‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫جمهوری اسلمی‬
‫افغانستان‬

‫دافغانستان اسلمی‬
‫جمهوریت‬

‫جمهوری اسلمی افغانستان‬

‫‪1‬‬

‫اسناد معیاری مطالب ۀ پیشنهادات‬
‫برای انتخاب‬

‫مشاورین و شرکت های مشورتی‬
‫داخلی وبین المللی‬

‫ادارۀ پالیسی تدارکات – وزارت مالیه‬
‫کابل‪ ،‬افغانستان‬
‫‪1‬در مطابقت با قانون تدارکات عامه دولت جمهوری اسلمی افغانستان و براساس درخواست معیاری بانک جهانی برای پیشنهادات‬
‫جهت انتخاب مشاورین ‪ ،‬مه سال ‪.2004‬‬

‫‪1‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ووو وو ووووو ووو ووو وو ووووو ووووو ووو ووووو و‬
‫وووووووو ووووووو وووو وووووو ووو‪.‬‬
‫ووووو ووووو ووووووو وووو‬
‫ماده ‪ 37‬مراحل مطالبه پیشنهادات‬
‫ماده چهل و ششم ‪ 46‬فورمه های معیاری‬
‫احکام طرزالعمل تدارکات عامه‬
‫حکم ‪ :80‬استفاده از طرزالعمل های مطالبه پیشنهادات‬
‫حکم ‪ :81‬اعلن دعوت به ابراز علقمندی‬
‫حکم ‪ :82‬ارزیابی ابراز علقمندی و تهیه شارت لست‬
‫حکم ‪ :83‬محتویات مطالبه پیشنهادات‬
‫حکم ‪ :84‬انتخاب طرزالعمل‬
‫حکم ‪ :85‬تسلیم پیشنهادات برای خدمات مشورتی‬
‫حکم ‪ :86‬معیار ارزیابی خدمات مشورتی‬
‫حکم ‪ :87‬صدور مطالبه پیشنهادات‬
‫حکم ‪ :88‬توضیح و تعدیل مطالبه پیشنهادات‬
‫حکم ‪ :89‬تمدید مدت تسلیمی پیشنهاد‬
‫حکم ‪ :90‬دریافت پیشنهادات‬
‫حکم ‪ 91:‬ضرب العجل برای تسلیمی پیشنهادات‬
‫حکم‪ : 92‬بازنمودن پیشنهادات تخنیکی‬
‫حکم ‪ :93‬یادداشت بازنمودن‬
‫حکم ‪ :95‬آزمایش ابتدائی‬
‫حکم ‪ :96‬ارزیابی و انتخاب‬
‫حکم ‪ :97‬نمره دهی پیشنهادات به منظور ارزیابی تخنیکی‬
‫حکم ‪ :98‬راپور ارزیابی تخنیکی و حفظ یادداشت های مربوطه‬
‫حکم ‪ :99‬اعلن نتایج ارزیابی تخنیکی‬
‫حکم ‪ :100‬باز گشائی مالی‬
‫حکم ‪ :101‬ارزیابی مالی برای روشهای انتخاب براساس کیفیت و قیمت‬
‫حکم ‪ :102‬ارزیابی مالی جهت انتخاب براساس کیفیت‬
‫حکم ‪ :103‬راپور ارزیابی مالی‬
‫حکم ‪ :104‬ساحه مذاکره‬
‫حکم ‪ :105‬طرزالعمل برای مذاکرات‬
‫حکم ‪ :106‬طرزالعمل برای اعطاء‬
‫حکم ‪ :107‬انتخاب مشاورین انفرادی‬
‫حکم ‪ :108‬طرزالعمل انتخاب مشاورین انفرادی‬
‫حکم ‪ :119‬نیازمندی های عاجل و ارزیابی نرخ از منبع واحد‬
‫حکم ‪ :120‬طرزالعمل مذاکرات‬
‫حکم ‪ :124‬عقد قرارداد تحت روشهای داوطلبی و مطالبه پیشنهادات‬
‫حکم ‪ :125‬تهیه و امضای قرارداد تحت روشهای داوطلبی و مطالبه پیشنهادات‬
‫‪2‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫حکم ‪ :130‬نشراعلن عقد قرارداد‬
‫حکم ‪ :131‬ثبت قرارداد ها‬
‫حکم ‪ :133‬قرارداد های پرداخت بالمقطع‬
‫حکم ‪ :134‬قراردادهای قیمت فی واحد‬
‫حکم ‪ :144‬پیش پرداخت‬
‫حکم ‪ :142‬تعدیل قیمت‬
‫حکم ‪: 163‬فساد و تقلب‬
‫حکم ‪ :165‬اجتناب از تضاد منافع در خدمات مشورتی‬

‫‪3‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫مندرجات‬

‫‪4‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫پیش گفتار‬
‫این اسناد معیاری مطالبه پیشنهادات اداره پالیسی تدارکات برای مشاورین و شرکت های مشورتی‬
‫داخلی و بین المللی را ایجاد مینماید‪ .‬این اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات برای انتخاب مشاورین‬
‫درمطابقت با قانون تدارکات عامه جمهوری اسلمی افغانستان‪ ،‬متحد المال ها‪ ،‬احکام طرزالعمل‬
‫تدارکات‪ ،‬اطلعات و سایراسناد تهیه شده است‪ .‬قانون مالیات برعایدات ‪ ،2005‬و متحدالمال های‬
‫وزارت درارتباط به معافیت مالیاتی کشورهای کمک کننده‪ ،‬نهاد های مالی بین المللی‪ ،‬مؤسسات‬
‫خیریه و قراردادیانیکه درافغانستان فعالیت دارند و همچنان هرنوع اسناد تقنینی طبق قانون نافذۀ‬
‫مالیات قابل پرداخت توسط مشاورین‪ ،‬شرکت های مشورتی‪ ،‬قراردادیان فرعی و افراد‪ ،‬قابل تطبیق‬
‫میباشد‪.‬‬
‫این اسناد معیاری مطالبه پیشنهادات هرزمانیکه برای انتخاب مشاورین با استفاده از روش های مختلف‬
‫انتخاب مانند انتخاب براساس قیمت و کیفیت )‪ ،(QCBS‬انتخاب براساس کیفیت )‪ ،(QBS‬انتخاب‬
‫تحت بودجه معین )‪ ،(FBS‬انتخاب براساس قیمت کم)‪ ، (LCS‬و انتخاب ازمنبع واحد لزم باشد‪،‬‬
‫استفاده شده میتواند‪.‬‬
‫قبل ازتهیه اسناد معیاری مطالبه پیشنهادات‪ ،‬اداره تدارکاتی باید با قانون تدارکات عامه آشنایی داشته و‬
‫روش انتخاب و مناسبترین نوع قرارداد را انتخاب نموده باشد‪ .‬اسناد معیاری مطالبه پیشنهادات شامل‬
‫دو فورمه معیاری قرارداد‪ :‬یکی برای توظیف براساس زمان و دیگری قرارداد پرداخت بالمقطع‬
‫میباشد‪ .‬پیش گفتار این دو نوع قرارداد بیانگر آنست که استفاده از آنها برای خدمات مشورتی مناسبترین‬
‫نوع قرارداد است‪ .‬این اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات همچنان شامل نمونه های قرارداد میباشد که‬
‫برای قراردادهای کوچکتربراساس زمان یا قراداد پرداخت بالمقطع مورد استفاده قرار گرفته میتواند‪.‬‬
‫این مطالبۀ پیشنهادات شامل نامه معیاری دعوت‪ ،‬دستورالعمل معیاری مشاورین‪ ،‬لئحه وظایف و‬
‫فورمه های معیاری قرارداد میباشد‪ .‬دستورالعمل معیاری مشاورین و شرایط عمومی معیاری قرارداد‬
‫نباید تحت هیچ شرایط تعدیل شود‪ .‬به هرحال‪ ،‬صفحه معلومات و شرایط خاص قرارداد جهت انعکاس‬
‫شرایط توظیف درافغانستان مورد استفاده قرارگرفته میتواند‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫مطالبه پیشنهادات‬
‫خدمات مشورتی‬
‫مطالبه پیشنهادات شماره }‬

‫تتتتت تتتتتت تتتتتتتتت‬

‫تتت تتت{‬
‫جمهوری اسلمی افغانستان‬
‫نام پروژه }تتت تتتتت تتت تتت{‬
‫شماره بودجه‪ ،‬قرضه‪ ،‬اعتبار یا کمک های بلعوض }‬
‫تتت{‬

‫تتتتت تتت‬

‫عنوان خدمات مشورتی }تتتتت تتت تتت{‬

‫‪6‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قسمت ‪ .1‬دعوتنامه‬
‫}تتتتتت ت تتتت ت تتتت تتتتت تتتت ت تتتتت تتت ت ت ت‬
‫تتت تتت تتتتتت تتت تتت{‬
‫}تتتتت ت تتت{‬
‫}تتت ت تتتت تتتتت{‬
‫آقای محترم‪ /‬خانم محترمه‬
‫‪} .1‬تتت تتتتت تتتتتتتت تتت تتت{ )منبعججد بنججام اداره یججاد میشججود( وجججوه‬
‫مالی را از }تتتت تت‪ :‬تتتتت ت تتتت ت ت ت تت تتتت ت تتت تت‬
‫تتتت تتتت{ }منبعد بنام وجوه یاد میشود{ برای مصرف }نام پروژه درج شود{}انتخججاب‪:‬‬
‫دریافت یا برای آن درخواست نموده{ است‪ .‬اداره تدارکاتی قصد دارد تا بخشی از این وجوه را برای‬
‫پرداخت های مطلججوب تحجت قراردادیکجه ایججن مطجالبه پیشججنهادات بجه خججاطر آن صادرشججده اسجت‪ ،‬بجه‬
‫مصرف برساند‪.‬‬
‫‪} .2‬ت تت تتتتت ت تتتتتت تتت ت تت{ درحججال حاضججر ازمشججاورین دعججوت‬
‫مینمایججد تججا جهججت اجججرای خججدمات مشججورتی ذیججل }ت تت ت تتتتتت ت تتتت‬
‫تتتتتت تتت تتت{ پیشنهاد ارائه نمایند‪ :‬تفصجیلت بیشجتر درمجورد خجدمات درلئحجه‬
‫وظایف درج شده است‪.‬‬
‫‪ .3‬مطالبه پیشنهادات عنوانی مشاورین شارت لست شده ذیل میباشد‪:‬‬
‫}تتت تتتتتتت تتتت تتت تتت تتت تتتت{‬
‫ارسال این دعوتنامه به کدام شرکت دیگر مجاز نیست‪.‬‬
‫‪ .4‬انتخاب یک شرکت تحت }تتت تتتتتت تتت تتت{ و طرزالعمل شرح داده شده در‬
‫مطالبه پیشنهادات‪ ،‬درمطججابقت بججا پالیسججی هججای }تتتتتت‪ :‬ت تتتت ت تتتتتت‬
‫عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان یا نام رهنمود های تدارکاتی تمویل کننده وججججوه‬
‫تتتت{ صورت می گیرد‪.‬‬
‫‪ .5‬مطالبه پیشنهادات شامل اسناد ذیل میباشد‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قسمت ‪ -1‬دعوتنامه‬
‫قسمت ‪ -2‬دستورالعمل برای مشاورین )شامل صفحه معلومات(‬
‫قسمت ‪ -3‬پیشنهاد تخنیکی – فورمه های معیاری‬
‫قسمت ‪ -4‬پیشنهاد مالی – فورمه های معیاری‬
‫قسمت ‪ -5‬لئحه وظایف‬
‫قسمت ‪ -6‬فورمه های معیاری قرارداد‬
‫‪ .6‬لطفًا به محض دریافت به آدرس ذیل }تتتت تت تتت تتتت{ت کتبًا به ما اطلع‬
‫بدهید‪:‬‬
‫)الف( اینکه شما دعوتنامه را دریافت نموده اید؛ و‬
‫)ب( اینکه آیا شما پیشنهاد را طور انفرادی و یا مشترک تسلیم مینمایید‪.‬‬
‫با احترام‪،‬‬
‫}امضاء‪ ،‬نام ووظیفه نماینده اداره تدارکاتی را درج کنید‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قسمت ‪ .2‬دستورالعمل برای مشاورین‬
‫}تتتتتتت تت تتتتت تتتتتتتت‪ :‬تتتت ‪ :2‬تتتتتتتتتت تتتت‬
‫تتت‪.‬تتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتت‬
‫تتتتتتتتت تتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتتتتتت)تتتتتتتتتتت‬
‫تتت تتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتت‬
‫تتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتت({‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تعریفات‬

‫)الف( تمویل کننجده وججوه مجالی‪ :‬عبجارت از تمجام مؤسسجات‪ ،‬نهادهجا و ادارات‬
‫تمویل کنندۀ وجوه مالی برای پرداخت درمقابل خدمات از بودج جۀ کمججک‬
‫های بلعوض‪ ،‬قرضه‪ ،‬اعتبار)کریججدت( یججا تحججت کججدام موافقتنامجۀ مججالی‬
‫دیگرمیباشد‪.‬‬
‫)ب( فرمایش دهنده‪ :‬اداره تدارکاتی است که مشججاور منتخججب قججرارداد خججدمات‬
‫مشورتی را با آن امضا مینماید‪.‬‬
‫)ج( مشاور‪ :‬نهاد یا شخصی است که خدمات را تحت قججرارداد بججرای فرمججایش‬
‫دهنده عرضه میدارد‪.‬‬
‫)د( قرارداد‪ :‬موافقتنامۀ تحریری امضا شده توسط جانبین و تمام اسججناد ضججمیمه‬
‫مندرج ماده ‪ 1‬آن است که حاوی شرایط عمومی قرارداد‪ ،‬شرایط خججاص‬
‫قرارداد و ضمایم آن میباشد‪.‬‬
‫)هج( صفحه معلومات‪ :‬بخشی از دستورالعمل برای مشججاورین اسججت کججه جهججت‬
‫انعکاس شرایط مشخص کشور )افغانستان( و ماموریت استفاده میشود‪.‬‬
‫)و( روز‪ :‬روز مطابق جنتری میباشد‪.‬‬
‫)ز( حکومت‪ :‬جمهوری اسلمی افغانستان میباشد‪.‬‬
‫)ح( دستورالعمل برای مشاورین‪) :‬قسمت ‪ 2‬مطالبه پیشنهادات( سندی است که‬
‫تمام معلومات ضروری جهت تهیه پیشنهادات برای مشاورین شارت لست شده‬
‫درآن درج میباشد‪.‬‬
‫)ط( دعوتنامه “‪) :”LOI‬قسمت ‪ 1‬مطالبه پیشنهادات(‪ :‬دعوتنججامه ای اسججت کججه‬
‫توسط فرمایش دهنده به مشاورین شارت لست شده ارسال میگردد‪.‬‬
‫)ی( کارمند یا کارمندان‪ :‬اشخاص مسلکی و کارمندان حمججایوی انججد کججه توسججط‬
‫مشججاورین یججا مشججاورین فرعججی جهججت اجججرای خججدمات یججا بخججش آن توظیججف‬
‫میگردند؛ کارمندان خارجی‪ :‬اشخاص مسلکی و کارمندان حمججایوی کججه هنگججام‬
‫اسججتخدام‪ ،‬اقامتگججاه اصججلی آنهججا بیججرون از افغانسججتان باشججد؛ کارمنججدان داخلججی‪:‬‬
‫عبججارت از اشججخاص مسججلکی و کارکنججان حمججایوی اسججت کججه هنگججام اسججتخدام‬
‫اقامتگاه اصلی در داخل افغانستان قرارداشته باشد‪.‬‬
‫)ک( پیشنهاد‪ :‬پیشنهاد تخنیکی و مالی میباشد‪.‬‬
‫)ل( مطججالبه پیشججنهادات‪ :‬سججندی اسججت کججه براسججاس اسججناد معیججاری مطالبججۀ‬
‫پیشنهادات برای انتخاب مشاورین توسط فرمایش دهنده تهیه میگردد‪.‬‬
‫)م( اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات‪ :‬اسناد معیجاری مطجالبه پیشجنهادات میباشجد‬
‫که باید توسط فرمایش دهنده منحیث یک رهنمود برای تهیه مطالبه پیشججنهادات‬
‫استفاده شود‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫)ن( خدمات‪ :‬کارهای است که با رعایت احکام قججرارداد توسججط مشججاور اجججراء‬
‫میگردد‪.‬‬
‫)س( مشاور فرعی‪ :‬شججخص یججا اداره ای اسججت کججه مشججاور اصججلی بخشججی از‬
‫خدمات را با او قرارداد مینماید‪.‬‬
‫)ع( لئحه وظججایف‪ :‬سججند شججامل در مطججالبه پیشججنهادات درقسججمت ‪ 5‬اسججت کججه‬
‫اهداف‪ ،‬سججاحه کججار‪ ،‬فعججالیت هججا وظججایف قابججل اجججراء‪ ،‬مسججؤلیت هججای مربججوط‬
‫فرمججایش دهنججده و مشججاور و نتایججج متججوقعه و قابججل تحججویلی هججای مججاموریت را‬
‫تشریح مینماید‪.‬‬
‫‪ .1‬معرفی‬

‫‪ 1.1‬فرمایش دهنده که نامش در صفحه معلومات درج است یججک شججرکت یججا‬
‫مؤسسۀ مشورتی )مشاور( را ازمیان شرکت هاییکه درلسججت دعوتنججامه شججامل‬
‫اند‪ ،‬طبق روش انتخابی مشخص در صفحه معلومات‪ ،‬انتخاب می نماید‪.‬‬
‫‪ 1.2‬ازمشاورین شارت لست شده دعوت بعمل می آید تا پیشنهادات تخنیکی و‬
‫مالی یا صرف پیشنهاد تخنیکی شان را طوریکه درصفحه معلومات مشججخص‬
‫شججده اسججت‪ ،‬بججرای خججدمات مشججورتی لزم منججدرج درصججفحه معلومججات ارائه‬
‫نمایند‪ .‬این پیشججنهاد اسججاس مججذاکرات و درنهججایت امضججای قججرارداد بججا مشججاور‬
‫منتخب میباشد‪.‬‬
‫‪ 1.3‬مشاورین باید خود را با شرایط محیطی محل آشنا ساخته و درهنگام تهیه‬
‫پیشججنهادات آنهججا را درنظربگیرنججد‪ .‬بججرای بدسججت آوردن معلومججات ابتججدائی‬
‫درمورد این ماموریت و شرایط محلججی‪ ،‬مشججاورین تشججویق میشججوند تججا قبججل از‬
‫ارائه پیشنهاد با فرمایش دهنده ملقات نموده و درجلسججه قبججل از ارائۀ پیشججنهاد‬
‫درصورتیکه درصفحه معلومججات مشججخص شججده باشججد‪ ،‬حاضرشججوند‪ .‬حضججور‬
‫درجلسه قبل از پیشججنهاد اختیججاری میباشججد‪ .‬مشججاورین بایججد بججا نماینججده فرمججایش‬
‫دهنده که نامش در صفحه معلومات آمده است جهت ترتیججب بججرای ملقججات یججا‬
‫بدست آوردن معلومات اضافی درمورد جلسه قبججل از پیشججنهاد تمججاس بگیرنججد‪.‬‬
‫مشاورین باید اطمینان حاصل کنند که این کارمندان درمورد ملقججات شججان بججه‬
‫منظور آماده گی مناسب دروقت زمان کافی توصیه شده اند‪.‬‬
‫‪ 1.4‬فرمایش دهنده بدون وضع مصرف بالی شرکت‪ ،‬معلومات و تسججهیلت‬
‫مشخص در صججفحه معلومججات را بججه وی فراهججم نمججوده‪ ،‬بججرای بدسججت آوردن‬
‫جوازات و اجازه های لزم جهت انجام خدمات‪ ،‬و تهیه معلومجات مربجوط بجه‬
‫پروژه و گزارشات عندالموقع با شرکت معاونت خواهد نمود‪.‬‬
‫‪ 1.5‬مشاورین باید مسئولیت تمام مصارف مربوط به تهیه و تسججلیم پیشججنهادات‬
‫و مذاکره قرارداد را خود بپذیرد‪ .‬فرمایش دهنده مکلف به قبججول کججدام پیشججنهاد‬
‫نبوده‪ ،‬و این حق را برای خود محفوظ میدارد تا بججدون داشججتن کججدام مسججئولیت‬
‫در قبال مشاورین مراحل انتخاب را درهرزمانی قبل از اعطای قججرارداد لغججو‬

‫‪11‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫نماید‪.‬‬
‫تضاد منافع‬

‫‪ 1.6‬اداره پالیسججی تججدارکات وزارت مججالیه از مشججاورین تقاضججا مینمایججد تججا بججه‬
‫فرمایش دهنده مشوره مسلکی‪ ،‬هدفمند و بججی طرفججانه داده و در تمججام اوقججات‬
‫منافع او را درنظرداشته‪ ،‬ازتضاد منافع با سایر وظایف یا علقمندی و اقدام ‪،‬‬
‫جدًا اجتناب نموده‪ ،‬بدون هرنوع ملحظه برای کارآینده خویش عمل نماید‪.‬‬
‫‪ 1.6.1‬بدون محدودیت در عمومیت موارد فوق مشاورین مذکور و شججرکتهای‬
‫وابسته آنها‪ ،‬تحججت هریججک از حججالت منججدرج ذیججل تضججاد منججافع دانسججته شججده‬
‫ازاینرو نباید استخدام شوند‪:‬‬

‫فعالیت های متضاد‬

‫)‪ (i‬شججرکت و هرشججرکت وابسججته بججه وی کججه بججه منظججور تهیججه اجنججاس‪،‬‬
‫امورساختمانی یا خدمات غیرمشورتی برای یک پروژه توسط فرمایش دهنججده‬
‫بکار گماشته می شود‪ ،‬اجازۀ اجرای خدمات مشورتی مربججوط بججه آن اجنججاس‪،‬‬
‫امورساختمانی یا خدمات غیرمشورتی را نخواهد داشت‪ .‬برعکس‪ ،‬شججرکتیکه‬
‫به منظور تهیه خدمات مشورتی مربوط بججه آمججاده سججازی و یججا اجججرای همچججو‬
‫پروژه استخدام میگردد‪ ،‬خود و شرکتهای وابسته به او اجازۀ تهیه اجنججاس‪ ،‬یججا‬
‫اجرای امورساختمانی یا خدمات غیرمشورتی که ناشی از یا مسججتقیمًا مربججوط‬
‫بججه همچججو خججدمات باشججد را نخواهججد داشججت‪ .‬هججدف از ایججن فقججره‪ ،‬خججدمات‬
‫غیرمشورتی اجرای خدمات فزیکی‪ ،‬به طور مثال‪ ،‬سججروی‪ ،‬تحقیقججات‪ ،‬حفججر‪،‬‬
‫عکس برداری از فضا‪ ،‬و فلمبرداری قمر مصنوعی تعریف شده است‪.‬‬

‫قرارداد های متضاد‬

‫)‪ (ii‬مشاور )به شمول کارمند و مشاورین فرعی او( یا شرکت های وابسته بججه‬
‫او نباید برای کدام قرارداد که طبعًا درتضاد با وظیفه دیگر قابل اجراء توسط‬
‫او برای عین فرمایش دهنده یا کدام فرمایش دهندۀ دیگر باشد‪ ،‬استخدام گججردد‪.‬‬
‫به طور مثال‪ ،‬یک مشاور که بججه منظججور طججرح دیزایججن انجینججری بججرای یججک‬
‫پروژۀ زیربناء استخدام شججده اسججت‪ ،‬نبایججد بججه منظججور بررسججی مسججتقل محیججط‬
‫زیستی برای عین پروژه اسجتخدام شجوند و مشجاوریکه بجه منظجور خصوصجی‬
‫سازی دارایی های عامه فرمایش دهنده را کمک مینماید‪ ،‬نباید همچججو دارایججی‬
‫ها را خود خریداری نماید‪ ،‬ونه به مشتریان همچودارایی ها مشوره بدهججد‪ .‬بججه‬
‫همین قسم‪ ،‬مشاوریکه به منظور تهیه لئحۀ وظایف یک قرارداد استخدام شججده‬
‫است‪ ،‬نباید برای همان قرارداد مربوط استخدام شود‪.‬‬

‫روابط متضاد‬

‫)‪ (iii‬مشاوریکه )به شمول کارمند و مشاورین فرعی او( رابطه تجججارتی یججا‬
‫فامیلی با یکی ازاعضای کارمندان فرمایش دهنده درکججدام بخججش طورمسججتقیم‬
‫یا غیرمستقیم ارتباط داشجته باشججد )‪ (i‬تهیججه لئحجه وظججایف قجرارداد‪ (ii) ،‬طجی‬
‫مراحل انتخاب بجرای همچججو قجرارداد‪ ،‬یجا )‪ (iii‬نظجارت از قجرارداد‪ ،‬قجرارداد‬
‫اعطاء شده را نموده نمیتواند‪ ،‬مگراینکه تضاد ناشی ازایججن رابطججه بججه طریقججه‬
‫ای قابل قبول اداره پالیسججی تججدارکات وزارت مججالیه بججوده و از طریججق مراحججل‬
‫انتخاب و اجرای قرارداد حل شده باشد‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ 1.6.2‬هرحججالت واقعججی یججا پنهججانی تضججاد کججه برظرفیججت مشججاورین در انجججام‬
‫خدمت به نفع فرمایش دهنده تاثیروارد نماید یا اینکججه همچججو تججاثیر طورمججوجه‬
‫درک شده باشد‪ ،‬مکلف به افشای آن میباشد‪ .‬عججدم مججوفقیت در افشججای اوضججاع‬
‫متذکره منجر به برطرفی مشاور و یا فسخ قرارداد او شده میتواند‪.‬‬
‫‪ 1.6.3‬هیچ نماینده گی یا کارمندان برحال فرمایش دهنججده دروزارت‪ ،‬ریاسججت‬
‫ها یا نماینده گی های خود شججان منحیججث مشججاور کججارکرده نمیتواننججد‪ .‬اسججتخدام‬
‫کارمندان سابقۀ دولتی فرمایش دهنده به منظور اجرای وظیفه در وزارت ها‪،‬‬
‫ریاست ها یا نماینده گی های قبلی شان قابل قبول بوده میتواند مشروط برآنکه‬
‫تضاد منافع درآن وجود نداشته باشد‪ .‬هرگاه مشاور یکی از کارکنان دولتی را‬
‫منحیججث کارمنججد در پیشججنهاد تخنیکججی شججان نججامزد نمایججد‪ ،‬همچججو کارمنججد بایججد‬
‫تصدیق تحریری از دولت یا استخدام کننده را با تائید این مطلب که آنها درایام‬
‫رخصتی بدون معاش ازوظایف رسمی بوده و بجه آنهججا اجججازه کججار تمججام وقجت‬
‫)فولتایم( خارج از وظیفه رسمی قبلی شان داده شده است‪ ،‬داشته باشججد‪ .‬همچججو‬
‫تصدیق باید منحیث بخش پیشنهاد تخنیکی مشاور به فرمایش دهنده تهیه گردد‪.‬‬
‫منفعت غیرمنصفانه‬

‫‪ 1.6.4‬هرگاه یک مشاور شارت لست شده ازانجام خججدمات مشججورتی مربججوط‬
‫به این قرارداد منفعت رقابتی بدست آورد‪ ،‬فرمایش دهنده بایججد تمججام معلومججات‬
‫مربوط را که به همچو مشاور باعث منفعت رقابتی می گججردد‪ ،‬همججراه بججا ایججن‬
‫مطالبه پیشنهادات به تمام مشاورین شارت لست شده فراهم نماید‪.‬‬

‫فساد و تقلب‬

‫‪ 1.7‬اداره پالیسی تدارکات وزارت مالیه از تمام ادارات تججدارکاتی )بججه شججمول‬
‫اشخاص ذینفججع درآن( و همچنججان مشججاورین اشججتراک کننججده مصججروف درهججر‬
‫پججروژه درافغانسججتان تقاضججا مینمایججد کججه بلنججد تریججن معیججارات اخلقججی را هججم‬
‫درجریان مراحل انتخاب و هم درتمام مدت اجرای قرارداد رعایت نمایند‪.‬‬
‫)الف( طبق اهداف این فقره‪ ،‬شرایط مندرج ذیل را قرار آتی تعریف مینماید‪:‬‬
‫)‪ (i‬فسسساد‪ :‬پیشنهاد‪ ،‬دادن‪ ،‬دریججافت‪ ،‬یججا درخواسججت نمججودن هرچیججز بججا ارزش‬
‫است که طورمستقیم یا غیرمستقیم فعالیت کارمند عامه را در مراحججل انتخججاب‬
‫یا اجرای قرارداد تحت تاثیرقراردهد؛‬
‫)‪(ii‬تقلب‪ :‬عبارت از جعل یا فروگذاری حقایق به منظور تحت تاثیر قججراردادن‬
‫مراحل انتخاب یا اجرای قرارداد میباشد؛‬
‫سازش‪ :‬طرح یا سازش میان دو یا بیشججتر مشججاورین‬
‫)‪(iii‬‬
‫با و یا بدون آگججاهی اداره تجدارکاتی یجا فرمجایش دهنجده‪ ،‬بجه منظججور ایجججاد قیجم‬
‫ساختگی‪ ،‬درسطوح غیر رقابتی میباشد؛‬
‫)‪ (iv‬اجبار‪ :‬ضرر یا تهدید ضرر رسانیدن طورمستقیم یا غیر مستقیم به‬
‫اشخاص یا دارایی های آنها به منظور تحت تاثیرقراردادن برای عدم اشتراک‬

‫‪13‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫شان درمراحل تدارکاتی یا اجرای قرارداد میباشد‪.‬‬
‫)ب( هرگاه معلوم شود که مشاور پیشنهاد شده برای اعطاء‪ ،‬مستقیمًا یججا ازطریججق‬
‫یک نماینده خود‪ ،‬درفساد‪ ،‬تقلب ‪ ،‬سازش‪ ،‬یا اجبار دررقابت برای قرارداد مججورد‬
‫نظر دست داشته است‪ ،‬پیشنهاد او باید رد شود؛‬
‫)ج( هرگاه درهرزمانی از مراحجل تجدارکات معلجوم شجود کجه نماینجده هجای ادارۀ‬
‫تدارکاتی یا اشخاص ذینفع از قرضججه درفسججاد‪ ،‬تقلججب‪ ،‬سججازش‪ ،‬اجبججار درجریججان‬
‫مراحل انتخاب یا اجرای قرارداد دست داشته اند‪ ،‬بدون اینکه ادارۀ تدارکاتی کدام‬
‫اقدام به موقع و مناسب تمویل کنندۀ وجوه مالی میتوانجد همجان بخجش وججوه مجالی‬
‫تخصیص داده شده را لغو نماید؛‬
‫)د( هرگاه معلوم شود که یک مشاور یا شخص طورمستقیًم یا ازطریق نماینده‬
‫خود‪ ،‬در فساد‪ ،‬تقلب ‪ ،‬سازش‪ ،‬یا اجبار در رقابت یا اجرای قراردادیکه‬
‫ازبودجۀ دولت جمهوری اسلمی افغانستان تمویل میشود دست داشته است‪،‬‬
‫باید ازاشتراک در تدارکات تمویل شده ازبودجۀ دولت برای مدت نا معلوم یا‬
‫معین محروم و غیرواجد شرایط اعلم گردد؛‬
‫)هج( اداره تدارکاتی میتواند در شرطنامه و قراردادهای تمویل شده‬
‫ازربودجۀ جمهوری اسلمی افغانستان حکمی را درج نماید که طبق آن‪،‬‬
‫مشاورین‪ ،‬اکمال کننده گان‪ ،‬وقراردادیان وقراردادی های فرعی آنها به‬
‫حکومت اجازه دهند تا ازحسابات و یادداشت ها و سایراسناد مربوط به‬
‫تسلیمی آفرواجرای قرارداد تفتیش نموده و توسط مفتشینیکه ازطرف دولت‬
‫یا تمویل کننده وجوه مالی مؤظف می شوند‪ ،‬بررسی گردد‪.‬‬
‫‪ 1.8‬مشاورین‪ ،‬مشاورین فرعی و شرکای آنها نباید‪ ،‬به سبب دست داشتن در‬
‫فسججاد و تقلججب تحججت اعلمیججه عججدم قججابلیت بججرای انتخججاب یججا بججه عبججارۀ دیگججر‬
‫محرومیت که از طرف ادارۀ پالیسی تدارکات وزارت مججالیه یججا تمویججل کننججده‬
‫وجوه مالی درمطابقت با فقره ‪ 1.7‬فوق صادرشججده‪ ،‬قرارداشججته باشجند‪ .‬علوه‬
‫برآن‪ ،‬مشاورین باید دررابطه با احکام تقلب و فساد ذکرشده درمواد مشخص‬
‫شرایط عمومی قرارداد معلومات داشته باشند‪.‬‬
‫‪ 1.9‬مشاور باید درمورد حق العمل و پاداش ها‪ ،‬درصورتیکه به نماینده های‬
‫مربوط به این پیشنهاد پرداخت شده یا قرارباشد که پرداخت شود و درجریججان‬
‫اجججرای قججرارداد درصججورتیکه قججرارداد بججه وی اعطججا شججده باشججد‪ ،‬طججوریکه‬
‫درفورمه تسلیمی پیشنهاد مالی )قسمت ‪ (4‬درخواسجت شجده اسججت‪ ،‬معلومجات‬
‫ارائه نماید‪.‬‬
‫مبدأ اجناس و خدمات‬
‫مشورتی‬

‫‪ 1.10‬خاستگاه اجناس و خدماتیکه تحت این قرارداد تهیه و عرضه میگردد‪،‬‬
‫به استثنای مندرجات ذیل از هرکشوری بوده میتواند‪:‬‬
‫)‪ (i‬طبق قانون یا مقررات رسمی دولت جمهوری اسلمی افغانستان روابججط‬

‫‪14‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تجارتی با آن کشورممنوع قرارداده شده باشد؛ یا‬
‫)‪ (ii‬طبق فیصله شورای امنیت ملل متحد درمطابقت با فصججل هفتججم منشججور‬
‫سازمان ملل متحد‪ ،‬ورود اجناس ازآن کشور یا پرداخت به اشخاص یا ادارات‬
‫مربوط به آن کشور توسط جمهوری اسلمی افغانستان ممنججوع قججرارداده شججده‬
‫باشد‪.‬‬
‫صرف یک پیشنهاد‬

‫‪ 1.11‬مشاورین شارت لست شده صرف یججک پیشججنهاد ارائه نمججوده میتواننججد‪.‬‬
‫هرگاه یک مشاور بیشترازیک پیشنهاد ارائه نموده یا دربیشتر از یک پیشنهاد‬
‫سهم داشته باشد‪ ،‬همچو پیشنهادات باید رد شوند‪ .‬بججه هرحججال‪ ،‬ایججن حکججم مججانع‬
‫اشتراک مشاورین فرعی به شجمول اشجخاص مسجلکی دربیشجترازیک پیشجنهاد‬
‫نمی گردد‪.‬‬

‫اعتبار پیشنهاد‬

‫‪ 1.12‬ایججن مطلججب کججه پیشججنهادات مشججاورین تججا چججه مججدتی بایججد بعججد از تاریججخ‬
‫تسلیمی قابل اعتبار باقی بماند‪ ،‬در صفحه معلومججات ذکراسججت‪ .‬درجریججان ایججن‬
‫مدت‪ ،‬مشاورین بایججد موجججودیت کارمنججدان مسججلکی نججامزد شججده درپیشججنهاد را‬
‫حفظ نماینججد‪ .‬فرمججایش دهنججده بایججد تلش نهججایی خججود را نمایججد تججا مججذاکرات را‬
‫دراین مدت تکمیل نماید‪ .‬به هرحال‪ ،‬درصورت لزوم‪ ،‬فرمایش دهنججده میتوانججد‬
‫از مشاورین درخواست نماید تا میعاد اعتبار پیشنهادات شان را تمدیججد نماینججد‪.‬‬
‫آنعده از مشججاورینیکه بججه همچججو تمدیججد مججوافقت میکننججد‪ ،‬بایججد تائیججد نماینججد کججه‬
‫موجودیت کارمندان مسلکی نامزد شده در پیشنهادات شان را حفظ کججرده انججد‪،‬‬
‫یا با تائید تمدید مججدت اعتبججار پیشججنهاد‪ ،‬مشججاورین میتواننججد کارمنججدان جدیججد را‬
‫پیشکش نمایند که باید در ارزیابی نهایی برای اعطای قرارداد مورد ملحظججه‬
‫قرارگیرند‪ .‬آنعده از مشججاورینیکه بججا همچججو تمدیججد مجوافقه نداشججته باشججند‪ ،‬حججق‬
‫دارند تمدید مدت اعتبار پیشنهاد را رد نمایند‪.‬‬

‫قابلیت مشاورین فرعی‬

‫‪ 1.13‬هرگاه مشاورشارت لست شده قصد داشته باشججد تججا همججراه بججا مشججاورین‬
‫ویا اشخاص مسجلکی کجه شجامل شجارت لسجت نشجده انجد شجریک شجود‪ ،‬همچجو‬
‫مشاورین ویا اشخاص مسلکی دیگر باید با معیار شایستگی یا قابلیت مطججابقت‬
‫داشته باشند‪.‬‬

‫‪ 2.1‬مشجججاورین میتواننجججد درخواسجججت توضجججیح درمجججورد هراسجججناد مطجججالبه‬
‫‪ .2‬توضیح و تعدیل‬
‫اسناد مطالبه پیشنهادات پیشنهادات به تعداد روز های مججذکور درصججفحه معلومججات قبجل از ختججم تاریجخ‬
‫تسلیمی پیشنهاد‪ ،‬ارائه نمایند‪ .‬هردرخواست برای توضیح باید طججور تحریججری‬
‫یا ازطریق وسایل الکترونیکی استاندارد به آدرس فرمایش دهنده که درصفحه‬
‫معلومججات ذکرشججده اسججت ارسججال گججردد‪ .‬فرمججایش دهنججده بایججد جججواب خججود را‬
‫طورکتبی یا ازطریججق وسججایل الکججترنیکی اسججتاندارد ارائه نمججوده و کججاپی )بججه‬
‫شمول تشریح استعلم اما بدون افشججای نججام منبججع سججوال کننججده( آن را بججه تمججام‬
‫مشجاورین ارسجال نمایجد‪ .‬درصججورتیکه ازنظجر فرمجایش دهنجده تعججدیل مطجالبه‬
‫پیشنهادات درنتیجه یججک توضججیح ضججروری دانسججته شججود‪ ،‬ایججن تعججدیل بایججد بججا‬

‫‪15‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫رعایت طرزالعمل های مندرج درفقره ‪ 2.2‬صورت گیرد‪.‬‬
‫‪ 2.2‬فرمایش دهنده میتوانججد درهرزمججانی کججه خواسججته باشججد قبججل از تسججلیمی‬
‫پیشنهادات‪ ،‬سند مطججالبه پیشججنهادات را بججا صججدور یججک ضججمیمه طورکتججبی یججا‬
‫ازطریق وسایل الکترونیکی استاندارد تعدیل نماید‪ .‬این ضججمیمه بایججد بججه تمججام‬
‫مشاورین ارسال گردد که بالی تمججام آنهججا اجبججاری مججی باشججد‪ .‬مشججاورین بایججد‬
‫تصدیق نمایند که تمام ضمایم را دریافت نموده اند‪ .‬به منظور دادن وقت کججافی‬
‫به مشاورین تا که درهنگام تهیه پیشنهادات شججان بججه فرمججایش دهنججده تعججدیل را‬
‫درنظربگیرند‪ ،‬فرمایش دهنده میتواند درصورتیکه تعدیل اساسی باشد‪ ،‬ضرب‬
‫العجل برای تسلیمی پیشنهادات را تمدید نماید‪.‬‬
‫تهیه پیشنهادات ‪3.‬‬

‫‪ 3.1‬پیشنهاد و همچنان تمام مکاتبات مربوط که بین فرمایش دهنده و مشاور‬
‫تبادله )فقرۀ ‪ 1.2‬ملحظه شود( میگردد‪ ،‬باید به زبانیکه درصفحه معلومججات‬
‫مشخص شده است تحریرگردد‪.‬‬
‫مشاورین باید درهنگام تهیه پیشنهادات اسناد شامل در مطالبه ‪3.2‬‬
‫پیشنهادات را تفصیل وار معاینه نمایند‪ .‬نواقص مواد درتهیه معلومات‬
‫‪.‬درخواست شده منجر به رد پیشنهاد شده میتواند‬
‫‪ 3.3‬مشاورین باید درهنگججام تهیججه پیشجنهاد تخنیکجی بجه منججدرجات ذیججل تجوجه‬
‫خاص داشته باشند‪:‬‬
‫)الف( هرگاه مشاورشارت لست شده ملحظه نماید کججه بججا شججریک شججدن همججراه‬
‫مشججاورین دیگججر دریججک اتحججادیه چنججد شججرکتی یججا خججدمات مشججورتی فرعججی بججه‬
‫مهارتهای او افزوده میشود‪ (1) ،‬میتواند با مشاورینیکه شارت لست نشده اند یجا )‬
‫‪ (2‬بججا مشججاورینیکه شججارت لسججت شججده انججد‪ ،‬درصججورتیکه در صججفحه معلومججات‬
‫ذکرشده باشد‪ ،‬شریک شود ‪ .‬مشاوریکه شارت لست شده است باید نخست موافقجۀ‬
‫فرمایش دهنجده را کجه او میخواهجد بجا شجرکتیکه شجارت لسجت نشجده اسجت یجا بجا‬
‫مشججاورینیکه شججارت لسججت شججده انججد‪ ،‬شججریک شججود‪ ،‬بدسججت بیججاورد‪ .‬هرگججاه بججا‬
‫مشاورینیکه شارت لست نشده اند شریک شود‪ ،‬مشاور شارت لست شججده بایججد بججه‬
‫حیث رهبرعمل نماید‪ .‬درصورتیکه با چندین شرکت شریک شججود‪ ،‬تمججام شججرکاء‬
‫طورمشترک یا جداگانه مسؤل بججوده و بایججد اظهارنماینججد کججه چججه کسججی بججه حیججث‬
‫نمایندۀ اتحادیه شرکت ها عمل خواهد کرد‪.‬‬
‫ب( تعداد تخمینی ماهوار کارمندان مسلکی یا بودجه برای اجرای قرارداد‪(،‬‬
‫باید در صفحه معلومات اما نه هردوی آنها ذکر گردد‪ .‬به هرحال‪ ،‬پیشنهاد باید‬
‫براساس تعداد کارمندان مسلکی به طورماهوار یا بودجه تخمین شده توسط‬
‫‪.‬مشاورین باشد‬
‫برای اجرای وظایف براساس بودجه معین‪ ،‬بودجه موجججود در صججفحه معلومججات‬
‫درج بوده‪ ،‬و پیشنهاد مالی نباید از بودجۀ مذکور تجاوزنماید و درعین حال تعججداد‬

‫‪16‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تخمینی ماهوار کارمندان مسلکی نباید افشا گردد‪.‬‬
‫)ج( کارمندان مسلکی بدیل نباید پیشنهاد شوند‪ ،‬و صرف یججک بیججوگرافی بججرای‬
‫هر پست ارائه شده میتواند‪.‬‬
‫)زبان )لسان‬

‫‪ 3.4‬اسنادیکه توسط مشاورین منحیث بخش این قججرارداد صججادرمیگردد‪ ،‬بایججد‬
‫به زبان یا زبانهاییکه درفقججره ‪ 3.1‬صججفحه معلومججات مشججخص گردیججده اسججت‪،‬‬
‫باشند‪ .‬هرگاه درصفحه معلومات دوزبان ذکرشده باشد‪ ،‬زبانیکه مشاور برنججده‬
‫پیشنهاد خود را به آن زبان ارائه نموده است‪ ،‬زبان نافججذ خواهججد بججود‪ .‬شایسججته‬
‫است که کارمندان شرکت معلومججات کججاری بججه زبججان هججای ملججی افغانسججتان را‬
‫داشته باشند‪.‬‬

‫شکل و محتوی پیشنهاد‬
‫تخنیکی‬

‫‪ 3.5‬بادرنظرداشت ماهیت قرارداد‪ ،‬ایجاب مینماید که مشاورین باید پیشنهاد‬
‫مکمل یا پیشنهاد تخنیکی ساده ارائه نمایند‪ .‬شکل پیشنهاد تخنیکی مورد نظر‬
‫در صفحه معلومات درج است‪ .‬ارائه نوع نادرست پیشنهاد منجربه عدم‬
‫جوابگویی پیشنهاد می گردد‪ .‬معلومات مندرج در فقره های )الف( تا )ز(‬
‫ذیل درپیشنهاد تخنیکی با استفاده از فورمه های معیاری ضمیمه )قسمت ‪(3‬‬
‫باید تهیه گردد‪ .‬تعداد پیشنهادی صفحات برای توضیح طریقه‪ ،‬روش و پلن‬
‫کاری پیشنهاد تخنیکی ساده در فقره )‪) (ii‬ج( ذکرشده است‪ .‬یک صفحه‬
‫عبارت از یک رخ چاپ شده کاغذ ‪ A4‬یا اندازه ورقه نامه میباشد‪.‬‬
‫)الف( )‪ (i‬صرف بججرای پیشججنهاد تخنیکججی کامججل‪ :‬توضججیح مختصججر درمججورد‬
‫تشکیلت و طرح کلجی از آخریججن تجربجه مشجاورین و در اتحجادیه شجرکت هجا‬
‫برای هریک شریک درمورد وظایف دارای ماهیت مشابه درفججورمه تخنیکججی‬
‫‪ 2‬قسمت ‪ 3‬لزم است‪ .‬برای هریک وظیفه‪ ،‬درطرح کلججی نامهججای مشججاورین‬‫فرعی و کارمندان مسججلکی کججه اشججتراک نمججوده انججد‪ ،‬بایججد مججدت وظیفججه‪ ،‬مبلججغ‬
‫قججرارداد‪ ،‬و شججمولیت مشججاور ذکرگججردد‪ .‬معلومججات بایججد صججرف بججرای آنعججده‬
‫وظایف که مشاور قانونًا ازطرف فرمججایش دهنججده منحیججث یججک شججرکت یججا بججه‬
‫حیث یکی از شرکت های عمده دراتحادیه شرکت ها عقد قرارداد نموده است‪،‬‬
‫باشد‪ .‬وظایفی که توسط کارمند مسلکی طور خصوصججی یججا ازطریججق شججرکت‬
‫های دیگر تکمیل میگردد‪ ،‬به حیث تجربه مشججاور یججا شججرکای آن دانسججته نمججی‬
‫شود‪ ،‬اما توسط خود کارمندان مسلکی در بیوگرافی ها )سججوابق کججاری( شججان‬
‫ذکرشججده میتوانججد‪ .‬مشججاورین بایججد تجربججه ای را کججه خججود ادعججا نمججوده انججد‪،‬‬
‫درصورتیکه ازطرف فرمایش دهنده درخواست شود‪ ،‬با دلیل اثبات نمایند‪.‬‬
‫)‪ (ii‬برای پیشنهاد تخنیکی ساده معلومات فوق لزم نبوده و فورمه تخنیکی ‪-‬‬
‫‪ 2‬قسمت ‪ 3‬نباید استفاده شود‪.‬‬
‫)ب( )‪ (i‬صرف برای پیشنهاد تخنیکی کامل‪ :‬نظریججات و پیشججنهادات درمججورد‬
‫لئحه وظایف به شمول پیشنهادات قابل اجرا که کیفیت و مؤثریت قججرارداد را‬
‫بهبود می بخشد؛ و درمورد شججرایط کارمنججدان همکججار و تسججهیلت بججه شججمول‬

‫‪17‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫کمک های اداری‪ ،‬جججای دفججتر‪ ،‬انتقججالت محلججی‪ ،‬تجهیججزات‪ ،‬و غیججره کججه بایججد‬
‫توسط فرمایش دهنده )فورمه تخنیکی ‪ 3-‬قسمت ‪ (3‬تهیه گردد‪.‬‬
‫)‪ (ii‬فورمه تخنیکی‪ 3-‬قسمت ‪ 3‬نبایججد بججرای پیشججنهاد تخنیکججی سججاده اسججتفاده‬
‫شود؛ نظریات و پیشنهادات فوق درصججورت لججزوم بایججد درتوضججیح طریقججه و‬
‫روش )به فقره ‪) 3.4‬ج( )‪ (ii‬مراجعه شود( درج شود‪.‬‬
‫)ج( )‪ (i‬بججرای پیشججنهاد تخنیکججی کامججل و پیشججنهاد تخنیکججی سججاده‪ :‬توضججیح‬
‫درمورد طریقه‪ ،‬روش و پلن کاری جهت اجرای قرارداد های که منججدرجات‬
‫ذیل مانند طریقه تخنیکی و روش‪ ،‬پلن کاری و جدول تشکیلتی و کارمنججدان‬
‫را تحت پوشش قرارمیدهد‪ .‬رهنمود درمورد محتججوای ایججن قسججمت پیشججنهادات‬
‫تخنیکی درفورمه تخنیکی ‪ 4-‬قسمت ‪ 3‬درج است‪ .‬پلن کججاری بایججد بججا جججدول‬
‫کاری )فورمه تخنیکی ‪ 8-‬قسمت ‪ (3‬که به شکل گراف زمانبندی پیشنهاد شججده‬
‫هریک فعالیت را نشان میدهد‪ ،‬سازگار باشد‪.‬‬
‫)‪ (ii‬صججرف بججرای پیشججنهاد تخنیکججی سججاده‪ :‬توضججیح طریقججه‪ ،‬روش و پلن‬
‫کاری طور نورمال مشتمل بر ‪ 10‬صفحه‪ ،‬به شمول نقشه‪ ،‬طججرح و نظریججات‬
‫و پیشنهادات‪ ،‬درصورت لزوم درمورد لئحججه وظججایف و پرسججونل همکججار و‬
‫تسهیلت میباشد‪.‬‬
‫)د( لست تیم کارمندان مسلکی با ساحه تخصص‪ ،‬موقف و وظایف که به‬
‫هریک عضو تیم کاری تعیین میگردد )فورمه تخنیکی ‪ 5-‬قسمت ‪.(3‬‬
‫)هج( برآورد تخمینی تعداد کارمندان لزم )کامنججدان مسججلکی ماهججانه داخلججی و‬
‫خارجی( جهت اجرای قرارداد )فججورمه تخنیکججی ‪ 7-‬قسججمت ‪ .(3‬کججار مججاهوار‬
‫کارمندان برای دفتر مرکزی و فعالیتهای ساحوی‪ ،‬و برای کارمندان مسججلکی‬
‫داخلی و خارجی باید طور جداگانه ذکرگردد‪.‬‬
‫)و( بیوگرافی یا سوانح کارمندان مسلکی که توسط خود یا نماینده باصلحیت‬
‫آنها )فورمه تخنیکی ‪ 6-‬قسمت ‪ (3‬امضاء شده باشد‪.‬‬
‫)ز( صرف برای پیشنهاد تخنیکی کامل‪ :‬توضیح مفصل روش پیشنهاد شده و‬
‫کارمندان برای آموزش‪ ،‬درصججورتیکه درصجفحه معلومجات‪ ،‬آمجوزش منحیجث‬
‫جزء مشخص این قرارداد تعین شده باشد‪.‬‬
‫‪ 3.6‬پیشنهاد تخنیکی نباید معلومات مالی را دربر داشته باشد‪ .‬پیشنهاد تخنیکی‬
‫حاوی معلومات مالی باید منحیث پیشنهاد غیرجوابگو اعلم گردد‪.‬‬
‫پیشنهاد مالی‬

‫‪18‬‬

‫‪ 3.7‬پیشنهاد مالی باید با استفاده از فورمه های معیججاری ضججمیمه )قسججمت ‪(4‬‬
‫تهیه گردند‪ .‬لست تمججام مصججارف درارتبججاط بججه ایججن قججرارداد‪ ،‬بججه شججمول )‪(1‬‬
‫معججاش کارمنججدان )داخلججی و خججارجی‪ ،‬درسججاحه و دفججتر مشججاورین(‪ ،‬و )‪(2‬‬
‫مصارف قابل بازپرداخت مندرج صفحه معلومات میباشد‪ .‬درصورت لججزوم‪،‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫این مصارف باید طبق فعالیت و به مصججارف داخلججی و خججارجی تقسججیم بنججدی‬
‫شوند‪ .‬تمام فعالیت ها و اقلم تشریح شده درپیشنهاد تخنیکی باید طورجداگانه‬
‫نرخ داده شود؛ فعالیت ها و اقلم تشریح شججده در پیشججنهاد تخنیکججی امججا بججدون‬
‫نرخ‪ ،‬شامل در قیم سایر فعالیت ها یا اقلم دانسته خواهد شد‪.‬‬
‫مالیات‬

