‫کبد یا ‪liver‬‬

‫کبد عضو است که در ‪ RUQ‬موقیعت دارد ‪،‬وزن آن نزد خانم ها درحدود ‪ Kgr 1,4 – 1,2‬ودر‬
‫نزد مرد ها در حدود ‪ Kgr 1,8 – 1,4‬تفاوت دارد ‪.‬‬

‫اناتومی ‪:‬‬
‫کبد دارای پنج وجه میبا شد ‪.‬‬
‫ قدامی یا ‪. anterior‬‬‫ علوی یا ‪.superior‬‬‫ سفلی یا ‪ inferior‬ویا ‪. visceral‬‬‫ ‪. Right lateral‬‬‫ ‪. Posterior‬‬‫‪ -1‬وجه قدامی کبد ‪ :‬ذریعه ‪ Lig falciform‬پوشانیده شییده اییین ‪ Lig‬در وجییه علییوی کبیید بییه‬
‫طرف چپ وراست سیر نموده ‪ Right coronary Lig‬و ‪ Left coronary Lig‬را میسازد ‪.‬‬
‫دروجه سفلی کبد ساختمان ها ی ذیل به ملحظه میرسد ‪.‬‬
‫‪Lig teres Hepatis‬‬
‫‪Lig venosum‬‬
‫‪Fossa for gall bladder‬‬
‫‪Sulcus for IVC‬‬
‫‪Porta Hepatis‬‬
‫این سا ختما ن ها به وجه سفلی کبد منظره ‪ H‬مانند را میدهد ووجه سفلی کبد را به چها ر حصه‬
‫تقسیم میکند‪.‬‬
‫‪Right lobe‬‬
‫‪2-Left lobe -1‬‬
‫‪caudate lobe‬‬
‫‪4- Quadrate lob -3‬‬
‫‪ Main portal vein‬و‬

‫‪ Porta hepatic‬نییاحیه اسییت کییه ‪، Common Hepatic duct‬‬
‫‪ Hepatic Artery‬از آن میگذرد‪.‬‬
‫کبد دارای دو زاویه میبا شد ‪ Left angle‬که درانسی فص چپ قرار دارد و ‪ Inferior angle‬که‬
‫دربین وجه سفلی ووجه قدامی تشکیل گردیده است ‪.‬‬
‫تقسیما ت داخلی کبد ذریعه سه عدد ‪ vein Hepatic‬که به ‪ IVC‬می ریزد ذیل صورت پذیرفته ‪.‬‬
‫‪ : Middle hepatic vein -1‬کبد را به فص چپ و فص را ست تقسیم می نماید ‪.‬‬
‫‪ Right hepatic vein : Right lob -2‬را به سگمنت قدامی و خلفی تقسیم می نماید ‪.‬‬
‫‪ Left hepatic vein : Left lobe -3‬را به سگمنت انسی و وحشی تقسیم می نما ید‪.‬‬

‫منظره سونوگرافیک کبد نا رمل ‪:‬‬
‫کبد با داشتن ‪ Mid gray echo‬در التراسوند به شکل یک عضو ‪ homogenous‬یا ‪texture‬‬
‫ظریف به ملحظه میرسد‪.‬‬

‫‪1‬‬

‬گرچییه دریییافت ‪hepatomegaly‬‬ ‫ذریعه التراسوند تا اندازه ‪ non specific‬میبا شد ولی با ان هم معیارات ذیل را میتوان جهت تعین‬ ‫‪ hepatomegaly‬در التراسوند در نظر گرفت ‪.