P. 1
اسناد معیاری مطالبه پیشنهاد5

اسناد معیاری مطالبه پیشنهاد5

|Views: 58|Likes:
منشور بواسطةWaheedullah Farooqi Zargar
Standard Form of RFP No.5 in Dari
Standard Form of RFP No.5 in Dari

More info:

Published by: Waheedullah Farooqi Zargar on Dec 01, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2010

pdf

text

original

- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1

ناتسناغفا یملسا یروهمج
تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ
1
باختنا یارب
یتروشم یاه تکر ! "#ر!اشم
ی$$%لا "یب! ی$&اد
– هیلام ترازو تاکرادت یسیلاپ ۀرادا
ناتسناغفا ،لباک
1
تاداهنشیپ یا! یناهج "نا! یرایعم #ساو$رد %اسا! & ناتسناغفا یملسا یروهمج #ل&د 'ما( تا)را*+ نونا, ا! #-!اطم رد
.اس 'م / 01ر&اشم 2ا3تنا #هج 4556 7
1
یملسا یروهمج
ناتسناغفا

یملسا ناتسناغفاد
تیروهمج
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
و ووووو ووو ووووو ووووو وو ووو ووو ووووو وو ووو
.ووو وووووو وووو ووووووو وووووووو
وووو ووووووو ووووو ووووو
هدام 37 تاداهنشیپ ه!ا"م #$ا%م
&ش' ( #ه) هدام *+ یرای,م یا- همروف
'ما( تاکرا)ت *%علا+ر, -ا./ا
&.$ /0 تاداهنشیپ ه!ا"م یا- #م,!ا1%2 1ا هدا3تسا 4
&.$ /5 ی6نم7ل8 1ا%9ا ه9 تو8د نل8ا 4
&.$ /: تس! ترا' هیه; ( ی6نم7ل8 1ا%9ا ی9ای1را 4
&.$ /3 تاداهنشیپ ه!ا"م تایوت<م 4
&.$ /* #م,!ا1%2 =ا>تنا 4
&.$ /? ی;روشم تام6@ یا%9 تاداهنشیپ &یAس; 4
&.$ /+ ی;روشم تام6@ ی9ای1را رای,م 4
&.$ /7 داهنشیپ ه!ا"م ر(6B 4 تا
&.$ // تاداهنشیپ ه!ا"م #ی6,; ( CیDو; 4
&.$ /E داهنشیپ یمیAس; ت6م 6ی6م; 4
&.$ E0 تاداهنشیپ تفایرد 4
4 &.$ E5 تاداهنشیپ یمیAس; یا%9 #F,!ا =%D
&.$ E: ی.ین>; تاداهنشیپ ندومن1ا9 4
&.$ E3 ندومن1ا9 ت'اددای 4
&.$ E? یGا6ت9ا Hیام1I 4
&.$ E+ =ا>تنا ( ی9ای1را 4
&.$ E7 ی.ین>; ی9ای1را روJنم ه9 تاداهنشیپ ی-د ه%من 4
&.$ E/ ه2و9%م یا- ت'اددای K3$ ( ی.ین>; ی9ای1را روپار 4
&.$ EE ی.ین>; ی9ای1را Lیاتن نل8ا 4
89: 155 یلام ی;اش< =ا! >
&.$ 505 تمی7 ( تی3یM Nاسا%9 =ا>تنا یاه'(ر یا%9 ی!ام ی9ای1را 4
&.$ 50: تی3یM Nاسا%9 =ا>تنا تهج ی!ام ی9ای1را 4
89: 15? یلام ی!ا1=را روپار >
&.$ 50* ه%MاOم ه$اس 4
&.$ 50? تا%MاOم یا%9 #م,!ا1%2 4
&.$ 50+ Pا"8ا یا%9 #م,!ا1%2 4
&.$ 507 یدا%3نا Qیر(اشم =ا>تنا 4
&.$ 50/ یدا%3نا Qیر(اشم =ا>تنا #م,!ا1%2 4
&.$ 55E 6$ا( Rنم 1ا S%ن ی9ای1را ( #جا8 یا- ی6نم1این 4
&.$ 5:0 تا%MاOم #م,!ا1%2 4
&.$ 5:* تاداهنشیپ ه!ا"م ( یA2(اد یاه'(ر ت<; دادرا%7 6T8 4
&.$ 5:? تاداهنشیپ ه!ا"م ( یA2(اد یاه'(ر ت<; دادرا%7 یاUما ( هیه; 4
4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
&.$ 530 دادرا%7 6T8 نل8ا%شن 4
&.$ 535 ا- دادرا%7 تV 4
&.$ 533 R"Tم!ا9 ت@اد%پ یا- دادرا%7 4
&.$ 53* 6$ا( یف تمی7 یا-دادرا%7 4
&.$ 5** ت@اد%پ Hیپ 4
&.$ 5*: تمی7 #ی6,; 4
&.$ 5+3 WAT; ( داسف4
&.$ 5+? ی;روشم تام6@ رد Rفانم داU; 1ا =انتجا 4
?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تاجر*نم
6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
رات01 2یپ
ی+روشم یا@ #)A & 01ر&اشم یا! تا)را*+ یسیلاپ Bرادا تاداهنشیپ 'بلاطم یرایعم دانسا 01ا
01ر&اشم 2ا3تنا یا! تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا 01ا 7*1امنیم داC1ا ار یDDملا 0ی! & یD$اد ۀ
Eمعلا=F Gا9:ا /ا@ .املا *Hتم /ناتسناغفا یملسا یروهمج 'ما( تا)را*+ نونا, ا! #-!اطمرد
تا*1ا(! تایلام نونا, 7#سا B*A 'یه+ دانسا1اس & تا(لFا /تا)را*+ 455I یا@ .املا*Hتم & /
تاسسJم /یDDملا 0ی! یلام یا@ داهن /B*نن) "م) یا@روش) ی+ایلام #یفاعم '! Kاب+رارد ترا=&
Lفان نونا, MبF ینین-+ دانسا Nون@ نانOم@ & *نراد #یلاعف ناتسناغفارد '9ینا1دادرا, & '1ی$ ۀ
Mیبط+ E!ا, /دافا & ی(ف نا1دادرا, /ی+روشم یا@ #)A /01ر&اشم Pسو+ #$ادپ E!ا, تایلام
7*Aابیم
01ا QDت3م یا@ R&ر =ا BداSتسا ا! 01ر&اشم 2ا3تنا یا! '9ینام=@ تاداهنشیپ 'بلاطم یرایعم دانسا
T #یSی) & #می, %اسا! 2ا3تنا *ننام 2ا3تنا UVWX T #یSی) %اسا! 2ا3تنا /Y UWX 2ا3تنا /Y
T 0یعم 'جدو! #H+ ZWX T8) #می, %اسا! 2ا3تنا /Y [VX /*Aا! G=\ *:ا& ]بنم=ا 2ا3تنا & / Y
7*ناوتیم B*A BداSتسا
& 'تAاد ی1انA^ 'ما( تا)را*+ نونا, ا! *1ا! ی+ا)را*+ Bرادا /تاداهنشیپ 'بلاطم یرایعم دانسا 'یه+=ا Eب,
EماA تاداهنشیپ 'بلاطم یرایعم دانسا 7*Aا! Bدومن 2ا3تنا ار دادرا, Nون 01تبسانم & 2ا3تنا R&ر
]ط-ملا! #$ادپ دادرا, ی_1د & نام= %اسا! Qی`و+ یا! ی91 >دادرا, یرایعم 'مروف &د
01تبسانم ی+روشم تام*$ یا! اهن^ =ا BداSتسا ') #سن^ _نای! دادرا, Nون &د 01ا راتS< aیپ 7*Aابیم
') *Aابیم دادرا, یا@ 'نومن EماA نانOم@ تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا 01ا 7#سا دادرا, Nون ۀ
7*ناوتیم 'تف< را, BداSتسا دروم ]ط-ملا! #$ادپ دادا, ا1 نام= %اسا!ت9bو) یا@دادرا, یا!
& Q1ا`& 'H;\ /01ر&اشم یرایعم Eمعلاروتسد /تو(د یرایعم 'مان EماA تاداهنشیپ بلاطم 01ا ۀ
دادرا, یرایعم یموم( P1اA & 01ر&اشم یرایعم Eمعلاروتسد 7*Aابیم دادرا, یرایعم یا@ 'مروف
%ا9عنا #هج دادرا, cا$ P1اA & تاموDعم 'HSd /.ا:@ '! 7دوA E1*ع+ P1اA eی@ #H+ *1ابن
7*ناوتیم 'تف<را, BداSتسا دروم ناتسناغفارد Qی`و+ P1اA

I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تاداهنشیپ 'بلاطم
ی+روشم تام*$
f BرامA تاداهنشیپ 'بلاطم تتتتتتتتت تتتتتت تتتتت
تتت تتت g
ناتسناغفا یملسا یروهمج
f Bh&پ Gان تتت تتت تتتتت تتت g
iو(ل! یا@ "م) ا1 رابت(ا /'j, /'جدو! BرامA f تتت تتتتت
تتت g
f ی+روشم تام*$ ناون( تتت تتت تتتتت g
k


- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت%34 1 'مانتو(د 5
تت تتتت تتتتتت تتتتتتتتت تتتتت تتتتت تتتتتت}
{تتت تتت تتتتتت تتت تتت
{تتت ت تتتتت}
{تتتتت تتتت ت تتت}
'متHم 8نا$ lGتHم یا,^
1 7 {تتت تتت تتتتتتتت تتتتت تتت} Bوmmج& Yدوmmشیم داmm1 Bرادا Gاmmن! *mmعبنمT
f =ا ار یلام :تت تتتت ت ت تتتت ت تتتتت تت تتت ت تتتت تت ت
تتتت تتتت >2اmm3تناfgدوA nرد Bh&پ Gانf opم یا! gدوشیم دا1 Bوج& Gان! *عبنمf g
یا! ار Bوج& 01ا =ا یش3! ا+ دراد *p, ی+ا)را*+ Bرادا 7#سا gBدومن #ساو$رد ن^ یا! ا1 #فا1رد
'm! /#mسا B*mmAرداd ن^ Fاmm$ 'm! تاداهنmmشیپ 'بلاmطم 0mm1ا 'm91دادرا, #mH+ 2وmmDطم یا@ #$ادپ
7*ناس! opم
4 f 7 {تت ت تتت تتتتتت ت تتتتت تت ت توmm(د 01ر&اmmشم=ا mmjا: .اmm:رد
f Emm1q ی+روmmشم تام*mm$ یاmmجا #mmهج اmm+ *mm1امنیم تتتت ت تتتتتت ت تت ت
{تتت تتت تتتتتت >*ن1امن ';ارا داهنشیپ 'mH;\رد تام*m$ دروmمرد تmشی! تلیmpS+
7#سا B*A nرد Q1ا`&
? 7 >*Aابیم E1q B*A #سل تراA 01ر&اشم یناون( تاداهنشیپ 'بلاطم
{تتتت تتت تتت تتت تتتت تتتتتتت تتت}
7#سین =اCم _1د #)A Gا*) '! 'مان+و(د 01ا .اسرا
6 #H+ #)A "1 2ا3تنا 7 {تتت تتت تتتتتت تتت} رد B*A Bداد rA Eمعلا=F &
یاmm@ یmmسیلاپ اmm! #-!اmmطمرد /تاداهنشیپ 'بلاطم تتتتتت ت تتتت ت :تتتتتت}
هوججججو هدننک لیومت یتاکرادت یاه دومنهر مان ای ناتسناغفا یمالسا یروهمج ۀماع
{تتتت 7دی< یم تروd
I 7 >*Aابیم E1q دانسا EماA تاداهنشیپ 'بلاطم
s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
#مس, 1 'مان+و(د -
#مس, 4 YتاموDعم 'HSd EماAT 01ر&اشم یا! Eمعلاروتسد -
#مس, ? یرایعم یا@ 'مروف t ی9ین3+ داهنشیپ -
#مس, 6 یرایعم یا@ 'مروف t یلام داهنشیپ -
#مس, I Q1ا`& 'H;\ -
#مس, k دادرا, یرایعم یا@ 'مروف -
k E1q %رد^ '! #فا1رد uHم '! اvSطل 7 ت{تتتت تتت تت تتتت} NلFا ام '! اvبت)
>*ی@*!
& w*1ا Bدومن #فا1رد ار 'مان+و(د امA '9ن1ا YQلاT
7*ی1امنیم 8یDس+ xتشم ا1 & یداSنا روF ار داهنشیپ امA ا1^ '9ن1ا Y2T
/Gات:ا ا!
. } دینک جرد ار یتاکرادت هرادا هدنیامن هفیظوو مان ،ءاضما
y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت%34 6 "#ر!اشم یارب *%علاروتسد 5
تتتت :تتتتتتتت تتتتت تت تتتتتتت} 2 تتتت تتتتتتتتتت :
تتتتتت تتتتت .تتت تتتتتتتت تتتتت تتتتتتت
تتتتت ت تتتتتتتتت تتتت تتتتت تتتتتتتت تتتتتت تتتتت تتتت تتتت تتتتتت
تتتتت تتتتت تت تتتتت) تتتت تتتتت تتتتتتت تتتت تتتتتت تتت تتتتتت تتتتت تت
.{(تتتت تتت تتتت
z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تاS1ع+ >یلاmم Bوmج& B*mنن) E1وم+ YQلاT تارادا & اm@داهن /تاmسسJم Gاmم+ =ا تراmب(
"mmم) mmجدو! =ا تام*$ E!ا-مرد #$ادپ یا! یلام Bوج& *نن) E1وم+ ۀ ۀ
یلاmmم mmمانت-فاوم Gا*mm) #mmH+ اmm1 Yت*mm1)Tرابت(ا /'j, /iو(ل! یا@ ۀ
7*Aابیم_1د
تام*mm$ دادراmm, {mm3تنم ر&اmmشم ') #سا ی+ا)را*+ Bرادا >B*ن@د a1امف Y2T
7*1امنیم ا|ما ن^ ا! ار ی+روشم
>ر&اشم YnT داهن a1اmmمف یاmm! دادراmm, #H+ ار تام*$ ') #سا یp3A ا1
7درا*یم 'j( B*ن@د
'میمmmj دانmmسا Gام+ & 0یبناج Pسو+ B*A ا|ما ی1H+ مانت-فاوم >دادرا, YدT ۀ
Bدام nر*نم 1 cاmm$ P1اA /دادرا, یموم( P1اA ی&ا: ') #سا ن^
7*Aابیم ن^ 81امj & دادرا,
#mmهج 'mm) #mmسا 01ر&اmmشم یا! Eمعلاروتسد =ا یش3! >تاموDعم 'HSd Ym@T
7دوشیم BداSتسا #1رومام & YناتسناغفاT روش) }3شم P1اA %ا9عنا
7*Aابیم یتنج M!اطم =&ر >=&ر Y&T
7*Aابیم ناتسناغفا یملسا یروهمج >#مو9: Y=T
#مس,T >01ر&اشم یا! Eمعلاروتسد YrT 4 ') #سا ی*نس Yتاداهنشیپ 'بلاطم
B*A #سل تراA 01ر&اشم یا! تاداهنشیپ 'یه+ #هج یر&j تاموDعم Gام+
7*Aابیم nرد ن^رد
'مان+و(د YKT ~ [•€ • #مس,T > 1 'mm) #mmسا یا 'ماmmن+و(د >Yتاداهنشیپ 'بلاطم
7دد_یم .اسرا B*A #سل تراA 01ر&اشم '! B*ن@د a1امف Pسو+
یو1اmmم: نا*نمرا) & ی9Dسم cا3Aا >نا*نمرا) ا1 *نمرا) YیT Pmmسو+ 'mm) *mmنا
Qmmی`و+ ن^ amm3! اmm1 تام*mm$ یاmmجا #mmهج یmm(ف 01ر&اmmشم اmm1 01ر&اmmشم
Gاmm_ن@ 'mm) یو1اmmم: نا*نمرا) & ی9Dسم cا3Aا >یجرا$ نا*نمرا) w*ند_یم
>یmmD$اد نا*mmنمرا) w*mmAا! ناتmmسناغفا =ا ن&mmی! اmmهن^ یDmmdا Bاmm_تما,ا /Gا*3تmmسا
Gا*3تmmسا Gاmm_ن@ 'mm) #mmسا یو1اmmم: ناmmن)را) & ی9Dmmسم cا3mmAا =ا تراmmب(
7*Aا! 'تAادرا, ناتسناغفا E$اد رد یDdا Bا_تما,ا
7*Aابیم یلام & ی9ین3+ داهنشیپ >داهنشیپ YxT
mmبلاطم یراmmیعم دانmmسا %اmmسا! 'mm) #mmسا ی*نmmس >تاداهنmmشیپ 'بلاmmطم Y.T ۀ
7دد_یم 'یه+ B*ن@د a1امف Pسو+ 01ر&اشم 2ا3تنا یا! تاداهنشیپ
*mAابیم تاداهنmشیپ 'بلاmطم یراmیعم دانسا >تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا YGT ۀ
تاداهنmmشیپ 'بلاطم 'یه+ یا! دومن@ر "1 ‚یHنم B*ن@د a1امف Pسو+ *1ا! ')
7دوA BداSتسا
15
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ƒاmmجا ر&اmmشم Pmmسو+ دادراmm, Gا9:ا #1ا(ر ا! ') #سا یا@را) >تام*$ YنT
7دد_یم
=ا یmmش3! یDmmdا ر&اmmشم 'mm) #mmسا یا Bرادا اmm1 }3mmA >ی(ف ر&اشم Y%T
7*1امنیم دادرا, &ا ا! ار تام*$
#مmmس,رد تاداهنmmشیپ 'بلاmmطم رد EماmmA *نmmس >Q1اmm`& 'H;\ YNT I 'mm) #mmسا
Kوmm!م یاmm@ #یلJmmسم /ƒاmmجا Emm!ا, Q1اmm`& اmm@ #یلاmmعف /راmm) ':اmmس /oا*@ا
ار #1روماmmم یاmm@ یD1وmmH+ Emm!ا, & 'ع,وmmتم „mm1اتن & ر&اmmشم & B*mmن@د a1اmmمف
7*1امنیم …1ش+
1 یفعم 7 171 اmm1 #)mmA "mm1 #سا nرد تاموDعم 'HSd رد aمان ') B*ن@د a1امف
EماmmA 'ماmmن+و(د #mmسلرد '9ی1ا@ #)A نایم=ا ار Yر&اشمT ی+روشم سسJم ۀ
7*1امن یم 2ا3تنا /تاموDعم 'HSd رد }3شم ی!ا3تنا R&ر MبF /*نا
174 & ی9ین3+ تاداهنشیپ ا+ *1^ یم Eمع! تو(د B*A #سل تراA 01ر&اشم=ا
}3mmشم تاموDعم 'HSdرد '91روF ار ناA ی9ین3+ داهنشیپ od ا1 یلام
';ارا تاmmموDعم 'HSmmdرد nر*mmنم G=\ ی+روmmشم تام*mm$ یاmm! /#mmسا B*mmA
ر&اmmشم اmm! دادراmm, یاmm|ما #1اmmهنرد & تا)اLmmم %اmmسا داهنmmشیپ 01ا 7*ن1امن
7*Aابیم {3تنم
17? 'یه+ Gا_ن@رد & 'ت$اس انA^ EHم یطیHم P1اA ا! ار دو$ *1ا! 01ر&اشم
ی;ا*mmت!ا تاmmموDعم ندر&^ #mmس*! یاmm! 7*mmنی_!†نرد ار اmmهن^ تاداهنmmشیپ
=ا Emmب, اmm+ *نوmmشیم M1وmmش+ 01ر&اmmشم /یmmDHم P1اA & #1رومام 01ا درومرد
داهنmmشیپ ;ارا =ا Emmب, 'mmسDجرد & Bدومن تا,لم B*ن@د a1امف ا! داهنشیپ ';ارا ۀ
روmm|: 7*نوmmAjا: /*mmAا! B*mmA }3mmشم تاmmموDعم 'HSdرد '9ی+روdرد
a1اmmمف B*mmن1امن اmm! *mm1ا! 01ر&اmmشم 7*mmAابیم یراmmیت$ا داهنmmشیپ =ا Eب, 'سDجرد
اmm1 تاmm,لم یاmm! {mmی++ #هج #سا B*م^ تاموDعم 'HSd رد aمان ') B*ن@د
7*mmنی_! %اmmم+ داهنmmشیپ =ا Emmب, 'سDج درومرد یفاjا تاموDعم ندر&^ #س*!
'mm! ناmmA تاmm,لم درومرد نا*نمرا) 01ا ') *نن) Edا: نانیمFا *1ا! 01ر&اشم
7*نا B*A 'یdو+ یفا) نام= #,&رد {سانم ی< Bدام^ رو†نم
176 تلیهmmس+ & تاموDعم /#)A ی\ا! opم ]j& ن&*! B*ن@د a1امف
ندر&^ #mmس*! یاmm! /Bدوmmمن 8mm@اف ی& 'mm! ار تاmmموDعم 'HSmmd رد }3شم
'm! Kوm!م تاmموDعم 'یه+ & /تام*$ GاCنا #هج G=\ یا@ B=اجا & تا=اوج
7دومن *@او$ #ن&اعم #)A ا! ],وملا*ن( تاAرا‡< & Bh&پ
17I تاداهنmmشیپ 8یDmmس+ & 'یه+ '! Kو!م oراpم Gام+ #یلوˆسم *1ا! 01ر&اشم
داهنmmشیپ Gا*mm) .وmmب, '! QD9م B*ن@د a1امف 7د1L‰! دو$ ار دادرا, B)اLم &
#یلوˆmmسم Gا*mm) 0تmmAاد ن&*mm! ا+ درا*یم ŠوSHم دو$ یا! ار M: 01ا & /Bدوبن
وmmغل دادراmm, یاط(ا =ا Eب, ینام=@رد ار 2ا3تنا E:ام 01ر&اشم .اب, رد
11
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*1امن
]فانم دا|+ 17k 'mm! اmm+ *mm1امنیم اmmjا-+ 01ر&اmmشم =ا 'یلاmmم ترا=& تا)را*mm+ یmmسیلاپ Bرادا
تاmm,&ا Gاmmم+ رد & Bداد 'ناmmفF یmm! & *نمف*@ /ی9Dسم Bروشم B*ن@د a1امف
/ Gا*,ا & ی*نم,ل( ا1 Q1ا`& 1اس ا! ]فانم دا|+=ا /'تAاد†نرد ار &ا ]فانم
7*1امن Eم( a1و$ B*ن1^را) یا! '†:لم Nون@ ن&*! /Bدومن 2انتجا اv*ج
17k71 یاهت)mmA & رو)Lم 01ر&اشم ‹وف دراوم #یموم( رد #1د&*Hم ن&*!
B*mmA 'تmmسناد ]فاmmنم داmm|+ Emm1q nر*mmنم ت\اmm: =ا "mm1@ #mmH+ /اهن^ 'تس!ا&
>*نوA Gا*3تسا *1ابن &ن1ا=ا
دا|تم یا@ #یلاعف T Œ Y @ & #)mmA /%اmmنجا 'mmیه+ روmm†نم 'mm! 'mm) ی& 'mm! 'تmmس!ا& #)mmA
B*mmن@د a1امف Pسو+ Bh&پ "1 یا! ی+روشمی• تام*$ ا1 ینامت$اسروما
/%اmmنجا ن^ 'mm! Kوmm!م ی+روشم تام*$ یاجا =اجا /دوA یم 'تAام< را9! ۀ
'9یت)mmA /Ž9(! 7#Aاد *@او3ن ار ی+روشمی• تام*$ ا1 ینامت$اسروما
وmmOم@ یاmmجا اmm1 & ی=اmmس Bداmmم^ 'mm! Kو!م ی+روشم تام*$ 'یه+ رو†نم '!
اmm1 /%اmmنجا 'یه+ =اجا &ا '! 'تس!ا& یاهت)A & دو$ /دد_یم Gا*3تسا Bh&پ ۀ
Kوmm!م اvمی-تmmسم ا1 =ا یAان ') ی+روشمی• تام*$ ا1 ینامت$اسروما یاجا
تام*mm$ /Bmm-ف 0mm1ا =ا o*mm@ 7#mmAاد *mm@او3ن ار *mmAا! تام*mm$ وmmOم@ 'mm!
/mmS: /تاmm-ی-H+ /ی&mmس /.ا•م روF '! /ی91‡ف تام*$ یاجا ی+روشمی•
7#سا B*A Q1ع+ ی(ونpم م, یرادبمDف & /ا|ف =ا یراد! Ž9(
دادرا, دا|تم یا@ T ŒŒ Y ا1 Y&ا ی(ف 01ر&اشم & *نمرا) .ومA '!T ر&اشم 'mm! 'تس!ا& یا@ #)A
Pسو+ ƒاجا E!ا, _1د 'Sی`& ا! دا|+رد اvعبF ') دادرا, Gا*) یا! *1ابن &ا
7ددmm< Gا*3تسا /*Aا! _1د *ن@د a1امف Gا*) ا1 B*ن@د a1امف 0ی( یا! &ا ۀ
"mm1 یاmm! یmmنیCنا 0mm1ا‡1د rmmF روmm†نم 'mm! ') ر&اشم "1 /.ا•م روF '!
PmmیHم E-تmmسم یmmسر! روmm†نم 'mm! *mm1ابن /#mmسا B*mmA Gا*3تسا ƒان!1= h&پ ۀ
یmdوp$ روm†نم 'm! '91ر&اmشم & *نوmA Gا*3تmسا Bh&پ 0ی( یا! یتس1=
یmm1اراد وmmOم@ *1ابن /*1امنیم "م) ار B*ن@د a1امف 'ما( یا@ ی1اراد ی=اس
'mm! 7*mm@*! Bروشم ا@ ی1ارادوOم@ نا1تشم '! 'ن& /*1امن یرا*1$ دو$ ار ا@
B*mmA Gا*3تسا دادرا, "1 Q1ا`& H;\ 'یه+ رو†نم '! '91ر&اشم /8س, 0یم@ ۀ
7دوA Gا*3تسا Kو!م دادرا, نام@ یا! *1ابن /#سا
دا|تم P!ا&ر T ŒŒŒ Y Y&ا ی(ف 01ر&اشم & *نمرا) .ومA '!T '91ر&اشم اmm1 ی+راmmC+ 'ط!ار
8ی-تmmسمروF amm3! Gا*mm)رد B*ن@د a1امف نا*نمرا) یا|(ا=ا ی91 ا! یDیماف
T *mmAا! 'تmAاد Kاب+را 8ی-تسمی• ا1 Œ T /دادراm, Q1اmm`& 'mH;\ 'mmیه+ Y ŒŒ یmF Y
T اm1 /دادراm, وmmOم@ یاm! 2ا3تنا E:ام ŒŒŒ دادراm, /دادراm, =ا تراm†ن Y
'mm-1F 'mm! 'mmط!ار 0mm1ا=ا یAان دا|+ '9ن1ا_م /*ناوتیمن Bدومن ار B*A ƒاط(ا
Emm:ام Mmm1F =ا & Bدوmm! 'یلاmmم ترا=& تا)را*mm+ یmmسیلاپ Bرادا .وب, E!ا, یا
7*Aا! B*A E: دادرا, یاجا & 2ا3تنا
14
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
17k74 GاmmCنا رد 01ر&اmmشم #mmیف`! 'mm) داmm|+ یناmmهنپ اmm1 یmmع,ا& #لاmm:@
'جوmmمروF ی•اmm+ وmmOم@ 'mm9ن1ا ا1 *1امن درا&ی•ا+ B*ن@د a1امف ]Sن '! #م*$
Nاmmj&ا یاmmشفا رد #ی-فوmmم G*mm( 7*Aابیم ن^ یاشفا '! QD9م /*Aا! B*A xرد
7*ناوتیم B*A &ا دادرا, ‘سف ا1 & ر&اشم یفF! '! Cنم B)Lتم
17k7? #mmسا1ر /ترا=&رد B*mmن@د a1امف .ا:! نا*نمرا) ا1 ی< B*ن1امن eی@
Gا*3تmmسا 7*mmنناوتیمن Bد)راmm) ر&اmmشم ‚mmیHنم ناmmA دو$ یا@ ی< B*ن1امن ا1 ا@
/ا@ ترا=& رد 'Sی`& یاجا رو†نم '! B*ن@د a1امف یتل&د -!اس نا*نمرا) ۀ
'9ن^! K&شم *ناوتیم Bدو! .وب, E!ا, ناA یDب, یا@ ی< B*ن1امن ا1 ا@ #سا1ر
ار یتل&د نان)را) =ا ی91 ر&اشم Bا<@ 7*Aا! 'تAا*ن دوج& ن^رد ]فانم دا|+
*mm1ا! *mmنمرا) وmmOم@ /*mm1امن د‡ماmmن ناmmA یmm9ین3+ داهنmmشیپ رد *mmنمرا) ‚mmیHنم
Gا1ارد اهن^ ') {Dطم 01ا *ی;ا+ ا! ار B*نن) Gا*3تسا ا1 #ل&د =ا ی1H+ M1*p+
#m,& Gاmmم+ راmm) B=اmmجا اmmهن^ 'm! & Bدو! یمسر Q1ا`&=ا Rاعم ن&*! یتp$ر
وmmOم@ 7*mmAا! 'تAاد /#سا B*A Bداد ناA یDب, یمسر 'Sی`& =ا nرا$ Y81اتلوفT
7دد< 'یه+ B*ن@د a1امف '! ر&اشم ی9ین3+ داهنشیپ a3! ‚یHنم *1ا! M1*p+
'ناSpنمی• #عSنم 17k76 Kوmm!م ی+روmmشم تام*mm$ GاCنا=ا B*A #سل تراA ر&اشم "1 Bا<@
تاmmموDعم Gاmmم+ *mm1ا! B*ن@د a1امف /در&^ #س*! یت!ا,ر #عSنم دادرا, 01ا '!
0mm1ا اmm! Bاmmم@ /ددmm< یم یت!ا,ر #عSنم ‚(ا! ر&اشم وOم@ '! ') ار Kو!م
7*1امن 8@اف B*A #سل تراA 01ر&اشم Gام+ '! تاداهنشیپ 'بلاطم
{D-+ & داسف 17s .ومmmA 'mm!T ی+ا)را*mm+ تارادا Gام+ =ا 'یلام ترا=& تا)را*+ یسیلاپ Bرادا
mm@رد o&mmpم B*mmنن) xاتmmAا 01ر&اmmشم ناmmنOم@ & Yن^رد ]mmSن1q cا3Aا
8mm@ ار یmm,ل$ا تاراmmیعم 0mm1+ *mmنD! 'mm) *mm1امنیم اmmjا-+ ناتmmسناغفارد Bh&mmپ
7*ن1امن #1ا(ر دادرا, یاجا ت*م Gام+رد 8@ & 2ا3تنا E:ام نا1جرد
YQلاT >*1امنیم Q1ع+ ی+^ را, ار E1q nر*نم P1اA /B-ف 01ا oا*@ا MبF
T Œ Y 7دا8839 R=را اmm! ‡mmیb@ ندوmmمن #mmساو$رد اmm1 /#فاmm1رد /نداد /داهنشیپ
2اmm3تنا Emm:ام رد ار 'ما( *نمرا) #یلاعف 8ی-تسمی• ا1 8ی-تسمروF ') #سا
w*@درا,ی•ا+ #H+ دادرا, یاجا ا1
T ŒŒ Y 7:$;ت =ا تراب( ندادراmm, ی•ا+ #H+ رو†نم '! M1ا-: یراL<&ف ا1 Eعج
w*Aابیم دادرا, یاجا ا1 2ا3تنا E:ام
T ŒŒŒ Y 7<+اس 01ر&اmmشم تmmشی! ا1 &د نایم R=اس ا1 rF
8mی, داmmC1ا روmm†نم 'm! /B*mن@د a1اmمف اm1 ی+ا)را*m+ Bرادا ی@اmm<^ ن&*! ا1 & ا!
w*Aابیم یت!ا,ر ی• rوطسرد /ی_ت$اس
T Œ’ Y 7راب=ا '! 8ی-تسم ی• ا1 8ی-تسمروF ن*یناسر رj *1*ه+ ا1 رj
xاتAا G*( یا! ندادرا,ی•ا+ #H+ رو†نم '! اهن^ یا@ ی1اراد ا1 cا3Aا
1?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*Aابیم دادرا, یاجا ا1 ی+ا)را*+ E:امرد ناA
>ب? Mmm1F=ا اmm1 اvمی-تسم /ƒاط(ا یا! B*A داهنشیپ ر&اشم ') دوA GوDعم Bا<@
دروmmم دادرا, یا! #!ا,ررد رابجا ا1 /R=اس / {D-+ /داسفرد /دو$ B*ن1امن "1
wدوA در *1ا! &ا داهنشیپ /#سا 'تAاد #سد †ن
>@? رادا یاm@ B*mن1امن 'm) دوmA GوmDعم تا)را*m+ Em:ام =ا ینام=@رد Bا<@ ۀ
ناmm1جرد راmmبجا /R=اmmس /{mmD-+ /داmmسفرد 'mmj, =ا ]Sن1q cا3Aا ا1 ی+ا)را*+
Gا*) ی+ا)را*+ رادا '9ن1ا ن&*! /*نا 'تAاد #سد دادرا, یاجا ا1 2ا3تنا E:ام ۀ
یلاmم Bوmج& am3! ناmم@ *mناوتیم یلام Bوج& *نن) E1وم+ {سانم & ],وم '! Gا*,ا ۀ
w*1امن وغل ار B*A Bداد }یp3+
>د? B*ن1امن M1F=ا ا1 8v ی-تسمروF }3A ا1 ر&اشم "1 ') دوA GوDعم Bا<@
'91دادرا, یاجا ا1 #!ا,ر رد رابجا ا1 /R=اس / {D-+ /داسف رد /دو$
/#سا 'تAاد #سد دوشیم E1وم+ ناتسناغفا یملسا یروهمج #ل&د جدو!=ا ۀ
ا1 GوDعم ان ت*م یا! #ل&د جدو!=ا B*A E1وم+ تا)را*+ رد xاتAا=ا *1ا! ۀ
wدد< Gل(ا P1اA *جا&ی• & G&Hم 0یعم
Ym@T B*A E1وم+ یا@دادرا, & 'مانFA رد *ناوتیم ی+ا)را*+ Bرادا
/ن^ MبF ') *1امن nرد ار یم9: ناتسناغفا یملسا یروهمج جدو!ر=ا ۀ
'! اهن^ ی(ف یا@ یدادرا,& نا1دادرا,& /نا< B*نن) .ام)ا /01ر&اشم
'! Kو!م دانسا1اس & ا@ #Aاددا1 & تا!اس:=ا ا+ *ن@د B=اجا #مو9:
#ل&د oF=ا '9ینیشتSم Pسو+ & Bدومن aیتS+ دادرا, یاجا&ف^ یمیDس+
7دد< یسر! /*نوA یم Q`Jم یلام Bوج& B*نن) E1وم+ ا1
17y اهن^ یا)A & ی(ف 01ر&اشم /01ر&اشم رد 0تAاد #سد {بس '! /*1ابن
mm_1د راmmب( 'mm! اmm1 2اmm3تنا یاmm! #یD!اmm, G*mm( 'mmیمل(ا #mmH+ {mmD-+ & داmmسف ۀ
B*mmنن) Emm1وم+ اmm1 'یلاmmم ترا=& تا)را*+ یسیلاپ رادا oF =ا ') #یم&Hم ۀ
B-ف ا! #-!اطمرد یلام Bوج& 17s B&ل( 7*نmAا! 'تmmAادرا, /B*mmAرداd ‹وف
}3شم داومرد B*A)q داسف & {D-+ Gا9:ا ا! 'ط!اررد *1ا! 01ر&اشم /ن^!
7*نAا! 'تAاد تاموDعم دادرا, یموم( P1اA
17z یا@ B*ن1امن '! '9ی+روdرد /ا@ Rاداپ & Eمعلا M: درومرد *1ا! ر&اشم
*Aا!را, ا1 B*A #$ادپ داهنشیپ 01ا '! Kو!م ناmm1جرد & دوA #$ادپ ')
'91روmmF /*mmAا! B*mmA اmmط(ا ی& 'mm! دادراmm, '9ی+روmmdرد دادراmm, یاmmجا
#مس,T یلام داهنشیپ یمیDس+ 'مروفرد 6 تاmموDعم /#mmسا B*mA #mساو$رد Y
7*1امن ';ارا
“*بم تام*$ & %انجا
ی+روشم
1715 /دد_یم 'j( & 'یه+ دادرا, 01ا #H+ '9ی+ام*$ & %انجا Bا_تسا$
>*ناوتیم Bدو! یروش)@ =ا E1q تاجر*نم یان•تسا '!
T Œ Y Pmm!ا&ر ناتسناغفا یملسا یروهمج #ل&د یمسر تار-م ا1 نونا, MبF
16
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ا1 w*Aا! B*A Bدادرا, Nونممروش) ن^ ا! ی+راC+
T ŒŒ Y روmmشنم 8mmتS@ Emmpف ا! #-!اطمرد *Hتم EDم #ینما یاروA 'Dpیف MبF
تارادا ا1 cا3Aا '! #$ادپ ا1 روش) ن^=ا %انجا د&ر& /*Hتم EDم نام=اس
B*mmA Bدادراmm, Nوmmنمم ناتسناغفا یملسا یروهمج Pسو+ روش) ن^ '! Kو!م
7*Aا!
داهنشیپ "1 od 1711 7*mmنناوتیم Bدوmmمن ';ارا داهنmmشیپ "mm1 od B*A #سل تراA 01ر&اشم
من ';ارا داهنشیپ "1=اتشی! ر&اشم "1 Bا<@ داهنشیپ "1 =ا تشی!رد ا1 Bدو
]ناmmم 8mm9: 0mm1ا /.اmm:@ 'mm! 7*نوA در *1ا! تاداهنشیپ وOم@ /*Aا! 'تAاد 8هس
داهنmشیپ "1=اتmشی!رد ی9Dmسم cا3mAا .ومmA '! ی(ف 01ر&اشم xاتAا
7دد< یمن
داهنشیپ رابت(ا 1714 {mmDطم 0mm1ا ‘mm1را+ =ا *mmع! *mm1ا! ی+*mmم 'mmb اmm+ 01ر&اmmشم تاداهنmmشیپ 'mm)
/*نام! ی,ا! رابت(ا E!ا, یمیDس+ رد 0mm1ا ناmm1جرد 7#mmسا)q تاmmموDعم 'HSd
ار داهنmmشیپرد B*mmA د‡ماmmن ی9Dmmسم نا*mmنمرا) #1دوmmجوم *mm1ا! 01ر&اشم /ت*م
ار تا)اLmmم اmm+ *mm1امن ار دوmm$ ی1اmmهن Rل+ *mm1ا! B*mmن@د a1اmmمف 7*mmن1امن ”S:
*mmناوتیم B*mmن@د a1امف /G&‡ل تروdرد /.ا:@ '! 7*1امن Eیم9+ ت*م 01ارد
7*mmن1امن *mm1*م+ ار ناA تاداهنشیپ رابت(ا داعیم ا+ *1امن #ساو$رد 01ر&اشم =ا
'mm) *mmن1امن *mmی;ا+ *mm1ا! /*mmنن9یم #-فاوmmم *mm1*م+ وmmOم@ 'mm! '9ین1ر&اmmشم =ا B*عن^
/*mmنا Bدmm) ”S: ار ناA تاداهنشیپ رد B*A د‡مان ی9Dسم نا*نمرا) #1دوجوم
ار *mm1*ج نا*mmنمرا) *mmنناوتیم 01ر&اmmشم /داهنmmشیپ راmmبت(ا ت*mmم *1*م+ *ی;ا+ ا! ا1
'mm†:لم دروم دادرا, یاط(ا یا! ی1اهن ی!ا1=را رد *1ا! ') *ن1امن a9شیپ
Mmm: /*نmmAا! 'تmmAا*ن '-فاوmم *mm1*م+ وmmOم@ اmm! '9ین1ر&اmmشم =ا B*عن^ 7*نی<را,
7*ن1امن در ار داهنشیپ رابت(ا ت*م *1*م+ *نراد
ی(ف 01ر&اشم #یD!ا, 171? 01ر&اmmشم اmm! Bاmmم@ اmm+ *mmAا! 'تAاد *p, B*A #سل تراAر&اشم Bا<@
وmOم@ /دوmA "1mA *mنا B*mشن #mسل تراmA EماmA 'm) ی9Dmسم cا3Aا ا1&
رایعم ا! *1ا! _1د ی9Dسم cا3Aا ا1& 01ر&اشم #-!اmmطم #یD!ا, ا1 ی_تس1اA
7*نAا! 'تAاد
4 E1*ع+ & …یjو+ 7
تاداهنشیپ 'بلاطم دانسا
471 *mmmنناوتیم 01ر&اmmmشم 'بلاmmmطم دانmmmسا@ دروmmmمرد …یmmmjو+ #mmmساو$رد
‘m1را+ 8mmت$ =ا Emب, تاmmموDعم 'HSmmdرد رو)Lmmم یا@ =&ر دا*ع+ '! تاداهنشیپ
یmm1H+ روmmF *1ا! …یjو+ یا! #ساو$رد@ 7*ن1امن ';ارا /داهنشیپ یمیDس+
'HSdرد ') B*ن@د a1امف %رد^ '! درا*ناتسا ی9ین&ت9لا E1اس& M1F=ا ا1
ار دوmm$ 2اوmmج *mm1ا! B*mmن@د a1اmmمف 7ددmm< .اmmسرا #mmسا B*mmA)q تاmmموDعم
'mm!T یپاmm) & Bدوmmمن ';ارا درا*ناتmmسا ی9ینتmm9لا E1اmmس& Mmm1F=ا ا1 یبت)روF
Gاmmم+ 'mm! ار ن^ YB*mmنن) .اوmmس ]mmبنم Gاmmن یاmmشفا ن&*! اما Gلعتسا …1ش+ .ومA
'بلاmطم E1*mmع+ B*mن@د a1اmمف m†ن=ا '9ی+روmmdرد 7*m1امن .اmسرا 01ر&اmشم
اmm! *mm1ا! E1*mmع+ 0mm1ا /دوmmA 'تmmسناد یر&mmj …یmmjو+ "mm1 'Cیتنرد تاداهنشیپ
1I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
B-فرد nر*نم یا@ Eمعلا=F #1ا(ر 474 7دی< تروd
474 یمیDmmس+ =ا Emmب, *mmAا! 'تmmساو$ 'mm) یناmmم=@رد *mmناوتیم B*ن@د a1امف
اmm1 یبmmت)روF 'میمmmj "mm1 ر&*mmd اmm! ار تاداهنmmشیپ 'بلاmmطم *نس /تاداهنشیپ
Gاmmم+ 'mm! *mm1ا! 'میمmmj 01ا 7*1امن E1*ع+ درا*ناتسا ی9ین&ت9لا E1اس& M1F=ا
*mm1ا! 01ر&اmmشم 7*mmAا! یmmم یراmmبجا اmmهن^ Gاmmم+ ی\ا! ') دد< .اسرا 01ر&اشم
یفاmm) #,& نداد رو†نم '! 7*نا Bدومن #فا1رد ار 81امj Gام+ ') *ن1امن M1*p+
ار E1*mmع+ B*mmن@د a1اmmمف 'mm! ناmmA تاداهنشیپ 'یه+ Gا_ن@رد ') ا+ 01ر&اشم '!
2j /*Aا! یساسا E1*ع+ '9ی+روdرد *ناوتیم B*ن@د a1امف /*نی_!†نرد
7*1امن *1*م+ ار تاداهنشیپ یمیDس+ یا! ECعلا
A5 تاداهنشیپ 'یه+ ?71 داهنشیپ ر&اشم & B*ن@د a1امف 0ی! ') Kو!م تاب+ا9م Gام+ نانOم@ &
'لداب+ -فT ۀ 174 تاmmموDعم 'HSdرد '9ینا!= '! *1ا! /دد_یم YدوA '†:لم
7دد<1H+ #سا B*A }3شم
?74 تاداهنشیپ 'یه+ Gا_ن@رد *1ا! 01ر&اشم 'بلاطم رد EماA دانسا
تاموDعم 'یه+رد داوم },اون 7*ن1امن 'ن1اعم را& EیpS+ ار تاداهنشیپ
*ناوتیم B*A داهنشیپ در '! Cنم B*A #ساو$رد7
?7? 'جوm+ Emm1q تاجر*mmنم 'm! یm9ین3+ داهنmشیپ 'mmیه+ Gاmm_ن@رد *1ا! 01ر&اشم
*نAا! 'تAاد cا$ >
Bاmmم@ ن*mmA "1mmA اmm! 'mm) *1امن '†:لم B*A #سل تراAر&اشم Bا<@ YQلاT
'mm! یmm(ف ی+روmmشم تام*mm$ اmm1 یت)mmA *mmنb '1داmmH+ا "mm1رد mm_1د 01ر&اmmشم
T /دوشیم Bد&‡فا &ا یاه+راهم 1 T اm1 *نا B*شن #سل تراA '9ین1ر&اشم ا! *ناوتیم Y
4 تاmmموDعم 'HSmmd رد '9ی+روmmdرد /*mmنا B*mmA #mmسل تراmmA '9ین1ر&اmmشم اmm! Y
mm-فاوم #س3ن *1ا! #سا B*A #سل تراA '91ر&اشم 7 دوA "1A /*Aا! B*A)q ۀ
اm! اm1 #mسا B*mشن #mسل تراmA '9یت)mA اm! *m@او3یم &ا 'm) ار B*mن@د a1امف
اmm! Bاmm<@ 7در&اmmی! #mmس*! /دوmmA "1mmA /*mmنا B*mmA #mmسل تراmmA '9ین1ر&اmmشم
'mm! *mm1ا! B*mmA #سل تراA ر&اشم /دوA "1A *نا B*شن #سل تراA '9ین1ر&اشم
ƒا)mmA Gاmmم+ /دوmmA "1A #)A 01*نb ا! '9ی+روdرد 7*1امن Eم(ب@ر ‚ی:
‚mmی: 'mm! یmmس) 'mmb 'mm) *mmن1امنراه`ا *mm1ا! & Bدوmm! .Jسم 'نا<ا*ج ا1 xتشمروF
7د) *@او$ Eم( ا@ #)A '1داH+ا *ن1امن ۀ
Y/دادرا, یاجا یا! 'جدو! ا1 ی9Dسم نا*نمرا) راو@ام ینیم3+ دا*ع+ Y2
*1ا! داهنشیپ /.ا:@ '! 7دد< )q اهن^ ی&د@ 'ن اما تاموDعم 'HSd رد *1ا!
Pسو+ B*A 0یم3+ 'جدو! ا1 راو@امروF '! ی9Dسم نا*نمرا) دا*ع+ %اسا!
*Aا! 01ر&اشم7
تاmmموDعم 'HSmmd رد دوmmجوم 'جدو! /0یعم 'جدو! %اسا! Q1ا`& یاجا یا!
دا*mmع+ .ا: 0ی(رد & *1امن=&اC+ رو)Lم جدو! =ا *1ابن یلام داهنشیپ & /Bدو! nرد ۀ
1k
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7دد< اشفا *1ابن ی9Dسم نا*نمرا) راو@ام ینیم3+
یاmm! یفا<وmmی! "mm1 od & /*نوA داهنشیپ *1ابن E1*! ی9Dسم نا*نمرا) YnT
7*ناوتیم B*A ';ارا #سپ @
ناسلT نا!=T
?76 *mm1ا! /دد_یمرداmmd دادراmm, 01ا a3! ‚یHنم 01ر&اشم Pسو+ '91دانسا
Bmm-فرد '9ی1اهنا!= ا1 نا!= '! ?71 /#mmسا B*mm1د< }3mmشم تاmmموDعم 'HSmmd
*نAا! 7 B*mmن! ر&اشم '9ینا!= /*Aا! B*A)q نا!=&د تاموDعم 'HSdرد Bا<@
'تmmس1اA 7دوmm! *mm@او$ Lmmفان نا!= /#سا Bدومن ';ارا نا!= ن^ '! ار دو$ داهنشیپ
ار ناتmmسناغفا یmmDم یاmm@ ناmm!= 'mm! یراmm) تاmmموDعم #)A نا*نمرا) ') #سا
7*نAا! 'تAاد
E9A داهنشیپ یوتHم &
ی9ین3+
?7I داهنشیپ *1ا! 01ر&اشم ') *1امنیم 2اC1ا /دادرا, #ی@ام #Aاد†نردا!
†ن دروم ی9ین3+ داهنشیپ E9A 7*ن1امن ';ارا Bداس ی9ین3+ داهنشیپ ا1 Eم9م
G*( '!Cنم داهنشیپ #سردان Nون ';ارا 7#سا nرد تاموDعم 'HSd رد
Y=T ا+ YQلاT یا@ B-ف رد nر*نم تاموDعم 7دد< یم داهنشیپ ی1و_!اوج
#مس,T 'میمj یرایعم یا@ 'مروف =ا BداSتسا ا! ی9ین3+ داهنشیپرد E1q ? Y
7دد< 'یه+ *1ا! نلپ & R&ر /'-1F …یjو+ یا! تاHSd یداهنشیپ دا*ع+
Bداس ی9ین3+ داهنشیپ یرا) B-ف رد T ŒŒ Y 'HSd "1 7#سا B*A)q YnT
L•ا) B*A •اb –ر "1 =ا تراب( —6 7*Aابیم 'مان ',ر& B=ا*نا ا1
YQلاT T Œ Y دروmmمرد mmpت3م …یmmjو+ >Emmما) یmm9ین3+ داهنmmشیپ یاmm! od
اm@ #)mA '1داmH+ا رد & 01ر&اmشم 'm!C+ 0mm1$^ =ا یmD) rF & تلی9ش+
یmm9ین3+ 'مروmmفرد '!اشم #ی@ام یاراد Q1ا`& درومرد "1A "1@ یا!
- 4 #مس, ? 01ر&اmmشم یاmmهمان یmmD) rFرد /'Sی`& "1@ یا! 7#سا G=\
˜mmDبم /'mmSی`& ت*mmم *mm1ا! /*mmنا Bدوmmمن xاتmmAا 'mm) ی9Dmmسم نا*نمرا) & ی(ف
B*mmعن^ یاmm! ommd *mm1ا! تاmmموDعم 7ددmm<)q ر&اmmشم #یلومmmA & /دادراmm,
'mm! اmm1 #)mmA "mm1 ‚mmیHنم B*mmن@د a1اmmمف oF=ا اvنونا, ر&اشم ') Q1ا`&
/#سا Bدومن دادرا, *-( ا@ #)A '1داH+ارد B*م( یا@ #)A =ا ی91 ‚ی:
#)mmA Mmm1F=ا اmm1 یmmdوp$ روF ی9Dسم *نمرا) Pسو+ ') یS1ا`& 7*Aا!
یmmمن 'تmmسناد ن^ یا)mmA اmm1 ر&اmmشم '!C+ ‚ی: '! /دد_یم Eیم9+ _1د یا@
ناmmA Yیراmm) M!اوmmسT ا@ یفا<وی! رد ی9Dسم نا*نمرا) دو$ Pسو+ اما /دوA
/*mmنا Bدوmmمن اmm(دا دوmm$ 'mm) ار یا 'mm!C+ *mm1ا! 01ر&اmmشم 7*mmناوتیم B*mmA)q
7*ن1امن تاب•ا Eیلد ا! /دوA #ساو$رد B*ن@د a1امف oF=ا '9ی+روdرد
T ŒŒ Y - ی9ین3+ 'مروف & Bدوبن G=\ ‹وف تاموDعم Bداس ی9ین3+ داهنشیپ یا!
4 #مس, ? 7دوA BداSتسا *1ابن
Y2T T Œ Y دروmmمرد تاداهنmmشیپ & تاmm1†ن >Eما) ی9ین3+ داهنشیپ یا! od
ار دادراmm, #1•Jم & #یSی) ') اجا E!ا, تاداهنشیپ .ومA '! Q1ا`& 'H;\
.ومmmA 'mm! تلیهmmس+ & راmm9م@ نا*mmنمرا) P1اmmA درومرد & w*ش3! یم دوبه!
1s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
*mm1ا! 'mm) Bmmی• & /تا‡mmیهC+ /یmmDHم ت\اmm-تنا /تmmفد یاmmج /یرادا یا@ "م)
- ی9ین3+ 'مروفT B*ن@د a1امف Pسو+ ? #مس, ? 7دد< 'یه+ Y
T ŒŒ Y -ی9ین3+ 'مروف ? #مس, ? BداSتmmسا Bداmmس یmm9ین3+ داهنmmشیپ یاmm! *mm1ابن
& 'mm-1F …یmmjو+رد *mm1ا! G&‡mmل تروmmdرد ‹وف تاداهنشیپ & تا1†ن wدوA
B-ف '!T R&ر ?76 YnT T ŒŒ 7دوA nرد YدوA 'عجام Y
YnT T Œ Y …یmmjو+ >Bداmmس یmm9ین3+ داهنmmشیپ & Emmما) یmm9ین3+ داهنmmشیپ یاmm!
تاجر*mmنم ') یا@ دادرا, یاجا #هج یرا) نلپ & R&ر /'-1F درومرد
نا*mmنمرا) & ی+لی9ش+ .&*ج & یرا) نلپ /R&ر & ی9ین3+ '-1F *ننام E1q
تاداهنmmشیپ #مmmس, 0mm1ا یاوmmتHم درومرد دومن@ر 7*@*یمرا, aAوپ #H+ ار
- ی9ین3+ 'مروفرد ی9ین3+ 6 #مس, ? .&*mmج اmm! *mm1ا! یراmm) نلپ 7#سا nرد
- ی9ین3+ 'مروفT یرا) y #مس, ? B*mmA داهنشیپ ی*نبنام= oا< E9A '! ') Y
7*Aا! را<=اس /*@*یم ناشن ار #یلاعف "1@
T ŒŒ Y نلپ & R&ر /'mm-1F …یmmjو+ >Bداmmس یmm9ین3+ داهنmmشیپ یاmm! ommd
! Eمتشم .امرون روF یرا) 15 تاmm1†ن & rmmF /'ش-ن .ومA '! /'HSd
& راmm9م@ Eنوmmسپ & Q1اmm`& 'mmH;\ درومرد G&‡ل تروdرد /تاداهنشیپ &
7*Aابیم تلیهس+
'! ') Q1ا`& & Q,وم /}p3+ ':اس ا! ی9Dسم نا*نمرا) 8ی+ #سل YدT
- ی9ین3+ 'مروفT دد_یم 0ییع+ یرا) 8ی+ و|( "1@ I #مس, ? 7Y
& یmmD$اد 'ناmm@ام ی9Dmmسم نا*mmنما)T G=\ نا*نمرا) دا*ع+ ینیم3+ در&^! Ym@T
- یmm9ین3+ 'مروmmفT دادرا, یاجا #هج Yیجرا$ s #مmmس, ? راو@اmmم راmm) 7Y
ی9Dmmسم نا*نمرا) یا! & /یو:اس یاهتیلاعف & ی‡)م تفد یا! نا*نمرا)
7دد<)q 'نا<ا*ج روF *1ا! یجرا$ & یD$اد
#ی:لdا! B*ن1امن ا1 دو$ Pسو+ ') ی9Dسم نا*نمرا) …ناوس ا1 یفا<وی! Y&T
- ی9ین3+ 'مروفT اهن^ k #مس, ? 7*Aا! B*A ƒا|ما Y
>+? & B*A داهنشیپ R&ر EpSم …یjو+ >Eما) ی9ین3+ داهنشیپ یا! od
‚mیHنم R=وmم^ /تاmموDعم 'HSmdرد '9ی+روmmdرد /R=وم^ یا! نا*نمرا)
7*Aا! B*A 0یع+ دادرا, 01ا }3شم ƒ‡ج
?7k ی9ین3+ داهنشیپ 7*Aا! 'تAاد !رد ار یلام تاموDعم *1ابن ی9ین3+ داهنشیپ
7دد< Gل(ا و_!اوجی• داهنشیپ ‚یHنم *1ا! یلام تاموDعم ی&ا:
یلام داهنشیپ ?7s #مmmس,T 'میمmmj یراmmیعم یا@ 'مروف =ا BداSتسا ا! *1ا! یلام داهنشیپ 6 Y
T .ومmmA 'mm! /دادراmm, 0mm1ا 'mm! Kاmmب+رارد oراmmpم Gاmmم+ #سل 7*ند< 'یه+ 1 Y
T & /Y01ر&اmmشم تmmفد & ':اmmسرد /یجراmm$ & یmmD$ادT نا*mmنمرا) Rاmmعم 4 Y
/G&‡mmل تروdرد 7*Aابیم تاموDعم 'HSd nر*نم #$ادپ=ا! E!ا, oراpم
1y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ی*mmن! 8یmmس-+ یجراmm$ & یmmD$اد oراmmpم '! & #یلاعف MبF *1ا! oراpم 01ا
'نا<ا*جروF *1ا! ی9ین3+ داهنشیپرد B*A …1ش+ Gل,ا & ا@ #یلاعف Gام+ 7*نوA
ن&*mm! اmmما یmm9ین3+ داهنmmشیپ رد B*mmA …1ش+ Gل,ا & ا@ #یلاعف wدوA Bداد –ن
7*A *@او$ 'تسناد Gل,ا ا1 ا@ #یلاعف 1اس 8ی, رد EماA /–ن
تایلام ?7y T 1 #$ادپ '! QD9م ر&اشم "1 Y #$ادپ E!ا, ˜Dبم '1دا+ E!ا, تایلام
oراmmpم تاmmیلام /تاmmA&ف mm! تایلام >*ننامT ناتسناغفارد اmm1 یmmعمج 'تmmسد
& اm@ Žیف /ا@ #یSD9م /':اس رد 8ی-می• یجرا$ نا*نمرا) تا*1ا(! تایلام
B*A ]j& تایلام *mmAا! یمن ن^ '! د&*Hم اما EماA ') 0mm1ا #mmH+ ر&اmmشم 'mm! Y
اmm1 .اmmملا *Hتم /نونا, ا! #-!اطمرد ر&اشم '9ی+روdرد 7*ناوتیم Bدو! دادرا,
Gا*mm) #mm$ادپ 'mm! QmmD9م 'یلاmmم ترا=& Pسو+ B*A رداd ینونا, یا@دومن@ر
7*mm1امن)q تاmmموDعم 'HSmmdرد ار ن^ *mm1ا! B*mmن@د a1اmmمف /*mmAا! تاmmیلام Nون
*mm1ا! اmmما /دوA nرد دد_یمن ی!ا1=را ') یلام داهنشیپ رد *1ابن ˜لابم وOم@@
7دوA 'ت$اس EماA دادرا, رد & 'تف< را, ‚H! دروم دادرا, تا)اLمرد
?7y T 4 'mm) #mmسن^! ناتسناغفا یملسا یروهمج #ل&د یسیلاپ /ن^! B&ل( Y
ن&*mm!T یتmmل&د یاmm@ Bh&mmپ یاmm! P1اmmA *mmجا& 01ر&اmmشم Gاmmم+ 'mm! *mm1ا!
#mm$ادپ 'mm! QD9م ],ا&رد 01ر&اشم '9ن1ا درومرد YE1وم+ ]بنم #Aاد†نرد
T تاmmیلام نوناmm, تایلام 455I '9ی1اmmج اmm+ 7ددmm< ™ل!ا …mmjا&روF /*نmmAابیم Y
رد EماmmA یش! & یفاش9نا یا@دادرا, Gام+ ') *1امنیم داهنشیپ 'یلام ترا=&
اmm1 T E1q Gا9:ا ی&ا: *1ا! ناتسناغفا E$اد ا1 '! تام*$ ا1 #ی9Dم /%انجا 'یه+
>*نAا! Bدو! Yتراب( 01ا '!اشم
Kوmm!م نوناmm, .ومmmA 'mm! ناتmmسناغفا یملmmسا یروmmهمج 0یناو, *1ا! gر&اشمf
ار ی)م< یا@ #یSD9م & تا*1ا(! تایلام *1امن #1ا(ر 7

