلا ن` ا=بر~ انام-
نأ -سس=ي =ل~سسلو .·سسس-ن ن`علا لسس`~ ةي~ا¸+ن' ةبا=' -~- نأ ¸=أ ¸´لو ."ا~= -¸~ ا~- انس=":-ي=ي نأ _ل' -رملا ليمي .ºةي-=ا·لا
·»سس=-لا -اسس~¸أ ·نا´سس~لا ة¹´سس~مل ة-سسسنلاب لسس-نلو ¸-=اسسع »اسسمت-اب لم·لا _ي=تس- ` =نأ -~=و ا~'و .,رخأ ةر~ ري´-تلا _¹ع =`=أ
»سسل اسس+نأ €ي=ب ا~= ة·ا= ا+نأ -~=وو ·-~- ان~ايأ ¸· ةرا`ملا ةري-´لا -اعو-وملا ¸~ ¸أ وأ نا=رسلا ·¸عامت=`ا نام-لا ·¸ي~·تلا
-»ا·لا ة-· _تن- ~-· =ل~لو ةني·~ ةيناسن' -ا-- =ي· ري`ي ¸´لو ر+-~ ري= ا-ي~ ..=-=ا·تب _==ي ~· ا~ ا-ي~ ن'· »امت-' ¸أ =ن~ ¸¹-
.‚~=ي ا~ ا~-و ¸~امت-' ري`- ا+¹كو _باو=لا _م= وأ ¸-ا~=لا وأ •=-لا ¸ع
ةسس¹ي¹· ` اسسمعأ اسسن=تنأ اسسنن'· ةيدا·لاو ةل~ت-ملا ةي-اورلا »`·`ا ¸·ب -ر=لا ¸· -~- ةمي=·لا _-وتلا ةرت· .`خ ان=تنأ اننأ »=ر
.ةي¹ي=ستلا ان~`·أ ¸· ل-·أ ل´~ب ·نع ري-·تلا »- انل ¸~¸ ل-·أ _مسي ا~ ن'ب ¸=أ ¸نن'· لك _¹ع ¸´لو -ر=لا ¸~ ة~وخ'~ ة¸يمت~
-اسست´ل ة-سسسنلاب =ل~ نو´ي نأ »¹=لا ¸~ ·نأ ,رأ ¸نن'· ¸=تسي ا-ي~ او=تني »ل »+ن` ا~ ~= _ل' -ات´لا ل~· _¹ع -ا´-¹ل ة-سنلاب
اسسمك اسس+¹ك -"و´سس~و~ ¸سس· ةم+~"و "ل-=لا _ا-~'"و "ري·-لا _را~لا"و "¸يلرب ¸~ ريخ`ا را=-لا" ل`~ ةي=يراتلا "-ا=ا-رو-يرلا"
.ةي¹ي=ستلا وأ ةي··اولا »`·`ا ةبات´ب نومت+ي ¸ي~لا -`¸- ¸~ ة-اخ ة~ار~لا ¸=تس- ¸+· .ةي´ير~أ -رعأ
- 1 -
·سسنأ ,رأ ¸سسنن' .رسس~ا-~ ل´سس~ب -رسس=لا ¸سس~ _=وتسسس~ ` يم= ` مع ·نوكو ¸ن-~ ¸· ¸~لا »¹ي-لا _ونل ا=ي-و- =ي=عأ ¸نعدو
.انل ~ي-~ ر~¸~ ةبا`مب نو´ي نأ _ي=تسي
ا=يسسسبو اسس~ام- اسسي-اعد اسسم¹ي· ·نوسس´ل ¸يل ."اينا=ير-ل _مت~'" ناون·ب -ر=لا .`خ ةي-امنيسلا نوارك ة~=و ·ت=تنأ ري-· »¹ي·
اسسمي=ع اسسم¹ي· ناسسك =سسل~ _سس~ ·ن´لو .ا`ملا لي-~ _¹ع "¸يعو-~` ¸·~-" »¹ي-ل -ور·و ¸~لا »ع~لا ·ل ر·و- »ل ةيعو-وملا ان-ا=¹~ ن'·
."¸يعو-~` ¸·~-" »¹ي· ¸~ ر`كأ ة~دا-لا -اونسلا ¸· ·يل' -ا-تل`ا لمت=~ ل´~ب ¸=تسيو
.·سسنع €سس=-ن ¸~سسلا _وسس-وملا ~سسي~=تلاب ¸- "ةي~ا~`ا ةر´-لا" ¸´لو ¸و-ت~ ل´~ب ة~ي= -ناك _و-وملا ة=لا·~ نأ -رتعأ
·ل-ن -ابرع ·-``ا -`=ع ·_·ا~~ --ر=لا ¸~¸ ¸· ا+·مسن انك ¸تلا ¸- -او-`ا· ·-و-لاو ةرو-لا ¸· ¸ا=ن' -ة=يسب -ناك
.ا~´-و ةي-ي~وملا "¸ريلا= .انو~انلا" -`-= ·ويدارلا ة¸+=أ ·-`' ·_نا-~ .امع·-ارا=· ·-ار-ا=
ةس=-ل ررس´ي نأ نود -رس=لا ¸~¸ ¸· ةعومسملا -او-`ا ¸~ رخ' ام¹ي· _ن-ي نأ -رملا _ي=تسي €ي=ب ةيا·¹ل ة~ي= ةر´-لا·
.ة~=او ة-ير=ب ¸يلو ة-¹ت=~ ة-ير=ب »ويلا ·ت=لا·~ ¸´مي _و-و~ ان+· .ا= لك _¹عو .¸باسلا »¹ي-لا ¸~ ة`دا= وأ ة~=او
»~´ سس-- نأ -·=ت~او -_·ا=ملاو ¸ن=ولا ¸ر=لا ل-نلو ة=لا·~ ¸· ةم+~ اياو¸ ¸· ري´-تلا -·=ت~ا ~· نو´- نأ "¸´مملا" ¸~
اسس+ي· رسسي´-تلا _سسل' ليمي انم=·~ ناك ¸تلا ة=-اولا -اعو-وملا ¸- -~- -ناك ¸´لو ةي¹-أ ة=لا·مب ةري~=لاو ة~ي-ملا »`·`ا -~-
¸سسع »سس¹ي-لا ا~- ل`~ ة=ر~لا ¸-ن ¸~ »`·`ا _ان- ا+=لا·ي ¸تلا -اعو-وملا =¹- ¸ع _و-ولا ¸~ -ار~ ر~ع =ان- -ناك .` وأ
.-ر=لا ¸~¸ ¸· اينا=يرب -او-أ
ة·-اس~ رسي= -اس=لا·~ وأ ةسيداع رسسي= -اعوس-و~ ~سس=-و رو=سسلا -~س- ¸ر·تسسس- نأ -·=تس~ا ا~' ~سي-ملا ¸س~ ·سنأ ~-تعأو
·سسن` ~ي~سس~لا .ا~سستب`ا ة=سس-او ةري`ك -اعو-و~ --سب ر-ن- ¸¹· ة~ي-~ _·اود _ل' ليمب -ر·~ ا~'و ةيا·¹ل ةل~ت-~ -سيل -اعو-ومل
.¸ير=لا ¸-ن _ل' ا·يم= ان··~ي ¸~لا رار=-لا ¸-ن »ويلا =ان- ¸يل
¸أ ¸-سس¹· لسسك ¸سس~ »سسعدأ ¸سسنن'و .-رسس=لا -سس·و ¸سس· اسسمع راسس-تخلا ¸· ر-كأ ةير= ~=و- ·نأ _ل' رار=-' =ان- .ا¸ ا~ ¸´لو
¸سس· -ي=رتسسلا ¸=تسي اد~~ نو´ي -وس· ا·تم~و ا-= ام+~ ام¹ي· _ن-ي نأ _ا=ت~' ا~'و ةمي· ¸~ _و-و~ ¸· لم·ي نأ رات=ي ¸=~
ةي¹س-`ا اسياو¸لا ¸س~ »اوسكأ =اسن- -=اسن- .¸مس~لا -س=- ا~ي~= =ان- ¸يل ن'ب ¸~ا¸+ن`ا .و-لا ل--- `و .¸-امنيسلا جاتنلا ةعان-
.ر-ت=- »لو ل·تس- »ل ة~ي~ع -اعو-و~و ة=لا·ملا
~سس·بو -رسس=لا -اسسن`أو -رسس=لا لسس-· -ةرتسس· ¸أ "¸سسسي·ر¸بوأ ¸اسس~" ة~سسير= ريراسس-- ¸·ب .وان- =لايخ ري`- نأ ~ير- -نك ا~'
_س¹ع لس-=- €سي=ب -ارتس· ‚``لا .`خ _س==لا _س-ت- ةسن·مت~ ةس~ارد ~س·بو ة¹~ا~ ةر=نب _==تل ة~ي= ة=خ نو´- -و~ .-ر=لا
_سسل' اسس+ن'ب .و·أ -وس· "¸سي·ر¸بوأ ¸ا~" ة-ي=و »´ن~ ¸·-لا ة·ر·~ »~ع .ا= ¸·و .ا-رار´- وأ ةين~¸لا ا+-اري·تب ةي-ي-=لا ةي-¹=لا
ر·وسس-و ¸باسس=تن`ا -يوسس-تلا ¸سس· -رسسملا اسس-اري ¸تسسلا -اسس-=¹ملا ¸سس~ ` اسسمتك' ر`سسكأ ا-ريرا-- ن'· .¸با=تن`ا -يو-تلا ةبا`مب ا~ ~=
و~-- نأ ةلا= ¸·و .·نولو-ي ا~ _~ -‚ا~=`او -ر=لا ¸~¸ -اعو-و~ ¸~ ·ل ر-= ` د~·ل ةي-=~لا ¸انلا .ا··أ دودرل لي-ا-تلا
.ةمي-لاو _-نلا ةمي=ع ة-ي`و ة-ي-=لا ¸· ا+ن' .=ل~ك -سيل ا+نأ =ل ~ك¸أ ¸نن'· دراسنا- ل`~ ة¹م~ ة~~ا=
-ا-سس- -_سس¹ع ل-=ن نأ ان¹ك _ي=تسن انن'ب ~ك'ت~ ¸نن'و »امت-`اب ةري~=لا ةلا·-لا ةي-امنيسلا ةداملاب ة-ي¹~ "¸سي·ر¸بوأ ¸ا~"
.اسس=~ رسس--- ¸سسل =سسن'· -اعوسس-وملا -~سس- لسس`~ _سس¹ع -رسس-ت·' ا~'و "¸ا-=ت~`اب ة~ي~=" -اعو-و~ انرتخ' ا~' ان¹مع ¸~ ¸·ا-'
=اسسن- ¸سس´لو راسسيتخ`ا ا~سس- لم·ب ¸·ي-= ل´~ب نو~و-ي -و~ ¸-ار· »=·~ ن'· =~ نو~بو .··~و- =ن'ب ~-تعأ ة-ي-= ¸نن` =رايتخ'
- 1 -
.¸رورسس- •سس~ن~ ¸سس- ة~سسي=لا ة´=سس-لا نأو ةي¹سسستلا _ل' ة=ا= ¸· رو+م=لا نأ ~ن~ -=- ة+·اتلا -ايل¸+¹ل »-رايتخ' نورر-ي ¸انأ
¸~ ري`´لا =ان+· اي~ي~و´لا ة--و~ =ي~ل -ناك ا~' .ة+·ا- ةيل¸- رات=ي نأ -رملا _¹ع ن'ب --~ =ان- ¸يل ¸´لو ¸-ي-= =~ نو~ب ا~-و
-اعوسس-و~ لسسم=- ¸تسسلا اي~سسي~و´لا ¸سس~ ~سسي~·لا لسسي=-أ نأ _ي=تسس~أ _سس·اولا ¸· .ة~ي=لا -اعو-وملاب ·يم~أ ا~ ة=لا·~ ¸· ا+ل _ستملا
¸سسي¹=رلا ¸ي~سس- ¸سس· نأ .وسس·أ نأ =سس~و _¹ع -نك.¸¹با~ ¸لرا~-و و~ درانرب -انت·و ¸· انلا=ر ر+~أ ¸~ ¸ين`' ~خ .¸ي--تلاب ةري~=
ةسم¹´لا اس~ ~سس= _سل' نول~سس-ي ~سس· ¸سس·-لا ."¸¹سس~" ةم¹ك ¸ن·- ا~ _¹ع -·وتي _-=لاب ¸´لو -."ةي¹ستلا ¸~ ةيلاع ة=رد _¹ع ام-اد ناك
ن'سب ¸أر ناسست-`ي -ا=اسس-يلا ¸سس~ ~سسي¸~ نو~سسب ·سسنأ ~سس-تعأو =رسس=~و ري`سس~و ¸¹سسس~ اسسم+ن· ن'سس· ةسس-ي-=لا _س--- ¸سس´لو ."ر~~~" ةم¹´ب
.دا=لا ا+·~- _ل' ر=نلا ~--- نود ¸¹س~ ل´~ب ا+ت=لا·~ ¸´مي ةدا=لا -اعو-وملا
* * *
MلاBلا ل$فلا
ة3لا3N8ا
OPIاQويرانيسلاPو PIاLلا<ملاP يQ ا!
.-ام¹´لا -~+ب -¸~لا ¸-ن ¸ن·ن ان¹ك انن'ب ~ك'تلا ل-·`ا ¸~ "-ا-ويرانيسلا"و "-ا=لا·م¹ل" ¸-ارا~' ¸· ¸ر·ت~أ نأ ل-·
".واسسنتلا ةسس-ير=" _ن·~ لم~- ¸-و نوي¹ي´~تلا نونان-لا ا+~~=تسي ¸تلا ة=لا·~ ةم¹ك ¸~ ¸رت·أ امك ة-ت~~ "ة=لا·~" ةم¹ك
_سس¹ع درلا ¸·" ل-ا~رلا _¹ع -در ¸· رير=تلا .و¸س~ ·با~- ا+¹كو .ويرانيسلا ةباتك ¸· ة¹=ر~ وأ -نا=ل ةين-- ةرا~' --ستك' ا+ن´لو
نأ _سسنم-أ ¸نن'سس· ا~- _~و ."ةن~-" ¸ن·- ¸-و "ةندا+~" ةيسنر-لا ةم¹´لا ¸~ ة-ت~~ "ةن~-" ةم¹ك ن'ب .و-ن ¸=ن· ¸ي-¹ت=ملا ¸ي¹~ارملا
~سس=` ةداسس~ »ا~=تسس~ا اسس+ب »تي ¸تلا ة-ير=لا _ل' »اع ·=وب ري~أ -و~و -ير·- ةر-· نود ."ة=لا·~" ةم¹ك »~=ت~أ ا~~نع ر`كأ _-وأ
.ا+-ير·- ن`ا .وا=أ ¸تلا ةي=~ولا ة-ي`ولا _ل' ري~أ -وس· "ة¹=ا·~" وأ "ة=لا·ملا ¸ع -تكأ ا~~نع ¸´لو ¸ا=~`ا
¸سس~ اروس=- ر`سكأ ةسس=لا·ملاو .ليس--تلاب ~-اس~ملا ةسباتك نو~سبو ةسين-- ةسسنا=ر لس·'ب =سم¹ي-ل »اع ¸ر-ب رو-- و- ة=لا·ملا
_سس¹ع ¸سس¹=ن اسسمك "ريوسس-تلا ويرانيسس~" وأ ويرانيسسسلا ·سسي¹ع _سسن-ي ¸~سسلا ل´ي+لا ¸-و ¸--لا ,~=' ¸ي=¹- و- ¸~لا ¸=¹ملا
-ي-رتلاسسب ¸=و- "-ل´وملا·" "-ك´ ر~" ةم¹ك _¹ع "-ل´و~" ةم¹ك ل-·أ ام¹`~"ويراني~" ةم¹ك ل-·أ -ل¸ا~† .-~- ان~ايأ ¸· ويرانيسلا
ر·سس~أ "-سسكر~" ةسم¹كو " -سل´و~ " ةسم¹´ل ة-سسسنلابو .¸سل' ر¸س=~ ¸س· ل~اع ل`~ و~-- "-ك´ رملا" امنيب »¹ي-لا -ا¸=` _~-ملا رات=ملا
-اري`سسك »سست-أ ` ةسس-ي-= اسسن'· "ريوسس-تلا ويرانيسس~"و ."ويرانيسس~" ةم¹ك ل`~ ا~ام- »¹ي-لا -ل´و~ ةيمس- ة~اركو ةيم-أو ~ي~~لا »ارت=`اب
.ر=ن -ا+=و ا+ن~ ل´ل ¸´لو ةي--و "ريو-تلا ويراني~"و ة¸يمت~ ةم¹ك "ويراني~"
- 1 -
€سسي= ¸أ ريوسس-تلا ¸· ·¹·-- نأ ¸ون- ا~ ل´ل ةي¹ي---و ة-ي·د ~ي~=تلاب ¸-و ريو-تلا ويرانيسل .ا¸تخا ¸- ويراني~ ةم¹ك
لسكو -وس- لسكو راوس= ةسم¹ك لسك ` ~ا~ ا+~ا~أ ‚~=ي ا~ا~و -كر=- ا~ ا~' ل·-- ا~و ة=-ل لك ¸· اري~ا´لا نو´- نأ ·ي¹ع -=ي ا~
.‚~=لاب •ي=ي ا~ لك وأ "لم·لا" ¸~ -¸=
ويرانيس~ ¸س· ··س-- ¸~سلا =س¹مع ر`سك اسم¹كو -¸روسلا _س¹ع ناس·~'ب ·سي· رس´-ي نأ -رملا _¹ع -=ي _=-ب _=·و ة=-¹ب ة=-ل
.ل-·أ =م¹ي· ناك ام¹ك ريو-تلا
ةLلا<ملا ي: ةلاN8ا
لس-اون نأ ن`ا _ي=تسسن ·سس-ن ¸س·و -روس+م= ¸س· ا~ام- ةري=لا ري`ي ا~~نع .و-ي نأ ¸يا- نوت¹ي~ داتعا ام¹`~ =ل~ _ي-وتبو
ر=نلا -ر-ب .¸~= ل´~ب ¸يلو را-ت=اب ا+يل' ر=ن- `'ب _نم-أو -ةي=ايسلا »`·`ا ` `~ ~خ .ة=لا·ملا ¸· ةلا-`ا ةل'س~ _~ ل~ا·تلا
¸لاسس·تملا ¸=سس~لا »`´ل ةيواس~ ة¹م= ¸-و -_·رتلا -و¹~أ »ا~=ت~ابو ."امني~" -سيل ¸-و ةري-· »`·أ ا+م=·~ نأ »=ر »`·أ ¸+·
اسس+نوك »~سسع ¸سس· ةي=ايسسسلا »`·`ا »سس=·~ لس~· ¸سس· ¸س~ا~`ا --سلا و- ا~ ة=ار- =ر-خأ نأ _ي=ت~أ ¸ننأ ~-تعأ ."ن'~ -ا~ ري="
¸-` ل´سس~ب اسس+ل •سسي==تلا »سستي »ل ةي=ايسلا »`·`ا نأ ر-ك`ا -¸=لا ن` .~=أ »كري~تسي »ل ويرانيسلا -اتك اي »´نأ و- -"ة~ي= امني~"
.--ا´لا ~=وي ` •ي==تلا ¸·و
ةسسياع~لا …اسس-ن .و= ة·ير~ ةر=ن در=~ ·نوك ن'· ·ري·- ل´~ وأ ر+=~ ·ل ¸~لا ري--لا ¸=ايسلا _و-وملا ¸~ •من =ان-
ة~سس~ ا~سسبأ _س--ي ` وسس+· .•سس~وتملا »اسسمت-`ا ,~·ت- ` ·~`·أ ¸´لو ةي~= ¸· ا~ي·ب ر·اسي جر=ملا ن` •~وت~ ل´~ب »امت-`ا ري`ي و+·
."‘ي=لا ¸ر` اعادو" .و-ي نأ ل-· _-اولا ةي¸رل •-· -·ولا ·ي~لو -„ اك ل´~ب ة¹يو=
نوسس´- ةداسسع ¸سس´لو ` ي¹· ¸·-لا ¸·متيو ¸=ايسلا -ات´لا ةدا~ _ل' ةر=ن -•منلا ا~- ¸~ ا-ير-- ةري--لا ةي=ايسلا »`·`ا لكو
"رس=-لا -ارسخ ¸رأ" رداس·- وأ -ي-سلا _سل' اعادو .و-- نأ _ل' اي·ار·= ة=~ارو ة·~ب اين~¸ ة--ر~ نو´- ¸تلا =¹- ا~عا~ -ل´~ `ب
¸سسع »سس¹ي· ¸سس· ةسس=انر= .وسس-ي اسس+ن~ -رسملا _سس+تنا ا~' وأ ‡¸وملا ¸رأ وأ ايران´لا ر¸= .ا`ملا لي-~ _¹ع† ة~ي·سلا ر¸=لا _ل' ر=--و
.ةي¹ي-~ا _ل' --~يل ةراي~ ~خ'يو اينا-~'
_ي=تسس~أو اسس+م=·مب _تمت~أ ¸نن'· ةي-امني~ »`·'ك ة-ي~ ةي=ايسلا »`·`ا »=·~ نأ ¸~ »=رلاب ·نأ -رتعأ نأ -=ي ة-~انملابو
.-=ن ا~ ل·-ن نأ "-=ي" ·نأو -ار- =ل~ لك نأ ~-تعأو .·¹--ن امب ر`'تن نأ -=ي ` انن'ب امنيسلا ةعان- ¸· نولو-ي .ا+¹ك ا+-~-ا~~
لسسم·ب »اسس·و رخاوسسب ةكرسس~ل ةيملا·لا ة=ايسلا ¸ع ليو= ¸-امني~ »¹ي· لم·ل ¸-ي-= ¸-امني~ _~-~ -ي¹´- »- -ارملا ,~=' ¸·
.‡»لا·لا _-ي~و~† -ام~أ جابرا- ةكر~لا »¹ي· لمع _لو- ¸~لا نام-ور رتلاو ¸نامل`ا و- ناك .لي-أ
_سسل' ‚~سس=- »سلو لسس-· ¸سس~ ‚~سس=- »ل ة-ير=ب ·-دا~ لك _م= -,ر-´لا ·-ر~ا·~ أ~ب ~-~نع ··-=و ·¹ك ·م¹ي· ¸يم=تب »ا· ا~~نع
.ن`ا
=سسل~ ~سس·ب لسس-او »سس` ا+سس-·ب _~ "¸ي-¹ل" ا-رو- ¸تلا -ا=-¹لا لك _-ي »ل .اي·ار·= وأ اين~¸ --ر~ ل´~ب ·م¹ي· _م=ي »ل
-اد'سسب »اسسي-لا ·_ا-سس-لا ¸· Šا-يت~`ا -¸ر~-لا ¸ن=¹ل ¸ار·ت~ا ·ن'كو ·م¹ي· »يم-تب »ا· .¸ي~¹-لا ¸يب ج¸~ ~-· ·"‘ي=لا ¸رأ" _ل'
ةسسين´لا ¸س·و لسك'ي وس-و -س·¹ي وس-و لسم·ي وس-و »لاس·لا انيأر انن' .لم·لا _ل' -ا-~لاو »ا·=لا .وان- ·.است=`ا ·ةي-ايرلا ¸يرامتلا
.»ون¹ل –ار-لا _ل' --~ي »لا·ˆ لاب »¹ي-لا ¸+تنيو
- 1 -
,رس= ·سسنأ داس-تع`ا ¸سس~ ¸سس-ن _ن~أ نأ _=ت~أ »لو "¸يلرب" ري+~لا ·م¹ي· ¸· نام-ور ا+~~=ت~ا ¸تلا ا~ام- ةين-تلا ¸-ن -ناك
.جاتنوملا ةر== ¸· »ا+ل' در=~ ¸´ي »لو ةيا~-لا ¸~ ل´~لا ا~+ب ·ميم--
ةسسيملاع ةسس¹=ر ¸سسع ة~سسي= ةرسس´· _سس¹ع ~سسيك'تلاب -¹س-= -سسن´ل اي~سسي¹--و اسسي·ار·=و اسسين~¸ ا-ي-ر- ·م¹ي· --ر ~· ناك ا~' ..ن`او
ري`'سستلا _¹ع ل-=- نأ =ل ناك ا~ ¸´لو .ة==`ملا ¸ي·دو ` ي-أ ا=ر=~ ناك نام-ر ن` ةري`ك د`ب ¸· ةبا~= -ارت· =ي~ل _--`و
:ةيلاتلا -ا=-¹لا روا=- ·ب »و-ي ا~ _¹ع ¸و-لا
.ا--رو-لا ¸· ¸نيد -كو~ - أ
نابايلا ¸· ¸نيد -كو~ - -
ة~=وتملا ل-ا--لا ¸·ب ¸· ·با~~ ¸ار·ت~' - ج
ة~~-~ ةدا=~ لم=ي ةر-ا-لا ¸· ¸يم¹س~ -كو~ - د
¸ر=ب ¸ي~-لا ةسينك ¸~ _--لا ~يع -كو~ - -
¸¹يو ةني~~ ¸· ¸`=لا ‘ي= -كو~ - و
‘يوار~¹ل ¸نيد ¸رع - ¸
-وسس=و -سس·ار .نراسس-ملا ¸ي~سسلا ¸سسع لسس~اك ~سس¹=~ ¸سس~ اريوسسن- ر`سسكأ وسس- ةسس¹ي¹· ¸-اسس·د •سس-· ¸ر·تس- ¸تلا -ا=-¹لا -~- ري`'- ن'
.=ري´-- ري`- ¸تلاو ة-¹ت=ملا -ا~-ت·ملا -~+ل ةيني-ورلا --ا=ولاو ¸ي--·تملا
»سس¹ي· ·لاسس`~أ ¸سس~و ¸=ايسسسلا »سس¹ي-لا ¸سس~ -رتسس-ي ¸~لا •منلا ا~+ب =رك~أ ن'ب -=ي ` ¸نن'· ةي=ايسلا »`·`ا _و-ومل ة-سنلابو
"نار' ¸~ ل=ر" »¹ي·و "اناو~"
†  ‡
¸ر~سس-و ةس·ور·~ رسسي= وأ ~·-لا ¸· ةيا= »لا·لا ¸~ -ا¸=أ ¸·ب _ل' -ا-~لا و- »`·`ا -~- ةين--و .
ةس--لا ¸س~ اسعاونأ جر=تسسس- ةس=-نلا -~س- ¸سس~و .¸اسسنلا ¸س~ ةسي=من ةسعوم=~و ةي=من -ا¸=أ •-ت¹- »` =ان- ¸انلاو ¸ر`او ةاي=لا
¸رسس·- =ن'· ةري-´لا .امع`ا »لاعو ¸ن=¹ل ¸~ي¹-تلا _ار-لا ¸~ ` ~بو ةي¹=ملا ةدا·لا ¸~ ا-ي~ ·ةيناسنلا -ا·`·لا ¸~ ا-ي~ رو--و
ا~ار~سسلا ¸سس~ •سسخ _سسل' اسس-ريو=- _سس¹ع ةرداسس·و ةسسبا~= ة·يسس- اسس+ن' .ةر`¸ملا ل~او·لاو ة·ي-=لا _~ -ا=س-لا "¸يي-ا~-لا" ¸انلا _ار-
.~ي~= نا´مل =رايتخا ¸ير= ¸ع =تلا-أ ¸~ ري-ك -¸= ¸-=تيو .ا=ملا ا+ب رخ¸ي ةعونت~ -اينا´~' =ان-و .ةي~ي¹-تلا
ة~سسي= ةسس=خ اسس+ن' .¸=وسس~ ل´~ب ا+=ي-و-و ا+-ير·- ل+سلا ¸~ ¸يل ةي-امنيسلا ¸--لا ,~=ل =ت=لا·~ ¸· .وانتلا ةلا-أو
.ا+-·ار- نأ ام-اد -=ي ةني·~ ا=ا-ن ا+ي¹ع لم·- ¸تلا ةي==لا ة=سنلا -`= _¹ع ةري-ك -ر='ب -ت´- ن'ب
-يسس-أو ."_اسس-يلا"و "_باسستتلا" …اسس-ن لسس`~ --ا-ويرانيسسسلا لك _¹ع ا-ري= ¸-=ني ¸´لو ا+س-ن ة--لا ¸~ ا+ن~ ري`´لا _-نيو
.ا+تيم-أ ام-اد رك~ت- €ي=ب "ةلا-`ا" ا+يل'
ناسسبو~ ¸س-· ¸س· ~س=ن اسمك -اس+-'=ا-~و اس+-ارو=-و ا+سس-ن ةس--لا ةلاس-أ =اسن- .ةري`سك اسعاونأ ةلا-`ا نو´- نأ ¸´مي
"¸راسس=يلاك روتك~سسلا ةسسنيباك" »سس¹ي· ل`~ درسلا ة-ير= ةلا-أ =ان- .ةري--لا ¸رن-وأو
†  ‡
~سس=أ رسس=ن ةسس+=و ¸سس~ ةسس--لا ,و رسس-— €سسي=
وأ اسس~ام- ة~سسي~= نوسس´- ةسس--¹ل ةسسي-¹خ راسسيتخ' »تي €ي= نا´ملا ةلا-أ ·ي¹ع ¸¹=ن ا~ ا-يأ =ان-و .ةي¹-·لا ¸ار~`ا _-~تس~ _-ر~
_يرسلا ا~ور را=·† »`·أ ¸· امك -ة·ول'~ ري=
†  ‡
-سبادوب ¸· ناوي=لا ة-ي~= -
†  ‡
_-ا-لا _-·`ا -
†  ‡
.‡¸¸لا ¸~-ر- ¸~ا~و
.ةري`ك ·=وأ ¸· ة+با~ت~ `' نو´- نأ ¸´مي ` ة--لا ¸~ ةني·~ …امنأ =ان-
- 1 -
"و¸ورك ¸سنبور" »¹ي· ل`~ -ةيوار=- ةري¸= _ل' ةني-~ ¸ر= ¸~ ا=ن ناسن'
†  ‡
-ر=-لا ¸· ة~~=تس~ ري= ةرو=+~ ةني-~ وأ
اسس~ور راس=·" »س¹ي· ¸س· اسسمك .اس=ملا ا~سس- لسس`مب ةس--لا --اسك _¹ع ة-ور-ملا …ور~لا ل~'- .",رخأ ةر~ -سي¹ي~ ¸را~" »¹ي· ل`~
اس+ن'· ا-~-اس~- _وسسنلا ا~س- ¸س~ ,رسخأ »`·أ ¸أ ن'س· ~-~سسنع را=· ¸· ·ي· ‚~=لا ¸ر=ي €ي= ·-~-ا~ »¹ي· .وأ ا~- ناك ا~' ."_يرسلا
."_يرسلا ا~ور را=·" »¹ي-ب =رك~-
ةسينا=ير-لا -ا-ويدوتس~لا ةكرس~ ·=استن'ب -~اس· "_يرسسلا اس~ور راس=·" ل-· ا~- ل`~ »¹ي· ة-· --تك .··~ ة=سن ·نأ و~-يو
-ا-ويدوتسس~`ا ةكرسس~و نوسس~و= ةكرسس~ -م¹ع ا~~نعو .,رخأ ¸-امني~ جاتن' ةكر~ _~ -ا-وا-~ -أ~ب ~· -ناكو نو~و= ةكر~و
¸سس· ري`سس´لا =ان- ناك ·ن` ¸= _¹ع اوناك ._-=لاب ا+=اتن' ¸ر=ي »ل ¸تلا -ة--لا ¸ع ¸~-ع -رت~او ر==لا -كردأ =ل~ب ةينا=ير-لا
.‚~= ا~ ا~-و »+ت-· ·با~ي ¸ت-·
` ¸سس´لو -ارسسملا ¸سس~ ~سسي~ع لسس-· ¸سس~ ا+~ا~=تسس~ا ,رسس= ا+نأ _ل' ة¹ي-أ ةر´-ل لي¹+تلا ,ر= ام¹ك ¸يع~`لا دا-نلا ¸·ب ري~ي
"` يسس-أ" نوسس´- نأ ¸سس´مي ·ن'سس· ةسسي´ينا´ي~ لسسي= _¹ع اري`ك ~مت·- وأ را´·`ا ¸عاو ل´~ب Œسن- »ل ام¹´· .=-ير= ¸· --ي =ل~ ل·=-
ةس-ير=ب _س-او رسي= ل´سس~ب ¸نرك~- -ناك ةي-امني~ »`·أو -اي=رس~ -~-ا~ ~-ل .ل-· ¸~ ·¹مع »- -¸~ل ·با~- =ان- ناك ولو _ت=
,رسسخ`ا -وسس=ولا لسسك ¸سس· ة-¹ت=~ -ناكو ل´~لا ¸~ •-· ا-ير· وأ ا=يسب ناك ·با~تلا ¸´لو ل-· ¸~ ا+-~-ا~ ,رخأ .امع'ب ,رخ'ب وأ
¸سس~ ر`سسكأ ةلاسس-'ب -روسس=-و ¸رسس--ع ل´سس~ب ةينا`لا رو=-و ة=لا·~ -ناك ~' _لو`ا ¸~ "ةلا-أ" ر`كأ ةينا`لا نو´- نأ -~-لا ¸~و
._لو`ا
»سس+ن' - ¸سسير=لا ا~سس- ¸· ·نو-´-ري امل نار-·لا نو-=تسي ` ويرانيسلا -اتك ¸·ب =ان+· ¸ي¹-انملا ¸ع _·ادأ نأ .وا=أ ` انأ
ا~سس- .¸سسيرخ' ¸اسسنأ -اس-ا´· »س´ل نوسس--¹ي =سسل~ ~·بو »`·`ا ة~-ا~~ ¸· نو=~~نيو _و-~`ا ¸· -ار~ -~ ¸ر·لا رود _ل' نو--~ي
=سسل~ _~و ."ةيبد`ا ة´ي¹ملا ¸و-=" _مسي ا~ =ان- ن'ب اورك~ت- نأ -=ي =ن'و »+ن' ."جر=تس~" -د¸~ ل´~ب _مسي لم·لا ¸~ _ونلا
·باس~~ »س¹ي· ¸سع »-~سس=أ =ر-سس=يو ة¹ي-أ ةر´· ا+نأ ~-ت·ي ا~ =ي~ل ناك ا~'· ·ل-· ¸~ --تك ~· را´·`ا لك ن'ب =نو-ي=ي ¸انلا ل·=- `
ري-سسك ·با~تلا ن'ب -·نت·' ا~' »` ·نع -ا~و¹·ملا ¸~ ر~· ر-كأ _¹ع ل-=' .انملا -·- =ل~ ناك ا~'و .»¹ي-لا ا~- ~-ا~- نأ .وا= ا~=
نأ ~سسب ` ._وسسنلا ¸سس-ن ¸سس~ ·سسنأ _¹ع ·ي¹ع -ر·تلا »تي ~· ·نأ »=ر ل=تن~ ¸-ا+نلا ويرانيسلا نو´ي ` €ي=ب .·ل لي-أ ريو=- لم·ب »·
.`خ ¸~ -¸~ ¸'ب ·با~- -`ا= =ان- نو´ي “˜˜ _ل' 1˜˜˜ .»اع لك »+تعان- »تي »¹ي·
¸يتي-=~ب ا~بأ ,رخأ ةي=رس~ ~-ا~أ »¹· .•-· ناتي-=~ ا+`ا~='ب »و-ي ¸نري· ¸سنر-لا --ا´¹ل ةي=رس~ -~-ا~ ةر~ رك~-أ
ةعا=سس~لا ~سس=أ ¸-اوسس- ` €سسي=ب ا~سس= ةردان ةبو·-لا -~+ل -ا-~`او ا+تباتك ا~= -·-لا ¸~ ¸´لو ¸·-لا =ان- نو´ي نأ -=ي ·•-·
ةسس-با=~ =تسس-· -ناسسك ا~' `' ةسسيبد`ا ¸سسنري· ¸وسس-= _سس¹ع ¸~سست·- ` -و~و =تلوا=~ »~·ل --~ =ان- ¸يل ¸´لو .لم·لا ¸-نب »و-يل
" ¸¹با~ »¹ي· .·ت--ل • -درس-مب ناسكو ةي~ا~`ا ةي-=~لا ¸¹با~ ناك ·•-· ·ي· ¸يتي-=~ب ةبر=تلا ل=أ ¸~ ¸يتنيبوب ناك "ر+=لا ~·ب
.,رخأ ةر~ =ل~ .وا=ي »ل ¸¹با~ _ت= ¸´لو ·-·ولا »=·~ ة~ا~لا _¹ع
ةعاسسلا ¸كاسس- ¸-اس~ -رس-=ي ري´~ ةي-=~ .وانت- ` =ت-· -~اد ا~ -_ي=تس- =ن´لو • -اي=رسس~ =اسن-و .رس+=لا لس-·
ةرسس´-لا -سس~اد اس~ ة¹يسس-أ اسس+ن'ب _ع~سست- نأ ¸سس´مي ةسسيداع رسسي= ةسس-· .ا¸سس- اسس~ اسس+ن'· •-· -اي-=~ _بر'ب ة~ا~¹ل وأ _رسم¹ل ,رخأ
.ناس=ت~`ا -لان ¸تلا .امع`ل ة+با~~ -سيل ة--لا نأو -اي-=~ _بر`ا ¸ا=ن ¸· ةرو-=~
- 1 -
"ةي¸~ر-لا ةر-¸لا" »¹ي· ةر´· ~خ

_ا=سس~لا لسس`~ ةيسس~ا~`ا ا+-ايسس-=~ب ةيسسسنر-لا ةروسس`لا ¸سسع ةسس-· -ت´- نأ =ي¹ع ناك و¹· .