‬‬ ‫ در صورت که ‪ probe‬یا ‪ transducer‬به صورت عمود در تحت کنار سفلی اضلع‬‫گذاشته شود وکبیید روی ‪ monitor‬دیییده شییود ممکیین ‪ hepatomeglay‬موجییود بییا شیید ولییی بییا ییید‬ ‫متوجه بود که درنزد افراد لغر میتواند کبد در تحت اضلع دیده شیود یعنیی نیزد شیان ‪palpable‬‬ ‫‪ liver‬یا کبد قا بل جس موجود با شد بیدون اینکه ‪ hepatomegaly‬موجود باشد هم چنییان در نییزد‬ ‫افرا دیکه امفزیما ی ریوی دارند یا ‪ right massive plural effusion‬دارند به نسبت اینکه کبد‬ ‫ذریعه حجا ب حا جز به سفلی بیجا میگردد ‪ .‬‬ ‫سایز کبد ‪:‬‬ ‫سایز و شکل کبد نظر به بنیه افراد فرق میکند ‪،‬در افراد چییا ق لییوب چییپ کبیید خییط متوسییط را بییه‬ ‫طرف چپ عبور نمی کند ولی در افراد لغر لوب چپ کبد میتواند خط متوسط را عبور نماید ونیز‬ ‫شده میتواند که کنار سفلی کبیید پییا یینییتر از اضییلع جییس گییردد‪ .‬‬ ‫ هر گا ه لوب را ست کبد از قطب سیفلی کلییه راسیت پییا یینیتر قییرار داشییته بییا شید میتوانید‬‫‪ hepaptomegaly‬موجود با شد ‪.‬‬ ‫با ید یاد آور شد که قنات ها ی صفراوی داخل کبد ی به نسبت کوچک بودن سایز آن در التراسییوند‬ ‫قا بل دید نمی با شد ‪،‬صرف ‪ (CBD(common hepatic duct‬که د رنا حیییه ‪porta hepatic‬‬ ‫در قدام ‪ portal vein‬سیر دارد ذریعه التراسوند قا بل دید است ‪.‫ایکوجنیستی آن نسبت به قشر کلیییه ییک انییدازه بیشییتر بییوده ‪ outline،‬کبیید لشییم و منظییم بییه نظییر‬ ‫میرسد ‪. Focal liver disease -1‬‬ ‫‪ Diffuse liver disease -2‬یا آفات منتشر کبد‪.‬‬ ‫پتا لوژی ‪:‬‬ ‫‪.‬کنا ر سفلی کبد درتحت اضییلع قییرار خواهیید گرفییت‬ ‫بدون اینکه ‪ hepatomegay‬موجود با شد ‪.‬‬ ‫ ولی معیا ر نسبتآ دقیق بییرای ‪ hepatomegaly‬همییا نییا ادازه گیییری فییص را سییت کبیید در‬‫حذای خط متوسط ترقوی میبا شد ‪ .‬اندازه نا رمل آن ‪ 15cm-10‬قبول شده است هرگا ه بیشتر‬ ‫از این دریافت گردد دللت به ‪ hepatomegaly‬می نما ید ‪.‬‬ ‫‪Focal liver disease‬‬ ‫‪A Benign‬‬‫‪B Malignant‬‬‫‪C Infective‬‬‫‪2‬‬ .‬در پرا نشیم کبد یک تعداد سا ختما ن ها ی توبولر و لیگا منت ها به ملحظه میرسیید ‪ .‬اییین‬ ‫سا ختما ن های توبولر عبارت از ‪ Hepatic vein‬ها و ‪ Portal vein‬ها میبا شد که در یک پلن‬ ‫عمود با لی همدیگر قرار دارند یعنی هر گا ه در یک مقطع ‪ Hepatic vein‬ها به شکل طییولنی‬ ‫دیده شود ‪ portal vein‬به شکل مدور یا در مقطع عرضانی آن به ملحظه خواهد رسید ‪.

