‫طليعة لبنان الواحد‬

‫تشرين الثاني‬

‫نشرج تصدر عن مكتة اإلعالم في حزب طليعح لثنان العرتي االشتراكي‬

‫اًفهكي اًوابعة واًوجىْ الهجلالي ًبٔاْ‪ ًّ ،‬ثوٕ أفٔلٍ‬
‫طا ًال ُٕ هابلاثها‪ ،‬إـ أْ اًبٌؿ ًعٌلٍ ثلظلح وٗلزم ألُلة‬
‫هٌاهٌة طاؾم‪ ،‬ثجؿاػٍ فٌها عٔاُك اًؿاػٍ ُل علٔلاُلك‬
‫ثزدٌكات اًؼاقز‪ ،‬وأْ هٍ ُا بفي ُٕ سهىؾ ؾاػٌٌة وثظكهات‬
‫ػاقسٌة ـات ٌُة باًىٓ اًٌبٔآٍ‪ ًٍِ ًّ ،‬إًى ثلكهلٌلّ‬
‫طٌىي هٌاهٌة ثٔ طؿ ًا ًهفٖ األلُة اًجٍ ثكػٍ بظلالًلهلا‬
‫اًذلٌٌة عٌى سىآب اًظٌام اًلِلعلٌلٌلٌلة واالكلجلِلاؾًلة‬
‫واالسجِاعٌة‪ ،‬وأْ هٍ ُا اهج٘اعح عٕ ثوفك عٔه علِلٌلٌلة‬
‫اًظكان اًؿاػٌٍ واًؼاقسٍ هٍ اًظؤوي ؾوْ ثفلشلٌلك أُلٔلٍ‬
‫وإبلاء األلُة ِٕٓ ٓ٘اق اًجشاـبات اًوٌاهٌة اًجٍ ثجلشله‬
‫ٓظى ُمًؿ ُٕ اًىٓىض فٍ االُ٘فافات اًوٌاهٌة ُ كلك‬
‫ُؿوق اًلكاق االثهاٍُ فٍ سكًِة اغجٌاي اًلكيلٌلى قفلٌلم‬
‫اًظكًكي‪.‬‬
‫وإـا هآح االثِاالت فٍ اًؿاػٍ وُ اًؼاقز ًّ ثولفلك‬
‫طجى اآلْ عٕ ٌُغة طٍ ثكٍٓ اًشٌِ ‪ ،‬فألْ اًؼالف طلىي‬
‫اًِظوِة اًؼاُة بٌبٔاْ واًلكاقات ـات اًٌِة‪ ،‬هىاء هآح‬
‫اثهاٌُة أَ أطواُ ًا ٓهايٌة ُا ًلماي ًولٌلك فلٍ ػل٘لٌلٕ‬
‫ُجىالًٌٕ ؾوْ أْ ثٌىض فٍ األفم ٓل٘ة ثلاٗ بٌٔهِا فلٍ‬
‫ظٍ اًِعٌ٘ات اًكاهٔة واًظاهكم طجى اآلْ‪.‬‬
‫وطجى ًظظة ُؿوق اًلكاق االثهاٍُ ُ ثعلذلك ُلظلاوالت‬
‫اًىُىي إًى ثوىًة بٌٕ اًؼٌٕ٘ إلًشاؾ ٓللل٘لة ثلللاٗل‬
‫بٌٔهِا‪ً ،‬وجِك االٌٓؿاؾ اًوٌاهٍ عٌى كاعؿم ُٕ اًعِبٌلة‬
‫اًجٍ ثجؿاػٍ فٌها هٍ ُوىٓات األلُة وػلاُلة اًلِلولىْ‬
‫اًِفهبٍ ‪.‬هفٖ األلُة اًجٍ ًؿًكها فٍ ًلللهلا اًلؿاػلٌلٍ‬
‫عِٔك ًا سف ‪ ،‬أؾي اًجشاـ بٌٔهِا إًلى ًلٍ فلٍ اإلؾاقم‬
‫اًعاُة بوٍ ُكافلها وهاْ آػكها عؿَ آعلاؾ سٌوة اًلظلىاق‬
‫اًىٍٗٔ‪ ،‬وعؿَ علؿ سٌوات اًِشٌى اًلىلقاء اًلفي ًلغلكق‬
‫سؿوي أعِاًه بٌِفات عٌى عالكة ودٌلة بللٔلاًلا اًلٔلان‬
‫اًظٌاثٌة‪ ،‬إًى ثعذك إككاق اًِىالٓة‪ ،‬وفجع اًٌِفات اًوٌلاهلٌلة‬
‫واألٌُٔة واًِاًٌة واًجٍ أُبظح ُاؾم هشلاًلٌلة فلٍ إٗلاق‬
‫اًِكاع اًؿايك بٌٕ االُ٘فافٌٕ اًوٌاهٌٌٕ ‪ 42 /‬و‪ 8‬آـاق‪.‬‬

‫وكؿ غا وًغٌب عٕ ـهٕ اًشٌِ أُا كِلؿ ًا وأُلا هلهلى ًا‪،‬‬
‫بزٓه ًٌى بهفٖ اً٘كًلة ًؿاق اًبٌؿ‪ ،‬وًٌى بهفٖ أًلِل٘لٌلة‬
‫اًوٌاهٌة ًِوٕ اًىُىي إًى طٌىي إٓلاـًة أو علٌلى األكلٍ‬
‫ؾاقية ُٕ اًىكىع فٍ ُ٘ب األفؼاغ أًِلِلىبلة‪ ،‬وإـا هلاْ‬
‫اًعشم اًؿاػٌٍ كؿ بؿا وآظ ًا ُٕ ػالي عؿَ اًلللؿقم علٌلى‬
‫االكجكا إًى ٓل٘ة ثلاٗ ‪ ،‬فئْ ُا أٓاف عِٔك ثعلٌؿ إًى‬
‫هفا اًعشم‪ ،‬هى آؿفاع عٔاُك ثزدٌكات اًلؼلاقز ألْ ثلللؿَ‬
‫ٓفوها العبة أهاهٌة عٌى هفٖ اًواطة‪ ،‬اْ بٌِغة ثؿػلٍ‬
‫طإٓ ًهفا اًفكًم أو ـان‪ ،‬واْ بٌِغلة وًلٍ سلبلكي أو‬
‫ُؼجاق أو أْ بٌِغة ُاطب فكْ أقدٍ فٍ ثكهة أعٌٕ علٕ‬
‫افججاطها ًٌِاق باالهجٔاؾ إًى ـًى ثىلً األِٓبلة علٌلى‬
‫اًِوجظلٌٕ‪.‬‬
‫إْ هفا هٌه ًؿفعٔا إًى اًجزهٌؿ بزْ ألُة بهفٖ اًعلٔلاُلك‬
‫األهاهٌة ًِوىٓاثها وهفٖ اآلًٌات اًجٍ ثؿاق بها‪ ،‬ال ًِلولٕ‬
‫أْ ثشؿ هبٌ ًال ًظٌها عٌى كاعؿم اًؼ٘ا اًوٌاهلٍ اًلكايلص‬
‫طاًٌ ًا وال عٌى كاعؿم اًج٘بٌٍ أو اًجمٌُك ًهفا اًمايلك أو ـان‬
‫اًفي وأْ أبؿي ثعاٗف ًا ُ هفا اًفكًم أو ـان إال أٓه ًبلللى‬
‫ُظوىُ ًا بِِاًظه وهى ًكًؿ أْ ًوىْ قابظ ًا وًلى هلاْ علٌلى‬
‫طوا اًؼواقم اًٌبٔآٌة‪.‬‬
‫ًفًى‪ ،‬فئٓه إـا هاْ ُٕ ُشاي ًٌبظر عٕ ُلؼلكز ًلأللُلة‬
‫اًجٍ ث٘ظٕ عظاَ هفا اًٌعب‪ ،‬فئْ اًىًىز إًى هلفا اًلظلٍ‬
‫ًشب أْ ًكثوم عٌى اًِوٌِات اًجاًٌة‪:‬‬
‫ أْ ثوىْ ًؿي اًشٌِ كٔاعة دابجة‪ ،‬بزْ أي فكًم ُلهلِلا‬‫آجفؽ طشِه اًوٌاهٍ ال ًِؤه أْ ًٌغٍ فكًلل ًا آػلك ًا وأْ‬
‫اًشٌِ ُظوىُىْ باًعٌٍ ثظح ُظٌة وٌٗٔة واطؿم‪.‬‬
‫ أْ هفٖ اًلٔاعة ًشب أْ ثلىؾ إًلى إهلللاٖ ُلٔل٘لم‬‫اًجؼىًٕ اًِجباؾي‪ ،‬إـ ال ًشىل أْ ثؿقز هلفٖ اًلِلفلكؾم فلٍ‬
‫اًؼ٘ا اًوٌاهٍ اًؿاػٌٍ‪.‬‬
‫ إْ إهلاٖ ُٔ٘م اًجؼىًٕ اًِجباؾي ًلىؾ إًى ثلذلبلٌلح‬‫ُبؿأ االعجكاف اًىٍٗٔ اًِجباؾي بٌٕ هافة األفلككلاء وأْ ال‬
‫ثؼىًٕ إال ًِٕ ًذبح ثعاٌُه ُ اًعؿو اًِهٌىٍٓ وًلجلؼلف‬

‫‪2‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ُٕ هفا اًجعاٍُ ٓهش ًا هٌاهٌ ًا دابج ًا ًه‪.‬‬
‫ أْ ًعٍ اًشٌِ أْ اًظٌىي اإلهلكاهلٌلة اًلجلٍ ثلفلكٓلهلا‬‫ُعٌ٘ات اًٌظظة باالهجٔاؾ إًى ُىالًٕ كىي هايؿم فٍ ًلظلظلة‬
‫ُا‪ ،‬إِٓا ثؤهى أللُات هجٔفشك طوِ ًا ُ أي ثعؿًٍ فٍ ُىالًٕ‬
‫اًلىي وباًجاًٍ ثعىؾ األُىق إًى ٓل٘ة اًبؿء‪.‬‬
‫ أْ ًعٍ اًشٌِ أْ آجِاء اًِىاٗٔة ًشب أْ ًجلؿَ عٌى أي‬‫آجِاء آػك‪ ،‬وهفا اًىعٍ هى اًفي ًشعٍ اًِؤهولات اًلىٗلٔلٌلة‬
‫اًٌكعٌة هٍ اًِكسعٌة اًىطٌؿم إلؾاقم ًؤوْ اًلبلالؾ واًلعلبلاؾ‬
‫هٌاهٌ ًا واكجِاؾً ًا واسجِاعٌ ًا وأٌُٔ ًا‪.‬‬
‫ أْ ًعٍ اًشٌِ ‪ ،‬بزْ االهجئذلاق ال ًلللٌلّ ٓلظلاُل ًا علاؾ ًال‬‫واًجعٌٍ٘ ًظىي ؾوْ إؾاقم فاعٌة‪ ،‬وكؿ اػجبك هلفاْ اًلٔلِل٘لاْ‬
‫واًوٍ ًعكْ هّ أؾًا إًى ٓجايص هاقدٌة‪.‬‬
‫ أْ ًعٍ اًشٌِ ‪ ،‬بزٓهّ فٍ ُكهب واطؿ‪ ،‬فئُا أْ ًغكق بهّ‬‫سٌِع ًا وإُا اْ ًٔشى سٌِع ًا ُٕ األٓىاء اًجٍ ثٔلك سلٔلبلات‬
‫ُكهبهّ‪ .‬وأْ كىم أي فكًم ال ثلان بِا ًظىل عٌٌه ُلٕ هلالض‪،‬‬
‫ألْ ًٌوالض وظٌفة ظكفٌة وُٕ ال ًِجٌوه اآلْ هٌِلجلٌلوله غلؿ ًا‪،‬‬
‫وباًجاًٍ ال ًِوٕ أْ ًوىْ عِٔك ًا طاهِ ًا فٍ ظٍ وٓ ُجلعلؿؾ‬
‫وُكهب هاًىٓ اًٌبٔآٍ‪ ،‬فاًوالض اًفي ًٌِوه ٗكف وًوجللىي‬
‫به ًجظوٌٕ ُىاكفه وًكوٗه اًوٌاهٌة ًجظىي عبئ ًا علٌلٌله ألْ‬
‫كالع اً٘ايفٌة واًِفهبٌة هجبلى عٌِلة علٌلى هلفا اًولالض‬
‫ػاُة إـا ُا هآح طآٔة هفا اًوالض بلٌلئلة ٗلايلفلٌلة أو‬
‫ُفهبٌة‪.‬‬
‫ أْ ًعٍ اًشٌِ ‪ ،‬أْ أًِآة اًىطٌؿم‪ ،‬هٍ اًؼ٘ا اًىٗٔلٍ‬‫اًشاُ ‪ ،‬اًؼ٘ا اًفي ًؤهؿ عٌى اًذىابح اًىٌٗٔة‪ ،‬دىابح وطؿم‬
‫األقْ واًٌعب واًِؤهوات‪ ،‬دىابح االٓجِاء اًلىٍُ واًلهلىًلة‬
‫اًعكبٌة ًٌبٔاْ‪ ،‬دىابح ؾًِلكاٌٗة اًظٌام اًولٌلاهلٌلة‪ ،‬دلىابلح‬
‫أوًىًة آجِاء اًِىاٗٔة عٌى أي آجِاء آػك‪.‬‬
‫إْ وعٍ اًشٌِ ألهٌِة هفٖ اًذىابح هى اًلفي ًلشلعلٌلهلّ‬
‫كاؾقوْ عٌى ُىاسهة اًجظؿًات اًجٍ ثلىاسله ًلبلٔلاْ بولىاء‬
‫بٌِغة ككاقات هاًجٍ هجِؿق عٕ اًِظوِة اًؿوًٌلة‪ ،‬أو ثلٌلى‬
‫أًاثشة هٌاكات اًِىاسهات اًِفجىطة ُ اًعؿو اًِهلٌلىٓلٍ‪،‬‬
‫وهى اًفي ًشعٍ ًبٔاْ عِٔك ًا فاع ًال وؾاعِ ًا ًلٔاًا أُجه وًلٌلى‬
‫بٌؿ ًا ُٔفع ًال به‪ ،‬وهاطة ُجٌلٌة ًجزدٌكات كىي ُظوىُة بِِاًلع‬
‫أُظابها‪.‬‬
‫فٍ ـهكي االهجلالي ًشب إعاؾم االعجباق ًِِٔىْ اًلؼل٘لا‬
‫اًوٌاهٍ اًىٍٗٔ اًفي بؿوٓه ال ًِوٕ ٌُاغلة طلٍ هلٌلاهلٍ‬
‫ًظٍِ طلىق اًشٌِ ألْ به وبه فلل‪ً ٙ‬لجلىفلك اًلِلالـ اآلُلٕ‬
‫ًٌشٌِ واال هٌبلى اًبٌؿ أهٌك ألُات ثٔفشك ؾوقً ًا هٌلِلا اػلجلٍ‬
‫ِٓا ثىالْ ؾاػٌٍ أو ػاقسٍ‪....‬‬

‫الدكخىر الرافعي ‪ :‬عي الىاقع العربي الراهي‬

‫‪3‬‬

‫هلف شهىد الزور‬

‫‪7‬‬

‫بيبًبث وهىاقف حزبيت‬

‫‪9‬‬

‫صفحت هطلبيت‬

‫‪11‬‬

‫هؤحور صحفي لهيئت دعن الوقبوهت العراقيت‬

‫‪15‬‬

‫صدام حسيي وعد ووفً‬

‫‪17‬‬

‫هي يعول علً حفخيج العراق‬

‫‪19‬‬

‫طبرق عزيز ورفبقه‪ :‬حجديد القسن‬

‫‪23‬‬

‫هحخىيبث الراصد‬
‫افخخبحيت جريدة الثىرة‬

‫‪25‬‬

‫بيبى القيبدة القىهيت‬

‫‪26‬‬

‫بيبى غزواى الكبيسي‬

‫‪28‬‬

‫بيبًبث قيبدة قطر العراق‬

‫‪33‬‬

‫الووثل الرسوي للبعث في العراق‬

‫‪33‬‬

‫بيبًبث الجبهت الىطٌيت والقىهيت‬

‫‪36‬‬

‫ًداء هي رابطت الدبلىهبسييي العراقييي‬

‫‪39‬‬

‫حقبرير أجٌبيت‬

‫‪41‬‬

‫األسري والوعخقلىى في السجىى األهيركيت‬

‫‪43‬‬

‫الصفحت األخيرة‬

‫‪44‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ال ‪َٝ‬نِ ى‪١‬كز‪ٍٖ ٜ‬حٌ زقٕد‪ٝ‬د ؤٍحهٔ‬
‫ْٗٗ٘ٔ‪ ،‬بال ؤُ ‪ٝ‬حإىٌ ٕٗ٘ ‪ٝ‬هحهدزه‪ٕ ٟ‬هفخ‬
‫خىَىح٘‪ ٙ‬غ‪ٞ‬ك خىَىسه٘ ٍهِ خىهٖه٘خُ‬
‫ٗفههقههؿخُ خىىهه‪ٞ‬ههدؾا‪ٗ ،‬خقجههٖههدُ خ قخؾا‬
‫ىيؽدقز‪ ،‬خىح‪ِٗ ٜ‬يث بى‪ٖٞ‬د خألٍة‪ٗ ،‬ظهده‬
‫خىحَم ٗخىحصمجة ٗخىحسد‪٠‬ؿ خىهحه‪ِ ٜ‬هدق‬
‫‪٠‬ي‪ٖٞ‬د ْْٗ٘د خى‪١‬كز‪.ٜ‬‬
‫ٗبـخ مههدّهث زهك‪ٝ‬هه‪ٙ‬هدّهه‪ٞ‬هد ٗفهكّىههد‬
‫خالوح‪َ١‬دق‪ٝ‬ح‪ ِٞ‬قؿ ؤقؿٍحد ‪٠‬ي‪ ٚ‬جصمجهة‬
‫ْْٗ٘د خى‪١‬كز‪ٗ ٜ‬جقى‪ َٔٞ‬ف‪َٞ‬هد زه‪ٞ‬هْهٖهد‬
‫ٍ‪ٙ‬ي‪ ٟ‬خىقكُ خىَدٔ‪ ،ٜ‬زهحهعه٘‪ٝ‬يهٔ بىه‪ٚ‬‬
‫ؾٗ‪ٝ‬الت ـخت ظؿٗؾ ٍّ‪١ْٙ‬ة زَه٘شهر‬
‫خجفدق‪ٞ‬ة ود‪ٝ‬نه‪-‬ز‪ٞ‬ن٘‪ ،‬ذٌ بقؿخً زك‪ٙٝ‬دّ‪ٞ‬د ‪٠‬ي‪ ٚ‬جقؿ‪ٌٝ‬‬
‫ٗ‪٠‬ؿ زيف٘ق خىٍَاًٗ ىيّٖد‪ْٝ‬ة زدى‪١‬هَهو ‪٠‬هيه‪ ٚ‬بقهدٍهة‬
‫خىن‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ ّٜ٘ٞ‬ف‪ ٜ‬فيى‪،..ِٞٙ‬‬
‫فةُ ٍد ‪ٝ‬صك‪ ٛ‬خى‪٠ ً٘ٞ‬ي‪ ٚ‬ؤ‪ٝ‬ؿ‪ ٛ‬خىه٘ال‪ٝ‬هدت خىهَهحهعهؿا‬
‫خألٍك‪ٝ‬ن‪ٞ‬ة ٗخىّٖ‪ّٞ٘ٞ‬ة خى‪١‬دىهَه‪ٞ‬هة ٕه٘ ب‪٠‬هدؾا خىهْه‪ٝ‬هك‬
‫زدجفدق‪ٞ‬ة ود‪ٝ‬نه‪-‬ز‪ٞ‬ن٘ ٗٗ‪٠‬ؿ زيف٘ق ىح‪ٖٞٝ‬هكٕهَهد ٍهِ‬
‫شؿ‪ٝ‬ؿ‪ٗ ،‬فق ّىؽة ٍ‪١‬ؿىهة شهؿ‪ٝ‬هؿا‪ ،‬جهعهَهو ٍىهَه‪ٚ‬‬
‫"ٍٍكٗ‪ ٞ‬خىٍك خألٗوٗ خىصؿ‪ٝ‬ؿ"‪ ،‬ظ‪ٞ‬د ىٌ ج‪١‬ؿ جنهفه‪ٜ‬‬
‫خىن‪ٞ‬دّدت خىعؿٗؾ‪ٝ‬ة خىهٖهم‪ٝ‬هيهة خىهَهّه‪ٙ‬هْه‪١‬هة ظهنهدً‬
‫خىى‪ٙٞ‬كا ‪٠‬ي‪ ٚ‬زالؾّد‪ ،‬زو ِدق خىَ‪ٙ‬ي٘ذ ٕ٘ جهقهىه‪ٞ‬هٌ‬
‫خىَقىٌَ‪ٗ ،‬جصمجة خىَصمَؤ‪ٗ ،‬ب‪٠‬دؾا ج٘ل‪ ٟٝ‬خىِ٘٘ خى‪١‬هكزه‪ٜ‬‬
‫ٍِ شؿ‪ٝ‬ؿ بى‪ ٚ‬ؾٗ‪ٝ‬الت ٗبٍدقخت ٍٍٗ‪ٞ‬ؽهدت ٍٗهعهَه‪َٞ‬هدت‬
‫شؿ‪ٝ‬ؿا‪ ،‬ظؿٗؾٕد ظؿٗؾ خىَفخٕر ٗخى‪٘ٙ‬خجف ٗخألذهْه‪ٞ‬هدت‬
‫ٗخى‪ٍ١‬دجك ٗخىَّدىط خالقحّدؾ‪ٝ‬ة ٗغ‪ٞ‬كٕد‪.‬‬
‫ؤٍد خىْىؽة خىَ‪١‬ؿَىة ى٘‪٠‬ؿ زيف٘ق‪ ،‬فقؿ زؿؤ خىهحهكٗ‪ٝ‬هس‬
‫ٗخ ‪٠‬ؿخؾ ىٖد ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤ‪ٝ‬هؿ‪ ٛ‬خىّهٖهد‪ٝ‬هْهة فه‪ ٜ‬جهو ؤزه‪ٞ‬هر‬
‫زة‪٠‬الٌّٖ ٗش٘ذ خال‪٠‬حكخف خىهفهيهىه‪ٙ‬ه‪ٞ‬هْه‪ٗ ٜ‬خىه‪١‬هكزه‪ٜ‬‬
‫ٗخى‪١‬دىَ‪ ٜ‬خى‪١‬يْ‪ ٜ‬زه ‪ٖ٘ٝ‬ؾ‪ٝ‬ة خىؿٗىة خى‪١‬سك‪ٝ‬ة‪ٍٗ ،‬د ‪ٝ‬ه‪١‬هْه‪ٜ‬‬
‫ـىل ٍِ جٖ‪ٞ‬ا ى‪ٙ‬كؾ مو ٍِ جسق‪ ٍِ ٚ‬خىفيى‪ٞٙ‬هْه‪ٞ‬ه‪ٞ‬هِ‬
‫خىف‪ ٍُ٘ٞ١ٝ ِٝ‬ف‪ ٜ‬فيى‪ ِٞٙ‬خىَعحية ٍْف خى‪١‬دً ‪ٜٔٗٛ‬‬

‫‪3‬‬

‫ٗج٘ل‪ٖ١ٝ‬هٌ ‪٠‬هيه‪ ٚ‬خىهؿٗه خىه‪١‬هكزه‪ٞ‬هة‬
‫خىَصدٗقا ٗخىؽدقز‪.‬‬
‫ٌ‬
‫مهو ـىهل‪ٝ ،‬ههصهك‪ٗ ٛ‬وهٗ ؾ‪٠‬ه ٍ‬
‫ٍٗسدقمةٍ ٍٗاخلقاٍ خ ؾخقا خألٍ‪ٞ‬هكمه‪ٞ‬هة‪،‬‬
‫و٘خء خىقؿ‪َٝ‬ة ؤٗ خىصؿ‪ٝ‬ؿا ف‪ ٜ‬خىهسه‪ٞ‬هث‬
‫خألز‪ٗ ،ٓٞ‬جنهٍَهفهث ل‪ٝ‬هف خىه‪١‬هٖه٘ؾ‬
‫ٗخى٘‪٘٠‬ؾ خىَ‪١‬ى٘ىة خىندـزة خىحه‪ ٜ‬زهؿؤ‬
‫زٖد زدقخك ؤٗزدٍد ٗال‪ٝ‬هحهٔ خىهكجهدوه‪ٞ‬هة‪،‬‬
‫زدىعؿ‪ٝ‬د ‪ ِ٠‬خىىهالً خىه‪١‬هدؾه زه‪ٞ‬هِ‬
‫خى‪١‬كذ ٗخىّٖد‪ْٝ‬هة‪ٗ ،‬بقهدٍهة خىهؿٗىهة‬
‫خىفيى‪ْٞٞٙ‬ة خىَىهحهقهيهة‪ ،‬ىه‪ٞ‬هحهسه‪ٞ‬هِ‬
‫ىي‪١‬دىٌ ؤشَ‪ٍ ،ٟ‬ؿ‪ ٙ‬قؿقا خىّهٖهد‪ٝ‬هْهة‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬خىحغيغو ؾخؼو خ ؾخقا خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة ٗخىٖ‪ٞ‬هَهْهة ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫قكخقخجٖد خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ف‪ ٜ‬مو ٍد ‪ٝ‬هحه‪١‬هيهق زهدىّهكخ‪ٍ ٞ‬ه‪ٟ‬‬
‫خى‪١‬كذ ٗخىقٕ‪ٞ‬ة خىفيى‪ْٞٞٙ‬ة زٍهنهو ؤوهدوه‪ٗ .ٜ‬ىهحهِ‬
‫ال ىيهٍهكٗ‪ ٞ‬زهْه‪ٝ‬هدً خىٍهك‬
‫ٌنو خظحاله خى‪١‬كخ ٍؿؼ ً‬
‫خألٗوٗ خىصؿ‪ٝ‬ؿ ‪٠‬ي‪ ٚ‬قد‪٠‬ؿا جفن‪ٞ‬ل خىِ٘٘ خى‪١‬كز‪ ٜ‬بىه‪ٚ‬‬
‫ف‪ٞ‬ؿقخى‪ٞ‬دت ٍفٕس‪ٞ‬ة ٗ‪٠‬كق‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫فيقؿ مدُ خىٖؿف خىَكمم‪ٕ ٍِ ٛ‬هفخ خالظهحهاله ٕه٘‬
‫بؼكخز ٕفخ خىق‪ٙ‬ك خى‪١‬كزه‪ٍ ٜ‬هِ خىهحهمخٍهدجهٔ خىهقهٍ٘ه‪ٞ‬هة‬
‫خى‪١‬قدجؿ‪ٝ‬ة‪ٗ ،‬قز‪ ٔٙ‬ز‪ ِٞ‬جعهك‪ٝ‬هك فهيهىه‪ٙ‬ه‪ٞ‬هِ ٗخىه٘ظهؿا‬
‫خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪ ،‬ىمشِٔ ‪٠‬ي‪٘ ٚ‬ك‪ٝ‬ق خىح‪ٙ‬س‪ ٟٞ‬خىني‪ ٍٟ ٜ‬خىهنه‪ٞ‬هدُ‬
‫خىّٖ‪ٗ ،ّٜ٘ٞ‬خالوحفكخؾ زدألٍة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٗمو ٍد ‪ٝ‬حه‪١‬هيهق‬
‫ز٘ش٘ؾٕد ٗجكخذٖد ٗذكٗخجٖد خى‪ٙ‬س‪ٞ١ٞ‬ة‪ٍ ،‬ىهحهفه‪ٞ‬هؿًخ ٍهِ‬
‫ؤّ‪َٝ‬ة ٗظنٍ٘دت ‪٠‬كزه‪ٞ‬هة ٗغه‪ٞ‬هك ‪٠‬هكزه‪ٞ‬هة جهقهد٘ه‪١‬هث‬
‫ٍّدىعٖد ٍ‪ ٍِ ٔ١‬ظ‪ٞ‬د خ فدؾا خىٍَحكمة ٍِ جفهنه‪ٞ‬هل‬
‫خىِ٘٘ خى‪١‬كز‪ٗ ٜ‬جصمجحٔ َٗ٘ه ٌؽّ‪ٞ‬حهٔ خىهقهٍ٘ه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخىى‪ٙٞ‬كا ‪٠‬ي‪ٍ٘ ٚ‬خقؾٓ خىغْ‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ٕفخ ف‪ٜ ٜ‬و ظدالت خالّنفدء ٗخىحكخش‪ٗ ٟ‬خىالبوهحهقهكخق‬
‫خىح‪ ٜ‬ج‪ٍٖٞ١‬د خألّ‪َٝ‬ة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة خى‪ ،ً٘ٞ‬ظ‪ٞ‬د زدجث ؤو‪ٞ‬هكا‬
‫خالّ‪١‬مخه ؾخؼو ودظدجٖد خىق‪ٙ‬ك‪ٝ‬ة‪ٗ ،‬غكقٖد ف‪ٕ٘ ٜ‬خشهه‬
‫خىؽ٘ف ٗخىقيق ظح‪٠ ٚ‬ي‪ٍ ٚ‬ىحقسو ؤّ‪َٝ‬حٖد ٗم‪ٞ‬هدّهدجهٖهد‬

‫‪4‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ؤٍدً جّد‪٠‬ؿ خىق٘‪ ٙ‬خ قي‪َٞٞ‬ة ٗزكٗل خىؽ‪ ٖ٘ٙ‬خىهنهسهك‪ٙ‬‬
‫ىٍَكٗ‪٠‬دجٖد خالؼحكخق‪ٞ‬ة ف‪ ٜ‬ؤمرك ٍِ ودظة ٍِ ودظهدت‬
‫ٕفخ خىِ٘٘‪.‬‬
‫بُ ؤ‪ًٝ‬د ٍِ خألّ‪َٝ‬ة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪ ،‬ال ‪َٝ‬نِ ؤُ ‪ٝ‬هؽهدىهصهٖهد‬
‫خىٍل‪ ،‬زإّٖد وحنُ٘ زَإٍٍِ ٍِ ؤٕؿخف ٍٍكٗ‪ ٞ‬خىٍهك‬
‫خألٗوٗ خىصؿ‪ٝ‬ؿ‪ٗ ،‬ؤُ ٍد ‪َ١ٝ‬و خالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪٠ ٜ‬يه‪ٚ‬‬
‫ج‪ٙ‬س‪ٞ‬قٔ ف‪ ٜ‬انعراق زدى‪َ١‬و ‪٠‬ي‪ ٚ‬جقى‪ َٔٞ‬بى‪ ٚ‬مدّحّ٘دت‬
‫ٍفٕس‪ٞ‬ة ٗ‪٠‬كق‪ٞ‬ة ٍحْدظكا‪ ،‬و٘ف ‪ُّٝ‬دق بىه‪ ٚ‬جه‪١‬هَه‪ٞ‬هَهٔ‬
‫‪٠‬ي‪ْْ٘ٗ ٚ‬د خى‪١‬كز‪ ٜ‬زعىر خألٗى٘‪ٝ‬ة خألٍْ‪ٞ‬ة ٗخىصغكخف‪ٞ‬ة‬
‫ٗخالقحّدؾ‪ٝ‬ة خىَالجَة ىيَّدىط خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة‪-‬خىّٖ‪ّٞ٘ٞ‬ة‪.‬‬
‫ىفىل ّك‪ٕ ٙ‬فخ خ ِكخق خىّٖ‪٠ ّٜ٘ٞ‬هيه‪ ٚ‬جّهفه‪ٞ‬هة‬
‫خىقٕ‪ٞ‬ة خىفيى‪ْٞٞٙ‬ة ٗخ ِكخق ‪٠‬ي‪ ٚ‬زْدء خىَىح٘٘هْهدت‬
‫ٗجٖ٘‪ٝ‬ؿ مو فهسطني جَٖ‪ٞ‬ؿًخ ىفكْ وه‪ٞ‬ه‪ٙ‬هكجهٔ ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫مدٍو خىَْ‪ٙ‬قة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ٗىفىل ؤ‪ٕٝ‬دً ّك‪ٕ ٙ‬فخ خ ِكخق خألشْس‪٠ ٜ‬يه‪ ٚ‬بزهقهدء‬
‫ظدىة خالظحقدُ خى‪ٙ‬دجف‪٠ ٜ‬ي‪ّ ٚ‬دق ظهدٍه‪ٞ‬هة فه‪ ٜ‬نبنبنب‬
‫زٖؿف خىقٕدء ‪٠‬ي‪ ٚ‬زفٗق خىَقدٍٗة ف‪ٞ‬هٔ‪ٗ ،‬فهكْ ٗخقه‪ٟ‬‬
‫جقى‪ َٜٞ‬قدجٌ ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىف‪ٞ‬ؿقخى‪ٞ‬دت خىَقْ‪١‬ة‪ ،‬خىح‪ٝ ٜ‬هصهك‪ٛ‬‬
‫جنك‪ٝ‬ىٖد ف‪ّ ٜ‬ف٘ن خىسٍك قسو ج‪ٙ‬س‪ٞ‬قٖد خىف‪١‬ي‪٠ ٜ‬هيه‪ٚ‬‬
‫خألقْ خىيسْدّه‪ٞ‬هة‪ٍٗ ،‬ه‪ ٟ‬خألٍهك خىه٘خقه‪ ٟ‬خىهحهقهىه‪ٞ‬هَه‪ٜ‬‬
‫خىَفكْٗ ‪٠‬ي‪ ٚ‬انصوم ل خىَ٘ل‪٠ ٞ‬ي‪ ٚ‬م‪ٞ‬دّدت و‪ٞ‬دوه‪ٞ‬هة‬
‫ٗ‪٠‬ىنك‪ٝ‬ة ٍْف وْ‪ ،ِٞ‬فةُ انسودا ‪ٝ‬هحه‪١‬هكْ خىه‪ٞ‬هً٘‬
‫ٗ‪٠‬ي‪ ٚ‬قؿً ٗود ‪ ،‬بى‪ٍ ٚ‬ؽ‪ ٗٙ‬جهقهىه‪ٞ‬هَهٔ بىه‪٠ ٚ‬هؿا‬
‫ؾٗ‪ٝ‬الت ف‪ ٜ‬خىصْ٘ذ ٗخىٍَده ٗؾخقف٘ق‪ ،‬جَٖ‪ٞ‬ؿخً ىحفن‪ٞ‬نٔ‬
‫جعث خىٕغٖ٘ خىه‪١‬هىهنهك‪ٝ‬هة خىهؿخؼهيه‪ٞ‬هة ٗخىهحهؿؼهالت‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة – خىّٖ‪ّٞ٘ٞ‬ة خىؽدقش‪ٞ‬ة خى‪١‬دٍية ‪٠‬هيه‪ ٚ‬بؾخٍهة‬
‫خأللٍدت ف‪ٕ ٜ‬فخ خىقه‪ٙ‬هك‪ٗ ،‬بذهدقا خىهفهحهِ خىه‪ٙ‬هدجهفه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخى‪١‬كق‪ٞ‬ة ز‪ ِٞ‬ؤزْدجٔ‪ ،‬ؾُٗ ؤُ ‪ٝ‬هغه‪ٞ‬هر ‪٠‬هِ زهدىهْهد‪ ،‬ؤُ‬
‫و٘ؾخًّد ٍقىًَد ٍٗصمءخً‪ ،‬مٌ ٗمٌ و‪ٍٞ‬نهو ٍهِ ؼه‪ٙ‬هك‬
‫خوحكخج‪ٞ‬ص‪ ٜ‬مس‪ٞ‬ك ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىٍق‪ٞ‬قة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة خىنسك‪ ،ٙ‬مصبر‪،‬‬
‫ٗالو‪َٞ‬د ٍِ خىْ٘خظ‪ ٜ‬خألٍْ‪ٞ‬ة ٗخى‪١‬هىهنهك‪ٝ‬هة ٗخىهَهدجه‪ٞ‬هة‬
‫ِ خىهَهعهمُ ؤُ ‪ٝ‬هحهكخفهق جهفهدقهٌ‬
‫ٗغ‪ٞ‬كٕد‪ ،‬مَد ؤّٔ َى َِ َ‬
‫خأللٍدت خالقحّدؾ‪ٝ‬ة ٗخلؾ‪ٝ‬دؾ خىفقك ف‪ ٜ‬مصبر‪ٍ ،‬ه‪ ٟ‬فهل‬
‫خقجسدٖ ٕفخ خىق‪ٙ‬ك خى‪١‬كز‪ ٜ‬زقٕد‪ٝ‬د ؤٍحٔ خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬فه‪ٜ‬‬
‫ٍقؿٍحٖد فيى‪ ِٞٙ‬خىعس‪ٞ‬سة‪ ،‬ظ‪ ِٞ‬ىؽَّث غما خىّدٍهؿا‬
‫زَ‪١‬دّدجٖد ٗظّدقٕد ٍاؼكخً‪ ،‬شٕ٘ك خىى‪ٞ‬دوة خىَهّهك‪ٝ‬هة‬
‫خىعدى‪ٞ‬ة خىقدجَة ‪٠‬ي‪ ٚ‬خالِ‪ٙ‬فدف ٍ‪ ٟ‬خىن‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ٞ‬هّ٘ه‪ٜ‬‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬ظىدذ ٌ‪١‬سْد خىفيى‪ٗ ،ْٜٞٙ‬ظقٔ ف‪ ٜ‬خىهَهقهدٍٗهة‬
‫ٗخىع‪ٞ‬دا ٗخى‪ ًٞ١‬خىنك‪.ٌٝ‬‬
‫ؤٍد ٍد ‪ٝ‬صك‪ ٛ‬ف‪ ٜ‬انيمن‪ ،‬فٖ٘ ؤز‪١‬ؿ ٍِ ؤلٍدت ٍفح‪١‬ية‬
‫ٍ‪ٍ ٟ‬د ‪ٝ‬ىَ‪ ٚ‬زه خىحَكؾ خىع٘ذ‪ ،ٜ‬ؤٗ خىعهكخك خىهصهْه٘زه‪،ٜ‬‬