ري-سس´لا -سس¹-لا و~ _ا=سس~لا ¸=سس~لا ةر´· ¸´لو .ةينونا· ةي--ل =س-ن ¸ر·- ¸= ·=و _¹عو ~يك'تلاب =ن'· ¸يك`ب ¸رب ري~ ¸ين`ا
ةس=¹ب وأ ة-نس~ملا لس·= وأ ¸عاسم= ¸سسير= ¸سس~ -اسسس·- ¸اسنأ ~اس-نل _·~ني ·ن´لو -اعار-لاو لكا~ملا ¸· ¸را= ¸~لا ري·¹ل -=ملا
-اسس-ا-· ¸~سسل ن' .¸سسيك`ب ¸رب ري~ ةي-=~ _~-مل ةير´· ةي´¹~ ¸- ةي-=~لا نأ _ن·مب ة¹ي-أ -سيل .ا-تع' ر´س·~ وأ -`=لا
-ناسسك ةيسس-=~ ¸سس~ ة·بان ¸¸يك وأ ةنورا-لا ةي-=~ نأ لمت=ملا ¸~و ¸رب ري~ ·¹·· امب •--لاب او~ا· .ا=رب ¸¹·ت- -=-لا ¸~
~اسس-نل _·~سسني در-ل ة=~ن`ا ¸ع ¸رر=ت- ~· -=-لا نأ €ي=ب ةري-´لا ة-ي-~لا -~- ل`~ ا+ي~ل ا+تي-=~ نأ ‚~= ~-· .ل·-لاب ةدو=و~
ةيسنر-لا ةرو`لا -ا=-' ¸· _و-وب ريسيو "ةر-¸لا" ·يمس- نأ -ن=ت· ·با~~ »ا+ل' _¹ع -¹-= ا~'· =ل~لو "ةر-¸لا" ل`~ ¸انلا ةاي=
.¸يتي-=~ ا~ ¸ن'ت~ ¸=ار-ت~رأ ·¹·=- `و
ريوسس=- ¸سس·و =ت=لا·~ ¸· نو´ي ا~~نع ةيا·¹ل »ي· و-و ةي==لا =ت=سن -`= _¹ع ابوت´~ -~=- لي-أ ·ي¹ع ¸¹=ي ¸~ ¸·ا-لاو
~مت·ي ` ¸¹با~ نأ »=رو ."=ريو-- ةل' ¸ير= ¸ع" -=م¹ي· ¸· -ار~ ة~ع "` ي-أ" نو´- نأ _ي=تس- =نأ رك~- .ريو-تلا ويراني~
ا+ب »و-ي ¸تلا -اي-=~لا ¸يب ة·`·لا -ناك امني= "¸يراب ¸~ ةأر~'" ·م¹ي· ¸· .ا`ملا لي-~ _¹عو -=ل~ ¸· _=ني ام-اد و+· ا~- _¹ع
=و´سس~يت-و ¸سسسيتبول .اسس+ب`ود جاردأ ~سس=أ ¸سس· ·سس-يم· -اسس·اي ,~=' ,رن اري~ا´لا انت¹·= ا~~نع ةر-ا= ¸ناي·وب اند'و و=ني~ -لود
-اسس=-ل ¸سسير= ¸سسع رارمتسس~او ةوسس-ب اوسس==ن -~اس-لا »¹ي-لا ةين-- ¸· ة~ر~~ -=--أ ة-ي·د ةي-امني~ ¸يع »+ي~ل نورخ' نو=ر=~و
نأ ان~س-تع' ¸تسلا د`=لا ةس=¹ب ¸س´ي »سل ·ن'سب -س~´لاو »ا~`ل اري~ا´لا =ير=تبو ·تي¸ر _·وتن »ل ¸=~ وأ -¸~ _¹ع اري~ا´¹ل ‡نا-لا†
اري~اسس´لا =سسير=تب =ل~و ة==~ -ان· ¸· ¸-ا~ ¸ا+= ¸~ _ل~ت- ¸-و ة=¹-لاب ·-~أ ل-= ة·=· ¸´لو ¸·تلا ري·-لا ل=رلا -¹خ ا-ارن
ةسس·--ل ةسس-ير· ةسس=-ل ¸سس~ ج¸ملاسب =سسل~و _راسسملا ~سس=أ _سس¹ع ارتسكروأ ~-ا· _ل' »ا~علا =~و _¹ع ¸~لا ل=رلا ¸~ ل-~أ _ل' ايدومع
.اري~ا´¹ل ,رخأ لي=و ناخ~لا €-ن- ةر=ا· ةنخ~~ ةرو~ ا~ _ل' ة==ملا ¸ي-ر
ري·وسستل =سسل~و ويرانيسسسلا --اسسك ةسس-ي=و داسست·ملا ¸سس~ ا+ن´لو رو-ملا وأ جر=ملا -اعارتخا ¸~ -~- نو´- ةري`ك -`ا= ¸·و
._وسنلا ا~- ¸~ ةي¹-أ -اسمل
Jبارلا ل$فلا
Rت$S لكT
¸~ار~لا _و-وملاو ¸¹ي=ستلا _و-وملا _¹ع اري`ك ¸-=-و =ت-· ل´~ل ة-سنلاب ة=ي-نلا لي-~ _¹ع ة~اع ةم¹ك
ا+-رو- ¸رعو .ر`كأ ¸يلو "¸يلرب" ةني~~ ةاي= ¸· ا~وي انل ¸رع .د~=~ »يم-- ·ل ن' ."¸يلرب" نام-ور »¹ي· -رك~ ~-ل
_ا-سس-لا ¸مسس~ روسس+= لسس-· لسسم·¹ل نو~·تسسسي »سس-و ا„ر´-~ .ام·لا »اي· -ان`أ »ونلا ¸~ •-يتس- ¸-و -و~+ب أ~ب ~-ل .--ر~ ¸ن~¸ ل´~ب
- 1 -
·سسل لسس-· لسسكو ·سسي¹ع اسس·را·ت~ ` ´سس~ »سس¹ي-¹ل ن' .لسسي¹لاو راسس+نلا .`خ »+ت=سس~نأ ل´ب ا~´-و ¸=ير~- ل´~ب نورخ`ا ¸+ني =ل~ ~·بو
.·ميم--
.اسس`ملا لي-سس~ _سس¹ع _ي=تسي .اين~¸ ا--ر~ نو´ي ن` •-· جات=ي ` _-=لابو ·ل-· _ل' ل-· ¸~ -¹ت=ي نأ =م¹ي· ل´~ل ¸´مي
·ةس·¸`ا ةس·ا=ن ·¸عاسمت=`ا ناس~`ا ·-رس=لا ·»`سسلا ·»سي¹·تلا ·-ا~س·لا ·لست-لا ¸ع -ةي-· _ر=ب أ~-- =ن' .اي-=ن~ •--لاب نو´ي نأ
ا+ل نو´ي نأ -=ي =عو-و~ ريو=- ة-ير=و .وخ~لا ة-ير= وأ =ت=لا·~ ن'· .=لاب _¹ع ر==ي _و-و~ ¸أ وأ -=لا ·ةين~-لا ة·ا-`لا
~سسعاو· _سس-ي نأ -رسسملا _ي=تسي `و -رخ' _ل' _رت-ملا »¹ي-لا .و=و _و-وم¹ل ا-·و _-=لاب را-تع`ا ¸~ ل´~ب -¹ت=- -و~ .»يم--
¸تسسلا _-اسستنلا لي=- .-¹ت=~ ل´~ب ·ي· أ~-ن ~· _و-ومك »`سلا ن'ب ¸ي¹-ا· نو··ا~ي ¸ي¹-تس~ ويراني~ -اتك ة``` ن'· ·ة·ير~و ة-·-
•سسي==تب _رتسس-ملا »+م¹ي· او¸~-ي نأ ا·يم= »+ن~ _·و-أ ¸نن'· »+·`تخا ناك ام+~ ¸´لو .و~درانربو ¸لو´ين ¸لر-يب ·¸¹ي~ .أ.أ ا+ب ¸-'ي
._„ او
~سسيك'تلاب ·سن´لو ¸سسيمع ·نأ ¸=أو ¸أرلا ا~- ¸-ت—·' املا=و .ةيا+نو •~وو ةيا~ب ا+ي~ل نو´ي نأ -=ي ةي=رسملا ن™ ' ¸ا~ود .ا·
:.ا· امبر .·=ر~ ~· و- نو´ي ~· ._ر~ _ل' جات=ي
نأ =سسي¹ع -سس=ي ·سسنأو .=روسس+م= -اسس-تن' _سس¹ع ري=س- نأ ةيا~-لا ¸~ ا=و-و ر`كأ نو´ي نأو -ا=-او نو´ي نأ -=ي -ةيا~-لا
.¸~ار~لا =-·ومبو =عو-ومب أ~-- نأ -=يو =رو+م=ل =-اي-=~ »~-- نأ ةيا~-لا _¹ع -=ي .=-ا-~ ¸· »+··و- نأ ~ب `· ·¹·--
¸سس· -ايسس-=~لاو _وسس-وملا ·¸اسس~`ا -سس·وملا -~~سس· ~سس-ل -ةور~سسلا وسس=ن جر~سست- ن`ا =سسن' -ا·و~~ نو´ي نأ -=ي -•~ولا
.ا+ب '-نت- نأ -=ي ` ¸´لو "•~ولا" ¸· ريونتلا ة==¹ب ¸=و- نأ _ي=تس- .ام+ب »~-ت- نأ -=ي "•~ولا" ¸-· =ل~لو "ةيا~-لا"
¸سس´ير~`ا ·لوسس-ي ¸~سسلا ةور~سسلا ةسسم¹ك -سسير·- اسس+يوت=ي ري~سس=- ةم¹كو .ريونتلا ة==لو ةور~لا _¹ع ¸وت=- ¸+· "ةيا+نلا"و
.ةسسيان·ب =سستيا+ن -سس·ار- نأ -سس=ي =ل~سسلو ."ةداسس-ملا ةور~سسلا رو-لا _¹ع ¸-س- ¸تلا ةرت-لا ¸- ةور~لا :¸رييب ¸ور-~أ _~`لا رخاسلا
.=·~- ةي=ان »ا~·' ¸· ومنيو رو-لا _¹ع _م=تي =م¹ي· _د ناي·¹ل =تيا+ن و~-- ا~~ن·· ·ل-·- نأ -=ي ` .ةيا+نلا ا+نأ ,ر- نأ -=ي
.ري+~لا ¸ا~ود .و· ¸ع ا+تعرتخا ¸تلا _ور~لا _-وأ نأ دوأ ¸نن'· ·ت~~· امل ة-سنلاب
ةيا23Hلا
.ا~ا+ل'و ` ي=و ا-يمع اري´-- -¹=ت-و ة¹´~~ ام-اد ا+ن' .º=م¹ي· أ~-- -يك
.ةسس`دا= .و` ة-=اسس-~ ةي~ي~وك ةيا+نب اناي=أو ةري`ملاو ةي~ار~لا ةي=اتت·لا =ان- ` وأ .=م¹ي· ةيا~-ل ¸يت-ير= =ان- ري´-- نو~ب
ناسستي=ان =اسسن- ¸سس´لو ·ةسسيا~-لا ~سسن~ =روسس+م= -اسس-تن' _س¹ع اسس-ير-- ر=يسسس- نأ _ي=تسسس- ا+-ير= ¸·· ·ة-ير=لا -~+ب نوري`´لا ¸-ويو
† نا-ري·- ناتي-¹~ 1 .»-~سسعا-~ ~سسخ` ¸يرخ`ا ¸·ب =ر=- -ان`أ »و=+¹ل 'ي+-و ¸¹= ~· ¸´ي »ل =رو+م= نأ .امت=' ام-اد =ان- ‡
† • =سست`دا= ·نمسس-ت- اسس~ -ناسسك وسسلو _ت= »+-·او~و ةي~ا~`ا =-اي-=~و =عو-و~ »ي~-- _ل' ة=ا=لا ¸~ =¹=- ` ةري`ملا ةيا~-لاو ‡
لسس-· ةسسعدا=لا وأ ةري`سسملا =تيا~سسب ةلاسس-أو ري`'سس- ن¸سس- نأ لسس·`ا _سس¹ع -سس=ي ¸يتسس=-نلا ¸ي-اسس- _سسل' ر=نلاسسبو :=ل~ _¹ع ~عاسي _لو`ا
.º-¸~ ` ¸~ ا-ي~ ل·-- ا~امل -ا+~~=تس- `· ةيا·¹ل ة~ي= ¸´- »ل ا~'· ·ا+~ا~=ت~'
¸سس´·ب نوسس´ي نأ ¸سس´مي ¸~سسلاو -·وملاو -اي-=~لاو _و-وم¹ل دات·ملا ¸=+نملا ¸ر·لا و- =م¹ي· ةيا~-ل ةينا`لا ة-ير=لاو
.ةري`ملا ةي~ار~لا ةيا~-لا ¸~ اري`'- ر`كأ نو´ي ا~ ا-لا= ا~-و ا-دا- نو´ي نأ ¸´مي ري`ملا
- 1 -
-اسس-تنلا _¹ع ¸او=ت~`ل "»´ب `-أ" ة¹-ا· _--- ة¹ي= در=~ ·•-· ةيت·و ةري`ملا =تيا~ب نو´- نأ ¸أ ¸يت-ير=لا ج¸~ ¸´مي وأ
.ةدات·ملا ة-ير=لاب ا-~·ب رمتس-
»اس·لا •سسي==-و =عوسس-و~ _س¹ع اسس~ ~س= _سل' -سس·وتي -س=ي اس~ ن` ا+~~=تسس- نأ -س=ي امب ةي-و- ¸أ _-أ نأ _ي=ت~أ `
_سسل' ` ي¹· لسسي~أ ~· ¸نن'· ة~اع ة~عا-ك ¸ل لي--- ¸أ ¸ع ~=أ ¸نل'~ ول ¸´لو ·»´=لا -نأ نو´- نأ -=ي =ل~لو =·و~ _¹عو ة=لا·م¹ل
ة-=ا-~ ةي~ي~وك ةيا+ن _~ -ا-تن`ا _¹ع ة~و=تسملاو ةري`ملا ةي~ار~لا ةيا~-لا نأ ¸=أ ¸نن'· اي~ي~و´لا ¸-· =ل~ _~و .ةنوم-ملا ة-ير=لا
.ة~ي= -ناك ا~' -ةيا·¹ل ةن~' ر-ت·-
` و¸س·~ اس~اس=' ¸س¹=- نأ ¸س´مي »اسمت-`ل ةري`~و ا~ي= ة~و~رملا -اي-=~لاو ةمي´=لا ةر-املا ة-دا+لا ةيا~-لا ¸ير= ¸عو
ا-داسس- ¸يل ~+~~ ¸· نو´- نأ ل--- -نك ا~' وأ --,دا- ~+~~ _¹ع ا~ار~لا ··~ •-+- -و~ -¸= ¸أ ¸~ ة~-~¹ل اري`~و _·وتلا ¸~
.ةي~ار~لا -ابر+´لاب نو=~~ ·ن´لو
ل+سس~أ لسس= ا~سس- ن'· اي-امني~ ا--اك =نو´لو .¸~ار~لا -·وملاو =عو-ومل »ا·لا »ي~-تلا ة¹´~~ ¸-'- ةيا~-لا ~+~~ ة¹´~~ ~·بو
.اي=رس~ ا--اك -نك ول ام~
¸س~¸-و =عوسس-و~ _سل' ريسس~-و ةيس~ا~`ا =-ايسس-=~ »=·~ --نو ةنيبوب وأ _لو`ا "=تنيبوب" ¸· »و-- نأ _ي=تس- =ن'·
_رسملا --اك نأ ة-ي-=ل ا·-- -·ولا ا~- -·- _رسملا --اك ¸ر·تسي ا~ ة-ي·د ةر~ع ¸مخ _ل' ر~ع ¸· ل·-- نأ _ي=تس- .=-·و~
_راسس~ _سسل' €ي-سس~ ` _راسس~ ¸سس~ ·رخ' _ل' ~+~~ ¸~ _==تي نأ _ي=تسي -سيرانيسلا نأ ¸ي= ¸· ~=او ل-· ¸· =ل~ب »و-ي نأ ·ي¹ع
ل´س~ب ¸-اس-=ب روس+م=لا ر-س=يل _رسسملا --اسك "لس-اني" اسمنيب .لسي= _سل' لسي= ¸~و ةري--لا ةاي=لا _ل' ةرخا-لا ةاي=لا ¸~ ·-و-تلأ
·=او- -و~ =ن' .-ابو·- ¸~ ·ي·`ي ا~ --ن نو~ب -¸~لا ¸-ن ل·-- نأ _ي=تس- =ن' ·ا-¹´ت~ و~-ي نأ نو~بو نا´~لا ر~-ب ¸·ي-=
.ا~ ~= _ل' ل·أ نو´- ةبو·-لا ة=رد ¸´لو ة¹´~ملا ¸-نب •--لاب
اسس-¹· _--ي ~· =رو+م= ¸~ ~ي~·لا ن'· =ل~ل ة=يتنو ر=- -و~ ةيا~-لا ن'ب -وخ ام-اد =ان- .ري~=- ةم¹ك =ان- ن'· =ل~ _~و
اسس~ ا~سس= اسس-لا= ¸سس´لو ة·يرسسسلا ةسسكر=تملا ةري`سسملا ةيا~-لا »ي~-تب ا~- _¹ع او-¹·تي نأ نو·ي=تسي »+ن'ب ¸·-لا »-وتيو .-ا-تن`ا -ت~~و
_س¹ع -س=ي ` .=سم¹ي· ¸س~ ةسيا+نلا -~س- ¸· دا=لا ر-وتلا ا~- _¹ع Šا-=لا ةبو·-لا ¸~ ·ن` -¸=ب ¸ر·ل »ي~-- •-· نو´- ن` -¹-ن-
_سس¹ع -=اوسسلا ¸س~ لسس·=ي اسم~ ادوس--~ ا-ي=ب اس-رع نوسس´- نأ لس-·`ا ¸سس~ ¸س´لو رس=- نأ _-=لاسب ·باس~ ا~ وأ _لو`ا "=تنيبوب"
نأ -سس=ي· _وسس-وملا _ل' .وخ~لا ¸· -·ولا ¸·-ل ~خ'- نأ -=ي ناك ا~' .~·ب امي· نو´--ري وأ »¹ي-لا رو~ي امع اوم+-ي `أ =رو+م=
.اي~ا~أ و- ا~ لك »~-- نأ _ل' ¸¹س~و »+~ ·¹ك ·نأو ا·-ا- ات·و ¸يل ا~- نأ =ر~-
.ايرور- ¸يل ·نأ ~-ت·- ا~ "-~=ا" -¸=لا ا~+ل =ت·=ار~ ¸·و
أرسس· ¸~لا ةينلا ¸س= _تنملا ¸~ ر~ا= ¸´لو ة·ر=لا -`~¸ ¸~ ة-اخ -ان´-لا ~-نلا ~- ا~ينع نو´- نأ -=ي ·ن'ب ~-·أ ` ¸نن'
اسسيل اسسم+ن' -ةسينا`لا ·نيبوس-لا ةسيا~ب ¸سس· ¸ي~+س~ملا ¸ي~س- -~سس='" »سس=ب .و-ي »` ¸~و ة·~ب =ت-· -ر·يو ة``` وأ ¸ي-ر~ ويرانيسلا
·ن'سس· =ن~ ل-·أ ا+ي´=ي نأ لمت=ملا ¸~و ة´-=لا رك~تي نأ _ي=تسي ·نأ _ن·مب =ت-· -ر·ي ·نأ ¸~ »=رلاب ·ن` -ر~=' ."¸ييرور-
اسسم+ي¹ع -سس·وت-و ةيسس-=~لا ¸سسع ¸سس~ا~أ -س~ك ~سسيك'تلاب ¸سس´لو =سست´-= ¸~ ا-¸= اسيل ل·-لاب ام+نأ امب ¸ي~+~ملا ¸ي~- ن'ب =ر~ي `
.ةيلاتلا ~-ا~ملا ةي·ا~-~
- 1 -
¸سسلو ~سس·ب اسسمي· ة-·سس-لا ~-اس~ملا ¸س· نور`سس·تي -و~ »+ت~~· ¸ي~لا =-ا=~أ ن'· ةي-=~لا _~`ملا -~+ل -=~ر ¸´- »ل ا~'
.·نو¹·-ي وأ ·نولو-ي امب »ت+ي وأ ~=او ¸أ ¸~¸ي
نأ ¸سس´مملا ¸سس~ ةسسيا~-لا ¸سس´لو --نو ةينبوب وأ ةينبوب ا+يوت=- نأ ¸´مي =ت-· -اي~ا~أ ¸رع وأ ةيا~-لا _~ =¹~ا·- ر~-بو
.=ل~ ¸~ ر`ك` ~تم-
ةيواسسست~ .اوسس=أ -ا~ .و-· ة``` ¸~ ةي=رس~ -ل¸~ ا+·-تي ¸تلا ةم=رملا ~عاو-لا ¸-نب »¹ي-لا ¸· -رملا =سمتي نأ -=ي `
ة~عا-ك =م¹ي· ¸~ •-· ¸م=لا وأ ¸~سلا ·نأ ,ر- نأ ¸´مي· »¹ي-لا ¸~ …ا-ن لي='- ¸· -·ولا ةي=ان ¸~ نرا-ملا ¸ا=يلا --سبو ا-ير--
نوسس´ي· اسس+يل' -سس-ت¹- ` ~سس·و -»`´لا رورسس~ ةسسيوي= ةسس=-ن رسسم- نأ ر~=او -¸~ لك -س~أ =نأ ¸~ ~ك'- ¸´لو .=تيا~ب ¸ي~'تل ةي~ا~أ
.=م¹ي· رو+م=لا »+-ي ن` ة-سنلاب ةيا·¹ل ارا- ا+نع _-انلا -ار=-`ا
·=و _¹ع ا-رك~-أ ¸نن' ."_مت=ملا ة~معأ" ¸سب' ةي=رس~ _تن- ¸~أ -ناك امني= -ارملا ,~=' ¸· ا~+ل ام+~ ` `~ ¸ل -~´-و
اسس+~ا~أ -سس-·ل ¸ننأ ¸ي= ¸· -رود انيد رود --·ل ¸تلا ¸يتنو· ¸يل ¸-و ة¹يم=و ة·بان »` ةري·- ة~يم¹- »+- -ناك €ي= ¸و-=لا
-سس-ن نأ ¸~ -و=لا ناك .·ل ةمي~· ة-ي~·ل ةنب' ¸-و ·تيب ¸· ‘ي·- =ينريب ¸ت~را´ل لبا-ملا ¸- ايندو .¸-اي= ل~أ ا~- ناكو اي=ت¹~
_سسل' ةسس¹`مملا اسس+~أ ¸-'- ا~~نع ري`'تلا _ل' راو=لا ¸· ر=~ ¸~ او~ك'تيو او·مسي »ل ا~' =ينريب ةنب' -ناك انيد ن'ب ¸رت-ي ~· رو+م=لا
اسس~ ل´سس~ب ¸~أ -عا=ت~ا ._رسملا _¹ع ة´-`ملا راودأ -·¹-و ة~داسلا ¸لاو= ¸· ة¹-= انيد -ناكو ةر~ .و` =ينريب لبا--و ةني~ملا
اسس+نأ ~سس-تعأ ةنيسب' ة~-اركو .¸سب' راو= _ل' ا-ي~ -ي-- نأ نود -ةري-· ة-·وبو ر-ا~ ~يك'تب -¸ر-و=لا ر=سلا ا~- _¹ع -¹·ت- نأ
.»=رتملا ¸~ ة·بان -ناك ¸و-=لا ·=و _¹ع ةلا=لا -~- ¸· ا+·وا=~ ¸´لو اري`ك ~ات~`ا »ارت=' _ل' ليم- -ناك
.¸سب' ¸ع ل-ي ` ة-` و-و ر~ر' »ايلو ¸¸ي¹=ن`ا
¸=اسسنلا »سس¹ي-لا ةعرسسسل ة-سسسنلاب ة-ي·د "وأ".ا`ملا لي-~ _¹ع -¸يت¹~اك ¸يتن`ا وأ ةينبوب =تيا~ب -ناك ا~' ’“ ` -»سس¹ي-لا ن'سس· »س¹~
-~سس- ر-·يو =تي~ي~وك وأ =ت~ارد _ل' ا~ ة-ير=ب =~خ'ي نأ ا-يأ -=ي .=-·و~و =-اي-=~و =عو-و~ ة~~-مب ·س-ن ل·~ي نأ -=ي
=روسس+م=و -سسنأ لخ~- نأ -=ي ةيا~-لا ةيا+ن ¸·و .»=`تلا -ا= ¸يأ ¸~ .-است-و ا~-~ن~ نو´- امني= ل~'ت¹ل ةري`ملا _لو`ا -ا==¹لا
.ة--لا ¸· ~ي= ل´~ب
-س~´-و ¸رسس·- =سسن'· "=تيا~سسب" _سس~ »~سس-ت- امنيبو .»امت-`ا ري`-و -ا-تن`ا _¹ع ري=س- نأ _لو`ا =~-ا~~ ¸· .وا=- -و~
¸~لا »امت-`ا _¹ع "•·ا=تل" =ن~ -¹-ي ·ت·ن- ¸~لا »يم-تلا ل·=- ` ¸´لو -=ر=تلا ¸· أ~-- ¸-و ا-ارن انعدو =`~=ل نا´ملا ~·-و
ررسسكأ ¸سسنن'و† .ناسس´~لا ر~سس-ب ¸سس-نتلا نود ‚~سس=لاب ¸=و- نأ _ي=تس- =ن'· =ت~ارد ا-~خ'- »ا~`ا _ل' ةو=خ لك ¸·و .·=ا-ي' -لوا=
·سسن~¸ ¸سس· ¸يي~ار~سسلا داسس-نلا »سس=عأ ¸سس~ ~سس=او •سس-· ¸´ي »ل ¸~لا ر`ر' ¸~ ا+-ر·ت~' ة~ي= ا+نأ ¸=أ ¸نن` -~- ةريخ`ا ة=ي-نلا ة·=·
لسس-· ¸=رسسسملا --اسس´¹ل ~سس~رمك -سس-تك اسسمني= -ناسسك اسسم¹`~ -~- ان~ايأ ¸· ةي-امنيسلا »`·`ا ¸· انل ةمي· -ا~ -ناك ا-يأ ·-ام¹ك ¸´لو
.‡_لو`ا ةيملا·لا -ر=لا
ا Uسول
~سس=أ ¸رتسس·أ اسسمك وسس-و _سس~او ل´~ب »يم·تلا ا~- لبو·و ._رسملا ا~ارد _¹ع ةيا+نلاو •~ولاو ةيا~-لا -اميس-- ¸ا~ود ¸´ -=
نأ ·سسي¹ع ¸سس´لو ةدا=لا -اميس-تلا -~+ب »¸ت¹ي نأ _ل' ويرانيسلا --اك جات=ي `و ..و-· ة``` _ل' ة`ي~=لا -اي=رسملا »يس-تل -ا-~`ا
.-اميس-تلا -~- ·ن-~ -ا·-أو ·ت=لا·~ _=اري
- 1 -
·سسم+¹- نأ -=ي .ل+~`ا و- ةدا·لا ¸· نو´ي ·م¹ي· ¸~ -¸= _ل' ويرانيسلا --اك ل-ي" ·تيا~ب ¸· ا-ير-- -¸~ لك ¸ي~'- ~·ب
-·وسسلا ¸سس· -رسس+ي ةسسكر=لا ·ع~سس- نأ -=ي ` ¸´لو ةكر=لا ¸~ ·مخ¸ _م= »¹ي-لا ¸· أ~-يو .»+عوتب' ¸ي~لا -·وملا -ري`يو ·-اي-=~
ةعرسلا _¹ع ·عا-ي' ¸~ .~·ي نأ ريو-تلا ويراني~ ¸· _ي=تسي ¸´لو ·ن-~ ¸· ا~- _-ي نأ -=ي ·ت=لا·~ ةباتك -ان`أ ¸·و ._ي=-لا
.ةبو¹=ملا ةد~=ملا
ر-وسستلا ا~سس- ةداسسي¸ وسس- ةداسست·ملا ة=ي-نلا· -ر-و- -ل¸ملا أ~-ي نأ ا~ »=رلاب ·ن` _-نلا ¸¹=ن~ ¸~ ·عا-ي' ".~·ي" .و·أ ¸نن'
»-اد ل´~ب انل ‚~=يو .»و~ر~ ل´~ب ةعرسلا -ي-=- ¸ير= ¸ع ةري-ك ة=ر~ب ري`'تلا و¹·ي -ا-~ان~ =ان-و .ةور~لا _ل' ل-ي نأ _ل'
رمتسسس- نأ _سس~=ن ¸تسسلا ةسسكر·ملا ¸سس· ةسس-·و =ان- نو´ي ا~ ا-لا=و ر-وتلا --تن~ ¸· _يرسلا ‚~=¹ل ¸يو~تلا ا~- ةي-ي-=لا ان-اي= ¸·
ةس=رد _س·ر- نأ ةيس-ا=لا -~س- _ي=تسس- ا~~سنع -اس==ل ا~ار~سلا .ا´س~أ لك ¸· _·اولا ¸· =ان-.اي=ير~- ل-ي ا~ ر~-ب انر-و- رمتسيو
¸سس- لسسي='تلا وأ -~- ¸يو~تلا ة¹ي=و .ةي-=~لا ¸ت·تمل ةرا`لا ل-·أ ¸ننأ =ل~ _ن·~ ¸يلو -ةعونت~ -ا=ر~ب رو+م=لا ةرا`' ةرار=
¸ر·تسس- نأ لس-· ~سك'- ¸س´لو .€ي-ير=.و.د ا+م¹·- .ا`ملا لي-~ _¹ع =و´~تي- -ةرا`لا ¸=ر=~ ل-·أ _يم= ةن+~ نو¸=~ ¸~ -¸=
.--~- ¸يأ _ل' »¹·- `و انكا~ ة'=· --- ¸ل =نأ ¸~ •==ملا ¸يو~تلا ¸·
ةياVنلا
¸سس--- نأ _ي=تسسستل =سسل~و ةري·سس-لا =ام~`ا ¸~ لي¹· _-ت- ام¹ك =ي¹ع -=ي ل- ºة-ي~=لا رم~ _ل' =رو+م= دو-- نأ -=ي ل-
.ºةيا+نلا ¸· ة'=ا-مب
ن'سس· ةسسي¹·-لا -š=ا-ملا _¹ع ةيا+نلا ¸· -·وتي ¸يو~تلا ناك ا~' ¸´لو ةي-ا=لا -~+ل ةر`¸ملا ة¹`~`ا ¸~ رك~ت- نأ لمت=ملا ¸~
` ¸اسسنلا ¸س~ ري-سك د~سسع -رسخ' -¸س~ =اسن-و .»-~اس-ن' ¸سع اوعروتي ¸ل رو+م=لاو -=-لا ن'· .ة'=ا-~ نو´- `´ أ ر=خ ام-اد =ان-
=سسل~ ¸سس· ¸لاسس·- ` ¸اسسنلا _ات~' ¸· _ر~- ا~~نع ¸´لو ¸انلا _ات~' »+تم+~ ¸~ ¸ي~لا -`¸- ا-رك~تي ة=-ن -~- .اوع~=ني نأ نو-=ي
.=س-ن _تم- نأ _سن-و
¸-اورسسلا »سس¹ي-لا ¸سسيلو ريسس--لا »سس¹ي-لا وأ ~سس=اولا لسس--لا -ا~ ةي=رسملاو ةري--لا ة--¹ل ة-~ان~ ةي-ا=لا -~- ن'· لك _¹ع
~سي¸ملا لس=أ ¸س~ ةس¹م=ب اوس-=ت¹ي ن'سب ¸-ارس· .اس~أ نأ ~سيرأ ¸سننأ وس- اسن- ·سب »وس·أ نأ -=ي ¸~لا دار=ت~`اب ¸نرك~ي ا~و .ليو=لا
دراوسس- ¸سسل¸يلو اسسنأ -لواسس= ة~سسي~ع -اونسس~ ~سسن~ .ةري·سس-لا »`·`اسسب ·يم~أ ا~ ¸و-=لا ·=و _¹عو ةري--لا »`·`ا ¸~ ل-·`او
¸سس· ¸سس-=ت- ¸-امنيسس~ جاسستن' ةكر~ -ا~ن' نورخ'و ¸¹يو .ج .س-و €يم~ ¸ربوأو ري-ي`ب لي=ينو ¸¹ي~ .أ.أ ¸~ ا~= ةري-ك ة~عاسمب
•سسمن رسسي-ي`ب لسسي=ين -امسس~أ اسسمع ~سس·ت-ن ن'سسب -~+ن انك انن` ·ة=-اولا اي~ي~و´لا ..اي~ي~و´لا _¹ع ¸يكرتلاب ةري-· ةي-اور »`·أ جاتن'
-¹بو·و .¸يتنيبوب .و=ب -يلا´تلا ة=-اب »`·أ ةسمخ وأ ة·برأ _ن-ل .املا ¸~ ¸-´ي ا~ _¹ع ان¹-= .ةي~ي~و´لا ةي~ير-لا ة·ا=-لا »`·أ
ناسس-ي· --سسسب ¸سس´لو »`·`ا ¸سس~ _وسسنلا ا~سس+ل _سس~او روسس+م= =سس~ `ب =ان- ناكو -ا-ا=-`ا لك ¸~ ~ي~~ ¸ام=ب _لو`ا ان-ورع
امنيسسسلا داور ~='ك ¸نن'و .¸را=تلا ¸ر·لاب ¸-- ان~`·أ ¸´- »ل -·ولا =ل~ ¸· ¸وسلا ¸ر·- -ناك ¸تلا ة-يخرلا ةي´ير~`ا »`·`ا
»سسك ¸نا=ير-لا ¸-امنيسلا جاتنلاب »امت-`ا ~ي~~ ~=اوكو امنيسلا رود _~ارب ¸· _ونلا ا~- ¸~ ة~ي= ةري·- »`·أ ةي` ¸ات~أ -نك »ك
ة~-اس~` •يسس~وك ¸سس´لو -ير~سستلاو -سسير=ت¹ل .ا=مك •-· ¸يل ¸يتنيبوب وأ ةنيبوب ا+لو= ة~ي= ةيرا=- »`·أ »ي~-تب -ي=رتلا ~ي~~ -نك
نأ -سس=يو ·ت-·اسس·~و ·ي¹ع ¸--لا -=ي =~ر=~ نأ »¹·ت- نأ -=ي .ة--س~ ة=يتن =تيا+ن نو´- اناي=أ .»`·`ا ¸~ _ونلا ا~+ل ¸يي¹--تس~
¸سس· -~سس- ةسسيا+نلا ·سس¹-ˆ· ~سسي¹-- ¸¹ي~ .أ.أ -ن=- -ارملا ,~=' ¸· .»¹ي-لا ةيا+ن ¸· =ت¹=بو =¹=ب ¸ˆ ت¹ي »ل ا~' _-ري ¸ل =رو+م= نأ »¹·-
- 1 -
¸س~ ¸س¹=تي نأ ~سيري ·ن'سب روس+م=¹ل _ر~ »` ·ت-ي-= ¸نا·ي و-و دراو- ¸ل¸ي¹ب ·م¹ي· أ~ب -انل ا+-تك ¸تلا ة·-ارلا ةري·-لا »`·`ا ~=أ
¸سس+ني ن'سسب -سسل¸ملا ~سسي-- .`خ ¸سس~ -~سس-ت-ن ا~ =ر~ن نأ دا´ن ` اننأ _ت= -ا-`لا ¸~ ة+با~~ _اونأو ا~- _¹ع ¸يدات·~ ان=--أ ~-ل .ا~-
-·-أ ¸- ا-لا= "ةيا+نلا" نو´ب ¸¹·تي امي· ¸ي-رت·~ انك ا~'و -·وملا ل--ن نأ -=ي انن'ب ¸رت·أ ¸نن'· =ل~ _~و .·¹ي=تي امك ·م¹ي·
»رسس=ملا نأ ةسس-ي-= _سس¹ع ~سسيك'تلا -سسن=- ة¹´سس~~ =+=او- -و~ ة¹يو=لا ةي-اورلا »`·`ا -`ا= -¹=أ ¸· امكو .ة--لا ةباتك ¸· -¸=
اسس+ب ‚~سس=ي ¸تسسلا ةسس-ير=لا _سس¹ع =¸يكر- نو´ي نأ -=ي· ¸´·لاب ¸´·لاو ·-ات-ب ¸و-ي -و~ ~لولا نأو -·ا·يو ·ي¹ع ¸--ي "-و~"
.ا~-
_سستني ` €سسي=ب ة~سس=او ةسسلا= ,وسس~ =ان- نو´ي ` ةي¹ي=ستلا »`·`ا ¸~ ري`ك ¸· .ةيا+نلا ةيمت= ~ك¸ي نأ ا-يأ ¸=نم¹ل ¸´ميو
-ايعرس~لا -اس-ارت·' _س¹ع _سسن-ملا --ا¸سسلا ¸سس=نملا وأ "¸سس=نملا" راس-تن' ~-اس~ن ةريخ`ا ~-ا~ملا ¸·و .ة~=او ة=يتن ,و~ ا+نع
` ةسسمير=لا" لسس`~ -•عولاسسب ةري~= ¸`خأو ¸ير~تلاب ةري~= ة=عو~ _¹ع »`·`ا ¸-· ¸~ ري`ك ¸وت=ي ة-ير=لا ¸-نبو .ة-¹ت=ملا
.¸=نملا ا+-ر-ي ¸تلا -ايا+نلا ةم-ا· ¸· -اي~`ا -~- _--و -"~ي--
¸سس~ _وسسنلا ا~سس-و .ةسس·ور·~ رسسي= ¸-اسس-=ب ا~-ا· ~ي-ت- »ل ا~' `' --ايا+نلا ¸· ة=ار- ¸يم´=تملا ر`كأ ¸~ ~=او و- Œيراتلاو
_سسي¹خ ¸سس· ناسس~أ ¸· _-~ ¸¹ي~ نأ وأ لينر-مب ¸را-لا ة=~اوب »ا~علا ¸~ ا=ن .و`ا .را~ .ا`ملا لي-~ _¹ع لي=- --ا~= اي¸اتنا-لا
ةسسلود ¸أر _¹ع _--أو ة=ي--لا ¸~ -ر- لنراب نأ وأ ايروت´ي· ة´¹ملا »´= ¸· ة=¹سلا _ل' او¹-و ¸ييلار-ي¹لا راو`لا نأ وا اي¸ي-~
.=اراد نا= _¹ع ة-ار-لاب اوم´= وأ و´نار· ا+~~=ت~او ا+·ن- ¸~ .وأ ةير~لا ة¹-ن-لا نأ وأ ةر=لا ا~نلريأ
اسس-·و ةسسي-ا~لا ةريسسسلا »`·أو ةي=يراتلا »`·`ا ‚ا~=أ ريس- نأ -=ي »=ع`ا -نا=¹ل ة-سنلاب ¸´لو .ا+ل ةيا+ن ` -اينا´~' =ان-
.ة¹=سملا ¸-ا-=¹ل
€=-لاسسب _ي=تسسس-و ·=سستير--·ل اسسم+¹~ اي~سس=- نوسس´- اسسناي=أ .اسس--اع ل`م- ¸`=لا _¹ع وأ ام-اد -ارور-لا -~- نأ ¸رت-- `
¸-اسس-= ,ر`سس- نأ ¸سس´ميو ةسسيرا·لا Œسسيراتلا »اسس=ع _سسس´- نأ ¸´ميو ةري+~لا -اي-=~لا _¹ع ا~ي~= ا-و- ¸-¹- نأ ة¹~ا´لا ةعار-لاو
ا+سس~ا~أ ¸سس~ =سسل~و ناسسميلاو »اسسمت-لا ¸~ اري`ك ¸¹=- ا+نأ ةي-ا~لا ريسلاو ةي=يراتلا »`·`ا ¸· ةلو--ملا ل~او·لا ~=أو .ةي-ا~لا ةريسلا
.¸= _·او _ل' ¸~ا·لا Œيراتلا .و=- نأ ¸´مي· --ور·ملا ¸=يراتلا
نو~بو ¸-ر~ ل´~ب »+-ور~ _ل' -ات´لا »=·~ ل-ي -و~ -را=تلا ¸·ب _ل' ة·ا-لاب ¸~ار~لا ¸اس=لا ¸~ ¸ي·~ ر~-ب
.ةسسي¹·-لا =ستيا+ن ةبو·س- -داد¸' اسم¹ك ةاسي=لاب ·-س~أ =م¹ي· ناك ا~ ر~-بو -¸~ب`ا =عار- ل=- ريونتلا ة==ل ¸´لو ·ةري-ك ةبو·-
ا~'و ةسسي~ي¹-- ة=ايسس-ل اسس-·و ا~سس= ر`سسك`ا _سس¹ع ¸سس+تن- ةعونسس-ملا =-اي=رس~ -ناك ¸سب' -ا= نأ _ل' ا-ير-- ةي=منلا ا~ار~لا »ايأ ¸·و
~س· .ةاسي=لا ¸س~ ¸سيلو _رسسملا ¸س~ ا-تس~~ ناسك ·س¹ك لسم·لا ن` اري`ك »+ي ` ا~- ن'· ا+-ي~-- ¸´مي `و ةيلايخ ريون- ة==ل -م=·أ
:.وسس-ن اسسننأ _تسس= -ارس=' ¸سس~ ·سسل اسسي† ."اسسن-اي= _·او _¹ع ن`ا ان~`·أ »و-- ·ا~= ليو= ¸~¸ ~ن~ ا~- ناك ¸´لو ·-' ":ا-رت·~ _ي--
ةمي~-لا امنيسلا ¸~ ر`كأ ةي-ي-=لا ةاي=لا _¹ع اري`ك ~مت·- ة`ي~=لا -اي=رسملا ل`~ ة`ي~=لا »`·`ا· ¸-ي-= ا~- ‡"ةي-ي-= ةاي= ... ل=أ"
.»ي~-لا _رسملاو
¸~ار~لا رر=تلا" ¸ع ا~ا~ ›œ•ž•Ÿic licence ةس¹~اك ةسسير= =اسسن- نوسس´- نأ -سس=ي ·ن'سب ةري·- ةي-· =ان- نأ ~-تعأ .º"
- .اسسمت=لا _سس-و ¸سس· اسس+¹·=نو ·تيناسس´~' »ع~سسن نأ وسس- ·¹·-ن ا~ ر`كأو .~=و- نأ دا´- ` ¸+· ةي··اولا ¸--¹ل ة-سنلاب ¸´لو .اي=¹ل
رسسي=" ¸اسس~أ _سس¹ع »`·`ا لسس-·أ ¸سس~ ر— ي`سسك ~مت·ي .ةاي=لاب ·-~أ ل´~ب -ريو=-و _و·ولا لمت=ي ` ا-·و~ ~خ'ن نأ _ي=تسن اننأ _ن·مب
- 1 -
¸-ناسس= ¸سس~ لسس·`ا _¹ع -ة¹-~`ا ةرا`' نود _و-ومب ريس- ¸+· ·¸ي~-تلا ·-نا= ¸· لم=ي ¸·ي-= ل´~ب ا+ت=لا·~ »- ¸´لو ·"¸··او
.¸¹م·ل ا~-ن ~~أ نوكأ ~· ¸ننأ »=ر ا~= ري´-تلا •يسب امنيسلا داور ~=أ ¸´لو
ناسسك ا~' ¸´لو .·نو~ب لم·ن نأ _ي=تسن `و ةيا+نلا ~نع لمت=ملا ري= -_=ا-ملا رو=تلا و-و ةي~ار~لا ةير=¹ل رخ' ل`~ =ان-و
نوسس´ي نأ ر~-بو -¸-ا+نلا -_=ا-ملا رو=ت¹ل ` ي=تس~ ¸يلو لمت=~ ¸ارت·' »ا~=ت~' نا~`ا ¸~ ·نأ ~-تعأ ان'· ةيا+نلا ¸·وأ ةيا~-لا ¸·
.¸يي··او ان=--أ »ك انل ¸ر·ي نأ ا~- لك ¸~ ¸ر·لاو .اي~ارد وأ ا·و~~ وأ اي¹س~
ةسسيا+ن _ل' -¹-و ةيا+نلا _¹ل' -¹-و =نا ¸~ ~ك'- :ة-ا-~ ةور~ نود _ا=نب =تيا+ن •¹بأو ا-رو= =-ور~ _ل' ل-- ا~~نعو
وأ -اوسس+لا ¸سس· ة-¹·~ ةي~ا~`ا =-اي-=~ =رت- »ل املا=و ·~=او ل´ل ةيا+ن د~=-و ة=وت-ملا -ايا+نلا لك ~ي-- نأ ¸نعأ -سلو ةي··او
=روس+م= ¸س¹· ري`س- €سي=ب ¸سيرخ`ا ريس-~ ررس-تي »لو ¸ي-ي-=لا ل-نلو ·ري-~ رر-تي »ل ¸س· -سس¹· »س+ي¹ع -¸اس=- نأ _سل' ةس=ا=
=-ايسس-=~ =رسس- »~سسع ة~سسعا-ل ة-سنلاب Šو=¹~ -ان`ت~ا =ان- .ةيونا`لا -اي-=~لا -¹ت=~ ¸-· ¸+ن- -نأو ةدا-~ ةور~ »ا~=ت~اب
اسسعدا=~ ا´سس~ =رتسس- =سسن'· ناسس-ي-=لا ¸سس-ت¹يو ,ر-´لا ام+ت¹´~~ ل=ب »و-- ا~~نع ·ناو -او+لا ¸· ¸ي-¹·~ -نا-ي-=لا ةداع »-و -ةي~ا~`ا
-~´ي ناك ·نأ -·ولا .او= -·رع ¸- -ناك ا~ ا~' ¸· ¸¹·تي .ا+ي¹ع
W W W
X!اYلا ل$فلا
CوDوملا رايتEFو ةLلا<ملل ةHسنلاب يلم<لا 0Sوملا
ةسسيوا¸لا ¸سس~ ر`سسكأ اسس+يل' رسس=نلاو ة~سس-·~ ة¹´سس~مل راسست=ملا _و-وملا "ة=لا·~"و "_و-وملا رايتخ'" نأ ر-تعأ نأ ن`ا ~يرأ
ةسسي-نن-و ةسسلوا=~ وسس- ا~سس- _سس~ لسس~ا·ت¹ل ¸سسل ة-سسسنلاب ةسس-ير= •سسسبأ اسسمبرو .ةيلام=لا ةيوا¸لا ¸~ ا+نع ةي¹م·لا ةيوا¸لا ¸~ ا+نع ةي¹م·لا
»`·`او ةريسس--لاو ةي¹ي=سسستلا »`·`ا _انسس-لو را·سس- ¸سسي=تنمل -ات´لا دا~رل "ا~ا~أ" ¸-و ."ل·-- `و"و "ل··'" _ل' ¸-ا=ارت·'
.ةري-´لا »`·`ا -اتك »امت-' ةي¹م·لا …ا-نلا ~·ب ¸-¹- نأ -=ي ¸´لو -ةاو+لا »`·أ _-=لابو ةينا¸يملا ة¹ي¹-لا ةي-اورلا »`·`او ةي-ير=تلا
1 ا~' `' ¸ي-لا ¸· =ت-· _-- `اب ا~- ¸ن·يو ._ن-~ ل´~ب ا+مي~-- =¸`~¸و -نأ _ي=تس- ¸ل ةي-¹خ رات=- ` =عو-و~ رايتخا ~نع ‡
=سل _مسسي -وس~و ا~سي= ¸يس-لا -رسس·- =سسس-ن -سنأ -سنك ا~' `' ¸يس-لا _سسل' -ا-~سلا _س¹ع ةردا· جاتنلا ة~=و ن'ب ا-`او -نك
¸سس· -ار-سس=لا ة~عاسسس~ ·سسي· اسسمب ةلو-·ملا -`ي+ستلا لكو -¹=لا ¸ر·لا -ا=-ل _¹ع دامتع`ا ¸´ميو ·ريو-تلا _¹ع -ار~لاب
¸سس· ن'سسب »سس¹·- نأ _سسل' وسسل ر-وو ةكر·~ ةداع' _¹ع ~مت·- ` رخ' _ن·مب وأ .-ري=و ‚ا``او ةرام·لاو ¸ب`ملاو ةيني-لا -ادا·لا
-اسس=اتنلا ¸·اسسن- ` را-تخ`اب .,رخأ »¸اولو _·ا~~و ¸ب`~و =ل~ب نو~و-ي ¸ي¹`مملا ¸~ ةي·اك _ي~ا=~ _¹ع .و-=لا =نا´~'
=سس~ام· ر~س· _س¹ع =سس-=·~ ليس--تب »· -ةينا` ةر~ رخ' _ن·مب وأ .¸=~و ~ي= ل´~ب ةيرا=تلا »`·`ا ا+~~-- ¸تلا ةم=-لا

-~س- .
¸¸šسسملا -~سس- ¸·ب ر=ا=~ _ا=نب -ن=تي نأ _ي=تسي ~-· ةبر=تلا ·ي~ل _--ي ا~~نع ¸´لو -,~ت-م¹ل ة-اخ ا+=وأ ةري-ك ة=ي-ن
."ة=رت-ملا ة=لا·ملا" ا+تيمس- _¹ع _¹=-ا ~· ا~ »ا~=ت~اب
- 1 -
ل´سس~لاب ولر-وو ةكر·~ ¸· ر´-- ن'ب ل·-لاب لمت=ملا ¸~ ¸ي¹· ةم-`ملا ةين-تلا ل-ا~ولا =ي~ل ¸´ي »ل ا~' ·ن'ب _-=لاب »¹عأ ¸نن'
ا~سس- لسس-ا=ت- ا~~سسنع ة-سس~ان~ ¸أ ¸· ~·ب امي· ل~ا·-أ -و~ .ةرور-لا ةيا= ¸· =ل~ _~ =-=·~ لي--- ة=ي-ن ¸´لو دات·ملا »=-لا
.ري~=تلا
نأ ~سسب ` ناسسك ا~' ا~- -ا+با·يت~ا ¸´مي ةكر·~ ~-ا~~ جاتنل ا~ ¸=~ل ةمي=ع ة-ر· =ان- نأ ~-تعأ ¸نن'· ¸-رع ل´~بو
ةسسي-ي-=لا ةاسسي=لا ¸سس· ةبر=تلا نو´- .ة~ا~لا _¹ع ا~ع ا~ -=را·ملا ل`~ ةري`~ -اي~`ا ¸~ لي¹·و .ةكر·~ ~-ا~~ =م¹ي· ¸· =ان- نو´-
نأ ¸سس´ميو ةسسي··او ةسسكر·ملا ة~ا=- و~-- نأ -·-لا ¸~ ·نأ ¸رت·أ انأ .ة~ا~لا _¹ع ر=-لا _¹ع €·-- ا~ ام-اد ¸´لو ة·ي=· ةداع
¸ري`'- ل´~ب نو´-
†  ‡
"ة~أ ~لو~" »¹ي· ¸~ ارا-تع' ا-ير-- =را·ملا .و-· _يم=و .