‬‬ ‫‪: Hepatic adenoma‬‬ ‫این تومور ها فوق العاده نادر بوده زیادتر نزد خا نم ها ی که ادویه ضد حا ملگی فمی اخذ مییی نمییا‬ ‫یند دیده شد ه است ‪ .‬‬ ‫از نظر التراسوند به شکل کتله ‪ echogenic ، homogenous‬و ‪ well define‬معلوم میگییردد‬ ‫‪،‬اکییثرا سییایز آن از ‪ 2cm‬کمییتر میباشیید ‪ haemangioma.‬‬ ‫منظره سونوگرافیک آن مشابه به ‪ Focal nodular hyperplasia‬میبا شید ‪ .‬از لحییا ظ‬ ‫‪ Reflectivity‬میتواند ‪ echogenic.‬‬ ‫‪:(FNH(focal nodular hyperplasia‬‬ ‫این آفت به صورت نا در خصوصآ درنزد خانم ها دربین سنین ‪ 20‬الی ‪ 40‬سا لگی دیده میشود نزد‬ ‫اطفال بسیار به ندرت تصادف میگردد اکثرا ‪ Asymptomatic‬میبا شد ‪.‬مریضا ن معمول به نسبت موجودیت دردنا حیه ‪، RUQ‬موجودیت کتله در نییا‬ ‫حیه ویا به نسبت ‪ Hemorrhage‬داخل پریتوان ناشی از تومور مراجعه می نما ییید در نییزد اطفییال‬ ‫کمتر دیده شده است ووقوعات آن درنییزد اطفییال کییه مصییاب ‪ glycogen storage disease‬انیید‬ ‫بیشتر است ‪. hypoechoic‬ویا ‪ isoechoic‬با شد ‪.‬‬ ‫‪: Haemangioma‬‬ ‫‪ Cavernous haemangioma‬از جمله تومور ها ی سلیم بسیار معمول کبد به حسا ب میرود که‬ ‫در خانم ها بیشتر دیده شده ووقوعات آن با پیشرفت سن بیشتر میگردد ومیتوانیید درنییزد اطفییال نیییز‬ ‫دیده شود ‪.‬کیست ها ی واحد معمییول سییبب اعییراض نمیگییردد و ‪ LFT‬نیییز‬ ‫تغیر نمی کند اما در ‪ Polycystic liver disease‬کبید بیه نسییبت موجیودیت کیسییت هییای متعییدد‬ ‫بزرگ یا ‪ enlarge‬میگردد‪.‬در صییورتیکه ‪ haemorrhage‬در آن واقییع شییود‬ ‫منظره ‪ heterogenous‬را به خود میگیرد‪.‬عادتییآ در لییوب راسییت کبیید تصییادف‬ ‫میگردد‪،‬بیشر واحد میبا شد ولی میتواند متعدد با شد ‪.‬‬ ‫‪: Focal fatty change‬‬ ‫ارتشاح شحمی درکبد معمول میباشد که ممکن ناشی از تشوش ‪ nutritional‬به وجییود آییید ارتشییاح‬ ‫شحمی ممکن به صورت منتشر با شد ولی درصیورتیکه بیه صیورت محراقیی درنیواحی مشیخص‬ ‫‪3‬‬ .‬اینهییا دارای کپسییول بییوده‬ ‫بعضآ سایز آن تا ‪ cm 20‬نیییز رسیییده میتوانیید‪ .‬در صورتیکه ‪ haemangioma‬بزرگ با شد‬ ‫ممکن ‪ Distal acoustic enhancement‬صعیف از خود نشان دهد ‪.‫‪Benign Focal lesion‬‬ ‫‪ :Hepatic simple cyst‬کیست های سا ده کبد بیشتر درسنین متوسط به مل حظه میرسد‬ ‫در خا نم ها نسبت به مرد ها معمولتر اند ‪،‬میتواند به شیکل وا حید وییا متعیدد بیا شید ‪ .‬ادینومیای کبیدی بیه‬ ‫شکل کتله جامد با سرحد منظم به شکل مدور در التراسوند خیال میدهد ‪ .‬‬ ‫از نظر التراسوند به شکل یک کتله جییا میید بییدون کپسییول و متجییا نییس بییه نظییر میرسیید ‪.‬کیسیت هیای‬ ‫متعدد ‪ polycystic liver disease‬در ‪ %40‬در نزد افرادیکییه مصییاب ‪polycystic kidney‬‬ ‫‪ disease‬اند به ملحظه میرسد ‪ .