یاmm@ #mmیSD9م #mm$ادپ & }ی3mmش+ >#mmAاد *@او$ ار E1q #یلJسم gر&اشمf
7ناتmmسناغفا یملسا یروهمج 0یناو, MبF ی)م< یا@ #یSD9م & دو$ ی+ایلام
7دوA 'ت$اس EماA 'مانت-فاوم رد *1ابن ن^ ا! 1اغم Gا9:ا
?7y T ? 'mm! دادراmm, ˜Dبم راتساو$ }3شم یا@ 'نا$ ترا=& '91ا B=ا*نا ا+ Y
اmm! ار یراmm) 0mینb *mنناوتیم /*نmmAا! cاm$ }3mmA اmm1 ر&اmmشم تاmmیلام .ومmA
'm-1F 0m1ا '9ی+روdرد 7*ن@د GاCنا اهن^ دو$ 'جدو!رد یلام Bوج& =ا BداSتسا
>دوA 'ت$اس EماA *1ا! دادرا,رد E1q nر*نم نا!= /*Aا! .وب, E!ا,
MmmبF ار دوmm$ یmm)م< & یلاmmم یاmm@ #mmیSD9م #mm$ادپ & }ی3mmش+ #یلJسم
ن^ دوmmج& اmm! 7دراد B*mmه( 'mm! ر&اشم دو$ ناتسناغفا یملسا یروهمج 0یناو,
#$ادپ=اmm! Emm!ا, 'mm) تاmmیلامf یاmm! ار یغDبم ') *1امنیم '-فاوم gترا=&f
7د=اد‰! gر&اشمf '! gدوA nرد #سا
1z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7دوA 'ت$اس EماA 'مانت-فاوم 01ارد *1ابن 1اغم Gا9:ا
?7z E1*ب+ E!ا, راعسا 'س '! •)ا *: ار ناA تام*$ #می, *نناوتیم 01ر&اشم
01ر&اmmشم =ا *mmناوتیم B*mmن@د a1اmmمف 7*mmن1امن )q یعمج 'تسد ا1 'نا<ا*جروF
یلوmmپ *mm:ا& '! opم _نا1امن ') ار یا@ –ن =ا یش3! ا+ *1امن #ساو$رد
7*ن1امن)q /*Aا! nرد 0ینb تاموDعم 'HSdرد '9ی+روdرد *Aا! یناغفا
?715 Pmmسو+ '9ی+روmmdرد دادراmm, 'mm! Kاmmب+رارد اmm@ Rاداmmپ & Emmمعلا Mmm:
داهنmmشیپ 'مروف رد ن^ #سل /دوA #$ادپ *Aا!را, ا1 B*A #$ادپ 01ر&اشم
-بمن یلام 1 #مس, 6 7دوA {ی++ *1ا!
6 & #فا1رد /8یDس+ 7
تاداهنشیپ a1اش<
671 wیلاmم داهنmشیپ #mساو$رد تروmmdرد & ی9ین3+ داهنشیپT داهنشیپ Edا
B-ف '! 174 'mm! 'mm9ن1ا mm_م یس1ون Pس& Nون eی@ ی&ا: *1ابن YدوA 'عجام
'mmتف< تروmmd 01ر&اشم دو$ Pسو+ *1*م&‡ل MبF تا@ابتAا rلdا رو†نم
اmm! ار تا:لmmdا وmmOم@ *mm1ا! *mm1امنیم اmm|ما ار داهنmmشیپ 0mm1ا '9یp3A 7*Aا!
& یلام داهنشیپ یا! 8@ ا@ 'مان یمیDس+ 7*1امن *A یناشن دو$ 8سا .&ا o:
- یmm9ین3+ 'مروmmفرد {ی+تلاmm! یmm9ین3+ 8mm@ 1 #مmmس, ? - یلاmmم 'مروmmف & / 1
#مس, 6 7*Aا! *1ا!
674 & یلام یDdا تاداهنشیپ تاHSd Gام+ *1ا! 01ر&اشم #ی:لd ا! B*ن1امن
روF *1ا! 'مانتی:لd 01ا 7*1امن *A یناشن دو$ 8سا .&ا o: '! ار ی9ین3+
B*mmن1امن 'mm) *mmAا! ن^_ناmm1امن mm_1د .ا9Aا 1اس ا1 داهنشیپ ا! Bام@ ی1H+
'mمD) اm! *mm1ا! یm9ین3+ & یلاmmم تاداهنmmشیپ 7#mسا Bدو! ا|ما #ی:لd یاراد
7*نوA *A یناشن دو$ 8سا .&ا o:ا! šEdاš
67? /*mmAا! G=\ 'mm) Gا*mm)@ šیپاmm)š اmm1 šEmmdاš 'مD) ا! *1ا! ی9ین3+ داهنشیپ
Bmm-ف nر*نم یا@ %رد^ '! *1ا! ی9ین3+ تاداهنشیپ 7دوA *A یناشن 67I 'mm! &
یاmm@ یپاmm) Gاmmم+ 7*نوmmA .اmmسرا تاموDعم 'HSd رد B*A)q یا@ یپا) دا*ع+
& Emmdا ناmmیم ت&اS+ Bا<@ 7*نوA 'یه+ ن^ Edا =ا *1ا! ی9ین3+ داهنشیپ G=\
7*Aابیم رابت(ا E!ا, ن^ Edا /*Aا! 'تAاد دوج& ی9ین3+ داهنشیپ یا@ یپا)
676 …mmjا&روF B*mmAهم #)اپ "1رد *1ا! ی9ین3+ داهنشیپ Edا & ا@ یپا)
یلاmم داهنmشیپ Emdا /8mس, 0mیم@ 'm! 7*نوmA یناشن šی9ین3+ داهنشیپš 'مD) ا!
"m1رد YتاmموDعم 'HSmd رد nر*mنم 2اm3تنا R&ر #mH+ G&‡ل تروdردT
B*mmA 'تmmAون ن^ ی&ر šیلام داهنشیپš 'مD) …jا& روF '! ') B*Aهم #)اپ
یاm@ "mم) /Yت*m1)T راmبت(ا /'mj, /'جدوm! یاm@ BرامmA ن^ {ی-ع+ '! &
'mm) '1راmmط$ا 0mm1ا nرد اmm! #1روماmmم Gان & ی9ین3+ "م) & /iو(ل! )88#ابن
B5دو88 +ا88ب ی88.ینخت داهن88شیپ ا88ب Cار88%هB ی&اmm: یاmm@ #)اmmپ B*mmA 'تmmAاL<
ی=اmmساج B*mmAهم & یmmن&ی! #)اmmپ "mm1رد *mm1ا! یلاmmم & یmm9ین3+ تاداهنشیپ
& 'تmmAاد!رد ار 'mmj, ناون( & BرامA /%رد^ *1ا! ین&ی! #)اپ 01ا 7*نوA
') *Aا! B*A 'تAون …jا& روF D E88FGم )88نمراک تادروH/ IانJتسا 'بB
45
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
+ا *88ب4 )88#ابن تتت تتت تتتتت تتتتت تت ت تتتت ت تتتتت}
{تت ت تتت تت تتتتت 5دو888+اب #یلJmmmسم B*mmmن@د a1اmmmمف
#)اmmپ '9ی+روmmdرد ار داهنmmشیپ #mm,&=ا Emmب, a1اmmش< & یدوmm-Sم /ن*mmAاCی!
& 'تmmAا*ن /*mmAا! B*mmشن یناmmشن B*mm1د< …1mmp+ '91روmmF اmm1 & mmهم یmmن&ی!
#)اmmپ "mm1رد یلاmmم داهنmmشیپ Bاmm<@ 7*mmناوتیم B*mmA در داهنشیپ #لا: وOم@رد
ن^ نل(ا یاmm! Emmیلد *mmAا! B*mmشن یناmmشن B*mmA)q ‹وmmفرد '91روmmF 'نا<ا*mmج
7*ناوتیم B*A و_!اوجی• داهنشیپ ‚یHنم
67I & .اmmسرا تاmmموDعم 'HSmmd رد nر*mmنم یاmm@ %رد^ 'mm! *mm1ا! تاداهنmmشیپ
*mm1*م+ Nوmmن@ اmm1 B*mmA)q تاmmموDعم 'HSmmdرد 'mm) 'Oن^=اتmmم) '9ی+*mmمرد
Bm-ف ا! #-!اطمرد 474 Nوmن@ 7دوmA #فاm1رد B*mن@د a1اmمف Pmسو+ /*mAابن
یمDmس+ یاm! EmCعلا 2mj =ا *ع! B*ن@د a1امف Pسو+ B*A #فا1رد داهنشیپ
7*A *@او$ دتسم دوA =ا! '9ن1ا ن&*!
67k یmm9ین3+ داهنmmشیپ اvروmmف *1ا! B*ن@د a1امف /یمیDس+ ECعلا 2j =ا *ع!
& Bدوmm! B*mmAهم & ŠوmmSHم *mm1ا! یلاmmم داهنشیپ ی&ا: یا@ #)اپ 7*1امن =ا! ار
7*ند< یرا*ه_ن ŠوSHم روF
I داهنشیپ ی!ا1=را 7 I71 *mm1ابن 01ر&اmmشم /دادراmm, یاmmط(ا یmmلا *نوmmشیم=ا! تاداهنmmشیپ '9ینام==ا
B*mن@د a1اmمف اm! یلاmم اm1 & یm9ین3+ داهنmشیپ 'm! Kوm!م 'Dˆmسم@ درومرد
ندادراmm, ی•اmm+ #mmH+ #mmهج 01ر&اشم oF=ا Rل+ Nون@ 7*نوA %ام+رد
داهنmmشیپ & /تاداهنmmشیپ ی*ن! 'جرد /ی!ا1=را /a1ام=^ Gا_ن@رد B*ن@د a1امف
7*ناوتیم B*A ر&اشم داهنشیپ در '!Cنم دادرا, یاط(ا یا!
Bوج& B*نن) E1وم+ /G&‡ل تروdرد & /دد_ن Eیم9+ اهن^ ی!ا1=را '9ینام= ا+
تاداهنmmشیپ B*mmنن) ی!اmm1=را cا3mmAا *1امنرداmmd ار دوm$ #Sلاmm3م G*mm( یلاmmم
7*نناوتیمن 'تAاد یستسد یلام تاداهنشیپ '! ی9ین3+
تاداهنشیپ ی!ا1=را
ی9ین3+
I74 'mm! اmmهن^ ی1وmm_!اوج %اmmسا! ار یmm9ین3+ تاداهنmmشیپ *1ا! ی!ا1=را #ˆی@
Bmmمن 8تmmسیس & /یmm(ف تاراmmیعم /ی!ا1=را یاجا E!ا,رایعم /Q1ا`& 'H;\
"mm1 و_!اوج داهنشیپ@ '!7*1امن ی!ا1=را /تاموDعم 'HSd رد }3شم ی@د
› ی9ین3+ BمنT ی9ین3+ Bمن Xœ Y داهنmmشیپ "1 '9ی+روdرد 7دوA یم Bداد
'mmH;\ '! cوp3لا یD( تاداهنشیپ 'بلاطم 8هم یا@ a3! '! 'D:م 01ارد
'HSmmd nر*mmنم یmm9ین3+ Bmmمن Emm,ا *: '9ی+روdرد ا1 *Aابن و_!اوج Q1ا`&
دوA در *1ا! *ناوتن Bدر&^ #س*! ار تاموDعم 7
یا! یلام تاداهنشیپ
#یSی) %اسا! 2ا3تنا
ا1 KLM
I7? ommd 2اmm3تنا '9ی+روmmdرد /یmm9ین3+ تاداهنmmشیپ یmm@د Bmmمن =ا *mmع!
/درادراmm, .&ا 'mmجردرد Bمن ‚ی:=ا '91ر&اشم=ا *1ا! /*Aا! #یSی) %اسا!
B*mmA Bداد یاmm@دومن@ر اmm! #-!اmmطمرد دادرا, & داهنشیپ درومرد B)اLم یا!
B-ف رد k 7*1^ Eمع! تو(د ا@دومن@ر 01ا
ی!ا1=را & a1اش< I76 Emm1وم+ G&‡mmل تروmmdرد & *mm1د< Emmیم9+ یmm9ین3+ ی!اmm1=را '9ن1ا=ا *ع!
41
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
یلام تاداهنشیپ
odT Gا(|Hمرد
یا! %اسا! 2ا3تنا
#یSی)& #می, / جدو! ۀ
0یعم & 8) #می, Y
'mm! *mm1ا! B*mmن@د a1اmmمف /دوmmمن =اmm!ا ار دوm$ #Sلاmm3م G*( یلام Bوج& B*نن)
ناmmA یmm9ین3+ تاmmمن دروmmمرد /*نا Bدومن ';ارا داهنشیپ '9ین1ر&اشم =ا B*عن^
#فاmm1رد ار Bmmمن Emm,ا *mm: '9ین1ر&اmmشم '! & Bداد NلFا /*نا Bدر&^ #س*! ')
Q1اmm`& 'mmH;\ & داهنmmشیپ 'بلاmmطم MmmبF ناmmA تاداهنmmشیپ اmm1 *mmنا Bدوmmمنن
'mm9ن1ا ن&*mm! اmmهن^ یلاmmم تاداهنmmشیپ 'mm) دوmmA Bداد NلFا *نmmAا! وmm_!اوجی•
ناmmم‡م@ 7دد_یم دتسم اهن^ '! Bرا!&د 2ا3تنا E:ام Eیم9+ =ا *ع! دوA=ا!
Bدوmmمن #فاmm1رد ار یmm9ین3+ Bmmمن E,ا *: ') ار ین1ر&اشم *1ا! B*ن@د a1امف
تاداهنmmشیپ ی1اmmش<=ا! ŽmmDCم یرا‡mm<! EmmHم & ناmmم= /‘mm1را+ درومرد /*نا
یفاmm) #mm,& 01ر&اmmشم '! ') *Aا! ی*:رد ی1اش<=ا! ‘1را+ 7*@*! NلFا یلام
7*mmmmنی_! ار ی1اmmmmش<=ا! ŽmmmmDCمرد روmmmm|: تاmmmmبی++ اmmmm+ دوmmmmA Bداد
7*Aابیم یرایت$ا یلام تاداهنشیپ a1اش< ŽDCمرد 01ر&اشمرو|:
I7I 'mm) 01ر&اmmشم ناmm< B*mmن1امن #Aادرو|:رد اvموم( *1ا! یلام تاداهنشیپ
یmm9ین3+ تاmmمن & /01ر&اmmشم Gاmmن 7*نوmA=ا! /*نAا! ŽDCمرد رو|: نا@او$
E,ا *: ') 01ر&اشم =ا B*عن^ یلام داهنشیپ 7دوA B*ناو$ *نD! یا*d '! *1ا! اهن^
mmهم یاراد & 'تmmس!س 'mm9ن1ا *ی;ا+ رو†نم '! *نا Bدومن #فا1رد ار #یD@ا Bمن
ی(وmmمCم 8mmی, & /=اmm! *1ا! یلام تاداهنشیپ 01ا Ž‰س 7دوA 'ن1اعم /*Aابیم B*A
& /01ر&اشم Gام+ '! #Aاددا1 یپا) 7دوA #Aاددا1 & B*ناو$ *نD! یا*d '! اهن^
7دد< .اسرا ‡ین یلام Bوج& B*نن) E1وم+ '! G&‡ل تروdرد
I7k Gا_ن@رد 7*1امن rلdا ار ی+ابساHم تا@ابتAا Nون@ *1ا! ی!ا1=را #ˆی@
#می, & یمس, ˜Dبم نایم ت&اS+ #1دوجوم تروdرد /تا@ابتAا 01ا rلdا
B&ل( 7*Aا! یمرابت(ا E!ا, یل&ا /Gا,را & o&: نایم ت&اS+ & ی(ومCم
B-فرد '91روF /‹وف تا:لdا! ?7k …1ش+ Gل,ا & ا@ #یلاعف /#سا nرد
رد ') *A *@او$ 'تAا*نپ یروF /*نا B*شن Bداد #می, ی9ین3+ داهنشیپ رد B*A
8D, ا1 #یلاعف "1 '9ی+روdرد 7*نAابیم EماA_1د Gل,ا ا1 ا@ #یلاعف 8ی,
/دوA یم aCنس ی9ین3+ داهنشیپ =ا ت&اSتم روF یلام داهنشیپ ? N > Bا<@
ی!ا1=را #ˆی@ /*Aا! B*A nرد تاداهنشیپ 'بلاطمرد نام= %اسا! دادرا,
ی9ین3+ داهنشیپ ا! ') *1امن rلdا یروF ار یلام داهنشیپ رد nر*نم را*-م
rلdا را*-م ا! ار Kو!م یلام داهنشیپ nر*نم *:ا& یف #می, /*Aا!را<=اس
/*1امن …یHp+ ار داهنشیپ ی(ومCم #می, & Bدومن Mیبط+ B*A ? NN >
/*Aا! B*A nرد تاداهنشیپ 'بلاطمرد ]ط-ملا! #$ادپ دادرا, '9ی+روdرد
'! *1ا! ا@ –ن 7#سین G=\ 'ط!ار 01ارد یلام داهنشیپرد تا:لdا eی@
'HSdرد nر*نم ‘1را+ & ]بنم /راعسا R&ف –ن =ا BداSتسا ا! *:ا&راعسا
7دد< E1*ب+ تاموDعم
I7s داهنmmشیپ 'mm! /#mmیSی) & #mmمی, %اmmسا! 2اmm3تنا =ا BداSتmmسا تروmmdرد
B*A ی!ا1=را #می, 01تل=ان یاراد T Z• YB*mmA ی!اmm1=را #mmمی, 01تل=اmmن ›
T یلام Bمن•)ا *: Xž Yیلام Bمن › 155 T یلاmmم تاmmمن 7دوA Bداد Bمن Xž
B*mmA)q تاmmموDعم 'HSmmdرد '91روF یلام تاداهنشیپ 1اس Yیلام تامن ›
44
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
9ین3+ تامن MبF تاداهنشیپ 7*نوA 'بساHم #سا T ی Xœ & Y ی9ین3+ Bمن ›
T یلام XZ T B*A Bداد تامن =ا BداSتسا ا! & Y یلام Bمن › œ B*mmA Bداد Bمن ›
/ی9ین3+ داهنشیپ '! Ÿ / یلام داهنشیپ '! B*A Bداد Bمن › Ÿœ›1 رد nر*نمY
تاموDعم 'HSd Ÿ¡ ¢ Xžœ¡ ¢X£›X 7*نوشیم ی*ن! 'جرد '9یت)A
یاmm! *mm1ا! /#mmسا Bدوmmمن #فا1رد ار یلام & ی9ین3+ ی(ومCم Bمن 01+ *نD!
7دوA تو(د B)اLم
I7y ار یت)mmA *1ا! B*ن@د a1امف /0یعم 'جدو! %اسا! 2ا3تنا تروdرد
'جدوmm! د&*mmHم رد /#mmسا Bدوmmمن ';ارا یmm9ین3+ من 01+ *نD! ا! داهنشیپ ') ۀ ۀ
7دوmmA یmmم در /*mmن1امن =&اmmC+ B*mmA)q 'جدوmm! =ا '9ی+اداهنmmشیپ 7*1امن 2ا3تنا
01تل=اmmن ا! داهنشیپ *1ا! B*ن@د a1امف /8) #می, %اسا! 2ا3تنا تروdرد
2اmm3تنا *mmنا Bدوmmمن #فاmm1رد ار یmm9ین3+ Bمن E,ا *: '9ی1اهن^ نایم=ا ار –ن
Bmm-ف MmmبF داهنmmشیپ B*mmA ی!اmm1=را #mmمی, #لاmm: &دmm@رد 7*mm1امن I7k دروmmم
تروmd توm(د B)اLmم یاm! B*mA 2ا3تنا #)A =ا & 'تف<را, '†:لم
7دی<
k تا)اLم 7 k71 7دد_یم راL<! تاموDعم 'HSd رد nر*نم %رد^ & ‘1را+ '! تا)اLم
ی;ا*ت!ا #ساو$رد ‚ی: '! *1ا! /تا)اLم رد رو|: یا! B*A تو(د ر&اشم
یاجا ردر&اشم #ی-فوم G*( 7*1امن *ی;ا+ ار ی9Dسم نا*نمرا) Gام+ #1دوجوم
ا! *1ا! B*ن@د a1امف ') *A *@او$ 01ا '!Cنم تا1ر&j نوOم@
B*ن1امن 7*1امن B)اLم درادرا, G&د Q1دررد 'جرد ‚ی:=ا ')_1در&اشم
#ی:لd *1ا! /*ن1امنیم ی=ا*نا Bار ار B)اLم ر&اشم =ا ی< B*ن1امن '! '9ی1ا@
7*نAا! 'تAاد ار دادرا, *-( & B)اLم ی1H+
ی9ین3+ تا)اLم k74 یmm9ین3+ R&ر & 'mm-1F /یmm9ین3+ داهنmmشیپ ‚mmH! "mm1 *mm1ا! تا)اLmmم
Pmmسو+ تاداهنmmشیپ Nوmmن@ & /نا*نمرا) & تلی9ش+ & /یرا) نلپ /یداهنشیپ
& B*mmن@د a1اmmمف 7*mmAا! 'تmmAاد!رد Q1اmm`& 'mmH;\ دوmmبه! #mmهج ار ر&اmmشم
& /"یتmmس1hول /یراmm) .&*mmج /نا*mmنمرا) .&*ج /Q1ا`& 'H;\ *1ا! 01ر&اشم
…یmjو+š ‚mیHنم دادراm,رد اv*ع! *1ا! دانسا 01ا 7*ن1امن ی1اهن ار ی@د Rرا‡<
ommF=ا G=\ تلیهmmس+ & اmm@ Bداد 'mm! cاmm$ 'جوmm+ 7ددmm< nرد šتام*mm$
تروmmd دادراmm, amm3! #1اjر یاجا =ا نانیمFا #هج *1ا! B*ن@د a1امف
& &ا Pmmسو+ 'mm) ار تا)اLmmم دروmmمرد تاmmAرا‡< *mm1ا! B*mmن@د a1اmmمف 7دmmی<
7*1امن 'یه+ /*A *@او$ا|مار&اشم
یلام تا)اLم k7? /یلاmmم تا)اLmmم=ا•^ =ا Eب, /') دراد #یلوˆسم ر&اشم /G&‡ل تروdرد
تاmmیلام ˜mmDبم }ی3mmش+ #mmهج تاmmیلام .Jmmسم یDHم تاما-م & 'یلام ترا=& ا!
EماmmA یلام تا)اLم 7دوA %ام+رد دادرا, #H+ ر&اشم Pسو+ #$ادپ E!ا,
'mm-1F & /ناتmmسناغفارد #)mmA ی+اmmیلام #mmیSD9م YG&‡mmل تروmmdردT …یjو+
ار یmm9ین3+ B*mmA '-فاوmmم تل1*ع+ & w*Aابیم دوA Bداد %ا9عنا دادرا,رد '91ا
یا@ R&ر %اسا! 2ا3تنا ت\ا:رد 7داد *@او$ %ا9عنا تام*$ opم رد
4?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'تmmAاد دوج& E1\د '9ن1ا ƒان•تسا '! /8) #می, & /0یعم 'جدو! /#یSی) & #می,
*mm:ا& یmmف یاmm@ –mmن & نا*mmنمرا) یاmm! تاmmAاعم –mmن /یلام تا)اLم /*Aا!
*mm1ا! 01ر&اmmشم /اهmmA&ر 1اmmس یاmm! 7#mmAاد *mm@او3ن!رد ار B*mmA داهنmmشیپ
#مmmس,رد 'میمmmj B*mmA …1mmش+ تاmmAاعم –ن درومرد تاموDعم 6 داهنmmشیپ t
'mیه+ B*mن@د a1اmمف 'm! ار تاداهنشیپ 'بلاطم 01ا یرایعم یا@ 'مروف t یلام
7*1امن
نا*نمرا) #1دوجوم
'!C+ ا! & ی9Dسم
k76 =ا *ع! /B*mA داهنmشیپ ی9Dسم نا*نمرا) ی!ا1=را ! ینبم /ر&اشم 2ا3تنا
ی9Dmسم نا*mنمرا) %اmسا! دادراm, دروmمرد اm+ درادراm†تنا B*mن@د a1امف
a1اmmمف #mmسا G=\ /دادرا, تا)اLم =ا Eب, 7*1امن B)اLم داهنشیپرد nر*نم
a1امف 7*نAابیم دوجوم اvع,ا& ی9Dسم نا*نمرا) ') *ن) Edا: نانیمFا B*ن@د
'mm†:لم دروmmم دادراmm, تا)اLmmم ناmm1ج رد ار نا*mmنمرا) u1وmmع+ B*mmن@د
رد اmmج '!اmmن ی$اmm+ 'mm) *mmن1امن '-فاوmم {ناmmج &دmm@ '9ن1ا_م داد *@او3نرا,
ار u1وmmع+ وmmOم@ یبmmF یناو+اmmن اmm1 /توmmف *ننام E1\د '! ا1 & 2ا3تنا E:ام
ی9Dmmسم نا*mmنمرا) Bاmm<@ & تروmmpن1ا mmی• رد 7#سا Bدومن 2انتجا E!ا,ی•
#mیD@ا *m,اف ر&اmشم /*نmAا! B*mmA ';ارا داهنmmشیپرد ناmA #1دوmmجوم *mmی;ا+ ن&*!
یاmm@ ی_تmmس1اA *mm1ا! u1وmmع+ یاmm! یداهنmmشیپ *نمرا)@ 7*ناوتیم B*A 'تسناد
ت*mmم رد ر&اmmشم Pmmسو+ & 'تmmAاد /دراد یDmmdا *mm1*نا) 'mm9ن^ =اته! ا1 ی&اسم
7دوA ';ارا تا)اLم 'مان+و(د رد }3شم
تا)اLم 'Cیتن k7I a1اmmمف 7*!¤یم Gاتت$ا دادرا, Ž1ون aیپ درومرد †ن *1*C+ ا! تا)اLم
اmm! ار B*mmA '-فاوmmم دادراmm, /تا)اLmmم Emmیم9+رو†نم 'm! *mm1ا! ر&اشم & B*ن@د
/*mmشن Gاmم+ Mmmفوم تا)اLmmم Bاm<@ 7*mmن1امن *mA یناmmشن دوm$ 8mسا .&ا om:
G&د 'mmجرد رد Bmmمن ‚ی:=ا &ا داهنشیپ ') _1د ر&اشم=ا *1ا! B*ن@د a1امف
7*1امن تو(د B)اLم یا! /درادرا,
s دادرا, یاط(ا 7 s71 {mm3تنم ر&اmmشم '! ار دادرا, *1ا! B*ن@د a1امف /تا)اLم Eیم9+=ا *ع!
/تا)را*mm+ Eمعلا=F Gا9:ا /'ما( تا)را*+ نونا, ا! #-!اطمرد /Bدومن اط(ا
یmmسیلاپ رادا Pmmسو+ B*mmA رداmmd یاmm@ 'ماmmن+امیDع+ & اهلاملا*Hتم /ا@ دومن@ر ۀ
*mm1ا! B*mmن@د a1اmmمف /دادراmm, یاmm|ما =ا *mmع! 7*mm1امن نل(ا ار ن^ تا)را*mm+
7*1امن دتسم B*ن!ی• 01ر&اشم '! ار B*شن=ا! یلام تاداهنشیپ
s74 تاmmموDعم 'HSmmd رد }3mmشم EmmHم & ‘mm1را+رد ار دادراmm, *mm1ا! ر&اشم
7*1امن =ا•^
y #یمHم 7 y71 'mm! اmmط(ا '! Kاب+رارد تاAراSس & تاداهنشیپ ی!ا1=را درومرد تاموDعم
0mm1ا اmm! اvمmmسر '9یmmdا3Aا 1اس ا1 *نا Bدومن ';ارا داهنشیپ '9ین1ر&اشم=ا B*عن^
7دوmmA اmmشفا دادراmm, یاmmط(ا نل(اmmشن نام= یلا *1ابن /*نرا*ن Kاب+را 'س&پ
'mm!Cنم ر&اmmشم@ Pmmسو+ 'mmس&پ '! Kو!م GHم تاموDعم #سردان BداSتسا
Bوmmج& B*mmنن) Emm1وم+ {mmD-+ & داmmسف *mmj یmmسیلاپ Gا9:ا #H+ & B*A داهنشیپ در
46
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*ناوتیم 'تف<را, ناتسناغفا یملسا یروهمج ا1& یلام
4I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت%34 6 "#ر!اشم *%علاروتسد 7
تامو$عم 'O0P
Q تتت ت ت تتت تتت ت تت تتتت تت تتت ت تتت تت تتتت
تتتتتت تتت تتتت تت تت ت تتت ت تتتت تتتت ت تتتتتتت
تتتت تت تتتت تتتتت تتت تتت تتتت تتتتتتت تت تت
تتتتتتتت g
BرامA
oا<اراپ
Gان >B*ن@د a1امف

>2ا3تنا R&ر
156 >دوA ';ارا *1ا! ی9ین3+ داهنشیپ ا! اC91 ') یلام داهنشیپ
یD! ی3ن
ومام Gان >#1ر
15A >*A *@او$1اد داهنشیپ =ا Eب, 'سDج یD! ی3ن ¥ '9ی+روdرد
*ین))q ار 'سDج EHم & نام= /‘1را+ *Aا! یD! 2اوج ¦


B*ن1امن >B*ن@د a1امف
>%رد^
>نوSیD+ >Ž9ف
>Eیم1ا
15R B*ن@د a1امف >دومن *@او$ 8@اف ار E1q تا(لFا & تلیهس+

15S51 ? Qلا > >*1امنیم B*ن@د a1امف ار 'Fو!م B*ن1^ یا@را) GاCنا تر&j ینی! aیپ
f §§§§ی3ن §§§یD! تتتتتت تتتتتتت تتتتت تتت تتتت تتتتتتتتت
تت تتتتتتت تتت تتتت تتتت ت تتتتتت تتتتت
g*ی1امن 'dل$
4k
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
1516 f§§§§§§ یلا تاداهنشیپ :تتتت تتت تت تتتتت تتتتت
تتتت تتتتتتت 60 ت 90 {تتتتتت تتتت تتت *ع! =&ر
>نام= یلا .ا•م /دو! *@او$ رابت(ا E!ا, یمیDس+ ‘1را+ =ا
gدوA nرد ‘1را+f§§§§§§§§§§§§§§§
651
f§§§§§§§§§§§§§ =اتم) '9ی+*مرد تاHیjو+ تتت تت تتتتت
تتتت *ناوتیم B*A #ساو$رد /*Aابن یمیDس+ ‘1را+ =ا Eب, یرا)=&ر g 7
>…یjو+ #ساو$رد یا! %رد^

>Ž9ف Eیم1ا >
A51
f >*A *@او$ ';ارا E1q نا!= '! تاداهنشیپ تتت تتتت تت تتت
تتت تتت تتتتتتت ت تتتت تتتت}
A5A >Eلا? )نو T#ر رU#د C) ت3ل ترا "#ر!اشم اب )نناوتیم C) ت3ل ترا "#ر!اشم7
ریخن VVV ی$بVVV
A5A >ب?
gتتتت تتتتتت تت تتت تتتتتتت تت تتتf
دادرا, 01ا یا! ی9Dسم نا*نمرا) راو@ام G=\ ینیم3+ دا*ع+>
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
ا1>
دوجوم 'جدو!>§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

gتتتتت تتتتت تتتتتت تتتتتت تتتتتت
تتتت تتتتتت تت تتت تتتت 'جدو! =ا *1ابن یلام داهنشیپ g
*1امن=&اC+ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§>دوجوم7
A5R
>دوA ';ارا *1ا! ') ی9ین3+ داهنشیپ E9A ZœŸ ا1 /§§§§ XœŸ f تتتت تتتتت
تتتتتتت تت تتتتت تت تتتتت g
ZœŸ wEما) ی9ین3+ داهنشیپ> > XœŸ Bداس ی9ین3+ داهنشیپ
A5R >+?
§§§ی3ن §§§ یD! >*Aابیم دادرا, }3شم ƒ‡ج ¨نن1+ ا1 R=وم^
f تتتتتتت تتتتت تتت تتتت تتتتتتتتت
تتتتتت تتت تت تتتتت > g
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
A5S
f تت تتتتت ت تتتتتتتتتت تت تتتت تتتتتتتتت تتتت تتتتت تتت
4s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
:تتت تتت تتتتتتتتت تتتتتتت تتتت تتتت تتت تت .تتتت تتتتت
تتتتت .تتت تتتتت تتتتتت ت تتت تتتت تتتت تتتتت تتتت تتتتتتتت
تتتت تتتتت تتتت تت تتت تتتت تتتت تتتتت تتتتتت تتتتت تتتتتت
تتتتتت تتتت تتتت تتتت تتتت تتتتتتتتت
3.6 تتتتتت تتتتتتت تتت تتتتت g
T 1 *dا-م '! '91=&ر@رد #سا G=\ '91روF ر&اشم نا*نمرا) '! 81دپ #$ادپ Y
w*Aابیم اجا E!ا, /*Aا! یمjا:ی• یDdا تفد=ا ناتسناغفا=ا ن&ی! رد تام*$
T 4 تانا9ما 01تبسانم ا! نا*نمرا) ت\ا-تنا .ومA '! /Sس یر&j oراpم Y
78ی-تسم Bار 01+ یDم( & ی+رو‰سنا+
T ? wتا-ی-H+ & ی&س /تفد یاج #می, Y
T 6 Y Ž9ف & نوSیD+ =ا G=\ BداSتسا *ننام ƒاجا E!ا, یDDملا 0ی! & یD$اد تاFاب+را #می,
wتام*$ GاCنا رو†نم '!
T I Y Pسو+ ') G=\ تا‡یهC+ ا1 E1اس& Nون@ .ا-تنا یا! یتش) '1ا) & Bراجا #می,
wدوشیم 'یه+ تام*$ GاCنا رو†نم '! 01ر&اشم
T k Y wدوA 'یه+ تام*$ GاCنا یا! *1ا! ') تاAرا‡< راشتنا & •اb #می,
T s & wG&‡ل تروdرد 0یعم ا1 یت,Jم ˜لابم & _1د G=\ یا@ #$ادپ Y
T y Y B*1د_ن)q رو)Lم دراوم رد & G=\ تام*$ *dا-م '! ') تشی! Gل,ا #می,
7#سا
A5W
T 1 Pسو+ #$ادپ E!ا, ˜لابم Y ا! Kاب+رارد دادرا, #H+ ر&اشم '! B*ن@د a1امف
§§§ ی3ن §§§§ یD! >یD$اد تایلام
/*Aا! #ب•م 2اوج '9ی+روdرد f B*ن@د a1امف تت تتتتت تتتت
تتتتتت تتتتت تتتت تتتتت تت تتتت >g
f >دوA نابج Bرا!&د ر&اشم Pسو+ B*A #$ادپ تایلام Nون@ YQلاT تت تتت
تتتت تتت تتتت ا1 wg
f >ر&اشم =ا ی< B*ن1امن '! تایلام وOم@ #$ادپ Y2T تتتت تت تتت
تتتت تتت g
4y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
Y4T تایلام نونا, MبF تا*1ا(! تایلام #Aاد†نرد ا! 455I B=ا*نا ا+ /ناتسناغفا
'! 'ناتس&دش! ا1 یفاش9نا یا@دادرا, Gام+ *1امنیم داهنشیپ 'یلام ترا=& /'91ا
E1q تاجر*نم ی&ا: *1ا! ناتسناغفا E$ادرد ا1 '! تام*$ /#ی9Dم /%انجا 'یه+ .ومA
*نAا! Yتاراب( 0ی( ا1T>
تایلام '! Kو!م 0یناو, .ومA '! ناتسناغفا 0یناو, *1ا! gر&اشمf
7*1امن #1ا(ر ار ی)م< یا@ #یSD9م & تا*1ا(!
>#Aاد *@او$ ار E1q #یلJسم gر&اشمf
MبF a1و$ ی)م< & ی+ایلام یا@ #یSD9م #$ادپ & }ی3ش+
7ناتسناغفا یملسا یروهمج 0یناو,
7دوA nرد 'مانت-فاوم رد *1ابن ن^1اغم Gا9:ا
T ? تایلام نونا, #Aاد†نرد ا! Y 455I ی+ا)را*+ رادا "1 '9ی1اج ا+ ناتسناغفا ۀ
'! دادرا, ˜Dبم=ا BداSتسا ا! را) 0ینb /*Aا! cا$ ر&اشم ا1 }3A "1 نا@او$
E!ا, R&ر 01ا '9ی+روdرد 7*!¤یم GاCنا اهن^ دو$ 'جدو! یلام Bوج& تایلام .ومA
>دد< nرد دادرا, رد E1q تلمج /*Aا! اجا
MبF دو$ ی)م< & ی+ایلام یا@ #یSD9م #$ادپ & }ی3ش+ .Jسم gر&اشمf
gترا=&f /B)Lتم دراوم دوج& ا! 7*Aابیم ناتسناغفا یملسا یروهمج 0یناو,
*1ا! Bرا!&د ') ار تایلامf Fا$ '! gر&اشمf '! ار یغDبم ا+ *1امنیم '-فاوم
7د=اد‰! g*ین) nرد دوA #$ادپ

دوA nرد 'مانت-فاوم 01ارد *1ابن 1اغم Gا9:ا7
A5X
یلوپ *:ا& '! ار یD$اد opم *1ا! ر&اشم ی3ن §§§§§ یD! >*1امنراه`ا YیناغفاT
§§§§§§§7
Gاشممم
R5A
f§§§§§ & Edا *1ا! 01ر&اشم تتتت تتت تت تتتتت یا@ یپا) g
*1امن ';ارا ار یلام داهنشیپ Edا & /ی9ین3+ داهنشیپ7
R5Y
=ا #سا تراب( داهنشیپ یمیDس+ %رد^>
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
دوA ';ارا E1q nر*نم نام= & ‘1را+ =ا+1د *1ابن داهنشیپ>
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Y56 >Eلا?
Eما) ی9ین3+ تاداهنشیپ ی!ا1=را یا! ی@د Bمن 8تسیس & /ی(فرایعم /رایعم
=ا *نا تراب(>

4z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تامن
T Œ Y f >دادرا, 01ا '! Kاب+رارد ر&اشم }3شم '!C+ 0 – 10 g
g*نوشیمن nرد ی(ف تارایعم /\v ومعمf
T ŒŒ >Q1ا`& 'H;\ '! 2اوجرد B*A داهنشیپ یرا) نلپ & R&ر #1اS) Y
f ی9ین3+ '-1F & R&ر YQلاT تتت تت تتتتت
تتتت g
f یرا) نلپ Y2T تتت تت تتتتت
تتتت g
*نمرا) & تلی9ش+ YnT f تتت تت تتتتت
تتتت g
T رایعم یا! تامن NومCم ŒŒT> g20 – 50 g
T ŒŒŒ >دادرا, 01ا یا! ی*یD) *نمرا) #یD!ا, & ی_تس1اA Y
YQلاT f 8ی+ب@ر تت تتتتت
تتتت تتت g
f Y2T تتتت تتت تتت تتتتت تتتتتت تت تتتتتت تت تتتت g
f تتتت تتت تت تتتتت g
f YnT تتتت تتت تتت تتتتت تتتتتت تت تتتتتت تت تتتت g
f تتتت تتت تت تتتتت g
f YدT تتتت تتت تتت تتتتت تتتتتت تت تتتتتت تت تتتت g
f تتتت تتت تت تتتتت g
f Ym@T تتتت تتت تتت تتتتت تتتتتت تت تتتتتت تت تتتت g
f تتتت تتت تت تتتتت g
رایعم یا! تامن NومCم T ŒŒŒT> g30 – 60 g
ا1 Q,وم "1@ '! '9ی+امن NومCم ا! /دوA Bداد cاpت$ا *1ا! ‹وف Kاب|نا
>*A *@او$ 0ییع+ E1q 'Fو!م ی*pیف تامن & ی(ف رایعم 'س #Aاد†نرد
1 f یموم( یا@ ی_تس1اA Y تتتت تتتت 20 % ت 30
تتت تتت g
4 01ا یا! #1اS) Y f دادرا, تتتت تتتت 50 % ت
60 تتت تتت g
? f نا!= & '-طنمرد '!C+ Y تتتت تتتت 10 % ت
20 تتت تتت g
¡ یموم( Bمن 155
?5
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
? NZ > 7>ی+وم[? 'مانرب D\$( ]ا;تنا یUت3#ا
f تت تتتتت تتتتتتت 10 .تتتت تتت تتتت
تتت تتت تت تتتتتت تتتت تتتتتت تتتتتتت
تت تتتتت تتتتت تتتتتتت 10 تتت تتتت تتتتتت تتتت
تتتتتتت تتت تتت تتت تتتت تتتتتتت ت تتتتتتت g
Y f Kو!م یA=وم^ 'مان! YQلا تتت تت تتتتت
تتتتf
Y f R=وم^ '-1F & R&ر Y2 تتت تت تتتتت
تتتتf
f نارا<=وم^ & 0یpp3تم #یD@ا YnT تتت تت تتتتت
تتتت g
رایعم یا! تامن NومCم T Œ’T> g0 – 10 g
T ’ Y f ی*یD) نا*نمرا) نایمرد یDم xاتAا 0 – 10 g
=اf 15 gدوA nرد *1ابن ی(ف رایعمf g*1امنن =&اC+ Bمن
>رایعم „نپ یا! تامن NومCم 155
ی9ین3+ Bمن E,ا *: X£ f تامن §§§§§§§ >#سا G=\ ی!ایما) یا! تتتتت
{تتتتتت تتت تت تتتتت
Y56 >ب?
Bداس ی9ین3+ تاداهنشیپ ی!ا1=را یا! ی@د Bمن 8تسیس & /ی(ف رایعم /رایعم
>=ا *ن+راب(
تامن
T Œ Y Q1ا`& 'H;\ '! 2اوجرد B*A داهنشیپ یرا) نلپ & R&ر /'-1F #1اS)
1
45-65
T ŒŒ Y >دادرا, 01ا یا! ی*یD) ی9Dسم نا*نمرا) یا@ #ی:لd ی_تس1اA
8ی+ب@ر YQلا f تت تتتتت
تتتت تتت g
g*ین) nرد G=\روF ار Kاب|نا & Q,ومf Y2 f تت تتتتت
تتتت تتت g
g*ین) nرد G=\روF ار Kاب|نا & Q,ومf Yn f تت تتتتت
تتتت تتت g
1
-ف #H+ B*A داهنشیپ دا*ع+ E!ا-مرد B*A Bداد 8یDس+ تاHSd دا*ع+ درومرد 'جو+ ۀ ?76 T YnT ŒŒ 7*ناوتیم 'تف< تروd ا@ دومن@ر 01ا Y
?1
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
g*ین) nرد G=\روF ار Kاب|نا & Q,ومf Yد f تت تتتتت
تتتت تتت g
g*ین) nرد G=\روF ار Kاب|نا & Q,ومf Ym@ f تت تتتتت
تتتت تتت g
رایعم یا! تامن NومCم T ŒŒT g60 – 80 g
دوA }ی3ش+ *1ا! Kاب|نا ا1 ‹وف یا@ Q,وم "1@ یا! '9ی+امن دا*ع+
>*Aا! یم 'Fو!م تامن ی*pیف& ی(فرایعم 'س #Aاد†نردا!
1 f یموم( یا@ ی_تس1اA Y تتتت تتتت 20 % ت 30
{تتت تتت
4 01ا یا! #1اS) Y f دادرا, تتتت تتتت 50 % ت 60
تتت تتت g
? f '-طنم & نا!= رد '!C+ Y تتتت تتتت 10 % ت
20 {تتت تتت یموم( Bمن
¡ 155
>رایعم &د یا! تامن NومCم 155
ی9ین3+ Bمن E,ا *: X£ f تامن §§§§§§§ >ی!ایما) یا! تتتتت
{تتتتتت تتت تت تتتتت 7#سا G=\
Y5S
>=ا #سا تراب( –ن 'لداب+ یا! *:ا&راعسا
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
>=ا #سا تراب( R&ف –ن یمسر ]بنم
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
>=ا #سا تراب( –ن 'لداب+ ‘1را+
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Y5W
>*Aابیم E1qروF یلام تامن }ی3ش+ یا! .ومروف
f تتتت تتت تت تتت تتت تتتتتت تت تتت g
Sf = 100 x Fm / F ') / Xž /*Aابیم ن^رد یلام Bمن Z• & #می, 01تل=ان Z
تتتت 7*Aابیم درادرا,رو• #H+ ') یداهنشیپ
f تتتتت تت تتتت تتتت تتت ت تتتتت تتتتتت تتتتتت تت تت
تتتتتت تتت تت تتتت تتتت تتتتت g
>=ا *ن+راب( یلام & ی9ین3+ تاداهنشیپ '! B*A Bداد تامن
œ >Bمنf §§§§§§§§§ › تتتتتت 0.8 ت ت{
Ÿ f §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ › :تتتت
تتتتتتت 0.2 تتت تتت g
?4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
S51
>دادرا, تا)اLم یا! 'ع,وتم %رد^ & ‘1را+
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