‫‪ (1) 3.8‬یک مشاور مکلف به پرداخت مبلغ قابل پرداخت مالیات قابل تادیه‬
‫درافغانستان )مانند‪ :‬مالیات بججر فروشججات‪ ،‬مالیججات مصججارف دسججته جمعججی یججا‬
‫مالیات برعایدات کارمندان خارجی غیرمقیم در ساحه‪ ،‬مکلفیت ها‪ ،‬فیس هجا و‬
‫مالیات وضع شده که شامل اما محدود به آن نمی باشججد( بججه مشججاور تحججت ایججن‬
‫قرارداد بوده میتواند‪ .‬درصورتیکه مشاور درمطابقت با قانون‪ ،‬متحد المججال یججا‬
‫رهنمودهای قانونی صادر شده توسط وزارت مججالیه مکلججف بججه پرداخججت کججدام‬
‫نوع مالیججات باشججد‪ ،‬فرمججایش دهنججده بایججد آن را درصججفحه معلومججات ذکرنمایججد‪.‬‬
‫هرهمچو مبالغ نباید در پیشنهاد مالی که ارزیابی نمیگردد درج شود‪ ،‬امججا بایججد‬
‫درمذاکرات قرارداد مورد بحث قرار گرفته و در قرارداد شامل ساخته شود‪.‬‬
‫‪ (2) 3.8‬علوه برآن‪ ،‬پالیسی دولت جمهوری اسلمی افغانستان برآنسججت کججه‬
‫بایججد بججه تمججام مشججاورین واجججد شججرایط بججرای پججروژه هججای دولججتی )بججدون‬
‫درنظرداشت منبع تمویل( درمورد اینکه مشاورین درواقع مکلف بججه پرداخججت‬
‫مالیات قججانون مالیججات )‪ (2005‬میباشججند‪ ،‬طورواضججح ابلغ گججردد‪ .‬تججا جججاییکه‬
‫وزارت مالیه پیشنهاد مینماید که تمام قراردادهای انکشافی و بشری شججامل در‬
‫تهیه اجناس‪ ،‬ملکیت یا خدمات به یا داخل افغانستان باید حاوی احکام ذیل ) یججا‬
‫مشابه این عبارت( بوده باشند‪:‬‬
‫}مشاور{ باید قوانین جمهججوری اسججلمی افغانسججتان بججه شججمول قججانون مربججوط‬
‫مالیات برعایدات و مکلفیت های گمرکی را رعایت نماید‪.‬‬
‫}مشاور{ مسؤلیت ذیل را خواهد داشججت‪ :‬تشججخیص و پرداخججت مکلفیججت هججای‬
‫مالیاتی خود و مکلفیت های گمرکی طبق قوانین جمهوری اسلمی افغانسججتان‪.‬‬
‫احکام مغایر با آن نباید در موافقتنامه شامل ساخته شود‪.‬‬
‫‪ (3) 3.8‬تا اندازه ایکه وزارت خانه های مشخص خواستار مبلغ قججرارداد بججه‬
‫شجمول مالیججات مشججاور یججا شججخص خجاص باشججند‪ ،‬میتواننجد چنیجن کججاری را بججا‬
‫استفاده از وجوه مالی دربودجه خود آنها انجام دهند‪ .‬درصورتیکه ایجن طریقجه‬
‫قابل قبول باشد‪ ،‬زبان مندرج ذیل درقرارداد باید شامل ساخته شود‪:‬‬
‫مسؤلیت تشججخیص و پرداخججت مکلفیججت هججای مججالی و گمرکججی خججود را طبججق‬
‫قوانین جمهوری اسلمی افغانستان خود مشاور بججه عهججده دارد‪ .‬بججا وجججود آن‬
‫}وزارت{ موافقه مینماید که مبلغی را بججرای }مالیججات کججه قابججل بججازپرداخت‬
‫است درج شود{ به }مشاور{ بپردازد‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫احکام مغایر نباید دراین موافقتنامه شامل ساخته شود‪.‬‬
‫‪ 3.9‬مشاورین میتوانند قیمت خدمات شان را حد اکثر به سه اسعار قابل تبدیل‬
‫طورجداگانه یا دسته جمعی ذکر نماینججد‪ .‬فرمججایش دهنججده میتوانججد از مشججاورین‬
‫درخواست نماید تا بخشی از نرخ های را که نمایانگر مصرف به واحججد پججولی‬
‫افغانی باشد درصورتیکه درصفحه معلومات چنین درج باشد‪ ،‬ذکرنمایند‪.‬‬
‫‪ 3.10‬حججق العمججل و پججاداش هججا درارتبججاط بججه قججرارداد درصججورتیکه توسججط‬
‫مشاورین پرداخت شده یا قرارباشد پرداخت شود‪ ،‬لست آن در فورمه پیشججنهاد‬
‫مالی نمبر‪ 1 -‬قسمت ‪ 4‬باید ترتیب شود‪.‬‬
‫‪ .4‬تسلیم‪ ،‬دریافت و‬
‫گشایش پیشنهادات‬

‫‪ 4.1‬اصل پیشنهاد )پیشنهاد تخنیکی و درصججورت درخواسجت پیشجنهاد مجالی؛‬
‫به فقره ‪ 1.2‬مراجعه شود( نباید حاوی هیچ نوع وسط نویسی مگججر اینکججه بججه‬
‫منظور اصلح اشتباهات طبق لزومدید توسط خود مشاورین صججورت گرفتججه‬
‫باشد‪ .‬شخصیکه ایججن پیشججنهاد را امضججا مینمایججد بایججد همچججو اصججلحات را بججا‬
‫حرف اول اسم خود نشانی شد نماید‪ .‬تسلیمی نامه ها هم برای پیشنهاد مالی و‬
‫هججم تخنیکججی بججالترتیب درفججورمه تخنیکججی ‪ 1-‬قسججمت ‪ ،3‬و فججورمه مججالی ‪1-‬‬
‫قسمت ‪ 4‬باید باشد‪.‬‬
‫‪ 4.2‬نماینده با صلحیت مشاورین باید تمام صفحات پیشنهادات اصلی مالی و‬
‫تخنیکی را به حرف اول اسم خود نشانی شد نماید‪ .‬این صلحیتنامه باید طور‬
‫تحریری همراه با پیشنهاد یا سایر اشکال دیگججر نمایججانگرآن باشججد کججه نماینججده‬
‫دارای صلحیت امضا بوده اسجت‪ .‬پیشججنهادات مججالی و تخنیکجی بایججد بجا کلمجه‬
‫"اصل" باحرف اول اسم خود نشانی شد شوند‪.‬‬
‫‪ 4.3‬پیشنهاد تخنیکی باید با کلمه "اصججل" یججا "کججاپی" هرکججدام کججه لزم باشججد‪،‬‬
‫نشانی شد شود‪ .‬پیشنهادات تخنیکی باید به آدرس های مندرج فقججره ‪ 4.5‬و بججه‬
‫تعداد کاپی های ذکرشده در صفحه معلومات ارسججال شججوند‪ .‬تمججام کججاپی هججای‬
‫لزم پیشنهاد تخنیکی باید از اصل آن تهیه شوند‪ .‬هرگاه تفاوت میججان اصججل و‬
‫کاپی های پیشنهاد تخنیکی وجود داشته باشد‪ ،‬اصل آن قابل اعتبار میباشد‪.‬‬
‫‪ 4.4‬کاپی ها و اصل پیشنهاد تخنیکی باید دریک پاکت مهرشججده طورواضججح‬
‫با کلمه "پیشنهاد تخنیکی" نشانی شجوند‪ .‬بجه همیجن قسجم‪ ،‬اصجل پیشجنهاد مجالی‬
‫)درصورت لزوم تحجت روش انتخجاب منجدرج در صجفحه معلومجات( دریجک‬
‫پاکت مهرشده که به طور واضح کلمه "پیشنهاد مالی" روی آن نوشججته شججده‬
‫و به تعقیب آن شجماره هجای بجودجه‪ ،‬قرضجه‪ ،‬اعتبجار )کریجدت(‪ ،‬کمجک هجای‬
‫بلعوض‪ ،‬و کمک تخنیکی و نام مججاموریت بججا درج ایججن اخطججاریه کججه نبایسسد‬
‫"همسسراه بسسا پیشسسنهاد تخنیکسسی بسساز شسسود‪ ".‬گذاشججته شججده پججاکت هججای حججاوی‬
‫پیشنهادات تخنیکججی و مججالی بایججد دریججک پججاکت بیرونججی و مهرشججده جاسججازی‬
‫شوند‪ .‬این پاکت بیرونی باید آدرس‪ ،‬شماره و عنوان قرضججه را دربرداشججته و‬
‫طور واضح نوشته شده باشد که "به استثناء حضورداشت کارمنسسد مؤظسسف ‪،‬‬

‫‪20‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ت تت تتتت تتت تتتتتت تتت‬
‫نبایسسد قبسسل از }تتتت تتتت تت‬
‫تتتتت تت تتت ت تت{ بازشسسسود‪ .‬فرمجججایش دهنجججده مسجججؤلیت‬
‫بیجاشججدن‪ ،‬مفقججودی و گشججایش قبججل ازوقججت پیشججنهاد را درصججورتیکه پججاکت‬
‫بیرونججی مهججر و یججا طججوریکه تصججریح گردیججده نشججانی نشججده باشججد‪ ،‬نداشججته و‬
‫درهمچو حالت پیشنهاد رد شججده میتوانججد‪ .‬هرگججاه پیشججنهاد مججالی دریججک پججاکت‬
‫جججداگانه طججوریکه درفججوق ذکرشججده نشججانی نشججده باشججد دلیججل بججرای اعلن آن‬
‫منحیث پیشنهاد غیرجوابگو شده میتواند‪.‬‬
‫‪ 4.5‬پیشججنهادات بایججد بججه آدرس هججای منججدرج در صججفحه معلومججات ارسججال و‬
‫درمججدتیکه کمججترازآنچه کججه درصججفحه معلومججات ذکرشججده یججا هرنججوع تمدیججد‬
‫درمطابقت با فقجره ‪ 2.2‬نباشجد‪ ،‬توسجط فرمجایش دهنجده دریجافت شجود‪ .‬هرنجوع‬
‫پیشنهاد دریافت شده توسط فرمایش دهنده بعد از ضجرب العججل بجرای تسجلمی‬
‫بدون اینکه باز شود مسترد خواهد شد‪.‬‬
‫‪ 4.6‬بعد از ضرب العجل تسلیمی‪ ،‬فرمایش دهنده باید فججورًا پیشججنهاد تخنیکججی‬
‫را باز نماید‪ .‬پاکت های حاوی پیشنهاد مججالی بایججد محفججوظ و مهرشججده بججوده و‬
‫طور محفوظ نگهداری گردند‪.‬‬
‫‪ .5‬ارزیابی پیشنهاد‬

‫‪ 5.1‬اززمانیکه پیشججنهادات بازمیشججوند الججی اعطججای قججرارداد‪ ،‬مشججاورین نبایججد‬
‫درمورد هرمسجئله مربجوط بجه پیشجنهاد تخنیکجی و یجا مجالی بجا فرمجایش دهنجده‬
‫درتماس شوند‪ .‬هرنوع تلش ازطرف مشاورین جهججت تحججت تججاثیر قججراردادن‬
‫فرمایش دهنده درهنگام آزمایش‪ ،‬ارزیابی‪ ،‬درجه بندی پیشججنهادات‪ ،‬و پیشججنهاد‬
‫برای اعطای قرارداد منجربه رد پیشنهاد مشاور شده میتواند‪.‬‬
‫تا زمانیکه ارزیابی آنها تکمیل نگردد‪ ،‬و درصورت لزوم‪ ،‬تمویل کننده وجوه‬
‫مججالی عججدم مخججالفت خجود را صججادرنماید اشججخاص ارزیججابی کننججده پیشججنهادات‬
‫تخنیکی به پیشنهادات مالی دسترسی داشته نمیتوانند‪.‬‬

‫ارزیابی پیشنهادات‬
‫تخنیکی‬

‫‪ 5.2‬هیئت ارزیابی باید پیشججنهادات تخنیکججی را براسججاس جوابگججویی آنهججا بججه‬
‫لئحه وظایف‪ ،‬معیارقابل اجرای ارزیابی‪ ،‬معیججارات فرعججی‪ ،‬و سیسججتم نمججره‬
‫دهی مشخص در صفحه معلومات‪ ،‬ارزیابی نماید‪.‬به هرپیشنهاد جوابگو یججک‬
‫نمره تخنیکی )نمره تخنیکی = ‪ (ST‬داده می شود‪ .‬درصورتیکه یک پیشججنهاد‬
‫دراین مرحله به بخش های مهم مطالبه پیشنهادات علی الخصوص به لئحججه‬
‫وظایف جوابگو نباشد یا درصورتیکه حد اقججل نمججره تخنیکججی منججدرج صججفحه‬
‫معلومات را بدست آورده نتواند باید رد شود‪.‬‬

‫پیشنهادات مالی برای‬
‫انتخاب براساس کیفیت‬
‫یا ‪QBS‬‬

‫‪ 5.3‬بعججد از نمججره دهججی پیشججنهادات تخنیکججی‪ ،‬درصججورتیکه انتخججاب صججرف‬
‫براساس کیفیت باشد‪ ،‬باید ازمشاوریکه ازحیث نمره دردرجججه اول قججراردارد‪،‬‬
‫برای مذاکره درمورد پیشنهاد و قرارداد درمطججابقت بججا رهنمودهججای داده شججده‬
‫در فقره ‪ 6‬این رهنمودها دعوت بعمل آید‪.‬‬

‫گشایش و ارزیابی‬

‫‪ 5.4‬بعد ازاینکه ارزیججابی تخنیکججی تکمیججل گردیججد و درصججورت لججزوم تمویججل‬

‫‪21‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫پیشنهادات مالی‬
‫درمحضرعام )صرف‬
‫برای انتخاب براساس‬
‫قیمت وکیفیت‪ ،‬بودجۀ‬
‫معین و قیمت کم(‬

‫کننده وجوه مالی عدم مخججالفت خجود را ابججراز نمججود‪ ،‬فرمججایش دهنججده بایججد بججه‬
‫آنعده از مشاورینیکه پیشنهاد ارائه نموده اند‪ ،‬درمججورد نمججرات تخنیکججی شججان‬
‫که بدست آورده اند‪ ،‬اطلع داده و به مشججاورینیکه حججد اقججل نمججره را دریججافت‬
‫ننمججوده انججد یججا پیشججنهادات شججان طبججق مطججالبه پیشججنهاد و لئحججه وظججایف‬
‫غیرجوابگججو باشججند اطلع داده شججود کججه پیشججنهادات مججالی آنهججا بججدون اینکججه‬
‫بازشود بعد از تکمیل مراحل انتخاب دوباره به آنها مسترد میگردد‪ .‬همزمججان‬
‫فرمایش دهنده باید مشاورینی را که حد اقل نمججره تخنیکججی را دریججافت نمججوده‬
‫اند‪ ،‬درمورد تاریججخ‪ ،‬زمججان و محججل برگججزاری مجلججس بازگشججایی پیشججنهادات‬
‫مالی اطلع بدهد‪ .‬تاریخ بازگشایی درحدی باشد که به مشججاورین وقججت کججافی‬
‫داده شججججود تججججا ترتیبججججات حضججججور درمجلججججس بازگشججججایی را بگیرنججججد‪.‬‬
‫حضورمشاورین درمجلس گشایش پیشنهادات مالی اختیاری میباشد‪.‬‬
‫‪ 5.5‬پیشنهادات مالی باید عمومًا درحضورداشت نماینججده گججان مشججاورین کججه‬
‫خواهان حضور درمجلس باشند‪ ،‬بازشجوند‪ .‬نججام مشججاورین‪ ،‬و نمججرات تخنیکججی‬
‫آنها باید به صدای بلند خوانده شود‪ .‬پیشنهاد مالی آنعده از مشاورین که حد اقل‬
‫نمره اهلیت را دریافت نموده اند به منظور تائید اینکججه سربسججته و دارای مهججر‬
‫شده میباشد‪ ،‬معاینه شود‪ .‬سپس این پیشنهادات مالی باید بججاز‪ ،‬و قیججم مجمججوعی‬
‫آنها به صدای بلند خوانده و یادداشت شود‪ .‬کاپی یادداشت به تمام مشاورین‪ ،‬و‬
‫درصورت لزوم به تمویل کننده وجوه مالی نیز ارسال گردد‪.‬‬
‫‪ 5.6‬هیئت ارزیابی باید هرنوع اشتباهات محاسباتی را اصلح نماید‪ .‬درهنگام‬
‫اصلح این اشتباهات‪ ،‬درصورت موجودیت تفاوت میان مبلغ قسمی و قیمت‬
‫مجموعی و تفاوت میان حروف و ارقام‪ ،‬اولی قابل اعتبارمی باشد‪ .‬علوه‬
‫براصلحات فوق‪ ،‬طوریکه درفقره ‪ 3.6‬درج است‪ ،‬فعالیت ها و اقلم تشریح‬
‫شده در پیشنهاد تخنیکی قیمت داده نشده اند‪ ،‬طوری پنداشته خواهد شد که در‬
‫قیم فعالیت ها یا اقلم دیگرشامل میباشند‪ .‬درصورتیکه یک فعالیت یا قلم‬
‫پیشنهاد مالی طور متفاوت از پیشنهاد تخنیکی سنجش می شود‪ (i) ،‬هرگاه‬
‫قرارداد براساس زمان درمطالبه پیشنهادات درج شده باشد‪ ،‬هیئت ارزیابی‬
‫مقدار مندرج در پیشنهاد مالی را طوری اصلح نماید که با پیشنهاد تخنیکی‬
‫سازگارباشد‪ ،‬قیمت فی واحد مندرج پیشنهاد مالی مربوط را با مقدار اصلح‬
‫شده تطبیق نموده و قیمت مجموعی پیشنهاد را تصحیح نماید‪(ii) ،‬‬
‫درصورتیکه قرارداد پرداخت بالمقطع درمطالبه پیشنهادات درج شده باشد‪،‬‬
‫هیچ اصلحات درپیشنهاد مالی دراین رابطه لزم نیست‪ .‬نرخ ها باید به‬
‫اسعارواحد با استفاده از نرخ فروش اسعار‪ ،‬منبع و تاریخ مندرج درصفحه‬
‫معلومات تبدیل گردد‪.‬‬
‫‪ 5.7‬درصججورت اسججتفاده از انتخججاب براسججاس قیمججت و کیفیججت‪ ،‬بججه پیشججنهاد‬
‫دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده )‪ = Fm‬نججازلترین قیمججت ارزیججابی شججده(‬
‫حد اکثرنمره مالی )‪ = Sf‬نمره مالی( ‪ 100‬نمره داده شود‪ .‬نمججرات مججالی )‪Sf‬‬
‫= نمرات مالی( سایر پیشنهادات مالی طوریکه درصججفحه معلومججات ذکرشججده‬

‫‪22‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫است محاسبه شوند‪ .‬پیشنهادات طبق نمرات تخنیکی )‪ =ST‬نمره تخنیکی ( و‬
‫مالی )‪ =SF‬نمره مالی ( و با استفاده از نمرات داده شده )‪ =T‬نمره داده شججده‬
‫به پیشنهاد تخنیکی‪ =P ،‬نمره داده شده به پیشنهاد مالی ‪(P+T=1 ،‬مندرج در‬
‫صفحه معلومات ‪ P% × Sf+T% ×St=S‬درجه بندی میشوند‪ .‬شرکتیکه‬
‫بلند ترین نمره مجموعی تخنیکی و مالی را دریافت نمججوده اسججت‪ ،‬بایججد بججرای‬
‫مذاکره دعوت شود‪.‬‬
‫‪ 5.8‬درصورت انتخاب براساس بودجه معین‪ ،‬فرمایش دهنده باید شججرکتی را‬
‫که پیشنهاد با بلند ترین نمرۀ تخنیکججی ارائه نمججوده اسججت‪ ،‬در محججدودۀ بججودجه‬
‫انتخاب نماید‪ .‬پیشججنهاداتیکه از بججودجه ذکرشججده تجججاوز نماینججد‪ ،‬رد مججی شججود‪.‬‬
‫درصورت انتخاب براساس قیمت کم‪ ،‬فرمایش دهنده باید پیشنهاد با نججازلترین‬
‫نرخ را ازمیان آنهاییکه حد اقل نمره تخنیکججی را دریججافت نمججوده انججد انتخججاب‬
‫نمایججد‪ .‬درهججردو حججالت قیمججت ارزیججابی شججده پیشججنهاد طبججق فقججره ‪ 5.6‬مججورد‬
‫ملحظه قرارگرفته و از شرکت انتخاب شجده بجرای مجذاکره دعجوت صجورت‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪ .6‬مذاکرات‬

‫‪ 6.1‬مذاکرات به تاریخ و آدرس مندرج در صفحه معلومات برگذار میگردد‪.‬‬
‫مشاور دعوت شده برای حضور در مذاکرات‪ ،‬باید به حیث درخواست ابتدائی‬
‫موجودیت تمام کارمندان مسلکی را تائید نماید‪ .‬عدم موفقیت مشاوردر اجرای‬
‫همچون ضروریات منجربه این خواهد شد که فرمایش دهنده باید با‬
‫مشاوردیگرکه ازحیث درجه درردیف دوم قراردارد مذاکره نماید‪ .‬نماینده‬
‫هاییکه به نماینده گی از مشاور مذاکره را راه اندازی مینمایند‪ ،‬باید صلحیت‬
‫تحریری مذاکره و عقد قرارداد را داشته باشند‪.‬‬

‫مذاکرات تخنیکی‬

‫‪ 6.2‬مججذاکرات بایججد یججک بحججث پیشججنهاد تخنیکججی‪ ،‬طریقججه و روش تخنیکججی‬
‫پیشنهادی‪ ،‬پلن کاری‪ ،‬و تشکیلت و کارمندان‪ ،‬و هرنججوع پیشججنهادات توسججط‬
‫مشججاور را جهججت بهبججود لئحججه وظججایف دربرداشججته باشججد‪ .‬فرمججایش دهنججده و‬
‫مشاورین باید لئحه وظایف‪ ،‬جدول کارمنججدان‪ ،‬جججدول کججاری‪ ،‬لوژیسججتیک‪ ،‬و‬
‫گزارش دهی را نهایی نمایند‪ .‬این اسناد باید بعدًا درقجرارداد منحیجث "توضجیح‬
‫خججدمات" درج گججردد‪ .‬تججوجه خججاص بججه داده هججا و تسججهیلت لزم ازطججرف‬
‫فرمایش دهنده باید جهت اطمینان از اجرای رضایت بخججش قججرارداد صججورت‬
‫گیججرد‪ .‬فرمججایش دهنججده بایججد گزارشججات درمججورد مججذاکرات را کججه توسججط او و‬
‫مشاورامضاخواهد شد‪ ،‬تهیه نماید‪.‬‬

‫مذاکرات مالی‬

‫‪ 6.3‬درصورت لزوم‪ ،‬مشاور مسئولیت دارد که‪ ،‬قبل از آغازمججذاکرات مججالی‪،‬‬
‫با وزارت مالیه و مقامات محلی مسججؤل مالیججات جهججت تشججخیص مبلججغ مالیججات‬
‫قابل پرداخت توسط مشاور تحت قرارداد درتماس شود‪ .‬مذاکرات مالی شججامل‬
‫توضیح )درصججورت لججزوم( مکلفیججت مالیججاتی شججرکت درافغانسججتان‪ ،‬و طریقججه‬
‫ایکه درقرارداد انعکاس داده شود میباشد؛ و تعدیلت مججوافقه شججده تخنیکججی را‬
‫در مصرف خدمات انعکاس خواهد داد‪ .‬درحالت انتخاب براساس روش های‬

‫‪23‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قیمت و کیفیت‪ ،‬بودجه معین‪ ،‬و قیمت کم‪ ،‬به استثناء اینکه دلیل وجود داشججته‬
‫باشد‪ ،‬مذاکرات مالی‪ ،‬نججرخ معاشججات بججرای کارمنججدان و نججرخ هججای فججی واحججد‬
‫پیشججنهاد شججده را دربرنخواهججد داشججت‪ .‬بججرای سججایر روشججها‪ ،‬مشججاورین بایججد‬
‫معلومات درمورد نرخ معاشججات تشججریح شججده ضججمیمه درقسججمت ‪ – 4‬پیشججنهاد‬
‫مالی – فورمه های معیاری این مطالبه پیشنهادات را بجه فرمجایش دهنجده تهیجه‬
‫نماید‪.‬‬
‫موجودیت کارمندان‬
‫مسلکی و با تجربه‬

‫‪ 6.4‬بعد از انتخاب مشاور‪ ،‬مبنی بر ارزیابی کارمندان مسلکی پیشجنهاد شجده‪،‬‬
‫فرمایش دهنجده انتظجاردارد تجا درمجورد قجرارداد براسجاس کارمنجدان مسجلکی‬
‫مندرج درپیشنهاد مذاکره نماید‪ .‬قبل از مذاکرات قرارداد‪ ،‬لزم اسججت فرمججایش‬
‫دهنده اطمینان حاصل کند که کارمندان مسلکی واقعًا موجود میباشند‪ .‬فرمایش‬
‫دهنججده تعججویض کارمنججدان را در جریججان مججذاکرات قججرارداد مججورد ملحظججه‬
‫قرارنخواهد داد مگراینکه هججردو جججانب مجوافقه نماینججد کججه تججاخیر نججابه جججا در‬
‫مراحل انتخاب و یا به دلیل مانند فججوت‪ ،‬یججا نججاتوانی طججبی همچججو تعججویض را‬
‫غیرقابل اجتناب نموده است‪ .‬در غیججر اینصججورت و هرگججاه کارمنججدان مسججلکی‬
‫بدون تائیججد موجججودیت شجان درپیشججنهاد ارائه شججده باشجند‪ ،‬مشجاور فاقجد اهلیجت‬
‫دانسته شده میتواند‪ .‬هرکارمند پیشججنهادی بججرای تعججویض بایججد شایسججتگی هججای‬
‫مساوی یا بهتراز آنکججه کاندیججد اصججلی دارد‪ ،‬داشججته و توسججط مشججاور در مججدت‬
‫مشخص در دعوتنامه مذاکرات ارائه شود‪.‬‬

‫نتیجه مذاکرات‬

‫‪ 6.5‬مذاکرات با تجدید نظر درمورد پیش نویس قرارداد اختتام میآبد‪ .‬فرمججایش‬
‫دهنده و مشاور بایججد بجه منظورتکمیججل مججذاکرات‪ ،‬قججرارداد مججوافقه شججده را بججا‬
‫حجرف اول اسجم خجود نشججانی شجد نماینججد‪ .‬هرگجاه مججذاکرات موفججق تمجام نشججد‪،‬‬
‫فرمایش دهنده باید ازمشاور دیگر که پیشنهاد او ازحیث نمججره در درجججه دوم‬
‫قراردارد‪ ،‬برای مذاکره دعوت نماید‪.‬‬

‫‪ .7‬اعطای قرارداد‬

‫‪ 7.1‬بعد ازتکمیل مذاکرات‪ ،‬فرمایش دهنده باید قرارداد را به مشججاور منتخججب‬
‫اعطا نموده‪ ،‬درمطابقت با قانون تدارکات عامه‪ ،‬احکام طرزالعمل تججدارکات‪،‬‬
‫رهنمود ها‪ ،‬متحدالمالها و تعلیماتنججامه هججای صججادر شججده توسججط ادارۀ پالیسججی‬
‫تججدارکات آن را اعلن نمایججد‪ .‬بعججد از امضججای قججرارداد‪ ،‬فرمججایش دهنججده بایججد‬
‫پیشنهادات مالی بازنشده را به مشاورین غیربرنده مسترد نماید‪.‬‬
‫‪ 7.2‬مشاور بایججد قججرارداد را درتاریججخ و محججل مشججخص در صججفحه معلومججات‬
‫آغاز نماید‪.‬‬

‫‪ .8‬محرمیت‬

‫‪24‬‬

‫‪ 8.1‬معلومات درمورد ارزیابی پیشنهادات و سفارشات درارتباط به اعطججا بججه‬
‫آنعده ازمشاورینیکه پیشنهاد ارائه نموده اند یا سایر اشخاصججیکه رسججمًا بججا ایججن‬
‫پروسه ارتباط ندارند‪ ،‬نباید الی زمان نشججراعلن اعطججای قججرارداد افشججا شججود‪.‬‬
‫استفاده نادرست معلومات محرم مربوط به پروسججه توسججط هرمشججاور منجربججه‬
‫رد پیشنهاد شده و تحت احکام پالیسججی ضججد فسججاد و تقلججب تمویججل کننججده وجججوه‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫مالی ویا جمهوری اسلمی افغانستان قرارگرفته میتواند‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قسمت ‪ :2‬دستورالعمل مشاورین‬
‫صفحه معلومات‬

‫تتت‬
‫تت‬
‫تتتتتت‬
‫تت‬
‫تتتتتت‬
‫تتتت‬
‫تتتتت‬
‫}تتتت‬
‫تتتتتتت ت تتتت تتتت ت تتت ت تت تت تتتت تتت تتتتتت‬
‫ت ت ت ت تت تتتتت ت تتت تت ت ت تت تتتت ت تتتت ت ت ت تتت‬
‫تتتتتتتت{‬
‫شماره‬
‫پاراگراف‬
‫نام فرمایش دهنده‪:‬‬
‫روش انتخاب‪:‬‬
‫‪1.2‬‬

‫پیشنهاد مالی که یکجا با پیشنهاد تخنیکی باید ارائه شود‪:‬‬
‫نخیر‬
‫بلی‬
‫نام ماموریت‪:‬‬

‫‪1.3‬‬

‫جلسه قبل از پیشنهاد دایرخواهد شد‪ :‬بلی‬
‫جواب بلی باشد تاریخ‪ ،‬زمان و محل جلسه را ذکرکنید[‬

‫نماینده فرمایش دهنده‪:‬‬
‫آدرس‪:‬‬
‫تلیفون‪:‬‬
‫ایمیل‪:‬‬

‫نخیر‬

‫]درصورتیکه‬

‫فکس‪:‬‬

‫‪1.4‬‬

‫فرمایش دهنده تسهیلت و اطلعات ذیل را فراهم خواهد نمود‪:‬‬

‫‪) 1.6.1‬الف(‬

‫پیش بینی ضرورت انجام کارهای آینده مربوطه را فرمایش دهنده مینماید‪:‬‬
‫تتتتتت‬
‫تتتتتتت‬
‫بلی___ نخیر____ }تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتت تتتتتت ت تتتت تتتت تتت تتتتتتت تت‬
‫خلصه نمایید{‬

‫‪26‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪1.12‬‬

‫پیشنهادات الی ______}تتتتت تتتتت تت تتت تتتت‪:‬‬
‫تتتتتت تتتت ‪ 60‬ت ‪ 90‬تتت تتتت تتتتتت{ روز بعد‬
‫از تاریخ تسلیمی قابل اعتبار خواهد بود‪ ،‬مثال الی زمان‪:‬‬
‫_______________}تاریخ درج شود{‬

‫‪2.1‬‬

‫توضیحات درمدتیکه کمتراز _____________}تتتتت تت تتت‬
‫‪.‬تتتت{ روزکاری قبل از تاریخ تسلیمی نباشد‪ ،‬درخواست شده میتواند‬
‫آدرس برای درخواست توضیح‪:‬‬
‫‪ :‬ایمیل‬

‫فکس‪:‬‬

‫‪3.1‬‬

‫پیشنهادات به زبان ذیل ارائه خواهد شد‪} :‬تتت تت تتتت تتت‬
‫}تتتت تتتت ت تتتتتتت تتت تتت‬

‫)الف( ‪3.3‬‬

‫‪:‬مشاورین شارت لست شده میتوانند با مشاورین شارت لست شده دیگر شریک شوند‬
‫___بلی ___ نخیر‬

‫)ب( ‪3.3‬‬

‫}تتت تت تتتتتتت تتت تت تتتتتت تتتت{‬
‫‪:‬تعداد تخمینی لزم ماهوار کارمندان مسلکی برای این قرارداد‬
‫____________________________________________________‬
‫‪:‬یا‬
‫__________________________________________‪:‬بودجه موجود‬
‫تتتتتت تتتتتت تتتتتت تتتتت تتتتت{‬
‫تتتت تتت تت تتتتتت تتتت{ پیشنهاد مالی نباید از بودجه‬
‫‪.‬موجود‪ ______________________________:‬تجاوزنماید‬

‫‪3.4‬‬

‫تتتت‬
‫شکل پیشنهاد تخنیکی که باید ارائه شود‪ ،____ FTP:‬یا ‪} STP‬تتتتت‬
‫تتتتت تت تتتتت تت تتتتتتت{‬
‫‪: FTP‬پیشنهاد تخنیکی کامل؛ ‪ STP:‬پیشنهاد تخنیکی ساده‬

‫)ز( ‪3.4‬‬

‫آموزش یا تریننگ جزء مشخص قرارداد میباشد‪ :‬بلی ___ نخیر___‬
‫}تتتتتتتتت تتتت تتت تتتتت تتتتتتت‬
‫تتتتت تت تتت تتتتتت‪{:‬‬
‫_____________________________________________________‬
‫___________________________________________________‬

‫‪3.6‬‬

‫تتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتت‬
‫}تتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬

‫‪27‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تتتتت تتتت‪ .‬تت تتت تتتت تتتت تتتتتتت تتتتتتتتت‬
‫تتت‪.‬تتتتت‬
‫تتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتت تتتت‬
‫تتتتتتتتت‬
‫تتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتت تتتت تتتت تتتت تتتت تتتتتت‬
‫‪ 3.6‬تتتتت تتت تتتتتتت تتتتتت{‬
‫)‪ (1‬پرداخت پردیم به کارمندان مشاور طوریکه لزم است درهرروزیکه به مقاصد‬
‫خدمات در بیرون ازافغانستان ازدفتر اصلی غیرحاضرمی باشد‪ ،‬قابل اجرا میباشد؛‬
‫)‪ (2‬مصارف ضروری سفر‪ ،‬به شمول انتقالت کارمندان با مناسبترین امکانات‬
‫ترانسپورتی و عملی ترین راه مستقیم‪.‬‬
‫)‪ (3‬قیمت جای دفتر‪ ،‬سروی و تحقیقات؛‬
‫)‪ (4‬قیمت ارتباطات داخلی و بین المللی قابل اجراء مانند استفاده لزم از تلیفون و فکس‬
‫به منظور انجام خدمات؛‬
‫)‪ (5‬قیمت اجاره و کرایه کشتی برای انتقال هرنوع وسایل یا تجهیزات لزم که توسط‬
‫مشاورین به منظور انجام خدمات تهیه میشود؛‬
‫)‪ (6‬قیمت چاپ و انتشار گزارشات که باید برای انجام خدمات تهیه شود؛‬
‫)‪ (7‬پرداخت های لزم دیگر و مبالغ مؤقتی یا معین درصورت لزوم؛ و‬
‫)‪ (8‬قیمت اقلم بیشتر که به مقاصد خدمات لزم و در موارد مذکور ذکرنگردیده‬
‫است‪.‬‬
‫‪3.7‬‬

‫)‪ (1‬مبالغ قابل پرداخت توسط فرمایش دهنده به مشاور تحت قرارداد درارتباط با‬
‫مالیات داخلی‪ :‬بلی ____ نخیر ___‬
‫درصورتیکه جواب مثبت باشد‪ ،‬فرمایش دهنده }تتتت تتتتت تت‬
‫تتتت تت تتتتت تتتت تتتتت تتتتتت{‪:‬‬
‫)الف( هرنوع مالیات پرداخت شده توسط مشاور دوباره جبران شود‪} :‬تتت تت‬
‫تتتت تتت تتتت{؛ یا‬
‫)ب( پرداخت همچو مالیات به نماینده گی از مشاور‪} :‬تتت تت تتتت‬
‫تتت تتتت{‬

‫‪28‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫با درنظرداشت مالیات برعایدات طبق قانون مالیات ‪ 2005‬افغانستان‪ ،‬تا اندازه )‪(2‬‬
‫ایکه‪ ،‬وزارت مالیه پیشنهاد مینماید تمام قراردادهای انکشافی یا بشردوستانه به‬
‫شمول تهیه اجناس‪ ،‬ملکیت‪ ،‬خدمات به یا درداخل افغانستان باید حاوی مندرجات ذیل‬
‫‪):‬یا عین عبارات( باشند‬
‫}مشاور{ باید قوانین افغانستان به شمول قوانین مربوط به مالیات‬
‫برعایدات و مکلفیت های گمرکی را رعایت نماید‪.‬‬
‫}مشاور{ مسؤلیت ذیل را خواهد داشت‪:‬‬
‫تشخیص و پرداخت مکلفیت های مالیاتی و گمرکی خویش طبق‬
‫قوانین جمهوری اسلمی افغانستان‪.‬‬
‫احکام مغایرآن نباید در موافقتنامه درج شود‪.‬‬
‫)‪ (3‬با درنظرداشت قانون مالیات ‪ 2005‬افغانستان تا جاییکه یک ادارۀ تدارکاتی‬
‫خواهان یک شخص یا مشاور خاص باشد‪ ،‬چنین کار با استفاده ازمبلغ قرارداد به‬
‫شمول مالیات وجوه مالی بودجه خود آنها انجام میآبد‪ .‬درصورتیکه این روش قابل‬
‫اجرا باشد‪ ،‬جملت ذیل در قرارداد درج گردد‪:‬‬
‫}مشاور{ مسؤل تشخیص و پرداخت مکلفیت های مالیاتی و گمرکی خود طبق‬
‫قوانین جمهوری اسلمی افغانستان میباشد‪ .‬با وجود موارد متذکره‪} ،‬وزارت{‬
‫موافقه مینماید تا مبلغی را به }مشاور{ به خاطر }مالیات را که دوباره باید‬
‫پرداخت شود درج کنید{ بپردازد‪.‬‬
‫‪.‬احکام مغایر نباید دراین موافقتنامه درج شود‬
‫‪3.8‬‬

‫مشاور باید مصرف داخلی را به واحد پولی )افغانی( اظهارنماید‪ :‬بلی _____ نخیر‬
‫‪_______.‬‬
‫مممشام‬

‫‪4.3‬‬

‫مشاورین باید اصل و _____}تتتتت تت تتت تتتت{ کاپی های‬
‫‪.‬پیشنهاد تخنیکی‪ ،‬و اصل پیشنهاد مالی را ارائه نماید‬

‫‪4.5‬‬

‫‪:‬آدرس تسلیمی پیشنهاد عبارت است از‬
‫_________________________________________________‬
‫‪:‬پیشنهاد نباید دیرتراز تاریخ و زمان مندرج ذیل ارائه شود‬
‫____________________________________________________‬

‫)الف( ‪5.2‬‬

‫‪29‬‬

‫معیار‪ ،‬معیارفرعی‪ ،‬و سیستم نمره دهی برای ارزیابی پیشنهادات تخنیکی کامل‬
‫‪:‬عبارت اند از‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫نمرات‬
‫)‪ (i‬تجربه مشخص مشاور درارتباط به این قرارداد‪:‬‬
‫ل‪ ،‬معیارات فرعی درج نمیشوند{‬
‫}معمو ً‬

‫} ‪{10 – 0‬‬

‫)‪ (ii‬کفایت روش و پلن کاری پیشنهاد شده درجواب به لئحه وظایف‪:‬‬
‫}تتتتت تت تتت‬
‫)الف( روش و طریقه تخنیکی‬
‫تتتت{‬
‫}تتتتت تت تتت‬
‫)ب( پلن کاری‬
‫تتتت{‬
‫}تتتتت تت تتت‬
‫)ج( تشکیلت و کارمند‬
‫تتتت{‬
‫مجموع نمرات برای معیار ) ‪{20 – 50‬‬

‫‪{ii):‬‬

‫)‪ (iii‬شایستگی و قابلیت کارمند کلیدی برای این قرارداد‪:‬‬
‫}تتتتت تت‬
‫)الف( رهبرتیم‬
‫تتت تتتت{‬
‫تتتت‬
‫{‬
‫)ب( }تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫}تتتتت تت تتت تتتت{‬
‫تتتت‬
‫{‬
‫)ج( }تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫}تتتتت تت تتت تتتت{‬
‫تتتت‬
‫{‬
‫)د( } تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫}تتتتت تت تتت تتتت{‬
‫تتتت‬
‫{‬
‫)هج( } تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫}تتتتت تت تتت تتتت{‬
‫مجموع نمرات برای معیار ) ‪{iii): {30 – 60‬‬
‫مجموع نمراتیکه به هریک موقف یا انضباط فوق باید اختصاص داده شود‪ ،‬با‬
‫درنظرداشت سه معیار فرعی و نمرات فیصدی مربوطه ذیل تعیین خواهد شد‪:‬‬
‫‪ (1‬شایستگی های عمومی‬
‫تتت تتت{‬
‫‪ (2‬کفایت برای این قرارداد‬
‫‪ 60‬تتت تتت{‬
‫‪ (3‬تجربه درمنطقه و زبان‬
‫‪ 20‬تتت تتت{‬

‫}تتتت تتتت ‪ 20‬ت ‪30 %‬‬
‫}تتتت تتتت ‪ 50‬ت ‪%‬‬
‫}تتتت تتتت ‪ 10‬ت ‪%‬‬
‫نمره عمومی‬

‫‪30‬‬

‫‪100%‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫)‪ (iv‬شایستگی انتقال علم‪ ،‬برنامه )آموزشی(‪:‬‬
‫}تتتتتت تتتتت تت ‪ 10‬تتتت تتت تتتت‪.‬‬
‫تتتتتتت تتتتتت تتتت تتتتت تت تتت تتت‬
‫تتتتتتت تتتتت تتتتت تت ‪ 10‬تتتت تتتتتت تتتت تتت‬
‫تت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتت{‬
‫تتتتتتتتتتتتتت‬
‫الف( برنامه آموزشی مربوط‬
‫}تتتت‬

‫}تتتتت تت تتت (‬

‫ب( روش و طریقه آموزش‬
‫}تتتت‬

‫}تتتتت تت تتت (‬

‫)ج( اهلیت متخصصین و آموزگاران‬
‫تتتت{‬

‫}تتتتت تت تتت‬

‫مجموع نمرات برای معیار ) ‪{0 – 10‬‬
‫)‪ (v‬اشتراک ملی درمیان کارمندان کلیدی‬
‫}از ‪ 10‬نمره تجاوز ننماید{ }معیار فرعی نباید درج شود{‬
‫مجموع نمرات برای پنج معیار‪:‬‬

‫‪{iv):‬‬

‫} ‪{10 – 0‬‬
‫‪100‬‬

‫حد اقل نمره تخنیکی ‪ St‬برای کامیابی لزم است‪ _______ :‬نمرات }تتتتت‬
‫تتتتت تت تتت تتتتتت{‬
‫)ب( ‪5.2‬‬

‫معیار‪ ،‬معیار فرعی‪ ،‬و سیستم نمره دهی برای ارزیابی پیشنهادات تخنیکی ساده‬
‫عبارتند از‪:‬‬
‫نمرات‬
‫‪1‬‬

‫)‪ (i‬کفایت طریقه‪ ،‬روش و پلن کاری پیشنهاد شده درجواب به لئحه وظایف‬
‫‪20-40‬‬
‫)‪ (ii‬شایستگی صلحیت های کارمندان مسلکی کلیدی برای این قرارداد‪:‬‬
‫}تتتتت تت‬
‫الف( رهبرتیم‬
‫تتت تتتت{‬
‫}تتتتت تت‬
‫ب( }موقف و انضباط را طورلزم درج کنید{‬
‫تتت تتتت{‬
‫}تتتتت تت‬
‫ج( }موقف و انضباط را طورلزم درج کنید{‬
‫تتت تتتت{‬
‫‪1‬‬

‫توجه درمورد تعداد صفحات تسلیم داده شده درمقابل تعداد پیشنهاد شده تحت فقرۀ ‪) 3.4‬ج( )‪ (ii‬این رهنمود ها صورت گرفته میتواند‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫}تتتتت تت‬

‫د( }موقف و انضباط را طورلزم درج کنید{‬
‫تتت تتتت{‬
‫}تتتتت تت‬
‫هج( }موقف و انضباط را طورلزم درج کنید{‬
‫تتت تتتت{‬
‫)‪{ii‬‬
‫مجموع نمرات برای معیار ) ‪{60 – 80‬‬
‫تعداد نمراتیکه برای هریک موقف های فوق یا انضباط باید تشخیص شود‬
‫بادرنظرداشت سه معیارفرعی وفیصدی نمرات مربوطه می باشد‪:‬‬
‫}تتتت تتتت ‪ 20‬ت ‪30 %‬‬
‫‪ (1‬شایستگی های عمومی‬
‫تتت تتت{‬
‫}تتتت تتتت ‪ 50‬ت ‪60 %‬‬
‫‪ (2‬کفایت برای این قرارداد‬
‫تتت تتت{‬
‫} تتتت تتتت ‪ 10‬ت ‪%‬‬
‫‪ (3‬تجربه در زبان و منطقه‬
‫نمره عمومی‬
‫‪ 20‬تتت تتت{‬
‫‪100%‬‬
‫مجموع نمرات برای دو معیار‪:‬‬

‫‪100‬‬

‫حد اقل نمره تخنیکی ‪ St‬برای کامیابی‪ _______ :‬نمرات }تتتتت‬
‫تتتتت تت تتت تتتتتت{ لزم است‪.‬‬
‫‪5.6‬‬

‫اسعارواحد برای تبادله نرخ عبارت است از‪:‬‬
‫_____________________________________________‬
‫منبع رسمی نرخ فروش عبارت است از‪:‬‬
‫________________________________________________‬
‫تاریخ تبادله نرخ عبارت است از‪:‬‬
‫________________________________________‬

‫‪5.7‬‬

‫فورمول برای تشخیص نمرات مالی طورذیل میباشد‪:‬‬
‫تتتت‬
‫{‬
‫} تتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫‪ ،Sf = 100 x Fm / F‬که ‪ Sf‬نمره مالی درآن میباشد‪ Fm ،‬نازلترین قیمت و ‪F‬‬
‫تتتت پیشنهادی که تحت غورقراردارد میباشد‪.‬‬
‫}تتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتت تتتت تتتت تت تتت تتتتتت{‬
‫نمرات داده شده به پیشنهادات تخنیکی و مالی عبارتند از‪:‬‬
‫‪} _________ = T‬نمره‪ :‬تتتتتت ‪{0.8‬ت ت‬
‫‪} _________________________________ = P‬تتتت‪:‬‬
‫تتتتتت ‪ 0.2‬تتت تتت{‬

‫‪32‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪6.1‬‬

‫تاریخ و آدرس متوقعه برای مذاکرات قرارداد‪:‬‬
‫____________________________________________‬

‫‪7.2‬‬

‫تاریخ متوقعه برای آغاز خدمات مشورتی‬
‫]در]تاریخ را درج کنید‬
‫}محل درج شود{‬

‫‪33‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قسمت ‪ .3‬پیشنهاد تخنیکی – فورمه های معیاری‬
‫}نظریات داخل قوسین } { به منظور تهیه پیشنهادات تخنیکی برای رهنمایی مشاورین شارت لست‬
‫شده میباشد؛ آنها نباید روی پیشنهادات تخنیکی که ارائه خواهند شد‪ ،‬ظاهرشوند‪{.‬‬
‫به فقره ‪ 3.4‬صفحه معلومات برای فورمه پیشنهاد تخنیکی که ارائه خواهد شد‪ ،‬و فقره ‪ 3.4‬قسمت ‪2‬‬
‫مطالبه پیشنهادات برای فورمه های معیاری لزم و تعداد صفحات پیشنهاد شده مراجعه شود‪.‬‬
‫تخنیکی – ‪ 1‬فورمه تسلیمی پیشنهاد‬
‫تخنیکی – ‪ 2‬تشکیلت و تجربه مشاور‬
‫الف تشکیلت مشاور‬
‫ب تجربه مشاور‬
‫تخنیکی – ‪ 3‬نظریات و پیشنهادات درمورد لئحه وظایف و کارمند همکار و تسهیلتیکه توسط‬
‫فرمایش دهنده فراهم میگردد‪.‬‬
‫الف درمورد لئحه وظایف‬
‫ب درمورد کارمند همکار و تسهیلت‬
‫تخنیکی – ‪ 4‬توضیح طریقه‪ ،‬روش و پلن کاری برای اجرای قرارداد‬
‫تخنیکی – ‪ 5‬ترکیب گروه و تعیین وظیفه‬
‫تخنیکی – ‪ 6‬سوابق کاری برای کارمند مسلکی پیشنهاد شده‬
‫تخنیکی – ‪ 7‬جدول کارمندان‬
‫تخنیکی – ‪ 8‬جدول کاری‬

‫‪34‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه تخنیکی – ‪ 1‬فورمه تسلیمی پیشنهاد تخنیکی‬
‫]محل و تاریخ[‬
‫تت‬
‫تتتتتتتتتتتتتت{‬
‫به‪} :‬تتت‬
‫آقایان محترم‪:‬‬
‫تتتتتتتتتت‬
‫مایان که در زیرامضا نمودیم‪ ،‬پیشنهاد میکنیم که خججدمات مشججورتی بججرای }تتتتت‬
‫تتتت{ را درمطابقت با مطالبه پیشنهادات مؤرخ }تتتتت تتت ت تت{ شججما و پیشججنهاد‬
‫‪1‬‬
‫خود مان انجام دهیم‪ .‬ما بدینوسیله پیشنهاد خود را که شامل پیشنهاد تخنیکجی و مجالی مهرشجده درپجاکت‬
‫های جداگانه میباشند تسلیم مینماییم‪.‬‬
‫ما پیشنهاد خود را طور مشترک با }تت تتت ت ت ت تت تتت ت ت تتتت تتت ت‬
‫تتتتتتتتت تتت تتت{‪ 2‬تسلیم مینماییم‪.‬‬
‫ما بدینوسیله اظهارمینماییم که تمام معلومات و اطلعات تهیه شده دراین پیشججنهاد درسججت بججوده و قبججول‬
‫مینماییم که هرنوع گزارش نادرست شامل درآن منجربه محرومیت ما خواهد شد‪.‬‬
‫هرگاه مذاکرات درجریججان میعججاد اعتبججار پیشججنهاد‪ ،‬بججه طورمثججال‪ ،‬قبججل از تاریججخ منججدرج درفقججره ‪1.12‬‬
‫صفحه معلومات برگزارشود‪ ،‬ما تعهد مججی سججپاریم تججا براسججاس کارمنجدان پیشججنهاد شجده مجذاکره نمجاییم‪.‬‬
‫پیشنهاد ما بر ما لزمی و با درنظرداشت تعدیلت منتج از مذاکرات قرارداد میباشد‪.‬‬
‫ما تعهد می سپاریم تا درصورتیکه پیشنهاد ما قبول شود‪ ،‬خدمات مشورتی مربجوط بجه ایجن قجرارداد را‬
‫حد اقل درمدت مندرج فقره ‪ 7.2‬صفحه معلومات انجام دهیم‪.‬‬
‫ما میدانیم که شما مکلف به قبول هرپیشنهاد دریافتی تان نیستید‪.‬‬
‫ما متعهد خواهیم بود‪،‬‬
‫مخلص شما‪،‬‬

‫‪} 1‬تتتتتتتتت تتت تتتت ‪ 1.2‬تتتت تتتتتتت تتت تت تتتتتتت تتتتتت‬
‫تتتتتتت تتت تتتتت تتت تتتت تت تتتت‪" :‬ما بدینوسیله پیشنهاد خود را که صرف شامل پیشنهاد تخنیکی‬
‫میباشد" تعویض شود‪{.‬‬
‫‪} 2‬تتتتتتتتت تتتت تتتتت تتتت تتتتتت تتت تت تتت تتتت{‬

‫‪35‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫امضججججججا شججججججخص ذیصججججججلح }تتت‬
‫___________________‬

‫تتت‬

‫تحرف اول اسججججججم نشججججججانی شججججججود{‪:‬‬

‫نام ووظیفه شخص امضا کننده‪_______________________________________ :‬‬
‫نام شرکت‪___________________________________________________ :‬‬
‫آدرس‪_____________________________________________________ :‬‬

‫فورمه تخنیکی ‪ 2-‬تجربه و تشکیل مشاور‬
‫الف – تشکیل مشاور‬
‫تتت تتتتتت تتت تت‬
‫تتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتت)تتتتتت(تتتتتت‬
‫}تتتتتتت‬
‫تتتتت ت تتتت تتتت تتتت تتت تتتتتتت تتتت تتت‪{.‬‬

‫‪36‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ب – تجربه مشاور‬

‫تتتتتتتت تتتتتتتتت تتتتتت‬
‫}تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتت تتتتتت‬
‫تتتتتتت تتتتت‬
‫تتتتتت تتتتتتت‬
‫تتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتت تتتت تت تتتتتت تتتتت تت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتتت تتت‬
‫تتتتتتت‪.‬تت‪ 20‬تتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتت‬
‫{‬
‫تتتتتتت‬
‫نام قرارداد‪:‬‬

‫ارزش قرارداد تقریبا‪) :‬به دالر یا یورو(‬

‫کشور‪:‬‬
‫موقعیت درداخل کشور‪:‬‬

‫میعاد قرارداد‪) :‬ماه(‬

‫نام فرمایش دهنده‪:‬‬

‫تعداد مجموعی ماهوار قرارداد کارمندان‪:‬‬

‫آدرس‪:‬‬

‫ارزش خدمات عرضه شده توسط شرکت شما تحت‬
‫این قرارداد تقریبا‪) :‬به دالریا یورو فعلی(‬

‫تاریخ آغاز )ماه و سال(‪:‬‬
‫تاریخ تکمیل )ماه و سال(‪:‬‬

‫تعداد کارمندان مسلکی ماهوار توسط‬
‫مشارکت‪:‬‬

‫نام مشارکت مشاورین‪ ،‬درصورت لزوم‪:‬‬

‫نام کارمند ارشد شرکت شما و وظایفی را که اجراء‬
‫نموده است )برجسته ترین سوابق کاری مانند‬
‫رئیس یا هم آهنگ کننده‪ ،‬رهبرتیم را ذکرکنید(‪:‬‬

‫توضیح درمورد پروژه‪:‬‬

‫‪37‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫توضیح خدمات واقعی تهیه شده توسط کارمند شما درداخل قرارداد‪:‬‬

‫نام شرکت‪_______________________________________________________ :‬‬

‫فورمه تخنیکی – ‪ 3‬نظریات و پیشنهادات درمورد لئحه وظایف ‪ ،‬کارمند‬
‫همکار و تسهیلتیکه توسط فرمایش دهنده فراهم شود‬
‫الف – درمورد لئحه وظایف‬
‫تتتتتتتت تت تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتت‬
‫}تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تت ت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫)تتتتت‬
‫تتت تتتت‬
‫تت تتتتتتتتتت تتتتتت(تتتتتتت‬
‫تتت تت تتتت تتتت ت تتتتت‬
‫ت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتت‬
‫تتت تتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتت‪.‬تتتت‬
‫تتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتت تتت تتت تتت تتتت‪{.‬‬

‫‪38‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ب – درمورد کارمند همکار و تسهیلت‬

‫}تتتتتتت تتتتتت تتت تتتتتت تتتتتت تتتتت ت تتتتتتتتتت تتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتت تتتتتت‬
‫تتتت‪ 1.4‬تتتتتتتتتتت‬
‫ت‬
‫تتتتتتتتتت{‬
‫تتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتت‬
‫تتتتتتتت‬