‬اییین اینهییا‬ ‫سبب بیجا شدن اوعیه ناحیه نمی گردند یعنی ‪ mass effect‬ندارد و ساختمان های وعیایی نییا حیییه‬ ‫مصاب با ناحیه سالم کدام تغیری را نشان نمی دهد ‪.‬میتواند به شکل‬ ‫یک محراق ایکوجنیک واحد با شد که عاد تآ بقا یای آبسییه ویییا ‪ haematom‬قبلییی را نشییان میدهیید‬ ‫تظا هر نماید و یا اینکه تکلسات به شکل محراقات ایکوجنیک متعییدد و منتشییر تیوام بیا ‪posterior‬‬ ‫‪ shadow‬اسییت بییه ملحظییه میرسیید کییه اینهییا ممکیین گرانولومییا هییای متکلییس )‪calcified‬‬ ‫‪ (granuloma‬ناشی از آفات التهابی مزمن کبدی ما نند توبرکلوز با شد ‪.‬هییم چنییان ‪ HCC‬میتوانیید بییه‬ ‫شکل ‪ diffuse‬یا منتشر با شد ‪.‬‬ ‫از ‪ echogenicity ،HCC‬میتواند ‪ hypoechoic .‫تغیرات شحمی درکبد رخ دهد این حا دثه را بنام ‪ focal fatty change‬یا ‪ focal fatty tumor‬یا‬ ‫د میکند ‪.‬‬ ‫در التراسوند به شکل تومور نسبتا ‪ echogenic‬با سرحدات نه چندان منظم دیده میشییود ‪.‬‬ ‫‪ Hepatoma‬از نظر التراسوند به شکل یک کتله جا مد یا ‪ solid mass‬که ممکن به شکل نودولر‬ ‫با شد تظاهر نماید وسرحد آن ‪) well define‬خوب واضح( میباشیید‪ .‬‬ ‫‪: Focal Fatty Sparing‬‬ ‫این حا دثه برعکییس ‪ Focal Fatty Change‬میبییا شیید یعنییی دراییین حییالت اکییثریت کبیید مصییاب‬ ‫ارتشاح شحمی بوده صرف بعضی نواحی به شکل محراقی از تغیرات شحمی در اما ن بییا قیی مییی‬ ‫ماند که در التراسوند به شکل یک نا حیه ‪ hypoechoic‬معلوم میگردد‪.‬‬ ‫‪: Liver calcification‬‬ ‫تعداد از افات سبب تولید ‪ calcification‬در پرانشیم کبد میگردد‪ Calsification .‬‬ ‫‪4‬‬ .‬هم چنان تعداد میتییا سییتاز‬ ‫ها به شکل ‪ calcified‬درکبد تظاهر مینما ید‪.‬‬ ‫‪Malignant Focal Lesion‬‬ ‫‪:(Hepatocellulare Carcinoma(hepatoma‬‬ ‫ازجمله افا ت خبیثه ابتدایی معمول میبا شد ‪.‬درمردها بیشتر تصادف میگردد هم چنییان ‪hepatoma‬‬ ‫درنزد افراد مصاب ‪ liver cirrhosis‬میتواند به حیث یک اختلط تظاهر نما ید ‪.‬‬ ‫تومور های کوچک ‪ hypoechoic‬بوده وهر قدر سایز آن بزرگ گییردد ‪ reflectivity‬آن بیشییتر‬ ‫میگردد‪. hyperechoic‬ویا ‪ isoechoic‬با شد ‪.