W56
ی+روشم تام*$ =ا•^ یا! 'ع,وتم ‘1را+
¥رد *ین) nرد ار ‘1را+ ¥
gدوA nرد EHمf
??
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت%34 A ی.ینخت داهنشیپ 5 یرایعم یاه 'مرو9 ^
#سل تراA 01ر&اشم ی1امن@ر یا! ی9ین3+ تاداهنشیپ 'یه+ رو†نم '! g f 0یسو, E$اد تا1†نf
g7*نوA@ا` /*A *ن@او$ ';ارا ') ی9ین3+ تاداهنشیپ ی&ر *1ابن اهن^ w*Aابیم B*A
B-ف '! ?76 B-ف & /*A *@او$ ';ارا ') ی9ین3+ داهنشیپ 'مروف یا! تاموDعم 'HSd ?76 #مس, 4
7دوA 'عجام B*A داهنشیپ تاHSd دا*ع+ & G=\ یرایعم یا@ 'مروف یا! تاداهنشیپ 'بلاطم
t ی9ین3+ 1 داهنشیپ یمیDس+ 'مروف
t ی9ین3+ 4 ر&اشم '!C+ & تلی9ش+
ر&اشم تلی9ش+ Qلا
ر&اشم '!C+ 2
t ی9ین3+ ? Pسو+ '9ی+لیهس+ & را9م@ *نمرا) & Q1ا`& 'H;\ درومرد تاداهنشیپ & تا1†ن
7دد_یم 8@اف B*ن@د a1امف
Q1ا`& 'H;\ درومرد Qلا
تلیهس+ & را9م@ *نمرا) درومرد 2
t ی9ین3+ 6 دادرا, یاجا یا! یرا) نلپ & R&ر /'-1F …یjو+
t ی9ین3+ I 'Sی`& 0ییع+ & B&< {ی)+
t ی9ین3+ k B*A داهنشیپ ی9Dسم *نمرا) یا! یرا) M!اوس
t ی9ین3+ s نا*نمرا) .&*ج
t ی9ین3+ y یرا) .&*ج
?6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
^ ی.ینخت 'مرو9 1 ی.ینخت داهنشیپ ی%ی$3ت 'مرو9
¦‘1را+ & EHم¥
f >'! تتتتت تتتتتت تتتت ت تتت g
>GتHم نا1ا,^
f یاmm! ی+روmmشم تام*mm$ ') 8ین9یم داهنشیپ /81دومن ا|ما1= رد ') نا1ام تتت تت تتتتت تتتتت
تتتت f –رJم تاداهنشیپ 'بلاطم ا! #-!اطمرد ار g تت ت تتت تتتتت داهنmmشیپ & امmmA g
#)اmپرد B*mAهم یلاmم & یm9ین3+ داهنشیپ EماA ') ار دو$ داهنشیپ 'Dیسون1*! ام 78ی@د GاCنا نام دو$
1
78ی1امنیم 8یDس+ *نAابیم 'نا<ا*ج یا@
f ا! xتشم روF ار دو$ داهنشیپ ام تتتت تتتت ت تتتت تتت تت تتت تت
تتت تتت تتتتتتتتت g
4
78ی1امنیم 8یDس+
.وmmب, & Bدوmm! #mmسرد داهنmmشیپ 01ارد B*A 'یه+ تا(لFا & تاموDعم Gام+ ') 8ی1امنیمراه`ا 'Dیسون1*! ام
7*A *@او$ ام #یم&Hم '!Cنم ن^رد EماA #سردان Rرا‡< Nون@ ') 8ی1امنیم
Bmm-فرد nر*mmنم ‘mm1را+ =ا Emmب, /.اmm•مروF 'mm! /داهنmmشیپ راmmبت(ا داmmعیم ناmm1جرد تا)اLم Bا<@ 1714
78ی1اmمن B)اLmم B*mA داهنmmشیپ نا*mنمرا) %اmmسا! اmm+ 81را‰mmس یmmم *هع+ ام /دوAرا‡<! تاموDعم 'HSd
7*Aابیم دادرا, تا)اLم =ا „تنم تل1*ع+ #Aاد†نرد ا! & یم=\ ام ! ام داهنشیپ
ار دادراm, 0m1ا 'm! Kوm!م ی+روشم تام*$ /دوA .وب, ام داهنشیپ '9ی+روdرد ا+ 81را‰س یم *هع+ ام
B-ف nر*نم ت*مرد E,ا *: s74 78ی@د GاCنا تاموDعم 'HSd
7*یتسین نا+ یتفا1رد داهنشیپ@ .وب, '! QD9م امA ') 8ینا*یم ام
/دو! 8ی@او$ *هعتم ام
/امA }D3م
1
f تتتت تتت تتتتتتتتت 1.2 تتتتتت تتتتتتت تت تتت تتتتتتت تتتت
:تتتت تت تتتت تتت تتتتت تتت تتتتتتت ی9ین3+ داهنشیپ EماA od ') ار دو$ داهنشیپ 'Dیسون1*! امš
g7دوA u1وع+ š*Aابیم
4
f تتتت تتت تت تتت تتتتتت تتتت تتتتت تتتت تتتتتتتتت g
?I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
f rلmmmmmmp1q }3mmmmmmA اmmmmmm|ما ت ت ت ت تتت >gدوmmmmmmA یناmmmmmmشن 8mmmmmmسا .&ا o:
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >B*نن) ا|ما }3A 'Sی`&& Gان
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >#)A Gان
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >%رد^
_ ی.ینخت 'مرو9 6 ر!اشم *ی.شت ! 'بر`ت
ر!اشم *ی.شت ^ Eلا
f تت تتتت تتتتت تت ت تتتتتتت تتتتتت (تتتتتت) تتتتت تتتتت تتتتتتت
.تتت تتتت تتتتتتت تتت تتتت تتتت تتتت ت تتتتت g
?k
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ب ر!اشم 'بر`ت ^
f تتت تتت تتتت تتتت ت تتتت تت تت تتتتتتت تتتت تتتتتت تتت تتتت تت تتتتتتت
تتتت تت تتت تت تتتتت تت تتتتت تتتتتتت تتتت تت تتتت تتتتتتت تتت تتتت تتتتتت
تتتتتتتت تت تتتتت تتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تت تتتتت تتتتتت تت تتتت تتتت
تت .تتتتتتت تتتتت تتتتتتت تتت تتت تتتتتتت تتتتتتت تتت تتت 20 تتتت
تتتت تتتتتتت g
>دادرا, Gان Y&رو1 ا1 لاد '!T >اب1-+ دادرا, R=را
>روش)
>روش) E$ادرد #یع,وم
داعیم YBامT >دادرا,
>B*ن@د a1امف Gان راو@ام ی(ومCم دا*ع+ >نا*نمرا) دادرا,
>%رد^ #H+ امA #)A Pسو+ B*A 'j( تام*$ R=را
&رو1 ا1لاد '!T >اب1-+ دادرا, 01ا YیDعف
>Y.اس & BامT =ا•^ ‘1را+
>Y.اس & BامT Eیم9+ ‘1را+
Pسو+ راو@ام ی9Dسم نا*نمرا) دا*ع+
>#)راشم
>G&‡ل تروdرد /01ر&اشم #)راشم Gان ƒاجا ') ار یS1ا`& & امA #)A *Aرا *نمرا) Gان
*ننام یرا) M!اوس 01+ 'تسج!T #سا Bدومن
>Y*ین))q ار 8ی+ب@ر /B*نن) ¨ن@^ 8@ ا1 Žی;ر
>Bh&پ درومرد …یjو+
?s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
>دادرا, E$ادرد امA *نمرا) Pسو+ B*A 'یه+ یع,ا& تام*$ …یjو+
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >#)A Gان
^ ی.ینخت 'مرو9 A )نمراک D E#اF! 'Oab درومرد تاداهنشیپ ! تا#رcن
دو \هار9 C)نهد 2#امر9 dسوت '.یتeیه3ت ! را.%ه
E#اF! 'Oab درومرد ^ Eلا
f تتتتتتت تتتتت تتتتت تتت تتت تت تت تتتتت تتتتت تت تتتتت تت تتتتتتت تتتتت
تتت تتتتت تتتتت تت تتتت تتتتتتتت تتتتتتتت تت تتتتتت تتتت تتت تتتتت)
تتتتتتت تتتتتتت (تت تتتتتت تتتتتت تتتت تتتتت ت ت تتتتتتت تت تتتت
ت تتتت تتت تت تتتتت ت تتتت تتتت تتتتتتتتت تتتت .تتتت تتتتت تت تتتتتتتت
.تتتت تتت تتت تتت تتتتتتتتت g
?y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تeیه3ت ! را.%ه )نمراک درومرد ^ ب
f تت تتتتتتتت تتتت تتتتتتتتتت ت تتتتت تتتتتت تتتتتت تتت تتتتتت تتتتتتت
تتتت 1.4 تتتتت تتتتتتتت تتتتت تتت تتتتتت تتت تتتت تت تتتتتتت تتتت
تتتت تتت تتتت تتتتت تتتتت تتتتتت تتتت تتتت ت تتتتتتت تتتتتتتت g
?z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
_ ی.ینخت 'مرو9 R یار=ا روcنم 'ب یراک feپ ! <!ر D';#ر, gیhوت
'0یF!
B*mmA 'تmmAون 'تmmس9A Pmm$ 'mm! 'mm) ار Emm1q 0تم /"bو) & Bداس رایس! Q1ا`& یا! *1ا! B*ن@د a1امف T
Y*1امن oL: #سا
f تت تتت تتت تت تتت ت تتتت ت تتت تت تتتتت ت تتتت
تتتت تتت تت ت ت ت .تت تتتتت ت تتتتت تتتت تتت
) تت تتت تتتتتت تتتتتتت تت تتتتتتتت 50 تتتت تت تتتتت
ت تت ت ت تت (ت تتتتت تتتتت ت تتتت تتت تت ت ت ت ت تتت
:تتتتتت تتتتت ت تتتتت تتت
تتتتتت تتت ت تتتتت (تتت
ت تتتت تتتت (ت
ت تتتتت (ت تتتتتتتت
(تتت :ت تتتتت تتت ت تتتتت تت تتت تتت تتتتتت تتتتتتت ت تت تتتتت
ت تتتتتتت تتت تتت تتتتتت تتتتت تتتت تتت تتتتتت تت تتتتتت ت تتتتت تتت تتتتت
.تتت ت تتت تت تتتتت تتتت تت تتت تت ت ت تتتتتتت تتتتت تتتتت ت تتت
ت تتت ت تت تت ت تتت تت ت ت تت ت تتت ت تتتت ت تتتت تت
تت تت ت تت تت تتتت تتتتتت تتتتتت ت تتتتتتت تتتتت
ت تتت تت ت تت تتتت .ت تتتتت تتت تت تت تتت ت ت تتت
ت تتتتت تتتت تتت تت تتت تت ت تت ت ت تت تتتت تتت
ت تتتت ت ت تت تت تتت تت تتتت تت ت تتت تت تتت تت
.تتتتتت تتتتت تتت تتتتتتت
(ت :تتت ت تتتت تتتتتتتت تتت تتتت تتت تتتتتت تتتت تتت ت تت تتتتت
تتتتتت ت تتتت تتتتت تتتتت تتتتتتتت تتتت تت) تتت تتتتت
تتتتتتت تت تتتتتتت تتتتت تتت تتتتت ت ت(تتتتت تتتتتت تتتت تتتتت تتتتتت
65
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تتتت تتتت تت تتتتتتت تتت ت تتتتت تت تتتت تتت تتتتتتت تتتت تتتت .تتتتتت
تتتتتت تتتت تتتت تتتت تت تتتت تت تتتت تتتتتتتتت تتتتتتت ت تتتتت تتتتت تتت
تتتت ت تتتتتتتت تتتتتتتت تتتت تت تتتتتت تتتتت تتت .تتتتتت تتتتتتت تتتتت
تتتت .تتت تتت تتتتتتت تتتت تتتتتت تتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتتت
– تتتتتت تتتتت تتتت تتتت تت تتتت تتتت 8 .تتتت تتتتت تتتتتتت
Yد :تتتتتتتت ت تتتتتتت تتت تتتت تتتتت ت تتتتتت تتت تتتتت
تت تت ت تت تتتت تتت .تتت تتتتتتت تتتت ت تت تتت تتت
ت تتتتت تتت تتتتت ت تتت تتت تت تت تتتتت تتتتتتتت
.تتتتتت تتتتت تت تتت تتتتتتت تتتتتت ت g
61
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
_ ی.ینخت 'مرو9 Y E#اF! "ییعت! C!ر1 :یکرت
ی9Dسم نا*نمرا)
*نمرا) Gان #)A }p3+ ':اس B*A Qی`و+ #سپ B*A Qی`و+ 'Sی`&
64
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
^ ی.ینخت 'مرو9 S C) داهنشیپ ی.$3م )نمراک یارب یراک iباوس ! '#ر`ت
1 یداهنشیپ ت3پ 5 f تتت تتتتت تتتتتت تت تتت تتتت تتتتت تتتت >g
6 7 تکر -ان f تتتتتتت تتتتتتت تت تتتتتت تتتتتتت تتت
تتتت تتت >g

A )نمراک -ان 5 f تتت تتتتتت تتتت تتت
تتت §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§>g
6 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >#یDم §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >*لو+ ‘1را+ 7
Y تeیjOت 5 f تت تت تتت تتتتتت تتتتتت تتتتتتتت ت تتتتتتت تتتتتتتت
تتتتتتتتت تتتتتت تتتتت ت تتتتتت تتتت تتت تتتتتتتتت تتتتتتت تتت تتتت >g
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

k #1و|( 7 >ی9Dسم یا@ 0مCنا
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


W <+وم[ر#اس 5 دام MبF 'مان+داهA '9ینام==ا ار 'تسج! R=وم^f ۀ I #سا B*A #فا1رد تلیpH+
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >g*ی1امن)q
X 7دراد یراک 'بر`ت f[رد '.ی#اهروشک 5 Bد)را) اCن^ردی$ا .اس Bدرد *نمرا) '9ی1ا@روش) #سلf
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§>g#سا

k اه fاب+ 5 f تت تتتت ت تت تتتتتت تت تتتت :تتتتتتت تت تتتت تتتت تت تتتت
تتتتت ت تتتتتتت تتتتت تتت تت تتتت >g
1l -ا)ختسا تاددا# 5 f تتتتتتت تتتت تتت تتتتت تتت تتتتت تتتتتت تتتت تت
تتتتت :(تتتتتت تتت تتت تت) تتتت تت تتتتتت تتتتتت تتتتتت تتتت
6?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
f =ا تتت §§§§§§§§§§§§ >g.اسf یلا §§§§§§ >g
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >B*نن) Gا*3تسا
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >Bد)را) ') ار یتسپ
11 E#اF! درومرد تeیj0ت 5
C) "ییعت
f تتتت تتت
تتت تت تت تتتتت
تتتتتتت تتت
تتت تتتت تتتت
تتتتتت تتتتت g
16 ار 'نیعم E#اF! -ا`نا ته= ی#اناوت 'ک ار C) )هعت راک 5
)هد gیhوت
f تت تتتت تتتتتتت تتتتتت
تتتت تتتت تتتت تتتت تتتتتت
تتتتتتت تتتت تتت تتتتتتت
تت تتتتتت تتتتتتت تت تت تتتت
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >Bh&پ ا1 دادرا, Gان
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >.اس
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >#یع,وم
>B*ن@د a1امف
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >Bh&پ B*م( یا@ #ی@ام
§§§§§§§§§§§§§§§§§ >#سا Bدومن را) ') ار یا@ #سپ
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >B*A ƒاجا یا@ #یلاعف
1A 7i#)jت 5
Yی& یسT یرا) M!اوس 01ا ') 81امنیم M1*p+ Eما) ی@ا<^ & ر&ا! '! /Gا Bدومنا|ما1=رد ') {ناCن1ا
B*mmA …1mmش+ #mmسردان تاmmموDعم Nوmmن@ 'm) 8نا*mmیم 0mmم 7*mmAابیم Gدوmm$ 'mm!C+ & #یD@ا /تهA_نای!
7*1د< *@او$ 8تیم&Hم ا1 'Sی`& =ا یران)! '! Cنم اCن1ارد
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >‘1را+
.اس& Bام /=&ر g&ا #ی:لdا! B*ن1امن ا1 *نمرا) یا|ماf
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >#ی:لdا! B*ن1امن Eم9م Gان
66
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مرو9 ^ ی.ینخت W fا)نمراک ]!)=
1
BرامA )نمراک -ان
]!)= T# *. 'ب? )نمراک درکراک?
6
*نمرا) راو@ام را)
1 6 A R Y S W X k 1l 11 16 m رت9د
':اس?
nو%`م
ی=را&
1
gتفدf
g':اسf
4
?
©
ی(ر9 o%=
ی$&اد
1
gتفدf
g':اسf
4
©
ی(ر9 o%=
*ک nو%`م
#,& Gام+ Bداد
#,& 8ین Bداد
1
YBی•& یشنم >.ا•مT دوA)q یرو_ت) تروd '! *1ا! یو1ام: نا*نمرا) یا! wدوA)q یداSناروF *1ا! ی9Dسم *نمرا) را)
4
7دوA)q 'نا<ا*ج روF *1ا! *نمرا) "1@ یا! ':اس & تفد درومرد تا(لFا 7دوشیم 2اس: دادرا, =ا•^ =ا ا@ Bام
?
*Aابیم تفد =ا ی• EHمرد ر&اشم Pسو+ را) یاجا ینعم '! ':اسرا)
6I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مرو9 ^ ی.ینخت X یراک ]!)=
Cرا%
#یلاغف
1
ا@ Bام
4
1 6 A R Y S W X k 1l 11 16 m
1
4
?
6
I
ª
1
ی*ن! 'D:م یا@ دادرا, یا! 7*ین))q ار B*ن@د a1امف یرو†نم *ننام ا@ ین= "Hم 1اس & /Yی1اهن & را9نایم /01=ا•^ تاAرا‡< >.ا•مT تاAرا‡< E1وH+ .ومA '! /دادرا, B*م( یا@ #یلاعف Gام+
7*ی1امن)q 'D:م "1@ یا! 'نا<ا*ج ار ا@ ین= "Hم & /تاAرا‡< E1وH+ /ا@ #یلاعف /B*A
4
7*A *@او$)q .&*ج "1 E9A '! ا@ #یلاعف Bر&د
6k
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت%34 R یلام داهنشیپ 5 یرایعم یاه 'مرو9 ^
f تتتتت تتتت تتتتتت g f تتتت تتتتتتت تتتت تتتتتت
تتتتت تتت تتتت تتتتتتتتت تتتت تتت تتت تتت
تتتتتتت تتتتت تت تتتت تتتتتتتتت تتت تتتتت
تتتتتتتت g7
'مروف B-ف #H+ B*A 'یه+ یا@دومن@ر MبF *1ا! یلام داهنشیپ یرایعم یا@ ?7k #مس, 4 'یه+ یا!
B-ف nر*نم R&ر@ یا! *1ا! ا@ 'مروف وOم@ 7دوA BداSتسا یلام داهنشیپ 6 BداSتسا دروم 'مان+و(د
7دی< را,
f - تتتت تتتتتتت" تتتتت یلام تا)اLم یا! od šتاAاعم –ن "ی9S+
B-ف #H+ B*A 'یه+ تاجر*نم MبF *Aا! *:ا& ]بنم =ا 2ا3تنا ا1 /#یSی) %اسا! 2ا3تنا '9ینام= k7?
#مس, 4 g7دوشیم BداSتسا
'مروف - یلام 1 یلام داهنشیپ یمیDس+ 'مروف
'مروف t یلام 4 oراpم 'dل$
'مروف t یلام ? #یلاعف %اسا '! oراpم "ی9S+
'مروف - یلام 6 تاAاعم "ی9S+
'مروف - یلام I #$ادپ=ا! E!ا, opم
یلام تا)اLم >'میمj تاAاعم –ن "ی9S+ t
6s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مرو9 _یلام 1 یلام داهنشیپ ی%ی$3ت 'مرو9
gتتت تتتتتتf
f >'! تتتتت تتتتتت تتتت ت تتت g
>GتHم نا1ا,^
8ی1امنیم داهنشیپ /81دومنا|ما1=رد ') نا1ام f یا! ی+روشم تام*$ ') تتتت تتت تت تتتتتتت تتتتت ا! #-!اطمرد ار g
f –رJم تاداهنشیپ 'بلاطم تتتت تتت تت تتتتت ˜Dبم R=را '! ام B*A 'میمj یلام داهنشیپ 78ی@د GاCنا نام ی9ین3+ داهنشیپ & امA g
f تتتتت ت تتتت تت تت تتتت
1
تتتت تتت }ی3ش+ تا)اLم نا1جرد ') Bدو! یD$اد تایلام =ای• ˜Dبم 01ا 7*Aابیم g
7*A *@او$ B&ل( ‹وف ˜Dبم '! &
Bmm-فرد nر*mmنم ‘mm1را+ =ا Emmب, .اmm•م /داهنmmشیپ راmmبت(ا داmmعیم 8ت$ نام= یلا /دادرا, تا)اLم=ا یAان تل1*ع+ #Aاد†نردا! ام یلام داهنشیپ 1714
7*Aابیم یم=\ ام! تاموDعم 'HSd
1ا@ Rاداپ & ا@ Eمعلا M: B*mmA #mm$ادپ دوmmA اط(ا ام '! دادرا, '9ی+روdرد /دادرا, یاجا & داهنشیپ 01ا '! Kاب+رارد ا@ B*ن1امن '! ام Pسو+ '9ی
E1q روF ن^ #سل /دد< #$ادپ *1ا! ا1 &
4
>#سا B*A {ی++
1
- یلام 'مروفرد یلام داهنشیپ ی(ومCم #می, #H+ '9ی1اهن^ ا! *1ا! ˜لابم 4 7*Aا! 'تAاد #-!اطم
4
7دوA u1وع+ šدد< یمن ا1 B*شن #$ادپ ام Pسو+ دادرا, یاجا ا1 & داهنشیپ 01ا '! Kاب+را رد B*ن1امن '! Rاداپ ا1 Eمعلا M: eی@š >'Dمج 01ا ا! ار B-ف 01ا /G&‡ل تروdرد
6y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
Rاداپ & Eمعلا M: =ا o*@ راعسا & ˜Dبم نا< B*ن1امن %رد^ & Gان


داهنشیپ Nون@ .وب, '! QD9م امA ') 8ینا*یم ام 7*یAا! یمن /*ی1امنیم #فا1رد '91
ام *نام 8ی@او$ ی,ا! *هعتم ‹وف دراوم ا!
}3A یا|ما #ی:لd ا! تتتت ت تتت تتت تتتتت تتتتت} f> §§§§§§§§§§§§§§§§§§
B*نن) ا|ما }3A 'Sی`& & Gان> §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
#)A Gان> §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
%رد^> §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
6z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مرو9 _یلام 6 pراjم 'Pe&

Nوjوم
pراjم
f تتتتت تتتتت
تتتتت 1
تت
تتتتتتت g
1
f تتتتت تتتتت
تتتتت
2 تت
تتتتتتت g
1
f تتتتتتتتتت
تتتتت 3 g 1
یD$اد یلوپ *:ا&f
ار YیناغفاT
g*ی1امن)q
یلام داهنشیپ ی(ومCم #می,
4
1
7*ین) oL: ار نا_1د & BداSتسا /*Aا! تر&j Y0لا)T ا@ نوتس '! '91ا B=ا*نا@ا+ wراعسا 'س•)ا *: 7*ین))q یجرا$راعسا Gان 0یسو, E$اد
4
4 - یلام یا@ 'مروف Gام+رد ی(ف NومCم '! Kو!م ˜Dبم ا! *1ا! یD) oراpم وOم@ 7*ین))q ار دوشیم #$ادپ راعسا "1@ '! B*ن@د a1امف Pسو+ ') یDHم تایلام }لا$ oراpم /یD) oراpم ?
*Aا! M!اطم داهنشیپ nر*نم

I5
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مرو9 _ یلام A تیلاع9 qاسارب pراjم Tی.0ت
A

7>'$/رم? اه تیلاع9 r!ر1
6


>…یjو+
?

ƒ‡ج opم
pراjم
تتتتت 1
تتت تت
تتتت g
6
f تتتتتتت
تتت
تتتتت 2
تتت تت
f تتتتتتت
تتت
تتتتت 3
تتت تت
f تتتت
تتتت
تتتت
(تتتتتت)
Rاعم
I
#$ادپ =ا! E!ا, oراpم
I
]مج ی(ف
?
-یلام 'مروف ? .&*ج 'D:م "1@ & /B*A ی*ن! 'D:م Q1ا`& >لv •مT #$ادپ & 2اس: تروd ت&اSتم یا@ R&ر 2اC1ا ا@ #یلاعف =ا ی|ع! '9ی+روdرد 7دوA یپ 'نا$ Q1ا`& Gام+ یا! E,ا *:
- یلام 'مروف "1 *1ا! ر&اشم /*Aا! 'تAاد ار Yدراد ت&اSتم #$ادپ ? - یلام یا@ 'مروف Gام+ ی(ف NومCم '! Kو!م ˜Dبم /راعسا "1@ یا! 7*1امن یپ 'نا$ ا@ #یلاعف B&< "1@ یا! ار 'نا<ا*ج ?
- یلام 'مروفرد nر*نم یلام داهنشیپ opم NومCم ا! *1ا! B*A 'یه+ 4 7*Aا! 'تAاد #-!اطم
4
- ی9ین3+ 'مروف G&د نوتسرد '9ی1اهن^ '! ا1 ناس91 *1ا! Y'D:مT ا@ #یلاعف Gان y 7*Aا! و_!اوج #سا nرد
?
#سا nرد 'مروف 01ا رد ن^ opم "ی9S+ '9ی1ا@ #یلاعف pت3م …یjو+7
7

6
-یلام 'مروفراعسا & نوتس 0ی( 7*ین) nرد 0یسو, E$اد ار یجرا$راعسا Gان 4 *ین) BداSتسا ار 7
7

I
- یلام 'مروف nر*نم ی(ومCم opم ا! *1ا! #$ادپ E!ا, opم & Rاعم /راعسا "1@ 6 - یلام 'مروف & I *Aا! 'تAاد #-!اطم نام‡م@ Kو!م 7
7

I1
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مرو9 _یلام R <اعم Tی.0ت
1
Y 01ا -یلام 'مروف 6 دی<را, BداSتسا دروم /*Aا! B*A nرد تاداهنشیپ 'بلاطمرد نام= %اسا! دادرا, 'مروف '9ینام= od *1ا! T
'D:مT ا@ #یلاعف •&<T> §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
-ان
6
E4وم
A
'ناهام sرن
)نمراک
R
د Bدا
تتتتت
ت
I
Y
تتتتت
تT
g
تتتتت
تتتتت
تتتتت 1
تتت تت
تتتتf
k
g
تتتتت
تتتتت
تتتتت 2
تت
تتتتت
تت g
k
g
تتتتت
تتتتت
تتتتت 3
تتت تت
تتتت g
k
gتتتت
تتتت
تتتتت
تتتتت)
تت (ت
تتت
ی=را& fا)نمراک
gتتتتf
gتتتتf
fا)نمراک ی$&اد
gتتتتf
gتتتتf
1
-یلام 'مروف 6 - یلام 'مروف "1@ یا! ? دوA یپ 'نا$ 7
7

4
7YرHم *نمرا) /Ž1ون aیپ B*نن) 'یه+ *نمرا) >.ا•مT دوA)q *1ا! را& 'تسد یو1ام: *نمرا) wدوA)q یداSناروF *1ا! ی9Dسم *نمرا)
?


-ی9ین3+ 'مروفرد '9ی1اهن^ ا! *1ا! ی9Dسم نا*نمرا) یا@ #س! I 7*Aا! ناسم@
6
*ین))q 'نا<ا*جروF ار ':اس & تفد یا! راعسا & *نمرا) 'نا@ام –ن
I
7 'مروف رد B*A)q 'D:م ا1 ا@ #یلاعف •&< GاCنا یا! *نمرا)راو@ام را*-م /*ی1امن)q 'نا<ا*ج روF ار ':اس &تفد یا!را)
k
-یلام 'مروف راعسا & نوتس 0ی( 7*ین) nرد 0یسو, E$اد ار یجرا$راعسا Gان 4 Rاعم 7*ی1امن BداSتسا ':اس &تفد یا! 'نا<ا*جروF /راعسا 'Fو!م نوتسرد ار Rاعم *نمرا) "1@ یا! 7*ین) nرد ار
7*نمرا) 'نا@ام در&اتسد –ن ›
I4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
oراpم E)
I?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مرو9 _یلام R <اعم Tی.0ت
1
> -یلام 'مروف 01ا 6 *Aا! B*A nرد تاداهنشیپ 'بلاطمرد ]ط-ملا! #$ادپ دادرا, '9ینام= od *1ا!
یا! 01ر&اشم '! #$ادپ #هج od *1ا! دوشیم nرد 'مروف 01ا رد '9ی+اموDعم 7دوA BداSتسا
دوA BداSتسا B*ن@د a1امف Pسو+ B*A #ساو$رد یفاjا تام*$T
-ان
6
E4وم
A
)نمراکراوهام sرن
R
ی=را& )نمراک
gتفدf
g':اسf
ی$Oم )نمراک
f تتتت g
f تتتت g
1
BرامA 'مروف 6 ی9ین3+ 'مروف رد ') یو1ام: & ی9ین3+ نا*نمرا) یا! s 7*نوA پ *نا B*A #سل
4
7YرHم *نمرا) /Ž1ون aیپ B*نن) 'یه+ >.ا•مT دوA)q *1ا! را& 'تسد یو1ام: *نمرا) wدوA)q یداSناروF *1ا! ی9Dسم *نمرا)
?
-ی9ین3+ 'مروفرد '9ی1اهن^ ا! *1ا! ی9Dسم نا*نمرا) یا@ Q,وم I 7*Aا! ناسم@ *نا B*A )q
6
7*ی1امن)q 'نا<ا*جروF ار یو:اس & ی‡)م تفد نا*نمرا) یا!راعسا & راو@ام –ن
I6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مروف -یلام I oراpم "ی9S+
1
#$ادپ=ا! E!ا,
Y 01ا -یلام 'مروف I *A *@او$ BداSتسا /*Aا! B*A nرد تاداهنشیپ 'بلاطمرد نام= %اسا! دادرا, '9ینام= T

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§>Y'D:مT ا@ #یلاعف •&<
Cرا% …یjو+
4
)/ا!
pرjم
A
)/ا! ی9
ت%یک
f تتتتت
تتتتت
تتتتت 1
تت
تتتتت
تت g
6
f تتتتت
تتتتت
تتتتت 2
تتت تت
تتتت g
6
f تتتتت
تتتتت
تتتتت 3
تتت تت
تتتت g
6
f تتتت
تتتت
تتتتت
تتتتت)
تت (ت
تتت
'ن1‡@ تفاسم
=&ر
یرا)
یDDملا 0ی! یا@=ا&پ
I

Sس QDت3م oراpم

نایم تاFاب+را oراpم
f تتت تت تتت
تتتت f & g تتت
تتتت تتت تت g
Bرا!&د *یلو+ /*1وس+
تاAرا‡<
1
-یلام 'مروف I -یلام 'مروف "1@ یا! *1ا! ? 7دوA یپ 'نا$ G&‡ل تروdرد B*A 'یه+
4
B-ف M!اطم ار Gل,ا 1اس ا1 *ین) oL: #سین ƒاجا E!ا, ') ار یمل,ا ?7k 7*ین) 'فاjا تاموDعم 'HSd
?
7*ی1امن)q ار راعسا & *:ا& یف #می,
6
-یلام 'مروف راعسا& ا@ نوتس 0ی( 7*ین))q 0یسو, E$اد ار یجرا$ راعسا Gان 4 ¢ *:ا& یف #می, › opم 7*ی1امن)q Kو!مراعسا نوتسرد ار #$ادپ E!ا, 8D, "1@ یا! opم 7*ین) BداSتسا ار
7را*-م
I
7*ی1امن)q *Aا! 'فF&د ا1 "1Sس '9ی+روdرد& =ا&پ "1@یسم
II
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
/داوم /2ابسا /تا‡یهC+
Bی•& /ت\ام)ا
.ا-تنا نا*نمرا) .اوما Sس
Gن /+وی‰م) =ا BداSتسا
را‡فا
7یراو+ا!\ تاش1ام=^
ی(ف یا@ دادا,
یDHم ت\ا-تنا oراpم
1ا) "م) /تفد ی '
یتفد یا@
نا*نمرا) R=وم^
B*ن@د a1امف
1
ی(ومCم oراpم
1
7*Aا! Q1ا`& 'H;\ *ننام B*A Q1ع+ /دادرا, B*م( a3! R=وم^ '9ی+روdرد od
Ik
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مرو9 _یلام Y ت&ادرپ+اب *با4 pراjم Tی.0ت
01اT -یلام 'مروف I BداSتسا دروم /*Aا! B*A nرد تاداهنشیپ 'بلاطمرد ]ط-ملا! دادرا, '9ینام= od
ر&اmشم 'm! اm@ #m$ادپ داmC1ا #mهج omd دوmشیم nرد 'مروف 01ارد '9ی+اموDعم 7#ف< *@او$ را,
Y*A *ن@او$ BداSتسا B*ن@د a1امف Pسو+ B*A #ساو$رد یفاjا تام*$ یا!

Cرا% gیhوت
1
)/ا! )/ا! ی9 ت%ی4
6
تفاسم 'ن1‡@
یرا) =&ر
یDDملا 0ی! یا@=ا&پ
?

Sس QDت3م oراpم

نایم تاFاب+را oراpم
f تتت تت تتت
تاAرا‡< Bرا!&د *یلو+ /*1وس+
/داوم /2ابسا /تا‡یهC+
Bی•& /ت\ام)ا
.ا-تنا نا*نمرا) .اوما

را‡فا Gن /+وی‰م) =ا BداSتسا
یراو+ا!\ تاش1ام=^
ی(ف یا@دادرا,
یDHم ت\ا-تنا oراpم
/تفد '1ا) یتفد یا@ "م)
#!ات)
نا*نمرا) R=وم^ B*ن@د a1امف
6
1
B-ف M!اطم Gل,ا 1اس ا1 *ین) oL: #سین ƒاجا E!ا, ') ار یمل,ا ?7k 7*ین) 'فاjا تاموDعم 'HSd
4
7*ین) nرد ارراعسا & *:ا& یف #می,
?
7*ین))q ار *Aا! 'فF&د ا1 "1Sس '9ی+روdرد & =ا&پ "1@ یا! Bار
6
7*Aا! Q1ا`& 'H;\ *ننام B*A Q1ع+ /دادرا, B*م( a3! R=وم^ '9ی+روdرد od
Is
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'%ی%h
تااعم sرن Tی.0ت _یلام تارکاtم
Yدو Cدا0تسا )#ابن D)اب *ما( T# تاداهنشیپ یبا#+را رد pرjم '.یتروPردT
1 تااعم sرن یسررب 5
171 /ی(اmmمتجا oراmmpم /Rاعم EماA نا*نمرا) تاAاعم –ن #mmعSنم 'mm) Žmmیف & یmmD) nراmm3م
'mm! "م) رو†نم '! 7*Aابیم ‡)م =ا nرا$ Q1ا`& یا! «یفاjا یا@ 'ن1‡@ Nون@ & Rاداپ /#سا
*1ابن یلام تاموDعم eی@T ا@ –ن "ی9S+ ا! 'نومن 'مروف "1 /یلام تا)اLم ی< Bدام^ #هج #)A
') ار یدادرا, =ا a3! "ی9S+ B*A '-فاوم تاHSd 7دد_یم 'میمj YدوA nرد ی9ین3+ داهنشیپرد
7*@*یم Eی9ش+ ار 'تف< تروd B)اLم ن^ درومرد
174 opم 0mm1ا ommpمرد *mm1ا! & 'تAاد B*ه( '! B*ن@د a1امف ار #ل&د یلام Bوج& =ا #†فاHم
یلاmmم داهنmmشیپ #یلوmm-عم دروmmمرد 'mm) B*ن@د a1امف /Fا$ 0یم@ '! 7دی_!را) G=\ Kایت:ا=ا Bوج&
–mmن 'mm) B*mmA aیتmmS+ یلاmmم دانmmسا mm†ن *mm1*C+ 'm! رداmm, اmm+ درادرا†تنا تا)اLم نا1جرد & /#)A
رد روmm†نم 'mm! *mm1ا! #)mmA 0mm1ا 7*mmAا! /#mmسا B*A M1*p+ E-تسم aتSم "1 Pسو+ /#)A تاAاعم
–mmن '9ن1ا .وب, & ا@ –ن #یب•+ #هج /ی$ا .اس 'سرد B*A aیتS+ یلامدانسا وOم@ ندادرا,رایت$ا
'm! لv 1q –mن تلیmpS+ 7*mAا! Bداmم^ /*mنرادرا, Mی-H+ iعمرد یلام E1اسم1اس & یداهنشیپ یا@
7#سا B*A 'تف< ‚H!
? Œ > <اعم
eی@ EماA ˜Dبم 01ا 7دوشیم #$ادپ #)Aتفدرد }3A "1 '! ') Bدو! }لا$ ان ˜Dبم "1 01ا
Nون #ل&د تار-م ا1 نونا, MبF '9ن1ا ƒان•تسا '!T Rاداپ ا1 ‡)م =ا ر&د را) یا! یفاjا 'ن1‡@
7*Aا! یمن Y*Aا! B*A nرد
? ŒŒ > <اداپ
ا@ Rاداپ amm3! 0mmی( یا! *@او3یمن B*ن@د a1امف '9ن1اFا$ '! 7*نوشیم #$ادپ ]فانم =ا \v ومعم
01ر&اmmشم یرا*!اmmس: 8تmmسیس Bا<@ 7*Aا! ا@ –ن EماA *1ابن \v ومعم نا*نمرا) Rاداپ /د=اد‰!را!&د
.ومmA 'm! ی(وmمCم *m1او( %اmسا! اm@ Rاداmپ & ی(اmمتجا oراmpم یا@ ی*pیف ') *Aا! یروF
2اmC1ا یmDم یmسیلاپ Bاmm<@ 7*نوmmA یmmل&‡ن E1*ع+ .اونم 0یم@ '! *1ا! ا@ ی*pیف /#سا Bدو! ا@ Rاداپ
') *1امن 1? یا! Rاعم Bام 14 7درا*mmن E1*mmع+ 'mm! تر&mmj #mmعSنم pن( /دوA #$ادپ را) Bام
7*Aا! /دوA یم 'تسناد GHم ') B*A aیتS+ دانسا ا! Bام@ *1ا! ‡1اوج درومرد تا•:ابم Nون@
? ŒŒŒ > ی(ا%ت=ا pراjم
Gل,ا 0mm1ا 7*mmAابیم #)mmA نا*mmنمرا) '! یلوپی• ]فانم =ا تراب( ی(امتجا oراpم 'mmDمج=ا EماmmA
اm1 یm|1م یاm! *نمرا) opم & /یبF / ی< B*ن= 'می! oراpم /*(ا-+ .ومA '! ی(امتجا 0یما+
& یموmmم( یاmm@ یتmmp$ر 'ن /*Aا! 'تف_ن تروd *نمرا) u1وع+ '9ی+روdرد 7*Aابیم یتp$ر
یmmمن 'تmmسناد .وmmب, Emm!ا, ی(اmmمتجا ommpم 'mmط!ار 01ارد دادرا, نا1جرد یتp$ر opم 8@ 'ن
Iy
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
#)mmA یتmmp$ر یmmسیلاپ اmm! #-!اmmطمرد دادرا, "1 نا1اپرد B*A 'تف< یفاjا یا@ یتp$ر 7دوA
7*Aابیم .وب, E!ا, ی(امتجا opم ‚یHنم
? Œ’ > یتj&ر pرjم
یmساسا Rاmعم ی*mpیف ‚mیHنم .اmس یmفرد یتmp$ر یاm@=&ر ی(وmمCم ompم 'بساHم .وdا
>دو! *@او$ E1qروF \v ومعم
Rاعم ی*pیف ‚یHنم یتp$ر opم
1

total days leave x 1 00
365 - ! - "# - v - s$
ommpم ‚mmیHنم د=ادmm‰ن ن^ یا! B*ن@د a1امف '9ی+روdرد od یتp$ر ') #س1ر&^دا1 E!ا,
7#ف< *@او$ را, '†:لم دروم ی(امتجا
? ’ > ی$ک @راخم
یاmmجا '! ') Bدو! #)A ی+لماعم oراpم =ا تراب( یD) nرا3م Kوmm!م 8ی-تmmسم روmmF دادراmm,
oراmmpم =ا تراmmب( ی(وmmن Gل,ا 7دوmmA نابmmج دادراmm, 01ا #H+ 'نا<ا*ج Gل,ا ‚یHنم *1ابن & Bدوبن
/'m1ا) /Bh&mپ B*mنن) aیتmS+ *Aرا *نمرا) یرا) تا,&ا /E! ن&*! تا,&ا /"1A یرا) تا,&اT تفد
یاm! لv عف '91*mنمرا) ompم /YBmی•& /ی!اm1را=ا! /نا*mنمرا) R=وmم^ /Mmی-H+ /یو1اmم: *نمرا)
ناmm1جرد 7*نAابیم ی+راC+ #یف` یا-+را oراpم & ی+راC+ تلماعم تایلام /ی+ا*1ا( یا@ Bh&پ
دانmmسا & E-تmسم ammتSم "m1 Pmسو+ B*mmA M1*mmp+ & aیتmmS+ #mسرد تروmmd '! یلام دانسا /تا)اLم
& یmmD) nراmm3م *ن=اس Gل,ا EpSم #سل ا! اC91 /‚H! یا! /ی$ا .اس 'سرد یD) nرا3م یو1ام: ۀ
را*-م =ا 'فاjا B*ن@د a1امف 7*Aابیم دوجوم /دراد Kاب+را یDdا Rاعم ا! اهن^=ا "1@ ') ی*pیف
یرادا oراmmpم ommd #)A /#لا: وOم@رد 7#ف1Lپ *@او3ن ار #)A *نمرا) یا! B*A 0ییع+
7*Aابیم MHتسم ار ی(ف نا*نمرا) یا! راو@ام #$ادپ Žیف &
? ’Œ > تع0نم ا# uی9
#عSنم ا1 Žیف Nون@ Bا<@ 7*Aا! یD) nرا3م & ی(امتجا oراpم /Rاعم ˜Dبم %اسا! *1ا!
#عSنم pن(رد {سانتم a@ا) را†تنا /دد< #$ادپ #سا B*A 'یه+ 8†نم روF ن^ #سل '91‡1اوج
'9ن1ا_م /Bدوبن=اCم #$ادپ=ا! E!ا, oراpم1اس ا1 Sس! ینبم #عSنم ا1 Žیف 78یناوتیم 'تAاد ار
') *Aا! 'تAاد دای! *1ا! #)A 7*Aا! G=\ تا‡یهC+ xرا*+ ¬ر‡! یلومعمی• ˜Dبم "1 +*ع!
دادرا, Ž1ون aیپ 'مروفرد '91روF B*A '-فاوم #$ادپ ینیم3+ .&*ج E!ا-مرد ا@ #$ادپ
7دی< یم تروd /#سا B*A …1ش+
? ’ŒŒ > یvکرم رت9د +ا ر!د \#درپ ا# '#ر0س
'1Smس oراmpم وmOم@ 7*mن=اد‰یم '1Smس *نن9یمرا)‡)م =ا ر&د '9ینا*نمرا) '! 01ر&اشم ی|ع!
'بساHم Rاعم ی*pیف روF /تا,&ا ی|ع! 7#Aاد *@او3ن!رد ار #عSنم ا1 یD) nرا3م ') دوA یم
0m1ا ˜mDبم /تروmd 0m1ارد 7*mناوتیم 'تmAاد m!رد ار ی(اmمتجا oراmpم '1Smس وmOم@ /نونا, MبF
ناmmشن 'نا<ا*mmج روmmF }لاmm$ '1Smmس ا! Bام@ /ی(امتجا oراpم #H+ 8@=ا! *1ا! ی(امتجا opم
ار Kو!م نا*نمرا) یا! Bی•& /تلیpH+ *1ا! /دوA #$ادپ '1Sس 01ا '9ی+روdرد / 7دوA Bداد
1
'9ی+روdرد ! /'تS@ یتp$ر › "# /یموم( یا@ یتp$ر › v & ینونا, یتp$ر › s 7*Aا! ی|1م یتp$ر ›
Iz
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'm†:لم دروmم #$ادپ=اm! Em!ا, oراpم ‚یHنم *1ابن ن^ '!اشم Gل,ا & اهن1ا /*@درا, aAوپ #H+
7*نی< را,
T ’ŒŒŒ Y '#ر0س یتشیعم
اما /Bدوبن ا@ –ن EماA یتشیعم '1Sس oراpم YیناmmغفاT یmmD$اد یلوmmپ *mm:ا& '! & 'نا<ا*جروF *1ا!
یاmm|(ا یاmm! #mmشیعم –mmن t Bدوبن #$ادپ E!ا, 0ی-Dعتم یا! یفاjا #شیعم eی@ 7دوA #$ادپ
7*Aابیم ناس91 E@-تم & دCم 8ی+
6 ت&ادرپ+اب *با4 pراjم 5
471 یلام تا)اLمرد oراpم 1اس & {یج=ا ن&ی! oراpم *ننام Gل,ا وOم@ درومرد تشی! *1ا!
/تmmفد 'mm1ا) /تا‡mmیهC+ /ی&mmس oراpم '! د&*Hم 'ن اما EماA oراpم 01ا 7دی< تروd 'جو+
Bدوmm! •اmmb & /'mmمی! /ی+اmm)H+ی• & ی=اس „یس! /+وی‰م) '1ا) /یDDملا 0ی! & یD$ادSس /ت\ام)ا
'mm! /اmm@ 2اmmس: تروmmd ';ارا اmm! #$ادپ=اmm! Emm!ا, ا1 *:ا& یف یا@ –ن Bاو$ oراpم 01ا 7*ناوتیم
7*ناوتیم Bدو! یجرا$ ا1 یD$ادراعسا
A ی.ناب تنا%h 5
?71 *m-ن .وmپ ی‡m1ر rmF! ینبم ی9شیپ Nون@ #$ادپ .ومA '! /#)A '! تا1دا+ #mH+ *m1ا!
یاm@ #m$ادپ *mی;ا+ اm! /B*mA '-فاوmم یmنیم3+ .&*mج "1 MبF /ی9نا! #نامj ا! 'تف<را, aAوپ
7دوA 'یه+ *!ا1 'مادا نلپ MبF تام*$ '9ینام= یلا /یجرا$ & یناغفا یلوپ *:ا& '! #)A 8†نم
k5
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'مرو9 'نو%ن
>ی+روشم #)A
>روش)
>‘1را+
دادرا, >
@راخم ! pراjم 'ب wابترارد ر!اشم ی1 C)ن#ا%ن
>') 8یی1امنیم *ی;ا+ 'Dیسون1*! ام
& B*mA 'mتف< #)mA #m$ادپ .&*mج یاm@ #mAاددا1 =ا 'میمj .&*ج nر*نم یDdا تاAاعم YQلاT
'91روmmF 'ن\اmmس یلومعم Rاعم دا1د=ا یسیلاپ=ای• #سلرد EماA نا*نمرا) یا|(ا Bدوجوم تاAاعم
w*Aا! Bدومنن =&اC+ /#ساجا E!ا, #)A نا*نمرا) Gام+ '!
#mmسلرد EماmmA نا*mmنمرا) یاmm|(ا تاmmAاعم #mm$ادپ *نmmس یDdا یا@ یپا) 01$^ 'میمj 01ا Y2T
w*Aابیم
یا! ن^ #$ادپ #هج 01ر&اشم ') *نAابیم ی1اهن^ 1=رد B*A)q ‡)م =ا ر&د یتشیعم '1Sس YnT
01ا w*نا Bدومن '-فاوم #سلرد EماA نا*نمرا) '! دادرا,
ompم 2راmC+ Pmس&ا m! یmنبم یD) nرا3م & ی(امتجا oراpم .&*ج 'میمj nر*نم Eماو( YدT
& w*نAابیم /#سا B*A Bداد ناشن #)A یلام دانسا Pسو+ '91روF ی$ا .اس 'سرد
mm_1د تاmmنا9ما اmm1 ‡1اوج Nون eی@ EماA ی(امتجا oراpم & یD) nرا3م یا! B)Lتم Eماو( Ym@T
7*Aا! یمن #عSنم=ا 8هس یا!