‫‪39‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه تخنیکی ‪ 4 -‬توضیح طریقه‪ ،‬روش و پلن کاری به منظور اجرای‬
‫وظیفه‬
‫) فرمایش دهنده باید برای وظایف بسیار ساده و کوچک‪ ،‬متن ذیججل را کججه بججه خججط شکسججته نوشججته شججده‬
‫است حذف نماید(‬
‫}تتتت ت تتتتت تت تتت ت تتتت ت تتت تت تتت تتت تت‬
‫تتت تتتت تتتتت ت تتتتت تت‪ .‬ت ت ت تت تتت تتتت‬
‫تتتتتتتت تت تتتتتتت تتتتتت تتت تت ) ‪ 50‬تتتتتت تت تتت‬
‫ت‬
‫تتت‬
‫ت(تتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتتت‬
‫تتتتتتت‬
‫تتت‬
‫ت‬
‫تت‬
‫تتت‬
‫تتت تتتتت ت تتتتت تتتتتت‪:‬‬
‫تتت(تتتتتتتتتتتتتتت‬
‫ت( تتتت تتتت ت‬
‫ت( تتتتت ت تتتتتتتت‬
‫تتتت تتتت‬
‫تتتتتت‬
‫تتت( تتتتت ت تتت تتتتت ت‪ :‬تتتتتتت ت تتتتتتت‬
‫ت‬
‫تتتتتتتتتتتتت تتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتت تتت تتتت تتت‪.‬‬
‫تتتت تتت تتتتتت تتتتت تت تتت ت‬
‫تتت تتتتتت‬
‫تت تتتت ت تتتت ت تتت ت تت ت ت تت تتت ت تت تت ت تتت ت‬
‫تتتتت تتتتتتت ت تتتتتت تتتتتت تتتت تت تت ت تت تت‬
‫تتت ت ت تتت تت تت تتت تتتتت ت‪ .‬تتتت تت ت تت تتت ت‬
‫تتت تتتت تت ت ت تت ت تت تتت تت تتت تتتت تتتتت ت‬
‫تت تتت تت تتت ت تت تتتت تت تتت تت تت ت ت تتتت ت‬
‫تتتتتتت تتت تتتتت تتتتتت‪.‬‬
‫تت تت تتتتتتت‬
‫ت( تتتت ت تتت‪ :‬تتتتتتت ت ت تتتتتتتت تتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتت تتتتت تتتتت تتتت ت تتتتتت تتتتت تتت )تت تتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت(تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتت‬

‫‪40‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تتتتتت‪ .‬تتتت تتتت تتتتتتت تتت تتتت تت تتتتت ت تتت تتتتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتتتت‬
‫تتتتت تتتتتتت تتتتتت‪ .‬تتت تتتتت تتتتتت تت تتتت تتتتتتتت ت‬
‫تتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتت تتتتتت تتتت تتتتتتت‬
‫تتتتتت– ‪ 8‬تتتتتتت تتتتت تتتت‪.‬‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت‬
‫د( تتتتتتت ت تتتتتتتت‪ :‬تتتتتتت ت تتتتتتتتتتت ت ت تتتت تت‬
‫تتتت تتتتتتت تتت‪ .‬تتت تتتت تت ت تت تت تتت تتت تت ت‬
‫تتتتتتتت تتتتت تت تت تتت تتت ت تتتتت تتت تتتتت ت‬
‫ت تتتتتت تتتتتتت تتت تت تتتتت تتتتتت‪{.‬‬

‫‪41‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه تخنیکی ‪ 5-‬ترکیب گروه وتعیین وظایف‬
‫کارمندان مسلکی‬
‫نام کارمند‬

‫‪42‬‬

‫شرکت‬

‫ساحه تخصص‬

‫پست توظیف شده‬

‫وظیفه توظیف شده‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه تخنیکی – ‪ 6‬تجریه و سوابق کاری برای کارمند مسلکی پیشنهاد شده‬
‫{‪:‬‬
‫تتت‬
‫‪ .1‬پست پیشنهادی } تتتتتتتتتتتتتتتت تت تتتتتتتتتتت‬
‫‪ .2‬نام شرکت }تتت تتتتتتت تتتتتت تت تتتتتتت تتتتتتت‬
‫تتت تتتت{‪:‬‬

‫‪ .3‬نام کارمند }تتت تتتت تتتتتت تتت‬
‫تتت{‪____________________________________:‬‬
‫‪ .4‬تاریخ تولد‪ _____________________ :‬ملیت‪_____________________________ :‬‬
‫‪ .5‬تحصیلت }تتتتتتتت تتتتتتت ت تتتتتتتت تتتتتت تتتتتت تتت تت‬
‫ت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت{‪:‬‬
‫ت‬
‫تتتتتتتت‬
‫تتتتتتت‬
‫تتت‬
‫تتتت‬
‫________________________‬

‫‪ .6‬عضویت انجمن های مسلکی‪:‬‬
‫____________________________________________‬

‫‪ .7‬سایرآموزش }آموزش برجسته را اززمانیکه شهادتنامه طبق مادۀ ‪ 5‬تحصیلت دریافت شده است‬
‫ذکرنمایید{‪________________________________________________________ :‬‬
‫‪ .8‬کشورهاییکه درآن تجربه کاری دارد‪} :‬لست کشورهاییکه کارمند درده سال اخیردرآنجا کارکرده‬
‫است{‪___________________________________________________________:‬‬
‫تتت تتتتتت‬
‫‪ .9‬زبان ها } تتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتت‪:‬ت تتتتتتتتتتت‬
‫تتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت{‪:‬‬
‫‪ .10‬یادداشت استخدام }تتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتت‬
‫)تتتتت تتتتتتتتت(‪:‬تتتتت‬
‫تتتتتتتتتتتت‬
‫تتتتتت‬
‫تتتتتتتتتت‬

‫‪43‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫از }تتت{‪ ______ :‬الی }سال{‪____________ :‬‬
‫استخدام کننده‪______________________________ :‬‬
‫پستی را که کارکرده‪____________________________________ :‬‬
‫‪ .11‬تفصیلت درمورد وظایف‬
‫تعیین شده‬
‫}تتت تتتت‬
‫تتتتت تت تت تتت‬
‫تتت تتتتتتت‬
‫تتتت تتتت تتت‬
‫تتتتت تتتتتت{‬

‫‪ .12‬کار تعهد شده را که توانایی جهت انجام وظایف معینه را‬
‫توضیح دهد‬
‫}تتتتتت تتتتتتت تتتت تت‬
‫تتتتتت تتتت تتتت تتتت تتتت‬
‫تتتتتتت تتت تتتت تتتتتتت‬
‫تتتت تت تت تتتتتتت تتتتتت تت‬
‫نام قرارداد یا پروژه‪________________________ :‬‬
‫سال‪___________________________________ :‬‬
‫موقعیت‪_________________________________ :‬‬
‫فرمایش دهنده‪:‬‬
‫_________________________________‬
‫ماهیت های عمده پروژه‪_______________________ :‬‬
‫پست های را که کار نموده است‪_________________ :‬‬
‫فعالیت های اجراء شده‪_______________________ :‬‬

‫‪ .13‬تصدیق‪:‬‬
‫اینجانب که درزیرامضانموده ام‪ ،‬به باور و آگاهی کامل تصدیق مینمایم که این سوابق کاری )سی وی(‬
‫بیانگرشهرت‪ ،‬اهلیت و تجربججه خججودم میباشججد‪ .‬مججن میججدانم کجه هرنججوع معلومججات نادرسججت تشججریح شججده‬
‫دراینجا منجر به برکناری از وظیفه یا محرومیتم خواهد گردید‪.‬‬
‫تاریخ‪_____________________________________________ :‬‬
‫}امضای کارمند یا نماینده باصلحیت او{‬

‫روز‪ ،‬ماه وسال‬

‫نام مکمل نماینده باصلحیت‪_____________________________________________ :‬‬

‫‪44‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪1‬‬

‫شماره‬

‫نام کارمند‬

‫فورمه تخنیکی – ‪ 7‬جدول کارمندان‬
‫کار ماهوار کارمند‬

‫‪)2‬کارکرد کارمند )به شکل یک جدول‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫خارجی‬

‫‪1‬‬

‫}دفتر{‬
‫}ساحه{‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪N‬‬
‫جمع فرعی‬
‫داخلی‬

‫‪1‬‬

‫}دفتر{‬
‫}ساحه{‬

‫‪2‬‬
‫‪N‬‬
‫جمع فرعی‬
‫مجموع کل‬

‫داده تمام وقت‬
‫داده نیم وقت‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫کار کارمند مسلکی باید طورانفرادی ذکرشود؛ برای کارمندان حمایوی باید به صورت کتگوری ذکرشود )مثال‪ :‬منشی وغیره(‬
‫ماه ها از آغاز قرارداد حساب میشود‪ .‬اطلعات درمورد دفتر و ساحه برای هریک کارمند باید طور جداگانه ذکرشود‪.‬‬
‫کارساحه به معنی اجرای کار توسط مشاور درمحل غیر از دفتر میباشد‬

‫‪45‬‬

‫‪12‬‬

‫‪n‬‬

‫دفتر‬

‫‪3‬ساحه‬

‫مجموع‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه تخنیکی – ‪ 8‬جدول کاری‬
‫ماه ها‬

‫شماره‬

‫‪2‬‬

‫فغالیت‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪n‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬

‫‪n‬‬

‫‪ 1‬تمام فعالیت های عمده قرارداد‪ ،‬به شمول تحویل گزارشات )مثال‪ :‬گزارشات آغازین‪ ،‬میانکار و نهایی(‪ ،‬و سایر محک زنی ها مانند منظوری فرمایش دهنده را ذکرکنید‪ .‬برای قرارداد های مرحله بندی‬
‫شده‪ ،‬فعالیت ها‪ ،‬تحویل گزارشات‪ ،‬و محک زنی ها را جداگانه برای هریک مرحله ذکرنمایید‪.‬‬
‫‪ 2‬دوره فعالیت ها به شکل یک جدول ذکرخواهد شد‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قسمت ‪ .4‬پیشنهاد مالی – فورمه های معیاری‬
‫}تتتتتت تتتت تتتتت } { تتتتتت تتتت تتتتتتت تتتت‬
‫تتت تتت تتت تتتت تتتتتتتتت تتتت تتت تتتتت‬
‫تتتتت تتت تتتتتتتتت تتتت تت تتتتت تتتتتتت‬
‫تتتتتتتت‪{.‬‬
‫فورمه های معیاری پیشنهاد مالی باید طبق رهنمودهای تهیه شده تحت فقره ‪ 3.6‬قسمت ‪ 2‬برای تهیه‬
‫پیشنهاد مالی استفاده شود‪ .‬همچو فورمه ها باید برای هرروش مندرج فقره ‪ 4‬دعوتنامه مورد استفاده‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫}تتتتت "تتتتتتت تتتت ‪ -‬تفکیک نرخ معاشات" صرف برای مذاکرات مالی‬
‫زمانیکه انتخاب براساس کیفیت‪ ،‬یا انتخاب از منبع واحد باشد طبق مندرجات تهیه شده تحت فقره ‪6.3‬‬
‫قسمت ‪ 2‬استفاده میشود‪{.‬‬

‫فورمه مالی ‪ 1-‬فورمه تسلیمی پیشنهاد مالی‬
‫فورمه مالی – ‪ 2‬خلصه مصارف‬
‫فورمه مالی – ‪ 3‬تفکیک مصارف به اساس فعالیت‬
‫فورمه مالی ‪ 4-‬تفکیک معاشات‬
‫فورمه مالی ‪ 5-‬مصرف قابل بازپرداخت‬
‫ضمیمه‪ :‬مذاکرات مالی – تفکیک نرخ معاشات‬

‫‪47‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه مالی‪ 1-‬فورمه تسلیمی پیشنهاد مالی‬
‫}تتتتتت تتت {‬
‫به‪} :‬تتت ت تتتت تتتتتت تتتتت{‬
‫آقایان محترم‪:‬‬
‫مایان که درزیرامضانمودیم‪ ،‬پیشنهاد مینماییم که خدمات مشورتی برای }تتتتت تتتتتتت تت تتت تتتت{ را درمطابقت با‬
‫مطالبه پیشنهادات مؤرخ }تتتتت تت تتت تتتت{ شما و پیشنهاد تخنیکی مان انجام دهیم‪ .‬پیشنهاد مالی ضمیمه شده ما به ارزش مبلغ‬
‫}تتتت تت تت تتتت ت تتتتت‪ 1‬تتت تتتت{ میباشد‪ .‬این مبلغ غیراز مالیات داخلی بوده که درجریان مذاکرات تشخیص‬
‫و به مبلغ فوق علوه خواهد شد‪.‬‬
‫پیشنهاد مالی ما بادرنظرداشت تعدیلت ناشی ازمذاکرات قرارداد‪ ،‬الی زمان ختم میعججاد اعتبججار پیشججنهاد‪ ،‬مثججال قبججل از تاریججخ منججدرج درفقججره ‪1.12‬‬
‫صفحه معلومات برما لزمی میباشد‪.‬‬
‫حق العمل ها و پاداش هاییکه توسط ما به نماینده ها درارتباط به این پیشنهاد و اجرای قرارداد‪ ،‬درصورتیکه قرارداد به ما اعطا شججود پرداخججت شججده‬
‫و یا باید پرداخت گردد‪ ،‬لست آن طور ذیل‪ 2‬ترتیب شده است‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫مبالغ باید با آنهاییکه تحت قیمت مجموعی پیشنهاد مالی درفورمه مالی ‪ 2-‬مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫درصورت لزوم‪ ،‬این فقره را با این جمله‪" :‬هیچ حق العمل یا پاداش به نماینده در ارتباط به این پیشنهاد و یا اجرای قرارداد توسط ما پرداخت نشده یا نمی گردد" تعویض شود‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫نام و آدرس نماینده گان‬

‫مبلغ و اسعار‬

‫هدف از حق العمل و پاداش‬

‫ما میدانیم که شما مکلف به قبول هرنوع پیشنهادیکه دریافت مینمایید‪ ،‬نمی باشید‪.‬‬
‫ما با موارد فوق متعهد باقی خواهیم ماند‬
‫__________________ ‪}:‬امضای شخص با صلحیت }تتتتت تتتتت تتت تتت ت تتتت‬
‫_______________________________________ ‪:‬نام و وظیفه شخص امضا کننده‬
‫____________________________________________________ ‪:‬نام شرکت‬
‫______________________________________________________ ‪:‬آدرس‬

‫‪49‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه مالی‪ 2-‬خلصه مصارف‬

‫مصارف‬
‫} تتتتت تتتتت‬

‫موضوع‬

‫تتتتت ‪1‬‬
‫تت‬
‫تتتتتتت{‬

‫}تتتتت تتتتت‬
‫تتتتت‬

‫‪1‬‬

‫قیمت مجموعی پیشنهاد مالی‬

‫}تتتتتتتتتت‬

‫‪ 2‬تت‬
‫تتتتتتت{‬

‫تتتتت ‪1{3‬‬
‫‪1‬‬

‫}واحد پولی داخلی‬
‫)افغانی( را‬
‫ذکرنمایید{‬

‫‪2‬‬

‫‪ 1‬داخل قوسین نام اسعارخارجی ذکرکنید‪ .‬حد اکثرسه اسعار؛ تاهراندازه ایکه به ستون ها )کالن( ضرورت باشد‪ ،‬استفاده و دیگران را حذف کنید‪.‬‬
‫مصارف کلی‪ ،‬مصارف خالص مالیات محلی که توسط فرمایش دهنده به هریک اسعار پرداخت میشود را ذکرکنید‪ .‬همچو مصارف کلی باید با مبلغ مربوط به مجموع فرعی درتمام فورمه های مالی ‪2 3-‬‬
‫مندرج پیشنهاد مطابق باشد‬

‫‪2‬‬

‫‪50‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪3‬فورمه مالی ‪ 3-‬تفکیک مصارف براساس فعالیت‬
‫توضیح‪:‬‬

‫‪2‬‬

‫گروپ فعالیت ها )مرحله(‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫مصارف‬

‫مصرف جزء‬

‫‪5‬‬

‫معاش‬

‫مصارف قابل باز پرداخت‬

‫تتتتت ‪1‬‬
‫تت تتت‬
‫‪4‬‬
‫تتتت{‬

‫}تتتتتتت‬
‫تتت‬
‫تتتتت ‪2‬‬
‫تت تتت‬

‫}تتتتتتت‬
‫تتت‬
‫تتتتت ‪3‬‬
‫تت تتت‬

‫}تتتت‬
‫تتتت‬
‫تتتت‬
‫)تتتتتت(‬

‫‪5‬‬

‫جمع فرعی‬

‫ل‪ :‬وظایف مرحله بندی شده‪ ،‬و هریک مرحله جدول‬
‫‪ 3‬فورمه مالی‪ 3-‬حد اقل برای تمام وظایف خانه پری شود‪ .‬درصورتیکه بعضی از فعالیت ها ایجاب روش های متفاوت صورت حساب و پرداخت )مث ً‬
‫پرداخت متفاوت دارد( را داشته باشد‪ ،‬مشاور باید یک فورمه مالی ‪ 3-‬جداگانه را برای هریک گروه فعالیت ها خانه پری نماید‪ .‬برای هریک اسعار‪ ،‬مبلغ مربوط به مجموع فرعی تمام فورمه های مالی ‪3-‬‬
‫تهیه شده باید با مجموع مصرف پیشنهاد مالی مندرج درفورمه مالی ‪ 2-‬مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫‪ 2‬نام فعالیت ها )مرحله( باید یکسان یا به آنهاییکه درستون دوم فورمه تخنیکی ‪ 8-‬درج است جوابگو باشد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬توضیح مختصر فعالیت هاییکه تفکیک مصرف آن در این فورمه درج است‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬نام اسعارخارجی را داخل قوسین درج کنید‪ .‬عین ستون و اسعارفورمه مالی‪ 2-‬را استفاده کنید‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬هریک اسعار‪ ،‬معاش و مصرف قابل پرداخت باید با مصرف مجموعی مندرج فورمه مالی ‪ 4-‬و فورمه مالی ‪ 5-‬مربوط همزمان مطابقت داشته باشد‬

‫‪51‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪1‬فورمه مالی‪ 4-‬تفکیک معاش‬
‫)این فورمه مالی‪ 4-‬باید صرف زمانیکه فورمه قرارداد براساس زمان درمطالبه پیشنهادات درج شده باشد‪ ،‬مورد استفاده قرارگیرد(‬
‫_______________________________________________________________________ ‪):‬گروپ فعالیت ها )مرحله‬

‫‪2‬نام‬

‫‪3‬موقف‬

‫نرخ ماهانه‬
‫‪4‬کارمند‬

‫داده‬
‫تتتتت‬
‫‪5‬ت‬
‫(‬
‫تتتتت‬
‫)ت‬

‫{‬
‫{‬
‫{‬
‫تتتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتت ‪2‬‬
‫تتتتت ‪3‬‬
‫تتتتت ‪1‬‬
‫تت‬
‫تت تتت‬
‫تت تتت‬
‫تتتتت‬
‫‪6‬‬
‫تتتت{‬
‫‪}6‬تتتت‬
‫‪6‬‬
‫تت{‬

‫تتتت{‬
‫تتتت‬
‫تتتتت‬
‫)تتتتت‬
‫ت( تت‬
‫تتت‬

‫کارمندان خارجی‬

‫}تتتت{‬
‫}تتتت{‬

‫کارمندان داخلی‬

‫}تتتت{‬
‫}تتتت{‬

‫‪1‬‬

‫‪ .‬فورمه مالی‪ 4 -‬برای هریک فورمه مالی ‪ 3 -‬خانه پری شود‬
‫‪ 2‬کارمند مسلکی باید طورانفرادی ذکرشود؛ کارمند حمایوی دسته وار باید ذکرشود )مثال‪ :‬کارمند تهیه کننده پیش نویس‪ ،‬کارمند محرر(‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫بست های کارمندان مسلکی باید با آنهاییکه درفورمه تخنیکی‪ 5 -‬همسان باشد‪.‬‬
‫‪ 4‬نرخ ماهانه کارمند و اسعار برای دفتر و ساحه را طورجداگانه ذکرکنید‬
‫‪ 5‬کاربرای دفترو ساحه را طور جداگانه ذکرنمایید‪ ،‬مقدار ماهوارکارمند برای انجام گروپ فعالیت ها یا مرحله ذکرشده در فورمه ‪.‬‬
‫‪ 6‬نام اسعارخارجی را داخل قوسین درج کنید‪ .‬عین ستون و اسعار فورمه مالی‪ 2-‬را درج کنید‪ .‬برای هریک کارمند معاش را درستون مربوطه اسعار‪ ،‬طورجداگانه برای دفترو ساحه استفاده نمایید‪ .‬معاش‬
‫= نرخ دستاورد ماهانه کارمند‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫کل مصارف‬

‫‪53‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪1‬فورمه مالی‪ 4-‬تفکیک معاش‬
‫این فورمه مالی‪ 4-‬باید صرف زمانیکه قرارداد پرداخت بالمقطع درمطالبه پیشنهادات درج شده باشد(‬
‫استفاده شود‪ .‬معلوماتیکه در این فورمه درج میشود باید صرف جهت پرداخت به مشاورین برای‬
‫)خدمات اضافی درخواست شده توسط فرمایش دهنده استفاده شود‬

‫نام‬

‫‪2‬‬

‫موقف‬

‫‪3‬‬

‫نرخ ماهوارکارمند‬

‫‪4‬‬

‫کارمند خارجی‬
‫}دفتر{‬
‫}ساحه{‬

‫کارمند محلی‬
‫}تتتت{‬
‫}تتتت{‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪54‬‬

‫فورمه شماره ‪ 4‬برای کارمندان تخنیکی و حمایوی که در فورمه تخنیکی ‪ 7‬لست شده اند پر شوند‪.‬‬
‫کارمند مسلکی باید طورانفرادی ذکرشود؛ کارمند حمایوی دسته وار باید ذکرشود )مثال‪ :‬تهیه کننده پیش نویس‪ ،‬کارمند محرر(‪.‬‬
‫موقف های کارمندان مسلکی باید با آنهاییکه درفورمه تخنیکی‪ 5 -‬ذکر شده اند همسان باشد‪.‬‬
‫نرخ ماهوار و اسعاربرای کارمندان دفتر مرکزی و ساحوی را طورجداگانه ذکرنمایید‪.‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه مالی‪ 5-‬تفکیک مصارف قابل بازپرداخت‬
‫‪1‬‬

‫)این فورمه مالی‪ 5-‬زمانیکه قرارداد براساس زمان درمطالبه پیشنهادات درج شده باشد‪ ،‬استفاده خواهد شد(‬
‫گروپ فعالیت ها )مرحله(‪_____________________________________________________________________:‬‬

‫‪2‬‬

‫واحد‬

‫هزینه مسافرت‬

‫روز‬
‫کاری‬
‫سفر‬

‫شماره توضیح‬

‫پروازهای بین المللی‬

‫‪5‬‬

‫مصارف مختلف سفر‬

‫‪3‬‬

‫مصرف‬
‫فی واحد‬

‫کیمت‬

‫}تتتتت‬
‫}تتتتت }تتتتت }تتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتت‬
‫تتتتت ‪1‬‬
‫تتتتت ‪ 2‬تتتتت ‪ 3‬تتتتت‬
‫تت‬
‫تت تتت تت تتت )تتتتت‬
‫تتتتت‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫ت( تت‬
‫تتتت{‬
‫تتتت{‬
‫‪4‬‬
‫تت{‬
‫تتت‬

‫سفر‬

‫مصارف ارتباطات میان‬
‫}تتت تت تتت‬
‫تتتت{ و }تتت‬
‫تت تتت تتتت{‬
‫تسوید‪ ،‬تولید دوباره‬
‫گزارشات‬
‫‪ 1‬فورمه مالی‪ 5-‬باید برای هریک فورمه مالی‪ 3-‬تهیه شده درصورت لزوم خانه پری شود‪.‬‬
‫‪ 2‬اقلمی را که قابل اجراء نیست حذف کنید یا سایر اقلم را مطابق فقره ‪ 3.6‬صفحه معلومات اضافه کنید‪.‬‬
‫‪ 3‬قیمت فی واحد و اسعار را ذکرنمایید‪.‬‬
‫‪ 4‬نام اسعار خارجی را داخل قوسین ذکرکنید‪ .‬عین ستون ها واسعار فورمه مالی‪ 2-‬را استفاده کنید‪ .‬مصرف برای هریک قلم قابل پرداخت را درستون اسعارمربوط ذکرنمایید‪ .‬مصرف = قیمت فی واحد ×‬
‫مقدار‪.‬‬
‫‪ 5‬مسیرهریک پرواز ودرصورتیکه سفریک یا دوطرفه باشد ذکرنمایید‪.‬‬

‫‪55‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تجهیزات‪ ،‬اسباب‪ ،‬مواد‪،‬‬
‫اکمالت‪ ،‬وغیره‬
‫انتقال اموال کارمندان‬

‫سفر‬

‫استفاده از کمپیوتر‪ ،‬نرم‬
‫افزار‬
‫آزمایشات لبراتواری‪.‬‬
‫قراداد های فرعی‬
‫مصارف انتقالت محلی‬
‫کرایه ی دفتر‪ ،‬کمک‬
‫های دفتری‬
‫آموزش کارمندان‬
‫‪1‬‬
‫فرمایش دهنده‬
‫مصارف مجموعی‬

‫‪1‬‬

‫صرف درصورتیکه آموزش بخش عمده قرارداد‪ ،‬تعریف شده مانند لئحه وظایف باشد‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه مالی‪ 5-‬تفکیک مصارف قابل بازپرداخت‬
‫)این فورمه مالی‪ 5-‬صرف زمانیکه قرارداد بالمقطع درمطالبه پیشنهادات درج شده باشد‪ ،‬مورد استفاده‬
‫قرار خواهد گرفت‪ .‬معلوماتیکه دراین فورمه درج میشجود صجرف جهجت ایججاد پرداخجت هجا بجه مشجاور‬
‫برای خدمات اضافی درخواست شده توسط فرمایش دهنده استفاده خواهند شد(‬

‫شماره‬

‫‪1‬‬

‫واحد‬

‫توضیح‬

‫قیمت فی واحد‬

‫هزینه مسافرت‬
‫پروازهای بین المللی‬
‫مصارف مختلف سفر‬
‫مصارف ارتباطات میان‬
‫}تتت تت تتت‬
‫تسوید‪ ،‬تولید دوباره گزارشات‬
‫تجهیزات‪ ،‬اسباب‪ ،‬مواد‪،‬‬
‫اکمالت‪ ،‬وغیره‬
‫انتقال اموال کارمندان‬
‫سفر‬
‫استفاده از کمپیوتر‪ ،‬نرم افزار‬
‫آزمایشات لبراتواری‬
‫قراردادهای فرعی‬
‫مصارف انتقالت محلی‬
‫کرایه دفتر‪ ،‬کمک های دفتری‬
‫کتابت‬
‫‪4‬‬
‫آموزش کارمندان فرمایش دهنده‬
‫‪3‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫روز کاری‬
‫سفر‬
‫سفر‬

‫اقلمی را که قابل اجراء نیست حذف کنید یا سایر اقلم مطابق فقره ‪ 3.6‬صفحه معلومات اضافه کنید‪.‬‬
‫قیمت فی واحد و اسعاررا درج کنید‪.‬‬
‫راه برای هریک پرواز و درصورتیکه سفریک یا دوطرفه باشد را ذکرکنید‪.‬‬
‫صرف درصورتیکه آموزش بخش عمده قرارداد‪ ،‬تعریف شده مانند لئحه وظایف باشد‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫‪2‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ضمیمه‬
‫مذاکرات مالی‪ -‬تفکیک نرخ معاشات‬
‫)درصورتیکه مصرف در ارزیابی پیشنهادات یک عامل باشد‪ ،‬نباید استفاده شود(‬
‫‪ .1‬بررسی نرخ معاشات‬
‫‪ 1.1‬نرخ معاشات کارمندان شامل معاش‪ ،‬مصججارف اجتمججاعی‪ ،‬مخججارج کلججی و فیججس کججه منفعججت‬
‫است‪ ،‬پاداش و هرنوع هزینه های اضافی| برای وظایف خارج از مرکز میباشد‪ .‬به منظور کمک بججه‬
‫شرکت جهت آماده گی مذاکرات مالی‪ ،‬یک فورمه نمونه با تفکیک نرخ ها )هیچ معلومات مالی نباید‬
‫درپیشنهاد تخنیکی درج شود( ضمیمه میگردد‪ .‬صفحات موافقه شده تفکیک بخش از قراردادی را که‬
‫درمورد آن مذاکره صورت گرفته را تشکیل میدهد‪.‬‬
‫‪ 1.2‬مصرف محافظت از وجوه مالی دولت را فرمایش دهنده به عهده داشته و بایججد درمصججرف ایججن‬
‫وجوه ازاحتیاط لزم کاربگیرد‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬فرمایش دهنده کججه درمججورد معقججولیت پیشججنهاد مججالی‬
‫شرکت‪ ،‬و درجریان مذاکرات انتظاردارد تججا قججادر بجه تجدیججد نظججر اسججناد مججالی تفججتیش شججده کججه نججرخ‬
‫معاشات شرکت‪ ،‬توسط یک مفتش مستقل تصدیق شده اسججت‪ ،‬باشججد‪ .‬ایججن شججرکت بایججد بججه منظججور در‬
‫اختیارقراردادن همچو اسنادمالی تفتیش شده درسه سال اخیر‪ ،‬جهت تثبیت نرخ ها و قبول اینکه نججرخ‬
‫ل بجه‬
‫های پیشنهادی و سایرمسایل مالی درمعرض تحقیق قراردارنجد‪ ،‬آمجاده باشجد‪ .‬تفصجیلت نجرخ ذی ً‬
‫بحث گرفته شده است‪.‬‬
‫)‪ (i‬معاش‬
‫این یک مبلغ نا خالص بوده که به یک شخص دردفترشرکت پرداخت میشود‪ .‬این مبلغ شامل هیچ‬
‫نوع هزینه اضافی برای کار دور از مرکز یا پاداش )به استثناء اینکه طبق قانون یا مقررات دولت‬
‫درج شده باشد( نمی باشد‪.‬‬
‫)‪ (ii‬پاداش‬
‫ل از منافع پرداخت میشوند‪ .‬به خاطراینکه فرمایش دهنده نمیخواهد برای عیججن بخججش‬
‫پاداش ها معمو ً‬
‫ل نباید شامل نرخ ها باشد‪ .‬هرگاه سیسججتم حسججابداری مشججاورین‬
‫دوباربپردازد‪ ،‬پاداش کارمندان معمو ً‬
‫طوری باشد که فیصدی های مصجارف اجتمجاعی و پجاداش هجا براسجاس عوایجد مجمجوعی بجه شجمول‬
‫پاداش ها بوده است‪ ،‬فیصدی ها باید به همین منوال تعدیل نزولججی شججوند‪ .‬هرگججاه پالیسجی ملجی ایججاب‬
‫نماید که ‪ 13‬ماه معاش برای ‪ 12‬ماه کار پرداخت شود‪ ،‬عنصر منفعججت ضججرورت بججه تعججدیل نججدارد‪.‬‬
‫هرنوع مباحثات درمورد جوایز باید همراه با اسناد تفتیش شده که محرم دانسته می شود‪ ،‬باشد‪.‬‬
‫)‪ (iii‬مصارف اجتماعی‬
‫مصارف اجتماعی عبارت از منافع غیرپولی به کارمنججدان شججرکت میباشججد‪ .‬ایججن اقلم ازجملججه شججامل‬
‫تامین اجتماعی به شمول تقاعد‪ ،‬مصارف بیمه زنده گی ‪ ،‬طبی‪ ،‬و مصرف کارمند بجرای مریضجی یجا‬
‫رخصتی میباشد‪ .‬درصورتیکه تعویض کارمند صورت نگرفته باشد‪ ،‬نه رخصججتی هججای عمججومی و‬
‫نه هم مصرف رخصتی درجریان قرارداد دراین رابطججه مصججرف اجتمججاعی قابججل قبججول دانسججته نمججی‬

‫‪58‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫شود‪ .‬رخصتی های اضافی گرفته شده درپایان یک قرارداد درمطججابقت بججا پالیسججی رخصججتی شججرکت‬
‫منحیث مصرف اجتماعی قابل قبول میباشد‪.‬‬
‫مصرف رخصتی‬
‫)‪(iv‬‬
‫اصول محاسبه مصجرف مجمجوعی روزهجای رخصجتی درفجی سجال منحیجث فیصجدی معجاش اساسجی‬
‫ل طورذیل خواهد بود‪:‬‬
‫معمو ً‬
‫مصرف رخصتی منحیث فیصدی معاش‪= 1‬‬

‫‪total days leave x 1 00‬‬
‫]‪[365 - w - ph - v - s‬‬

‫قابل یادآوریست که رخصتی صرف درصورتیکه فرمایش دهنده برای آن نپججردازد منحیججث مصججرف‬
‫اجتماعی مورد ملحظه قرار خواهد گرفت‪.‬‬
‫)‪ (v‬مخارج کلی‬
‫مخارج کلی عبارت از مصارف معاملتی شرکت بوده که به اجججرای قججرارداد طججور مسججتقیم مربججوط‬
‫نبوده و نباید منحیث اقلم جداگانه تحت این قججرارداد جججبران شججود‪ .‬اقلم نججوعی عبججارت از مصججارف‬
‫دفتر )اوقات کاری شریک‪ ،‬اوقات بدون بل‪ ،‬اوقات کاری کارمند ارشد تفجتیش کننجده پجروژه‪ ،‬کرایجه‪،‬‬
‫ل بجرای‬
‫کارمند حمجایوی‪ ،‬تحقیجق‪ ،‬آمجوزش کارمنجدان‪ ،‬بازاریجابی‪ ،‬وغیجره(‪ ،‬مصجرف کارمنجدیکه فع ً‬
‫پروژه های عایداتی‪ ،‬مالیات معاملت تجارتی و مصارف ارتقای ظرفیت تجارتی میباشند‪ .‬درجریججان‬
‫مذاکرات‪ ،‬اسناد مالی به صججورت درسجت تفججتیش و تصججدیق شججده توسجط یجک مفتججش مسجتقل و اسججناد‬
‫حمایوی مخارج کلی درسه سال اخیر‪ ،‬برای بحث‪ ،‬یکجا با لست مفصل اقلم سازندۀ مخججارج کلججی و‬
‫فیصدی که هریک ازآنها با معاش اصلی ارتباط دارد‪ ،‬موجود میباشد‪ .‬فرمایش دهنده اضافه از مقدار‬
‫تعیین شده برای کارمند شرکت را نخواهد پذیرفت‪ .‬درهمچو حالت‪ ،‬شرکت صججرف مصججارف اداری‬
‫و فیس پرداخت ماهوار برای کارمندان فرعی را مستحق میباشد‪.‬‬
‫)‪ (vi‬فیس یا منفعت‬

‫فیس یا منفعت باید براساس مبلغ معاش‪ ،‬مصارف اجتماعی و مخارج کلی باشد‪ .‬هرگاه هرنوع‬
‫جوایزیکه لست آن طور منظم تهیه شده است پرداخت گردد‪ ،‬انتظار کاهش متناسب درعنصر منفعت‬
‫را داشته میتوانیم‪ .‬فیس یا منفعت مبنی برسفر یا سایرمصارف قابل بازپرداخت مجازنبوده‪ ،‬مگراینکه‬
‫بعدتر یک مبلغ غیرمعمولی بزرگ تدارک تجهیزات لزم باشد‪ .‬شرکت باید بیاد داشته باشد که‬
‫پرداخت ها درمقابل جدول تخمینی پرداخت موافقه شده طوریکه درفورمه پیش نویس قرارداد‬
‫تشریح شده است‪ ،‬صورت می گیرد‪.‬‬
‫)‪ (vii‬سفریه یا پردیم دور از دفتر مرکزی‬
‫بعضی مشاورین به کارمندانیکه دور از مرکزکارمیکنند سجفریه میپردازنجد‪ .‬همچجو مصجارف سجفریه‬
‫طور فیصدی معاش محاسبه می شود که مخارج کلی یا منفعت را دربرنخواهد داشت‪ .‬بعضی اوقات‪،‬‬
‫طبق قانون‪ ،‬همچجو سجفریه مصجارف اجتمجاعی را دربجر داشجته میتوانجد‪ .‬درایجن صجورت‪ ،‬مبلجغ ایجن‬
‫مصرف اجتماعی باید بازهم تحت مصارف اجتماعی‪ ،‬همراه با سججفریه خججالص طججور جججداگانه نشججان‬
‫داده شود‪ ، .‬درصورتیکه این سفریه پرداخت شود‪ ،‬باید تحصیلت‪ ،‬وغیره برای کارمندان مربوط را‬
‫‪1‬‬

‫درصورتیکه ‪ = w‬رخصتی هفته‪ = ph ،‬رخصتی های عمومی‪ = v ،‬رخصتی قانونی و ‪ = s‬رخصتی مریضی باشد‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تحت پوشش قراردهد‪ ،‬اینها و اقلم مشابه آن نباید منحیث مصارف قابجل بجازپرداخت مجورد ملحظجه‬
‫قرار گیرند‪.‬‬
‫)‪ (viii‬سفریه معیشتی‬
‫مصارف سفریه معیشتی شامل نرخ ها نبوده‪ ،‬اما باید طورجداگانه و به واحججد پججولی داخلججی )افغججانی(‬
‫پرداخت شود‪ .‬هیچ معیشت اضافی برای متعلقین قابل پرداخت نبوده – نججرخ معیشججت بججرای اعضججای‬
‫تیم مجرد و متأهل یکسان میباشد‪.‬‬
‫‪ .2‬مصارف قابل بازپرداخت‬
‫‪ 2.1‬درمذاکرات مالی باید بیشتر درمورد همچو اقلم مانند مصارف بیرون ازجیب و سایر مصارف‬
‫توجه صورت گیرد‪ .‬این مصارف شامل اما نه محدود به مصارف سججروی‪ ،‬تجهیججزات‪ ،‬کرایججه دفججتر‪،‬‬
‫اکمالت‪ ،‬سفرداخلی و بین المللی‪ ،‬کرایه کمپیوتر‪ ،‬بسیج سازی و غیرتحرکججاتی‪ ،‬بیمججه‪ ،‬و چججاپ بججوده‬
‫میتواند‪ .‬این مصارف خواه نرخ های فی واحد یا قابججل بججازپرداخت بججا ارائه صججورت حسججاب هججا‪ ،‬بججه‬
‫اسعارداخلی یا خارجی بوده میتواند‪.‬‬
‫‪ .3‬ضمانت بانکی‬
‫‪ 3.1‬تادیات به شرکت‪ ،‬به شمول پرداخت هرنوع پیشکی مبنی برطجرح ریجزی پجول نقجد بایجد تحجت‬
‫پوشش قرارگرفته با ضمانت بانکی‪ ،‬طبق یک ججدول تخمینجی مجوافقه شجده‪ ،‬بجا تائیجد پرداخجت هجای‬
‫منظم شرکت به واحد پولی افغانی و خارجی‪ ،‬الی زمانیکه خدمات طبق پلن ادامه یابد تهیه شود‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فورمه نمونه‬
‫شرکت مشورتی‪:‬‬
‫کشور‪:‬‬
‫تاریخ‪:‬‬
‫قرارداد‪:‬‬
‫نماینده گی مشاور درارتباط به مصارف و مخارج‬
‫ما بدینوسیله تائید مینمایییم که‪:‬‬
‫)الف( معاشات اصلی مندرج جدول ضمیمه از یادداشجت هجای ججدول پرداخجت شجرکت گرفتجه شجده و‬
‫معاشات موجوده اعضای کارمندان شامل درلست غیرازپالیسی ازدیاد معاش معمولی سججالنه طججوریکه‬
‫به تمام کارمندان شرکت قابل اجراست‪ ،‬تجاوز ننموده باشد؛‬
‫)ب( این ضمیمه آخرین کاپی های اصلی سججند پرداخججت معاشججات اعضججای کارمنججدان شججامل درلسججت‬
‫میباشد؛‬
‫)ج( سفریه معیشتی دور از مرکز ذکرشده درزیر آنهایی میباشند که مشاورین جهت پرداخت آن برای‬
‫این قرارداد به کارمندان شامل درلست موافقه نموده اند؛‬
‫)د( عوامل مندرج ضمیمه جدول مصارف اجتماعی و مخارج کلی مبنجی بجر اوسجط تججارب مصجرف‬
‫درسه سال اخیر طوریکه توسط اسناد مالی شرکت نشان داده شده است‪ ،‬میباشند؛ و‬
‫)هج( عوامل متذکره برای مخارج کلی و مصارف اجتماعی شامل هیچ نوع جوایز یججا امکانججات دیگججر‬
‫برای سهم ازمنفعت نمی باشد‪.‬‬
‫}تتت تتتت تتتتتت{‬
‫امضای نماینده باصلحیت‬
‫نام‪_______________________________________ :‬‬
‫وظیفه‪________________________________ :‬‬

‫‪61‬‬

‫تاریخ‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫نماینده گی مشاور درارتباط ه مصارف و مخارج‬
‫)به }تتت تتتتتتتت تتت{ بیان شود(‬
‫کارمندان‬
‫موقف‬

‫نام‬
‫دفتر‬

‫ساحه‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫منحیث فیصدی ‪ 1‬بیان شود‬
‫منحیث فیصدی ‪ 4‬بیان شود‬

‫‪62‬‬

‫‪1‬‬
‫اصل معاش‬
‫در فی ماه‪،‬‬
‫روز ویا سال‬

‫‪2‬‬
‫مصار‬
‫ف‬
‫اجتماع‬
‫ی‬
‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫مخارج‬
‫کلی‬

‫جمع‬
‫فرعی‬

‫فیس‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬
‫‪2‬‬

‫پاداش دور‬
‫از مرکز‬

‫‪7‬‬
‫نرخ معین فی‬
‫ماه‪ ،‬روز ویا‬
‫ساعت کاری‬
‫پیشنهاد شده‬

‫‪8‬‬
‫نرخ معین فی‬
‫ماه‪ ،‬روز و‬
‫ساعت کاری‬
‫پیشنهاد شده‬
‫‪1‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قسمت ‪ .5‬لئحه وظایف‬

‫}تتت تتتت تتتتت تتتتتتت تت تتتت تتتت تتتتتت تتت تتتت تتتت‬
‫کهج بهج مججشاججوجرینشاججمججل‬
‫حاججوجیمججیباججشدج؛اججینمججتننجباججیدرجوجیصفحجۀج مججطاججل بهپیجشنهججاججداججت‬
‫تت تتتت تتت تتتتت تتتت تت تتت تتتتتتتت{‬
‫}تتتتت تت تتت تتت تتت ت تتت تت تت ت تت تت ت تتتتت ت‪:‬‬
‫)تتت( تتتتتتتت )ت( تتتتتت )ت( تتتت تتتتتت )ت( تت تتت‬
‫)تتتتتتت تتتت تتتت(ت )تت( تتتتتتت ت تتتت تتتتتت ت‬
‫تتتت ت‬
‫تت تتتتت‬
‫تتتت تتت‬
‫تتت ت‬
‫)ت( تتتتت‬

‫‪63‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قسمت ‪ .6‬فورمه های معیاری قرارداد‬

‫}تتت تتتت تتتتت تتتتتتت تت تت تتتتت تتتتتتتت تتت تتتت تت‬
‫دربردارد؛ این متن نباید روی صفحۀ مطالبه پیشنهادات نهایی که به مشاورین‬
‫تتتت تتت تتت تتتتت تتتت تتتتت تتتتتتتت{‬
‫}تتتت تتتتتتت تتت تتتتت تت ) ‪ 200.000‬تتتت(ت تت تتتتت‬
‫تتت ت تت ت تت تت ت تتتت ت تت ت تتتتتت تتتتت تتتتت ت‬
‫تتتتتتت تت تت تتتتت تتتتتتتت تتتتتتت تتتتتت‪:‬‬
‫فورمه معیاری قرارداد‬
‫خدمات مشورتی‬
‫براساس زمان‪،‬‬
‫فورمه معیاری قرارداد‬
‫خدمات مشورتی‬
‫پرداخت بالمقطع‬
‫بججرای قراردادهججای ‪ 200.000‬یججا کمججتر‪ ،‬مشججاورین یکججی از دو نججوع قراردادهججای نمججونه اداره پالیسججی‬
‫تدارکات )براساس زمان یا پرداخت بالمقطع( را که همچنان ضمیمه میباشد‪ ،‬استفاده نموده میتوانند‪.‬‬
‫حالتیکه از این قراردادها استفاده صورت میگیرد‪ ،‬درمقججدمه تشججریح شججده اسججت‪ .‬نججوع معججاش پرداخججت‬
‫ل تحت انتخاب براساس قیمت و کیفیت‪ ،‬بودجه معین‪ ،‬و انتخاب براساس قیمججت‬
‫بالمقطع اکثراوقات احتما ً‬
‫کم استفاده میشود‪ ،‬درحالیکه نوع قرارداد براساس زمان تحت انتخاب براسججاس کیفیججت بججه احتمججال زیججاد‬
‫بیشتر استفاده می شود‪{.‬‬

‫فورمه ضمیمه قرارداد باید استفاده شود‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ضمیمه ‪ .1‬مشاورین‬
‫انجام خدمات تحت‬
‫قراردادهای براساس زمان‬

‫‪65‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫فججوججرججمججهج مججعججیججاججرججیج قججرججاججرججدججاججدج‬

‫خدمات مشاورین‬
‫براساس زمان‬

‫‪66‬‬

67

47106249.doc

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫مندرجات‬
‫مقدمه‪71........................................................................................‬‬
‫‪ .‬فورمه قرارداد ‪73........................................................................I‬‬
‫‪ .2‬شرایط عمومی قرارداد‪77...............................................................‬‬
‫‪77‬‬
‫‪ 1.1‬تعریفات‬
‫‪ 1.2‬رابطه میان جانبین‪78..................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.3‬قانون نافذ برقرارداد‪78................................................................................................................................................‬‬
‫‪78‬‬
‫‪ 1.4‬زبان‬
‫‪78‬‬
‫‪ 1.5‬عنوان‬
‫‪78‬‬
‫‪ 1.6‬اعلنات‬
‫‪79‬‬
‫‪ 1.7‬محل‬
‫‪ 1.8‬صلحیت عضو مسؤل‪79.............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.9‬نماینده گان با صلحیت ‪79..........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.10‬مالیات و مکلفیت ها‪79...............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.11‬فساد و تقلب ‪79‬‬

‫‪ .2‬آغاز‪ ،‬تکمیل‪ ،‬تعدیل و فسخ قرارداد‪80..........................................................................‬‬
‫‪ 2.1‬آغاز اجرای قرارداد‪81...............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.2‬فسخ قرارداد به خاطر عدم موفقیت درآغاز اجرای آن‪81......................................................................................................‬‬
‫‪ 2.3‬آغاز اجرای خدمات‪81................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.4‬تاریخ ختم قرارداد‪81..................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.5‬موافقت سرتاسری‪81..................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.6‬تغیریا تعدیللت ‪81‬‬
‫‪ 2.7‬حالت غیرمترقبه ‪81‬‬
‫‪83‬‬
‫‪ 2.8‬تعلیق‬
‫‪83‬‬
‫‪ 2.9‬فسخ‬

‫‪ .3‬مکلفیت های مشاور‪85.............................................................................................‬‬
‫‪85‬‬
‫‪ 3.1‬عمومی‬
‫‪ 3.2‬تضاد منافع ‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪ 3.3‬محرمیت‬
‫‪ 3.4‬مکلفیت مشاور ‪86‬‬
‫‪ 3.5‬بیمه ایکه باید توسط مشاور گرفته شود‪86........................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.6‬محاسبه‪ ،‬معاینه و تفتیش‪87..........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.7‬اقدامات مشاورکه ایجاب منظوری قبلی فرمایش دهنده را مینماید‪87........................................................................................‬‬
‫‪ 3.8‬مکلفیت های راپوردهی‪87............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.9‬اسناد تهیه شده توسط مشاور‪ ،‬ملکیت فرمایش دهنده میباشد‪87...............................................................................................‬‬
‫‪ 3.10‬تجهیزات‪ ،‬وسایط نقلیه و مواد که باید توسط فرمایش دهنده تهیه شود‪88................................................................................‬‬
‫‪ 3.11‬تجهیزات و مواد تهیه شده توسط مشاورین‪88..................................................................................................................‬‬

‫‪ .4‬کارمندان مشاور و مشاورین فرعی‪88...........................................................................‬‬

‫‪68‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪4.6‬‬

‫‪88‬‬
‫عمومی‬
‫توضیح کارمندان ‪88‬‬
‫منظوری کارمندان‪89.................................................................................................................................................‬‬
‫ساعات کاری‪ ،‬خارج ازوقت‪ ،‬رخصتی و غیره‪89..............................................................................................................‬‬
‫برکناری یا تعویض کارمندان‪89....................................................................................................................................‬‬
‫مدیرپروژۀ ساکن در کشور‪90......................................................................................................................................‬‬

‫‪ .5‬مکلفیت های فرمایش دهنده‪90.....................................................................................‬‬
‫‪ 5.1‬معاونت و معافیت‪90..................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 5.2‬دسترسی به زمین‪91..................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 5.3‬تغییرات در قانون نافذ بر مالیات و مکلفیت ها‪91................................................................................................................‬‬
‫‪ 5.4‬خدمات‪ ،‬تسهیلت و ملکیت فرمایش دهنده‪91....................................................................................................................‬‬
‫‪91‬‬
‫‪ 5.5‬پرداخت‬
‫‪ 5.6‬پرسونل همکار ‪92‬‬

‫‪ .6‬پرداخت ها به مشاور‪92.............................................................................................‬‬
‫‪ 6.1‬مبلغ تخمینی سقف مصرف ‪92......................................................................................................................................‬‬
‫‪ 6.3‬اسعارپرداخت ‪93‬‬
‫‪ 6.4‬طریقه صدورصورت حساب و پرداخت‪93.......................................................................................................................‬‬

‫‪ .7‬بی طرفی و حسن نظر‪95...........................................................................................‬‬
‫‪ 7.1‬حسن نظر ‪95‬‬
‫‪ 7.2‬تطبیق قرارداد ‪95‬‬

‫‪ .8‬حل منازعات‪95.......................................................................................................‬‬
‫‪ 8.1‬حل وفصل دوستانه‪95.................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 8.2‬حل منازعه ‪95‬‬

‫‪ .ΙΙΙ‬شرایط خاص قرارداد‪96...............................................................‬‬
‫فورمه نمونه ‪108......................................................................................................1‬‬
‫ضمیمه الف – توضیح خدمات‪109....................................................................................‬‬
‫ضمیمه ب – ضروریات گزارش دهی‪109............................................................................‬‬
‫ضمیمه ج – کارمندان کلیدی و مشاورین فرعی – ساعات کاری برای کارمندان کلیدی‪109............‬‬
‫ضمیمه د – قیمت تخیمینی به اسعار خارجی‪110..................................................................‬‬
‫ضمیمه هس ‪ -‬مصرف تخمینی به افغانی‪112.........................................................................‬‬
‫ضمیمه ‪ -‬و‪ -‬مکلفیت های فرمایش دهنده‪115.....................................................................‬‬
‫ضمیمه )ز( ‪ -‬فورمه تضمین پیش پرداخت‪116....................................................................‬‬

‫‪69‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫مقدمه‬
‫‪ .1‬این قرارداد معیاری بججرای خجدمات مشجورتی بجه منظجور اسججتفاده ادارات تجدارکاتی و نماینججده گجان‬
‫تطبیق کننده آنها )منبعد بنام فرمایش دهنده گان یاد میشوند( زمانیکه یک شرکت مشججورتی )منبعججد بنججام‬
‫مشاور( را برای وظایف پیچیده که معاش آن مبنی بر زمانیکه توسط مشاور در انجججام خججدمات سججپری‬
‫میشود استخدام نمایند‪ ،‬توسط اداره پالیسی تدارکات تهیه شده اسجت‪ .‬اسجتفاده ازآن تحجت حجالت تشجریح‬
‫شده اجباری میباشد‪.‬‬
‫‪ .2‬قرارداد معیاری مشتمل بر چهاربخش میباشد‪ :‬فورمه قرارداد که توسججط فرمججایش دهنججده و مشججاور‬
‫امضاء میشود‪ ،‬شرایط عمومی قرارداد‪ ،‬شجرایط خجاص قجرارداد و ضجمایم آن میباشجد‪ .‬ججوانب اسجتفاده‬
‫کننده از این قرارداد معیاری برای انججام خجدمات بایجد بیجاد داشجته باشجند کجه شجرایط عمجومی قجرارداد‬
‫تغیرداده نمی شود‪ .‬مواد مندرج درشرایط خاص قرارداد طوریکه دریادداشت های تحریرشججده بججه خججط‬
‫شکسته مشخص شده مواد انفرادی دانسته شود‪.‬‬
‫‪ .3‬قرارداد های براساس زمان‪ ،‬وقتی پیشنهاد میشوند که ساحه خدمات با دقت کافی تعیین شده نتواند‪،‬‬
‫یا میعاد و کمیت خدمات به تغییراتی که خجارج ازکنجترول مشجاور اسجت مربجوط شجود‪ .‬درقراردادهجای‬
‫براساس زمان مشجاور خجدمات را براسجاس مجدت درمطجابقت بجا مشخصجات کیفیجت‪ ،‬و معجاش مشجاور‬
‫براساس )‪ (i‬نرخ های فی واحد بجرای کارمنجدان مشجاور ضجرب در زمججان واقعجی سججپری شجده توسجط‬
‫کارمند دراجرای قرارداد‪ ،‬و )‪ (ii‬مصارف قابل بازپرداخت با استفاده از مصارف واقعی که دراجرای‬
‫روزانه قرارداد دخیل است‪ ،‬انجام میدهد‪ .‬این نوع قرارداد با نظارت دقیق فرمایش دهنجده بجه مشجاور و‬
‫دخیل بودن او در اجرای روزانه وظیفه همراه میباشد‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫‪71‬‬