‬‬ ‫منظره سونوگرافیک ان قرار ذیل میباشد‪.‬‬ ‫‪(Hydatid cyst (echinococal cyst‬‬ ‫عا مل سببی آن ‪ echinococcal granulosea‬میبا شد ‪.‬‬ ‫آبسه های امیبیک کبد معول به شکل متناظر ‪،‬مدور ویا بیضیوی شیکل انید نسیبت بیه انسیاج کبیدی‬ ‫هایپو ایکویک بوده منظیره متجیا نییس دارد ‪ posterior acoustic enhancement.‬‬ ‫میتا ستاز درکبد از نظر التراسوند به اشکا ل مختلف تظا هر می نما ید ‪.‬عامل سببی آبسه ها میتواند ‪ pyogenic liver abscess‬یا‬ ‫آبسه پرازیتی ویا ‪ Amoebic liver abscess‬با شد‪.‬میتوانیید بیه‬ ‫درجات مختلف موجود با شد‪.‬میتا ستاز در کبد میتواند واحد ‪ ،‬متعدد ویا هم به شکل منتشر با شد‪.‬‬ ‫منظیییره سیییونوگرافیک ‪ :‬آبسیییه ‪ pyogenic‬در روز هیییا ی اول بیییه شیییکل ییییک سیییاحه منتشیییر‬ ‫‪ hypoechoic‬با حدود نسبتآ غیر واضح تظا هر می نما ید که این حا لت نا شی از ازیما و التهییاب‬ ‫در ساحه ماوفه می با شد ‪،‬اما بعدآ ‪ lesion‬مییذکور بیشییتر واضییح گردیییده معمییول ‪ shape‬آن غیییر‬ ‫منظم بوده وجدار آن ‪ thick‬به نظر میرسد قسمت های وسطی آن ایکو های مختلف ناشی از انساج‬ ‫نکروتیک ‪ pus،‬و احتما ل گازات را از خود نشییان میدهیید هییم چنییان ‪acoustic enhancement‬‬ ‫میتواند به اندازه های مختلف موجود با شد ‪.‫‪Metastases‬‬ ‫کبد دومین نا حیه معمول برای میتا ستاز بعد ازعقدات لمفاوی محسییوب میگییردد وقییوع میتییا سییتاز‬ ‫‪ 20‬مراتبه نسبت به آفت خبیث ابتدایی کبد بیشتر است اکثریت میتا ستاز ها از طریق جریییان خییون‬ ‫به کبد میرسد ‪.‬‬ ‫‪ : a simple cyst‬کیست هیداتیت میتواند به شکل یک کیست سا ده تظا هر نماید ولی جدارا ین‬‫کیست ها نسبتآ ضخیم میبا شد ‪ .‬‬ ‫‪5‬‬ .‬‬ ‫ ‪) Echo poor‬عادتآ از ثدیه و برانش(‬‫ ‪) Echogenic‬معمول از طرق هضمی منشه میگیرد(‬‫ ‪) Cystic‬ازتخمدان ها و پا نقراص(‬‫ ‪(Calcified metastases (collateral and stomach‬‬‫ ‪(Bull eye (Target lesion‬‬‫‪ Necrotic metastasis -‬با منظره ‪complex‬‬ ‫‪Infective Focal lesion‬‬ ‫آبسه )‪: (Abscess‬آبسه ها میتواند درنتیجه انتشار انتان به کبد ازطریییق ورییید بییاب ‪،‬شییریان‬ ‫کبدی ویا طرق صفراوی به حصول آید هم چنییان انتییان میتوانیید از طریییق جروحییات نییا فییذه داخییل‬ ‫انساج کبدی گردد و سبب حادثه شوند ‪ .‬زیرا کیست های هیداتیت دارای سه طبقه بوده از این جهت جدار‬ ‫این کیست ها ‪ thick‬یا ضخیم به نظر میرسد ‪.‬‬ ‫‪ : b wall detachment‬دراین حالت طبقه داخلی کیست از دو طبقه دیگر آن جدا میگردد که این‬‫علمه بنام ‪ water lily sign and drooping lily sign‬یا د میگردد‪.