{تتتتتت تتتت تتت}

‘1را+ #ی:لdا! B*ن1امن یا|ما
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >Gان
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >'Sی`&
k1
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
@راخم ! pراjم C wابترارد ر!اشم ی1 C)ن#ا%ن
Y '! {تتت تتتتتتتت تتت} دوA نای! T
نا*نمرا) 1 4 ? 6 I k s y
Gان Q,وم
Edا Rاعم
/Bام یف رد
.اس ا1& =&ر
راpم
o
(امتجا
ی
1
nرا3م
یD)
1
]مج
ی(ف
Žیف
4
ر&د Rاداپ
‡)م =ا
یف 0یعم –ن
ا1& =&ر /Bام
یرا) #(اس
B*A داهنشیپ
یف 0یعم –ن
& =&ر /Bام
#(اس
1
یرا)
B*A داهنشیپ
تفد
':اس
1
ی*pیف ‚یHنم 1 دوA نای!
4
ی*pیف ‚یHنم 6 دوA نای!
k4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت%34 Y E#اF! 'Oab 5
f تتتتتتتتت تتتتتت تتتت تتت تتتتتت تتتت تتتت تت تتتتتتت تتتتت تتتت تتت
لججمججاشنیرجوججا شججم جهب جهکتججادججاججهنشجیپهبلججاطججم جۀجحفصیجوجردیججابجننتججمنیججا؛جدشججابیججمیجوججاح
تتتتتتتت تتت تت تتتت تتتتت تتت تتتت تت g
f :ت تتتتت ت تت تت ت تت تت تتت ت تتتت تتت تتت تت تتتتت
تتت تت (ت) تتتتتت تتتت (ت) تتتتتت (ت) تتتتتتتت (تتت)
ت تتتتتت تتتت ت تتتتتتت (تت) ت(تتتت تتتت تتتتتتت)
ت تتتت تتتتت تت تتت تتتت ت تتت تتتتت (ت)
k?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت%34 S 5 دادرار4 یرایعم یاه 'مرو9
f تتتتتتتتت تتتتتت تتتت تتت تتتتتتتت تتتتت تت تت تتتتتتت تتتتت تتتت تتت
نیرواشم هب هک ییاهن تاداهنشیپ هبلاطم ۀحفص یور دیابن نتم نیا ؛درادربرد
تتتتتتتت تتتتت تتتت تتتتت تتت تتت تتتت g
f ) تت تتتتت تتت تتتتتتت تتتت 200.000 تتتتت تت ت(تتتت
ت تتتتت تتتتت تتتتتت ت تت ت تتتت ت تت تت ت تت ت تتت
:تتتتتت تتتتتتت تتتتتتتت تتتتت تت تت تتتتتتت
'مروف دادرا, یرایعم
ی+روشم تام*$
/نام= %اسا!
'مروف دادرا, یرایعم
ی+روشم تام*$
]ط-ملا! #$ادپ
یاmm@دادرا, یاmm! 4557555 &د =ا یmm91 01ر&اmmشم /تmmم) اmm1 یmmسیلاپ Bرادا 'نوmmمن یاmm@دادرا, Nوmmن
7*نناوتیم Bدومن BداSتسا /*Aابیم 'میمj نانOم@ ') ار Y]ط-ملا! #$ادپ ا1 نام= %اسا!T تا)را*+
BداSتسا ا@دادرا, 01ا =ا '9ی+\ا: #mm$ادپ Rاmmعم Nوmmن 7#mmسا B*mmA …1mmش+ 'م*mm-مرد /دی_یم تروd
#mmمی, %اسا! 2ا3تنا & /0یعم 'جدو! /#یSی) & #می, %اسا! 2ا3تنا #H+ \v امت:ا تا,&ا•)ا ]ط-ملا!
داmm1= .اmmمت:ا 'mm! #mmیSی) %اmmسا! 2ا3تنا #H+ نام= %اسا! دادرا, Nون '9یلا:رد /دوشیم BداSتسا 8)
g7دوA یم BداSتسا تشی!
'مروف 7دوA BداSتسا *1ا! دادرا, 'میمj
k6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'%ی%h 1 "#ر!اشم 5
تOت تام)& -ا`نا
fام+ qاسارب یاهدادرار4
kI
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
mm'mmمmmرmmوmmف mmدmmاmmدmmرmmاmmmm, mmیmmرmmاmmیmmعmmم
"#ر!اشم تام)&
نام= %اسا!
kk
6s15k46z7®¯°
ks
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تا=ر)نم
'م*-م 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s1
دادرا, 'مروف 7 € 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s?
4 دادرا, یموم( P1اA 7 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ss
171 تاS1ع+ ss
174 0یبناج نایم 'ط!ار 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 sy
17? دادرا,! Lفان نونا, 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 sy
176 نا!= sy
17I ناون( sy
17k تانل(ا sy
17s EHم sz
17y .Jسم و|( #ی:لd 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 sz
17z #ی:لd ا! نا< B*ن1امن 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 sz
1715 ا@ #یSD9م & تایلام 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 sz
1711 {D-+ & داسف sz
6 دادرار4 x39 ! *#)عت D*ی%.ت D+اy[ 5 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Xl
471 دادرا, یاجا =ا•^ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 y1
474 ن^ یاجا =ا•^رد #ی-فوم G*( Fا$ '! دادرا, ‘سف 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 y1
47? تام*$ یاجا =ا•^ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 y1
476 دادرا, 8ت$ ‘1را+ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 y1
47I یسا+س #-فاوم 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 y1
47k تلD1*ع+ ا1یغ+ y1
47s 'ب,تمی• ت\ا: y1
47y MیDع+ y?
47z ‘سف y?
A ر!اشم یاه تی0$.م 5 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 XY
?71 یموم( yI
?74 ]فانم دا|+ yI
?7? #یمHم yk
?76 ر&اشم #یSD9م yk
?7I دوA 'تف< ر&اشم Pسو+ *1ا! '91ا 'می! 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 yk
?7k aیتS+ & 'ن1اعم /'بساHم 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ys
?7s *1امنیم ار B*ن@د a1امف یDب, یرو†نم 2اC1ا ')ر&اشم تاما*,ا 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ys
?7y ی@دروپار یا@ #یSD9م 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ys
?7z *Aابیم B*ن@د a1امف #ی9Dم /ر&اشم Pسو+ B*A 'یه+ دانسا 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ys
?715 دوA 'یه+ B*ن@د a1امف Pسو+ *1ا! ') داوم & 'یD-ن P1اس& /تا‡یهC+ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 yy
?711 01ر&اشم Pسو+ B*A 'یه+ داوم & تا‡یهC+ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 yy
R ی(ر9 "#ر!اشم ! ر!اشم fا)نمراک 5 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 XX
ky
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
671 یموم( yy
674 نا*نمرا) …یjو+ yy
67? نا*نمرا) یرو†نم 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 yz
676 Bی• & یتp$ر /#,&=ا nرا$ /یرا) تا(اس 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 yz
67I نا*نمرا) u1وع+ ا1 یران)! 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 yz
67k روش) رد 0)اس h&پ1*م ۀ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z5
Y C)نهد 2#امر9 یاه تی0$.م 5 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 kl
I71 #یفاعم & #ن&اعم 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z5
I74 0یم= '! یستسد 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z1
I7? ا@ #یSD9م & تایلام ! Lفان نونا, رد تاییغ+ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z1
I76 B*ن@د a1امف #ی9Dم & تلیهس+ /تام*$ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z1
I7I #$ادپ z1
I7k را9م@ Eنوسپ z4
S ر!اشم 'ب اه ت&ادرپ 5 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 k6
k71 opم Q-س ینیم3+ ˜Dبم 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z4
k7? #$ادپراعسا z?
k76 #$ادپ & 2اس: تروdر&*d '-1F 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 z?
W رcن "3/ ! ی9ر, یب 5 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 kY
s71 †ن 0س: zI
s74 دادرا, Mیبط+ zI
X تا(+انم */ 5 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 kY
y71 'ناتس&د Epف& E: 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 zI
y74 '(=انم E: zI
±±± دادرا, cا$ P1اA 7 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 zk
'نو%ن 'مرو9 1 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1lX
تام)& gیhوت ^ Eلا '%ی%h 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1lk
یهد <راv1 تا#ر!رh ^ ب '%ی%h 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1lk
ی)ی$ک fا)نمراک یارب یراک تا(اس ^ ی(ر9 "#ر!اشم ! ی)ی$ک fا)نمراک ^ @ '%ی%h 555555555555 1lk
ی=را& راعسا 'ب ینی%یخت ت%ی4 ^ د '%ی%h 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 11l
یناz9ا 'ب ینی%خت pرjم _ 8ه '%ی%h 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 116
C)نهد 2#امر9 یاه تی0$.م _! _ '%ی%h 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 11Y
ت&ادرپ 2یپ "ی%Hت 'مرو9 _ >+? '%ی%h 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 11S
kz
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'م);م
1 7 ناm< B*mmن1امن & ی+ا)را*m+ تارادا BداSتmmسا روm†نم 'm! ی+روmشم تام*m$ یاmm! یرایعم دادرا, 01ا
Gان! *عبنمT اهن^ B*نن) Mیبط+ Gاmmن! *mmعبنمT ی+روmmشم #)A "1 '9ینام= Y*نوشیم دا1 نا< B*ن@د a1امف
ی‰mmس تام*mm$ GاmmCنا رد ر&اشم Pسو+ '9ینام= ! ینبم ن^ Rاعم ') B*یOیپ Q1ا`& یا! ار Yر&اشم
…1mش+ ت\اm: #mH+ ن^=ا BداSتmسا 7#mسا B*A 'یه+ تا)را*+ یسیلاپ Bرادا Pسو+ /*ن1امن Gا*3تسا دوشیم
7*Aابیم یرابجا B*A
4 7 >*Aابیم a3!راهb ! Eمتشم یرایعم دادرا, ر&اmmشم & B*mmن@د a1اmmمف Pmmسو+ ') دادرا, 'مروف
BداSتmسا {ناوmج 7*mAابیم ن^ 81امmj & دادراm, cاm$ P1اmA /دادرا, یموم( P1اA /دوشیم ƒا|ما
دادراm, یموmم( P1اmA 'm) *نmAا! 'تmAاد داmی! *m1ا! تام*m$ GاmCنا یا! یرایعم دادرا, 01ا =ا B*نن)
Pmm$ 'mm! B*mmA1H+ یا@ #Aاددا1رد '91روF دادرا, cا$ P1اAرد nر*نم داوم 7دوA یمن Bدادیغ+
7دوA 'تسناد یداSنا داوم B*A }3شم 'تس9A
? 7 /*ناوتن B*A 0ییع+ یفا) #,د ا! تام*$ ':اس ') *نوشیم داهنشیپ یت,& /نام= %اسا! یا@ دادرا,
تام*$ #یم) & داعیم ا1 یاm@دادرا,رد 7دوmA Kوm!م #mسا ر&اmشم .&تmن)=ا nراm$ ') ی+اییغ+ '!
ر&اmشم Rاmعم & /#mیSی) تاmp3شم اm! #-!اmطمرد ت*mم %اmسا! ار تام*m$ ر&اmشم نام= %اسا!
T %اسا! Œ Pmسو+ B*mA ی‰mmس یmع,ا& ناmmم= رد 2mj ر&اmشم نا*mنمرا) یاm! *:ا& یف یا@ –ن Y
T & /دادرا, یاجارد *نمرا) ŒŒ یاجارد ') یع,ا& oراpم =ا BداSتسا ا! #$ادپ=ا! E!ا, oراpم Y
& ر&اmشم 'm! B*mن@د a1امف Mی,د ترا†ن ا! دادرا, Nون 01ا 7*@*یم GاCنا /#سا Eی$د دادرا, 'نا=&ر
7*Aابیم Bام@ 'Sی`& 'نا=&ر یاجا رد &ا ندو! Eی$د
s5
یتروشم تام)& یارب دادرار4
fام+ qاسارب
fایم

g Gان B*ن@د a1امف f
&

{ر!اشم -انQ
x#رات7 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
s1
s1
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7 دادرار4 'مرو9€
fام+ qاسارب
Y*نوA oL: ی1اهن 0تمرد *1ا! ا@ #Aاددا1 Gام+ w*Aابیم یرایت$ا g f 0یسو, E$اد 0تمT
Yدوmmشیم داmm1 šدادرا,š Gان! *عبنمT ') دادرا, 01ا ‘mm1را+ =ا {تتت تتت تتت} Bاmmم تتت}
{تت ت تتت .اmmس ت{تت ت تتت تت ت} ناmmیم تت تتت تتت تتت تت ت}
{تتت تتت & oF "1=ا Yدوشیم دا1 šB*ن@د a1امف š Gان! *عبنمT ') {تتت تت تتت}
تت 7دد_یم *-( _1د {ناج=ا Yدوشیم دا1 šر&اشمš Gان! *عبنمT
f :ت تتتتتت تتت ت ت ت تت تت تتت تتت ت تتت تت تت تتت
:تت ت تتت تت تتت تتت تتتتت تتتت تتت تتتتتتت تتتتت
..." 0mmمCنا اmm1 Gویسسن) /ا@ #)A '1داH+ا /_1د {ناج=ا & Yدوشیم دا1 šB*ن@د a1امفš Gان! *عبنمT
/دادراmm, 01ا #H+ ر&اشم {1اج& GاCنا یا! 'نا<ا*ج & xتشمروF "1@ /E1q یا@ #)A .ومشم
Gان! {تتتتت تتت} & {تتتتت تتت} _1د {ناج =ا 7Yدوشیم دا1 šر&اشمš Gان! *عبنمT
7دو! *@او$ .وˆسم B*ن@د a1امف E!ا-مرد gدد_یم *-(
'9ی1اCن^=ا
YQلاT دادراmm, 0mm1ا رد '91روF ار 0یعم ی+روشم تام*$ ا+ Bدومن #ساو$ردر&اشم =ا B*ن@د a1امف
w*@د GاCنا /#سا B*A Q1ع+ Yدوشیم دا1 šتام*$š Gان! *عبنمT
')ر&اشم }3A Y2T ]!اmmنم & نا*نمرا) /ی9Dسم یاه+راهم *1ا! Bدومن #ساو$رد ی&=ا B*ن@د a1امف
w*@د GاCنا دادرا, 01ارد nر*نم تار-م& P1اA MبF ار تام*$ ') *1امن '-فاوم& /'تAاد ار ی9ین3+
YnT & GاmmنT =ا ار Yت*mm1)T راmmبت(ا اmm1 iوmm(ل! یا@ "م) /'j, /'جدو! }یp3+ B*ن@د a1امف
=ا یش3! ا+ دراد *p, & g#سا Bدومن #ساو$رد ن^ یا!f ا1 #فا1رد YدوA nرد ن^ B*نن) 'یه+ %رد^
f 01ا تتتتتت #mmH+ 2وDطم یا@ #$ادپ رو†نم '! ار giو(ل! یا@ "م) ا1 رابت(ا /'j,
T /') *ناس! opم '! یروF دادرا, 01ا Œ Bوج& B*نن) E1وم+ ا1T ی+ا)را*+ Bرادا Pسو+ ا@ #$ادپ Y
B*mmنن) Emm1وم+ ا1T ی+ا)را*+ Bرادا Pسو+ یرو†نم uHم '! & B*ن@د a1امف #ساو$رد '! od Yیلام
T /دmmی< تروmmd Yیلاmmم Bوج& ŒŒ & P1اmmA #mmAاد†نرد اmm! اmm1ا&= Gاmmم+رد اmm@ #mm$ادپ وmmOم@ 'mm9ن1ا Y
T & دی< تروd Yiو(ل! "م) ا1 رابت(ا /'j, /'جدو! یه+ T 'مانت-فاوم تار-م ۀ ŒŒŒ =ا "1 eی@ Y
s4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
Yiوmm(ل! "mmم) اmm1 راmmبت(ا /'j, /'جدو!T #فا1رد M: B*ن@د a1امف=ای• 'مانت-فاوم MبF 0یفF
7*ناوتیمن Bد) Yiو(ل! "م) ا1 رابت(ا /'j, /'جدو!T یاجا '! 'ط!اررد یا(دا eی@ ا1 'تAا*ن ار
>*ن1امنیم '-فاوم E1qروF 0یبناج \ا: رو†نم 0یم@ '!
1 a3! *نا B*A 'میمj اCن1ارد ') E1q دانسا 7 >*1امنیم Eی9ش+ ار دادرا, 01ا "Sن1 \
wدادرا, یموم( P1اA YQلاT
wدادرا, cا$ P1اA Y2T
f >Emmmm1q 81امmmmmj YnT :ت تتتتتت تتتت ت ت تتتت ت تت تت تتت
ت تتت "ت تتت تتتتت تت ت تتت" تتت تت تتت تت تتتتت تت
تام*mmm$ …یmmmjو+ >Qmmmلا 'میمmmmj ت تتت}
تتتت تتتتتتت}
Rرا‡< تر&j >2 'میمj تتتتتتت تتتت}
ی*یD) نا*نمرا) یرا) تا(اس-ی(ف 01ر&اشم& نا*نمرا) >n 'میمj تتتتتتت تتتت}
یجرا$راعmmmسا 'mmm! یmmmنیم3+ #mmmمی, >د 'میمmmmj ت تتت}
تتتت تتتتتتت}
یناغفا '! ینیم3+ #می, >m@ 'میمj تتتت}
تتتت تتتتتتت}
یاmmm@ #mmmیSD9م >& 'میمmmmj B*mmmن@د a1اmmmمف ت تتت}
تتتت تتتتتتت}
>= 'میمmmmj #mmm$ادپ ammmیپ #نامmmmj 'مروmmmف ت تتت}
تتتت تتتتتتت}
4 یا@ #یلJسم & ‹و-: 7 /دوmm! *mm@او$ #mmسا nرد دادرا,رد '91روF ر&اشم & B*ن@د a1امف E!ا-تم
>cوp$ '!
YQلاT & w*ن@د GاCنا ار تام*$ *1ا! 01ر&اشم دادرا, Gا9:ا MبF
Y2T 7*1امن #$ادپ ر&اشم '! دادرا, 01ا Gا9:ا MبF *1ا! B*ن@د a1امف
)Lmلا ‹وmف .اmس & =&ر 0mیل&ا=ا a1وm$ ناm< B*mن1امن Gاmن '! ار دادرا, 01ا 0یبناج /') دوشیم M1*p+
7*ن1امنیم ا|ما
s?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
=ا ی< B*ن1امن '! & '! {تتتتت تتتتتت تتت}

{تتتتتتتت تتتتت تتتتتت تت تتتتتتت}
=ا ی< B*ن1امن '! & oF=ا {تتتتت تتت}

{تتتتتت تت تتتتتتت}
} :تتتتتتت تتتتت تتتت تت تت تتتتت تتتتت تتتتت
تت تتتتت تتتت تتتتت تتتتت تتتت تتتتتت تتت تتتت
{:تتتتتتتت تتت تتتتت تت تتتتت تتت
s6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
01ر&اشم و|( "1@ =ا ی< B*ن1امن '! & oF=ا
{تتت تتت}