†  ‡
-¸سس= ة¹-¹ب ا+نع _تني"¸´ستي`ين ر~نس´لا" »¹ي· _ل'
ناسسك ¸سس~و نويسس~ور-لا ناسسك ¸يأو ¸ورلا ناك ¸يأو نويلام~لا »- ¸يأو نويبون=لا ناك ¸يأ -`¸+ل ة-سنلا-· .ا~ام- رو+م=لا ¸~ ري-ك
ةسس=-ل »ي~سس-- ¸سسع ¸رتسسعأ ¸سسل ¸سس´لو »`·`ا ~سس=أ ¸سس· ةري-سسك ةسسكر·~ ريو-تل _وم= ¸أ اي-=~ انأ ¸~ل ¸يل .¸ييلار~-نو´لا .دا=ي
¸سيل لس·`ا _س¹ع -ان~سنع -اسعا=-لا ¸س·ب ¸س· اس--=~ نوس´ي ¸ل ا~- نأ »=ر "نوت=نس´يل ةكر·~" _مس- ¸تلا ل`~ ةري·- ةكر·مل
.ا+=لاعأ ¸تلا ة-ير=لاب
• راسيتخ' ~سنع =سم¹ي· جاسستن'ب »وس-- ¸تسسلا ة~س=ولا وأ ةكرس~¹ل ة-سسنلاب -`ي+سسستلاو -اسسينا¸يملا ¸سس· رس´· .ا~س= ة~سسيا=~ ,رسخأ ة=-ن ‡
¸سس~ ~سسي~·لا =اسسن- ن` ,ر-سس´لا .اسست-لا =راسس·~ وأ ¸يسس-لا _سسل' -ا-~سسلا ¸ع ر=نلا -ر-ب ا~- - =ت=لا·~ •ي==- وأ =عو-و~
.ةم+~ -`ي+ستلاو ةري`´لا .او~`ا ا+ي· نو´- -ا-~انملا
ةسس··وتملا ةسسينا¸يملا =سسن-~ ¸سس· _سس-- نأ -سس=ي· _سستنملا -نا= ~خ'- نأ -=ي ا~ ~= _ل' ة-¹´تلا لي¹· »¹ي-ل ويرانيسلا دا~ع' ~نع
··ر·تسسسي ¸~سسلا -·ولاو =-ر-خ »~ع وأ =-ر-خو ‡ةري`ك ةي=راخ ~-ا~~ _¹ع =م¹ي· ناك ا~'† ةنسلا ل-·و =-اي-=~و -ا·ور-م¹ل
.-اينا¸يملا ·ب _مس- ا~ ,~~ _¹ع ام-اد ~مت·ي ¸~لا جاتنلا
.ة-باسسسلا •-نلا ¸· ¸-او·لا ةمي· ¸=-ي ةي·ر=و ةر-خ ¸ي=تنملا »=عأ _ت= ن'· ·-رملا ا+~~-ي نأ -=ي ¸تلا ة=ي-نلا ¸- -~-
اسسم¹كو .=رسسي´-- _سس¹ع ~و=تسسس- ا+ع~سس- ` =¹سس-· ¸سس~ ¸سس´لو ¸سس¹مع ويراني~ --ا´ك أ~-- نأ ~ير- -نك ا~' -اي~`ا -~- =ر~- نأ -=ي
اسسمل »¸سس=ب -~¸تسسلا اسسم¹كو جاسستنلا لكاسس~مب =سسن-~ –و~- ل· ام¹ك -ا·-لا --س- نأ لمت=ملا ¸~ ¸تلا ل~او·لا -~- -ن=- -·=ت~ا
=سستن+~ »سس¹·ت- ا~~سسنعو .~سسي= »سس¹ي· لسسم·ل ةيعا~بلا ة·ا=لاو -·ولا ا·يم= »´ي~ل _--أ ام¹ك ا~= ةري-ك ةبو·- نود =و=تن~ ·ي¹ع ر~-ي
._ايرلا جاردأ لكا~ملا -~+ب ¸-¹- نأ _ي=تس- =ن'· ¸يمت~ ل´~ب جر=ت-و =س-ن ¸ن-- ا~~نعو
’ ة=يس-نلا -~س- ¸س~ .~عأ ¸نعد ¸´لو .=ت=لا·~ _¹ع ا-يأ ¸-=ني =عو-و~ رات=- -نأو -~ير- امي· ة·لا-ملا »~·ل ة-سنلاب ·ت¹· ا~ ‡
¸سستيبول =سنأ ~سك'- .ةسيا~-لا ¸س· ا~س- نو´ي ` --راخ¸لا ة-ير=ب ا~ي·ب -~+- ` ة=لا·~ ل´~ ¸· =م¹ي· ريو=- ~نع .ا~ ~= _ل'
†  ‡
نوسس´ي نأ ~سب ` أ~سس-- اسم¹كو .ةس·~ا=لا -اسسم¹لاو ةر-اسسملا لي=لا ¸~ ري`´لا -ةيا~-لا ¸· .وا=- ` .·¹·-ي ا~ ل·-- نأ .وا=- نأ ل-·
.¸ر=لا .وا=- نأ ل-· ¸~ملا »¹·- را-تخ`اب ._و-ولاو ¸~-لاو ة=اس-لا و- =·~-
ة=يسس-نلا ن'سس· --اسسملا _ل' _·س- ¸تلا ة=-لا ل`~ ¸ر=لا =ل~كو ر~=لا _¹ع ر~-- €ي=ب ةيا·¹ل -و-و~ =ن'ب ¸ارت·`ا ¸´لو
ة·~ا=لا -اسم¹لا -~- _ن-ي نأ ¸´مي ¸~لا .اي=لا =ي~ل نو´ي ~· .¸ي-=ت¹ل ة¹با· -لا¸ ا~ ة-¹´تلا •~وتملا »¹ي-لا --ا´ل ر~=لاب ة-ا=لا
-اسسيل`ا لسك -س-و ¸سس~ =سن´متل ةبر=تلا =ل ر·وت- ¸¹· ويد~ت~لا ¸· ¸ن-- =ت--ب .و-·~ -·و ل=أ ¸~ لم·- »ل ا~' ¸´لو =¹-ع ¸·
-~- ¸·ب _¹ع ل-=تل ليو=لا -·ولا ¸~ ¸ر·تس- »ك =م¹·- ¸تلا ةي~ا-لا ةبر=تلا =ل ر·وت- ¸ل »-أ و- ا~و .لي--تلابو ¸رولا _¹ع
- 1 -
_سس¹ع =سسل~ وسس=ن وأ •سس-· ةسس-ي·د راوسس=لاو ‚~سس=لا ¸ر·تسسسي €سسي= ~-ا~ملا -~- ل`~ .ة-·- _·اولا ¸· ا+ن´لو ة¹+~ و~-- ¸تلا -اسم¹لا
¸ي·~سسلا -·وسسلاو ¸يناسسن-لا ةراد' ¸سس· ر-سس-لاو ةراسس+ملا ةسسيا= ¸سس· -اروان~ -¹=تيو ريو-تلا ¸· =ل~ و=ن وأ ا~وي ¸ر·تسي ~· ة~ا~لا
.-ا=-¹لا ¸~ ~ي~·لاو اري~ا´لا ةكر= ¸· -ابو·-لا ¸·بو ,رخ`ا -ار`¸ملاو ة-ا-`ل
¸و·- -رملا ا+ي· لم·ي ¸تلا •-· -ور=لا ن'· ا~= ا-لا=و ._=ني نأ _ل' ر`·تيو ¸س=تي نأ -رملا _¹عو »¹·تي نأ -رملا _¹ع
-`ا=لا -~- ل`~ ¸· .ا=لاو -·ولا .او=أو -ور=لا -ناك .ة-ا=لا ¸¹~· -ار~ ¸~ =ل~ -م¹·- ~-ل .•ي==- ¸~ -ان·-و ا~ ل-·أ
-وس~ ¸¹سس~· ن'س· لسي¹-لاب ايس-ار نوسكأ نأ ةم´= =¹~أ -نك ا~' ..ا=لا رو-~- »` ¸~و ةبو·-لا _¹ع -¹·-أ -يك -رعأ »لو ¸~-
.ر-كأ ةنرا-ملاب ¸=ا=نو ل·أ نو´ي
ةسسيب~ا= ¸سس· --سسسلا -نوسس-رت·ملا .وسس-ي ام+~ -نو´- نأ ¸´مي ا+ن` ة·~ا=لا -اسم¹لاب _مس- ا~ ~- ة-ير= ¸'ب .دا=أ -سل
¸-ا·~سس-أ ¸سس~ ¸سسمتلأ ام-اد ¸ننأ _ت= ة·~ا=لا -اسم¹لاو ةر-املا ة-=ا-ملا -ارو=تلا ة~رام~و أ~-~ ا~ام- ر~·أ ¸نن' _·اولا ¸· =م¹ي·
.ا~= ¸ن'تملا ري-=تلا نودو _رس-و ة-ا-ك `ب -اي~`ا -~- ~ي-نتب »+=ا=نب اور=ا=ي `'ب امنيسلا ةعان- ¸· ~و-نلا -ا=-أ
·»س¹ي-لا ةعانس- ¸س· ¸ي==اسنلا ةر-اسملا -اسسم¹لا ة~ر~~ دار·` .ا`~ ل-·أ و-و =و´~تي- ~ير-لأ »+·رعا ¸ي~لا .ا=رلا ¸~
ةعونسس-ملا اسسم+-را+مب اسسم+~ايأ ةسسيا~ب ¸· ام+¹--تس~ ا-ير-- ار~د نا~¹لا ¸-امنيسلا جاتنلا .ا=~ ¸· ا~= نا·ور·~ نارخ' نان`' =ان-و
¸سس· -يناسسع »سسك رك~سس-أ ¸سسن´لو .ا~سسي= ا-ي~ ا~- و~-يو .·ب نا~و-ي~ امب _ي=· ¸ام=ب =نار-=ي اناكو ارا´·أ ام+ي~ل ناك .ةر`¸ملا ري=و
.=ل~ ~·ب ام+¹با·أ ا~~نع ام+ل .و·أ ا~ا~ -رعأ ¸كأ »ل ¸نن` ¸´لو ر=-لا ري`- -ناك »`·`ا ن` •-· ¸يل -ام+~`·أ ة~-ا~~
ام+-ار~سس-ل ة-سسسنلاب ةسسيا·¹ل ةسس=وم= ام+-ا-ويرانيسس~ -ناسسك .ا~سس= ~سسي·-ل نا·~سس+ي اناك .~=او ¸يتلا=لا ¸ ت¹ك ¸· ل~-لا --~ ناكو
,رسسخأ -را=- -ا=-أ ري-~ ¸~ ات¹·أ ~· ¸ي¹=رلا ¸ي~- ن'· •=لا ¸س=لو .ةي=اتنلا ةي=انلا ¸~ ¸ن~¸لا لم·لا _~انربو ام+-ار-خو
¸سس· اسسم-اد ريسسس- ` روسس~`ا ¸سس´لو .ا+يل' نا·~+ي ¸تلا »`·`ا نا~~-يل -·ولا لكو .املا لك ام+ي~ل ن`ا ام+· =ل~لو .ا~= ¸ي=~ا=لا ¸~
.¸ير=لا ا~-
• ةسسمي~-لا راسس´·`ا اسسمنيب "ةر=اسس=~" ة~سسي~=لا را´·`ا ر-ت·- ةمي~-لا را´·`ا ¸~ ر`كأ ا+مي~-- ةدا=' و- ة~ي~=لا را´·`ل ةيم-أ ر`ك`ا ‡
¸ييا-ملا ¸·-بو† .ةمي~-لا را´·`ا _لا- ¸· ا~ ~= _ل' ام-اد ن¸اوتي -·ولاو .املا ¸~ ¸-سنلا ¸ا-نلا ن'· =ل~ل ة=يتنو "ةن~'"
.‡ةي-سنلا ة~ار-لا ¸ير= _¹ع دو·ن ¸=ن ن`او ةي--~ »ايأ -ناك »` ¸~ ¸´لو -ر=¹ل ةي--~لا »اي`ا .`خ ا~- ‚~=ي ¸´ي »ل
وأ ا-دا·-تسس~ا »سستي ~سس·ب اسسمي· ا+-·ب نأ ولو _ت= -ةيلا= ا+¹ك ة~ي~=لا -ا=لا·ملاو ة~ي~=لا اياو¸لاو ة~ي~=لا را´·`ا -را=- ن'
¸سس· ة~سسي~=لا راسس´·`ل ر`سسكأ ة=ا= ¸· ¸=ن .ةي~ا~`ا ان·ا~-أ ~=أ نو´- نأ -=يو »~-ت¹ل ةاي=لا -ا~د ا+ن' ..و+=~ ¸ير= _ل' دو-- ا+نأ
¸· ر`كأو ر`كأ رم- =ل~لو ة-`لاب _==- نا´~ لك ¸· -=--أ ةي-امنيسلا »`·`ا ةعان- ن` ¸اخ ل´~بو -ل-· ¸~ ر`كأ امنيسلا ¸·
¸س· رورسسلا _سس¹ع نوسس`·-يو ¸سي-¹·ت~ نو~سس-ي ~سس· »س+نأ _~ رخ` ¸ي= ¸~ ةو· نوداد¸يو ¸ييرو-اتك~لا نو+-~يو ل·أو ل·أ .ا=ر ¸~يأ
=سل~ _سس~و _ي-سلاو -ارس~لا ¸س- »س+تي-¹خو .اس=لا وسس- .و`ا »+~اسسمت-' .د~سس~تب نو¹خ~ستيو ¸يي-اسسم=ود نوس+تني اسس~ ام-اد »+ن´لو ةيا~-لا
ر`سسكأ »+=اسسم= _سس-ك »سس- -رسس=لا .`خ .د~سس= ¸اسسنأ »سسي¹·تلا .ا=~ ¸· ة~~خ ةيأ ·ي· او~~-ي »ل --ع و-و -جاتنلا نونا· ¸· نو--=ي
--اوسسم¹ل او=مسس~ ~سس·و ·_اسسبر`ا --ارسس- ~سسيا¸- »سس=ر »+-اسسي= »+ل -ناكو .ة¹-ا- _ابر'ب »+يل' دو·ي ناك ·نأ `' .املا -ا´سنا »=رو
.ايدا-ت·' ¸´ي »ل ·نأ »=ر _يم=لا ~·~أ ¸~لا ~ي=لا »+-·ب ~· ¸يبو-وملا -ار-=لا دا~ر'بو ري-ك _ي=~تب -ير=تلاب ة~ي~=لا
- 1 -
ةيرلا ةيمQأ
-ا-ويدوتسس~`ا _سست-- -وسس~ .جاسستنلا ة-¹´- ~ي¸- -و~ ¸´لو .املا _~ب ل-ي -و~ .,رخأ ةر~ ري·تي -و~و نا~¸لا ري·- ~·
¸س· ارارس=أ نو¹-تسسسملا نوسسع¸وملا _-س-ي -وس~و ·ة~سي~= -ا-ويدوت~' -انب »تي -و~ ¸لاتلابو ¸ي¹-تسملا ¸ي=تنم¹ل اي=ير~- ا+باوبأ
ةسسم¹´لا »سس+ل نوسس´- -ار-سس=لا ¸و~ ¸سسي=تنملاو ¸سسن-- ل´سس~ب ¸يبر~سسملا ¸ان¹ل نو´ي -و~و .ةر= ¸رع رود ¸· ة~ي=لا »+~`·أ ¸==
نأ _ل' انر=ن ا~' -ا+يل' ة=ا=لا ¸=ن~ ¸~ ة~ي~ع -ا=`-' ¸-=ت- -و~و .جاتنلاب ¸¹·ت- ¸تلا رو~`ا لك ¸· ا-يأ ةريخ`او _لو`ا
لسسخاد و~·لا ¸~ ¸´لو "¸-ن=`ا" ¸~ ةيام=لاب •-· _==ن ` انن'ب =ر~ن نأ -=ي .لمك`ا ·=و _¹ع نونا-لا ·يم=ي ¸نا=ير-لا جاتنلا
ةسسي=ار-مي~لاو ةي=ار-مي~لاب ·-~أ ¸- -ا-ويدوت~`ا لخاد ةير=لا .»´-ا-تخا ا~- ¸´لو -~' ¸نن' .ان-·وي -¸~ ` ~-~نعو انراو~أ
."ةي~ايسلا" ةيلو-سملا -ن=ت- نأ _ي=تس- ` =ن' ·-ا-=اولا ¸ر-- ا+ن´لو ¸و-=لا _نم-
ن'سسب ~سس-تعأ اسسم-اد ¸سسنن' .ةري-سسك ةسس-ر·و ةري-ك ةيلو¸س~ ا+ن' .~ير- ا~ ل·أ وأ ر`كأ ل·-- نأ ¸· ةير= =ان- ةاو+لا -اكر= ¸·
لسمت=ملا ¸س~ نو-'سي -وس~ ·ة~سي~= -اون· ¸· ريس¹ل امنيسلا ةعان- نو··~يو اننور+-يو نو-+ني -و~ ¸ي~لا امنيسلا ة·ر= ةر·ا-ع
.»+ل نو=مسي -و~ نو=~ارلا نوي~ي¹-تلا ناك ا~' ا~- -رار=`ا ةاو+لا -ا--= ¸~ ا~=
مليفلا ي: Iاي$Y6لا د2@
-اسسنب ¸سس· ا+~~=تسسس- ¸تسسلا -ايسس-=~لا د~ع و-و ريو-تلا ويرانيسل =ريو=- ~نع =ت=لا·~ ةباتك ¸· »+~ ¸¹مع را-تعا =ان-
¸سس~ ةيداسس-ت·ا -ا-سس~` =سسل~ -نا´~لا ر~-ب ` ي¹· -اي-=~لا د~ع نو´ي نأ ·ي· -و=رملا ¸~ ·نأ نور-ت·ي اوناك ا~ -·و ¸· .=ت-·
ل-نلو …و=`ا ¸~ ·نأ ~-ت·ملا ¸~ ناك ,رخأ ةي=ان ¸~و ةي=ان 1˜ »-راود'ب »و-ي -اي-=~ •“ ةسس=رد _سس¹ع نوسس´ي ` »+سس-·ب انان·
-وسس~ =سسن` ·ةسس¹ي¹· -ايسس-=~ _¹ع را-ت·`ا ~يي'تل -ا~·انملا -~- ¸· ¸م·-أ نأ ¸رور-لا ¸~ ·نأ ~-تعأ ` ¸نن' .ةدو=لا ¸~ ةري-ك
.ة¹-¹-لا ري`ي `و _-او و+· =ل~ _~و -اي-=~لاب ~~ت=ي -~- ان~ايأ ¸· »¹ي· ¸~ »كو '=خ _¹ع »وم·لا ·=و _¹ع »+ن'ب -ر·ت-
.وسس=أ ةداسسع ¸-اورسسلا »¹ي-لاسس· ·-ناك ام~ .و=أ »`·`ا نأ رك~ت- نأ -=ي “˜ اسسناي=أ ·سسنأو -اونسس~ رسس~ع ~سسن~ »`·`ا ¸سس~ °
.و=لا ¸· -·-لا
†  ‡
»`·`ا ¸سس·و ةري·سس-لا راود`ا ¸سس¹`م~ ,وتسسس~ _سس--را ~سس· اسس-يأو .ةي·ا-' -اي-=~ل _~وأ ` ا=~ ر·وي ا~-و -
"أ"_وسسن ¸سس~ ةري-سس´لا ةي-اورلا »`·`ا ~-·أ ¸نن'ب ري~أ نأ -=يو .اي-سن ةري·- اراودأ نو-·¹ي ¸ي·ور·ملا ¸ينان-لا ن'· ا~= ةم=-لا
_سسل' نوسس¹يمي نو=تنملا .ا¸ا~ "»ار=ور-لا" »`·أ ¸· وأ ة-¹´تلا ة¹ي¹· "-" ة~ناسملا »`·`ا ن'· ةيدا·لا ة=~وتملا »`·`ا ةعان- ¸·و
¸سسنن' .'سس-ن-أ نأ _ي=ت~أ ` ¸يتن~ ~·ب _-ولا ·ي¹ع نو´ي~ ا~ا~ .¸نا·ملا ل´ب ةيدا-ت·لا ·ةيدا-ت·' -ا-~` -اي-سن ة¹ي¹-لا -اي-=~لا
.ةيم-`ا ==~ و- ري-´لا .و=لا نأو "ة¹ي¹·" ا~= ة¹يو= ا~`·أ =ان- نو´ي نأ و=رأ
RلHقتس!و Z[\افكلا ]ماVلKا ][دوLلا ]ةفلكتلا
.ا-·سس- =سسل~ ~سس=أ ¸سسن´لو ةي¹معو ةمي´= ة=ي-نب ¸لدأ نأ -=ي ·ن'ب ر·~أ ¸نن'· دا-ت·`او ة-¹´تلا _و-و~ -سم¹- ¸ننأ امب
¸س· ري-س´لا =~+س~~ »~س-- ¸س´لو ا+~~س-- ¸تسلا ¸كا~`او -اي-=~لا د~·ب ¸¹·تي امي· •-· ¸يل ¸~ا= ¸¹=ن- ن'ب ==-نأ نأ -=ي ل-
دو=وب "ةن=لا" “˜˜ ة-=ا-مب نو-·ري =`~ 1˜˜ ن'سسب ة~سسي=ولا ةسس-ير=لا ¸سس- -~- ن'ب ~-ت·- -نك ا~' ·ةرا`ي-لا _¹ع _ن=~ -¸اع
=سسل ل-·`ا ¸~ نو´ي امبر ·نأ ¸=أ ا+ي¹ع -¹·تلا ¸ر= لك ا-يأو ةي¹م·لا لكا~ملا _يم= ¸ع ر`كأ -ر·- º=ت-· ل´~ ا+ي¹ع نو´ي
لسس-· ناك ا~' .=~لا رو~ب ¸ر·ن نأ ن¸=ملا ¸~ نو´ي ·ن'· ة~ا~لا _¹ع -¸~ ¸أ لم·ل ¸يردا· و~-ن اننأ €ي=و .=لايخ ¸~ ~=- `'ب
-¹سس-= ¸~سسلا »اسس+للا ناسسك ا~' ¸سس´لو -ا~ي ا~ .و-ي نأ ·¹· ا~= ة-¹´~ ا+ن'ب ا+ي¹ع ==تن~ »´= =ل ة-· ¸أ ¸· .و--لا ¸~ ة¹س¹~ وأ
- 1 -
-سيك ¸رس·يل ةسين-لا ·-ار-سخ ¸ع~تسسيو =سنع =س=ر=~ _·ا~ي -وس· -·تي¸ر _¹ع ام-اد نور~-ي ` ¸~لا و-و -¸=تسيو ار+-~ ·ي¹ع
.=ن'~ ¸~ ¸يل ا~- ¸´لو •-· _تنملا نوع~=ي اونو´ي ~-· .·ل _اد ` _~ب نو~ب ا-~ي-ن- ¸´مي
-اراسس-تع`ل ¸~اسس+ل' _سس-خأ نأ ¸™ سس¹ع ¸´ي »ل ةر~ =ان- ¸´- »ل ·ن'ب ~-تعأ ` ¸نن'و .-·-لا ¸ير=لا و- ¸¹مع نأ -م¹·- ~-ل
ا~سس- نأ €سسي= ¸سس´لو –اسسم-لا ¸سسل ·سسي=ني ام-س= -=·~ ل-·أ نأ _¹ع -=ي ناك .ويرانيسلا ري-=- ¸· ةر´-ملا ة¹=رملا ¸~ ةي¹م·لا
وأ --اسسك ··ي=تسسسي اسسم~ ر`سسكأ –اسسم-لا ¸~ دو~=ملا ر~-لاب ل-·`ا ل··أ ن'ب ة·~اولا ¸-ر-خ ل--ب ¸نا´~'ب _--أ ل·`ا _¹·· ¸==
.¸رمت~ جر=~
-رسس=لا ةرت· ري~-- _¹ع -=ي ·ن` -`ي~·تلاو ةي¹م·لا -ايدا-ت·لا ةرور-ل =س-ن ~·- نأ -=ي ·نأ ~-تعأ ` ¸نن'· =ل~ _~و
` وأ =سسنأ ¸سس- ¸ر-لاسس· ا-~ت-~ -نك ا~' =ل~ ¸~ ر`كأو .-يلا´تلا ةيلا·لا _-اورلا -نا=ب ة-¹´تلا ة¹ي¹· ة~ي= »`·أ جاتن' -=يو ¸+تني نأ
--اسس~- اسس~ -سست´- نأ _ي=تس- امنيس¹ل ا-ي-خ --تك ¸--ل ة·=-لاب ا--اك لم·- -نك ا~' _-=لاب .ةري-´لا »`·`ا ةبات´ب =يل' ~+·ي ¸ل
.=·ا~-أ _¹عو ةيلاملا =·ور= _¹ع ري`´لا ~مت·يو ._ونلا ا~- ¸~ ¸ر· _¹ع ·ي· ل-=- _-و ¸· =ن` ا~-
¸-امنيسس~ »سس=ن _ن-ل ةبو¹=ملا ,رخ`ا --اوملا وأ -ا¸يمملاو -ا--اوملا ¸ع ا`ي~= امنيسلا -ام=ن ,~=' .ا¸~ ,ر= ~·و
اس--اك نوس´- نأ _سل' -~س+- -نك ا~' .ا+¹ك -لا=ملا ¸=·- ` ا+نأ _-اولا ¸~ ¸´لو ة~ي= ةبا=' -ناك ."¸اخ لخد" :-با='· ·_=ان
-اسني·بو -اسملا´ملاو ل-اس~رلاب =-اس~¸ر ¸رسس·- نأ =سسي¹ع ن'س· ·¸ونسس~ ~سس-·ب -ا-ويدوت~`ا ~=أ ¸· -=و~ -سيراني~ وأ ~·ا·تلاب
¸سس~ -سسنك ا~'و .»سس+يل' ~-ن- نأ _ل' ةيعا~' -اي¹ي`م-و -اي=رسمبو ةرو~ن~ ةري-· ¸-·و -اياوربو -سيرانيسك =¹مع ¸~ ةعونت~
»اسسي`ا ¸-'سس- نأ _سسل' ةسسس-اب ا~ايأ ¸و=- ن` ا¸-ا= وأ -` -تس~ ا-يأ ةداملا ةي=انلا ¸~و ` -تس~ نو´- نأ ¸· -=ر- ,رخ`ا ةي=انلا
-~سس- نوسس´- نأ =سس·نمي اسس~ =اسسن- ¸يل .امنيس¹ل ا-ي-خ --تك ¸--ل ام+¹~ ا--اك نو´- نأ ةلوا=~ _¹ع ¸كر- -و~ =ن'· -ةمي=·لا
-ست´-و ويدوت~`ا _ل' رو-=لا =ي¹ع ن'· "-=و~ ¸=~" =نأ €ي=و .=و´~تملا .و-ي امك =~-ع ا~ع امي· -~·ا·ت~ --ا´ك -اي~`ا
_ا-سس- _سل' لسس-- ~سس· ةعاس~ ¸أ ¸سس· -اسسعامت=' ر-=- نأ =ي¹عو -اس~ ةس~ا=لا _ت= ا=ا-- ةر~ا·لا ةعاسلا ¸~ -ت´~ ةر== ¸·
.اسس+¹= _ي=تسسس- اسس~ اسس+ن~ رات=- نأ =ي¹عو ة~ي~ع لكا~~ ة+=اومب =ي¹ع ¸´لو .¸~نخ ¸· ‘ي·- =ن'كو =س-ن ~=- -و~و ¸لاتلا »ويلا
ةاي=ب _==- -و~ _ا=نلا =·دا-ي ا~~نعو .ا+-ابو·-و ا+¹كا~~ ا+ل ةين-لا .امع`ا »اس·أ لك .ة¹+~ ةاي= ويرانيسلا --اك ةاي= -سيل
.ري`~ .ا·~ن' ƒ~يك'تلابو ام-اد دا=لا لم·لا ¸~ ري`كو »اع ل´~ب ~ي= ر=أو اناي=أ ة¹+~
OاGق^ ةيرورD ةي$Y6لا _`Q لQ
ةسس-¹´تلا -اراسس-تع' اسس-نا= _سس- .داسس-ت·لا ¸سس~ رخ' ر+=~ =ان- .=--· ¸· -اي-=~لا د~ع ¸· دا-ت·لا ةي-· _¹ع ~·نل
·=سسي¹ع ا=¹سسس~ ا-ي~ ·ع~- ` ¸´لو ةيان·ب ا~- ن¸- نأ =ي¹ع ."ºةيرور- ا-= ةي-=~لا -~- ل-" :.ا¸سلا ا~- =س-ن .'س- نأ -=يو
-سيل ا+نأ »=ر ~عاس- -و~ ا+نأ -~-تع' ا~'و ةي-=~لا =تب~= ا~' 1˜˜ اسسناي=أ ~سس=- ~· ,رخأ ةي=ان ¸~و .ا+ب •-ت=ا· ةيرور- °
ةيسس-=~ _ل' ام-دان~' ¸´مي ا-راو=و ا+`~=و "‚ا``ا ¸~ ة·=·" •-· نو´- ~-· ¸`=لا _¹ع ةيرور- ل·-لاب -سيل ةي-=~لا ن'
اسسنا·مل =سست¹=ر ¸سس~ ~سسي¸ي اسس-ير= ار·اس~ ناك ا~' ا~أ -=ي¹ع ل-`ي -دو=و ¸´لو -¸~ب »+سي ` ر·اس~ ¸=~ در=~ نو´- ~-· ·,رخأ
.ة=اس~ ·ل ل·=ا·
.".و--لا" ناونع -=- ا~- .وان-أ -و~و ~-ا~ملاو -ارو´ي~لا د~ع و-و =ت=لا·مل =¹مع -ان`أ رخ' ¸¹مع را-تع' =ان-و
- 1 -
aداسلا ل$فلا
ة3Lلا<ملا ة3يمQأ
ةLلا<ملا اياb!
ويرانيسس~ ةسسباتك _-=لاسسب ¸´مملا ¸~ .ةيم-`ا ةيا= ¸· ريو-تلا ويراني~و ةي¹-`ا ة--لا ¸يب •~وت- ¸تلا ة¹=رملا -~- ر-ت·-
اسس+-·وي `و -اسسين-تلا اسس+·=-- `و ريوسس-تلا ويرانيسس~ ¸سس~ ا¸اسس=ي' ر`كأ ا+نو´ل ة=لا·ملا ¸´لو .ة¹~اك ة=لا·~ ةبات´ب »امت-لا نود ~ي=
اسسمل ايأر اونو´ي نأ »+ي¹ع ¸ي~لا ¸ي--=تملا ري= -ار-¹ل ام+· ر`كأو ة-ار-لا ¸· ةلو+~ ر`كأ =ل~ل ¸+· -ار·`لاو -ا=-¹لا ¸~ ~ي~·لا
.¸-ا+نلا =م¹ي· ·ي¹ع نو´ي -و~
-·¸سس~ •سسي==تل ةسس-ر· =سسي=·ي ·سسنأ لسس~ا´لا ¸¹يسس--تلا ريوسس-تلا ويرانيسس~ ةسسباتك ¸· لخ~- نأ ل-· ة=لا·~ ةباتك ¸· ة¸يملاو
ةيسس-رأ ¸- ة=لا·ملا .ل~اك ل´~ب ا+تباتك ¸· _-ا- ~+= نود ة·~`لا را´·`ا -~-و ةر-املا -اسم¹لا -~-و ةي-ير=- -ا¸=أو ~-ا~م¹ل
¸س· -سي-ب ا~' »س` ¸س~و ا+س~·ان-و =-`~¸و =-ا·~س-أ _س¹ع =ست=لا·~ ةدوسس~ ¸س· اس+بر=- نأ _ي=تسس- .ة~سي~=لا را´·`ل ة~ي= را-تخ'
¸رأ ¸سس· ~يولو¹يسسسلا ¸سس~ ةسس-¹´~و ة·-اسس- -اسس-ا--ك ¸سس+تن- `و ¸-ا+نلا ريو-تلا ويراني~ ¸· -ا--لا ¸=تس- ~-· ةي-ا+نلا =ت=لا·~
.جاتنوملا ةر==
ريcتلا نود ريو$تلا رAاY!
ناسسك Œسس~ارلا ¸ي-ورلا ¸~ ا-¸= _--- نأ ل-· ·انس= .ة=لا·ملا _ارتخ' ل-· -ات´لا ·¹·· امع -امسلا ¸=ب ا~ا~ =س-ن .'س- ~·
¸سس¹=ي ·ل ا~~ر~ ل·`ا _¹ع ~·ي ·ن'· ·-ا~¸ر وأ ·=ر=~ _ل' ·~~-ي »ل ا~'و ¸-ت~ ¸=¹~ دا~ع'ب »و-ي ا~ ام-اد ¸~ي¹-تلا ويرانيسلا --اك
¸سسيب ة=يسس~و ةسس¹=ر~ _سسل' ةسس=ا=لا -من ¸-امنيسلا »¹ي-لا ةين--و ¸· رو=- ¸ي=و .ةيسي-ر …ا-ن -ا~ ة=لا·~ ¸أ -ويراني~ •ي==- ·ي¹ع
¸~ »ك ة-ي-=لا ¸· -ريو-- ويراني~ ¸~ ام¹ي· رو-- نأ "_ي=تس-" ا~ام- ام¹`~ ·ة=لا·~ ةباتك نود ريو-- ويراني~و ةي¹-`ا ة--لا
.ة-لاسلا »اي`ا ¸· ا~´- -ريو-- ,ر= ~ي= »¹ي·
¸ريت~راك ¸~ب داتعا -"نا~لاولا »اني امنيب" »¹ي· ¸· .ا~= ا~ي·ب ¸~¸ ¸~ ¸يل ·¹··أ نأ _¹ع -=ي ناك
†  ‡
»وسسي¹ل ¸-داسس~ -ت´ي نأ
ا~' ¸´لو ا~+ل ة=ا=لا ان-ر=-' .»ويلا =ل~ ¸· ¸¹مع ·ي¹ع نو´ي -و~ ام´ ع ة=-او ري= ةر´-ب •-· ويدوت~`ا _ل' --~أو ` يل ¸لاتلا
نود ريوسس-تلا" ن'سسب ةسسير=ن =ان- .ا+ل ل= ` لكا~~ ¸· -··و ¸ن´ل ‡¸ن~عاسيل ا-يأ ~ي= ريتنو~ ¸~نعو† اي-امني~ ارتينو~ ¸كأ »ل
ة-¹´تلا •-اب ¸-امنيسلا »¹ي-لا ن'· ةلا= ¸أ ¸·و ا~- ‚~=ي ` ·ن'· ةي¹م·لا ةي=انلا ¸~ ¸´لو ·ةي-ا-¹تلا ل´~ ·نع _تني نأ -=ي "ري-=-
.ر~`ا ا~- ل`~ ¸و=ي نأ ¸´مي
نوسس´ي -وسس~ ةمي¹سس~ ةسس=لا·ملا _-سس-- نأ اسس~ ¸ن·~سس- .ة¹´سس~ملا -~سس- ¸سس· =سسس-ن »سس=-- ` =وسس=رأ .ة=لا·ملا ¸ع ةريخأ ةم¹ك
-وسس~ ةيو· ة=لا·~ ¸ير= ¸ع ¸´لو ¸ي-=تلاو ¸يكرت¹ل ¸ر-لا ¸~ ~ي~·لا =ل ر·وي .ا¸ي ا~ ويرانيسلا· ·¸-سن ل´~ب ` +~ ويرانيسلا
_سس¹ع ¸سسكر =~سس+=و =سست·و ر·وسس- نأ لسس=أ ¸سس~ .ةسس~-~~ نوسس´- -وسس~ وأ =-عاسس-~ ل+سسس-و =كو´~ _¹ع ¸---و =¹مع ¸· _=~ت-
.ةني·¹لا =ت=لا·~
- 1 -
Jباسلا ل$فلا
7و33$فلا
4اتكلا 7و$: لB! 7و$فلا
-¸سس=لا _سسل' لسس-ن اسسنعد ةسس=لا·ملا ¸· =ت-ير=و _و-وم¹ل =رايتخ' »´=- ¸تلا ة-ير·لا -,دا-ملا ¸·ب _¹ع انرر~ نأ ~·ب
¸~سسلا ."ريوسس-تلا ويرانيسس~" ناوسسنع -=- ةي~ا~`ا ةين-تلا -ا=¹=-ملا »=·~ .وان-أ -و~ .ويرانيس¹ل =دا~ع' ¸· لم·لا ¸~ ¸ن-تلا
¸سس-=ني ~سس=او _`=-' =ان- =ل~ _~و ."ةين-تلا -ا=¹=-ملا ¸و~ا·" ¸· ا-~=- -و~ ,رخ`او ل--لا ا~- رو-لا _¹ع _-تي -و~
ل--لا و- ا~-و _و-وب ن`ا ان- ·م+· -=ي ريو-تلا ويراني~و ة=لا·ملا ¸~ لك _¹ع Seq•ence .
ن'سس· »اسسع ل´سس~ب ‚~سس=تنلو .-ات´لا .و--ب ·-~أ .و-· ¸· ¸أ -.و-· ¸· =م¹ي· ةي¸ر لي=ت- نأ =ت=لا·~ ةباتك -ان`أ -=ي
¸سس~ ` ~سسب ج¸م- وأ •¹=- نأ _ي=تس- =نأ وأ† .ة=-نب =باتك ¸· ل--لا ¸+ن- =ن'كو -·تيا+ن ¸· ¸-ت=يو ل--لا ةيا~ب ¸· ر+=ي ‚~=لا
¸سس~ وأ ويرانيسسسلا ¸سس~ وأ =سست=لا·~ ¸سس~ اسسم´=~ ا-¸س= »` ¸~ ل--لا نو´ي .‡~·ب امي· -ارايتخلا -~- --~ .وان-أ -و~و ·-ا-تخلا
.»¹ي-لا
7و$فلا dيوكت ةقيرA
:ةي~ا~أ -ارا-تع' ة``` =م¹ي· ¸~ »´=ملا -¸=لا ا~- »´=ي
1 %d!bلا Z
=اسسن- نوسس´ي ا~~سسنع .¸سس~¸لا ¸سس~ "ة¹سس-اوت~" ةرتسس· ¸رسس·- ¸تسسلا -ا=-¹لا وأ ~-ا~ملا -~- لك نو´ي نأ ~=اولا ل--¹ل ¸´مي
=`~سس=ب وسس==- نأ =سسي¹ع »` ةيلاوتملا -ا=-¹لا ¸~ ةرمتس~ ة¹س¹~ ةيا+ن _ل' ¸-'- ا~~نع ¸أ -¸لاتتملا ‚~=لا ¸~ -¸=لا ا~- ¸~ ل-ا·
=ي~سسل نأ ¸ر·' .¸لاتلا ل--لا ¸· رو+= لم·ب »و-- »` .و`ا ل--¹ل -ا-تخ' لم·ب »و-- -=ل~ ~·ب -اون~ ¸مخ وأ ¸-ا·د ¸مخ ة~مل
ا+ت-¹=أ ¸=· ~·ب -~- ةر-ا=لا -ا¸=أ ¸ر·- »` _ن-ملا ¸~ ا+=ورخو ا+-ي¹·- »- ةر-ا= -ا¸=أ ¸~ د~·ل ¸ر·- -ا=-¹لا ¸~ ة¹س¹~
.-ارا=ملا ~=أ ¸·
وأ ¸ناسس`لا ل--لا ¸· ¸=ير~- رو+=و .و`ا ل--لا ¸· ¸=ير~- »`=' لم·ب »و--و ¸ي¹-· _ل' -ا=-¹لا -~- »يس-- »تي -و~
.‡ج¸~†
• ةي:ارeLلا Z
·ة=¹سسسلا _سسل' لسس-ي وسس-و رسس¹ت+ل ~-اسس~~ =ي~سسل نو´ي ~· .ا`ملا لي-~ _¹ع .¸~¸لا ل`~ ا+¹`~ ل--لا ةي·ار·=لا »´=- نأ ¸´مي
.ا~´-و ةين`·لا ¸· »` ¸رسلا ·=ي¹س- ةي¹مع ·ة¹ي-`لا ةعان-¹ل "ةري-ك -ا=-¹ب" ·معدو ة-را·ملا ¸~ ·-¹=-و
- 1 -
انسس-·ب نأ -سيك -‡=سل~ لسسم=ت- -سسنك ا~'† -·ولا =ل~ ¸· ارت¹=نا ¸· ‚~=ي ناك ا~ا~ ~-ا~ملا ¸~ ,رخأ ةعوم=~ انل »~-- »`
¸يتسسعوم=ملا ¸ي~سس- ن'سس· انسسس= .ا~سس´-و ا+ن~ -ايت~`او ا+ت~وا-~و ة=¹ملا -اري~=تلا -ر´ن انك -يكو .املا ·-ر-يو ر¹ت- _~تمي ناك
_س~ -~سخأ ا~'و .لس--ن~ ل´س~ب اس+ت=لا·~ -رس= ول =ل~و -¸~¸لا ا+م´=ي امع ةي·ار·=لا ا+م´=- ة-¹ت=~ ` و-· _--- ~-ا~ملا ¸~
.-·ولا ·م´=ي ا~=او ` -· نو´ت~ ~-~نع ‡.و-ن امك ¸¸اوت~ _=·† -وانتلاب ةي¸اوت~ ‚ا~='ب ا+-·ب
’ CوDوملا Z
_وسس-و~ ناكرأ وأ ·اني·~ اعو-و~ ¸-=- -ا=-¹لا ¸~ -اعوم=~ =ي~ل نو´ي نأ .ا`ملا لي-~ _¹ع ¸¹ي=ستلا »¹ي-لا ¸· ¸´مي
¸ير~سستلا ¸رسس= Œسسيرا- ¸سس-=- نأ -سس=ي ."»سسي¹·تلا" ¸ع »¹ي· لم·ب »و-- =نأ ¸ر·ا .رخ' ا-ي~ .وانت- ~-ا~ملا ¸~ رخ' ل-· ا+·-تي
-`تخا اسسم+م´=ي ¸ي¹س--ن~و ¸سسيم´=~ ¸ي¹سس-· ¸يوسس´تب ناسستعوم=ملا ناسس-ا- »وسس-- -وس~ .ةيسسسنر-لا ةسس·¹لا »ي¹·- .وانتي »س-ب ··-ت-و
._و-وملا
..و--لا ¸~ ةي~ا~`ا ة```لا …امن`ا »- ¸-~ ا~ ن'
O9G يوA مأ اGري$S ل$فلا نوكي لQ
ةسس-=رلا -=-سس-أ »سس` ا~سس= ةسس¹يو= .وسس--لا نوسس´- نأ -~انملا ¸~ ةر~ -ا~ -ناك .ة¹يو= وأ ةري-· .و--لا نو´- نأ ¸´مي
.ةري--لا ‚ا~=`ا ¸~ ة¹س¹~ ¸أ - ة-كر~ -اعوم=~ _ل' -رو=- ¸تلا ةري--لا .و--لا ~يا¸- ¸· ةد~·ت~
ر~سس-ب -ارو´ي~سسلا -اسسنب ¸سس· ري·وسستلا ل=أ ¸~ ¸يل نا´~لا ر~-ب ة¹ي¹· -ارو´يد ¸· =`~= رو~يل =ن-~ ~=~- -نك ا~ -·و ¸·
~عاس- ا+ن` ل-·`ا ¸~ نو´ي -ارو´ي~لا =ي~ل -ر`ك ام¹ك ·نأ _ت= ةير=نلا -~~-- نأ -`-ل ا~ »` .و--لا د~ع لي¹-- _ل' ¸د¸- ا+نأ
د~سسع _سس¹ع -ارو´ي~سسلا د~سسع ري`'سس- لسس·-لاب ر-ت·يو ..و--لا د~ع ةداي¸ ¸· ة-=رلا ¸-و ,رخأ ة¸ي~ ا+ي~ل نأو ةكر=لاب -ا=يلا _¹ع
.-ا=-' در=~ ناك ~-· اي-سن ` ي¹· .و--لا
_اسس-يل اسس-·و اسسمبرو =تسس-· -اسس=ايت=` اسس-·وو =رو·سس~و =سسلاي=ل ا-·و -,رأ امك -ة¹يو= وأ ةري-· .و--لا نو´- نأ ¸´مي
.وس--لا ¸س· ·س-ي-=- ¸س· ر-سكأ ةعرسسلا .اسمت=ا ن'س· ةس¹يو=لا .وس--لا ¸س· ةعرسلا _¹ع ل-=- نأ _ي=تس- =نأ »=رلا-· -و¹=ملا
~سسمت·- نأ -=ي ¸تلا -ارو´ي~لا د~·ل ة-سنلاب ا~أ .¸·-لا ا+¹ي=تي نأ و~-ي امك ام-اد ا+ي· -و=رملا ¸~ ةعرسلا -~- -سيلو .ةري--لا
.-يلا´تلا ن`او ,رخأ ةر~ =نا-س= ¸· _-- نأ =ي¹ع -=ي ` ا~ام¹· =ت-· ةي¹ك ا+ي¹ع
ل$فلا ميسقت اياb! f<ب
-اسسي¹م·لا .`خ =سسم¹ي· -ا¸سس=أ ةسس~اردو اسس+يل' _وسس=رلا ل+سسس- اسس+نأ .و-· وأ ةم´=~ »اس·أ _ل' =م¹ي· »يس-- ايا¸~ ,~=' ¸~
.جاتنوملا ¸·و ريو-تلا ويراني~ ¸·و ة=لا·ملا ة¹=ر~ ¸· -ة-¹ت=ملا ةيعا~بلا
ةي=`=-`ا ة·~لا" ¸ع ¸عا·د ¸· اسم=ت~ ¸ن¹·=- ¸تلا -ا-~`ا ~=أو Ÿeœžinologic•l ex•cŸiŸu›e _سس¹ع لسسم·- ا+ن' "
درسس=مل ةسس¹-¹-لا »+-ي-- نأ ¸´مي ·ي· نو¹م·ي ¸~لا _و-وملا ا~ي= نو·ر·ي ¸انلا نأ ناي=`ا »=·~ ¸· ل-·ي `· .ةري=لا _¹ع -ا--لا
ا+م+· »تي -و~ ةيلاتلا -ا==`ملا -~- ل`~ ن'· .و-· _ل' ويرانيسلاو =ت=لا·~ »س-- ا~~نع =ن'· =ل~لو .ةين-تلا »+ت·¹ب »امت-لا »~ع
.ا+ب لم·لاو ر`كأ ل´~ب
."¸ر´س·لا ¸ار·ت~`ا ¸· ¸=ير~- -ا-تخ' لمع ¸´ميو •~و`ا -¸=لا ¸· ةيا·¹ل ليو= ¸-ير~تلا ل--لا"
- 1 -
أ~سس-- ` ا~اسسمل ._سسلو`ا ا~+سس~~ رسس~ع ¸سسن`لا ¸سس· ¸وسسي= -¸سس~ =اسسن- ¸يل .-•-ب أ~-ي ل-=لا _و´ب ¸ا=لا ¸نا`لا ل--لا ¸·"
º"¸يود'" .وخ~ب
.·=`-'و ·ت~·ان~ ¸ر=ي نأ -=ي ا~ _ل' ة·ير~ ةرا~'ب -ا-تن`ا ·=وي نأ ¸´ميو ل´ك ل--لا -رملا لي=تي نأ ¸´مي
d!اBلا ل$فلا
ريو$تلا ويرانيس
ينقتلا ?ناLلا
.=ت=لا·مل ة=-نملاو ةي-ا+نلا ةين-تلا ة=سنلا ·ريو-تلا ويراني~ وأ ويرانيسلا _ل' ل-ن اريخأ
-سس=ي --ريوسس-- ¸رسس=ي -وسس~ ¸~سسلا »¹ي-لا رو-ت- -يك »+-ي ن` امت+~ ~=او لك نو´ي نأ -درأ ا~' -,و--لا ةيم-`ا ¸~
~· ¸ننأ »¹عأ انأ† .-اي~`ا ¸-نل -ام¹´لا ¸-ن او~~=تس- نأ ا·يم= »´ي¹ع -=يو انت·ر= ةنا=ر _¹ع اور=يس- نأ =-`~¸و -نأ =ي¹ع
‡رار´تلا ةمي· =ردأ ¸نن'· ةياع~¹ل ¸راممك ¸ن´لو =ل~ -¹·
اري!اكلا ة;ر^
.-¹=¹لو »ا~`لو ةي~أرلاو نا-لا -اكر= .اري~ا´لا ةكر= و- -¸~ لك .وأ
وأ ¸سسيميلا _سسل' ةسسكر=لا -ناسسك ا~' .و-لا »+ملا ¸~ ¸يلو .".ام~لا" _ل' وأ "¸يميلا" _ل' ةي-·أ ةكر=ب ناب ¸· اري~ا´لا =ر=ت-
·سسب •سسي=ي اسس~ لسسك _سس~ ·سس¹ك ~+سس~م¹ل ¸ن-~ _ا-=ن' رخ' ل´~ب وأ ريو-تلا نا´~ وأ رو´ي~¹ل اي=ي==- ام~ر ناك ا~' ¸´لو ..ام~لا _ل'
اسسم+يأ -`اسس=لا -~سس- ¸سس· .وسس-- ~·و ..ام~لا _ل' وأ ¸يميلا _ل' ناب ةكر=ب »و-ت~ -نك ا~' ¸-´ي ا~ ا~ي= -ر·- -وس· ·تي-¹خ ل`ملابو
.ا~ي= =را-تع' ¸· =ل~ -·-و ا~' ة¹-¹-لا _~ا=ت- نأ ¸´مملا ¸~ ·ن' .نو´-
ل-سس~أ _ل' وأ _¹عأ _ل' اي~أر =ر=ت- ا+ن' -ةيدومع ةكر= ¸· ل-~أ _ل' وأ _¹عأ _ل' ناب ةكر= =ر=ت- ` اري~ا´لا ن'· ن`او
TILT ناب ةم¹ك ¸يرو-ملا »=·~ »~=تسي . PAN ¸~سسلا رو-ملا ·=رت-ي ناك ا~ »+· -'~أ ةر~ ¸~ ر`كأ انأو ·¸أر ةم¹ك ل=أ ¸~
.'==لا _`=-`ا »~=ت~ا ·ن` ¸·~ لم·ي
-¸=-و _ور- ا+ن'· ل=ع _¹ع اري~ا´لا =ر=ت- ا~~نع ةيا+نلا ¸·و IT Tœ•cks ةسسبرع -=ل~سسل ,رخأ ةم¹ك =ان-و . Dolly -
ةر´-ملا ةين-تلا ةم¹´لا -~- ~=أ ¸نن'و ا~- ل·-- ا~ ةداع ا+ن'· ¸ي-ي-· _¹ع ام-اد =ر=ت- ` اري~ا´لا نأ »=رو .ا-اسنأ نأ ل-·أ ¸ن´لو
ةري·-لا ةبر·لا ة+·اتلا ةم¹´لا ¸~ -ا-ر' ر`كأ Dolly _سل'و -س¹=لا _سل'و »اس~`ا _سل' ¸ي-يس-· _س¹ع =رس=ت- اري~اس´لا ن'· =ل~لو .