‬‬ ‫‪: Sonographic appearance‬‬ ‫‪ a‬علیم سونوگرافیک کبدی ‪:‬‬‫ سایز کبد در ابتدا ممکن یک اندازه بزرگ گردد ویا سا یییز آن نورمییال بییا شیید وبییا پیشییرفت آفییت‬‫سایز کبد خصوصآ فص را ست کبد کوچک گردیده وتنا سب ‪ caudated lobe‬با ‪ Right lobe‬یا‬ ‫فص راست کبد برهم می خورد ‪.‬‬ ‫‪Diffuse liver disease‬‬ ‫‪ a‬آفییات منتشییر کبیید تییو ام بییا ازدیییاد ‪ echogenecity‬کبیید میبییا شیید ‪ ،‬کییه شییا مییل ‪Fatty liver‬‬‫‪ ،Chronic hepatitis‬و ‪ Liver cirrhosis‬میباشد ‪.‬‬ ‫‪ b‬علیم سونوگرافیک خا رج کبدی ‪:‬‬‫که بیشتر مربوط فرط فشار ورید با ب میبا شد‬ ‫‪6‬‬ .‬از لحییاظ پتییا لییوژی بییه انییواع ‪micro‬‬ ‫‪) nodular‬نودول ها بین ‪ 1‬الی ‪ 2‬ملی متر قطر دارند(‪) Macro nodular ،‬قطر نودول ها بین ‪3‬‬ ‫الی ‪ 20‬ملی مترتفا وت میکند ( و به شکل مختلط ویا ‪ Mix‬تقسیم گردیده است ‪.‬ایکو ها ی داخلی مذکور پارچه ها ی کوچکی ا ند که‬ ‫از طبقه داخلی کیست جد ا گردیده در این کیست شنا ور میبا شد ‪.‫‪ : c Daughter cyst with in cyst‬دراین شکل کیست هیا ی متعیدد دخیتری در بیین کیسیت‬‫بزرگ به مل حظه میرسد یعنی طبقه داخلی کیست سبب تولید کیست های کوچییک دخییتری دربییین‬ ‫کیست اصلی میگردد‪.‬‬ ‫‪ : d Card wheel appearance‬دراین حا لت کیست ها ی دختری دربین کیست بزرگ منظره‬‫مشا به به عرابه گادی را نشان میدهد ‪.‬درصورت که اییین تناسییب یییا ‪ ratio‬بیشییتر از ‪ 0.6‬میبا شد ‪.‬در حا لت نارمل تناسب ‪ caudated lobe‬با ‪ Right lobe‬کمتر‬ ‫از ‪ 0.‬‬ ‫‪ b‬آفات منتشر کبد که با تنقیص ‪ echogenecity‬کبد همرا میبا شد ‪ ،‬شامل ‪acute hepatitis ،‬‬‫‪ congestive liver ،leukemia‬میبا شد‪.65‬گییردد ‪ %100‬بییرای سیییروز‬ ‫وصفی میبا شد‪.‬‬ ‫ ‪ Texture‬کبد معول ‪ coarse‬یا خشن میبا شد ودر صییورت کیه آفییت ‪ macro nodular‬بیا شید‬‫‪ texture‬کبد میتواند نودولر با شد ‪.‬‬ ‫‪ : e Falling snow flecks‬دراین شکل دربین کیست ها ‪ internal echo‬که منظره پا غنده ها‬‫ی برف را نشا ن میدهد به مل حظه میرسد ‪ .‬‬ ‫‪Liver cirrhosis‬‬ ‫تعریف ‪:‬سیروز کبد عبا رت از تخریییب بیشییرونده حجییرات نییا رمییل کبیید و جییاگزین شییدن نسییج‬ ‫فبروز توام بییا شییکل نییودول هییای ‪ regenerative‬میباشیید ‪.‬‬ ‫‪ : f Calcified cyst‬دراین صورت جدار کیست تکلسا ت داشته و ممکن ‪posterior shadow‬‬‫نیز داشته با شد ‪.‬‬‫ تزاید در ‪ attenuation sound‬به ملحظه نمی رسد مگر اینکه افت ناشی از ا لکهول تییوا م بییا‬‫تغیرات شحمی در کبد با شد ‪.‬‬ ‫ ‪ echogenecity‬کبد زیاد میگردد‪.‬‬ ‫ سرحدات کبد ممکن نودولر با شد ودر صورت که آفت ‪ micro nodular‬بییا شیید سییرحدات کبیید‬‫معمول به شکل برس مانند یا ‪ brush like‬به نظر میرسد ‪.