‫ٗجغف‪ٝ‬ة خىْم‪٠‬دت خالّفّدى‪ٞ‬ة ‪٠‬ي‪ ٚ‬خألوه خىَهْهد٘هقه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخى‪ٙ‬دجف‪ٞ‬ة‪ ،‬ى‪ٞ‬ؿؼو ف‪ ٜ‬ؼؿٍة ج‪ٝ٘ٙ‬ق انجزيرة انعرببيب‬
‫وانخهيج انعربي زََدىنٔ ٗبٍدقخجٔ ٗؾٗىٔ ٗف‪ٍ ٜ‬قؿٍحٖهد‬
‫املمهك انعربي انسعودي ‪ ،‬زعمخً ٍعنٌ‪ٍٝ ،‬هيَهٖهد ‪٠‬هِ‬
‫خىعكمة ٗ‪ٝ‬ىَط زحفح‪ٞ‬حٖد ٗخىى‪ٙٞ‬كا ‪٠‬ي‪ٖٞ‬د ف‪ ٜ‬ؤ‪ٗ ٛ‬قث‪.‬‬
‫ٍٗ‪ ٟ‬جالٌ‪ ٜ‬خ‪ٍٟ‬ده خىَ‪١‬يَقة ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىحى٘‪ٝ‬دت خىىه‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هة‬
‫خى٘خٕ‪ٞ‬ة ز‪ ِٞ‬خىن‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ٗ ّٜ٘ٞ‬وي‪ٙ‬ة خىعنٌ خىهفخجه‪ٜ‬‬
‫خىفيى‪ٝ ،ْٜٞٙ‬مؾخؾ خىقيق ٗخىؽ‪ٙ‬ك ‪٠‬ي‪ ٚ‬األرد خىٍق‪ٞ‬ق‪،‬‬
‫خىَٖ‪ٞ‬إ ىحْف‪ٞ‬ف ٍٍكٗ‪ ٞ‬خىِ٘٘ خىسؿ‪ٝ‬و ىيفيى‪ٞٙ‬هْه‪ٞ‬ه‪ٞ‬هِ‪،‬‬
‫ٗخىف‪ٝ ٛ‬ى‪ ٚ١‬خى‪١‬ؿٗ بى‪ ٚ‬جعق‪ٞ‬قٔ ٍْف لٍٍِ ز‪ٞ١‬ؿ‪.‬‬
‫ؤٍد ف‪ ٜ‬ؤق‪ٙ‬هدق املبربرا انبعبرببي‪ ،‬فهةُ خىهؿ‪٠‬ه٘خت‬
‫خالّفّدى‪ٞ‬ة‪ ،‬جعث غ‪ٙ‬دء خال‪٠‬حكخف زعق٘ خألقي‪ٞ‬هدت‪ٍ ،‬هد‬
‫لخىث جىح‪١‬ك ف‪ ٜ‬انجزائر واملربرا‪ٍ ،‬ه‪ ٟ‬جّهد‪٠‬هؿ ظهؿا‬
‫خىّكخ‪ ٞ‬خىى‪ٞ‬دو‪ٗ ٜ‬خلؾ‪ٝ‬دؾ ظ٘خؾخ خىقحو ٗخىحؽك‪ٝ‬ر ٗمو‬
‫ٍد ‪ٝ‬ردق ٍِ فِحِ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤ‪ٝ‬ؿ‪ ٛ‬خىق٘‪ ٙ‬خىؽدقش‪ٞ‬ة خىَهؿ‪٠‬هٍ٘هة‬
‫ٍِ خى٘ال‪ٝ‬دت خىَحعؿا خألٍه‪ٞ‬هكمه‪ٞ‬هة ٗفهكّىهد ٗخىهنه‪ٞ‬هدُ‬
‫خىّٖ‪ٗ ّٜ٘ٞ‬غ‪ٞ‬كٌٕ‪.‬‬
‫ومن خالل إطالنتن عهى انواقع انعربي انراهن‪،‬‬
‫فةُ خىقكخءا خىَ‪َ١‬قة ىٖفخ خى٘خق‪ ،ٟ‬خىَُؿَشَِ ٍِ قهسهو‬
‫خىق٘‪ ٙ‬خالوح‪َ١‬دق‪ٝ‬ة ٗخىّٖ‪ّٞ٘ٞ‬ة خى‪١‬دىَ‪ٞ‬ة‪ٝ ،‬هصهر ؤُ ال‬
‫‪ٝ‬ىٖ‪ ِ٠ ٚ‬زدىْد ؤُ ْٕدىل جْدقٕهًد ؤوهدوه‪ٞ‬هًد ٗمهسه‪ٞ‬هكًخ‬
‫ال ز‪ ِٞ‬غدىس‪ٞ‬هة خألّه‪ٝ‬هَهة خىهكوهَه‪ٞ‬هة خىه‪١‬هكزه‪ٞ‬هة‪،‬‬
‫ظدِ ً‬
‫ٗخىصَدٕ‪ٞ‬ك خى‪١‬كز‪ٞ‬ة زق٘خٕد ٗ٘الج‪ٖ١‬د خىهحهعهكق‪ٝ‬هة‪ ،‬فهةـخ‬
‫مدّث خألّ‪َٝ‬ة ال جُقَؿًِ و٘‪ ٙ‬خىّ٘قا خىََىه٘ؼهة ‪٠‬هِ‬
‫خألٍة زَؽحيف ‪ٜ٘‬خٕك خىحصمجة ٗخىهحهؽهيهف ٗخىهحهسه‪١‬ه‪ٞ‬هة‬
‫خى‪َٞ١‬دء ىيؽدقز‪ ،‬فةُ خىصَدٕ‪ٞ‬ك خى‪١‬كز‪ٞ‬ة زدجث ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؾقشهة‬
‫ٍِ خى٘‪ٗ ٜ٠‬خالوح‪١‬ؿخؾ ىحٍنو خى‪١‬دٍو خىؿخف‪ٗ ٟ‬خىَىد‪٠‬ؿ‬
‫ىسْدء خوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة خىْٕده ٗخىحّؿ‪ ٛ‬ىنو ٍهد ‪ٝ‬ه‪١‬هحهكْ‬
‫خألٍة ٍِ جعؿ‪ٝ‬دت ٍٗؽد٘ك ؼدقش‪ٞ‬ة ٗؾخؼي‪ٞ‬ة‪ٗ .‬زهدىهكغهٌ‬
‫ٍِ مو ٍٍد خى‪ٙ‬ك‪ٝ‬ق ٗآالً خىحصدقذ خىحه‪ ٜ‬جهَهك زهٖهد‬
‫خألٍة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪ ،‬فةّٖد ؤذسحث ؤّٖد قهدؾقا ‪٠‬هيه‪ ٚ‬خىّهَه٘ؾ‬
‫ٍَٖد ج‪١‬ركت خىَىدىل‪ٗ ،‬ؤُ قؿقٕد ‪ٖ١ٕٝ‬هد‪ٗ ،‬فه‪ ٜ‬مهو‬
‫ٍكظية جدق‪ٝ‬ؽ‪ٞ‬ة ٍّٗ‪ٞ‬ك‪ٝ‬ة ٍِ ظ‪ٞ‬دجٖد‪ ،‬ؤٍدً ٍىاٗى‪ٞ‬دجٖد‬
‫خىْ٘٘‪ٞ‬ة ٗخىقٍ٘‪ٞ‬ة ٗخ ّىدّ‪ٞ‬ة‪ٕٗ ،‬فخ ٍد ‪ٝ‬نحٍفٔ خأل‪٠‬ؿخء‬
‫قسو خألِؿقدء‪ ،‬بذك مو خىَه‪١‬هدقك ٗخىهحهٖهؿ‪ٝ‬هؿخت خىهحه‪ٜ‬‬
‫ج٘خشٖٖد خألٍة‪ ،‬ؤٍحْد خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪ ،‬خىح‪ ٜ‬ال جيسد ؤُ جُِٕهَهؿ‬
‫شكخظٖد ٗجحغير ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬أو‪ٖٞ‬د‪ ،‬ألّٖد ؤٍة ظ‪ٞ‬هدا ٗ‪٠‬ه‪ٙ‬هدء‪،‬‬
‫قودىحٖد قودىة ؼي٘ؾ بّىدّ‪ٗ ٜ‬ظٕدق‪ ،ٛ‬ش‪١‬هيهٖهد ؾخجهَهًد‬
‫جقف خىَ٘قف خىف‪ ٛ‬ال جِِْٖ ف‪ٗ ،ٔٞ‬ال جٕ‪١‬ف ؤٍدً خىؽْه٘‪ٞ‬‬
‫ٗخالوحىالً‪.‬‬
‫ٗبـخ مدّث ؤ‪ٝ‬ة قكخءا وك‪١ٝ‬ة ىي٘خق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ ٜ‬خىهكخٕهِ‪،‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫زدٍحؿخؾخجٔ خىْ٘٘‪ٞ‬ة ٗخىقٍ٘‪ٞ‬ة‪ ،‬ال ‪ٝ‬هَهنهِ ؤُ جهعه‪ٞ‬هٗ‬
‫خ ظد٘ة خىٍدٍية‪ ،‬زٍح‪ ٚ‬خىص٘خّر خىَحفك‪٠‬هة ‪٠‬هِ ٕهفخ‬
‫خى٘خق‪ٗ ،ٟ‬ىِ جص‪ٞ‬ر زدىندٍو ‪ ِ٠‬مو خىحىدئالت خىنره‪ٞ‬هكا‬
‫خىندٍْة ف‪ّ ٜ‬ف٘ن ؤزْدء ٌ‪١‬سْد خى‪١‬كز‪ ٍِ ٜ‬خىَع‪ ٗٞ‬بى‪ٚ‬‬
‫خىؽي‪ٞ‬س‪ٗ ،‬ف‪ ٜ‬خىَٖدشك‪.‬‬
‫غ‪ٞ‬ك ؤُ ٍد ‪ٝ‬صر خىحإم‪ٞ‬ؿ ‪٠‬ي‪ ٕ٘ ،ٔٞ‬ؤُ خىهَهؽه‪ٙ‬ه‪ٙ‬هدت‬
‫خ ٍسك‪ٝ‬دى‪ٞ‬ة – خىّٖ‪ّٞ٘ٞ‬هة ٕه‪ ٜ‬فه‪٘ ٜ‬ه٘ق خىهحهقهٖهقهك‬
‫ٗخىحكخش‪ ،ٟ‬زدىكغٌ ٍِ مو ٍد جعدٗه ٔؽَُٔ ٍهِ بظهسهدٖ‬
‫ٗج‪ٞ‬ح‪ٞ‬ه‪ ،‬ف‪ّ ٜ‬ف٘ن شَدٕ‪ٞ‬هكّهد خىهحه‪ ٜ‬ؤ‪ٝ‬هقهْهث ؤُ ال‬
‫ؼالَ ىألٍة بال ف‪ ٜ‬ج‪ ٌَٞ١‬جصكزة خىهنهفهدض خىٍه‪١‬هسه‪ٜ‬‬
‫خىَىيط‪ٗ ،‬ج‪١‬م‪ٝ‬م ؾٗق خىعكمدت خىهحهعهكق‪ٝ‬هة خىه٘٘هْه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخىقٍ٘‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬مهو ٍهِ ‪ٝ‬هعهَهو خىىهالض خىه‪ٞ‬هً٘‪ ،‬وه٘خء‬
‫زدىسْؿق‪ٞ‬ة ؤٗ خىقيهٌ ؤٗ خىهَهده ٔهؿ ؤ‪٠‬هؿخء خألٍهة ٍهِ‬
‫بٍسك‪ٝ‬دى‪ِٖٗ ِٞٞٞ‬د‪ْٝ‬ة‪ ،‬ال زو ؤُ ٕفٓ خىهقهْهد‪٠‬هة جهمؾخؾ‬
‫قو٘ؼدً ٗ‪ٝ‬ق‪ْٞ‬دً‪ٍ ،‬حكخفقة زنو ‪٘٠‬خٍو خال‪٠‬حهؿخؾ ٗخىهرهقهة‬
‫زدىْفه‪ ،‬ز‪١‬ؿ ؤُ زهؿؤ خأل‪٠‬هؿخء ‪ٝ‬ه‪١‬ه‪ٞ‬هؿُٗ خىهْه‪ٝ‬هك فه‪ٜ‬‬
‫ٍٍدق‪ ٌٖ١ٝ‬خىهحه‪ ٜ‬جُه٘خشَه ُٔ زهدىهعهؿ‪ٝ‬هؿ ٗخىهْهدق ٗخ قخؾا‬
‫و خىه‪ٞ‬هً٘ ‪٠‬هيه‪ ٚ‬ؤقْ‬
‫خىف٘الـ‪ٝ‬ة خىّيسة‪ ،‬مَد ٕ٘ ظدِ ٌ‬
‫خى‪١‬كخ خألٌٌ ٗف‪ ٜ‬فيى‪ٗ ِٞٙ‬ىسْدُ‪.‬‬
‫ويف إض ءة عهى دور انفعم انعربي املق وو يف انبعبراق‬
‫وفهسطني‪ ،‬وننن‬
‫ّك‪ ٙ‬ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ‪ ،‬ؤّٔ ال ‪َٝ‬نِ بال ىهؽهدجهِ ؤٗ شهدظه ٍؿ‬
‫ٗ‪َٞ٠‬و‪ ،‬ؤُ ‪ٝ‬حْنك ىيهؿٗق خىهسه‪ٙ‬ه٘ىه‪ ٜ‬خ ‪٠‬هصهدل‪ ٛ‬خىهف‪ٛ‬‬
‫خٔ‪َٙ‬ي‪١‬ث ٗجٕ‪ٙ‬ي‪ ٟ‬زٔ خىَقدٍٗة خىه‪١‬هكخقه‪ٞ‬هة خىهسهدوهيهة‬
‫خى‪ ،ً٘ٞ‬ف‪ ٜ‬بفٍده ٍٍكٗ‪ ٞ‬خىٍهك خألٗوهٗ خىهصهؿ‪ٝ‬هؿ‪،‬‬
‫ٗؾظكٓ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤو٘خق زغؿخؾ‪ ،‬مَد جْسإ خىهكجه‪ٞ‬هه خىٍهٖه‪ٞ‬هؿ‬
‫ِؿخً ظى‪ٍٗ ،ِٞ‬د خ قكخق خألٍ‪ٞ‬كم‪ ٜ‬خىّك‪ٝ‬ط زدىٖم‪ٝ‬هَهة‬
‫ٗب‪٠‬الُ خالّىعدذ ٍِ خى‪١‬كخ ‪ ،‬و٘‪ ٙ‬خال‪٠‬حكخف خىه٘خٔهط‬
‫زدّحّدق خىَقدٍٗهة خىه‪١‬هكخقه‪ٞ‬هة ‪٠‬هيه‪ ٚ‬خالظهحهاله‪ٕ ،‬هفخ‬
‫خالّحّدق خىٌَٖ ىِ ‪ٝ‬نحَهو بال زهدالّىهعهدذ خىهنهدٍهو‬
‫ىالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪ ٜ‬خىغدٌٌ‪ٗ ،‬بّمخه خىقّهدَ خىه‪١‬هدؾه‬
‫زنو ٍِ ٌدقك ٗج‪١‬دُٗ ٍ‪ ٟ‬خىغمٗ ف‪ ٜ‬جهؿٍه‪ٞ‬هك خىه‪١‬هكخ‬
‫ٗقحو ؤزْدجٔ ٗجٍك‪ٝ‬ؿٌٕ‪.‬‬
‫ىِ ‪ٝ‬نحَو خالّحّدق بال زدىَعدمَة خىؿٗىه‪ٞ‬هة ىهرؾخقا‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة ٗظيفدءٕد ٗمو ٍِ ؼكز ٍ‪ ِ٠ ٌٖ١‬خىٍك‪ٞ٠‬هة‬
‫خىؿٗى‪ٞ‬هة ٗقهكخقخت خألٍهٌ خىهَهحهعهؿا‪ٍٗ ،‬ه‪ٙ‬هدىهسهحهٖهٌ‬
‫زدىح‪ٕٝ٘١‬دت شكخء خظحالىٌٖ ٕفخ خىق‪ٙ‬ك ّٖٗهر ذهكٗخجهٔ‬
‫ٗجؿٍ‪ٞ‬ك ٍاوىدجٔ خىكوَ‪ٞ‬ة ٗخىْ٘٘ه‪ٞ‬هة ٗخالقهحهّهدؾ‪ٝ‬هة‬
‫ٗخى‪١‬ىنك‪ٝ‬ة ٗخى‪َ١‬كخّ‪ٞ‬ة ٗخىهحه‪١‬هيه‪ٞ‬هَه‪ٞ‬هة ٗخىهؽهؿٍهدجه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخىرقدف‪ٞ‬ة خىح‪ٌٞ ٜ‬ؿٕد ظمذ خىس‪١‬د خى‪١‬كز‪ ٜ‬خالٌهحهكخمه‪ٜ‬‬
‫ف‪ٕ ٜ‬فخ خىق‪ٙ‬ك ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬ؿ‪ ٙ‬ؼَىة ٗذالذه‪ٞ‬هِ ‪٠‬هدٍهًد ٍهِ‬

‫‪5‬‬

‫خىسْ‪ٞ‬دُ ٗخى‪َ١‬و خىؿئٗذ‪.‬‬
‫ىِ ‪ٝ‬نحَو خالّحّدق بال زهقه‪ٞ‬هدً خىهْه‪ٝ‬هدً خىه٘٘هْه‪ٜ‬‬
‫خىح‪١‬ؿؾ‪ ٛ‬خىؿ‪َٝ‬قكخ٘‪ ٍِ ٜ‬شؿ‪ٝ‬هؿ‪٠ ،‬هيه‪ ٚ‬مهدٍهو جهكخذ‬
‫خى‪١‬كخ خىَ٘ظؿ ؤقًٔد ٌٗ‪١‬سدً‪ ،‬شْ٘زهًد ٗٗوه‪ٙ‬هًد ٌٗهَهدالً‪،‬‬
‫ٗفق خىسكّدٍس خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬خىَكظي‪ ٜ‬خىف‪ ٛ‬ؤ‪٠‬ؿجٔ خىهقه‪ٞ‬هدؾا‬
‫خى‪١‬ي‪ٞ‬د ىصسٖة خىصٖدؾ ٗخىحعك‪ٝ‬ك ٗخىؽالَ خىْ٘٘‪ ٜ‬زق‪ٞ‬هدؾا‬
‫ٌ‪ٞ‬ػ خىَصدٕؿ‪ ِٝ‬خىكف‪ٞ‬ق ‪٠‬مت بزكخٕ‪ ٌٞ‬خىؿٗق‪ ،ٛ‬خألٍ‪ِٞ‬‬
‫خى‪١‬دً ىعمذ خىس‪١‬د خى‪١‬كز‪ ٜ‬خالٌحكخم‪.ٜ‬‬
‫ٗذق٘خ‪ ،‬ذق٘خ‪ ،‬ؤ‪ٖٝ‬د خألؼ٘ا ٗخىكفد ‪ ،‬ؤُ مو ٍد ‪١ٝ‬هحهقهؿ‬
‫خالظحاله ٗ‪َ٠‬الئٓ‪ ،‬ؤّٔ ظقق ٍهِ ٍهنهدوهر زهةوهقهدٖ‬
‫جصكزة خىعنٌ خىْ٘٘‪ ٜ‬ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ‪ٗ ،‬خغحه‪ٞ‬هده خىهكجه‪ٞ‬هه‬
‫خىٍٖ‪ٞ‬ؿ ِؿخً ظى‪ٗ ِٞ‬قفدقٔ خألز‪ٙ‬ده خىسكقا‪ ٍِٗ ،‬ذهٌ‬
‫بزكخً خالجفدقدت خألٍْ‪ٞ‬ة ٗخىْف‪ٞٙ‬ة ٘٘‪ٝ‬ية خىَؿ‪ ٙ‬زهغه‪ٞ‬هة‬
‫خوحَكخق ٗٔ‪ ٟ‬خى‪ٞ‬ؿ ‪٠‬ي‪ٕ ٚ‬فخ خىق‪ٙ‬ك خىّدٍؿ‪ ،‬ز‪١‬ؿ جؿٍ‪ٞ‬ك‬
‫ٍاوىدجٔ‪ّٖٗ ،‬ر ذكٗخجٔ‪ٗ ،‬قهحهو ‪٠‬هيهَهدجهٔ‪ٗ ،‬جٍهك‪ٝ‬هؿ‬
‫خىَال‪ ٍِ ِٞٝ‬ؤزْهدجهٔ‪ٗ ،‬خ‪٠‬هحهقهده ‪ٍ٠‬هكخت خ‪ٟ‬الف ٍهِ‬
‫خىَْدٔي‪ٗ ِٞ‬خغح‪ٞ‬دىٌٖ ٗخىحْن‪ٞ‬و ز‪١‬دجالجٌٖ‪.‬‬
‫ذق٘خ‪ ،‬ؤُ مو ـىل و‪ْٞ‬حٖ‪ ٜ‬ألّٔ ٍهكٕهُ٘ زه‪ٝ‬هكٗف‬
‫خالظحاله ٗزدىْحدجس خىح‪ ٜ‬وحْحٖ‪ ٜ‬بى‪ٖٞ‬د خىَ‪١‬كمة خىؿخجهكا‬
‫خى‪َ٠ ٍٟٗ ٔ١ٍ ً٘ٞ‬الجٔ‪ٕ ،‬فٓ خىَ‪١‬كمة خىهحه‪ ٜ‬جهؽهْ٘‬
‫غَدقٕد خىَقدٍٗة خىْ٘٘‪ٞ‬ة خى‪١‬هكخقه‪ٞ‬هة خىهسهدوهيهة خىهحه‪ٜ‬‬
‫‪ٝ‬ق٘ؾٕد ؤؼ٘جنهٌ ٗقفهدقهنهٌ ٗؤزهْهدئمهٌ خىهسه‪١‬هره‪ٞ‬هُ٘‬
‫خىَصدٕؿُٗ ٍ‪ٍ ٟ‬ؽحيف خىق٘‪ ٙ‬خىْ٘٘‪ٞ‬ة خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة خىس‪ٙ‬يهة‬
‫ٗخىح‪ ٜ‬جٌٕ فّدجو ـخت ج٘شٖهدت ٗ٘هْه‪ٞ‬هة ٗقهٍ٘ه‪ٞ‬هة‬
‫ٗبوالٍ‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ٗىقؿ زدجث خىىدظة خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة خى‪ ،ً٘ٞ‬جٍٖؿ ٍم‪ٝ‬ؿخً ٍهِ‬
‫خىكفٓ خىٍ‪١‬س‪ ٜ‬خىٍدٍو ٗخىَحهّهد‪٠‬هؿ ٔهؿ خالظهحهاله‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪َ٠ٗ ٜ‬الجٔ ٍِ شٖة‪ٔٗ ،‬ؿ خىهسهؿ‪ٝ‬هو خ ‪ٝ‬هكخّه‪ٜ‬‬
‫خىف‪ٝ ٛ‬غحٌْ فكِة خىحٍف‪ٍ ٜ‬هِ خىه‪١‬هكخ خىهف‪ ٛ‬ؤـخقهٔ‬
‫٘‪ ٌ١‬خىٖم‪َٝ‬ة خىَكا ف‪ ٜ‬ظهكذ خىىهْه٘خت خىهرهَهدّه‪ٜ‬‬
‫ٓ‪ ،) ٜٔٛٛ-ٜٔٛ‬بـ ال ‪َٝ‬نِ ؤُ ّهحهغهدفهو ‪٠‬هِ خىهؿٗق‬
‫خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬خىحؽك‪ٝ‬س‪ ٜ‬خىَح‪١‬دُٗ ٍ‪ ٟ‬خالظحاله ٗخى‪١‬دٍو ‪٠‬يه‪ٚ‬‬
‫جفن‪ٞ‬ل خىْى‪ٞ‬س خىْ٘٘‪ ٜ‬خى‪١‬كخق‪.ٜ‬‬
‫ٍِٗ ْٕد ّ‪ٙ‬يق خىؿ‪٘٠‬ا ىيق‪ٞ‬دؾا خ ‪ٝ‬كخّ‪ٞ‬هة ٍهِ ؤشهو‬
‫خ قال‪ٕ ِ٠ ٞ‬فٓ خىى‪ٞ‬دوة خىحؽك‪ٝ‬هسه‪ٞ‬هة خىهحه‪ ٜ‬وهحهم‪ٝ‬هؿ‬
‫فص٘خت خى‪١‬ؿخء ‪َ٠‬قدً‪ ،‬زه‪ٞ‬هْهٖهد ٗزه‪ٞ‬هِ خألٍهة خىه‪١‬هكزه‪ٞ‬هة‪،‬‬
‫ٍامؿ‪ ِٝ‬ؤّْد ال ّنُِ ؤ‪٠ ٛ‬ؿخء ىهيهٍه‪١‬هر خ ‪ٝ‬هكخّه‪ٗ ،ٜ‬ال‬
‫ّ‪ٙ‬دىر ق‪ٞ‬دؾجٔ بال زهدىهعهفهد‪٠ ٚ‬هيه‪ٌٗ ٚ‬هدجهس خىهصه‪ٞ‬هكا‬
‫ٗخىّؿخقة ٗخى٘ؾ ٍ‪ ٟ‬خىه‪١‬هكذ‪ٗ ،‬زهَهد ‪ٝ‬هؽهؿً خىه‪١‬هالقهدت‬
‫خألؼ٘‪ٝ‬ة ز‪ ِٞ‬ب‪ٝ‬كخُ ٗخى‪١‬كخ ف‪ ٜ‬خىَىحقسو‪.‬‬
‫أم يف فهسطني‪ ،‬فةُ خألٍو ٍد لخه ‪ٝ‬عؿّٗد زهد زهقهدء‬

‫‪6‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫‪٠‬ي‪ ٚ‬شفٗا خىنفدض خىٍ‪١‬س‪ ٜ‬خىَىيط‪ٍُ ،‬حّقِؿَاً‪ ٜٕٗ ،‬خىهحه‪ٜ‬‬
‫ؤ‪٠‬دقث‪ٍٗ ،‬د جمخه ج‪ٞ١‬ق خىٍَكٗ‪ ٞ‬خىّٖ‪ ّٜ٘ٞ‬خىح٘وه‪١‬ه‪ٜ‬‬
‫ظح‪ ٚ‬خ‪.ُٟ‬‬
‫ٗى٘ال ٕفٓ خىصفٗا‪ ،‬ىَد ‪ٝ‬هكخٕهِ خىّهٖهد‪ٝ‬هْهة خىه‪ٞ‬هً٘‬
‫ٗ‪١ٝ‬قؿُٗ خألٍو ‪٠‬ي‪ ٚ‬خوحفعده خىٍهقهد زه‪ٞ‬هِ خألؼه٘ا‬
‫خىفيى‪ ِْٞٞٞٙ‬ىحؿٍ‪ٞ‬ك قٕ‪ٞ‬حٌٖ زإّفىٌٖ ٗ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤ‪ٝ‬ؿ‪ٌٖٝ‬‬
‫ٗزح٘و‪ِ ٟٞ‬كخ‪٠‬دجٌٖ خىؿخؼي‪ٞ‬ة ف‪َٞ‬د ز‪.ٌْٖٞ‬‬
‫ىفىل‪ ،‬فةُ خألؼ٘ا خىفيى‪ٗ ،ِْٞٞٞٙ‬ؼدِة ف‪ ٜ‬ظكمهة‬
‫فحط ٗظكمة ظَدن‪ٍٙ ،‬دىسُ٘ زَغدؾقا ٕفٓ خىهؽهالفهدت‬
‫ٗخىحالق‪ ٜ‬ف‪َٞ‬د ز‪ ٌْٖٞ‬ىيهحهِ٘هو بىه‪ ٚ‬خىهحه٘خفهق ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫زكّدٍس ٍكظي‪ ٜ‬مفدظ‪ٍٍ ٜ‬حكك‪ٝ ،‬صؿؾ جهؿفهق خىهؿٍهدء‬
‫ف‪ٌ ٜ‬كخ‪ ِٞٝ‬خىر٘قا خىفيى‪ْٞٞٙ‬ة ٗ‪ٞ١ٝ‬ؿ قٕ‪ٞ‬هحهٖهٌ بىه‪ٚ‬‬
‫خألىق ٗخىٕ٘س خىف‪ ٛ‬ش‪١‬و خىه‪١‬هدىهٌ ؤشهَه‪ٝ ٟ‬هعهحهكٍهٖهٌ‬
‫ٗ‪ٝ‬قؿن ّٕدىٌٖ ٗ‪ٝ‬ح‪١‬يٌ ٍِ جصدقزٌٖ‪١ّ ،‬هٌ‪ ،‬ىهقهؿ آُ‬
‫ىألؼ٘ا خىفيى‪ ِْٞٞٞٙ‬ب‪٠‬دؾا ج٘ظ‪ٞ‬ؿ خىسْؿق‪ٞ‬ة خىهَه٘شهٖهة‬
‫ّع٘ ٘ك‪ٝ‬ق خىحعك‪ٝ‬ك‪ٗ ،‬ؤ‪٘ ٛ‬ك‪ٝ‬ق آؼك ىِ ‪ِ٘ٝ‬يٌٖ وه٘‪ٙ‬‬
‫بى‪ ٚ‬خىَم‪ٝ‬ؿ ٍِ خىحقدجو ٗخىحٖص‪ٞ‬ك ٗٔ‪ٞ‬د‪ٍ ٞ‬د جسهقه‪ٍ ٚ‬هِ‬
‫ظق٘ ‪.‬‬
‫ويف ننن ‪ ،‬ىسْدُ خىهَهقهدًٗ خىهف‪ٕ ٛ‬همً ؤوه‪ٙ‬ه٘قا‬
‫خىص‪ ًٞ‬خىّٖ‪ ّٜ٘ٞ‬خىف‪ ٛ‬ال ‪ُٝ‬قٖك‪ ،‬زهفهٕهو ٍهقهدٍٗهحهٔ‬
‫خىٍ‪١‬س‪ٞ‬ة خىَىيعة زحهالٗ‪ٝ‬هْهٖهد خىه٘٘هْه‪ٞ‬هة ٗخىهقهٍ٘ه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخىحقؿٍ‪ٞ‬ة ٗخ والٍ‪ٞ‬ة ٍْف خى‪١‬دً ‪ ٜٔٙٚ‬ظهحه‪ ٚ‬خىه‪ٞ‬هً٘‪،‬‬
‫ىسْدُ‪ُٝ ،‬كخؾ ىٔ خى‪ ً٘ٞ‬جؿٍ‪ٞ‬ك مهو ‪٠‬هْهدِهك خىهَهقهدٍٗهة‬
‫ٗخىَّ٘ؾ ٗخى٘ظؿا خىْ٘٘‪ٞ‬ة ف‪ ،ٔٞ‬زهةؾؼهدىهٔ فه‪ ٜ‬آجهُ٘‬
‫خىّكخ‪٠‬دت خىؿخؼي‪ٞ‬ة خىَْد٘ق‪ٞ‬ة ٗخىَفٕس‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬خىهحهٖهؿ‪ٝ‬هؿ‬
‫زة‪٠‬دؾا خىْفػ ف‪ ٜ‬ؤز٘خ خىعكٗذ خىؿخؼي‪ٞ‬ة خألٕي‪ٞ‬هة زه‪ٞ‬هِ‬
‫ؤزْدجٔ‪.‬‬
‫مو ـىل ‪ٝ‬ؿف‪ْ١‬د خى‪ ً٘ٞ‬بىه‪ ٚ‬ؾ ّهدقه٘ن خىهؽه‪ٙ‬هك‬
‫الوحؿقخك ٍد ‪َٝ‬نهِ ؤُ ‪ٝ‬هصهكٓ خىهؽه‪ٙ‬هدذ خىىه‪ٞ‬هدوه‪ٜ‬‬
‫خىحعك‪ ٜٕٝ‬خىَحسدؾه‪٠ ،‬ي‪ٕ ٚ‬فخ خىهقه‪ٙ‬هك ٍهِ ٍّهدجهر‬
‫ٗٗ‪ٝ‬الت‪ ،‬شكخء خىؽالف خىؿخجك ظ٘ه جى‪ٞٞ‬ه خىهَهعهنهَهة‬
‫خىؿٗى‪ٞ‬ة خىح‪ ٜ‬جْ‪ٝ‬ك ف‪ ٜ‬شك‪َٝ‬ة خغح‪ٞ‬ده خىكج‪ٞ‬ه خىٍٖه‪ٞ‬هؿ‬
‫قف‪ٞ‬ق خىعك‪ٝ‬ك‪ٍ ،ٛ‬صؿؾ‪ ِٝ‬خى‪ٙ‬ير ٍهِ ٘هكفه‪ ٜ‬خىهْهمخ‪ٞ‬‬
‫خىكج‪ٞ‬ى‪ ،ِٞٞ‬ؤُ ‪ْٝٝ‬كخ بى‪ٗ ٚ‬خق‪ٞ١‬ة خىسه‪ٞ‬هحه‪ٞ‬هة خىٍه‪١‬هسه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة خىيسْدّ‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬بى‪ ٚ‬ؤٕؿخف خىؽدقز ٍِ خظهحهٕهدُ‬
‫خىَعنَة خىؿٗى‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬ؤُ ‪١ٝ‬يْد خجفد ٌكف ‪ٝ‬هيهحهمٍهدُ زهٔ‬
‫زحني‪ٞ‬ف "ىصْة ظنَدء قٕدج‪ٞ‬ة ٗظهقه٘قه‪ٞ‬هة" ىهَه٘خمهسهة‬
‫خىْحدجس خىح‪ ٜ‬قؿ جّؿق ‪ ِ٠‬خىَعنَة خىؿٗى‪ٞ‬ة ٗجق‪َٞٞ‬هٖهد‬
‫‪٠‬ي‪٘ٔ ٚ‬ء ٍ٘ٔ٘‪ ٜ٠‬شدؾ ‪ َِٕٝ‬خىنٍف ‪٠‬هِ شهك‪ٝ‬هَهة‬
‫خالغح‪ٞ‬ده ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤُ جنُ٘ ٕفٓ خىيصهْهة ٍهعهَه‪ٞ‬هة زهقهكخق‬
‫و‪ٞ‬دو‪ ٍِ ٜ‬مو ٍَْٖد ىَْ‪ ٟ‬ق‪ٞ‬دً ؤ‪ٝ‬ة فحْة ؾخؼي‪ٞ‬ة فه‪ٜ‬‬

‫ٕفخ خىسيؿ‪.‬‬
‫ٗخ‪ٝ ُٟ‬سق‪ ٚ‬خىىاخه ٍد خى‪١‬هَهوو ٗشهَه‪ٞ‬ه‪١‬هْهد ٍهٖهؿؾ‬
‫زدوحالذ خىى‪ٞ‬دؾا ٍّٗهدؾقا خىهقهكخق‪ ،‬زهَهد فه‪ ٜ‬ـىهل‬
‫خألّ‪َٝ‬ة خىكوَ‪ٞ‬ة خىح‪ ٜ‬ىٌ ‪١ٝ‬ؿ ىؿ‪ٖٝ‬د ٍد جقؿٍٔ ىيهؽهدقز‬
‫ٍِ جْدلالت ز‪١‬ؿٍد ٗٔ‪١‬ث ّفىٖد ف‪ٍ٘ ٜ‬خشٖة ٍسهدٌهكا‬
‫ٍ‪ٍ٘ ٟ‬خْ٘‪ٖٞ‬د‪ ،‬شَ‪ْ١ٞ‬د ف‪ ٜ‬قدقذ ٗخظؿ‪ٗ ،‬ال ‪١ٝ‬حقؿَُ ؤظهؿ‬
‫ؤّٔ و‪ْٞ‬ص٘ خُ جكك غ‪ٞ‬كٓ ‪ٝ‬غك ‪.‬‬
‫ٍِ ْٕد‪ ،‬فَّيعة خىصَ‪٠ ٟٞ‬ؿً خالمحفدء زهحهِ٘ه‪ٞ‬هف‬
‫خىعده ٗخىحفكُز ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬د ‪ٝ‬صك‪٠ ٛ‬ي‪ ٚ‬ودظحْد خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ ٍِ ٍّيعة خىصَ‪ٞ‬ه‪ ٟ‬خىه‪١‬ه٘ؾا بىه‪ٍّ ٚ‬هك ذهقهدفهة‬‫خىَقدٍٗة خىٍ‪١‬س‪ٞ‬ة خىَىيعة ٌَٗ٘ى‪ٞ‬ة خى‪َ١‬و خىهَهقهدًٗ‬
‫ف‪ ٜ‬مدفة خىَصدالت خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ٗخىَ‪ٞ‬ؿخّ‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬ف‪ ٜ‬مهو ٍهد‬
‫‪ُٝ‬يعق خألـ‪ٗ ٙ‬خىٕكق زإ‪٠‬ؿخجْد ٗب‪٠‬دقة ٍٍدق‪.ٌٖ١ٝ‬‬
‫ بُ خىَقدٍٗة ف‪ ٜ‬خىه‪١‬هكخ ٗفهيهىه‪ٙ‬ه‪ٞ‬هِ ٗىهسهْهدُ‪،‬‬‫ٍ‪ٙ‬دىس ٌة زدىح٘ظ‪ٞ‬ؿ ٗجْى‪ٞ‬ق خىصٖ٘ؾ ف‪َٞ‬د ز‪ٞ‬هْهٖهد ٘هدىهَهد‬
‫قٕ‪ٞ‬حهٖهد خىهحهعهكق‪ٝ‬هة ٗخظهؿا‪ٗ ،‬خىه‪١‬هؿٗ خألٍه‪ٞ‬هكمه‪– ٜ‬‬
‫خىّٖ‪٠ ،ّٜ٘ٞ‬ؿٕٗد شَ‪١ٞ‬دً‪.‬‬
‫ ىحح٘ظؿ خىق٘‪ ٙ‬خىْ٘٘‪ٞ‬ة ٗخىهقهٍ٘ه‪ٞ‬هة ٗخىهحهقهؿٍه‪ٞ‬هة‬‫ٗخ والٍ‪ٞ‬ة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ف‪ ٜ‬شسٖة ٗخظؿا‪ ،‬ج‪ٞ١‬ؿ خىح٘خلُ بىه‪ٚ‬‬
‫ظكمة خىٍدق‪ ٞ‬خى‪١‬كز‪ٗ ،ٜ‬ى‪َٞ‬دقن ٕفخ خىٍدق‪ٔ ٞ‬هغه٘٘هٔ‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤّ‪َٝ‬حٔ ف‪ ٜ‬وس‪ٞ‬و جهعهقه‪ٞ‬هق خىهعهؿ خألؾّه‪ٍ ٚ‬هِ‬
‫خىحٕدٍِ خى‪١‬كز‪ٗ ٜ‬خى‪َ١‬و ‪٠‬ي‪ ٚ‬خوح‪١‬دؾا ٍّك خى‪١‬هكٗزهة‪،‬‬
‫ٍّك ‪٠‬سؿ خىْدِك‪ٗ ،‬خىىؿ خىه‪١‬هدىه‪ٗ ٜ‬قهْهدا خىىه٘‪ٝ‬هه‪،‬‬
‫ىؿٗقٕد خىك‪ٝ‬دؾ‪ ٛ‬خى‪١‬كز‪ ٜ‬قسو ؤُ جٕه‪ٞ‬ه‪ٍّ ٟ‬هك زه‪١‬هؿٍهد‬
‫ٔد‪٠‬ث ق‪ٝ‬دؾجٖد‪.‬‬
‫ ؤُ مو ‪٠‬كز‪٠ٗ ٜ‬كز‪ٞ‬ة ف‪ ٜ‬خىَٖدشك‪ٗ ،‬ؼهدِهة فه‪ٜ‬‬‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ح‪ٗ ِٞ‬ؤٗقٗزد ٗؤوحكخى‪ٞ‬د‪ٍ ،‬ه‪ٙ‬هدىهسهُ٘ ىه‪ٞ‬هنهّ٘ه٘خ‬
‫وفكخء ج‪١‬سحة ٗب‪٠‬الً ىٍْك قٕد‪ٝ‬د ؤٍحٌٖ خى‪١‬دؾىة ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫خىَصحَ‪ ٟ‬خىؿٗى‪ٗ ،ٜ‬جعق‪ٞ‬ق ٍد ‪َٝ‬نِ جعق‪ٞ‬قٔ ٍِ مىهر‬
‫و‪ٞ‬دو‪ٗ ٜ‬ب‪٠‬الٍ‪ ٜ‬ىٌْٖ٘٘ خألً‪.‬‬
‫ٗزفىل ال ّاؾ‪ ٛ‬ىألٍة ظقٖد ‪٠‬ي‪ْٞ‬د ٗظىر‪ ،‬زو ّهفه‪ٜ‬‬
‫ىيٍٖؿخء خألمكً ٍْد شَ‪١ٞ‬دً خى٘‪٠‬ؿ زَ٘خِية خىهَهىه‪ٞ‬هكا‪،‬‬
‫ّٗؽيُ ىألوك‪ٗ ٙ‬خىَ‪١‬حقي‪ ِٞ‬خىف‪ٝ ِٝ‬ؿف‪ ُ٘١‬خىٕك‪ٝ‬هسهة‬
‫خىقدو‪ٞ‬ة ‪ ِ٠‬مو ؤزْدء خألٍة‪.‬‬
‫ّٗصؿؾ خى‪ٖ١‬ؿ ىألز‪ٙ‬ده خىَصدٕؿ‪ ِٝ‬خىَكخز‪ٙ‬ه‪ٞ‬هِ فه‪ٜ‬‬
‫خىؽْدؾ خألٍدٍ‪ٞ‬ة ىألٍة ٕٗ‪ ٜ‬جىح‪ٞ١‬ؿ ظك‪ٝ‬حٖد ٗمكخٍحٖهد‬
‫ٍِ خى‪ٙ‬دٍ‪ ِٞ١‬زإقٖٔد‪.‬‬
‫جع‪ٞ‬دجْد خىعدقا ىنٌ ٗى‪١‬دجالجنٌ ٗخىىالً ‪٠‬ي‪ٞ‬نٌ‪.‬‬
‫خىؿمح٘ق ‪٠‬سؿ خىَص‪ٞ‬ؿ خىكخف‪ٜ١‬‬
‫ف‪ٖٔ1ٔٔ1ٕٓٔٓ ٜ‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ب‪٠‬الُ خىى‪ٞ‬ؿ ظىِ ّّك خهلل‪ٗ ،‬قف خىح‪١‬دُٗ ٗخىحه‪١‬هدٍهو‬
‫ٍ‪ ٟ‬خىَعنَة خىؽدِة زيسْدُ‪ ،‬ىصدُ جعق‪ٞ‬ق ٗقٕدء ظهنهٌ‪،‬‬
‫ٗبُ ٌنو ج‪٘ٙ‬قخً ّ٘‪ٞ٠‬دً ف‪ ٜ‬خىىصده خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬خىؿخجك ظه٘ه‬
‫ٕفٓ خىقٕ‪ٞ‬ة‪ ،‬بال ؤّٔ ىِ ‪ ٟٕٝ‬خىَيف خىف‪ ٛ‬ؤِهسهط ‪ٝ‬ه‪١‬هكف‬
‫زَيف "ٌٖ٘ؾ خىمٗق" ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىكف‪ٗ ،‬زدىحدى‪ ٜ‬فةُ ٕفخ خىهَهيهف‬
‫و‪ٞ‬سق‪ٍ ٚ‬دؾا وصدى‪ٞ‬ة ‪٠‬ي‪ ٚ‬خألقو ف‪ ٜ‬خىؿخؼو خىيسْدّ‪ٗ .ٜ‬بـخ‬
‫مدُ ٕفخ خىَيف قؿ ؾؼهو فه‪ ٜ‬خ‪ّٟٗ‬هة خألؼه‪ٞ‬هكا ٍهكظهيهة‬
‫ٍحقؿٍة ف‪ ٜ‬ؾٗقا خىسعد ‪ ِ٠‬ظو ىحعؿ‪ٝ‬ؿ م‪ٞ‬ف‪ٞ‬ة خىحه‪١‬هدٍهو‬
‫ٍ‪ ،ٔ١‬فألُ خىؽالف خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬ظ٘ىٔ جَع٘ق ظه٘ه ٗشهٖهحه‪ٜ‬‬
‫ّ‪ٝ‬ك ىٌ جىح‪ ٟٙ‬خىَعدٗالت خىح‪ ٜ‬زفىث ظح‪ ٚ‬خ‪ ُٟ‬خىِ٘ه٘ه‬
‫زٔ بى‪ ٚ‬ظو "ال ‪َٞٝ‬ث خىفجر ٗال ‪ٝ‬فْ‪ ٜ‬خىغٌْ"‪.‬‬
‫بُ قجدوة خىصَٖ٘ق‪ٝ‬ة خىح‪ ٜ‬جصٖؿ ٍه‪ ٟ‬ؤفهكقهدء آؼهك‪ٝ‬هِ‬
‫الوحْسدٖ ظوٍ ؤٗ ٍؽكز ‪ٝ‬صْر خىيص٘ء بى‪ ٚ‬خىحّه٘‪ٝ‬هث فه‪ٜ‬‬
‫ٍصيه خى٘لقخء ظ٘ه ٍد بـخ زد ٍندُ بظهدىهة خىهَهيهف بىه‪ٚ‬‬
‫خىَصيه خى‪١‬ؿى‪ ،ٜ‬ؤٗ جكمٔ ىيقٕدء خى‪١‬دؾ‪ ٛ‬ىيح‪١‬هدٍهو ٍه‪١‬هٔ‬
‫ٗفق خألِ٘ه ٗخألظندً خىَك‪ٞ٠‬ة خ شكخء‪ ،‬ىٌ جىحفهف زه‪١‬هؿ‬
‫مدٍو شٖ٘ؾٕد ٕٗ‪ ٜ‬جسعد ‪٠‬ي‪ ٚ‬ظي٘ه ؾقءخً ىهؿفه‪ ٟ‬خألٍه٘ق‬
‫ّع٘ ظدفة خىٖدٗ‪ٝ‬ة‪ٗ ،‬خّٔ ٍِ َِٔ خالقحكخظدت خىحه‪ ٜ‬شهك‪ٙ‬‬
‫خىحؿخٗه زٖد ىحعؿ‪ٝ‬ؿ خىَكش‪ِ ٟ‬دظر خالؼهحهّهدَ ىهيهسهث‬
‫زدىَيف‪ ،‬خى‪ٙ‬ير بى‪ ٚ‬خىغكفة خىصمخج‪ٞ‬ة ىؿ‪ٍ ٙ‬عنَة خىحَ‪ٞ‬ه‪ٞ‬هم‬
‫خىفّو ف‪ ٜ‬خىقٕ‪ٞ‬ة خىَحْدل‪٠ ٞ‬ي‪ٖٞ‬د وهْهؿًخ ىهيهَهدؾا ٖٖ٘‬
‫ؤِ٘ه ٍعدمَدت شمخج‪ٞ‬ة‪ .‬فٖو ٕفخ خالقحهكخض ؤٗ خىهَهؽهكز‬
‫‪ٝ‬ق‪ ٟ‬ف‪ٍ ٜ‬عئ خىقدّّ٘‪ٜ‬و‬
‫جُْ خىَدؾا ٖٖ٘ ؤ‪.ً.‬ز) ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤّٔ جهحه٘ىه‪ ٚ‬خىهغهكفهة‬
‫خىصمخج‪ٞ‬ة ىؿ‪ٍ ٙ‬عنَة خىحَ‪ٞٞ‬م ٍَٖة ج‪ ِٞٞ١‬خىَكشه‪٠ ٟ‬هْهؿ‬
‫خالؼحالف ز‪ ِٞ‬خىَكخش‪ ٟ‬خىهقهٕهدجه‪ٞ‬هة‪ ،‬وه٘خء مهدّهث ٕهفٓ‬
‫خىَكخش‪ ٟ‬قٕدء جعق‪ٞ‬ق ؤً قٕدء ظنٌ‪ٝٗ ،‬صك‪ ٛ‬ظنهٌ ٕهفٓ‬
‫خىَدؾا بـخ ٗق‪ ٟ‬ؼالف ز‪ٞ‬هِ ٍهعهنهَهة ‪٠‬هدؾ‪ٝ‬هة ٍٗهعهنهَهة‬
‫خوحرْدج‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫بُ ٗٔ٘ض خىُْ ال ‪ٝ‬عحَو خىحإٗ‪ٝ‬و‪ ،‬ظ‪ٞ‬د بُ خىهغهكفهة‬
‫خىصمخج‪ٞ‬ة ىؿ‪ٍ ٙ‬عنَة خىحَ‪ٞٞ‬م ‪١ْٝ‬قؿ خؼحّدِٖد ىيهفهّهو‬
‫ف‪٘ ٜ‬ير ج‪ ِٞٞ١‬خىَكش‪ْ٠ ٟ‬ؿ ٗق٘‪ ٞ‬خالؼحالف ز‪ ِٞ‬خىَكخشه‪ٟ‬‬
‫خىقٕدج‪ٞ‬ة‪ ٕ٘ٗ .‬خألٍك غ‪ٞ‬ك خىَح٘فهك فه‪ٗ ٜ‬خقه‪ ٟ‬خىهقهٕه‪ٞ‬هة‬
‫خىَ‪ٙ‬كٗظة بـ ؤُ خىؽالف ى‪ٞ‬ه ز‪ٍ ِٞ‬كخش‪ ٟ‬قٕدج‪ٞ‬ة زو ٕه٘‬
‫ز‪ٍ ِٞ‬كخش‪ ٟ‬و‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة‪ٗ .‬ؤُ خىْقدي ظ٘ىٔ ‪ٝ‬ؿٗق ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤقٔ‪ٞ‬هة‬
‫خىَ٘قف خىى‪ٞ‬دو‪ٗ ٜ‬ى‪ٞ‬ه ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤقٔ‪ٞ‬ة خىَ٘قف خىقهٕهدجه‪.ٜ‬‬
‫ٗىفىل فةّٔ ال ‪َٝ‬نِ ؤ‪َ٠‬ده ؤظندً خىهَهدؾا ٖٖ٘ ؤ‪.ً.‬ز)‬
‫ىح‪ ِٞٞ١‬خىَكش‪ ٟ‬خىّدىط ىيْ‪ٝ‬ك زدىقٕ‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ٕفخ ٍِ شٖة ؤٍد ٍِ شٖة ذدّه‪ٞ‬هة‪ ،‬فهةُ خىهَهدؾا ٖٖ٘‬
‫ؤ‪.ً.‬ز خىح‪ ٜ‬ظف‪ٝ‬ث خؼحّدِٖد ىيفّو ف‪ ٜ‬خىحهْهدل‪ ٞ‬زه‪ٞ‬هِ‬

