‫به نام خدا‬

‫آهَسش‬

‫‪Hard Reset‬‬
‫ّبرد ریسز عولی اسز کِ سوبهی فبیل ّبی هَجَد در رام را ثِ حبلز اٍل ثبس هی گزداًذ‪ .‬درسز هثل ایٌکِ ضوب ٍیٌذٍس کبهذیَسز خَد را دٍثبرُ‬
‫ًصت کزدُ ایذ‪ .‬ثب ایي کبر اکثز هطکالر ًزم افشاری ثزطزف هی ضَد‪ .‬سَجِ داضشِ ثبضیذ اگز رام را سعَیض ًوبییذ یب ٍیٌذٍس گَضی را ادذیز کٌیذ‬
‫ثب ّبرد ریسز ثِ ٍیٌذٍس (رام) قجلی ثبس ًخَاّیذ گطز‪ّ .‬برد ریسز ثِ دٍ رٍش ًزم افشاری ٍ سخز افشاری اًجبم هی دذیزد هعوَالً رٍش سخز‬
‫افشاری هَقعی اسشفبدُ هی ضَد کِ ثِ علز هطکالر ًزم افشاری اهکبى ّبرد ریسز ًزم افشاری ٍجَد ًذاضشِ ثبضذ‪ .‬قجل اس ّزکذام اس ایي رٍش‬
‫ّب هطوئي ضَیذ دبکز دی سی ثیص اس ‪ 30‬درصذ ضبرص داضشِ ثبضذ‪.‬‬

‫افشاری‪::‬‬
‫رٍش ًزم افشاری‬
‫اثشذا ٍارد هٌَی ‪ Start‬ضذُ سذس ثِ ‪ All Settings ٍ Setting‬سذس ‪ System Settings‬ثزٍیذ ٍ گشیٌِ ای ثِ ًبم ‪ Clear Storage‬یب ‪Wipe‬‬
‫‪ Device‬را اًشخبة کٌیذ سذس عذد ‪ 1234‬را ٍارد کزدُ ٍ ‪ Yes‬را فطبر دّیذ‪.‬‬

‫افشاری‪::‬‬
‫رٍش سخز افشاری‬
‫‪hTC Touch Diamond – hTC Touch Pro:‬‬
‫ّوبًطَر کِ دسشگبُ رٍضي اسز دکوِ ّبی ‪( Volume Down‬کن کزدى صذا) ٍ ‪ Enter‬را فطبر دادُ ٍ ًگِ داریذ سذس سَسط ‪ Stylus‬دسشگبُ را‬
‫‪ً Soft Reset‬وبییذ‪ .‬دکوِ ّب را سب ٍقشی کِ یک دیغبم رٍی صفحِ هطبّذُ کزدیذ ًگِ داریذ‪.‬سذس ثزای ‪ Hard Reset‬دکوِ ‪ ( Volume Up‬افشایص‬
‫صذا) را فطبر دّیذ‪.‬‬

‫‪hTC Touch Diamond2– hTC Touch HD – hTC HD2:‬‬
‫ّوبًٌذ دسشگبّْبی قجلی ثب ایي سفبٍر کِ ثِ جبی کلیذ ‪ Enter‬دکوِ ‪ Volume Up‬را ّوزاُ ثب ‪ً Volume Down‬گِ داریذ‪.‬‬

‫‪hTC Touch Pro2:‬‬
‫ّوبًطَر کِ دسشگبُ رٍضي اسز دکوِ ّبی ‪ Power ٍ END ، Talk/Send‬را ًگبُ داریذ‪ٍ .‬قشی کِ دیغبهی را رٍی صفحِ هطبّذُ کزدیذ دکوِ‬
‫‪ Volume UP‬را جْز ّبرد ریسز فطبر دّیذ‪.‬‬

‫‪Sony Ericsson Xperia X1:‬‬
‫ّوبًطَر کِ دسشگبُ رٍضي اسز دکوِ ّبی چخ ٍ راسز ‪( SilverKey‬درسز دبییي ‪ )LCD‬را ًگِ داضشِ ٍ ثب ‪ Stylus‬دسشگبُ را ‪ Soft Reset‬کٌیذ‬
‫سذس ثزای ّبرد ریسز دکوِ ‪ R‬را فطبر دّیذ‪.‬‬