{تتتتتتتت تتتتتتت}
{تتت تتت}

{تتتتتت تت تتتتتتت}
sI
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
47 دادرار4 یمو%( d#ار
17 یموم( Gا9:ا
151 تا0#رعت
_1دروF 0تم '9ن1ا ƒان•تسا '! تروmmdرد Emm1q تا:لطmmdا /*1امن 2اC1ا
>دد_یم Q1ع+ لv 1q دادرا, 01ا رد BداSتسا
>Eلا? 7t9ان fونا4 اvmmت,& /'تmmAاد ار ینوناmm, #ی•mmmی: '91دانmmسا Gام+ & 0یناو,
7دد_یم Lفان & رداd ات,وف
>ب? 7یلا88م Cو88=! C)88ننک *88#و%ت B*mنن) Em1وم+ تارادا & اm@داهن /تاmسسJم
Nوmmن@ #mmH+ اmm1 راmmبت(ا /'mmj, /iو(ل! یا@ "م) /'جدو! یلام Bوج&
7*Aابیم تام*$ یا@ #$ادپ رو†نم '! _1د یلام 'مانت-فاوم
>@? 7ر!اشم یاmm! دادراmm, #H+ ار تام*$ ') 'ما( ا1 یdوp$ داهن@
7*1امن یم ƒاجا B*ن@د a1امف
7دادرار4 >د? 'میمmmj دانmسا Gاmم+ & 0یبناmmج ناmیم B*mmA اm|ما یا 'ماmmنت-فاوم
Bداmmم 0mm1ارد nر*mmنم 1 /cاmm$ P1اmmA /یموmmم( P1اmmA 0mm1ا=ا تراmmب( 'mm)
7*Aابیم دادرا, 81امj&
7+!ر >8ه? 7*Aابیم یم1و-+ =&ر
x88#رات >!? 7+ا88y[ Bداmmم MmmبF دادراmm, 0mm1ا 'mm) *mmAابیم ی=&ر 471 P1اmmA
7*1^ یمرد اجا 'D:م '! دادرا, یموم(
7ی=را&راع88سا >+? یملmmسا یروmmهمج یلوmmپ *mm:ا& =اmmی• راعmmسا Nوmmن@
7*Aابیم YیناغفاT ناتسناغفا
>|? }~ 7 7*Aابیم دادرا, یموم( P1اA
7تمو./ >w? 7*Aابیم ناتسناغفا یملسا یروهمج #مو9:
7ی$&ادراعسا >ی? 7*Aابیم YیناغفاT ناتسناغفا یملسا یرومج یلوپ *:ا&
7وH( >•? Gویسسن) /B*A "1A 8@ا! ') ا@ #)A یا|(ا =ا "1@
7*Aابیم ا@داهن Gام+ =ا تراب( ƒا|(ا & w*ن1امنیم داC1ا ار ا@ 0مCنا &
pر, >]? 7€خ ا# اmm1 0mmیفF & /اmmهن^ =ا یmm91 /ر&اشم ا1 B*ن@د a1امف
7*Aابیم اهن^ ی&د@ 0یبناج
7fا)88نمراک >-? Pmmسو+ 'mm) *نmmAابیم یو1اmmم: نا*mmنمرا) & ی9Dmmسم cا3mmAا
اmm1 تام*mm$ یاmmجا روmm†نم 'mm! & Gا*3تmmسا اmmهن^ یmm(ف 01ر&اشم ا1 01ر&اشم
w*ند_یم Qی`و+ ن^=ا یش3!
sk
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7ی=را88& fا)88نمراک Gاmm_ن@ 'mm) یو1اmmم: نا*mmنمرا) & ی9Dmmسم cا3mmAا
w*نAا! 'تAاد ار ناتسناغفا=ای• #یع!ا+ / Gا*3تسا
ی$&اد fا)نمراک 7 Gا*3تmmسا Gاmm_ن@رد 'mm) *نAابیم یو1ام: & ی9Dسم cا3Aا
& w*نAا! 'تAاد ار ناتسناغفا #یع!ا+
7ی)ی$ک fا)نمراک Bداmmم YQmmلاT Bmm-ف nر*نم نا*نمرا) =ا تراب( 674 P1اmmA
7*Aابیم دادرا, یموم(
7ت&ادرپ+اب *با4 pراjم >f? =ا mmی• 'mm! Kوmm!م دادراmm, oراmmpم Gام+
7*Aابیم ر&اشم Rاعم
>q? M~ 7 یموmmم( P1اmmA ن^ Pmmسو+ 'mm) *mmAابیم دادراmm, cاmm$ P1اmmA
7*ناوتیم B*A E1*ع+ دادرا,
7تام)& >n? 'میمjرد '91روF /ر&اشم Pسو+ ') *Aابیم یرا) =ا تراب(
7دد_یم ƒاجا دادرا, 01ا MبF /#سا B*A …1ش+ Qلا
7ی(ر9 "#ر!اشم >•? تام*mm$ =ا یmmش3! 'mm) *mmAابیم یداmmهن ا1 }3A@
7*Aا! B*A دادرا, ی& ا! ی(ف روF
7-و88س :نا= >‚? /B*mmن@د a1اmمف /#موm9: =ا mmی• داmmهن اmm1 }3mmA@
7*Aابیم ی(ف ر&اشم ا1 ر&اشم
7یبتک >ƒ? 7*Aابیم #فا1رد توب• ا! ی1H+ تاFاب+را
174 0یبناج نایم 'ط!ار & Žmmی;ر اmm1 را_تم*mm$ & اmm,^ 'mmط!ار داmmC1ا ینعم '! اج 01ا رد EماA‡یb eی@
/ر&اmmشم 7*mmAا! یmmمن /#mmسار&اشم & B*mmن@د a1اmmمف ناmmیم '91روmmF B*mmن1امن
'm) ار یm(ف 01ر&اmشم & نا*mنمرا) Eم9م #یلJسم /دادرا, #Aاد†نردا!
اmmهن^ Pسو+ B*A ƒاجا تام*$ Eما) #یلJسم & 'تAاد *ن@*یم GاCنا ار تام*$
7#Aاد *@او$ B*ه( '! ار اهن^ =ا ی< B*ن1امن '! ا1
17? دادرا,! Lفان نونا, ن^mm! Lmmفان نونا, MبF cا3Aا نایم 'ط!ار & ن^ یسS+ & ینعم /دادرا, 01ا
7دی< یم تروd
176 نا!= 'mm) #mmسا B*mm1د< }3شم دادرا, cا$ P1اA رد '9ینا!= '! دادرا, 01ا
دادراmm, 0mm1ا یmmسS+ & ینعم '! Kو!م E1اسم Gام+ یا! Lفان & یم=\ نا!=
7دد_یم اجا /*Aابیم
17I ناون( ن^ ی\اmm! اmm1 یغ+ /د&*Hم ار دادرا, 01ا ینعم *1ابن یراL< ناون( ا1 01&ان(
7*ن1امن درا& ی•ا+
17k تانل(ا 17k71 دادراmm, 0mm1ا MmmبF =اCم ا1 G=\ '-فاوم ا1 #ساو$رد /نل(ا Nون@
'-فاوmmم اmm1 #mmساو$رد /نل(ا وmmOم@@ 7دmmی< تروmmd ی1H+روmmF *mm1ا!
&ا یناون( 'ب+ا9م '9یp3A #ی:لd ا! B*ن1امن "1 '! اvp3A '9ی+روdرد
ss
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
.اmmسرا دادراmm, cا$ P1اA رد }3شم %رد^ '! '9ینام= ا1 /E1وH+ Bدو!
7دد_یم ی-D+ B*A Bداد E1وH+ /دد_یم
17k74 نل(ا یاm! دوm$ %رد^ *mناوتیم 0mیفF=ا "1@ NلFا نداد اm! ار
_1د {ناج '! Gا*,ا وOم@ درومرد یبت) cا$ P1اA رد }3شم %رد^ '!
7*@دیغ+ دادرا,
17s EHم '9ی+روmmdرد & ƒاجا B*1د< }3شم Qلا 'میمjرد '9ی1اجرد *1ا! تام*$
a1اmmمف 'mm91_1د یاmmج اmm1 ناتmmسناغفارد /*mmAا! B*mmشن }3mmشم cا$ EHم
7دد< ƒاجا /*1امنیم '-فاوم ن^ ا! B*ن@د
17y .Jسم و|( #ی:لd یا@ 0مCنا ا1 Gویسسن) / #)A 01*نb #)راشم .ومشم ر&اشم Bا<@
P1اA رد }3شم داهن M1F 01ا=ا *1ا! ƒا|(ا /*Aا! داهن "1 =ا تشی!
‹و-: Gام+ =ا BداSتسا ا! اهن^ =ا ی< B*ن1امن '! Gا*,ا #هج ار دادرا, cا$
ن&*! ') /دادرا, 01ا #H+ B*ن@د a1امف!ا!رد ر&اشم یا@ #یSD9م &
B*ن@د a1امف Pسو+ ا@ #$ادپ & ا@دومن@ر #فا1رد EماA #1د&*Hم
7*1امن #ی:لd u1وS+ /دوشیم
17z ا! نا< B*ن1امن
#ی:لd
=ا دادراmm, 0mm1ارد ') =اCم ا1 G=\ *نس Nون@ & =اCم ا1 G=\ Gا*,ا Nون@
نا*mmنمرا) Pmmسو+ /دوmmA ƒاmmجا #mmسارا, ر&اmmشم اmm1 B*mmن@د a1اmmمف ommF
7*ناوتیم 'تف< تروd دادرا, cا$ P1اA رد }3شم یمسر
1715 ا@ #یSD9م & تایلام mmی• تاmmیلام وmmOم@ #mm$ادپ #یلJmmسم نا*نمرا) & ی(ف 01ر&اشم /ر&اشم
ƒاmجا E!ا, نونا, MبF B*A ]j& تایلام1اس & ا@ Žیف /ا@ #یSD9م /8ی-تسم
7*نراد B*ه(! #سا B*A }3شم دادرا, cا$ P1اAرد '91روF ار
1711 {D-+ & داسف
171171 تاS1ع+ 'm) #سا G=\ #مو9: یسیلاپ MبF ناm1جرد 01ر&اmشم & /ی+ا)را*m+ Bرادا
B*mmنن) Emm1وم+ ommF=ا 'mm) ی1اmm@ دادراmm, یاmmجا & تا)را*+ E:ام Mیبط+
تاراmmیعم 0mm1+ *mmنD! دادراmm, یاmmجا ناmm1جرد /دد_یم E1وم+ یلام Bوج&
>تا)را*+ یسیلاپ رادا /یسیلاپ 01ا =ا ی&یپ '! 7*ن1امن #1ا(ر ار ی,ل$ا ۀ
YQلاT >*1امنیم Q1ع+ E1qرا, ار ی+^ تا:لطdا /89: 01ا oا*@ا MبF
T Œ Y 7دا39 ا! ‡یb@ ندومن #ساو$رد ا1 /#فا1رد /نداد /a9شیپ
{mmmسانمان تروmmmd 'mmm! 'mmm) 8ی-تmmmسمی• اmmm1 8ی-تmmmسم روmmmF /R=را
دادراmm, یاmmجا اmm1 2اmm3تنا 'mmس&پرد ار 'ماm( *mmنمرا) یاmm@د9Dم(
w*@درا, ی•ا+ #H+
T ŒŒ Y 7:$;ت =ا تراب( ی•ا+ #H+ رو†نم '! M1ا-: یراL<&ف ا1 Eعج
*Aابیم دادرا, یاجا ا1 2ا3تنا E:ام ندادرا, 7
T ŒŒŒ Y 7<+اس ی@ا<^ ن&*! ا1 & ا! 01ر&اشمتشی! ا1 &د نایم '9ی+ابی++
sy
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
…طmmmس رد ی_ت$اmmmس یاmmm@ –mmmن {mmmی++ روmmm†نم 'mmm! ی+ا)را*mmm+ Bرادا
w*Aابیم /B*A ی‡1ر rF #سردان تروd '! یت!ا,ری•
T Œ’ Y 7راب=ا ن*یناmmسررj اmm1 Bراس$ '! *1*ه+ ا1 /رj ا1 Bراس$
'mm! اmmهن^ یا@ ی1اراد ا1 cا3Aا '! /8ی-تسمی• ا1 8ی-تسم روF
'mmس&پرد اmmهن^ xاتmmAا=ا اmmهن^ ندادرا,ی•اmm+ #mmH+ روmm†نم
w*Aابیم دادرا, یاجا /تا)را*+
171174 *1ا! '9ی+اما*,ا
دی< تروd
>ب? اmm1 ی+ا)را*mm+ رادا یاmm@ B*mmن1امن 'mm) دوmmA GوmmDعم یناmmم=@رد Bاmm<@ ۀ
/داmmسفرد دادراmm, ƒاmmجا ا1 2ا3تنا 'س&پ نا1جرد ن^ '! Kو!م cا3Aا
& ]mm,وم 'm! Gا*mm,ا ن&*mm! /#mmسا 'تmmAاد #سد یرابجا .ام(ا ا1 /R=اس /{D-+
اm1 & تا)را*m+ یmسیلاپ Bرادا .وmب, Em!ا, 'm) /ی+ا)را*m+ رادا Pmسو+ {mسانم ۀ
'm! B*mmA Bداد 'جدوmm! }یmmp3+ #مmmس, ناmmم@ /*mmAا! یلام Bوج& B*نن) E1وم+
w*A *@او$ وغل دادرا,
>@? B*mmن1امن "m1 Mmm1F=ا اmm1 اvمی-تmmسم /ر&اmmشم "mm1 'm) دوA GوDعم Bا<@
اmm1 /#!اmm,ر=ا ]ناmmم داmmC1ا اmm1 یرابجا .ام(ا /R=اس /{D-+ /داسفرد /a1و$
'mmیه+ "1 Pسو+ا1& #ل&د یفاش9نا ا1 یدا( 'جدو!=ا '91دادرا, "1 یاجا
یاmm! *mm1ا! رو)Lmmم ر&اشم /#سا 'تAاد #سد دوشیم E1وم+ یلام Bوج& B*نن)
وmmOم@ اmm! دادراmm, *mm-( B*mmA نل(ا P1اmmA *جا&ی• 0یعم ا1 GوDعم ان ت*م
wدوA Bدادرا, Nونمم ر&اشم
17117? Žیف & Eمعلا M: اmm1 نارا9شیپ '! ') ار ی1ا@ Žیف ا1 Eمعلا M: Nون@ *1ا! B*ن! ر&اشم YدT
Mm: Em!ا-مرد دادراm, یاmجا اm1 2ا3تنا 'س&پ '! Kاب+رارد '9ینا< B*ن1امن
7*mm1امنراه`ا /*نوmmA #mm$ادپ #mmسارا, اmm1 B*mmA #mm$ادپ *نن9یمرا) Eمعلا
0mmشیم) B*mmن1امن اmm1 /را9شیپ %رد^ & Gان EماA E,ا *: *1ا! B*Aاشفا تاموDعم
7*Aا! Bدو! Žیف ا1 Eمعلا M: ':اس & /راعسا & ˜Dبم /را)
6 دادرار4 x39 ! *#)عت D*ی%.ت D+اy[ 5
sz
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
471 دادرا, یاجا =ا•^ N&A #هج B*ن@د a1امف Pسو+ ') YدوA nرد=ا•^ ‘1را+T =ا دادرا, 01ا
7*m1^ یmمرد اmجا 'mD:م 'm! #سا B*A Bداد #1ا*@ ر&اشم '! تام*$ یاجا
cاmm$ P1اmmA رد nر*mmنم =اmm•^ P1اmmA 'mm) دوmmA *ی;ا+ *1ا! 'ی(لFا 01ارد
7#سا B*1د< #1ا(ر G&‡ل تروdرد /دادرا,
474 Fا$ '! دادرا, ‘سف
یاجا =ا•^رد #ی-فوم G*(
ن^
0یبناmmج Pmmسو+ دادراmm, یاmm|ما ‘mm1را+ =ا *mmع! '9ی+*mmم رد دادراmm, Bاmm<@
0یبناmmج =ا "mm1@ /دوmmشن=ا•^ #mmسا B*A }3شم دادرا, cا$ P1اAرد
T "1 & #سی! =ا تم) '9ی+*مرد 41 یبmmت) NلFا نداد اmm! *Aابن یرا)=&ر Y
Pmmسو+ NلFا وOم@ Gا_ن@رد & Bدومن ار دادرا, ‘سف نل(ا _1د {ناج '!
'mmنیم=رد Emm!ا-م {ناmmج 'mیD( ار یاmm(دا emی@ _1د {ناج /0یبناج =ا "1@
7#Aاد *@او3ن
47? تام*$ یاجا =ا•^ P1اmmA رد }3mmشم یراmm) یاmm@ =&ر دا*ع+ =ا تشی! '9ی+*مرد *1ا! ر&اشم
7*1امن =ا•^ ار تام*$ یاجا /*Aابن #سا =ا•^ ‘1را+ =ا *ع! دادرا, cا$
476 دادرا, 8ت$ ‘1را+ Bدام MبF '9ن1ا ƒان•تسا '! 47z /*Aا! B*A ‘سف لv ب, دادرا, /یموم( P1اA
‘mm1را+ =ا *mmع! /دادرا, cا$ P1اAرد }3شم ت*م نا1اپ ا! دادرا, 01ا
7*!¤یم 'م+ا$ ن^ =ا•^
47I یسا+س #-فاوم Pmmسو+ B*mmA '-فاوmmم Gاmm9:ا & تاH1mmp+ /تا*mmهع+ Gاmmم+ ی&اmm: دادرا, 01ا
/'mmی•ل!ا #ی:لmmd 0mmیفF =ا یmm91 B*mmن1امن اmm1 را9شیپ eی@ 7*Aابیم 0یبناج
7*نAابیمن .Jسم & 'تAا*ن /#سین nرد اCن1ارد ') ار '-فاوم ا1 B*(& /';ارا
47k تلD1*ع+ ا1یغ+ .ومmmA 'mm! دادراmm, 0m1ا تار-م & P1اAرد یغ+ ا1 E1*ع+ Nون@ YQلاT
0یبناmmج ناmmیم یبmmت) '-فاوmmم اmm! od /تام*$ ':اسرد تایغ+ ا1 تل1*ع+
Bدام #Aاد†نرد ا! 7*ناوتیم 'تف< تروd s74 /دادراmm, یموmmم( P1اA
mmیغ+ اmm1 E1*mmع+ یاmm! تاداهنشیپ .اب,رد ار دو$ '†:لم 0یفF =ا "1@
7#Aاد *@او$ _1د {ناج Pسو+
Bوmmج& B*نن) E1وم+ یبت) '-فاوم /یساسا تایغ+ ا1 تل1*ع+ ت\ا:رد Y2T
7*Aابیم G=\ یلام
47s 'ب,تمی• ت\ا:
47s71 تاS1ع+ YQلاT 7'ب4رتمریy تbا/ ی+\اmm: =ا تراmmب( دادراmm, 0mm1ا #mmAاد†نردا!
Em!ا,ی• & یmنی! amیپ Em!ا,ی• /0mیفF =ا ی91 .&تن)=ا nرا$ ') #سا
'mm! اmm1 09مماmmن ار 0یفF =ا ی91 Pسو+ ا@ #یSD9م یاجا ') Bدو! 2انتجا
ار ن^ یاmmجا ت\اmm: وmmOم@رد '91روmmF 7د=اmmس یmmDم(ی• Eل*mmم تروd
یmm! /2وmmA^ /¨mmنج 'mm! د&*mmHم اmmما EماmmA ت\ا: 01ا & /د=اس یم 09ممان
P1اmmA 1اmmس اmm1 2لیmmس /نافوF /راCSنا /ی=وس a+^ /B=ل 0یم= /یم†ن
'mm9ن1ا ƒان•تmmسا 'mm! T یتعنmmd Gا*,ا 1اس ا1 Žب: /2اpت(ا /را<=اسان یوج
اmm! 'mm9یفF #ی:لmmd د&*Hمرد یتعنd تاما*,ا 1اس ا1 Žب: /2اpت(ا ۀ
Pسو+ _1د Gا*,ا@ ا1 Bرداpم /Y*Aا! /#سا B*A 'جاوم 'ب,تمی• ت\ا:
y5
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*Aا! یم /یتل&د تارادا
EماmmA 'ب,تمی• ت\ا: Y2T T Œ ی*mp, Emmم( اm1 .اmم@ا•ارد '9یتلاmm:@ Y
تروmmd &ا نا*mmنمرا) & نارا9mmشیپ اmm1 یmm(ف 01ر&اmmشم اmm1 0mیفF =ا ی91
T 'ن & Bدوبن #سا 'تف< ŒŒ #mmسناوتیم Rوmm) #3mmس }3A "1 '9یتلا:@ Y
یmم تروmmd 2اmmنتجا ن^=ا & 'تف<†نرد دادرا, *-( نا1جرد ار ن^ لv ب,
7دوA یمن /دومنیم یی< وDج ن^=ا ا@ #یSD9م GاCنارد ا1 #ف<
#ی-فوmmم G*mm( اmm1 یلاmmم Bوmmج& #1اmmS) G*mm( EماmmA 'ب,تmmمی• ت\اmm: YnT
7دوA یمن G=\ #$ادپرد
47s74 دادرا, u-ن G*( وOم@ '91ا B=ا*نا ا+ ا@ #یSD9م GاCنارد 0یفF =ا ی91 #ی-فوم G*(
یمن BدمA دادرا, u-ن ا1 }-ن /*Aا! 'ب,تمی• #لا: =ا یAان یناو+ان
#لا: وOم@=ا•اتم {ناج '9ن^! K&شم /دوA Gام+ Mیبط+ رو†نم '!
E1*!ی!ا*+ & Eما) #ب`اوم /G=\ Kایت:ا =ا دادرا, 01ا تار-م & P1اA
7*Aا! 'تف<را)
47s7? *1ا! '91ی!ا*+
دوA qا3+ا
'ب,تmmمی• ت\اm: =ا •اmتم {ناmج ا1 }3A YQلاT 'm91ا B=ا*mmنا اm+ *mm1ا!
'mmمادا دادرا, 01ا #H+ a1و$ یا@ #یSD9م یاجا '! *Aا! یDم( & {سانم
7دی_! 'ب,تمی• ت\ا: تای•ا+ a@ا) #هج ار G=\ی!ا*+ Gام+ & Bداد
درومرد + د&= 'b@ *1ا! 'ب,تمی• ت\ا: =ا•اتم {ناج ا1 }3A Y2T
T Bدراهb =ا تم) *1ابن تروd@ '! ') #لا: وOم@ 16 Nو,&=ا *ع! =&ر Y
ن^ B‡mmی_نا & #ی@اmmم xرا*mmم ';ارا اmm! /*mmAا! دا*1&ر وOم@ mm_1د {ناmmج 'mm!
mm+ د&= 'mmb@ یداmm( P1اmmA *mm1*C+ دروmmمرد 8mmس, 0mmیم@ 'mm! & /Bداد یه<^
7*@*! یبت) NلFا
'Sی`& ا1 Eم( دادرا, 01ا #1ا(ر ا! 0یفF =ا ی91 ن^ یF '9ی+*م@ YnT
'تmmسناوتن 'ب,تmmم mmی• ت\اmm: {بس '! '9ی+روdرد /*1امنیم Eیم9+ ار دو$
7*ناوتیم B*A *1*م+ ن^ .داعم ت*م یا! /*@د GاCنا ار Eم( وOم@
تام*$ #سا 'تسناوتن 'ب,تمی• ت\ا:! ان! ر&اشم '9ی+*م نا1جرد YدT
#1ا*@ MبF ار GاCنا ار E1q تاما*,ا =ا ی91 *1ا! /*@د GاCنا B*ن@د a1امف
>*@د
T Œ Y oراmmpم *mm1ا! ر&اmmشم تروmmpن1ارد 'mm) د=اmmس Qmm,وتم ارراmm)
& #mmسا B*mmA Emmب-تم 'جوmmم Emmیلد اmm! & تر&mmj ی&ر=ا 'mm) ار یفاmmjا
oF =ا '9ی+روdرد تام*mm$ 0ت$اس .اعف Bرا!&د #هج B*ن@د a1امف
ا1 wدوA نابج /*Aا! B*A اjا-+
T ŒŒ Y تروpن1ارد ') *@*! 'مادا 09مم B=ا*نا ا+ تام*$ GاCنا ا! *mm1ا!
oراmpم & B*mA #m$ادپ ر&اشم '! دادرا, 01ا P1اA #H+ 8†نمروF
&د /#mmسا B*mmA Emmب-تم تر&mmj ی&ر=ا & .وmm-عم Eیلد ا! ') ار یفاjا
y1
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7دوA نابج ی& '! Bرا!
د&*m: اm1 #1دوmmجوم دروmmمرد 0یبناmmج ناmیم #-فاوmم G*m( تروdرد Ym@T
'Dˆسم /'ب,تمی• ت\ا: Bداmmم MبF *1ا! y & Emm: دادراmm, یموmmم( P1اmmA
7دوA Epف
47y MیDع+ a1اmm@ #mmیSD9م Gام+ یاجا '! Mفوم ر&اشم '9ی+روdرد یاmmجا .ومmmش!
'mmی(لFا نداد اmm! *mmناوتیم B*mmن@د a1اmmمف /دوmmشن دادرا, 01ا #H+ تام*$
MmmیDع+ #لاmm: 'mm! ار &ا ی اmm@ #mm$ادپ Gاmmم+ یاmmجا /ر&اشم '! MیDع+ یبت)
T MmmیDع+ 'mmی(لFا وmmOم@ 'mm9ن^! K&mmشم /در&^رد Œ ار یماmm)ان #ی@اmmم Y
T & د=اmmس }3شم ŒŒ رد ار یماmm)ان وmmOم@ اmm+ دوmmA #mmساو$رد ر&اmmشم=ا Y
T یmس =ا تmشی! '9ی+*mم ?5 MmیDع+ 'mی(لFا #فاm1رد =ا *mmع! یراm) =&ر Y
7*1امن نابج /*Aابن ر&اشم Pسو+
47z ‘سف
47z71 Pسو+ a1امف
B*ن@د
B*ن@د a1امف یاmm@ Bmm-فرد }3mmشم ت\اmm: Gام+ Nو,& تروdرد *ناوتیم
Bدام Y=T ا+ YQلاT 47z71 a1امف #لا: وOم@رد 7*1امن ‘سف ار دادرا, 01ا
T یس =ا تم) '9ی+*م رد *1ا! B*ن@د ?5 & دادرا, ‘سف درومرد یرا) =&ر Y
T #mmpA Y=T Bmm-ف nر*نم #لا:رد k5 ر&اmmشم 'mm! اvmmبت) *mmAابن یراmm) =&ر Y
7*@*! NلFا
Bداmmم MmmبF MmmیDع+ 'mmی(لFا رد '91روmmF ر&اmmشم Bاmm<@ YQلاT 47y P1اmmA
/#mmسا B*mmA }3شم ‹وف nر*نم دادرا, یموم( یاmmجا نابmmج 'mm! Mmmفوم
T یس ت*مرد a1ا@ #یSD9م ?5 'mmی(لFا وmmOم@ #فا1رد=ا *ع! یرا) =&ر Y
/ Bدوmmمن '-فاوmم اvmmبت) ن^ 'mm! B*mن@د a1امف '91روF تشی! ت*م رد ا1 MیDع+
7دوشن
"1 =ا تشی! .ومشم ر&اشم '9ی+روdرد ا1T ر&اشم Bا<@ Y2T /Bدو! داهن
a1وmm$ ناراmm9بDF ا! ا1 را*j, /'تس9Aر& Yدوشیم ن^ یا|(ا =ا ی91 ')
=ا یرادm! Bmه! اmm! اmm1 Bدومن ا|ما ار ی1 'مانت-فاوم i, =ا ی1ا@ر یا!
Qmm,ومرد اmm1 'mmتفر EmmیDH+ '! &ر /Bدومن 89: نارا9@*! ]Sن '! ') نونا, "1
7*Aا! 'تف<را, یرابجا ا1 'نارا)اjر یراد #ناما
اmm! یر&اد E:ام =ا یAان ی1اهن 'Dpیف Mیبط+ '! Mفوم ر&اشم Bا<@ YnT
Bدام #1ا(ر y 7دوشن دادرا, یموم( P1اA
ت&ا|, '! †ن /ر&اشم Bا<@ YدT Gا_ن@رد {D-+ ا1 داسفرد /B*ن@د a1امف
7*Aا! 'تAاد #سد دادرا, 01ا یاجا ا1 #!ا,ر
اmm@ #یSD9م /‹و-: ی\ا! یساسای•ا+ ') ار یDعج دانسا ر&اشم Bا<@ Ym@T
]فانم ا1 7*Aا! Bدومن ';ارا /دراد B*ن@د a1امف
am3! "mm1 'm) *Aا! 'تسناوتن ر&اشم /'ب,تمی• ت\ا: 'Cیتنرد Bا<@ Y&T
y4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
T #mmpA =ا تmmم) '9ی+*mmم یاm! ار تام*$ یساسا k5 Y *mmAابن یراm) =&ر
7*1امن ƒاجا
Bاmm<@ Y=T 8یمmmp+ یmmDیلد@ 'm! & دوmm$ *1*:لmmd 'mm!†ن /B*mmن@د a1اmmمف
7*Aا! 'تف< دادرا, ‘سف!
47z74 ر&اشم Pسو+ '! یبت) 'ی(لFا نداد ا! *ناوتیم ر&اشم =ا تmmم) '9ی+*mmمرد B*mmن@د a1اmmمف
T یس ?5 }3mmشم 'ب,تmmمی• ت\اmm: Nو,& تروdرد /*Aابن یرا) =&ر Y
7*1امن ‘سف ار دادرا, 01ا Bدام 01ا YدT ا+ YQلاT یا@ B-فرد
%اmmسا! 'mmن & دادراmm, 0mm1ا #mmAاد†نرد اmm! B*mmن@د a1اmmمف Bا<@ YQلاT
Bداmmم MmmبF '(=اmmنم y =&ر „mmنپ & Emmهb ت*mmم رد دادراmm, یموmmم( P1اmmA
B*یmmسر #$ادپ وOم@ ],وم ') ر&اشم =ا یبت) NلFا #فا1رد =ا *ع! یرا)
7دوشن ر&اشم '! .وپ #$ادپ '! Mفوم /#سا
یmmساسا amm3! "mm1 'ب,تmmمی• ت\اmm: 'mm! ان! ') *ناوتن ر&اشم Bا<@ Y2T
T #pA =ا تم) '9ی+*مرد ار تام*$ k5 7*1امن ƒاجا /*Aابن یرا) =&ر Y
یAان ی1اهن 'Dpیف Gام+ Mیبط+ & #1ا(ر '! Mفوم B*ن@د a1امف Bا<@ YnT
Bدام #Aاد†نرد ا! یر&اد =ا y 7دوشن دادرا, یموم( P1اA
یاmm@ #mmیSD9م اvmmساسا دادراmm, 0mm1ا #Aاد†نرد ا! B*ن@د a1امف Bا<@ YدT
T „mmنپ & Emmهb ت*mmمرد & Bدوmmمن umm-ن ار دوmm$ 6I تmmشی! اmm1Tیراmm) =&ر Y
NلFا #فاmm1رد =ا *mmع! Y#سا Bدومن '-فاوم ن^ '! یبت)روF ر&اشم '91روF
ن^ /B*mmن@د a1امف oF=ا u-ن وOم@ ندومن }3شم ا! ر&اشم {ناج =ا
7*Aا! Bدومنن نابج ار
47z7? & ‹و-: Nاط-نا
ا@ #یSD9م
Bدام #1ا(ر ا! 474 ا1 47z 8mmت$ اmm1 ‘mmسف ummHم '! /دادرا, یموم( P1اA
Bداmم MmبF دادراm, 01ا 476 یاm@ #mیSD9م & ‹وm-: Gاmم+ /یموmم( P1اmA
ƒان•تسا '! 0یبناج T Œ '9ی1ا@ #یSD9م & ‹و-: نوOم@ Y ‘mmسف اmm1 ‘1را+ 8ت$رد
*mmAا! B*A Bد&‡فا دادرا, T ŒŒ Y Bداmmم nر*mmنم #mmیمHم #mmیSD9م ?7? P1اmmA
/cوmmp$ 01ارد دادرا, یموم( T ŒŒŒ Y B=اmmجارو†نم 'mm! ر&اmmشم #mmیSD9م
Bداmmمرد nر*mmنم یاmm@ #mmAاددا1 & تا!اmmس: aیتmmS+ & یپاmm) /'ن1اmmعم ?7k
& 'نیم=رد T Œ’ Y /Lmmفان نوناmm, MmmبF ommF اmm1 }3mmA "mm1 'mm) Mmm: Nون@
7دد_یم اجا E!ا,ی•
47z76 تام*$ Q,و+ =ا "mm1@ Pmmسو+ NلFا نداد اmm! دادراmm, 0mm1ا ‘mmسف ummHم 'mm! *1ا! ر&اشم
Bداmmم #1اmm(ر اmm! mm_1د {ناmmج 'mm! 0یبناmmج 47z71 اmm1 47z74 یموmم( P1اmmA
ار یر&mj تاما*mm,ا Gاmmم+ /نل(ا وmOم@ #فاmm1رد ا1mmشن دCم '! دادرا,
ار {mmسانم Rل+ Nوmmن@ & Bدوmmمن 8†نم & یروف روF تام*$ یاجا #هج
Pmmسو+ B*A 'یه+ دانسا '! Kاب+رارد 7*1امن ن^ E,ا *:رد oراpم ”S: #هج
رد '91روmmF /B*mmن@د a1اmmمف Pmmسو+ B*mmA ';ارا داوم & تا‡یهC+ & ر&اشم
Bدام ?7z ا1 ?715 ر&اmmشم /#سا nرد Kاب+را 01ارد دادرا, یموم( P1اA
y?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*@*! 'مادا دو$را) '! *1ا!
47z7I uHم '! #$ادپ
‘سف
Bدام #1ا(ر ا! 47z71 ا1 47z74 *mm1ا! B*ن@د a1امف /دادرا, یموم( P1اA
>*@د GاCنار&اشم '! ار E1q یا@ #$ادپ دادرا, 01ا ‘سف دCم '!
Bداmmم MmmبF YQmmلاT k '9ی+ام*mm$ یاmm! Rاmmعم دادراmm, یموmmم( P1اmmA
Emm!ا, oراmmpم & ‘mmسف ‘mm1را+ =اmm•^ =ا Eب, *نا 'تفا1 GاCنا a3! #(ان,روF
Bداmmم #1اmm(ر ا! ‘سف ‘1را+ N&A =ا Eب, یع,ا& oراpم یا! #$ادپ=ا!
& wرو)Lم
Bدام Ym@T ا+ YQلاT یا@ B-ف MبF ‘سف #لا: ƒان•تسا '! Y2T 47z71 P1اmmA
#بmmسن 'mm! یفاmmjا 2وmmDطم oراmmpم Nوmmن@ #$ادپ=ا! /دادرا, یموم(
=ا نا*mmنمرا) #mmش<=ا! ommpم .ومmmA 'mm! دادراmm, 01ا 8†نم & یروف ‘سف
7اهن^ P1اA *جا& 0ی-Dعتم & Sس
47z7k '! ]جار تا(=انم
‘سف ت\ا:
Y&T اmm+ YQmmلاT یاmm@ Bmm-ف رد }3mmشم #لاmm: درومرد 0یفF=ا ی91 Bا<@
Bدام 47z71 Bدامرد ا1 47z74 /*mAا! 'تmAا*ن '-فاوmم دادراm, یموم( P1اA
T „mmنپ & Emmهb ت*mmمرد *mmناوتیم 6I 'mmی(لFا #فاmm1رد =ا*mmع! یراmm) =&ر Y
Bداmmم 'mm! ار 'Dˆmmسم /mm_1د {ناmmج Pmmسو+ ‘mmسف دروmmمرد y یموmmم( P1اmmA
mmCیتنرد B*mmA 'Dmmpیف P1اmmA یان•تmmسا '! دادرا, 01ا /'ت$اس ]جار دادرا, ۀ
7دد< یمن ی-D+ B*A ‘سف #لا:وOم@ '! ان! یر&اد
A ر!اشم یاه تی0$.م 5
?71 یموم(
?7171 ƒاجا رایعم یداmmpت,ا & #1•Jmmم /Emmما) #mm,د اmm! ار دوmm$ یاmm@ #یSD9م & تام*$ر&اشم
.وmmب, Gوmmم( تروmmd 'mm! 'mm) ی9Dسم 2راC+ & تارایعم ا! #-!اطمرد /ندو!
یhولاmmن9+ =ا & Bدادراmm, B*@اmmشم دروmmم ار 8لاmmس #11*mmم 2راmmC+ & B*mmA
7*mm1امن BداSتmmسا اmm@ R&ر & داوم /ت\^ 0یAام /•Jم& 8لاس تا‡یهC+ /{سانم
'mm! /تام*$ ا1 دادرا, 01ا '! Kو!م 'Dˆسم@ '! Kاب+رارد 'شیم@ *1ا!ر&اشم
a1اmmمف ینونا, ]فانم=ا تا,&ا Gام+رد & Bدومن Eم( 'ناراداف& B*ن@د a1امف
7*1امن Nافد یموس {ناج ا1 ی(ف 01ر&اشم E!ا-مرد & '1ام: B*ن@د
?7174 ینونا, تام*$ تاما*mm,ا Gاmmم+ & Bداد GاmmCنا Lmmفان نوناmm, اmm! #-!اmmطمرد ار تام*mm$ *1ا! ر&اشم
& ر&اmmشم نا*mmنمرا) /یmm(ف 01ر&اmmشم Gام+ '9ن1ا =ا نانیمFا #هج ار یDم(
دروmmمرد *1ا! B*ن@د a1امف 7*ن1امن #1ا(ر ار رو)Lم نونا, /ی(ف 01ر&اشم
#فاmm1رد =ا *mmع! & Bداد NلFا ر&اmmشم '! یبت)روF 'Fو!م یDHم یا@ nا&ر
7*Aا! 'تAاد Gات:ا Gوسر نوOم@ '! *1ا! &ا 'ی(لFا وOم@
?74 ]فانم دا|+ ]فاmmنم دوmm$ B*ن1^را) درومرد '†:لم Nون@ #Aاد†نرد ن&*! *1ا! ر&اشم
دوmm$ ]فاmmنم ا1 _1د یا@ دادرا, ا! دا|+=ا & 'تAاد†نرد ار B*ن@د a1امف
y6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*1امن 2انتجا اv*ج #)A
?7471 =ا *1ابنر&اشم
Bی• & تاSیS3+ /0شیم)
7در&^ #س*! #عSنم
Bدام MبF 01ر&اشم '! #$ادپ YQلاT k od *1ا! دادرا, یموم( P1اA
Bدام & دادرا, 01ا '! Kو!م ?7474 ر&اmmشم /Bدوmm! دادراmm, یموmmم( P1اmmA
'!اmmشم #mm$ادپ اmm1 QmmیS3+ /ی+راmmC+ 0mmشیم) Gا*mm) دو$ #عSنمFا$ '! *1ابن
ندmm) یلاmm$ 'ناAFا$ '! ا1 دادرا, 01ا #1ا(را! ار ا@ #یلاعف '! Kاب+رارد
01ر&اmmشم 'mm9ن1ا=ا ناmmنیمFا #mmهج *mm1ا! & *mm1امن .وmmب, دوmm$ یا@ #یSD9م =ا
'!اmmشم روmmF *mm1ابن اmmهن^ =ا "mm1@ نارا9mmشیپ & نا*mmنمرا) نانOم@ & ی(ف
7*1امن دا1= یا@ Rل+ /*نن) #فا1رد ار یفاjا یا@ #$ادپ Nون@
/%اmmنجا xرا*mm+ دروmmمرد ار Bروشم #یلJسم ر&اشم Bا<@ ن^! B&ل( Y2T
B*mmن@د a1اmmمف Emm!ا-مرد تام*mm$ =ا یmmش3! ‚یHنم تام*$ ا1 ینامت$اسروما
ار تا)را*mm+ دروmmم رد یلاmmم Bوmmج& B*نن) E1وم+ یا@دومن@ر *1ا! /*Aا! 'تAاد
]mSن 'm! 0mس:ا 'mج& 'm! ار اm@ #یلJmسم وmOم@ تاm,&ا Gام+رد /Bدومن #1ا(ر
=ا B*mmA #فاmm1رد Emmمعلا Mmm: اmm1 تاmmSیS3+ Nوmmن@ 7*mm1امن اmmجا B*ن@د a1امف
7*Aا! B*ن@د a1امف 2اس: '! *1ا! ر&اشم Pسو+ #یلJسم وOم@ یاجا
?7474 cا3Aا & ر&اشم
#یلاعفرد *1ابن &ا '! 'تس!ا&
*Aا! EماA }3شم یا@
& دوmm$ /ن^ ‘mmسف =ا *mmع! & دادراmm, 0mm1ا ناmm1جرد 'mm) *1امنیم '-فاوم ر&اشم
@ 'mیه+=ا اmهن^ 'm! 'تmس!ا& داmهن & یm(ف 01ر&اmشم Gاmم+ /&ا 'm! 'تmس!ا& داهن
ا1 ی+روشم تام*$ =ا یAان Yی+روشمی•T تام*$ ا1 ینامت$اسروما /%انجا
P1اmmA *mmجا&ی• Bh&mmپ یاmmجا اmm1 یmm< Bداmmم^ #mmهج ن^ 'mm! Kوmm!م اvمی-تسم
7*A *@او$ 'تسناد
?747? #یلاعف =ا #عنامم
ا@ دا|تم ی
رد *1ابن ر&اشم یاmm@ #یلاmmعف اmm! 'm) تراmmC+ اmm1 ی9Dسم یا@ #یلاعف Nون eی@
Mmm1F=ا اmm1 دوmm$ /*mmAا! 'تmmAاد داmm|+ دادراmm, 0mm1ا #mmH+ اmmهن^ *mmA 0mmییع+ ۀ
7*نAا! EماA اهن^ ی(ف 01ر&اشم & نا*نمرا)
?7? #یمHم یDب, '-فاوم '9ن1ا ƒان•تسا '! نا*mmنمرا) & ر&اmmشم /دوmmA 'تف< B*ن@د a1امف
GاmCنا =ا B*mم^ #mس*! GHم تاموDعم eی@ Bرادا ا1 }3A ا! *1ابن ی@ا_Oی@
تروmmd تاداهنmmشیپ *mm1ابن نا*mmنمرا) & ر&اmmشم & 'تmmAاL< نایمرد ار تام*$
7*1امن اشفا Gا( |Hمرد ار تام*$ =ا یAان 'تف<
?76 ر&اشم #یSD9م /یفاjا Gا9:ا #Aاد†نردا! B*mmA nرد دادرا, cا$ P1اAرد '9ی+روdرد
7دد< nرد دادرا, 01ا رد اجا E!ا, نونا, MبF *1ا! ر&اشم #یSD9م /*Aا!
?7I *1ا! '91ا 'می! Pسو+
دوA 'تف< ر&اشم
ر&اشم T Œ 'mm! *mm1ا! Y*Aا! ') Gا*)@ /ی(ف 01ر&اشم ا1T &ا ی(ف 01ر&اشم Y
/B*mmن@د a1اmmمف Pmmسو+ B*mmA '-فاوم تار-م & P1اA MبF اما دو$ opم
'mmتف< ار دادرا, cا$ P1اAرد }3شم aAوپ & /تاط$ E!ا-مرد 'می!
T & *1امن ”S: & ŒŒ B*ن@د a1امف '! ار ی)ر*م /B*ن@د a1امف #ساو$رد '! Y
'mmمی! Mmm: & #mmسا B*mmA ”mmS: & 'mmتف< تروmmd 'mmمی! وmmOم@ '9ن1ا رو†نم '!
7دوA Bداد ناشن #سا B*A #$ادپ ŠاHل 0یم@ '! دوجوم
yI
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
?7k & 'ن1اعم /'بساHم
aیتS+
*1ا! ر&اشم T Œ Y /ار 'Fوmm!م تام*$ 8†نم & #سرد یا@ #Aاددا1 & تا!اس:
Gاmم+ '9ی+لیmpS+ & E9mmA 'm! & یmDDملا 0mmی! B*mA .وmmب, .وmdا اm! #-!اطمرد
*mm1امن ”mmS: /دوA }ی3ش+ oاSA روF ن^ E1\د& oراpم & ینام= تاییغ+
& T ŒŒ Emm1وم+ ا1 & &ا oF=ا Q`Jم یا@ B*ن1امن /B*ن@د a1امف '! اvنای:ا & Y
اmm+ *mm@*! B=اجا .اس „نپ یلا دادرا, 01ا ‘سف ا1 ‘1را+ 8ت$=ا یلام Bوج& B*نن)
B*mmن@د a1امف oF =ا Q`Jم 0یشتSم Pسو+ & Bدومن یپا) & 'ن1اعم ار اهن^
Em1وم+ اm1 B*mن@د a1اmمف omF=ا '9ی+روmdرد /یلاmم Bوج& B*نن) E1وم+ ا1
7دی< تروd aیتS+ /دوA اjا-+ یلام Bوج& B*نن)
?7s ')ر&اشم تاما*,ا
یDب, یرو†نم 2اC1ا
*1امنیم ار B*ن@د a1امف
Emm1q یاmm@را) 'mm! Gا*mm,ا =ا Emmب, ار B*mmن@د a1اmmمف یبmmت) یرو†نم *1ا! ر&اشم
>*1امن #فا1رد
n t 'میمmmjرد ناmmA #mmسل '9ینا*mmنمرا) رد amm1ا‡فا اmm1 ییغ+ Nون@ YQلاT
7#سا B*A {ی++
Y2T 7ی88(ر9 یا88هدادرار4 "mm1 اmm+ ار تام*mm$ 'mm! Kو!مراmm) *mmناوتیم ر&اشم
B*mmن@د a1اmmمف Pسو+ Eب,=ا '91روF ا@داهن & 0یpp3تم وOم@ ا! & B=ا*نا
ر&اmشم /یروm†نم وmOم@ دوج&ا! 7*1امن دادرا, ی(ف روF *Aا! B*Aرو†نم
'm) دوmA GوmDعم Bاmm<@ 7*mAا! 'تmmAاد B*mه( 'm! ار تام*$ Eم9م #یلJسم *1ا!
ار B*mmA 0mmییع+ Q1اmm`& یاmmجا ی1اmmناو+ اmm1 #یD!ا, ی(ف 01ر&اشم =ا "1@
ار یmm_1د ر&اmmشم ا+ *1امن #ساو$ردر&اشم =ا *ناوتیم B*ن@د a1امف /درا*ن
'تmmAاد ار B*ن@د a1امف '! .وب, E!ا, '!C+ & ا@ ی_تس1اA ') ی& iو( '!
7دی< #سدرد Bرا! &د ار تام*$ یاجا دو$ ا1 0یع+ *Aا!
7*Aا! B*A }3شم دادرا, cا$ P1اAرد ')_1د Gا*,ا@ YnT
?7y یا@ #یSD9م
ی@دروپار
رد & دا*mmع+ 'mm! ار Y2T 'میمmmj رد }3mmشم دانmmسا & تاmmAرا‡< *mm1ا! ر&اشم
7*mm1امن 8یDmmس+ B*mmن@د a1اmmمف 'mm! B)Lmmتم 'میمmmj 'مروmmفرد nر*mmنم ت*mmم
ید یmmس Pmmسو+ رو)Lم 'میمj رد }3شم ‹ار&ا ! B&ل( ی1اهن تاAرا‡<
7دوA Bداد E1وH+ *1ا! ‡ین
?7z Pسو+ B*A 'یه+ دانسا
a1امف #ی9Dم /ر&اشم
*Aابیم B*ن@د
را‡mmفا Gن & دانسا 1اس /تاAرا‡< /01ا‡1د /تاp3شم /rF /ا@ نلپ Gام+
#mmی9Dم رد دادراmm, 0mm1ا #mmH+ B*mmن@د a1امف یا! ر&اشم Pسو+ B*A 'یه+
8mmت$ اmm1 ‘mmسف دmmCم 'mm! & *mmنام *mm@او$ ی,اmm! 8س, 0یم@ & Bدو! B*ن@د a1امف
MmmDعتم یدوmmجوم #سل "1 ا! اC91 ار دانسا وOم@ Gام+ *1ا! ر&اشم /دادرا,
وmmOم@ mm@=ا یپاmm) "mm1 *mmناوتیم ر&اشم 7*@*! E1وH+ B*ن@د a1امف '! ن^ '!
'mm! B*ن@د a1امف یDب, '-فاوم ا! & Bدومن ”S: دو$ د‡ن ار را‡فا Gن & دانسا
& ر&اmmشم ناmmیم =اوmmج 'ماmmنتفاوم Bاmm<@ 7*mm1امن BداSتmmسا دوmm$ یp3A *dا-م
& یر&mmj ی+وmmی‰م) یاmm@ 'ماmmن! Nوmmن@ oاش9نا *dا-م '! Gوس }3A
Eب, ار B*ن@د a1امف یبت) یرو†نم *1ا! ر&اشم /*Aا! 'تف< تروd {سانم
'mm! #mmAاد *mm@او$ Mmm: B*mmن@د a1اmmمف & Bدر&^ #mmس*! 'ماmmنت-فاوم وmmOم@ =ا
7*mm1امن اmmjا-+ ار Kو!م یا@ 'مان! oاش9نا oراpم نابج دو$ *1*:لd
yk
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تروmmdرد را‡mmفا Gmmن & دانmmسا 0mm1ا B*ن1^ BداSتسا '! ]جار ا@ #1د&*Hم 1اس
7دد< }3شم دادرا, cا$ P1اAرد *1ا! G&‡ل
?715 & 'یD-ن P1اس& /تا‡یهC+
B*ن@د a1امف Pسو+ *1ا! ') داوم
دوA 'یه+
ر&اmmشم راmmیت$ارد B*mmن@د a1اmmمف Pmmسو+ 'mm) داوmmم & 'mmیD-ن P1اس& /تا‡یهC+
B*mmن@د a1اmmمف یلاmmم Bوmmج& =ا BداSتسا ا! یمس, ا1 یD) روF ا1 /B*A Bدادرا,
*mm1ا! ن^! ان! & Bدو! B*ن@د a1امف #ی9Dم /*Aا! B*A یرا*1$ ر&اشم Pسو+
0mm1ا ‘mm1را+ 8mmت$ اmm1 ‘mmسف ummHم 'mm! *1ا! ر&اشم 7دوA یراL< 'مل( ا1 یناشن
ار داوmmم & 'mmیD-ن P1اmmس& /تا‡mmیهC+ وmmOم@ =ا یدوmmجوم #mmسل /دادراmm,
اmm! #-!اmmطمرد ار داوmmم & تا‡mmیهC+ & Bدادراmm, B*mmن@د a1اmmمف %تmmسدرد
/تا‡mmیهC+ وmmOم@ {:اp+ Gا_ن@رد 7*1امنرا9A^ B*ن@د a1امف یا@دومن@ر
_1دروmmF B*mmن@د a1اmmمف Pmmسو+ اvmmبت) 'mm9ن1ا ƒان•تmmسا 'mm! داوم & 'یD-ن P1اس&
.داعم '9یغDبم '! B*ن@د a1امف دو$ opم '! اراهن^ /*Aا! B*A Bداد #1ا*@
7*1امن 'می! /*Aا! اهن^ u1وع+ Eم9م R=را
?711 داوم & تا‡یهC+
01ر&اشم Pسو+ B*A 'یه+
Bh&mmپرد & نا*نمرا) & ر&اشم Pسو+ ناتسناغفا '! B*A Bدر&^ داوم ا1 تا‡یهC+
*mmنمرا) اmm1 ر&اmmشم #mmی9Dم G&‡mmل تروdرد /*Aا! B*A BداSتسا یp3AروF ا1
7*نام *@او$ ی,ا! Kو!م
R ی(ر9 "#ر!اشم ! ر!اشم fا)نمراک 5
671 یموم( GاCنا یا! '91روF ار 2Cم ی(ف 01ر&اشم & نا*نمرا) *1ا! ر&اشم
7*1امن Qی`و+ & Gا*3تسا /#سا G=\ تام*$
674 نا*نمرا) …یjو+ ینیم3+ داعیم & ی_تس1اA E,ا *: /B*A '-فاوم Q1ا`& 'H;\ /'Sی`& YQلاT
B*A …1ش+ YnT 'ممیjرد ر&اشم *نمرا) "1@ تام*$ یاجا یا! G=\
/*Aا! B*A '-فاوم B*ن@د a1امف Pسو+ لv ب, ی*یD) *نمرا) "1 Bا<@ 7#سا
7دوA nرد #سلرد *1ا! ‡ین &ا Gان
Bدام #1ا(ر G&‡ل تروdرد Y2T ?7171 تل1*ع+ /یموم( P1اA Kو!م
ا! YnT 'میمj nر*نم ی*یD) نا*نمرا) #یلومA ینیم3+ داعیم '! Kاب+رارد
'9ن^! K&شم /*ناوتیم 'تف< تروd B*ن@د a1امف '! یبت) NلFا نداد
T Œ Y }3A "1@ دادرا, یا! ینیم3+ یDdا داعیم *1ابن تل1*ع+ وOم@
¡ =ا تشی! ار 15 & *@*ن ییغ+ *Aا! تشی! ') Gا*)@ /'تS@ "1 ا1 T ŒŒ Y
رد دا1د=ا ‚(ا! *1ابن دادرا, 01ا #H+ تل1*ع+ وOم@ یر&^ ]مج '9ن1ا
ا@ #$ادپ Q-س Bدام nر*نم ی k71 7دوA دادرا, 01ا یموم( P1اA Y2T
تروd B*ن@د a1امف یDب, یبت) '-فاوم ا! od _1د تل1*ع+ Nون@
7*ناوتیم 'تف<
Qلا 'میمj رد }3شم تام*$ ':اس =ا +اف یفاjا یا@را) Bا<@ YnT
ا! YnT 'میمjرد nر*نم ی*یD) نا*نمرا) #یلومA ینیم3+ داعیم /*Aا! G=\
7*ناوتیم B*A 'فاjا ر&اشم & B*ن@د a1امف نایم ی1H+ '-فاوم
ys
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
Bدام nر*نم Q-س=ا دادرا, 01ا #H+ ا@ #$ادپ '9ی+روdرد k71 Y2T
'مانت-فاومرد اvH1d *1ا! {Dطم 01ا /*1امن =&اC+ دادرا, یموم( P1اA
7دوA)q
67? نا*نمرا) یرو†نم YnT 'میمj #سل رد اهن^ 'Sی`&& Gان ') ی(ف 01ر&اشم & ی*یD) نا*نمرا)
رو†نم B*ن@د a1امف oF=ا 89: 01ا {جوم '! /#سا B*A {ی++
'! Kو!م Yی& یسT یفا<وی! =ا '3سن "1 *1ا! ر&اشم 7دد_یم
/*1امن BداSتسا تام*$ GاCنا یا! دراد *p, ر&اشم ') ار نا*نمرا)1اس
a1امف Bا<@ 7*1امن ';ارا B*ن@د a1امف '! یرو†نم & یسر! یا!
T "1& #سی! ت*م رد B*ن@د 41 یفا<وی! #فا1رد ‘1را+=ا یرا) =&ر Y
Pسو+ B*Aرو†نم نا*نمرا) وOم@ /*1امنن #Sلا3م YE1\د ا!T یبت)روF
7*A *@او$ ی-D+ B*ن@د a1امف
676 /یرا) تا(اس
& یتp$ر /#,&=ا nرا$
Bی•
nرد YnT 'میمjرد ی*یD) نا*نمرا) یا! یتp$ر & یرا) تا(اس YQلاT
یاS1ا ناتسناغفارد ') یجرا$ نا*نمرا) /Sس نام= یا! 'بساHم 7*Aابیم
=ا *ع! ا1 ن*یسر =ا Eب, ناA یرا) یا@ =&ر دا*ع+ 'بساHم *ن1امنیم #م*$
/#سا B*A }3شم YnT 'میمj رد '91روF B*ن@د a1امف روش)=ا n&$
7دوA ی-D+ B*A Eیم9+ ا1 N&A
'9ن1ا ƒان•تسا '! یH1S+ ا1 ی|1م یتp$ر E!ا-مرد ی*یD) نا*نمرا) Y2T
ƒان•تسا '! & *ند< یمن #$ادپ MHتسم *Aا! B*A }3شم YnT 'میمj رد
*1ا! ر&اشم Rاعم ار Gل,ا 01ا /*Aا! B*A }3شم B)Lتم 'میمjرد '9ن1ا
یا@ Bام رد نا*نمرا) '! =اCم یا@ یتp$ر Gام+ 7*@درا, aAوپ #H+
Pسو+ یتp$ر Nون@ 7*Aابیم EماA YnT 'میمjرد nر*نم #م*$ یرا)
‚(ا! یتp$ر *p, '! #!ای• '9ن1ا =ا نانیمFا #هج *1ا! نا*نمرا)
یDب, '-فاوم #Aاد†نرد ا! /دد_ن تام*$ یفا) ترا†ن & #فشیپردی$ا+
7دوA 'تف< ر&اشم
67I u1وع+ ا1 یران)!
نا*نمرا)
eی@ /*Aا! Bدومن '-فاوم_1دروF B*ن@د a1امف '9ن1ا ƒان•تسا '! YQلاT
*ننام ی-طنم E1\د '! Bا<@ 7*ناوتیمن 'تف< تروd نا*نمرا)رد یییغ+
u1وع+ /#سا ر&اشم .&تن) =ا nرا$ ') یبF ی1اناو+ G*( /توف /*(ا-+
یاراد '9یp3A '! ار u1وع+ وOم@ *1ا! ر&اشم /دوشیم G=\ *نمرا) "1
7*1امن یDم( /*Aا! ن^=اته! ا1 .داعم یا@ ی_تس1اA
B*ن@د a1امف †ن=ا Bا<@ Y2T T Œ یراتفر*! {9+م نا*نمرا) =ا ی91 Y
ی1انج Eم( "1 2ا9+راFا$ '! ا1 B*A ی*ج *Aا! B*A 8هتم T ŒŒ Y Eیلد ا1 /
01ارد /Bدوبن B*نن) ]نا, نا*نمرا) ت^اجا ') *Aا! 'تAاد دوج& 'جوم
B*ن@د a1امف =ا ن^ E1\د ;ارا & }ی3ش+ ا! *1ا! ر&اشم تروd ۀ
'! .وب, E!ا, 2راC+ & ا@ ی_تس1اA یاراد }3A اvروف & #ساو$رد
7*1امن u1وع+ & ا*یپ ار B*ن@د a1امف
& YQلاT یا@ Bدام #H+ B*A u1وع+ *نمرا)@ یا! *نناوتیم 01ر&اشم YnT
yy
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
E!ا-مرد oراpم .ومA '!T #$ادپ=ا! E!ا, oراpم Gام+ & ‹وف Y2T
a1امف یDب, ی1H+ '-فاوم #Aاد†نرد ا! /YP1اA *جا& 0ی-Dعتم دا*ع+
ا! ی|1وع+ *نمرا) Rاعم یاجا E!ا, –ن 7*ن1امن #$ادپ یا(دا B*ن@د
& 'نا@ام Rاعم 8هس رد B*A u1وع+ }3A Rاعم –ن ندومن 2j
B*A u1وع+ }3A '! یع,ا&روF ') &ا '! #$ادپ E!ا, Rاعم Pس&ا
7*م^ *@او$ #س*! /دد< یم #$ادپ u1وع+ ‘1را+ =ا Eب, Bام aA ت*مرد
/*Aا! Bدومن '-فاوم_1دروF B*ن@د a1امف '9ن1ا ƒان•تسا '! T Œ ر&اشم Y
یران)!•ارد ا1 =ا یAان oراpم 1اس & '1Sس یفاjا oراpم Gام+ *1ا!
& دوA EمHتم ار *نمرا) u1وع+ ا1& T ŒŒ Y "1 '! #$ادپ E!ا, Rاعم
'! '9یAاعم=ا تشی! *1ابن /#سا B*A 'یه+ u1وع+ #هج '91*نمرا)
7*Aا! /#سا #$ادپ E!ا, B*A u1وع+ *نمرا)
67k رد 0)اس h&پ1*م ۀ
روش)
0یم|+ *1ا! ر&اشم /*Aا! G=\ دادرا, cا$ P1اA MبF '9ی+روdرد
"1 B*ن@د a1امف روش)رد تام*$ یاجا نا1جرد تا,&ا Gام+رد ') *1امن
#یلJسم /*Aا! B*ن@د a1امف .وب, E!ا, ') ار Bh&پ یا! 0)اس 1*م
7دی_! B*ه( '! ار تام*$ وOم@ یاجا
Y C)نهد 2#امر9 یاه تی0$.م 5
I71 #یفاعم & #ن&اعم /*mmAا! B*mmA }3mmشم_1دروF دادراmm, cاmm$ P1اmmAرد 'mm9ن1ا ƒان•تmmسا 'mm!
یروmهمج #mل&د 'm) *m1امن Emdا: ناmنیمFا دا1= Rل+ ا! *1ا! B*ن@د a1امف
>*1امن یDم( ار E1q تاما*,ا ناتسناغفا یملسا
_1د دانسا وOم@ & را)=اوج نا*نمرا) & ی(ف 01ر&اشم /ر&اشم '! YQلاT
#mmهج نا*mmنمرا) اmm1 یmm(ف 01ر&اmmشم /ر&اmmشم 0ت$اmmسردا, روmm†نم '! ') ار
7*1امن 'یه+ /#سا یر&j تام*$ یاجا
& نا*mmنمرا) یاmm! G&‡mmل تروmmdرد 'mm) دmmی_!†نرد ار ی+اmmبی++ Y2T
/'ما,ا=اوج /یج&$ & یلو$د یا@ B‡1& Gام+ اvروف اهن^ P1اA *جا& 0ی-Dعتم
یروهمج E$ادرد اهن^ 'ما,ا رو†نم '! ار _1د G=\ دانسا Gام+ & 'لداب+=اوج
7*1امن 'یه+ ناتسناغفا یملسا
GاmmCنا یاmm! .اوmmما Nوmmن@ ی<م< 2اس: 'یSp+ #هج G=\ تلیهس+ YnT
8mm@اف ار اmmهن^ P1اmmA *جا& نا_تس!ا& & نا*نمرا) ی9Dسم تای•ا+ & تام*$
7*1امن
B*mmن1امن & نارا9mmشیپ /یمmmسر نا*نمرا) '! ') ار ی1ا@دومن@ر وOم@ Gام+ YدT
/#mmmسا یر&mmj تام*mm$ یروmmmف &•Jmmم یاmmجا #mmهج #موmm9: ناmmm<
7*1امنرداd
یmm(ف 01ر&اmmشم & نا*mmنمرا) /ر&اشم /*Aا! 'تAاد نا9ما '9ی+روdرد Ym@T
اmm1 تmmسجار تر&mmj =ا ار تام*mm$ GاmmCنا یا! ر&اشم Pسو+ B*A Gا*3تسا
yz
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
MmmبF #)mmA "mm1 ‚mmیHنم ا1 یداSنا روF #ب• ا1 اهن^ 'Sی`& یاجا B=اجا
7*1امن oاعم Lفان نونا,
*mmdا-م 'mm! یجرا$راعmmسا ˜لاmmبم .ا-تنا ی=ایتما ‹و-: /Lفان نونا, MبF Y&T
Emm$اد 'mm! اهن^ 0ی-Dعتم & نا*نمرا) یp3A BداSتسا رو†نم '! ا1 تام*$ GاCنا
رد تام*mm$ یاmmجارد نا*mmنمرا) Pmmسو+ '91روF ˜لابم Gام+ #فا1رد & روش)
نا*mmنمرا) & یmm(ف 01ر&اmmشم /ر&اmmشم 'mm! / ددmm_یم Emmdا: روmmش) Emm$اد
7دوA Bداد اهن^=ا "1@
mm_1د یاmm@ "م)1اmmس &ا نا*mmنمرا) & یmm(ف 01ر&اmmشم /ر&اmmشم 'mm! Y=T
7دد< 8@اف #سا B*A }3شم دادرا, cا$ P1اAرد '91روF
I74 0یم= '! یستسد Gاmmم+ 'mm! د&*mmHم اmmن یmmستسد ر&اmmشم 'mm) *mm1امن 0یمmm|+ *mm1ا! B*mmن@د a1امف
Gا*mm) ن&*mm! /G=\ تام*mm$ یاmmجا 'mm! Kاmmب+رارد ار ناتmmسناغفارد 0یم=mmس
Nوmmن@ اmm1 0mmیم= وmmOم@ Bراس$ E!ا-مرد B*ن@د a1امف 7*Aا! 'تAاد opم
& ر&اmشم /Bدوm! .Jmسم 'mتف< تروmd ن^ 'm! یmستسد =ا یAان ') #ی9Dم
/*mm1امن نابmmج #mmیSD9م یاmmجا =ا یmmAان Bراmmس$ یاmm! ار &ا *نمرا) "1@
01ر&اmشم /ر&اmشم یm1ا&پ یm! اm1 .اmم@ا {بmس 'm! رو)Lم Bراس$ '9ن1ا_م
7*Aا! 'تف< تروd &ا نا*نمرا) & ی(ف
I7? Lفان نونا, رد تاییغ+
ا@ #یSD9م & تایلام !
& تاmmیلام mm! Lmmفان نوناmm, رد یmmیغ+ Gا*mm) /دادراmm, 0mm1ا ‘mm1را+=ا *ع! Bا<@
8mm) اmm1 داmm1= ار ر&اmmشم Pmmسو+ تام*$ یاجا opم ا1 #می, ')ا@ #یSD9م
#-فاوmmم اmm! & ن^ %اسا! دادرا, 01ا MبF تروpن1ارد /دوA امن&ر /*1امن
B*mmA 8) ا1& دا1= ر&اشم '! _1د #$ادپ=ا! oراpم & Rاعم 0یبناج نایم
Bداmmم رد }3mmشم یاmm@ ˜mDبم Q-سرد یبت)روF *1ا! تل1*ع+ & /*ناوتیم k71
7دی< تروd دادرا, یموم( P1اA Y2T
I76 & تلیهس+ /تام*$
B*ن@د a1امف #ی9Dم
/ommpم Gا*mm) ن&*mm! & تام*mm$ GاmmCنا روmm†نم 'mm! *1ا! B*ن@د a1امف YQلاT
R&ر ا! & تا,&ارد ار Y&T 'میمj رد B*A …1ش+ .اوما & ی+ام*$ تلیهس+
7*@درا, &ا نا*نمرا) & ر&اشم %تسدرد B)Lتم 'میمj رد }3شم
%تmmسدرد #mmی9Dم & تلیهس+ /تام*$ وOم@ *Aابن را, '9ی+روdرد Y2T
0یبناmج / /*mAا! B*mA }3mشم Y&T 'میمmjرد Bاm<@& دوA Bدادرا, ر&اشم
*ن1امن '-فاوم *1ا! T Œ ر&اmmشم 'mm! تام*$ یاجا یا! ') نام= *1*م+ Nون@ Y
T /*ناوتیم 'تف< تروd /#سا G=\ ŒŒ Y /تام*mm$ Nون@ ر&اشم '91ا '-1F
& /*m1امن xرا*m+ _1د ]!انم=ا ار .اوما & تلیهس+ T ŒŒŒ Y /G&‡mل تروmdرد
Bدام ا! #-!اطمرد 'Cیتن ‚یHنم ر&اشم '! یفاjا یا@ #$ادپ k71 'mm) YnT
7دی< تروd ر&اشم '!
I7I #$ادپ
B*ن@د a1امف Pmmسو+ دادرا, 01ا #H+ B*A ƒاجا تام*$ '! '†:لم ا! *1ا!
Bداmmم رد 'm91ا 'mm-1F 'm! ار اmm@ #mm$ادپ وmOم@ /ر&اشم k یموmم( P1اmmA
7*1امن '1دا+ ر&اشم '! /#سا nرد دادرا,
z5
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
I7k را9م@ Eنوسپ
/*Aا! B*A }3شم Y&T 'میمjرد '9ی+روdرد YQلاT *m1ا! B*mن@د a1اmمف
رد & /ر&اmmشم یاmm! ار یو1اmmم: & ی9Dmmسم نا*mmنمرا) وOم@ /opم ن&*!
7*@درا, %تسدرد /ی& ا! Bروشم
}3mmشم Y&T 'میمmmj رد '91روmmF ر&اشم یا! را9م@ Eنوسپ Bا<@ Y2T
/#سا B*A & B*mmن@د a1اmmمف /*mmAا! B*mm1د_ن 8mm@اف B*mmن@د a1امف oF=ا
T '9ن1ا درومرد *1ا! ر&اشم Œ T & /*mmن@د GاCنا ار تام*$ •اتم a3! 'نو_b Y
ŒŒ ر&اشم '! B*ن@د a1امف Pسو+ ') G&‡ل تروdرد یفاjا یا@ #$ادپ Y
Bداmم #Aاد†نردا! k71 /دmی< تروmd *m1ا! دادراmm, یموmم( P1اmmA YnT
7*ن1امن '-فاوم
یFاmmب+را نا*mmنمرا) ƒان•تmmسا 'mm! /یو1اmmم: & ی9Dmmسم Eنوmmسپ YnT a1اmmمف
راmm9م@ Eنوmmسپ وmm|(@ Bاmm<@ 7د) *ن@او$را) ر&اشم †ن #H+ /B*ن@د
/#سا را<=اس &ا 'Sی`& ا! ')ر&اشم oF=ا ی& '! B*A 0ییع+را) یاجارد
& /Bدوmمن #mساو$رد ار*mنمرا) وmOم@ u1وmع+ *mناوتیم ر&اشم /دوشن Mفوم
#mساو$رد وmOم@ دروmمرد Gا*m,ا=ا .وm-عم Emیلد ن&*m! *m1ابن B*mن@د a1امف
7*1امن یراددو$
S5 ر!اشم 'ب اه ت&ادرپ
k71 Q-س ینیم3+ ˜Dبم
opم
YدT 'میمmmjرد یجراmm$ راعmسا 'm! تام*$ #$ادپ E!ا, ینیم3+ ن1‡@ YQلاT ۀ &
7*نAابیم nرد Ym@T 'میمjرد یD$اد یلوپ *:ا& '! تام*$ ینیم3+ opم
Bدام MبF '9ن1ا ƒان•تسا '! Y2T 47k '-فاوم_1دروF دادرا, یموم( P1اA
Bدام #Aاد†نردا! /*Aا! 'تف< تروd k71 /دادراmm, یموmmم( P1اA YnT
*mm:ا& & یجراmm$ راعmmسا 'mm! دو$ Q-س =ا *1ابن دادرا, 01ا #H+ ا@ #$ادپ
7*1امن=&اC+ دادرا, cا$ P1اA رد }3شم یD$اد یلوپ
Gاmm9:ا 8mm•ر یmmD( YnT Bداmmم Y2T k71 اmm! Bاmm<@ /دادراmm, یموmmم( P1اmmA
داوmmم =ا "mm1@ #mmAاد†نرد I7? mm/ I76 & I7k 'mm) *mmن1امن '-فاوmmم 0یبناmmج
تروmd 'm) Gا*m)@ 'm! یناmغفا اmm1 یجرا$راعmmسا 'm! یفاmmjا یاmm@ #$ادپ
یر&mmj یفاmmjا oراmmpم Gاmmم+ ندادرا, aAوپ #H+ رو†نم '! /دی_یم
Bداmmم nر*mmنم یmmنیم3+ #می,رد ') k71 Bدوmm! /*mmAابن EماmmA)Lلا ‹وmmف YQmmلاT
Bداmmم رد nر*نم یا@ Q-س ا1 Q-س k71 رو)Lmmم ˜لاmmبم اmm1 ˜mmDبم اmm! ‹وmmف Y2T
7*A *@او$ '1دا+ ر&اشم '! B*A Bد&‡فا
k74 E!ا, oراpم & Rاعم
#$ادپ=ا!
Bداmmم رد }3mmشم یاmm@ Q-mmس #Aاد†نردا! *1ا! B*ن@د a1امف YQلاT k71
/Y2T T Œ Y Bداmmم nر*mmنم Rاmmعم k74 & Y2T T ŒŒ #$ادپ=اmm! Emm!ا, oراmmpم Y
Bدام nر*نم k74 ار YnT ر&اشم '! cا$ P1اAرد '9ن1ا ƒان•تسا '! 7د=اد‰!
دادراmm, ت*م یا! *1ا! B)Lتم Rاعم /*Aا! B*A }3شم_1د روF دادرا,
7دد< 0ییع+
z1
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
یاmmجارد B*mmA ی‰mmس یع,ا& نام= %اسا! *1ا! نا*نمرا) '! #$ادپ Y2T
Bداmmم اmm! #-!اطمرد B*A 0ییع+ ‘1را+ =ا *ع! *نمرا) وOم@ Pسو+ تام*$ 47?
Bدام & دادرا, یموم( P1اA 47? ‘mm1را+ وmmOم@ اmm1T دادراmm, cا$ P1اA
رد nر*mmنم یاmm@ –ن '! /Y*نAا! Bدومن '-فاوم ن^ '! اvبت) 0یبناج ')_1د یا@
Bدام k74 }3mmشم #mmمی, E1*ع+ #Aاد†نردا! & دادرا, cا$ P1اA Y2T
Bدام رد k74 7دد< }ی3ش+ /G&‡ل تروdرد دادرا, cا$ P1اA YQلاT
یاmmجا رد ر&اmmشم Pmmسو+ 'mm) #$ادپ=ا! E!ا, 'جوم & یع,ا& oراpم YnT
Bدامرد '91روF /'تف< تروd تام*$ k74 7#سا B*A }3شم YnT
*1ا! ‹وف Y2T B-ف #H+ nر*نم تاAاعم یا@ –ن YدT T Œ & تاAاعم وOم@ Y
یاmm! Emmماو( & نا*mmنمرا) 'mm! ن^ #mm$ادپ '!ر&اmmشم '91روmmF ار اmm@ Rاداپ
"1mmش+ =ا تاmmنا9ما 1اmmس اmm1 ‡1اوmmجT یmmD) nراmm3م & ی(اmmمتجا oراmmpم
T /*mm1امن '-فاوmmم Yدو! *@او3ن=اCم یD) nرا3م pن( "1 ‚یHنم & #عSنم
ŒŒ Y EماmmA YnT 'میمmmj nر*نم نا*نمرا) #سل رد ') تفد نا*نمرا) opم
& #سا B*شن T ŒŒŒ Y ار ر&اشم Žیف *@درا, aAوپ #H+ 7
K&mmشم *نا B*شن 0ییع+ =ون@ '9ینا*نمرا) یا! }3شم یا@ –ن Gام+ Ym@T
'mm9ن1ا =ا *mmع! /B*mmن@د a1اmmمف یDب, یرو†نم & †ن *1*C+ #Aاد†نرد ا! &
7*Aا! *نا B*A }ی3ش+ ا@ Rاداپ & اجا E!ا, تاAاعم
ناmmم= یاmm! را& #(اmmسروF Bاmmم "mm1 =ا تم) ت*م یا! ا@ #$ادپ Y&T
تام*$ '! Kو!م اvمی-تسم & ر&اشم روش) رد ],ا& تفدرد B*A ی‰س یع,ا&
'! .داعم #(اس "1T 1skl1 یتmmنج M!اmmطم یراmm) =&ر %اmmسا! & YBاmmم
.داmmعم یراmm) =&ر "mm1T تmmفد=ا ر&د B*mmA ی‰mmس ت*mmم یاmm! ?5l1 YBاmmم
7*Aابیم
k7? #$ادپراعسا /دادراmm, cاmm$ P1اA رد }3شم راعسا '! *1ا! یجرا$ راعسا '! تا1دا+
'! یDHم یا@ #$ادپ & یD$اد یلوپ *:ا& یناغفا 7دی_! تروd ناتسناغفا
k76 تروdر&*d '-1F
#$ادپ & 2اس:
تروmd Em1qروF *m1ا! تام*m$ 'm! Kاب+رارد ا@ #$ادپ & تا!اس: تروd
>دی<
B*mmن@د a1اmmمف /دادرا, cا$ P1اA رد }3شم =ا•^ ‘1را+ =ا *ع! YQلاT
/#mmسا B*A }3شم دادرا, cا$ P1اAرد ') یرا) یا@ =&ر ت*م رد *1ا!
ammیپ '9ی+روmmdرد 7د=ادmm‰! یناmmغفا & یجراmm$ راعmmسا 'mm! ار #mm$ادپ ammیپ
'mm9ن1ا=ا *mmع! *mm1ا! Gا*mm,ا 0mm1ا /*mmAا! B*mmA)q دادرا, cا$ P1اAرد #$ادپ
cاmm$ P1اmmA رد }3mmشم راعmmسا 'mm! ار #mm$ادپ ammیپ 0یم|+ ˜Dبم ر&اشم
0یمmm|+ وmmOم@ 7دmmی< تروmmd /*mm1امن 'mmیه+ B*mmن@د a1اmmمف 'mm! دادراmm, T Œ Y
& B*mmنام ی,اmm! •Jmmم /*mmسر یmmم opم '! لv ما) #$ادپ aیپ '9ینام=ا+ T ŒŒ Y
ن^ 'mm! B*mmن@د a1اmmمف 'mm91_1د 'مروmmفرد اmm1 Y=T 'میمmmj nر*mmنم 'مروmmفرد
.داmmعم Kاmmس,ا رد اmm@ #$ادپ aیپ 7دد< 8@اف /*Aا! Bدومن '-فاوم یبت)روF
z4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تام*mm$ یاmجارد B*mmA ی‰mس یاm@ Bاmmم دا*mع+ 2اmس: تروmmd mm!ا!رد ن^
'm! لv ماmm) اm@ #mm$ادپ amیپ '9یناmmم= یmلا دادراmm, cاm$ P1اAرد }3شم
7دد< یم }ی$+ B*ن@د a1امف Pسو+ /*نسر یم opم
*1ا! ر&اشم Y2T 2اmس: تروmd تروmd یپاm) اm! Bاmم@ /Gل,ا EیmpS+ اm!
Gا*mm)@ #mm$ادپ Emm!ا, ˜لابم یو1ام: داوم 1اس & opم دانسا /ا@ 2اس:
T Bد‡ناmmپ =ا mm+1د '9ی+*م رد & +د&= 'b@ Bدومن 'یه+ '3سن &درد ار 1I Y
ت*mmم نا1اپ =ا *ع! ا1 /*Aابن تام*$ نا1جرد Bام@ نا1اپ =ا *ع! یرا) =&ر
Bداmmم #1ا(ر ا! /*Aا! B*A)q دادرا, cا$ P1اAرد _1دروF ') ا@ 'S,&
k7? & k76 B)Lmmتم ت*م Gا*) ا1 /Bام وOم@@ یا! دادرا, یموم( P1اA
7*mm1امن ';ارا B*ن@د a1امف '! دادرا, cا$ P1اAرد_1د 2اmس: تروmd
';ارا *1ا! یناغفا & یجرا$ راعسا '! #$ادپ E!ا, ˜لابم '! Kاب+رارد 'نا<ا*ج
'm! MmmDعتم 'mm) 2وmmDطم oراmmpم NوmmمCم =ا یmmش3! *mm1ا! *نmmس "mm1@ 7دوA
}ی3mmش+ ار دوmmشیم #$ادپ=اmm! Emm!ا, oراmmpم 'mm! Kو!م a3!=ا تاAاعم
7*1امن
YnT T #mmpA ت*mmم رد *mm1ا! B*ن@د a1امف k5 #فاmm1رد =ا *mmع! یراmm) =&ر Y
2اس: تروd ن^ یو1اmmم: دانسا ا! Bام@ ر&اشم ommd 7د=ادmm‰! ار .وmmپ
=ا ی1ا@ a3! 2اس: تروd /*mmنرا*ن دو$ا! Bام@ ار .وب, E!ا, xرا*م ')
#mm$ادپ نایم ت&اS+ Gا*) #1دوجوم تروdرد 7*نام *ن@او$=ا! #$ادپ =ا
a1اmmمف /دmmی_یم تروmmd ر&اmmشم Pmmسو+ ') B*Aرو†نم oراpم & یع,ا&
'فاmmjا ار ن^ ی*mmع! یاmm@ #mm$ادپرد اmm1 Bدومنmmس) ار ت&اmmS+ *ناوتیم B*ن@د
nر*mنم ‘m1را+ =ا دادراm, cاm$ P1اmA رد }3mشم –mن '! نابج 7*1امن
7دو! *@او$ #$ادپ E!ا, B)Lتم ‘1را+ وOم@ =ا 'ن اما / {سانم ˜Dبم & ‹وف
Bدام 01ا #H+ ی1اهن #$ادپ YدT روپار ';ارا =ا *ع! od *1ا! & تروmmd
2اس: یmm-D+ B*mmA روmm†نم B*mmن@د a1اmmمف Pسو+ & 8یDس+ ر&اشم Pسو+ ی1اهن
& تاmmAرا‡< & تام*mm$ 7دmmی< تروmmd /*mmAا! B*mmA 2اmmس: تروmmd ی1اmmهن
T دوmmن ت*mmمرد z5 ی1اmmهن تاHیmmjو+ &روmmپار #فاmm1رد =ا *mmع! یراmm) =&ر Y
'mm9ن1ا_م ددmm_یم یmm-D+ B*mmن@د a1امف Pسو+ B*Aرو†نم & Eیم9+ #1اهنرد
T دوmmن ناmmم@ ت*mmمرد B*ن@د a1امف z5 دروmmمرد EmmpSم روmmF یراmm) =&ر Y
7*Aا! Bداد NلFا ر&اشم '! اvبت) تام*$ رد },اون ر&اmmشم تروd 01ارد ')
Bراmm!&د ار یDب, 'س&پ & 'تف<†نرد ار یر&j تا:لdا Nون@ اvروف *1ا!
mm! B&ل( Bدام 01ا ا! #-!اطمرد B*ن@د a1امف ') ار یا@ .وپ Gام+ 7*1امنرا9+
اm1 Bدوmمن #m$ادپ *mAابیم #m$ادپ E!ا, اvع,ا& دادرا, 01ا Gا9:ا MبF '9یغDبم
T یس ت*م رد /د=اد‰! #سارا, ?5 *mm1ا! 'mmی(لFا #فا1رد =ا *ع! یرا) =&ر Y
'm! B*mن@د a1اmمف Pmسو+ اm(دا وmOم@@ 7دوmA نابmج ر&اmشم Pmسو+ Bراm!&د
T Bد=ا&د ت*mم رد *1ا! #$ادپ=ا! رو†نم 14 *mع! یراm) Bاmم یmف راm,=ا Bاmم Y
'9ن1ا=ا 2اس: تروd & #فاmm1رد B*mmن@د a1اmmمف Pmmسو+ ی1اmmهن تاHیjو+ &
7دی< تروd B*ن@د a1امف Pسو+ ‹وف Gا9:ا ا! #-!اطمرد *1د< رو†نم
z?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
رد ر&اmmشم }3mmشم تا!اmmس: '! *1ا! دادرا, 01ا #H+ ا@ #$ادپ Gام+ Ym@T
7دی< تروd دادرا, cا$ P1اA
#mmمی,=ا 'mm) /#$ادپ=اmm! E!ا, oراpم ا1 Rاعم '! Kو!م یا@ #$ادپ Y&T
/#mmسا nرد Ymmm@T & YدT یاmm@ 'میمmmjرد '91روmmF Gل,ا 0mm1ا یاmm! یmmنیم3+
*mAا! 'فاmjا یجراm$ & یD$ادراعmسا 'm! B*A 'یه+ Kو!م یلامت:ا oراpم=ا
B*mmن@د a1اmmمف ommF=ا #$ادپ =ا Eب, oراpموOم@ '9ی+روdرد od
7*ناوتیم Bدو! #$ادپ E!ا, /*Aا! B*A رو†نم
یmmنعم 'mm! ا@ #$ادپ /‹وف YدT 'میمj #H+ ی1اهن #$ادپ یان•تسا '! Y=T
7دراد یمن oاعم a1ا@ #یSD9م یاجا =ا ار ر&اشم & Bدوبن تام*$ .وب,
W رcن "3/ ! ی9ر, یب 5
s71 †ن 0س: دادراmm, 0mm1ا #H+ دو$ _1*91 ‹و-: '! Kاب+رارد ') *ن1امنیم *هع+ 0یبناج
oا*mm@ا xرد =ا نانیمFا #هج .و-عم ی!ا*+ Gام+ & Bدومن Eم( #ین 0س: ا!
7*ن1امنیم .وب, ار دادرا, 01ا
s74 دادرا, Mیبط+ ناmm1جرد 'mm) یلاmmمت:ا oراmmpم Nوmmن@ یاmm! ی<داmmم^ 'mm) *mmننا*یم 0یبناج
&ر 0mmیم@=ا & Bدوmmبن یmmDم( دادراmm, 0mm1ا MmmبF /دmmی_یم تروmmd دادراmm,
& 'ناmmفF ی!روmmF دادراmm, 0mm1ا 'mm) #mmسن1ا اmmهن^ o*@ Bدومن '-فاوم 0یبناج
0mm1ا ناmm1جرد Bاmm<@ 'mm9ن1ا & *-( اهن^ نایم /_1*91 ]فانم '! رj ن&*!
تروmd 'ناSmpنمی• دادرا, 01ا یاجا 0یفF=ا "1@ ر&ا! '! دادرا,
B‡ی_نا ا1 #D( ]فر #هج ن*یسر Mفاو+ '! یا! #سا G=\ '91روF /'تف<
وOم@ درومرد '-فاوم '! #ی-فوم G*( اما /*ن1امن Rل+ یتلا*( ی! *ننام یا@
رد یر&اد #mmAاد†نردا! '(=اmmنم 'mm!Cنم *mm1ابن Bداmmم 0mm1ا #1اmm(ر اmm! Gا*,ا
Bدام ا! #-!اطم y 7دوA دادرا, یموم( P1اA
X تا(+انم */ 5
y71 'ناتس&د Epف& E: iاتm(ا m_1د {ناmج #یلاmmعف G*( ا1 Eم( "1 ی\ا! 0یفF =ا ی91 Bا<@
اmm! mm_1د {ناج '! ار '(=انم دروم Nوjوم *1ا! iتعم {ناج /*Aا! 'تAاد
{ناmmج 7*mm1امن 'یس&د nرد اvبت) '(=انم %اسا درومرد تلیpS+ ندومن 8@اف
& Bدادراmm, 'mm†:لم دروmmم ار ن^ /'(=اmmنم '! Kو!م 'ی(لFا B*نن) #فا1رد
ت*مرد 16 ت*mمرد Bاm<@ 7*m@*! 2اوmج اvmبت) ن^ #فا1رد =ا *ع! یرا) =&ر
16 oF ن^ 2اوج {ی-ع+ '! '(=انم ا1& *1امن ';ارا ‘ساپ *ناوتن یرا) =&ر
Bداmmم / ددmm< Emmpف & E: 'ناتس&د روط! رو)Lم ت*م رد *ناوتن y74 P1اmmA
7دو! *@او$ ƒاجا E!ا, دادرا, یموم(
y74 '(=انم E: دادرا, 01ا #Aاد†نردا! یAان E1اسم درومرد 0یبناج نایم '(=انم Nون@
Bدام MبF ') y71 /ددmm_ن Emmpف& E: 'ناتس&د روF دادرا, یموم( P1اA
z6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
}3mmشم Gاmm9:ا اmm! #-!اmmطمرد ن^ Emm: روmm†نم 'mm! 0یبناmmج=ا یmm91 Pmmسو+
7*ناوتیم B*A ';ارا دادرا, cا$ P1اAرد
„„„ 7 دادرا, cا$ P1اA
Y*نوA oL: ی1اهن 0تم=ا *1ا! ا@ #Aاددا1 Gام+ Bدو! یرایت$ا g f 0یسو, E$اد داومT
یا@ Bدام BرامA
یموم( P1اA
دادرا,
دادرا, یموم( P1اA رد داوم 8متم /تل1*ع+
176 >=ا #mmسا تراmmب( اmm@ نا!= ا1 نا!= تت تت تتتت تت تتتت}
{تتتت تتت
17k >#سا E1qرا, ا@ %رد^
B*ن@د a1امف >
E!ا, >'جو+
>Ž9ف
>ر&اشم
E!ا, >'جو+
>Ž9ف
f 17y g .Jسم و|(f تتتتتت {تتتت تتت تت تتت تتت} g
7ت8888اددا# تتتت تتت تتت تت تتت تت تت تتت
تت ت تتتتت ت تتتتتتتت تتت تتتت تتتتت
تت تتتتت تتت تتتتت تتتت تت تت تتتتت
تتتتتت تت تتتت 1.6 تتتتتت ت تت ت تتتتت
.تت ت تتت ت تتتتتت ت تتت ت تت تت ت تت تت
تتتتت تتتت تت تتتت تتت تتتتت تتتتت
تتتت تتت 1.8 ت تتت تتتتتت ت تت ت تتتت ت
17z >=ا *ن+راب( #ی:لd ا! نا< B*ن1امن
oF=ا >B*ن@د a1امف
zI
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
>ر&اشم oF=ا
1715 *mm1ا! ر&اmmشم & B*mmA ]mmj& تاmmیلام /اmm@ Žmmیف /اmm@ #mmیSD9م /تاmmیلام یاmm!
'یلاmmم ترا=& #1اmmس 2& 'mm! اجا E!ا, نونا, 01ا #H+ /B*A ]j& تایلام1اس
7*ن) 'عجام ناتسناغفا یملسا یروهمج
تتت تتت ت تتت تتت تت 3.% تت تتتتت تتت ت
تتت تتت ت ت تت تتت ت تت ت تتت ت ت ت تتت
تتتتت تت تتت تت تتت تت تت تتتت تت تتت
=ا نا*mmنمرا) & یmm(ف 01ر&اmmشم /ر&اmmشم 'mm) *mm1امنیم 0یمmm|+ B*mmن@د a1امف
1اmmس & تاmmیلام /اmm@ Žmmیف /اmm@ #mmیSD9م / 8ی-تmmسم ی• تایلام Nون@ #$ادپ
نا*mmنمرا) & ی(فر&اmmشم /ر&اشم ی\ا! Lفان نونا, #H+ ') B*A ]j& تایلام
=ا یmm< B*mmن1امن 'mm! B*mmن@د a1اmmمف 'mm9ن1ا اmm1T *نmmAابیم oاmmعم /#mmسا اجا E!ا,
01ر&اmmشم /ر&اmmشم 'mm! اmm1 & د=ادmmپ یmmم نا*mmنمرا) & ی(ف 01ر&اشم /ر&اشم
>Y*1امنیم #$ادپ نابج نا*نمرا) & ی(ف
01ر&اmmشم /ر&اmmشم '! تام*$ یاجا '! Kاب+رارد ') یا@ #$ادپ Gام+ YQلاT
a1اmمف روmش) یmم;اد 0ین)اmس اm1 یmD$اد نا*mنمرا)=ای•T نا*نمرا) & ی(ف
w#سا 'تف< تروd /YB*ن@د
01ر&اmmشم اmm1 ر&اmmشم Pmmسو+ B*mA درا& داوmم & تا‡mmیهC+ /ت\اmم)ا Gام+ Y2T
وmmOم@رد د&ر& =ا *mmع! 'mm) تام*$ یاجا رو†نم '! ناتسناغفا E$اد '! ی(ف
7*نوشیم 'ت$اس nرا$ Bرا!&د اهن^ Pسو+ اvب,اعتم &مD,
رو†نم '! B*ن@د a1امف یلام Bوج&=ا B*A #$ادپ & درا& تا‡یهC+ Gام+ YnT
7دد_یم ی-D+ B*ن@د a1امف #ی9Dم ‚یHنم تام*$ یاجا
>د? نا*mmنمرا) اmm1 یmm(ف 01ر&اmmشم /ر&اmmشم Pmmسو+ B*mmA Bدر&^ یmm1اراد Gاmmم+
P1اmA *mجا& نا_تس!ا& ا1 Yناتسناغفا یم;اد 0ین)اس ا1 یD$اد نا*نمرا) =ای•T
اvmmب,اعتم اهن^ یp3A BداSتسا رو†نم '! B*ن@د a1امفروش) '! نا*نمرا) وOم@
K&mmشم /*mmن! یmmم دوmm$ اmm! Bراmm!&د ناتسناغفا =ا ن*A nرا$ uHم '! اCن^=ا
>'9ن^!
T 1 *mm1ا! /اmmهن^ P1اmmA *mmجا& نا_تmmس!ا& & نا*نمرا) /ی(ف 01ر&اشم /ر&اشم Y
یاmmجا Emm!ا, & .وmmمعم یاmm@ Emmمعلا=F ناتmmسناغفا 'mm! .اوmmما 0ت$اmmس درا&رد
& w*ن1امن #1ا(ر ار ناتسناغفا
T 4 /اmmهن^ P1اA *جا& نا_تس!ا& ا1 نا*نمرا) /ی(ف 01ر&اشم /ر&اشم Bا<@ Y
دراLmm_یم #ناmmما 'mm! ناتmmسناغفارد اmmما Bدبmmن دوmm$ اmm! Bراmm!&د ار یmm1اراد Gا*mm)
Bاوm$ Y*mmAا! G=\ 'm) Gا*mm)@T تروmmpن1ارد یmm)م< یا@ #یSD9م T Œ Y وmmOم@
zk
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
اmm1 د1Lmm‰! ناتسناغفا تار-م ا! #-!اطمرد ار تایلام & ی)م< یا@ #یSD9م T
ŒŒ Y Pmmسو+ ناتmmسناغفا Emm$اد 'mm! Kوmm!م xلما د&ر& Gاmm_ن@رد '9ی+روmmdرد
نابج B*ن@د a1امف '! *1ا! ار ن^ oراpم /*Aا! B*A #$ادپ B*ن@د a1امف
7*1امن
f 471 g >*Aابیم E1q را, =ا•^ P1اAf {تتتت تتت تت تتتتت} g
:ت تتتتتت تت تت تتتت ت تت تت ت تت
تتتتتت ت تتت تتت تت تت تت ت تتتتتتت ت
تتتتتت تتتتت تتتت تتتتت تتتت تتتت
تتتتت تتتتتتت تتتت تتتتت تتتتتتتتت
تتت تتت ت تتت تت تتت تتت تتتتت تت تت
تتتت تتتتت تتتتت تتتت تتتت تتتتتت
تتت تت ت تتت تتتتتت تتت تتتتتت تتتتت
ت تتت ت تتتتت ت تت تتتت ت تتت تتت ت
تتتت تت) تتتتت تتتتتت 6.4 ت تتتتت (تتت)
474 یناmmmم= داmmmعیم تت تت تتت ت تتت تتت تت تت تتت}
{تتتتتتت دو! *@او$ .
47? ینام= داعیم تت تتتتت تت تتتتت تتتتت تتتتت}
{تتت تتت 7دو! *@او$
476 یناmmم= داmmعیم {تت ت تتت تت ت تتتتتت تت تتتتت }
7*Aابیم
f ?76 g ت تتتت ت تت تتتتتت تتت :ت تتتتتت}
ت تتتتت تت ت تتتتت تت ت ت تتتتتتت تت
ت ت ت تتت تتتتتت ت ت تت تتتتت تت ت تت
تتت تتت ت ت تتتتتتت ت تتتتتت ت تتت
تتتتت .تتتتتتتت تتتت تتتت تتت تتتتت
ت تتتتت تتت تتت ت تتت تتتتت ت ت تتتت
ت تت ت ت تت تتت تتتت تتتت تتتتت تتتتت
1 ت ت ت تتتتت تتتتت ت تتتتت ت تت تتت .
ت تت ت ت تتت ت تت تتتت تتتتتتت تتتتتت
تتتتت تتتت تتت تتتت تتتت تتتتت تتتت
5
2 ت ت تتتتت تت تتت تتتت تتتتتت تتتتت .
تتت تت ت تتتتت تتتتتتتت تتتتتت تتتتت
تتتتتتت تتتت تتتتتت تتتتت تتتتتت
ت تتت تت تتت ت ت تت تت تتت تت تتت تت تت
zs
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تت تت تت تتت ت تتتت ت ت تت تتت ت تت تت
تتت تت ت تتتتت تتتتت تت تت تتت تتتت ت
تتت تت (ت تت) ت ت تت تتت ت تتت ت تت ت ت
تت تتت تتت تتت تتت تت ت تتت تتتتت تت
ت تت تتتتت تت تتت تتتت (ت) تت تتت
تتتتتت تت تتتتتتت تت تتتتت تتتتتت
تت تت ت تتت تت تتتت تتتت ت تتتتتت تتت
تت تتتتت تتتتت تتتتتتت تتتتتت .تتتت
تت ت ت تتتتت ت تت تتت تت ت ت تت تت تت
تتت تت ت تت تتتت تتت ت تتتت تت تتتتتت
تت .تتتت تتتتتتت تتت تتتتتتتتت تتتت
تت ت تتتتت تت ت تتتتتت ت تتت ت تتتتتت
ت ت ت تتت تتتت ت تتتتتت تتتتت تت تتتت
ت تتت تتت ت تت تت تت تتت ت تتتت تتت ت
ت تتتتت تت تتتت .تت تتت تت تتتتت تتتت
ت ت تتتت تت تتتتت تتتتتتتتت تتتتتتت
ت تتت ت تتتت تت تتتتتتتتتت تتتت تتتتت
تتتت تتتت .ت تتت تت تتتت تتت ت تتت تت
ت تت تت تتت تتت ت تت تت تت تتت ت تتتت
ت ت تت تتتتت تت ت تتتتت ت ت تت تتتتتت
تت ت تتتت تتت ت تتتتتتت تتتتت ت
تتت ت ت تتتت ت تتتتتت ت 3.4 تت ت تتتت ت
{ :تتت تتتت تتتتتت تتتتت تتتتتت
š ?76 E!ا-مرد ر&اشم #یSD9م یا@ #1د&*Hم B*ن@د a1امف
اmm1 .اmmم@ا•ارد 'mm9ن1ا ƒان•تسا '! YQلاT اmm1 }3mmA /01ر&اmmشم ommF=ا اv*mmم(
تروmmd *mm1امنیم Emmم( تام*$ یاجارد 01ر&اشم =ا ی< B*ن1امن '! '9یت)A
Emm!ا-مرد /.اوmmما 'mm! اmmهن^ Pmmسو+ B*mmA ],ا& Bراس$ Kاب+رارد 01ر&اشم /'تف<
>*نAابیمن .وˆسم B*ن@د a1امف
T Œ Y & wB*A ],ا& 8ی-تسمی• ') نا1= ا1 Bراس$ Nون@ یا!
T ŒŒ Y =ا =&اCتم ') 8ی-تسم Bراس$ ا1 نا1= Nون@ یا! تتت تت تت}
{ت تتت تتت تت ت تتتت ت ت :تت تت ت تت
.تتتت تتتتتتت تتتتتت تتتت تتتتت
#1د&*mmHم 0mm1ا Y2T ر&اmmشم #mmیSD9م ی\اmm! /#1دوmmجوم تروmmdرد *mm1ابن
'9یت)mmA اmm1 }3A /01ر&اشم Pسو+ Gوس {ناج '! Bدرا& Bراس$ ا! 'ط!اررد
7*1امن درا&ی•ا+ /*ن1امنیم Eم( تام*$ یاجارد 01ر&اشم =ا ی< B*ن1امن '!
zy
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
} 3 . ت ت تت ت تتت تتتت تتتت تتتتت تتتتت
ت تتتتت تت ت تتتت ت تتت تت تتت تتتتتت
تت تتت تت ت تت ت تت تتت تتتتتتت تتتتت
تتتتت تت ت ت تتتتت ت ت تت تت تتت تت
ت ت تت تت ت ت ت تتت ت تتت ت تت ت تتتت
تتت تتت ت تتت ت ت تتتت تت تتتتت تتتتت
.تتتت تتتتت g
?7I >دو! *@او$ E1q روF aAوپ & تاط$
P1اس& '! Kاب+رارد Gوس {ناج 'می! #یلوˆسم YQلاT Pmmسو+ ناتmmسناغفارد 'mmیD-ن
ammAوپ E,ا*mm: اmm! Bاmmم@ /&ا نا*mmنمرا) اmm1 ی(ف 01ر&اشم /نا*نمرا) /ر&اشم
ت{تتتت تتت تت تتتتت ت تتتت}
ammAوپ Emm,ا *mm: اmm! Bاmmم@ /Gوmmس {ناmmج 'mmمی! #mmیSD9م Y2T ت ت تتت}
ت{تتتت تتت تت تتتتت
/ی9Dmmmسم #mmmیSD9م 'mmmمی! YnT ammmAوپ Emmm,ا *mmm: اmmm! Bاmmmم@ ت ت تتت}
{تتتت تتت تت تتتتت
#یSD9م YدT ر&اmmشم نا*نمرا) '! Kو!م نا<را) نابج 'می! & B*ن@د a1امف
ناmmنOم@ /Bدوm! Lmmفان نوناmm, 'Fوmm!م Gاmm9:ا اmm! #-!اmmطمرد /ی(ف 01ر&اشم &
1اmmس اmm1 Smmس /'•داmm: /یmm< B*mmن= 'می! وOم@@ /نا*نمرا) وOم@ '! Kاب+رارد
& w*Aابیم دد_یم G=\ ') _1د یا@ 'می!
T 'mm! ناmm1= ا1 Bراس$ E!ا-مرد 'می! Ym@T Œ اmm1 Emm)رد B*mmA یرا*mm1$ تا‡mmیهC+ Y
T /دادراmm, 0mm1ا #mmH+ B*mmA 'mmیه+ یلام Bوج& =ا اvvمس, ŒŒ *mmA ommpم یmm1اراد Y ۀ
T & /تام*$ یاجا رد ر&اشم ŒŒŒ یاجارد ر&اشم Pسو+ B*A 'یه+ دانسا Gام+ Y
7تام*$
7تاددا# .تتتتتت تتت تتتت تتتت تت تت تتتت
f ?7s gYnT Q >=ا *نا تراب( _1د تاما*,ا .{تتتت تتت تت تتتتتتت} g
:ت تتتتتت تت تتتتتت تتتتت تت تت تتت
تتتت تتت تتتتت تتتتتت 3.1 تتت تتتتت
تتتتتت تتت .ت تتتتت تت ت تت تتتتتت ت
تتتتتتت تتتتت تت تتت تت تتت ت تتتت ت
:تتت تتت تتتت تتت تتتتتتت تتتتت
zz
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
Q šmmینCناš ‚mmیHنم ار ر&اmmشم 'mm) ینامت$اmmسروما دادراmm, #mmH+ Gا*,ا Nون@
/ینامت$اmmسروما دادراmm, وmmOم@ #1اmm(ر اmm! ن^ یاmmجا یاmm! *mmن9یم 0mmییع+
g7#سا G=\ šB*نن) Gا*3تساš ‚یHنم B*ن@د a1امف ی1H+ یرو†نم
f ?7z g 7ت88اددا# تتت ت تت تتتتت تتتتتت تت تت تتت
ت تتت ت تتت تتت تت ت تت تت تتتتت تت
ت تت تت تتت تت تتتت تت تت تتتتت تتت
تتت ت 3.9 تتتتتت تتت .تت ت تت ت ت تتت
ت تتت تتتتت تت تتت تتتت تتتتت ت
تت ت ت تتتتتت ت تت تتت تتت تتتتت تت
ت تتت ت تتت ت ت ت تتت ت تتتت ت ت تت تت
تت ت تتتتت تت تت تتت تت ت تتتتت ت
:تتتتتتت
0m1ا 'm! '91*mdا-م 'm! ار اmهن^ ی9ین&ت9لا یا@ یپا) & دانسا 01ا *1ابنر&اشمf
g7*1امن BداSتسا B*ن@د a1امف یبت) '-فاوم ن&*! دوA یمن Kو!م دادرا,
'91*mmdا-م '! ار اهن^ ی9ین&ت9لا یا@ یپا) & دانسا 01ا *1ابن B*ن@د a1امفf
g7*1امن BداSتسا ر&اشم یبت) یDب, '-فاوم ن&*! دوA یمن Kو!م دادرا, 01ا '!
'mm! ار ن^ ی9ین&تmm9لا یاmm@ یپاmm) & دانmmسا 0mm1ا *mm1ابن 0یبناmmج =ا "mm1 emmی@f
{ناmmج یبmmت) یmmDب, '-فاوmmم ن&*mm! دوmmA یmmمن Kوmm!م دادراmm, 01ا '! '91*dا-م
g7*1امن BداSتسا_1د
f 67k g یاmmجا Gاmm_ن@ YnT 'میمj nر*نم Bh&پ 0)اس 1*م ‚یHنم Q`Jم }3Af
Bدامرد '91روF /تام*$ 67k ردا, /#سا B*A }3شم دادرا, یموم( P1اA
g7*Aابیم ن^ یاجا '!
:ت تتتتتت تت تتتت تتتتتتت ت تت تتت
تتتت تتت تتتتت 4.6 .تتت تتت تتتت
f I71 g :تتتتتتت تتت تت تت تتتتتتت تتتتت تتت
تتت تتت 5.1 تت تتتتتت ت تتت تت تتتت ت
ت ت تتتتتتت تتتت تتتتت .تتتتتت تتتتت
تتت ت ت تت تتتتت تتتتتت تتتت تتتتت 5.1
.تتتتتت تتت تت
f I71 gY=T :تتتتتتت تت تتتتتت تتت تتت تتتتت تتت
تتتت تتتتت تتتت تتتتت تتتتتت تتتت
تتتت تتت تت ت تتت تتت .ت تتتتت ت تتتت
155
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تتتت تتت تتتت 5.1 .تتتتتت تتت تت (ت)
f k71 gY2T > یجرا$ راعسا '! Q-س تتتت تتتتتتتتت ت تتتت}
{تتتت تتت تت تتتت تتتت
>=ا #سا تراب( یD$اد یلوپ *:ا& '! Q-س تت تتتتت ت تتتت}
{تتتت تتت
f k74 gYQلاT :ت تتتتتت تت تت ت ت تت تت تتت تت تتت ت
تتتتت ت ت تت ت تتتت تتت ت تتت ت
تت تت تتت تتتتتتت تتتتت تتتتتتتتت 12
تتتتتت تتتتت تتتت تتتت تت تتتت تتت
% تت تت تتت 5 تتت تت ت تت تت تتت تت تتت
ت تت .ت تتتتتت تت ت تتت ت تتتتتت ت تتت
تت ت تت تت ت تتتتتتت ت ت تتت تتت تت
ت ت تت تت تتت ت تتتتتت ت ت تتتت
تتتتت تت ت ت – تت تت تتت ت تتتتتتتت تت
تتت تتتتتتتت ت تتتت تتت ت تتتت تتتتت
تتت تتتتتت ت ت تت تتت تت تتت تت تت
تت ت تتت – تت تتتت تتت ت تتتتت تتتتتت
ت تتتت تتت ت ت تتت ت ت ت ت ت تتت ت تت
ت ت تت تتتت .تت تت تتت ت (تتت تتت)
تتتتتت تتتت تتتت تت تتتتتتت تت تتتت تتتتتتتتتت
تتتتتتت تت) تتت تتتتت تت تت تتتتتتتتتت تتت تتتتتت
تت تتتتت تتتت تتتت تت تتتتتت ت (تتتتتتتتتتتتتتت
.تتت تتتتت تتتتتتتتت تتتت تتتت تتتت تت تتتتتتت
: تسجججا هججدشججرججد ا ً لیجج ییججاجمنججهجرتججهجنجج!ۀنجوججمجن
Bدام ا! #-!اطمرد *1ا! B*A #$ادپ تاAاعمf k74 'mm! یموmmم( P1اmmA YQmmلاT
>دوA E1*ع+ E1qروF gیD$اد ا1& یجرا$ راعساf
nر*mmنم یاmm@ –mmن #1اmm(ر ا! *1ا! یجرا$ راعسا '! B*A #$ادپ Rاعم YQلاT
*mmع! 8@د‡یس Bام رد Rاعم #فا1رد ا! را! 0یل&ا &T Bام Bد=ا&د@ YدT 'میمjرد
>دوA E1*ع+ E1q .ومروف =ا BداSتسا ا! Yدادرا, ‘1را+=ا
&o
&
&o &
'
'
( ( × =
g¯²
[ ]
&o
&
&o &
'
'
( ( z 7 5 1 7 5 + × =
f
'9ی+روdرد (
&
/*Aا! B*A E1*ع+ Rاعم (
&o
–ن ! ینبم #$ادپ E!ا, Rاعم
/*Aابیم یجرا$ راعسا '! #$ادپ E!ا, تاAاعم یا! Y&T 'میمj nر*نم یا@
151
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'
&
دراد MmmDع+ ن^ '! یجرا$راعسا '91روش)رد تاAاعم یا! یمسر }$اA
& Bدو! دی< تروd ن^رد E1*ع+ د&یم .امت:ا ') Bام 0یل&ا یا! '
&o
}$اA
Bاmmم یا! #سا MDعتم ن^ '! یجرا$ راعسا '91روش) رد تاAاعم یا! یمسر
7*Aابیم دادرا, .&ا
nر*mmنم یا@ –ن #1ا(ر ا! یD$اد یلوپ *:ا& '! *1ا! B*A #$ادپ Rاعم Y2T
mm@ رد Ymmm@T 'میمmmj {ت تتت تتت تت تتت تت} یاmm! &T Bاmmم
Rاmmعم #فاmm1رد N&A ا! /را! 0یل&ا {ت تتت تتت تت تتت تت}
7دد< E1*ع+ E1q .ومروف Mیبط+ ا! Yدادرا, ‘1را+ =ا *ع! یتنج %اسا! Bام
lo
l
lo l
'
'
( ( × =
g¯²
[ ]
lo
l
lo l
'
'
( ( z 7 5 1 7 5 + × =
f
'9ی+روmdرد (
l
/*mmAا! B*mmA E1*mmع+ Rاmmعم (
lo
#mm$ادپ =اmm! Em!ا, Rاmعم
'mm! #mm$ادپ =اmm! Emm!ا, تاmmAاعم یاmm! Ymmm@T 'میمj nر*نم یا@ –ن %اسا!
/*Aابیم یناغفا '
l
Bاmmم 0mmیل&ا یا! ناتسناغفا رد تاAاعم یا! یمسر }$اA
& 'mmتف< تروmd ن^رد E1*mmع+ 'm) *Aابیم '
lo
تاmmAاعم یاm! یمmmسر }$اmmA
7*Aابیم دادرا, .&ا Bام یا! ناتسناغفارد
f k74 gY2T ت تتتتتت 1 : ت تتتت ت تتتتت تتتتتت تتت
تت تتت تتت تتت تتتت تتتتتت تتتتتت تت
ت ت ت تتتت ت تتتتت تتتتتت تتت ت
ت تتت تت ت تتتتتت تتتتت ت تتتتتتتتتت
.تتتتتت تتتتتت تت تتت تتت
یاmm! –mmن & #mmسا nرد YدT 'میمmmjرد یجراmm$ نا*mmنمرا) یاmm! اmm@ –mmن
7*Aابیم nرد Ym@T 'میمjرد یD$اد نا*نمرا)
یجرا$راعmmسا 'mm! *mm1ا! 'mm) یmmD$اد نا*نمرا) & یجرا$ نا*نمرا) یا! ا@ –ن
'mm) یmmD$اد نا*نمرا) یا! ا@ –ن & *Aابیم nرد YدT 'میمjرد *نوA #$ادپ
7#سا nرد Ym@T 'میمjرد *نوA #$ادپ یناغفا '!
تتتتتتت 2 : تتتتتتت تتت) 2 تتت تت تتت ت
ت تت تت تتت ت تتت g f ت تتت تتتتت تت تت ت
تتت تتتت تت تتت تتتتت تت تت تتتتتت
تت تت ت تت :(ت تتتتت ت تتت ت تتتت 6.3
ت تتت تتتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتتت
تتت تتتت تت تتت تتتتت تت تت تتتتتت
تتتتتتتتت تتتت تتتتت تتتتتت تتتتتت
ت تتت ت تتت تتتتتتت تت تتتتت تتتتتتت
تتت تت تت تتتتت تتتتت تتتتت تتتت تت
154
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تت تتتتت تتتتت ت ت تتت تتت تت تت تتتتت
ت تتت تت تتتت تت ت تتت تتت تتتتتت ت
.ت تتتتت تتتتت تتت تتت تتتتت تت تت تت
ت تتت ت تت تتت تت ت تت تتتت تتتتتت
تتتت تتتتت 6.2 (ت) T )) 7دوA BداSتسا دادرا, cا$ P1اAرد Y
447
! ینبم تاAاعم –نf B)اLmmم ناmm1جرد 01ر&اmmشم Pmmسو+ B*mmA ';ارا ‚:ابم
E1\دš 'مروف رد رو)Lم oراpم & 01ر&اشم oراpم '! Kو!م دادرا, 01ا
#مmmس,رد 'میمmmj nر*mmنم nرا3م & oراpم '! Kاب+رارد 01ر&اشم 6 'مروmmف
'mm! 01ر&اشم oF=ا B*A ';ارا & تاداهنشیپ 'بلاطم šیلام تاداهنشیپ یرایعم
'-فاوmmم تاmmAاعم –mmن 7#mmسا B*A '-فاوم تا)اLم وOم@ =ا Eب, B*ن@د a1امف
وmmOم@ ناmm1اپرد 'mm) /š01ر&اmmشم دادراmm,رد 0mmیعم یاmm@ –mmن "mmی9S+š ا! B*A
cاmm$ P1اmmA mmی$ارد 'مروmmف وmmOم@ 'نوmmمن /Bدوmm! دوmmشیم ƒاmmجا تا)اLmmم
'نوmmمن 'مروmmف Gاmmن! دادرا, € ommF=ا Emm1\د 0mm1ا Bاmm<@ 7#mmسا B*mmA 'میمmmj
Bداmم #1اmm(ر اmm! aیتmS+ اm1 'ن1اmعم Mm1F=ا Bاوm$T B*ن@د a1امف ?7k P1اmmA
#mmسردان اmm1 Emmم9م mmی• اvmmساسا Ymm_1د تاmmنا9ما Mmm1F=ا اmm1 دادرا, یموم(
•اmmتم تاAاعم –نرد {سانم تل1*ع+ ا+ دراد M: B*ن@د a1امف /دوA 'تسناد
وmOم@@ 7*m1امن یmmفعم ار #سردان E1\د ا1 Eیم9+ G*( & یتسرد ان وOم@ =ا
E1*mmع+ وmmOم@@ =ا Emmب, Rاmmعم '9ی+روmmdرد & Bدو! 'تAL< '! oوطعم E1*ع+
T /*Aا! B*A #$ادپ B*ن@د a1امف Pسو+ Œ یmmی< Žپ =ا! M: B*ن@د a1امف Y
ار 01ر&اmmشم 'mm! mm_1د راو@اmmم #$ادپ E!ا-مرد یفاjا یا@ #$ادپ Nون@
T /#Aاد *@او$ ŒŒ Pmmسو+ ر&اmmشم 'mm! تmmشی! یاmm@ #mm$ادپ *mmAابنرا, Bاmm<@ Y
ار یفاmmjا #mm$ادپ Nوmmن@ *mm1ا! 01ر&اmmشم /دmmی< تروmmd B*mmن@د a1اmmمف
T یس ت*مرد ?5 a1اmمف omF=ا یm1H+ یاm(دا #فاm1رد =ا یراm) =&ر Y
*mm1ا! #$ادپ=اmm! یاmm! B*mmن@د a1اmmمف Pmmسو+ اmm(دا وmmOم@@ 7*ن=اد‰! B*ن@د
T Bد=ا&د ت*مرد 14 ی1اmmهن دانmmسا یرو†نم & ی1اهنروپار #فا1رد =ا *ع! Bام Y
Bداmmم اmm! #-!اmmطمرد &ا Pmmسو+ k76 تروmmd دادراmm, 0mm1ا یموmم( P1اmmA YدT
g7دی<
f k74 gYnT 'میمmmj رد *نوA #$ادپ *1ا! یجرا$ راعسا '! ') #$ادپ=ا! E!ا, oراpم
*نوmmA #mm$ادپ یناmmغفا 'mm! *1ا! ') #$ادپ=ا! E!ا, oراpم & Bدو! nرد YدT
7#سا nرد Ym@T 'میمjرد
k7? >دو! *ن@او$ E1qروF یجرا$راعسا
T Œ Y {تتتتت تتتتت تتت}
T ŒŒ Y {تتتتت تتتتت تت تتتتتتتتتت تتت}
:تتتتتتت تتت تتت تت ت تتت تتتتتتتتتت
.تتتت تتتتت تتتت
15?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
f k76 gYQلاT :تتتتتتت تتتت ت تتت تت ت ت ت تتتتت تتت
تتت ت ت تتت تتتت ت ت ت ت ت تتت تتت ت ت
تتتتتتت تت ت تتت تت تت تتتت تتتتتتتت
.تتتتتت تتتتتت تتت
>*Aابیم ƒاجا E!ا, #$ادپ aیپ #نامj & #$ادپ aیپرد E1q Gا9:ا
T 1 f #$ادپ aیپ Y تت تتتت یناغفا '! ار ˜Dبمf & gیجرا$ راعسا '!
ت*مرد g*ین) nرد {تتتت تتت تت تتتتت تتتتت} =&ر
دانmmسا Emm!ا-مرد #mm$ادپ aیپ 7#ف< *@او$ تروd =ا•^ ‘1را+ =ا *ع! یرا)
0یل&ا یا! ر&اشم {تتتت تتت تت تتتتت} تام*mm$ یاmm@ Bاmmم
*mm@او$ تروmmd Kاmmس,ارد /دوmmA cل$ لv ماmm) #mm$ادپ ammیپ '9یناmmم= یmmلا
7#ف<
T 4 ammیپ amm3! gیmmD$ادf gیجراmm$f راعmmسا & ˜Dبم '! #$ادپ aیپ #نامj Y
7دو! *@او$ #$ادپ
f k76 gY2T Q یاmm@ 'mmS,& Gاmm_ن@رد را& 8mmD, ار 2اmmس: تروmmd *mm1ا! ر&اشم تتتتت}
{تتتت تتت تت تت تتت 7*1امن ';ارا B*ن@د a1امف '!
:ت تتتتتت تتت تت ت تتتتتتت تت تتت تروmmd
2اmmس: تتتتت تتتتت ت تت ت تت تت تتتت ت تت
تتتت تتت تتتتتت 6.4 .تتتت تتت تت (ت)
f k76 gYnT –ن نابج {تتتت تتت تت تتت} 7*Aابیم
f k76 gYm@T
>=ا *نا تراب( تا!اس:
>یجرا$ راعسا یا! .{تتتت تتت تت تتتت}
>یناغفا '! {تتتت تتت تت تتتت}
y74 تا(=انم >*نوA Epف & E: E1q Gا9:ا ا! #-!اطمرد یر&اد M1F=ا *1ا!
1 7 >نار&اد 2ا3تنا =ا یmm91 Pmmسو+ یر&اد روmm†نم 'mm! B*mmA ';ارا '(=انم@
/نار&اد mmSن 'mmس =ا E9mmشتم 'Smmmpنم #ˆی@ اmmm1 ر&اد "mm1 Pmmسو+ /0mmیفF
>دد_یم Nامتسا E1q Gا9:ا ا! #-!اطمرد
یmm9ین3+ 'Dˆmmسم "mm1 'mm! Kوmm!م '(=اmmنم ') *ن1امن '-فاوم 0یبناج Bا<@ YQلاT
T یmmس ت*mmمرد یراpHنار&اد Sن "1 Qی`و+ '! *نناوتیم اهن^ /Bدو! ?5 =&ر Y
Qmmی`و+ وmmOم@ یاmm! _1د {ناج Pسو+ Gان "1 داهنشیپ #فا1رد =ا *ع! یرا)
0یبناmmج=ا "mm1@ /*mm1امن '-فاوم #سا Bدومن=ا•^ ار 'س&پ '9یp3A oF=ا
*mmنناوتیم ت تتتتت ت تت تتت تت تتت ت ت ت تت ت}
156
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت تت تتتتتتتتت تتتتت تتت تت تت تتتتت
تتت تتتتت تتتت ت ت تتتتت T *'+', 0یmmmmmسول Y
#فاmm1رد =ا *mmع! & *mmAابن د‡ماmmن „mmنپ =ا تم) ') #سل "1 یا! g*نلر‡ت1روس
0mm1$^ 'mm) *mmن1امن یناشن ار ا@ Gان 2&انتم تروd '! *1ا! 0یبناج /#سل وOم@
0mm1$^ Bاmm<@ 7دوm! *mm@او$ ر&اد '(=اmنم دروmم 'Dˆmmسم یاm! /#mسلرد د‡مان
T #pA ت*م رد R&ر 01ا '! د‡مان k5 #سل ‘1را+ =ا یرا) =&ر Y تت ت}
تت تت ت تتت تت تتت تت تتت ت تت تت
{تتتتتتت Gا*mm) اmm1 #mmسل ناmmم@=ا & 0یبناmmج =ا "mm1@ #mmساو$رد '!
'(=انم 01ا ‚H! دروم 'Dˆسم یا! *1ا! ر&اد "1 /دد_ن }ی3ش+ _1د #سل
7دد< 0ییع+
یmm9ین3+ 'Dˆmmسم 'mm! Kوmm!م '(=اmmنم 'mm) 01ا درومرد 0یبناج Bا<@ Y2T /Bدوmm!
& /Bدوmmمن 0mmییع+ ر&اد "mm1 /*1ا! "1@ ر&اشم & B*ن@د a1امف /*نAابن Mفاوم
#mسا1ر 'm) *mن1امن 0mییع+ ار یموmس ر&اد "m1 8@ xاتAا '! *1ا! ر&اد &د 01ا
B*mmA د‡ماmmن نار&اد Bاmm<@ 7دmmی_! B*mmه( 'mm! ار یر&اد 'Smmpنم #ˆی@ یا|(ا
T یmmس ت*mmم رد یموس ر&اد 0ییع+ '! Mفوم 0یبناج Pسو+ ?5 *mmع! یراmm) =&ر Y
'mm! یموmmس ر&اد /*نوmmشن 0یبناmmج ommF=ا B*mmA د‡ماmmن ر&اد 'ماmmن #فاmm1رد =ا
Pmmسو+ /0یبناmmج =ا "mm1@ #mmساو$رد ت تت تت تت ت ت تت ت}
ت تتتت تتت تتت ت تتتت ت تتتت ت تتتتت
تتتت ت تت تتتت تتتتت تتتتتتتتت ت
ت ت تتت ت تتتتتت تتت تتتت تتتتتتتتتت
تتت تت تت تت تتت تت تتتتتتت تتتتتتتت
{.تتتتت تتتتتت تتتتتتت تتت دد_یم 0ییع+ .
#Aاد†نرد ا! Bا<@ YnT Bدام Y2T Gا9:ا y7471 "mm1 رد EماmmA {ناج "1 /
T یس ت*مرد دو$ ر&اد 0ییع+ '! Mفوم '(=انم ?5 'mm9ن1ا =ا *mmع! یرا) =&ر Y
Bدوmmمن د‡ماmmن ار ر&اد '9یmmp3A /دوmmشن دوmmمن 0ییع+ ار دو$ر&اد _1د {ناج
'! *ناوتیم تتتتت تتتتت تتتت تتتت تتتتتت}
تتتت تت تتتتتت 8.2.1 {تتت تتتت (ت) 'Dˆmmسم یاmm!
وmmOم@ {mmی-ع+ 'mm! B*mmA 0mmییع+ ر&اد & Bدوmmمن Qmmی`و+ ر&اد "mm1 '(=اmmنم دروم
7*Aا! ر&اد اهن+ '(=انم E: یا! #ساو$رد
4 7 >Eمعلا=F Gا9:ا 'mmس&پ /*mmAا! B*mmA)q دروmmم 0mm1ارد 'mm9ن1ا ƒان•تmmسا 'mm!
درومرد *Hتم EDم نویسیم) یر&اد Eمعلا=F Gا9:ا ا! #-!اطمرد *1ا! یر&اد
TیDDملا 0ی! تراC+ نونا, ³©V€œ´—[ اmmجا E!ا, دادرا, 01ا ‘1را+ =ا ') Y
7دوA Epف & E: /*Aا! یم
? 7 >نار&اد u1وع+ دوm$ 'mSی`& یاmجا '!رداm, ر&اد "m1 یmD1\د 'm! Bاm<@
B*mA 0mییع+ یDmdا ر&اد '9یmA&ر 0mی( 'm! &ا iوm( *1ا! _1د }3A /*Aابن
7دد< 0ییع+ /#سا
15I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
6 7 >نار&اد #یD@ا & #یDم B-ف #1ا(ر ا! B*A 0ییع+ یموس ر&اد ا1 ر&اد 'نا_1
Bدام YnT ا+ YQلاT یا@ y7471 ‹وm-: }mp3تم "m1 دادراm, cاm$ P1اmA
& '(=اmmنم دروmmم 'Dˆسم '! Kاب+رارد ]یس& '!C+ ا! B*A 'ت$انA یDDملا 0ی! ناد
ر&اmmشم یDdاروش) *ن&هA تتت تت تت تتت :ت تتتتتت}
ت تتت تت تت تت تتتتتتت تتتتت یDmmdاروش)=ا اmm1
0یفF ا1 ا|(ا=ا "1@ تتت تتتتت o*mm@ 7*Aا! *1ابن ناتسناغفا ا1 g
>*1امنیم Bدافا ار E1q یا@ ینعم /Bدام 01ا šیDdا روش)š =ا
f >ر&اشم Fو!مروش) YQلاT ۀ :تتتتتتت تتت تت تت تتت
تتتتت تت تتت تت تت ت تتت تت تتت تتت تت
تتتتتت 0یفFا1 یا|(ا =ا "1@ ا1 > تت ت{
اmm1 ƒاmm|(ا Gا*mm) اmm1f ر&اmmشم یرا) EغA یDdا EHم '91روش) Y2T g0mmیفF
w*Aا! 'تAاد #یع,وم ن^رد
اmm1 اmm|(ا Gا*mm) ا1f ر&اشم #یDم '91روش) YnT MmmDع+ ن^ 'mm! Kوmm!م g0mmیفF
ا1 w*Aا! 'تAاد
"mm1 EماmmA '(=انم '9ی+روdرد /Kو!م ی(ف 01ر&اشم #یDم '91روش) YدT
7دراد MDع+ ن^ '! /*Aا! ی(ف دادرا,
I 7 >',Sتم >E1q یر&اد 'س&پ@رد
رد Emm:ام /*mmAا! B*A '-فاوم _1د روF 0یبناج Pسو+ '9ن1ا ƒان•تسا '! YQلاT
ت تت تتت تتت تتت تت تت ت ت ت ت تت تتتتت}
{ت تتتتت تت تتتت تت ت تتت تتت تت تت ت ت
7*A *@او$را‡<!
نا!= Y2T {تتتت تتت} & wدو! *@او$ *dا-م Gام+ یا! یمسر نا!=
وmmOم@ '9ی+روmmdرد یموسر&اد ا1T نار&اد #1•)ا ا1 ر&اد 'نا_1 8یمp+ YnT
ی;اm|, Bاmm<داد@رد & دوm! *mm@او$ یم=\ & ی1اهن Y*Aا! 'تAا*ن دوج& #1•)ا
#ینوˆmmpم یاmm(دا اmm1 #Sلاmm3م Nوmmن@ 'Dیmmسون1*! 0یبناmmج /Bدوmm! ƒاmmجا Emm!ا,
7د) *ن@او$ وغل ار ƒاجا وOم@ '! Kاب+رارد
15k
…mm†‡ ˆ ^ ‰NŠ†_L‹Œ†• ~Žm••‹‘• ^ M’†‘N‹“ ~Žm•N•NŽmŒ Ž” ~Žm••‹‘• 15s
'مرو9 'نو%ن 1
Bدام 'مروف #Aاددا1 '! k74 Y2T T ŒŒ دوA 'عجام Y
ر&اشم دادرا,رد B*A '-فاوم 0یعم یا@ –ن "ی9S+
یا@ Rاداپ =ا ا*ج & یساسا تاAاعم /*نAابیم EماA دادرا, #سل 01ارد '9ینا*نمرا) یا|(ا #$ادپ '! ') 8ی1امنیم *ی;ا+ نا1ام 'Dیسون1*!
>8ی1امنیم #-فاوم YG&‡ل تروdردT E1q nر*نم ی‡)م
B*A نای! '!T {تتتت تتت تت تتتتت تتت} Y
نا*نمرا) 1 4 ? 6 I k s y
Gان 'Sی`&
یساسا Rاعم
ا1 =&ر /Bام یف
یرا) .اس
nرا3م
(امتجا
ی
1
nرا3م
یD)
1
NومCم
ی(ف
Žیف
4
یا@ Rاداپ
=ا ر&د
‡)م
'-فاوم 0یعم –ن
/Bام یفرد B*A
ا1 یرا) =&ر
یرا) #(اس
'-فاوم 0یعم –ن
/Bام یفرد B*A
ا1 یرا) =&ر
یرا) #(اس
1
یDdا تفد
':اس