‫‪7‬‬

‫ٍعنَة ‪٠‬دؾ‪ٝ‬ة ٗؤؼك‪ ٙ‬خوحرْهدجه‪ٞ‬هة ال ‪ٝ‬هَهنهِ ؤُ جه‪ٙ‬هده‬
‫ِالظ‪ٞ‬حٖد خىسث ف‪ ٜ‬خىحْدل‪ ٞ‬ز‪ٍ ِٞ‬عنهَهة ‪٠‬هدؾ‪ٝ‬هة ٗؤؼهك‪ٙ‬‬
‫خوحرْدج‪ٞ‬ة بـخ مدّث خىَعنَة خالوحرْدج‪ٞ‬ة ٕ‪ ٜ‬خىهَهصهيهه‬
‫خى‪١‬ؿى‪ ٕ٘ ٗ ٜ‬خىَكش‪ ٟ‬خىقٕدج‪ ٜ‬خأل‪٠‬ي‪ ٚ‬فهةظهدىهة خىهؿ‪٠‬هدٗ‪ٙ‬‬
‫بى‪ ٔٞ‬جحٌ زْدء ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬كوً٘ ‪ٝ‬حهؽهف فه‪ٍ ٜ‬هصهيهه خىه٘لقخء‬
‫ٗزدىحدى‪ ٜ‬فٖ٘ ٍعنَة ؼدِة ٗى‪ٞ‬ه خوحرْدج‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ٕفٓ ٕ‪ ٜ‬خ ٌندى‪ٞ‬ة خألٗى‪ ٚ‬خىح‪ ٜ‬ج‪١‬حكْ ‪٠‬ؿً بٍندّ‪ٞ‬ة‬
‫خىيص٘ء بى‪ ٚ‬ج‪ٙ‬س‪ٞ‬ق ؤظندً خىَدؾا ٖٖ٘ ؤ‪.ً.‬ز) ىهحهعهؿ‪ٝ‬هؿ‬
‫خىَكش‪ ،ٟ‬ؤٍد خ ٌندى‪ٞ‬ة خىردّ‪ٞ‬ة فٖ‪ ٜ‬جح‪١‬يق زّفة خىهصهٖهة‬
‫خىح‪ ٜ‬ج‪ٙ‬ير ج‪ ِٞٞ١‬خىَكش‪ .ٟ‬فدىَدؾا ‪ ٖٖٙ‬ؤ‪.ً.‬ز) ظهؿؾت‬
‫خأل٘كخف خىف‪ٝ ِٝ‬ع٘لُٗ ِفة خىحهقهؿً زه‪ٙ‬هيهر جه‪١‬ه‪ٞ‬ه‪ٞ‬هِ‬
‫خىَكش‪ْ٠ ٟ‬ؿ ٗش٘ؾ خىحْدل‪ ٌٕٗ ،ٞ‬خىْ‪ٞ‬دزة خى‪١‬دٍة‪ٗ ،‬خىَؿ‪٠‬ه‪ٜ‬‬
‫خىٍؽّ‪ٗ ٜ‬خىَؿ‪٠ ٚ٠‬ي‪ٗ ،ٔٞ‬ـىل زَ٘شر خوحؿ‪٠‬دء ‪ٝ‬هقهؿً‬
‫بى‪ٍ ٚ‬عنَة خىحَ‪ٞٞ‬م خىح‪ ٜ‬ج‪ٙ‬ير ٍِ خىْ‪ٞ‬دزة خى‪١‬دٍة ب‪ٝ‬ؿخ‪ٖ٠‬د‬
‫ّىؽدً ‪ ِ٠‬خألٗقخ خى‪١‬دجؿا ىيؿ‪.ٙ٘٠‬‬
‫ٗزهَههد ؤُ ٍههصههيههه خىهه٘لقخء ىهه‪ٞ‬ههه ٍههِ خألٌههؽههدَ‬
‫خى‪ٙ‬س‪ ِٞٞ١ٞ‬ؤٗ خىَ‪ ِْٞٝ٘١‬خىف‪ ِٝ‬ظهؿؾجهٖهٌ خىهَهدؾا ‪ٖٖٙ‬‬
‫ؤ‪.ً.‬ز) فةّٔ ٗخىعدىة ٕفٓ ال ‪َٝ‬نْٔ خىحقؿً زٖهفخ خىه‪ٙ‬هيهر‬
‫الّحفدء خىّفة ٗخىح‪ ٜٕ ٜ‬قمِ ؤودو‪ ٍِ ٜ‬ؤقمهدُ ِهعهة‬
‫خىَقدٔدا خىَ٘خؾ ٕ‪ ٙٗ-ٖٙ-ٙ‬ؤ‪)ً.ً.‬‬
‫ؤٍدً ٕدج‪ ِٞ‬خ ٌندى‪ٞ‬ح‪ ِٞ‬خىيح‪ ِٞ‬جع٘الُ ؾُٗ ٍهصهيهه‬
‫خى٘لقخء خىيص٘ء بى‪ ٚ‬ؤ‪َ٠‬ده ؤظندً خىَدؾا ٖٖ٘ م‪ٞ‬ف خىىس‪ٞ‬هو‬
‫بى‪ ٚ‬خىَؽكزو ٕو ج‪١‬حسك قٕ‪ٞ‬ة ٍيف ٌٖ٘ؾ خىهمٗق قٕه‪ٞ‬هة‬
‫فك‪ ٞ‬ىقٕ‪ٞ‬ة ؤِو ٕ‪ ٜ‬جيل خىح‪ ٜ‬شكت خ ظهدىهة زهٖهد بىه‪ٚ‬‬
‫خىَصيه خى‪١‬ؿى‪ ٜ‬ؤ‪ ٛ‬قٕه‪ٞ‬هة خغهحه‪ٞ‬هده خىهكجه‪ٞ‬هه قفه‪ٞ‬هق‬
‫خىعك‪ٝ‬ك‪ٗ ٛ‬قفدقٔ)‪ٗ .‬زدىحدى‪ ٜ‬ال ظدشة ِؿخق ٍكوً٘ شؿ‪ٝ‬ؿ‬
‫زدالظدىة زد‪٠‬حسدق ؤُ قدٔ‪ ٜ‬خألِو ٕ٘ قدٔ‪ ٜ‬خىفك‪.ٞ‬‬
‫بُ ٕفخ خالقحكخض ؾّٗٔ بٌندى‪ٞ‬ة ٗخوحعهدىهة قهدّهّ٘ه‪ٞ‬هة‬
‫ىألوسدذ خىحدى‪ٞ‬ة‪:‬‬
‫خىىسر خألٗه ‪ :‬بُ خىَصيه خى‪١‬هؿىه‪ ٜ‬قفه‪١‬هث ‪ٝ‬هؿٓ ‪٠‬هِ‬
‫خىقٕ‪ٞ‬ة ز‪١‬ؿ ٍد خّ‪١‬قؿ خالؼحّدَ ىهيهَهعهنهَهة خىهؿٗىه‪ٞ‬هة‬
‫خىؽدِة‪ٗ ،‬زدىحدى‪ ٜ‬ىٌ ‪١ٝ‬ؿ خىَصيه خى‪١‬ؿى‪ ٜ‬قهدٔه‪ ٜ‬ؤِهو‬
‫م‪ّٝ ٜ‬ط خىق٘ه زإُ قدٔ‪ ٜ‬خألِو ٕ٘ قدٔ‪ ٜ‬خىفك‪.ٞ‬‬
‫خىىسر خىردّ‪ :ٜ‬بُ خىَيف خىف‪ ٛ‬ؤِسط ٍ‪١‬هكٗفهًد زهَهيهف‬
‫ٌٖ٘ؾ خىمٗق‪ ،‬ىٌ جحنُ٘ ظحه‪ٕ ٚ‬هفٓ خىهيهعه‪ٝ‬هة مه‪ٞ‬هدّهحهٔ‬
‫خىقٕدج‪ٞ‬ة خىح‪ ٜ‬جص‪١‬و ٍْٔ ٍيفًد ٍحَح‪ً١‬د زهنهدفهة خىٍهكٖٗ‬
‫خىح‪َٝ ٜ‬نِ خالوحْدؾ بى‪ٖٞ‬د ىيحقؿً زٖد مَىإىة ٍه‪١‬هحهكٔهة‬
‫وْؿخً ىيفقكا "ٗ" ٍِ خىَدؾا ‪ ٕٜٙ‬ؤ‪.ً.‬ز) ٗخىهحه‪ ٜ‬جهْهُ‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤّٔ ج‪١‬حسك ٍِ خىَىدجو خال‪٠‬هحهكخٔه‪ٞ‬هة ‪ 1‬خىهقهٕهد‪ٝ‬هد‬
‫خىصمخج‪ٞ‬ة خىح‪ٝ ٜ‬ح٘قف ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىسث زٖد خىهحهعهقهق ٍهِ ٍهؿ‪ٙ‬‬

‫‪8‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ج٘خفك ‪ْ٠‬دِك خىصك‪َٝ‬ة‪.‬‬
‫خىىسر خىردىد ‪ :‬ى٘ ويَْد شؿالً‪ ،‬خُ ٍيف ٌٖه٘ؾ خىهمٗق‬
‫قؿ خمحَيث ‪٠‬هْهدِهكٓ خىهقهدّهّ٘ه‪ٞ‬هة‪ٗ ،‬خ‪٠‬هحهسهك ٍىهإىهة‬
‫خ‪٠‬حكخٔ‪ٞ‬ة‪ ،‬فةُ بذدقا ٕفٓ خىَىإىة خال‪٠‬حكخٔ‪ٞ‬ة ‪ٝ‬صر ؤُ‬
‫‪ٝ‬ؿى‪ ٚ‬زٖد ؤٍدً خىَكش‪ ٟ‬خىقهٕهدجه‪ ٜ‬خىه٘خٔه‪ٝ ٟ‬هؿٓ ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫خىؿ‪ٗ .ٙ٘٠‬زَد ؤُ خىؿ‪ ٙ٘٠‬ؤِسعث ز‪ٝ ِٞ‬ؿ‪ ٛ‬خىهَهعهنهَهة‬
‫خىؽدِة زيسْدُ‪ ،‬فةُ خ ؾالء زٖفٓ خىَىإىة خال‪٠‬هحهكخٔه‪ٞ‬هة‬
‫‪ٝ‬صر ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ ؤٍدٍٖد ٗى‪ٞ‬ه ؤٍدً خىقٕدء خىيسْدّ‪ ٜ‬ف‪ٞ‬هَهد‬
‫ى٘خ‪٠‬حسكت قٕ‪ٞ‬ة ٌٖ٘ؾ خىمٗق ٍىإىة خ‪٠‬حكخٔ‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ىٖفٓ خألوسدذ خىرالذة ‪َٝ‬نِ خىق٘ه زهإّهٔ ال ‪ٝ‬هحه٘فهك‬
‫خىَى٘‪ ٢‬خىقدّّ٘‪ ٜ‬خىف‪ٝ ٛ‬هصه‪ٞ‬هم بظهدىهة خىهَه٘ٔه٘‪ ٞ‬بىه‪ٚ‬‬
‫خىَصيه خى‪١‬ؿى‪ٕ .ٜ‬فخ بـخ ٍد ؤؼف ز‪ٞ١‬هِ خال‪٠‬هحهسهدق زهإّهٔ‬
‫ٗظح‪ ٍِ ٚ‬خىْدظ‪ٞ‬ة خىقدّّ٘‪ٞ‬ة‪ ،‬فةُ خىَه٘ٔه٘‪ ٞ‬جهحهصهدـزهٔ‬
‫ٗشٖحد ّ‪ٝ‬ك‪ٗ ،‬خظؿا جق٘ه زدّ‪ٙ‬سدقٔ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤظندً خىَهدؾا‬
‫ٕٓٗ ‪٠‬ق٘زدت) ٗخىح‪ ٜ‬جُْ ‪٠‬ي‪٠ ٚ‬ق٘زة ٌهٖه٘ؾ خىهمٗق‪،‬‬
‫ٗؤؼك‪ ٙ‬جق٘ه زدّ‪ٙ‬سد ؤظهنهدً خىهَهدؾجه‪ٞ‬هِ ٕٓٗ ٖٓٗ‬
‫‪٠‬ق٘زدت) مّ٘ٔ ‪ٝ‬هْهؿقز فه‪ ٜ‬ب٘هدق خالفهحهكخء ٗخؼهحهالف‬
‫خىصكخجٌ‪.‬‬
‫‪٠‬ي‪ٕ ٚ‬فخ خالودن فةُ خىعىٌ زٖفخ خألٍك ‪ٝ‬نُ٘ زه‪١‬هؿ‬
‫ِؿٗق خىقكخق خىقٕدج‪ ٜ‬خىّدؾق ‪ ِ٠‬قٕدء خىهحهعهقه‪ٞ‬هق ؤٗ‬
‫قٕدء خىعنٌ‪ْ٠ٗ ،‬ؿٕد فةُ خىَحهٕهكق ‪ٝ‬هكخشه‪ ٟ‬خىهقهٕهدء‬
‫خىَؽحُ ىَقدٔدا ٍِ خفحك‪٠ ٙ‬ي‪ ٔٞ‬ؤٗ ٍِ "ٌٖهؿ لٗقخً "‬
‫ٔؿٓ‪.‬‬
‫ٍِ ْٕد‪ ،‬فةُ خىَؿخ‪٠‬دا زَيف "ٌٖ٘ؾ خىهمٗق" جهفهحهقهك‬
‫بى‪ ٚ‬خىعصة خىقدّّ٘‪ٞ‬ة خىق٘‪ٝ‬ة ألّٖد جسق‪٠ ٚ‬هكٔهة ىهألؼهف‬
‫ٗخىكؾ خىحإٗ‪ٝ‬و ٗخالشحٖدؾ‪ٗ ،‬زدىحدى‪ ٜ‬بزقدجٖد جهعهث وهقهف‬
‫خىَؿخ‪٠‬دا خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ؤمرك ٍْٖد خىَؿخ‪٠‬دا خىقٕدج‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ٗبـخ مدُ ٍِ ‪ٝ‬ح٘قف ‪ْ٠‬ؿ ّهُ خىهَهدؾا ‪ ٜٛ‬ؤ‪.ً.‬ز)‬
‫ٗخىح‪ ٜ‬ج‪ ٜٙ١‬ىقدٔ‪ ٜ‬خىحعق‪ٞ‬ق ظق بظدىة ٍعٕك جعق‪ٞ‬هق‬
‫ٍ‪ٌ ٟ‬دٕؿ شمً زدىسد٘و ؤٗ ؤّنك خىعق‪ٞ‬قة ؤٗ محٌ زه‪١‬هٓ‬
‫ؤٗ مو ٍد ‪١ٝ‬كفٔ ٍِ ٗقدج‪ ٟ‬خىقٕ‪ٞ‬ة خىحه‪ٝ ٜ‬ىهإه ‪٠‬هْهٖهد‬
‫ٗـىل بى‪ ٚ‬خىْ‪ٞ‬دزة خى‪١‬دٍة خالوححْدف‪ٞ‬ة ىحالظقٔ زهصهك‪ٝ‬هَهة‬
‫ٌٖ٘ؾ خىمٗق خىََّْ٘ ‪٠‬ي‪ٖٞ‬د ف‪ ٜ‬خىَدؾا ‪٠ ٗٓٛ‬ق٘زدت‪،‬‬
‫فةّٔ زكؤ‪ْٝ‬د ‪ٝ‬قحٕ‪ ٜ‬ىح‪ٙ‬س‪ٞ‬ق ؤظندً ٕفٓ خىَهدؾا جه٘فهك‬
‫ٗخظؿا ٍِ ذالخ ظدالت‪:‬‬
‫خىعدىة خألٗى‪ :ٚ‬ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ خىٍدٕؿ قؿ ؤؾى‪ ٚ‬زةفدؾا ؤٗى‪ٞ‬ة‬
‫ؾُٗ بمكخٓ ذٌ ‪٠‬دؾ ٗجكخش‪ْٖ٠ ٟ‬د ؤٗ ّقٕهٖهد مهيه‪ٞ‬هًد ؤٍهدً‬
‫قدٔ‪ ٜ‬خىحعق‪ٞ‬ق زع‪ٞ‬د ‪ٝ‬اؼف ٕفخ خىحهكخشه‪ ٟ‬ؤٗ خىهْهقهٓ‬
‫قك‪ْٝ‬ة ىيق٘ه زإُ خىٍدٕؿ قؿ ٌٖؿ لٗقخً‪ٕٗ ،‬فخ ٍد ـٕسهث‬
‫بى‪ ٔٞ‬ؤظندً خىَدؾا ٔ‪ ٕٙ‬ؤ‪.ً.‬ز) ٗخىح‪ ٜ‬ال ‪َٝ‬نِ جه‪ٙ‬هسه‪ٞ‬هق‬
‫ؤظندً خىَدؾا ‪ ٜٛ‬بال ز‪ٙ١‬فٖد ‪٠‬يه‪ّ ٚ‬هُ خىهَهدؾا ٔ‪ٕٙ‬‬
‫ؤ‪.ً.‬ز)‪.‬‬
‫خىعدىة خىردّ‪ٞ‬ة ‪ :‬ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ خىٍدٕؿ‪ٌ ،‬دٕؿخً ف‪ ٜ‬شك‪ٝ‬هَهة‬

‫ٍٍٖ٘ؾا جنُ٘ ٍ‪١‬كٗفة ز٘قدج‪ٖ١‬د ٍْٗفف‪ٖٝ‬د خىَسدٌك‪ٝ‬هِ‪،‬‬
‫ٗخ ؾالء ز‪١‬نه ٍد ٕ٘ ٍ‪١‬كٗف ٍِ ٌدٕهؿ مهدُ ظهدٔهكًخ‬
‫ىع‪ٝ‬ة ٗق٘‪ ٞ‬خىصكً زٍنو قك‪ْٝ‬ة ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤّٔ ٌدٕؿ لٗق‪.‬‬
‫خىعدىة خىردىرة‪ :‬ؤُ جنُ٘ قهؿ جه٘فهكت ىهؿ‪ ٙ‬قهدٔه‪ٜ‬‬
‫خىحعق‪ٞ‬ق خألؾىة خىندف‪ٞ‬ة ‪ ِ٠‬م‪ٞ‬ف‪ٞ‬ة ٗق٘‪ ٞ‬خىصهكً زهعه‪ٞ‬هد‬
‫‪ٝ‬نُ٘ بؾالء خىٍدٕؿ زَد ‪ْٝ‬دقٓ خالؾىة خىهرهدزهحهة ‪ٝ ،‬هقه‪ٟ‬‬
‫جعث خىِ٘ف خىقدّّ٘‪ ٜ‬ىيَدؾا ‪ٍٝٗ ،ٞٗٓٛ‬نهو قهك‪ٝ‬هْهة‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤّٔ ٌدٕؿ لٗق‪.‬‬
‫بـخً‪ ،‬بُ ج‪ٙ‬س‪ٞ‬ق ؤظندً خىَدؾا ‪ ٜٛ‬ؤ‪.ً.‬ز) ‪٘ٝ‬شر ج٘فهك‬
‫ٗخظؿا ٍِ خىعدالت خىرالخ‪ٗ ،‬زؿُٗ ـىل ال ‪َٝ‬نِ ؤ‪٠‬هَهده‬
‫ٕفٓ خىَدؾا ٗزدىحدى‪ٝ ٜ‬سق‪ ٚ‬خألٍك زدّح‪ٝ‬دق خىقكخق خىقٕدج‪ٜ‬‬
‫خىّدؾق ‪ ِ٠‬قٕدء خىحعق‪ٞ‬ق ؤٗ قٕدء خىعنٌ‪ٗ ،‬ظح‪ٝ ٚ‬سْه‪ٚ‬‬
‫‪ْ٠‬ؿٕد ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىٍ‪ٜ‬ء ٍقحٕدٓ‪.‬‬
‫ىنِ ٍدـخ ى٘ شك‪ ٙ‬خ ِكخق ‪٠‬ي‪ ٚ‬زث خىَه٘ٔه٘‪ ٞ‬فه‪ٜ‬‬
‫ٍصيه خى٘لقخء ِٗٗو خألٍهك بىه‪ ٚ‬ظهؿ ٘هكظهٔ ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫خىحّ٘‪ٝ‬ثو‬
‫ى٘ ٘كض خىَ٘ٔ٘‪٠ ٞ‬ي‪ ٚ‬خىحّ٘‪ٝ‬ث‪ٗ ،‬خجؽف قكخق زةظدىة‬
‫خىَيف بى‪ ٚ‬خىَصيه خى‪١‬ؿى‪ ،ٜ‬فةّٔ ٗخىعدىة ٕفٓ و‪ٞ‬هنهُ٘‬
‫خىَكوً٘ ‪٠‬كٔة ىي‪ ِ١ٙ‬ؤٍدً ٍصيه خىٍ٘ق‪ ٙ‬زد‪٠‬حهسهدقٓ‬
‫‪ْٝ‬ؿقز َِٔ خأل‪َ٠‬ده خىعنٍ٘‪ٞ‬ة خىح‪ ِ١ٙٝ ٜ‬زهٖهد ؤٍهدً‬
‫خىقٕدء خ ؾخق‪ٗ ،ٛ‬بـخ وقٗ خقحكخض خ ظدىة بى‪ ٚ‬خىَصهيهه‬
‫خى‪١‬ؿى‪ِٗ ٜ‬ؿق خىقكخق زد ظدىة بى‪ ٚ‬خىقٕدء خى‪١‬هدؾ‪ ٛ‬فهفه‪ٜ‬‬
‫ـىل ٍؽدىفة ؾوح٘ق‪ٝ‬ة ألّٔ ‪ْٝ‬دقٓ ٍسؿخ خىفهّهو زه‪ٞ‬هِ‬
‫خىىي‪ٙ‬دت‪.‬‬
‫ٗىٖفخ فةُ خىصَ‪ٞ‬ه‪ ٟ‬فه‪ٍ ٜ‬هإل ‪ٗ ،‬ؤٍهدً خ ٌهنهدىه‪ٞ‬هة‬
‫خىَ‪ٙ‬كٗظة ٗخىح‪ ٜ‬جحصٔ ّع٘ خىَم‪ٝ‬ؿ ٍِ خىهحه‪١‬هقه‪ٞ‬هؿ زه‪١‬هؿ‬
‫ِؿٗق خىَ٘خقف خألؼ‪ٞ‬كا خىح‪ ٜ‬جؿ‪ ٘٠‬ى٘قف خىحه‪١‬هدٍهو ٍه‪ٟ‬‬
‫ىصدُ خىحعق‪ٞ‬ق ٗخىَعنَة‪ ،‬ال زؿ ٍِ خىسعهد ٍهِ ٍهؽهكز‬
‫و‪ٞ‬دو‪ ٜ‬ؤمرك ٍْٔ قٕدج‪ٞ‬دً‪.‬‬
‫ٗخىَؽكز خىى‪ٞ‬دو‪ٝ ٜ‬هنهُ٘ زهةِهؿخق ٍه٘قهف ٍهيهمً‬
‫ىيصَ‪ ،ٟٞ‬زإُ مدفة خأل٘كخف وحنُ٘ ٔؿ ؤ‪ ٛ‬قكخق ال ‪ٝ‬نُ٘‬
‫ٍىحْؿًخ ٍٗ‪١‬ملًخ زدألؾىة خىرس٘ج‪ٞ‬ة‪ٔٗ ،‬ؿ ؤ‪ ٛ‬قهكخق ‪ٝ‬هنهُ٘‬
‫ف‪ٜ ٜ‬دٕكٓ قٕدج‪ٞ‬دً ٗف‪ ٍَّٕٔ٘ ٜ‬و‪ٞ‬دو‪ٞ‬دً ‪.‬‬
‫بُ خىح٘خفق ‪٠‬ي‪ٍ٘ ٚ‬قف و‪ٞ‬دو‪ٍ٘ ٜ‬ظهؿ زه٘شه٘ذ ؤُ‬
‫‪ٝ‬نُ٘ خىقكخق خىقٕدج‪ ،ٜ‬خجٖدٍ‪ًٞ‬د مدُ ؤً ظهنهَهًد قٕهدجه‪ٞ‬هًد‬
‫ٍحَح‪١‬دً زنو خىَ‪١‬د‪ٞٝ‬ك خىقدّّ٘‪ٞ‬ة خىس‪ٞ١‬ؿا ‪ ِ٠‬خىحهىه‪ٞ‬ه‪ٞ‬هه‬
‫ٗخالوحٖؿخف ٕ٘ خىف‪ٝ ٛ‬صْر خىسيؿ‪ ،‬خىهؿؼه٘ه فه‪ّ ٜ‬هفهق‬
‫ؤلٍة شؿ‪ٝ‬ؿا ‪١ٝ‬كف خىصَ‪ ٟٞ‬م‪ٞ‬ف ‪ٝ‬ؿؼيُ٘ بى‪ٖٞ‬د ٗىهنهِ ال‬
‫‪١ٝ‬كفُ٘ م‪ٞ‬ف و‪ٞ‬ؽكشُ٘ ٍْٖد ّ‪ٝ‬كخً ىنركا خىهال‪٠‬هسه‪ٞ‬هِ‬
‫ٗخىَحؿؼي‪٠ ِٞ‬ي‪ ٚ‬خىىدظة خىيسْدّ‪ٞ‬ة‪....‬‬
‫زقيٌ خىَعدٍ‪ ٜ‬ظىِ ز‪ٞ‬دُ‬
‫ٕٓٔٓ‪ٕٜ1ٔٓ1‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫زَْدوسة بِؿخق ٍد جىَ‪ ٚ‬زدىَعنَة خىصْدج‪ٞ‬ة خى‪١‬ي‪ٞ‬د‬
‫ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ خىَعحو‪ ،‬ؤظندًٍد زد ‪٠‬ؿخً ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىَْدٔو‬
‫٘دق ‪٠‬م‪ٝ‬م ٗقف‪ٞ‬ق‪ ٔٞ‬و‪١‬ؿُٗ ٌدمك ٗ‪٠‬سؿ ظَ٘ؾ‪ِ ،‬كَض‬
‫خىؿمح٘ق ‪٠‬سؿ خىَص‪ٞ‬ؿ خىكخف‪ّ ،ٜ١‬دجر خألٍ‪ ِٞ‬خى‪١‬دً ىعمذ‬
‫خىس‪١‬د خى‪١‬كز‪ ٜ‬خالٌحكخم‪ ،ٜ‬قج‪ٞ‬ه ظمذ ٘ي‪١ٞ‬ة ىسْدُ‬
‫خى‪١‬كز‪ ٜ‬خالٌحكخم‪ ،ٜ‬زَد ‪ٝ‬ي‪:ٜ‬‬
‫ٍْف بِؿخق ظنٌ زدغح‪ٞ‬ده خىكج‪ٞ‬ه ِؿخً ظى‪،ِٞ‬‬
‫قج‪ٞ‬ه شَٖ٘ق‪ٝ‬ة خى‪١‬كخ خىٍك‪ ،ٜ٠‬ى‪ٞ‬ه شؿ‪ٝ‬ؿًخ ؤُ ‪ّٝ‬ؿق‬
‫خالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪ ٜ‬ؤظندًٍد ؤؼك‪ ٙ‬غ‪ٞ‬ك ٌك‪ٞ٠‬ة جعث ‪٠‬سدءا‬
‫ٍعنَة غ‪ٞ‬ك ٌك‪ٞ٠‬ة‪.‬‬
‫زدألٍه ؤِؿقت خىَعنَة خىصْدج‪ٞ‬ة خى‪١‬ي‪ٞ‬د‪ ،‬ؤظندًٍد‬
‫زدغح‪ٞ‬ده خىَْدٔو ٘دق ‪٠‬م‪ٝ‬م ٗقف‪ٞ‬ق‪ ،ٔٞ‬و‪١‬ؿُٗ ٌدمك‬
‫ٗ‪٠‬سؿ ظَ٘ؾ‪ٖٝٝٗ .‬ك ٍِ ج٘ق‪ٞ‬ث ب‪٠‬الُ خألظندً ؤُ‬
‫ظنٍ٘ة خىَدىن‪ ٜ‬جك‪ٝ‬ؿ ِكف خألّ‪ٝ‬دق ‪ٍ ِ٠‬ألقٖد ٍِ شٖة‪،‬‬
‫ٍِٗ شٖة ؤؼك‪ ٙ‬خىحغ‪ٞٙ‬ة ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬د ؤذدقٓ ٍّك خى٘ذدجق‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة خىح‪ ٜ‬مٍفث خىيردً ‪ ِ٠‬شكخجٌ خىَدىن‪ّ ٜ‬فىٔ‬
‫خىح‪ ٜ‬خقجنسٖد ٗال ‪ٝ‬مخه ‪ٝ‬كجنسٖد زعق خى‪١‬كخ ٗخىٍ‪١‬ر‬
‫خى‪١‬كخق‪.ٜ‬‬
‫بُ ٕفٓ خألظندً شدجكا ٗغ‪ٞ‬ك ٌك‪ٞ٠‬ة ألّٖد ِدؾقا ‪ِ٠‬‬
‫ٍعنَة غ‪ٞ‬ك ٌك‪ٞ٠‬ة زنو خىَقد‪ٞٝ‬ه خىقدّّ٘‪ٞ‬ة خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة‪،‬‬
‫ٕٗ‪ٍ ٜ‬ؽدىفة ؤ‪ًٕٝ‬د ىَسدؾت ظق٘ خ ّىدُ ٗىيٍكخج‪ٟ‬‬
‫خىؿٗى‪ٞ‬ة خىّدؾقا ‪ ِ٠‬خألٌٍ خىَحعؿا‪ٗ ،‬مفىل خجفدق‪ٞ‬دت‬
‫شْ‪ٞ‬ف خىؽدِة زعدالت خالظحاله‪.‬‬
‫ٗبّْد ّيفث خىْ‪ٝ‬ك بى‪ ٚ‬خىؽ‪٘ٙ‬قا خىح‪ٌ ٜ‬نَيٖد خالظحاله‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ ٜ‬ىي‪١‬كخ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ظق٘ خ ّىدُ خى‪١‬كخق‪ ٜ‬زٍنو ‪٠‬دً‬
‫ٗ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىق‪ٞ‬دؾا خىْ٘٘‪ٞ‬ة خىٍك‪ٞ٠‬ة ىي‪١‬كخ ‪ٗ ،‬خىف‪ ِٝ‬جحٌ‬
‫جّف‪ٞ‬حٌٖ جعث ؤّ‪ٝ‬دق َِٗث خىَْ‪َٝ‬دت خ ّىدّ‪ٞ‬ة‪،‬‬
‫ٗؼدِة خىٖ‪ٞ‬حدت خىحدز‪١‬ة ىألٌٍ خىَحعؿا‪ٍَْٝٗ ،‬ة خىّي‪ٞ‬ر‬
‫خألظَك خىؿٗى‪ .ٜ‬مَد ؤّْد ّيفث خىْ‪ٝ‬ك بى‪ ٚ‬ؤُ خالوحْندق‪،‬‬
‫ٗخى‪َ١‬و ‪٠‬ي‪ ٚ‬بز‪ٙ‬ده ٕفٓ خألظندً‪ٝ ،‬صر ؤُ جحٌ قلٍة‬
‫ٗخظؿا ٍِ ؾُٗ جصمجة جؿه ‪٠‬ي‪ ٚ‬خّع‪ٞ‬دل ٘دجف‪ ٜ‬ؤٗ ‪٠‬كق‪.ٜ‬‬
‫ىنو ـىل ّْدٌؿ خألٍ‪ ِٞ‬خى‪١‬دً ىألٌٍ خىَحعؿا‪ٗ ،‬مو‬
‫ٍاوىدت ظق٘ خ ّىدُ خىكوَ‪ٞ‬ة ٗخألٕي‪ٞ‬ة‪ .‬مَد ّْدٌؿ‬
‫مو خىؿٗه خىعك‪ّٝ‬ة ‪٠‬ي‪ ٚ‬ج‪ٙ‬س‪ٞ‬ق خى‪١‬ؿخىة خ ّىدّ‪ٞ‬ة ؤُ‬
‫ج‪َ١‬و مو شٖؿٕد‪ ،‬ى‪ٞ‬ه ف‪ ٜ‬وس‪ٞ‬و ٍْ‪ ٟ‬جْف‪ٞ‬ف خألظندً‬
‫فعىر‪ ،‬زو ٗؤُ ج‪َ١‬و ‪٠‬ي‪ ٚ‬بز‪ٙ‬ده خألظندً خىّدؾقا ألّٖد‬
‫غ‪ٞ‬ك ٌك‪ٞ٠‬ة ؤ‪ٕٝ‬دً‪.‬‬
‫الدكتور عبد اجمليد الرافعي‬
‫ف‪ٕٓٔٓ 1ٔٓ 1ٕٚ ٜ‬‬