‫قرارداد برای خدمات مشورتی‬
‫براساس زمان‬

‫میان‬

‫}نام فرمایش دهنده{‬

‫و‬

‫}نام مشاور{‬

‫___________________________ ‪:‬تاریخ‬

‫‪71‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪I‬فورمه قرارداد ‪.‬‬
‫براساس زمان‬
‫)متن داخل قوسین } { اختیاری میباشد؛ تمام یادداشت ها باید درمتن نهایی حذف شوند(‬
‫این قرارداد که )منبعد بنام "قرارداد" یججاد میشججود( از تاریججخ }تتت تتت ت تت{ مججاه }ت تت‬
‫تتت ت تت{ سججال }ت تت تتت ت تت{ت میججان }ت تت تتت تتت تتت تت‬
‫تتت تتت{ که )منبعد بنام " فرمایش دهنده" یاد میشود( ازیک طرف و }تتت تت تتت{‬
‫تت )منبعد بنام "مشاور" یاد میشود( ازجانب دیگر عقد میگردد‪.‬‬
‫}تتتتتت ت‪ :‬تتت تت تت تتت ت تتت تتت تت تت ت ت ت تتت‬
‫تتتتت تتتتتتت تتت تتتت تتتت تت ت تت ت تت تتت ت تت‪:‬‬
‫"‪) ...‬منبعد بنام "فرمایش دهنده" یاد میشود( و ازجانب دیگر‪ ،‬اتحادیه شرکت ها‪ ،‬کنسرسیوم یججا انجمججن‬
‫مشمول شرکت های ذیل‪ ،‬هریک طورمشترک و جداگانه برای انجام وجایب مشاور تحت این قججرارداد‪،‬‬
‫بنام }تتت تتتتت{ و }تتت تتتتت{ )منبعد بنام "مشاور" یاد میشود(‪ .‬از جانب دیگر‬
‫عقد میگردد{ درمقابل فرمایش دهنده مسئول خواهد بود‪.‬‬
‫ازآنجاییکه‬
‫)الف( فرمایش دهنده از مشاوردرخواست نموده تا خدمات مشورتی معین را طوریکه در ایججن قججرارداد‬
‫)منبعد بنام "خدمات" یاد میشود( تعریف شده است‪ ،‬انجام دهد؛‬
‫)ب( شخص مشاورکه فرمایش دهنده ازوی درخواست نموده باید مهارتهای مسلکی‪ ،‬کارمندان و منججابع‬
‫تخنیکی را داشته‪ ،‬وموافقه نماید که خدمات را طبق شرایط ومقررات مندرج دراین قرارداد انجام دهد؛‬
‫)ج( فرمایش دهنده تخصیص بودجه‪ ،‬قرضه‪ ،‬کمک های بلعججوض یججا اعتبججار )کریججدت( را از )نججام و‬
‫آدرس تهیه کننده آن درج شود( دریافت یا }برای آن درخواست نموده است{ و قصد دارد تا بخشی از‬
‫این }تتتتتت قرضه‪ ،‬اعتبار یا کمک های بلعوض{ را به منظور پرداخت های مطلوب تحججت‬
‫این قرارداد طوری به مصرف برساند که‪ (i) ،‬پرداخت ها توسط اداره تدارکاتی )یا تمویل کننده وجوه‬
‫مالی( صرف به درخواست فرمایش دهنده و به محض منظوری توسط اداره تدارکاتی )یا تمویججل کننججده‬
‫وجوه مججالی( صججورت گیججرد‪ (ii) ،‬اینکججه همچججو پرداخججت هججا درتمججام زوایججا بججا درنظرداشججت شججرایط و‬
‫مقررات موافقتنامه ) تهیۀ بودجه‪ ،‬قرضه‪ ،‬اعتبار یا کمک بلعوض( صورت گیرد و ) ‪ (iii‬هیچ یک از‬

‫‪72‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫طرفین طبق موافقتنامه غیرازفرمایش دهنده حق دریافت )بودجه‪ ،‬قرضه‪ ،‬اعتبججار یججا کمججک بلعججوض(‬
‫را نداشته یا هیچ ادعای دررابطه به اجرای )بودجه‪ ،‬قرضه‪ ،‬اعتبار یا کمک بلعوض( کرده نمیتواند‪.‬‬
‫به همین منظور حال جانبین طورذیل موافقه مینمایند‪:‬‬
‫‪ .1‬اسناد ذیل که دراینجا ضمیمه شده اند بخش ل ینفک این قرارداد را تشکیل مینماید‪:‬‬
‫)الف( شرایط عمومی قرارداد؛‬
‫)ب( شرایط خاص قرارداد؛‬
‫)ج( ضججججمایم ذیججججل‪} :‬تتتتتت ت‪ :‬تتت تت تت ت تتتت ت ت تتتت‬
‫تت تتتتت تت تتت تت تتت "تتت ت تت تتتتت تتت ت" تتت ت‬
‫ضجججمیمه الجججف‪ :‬توضجججیح خجججدمات‬

‫}تتت ت‬
‫}تتتتتتت تتتت‬
‫}تتتت تتتتتتت‬

‫ضمیمه ب‪ :‬ضرورت گزارش‬

‫ضمیمه ج‪ :‬کارمندان ومشاورین فرعی‪-‬ساعات کاری کارمندان کلیدی }تتتت تتتتتتت‬
‫ضجججمیمه د‪ :‬قیمجججت تخمینجججی بجججه اسجججعارخارجی‬

‫}تتت ت‬
‫}تتتتتتت تتتت‬
‫}تتتت‬

‫ضمیمه هج‪ :‬قیمت تخمینی به افغانی‬
‫}تتتتتتت تتتت‬
‫ضجججمیمه و‪ :‬مکلفیجججت هجججای فرمجججایش دهنجججده‬

‫}تتت ت‬
‫}تتتتتتت تتتت‬

‫ضجججمیمه ز‪ :‬فجججورمه ضجججمانت پیجججش پرداخجججت‬

‫}تتت ت‬
‫}تتتتتتت تتتت‬

‫‪ .2‬حقوق و مسؤلیت های متقابل فرمایش دهنده و مشاور طوریکه درقرارداد درج اسججت خواهججد بججود‪،‬‬
‫به خصوص‪:‬‬
‫)الف( طبق احکام قرارداد مشاورین باید خدمات را انجام دهند؛ و‬
‫)ب( فرمایش دهنده باید طبق احکام این قرارداد به مشاور پرداخت نماید‪.‬‬
‫تصدیق میشود که‪ ،‬جانبین این قرارداد را به نجام نماینجده گجان خجویش ازاولیجن روز و سجال فجوق الجذکر‬
‫امضا مینمایند‪.‬‬
‫‪73‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫به و به نماینده گی از }تتت تتتتتت تتتتت{‬
‫}تتتتتتت تت تتتتتت تتتتت تتتتتتتت{‬
‫ازطرف و به نماینده گی از }تتت تتتتت{‬
‫}تتتتتتت تت تتتتتت{‬
‫}تتتتتتت‪ :‬تتتتت تتتتت تتتتت تت تت تتتت تتتتت‬
‫تتتت تتت تتتتتت تتتت تتتتت تتتتت تتتت تتتتت تت‬
‫تتت تتتتت تت تتتتت تتت تتتتتتتت‪{:‬‬

‫‪74‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ازطرف و به نماینده گی از هریک عضو مشاورین‬
‫}تتت تتت{‬
‫}تتتتتتت تتتتتتتت{‬
‫}تتت تتت{‬
‫}تتتتتتت تت تتتتتت{‬

‫‪75‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫شرایط عمومی قرارداد ‪2.‬‬
‫احکام عمومی ‪1.‬‬
‫تعریفات ‪1.1‬‬

‫به استثناء اینکه متن طوردیگر ایجاب نماید‪ ،‬اصججطلحات ذیججل درصججورت‬
‫ل تعریف میگردد‪:‬‬
‫استفاده در این قرارداد ذی ً‬
‫)الف( قانون نافذ‪ :‬قوانین و تمام اسججنادیکه حیجججثیت قججانونی را داشججته‪ ،‬وقتجًا‬
‫فوقتا صادر و نافذ میگردد‪.‬‬
‫)ب( تمویسسل کننسسده وجسسوه مسسالی‪ :‬مؤسسجات‪ ،‬نهادهجا و ادارات تمویجل کننجده‬
‫وجوه مالی بودجه‪ ،‬کمک های بلعوض‪ ،‬قرضججه‪ ،‬اعتبججار یججا تحججت هرنججوع‬
‫موافقتنامه مالی دیگر به منظور پرداخت های خدمات میباشد‪.‬‬
‫)ج( مشاور‪ :‬هرنهاد خصوصی یا عامه که خدمات را تحت قججرارداد بججرای‬
‫فرمایش دهنده اجراء می نماید‪.‬‬
‫)د( قرارداد‪ :‬موافقتنججامه ای امضجا شججده میجان جججانبین و تمجام اسجناد ضججمیمه‬
‫منججدرج درایججن مججاده ‪ 1‬کججه عبججارت ازایججن شججرایط عمججومی‪ ،‬شججرایط خججاص‪،‬‬
‫وضمایم قرارداد میباشد‪.‬‬
‫)هس( روز‪ :‬روز تقویمی میباشد‪.‬‬
‫)و( تاریسسخ آغسساز‪ :‬روزی میباشججد کججه ایججن قججرارداد طبججق مججاده ‪ 2.1‬شججرایط‬
‫عمومی قرارداد به مرحله اجرا درمی آید‪.‬‬
‫)ز( اسسسعارخارجی‪ :‬هرنججوع اسججعار غیججراز واحججد پججولی جمهججوری اسججلمی‬
‫افغانستان )افغانی( میباشد‪.‬‬
‫)ح( ‪ :GC‬شرایط عمومی قرارداد میباشد‪.‬‬
‫)ط( حکومت‪ :‬حکومت جمهوری اسلمی افغانستان میباشد‪.‬‬
‫)ی( اسعارداخلی‪ :‬واحد پولی جموری اسلمی افغانستان )افغانی( میباشد‪.‬‬
‫)ک( عضو‪ :‬هریک از اعضای شرکت ها که باهم شریک شده‪ ،‬کنسرسیوم‬
‫و انجمن ها را ایجاد مینمایند؛ و اعضاء عبارت از تمام نهادها میباشد‪.‬‬
‫)ل( طرف یا شخص‪ :‬فرمایش دهنده یا مشاور‪ ،‬یکججی از آنهججا‪ ،‬و طرفیججن یججا‬
‫جانبین هردوی آنها میباشد‪.‬‬
‫)م( کارمنسسدان‪ :‬اشججخاص مسججلکی و کارمنججدان حمججایوی میباشججند کججه توسججط‬
‫مشاورین یا مشاورین فرعججی آنهججا اسججتخدام و بججه منظججور اجججرای خججدمات یججا‬
‫بخشی ازآن توظیف میگردند؛‬

‫‪76‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫کارمنسسدان خسسارجی‪ :‬اشججخاص مسججلکی و کارمنججدان حمججایوی کججه هنگججام‬
‫استخدام ‪ ،‬تابعیت غیرازافغانستان را داشته باشند؛‬
‫کارمندان داخلی‪ :‬اشخاص مسلکی و حمایوی میباشند کججه درهنگججام اسججتخدام‬
‫تابعیت افغانستان را داشته باشند؛ و‬
‫کارمندان کلیدی‪ :‬عبارت از کارمندان مندرج فقججره )الججف( مججاده ‪ 4.2‬شججرایط‬
‫عمومی قرارداد میباشد‪.‬‬
‫)ن( مصارف قابل بازپرداخت‪ :‬تمام مصججارف قججرارداد مربججوط بججه غیججر از‬
‫معاش مشاور میباشد‪.‬‬
‫)س( ‪ :SC‬شججرایط خججاص قججرارداد میباشججد کججه توسججط آن شججرایط عمججومی‬
‫قرارداد تعدیل شده میتواند‪.‬‬
‫)ع( خدمات‪ :‬عبارت از کاری میباشد که توسط مشاور‪ ،‬طوریکه درضمیمه‬
‫الف تشریح شده است‪ ،‬طبق این قرارداد اجراء میگردد‪.‬‬
‫)ض( مشاورین فرعی‪ :‬هرشخص یا نهججادی میباشججد کججه بخشججی از خججدمات‬
‫طور فرعی با وی قرارداد شده باشد‪.‬‬
‫)ص( جانب سسسوم‪ :‬هرشججخص یججا نهججاد غیججر از حکجومت‪ ،‬فرمجایش دهنججده‪،‬‬
‫مشاور یا مشاور فرعی میباشد‪.‬‬
‫)ق( کتبی‪ :‬ارتباطات تحریری با ثبوت دریافت میباشد‪.‬‬
‫‪ 1.2‬رابطه میان جانبین‬

‫هیچ چیزشامل در این جا به معنی ایجججاد رابطججه آقججا و خججدمتگار یججا رئیججس و‬
‫نماینججده طججوریکه میججان فرمججایش دهنججده و مشاوراسججت‪ ،‬نمججی باشججد‪ .‬مشججاور‪،‬‬
‫بادرنظرداشت قرارداد‪ ،‬مسؤلیت مکمل کارمنجدان و مشجاورین فرعجی را کجه‬
‫خدمات را انجام میدهند داشته و مسؤلیت کامل خدمات اجراء شده توسط آنهججا‬
‫یا به نماینده گی از آنها را به عهده خواهد داشت‪.‬‬

‫‪ 1.3‬قانون نافذ برقرارداد‬

‫این قرارداد‪ ،‬معنی و تفسیر آن و رابطه میان اشخاص طبق قانون نافججذ بججرآن‬
‫صورت می گیرد‪.‬‬

‫‪ 1.4‬زبان‬

‫این قرارداد به زبانیکه در شرایط خاص قرارداد مشخص گردیججده اسججت کججه‬
‫زبان لزمی و نافذ برای تمام مسایل مربوط به معنی و تفسججیر ایججن قججرارداد‬
‫میباشد‪ ،‬اجرا میگردد‪.‬‬

‫‪ 1.5‬عنوان‬

‫عناوین یا عنوان گذاری نباید معنی این قرارداد را محدود‪ ،‬تغیر یججا بججالی آن‬
‫تاثیر وارد نمایند‪.‬‬

‫‪ 1.6‬اعلنات‬

‫‪ 1.6.1‬هرنوع اعلن‪ ،‬درخواست یا موافقه لزم یا مجاز طبججق ایججن قججرارداد‬
‫بایججد طججورتحریری صججورت گیججرد‪ .‬هرهمچججو اعلن‪ ،‬درخواسججت یججا مججوافقه‬
‫درصورتیکه شخصًا به یک نماینده با صلحیت شخصیکه مکاتبه عنوانی او‬

‫‪77‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫بوده تحویل‪ ،‬یا زمانیکه به آدرس مشخص در شرایط خاص قججرارداد ارسججال‬
‫میگردد‪ ،‬تحویل داده شده تلقی میگردد‪.‬‬
‫‪ 1.6.2‬هریک ازطرفیجن میتوانجد آدرس خجود بجرای اعلن را بجا دادن اطلع‬
‫کتبی درمورد همچو اقدام به جانب دیگر به آدرس مشخص در شرایط خاص‬
‫قرارداد تغیردهد‪.‬‬
‫‪ 1.7‬محل‬

‫خدمات باید درجاییکه درضمیمه الف مشخص گردیده اجراء و درصججورتیکه‬
‫محل خاص مشججخص نشججده باشججد‪ ،‬درافغانسججتان یججا جججای دیگریکججه فرمججایش‬
‫دهنده با آن موافقه مینماید‪ ،‬اجراء گردد‪.‬‬

‫‪ 1.8‬صلحیت عضو مسؤل هرگاه مشاور مشمول مشارکت چندین شرکت ‪ ،‬کنسرسیوم یا انجمن های‬
‫بیشتر از یک نهاد باشد‪ ،‬اعضاء باید ازاین طریق نهاد مشخص در شرایط‬
‫خاص قرارداد را جهت اقدام به نماینده گی از آنها با استفاده از تمام حقوق‬
‫و مکلفیت های مشاور دربرابرفرمایش دهنده تحت این قرارداد‪ ،‬که بدون‬
‫محدودیت شامل دریافت رهنمودها و پرداخت ها توسط فرمایش دهنده‬
‫میشود‪ ،‬تفویض صلحیت نماید‪.‬‬
‫‪ 1.9‬نماینده گان با‬
‫صلحیت‬

‫هرنوع اقدام لزم یا مجاز و هرنوع سند لزم یا مجاز که درایججن قججرارداد از‬
‫طججرف فرمججایش دهنججده یججا مشججاور قراراسججت اجججراء شججود‪ ،‬توسججط کارمنججدان‬
‫رسمی مشخص در شرایط خاص قرارداد صورت گرفته میتواند‪.‬‬

‫‪ 1.10‬مالیات و مکلفیت ها‬

‫مشاور‪ ،‬مشاورین فرعی و کارمندان مسججؤلیت پرداخججت همچججو مالیججات غیججر‬
‫مستقیم‪ ،‬مکلفیت ها‪ ،‬فیس ها و سایرمالیات وضع شده طبق قانون قابل اججراء‬
‫را طوریکه درشرایط خاص قرارداد مشخص شده است برعهده دارند‪.‬‬

‫‪ 1.11‬فساد و تقلب‬
‫‪ 1.11.1‬تعریفات‬

‫طبق پالیسی حکومت لزم است کجه اداره تجدارکاتی‪ ،‬و مشجاورین درجریجان‬
‫تطبیق مراحل تدارکات و اجججرای قججرارداد هججایی کججه ازطججرف تمویججل کننججده‬
‫وجوه مالی تمویل میگردد‪ ،‬درجریججان اجججرای قججرارداد بلنججد تریججن معیججارات‬
‫اخلقی را رعایت نمایند‪ .‬به پیروی از این پالیسی‪ ،‬ادارۀ پالیسی تدارکات‪:‬‬
‫)الف( طبق اهداف این حکم‪ ،‬اصطلحات آتی را قرارذیل تعریف مینماید‪:‬‬
‫)‪ (i‬فساد‪ :‬پیشکش‪ ،‬دادن‪ ،‬دریافت‪ ،‬یا درخواست نمودن هرچیز با‬
‫ارزش‪ ،‬طجججور مسجججتقیم یجججا غیرمسجججتقیم کجججه بجججه صجججورت نامناسجججب‬
‫عملکردهججای کارمنججد عجامه را درپروسججه انتخججاب یججا اجججرای قججرارداد‬
‫تحت تاثیر قراردهد؛‬
‫)‪ (ii‬تقلب‪ :‬عبارت از جعل یا فروگذاری حقایق به منظور تحت تاثیر‬
‫قراردادن مراحل انتخاب یا اجرای قرارداد میباشد‪.‬‬
‫)‪ (iii‬سازش‪ :‬ترتیباتیکه میان دو یا بیشترمشاورین با و یا بدون آگاهی‬

‫‪78‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫اداره تجججدارکاتی بجججه منظجججور ترتیجججب نجججرخ هجججای سجججاختگی در سجججطح‬
‫غیررقابتی به صورت نادرست طرح ریزی شده‪ ،‬میباشد؛‬
‫)‪ (iv‬اجبار‪ :‬خساره یا ضرر‪ ،‬یا تهدید به خساره یججا ضرررسججانیدن‬
‫طور مستقیم یا غیرمستقیم‪ ،‬به اشخاص یا دارایی های آنهججا بججه‬
‫منظججور تحججت تججاثیرقراردادن آنهججا ازاشججتراک آنهججا درپروسججه‬
‫تدارکات‪ ،‬اجرای قرارداد میباشد؛‬
‫‪ 1.11.2‬اقداماتیکه باید‬
‫صورت گیرد‬

‫)ب( هرگججاه درهرزمججانی معلججوم شججود کججه نماینججده هججای ادارۀ تججدارکاتی یججا‬
‫اشخاص مربوط به آن درجریان پروسه انتخاب یا اجججراء قججرارداد درفسججاد‪،‬‬
‫تقلب‪ ،‬سازش‪ ،‬یا اعمال اجباری دست داشججته اسججت‪ ،‬بججدون اقججدام بجه موقججع و‬
‫مناسجب توسجط ادارۀ تجدارکاتی‪ ،‬کجه قابجل قبجول اداره پالیسجی تجدارکات و یجا‬
‫تمویل کننده وجوه مالی باشججد‪ ،‬همججان قسججمت تخصججیص بججودجه داده شججده بجه‬
‫قرارداد لغو خواهد شد؛‬
‫)ج( هرگاه معلوم شود کجه یججک مشججاور‪ ،‬مسججتقیمًا یججا ازطریججق یجک نماینججده‬
‫خویش‪ ،‬درفساد‪ ،‬تقلب‪ ،‬سازش‪ ،‬اعمال اجباری یججا ایجججاد مججانع ازرقججابت‪ ،‬یججا‬
‫اجرای یک قراردادیکه ازبودجه عادی یا انکشافی دولت ویاتوسط یک تهیججه‬
‫کننده وجوه مالی تمویل میشود دست داشته است‪ ،‬مشاور مججذکور بایججد بججرای‬
‫مدت نا معلوم یا معین غیرواجد شججرایط اعلن شججده عقججد قججرارداد بججا همچججو‬
‫مشاور ممنوع قرارداده شود؛‬

‫‪ 1.11.3‬حق العمل و فیس )د( مشاور برنده باید هرنوع حق العمل یا فیس هایی را که به پیشکاران یججا‬
‫نماینده گانیکه درارتباط به پروسه انتخاب یجا اججرای قجرارداد درمقابجل حجق‬
‫العمل کارمیکنند پرداخججت شججده یججا قراراسججت پرداخججت شججوند‪ ،‬اظهارنمایججد‪.‬‬
‫معلومات افشاشده باید حد اقل شامل نام و آدرس پیشکار‪ ،‬یججا نماینججده کمیشججن‬
‫کار‪ ،‬مبلغ و اسعار‪ ،‬و ساحه حق العمل یا فیس بوده باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬آغاز‪ ،‬تکمیل‪ ،‬تعدیل و فسخ قرارداد‬

‫‪79‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ 2.1‬آغاز اجرای قرارداد‬

‫این قرارداد از )تاریخ آغازدرج شود( که توسط فرمایش دهنده جهت شروع‬
‫اجرای خدمات به مشاور هدایت داده شده است بجه مرحلجه اججرا درمجی آیجد‪.‬‬
‫دراین اطلعیه باید تائید شججود کججه شججرایط آغججاز منججدرج در شججرایط خججاص‬
‫قرارداد‪ ،‬درصورت لزوم رعایت گردیده است‪.‬‬

‫‪ 2.2‬فسخ قرارداد به خاطر هرگججاه قججرارداد در مججدتیکه بعججد از تاریججخ امضججای قججرارداد توسججط جججانبین‬
‫عدم موفقیت درآغاز اجرای درشرایط خاص قرارداد مشخص شده اسججت آغازنشججود‪ ،‬هریججک از جججانبین‬
‫درمدتیکه کمتر از بیست و یک )‪ (21‬روزکاری نباشد بججا دادن اطلع کتججبی‬
‫آن‬
‫به جانب دیگر اعلن فسخ قرارداد را نموده و درهنگام همچو اطلع توسججط‬
‫هریک از جانبین‪ ،‬جانب دیگر هیجچ ادعججای را علیجه جججانب مقابججل درزمینججه‬
‫نخواهد داشت‪.‬‬
‫‪ 2.3‬آغاز اجرای خدمات‬

‫مشاور باید درمدتیکه بیشتر از تعداد روز هججای کججاری مشججخص در شججرایط‬
‫خاص قرارداد بعد از تاریخ آغاز است نباشد‪ ،‬اجرای خدمات را آغاز نماید‪.‬‬

‫‪ 2.4‬تاریخ ختم قرارداد‬

‫ل فسخ شده باشد‪،‬‬
‫به استثناء اینکه طبق ماده ‪ 2.9‬شرایط عمومی‪ ،‬قرارداد قب ً‬
‫این قرارداد با پایان مدت مشخص درشرایط خاص قرارداد‪ ،‬بعججد از تاریججخ‬
‫آغاز آن خاتمه میآبد‪.‬‬

‫‪ 2.5‬موافقت سرتاسری‬

‫این قرارداد حججاوی تمججام تعهججدات‪ ،‬تصججریحات و احکججام مججوافقه شججده توسججط‬
‫جانبین میباشد‪ .‬هیچ پیشکار یججا نماینججده یکججی از طرفیججن صججلحیت ابلغیججه‪،‬‬
‫ارائه‪ ،‬وعده یا موافقه را که دراینجا درج نیست‪ ،‬نداشته و مسؤل نمیباشند‪.‬‬

‫‪ 2.6‬تغیریا تعدیللت‬

‫)الف( هرنوع تعدیل یا تغیر درشرایط و مقررات ایجن قججرارداد بججه شججمول‬
‫تعدیلت یا تغیرات درساحه خدمات‪ ،‬صرف بججا مججوافقه کتججبی میججان جججانبین‬
‫صورت گرفته میتواند‪ .‬با درنظرداشت ماده ‪ 7.2‬شرایط عمججومی قججرارداد‪،‬‬
‫هریک از طرفین ملحظه خود را درقبال پیشنهادات بججرای تعججدیل یججا تغیججر‬
‫توسط جانب دیگر خواهد داشت‪.‬‬
‫)ب( درحالت تعدیلت یا تغیرات اساسی‪ ،‬موافقه کتبی تمویل کننده وجججوه‬
‫مالی لزم میباشد‪.‬‬

‫‪ 2.7‬حالت غیرمترقبه‬
‫‪ 2.7.1‬تعریفات‬

‫‪80‬‬

‫)الف( حالت غیرمترقبه‪ :‬بادرنظرداشججت ایججن قججرارداد عبججارت از حججالتی‬
‫است که خارج ازکنترول یکی از طرفیجن‪ ،‬غیرقابجل پیجش بینجی و غیرقابجل‬
‫اجتناب بوده که اجرای مکلفیت ها توسط یکی از طرفین را نججاممکن یججا بججه‬
‫صورت مججدلل غیرعملججی سججازد‪ .‬طججوریکه درهمچججو حججالت اجججرای آن را‬
‫ناممکن می سازد‪ ،‬و این حالت شججامل امججا محججدود بججه جنججگ‪ ،‬آشججوب‪ ،‬بججی‬
‫نظمی‪ ،‬زمین لرزه‪ ،‬آتش سوزی‪ ،‬انفجار‪ ،‬طوفان‪ ،‬سججیلب یججا سججایر شججرایط‬
‫جوی ناسازگار‪ ،‬اعتصاب‪ ،‬حبس یا سایر اقدام صججنعتی ) بججه اسججتثناء اینکججه‬
‫اعتصاب‪ ،‬حبس یا سایر اقدامات صنعتی درمحدودۀ صججلحیت طرفیکججه بججا‬
‫حالت غیرمترقبه مواجه شده است‪ ،‬باشد(‪ ،‬مصادره یا هراقدام دیگر توسط‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ادارات دولتی‪ ،‬می باشد‪.‬‬
‫)ب( حالت غیرمترقبه شججامل )‪ (i‬هرحججالتیکه دراثراهمجال یجا عمججل قصجدی‬
‫یکی از طرفیجن یججا مشججاورین فرعججی یججا پیشججکاران و کارمنججدان او صججورت‬
‫گرفته است نبوده و نه )‪ (ii‬هرحالتیکه یک شخص سججخت کججوش میتوانسججت‬
‫ل آن را درجریان عقد قرارداد درنظرگرفته و ازآن اجتنججاب صججورت مجی‬
‫قب ً‬
‫گرفت یا درانجام مکلفیت ها ازآن جلو گیری مینمود‪ ،‬نمی شود‪.‬‬
‫)ج( حججالت غیرمججترقبه شججامل عججدم کفججایت وجججوه مججالی یججا عججدم مججوفقیت‬
‫درپرداخت لزم نمی شود‪.‬‬
‫‪ 2.7.2‬عدم نقض قرارداد‬

‫عدم موفقیت یکی از طرفین درانجام مکلفیت ها تا اندازه ایکه همچو‬
‫ناتوانی ناشی از حالت غیرمترقبه باشد‪ ،‬نقص یا نقض قرارداد شمرده نمی‬
‫شود‪ ،‬مشروط برآنکه جانب متاثرازهمچو حالت به منظور تطبیق تمام‬
‫شرایط و مقررات این قرارداد از احتیاط لزم‪ ،‬مواظبت کامل و تدابیربدیل‬
‫کارگرفته باشد‪.‬‬

‫‪ 2.7.3‬تدابیریکه باید‬
‫اتخاذ شود‬

‫)الف( شخص یا ججانب متجاثر از حجالت غیرمججترقبه بایججد تجا انججدازه ایکجه‬
‫مناسب و عملی باشد به اجرای مکلفیت های خویش تحت این قرارداد ادامججه‬
‫داده و تمام تدابیرلزم را جهت کاهش تاثیرات حالت غیرمترقبه بگیرد‪.‬‬
‫)ب( شخص یا جانب متاثراز حالت غیرمترقبه باید هرچه زود تر درمورد‬
‫همچو حالت که به هرصورت نباید کمتر از چهارده )‪ (14‬روز بعد ازوقوع‬
‫همچو رویداد باشججد‪ ،‬بججا ارائه مججدارک مججاهیت و انگیججزه آن بججه جججانب دیگججر‬
‫آگهی داده‪ ،‬و بججه همیججن قسججم درمججورد تجدیججد شججرایط عججادی هرچججه زود تججر‬
‫اطلع کتبی بدهد‪.‬‬
‫)ج( هرمدتیکه طی آن یکی از طرفین با رعایت این قرارداد عمل یا وظیفه‬
‫خود را تکمیل مینماید‪ ،‬درصورتیکه به سبب حججالت غیججر مججترقبه نتوانسججته‬
‫همچو عمل را انجام دهد‪ ،‬برای مدت معادل آن تمدید شده میتواند‪.‬‬
‫)د( درجریان مدتیکه مشاور بنا برحالت غیرمترقبه نتوانسته است خدمات‬
‫را طبق هدایت فرمایش دهنده انجام دهد‪ ،‬باید یکی از اقدامات ذیل را انجام‬
‫دهد‪:‬‬
‫کججاررا متوقججف سججازد کججه دراینصججورت مشججاور بایججد مصججارف‬
‫)‪(i‬‬
‫اضججافی را کججه ازروی ضججرورت و بججا دلیججل مججوجه متقبججل شججده اسججت و‬
‫درصورتیکه از طرف فرمایش دهنده جهت دوباره فعال ساختن خججدمات‬
‫تقاضا شده باشد‪ ،‬جبران شود؛ یا‬
‫با انجام خدمات تا اندازه ممکن ادامه بدهد که دراینصورت بایججد‬
‫)‪(ii‬‬
‫طورمنظم تحت شرایط این قرارداد به مشاور پرداخجت شجده و مصجارف‬
‫اضافی را که با دلیل معقججول و ازروی ضججرورت متقبججل شججده اسججت‪ ،‬دو‬

‫‪81‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫باره به وی جبران شود‪.‬‬
‫)هج( درصورت عجدم مجوافقت میجان جججانبین درمججورد موجججودیت یجا حجدود‬
‫حالت غیرمترقبه‪ ،‬مسئله باید طبق مججاده ‪ 8‬شججرایط عمججومی قججرارداد حججل و‬
‫فصل شود‪.‬‬
‫‪ 2.8‬تعلیق‬

‫درصورتیکه مشاور موفق به اجرای تمام مکلفیججت هججایش بشججمول اجججرای‬
‫خدمات تحت این قرارداد نشججود‪ ،‬فرمججایش دهنججده میتوانججد بججا دادن اطلعیججه‬
‫کتبی تعلیق به مشاور‪ ،‬اجججرای تمججام پرداخججت هججا ی او را بججه حججالت تعلیججق‬
‫درآورد‪ ،‬مشججروط برآنکججه همچججو اطلعیججه تعلیججق ) ‪ (i‬مججاهیت ناکججامی را‬
‫مشخص سججازد و )‪ (ii‬ازمشججاور درخواسججت شججود تججا همچججو ناکججامی را در‬
‫مجدتیکه بیشجتر از سجی )‪ (30‬روز کجاری بعججد از دریجافت اطلعیجه تعلیجق‬
‫توسط مشاور نباشد‪ ،‬جبران نماید‪.‬‬

‫فسخ ‪2.9‬‬
‫توسط فرمایش ‪2.9.1‬‬
‫دهنده‬

‫فرمایش دهنده میتواند درصورت وقوع تمام حججالت مشججخص درفقججره هججای‬
‫)الف( تا )ز( ماده ‪ 2.9.1‬این قرارداد را فسخ نماید‪ .‬درهمچو حالت فرمایش‬
‫دهنده باید در مدتیکه کمتر از سی )‪ (30‬روز کاری درمورد فسخ قرارداد و‬
‫درحالت مندرج فقججره )ز( شصججت )‪ (60‬روز کججاری نباشججد کتبجًا بججه مشججاور‬
‫اطلع بدهد‪.‬‬
‫)الف( هرگججاه مشججاور طججوریکه در اطلعیججه تعلیججق طبججق مججاده ‪ 2.8‬شججرایط‬
‫عمومی قرارداد مندرج فوق مشخص شججده اسججت‪ ،‬موفججق بججه جججبران اجججرای‬
‫مکلفیت هایش درمدت سی )‪ (30‬روز کاری بعد ازدریافت همچججو اطلعیججه‬
‫تعلیق یا در مدت بیشتر طوریکه فرمایش دهنجده بججه آن کتبجًا مجوافقه نمججوده ‪،‬‬
‫نشود‪.‬‬
‫)ب( هرگاه مشاور )یا درصورتیکه مشاور مشمول بیشتر از یک نهاد بوده‪،‬‬
‫که یکی از اعضای آن میشود( ورشکسته‪ ،‬قرضدار یا با طلبکججاران خججویش‬
‫برای رهایی از قرض موافقتنامه یی را امضا نموده یججا بججا بهجره بجرداری از‬
‫یک قانون که به نفع بدهکاران حکم نموده‪ ،‬رو به تحلیججل رفتججه یججا درموقججف‬
‫امانت داری رضاکارانه یا اجباری قرارگرفته باشد‪.‬‬
‫)ج( هرگاه مشاور موفق به تطبیق فیصله نهایی ناشی از مراحل داوری بججا‬
‫رعایت ماده ‪ 8‬شرایط عمومی قرارداد نشود‪.‬‬
‫)د( هرگاه مشاور‪ ،‬نظر به قضاوت فرمایش دهنده‪ ،‬درفساد یا تقلب درهنگام‬
‫رقابت یا اجرای این قرارداد دست داشته باشد‪.‬‬
‫)هج( هرگاه مشاور اسناد جعلی را که تاثیراساسی بالی حقوق‪ ،‬مکلفیت هججا‬
‫یا منافع فرمایش دهنده دارد‪ ،‬ارائه نموده باشد‪.‬‬
‫)و( هرگاه درنتیجه حالت غیرمترقبه‪ ،‬مشاور نتوانسته باشد کجه یججک بخجش‬

‫‪82‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫اساسی خدمات را بجرای مججدتیکه کمججتر از شصججت )‪ (60‬روز کجاری نباشججد‬
‫اجراء نماید‪.‬‬
‫)ز( هرگججاه فرمججایش دهنججده‪ ،‬نظربججه صججلحدید خججود و بجه هردلیلججی تصججمیم‬
‫برفسخ قرارداد گرفته باشد‪.‬‬
‫توسط مشاور ‪2.9.2‬‬

‫مشاور میتواند با دادن اطلعیه کتبی به فرمججایش دهنججده درمججدتیکه کمججتر از‬
‫سی )‪ (30‬روز کاری نباشد‪ ،‬درصورت وقوع حججالت غیرمججترقبه مشججخص‬
‫درفقره های )الف( تا )د( این ماده این قرارداد را فسخ نماید‪.‬‬
‫)الف( هرگاه فرمججایش دهنججده بججا درنظرداشججت ایججن قججرارداد و نججه براسججاس‬
‫منججازعه طبججق مججاده ‪ 8‬شججرایط عمججومی قججرارداد در مججدت چهججل و پنججج روز‬
‫کاری بعد از دریافت اطلع کتبی از مشاور که موقع همچو پرداخت رسججیده‬
‫است‪ ،‬موفق به پرداخت پول به مشاور نشود‪.‬‬
‫)ب( هرگاه مشاور نتواند که بنا بججه حججالت غیرمججترقبه یججک بخججش اساسججی‬
‫خدمات را درمدتیکه کمتر از شصت )‪ (60‬روز کاری نباشد‪ ،‬اجراء نماید‪.‬‬
‫)ج( هرگاه فرمایش دهنده موفق به رعایت و تطبیق تمام فیصله نهایی ناشی‬
‫از داوری با درنظرداشت ماده ‪ 8‬شرایط عمومی قرارداد نشود‪.‬‬
‫)د( هرگاه فرمایش دهنده با درنظرداشت ایججن قججرارداد اساسجًا مکلفیججت هججای‬
‫خججود را نقججض نمججوده و درمججدت چهججل و پنججج )‪ (45‬روز کججاری)یججا بیشججتر‬
‫طوریکه مشاور طورکتبی به آن موافقه نموده است( بعججد از دریججافت اطلع‬
‫از جانب مشاور با مشخص نمودن همچو نقض ازطرف فرمایش دهنججده‪ ،‬آن‬
‫را جبران ننموده باشد‪.‬‬

‫‪ 2.9.3‬انقطاع حقوق و‬
‫مکلفیت ها‬

‫با رعایت ماده ‪ 2.2‬یا ‪ 2.9‬شرایط عمومی قرارداد‪ ،‬به محججض فسججخ یججا ختججم‬
‫این قجرارداد طبجق مجاده ‪ 2.4‬شجرایط عمجومی‪ ،‬تمجام حقجوق و مکلفیجت هجای‬
‫جانبین به استثناء )‪ (i‬همچون حقوق و مکلفیت هاییکه درختم تاریخ یججا فسججخ‬
‫قرارداد افزوده شده باشججد )‪ (ii‬مکلفیججت محرمیججت منججدرج مججاده ‪ 3.3‬شججرایط‬
‫عمومی قرارداد دراین خصججوص‪ (iii)،‬مکلفیججت مشججاور بججه منظوراجججازه‬
‫معججاینه‪ ،‬کججاپی و تفججتیش حسججابات و یادداشججت هججای منججدرج درمججاده ‪3.6‬‬
‫درزمینه و )‪(iv‬هرنوع حججق کججه یججک شججخص یججا طججرف طبججق قججانون نافججذ‪،‬‬
‫غیرقابل اجرا میگردد‪.‬‬

‫‪ 2.9.4‬توقف خدمات‬

‫مشاور باید بججه محججض فسججخ ایججن قججرارداد بججا دادن اطلع توسججط هریججک از‬
‫جججانبین بججه جججانب دیگججر بججا رعججایت مججاده ‪ 2.9.1‬یججا ‪ 2.9.2‬شججرایط عمجومی‬
‫قرارداد به مجرد نشججریا دریججافت همچجو اعلن‪ ،‬تمججام اقججدامات ضجروری را‬
‫جهت اجرای خدمات طور فوری و منظم نمججوده و هرنججوع تلش مناسججب را‬
‫جهت حفظ مصارف درحد اقل آن نماید‪ .‬درارتباط به اسناد تهیه شده توسججط‬
‫مشاور و تجهیزات و مواد ارائه شججده توسججط فرمججایش دهنججده‪ ،‬طججوریکه در‬
‫ماده ‪ 3.9‬یا ‪ 3.10‬شرایط عمومی قرارداد دراین ارتباط درج است‪ ،‬مشججاور‬

‫‪83‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫باید به کارخود ادامه بدهد‪.‬‬
‫‪ 2.9.5‬پرداخت به محض‬
‫فسخ‬

‫با رعایت ماده ‪ 2.9.1‬یا ‪ 2.9.2‬شرایط عمومی قرارداد‪ ،‬فرمایش دهنده بایججد‬
‫به مجرد فسخ این قرارداد پرداخت های ذیل را به مشاورانجام دهد‪:‬‬
‫)الججف( طبججق مججاده ‪ 6‬شججرایط عمججومی قججرارداد معججاش بججرای خججدماتیکه‬
‫طورقناعت بخش انجام یافته اند قبل از آغججاز تاریججخ فسججخ و مصججارف قابججل‬
‫بازپرداخت برای مصارف واقعی قبل از شروع تاریخ فسخ با رعججایت مججاده‬
‫مذکور؛ و‬
‫)ب( به استثناء حالت فسخ طبق فقره های )الف( تا )هج( ماده ‪ 2.9.1‬شججرایط‬
‫عمومی قرارداد‪ ،‬بازپرداخت هرنججوع مصججارف مطلججوب اضججافی بججه نسججبت‬
‫فسخ فوری و منظم این قججرارداد بججه شججمول مصججرف بازگشججت کارمنججدان از‬
‫سفر و متعلقین واجد شرایط آنها‪.‬‬

‫‪ 2.9.6‬منازعات راجع به‬
‫حالت فسخ‬

‫هرگاه یکی ازطرفین درمورد حججالت مشججخص در فقججره هججای )الججف( تججا )و(‬
‫ماده ‪ 2.9.1‬یا درماده ‪ 2.9.2‬شرایط عمومی قجرارداد مجوافقه نداشجته باشجد‪،‬‬
‫میتوانججد درمججدت چهججل و پنججج )‪ (45‬روز کججاری بعججداز دریججافت اطلعیججه‬
‫درمججورد فسججخ توسججط جججانب دیگججر‪ ،‬مسججئله را بججه مججاده ‪ 8‬شججرایط عمججومی‬
‫قرارداد راجع ساخته‪ ،‬این قرارداد به اسججتثنای شججرایط فیصججله شججده درنتیججۀ‬
‫داوری بنا به همچوحالت فسخ شده تلقی نمی گردد‪.‬‬
‫‪ .3‬مکلفیت های مشاور‬

‫‪ 3.1‬عمومی‬
‫‪ 3.1.1‬معیار اجراء‬

‫مشاورخدمات و مکلفیت هججای خججود را بججا دقججت کامججل‪ ،‬مججؤثریت و اقتصججادی‬
‫بودن‪ ،‬درمطابقت با معیارات و تجارب مسلکی کججه بججه صججورت عمججوم قبججول‬
‫شججده و تجججارب مججدیریت سججالم را مججورد مشججاهده قججرارداده و از تکنججالوژی‬
‫مناسب‪ ،‬تجهیزات سالم ومؤثر‪ ،‬ماشین آلت‪ ،‬مواد و روش هججا اسججتفاده نمایججد‪.‬‬
‫مشاورباید همیشه درارتباط به هرمسئله مربوط به این قرارداد یا خدمات‪ ،‬بججه‬
‫فرمایش دهنده وفادارانه عمل نموده و درتمام اوقات ازمنافع قانونی فرمججایش‬
‫دهنده حمایه و درمقابل مشاورین فرعی یا جانب سومی دفاع نماید‪.‬‬

‫‪ 3.1.2‬خدمات قانونی‬

‫مشاور باید خججدمات را درمطججابقت بججا قججانون نافججذ انجججام داده و تمججام اقججدامات‬
‫عملی را جهت اطمینان از اینکه تمام مشججاورین فرعججی‪ ،‬کارمنججدان مشججاور و‬
‫مشاورین فرعی‪ ،‬قانون مذکور را رعایت نمایند‪ .‬فرمایش دهنده باید درمججورد‬
‫رواج های محلی مربوطه طورکتبی به مشججاور اطلع داده و بعججد از دریججافت‬
‫همچو اطلعیه او باید به همچون رسوم احترام داشته باشد‪.‬‬

‫‪ 3.2‬تضاد منافع‬

‫مشاور باید بدون درنظرداشت هرنوع ملحظه درمورد کارآینده خججود منججافع‬
‫فرمایش دهنده را درنظرداشته و ازتضاد با قرارداد های دیگر یا منججافع خججود‬

‫‪84‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫شرکت جدًا اجتناب نماید‪.‬‬
‫‪ 3.2.1‬مشاورنباید از‬
‫کمیشن‪ ،‬تخفیفات و غیره‬
‫منفعت بدست آورد‪.‬‬

‫)الف( پرداخت به مشاورین طبق ماده ‪ 6‬شرایط عمومی قرارداد باید صرف‬
‫مربوط به این قرارداد و ماده ‪ 3.2.2‬شججرایط عمججومی قججرارداد بججوده‪ ،‬مشججاور‬
‫نباید به خاطرمنفعت خود کججدام کمیشججن تجججارتی‪ ،‬تخفیججف یججا پرداخججت مشججابه‬
‫درارتباط به فعالیت ها را بارعایت این قرارداد یا به خاطرشانه خججالی کججردن‬
‫از مکلفیت های خججود قبججول نمایججد و بایججد جهججت اطمینججان ازاینکججه مشججاورین‬
‫فرعی و همچنان کارمنججدان و پیشججکاران هریججک از آنهججا نبایججد طججور مشججابه‬
‫هرنوع پرداخت های اضافی را دریافت کنند‪ ،‬تلش های زیاد نماید‪.‬‬
‫)ب( علوه برآن هرگاه مشاور مسؤلیت مشوره را درمججورد تججدارک اجنججاس‪،‬‬
‫امورساختمانی یا خدمات منحیث بخشججی از خججدمات درمقابججل فرمججایش دهنججده‬
‫داشته باشد‪ ،‬باید رهنمودهای تمویل کننده وجججوه مججالی در مججورد تججدارکات را‬
‫رعایت نموده‪ ،‬درتمام اوقجات همچجو مسجؤلیت هجا را بجه وججه احسجن بجه نفجع‬
‫فرمایش دهنده اجججرا نمایججد‪ .‬هرنججوع تخفیفججات یججا حججق العمججل دریججافت شججده از‬
‫اجرای همچو مسؤلیت توسط مشاور باید به حساب فرمایش دهنده باشد‪.‬‬

‫‪ 3.2.2‬مشاور و اشخاص‬
‫وابسته به او نباید درفعالیت‬
‫های مشخص شامل باشد‬

‫مشاور موافقه مینماید کججه درجریججان ایججن قججرارداد و بعججد از فسججخ آن‪ ،‬خججود و‬
‫هرنهاد وابسجته بجه او‪ ،‬تمجام مشجاورین فرعجی و نهجاد وابسجته بجه آنهجا ازتهیجه‬
‫اجناس‪ ،‬امورساختمانی یا خدمات )غیرمشورتی( ناشی از خدمات مشورتی یا‬
‫مستقیمًا مربججوط بججه آن جهججت آمججاده گججی یججا اجججرای پججروژه غیرواجججد شججرایط‬
‫دانسته خواهد شد‪.‬‬

‫‪ 3.2.3‬ممانعت از فعالیت‬
‫های متضاد‬

‫مشاور نباید درهیچ نوع فعالیت های مسلکی یججا تجججارت کجه بججا فعججالیت هججای‬
‫تعییججن شججدۀ آنهججا تحججت ایججن قججرارداد تضججاد داشججته باشججد‪ ،‬خججود یججا ازطریججق‬
‫کارمندان و مشاورین فرعی آنها شامل باشند‪.‬‬

‫‪ 3.3‬محرمیت‬

‫به استثناء اینکه موافقه قبلی فرمایش دهنده گرفته شججود‪ ،‬مشججاور و کارمنججدان‬
‫هیچگاهی نباید با شخص یا اداره هیچ معلومات محرم بدسجت آمجده از انججام‬
‫خدمات را درمیان گذاشججته و مشججاور و کارمنججدان نبایججد پیشججنهادات صججورت‬
‫گرفته ناشی از خدمات را درمحضر عام افشا نماید‪.‬‬

‫‪ 3.4‬مکلفیت مشاور‬

‫بادرنظرداشت احکام اضافی‪ ،‬درصورتیکه درشرایط خاص قرارداد درج شججده‬
‫باشد‪ ،‬مکلفیت مشاور باید طبق قانون قابل اجرا در این قرارداد درج گردد‪.‬‬

‫‪ 3.5‬بیمه ایکه باید توسط‬
‫مشاور گرفته شود‬

‫مشاور )‪ (i‬مشاورین فرعی او )یا مشاورین فرعی‪ ،‬هرکدام که باشد( بایججد بججه‬
‫مصرف خود اما طبق شرایط و مقررات موافقه شججده توسججط فرمججایش دهنججده‪،‬‬
‫بیمه درمقابل خطرات‪ ،‬و پوشش مشخص درشرایط خاص قرارداد را گرفتججه‬
‫و حفظ نماید و )‪ (ii‬به درخواست فرمایش دهنده‪ ،‬مدرکی را به فرمایش دهنده‬
‫به منظور اینکه همچججو بیمججه صججورت گرفتججه و حفججظ شججده اسججت و حججق بیمججه‬
‫موجود به همین لحاظ پرداخت شده است نشان داده شود‪.‬‬

‫‪85‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ 3.6‬محاسبه‪ ،‬معاینه و‬
‫تفتیش‬

‫مشاور باید )‪ (i‬حسابات و یادداشت های درست و منظم خدمات مربججوطه را‪،‬‬
‫درمطابقت بجا اصجول قبججول شجده بیججن المللجی و بجه شججکل و تفصجیلتیکه تمجام‬
‫تغییرات زمانی و مصارف ودلیل آن طور شفاف تشخیص شود‪ ،‬حفججظ نمایججد‬
‫و )‪ (ii‬و احیانًا به فرمایش دهنده‪ ،‬نماینده های مؤظف ازطرف او و یا تمویججل‬
‫کننده وجوه مالی ازختم تاریخ یا فسخ این قرارداد الی پنج سال اجازه بدهججد تججا‬
‫آنها را معاینه و کاپی نموده و توسط مفتشین مؤظف از طرف فرمایش دهنججده‬
‫یا تمویل کننده وجوه مجالی‪ ،‬درصجورتیکه ازطجرف فرمجایش دهنجده یجا تمویجل‬
‫کننده وجوه مالی تقاضا شود‪ ،‬تفتیش صورت گیرد‪.‬‬

‫‪ 3.7‬اقدامات مشاورکه‬
‫ایجاب منظوری قبلی‬
‫فرمایش دهنده را مینماید‬

‫مشاور باید منظوری کتججبی فرمججایش دهنججده را قبججل از اقججدام بججه کارهججای ذیججل‬
‫دریافت نماید‪:‬‬
‫)الف( هرنوع تغییر یججا افزایججش در کارمنججدانیکه لسججت شججان درضججمیمه – ج‬
‫ترتیب شده است‪.‬‬
‫)ب( قراردادهسسای فرعسسی‪ :‬مشاور میتوانججد کججارمربوط بججه خججدمات را تججا یججک‬
‫اندازه و با همچو متخصصین و نهادها طوریکه ازقبل توسط فرمججایش دهنججده‬
‫منظورشده باشد طور فرعی قرارداد نماید‪ .‬باوجود همچجو منظجوری‪ ،‬مشجاور‬
‫باید مسؤلیت مکمل خدمات را بجه عهجده داشججته باشجد‪ .‬هرگججاه معلجوم شجود کجه‬
‫هریک از مشاورین فرعی قابلیت یججا توانججایی اجججرای وظججایف تعییججن شججده را‬
‫ندارد‪ ،‬فرمایش دهنده میتواند از مشاوردرخواست نماید تا مشججاور دیگججری را‬
‫به عوض وی که شایستگی ها و تجربه قابل قبول به فرمایش دهنده را داشججته‬
‫باشد تعین یا خود اجرای خدمات را دو باره دردست گیرد‪.‬‬
‫)ج( هراقدام دیگرکه درشرایط خاص قرارداد مشخص شده باشد‪.‬‬

‫‪ 3.8‬مکلفیت های‬
‫راپوردهی‬

‫مشاور بایججد گزارشججات و اسججناد مشججخص در ضججمیمه )ب( را بججه تعججداد و در‬
‫مججدت منججدرج درفججورمه ضججمیمه متججذکره بججه فرمججایش دهنججده تسججلیم نمایججد‪.‬‬
‫گزارشات نهایی علوه بر اوراق مشخص در ضمیمه مذکور توسججط سججی دی‬
‫نیز باید تحویل داده شود‪.‬‬

‫‪ 3.9‬اسناد تهیه شده توسط‬
‫مشاور‪ ،‬ملکیت فرمایش‬
‫دهنده میباشد‬

‫تمام پلن ها‪ ،‬طرح‪ ،‬مشخصات‪ ،‬دیزاین‪ ،‬گزارشات‪ ،‬سایر اسناد و نرم افججزار‬
‫تهیه شده توسط مشاور برای فرمایش دهنججده تحججت ایججن قججرارداد در ملکیججت‬
‫فرمایش دهنده بوده و همین قسم بججاقی خواهججد مانججد و بججه مجججرد فسججخ یججا ختججم‬
‫قرارداد‪ ،‬مشاور باید تمام همچو اسناد را یکجا با یک لست موجججودی متعلججق‬
‫به آن به فرمایش دهنده تحویل بدهد‪ .‬مشاور میتوانججد یججک کججاپی ازهججر همچججو‬
‫اسناد و نرم افزار را نزد خود حفظ نموده و با موافقه قبلی فرمایش دهنده بججه‬
‫مقاصد شخصی خججود اسججتفاده نمایججد‪ .‬هرگججاه موافتنججامه جججواز میججان مشججاور و‬
‫شخص سوم به مقاصد انکشاف هرنججوع برنججامه هججای کمپیججوتری ضججروری و‬
‫مناسب صورت گرفته باشد‪ ،‬مشاور باید منظوری کتبی فرمایش دهنده را قبل‬
‫از همچججو موافقتنججامه بدسججت آورده و فرمججایش دهنججده حججق خواهججد داشججت بججه‬
‫صلحدید خود جبران مصارف انکشاف برنامه های مربوط را تقاضججا نمایججد‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫سایر محدودیت ها راجع به استفاده آینده ایججن اسججناد و نججرم افججزار درصججورت‬
‫لزوم باید درشرایط خاص قرارداد مشخص گردد‪.‬‬
‫‪ 3.10‬تجهیزات‪ ،‬وسایط نقلیه و‬
‫مواد که باید توسط فرمایش دهنده‬
‫تهیه شود‬