‫‪hTC Touch:‬‬
‫ّوبًطَر کِ دسشگبُ رٍضي اسز دکوِ ّبی ‪ END ٍ Talk/Send‬را ًگبُ داریذ سذس دسشگبُ را ثب ‪ Stylus‬سبفز ریسز کٌیذ‪ٍ .‬قشی کِ دیغبهی را‬
‫رٍی صفحِ هطبّذُ کزدیذ دکوِ ‪ Enter‬را جْز ّبرد ریسز فطبر دّیذ‪.‬‬

‫‪hTC Touch 3G:‬‬
‫دسشگبُ را خبهَش کزدُ سذس دکوِ ّبی ‪ Enter ٍ Volume Down‬را ًگِ داضشِ ٍ دسشگبُ را رٍضي کٌیذ ‪ٍ .‬قشی دیغبم را رٍی صفحِ هطبّذُ‬
‫کزدیذ دکوِ ّب را رّب کزدُ ٍ دکوِ ‪ Volume Up‬را جْز ّبرد ریسز فطبردّیذ‪.‬‬

5‬فبیل هزثَط ثِ ‪ HardSPL‬دسشگبُ خَد را اس لیسز سیز دیذا کزدُ ٍ داًلَد کٌیذ‪( .‬دسَرد کلیِ فبیلْب ‪ mypda‬هی ثبضذ)‬ ‫‪hTC Touch HD‬‬ ‫‪hTC Touch Pro‬‬ ‫‪hTC Touch Diamond‬‬ ‫‪hTC HD2‬‬ ‫‪hTC Touch Pro2‬‬ ‫‪hTC Touch Diamond2‬‬ ‫‪hTC Touch‬‬ ‫‪hTC Touch 3G‬‬ ‫‪XPERIA X1‬‬ ‫سَجِ کٌیذ کِ دبکز دی سی ‪ٌَّ hTC Touch2‬س‪ً HardSPL‬طذُ ٍ ‪ i900 Omnia‬را ّن ثِ علز خطزار خزاثی گَضی قزار ًوی دّن‪.1‬اثشذا گَضی را کبهالً (‪ )%100‬ضبرص کٌیذ‪.‬دس اس ًصت سیسشن را ریسشبرر کٌیذ)‬ ‫‪ .‫آهَسش‬ ‫‪HardSPL‬‬ ‫اٍلیي قذم ثزای آدگزیذ ٍیٌذٍسهَثبیل ٍ یب سعَیض رام ‪ HardSPL‬هی ثبضذ‪ .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ HardSPL ..4‬ثٌذُ ّیچگًَِ هسئَلیشی در قجبل ایجبد صذهِ ثِ دبکز دی سی ضوب ثزعْذُ ًوی گیزین ؛ ّزچٌذ اگز هزاحل را ثِ‬ ‫درسشی اجزا کٌیذ ّیچ گبُ دچبر هطکل ًخَاّیذ ضذ‪.3‬هوکي اسز دس اس ‪ HardSPL‬رًگ ّبی صفحِ ثِ درسشی ًطبى دادُ ًطَد‪ ،‬کِ ایي هطکل دس اس ًصت اٍلیي رام ثزطزف‬ ‫خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫ضزح هزاحل ‪:‬‬ ‫‪ .‬را حذف خَاّذ کزد‬ ‫دس قجل اس اقذام ثِ ‪ HardSPL‬ثب ثزًبهِ ّبی ثکبح گیزی هبًٌذ ‪ PIM Backup‬اس اطالعبر خَد ًسخِ دطشیجبى سْیِ کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ ٍ MyPDA .‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ .4‬اگز ‪ .‬‬ .2‬اگز اس ٍیٌذٍس ‪ XP‬اسشفبدُ هی کٌیذ ثزًبهِ ‪ ActiveSync‬را اس رٍی سی دی گَضی ًصت کٌیذ ٍ یب اس ایٌجب داًلَد کٌیذ‪.2‬سوبهی اطالعبر رٍی حبفظِ داخلی گَضی (ٍ ًِ کبرر حبفظِ) اس جولِ دیبهک ّب‪ ،‬دفشزچِ سلفي ٍ ‪ .3‬اگز اس ٍیٌذٍس ‪ ٍ Vista‬یب ‪ Se7en‬اسشفبدُ هی کٌیذ ‪ WindowsMobile Device Center‬را ًصت کٌیذ ٍ یب اس ایٌجب داًلَد ًوبییذ‪..‬قجل اس اقذام ثِ ّبرد اس دی ال ٍ یب آدگزیذ ثِ ًکبر‬ ‫سیز سَجِ فزهبییذ‪:‬‬ ‫‪ HardSPL .Net Framework‬را رٍی کبهذیَسز ًذاریذ اس ایٌجب داًلَد ٍ ًصت کٌیذ‪( .‬‬ ‫‪ .1‬ثبعث اثطبل گبراًشی گَضی ضوب خَاّذ ضذ‪.