‫‪9‬‬

‫ظ٘ه خىصك‪َٝ‬ة خىَكِٗ‪٠‬ة خىح‪ ٜ‬ج‪١‬كٔث ىٖد مْ‪ٞ‬ىة خىْصدا ف‪ٜ‬‬
‫زغؿخؾ ٗوقٖ٘ خى‪ٍ١‬كخت ٍِ خىَ٘خْ٘‪ ِٞ‬خى‪١‬كخق‪ ِٞٞ‬خألزك‪ٝ‬دء ز‪ِٞ‬‬
‫قح‪ٞ‬و ٗشك‪ٝ‬ط‪ ،‬ؤؾى‪ ٚ‬قج‪ٞ‬ه ظمذ ٘ي‪١ٞ‬ة ىسْدُ خى‪١‬كز‪ ٜ‬خالٌحكخم‪ٜ‬‬
‫خىؿمح٘ق ‪٠‬سؿ خىَص‪ٞ‬ؿ خىكخف‪ ،ٜ١‬زدىحّك‪ٝ‬ط خىحدى‪:ٜ‬‬
‫‪ًٍ٘ٝ‬د ز‪١‬ؿ آؼك‪ ،‬جحنٍف ىي‪١‬دىٌ ؤشَ‪ ٟ‬ظق‪ٞ‬قة خىَكخٍ‪ ٜ‬خ شكخٍ‪ٞ‬ة‬
‫ىالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪ ٜ‬ىي‪١‬كخ ٗجّْ‪ٞ‬سٔ ىعنٍ٘دت خى‪َ١‬الء خىَح‪١‬دقسة‬
‫ال ألزْدء ٕفخ‬
‫خىح‪ ٜ‬جَ‪ ِ١‬جؿٍ‪ٞ‬كًخ ىيَاوىدت ّٖٗسًد ىيركٗخت ٗجقح‪ً ٞ‬‬
‫خىسيؿ ٗجَم‪ٝ‬قًد ى٘ظؿجٔ خىْ٘٘‪ٞ‬ة ّٗى‪ٞ‬صٔ خالشحَد‪ ٜ٠‬خى٘خظؿ‪ ،‬مو‬
‫ـىل جعث ٍىَ‪ٞ‬دت‪ :‬جعق‪ٞ‬ق خىؿ‪َٝ‬قكخ٘‪ٞ‬ة ٗظق٘ خ ّىدُ ٗجإٍ‪ِٞ‬‬
‫خألٍِ ٗخالوحقكخق‪.‬‬
‫ٍٗ‪َ٠ ٟ‬ي‪ٞ‬دت خىحٖص‪ٞ‬ك خىح‪ ٜ‬ج‪ٙ‬ده خىَال‪ ٍِ ِٞٝ‬خى‪١‬كخق‪ ،ِٞٞ‬ؾخؼو‬
‫خى‪١‬كخ ٗؼدقشٔ‪ ،‬شكخء ٍؽ‪ٙٙ‬دت خالّحقدً ٗخ زدؾا ٗخىقحو خىصَد‪ٜ٠‬‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤ‪ٝ‬ؿ‪ ٛ‬فك خىَ٘ت خىَفٕس‪ٞ‬ة خىٍ‪٘١‬ز‪ٞ‬ة‪ ،‬جإج‪ ٜ‬شك‪َٝ‬ة خىحفص‪ٞ‬ك‬
‫ؾخؼو مْ‪ٞ‬ىة خىْصدا ف‪ ٜ‬زغؿخؾ ٗقحو ٗشكض خى‪ٍ١‬كخت ٍِ خىَاٍْ‪ِٞ‬‬
‫خىَّي‪ ِٞ‬ف‪ٖٞ‬د‪ ،‬ىحُغك خى‪١‬كخ ف‪ ٜ‬خىَم‪ٝ‬ؿ ٍِ زع٘ق خىؿً ٗخىح‪ٖٞٙ‬ك‬
‫خى‪١‬كق‪ٗ ٜ‬خى‪ٙ‬دجف‪ٗ ٜ‬خىَفٕس‪ ،ٜ‬ىن‪ُٝ ٜ‬حكك ٕفخ خىسيؿ ٍكج‪ً١‬د ىالظحاله‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ ٜ‬خىّٖ‪ٍٗ ،ّٜ٘ٞ‬ىكظًد ىيَ‪ٞ‬ي‪ٍٞٞ‬دت خىَفٕس‪ٞ‬ة خىََ‪ْ١‬ة ف‪ٜ‬‬
‫ّٖر ذكٗخجٔ ٗجكمٔ ىقَة ودجغة ز‪ ِٞ‬فن‪ ٜ‬خىَعحو خألٍ‪ٞ‬كم‪ٍِ ٜ‬‬
‫شٖة‪ٗ ،‬خىْف٘ـ خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٍِ ٜ‬شٖة ؤؼك‪.ٙ‬‬
‫ٗؤ‪ًٝ‬د مدّث ٍىَ‪ٞ‬دت خ قٕدز‪ ِٞٞ‬خىف‪ ِٝ‬قدٍ٘خ زٖفٓ خىصك‪َٝ‬ة‬
‫خىْنكخء‪ ،‬فةُ ف‪١‬يحٌٖ ال جّر و٘‪ ٙ‬ف‪ ٜ‬ؼؿٍة خالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪ٜ‬‬
‫ٗ‪َ٠‬الجٔ خى‪١‬دٍي‪٠ ِٞ‬ي‪ ٚ‬جَم‪ٝ‬ق خىْى‪ٞ‬س خىْ٘٘‪ ٜ‬خى‪١‬كخق‪ ٜ‬خى٘خظؿ‪.‬‬
‫بّْد بـ ّىحْنك ّٗؿ‪ ِٝ‬زٍؿا شك‪َٝ‬ة قحو خىَى‪ٞ‬ع‪ ِٞٞ‬خألزك‪ٝ‬دء‬
‫ٗجفص‪ٞ‬ك مْ‪ٞ‬ىة خىْصدا ف‪ ٜ‬زغؿخؾ‪ ،‬فةَّد ّؿ‪ ِٝ‬ق٘خت خالظحاله‬
‫ٗؤؾٗخجٔ خى‪َٞ١‬ية خىح‪ ٜ‬جَ‪ٍْٗ ِ١‬ف خظحاله خى‪١‬كخ ف‪ ٜ‬خى‪١‬دً ٖٕٓٓ‬
‫ف‪ ٜ‬خىقٕدء ‪٠‬ي‪ ٚ‬مو ٍد جعقق ىي‪١‬كخ ٍِ بّصدلخت ْٗ٘‪ٞ‬ة‬
‫ٗخقحّدؾ‪ٝ‬ة ٗخشحَد‪ٞ٠‬ة‪ٗ ،‬ؼدِة ‪٠‬ي‪ٞ١ِ ٚ‬ؿ خىى‪ٞ‬دؾا ٗج‪١‬م‪ٝ‬م خى٘ظؿا‬
‫خىْ٘٘‪ٞ‬ة خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة‪٠ ،‬ي‪ ٚ‬ؤ‪ٝ‬ؿ‪ ٛ‬خىعنٌ خىْ٘٘‪ ٜ‬خىحقؿٍ‪ ٜ‬زق‪ٞ‬دؾا‬
‫خىكج‪ٞ‬ه خىٍٖ‪ٞ‬ؿ ِؿخً ظى‪ٗ ِٞ‬قفدقٔ خىسكقا‪ٕ ٍِٗ ،‬االء خىكفد‬
‫خىَْدٔو خىس‪١‬ر‪ ٜ‬خىَى‪ٞ‬ع‪ ٜ‬خى‪١‬كز‪ ٜ‬خألوحدـ ٘دق ‪٠‬م‪ٝ‬م خىف‪٘ٝ ٛ‬خشٔ‬
‫خى‪ٗ ٕ٘ ،ً٘ٞ‬ذية ٍِ قفدقٔ خألزكخق‪ ،‬ؼ‪ٙ‬ك خىحّف‪ٞ‬ة ٗخ ‪٠‬ؿخً ّح‪ٞ‬صة‬
‫خألظندً خىصدجكا ٗغ‪ٞ‬ك خىٍك‪ٞ٠‬ة خىّدؾقا ٍاؼكخً ‪ٍ ِ٠‬عدمٌ خى‪َ١‬الء‪.‬‬
‫ٗزٖفٓ خىَْدوسة‪ّ ،‬صؿؾ خىْؿخء ىألٌقدء خى‪١‬كذ ٗمو خىق٘‪ ٙ‬خىع‪ٞ‬ة‬
‫ف‪ ٜ‬خى‪١‬دىٌ‪ٗ ،‬ؼدِة ظدٔكا خىفدج‪ٞ‬ندُ‪ ،‬خىح‪ ٜ‬جْنر ‪٠‬ي‪١ٍ ٚ‬دىصة‬
‫ٍىإىة ٕصكا خىَى‪ٞ‬ع‪ ٍِ ِٞٞ‬خىٍَك ‪ ،‬ىْؿ ّدق٘ن خىؽ‪ٙ‬ك ّٗق٘ه‬
‫ىٌٖ شَ‪١ٞ‬دً‪ِِ٘ :‬ز٘خ ؤِدز‪ ٟ‬خالجٖدً ّع٘ خالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪َ٠ٗ ٜ‬الجٔ‬
‫ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ٗؤّقفٗخ خى‪١‬كخ زَىيَ‪ٍٗ ٔٞ‬ى‪ٞ‬ع‪ٗ ٔٞٞ‬ودجك ٘٘خجفٔ‬
‫ٗبذْ‪ٞ‬دجٔ‪ ،‬قسو ؤُ ‪ٝ‬ىحفعو خىؽ‪ٙ‬ك ٗجٕ‪ ٟٞ‬ق‪ ٌٞ‬خىعق ٗخى‪١‬ؿخىة ‪٠‬ي‪ٚ‬‬
‫ٕفٓ خىَ‪َ٘١‬قا‪ ،‬مَد ‪ٝ‬صك‪ ٛ‬خى‪ ً٘ٞ‬جٕ‪ٖ١ٞٞ‬د ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤقْ خى‪١‬كخ ‪.‬‬
‫الدكتور عبد اجمليد الرافعي‬
‫ف‪ٕ1ٔٔ1ٕٓٔٓ ٜ‬‬

‫‪13‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫‪ٝ‬د شَدٕ‪ٞ‬هك ٌه‪١‬هسهْهد فه‪ ٜ‬ىهسهْهدُ‬
‫ٗخىِ٘٘ خى‪١‬كز‪ٜ‬‬
‫ف‪ٍ ٜ‬هرهو ِهسه‪ٞ‬هعهة ٕهفخ خىه‪ٞ‬هً٘‬
‫خىَسدقك ّفَف ؤ‪٠‬ؿخء خهلل ٗخألٍهة ظهنهٌ‬
‫خالغح‪ٞ‬ده زعق ِهؿخً ظىه‪ٞ‬هِ فهدقن‬
‫خى‪١‬كخ ٗخىس‪١‬د ٗخألٍة خىه‪١‬هكزه‪ٞ‬هة‪ٗ ،‬ىهٌ‬
‫جكؾ‪ ٌٖ٠‬قؿو‪ٞ‬ة ٍْدوسة خألٔع‪ٍ ٚ‬هِ‬
‫خقجندذ ؤظؿ ؤمسك شكخجٌ خى‪ّ١‬ك‪.‬‬
‫مدُ ِؿخً ظى‪ ِٞ‬خألٔع‪ٞ‬هة خىهحه‪ٜ‬‬
‫قؿٍٖد ظمذ خىس‪١‬د خى‪١‬كز‪ ٜ‬خالٌحكخمه‪ٜ‬‬
‫ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ىن‪ ٜ‬جع‪ٞ‬د ؤٍحٔ‪ ،‬فدوحٍهٖهؿ‬
‫ٍِ ؤشو ؤُ جىح‪ٞ١‬ؿ خألٍهة خىه‪١‬هكزه‪ٞ‬هة‬
‫ؤٍصدؾٕد‪ٗ ،‬ىهنه‪ ٜ‬جهحهعهكَق ٍهِ ؤ‪ٝ‬هؿ‪ٛ‬‬
‫خالوح‪َ١‬دق ٗخىّٖ‪ّٞ٘ٞ‬ة زفٕو شٖدؾ ؤزْدجٖهد ّٕٗهدىهٖهٌ‪،‬‬
‫مَد ظكَقٕد خى‪١‬كذ خألظكخق خألٗخجو قهسهو ؤمهرهك ٍهِ ؤىهف‬
‫ٗؤقز‪َ١‬د‪ٝ‬ة وْة ٍِ خوح‪١‬سدؾ خىكًٗ ٗخىفكن خىىدودّ‪.ِٞٞ‬‬
‫‪ْ٠‬ؿٍد ٗقف ِؿخً ظى‪ ِٞ‬ؤٍدً خىٍَْقة مهدُ مهسه‪ٞ‬هكخً‬
‫ٌٗدٍؽدً ٍكف٘‪ ٞ‬خىكؤن‪ٗ ،‬جقسَو خىعنٌ زدىَ٘ت غ‪ٞ‬ك ٕه‪َٞ‬هدذ‬
‫ٗال ؼدجف‪ٕٗ ،‬فخ ٕ٘ خىَرده خىف‪٠ ٛ‬ي‪ ٚ‬خىس‪١‬ر‪ٞ‬ه‪ٞ‬هِ ٗخىه‪١‬هكذ‬
‫خألٗف‪ٞ‬دء ؤُ ‪ٝ‬نّ٘٘خ ‪٠‬ي‪ْ٠ ٔٞ‬ؿٍد ‪ٙٝ‬هيهر ٍهْهٖهٌ خىه٘خشهر‬
‫خىقٍ٘‪ ٜ‬ؤُ ‪ٝ‬قؿٍ٘خ ؤقٗخظٌٖ فؿ‪ٝ‬ة ألٍحٌٖ‪.‬‬
‫‪ْ٠‬ؿٍد ّفَف خالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪ٗ ،ٜ‬لٍكا خىَح‪١‬دٍي‪ٔ١ٍ ِٞ‬‬
‫ٍٍٗدقم٘ٓ‪ ،‬ظنٌ خالغح‪ٞ‬ده زعقٔ مهدّه٘خ ‪ٝ‬هك‪ٝ‬هؿُٗ ب٘هفهدء‬
‫ٌ‪١‬ية خىر٘قا ف‪ٗ ٜ‬شٔ خالظحاله‪ٗ ،‬خىقٕدء ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىهَهقهدٍٗهة‬
‫ال‬
‫ال ‪ ِ٠‬ـىهل خلؾخؾت خٌهحه‪١‬هد ً‬
‫خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة‪ ،‬ىنِ خىَقدٍٗة زؿ ً‬
‫ٗىٖ‪ٞ‬سًد ٗخوحَكت ج٘شٔ خىٕكزهدت ىهالظهحهاله خألٍه‪ٞ‬هكمه‪ٜ‬‬
‫ٗ‪َ٠‬الجٔ ظح‪ ٚ‬ؤقغَحٔ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ب‪٠‬الُ خالّىعدذ ٍهِ خىه‪١‬هكخ‬
‫شكخء ٍد جنسؿٓ ٍِ ؼىدجك فدؾظة ف‪ ٜ‬خألقٗخض ٗخىَده جؿفه‪ٟ‬‬
‫ّح‪ٞ‬صحٖد ؤٍ‪ٞ‬كمد ؤلٍة خقحّدؾ‪ٝ‬ة ؼدّقة ‪َ٠‬ث خى‪١‬دىٌ ؤشَ‪.ٟ‬‬
‫ٗزد ٔدفة بى‪ ٚ‬ـىل فقؿ ويل قفد مر‪ٞ‬هكُٗ ٘هك‪ٝ‬هق‬
‫ِؿخً ظى‪ ِٞ‬فدشحدلٗخ ٘ك‪ٝ‬ق خىٍٖدؾا ٍِ قدؾا ٗقه٘خ‪٠‬هؿ‬
‫فسيغ٘خ ؤمرك ٍِ ٍحة ؤىف ٌٖ‪ٞ‬ؿ‪ .‬ؤٍد خ‪ٟ‬ؼكُٗ فٌَْٖ ٍِ ال‬
‫‪ٝ‬مخه ‪ٝ‬قدجو ٗؤقىٌ ‪٠‬ي‪ ٚ‬جعك‪ٝ‬ك مو ٌسك ٍِ ؤقْ خى‪١‬كخ‬
‫‪ٝ‬ق٘ؾٌٕ خىكف‪ٞ‬ق ‪٠‬ما بزكخٕ‪ ٌٞ‬خىؿٗق‪ ٛ‬ؤظؿ ؤمسهك فهكوهدُ‬
‫ٕفٓ خألٍة‪ٗ ،‬شمء آؼك ؤقىٌ ف‪ ٜ‬وهصهْهٔ ؤُ ‪ٝ‬هيه٘‪ ٛ‬لّهؿ‬
‫خالظحاله ظح‪ ٚ‬ى٘ ؾف‪ ٟ‬قٗظٔ ذَْدً ىيحعك‪ٝ‬ك ٗف‪ ٜ‬خىهَهقهؿٍهة‬
‫ٌٍْٖ خىكف‪ٞ‬ق ٘دق ‪٠‬م‪ٝ‬م خىف‪ ٛ‬ظُنٌ ‪٠‬ي‪ ٔٞ‬زد ‪٠‬ؿخً زحٌٖ‬
‫ٍيفَقة ٍ‪ ٟ‬ز‪ ٓ١‬قفدقٔ قسو ؤودز‪ ٟٞ‬خّقٕث‪.‬‬

‫ىقؿ ؤقىٌ خىس‪١‬ر‪ ٍِ ،ُ٘ٞ‬خىَع‪ٗٞ‬‬
‫خأل٘يى‪ ٜ‬بى‪ ٚ‬خىؽي‪ٞ‬س خى‪١‬كزه‪ ،ٜ‬ؤُ ال‬
‫ال‬
‫‪ٝ‬ىحك‪ٝ‬ع٘خ‪ٗ ،‬ؤُ ال ‪ٝ‬يهقه٘خ خىىهالض ب َ‬
‫زههحههعههك‪ٝ‬ههك خألٍههة ٍههِ خالوههحهه‪١‬ههَههدق‬
‫ٗخىّٖ‪ّٞ٘ٞ‬ة‪ ٍِٗ ،‬ؤشو جعق‪ٞ‬ق ظهيهٌ‬
‫خى٘ظؿا خى‪١‬كز‪ٞ‬هة ىهحهىهحه‪١‬ه‪ٞ‬هؿ خألٍهة‬
‫ؤٍصدؾٕد‪ٗ ،‬ىحهّهسهط خألّهَه٘ـز فه‪ٜ‬‬
‫خىحعك‪ٝ‬ك ٗخالوحقهاله ٗخىهحهقهؿً فه‪ٜ‬‬
‫ٍ‪١‬دقز خىعٕدقا‪ٗ ،‬ىحَرو خىه‪ٙ‬هيه‪ٞ‬ه‪١‬هة‬
‫ف‪ ٜ‬جعك‪ٝ‬ك خى‪١‬دىٌ ٍِ قشه خألٍكمهة‬
‫ٗخىّٖ‪ْٞ‬ة ٗخىحؽيف‪ٗ ،‬ىنو ٍِ جىِ٘ه‬
‫ىٔ ّفىٔ خىى‪ٙٞ‬كا ٗخىٖ‪ٞ‬هَهْهة ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫ؤٍحْد ٗؤقْٔد ٗى‪ٞ١ٞ‬ؿٗخ زهْهدء خىه‪١‬هكخ‬
‫خى‪١‬كز‪ ٜ‬خىق٘‪ ٛ‬مَد مدُ زقؿقجٔ خالقحّدؾ‪ٝ‬ة ٗخىىه‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخى‪١‬ىنك‪ٝ‬ة ٗخى‪١‬يَ‪ٞ‬ة ٗخىؽؿٍدج‪ٞ‬ة ٗخ َّدج‪ٞ‬ة خىح‪ ٜ‬ؾٍهكٕهد‬
‫خالظحاله فيٌ ‪ٝ‬ىيٌ ٍْٖد خىسٍك ٗخىعصهك زهَهد فه‪ ٜ‬ـىهل‬
‫خى‪١‬يَدء ٗخ ّصدلخت خىعٕدق‪ٝ‬ة خىَكٍ٘قة‪.‬‬
‫بُ ظمذ ٘ي‪١ٞ‬ة ىسْدُ خى‪١‬كز‪ ٜ‬خالٌحكخم‪ٝ ،ٜ‬قف بشهالالً‬
‫ؤٍدً ؤقٗخض ٌٖؿخء خىس‪١‬د ٗخألٍة‪ٍٗ ،‬حسدٕه‪ٞ‬هًد زهقه٘ا ؤوهكخٓ‬
‫ِٗالزحٌٖ ف‪ ٜ‬وصُ٘ خألٍ‪ٞ‬كم‪َ٠ٗ ِٞٞ‬الجهٖهٌ‪ٗ ،‬فهؽه٘قخً‬
‫زَقدجي‪ ٜ‬خىس‪١‬د ؤ‪َْٝ‬د مدّ٘خ‪١ٍٗ ،‬حمخً زنو ؤز‪ٙ‬ده خىَقهدٍٗهة‬
‫خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ‪٠‬ي‪ ٚ‬خٍحؿخؾ مو خىِ٘٘ خى‪١‬كز‪ ٜ‬خىنس‪ٞ‬هك‪ٝٗ .‬هْهدٌهؿ‬
‫مو خى‪١‬كذ خىفؽ٘ق‪ ِٝ‬زدالّحَدء بى‪ ٚ‬ؤٍحٌٖ خىه‪١‬هكزه‪ٞ‬هة زهإُ‬
‫‪ٝ‬ؿ‪َ٘٠‬خ خىَقدٍٗة خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة زَهؽهحهيهف ؤوهدىه‪ٞ‬هر خىهؿ‪٠‬هٌ‪،‬‬
‫ٗ‪ٝ‬ىَٖ٘خ ف‪ّٕ ٜ‬دىٖد ألّٔ ىِ ‪ٝ‬نحَو جعك‪ٝ‬ك خى‪١‬دىٌ ٗخألٍهة‬
‫خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٍِ ؾُٗ جعك‪ٝ‬ك خى‪١‬كخ ‪ٗ ،‬ب‪٠‬دؾجٔ ٍه٘ظهؿًخ ‪٠‬هكزه‪ٞ‬هًد‬
‫ٍىحقالً ز‪ٞ١‬ؿخً ‪ ِ٠‬ؤ‪ٝ‬ة ِٗد‪ٝ‬ة ؤشْس‪ٞ‬ة ؤٗ بقي‪َٞٞ‬ة‪.‬‬
‫جع‪ٞ‬ة ىّؿخً ظى‪ ِٞ‬ف‪ ٜ‬ـمك‪ ٙ‬خوحٍهٖهدؾٓ خىهكخزه‪١‬هة‪،‬‬
‫ٗجع‪ٞ‬ة ىنو قفدقٔ ٍِ خىٍٖؿخء ٗخألوك‪ٗ ٙ‬خىَقدٍٗ‪.ِٞ‬‬
‫ٗجع‪ٞ‬ة ىيكف‪ٞ‬ق ‪٠‬ما خىؿٗق‪ ٛ‬خىقهدجهؿ خأل‪٠‬هيه‪ ٚ‬ىهصهسهٖهة‬
‫خىصٖدؾ ٗخىحعك‪ٝ‬ك ٗخىؽالَ خىْ٘٘‪.ٜ‬‬
‫جع‪ٞ‬ة ىنو ٌٖؿخء خألٍة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬ىنو ٍِ ‪ٝ‬هقهف فه‪ٜ‬‬
‫ِف خىَقدٍٗة‪.‬‬
‫جع‪ٞ‬ة ىنو ؤزْدء خألٍة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة خىٍكفدء‪.‬‬
‫ٗمو ؤٔع‪ٗ ٚ‬ؤّحٌ ٗؤٍحْد زؽ‪ٞ‬ك‬
‫ظمذ ٘ي‪١ٞ‬ة ىسْدُ خى‪١‬كز‪ ٜ‬خالٌحكخم‪ٜ‬‬
‫ِس‪ٞ‬عة ‪ٞ٠‬ؿ خألٔع‪ ٚ‬خىَسدقك‬
‫ف‪ ٔٙ ٜ‬جٍك‪ ِٝ‬خىردّ‪ٕٓٔٓ ٜ‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫‪11‬‬

‫صفحة مطلبية‬
‫ال زؿ ٍِ خى٘ق٘ف ّٗعِ ‪٠‬ي‪٠ ٚ‬حسة ‪٠‬دً ؾقخو‪ ٜ‬شؿ‪ٝ‬ؿ ىكئ‪ٝ‬ة‬

‫ؤُ فحط زدذ خىح‪١‬دقؿ ‪٠‬ي‪ٍّ ٚ‬كخ‪ ٔٞ٠‬ؾُٗ ٍهكخقهسهة خىهَهؿخقن‬

‫ٍؿقوة قوَ‪ٞ‬ة ال جمخه زدىَىح٘‪ ٙ‬خىف‪٠ ٛ‬كفث زٔ ٍْهف ؤ‪٠‬ه٘خً‬

‫ٗظدشدجٖد’ ٗخىَح‪١‬دقؿ ٗقؿقخجٔ خى‪١‬يَ‪ٞ‬ة’ ‪ْ٠‬ؿٍد خوحْسٗ ِه‪ٞ‬هغهة‬

‫ؼيث ٍ‪ ٟ‬جعىِ ٘ف‪ٞ‬ف ٍِ ظ‪ٞ‬د خىٍنو ؾُٗ ؤُ ‪ٝ‬حْدٗه ؤودن‬

‫خىح‪١‬دقؿ ٍ‪ِْ ٟ‬دؾ‪ٝ‬ق خىَؿخقن خىح‪ ٜ‬جق‪ ٟ‬جعث ٍىاٗى‪ٞ‬ة خىَؿ‪ٝ‬هك‬

‫خىٍَنية خىح‪ ٜ‬جع٘ىث ٍ‪ ٟ‬مو ٕفٓ خىفحكا خىمٍْ‪ٞ‬ة بى‪ٕ١ٍ ٚ‬يهة‬

‫ٍسدٌكا ٗقؤ‪ٝ ٔٝ‬نف‪ ٜ‬ى‪ٞ‬قسو ٕفخ ؤٗ ‪ٝ‬كفهٓ ـخك’ ٍهرهو ٕهنهفخ‬

‫ِ‪ُ١‬ر خىح‪١‬د‪ٖ١ٍ ًٝ‬د بـخ ٍد ؤقخؾٗخ زْدء ش‪ٞ‬و ‪١ٝ‬حَؿ ‪٠‬هيه‪ٞ‬هٔ فه‪ٜ‬‬

‫قكخق خقجصدى‪ ٜ‬خجؽف ٍِ قسو ٗل‪ٝ‬ك خىحكز‪ٞ‬ة خىىدزق قٗز‪ٞ‬ك غهدّهٌ‬

‫زْدء ٍىحقسو لخؼك’ ظح‪ٕ ٚ‬فخ خىحعىِ ىٌ ‪ٝ‬نهِ ‪٠‬هيه‪ ٚ‬خٍهحهؿخؾ‬

‫ؾُٗ ؾقخوة’ ٍد ش‪١‬و ٍِ خىٍَنية جحه٘قً ىهحهفهقهؿ قهدّهّ٘ه‪ٞ‬هة‬

‫خىِ٘٘ زو زق‪ٍ ٜ‬قّ٘قًخ ف‪ٍْ ٜ‬د٘ق ج‪١‬كف زدّهحهَهدجهٖهد ىهٖهفخ‬

‫خىٍَكٗ‪ّ ٞ‬ح‪ٞ‬صة ىيحٕؽٌ خىف‪ ٛ‬ؤِدذ شىهٌ ٕهفٓ خىٍهك‪ٝ‬هعهة‬

‫خىى‪ٞ‬دو‪ٗ ٜ‬ـخك ىحسق‪ ٚ‬خىَؿخقن خىكوَ‪ٞ‬ة ‪ْ٘٠‬خّدً ىيعكٍدُ فه‪ٜ‬‬

‫ىألوسدذ خىَ‪١‬كٗفة’ ٗخألوحدـ خىَح‪١‬دقؿ ٕه٘ ٍهِ شهَهيهة ٕهفخ‬

‫شَ‪ ٟٞ‬خىَْد٘ق خىيسْدّ‪ٞ‬ة ‪.‬‬

‫خىعٍك خى٘‪ٜٞ‬ف‪ ٜ‬خىقدجٌ ٍد خفقؿٌٕ ٍٍكٗ‪ٞ٠‬حٌٖ خىهقهدّهّ٘ه‪ٞ‬هة‬

‫خى٘ى٘ز ٍِ خىس٘خزة خى‪١‬ك‪ٕٝ‬ة ىٍَنية خىَؿخقن خىهكوهَه‪ٞ‬هة‬

‫ٗخىعق٘ ‪.‬‬

‫ٍٗد جعَئ ٍِ ٍ‪١‬دّدا ٗفقك ٍِ خىسْدء خىَهحهٖهدىهل بىه‪ِ ٚ‬هغهك‬

‫ز‪١‬ؿ خّحقده ٍىاٗى‪ٞ‬ة جه‪١‬ه‪ٞ‬ه‪ٞ‬هِ خىهَهحه‪١‬هدقهؿ‪ٝ‬هِ ٍهِ ٗبىه‪ٚ‬‬

‫ٍىدظة قد‪٠‬دجٖد خىح‪ ٜ‬ال جىح٘ف‪ ٜ‬خىهعهؿ خألؾّه‪ٍ ٚ‬هِ خىٍهكٖٗ‬

‫خىَىح٘‪ٝ‬دت خألؾّ‪ ٚ‬ف‪ ٜ‬خىىيٌ خى٘‪ٜٞ‬ف‪ٗ ٜ‬ش‪١‬يٌٖ جعهث قظهَهة‬

‫خىح‪١‬ي‪َٞٞ‬ة ٗخىّع‪ٞ‬ة‪ ،‬بى‪ّ ٚ‬قُ ف‪ ٜ‬خىَىحيمٍدت ٗخّ‪١‬هؿخً فه‪ٜ‬‬

‫ٍؿ‪ٝ‬ك خىَؿقوة ٍِ ْٕد ٍٗ٘‪ٜ‬ف جكز٘‪ْٕ ٍِ ٛ‬دك‪ ،‬ف‪ ٜ‬قس٘ىٌٖ‬

‫خىَؽحسكخت‪ٗ ،‬بـخ ٗشؿت فحْهعهّهك فه‪ ٜ‬خألٗخّه‪ ٜ‬ؾُٗ خىهَه٘خؾ‬

‫ٍِ ‪٠‬ؿٍٔ‪ٗ ،‬زىسر ٕفٓ خىّ‪ٞ‬غة خىح‪ ٜ‬خجؽفت ٍِ قهسهو ٗل‪ٝ‬هك‬

‫خىح‪ٙ‬س‪ٞ‬ق‪ٞ‬ة ىيَ٘خؾ خى‪١‬يَ‪ٞ‬ة ‪.‬‬

‫خىحكز‪ٞ‬ة خىىدزق غدٌّ مدُ ؾؼ٘ه خىَح‪١‬دقؿ‪ ِٝ‬زإ‪٠‬ؿخؾ ال ‪ٝ‬ىحٖدُ‬

‫ؾؼيْد ٍِ خىٍَنية خألودو‪ٞ‬ة ىّْو بى‪ ٚ‬ظىهدوه‪ٞ‬هحهٖهد ؤال‬
‫ٕٗ‪ ٜ‬خىَح‪١‬دقؿُٗ ٗؾٌّٖٗ جسق‪ ٚ‬ؤز٘خذ خىنر‪ٞ‬ك ٍهِ خىهَهؿخقن‬
‫ٍِ٘ؿا ز٘شٔ ٘الزٖد ظح‪ ٚ‬بٌ‪١‬دق آؼك ‪.‬‬

‫زٖد ٍِ ظَية خ فدؾخت ٕٗفخ ٍد ؤلًَ خىٍَنية ؤمرك‪ٗ ،‬ؤوهسهدزهٖهد‬
‫ٍ‪١‬كٗفة ىؿ‪ ٙ‬خىقدِ‪ٗ ٜ‬خىؿخّ‪. ٜ‬‬
‫جِ٘و خىَح‪١‬دقؿُٗ بى‪ ٚ‬خّحمخ‪ ٞ‬زه‪١‬هٓ ٍه‪ٙ‬هدىهسهٖهٌ خىهحه‪ٜ‬‬

‫ٍ‪ٕ١‬ية خىَح‪١‬دقؿ‪ٗ ٍٟ ِٝ‬لخقا خىحكز‪ٞ‬ة خىَح‪١‬دقس‪٠ ِٞ‬هيه‪ٞ‬هٖهد‬

‫قف‪ٕ٘١‬د ألمرك ٍِ ؼَىة ‪ٍ٠‬ك ‪٠‬دً ٗزهقه‪ٞ‬هث ٍه‪ٙ‬هدىهر ؤؼهك‪ٙ‬‬

‫ٍِ ٗلقخء جْعّك ف‪ ٜ‬ؤودو‪ٞ‬ة ؾُٗ و٘خٕد ’ زٖؿف خىَهَهد٘هيهة‬

‫جْح‪ٝ‬ك ٍِ ‪ٝ‬فكز ‪ْٖ٠‬د ٕٗ‪ ٜ‬ظس‪ٞ‬ىة ؤؾقخز ٗلخقا خىحكزه‪ٞ‬هة’ ٍٗهِ‬

‫ٗخىحى٘‪ٝ‬ف ٗ‪٠‬ؿً قغسة خىَىاٗه خىَ٘ىس زعو خىٍَنية خى‪١‬دىقة‬

‫خىَ‪ٙ‬دىر خىح‪ّ ٜ‬ففت ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىكغٌ ٍِ خىقّ٘ق خىف‪ ٛ‬ؤظدٖ زٖد‪:‬‬

‫ىيِ٘٘ه بى‪ ٚ‬ؼ٘خج‪َٖٞ‬د ى‪ َِٕٞ‬خى‪ٙ‬كف خ‪ٟ‬ؼك ٍىحقسهالً ؤِهسهط‬

‫‪ -‬بشكخء ٍسدقخا ىحنُ٘ ٍؿؼالً ىعو خى‪١‬قؿ خىح‪٘ ٜ‬ده ؤٍهؿٕهد ’‬

‫ف‪ٍٖ ٜ‬ر خىك‪ٝ‬ط زىسر و‪ٞ‬دودت خجس‪١‬ث ٍهْهف خىهحهىه‪١‬ه‪ٞ‬هْه‪ٞ‬هدت‬

‫ىنِ زق‪ٞ‬ث غ‪ٞ‬ك ٍنحَية زىسر خىؽيو ىف‪ ٛ‬ؤ٘دض زدىهنهره‪ٞ‬هك ٍهِ‬

‫ٗخىنر‪ٞ‬ك ٍِ خىَح‪١‬دقؿ‪ ِٝ‬ال لخى٘خ ‪ْٝ‬ح‪ٝ‬كُٗ ‪٠‬ي‪ّ ٚ‬دِ‪ٞ‬ة خىه٘‪٠‬ه٘ؾ‬

‫خىَح‪١‬دقؿ‪ ِٝ‬ف‪ ٜ‬خىعيقدت خألٗى‪ٗ ٚ‬خىهرهدّه‪ٞ‬هة ٗق‪ٝ‬هدْ خأل٘هفهده‬

‫خىح‪ ٜ‬ؤ٘يقث ؾُٗ ؤُ جصؿ ىٖد ٘ك‪ٝ‬قًد ىهؿؼه٘ىهٖهٌ ٍهالك ٗلخقا‬

‫زىسر ٍسدق‪ٝ‬دت ؤشك‪ٝ‬ث ؾُٗ بؼٕد‪ ٞ‬خىَحسدق‪ ِٝ‬بى‪ ٚ‬ؾٗقخت ‪٠‬هسهك‬

‫خىحكز‪ٞ‬ة ‪.‬‬

‫ٍصيه خىؽؿٍة خىَؿّ‪ٞ‬ة ذسدت شؿخقا مو ٍهِ لق‪ ٞ‬ؤٗ غهكن‬

‫خىنالً ‪ ِ٠‬بقفده ٍيف خىَح‪١‬دقؿ‪ٝ ِٝ‬صر ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ قهسهو ؤُ‬