‫تجهیزات‪ ،‬وسایط نقلیججه و مججواد کججه توسججط فرمججایش دهنججده دراختیججار مشججاور‬
‫قرارداده شده‪ ،‬یا طور کلی یا قسمی با استفاده از وجججوه مججالی فرمججایش دهنججده‬
‫توسط مشاور خریداری شده باشد‪ ،‬ملکیت فرمایش دهنده بوده و بنا برآن بایججد‬
‫نشانی یا علمه گذاری شود‪ .‬مشاور باید بججه محججض فسججخ یججا ختججم تاریججخ ایججن‬
‫قججرارداد‪ ،‬لسججت موجججودی از همچججو تجهیججزات‪ ،‬وسججایط نقلیججه و مججواد را‬
‫دردسججترس فرمججایش دهنججده قججرارداده و تجهیججزات و مججواد را درمطججابقت بججا‬
‫رهنمودهای فرمایش دهنده آشکارنماید‪ .‬درهنگام تصاحب همچججو تجهیججزات‪،‬‬
‫وسایط نقلیه و مواد بججه اسججتثناء اینکججه کتبجًا توسججط فرمججایش دهنججده طججوردیگر‬
‫هدایت داده شده باشد‪ ،‬آنهارا به مصرف خود فرمایش دهنده به مبلغیکه معادل‬
‫ارزش مکمل تعویض آنها باشد‪ ،‬بیمه نماید‪.‬‬

‫‪ 3.11‬تجهیزات و مواد‬
‫تهیه شده توسط مشاورین‬

‫تجهیزات یا مواد آورده شده به افغانستان توسط مشاور و کارمندان و درپججروژه‬
‫یا طورشخصی استفاده شده باشد‪ ،‬درصورت لججزوم ملکیججت مشججاور یججا کارمنججد‬
‫مربوط باقی خواهد ماند‪.‬‬
‫‪ .4‬کارمندان مشاور و مشاورین فرعی‬

‫‪ 4.1‬عمومی‬

‫مشاور باید کارمندان و مشاورین فرعی مجرب را طوریکه برای انجام‬
‫خدمات لزم است‪ ،‬استخدام و توظیف نماید‪.‬‬

‫‪ 4.2‬توضیح کارمندان‬

‫)الف( وظیفه‪ ،‬لئحه وظایف موافقه شده‪ ،‬حد اقل شایستگی و میعاد تخمینی‬
‫لزم برای اجرای خدمات هریک کارمند مشاور درضیممه )ج( تشریح شده‬
‫ل توسط فرمایش دهنده موافقه شده باشد‪،‬‬
‫است‪ .‬هرگاه یک کارمند کلیدی قب ً‬
‫نام او نیز باید درلست درج شود‪.‬‬
‫)ب( درصورت لزوم رعایت ماده ‪ 3.1.1‬مربوط شرایط عمومی‪ ،‬تعدیلت‬
‫درارتباط به میعاد تخمینی شمولیت کارمندان کلیدی مندرج ضمیمه )ج( با‬
‫دادن اطلع کتبی به فرمایش دهنده صورت گرفته میتواند‪ ،‬مشروط برآنکه‬
‫)‪ (i‬همچو تعدیلت نباید میعاد اصلی تخمینی برای قرارداد هریک شخص‬
‫را بیشتر از ‪ 10%‬یا یک هفته‪ ،‬هرکدام که بیشتر باشد تغییر ندهد و )‪(ii‬‬
‫اینکه جمع آوری همچو تعدیلت تحت این قرارداد نباید باعث ازدیاد در‬
‫سقف پرداخت ها ی مندرج ماده ‪) 6.1‬ب( شرایط عمومی این قرارداد شود‪.‬‬
‫هرنوع تعدیلت دیگر صرف با موافقه کتبی قبلی فرمایش دهنده صورت‬
‫گرفته میتواند‪.‬‬
‫)ج( هرگاه کارهای اضافی فراتر از ساحه خدمات مشخص در ضمیمه الف‬
‫لزم باشد‪ ،‬میعاد تخمینی شمولیت کارمندان کلیدی مندرج درضمیمه )ج( با‬
‫موافقه تحریری میان فرمایش دهنده و مشاور اضافه شده میتواند‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫درصورتیکه پرداخت ها تحت این قرارداد ازسقف مندرج ماده ‪) 6.1‬ب(‬
‫شرایط عمومی قرارداد تجاوز نماید‪ ،‬این مطلب باید صریحًا درموافقتنامه‬
‫ذکرشود‪.‬‬
‫‪ 4.3‬منظوری کارمندان‬

‫کارمندان کلیدی و مشاورین فرعی که نام ووظیفه آنها در لست ضمیمه )ج(‬
‫ترتیب شده است‪ ،‬به موجب این حکم ازطرف فرمایش دهنده منظور‬
‫میگردد‪ .‬مشاور باید یک نسخه از بیوگرافی )سی وی( مربوط به‬
‫سایرکارمندان را که مشاور قصد دارد برای انجام خدمات استفاده نماید‪،‬‬
‫برای بررسی و منظوری به فرمایش دهنده ارائه نماید‪ .‬هرگاه فرمایش‬
‫دهنده در مدت بیست ویک )‪ (21‬روز کاری ازتاریخ دریافت بیوگرافی‬
‫طورکتبی )با دلیل( مخالفت ننماید‪ ،‬همچو کارمندان منظورشده توسط‬
‫فرمایش دهنده تلقی خواهد شد‪.‬‬

‫)الف( ساعات کاری و رخصتی برای کارمندان کلیدی درضمیمه )ج( درج‬
‫‪ 4.4‬ساعات کاری‪،‬‬
‫خارج ازوقت‪ ،‬رخصتی و میباشد‪ .‬محاسبه برای زمان سفر‪ ،‬کارمندان خارجی که درافغانستان ایفای‬
‫خدمت مینمایند محاسبه تعداد روز های کاری شان قبل از رسیدن یا بعد از‬
‫غیره‬
‫خروج ازکشور فرمایش دهنده طوریکه در ضمیمه )ج( مشخص شده است‪،‬‬
‫شروع یا تکمیل شده تلقی شود‪.‬‬
‫)ب( کارمندان کلیدی درمقابل رخصتی مریضی یا تفریحی به استثناء اینکه‬
‫در ضمیمه )ج( مشخص شده باشد مستحق پرداخت نمی گردند و به استثناء‬
‫اینکه درضمیمه متذکره مشخص شده باشد‪ ،‬این اقلم را معاش مشاور باید‬
‫تحت پوشش قراردهد‪ .‬تمام رخصتی های مجاز به کارمندان در ماه های‬
‫کاری خدمت مندرج درضمیمه )ج( شامل میباشد‪ .‬هرنوع رخصتی توسط‬
‫کارمندان باید جهت اطمینان از اینکه غیابت به قصد رخصتی باعث‬
‫تاخیردرپیشرفت و نظارت کافی خدمات نگردد‪ ،‬با درنظرداشت موافقه قبلی‬
‫مشاور گرفته شود‪.‬‬
‫‪ 4.5‬برکناری یا تعویض‬
‫کارمندان‬

‫)الف( به استثناء اینکه فرمایش دهنده طوردیگرموافقه نموده باشد‪ ،‬هیچ‬
‫تغییری درکارمندان صورت گرفته نمیتواند‪ .‬هرگاه به دلیل منطقی مانند‬
‫تقاعد‪ ،‬فوت‪ ،‬عدم توانایی طبی که خارج از کنترول مشاور است‪ ،‬تعویض‬
‫یک کارمند لزم میشود‪ ،‬مشاور باید همچو تعویض را به شخصیکه دارای‬
‫شایستگی های معادل یا بهترازآن باشد‪ ،‬عملی نماید‪.‬‬
‫)ب( هرگاه ازنظر فرمایش دهنده )‪ (i‬یکی از کارمندان مرتکب بدرفتاری‬
‫جدی شده یا به خاطرارتکاب یک عمل جنایی متهم شده باشد )‪ ، (ii‬یا دلیل‬
‫موجه وجود داشته باشد که اجراآت کارمندان قانع کننده نبوده‪ ،‬دراین‬
‫صورت مشاور باید با تشخیص و ارائۀ دلیل آن از فرمایش دهنده‬
‫درخواست و فورًا شخص دارای شایستگی ها و تجارب قابل قبول به‬
‫فرمایش دهنده را پیدا و تعویض نماید‪.‬‬
‫)ج( مشاورین میتوانند برای هرکارمند تعویض شده تحت ماده های )الف( و‬

‫‪88‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫)ب( فوق و تمام مصارف قابل بازپرداخت )به شمول مصارف درمقابل‬
‫تعداد متعلقین واجد شرایط(‪ ،‬با درنظرداشت موافقه تحریری قبلی فرمایش‬
‫دهنده ادعای پرداخت نمایند‪ .‬نرخ قابل اجرای معاش کارمند تعویضی با‬
‫ضرب نمودن نرخ معاش شخص تعویض شده در سهم معاش ماهانه و‬
‫اوسط معاش قابل پرداخت به او که طورواقعی به شخص تعویض شده‬
‫درمدت شش ماه قبل از تاریخ تعویض پرداخت می گردد‪ ،‬بدست خواهد آمد‪.‬‬
‫به استثناء اینکه فرمایش دهنده طوردیگرموافقه نموده باشد‪ (i) ،‬مشاور‬
‫باید تمام مصارف اضافی سفریه و سایر مصارف ناشی از یا دراثربرکناری‬
‫ویا تعویض کارمند را متحمل شود و )‪ (ii‬معاش قابل پرداخت به یک‬
‫کارمندیکه جهت تعویض تهیه شده است‪ ،‬نباید بیشتر ازمعاشیکه به‬
‫کارمند تعویض شده قابل پرداخت است‪ ،‬باشد‪.‬‬
‫‪ 4.6‬مدیرپروژۀ ساکن در‬
‫کشور‬

‫درصورتیکه طبق شرایط خاص قرارداد لزم باشد‪ ،‬مشاور باید تضمین‬
‫نماید که درتمام اوقات درجریان اجرای خدمات درکشور فرمایش دهنده یک‬
‫مدیر ساکن برای پروژه را که قابل قبول فرمایش دهنده باشد‪ ،‬مسؤلیت‬
‫اجرای همچو خدمات را به عهده بگیرد‪.‬‬
‫‪ .5‬مکلفیت های فرمایش دهنده‬

‫‪ 5.1‬معاونت و معافیت‬

‫بججه اسججتثناء اینکججه درشججرایط خججاص قججرارداد طوردیگرمشججخص شججده باشججد‪،‬‬
‫فرمایش دهنده باید با تلش زیاد اطمینجان حاصجل نمایجد کجه دولجت جمهجوری‬
‫اسلمی افغانستان اقدامات ذیل را عملی نماید‪:‬‬
‫)الف( به مشاور‪ ،‬مشاورین فرعی و کارمندان جوازکار و همچو اسناد دیگر‬
‫را که به منظججور قادرسججاختن مشججاور‪ ،‬مشججاورین فرعججی یججا کارمنججدان جهججت‬
‫اجرای خدمات ضروری است‪ ،‬تهیه نماید‪.‬‬
‫)ب( ترتیبججاتی را درنظربگیججرد کججه درصججورت لججزوم بججرای کارمنججدان و‬
‫متعلقین واجد شرایط آنها فورًا تمام ویزه های دخولی و خروجی‪ ،‬جوازاقامه‪،‬‬
‫جوازتبادله و تمام اسناد لزم دیگر را به منظور اقامه آنها درداخل جمهوری‬
‫اسلمی افغانستان تهیه نماید‪.‬‬
‫)ج( تسهیلت لزم جهت تصفیه حساب گمرگی هرنججوع امججوال بججرای انجججام‬
‫خدمات و تاثیرات مسلکی کارمندان و وابستگان واجد شججرایط آنهججا را فراهججم‬
‫نماید‪.‬‬
‫)د( تمام همچو رهنمودهایی را که به کارمندان رسججمی‪ ،‬پیشججکاران و نماینججده‬
‫گجججان حکججومت جهججت اجججرای مججؤثرو فجججوری خججدمات ضججروری اسجججت‪،‬‬
‫صادرنماید‪.‬‬
‫)هج( درصورتیکه امکان داشته باشد‪ ،‬مشاور‪ ،‬کارمنججدان و مشججاورین فرعججی‬
‫استخدام شده توسط مشاور برای انجججام خججدمات را از ضججرورت راجسججتر یججا‬

‫‪89‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫اجازه اجرای وظیفه آنها یا ثبت طور انفرادی یا منحیججث یججک شججرکت طبججق‬
‫قانون نافذ معاف نماید‪.‬‬
‫)و( طبق قانون نافذ‪ ،‬حقوق امتیازی انتقال مبججالغ اسججعارخارجی بججه مقاصججد‬
‫انجام خدمات یا به منظور استفاده شخصی کارمندان و متعلقین آنها بججه داخججل‬
‫کشور و دریافت تمام مبالغ طوریکه توسججط کارمنججدان دراجججرای خججدمات در‬
‫داخججل کشججور حاصججل میگججردد ‪ ،‬بججه مشججاور‪ ،‬مشججاورین فرعججی و کارمنججدان‬
‫هریک ازآنها داده شود‪.‬‬
‫)ز( بججه مشججاور‪ ،‬مشججاورین فرعججی و کارمنججدان او سججایرکمک هججای دیگججر‬
‫طوریکه درشرایط خاص قرارداد مشخص شده است فراهم گردد‪.‬‬
‫‪ 5.2‬دسترسی به زمین‬

‫فرمایش دهنججده بایججد تضججمین نمایججد کججه مشججاور دسترسججی نججا محججدود بججه تمججام‬
‫سججرزمین درافغانسججتان را درارتبججاط بججه اجججرای خججدمات لزم‪ ،‬بججدون کججدام‬
‫مصرف داشته باشد‪ .‬فرمایش دهنده درمقابل خساره همچججو زمیججن یججا هرنججوع‬
‫ملکیت که ناشی از دسترسجی بجه آن صجورت گرفتجه مسجؤل بجوده‪ ،‬مشجاور و‬
‫هریک کارمند او را بججرای خسججاره ناشججی از اجججرای مکلفیججت جججبران نمایججد‪،‬‬
‫مگراینکه خساره مذکور بجه سجبب اهمجال یجا بجی پروایجی مشجاور‪ ،‬مشجاورین‬
‫فرعی و کارمندان او صورت گرفته باشد‪.‬‬

‫‪ 5.3‬تغییرات در قانون نافذ‬
‫بر مالیات و مکلفیت ها‬

‫هرگاه بعد ازتاریججخ ایججن قججرارداد‪ ،‬کججدام تغیججری در قججانون نافججذ بججر مالیججات و‬
‫مکلفیت هاکه قیمت یا مصرف اجرای خدمات توسججط مشججاور را زیججاد یججا کججم‬
‫نماید‪ ،‬رونما شود‪ ،‬دراینصورت طبق این قرارداد براساس آن و بججا مججوافقت‬
‫میان جانبین معاش و مصارف بازپرداخت دیگر به مشاور زیاد ویا کم شججده‬
‫میتواند‪ ،‬و تعدیلت باید طورکتبی درسقف مبلجغ هججای مشججخص در مججاده ‪6.1‬‬
‫)ب( شرایط عمومی قرارداد صورت گیرد‪.‬‬

‫‪ 5.4‬خدمات‪ ،‬تسهیلت و‬
‫ملکیت فرمایش دهنده‬

‫)الف( فرمایش دهنده باید بججه منظججور انجججام خججدمات و بججدون کججدام مصججرف‪،‬‬
‫تسهیلت خدماتی و اموال تشریح شده در ضمیمه )و( را دراوقات و با روش‬
‫مشخص در ضمیمه متذکره دردسترس مشاور و کارمندان او قراردهد‪.‬‬
‫)ب( درصورتیکه قرار نباشد همچو خدمات‪ ،‬تسهیلت و ملکیججت دردسججترس‬
‫مشاور قرارداده شود وهرگجاه درضجمیمه )و( مشجخص شجده باشجد‪ ، ،‬ججانبین‬
‫باید موافقه نمایند )‪ (i‬هرنوع تمدید زمان که برای اجرای خدمات بججه مشججاور‬
‫لزم است‪ ،‬صورت گرفته میتواند‪ (ii) ،‬طریقه ایکه مشاور هرنوع خججدمات‪،‬‬
‫تسهیلت و اموال را ازمنابع دیگر تجدارک نمایجد‪ ،‬و )‪ (iii‬درصجورت لجزوم‪،‬‬
‫پرداخت های اضافی به مشاور منحیث نتیجه درمطابقت با ماده ‪) 6.1‬ج( کججه‬
‫به مشاور صورت گیرد‪.‬‬

‫‪ 5.5‬پرداخت‬

‫‪90‬‬

‫فرمایش دهنده باید با ملحظه به خدمات اجراء شده تحت این قرارداد توسججط‬
‫مشاور‪ ،‬همچجو پرداخججت هججا را بجه طریقججه ایکجه در مججاده ‪ 6‬شججرایط عمجومی‬
‫قرارداد درج است‪ ،‬به مشاور تادیه نماید‪.‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ 5.6‬پرسونل همکار‬

‫)الف( درصورتیکه درضمیمه )و( مشخص شده باشد‪ ،‬فرمجایش دهنجده بایجد‬
‫بدون مصرف‪ ،‬همچو کارمنججدان مسججلکی و حمججایوی را بججرای مشججاور‪ ،‬و در‬
‫مشوره با وی‪ ،‬دردسترس قراردهد‪.‬‬
‫)ب( هرگاه پرسونل همکار برای مشاور طججوریکه در ضججمیمه )و( مشججخص‬
‫شده است‪ ،‬ازطرف فرمایش دهنججده فراهججم نگردیججده باشججد‪ ،‬فرمججایش دهنججده و‬
‫مشاور باید درمورد اینکه )‪ (i‬چگونه بخش متاثر خدمات را انجام دهنججد‪ ،‬و )‬
‫‪ (ii‬پرداخت های اضافی درصورت لزوم که توسط فرمایش دهنده به مشاور‬
‫بادرنظرداشت مجاده ‪) 6.1‬ج( شججرایط عمجومی قججرارداد بایجد صجورت گیجرد‪،‬‬
‫موافقه نمایند‪.‬‬
‫)ج( پرسججونل مسججلکی و حمججایوی‪ ،‬بججه اسججتثناء کارمنججدان ارتبججاطی فرمججایش‬
‫دهنده‪ ،‬تحت نظر مشاور کارخواهند کرد‪ .‬هرگججاه هرعضججو پرسججونل همکججار‬
‫دراجرای کارتعیین شده به وی ازطرف مشاورکه با وظیفه او سازگار است‪،‬‬
‫موفق نشود‪ ،‬مشاور میتوانجد تعجویض همچجو کارمنجدرا درخواسجت نمجوده‪ ،‬و‬
‫فرمایش دهنجده نبایجد بجدون دلیجل معقجول ازاقجدام درمجورد همچجو درخواسجت‬
‫خودداری نماید‪.‬‬
‫پرداخت ها به مشاور ‪6.‬‬

‫‪ 6.1‬مبلغ تخمینی سقف‬
‫مصرف‬

‫)الف( هزینۀ تخمینی قابل پرداخت خدمات بجه اسجعار خججارجی درضججمیمه )د( و‬
‫مصرف تخمینی خدمات به واحد پولی داخلی درضمیمه )هج( درج میباشند‪.‬‬
‫)ب( به استثناء اینکه طبق ماده ‪ 2.6‬شرایط عمومی قرارداد طوردیگرموافقه‬
‫صورت گرفته باشد‪ ،‬بادرنظرداشت ماده ‪) 6.1‬ج( شرایط عمججومی قججرارداد‪،‬‬
‫پرداخت ها تحت این قرارداد نباید از سقف خود بججه اسججعار خججارجی و واحججد‬
‫پولی داخلی مشخص در شرایط خاص قرارداد تجاوزنماید‪.‬‬
‫)ج( علججی رغججم احکججام )ب( مججاده ‪ 6.1‬شججرایط عمججومی قججرارداد‪ ،‬هرگججاه بججا‬
‫درنظرداشججت هریججک از مججواد ‪ ،5.3‬ج ‪ 5.4‬و ‪ 5.6‬جججانبین مججوافقه نماینججد کججه‬
‫پرداخت هججای اضججافی بجه اسججعارخارجی یججا افغجانی بجه هرکجدام کجه صجورت‬
‫میگیرد‪ ،‬به منظور تحت پوشش قراردادن تمججام مصججارف اضججافی ضججروری‬
‫که درقیمت تخمینججی منججدرج مججاده ‪) 6.1‬الججف( فججوق الذکرشججامل نباشججد‪ ،‬بججوده‬
‫سقف یا سقف های مندرج در مججاده ‪) 6.1‬ب( فججوق بججا مبلججغ یججا مبججالغ مججذکور‬
‫افزوده شده به مشاور تادیه خواهد شد‪.‬‬

‫‪ 6.2‬معاش و مصارف قابل )الف( فرمایش دهنده باید بادرنظرداشت سججقف هججای مشججخص در مججاده ‪6.1‬‬
‫)ب(‪ (i) ،‬معججاش منججدرج مججاده ‪) 6.2‬ب( و )‪ (ii‬مصججارف قابججل بججازپرداخت‬
‫بازپرداخت‬
‫مندرج ماده ‪) 6.2‬ج( را به مشاور بپردازد‪ .‬به استثناء اینکه درشرایط خاص‬
‫قرارداد طور دیگرمشخص شده باشد‪ ،‬معاش متذکره باید برای مدت قججرارداد‬
‫تعیین گردد‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫)ب( پرداخت به کارمندان باید براساس زمان واقعی سججپری شججده دراجججرای‬
‫خدمات توسط همچو کارمند بعد از تاریخ تعیین شده درمطابقت بججا مججاده ‪2.3‬‬
‫شرایط عمومی قرارداد و ماده ‪ 2.3‬شرایط خاص قججرارداد )یججا همچججو تاریججخ‬
‫های دیگرکه جانبین کتبًا به آن موافقه نموده باشند(‪ ،‬به نرخ هججای منججدرج در‬
‫ماده ‪) 6.2‬ب( شرایط خاص قرارداد و بادرنظرداشت تعدیل قیمججت مشججخص‬
‫در ماده ‪) 6.2‬الف( شرایط خاص قرارداد درصورت لزوم‪ ،‬تشخیص گردد‪.‬‬
‫)ج( مصارف واقعی و موجه قابل بازپرداخت کججه توسججط مشججاور در اجججرای‬
‫خدمات صورت گرفته‪ ،‬طوریکه درماده ‪) 6.2‬ج( مشخص شده است‪.‬‬
‫)د( نرخ های معاشات مندرج تحت فقره )ب( فوق باید )‪ (i‬همچو معاشات و‬
‫پاداش هججا را طججوریکه مشججاوربه پرداخججت آن بججه کارمنججدان و عوامججل بججرای‬
‫مصججارف اجتمججاعی و مخججارج کلججی )جججوایز یججا سججایر امکانججات از تشججریک‬
‫منفعت و منحیث یک عنصر مخارج کلی مجازنخواهد بود( مججوافقه نمایججد‪) ،‬‬
‫‪ (ii‬مصرف کارمندان دفتر که در لست کارمندان مندرج ضججمیمه )ج( شججامل‬
‫نشده است و )‪ (iii‬فیس مشاور را تحت پوشش قراردهد‪.‬‬
‫)هج( تمام نرخ های مشخص برای کارمندانیکه هنوز تعیین نشده اند مشججروط‬
‫و با درنظرداشت تجدید نظر و منظوری قبلی فرمججایش دهنججده‪ ،‬بعججد از اینکججه‬
‫معاشات قابل اجرا و پاداش ها تشخیص شده اند باشد‪.‬‬
‫)و( پرداخت ها برای مدت کمتر از یججک مججاه طورسججاعت وار بججرای زمججان‬
‫واقعی سپری شده دردفتر واقع در کشور مشاور و مستقیمًا مربوط به خدمات‬
‫)یک ساعت معادل به ‪ 176/1‬مججاه( و براسججاس روز کججاری مطججابق جنججتری‬
‫بججرای مججدت سججپری شججده دور ازدفججتر )یججک روز کججاری معججادل ‪ 30/1‬مججاه(‬
‫میباشد‪.‬‬
‫‪ 6.3‬اسعارپرداخت‬

‫تادیات به اسعار خارجی باید به اسعار مشخص در شرایط خججاص قججرارداد‪،‬‬
‫و پرداخت های محلی به افغانی واحد پولی داخلی افغانستان صورت بگیرد‪.‬‬

‫‪ 6.4‬طریقه صدورصورت صورت حسابات و پرداخت ها درارتباط بجه خجدمات بایجد طورذیجل صجورت‬
‫گیرد‪:‬‬
‫حساب و پرداخت‬
‫)الف( بعد از تاریخ آغاز مشخص در شرایط خاص قرارداد‪ ،‬فرمججایش دهنججده‬
‫باید در مدت روز های کاری که درشرایط خاص قرارداد مشخص شده اسججت‪،‬‬
‫پیججش پرداخججت را بججه اسججعار خججارجی و افغججانی بپججردازد‪ .‬درصججورتیکه پیججش‬
‫پرداخت درشرایط خاص قرارداد ذکرشججده باشججد‪ ،‬ایججن اقججدام بایججد بعججد ازاینکججه‬
‫مشاور مبلغ تضمین پیججش پرداخججت را بججه اسججعار مشججخص در شججرایط خججاص‬
‫قججرارداد بججه فرمججایش دهنججده تهیججه نمایججد‪ ،‬صججورت گیججرد‪ .‬همچججو تضججمین )‪(i‬‬
‫ل به مصرف مججی رسججد‪ ،‬مججؤثر بججاقی مانججده و )‪(ii‬‬
‫تازمانیکه پیش پرداخت کام ً‬
‫درفججورمه منججدرج ضججمیمه )ز( یججا درفججورمه دیگریکججه فرمججایش دهنججده بججه آن‬
‫طورکتبی موافقه نموده باشد‪ ،‬فراهم گردد‪ .‬پیش پرداخت هججا در اقسججاط معججادل‬

‫‪92‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫آن دربرابججر صججورت حسجاب تعجداد مججاه هجای سجپری شججده دراججرای خججدمات‬
‫ل بجه‬
‫مشخص درشرایط خجاص قججرارداد الجی زمججانیکه پیجش پرداخججت هجا کججام ً‬
‫مصرف می رسند‪ ،‬توسط فرمایش دهنده ترخیص می گردد‪.‬‬
‫)ب( مشاور باید صجورت حسجاب بجا تفصجیل اقلم‪ ،‬همجراه بجا کجاپی صجورت‬
‫حساب ها‪ ،‬اسناد مصرف و سایر مواد حمایوی مبالغ قابججل پرداخججت هرکججدام‬
‫را دردو نسخه تهیه نموده هرچه زودتر و در مدتیکه دیرتججر از پججانزده )‪(15‬‬
‫روز کاری بعد از پایان هرماه درجریان خدمات نباشد‪ ،‬یا بعد از پایان مججدت‬
‫وقفه ها که طوردیگر درشرایط خاص قرارداد ذکرشده باشد‪ ،‬با رعایت مججاده‬
‫‪ 6.3‬و ‪ 6.4‬شرایط عمومی قرارداد برای هرهمچو ماه‪ ،‬یا کدام مدت متججذکره‬
‫دیگردرشرایط خاص قرارداد به فرمایش دهنده ارائه نمایججد‪ .‬صجورت حسجاب‬
‫جداگانه درارتباط به مبالغ قابل پرداخت به اسعار خارجی و افغانی باید ارائه‬
‫شود‪ .‬هریججک سججند بایججد بخشججی از مجمججوع مصججارف مطلججوب کججه متعلججق بجه‬
‫معاشات ازبخش مربوط بججه مصججارف قابججل بججازپرداخت میشججود را تشججخیص‬
‫نماید‪.‬‬
‫)ج( فرمایش دهنده بایججد در مججدت شصججت )‪ (60‬روز کججاری بعججد از دریججافت‬
‫صورت حساب مشاور همراه با اسناد حمججایوی آن پججول را بپججردازد‪ .‬صججرف‬
‫بخش هایی از صورت حساب که مدارک قابل قبول را همراه باخود ندارنججد‪،‬‬
‫از پرداخت بازخواهند ماند‪ .‬درصورت موجودیت کدام تفاوت میان پرداخججت‬
‫واقعی و مصارف منظورشده که توسججط مشججاور صججورت میگیججرد‪ ،‬فرمججایش‬
‫دهنده میتواند تفججاوت را کسججرنموده یججا درپرداخججت هججای بعججدی آن را اضججافه‬
‫نماید‪ .‬جبران به نجرخ مشجخص در شجرایط خجاص قجرارداد از تاریجخ منجدرج‬
‫فوق و مبلغ مناسب ‪ ،‬اما نه از همچو تاریخ متذکره قابل پرداخت خواهد بود‪.‬‬
‫)د( پرداخت نهایی تحت این ماده باید صرف بعد از ارائه راپور و صججورت‬
‫حساب نهایی توسط مشاور تسلیم و توسط فرمججایش دهنججده منظججور شججده تلقججی‬
‫شججده باشججد‪ ،‬صججورت گیججرد‪ .‬خججدمات و گزارشججات و صججورت حسججاب نهججایی‬
‫درمججدت نججود )‪ (90‬روز کججاری بعججد از دریججافت راپججورو توضججیحات نهججایی‬
‫درنهایت تکمیل و منظورشده توسط فرمایش دهنججده تلقججی میگججردد مگراینکججه‬
‫فرمایش دهنده درمججدت همججان نججود )‪ (90‬روز کججاری طججور مفصججل درمججورد‬
‫نواقص در خدمات کتبًا به مشاور اطلع داده باشد‪ .‬که دراین صورت مشججاور‬
‫باید فورًا هرنوع اصلحات ضروری را درنظرگرفته و پروسه قبلی را دوبججاره‬
‫تکرارنماید‪ .‬تمام پول های را که فرمایش دهنده درمطابقت با این ماده علوه بججر‬
‫مبلغیکه طبق احکام این قرارداد واقعًا قابل پرداخجت میباشجد پرداخجت نمجوده یجا‬
‫قراراست بپردازد‪ ،‬در مدت سی )‪ (30‬روز کاری بعد از دریافت اطلعیججه بایججد‬
‫دوبجاره توسجط مشجاور ججبران شجود‪ .‬هرهمچجو ادعجا توسجط فرمجایش دهنجده بجه‬
‫منظور بازپرداخت باید در مجدت دوازده )‪ (12‬مجاه ازقجرار فجی مجاه کجاری بعجد‬
‫ازاینکه صورت حساب و توضیحات نهججایی توسججط فرمججایش دهنججده دریججافت و‬
‫منظور گردید درمطابقت با احکام فوق توسط فرمایش دهنده صورت گیرد‪.‬‬

‫‪93‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫)هج( تمام پرداخت ها تحت این قرارداد باید به حسججابات مشججخص مشججاور در‬
‫شرایط خاص قرارداد صورت گیرد‪.‬‬
‫)و( پرداخت های مربوط به معاش یا مصارف قابل بججازپرداخت‪ ،‬کججه ازقیمججت‬
‫تخمینججی بججرای ایججن اقلم طججوریکه درضججمیمه هججای )د( و )هججج( درج اسججت‪،‬‬
‫ازمصارف احتمالی مربوط تهیه شده بجه اسجعارداخلی و خجارجی اضجافه باشجد‬
‫صرف درصورتیکه همچومصارف قبل از پرداخت ازطججرف فرمججایش دهنججده‬
‫منظور شده باشد‪ ،‬قابل پرداخت بوده میتواند‪.‬‬
‫)ز( به استثنای پرداخت نهایی تحت ضمیمه )د( فوق‪ ،‬پرداخت ها بججه معنججی‬
‫قبول خدمات نبوده و مشاور را از اجرای مکلفیت هایش معاف نمی دارد‪.‬‬
‫‪ .7‬بی طرفی و حسن نظر‬
‫‪ 7.1‬حسن نظر‬

‫جانبین تعهد مینمایند که درارتباط به حقوق یکدیگر خود تحت ایججن قججرارداد‬
‫با حسن نیت عمل نموده و تمام تدابیر معقول جهت اطمینان از درک اهججداف‬
‫این قرارداد را قبول مینمایند‪.‬‬

‫‪ 7.2‬تطبیق قرارداد‬

‫جانبین میداننججد کججه آمججادگی بججرای هرنججوع مصججارف احتمججالی کججه درجریججان‬
‫قججرارداد صججورت میگیججرد‪ ،‬طبججق ایججن قججرارداد عملججی نبججوده و ازهمیججن رو‬
‫جانبین موافقه نموده هدف آنهججا اینسججت کججه ایججن قججرارداد طججوربی طرفججانه و‬
‫بدون ضرر به منافع یکدیگر‪ ،‬میان آنها عقد و اینکججه هرگججاه درجریججان ایججن‬
‫قرارداد به باور هریک ازطرفین اجرای این قرارداد غیرمنصجفانه صجورت‬
‫گرفته‪ ،‬طوریکه لزم است برای به توافق رسیدن جهت رفع علت یا انگیزه‬
‫های مانند بی عدالتی تلش نمایند‪ ،‬اما عدم موفقیت به موافقه درمورد همچو‬
‫اقدام بججا رعججایت ایججن مججاده نبایججد منجربججه منججازعه بادرنظرداشججت داوری در‬
‫مطابقت با ماده ‪ 8‬شرایط عمومی قرارداد شود‪.‬‬
‫‪ .8‬حل منازعات‬

‫‪ 8.1‬حل وفصل دوستانه‬

‫هرگاه یکی از طرفین بالی یک عمل یا عدم فعججالیت ججانب دیگجر اعجتراض‬
‫داشته باشد‪ ،‬جانب معترض باید موضوع مورد منازعه را به جانب دیگججر بججا‬
‫فراهم نمودن تفصیلت درمورد اساس منازعه کتبًا درج دوسیه نمایججد‪ .‬جججانب‬
‫دریافت کننده اطلعیه مربوط به منججازعه‪ ،‬آن را مججورد ملحظججه قججرارداده و‬
‫درمدت ‪ 14‬روز کاری بعد از دریافت آن کتبجًا ججواب بدهجد‪ .‬هرگجاه درمجدت‬
‫‪ 14‬روز کاری نتواند پاسخ ارائه نماید ویا منازعه به تعقیب جواب آن طرف‬
‫نتواند در مدت مذکور بطور دوستانه حل و فصججل گججردد ‪ ،‬مججاده ‪ 8.2‬شججرایط‬
‫عمومی قرارداد قابل اجراء خواهد بود‪.‬‬

‫‪ 8.2‬حل منازعه‬

‫هرنوع منازعه میان جانبین درمورد مسایل ناشی بادرنظرداشت این قرارداد‬
‫که طبق ماده ‪ 8.1‬شرایط عمومی قرارداد طور دوستانه حل وفصججل نگججردد‪،‬‬

‫‪94‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫توسججط یکججی ازجججانبین بججه منظججور حججل آن درمطججابقت بججا احکججام مشججخص‬
‫درشرایط خاص قرارداد ارائه شده میتواند‪.‬‬

‫‪ .ΙΙΙ‬شرایط خاص قرارداد‬
‫)مواد داخل قوسین } { اختیاری بوده تمام یادداشت ها باید ازمتن نهایی حذف شوند(‬
‫تعدیلت‪ ،‬متمم مواد در شرایط عمومی قرارداد‬

‫شماره ماده های‬
‫شرایط عمومی‬
‫قرارداد‬
‫‪1.4‬‬

‫زبان یا زبان هججا عبججارت اسججت از‪} :‬تت تت ت ت تت تت ت ت تت‬
‫تتت تتتت{‬

‫‪1.6‬‬

‫آدرس ها قرارذیل است‪:‬‬
‫فرمایش دهنده‪:‬‬
‫قابل توجه‪:‬‬
‫فکس‪:‬‬
‫مشاور‪:‬‬
‫قابل توجه‪:‬‬
‫فکس‪:‬‬

‫}‪{1.8‬‬

‫}عضو مسؤل }تتت تتت تت تتت تتتت{ تتتتتت{‬
‫یادداشسسسست‪ :‬تتت تت تت تتت تت تتت تتت تتتت‬
‫تتتتت تتتت تتت تتتتتتتت ت تتتتت ت تت‬
‫تتتتت تت تت تتتت تتت تت ت تت ت تتتت ت ت‬
‫تتتت تت تتتتتت ‪ 1.6‬تتتتت ت تت ت تتتتتت‬
‫تت تت ت تت تت ت تتت ت تتتتتت ت تتت ت تت‪.‬‬
‫تتتتت تتتتت ت تت ت تتت ت ت ت تتت تتت تت‬
‫تتت تتتت ‪ 1.8‬ت تتتت ت تت ت تتتتتت تتت ت‬

‫‪1.9‬‬

‫نماینده گان با صلحیت عبارتند از‪:‬‬
‫ازطرف فرمایش دهنده‪:‬‬

‫‪95‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ازطرف مشاور‪:‬‬
‫‪1.10‬‬

‫مشججاور بایججد بججرای مالیججات‪ ،‬مکلفیججت هججا‪ ،‬فیججس هججا‪ ،‬مالیججات وضججع شججده و‬
‫سایرمالیات وضع شده‪ ،‬تحت این قانون قابل اجرا بججه وب سججایت وزارت مججالیه‬
‫جمهوری اسلمی افغانستان مراجعه کند‪.‬‬
‫تت تتت تتت ت تتت تتت ‪ 3.7‬ت تتت تتتتت تت‬
‫تتت ت ت ت تتت ت تت ت تتت تت ت ت تتت تتت‬
‫تتت تت تتتت تت تت تتت تت تتت تت تتتتت‬
‫فرمایش دهنججده تضججمین مینمایججد کججه مشججاور‪ ،‬مشججاورین فرعججی و کارمنججدان از‬
‫پرداخت هرنوع مالیات غیر مسججتقیم ‪ ،‬مکلفیججت هججا‪ ،‬فیججس هججا‪ ،‬مالیججات و سججایر‬
‫مالیات وضع شده که تحت قانون نافذ بالی مشاور‪ ،‬مشججاورفرعی و کارمنججدان‬
‫قابل اجرا اسججت‪ ،‬معججاف میباشججند )یججا اینکججه فرمججایش دهنججده بججه نماینججده گججی از‬
‫مشاور‪ ،‬مشاورین فرعی و کارمنججدان مججی پججردازد و یججا بججه مشججاور‪ ،‬مشججاورین‬
‫فرعی و کارمندان جبران پرداخت مینماید(‪:‬‬
‫)الف( تمام پرداخت های که درارتباط به اجرای خدمات به مشججاور‪ ،‬مشججاورین‬
‫فرعی و کارمندان )غیرازکارمنجدان داخلجی یجا سجاکنین دائمجی کشجور فرمجایش‬
‫دهنده(‪ ،‬صورت گرفته است؛‬
‫)ب( تمام اکمجالت‪ ،‬تجهیججزات و مجواد وارد شجده توسججط مشججاور یججا مشججاورین‬
‫فرعی به داخل افغانستان به منظور اجرای خدمات کججه بعججد از ورود درهمچججو‬
‫قلمرو متعاقبًا توسط آنها دوباره خارج ساخته میشوند‪.‬‬
‫)ج( تمام تجهیزات وارد و پرداخت شده ازوجوه مالی فرمایش دهنده به منظور‬
‫اجرای خدمات منحیث ملکیت فرمایش دهنده تلقی میگردد‪.‬‬
‫)د( تمججام دارایججی آورده شججده توسججط مشججاور‪ ،‬مشججاورین فرعججی یججا کارمنججدان‬
‫)غیراز کارمندان داخلی یا ساکنین دائمی افغانستان( یا وابستگان واججد شجرایط‬
‫همچو کارمندان به کشورفرمایش دهنده به منظور استفاده شخصی آنها متعاقبججًا‬
‫ازآنجا به محض خارج شدن از افغانستان دوبججاره بججا خججود مججی برنججد‪ ،‬مشججروط‬
‫برآنکه‪:‬‬
‫)‪ (1‬مشاور‪ ،‬مشاورین فرعی‪ ،‬کارمندان و وابسججتگان واجججد شججرایط آنهججا‪ ،‬بایججد‬
‫دروارد سججاختن امججوال بججه افغانسججتان طرزالعمججل هججای معمججول و قابججل اجججرای‬
‫افغانستان را رعایت نمایند؛ و‬
‫)‪ (2‬هرگاه مشاور‪ ،‬مشاورین فرعی‪ ،‬کارمندان یا وابستگان واجد شرایط آنهججا‪،‬‬
‫کججدام دارایججی را دوبججاره بججا خججود نججبرده امججا درافغانسججتان بججه امججانت میگججذارد‬
‫مکلفیت های گمرکججی دراینصججورت )هرکججدام کجه لزم باشججد( خجواه )‪ (i‬همچججو‬

‫‪96‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫مکلفیت های گمرکی و مالیات را درمطابقت با مقررات افغانستان بپججذیرد یججا )‬
‫‪ (ii‬درصججورتیکه درهنگججام ورود املک مربججوط بججه داخججل افغانسججتان توسججط‬
‫فرمایش دهنده پرداخت شده باشد‪ ،‬مصارف آن را باید به فرمایش دهنده جبران‬
‫نماید‪.‬‬
‫}‪{2.1‬‬

‫}شرایط آغاز قرار ذیل میباشد‪} :‬تتتتت تت تتت تتتت{{‬
‫تتتتتت ت‪ :‬تت ت تت تت ت تتتت تت تت‬
‫ت تتتتتتت ت تت تت تت تتت تتت ت تتتتتت‬
‫تتت ت تتت ت تتت تت تت تت ت تتتت تتت تتت‬
‫تتتتتتتتت تتتتت تتتت تتتتتتت تتتتت‬
‫تت تت تتتتت تتت تتت تت تتت ت تتت تتت‬
‫تتت تتت ت تتت تتت ت تتتت ت تتت تت تت تت‬
‫تتتتت تتتتتت تتت تتتتتت تتت ت تت تتت‬
‫ت تتت تتت ت تتتت تت ت تتتتت ت تتت ت‬
‫تتتتتت تتتتت )تت تتتت ‪) 6.4‬تتت( تتتتت ت‬

‫‪2.2‬‬

‫میعجججاد زمجججانی }تتت تت تت تتت تتت ت تتت تت تت‬
‫تتتتتتت{ خواهد بود‪.‬‬

‫‪2.3‬‬

‫میعاد زمانی }تتتتت تتتتت تتتتت تت تتتتت تت‬
‫تتت تتت{ خواهد بود‪.‬‬

‫‪2.4‬‬

‫میعججاد زمججانی } تتتتت تت تتتتتت ت تت تتت ت تت{‬
‫میباشد‪.‬‬

‫}‪{3.4‬‬

‫}تتتتتت ت‪ :‬تتت تتتتتت تت ت تتتت ت‬
‫تت تتتتتتت ت ت تت تتتتت ت تت تتتتت ت‬
‫تت تتتتت تت ت ت تتتتتت تتت ت ت ت تت ت‬
‫تتت ت تتتتتت ت تتتتتتت ت ت تتت تتت‬
‫تتتتت تتت تتتت تتتت تتتتتتتت‪ .‬تتتتت‬
‫تتتت ت ت تتتتت تتت ت تتت تتت تتتتت ت‬
‫تتتتت تتتتت تتتت تتتت تتت تت ت ت تت ت‬
‫‪ .1‬تتت تت ت تتتتت ت تتتتت تتتتت ت ت ت‬
‫تتتتتت تتتتتتت تتتت تت ت تتت ت ت تت ت‬
‫تتتتت تتتت تتتتت تتتت تتتت تتت تتتت‬
‫‪ .2 .‬تتتتت تتتتتت تتتت تتت تت تتتتت ت ت‬
‫تتتت تتتتتت تتتتتتتت تتتتت ت تت تتت‬
‫تتتتتت ت تتت تتت تتت تت تتت تتت تتت ت‬
‫تت تت تتت تت تتت تت ت ت ت ت تتت تت تتت ت‬

‫‪97‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تت تت ت تتت تت ت ت تتتت ت تتت تت تت تت‬
‫ت تتتت تتت تت تت تتتتت تتتتت ت تت تتت‬
‫ت ت تت ت تتت ت تتت تت ت ت )تت ت( تت تتت‬
‫تت تتتتت تتت ت تت تتت تتت تتت تتت تت‬
‫تتت تت )ت( تتتت تتت تت تتتتت تت ت‬
‫تتتتت ت ت تتتت ت ت تت تتتتت تت تتتتت ت‬
‫تتت تتتتتت ت تتتت تتتت تت تتت ت تت تت‬
‫تتتت‪ .‬تتتتتت تتتتتتت تتتتت تتتتت تت‬
‫تت تت تت ت ت تت تتت تت ت تتتتت ت ت تت‬
‫تتتتتت تت تتتت ت تتت تتتت تت ت تت تتت‬
‫تتتت تتتتتتتتت تتت تتتتتتت تتتت‪ .‬تت‬
‫تتتتتت ت تتت ت تتتتتت ت تت تتتتت ت تت‬
‫تتتت تت تتتتت تتتتتت ت تتتت تتت ت ت ت‬
‫ت تتت تتتت ت تتت تت تت تت ت تتت تتت ت‬
‫تتتت تتتتت تت تتت تت‪ .‬تتتت تت تتتتت ت‬
‫تتتتتتت تتتتتتتتت تتتتت تت تتتت ت ت‬
‫تتتتت تتتت تتتتتتتتتت تت تتتت تتت ت‬
‫تت تتت ت تتت تتتت تت تتت ت‪ .‬تتتت تتتت‬
‫تتتت ت تتت تت تت تت ت تتت تتت تت تت ت‬
‫تتتتتت تت ت ت تتتتت ت تت تتتتت تت ت ت‬
‫ت تتتتت تتتتتتت ت تتت تتتت ت تت‬
‫ت تتتتتت ت تتتت ت ت تتت ‪ 3.4‬ت تتتت ت تت‬
‫تتتتتت تتتتت تتتتتت تتتت تتت‪{ :‬‬
‫"‪ 3.4‬محدودیت های مکلفیت مشاور درمقابل فرمایش دهنده‬
‫)الف( به استثناء اینکججه دراثراهمججال یججا عمججدًا ازطججرف مشججاورین‪ ،‬شججخص یججا‬
‫شرکتیکه به نماینده گی از مشاورین دراجرای خدمات عمججل مینمایججد صججورت‬
‫گرفته‪ ،‬مشاورین درارتباط خساره واقع شججده توسججط آنهججا بججه امججوال‪ ،‬درمقابججل‬
‫فرمایش دهنده مسئول نمیباشند‪:‬‬
‫)‪ (i‬برای هرنوع خساره یا زیان که غیرمستقیم واقع شده؛ و‬
‫)‪ (ii‬برای هرنوع زیان یا خساره مستقیم که متجاوز از }تت تت تتت‬
‫تت ت تت تت‪ :‬ت ت تتتت ت تت تتت تتت ت{‬
‫تتتتت تتتت تتتتتت تتتتتتت تتتت‪.‬‬
‫)ب( ایججن محججدودیت نبایججد درصججورت موجججودیت‪ ،‬بججالی مکلفیججت مشججاور‬
‫دررابطه با خساره وارده به جانب سوم توسط مشاورین‪ ،‬شخص یججا شججرکتیکه‬
‫به نماینده گی از مشاورین دراجرای خدمات عمل مینمایند‪ ،‬تاثیروارد نماید‪.‬‬

‫‪98‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫} ‪ .3‬تتتتت تتتتت تتتت تتتت تتت ت تت ت ت‬
‫تتتتتت تتت تت تتت ت تتتت ت تت تتتتت ت‬
‫تتتتت تتتتتتت تتت تت ت تت ت تت تتت تت‬
‫تت تتت تت تت ت ت تتتتت ت ت تت تتتتت‬
‫تتتت ت تت ت تتت ت تتت ت ت ت تت تت ت ت‬
‫تتتتت تتتتت تت تتتت ت ت تتت ت تتت تتت‬
‫تتتتت تتتت‪{.‬‬
‫‪3.5‬‬

‫خطرات و پوشش طور ذیل خواهد بود‪:‬‬
‫)الف( مسئولیت بیمه جانب سوم درارتباط به وسایط نقلیججه درافغانسججتان توسججط‬
‫مشاور‪ ،‬کارمندان‪ ،‬مشاورین فرعی یججا کارمنججدان او‪ ،‬همججراه بججا حججداقل پوشججش‬
‫}تتتت ت تتتتت تت تتت تتتت{ت‬
‫)ب( مکلفیججت بیمججه جججانب سججوم‪ ،‬همججراه بججا حججد اقججل پوشججش }تتت ت ت‬
‫تتتتت تت تتت تتتت{ت‬
‫)ج( بیمجججه مکلفیجججت مسجججلکی‪ ،‬همجججراه بجججا حجججد اقجججل پوشجججش }تتت ت ت‬
‫تتتتت تت تتت تتتت{‬
‫)د( مکلفیت فرمایش دهنده و بیمه جبران کارگران مربوط به کارمندان مشججاور‬
‫و مشاورین فرعی‪ ،‬درمطججابقت بججا احکججام مربججوطه قججانون نافججذ بجوده‪ ،‬همچنججان‬
‫درارتباط به همچو کارمندان‪ ،‬هرهمچو بیمه زنججده گججی‪ ،‬حججادثه‪ ،‬سججفر یججا سججایر‬
‫بیمه های دیگر که لزم میگردد میباشد؛ و‬
‫)هج( بیمه درمقابل خساره یا زیججان بججه )‪ (i‬تجهیججزات خریججداری شججده درکججل یججا‬
‫قسمًا از وجوه مالی تهیججه شججده تحججت ایججن قججرارداد‪ (ii) ،‬دارایججی مصججرف شججدۀ‬
‫مشاور در اجرای خدمات‪ ،‬و )‪ (iii‬تمام اسناد تهیه شده توسط مشاور دراجرای‬
‫خدمات‪.‬‬
‫یادداشت‪ :‬تتتت تت تت تتتت تتتت تتت تتتتتت‪.‬‬

‫}‪) 3.7‬ج({‬

‫}اقدامات دیگر عبارت اند از‪} :‬تتتتتتت تت تتت تتتت{‪{.‬‬
‫تتتتتت ت‪ :‬تتت تت تت تتتتت تتتتتت تت‬
‫تتتت تت تتت تت تت ت ت تتت ‪ 3.1‬ت تتتت ت تت‬
‫ت تتتتتت تت ت تت تتتتت ت‪ .‬تتت تتتتتت‬
‫ت تتتت ت تتت تت تتت تت تتتتت تتتتتتت‬
‫تتتتت تتتتتتت تتت تتتت تتت تتت‪:‬‬

‫‪99‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫}هرنوع اقدام تحججت قججرارداد امورسججاختمانی کججه مشججاور را منحیججث "انجنیججر"‬
‫تعییججن میکنججد بججرای اجججرای آن بججا رعججایت همچججو قججرارداد امورسججاختمانی‪،‬‬
‫منظوری تحریری فرمایش دهنده منحیث "استخدام کننده" لزم است‪{.‬‬
‫}‪{3.9‬‬

‫یادداشسست‪ :‬تتت تت تت تتتتتت تتتتت تت ت تتت‬
‫تت تتتتت تت تت ت تت تتت تتت ت تتت ت‬
‫تتت تتتتت تت تت تتتت تت تتت تت تت ت‬
‫ت تتت ‪ 3.9‬تتت ت ت تت ت تت‪ .‬تتت تتتتتت‬
‫ت تتتتت تتتت تتت تت تتتتت تتت ت‬
‫تت تتتتت تتت تتت تت ت تتتتتت ت ت تت‬
‫تت تت ت ت تتتت ت تتت ت ت ت تتت ت تتت ت‬
‫ت تتتتت ت تت تتت تت تت تتتتت ت تت‬
‫تتتتتتت‪:‬‬
‫}مشاورنباید این اسناد و کاپی های الکترونیکی آنهجا را بجه مقاصجدیکه بجه ایجن‬
‫قرارداد مربوط نمی شود بدون موافقه کتبی فرمایش دهنده استفاده نماید‪{.‬‬
‫}فرمایش دهنده نباید این اسناد و کاپی های الکترونیکی آنها را به مقاصججدیکه‬
‫به این قرارداد مربوط نمی شود بدون موافقه قبلی کتبی مشاور استفاده نماید‪{.‬‬
‫}هیججچ یججک از جججانبین نبایججد ایججن اسججناد و کججاپی هججای الکججترونیکی آن را بججه‬
‫مقاصدیکه به این قججرارداد مربججوط نمججی شججود بججدون مججوافقه قبلججی کتججبی جججانب‬
‫دیگراستفاده نماید‪{.‬‬

‫}‪{4.6‬‬

‫}شخص مؤظف منحیث مدیر ساکن پروژه مندرج ضمیمه )ج( هنگججام اجججرای‬
‫خدمات‪ ،‬طوریکه درماده ‪ 4.6‬شرایط عمومی قرارداد مشخص شده است‪ ،‬قادر‬
‫به اجرای آن میباشد‪{.‬‬
‫تتتتتت ت‪ :‬تتت تت ت تتتتتتت تتتت تت‬
‫تتتتت تتت تتتت ‪ 4.6‬تتتت تتت تتت‪.‬‬

‫}‪{5.1‬‬

‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتتتت تتتتتتت تت تت تتت‬
‫تتت تتت ‪ 5.1‬ت تتتت تت تتت ت تتتتتت تت‬
‫تتتتت تتتتتت‪ .‬تتتتت تتتت تتتتتتت ت ت‬
‫تتتتت تتتت تتتتتت تتتتت تت ت ت تتت ‪5.1‬‬
‫تت تتت تتتتتت‪.‬‬

‫}‪) 5.1‬ز({‬

‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتتتت تتت تتت تتتتتت تت‬
‫تتت ت تتت تتت تتت تت تتت ت تتتت ت ت تتت‬
‫تتتت ت تتتتت ت‪ .‬تتت تتت ت تت تتت تتتت‬

‫‪100‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تتتت تتت تتتت ‪) 5.1‬ت( تت تتت تتتتتت‪.‬‬
‫}‪) 6.1‬ب({‬