ƒا|ما >‘1را+
>Gان
>'Sی`&
1
ی*pیف ‚یHنم 1 #سا B*A نای!
4
ی*pیف ‚یHنم 6 #سا B*A نای!
15s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
R \#ا%h 5
تام)& gیhوت ^ Eلا '%ی%h
:تتتتتتت ت تتت تت ت تتت تت تتت تت ت تتتت تتتت ت تتت
تتتتتت ت تت تتتتت تتتتت تت ت تت تتت تتت تتت
تتت تت ت تت تت تتتت تتت تت ت تتتت ت تتتت تت تتتتت
تتت تتت ت تتت ت ت تت تت تتت تت ت ت تتتت تتت تت تتت ت
تتتتتتتتت تت تتتتت تتتت تتتت تتتتتت تتتت تتتتت
.تتتت
یهد <راv1 تا#ر!رh ^ ب '%ی%h
:ت تتتتتت تت تتتتتت تت تتتتت ت تت تت تتت ت ت تت
تتتتتت تتت تتتتت تتتتت تتتتتت تتتتتت تتتتتتتت
تت تتتتت ت تتتتتتت تت تتت .ت تتتتت تتتتت تت تتتتت
"تتتت تتتتت تتتت"تتتتتتت تتتتت تتتتت
.تتتتتتت
ی)ی$ک fا)نمراک یارب یراک تا(اس ^ ی(ر9 "#ر!اشم ! ی)ی$ک fا)نمراک ^ @ '%ی%h
:تتتتتتت :تتت تتت
-n 1 { } دججح و لججصفم فیاظو ۀحیال ، دشاب دوجوم لب"زا هکیتروصرد ،اهمان و فیاظو
تت تتتت تتت ت ت ت تتتتت تتتتت تتتتتتتت تتتتت تتت
تتتت تتتت تتت تتت ت تتتت تت تتتتت تتتتتت تتتتتت
.تتتتتت تتتت
-ت 2 -ت تتتتت تتتتتتت تتت 1 .تتتتت تتتتتتتت تتتت
-ت 3 - ت تتتتت ت 1 ت ت تت تتت تتت تتتتت ت تتتت تت تتت
تت تتتتت تتتتت تتتتتت تتتت تت تتتتت تتت تتتت
.تتتت
- n 6 تتتتت تتتتتت تتت) تت تتتتتت ت تتت تتتتتتت تتت
تتت تتتتت ت ت تتتتتتتت تتتتتتت تتت ت(تتتت تتتتت
-تتت تتتتتت تتتت 1 -ت تتت 3 .تتتت تتتتت تتت
15y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تتت ت تتتتتت تت تت تتت تتت تتتتت تتتت تتت ت تتتتت
تتت ت تت تتت تتتتتتتت تت تتتت ت تت تتت تت تتت
تتتت) تتت تت تت ت تتتتتت تتتتت تتتتتتتت 4.4 ت(تتت)
تتتت ت تتت تت ت تتتتت تتت ت تت تت تتتت ت تتت تتت
.تتتت ت تتتتتت تتتتت تتتتتت تتتتت
ی=را& راعسا 'ب ینی%یخت ت%ی4 ^ د '%ی%h
:تتتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تت تت تتتتتت تتتت
:تتتتتت
1 تتتت ت تتت تتتتت تتت ت تتتتت ت تت ت تت ت (ت تت) .
(تتتتتتتتتتتت ت تتتتت تتتتتتتت)
ت تتتت تتت تتتتت تتت ت تتتتت ت تت ت تت ت (ت)
(تتتتتتتتتتتت ت تتتتت تتتتتتتت)
تتتتت تتتتت تتتتتتتت تتتتتتتت تتتتتتتتت)
تتتتت تتتت تتتتت تتت تتتتت تتتتتت تتتتتتتتتت
(تتت
2 تتت تت ت تتت ت تتتتتتت) تتتتتتتت ت ت تتت تتت تت .
:(تتتتتتتت تتت تتتتت تتتتتت ت تتت تتتت
تتتتت تتتتتتتت تتتت تتتت "تتتتت" تتت تتتتت (تتت)
تت ت تتتتت ت تتت ت تتتتتتت ت تتتتتت تتتت ت ت
تت تتت تتتتتت تتتت تت تتتت تتت تتتتتتت تتتتتتتت
.تتتت
تتت تتتتت تتت ت ت تتتتتت ت تتت تتتت تتتتت (ت)
:تتتتت
) ) ( تتت تتتتت ت تتتتت ت تت تتتت تتتتت تت تت
ت تتتتت تتتتت تت تتتتت تتتتت تتتت ت ت تتتت ت
ت ت ت تتت تت ت تتتتت تت تت تت ت ت تتتت تت تتت
15z
15z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تتتت تتتت تت ت تتت تتتتتتتت ت تتت تتت تتتت تت
تتتتت تتت
) )) ( ) تتتت ت تتتت تت تتتتت تتتتتتتت تتتت 24 تتت (
تتت ت تت تتت تتت تتت تت تتتت تتتتتتت تت تتتتت
) تت تت ت تتتت تت تتتت تتتتتتتت تت تتتتتتتت 24 (
ت تتت تت تتت تتت تتت تت تت تت تتتتتت ت تت ت
تتت تت تتتتت ت تتت تتتتت ت تتت .ت تتت ت ت تتتتت
تت تت ت ت ت تتت ت تتتتتتت تتتتتت تتت تت ت تت
تت تت تتت ت تتتت ت ت تتتت تتت ت تتت تتت تتت تتت
) ت ت تت تت تت ت ت تت تتت تت ت ت تتتتتت ت تت تت ت 6 (
.تتت تتتتتت تتتتت تتتتتت تتتت تت تتت
تتت تت :ت تتتتتت تتت ت ت تتتتتت ت تت تتت تت (ت)
تتتت ت تتتتتتتت تتتتت تتتت تتتتتتت تتتتتتتتتت
ت تتت ت ت تت تتت تتت تتت تت تتتت ت تتتت ت ت ت تتت
) تت تتتتت تتتتت 6 تتتتت تت تتتتت تت تتتت تت تتت (
) تت تت تتتتت ت تتتت تت 2 تت تت ت تت تتت تتتت تتتتت (
) تت ت 18 ت تتت تت تتت تتت تتت تت تتتت ت ت ت تتتت تت (
ت تتت تتت تت ت تتتتت تتت تت تتت ت ت تتتت ت تتتتت
) تت تتت تت تتتت تتتتت تتتتتت تتتتتت تتتتتتت 3 (
تتت ت تتتتتت ت تت تتت تت تتت .ت تتتتتتتتتت تت ت
) ت ت تتتت ت تتت تتت تتت ت ت تتتتت 30 تت تتت ت ت تت ت (
ت تتتتتت تتت ت تتتتت تتتتتتتت تتتت تتت تت تتتتت
) تت تت ت ت تتتتت ت ت تتتت ت ت تتت 24 تتتتتت ت تت ت (
.تتتت تت تتتتت تتتت
تتت تتتتتت تتتتت (ت)
) ) ( ت تتتت ت تتت ت تتتت ت ت تتتتت تتتت تتت تتتت
تتت تت تتت تت تت تت تت تتتتتت ت ت تتتت ت ت تتت
) ت تتت ت تت 20 ت تتت ت ت تت ت ت ت تتت ت تتتتت تتت (
ت تتتت ت ت تتت تت ت تت تتت تت تت تت تت تت تتت تت
تتتتتت تتت
) )) ( تتت تت تتت ت تت ت ت تتت تتتت تتتت تت تتتت
تتت تتتت ت ت ت تت تت ت تتتت ت تتتتت تتتت تت
تتتتت تتت تتتتت ت تتت تت تت تتتت تتتتت ت
.تتتت ت تتتتتتتتتتت تتتت تتتتت تتتتت
115
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تت تت :ت تتتتت ت تت (تت تتتتت) تت تتتتتت ( تت)
تتتتت تت ت تتتت ت ت تتت تت ت تتت تتتت تت تتتتتت
تت تت تت تتت تتتتت تتتتتتتت)تتتت ت ت تتتت
.(تتتتت تتتتت تتتتتت
تتتت تت تت تتتت ت تتت تتت ت تتتت تتت ت تت تت (ت)
.تتتت ت تتتتتتتتتتتت
تتت تتتت تتت تتت ت تت تتتت تتتتت تتت تت تت (ت)
تتت ت تتتت تتتت تتت ت تتت ت تتتتت ت تت تت
تتت تتت ت تتت ت تتتت تتتتت تت ت تتت تتتتتتت ت
(تتتتت تتتتتت تت تت ت ت تتتتتت تتت ت تت) تتتتت
.تتت تتتتتت تتتت
.تتتتتتتت تتتتتتتتت تتتت (ت)
ت تت تت تتت تتت ت تتتتت تت تتت ت تت ت (ت)
.تتتتت تتتت تت تت تتتتتتت تتتت تتتتتتتت
تت تتتتتت تتتتت تتتتتتتتتت تتتتتتتت تتتت (ت)
تتتتتتت تت تتتت تتتتتت تتتتت تتتت ت تتتتتت
.تتتتت تتتتتت تتتت تتت
تتتت تتتت تتتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتت (ت)
تتتتتت تتتت تتت تتتتت تتتتت ت تتتتت تتتت
.تتتتت
تت تت تت تتت تتت تتت تتتتت تتت تت تت تت (ت)
تت تت ت تت تتت تت تتتتتت تتت تتت تتت تتت تتت
تت تت تت ت تت تت تتت تت ت تتتت تت تتتتت ت ت تتتت
.تتتت
تتتت تتت تتتتتتت تت تتتتت تتتتت تتتت تتتت (ت)
تتت تتت ت تتتتتتتتتت تتت ت ت تت ت تتتتتتتتت
ت ت تتتتت تت ت تتت تت تتتتت تت تتت تتت تتت ت تتت
.تتتت تتتت تتتتت تتتتت تتتتت
111
111
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
یناz9ا 'ب ینی%خت pرjم _ 8ه '%ی%h
:تتتتتتت تتتتت تتتتتت تت تت تتتتتت تتتت تتت
:تتتتتت
1 ت تتتتت تتتتتت) تتتتتتتتتتتتتت تتت تتت .
(تتتتتتتتتتتت
2 تتت تت ت تتت ت تتتتتتت) تتتتتتتت ت ت تتت تتت تت .
تت ت تتتتت تتتتت ت تتت ت تت ت ت تتت ت تتت
:(تتتتتتت
تتت ت ت تتتت تت ت تتتت ت تتت ت ت تتتت تت ت (ت تت)
:تتتتت تتت تتتتت تتتتتتتت
) ) ( تت ت} ت ت تتت تت تتت تتت ت ت ت تتتت
تتت ت تت تتتت تتت تتتتتت تتتتتتتتتت 6.1 {(ت)
تتت ت ت تتتتت تت تتت ت تت تتتت ت تتت ت تتت
تتتت تت تتتت) تتت تتتتت تتتتت تتتتتت تتتت
) تتتتتت تت 12 تتت تت ت ت تت ت ت تت ت (
) تتت تتتت (تتتتت تتتتتتتتتتتت 90 تتتت تتت (
تت تتتت تتت تتتتت ت تتت تت تت تتتتت ت ت تتت
تتتتتت تتتتت تتتت تتتتت تتتتتت
) )) ( تت ت} ت ت تتت تت تتت تتت ت ت ت تتتت
تتت ت تت تت تت تت ت تتتتتت تتتتتتتتتت 6.1 (ت)
ت تت تتتت ت تتت ت تتت تتتتتت ت تت ت تتتت ت
تتتت ت ت تتتتت ت تتت تتت ت ت تتتتت تت تتت
) تت تتتتت تتتت تتتت تتت تتتتتت تتت تتتتت
90 تتت تتتتت ت تتت تت تت تتتتت ت ت تتت ت تتت (
.تتتت تتتتت تتتت تتتتت تتتتتت تتتتتت
114
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تت تتتتت تتتت ت ت تتتتت ت تتت تتت ت ت تتتت (ت)
) تتتتتت) 12 تت ت تت ت تت تتت ت ت ( تتت تت تتتت تت
.تتتتتت تتتتت تتتتت تت تتتتت تتتتتت تتتتتت
تتتتت تتت ت تتت تتتت (ت)
تتت تت تت ت :ت تت ت تتتت تتت تتتت تتتتت تتتت (ت)
تتتت ت تت تت تتتت ت تت تتت ت ت ت تت تتتتت تت
تتتت تتتت تتت تت تتت ت تتت تتت تت تتت تتتتتت ت
ت تتت تتت تت تتتت ت ت تت تتتتتت تتتتت تتتتتتتت
ت ت تت تتتتتت تتت تتت تتت تتتتتتتت تت تت
.تتتت تتتتت تتتت تت تتتت تتتتتتتت
ت تتت ت ت تتتت تتت ت تتت ت تتتت تتتت تت تت ( تت)
تتتت ت ت ت تتت تت تتت تتت تتت تت تت ت تتتتت
.تتتت
تتت تتت ت ت تتتت ت تتت تتتتتت ت تت تتت تت تت (ت)
ت تتتتت تت تتت تتت ت تتتتت تت تتت تتت تتت تتتت
.تتت تتتتت
تت تتت تتت تتت تتت تتتتت تتت تت تت تت (ت)
تتتتتتت ت تت تت ت تت تتت تت تتتتتتتتتتتتتتت
.تتتت تتت تتت تتتت تتتتت تتتتت تت تتتتتت
ت تت تت تتت تت ت ت تتت تت تتتتت ت تتت تت تت (ت)
ت ت تتتتت تتتت تتتت تتت تتت تتتتتتتتتت تتتت
تت تتت تتتتت تتتتتت تتتت تتتتتت ت تتتتت تتتت
.تتت تتتت تتتت تتتتت تت تت تتتتتت
11?
11?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
C)نهد 2#امر9 یاه تی0$.م _! _ '%ی%h
:تتتتتتت :تتتتتت تتتتت تت تتت تتت
- & 1 7دوA Bدادرا, ر&اشم %تسدرد B*ن@د a1امف Pسو+ *1ا! ') یا@ .اوما & تلیهس+ /تام*$
- & 4 7*نوA Bدادرا, ر&اشم رایت$ارد B*ن@د a1امف Pسو+ *1ا! ') را9م@ یو1ام: & ی9Dسم نا*نمرا)
116
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت&ادرپ 2یپ "ی%Hت 'مرو9 _ >+? '%ی%h
:ت تتتتتت تتت ت ت ت 6.4 تتت ت ت تتت تت تتتت ت (ت تت) 6.4
.تتت تتتتتت تتتتتتت تتت تتتتت (تتت)
#$ادپ aیپ یا! ی9نا! #نامj
{تت تتت تتت ت تتت ت تتتت ت ت تتت تت ت}
---------------------------------------
7o0ن#• §§§§§§§§§§§§§§§§§ {تتتتت تتتتتت تتتت ت تتت}
11I
11I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7x#رات §§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >#$ادپ aیپ 0یم|+ BرامA
§§§§§§§§§§§§§ ') B*A Bداد NلFا ام '! {تتتتتت تتتت تتت} šر&اشمš Gان! *عبنمT
§§§§§§§§ BرامmmA دادراmm, Yدوmmشیم داmm1 ---------تتت ت {تتتتتت ت تتتتت}
{تتتتت تتتتت تتتتت} ----------- تتتتت تتتت دادرا, Gان! *عبنمT
Yدوشیم دا1 تتت تت 7#سا Bدومن *-(
/دادراmm, P1اmmA MmmبF 'mm) 8ینا*mmیم اmmم /ن^mm! B&ل( ت تتتتتت ˜mmDبم 'mm! #mm$ادپ ammیپ "mm1
§§§§§§§§§§ {تتت ت ت ت ت تتت} (-------------) {تت تتت ت تتت}
.تتتت تتتت تتتتتت تتت تتتتت تت تتتتتتت
/01ر&اmmشم #mmساو$رد %اmmسا 'mm! §§§§§§§§§§§§§§§§§§ اmmم {ت تتت تت ت} 'Dیmmسون1*!
˜mmDبم =ا =&اmmCتم NوmmمCمرد 'mm) ار ˜لاmmبم اmm1 ˜mmDبم Nوmmن@ 'mm) 8ی1اmmمنیم *mmهع+ یmm1H+ & یعط,روmmF
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ {تت تتت ت ت ت تتت } Y§§§§§§§§§§§§T ت تتت}
{تتتت تت
1
یmm1H+ mmی•ل!ا اmm! Bاmmم@ امmmA یmm1H+ #mmساو$رد 0یل&ا #فا1رد uHم '! *Aابن ۀ
amیپ 01ر&اmشم '91Fاm$ 'm! *mنا Bدوmمن u-ن دادرا, 01ا #H+ ار دو$ {1اج& 01ر&اشم '9ن1ا! ینبم
7#$ادپ 8ی@او$ امA '! /*نا Bدومن BداSتسا دادرا, nر*نم تام*$ =ای• *dا-م '! ار #$ادپ
amیپ & دmی< تروmd *m1ا! 'm) Bدوm! #نامmj 0m1ا #mH+ #m$ادپ & اm(دا Nوmن@ یاm! KA "1 01ا
رد §§§§§§§§§§§§§§§§§ بmmmمن 2اmmmس: =ا 01ر&اmmmشم Pmmmسو+ *mmm1ا! ‹وmmmف nر*mmmنم #mmm$ادپ
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ {تتتت تتتت ت تتت} 7دد< #فا1رد
01ر&اmmشم Pmmسو+ B*mmA '1داmm+ #mm$ادپ ammیپ ˜mmDبم اmm! #فmmشیپ ناmm1جرد *mm1ا! #نامmmj 0mm1ا ˜Dبم•)ا *:
mس) /دوmشیم ';ارا اmم 'm! & }3mشم 'ناm@ام یاm@ 2اmس: تروmd B*A M1*p+ یا@ یپا)رد '91روF
#mm$ادپ 01ر&اmmشم 'mm9ن1ا)q اmm! 'ناmm@ام #mm$ادپ M1*mmp+ #فا1رد uHم '! E,ا *: #نامj 01ا 7دد<
/§§§§§§§§§§§§§§§§§ یراmmm) =&ر §§§§ رد اmmm1 *mmmنا Bدوmmmمن Emmmم9م روmmmF ار ن^ Bراmmm!&د 4
§§§§§§
4
0mm1ا #mmH+ #mm$ادپ یا! اjا-+ Nون@ /'Cیتنرد 7دد_یم رابت(ا *,اف *Aا!تم*-م ') Gا*)@
7دد< #فا1رد ‘1را+ =ا Eب, ا1رد تفد 01ارد ام Pسو+ *1ا! 0یم|+
BرامmmA E9mmشلا *mmHتم Gاmm9:ا #mmAاد†نرد ا! 0یم|+ 01ا 6Iy یاmm! یmmDDملا 0mmی! تراmmC+ ‹اmmFا '1mmشن
7*Aابیم ا@ #نامj یاjا-+
1
B*A }3شم دادرا,رد '91روF #$ادپ aیپ دو$ راعسا '! Bاو$ & *@*! ناشن ار #$ادپ aیپ ˜Dبم ') ار ˜Dبم "1 *1ا! B*نن) #نامj
7*1امن nرد /#سا E1*ب+ E!ا, 'نادا=^روF ') B*ن@د a1امف '! .وب, E!ا,راعسا "1 '! ا1 /#سا
4
01ا *1*م+ #ساو$رد ا+ #Aاد *@او$ تر&j B*ن@د a1امف /دادرا, Eیم9+ یا! داعیم *1*م+ Gا_ن@رد 7*ی1امن nرد ار 'ع,وتم 8ت$ ‘1را+
B&ل( B*ن@د a1امف /0یم|+ 'یه+رد 7*Aا! 0یم|+ داC1ا ‘1را+ 8ت$ =ا Eب, & یبت)روF *1ا! #ساو$رد وOم@ 7*1امن B*نن) #نامj =ا ار 0یم|+
'9ی+*م "1 یا! 0یم|+ 01ا راب91 *1*م+ '! B*نن) #نامjš >*@*! را, '†:لم دروم ی$ا Eب,ام ا1 ی$ا B-ف رد / 'مروفرد ار E1q 0تم ندومن
0یم|+ '! ';ارا #هج #ساو$رد وOم@ /*1*م+ وOم@ یا! B*ن@د a1امف یبت) #ساو$رد '! 2اوجرد /*Aابن g.اس "1f gBام aAf =ا =&اCتم
7*1امن یم '-فاوم š7#نامj ‘1را+ 8ت$ =ا Eب, B*نن)
11k
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
{تت تتتت}
تت ت تتت تتت ت تتتت ت ت تتت ت تت ت تت تت تت :تتتتتتت
تت ت تتتت تتتتت ت تتتت تتتتت تتت تتتت تتتتتت تتت
.تتتت
11s
11s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'میمj 4 - >01ر&اشم تام*$
]ط-ملا! #$ادپ دادرا,
11y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1