‫زفٗق خىَ‪١‬كفة ‪ْ٠‬ؿ مو ٘دىر ‪٠‬ي‪ ٚ‬خألقخٔ‪ ٜ‬خىيسْدّ‪ٞ‬ة‬

‫‪ٝ‬حٕؽٌ ٗ‪ٝ‬إؼف ٕفخ خىَْهعه‪ ٚ‬خىهحهّهد‪٠‬هؿ‪ ’ ٛ‬زه‪١‬هؿ ٍهد مهدّهث‬

‫‪ -‬قف‪ ٟ‬ؤشك ود‪٠‬ة خىَح‪١‬دقؿ‪٠ ِٝ‬ي‪ ٚ‬خىكغٌ ٍِ خ شعدف‪.‬‬

‫ؤ‪٠‬ؿخؾٌٕ ال جحصدٗل خىَحدت ٗمدُ قس٘ىٌٖ ‪ٝ‬حٌ زقكخق ٍِ ٍصيه‬

‫ْٕٗدك ٍ‪ٙ‬دىر قغٌ خىٕغ٘٘دت خىح‪ٍ ٜ‬دقوٕ٘د زق‪ٞ‬ث ؾُٗ‬

‫خى٘لقخء ’ جٌ جرس‪ٞ‬ث ز‪ ٌٖٕ١‬زٍَكٗ‪ ٞ‬قدُّ٘ ى‪ٞ‬نُ٘ بقفده ىٖهفخ‬

‫جعق‪ٞ‬قٖد‪.‬‬

‫خىَيف ٍ‪َٔ ٟ‬دّة ظق٘ خ‪ٟ‬ؼك‪ ِٝ‬ف‪ ٜ‬خىحرس‪ٞ‬ث’ ىنِ ‪٠‬ه٘ؾا خظهؿ‬

‫ؾؼ٘ىٌٖ ف‪ ٜ‬خىَٕدُ خالشحَد‪ٗ ٜ٠‬ب‪ٙ٠‬هدجهٖهٌ زهؿه ّهقهو‪.‬‬

‫ٗلقخء خىحكز‪ٞ‬ة خىىدزق‪ ِ٠ ِٞ‬خىْ‪ٞ‬ة ٍِ بغال ٕفخ خىَيف ٗجهعهث‬

‫ٗب‪٠‬دؾا خىْ‪ٝ‬ك ف‪ ٜ‬قكخق خىه٘ل‪ٝ‬هك خىىهدزهق غهدّهٌ ىه‪ٞ‬ه‪١‬ه٘ؾ ‪٠‬هِ‬

‫ال‬
‫ٔغٗ ظدشة خىَؿخقن ألودجفا جح‪١‬دقؿ ٍ‪ ’ٌٖ١‬فَد مدُ ٍْٔ ب َ‬

‫‪ٍ٘٠‬خج‪ٞ‬ة خىح‪١‬دقؿ ىح‪٘١‬ؾ خىَكش‪ٞ١‬ة ف‪ ٔٞ‬بى‪ٍ ٚ‬صيه خى٘لقخء‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫خوححصدق خألزْ‪ٞ‬ة خىىنْ‪ٞ‬ة ٍِ قسو ٗلخقا خىحكز‪ٞ‬ة خىْ٘٘‪ٞ‬ة ىحص‪١‬و ٍْٖد ٍؿخقن قوهَه‪ٞ‬هة ’ ٕه‪ ٜ‬زهؿ‪٠‬هة خوهحهَهكؤٕهد ؤِهعهدذ‬
‫خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬دت ٘٘‪ٝ‬ية خألٍؿ ٍَِ ‪١ٝ‬حسك بُ خىٖؿف ٍِ و‪ٞ‬دوة خالوححصدق ٍكؾٓ بى‪ ٚ‬جؽف‪ٞ‬ف خأل‪٠‬سدء ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىَ‪ٞ‬مخّ‪ٞ‬ة خى‪١‬دٍة‪ .‬ىنهِ ٍهد‬
‫‪ٝ‬قدزو جؽف‪ٞ‬ف خأل‪٠‬سدء جكخمَدت ٍِ خىٍَدمو‪ :‬خوححصدق ؤزْ‪ٞ‬ة ؤِسعث ٍحؿخ‪ٞ٠‬ة زىسر جقدؾً بٍّدجٖد‪ٗ ،‬ىٌ ج‪١‬ؿ ٍإية ىالوحؽهؿخً‬
‫خى٘‪ٜٞ‬ف‪ٗ .ٜ‬خالزح‪١‬دؾ ؤٗ خىٖكٗذ ٍِ ٍٍكٗ‪ٞ٠‬ة خىسْدء ف‪ ٜ‬مر‪ٞ‬ك ٍِ خىَْد٘ق خىْدج‪ٞ‬ة جعث ظصس ّىصٕ٘د ألوسدذ ىٌ ج‪١‬ؿ غدفية ‪٠‬ي‪ٚ‬‬
‫خظؿ ىٌ ‪ٝ‬نِ خىٖؿف ٍْٖد جؽف‪ٞ‬ف خىَّدق‪ٝ‬ف‪ٍٗ .‬د ُٕؿق ٍِ خىَده خى‪١‬دً ‪ٝ‬سْ‪ ٜ‬ف‪ ٜ‬مو قك‪ٝ‬ة ىسْدّ‪ٞ‬ة ٍصَ‪١‬دً ىيَؿخقن ٗزنو ظيقدجهٖهد‬
‫ٗزإفٕو خىٍكٖٗ ٗخىَ٘خِفدت ىحنُ٘ ٍؿقوة َّ٘ـش‪ٞ‬ة زنو ٍد ج‪ ْٔٞ١‬خىعكف‪ٞ‬ة خىَْٖ‪ٞ‬ة‪ .‬ىنِ خىٍَنية جسق‪ٍ ٍٟ ٚ‬هِ جهحهٕهدقذ‬
‫ٍّدىعٔ ٍ‪ ٟ‬خىَّيعة خى‪١‬دٍة ‪.‬‬
‫ٍِ خىٍَدمو خىح‪ ٜ‬ج٘خشٔ ٘الذ خألزْ‪ٞ‬ة خىَىحإشكا ٕ٘ ‪٠‬ؿً ؤٕي‪ٞ‬ة ٕفٓ خألزْ‪ٞ‬ة زىسر ٔ‪ٞ‬ق خىَىدظدت‪ ،‬زهؿخ‪ٝ‬هة ٍهِ قهد‪٠‬هدت‬
‫خىحؿق‪ٝ‬ه خىح‪ ٜ‬جٕ‪ٞ‬ق زىندّٖد ٍٗد جىسسٔ ٍِ ٍٍدمو ِع‪ٞ‬ة ٗغ‪ٞ‬ك ِع‪ٞ‬ة ىيَؿقن ٗ٘الزٔ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ظؿ و٘خء‪ٍٗ .‬عؿٗؾ‪ٝ‬ة خىهقهد‪٠‬هدت‬
‫ٗخىغكف ؾخؼو خىَسْ‪١ٝ ٚ‬دؾه خوحقسده ‪٠‬ؿؾ خقو ٍِ خى‪ٙ‬الذ‪.‬‬
‫ذدّ‪ًٞ‬د خؼحّدق خىَال‪٠‬ر ‪٠‬ي‪ٌ ٚ‬كفدت خى‪٘ٙ‬خزق‪ٗٗ ،‬ش٘ؾ ٕفٓ خىَؿخقن ٗوٗ خلؾظدً ىألزْ‪ٞ‬ة خىىنْ‪ٞ‬ة‪ٕٗ ،‬هفخ ٍهد ‪ٝ‬هاذهك ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫ٍىح٘‪ ٙ‬خى‪ٙ‬دىر ؤؼالق‪ًٞ‬د ٗ‪٠‬يَ‪ٞ‬دً‪ٕٗ .‬فٓ ٕ‪ ٜ‬بظؿ‪ ٙ‬ؤٗشٔ خىٍَنية‪ .‬ؤٍد خى٘شٔ خ‪ٟ‬ؼك ٍِ خىٍَنية ف‪ْٞ‬ه‪ٙ‬ه٘‪٠ ٛ‬هيه‪٠ ٚ‬هؿً ٍه‪١‬هدىهصهة‬
‫خألٍكخْ خىح‪ ٜ‬قخفقث خى‪َ١‬ي‪ٞ‬ة خىحكز٘‪ٝ‬ة ٗؼدِة زعيقحٔ خألٗى‪٠ٗ ٚ‬ؿً ٍ٘خمسة مو ج‪٘ٙ‬ق مدُ ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬ىح٘‪ ٙ‬خىَهْهٖهدز ؤٗ ٘هك‪ٝ‬هقهة‬
‫ب‪ّٝ‬ده خىَ‪١‬يٍ٘ة ز٘و‪ٞ‬ية ويىة ؤمرك‪ٗ ،‬خىؽكٗز ‪ ِ٠‬خألودى‪ٞ‬ر خىحقي‪ٞ‬ؿ‪ٝ‬ة خىَحس‪١‬ة ٍْف ‪٠‬ق٘ؾ ؼيث‪ ،‬ى‪ٞ‬سقه‪ ٜ‬خىهقهؿ‪ٝ‬هٌ ‪٠‬هيه‪ ٚ‬قهؿٍهٔ‬
‫ٗجنُ٘ خالّ‪ٙ١‬دفة خىىيس‪ٞ‬ة ؤٗ خىحؿٍ‪ٞ‬ك خىََْٖس ىيَؿقوة خىكوَ‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬ؼدِة ىيَكظية خالزحؿخج‪ٞ‬ة ٗخىَح٘و‪ٙ‬ة‪ٍْ ،‬ف جإو‪ٞ‬ىٖهد ظهحه‪ٚ‬‬
‫‪ٍْ٘ٝ‬د ٕفخ وسسٔ ج‪٘١‬ؾ ألغكخْ ـخت ٍْدف‪ ٟ‬ؼدِة ٍكجس‪ٙ‬ة زعيقدت جصدق‪ٝ‬ة زعحة ٍِ ؼاله خىَؿخقن خىؽدِة خىح‪٠ ٜ‬هٍ٘هث ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫ظىدذ خىكوَ‪ ٍِ ٜ‬خىَؿخقن‪.‬‬
‫زْدء ٍؿقوة قوَ‪ٞ‬ة َّ٘ـش‪ٞ‬ة زَكخظيٖد خألودو‪ٞ‬ة خألٗى‪ٗ ٚ‬خىردّ‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬خ‪٠‬حَدؾ ٍْٖدز ‪ّ٠‬ك‪ٍٗ ٛ‬ح‪٘ٙ‬ق ٍ‪ ٟ‬جإو‪ٞ‬هه ؾٗقخت ىهفٗ‪ٛ‬‬
‫خالؼحّدَ ٍِ خىَ‪١‬يَ‪٠ ،ِٞ‬ي‪ ٚ‬غكخق ٍد ‪ٝ‬صك‪ ٛ‬ف‪ ٜ‬خىَؿخقن خىؽدِة‪ ٍٟ ،‬جإٍ‪ ِٞ‬مو ٍىحيمٍدت جؽُ خى‪ٙ‬الذ ٍهِ قهك٘هدوه‪ٞ‬هة‬
‫ٗمحر ٍٗؽحسكخت ىيَ٘خؾ خى‪١‬يَ‪ٞ‬ة‪ ٍٟ ،‬بؾخقخت ِدقٍة ج‪َ١‬و ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬سؿؤ خى‪١‬قدذ ٗخىر٘خذ‪ٗ ،‬غ‪ٞ‬ك ـىل‪ ،‬جسق‪ ٚ‬خىَؿقوة خىكوهَه‪ٞ‬هة مهَهد‬
‫ؤق‪ٝ‬ؿ ىٖد ٍِ ؤِعدذ خالٍح‪ٞ‬دلخت ٍاوىة ٍحكٕية غ‪ٞ‬ك قدؾقا ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىَْدفىة زَد جَحدل زٖد خىَؿخقن خىؽدِة‪.‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫فٍ ُذٍ هفٖ األًلاَ‪،‬‬
‫ًوجعٌؿ اًفٌوٌ٘لٔلٌلىْ‬
‫وُعهّ هٍ أبٔاء أُجلٔلا‬
‫اًعكبٌة اًِشٌؿم‪ ،‬ـهلكي‬
‫آ٘الكلة االٓلجلفلآلة‬
‫اًفٌوٌٌ٘ٔة اًباهٌة فٍ‬
‫اًواب ُٕ هلآلىْ أوي‬
‫عاَ ‪ ،4881‬آجلفلآلة‬
‫اًظشاقم‪ ،‬اًجٍ اهجظللح‬
‫أهِها بشؿاقم‪ ،‬وهلآلح‬
‫ُظ‪ ٙ‬ؾهٌلة وإعلشلا‬
‫وثلؿًك اًعاَ هٌه‪ ،‬فلٍ‬
‫ظٍ ُعاؾًلة بولٌل٘لة‪،‬‬
‫ٗفٍ وطشاقم ُلابٍ هٍ‬
‫كللىي اًٌللك واًللعللؿواْ‬
‫واًشكًِة وآًلة اًلللجلٍ‬
‫اًِهٌىٌٓة اًِعكوفة‪.‬‬
‫عٔؿُا آٌ٘لح ثٌى االٓجفآة اًكايعة اهجوبح كىثلهلا‬
‫وكؿقثها عٌى االهجِلكاق ُلٕ اهلجلٌلهلاَ ٓلبلٕ اًٌلاقع‬
‫اًفٌوٌٍ٘ٔ‪ ،‬وُؼاٗبة وسؿاْ اًٌعب اًعكبٍ اًفٌول٘لٌلٔلٍ‬
‫واًجعبٌك عٕ ِٗىطاثه‪ ،‬وفٍ ٓفى اًىكلح اهلجلٔلؿت إًلى‬
‫ٓهىْ كىٍُ ُباقن وُبٌك ثشوؿ آٓلفان فلٍ آلجلِلاق‬
‫اًعكاق وهلىٖ ُا هٍِ "عاَ اًظوّ اإلًكآٍ" فلٍ اًلظلك‬
‫اًعؿوآٌة اًفاقهٌة عٌى اًعكاق وأُة اًعك ‪ ،‬فجاللَ اًىٗٔلٍ‬
‫ُ اًلىٍُ‪ ،‬وهاقا ُع ًا فٍ ُوٌكم آبعاخ سلؿًلؿم أٗلفلاي‬
‫ًعٌؿوْ بظشاقثهّ إًى اًذىقم لػِها واًى اًلٌٔة طٌىًجها‬
‫وعؿاًجها ولهىها‪ ،‬وفكهاْ عٌى اًظؿوؾ اًٌلككلٌلة ًلٌلىٗلٕ‬
‫اًعكبٍ ًٔعىْ أهاًٌٍ اًِشؿ وًظِىْ ًكف األُة‪.‬‬
‫كىم االٓجفآة اًباهٌة أٓها آٌ٘لح عفىًة ثعلبلك علِلا‬
‫فٍ كٌى اًشِاهٌك اًفلٌكم اًِؤُٔة‪ ،‬وال ًلِلٌلى أي هلاْ‬
‫االؾعاء أٓه ػ٘‪ً ٙ‬ها وطكن فعاًٌاثها وطؿؾ اثشاهلاثلهلا‪،‬‬
‫آٌ٘لح عفىًة‪ ،‬طاًة سِاهٌكًة قايعة ًولٔلهلا اُلجلٌلولح‬
‫اًلؿقم عٌى ثٔظٌّ ٓفوها وإؾاقم فعاًٌاثها بئبؿاع ال ثؿقهه‬
‫اًلىإٌٓ اًِشكؾم واألطواَ اًشاُؿم‪.‬‬
‫ًلؿ عبكت هفٖ االٓجفآة عٕ أعٌى ُوجلىًلات اإلبلؿاع‬
‫فٍ اًعلٍ اًفٌوٌٍ٘ٔ‪ ،‬وهآح طٌٌِة ٗبٌعٌة ًٌلِلولجلىي‬
‫اًفي بٌغه اًىعٍ اًفٌوٌٍ٘ٔ فٍ اًٌظظة اًلكاهلٔلة آٓلفان‪،‬‬
‫هآح ُفجىطة اآلفاق عٌى ٌُغ ٓٔلاًلٌلة سلؿًلؿم فلٍ‬
‫اًٌظظة اًجاقًؼٌة أًِاهبة‪ .‬االٓجفآة اًفٌوٌٌ٘ٔة اًباهٌلة‬
‫هآح اُجظآ ًا فٍ طك اًؼِايّ اًِجٔاكٔة‪ ،‬اًظشك فلٍ‬

‫‪13‬‬

‫ُىاسهة اًؿبابة‪ ،‬اًعٔفىاْ فٍ ُىاسهة اًلكُلاَ‪ ،‬وٓلشلع‬
‫اًفٌوٌٌ٘ٔىْ فٍ ثٌى اًظك ‪ ،‬آجِكت اًعٌٕ عٌى اًِلؼلكل‪،‬‬
‫واهج٘اعح طشاقم األٗفاي أْ ثهمَ آًة اًظك اًِهٌىٌٓلة‪،‬‬
‫اًشٌٍ اًِهٌىٍٓ اًِعكوف باًظوّ اًوكً فٍ طكوبه ُل‬
‫اًعك ًلف عاسم ًا عٕ إٓشال ُهِة اًللِل فلٍ ُلىاسلهلة‬
‫األٗفاي اًفٌوٌٌٌٕ٘ٔ اًفًٕ ًظٌِىْ هجلبلهلّ اًلِلؿقهلٌلة‬
‫وؾفاثكهّ اًٌِلىٓلة وًلللاثلٌلىْ بلظلشلاقم األقْ اًلجلٍ‬
‫اطجٔٔجهّ بظٔاْ‪ ،‬فجظهك اًعِٔكًة اًِهلٌلىٓلٌلة علٌلى‬
‫طلٌلجها أُاَ اًعاًّ اًِؼؿوع باًؿعاًة اًِغكٓة‪ ،‬أو اًِؼلؿق‬
‫ألهبا ُعكوفة وعىاٍُ ٌُؼِة‪.‬‬
‫اًِىاسهة بٌٕ االٓجفإٌٓ وكىات االطجالي هاْ ثلؼلجلٍ‬
‫بٌوٍ طاؾ ًِاًع أٗفاي ًوبكوْ فٍ اًٌاقع‪ ،‬وآػكًٕ ثِلمق‬
‫ُؿوقهّ اً٘كًة قُاُات اًظلؿ اًِهٌىٍٓ اهلجل٘لاعلح‬
‫االٓجفآة أْ ثؼٌم واكع ًا سؿًؿ ًا‪ً ،‬لؿ ثلظلكقت اإلقاؾم دلّ‬
‫ثظكقت األقْ‪ ،‬وهفٖ طلٌلة وًٌوح ًعاق ًا ثعبىً ًا‪ ،‬فلٔلٌلز‬
‫اًِشجِ اًفٌوٌٍ٘ٔ اًبعٌؿ عٕ هٌ٘ة االطجالي وثؿاعٌاثهلا‬
‫وإسكاءاثها‪ ،‬اُجٔ اًٌعب عٕ ؾف أًكايب‪ ،‬ثىكف اًشٌِ‬
‫عٕ اًجعاٍُ ُ هٌ٘ات االطجالي وُلؤهلولاثلهلا‪ ،‬وًلهلؿ‬
‫اًىٕٗ اًفٌوٌٍ٘ٔ ًوٍ قايلعل ًا ُلٕ أًلولاي اًلجلولافلٍ‬
‫االسجِاعٍ واًجٔإُ بٌٕ أبٔاء اًىٕٗ اًىاطؿ‪.‬‬
‫اًفًٕ قاكبىا ثٌى اًجشكبة اإلبؿاعٌة اًكايعة ًعكفىْ ُعٔى‬
‫اًِؿاقن اًٌعبٌة اًجٍ آجٌكت فٍ األطٌاء واًبٌىت واًلكي‬
‫قؾ ًا عٌى إكفاي اًِؿاقن‪ً ،‬ؿقهىْ ُؿي أهلِلٌلة اًلظلؿايلم‬

‫‪14‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫أًِمًٌة فٍ ػٌم إٓجاسٌة لقاعٌة فٍ ُلىاسلهلة ثلؼلكًلب‬
‫االطجالي ًٌبواثٌٕ واًظلىي واًِظاٌٍُ اًمقاعلٌلة‪ ،‬سلِلٌل‬
‫أبٔاء فٌوٌٕ٘ ًعكفىْ وهايٍ اًجعاوْ فٍ اًووٕ واًعلٌلٍ‬
‫وهٍ أًواي اًظٌام األػكي‪.‬‬
‫وأُبظح االٓجفآة ُٔاقم اًٌعى اًجٍ ثلاوَ اًلظلٌلّ‬
‫واًعؿواْ اًجٍ بؿأت ثٔظك بئعشا ً٘فٍ ًّ ًبٌغ اًعلاًلكم‬
‫ُٕ عِكٖ ًلابٍ اًؿبابة باًظشك فجوظله بشٔالًكهلا‪ ،‬ثلفلكَ‬
‫سوؿٖ اً٘كي ًؤه كبٍ ـًى قُلى بلظلشلكٖ علٌلى سلٔلىؾ‬
‫االطجالي‪ ،‬وآػك عٔؿُا فجٌىٖ وسؿوا أدلا ًال ُٕ اًظشاقم فلٍ‬
‫طلٌبجه ثفىق بئٓعاف هجبه اًِؿقهٌة اًجٍ هاْ ًعشم علٕ‬
‫طٌِها‪.‬‬
‫ٌُمم ثٌى االٓجفآة اًجٍ هجظٍ عالُة باقلم فٍ ُوٌلكم‬
‫هفاض اًىٍٗٔ اًفٌوٌٍ٘ٔ أٓها ًّ ثؼٔ ًظلولابلات هلفا‬
‫اًفٌٍِ أو ـان‪ ،‬وال ًِعٌ٘ات هفٖ اًِكطلٌلة أو ثلٌلى وال‬
‫ًِلجٌٔات اًظكهة اًوٌاهٌة فلٍ اًلعلىاُلّ واًلفلٔلاؾق‬
‫وؾواعٍ اًجفاوْ‪ ،‬اهجفاؾ ُٔها اًشٌِ إال أٓها هآح اًجلٍ‬
‫ثظؿؾ وسهجهّ وثظكههّ وثفكْ عٌٌهّ ُىاكفهّ‪ ...‬هلاْ‬
‫اًشٌِ ًظاوي اًٌظاق بها ألٓها أدبجح أْ طلكهلة اًٌلعلب‬
‫ثجلؿَ عٌى هٍ ًٍء‪ ،‬وُٕ ًّ ًٌظم بها هلٌلجلؼلٌلف علٕ‬
‫طكهة اًجاقًؽ ؤُ٘م اًذىقم‪.‬‬

‫اهجٔاؾ ًا إًى ُوٌكم االٓجفآة اًباهٌة أعلٌلٕ اًلكيلٌلى‬
‫اًفٌوٌٍ٘ٔ اًكاطٍ اًٌهٌؿ ًاهك عكفات عاَ ‪ 4888‬كلٌلاَ‬
‫اًؿوًة اًفٌوٌٌ٘ٔة اًِوجلٌة فٍ اًشمايك وعاُِجها اًلؿن‬
‫اًٌكًف‪.‬‬
‫هفٖ االٓجفآة ـبظح ُ اًجىكٌ عٌى اثفاق أوهٌى فلٍ‬
‫هاُب ؾًفٌؿ فٍ أًٌىي عاَ ‪.4881‬‬
‫اًٌىَ ًوجعٌؿ اًٌاقع اًفٌوٌ٘ٔلٍ ـهلكي آلجلفلآلجله‬
‫اًباهٌة وهٌجفهك آجفآجه اًالطلة آجفآة األكِى علاَ‬
‫‪ ،0222‬اًجٍ بٌغح فٌها اًظاًلة االهلجلٌلهلاؾًلة أعلٌلى‬
‫ُكاطٌها ًبلى اًٌاقع اًفٌوٌ٘لٔلٍ ًلكي فلٍ االٓلللولاَ‬
‫اًفٌوٌٍ٘ٔ اًظاٍُ ثؿٌُك ًا ألهؿافه اًلىٗلٔلٌلة وطلللىكله‬
‫اًجاقًؼٌة وثٔظٌاثه فٍ هبٌٍ ثظكًك هاٍُ ثكابه اًىٗلٔلٍ‪،‬‬
‫وهى بفًى ال ًغفك ألطؿ وال ًواُع أطؿ أو ًبكق ًه بٍ ًظِلٍ‬
‫اًشٌِ اًِوؤوًٌة وً٘اًبهّ باهجعاؾم اًىطلؿم اًلىٗلٔلٌلة‬
‫اًفٌوٌٌ٘ٔة فٍ إٗاق ُٔظِة اًجظكًك اًفٌوٌ٘ٔلٌلة ُلِلذلٌله‬
‫اًٌكعٍ واًىطٌؿ فٍ اًؿاػٍ واًؼاقز‪.‬‬
‫ًبلى اًٌاقع اًفٌوٌٍ٘ٔ ًكفٕ أْ ثلجلظلىي كٔلٌلجله‬
‫اًوبٌكم إًى ُشكؾ ثشٌِؿ ُؤكح ًالهجٌ٘اْ وهّ ًٌعٕ اًِهٍ‬
‫اًِع٘ام وأًِِىطة وًؿعى إًى ٌُكوع وٗٔلٍ ُلللاوَ فلٍ‬
‫ُىاسهة االطجالي‪.‬‬

‫أداقت أًِآات اًِلؿُة ُٕ إؾاقم أوباُا إًلى اًلولٌلاْ‬
‫اًِهٌىٍٓ ُلابٍ ثشٌِؿ االهجٌ٘اْ ُؿم ال ثجشاول ثوعٌلٕ‬
‫ًىُ ًا‪ ،‬ثواؤالت هاـسة فٍ األوهاٖ اًوٌاهٌلة اًلعلكبلٌلة‪،‬‬
‫ثىطٍ وهزْ هفٖ األوهاٖ ال ثعكف ٗبٌعة اًعالكلات بلٌلٕ‬
‫وإًٔ٘ وثٍ أبٌب‪ ،‬وال أًِآات األٌُكهٌلة اًلِلجلجلاًلٌلة‬
‫ًٌوٌاْ اًِهٌىٍٓ اًجٍ ثٔعه فٍ ُىك اًِلجلللؿَ علٌلى‬
‫اًِؿًم واًظٌٌف اًوجكاثٌشٍ‪ ،‬ألْ اًوٌاْ اًِهٌىٓلٍ فلٍ‬
‫طلٌلجه وؾوقٖ اًِىك اًِجلؿَ ًإلُبكًاًٌة وكلىي اًلعلؿواْ‬
‫واالهجعِاق فٍ كٌب اًىٕٗ اًعكبٍ‪.‬‬
‫إْ اإلؾاقم األٌُكهٌة ٌُجمُة بزُٕ اًلولٌلاْ اًِلهلٌلىٓلٍ‬
‫وِٓاْ ثفىكه هفًى ؾًِىُجه واهجِكاقٖ بللؿق اًلجلماُلهلا‬
‫طِاًة عؿوآٌجه وسكايِه فٍ أوكات اًوٌّ واًظلك ‪ ،‬وهلٍ‬
‫ثعجبك أْ أًف‪ ٙ‬وإُٔ اًوٌاْ اًِهٌىٍٓ هِا قهٌمثا اًوٌاهة‬
‫األٌُكهٌة االهجكاثٌشٌة فٍ "اًٌكق األوه‪ً ."ٙ‬لفًلى ثلللف‬
‫بظمَ ًٍِ إًى طؿ ًٕ اًظك اًِباًكم‪ ،‬هلِلا طلؿخ فلٍ‬
‫اًظك عٌى اًعكاق‪ ،‬إـا ًعكت أْ أي كىم فعٌٌه أو هلاُلٔلة‬
‫فٍ اًىٕٗ اًعكبٍ ثٌوٍ ثهؿًؿ ًا سؿً ًا ًوٌلاهلة اًلجلىهل‬
‫واًعؿواْ اًِهٌىٍٓ عٌى اًعك ‪.‬‬
‫إْ ثاقًؽ أًِآات األٌُكهٌة اًِع٘ام ًٌوٌاْ اًِهٌىٍٓ‬
‫كؿًِة كؿَ اًٌِكوع اًِهٌىٍٓ عٌى أقْ فٌوٌٕ٘‪ ،‬وهلٍ‬

‫فٍ هٍ ُكم ثوىْ أهذك وٓىط ًا ووكاطة وآلظلٌلال ًا بلظلٌلر‬
‫ثىسه اًِفعة ألوًئى اًفًٕ ًكوسىْ ألٌُكها وهٌ‪ ٙ‬وأهلذلك‬
‫ًِٕ ًمعِىْ أٓها "وهٌ‪ٓ ٙ‬مًه"‪.‬‬
‫هٍ ًفهك اًعك أْ أوي ثعهؿ سؿي وُوجلى كلؿَ ُلٕ‬
‫كبٍ اإلؾاقم األٌُكهٌة ًٌوٌاْ اًِهٌلىٓلٍ هلاْ االعلجلكاف‬
‫اًفىقي األٌُكهٍ بلٌاَ هٌاْ االغجِلا ‪ ،‬إًلى ثلعلهلؿات‬
‫فىهجك ؾاالن وُى ًال إًى ثبٍٔ اًكيٌى األٌُكهلٍ اًلِلشلكَ‬
‫بىي "ًهىؾًة" اًوٌاْ اًِهٌىٍٓ ُٕ ػلالي إعلالٓله فلٍ‬
‫أٓابىًٌى وأػٌك ًا ًٌى آػك ًا ثعهؿات اًكيٌى أوبلاُلا اًلفي‬
‫ًوٌك عٌى ػ٘ى أهالفه واًلاؾَ أهبك وأػ٘ك‪...‬‬
‫قغّ أًِآات األٌُكهٌة اًِلؿُة ًلجلٍ أبلٌلب ُلا لاي‬
‫اًِفاوٓىْ اًفٌوٌٌ٘ٔىْ ًٔجظكوْ ٓجايص ُا ًوِى باًشهىؾ‬
‫األٌُكهٌة‪ ،‬وًبٌك عِكو ُىهى بِهٌة عكبٌة ًىإًٔ٘ طلجلى‬
‫ٓهاًة اًؤة‪.‬‬
‫هٍ ِٓآات و"عك " اًجوىًة بؼٌك وهّ ًلجلٔلالًلىْ علٕ‬
‫األقْ واًظلىق وعٕ طم اًعىؾم وكٌاَ اًؿوًة‪ ،‬علٕ علكوبلة‬
‫اًلؿن وُشٍِ اًٌِكوع اًىٍٗٔ اًفٌلول٘لٌلٔلٍ واًلللىُلٍ‬
‫اًعكبٍ ًجِبع اًلٌٔة ُشكؾ ثشٌِؿ ًوٌلٍ ًلِلؿم دلالدلة‬
‫أًهك‪ ،‬وبفًى ثجظلم االٓلجلِلاقات اًلىهلِلٌلة‪ ،‬وثِلبلع‬
‫اًِفاوٓات أهّ ُٕ أي ًٍء أػك‪.‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ثعذ األحكبو انجبئشة ٔغيش انششعيت انخي صدذسث‬
‫ثحق قبدة انحكى انٕطُي في انعدشا طدبس عدض دض‬
‫ٔسفبقّ سعذٌٔ شبكش ٔعبذ حًٕد ٔعدبدذ اند دُدي‬
‫عبذ ان فٕس ٔسبعبٔي انحسدٍ عدهدي ي دذي يدٔاث‬
‫االحخالل األييشكي في انعشا ‪.‬‬
‫عقذث انٓيئت انٕطُيت انهبُبَيت نذعى انًدقدبٔيدت‬
‫ٔانشعت انعشاقي يؤحًشًا صحفي ًب ظٓدش ييدف فدي‬
‫يقش َقبثت انصحبفت انهبُبَيت في ثديدشٔث ثدحد دٕس‬
‫فعبنيبث سيبسيت ٔحضثيت ٔشعبيت نبُبَيت خقذيٓب‬
‫ٔصساء َٕٔاة سبثقٌٕ‪ ،‬حيث اسخٓم انًؤحًش‪ ،‬سئيدف‬
‫انٓيئت انذكخٕس سًيش صببغ يُذداً ثبألحكبو انجبئشة‬
‫ضذ انقبدة انٕطُييٍ انششعييٍ نهعشا ٔيعخبشاً يدب‬
‫جشٖ ثًثبثت انًخبنفت ٔانخحذي نكم يبدبد حدقدٕ‬
‫اإلَسبٌ ٔانششائع انذٔنيت‪ ،‬يًب ٕجت ثبنخبني عهدي‬
‫انًجخًع انذٔني ٔكم حش شش ف في انعبندى ٔعدهدي‬
‫يسض انعشٔثت‪ ،‬يٌ خحشك نًُع حُفيز ْدزِ األحدكدبو‬
‫ٔإثطبنٓب ٔإطال سشاح جًيع انًعخقهيٍ ٔاألسدشٖ‬

‫جإج‪َ٠ ٜ‬ي‪ٞ‬ة بِؿخق خألظندً زهد ‪٠‬هؿخً زهعهق قهدؾا‬
‫خىعنٌ خىْ٘٘‪ ٜ‬ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ‪ ٌٕٗ ،‬خىف‪ ِٝ‬خ‪٠‬هحهقهيه٘خ ٍهِ‬
‫قسو خالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪ .ٜ‬جيل خألظهنهدً خىهحه‪ِ ٜ‬هؿقت‬
‫زعق خىَْدٔي‪٘ ِٞ‬دق ‪٠‬م‪ٝ‬م ٗقفدقهٔ وه‪١‬هؿُٗ ٌهدمهك‬
‫ٗ‪٠‬سؿ ظَ٘ؾ ٗ‪٠‬سؿ خىغْ‪٠ ٜ‬سؿ خىغف٘ق ٗوس‪١‬دٗ‪ ٛ‬خىعىهِ‪،‬‬
‫ٕ‪ ٜ‬ؤظندً ٌس‪ٖٞ‬ة زحيل خىح‪ِ ٜ‬ؿقت زعق ٌٖ‪ٞ‬ؿ خألٍهة‬
‫ِؿخً ظى‪ٗ ِٞ‬قفدقٔ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫انٕطُييٍ انعشاقييٍ‪.‬‬
‫ْزا ٔقذ حخهم انًؤحًش انعذ ذ يدٍ اندًدذا دالث‬
‫ٔانًُبقشبث انخي ٔجٓج االحٓبيبث انًبدبشدشة إندي‬
‫حكٕيت انًبنكي ٔسبثقبحٓب انخي َصَبٓدب االحدخدالل‬
‫األييشكي في انعشا ٔانخي عًدهدج ٔحدعدًدم عدهدي‬
‫اسحكبة جشائى اإلثبدة ٔانخُكيم ثحق يثدُدبء انشدعدت‬
‫انعشاقي ٔانخي كشفج انٕثبئق األييشكديدت انسدش دت‬
‫انًُشٕسة عهي يٕقع ٔ كيهكف عٍ انجضء انيدسديدش‬
‫يُٓب‪.‬‬
‫ٔفي خبو انًؤحًش‪ ،‬حال األسخبر ظدبفدش اندًدقدذو‬
‫يييٍ سش انٓيئت انٕطُيت انهبُبَيت نذعى اندًدقدبٔيدت‬
‫ٔانشعت انعشاقي يزكشة عبجهت يٕجدٓدت إندي كدم‬
‫يحشاس انٕطٍ انعشثي ٔانعبنى ٔانًؤسسبث انقبََٕيت‬
‫ٔانحقٕقيت ٔاإلَسبَيت انذٔنيت يطبندبد ًب ثدبندخدحدشك‬
‫انسش ع إلن بء ْزِ األحكبو ٔانخدككديدذ عدهدي عدذو‬
‫ششعيخٓب‪.‬‬
‫ٔفيًب هي َص انًزكشة‪:‬‬

‫بُ خىٖ‪ٞ‬حة خىْ٘٘‪ٞ‬ة خىيسْدّه‪ٞ‬هة‪ ،‬بـ جهقهف ؤٍهدً ٕهفخ‬
‫خىعؿخ خىؽ‪ٞٙ‬ك فةَّد ج٘شٔ خألّ‪ٝ‬دق بى‪ ٚ‬ؤُ جيل خألظنهدً‬
‫غ‪ٞ‬ك ٌك‪ٞ٠‬ة ألّٖد ِؿقت ‪ٍ ِ٠‬عنَهة غه‪ٞ‬هك ٌهك‪٠‬ه‪ٞ‬هة‬
‫مّٖ٘د جٌ جٍن‪ٞ‬يٖد ٍِ قسو خالظحاله خىف‪ ٛ‬بؾخّحهٔ مهو‬
‫ق٘‪ ٙ‬خىحعكق ف‪ ٜ‬خى‪١‬دىٌ‪.‬‬
‫ٗبـ جٍ‪ٞ‬ك خىٖ‪ٞ‬حة بى‪ ٚ‬خوحَكخق خالظحهاله خألٍه‪ٞ‬هكمه‪ٜ‬‬
‫ف‪ ٜ‬خى‪١‬سد زع‪ٞ‬دا خى‪١‬كخق‪ ِٞٞ‬ق‪ٞ‬دؾا ٌٗ‪١‬سهدً‪ٗ ،‬ب٘هال ‪ٝ‬هؿ‬

‫‪16‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫‪َ٠‬الجٔ ىالّحقدً ٍَِ زْ‪ ٚ‬خى‪١‬كخ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤوهه ظٕهدق‪ٝ‬هة‪،‬‬
‫جٍ‪ٞ‬ك ؤ‪ٕٝ‬دً بى‪ٔ ٚ‬ي٘‪ ٞ‬خىْ‪ٝ‬دً خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬ؤ‪ٕٝ‬دً زهدىهحهؽهك‪ٝ‬هر‬
‫ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ٗخوحسدظة ذكٗخجٔ ٗجقح‪ٞ‬و ؤزْهدجهٔ ٗخىهحهْهنه‪ٞ‬هو‬
‫زإظكخقٓ‪.‬‬
‫بُ خألظندً خىصدجكا خىّدؾقا زعق خىَْدٔي‪ ِٞ‬ىِ جهفهث‬
‫ٍِ ‪ٕ٠‬ؿ خىَقدٍٗة خىْ٘٘‪ٞ‬هة خىه‪١‬هكخقه‪ٞ‬هة خىهحه‪ ٜ‬ؤقغهَهث‬
‫خالظحاله ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىٖهم‪ٝ‬هَهة ٗخىهٖهكٗذ ٍهِ خىه‪١‬هكخ ‪ٕٗ ،‬ه‪ٜ‬‬
‫خىَقدٍٗة خىح‪ ٜ‬آىث ‪٠‬ي‪ّ ٚ‬فىٖد ؤُ جؿف‪ ٟ‬خىَٖك خىهَهْهدوهر‬
‫ىحعك‪ٝ‬ك خى‪١‬كخ ‪ ٜٕٗ ،‬بـ قؿٍث خىٍهٖه‪ٞ‬هؿ ِهؿخً ظىه‪ٞ‬هِ‬
‫ٗقفدقٔ‪ٍٗ ،‬د جسق‪ ٚ‬ف‪ ٜ‬خىَ‪١‬حقالت خىؽدِة‪ٗ ،‬ؤٗىحل خىهف‪ٝ‬هِ‬
‫جٌ جىي‪ ٌَٖٞ‬بى‪ ٚ‬خىىي‪ٙ‬دت خى‪َٞ١‬يهة ىهحهحهدزه‪٠ ٟ‬هَهيه‪ٞ‬هدت‬
‫خالّحقدً ٍْٖهٌ‪ٗ ،‬خىهَهقهدٍٗهة خىهحه‪ ٜ‬قهؿٍهث مهو ٕهفٓ‬
‫خىحٕع‪ٞ‬دت وححدز‪٘ ٟ‬ك‪ٝ‬قٖد ف‪ ٜ‬جقؿ‪ ٌٝ‬خىٍٖ‪ٞ‬ؿ جي٘ خىٍٖ‪ٞ‬ؿ‬
‫ظح‪ٝ ٚ‬حٌ بّصدل جعك‪ٝ‬ك خى‪١‬كخ مدٍالً ٍِ خالظحاله خىهقهدجهٌ‬
‫ظدى‪ٞ‬دً‪ ،‬ؤٗ ٍِ جى٘ه ىٔ ّفىٔ زَوء خىفهكخ‪ ٢‬خألٍهْه‪ ٜ‬مهَهد‬
‫‪ٝ‬م‪.َُ٘٠‬‬
‫ؤ‪ٖٝ‬د خألظكخق‬
‫ٗبـخ مدُ ٍِ غ‪ٞ‬ك خىَىحغكذ ؤُ جقً٘ ٍعنَة جهدزه‪١‬هة‬
‫ىىي‪ٙ‬ة ‪َٞ٠‬ية ىالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪ٌٗ ٜ‬كمهدجهٔ‪ ،‬زهصهك‪ٝ‬هَهة‬
‫بِؿخق خألظندً خىصدجكا زعق خىَهْهدٔهيه‪ٞ‬هِ‪ ،‬فهقهؿ شهدءت‬
‫خألظندً خألؼ‪ٞ‬كا ىحغ‪ٞٙ‬ة ٍىيىو خىصكخجٌ خىهحه‪ ٜ‬مٍهفهث‬
‫‪ْٖ٠‬د خىحقدق‪ٝ‬ك خىح‪ ٜ‬وكزحٖد ٗمدىهة ٗ‪ٝ‬هنه‪ٞ‬هيه‪ٞ‬هنهه‪ ،‬جهيهل‬
‫خىصكخجٌ خىح‪ ٜ‬ؤقجنسٖد خىَدىن‪ ٜ‬ؼًِّ٘د ٗخىهصهكخجهٌ خىهحه‪ٜ‬‬
‫خقجنسٖد خىْ‪ٝ‬دً خ ‪ٝ‬كخّ‪ٍَ٘٠ ٜ‬دً‪.‬‬
‫ٗبـخ مدّث خىَ‪١‬يٍ٘دت ‪ٕ ِ٠‬فٓ خىصكخجٌ ى‪ٞ‬ىث شؿ‪ٝ‬هؿا‪،‬‬
‫ىنِ مٍفٖد خ‪ ُٟ‬ز٘خو‪ٙ‬ة خىَؽدزكخت خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة بَّد جهؿه‬

‫‪٠‬ي‪ٌ ٚ‬ؿا خىَإل خىف‪ ٍٔٞ١ٝ ٛ‬جعدىف خالظحاله خألٍ‪ٞ‬هكمه‪ٜ‬‬
‫ٍ‪ ٟ‬خىْ‪ٝ‬دً خ ‪ٝ‬كخّ‪.ٜ‬‬
‫ؤ‪ٖٝ‬د خألظكخق ف‪ ٜ‬ىسْدُ ٗخىِ٘٘ خى‪١‬كز‪ٗ ٜ‬خى‪١‬دىٌ‬
‫بـ جؿ‪ ِٝ‬خىٖ‪ٞ‬حة ٍد جٌ بِهؿخقٓ ٍهِ ؤظهنهدً ؤٗ وه٘ف‬
‫جقً٘ زةِؿخقٓ زعق خىْ٘٘‪ ِٞٞ‬خى‪١‬كخق‪ ِٞٞ‬ق‪ٞ‬هدؾا ٌٗه‪١‬هسهدً‪،‬‬
‫فةَّد جيفث ّ‪ٝ‬ك خألظكخق ف‪ ٜ‬مو ٍهنهدُ ؤُ خىه٘٘هْه‪ٞ‬ه‪ٞ‬هِ‬
‫خىَؿخف‪ ِ٠ ِٞ١‬ؤقٌٖٔ ٗؤٗ٘دٌّٖ ىٌٖ ظق ‪٠‬ي‪ْٞ‬د شهَه‪ٞ‬ه‪١‬هدً‬
‫ٗٗخشر خألظكخق ف‪ ٜ‬خى‪١‬دىٌ ؤُ ‪َ١ٝ‬ؿٗخ بى‪ ٚ‬خىؿفد‪ٕ ِ٠ ٞ‬االء‬
‫خألظكخق‪ٍٗ .‬د خىؿفد‪٠ ٞ‬هِ ؤ‪ ٛ‬ذهدجهك ؤٗ ٍهقهدًٗ فه‪ٗ ٜ‬شهٔ‬
‫خالظحاله‪ ،‬ؤ‪ٝ‬دً مدُ ىّ٘ٔ ؤٗ ٌنئ‪ ،‬بَّد ٕ٘ ؾفد‪ ِ٠ ٞ‬خىعك‪ٝ‬هة‬
‫ٗخىؿ‪َ٘ٝ‬قكخ٘‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬ؾفد‪ ِ٠ ٞ‬خىق‪ ٌٞ‬خىْ٘٘‪ٞ‬ة ٗخىقٍ٘‪ٞ‬هة فه‪ٜ‬‬
‫ؤ‪ٍ ٛ‬ندُ ف‪ ٜ‬خى‪١‬دىٌ‪.‬‬
‫بُ خىٖ‪ٞ‬حة خىْ٘٘‪ٞ‬ة خىيسْدّ‪ٞ‬ة‪ ،‬جكف‪ِ٘ ٟ‬جٖد ى‪ٞ‬ه ىهَهْه‪ٟ‬‬
‫جْف‪ٞ‬ف ظنٌ خ ‪٠‬ؿخً فعىر‪ٗ ،‬بّهَهد جه‪ٙ‬هدىهر ؤ‪ٕٝ‬هًد مهو‬
‫ٍاوىدت خىَٕ‪ٞ‬ك ف‪ ٜ‬ىسْدُ ٗخىِ٘٘ خى‪١‬كز‪ٗ ٜ‬خى‪١‬دىٌ بىه‪ٚ‬‬
‫بؾخّة خالظحاله غ‪ٞ‬ك خىٍك‪ ٜ٠‬زٍح‪ ٚ‬خىَقد‪ٞٝ‬ه‪ٗ ،‬بؾخّهة ٍهد‬
‫‪ٝ‬قً٘ زٔ ‪َ٠‬الئٓ ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ‪.‬‬
‫مَد جؿ‪ ٘٠‬خىٖ‪ٞ‬حة مو ٍاوىدت‪ ،‬خىهصهدٍه‪١‬هة خىه‪١‬هكزه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخىّي‪ٞ‬ر خألظَك خىؿٗى‪ٗ ٜ‬خىَاوىدت خىَْسرقة ‪ ِ٠‬خألٍهٌ‬
‫خىَحعؿا بى‪ ٚ‬خىَ‪ٙ‬دىسة زةىغدء خألظندً ‪ ِ٠‬مو ٍِ ِهؿقت‬
‫زعقٌٖ زغٓ خىْ‪ٝ‬ك ‪ٍ ِ٠‬فٕسٌٖ ؤٗ ؾ‪ ٌْٖٝ‬ؤٗ ‪٠‬كقٌٖ‪.‬‬
‫خىٖ‪ٞ‬حة خىْ٘٘‪ٞ‬ة خىيسْدّ‪ٞ‬ة ىؿ‪ ٌ٠‬خىَقدٍٗة ٗخىٍ‪١‬ر‬
‫خى‪١‬كخق‪ٜ‬‬