‫سقف به اسعار خارجی ‪} :‬تتتت ت تتتتتتتتت تتتت‬
‫تتتت تتتت تت تتت تتتت{‬
‫سقف به واحد پولی داخلی عبارت است از‪} :‬تتتت ت تتتتت تت‬
‫تتت تتتت{‬

‫}‪) 6.2‬الف({‬

‫تتتتتت ت‪ :‬ت تتت تت تتت تت تت ت ت تت تت‬
‫ت تتت ت تتت تتتت ت تت ت ت تتتتت‬
‫تتتتتتتتت تتتتت تتتتتتت تتت تت تت ‪12‬‬
‫تتت تتتت ت ت ت تتت ت تتت تتتت ت تت تتتت‬
‫تتت تت تت ‪ 5 %‬تتت تت تتت تت تت ت تت تتت‬
‫تتت ت تتتتتت ت تتت ت تت تتتتتت ت‪ .‬تت ت‬
‫تت تتت تتت ت ت تتتتتتت ت تت تت ت تت‬
‫تتتت ت ت تتتتتت ت تتت تت تت ت ت‬
‫تت تتتتتتتت ت تتت تت تت – ت ت تت تتتتت‬
‫تتتتت تتتت ت تتت تتتت ت تتتتتتتت تتت‬
‫تت تت تتت تت تتت تت ت ت تتتتتت تتت‬
‫تتتتتت تتتتت ت تتت تتتت تت – تتت ت تت‬
‫تت ت تتت ت ت ت ت ت تتت ت ت تتت تتتت ت‬
‫)تتت تتت( ت تتت تت تت‪ .‬تتتت تت ت ت‬
‫تتتتتتتتتت تتتت تت تتتتتتت تت تتتت تتتت تتتتت‬
‫تتتتتت تتت تتتتتتتتتت تت تت تتتتت تتت )تت تتتت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتت( ت تتتتتت تت تتتت تتتت تتتتت‬
‫تتتتتتت تت تتتت تتتت تتتت تتتتتتتتت تتتتت تتت‬
‫جیلجاًجرججشدججه اجججست‪:‬‬
‫نجمججوجنۀآججنجهججترجهججنمجاججیی ذج د‬
‫}معاشات پرداخت شده باید درمطابقت با ماده ‪) 6.2‬الججف( شججرایط عمججومی بججه‬
‫}اسعار خارجی ویا داخلی{ طورذیل تعدیل شود‪:‬‬
‫)الف( معاش پرداخت شده به اسعار خارجی باید با رعججایت نججرخ هججای منججدرج‬
‫درضمیمه )د( هردوازده ماه )و اولین بار با دریافت معاش در ماه سیزدهم بعججد‬
‫ازتاریخ قرارداد( با استفاده از فورمول ذیل تعدیل شود‪:‬‬

‫}]‬

‫‪If‬‬
‫‪Ifo‬‬

‫‪Rf = Rfo ×[ 0.1 +0.9‬‬

‫‪{or‬‬

‫‪If‬‬
‫‪Ifo‬‬

‫× ‪Rf = Rfo‬‬

‫درصورتیکه ‪ Rf‬معاش تعدیل شده باشد‪ Rfo ،‬معاش قابل پرداخت مبنی بر نرخ‬
‫های مندرج ضمیمه )و( برای معاشات قابل پرداخت به اسعار خارجی میباشد‪،‬‬
‫‪101‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ If‬شاخص رسمی برای معاشات درکشوریکه اسعارخارجی به آن تعلججق دارد‬
‫برای اولین ماه که احتمال میرود تعدیل درآن صورت گیرد بوده و ‪ Ifo‬شاخص‬
‫رسمی برای معاشات در کشوریکه اسعار خارجی به آن متعلق است برای مججاه‬
‫اول قرارداد میباشد‪.‬‬
‫)ب( معاش پرداخت شده باید به واحد پولی داخلی با رعایت نرخ های منججدرج‬
‫ضججمیمه )هججج( در هججر }تت تتت تت تتت تتت ت{ مججاه )و بججرای‬
‫اولین بار‪ ،‬با شروع دریججافت معججاش }تت تتت تت تتت تتت ت{‬
‫ماه براساس جنتری بعد از تاریخ قرارداد( با تطبیق فورمول ذیل تعدیل گردد‪.‬‬

‫}]‬

‫‪Il‬‬
‫‪Ilo‬‬

‫‪Rl = Rlo ×[ 0.1 + 0.9‬‬

‫‪{or‬‬

‫‪Il‬‬
‫‪Ilo‬‬

‫× ‪Rl = Rlo‬‬

‫درصجورتیکه ‪ Rl‬معججاش تعججدیل شججده باشججد‪ Rlo ،‬معجاش قابجل بججاز پرداخججت‬
‫براساس نرخ های مندرج ضمیمه )هججج( بججرای معاشججات قابججل بججاز پرداخججت بججه‬
‫افغانی میباشد‪ Il ،‬شاخص رسمی برای معاشات در افغانستان برای اولیججن مججاه‬
‫میباشد کجه تعججدیل درآن صجورت گرفتججه و ‪ Ilo‬شججاخص رسججمی بجرای معاشججات‬
‫درافغانستان برای ماه اول قرارداد میباشد‪.‬‬
‫}‪) 6.2‬ب({‬

‫تتتتتت ت ‪ :1‬تتت تتتتتت تتتتت ت تتتت ت‬
‫تت تتتتتت تتتتتت تتتت تتت تتت تتت تت‬
‫ت تتت تتتتتت تتتتت ت تتتت ت ت ت‬
‫تتتتتتتتتت ت تتتتت تتتتتت ت تت تتت ت‬
‫تتت تتت تت تتتتتت تتتتتت‪.‬‬
‫نججرخ هججا بججرای کارمنججدان خججارجی درضججمیمه )د( درج اسججت و نججرخ بججرای‬
‫کارمندان داخلی درضمیمه )هج( درج میباشد‪.‬‬
‫نرخ ها برای کارمندان خارجی و کارمندان داخلججی کججه بایججد بججه اسججعارخارجی‬
‫پرداخت شوند درضمیمه )د( درج میباشد و نرخ ها برای کارمندان داخلججی کججه‬
‫به افغانی پرداخت شوند درضمیمه )هج( درج است‪.‬‬
‫تتتتتتت ‪) :2‬تتت تتتتتتت ‪ 2‬ت تتت تت تتت‬
‫تتت ت تتت تت تت ت } { ت تت تت تتتتت تتت ت‬
‫تتتتتت تت تت تتتتت تتت تت تتتت تتت‬
‫تتتت ت تتت ت تتتتت ت(‪ :‬تت ت تت تت ‪6.3‬‬
‫تتتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتتت تتت ت‬
‫تتتتتت تت تت تتتتت تتت تت تتتت تتت‬
‫تتتتتت تتتتتت تتتتت تتتت تتتتتتتتت‬
‫تتتتتتت تتتتت تت تتتتتتت تتت ت تتت ت‬
‫تت تتتت تتتتت تت تتت تتت تت تت ت ت تت ت‬

‫‪102‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تتتتت تت تت تت تتت ت ت تتتتت تتتتت تت‬
‫ت تتتتتت تتت تتت ت تت تتتت تت تتت ت‬
‫تت تت تت تتتتت تتت تتت تتتتت تتتتت ت‪.‬‬
‫تتتتتت تتتت تت ت تت تتت تت ت تتت ت‬
‫تتتتت تتتت ‪) 6.2‬ت( ) ‪ (ii‬درشرایط خاص قرارداد استفاده شود‪.‬‬
‫‪22.‬‬
‫}نرخ معاشات مبنی بر مباحث ارائه شججده توسججط مشججاورین درجریججان مججذاکره‬
‫این قرارداد مربوط به مصارف مشاورین و مصارف مذکور در فورمه "دلیل‬
‫مشاورین درارتباط به مصارف و مخارج منججدرج ضججمیمه درقسججمت ‪ 4‬فججورمه‬
‫معیاری پیشنهادات مالی" مطالبه پیشنهادات و ارائه شده ازطرف مشاورین بججه‬
‫فرمایش دهنده قبل از همچو مذاکرات موافقه شده اسججت‪ .‬نججرخ معاشججات مججوافقه‬
‫شده با "تفکیججک نججرخ هججای معیججن درقججرارداد مشججاورین"‪ ،‬کججه درپایججان همچججو‬
‫مججذاکرات اجججراء میشججود بججوده‪ ،‬نمججونه همچججو فججورمه دراخیججر شججرایط خججاص‬
‫قرارداد بنججام فججورمه نمججونه ‪ I‬ضججمیمه شججده اسججت‪ .‬هرگججاه ایججن دلیججل ازطججرف‬
‫فرمایش دهنده )خجواه ازطریجق معجاینه یجا تفجتیش بججا رعججایت مجاده ‪ 3.6‬شججرایط‬
‫عمومی قرارداد یججا ازطریججق امکانججات دیگججر( اساسجًا غیججر مکمججل یججا نادرسججت‬
‫دانسته شود‪ ،‬فرمایش دهنده حق دارد تا تعدیلت مناسب درنرخ معاشات متججاثر‬
‫از همچو نا درستی و عدم تکمیل یا دلیل نادرست را معرفججی نمایجد‪ .‬هرهمچجو‬
‫تعدیل معطوف به گذشته بوده و درصججورتیکه معججاش قبججل از هرهمچججو تعججدیل‬
‫توسط فرمایش دهنده پرداخت شده باشد‪ (i) ،‬فرمایش دهنده حق باز پس گیججری‬
‫هرنوع پرداخت های اضافی درمقابل پرداخت مججاهوار دیگججر بججه مشججاورین را‬
‫خواهد داشت‪ (ii) ،‬هرگججاه قرارنباشججد پرداخججت هججای بیشججتر بججه مشججاور توسججط‬
‫فرمججایش دهنججده صججورت گیججرد‪ ،‬مشججاورین بایججد هرنججوع پرداخججت اضججافی را‬
‫درمدت سی )‪ (30‬روز کجاری از دریجافت ادعجای تحریجری ازطجرف فرمجایش‬
‫دهنده بپردازند‪ .‬هرهمچججو ادعججا توسججط فرمججایش دهنججده بججرای بججازپرداخت بایججد‬
‫درمدت دوازده )‪ (12‬ماه بعد از دریافت راپورنهایی و منظوری اسججناد نهججایی‬
‫توسججط او درمطججابقت بججا مججاده ‪) 6.4‬د( شججرایط عمجومی ایججن قججرارداد صججورت‬
‫گیرد‪{.‬‬
‫}‪) 6.2‬ج({‬

‫مصارف قابل بازپرداخت که به اسعار خارجی باید پرداخت شوند در ضججمیمه‬
‫)د( درج بوده و مصارف قابل بازپرداخت که باید بججه افغججانی پرداخججت شججوند‬
‫درضمیمه )هج( درج است‪.‬‬

‫‪6.3‬‬

‫اسعارخارجی طورذیل خواهند بود‪:‬‬
‫)‪} (i‬تتت تتتتت تتتتت{‬
‫)‪} (ii‬تتت تتتتتتتتتت تت تتتتت تتتتت{‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتتتتتتتتت تتت ت تت تتت تتت‬
‫تتتت تتتتت تتتت‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫}‪) 6.4‬الف({‬

‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتتتت ت ت ت تت تتت ت تتتت‬
‫ت ت تتت تتت ت ت ت ت ت تتتت تتت ت ت تتت‬
‫تتتتتتتت تتتت تت تت تتت ت تت تتتتتتت‬
‫تتت تتتتتت تتتتتت‪.‬‬
‫احکام ذیل درپیش پرداخت و ضمانت پیش پرداخت قابل اجراء میباشد‪:‬‬
‫)‪ (1‬پیش پرداخت } تتتت تت به اسعار خارجی{ و }مبلغ را به افغانی‬
‫درج کنید{ درمدت }تتتتت تتتتت تت تتت تتتت{ روز‬
‫کاری بعد از تاریخ آغاز صورت خواهد گرفت‪ .‬پیش پرداخججت درمقابججل اسججناد‬
‫مشاور برای اولین }تتتتت تت تتت تتتت{ مججاه هججای خججدمات‬
‫ل خلص شججود‪ ،‬دراقسججاط صججورت خواهججد‬
‫الججی زمججانیکه پیججش پرداخججت کججام ً‬
‫گرفت‪.‬‬
‫)‪ (2‬ضمانت پیش پرداخت به مبلغ و اسججعار }خججارجی{ }داخلججی{ بخججش پیججش‬
‫پرداخت خواهد بود‪.‬‬

‫}‪) 6.4‬ب({‬

‫}مشاور بایججد صججورت حسججاب را قلججم وار درهنگججام وقفججه هججای }تتتتت‬
‫تتت تت تت تتت تتتت{ به فرمایش دهنده ارائه نماید‪.‬‬
‫تتتتتت ت‪ :‬تتت تت تتتتتتت ت تت تتت صججورت‬
‫حسججاب تت ت تتتت تت تت ت تت ت تتتتت تتتتت‬
‫تتتتتت تتت تتتت ‪) 6.4‬ت( تت تتت تتتت‪.‬‬

‫}‪) 6.4‬ج({‬

‫نرخ جبران }تتت تت تتت تتتت{ میباشد‪.‬‬

‫}‪) 6.4‬هج({‬
‫حسابات عبارت اند از‪:‬‬
‫برای اسعار خارجی‪} :‬تتتت تت تتت تتتت{‪.‬‬
‫به افغانی‪} :‬تتتت تت تتت تتتت{‬
‫‪8.2‬‬

‫منازعات باید ازطریق داوری درمطابقت با احکام ذیل حل و فصل شوند‪:‬‬
‫‪ .1‬انتخاب داوران‪ :‬هرمنازعه ارائه شججده بججه منظججور داوری توسججط یکججی از‬
‫طرفیججن‪ ،‬توسججط یججک داور یجججا هیئت منصجججفه متشججکل از سججه نفججر داوران‪،‬‬
‫درمطابقت با احکام ذیل استماع میگردد‪:‬‬
‫)الف( هرگاه جانبین موافقه نمایند که منججازعه مربججوط بججه یججک مسججئله تخنیکججی‬
‫بوده‪ ،‬آنها میتوانند به توظیف یک نفر داورانحصاری درمججدت سججی )‪ (30‬روز‬
‫کاری بعد از دریافت پیشنهاد یک نام توسط جانب دیگر بججرای همچججو توظیججف‬
‫ازطرف شخصیکه پروسه را آغازنموده است موافقه نمایججد‪ ،‬هریججک ازجججانبین‬
‫میتواننججد }ت تت ت ت ت تتت تت تتت تت ت تتتتت ت‬

‫‪104‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تتتتت تت تت تتت تتتتت تتتتتتتتت تت ت‬
‫تتتتت ت ت تتتت تتتتت تتت ) ‪ (FIDIC‬لوسجججججین‬
‫سوریتزرلند{ برای یک لست که کمتر از پنججج نججامزد نباشججد و بعججد از دریججافت‬
‫همچو لست‪ ،‬جانبین باید به صورت متناوب نام ها را نشانی نماینججد کججه آخریججن‬
‫نامزد درلسجت‪ ،‬بجرای مسججئله مجورد منجازعه داور خواهججد بجود‪ .‬هرگججاه آخریججن‬
‫نامزد به این روش در مدت شصت )‪ (60‬روز کاری از تاریخ لست }ت تت‬
‫تت تت ت تتت تت تتت تت تتت ت تت تت‬
‫تتتتتتت{ به درخواسججت هریججک از جججانبین و ازهمججان لسججت یججا کججدام‬
‫لست دیگر تشخیص نگردد‪ ،‬یک داور باید برای مسئله مورد بحث این منازعه‬
‫تعیین گردد‪.‬‬
‫)ب( هرگاه جانبین درمورد این کججه منججازعه مربججوط بججه مسججئله تخنیکججی بججوده‪،‬‬
‫موافق نباشند‪ ،‬فرمایش دهنده و مشاور هریک باید‪ ،‬یججک داور تعییججن نمججوده‪ ،‬و‬
‫این دو داور باید به اشتراک هم یجک داور سجومی را تعییجن نماینجد کجه ریاسجت‬
‫اعضای هیئت منصججفه داوری را بججه عهججده بگیججرد‪ .‬هرگججاه داوران نججامزد شججده‬
‫توسط جانبین موفق به تعیین داور سومی در مججدت سججی )‪ (30‬روز کججاری بعججد‬
‫از دریججافت نججامه داور نججامزد شججده ازطججرف جججانبین نشججوند‪ ،‬داور سججومی بججه‬
‫درخواسججت هریججک از جججانبین‪ ،‬توسججط }ت تت ت ت تت تت تت ت‬
‫تتتتت ت تتتت ت تتتت ت تتت تتت تتتت ت‬
‫ت تتتتتتتتت تتتتت تتتت تت ت تتتت‬
‫تتتتتتتتتت تتتت تتت تتتتتت ت تتت ت ت‬
‫تتتتتتتت تتتتتتت تت تتت تت تت تت تتت‬
‫تتت تتتتتتت تتتتتت تتتتت‪ {.‬تعیین میگردد‪.‬‬
‫)ج( هرگاه با درنظرداشت احکام )ب( ماده ‪ ،8.2.1‬یک جانب شججامل در یججک‬
‫منازعه موفق به تعیین داور خود درمدت سی )‪ (30‬روز کاری بعججد از اینکججه‬
‫جانب دیگر داورخود را تعیین نمججود نشججود‪ ،‬شخصججیکه داور را نججامزد نمججوده‬
‫میتواند به }تت تتتت تت تت تت تت تتتت ت تتت تت‬
‫تتتتتت تت تتتت ‪) 8.2.1‬ت( تتتت تتت{ بججرای مسججئله‬
‫مورد منججازعه یججک داور توظیججف نمججوده و داور تعییججن شججده بججه تعقیججب همچججو‬
‫درخواست برای حل منازعه تنها داور باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬احکام طرزالعمل‪ :‬بججه اسججتثناء اینکججه درایججن مججورد ذکرشججده باشججد‪ ،‬پروسججه‬
‫داوری باید درمطابقت با احکام طرزالعمل داوری کمیسیون ملل متحد درمورد‬
‫قانون تجارت بین المللی)‪ (UNCITRAL‬که از تاریخ این قرارداد قابل اجججرا‬
‫می باشد‪ ،‬حل و فصل شود‪.‬‬
‫‪ .3‬تعویض داوران‪ :‬هرگجاه بجه دلیلجی یجک داور قجادربه اججرای وظیفجه خجود‬
‫نباشد‪ ،‬شخص دیگر باید عجوض او بجه عیجن روشجیکه داور اصجلی تعییجن شجده‬
‫است‪ ،‬تعیین گردد‪.‬‬

‫‪105‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ .4‬ملیت و اهلیت داوران‪ :‬یگانه داور یا داور سومی تعیین شده با رعایت فقره‬
‫های )الف( تا )ج( ماده ‪ 8.2.1‬شجرایط خجاص قجرارداد یجک متخصجص حقجوق‬
‫دان بین المللی شناخته شده با تجربه وسیع درارتباط به مسئله مججورد منججازعه و‬
‫شهروند کشوراصلی مشججاور }تتتتتت ت‪ :‬تتت تت تت تتت‬
‫تتتتت تتتتتتت تت تت تت تتت ت یججا ازکشوراصججلی‬
‫هریک ازاعضا یا طرفین تتتتت تتت{ یا افغانستان نباید باشد‪ .‬هججدف‬
‫از "کشور اصلی" این ماده‪ ،‬معنی های ذیل را افاده مینماید‪:‬‬
‫)الف( کشورمربوطۀ مشاور‪} :‬تتتتتتت‪ :‬تتت تت تت تتت‬
‫تت تتت تتت تت تتت ت تت تت تتت تت تتتتت‬
‫تتتتتت‪ :‬یا هریک از اعضای یاطرفین{ت تت‬
‫)ب( کشوریکه محل اصلی شغل کاری مشججاور }یججا کججدام اعضججاء یججا طرفیججن{‬
‫درآن موقعیت داشته باشد؛‬
‫)ج( کشوریکه ملیت مشاور }یا کججدام اعضججا یججا طرفیججن{ مربججوط بججه آن تعلججق‬
‫داشته باشد؛ یا‬
‫)د( کشوریکه ملیت مشاورین فرعی مربوط‪ ،‬درصورتیکه منازعه شججامل یججک‬
‫قرارداد فرعی باشد‪ ،‬به آن تعلق دارد‪.‬‬
‫‪ .5‬متفرقه‪ :‬درهرپروسه داوری ذیل‪:‬‬
‫)الف( به استثناء اینکه توسط جانبین طور دیگر موافقه شده باشججد‪ ،‬مراحججل در‬
‫}تتتتت تت ت ت ت ت تت تت تتت تتت تتت تت ت‬
‫ت ت تت تت تتت تتت ت تت تتتت تت تتتتت ت{‬
‫برگزارخواهد شد‪.‬‬
‫)ب( زبان }تتت تتتت{ زبان رسمی برای تمام مقاصد خواهد بود؛ و‬
‫)ج( تصمیم یگانه داور یا اکثریت داوران )یا داورسومی درصججورتیکه همچججو‬
‫اکثریت وجود نداشته باشد( نهایی و لزمی خواهججد بجود و درهردادگججاه قضجائی‬
‫قابججل اجججراء بججوده‪ ،‬جججانبین بدینوسججیله هرنججوع مخججالفت یججا ادعججای مصججئونیت‬
‫درارتباط به همچو اجراء را لغو خواهند کرد‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫‪Annex I – Time-Based Contract – Special Conditions of Contract‬‬

‫‪107‬‬

‫فورمه نمونه ‪1‬‬
‫به یادداشت فورمه ماده ‪) 6.2‬ب( )‪ (ii‬مراجعه شود‬
‫تفکیک نرخ های معین موافقه شده درقرارداد مشاور‬
‫بدینوسیله مایان تائید مینماییم که به پرداخت اعضای کارمندانیکه دراین لست قرارداد شامل میباشند‪ ،‬معاشات اساسی و جدا از پاداش های‬
‫مرکزی مندرج ذیل )درصورت لزوم( موافقت مینماییم‪:‬‬
‫)به بیان شده }تتت تتتتت تت تتت تتتت{(‬
‫کارمندان‬
‫وظیفه‬

‫نام‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫معاش اساسی‬
‫فی ماه‪ ،‬روز یا‬
‫سال کاری‬

‫مخارج‬
‫اجتماع‬
‫‪1‬‬
‫ی‬

‫مخارج‬
‫‪1‬‬
‫کلی‬

‫مجموع‬
‫فرعی‬

‫فیس‬

‫‪2‬‬

‫دفتر اصلی‬

‫ساحه‬

‫امضاء‬
‫نام‪:‬‬
‫وظیفه‪:‬‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫منحیث فیصدی ‪ 1‬بیان شده است‬
‫منحیث فیصدی ‪ 4‬بیان شده است‬

‫‪107‬‬

‫تاریخ‪:‬‬

‫پاداش های‬
‫دور از‬
‫مرکز‬

‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫نرخ معین موافقه نرخ معین موافقه‬
‫شده درفی ماه‪،‬‬
‫شده درفی ماه‪،‬‬
‫روز کاری یا‬
‫روز کاری یا‬
‫‪1‬‬
‫ساعت کاری‬
‫ساعت کاری‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ .4‬ضمایم‬
‫ضمیمه الف – توضیح خدمات‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتت ت تتتت تتتت ت تت تتت تت تتت ت تت تتت ت‬
‫تتت تتت تتت تت ت تت تتتتت تتتتت تت ت تتتتتت‬
‫تتتتت تت تتتت ت تتتت ت تت تتت تتتت تت تت ت تت تتت‬
‫ت تتت تت تتت تتتت ت ت تت تتت تت تت ت ت تتت ت تتت تتت‬
‫تتتتت تتتت تتتتتت تتتت تتتت تتتتت تت تتتتتتتتت‬
‫تتتت‪.‬‬

‫ضمیمه ب – ضروریات گزارش دهی‬
‫تتتتتت ت‪ :‬تت ت ت تتت تت تت ت تتتتت تت تتتتتت تت‬
‫تتتتتتتت تتتتتت تتتتتت تتتتت تتتتت ت تت تت تتتت‬
‫تتتتت تت تتتتت تتتتت ت‪ .‬تتت تت تتتتتتت ت تتتتت تت‬
‫تتتتت تتتتت تتتتتتت"تتتت تتتتت تتتت"‬
‫تتتتتتت‪.‬‬
‫ضمیمه ج – کارمندان کلیدی و مشاورین فرعی – ساعات کاری برای کارمندان کلیدی‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتت‪:‬‬
‫ج‪ 1-‬وظایف }و نامها‪ ،‬درصورتیکه ازقبل موجود باشد{‪ ،‬لایحۀ وظایف مفصججل و حججد‬
‫تتت تتتتت تتتتتتتت تتتتت تتتتت ت ت ت تتت تتتت تت‬
‫تتتتتت تتتتتت تتتتت تت تتتت ت تتت تتت تتتت ت تتت‬
‫تتتت تتتتتت‪.‬‬
‫ت‪ 2 -‬تتت تتتتتتت تتتتت ت‪ 1 -‬تتتت تتتتتتتت تتتتت‪.‬‬
‫ت‪ 3 -‬ت تتتتت ت ‪ 1 -‬تتت ت تتتت ت تتتتت تتت تتت تت ت ت‬
‫ت تتت ت تت تت تتت تت تت تت تتت تتت تتت تت تتتت ت ت ت‬
‫تتتت‪.‬‬
‫ج ‪ 4-‬تتت تتتتتتت تتت ت تتتتتت تت )تتت تتتتتت تتتت‬
‫تتتتت تتتت(ت تتت تتتتتتت تتتتتتتت ت ت تتتتت تتت‬
‫تتتت تتتتتت تتت‪ 1 -‬تتت ت‪ 3 -‬تتت تتتتت تتتت‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪109‬‬

‫ت تتتت ت تتت ت تتت تتتتت تتت تتت تت تت تتتتتت ت تتت‬
‫تتت تت تتت تت ت تتتت تت تتتتتتتت تتت تت ت تتت‬
‫تتتتتتتت ت تتتت تتتتتت ت ت ت تت تتت )ت تتت ‪) 4.4‬تت ت(ت‬
‫تتت تتت ت تتتت تت تت ت تتت تتتتت ت تت تتت ت تتتت‬
‫تتتتت تتتتتت تتتتت تتتتتت ت تتتت‪.‬‬

‫ضمیمه د – قیمت تخیمینی به اسعار خارجی‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتتت تتتتتت تت تت تتتتت تتتتت تتتتت‬
‫تتتتتت‪:‬‬
‫‪) .1‬تت ت( ت تت ت تت ت تتتتت ت تتت تتتتت تتت ت تتتت‬
‫)تتتتتتتت تتتتت ت تتتتتتتتتتتت(‬
‫)ت( ت تت ت تت ت تتتتت ت تتت تتتتت‬
‫)تتتتتتتت تتتتت ت تتتتتتتتتتتت(‬

‫تتت تتتت‬

‫ت‬

‫)تتتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتت تتتتت تتتتت‬
‫تتتتتتتتتت تتتتتت تتتتت تتت تتتتت تتتت تتتتت‬
‫تتت(‬
‫‪ .2‬تت تتت تتت ت ت تتتتتتتت )تتتتتتت ت تتت ت تت تتت‬
‫تتتت تتت ت تتتتتت تتتتت تتت تتتتتتتت(‪:‬‬
‫)تتت( تتتتت تتت "تتتتت" تتتت تتتت تتتتتتتت تتتتت‬
‫ت ت تتتت تتتتتت ت تتتتتتت ت تتت ت تتتتت ت تت‬
‫تتتتتتتت تتتتتتت تتت تتتت تت تتتت تتتتتت تتت تت‬
‫تتتت‪.‬‬
‫)ت( تتتتت تتتت تتت ت تتتتتت ت ت تتت تتتتت تتت‬
‫تتتتت‪:‬‬
‫) ‪ (i‬تت تت تتتتت تتتت تت ت تتتتت ت تتتتت تتت‬
‫ت تتتت ت ت تتتت تتتتت تتتتت تت تتتتت تتتتت ت‬
‫تتت تت تتتت ت ت تت تت تت تتتتت ت تت تتت ت ت ت‬

‫‪109‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تت تتتت تتت تتت ت تتتتتتتت تتت ت تت تتتت تتتت‬
‫تتت تتتتت‬
‫) ‪ (ii‬تتتت تتتتتتتت تتتتت تت تتتت ت تتتت ) ‪ (24‬تتت‬
‫تتتتت تت تتتتتتت تتتت تت تتت تتت تتت تت ت تتت‬
‫تتتتتتتت تت تتتتتتتت تتتت تت تتتت ت تت تت ) ‪(24‬‬
‫ت تت ت تتتتتت تت تت تت تتت تتت تتت تت تتت ت‬
‫تتتتت ت ت تتت ت‪ .‬تتت ت تتتتت تتت ت تتتتت تت تتت‬
‫تت ت تت تتت تتتتتت تتتتتتت ت تتت ت ت ت تت تت‬
‫تتت تتت تتت تتت ت تتت تتتت ت ت تتتت ت تتت تت تت‬
‫ت تت تت ت تتتتتت ت ت تت تتت تت ت ت تت تت تت ت ت ) ‪(6‬‬
‫تتت تت تتتت تتتتتت تتتتت تتتتتت تتت‪.‬‬
‫)ت( تت تتت تت ت تتتتتت ت ت تتت تتتتتت ت‪ :‬تت تتت‬
‫تتتتتتتتتت تتتتتتت تتتت تتتتت تتتتتتتت ت تتتت‬
‫تتت ت ت ت تتتت ت تتتت تت تتت تتت تتت تت ت ت تتت ت‬
‫تتتتت تتتتت تت ) ‪ (6‬تتت تت تتتت ت ت تتت تت ت ت تت تتت‬
‫تت تتتت ت تتتتت تت تت ) ‪ (2‬تتتتت تتتت تتت تت ت تت تت‬
‫ت تت ) ‪ (18‬تت تتتت ت ت ت تتتت تت تتت تتت تتت تت تتت ت‬
‫تتتتت ت تتتت ت ت تتت تت تتت تتتتت ت تت تتت تتت ت‬
‫تتتتتتت تتتت تت تتت تتت تتت تت تت تت تت ت تت ت ت ) ‪(3‬‬
‫ت تت تتتتتتتتتت ت‪ .‬تتت تت تتت تت ت تتتتتت ت تتت‬
‫تتتتت ت ت تتت تتت تتت ت تتتت ت ت ) ‪ (30‬ت تت ت ت تتت تت‬
‫تتتتت تت تتت تتتت تتتتتتتت تتتتت ت تتت تتتتتت ت‬
‫تتت ت ت تتتت ت ت تتتتت ت ت تت تت ) ‪ (24‬ت تت ت تتتتتت‬
‫تتتت تتتتت تت تتتت‪.‬‬
‫)ت( تتتتت تتتتتت تتت‬
‫) ‪ (i‬تتتت تتت تتتت تتتتت ت ت تتتت ت تتت ت تتتت ت‬
‫تتت ت ت تتتت ت ت تتتتتت تت تت تت تت تتت تت تتت‬
‫تت ت تتت ت ) ‪ (20‬تتت تتتتت ت تتت ت ت ت تت ت ت تتت ت‬
‫تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت ت تت تتت ت ت تتتت ت‬
‫تتت تتتتتت‬
‫) ‪ (ii‬تتتت تت تتتت تتتت تتت ت ت تت ت تتت تت تتت‬
‫تت تتتت تتتتت ت تتتت ت تت تت ت ت ت تتتت تتت‬
‫ت تتتتت تتتت تت تت تتت ت تتتتت تتت تتتتت‬
‫تتتتت تتتتت تتتت تتتتتتتتتتت ت تتتت‪.‬‬

‫‪110‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪111‬‬

‫)تت ( تتتتتت تت )تتتتت تت( تت ت تتتتت ت‪ :‬تت تت‬
‫تتتتتت تت تتتت تتت ت تت تتت ت ت تتتت ت تت تتتتت‬
‫تتتت ت ت تتتت)تتتتتتتت تتتتت تتت تت تت تت‬
‫تتتتتت تتتتت تتتتت(‪.‬‬
‫)ت( تت تت ت تتت تتتت ت تتت تتت ت تتتت تت تت تتتت‬
‫تتتتتتتتتتتت ت تتتت‪.‬‬
‫)ت( تت تت تتت تتتتت تتتت تت ت تتت تتت تتتت تتت‬
‫تت تت ت تتتتت ت تتت ت تتت تتتت تتتت ت تتت‬
‫ت تتتتتتت تتت ت تت تتتتت تتتت ت تتت ت تتت تتت‬
‫تتتتت )ت ت ت تتت تتتت تت ت ت تت تت تتت تتت تتت تت(‬
‫تتتت تتتتتت تتت‪.‬‬
‫)ت( تتتت تتتتتتتتت تتتتتتتت‪.‬‬
‫)ت( ت تت ت تتت تت تتتتت ت تتت تتت تت تت ت‬
‫تتتتتتتت تتتت تتتتتتت تت تت تتتت تتتتت‪.‬‬
‫)ت( تتتت تتتتتتتت تتتتتتتتتت تتتتت تتتتتت تت‬
‫تتتت تت ت ت تتت ت تتتت تتتتت ت تت تت ت ت تتتتتت ت‬
‫تتت تتتت تتتتتت تتتتت‪.‬‬
‫)ت( تتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتتتت تتتت تتتت‬
‫تتتت تتتتت ت تتتت تتتتت تتت تتتت تتتتتت‬
‫تتتتت‪.‬‬
‫)ت( تت تت تت تتت تتتتت تتت تتت تتت تت تت تت‬
‫تتت تتت تتت تتت تتت تتتتتت تت تتت تت ت تت تت‬
‫تتتت ت ت تتتتت تت تتتت ت تت تتت تت تت ت تت تت تت‬
‫تتتت‪.‬‬
‫)ت( تتتت تتتت تتتتت تتتتت تت تتتتتتت تت ت تتت ت‬
‫تتتتتتتتت ت تت ت ت تتت تتتتتتتتتت ت تتت تتت‬
‫تتت ت تتت تتت تتت تت تتتتت تت تتت ت تت تتتتت ت ت‬
‫تتتتت تتتتت تتتتت تتتت تتتت‪.‬‬

‫‪111‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ضمیمه هس ‪ -‬مصرف تخمینی به افغانی‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتتت تتتتتت تت تت تتتتتت تتتتت‬
‫تتتتتت‪:‬‬
‫‪ .1‬تتت تتت تتتتتتتتتتتتتت )تتتتتت تتتتت ت‬
‫تتتتتتتتتتتت(‬
‫‪ .2‬تت تتت تتت ت ت تتتتتتتت )تتتتتتت ت تتت ت تت تتت‬
‫تتت ت تتت ت ت تت ت تتت ت تتتتت تتتتت ت تت‬
‫تتتتتتت(‪:‬‬
‫)تت ت( ت تت تتتت ت ت تتت ت تتتت ت تت تتتت ت ت تتت‬
‫تتتتتتتت تتتتت تتت تتتتت‪:‬‬
‫) ‪ (i‬تتتت ت ت ت تتت تتت تت تتت ت ت }ت تت‬
‫تتتتتتتتتت تتتتتت تتت تتتت تت ت تتت ‪) 6.1‬ت({‬
‫تتت ت تتت ت تتتت تت ت تتت تت تتتتت ت ت تتت‬
‫تتتت تتتتتت تتتتت تتتتت تتت )تتتت تت تتتت‬
‫تتت‬
‫ت تت‬
‫ت تت ت‬
‫تت ت‬
‫تت تتتتتت ) ‪ (12‬ت‬
‫تتتتتتتتتتتت تتتتت( تتتت تتت ) ‪ (90‬تتت تتتت‬
‫تتت ت ت تتتتت تت تت تتت ت تتتتت تتت تتتت تت‬
‫تتتتتت تتتتت تتتت تتتتت تتتتتت‬
‫) ‪ (ii‬تتتت ت ت ت تتت تتت تت تتت ت ت }ت تت‬
‫تتتتتتتتتت تتتتتت ت تت تت تت تت ت تتت ‪) 6.1‬ت(‬
‫ت تتتت ت تت ت تتتتتت تتت ت تتت ت تتتت تت ت‬
‫تتت تت تتتتت ت ت تتت تتت ت تتتتت ت ت تتتت‬
‫تتتتت تتت تتتتتت تتت ت تتت ت تتت تتت تت تت )‬
‫‪ (90‬تتت ت تتت ت ت تتتتت تت تت تتت ت تتتتت تتت‬
‫تتتتتت تتتتتت تتتتت تتتت تتتتت تتتت‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪113‬‬

‫)ت( تتتت ت ت تتت تتت ت تتتتت ت ت تتتت تتتتت تت‬
‫)تتتتتت ) ‪ (12‬ت ت تتت تت ت تت ت تت تت تتتت تت تتت‬
‫تتتتتت تتتتتت تتتتت تت تتتتت تتتتت تتتتتت‪.‬‬
‫)ت( تتتت تتت ت تتت تتتتت‬
‫)ت( تتتت تتتتت تتتت تتت تتتت ت تت ت‪ :‬ت تت تت تتت‬
‫تت تتتتت تت ت ت ت تتت تت ت تتتت تت تت ت تتتت‬
‫ت تتتتتت تتت تت تتت تتت ت تتت تت تتت تتتت تتتت‬
‫تتتتتتتت تتتتت تتتتتت تت ت ت تتتت تت تتت تتت ت‬
‫تت تت تتتتتتتت تتت تتت تتت تتتتتت تت ت ت‬
‫تتتتتتتت تتتت تت تتتت تتتتت تتتت‪.‬‬
‫)تت ( تت تت تتتت تتتت ت تتت ت تتت تتتت ت ت تتت ت‬
‫تتتتت ت تت تت تتت تتت تتت تت تتت ت ت ت تتتت‬
‫تتتت‪.‬‬
‫)ت( تت تت تتت تت ت تتتتتت تتت ت تتتت ت ت تتت تتت‬
‫ت تتت تتت تت ت تتتت ت تتت ت تتت تتت تتت تت تتت ت‬
‫تتتتت تتت‪.‬‬
‫)ت( تت تت تت تتت تتتتت تتت تتت تتت تتت تت‬
‫تتتتتتتتتتتتتتت تت تتت تت ت تت تت ت تتتتتتت‬
‫تتتتتت تت تتتتت تتتتت تتتت تتت تتت تتتت‪.‬‬
‫)ت( تت تت تتت ت تتتتت تت تتت ت ت تت تتت تت تت ت‬
‫تتتت تتتتتتتتتت تتت تتت تتتت تتتت تتتتت ت ت‬
‫تتتت تتتتت ت تتتتتت تتتت تتتتتت تتتتت تتت ت‬
‫تتتتتت تت تت تتتتت تتتت تتتت تتت‪.‬‬

‫‪113‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ضمیمه ‪ -‬و‪ -‬مکلفیت های فرمایش دهنده‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتت تت تتتتت تتتتتت‪:‬‬
‫و ‪ 1-‬خدمات‪ ،‬تسهیلت و اموال های که باید توسط فرمایش دهنده دردسترس مشاور قرارداده شود‪.‬‬
‫و ‪ 2 -‬کارمندان مسلکی و حمایوی همکار که باید توسط فرمایش دهنده دراختیار مشاور قرارداده شوند‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪115‬‬

‫ضمیمه )ز( ‪ -‬فورمه تضمین پیش پرداخت‬
‫تتتتتت ت‪ :‬ت ت ت تتت ‪) 6.4‬تت ت( ت تتتت تت تتت ت ت تتت ‪6.4‬‬
‫)تتت( تتتتت تتت تتتتتتت تتتتتت تتت‪.‬‬

‫ضمانت بانکی برای پیش پرداخت‬
‫تتت ت‬
‫ت ت تتتت ت‬
‫تت تتت‬
‫}ت‬
‫_______________________________________‬

‫تتت تتت‬

‫ذینفع‪} _________________ :‬تتت ت تتتت تتتتتت تتتتت{‬

‫‪115‬‬

‫تت{‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تاریخ‪________________ :‬‬

‫شماره تضمین پیش پرداخت‪_____________________________________________ :‬‬
‫به ما اطلع داده شده که _____________}تتت تتتت تتتتتت{ )منبعد بنام "مشاور"‬
‫یججاد میشججود( قججرارداد شججماره ________ }تتتتت ت تتتتتت{ ت تتت_________‬
‫تتتت تتتتت ___________ }تتتتت تتتتت تتتتت{ )منبعد بنام قرارداد‬
‫یاد میشود( تت تتت عقد نموده است‪.‬‬
‫علوه بججرآن‪ ،‬مججا میججدانیم کججه طبججق شججرایط قججرارداد‪ ،‬تتتتتت ت یججک پیججش پرداخججت بججه مبلججغ‬
‫__________ }تتت ت تتت تت{ )_____________( }تتت ت ت ت ت تتت{‬
‫تتتتتتت تت تتتتت تتت تتتتتت تتتت تتتت‪.‬‬
‫بججه اسججاس درخواسججت مشججاورین‪ ،‬مججا __________________ }ت تت تتت ت{ بدینوسججیله‬
‫طججورقطعی و تحریججری تعهججد مینمججاییم کججه هرنججوع مبلججغ یججا مبججالغ را کججه درمجمججوع متجججاوز از مبلججغ‬
‫___________________ } تتت ت ت ت تتت تت{ )____________( }تتت ت‬
‫تت تتتت{‪ 1‬نباشد به محض دریافت اولین درخواسججت تحریججری شججما همججراه بججا ابلغیجۀ تحریججری‬
‫مبنی براینکه مشاورین وجایب خود را تحت این قرارداد نقض نمجوده انجد بجه خجاطریکه مشجاورین پیجش‬
‫پرداخت را به مقاصد غیراز خدمات مندرج قرارداد استفاده نموده اند‪ ،‬به شما خواهیم پرداخت‪.‬‬
‫این یک شرط بجرای هرنجوع ادعجا و پرداخجت تحجت ایجن ضجمانت بجوده کجه بایجد صجورت گیجرد و پیجش‬
‫پرداخجججت منجججدرج فجججوق بایجججد توسجججط مشجججاورین از حسجججاب نمجججبر _________________ در‬
‫_____________________ }تتت ت تتتت تتتت{ دریافت گردد‪.‬‬
‫حد اکثرمبلغ ایججن ضججمانت بایججد درجریججان پیشججرفت بججا مبلججغ پیججش پرداخججت تججادیه شججده توسججط مشججاورین‬
‫طوریکه درکاپی های تصدیق شده صجورت حسجاب هجای ماهجانه مشجخص و بجه مجا ارائه میشجود‪ ،‬کسجر‬
‫گردد‪ .‬این ضمانت حد اقل به محض دریافت تصججدیق پرداخججت ماهججانه بججا ذکراینکججه مشججاورین پرداخججت‬
‫دوبجججاره آن را طجججور مکمجججل نمجججوده انجججد یجججا در ____ روز کجججاری _________________‪2،‬‬
‫______‪2‬هرکدام که مقدمترباشد فاقد اعتبار میگردد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬هرنوع تقاضا برای پرداخججت تحججت ایججن‬
‫تضمین باید توسط ما دراین دفتر دریا قبل از تاریخ دریافت گردد‪.‬‬
‫این تضمین با درنظرداشججت احکججام متحججد الشججکل شججماره ‪ 458‬نشججریه اطججاق تجججارت بیججن المللججی بججرای‬
‫تقاضای ضمانت ها میباشد‪.‬‬
‫‪ 1‬ضمانت کننده باید یک مبلغ را که مبلغ پیش پرداخت را نشان بدهد و خواه به اسعار خود پیش پرداخت طوریکه درقرارداد مشخص شده‬
‫است‪ ،‬یا به یک اسعارقابل قبول به فرمایش دهنده که طورآزادانه قابل تبدیل است‪ ،‬درج نماید‪.‬‬
‫‪ 2‬تاریخ ختم متوقعه را درج نمایید‪ .‬درهنگام تمدید میعاد برای تکمیل قرارداد‪ ،‬فرمایش دهنده ضرورت خواهد داشت تا درخواست تمدید این‬
‫تضمین را از ضمانت کننده نماید‪ .‬همچو درخواست باید طورکتبی و قبل از ختم تاریخ ایجاد تضمین باشد‪ .‬درتهیه تضمین‪ ،‬فرمایش دهنده علوه‬
‫نمودن متن ذیل را درفورمه ‪ ،‬در فقره اخیر یا ماقبل اخیر مورد ملحظه قرار بدهد‪" :‬ضمانت کننده به تمدید یکبار این تضمین برای یک مدتیکه‬
‫متجاوز از }شش ماه{ }یک سال{ نباشد‪ ،‬درجواب به درخواست کتبی فرمایش دهنده برای همچو تمدید‪ ،‬همچو درخواست جهت ارائه به تضمین‬
‫کننده قبل از ختم تاریخ ضمانت‪ ".‬موافقه می نماید‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪117‬‬

‫_____________________‬

‫}تتتت تت{‬
‫تتتتتتت‪ :‬تت تت تت ت تت ت تتت ت ت تتتت ت تتت تتت ت تت‬
‫تتت تتتتتت تتتت تتت تتتتت تتتت ت تتتتت تتتت ت تت‬
‫تتتت‪.‬‬

‫‪117‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ضمیمه ‪ -2‬خدمات مشاورین‪:‬‬
‫قرارداد پرداخت بالمقطع‬

‫‪118‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫خدمات مشاورین‬
‫پرداخت بالمقطع‬

‫‪119‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫مندرجات‬
‫‪ .1‬فورمه قرارداد‪123....................................................................‬‬
‫‪ .2‬شرایط عمومی قرارداد‪126.............................................................‬‬
‫‪ .1‬احکام عمومی‪126..................................................................................................‬‬
‫‪127‬‬
‫‪ 1.1‬تعریفات‬
‫‪ 1.2‬قانون نافذ برقرارداد‪128..............................................................................................................................................‬‬
‫‪128‬‬
‫‪ 1.3‬زبان‬
‫‪128‬‬
‫‪ 1.4‬اعلنات‬
‫‪128‬‬
‫‪ 1.5‬محل‬
‫‪ 1.6‬صلحیت عضو مسؤل‪128...........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.7‬نماینده گان با صلحیت‪128.........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.8‬مالیات و مکلفیت ها‪128..............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 1.9‬فساد و تقلب ‪129‬‬

‫‪ .2‬آغاز‪ ،‬تکمیل‪ ،‬تعدیل و فسخ قرارداد‪130.........................................................................‬‬
‫‪ 2.1‬اعتبار قرارداد ‪130‬‬
‫‪ 2.2‬آغاز اجرای خدمات‪130...............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.3‬تاریخ ختم قرارداد‪130................................................................................................................................................‬‬
‫‪ 2.4‬تعدیل یا تغییرات ‪130‬‬
‫‪ 2.5‬حالت غیر مترقبه‪130...............................................................................................................................................‬‬
‫‪131‬‬
‫‪ 2.6‬فسخ‬

‫‪ .3‬مکلفیت های مشاور‪132............................................................................................‬‬
‫‪133‬‬
‫‪ 3.1‬عمومی‬
‫‪ 3.2‬تضاد منافع ‪133‬‬
‫‪133‬‬
‫‪ 3.3‬محرمیت‬
‫‪ 3.4‬بیمه ایکه توسط مشاور باید گرفته شود‪133......................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.5‬اقدامات مشاور که ایجاب منظوری قبلی فرمایش دهنده را مینماید‪134......................................................................................‬‬
‫‪ 3.6‬مکلفیت های راپوردهی‪134..........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 3.7‬اسناد تهیه شده توسط مشاور ملکیت فرمایش دهنده میباشد‪134...............................................................................................‬‬
‫‪ 3.8‬محاسبه‪ ،‬معاینه و تفتیش ‪134........................................................................................................................................‬‬
‫‪ 4.1‬توضیح کارمندان ‪134‬‬
‫‪ 4.2‬برکناری ویا تعویض کارمندان‪135................................................................................................................................‬‬

‫‪ .5‬مکلفیت های فرمایش دهنده‪135...................................................................................‬‬
‫‪ 5.1‬معاونت و معافیت ‪135‬‬
‫‪ 5.2‬تعییرات درقانون قابل اجرای مربوط به مالیات و مکلفیت ها‪135...........................................................................................‬‬
‫‪ 5.3‬خدمات و تسهیلت‪135...............................................................................................................................................‬‬

‫‪ .6‬پرداخت ها به مشاور‪135..........................................................................................‬‬
‫‪ 6.1‬پرداخت بالمقطع ‪135‬‬
‫‪ 6.2‬قیمت قرارداد ‪136‬‬

‫‪120‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬
‫‪ 6.3‬پرداخت برای خدمات اضافی‪136..................................................................................................................................‬‬
‫‪ 6.4‬شرایط و مقررات پرداخت‪136......................................................................................................................................‬‬
‫‪ 6.5‬جبران تاخیردرپرداخت ها‪136.....................................................................................................................................‬‬
‫‪ 7.1‬حسن نظر ‪136‬‬

‫‪ .8‬حل منازعات‪136......................................................................................................‬‬
‫‪ 8.1‬حل وفصل دوستانه‪136...............................................................................................................................................‬‬
‫‪ 8.2‬حل منازعه ‪137‬‬

‫‪ .ΙΙΙ‬شرایط خاص قرارداد‪138.............................................................‬‬
‫‪ .4‬ضمایم‪147.................................................................................‬‬
‫ضمیمه الف – توضیح خدمات‪147....................................................................................‬‬
‫ضمیمه ب – ضروریات راپوردهی‪148...............................................................................‬‬
‫ضمیمه ج – کارمندان کلیدی و مشاورین فرعی‪148..............................................................‬‬
‫ضمیمه د – تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی‪149.........................................................‬‬
‫ضمیمه هس ‪ -‬تفکیک قیمت قرارداد به افغانی‪150..................................................................‬‬
‫ضمیمه و‪ -‬خدمات و تسهیلت فراهم شده توسط فرمایش دهنده‪150..........................................‬‬
‫ضمیمه ز – فورمه ضمانت پیش پرداخت‪150......................................................................‬‬

‫مقدمه‬
‫‪ .1‬این قرارداد معیاری برای خجدمات مشجورتی بجه منظجور اسجتفاده ادارات تجدارکاتی و نماینجده گجان‬
‫تطبیق کننده آنها )منبعججد بنجام فرمجایش دهنجده گجان( درصجورتیکه یجک شججرکت مشجورتی )منبعجد بنججام‬
‫مشاور( را که معجاش آن براسجاس پرداخجت بجالمقطع صجورت میگیجرد بجرای انججام خجدمات اسجتخدام‬

‫‪121‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫نمایند‪ ،‬توسط اداره پالیسی تدارکات تهیه شده اسججت‪ .‬درهمچجو حجالت‪ ،‬اسججتفاده ازایججن قجرارداد بجرای‬
‫ل از بودجه عادی یا انکشافی تمویل شوند‪ ،‬اجباری میباشد‪.‬‬
‫قرارداد هاییکه قسمًا یا ک ً‬
‫‪ .2‬قرارداد معیاری شامل چهاربخش میباشد‪ :‬فورمه قرارداد‪ ،‬شرایط عمومی قرارداد‪ ،‬شرایط خججاص‬
‫قرارداد و ضمایم آن میباشد‪ .‬هنگام استفاده از این قرارداد فرمایش دهنده نباید شرایط عمومی قرارداد‬
‫را تغییر دهد‪ .‬هرنوع تعدیل ضروری مجاهیت پجروژه بایجد صجرف از طریجق شجرایط خجاص قجرارداد‬
‫صورت گیرد‪.‬‬
‫ل قرارداد های پرداخت بالمقطع وقتی استفاده میشوند که وظایف قابججل اجججرا واضججح و غیججر‬
‫‪ .3‬معمو ً‬
‫مبهم باشد‪ ،‬درصورتیکه خطرات تجارتی پذیرفته شده توسط مشاور نسبتًا پائین بجوده و همچجو مشجاور‬
‫برای اجرای قرارداد با قیمت موافقه شده پرداخت بالمقطع آماده باشند ‪ .‬همچو قیمت براساس نتایجج بجه‬
‫شمول نرخ های تهیه شده توسط مشاورتثبیت میگردد‪ .‬فرمایش دهنده مججوافقه مینمایججد کججه طبججق جججدول‬
‫پرداخت مربوط به تحویلی نتایج معین بجه طورمثجال گزارشجات بجه مشجاورین پرداخجت نمایجد‪ .‬منفعجت‬
‫عمده قرارداد پرداخت بالمقطع ساده گی اداری آن میباشد‪ ،‬فرمایش دهنده صرف با نتایج بدون نظارت‬
‫ل براسججاس پرداخججت بججالمقطع‪ :‬بججه طورمثججال‪،‬‬
‫از کارکرد کارمندان راضی باشد باشد‪ .‬مطالعات معمججو ً‬
‫سروی ها‪ ،‬ماسترپلن ها‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬سکتور‪ ،‬امکان پذیری ساده و مطالعات انجنیری انجام میآبند‪.‬‬

‫قرارداد برای خدمات‬
‫مشاورین‬
‫‪122‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫پرداخت بالمقطع‬
‫میان‬
‫}نام فرمایش دهنده{‬
‫و‬
‫}نام مشاور{‬
‫تاریخ‪:‬‬
‫فورمه قرارداد ‪1.‬‬
‫پرداخت بالمقطع‬
‫)متن داخل قوسین } { اختیاری بوده؛ تمام یادداشت ها باید از متن نهایی حذف شوند(‬
‫ایججن قججرارداد کججه )منبعججد بنججام "قججرارداد" یججاد میشججود( ازتاریججخ }تتت{ روز مججاه }ت تت{ت‬
‫}تتت{ت میان }تتت تتتتتت تتتتت{ ازیججک طججرف ت ت )منبعججد بنججام "فرمججایش‬