‬‬‫‪ -‬کبد در ‪ %75‬واقعات از نظر سایز بزرگ میبا شد‪.‬‬‫ ‪Hepatospenomegaly‬‬‫‪ -‬ضخیم شدن جدار کیسه صفرا ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ .‬‬‫‪ -‬کبد از نظر سایز بزرگ میگردد‪.‫‬‫‬‫‪-‬‬ ‫توسع ورید با ب )قطر نارمل ورید باب ‪ 10‬الی ‪ 13‬ملی متر میبا شد(‬ ‫‪Splenomegaly‬‬ ‫َ‪Ascitis‬‬ ‫‪Hepatic fatty change‬‬ ‫ارتشاح شحمی کبیید میتوانیید از بییاعث مییواد ‪، toxic‬ا لکهییول ‪،‬ادویییه جییات )‪، (steroid‬چییا قییی یییا‬ ‫‪ obesity‬ویا ناشی از آفات میتا بولیک ما نند ‪ glycogen storage disease‬با شد ‪.‬‬ ‫ ایکوجنستی کبد کم میگردد‪.‬‬‫ ‪ portal venule‬ها متبا رز میگردد‪.‬‬ ‫‪chronic active hepatitis‬‬‫ ‪chronic persistent hepatitis‬‬‫ ‪chronic lobular hepatitis‬‬‫منظره سونوگرافیک ‪:‬‬ ‫‪ echogenecity‬کبد افزایش کسب میکند‪.‬‬ ‫سه شکل عمده آن وجود دارد‪.‬‬ ‫ ‪ echogenecity‬کبد تنقیس میا بد ‪.‬‬ ‫‪Chronic Hepatitis‬‬ ‫تعریف‪:‬عبارت از ا لتها ب پرانشیم کبدی که شش ماه ویا بیشتر از آن دوام نماید ‪.‬‬ ‫علیم سونوگرافیک آن عبا رت اند از ‪:‬‬ ‫ ازدیاد ایکوجنیستی کبد ‪.‬‬‫‪ sound attenuation-‬بعضآ ممکن موجود با شد‪.‬‬ ‫‪Congestive liver‬‬ ‫احتقا ن کبد عادتآ در نتیجه عدم کفایه احتقا ن قلب به وجود می آید علیم سونوگرافیک حسب ذیل‬ ‫میبا شد‪.‬‬‫ به نسبت ازدیاد ایکوجنستی کبد جدار های اورده با ب به درستی دیده نمیشود ‪.‬‬ ‫‪Acute hepatitis‬‬ ‫یا فته های سونوگرافیک آن قرار ذیل است ‪.‬‬‫ موجودیت ‪ attenuation‬صوت ‪.

‫ اورده باب زیاد متبا زر میگردد‪.‬‬‫‪ Hepatic vein‬ها ممکن ‪ dilate‬یا متوسع با شد )قبل از بندش(‬‫ ویا ممکن ‪ hepatic vein‬ها به درستی دیده نشود )معمول در نا حیه بندش(‬‫‪ thromboses‬ممکن در اورده اساسی کبدی به ملحظه رسد‪.chiari syndrome‬‬‫یک حا لت نا در بوده که در آن بندش در ‪ hepatic vein‬موجود بوده و یا ممکن بندش در ورید‬ ‫اجوف سفلی یا ‪ IVC‬موجود با شد ‪ .‬‬ ‫‪Vessel – related pathology‬‬ ‫ ‪: Budd.‬اسباب آن را عمدتآ تشوش در تحثر خون ‪ ،‬ادویه فمی ضد‬ ‫حمل و انتشار تومور ها تشکیل میدهد ‪.‬‬ ‫کبد بزرگ میگردد‪.‬هم چنان موجودیت فشار در ‪ IVC‬که به صورت ولدی‬ ‫موجود میبا شد عامل آفت شده میتواند ‪.‬‬‫ توسع ورید اجوف سفلی واورده کبدی )‪ bunny sign‬یا علمه خرگوش(‬‫ از بین رفتن تغیرات درقطر ‪ IVC‬هنگا م سیکل تنفسی ‪.‬‬‫‪ -‬طحال در ابتدا نارمل بوده ولی با گذشت زما ن ‪ splenomegaly‬تا سس میکند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ .‬‬ ‫از نظر التراسوند خیا لت ذیل میتواند دریافت گردد‪.‬‬‫هم چنان ‪ splenomegaly ،Ascitis ، plural effusion‬و ‪ pericardial effusion‬میتواند از‬ ‫یافته ها ی خا رج کبدی در مریضان مصاب ‪ congestive liver‬یا احتقا ن کبدی با شد‪.