ة~سس=او ةسس=-ل ¸· اري~ا´لا ن' -رخ' -¸~ =ان-و .اري~ا´لا ·¹·-- ا~ اين-- ل~ا´لا ويرانيسلا د~=يو .¸ر=· ل´~ب -.ام~لا _ل' وأ ¸يميلا
.ا·يم= ا+ب »و-- وأ -اي~`ا -~- ¸~ -¸~ ¸~ ر`ك'ب »و--
- 1 -
~سس·و ة~سس·انلا _سسل' --~سسي »سس` .·سس·~ -س¹=لا _سسل' اري~ا´لا =ر=تت· ة~-املا _ل' »~-تيو -ا-لا _ل' جرو= ل-ي .ا`ملا لي-~ _¹عو
ل-سس~أ _سسل' اري~اسس´لا =رسس=ت-و ة~سس·انلا ¸~ -ر-لاب ة~-املا _¹ع -¸~ _ل' ل-~أ _ل' جرو= ر=ني ~-~نعو .··~ ناب ¸· اري~ا´لا =ر=ت-
.»ا~`ا _ل' =ر=ت- »` ¸~و
ل´سس~ب ¸سسيل ¸´لو ةير=ب ا+~~=ت~' .ةين-تلا ان--ا-خ ةريخد ¸· ,و-لا »=عأ ¸~ ¸-و -ةري`ك _·ان~ -ا~ ةكر=تملا اري~ا´لا
=رس=تي اس~ _سس¹ع -اس-تن`ا ¸يكرتسسل ¸اس~`ا ¸س· وسس- ةسسكر=تملا اري~ا´لا ¸ر= ن' .•ي·لا ري`ي او+ل _--- نأ ا+نا´~' ¸· ن` رمتس~
.=م¹ي-ل »ا·لا و=لا ¸~ ا-¸= نو´- ا~ ا-لا= ةي-¹=لا .¸=ن ¸يأ •-· »¹·ن _ت= - ةير-ب ة=ار _ل' جات=ن ناي=`ا ¸·ب ¸· انن´لو
اري!اكلا دا3<بأ
_سس¹ع اسسم-اد رسس-أ ¸تسسلا ,رسسخ`ا ةسسين-تلا -ا=`=سس-`ا ¸سس·-ل .واسسن-أ نأ ~سسيرأ انا· اري~ا´لا _و-و~ ¸ع ‚~=تن اننأ €ي=
»سس== ¸سسي·د ل´~ب ل-و- ¸تلا -اري-·تلا ¸-و اري~ا´لا دا·بأ ·يمسن امل "د~=ملا" -ير·تلا اني=·- ¸تلا -اري-·تلا -~- ¸-و .ا+تيم-أ
.-رو-- نأ ~ير- ا~ ريدا-~و
¸س~ اري`سك نأ `' ·اس+م¹·تل ري`س´لا _سل' ة=ا= ¸· ا+نأ و~-ي `و .ةي·اك ر-ت·- اري~ا´¹ل دا·بأ ةينام` نأ -~=و ¸برا=- .`خ ¸~
¸س·-ل »س¹=ي ` _-=لاسب .»س+م+· جرس=ملا -¸سسي ا~~سنع ,و´سس~لاب او=يسس-ي نأ نوس`-¹ي ا~ »` -•-· ة·برأ نو~~=تسي ويرانيسلا -اتك
·اسس+ل -اسس-تللا ¸=تسسس- اسس+نوك _سسل' لسسي~أ ` ¸نن'سس· -لاسس·لا ¸سس·و .اري~ا´لاب ة-ا=لا -سيرانيسلا -امي¹·- _ل' -ا-تن`اب ا~بأ ¸ي=ر=ملا
ةسسي·ر=¹ل ةسس¹`~`ا -~سس- لسسك ¸´لو .·ت~ارد وأ ا~- ·ل ر·وي نأ ويرانيسلا --اك .وا=ي »لو ·ب ا-اخ ابو¹~أ جر=م¹ل نو´ي ا-يأ اناي=أو
_سس~ ريو-تلا ويراني~ ة·=ارمب جر=ملاو ويرانيسلا --اك »و-ي نأ -=ي .-¸~ لمع ¸ير·و نوا·تلا ¸· ¸-نو »اع لسك ¸- ة--ا¸لا
.‚~=ي ا~ اردان .ام´¹ل ,رو~ ¸¹=~ ا~- ¸´لو .»+~ا~أ -ارو´ي~لا -ا=ي==- دو=و
"ة~ي·-لا ة=-¹لا" _ل' دو·نو ا~= -ير-لاب أ~-ن¹· .¸ب ة-ا=لا ةينام`لا اري~ا´لا _ا-وأ ¸ع ‚~=تن ن`او DisŸ•nce shoŸ .
1 ا~= ة-ير· ة=-ل ¸- اري~ا´لا ··ي=تس- ا~ _-·أ - BIG CLOSE UP = .¸ .. _ل' ر-ت=- ا~ ةداع B.C.U ريسس~ي ا~~سسنعو
¸أرسسلا _سس¹عأ رداسس´لا _سس=-يو ةيسس-=~لا ·=وب ة~ا~لا `م- ا~= ةري-ك ة-ير· ة=-ل ¸ن·ي ·ن'· ةي-=~ ·=ول .=.¸.. _ل' -رملا
وأ -¸·~لا ل-~أو .-ر·أ _ت=
»اسسع ·=وسسب ا+ب Šا-ت=`ا »تي =ل~لو ةي-امنيسلا اري~ا´¹ل لي=تسملا ردا´لا لخاد ¸-ري ل´~ب .=.¸.. ¸يو´- ةبو·-لا ¸~ ·ن'
.·=ولا ري-·- -ر+=ي ¸~لا ل·-لا در _¹ع ¸ا=لا ¸يكرتلا -ا-~انمل
• ة-ير· ة=-ل - CLOSE UP ¸و· -ا-وب _برأ وأ ‚`` ¸~ _¹عأ _ل' ¸ي-ت´لا ¸~ لم~- ا+ن'· ·=و¹ل ة-سنلاب .¸.. ا-را-تخ'و
.ةر`´ب ا-ير-- ا+~~=تسن ` ¸تلا .=.¸.. ¸´·ب ةدات·ملا ة-ير-لا ة=-¹لا ¸- -~- .¸أرلا
-¸سس~لا -اسس-`ل ¸سس-´ي اسسمب ةسس-ير· ةسس=-ل ¸سسن·ي ·ن'سس· -ايسس~`ا ةسسكر= ¸ي´س- ل=أ ¸~ "ة-ير-لا ة=-¹لا" _`=-' ¸-=ن ا~~نعو
.-ير·و _-او ل´~ب ¸ور·ملا
¸سسم· اسس+ن~ -ارتسس·`ا ~سسير- ¸تسسلا -ايسس~`ا ¸سس~ -``ا ~سس=و- €سسي= ¸´لو _ونتي نأ ¸´مي -ا=-¹لا -~+ل -ر-لا نأ _-اولا ¸~
لس·= وسس- ةسسين-تلا -ا=`=س-ملا -~سس- -~س- نأ -ارأ ¸~سسلاو .ة¸=وسملا ةسسين-تلا لم=لا ¸~ ل~اك •ي=~ ¸· _ونتلا رياس- نأ لي=تسملا
¸سس~ ر`سسكأ =اسسن- نأ »سس+·أ ¸سسنن` لسسمنلا ¸ر~سسن ¸سس´ن »سسل اسسنن` سس‹ا ~سسم=ن نأ ¸´مي اننأ ~-تعأو -ةبو·- ر`كأ ¸يلو ةلو+~ ر`كأ لم·لا
1˜˜˜˜ .لمن¹ل ا-¹ت=~ ام~'
- 1 -
راسس-تخ' اسسيا¸~ ا+ي~سسل -سسسيل ¸تسسلا لي-ا-تلا ¸· لخ~ن »` "ة-ير-لا ة=-¹لا" »يم-تب انم· ةنكاسلا -اي~`ا ل=أ ¸~ ¸=ن· ا~+لو
:ل`~ ةي·ا-' -ام¹´ب ا+--- نأ =ي¹ع ة-اخ -ار`¸~ ¸أ ن' .ة-ي·~لا ةين-تلا -ا=¹=-ملا .ا¸تخ` -·ولا
وأ ... _¹ع`ا -¸=لا _¹ع ة¹ي=لا لم~-و ·=ولا _¹ع ل´~لا ل-~أ _=-لاب •-ا=لا ةعا~ _¹ع` ة-ير· ة=-ل - أ
.راسيلا _¹ع ةريخ`ا ةر--لا ·م¹-ب •==ي ل=ر ~يل ل-~`ا -¸=لا •-· انل ¸ر·- _وت-~ -ات´¹ل ة-ير· ة=-ل --
¸سس· نوأ~-ي ةي¹ي--تلا -ا-ويرانيسلا ¸· ةر-خ »+ي~ل ¸يل ¸ي~لا »´ن~ ¸·-لا نأ _·و-أ .ا~= ¸رور- ·ن´لو ةيا·¹ل ~+=~ ا~-
.ةين-تلا -امي¹·تلا -~- لك ا+·=-ي ` ة-ار-لا ة¹+~ ة-ي`وك "ة=لا·ملا" ةمي· ةي¸ر
-:ة-ير-لا ة=-¹لا ¸~ رخ' _ون =ان-
’ ر`سسكأ ¸~ ·ن' ·~ا~=ت~' -=ي ¸´لو -ا-ويرانيسلا ¸· ا-لا= ري-·تلا ا~- »~=تسي ` .ا-را-تخ' و- .».¸.. -ة=~وت~ ة-ير· ة=-ل -
ة=س~وتملا ةس-ير-لا ةسس=-¹لا ن' ."ةس-ير· ةسس=-ل" _س-او رسي= ل´سس~ب ةداسع _مسسيو ةس-ير-لا ¸ا=~`ا -ا=-¹ل اعوي~ …امن`ا
.•--لاب ¸ي-·رملا ,وتس~ _¹عأ _ت= ¸أرلا ¸و· -ا-وب _برأ _ل' ¸مخ ¸~ نو´- ¸=~ل
.».¸.. ةداع ¸+· ¸ا=~`ا ¸~ ¸ين`` ة=ود¸~ ة-ير· ة=-ل -رملا ~-ا~ي ا~~نع
" ¸ين`ل ة=-ل" ري-·- ¸ي-·~ملا ري= نو·رت=ملا نوين-تلا _رتخا ~·و Two shoŸ =ن' .¸-ا~ب -¸~ ·نأ ,و~ اي·اك ¸يل ·ن´لو "
روسس-ن -»سس` ·»ي¹سس~ .ºاسس~ ~= _ل' ة-ير· ºنو´ت~ ا~ا~ ن`او .-ير=را~و جرو=ل ¸ين`ل ة=-ل ان- رو-ن نأ -=ي ":.و-- نأ _ي=تس-
.ا-ي·د ¸يل ·ن´لو »~=تس~ ري-·- "¸ين`ل ة=-ل" ري-·ت· ."ة=~وت~ ة-ير· ة=-ل
• ¸+· .ة¹م+~ ,رخأ ةين-- ة¹م= -~-و .¸.».. ا-را-تخاو ة-ير· ة=~وت~ ة=-ل _ل' -ة=~وتملا ة-ير-لا ة=-¹لا ¸~ ` ي¹· ~·-ن ن`او -
€سسي= _سسل' ةروسس-لا ل-~أ _=-ت· .¸.».. ¸· ¸ا=~أ ة``` _-- نأ _ي=تس- =ن` ة~~=تسملا اري~ا´لا دا·بأ ¸~ ة~=او ---
.¸ي-=~ ¸يب -¸~لا ¸·ب ليو= ~+~مل -~ان~ »== ا-يأ -~-و .»-رو-خو »+-كر ¸يب ا~
.داسسع ل´سس~ب ¸سسميم= ‚~سس=لا نأ ¸سسن·ي وسس+· •-· ة=~وت~ ة=-ل ¸~ ` ~ب .¸.».. ري-·- ¸ير= ويراني~ --اك »~=تسي ا~~نع
.-·ولا ¸-ن ¸· ام+ن~ لك ري-·- ,ري نأ رو+م=لا ¸~ ~يري ·نأ €ي=ب
“ .».. »+يوسست=- نأ ¸ا=~أ ة·برأ نا´~' ¸· نأ .و·أ نأ -=يو ا~ا~=ت~ا -ا=-¹لا ر`كأ -~-و ..».. را-تخ`او ة=~وتملا ة=-¹لا -
.ام+¹مع نا·ر·ي ¸ي~¹لا رو-ملاو جر=م¹ل ة-سنلاب ¸نعأ ان'· "ةلو+سب" .و·أ ا~~نعو
.».. ¸س· ¸·ي-س= ل´سس~ب ¸ا=س~أ ة·برأ _-و لكا~~ ة+=او~ نو·ي=تسي ` ¸ي~لا ¸يرو-ملاو ¸ي=ر=ملا ¸·ب -رعأ انأ
¸سسيل .¸ا=سس~أ ة```ل ل-·أ ة·اس~و ل+~`ا ¸~ ·ن' ."نا~`ا" ل=أ ¸~ ·نأ نو¹ي=تي امل -¹=لا _¹ع اري~ا´لا نوكر=ي »+ن'· »` ¸~و
.ا-ير-- ¸يت-كرلا _=-- -ةي¹مع ة·اس~ ا+ن´لو ابا~= اير-ب انيو´- نو´- نأ ل+سلا ¸~
‰ ¸سس´ميو .¸أرسسلا ¸وس· ةس¹ي¹· -ا-وبو ردا´لا ة~~-~ ¸~ ة¹ي¹· -ا-وب _~ ·¹ك ¸=~لا لم~- ¸-و .»._.. -ة=~وت~ ة~اع ة=-ل -
-رتس-- نأ ¸رورس-لا ¸س~ ناسك ا~' .ةس-ي·د ةس·وربو ةر-اس~ ةسكر= نو=است=ي -وس~ ¸س´لو .»._.. »+¹مس~- نأ ةينام` وأ ة·-سل
.ا-عا-~ ا~+= ¸=تس- ¸+· .»._.. ¸· ¸ا=~`ا ¸~ اي-سن اري~ا´لا
• ة~ا·لا ة=-¹لا - long shoŸ ةري-سسك ةسسعوم=مل ا=سس-او ار=ن~ اري~ا´لا _-و ا+ب -ن-ي ¸تلا ة-ير=لا ¸-و ._.. ا-را-تخاو -
.ةري-ك ردا´¹ل رداك ة~~-مب ا+ي· ¸انلا ¸~ ري-ك د~·ب ة·~او ةر== ل-نلو -·ي· =ر=ت¹ل -=ر نا´مب ¸ا=~`ا ¸~
- 1 -
¸سس-ر~ ل´~ب ,~-ب ¸يو´- لمع ةبو·-و اري~ا´لا ¸ع ا-ي~ »اع ل´~ب ة~ي= ةين-- ·ي~ل ¸~لا ويرانيسلا --اك -ر·ي -و~
~سسي¸ي -¸سس~ -ةروسس-لا ¸يوسس´- ¸· ة~عاسم¹ل ردا´لا ة~~-~ ¸· ··-و ¸´مي امل -ا=ارت·`ا ¸·ب _-ي ~-· =ل~لو ةي-ي-= ة~اع ة=-¹ل
.اي¸~ر نو´ي نأ ¸´مي -¸~ وأ ~+~ملا ةمي· ¸~
” ا~= ة~اع ة=-ل وأ ة~ي·ب ة=-ل اري~ا´¹ل _-و رخ' _¹ع ¸-=ن نأ ¸´ميو - DisŸ•nce shoŸ oœ Aveœy long shoŸ »~=تس-و .
·=راسس·~ ~-اسس~~ ·»+لوسسي=ب نوسس-¹=ني ناسس~ر· لسس`~ _سس~اك ري-سسك ‚~= ةي=·- -=ي €ي= ة~ا·لا -ا=-¹لا --ول _·اولا ¸· -~-
ةسس=-¹لا -ناسسكو .اري~اسس´لا ¸سسع ا~سسي·ب ‚~=لا رو~ي €ي= ا~= ةم=- -ارو´يد ¸· ةم=- ةي-ار·ت~ا ة=-ل وأ ·.ا-=لا ¸-¹ست~
_··`ا ة=-ل _مس- ¸-املا ¸· ة~ي·-لا VisŸ• " ¸·`ا ة=-ل" ري-·- -=أ -ل¸ ا~ .` وا~ت~ ~·ي »ل ري-·تلا نأ و~-ي ¸´لو visŸ• "
ويراني~ ةم¹ك ل`~ ¸لا=يلا »·=لا و- ¸نب~=ي ا~ .لي-`لا "ا~= ة~اع ة=-ل" ري-·- ¸~ ة·د ر`كأ ·ن` Scen•œio ا~~سسنع ة-اخ -
ويرانيس~ ‚رو-ي- لسي~ _ي=- ل´~ب ا+-=ني Shen•hœio ¸س´لو . visŸ• =ريك~س- ةسينا´~' ¸س· ةسيلام=لا ة·-س-لا اس+ل -سسيل
~سس·بو -سس=- اسس~ »~=تسس~ا -ةرملا -~- اي=ام=ود نوكأ نأ ~يرأ -سل انأو ."اتسي·`يب" _مس- ¸تلا ر=نملا ة-ي-´لا ةري·-لا `ي-لاب
.-ارن ا~ ,رن -و~ -اون~ ر~ع
¸سس· ·نأ _عدأ ¸´لو •--لاب ا+-ير·- -س= ةين-تلا لم=لا -~- لك »ا~=ت~ا نود ا+¹مع ¸´مي ة~ي=لا »`·`ا نأ ا~ي= -رعأ نأ
»سس¹´تي €سسي=ب ¸سسيرخ`ا ¸·بو رو-ملاو جر=ملاو ويرانيسلا --اك ¸ير= ¸ع ة¹-¹-لا -ن=-و -·ولا ري·و- ¸´مي -`ا=لا -~- »=·~
ا~سس- ¸سسع _سستني امن' ~ي=لا لم·لا لم=~ نأ =ل ~ك¸أ نأ _ي=ت~أ ¸´لو ¸تي-· ة~ا·' ¸· =ل~ ¸~ ر`كأ ات·و ¸ر·ت~أ ¸ل .ة~=او ة·ل ل´لا
.ة·ا-=و ة·~ب -اي~`ا ¸· ري´-تلا ¸· ا+~ا~=ت~' ا-يأ =ر=-ي -ةين-تلا لم=¹ل »+-لا
يئامنيسلا Uبرلا Iاودأ Iا!9@
اسس+¹ك ا+نأ امب ~ي~~ ¸ا=ي'ب ا+يل' ري~أ نأ _ل' •-· ة=ا=ب ¸نن' .ويرانيسلا --اك ا+·ر·ي نأ -=ي ة¹ي¹· ,رخأ ةين-- -ام¹ك =ان-
:¸-و .ا+ن~ ة~=او ¸· ¸-ل وأ ·با~- =ان- ¸يلو ا~ي= ة·ور·~
1 ¸=ير~- رو+= - F•›e in .اسستبا` ¸سسيل ·سسنأ »سس=ر ل--لا ةيا~ب ¸· ا~- »~=تسيو .»`=لا ¸~ ~+~م¹ل ¸=ير~تلا رو+=لا و- ا~-و
-سس¸=ب روسس+=" ةسسبات´ب ويرانيسسسلا -اسستك ¸سس·ب »و-ي اناي=أ slow I•›e in وأ ةسسي-¹=¹ل لسس~ا´لا رسسي·تلا _سس¹ع ~سسيك'ت¹ل =سسل~و
.ليو= -·و رور~ وأ _و-وملا
• -ا-تخ' - I•›e ouŸ »سس¹ي-لا وأ لسس--لا ةسسيا+ن _سسل' ريسس~تل ا+~ا~=تسس~ا ,رسس=ي ¸تلا ةي-ا=لا ¸- -~-و .~+~م¹ل ¸=ير~تلا -ا-تخلا -
.-¸=ب ¸=ير~- رو+= -¸=-لا ¸=ير~تلا -ا-تخلا _-تي ة~اعو .·س-ن
’·• ¸ي·لا ةي=¸· _ات-ن' - Iœis in ¸ي·لا ةي=¸· ¸`·ن'و Iœis ouŸ ¸سن´لو .¸ارس=لا »ي~سس· ا-يس~ ا=-س-أ .ام+~ا~=تسس~ا »تي ا~ اردانو
¸سس·ب =ان- نأ ¸· .ا`ملا لي-~ _¹ع -ر`¸~ ل´~ب ةي-ا=لا -~- ا+ي· »ا~=ت~' ¸´مي -ا-~انملا ¸·ب =ان- نأ ~-تعأ -ل¸ا~
لسس=رلا ريسسسي ا~~سسنع ¸¹باسس~ل »ي~سس· »سس¹ي· ¸أ ¸سس· .اسس`ملا لي-سس~ _¹ع -ر`¸~ ل´~ب ةي-ا=لا -~- ا+ي· »ا~=ت~' ¸´مي -ا-~انملا
¸سس·ب ¸سس· ¸¹باس~ داسستعاو .·لوسس= ¸سس¹·- ¸س-و اري~اسس´لا ¸سسيع ة·~= و~--و اري~ا´لا ¸ع ا~·ت-~ ¸ير=لا ¸· ا==ر'ت~ ري·-لا
.».. _سسل' ةسس·~=لا _سست-يم` ةسس¹ي¹· »داسس·أ ة·اسسسمب •سسي=- .».¸.. ¸س· .وسس--لا ~=أ ةيا~ب ¸· اري~ا´لا ¸يع ة·~= _ت-ي نأ ناي=`ا
·سسنأ رك~أ ¸نن' .ةري-ك -ور= ¸· -~- اري~ا´لا -امي¹·- لك •يمن- ةدا·لا ¸~و .ا··وت~ ناك ا~ ةرملاب ¸يل ~+~ملا ن'ب -~اك
- 1 -
¸يواسسن·لا ر`كأ ·نأ ¸= امب ة-اخ -¸~ ل´ل ل¹+- ~·و ~-ني= ·م¹س- ناك ¸~لا ويرانيسلا ··~و ل`م~ ¸ن-ا= ة~ي~ع -اون~ ~ن~
."¸ي·لا ة·~= _ت--" -ار=~
ج¸ملا Dissolve •¹=لا وأ Mix اسس~و _وسس´ل "ة~سسي·ب ةسس=-ل" .اسس`ملا لي-سس~ _¹ع -رخšب ~+~مل ¸=ير~تلا •¹=لا ¸ن·ي و-و
`ت~ا ~سس·و _ناسس-ملا ~سس=أ ¸سس~ -¸سس=ل ةسس~اع ةسس=-ل وأ -_سسيبرلا ¸سس· رسس=نملا ¸سس-نب ج¸تسسم- جو¹`لاسسب ةاسس=·~ ة~سس¹-لا -ار=أ ¸~ ·ب •ي=ي
_راسس~ ¸سس· نوسس-¸نتي -ارسس-· .اسس-=` ~+~~ وأ -ةيل`ا ا+تكر=ل -ر·أ -¸= _¹ع ج¸~و ة~=او ةنيكامل ._.».. _¹ع ج¸تمي -انيكاملاب
»~=تسسسي »اسسع ·=وسسب ج¸ملاسس· .»+-ايبر~ ا+··~- ةري·-لا »+-ابرع ¸· نوت=نسنيل ة-ي~= ¸· نو-¸نتي -اير`أ .ا-=أ _¹ع ج¸~ »` ري-=
.نا´ملاو -·ولا ¸· .و=أ .ا-تناب ¸=ويو ر`كأ ةيا+نلاب اري`'- ¸=·ي ¸~لا ¸=ير~تلا -ا-تخلا ¸´·ب _ير~ .ا-تن' لم·ل
•سس-· نورسس~ع ¸لاوسس= اسس+ت¹م= ¸· ¸-و -ويرانيسلا --اك -ادر-~ ¸· نو´- نأ -=ي ¸تلا ةين-تلا لم=لا لك ¸- -~- نأ ~-تعأ
.~+=لا لي¹-لا لم·لا ا~- ¸~ ويرانيسلا -اتك ¸~ ا~= ري`´لا -ر+تي =ل~ _~ .ا+نع اري`ك --ا´لا .'سي نأ ¸ع~تس- `و
ةسسبات´ل ~سس·ا·- ا~سس= رو+سس~~ ¸-اور ¸سس~ -ا~·¹ل ةوعد -ي-¹-و -اس~¸ملا ,~=ل ويرانيس¹ل ارا~تس~ لمعأ -نك ¸ننأ ةر~ رك~أ
_سس¹ع ¸ي~سسلا ¸يردا-لا ويرانيسلا -اتك ¸~ ~ي~·لا ~=وي ·نأ ¸ي= ¸· ويرانيسلا ةبات´ل ··~ ~·ا·تلا --~ و- ¸ت=ي-= را`أ ا~ .انل ويراني~
.-ارو~ا· ¸~ ¸=رسملا --ا´لا وأ ¸-اورلا ·ب »و-ي ا~ -ي=نتل »-¸اع~ت~ا »تي ناك .ا= ةيأ
ا~~سنع ةس-ي·د ¸يرس~ع ~س·ب رخ' ا~عو~ ¸~ل نأ ¸-ي-~ »¹عو .رم=لا ¸·ب -است=او را=يسلا ¸يخ~تب _+تنا ا-ير= -ا~= ناك
."ºويرانيسلا -ت´ي -يك ¸نر-=- نأ ¸· -=رأ ¸نن' ":.ا-· ةوع~لا ¸~ ¸ر·لا ¸ع €ي~=لاب أ~ب
ةسس·ر·~ »+ي~سسل ¸سسيل ,رسسخأ -`اسس=~ ¸· ¸ي==انلا -ات´لا ¸~ ~ي~·لا نأ _~خأ ¸نن'و ا~´- و~-ي امك ل+سلا ¸~ ¸يل ·ن' انس=
نأ لسس-· ري`سس´لا ·سسنع اوسس·ر·ي نأ -=ي ¸ن-- لمع و- ةي-امنيسلا »`·`ا ةعان- نأ اوكر~يل -اك _-او- وأ -ا·-لا ¸ع ةي·اك ة--س~
ويرانيسلا -اتك ةنا´~ ¸· »+س-نأ او·-ي
†  ‡
.
Jبا3تتلا
.ويرانيسلاب ¸¹·ت- ¸تلا -اري-·تلا ¸·ب _~ رمت~أ نأ ~يرأ ةي~ا~`ا ةين-تلا •-نلا -~- ¸~ -ا+تن`ا ~·ب
%Jباتتلا وأ -رسسملا »~سس-- ةسس`دا= =اسسن- ¸سسيلو ةلو+سسسب ¸·~تيو ايناسن' ‚~=لا نو´ي _ت= ويرانيسلا ¸· ة---لا =¹- و- ~ي=لا _باتتلا
.رو+م=لا ¸-ن ¸· »¹ي-لا ·`-ي نأ ~يري ¸~لا »ا·لا ¸اس=لا ~س--
.ويرانيسلا ¸· -اي-¹سلا _لا·- نأ _ي=تس- €ي=ب =ت=لا·مل =دا~ع' ¸· ·ت-·ارمب أ~-- نأ -=ي ¸~لا ر~`ا و- ا~-
" ة~سسي~=لا راسس´·`ا -`اسس= ¸مسس- ¸سس~ ~سسيك'تلابو ة~سسي~= راسس´·أ ةسسبر=تب »وسس-- نأ ¸سس´مي ·سسنأ "ةسس=لا·ملا" ةسسباتك .`خ -¹· ~-ل
conŸinuiŸy links .¸لاتلا ل--لا ةيا~بو ل--لا ةيا+ن ¸· _باتتلا •باور "
:ة¹`~`ا ¸·ب ¸ير= ¸ع "_باتتلا •باورب" ·ينعأ ا~ =ل _ر~أ ¸نعد
1 .-ا-ر ¸· ا+يل' ر=نيو ·تيو-ع ة·ا=ب _¹ع ل-=ي ةي~اي~ ةم=نمب ¸=ت¹ي ةير~ ةكر= ¸· ¸سنر· -ا~ -
- 1 -
.·ي¹ع ¸--لا ةيا+نلا ¸·و ·-`~¸ ة·ر·~و -ا~لا ة-·ارمب -امي¹·تلا ر~-- €ي= وباتس=لا -اراد' ¸· ¸لاتلا ~+~ملا
رتسس·د ¸· ·م~' ةباتك _ل' -ا~لا ةيو-ع ة·ا=-ل "ة-ير· ة=-ل" ¸~ "ج¸ملا" ¸- ان- ا+¹--ن ¸تلا _باتتلا ةي-اخ ن'· =~ نو~ب
ن'سب »س¹=ي ` ¸رسسلا لسيم·لا ن` ةس·ر·~ ·ي~سل ~س=او ¸` ¸سي·ن-~ رسي= نا~+~ملا ."ةعام=لا -ا-عأ" ناون·ب وباتس=لا ل=ر ريرا--
را·تسسس~ »سس~' -س=- جر~سسي نأ لسمت=ملا ¸سس~ ·نأو -ر=لا ل-· اسنر· ¸· _ت= ةيو-ع ة·ا=ب ··~ لم=ي nož-›e gueœœe ¸سن´لو .
¸سس· _سسلو`ا ·-دوسسس~ ¸سس· »-~سس=أ 'سس==لا ا~سس- -´-ري نأ لمت=ملا ¸م· .-ا=خ`ا ¸~ ة¹س¹~ وأ '==لا ¸~ _ونك و- امك ~+~ملا -كر-
¸· ة=لا·ملا --اك ··ي-ي ~· -¸~لا ¸~ _ون ·ن' .·س-ن ويرانيسلا ¸· وأ ةيلا- ةدوس~ ¸· ·ن~ ¸¹=تلا وأ ·=`-اب »و-- ~·و ة=لا·ملا
.-اسس~`·لا _سس-وب ة-ا=لا ةيعا~بلا ةرت-لا -~- ¸· ا--ع ·س-ن لم´ =ي نأ ¸~ ` ~ب -~انملا -·ولا ¸· -ا=خ`ا ·كارد'ب _ت=و ·-دوس~
.»+لو¹=ب نورخ`ا -~عاسي نأ ¸´ميو ة--¹ل -اعامت=' =ان- نو´ي~ ·ن'ب »¹·ي و+·
:_باتتلا •باورل رخ' .ا`~
• .ةر=~ =¹ملا ¸ر·ي ة`دا=لا ,رك~ -اي=لو .اينا-~' =¹~ ا-ر-=ي ¸تلا -`ا-ت=`ا .`خ ·ل ¸ب' ةد`وب ,~ن-نايب ¸يكراملا _==ي -
.-~¹ب ¸رأ ¸· -ا~لا ,~ن-نايب ¸يكراملا ,رن امني= ¸لاتلا ~+~ملاو ~+~ملا ا~- ¸يب ا~اع ¸ير~ع رور~ =ان-
.ا+ي¹ع -را·تملا ةي-¹=لا ¸-نب ا~اع ¸ير~ع ~·ب »` ةري=~ك ةيا~-لا ¸· - ةر=~لا ¸- ة=رت-ملا _باتتلا ةي-اخ
·جاسستنلا لكاسس~مب اري`سسك ·سسس-ن -سسسيرانيسلا ل·سس~ي نأ -=ي `و .ةر=~لا _~ ل~ا·تلا ¸´مي -يك =س-ن .'س- نأ لمت=ملا ¸~
لكاسس~ملا -~سس- لسس= ¸سسع ا¸=اع ناك ا~' _ت= .ةلو+سب ا-رسك ¸´مي ` ¸تلا ¸~ن-لا ةرم` _¹ع ر-ي نأ نود ·ن-~ ¸· ا+·-ي نأ -=ي
.ا+¹= ¸´مي ناك ا~' امع رر-ي نأ _¹ع ردا· ةداع و+· ·س-نب
¸سس-ن ¸سس· ا+سس~ر=و اسس~اع نورسس~ع ا-رمع ةر=~ او¹-ني نأ ¸´مي .ا=رلا ¸~ ةر~ع ن'· ةين= ةكر~ -ناك ا~' ةلا=لا -~- ¸·
اسسمك و~سس-- €ي=ب ا~´-و ةيعان- وأ ةي-ي-= ‘-ا~=و ·نو=·مب ا+-اس´ب وأ ا+-`=ب ا+ل ةريخ`ا -اسم¹لا _-وب -ار-=لا »و-يو نا´ملا
.ا~اع ¸ير~ع ~ن~ =ان- -من ا+نأ ول
»سس` اسس~اع نورسس~ع ا-رمع ةر=~ل ` وأ ¸نا`لا ~+~ملا ريو-تب او~و-ي ~-· _ير~ ¸-امني~ جاتن' ةكر~ وأ ةاو- ة~=و -ناك ا~'
ةسس·=-لا ¸سس~ =ر=تلاسسب =سسل~و ` ي¹· ةسسيوا¸لا رسسيي·- درسس=~ ¸سس~ ر`سسكأ لمت=ملا ¸~ وأ -.اخ نا´~ ¸· ةري·-لا ةر=~لا ¸ر·ب نو~و-ي
.ة~~-ملا ¸· ا~اع ¸ير~·لا -ا~ ةر=~لا لم~- ,رخأ ةيوا¸ل =ر=تلا _ل' ¸ا~`ا ¸ر·لا »- €ي= -ادر=لا
¸´لو رخ` ل-· ¸~ "¸---" `أ -=ي ..و--لا •برو _بات¹ل ,رخأ ةياور ن`او "_باتتلا •باورل" ن``~ =ان- .ا= لك _¹ع
.¸لاتلا ل--لا ةيا~ب _ل' ل--لا ةيا+ن ¸~ »عان .ا-تن' ام-اد =ان- نو´ي نأ -=ي -"¸ل¸ن'"
-~س- ¸س~ ري`س´لا •س-ل ~نعو .ا~- لم·ل ~ي= --~ =ان- ناك ا~' ا-رسك ¸´مي ~عاو-لا لك ل`~ ¸´لو =ل ة~عا-ك ا~- _رت·أ ¸نن'
¸سس-ن رسسسكأ اسسمني= »~سس-ملا ¸كاسس·ملا -سس·وم¹ل اسسناي=أ ¸ن-يسس-- ةسس~-~لا ن'س· ¸~-~ -¸~ك -ا-~لا ¸~ نوين-تلا ا-~=تي ¸تلا ~عاو-لا
.¸ار=`ا ~=أ ل=أ ¸~ - ~عاو-لا
لسسم·ب »وسس-ي نأ ~سسيري ناك .ةين-تلا ة+=ولا ¸~ ارا~تس~ نوكأ ن'ب -=--ر' دراو- ¸ل¸يل ةلو=ب ¸~ »`·`ا ~=أ ¸· لم·لا -ان`أ
ل´سس~ب اسس-ير-- ¸نل'س~و ¸´ سل' -سس-تلاو .ةسس=رت-ملا ةسس=-¹ل ‚~سس= اسسمل ¸ي¹~ا·لا ¸~ ة=ير-لا ةرو`لاو -ن·ت¹ل ان~-دو ةني·~ ة-ير=ب ~+~~
اوسس=-تن~ نوي~ي¹-- ا·يم= »´ن'":` -ا· _+تناو ةردان ةوس-ب ¸ير-ا`لا -=اخ »` ¸·اوأ ¸ننأ ·ل -~ك'· .ة=-¹لا _¹ع ·-·اوأ -نك ا~' ¸م~ر
."ةر+سلا ¸ب`مب ويدوت~`ا _ل' نو-'- ` »´ن` ‘-~ن~ ¸نن' -جادو`ا
- 1 -
-نكو ¸ن-تلا -را~تس~ -نك ¸ن'ب ` -ا· -`=لا ¸· ¸·-و ةير=~ _¹ع ¸ل¸يل را~أ ة¹ي¹لا =¹- ¸· ¸¹ي-وتب »و-ي ناك امن-يبو
.امنيسلا ة·ر= ¸ع ةري·-لا ¸-`ا-~ ¸~ ةد~=ملا ةين-تلا »+-دا-~ اوم¹·- ¸¹عأ امك ¸ير-ا`لا »=·~ امنيب -~نا~أ
."ةيتي-ام=و~لا" .و-ي نأ _ي=تسي ناك ·ن` ·ن~ ا-=ع -ناكو ا+~~=ت~ا ¸تلا ¸- "ةد~=ملا" ةم¹ك -ناك
»اع ¸· .دراو- ¸ل¸ي¹ب ¸¹·ت- ,رخأ ة-·و 1Ž’Ž _-سس-ي نأ ¸رسس·ب جاتنلا ¸· .وخ~لا ¸· اددرت~ ناكو دوويلو- ¸· ناك
-سسيرانيسلا _س~ ويرانيسسلا ¸س· لسم·لا ¸سع -س´عو .اس+ي· رس+= ¸تسلا »`·`ا ~س=` =راس~ملا _تنملا _--أ ~· ناك .ا=ر-ت~ ا=ر=~
وأ لي~سس-تلا ن'ب ري~=- »تخ ة=-- لك ر+= _¹عو Œسنلا او·-=و ·جاتنلا ةكر~ل را-´لا -ا~¸رلا "·ي¹ع ¸·او" ةيا+نلا ¸·و جر=ملاو
-ادوسسلا ةسم-ا-لا ¸~ »+--وب »+س-نأ ¸ي~ت·ملا -ي-ي امب •=سلا ¸م-ت- ةنا-' ةبا`مب ر-ت·ي -و~ ة~مت·ملا ة=سنلا -~- ¸· -ير=تلا
.دوويلو- -ا-وي~ت~' _يم= ¸·
¸سسع -سس·وتن نأ -س=ي »ست=لا ·سي· »سس- ¸~لا »ويلا ~ن~ ·نأ ¸ن·ي ا~- ل-":·ل'~و .لي~-تلا »ير=- --سب ·=تن~ ة¹با-مل ¸ل¸يل --~
."º-~يو=- ا~بأ .وا=ن ` اننأ €ي=ب _ا~بلاو -ان-لا ةي=ان ¸~ انم¹ي· ¸· ري´-تلا
."ويرانيسلاب =سمت- نأ ¸ن·ي ا~-" :` -ا· ·با=أو ¸-=لا »´+تلاو ة-ير-لا ¸ل¸يل ة-ير= ¸~ _تنملا --=
اسسنن` اسس~ام- 'سس=خ اسسن- ~+سس~ملا ا~- نأ او- -كردأ ¸نن' انس=":~-ا~ملا ~=أ _ل' ري~يو ويرانيسلا ة=سن _ت-ي و-و ¸ل¸يل .ا-·
نأ -سس=ي ¸¹ك ":ة~= ¸· »+ملا ل=رلا ··=ا-· ...ا~' اعان·' ر`كأ ·¹·=ن نأ ¸´مي -~+~ملا ا~- ن'· ~·ب امي·و ةيوي= ة=-ن ان==` ا·يم=
"ل-· ¸~ =ل~ ¸· -ر´· ~· نو´-

.
_سس-رأ لسس= داسس=ي'ب -سسسيرانيسلاو ·سس=ر=~و ¸ل¸يل »ا· نات=-نلا نا-ا- -ري`أ ا~~نعو .جاتنلا رمت~' .‚~= ا~ لك و- ا~-و
.-ا~ا+-`ا دودر ¸~ ةني·~ ةيمكو »م+¹ل •-`ملا •=سلا ¸·بو ة-¹´~ -`ي=·- ¸م-- _امت=' ~-ع -=ي ناك ةر~ لك ¸´لو _يم=لا
-سس-~ =ل~سسلو دووسسيلو- ¸سس· »`·أ لمع نو·ي=تسي ` ¸ي-¹=ملا ¸يي·ر=لاو ¸ينان-لا نأ دراو- ¸ل¸يل رر· ºة=يتنلا -ناك ا~ا~
'سس==لاو ةسسلوا=ملا ¸سس=نمب اسسناي=أ لم·ي نا´· ان-ا-ويدوت~ا ¸· ·-ير= ~=و ·نأ €ي=و .ةير=لا ¸¹=~ =ان- ·ل -ناك €ي= ارت¹=ن' _ل'
·ي¹ع او-¹=أ -=ل~ ¸· ` يو= ات·و ¸ر·تسي ناي=`ا -¹=أ ¸· ناكو leisuœely How•œ› ·تن+~ »¹·- -ل+متملا وأ .وس´لا دراو- ¸أ
.·س-نل رر-ملا ~=ي نأ _ا=ت~ا =ل~ ¸~ ر`كأو ة~ي~=لا
ن'سس· -·وسسلا =سسل~ ~ن~و ةينا=ير-لا »`·`ل ة~`ع _--أ ¸ن-لا ل~ا´تلا ¸~ ,وتس~ دراو- ¸ل¸يل _-و .º=ل~ ة=يتن -ناك ا~ا~
.ان·~ لم·¹ل اينا=يرب _ل' -ا-~لا نونمتيو ةي-امنيسلا ان~`·أ ة~ار~ب نو~و-ي او=--أ ريم-لا -ا=-أ دوويلو- ¸ي·ر=و ¸نان·
_سس¹ع -ينب ةمي´= ·-~عا· -ناك ._تنم¹ل .ا-ي ا-ي~ =ان- ¸´لو ¸= _¹ع .ناك _-=لاب º¸= _¹ع ناك دراو- ¸ل¸يل نأ ¸=- ل-
¸ينان-لا ةر-خ
†  ‡
-د~سس~- ¸سس· ناسس´· ·ي~سسل 'سس==لا ناسس´~ اسس~أ .-ارسسيي·- لسسمع نو~يري »+¹´· ¸يرخ`او ¸يرو-ملاو -ات´لاو ¸ي=ر=ملاو
.رم=`ا »ت=لا -ا+ب ة=ي=ملا ¸و-=و ة~عا-ب
ل´سس~ب ةي~ا~أ -اريي·تب »اي-لا ¸´مي ` -¸~ ¸أ ¸-· .ةري·-لا لي-ا-تلا دو~= ¸· `' ·ي· ريي·تلا -=ي ` ¸-ا+نلا ويرانيسلا·
-اسسم´= اوناسسك ا~'و -ارسسيي·تلا ةرياسسس~ ¸سس· ~عاسسسملا _سستنملاو جر=ملاو --ا´لا ‚ولا`ب ة-`لا -=ي ·نأ »اع ل´~ب .و-ن ¸´لو.¸-او~ع
.»-ريتنو~ نوري~تسي -و~ »+ن'·
¸ع _تن- ~· ة-ي~ ¸و-نو -ا·`خو ة-¹´~ -`ي=·- وأ -ايم~ر نود _تنملا نوع~تسي »+ن'· "~-~نع" او-·اوي »ل ا~'· =ل~ _~و
.¸ي~-و لي~¸و ري·- -'ك »+¹--تسي -و~ -ةيم~رلا -اعامت=لا
- 1 -

Jساتلا ل$فلا
راو333لا
راولل ةفلتYملا Cاون8ا
¸سس-· .ºةي-امنيسسسلا »`·`ا راوسس= ¸سسيبو وسسيدار¹ل ةي¹ي`م- وأ ةي=رس~ وأ ةري-· ة-· وأ ةياورل -وت´~ راو= ¸يب ¸ر-لا و- ا~
راوسس= _سسل' ¸-سس-ولاو ¸سسبد`ا ·بو¹سس~أ ¸سس~ ل-تني نأ ةبو·-لا ¸~ ·نأ ~=يو -يدأ ¸-اورلا ن` ¸بدأ ¸ا~~ راو=¹ل نو´ي ةداع ةياورلا
¸سس· ا~سي= نوس´ي ا~ ا-لا= ¸-اورلا راو= نأ €ي=و .-اياورلا لك ¸· -رملا -~=ي نأ '==لا ¸~ ¸´لو -~`ل ا~- ‚~=ي .ة~ا·لا ةاي=لا
ةبو·سس- ¸سسع رسس=نلا -رسس-بو .~سسي=لا امنيسسسلا وأ _رسملا راو= ¸· ا~ام- -¸~لا ¸-ن ¸يل ·نأ `' ةي-=~لا »~ر ¸· ا~ي=و ة-ار-لا
-مسس- ¸سس· ة-ارسس-¹ل -~سس=و ~سس· ةسسياورلا نأ ةسس-ي-=ب ا-يأ ر`'ت~ ¸-اورلا راو= ن'· ¸·ي-=لا €ي~=لا _ل' ¸بد`ا --ولا ¸~ .ا-تن`ا
¸سسنن' -راوسس= ةسسباتك _سس¹ع رسس`´أ ~سس· =سسل~ نوسس´ي نأ ~ب `و .اع -و-ب ·-اياور أر-ي نأ ¸ن´يد داتع'† .ة~ا·¹ل .اع -و-ب _¹ت- -سيلو
¸ركا` -اياور ¸~ _ن·ملا ا~+ب ة-ار-¹ل ةي¹با· ر`كأ -ناك ا~' -=·-أ
†  ‡
‡-وسسلور-و
†  ‡
·سسن' .ناسس´ملا وأ ناسس~¸لا اسس-يأ ¸-اورسسلا ~سس=ي `و .