01ر&اشم تام*$
]ط-ملا! #$ادپ
11z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تا=ر)نم
1 دادرا, 'مروف 7 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14?
4 دادرا, یموم( P1اA 7 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14k
1 یمو%( -ا./ا 5 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 16S
171 تاS1ع+ 14s
174 دادرا,! Lفان نونا, 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14y
17? نا!= 14y
176 تانل(ا 14y
17I EHم 14y
17k .Jسم و|( #ی:لd 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14y
17s #ی:لd ا! نا< B*ن1امن 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14y
17y ا@ #یSD9م & تایلام 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14y
17z {D-+ & داسف 14z
6 دادرار4 x39 ! *#)عت D*ی%.ت D+اy[ 5 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1Al
471 دادرا, رابت(ا 1?5
474 تام*$ یاجا =ا•^ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?5
47? دادرا, 8ت$ ‘1را+ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?5
476 تاییغ+ ا1 E1*ع+ 1?5
47I 'ب,تم ی• ت\ا: 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?5
47k ‘سف 1?1
A ر!اشم یاه تی0$.م 5 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1A6
?71 یموم( 1??
?74 ]فانم دا|+ 1??
?7? #یمHم 1??
?76 دوA 'تف< *1ا! ر&اشم Pسو+ '91ا 'می! 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1??
?7I *1امنیم ار B*ن@د a1امف یDب, یرو†نم 2اC1ا ') ر&اشم تاما*,ا 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?6
?7k ی@دروپار یا@ #یSD9م 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?6
?7s *Aابیم B*ن@د a1امف #ی9Dم ر&اشم Pسو+ B*A 'یه+ دانسا 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?6
?7y aیتS+ & 'ن1اعم /'بساHم 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?6
671 نا*نمرا) …یjو+ 1?6
674 نا*نمرا) u1وع+ ا1& یران)! 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?I
Y C)نهد 2#امر9 یاه تی0$.م 5 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1AY
I71 #یفاعم & #ن&اعم 1?I
I74 ا@ #یSD9م & تایلام '! Kو!م یاجا E!ا, نونا,رد تاییع+ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?I
I7? تلیهس+ & تام*$ 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?I
S ر!اشم 'ب اه ت&ادرپ 5 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1AY
k71 ]ط-ملا! #$ادپ 1?I
k74 دادرا, #می, 1?k
145
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
k7? یفاjا تام*$ یا! #$ادپ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?k
k76 #$ادپ تار-م & P1اA 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?k
k7I ا@ #$ادپردی$ا+ نابج 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?k
s71 †ن 0س: 1?k
X تا(+انم */ 5 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1AS
y71 'ناتس&د Epف& E: 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?k
y74 '(=انم E: 1?s
±±± دادرا, cا$ P1اA 7 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1?y
6 81امj 7 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16s
تام)& gیhوت ^ Eلا '%ی%h 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1RW
یهدروپار تا#ر!رh ^ ب '%ی%h 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1RX
ی(ر9 "#ر!اشم ! ی)ی$ک fا)نمراک ^ @ '%ی%h 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1RX
ی=را& راعسا 'ب دادرار4 ت%ی4 Tی.0ت ^ د '%ی%h 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1Rk
یناz9ا 'ب دادرار4 ت%ی4 Tی.0ت _ 8ه '%ی%h 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1Yl
C)نهد 2#امر9 dسوت C) \هار9 تeیه3ت ! تام)& _! '%ی%h 555555555555555555555555555555555555555555 1Yl
ت&ادرپ 2یپ تنا%h 'مرو9 ^ + '%ی%h 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 1Yl
'م);م
1 7 ناm< B*mن1امن & ی+ا)را*m+ تارادا BداSتmسا روm†نم 'm! ی+روmشم تام*m$ یا! یرایعم دادرا, 01ا
Gاmن! *mmعبنمT اهن^ B*نن) Mیبط+ Gاmmن! *mعبنمT ی+روmشم #)mmA "m1 '9ی+روmdرد Yناm< B*mن@د a1اmمف
Gا*3تmسا تام*m$ GاmCنا یاm! دmی_یم تروmd ]ط-ملاm! #m$ادپ %اmسا! ن^ Rاmعم ') ار Yر&اشم
141
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
یاm! دادراm, 0mm1ا=ا BداSتmmسا /ت\اm: وmOم@رد 7#mmسا B*A 'یه+ تا)را*+ یسیلاپ Bرادا Pسو+ /*ن1امن
7*Aابیم یرابجا /*نوA E1وم+ یفاش9نا ا1 یدا( 'جدو! =ا لv ) ا1 اvمس, '9ی1ا@ دادرا,
4 7 یرایعم دادرا, cاmm$ P1اA /دادرا, یموم( P1اA /دادرا, 'مروف >*Aابیم a3!راهb EماA
دادرا, یموم( P1اA *1ابن B*ن@د a1امف دادرا, 01ا =ا BداSتسا Gا_ن@ 7*Aابیم ن^ 81امj & دادرا,
دادراm, cاm$ P1اmA Mm1F =ا omd *m1ا! Bh&mپ #ی@اmم یر&j E1*ع+ Nون@ 7*@د ییغ+ ار
7دی< تروd
? 7 \v ومعم mmی• & …mmjا& اmmجا Emm!ا, Q1ا`& ') *نوشیم BداSتسا یت,& ]ط-ملا! #$ادپ یا@ دادرا,
ر&اmشم وmOم@ & Bدوm! 0ی;اپ اvتبسن ر&اشم Pسو+ B*A 'تف1Lپ ی+راC+ تاط$ '9ی+روdرد /*Aا! 8هبم
'm! „m1اتن %اسا! #می, وOم@ 7 *نAا! Bدام^ ]ط-ملا! #$ادپ B*A '-فاوم #می, ا! دادرا, یاجا یا!
.&*mmج MmmبF 'mm) *mm1امنیم '-فاوmmم B*ن@د a1امف 7دد_یم #یب•+ر&اشم Pسو+ B*A 'یه+ یا@ –ن .ومA
#mعSنم 7*m1امن #m$ادپ 01ر&اmشم 'm! تاmAرا‡< .اm•مروF 'm! 0یعم „1اتن یD1وH+ '! Kو!م #$ادپ
ترا†ن ن&*! „1اتن ا! od B*ن@د a1امف /*Aابیم ن^ یرادا ی< Bداس ]ط-ملا! #$ادپ دادرا, B*م(
/.اmm•مروF 'mm! >]ط-ملاmm! #mm$ادپ %اmmسا! \v وmmمعم تاعلاطم 7*Aا! *Aا! یjار نا*نمرا) د)را) =ا
7*ن!¤یم GاCنا یینCنا تاعلاطم & Bداس ی1Lپ نا9ما /روت9س /داpت,ا /ا@ نلپتسام /ا@ ی&س
تام*$ یا! دادرا,
01ر&اشم
144
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
]ط-ملا! #$ادپ
نایم

gB*ن@د a1امف Gانf
&

gر&اشم Gانf
>‘1را+
15 دادرا, 'مروف
]ط-ملا! #$ادپ
Y*نوA oL: ی1اهن 0تم =ا *1ا! ا@ #Aاددا1 Gام+ wBدو! یرایت$ا g f 0یسو, E$اد 0تمT
‘mm1را+=ا Yدوmmشیم داmm1 šدادراmm,š Gاmmن! *mmعبنمT 'mm) دادراmm, 0mm1ا {تتت} Bاmmم =&ر ت{تت ت}
ت{تتت} نایم {تتتتت تتتتتت تتت} ommF "mm1=ا ت ت a1اmmمفš Gاmmن! *mmعبنمT
14?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
& Yدوشیم دا1 šB*ن@د تتت} /ر&اmmشم تت} mm_1د {ناmmج=ا Yدوmmشیم داmm1 šر&اmmشمš Gاmmن! *mmعبنم *mm-(
7دد_یم
f 7تاددا# تتتتت تتتت تت تت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتت
تت تتتت ت تتتتت ت تتت تت تت تت ت تتت تت ت تتتتت تت
..." :تتت اmm1 Gویmmسسن) /اmm@ #)mmA '1داmmH+ا _1د {ناج=ا & Yدوشیم دا1 B*ن@د a1امف Gان! *عبنمT
GاmmHنا یاm! B*mmن@د a1امف E!ا-مرد 'نا<ا*ج & xتشمروF "1 @ E1q یا@ #)A ! Eمتشم 0مCنا
Gان! دادرا, 01ا #H+ر&اشم {1اج& Gام+ {تتتتت تتت} & {تتتتت تتت} Gاmmن! *عبنمT
7دد< یم *-( _1د {نا: =ا Yدوشیم B*یمان ر&اشم
'9ن1ا #Aاد†نرد ا!
Gاmmن! *mmعبنم 'mm)T 0mmیعم ی+روmmشم تام*$ ') *Aا! Bدومن #ساو$رد ر&اشم =ا B*ن@د a1امف YQلاT
7*@د GاCنا #سا B*A Q1ع+ دادرا, 01ارد '91روF ار Yدوشیم دا1 šتام*$š
Y2T & نا*mmنمرا) /ی9Dmmسم یاه+راهم *1ا! Bدومن #ساو$رد ی&=ا B*ن@د a1امف ')ر&اشم }3A
دادراmm, 0mm1ارد nر*mmنم تارmm-م& P1اA MبF ار تام*$ ') *1امن '-فاوم& 'تAاد ار ی9ین3+ ]!انم
w*@د GاCنا
YnT B*mنن) Em1وم+ =ا ار راmبت(ا اm1 iوm(ل! "mم) /'mj, اm1 'جدوm! }یp3+ B*ن@د a1امف
یلام Bوج& تتت تت تتت ت تت تت تتتتت تتتتت تتتت ت تتت}
{تتتت Bدومن g#ساو$رد ن^ یا! ا1f #فا1رد f ن^ =ا یmmش3! ا+ دراد *p, & تتتتت ت
0mm1ا #mmH+ 2وmmDطم یا@ #$ادپ 'س&پ 01ا د! aیپ یا! ار giو(ل! "م) ا1 رابت(ا /'j,
T '9ن1ا xرد ا! /*1امن opم دادرا, Œ Bوmmج& B*mmنن) Emm1وم+ ا1T ی+ا)را*+ Bرادا Pسو+ ا@ #$ادپ Y
Bوmmج& B*mmنن) Emm1وم+ اmm1T Bرادا Pسو+ یرو†نم uHم '! B*ن@د a1امف #ساو$رد '! od Yیلام
/دmmی_یم تروmmd Yیلاmmم T ŒŒ & P1اmmA /‚mmی:@ =ا 'mm9ن1ا #mmAاد†نرد اmm! اmm@ #mm$ادپ وmmOم@Y
T & B*mmA 'mmتف<†نرد Yiوmm(ل! "mmم) اmm1 راmmبت(ا /'mmj, /'جدوmm!T 'یه+ 'مانت-فاوم تار-م ŒŒŒ Y
/'mmj, /'جدوmm!T 'mmیه+ 'ماmmنت-فاوم رد یmm-: Nوmmن emmی@ B*mmن@د a1اmmمف =ا mmی• یp3A eی@ '9ن1ا
ار Yiوmm(ل! "mmم) اmm1 راmmبت(ا /'mmj, /'جدوmm!T یاmm! ا(دا Nون@ ا1 Yiو(ل! "م) ا1 رابت(ا
w#Aاد *@او3ن
>*ن1امنیم '-فاوم E1q روF 0یبناج رو†نم 0یم@ '! \ا:
1 >دوA یم 'تسناد دادرا, 01ا "Sن1\ a3! E1q 'میمj دانسا 7
wدادرا, یموم( P1اA YQلاT
wدادرا, cا$ P1اA Y2T
f >Emmm1q 81امmmmj YnT :ت تتتتتت تتتتت تت تتتت ت ت تت تت تتت
ت تت ت تتتت "ت تتت تتتتت تت ت تتت" تتت تت تتتت تت
تتت تتت تتتتت تتتتتتت g
146
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
- تام*$ …یjو+ >Qلا 'میمj #سین BداSتسا E!ا,
#سین BداSتسا E!ا, - ی@دروپار تر&j >2 'میمj
- ی(ف 01ر&اشم & ی*یD) نا*نمرا) >n 'میمj #سین BداSتسا E!ا,
- یجرا$ راعسا '! دادرا, #می, "ی9S+ >د 'میمj #سین BداSتسا E!ا,
- یناغفا '! دادرا, #می, "ی9S+ >m@ 'میمj #سین BداSتسا E!ا,
Pسو+ تلیهس+ & تام*$ >& 'میمj #سین BداSتسا E!ا, - B*ن@د a1امف
>= 'میمj #سین BداSتسا E!ا, - #$ادپ aیپ #نامj 'مروف
4 {1اج&& ‹و-: 7 >cوp$ '! دد< nرد دادرا,رد *1ا! ر&اشم & B*ن@د a1امف
& w*ن1امن ƒاجا دادرا, 01ا Gا9:ا ا! #-!اطمرد ار تام*$ *1ا! 01ر&اشم YQلاT
7*1امن ر&اشم '! دادرا, 01ا Gا9:ا ا! #-!اطمرد ار ا@ #$ادپ *1ا! B*ن@د a1امف Y2T
اmm|ما)Lلا ‹وmف .اmس& =&ر 0mیل&ا =ا دوm$ یاm@ Gاmن #H+ ار دادرا, 01ا '9یdا3Aا =ا ی< B*ن1امن '!
7*ن1امنیم
=ا ی< B*ن1امن '! & oF=ا تتتتت تتتتتت تتتتتت تتت}
{تتتتتتتت

{تتتتتت تت تتتتتتت}
=ا ی< B*ن1امن '! & oF=ا {تتتتت تتت}

{تتتتتتتت تتتتتتت}
14I
14I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
f :تتتتتتت تتتت تت تت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتت
تتتتت تتتتت تتتتت تتتت تتتتتت تتت تتتت تتتتت
:تتت تتت تت تتتتت تتتتتتتت تتتتت g
01ر&اشم یا|(ا =ا "1@ =ا ی< B*ن1امن '! & oF=ا
{تتت تتت}