Net Framework‬را رٍی کبهذیَسز ًذاریذ اس ایٌجب داًلَد ٍ ًصت کٌیذ‪( .‬‬ ‫‪-2‬فبیل ‪ nbh‬را ثِ ثسشِ ثِ دسشگبُ خَد ثِ ًبم هَرد ًظز سغییزًبم دّیذ‪:‬‬ ‫ًبم فبیل‬ ‫دسشگبُ‬ ‫ًبم فبیل‬ ‫دسشگبُ‬ ‫‪TOPAIMG.‬‬ ‫‪.nbh‬‬ ‫‪KOVSIMG.nbh‬‬ ‫‪hTC Touch Diamond‬‬ ‫‪hTC Touch Pro‬‬ ‫‪hTC Touch HD‬‬ ‫‪hTC Touch‬‬ ‫‪XPERIA X1‬‬ ‫‪-3‬فبیل ‪ nbh‬را ثِ هوَری کبرر اًشقبل دّیذ (درٍى ّیچ فَلذری ًجبضذ)‬ ‫‪-4‬دبکز دی سی را خبهَش کٌیذ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-5‬دکوِ ‪ Volume Down‬را ًگبُ داریذ ٍ دسشگبُ را رٍضي کٌیذ‪ٍ .‬‬ ‫‪ .5‬اگز ‪ .‬حبل ثزای آدگزیذ دکوِ ‪ ٍ Power‬ثزای اًصزاف دکوِ ‪ Volume Down‬را فطبر دّیذ‪.nbh‬‬ ‫‪JADEIMG.‬‬ ‫‪.8‬سک فبیل ‪ ٍ exe‬یب فبیل ‪ ROMUPDATEUTILITY.‫‪ HardSPL‬گَضی ‪ HD2‬را سَصیِ هی کٌن اس ایي دسز هطبلعِ کٌیذ‪.nbh‬‬ ‫‪ELFIMG.4‬اگز اس ٍیٌذٍس ‪ ٍ Vista‬یب ‪ Se7en‬اسشفبدُ هی کٌیذ ‪ WindowsMobile Device Center‬را ًصت کٌیذ ٍ یب اس ایٌجب داًلَد ًوبییذ‪.‬‬ ‫‪.‬هعوَالً فبیل فطزدُ حبٍی یک فبیل ثب فزهز ‪ ٍ nbh‬یک فبیل ثب فزهز ‪ exe‬هی ثبضذ‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-1‬اثشذا هطوئي ضَیذ هوَری کبرر ثب فبیل سیسشن ‪ FAT32‬فزهز ضذُ ثبضذ‪.2‬گَضی را کبهالً (‪ )%100‬ضبرص کٌیذ‪.nbh‬‬ ‫‪BLACIMG.exe‬را اجزا کٌیذ‪.6‬درٍى فبیل فطزدُ یب یک فبیل ثب فزهز ‪ exe‬هَجَد اسز ٍ یب چٌذ فبیل‪.10‬صجز کٌیذ سب دسشگبُ ‪ Hard SPL‬ضَد‪.nbh‬‬ ‫‪RHODIMG.nbh‬‬ ‫‪hTC Touch Diamond 2‬‬ ‫‪hTC Touch Pro 2‬‬ ‫‪hTC HD2‬‬ ‫‪hTC Touch 3G‬‬ ‫‪DIAIMG.‬‬ ‫آهَسش‬ ‫ًصت رام ٍ آدذیز‬ ‫دس اس ّبرد اس دی ال دسشگبُ آهبدُ اسز سب رام دلخَاُ را ًصت کٌیذ‪.‬قشی دیغبهی رٍی صفحِ هطبّذُ ضذ دکوِ ‪ Volume Down‬را رّب‬ ‫کٌیذ‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫رٍش هوَری کبرر‬ ‫سَجِ‪ :‬ایي رٍش رٍی ّوِ ی هوَری کبرر ّب حَاة ًوی دّذ‪.3‬اگز اس ٍیٌذٍس ‪ XP‬اسشفبدُ هی کٌیذ ثزًبهِ ‪ ActiveSync‬را اس رٍی سی دی گَضی ًصت کٌیذ ٍ یب اس ایٌجب داًلَد کٌیذ‪.‬‬ .1‬اثشذا رام هَرد ًظز را داًلَد کٌیذ‪.6‬رام داًلَد ضذُ را ثبس کٌیذ‪ .‬‬ ‫‪-6‬صجز کٌیذ عولیبر ثِ اسوبم ثزسذ سذس ثب ‪ Stylus‬گَضی را سبفز ریسز کٌیذ‪.7‬ثزای آدگزیذ ٍ سعَیض ٍیٌذٍس دٍ راُ ٍجَد دارد‪ :‬الف) ادگزیذ اس طزیق هوَری کبرر ة)اس طزیق کبهذیَسز‬ ‫کِ هي رٍش هوَری کبرر را دیطٌْبد هی کٌن ٍ آهَسش هی دّن‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.nbh‬‬ ‫‪LEOIMG.7‬دبکز دی سی را ثِ کبهذیَسز هشصل کٌیذ ثِ طَری کِ ‪ AvtiveSync‬فعبل ضَد‪.nbh‬‬ ‫‪RAPHIMG.9‬هزاحل را دًجبل ٍ ّز کجب ًیبس داضز سیک ‪ Checkbox‬را ثشًیذ‪.‬‬ ‫‪.‬دس اس ًصت سیسشن را ریسشبرر کٌیذ)‬ ‫‪.