¸-امنيسسسلا --اسس´لا ¸سس+ني نأ -=يو ¸يتعا~ و=ن ¸· ·تي=رس~ _-ي نأ ·ي¹ع ¸=رسملا --ا´لا نأ ¸ي= ¸· ةير=ب .و=تي نأ _ي=تسي
.`خ ·م¹ي· 1˜˜ .ا-ير-- ة-ي·د
ةسسيان·ب ··~ راو=لا ن¸وي .ا~= ليو= -·و ·ي~ل ¸يل .ابان=' ل·أو ايبدأ ل·أ نو´ي ن` -راو= ¸· ةري--لا ة--لا --اك ليميو
.¸-اورلا راو= ¸~ ر`كأ ةاي=لا ¸´·ي ·نأ ~-تعأو _ي-ن-و
.امنيسلا وأ _رسملا --ا´ل ¸تلا ةير--لا -ا~عاسملا ¸~ ¸أ ·ي~ل ¸يل .ا= ةي'بو --راو= _¹ع "ا~ا~أ" ةعا~لا --اك -·وتي
.امنيسسسلا --اسسك وأ _رسسسملا --اسسك لمع ل`~ ل--ي نأ _·وتي نأ -رملا دا´ي `و ..او¸لا _ير~ و-و لي¹-لاب `' ·¹مع ·ل ¸-'ي ` ¸´لو
.ةم=- .او~أ _¹ع ل-=ي ·ن'· ·-ر~ا-~ _=ن- ا~~نع ¸´لو ·تي=رس~ .و-· ~·ب -ر=أ _¹ع ل-=ي _رسملا --اك نأ ¸يلو
-استك ¸سس·ب _ع~سسي اسمك اري-سك _سس·اولا ¸س· ¸سسيل وس+· ¸-امنيسسلا --ا´لاو ¸=رسملا --ا´لا راو= ¸يب -`تخ`ل ة-سنلاب ا~أ
ريسس-· .اسس= ¸أ _¹ع -·و و-و† -ا·ور-¹ل _يبا~أ ة·برأ وأ ة``` ة¸ي~ ·ي~ل _رسملا --اك ¸´لو ر-وت~ امنيسلا --اك راو=· .امنيسلا
-سس~ -اسسيا¸~ ¸سس~ ¸سس=أ -ةسس¹يل ~سس·ب ة¹يل ة-¹ت=~ ري-ام= _¹ع ·تبر=- -ان`أ -راو= ¸· -¸~ ¸أ ا+ل`خ ‚~=ي نأ ¸´مي ةرت· ·--·- ‡ا~=
_-=لاسسب ا~- ¸ع _تني· ريي·تلا ¸· ةدو~=ملا ري= ·-اينا´~'ب »¹ي-لاو -ارو´ي~لا ريي·- ¸· ·تيدو~=~ ¸· _رسملا· .ر~ع ¸يب ¸~ -`ا=
,~سسملا _سسل' ¸سسيل ¸´لو -ةني·~ ¸ر=ب راو=لا ¸· ر`¸- -اير=لاو -ايدو~=ملا· .¸~ار~لا -ان-لاو ة--لا رو=- ¸· ةين-تلا ¸· -`تخ'
.رخ`ا راو= ~=او لك -ت´يو ¸كا~`ا `دا-تي ن'ب امنيسلا --اكو _رسملا --ا´ل ةبو·-لا ¸~ ل·=ي ¸~لا
دار#تساب Zراولا ةبات; d@ Iا^املKا f<ب
-و¹سس~`ا -ن=تي نأ -=ي .¸-امنيسلا راو=لا --اك ا+-ت~ي نأ -=ي ةني·~ ¸ورد =ان- ¸باسلا ¸=وملا لي¹=تلا ¸~ -ا+تن`ابو
_د -¸سسيرخ`ا ¸~ ل-·أ ةي¸ي¹=ن`ا ¸انلا ¸·ب ‚~=تي .ل--لا _ل' ة=ا= ¸· ناك ولو _ت= ¸انلا »¹´تي امك -ت´ي نأ -=ي .¸بد`ا
-=سسل~ ¸سس· لخ~سست- `· ةسس-وا-ت~ -ا=ر~ب ةيو=ن ~عاو· نود ‚~=ت- =-اي-=~ »=·~ نأ =ل~ ¸ع _تني -و~ .=راو= ¸· ¸´·ني =ل~
- 1 -
.»سس+-لا ةريسسسع -ناك ا~' `' ا+=ي=-- -=ي `و ةي-=~¹ل ة¸يم~و ةر-·~ نو´- نأ ¸´مي ةيو=نلا ةي=انلا ¸~ ة-يسلا ةي·ي-=لا ة=+¹لا·
ناسسك .~سس¹ياو را´~وأ ة-· ¸· ة=-او •برلا -اودأ ةيم-أو .ةمي¹~ •برلا -اودأ نأ ~ك'- »+-لا ¸ع ة¹م= ةبو·-ب رر-- نأ ل-· ¸´لو
º~¹ياو رتس~ اي _ا--لا ¸· ~ي= لم·ب -م· ل-" :ة¹-ا· ·تل'س· .·-ا~·ب .¸نملا ةرب~~ ·يل' --أ ا~~نع ا+¹ك _ا--لا ةرت· ·-ت´~ ¸· لم·ي
ا~سس= ¸سسس= _سس·اولا ¸سس·" :~¹ياو ا+با=أ .لم·لا ري~ ¸ع -ل'~ ر+=لا ~·ب ا~ ¸ا~ب ·ل --أ ا~~نعو ."ة¹-ا· -·~= ~-ل _-ار" :-ا='·"
",رخأ ةر~ ة¹-ا-لا _-و -~عأ ~-ل
†  ‡
.
_سس¹ع =-راسس· ~عاسسس- -وسس~ -ناسسك ا~' ةر`سس´ب …رسس~لاو •-نلاو ة=و-نملا ل-او-لاو »ي·رتلا -ا~`عو ل-او-لا »ا~=ت~' ¸´مي
.~ير- ام-س= ¸=نلاو »+-لا
-سنأ - =س¹مي »سل - ` -وس~ -لس·-- `" ل`~ لم=لا را-تخاب =ل~و »ا·لا »`´لا _ل' ةيبد`ا =-اباتك ¸·ب ةم=ر- ةي¹مع =ان-
"=¹م- -نأ - ~· -نأ .-و~
†  ‡
نو´- -و~ ~-~نعو ·¸يت-ير=لا _¹´ب =س-نل رو=سلا -~- ¸=ن- نأ ~·ب `' -ارا-تخلا -~+ب »وتك `و
.راو=¹ل ةيبد`ا ةي=انلا ¸~ ¸¹=تلا _¹ع ا~= ~عاسيو ةيا·¹ل »+~ ا~- .` »أ را-تخ`ا -=ي ناك ا~' رر-- ن'ب اردا·
~سسخأ "¸سس´مي" -راسس´ن' ¸سس´مي ` وسس=ن _¹عو .ةيوي= =-اي-=~ نو´- نأ ~ير- -نك ا~' - ةيوي= ةل'س~ =راو= ةي-اخ ر-ت·-و
-سسس= -ايسس-=~لا »سس~ر »تي .¸¹´لا ري`'تلا _¹ع -~ا=ن ¸=ن· ·ا+-~اني ل=يو ,رخأ ةي-=~ل ¸=·يو -اي-=~لا ,~=' ¸~ ر=~
-اسس~امت-`او -ا-س-لا ¸سس~ ~سسي~عو ةسسي-ا~لا ةيسس-=~لاو ةسسيني~لا -ا~سس-ت·ملاو ةسسيعامت=`او ةسسيمي¹·تلا ةي-¹=لا ل`~ -ا~و-ملا ¸~ ~ي~·لا
¸سسيي`ملا -ا=سس-أو ¸ي=·اسس=ملاو ¸ييكارتسس~`او رارسس=`او ةسس~واس-لاو -اسسم¹·لاو -اسس-=`او ةراسس=-لاو دوسسن=لا .ةسس-ير·لا -ناوسس=لاو
¸ي+باسس~ت~ »+¹ك اوسيل ¸يرو~-ملاو ¸ي=`-لاو -ا=·اسلاو -ار·~لاو ¸-او=لا ,~-ا-و ¸يداي-لاو ¸يي-ا-نلاو ¸ي~ا=ملاو ¸ي~ر=ملاو
"-ي-= ةري=" ةي=رس~ ¸· -ا-=`ا ¸· ر´· .»+~`كو ةاي=¹ل »+-ر=ن نو¹- ¸تلا »+-اي= ¸· -ا~امت-`ا ¸~ ري`´لا =ان- ¸´لو
†  ‡
.
.»+~`ك ة-ير=و ةاي=¹ل »+-ر=ن ¸~ ري`ك ¸· ¸ن+~ ·با~- =ان- ¸´لو نو-¹ت=~ -ا-=`ا لك نأ ~=-
¸س· ¸ا=س~` =و¹سسسلاو ةسسيبرتلاو -وس-لا -اسسم·نو ¸سسب`ملا -س-- ~· .راو=لا .`خ ¸~ ةي-=~لا ¸ع ا~ا~أ ري-·تلا »تي
.-اي~`ا -~- لك -~´ي نأ ¸و=نملا »`´ل ¸´مي ¸´لو =ت-·
-وسس~ .¸سس=نلا ة¹+سس~و ¸سس-ي-= اسس+··و ناسسك ا~' _مس- نأ ل=أ ¸~ =س-نل ةم¹ك لك .و-- نأ ¸أ -·-ت´- »`ك لك ¸=ن- نأ -=ي
نوسس´ي نأ -=ي .-_==~ =نأو ¸= _¹ع »+نأ ¸ن·ي ` ا~- ¸´لو -·-=ن ¸· ا-·- ·نو~=ي »+ن` ا~`ك وأ ار=~ ¸ينان-لا ¸·ب -=~ي
»وسس-ي نأ ¸سس· ا-·- -را-تع' ¸´مي و=ن _¹ع ار=~ ةي-=~ ¸=·- ا~~نع ¸ر· =ان- نو´- ~· ¸´لو ¸=نلا ¸· ` +~ "ل´ك" =راو=
نأ _سس¹ع رسس--و =رو=سس~ ¸سسع _·ا~سس- نأ -`ا=لا -~- ل`~ ¸· -=ي .ا~= _ي=-و ةي-=~¹ل -~ان~ و+· =ل~ _~و ·¹ي-وتب ل`مملا
¸· ة·ا-¹لا =¸و·- وأ ا=· نو´- ¸¹· ¸ينان-لاب ¸-=~ .ا--' =ي~ل ناك ا~' _-=لابو .-نأ -رس-- نأ ~ير- ا~ -س= _¹ع ل`مملا ا+-=ني
_سس--و ~عاسسس~و -سس~ان~ ل´سس~ب •سسبرلا -اودأ -¹م·ت~ا ا~ ا~'و .»+¹مع ¸· ¸--ع •·- »+ي~لو ة~اس= -اي-=~ »+ن` =را~-'
=سسن'· =سسل~ ¸سس~ ر`سسكأو .-·سس-لا ر=سسسلا ¸· نان· ¸` ة-سنلاب ةبو·-لا ل¹-- -وس· ا+ي¹ع ¸كر- نأ ~ير- ¸تلا -ام¹´لا -=- ا=و=خ
.»¹´تملا ل-ع ةي-¹خ ¸· و- امل ة==`~ _-و وأ ة-ي·ر -امي¹·تب رو=سلا ~=أ لي-و- ناي=`ا -¹=أ ¸· _ي=تس-
.-ي-رتسسب `' -=رو+م= ةري= ري`- نأ ا~بأ -=ي `· ·ة¹´~مب =ي¹`م~ »~-- نأ =ي¹ع -=ي ~· ناي=`ا ¸·ب ¸· =نأ »=ر ¸´لو
.=رو+م=ل ا=-او =س-ن ل·=- نأ -=ي
- 1 -
¸س~ ~سي·~ »سسك _رسملا ة-~خ _¹ع ¸´لو امنيسلا ة~ا~ _¹ع =ل~كو _رسملا _¹ع ةاي=¹ل ·با~ملاو ¸·ي-=لا راو=لاب ¸~¸أ ¸نن'
لسسك _سسل' .و-و¹ل نو·ر´يملا ¸ع ة~ي·-لا »+-او-أ »ا~=ت~ا ¸ي¹`مملا _¹ع ن` ·ب _ومس~ -¸ا~أ ل´~ب لي-وتلا ة-ير= ¸· -ة=ابلا
.-ور=لا -¹ت=- »`·`ل ة-سنلاب =ل~ _~و ._رسملا ¸~ -¸=
¸سس· ةسسم+لا _امسس~ ¸سس´مي €سسي=ب ¸رسس·لا راد ¸سس· ا-يأ ا-ري-´- »تي لب ويدوت~`ا ¸· •-· "ا+¹ي~·-" »تي ` ¸ي¹`مملا -او-'·
ةاي=لا ·با~ي ` ¸~لاو ¸·ي-=لا ري= راو=لا ن'· -`ا=لا -~- ل`~ ¸-· .ة-ير· -ا=-ل ¸· ا-يأ -و=ولا ري-´- »تيو ¸ر·لا ةعا· -ا=نأ
._ن-~ ل´~ب نان-لا »~-ي ن'ب نا´~لا ¸· _--ي
نوسس´ي نأ -سس=ي ¸-امنيسسسلا راو=لاسس· .لسس¹ملا ¸سسع ةسس`=اب رسسي= نوسس´-و ةرا`ر` ةي-=~لا -ناك ا~' `' ارا`ر` نو´- نأ -=ي `
»اسس·لا وس=لا وأ -سس·وملاو درسسسلا وأ ة´-=لاب -·ولا .و= »~-تي نأ -=يو ا+ل ¸ن ` -ام¹ك _¹ع ¸وت=ي نأ -=ي `و ·ابا~=و ا¸=و~
.-اي-=~لا وأ
ةسسي~·- ةسسي¹مع ¸سس· ·سسنأ ةسس~اع ¸رتسس-ملا ¸سس~و .¸يي`م¹ل -ت´- =ن'· امنيس¹ل =تباتك ¸·و -`` -ت´- =ن'· _رسم¹ل ةبات´لا ¸·
-سس~انيو ةلو+سس~و ة=اسسس-ب ·سس·-ت- ¸سس´مي =راوسس= نو´ي نأ -=ي =ل~لو ¸يي~أو -اي-=` -ت´- =نأ و-و ا-·و~ ~=ت- نأ -=ي ري-ام=لا
.ة·¹لا -اي~ا~` نور-ت-ي ¸ي~لا -نا=`ا ة-¹=لاو .ا-=`ا
~سسيرأ -·ولا ¸-ن ¸· ¸´لو ة·~ا=لا ة~-ا~أ _¹ع ¸ير-ت-~ اونو´ي ¸ل =ري-ام= ن'ب رك~ت- نأ _ي=تس- =راو= ة·=ار~ ~نعو
=ريب~نو~د' ·ي¹ع ¸¹=أ ا~ ةباتك »~ع _ل' =··دأ نأ

ا~' `' -"ر-اسملا" راوسس=لا ¸سس~ ا~س= اس--اخ اس-يأ ¸´- ` ."¸يرور·ملاو -ام-~لا":
¸تسلا رداوسك لسيون -اي=رسس~ ¸~ ~ي~ع ¸· -·نا´~ ·لو ·ن~¸ ·ل ن' .·ن~ ةري·- ري~ا=~ دو=و در=~ -»¹ي-لا -~اني ` وأ ام=-~ ناك
·تيسس-=~و ةسسي·ي-= ·سس~`·أ نأ €سسي= »سس¹ي-¹ل -سس~ان~ ¸سسك~ راوسس= ¸كراسس~ وسس~ور= راوسس= .امنيسسسلا ¸سس· اسس=ا=ن اسس+ن~ ¸سس·-لا _سس-ل
اوسم+-ي نأ اوسم¹·تي »سل ¸ي~سسلا رسسم·لا •س~اوأ اوس==- ¸ي~سلا ¸ا=س~`او ةسس·~ا=لا ة~-اس~أ ا~سسع اس~ اري`سسك _سسيم=لا -ر~-ي .ةيرو-ا´يراك
»سيم·تلا ا~س- _س¹ع ¸ييسسكراملا ة~-اس~`ا ¸س·ب ¸ارتسعا ةلا= ¸·† .·-ا=- ة~ر== »+ي~ل ¸ي~لا وأ ةي´ير~`ا ةيو·¹لا -ا=`=-`ا
جولاي~سسلا· .‡¸ييناسسسن'و ةاسسي=لا ~سسي· _سس¹ع »سس+نأ -داسس-- ¸´لو ة~-ا~`ا -`¸- ¸~ ة``` وأ ¸ين`' -رعأ انأ .ن`او ان- ر~تعأ ¸نع~ت¹·
.·ب ا=ومس~ _--ي _ي=-لا ·نا´~ ¸·و ة~ي= ةي¹س- ر-ت·ي ا~- ل`~و ¸ار ل´~ب اي¹س~ نو´ي ا~ ا-لا= -¸ن-~لا »`´لا -¸ك~لا
¸~ _¹عأ ¸س-ن لي=-أ ¸نن'ب دا-تع`ا _ل' =ب ¸د¸ي ~· ري·-لا €=-لا ا~- ¸· ا+-~=-ا ¸تلا ةدا=لا ة=+¹لا نأ ا~ ~= _ل' _~خأ
نوسسكأ نأ -سس=رأ ` اسسن'· ·ةسست=-لا ةي¹سسستلا وسس=ن ةوسس-ب ¸نا··~سس- ¸-ر-سسخو ¸لوسسي~ ¸سس~ `ك نأ ¸سسي= ¸· ·نأ -رتعأ ¸نعد ·ةي¹س- در=~
نأ _د .ةر~سس=~ اسسم-اد »`·`ا لسسك نو´- نأ -=ي ` ¸´لو ةيبور+لا ¸~ انتعر= ~خ'ن انعد .ة-ي==لاب رخ' رو·~ نود ¸¹س~ "در=~"
¸سس~ ¸·اسس--' ل´سس~بو .ام+نو~سسب رارمتسس~`ا _ي=تسسسن `و ناسسمي=ع ¸سسي¹=رلا ¸ي~سس- ن` ¸كرا~ و~ور= »`·أو ¸¹با~ »`·أ اني~ل نو´ي
¸سس· -`اسس~رلاو ·-اسسي·`خ`او -=اسس·تلا =اسسن- --·وسسلا لك اي~ي~وك نو´ي نأ -=ي ` ¸~ي~و´لا ل`مملا نأ ر·~ي ¸¹با~ نأ _-اولا
.·لامعأ ¸~ ري`ك
»`·أ لسسمع و- ان·~- ن'· ن`ا _ت=" :.ا· .·يل' _·~أ ام~ -رت-ي -¸~ ¸ع ري-·تلاب ري-ك ¸´ير~أ _تن~ »ا· -ارملا ,~=' ¸·
¸يسس~'- _سسل' ريسس~ي _-=لاسسب ناسسك ."ةسسم=·لاب رو·سس~لا »+ي¹ع _¸ون نأ ان·~- ن' .ةنس=لا رعا~ملا -ا·ا=ب رو+م=لا _¹ع _¸و- -و~
.ةلا~ر وأ _و-و~ وأ ةيلا`ملا ¸~ _ون _¹ع -رملا »`·أ
.ر´-ن ان¹·=يو ان¸+ي ·ن´لو -==-ن ان¹·=ي و- .·¹م+ن `أ -=ي ا~ _¹ع €=أ ا~ ل·-ي و~ درانرب ن'· ,رخأ ةيوا¸ ¸~
- 1 -
لسس`~ ة~سسي-~ نوسس´- ~سس· اسس+نأ _سس~و ة=سس-¹ل ¸سسير=لا ¸- -سيل ةيود`ا .ة=-لا ¸ع €=-ن نأ -=ي €ي=ب ةيا·¹ل ¸ير~ »لا·لا
¸ير-س~`اب اندا~س~' ¸سسع رس=نلا -رسس--· =ل~ ,رن انعد .ا~- ان~وي ¸· »لا·لا ¸· ةلا·-لا _م=·لا ,و-لا ,~=' ¸- امنيسلا .-ان´سملا
.ة=¸ا= ارا´·أو اي-ن -او- اني=·- ا+عد ·ةيود`ل ان¸=~ _--- نأ _ل' ر~=ن- ` ¸+· اناي=أ
ويرانيسسسلا -ارسس· ¸سس~ ري`سسك ن'سب =ر-سسخأ ا~~سسنع ·سستيم-أ »سسك =ر~- -و~ .راو=لا و-و ةيم-`ا لك »+ملا _و-وملا _ل' ~·نلو
.راو=لا •-· نو¸ر-ي
»+-ايس-=~ل نوسس~¸ي €سي= ةس--لا ةسيا~ب ¸س· نوس´- راوس=لا ةسباتك ¸س· -است´لا »=·~ ا++=اوي ةبو·- ر-كأ نأ -~=و ~-ل
=سسل نوسس-ت´ي -وسس~ »سس+نأ .اسس-ي نأ اسس-ير-- ¸سس´مي =سسن-~ لخاد =-اي-=~ ¸· ةاي=لا -~-و ا+-ير= ¸· ة--لا او==- نأ ا~و .»+-·و~و
ةسسبات´لا ةداسسع' -ارسسمل ةسس~-~لا ¸نتباسس-أ ةسسمي~-لا -اسس=و==ملا ¸سس·ب ¸سس· راوسس=لا -ادوسسس~ _سس¹ع ا`ي~سس= رسس=نلا ¸سس·و .»-راوسس=
»سس` أ~سس-- ا~~سسنع ¸اسس~لا ريسسس¹ل ا~·تسسس~ ¸سسك =ل~ل .ة-=`لا -ا¸=`ا ¸· ةنرا-ملاب ا+ت¹·و ا+ن~ ل´ل .و`ا _برلا ¸· =ان- -ا=ي=-تلاو
.=تيا~ب ة·=ار~ ¸· ة-~~ ر`كأ لمع
نأ ¸رتسس·أ اسسن'· »سس¹ي-¹ل _سسلو`ا .وسس--لا راو=ل -رملا ·ي~-ي نأ -=ي ¸~لا ¸ي·~لا -ا-تن`ا و ¸ا~لا لم·لا ¸ع ر=نلا -ر-بو
-·وسسلا ¸سس· =روسس+م= ¸سس~ ~=او ==-ي نأ ¸· ر==لا ام-اد =ان- ن'· ان=-ك --سبو .ا-ري= ¸ع ةبات´لا ¸· ة-·- ¸- -=لا ~-ا~~
¸سسي=تنملا نأ --سسسلاو ةسس=رد _-·أ _ل' -=لا ~-ا~~ _=· _ل' نو¹يمي ويرانيسلا -اتك ¸~ ا~= ري`´لا نأ ¸· --سلا و- ا~-و .'==لا
¸تسلا ~-اس~ملا ¸س·و .»`·`ا ¸س· ةيريوس-تلا _-يس~وملا ¸~ ري`´لا اين~ل ن'· .ا= ¸أ _¹عو ._-ي~وملاب -~- ل`~ نو=·ي ¸يريتنوملاو
¸كاس~أ =اسن-و ~سي-~ نا´~ _-ي~وم¹ل -ةني+ملا -=او·¹ل .ا-تن`ا وأ _ات-ملا ~ي~=تل ة¹ي~وك -~-ا~ملا -ايا+نو -ايا~ب ¸·و راو= نو~ب
راوسس= ¸سس· ا¸=وسس~ نوسس´- نأ ¸سس-وأ ¸نن'سس· ة~اع ة~عا-ك ·ن'· =ل~ _~و .ري·تي ` وأ ايمت= ¸يل ¸´لو -= ~+~~ نو´ي ا-~=أ ,رخأ
-ار' ةسسيأ ·ي~ل ناك ا~'و .اي·ي-=و ا·دا-و اني~أ -راو= نو´ي نا -=يو ·-اي-=~ -=او·ب ر·~ي نأ --ا´لا _¹ع -=ي .-=لا ~-ا~~
.ا+نع ر-·ي نأ -=ي· _-ي~وم¹ل ة-سنلاب
ن'· ا~- _~و .-=لا ~-ا~مل ة-سنلاب ·ت¹· ام~ ر`كأ ة~عاسملا _ي=ت~أ ` ¸نن'ب _~خأ ¸نن'· ةي~ي~و´لا ~-ا~ملا _~ ل~ا·تلا ¸·و
¸سس~ ر`سسكأ --سسسك ~سس· نوسس´- =سسن'· ا~سسي= ¸~ي~و´لا =-·و~و ا~ي= -اي-=~¹ل =م~ر ناك ا~' -و-و ·لو·أ نأ _ي=ت~أ ا~=او ا-ي~ =ان-
اسسمي=ع اسس~رد -ي-¹- ¸ننأ رك~-أ ¸نن' .ةيك~لا -ي~اك`ا وأ ةعرا-لا ةر´-لا _¹ع ةرور-لاب ¸~ي~و´لا راو=لا ~مت·ي ` .=تكر·~ --ن
¸سس~ اسس+ب جر=ي ¸تلا -ام¹´لا ¸ع اي-ار ¸كأ »لو ~-ا~ملا ~=أ ¸· ·+ي=وتب »و·أ -نك .ركرا- نودرو= ~ي _¹ع ¸~ي~و´لا راو=لا ¸·
~سس·بو .ةسسبو¹=ملا -اسسم¹´لا _¹ع ل-=` ~+= ¸· -¹معو ة-ا-لاب ` ·~ن~ رو-ملا ناك امنيب ناكر`ا ~=أ _ل' ---~ ا~+لو .~+~ملا
¸نل'سس~ .اي-ار ¸´ي »ل ·ن´لو ة~ي= ةي~ي~وك رو=~ -ناك .ة·~` -ارايتخ' ة``` نودرو=ل -~~·و رو´ي~لا _ل' -~ع -·ولا ¸~ ةرت·
·سس=اوأو ري~تسس~أ »سس` -ةسسيا·¹ل لس=-~ ل´سس~ب --اسس-لا _ل' ·=-أ ¸ننأ ¸ر·' ن`او ةيا·¹ل •يسب -¸~ ·ن' ºنايردأ اي -~يرن ¸~لا ا~":` -ا·
.ا-ي-~ ناك ~-ل ."-نع ¸· -ا-لا ¸¹=أ »` ل·-- -و~":-¹-· ."¸يرخ`ا
·سسنع ¸~ي~و´لا راو=لا ةباتك ¸· ر`كأ ¸ن=ي ¸ا~لا لم·لا نأ ¸`او ¸نن'· اي~ي~و´لا ة--و~و »ا+للا _¹ع نوري`´لا ~مت·ي €ي=·
.¸ي¹سس-اوتملا ةسس·=ارملاو _سسي-نتلا ¸ا~لا لم·لاب ¸نعأ ¸نن'و .ةني·¹لا -=لا ~-ا~مل ¸´مملا -ان`ت~`ا _~ ~-ا~ملا ¸~ رخ' _ون ¸أ ¸·
¸ت+ي~سسب" ¸سسع -سستك -وسس=ع ¸-=سس- رك~سس-أو .¸-اسس´· --اسس´ك ة·مسسسلا ¸سس~ ` ي¹· ¸~¸أ نأ -=ي ·نأ ا~ب ¸-اي= -ارت· ¸~ ةرت· ¸-·
ا~سس= ` يو= لم·لا ¸ن~خأ ل·-لاب ¸´لو -ا+¹=أ ¸~ -لوا= =~ نو~ب ¸تلا -ةي-ا-¹ت¹ل رو+= =ان- نو´ي ~· .ƒ•-· »¹·ي ناك ول ."ةي-ا-¹تلا
- 1 -
ا~سس- _~س- ` =سل~ _س~و .اس·رت=~ اسي-ا´· اسس--اك نوكأ نأ ةلوا=~ ¸ع _¹·أ نأ -=ي ·نا -~=و ¸ننأ ة=ر~ل ا·-اوت~ ¸داملا درلا ناكو
.~ي=لا ¸~ي~و´لا راو=¹ل ر`كأ ويدوت~لا ¸· نو··~ي اوناكو -=-¹ل ¸تباتك -ناك .ةبš´لاب =-ي-ي
·سس=ت- نا _ي=تس- =ن'· ا+ي· رو~ي ا~ ل´ب =رو+م=ل ة=-او ¸- ا~ ر~-بو .¸اخ »امت-ا _ل' ~-ا~ملا -ايا+نو -ايا~ب جات=-
~+سس~م¹ل ةرسسيخ`ا -اسسم¹´لا ا-~عاسس- اسس~ اسس-لا= »سس+-لا _سس¹ع ةر~-لا· .ة+با~تملا -ايا~-لاو لخا~ملا اي==ت~ ~+~ملا •~و _ل' رو-لا _¹ع
»`´لا ~سسيك'- »سستيو -سست´ملا ¸· _-اولا ¸~ ¸لاتلا ~+~ملا نو´ي ."-ت´ملا ¸· ·ي¹ع ¸--لا وتلا ¸· _ي=ت~أ ¸نن' -انس=" ل`~ -¸باسلا
_سسل' 'س=¹ن ~سس· اسسنن'· راوس=لا ¸سس~ رمتسسسملا -اس=-`ا ا~- ل`~ ¸· ل~-لا· .--~ ~· ·ن'ب .و-ي ¸ي-=وملا ~=أ _مسن وأ =ان- "-ارن" ا~~نع
.·-ت´~ -اب _¹ع ةي-=~لا »~' وأ -ت´ملا _ن-~ جراخ »~`اب ةت·` ل`~ رارمت~`ا ةي-اخ
نأ -سس=ي اسس-دو=ول جايت=' =ان- ¸´ي »ل ا~' ¸أ رارمت~`ا ةي-اخ ا+ت·ي-= ¸· ¸يل ~-ا~ملا ~=` ةمتت=ملا -ام¹´لا -ناك ا~'
."راتس¹ل ~ي= .ا~~'" ةي=رسملا ة¹م=لاب •--ر- ¸تلا ة--اوملا ا+ل نو´- نأ -=ي ¸´~أ ا~'و ا-ان·~ ¸ع ةم-اخ =ان- نو´-

رTا<لا ل$فلا
ريو$تلا ويرانيسو ةLلا<ملا ليلت
ة$قلا ليلت
ريوسس-تلا ويرانيسسسل _سسلو`ا ةدوسملا ةيا+ن _ل' ل-- ا~~نع ,رخأ ةر~و =ت=لا·مل ةينا`لا وأ _لو`ا ةدوسملا ¸~ ¸+تن- ا~~نع
لخ~سست- ` ¸أ ~سسي= ل´سس~ ¸· ريو-تلا ويراني~ وأ ة=لا·ملا _--- _ت~ لي¹=تلا أ~-- ` ¸´لو .~+~~ ~·ب ا~+~~ ·¹¹=- نأ =ل ري=لا ¸~
_رتسس·أ ` ¸سسنن' ._سسلو`ا لسس=ارملا ¸· ةيا·¹ل ¸=+ن~ وأ ¸ر~= وأ ¸ي·د لي¹=تب =ت-· در~ ¸·~- _=ا-- وأ ةيدا·لا ةيعا~بلا =ت-ي=وب
.ةي~-نلا =-ر~· ة~رام~ نو~ب ةي~= ¸· =ن'كو لم·- نأ -=ي _لو`ا =-دوس~ .امك' ة¹=ر~ _ل' ل-- »ل ا~' ·نأ ا~- _~
-=-نتسس~' -ارملا ,~=' ¸·و .ةبات´لا -ان`أ =ل ‚~=ي »ل ا+-·ب ر-ا=ملا ¸~ د~·ل نو´ي نأ ·=رت·أ ¸~لا لي¹=تلا _¹ع -=يو
»-ر=سس-- -اسس~`·ب ةرامتسس~ا او¸سس¹مي نأ »سس+ي¹ع »-ريرا-تل »+لا~ر' ~نعو .ة--لا -ا--او~ ري~-- _¹ع -ار-لا ة~عاسمل .ا´~`ا ~=أ
.ةيم-أ ا-ر`كأ ناك .ةي-=~لا _~`ملا وأ ة--او~ ةر~ع ¸مخ ¸·-ل »يي-- _ل'
¸يو~تلاو ا~ار~لا
ةس´-=لا ةمي·
ةس-=ا·لا
¸ن=لاب »امت-`ا
»ا·لا و=لا
ةير--لا ةمي-لا
- 1 -
اي~ي~و´لا
ةلا-`ا
_-ي~وملا ةيب~ا=
راوس=لا
~· _لو`ا ةر=نلا ¸~و .ة´-=لا ةمي·و ‚~=لاو ¸يو~تلاو ا~ارد ·ة```لا ¸يوان·لا ~خ ._ر~ _ل' جات=- -~- -ناك ا~' -رعأ `
¸سسيل =ل~ _~و ‚~=لاب ·ت-· `تم-— ~· .¸ر·أ ن'ب ¸رور-لا ¸~ -~=و ¸´لو ةرا`ملا …ا-نلا لك او=·ي ~· ¸يوانع وأ اناونع نأ ¸=-
ةسسير--ع ةسس´-= »سس=عأ ا+ي~سسل نوسس´ي ~سس· ةسس`لا`و ¸يو~تلاب ة-ي¹~ =ل~ _~ ¸´لو ‚~= نو~ب ا-ير-- نو´- ~· ,رخأو ¸يو~- وأ ة´-= ا+ي~ل
.¸`=لا _¹ع ¸يو~- نود ¸´لو
·اسس-يأ ناسس-¹ت=~ ةيرسس--لا ةسسمي-لاو »اسس·لا و=لاو .~يور-ل ة-سنلاب `' -¸~لا ¸-ن ام- ¸ن=لاو ة-=ا·لا ام-اد ¸يل ,رخأ ةر~و
¸سسي·لا رسسسي ~سس· رخ' اعو-و~ نأ ¸ي= ¸· ةير-ب ةمي· نود ¸´لو -ر~· ·ل ا~اع او= ا+ب نو´ي ~· ة·¸`ا ¸-· ¸~ ة-ي-ك ة-· ن'·
»ا·لا و=لا ¸~ لي¹-لا ·ي~ل ¸يل ¸´لو اري`ك
†  ‡
.
نأ ان~سس=وو -نسس-~ لسس´ل -ا=رد ر~·ب _-·`ا _¹ع ة--لا ¸ع »-ريرا-- -ارامت~' ¸· -ا=ر~لا اود~=ي ناب ان¸ار· داتع'
.ة=يتن _ل' .و-و¹ل ان-~عاس~ ¸· ةمي· ·ل =ل~
ينايHلا ليلتلا
-سم·و ¸ناسسي-لا ¸روسلا ¸سس~ ةري-سسك اسخر·أ -~~=تس~' .~+س~مب ا~+~~ -ا-ويرانيسلا لي¹=تل ة·ي-لا -~- ¸ي-=تب -م· ~·ب امي·
-ناسس=لا _سس¹ع نودأ ةسسلا=لا -~سس- ¸سس· .ةسس~ار~لا ¸سس· ل+~أ ةي-·`ا .وا~=لا -~=و ¸ننأ ~-تعأ .ةي-·أو ةي~أر ةينايب .وا~=ب ¸-ن ةي¹ستب
.~+~~ ل´ل د~·لا ¸-ن _ا--راو -ا·بر~ ةر~ع را~-مب _م~أ ~-~نع .ا+يمي-- -و¹=ملا -ا--اوملا -~- ¸ارو`ا ¸~ رسي`ا
~سس· ~-~سسنعو .رسسيخ`ا _سسل' .و`ا ~+سس~ملا ¸~ ¸-·أ ل´~ب اي~ي~و´لا ل-نلو »يي-- _ا--'ب »و·أ ¸نن'· ا~+~~ ر~ع ان`' =ان- ناك ا~'
رسسي= ~+سس~ملا ا~سس- نوسس´ي ~سس·و .اباوسس- ا~- ناك ~=او ~+~~ ةلا= ا~ع امي· ·نأ ر·~أ ~·و اي~ي~و´لا ¸· ة-ي·- ~-ا~ملا ¸·ب نأ ,رأ
-ان·ت~`ا ¸´مي ` ~+~ملا ا~- نأ ة´-=لا ةمي· ¸· ر=نلا ة+=و ¸~ ةيوي=لا ةيم-`ا -~+ل ة-سنلاب =ل~ _~و -ا--اوملا »=·~ ¸· -اك
.ان- اي~ي~و´لا -ان-ب »و·أ ¸نن'· ة--لاب »امت-لا ~ي·تسن ¸´ل =ل~لو ·نع
لسسك ¸سس· -ا-سس-اوملا ة·=ار~ و- ---و ~· امك اي-·أ --رملا ¸ناي-لا .و~=لا ¸· ·ب »و-ي نأ -رم¹ل ¸´مي ¸~لا رخ`ا لي¹=تلا
¸س· _س-- نأ _ي=تسس- ~+س~~ لسك _س¹ع _يرسسلا -ر·تلا ¸· =-~عاس~ ل=أ ¸~و .¸~أر ل´~ب ل-~أ _ل' وأ _¹عأ _ل' -ا=-`اب ~+~~
-ولراك -نو~ _+-~ -ا~+~~" -ل`~ ةي-¹=لاو ‚~=¹ل ة-سنلاب ة¹ي¹· -ا==`~ ~+~ملا »·ر -=- =دومع _¹عأ • ~سس-ني »ام=ت~ا ~+~~
-ا-س-اوملا -اسنايب اس~راد دوسم·لا ل-س~أو _س¹عأ ·س=ت- نأ _ي=تسس- »س` ¸س~و ~+س~ملا ¸· ‚~=ي امل =ريك~تل ا~- ¸-´ي ."ةات-لا ر`ر'
وأ =سست=لا·~ ةدوسسس~ رسسي·- نأ ¸سس´مي راس-تخلا وأ -اسسن-لا _سسل' ةسس=ا= ¸سس· ا+سس-·ب نأ -ررس· ا~'و .راسسسيلا _¹ع -نود ¸تلا ة-¹ت=ملا
.ةيناي-لا =-ا~و~ر لي~·تب »و-- »` --اناي-لا ا+ي¹ع -ينب ¸تلا ¸أ -ريو-تلا ويراني~
-اسسن`أ ارسس´-~ ·-ي-=- -=ي ` رركأ ¸نن'· ¸´ينا´ي~ ل´~ب =-انب ل·=- ` ¸´لو =م¹ي· -ا~و-~ ة·=ارمل ةمي· ¸ر=لا ر-كأ -~-
_سس¹ع -"¸وسس=·لا ري-سس´لا ~سسلولا اسس+يأ =سس-ا´¹~ ¸سس· ¸`":=ل .و-ي ن'ب ا~- لي¹=تلا لمع ¸ع ~·-ي ل-ا-ت~ _-ان ةاي= ¸أ _~- `و .=تباتك
.¸~ار=و نان-ك =س-ن -س~أ و ا-ي·د اري-خ _--- نأ ل-· ¸يل ل·`ا
- 1 -

* * *
ر6@ gدالا ل$فلا
RAو#Y! م2قت 0ي;
OةHتاكلا ةلhا d@ ةباتكلاب متVت اiامل
--·لا ·ي¹ع ناك ¸~لا ¸´ير~ ن'· =رت~ملا ان¹مع ¸~ اني+تنا ا~~نعو .ةياور ةباتك ¸· نوا·تلاب -ير· -·و _ل' ` و·~~ -نك
لسسم·لا -يلوسس- اسسمني= اسس~-~ن~ ناسسك ¸-ي~سس- نأ ~-تعأو .ة--ا´لا ةل`ا _¹ع ,رخأ ةر~ ا+تبات´ك ة=سنلا _ي-نتل ¸نكر- لم·لا ¸· ر-ك`ا
¸سم· اس+تباتك ةداسع' ¸رورس-لا ¸س~ ·سنأ ¸س=أ `":.اس-· .ةرورس- `ب ناك ة--ا´لا ةل`ا _¹ع ةبات´¹ل ¸نلا ¸دا~ع' ن'ب ~يك'تلاب ¸=و
ةسل`ا _س¹ع ةسبوت´ملا ة=سسنلا _سسي-ن- ¸س· ان~سس+= --ن اول~-ي »ل ¸ي==انلا ةياورلا -اتك ¸~ ةري-ك ادا~عأ ن™ أ »¹عأ انأو ا+ت·بات~ ل+سلا
."ة--ا´لا
ةل`ا _¹ع انتياور -ت´ن نأ ار-~ -نك ¸´لو نو´ن نأ لمت=ملا ¸~ ¸يل ~يك'تلابو ¸ي==ان ةياور -اتك ن`ا _ت= انسل انن´لو
ة=سسسن ~سس--ن نأ ةلو+سسسب ¸´مي· .ة--ا´لا ةل`ا _¹ع ¸يتبوت´~ •-· ¸يت=سن =¹من ¸=ن -¸~ لك .وأ .ةي-`ا -ا-~`ل ¸س= ل´~ب ة--ا´لا
¸سسير= ¸سسع _سس¹-- ~سس· ,رسخ`ا ة=سسنلاو -‚~س=ي ا~- نأ »¹عأ ¸نن` -ر~انلا -ت´~ ¸· وأ انلامعأ ليكو -ت´~ ¸· _ت= وأ -~ير-لا ¸·
¸ع ا--· ا-يأ ان¹ك _م~ ~-لو .ةر´-ملا و~درانرب -اياورل ة-سنلاب ‚~= امك نا~ر=لاو نار--لا ا+¹ك'- وأ -ا=-- _ي-- وأ -ار-لا
¸سس·ب ·سسيل' _·~ ايرا·اب ¸· ¸ل ¸ي~- -¸لاتلا »ويلا ¸· ة--لا -~- ل`~ ¸ع -·م~ ~-لو .ة-ا-'ك »~=تستل -·ر= ةنيم` -ا=و==~
.·يل' ل~رأ ¸يم` •==~ ¸~ ة=-- ¸ي·بر'ب ·-ت´~ ةر== نارين او¹·~أ _ا--لا ¸· ~ي~~ -=·بو »+-اويل ¸يي´ير~`ا دون=لا
اس·=ار~ لسمعا -سنك ا~~سنعو .ة-ارس-لا _سل' ةلو+سب وع~-و ةي+~لا ري`- ة--ا´لا ةل`ا _¹ع -ا~= ل´~ب ةبوت´~ ة=سن ن'· اينا`
¸سس· ا~سس+ت=~ اسس·=ار~و ارو-سس-و اسسي=+ن~ -سسنك .ةلو+سسسب ·م--أ نأ _ي=ت~أ ام~ ر`كأ ا--· أر·أ نأ ¸¹مع ¸~ -¸= ناك ويرانيس¹ل
-~سس- -ناسسك ~-· .-ا~=لا ر+=ملا -ا~ -ا-ويرانيسلا ة-ار-ب أ~بأ ام-اد -نكو ¸¹مع ة~رام~ ل-· »وي لك ~·-رأ نأ -~تعا ¸ن´لو ·¹مع
را´نتسس~`ا -اسسبا=خ _سس-¹-أ نأ ~سس·ب اسسناي=أو .ام-لا ,و~ ,رخ`ا -ا-ويرانيسلا _-¹- ` امنيب .و`ا »امت-`اب _==- -ا-ويرانيسلا
.ة-ار· نود ا-~يعأ نأ ¸™ ¹ع ناك
¸~ ةريخ`ا ة=سنلاو .·ت--ل ر+=ملا ة~ي= Œسن -~ وأ ¸مخ وأ _برأ ·ي~ل نو´ي ن'ب نا~`اب ا~اس=' -ل¸ملا ¸=·ي ·نأ ا`لا`
·ي· ~--ي »ويل =ل~و رخ' ¸~' نا´~ ¸· نوبرا´لا ¸~ _لو`ا ة=سنلا _-ي نأ _ي=تسيو ·¸~' نا´~ ¸· ا+ب •-ت=ي نأ _ي=تسي نوبرا´لا
-سسل¸~ ةورسس` ري~~سستل ,رسسخأ ة-ير=† .ر-= ة=ا=¸ وأ ¸ا~لا ¸~ ا=~· ا+ي¹ع -س´ي· لم+~ -,را· ا-ر~~ي وأ _¹-- وأ ةي¹-`ا ·ت=سن