‫ؤٍ‪ ِٞ‬وك خىٖ‪ٞ‬حة‬
‫‪ٜ‬دفك خىَقؿً‬

‫ف‪ٕٜ1ٔٓ1ٕٓٔٓ ٜ‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ؤ‪ٖٝ‬د خىٍكفدء ؤ‪َْٝ‬د مْحٌ‬
‫‪ٝ‬د ؤزْدء خى‪١‬كخ‬
‫ؤ‪ٖٝ‬د خىَقدٍُٗ٘ خى‪١‬كذ‬
‫‪ٝ‬د ؤز‪ٙ‬ده خى‪١‬كخ ؤزْدء خىَقدٍٗة خىْ٘٘‪ٞ‬ة خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة‬
‫ف‪ ٜ‬مو وْة جَك ٍِ ظ‪ٞ‬دا خألٍة جىحفمك ف‪ٖٞ‬د ؤز‪ٙ‬دىهٖهد‪،‬‬
‫‪ٝ‬سق‪ِ ٚ‬ؿخً ظى‪ ِٞ‬زد ٍ ف‪ ٜ‬ـخمكا خألٍة ٗٗشؿخّهٖهد‪ ،‬زهد ٍ‬
‫ف‪ ٜ‬ـخمكا قفدقٔ‪ٝ ،‬ىح‪ٞ١‬ؿُٗ ـمكخٓ مهيهَهد ؤىهََهث زهٖهٌ‬
‫ال ىٖد‪ٗ .‬ميَد ٔهدقهث‬
‫ٍ‪ٕ١‬ية ف‪ٞ‬صؿُٗ ف‪ ٜ‬فنكٓ خى٘خو‪ ٟ‬ظ ً‬
‫وسُو خىْٕده ‪ٝ‬صؿُٗ ف‪ٍ٘ ٜ‬خقفٔ ٍ‪١‬يَدً ‪ٝ‬فمهكٕهٌ‬
‫‪٠‬ي‪ُ ٌٖٞ‬‬
‫زإُ خىع‪ٞ‬دا ٍِ ؾُٗ ِٗ٘ ظك ال ٍ‪ ْٚ١‬ىٖد‪.‬‬
‫ٗىَد ال‪،‬‬
‫ٕٗ٘ خىف‪ ٛ‬و‪َٙ‬ك ألٍحٔ ٗىْد جدق‪ٝ‬ؽًد ٗقَ‪ ٔ١‬زهإظهكف ىهَّ٘هٖهد‬
‫ال ىهيه‪١‬ه‪ٙ‬هدء‬
‫زإّ٘خق خىؿً ٗخىكٗض ٗخى‪١‬هْهفه٘خُ‪ ،‬فهنهدُ ٍهره ً‬
‫ٗخىحٕع‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫و‪َٙ‬ك ىْد جدق‪ٝ‬ؽدً ؤظكفٔ ٍِ ّ٘ق ّٗدق‬
‫فدىْ٘ق ٕ٘ ‪٠‬قئ خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٗ ،ٜ‬زّ‪ٞ‬كجٔ خىردقهسهةً خىهحه‪ٜ‬‬
‫‪ٝ‬ك‪ ٙ‬زٖد ٍد ال ‪ٝ‬كخٓ خ‪ٟ‬ؼكُٗ‪.‬‬
‫ٗخىْدق ٕ٘ ٍد ظقْٔ خىٍٖ‪ٞ‬ؿ ف‪ ٜ‬ؤٍهحهٔ ٗفه‪ ٜ‬ظهمزهٔ ٍهِ‬
‫‪ْ٠‬ف٘خُ خىر٘خق خألففخـ خىف‪ٖٝ ِٝ‬سُ٘ خألٍهة ؤقٗخظهٖهٌ ٍهِ‬
‫ؾُٗ ؤُ جٖحم شفٌّٖ٘ ٗال ؤ‪ّ٠‬دزٌٖ‪.‬‬
‫ّىحفمك ِؿخً ظى‪ ِٞ‬خى‪ ً٘ٞ‬ز‪َْٞ‬د قفدقٔ خألزه‪ٙ‬هده قهؿ‬
‫ؤّصمٗخ شمءًخ مس‪ٞ‬كًخ ٍَد ٗ‪٠‬ؿ زهٔ‪ٕٗ ،‬هٌ خ‪ ُٟ‬قهؿ ٗٔه‪١‬ه٘خ‬
‫خالظحاله ‪٠‬ي‪ٌ ٚ‬ف‪ٞ‬ك خىٖدٗ‪ٝ‬ة ز‪١‬ؿ ؤُ وعر خىقىٌ خألمهسهك‬
‫ٍِ ق٘خجٔ خىَقدجية‪.‬‬
‫ّىحفمكٓ ٗقؿ ؤِسعث ٍعدمَة خىَصكٍ‪ ِْٞ‬شه٘قز زه٘ي‬
‫ّٗ٘٘‪ ٜ‬زي‪ٞ‬ك ‪٠‬ي‪ ٚ‬مو ٌفة ٗىىدُ‪ٗ ،‬مدُ ؤٗه خىَ‪ٙ‬هدىهسه‪ٞ‬هِ‬
‫زَعدمَحَٖد ؤِعدذ خىَٕ‪ٞ‬ك ٍِ خألٍ‪ٞ‬كم‪ٗ ِٞٞ‬خىسك‪ٙٝ‬دّ‪.ِٞٞ‬‬
‫ّحفمكٓ‪ ،‬مَد ‪ٝ‬حفمكٓ خىٍ‪١‬ر خى‪١‬كخقه‪ ،ٜ‬بـ ؤِهسهط ٕهفخ‬
‫خىٍ‪١‬ر ‪ٝ‬ق٘ه‪ٍ :‬د ؤج‪١‬ه خى‪١‬كخ زغ‪ٞ‬دذ قدجهؿٓ خىهفهف‪ٍٗ .‬هد‬
‫ؤج‪١‬ه خىصدج‪ ٟ‬خىف‪ ٛ‬ال ‪ٝ‬صؿ ٍهد ‪ٝ‬هقهحهدت زهٔ ألُ ظه‪ٞ‬هحهدُ‬

‫‪17‬‬

‫خالظحاله قَٕ٘خ مو خألؼٕك خىف‪ٗ ٛ‬فَهكٓ ِهؿخً ظىه‪ٞ‬هِ‬
‫ٗىٌ ‪ٝ‬حكم٘خ ىيٍ‪١‬ر خى‪١‬كخق‪ ٜ‬ظح‪ ٚ‬خى‪ٞ‬سدن‪ٗ .‬بُ ٗشؿٓ فٖه٘‬
‫غ‪ٞ‬ك ِدىط ىألمو ألُ خى‪َ١‬الء ؤقىَ٘خ ؤُ ‪ٝ‬ؽٕ‪٘١‬خ خىٍ‪١‬هر‬
‫ٗ‪ ٓ٘٠ِ٘ٙٝ‬قخؾجٌٖ زحص٘‪.ٔ١ٝ‬‬
‫ىٌ ‪ٝ‬حكم٘خ ىَك‪ ٓٝ‬ظسة ؾٗخء ٗى٘ ٗشهؿٕهد فهيهِ جهنهُ٘‬
‫ِدىعة فَؿجٖد قؿ خّحٖث‪،‬‬
‫ٗىٌ ‪ٝ‬حكم٘خ ىٔ ق‪ٙ‬كا ؾً‪ٗ ،‬بُ ُٗشؿت فةَّد ٕ‪ٍ ٜ‬هيهَ٘ذهة‬
‫زف‪ٞ‬كٗودت ى‪ٞ‬ه ؤقيٖد ف‪ٞ‬كٗن خ ‪ٝ‬ؿل‪.‬‬
‫ظكٍ٘ٓ ٍِ ّ٘ق خىنٖكزدء ىحَحيث ش‪٘ٞ‬ذُ جهصهدق خالظهحهاله‬
‫ٍِ ‪٠‬دجؿخت خىَ٘ىؿخت ىَِ ‪ٝ‬ىح‪ ٟٞٙ‬ؤُ ‪ٝ‬ؿف‪ ٟ‬ذَْٖد‪.‬‬
‫ظكٍ٘ٓ ٍِ ق‪ٙ‬كا زحكٗه ز‪ٞ‬هْهَهد خىه‪١‬هكخ ‪٠‬هدجهٌ ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫زع‪ٞ‬كخت ٍْٔ‪.‬‬
‫قحي٘ٓ ٕٗصَكٗٓ ؾخؼو خىِ٘٘ ٗؼدقشٔ‬
‫خ‪٠‬حؿٗخ ‪٠‬ي‪ ٔٞ‬ف‪ ٜ‬خىَىدشؿ ٗخىهعهىه‪ٞ‬هْه‪ٞ‬هدت ٗخىهنهْهدجهه‬
‫ى‪َٞ‬مق٘خ ٗظؿجٔ خالشحَد‪ٞ٠‬ة ٗىنٌْٖ ىهِ ‪ٝ‬هعهّهؿٗخ زه‪١‬هؿ‬
‫ال ظفْة ٍِ خىك‪ٝ‬ط‪ ،‬فدى‪١‬كخقه‪ ٜ‬مهدُ ؾخجهَهًد‬
‫جعك‪ٝ‬ك خى‪١‬كخ ب َ‬
‫‪ٝ‬ىَ٘ ٍِ ف٘ خى‪ٙ‬دجفة ٗخىؿ‪ ِٝ‬ى‪ٞ‬هّهٖهكٕهَهد فه‪ ٜ‬فهكُ‬
‫خىْ٘٘‪ٞ‬ة خى٘خظؿ‪.‬‬
‫ىٌ ‪ٝ‬كش‪ ٟ‬خى‪١‬كخ ز‪١‬ؿ خالظحاله بىه‪ٍ ٚ‬هد قهسهو خىه‪١‬هّهك‬
‫خىّْد‪ ٜ٠‬فعىر زو ‪٠‬دؾ بى‪ ٚ‬خى‪ّ١‬ك خىعصك‪ ٛ‬ؤ‪ٕٝ‬دً‪.‬‬
‫ٕفخ ٕ٘ ‪٠‬كخ ٍد ز‪١‬ؿ ِؿخً ظى‪ٗ ،ِٞ‬ؤٍد ‪٠‬كخ خالظحهاله‬
‫فندُ ‪٠‬كخ خى‪ٙ‬فكا خىْٖٕ٘‪ٝ‬ة خىنسهك‪ ،ٙ‬ؤ‪٠‬هدؾٓ خالظهحهاله‬
‫ٗمو خىيَّ٘ خىف‪ ِٝ‬ؾؼي٘خ ٍ‪ ،ٔ١‬ى‪ٞ‬ه بى‪ِ ٚ‬ف٘ف خىؿٗه‬
‫خىَحؽيفة فعىر زو ؤ‪٠‬دؾٓ بى‪ ٚ‬خى‪ّ١‬ك خىعصك‪ ٛ‬ؤ‪ٕٝ‬دً‪.‬‬
‫ٕنفخ ؤقخؾ خالظحاله ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ خى‪١‬كخ فندُ‪ .‬خى‪١‬كخ خألمرك‬
‫فىدؾًخ ٗخألمرك فقكًخ ٗخألمرك جفح‪ٞ‬حًد ٗخألمرهك ‪٠‬هَهالء ٍهَهِ‬
‫زد‪٘٠‬خ ٌكفٌٖ‪،‬‬
‫ؤِسط ‪٠‬كخ خالظحاله خألمركُ ٗظٍ‪ٞ‬ةً ‪ٝ‬قحو ف‪ ٔٞ‬خألغ ؤؼهدٓ‬
‫جدقا زدوٌ خىؿ‪ٗ ِٝ‬جدقا ؤؼك‪ ٙ‬زدوٌ خىَفٕر‪ٗ ،‬جدقا ذدىهرهة‬
‫زدوٌ خى‪١‬ك ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫جعَ٘ه خى‪١‬كخ بى‪ ٚ‬ؤقسط خألّ‪َٝ‬ة زف‪١‬و خىؿ‪َٝ‬ه٘قهكخ٘ه‪ٞ‬هة‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة خىح‪ ٜٕ ٜ‬خألمرك ؼسردً ٍٗنكخً‪ ،‬جق٘ؾٓ لٍكا ٍهَهِ‬
‫زد‪٘٠‬خ َٔدجكٌٕ‪ ٍَِٗ ،‬خقجْٖ٘خ ىَِ ‪٘ٝ‬فِك ىٖهٌ خىهفهكَ‬
‫ى‪ٞ‬ىكق٘خ زدوٌ خىٍ‪١‬ر‪ْٖٝٗ ،‬س٘خ زدوٌ خىٍ‪١‬ر‪ٝٗ ،‬هؽهّ٘ه٘خ‬
‫زدوٌ خىٍ‪١‬ر‪.‬‬
‫ٍِ ِفدجٌٖ ؤُ ‪ْٖٝ‬س٘خ ٗ‪ٝ‬ىكق٘خ ٗ‪ٞ١ٝ‬ر٘خ زدألقْ‬
‫فىدؾخً‪ .‬فإِسع٘خ ‪ٜ‬الً ىألشْس‪٠ ٜ‬ي‪ ٚ‬ؤقْ خى‪١‬كخ ‪ٌٕٗ ،‬‬
‫ؤج٘خ بى‪ ٔٞ‬ؤِالً ى‪ٞ‬ي‪١‬س٘خ خىؿٗق خىؽس‪ٞ‬د خىف‪ ٛ‬ؤّدٌٖ٘ زٔ‬
‫خألشْس‪ ،ٜ‬فإشدؾٗخ ٗزك‪٘٠‬خ ف‪َٞ‬د ‪٠‬قؿٗخ خى‪١‬مً ‪٠‬ي‪.ٔٞ‬‬
‫ف‪ ٜ‬ـمكخك خىكخز‪١‬ةِ ؤ‪ٖٝ‬د خىفدقنَ خىٍٖ‪ٞ‬ؿ‪٠ ،‬مً خىَعحو‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬خىكظ‪ٞ‬و ز‪َْٞ‬د ‪٠ ْٔٞ٠‬ي‪ ٚ‬خىسقدء‪.‬‬
‫‪٠‬مً ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىكظ‪ٞ‬و ألُ خىفدج٘قا خىح‪ ٜ‬ؾف‪ٖ١‬د مدّث مس‪ٞ‬هكاً‬
‫ٍِ ؤقٗخض شْ٘ؾٓ ٗؤٍ٘خه خىَنيَف خألٍ‪ٞ‬كم‪ .ٜ‬فقؿ ٔدقث زٔ‬
‫خىىسو ؼدِة ٗؤّٔ ٗ‪٠‬ؿ ؤُ ‪َِ٘ٝ‬ه ّهفهقهدت خالظهحهاله ٍهِ‬
‫ّفٗ خى‪١‬كخ فيٌ ‪ْٝ‬صط‪ ،‬ألُ خىَقدٍٗة خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة ؤ‪٠‬يهْهث ؤّهٖهد‬
‫وحإؼف ق‪ٙ‬كا ؾً ؤٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة ٍقدزو مو ق‪ٙ‬كا ّفٗ ‪٠‬هكخقه‪ٞ‬هة‪،‬‬
‫ٗىفىل فةُ ٍد ‪ْٝ‬حصٔ خى‪١‬كخ جعث ‪ٜ‬و خالظحاله ال ‪ٝ‬ىهؿؾ‬
‫ق‪َٞ‬ة خىىكقدت خىح‪ ٜ‬جَأل ش‪٘ٞ‬ذ مهسهدق ٔهسهدٖ خالظهحهاله‬
‫ٗش‪٘ٞ‬ذ خىَدف‪ٞ‬دت خىح‪ ٜ‬ج‪َ١‬و ىّدىط مسدق خىهكؤوهَهدىه‪ٞ‬ه‪ٞ‬هِ‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ ،ِٞٞ‬مَد جَهأل شه‪ٞ‬ه٘ذ زه‪١‬هٓ خىهؽهّ٘هة خىهف‪ٝ‬هِ‬
‫‪ٝ‬حْدفىُ٘ ‪٠‬ي‪ ٚ‬بؾخقا ٍد ‪ٝ‬عىسّٖ٘د ‪َ٠‬ي‪ٞ‬ة و‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫بُ خ ؾخقا خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة جكزهٗ جهصهؿ‪ٝ‬هؿ خظهحهاله خىه‪١‬هكخ‬
‫زةّصدض خى‪َ١‬ي‪ٞ‬ة خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة‪ ،‬زع‪ٞ‬د جهحهقهدوهٌ خىه‪١‬هكخ ٍه‪ٟ‬‬
‫ز‪ ٓ١‬ش‪ٞ‬كخُ خى‪١‬كخ ‪ ٍِٗ .‬ؤشو جيل خىَكخٕهْهة ‪ٝ‬هحهصهٖهٌ‬
‫ٗشٔ ؤٗزدٍد ميَد جإؼك جٍن‪ٞ‬و ظنٍ٘ة خى‪َ١‬الء ٗ‪ٝ‬فكض ميَهد‬
‫جٌَٕ٘ ؤُ جٍن‪ٞ‬يٖد ؤِسط قك‪ٝ‬سدً‪ .‬ىنِ خىَقدٍٗة ٗ‪٠‬هؿت ؤُ‬
‫ٗشٔ ؤٗزدٍد ٗموِ ؤقمدُ بؾخقجٔ و‪ٞ‬سق‪ٍ ٚ‬حصَٖدً ألُ ‪ٝ‬هؿٕهد‬
‫ُٗىؿت ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىمّدؾ ٗوحسق‪٘ ٚ‬دىَهد ؤِه َك خالظهحهاله ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫خىسقدء ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ‪ ٜٕٗ .‬وحسق‪ ٚ‬مفىل ف‪ٖ٠ ٜ‬ؿ ٍهِ ٗ‪٠‬هؿ‬
‫ٍ٘خْ٘‪ ٔٞ‬زىعر خىص‪ ًٞ‬خألٍ‪ٞ‬كم‪ ٜ‬فه٘ق شهيه٘وهٔ ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫ٍق‪١‬ؿ خىكجدوة ىنْٔ مفذ ‪٠‬ي‪ٍ٘ ٚ‬خْ٘‪.ٔٞ‬‬
‫ؤ‪ٖٝ‬د خألظكخق ف‪ ٜ‬خألٍة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‬
‫ىقؿ ٗ‪٠‬ؿ ِؿخً ظى‪ ِٞ‬ف٘ف‪ ٚ‬ز٘‪٠‬ؿٓ‪٠ٗٗ ،‬ؿت خىَقدٍٗهة‬
‫ف٘فث ز٘‪٠‬ؿٕد زإّٔ ال ٍندُ ىالظحاله ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤقْ خىه‪١‬هكخ ‪،‬‬
‫مفىل ال ٍندُ ى‪َ١‬الجٔ ؤ‪ٕٝ‬دً‪.‬‬
‫ٗمَد ؤّٔ ال ٍندُ ىالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪ ٜ‬مهفىهل ال ٍهنهدُ‬
‫أل‪ ٛ‬خظحاله آؼك ٍَٖد مدُ ٌنئ ؤٗ ىّ٘ٔ ؤٗ قخجعحٔ‪ ،‬ز‪١‬ه‪ٞ‬هؿخً‬
‫مدُ ؤً قك‪ٝ‬سدً‪ ،‬جكم‪ٞ‬دً ؤمدُ ؤً ب‪ٝ‬كخّ‪ٞ‬دً‪ٗ .‬و٘خٌْ ؤمدُ خالظهحهاله‬
‫ٍسدٌكخً ؤً مدُ زدى٘خو‪ٙ‬ة‪.‬‬

‫ىقؿ ٗ‪٠‬ؿ ِؿخً ظى‪٠ٗٗ ،ِٞ‬هؿت خىهَهقهدٍٗهة ٗوهحهفه‪ٜ‬‬
‫ز٘‪٠‬ؿٕد‪٠ٗٗ ،‬ؿ خىعك زة‪٠‬دؾا ج٘ظ‪ٞ‬ؿ خى‪١‬هكخ جهعهث خىهكخ‪ٝ‬هة‬
‫خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٕ٘ ؾ‪ ِٝ‬خألظكخق ٗٗ‪٠‬ؿ خألظكخق ؾ‪ ِٝ‬ظح‪ٝ ٚ‬ىحكؾُٗ‬
‫ظقٌٖ‪.‬‬
‫ىقؿ ٗ‪٠‬ؿ قفد ِؿخً ظى‪ ِٞ‬ؤُ ‪ٝ‬قدجي٘خ ف‪ ٜ‬خىؽْؿ ٗىٌ‬
‫‪ٝ‬حكم٘ٓ ٗىِ ‪ٝ‬حكم٘ٓ‪٠ٗٗ .‬ؿٗخ ؤُ ‪ٝ‬هؿفه‪١‬ه٘خ خىهؿً ٗخىهكٗض‬
‫فف‪١‬ي٘خ‪ٗ ،‬ؤُ ‪َّٝ‬ؿٗخ ف‪ ٜ‬وصُ٘ خالظحهاله ٗقهؿ ِهَهؿٗخ‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬خىكغٌ ٍِ خألظندً خىصدجكا زد ‪٠‬ؿخً‪ٗ ،‬غ‪ٞ‬كٓ‪.‬‬
‫ٗبـخ مدّث خىَقدٍٗة وحعكق خى‪١‬كخ ى‪ٞ‬سق‪ ٚ‬ز٘خزة خىهؿفهد‪ٞ‬‬
‫‪ ِ٠‬خألٍة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪،‬‬
‫ٗبـخ مدّث ب‪٠‬دؾا ج٘ظ‪ٞ‬ؿ خى‪١‬كخ ٕؿً ىنو ؤوه ٍٍكٗ‪ٞ‬‬
‫خىٍك خألٗوٗ خىصؿ‪ٝ‬ؿ‪،‬‬
‫ٗبـخ مدُ ٕفخ خىٍَكٗ‪ٝ ٞ‬حهٖهؿؾ مهو خىه٘٘هِ خىه‪١‬هكزه‪ٜ‬‬
‫زحقى‪ َٔٞ‬بى‪ ٚ‬ؾٗ‪ٝ‬الت ٘دجف‪ٞ‬ة‪،‬‬
‫فَد زده خألّ‪َٝ‬ة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ال جإؼف ؾٗقٕد‪ٗ ،‬ال جعحهس ٗىه٘‬
‫زنيَة ٗخظؿا ف‪ٗ ٜ‬شٔ بٍسكخ٘٘ق ؤٍ‪ٞ‬كمدو‬
‫ؤى‪ٞ‬ه ؼ‪ٙ‬ك خ ٍسكخ٘٘ق ؤِسط ٗخٔعدً ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ٗىسْدُ‬
‫ٗخى‪ٗ َِٞ‬خىى٘ؾخُ ٗفيى‪ِٞٙ‬و‬
‫ٍٗد زده ؤظمخذ ظكمة خىحعكق خى‪١‬كز‪ٞ‬هة ال جهإؼهف ؾٗقٕهد‬
‫زعىٌ قكخقٕد ف‪ ٜ‬خى٘ق٘ف بى‪ ٚ‬شدّر خىَقدٍٗة خىه‪١‬هكخقه‪ٞ‬هة‬
‫ٍِ ؾُٗ ىفٍ ؤٗ ؾٗقخُو‬
‫ىقؿ ‪٠‬يَقث خىَقدٍٗة خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة مهو خألشهكخن فه‪ ٜ‬ـ‪ٝ‬هو‬
‫خىقٗ خألٍ‪ٞ‬كم‪ ،ٜ‬فٖو ٍِ ‪ٝ‬ىحف‪ٞ‬ؿ ٍْٖدو‬
‫ؤ‪ٖٝ‬د خألظكخق‬
‫ال زؿَ ف‪ٕ ٜ‬فٓ خىَْدوسة ٍِ ج٘ش‪ ٔٞ‬خىحع‪ٞ‬ة بى‪ ٚ‬خىهكفه‪ٞ‬هق‬
‫‪٠‬ما خىؿٗق‪ ٛ‬ظدٍو ى٘خء خىحعك‪ٝ‬ك‬
‫ٗبى‪ٍْ ٚ‬دٔي‪ ٜ‬خىصسٖة خىْ٘٘‪ٞ‬ة ٗخىقٍ٘ه‪ٞ‬هة ٗخ وهالٍه‪ٞ‬هة‬
‫و٘خءٌ ٍِ ‪ٝ‬قف ٌٍْٖ ف‪ ٜ‬ؼْؿ خىَقدٍٗة خى‪١‬ىهنهك‪ٝ‬هة‪ ،‬ؤً‬
‫ف‪ ٜ‬ؼْؿ خىَقدٍٗة خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ٗجع‪ٞ‬ة بى‪ ٚ‬ق‪ٞ‬دؾا ش‪ ًٞ‬خى‪١‬كخ خىْ٘٘‪ٔ ٜ‬سد٘هدً ٗؤفهكخؾخً‬
‫ألٌّٖ شَ‪١ٞ‬دً مدّ٘خ ف‪٘ ٜ‬ي‪١ٞ‬ة خىَقدٍٗ‪ ،ِٞ‬مدّ٘خ ٗال ‪ٝ‬مخىه٘خ‬
‫ظدٍي‪ ِٞ‬ى٘خء جعك‪ٝ‬ك خى‪١‬كخ ‪ٗ ،‬و‪ٞ‬نُّ٘٘ ٌٕ ٍِ و‪َٕٞ‬هِ‬
‫والٍة خى‪١‬كخ ٍ٘ظؿخً ٍىحقالً ‪٠‬كز‪ٞ‬دً ؤز‪ٞ‬دً‪.‬‬
‫ٗؼحدٍدً ّسحٖو بى‪ ٚ‬خهلل ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ خى‪١‬كخق‪ ُ٘ٞ‬ف‪ ٜ‬خىَْدوسة‬
‫خىقدؾٍة ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤقٌٖٔ فؽ٘ق‪ ِٝ‬زإٌّٖ ؤٗه ٌ‪١‬ر ف‪ ٜ‬خىؿّ‪ٞ‬هد‬
‫قؿ ظكَق ؤقٔٔ زَرو وك‪٠‬ة ٍد ؤّصمٗٓ ٍِ ؾُٗ ٍىهد‪٠‬هؿا‬
‫ؤظؿ ؤٗ ٍَِْة ٍِ ؤظؿ‪.‬‬
‫ٗخىىالً ‪٠‬ي‪ٞ‬نٌ ٗقظَة ٍِ خهلل ٗزكمدجٔ‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫خى‪١‬القة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة خ ‪ٝ‬كخّ‪ٞ‬ة ٕ‪ٍ٘ ٜ‬ق‪ ٟ‬بٌنهدىه‪ٞ‬هة‪ٕٗ .‬هفٓ‬
‫ى‪ٞ‬ىث ؤٍكًخ ٘دقجًد ‪٠‬ي‪٘ ٚ‬كف‪ٕ ٜ‬هفٓ خىه‪١‬هالقهة‪ ،‬زهو ٕه‪ٜ‬‬
‫قؿ‪َٝ‬ة قؿً خىّكخ‪ ٞ‬ز‪ٍ٘ ِٞ‬ق‪ٍ ِٞ١‬حؽدٍ‪ ِٞ‬ف‪ ٜ‬خىصغكخف‪ٞ‬د‬
‫ٍحؽدَِ‪ ِٞ‬ف‪ ٜ‬خ وحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة ٗخىى‪ٞ‬دوة‪ٗ ،‬خىّهكخ‪ ٞ‬خىهف‪ٛ‬‬
‫مدُ ‪ٝ‬غيف مو ٍكا زيس٘ن ٍ‪ ِٞ١‬خوحَكت شَكجهٔ جهعهث‬
‫خىكٍدؾ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ج‪١‬دقر خىعقسدت خىهحهدق‪ٝ‬هؽه‪ٞ‬هة‪ٗ .‬بُ ٍهد شه‪١‬هو‬
‫خى‪١‬القة جعنٌ زدىح٘جك‪ ،‬ؤُ خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬خىٍَؿٗؾ ؾخجَدً‬
‫بى‪ّ٠ ٚ‬س‪ٞ‬حٔ خىقٍ٘‪ٞ‬ة خىفدقو‪ٞ‬ة زق‪ٝ ٜ‬ىحعٕكٍد جؽحهمّهٔ‬
‫ـخمكجٔ ٍِ ظقسة ٍد قسو خىفحط خ والٍ‪ٗ ٜ‬زْ‪ٝ‬هكجهٔ بىه‪ٚ‬‬
‫خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ّٝ ٜ‬كٓ خوح‪١‬الج‪ٞ‬ة‪ ،‬مّ٘ٔ مدُ ؾخجَدً ِهدظهر‬
‫‪ٝ‬ؿ ٘٘ى‪ ٚ‬ف‪ ٜ‬خىحإذ‪ٞ‬ك ف‪ ٜ‬خ قي‪ ٌٞ‬خى‪١‬كز‪ ٜ‬خىَع‪.ٗٞ‬‬
‫بُ زالؾ فدقن خىح‪ ٜ‬فقؿت م‪ٞ‬دّ‪ٞ‬حٖد خىى‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هة خىهحه‪ٜ‬‬
‫مدّث قدجَة ف‪ٜ ٜ‬و ظنٌ خألمدوكا ٗؤىعقث زهَهكشه‪١‬ه‪ٞ‬هة‬
‫خ ؾخقا خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٘‪ٞ‬ية فحكا خىؽالفة خ وهالٍه‪ٞ‬هة‬
‫ز‪ٖ٘١‬ؾٕد خىرالذة خىكخٌؿ‪ٝ‬ة ٗخألٍ٘‪ٝ‬ة ٗخى‪١‬سدو‪ٞ‬ة خوهحه‪١‬هدؾت‬
‫ٍكظية ٕفٓ خىن‪ٞ‬دّ‪ٞ‬ة ز‪١‬ؿ وقٖ٘ خىؽالفة خى‪١‬سدو‪ٞ‬ة ٗخىحه‪ٜ‬‬
‫ؤِسعث ؤظؿ ‪ْ٠‬دِك خىق٘ا خىح‪ ٜ‬خوحهْهؿ بىه‪ٞ‬هٖهد خىه‪ٙ‬هَه٘ض‬
‫خىفدقو‪ ٜ‬خىصدٍط‪.‬‬
‫بُ خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬خىف‪ ٛ‬ؤوْؿ ‪ٖٜ‬كٓ بى‪ ٚ‬خىٍهك ؤؾخق‬
‫ٗشٖٔ بى‪ ٚ‬خىغكذ‪ ،‬ألُ ٕفخ خىغكذ خىصغكخف‪ ٜ‬مهدُ خىه‪١‬هدله‬
‫خىصغكخف‪ ٜ‬خىف‪ٝ ٛ‬فّو زالؾ فدقن ‪ٌ٘ ِ٠‬خ٘ث خىَح٘وٗ‬
‫خىف‪ ٛ‬مدُ ٗو‪ٞ‬سق‪ٍ ٚ‬كمم خىح٘خلُ خىؿٗىه‪ ،ٜ‬زهدىهْه‪ٝ‬هك بىه‪ٚ‬‬
‫ٍٍد٘‪ٙ‬ة ذهالخ قهدقخت ىهٔ ٗ‪٠‬هيه‪ٔ ٚ‬هفهدفهٔ جٍهنهيهث‬
‫خىعٕدقخت خىقؿ‪َٝ‬ة‪ٗ ،‬ىٌ ‪ٝ‬فقؿ ؤَٕ‪ٞ‬هحهٔ فه‪ ٜ‬خىه‪١‬هّهك‪ٝ‬هِ‬
‫خى٘و‪ٗ ٗٞ‬خىعؿ‪ٝ‬د زدىْ‪ٝ‬ك بى‪ ٚ‬خىَه‪ٞ‬همخت خالوهحهكخجه‪ٞ‬هصه‪ٞ‬هة‬
‫ىَ٘ق‪.ٔ١‬‬
‫ٗبّٔ ٍِ ؼاله ٍقدقزة خىَ٘ق‪ ِٞ١‬خى‪١‬هكزه‪ٗ ٜ‬خ ‪ٝ‬هكخّه‪،ٜ‬‬
‫فةُ ىنو ٍَْٖد ٍ‪ٞ‬ما مدّث ج‪١‬هحهسهك ّهقه‪ٙ‬هة قه٘ا ىهؿ‪ٝ‬هٔ‪.‬‬
‫فدىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬خىف‪ ٛ‬جَ‪ٞ‬م ز٘ظؿا م‪ٞ‬دّ‪ٞ‬حٔ خىىه‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هة‪،‬‬
‫خفحقك بى‪ ٚ‬جَدن شغكخف‪ ٍٟ ٜ‬خىَح٘وٗ خىف‪ ٛ‬مهدّهث ٍهِ‬
‫ٌ٘خ٘حٔ خىٍكق‪ٞ‬ة ٗخىصْ٘ز‪ٞ‬ة جحٌ ٍعدمدا خىغكذ خألٗقٗزه‪ٜ‬‬
‫ويَدً ٗظكزدً‪ٗ ،‬خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ ،ٜ‬خىف‪ ٛ‬ج٘فكت ىٔ خّسىهد٘هدت‬
‫شغكخف‪ٞ‬ة ٍْعحٔ ٍ٘ق‪١‬دً خوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬دً ٍَ‪ٞ‬مخً ٍَٖٗهدً‪ ،‬خفهحهقهك‬
‫بى‪ ٚ‬م‪ٞ‬دّ‪ٞ‬ة و‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ٍ٘ظؿا‪.‬‬
‫ىقؿ خوحفدؾ خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ٍٞ ٍِ ٜ‬ما ٗظؿا م‪ٞ‬هدّه‪ٞ‬هحهٔ‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة فندُ ٘كفدً ٗخظؿخً ف‪ٍ ٜ‬قدزو فك‪ٝ‬ق آؼك ٍحه‪١‬هؿؾ‬
‫خأل٘كخف‪ْٕٗ .‬د ‪ٝ‬صر خ قكخق ؤُ خ ؾخقا خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ىيهَه٘قه‪ٟ‬‬

‫‪19‬‬

‫خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬خوحغيث ٍ‪ٞ‬ما ٍكمم‪ٝ‬ة خىهقهكخق زهنهفهدءا ‪٠‬هدىه‪ٞ‬هة‬
‫ٗ‪َ٠‬ؿت بى‪ ٚ‬ج٘‪ٜٞ‬ف مو ٍندٍِ خىق٘ا ىؿ‪ٖٝ‬د ألشو جإٍه‪ٞ‬هِ‬
‫‪٠‬س٘ق و‪ٞ‬دو‪ ٜ‬بى‪ٌ٘ ٚ‬خ٘ث خىهَهحه٘وهٗ‪ٕٗ ،‬هفخ ٍهد مهدُ‬
‫ى‪ٞ‬حعقق ىٔ ف‪ ٜ‬خال ذالخ ظدالت‪ ،‬خىعدىة خألٗى‪ ،ٚ‬ؤُ ‪ٝ‬هنهُ٘‬
‫خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬شمءًخ ٍِ ٍْه‪ٝ‬هٍ٘هة ؾٗىه‪ٞ‬هة ٍٍهد٘ه‪ٙ‬هة‬
‫و‪ٞ‬دو‪ًٞ‬د ٗشغكخف‪ًٞ‬د ىيَح٘وٗ مَد مدُ خىعده فه‪ ٜ‬خىهعهيهف‬
‫خىَكمم‪ ٛ‬خىف‪ ٛ‬وَ‪ ٜ‬زعيف زغؿخؾ‪ٗ ،‬خىعهدىهة خىهرهدّه‪ٞ‬هة‪ ،‬ؤُ‬
‫جنُ٘ ٍ‪ٞٙ١‬دت خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ٞ١ٔ ٜ‬فة زعه‪ٞ‬هد ال جهقه٘‪ٙ‬‬
‫‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬ؿ خىصَ٘ض خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬خىٍَكجسة ؤّ‪ٝ‬دقٓ بىه‪ ٚ‬خىهغهكذ‪،‬‬
‫ٗخىعدىة خىردىرة‪ ٜٕ ،‬ظٕ٘قٓ ‪٠‬سك ز‪ ٓ١‬خىس‪ٞ‬حدت خىٍ‪١‬هسه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ظ‪ٞ‬د ‪ٝ‬ك‪ ٙ‬ف‪ٗ ٜ‬ش٘ؾ ٕفٓ خىهسه‪ٞ‬هحهدت ٍهكجهنهمًخ‬
‫ىَ٘خ٘ث قؿً ‪ٝ‬ىح‪ ٍِ ٟٞٙ‬ؼالىٖد جه٘‪ٜ‬ه‪ٞ‬هف ظهكخك ٕهفٓ‬
‫خىس‪ٞ‬حدت زَد ‪ٝ‬ؽؿً ؤٕؿخفٔ خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫بُ خىف‪ ٛ‬ش‪١‬و خى‪١‬القة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة – خ ‪ٝ‬كخّه‪ٞ‬هة ٍهعهنهٍ٘هة‬
‫زٍنو ‪٠‬دً زدىح٘جك خىى‪ٞ‬دو‪٠ٗ ٜ‬ي‪ ٚ‬جسؿه ٘س‪١ٞ‬ة خألّ‪َٝ‬ة‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة خىعدمَة‪ ٕ٘ ،‬ؤُ خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬هكخّه‪ٝ ٜ‬هك‪ ٙ‬ظهؿٗؾ‬
‫َ٘٘ظٔ خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬ؤمسك ٍِ ظؿٗؾٓ خىصغكخف‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬ؤُ خىهَهؿ‪ٙ‬‬
‫خىع‪ ٛ٘ٞ‬ىٖفخ خى‪َ٘ٙ‬ض ٕ٘ خىَؿ‪ ٙ‬خى‪١‬كز‪ ٍِ ٜ‬خى‪١‬كخ ٌهكقهدً‬
‫بى‪ٌ٘ ٚ‬خ٘ث خىَح٘وٗ غكزدً‪ ٕ٘ٗ .‬ؤؾقك ف‪ٗ ٜ‬قهث ٍهسهنهك‬
‫ؤّٔ ال ‪ٝ‬ىح‪٠ ٟٞٙ‬س٘ق ٕفخ خىَْهسهىهٗ خىهصهغهكخفه‪ ٜ‬بال بـخ‬
‫جعققث ىٔ ؤقشع‪ٞ‬ة جإذ‪ٞ‬ك ف‪١ٍ ٜ‬دؾىة ٍ٘خل‪ ِٝ‬خىق٘‪ٗ .ٙ‬ىٖفخ‬
‫مدُ ‪َ١ٝ‬و ؾخجًَد ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤُ ‪ٝ‬سق‪ ٚ‬خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬هكزه‪ٔ ٜ‬ه‪١‬ه‪ٞ‬هفهًد‬
‫ٗؤزكل ‪ْ٘٠‬خُ ىٕ‪١‬ف خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ ٕ٘ ٜ‬جصمجحهٔ‪ٗ .‬ىهفىهل‬
‫مدُ بزقدء خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ٍ ٜ‬صمءخً ٕؿفدً ذدزحدً الوحكخج‪ٞ‬هصه‪ٞ‬هة‬
‫خ ؾخقا خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة خىعدمَة ف‪ ٜ‬ب‪ٝ‬كخُ ٗىٌ ‪ٝ‬غ‪ٞ‬ك ٍِ شهٕ٘هك‬
‫ٕفٓ خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة خىحع٘الت خىى‪ٞ‬دوه‪ٞ‬هة خىهحه‪ٌ ٜ‬هٖهؿٕهد‬
‫خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ٗ ٜ‬خىح‪ ٜ‬مدُ آؼكٕد ظّ٘ه خىحغ‪ٞ‬ه‪ٞ‬هك جهعهث‬
‫ٍىَ‪ٞ‬دت خىٍ‪١‬دقخت خ والٍ‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ٕفخ خىْمٗ‪ ٞ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬خىؿخجٌ ىالّؿفد‪ ٞ‬غكزدً ٗخىهف‪ ٛ‬قؤ‪ٙ‬‬
‫ف‪١ٔ ٜ‬ف خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪٠ ٜ‬سك خىحصمجة فكِحٔ خىىهدّهعهة‬
‫ؾخجَدً الؼحكخ ٕفخ خىَْسىٗ خى‪١‬كز‪ ٜ‬زصغكخف‪ٞ‬حٔ خى‪ٙ‬س‪ٞ١ٞ‬هة‬
‫ٗخىَصحَ‪ٞ١‬ة ىٌ ‪ٝ‬نِ ‪٠‬دٍو خىٕغٗ خى٘ظ‪ٞ‬ؿ خىهف‪ٝ ٛ‬هكؼه‪ٜ‬‬
‫ز‪ٝ‬الىٔ خىرق‪ٞ‬ية ‪٠‬ي‪ ٚ‬خى٘خق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ ،ٜ‬زو مدُ ْٕدك ٔغهٗ‬
‫آؼك ٍدقؤ خىغكذ خالوح‪َ١‬دق‪ ٛ‬خىف‪ ٛ‬قؿً ّهفهىهٔ ٗق‪ٝ‬هرهًد‬
‫و‪ٞ‬دو‪ٞ‬دً ىيكشو خىَك‪ٗ .ٓٝ‬ؤُ خظحٕدُ خىغكذ خالوح‪َ١‬هدق‪ٛ‬‬
‫ٗ‪٠‬سك ٍ٘خق‪ ٔ١‬خىَقكقا ىيٍَكٗ‪ ٞ‬خىّٖ‪ ،ّٜ٘ٞ‬شهدء ٔهَهِ‬
‫و‪ٞ‬د قئ‪ٝ‬ة ٕفخ خىغكذ ىَد ‪ٍٝ‬نو ج٘ظؿ خىَ٘قه‪ ٟ‬خىه‪١‬هكزه‪ٜ‬‬