‫‪123‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫دهنده" یاد میشود( و }تتت مشججاور‪} ،‬ت ت منبعججد بنججام "مشججاور" یججاد میشججود( ازجججانب دیگججر عقججد‬
‫میگردد‪.‬‬
‫}یادداشت‪ :‬تتتتت تتتتت تتتتت تتت تت تت ت ت تت تت تتت تت‬
‫تت تتتتت ت تت تتت ت تت تت تت تتت ت تتتتت ت تتتت تت‬
‫تتت‪)..." :‬منبعد بنام فرمایش دهنده یاد میشود( و ازجانب دیگر اتحججادیه شججرکت هججا‪ ،‬کنسرسججیوم یججا‬
‫انجمن مشتمل بر شرکت های ذیل هر یک طورمشترک و جداگانه درمقابل فرمایش دهنججده بجرای انحججام‬
‫تمام وجایب مشاورتحت این قرارداد بنام }تتت تتتتت{ و }تتت تتتتت{ )منبعد بنججام‬
‫مشاور نامیده میشود( از حانب دیگر عقد می گردد‪.‬‬
‫با درنظرداشت اینکه‬
‫)الف( فرمایش دهنده از مشاور درخواست نموده باشد که خدمات مشججورتی معیججن )کججه منبعججد بنججام‬
‫"خدمات" یاد میشود( را طوریکه دراین قرارداد تعریف شده است انجام دهد‪.‬‬
‫)ب( شخص مشاورکه فرمایش دهنده ازوی درخواست نموده باید مهارتهای مسججلکی‪ ،‬کارمنججدان و‬
‫منابع تخنیکی را داشته وموافقه نماید که خدمات را طبق شرایط ومقججررات منججدرج درایججن قججرارداد‬
‫انجام دهد؛‬
‫)ج( فرمایش دهنده تخصیص بجودجه یجا قرضجه‪ ،‬کمجک بلعجوض یجا اعتبجار را از تمویجل کننجده‬
‫وجوه مالی }تتت ت تتتت تتتتت تتتتت تت تت ت تتت تت تتت‬
‫تتتت{ دریافت }یا برای آن درخواست{ نموده و قصد دارد تا بخشججی از آن }ت تتتتت‬
‫قرضه‪ ،‬اعتبار یا کمک بلعوض{ را برای پیش برد این پروسه پرداخت های مطلججوب تحججت ایججن‬
‫قرارداد مصرف نماید‪ ،‬با درک اینکه )‪ (i‬پرداخت ها توسط اداره تدارکاتی )یا تمویججل کننججده وجججوه‬
‫مالی( صرف به درخواست فرمایش دهنده به محض منظوری توسط اداره )یججا تمویججل کننججده وجججوه‬
‫مججالی( صججورت میگیججرد‪(ii) ،‬همچججو پرداخججت هججا بججا درنظرداشججت اینکججه از هرحیججث‪ ،‬شججرایط و‬
‫مقررات موافقتنامه تهیه )بججودجه‪ ،‬قرضججه‪ ،‬اعتبججار یججا کمججک بلعججوض( درنظرگرفتججه شججده و )‪(iii‬‬
‫اینکه هیچ شخصی غیججر از فرمججایش دهنججده هیججچ نججوع حقججی در موافقتنججامه تهیججه )بججودجه‪ ،‬قرضججه‪،‬‬
‫اعتبار یا کمک بلعوض( یا هرنوع ادعا بججرای )بججودجه‪ ،‬قرضججه‪ ،‬اعتبججار یججا کمججک بلعججوض( را‬
‫نخواهد داشت؛‬
‫حال به همین منظور جانبین طور ذیل موافقه مینمایند‪:‬‬
‫‪ .1‬اسناد ضمیمه ذیل بخش لینفک این قرارداد دانسته می شود‪:‬‬
‫)الف( شرایط عمومی قرارداد؛‬
‫)ب( شرایط خاص قرارداد؛‬
‫)ج( ضجججمایم ذیجججل‪} :‬تتتتتت ت‪ :‬تتت تت تت ت ت تتتت تت تتتتت‬
‫تت تتتت تت تتت "تتت ت تت تتتتت تتت ت" تتتت ت تت ت‬
‫تتتتتتت تتتتت تتت تتت{‬

‫‪124‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪125‬‬

‫ضمیمه الف‪ :‬توضیح خدمات‬

‫‪ -‬قابل استفاده نیست‬

‫ضمیمه ب‪ :‬ضرورت راپوردهی‬

‫‪ -‬قابل استفاده نیست‬

‫ضمیمه ج‪ :‬کارمندان کلیدی و مشاورین فرعی‬

‫‪ -‬قابل استفاده نیست‬

‫ضمیمه د‪ :‬تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی‬

‫‪ -‬قابل استفاده نیست‬

‫ضمیمه هج‪ :‬تفکیک قیمت قرارداد به افغانی‬

‫‪ -‬قابل استفاده نیست‬

‫ضمیمه و‪ :‬خدمات و تسهیلت توسط فرمایش دهنده‬
‫ضمیمه ز‪ :‬فورمه ضمانت پیش پرداخت‬

‫ قابل استفاده نیست‬‫‪ -‬قابل استفاده نیست‬

‫‪ .2‬حقوق ووجایب فرمایش دهنده و مشاور باید درقرارداد درج گردد به خصوص‪:‬‬
‫)الف( مشاورین باید خدمات را درمطابقت با احکام این قرارداد اجراء نمایند؛ و‬
‫)ب( فرمایش دهنده باید پرداخت ها را درمطابقت با احکام این قرارداد به مشاور نماید‪.‬‬
‫به نماینده گی از اشخاصیکه این قرارداد را تحت نجام هجای خجود از اولیجن روز وسجال فجوق الذکرامضججا‬
‫مینمایند‪.‬‬
‫ازطرف و به نماینده گی از }تتت تتتتتت تتتتتت تتتتت‬
‫تتتتتتتت{‬
‫}تتتتتتت تت تتتتتت{‬
‫ازطرف و به نماینده گی از }تتت تتتتت{‬
‫}تتتتتتت تتتتتتتت{‬

‫‪125‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫}تتتتتتت‪ :‬تتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تت تت تتتت‬
‫تتتتت تتتت تتت تتتتتت تتتت تتتتت تتتتت تتتتت‬
‫تتتتت تتتتتتتت تتتتت تت تتت تتت‪{:‬‬
‫ازطرف و به نماینده گی از هریک از اعضای مشاورین‬
‫}تتت تتت{‬
‫}تتت تتتتتتت تت تتتتتت{‬
‫}تتت تتت{‬
‫}تتت تتتتتتت تت تتتتتت{‬

‫‪126‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪127‬‬

‫شرایط عمومی قرارداد ‪2.‬‬
‫‪ .1‬احکام عمومی‬

‫‪127‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ 1.1‬تعریفات‬

‫به استثناء اینکه درمتن طوردیگردرج شده باشججد‪ ،‬شججرایط ذیججل درصججورتیکه‬
‫دراین قرارداد استفاده شود معنی ذیل را افاده مینماید‪:‬‬
‫)الف( قانون نافذ‪ :‬قوانین و تمام اسنادیکه درافغانستان حیثیت قانونی دارنججد‪،‬‬
‫یا درکشور دیگریکه درشرایط خاص قرارداد مشخص شده است‪ ،‬صادرشده‬
‫و وقتًا فوقتًا نافذ میگردد‪ ،‬میباشد‪.‬‬
‫)ب( تمویل کننده وجوه مجالی‪ :‬تمجام مؤسسجات‪ ،‬نهادهجا و ادارات تهیجه کننجده‬
‫وجججوه مججالی بججرای پرداخججت هججای خججدمات تحججت بججودجه‪ ،‬کمججک بلعججوض‪،‬‬
‫قرضه‪ ،‬اعتبار یا هرموافقتنامه مالی دیگر میباشد‬
‫)ج( مشاور‪ :‬هرنهاد خصوصی و عامه که تحت ایججن قججرارداد خججدمات را بججه‬
‫فرمایش دهنده عرضه مینماید‪.‬‬
‫)د( قرارداد‪ :‬قرارداد امضاء شججده توسججط جججانبین و تمججام اسججناد ضججمیمه شججده‬
‫مندرج درلست ماده ‪ ،1‬این شرایط عمومی قرارداد‪ ،‬شرایط خججاص قججرارداد‪،‬‬
‫و ضمایم میباشند‪.‬‬
‫)هج( قیمت قرارداد‪ :‬قیمت برای اجرای خدمات که درمطابقت با ماده ‪ 6‬بایججد‬
‫پرداخت شود؛‬
‫)و( تاریخ آغاز‪ :‬روزیکه این قرارداد طبق ماده ‪ 2.1‬شرایط عمومی قرارداد‬
‫به مرحله اجراء درمی آید‪.‬‬
‫)ز( اسعارخارجی‪ :‬هرنوع اسعارغیراز افغانی میباشد‪.‬‬
‫)ح( ‪ :GC‬شرایط عمومی قرارداد میباشد‪.‬‬
‫)ط( حکومت‪ :‬حکومت جمهوری اسلمی افغانستان میباشد‪.‬‬
‫)ی( واحججد پججولی داخلججی‪ :‬واحججد پججولی جمججوری اسججلمی افغانسججتان )افغججانی(‬
‫میباشد‪.‬‬
‫)ک( عضججو‪ :‬هریججک از نهججاد هججای تشججکیل دهنججده مشججارکت‪ ،‬کنسرسججیوم و‬
‫انجمن ها را ایجاد مینمایند؛ و اعضاء عبارت از تمام نهادهای آن میباشد‪.‬‬
‫)ل( جانب )طرف(‪ :‬فرمججایش دهنجده یجا مشججاور‪ ،‬هریججک و جججانبین بجه معنججی‬
‫هردوی آنها میباشد‪.‬‬
‫)م( کارمندان‪ :‬اشخاصیکه توسط مشججاور یججا مشججاورین فرعججی اسججتخدام و بججه‬
‫منظور اجرای خدمات یا بخش از آن توظیف میگردند‪ ،‬میباشد‪.‬‬
‫)ن( ‪ :SC‬شرایط خاص قرارداد که توسط آن شرایط عمومی قججرارداد تعججدیل‬
‫یا تکمیل شده میتواند‪.‬‬

‫‪128‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪129‬‬

‫)س( خدمات‪ :‬کارهاییکه با رعایت ایجن قججرارداد‪ ،‬طجوریکه درضجمیمه الججف‬
‫تشریح شده توسط مشاور اجرا میگردد‪.‬‬
‫)ع( مشججاورین فرعججی‪ :‬هرشججخص یججا نهججادیکه مشججاور بخشججی از خججدمات را‬
‫طور فرعی با آنها قرارداد مینماید‪.‬‬
‫)ض( کتبی‪ :‬مکاتبه طورتحریری با ثبوت دریافت میباشد‪.‬‬
‫‪ 1.2‬قانون نافذ‬
‫برقرارداد‬

‫این قرارداد‪ ،‬معنی و تفسیر آن و رابطه میان اشخاص باید توسط قججانون نافججذ‬
‫صورت گیرد‪.‬‬

‫‪ 1.3‬زبان‬

‫این قرارداد به زبان مشخص درشرایط خججاص قججرارداد کججه زبججان کنججترول و‬
‫لزمی برای تمام مسایل مربوط به معنی یا تفسیر این قججرارداد بججوده قججرارداد‬
‫به آن اجراء میگردد‪.‬‬

‫‪ 1.4‬اعلنات‬
‫‪1.4.1‬‬

‫هرنوع اعلن‪ ،‬درخواست یا موافقه کتبی لزم یا مجججاز داده شججده درمطججابقت‬
‫با این قرارداد میباشد‪ .‬هرهمچو اعلن‪ ،‬درخواست یا موافقه زمانیکه شخصًا‬
‫به یک نماینده با صلحیت طرفیکه مکاتبه عنوانی او بججوده تحویججل داده شججود‬
‫یا زمججانیکه بججه همچججو جججانب بججه آدرس مشججخص در شججرایط خججاص قججرارداد‬
‫ارسال شود‪ ،‬داده شده یا صورت گرفته تلقی میگردد‪.‬‬

‫‪1.4.2‬‬

‫هریک ازطرفین میتوانججد بججا دادن اطلع کتججبی بجه جججانب دیگججر جهججت آگهججی‬
‫درمورد تغیر آدرس مشخص خود درشرایط خاص قرارداد آن را تغییردهد‪.‬‬

‫‪ 1.5‬محل‬

‫خدمات باید درمحل یا موقعیتیکه درضمیمه الف مشخص شده است صججورت‬
‫گیرد و درصورتیکه موقعیت وظیفججه خججاص مشججخص نشججده باشججد‪ ،‬درهمچججو‬
‫محل ها‪ ،‬خواه درافغانسججتان یججا جججای دیگججر‪ ،‬طجوریکه فرمججایش دهنججده بججه آن‬
‫منظوری داده باشد‪ ،‬اجراء شده میتواند‪.‬‬

‫‪ 1.6‬صلحیت عضو‬
‫مسؤل‬

‫درصورتیکه مشاور مشمول مشارکت چندین شرکت ‪ ،‬کنسرسججیوم یججا انجمججن‬
‫های بیشتر از یک نهاد باشد‪ ،‬اعضاء بدینوسیله بججه نهججاد مشججخص درشججرایط‬
‫خاص قجرارداد جهجت اقجدام بجه نماینجده گجی از اججراء تمجام حقجوق مشجاور و‬
‫وجججایب درمقابججل فرمججایش دهنججده تحججت ایججن قججرارداد‪ ،‬بججه شججمول دریججافت‬
‫رهنمودهججا و پرداخججت هججا از فرمججایش دهنججده امججا محججدود بججه آن نمججی باشججد‪،‬‬
‫تفویض صلحیت نمایند‪.‬‬

‫‪ 1.7‬نماینده گان با‬
‫صلحیت‬

‫هرنججوع اقججدام لزم یججا مجججازکه قراراسججت صججورت گیججرد و هرسججند لزم یججا‬
‫مجججازکه تحججت ایجن قججرارداد توسججط فرمججایش دهنججده یججا مشججاور اجججراء گججردد‬
‫ازطجرف کارمنجدان رسججمی مشججخص درشججرایط خجاص قججرارداد اجججراء شججده‬
‫میتواند‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ 1.8‬مالیات و مکلفیت‬
‫ها‬

‫مشاور‪ ،‬مشاورین فرعی‪ ،‬و کارمندان آنها بایججد همچججو مالیججات‪ ،‬مکلفیججت هججا‪،‬‬
‫فیججس هججا و سججایر مالیججات غیرمسججتقیم وضججع شججده را طبججق قججانون قابججل نافججذ‬
‫طوریکه درشرایط خاص قرارداد مشخص شده است‪ ،‬بپردازند‪.‬‬

‫‪ 1.9‬فساد و تقلب‬
‫‪ 1.9.1‬تعریفات‬

‫اداره پالیسی تدارکات مبنججی بججرروش کججاری خججود ازادارات تججدارکاتی )بججه‬
‫شمول افراد ذینفع بجودجه‪ ،‬قرضجه‪ ،‬کمجک بلعجوض اعتبجار از یجک تمویجل‬
‫کننده وجوه مالی(‪ ،‬همچنان قججرارداد مشججاورین شججامل درقراردادیکججه توسججط‬
‫تمویل کننده وجوه تمویل میشود‪ ،‬تقاضا مینماید تا بلند ترین معیارات اخلقی‬
‫را حین انتخاب و اجرای همچو قراداد ها رعایت نمایند‪ .‬طبججق ایججن پالیسججی‪،‬‬
‫اداره پالیسی تدارکات‪:‬‬
‫)الف( به منظور این حکم اصطلحات ذیل را قرار آتی تعریف می نماید‪:‬‬
‫)‪ (i‬فساد‪ :‬پیشنهاد‪ ،‬دادن‪ ،‬دریافت‪ ،‬یا درخواسججت نمججودن هرچیججز بججا ارزش‬
‫اسججت کججه طورمسججتقیم یججا غیرمسججتقیم فعججالیت کارمنججد عججامه را در مراحججل‬
‫انتخاب یا اجرای قرارداد تحت تاثیرقراردهد؛‬
‫)‪ (ii‬تقلسسب‪ :‬عبججارت از جعججل یججا فروگججذاری حقججایق بججه منظججور تحججت تججاثیر‬
‫قراردادن مراحل انتخاب یا اجرای قرارداد میباشد؛‬
‫)‪ (iii‬سازش‪ :‬طرح یا سازش میان دو یا بیشتر مشاورین با و یا بدون آگاهی‬
‫اداره تدارکاتی یا فرمایش دهنده‪ ،‬به منظور ایجججاد قیججم سججاختگی‪ ،‬درسججطوح‬
‫غیر رقابتی میباشد؛‬
‫)‪ (iv‬اجبار‪ :‬ضرر یا تهدید ضرر رسانیدن طورمستقیم یا غیر مستقیم به‬
‫اشجخاص یجا دارایجی هجای آنهجا بجه منظجور تحجت تجاثیرقراردادن بجرای عجدم‬
‫اشتراک شان درمراحل تدارکاتی یا اجرای قرارداد میباشد‪.‬‬

‫‪ 1.9.2‬تدابیریکه باید‬
‫اتخاذ گردد‬

‫)ب( هرگاه درهرزمانی از مراحل تدارکات معلوم شججود کججه نماینججده گججان ادارۀ‬
‫تدارکاتی یا اشخاص ذینفع از بودجه‪ ،‬قرضه‪ ،‬اعتبار یجا کمجک هجای بلعجوض‬
‫درفساد‪ ،‬تقلب‪ ،‬سازش یا اجبجار درجریججان مراحجل انتخجاب یجا اججرای قجرارداد‬
‫دست داشته اند‪ ،‬بدون اقدام به موقع و مناسججب ادارۀ تججدارکاتی قابججل قبججول اداره‬
‫پالیسی تدارکات وزارت مالیه ویا تمویل کننجده وججوه مجالی بجه منظجور ججبران‬
‫وضعیت مذکور‪ ،‬همان بخش وجوه مالی تخصیص داده شججده بججه قججرارداد لغججو‬
‫می گردد؛‬
‫)ج( هرگاه معلوم شود که مشاور پیشنهاد شده برای اعطاء‪ ،‬مستقیمًا یا ازطریق‬
‫یک نماینده خویش درفساد‪ ،‬تقلب ‪ ،‬سازش‪ ،‬یججا اجبججار دررقججابت بججرای قججرارداد‬
‫مورد نظر دست داشته است‪ ،‬طورقطعی یججا بججرای یججک مججدت معیججن غیرواجججد‬
‫شرایط اعلن شده از اعطای قرارداد تمویل شده از بودجه عادی یا انکشججافی‬

‫‪130‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪131‬‬

‫یا توسط تمویل کننده وجوه مالی محروم خواهد شد؛‬
‫‪ 1.9.3‬فیس و حق‬
‫العمل ها‬

‫ازمشاور برنده تقاضا خواهد شد تا هرنوع حق العمل یا فیس های را که بججه‬
‫پیش کاران یا نمانیده گانیکه درمقابل حججق العمججل کارمیکننججد‪ ،‬درارتبججاط بججه‬
‫پروسه انتخاب یا اجرای قرارداد پرداخت شده یا قرارباشد پرداخت شود را‬
‫اظهارنماید‪ .‬معلومات افشا شجده بایجد حجد اقجل شجامل نجام و آدرس پیجش کجار‪،‬‬
‫نماینده و شخصیکه برای حق العمل کارمینمایججد‪ ،‬مبلججغ و اسججعار‪ ،‬و هججدف از‬
‫اخذ فیس یا حق العمل بوده باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬آغاز‪ ،‬تکمیل‪ ،‬تعدیل و فسخ قرارداد‬

‫‪ 2.1‬اعتبار قرارداد‬

‫این قرارداد از تاریخ امضای آن توسط جانبین یا کدام تاریخ دیگر طوریکه‬
‫در شرایط خاص قرارداد ذکرشده است قابل اعتبار می باشد‪ .‬تاریخ شروع‬
‫قرارداد تاریخ آغاز تعریف شده است‪.‬‬

‫‪ 2.2‬آغاز اجرای‬
‫خدمات‬

‫اجرای خدمات تحت این قرارداد توسط فرمایش دهنده نباید دیرتراز تعداد‬
‫روزها بعد از تاریخ آغاز قرارداد که درشرایط خاص قرارداد مشخص شده‬
‫است آغاز گردد‪.‬‬

‫ل فسخ شده‬
‫‪ 2.3‬تاریخ ختم قرارداد به استثناء اینکه با رعایت ماده ‪ 2.6‬شرایط عمومی قرارداد قب ً‬
‫باشد‪ ،‬با پایان همچو میعاد بعد از تاریخ آغاز مشخص درشرایط خاص‬
‫قرارداد خاتمه میآبد‪.‬‬
‫‪ 2.4‬تعدیل یا تغییرات‬

‫هرنوع تعدیل یا تغییر در شرایط و مقررات این قرارداد به شمول هرنوع‬
‫تعدیل یا تغییر در ساحه خدمات‪ ،‬صرف با موافقه تحریری میان جانبین‬
‫صورت گرفته میتواند‪ .‬به هرحال‪ ،‬هریک از جانبین باید پیشنهادات برای‬
‫تعدیل یا تغییر توسط جانب دیگر را مورد ملحظه مناسب قرار دهد‪.‬‬

‫‪ 2.5‬حالت غیر مترقبه‬

‫‪ 2.5.1‬تعریف‬

‫حالت غیرمترقبه‪ :‬بادرنظرداشت این قرارداد عبارت از واقعه یی است که‬
‫غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب و خارج ازکنترول یکی از طرفین‬
‫بوده اجرای مکلفیت ها توسط یکی از طرفین را ناممکن یا به صورت‬
‫مستدل غیرعملی سازد طوریکه درهمچو حالت اجرای آن را ناممکن‬
‫سازد‪.‬‬

‫‪ 2.5.2‬عدم نقض‬
‫قرارداد‬

‫عدم موفقیت یکی از طرفین درانجام مکلفیت ها تا جاییکه همچو ناتوانی‬
‫ناشی از حالت غیرمترقبه واقع شده باشد‪ ،‬نقص یا نقض قرارداد شمرده نمی‬
‫شود‪ ،‬مشروط برآنکه جانب متاثرازهمچو حالت )الف( به منظور تطبیق تمام‬
‫شرایط و مقررات این قرارداد از احتیاط لزم‪ ،‬مواظبت کامل و تدابیربدیل‪،‬‬
‫کارگرفته باشد و )ب( جانب دیگر را هرچه زود تر راجع به وقوع همچو‬

‫‪131‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫حادثه خبرداده باشد‪.‬‬
‫‪ 2.5.3‬تمدید مدت‬

‫میعادیکه با درنظرداشت این قرارداد‪ ،‬قرارباشد طی آن هرنوع اقدام یا‬
‫وظیفه را یکی از طرفین تکمیل نماید‪ ،‬درصورتیکه نتواند همچو اقدام یا‬
‫وظیفه را درمدت معینه درنتیجه حالت غیرمترقبه انجام دهد‪ ،‬مدت معادل‬
‫آن باید برایش تمدید شود‪.‬‬

‫‪ 2.5.4‬پرداخت ها‬

‫درجریان مدت عدم توانایی جهت اجرای خدمات درنتیجه وقوع یک حالت‬
‫غیرمترقبه‪ ،‬تحت شرایط این قرارداد مشاور مستحق پرداخت بوده و‬
‫مصارف اضافی را که روی ضرورت درجریان این مدت به منظور انجام‬
‫خدمات و فعالیت دوباره متحمل شده است‪ ،‬بعد از ختم مدت مذکور جبران‬
‫شود‪.‬‬

‫‪ 2.6‬فسخ‬

‫‪ 2.6.1‬توسط فرمایش فرمایش دهنده میتواند درصورت وقوع تمام حالت مشخص شده درفقره‬
‫های )الف( تا )و( ماده ‪ 2.6.1‬این قرارداد را فسخ نماید‪ .‬درهمچو یک‬
‫دهنده‬
‫حالت فرمایش دهنده باید در مدتیکه کمتر از سی )‪ (30‬روز کاری و‬
‫شصت )‪ (60‬روز کاری در صورت وقوع حالت مندرج فقره )هج( نباشد‬
‫درمورد فسخ قرارداد به مشاور کتبًا اطلع بدهد‪.‬‬
‫)الف( هرگاه مشاور‪ ،‬طوریکه در اطلعیه تعلیق طبق ماده ‪ 2.8‬شرایط‬
‫عمومی قرارداد مندرج فوق مشخص شده است‪ ،‬درمدت سی )‪ (30‬روز‬
‫کاری بعد ازدریافت همچو اطلعیه تعلیق یا درمدت بیشتر طوریکه فرمایش‬
‫دهنده به آن طورکتبی موافقه نموده است‪ ،‬موفق به جبران اجرای مکلفیت‬
‫های خویش نشود‪.‬‬
‫)ب( هرگاه مشاور ورشکسته یا رو به تحلیل رفته باشد‪.‬‬
‫)ج( هرگاه مشاور‪ ،‬نظر به قضاوت فرمایش دهنده‪ ،‬درفساد یا تقلب‬
‫دررقابت یا اجرای این قرارداد دست داشته باشد‪.‬‬
‫)د( هرگاه بالثروقوع حالت غیرمترقبه‪ ،‬مشاور نتواند یک بخش اساسی‬
‫خدمات را در مدتیکه کمتر از شصت )‪ (60‬روز کاری نباشد اجراء نماید‪.‬‬
‫)هج( هرگاه فرمایش دهنده‪ ،‬نظربه صلحدید خود و به هردلیلی تصمیم‬
‫برفسخ قرارداد گرفته باشد‪.‬‬
‫)و( هرگاه مشاور موفق به تطبیق فیصله نهایی ناشی از مراحل داوری با‬
‫رعایت ماده ‪ 8‬شرایط عمومی قرارداد نشود‪.‬‬
‫‪ 2.6.2‬توسط مشاور‬

‫‪132‬‬

‫مشاور میتواند با دادن اطلع کتبی به فرمایش دهنده درمدتیکه کمتر از سی‬
‫)‪ (30‬روز کاری نباشد این قرارداد را فسخ نماید؛ همچو اطلعیه باید بعد از‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪133‬‬

‫وقوع هرهمچو حالت غیرمترقبه مشخص درفقره های )الف( الی )ج( ماده‬
‫‪ 2.6.2‬شرایط عمومی قرارداد داده شود‪:‬‬
‫)الف( هرگاه فرمایش دهنده با درنظرداشت این قرارداد و نه براساس‬
‫منازعه طبق ماده ‪ 7‬شرایط عمومی قرارداد در مدت چهل و پنج )‪ (45‬روز‬
‫کاری بعد از دریافت اطلع کتبی از مشاور که موقع پرداخت سررسیده‬
‫است‪ ،‬موفق به پرداخت پول به مشاور نشود‪.‬‬
‫)ب( هرگاه دراثر حالت غیرمترقبه‪ ،‬مشاور نتواند که یک بخش اساسی‬
‫خدمات را درمدتیکه کمتر از شصت )‪ (60‬روز کاری نباشد‪ ،‬اجراء نماید‪.‬‬
‫)ج( هرگاه فرمایش دهنده موفق به رعایت و تطبیق تمام فیصله نهایی ناشی‬
‫از داوری با درنظرداشت ماده ‪ 8‬شرایط عمومی قرارداد نشود‪.‬‬
‫‪ 2.6.3‬پرداخت بعد از‬
‫فسخ‬

‫با درنظرداشت ماده ‪ ، 2.6.1‬یا ‪ 2.6.2‬شرایط عمومی قرارداد‪ ،‬فرمایش‬
‫دهنده باید به محض فسخ این قرارداد پرداخت های ذیل را به مشاور اجراء‬
‫نماید‪:‬‬
‫)الف( پرداخت با درنظرداشت ماده ‪ 6‬شرایط عمومی قرارداد برای اجرای‬
‫قناعت بخش خدمات قبل از آغازتاریخ فسخ؛‬
‫)ب( به استثناء حالت فسخ با درنظرداشت فقره )الف( الی )ج( و )و( ماده‬
‫‪ 2.6.1‬شرایط عمومی قرارداد‪ ،‬جبران هرنوع مصرف مطلوب احتمالی‬
‫قابل باز پرداخت درنتیجه فسخ فوری قرارداد به شمول مصرف بازگشت‬
‫کارمندان و متعلقین واجد شرایط آنها از سفر‪.‬‬

‫‪ .3‬مکلفیت های مشاور‬

‫‪133‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ 3.1‬عمومی‬
‫‪ 3.11‬معیار اجراء‬

‫مشاورباید خدمات و مکلفیت های خود را با دقت کامل‪ ،‬مؤثریت و اقتصادی‬
‫بودن‪ ،‬درمطابقت با معیارات و تجارب مسلکی که به صورت عموم قبول شده‬
‫است اجراء و تجارب مدیریت سالم را مورد مشاهده قرارداده و تکنالوژی‬
‫مناسب‪ ،‬تجهیزات سالم ومؤثر‪ ،‬ماشین آلت‪ ،‬مواد و روش ها را بکاراندازد‪.‬‬
‫مشاورهمیشه باید درارتباط به هرمسئله مربوط به این قرارداد یا خدمات‪ ،‬با‬
‫فرمایش دهنده صادقانه عمل نموده و درتمام اوقات ازمنافع قانونی فرمایش‬
‫دهنده حمایه نموده و درمقابل مشاورین فرعی یا جانب سومی ازحقوق وی دفاع‬
‫نماید‪.‬‬

‫‪ 3.2‬تضاد منافع‬

‫مشاور باید بدون هرنوع ملحظه درمورد کارآینده خویش منافع فرمایش دهنده‬
‫را درنظرگرفته و ازتضاد با قرارداد های دیگر یا منافع خود شرکت جدًا اجتناب‬
‫نماید‪.‬‬

‫‪ 3.2.1‬مشاورنباید از‬
‫حق العمل‪ ،‬تخفیفات و‬
‫غیره بهره برداری کند‬

‫طبق ماده ‪ 6‬شرایط عمومی قرارداد پرداخت به مشاورین باید صرف‬
‫دربردارنده پرداخت مربوط به این قرارداد باشد و مشاور نباید به خاطرمنفعت‬
‫خود بارعایت این قرارداد یا به خاطرشانه خالی کردن از مکلفیت های خود‬
‫کدام حق العمل تجارتی‪ ،‬تخفیف یا پرداخت مشابه درارتباط به فعالیت ها را‬
‫قبول نماید و باید تلش های زیادی نماید تا اطمینان حاصل کند که کارمندان‪،‬‬
‫مشاورین فرعی و همچنان پیشکاران آنها به همین قسم هیچ نوع پرداخت های‬
‫اضافی را دریافت ننمایند‪.‬‬

‫مشاور موافقه مینماید که درجریان مدت این قرارداد و بعد از فسخ آن‪ ،‬خود و‬
‫‪ 3.2.2‬مشاور و‬
‫اشخاص وابسته به او هرنهاد وابسته به او و تمام مشاورین فرعی و شرکتهای وابسته به آنها ازتهیه‬
‫اجناس‪ ،‬امورساختمانی یا خدمات )غیرمشورتی( منتج از یا مستقیمًا مربوط به‬
‫نباید درفعالیت های‬
‫دیگر پروژه شامل باشد خدمات مشورتی برای آماده سازی یا اجرای پروژه‪ ،‬غیرواجد شرایط می باشند‪.‬‬
‫‪ 3.2.3‬ممانعت از‬
‫فعالیت های متضاد‬

‫مشاور نباید درهیچ نوع تجارت یا فعالیت های مسلکی که با فعالیت های تعیین‬
‫شده برای آنها تحت این قرارداد‪ ،‬خود‪ ،‬یا ازطریق کارمندان و مشاورین فرعی‬
‫خود شامل شود‪.‬‬

‫‪ 3.3‬محرمیت‬

‫به استثناء اینکه موافقه قبلی فرمایش دهنده گرفته شده باشد‪ ،‬مشاور و کارمندان‬
‫نباید هیچگاهی با شخص یا اداره معلومات محرم بدست آمده از انجام خدمات‬
‫را درمیان گذاشته و مشاور و کارمندان نباید پیشنهادات صورت گرفته درنتیجه‬
‫خدمات را درمحضر عام افشا نمایند‪.‬‬

‫‪ 3.4‬بیمه ایکه توسط‬
‫مشاور باید گرفته شود‬

‫مشاور )الف( مشاورین فرعی او )یا مشاورین فرعی‪ ،‬هرکدام که باشد(‬
‫مصرف خود شان اما طبق شرایط و مقررات موافقه شده توسط فرمایش دهنده‪،‬‬
‫درمقابل خطرات‪ ،‬و برای پوشش مشخص درشرایط خاص قرارداد بیمه گرفته‬
‫و حفظ نماید و )ب( به درخواست فرمایش دهنده‪ ،‬مدارک آن به منظور اینکه‬
‫همچو بیمه صورت گرفته و حفظ شده است و حق بیمه موجود به همین لحاظ‬

‫‪134‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪135‬‬

‫پرداخت شده است را به فرمایش دهنده ارائه نماید‪.‬‬
‫‪ 3.5‬اقدامات مشاور که مشاور باید منظوری کتبی فرمایش دهنده را قبل از اقدام به کارهای ذیل دریافت‬
‫نماید‪:‬‬
‫ایجاب منظوری قبلی‬
‫فرمایش دهنده را‬
‫)الف( عقد قرارداد فرعی بخشی از خدمات ‪،‬‬
‫مینماید‬
‫)ب( تعیین اعضای کارمندانیکه نام های ایشان در ضمیمه )ج( درج نبوده‪ ،‬و‬
‫)ج( هراقدام دیگرکه درشرایط خاص قرارداد مشخص شده باشد‪.‬‬
‫‪ 3.6‬مکلفیت های‬
‫راپوردهی‬

‫)الف( مشاور باید گزارشات و اسناد مشخص در ضمیمه )ب( را درفورمه به‬
‫تعداد و در مدت مندرج ضمیمه متذکره به فرمایش دهنده تسلیم نماید‪.‬‬
‫)ب( گزارشات نهایی باید علوه بر اوراق مشخص در ضمیمه مذکور توسط‬
‫سی دی روم نیز تحویل داده شود‪.‬‬

‫‪ 3.7‬اسناد تهیه شده‬
‫توسط مشاور‬
‫ملکیت فرمایش‬
‫دهنده میباشد‬

‫)الف( تمام پلن‪ ،‬ترسیمات‪ ،‬مشخصات‪ ،‬دیزاین‪ ،‬گزارشات‪ ،‬سایر اسناد و نرم‬
‫افزار تهیه شده توسط مشاور برای فرمایش دهنده تحت این قرارداد در ملکیت‬
‫او قرارگرفته و همین قسم باقی خواهد ماند و مشاور باید به محض فسخ یا ختم‬
‫قرارداد‪ ،‬تمام همچو اسناد را ‪ ،‬یکجا با یک لست موجودی متعلق به آن به‬
‫فرمایش دهنده تحویل نماید‪.‬‬
‫)ب( مشاور میتواند یک کاپی هر همچو اسناد و نرم افزارها را نزد خود حفظ‬
‫نماید‪ .‬محدودیت های راجع به استفاده این اسناد و نرم افزار در آینده درصورت‬
‫لزوم باید درشرایط خاص قرارداد مشخص گردد‪.‬‬

‫‪ 3.8‬محاسبه‪ ،‬معاینه و‬
‫تفتیش‬

‫مشاور باید )‪ (i‬حسابات درست و منظم و یادداشت ها درارتباط به خدمات‬
‫مربوطه را درمطابقت با اصول بین المللی حسابداری و به شکل و تفصیلتیکه‬
‫طور واضح کلیه تغییرات زمانی و مصارف و دلیل آن به صورت شفاف‬
‫تشخیص گردد‪ ،‬حفظ و براساس آن )‪ (ii‬درصورت لزوم گهگاهی به فرمایش‬
‫دهنده یا نماینده های مؤظف او ویا تمویل کننده گان وجوه مالی الی مدت دوسال‬
‫بعد از ختم تاریخ یا فسخ قرارداد‪ ،‬اجازه بدهد تا عین معاینه را انجام داده و‬
‫همچنان کاپی های آن را جهت تفتیش توسط مفتشین مؤظف از طرف فرمایش‬
‫دهنده یا تمویل کننده وجوه مالی‪ ،‬به آنها بدهد‪.‬‬

‫کارمندان مشاور ‪4.‬‬
‫‪ 4.1‬توضیح کارمندان‬

‫‪135‬‬

‫مشاور باید همچو کارمندان و مشاورین فرعی مجججرب را طججوریکه بججرای انجججام‬
‫خدمات لزم است‪ ،‬استخدام و بکار توظیف نماید‪ .‬وظیفه‪ ،‬لئحه وظججایف مججوافقه‬
‫شده‪ ،‬حد اقل اهلیت و میعاد تخمینی برای اجرای خدمات کارمندان کلیدی مشججاور‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫درضججمیمه )ج( تشججریح شججده اسججت‪ .‬کارمنججدان کلیججدی و مشججاورین فرعججی کججه بججا‬
‫وظایف و نامهایشان درلست مندرج ضمیمه )ج( شامل میباشججند‪ ،‬توسججط فرمججایش‬
‫دهنده منظور میگردد‪.‬‬
‫‪ 4.2‬برکناری ویا‬
‫تعویض کارمندان‬

‫)الف( به استثناء اینکه فرمایش دهنده طوردیگرموافقه نموده باشد‪ ،‬هیچ تغییری‬
‫ب خارج از‬
‫درکارمندان کلیدی صورت گرفته نمیتواند‪ .‬هرگاه به کدام دلیل مناس ً‬
‫کنترول مشاور‪ ،‬مانند تقاعد‪ ،‬فوت‪ ،‬عدم توانایی طبی‪ ،‬درمیان دیگران باشد‪،‬‬
‫ضرور است تا هرکارمند کلیدی را تعویض نموده‪ ،‬مشاور باید شخصی راکه‬
‫دارای شایستگی های معادل یا بهترازآن باشد‪ ،‬عوض او تعیین نماید‪.‬‬
‫)ب( هرگاه ازنظر فرمایش دهنده )‪ (i‬یکی از کارمندان مرتکب بدرفتاری جدی‬
‫شده یا به خاطرارتکاب کدام عمل جنایی متهم شده باشد )‪ (ii‬یا دلیل معقول‬
‫وجود داشته باشد که از اجراآت کارمندان راضی نبوده‪ ،‬سپس مشاور به‬
‫درخواست کتبی فرمایش دهنده باید با تشخیص دلیل آن‪ ،‬فورًا یک شخص‬
‫دارای شایستگی ها و تجارب قابل قبول به فرمایش دهنده را پیدانموده تعویض‬
‫نماید‪.‬‬
‫)ج( مشاورحق ادعا برای مصارف اضافی اتفاقی ناشی از برکناری ویا تعویض‬
‫کارمندان را ندارد‪.‬‬

‫‪ .5‬مکلفیت های فرمایش دهنده‬
‫‪ 5.1‬معاونت و معافیت‬

‫فرمایش دهنده باید تلش زیادی نماید تا اطمینان حاصل کند که همچو کمک ها و‬
‫معافیت مشخص درشرایط خاص قرارداد ازطججرف حکججومت جمهججوری اسججلمی‬
‫افغانستان به مشاور فراهم گردد‪.‬‬

‫‪ 5.2‬تعییرات درقانون‬
‫قابل اجرای مربوط به‬
‫مالیات و مکلفیت ها‬

‫هرگاه بعد ازتاریخ عقد این قرارداد‪ ،‬کدام تغییر در قانون قابججل نافججذ دررابطججه بججا‬
‫مالیججات و مکلفیججت هججاییکه قیمججت یججا مصججرف دراجججرای خججدمات توسججط مشججاور‬
‫صورت گرفته را زیاد یا کم نماید صججورت گرفتججه باشججد‪ ،‬دراینصججورت معججاش و‬
‫مصارف قابل بازپرداخت دیگر بجه مشججاور تحججت ایجن قججرارداد براسجاس آن و بججا‬
‫موافقه میان جانبین زیاد ویا کم شججده میتوانججد و بایججد تعججدیلت تحریججری درسججقف‬
‫مبلغ های مشخص در ماده ‪) 6.2‬الف( یا )ب( شرایط عمججومی قججرارداد صججورت‬
‫گیرد‪.‬‬

‫‪ 5.3‬خدمات و‬
‫تسهیلت‬

‫فرمایش دهنده باید به منظور انجججام خججدمات و بججدون کججدام مصججرف‪ ،‬تسججهیلت و‬
‫خدمات مندرج در ضمیمه )و( را دردسترس مشاور قراردهد‪.‬‬

‫‪ .6‬پرداخت ها به مشاور‬

‫‪136‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪137‬‬

‫‪ 6.1‬پرداخت بالمقطع‬

‫مجموع پرداخت به مشجاور نبایجد ازقیمجت قجرارداد کجه شجامل تمجام مصجارف معیجن‬
‫پرداخت بالمقطع میباشد‪ ،‬تجاوزنموده همججه مصججارف لزم جهججت اجججرای خججدمات‬
‫تشریح شده در ضمیمه )الف( را تحت پوشش قراردهد‪ .‬به اسجتثناء اینکجه درمجاده‬
‫‪ 5.2‬طور دیگر درج شده باشججد‪ ،‬قیمججت قججرارداد فججوق از مبججالغ ذکرشججده در مججاده‬
‫‪ 6.2‬صرف درصورتیکه جانبین به پرداخت های اضافی درمطابقت با مججاده ‪2.4‬‬
‫موافقه نموده باشند‪ ،‬اضافه شده میتواند‪.‬‬

‫‪ 6.2‬قیمت قرارداد‬

‫)الججف( قیمجت قابججل پرداخججت بجه اسجعار خججارجی درشججرایط خجاص قججرارداد درج‬
‫میباشد‪.‬‬
‫)ب( قیمت قابل پرداخت به افغانی در شرایط خاص قرارداد درج میباشد‪.‬‬

‫‪ 6.3‬پرداخت برای‬
‫خدمات اضافی‬

‫به منظور تعیین معاش مناسججب بججرای خججدمات اضججافی طججوریکه تحججت مججاده ‪2.4‬‬
‫ممکن موافقه صورت گیرد‪ ،‬یک تفکیک قیمت پرداخت بالمقطع درضمیمه هججای‬
‫)د( و )هج( درج می گردد‪.‬‬

‫‪ 6.4‬شرایط و مقررات‬
‫پرداخت‬

‫پرداخت ها باید به حساب مشاور و درمطابقت با جدول پرداخت مندرج شججرایط‬
‫خاص قرارداد تادیه شوند‪ .‬به استثناء اینکه درشرایط خاص قججرارداد طججوردیگر‬
‫ذکرشده باشد‪ ،‬اولین پرداخت درمقابل ضججمانت پیججش پرداخججت تهیججه شججده توسججط‬
‫مشججاور بججا عیججن مبلججغ صججورت گرفتججه و الججی مججدت ذکرشججده در شججرایط خججاص‬
‫قرارداد قابل اعتبار می باشد‪ .‬همچو ضججمانت بایججد درفججورمه منججدرج درضججمیمه‬
‫)ز( یا فورمه دیگرمانند آن‪ ،‬طوریکه فرمججایش دهنججده کتبجًا آن را منظججور نمججوده‬
‫باشججد‪ ،‬تهیججه گججردد‪ .‬هرنججوع پرداخججت بعججد از اینکججه لسججت آن درشججرایط خججاص‬
‫قججرارداد بججرای همچججو پرداخججت ترتیججب و مشججاور یججک صججورت حسججاب را بججا‬
‫تشخیص مبلغ مذکور به فرمایش دهنده ارائه نمود صورت خواهد گرفت‪.‬‬

‫‪ 6.5‬جبران‬
‫تاخیردرپرداخت ها‬

‫هرگاه فرمایش دهنده بیشتر از پانزده )‪ (15‬روز کاری بعد از تاریخ ذکرشججده در‬
‫ماده ‪ 6.4‬شرایط خاص قرارداد‪ ،‬درپرداخت ها تاخیر نموده باشد‪ ،‬جججبران تججاخیر‬
‫به مشاور برای هریک روز کاری به نرخ ذکرشده درشرایط خاص قرارداد بایججد‬
‫پرداخت شود‪.‬‬

‫‪ .7‬حسن نظر‬
‫‪ 7.1‬حسن نظر‬

‫جانبین تعهد می سپارند که درارتباط به حقوق یکدیگر خود تحت این قرارداد با‬
‫حسن نظر عمل نموده و تمام ابتکارات معقول جهت اطمینان از درک اهداف‬
‫این قرارداد را قبول مینمایند‪.‬‬

‫‪ .8‬حل منازعات‬
‫‪ 8.1‬حل وفصل‬

‫‪137‬‬

‫طرفین موافقه دارند که اجتناب از منازعه یا حل وفصل سریع برای اجرای‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫دوستانه‬

‫درست قرارداد و موفقیت این قرارداد بسیار حیاتی می باشد‪ .‬طرفین باید تلش‬
‫های زیاد نمایند تا تمام منازعات ناشی از یا درارتباط به این قرارداد یا مفهوم آن‬
‫را طوردوستانه حل و فصل نمایند‪.‬‬

‫‪ 8.2‬حل منازعه‬

‫هرنوع منازعه میان جانبین دررابطه با مسایل ناشی بادرنظرداشت این قرارداد‬
‫که درمدت سی )‪ (30‬روز کاری بعد از دریافت اطلع و درخواست جانب دیگر‬
‫طور دوستانه حل وفصل نشود‪ ،‬درمطابقت با احکام مشخص درشرایط خاص‬
‫قرارداد توسط یکی ازجانبین به منظور حل آن ارائه شده میتواند‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪139‬‬

‫شرایط خاص قرارداد ‪ΙΙΙ.‬‬
‫)مواد داخل قوسین } { اختیاری بوده؛ تمام یادداشت ها باید ازمتن نهایی حذف گردد(‬

‫‪139‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تعدیلت و متمم مواد شرایط عمومی قرارداد‬

‫شماره‬
‫های مواد‬
‫شرایط‬
‫عمومی‬
‫قرارداد‬
‫‪1.3‬‬

‫زبان عبارت است از‪} :‬تتتت تت تتتت تت تت تتت تتتت{‪.‬‬

‫‪1.4‬‬

‫آدرس عبارت است از‪:‬‬
‫فرمایش دهنده‪:‬‬
‫قابل توجه‪:‬‬
‫فکس‪:‬‬
‫ایمیل‪:‬‬
‫مشاور‪:‬‬
‫قابل توجه‪:‬‬
‫فکس‪:‬‬
‫ایمیل‪:‬‬
‫}‪{1.6‬‬

‫}عضجججو مسجججؤل }ت تت تت ت تت تتت تتت ت{‬
‫تتتتتت{‬
‫یادداشت‪ :‬تتتتت تتتتت تتتتت تتتتتتت‬
‫تت تتت ت تتت ت تت تتتتت تتت ت‬
‫تتتت ت ت تت تتت تت تت ت ت تت تت‬
‫تتت تت ت تت ت تتتتتت تتتت تت‬
‫تتت تتت ‪ 1.4‬ت تتتت ت تت ت تتتتتت‬
‫تت تت ت تت تت ت تتت ت تتتتتت ت تتت‬
‫ت تت‪ .‬تتت تت تت تتت ت تت ت تتت ت ت‬
‫تتتت تتت تت تت ت ت تتت ‪ 1.6‬تتت ت تت‬
‫تتتتت تتت تتت تتت‪.‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪140‬‬

‫نماینده گان باصلحیت عبارت اند از‪:‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪141‬‬

‫نماینده فرمایش دهنده‪:‬‬
‫نماینده مشاور‪:‬‬
‫‪1.8‬‬

‫مشاور باید برای مالیات‪ ،‬مکلفیت ها‪ ،‬فیس ها‪ ،‬مالیات وضع شده و‬
‫سایرمکلفیت های وضع شده‪ ،‬طبق قانون نافذ به وب سایت وزارت‬
‫مالیه جمهوری اسلمی افغانستان مراجعه نماید‪.‬‬
‫تت تتت تتت ت تتت تتت ‪ 3.7‬ت تتت‬
‫تتتتتتت تتتت تت تتت تتت ت تتت تت‬
‫ت ت تتت تتت تتت تت تتتت تت تت تتت‬
‫تت تتتتت تتتتت تتتت تتت‪.‬‬
‫فرمججایش دهنججده تضججمین مینمایججد کججه مشججاور‪ ،‬مشججاورین فرعججی و‬
‫کارمنججدان را از )یججا اینکججه فرمججایش دهنججده بایججد بججه نماینججده گججی از‬
‫مشججاور‪ ،‬مشججاورین فرعججی و کارمنججدان بپججردازد‪ ،‬یججا بججه مشججاور‪،‬‬
‫مشاورین فرعی و کارمندان جبران پرداخت نماید( پرداخت هرنججوع‬
‫مالیات غیر مستقیم‪ ،‬مکلفیت ها‪ ،‬فیس ها‪ ،‬مالیات و سایر مالیججات کججه‬
‫طبججق قججانون نافججذ بججالی مشججاور‪ ،‬مشججاورفرعی و کارمنججدان مربججوط‬
‫لزمی وضع شده است‪ ،‬قرار ذیل معاف میباشند‪:‬‬
‫)الف( تمام پرداخت های صورت گرفته به مشاور‪ ،‬مشاورین فرعی‬
‫و کارمندان )غیرازکارمندان داخلی یا ساکنین دائمی کشور فرمججایش‬
‫دهنده(‪ ،‬درارتباط به اجرای خدمات؛‬
‫)ب( تمججام تجهیججزات‪ ،‬مججواد و اکمججالت صججورت گرفتججه بججه داخججل‬
‫افغانستان توسط مشاور یا مشاورین فرعی به منظور اجرای خدمات‬
‫که متعاقبًا توسط آنها دو باره برده خواهد شد‪.‬‬
‫)ج( هرنججوع تجهیججزات وارد شججده بججه منظججور اجججرای خججدمات کججه‬
‫ازوجوه مالی فرمایش دهنده تهیه شده باشد‪ ،‬منحیث ملکیججت فرمججایش‬
‫دهنده تلقی میگردد‪.‬‬
‫)د( تمام دارایی های وارده به کشورفرمایش دهنججده توسججط مشججاور‪،‬‬
‫مشاورین فرعی یا کارمندان )غیراز کارمندان داخلی یا ساکن دائمی‬
‫افغانستان( یا وابستگان واجد شرایط و همچو کارمندان برای استفاده‬
‫شخصی خود متعاقبًا ازآنجا به محججض بیججرون شججدن از افغانسججتان بججا‬
‫خود میبرند‪ ،‬مشروط برآنکه‪:‬‬
‫)‪ (1‬مشاور‪ ،‬مشاورین فرعی و کارمندان و وابسججتگان واججد شجرایط‬

‫‪141‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫آنها‪ ،‬باید طرزالعمل های معمول و قابل اجرای افغانستان را دروارد‬
‫ساختن اموال به افغانستان رعایت نمایند؛ و‬
‫)‪ (2‬هرگاه قرار نباشد که مشاور‪ ،‬مشججاورین فرعججی یججا کارمنججدان یججا‬
‫وابستگان واجد شرایط آنها اموال را بیرون ببرند اما به محض اینکه‬
‫مکلفیت هججای گمرکججی آنهججا معججاف شججد‪ ،‬درافغانسججتان بججه امججانت مججی‬
‫گذارند )‪ (i‬همچو مکلفیججت هججای گمرکججی و مالیججات را درمطججابقت بججا‬
‫مقررات افغانستان خود متحمل شوند یا )‪ (ii‬درصججورتیکه درهنگججام‬
‫ورود املک مربوط به داخل افغانستان آورده میشد توسججط از وجججوه‬
‫مالی فرمجایش دهنجده پرداخجت شجده باشجد بایجد ججبران مصجارف بجه‬
‫فرمایش دهنده تادیه شود‪.‬‬
‫}‪{2.1‬‬

‫}تاریخ آغاز‪} :‬تتتتت تت تتت تتتت{{‬
‫تتتتتت ت‪ :‬تتتت ت تتتتت تتتتتتت‬
‫ت ت ت تتتت ت تت تتتت تت تت تت تتت‬
‫ت تتتتتتت تتتت ت تتت تتت تتت ت‬
‫تتتتت تتتتت تتتتت تتتت ت ت ت تتت‬
‫ت تت تتتت ت تتت تت تت تت ت تتت‬
‫تتت تت تت تت ت تت تتتتتت ت‪ .‬تتت تت‬
‫ت تتت تتت ت ت ت ت تتتتتت تتتتتت ت‬
‫تتت تت تت تت ت تتتت تت ت ت تتت ‪2.1‬‬
‫تتت ت تتت تتتت ت تت ت تتتتتت ت تت‬
‫تتت‪.‬‬

‫‪2.2‬‬

‫تاریخ برای آغاز خدمات }تتتتت تت تتت تتتت{‪.‬‬

‫‪2.3‬‬

‫میعاد زمانی }تتتتت تت تتتتتتت تتتتتت‬
‫تتت تتت تتتت{ خواهد بود‪.‬‬

‫‪3.4‬‬

‫خطرات و پوشش آن طورذیل می باشد‪:‬‬
‫)الججف( مسججئولیت بیمججه جججانب سججوم درارتبججاط بججه وسججایط نقلیججه‬
‫درجمهوری اسلمی افغانستان توسط مشججاور‪ ،‬کارمنججدان‪ ،‬مشججاورین‬
‫فرعججی یججا کارمنججدان او‪ ،‬همججراه بججا حججداقل پوشججش }تتت ت ت‬
‫تتتتت تت تتت تتتت{ت‬

‫‪142‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪143‬‬

‫)ب( مکلفیت بیمه جانب سوم‪ ،‬همراه با حد اقججل پوشججش }تتت ت‬
‫ت تتتتت تت تتت تتتت{ت‬
‫)ج( بیمه مکلفیت مسلکی‪ ،‬همراه با حججد اقججل پوشججش }تتت ت ت‬
‫تتتتت تت تتت تتتت{‬
‫)د( مکلفیججت فرمججایش دهنججده و جججبران بیمججه کججارگران مربججوط بججه‬
‫کارمندان مشاور و مشاورین فرعی‪ ،‬درمطججابقت بججا احکججام مربججوطه‬
‫قانون قابل اجراء‪ ،‬و مربوط به همچو کارمندان‪ ،‬بیمه حیات‪ ،‬حججادثه‪،‬‬
‫سفر یا سایر بیمه های لزم دیگر؛ و‬
‫)هج( بیمه درمقابل خساره یا زیجان بجه )‪ (i‬تجهیجزات خریجداری شجده‬
‫درکل یا قسمًا با وجوه مالی تهیه شده تحت ایججن قججرارداد‪ (ii) ،‬امججوال‬
‫استفاده شده مشاور در اجرای خجدمات و )‪ (iii‬تمججام اسجناد تهیججه شجده‬
‫توسط مشاور دراجرای خدمات‪.‬‬
‫یادداشسست‪ :‬تت تت تت ت ت تتتت تتت ت ت تت‬
‫تتتتتت‪.‬‬
‫}‪3.5‬‬
‫)ج({‬