¸رسس=ب نوسسبر´لا Œسسسن ةي-ب »ا~=ت~' ¸´ميو ‡-¸در •=ب _لو`ا -ا=--لا _¹ع »-رير-- ةباتك ¸-و -ار-لا ¸·ب اناي=أ ا+ي· …روتي
.ةعرسسسب =سسل~ ةسسي-¹- ¸سس´مي =ل~بو Œسنلا ¸~ ~ي¸ملا ¸· -=ر-و ة--لاب -مت-' -اكر~لا ,~=' نأ ¸ر-ن .ا`ملا لي-~ _¹ع .ة-¹ت=~
- 1 -
ةسس·=ارملو -اسس-¹= رسس~ن- ¸تسسلا -`=ملا ¸ررسس=مل ا+لاسس~ر' ¸سس´مي ةي·اسس-' ا=سسسن اني~ل نو´ي نأ انل ري=لا ¸~ ·ن'· انتياور ةلا= ¸·و
.-اياورلا ¸ر~ان _ل' ل`ملابو ةي-امنيسلا -اكر~لا ¸· -ا-ويرانيسلا
¸سس· =تسس-· ل=سسس- نأ _ي=تسسس- =سسن'ب ¸نرك~- ¸تلا -ة~=تملا -اي`ولا ¸· ةيبد`ا ¸و-=لا لي=ستل ¸يت=سن _ل' ا-يأ جات=ن ~·
.نوبرا´لا ¸~ ةريخ`ا ة=سنلاب Šا-ت=لا نو·ي=تسيو ¸ي-ل¸ملا ةي·م=
jYلملا
ويرانيسسسك وأ ةسس¹يو= ةسس=لا·~ وأ ةريسس-· ة=لا·~ وأ ة¹يو= ةري-· ة-· ·-~ي ¸=¹~ ل´~ ¸· =م¹ي· ة-· _-- نأ رر-- ~·
»+ي~سسل اسسمب او-ا-تي نأ ل=أ ¸~ =ل~و »+م¹ي· ة--ل ةم¹ك -لأ ة-~ ¸~ ةياور ةبات´ب ا-يأ نو~و-ي ويرانيسلا -اتك ¸·ب .ل~اك ريو--
.ا+ي· -و·-و ر´· ¸~
=-ايس-=~ ¸س= ¸·و- نأ ةبو·-لا ¸~ -¸~ لك ل-· .•-· ¸=¹~ _-وب ¸-وأ ` ¸´لو ¸=¹~ =ي~ل نو´ي نأ ~ي-ملا ¸~و
¸=¹ملا ¸´لو ¸¹ي=س- »¹ي-ل ةي-~-~ ةر´· وأ ة--لا ة´-= ¸ع •ي==- لي-وتل اي·اك ا~- و~-ي ~-· .ةم¹ك -`' ة``` وأ ¸ي-لأ ¸· ل-نلو
نأ _-=لاسسب _ي=تسسس- =سسن' .=ل~سسل ا-·و ر=`ا _·د »تيو ةر´-ك •-· -¸ار~ لمت=ملا ¸~و =عور~~ ¸= ¸·وي نأ _ي=تسي ` ·-ا~ ~= ¸·
»و-ي نأ ·تين ¸· نو´ي اناي=أ -ام-اد ¸~=- ` ا+ن´لو ة¹~اك ة=لا·~ ةبات´ب -م· =ن'ب =~واسي ¸~لا ¸=~¹ل رك~- نأ _ي=تس-و ¸·ر-
.`خ ¸سس~ _ي-سسلا ¸ر· ن'· .ا= ةيأ _¹ع .·¹·-ي ا~ ·ي~ل ¸يلو دا~·ت~`ا ة--أ _¹ع --ي --اك _~ ~·ا·- ~· نو´ي وأ ة=لا·~ ةبات´ب و-
ةسس--لا ¸رتسس~- ¸تلا ةكر~¹ل ة-سنلاب ةمي· ر`ك`ا •-· ¸يل ل~ا´لا ريو-تلا ويراني~ وأ ةي¹ي--تلا ة=لا·ملا· .ة~ي= -سيل •-· ¸=¹~
ن'· ا~- ل·-- »ل ا~' ·نأ و- =ت=لا·~ _~ ¸=¹~ =ي~ل نو´ي نأ -=ي ·نأ ¸· --سلاو .ةي~ا~`ا "=ت-· ¸و-=" ةمي· ¸~ _·ر- ا+ن´لو
لم·¹ل او=·ي نأ نو·ي=تسي `و ايلاع ار=أ نو-ا-تي ` »+ن` -ا+ب ¸-¹ي -و~و .=ل~ لم·ب و- »و-ي -و~ امنيسلا ةكر~ ¸· _=ارملا
ةسسباتك ¸سس· -سس=و ةسس¹ي¹· ةسسيانع .~سس-- نأ لسس-·`ا ¸سس~ =ل~لو -نأ لي=ت- ا~ ر~-ب =ت-· _ي-ب »امت-لا نو·ي=تسي ` .-·ولا ¸~ ري`´لا
._=ارم¹ل ا·ور·~ ا-يأ »~-- -و~ =ن' .=س-نب =-=¹~
دوسس~`او رسسم=`ا نو¹لاسسب ةسس--ا´لا ةسسل`ا _¹ع ةبوت´~ ةبا~= ناونع ة=-- ` وأ .º=-=¹~ جاي´~ ·ي¹ع نو´ي نأ -=ي ¸~لا ا~
ةس--ل ¸س=¹~" .ا`ملا لي-~ _¹ع ---ولا =ل~ ~·ب »` ةري-ك -ر=أ ¸· •-· ناون·لا .رم=أ ر-=ب ·=ي==- ¸ر=ي نأ لمت=ملا ¸~و
_سس-- نأ _ي=تسسس- رسسي`ا ¸سسكرلا ¸س· .ة=-س-لا _¹ع` ¸مي`ا ¸كرلا ¸· =ل~ _-و دات·ملا ¸~ .-ل¸مك =م~' »` -"ةي¹-أ ةي-امني~
¸سس· ¸سسمي`ا ¸سسكرلا ¸سس· -رر´- نأ ر~=لا ¸~ _ونك _رت·أ ¸نن'· --سلا ا~+لو ¸نلا _¹ع =ناونعو =م~' _-- نأ »+ملا ¸~ .=ناونع
¸سنل ةرسيخ`ا ة=-س-لا ¸سم=- اسس+ن'· -ةسيا+نلا ¸س· -ا-ي-لا ة=--لا -~+ل ¸·ا-' --~ =ان-و .=ت-· ةيا+ن ¸· -ا-يب ة=-- ل-~أ
لسسك _سس¹ع ا~سس- ¸سس-=نيو ._سسلو`ا ة=-سس-لا لسس`~ ري~~سست¹ل ةسس¹با· ناسسي=`ا ¸سس~ ري`سسك ¸· ة=-- ¸-و ة--ا´لا ةل`ا _¹ع -وت´ملا ة--لا
.ة~ي= ةلا= ¸·و ة-ي=ن ا+=-=ل ا~- ةيم-أ _¹ع ¸كرأو ة--ا´لا ةل`ا _¹ع ةبوت´ملا ¸و-نلا
نور`'سستي اسس~ ا~= ا-لا= نودو~نملا نورت~ملا· .¸·ر¹ل -ا-~أ ة~·ب ¸=و- ا+ن´لو •-· ةيب~ا= ا+ل -سيل ةر~·و ةيلاب ة=سن ن'
·-سس-ي اسس~ لسس¹·- نأ _ي=تسسس- ن '· ة¹ي¹· ةياعربو .ا+ت+=او~ -=ي ¸´لو -ا-تك`ا ¸~ ¸-´ي امب ¸ي-ل¸ملا ¸·رلا ل~اوع -ي--و .=ل~ب
نأ -·=تس~ا ا~' .=ستم- •س-`- ¸س·رلا ·س=وأ لس·=- ` ¸س´لو .اس+ن~ ¸س¹=ت- اس~ ا·يرس· "¸·ر¹ل ةي¹ي-=لا -ا-~`اب" ¸-ا·~-أ ~=أ
¸سسع €سس=-لا ¸سس· -اونسس~ ¸ناسسم` ¸ر·تسس~ا _رسسسم¹ل ·سست-تك لسسمع _=نأ ن' .ا+ن~ ~ي-تس- -و~ اناي=أ =ن'· ¸·ر¹ل -ا-~أ _¹ع ل-=-
.-ر~نو ··-= »- »` ·=اتن' »` ¸ن¹ل -`ي~·تلا ¸·ب لم·ب -م· »اع .`خ ¸·و _رس~
- 1 -
ا+·~سس-و ا+عوسس-ومل ¸رسسعو =ت-· ¸· ةبا~=لا _~`م¹ل ةياعدو ة¸=و~ ة~~-~ =-=¹~ ¸~ _لو`ا ة=--لا نو´- نأ -=ي
_سسم¹~ ¸` _رسس~و ةسس--لا ·سس~·ان- اسسمب رك~سسيو ةي-امني~ ةم=ن ا+تلو=-ب »و-تل ا+ت-~انمب ¸=و-و ا+ي· ¸~ي~و´لا -نا=لا _¹ع ¸يكرتلاو
.=ت--ل ل~ا´لا ¸نلا ¸· ار-ا= نو´ي ¸´لو ¸=و~ ¸=¹~ ¸· ا=-او نو´ي ` ~· رخ'
»سس+=~`~و »+-ا·`·ل ¸=و~ --و _~ »-رو+= -س= ل-·`ا ¸~و -اي-=~لا ةم-ا· _¹ع ةينا`لا ة=--لا ¸وت=- نأ -=ي
.ةي-=~لا
·سن'و ·سسي¹ي ¸~سسلاو ر=سلا ¸يب جود¸~ _ار· =ر- _~ ة--ا´لا ةل`ا _¹ع ·تباتك -=ي .=يل' _=ري ·ن'· ·س-ن ¸=¹م¹ل ة-سنلاب ا~أ
.ا~= ~ي-~ =ل~ نأ -~=و -رت=~ -,را-كو .ةر~ .و` »-رك~ ~نع =-اي-=~ -ام~أ ل-~أ •==- ن'ب ~ي= -¸~ل
ةسس--ا´لا ةسسل`ا -اتك لك ¸يل ¸´لو ر=نملا ةبا~= ة=سن =ي=·- نأ ¸· ة--ا´لا ةل`ل ةري-´لا --ا´ملا »=·~ _¹ع دامتع`ا ¸´مي
ة=سن جارخ' »¹·ت- نأ ا·ير~ _ي=تس- =ن'· ة--ا´لا ةل`ا _¹ع ا=~وت~ ا--اك =س-ن -نك ا~'و .-ي-رتلاو •ي==تلا ةيم-أ اوم+-ي ة·=-لاب
¸براسس=- ¸سس~ .وسس-·~ -ا-رب ¸-املا ¸· -ي== ¸نن´لو ة--ا´لا ةل`ا _¹ع ةبات´لا -ركأ ¸نن' .ةيب~ا= ·ل ¸´لو -·ت~ لمع ·ن' .ة¹يم=
.»ا·لا •ي==تلاو ‘~او+لا ¸اي·و -ا·اسملا ¸·
ارك~سست~ ‡-ارسس--لا ¸يب -ا·اس~ ‚`` _~† ة=ود¸ملا ة·اسملاب ة--ا´لا ةل`ا _¹ع =ت=لا·~و =-=¹~ ةباتك ¸· »¸ت¹- نأ -=يو
ةسسباتك ¸سس· »~=تسسس- -وسس~ .ة=سنلا ~ي¹=- »تي~ €ي= ,رسيلا ةي=انلا ¸~ اعاس-' ‘~او+لا -دا¸ ام¹ك -ا=--لا ري`ك =¹مع ناك ام¹ك
وأ ` اسس--نا ر`سسكأ اسسم+ن~ لك =راو=و =`~= نو´ي -و~و -ار--لا ¸يب -ا·اسملا -ا·-أ ة·برأ _~ ة~=او ة·اس~ ريو-تلا ويراني~
لس-·أ لس·-لا ا~س- ن'سب ا~سك'ت~ -سسل ¸سنن' .¸مي`ا -نا=لا _¹ع راو=لاو ة=-- ل´ل رسي`ا -نا=لا _¹ع ‚~=لا _-وي -وس· -ل·أ
.ل-·`ا ·ت-ير= »ا~=ت~ا _ل' درمت~ ¸ر--ع ر=-ي نأ _ل' -·تعا=' -=ي ~ي¹-- ·ن' .ا-ي-ر-
»تي ا~ ا-لا=و ‡-ا´سلو· وأ ر-راوك† ¸رو _¹ع -ا=لا·ملا ةباتك »تيو -ا·اس~ _برأ ¸~ ¸رو _¹ع ةداع -ا-=¹ملا ةباتك »ت-
-·سس- ‡-ا´سسسلو-لا† ¸روسسلا نأ ~سس=أ ¸سسنن' -ةريخ`ا _¹ع ة~~ب ¸رتعأ ¸نن'و .‡-اك .و·† ¸رو _¹ع ريو-تلا -ا-ويراني~ ةباتك
ةسسبات´لا -سس·و -سس-ن ¸ر·تسسس- اسس~ اسس-لا= اسس+ن'· ة=--لا ةباتك ةداع' -=ي €ي=ب ةري`ك -ا=ي¹-- =ان- نو´- ا~~نعو ·¹-`ل ·ب ل~ا·تلا
‡-ا´سسسلو-لا† ~سس- -راسس=أ ¸سسنن' .‡ر-راوسسك† ¸رو _سس¹ع -وت´ملا »=-لا ويرانيسلا _~ ل~ا·تلا ا-يأ ل+سلا ¸~و .ة--ا´لا ةل`ا _¹ع
.=ل~ ¸· ¸نكرا~- نأ _نم-أو
¸وسس-نلا ة-ارسس· لي+سسس-و •سس-= لسس=أ ¸سس~ ` ي~سسب ,رأ ` ¸سس´لو »اسسي`ا -~سس- ا-¹´~ _--أ ~ي¹=تلا ن' .~ي¹=تلا ¸-'ي ةيا+نلا ¸·و
-ناك ةينا`لا ةيملا·لا -ر=لا ل-·.-ا=--لا ةري`´لا 1“ ةتس~ _سل' ةسسمخ ¸سس~ -س¹´- -=-س-أ ا~- ان~ايأ ¸·و ‡ر-راو´لا† »==¹ل اسنب
.·ب =سمتن ن'ب ¸=تسي ~ي¹=تلا ن™ '· .ا= ¸'ب .ة`لا`لا ةيملا·لا -ر=لا ~·ب ·ي¹ع نو´ت~ امع ¸ر~ي ¸~و -ان¹~ ة·-~و -ان¹~
ر6@ يناBلا ل$فلا
ناو3ن<لا را3يتEا
- 1 -
ةري-سسك ةيم-أ ·ل نو´ي ا~ اردان --¹لا ن'· ةينا`لا ةلا=لا ¸-· ·~ي~=لا --¹لا ¸~ -ل¸م¹ل ة-سنلاب ةيم-أ ر`كأ ناونع رايتخا ر-ت·ي
»سس+ي »سس¹ي· وأ ةي=رس~ وأ -اتك وأ ةياور ناونع ¸´لو -ل=نا~رأ -وأ -م¹ب نوراب ل`~ ري`~ --ل رايتخا ا~ع ا~ -دوعوملا لي-نلا `'
-سسل¸~ ¸سس~ لسس-·أ »`·`ا -سسل¸~ نأ ¸سس=أ ¸نن'سس· لسسك _سس¹عو .ل~-لاو _ا=نلا ¸يب ¸ر-لا ا-يأ ¸ن·ي نأ ¸´ميو ¸انلا ¸~ اري-ك اد~ع
¸سس· _-سس~ن امنيسسسلا »لاسسع ¸· ¸=ن· ةر=ا=~ ر-ت·- .املا ¸~ ةري-´لا •لا-ملا -~- --سب امبرو .¸يوان·لا -ا-تن' ¸· -اي=رسملاو -ت´لا
.ناون·لا رايتخا
:¸-`ا ¸- نو´- نأ _¹ع ¸--' ~ي= ناون·ل ةي~ا~`ا -ا-¹=تملاو
† 1 † ةري=¹ل ري`~ وأ -ا~= ناونع ‡ • † ري-· ‡ ’ .-رك~ت- »¹ي-لا ,ر- نأ ~·ب =¹·=ي ناونع و-و _و-وملاب ة·`ع ·ل ناونع ‡
:.و`ا _ون¹ل ة¹`~أ
-ير·لا ل=رلا جورخ
_يرسلا ا~ور را=·
_-~لا را=-لا
ةيني-`-لا -ار-~لا
ة¹--ملا ¸-ارم~
ة¹ي¹لا -~- ¸·~-
ةبا-·لا ة--· ¸~ --¹=-
ر~~~ ¸نن'
اك`~ ¸سل
ةرير~ ةات·
~=او »ويل ة~ي~
ة~دا-لا -اي~`ا ل´~
¸ي~لاولا »ون -ان`أ
ةأر~ل ةأر~'
¸يب`ا -ادرلا ¸و~
¸ي¹ي¹-لا .وأ
ة=ن=أ ~~`ل
¸-=لا ل=رلا
ةيعام= ة¹=ر
-=ي امك -ابر=
»و=نلا _ل' ¸ير=لا
-ا-ي-~ اوناك
- 1 -
_باسلا _ان-لا
ان¹`~ ¸يي`~
لي¹لا -ي~
-ا¸=·ملا _نا-
.ةريسس-· »`·`ا ¸يواسسنع لسسك ¸امخأ ة·برأ ¸~ -ر-ي ا~ نأ .و·أ نأ -=يو .ةري-· ¸يوانع ¸- ¸يوان·لا -~- ¸`¹` ¸~ ر`كأ
اسس+ن´لو -=ل~ك ¸-ن ان'· -¸يوان·لا -~- لك اي-=~ -نأ =ب~=- ` ~· .ا+-اعو-ومب ة=-او ة·`ع ا+ل ا+-رتخ' ¸تلا ¸يوان·لا ةي-لا=و
داور ¸سس~ -¸سس= ر-ك` ة-سنلابو ا+-~-ا~مل امنيسلا رود _ل' ¸انلا ¸~ اري-ك اد~ع -~=- -و~ ا+نأ ل-نلو ¸تلا ¸-و "ةب~ا=" ¸يوانع
.·نو··وتي ا~ نوم¹·ي »-و نو--~ي »+ن'· امنيسلا
¸سيلو ~سسي~·لا نأ »س¹عأ اسنأ .نادوس=و~ ن`اسمت=`او .اس+تيب~ا= •-سس- ` "ةسي=وملا" ¸يواسن·لا نأ ¸س·-لا ¸س~ ¸رتس-ملا ¸~
ة-~ ¸سسع لسس-ي ` ¸سس~ ا~سس- ¸سسع -·م~ .·ناونع --سل "-= ة¹يل" »¹ي· ة~-ا~~ ¸ع او·نت~' »ا~ت=لا ¸· ¸ي=ر-ملا ¸انلا ¸~ ¸خ`اب
ةي=رسملا ¸~ اس-ت-~ ناك ¸~لا "¸ير= ¸ر=واب" و- ¸ل »¹ي· _~ -ا·=ا-ملا ¸·و ن~نل ¸· ¸رع نأو ‚~= »¹ي-لا ا~- ن` ¸انلا ¸~
-ير~ .¸.ر --ا´¹ل ة-ير=لا
†  ‡
ناك "¸ير= ¸ر=واب" ن'· ناون·ك ·نأ ~-تعأ انأو .¸ير= ¸ر=واب ةير· ¸· ·يكور´لا ¸دان -ا-¹-- ¸ع
.ة--لاب ا~ي= »¸تلأو _و-وملاو ةي-¹=لاب ¸=وي ناكو امي¹~
~سس· ·ن'سسب -رتعاو ·ر~نا~ ¸¹يا~ ناون·لا راتخ' ."ة-=ر `ب ل=ر" -ابا~= ·ناونع ر-ت·ي ناك »¹ي· »ي~-تب -م· -ارملا ,~=' ¸·
»سس¹ي· _سسل' ¸=وسس~ ناوسسنع ة·اس-'ب =سسل~و ¸اسسن¹ل »رسس+لا _¸وملا _ي-ي اناي=أ .اي=و~ ¸´ي »ل ·ن´لو -رر-- ة--لا ناب _·ادو اي=و~ نو´ي
ا·وسس~~و اداسس= اسسيناملأ اسسم¹ي· رك~سس-أ ¸سسنن' .=و´سس~لا ·=ي=- ا-ي~ او~-ا~يل ".وخ~لا _ل' »-ر=´ ي" نأ ل~أ _¹ع ةينلا ¸س=و -ا-نلا ل~اك
ةم=سس-لا -اسس~ي·`او "¸يراسسب ¸سس· لسسي¹لا ةاسسي=ل -سس¸ر= »سس¹ي·" ·سسنأ ان¹·~ ا~ناس~ اناونع ·ي¹ع _-ي نأ _¸وملا .وا= "_را~لا" ·م~'
.و`ا »وسسيلا ¸سس· »سس¹ي-لا ة~-اسس~مل ¸اسسنلا _ر- نأ ة=يتنلا -ناكو ."لي¹لا ةاي=" ¸~ -نا= •=` _ي=· ر=ن~ _¹ع ¸وت=- »¹ي-لا ةياع~ل
¸ي~سسلا -`¸سس- - ~سس= ·سس¹ت=ي ¸~لا ناون·لاو ‘ي·`ا ن' .ةيواخ نو´- نأ دا´- »¹ي-لا ¸ر·- ¸رع راد لك -ناك ةيلاتلا »اي`ا ¸· ¸´لو
»وسسي ةسس¹يل ¸رسسسلا -ارسس·¹تلا ¸سسير= ¸سسع ةسسي·رب او¹سس~رأ نأ »رسس+لا »+ل _اب ·نأ اوكردأ ا~~نع او`-ل ا~ »` -اي~`ا ¸~ _ونلا ا~- اودارأ
او-يس-أ ا~س= لسيم= »س¹ي· ة~-اس~مل اوس--~ ¸ي~سلا نوم-ا~سلا ¸-اسب¸لا ن'س· -·وسلا ¸س-ن ¸س·و -¸در »¹ي-لا ن'ب امنيسلا داور _ل' ¸ين``ا
.»+ع~خ ناون·لا نأ ا~بأ اوم¹·ي »ل »+ن` …ا-=لاب
-اوس-`اب ا+·س-و ¸س·و ن`علا ¸س· ل+سس~أ اسس+ن` »`·`ا ةراس=- ¸س· ة¹سس--ملا ¸+· ةري--لا ¸يوان·لا ل-·أ ان'· لك _¹عو
"=سس·~ -~سسخ'- نأ _ي=تسسس- ` =ن'" ل`~ ·ت~وا-~ ¸´مي ` ليو=لا ناون·لا نأ ~=أ اناي=أ ¸´لو ةي-ابر+´لا
†  ‡
_سسل' --~سسي ¸~سسيد رتسسس~"و
"ةني~ملا
†  ‡
"¸=ن~او _ل' --~ي €يم~ رتس~"و
†  ‡
"رسس=-لا -رسس´ي ¸تباسس´لا" اعداخ -~=أ رخ' اناونعو
†  ‡
.ناوسسن·لا ا~سس- ¸سس· -اسسك~ =اسسن- -
¸سس· لسسمعأ نأ ناي=`ا ¸·ب ¸· _¹ع ناكو ."¸م~لا ¸ور~ ~نع ة-¹= --ن" ا+¹-·أ ¸~ ا~=او ناك ~-تعأ ¸ك~ ¸~ي~وك ناون·كو
ا~سس+ل ¸ناوسسنع »+~ا~=تسس~' »~سسع _سس¹ع ¸·~سسن اسس~ ام-ادو ¸يلو~ومل ¸ك~ _ر~ل -ا=- و-و _ن¹ي' -ا-ويدوت~ _~ "ر--`ا ر-ي· " »¹ي·
."ايلا=ي' ري-=" و-و »¹ي-لا
-رسس-ب ·سسن` اسسيوي= ر-سست·ي ~سسي~=لا ¸~سسي~و´لا ناوسسن·لا ن` -ر-لا ¸~ي~و´لا ناون·لا ن'· -ر-لا ¸~ي~و´لا »¹ي-¹ل ة-سنلاب
نأ اوررسس-يو ¸اسس~`ا ناوسسن·¹ل »سس+--ار· -اسسن`أ •-سس-لاب ة-سس~انملا ةسسلا=لا ¸سس· »+·-ي نأ ¸´مي· »¹ي-لا ة~-ا~مل ¸انلا -~= ¸ع ر=نلا
- 1 -
اسسناك .ري-سسك ل´سس~ب اسس+نيوانع ¸·ب -~عا~و ةرخاسلا ةاكا=ملا »`·أ ¸~ ة¹س¹~ لم·ب ¸-ن -·ت~أ -ارملا ,~=' ¸·و .»+س-نأ او·تمي
ةرخاسسسلا ¸-اسسكا=~ اسسمنيب "-اسس`رلا ة-ي=سس-"و "ة+با~~ ةينا¸ي~" ناونع -=- ةر-ا~لا ‚ا~=`ا ¸ع ¸يرخا~ ¸يم¹ي· .ا`ملا لي-~ _¹ع
."ةمي=·لا ادار=ا~ رو-ع" ·ناونع ام¹ي· ناك ة=ايسلا »`·`
ةسسي-= و~سس-- ~سس· -ارسسيي·- لسسم·ب نوسس~و-ي اسسناي=أو لسس-·`ا _ل' ل-`ا نول~-ي ا~ ا-لا=و ناون·لا ريي·- امنيسلا -ا=·أ ¸~·يو
.º"ةأرسس~'و لسس=ر" _سسل' "-سسي=·لا نوسستيارك" ةري+~لا ¸راب .».ج ةي=رس~ ناونع نوري·ي ا~امل .ا`ملا لي-~ _¹عو .¸~-ي ` ل´~ب
ل´سس~ب ر`سسكأ وأ -ري-اسسم=لا نأ ¸~ ا·وخ ناك ل- .º»+س-نأ »+ل ة-سنلاب وأ -¸انلا ¸~ -ام-~¹ل »ي¹·تلا ¸· ¸-ن _ل' ا·=ار ا~- ناك ل-
~سس=أ _سس~ ة+باسس~~ ةسسبر=- ¸~سسنع .ºنوسستيارك »~ا ¸=ن _~ او~امتي نأ او·ي=تسي »ل -¸ر·لا رود -ا=-أو ¸يع¸وملا -`كو ¸اخ
~سس· _سس-اولا ¸سس~ ¸رسس·لا رود -ا=-أ ¸·ب نأ _¸وملا -`كو ~=و نأ ~·بو "-ر=لا ~·ب" ايسنر· اناونع ·ل -رتخ' ¸~لا ¸~`·أ
¸ي-=~ ةلا=لا -~- ¸· نونو´ي ~· ."¸=ولا _ل' ةدو·لا" _ل' ناون·لا .و=- ·م~' ¸=ن _¹ع »+-ر~· »~ع --سب »¹ي-لا ا~- ةيمس- او-ن=-
_سس¹ع ¸يرداسس· رسسي=و ·=`سس-' ¸سس´مي ` ل´سس~ب ةسسيدرت~ ةسسلا= ¸· -ام-~لا نأ _¹ع ¸ارت·`ا _¹ع ¸رتعأ انأ أ~-ملا ةي=ان ¸~ ¸´لو
.»ي¹·تلا
_ي-سس- نأ =سسي¹ع -سس=ي· روسس+م=¹ل =سسم¹ي· او·ي-سسي نأ -=ي ¸ي~لا »`·`ا _¹ع ¸يم-ا-لا ~ي _¹ع -ريي·- ¸ر=ي ~· =ناونع نأ »=ر
=ل~ _~ ¸´لو »+لايخ _ل' .و-و¹ل ة~ي= ة-ير= ¸· ري´-تلا ¸· -اعاسلا ¸·ب -ا-· ¸=تسي ·ن'· =ل~لو ..و`ا »ا-ملا ¸· »+ل =ت-·
.ة-ي~ ا--· _ي-- ¸ل =ن'· ة~ي= ¸يوانع ¸~ -عرتخ' ام+م·
.ام-اد ¸يل -ل·`ا _¹ع
ر6@ MلاBلا ل$فلا
ة<&ار!و ويرانيسلا Iا@امت&F
اري!اكلا JDو ريو#تو
ويرانيسلا Iا@امت&F
~سس-تعأ اسسن'· لسسك _س¹عو .ويرانيسسلا _امت=ا -»+عا~بل ةمي· -امي=نتلا ر`ك` ة-سنلاب ةينون= ة-=اع ¸-امنيسلا جاتنلا -اكر~ل
»سستي ¸اسنلا ¸سس~ اري`سسك ن` »اسع ·=وسسب ةرادلا ة-يسس~ ويرانيسسسلا -اسسعامت=' نأ _سس~اولا ~سسيي'ت¹ل .امت=لا ¸·ب _~ .و-لا _ي=ت~أ ¸ننأ
-يس-- ~سي~=تلا ·س=و _س¹ع ` يوس= است·و -اسعامت=`ا ¸ر·تسس- =ل~سبو ويرانيسلا او¸ر-ي »ل ¸يوع~ملا -`¸- ¸~ ~ي~·لا نأو »+-وعد
.ر+=لا »`'و _ا~-لاب
¸ن-لا جر=م¹ل ل-نلو _-او ل´~ب »+ملا ¸~ ·ن' ART DIRECTOR
‡ ‡
¸~لا ا~و »¹ي-لا ·ي¹ع رو~ي امع ا·ر·ي نأ رو-ملاو
»سسس-لا ¸سس· ¸يل ¸~لا لم·¹ل ¸ك~ ~-ن ¸ع ري-·ت¹ل »اع ل´~بو »¹ي-لا ¸· ام+¹م·ل ة-سنلاب -ار`ا -ا~بل =ل~و جر=ملاو -ل¸ملا ¸أر ¸·
- 1 -
=ل~سسلو ويرانيسسسلا دا~ع' و- ةيلو`ا ةي=انلا ¸~ »+¹مع ¸يل ¸ي~لا ¸يين-تلا -`¸+ب ¸¹·تي امي· -ار=لا ن'ب ~ي¸أ ¸´لو .·يل' نايمتني ¸~لا
:ة=~اوب ·نيس=- ة=اس-ب ¸´مي
1 »+-ار' ¸ع رير-- ةباتك »+ن~ -¹=لاو ة=لا·م¹ل _لو`ا ة·-=لا ¸~ ة=سنب »-دا~~' -
• »+-ار' ¸يو~- ,رخأ ةر~ »+ن~ -¹=لاو ريو-تلا ويرانيسل _لو`ا ة·-=لاب »-دا~~' -
’ .»س+ي¹ع ~س=أ _س¹ي `· روس-=لا ¸س· اوس-=ري »سل ا~' ¸´لو -_لو`ا ة·-=لا ة-ار· ~نع ويرانيس¹ل •-· ~ي=ولا _امت=`ا _ل' »+-وعد -
»ا·لا _امت=لا ل-· ‡جر=ملا وأ --ا´¹ل اي+-~ وأ† ةباتك »+-ار' نو=·يو ويرانيسلا ة-ار-ب او~و-ي نأ _¹ع رار-لا •-· -=ي
.ويرانيس¹ل
»س¹ي· ويرانيس~ ةسس~·ان~ وأ =--ار· -ان`أ ¸´لو ا+·~ ل~ا·تلا ة¹+~ _--- -اعامت=لا -~- ن'· ري-· »¹ي· و- ·¹·-- ا~ ناك ا~'و
.ا-·- نو´ي نأ _ل' ليمي -·وملا ن'· ¸-اور
.ةمي-ع ¸+· =ل~لو -~ان~ ل´~ب ا+مي=ن- »تي `و ةمي· -ا~ -سيل ¸+· ة=ع¸~و ة-·ت~ -اعامت=لا -~- نأ .امت=' _~
-ار`ا نوسس´- نأ -سس=ي €سسي=و .¸يسسسم=تملا ¸ينوا·ملا ¸~ ¸ير· _ور ¸- ويرانيسلاب ¸يو=نملا ¸ي¹~ا·لا _ور نو´- نأ -=ي
نأ ةسسلا= ¸سس· ¸أ -¸سس·رلا وأ ةسس-·اوملا ¸سس= _¹ع •-=تي نأ جر=ملا _¹ع -=يو ةيان·ب را´·`ا ن¸و -=يو ري-·تلا ¸· -ة·ا-¹بو ةر=
¸~سسلا و- ·¹-ع ناك ا~'و -اي~`ا أو~أ ‚~=- نأ ¸´مي.ويرانيسلا --اك نو´ي ` ~· ¸´لو .ة~·انملا ةراد'ب »و-ي ¸~لا و- جر=ملا نو´ي
.¸==~و ¸¹=~ ل´~ب جر=ملا ¸·ري ا~~نع `' ~-ن- نأ -=ي ¸تلا ¸- ·تم¹ك ن'· _ن-يو ر´-ي
وس- »س¹ي-لا ن` ¸س·رلا ¸س· ¸س=لا ·ي~سل ن'سب .وس·أ نأ _س~خأ اسن'· ا-==~ نوس´ي ~س· -`اس=لا -~- ¸· جر=ملا نأ ¸~ »=رلاب
ةسسنا=ب درسس=~ »سس- ¸سسي=ر=ملا »سس=·~ نأ و~سس-ي -~- ان~ايأ ¸· ¸´لو -»ي~-لا ~ي¹-تلا و- ا~- ن'· ل·`ا _¹ع .¸`=لا ·=و _¹ع ·تيلو-س~
.وم=م¹ل _با- رخ`ا و- ¸~لا _تنم¹ل
†  ‡
نأ ¸س· لسس~'- اس+ن´لو اري·س- ارود -سس·¹- ¸تسسلا -اسسيت-لا ,~سس=ل" جرخ ةبار~ رخ`ا و- ¸~لا
.-·و -ر·أ ¸· ة¹=ب نو´-
ة3<&ارملا
¸سس· -·وسسلا ¸سس~ اري`سسك =سسل ر·وسس- ا+ن´لو - ا·اروأو ا·ا~ ` معو ` يو= ات·و =ن~ ¸ر·تس- نأ ¸´مي .ة·=ارملا ¸ع ةريخأ ةم¹ك
¸س~ ¸س¹=تلاو =س·بات- ¸يسس=- --ارس~و ةرس~ ويرانيسسلاو ة=لا·ملا ¸· ¸م·تلا ¸- ¸ت=ي-نو .»ا=لا »¹ي-لاو ¸ا~لا لم·لاو ريو-تلا
رسسي=و ةسسيب~ا= `بو ةرورسس-لا ¸سسع جراسسخ وسس- اسس~ =ارد'و -ايسس-=~لا »سس~ر ¸سس· ري´-تلاو ¸=نملا ة~اردو =~-ا~~ -انبو -_=-لا
.لي--تلاب ويرانيسلا ¸=-- نأ ا+-س= =ن´مي ¸تلا ¸يوان·لا -~- ل`~ ¸~ ~ي~·لا =ان- .=ل~ ري=و •بارت~
_سسلو`ا ةسس·-=لا دا~سسع'ب »وسس-- ا~~سسنعو .»امت-`ا _ل' ة=ا= ¸· ا+نأ _¹ع ¸·او- ~-ا~~ ةباتك ةداع' _~ ¸·اوت~ ا~- »تي نأ -=ي
ة~سسي~= ة=سسسن جرسس=- نأ -سس=ي ·~سس=أ اسس-أر-ي ` ناسسي=`ا -¹=أ ¸· ¸تلا =¹-ا~بو =-ا==`مب _-و-لا -~- ¸· ويرانيسلا وأ =ت=لا·مل
·سن~ لسم·¹ل ويرانيسسلا ¸س~ ةس¹يم= ة=سسن =ي~سل نو´ي نأ ل-·`ا ¸~ ·نأ ~-تعأ -ل¸ ا~ =در-مب لم·- -نك ا~' وأ .=ينوا·مل ا+لوا~-و
.·ب Šا-ت=`او
_-سس-- نأ _سسل' ةسسينا`لا ة·-=لا ¸وا=ت- نأ ا~·تس~ نو´- نأ ~-~نع -=ي اري-ك ام¹ي· »~-- نأ ¸~= ل´~ب ¸ون-و ا-ي·د -نك ا~'و
.ايرور- ا~- ناك ا~' ةس~ا=لاو ة·بارلا ة·-=لا _ت=و -ةعا-=لا ة¸-ا= ة`لا`لا
- 1 -
ةري·سس- -اسس==`~ ¸سس~ ¸اتم~ »¹ي· لمع ¸´مملا ¸~ .ا¸ ا~ ·نأ .و·أ -وس· =ل~لو -ا-تكلا _¹ع €·-- ة=ي-ن -~- و~-- ~·
-~سس- ¸سس´لو -رداسس-ب ام-اد -س¹· ام-اد ا+·--أ ¸ننأ ¸ن·ي ` ا~-و .ل-·`ا ¸- ¸ت-ير= نأ --`- ةر-=لا ¸´لو .-ا=خ -ر= ر+= _¹ع
.,رخأ ة-·
اسس-يأو -لي--تلاب ا+ت·و ¸· ة=-ل لك جر=- ¸يأ _ل' ر+~أ ةت~ ة~مل ويرانيسلا _¹ع لم·ي نأ ‘تيبول داتع' .ا`ملا لي-~ _¹ع
.اري~ا´لا _-و~ ا=-و~و ~+~~ ل´ل ¸ناي-لا .و~=لا ¸· -ا=ي==ت¹ل ¸ن~¸لا ,~ملا
¸يتنسسسلا ¸سس~ -رسس-ي اسس~ ةي=رسملا _¹ع ام-اد لم·ي ناك ·ري+~لا ¸=يورنلا ¸=رسملا --ا´لا ¸سب' =يرن- -رخ' ¸·ر= =ان-
._لو`ا ·-دوسمب ا~ ·-~ ¸أ ا+ب ¸يل ةي-ا+نلا ·تي=رس~ نأ ~=ي اناي=أو
.¸=رسملاو ¸-امنيسلا _ا~بلا ¸· ¸ي~ات~أ ¸~ ةرمتسملا ة·=ارملاو ¸ا~لا _~´لا ا~+ل ¸يت-با~ =ل~ب =ان-
اري!اكلا JDو ريو#ت
--اسسك وسس+· -اسس+ي=وتلا -اسسم¹ك ·-سس-ولا -اسسم¹ك ·ةسس·و=نملا -اسسم¹´لا ·-اسسم¹´لا وسس- ويرانيسسسلا --اسسك •ي~و نأ ¸~ »=رلاب
ةاسسي=لا لسس`~ ¸سس- اسس~ ر~سس-ب ا+·~ -ع`تيو ريتنوملا ا+·م=ي نأ ل=أ ¸~ ~يولو¹يسلا ¸~ •-ار~ ¸· اري`ك ¸يل -اي~`ا ,ري ¸-=ت~
»سسل ة~ي~= ا·ر= »~-يو اري~ا´¹ل ةين-- _~-ي نأ د~=ملا _~-ملا ويرانيسلا --اك _ي=تسي· .¸-امني~ ريو-- ةل' ة~~ع .`خ ¸~ ةرو=نملا
¸سسير= ¸سسع ¸سسيلو €سسي-ير= .و.د -سسل¸ملا جرسس=ملا اسس+عرتخ' ~سس· ة-ير-لا ة=-¹لا نأ .ا-ي .رو-~ ¸` ة-سنلاب -`~= ~· ل-· ¸~ ¸´-
.¸لا=ي' ويراني~ --اك ا+عرتخ' ةكر=تملا ة=-¹لاو رو-~
.`خ ¸سس~ ·سس-ت´ي اسس~ ر--تي ناك ا~' اري~ا´لا ةين-- ¸· ر`¸ي نأ _ي=تسي --ا´لا نأ =~ =ان- ¸يل ¸´لو نو´ي ` ~·و نو´ي ~·
.ةي-امني~ اري~اك
ل´سس~ _سس¹ع ا~سس=او _نسس-- نأ _=تسسس- »سسل ا~' .ةري-سسك ة·تمب _==- نأ ¸´مي ا+باستك' =م¹·- -ان`أو -استك`ا ة·ير~ ةداع ¸-
اري~اسس´لا _سس-و ¸راسس~و ري·سس-لا =راسس=ن~ _~ -يرلاو ةني~ملا ¸· -ا-¸ن _ل' --~' .-ي-· _¹ع ` وم=~ ةي-امنيسلا ة~ا~لا رداك
¸س·و ريسس- -سسنأو =ت-ي~س= ¸سس·و ةس·--رملا ¸كاس~`او -ي-لا ¸·و -اناوي=لاو ¸نا-ملاو ¸انلا _¹ع ا+بر= .ةكر=تملا اري~ا´لاو ةتبا`لا
-اري~اسس´لا ¸سسيع --سسستك' ~-ل -را=نملا نو~ب _ي=تس- =نأ ~=- -و~ ري-· -·و ~·ب .ةرخا-لا وأ ةرايسلا وأ ‡¸يبو-`اب† =ر-~ -ان`أ
=راس=ن~ ن'س· اري~اس´لا رس=ن ةس+=و -س-و ¸س· ¸ي·~ست¹لو اري~اس´¹ل ة~سي~= -ا~ا~=تس~' را-تخل =ل~و اي-ا+ن =را=ن~ =رت- ` ¸´لو
.¸~ا~أ
:¸¹يا~ ~نيور· .راك رو-ملا ·نع -تك ¸~لاو اري~ا´لا ¸يع -ستك' ¸~لا ويرانيسلا --ا´ل ~ي=لا _ا-يلا و- ريا~ .راك
وسس- رياسسمل ويرانيسس~ رو+= ناك .¸-امني~ »¹ي· ل·-لاب و- ريا~ .راك ·-تك ويراني~ ن'· .¸-امنيسلا •ي~ولا »+· ·ن` •-· ¸يل"
_سس¹ع -~-اسس~~ لسسي=تيو -ت´~ _¹ع ¸¹=ي ن'ب ¸-ت´ي ¸´ي »ل .·لايخ ¸· نو´ ´- _ا-ي'و ة=-ل ل´ل ¸¹ي--- لي=س- -ةي~ارد ة~ي-· ةبا`مب
»اسس· اري~ا´لا را=ن~ .`خ ¸~ ·ن` ¸ا=لا ·~ا~=ت~` ~=او _¹ع ةيا+نلا ¸· ·ل -¹-= ¸ن~ را=نمل ةرر´تملا ·-را·ت~ا ~·-· ·¸رولا
-اسسينا´~' ¸سسع "ر`سسكأ" اسسم-ادو "ر`سسكأ" »سس¹·تي نأ _سس¹ع اسس-=او~ ناسسك ."·سستيب ¸سس·" ~+~~ لك ¸· ة=-ل ل´ل ة·ورب لمعو ةبر=تب ريا~
."ةين-- ة=ي-ن _ل' جات=- ة~ي~= ة¹´~مب لي¹لا --تن~ ¸· ¸يلرب ¸· ¸ت-~ _ل' ¸-'ي ناك ا~ ا-لا= ·نأ _ت= اري~ا´لا
ا=ا-سس- ةسسينا`لا ¸· ¸ن· ري~~ اينو-ي¹- ¸ب ل--' ا~~نع ¸-ا·ت~' رك~-أ ¸نن' .=ل~ ¸~ ر`كأ ,دام-أ نأ _ي=ت~أ -يك -رعأ `
."ا~´- ¸ي·ل ¸¸او=روب ¸´- `" ار´نتس~ _ا-و »~- --رتع' ا~~نعو .ةين· ة=-ن ¸ع ة=ي-ن ¸نل'سي نأ ل=أ ¸~
- 1 -
ريوسنتلا ¸=تسس- ةسس¹م= اسس+ن' ."»س¹ي· ةسبا`مب ناسك رياس~ .راسسك ·س-ت´ي ويراني~" -~نيور· .راك ¸~ ¸نا·ملا ة¹~اك ة¹م= ¸~ ا+لاي
.ويرانيسلا --اك ة~ار~ل ¸ي·~تلاو
* * *
ر6@ Jبارلا ل$فلا
CوDوملا رايتEا kرEأ [ر!