‫‪23‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ٍِ جٖؿ‪ٝ‬ؿ ىَّدىط خىؿٗه خالوح‪َ١‬دق‪ٝ‬ة‪ٗ .‬ىهٖهفخ ٍّه‪ٙ‬هث‬
‫خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة خىؿٗى‪ٞ‬ة خىح‪ ٜ‬ؤ٘سقث ‪٠‬ي‪ ٚ‬ظْ٘ خىَح٘وهٗ‬
‫ٍ‪ ٟ‬زؿخ‪ٝ‬ة خىقكُ خى‪ٍ١‬ك‪٠ ِٝ‬ي‪ ٚ‬جقى‪ ٌٞ‬خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ ٜ‬بى‪ٚ‬‬
‫م‪ٞ‬دّدت ٍح‪١‬ؿؾا ٗزدالوحْدؾ بى‪ٗ ٚ‬خق‪ٕ ٟ‬فٓ خىحصمجة ‪ٝ‬هحه٘فهك‬
‫خىَْدغ خ‪ ٍِٟ‬ىين‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ ،ّٜ٘ٞ‬خىف‪ ٛ‬خؼح‪ٞ‬كت فيىه‪ٙ‬ه‪ٞ‬هِ‬
‫ىٔ ىألَٕ‪ٞ‬ة خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة خىح‪ ٜ‬جحَ‪ٞ‬م زهٖهد فه‪ ٜ‬خىهحهدق‪ٝ‬هػ‬
‫ٗخىصغكخف‪ٞ‬د‪.‬‬
‫ٍِ ْٕد‪ ،‬فةُ خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ٗ ٜ‬ق‪ ٟ‬جعث جإذ‪ٞ‬ك ٔغ‪،ِٞٙ‬‬
‫ؤظؿَٕد ٍِ خىَؿخؼو خىٍكقه‪ٞ‬هة‪ٗ ،‬خىهرهدّه‪ٍ ٜ‬هِ خىهؿخؼهو‬
‫خىٍَد٘ٗ ىيَح٘وٗ‪ٗ ،‬ؤُ مال ٍِ ٕف‪ ِٝ‬خىٕغ‪ ِٞٙ‬مهدُ‬
‫‪ٝ‬ؿقك ؤُ جعق‪ٞ‬ق ؤٕؿخفٔ ال ‪ٝ‬هَهنهِ بال زه٘شه٘ؾ خىه‪١‬هدله‬
‫خى‪١‬كز‪ ٜ‬خىٕ‪ٞ١‬ف ف‪ ٜ‬خىسْ‪ٞ‬ة ٗخىٍَحث ف‪ ٜ‬خ ٍندّدت‪.‬‬
‫خّ‪ٙ‬القدً ٍِ ٕفٓ خىَقؿٍة ‪ٙٝ‬كض خىحىدئه خىحدى‪ٜ‬و ٍِ‬
‫ٕ٘ خىَىحٖؿف خألودو‪ ٍِ ٜ‬خوحالذ فيى‪ٞٙ‬هِ ٗبقهدٍهة‬
‫م‪ٞ‬دُ خوح‪ٙٞ‬دّ‪٠ ٜ‬ي‪ ٚ‬ؤقٖٔدو‬
‫ىرشدزة ‪٠‬ي‪ٕ ٚ‬فخ خىحهىهدئه ‪ٝ‬هصهر جهكك خىهحهؽه‪ٞ‬هالت‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة شدّسدً‪ ٗ" ،‬خىه‪١‬ه٘ؾا بىه‪ ٚ‬خىه٘ذهدجهق خىهحهدق‪ٝ‬هؽه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخىَقؿٍدت خىح‪ ٜ‬ودَٕث زق‪ٞ‬دً ٕفخ خىن‪ٞ‬دُ"‪.‬‬
‫جق٘ه جِ٘‪ٞ‬ة ٍاجَك زدّ كٍهدُ خىهف‪ ٛ‬خّه‪١‬هقهؿ ‪،ٜٔٓٚ‬‬
‫زؿ‪٘٠‬ا زهك‪ٝ‬ه‪ٙ‬هدّه‪ٞ‬هة ىهحهعهؿ‪ٝ‬هؿ ٍّهدؾق خىهؽه‪ٙ‬هك ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫خ ٍسكخ٘٘ق‪ٝ‬دت خألٗقٗز‪ٞ‬ة‪ ،‬زإّٔ‪:‬‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬شْ٘ذ خىسعك خىَح٘وٗ ٌٗكقٔ ‪ٌ ًٞ١ٝ‬ه‪١‬هر ىهٔ‬
‫ٍِ ٗظؿا خألقْ ٗخىحدق‪ٝ‬ػ ٗخىحكخخ ٗخىَّدىط خىٍَهحهكمهة‬
‫مو ٍقٍ٘دت خىحكخزٗ ٗخىحقؿً ٗخىه٘ظهؿا‪ٗ ،‬فه‪ٞ‬هٔ ‪ٝ‬هنهَهِ‬
‫خىؽ‪ٙ‬ك ‪٠‬ي‪ٍّ ٚ‬دىط خىق٘‪ ٙ‬خىغكز‪ٞ‬ة بـخ ٍهد جىهْه‪ ٚ‬ىهٖهفخ‬
‫خىٍ‪١‬ر ؤُ ‪ٝ‬ح٘ظؿ‪ٗ ،‬جٕ‪ٞ‬ف خىحِ٘‪ٞ‬ة زإّهٔ ىهؿقء خىهؽه‪ٙ‬هك‬
‫خىْدجس ‪ ِ٠‬ج٘ظؿ ٕفخ خىٍ‪١‬ر ‪ٝ‬صر خى‪َ١‬و وك‪١ٝ‬دً ىهفهّهو‬
‫شمجٔ خألو‪ ِ٠ ٛ٘ٞ‬شمجٔ خ فك‪ٝ‬ق‪ٗ ،ٜ‬ـىهل زهمق‪ ٞ‬شىهٌ‬
‫غك‪ٝ‬ر ‪ٝ ْٔ٠‬نُ٘ ِؿ‪ٝ‬قدً ىرٍسكخ٘٘ق‪ٝ‬دت خألٗقٗز‪ٞ‬ة‪٠ٗ ،‬ؿٗخً‬
‫ىىندُ خىَْ‪ٙ‬قة‪ٝٗ ،‬نُ٘ ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىصىك خىسك‪ ٛ‬خىهف‪ٝ ٛ‬هكزهٗ‬
‫آو‪ٞ‬د زةفك‪ٝ‬ق‪ٞ‬د ٗ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬قكزة ٍِ قْدا خىى٘‪ٝ‬هه‪ ،‬خىٍهك‪ٝ‬هدُ‬
‫خىع‪ ٛ٘ٞ‬ألٗقٗزد ٗخىَْفف بى‪ ٚ‬خىَ‪ٞ‬دٓ خىؿخفحة‪.‬‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤودن ٕفٓ خىحِ٘‪ٞ‬ة‪ ،‬جٌ خظهحهٕهدُ خىهَهٍهكٗ‪ٞ‬‬
‫خىّٖ‪ ّٜ٘ٞ‬زةقدٍة م‪ٞ‬دُ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤقْ فيى‪ٗ ،ِٞٙ‬ظ‪ٕ ٜٝ‬فخ‬
‫خالظحٕدُ زنو خىؿ‪ٗ ٌ٠‬خىك‪٠‬د‪ٝ‬ة ٗخىف‪ ٛ‬ى‪١‬سهث زهك‪ٝ‬ه‪ٙ‬هدّه‪ٞ‬هًد‬
‫زؿخ‪ٝ‬ة ؾٗق قخف‪١‬حٔ خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ٗخىحى٘‪ٝ‬ق‪ٞ‬ة ٍِٗ ذٌ خّحقهيهث‬
‫خىك‪٠‬د‪ٝ‬ة بى‪ ٚ‬خىَ٘ق‪ ٟ‬خىؿٗى‪ ٜ‬خىَقكق ف‪ ٜ‬خىْ‪ٝ‬دً خىكؤوَهدىه‪ٜ‬‬
‫ٗخىف‪ٝ ٛ‬ؽحّك خى‪ ً٘ٞ‬زإٍ‪ٞ‬كمد‪.‬‬
‫بـخً‪ ،‬ؤُ خى‪١‬كذ مٍ‪١‬ر جح٘فك ف‪ ٔٞ‬مو ٍقٍ٘دت خىه٘ظهؿا‬
‫ال ٗؤؼه‪ٞ‬هكًخ ٍهِ ٍٍهكٗ‪ٞ‬‬
‫ٗخىحقهؿً ٕه٘ خىهَهىهحهٖهؿف ؤٗ ً‬

‫خالوح‪ٙٞ‬دُ خىّٖ‪ٗ ،ّٜ٘ٞ‬ىٌ ‪ٝ‬نِ خالوحٖؿخف ىغ‪ٞ‬ك خىه‪١‬هكذ‬
‫ؤِالً‪.‬‬
‫ٗ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤودن ٕفخ خالوحٖؿخف خألِهيه‪ ،ٜ‬مهدُ خىّهكخ‪ٞ‬‬
‫ز‪ٍٍ ِٞ‬كٗ‪ ،ِٞ٠‬خىٍَكٗ‪ ٞ‬خىّٖ‪ّ٘ٞ‬ه‪ ٜ‬خىهَهعهحهٕهِ ٍهِ‬
‫ٍكخمم خىحقك‪ٝ‬ك ف‪ٍٍْ٘ٝ ٜ‬ة خىؿٗه خالوح‪َ١‬دق‪ٝ‬ة‪ٍٍٗ ،‬هكٗ‪ٞ‬‬
‫خىح٘ظؿ خى‪١‬كز‪ ٜ‬مح٘ ‪ٝ‬ى‪ ٚ١‬بى‪ ٔٞ‬خىٍ‪١‬ر خى‪١‬كز‪ ٜ‬ىحعقه‪ٞ‬هق‬
‫ـخجٔ ٗظَد‪ٝ‬ة ٗش٘ؾٓ ٗخىؿفد‪ٍّ ِ٠ ٞ‬دىعٔ‪ٗ .‬ىٖفخ خ‪٠‬حهسهكت‬
‫قٕ‪ٞ‬ة فيى‪ ،ِٞٙ‬قٕ‪ٞ‬ة خى‪١‬هكذ خىهَهكمهم‪ٝ‬هة‪ ،‬ألُ فه‪ٞ‬هٖهد‬
‫جؽحّك مو ؤٕؿخف خى‪١‬كذ‪ ،‬فةُ زق‪ٞ‬ث ٍعحية فٖفخ ‪ٝ‬ه‪١‬هْه‪ٜ‬‬
‫ؤُ خى‪١‬كذ ىٌ ‪ٝ‬كجق٘خ بى‪ٍ ٚ‬ىح٘‪ ٙ‬ج٘ظؿٌٕ‪ٗ ،‬خُ جهعهكقت‬
‫فال وس‪ٞ‬و ىفىل بال ٘ك‪ٝ‬ق خى٘ظؿا‪ َِٔٗ .‬و‪ٞ‬هد خىهفهٖهٌ‬
‫ى‪ٙ‬س‪١ٞ‬ة خىّكخ‪ ٞ‬شدءت ٍق٘ىة ٍهاوهه خىهسه‪١‬هد خألوهحهدـ‬
‫ٍ‪ٍٞ‬و ‪٠‬فيق زإُ خى٘ظؿا ٘ك‪ٝ‬ق فيى‪ٗ ،ِٞٙ‬فهيهىه‪ٙ‬ه‪ٞ‬هِ‬
‫٘ك‪ٝ‬ق خى٘ظؿا‪ٗ ،‬زقؿق ٍد ‪ٝ‬قحكذ خى‪١‬كذ ٍِ ج٘ظؿٌٕ زقؿق‬
‫ٍد ‪ٝ‬قحكزُ٘ ٍِ جعك‪ٝ‬ك فيى‪.ِٞٙ‬‬
‫بـخً‪ ،‬ق٘ا خى‪١‬كذ ف‪ٗ ٜ‬ظؿجٌٖ‪ٕٗ ،‬هفٓ خىهَهقه٘ىهة ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫زىد٘حٖد ٕ‪ٌ ٜ‬ؿ‪ٝ‬ؿا خىؿالىة ‪ٗ ِ٠‬خق‪ ٟ‬خىعده‪.‬‬
‫ٍِ ْٕد‪ ،‬فةُ خى‪ٙ‬كف خىَه‪١‬هْه‪ٍ ٜ‬هسهدٌهكا زهدىهحهّهؿ‪ٛ‬‬
‫ىالظحاله خىّٖه‪ٞ‬هّ٘ه‪ٍٗ ٜ‬هقهدٍٗهحهٔ بّهَهد ٕهٌ خىه‪١‬هكذ‪،‬‬
‫ٗخىفيى‪ ُْ٘ٞٞٙ‬ز‪ٙ‬س‪١ٞ‬ة خىعده ٌٕ شمء ٍِ خى‪١‬كذ ٗٗخشٖة‬
‫خىحّدؾً خألٗى‪.ٚ‬‬
‫ٗ‪ْ٠‬ؿٍد ‪ٝ‬نُ٘ خى‪١‬كذ ٌٕ خىَ‪ٍ ُْ٘ٞ١‬سدٌكا زدىحهّهؿ‪ٛ‬‬
‫ىالظحاله ٍٗقدٍٗحٔ فٖفخ ‪١ٝ‬هْه‪ ٜ‬زهدىٕهكٗقا ؤُ ٍٍهكٗ‪ٞ‬‬
‫ٍقدٍٗة خىن‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ّ٘ٞ‬ه‪ٕ ٜ‬ه٘ ٍٍهكٗ‪٠ ٞ‬هكزه‪ٕٗ .ٜ‬هفخ‬
‫ال ‪ْ٠‬ؿٍد جهحه٘فهك ىهٔ آىه‪ٞ‬هدت ٗؤؾٗخت‬
‫خىٍَكٗ‪ٝ ٞ‬نُ٘ فد‪ً ٠‬‬
‫ٍْٗدؼدت ٗؤقٔ‪ٞ‬ة ٍالجَة ٗ‪ٝ‬نُ٘ ٔ‪ٞ١‬فًد ‪ْ٠‬ؿٍهد جه‪ٝ‬هيهيهٔ‬
‫‪ٜ‬كٗف ٍ‪١‬دمىة‪.‬‬
‫بُ ؤٌٕ ‪ْ٠‬دِهك قه٘ا ٍٍهكٗ‪ ٞ‬خىهَهقهدٍٗهة خىه‪١‬هكزه‪ٜ‬‬
‫ىالظحاله خىّٖ‪ ،ّٜ٘ٞ‬ؤُ جنُ٘ ؤؾخجٔ خىفيى‪ْٞٞٙ‬ة ٍ٘ظهؿا‬
‫ف‪ ٜ‬خىكئ‪ٗ ٙ‬خىَْٖس ٗخىح‪١‬دٍو‪ٗ ،‬ؤُ جنُ٘ ظدْٔحٔ خى‪١‬كز‪ٞ‬هة‬
‫ٍ٘ظؿا ف‪ ٜ‬خىكئ‪ٗ ٙ‬خىَْٖس ٗخىح‪١‬دٍهو ؤ‪ٕٝ‬هدً‪ٗ ،‬ؤُ ‪ٝ‬هنهُ٘‬
‫جندٍو خألؾٗخق ٗجفد‪٠‬يٖد قدجَدً ز‪ ِٞ‬ؤؾخء خىنفهدض خىٍه‪١‬هسه‪،ٜ‬‬
‫ٗآى‪ٞ‬دت خى‪َ١‬و خىى‪ٞ‬دو‪ٗ .ٜ‬ؤّٔ زقؿق ٍهد جهنهُ٘ خىهصهسهٖهة‬
‫خىؽيف‪ٞ‬ة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٍ٘ظؿا ف‪ ٜ‬ظؿٕد خألقّ‪ ٚ‬ؤٗ ٍح٘خفقة ف‪ٜ‬‬
‫ظؿٕد خألؾّ‪ٗ ،ٚ‬زقؿق ٍد جنُ٘ خىىدظة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة غ‪ٞ‬ك ٍرقهيهة‬
‫زإ‪٠‬سدء خىّكخ‪٠‬دت ٗخأللٍدت خىؿخؼي‪ٞ‬ة خىهعهدؾا‪ٗ ،‬زهقهؿق ٍهد‬
‫جنُ٘ ٍكجنمخت خىق٘ا خىَدؾ‪ٝ‬ة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٍحَدوهنهة ٗقه٘‪ٝ‬هة‬
‫زقؿق ٍد ‪ٝ‬نُ٘ خىف‪١‬و خىَقدًٗ ف‪١‬دالً ٍٗاذكخً ٍْٗحصدً‪.‬‬
‫ْٕٗد ّ‪ٞ١‬ؿ ٘كض جىدئه آؼك ف‪٘ٔ ٜ‬ء جعؿ‪ٝ‬ؿ ٘هسه‪ٞ‬ه‪١‬هة‬
‫خىّكخ‪ ٞ‬ز‪ ِٞ‬خىٍَكٗ‪ ِٞ٠‬خى‪١‬كز‪ٗ ٜ‬خىّٖ‪ ،ّٜ٘ٞ‬ؤ‪ٝ‬هِ ‪ٝ‬هقهف‬
‫خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ٕ ٍِ ٜ‬ف‪ ِٝ‬خىٍَكٗ‪ٞ٠‬هِ‪ٕ،‬هو ٕه٘ قؾ‪ٝ‬هف‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫و‪ٞ‬دو‪ٗ ٜ‬خوحكخج‪ٞ‬ص‪ ٜ‬ىيَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ ٜ‬و‬
‫بُ خ شدزة ‪٠‬ي‪ٕ ٚ‬فخ خىحىدئه ال جؽحّكٕهد خىٍه‪١‬هدقخت‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة خىح‪ ٜ‬غدىسدً ٍد جنُ٘ زكخغَدج‪ٞ‬ة‪ ،‬زو جص‪ٞ‬ر ‪٠‬يه‪ٞ‬هٔ‬
‫خألٕؿخف خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة ىنو ٍهِ خىهَه٘قه‪١‬ه‪ٞ‬هِ خ ‪ٝ‬هكخّه‪ٜ‬‬
‫ٗخىّٖ‪.ّٜ٘ٞ‬‬
‫بّٔ ٍِ ؼاله خؾقخك خ‪ٝ‬كخُ ىَّيعحٖد ‪ٝ ،‬هسهؿٗ ٗخٔهعهدً‬
‫ٗذدزحدً‪ ،‬زإُ خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ٖٝ ٜ‬ؿف بى‪ ٚ‬قئ‪ٝ‬ة ٍ٘ق‪٠ ٟ‬هكزه‪ٜ‬‬
‫ٔ‪ٞ١‬ف‪ ،‬ألّٔ ٍِ ؼاله ٔ‪١‬ف ٕفخ خىَ٘ق‪ٝ ٟ‬ىح‪ ٟٞٙ‬خى‪١‬سه٘ق‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬بى‪ٌ٘ ٚ‬خ٘ث خىَح٘وٗ‪ٗ ،‬زؿُٗ ـىهل ال ‪ٝ‬هنهُ٘‬
‫زةٍندّٔ ؤُ ‪ٝ‬قؿً ّفىٔ ٗخظؿًخ ٍِ خىال‪٠‬س‪ٞ‬هِ خىهنهسهدق فه‪ٜ‬‬
‫خىْ‪ٝ‬دً خ قي‪ٗ ،َٜٞ‬ؤّٔ زقؿق ٍد ‪ٝ‬ك‪ ٙ‬خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬هكخّه‪ ٜ‬ؤُ‬
‫خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ٞ١ٔ ٜ‬فًد زقؿق ٍد ‪ٝ‬نُ٘ جهإذه‪ٞ‬هكٓ خىٕهدغهٗ‬
‫ؤق٘‪ٗ ٙ‬ؤف‪١‬و ٗخألقؿق ‪٠‬ي‪ ٚ‬فكْ ٌكٗ٘ٔ ٍٗ‪ٙ‬دىسهٔ خىهحه‪ٜ‬‬
‫جعدم‪ٍّ ٜ‬دىعة خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫مَد ؤّٔ ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىَقير خ‪ٟ‬ؼك‪ ،‬فةُ خىَ٘ق‪ ٟ‬خىّٖ‪ٞ‬هّ٘ه‪ ٜ‬ال‬
‫‪ٝ‬صؿ ٍْدؼًد ؤمرك ٍالءٍة ألٍْٔ ٗجعقه‪ٞ‬هق ؤٕهؿخفهٔ بال ٍه‪ٟ‬‬
‫ٍ٘ق‪٠ ٟ‬كز‪ٞ١ٔ ٜ‬ف ؤ‪ٕٝ‬دً‪ْ٠ٗ .‬ؿٍد جحالق‪ ٜ‬خالوحكخج‪ٞ‬هصه‪ٞ‬هة‬
‫خ ‪ٝ‬كخّ‪ٞ‬ة ٍ‪ ٟ‬خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة خىّهٖه‪ٞ‬هّ٘ه‪ٞ‬هة ‪٠‬هيه‪ ٚ‬بٔه‪١‬هدف‬
‫خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ٕ ٜ‬و ‪ٝ‬نُ٘ خىَه٘قه‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬هكخّه‪ ٜ‬شهؿ‪ٝ‬هًد فه‪ٜ‬‬
‫٘كظٔ ىحعك‪ٝ‬ك فيى‪ٗ ِٞٙ‬بلخىة خىن‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ّ٘ٞ‬ه‪ ،ٜ‬ؤً ؤُ‬
‫خألٍك ال ‪١ٝ‬ؿٗ مّ٘ٔ زكٗزغْؿخ ب‪٠‬الٍ‪ٞ‬ة جىق‪ٖٙ‬د ٍ‪١‬ه‪ٙ‬ه‪ٞ‬هدت‬
‫خى٘خق‪ ٟ‬خىَ٘ٔ٘‪ٜ٠‬و‬
‫بُ خ شدزة ‪٠‬ي‪ٕ ٚ‬فخ خىحىدئه ٗزه‪١‬ه‪ٞ‬هؿًخ ‪٠‬هِ خىهَه٘قهف‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬خى َقسَ ي‪ٝ ،ٜ‬نَِ ف‪ ٜ‬قِهؿ خىىهيه٘ك خىىه‪ٞ‬هدوه‪ٜ‬‬
‫ىيَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬ف‪ ٜ‬ج‪١‬د٘‪ ٍٟ ٔٞ‬خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪٠ٗ ٜ‬دؾا ٍهد‬
‫جنُ٘ خىٍ٘خٕؿ خىعى‪ٞ‬ة ٗخى٘خق‪١‬دت خىهَهدؾ‪ٝ‬هة ٕه‪ ٜ‬خىهحه‪ٜ‬‬
‫جٍنو خألودن خىف‪ٝ ٛ‬ىحْؿ بىه‪ٞ‬هٔ ىهحهٍهؽه‪ٞ‬هُ ٍه٘قهف‬
‫و‪ٞ‬دو‪ ٜ‬جٍؽ‪ّٞ‬دً ٍ٘ٔ٘‪ٞ٠‬دً ز‪ٞ١‬ؿخً ‪ ِ٠‬خىحّ٘ق خىهفٕهْه‪ٜ‬‬
‫خىَعٓ ٗ‪٠‬ي‪ ٔٞ‬ال زؿ ٍِ خوح‪١‬كخْ ‪ْٞ٠‬دت ٍهِ خىىهيه٘ك‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬ىيَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬ؼاله ظقسح‪ ِٞ‬وه‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هحه‪ٞ‬هِ‬
‫ٍؽحيفح‪ّٝ ،ِٞ‬دً خىٍدٓ ٗخىْ‪ٝ‬دً خىعدى‪ ٜ‬خىف‪ٝ ٛ‬قؿً ّفىهٔ‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤّٔ ّ‪ٝ‬دً بوالٍ‪.ٜ‬‬
‫ف‪ٜ ٜ‬و ظنٌ خىٍدٓ‪ ،‬مدُ خىْ‪ٝ‬دً خىى‪ٞ‬دو‪ٍ ٜ‬هْهؽهك٘هدً‬
‫ف‪ ٜ‬ظيف و‪ٞ‬دو‪٠-ٜ‬ىنك‪ ،ٛ‬جق٘ؾٓ ؤٍ‪ٞ‬كمد ٕٗ‪ ٜ‬خىعدٔهْهة‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة خألف‪١‬و ىين‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ٗ ّٜ٘ٞ‬مدّث ْٕدك ‪٠‬القدت‬
‫ؾزيٍ٘دو‪ٞ‬ة ز‪ّٝ ِٞ‬دً خىٍدٓ ٗخىهنه‪ٞ‬هدُ خىّهٖه‪ٞ‬هّ٘ه‪ٗ ،ٜ‬ال‬
‫‪ٝ‬ؽف‪ ٚ‬ؤّٔ ٍِ َِٔ ؤٕؿخف ـىل خىعيف خىف‪ ٛ‬مدُ ‪ٝ‬كخؾ ىهٔ‬
‫ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ ودجكخً ‪٠‬ىنك‪ٝ‬دً ٗو‪ٞ‬دو‪ٞ‬دً ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىعؿٗؾ خىصْه٘زه‪ٞ‬هة‬
‫ىالجعدؾ خىى٘ف‪ٞ‬دج‪ ٗ ،ٜ‬ؤُ ‪ٝ‬هنهُ٘ خىهعهدٔهْهة خىىه‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخى‪١‬ىنك‪ٝ‬ة ىين‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ .ّٜ٘ٞ‬مَد ؤّٔ ف‪ ٜ‬جيل خىهعهقهسهة‬
‫فةُ خىْ‪ٝ‬دً خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬مدُ ‪ٝ‬قؿً ّهفهىهٔ زهإّهٔ ٌهك٘ه‪ٜ‬‬

‫‪21‬‬

‫خىؽي‪ٞ‬س زنو ٍد ج‪ ْٜ١‬خىَفكؾا ٍِ ؾالالت و‪ٞ‬دوه‪ٞ‬هة ٕٗهفخ‬
‫خىٍ‪١‬دق مدُ ‪ٝ‬كف‪ ٟ‬ف‪ٜ ٜ‬و خىهك‪٠‬هد‪ٝ‬هة خىهغهكزه‪ٞ‬هة ٗؼهدِهة‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة خىسك‪ٙٝ‬دّ‪ٞ‬ة ىعنٌ خىٍدٓ‪.‬‬
‫بـخً‪ ،‬ف‪ ٜ‬جيل خىفحكا فةُ خىْ‪ٝ‬دً خىى‪ٞ‬دوه‪ ٜ‬فه‪ ٜ‬ب‪ٝ‬هكخُ‬
‫مدُ ‪ٝ‬ق‪٠ ٌٞ‬القدت ٘س‪ٞ١ٞ‬ة ٍ‪ ٟ‬خىن‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ّ٘ٞ‬ه‪ٕٗ ،ٜ‬هَهد‬
‫مدّد َِٔ ٍْ‪ٍ٘ٝ‬ة و‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ٗخظؿا ج‪َ١‬و جهعهث وهقهف‬
‫خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة خىؿٗى‪ٞ‬ة خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة‪ ،‬ـىل خىْ‪ٝ‬دً خىهف‪ ٛ‬مهدُ‬
‫‪ٝ‬قؿً ّفىٔ ٘كفدً ف‪ ٜ‬ؼدق٘ة خى‪١‬القدت خ قهيه‪ٞ‬هَه‪ٞ‬هة‪ ،‬ىهٌ‬
‫‪ٝ‬نحف زةٌٖدق ٍ٘قفٔ خىى‪ٞ‬دو‪ ٍِ ٜ‬ز‪ ٓ١‬خىَ٘خق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‬
‫خىَْدٕٕة ىالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة خألٍ‪ٞ‬كمه‪ٞ‬هة‪ ،‬زهو ٍهدقن ؤ‪ٕٝ‬هًد‬
‫خالظحاله خىَسدٌك ألقْ ‪٠‬كز‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬خىصمق خىرالخ ف‪ ٜ‬خىؽي‪ٞ‬س‬
‫خى‪١‬كز‪ ٜٕ ٜ‬خىٍدٕؿ خىؿخجٌ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤز‪١‬دؾ خىَ‪ٙ‬دٍ‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّه‪ٞ‬هة‬
‫ف‪ ٜ‬خألقْ خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ز‪١‬ؿ وقٖ٘ ّ‪ٝ‬دً خىٍدٓ ٗخّحّدق ظكمة خىحغ‪ٞٞ‬ك‪ ،‬قف‪١‬هث‬
‫خ ؾخقا خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ٌه‪١‬هدقخت شهؿ‪ٝ‬هؿا‪ٍ ،‬هِ ٔهَهِ ٕهفٓ‬
‫خىٍ‪١‬دقخت‪ ،‬خى‪١‬ؿخء خىعدؾ ىي‪١‬كٗزة ى‪ٞ‬ه ف‪ ٜ‬ز‪١‬ؿٓ خىى‪ٞ‬هدوه‪ٜ‬‬
‫ٗظىر‪ ،‬زو جصدٗل ـىل بى‪ ٚ‬خى‪١‬كٗزة مٖ٘‪ٝ‬ة قٍ٘ه‪ٞ‬هة‪ٗ .‬قهؿ‬
‫قؿٍث ٕفٓ خ ؾخقا خىهصهؿ‪ٝ‬هؿا ّهفهىهٖهد زهإّهٖهد ّّه‪ٞ‬هكا‬
‫ىفيى‪ ،ِٞٙ‬فق‪١ٙ‬ث خى‪١‬القة ٍه‪ ٟ‬خىهنه‪ٞ‬هدُ خىّهٖه‪ٞ‬هّ٘ه‪،ٜ‬‬
‫ٗقف‪١‬ث ‪٠‬يٌ فيى‪ ِٞٙ‬ف٘ خىَسْ‪ ٚ‬خىف‪ ٛ‬مهدّهث جٍهغيهٔ‬
‫خىىفدقا خ وكخج‪ٞ‬ي‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫بّٔ ٍَد ال ٌل ف‪ ،ٔٞ‬ؤُ ٕفٓ خىؽ‪٘ٙ‬ا مدّث ب‪ٝ‬صدزه‪ٞ‬هة ال‬
‫زو ش‪ٞ‬ؿا ّٗ‪ٝ‬ك بى‪ٖٞ‬د ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤّٖد قزَد جٍنو زهؿخ‪ٝ‬هة جهعه٘ه‬
‫شؿ‪ٝ‬ة ف‪ ٜ‬خوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة خىَ٘قه‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬هكخّه‪ ٜ‬جهصهدٓ خىّهكخ‪ٞ‬‬
‫ال ظهحه‪ٚ‬‬
‫خى‪١‬كز‪ -ٜ‬خىّٖ‪ ،ّٜ٘ٞ‬ىنِ ىٌ ‪ َٓٝ‬خى٘قث ٘ه٘‪ٝ‬ه ً‬
‫جنٍف ؤُ خىَّدىط خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة ىيَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬هكخّه‪ٕ ٜ‬ه‪ٜ‬‬
‫خىح‪ ٜ‬جحعنٌ زىي٘مٔ خىى‪ٞ‬دو‪ٗ ،ٜ‬ؤُ خىٍ‪١‬دقخت خىى‪ٞ‬دوه‪ٞ‬هة‬
‫ى‪ٞ‬ىث بال زكخق‪ ٟ‬ؼفدء خى٘شٔ خىعق‪ٞ‬ق‪.ٜ‬‬
‫بُ ب٘الىة ‪٠‬ي‪ ٚ‬وي٘م‪ٞ‬ة خ ؾخقا خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬هة ىهيهْه‪ٝ‬هدً‬
‫خىعدمٌ ف‪ ٜ‬ب‪ٝ‬كخُ‪ ،‬جسكل ‪٠‬ي‪ ٚ‬وس‪ٞ‬و خىَرده ال خىعهّهكٍهد‬
‫‪ٝ‬ي‪:ٜ‬‬
‫ٔ‪ -‬ىع‪ٝ‬ة خلؾ‪ٝ‬دؾ خىٕغٗ ‪٠‬ي‪٠ ٔٞ‬ي‪ ٚ‬شسٖة خىهعهكذ ٍه‪ٟ‬‬
‫خى‪١‬كخ ىصإ بى‪ ٚ‬شير خىىهالض ٍهِ خىهنه‪ٞ‬هدُ خىّهٖه‪ٞ‬هّ٘ه‪ٜ‬‬
‫ٗب‪ٝ‬كخُ غ‪ٞ‬ث ٌدٕؿ ‪٠‬ي‪ ٚ‬ـىل)‪.‬‬
‫ٕ‪ْ٠ -‬ؿٍد ٘ير ٍْٔ خالّىعدذ ٍِ خىصمق خىهرهالخ‪ ،‬ىهٌ‬
‫‪ٝ‬حغ‪ٞ‬ك ٍ٘قفٔ ‪ٍ٘ ِ٠‬قف خىْ‪ٝ‬دً خىىدزق‪ ،‬زهو ؤمهرهك ٍهِ‬
‫ـىل خ‪٠‬حسك ؤُ خىسعك‪ ِٝ‬شمءخً ٍِ زالؾ فدقن‪.‬‬
‫ٖ‪ -‬مدُ ىٔ ؾٗق ّدٌٗ ف‪ ٜ‬خظحاله ؤفغدّىحدُ ٗخى‪١‬هكخ ‪،‬‬
‫ٕٗ٘ قده ِكخظة ؤّٔ ى٘ال ٍىد‪٠‬ؿا ب‪ٝ‬كخُ ىَد خوهحه‪ٙ‬هد‪٠‬هث‬
‫ؤٍ‪ٞ‬كمد ٗخىق٘‪ ٙ‬خىَحعدىفة ٍ‪ٖ١‬د ٍِ خظحاله ٕف‪ ِٝ‬خىسيؿ‪.ِٝ‬‬

‫‪22‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ٗ‪ -‬ز‪١‬ؿ خظحاله خى‪١‬كخ ‪ ،‬خ‪٠‬حسكت خ ؾخقا خىى‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هة ؤُ‬
‫فكِحٖد خىحدق‪ٝ‬ؽ‪ٞ‬ة قؿ ظدّث ٗ‪ٝ‬صر خقحْدِٖد ظ‪ٞ‬هد ‪٠‬هدؾت‬
‫ىحىحعٕك ٍدٔ‪ٞ‬دً زكئ‪ٝ‬ة ‪٠‬كخ ٍقىٌ ٍؿخق و‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هدً ٍهِ‬
‫قسو ظندً ب‪ٝ‬كخُ ج‪َْٞ‬دً زعقسة ٍد قسو خىفحط خى‪١‬كزه‪ٝ ٜ‬هً٘‬
‫مدُ خ‪٘ٝ‬خُ مىك‪٠ ٙ‬ي‪ٍ ٚ‬قكزة ٍِ زغؿخؾ‪.‬‬
‫٘‪َ٠ -‬ؿت بى‪ ٚ‬ج‪ٞٞٙ‬ف خىع‪ٞ‬دا خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬هة فه‪ ٜ‬خىه‪١‬هكخ‬
‫ٗٔػ ؤ‪٠‬ؿخؾ ٍِ خ ‪ٝ‬كخّ‪ ِٞٞ‬ىحىص‪ٞ‬يٌٖ ف‪ ٜ‬خىق‪٘ٞ‬ؾ خىَؿّ‪ٞ‬هة‬
‫خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة زٖؿف بظؿخخ جغ‪ٞٞ‬ك ف‪ ٜ‬خىحكم‪ٞ‬ر خىىهنهدّه‪ ٜ‬فه‪ٜ‬‬
‫خى‪١‬كخ ٗج‪١‬ك‪ٝ‬ق ٍحدت خألى٘ف ٍِ خ ‪ٝ‬كخّ‪ ِٞٞ‬ىحه٘‪ٜ‬ه‪ٞ‬هفهٖهٌ‬
‫ٍىحقسالً ىّدىط خىٍَكٗ‪ ٞ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬بـخ ٍد ؤؾت خىَحهغه‪ٞ‬هكخت‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة بى‪ ٚ‬جغ‪ٞٞ‬ك خىَ‪١‬دؾىة خىقدجَهة ظهدىه‪ٞ‬هًد زهَه‪١‬هدؾىهة‬
‫و‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ٍٗ‪١‬دؾ‪ٝ‬ة ىٍَكٗ‪ ٞ‬خىٖ‪َْٞ‬ة خ ‪ٝ‬كخّ‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫‪ -ٙ‬جؽك‪ٝ‬ر خىَاوىدت‪ٗ ،‬خغح‪ٞ‬ده خىنهفهدءخت خىه‪١‬هيهَه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخىن٘خؾق خى‪١‬ىنك‪ٝ‬ة ٗؼدِة خى‪ٞٙ‬دق‪ ،ٌٍْٖ ِٝ‬زع‪ٞ‬د ظهكً‬
‫خىٍ‪١‬ر ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ٍِ ؼ‪ٞ‬كا مفدءخجٔ خى‪١‬ىنك‪ٝ‬ة‪.‬‬
‫‪ -ٚ‬خىحعك‪ ٓٝ‬خىؿخجٌ ٗخىَىحَك ٔهؿ ‪٠‬هكٗزهة خىه‪١‬هكخ‬
‫ٗجغف‪ٝ‬ة خالجصدٕدت خىَ‪١‬دؾ‪ٝ‬ة ىي‪١‬كٗزة ٗخى٘ظؿا خىْ٘٘‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ز‪ٞ١‬ؿًخ ‪ ِ٠‬خى‪١‬كخ ‪ ،‬خىؿؼ٘ه ‪٠‬هيه‪ ٚ‬ؼهٗ خالّهقهىهدٍهدت‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٗج٘‪ٜٞ‬ف خىعكخك خىىه‪ٞ‬هدوه‪ ٜ‬ىهسه‪ٞ‬هحهدت‬
‫ٌ‪١‬س‪ٞ‬ة ـخت جن٘‪ٍ ِٝ‬فٕس‪ ٜ‬ىَّيعة ب‪ٝ‬صدؾ ٍ٘خ٘هث قهؿً‬
‫ىحؿؼئ م‪ٝ ٜ‬قؿً ّفىٔ زإّٔ ـٗ زد‪ٝ٘٘ ٞ‬و ف‪ ٜ‬خىحكج‪ٞ‬سهدت‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ٗخألٍْ‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫‪ -ٛ‬ظ‪ٞ‬د ال ‪ٝ‬صؿ ز‪ٞ‬حدت ٌ‪١‬س‪ٞ‬ة ـخت خّحَدء ٘دجف‪ ٜ‬فهةّهٔ‬
‫‪ٝ‬ؿؼو ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؼٗ خالّقىدً خىى‪ٞ‬دو‪ٍ ٜ‬ىحف‪ٞ‬ؿخً ٍِ قؿقخجهٔ‬
‫خىَدى‪ٞ‬ة خىح‪ٝ ٜ‬قؿً ز‪ٖٕ١‬د ىص‪١‬و ز‪ ٓ١‬خىق٘‪ ٙ‬خىى‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هة‬
‫جكجسٗ زٔ ٍِٗ ؼالىٖد ‪َ١ٝ‬ؿ ىهيهحهإذه‪ٞ‬هك فه‪ ٜ‬خىه‪١‬هَهيه‪ٞ‬هدت‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫‪ -ٜ‬و‪ ٚ١‬بى‪ ٚ‬قف‪ ٟ‬وقف خىؽ‪ٙ‬دذ خىى‪ٞ‬هدوه‪ ٜ‬ب‪٠‬هالٍه‪ٞ‬هدً‬
‫ٔؿ خىن‪ٞ‬دُ خىّٖ‪ٗ ّٜ٘ٞ‬زٖؿف ؾغؿغة خىهَهمخز خىٍه‪١‬هسه‪ٜ‬‬
‫خىفيى‪ٗ ْٜٞٙ‬خى‪١‬كز‪ ٍِ ٜ‬ؼاله ٍه‪١‬هكفهحهٔ زه‪١‬هالقهة ٕهفخ‬
‫خىَمخز زَ٘ٔ٘‪ ٞ‬خىّكخ‪ ٍٟ ٞ‬خى‪١‬ؿٗ خىّٖ‪.ّٜ٘ٞ‬‬
‫ٓٔ‪َ٠ -‬ؿ بى‪ ٚ‬ج٘ق‪ ٗٝ‬ز‪ ٓ١‬خىس‪ٞ‬حهدت خىٍه‪١‬هسه‪ٞ‬هة فه‪ٜ‬‬
‫ز‪ ٓ١‬خألق‪ٙ‬دق خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ف‪ِ ٜ‬ؿخٍدت غ‪ٞ‬ك ٍعى٘زة ٗش‪١‬يٖد‬
‫جؿف‪ ٟ‬ؤذَدًّد زدٕ‪ًٝ‬د ف‪ ٜ‬خألقٗخض ٗخىَهّهدىهط ال ىٍه‪ٜ‬ء‪ ،‬بال‬
‫ى‪ ٍْٔ ِٝ‬خُ ـىل و‪ٞ‬عف‪ ٛ‬ىٔ ٍ٘ق‪١‬دً ‪٠‬ي‪٘ ٚ‬دٗىة خىهسهعهد‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬ف‪ ٜ‬خىحكج‪ٞ‬سدت خألٍْ‪ٞ‬ة ٗخىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة‪.‬‬
‫ٕفخ خىغ‪ ٍِ ٓٞ‬ف‪ ٓٞ‬خىحؿؼو خىَسدٌك ؾخقا خىْه‪ٝ‬هدً‬
‫خىعدمٌ ف‪ ٜ‬ب‪ٝ‬كخُ‪ٝ ،‬ؿف‪ ٟ‬بى‪ٍ ٚ‬عّية ؤُ ّهحهدز ؾٗقٓ مهدُ‬
‫ويس‪ٞ‬دً ىصٖة ٍ‪ ٚٙ١‬خىّكخ‪ ٞ‬خى‪١‬كز‪ – ٜ‬خىّٖ‪ ّٜ٘ٞ‬ألُ ٍهِ‬
‫‪ٝ‬ك‪ٝ‬ؿ ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ ؾٗقٓ ب‪ٝ‬صدز‪ًٞ‬د ف‪ٍ ٜ‬صهك‪ٕ ٙ‬هفخ خىّهكخ‪ ،ٞ‬ال‬
‫‪ٝ‬صؿ ّفىٔ ف‪ ٜ‬خِ‪ٙ‬فدف ٗخظؿ ٍ‪ ٟ‬خىقه٘‪ ٙ‬خىهحه‪ ٜ‬خظهحهيهث‬