‫}اقججدامات دیگججر عبججارت انججد از‪} :‬تت تتتتت تت تتت‬
‫تتتت{‪{.‬‬
‫تتتتت‬
‫تت تت‬
‫ت‪ :‬تتت‬
‫تتتتتت‬
‫تتتتتتتت تتتتتت تتتتت تتت تتتت‬
‫‪) 3.5‬ت( ت تتتت ت تت ت تتتتتت تت ت تت‬
‫تتتتتت‪.‬‬

‫}‪3.7‬‬
‫)ب({‬

‫یادداشسسسسسسست‪ :‬تتت تت تتتتت تت ت تتت‬
‫تتتتتتت تت تتت تتتتت تتت ت تتت ت‬
‫تتت تتتتت ت تتت تت تتتتت تت تت‬
‫تتتت تت تتت تت تت ت ت تتت ‪ 3.7‬تتت ت‬
‫ت تت ت تت‪ .‬تتت تتتتتت ت تتتتت‬
‫تتتت تتت تت تتتتت تتت ت تت تتتتت‬
‫تتتتتت تتت تتتتتتت تتت تت تت ت ت‬
‫تتتتت تتتت تت تتتت تتت ت ت تتتتت‬
‫تتت تتتتت تتتتتتت تتت تتتتتتت‪:‬‬
‫}مشجججاورنباید ایجججن اسجججناد و کجججاپی هجججای الکجججترونیکی آنهجججا را بجججه‬

‫‪143‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫مقاصججدیکه بججه ایججن قججرارداد مربججوط نمججی شججود بججدون مججوافقه کتججبی‬
‫فرمایش دهنده استفاده نمایند‪{.‬‬
‫}فرمایش دهنده نباید این اسناد و کاپی های الکججترونیکی آنهججا را بجه‬
‫مقاصجدیکه بجه ایجن قجرارداد مربجوط نمجی شجود بجدون مجوافقه کتجبی‬
‫مشاور استفاده نماید‪{.‬‬
‫}هیچ یک از جانبین نباید این اسناد و کاپی هججای الکججترونیکی آن را‬
‫به مقاصدیکه به این قجرارداد مربجوط نمجی شجود بجدون مجوافقه کتجبی‬
‫جانب دیگراستفاده نماید‪{.‬‬
‫}‪{5.1‬‬

‫تتتتتت ت‪ :‬تت ت تتت تت تت تتتت ت ت‬
‫تت تتتت تت ت ت تتت تتت تتت تت‬
‫تتتتتت ت تتت تتت ‪ 5.1‬ت تتتت تت تتت‬
‫تتتتتتت تتت تتتتتت تتتت ت تتت ت‪.‬‬
‫تتت تت تتت ت تت تتتت ت ت تت تتتت‬
‫تتتت تتتتتت تتتتت تتتت تت )تتت ت‬
‫تتتتت تتتت (‪.‬‬

‫‪) 6.2‬الف( مبلغ به اسعار خارجی }تتتت تت تتت تتتت{‬
‫‪) 6.2‬ب(‬

‫مبلغ به افغانی }تتتت تت تتت تتتت{‬

‫‪6.4‬‬

‫حسابات عبارت اند از‪:‬‬
‫به اسعار خارجی‪} :‬تتتت تت تتت تتتت{‪.‬‬
‫به افغانی‪} :‬تتتت تت تتت تتتت{‬
‫پرداخت ها باید مطابق جدول ذیل صورت گیرند‪:‬‬
‫تتتتتتت‪) :‬تتت( تتتتت تتت تتت‬
‫تتتتتت تتتتتتتت )ت( تتتتت‬
‫تتتتتتتت تت تتتتت تتتتت ت‬
‫تتتتتت تتت تتتت تتتتت تتتتت تت‬
‫تتتت تتتتتتت تتتت تتتتتت تت‬
‫تتتتتت تت تتتتت تتتتتتت )ت(‬
‫"تتتتت تتتت" تت "تتتتت تتتت"‬
‫تتتتت تتت تتتتتتت ت )ت( تتتتتت‬

‫‪144‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪145‬‬

‫تتتتت تتتتتتت تتتتت تت تتتتتت‬
‫تتتتت تتتت تتتتتت تتتت تتتتت‬
‫تتتتتت تتتتتت تت تتتتت تتتت‬
‫تتتتتتت تتتتت تتتت تتتت تتتتت‬
‫تتتتتتت تتتتت تتتتتت تتتتتتت ت‬
‫تتت تتتتتتت تتتتتتتت تت تتت‬
‫تتتت تتتت تتتت تتت‪ .‬تتتتتت تتتت‬
‫تتتت تتتتت تتتتت تتتت تتتتتت‬
‫تتتتتت تتتتتتت تتتتتت تت تتتتت‬
‫تتتت تتتت تتتتتت تتتتتتت تت‬
‫تتتتت تتتتت تت تتتت تتتت تتتت‬
‫تتتتتتت تت تتت تت تتت تتتتتت‬
‫تتتتت تتتتت تتتتت تتتتتتت‬
‫تتتتت تتتتت تتتتت تتتتتت تتت‪.‬‬
‫)الف( بیست )‪ (% 20‬فیصد قیمت قرارداد در تاریخ شروع درمقابل‬
‫تسلیمی ضمانت تقاضا برای عین مطلب‪.‬‬
‫)ب( ده )‪ (10‬فیصد مبلغ پرداخت بالمقطع به محض تسججلیمی راپججور‬
‫آغاز کار تادیه خواهد شد‪.‬‬
‫)ج( بیسججت و پنججج )‪ (25‬فیصججد مبلججغ پرداخججت بججالمقطع بججه محججض‬
‫تسلیمی راپور میانکار پرداخت خواهد شد‪.‬‬
‫)د( بیست و پنج )‪ (25‬فیصد مبلغ پرداخت بالمقطع به محض تسلیمی‬
‫پیش نویس راپور نهایی تادیه خواهد شد‪.‬‬
‫)هج( بیست )‪ (20‬فیصد مبلغ پرداخجت بجالمقطع بجه محججض منظجوری‬
‫راپور نهایی تادیه خواهد شد‪.‬‬
‫)و( ضمانت درخواست زمانیکه پرداخت های مجموعی تججا پنجججاه )‬
‫‪ (50‬فیصد مبلغ پرداخت بالمقطع برسد‪ ،‬ترخیص میگردد‪.‬‬
‫تتتتتت ت‪ :‬تت ت تت تت تتت ت ت تتت‬
‫تتتت تتتتتتت تتت تتتت تت تتت‬
‫تتت‪.‬‬
‫‪6.5‬‬

‫‪145‬‬

‫نرخ جبران ‪} :‬تتت تتتتت تت تتت تتتت{‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪8.2‬‬

‫منازعات باید درمطابقت با احکام ذیل ازطریق داوری حججل و فصججل‬
‫گردد‪:‬‬
‫‪ .1‬انتخاب داوران‪ :‬هرمنازعه ارائه شده به منظججور داوری توسججط‬
‫یکی از طرفین‪ ،‬باید درمطججابقت بججا احکججام ذیججل توسججط یججک داور یججا‬
‫هیئت منصفه متشکل از سه نفر داوران استماع گردد‪:‬‬
‫)الف( هرگاه جانبین موافقه نمایند که منازعه مربوط یک مسججئله‬
‫تخنیکی است‪ ،‬آنها میتوانند به توظیف یک نفر داور انحصججاری‬
‫درمدت سی )‪ (30‬روز کاری بعد از دریافت پیشنهاد نججام توسججط‬
‫جانب دیگر برای همچو ماموریت توسججط شخصججیکه پروسججه را‬
‫آغازنموده است‪ ،‬مججوافقه نماینججد یججا درصججورت عججدم مججوافقت بججه‬
‫تشخیص همچو داورهریججک ازجججانبین میتوانججد بججرای }ت تت‬
‫ت ت ت تتت تت تتت تت ت تتتتت ت‬
‫تتتت ت تت ت ت ت تت تت تتت‬
‫تتتتتت تتت تت ت تتتتت ت ت تتتت‬
‫تتتتتتتت ) ‪ (FIDIC‬لوسین سوریتزرلند{ شامل یک‬
‫لست که کمتر از پنج نامزد نباشجد درخواسجت و بعجد از دریجافت‬
‫همچو لست‪ ،‬جانبین باید بججه صججورت متنججاوب نججام هججا را نشججانی‬
‫نماینججد کججه آخریججن نججامزد درلسججت‪ ،‬بججرای مسججئله مجورد منججازعه‬
‫داورتعیین شده میباشد‪ .‬هرگاه آخرین نامزد به این روش درمدت‬
‫شصت )‪ (60‬روز کاری از تاریخ تهیججه و ارائه لسججت تشججخیص‬
‫نگججججردد }ت تت تت تت ت تتت تت تتت‬
‫تت تتت ت تت تت تتتتت تت{ بججه درخواسججت‬
‫هریک از جانبین ازهمان لست یججا کججدام لسججت دیگججر‪ ،‬یججک داور‬
‫برای مسئله مورد منازعه تعیین گردد‪.‬‬
‫)ب( هرگججاه جججانبین درمججورد ایججن کججه منججازعه مربججوط بججه مسججئله‬
‫تخنیکی است‪ ،‬موافقه نداشته باشند‪ ،‬فرمایش دهنججده و مشججاور بایججد‬
‫هریک‪ ،‬یک داور را تعیین و این دو داور با توافججق هججم یججک داور‬
‫سومی را تعیین نمایند که ریاست اعضای هیئت منصفه داوری آن‬
‫را به عهده بگیرد‪ .‬هرگاه داوران نامزد شده توسججط جججانبین موفججق‬
‫به تعیین داور سومی درمدت سی )‪ (30‬روز کاری بعد از دریافت‬
‫نججامه داور نججامزد شججده توسججط جججانبین نشججوند‪ ،‬داور سججومی بججه‬
‫درخواست هریک از جججانبین‪ ،‬توسججط }ت تت ت ت تت تت‬
‫تتت تتتتتت تتتتت تتتتت تتتتتت‬
‫تتتتتتتتت تتتتت‬
‫تت‬
‫تتتت‬
‫تتتتتت تتتتت تتتتتتتتتت تتت ت‬
‫تت ت تتتتت ت ت تتت ت ت تتتتت تتت‬

‫‪146‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪147‬‬

‫تتتتتتت تت تتت تتتت تت تتت تت ت‬
‫تتتتتتت تتتتتت تتتتت‪ {.‬تعیین میگردد‪.‬‬
‫)ج( هرگاه در یک منازعه با درنظرداشت ماده ‪) 8.2.1‬ب(‪ ،‬یک‬
‫جانب به تعیین داور خود درمججدت سججی )‪ (30‬روز کججاری بعججد از‬
‫اینکجججه جججانب دیگججر داورخججود را تعییججن نمججود‪ ،‬موفججق نشجججود‪،‬‬
‫شخصیکه یججک داور را نججامزد نمججوده اسججت میتوانججد بججه }ت تت‬
‫تت ت تت تت تتتت ت تتت تت تتتت ت‬
‫تتتت ‪) 8.2.1‬ت( { یک داور برای مسئله مججورد منججازعه را‬
‫توظیف نموده و داور تعیین شده به تعقیب همچو درخواست بججرای‬
‫حل منازعه یگانه داور خواهد بود‪.‬‬
‫‪ .2‬احکام طرزالعمل‪ :‬به استثناء اینکه دراین مورد ذکرشده باشججد‪،‬‬
‫پروسجججه داوری بایجججد درمطجججابقت بجججا احکجججام طرزالعمجججل داوری‬
‫کمیسجججیون ملجججل متحجججد درمجججورد قجججانون تججججارت بیجججن المللجججی )‬
‫‪ (UNCITRAL‬قابججل اجججرا از تاریججخ ایججن قججرارداد‪ ،‬راه انججدازی‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬تعججویض داوران‪ :‬هرگججاه یججک داور روی کججدام دلیججل قججادر بججه‬
‫اجرای وظیفه خود نباشد‪ ،‬شخص دیگری عوض او به عین روش‬
‫طوریکه داور اصلی تعیین شده بود‪ ،‬تعیین میگردد‪.‬‬
‫‪ .4‬ملیت و اهلیت داوران‪ :‬داور یگانه یا داور سومی تعیین شده با‬
‫رعایت فقره های )الف( تا )ج( ماده ‪ 8.2.1‬شرایط خاص قرارداد‬
‫یک متخصججص بیججن المللجی قجانونی شججناخته شججده بجا تجربججه وسججیع‬
‫درارتباط بججه مسججئله مججورد منججازعه و نبایججد شججهروند کشوراصججلی‬
‫مشجججججاور }تتتتتت ت‪ :‬تتت تت تت تتت‬
‫تت تتت تتت تتتت ت ت تت تت تتت ت یججا‬
‫ازکشوراصلی هریک ازاعضا یا طرفین تتتتت تتت{ یا‬
‫افغانستان باشججد‪ .‬بججه مقاصججد ایججن مججاده‪" ،‬کشججور اصججلی" یکججی از‬
‫معانی ذیل را افاده مینماید‪:‬‬
‫)الججف( کشججور اصججلی کشججوریکه شججرکت مشججاور درآن ایجججاد شججده‬
‫}تتتتتت ت‪ :‬تتت تت تت تتت تت تتت‬
‫تتت تت تتت ت تت تت تتت تت تتتتت‬
‫تتتتتت‪ :‬یا هریک از اعضا یا طرفین{ت تت‬
‫)ب( کشوریکه محل اصلی معاملت کاری مشاور }یا کدام اعضججاء‬

‫‪147‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫یا طرفین او{ درآن موقعیت داشته باشد؛‬
‫)ج( کشوریکه ملیت مشاور مربوط }یا کدام اعضا یا طرفین{ به آن‬
‫تعلق داشته باشد؛ یا‬
‫)د( کشججوریکه ملیججت مشججاورین فرعججی مربججوط‪ ،‬تعلججق بجه آن دارد‬
‫درصورتیکه منازعه شامل یک قرارداد فرعی باشد‪.‬‬
‫‪ .5‬متفرقه‪ :‬درتمام مراحل داوری ذیل‪:‬‬
‫)الف( به استثناء اینکججه توسججط جججانبین طججور دیگججری مججوافقه شججده‬
‫باشد‪ ،‬مراحل باید در }تتتتت تت ت ت ت ت تت تت‬
‫تتت تتت تتت تت ت ت ت تت تت تتت‬
‫تتتت تتتتتت تتتتتت{ برگزارگردد‪.‬‬
‫)ب( زبان }تتت تتتت{ برای تمام اهداف زبججان رسججمی مججی‬
‫باشد؛ و‬
‫)ج( تصجججمیم یگجججانه داور یجججا اکجججثریت داوران )یجججا داورسجججومی‬
‫درصورتیکه همچو اکثریت وجود نداشجته باشجد( نهجایی و لزمجی و‬
‫درهردادگججاه قضججائی قابججل اجججراء بججوده‪ ،‬بدینوسججیله جججانبین هرنججوع‬
‫مخالفت یا ادعای مصئونیت در قبال اجرای آن را رد مینمایند‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪149‬‬

‫ضمایم ‪4.‬‬
‫ضمیمه الف – توضیح خدمات‬
‫تتتتتت ت‪ :‬تتتتت تت تتتتتت ت ت ت ت تتتتتتت تت تتت‬
‫تتتتت تت تتتتتتت تتتتت تتتت ت تت تتت تتتت تت تت ت‬
‫تت تتت ت تتت تت تتت تتتت تت تت تتت تت تت ت ت تتت ت‬
‫تتت تتت تتت تت تتت ت تتت تتت تتتت ت تت تتت تت تتت‬
‫تتتتت تتتتت تتتتتت‪.‬‬

‫ضمیمه ب – ضروریات راپوردهی‬
‫تتتتتت ت‪ :‬تت ت ت تت )تتت ت(ت تتتتتتت تت ت تتتتت تت‬
‫تتتتتتت تت تتتتت تتتتت تاریخ های تسلیمی؛ وغیره‪.‬‬

‫ضمیمه ج – کارمندان کلیدی و مشاورین فرعی‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتت‪:‬‬
‫ج‪ 1-‬تتتتت }ت تتتتتت تتتتتتتتت تتتتت تتتتت تتتت{ت‬
‫تتتتت تتتتت تتتت ت تت تتت تتتتت تتتتت تتت تتت تت‬
‫ت تتتت ت ت تتتتتت ت تتتت تت تتت تتت تتت تت ت تتت‬
‫تتتت تت تتتت ت ت تتت ت ت تت ت تت ت تتت تتتتت ت ت تتت‬
‫تتتت‪.‬‬

‫‪149‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ت‪ 2 -‬تت ت تتتتت تت تتتت ت ت‪ 1 -‬ت تتت تتتتت تتت تتت تت‬
‫تتتتت تت تت تتتتت تتتتت تتتتت تت تتت تت تت تت‬
‫تتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت‪.‬‬
‫ت‪ 3 -‬تتت تتتتتتت تتتت تتتتتتتت )تتتتتتتتت تت تت ت‬
‫تتتتت تتتت(ت تتت تتتتتتت تتتتتتتت ت ت تتتتت تتت‬
‫تتتت تتتتتت تتت‪ 1 -‬تتت ت‪ 2 -‬تتت تتتتت تتتتتت‪.‬‬
‫ج ‪ 4-‬تتتت تتتتت ت ‪1 -‬تتتت تتتتتتتت تتتتت تتتتت‪.‬‬

‫ضمیمه د – تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتتتت تتتت تتتتتتت تتت تتت تتتتت تت‬
‫تتتتت تتتت تتتتتت تتتتتتت تت تت تتتتت تتتتت‬
‫تتتتت تتتتتت‪:‬‬
‫‪) .1‬تتت( ت تت ت تت ت تتتتت ت تتت تتتتت تتت )تتتتت تتت‬
‫تتتتت ت تتتتتتتتتتتت(‬
‫‪ .2‬تتتتت تتتت تتتتتتتتت‪.‬‬
‫این ضمیمه به منظور تشخیص معاشات برای خدمات اضافی طوراستثنائی استفاده می گردد‪.‬‬

‫‪150‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪151‬‬

‫ضمیمه هج ‪ -‬تفکیک قیمت قرارداد به افغانی‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتتتتتتتت تتتتتتت تتت تتتتتتت‬
‫تتتت تتتتتت تتتتتتت تت تت تتتتتت تتتتت تتتتتت‪:‬‬
‫‪ .1‬تتت تتت تتتتتتتتتتتتتت )تتتتتت تتتتت ت‬
‫تتتتتتتتتتتت(‬
‫‪ .2‬تتتتت تتتت تتتتتتتتت‪.‬‬
‫این ضمیمه به منظور تشخیص معاش برای خدمات اضافی طوراستثنائی استفاده می گردد‪.‬‬

‫ضمیمه و‪ -‬خدمات و تسهیلت فراهم شده توسط فرمایش دهنده‬
‫تتتتتتت‪ :‬تتت تتتتت ت تتتتتتتت تت تت تتتت تتتتتت‬
‫تتتتت تتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتتت‪.‬‬

‫‪151‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ضمیمه ز – فورمه ضمانت پیش پرداخت‬
‫تتتتتت ت‪ :‬ت تتت ‪ 6.4‬ت تتتت تت تتت ت ‪ 6.4‬ت تتتت ت تت‬
‫تتتتتتت تت تتتتتت‪.‬‬

‫ضمانت بانکی برای پیش پرداخت‬
‫تتت ت‬
‫ت ت تتتت ت‬
‫تت تتت‬
‫}ت‬
‫_______________________________________‬

‫تتت تتت‬

‫تت{‬

‫ذینفع‪} _________________ :‬تتت ت تتتت تتتتتت تتتتت{‬

‫تاریخ‪________________ :‬‬

‫شماره ضمانت پیش پرداخت‪_____________________________________________ :‬‬

‫‪152‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪153‬‬

‫به ما اطلع داده شده است که قرارداد شماره }تتتتت ت تتتتتت{ مججؤرخ }تتتت ت‬
‫تت تتت تتتت تتتت تتت ت }تتت تت تتتت ت ت تتتت{ )منبعججد بنججام‬
‫قرارداد یاد میشود( { میان تتت ت }تتت تتتت تتتتتت{ )منبعد بنام "مشاورین" یججاد‬
‫میشود( عقد گردیده است‪.‬‬
‫علوه برآن‪ ،‬ما میدانیم که طبججق شججرایط قججرارداد‪ ،‬تتتتتت ت پیججش پرداخججت مبلججغ }تتت ت‬
‫تتت تت{ }تتت ت ت ت ت تتت{ تتتتتت ت ت ت تت تتت تت ت‬
‫تتتتتت تتتتت تتتتتت‪.‬‬
‫ما }تتت تتتت{ بدینوسیله طبججق درخواسجت مشجاورین و طججورقطعی تعهججد مینمجاییم کجه بجه شجما‬
‫هرنججوع یججا تمججام مبججالغی را کججه جمع جًا از مبلججغ }تتت ت ت ت تتت تت{ )}تتت ت ت ت‬
‫تتتت{(‪ 1‬تتتتتتتتتتت بججه محججض دریججافت اولیججن درخواسججت کتججبی شججما بججا ذکرایججن‬
‫مطلب که مشاورین وجایب خویش تحت این قرارداد را بنا به دلیل استفاده مشججاورین از پیججش پرداخججت‬
‫در اهداف غیر از خدمات مندرج این قرارداد‪ ،‬نقض نموده اند پرداخت می نماییم‪.‬‬
‫این یک شرط برای هرنوع ادعا و پرداخت تحت این ضمانت بوده که پیش پرداخججت منججدرج فججوق بایججد‬
‫توسط مشاورین از حساب نمبر آنها _________________ در }تتت ت تتتت تتت ت{‬
‫دریافت گردد‪.‬‬
‫حد اکثرمبلغ این ضمانت باید درجریان پیشرفت کار با مبلغ پیججش پرداخججت تججادیه شججده توسججط مشججاورین‬
‫طوریکه درکاپی های تصدیق شده صورت حساب های ماهانه مشخص شده کسججر و بججه مججا ارائه گججردد‪.‬‬
‫این ضمانت باید حد اقل به محض دریافت تصدیق پرداخت ماهانه بجا ذکرایججن مطلججب کججه مشجاورین طججو‬
‫مکمجججل دوبجججاره آن را پرداخجججت نمجججوده انجججد یجججا در ____ روز کجججاری _________________‪2،‬‬
‫______‪2‬هرکدام که اولتر باشد‪ ،‬فاقد اعتبار میگردد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬هرنوع تقاضا برای پرداخججت تحججت ایججن‬
‫ضمانت باید دراین دفتر دریا قبل از تاریخ توسط ما دریافت گردد‪.‬‬
‫این ضمانت با درنظرداشت احکام متحد الشکل برای تقاضججای ضججمانت هججا‪ ،‬نشججریه اطججاق تجججارت بیججن‬
‫المللی شماره ‪ 458‬میباشد‪.‬‬
‫_____________________‬

‫}تتتت تت{‬

‫‪ 1‬شخص تضمین کننده یک مبلغ را که نشاندهنده مبلغ پیش پرداخت و نامگذاری شده خواه به اسعار پیش پرداخت طوریکه درقرارداد مشخص‬
‫شده است‪ ،‬یا به یک اسعار قابل قبول به فرمایش دهنده که به آسانی قابل تبدیل است‪.‬‬
‫‪ 2‬تاریخ ختم متوقعه را درج نمایید‪ .‬درهنگام تمدید میعاد برای تکمیل قرارداد‪ ،‬فرمایش دهنده ضرورت خواهد داشت تا درخواست تمدید این‬
‫تضمین را از ضمانت کننده نماید‪ .‬همچو درخواست باید طورکتبی و قبل از ختم تاریخ ایجاد تضمین باشد‪ .‬درتهیه تضمین‪ ،‬فرمایش دهنده علوه‬
‫نمودن متن ذیل را درفورمه ‪ ،‬در فقره اخیر یا ماقبل اخیر مورد ملحظه قرار بدهد‪" :‬ضمانت کننده به تمدید یکبار این تضمین برای یک مدتیکه‬
‫متجاوز از }شش ماه{ }یک سال{ نباشد‪ ،‬درجواب به درخواست کتبی فرمایش دهنده برای همچو تمدید‪ ،‬همچو درخواست جهت ارائه به تضمین‬
‫کننده قبل از ختم تاریخ ضمانت‪ ".‬موافقه می نماید‪.‬‬

‫‪153‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تتتتتتت‪ :‬تتتت تتت تتت تتتتت تتت تت ت ت تتت تت تت ت‬
‫تتتتتت تتتت تتت تتتتت تتت تتتتت تتتتتت تتت تت ت‬
‫تتتتت تتتت تتت تتتت‪.‬‬

‫‪154‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ضمیمه ‪ 3-‬قرارداد های‬
‫کوچک – پرداخت ها‬
‫براساس زمان‬

‫‪155‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قرارداد نمونه برای خدمات مشورتی‬

‫قرارداد های کوچک‬
‫پرداخت ها مبنی برزمان‬

‫‪156‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قرارداد نمونه برای خدمات مشورتی‬
‫قرارداد های کوچک‬
‫پرداخت های براساس زمان‬
‫قرارداد‬
‫این قرارداد )"قرارداد"( در تاریخ }تتتتت تت تتتتتتت تت تتت تتت ت{ت‬
‫توسط و میان }تتت تتتتتت تتتتت تت تتت تتت ت{ )"فرمججایش دهنججده"( بججا‬
‫داشجججتن محجججل اصجججلی کاروبجججار خجججویش در }تتتت تتت تتت تتت تت تت تتت‬
‫تتتت{ت و }تتت تتتتت تت تتت تتتت{ )"مشاور"( که مججوقعیت دفججتر اصججلی‬
‫اش }تتتت تتتتت تت تتت تتتت{ میباشد‪ ،‬عقد می گردد‪.‬‬
‫ازآنجاییکه‪ ،‬فرمایش دهنده میخواهد توسط مشاورخدمات منبعد راجع شده را اجراء نماید و‬
‫با درنظرداشت اینکه‪ ،‬مشاور با علقمندی این خدمات را اجراء مینماید‪،‬‬
‫حال به همین منظور جانبین طور ذیل موافقت مینمایند‪:‬‬
‫‪ .1‬خدمات‬

‫)‪ (i‬مشاور باید خدمات مشخص در ضمیمه الججف‪" ،‬لئحججه وظججایف و سججاحه‬
‫خدمات" که بخش ل ینفک این قرارداد میباشد )"خدمات"( اجراء نماید‪.‬‬
‫)‪ (ii‬مشاور باید گزارشات مندرج لسججت ضججمیمه )ب( )مکلفیججت راپججوردهی‬
‫مشاور( و کارمندانیکه لست شان درضمیمه )ج( ترتیب شده است‪" ،‬مصجرف‬
‫تخمینی خدمات" لست کارمندان و جدول نرخ ها" را جهت انجام خججدمات در‬
‫مدت زمان مشخص درهمچو ضمیمه تهیه نماید‪.‬‬

‫‪ .2‬مدت‬

‫مشاور باید خدمات را درجریان مججدت سججراز }تتتتت تت تت تتت‬
‫ت تت{ و ادامججه آن الججی }تتتت ت تتتت ت تتت ت تت{ یججا‬
‫هرزمان دیگرطوریکه توسط جانبین کتبًا موافقه شده باشد‪ ،‬اجراء نماید‪.‬‬

‫‪ .3‬پرداخت‬

‫الف‪ .‬سقف‬
‫فرمایش دهنده باید مبلغی را که سقف آن بیشتر از }تتت ت ت تت تت‬
‫تتت تتتت{ نباشد‪ ،‬برای خدمات ارائه شده با رعججایت ضججمیمه الججف بججه‬
‫مشاور بپردازد‪ .‬طبق موافقۀ جانبین‪ ،‬این مبلغ باید تمام مصارف و منافع مشاور‬
‫و همچنان پرداخت مالیات وضع شدۀ قابل تادیه را دربر داشججته باشججد‪ .‬پرداخججت‬
‫هاییکه تحججت ایججن قججرارداد صججورت میگیججرد بایججد طججوریکه در فقججرۀ "ب" ذیججل‬

‫‪157‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫تعریف شده است شامل معاش مشاور و مصارف قابل بازپرداخت طبق فقججرۀ "‬
‫ج" زیر میباشد‪.‬‬
‫ب‪ .‬معاش‬
‫فرمایش دهنده باید جهت انجام خدمات محوله به نججرخ مججوافقه شججده و منججدرج در‬
‫ضمیمۀ ‪" 3‬مصارف تخمینی خدمات و نرخ ماهوار" و ماه های سپری شججده‪) 1‬‬
‫یا فی روز کاری‪ ،‬ساعات کاری‪ ،‬با درنظرداشت حد اکثر هشت ساعت در فی‬
‫روز کاری( درمطابقت بججا نججرخ هججای مججوافقه شججده و مشججخص در ضججمیمه ج‪،‬‬
‫مصرف تخمینججی خججدمات‪ ،‬لسججت کارمنججدان و جججدول نججرخ هججا‪ ،‬معججاش مججاهوار‬
‫مشاوررا بپردازد‪.‬‬
‫ج‪ .‬مصارف قابل بازپرداخت‬
‫فرمججایش دهنججده بایججد مصججارف قابججل بججازپرداخت را کججه شججامل امججا محججدود بججه‬
‫مندرجات ذیل نباشد بپردازد‪:‬‬
‫)‪ (i‬مصارف عادی و مروج برای سفر رسمی سفریه‪ ،‬اعاشه‪ ،‬چاپ‪ ،‬تلیفون؛‬
‫سفررسمی را به مصرفی که لزم و کمتر از کلس اول باشد توسط هم آهنگ‬
‫ل منظور شده باشد‪ ،‬تادیه نماید‪.‬‬
‫کننده فرمایش دهنده قب ً‬
‫)‪ (ii‬همچو مصارف دیگر که طور پیشکی توسججط هججم آهنججگ کننججده‪ 2‬فرمججایش‬
‫دهنده منظور شده باشد‪.‬‬
‫د‪ .‬شرایط پرداخت‬
‫اجرای پرداخت باید به }تتتتت تت تتتت تتتتتت{ درمدت‬
‫حد اقل ‪ 30‬روز کاری بعد از ارائۀ صورت حساب طور دونقله به هم‬
‫‪.‬آهنگ کننده مشصخ در فقره ‪ 4‬صورت گیرد‬
‫‪ .4‬اداره پروژه‬

‫الف‪ .‬هم آهنگ کننده‬
‫فرمججایش دهنججده آقججا یججا خججانم }ت تت ت تت تت تتت تتت ت{ را‬
‫ازجانب خود منحیث هم آهنگ کننده تعیین مینماید؛ هم آهنججگ کننججده مسججئول هججم‬
‫آهنگ سازی فعالیت ها‪ ،‬برای دریافت و منظوری صورت حساب های پرداخت‬
‫و قبولی تحویل ازطرف فرمایش دهنده تحت این قرارداد میباشد‪.‬‬
‫ب‪ .‬حاضری‬
‫کارمندان مشاورکه خدمات را تحت این قرارداد انجام میدهند‪ ،‬درجریان اجججرای‬
‫وظیفه تحت این قرارداد‪ ،‬به شمول کارهای ساحوی‪ ،‬تهیجۀ حاضجری یجا هرگجونه‬
‫اسناد دیگرکه به منظور تایید اوقات کاری ضرورت مججی باشججد‪ ،‬طبججق رهنمججایی‬

‫‪1‬‬
‫‪2‬‬

‫نرخ قابل اجراء را انتخاب نموده و غیرازآن را حذف نمایید‪.‬‬
‫مصارف مشخص منحیث یک قلم )‪ (iii‬درفقره ‪.3‬ج علوه شده میتواند‪.‬‬

‫‪158‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫هم آهنگ کننده تهیه و ارائه نمایند‪.‬‬
‫ج‪ .‬یادداشت ها و حسابات‬
‫مشاور باید یادداشت ها و حسابات درست و اصولی مربوط به انجام خدمات را‬
‫که تمام مصارف و تغیرات طور واضججح درآن تشججخیص شججود را حفججظ نمایججد‪.‬‬
‫فرمایش دهنده حججق تفججتیش یججا نججامزدی یججک نهججاد حسججابداری مشججهور را جهججت‬
‫اجرای تفتیش یادداشت های مشاور دررابطه با مبلغ ادعا شده تحت این قرارداد‬
‫درجریان میعاد و یا تمدید آن و تا مدت سججه مججاه بعججد از آن بججرای خججود محفججوظ‬
‫میدارد‪.‬‬
‫‪ .5‬معیار اجراء‬

‫مشججاور تعهججد میسججپارد کججه بججا رعججایت بلنججد تریججن معیججارات مسججلکی‪ ،‬اخلقججی‪،‬‬
‫شایستگی و درستی این خدمات را انجججام دهججد‪ .‬مشججاور هرکارمنججد توظیججف شججده‬
‫تحت این قرارداد را که از نظر فرمایش دهنده رضایت بخش عمججل نمججی نمایججد‪،‬‬
‫فورًا تعویض می نماید‪.‬‬

‫‪ .6‬محرمیت‬

‫مشاورین نباید درجریان مدت این قرارداد و تا مجدت دوسجال بعجد از ختجم تاریجخ‬
‫آن‪ ،‬هیچ گونه معلومات اختصاصی یا محرم در رابطه با این خدمات‪ ،‬قججرارداد‪،‬‬
‫وظججایف رسججمی فرمججایش دهنججده یججا عملکججرد هججا را بججدون مججوافقه کتججبی و قبلججی‬
‫فرمایش دهنده افشا نماید‪.‬‬

‫‪ .7‬مالکیت مواد‬

‫هرگونه مطالعات‪ ،‬راپورها یا سججایرمواد‪ ،‬گرافیججک‪ ،‬نججرم افججزار )سججوفت ویججر(‬
‫یاغیرآن‪ ،‬که توسط مشجاور بجرای فرمججایش دهنججده تحجت ایججن قجرارداد تهیجه شججده‬
‫است‪ ،‬متعلق به فرمایش دهنده بوده ومنحیث ملکیت او باقی خواهد ماند‪ .‬مشججاور‬
‫میتواند یک نسخه از همچو اسناد ویا نرم افزار‪1‬را نزد خود حفظ نماید‪.‬‬

‫‪ .8‬مشاور نباید در مشججاور مججوافقه مججی نمایججد کججه درجریججان مججدت ایججن قججرارداد و بعججد از فسججخ آن‪،‬‬
‫مشاورین و هراداره وابسته به او تهیۀ اجنججاس‪ ،‬امورسججاختمانی و خججدمات )غیججر‬
‫فعالیت های‬
‫از خدمات یا ادامۀ آن( را برای پروژه ایکه در نتیجه و یا در ارتباط نزدیججک بججا‬
‫معین شامل‬
‫این خدمات باشد نمی نمایند‪.‬‬
‫باشند‬
‫‪ .9‬بیمه‬

‫‪.‬مسؤلیت تهیۀ هرنوع پوشش بیمۀ مناسب را خود مشاور برعهده خواهد داشت‬

‫‪ .10‬وظیفه‬

‫مشاور نمیتواند این قرارداد یا بخش از آن را بدون موافقۀ قبلی و کتججبی فرمججایش‬
‫دهنده با کسی دیگر طورفرعی قرارداد نماید‪.‬‬

‫‪ .11‬قانون و زبان قانون نافذ برقرارداد‪ ،‬قانون جمهوری اسلمی افغانسججتان بججوده و زبججان قججرارداد‬
‫نافذ برقرارداد }تتتت تت تتت تتتت{ می باشد‪.‬‬
‫‪ .12‬حل منازعه‪ 2‬هرگونه منازعه ناشی از ایججن قججرارداد‪ ،‬کججه طججور دوسججتانه میججان جججانبین حججل و‬
‫فصل نشود در مطابقت با قوانین جمهوری اسلمی افغانستان از طریق قضججاوت‬
‫‪ 1‬محدودیت های راجع به استفاده آینده این اسناد و نرم افزارها‪ ،‬درصورت لزوم‪ ،‬دراخیر این ماده ‪ 7‬مشخص خواهند شد‬
‫‪ 2‬درصورتیکه با یک مشاور خارجی عقد شود‪ ،‬احکام ذیل برای فقره ‪12‬تعویض شده میتواند‪" :‬هرنوع منازعه‪ ،‬مباحثه یا دعوی ناشی از یا‬
‫درارتباط به این قرارداد یا نقض‪ ،‬فسخ یا عدم اعتبار‪ ،‬توسط داوری درمطابقت با مقررات داوری ‪ UNCITRAL‬که درحال حاضر قابل‬
‫اجراء است حل و فصل خواهد شد‪.‬‬

‫‪159‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ .13‬فساد و تقلب‬
‫‪ .14‬فسخ‬

‫و داوری حل و فصل خواهد شد‪.‬‬
‫پالیسی)قابل اجرای( فساد و تقبلب تمویل کنندۀ وجوه مالی یا جمهوری اسلمی‬
‫افغانستان بالی این قرارداد نافذ میباشد‬
‫هرگاه قرارداد درمدت )تعداد روزها درج شود( روز شججروع نشججود‪ ،‬هریججک از‬
‫طرفین میتواند با دادن اطلع کتبی به جانب دیگر‪ ،‬اعلن فسججخ ایججن قججرارداد را‬
‫نماید‪.‬‬
‫هرگاه مشاور موفق به جبران ناکامی خود دراجرای قراردا نشده یا بنا به فیصلۀ‬
‫مراحل داوری ورشکسته شده یا از لحاظ مججالی روبججه تحلیججل رفتججه یججا بججه اسججاس‬
‫فیصلۀ داوری در فساد و تقلب دست داشته یا بنججا بججه حججالت غیرمججترقبه مشججاور‬
‫قادر به اجرای بخشی از مواد خدمات درمدتیکه کمتر از }تعججداد را درج کنیججد{‬
‫روز نباشد نشده یا فرمایش دهنده به صلحدید خود ویججا بججه هردلیلججی تصججمیم بججه‬
‫فسخ قرارداد گرفته باشد‪ ،‬میتواند این قرارداد را فسخ نماید‪.‬‬
‫درصورتیکه فرمایش دهنده موفججق بججه پرداخجت مبلغیکجه از نگججاه مشجاور مجورد‬
‫منازعه نبوده در مججدت }تعججداد روزهججا درج شججود{ روز بعججد از دریججافت اطلع‬
‫کتبی از مشاور که همچو پرداخت اضافی ناشی از حججالت غیججر مججترقبه بججوده و‬
‫موصوف قادر به اجرای خدمات در مدتیکه کمتر از }تعداد روز ها درج شود{‬
‫روز نباید باشد‪ ،‬نبوده و درصورتیکه فرمایش دهنججده موفججق بججه رعججایت هرنججوع‬
‫تصمیم نهایی ناشی از یک داوری نشود‪ ،‬قرارداد فسخ شده میتواند‪.‬‬
‫میعاد برای فسخ قججراداد از جججانب هججر یجک از طرفیجن در اطلع نبایجد کمججتر از‬
‫}تعداد روزها درج شود{ روز میباشد‪.‬‬
‫ازطرف مشاور‬

‫ازطرف فرمایش دهنده‬

‫امضاء توسط‪ ____________________ :‬امضاء توسط‪__________________ :‬‬
‫وظیفه‪________________________ :‬‬

‫‪160‬‬

‫وظیفه________________________‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫لست ضمایم‬
‫ضمیمۀ ‪ :1‬لئحۀ وظایف و ساحۀ خدمات‬
‫ضمیمۀ ‪ :2‬مکلفیت های راپوردهی مشاور‬
‫ضمیمۀ ‪ :3‬قیمت تخمینی خدمات و جدول پرداخت‬

‫‪161‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ضمیمه ج‬
‫مصرف تخمینی خدمات‪ ،‬لست کارمندان و جدول نرخ ها‬
‫)‪ (1‬معاش کارمندان‬

‫نام‬

‫نرخ‬
‫)فی ماه‪ ،‬روز‪،‬‬
‫ساعت کاری به‬
‫اسعار(‬

‫زمان سپری شده‬
‫)تعداد ماه‪ ،‬روز‬
‫کاری‪ ،‬ساعت(‬

‫مجموع‬
‫)اسعار(‬

‫)الف( رهبرتیم‬
‫)ب(‬
‫)ج(‬
‫مجموع‪ -‬فرعی )‬
‫‪(1‬‬
‫)‪ (2‬بازپرداخت‬

‫‪1‬‬

‫نرخ ها‬

‫روزها‬

‫مجموع‬

‫)الف( سفر بین المللی‬
‫)ب( انتقالت داخلی‬
‫)ج( پردیم‬
‫مجموع فرعی )‪(2‬‬
‫مجموع مصرف ___________________________‬
‫مصارف فزیکی احتمالی‪___________________ 2‬‬
‫سقف قرارداد ____________________‬

‫‪ . 1‬مصارف برای سفرهای اطباع خارجی ‪ ،‬کرایه حمل و نقل داخلی ‪ ،‬پردیم ‪ ،‬ارتباطات ‪ ،‬هزینه گذارش دهی ‪ ،‬ویزه ‪ ،‬مصارف مصونیت‬
‫بودن در مقابل امراض‪ ،‬معاینات طبی ‪ ،‬مخارج باربری ‪،‬مصارف ورود و خروج ‪ ،‬مالیات میدان هوابی ‪ ،‬و سایر همچو مصارف که حایز‬
‫اهمیت باشد‪ ،‬بازپرداخت با رسیدها و اسناد حمایوی ‪ ،‬به استثنای پردیم ) که ثابت است و شامل تهیه جا و _________ مصارف می باشد(‪.‬‬
‫‪2‬‬

‫از ‪ 0‬الی ‪ 15‬فیصد قیمت مجموعی؛ استفاده از احتمالت منظوری قبلی فرمایش دهنده را ایجاب مینماید‪.‬‬

‫‪162‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫ضمیمه ‪ -4‬قرارداد های‬
‫کوچک – پرداخت های‬
‫بالمقطع‬

‫‪163‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قرارداد نمونه برای خدمات مشورتی‬

‫قرارداد های کوچک‬
‫پرداخت های بالمقطع‬

‫‪164‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫قرارداد نمونوی برای خدمات مشورتی‬
‫قرارداد های کوچک‬
‫پرداخت های براساس زمان‬
‫قرارداد‬
‫این قرارداد )"قرارداد"( در تاریججخ }تتتت ت تت تتتتتتت تت تتت تتت ت{ت‬
‫توسط و میان }تتت تتتتتت تتت تت تت تتت تتت ت{ )"فرمججایش دهنججده"( بججا‬
‫داشجججتن محجججل اصجججلی کاروبجججار خجججویش در }تتتت تتت تتت تتت تت تت تتت‬
‫تتتت{ و }تتت تتتتت تت تتت تتتت{ )"مشاور"( که موقعیت دفججتر اصججلی اش‬
‫}تتتت تتتتت تت تتت تتتت{ میباشد‪ ،‬عقد می گردد‪.‬‬
‫ازآنجاییکه‪ ،‬فرمایش دهنده میخواهد توسط مشاورخدمات منبعد راجع شده را اجراء نماید‪ ،‬و‬
‫با درنظرداشت اینکه‪ ،‬مشاور با علقمندی این خدمات را اجراء مینماید‪،‬‬

‫‪:‬حال به همین منظور جانبین طبق ذیل موافقت مینماید‬

‫‪165‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ .1‬خدمات‬

‫)‪ (i‬مشاور باید خدماتی را که در ضمیمۀ‪ -‬الف لئحۀ وظایف وساحۀ خدمات که‬
‫بخش لینفک این قرارداد میباشد )"خدمات"(‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬
‫)‪ (ii‬مشاور باید لست کارمندان را که در ضمیمۀ ب درج است "کارمندان‬
‫مشاور"‪ ،‬جهت اجرای خدمات تهیه نمایند‪.‬‬
‫)‪ (iii‬مشاور باید راپورها را درفورمه و در مدت معینه در ضمیمه )ج(‬
‫)مکلفیت های راپوردهی مشاور( به فرمایش دهنده ارائه نماید‪.‬‬

‫‪ .2‬میعاد‬

‫‪ .3‬پرداخت‬

‫مشاور باید این خدمات را درمدت سر از }تتتتت تتتت تت تتت‬
‫تتتت{ الی }تتتتت تتتتت تت تتت تتتت{ یا مدت‬
‫دیگر طوریکه توسط جانبین ممکن بعدًا موافقه شده باشد‪ ،‬انجام دهد‪..‬‬
‫الف‪.‬‬

‫سقف‬

‫فرمایش دهنده باید به منظور اجرای خدمات مندرج در ضمیمۀ الف‪ ،‬مبلغی را‬
‫که بیشتر از حدود ) مبلغ را درج کنید( نباشد به مشاور بپردازد‪ .‬طبق موافقۀ‬
‫جانبین این مبلغ باید تمام مصارف و منافع مشاور و همچنان پرداخت مکلفیت‬
‫های مالیاتی وضع شده را دربرداشته باشد‪.‬‬
‫ب‪ .‬جدول پرداخت‬
‫جدول پرداخت ها طور ذیل مشخص میگردد‪:‬‬

‫‪1‬‬

‫}تتتت ت تتتتت تت تتت تتتتتت{ به محض دریافت یک‬
‫کاپی از این قرارداد امضاء شده توسط مشاور؛‬
‫}تتتت ت تتتتت تت تتت تتتت{ به محض دریافت پیش‬
‫نویس گزارش قابل قبول به فرمایش دهنده؛ و‬
‫}تتتت ت تتتتت تت تتت تتتت{ به محض دریافت راپور‬
‫نهایی قابل قبول به فرمایش دهنده‪.‬‬
‫ج‪ .‬شرایط پرداخت‬
‫اجرای پرداخت باید به }تتتتت تت تتتت تتتتتت{ درمدت‬
‫حد اقل ‪ 30‬روز کاری بعد از ارائۀ صورت حساب ها طور دونقله به هم آهنگ‬
‫کننده مؤظف در فقره ‪ 4‬صورت گیرد‪.‬‬
‫‪ .4‬اداره امور پروژه‬

‫الف‪ .‬هم آهنگ کننده‬
‫فرمایش دهنده آقا یا خانم }تتت تت تتت تتتت{ را منحیث هم آهنگ‬
‫کننده تعیین مینماید‪ .‬مسؤلیت انسجام فعالیت ها تحت این قرارداد جهت دریافت و‬
‫منظوری صورت حساب ها برای پرداخت و قبولی آن توسط فرمایش دهنده‬

‫‪1‬‬

‫به منظور انعکاس نتیجه لزم‪ ،‬طوریکه درضمیمه ج تشریح شده است‪ ،‬تعدیل نمایید‪.‬‬

‫‪166‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫برعهده هم آهنگ کننده میباشد‪.‬‬
‫ب‪ .‬گزارشات‬
‫گزارشات مندرج ضمیمه )ج(‪" ،‬مکلفیت های راپوردهی مشاور" درجریان‬
‫قرارداد باید ارائه و منحیث اساس برای پرداخت ها طبق فقره ‪ 3‬ادامه داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ .5‬معیارات اجراء‬

‫مشاور تعهد میسپارد که با رعایت بلند ترین معیارهای مسلکی‪ ،‬اخلقی‪،‬‬
‫شایستگی و درستی این خدمات را انجام دهد‪ .‬هرکارمند توظیف شده تحت این‬
‫قرارداد را که ازنظر فرمایش دهنده قابل قبول نباشد‪ ،‬باید تعویض گردد‪.‬‬

‫‪ .6‬محرمیت‬

‫مشاورین نباید درجریان مدت این قرارداد و در مدت دوسال بعد از ختم آن‪ ،‬هیچ‬
‫گونه معلومات اختصاصی یا محرم در ارتباط به این خدمات‪ ،‬قرارداد‪ ،‬وظایف‬
‫رسمی فرمایش دهنده یا عملکرد ها را بدون موافقت قبلی تحریری فرمایش دهنده‬
‫افشا نماید‪.‬‬

‫‪ .7‬مالکیت مواد‬

‫هرگونه مطالعات‪ ،‬راپورها یا سایرمواد‪ ،‬گرافیک‪ ،‬نرم افزار )سوفت ویر(‬
‫یاغیرآن‪ ،‬که توسط مشاور برای فرمایش دهنده تحت این قرارداد تهیه شده است‪،‬‬
‫مربوط فرمایش دهنده بوده ومنحیث ملکیت آن باقی خواهد ماند‪ .‬مشاور میتواند‬
‫یک نقل از همچو اسناد ویا نرم افزار‪1‬را نزد خود حفظ نماید‪.‬‬

‫‪ .8‬مشاور نباید در‬
‫فعالیت های معین‬
‫شامل باشند‬

‫مشاور موافقه می نماید که درجریان مدت این قرارداد و بعد از ختم آن‪ ،‬مشاورین‬
‫و هرادارۀ که با مشاور ارتباط کاری دارد‪ ،‬اجازۀ اجرای تهیۀ اجناس‪،‬‬
‫امورساختمانی و خدمات )غیر ازاین خدمات یا ادامۀ آن( برای این پروژه یا در‬
‫ارتباط نزدیک با این خدمات باشد را نخواهند داشت‪.‬‬

‫‪ .9‬بیمه‬

‫مشاور مسؤلیت تهیۀ هرگونه پوشش بیمه ئی خود را خود برعهده خواهد داشت‪.‬‬

‫‪ .10‬قرارداد‬

‫مشاور نمیتواند که این قرارداد یا بخش آن را بدون موافقۀ تحریری قبلی فرمایش‬
‫دهنده با کسی دیگر طورفرعی قرارداد نماید‪.‬‬

‫‪ .11‬قانون نافذ‬
‫برقرارداد وزبان‬

‫قانون نافذ برقرارداد قوانین جمهوری اسلمی افغانستان بوده و زبان آن‬
‫}تتتت تت تتت تتتت{ میباشد‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫‪ .12‬حل منازعه‬

‫‪ .13‬فساد و تقلب‬

‫هرگونه منازعه ناشی از این قرارداد‪ ،‬که میان جانبین طور دوستانه حل و فصل‬
‫نشود‪ ،‬باید در مطابقت با قوانین جمهوری اسلمی افغانستان حل و فصل گردد‪.‬‬
‫پالیسی)قابل اجرای( فساد و تقبلب تمویل کنندۀ وجوه مالی یا جمهوری اسلمی‬
‫افغانستان بالی این قرارداد نافذ میباشد‬

‫‪ 1‬محدودیت های راجع به استفاده این اسناد درآیندده و نرم افزار‪ ،‬درصورت لزوم‪ ،‬باید دراخیرفقره ‪ 7‬مشخص شود‪.‬‬
‫‪ 2‬درصورتیکه با یک مشاور خارجی عقد شود‪ ،‬احکام ذیل برای فقره ‪12‬تعویض شده میتواند‪" :‬هرنوع منازعه‪ ،‬مباحثه یا دعوی ناشی از یا‬
‫درارتباط به این قرارداد یا نقض‪ ،‬فسخ یا عدم اعتبار‪ ،‬توسط داوری درمطابقت با مقررات داوری ‪ UNCITRAL‬که درحال حاضر قابل اجراء‬
‫است حل و فصل خواهد شد‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫اسناد معیاری مطالبۀ پیشنهادات ‪1 -‬‬

‫‪ .14‬فسخ قرارداد‬

‫هرگاه قرارداد درمدت )تعجداد روزهجا درج شججود( روز شجروع نشجود‪ ،‬هریججک از‬
‫طرفین میتواند با دادن اطلع کتبی بججه جججانب دیگججر‪ ،‬اعلن فسججخ ایججن قججرارداد را‬
‫نماید‪.‬‬
‫هرگاه مشاور موفق به جبران ناکامی خود دراجرای قراردا نشده یا بنججا بججه فیصججلۀ‬
‫مراحل داوری ورشکسته شده یا از لحاظ مالی روبه تحلیل رفته یا به اساس فیصلۀ‬
‫داوری در فساد و تقلب دست داشته یا بنججا بججه حجالت غیرمججترقبه مشججاور قججادر بجه‬
‫اجرای بخشی از مواد خدمات درمدتیکه کمتر از }تعداد را درج کنید{ روز نباشد‬
‫نشده یا فرمایش دهنده به صلحدید خود ویا به هردلیلججی تصججمیم بججه فسججخ قججرارداد‬
‫گرفته باشد‪ ،‬میتواند این قرارداد را فسخ نماید‪.‬‬
‫درصجورتیکه فرمجایش دهنجده موفجق بجه پرداخجت مبلغیکجه از نگجاه مشجاور مجورد‬
‫منازعه نبوده در مدت }تعداد روزها درج شود{ روز بعد از دریافت اطلع کتبی‬
‫از مشاور که همچو پرداخت اضافی ناشی از حالت غیر مترقبه بوده و موصوف‬
‫قادر به اجرای خدمات در مدتیکه کمتر از }تعداد روز هججا درج شججود{ روز نبایججد‬
‫باشد‪ ،‬نبوده و درصورتیکه فرمایش دهنده موفق به رعایت هرنججوع تصججمیم نهججایی‬
‫ناشی از یک داوری نشود‪ ،‬قرارداد فسخ شده میتواند‪.‬‬
‫میعاد برای فسخ قراداد از جانب هر یک از طرفین در اطلع نباید کمتر از‬
‫}تعداد روزها درج شود{ روز میباشد‪.‬‬
‫ازطرف مشاور‬

‫‪168‬‬

‫ازطرف فرمایش دهنده‬

‫امضاء توسط‪___________________ :‬‬

‫امضاء توسط‪____________________ :‬‬

‫وظیفه‪______________________ :‬‬

‫وظیفه‪________________________ :‬‬