CوDوملا لباق! ي: ةينقتلا
~-تعأ ¸نن` ¸´لو ةلا~رلا -~- ¸· ·كردأ •من ¸~ -¸= ·ن` ¸يل -_و-وم¹ل =رايتخ' -ةيا~-لا _ل' دوعأ نأ ~يرأ _+نأ نأ ل-·
._و-وملا ¸~ ةيم-أ ر`كأ ¸- ةمي-لاو _و-وملا ن'· .ا=رلا _اورأ ا+ي· -ر=أ ¸تلا -ارملا -~- ¸· ¸خ`ا ·ن'ب
~· انن'ب ةر´· »+ي~ل -اكر~لا -ا~¸ر ¸~ ¸ير~~تملا ¸·ب .=ل~ ~-ت·ي ¸=~ رخ' ¸ننأ _-اولا ¸م· ·ةين-تلا ةيم-أ ر´نأ -سل
_ارتخ' ةين-تلا -سيل .=ل~ل ة=يتن .املا ¸~ ~ي¸مب -لا=ن نأ _ي=تسنو ةبو·- ر`كأ و~-- -و~ انلامعأ ن'· =ل~لو انتين-- ريو=تب انم·
ل·· درل انت~ار~ل ة=يتن ¸- ةين-تلا .-رار~أ ·لو ¸~ا= ¸-ب ايم¹ع وأ ايك~ و~-ي نأ ~يري رور·~ وأ _~= ل=ر رو+م=لا ن'· ¸لاتلابو
.لم·لا ¸ع -¸~ لك »¹·ي ¸~لا لم·لا -=ا- ¸~ .املا ¸=تسي ا~- ل`~
»سس=رو .ةلاس-`او ةسسين-تلا ة·ر·ملا ة=~اوب »¹ي-لا »ي~-- ا-يأ ¸´ميو .¸ن-لا لس´لا وأ ¸ن-تلا ل+=لا --سب »¹ي-لا ل~-ي نأ ¸´مي
»¹ي-لا _ا=ن ¸· ةري-´لا ة¸يكرلا و- _و-وملا .ا¸ي `و ·تمي· ·ل اعو-و~ ةين-تلا ·ن~ ل·=- نأ ¸´مي ` -ي·-لا _و-وملا ن'· =ل~
.¸-امنيسلا
¸تسسلا •سس-ن¹ل _يسس-وتك ¸سس´لو ةسسي-ا~لا ¸-ريسس~ ¸· اي·ا-' ` -· انو´ي نأ ام+ن~ ¸ر·لا ¸يل .¸-ر-خ ¸~ ¸ي¹`~ =ي=عأ ¸نعد
.¸¹م·ل ة-باسلا -ارا~`ل ~ي=ولا ¸ر~ع ¸- ¸تلا -ا+-ر`أ
»اسس·=لاو" ~سسي-نلا -رسس~ ¸سس~ ري`سس´لا --سسسب لسسمت=ملا ¸~ -ا=يسك ¸ن¹·=و »¸ي-ا~رلا _-ر~ ~ي~=تلاب ¸نبا-أ »اوعأ ة~ع ~ن~
¸سس· اسس+ب رودأو ةسس¹=ع _سس¹ع ¸سس¹=أ نأ -سس=ي ناكو ا-ير~ ة-ي-= -نك.¸-دوع ~نع ةبو=رلاو ري`´لا در-لاو اسنر· -ون= ¸· "~ي=لا
نأ ¸س´مي ` »س¹ي-لا نأ =ردأ ¸سنت¹·= »وس=ن _س~ ة~سي= ة-· -"¸=و¹ل ةدو·لا" »¹ي· لم·ب »و·أ -نك ._-رملا ~·-~ _¹ع انأو وي~ت~لا
.امي=ع ا=ا=ن _-ل =ل~ _~و .¸ل لمع ل-·'ب »و·أ ن` ة~ي= ةلا= ¸· ~يك'تلاب ¸كأ »ل -¸~ »¹ي· ·نأ ~-تعأ »ل ¸ننأ »=ر ¸´لو .ل~-ي
ةسسي'ب ة-~ان~ ¸´- »لو .~عا- -ا~ ¸=رس~ --اك ا+-تك ن~نل ¸~ ¸بر·لا -¸=لا ¸· رو~- ةي-·~ ةي=رس~ ناك ¸نا`لا ل`مملاو
اسس~ام- رس-ت-- -ناسسك ةس--لا نأو _س-ن-و رسسي·ت- نأ -سس=ي ناس´· -·¹ك _و-وملا _¹ع -ي·رلا ¸رتعا =ل~ لك ¸و·و -~ا- »¹ي-ل .ا=
-ويرانيسسس¹ل ةسسي-ا+نلا ةسس·-=لا ¸سس~ ة=سسسن _¹ع ·يأر -ت´ي نأ ةي=رسملا -ل¸~ ¸~ --¹=و ._رسملا _¹ع ا+ي~ل ¸~لا ¸~ار~لا ¸يو~ت¹ل
.ان- -رار´- _¹ع ¸ر=أ ` €ي=ب -ن·تلا ~ي~~ ايأر ناك
- 1 -
ةسسعوم=~ _سس~ ·سس¹ي=ت- نأ ¸سس´م~ -¸سس~ لسسكو -ار~سس=~ ¸~~سس~ راسس-´لا ¸يناسسن-لا ¸سس~ ~=او _~ ··~ _~ام-أ نأ ¸¹ع ناك ·انس=
لسسم·ل _سس-بأ نأ _=تسس~أ »سسل =ل~سسلو لسسم·لا ا~- ¸~ ¸+تنأ املا= »¹ي· ¸· لم·¹ل جرا=لا _ل' ر·ا~أ نأ _¹ع ناك =ل~ لك ¸و·و .¸ي¹`مملا
.لسس·-لاب ا+نع -¸~ لك •-· -·رع ةلا~لا -~- _¹ع -ناك .او=`ا ن`و ةلا=لا -~- ¸· ¸وي= ل´~ب ام+~ ناك ¸~لا -¸م¹ي-ل جاتنوملا
¸سس· لسسم·لا ¸سس· ·سس·رعأ اسس~ لك -·-و ¸نن` ةين-تلا ةي=انلا ¸~ -¸ا=ن'ب -م· -¸~ ل-·أ ناكو ة~ي= ة=- ¸· -=--أ ,رخأ ةر~
.-~ا-نل ةلوا=~
ةسس--لا -وسسيع ¸سس~ ري`سس´لا -== ا+نأ »=ر لي=تس~ ¸ارت·' ~ا-ن' _=تس- »ل ا~ ~= _ل' ةين-تلا نأ وأ - -~ا-ن' _=ت~أ »ل ¸´لو
.ا~ام- ` ~ا· »¹ي-لا ¸´ي »لو ة-ي·-لا
ن'سس· لسس·-لابو ,رسسخأ ةسسي=ان ¸سس~ ةسسين-تلاو ةسسي=ان ¸سس~ _و-وم¹ل وأ ة--¹ل ةي-سنلا ةيم-`ا ¸ع ة~ي= ة¹`~أ ر-ت·- -را=تلا -~-
ل-·أ ةنرا-~ ل~ا-لا »¹ي-لا ¸· ¸¹مع ناك .¸ن· لمع »يي-تل ة-سنلاب "-يرت~رودراو" -ا-اعد' ر~· »~ع ¸ع نا-~´- ¸يتبر=تلا ¸ي-ا-
"¸=وسس¹ل ةدوسس·لا" »سس¹ي-ل »¸ي-اسس~ورلاب -ا-ملا جر=ملا نأ انيع¸و~ »´= ناك ¸´لو ة-ي-= _=انلا »¹ي-لا ¸· لم·لا ¸~ دو~=~ ` ل´~ب
.ةي·ا´لا ةيم=لاب ¸´ي »ل -¸~ _و-ومل ة¹ي=لا _~او ة~ي=لا ة=-لا ا~ جر=ملا نأ ¸ي= ¸· امي=ع ابا~ ناك
ر´سسس·~ ¸سس· »+ت·سس-وو ¸يي-امنيسسسلا ¸سسي=تنملاو ¸يلوسسمملا لك -¸=ت=' -نك ¸نا=ير-لا ¸-امنيسلا جاتن`ل ارو-ات´يد -نك ول
.¸ي=تن~و ¸يلوممك ,رخأ ةر~ »+=ار~ ¸¹=أ نأ ل-· ةي-امنيسلا »`·`ا ةعان- نوم¹·تي »+ت¹·=و ليم=و ¸=- ويدوت~' ¸· .ا-تع'
Rيل@ 2مت<ي \يT ل;
راسس-تعا `ب ¸ي¹~اسس·¹ل »اسس·لا روسس~نملا ¸سس~ اسسعون -ر~سس-أ - ةاوسس+¹ل ¸-امنيسسسلا جاسستنلا ةاعر ~=أ ¸را-تعابو -ر=لا ةيا~ب ¸·
.¸~اي·
=سسل~ _ل' ا+ب و==ن نأ -=ي ¸تلا ةر-=تملا ةاي=¹ل ة¹يم=لا -ناو=لا _¹ع انت--· ¸~ ¸و-- ةري-ك ةي´¹~ ةياو+لا" :»-~=أ .ا·
."-ر=لا ¸+تن- امني= ·عا~ب' _¹ع »م-ن ¸~لا ل-·`ا »لا·لا
لسس-·`ا »لاسس·لا ا~- _ا~ب' _¹ع ان~عاس- نأ ¸· ¸-امنيسلا جاتنلا ةياو- ~-ني= »~=تسن نأ اني¹ع -=ي ·نأ -=رت·' ¸´لو --·او
.ا~- انت·و ¸· ·ي¹ع اميم-- ر`كأ ¸=ن ¸~لا
نأ ¸سس· رسس= ·سس¹خاد ¸· ~=او لك €ي= ةي=ار-ميد اني~ل ¸=ن ¸´لو .»وي لك ,رخأ لكا~~ و=ن-و ةري`ك ل·-لاب ان¹كا~~ نأ -¹·
.ج`·لا _رت-يو انبويع د~=ي
.ا~´- ل=ي نأ -=ي `· ‚~=ي ا~ ا~- ناك ا~' وأ -•-· -¸=لا ¸ي~اي~ _¹ع ارو--~ ا~- ¸يلو
نأ -اسست´لا _سس¹ع ¸سسيل ·سسنأ €سسي=ب ةسسيا·¹ل اري=خ _--أ -·ولا ن'ب ¸¹تسيرب .-.ج ¸¹عأ -ر=لا ل-· ·ن'· ¸ا=يلا ·=و _¹عو
وسس+· .اسسن~أ ر`كأو ل-·أ »لاع ل=أ ¸~ _ا~بلا ¸· »+--اومل ا-ي-=- نو´ي نأ -=ي ·نو-ت´ي ا~ لك نأو ةمي-·لا -ا-ا-تلاب »+س-نأ او¹·~ي
.»ي=·لا .و-لا ا~+ب ةري~= =ل~ ¸~ ر`كأ ¸يلو ة·تملا در=~ ¸´لو _ات~لا ¸ع -·وتن نأ -=ي اننأ ¸ن·ي »ل
ةي¹سستلاب اسنناري= -~س=ل •س-· ~س=ون »سلو ةد~س=~ ةلا~ر اني~ل ¸=ن ,امنيسلا _ان- ¸=ن انب ¸¹·تي امي· -¸~لا ¸-نب ر·~أ ¸نن'
-سس=ي اسس~ اسس-يأ ا~سس-و .-سست´ي اسسمي· -~سس- ام-اد ·ي~ل »ي=·لا -وس¹ي-لا ا~- ¸´لو --خا- ل´~ب اناي=أو -¸¹س~ و~ درانرب .ة=~اسلا
¸رسع »سستي ا~~سسنع €سي=ب -ةسسي¹عا-لاو »سس+-لاو »+´=س- ري`سنو ةسس-=ا·لا »س+ي· =ر=نو »+ي¹سنو انري-ام= _¹ع ر=يسن نأ -=ي .اني¹ع
.¸با=يلا ان~امت-'و =رت~ملا انم+· _ل' جات=- ةني·~ -اعو-و~ ¸ع ر`كأ نوم¹·يو نور`'تي ا+نو~-ا~ي ¸~ ن'· ان~`·أ
- 1 -
.¸-امنيسلا --ا´لا و- ةر´لا ¸~رب أ~-ي ¸~لا ¸=~لا ن'
ة!2Yتسملا Iال#$ملا aو!اS
امنيسلا ة@انN ي:
l,/)mn %
%ة;ر^ 1 .~+~ملا -~-ل ¸ي¹`مم¹ل جر=ملا ةرا~' ‡ • »¹ي-لا ¸· ةي~س=لا وأ ةي~ار~لا ةكر=لا ‡
lol./l/)mn %
%دا2@Kا وأ aاHتSKا .ة=لا·ملا ا-يأ ر=نأ .ةي-امنيسلا »`·`ل ة-· وأ ةي=رس~ وأ ةي-ا~ ةري~ وأ ةياور ¸ا-ت·' وأ لي~-تلا
lnp(q %
%ةيواbلا .اري~ا´لا ةيوا¸ .ا`ملا لي-~ _¹ع ·اري~ا´لا ر=ن ة+=و ¸~ ~+~ملا
lnp(q r +sm/ %
%ةيواt d! ة#قل .اري~ا´لا ةيوا¸ ¸~ ا-ريو-- »- ة=-ل ¸-و
ln/) r ,()*lu %
%[داcملا [ور`لا »س` ¸س~و -…وس-+لا ¸س· ةسي~ار~لا ةور~لا أ~-- .ةور~لا رونلا _¹ع _-ت- ¸تلا ة==¹لا ¸- ¸رييبو¸ور-~` ا-·و
.ةدا-ملا ةور~لا
l.q-/v-q %
%ةس2<لا wت: -وسس-لا •يرسس~ وأ »¹ي-لا _-وي €ي= _-=لا ةل' وأ -و-لا ل=س~ وأ ¸ر·لا ةل' وأ اري~ا´لا ة~~ع _ت· ةي¹مع
.¸ر·لا وأ _-=لا وأ ¸ر·تلا .`خ
l-, %
5يئامنيسلا ريو$تلا ي: اGريB; م2Yتسي ة!ا<لا [\اDKا d! لكT %xاH$ملا \وD
l-,s/q,/ %
%روكي2لا a2نV! .¸ن-لا ري~ملا ةداع _مسيو
l-/Z o)-q,/m- %
- 1 -
%ينفلا ري2ملا ¸ر·ب »و-ي ~-~نعو ¸رولاب ا+تي=·-و ا+-`=و ا+ت~ا·' _¹ع -ر~يو ويدوت~لا -ارو´يد »م-ي ¸~لا ¸=~لا
.-اراوسك`ا ل=ر ·-~عاسمب »و-ي ·¹مع رخ' ¸·و رو-لاو -ا-¹·ملاو ‚ا``اب -ارو´ي~لا
l++q*y(q %
%JيمLت .»¹ي-لا جاتنو~ ¸· _لو`ا ةي¹م·لا و-و _بات- ¸· »¹ي-لا -ا¸=أ -ي-ر-
l++)+/ln/ o)-q,/m- %
%zرYملا 2@اس! .رو~- لم·لا ة¹=ع ل·=ي ¸~لا ¸اتمملا »ا~-ملا ل=رلا .جاتنلا ة~=و ¸· -ي=·لا نوتيارك
l/*m+.sq-q %
%ما<لا وLلا 1 .~+سس~ملا ¸سس· "-ا·اس-لا"و -¸سس~ ¸أ ¸سس· -ارسس~لاو »اسس=¸¹ل اسسناي=أ »~=تسي _`=-ا و- ‡ • -ايسس-=~لا ‡
."»اع و= -ا--ل" ~+~ملا ¸· ةم·=ملا Œل' ...ة=+¹لاو ةني¸لاو -اي~`او ةي¹=ملا
yly{ %
5=&ولا d! \b& [\اDK ناي^8ا ?ل|أ ي: م2Yتسي ريeN xاH$! وQو %يHيHلا
yly{ +.m/ %
" :ر=ن' BABY "
yl,} ()ps/)np %
%ةيفلYلا [\اDKا .-ريو-- »تي ¸~لا -¸~لا -¹خ ¸~ ةي·ا-' ة-ا-' دا~ع'ب ¸-=تي ¸·ار=و-و· ري`'-
yl,} .-m~q,/)mn %
%يفلYلا •ر<لا ¸سس· اري~اسس´لا راسس=نأ ¸سسع ةسسي-ت=~ ةسس~ا~لا -سس¹خ ¸رسس·لا ةسسل' دوسس=و _سس~ -ا-سس~ _=سس~ _¹ع ¸ر·لا و-و
.¸-¹=لا ¸ر·¹ل -سيلو ر~ا-ملا ¸ر·¹ل ةي~ا~أ امنيسلا رود ¸· ¸ر·لا -`' »=·~ .ويدوت~لا
.¸ا´·ن`ا ة=~اوب ¸أ - -ايارملا ¸ير= ¸ع ر~ا-~ ري= ¸رع ا-يأ =ان-و
ويدوتسس~لا ¸· -¸انب »- ¸~لا رو´ي~لا _~ ةي=راخ ~-ا~~ جاود¸ل ري-ك ~= _ل' ¸-¹=لا ¸ر·لا »~=تسي ¸-امنيسلا جاتنلا ¸·
.را=-لا -ابرع .`خ ¸~ ا-ار- ¸تلا ~-ا~ملا ل`~
y)p ,(m+q v. %
%[ريH; ةHيرS ة#قل ¸·~سسلا ل-سس~أ رداسس´لا ¸تيا+ن نو´-و ة~ا~لا `م- ةري-´لا ة=-¹لا ن'· ·=ول نو´- ا~~نع .=.¸.. ا-را-تخ'
.¸أرلا ¸لاع ¸و·و ا~ام-
yqn +/),} %
%مليفلا ة@اLT اسس-·لا _سس-ويو .جاتنوملا ةي¹مع -ان`أ »¹ي-لا -ا¸=أ ا+ي¹ع ¸¹·ي ¸أر `ب ري~اسمب ةدو¸~ ة==س~ ا-ع ¸-و
.¸و~ن-لا ¸· »¹ي-لا _لوتي €ي=ب »¹ي-لا ¸و~ن- _¹ع وأ ¸-ي¹- ل´~ب
y()*. %
%اري!اكلا \ا#| ·سس=-ت¹ي ` _تسس= ةر-اد ¸سس-و اري~اسس´لا -وسس- _سسن~ لسس=أ ¸~ ·¹خاد ¸· اري~ا´لا _-و- -و-¹ل .¸اع -ا==
.ريو-تلا -ان`أ نو·ور´يملا
- 1 -
ymm* %
%Iو$لا دوم@ ¸~سلا ل=سسملا ~عاسس~ ·سكر=يو لي=سستلا ةرس==ب لس-ت~ ا~-و ·نو·ور´يملا ·ي¹ع ¸¹·ي =ر=ت~ دومع و-و
.»¹ي-لا ريو-- -ان`أ اري~ا´لا ريو-- .ا=~ ¸· ·لايخ وأ -¸ا+= رو+= -ن=تي €ي= ةبو¹=ملا -او-`ا لك …ا-تلل -~+= .~-ي
ymm/s %
%Iو$لا ةنيبا; -اري~اسسك -ناسسك ةسس-=انلا »`·`ا ةسسيا~ب ¸سس· .-وسس-لا ل=سسس~ ا+ي· ¸¹=ي -و-لا .¸·ل ةري·- ةر== ¸-و
.-اري~ا´لا -ا-ا== ا+¹=~ ل= ~· ن`ا -~- ¸´لو -`=ع _¹ع ةري·- ¸-ا-ك ¸· _-و- ريو-تلا
ymu m''),q %
%ر;ا`تلا €اHT xاLن .¸ر·لا راد ¸· ¸-اب¸لا ~·-~ و- _·اولا ¸·
.ركا~تلا =ا-~ ةنيباك _¹ع .ا`ملا لي-~ _¹ع ري-ام=لا .ا-·' _¹ع .~ي --وك ا+~ا~=ت~ا _-ا~لا ¸م· ة~اع امنيسلا ة·ل ¸·و
y-)op)np /)/(q %
:ر=ن' CONTINUITY TITLE
yv+)nq++ %
%لم<لا -س-و »ستي ا~س= ~سي=لا ويرانيسسلا ¸س-· .لس`مملا وأ جرس=ملا ·ع~-ي ¸~لا -~ا-لا لي`متلاو =و¹سلاو ةكر=لاو ‚~=لا
.-ريس-- و- ·¹·-ي نأ ل`مملا وأ جر=ملا _¹ع ا~ لكو لم·لا
,l*q-l %
%ريو$تلا ةل• .-لاسس~ •يرسس~ _سس¹ع ةي-رملا ةرو-لا ل=س- ¸تلا =¹- ا+نأ اري~ا´لا _ل' ام-اد ةرا~لا ¸ن·- -‡ةرو-و -و-†
-وس-لا -لاس~ ¸س~ لسك ¸رس·-و ةروس-لاو -وس-لا •يرس~ ¸~ لك -~=- ةي´ينا´يمب ةي-و- اري~ا´ب ة¹-ت~ ةي-امنيسلا اري~ا´لاو
سلا •ير~ ¸· ة~-ا~ ةعرسلا -~-و ة~=او ةعرسب ةرو-لاو ’“ ¸سس· ارداسسك ¸يرسس~عو ةسس·برأ ةعرسس~ .~·مب »¹ي-لا ريو-تب »و--و .»¹~
.-~ا-لا ريو-ت¹ل ة-اخ -اري~اك وأ اري~ا´لا ¸· -ايل' ا-يأ =ان-و .ةينا`لا
,l*q-l lnp(q %
%اري!اكلا ةيواt ل-سس~أ _سسل' وأ _سس¹عأ _ل' ةداع ¸+· -ةي¸رلا ¸· ة-¹ت=~ نو´- نأ اري~ا´لا ةيوا¸ _ي=تس- .اري~ا´لا ر=ن ة+=و
.¸ي·لا ,وتس~ ¸· اري~ا´لا ة~~ع ا+ي· نو´- ةمي-تسملا ةي~ي¹-تلا ة=-¹لاو .ل-ا~ ل´~ب ة-=·ت~ ر=ن- اناي=أ ا+ن´لو
,l*q-l *ln %
%رو$ملا ةسسكر= ¸· »´=تيو ةر¸-لا --`يو ة-ا-لا _ا-وأ ¸+=يو ةبو¹=ملا ة~~·لا -~عاس~و و- _-ي ¸~لا ¸=~لا و-و
.لم·لا ¸· اري~ا´لا أ~-- نأ ل-· ةري`ك -اي~أو اري~ا´لا
,l*q-l +q/Z v. %
%اري!اكلا JDو ."اري~ا´لا _-و نا´~" ·ن'ب ·يل' را~ي ·ي· ا+·-و »تي نأ ا~و .اري~ا´لا ·ي· _-و- ¸~لا نا´ملا
,l*q-l +s{ %
.اري~ا´لا »ا~أ ايعاو ل`مملا ل=ي نأ :اري~ا´لا ة--ر
,l*q-l ‚)+q %
- 1 -
%اري!اكلا ما!أ ل!ا<تلا .اري~ا´لا دو=وب =اردلا .`·ت~ا _¹ع ةر~-لا
,slnp)np ylp %
%رييeتلا ةHيق^ »اس=لا »¹ي-لاسب اري~اس´لا ¸=س~ل »~=تسس-و -وس-لا -سن=ت- ¸¹·- ا~~نعو ة·ا-~ ري= -ادو~ ةدا~ ¸~ ة-ي-= ¸-و
.ةمت·~ ةر== _¹ع .و-=لا ¸· ةبو·- =ان- نو´ي ا~~نع وأ ريو-تلا نا´~ ¸· اري~ا´لا ¸~ ··ير--و -لاسلا
,sql/ %
%اري!اكلا Cا2E ~سسي= ¸يوسس´- لسسم·ب نوسس~و-ي وأ ¸ي-سس~ان~ اوسسنو´ي €ي=ب اري~ا´¹ل ¸ي·~ .ا=~ ¸· -اي~`ا وأ ¸ا=~`ا =ير=-
.امنيسلا رو+م= ا+==`ي ` €ي=ب ا~ ~= _ل' •-· ةي-سنلا _ا-و`ا ري·ت- ¸´لو
,sq *),l( 'loq %
%يئايميكلا \افتEKا -اس-تخلا ن'س· ريوس-تلا -اسن`أ -لاسسلا •يرس~لا _س¹ع ¸=ير~- رو+=و ¸=ير~- -ا-تخ' لمع »تي ¸ي= ¸·
.~ي¸~ وأ ل¹-~ .و¹=~ ¸· -لاسلا •ير~لا ¸م= ¸ير= ¸ع ·¹مع ¸´مي ¸-ايمي´لا رو+=لاو
,(l..q-+ %
%ƒي;9كلا ¸سس· ¸ي~عاسسسملا ~سس=أ ة=سس~اوب ام+سس-·-ب نا--=سس-يو ة¹سس--~ ة=~اوب ~=او -ر= _¹ع نات-`~ -~=لا ¸~ ن'¸=
.-~ا-لا »¹ي-لاو -و-لا •ير~ _¹ع ¸~ا¸تلا -ا·-= ~ي~=- ¸· ريتنوملا ة~عاسمل =ل~و -ة=-ل لك ةيا+نو ريو-- ةيا~ب
,()*lu %
%[ور`لا .ةدا-ملا ةور~لا ¸~ ر~ا= .ة--لا ¸· ةري-´لا ةور~لا ة==ل
,(m+qZ *qo)v* +sm/ %
%ةHيرقلا ة#سوتملا ة#قللا .¸أرلا _¹عأ _ل' ¸يت-كرلاو •~ولا ¸يب ¸~ أ~-- ة=~وتملا ة=-¹لاو .¸.».. ا-را-تخ'
,(m+q +sm/ %
%ةHيرقلا ة#قللا .ا-ريو-- »تي -اي~أ وأ -¸~ ¸~ اري~ا´لا -ر· ¸~ ة=رد ¸` ر= »يم·-
,(m+q v. %
%[ريHكلا ة#قللا _سس¹عأ _سس=-ي ¸سسي= ¸سس· ر~سس-لا ¸سس~ -¸سس=و ¸ي-ت´لا ¸م-ت-و ·=ول ةيداع ةري-ك ة=-ل ¸-و .=.. ا-را-تخ'
.¸أرلا _¹عأ ةري·- -ا-وب ة·اسمب ةرو-لا
,m(mv- %
%نوللا 1 .ريو-تلا ¸· نو¹لا ةداع' ةي¹مع ‡
• ر=ن' .¸¹=ملا نو¹لا ‡ ATMOSPHERE
,m**qn/l-{ %
%„يل<ت .¸مي¹·تلا وأ ¸¹ي=ستلا وأ ¸را-خلا »¹ي-لا _¹ع ل=سملا راو=لا وأ -=ا-ملا ¸ي¹·تلا
,m*.m+)/q +sm/ %
نات#قل %ةH;رملا ة#قللا .-لاسلا •ير~لا ¸-ن _¹ع ام-ريو-- »تي ر`كأ وأ
%ر…نأ omv.(q qu.m+v-q
- 1 -
omv.(q .-)n/)np
+.()/ +,-qqn
,mn+/-v,/)n 'm-q *ln %
%ينفلا ري2ملا 2@اس! نأ ·سسي¹ع -سس=ي ~سس·و .-ارو´ي~سسلا -`=و -اسسنب ¸سسع .و¸س~ و-و ¸ن-لا ري~ملا -ار~' -=- لم·ي و-و
¸· »´=تي 1˜˜ .¸يرخ' .امعو ¸-¹لا .امع -`=لا .امعو ¸يرا=نلا ¸~ ر`كأ وأ
,mn/)nv)/{ %
%Jباتتلا -ناسسك._ن-لا ~ي=لا »¹ي-لا ¸· ر·وت- ¸تلا ¸- ل+سلا -·ا·تلا ة-- ن'· ة~و·نب ¸·~تي ناك ا~' ~ي= »¹ي-لا _بات- ن'ب .ا-ي
."¸نلا" وأ "ويرانيس¹ل" -دارمك ا~ ¸~¸ ¸· »~=تس- "_باتتلا" ةم¹ك
,mn/)nv)/{ p)-( %
%†ƒHيركسا‡ Jباتتلا [ات: -ولو-ي نأ -=ي ا~و نو¹`مملا ·لو-ي ا~ ¸ع »¹ي-لا جاتن' -ان`أ -ا==`ملا نو~- ر--لا ةدا= ةات· ¸-و
وأ نور=ي اوناك ا~ ا~'و ة~و·نب وأ .اع -و-ب نوم¹´تي اوناك ا~ ا~'و ةر~ رخ' ·نو~-ري اوناك ا~ا~و -اي` ¸~ -و~-ري ا~و -و¹·-ي ا~و
.»+--او- »ا·رأو »+نيوانع لم~ي امب -,رخ`ا -اي~`ا ¸~ ~ي~·لا -نا= _ل' .¸ي¹+مت~ وأ ¸داع ل´~ب نوريسي
,mn/)nv)/{ /)/(q %
%Jباتتلا dيوان@ _اس-·لا _س¹ع »س¹ي-لا ~عاسسي ·سن` =ل~ب _مسيو .و--لا ¸يب ¸-'ي ناونع و+· ل-´ وملا ناون·لا اناي=أ _مس-
.·ت-· ¸ع
,mn/)nv)/{ ‚-)/q- %
%Jباتتلا ?تا; .ريو-تلا ويراني~ وأ ¸ن-تلا ويرانيسلا --اك
,m+/v*q oq+)pnq- %
%Xب9ملا مم$! .دوسس=و~ »سس+ملا ¸=~لا ا~- ن'ب =ريك~تل ~ي~=تلاب ··-أ ¸نن' .¸ب`ملاو -اي¸`ا »م-~ ¸ن·ي ل·-لاب و-و
ا-يأ ر=نأ WORD RBBE .
,m+/v*q .(m/ %
%Xب9ملا ةمئاS .¸ي¹`مملا -¹ت=~ ا+ي~-ري ¸تلا Œل' .... ¸¹=لاو -ا·--لاو ¸ب`ملاو -اي¸`ا ةم-ا· ¸-و
,-lnq +sm/ %
.¸أرلا _¹عأ وأ ةيلاع ر=ن -ا+=و -¹=ت-و ةكر=تملا -ا=-¹ل ا-ي-خ -~ي~ ة··ار _¹ع -ريو-- »تي ~+~~
,-qo)/ /)/(q %
%مليفلا dيوان@ ¸سسن-لا ري~سسملاو -و-لا ل=س~و رو-ملاو ويرانيسلا --اك -ام~'ب »¹ي-لا ةيا~ب ¸· انر-=- ¸تلا ¸يوان·لا ¸-و
ةري-سك ,رسخأ -اس=-لو -سل¸ملاو جرس=ملاو لي`متلا ¸· ¸يكرت~ملا ةم-ا· ¸· ¸ي¹`مملا -ام~أ ر+=-† .»¹ي-لا جاتن' ¸· نو¹م·ي ¸يرخ'و
ة~ارد ¸· اوأ~ب ¸يي-ي-=لا امنيسلا ¸ا~ع نأ »=ر ةي·ا-' ة-يا-مك »¹ي-لا ¸يوانع ةداع امنيسلا رو+م= ر-ت·ي .‡ا+ب ة-اخ ¸يوانع ا+ل
.ة~-ا·و »امت-اب -ام~`ا -~-
,-m++Z ,v/ %
- 1 -
%7داHتملا J#قلا ام-ا~=' ·=او- ¸يتي-=~ل نات-ير· نات=-ل ·ي~ل »-~=أ نو´ي ام¹`~ -ر`كأ وأ ¸ي~+~~ ¸يب جاتنوملا ¸· .دا-تلا
.,رخ`ا
,-mvo %
%ما^bلا ويدوتس~لا ¸س· رس+م=- ةسبا`مب وس- ¸اسنلا ¸س~ ةس·برأ وأ ةس``` ر-ست·ي ¸ر´سسع نوناس· -س=- ن~سملا ,~س=' ¸س· امك
وأ "_ي~اس=ملا ¸س¹`م~" »سس+ي¹ع ¸س¹=ي ارود نود¸سسي ` ¸سس´لو ةي-امنيسسلا »`·`ا ~س=أ ¸س· »-ريوسس-- ¸رس=ي ¸ا=س~أ ¸أ .¸-امنيسسلا
."»اع و=" وأ "-اداي¸" وأ "-ا·ا-'"
.ةري·- راودأ ل`ممك ·-ين-- ¸ر=ي ة¹ي¹· -ام¹ك »¹´تي ¸~لا ¸=ر-سلا وأ »دا=لا ن'
,v/ %
.~+~ملا -·وتيو -و-لا ل=س~و اري~ا´لا -´- .~+~ملا -ا-يل جر=ملا ر~أ :_=·'
,v/ yl,} %
%Cو&ر ة#قل ¸با~ ‚~= _ل' دو·ي »¹ي· ¸· ~+~~
†  ‡
.
,v//q- %
ريتينو! رتينوملاسس· _`=سس-`ا -ركأ انأ .·-يم· _¹ع ا~امكأ ¸~-ري و-و لم·ي -ارن نأ ,و+ي ¸~لا ¸يريتينوملا ¸~ _ون و- :
.~يولو¹يسلا •ير~ ¸~ _=-ل -كر~ در=~ ¸يلو اين-- وأ اع~-~ انان· نو´ي نأ -=ي ¸~لا و-
,v//)np %
?ي;رت
‡  †
5
,v//)npZ yqn,s %
?ي;رتلا [2cن! لسسمعو _سسيم=- -اسسن`أ -~عاسس~و ريتسسينوملا اسس+ي¹ع لسسم·ي ةسل' ¸سس~ ا-¸س= ل´س~- ة~-اس~ وأ ة~-نملا وأ -ت´ملا :
-رسس·تلا ل+سسسيل ¸-اسسبر+ك _ا--~ ا+ت=- جا=¸لا ¸~ ة~ا~ ا+==~ ¸و·و »¹ي-¹ل -ا-¹ب ة¸+=~ -~- -يكرتلا ة~-ن~و .»¹ي-¹ل جاتنوملا
‚~=لا ¸· ¸ي·~تلاو ~-ا~ملا _¹ع 5
o)l(mpvq %
%راولا .¸=انلا »¹ي-لا ¸· ة·و=نملا -ام¹´لا و-و
o)l(mpvq ')(* %
%„Aان ملي: راو= `ب نو´ي نأ ¸´مي -و-لا ا~ »¹ي-لا نأ »=ر -¸=ان »¹ي·" وأ -و-لاب »¹ي·
o)-q,/m- %
%zرYملا وسس- جرسس=ملا ن'سس· »اسسع ·=وسسب ر`سسك`او .·سسي¹ع -رسس~يو ·سس¹ك »سس¹ي-لا ·ن-~ ¸· رو-تي ¸~لا ¸مي+ملا ل-·لا و- اير=ن
ةداعو ريو-تلا نا´~ ¸·و -و-`-لا ¸· ¸ي¹`مملا ¸· ~ي=ولا »´=تملا ·نأ »=ر جاتنلا ري~~و ~عاسملا _تنملاو ويرانيسلا --ا´ل =را~~
جاتنوملا _¹ع -ار~لاب »و-ي ا~
†  ‡
.
o)++m(ˆq %
- 1 -
%zbملا لخا~سستلاب _مسي اناي=أو رخ' _ل' ~+~~ ¸~ ¸=ير~تلا ري·تلا LAB DISSOLVE لخا~سستي _س·اولا ¸س· ·سسن` =سسل~و
…`تخ' ا-يأ _مسيو .اي=ير~- ر+=- ¸نا`لا ةيا~بو اي=ير~- ¸-ت=- .و`ا ةيا+ن --لاسلا »¹ي-لا ¸~ ن'¸= MIX .
o)+/ln/ +sm/ %
¸-¹سسست~ ,رسسن وأ نوسس-كري ناسس~ر·و -راسس=ت- –وسسي= لسس`~ ا=~اك اري-ك ا`~= ,رن €ي= ا~= ة~اع ة=-ل ¸-و :ة~ي·ب ة=-ل
.~·ب ¸ع .ا-=
om(({ %
ر…نأ TRACK AND TROLLY
om(({ +sm/ %
%ة;رت! ة#قل .ةكر=ت~ اري~ا´ل ة=-ل
omvy(q :
%لي2Hلا .ةر==لا ,رخ`ا ~-ا~ملاو -اكا-ت~`ا ¸· ة~ا·لا -ا=-¹لا ¸· »+~ ل`م~ ل=~ ل=يل ·~ا~=ت~ا »تي ¸=~ و-و
omvy(q qu.m+v-q %
%zودbملا •ر<تلا ا-يأ ر=ن'و .-لاسلا »¹ي-لا ¸-ن _¹ع ¸ي~+~~ جاود¸' »تي DOUBL PRINTING
omvy(q .-)n/)np %
%zودbملا JH#لا ._-=لا -ان`أ ¸ي-لا~ ¸ي=ير~ ¸~ ¸ي~+~~ جاود¸' »تي
ovnn)np .-m++q+ %
%‰نند ةقيرA نوسس¹لا .اسس`ملا لي-سس~ _س¹ع† ¸ي·~ نو¹ب ·نيو¹- »تي ةبو¹=ملا ةي-¹=لا ~+~مل -=وملا ا+ي· نو´ي €ي= ةي-¹خ ةي¹مع
-=وسس~ نوسسل ¸سس-نل نوسس¹لا ةسسيدا=أ ة-ا-' ·ي¹ع _-- ل`مملاو .-و-¹ل ¸ر·~ ري= -لا~و ة~~·لا ¸يب اري~ا´لا ¸· _-ويو ‡ر--`ا
.‡¸ر¸`ا .ا`ملا لي-~ _¹ع† »متملا نو¹لاب -ا-- ة=-او ةي-¹خ »ا~أ ¸د¸ي ةي-¹=لا
ovyy)np %
%z9بو2لا رس=نأ† .راوس= ةسم=ر- لي=سس- لس`~ ة~سي~= -وس- ة=رس~أ ة·ا-' .-و-لا ة=ر~أ لي=س- ةداع' و-و POST-
SYNCHRONISATION ‡
ov.q
%مليفلا d! ةي:اDF ةHلاس ةYسن ة-لاسسلا ة=سسنلا .ةي¹س-`ا ة·باسسلا ة=سسنلا ¸س~ ةس-=و~ ة=سن ¸~ ة~وخ'~ ةينا` ة-لا~ ة=سن
¸سس· لسسم·ملا لسسمع ¸· ¸س=تلا ري= ~·و ةي¹-`ا ة-لاسلا ة=سنلا ¸~ ة~وخ'ملا =¹- ¸~ اي-سن ل·أ ة-=و~ ة=سن ¸=·- -ير· -·و _ت=
¸سس~ لسس-·أ ةي·ا-لا -ي-ا=نيلا ة=سن _--- ~· اناي=أ ·نأ ة=ر~ل اري`ك _-ولا ا~- ¸~ ةي¹م·لا -~- ¸· »~=تسملا »ا=لا »¹ي-لا ةعان-
.ةي¹-`ا ة=سنلا
qo)/m- %
%رتينوملا .»¹ي-¹ل ¸يوان·لا _-وو جاتنوملا لمعو -ا=-¹لا -يكر-و _يم=تب »و-ي ¸~لا ¸=~لا و-
qu/q-)m- %
- 1 -
.¸=راخ ~+~~
qu/-l+ %
%Iادايbلا .ةي·ا-لا ~-ا~ملا وأ ..¸ي¹`مملا _ي~ا=~ ا~'
qu/-l +,qnq+ %
%ةي:اDF 2Qا6! .ويرانيسسسلا ¸· ·ي¹ع ل=- ¸تلا …ا-نلا ¸·ب ةي=·تل =ل~و جر=ملا ا+-ي-ي ويرانيسلا ¸· -سيل ¸تلا ~-ا~ملا
."ةيني~'- -ا=-ل" ا-يأ _مس-و
'loqZ )n %
%يLير2ت روVŠ .»`=لا ¸~ ~+~م¹ل جر~تملا رو+=لا و-و
'loq mv/ %
%يLير2ت \افتEF .ة~ا~لا »¹=- نأ _ل' ~+~م¹ل ¸=ير~تلا -ا-تخ`ا و-و
'ql/v-q %
%يساس8ا مليفلا .¸ر·لا راد »ار=ورب ¸· ¸~ا~`ا -نا=لا نو´ي نأ ·ن~ ¸~ا~`ا -~+لا €ي= ¸-امنيسلا »¹ي-لا
'ql/v-q .(l{q- %
%يئامنيسلا لBمملا ر=نأ† ¸يرخ' ¸ي¹`م~ _~ -ر~لا ¸· =را~ي وأ ةم=ن وأ ام=ن ~عاسي نأ ا~' ¸~لا ل`مملا و-و STAR .‡
')(* %
%مليفلا 1 .-و-¹ل ة~اس= ة--=ب ةا=·~ ةنر~ »اخ ةدا~ ‡ • ¸سس~ ة¹سسس¹~ _سس¹ع ¸وسست=- ¸تسسلا ةداسسملا -~سس- ¸سس~ _ونسس-~ •ير~ ‡
.ةي·ار=و-و-لا رو-لا ’ .¸-امني~ »¹ي· ‡ • ةسس-·ل ¸سسيل"و "امنيسس~ ¸سسيل ·سسن'" .اسس`ملا لي-سس~ _سس¹ع ةي-امنيسس~ ة-سس- ¸سسن·- ةر·-ت~ ةم¹ك ‡
."ةيكورك
')(* y)n %
%zاتنوملا ةلس ةسسي¹معو ةروسس-ملا ~-اسس~ملا _سسيم=- ةسسي¹مع -اسسن`أ اسس+¹خاد ¸· »¹ي-لا •س-ل ا+ي· »¹ي-لا »~=تس- ةري-ك ةي-~خ ة¹~
جاتنوملا 5
')(* ,q*qn/ %
%مليفلا „$ل [دا! لسس=ا ¸سس~ -–و~سس=ملا ~يولو¹يسسسلا •ير~ ¸~ -¸= _¹ع _-و- -اتي~`او نوتي~`ا ¸~ .و¹=~ ةداع ¸-و
.ام+-·-ب »¹ي-لا ¸~ ¸ي-¸= ¸-ل
')(* sm-+q %
%مليفلا ة@امT -ار-~ ¸ي¹·تل ¸و¸ر نود ري~اس~ ةي-·`ا ا+نا--· _¹ع ..و=أ ¸´لو داو=لا ة-~نمب ا-ر+=~ ¸· ·-~أ ¸-و
.جاتنوملا ةي¹مع -ان`أ »¹ي-لا ة=ر~أ
')(/q- %
%wTر! .-ار=و-و· ري`'- ¸ي-=- ل=أ ¸~ اري~ا´لا -ا~~ع -~ان- نأ ¸´مي -و-¹ل ة-¹ت=~ -ا=~ر~ =ان-
'(l+s %
- 1 -
5مليفلا 7وA d! ما2Sأ ةسمE "لF dي!2S d! [دا@ ‹رeتسي ري$S 2V6! وQو %ري$S 2V6!
'(l+sZ yl,} %
%دا2ترF -ان~-ا~ ¸با~ ~+~~ _ل' وأ ة--لا ¸~ ر´-~ -¸= _ل' ةدو·لا
†  ‡
.
'(l/ %
%†_وناب‡ w#س! .رو´ي~لا -انب ¸· »~=تسي =ل~ ·با~ ا~ وأ ¸ي·ر -~خ _ول وأ نو-~ملا ‘ي=لا ¸~ -¸=
'(ml/ %
%Uئا^ ‹روب "#e! ?6E xول ¸¹سس-`ا رو´ي~سسلا ¸سسع لسس--ن~ وسس-و .رسسخ`ا رو´ي~لا •-او= _~ _~امتيل ¸ن-لا ري~ملا -~·ي
.ةرور-لا ~نع ··-و ¸´ميو
'(mmo+ %
%ةيوS [\اDF IاHمل .ة·~او ة=اس~ _¹ع -و-لا ر~ن- ةيلاع ةو· -ا~ -ا-مل ¸-و
'(mm- %
%يئامنيسلا ريو$تلا ةيDرأ _ي=تسسس- ` =سسن'" وأ "ريوسس-تلا ةيسس-رأ ¸سس· -وسس¹=~ -سسنأ" ة¹م= ¸· "ةي-ر`ا" ةم¹ك _-ت-
_مسسس-و .ويدوتسس~`ا ةيسس-رأ .ا`ملا لي-~ _¹عو ويدوت~`ا _ل' ري~- ¸-و "¸-امنيسلا ريو-تلا ةي-رأ ¸· ·ن' -ن`ا جر=ملا ة¹با-~
._رسملا ة-~خ ا-يأ
'(mm- +q,-q/l-{ %
ر=نأ CONTINUITY GIRL
'm,v+)n)np yml-o %
%[ر1Hلا UHD ة^ول _ي=تسسي ¸س´ل -وس¹=ملا ~·-لا ¸· اري~ا´لا »ا~أ _-و- …امن`ا ¸~ ة-¹ت=~ »ا==أ ا+ي¹ع ¸-ل ة=ول ¸-و
.ا+ت=~اوب ·-ر¸ب ¸=-ي نأ رو-ملا ~عاس~
'-l*q %
%ردا; .ةرو- وأ »ار=و-و· ا-يأ _مس-و .»¹ي-لا •ير~ ¸· ة~=او ةرو-
'vv((Z +sm/ %
%ةل!ا; ة#قل .ة~ي·ب ة~اع وأ ة=~وت~ ة~اع ة=-ل وأ ة~اع ة=-ل _`=-` ¸ي·د ري= .ام·ت~'
plopq/ ymu %
%Iا2<ملا ‹و2نN »~=تسسسي نأ ¸سس´ميو -رو-ت- نأ ¸´م~ -¸~ لك ·ي· ن¸=ي €ي= ¸و~ن- و-و رو-م¹ل ¸ي~لا -`ع -+ك
.=-~ وأ ةر·ن~ ¸روو ¸-ل •ير~ ل`~ -ةل' لي·~- ¸·
pl''q- %
-ابر+´لا .امع ¸ي-ر
plp %
%ةQاك: .ةيل¸- ة·ي-= و~ ةدا~ »¹ي-لا ¸· ¸~ي~وك -·و~
- 1 -
plp *ln %
%ةQاكفلا 0ل1! .‡-ا+ي·لا† -ا~--لا ر´ت-ي ¸~لا ¸=~لا
pl/q %
%€اH6لا ¸رسس·لا -`' ._سست-ي ا~~نع =ا-~لا ر-ع رمي ¸~لا »¹ي-لا ¸-=ي ة~~·لا -¹خ"=ا-~ .ا+ي~ل ةي-امنيسلا -اري~ا´لا _يم=
.=ا-~ ا+ي~ل ا-يأ
plv+q %
%ةل9| وأ ةTاT .-و-لا …و=خ •-=-و ةمعان ةرو-لا ل·=تل اري~ا´لا ة~~ع »ا~أ ا-لا= _-و- ةل`= وأ –ا~لا ¸~ ة·=·
p(l++ +sm/ %
%zا&t 79E d! ة#قل ¸سس~ ¸-رسسملا ~+سس~ملا _سس~ ¸سس~·تي نو-~ملا -¸=لا €ي= جا=¸لا ¸~ نو-~~ _ول .`خ ¸~ ة=-ل ¸-و
جا=¸لا ¸~ ¸لا=لا -¸=لا .`خ
†  ‡
.
pvym %
%Iو$لا ?&ا^و \وcلا ?&ا^ † ر=نأ .-و-لا وأ -و-لا -==ل –ا~ ة·=· وأ ة=ول NAGGER ‡
p-lno)np %
%wي$تلا ةYسن ة-اسس-' ¸· -ر=-~ وأ _-او ريي·- ¸أ ~=وي ` €ي=ب _-=لا ل=أ ¸~ ة-لاسلا ة=سنلا ة·ا`ك لي~·- ةي¹مع
.~+~ملا
p-)..+ %
%†ƒسينا6ي!‡ ويدوتسKا 7ام@ .ويدوت~لا ¸· ة¹ي-`لا -اي~`ا ل-نب نو~و-ي ¸ي~لا .ا=رلا »-و
pv)oqZ /-l,} %
%ليLستلا ة:ورب ¸سس· لي=سسستلا ةسس·ورب ~عاسسس-و .,رسسخأ ةر~ -و-لا لي=ستب _ارت·لا ~نع ريو-تلا -·و ¸· ¸-~-~ لي=س-
.¸~ا¸تلا ~·ب ا~ ة¹يمع
p{-m %
%راو2لا اري!اكلا ل!ا^ -ناك ¸تلا ةمي~-لا ¸~ي`ا ¸~ ` ~ب ا~- -ا++ي=وتل ~يو ةير-اد ¸أرب ةدو¸~ ن`ا اري~ا´لا ل~او= »=·~
-اس=-ا ¸أ ¸س· ةلو+سسسب اري~اس´لا ·ي=وس- ¸~ ¸=~لا ¸´مي راو~لا ل~ا=لا ¸أر ن' .ةي~ارونا-لاو ةي~أرلاو ةي-·`ا -ا=-¹لا لم·ب »و--
.ة=-¹لا -ان`أ
sqlˆ{ %
%gوقلا رير6لا .ة--لا ¸· ةداع رير~لاو ¸و-لا ¸=~لا
)n}(q %
.-+ت¹~ ¸ا·ب -و¹م~ ¸¸¹· ويدوت~' _ا--~ و-و ةرار=لا _-وتملا _ا--م¹ل را-تخ' :ري·-لا -ا~´لا
)n+q-/ %
ةلEا2ت! ة#قل
‡  †
- 1 -
)n/q-)m- %
%يلEاد ةسسي=راخ و~سس-- ¸تسسلا ~-ا~ملا ¸~ ري`ك .ويدوت~`ا لخاد رو´يد ¸أ ¸ن·ي ¸¹خا~لا ن'· ويرانيسلا --اك ة·د -س= _¹ع
لسخاد لسسمع _سس~انرب لسسخاد اسس+نا _سسن·مب ةسسي¹خاد اس-يأ _مسسس- ¸-و جر=ملا ,ري ا~ -س= _¹ع ويدوت~لا ¸· ا-دا~ع' وأ ا-¸انب »تي
.ويدوت~لا
)-)+ %
%ةS2لا ة#قل روسس+=لاو .¸ييسس-تلا وأ »ي=سس-تلا لسس=أ ¸سس~ =سسل~ »سستيو اري~اسس´لا ةسس~~ع »اسس~أ اسسير-اد نو´ي ا~ ةداع رداك ¸-و
¸ر-ا~لا JRIS IM ¸ر-ا~سلا -اس-تخلا »سستي .ة·سسست~ و~س-- ةس·~=لا ةر-اد ن'· ةي¹م·لا .`خ ا+¹ك ةرو-لا ر+=- نأ _ل' ة·~=لا _ت· و-
ا~ام- ةرو-لا ¸-ت=- نأ _ل' ةي¹م·لا -~- ¸´ع
†  ‡
5
~m)n)np %
%7ا$تKا .ل-ت~ •ير~ ¸· »¹ي-لا -ا¸=أ ل-و و-و
~vn} %
IاVي6ي2لاP وأ مليفلا I9c: ·~~=تسسسي »اسسع _`=-' و-و ا+نع -ان·ت~`ا »- ¸تلا -ا=-¹لا ل`~ »¹ي-لا ¸~ _--تي ا~ و-و :"
.·يل' ة=ا=ب ~·ي »ل ¸~لا »¹ي-لا •ير~ -ا-ل' وأ دا·-ت~` .ا+ي¹ع نو¹م·ي ¸تلا »`·`ا ة=ر~أ --ول نوريتنوملا
(ly %
%لم<ملا .,رخأ -اي¹معو ··-=و »¹ي-لا ¸يم=- »تي €ي=
(lyZ o)++m(ˆq %
ر…نأ o)++m(ˆq
(l.+q %
%d!bلا رور! .‚~=لا وأ درسلا ¸· راس´نا =ان- €ي= ة--لا ¸· ¸~¸لا رور~
()y-l-{ +sm/ %
%0يTر8ا d! ة#قل ةروسس- وأ -وسس- اسس~' -ةي-امنيسسسلا -ا-ت´ملا ¸~ ا+ي¹ع .و-=لا ¸´ميو ةدو=و~ ةدا~ ¸~ ة-ير= -ا=-ل
.ةيرا=لا ‚ا~=`ا .ا`ملا لي-~ _¹ع
()*)/+ %
%دو2لا .اري~ا´لا ةي¸ر .ا=~ ¸· ل`مملا ة-·و دو~=
()nqZ v. %
%اري!اكلا bيVLت [رت: ة~~·لا ةر¸ب •--و -و¹=ملا نا´ملا ¸· اري~ا´لا _-و ةي¹مع 54ول#ملا 2V6ملا "ل@
(m,l/)mn %
%ريو$تلا ناك! .ةي-امنيسلا ~-ا~ملا ¸·ب ريو-تل -رايتخ' »تي ويدوت~لا ري= نا´~
(m,l/)mn *lnlpq- %
- 1 -
%ريو$تلا ناك! ري2! »وسس-يو -ارسس==لا ¸سسي+=- وس- ةيسس~ا~`ا ·سست-ي=و ¸سس´لو ريوسس-تلا ناسس´~ راسسيتخ' ¸· ~عاسي اناي=أ و-و
."ريو-تلا نا´~" ¸· »-دو=و -ان`أ »¹ي-لا ة~=ول ,رخ`ا -ا-¹=تملاو -ا~·لاو -`ا-تن`ا --ريو ريو-تلا لي+ستب
(mnp +sm/ %
%ة!ا<لا ة#قللا لمس~- ن` ¸س-´ي اسمب ~س·بأ اري~اس´لا نوس´- ةس~ا·لا ةس=-¹لا ¸س· .ةس~ا·لا ة=س~وتملا ة=-¹لا ¸~ لي¹-ب ر-كأ ¸-و
.¸انلا ¸~ ري·- »ا=د¸' وأ ةري-ك ةعوم=~
(m/ %
%ويدوتسKا Œو^ سسسلا ل`~ ةي=را=لا ر=انملا ا+ي¹ع _ن-- ويدوت~لا -ر· وأ جراخ ¸رأ ة·=· PALAZZO .اسست-لا _سس¹ع
.ة¸ي=لا -ا~ار-' وأ ري-´لا
(mvo +.ql}q- %
%Iو$لا رHك! .¸-ابر+ك »ا=ن .`خ ¸~ ةو-ب لم·يو ¸و· -و- ¸¹=ي نأ ل=أ ¸~ ·ميم-- ,ر= ¸-ابر+ك ¸ا+=
*lpl•)nq %
%ماYلا ةHل@ .اري~ا´لا لخاد ·ن=~ ل-· -لاسلا »¹ي-لا ا+ي· _-وي ¸تلا ة-¹·لا ¸-و
*l)n/)/(q %
%يسيئرلا ناون<لا .»¹ي-لا »~' »~-ي ¸~لا »¹ي-لا ةيا~ب ¸· ناون·لا و-و
*l}q v. l-/)+/ :
%†ريي;املا‡ zايكملا نان: .¸ي¹`م¹ل جاي´ملا لم·ب »و-ي ¸~لا ¸=~لا و-و
*l--)qo .-)n/ %
%ةيئاVنلا ةYسنلا -`' ¸سس· ة~~=تسسسملا ة=سسسنلا جرسس=تل -وسس-لاو ةروسس-لا -ي-اسس=ين ا+ي· ~=وتي €ي= ة-كر~ ة-=و~ ة=سن
.ةيدا·لا ¸ر·لا
*l+} %
%Cانقلا .-سس·و ¸أ ¸سس· ا~سس- دوسس·ي ~سس· ةاسس=انملاو _رسسسملا -ادارسس-نا لسس`~ ¸سس´لو ة~-ا~ ري= _ان-لا .`خ ¸~ ~-ا~ملا -=--أ
.اري~ا´لا ة~~ع »ا~أ _-و-و -و´سي¹- وأ ر+=~ .`خ ¸~وأ -ا-لا --` .`خ ¸~ نو´- •-· -~- ان~ايأ ¸· ا-ارن ¸تلا ة·ن·`او
*l//q %
\وcلا رتاس
‡  †
% -وسس=ر~ .ا´~`ا ¸~ ل´~ ¸أ _¹ع ة=ت· -ا~ ةمت·~ ةدا~ ¸أ وأ ةين~·~ ة==س~ ة·=· ¸~ نو´تي _ان· و-و
.` --ن~ -¸=لا ا~- ¸ر·ل =ل~و ةرو-لا ¸~ ¸ي·~ -¸= ل=أ ¸~ ¸-امنيسلا ريو-تلا ةل' »ا~أ _-و-و ·ي·
*qo)v* ,(m+qZ v. %
ةHيرS ة#سوت! ة#قل ¸وسس· ةسس¹ي¹· -اسس-وب _تسس= اسس-ير-- ¸سسي-·رملا ¸~ لم~- ا+ن'· ¸=~ل نو´- ا~~نعو .¸.».. ا-را-تخ' :
.¸أرلا
*qo)v* (mnp +sm/ %
- 1 -
%ة#سوت! ة!ا@ ة#قل ةسس·برأ _سسم= ةلو+سسسلا ¸سس~ ·نأ ~=- -و~ .¸يت-كرلا ¸~ -ر-لاب ¸=~ _¹ع _=-لا .»._.. ا-را-تخ'
.ة=~وتملا ة=-¹لا ¸· ¸ا=~أ
*),-m.smnq %
%نو:وركيملا =ياملاب -ر·ي ¸دو ل´~ب و-و MIKE .,ري نأ -=ي `و _مسي نأ -=ي .