‫خى‪١‬كخ ‪ٗ ،‬ال ‪َ١ٝ‬و ‪٠‬ي‪ ٚ‬جؽك‪ٝ‬ر خىه‪١‬هكخ ٗجهفهحه‪ٞ‬هث زهْهدٓ‬
‫خىَاوىدج‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬خىَصحَ‪ٞ١‬ة ٗال ‪َ١ٝ‬ؿ بى‪ ٚ‬جّف‪ٞ‬ة مهفهدءخجهٔ‬
‫خى‪١‬ىنك‪ٝ‬ة‪ٗ ،‬ال ‪١ٝ‬هَهؿ بىه‪ ٚ‬ق‪٠‬هد‪ٝ‬هة خىهحهؽهك‪ٝ‬هر خألٍهْه‪ٜ‬‬
‫ٗخىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬ف‪ ٜ‬خىؽي‪ٞ‬س خى‪١‬كز‪ٗ ،ٜ‬آؼكٕد خىؿؼ٘ه ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؼهٗ‬
‫خأللٍة ف‪ ٜ‬خى‪ٗ ،َِٞ‬ال ‪ٝ‬ؿؼو ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؼٗ خالّقىدً خىى‪ٞ‬دوه‪ٜ‬‬
‫خىفيى‪ٍ ْٜٞٙ‬اشصدً ٍٗحؿؼالً ىيعاٗه ؾُٗ ج٘شؿ و‪ٞ‬هدوه‪ٜ‬‬
‫فيى‪ٗ ،ْٜٞٙ‬ال ‪ٝ‬كف‪١ٌ ٟ‬دقًخ ف‪ ٜ‬ىسْدُ‪ٝٗ ،‬هَهدقن ٗخقه‪١‬ه‪ٞ‬هًد‬
‫‪٠‬نىٔ ىصٖة جغف‪ٝ‬ة ف٘خِو خالٍّ‪ٙ‬هدق خىه‪١‬هدٍه٘ؾ‪ ٛ‬زه‪ٞ‬هِ‬
‫خىَنّ٘دت خىٍ‪١‬س‪ٞ‬ة خىيسْدّ‪ٞ‬ة‪ .‬مو ٕفٓ خىََدقودت ال جحهكك‬
‫ٍصدالً ىالىحسدن‪ ،‬زإُ خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ‪ٝ‬كخّ‪٠ ٜ‬ي‪ ٚ‬خؼهحهالف زهْه‪ٚ‬‬
‫ال ٔهدغه‪ٙ‬هًد ‪٠‬هيه‪ ٚ‬خىهَه٘قه‪ٟ‬‬
‫ؤّ‪َٝ‬حٔ خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة‪ ،‬مدُ ‪٠‬دٍ ً‬
‫خى‪١‬كز‪ ،ٜ‬خُ زدىحؿؼو خىَسدٌك ٗخُ غ‪ٞ‬ك خىَسدٌك ٗمو ـىهل‬
‫مدُ ‪ٝ‬ىدٌٕ ف‪ ٜ‬ل‪ٝ‬دؾا ‪٘٠‬خٍو بٔ‪١‬دف خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪.ٜ‬‬
‫ٕفخ خىىي٘ك خىى‪ٞ‬دو‪ ٜ‬ىيْ‪ٝ‬دً خ ‪ٝ‬هكخّه‪ٝ ٜ‬هؿفه‪ ٟ‬بىه‪ٚ‬‬
‫خىق٘ه زإُ ٍِ ‪ٝ‬ك‪ٝ‬ؿ ؤُ ‪ٝ‬سق‪ ٚ‬خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ٔ ٜ‬ه‪١‬ه‪ٞ‬هفهًد ال‬
‫‪َٝ‬نِ ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ ِدؾ خىهْه٘خ‪ٝ‬هد فه‪ٍ ٜ‬ه٘خشهٖهة خىهنه‪ٞ‬هدُ‬
‫خىّٖ‪ٗ ،ّٜ٘ٞ‬ؤُ قف‪ ٟ‬ىٍ‪١‬دقخت خىَ٘خشٖة ٍ‪ٕ ٟ‬فخ خىهنه‪ٞ‬هدُ‪،‬‬
‫ى‪ٞ‬ىث بال ٍِ قس‪ٞ‬و ـق خىكٍدؾ ف‪ ٜ‬خى‪٠ٗ ُ٘ٞ١‬و ـىل ‪َٝ‬نْٔ‬
‫ٍِ ؤُ ‪ٝ‬نُ٘ ال‪٠‬سًد ؤودو‪ًٞ‬د ف‪ ٜ‬خىهحهكجه‪ٞ‬هسهدت خىىه‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هة‬
‫ٗخألٍْ‪ٞ‬ة خىَْ‪ٙ‬قة خىح‪ ٜ‬جىَ‪ٖٞ‬د ؤٍ‪ٞ‬كمد زهدىٍهك خألٗوهٗ‬
‫خىصؿ‪ٝ‬ؿ‪.‬‬
‫ٍِ ْٕد‪ ،‬فةُ ب‪ٝ‬كخُ ال ‪٠‬القة ىٖد زدىَقدٍٗة مهَهٍهكٗ‪ٞ‬‬
‫‪٠‬كز‪ٔ ٜ‬ؿ خىٍَكٗ‪ ٞ‬خىّٖ‪ ّٜ٘ٞ‬خىَحصىؿ مه‪ٞ‬هدّه‪ٞ‬هًد ‪٠‬هيه‪ٚ‬‬
‫ؤقْ فيى‪ .ِٞٙ‬ألُ خىَقدٍٗة ىٖفخ خىٍَكٗ‪٠ ٜٕ ٞ‬هكزه‪ٞ‬هة‬
‫ال ف‪ ٜ‬خىََُٕ٘ ٗخىس‪١‬هؿ خىهقهٍ٘ه‪ٍٗ ،ٜ‬هِ ‪ٝ‬هنهُ٘ ىهٔ‬
‫ؤِ ً‬
‫ٍّيعة ف‪ ٜ‬بٔ‪١‬دف خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ٕٗ ،ٜ‬فخ غ‪ٞ‬ك ؼهدف ‪٠‬هِ‬
‫خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة خ ‪ٝ‬كخّه‪ٞ‬هة‪ ،‬بّهَهد ‪ٝ‬هؽهؿً خالوهحهكخجه‪ٞ‬هصه‪ٞ‬هة‬
‫خىّٖ‪ّٞ٘ٞ‬ة قغٌ مو ل‪ ٌ٠‬ؤٗ خؾ‪٠‬دء ٍ‪١‬دمى‪ٝ ٍِٗ ِٞ‬هنهُ٘‬
‫‪٠‬ؿٗخً ىي‪١‬كٗزة ال ‪ٝ‬نُ٘ ‪٠‬ؿٗخً ىْق‪ٖٕٞ‬د ف‪ ٜ‬آُ ٗخظؿ‪..‬‬
‫بُ خى‪١‬كخ ؾٍك ألّٔ مهدُ ‪ٍٝ‬هنهو قهد‪٠‬هؿا خقجهنهدل‪ٝ‬هة‬
‫ىيَقدٍٗة مٍَكٗ‪٠ ٞ‬كز‪ٝ ٍِٗ ،ٜ‬ىدٌٕ ف‪ ٜ‬جؿٍ‪ٞ‬ك خى‪١‬كخ‬
‫ٗ‪ َٜٕٝ‬ف‪ٕ ٜ‬فخ خىحؿٍ‪ٞ‬ك ٗخىحفح‪ٞ‬ث‪ٕ ،‬هو ‪ّٝ‬هؿ ل‪٠‬هَهٔ‬
‫زإّٔ ‪ٝ‬ك‪ٝ‬ؿ جؿٍ‪ٞ‬ك "بوكخج‪ٞ‬و"و خُ جؿٍ‪ٞ‬ك "بوكخج‪ٞ‬و" ال ‪ٝ‬هَهك‬
‫بال ‪٠‬سك ز٘خزة خىَ٘ق‪ ٟ‬خى‪١‬كز‪ ٜ‬خىق٘‪ٗ ٛ‬خىهَه٘ظهؿ‪ٗ ،‬ب‪ٝ‬هكخُ ال‬
‫ٍّيعة ىٖد ف‪ ٜ‬قئ‪ٝ‬ة ٍ٘ق‪٠ ٟ‬كز‪ ٜ‬ق٘‪ٍ٘ٗ ٛ‬ظؿ‪ٗ ،‬زدىحهدىه‪ٜ‬‬
‫ال ٍّيعة ىٖد ف‪ ٜ‬جهؿٍه‪ٞ‬هك "بوهكخجه‪ٞ‬هو" ألُ ٍّهدىهعهٖهد‬
‫خالوحكخج‪ٞ‬ص‪ٞ‬ة جهحهالقه‪ٍ ٚ‬ه‪ ٟ‬خوهحهكخجه‪ٞ‬هصه‪ٞ‬هة خىهَهٍهكٗ‪ٞ‬‬
‫خىّٖ‪ٗ ّٜ٘ٞ‬آُ ىيعق‪ٞ‬قة ؤُ جقده مَد ٕ‪.ٜ‬‬
‫ٗظسفخ ى٘ مدُ خىْ‪ٝ‬دً خ ‪ٝ‬كخّ‪ ٜ‬ؤمرك ِؿق‪ٞ‬ة ف‪ ٜ‬ج‪١‬دٍئ‬
‫ٍ‪ ٟ‬خىقٕد‪ٝ‬د خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٗخىقٕ‪ٞ‬ة خىفيى‪ْٞٞٙ‬ة شٕ٘كٕد ‪......‬‬
‫زقيٌ خىَعدٍ‪ ٜ‬ظىِ ز‪ٞ‬دُ‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫فكودُ خىس‪١‬د ؤقىَ٘خ ؤُ‬
‫ٔي٘‪ ٌٖ٠‬وحسق‪ ٚ‬خىصىك خىف‪ٛ‬‬
‫وح‪١‬سك ‪٠‬ي‪ ٔٞ‬خألٍة ّع٘ خىحعك‪ٝ‬ك‪،‬‬
‫ٗبـخ ؤقىٌ خىفدقن فّؿق٘ٓ‪،‬‬
‫ٌ خىفدقن ؾ‪٠ ِٝ‬ي‪ٗ ٔٞ‬ىِ‬
‫ىُ‬
‫ف َق َ‬
‫‪ٝ‬ىحك‪ٝ‬ط ظح‪ٝ ٚ‬ف‪ ٜ‬زٔ‪.‬‬
‫ؤمرك ٍِ مدُ ‪ُٝ‬كخَِٕ ‪٠‬ي‪ٌٖٞ‬‬
‫زحصؿ‪ٝ‬ؿ ظ‪ٝ٘ٞ‬ة ظكمة خىحعكق‬
‫خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٗبغْدجٖد غ‪ٞ‬كٗخ خجصدٕدجٌٖ‬
‫ٗزؿَىٕ٘د‪ ،‬ىنِ خىس‪١‬ر‪ٍ ِٞٞ‬د غ‪َٞ‬كٗخ‬
‫ٍٗد زؿَى٘خ جسؿ‪ٝ‬ال‪ .‬زو ‪ٜ‬ي٘خ مه«ؤٕو‬
‫زؿق» خىف‪ ِٝ‬ىٌ ‪ْٝ‬مى٘خ ‪ ِ٠‬خىصسو ى‪ٞ‬صَ‪٘١‬خ خىغْدجٌ‬
‫ٗخألوالذ‪ٗ .‬بـخ مدُ ز‪ ٓ١‬خىس‪١‬ر‪ ِٞٞ‬قؿ فقؿ خىّسك ٗىٌ‬
‫‪َّٝ‬ؿ‪ ،‬فٖفخ ىِ ‪ٝ‬غ‪ِٞ‬ك ظق‪ٞ‬قة ؤُ ٍِ آٍِ زدىس‪١‬د و‪ٝٞ‬و‬
‫فدقودً ‪ٝ‬ؿخف‪ ِ٠ ٟ‬خألٍة خى‪١‬كز‪ٞ‬ة ٍِ ؾُٗ ٍْدل‪.ٞ‬‬
‫زدألٍه خىقك‪ٝ‬ر‪ ،‬ز‪١‬ؿ ؤُ خشحدض شْن‪ٞ‬مؼدُ خألٍ‪ٞ‬كم‪ٜ‬‬
‫ؤقْ خى‪١‬كخ ‪ ،‬جْدله ِؿخً ظى‪ٍ ِ٠ ِٞ‬ندور خىىي‪ٙ‬ة‬
‫ِٗ‪١‬ؿ بى‪ ٚ‬ؼْؿ خىر٘قا ى‪ٞ‬عَ‪ٖٜ ٜ‬ك خألٍة ٍِ خىحفدف‬
‫٘٘خز‪ٞ‬ك خى‪ٙ‬دٍ‪ ِٞ١‬زؽ‪ٞ‬كخت خى‪١‬كخ ّٗقو ذكٗخجٔ بى‪ٚ‬‬
‫ِْدؾ‪ٝ‬قٌٖ خىؽدِة‪.‬‬
‫ٗزدألٍه خىقك‪ٝ‬ر ٗقف ٌدٍؽًد ؤٍدً ظسو خىٍَْقة‪،‬‬
‫ى‪ٞ‬فقإ ف‪ ُ٘ٞ٠ ٜ‬خىصسْدء ظّكٍدً‪ ٍَِ ،‬جَٕ٘٘خ ؤّٔ‬
‫و‪١ٕٞ‬ف‪ ،‬ى‪١ٍٞ‬كٌٕ ؤُ ظسو خىٍَْقة ‪ٝ‬صر ؤُ ‪ٝ‬يحفَ‪،‬‬
‫ٗو‪ٞ‬يحفُ قك‪ٝ‬سدً‪٠ ،‬ي‪ ٚ‬ؤ‪ْ٠‬د خىٕ‪١‬فدء؛ ؤٍد خىفكودُ فيِ‬
‫‪ٝ‬ؽدف٘خ ٍْٖد‪.‬‬
‫ؤٍد خى‪ ،ً٘ٞ‬فحفمكّد ٍ٘خقف ٘دق ‪٠‬م‪ٝ‬م ٗقفدقٔ زَ٘خقف‬
‫ِؿخً ظى‪ ،ِٞ‬و‪ِٞ‬ؿ فكودُ خىس‪١‬د‪ٗ ،‬بُ مدُ خىفدق ؤّٔ ىٌ‬
‫جحصكؤ ق‪ٞ‬دؾا خالظحاله خألٍ‪ٞ‬كم‪َ٠ٗ ٜ‬الجٔ ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬عدمَحٌٖ‬
‫زدى‪١‬يِ ز‪١‬ؿ ؤُ ىقْحٌٖ ٌصد‪٠‬ة ِؿخً ظى‪ٗ ِٞ‬فكٗو‪ٞ‬حٔ‬
‫ؾقوًد ىِ ‪ْٝ‬ى٘خ ٍْٔ ؤّٔ قؿ مٍف ‪ٌ ِ٠‬صد‪٠‬حٔ خىْدؾقا‬
‫ٗ‪١ٔ ِ٠‬فٌٖ ٕٗمخىٌٖ‪.‬‬
‫ؤٍد ؤُ خىس‪١‬ر‪ ِٞٞ‬ىٌ ‪ْٝ‬مى٘خ ‪ ِ٠‬خىصسو ف‪ٍ٘« ٜ‬ق‪١‬ة‬
‫زؿق» ‪ ،‬فألُ ق‪ٞ‬دؾخجٌٖ قفٕ٘خ مو بغكخءخت خىَعحو‬
‫ؼ‪ِٞ‬كٗخ ز‪ِٞ‬‬
‫ٗبّفخقجٔ جدقا زدى٘‪٠‬ؿ ٗجدقا ؤؼك‪ ٙ‬زدى٘‪ٞ٠‬ؿ‪ُ ٗ .‬‬
‫خى٘‪٠‬ؿ زدى‪٘١‬ؾا بى‪ ٚ‬خىىي‪ٙ‬ة ٗز‪ ِٞ‬خى٘‪ٞ٠‬ؿ زدىٍَْقة‪،‬‬
‫فدؼحدقٗخ خىٍَْقة ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤُ ‪ٝ‬س‪٘١ٞ‬خ خى‪١‬كخ ز‪ٍ١‬ك‪ٍِ ِٝ‬‬
‫خىفٕة‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫مَد مدّث ٍ٘خقف خىق‪ٞ‬دؾخت‪،‬‬
‫مفىل مدّث ٍ٘خقف خىس‪١‬ر‪ٍِ ِٞٞ‬‬
‫ٗخىَىح٘‪ٝ‬دت‬
‫خىَكخجر‬
‫ٌح‪ٚ‬‬
‫ٗخىفنك‪ٝ‬ة‬
‫ٗخى‪١‬يَ‪ٞ‬ة‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة‬
‫ٗخى‪١‬ىنك‪ٝ‬ة‪ ،‬زع‪ٞ‬د قفٕ٘خ بغكخءخت‬
‫خىَعحو زَ٘خق‪ٍْٗ ٟ‬دِر ٗقٗخجر‪،‬‬
‫فؿف‪٘١‬خ ٍِ قلقٌٖ ٗؾٌٍٖ‬
‫ٗظ‪ٞ‬دجٌٖ‪٠ ٍٟ ،‬دجالجٌٖ‪ ،‬خىرَِ‬
‫خىسدٕ‪ٛ‬؛ ٗ‪ٜ‬ي٘خ ‪٠‬ي‪ ٚ‬شسو خىَسدؾت‬
‫ٗىٌ ‪ْٝ‬مى٘خ ‪ ْٔ٠‬ىصَ‪ ٟ‬غْ‪َٞ‬ة ٍِ ْٕد‬
‫ؤٗ وير ٍِ ْٕدك‪ٗ .‬ى‪ٞ‬ه ٕفخ‬
‫فعىر زو ظَي٘خ خىسْؿق‪ٞ‬ة ؤ‪ًٕٝ‬د فإقغَ٘خ خىَعحو ‪٠‬ي‪ٚ‬‬
‫خال‪٠‬حكخف زدىٖم‪َٝ‬ة‪.‬‬
‫ٕفخ ٕ٘ خىس‪١‬د ؾخجَدً‪ٕٗ ،‬االء ٌٕ خىس‪١‬ر‪ ،ُ٘ٞ‬شسو ٍِ‬
‫خىّسك ٗخىٍصد‪٠‬ة‪ٝ ،‬ؿف‪ ُ٘١‬خىرَِ خىسدٕ‪ٍٖ ٛ‬كًخ ىعك‪ٝ‬ة‬
‫ؤٍحٌٖ‪ْٝ ٌٕٗ ،‬ح‪ٝ‬كُٗ بّمخه خىقّدَ زنو ٍِ ّنَو زٌٖ‬
‫ٗزٍ‪١‬سٌٖ‪ ٌٕٗ .‬مَد ف‪١‬و و‪ٞ‬ؿ فكودُ خىس‪١‬د ٗخألٍة‬
‫خى‪١‬كز‪ٞ‬ة‪ ،‬خ‪٠‬حي٘خ ٍّْة خ ‪٠‬ؿخً‪ٍَٙ ٌٕٗ ،‬حُْ٘ بى‪ ٚ‬ؤّٔ‬
‫و‪ٞ‬إج‪ ٜ‬خى‪ ً٘ٞ‬خىف‪ ٛ‬وحإؼف ف‪ ٔٞ‬خى‪١‬ؿخىة ٍصكخٕد‪ .‬و‪ٞ‬إج‪ٜ‬‬
‫خى‪ ً٘ٞ‬خىف‪ ٛ‬و‪ٞ‬يفُُ٘ ف‪ ٔٞ‬خىعسو ‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤ‪ْ٠‬د خىؽّ٘ة خىف‪ِٝ‬‬
‫زد‪٘٠‬خ ؤٍحٌٖ ٌٗ‪١‬سٌٖ‪ٗ .‬خى‪ ً٘ٞ‬خىف‪ٝ ٛ‬يفُ٘ ف‪ ٔٞ‬خىعسو‬
‫‪٠‬ي‪ ٚ‬ؤ‪ْ٠‬د خىَىاٗى‪ ِ٠ ِٞ‬خظحاله خى‪١‬كخ ٗؼدِة ٌٍْٖ‬
‫خىف‪ ِٝ‬ؤشدلٗخ خوحؽؿخً خىصك‪َٝ‬ة خىَْ‪َٝ‬ة زعق خى‪١‬كخ‬
‫ٗخى‪١‬كخق‪.ِٞٞ‬‬
‫ٗ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىكغٌ ٍِ ؤُ ى٘خجط خالجٖدً مدّث ٍ‪١‬كٗفة ٍْف‬
‫خى‪ ً٘ٞ‬خألٗه ىالظحاله زدىْىسة ىي٘ال‪ٝ‬دت خىَحعؿا‬
‫خألٍ‪ٞ‬كم‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬قسو خالظحاله ىنو ٍِ ؼدُ ْٗ٘ٔ ٍِ ‪َ٠‬الء‬
‫خالظحاله‪ ،‬ىٌ ‪ٙٝ‬و خى٘قث مر‪ٞ‬كخً‪ ،‬فقؿ شدءت ٍد ؤِسعث‬
‫جُ‪١‬كَف زه«ٗذدجق ٗ‪ٝ‬ني‪ٞ‬نه» ىحٍنو خ‪٠‬حكخف خىَصكً‬
‫زصك‪َٝ‬حٔ‪ٗ ،‬زق‪٠ ٜ‬ي‪ ٔٞ‬ؤُ ‪َٝ‬رو خىصك‪َٝ‬ة قسو بِؿخق‬
‫خىعنٌ خىْٖدج‪٠ ٜ‬ي‪.ٔٞ‬‬
‫ٗبـخ مدُ خىَصكً قؿ خ‪٠‬حكف زصك‪َٝ‬حٔ‪ ،‬فٖو ّصؿ ٍِ‬
‫خى‪١‬كذ‪ ،‬ؤّ‪َٝ‬ة قوَ‪ٞ‬ة ٗظكمدت ظمز‪ٞ‬ة ٌٗؽّ‪ٞ‬دت‬
‫ٍ‪ْٝ٘١‬ة‪ٝ ٍِ ،‬حصكَؤ ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىؿ‪٘٠‬ا ىحٍن‪ٞ‬و ٍعدمٌ ؤ‪َْٝ‬د‬
‫ال‬
‫مدُ ىحعدمٌ خىَىاٗى‪ ِ٠ ِٞ‬ؤمسك شكخجٌ خىحدق‪ٝ‬ػ ٕ٘ ً‬
‫ٗف‪ٝ‬د‪٠‬ة ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ و‬

‫ظىِ ؼي‪ٞ‬و غك‪ٝ‬ر‬

‫‪24‬‬

‫طليعة لبنان الواحد ‪ /‬تشرين الثاني ‪0202‬‬

‫ٍد خقجنر ف‪ ٜ‬خى‪١‬كخ ٍِ شكخجٌ زعق خ ّىدّ‪ٞ‬ة ال جعهحهدز‬
‫بى‪ٗ ٚ‬ذدجق م‪ ٜ‬جٍُْك ىحٍْك ظق‪ٞ‬قة ؾٗق خىهَهصهكً ٗظهيه‪ٞ‬هفهٔ‬
‫ٗ‪َٞ٠‬ئ‪ .‬خىصك‪َٝ‬ة خجٕعث ٍ‪١‬دىَٖد قسو ؤُ جهإؼهف ٘هك‪ٝ‬هقهٖهد‬
‫ىيحْف‪ٞ‬ف ‪٠‬ي‪ ٚ‬خقْ خى‪١‬كخ ‪ .‬زؿؤت خىصك‪َٝ‬ة جحنٍف ظق‪ٞ‬قهحهٖهد‬
‫ٍْف ؤُ خزحؿؤت خىَاخٍكخت جّد‪ٗ ٢‬جعدك ٍهِ خىهَهحه‪١‬هدّٗه‪ٞ‬هِ‬
‫ٗخىَح‪١‬دٍي‪.ِٞ‬‬
‫ٗٔ‪١‬ث جّدٍ‪ ٌٞ‬خىصك‪َٝ‬ة ‪٠‬ي‪ّ ٚ‬دق بؾخقخت خىس‪ٞ‬ث خألزه‪ٞ‬هٓ‬
‫ٍْف وس‪ْٞ١‬دت خىقكُ خىَهدٔه‪٠ ٜ‬هْهؿٍهد ؤؼهفت خىىه‪ٞ‬هدوهدت‬
‫خى‪١‬كخق‪ٞ‬ة ز‪١‬ؿ ذ٘قا ٗٔ‪ ٖٓ -‬جَ٘ل زهدىهحهعه٘ه ٍهِ خالقجهٖهدُ‬
‫ىيؽدقز بى‪ ٚ‬خوحقالى‪ٞ‬ة خىقكخق ز‪١‬ؿ خوح‪١‬دؾجٔ ىركٗخجٔ خىْف‪ٙ‬ه‪ٞ‬هة‬
‫ٗجعك‪ٝ‬كٕد ٍِ و‪٘ٙ‬ا خىٍكمدت خألشْس‪ٞ‬ة’ ٗجعؿ‪ٝ‬ؿ و‪ٞ‬هدوهدجهٔ‬
‫خىؽدقش‪ٞ‬ة ٗخالقحّدؾ‪ٝ‬ة َِٔ ؼدق٘ة خىهَهّهدىهط خىه٘٘هْه‪ٞ‬هة‬
‫ٗقفٕٔ ىرٍالءخت ف‪ ٜ‬جعؿ‪ٝ‬ؿ ٍ٘خقفٔ ٍِ قٕد‪ٝ‬د خألٍة ٗ‪٠‬يه‪ٚ‬‬
‫قؤوٖد خىقٕ‪ٞ‬ة خىفيى‪ْٞٞٙ‬ة خىح‪ ٜ‬مدّث جإؼف خىقىهٗ خألمهسهك‬
‫ٍِ خٕحَدٍدجٔ‪ٕ .‬فخ ٍد ؤل‪٠‬س خىه‪١‬هدىهٌ خىهغهكزه‪ٗ ٜ‬خىه٘ال‪ٝ‬هدت‬
‫خىَحعؿا خألٍك‪ٝ‬ن‪ٞ‬ة‪ٗ ،‬خ‪٠‬حسكٗٓ ّٖصدً ٍؽحيفدً ىى‪ٞ‬دوة ال جعدم‪ٜ‬‬
‫ٍّدىعٌٖ زٍنو ٍسدٌك ٗال جإؼف ز‪ ِٞ١‬خىك‪ٝ‬سة ٍْ‪ٍ٘ٝ‬ة ؾٗه‬
‫جٍنيث ز‪١‬ؿ خىعكذ خى‪١‬دىَ‪ٞ‬ة خىردّ‪ٞ‬هة جهحهم‪٠‬هَهٖهٌ خىه٘ال‪ٝ‬هدت‬
‫خىَحعؿا خألٍك‪ٝ‬ن‪ٞ‬ة ىح‪ٞ١‬ؿ قوٌ ؼدق٘ة ٘ك‪ٝ‬ق شؿ‪ٝ‬ؿ ىْف٘ـٕهد‬
‫ف‪ ٜ‬خىَْ‪ٙ‬قة ؤٍدً جكخش‪ ٟ‬شمج‪ ٜ‬ىهسهك‪ٝ‬ه‪ٙ‬هدّه‪ٞ‬هد ٗفهكّىهد ٍهِ‬
‫خىٍَٖؿ خىى‪ٞ‬دو‪ٗ ٜ‬خألٍْ‪ ٜ‬ف‪ ٜ‬خىَْ‪ٙ‬قة ىه‪ٞ‬هىهحهيهَه٘خ ؤٗقخ‬
‫خ‪٠‬حَدؾٕد‪ .‬مو ٕفٓ خىح‪٘ٙ‬قخت ٗخىحع٘الت خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ٗخألٍْ‪ٞ‬هة‬
‫ٗجغ‪ٞٞ‬ك ف‪ ٜ‬خىي‪١‬سة ٗخىالَ‪٠‬س‪ٗ ِٞ‬خىْ‪ٝ‬دً خى‪١‬كز‪ ٜ‬خىكوَ‪ٝ ٜ‬هقهف‬
‫‪٠‬دشمًخ ‪ ِ٠‬فٌٖ ظق‪ٞ‬قة ٍد ‪ٝ‬صك‪ ٛ‬ؼيف شؿقخُ قّ٘قٌٕ ‪.‬‬
‫ب‪٠‬دؾا ٍد ّٖر ‪٠‬ي‪ٍ ٚ‬ؿ‪٠ ٙ‬ق٘ؾ ٍِ ذكٗخت بى‪ ٚ‬ؤِهعهدزهٖهد‬
‫ٍٗىحعق‪ٖٞ‬د ٕ‪ ٜ‬زهَهرهدزهة ؼهك ىهيهْهّهَ٘ ٗخىهَه٘خذه‪ٞ‬هق‬
‫ٗخىَ‪١‬دٕؿخت ‪ٝ‬صر ؤُ جْ‪ ٌٝ‬خىؿٗه خالوح‪١‬هَهدق‪ٝ‬هة ٍٕهسه‪ٙ‬هة‬
‫زعق ٍِ جصكؤ ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىح‪ٙ‬دٗه ‪٠‬ي‪ٍّ ٚ‬دىعٖد‪ٕٗ ،‬فخ ٕ٘ ٌه‪١‬هر‬
‫خى‪١‬كخ ظُكق زعقٔ ٍٕس‪ٙ‬ة ٗودق٘ٓ بى‪ ٚ‬خىَقّية ‪.‬‬
‫ٍد مٍفحٔ ٗذدجق ٗ‪ٝ‬ن‪ٞ‬ي‪ٞ‬نه ٍٗد ؤ‪ٖٜ‬كجٔ ٍهِ ِه٘ق ىهٌ‬
‫جنِ ‪ٍ٘ٝ‬دً وك‪ٝ‬ة ىحفٕط خىَىح٘ق ىنِ خىَ‪ ٚٙ١‬خىٌَٖ فه‪ٞ‬هٖهد‬
‫ٕ٘ ب‪ٙ٠‬دء فنكا ٍفّية ‪ ِ٠‬ظصٌ خىصك‪َٝ‬ة خىح‪ ٜ‬خقجنسهث ٗال‬
‫لخىث مَد جؿه ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىصٖدت خىح‪ٌ ٜ‬دقمث ز‪١‬ؿ ٍد جفد‪٠‬يث ٍه‪ٟ‬‬
‫خىعؿخ ىحىٖر ف‪ ٜ‬خقجندذ شك‪َٝ‬حٖد خىح‪ ٜ‬ج‪١‬ؿؾت زإٌهنهدىهٖهد‬
‫ٗؤظصدٍٖد ز‪١‬ؿ ٍد فدقث مو جّ٘ق ٍِ خ زدؾا خىصَد‪ٞ٠‬هة بىه‪ٚ‬‬
‫جؿٍ‪ٞ‬ك خىْى‪ٞ‬س خالشحَد‪ ٜ٠‬ىيٍ‪١‬ر خى‪١‬هكخقه‪ٗ ٜ‬جهعه٘‪ٝ‬يهٔ بىه‪ٚ‬‬
‫ٍنّ٘دت ٘دجف‪ٞ‬ة ٗ‪٠‬كق‪ٞ‬ة ٍحّدق‪٠‬ة ٗجق٘‪ ٓٝ‬خىؿٗىة زحؿٍ‪ٞ‬هك‬
‫ٍاوىدجٖد خى‪١‬ىنك‪ٝ‬ة ٗخىَؿّ‪ٞ‬ة ٍكٗقًخ زْىهف زهْه‪ٞ‬هة خىهسهيهؿ‬
‫خىحعح‪ٞ‬ة مو ٕفٓ جق‪ ٟ‬جعث ِٗف خىصك‪ٝ‬هَهة خىهَهْه‪ٝ‬هَهة ٗال‬
‫‪َٝ‬نِ ىٖد ؤُ جْ‪ ٛ٘ٙ‬جعث زْؿ خى‪َ١‬ي‪ٞ‬دت خىىك‪ٝ‬هة ىهعهصهَهٖهد‬
‫ٗخجىد‪ ٞ‬قق‪١‬حٖد‪.‬‬
‫ٕفٓ خى٘ذدجق خىىك‪ٝ‬ة خىح‪ ٜ‬ؤٍ‪ ٗٞ‬خىيردً ‪ْٖ٠‬هد ٍهِ قهسهو‬
‫خىَ٘ق‪ ٟ‬خ ىنحكّٗ‪ٝٗ ٜ‬ن‪ٞ‬ي‪ٞ‬نه ى‪ٞ‬نٍف ‪ ِ٠‬جفدِ‪ٞ‬و شك‪ٝ‬هَهة‬
‫ظّيث ٗال لخىث ٗوحسق‪ٗ ٚ‬ال ‪َٝ‬نِ ى٘ذ‪ٞ‬قة ٍِ ٍْ‪ ٟ‬شهك‪ٝ‬هَهة‬
‫بـخ ٍد ؤق‪ٝ‬ؿ ىيصكخجٌ ؤُ جىحَك زىسر ٍ٘خقف زه‪١‬هٓ خىهؿٗه‬

‫خ قي‪َٞٞ‬ة ٗخىؿٗى‪ٞ‬ة ٗخىحعدىفدت خىهحه‪ ٜ‬زهْه‪ٞ‬هث ‪٠‬هيه‪ ٚ‬ؤوهدن‬
‫خىَّدىط خىٍَحكمة ٗجقدوٌ خىْف٘ـ ٗخىَغدٌّ ز‪١‬ؿ بُ جىحقك‬
‫ىٌٖ خألٗٔد‪.ٞ‬‬
‫خىصك‪َٝ‬ة زدق‪ٞ‬ة ألُ خىَْ‪َٝ‬دت خى‪١‬دىَ‪ٞ‬ة ىعق٘ خ ّىدُ ال‬
‫ال ز‪ٗ ِٞ١‬خظؿا ىفىل ال جك‪ ٙ‬بال خىهقهىهٌ خىهفهدق‪ٍ ٢‬هِ‬
‫جك‪ ٙ‬ب َ‬
‫خىنإن‪ .‬م‪ٞ‬ف ‪ٝ‬نُ٘ ىيصك‪َٝ‬ة ّهٖهد‪ٝ‬هة بـخ مهدُ فه‪ ٜ‬خىه‪١‬هدىهٌ‬
‫ٍن‪ٞ‬دى‪ٍٗ ِٞ‬ق‪ٞ‬دو‪ٍٗ ِٞ‬عنَح‪ٍ ِٞ‬عنَة جْىس قٕد‪ٝ‬د ٗؤؼهك‪ٙ‬‬
‫ج‪َٙ‬ك شكخجٌ ٗفٕدجط‪.‬‬
‫مٍفث ٕفٓ خى٘ذدجق ف‪ ٜ‬ج٘ق‪ٞ‬ث و‪ٞ‬دو‪ ٜ‬ظىهدن ٗظهكز‬
‫مَد ‪ٝ‬قده زىسر خىحْدظك خىعدِو ؾخؼو ٍد ‪ٝ‬ىَ‪ ٚ‬خىه‪١‬هَهيه‪ٞ‬هة‬
‫خىى‪ٞ‬دو‪ٞ‬ة ٍَٗنِ ؤُ ج‪٘١‬ؾ ‪٠‬ي‪ ٚ‬خىَدىن‪ ٜ‬زحإذ‪ٞ‬كخجٖد خىىيسه‪ٞ‬هة‬
‫ف‪ ٜ‬جٍن‪ٞ‬و خىعنٍ٘ة‪ ،‬مُ٘ خى٘ذدجق جنٍف ‪ ِ٠‬ؾٗق فد‪٠‬و ىٔ‬
‫ف‪ ٜ‬خىصك‪َٝ‬ة خىَْ‪َٝ‬ة خىح‪ ٜ‬خقجنسث زعق خى‪١‬كخق‪ ٍِ ِٞٞ‬ؼاله‬
‫فك ٍ٘جٔ ٗٗلخقا ؾخؼي‪ٞ‬حٔ ٗوصّ٘هٔ خىىهك‪ٝ‬هة خىهحه‪ ٜ‬مٍهف‬
‫خىْقدذ ‪ْٖ٠‬د ودزقدً‪.‬‬
‫ٗىنِ ٍِ ٕ٘ زال شك‪َٝ‬ة ٍِ ظندً خىَْه‪ٙ‬هقهة خىهؽهٕهكخء‬
‫زعصٌ شك‪َٝ‬ة خىَدىن‪ ٜ‬في‪ٞ‬كشَٔ زعصك‪.‬‬
‫خىصك‪َٝ‬ة ؤؼفت ٘ك‪ٝ‬قٖد ّع٘ خىحهّه‪١‬ه‪ٞ‬هؿ‪ ،‬زهدىهَهدىهنه‪ ٜ‬ؤٗ‬
‫زؿّٗٔ‪ ،‬زعنٍ٘حٔ ؤٗ زعنٍ٘ة غه‪ٞ‬هكٓ‪ٕٗ .‬هْهدك غه‪ٙ‬هدء ؾٗىه‪ٜ‬‬
‫ٗبقي‪٘ٝ َٜٞ‬فك ىٌٖ خىعّدّة ٗخىهعهَهد‪ٝ‬هة ٍهِ ؤ‪ ٛ‬جهؿخ‪٠‬ه‪ٞ‬هدت‬
‫مٌّٖ٘ ؤِعدذ خىقكخق ف‪ ِْٟ ٜ‬خىصك‪َٝ‬ة‪.‬‬
‫وحسق‪ ٚ‬خىصك‪َٝ‬ة ٗخىَصكٍُ٘ ؼدقز ؤقهفهدَ خىهَهعهدمهٌ‪،‬‬
‫ٗؤز٘خزٖد ٍِ٘ؿا ز٘شٔ ؾ‪٠‬دٗ‪ ٙ‬ؤٕو خىٕعد‪ٝ‬د ٍِ خى‪١‬كخقه‪ٞ‬ه‪ٞ‬هِ‪.‬‬
‫ٍٗد ‪ٝ‬اىٌ ؤمرك ٍِ ٍٍٖؿ خىصك‪َٝ‬ة خىَحه٘خِهيهة ‪٠‬هيه‪ ٚ‬خقْ‬
‫خىكخفؿ‪ ٕ٘ ِٝ‬ؤُ خىَصكٍ‪٘ ِٞ‬يقدء‪َٝٗ ،‬دقوُ٘ شك‪َٝ‬حٌٖ زهؿً‬
‫زدقؾ ز‪١‬ؿ ٍد ؤزؿ‪٘٠‬خ زدى٘و‪ٞ‬ية ٗخألويه٘ذ‪ ،‬زه‪ٞ‬هْهَهد خىٕهعهد‪ٝ‬هد‬
‫ٗـٌٕٗٗ ‪ٝ‬مشُ٘ ف‪ ٜ‬خىىصُ٘ ؾُٗ ؤُ ‪ٝ‬كف شفِ ىٖفخ خى‪١‬هدىهٌ‬
‫خىعك‪ٗ ،‬ىٌ جّؿق بؾخّة ٍِ ٍْ‪َٝ‬دت ظق٘ خ ّىدُ خىهؿٗىه‪ٞ‬هة‬
‫زعق ٍِ خقجنسٖد ٍٗد لخه ‪ٝ‬كجنسٖد‪ٍٗ .‬د خىَْدلىة خىهحه‪ٝ ٜ‬هؿٗق‬
‫قظدٕد ٍْف ؤٌٖك ف‪ ٜ‬خىَْ‪ٙ‬قة خىؽٕكخء ىٌ جهنهِ وه‪ٞ‬هدوه‪ٞ‬هة‬
‫‪ًٍ٘ٝ‬د زو ٕ‪ ٜ‬ظكذ ٍد ز‪ ِٞ‬ؤٍكخء‪ ،‬خىصهك‪ٝ‬هَهة جهعهكمهٖهد قه٘‪ٙ‬‬
‫ؼدقش‪ٞ‬ة ىيَم‪ٝ‬ؿ ٍِ خىؿٍدء ٘دىَد ‪ٜ‬و خىهَهؿخّهُ٘ زهدىهصهكخجهٌ‬
‫زدق‪ٍٗ ِٞ‬عَ‪ ٍِ ِٞٞ‬خألمرك ٌٍْٖ بشكخٍدً‪ .‬فدىىدظة خى‪١‬كخقه‪ٞ‬هة‬
‫ٍكٌعة ىيَم‪ٝ‬ؿ ٍِ خىصكخجٌ ٍد ؾخً خىَدىن‪ٗ ٜ‬فك خغح‪ٞ‬دىهٔ ال‬
‫جٖمٌٕ ىٍ٘ة الجٌ ٗآؼك شكخجٌَٖ قكخق خغح‪ٞ‬ده خىى‪ٞ‬هؿ ٘هدق‬
‫‪٠‬م‪ٝ‬م ٗخىى‪ٞ‬ؿ و‪١‬ؿُٗ ٌدمك ٗخىى‪ٞ‬ؿ ‪٠‬سؿٗ ظَ٘ؾ ‪.‬‬
‫ٕٗفٓ خى٘ذدجق خىح‪ ٜ‬ؤ‪٠‬يِ ‪ْٖ٠‬د ىِ جنهُ٘ خىه٘ظه‪ٞ‬هؿا‪ ،‬زهو‬
‫خىنر‪ٞ‬ك ٍِ خىَفدشأت وححنهٍهف ؼهاله خألٌهٖهك ٗخىىهْه٘خت‬
‫خىَقسية‪ٗ ،‬وحسق‪ٍَٖ ٚ‬ة ٕفٓ خى٘ذدجق‪ ،‬بـخ ىٌ جصؿ ٘هك‪ٝ‬هقهٖهد‬
‫بى‪ ٚ‬خىَعدمٌ خىؿٗى‪ٞ‬ة‪ ،‬جفمك ٌ‪١‬ه٘ذ خىه‪١‬هدىهٌ ٗخىهَهْه‪ٝ‬هَهدت‬
‫خألٕي‪ٞ‬ة زصكخجٌ خ زدؾا خىح‪ ٜ‬خقجنسث زعق خىٍ‪١‬هر خىه‪١‬هكخقه‪ٜ‬‬
‫ٍِ قسو ش‪ ًٞ‬خالظحاله خألٍك‪ٝ‬نه‪ٗ ٜ‬فهك ٍه٘ت خىٍهكمهدت‬
‫خألٍْ‪ٞ‬ة ٍٗي‪ٍٞٞ‬دت خألظمخذ خى‪ٙ‬دجف‪ٞ‬ة ٍٗي‪ٞ‬هٍه‪ٞ‬هدت خىهَهدىهنه‪ٜ‬‬
‫ٗظنٍ٘دت خىَْ‪ٙ‬قة خىؽٕكخء‪.‬‬
‫ٕه‪ .‬ذ‪).‬‬