‬‬ ‫‪hTC Touch‬‬ ‫‪hTC Touch 3G‬‬ ‫‪XPERIA X1‬‬ ‫‪hTC HD2‬‬ ‫‪hTC Touch Pro2‬‬ ‫‪hTC Touch Diamond2‬‬ ‫‪hTC Touch HD‬‬ ‫‪hTC Touch Pro‬‬ ‫‪hTC Touch Diamond‬‬ ‫‪-2‬اگز فبیل ‪ exe‬درٍى رام داًلَد ضذُ ٍجَد ًذارد فبیل هزثَط ثِ دسشگبُ خَد را اس لیسز سیز داًلَد کٌیذ‪(:‬دسَرد ‪)mypda‬‬ ‫‪-3‬فبیلْبی هَجَد در دَضِ را اسشخزاج کزدُ ٍ فبیل ‪ nbh‬رام داًلَد ضذُ را در کٌبر فبیلْبی ایي دَضِ قزار دّیذ‪.exe‬را اجزا کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزاحل را ثب ‪ Next‬دیص ثجزیذ ٍ ّز جب السم اسز سیک ‪ Checkbox‬را ثشًیذ‪.‬‬ ‫‪ -5‬سک فبیل ‪ ٍ exe‬یب ‪ ROMUPDATEUTILITY.‫‪-7‬حبل طجق رٍش گفشِ ضذُ دسشگبُ را ّبرد ریسز کٌیذ‪.‬‬ ‫رٍش کبهذیَسزی‬ ‫‪ّ-1‬زگًَِ ‪ Power Management ٍ Standby‬را رٍی ‪ PC‬غیزفعبل کٌیذ‪.‬‬ ‫‪-8‬ثْشز اسز دس اس اسوبم عولیبر ثبسزی را کبلیجزُ کٌیذ‪.‬‬ ‫‪-7‬دس اس اسوبم آدگزیذ ٍ ریسز ضذى دبکز دی سی دسشگبُ را ّبرد ریسز ًوبییذ‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ -8‬ثْشز اسز دس اس اسوبم عولیبر ثبسزی را کبلیجزُ کٌیذ‪.‬‬ ‫‪ -4‬دبکز دی سی را ثب ‪ ActiveSync‬یب ‪ WMDC‬ثِ کبهذیَسز اسصبل دّیذ‪.