*)o +sm/ %
ر…نأ *qo)v* +sm/ 5
*)}q %
ر…نأ *),-m .smnq
*)u %
ر…نأ *)uq-
*)uq- %
%Iو$لا لLس! وأ [رو$لاب Iو$لا zb! ة$ن! ويدوت~لا ¸· ا~' ‚~=لا ~+~~ ¸· -و-لا لي=س- _¹ع -ر~ي ¸~لا ¸-لا
.-و-لا لي=س- ¸ا+= لي·~- ¸· -رودو نو·ر´يملا _-و _¹ع .و¸س~ و-و .ريو-تلا نا´~ ¸· وأ
*mn/lpq %
%zاتنوملا ةسسم¹´لا _سس¹ع ا+نو¹--يو ¸يينا=ير-لا ¸يسم=تملا ¸~ ¸وم¹~ ل´~ب »~=تس- ¸-و -يلوت¹ل ة-سنلاب ةيلاع ةم¹ك ¸-و
ةي¸ي¹=ن`ا EDITTING ¸لاسسي=لا _سسي=-تلا -سس-و _سس¹ع ا-انر-ت·' ا~' ويدوت~لا -ام¹ك ¸· ..جاتنو~" ةم¹´ل نا´~ =ان- .ا¸ا~و
.·ب »و-ي نأ _~-ملا نان-لا ريتنوم¹ل و¹=ي ¸~لا ¸عا-يلا وأ ¸عا-=ن`ا ¸¹=ملا
*mˆ)n)np +sm/ %
ر…نF /-l,})np +sm/Z om(({Z/ -m(({Z /-v,} 5
*mˆ)m(l %
%Žوي:وملا .»¹ي-لا _م=و _ي=-- ~نع ريتنوملا ا+~~=تسي ةر·-~ ¸رع ةل'
*v+), oq.l-/*qn/ %
%"قيسوملا مسS ·سست-ت´~ ¸سس~ -وسس-لا ةر=سس~أ ر·وسسيو _-يسس~وملا -سسل¸~و ةي-يسس~وملا -ارتسسسكرو`ا وري~~ »س-لا ا~- ل·~ي
.ةي-ي~وملا ¸و-=لا _·~ل --ريو
*v/q %
اGcيأ ر…نF 5ةيئرملا [رو$لل ةH&وملا وأ ةHلاسلا ةYسنلا %ƒ!ا$لا مليفلا +mvno /-l,} 5
nqpl/)ˆq %
%ماYلا مليفلا .-و-لا وأ ةرو-لا لي=س- ا+ي¹ع »تيو -و-¹ل ة~اس= ةدامب _=·ملا »¹ي-لا و-و
n)ppq- %
- 1 -
%Iو$لاو \وcلا ?&ا^ »~=تسسس- ةسس~ا~ اس-يأو ·-اوس-`ا ¸سس~ اري~اسس´لا ةسس~~ع ةسسيام=ل روسس-ملا ا+~~=تسسسي -ادو~ ة~ا~
.ةر~ا-ملا -او-`ا وأ ةيلا·لا -او-`ا ¸~ نو·ر´يملا ةيام=ل
nmn'(l* %
%d!• ملي: ..ا·ت~`ل لبا-لا ري= »¹ي-لا و-و
nv*yq- yml-o %
%ƒي;9كلا ا~س- »وس-يو .~+س~~ لسك لس-· -ريوس-- »تيو اري~ا´لا »ا~أ -يك`´لا _-ويو .~+~~ لك »·رو »¹ي-لا »~' ·ي¹ع ل=سي
روسس-ملاو جرسس=ملا »سس~' ا-يأ ل=س- -يك`´لا _اونأ ¸·ب .-ي-ا=ينلا _ي=-تب »و-ي ¸~لا ¸=~لاو رتينوملاو لم·ملا لمع لي+ستب
._-=لاو ¸يم=تلا ~نع لم·ملا ~عاسي ام~ ` يل وأ ارا+ن ~+~ملا ناك ا~' ا-يأ
mnq /v-nZ mnq .),/v-q %
%[2^او [روN Z[2^او [رود ة~سس=او ةروسس- •-ت¹- €ي=ب ا+¹ي~·- »تي اري~ا´لا ن'· ةرود لك ¸· رو- ¸نام` ريو-- ¸~ ` ~ب
¸سسع -ارسس~ ¸ناسسم` ةعرسسسب _·~سسن- ةسسكر=تملا -اي~`ا ل·=ل ري`'تلا نو´يو .ة~=او ةرو- -ة~=او ةرود _`=-' نو´ي »` ¸~و -•-·
ةي¹-`ا ةعرسلا وأ ة·ي-=لا ا+تعر~ 5
m.q-l/m- %
%ليe6تلا ل!ا@ 1 .¸رس·لا لس=ر ·ن'سب ·سسيل' راس~ي اس~ اري`سكو ¸رس·لا ةسل' لي·س~تب »وس-ي ¸~سسلا لس=رلا وسس- ` -أ ‡ • ¸س· ‡
.رو-ملا ·ب »و-ي نأ دات·ملا ¸~ ¸-ا-خأ لمع ا~- .ريو-تلا -ان`أ اري~ا´لا لي·~تب »و-ي ¸~لا ل=رلا و- ويدوت~لا
m./),l( .-)n/ %
%gر$Hلا JH#لا ¸سير= ¸سع ¸رس--لا _سس-=لا »سستيو .رس~ا-ملا .ا--`اب _-=لا _مسي ا~ -لاسلا ¸~ ¸دا·لا _-=لا _¹ع ¸¹=ي
.¸¹-`ا -لاسلا •ير~لا _¹ع _-=لا -ان`أ ةرو-لا »== ري·-- وأ »ي=-- ¸~ -رملا ¸´م- ةني·~ -ا~~ع
m-/smZ ,s-m *l/), %
%رم^8ا ا2@ ا! 0ي#لا ناولأ لكل aاس^ fيبأ ملي: نوسس¹ل ةيسس~اس= ل·أ و- ¸~لا -لاسلا ¸-امنيسلا •ير~لا ¸~ »ي~-لا •منلا
انسسس= -دوسس~أو رسسم=أ ةسسي·ار=و-و· روسس-" »ي~-لا را·~لا رك~ت- =¹·ل .ة~اس=لا داوملا ¸~ ,رخ`ا _اون`او نو¹ل ¸اس=لا »¹ي-لا ¸~
.·ي¹ع ناك ا~ ا~-
m-/smZ +/m,}
ر…نأ m-/sm,s-m *l/),
mˆq-Z .-)n/ %
„با#تملا JH#لا
‡  ‡
وأ جود¸سسملا ¸ر·تلاسسب _اسس-=نلا اسسي=·~ ~=او -=و~ •ير~ _¹ع ر`كأ وأ -لاسلا ¸~ ¸يت=سن _-= ¸´مي :
ة~=او ة-لا~ ة=سن ¸~ جود¸ملا _-=لا 5
.ln %
%ناب =سسير=تب ¸سسيلو اري~اسس´لا لسس~ا= ~سسي =سسير=تب ا~سس- »تيو -رو-ي نأ رو-ملا ~يري ¸~لا -ا=-لا ¸· ¸-·أ •خ ¸~ =ر=تلا
.انكا~ ل=ي ¸~لا ·س-ن ل~ا=لا
- 1 -
.اي-·أ ةكر=ت~ ة=-¹لا نو´- اري~ا´لا ل~ا= =ر=- ا~'
.ln,s-m *l/), %
%ناول•ل aاس^ ملي: .نو¹ل ¸اس=لا »ا=لا »¹ي-لا ¸~ -ة~ي~=لا _اون`ا ¸-و
.نو¹لا ةي~اس= ¸~ ¸لا=لا »¹ي-لاب »ي~-لا _ونلا -ر·يو
.lnm-l*l %
ر=نأ PAN .
.lnZ +/m,} %
ر=نأ PANCHROMATIC .
.l-l((q( l,/)mn %
%gtاوتملا •2لا .ر`كأ وأ ¸ينا´~ ¸· -·ولا ¸-ن ¸· ل·أ وأ ر`كأ _-ي ‚~= و-و
ر…نأ ,-mm++ ,v/ 5
.q-'m-l/)mn %
%يئامنيسلا Uير6لا 4وق‘ اري~اس´لا ¸ورس- ¸س· رسمي نأ لس=أ ¸~ -=وملا •ير~و -لاسلا •ير~ ¸· ة·م=تملا -و-`لا ¸-و
_سس=-ت~ ل´سس~ب ¸رسس·لا ةسسل'و اري~اسس´لا ةسس=ت· €سسي= ل-سس~`ا _ل' »¹ي-لا _·~- ¸تلا =اس~لا ةيل' ¸· »~=تس- -و-`لا -~-و .¸ر·لا ةل'و
.ةرو- ~·ب ةرو-
.sm/mp-l* %
%رداكلا ر=نأ FRAME ."ةتبا`لا ةي·ار=و-و-لا رو-لا -اردا´ب" ة·`ع ةم¹´لا -~+ل ¸يل .
.(ln/ %
%Xيس>تلا ة--لا ‚~= ¸· ر´-~ ل´~ب ة=-ن ¸ي~'-
†  ‡
.
.(l/q+ %
رسس=ن' .¸سس-¹=لا ¸رسس·لا -اسس=-ل ¸سس· ةسسي-¹خ ¸رسسع لسس=أ ¸سس~ »~=تسسسي ·سس-ير·- »سستي »سس¹ي· :ةروسس-ملا _-ارسس~لا BACK
PROJETION .
.(l{ yl,} %
%ةينا‘ [ر! Iو$لا 2يدرت -اسس+تن' ~سس·ب ·سسنأ €سسي=ب _مسس~لا ¸سس~ ة--=ب _=·~ -و- ~+~~ ل´ل نو´ي -ا-ويدوت~لا ¸·ب ¸·
ةناو=سس~'ب لي=سسس- ¸اسس+= ¸سسير= ¸ع ا-يأ ا~- »تي نأ ¸´مملا ¸~و .‡_ي=رتلاب† ··مسي نأ جر=م¹ل ¸´مي رو-لا _¹ع ~+~ملا ريو--
.•ن·م~ -¹- •ير~ ¸~
.m+)/)ˆq %
%ةH&وملا ةYسنلا .-لاسلا »¹ي-لا ¸~ ا+=ار=ت~ا »تي ة·-=
.m+/Z +{n,s-mn)+q %
5مليفلا ريو$ت 2<ب راو^ وأ "قيسو!و IاوNأ ة:اD’ب Rلiو %d!اbتلا 2<ب
- 1 -
.-)n/ %
%JH#لا .-لاسلا »¹ي-لا ¸~ ة-=و~ ة=سن جار=ت~'
.-m,q++ %
%fيمتلاو JH#لا ةيلم@ .-=وملا ¸يم=-و _-=و -ي-ا=ينلا -ي-`-و ¸يم=-
.-m,q++ +sm/ %
%ةH;ر! ة#قل .ةي=ا=¸لا ة=-¹لاو ¸-¹=لا ¸ر·لا ةي¹مع ل`~
.-mov+q- %
%‰تنملا ¸سس·و .¸يتسسي¹م·لا _لوسستي ·نأ ¸أ _تنملا جر=ملا نو´ي اناي=أ ·نأ »=ر _تنملاب '==لا -اب ¸~ اناي=أ جر=ملا _¹ع ¸¹=ي
.»¹ي-لا ¸· لم·لا ري~~و •~نملا و- _تنملا ن'· _·اولا
.-mov,/)mn *lnlpq- %
%zاتنKا ري2! .»¹ي-لا لمع ة~=ول ¸لاملاو ¸رادلا -نا=لا _¹ع ر=يسي ¸~لا _تنملا ليكو وأ --ان
.-mp-l* .),/v-q %
%لمكملا مليفلا ._-اوت~و -¹´~ ري=و ¸داع »¹ي· و-و
.-mq,/m- %
%•ر<لا ةل• .ة~ا~لا _¹ع ¸-امنيسلا »¹ي-لا ¸ر·ي ¸~لا ¸ا+=لا
.-m~q,/)mn)+/ %
%•ر<لا ل!ا@ ر=نأ OPERATOR .
.-m.q-/{ *ln %
%رŠانملا „سن! .»اسس·لا ¸سسسنملا وسس- ¸اسس~`ا ·»=سس-لا جاتنلا ¸~ »¹ي-لا ¸· ل·`ا _¹ع ر=انملا ¸يسنتل نا-=~ =ان- ة~اع
اسس-يأ ر=اسسنملا ¸سسسن~ ~عاسسسيو .‡Œسسل'... -ا´يسس~لا ر-اسس·د ·دور-لا ·--ا-=لا ل`~† ويرانيسلا ¸· ةروك~ملا "»¸`لا" لك ري·و- ·تم+~و
.رو´ي~لا –ر· ¸· ¸ن-لا ري~ملا
.-m.+ %
%Iاراوسس;Kا .Œل'... ¸~ملا _-عو -ت´لاو -انو-ي¹تلا ل`~ ~+~ملا ¸· ة~~=تسملا -اي~`ا لك
.-m .q-/{ .(m/ %
.»¹ي-لا ا+-¹=تي ¸تلا »¸او¹لا لك ةم-ا· :-اراوسسكلا ةم-ا·
“v),}(q %
%ن>6لا ريe$لا مليفلا أ~سس-~ »ي~سس-- ~سس·ب ارتسس¹=نا ¸سس· ¸رسسب ¸~سسلاو ري-· -·و ¸· ·=اتن' »- ¸~لاو ة-¹´تلا ¸يخرلا »¹ي-لا و-و
.نونا-لا ةي·ر= ¸ي-=تل نوي´ير~`ا نوع¸وملا ا+تياعرب »ا· ¸تلا ةي-ن=`ا »`·`ا ¸رع ة-=
-q,m-oq- %
%Iو$لا ليLست tاV& .•ن·مملا -¹-لا •ير~ وأ »¹ي· وأ -اناو=~' _¹ع لي=ستلا ناك ا~' -و-لا لي=ستل ¸ا+=
- 1 -
-q,m-o)+/ %
%Iو$لا لLس! .-و-لا ¸~ن+مك ·يل' را~ي اناي=أو .-و-لا رو-~ و-و --او-`ا ل=سي ¸~لا ل=رلا
-qq( %
%مليفلا [ركب † ¸ا-~ »¹ي· ةر´-ل دات·ملا .و=لا ’“ † ¸اسس-~ »¹ي-ل ¸واسملا .و=لاو ·»~· -لأ و- ‡»¹~ Ž·“ ·»سس¹~ 1‰ ر~سس-بو ‡»سس¹~
نو´ي -اردا´لا د~ع •˜˜ .»~·
-q(ql+q %
%Jيtوتلا ر=نأ DISTRIPUTION .
-qn/q- %
%Ctوملا ر=نأ DISTRIPUTER .
-q+ql-,s oq.l-/*qn/ %
•وHلا مسS اسس~ »~=تسسسي ¸سس-ي=و لسس´ي- ·لو .»¹ي· ل´ل ةبو¹=ملا ,رخ`او ةين-تلاو ةي=يراتلا ‚و=-لا ¸ع .و¸س~ »س-لا ا~- :
.¸ي--=ت~ ¸~ ·=ات=ي
-q/l}q %
.ة=-¹لا ريو-- ةداع'
-qˆq-+)y(q+/m,} %
%?لاسلا مليفلا .-=و~ »¹ي· _ل' .و=تي نأ ¸´مي ةي-امي´لا ة=لا·ملا ¸ير= ¸ع ¸´مي ¸~لا -لاسلا »¹ي-لا و-و
-mlo +sm‚ %
%„ير#لا •ار<تسF .¸دا·لا ¸-امنيسلا ¸ر·لا ¸´ع و-و.Œل'... ن~ملا -`ا-و _راسملا ¸· ¸اخ ¸رع
-m(( %
%ل$فلا ةل• .-=وملا •ير~ ¸عو -ي-ا=ينلا .ور ¸ع -رملا »¹´تي .-=وملاو -لاسلا ¸يب ل--- ¸-و
-vnn)np /)*q %
%مليفلا d!t .»~-لاب ·لو= ¸يلو ·-رع ¸~¸ل ة-سنلاب »¹ي-لا .و= و-و
-v+sq+ %
.جاتنوملا ل-· _لو`ا »¹ي-لا ة·-=
+5l5 †+qul..ql( %†
.ةيسن=لا ةيب~ا=لا
+l'q %
%م9:8ا ”ف^ ةناbE ~س- ن~سس·ملا ¸س~ ةسنا¸خ ¸س-و »اس=لا ةي-امنيسسسلا »`·`ا ¸سسي¸=- ل=أ ¸~ ¸ير=لا ~- ن.Œ~ وأ -ادر~
.ةت·¸~ ةنا¸=ك اناي=أ »~=تس-و ¸ير=لا
+l'q/{Z ')(* %
- 1 -
%„يرلا 2D ملي: ر=نأ NON FLAM .
+,qnq %
%2V6! .اياو¸ ة~ع ¸~ وأ ةكر=ت~ وأ ةتبا` ة~=او اري~ا´ب -ريو-- »تي ل~اك ‚~=ل ¸ر·ي »¹ي· ¸~ -¸=
+,qnl-)m %
%ويرانيسلا ·سسي¹ع ~سسمت·ي ¸~سسلا "ريوسس-تلا ويرانيسس~" وسس- ا~- .~+~مب ~+~~ ةد~=~و ةين-- ة·¹ب ا·و-و~ ¸-امنيسلا »¹ي-لا و-و
»سستي »سس¹ي-لا ريوسس-- ~سس·ب _تسس=و .»اسس·`ا -سس¹ت=~ ¸س· -اريسس-=تلاو -اباس=لا لك ·ي¹ع ~مت·-و ¸-امنيسلا »¹ي-¹ل ·=ارخ' ¸· جر=ملا
.-ي-ا=ينلا -كر~و ريتنوملا ¸ير= ¸ع _باتتلا ةات· -ا==`~و ويرانيسلا »ا~=ت~ا
+,qnl-)m qo)/m- %
ويراني33سلا م33سS "33ل@ •ر336ملا
‡  †
% ةسسباتكو -اسس=لا·ملا دا~سسع'و ¸سس--لا ة-ارسس· _سس¹ع -رسس~ي ¸~سسلا ويرانيسسسلا »سسس· ¸سسي-ر
.-ا-ويرانيسلا
+,qnl-)m ‚-)/q- %
%ويرانيسلا ?تا; .ريو-تلا ويراني~و ة=لا·ملا -ت´يو ةي¹-`ا ة--لا دا~ع'ب »و-ي
+,qnl-)+/ %
%ƒسيرانيسلا SCENARIO WRITER .
+,-qqn ,-qo)/ %
ر…نأ %مليفلا dيوان@ CREDIT TITLE .
+,-qqn ‚-)/q- %
%يئامنيسلا ?تاكلا .ويرانيسلاو راو=لاو -ا=لا·ملاو ةي-امنيسلا -ادا~علا --اك
+,-)./ %
%jنلا وأ ويرانيسلا ر=نأ SCENARIO .
+,-)./ p)-( %
%PƒHيركسŽاP Jباتتلا [ات: ر=نأ CONTINUITY GIRL .
+q“vqn,q %
%ل$: ,~سس=' -باسس=أ اسسمك .وسس--لا -سيلو .,رخأ -ارا-تعاو نا´ملاو نا~¸لا ·م´=ي »¹ي-لا ة-· ¸· »س· وأ ¸-امني~ ل-·
."-اي`لا _¹ع ا-¸ر=- ¸ر-- -اي~أ" ¸ا·ل`ا ~=أ _¹ع -ايت-لا
+q/ %
%ناك! .»¹ي-لا ‚~= ·ي· رو~يو -ا-ويدوت~لا ~=أ ¸· ·ت~ا·' ¸اخ ·=وب »- -انب وأ ر=ن~وأ ة-ي~= وأ _را~ وأ ة·ر=
+q/ o-q++q- %
%راوسس;Kا „سن! –رسس-لا ¸سس+=يو Œسسل'... -اسسي¹=لاو روسس-¸لاو روسس-لاو ر-اتسسسلاب رو´ي~لا ¸ر·ب »و-ي ¸~لا ¸=~لا و-و
.-و¹=ملا
- 1 -
+q/ v. %
%اري!اكلا JDو :اري~اسس´¹ل ~سسي~= _سس-و ا~سس- ر-سست·ي -وسس-لا د~سس=يو ةر¸-لاو اري~ا´لا _-و~ ري·تب رو-ملا »و-ي ةر~ لك ¸·
ا-يأ ر=نأ CAMERA SET- UP .
+smm/ %
%رو$ي .ةي-امني~ -ا=-ل ~خأ وأ ريو-تلاب »و-ي
+smm/)np +,-)./ %
%ريو$تلا ويرانيس ر=نأ SCENARIO .
+sm/ %
5•2^ وأ 2V6! [روN %ة#قل
+)np(q .),/v-q ,-ln} %
%ريو2تلا Cارi „يرA d@ [درفن! [روN وسس-و ."ريو~سستلا _ار~ -سس·و-أ" وأ "ةير-اد ة¹ي=" ا+نأ ¸ا~أ _¹ع اناي=أ ا+يل' را~ي
.ة¹~اك ةرود ل´ل ا~=او ا-ير·- »~-ي ةي-امنيسلا ريو-تلا ةل' ¸· ريو~- _ار~
+)n} %
52V6ملا •2^و Iو$لا d!اbت %d!اbتي
+(l.+/),} %
ةيلbQ ةيئامنيس اي2ي!و;
‡  †
+m'/'m,v+ %
%ةم@انلا [ر1Hلا ¸سس~ -¸سس~ ¸أ نوسس´ي نأ ¸´مي ¸~لا ·-و¹=ملا ري`'ت¹ل ا-·و ة-¹ت=~ -ا=ر~ب ةدا=لا …و==لا ا+ي· -و~- ة=-ل
ر~تني جا=¸ و-و ة~~·لا »ا~أ »·نملا جا=¸لا ¸~ _ول -ي-`تب ا~- »تي .د~=~و _-او ¸با-- ري`'- _ل' ة=ر~ت~ ةوا~=و ة¹ي¹· ةوا~=
.‡ة+با~~ ,رخأ ةدا~ وأ† ن~·ملا ¸~ ة~ا~ وأ »=~لا ·ي¹ع
+mvno ')(* %
%„Aانلا مليفلا وأ·¸وسبد …و-س~ -_ومسس~ -¸س~ لسك _س¹ع ¸وست=يو •ير~لا ¸· -و-لا ,ر=~ _¹ع لي=س- و~ »¹ي-لا و-و
-ا~ »`·`ا ةسس--= ¸سس~ ل=سملا ¸-امنيسلا راو=لا -ن=أ ل-·أ ¸ننأ »=ر -نوم¹´تي ¸ان وأ وناي-لا _¹ع -¸ع -و- وأ ة¹-ن· را=-ن'
.راو=لا »`·أ ل`~ نوم¹´تي ¸انلا ا+ي· _مسن ¸تلا »`·`ا _ل' ري~أو -و-لا
+mvno *)u)np %
%Iو$لا zb! ر=نأ MIXING .
+mvo /-l,} %
%Iو$لا kرL! ¸رسس·لا ةسسل' ¸سسير= ¸ع رو+م=لا را=نأ ¸ع _-=ي €ي= ةرو-¹ل رسي`ا -نا=لا _¹ع »¹ي-لا ¸~ -¸=لا ا~-
.-و-لا -ي-ا=ين ¸~ ل=سملا -و-لا _-= »تيو
+.()/ +,-qqn %
- 1 -
%ةمسقنملا ةTا6لا وأ ~+سس~ملا ¸سس-ن ¸سس· ·سسس-ن _سس~ رسس+=يو ¸سسيرود لسسي`متب ¸سسي¹`مملا ~سس=أ »و-ي €ي= ~+~مل جود¸~ ¸ر·-
.ة=-¹لا
+.m}qn /)/(q %
%‹و#نملا ناون<لا ا-يأ ر=نأ .·-=نب -اي-=~لا ,~=' »و-- ¸~لا ناون·لا و-و SUB- TITLE .
+.mm( %
%[ركHلا .ا+ي¹ع »¹ي-لا -ل »تي ة=ر-~ ةناو=~'
+.m/ %
%aونا: .رو´يد وأ _رس~ ة-~خ _¹ع ةني·~ -اي~أ _¹ع -و-لا ¸~ _ا·~ ¸ر·ل ¸ونا·
+.-m,}q/ sm(q+ %
%مليفلا UيرT 4وق‘ اسس+--` »سس- -وسس-`لا -~سس- .¸-امنيسسسلا »¹ي-لا •ير~ -او= .و= _¹ع ل´~لاو »==لا ةيواستملا -و-`لا ¸-و
اري~اسس´لا ة=ت· ¸و· _=-ت~ ل´~ب »¹ي-لا •ير~ ر=- ¸تلا =اس~لا ةي´ينا´ي~ ¸· »~=تس-و ¸ر·لا ةل' وأ اري~ا´لا ¸ور- -~ان- €ي=ب
.¸ر·لا ةل' وأ
+/lpq %
%_وت9Hلا ZويدوتسKا Zيئامنيسلا ريو$تلا ةيDرأ .-ا-ويدوت~' ةعوم=~ ¸· ويدوت~' وأ ةي-رأ
+/lnoZ )n %
%مLنلا لي2ب .ةر¸-لاو ة-ا-لا •-- ~نع ·ل لي~-ك »~=تسي ¸-امنيسلا »=نلا ري-ك ~= _ل' ·-~ي ¸=~
+/lnol-o +/m,} %
%ماYلا مليفلا † _اسسس-اب ةسس¹يو= -اونسسسل لسس= ~سس·و ةيرا=تلا »`·`ا -اكر~ ·~~=تس- ¸~لا ~يولو¹يسلا ل`~ ¸ي·~ »¹ي· ’“ .‡»سس¹~
.ة¹ي¹· -اعام= ¸~ ابو¹=~ ·¹·= ~· ` `~ -ر=لا --سب ري·تلا ¸´لو ,رخأ ةر~ ‚~=ي ~·و اعاس-' ر`كأ »اي`ا »وي ¸· ناك
+/l- %
%مLنلا ري`سسك .جارسسخلاو ة--لا ¸~ ر`كأ رو+م=لا -~=ي =ا-~ »=ن ر-ت·يو »¹ي-لا ناونع ¸~ ر`كأ ·م~' ¸رب ¸~لا ل`مملا و-
»`·أ اوسس¹`م~" »سس+ن´لو _سس·اولا ¸سس· =ل~سسك اوسسسيل »سس+نأ ¸سسي= ¸سس· "»و=ن" »+نأ را-تعا _¹ع ة~اع »+يل' نوري~ي .و`ا رو~لا ¸¹`م~ ¸~
.ر·-أ -ور=ب وأ »¹ي-لا ناونع -=- ا~' ¸´لو »¹ي-لا ¸¹`م~ ةم· _¹ع »-¸ام~أ نو´- ` ةياع~لا ¸·و ."ةي-اور
+/)(( %
%ةتبا‘ ةي:ار|وتو: [روN ~سخ¸-و .ةسكر=تملا ةروسس-لا ¸سسع اس+·`تخل "ةستبا`" ا+نأ _¹ع _¹=-' ةيداع ةي·ار=و-و· ةرو-
»¹ي-لا ¸· -ارو´ي~¹ل ¸ي·د لي=س- ل=أ ¸~و ةياع~¹ل ا~ا~أ »¹ي-لا ريو-- .`خ ةتبا`لا ةي·ار=و-و-لا رو-لا
†  ‡
.
+/)(( *ln %
%ي:ار|وتوفلا .Œل'....ةتبا`لا رو-لاو "-ا+ير-رو-لأ" ¸ع .و¸سملا و-و
+/m,} %
%ماYلا مليفلا .-=وملا »¹ي-لا =ل~كو -و-¹ل ¸ر·تي »ل ¸~لا -لاسلا »¹ي-لا
- 1 -
+/m,} +sm/ %
%0يTر8ا d! ة#قل ةسس-¹´تلاو -·وسسلا ¸=تسسس- وأ ريوسس-تلا ةريسع ¸كا~`ا وأ ر=انملا ~=` ةي-امنيسلا »`·`ا ~=أ ¸~ •ير~
.-ا~ار-لا وأ _راو~لا ~=` ¸ار·ت~' وأ اي`امي+لا .ا-= -ا=-ل ل`~ -ا-ريو-تب »¹ي-لا ة~=و »و-تل
+/vo)m %
%ويدوتسKا ·سس¹خاد ¸سس·و -وسس-لا ة¸+=أو ة-ا-لاب ¸+=ملا »¹ي-لا ة~=و ¸نا-~ ¸~ -¸= و- ويدوت~لا ن'· ةين-تلا ةي=انلا ¸~
ةسم¹ك لمس~-و "¸-امنيسسلا ريوس-تلا ةيس-رأ" ·سنأ _س¹ع -¸س=لا ا~س- _سل' -رسملا ريس~ي »اسع ·=وسب ¸س´لو ةسي¹خا~لا ~-اس~ملا -انب »تي
-سس--ملاو ¸سسب`ملا -ارسس==و ويرانيسسسلا »سسس·و ¸-=لا ة~روو راوسسكلا ن¸=~و ةرا=نلا ة~رو ل`~ »اس·`ا _يم= "ويدوت~لا"
.ا-ري=و ¸ب`ملا ¸كا~أو ة-¹ت=ملا --ا´ملاو
+/vo)m *lnlpq- %
%ويدوتسKا ري2! لسس´ب ة¹- _¹ع ويدوت~لا ري~~و .---ملا _ت=و ·-ا~·~و ·ي-=و~و ويدوت~لا ¸ع »اع ل´~ب .و¸س~ و-
.»`·`ا -ا~=و
+vyZ +/lnol-o %
%ريe$لا مليفلا و- -ور·ملا ·عاس-'و ¸~`ا »ا=لا »¹ي-لا _يم= و- ¸¹مع ل´~ب ري·-لا »¹ي-لا 1‰ وأ »¹~ Ž·“ ¸¹~
†  ‡
.
+vyZ /)/(q %
%[2@اسملا dيوان<لا وأ راولا ةم&رت لسس-ولا ¸يواسسنعو ةيسس~ا~`ا »سس¹ي-لا ¸يواسسنع ·سسنيب ¸سسير-ت¹ل ة~عاسسملا ¸يوان·لا _مسيو
ناسسي=`ا -سس¹=أ ¸سس·و »`´لا _سس-= لسس=أ ¸~ ·ن` -~ا-لا »¹ي-لا ¸· ~=وي »ل ¸~لا ~ي=ولا -¸~لا و- راو=لا ةم=ر-و ._باتتلا ¸يوانعو
.¸و=نملا ناون·لا ·نأ _¹ع ·يل' را~ي
+v.q- %
%ريHكلا وأ مYcلا 1 .»=- جاتن' ‡ • .»ا=¸ •~و ر+=ي ل`م~ ‡
+v.q- ~*.)+q %
%zاودtF •يرسس~ _سس¹ع ر`سسكأ وأ ¸ي-لا~ ¸ي=ير~ _-= وأ ‡~=او -ي-ا=ين _¹ع† رخ`ا ¸و· ~=او لك ر`كأ وأ ¸ي~+~~ ريو--
.~=او -=و~ ا-يأ ر=نأ DOUBLE EXPOSURE و DOUBLE PRINTING 5
+{n,sm-mn)+q %
%d!اbتلا ةسسيدا·لا ¸رسس·لا ةسسل' ¸·و .ة-~انملا ة==¹لا ¸· ان~ا¸تي €ي=ب ةرو-لاب -و-لا لي-و- ¸· ¸ي·~لا -ي·وتلا نام-
.ارداك ر~ع ة·ستب ةرو-لا -و-لا ¸-سي ةرو-لاو -و-¹ل
+{nm.+)+ %
%jلYملا -~سس·ي ¸~لا ¸=¹ملا ¸ع -¹ت=~ و-و »`·`ا ¸ع ةياع~لا ¸· ا~= ري--لا ¸=¹ملا »~=تسي .ة--¹ل ¸=و~ •ي==-
¸~ ·لو= _وارتي -ا-=¹ملا ¸~ _ونلا ا~-و .ة--لا -اينا´~' _¹ع »´=لا ل=أ ¸~ ويرانيسلا »س· 1“˜˜ _ل' ةم¹ك “˜˜˜ .ر`كأ وأ
/l} %
- 1 -
%ة#قللا `Eأ وأ ريو$تلا ي: [رملا ¸سس·و -سسيك`´لا _سس¹ع ا+¹ي=سسستب _باسستتلا ةاسست· »وسس-- -ريوسس-- وأ ~+~ملا …ا-تل' »تي ةر~ لك
»·ر "ة=-¹ك" ل=سي رو-ملا ~عاسمب ¸ا=لا لم·ملا رير-- 1 وأ • وأ ’ .Œل'....
/l}qZ v. %
%مليفلا 0ل .Œل' ... _-=لا ةل' وأ اري~ا´لا وأ ¸ر·لا ةل' .`خ -رور~ ~·ب ا+-ير= ¸ع »¹ي-لا -ل »تي ةي´ينا´ي~ ةي¹مع
/l}qZ v. -qq( %
%[ركHلا .ةي-امنيسلا ة¸+=`ا -ا=ت· ¸~ رورملا ~·ب ا+ي¹ع »¹ي-لا -ل ¸ر=ي ¸تلا ةر´-لا
/ln} +sm/ %
%ةيئا! ة#قل .·-ان· ¸· وأ ويدوت~لا ¸· ¸و= ¸· ‚~=لا رو~ي €ي= ةي-ا~ ~-ا~~
/q*.m %
%CاقيKا ZƒيSوتلا .»¹ي-¹ل »ا·لا و=لاو -ي·وتلا
/q+/ %
%راHتEKا 1 وأ ا-سس~ان~ جاي´ملا ناك ا~ ا~'و ا+ب ام-ريو-- -=ي ¸تلا ة-ير=لا ة·ر·مل ة¹`مملا وأ ل`مم¹ل ريو-تلا ¸· ةبر=- ‡
.-~- ةريخ`ا ة=-نلا ¸ع را-تخلا -~´ي ا~ اردانو .لي`متلا _¹ع ام+-ر~· • ¸سس· ¸اخ ل´~ب ·-يم=- »تي -لاسلا •ير~لا ¸~ -¸= ‡
.-لاسلا •ير~لا –~=- ا+نأ .ا`ملا لي-~ _¹ع -اري~ا´لا ةي=`-و ~+~ملا ة-ا-' را-تخل ويدوت~لا
/)(/ %
%ةيسأرلا ة;رلا .ةيدومع ةكر= ¸· ل-~أ وأ _¹عأ اري~ا´لا =ير=-
/)/(q %
%dيوا33ن<لا ة33بات; ·رسس=نا .»سس¹ي-لا ¸يواسسنع ةسسباتك MAINTITLE · CREDITTITLE· DIRECTOR,STITLE·
CONTINURTY TITLE SUB TITLE AND SPOKEN TITLE· BRIDING .
/-l,} %
%†0لYلل وأ ما!•ل‡ اري!اكلا ة;ر^ .ةي-·أ ةكر= وأ »ا~`ل وأ -¹=¹ل -ةبرع وأ =ر=ت~ ل~ا= _¹ع ¸-و اري~ا´لا =ر=- ¸ن·ي
/-l,})np +sm/ %
.اي-·أ وأ »ا~`ل وأ -¹=¹ل اري~ا´لا =ير=تب -ريو-- »تي ~+~~ :ةكر=ت~ ة=-ل
/-loq +sm‚ %
%gرا33Lتلا •ر33<لا ¸سسع ¸يلو¸سسسملاو ¸يع¸وسسملاو ¸رسس·لا رود -ا=سس-أو ةراسس=تلا -اسس-ع` »سس¹ي-¹ل ¸اسسخ ¸رسسع
.Œل'... -انا=ر+ملا
/-ln+.m-/ oq.l-/*qn/ %
%IŽاقتنKا مسS ¸ي~سسلا ¸ي¹`مملا ¸ع €=-يو ` يل نو¹م·ي ¸ي~لا ¸ي¹~ا·¹ل -`ا-تنلاو ة~=و ل´ل -ارايسلا »س-لا ا~- ري~~ ر·وي
.»¹ي-لا ا+-¹=تي ¸تلا ةعور~ملا ,رخ`ا ¸ار=`او ة-~ان~ -`-او~ ة¹ي~و ¸أ »+ي~ل اوسيل
/-ln+)/ ,l+q %
- 1 -
%م9:8ا dT ‹و2نN ¸~ ا+·ن- »تي نأ -=ي ةبو¹=ملا »`·`ا ¸=~ ¸يدان- .ةبر·لاب وأ را=-لاب »`·`ا ل-نل »~=تسي و-و
.جرا=لا ¸~ -~=لاو لخا~لا ¸~ ن~·ملا
/-ql/*qn/ %
ل´سس~ب ·سس¹ك »¹ي-لا رو-- ¸´مي €ي=ب ¸=¹ملا ريو=- ¸أ ·ويرانيسلاو ¸=¹ملا ¸يب ¸تلا ة¹=رملا ¸-و :ةي-امنيسلا ة=لا·ملا
.¸دا·لا ويرانيسلا وأ ريو-تلا ويراني~ ¸· ‚~=ي ام¹`~ ~-ا~ملا »ي·ر- وأ »يس-- نود ¸´لو ¸=¹ملا ¸ع »~-ت~
/-).mo %
%اري!اكلا ل!ا^ .¸كا~ _-و ¸· اري~ا´لا ·ي¹ع _-و- ل~ا=
/-m(({ %
%€رت! ل!ا^ .اري~ا´لا ··و· _-و- =ر=ت~ ل~ا= و-و
/-v,} %
%Iا233<ملا ل33قن ةبر@ ةسسبرعو -وس-لا ةسبرع --اسبر·لا ¸س~ ناسسعون =اسن- .ة-اس-لاو -وس-لا -ا~س·~ ة~سس=و لسس-نل ةراي~
.ة-ا-لا
/‚m +sm/ %
5Iاي$Y6لا d! dين‘Ž ةHيرS رB;أ وأ ة#قل `E8 د2! ري| x9#NF وQو %dي$Y6ل ة#قل
vn)/ *lnlpq- %
ر…نأ %ةيئامنيسلا [2^ولا ري2! PRODUCTION MANAGER .
v. /m +.qqo %
%ةبول#ملا ة@رسلا .ة=و--ملا ةعرسلاب =ر=ت-و ريو-ت¹ل اري~ا´لا ¸· ةرو-لاو -و-لا ةي´ينا´ي~ ·ي· ~·تس- ¸~لا -·ولا
ˆlv(/ †'(l* %†
%م9:8ا نbY! ر=نأ SAFE .
ˆ)q‚')noq- %
%ة#قللا د2! Zر…نملا د2! _وسسن _سل' ريس~- ةسسعراب ةسسل'" :¸-`اسك رتي~وراسب ةسم¹ك لسس--ملا ¸سم=·~ ¸رييب ¸ور-~' د~=ي
.·ت·~سسل =ل~و ةني·~ ة~-ا· ·ي~ل ¸´لو -اري~ا´لاب ·=ارخ' »- ا~ ةي¸رل ةعراب ةل' ا-يأ و- ة=-¹لا وأ ر=نملا د~=~و ."اننيب ~-اسلا ¸-=لا
¸-سسسنلا »سس==لا -ا=علو .اري~ا´لا _-و~ رايتخ' لي+س- ل=أ ¸~ =ل~و ام+نيب ل--لا نا´~لا ¸· ¸´لو اري~ا´لاب •--ري ا~ ةداع و+·
¸سسي=ر=ملا ¸سس·ب لسسم=ي .ةسس·ن·`ا رسس~=- وأ ةسس=-¹لا وأ رسس=نملا د~سس=~ ة~ا~لا _¹ع …و=خ ~ي~=تب »تي ة-¹ت=ملا -ا~~·لا -¸ر-- ¸~لا
.-·ولا ري·و- ¸· ~ي-~ ¸ا+= و-و -ري·- ر=نم¹ل د~=~ »+·~
ˆ)pnq// %
%gرئا2لا Cانقلا .–ا~لا ¸~و أ دو~`ا ن~·ملا وأ =¹سلا ¸~ _ن-ي ا~ ا-لا=و ة~~·لا »ا~أ _-وي د~=~ »عان _ان· و-و
ˆ)+/l +sm/ %
ر…نأ %[2ي<Hلا ة!ا<لا ة#قللا DISTANT SHOT .
- 1 -
ˆ)+vl(+ %
%Iارو$تلا ZIاير$Hلا جرسس=ملا ة~عاسسسمل ا+ميم-- »- ¸تلا -ا-ويرانيسلا ~=أ ¸· ةيك`+ت~لا …ا-ن¹ل -ا~و~رلا ¸~ ة¹س¹~
¸سس· ة~سسي-~ -اسس~ت´~`او .ا~سس´-و ةسسي-¹=لا ·رسس+=ملا ·اري~اسس´لا ةيوا¸ ·‚~=لا رو-تل ¸يرخ'و رو´ي~لا ¸~ن+~و ¸ي¹`مملاو رو-ملاو
.»+-لا -و~ _ن~ _¹ع ~عاس-و ¸ي-ت=ملا لك ة~عاس~
‚l-o-myq %
%Xب9ملا مسS .ا+لام·ت~' ةداع'و ا+يكو ا+-ي=ن-و ا+ي·رو -اي¸`ا ¸ي¸=تل »س· ·ن´لو ‚ا``ا ¸~ ة·=· ¸يل
‚)(o /-l,} %
%d!اbتملا ري| Zرلا Iو$لا kرL! .. راوس= لسم= ·~+س~ملا جراسخ -اوس-أ ·»ا=¸ -ا-و- ل`~ ة-ير= -او-أ لي=س-
.ريتنوملا ة=~اوب راو=لا ¸· ا+لاخد' وأ ةي-¹خ -ا-و-ك ~+~ملا _ل' ا+ت·ا-' ا~' ¸´مي ¸تلا Œل'
‚)noq- %
%مليفلا 0ل ةل• .-انيبوب _ل' »¹ي-لا -¹ب »و-ي ¸ا+=
‚).q %
%wس! =ان- .¸لاتلا ~+~ملا ¸ع -~´-و ةرو- _سم- ة~ا~لا _¹ع رم- ةا=~~ ن'كو _سملا ري`'-و ·•¹=لا وأ ج¸م¹ل ة¹ي~ب ة-ير=
-» ة¹~ا´لا .امع`ا._سملا ¸ر=ل ة-¹ت=~ …امنأ وأ .ا´~أ •
- 1 -

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->