{تتتتتت تت تتتتتتت تتت}
{تتت تتت}

{تتتتتت تت تتتتتتت تتت}
14k
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
65 دادرا, یموم( P1اA
1 یموم( Gا9:ا 7
14s
14s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
171 تاS1ع+ '9ی+روmmdرد Emm1q P1اmmA /*mmAا! B*A nرد_1دروF 0تمرد '9ن1ا ƒان•تسا '!
>*1امنیم Bدافا ار E1q ینعم دوA BداSتسا دادرا, 01ارد
/*mmنراد ینونا, #ی•ی: ناتسناغفارد '91دانسا Gام+ & 0یناو, >Lفان نونا, YQلاT
B*Aرداd /#سا B*A }3شم دادرا, cا$ P1اAرد '91_1د روش)رد ا1
7*Aابیم /دد_یم Lفان اvت,وف اvت,& &
>یلاmم Bوج& B*نن) E1وم+ Y2T B*mنن) 'mیه+ تارادا & اm@داهن /تاmسسJم Gاmم+
/iوmm(ل! "mmم) /'جدوmm! #mmH+ تام*mm$ یاmm@ #mm$ادپ یاmm! یلاmmم Bوmmج&
*Aابیم _1د یلام 'مانت-فاوم@ ا1 رابت(ا /'j,
'mm! ار تام*mm$ دادراmm, 0mm1ا #H+ ') 'ما( & یdوp$ داهن@ >ر&اشم YnT
7*1امنیم 'j( B*ن@د a1امف
B*mmA 'میمmmj دانmmسا Gاmmم+ & 0یبناmmج Pmmسو+ B*mmA ƒا|ما دادرا, >دادرا, YدT
Bدام #سلرد nر*نم 1 /دادراmm, cاmm$ P1اA /دادرا, یموم( P1اA 01ا /
7*نAابیم 81امj &
Bدام ا! #-!اطمرد ') تام*$ یاجا یا! #می, >دادرا, #می, Ym@T k *mm1ا!
wدوA #$ادپ
Bدام MبF دادرا, 01ا '91=&ر >=ا•^ ‘1را+ Y&T 471 دادرا, یموم( P1اA
7*1^ یمرد ƒاجا 'D:م '!
7*Aابیم یناغفا =ای•راعسا Nون@ >یجرا$راعسا Y=T
YrT µV 7*Aابیم دادرا, یموم( P1اA >
7*Aابیم ناتسناغفا یملسا یروهمج #مو9: >#مو9: YKT
ناتmmسناغفا یملmmسا یروmmمج یلوmmپ *mm:ا& >یmmD$اد یلوmmپ *mm:ا& YیT YیناmmغفاT
7*Aابیم
>وmm|( YxT & Gویmmسسن) /#)راmmشم B*mmن@د Eی9mmش+ یاmm@ داmmهن =ا "mm1@
7*Aابیم ن^ یا@داهن Gام+ =ا تراب( ƒا|(ا & w*ن1امنیم داC1ا ار ا@ 0مCنا
یmmنعم 'm! 0یبناmmج & "mm1@ /ر&اmmشم اm1 B*mن@د a1اmmمف >YoFT {ناج Y.T
7*Aابیم اهن^ ی&د@
'mm! & Gا*3تmmسا یmm(ف 01ر&اmmشم اmm1 ر&اmmشم Pسو+ '9یdا3Aا >نا*نمرا) YGT
7*Aابیم /*ند_یم Qی`و+ ن^ =ا a3! ا1 تام*$ یاجا رو†نم
YنT XV E1*mmع+ دادراmm, یموم( P1اA ن^ Pسو+ ') دادرا, cا$ P1اA >
7*ناوتیم B*A Eیم9+ ا1
14y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
Qmmلا 'میمmjرد '91روmF /دادراmm, 0m1ا #1ا(ر ا! '9ی1ا@را) >تام*$ Y%T
7دد_یم اجا ر&اشم Pسو+ B*A …1ش+
ار تام*mm$ =ا یmmش3! ر&اmmشم '91داmmهن اmm1 }3mmA@ >یmm(ف 01ر&اmmشم YNT
7*1امنیم دادرا, اهن^ ا! ی(ف روF
7*Aابیم #فا1رد توب• ا! ی1H+روF 'ب+ا9م >یبت) YiT
174 Lفان نونا,
دادرا,!
یسS+ & ینعم /دادرا, 01ا Lmmفان نوناmm, Pسو+ *1ا! cا3Aا نایم 'ط!ار & ن^
7دی< تروd
17? نا!= & .&تmmن) ناmm!= 'mm) دادراmm, cاmm$ P1اAرد }3شم نا!= '! دادرا, 01ا
دادراmm, Bدوmm! دادراmm, 01ا یسS+ ا1 ینعم '! Kو!م E1اسم Gام+ یا! یم=\
7دد_یم ƒاجا ن^ '!
176 تانل(ا
17671 '-فاوم ا1 #ساو$رد /نل(ا Nون@ #-!اmmطمرد B*mmA Bداد =اmmCم ا1 G=\ یبت)
اvp3A '9ینام= '-فاوم ا1 #ساو$رد /نل(ا وOم@@ 7*Aابیم دادرا, 01ا ا!
دوmmA Bداد Emm1وH+ Bدوmm! &ا یناون( 'ب+ا9م '9یفF #ی:لd ا! B*ن1امن "1 '!
دادراmm, cاmm$ P1اmmA رد }3mmشم %رد^ 'mm! {ناmmج وmmOم@ 'mm! '9یناmmم= ا1
7دد_یم ی-D+ 'تف< تروd ا1 B*A Bداد /دوA .اسرا
17674 "1@ یmmه<^ #mmهج mm_1د {ناmmج 'm! یبmmت) NلFا نداد اmm! *mmناوتیم 0یفF=ا
7*@دییغ+ ار ن^ دادرا, cا$ P1اAرد دو$ }3شم %رد^ یغ+ درومرد
17I EHم تروmmd #سا B*A }3شم Qلا 'میمjرد '9یتیع,وم ا1 EHمرد *1ا! تام*$
وmmOم@رد /*mmAا! B*mmشن }3mmشم cاmm$ 'mmSی`& #یع,وم '9ی+روdرد & دی<
ن^ 'mm! B*mmن@د a1اmmمف '91روmF /mm_1د یاmmج اmm1 ناتmmسناغفارد Bاو$ /ا@ EHم
7*ناوتیم B*A ƒاجا /*Aا! Bداد یرو†نم
17k و|( #ی:لd
.Jسم
0mmمCنا اmm1 Gویmmسسن) / #)A 01*نb #)راشم .ومشم ر&اشم '9ی+روdرد
P1اmmAرد }3mmشم داmmهن 'mm! 'Dیسون1*! ƒا|(ا /*Aا! داهن "1 =ا تشی! یا@
& ر&اmشم ‹وm-: Gاmم+ ƒاmجا =ا یm< B*mن1امن 'm! Gا*m,ا #mهج دادراm, cا$
#فاmm1رد .ومmmA 'mm! /دادراmm, 0mm1ا #mmH+ B*mmن@د a1اmmمف Emm!ا-مرد {1اmmج&
/*mmAا! یmmمن ن^ 'mm! د&*mmHم اmmما B*mmن@د a1اmmمف =ا اmm@ #mm$ادپ & اmm@دومن@ر
7*ن1امن #ی:لd u1وS+
17s ا! نا< B*ن1امن
#ی:لd
اmm1 G=\ *نmmس@ & دmmی< تروmmd #mmسارا, ')=اmmCم اmm1 G=\ Gا*mm,ا Nوmmن@
ددmm< ƒاmmجا ر&اmmشم اmm1 B*mmن@د a1اmmمف Pmmسو+ دادراmm, 0m1ا #mmH+ ')=اmmCم
B*mmA ƒاmmجا دادراmm, cاm$ P1اmmAرد }3mmشم یمmmسر نا*mنمرا) omF=ا
7*ناوتیم
14z
14z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
17y #یSD9م & تایلام
ا@
/اmm@ #mmیSD9م /تاmmیلام وmmOم@ *mm1ا! اهن^ نا*نمرا) & /ی(ف 01ر&اشم /ر&اشم
Lmmفان Emm!ا, نوناmm, MmmبF ار B*mmA ]mmj& 8ی-تmmسمی• تاmmیلام 1اmmس & اmm@ Žmmیف
7*ن=اد‰! /#سا B*A }3شم دادرا, cا$ P1اAرد '91روF
17z {D-+ & داسف
17z71 تاS1ع+ 'mm!T ی+ا)را*mm+ تارادا=ا دوmm$ یراmm) R&رmm! یmmنبم تا)را*+ یسیلاپ Bرادا
Em1وم+ "m1 =ا راmبت(ا iوm(ل! "mم) /'mj, /'جدوm! ]Sن1q دافا .ومA
Pmmسو+ 'mm91دادرا,رد EماmmA 01ر&اmmشم دادراmm, نانOم@ /Yیلام Bوج& B*نن)
ی,ل$ا تارایعم 01+ *نD! ا+ *1امنیم اjا-+ /دوشیم E1وم+ Bوج& B*نن) E1وم+
/یmmسیلاپ 0mm1ا MmmبF 7*ن1امن #1ا(ر ا@ دادا, وOم@ یاجا & 2ا3تنا 0ی: ار
>تا)را*+ یسیلاپ Bرادا
>*1امن یم Q1ع+ ی+^ را, ار E1q تا:لطdا 89: 01ا رو†نم '! YQلاT
T Œ Y 7دا39 R=را اmm! ‡mmیb@ ندوmmمن #mmساو$رد ا1 /#فا1رد /نداد /داهنشیپ
Emm:ام رد ار 'ماmm( *mmنمرا) #یلاmmعف 8ی-تmmسمی• اmm1 8ی-تmmسمروF 'mm) #mmسا
w*@درا,ی•ا+ #H+ دادرا, یاجا ا1 2ا3تنا
? ŒŒ 7:88$;ت > =ا تراmmب( ی•اmm+ #mmH+ روmm†نم 'mm! M1اmm-: یراLmm<&ف اmm1 Emmعج
w*Aابیم دادرا, یاجا ا1 2ا3تنا E:ام ندادرا,
? ŒŒŒ 7<+اس > ی@ا<^ ن&*! ا1 & ا! 01ر&اشم تشی! ا1 &د نایم R=اس ا1 rF
rوطmmسرد /ی_ت$اmmس 8mmی, داmmC1ا رو†نم '! /B*ن@د a1امف ا1 ی+ا)را*+ Bرادا
w*Aابیم یت!ا,ر ی•
T Œ’ Y 7راب=ا '! 8ی-تسم ی• ا1 8ی-تسمروF ن*یناسر رj *1*ه+ ا1 رj
G*m( یاm! ندادرا,ی•اm+ #mH+ روm†نم 'm! اmهن^ یاm@ یm1اراد اm1 cا3mAا
7*Aابیم دادرا, یاجا ا1 ی+ا)را*+ E:امرد ناA xاتAا
17z74 *1ا! '91ی!ا*+
دد< qا3+ا
رادا ناmm< B*mmن1امن 'mm) دوmmA GوDعم تا)را*+ E:ام =ا ینام=@رد Bا<@ Y2T ۀ
iوm(ل! یاm@ "mم) اm1 رابت(ا /'j, /'جدو! =ا ]Sن1q cا3Aا ا1 ی+ا)را*+
دادراm, یاmجا اm1 2اm3تنا Em:ام ناmm1جرد راmبجا ا1 R=اس /{D-+ /داسفرد
Bرادا .وmmب, Emm!ا, ی+ا)را*mm+ رادا {mmسانم & ],وم '! Gا*,ا ن&*! /*نا 'تAاد #سد ۀ
نابmج روm†نم 'm! یلاmم Bوmج& B*mنن) E1وم+ ا1& 'یلام ترا=& تا)را*+ یسیلاپ
وmmغل دادراmm, 'mm! B*mmA Bداد }یp3+ یلام Bوج& a3! نام@ /رو)Lم #یعj&
wدد< یم
>@? M1F=ا ا1 اvمی-تسم /ƒاط(ا یا! B*A داهنشیپ ر&اشم ') دوA GوDعم Bا<@
دادراmm, یاmm! #!اmm,ررد راmmبجا اmm1 /R=اس / {D-+ /داسفرد a1و$ B*ن1امن "1
*mmجا&ی• 0mmیعم ت*mmم "mm1 یاmm! اmm1 یعط,روF /#سا 'تAاد #سد †ن دروم
یفاmmش9نا ا1 یدا( 'جدو! =ا B*A E1وم+ دادرا, یاط(ا =ا B*A نل(ا P1اA
1?5
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
w*A *@او$ G&Hم یلام Bوج& B*نن) E1وم+ Pسو+ ا1
17z7? M: & Žیف
ا@ Eمعلا
'mm! ') ار یا@ Žیف ا1 Eمعلا M: Nون@ ا+ *A *@او$ اjا-+ B*ن! ر&اشم=ا
نارا) aیپ 'mm! Kاmmب+رارد /*mmنن9یمرا) Emmمعلا Mmm: E!ا-مرد '9ینا< B*ینامن ا1
دوA #$ادپ *Aا!را, ا1 B*A #$ادپ دادرا, یاجا ا1 2ا3تنا 'س&پ ار
/راm) amیپ %رد^ & Gاmن EماmA Em,ا *m: *m1ا! B*mA اشفا تاموDعم 7*1امنراه`ا
=ا o*mm@ & /راعmmسا & ˜mmDبم /*mm1امنیمرا) Eمعلا M: یا! '9یp3A & B*ن1امن
7*Aا! Bدو! Eمعلا M: ا1 Žیف L$ا
6 دادرار4 x39 ! *#)عت D*ی%.ت D+اy[ 5
471 دادرا, رابت(ا '91روF _1د ‘1را+ Gا*) ا1 0یبناج Pسو+ ن^ یا|ما ‘1را+ =ا دادرا, 01ا
N&A ‘1را+ 7*Aا! یم رابت(ا E!ا, #سا B*A)q دادرا, cا$ P1اA رد
7#سا B*A Q1ع+ =ا•^ ‘1را+ دادرا,
474 یاجا =ا•^
تام*$
دا*ع+ =ا+1د *1ابن B*ن@د a1امف Pسو+ دادرا, 01ا #H+ تام*$ یاجا
B*A }3شم دادرا, cا$ P1اAرد ') دادرا, =ا•^ ‘1را+ =ا *ع! ا@=&ر
7دد< =ا•^ #سا
47? دادرا, 8ت$ ‘1را+ Bدام #1ا(ر ا! '9ن1ا ƒان•تسا '! 47k B*A ‘سف لv ب, دادرا, یموم( P1اA
cا$ P1اAرد }3شم =ا•^ ‘1را+ =ا *ع! داعیم وOم@ نا1اپ ا! /*Aا!
7*!¤یم 'م+ا$ دادرا,
476 تاییغ+ ا1 E1*ع+ Nون@ .ومA '! دادرا, 01ا تار-م & P1اA رد ییغ+ ا1 E1*ع+ Nون@
0یبناج نایم ی1H+ '-فاوم ا! od /تام*$ ':اس رد ییغ+ ا1 E1*ع+
یا! تاداهنشیپ *1ا! 0یبناج =ا "1@ /.ا:@ '! 7*ناوتیم 'تف< تروd
7*@د را, {سانم '†:لم دروم ار _1د {ناج Pسو+ ییغ+ ا1 E1*ع+
47I 'ب,تم ی• ت\ا:
47I71 Q1ع+ 7'ب4رتمریy تbا/ ') #سا ی1 'ع,ا& =ا تراب( دادرا, 01ا #Aاد†نردا!
0یفF =ا ی91 .&تن)=ا nرا$ & 2انتجا E!ا,ی• & ینی! aیپ E!ا,ی•
تروd '! ا1 09ممان ار 0یفF =ا ی91 Pسو+ ا@ #یSD9م یاجا Bدو!
09ممان ار ن^ یاجا ت\ا: وOم@رد '91روF د=اس یDم(ی• .*تسم
7د=اس
47I74 u-ن G*(
دادرا,
ا+ ا@ #یSD9م GاCنارد 0یفF =ا ی91 #ی-فوم G*( یناو+ان وOم@ '9ی1اج
یمن BدمA دادرا, u-ن ا1 }-ن /*Aا! B*A ],ا& 'ب,تمی• #لا: =ا یAان
Gام+ Mیبط+ رو†نم '! YQلاT #لا: وOم@=ا•اتم {ناج '9ن^! K&شم /دوA
/E1*!ی!ا*+ & Eما) #ب`اوم /G=\ Kایت:ا =ا دادرا, 01ا تار-م & P1اA
وOم@ Nو,& '! ]جار + د&= 'b@ ار _1د {ناج Y2T & *Aا! 'تف<را)
1?1
1?1
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*Aا! Bدادب$ '•دا:
47I7? ت*م *1*م+ ا1 Gا*,ا Nون@ ن^ یF *Aا!را, /دادرا, 01ا #Aاد†نرد ا! '91داعیم
ا1 Gا*,ا وOم@ *ناوتن '9ی+روdرد /*1امن Eیم9+ 0یفF =ا ی91 ار 'Sی`&
.داعم ت*م /*@د GاCنا 'ب,تمی• ت\ا: 'Cیتنرد 'نیعم ت*مرد ار 'Sی`&
7دوA *1*م+ a1ا! *1ا! ن^
47I76 ا@ #$ادپ #لا: "1 Nو,& 'Cیتنرد تام*$ یاجا #هج ی1اناو+ G*( ت*م نا1جرد
& Bدو! #$ادپ MHتسم ر&اشم دادرا, 01ا P1اA #H+ /'ب,تمی•
GاCنا رو†نم '! ت*م 01ا نا1جرد تر&j ی&ر ') ار یفاjا oراpم
نابج رو)Lم ت*م 8ت$ =ا *ع! /#سا B*A EمHتم Bرا!&د #یلاعف & تام*$
7دوA
47k ‘سف
47k71 Pسو+ a1امف
B*ن@د
B*ن@د a1امف B-فرد B*A }3شم ت\ا: Gام+ Nو,& تروdرد *ناوتیم
Bدام Y&T ا+ YQلاT یا@ 47k71 "1 وOم@رد 7*1امن ‘سف ار دادرا, 01ا
T یس =ا تم) '9ی+*م رد *1ا! B*ن@د a1امف #لا: ?5 & یرا) =&ر Y
T #pA k5 *Aابن Ym@T B-ف nر*نم #لا: Nو,& تروd رد یرا) =&ر Y
7*@*! NلFا اvبت) ر&اشم '! دادرا, ‘سف درومرد
Bدام MبF MیDع+ 'ی(لFا رد '91روF /ر&اشم Bا<@ YQلاT 47y P1اA
T یس ت*مرد /#سا B*A }3شم ‹وف nر*نم دادرا, یموم( ?5 Y =&ر
a1امف '91روF تشی! ت*مرد ا1 MیDع+ 'ی(لFا وOم@ #فا1رد=ا *ع! یرا)
#یSD9م یاجا نابج '! Mفوم /#سا Bدومن '-فاوم یبت)روF ن^ '! B*ن@د
7دوشن a1و$ یا@
ا1 'تس9Aر& ر&اشم Bا<@ Y2T 7*Aا! 'تفر EیDH+ '! &ر
ت&ا|, '! †ن /ر&اشم Bا<@ YnT {D-+ ا1 داسفرد /B*ن@د a1امف
7*Aا! 'تAاد #سد دادرا, 01ا یاجا ا1 #!ا,ررد
یساسا a3! "1 *ناوتن ر&اشم /'ب,تمی• ت\ا: Nو,&•\ا! Bا<@ YدT
T #pA =ا تم) '9ی+*م رد ار تام*$ k5 7*1امن ƒاجا *Aابن یرا) =&ر Y
Bا<@ Ym@T 8یمp+ یDیلد@ '! & دو$ *1*:لd '!†ن /B*ن@د a1امف
7*Aا! 'تف< دادرا, ‘سف!
T ا! یر&اد E:ام =ا یAان ی1اهن 'Dpیف Mیبط+ '! Mفوم ر&اشم Bا<@ Y&
Bدام #1ا(ر y 7دوشن دادرا, یموم( P1اA
47k74 ر&اشم Pسو+ '! یبت) NلFا نداد ا! *ناوتیم ر&اشم یس =ا تم) '9ی+*مرد B*ن@د a1امف
T ?5 =ا *ع! *1ا! 'ی(لFا وOم@ w*1امن ‘سف ار دادرا, 01ا *Aابن یرا) =&ر Y
1?4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
Bدام YnT یلا YQلاT یا@ B-فرد }3شم 'ب,تمی• ت\ا: وOم@@ Nو,&
47k74 >دوA Bداد دادرا, یموم( P1اA
%اسا! 'ن & دادرا, 01ا #Aاد†نرد ا! B*ن@د a1امف Bا<@ YQلاT
Bدام MبF '(=انم s T „نپ & Eهb ت*م رد دادرا, یموم( P1اA 6I =&ر Y
B*یسرس #$ادپ ],وم ') ر&اشم =ا یبت) NلFا #فا1رد =ا *ع! یرا)
7دوشن ر&اشم '! .وپ #$ادپ '! Mفوم /#سا
یساسا a3! "1 ') *ناوتن ر&اشم /'ب,تمی• ت\ا: •ارد Bا<@ Y2T
T #pA =ا تم) '9ی+*مرد ار تام*$ k5 7*1امن ƒاجا /*Aابن یرا) =&ر Y
یAان ی1اهن 'Dpیف Gام+ Mیبط+ & #1ا(ر '! Mفوم B*ن@د a1امف Bا<@ YnT
Bدام #Aاد†نرد ا! یر&اد =ا y 7دوشن دادرا, یموم( P1اA
47k7? =ا *ع! #$ادپ
‘سف
Bدام #Aاد†نرد ا! 47k71 ا1 / 47k74 a1امف /دادرا, یموم( P1اA
ƒاجا ر&اشم '! ار E1q یا@ #$ادپ دادرا, 01ا ‘سف uHم '! *1ا! B*ن@د
>*1امن
Bدام #Aاد†نرد ا! #$ادپ YQلاT k یاجا یا! دادرا, یموم( P1اA
w‘سف ‘1را+=ا•^ =ا Eب, تام*$ a3! #(ان,
Bدام Y&T & YnT یلا YQلاT B-ف #Aاد†نرد ا! ‘سف #لا: ƒان•تسا '! Y2T
47k71 یلامت:ا 2وDطم opم Nون@ نابج /دادرا, یموم( P1اA
#ش<=ا! opم .ومA '! دادرا, یروف ‘سف 'Cیتنرد #$ادپ =ا! E!ا,
7Sس =ا اهن^ P1اA *جا& 0ی-Dعتم & نا*نمرا)
A ر!اشم یاه تی0$.م 5
1??
1??
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
?71 یموم(
?711 ƒاجا رایعم یداpت,ا & #1•Jم /Eما) #,د ا! ار دو$ یا@ #یSD9م & تام*$ *1ا!ر&اشم
B*A .وب, Gوم( تروd '! ') ی9Dسم 2راC+ & تارایعم ا! #-!اطمرد /ندو!
یhولان9+ & Bدادرا, B*@اشم دروم ار 8لاس #11*م 2راC+ & ƒاجا #سا
7د=ا*نارا9! ار ا@ R&ر & داوم /ت\^ 0یAام /•Jم& 8لاس تا‡یهC+ /{سانم
ا! /تام*$ ا1 دادرا, 01ا '! Kو!م 'Dˆسم@ '! Kاب+رارد *1ا! 'شیم@ر&اشم
a1امف ینونا, ]فانم=ا تا,&ا Gام+رد & Bدومن Eم( 'نا,داd B*ن@د a1امف
Nافد ی& ‹و-:=ا یموس {ناج ا1 ی(ف 01ر&اشم E!ا-مرد & Bدومن '1ام: B*ن@د
7*1امن
?74 ]فانم دا|+ B*ن@د a1امف ]فانم a1و$ B*ن1^را) درومرد '†:لم Nون@ ن&*! *1ا! ر&اشم
2انتجا اv*ج #)A دو$ ]فانم ا1 _1د یا@ دادرا, ا! دا|+=ا & 'تف<†نرد ار
7*1امن
?7471 =ا *1ابنر&اشم
& تاSیS3+ /Eمعلا M:
*ن) یراد! Bه! Bی•
Bدام MبF k od *1ا! 01ر&اشم '! #$ادپ دادرا, یموم( P1اA
#عSنمFا$ '! *1ابن ر&اشم & *Aا! دادرا, 01ا '! Kو!م #$ادپ B*نراد!رد
دو$ یا@ #یSD9م =ا ند) یلا$ 'ناAFا$ '! ا1 دادرا, 01ا #1ا(را! دو$
ار ا@ #یلاعف '! Kاب+رارد '!اشم #$ادپ ا1 QیS3+ /ی+راC+ Eمعلا M: Gا*)
/نا*نمرا) ') *ن) Edا: نانیمFا ا+ *1امن یدا1= یا@ Rل+ *1ا! & *1امن .وب,
یا@ #$ادپ Nون eی@ 8س, 0یم@ '! اهن^ نارا9شیپ نانOم@ & ی(ف 01ر&اشم
7*ن1امنن #فا1رد ار یفاjا
?7474 & ر&اشم
&ا '! 'تس!ا& cا3Aا
یا@ #یلاعفرد *1ابن
*Aا! EماA Bh&پ _1د
& دو$ /ن^ ‘سف =ا *ع! & دادرا, 01ا ت*م نا1جرد ') *1امنیم '-فاوم ر&اشم
@ 'یه+=ا اهن^ '! 'تس!ا& یاهت)A & ی(ف 01ر&اشم Gام+ & &ا '! 'تس!ا& داهن
'! Kو!م اvمی-تسم ا1 =ا „تنم Yی+روشمی•T تام*$ ا1 ینامت$اسروما /%انجا
Bh&پ یاجا ا1 ی=اس Bدام^ یا! ی+روشم تام*$ / 7*نAا! یم P1اA *جا&ی•
?747? =ا #عنامم
دا|تم یا@ #یلاعف
*1ابن ر&اشم 0ییع+ یا@ #یلاعف ا! ') ی9Dسم یا@ #یلاعف ا1 تراC+ Nون eی@رد
ی(ف 01ر&اشم & نا*نمرا) M1F=ا ا1 /دو$ /دادرا, 01ا #H+ اهن^ یا! B*A
7دوA EماA دو$
?7? #یمHم یDب, '-فاوم '9ن1ا ƒان•تسا '! نا*نمرا) & ر&اشم /*Aا! B*A 'تف< B*ن@د a1امف
تام*$ GاCنا =ا B*م^ #س*! GHم تاموDعم Bرادا ا1 }3A ا! ی@ا_Oی@ *1ابن
'Cیتنرد 'تف< تروd تاداهنشیپ *1ابن نا*نمرا) & ر&اشم & 'تAاL< نایمرد ار
7*ن1امن اشفا Gا( |Hمرد ار تام*$
?76 Pسو+ '91ا 'می!
دوA 'تف< *1ا! ر&اشم
Y*Aا! ') Gا*)@ /ی(ف 01ر&اشم ا1T &ا ی(ف 01ر&اشم YQلاT ر&اشم
Pسو+ B*A '-فاوم تار-م & P1اA MبF اما ناA دو$ opم /B*ن@د a1امف
'تف< 'می! دادرا, cا$ P1اAرد }3شم aAوپ یا! & /تاط$ E!ا-مرد
'9ن1ا رو†نم '! ن^ xرا*م /B*ن@د a1امف #ساو$رد '! Y2T & *1امن ”S: &
ŠاHل 0یم@ '! دوجوم 'می! M: & #سا B*A ”S: & 'تف< تروd 'می! وOم@
1?6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*1امن ';ارا B*ن@د a1امف '! ار #سا B*A #$ادپ
?7I ') ر&اشم تاما*,ا
یDب, یرو†نم 2اC1ا
ار B*ن@د a1امف
*1امنیم
#فا1رد E1q یا@را) '! Gا*,ا =ا Eب, ار B*ن@د a1امف یبت) یرو†نم *1ا! ر&اشم
>*1امن
ا? Qل > تام*$ =ا یش3! ی(ف دادرا, *-( D
& /Bدوبن nرد YnT 'میمj رد ناش1ا یا@ Gان '9ینا*نمرا) یا|(ا 0ییع+ Y2T
7*Aا! B*A }3شم دادرا, cا$ P1اAرد ')_1د Gا*,ا@ YnT
?7k یا@ #یSD9م
ی@دروپار
'! 'مروفرد ار Y2T 'میمj رد }3شم دانسا & تاAرا‡< *1ا! ر&اشم YQلاT
7*1امن 8یDس+ B*ن@د a1امف '! B)Lتم 'میمj nر*نم ت*م رد & دا*ع+
Pسو+ رو)Lم 'میمj رد }3شم ‹ار&ا ! B&ل( *1ا! ی1اهن تاAرا‡< Y2T
7دوA Bداد E1وH+ ‡ین G&ر ید یس
?7s B*A 'یه+ دانسا
ر&اشم Pسو+
a1امف #ی9Dم
*Aابیم B*ن@د
Gن & دانسا 1اس /تاAرا‡< /01ا‡1د /تاp3شم /تامیس+ /نلپ Gام+ YQلاT
#ی9Dم رد دادرا, 01ا #H+ B*ن@د a1امف یا! ر&اشم Pسو+ B*A 'یه+ را‡فا
8ت$ ا1 ‘سف uHم '! *1ا! ر&اشم & *نام *@او$ ی,ا! 8س, 0یم@ & 'تف<را, &ا
'! ن^ '! MDعتم یدوجوم #سل "1 ا! اC91 / ار دانسا وOم@ Gام+ /دادرا,
7*1امن E1وH+ B*ن@د a1امف
”S: دو$ د‡ن ار ا@را‡فا Gن & دانسا وOم@ @ یپا) "1 *ناوتیم ر&اشم Y2T
تروdرد B*ن1^ رد را‡فا Gن & دانسا 01ا BداSتسا '! ]جار یا@ #1د&*Hم 7*1امن
7دد< }3شم دادرا, cا$ P1اAرد *1ا! G&‡ل
?7y & 'ن1اعم /'بساHم
aیتS+
*1ا! ر&اشم T Œ Y تام*$ '! Kاب+رارد ا@ #Aاددا1 & 8†نم & #سرد تا!اس:
'9ی+لیpS+ & E9A '! & یرا*!اس: یDDملا 0ی! .وdا ا! #-!اطمرد ار 'Fو!م
oاSA تروd '! ن^ E1\د & oراpم & ینام= تاییغ+ 'یD) …jا& روF
ن^ %اسا! & ”S: /دد< }ی3ش+ T ŒŒ a1امف '! ی@ا_ه< G&‡ل تروdرد Y
.اس&د ت*م یلا یلام Bوج& نا< B*نن) E1وم+ ا1& &ا Q`Jم یا@ B*ن1امن ا1 B*ن@د
& Bداد GاCنا ار 'ن1اعم 0ی( ا+ *@*! B=اجا /دادرا, ‘سف ا1 ‘1را+ 8ت$ =ا *ع!
a1امف oF =ا Q`Jم 0یشتSم Pسو+ aیتS+ #هج ار ن^ یا@ یپا) نانOم@
7*@*! اهن^ '! /یلام Bوج& B*نن) E1وم+ ا1 B*ن@د
67 ر&اشم نا*نمرا)
671 نا*نمرا) …یjو+ GاmmCنا یاmm! '91روmmF ار 2mmCم ی(ف 01ر&اشم & نا*نمرا) وOم@ *1ا! ر&اشم
'-فاوmmم Q1اmm`& 'H;\ /'Sی`& 7*1امن Qی`و+ را9! & Gا*3تسا /#سا G=\ تام*$
ر&اmmشم ی*یD) نا*نمرا) تام*$ یاجا یا! ینیم3+ داعیم & #یD@ا E,ا *: /B*A
1?I
1?I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
اmm! 'mm) یmm(ف 01ر&اmmشم & ی*mmیD) نا*mmنمرا) 7#mmسا B*mmA …1mmش+ YnT 'میمmmjرد
a1اmmمف Pmmسو+ /*نmmAابیم EماA YnT 'میمj nر*نم #سلرد ناش1اهمان & Q1ا`&
7دد_یم رو†نم B*ن@د
674 ا1& یران)!
نا*نمرا) u1وع+
یییغ+ eی@ /*Aا! Bدومن '-فاوم_1دروF B*ن@د a1امف '9ن1ا ƒان•تسا '! YQلاT
=ا nرا$ {v سانم Eیلد Gا*) '! Bا<@ 7*ناوتیمن 'تف< تروd ی*یD) نا*نمرا)رد
/*Aا! نا_1د نایمرد /یبF ی1اناو+ G*( /توف /*(ا-+ *ننام /ر&اشم .&تن)
')ار یp3A *1ا! ر&اشم /Bدومن u1وع+ ار ی*یD) *نمرا)@ ا+ #سا ر&j
7*1امن 0ییع+ &ا iو( /*Aا! ن^=اته! ا1 .داعم یا@ ی_تس1اA یاراد
B*ن@د a1امف †ن=ا Bا<@ Y2T T Œ ی*ج یراتفر*! {9+م نا*نمرا) =ا ی91 Y
ی1انج Eم( Gا*) 2ا9+راFا$ '! ا1 B*A *Aا! B*A 8هتم T ŒŒ Y .و-عم Eیلد ا1
'! ر&اشم Ž‰س /Bدوبن یjار نا*نمرا) ت^اجا =ا ') *Aا! 'تAاد دوج&
}3A "1 اvروف /ن^ E1\د }ی3ش+ ا! *1ا! B*ن@د a1امف یبت) #ساو$رد
u1وع+ Bدومنا*یپ ار B*ن@د a1امف '! .وب, E!ا, 2راC+ & ا@ ی_تس1اA یاراد
7*1امن
u1وع+ ا1& یران)! =ا یAان ی,اS+ا یفاjا oراpم یا! ا(دا M:ر&اشم YnT
7درا*ن ار نا*نمرا)
Y C)نهد 2#امر9 یاه تی0$.م 5
I71 #یفاعم & #ن&اعم & ا@ "م) وOم@ ') *ن) Edا: نانیمFا ا+ *1امن یدا1= Rل+ *1ا! B*ن@د a1امف
یملmmسا یروmmهمج #موmm9: ommF=ا دادرا, cا$ P1اAرد }3شم #یفاعم
7دد< 8@اف ر&اشم '! ناتسناغفا
I74 نونا,رد تاییع+
'! Kو!م یاجا E!ا,
ا@ #یSD9م & تایلام
اmm! 'mmط!اررد Lmmفان Emm!ا, نونا, رد ییغ+ Gا*) /دادرا, 01ا *-( ‘1را+=ا *ع! Bا<@
ر&اmmشم Pmmسو+ تام*mm$ یاmmجارد ommpم اmm1 #mmمی, '9ی1اmm@ #mmیSD9م & تاmmیلام
& Rاmmعم تروmmpن1ارد /*mmAا! 'mmتف< تروmmd *1امن 8) ا1 دا1= ار 'تف< تروd
اmm! & ن^ %اmسا! دادراmm, 0m1ا #mmH+ ر&اmmشم 'm! _1د #$ادپ=ا! E!ا, oراpم
Q-mmسرد یmm1H+ تل1*mmع+ *mm1ا! & *mmناوتیم B*mmA 8) ا1& دا1= 0یبناج نایم '-فاوم
Bدام رد }3شم یا@ ˜Dبم k74 تروmmd دادراmm, یموmmم( P1اA Y2T ا1 YQلاT
7دی<
I7? & تام*$
تلیهس+
& تلیهmmس+ /ommpم Gا*mm) ن&*mm! & تام*mm$ GاmmCنا رو†نم '! *1ا! B*ن@د a1امف
7*@درا, ر&اشم %تسدرد ار Y&T 'میمj رد nر*نم تام*$
S ر!اشم 'ب اه ت&ادرپ 5
1?k
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
k71 ]ط-ملا! #$ادپ 0mیعم oراmpم Gاmم+ EماmA 'm) دادراm, #mمی,=ا *m1ابن ر&اmشم '! #$ادپ NومCم
]ط-ملا! #$ادپ تام*mm$ یاmmجا #mmهج G=\ oراmmpم 'mmم@ Bدومن=&اC+ /*Aابیم
Bداmمرد 'm9ن1ا ƒان•تmسا '! 7*@درا, aAوپ #H+ ار YQلاT 'میمj رد B*A …1ش+
I74 Bداmmم رد B*mmA)q ˜لاmmبم =ا ‹وmmف دادراmm, #mmمی, /*mmAا! B*A nرد _1د روF
k74 Bداmmم ا! #-!اطمرد یفاjا یا@ #$ادپ '! 0یبناج '9ی+روdرد od 476
7*ناوتیم B*A 'فاjا /*نAا! Bدومن '-فاوم
k74 دادرا, #می, nرد دادراmm, cاm$ P1اmmAرد یجراmm$ راعmسا 'm! #mm$ادپ Emm!ا, #mمی, YQmmلاT
7*Aابیم
7*Aابیم nرد دادرا, cا$ P1اA رد یناغفا '! #$ادپ E!ا, #می, Y2T
k7? یا! #$ادپ
یفاjا تام*$
Bداmmم #mmH+ '91روmmF یفاmmjا تام*mm$ یاmm! {mmسانم Rاعم 0ییع+ رو†نم '! 476
یاmm@ 'میمjرد ]ط-ملا! #$ادپ #می, "ی9S+ "1 /دی< تروd '-فاوم 09مم
nرد Ym@T & YدT 7دد< یم
k76 تار-م & P1اA
#$ادپ
P1اmmA nر*نم #$ادپ .&*ج ا! #-!اطمرد & ر&اشم 2اس: '! *1ا! ا@ #$ادپ
_1دروmmF دادراmm, cا$ P1اAرد '9ن1ا ƒان•تسا '! 7*نوA '1دا+ دادرا, cا$
Pmmسو+ B*mmA 'mmیه+ #mm$ادپ ammیپ #نامmmj E!ا-مرد #$ادپ 0یل&ا /*Aا! B*A)q
cاmm$ P1اmmA رد B*mmA)q ت*mmم یmmلا & 'mmتف< تروmmd ˜mmDبم 0mmی( اmm! ر&اmmشم
'میمmmjرد nر*mmنم 'مروmmفرد *mm1ا! #نامmmj وOم@ 7*Aا! یم رابت(ا E!ا, دادرا,
Bدوmmمن روmm†نم ار ن^ اvmmبت) B*mmن@د a1اmmمف '91روF /ن^ *ننام_1د 'مروف ا1 Y=T
cاmm$ P1اmmAرد ن^ #mmسل 'mm9ن1ا =ا *mmع! #mm$ادپ Nوmmن@ 7ددmm< 'mmیه+ /*mmAا!
اmm! ار 2اmmس: تروmmd "mm1 ر&اmmشم & {mmی++ #mm$ادپ وmmOم@ یاmm! دادراmm,
7#ف< *@او$ تروd دومن ';ارا B*ن@د a1امف '! رو)Lم ˜Dبم }ی3ش+
k7I نابج
ا@ #$ادپردی$ا+
T Bد‡ناپ =ا تشی! B*ن@د a1امف Bا<@ 1I رد B*mmA)q ‘1را+ =ا *ع! یرا) =&ر Y
Bدام k76 ی$اmm+ نابmmج /*Aا! Bدومن ی$ا+ ا@ #$ادپرد /دادرا, cا$ P1اA
*mm1ا! دادرا, cا$ P1اAرد B*A)q –ن '! یرا) =&ر "1@ یا! ر&اشم '!
7دوA #$ادپ
s †ن 0س: 7
s71 †ن 0س: ا! دادرا, 01ا #H+ دو$ _1*91 ‹و-: '! Kاب+رارد ') *نرا‰س یم *هع+ 0یبناج
oا*@ا xرد =ا نانیمFا #هج .و-عم تارا9ت!ا Gام+ & Bدومن Eم( †ن 0س:
7*ن1امنیم .وب, ار دادرا, 01ا
y تا(=انم E: 7
y71 Epف& E: یاجا یا! ]1س Epف& E: ا1 '(=انم =ا 2انتجا ') *نراد '-فاوم 0یفF
1?s
1?s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'ناتس&د Rل+ *1ا! 0یفF 7*Aا! یم ی+ای: رایس! دادرا, 01ا #ی-فوم & دادرا, #سرد
ن^ GوهSم ا1 دادرا, 01ا '! Kاب+رارد ا1 =ا یAان تا(=انم Gام+ ا+ *ن1امن دا1= یا@
7*ن1امن Epف & E: 'ناتس&دروF ار
y74 '(=انم E: دادرا, 01ا #Aاد†نردا! یAان E1اسم ا! 'ط!اررد 0یبناج نایم '(=انم Nون@
T یس ت*مرد ') ?5 _1د {ناج #ساو$رد & NلFا #فا1رد =ا *ع! یرا) =&ر Y
cا$ P1اAرد }3شم Gا9:ا ا! #-!اطمرد /دوشن Epف& E: 'ناتس&د روF
7*ناوتیم B*A ';ارا ن^ E: رو†نم '! 0یبناج=ا ی91 Pسو+ دادرا,
1?y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
„„„. دادرا, cا$ P1اA
یرایت$ا g f 0یسو, E$اد داومT Yدد< oL: ی1اهن 0تم=ا *1ا! ا@ #Aاددا1 Gام+ wBدو!
1?z
1?z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
BرامA
داوم یا@
P1اA
یموم(
دادرا,
دادرا, یموم( P1اA داوم 8متم & تل1*ع+
17? >=ا #سا تراب( نا!= .{تتتت تتت تت تت تتتت تت تتتت}
176 >=ا #سا تراب( %رد^
B*ن@د a1امف >
E!ا, >'جو+
>Ž9ف
>Eیم1ا
>ر&اشم
E!ا, >'جو+
>Ž9ف
>Eیم1ا
f 17k g .Jmmmسم وmmm|(f {ت تتت تتت تت ت تت تت ت}
تتتتتت g
7تاددا# تتتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت
ت تتت تتتتت تت ت تتت ت تتت تت
تت تت ت ت تت تت تتت تت ت ت تتتت
تت تتتت تتتتتت ت تت ت تت تتت
تتت تتت 1.4 تتتتتت ت تت ت تتتت ت
تتت ت تتتتتت ت تتت ت تت تت ت تت تت
ت ت تتت ت تت ت تتت تت تت تتت .تت ت
تتت ت ت تت تت تتت تتتت 1.6 تت ت تتت
.تتت تتت تتت تتتتت
17s >=ا *نا تراب( #ی:لdا! نا< B*ن1امن
165
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
B*ن1امن >B*ن@د a1امف
>ر&اشم B*ن1امن
17y *1ا! ر&اشم & B*A ]j& تایلام /ا@ Žیف /ا@ #یSD9م /تایلام یا!
ترا=& #1اس 2& '! Lفان نونا, MبF /B*A ]j& یا@ #یSD9م1اس
7*1امن 'عجام ناتسناغفا یملسا یروهمج 'یلام
تتت تتت ت تتت تتت تت 3.% تتت ت
تت تتت ت تتت تتت تت تتتت تتتتتتت
تتت تت تت تتتت تت تتت تتت تتت ت ت
.تتت تتتت تتتتت تتتتت تت
& یmm(ف 01ر&اmmشم /ر&اmmشم 'mm) *mm1امنیم 0یمmm|+ B*mmن@د a1اmmمف
=ا یmm< B*mmن1امن 'mm! *mm1ا! B*mmن@د a1اmmمف 'mm9ن1ا اmm1T =ا ار نا*mmنمرا)
/ر&اmmشم 'mm! اmm1 /د=ادmm‰! نا*mmنمرا) & یmm(ف 01ر&اmmشم /ر&اmmشم
Nوmmن@ #$ادپ Y*1امن #$ادپ نابج نا*نمرا) & ی(ف 01ر&اشم
'mm) تاmmیلام 1اس & تایلام /ا@ Žیف /ا@ #یSD9م /8ی-تسم ی• تایلام
Kوmm!م نا*mmنمرا) & ی(فر&اmmشم /ر&اmmشم ی\اmm! Lmmفان نوناmm, MmmبF
>*نAابیم oاعم E1q را, /#سا B*A ]j& یم=\
ی(ف 01ر&اشم /ر&اشم '! 'تف< تروd یا@ #$ادپ Gام+ YQلاT
a1اmmمف روش) یم;اد 0ین)اس ا1 یD$اد نا*نمرا)=ای•T نا*نمرا) &
wتام*$ یاجا '! Kاب+رارد /YB*ن@د
Emm$اد 'mm! 'mmتف< تروmmd ت\اmmم)ا & داوmmم /تا‡mmیهC+ Gاmmم+ Y2T
تام*$ یاجا رو†نم '! ی(ف 01ر&اشم ا1 ر&اشم Pسو+ ناتسناغفا
7*A *@او$ Bد! Bرا! &د اهن^ Pسو+ اvب,اعتم ')
'mm) تام*mm$ یاmmجا روmm†نم 'mm! B*mmA درا& تا‡mmیهC+ Nوmmن@ YnT
a1اmmمف #mmی9Dم ‚یHنم /*Aا! B*A 'یه+ B*ن@د a1امف یلام Bوج&=ا
7دد_یم ی-D+ B*ن@د
>د? /ر&اmmشم Pmmسو+ B*mmن@د a1امفروش) '! Bدرا& یا@ ی1اراد Gام+
یم;اد 0)اس ا1 یD$اد نا*نمرا) =ای•T نا*نمرا) ا1 ی(ف 01ر&اشم
BداSتسا یا! نا*نمرا) وOم@ & P1اA *جا& نا_تس!ا& ا1 Yناتسناغفا
اmm! ناتmmسناغفا =ا ن*mmA ن&mmی! ummHم '! اCن^=ا اvب,اعتم دو$ یp3A
>'9ن^! K&شم /*نبیم دو$
T 1 P1اmA *mجا& نا_تmmس!ا& & نا*نمرا) & ی(ف 01ر&اشم /ر&اشم Y
161
161
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
درا&رد ار ناتسناغفا یاجا E!ا, & .ومعم یا@ Eمعلا=F *1ا! /اهن^
& w*ن1امن #1ا(ر ناتسناغفا '! .اوما 0ت$اس
T 4 اmm1 نا*mmنمرا) اmm1 یmm(ف 01ر&اmmشم /ر&اشم ') *Aابن را, Bا<@ Y
'9ن1ا uHم '! اما *نب! ن&ی! ار .اوما اهن^ P1اA *جا& نا_تس!ا&
یmmم #ناmmما 'mm! ناتmmسناغفارد /*mmA oاmmعم اmmهن^ یmm)م< یاmm@ #یSD9م
*نراL< T Œ Y اmm! #-!اmmطمرد ار تاmmیلام & یmm)م< یاmm@ #mmیSD9م وOم@
ا1 *نوA EمHتم دو$ ناتسناغفا تار-م T ŒŒ Y Gاmm_ن@رد '9ی+روmmdرد
Bوmmج& =ا Pmmسو+ *شیم Bدر&^ ناتسناغفا E$اد '! Kو!م xلما د&ر&
'm! oراmpم نابmج *m1ا! *mAا! B*mA #m$ادپ B*mن@د a1اmمف یلام
7دوA '1دا+ B*ن@د a1امف
f 471 g >=ا•^ ‘1را+f {تتتت تتت تت تتتتت} g
:ت تتتتتت تتتتتتت تتتتت ت تتتت
تتت تت تت تت تتتت تت ت تتتت ت ت ت
ت تتت تتت تتت ت تتتت تتتتتتت ت
تتت ت ت ت تتتت تتتتت تتتتت تتتتت
تتت ت تت تت تت تتت ت تتتت تت ت
تت تتت .ت تتتتتت تت ت تت تت تت تتت
ت تتتتتت تتتتتت ت ت ت ت تتت تتت ت
تتت ت ت تت تتتت ت تت تت تت تتت 2.1
تت ت تتتتتت ت تت ت تتتت تتت ت تتت
.تتت
474 تام*$ =ا•^ یا! ‘1را+ .{تتتت تتت تت تتتتت}
47? ینام= داعیم تتتتتت تتتتتتت تت تتتتت}
{تتتت تتت تتت دو! *@او$ .
?76 E1qروF ن^ aAوپ & تاط$ >*Aا! یم
P1اmmس& 'mm! Kاmmب+رارد Gوmmس {ناmmج 'mmمی! #یلوˆmmسم YQmmلاT 'mmیD-ن
01ر&اmmشم /نا*mmنمرا) /ر&اmmشم Pسو+ ناتسناغفا یملسا یروهمجرد
ammAوپ E,ا*mm: اmm! Bاmmم@ /&ا نا*mmنمرا) اmm1 یmm(ف ت ت تتت}
ت{تتتت تتت تت تتتتت
164
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ammAوپ Emm,ا *: ا! Bام@ /Gوس {ناج 'می! #یSD9م Y2T ت تتت}
ت{تتتت تتت تت تتتتت ت
ammAوپ Emm,ا *mm: ا! Bام@ /ی9Dسم #یSD9م 'می! YnT ت تتتت}
{تتتت تتت تت تتتتت
'mm! Kوmm!م نا<راmm) 'mmمی! نابmmج & B*mmن@د a1اmmمف #mmیSD9م YدT
'Fوmm!م Gاmm9:ا اmm! #-!اmmطمرد /ی(ف 01ر&اشم & ر&اشم نا*نمرا)
/'•داmm: /تای: 'می! /نا*نمرا) وOم@ '! Kو!م & /ƒاجا E!ا, نونا,
& w_1د G=\ یا@ 'می! 1اس ا1 Sس
T 'm! ناm1= ا1 Bراس$ E!ا-مرد 'می! Ym@T Œ B*mA یرا*m1$ تا‡mیهC+ Y
T /دادراmm, 0mm1ا #H+ B*A 'یه+ یلام Bوج& ا! اvمس, ا1 E)رد ŒŒ .اوmmما Y
T & تام*m$ یاجا رد ر&اشم B*A BداSتسا ŒŒŒ B*mA 'mmیه+ دانmسا Gاmmم+ Y
7تام*$ یاجارد ر&اشم Pسو+
7ت88اددا# تت ت ت تتت تتتت ت ت تت تت تت
.تتتتتت
f ?7I
gYnT
Q >=ا *mmنا تراmmب( mm_1د تاما*mm,ا تتت تت تتتتت تت}
.{تتتت g
:ت تتتتتت تتتتت تت تت تتت
تتتت تتت تتتتت تتتتتت تتتتتتتت
3.5 تت ت تت تتتتتت ت تت ت تتتت ت (ت)
.تتتتتت
f ?7s
gY2T
7ت8888888اددا# تتت ت تت تتتتت تت تتت
ت تتت ت تتت تتتتت تتت تت تتتتتتت
تت تت تتتتت تت تتت ت تتتتت تتت
تتت ت ت تت تت تتت تت تتتت 3.% ت تتت
تتتتت ت تتتتتت تتت .تت ت تت ت
تتتتت تت ت تتت تتتتت تت تتت تتتت
ت ت تت تت تتت تتتتتتت تتت تتتتتت
تتتتت ت ت تتت تتتت تت تتتت تتتتت
:تتتتتتت تتت تتتتتتت تتتتت تتت
'mmm! ار اmmmهن^ ی9ین&تmmm9لا یاmmm@ یپاmmm) & دانmmmسا 0mmm1ا *1ابنر&اmmmشمf
16?
16?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
یبmmت) '-فاوmmم ن&*mm! دوmmA یmmمن Kوmm!م دادراmm, 0mm1ا 'mm! '91*mmdا-م
g7*ن1امن BداSتسا B*ن@د a1امف
'm! ار اmmهن^ ی9ین&تmm9لا یا@ یپا) & دانسا 01ا *1ابن B*ن@د a1امفf
یبmت) '-فاوmم ن&*m! دوmA یmمن Kوm!م دادراm, 0m1ا 'm! '91*mdا-م
g7*1امن BداSتسا ر&اشم
ار ن^ ی9ین&تmm9لا یاmm@ یپا) & دانسا 01ا *1ابن 0یبناج =ا "1 eی@f
یبmت) '-فاوmم ن&*m! دوmA یmمن Kوm!م دادراm, 01ا '! '91*dا-م '!
g7*1امن BداSتسا_1د {ناج
f I71 g :ت تتتتتت ت ت تتتت تت تت تتت ت تت
تت تتت تتت تتت ت ت تت تتتت تت
تتت تتت ت تتتتتت 5.1 تتت تت تتتت ت
.ت تتت ت تتتت تتتتتت تتت تتتتتتت
تتتت تت ت ت تتتت تت ت تتت تت تتت
تتتت) تتتتتت تتتتت تتتتتت تتتت
.( تتتت تتتتت
k74 YQلاT یجرا$ راعسا '! ˜Dبم {تتتت تتت تت تتتت}
k74 Y2T یناغفا '! ˜Dبم {تتتت تتت تت تتتت}
k76 >=ا *نا تراب( تا!اس:
راعسا '! >یجرا$ .{تتتت تتت تت تتتت}
>یناغفا '! {تتتت تتت تت تتتت}
اه ت&ادرپ 7)نری1 تروP *#• ]!)= iباطم )#اب
:تتتتتتت تتت تتت تتتتت (تتت)
تتتتت (ت) تتتتتتتت تتتتتت
ت تتتتت تتتتت تت تتتتتتتت
تت تتتتت تتتتت تتتت تتت تتتتتت
تت تتتتتت تتتت تتتتتتت تتتت
(ت) تتتتتتت تتتتت تت تتتتتت
"تتتت تتتتت" تت "تتتت تتتتت"
تتتتتت (ت) ت تتتتتتت تتت تتتتت
166
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تتتتتت تت تتتتت تتتتتتت تتتتت
تتتتت تتتت تتتتتت تتتت تتتتت
تتتت تتتتت تت تتتتتت تتتتتت
تتتتت تتتت تتتت تتتتت تتتتتتت
ت تتتتتتت تتتتتت تتتتت تتتتتتت
تتت تت تتتتتتتت تتتتتتت تتت
تتتت تتتتتت .تتت تتتت تتتت تتتت
تتتتتت تتتت تتتتت تتتتت تتتت
تتتتت تت تتتتتت تتتتتتت تتتتتت
تت تتتتتتت تتتتتت تتتت تتتت
تتتت تتتت تتتت تت تتتتت تتتتت
تتتتتت تتت تت تتت تت تتتتتتت
تتتتتتت تتتتتت تتتتت تتتتت
.تتت تتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت
T #سی! YQلاT 45 E!ا-مرد N&A ‘1را+ رد دادرا, #می, *pیف Y¡
7{Dطم 0ی( یا! اjا-+ #نامj یمیDس+
T Bد Y2T 15 روmmپار یمیDmmس+ uHم '! ]ط-ملا! #$ادپ ˜Dبم *pیف Y
7*A *@او$ '1دا+ را) =ا•^
T „mmنپ & #mmسی! YnT 4I ummHم 'mm! ]ط-ملاmm! #mm$ادپ ˜mmDبم *mmpیف Y
7*A *@او$ #$ادپ را9نایم روپار یمیDس+
T „نپ & #سی! YدT 4I یمیDس+ uHم '! ]ط-ملا! #$ادپ ˜Dبم *pیف Y
7*A *@او$ '1دا+ ی1اهن روپار Ž1ون aیپ
Ym@T ! T #سی 45 یروm†نم ummHم 'm! ]ط-ملاm! #m$ادپ ˜Dبم *pیف Y
7*A *@او$ '1دا+ ی1اهن روپار
T BاmmCنپ اmm+ ی(ومCم یا@ #$ادپ '9ینام= #ساو$رد #نامj Y&T
I5 7دد_یم }ی$+ /*س! ]ط-ملا! #$ادپ ˜Dبم *pیف Y
ت تتتتتت تتت ت ت تتت تت تت ت تت :
تتت تت تتتت تتت تتتتتتت تتتت
.تتت
k7I > نابج –ن {تتتت تتت تت تتتتت تتت}
16I
16I
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
y74 تا(=انم Emmpف & Emm: یر&اد M1F=ا E1q Gا9:ا ا! #-!اطمرد *1ا!
>دد<
1 7 >نار&اد 2ا3تنا Pmmسو+ یر&اد روmm†نم '! B*A ';ارا '(=انم@
اmm1 ر&اد "mm1 Pmmسو+ Emm1q Gاmm9:ا اmm! #-!اmmطمرد *1ا! /0یفF =ا ی91
>دد< Nامتسا نار&اد Sن 'س =ا E9شتم 'Spنم #ˆی@
'Dˆmmسم "1 Kو!م '(=انم ') *ن1امن '-فاوم 0یبناج Bا<@ YQلاT
یراmmpHنا ر&اد Sن "1 Qی`و+ '! *نناوتیم اهن^ /#سا ی9ین3+
T یس ت*مرد ?5 Pmmسو+ Gاmmن داهنشیپ #فا1رد =ا *ع! یرا) =&ر Y
ار 'mmس&پ '9یmmp3A Pmmسو+ #1رومام وOم@ یا! _1د {ناج
'mm! #-فاوmmم G*mm( تروmmdرد اmm1 *mmن1امن '-فاوmmم /#سا Bدومن=ا•^
یاmm! *mmناوتیم 0یبناmmج=ا "mm1@ر&اد وOم@ }ی3ش+ تت ت}
ت تتتتت ت تت تتت تت تتت ت ت ت
تتت تت تت ت ت ت تت ت تتتت
تتتت ت ت تتتتت ت تت تتت تتتتتت
تتتتتتتت T *'+', "1 EماA g*نلر‡ت1روس 0یسول Y
#فاm1رد =ا *mع! & #mساو$رد *mAابن د‡مان „نپ =ا تم) ') #سل
یناmmشن ار اmm@ Gاmmن 2&اmmنتم تروmmd 'mm! *1ا! 0یبناج /#سل وOم@
'(=اmmنم دروmم 'Dˆmmسم یاmm! /#mmسلرد د‡ماmmن 0mm1$^ 'mm) *mmن1امن
ت*مرد R&ر 01ا '! د‡مان 01$^ Bا<@ 7*Aابیم B*A 0ییع+ر&اد
T #pA k5 }ی3mmش+ #mmسل ';ارا & 'mmیه+ ‘1را+ =ا یرا) =&ر Y
ددmmmm_ن تتت تت تتت ت تت تت تت ت}
{تت تتتتت تت تت ت تتت تت #mmساو$رد 'mm!
ر&اد "mm1 /mm_1د #mmسل Gا*mm) اmm1 #سل نام@=ا 0یبناج =ا "1@
7دد< 0ییع+ '(=انم دروم 'Dˆسم یا!
'Dˆmmسم 'mm! Kوmm!م '(=اmmنم 'mm) 0mm1ا دروmmمرد 0یبناmmج Bاmm<@ Y2T
-فاوم /#سا ی9ین3+ *mm1ا! ر&اmmشم & B*mmن@د a1امف /*نAا! 'تAا*ن '
ر&اد "mm1 8mm@ Mmmفاو+ ا! ر&اد &د 01ا & 0ییع+ ار ر&اد "1 /"1@
ن^ یر&اد 'Spنم #ˆی@ یا|(ا #سا1ر ') *ن1امن 0ییع+ ار یموس
Mmmفوم 0یبناmmج Pmmسو+ B*A د‡مان نار&اد Bا<@ 7دی_! B*ه( '! ار
T یس ت*مرد یموس ر&اد 0ییع+ '! ?5 #فا1رد =ا *ع! یرا) =&ر Y
'mm! یموmmس ر&اد /*نوmmشن 0یبناmmج Pmmسو+ B*mmA د‡ماmmن ر&اد 'ماmmن
Pmmسو+ /0یبناmmج =ا "1@ #ساو$رد تت تت ت ت تت ت}
تتتتتت تتتتت تتتتت تتتتتت تتت
تتتتت تتتتتتتتت ت ت تتتت
ت تتت تتتتتتتتتت تتتتت تتتتتت
تتت تتتتت ت ت تتت ت ت تتتتت ت تت
16k
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ت تت تتت تت تتتت تتت تت تتتتتتت
{.تتتتت تتتتتت تتتتتتت دد_یم 0ییع+ .
Bدام #Aاد†نرد ا! '(=انم "1 رد Bا<@ YnT y7471 "1 /Y2T
T یmmس ت*mmمرد دو$ ر&اد 0ییع+ '! {ناج ?5 Y =ا *mmع! یراmm) =&ر
/دوmmmشن Mmmفوم /دوmmمن 0mmییع+ ار دوmm$ر&اد mm_1د {ناmmج 'mmm9ن1ا
'mm! *mmناوتیم #mmسا Bدوmmمن د‡ماmmن ار ر&اد "mm1 '9یp3A تتت}
ت تتتت تت تتت ت تتتت تت تت ت تت
تتتت 8.2.1 { (ت) ار '(=اmmنم دروmmم 'Dˆسم یا! ر&اد "1
یاmm! #ساو$رد وOم@ {ی-ع+ '! B*A 0ییع+ ر&اد & Bدومن Qی`و+
7دو! *@او$ ر&اد 'نا_1 '(=انم E:
4 7 >Eمعلا=F Gا9:ا /*mmAا! B*A)q دروم 01ارد '9ن1ا ƒان•تسا '!
یر&اد Emmmمعلا=F Gاmmm9:ا اmmm! #-!اmmmطمرد *mmm1ا! یر&اد 'mmmس&پ
T یmmmDDملا 0mmmی! تراmmmC+ نوناmmm, دروmmmمرد *mmmHتم EmmmDم نویmmmسیم)
³©V€œ´—[ ی=ا*mmنا Bار /دادراmm, 0mm1ا ‘mm1را+ =ا اmmجا Emm!ا, Y
7*A *@او$
? 7 >نار&اد u1وmmع+ 'mm! رداmm, Emmیلد Gا*mm) ی&ر ر&اد "mm1 Bاmm<@
R&ر 0ی( '! &ا iو( ی_1د }3A /*Aابن دو$ 'Sی`& یاجا
7دد_یم 0ییع+ /دو! B*A 0ییع+ یDdا ر&اد '91روF
6 7 >نار&اد #یD@ا & #یDم ا! B*A 0ییع+ یموس ر&اد ا1 'نا_1 ر&اد
Bدام YnT ا+ YQلاT یا@ B-ف #1ا(ر y7471 دادرا, cا$ P1اA
]یmmس& 'mm!C+ اm! B*mmA 'ت$انmmA ینوناm, یmDDملا 0mmی! }mmp3تم "1
یDmmdاروش) *ن&هmmA *mm1ابن & '(=اmmنم دروmmم 'Dˆmmسم 'mm! Kاب+رارد
ر&اmmmmmشم تتت تت تت تتت :ت تتتتتت}
ت تتت تت تت ت ت تتتت تتت تتت تت اmm1
0یفF ا1 ا|(ا=ا "1@ یDdاروش)=ا تتت تتتتت ا1 g
=ا یmm91 šیDmmdا روmmش)š /Bداmmم 0mm1ا *mmdا-م 'mm! 7*mmAا! ناتسناغفا
>*1امنیم Bدافا ار E1q یناعم
یDmmdا روmmش) YQmmلاT B*mmA داmmC1ا ن^رد ر&اmmشم #)mmA '91روmmش)
f :ت تتتتتت تتت تت تتت تت تت تتت
تتتتت تت تتت تت تت ت تتت تت تتت
تتتتتت 0یفF ا1 ا|(ا =ا "1@ ا1 > تت ت{
ƒاmm|(ا Gا*) ا1f ر&اشم یرا) تلماعم یDdا EHم '91روش) Y2T
16s
16s
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
w*Aا! 'تAاد #یع,وم ن^رد g&ا 0یفF ا1
ن^ '! g0یفF ا1 ا|(ا Gا*) ا1f Kو!م ر&اشم #یDم '91روش) YnT
ا1 w*Aا! 'تAاد MDع+
دراد ن^ 'm! MmmDع+ /Kوmm!م یmm(ف 01ر&اmmشم #mmیDم '91روmmش) YدT
7*Aا! ی(ف دادرا, "1 EماA '(=انم '9ی+روdرد
I 7 >',Sتم >E1q یر&اد E:ام Gام+رد
B*mmA '-فاوmmم یmm_1د روmmF 0یبناmmج Pmmسو+ 'mm9ن1ا ƒان•تسا '! YQلاT
رد *1ا! E:ام /*Aا! تت تت ت ت ت ت تت تتتتت}
تتت تت تت ت ت ت تت تتت تتت تتت
{تتتتتت تتتتتت تتتت 7دد<را‡<!
نا!= Y2T {تتتت تتت} یmmم یمmmسر ناmm!= oا*@ا Gام+ یا!
& w*Aا!
یموmmmسر&اد اmmm1T نار&اد #1•mmm)ا اmmm1 ر&اد 'ناmmm_1 8یمmmmp+ YnT
& یmم=\ & ی1اmهن Y*mAا! 'تmAا*ن دوج& #1•)ا وOم@ '9ی+روdرد
Nوmmن@ 0یبناmmج 'Dیmmسون1*! /Bدوmm! ƒاmmجا Emm!ا, ی;اmm|, Bاmm<داد@رد
7*ن1امنیم در ار ن^ یاجا .اب, رد #ینوˆpم یا(دا ا1 #Sلا3م
16y
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
4. 81امj
تام*$ …یjو+ t Qلا 'میمj
:ت تتتتتت تت تتتتت تتت تت تتتتتتت ت ت ت ت تتتتتت
ت تت تت تتتت تتت تت ت تتتت تتتتت تتتتتتت تت تتتتت
ت تتت ت ت تت تت تتت تت تت تتتت تتت تت تتت ت تتت تت
تتت تت تتت تت ت تتتت تتت تتت ت تتت تت تتت تتت تتت
.تتتتتت تتتتت تتتتتت
ی@دروپار تا1ر&j t 2 'میمj
:ت تتتتتت تت تتتتت ت تت تتتتتتت ت(ت تتت) تت ت ت تت
تتتتت تتتتت تت تتتتتتت 7Bی•& wیمیDس+ یا@ ‘1را+
ی(ف 01ر&اشم & ی*یD) نا*نمرا) t n 'میمj
:تتت تتت :تتتتتتت
-n 1 ت{تتتت تتتتت تتتتت تتتتتتتتت تتتتتت ت} تتتتت
تت تتت تتت تتتتت تتتتت تتت تت ت تتتت تتتتت تتتتت
تتت ت تت تتت تتت تتت تت تتتت ت تتتتتت ت ت تتتت ت
تتت ت ت تتتتت تتت ت تت ت تت ت ت تتت ت ت تتتت تت تتتت
.تتتت
16z
16z
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
-ت 2 -ت ت تتتت تت تتتتت ت تت 1 تت تتت تتت تتتتت تتت ت
تت تت تت تتت تت تتتتت تتتتت تتتتت تت تت تتتتت
.تتتتت تتتتت تتتتت تتتتتت
-ت 3 ت تت تت تتتتتتتتت) تتتتتتتت تتتت تتتتتتت تتت
تتت تتتتت ت ت تتتتتتتت تتتتتتت تتت ت(تتتت تتتتت
-تتت تتتتتت تتتت 1 -ت تتت 2 .تتتتتت تتتتت تتت
- n 6 - ت تتتتت تتتتت 1 .تتتتت تتتتت تتتتتتتت تتتت
یجرا$ راعسا '! دادرا, #می, "ی9S+ t د 'میمj
تتتتتتت تتت : تت تتتتت تتت تتت تتتتتتت تتتت تتتتت
تتتتت تتتتت تت تت تتتتتتت تتتتتت تتتت تتتتت
:تتتتتت تتتتت
1 تتت تتتتت) تتت تتتتت تتت ت تتتتت ت تت ت تت ت (تتت) .
(تتتتتتتتتتتت ت تتتتت
2 .تتتتتتتتت تتتت تتتتت .
7دد< یم BداSتسا ی;ان•تساروF یفاjا تام*$ یا! تاAاعم }ی3ش+ رو†نم '! 'میمj 01ا
1I5
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
یناغفا '! دادرا, #می, "ی9S+ - m@ 'میمj
:تتتتتتت تتتتتتت تتت تتتتتتت تتتتتتتتت تتت
:تتتتتت تتتتت تتتتتت تت تت تتتتتتت تتتتتت تتتت
1 ت تتتتت تتتتتت) تتتتتتتتتتتتتت تتت تتت .
(تتتتتتتتتتتت
2 .تتتتتتتتت تتتت تتتتت .
7دد< یم BداSتسا ی;ان•تساروF یفاjا تام*$ یا! Rاعم }ی3ش+ رو†نم '! 'میمj 01ا
B*ن@د a1امف Pسو+ B*A 8@اف تلیهس+ & تام*$ -& 'میمj
:تتتتتتت تتتتتت تتتت تت تت تتتتتتتت ت تتتتت تتت
.تتتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتتت تتتت تتتتت
1I1
1I1
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
#$ادپ aیپ #نامj 'مروف t = 'میمj
:ت تتتتتت تتت ت 6.4 ت تتت تت تتتت ت 6.4 تت ت تتتت ت
.تتتتتت تت تتتتتتت
#$ادپ aیپ یا! ی9نا! #نامj
{تت تتت تتت ت تتت ت تتتت ت ت تتت تت ت}
---------------------------------------
7o0ن#• §§§§§§§§§§§§§§§§§ {تتتتت تتتتتت تتتت ت تتت}
7x#رات §§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >#$ادپ aیپ #نامj BرامA
1I4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
BرامA دادرا, ') #سا B*A Bداد NلFا ام '! {تتتتتت ت تتتتت} –رJmmم ت تتتت}
{تتتت ت ت تتتت تت تتت} ت تتت تتتت تتتت تتت تت Gاmmن! *mmعبنمT
نایم g Yدوشیم دا1 دادرا, {تتتتتت تتتت تتت} ت تتت داmm1 š01ر&اشمš Gان! *عبنمT
7#سا B*1د< *-( Yدوشیم
/دادراmm, P1اmmA MmmبF ') 8ینا*یم ام /ن^! B&ل( تتتتتتت ˜mmDبم #mm$ادپ ammیپ تتتت}
ت تت تتت تت ت ت ت تتتتتت {تتت ت ت ت ت تتت} {تت تتت
.تتتتتت تتتتت تتتتتت
ام {تتتت تتت} 'Dیسون1*! امmA 'm! 'm) 8ی1اmمنیم *mmهع+ یعط,روmmF & 01ر&اmشم #mساو$رد MmmبF
˜mmDبم =ا اvmmعمج 'mm) ار یغلاmmبم Gاmmم+ اmm1 Nوmmن@ ت ت ت تتت}) {تت تتت ت ت ت تتت}
({تتتت
1
تتتتتتتتتتت 0mm1ا)q اmm! امmmA یبmmت) #mmساو$رد 0mmیل&ا #فاmm1رد ummHم 'mm!
#mm$ادپ ammیپ =ا 01ر&اmmشم BداSتسا E1\د '! ان! ار دادرا, 01ا #H+ a1و$ {1اج& 01ر&اشم ') {Dطم
78ی1امن یم #$ادپ *نا Bدومن u-ن /دادرا, 01ا nر*نم تام*$ =ا ی• oا*@ا رد
*mm1ا! ‹وmmف nر*mmنم #mm$ادپ aیپ ') Bدو! #نامj 01ا #H+ #$ادپ & ا(دا Nون@ یا! KA "1 01ا
رد §§§§§§§§§§§§§§§§§ اهن^ بمن 2اس: =ا 01ر&اشم Pسو+ {ت تتت تتتت ت تتت}
7دد< #فا1رد
01ر&اmmشم Pmmسو+ B*mmA '1داmm+ #mm$ادپ ammیپ ˜Dبم ا! را) #فشیپ نا1جرد *1ا! #نامj 01ا ˜Dبم•)ا *:
7ددmm< ';ارا اmmم 'mm! & mmس) B*A }3شم 'نا@ام یا@ 2اس: تروd B*A M1*p+ یا@ یپا)رد '91روF
وmmF 01ر&اmشم 'mm) {mmDطم 0mm1ا)q اm! 'نا@ام #$ادپ M1*p+ #فا1رد uHم '! E,ا *: *1ا! #نامj 01ا
/§§§§§§§§§§§§§§§§§ یراmmm) =&ر §§§§ رد اmmm1 *mmmنا Bدوmmmمن #mmm$ادپ ار ن^ Bراmmm!&د Emmmم9م 4
§§§§§§
4
0mm1ا #mmH+ #mm$ادپ یا! اjا-+ Nون@ /'Cیتنرد 7دد_یم رابت(ا *,اف /*Aا! تل&ا ') Gا*)@
7دد< #فا1رد ام Pسو+ ‘1را+ =ا Eب, ا1رد تفد 01ارد *1ا! #نامj
0mmی! تراmmC+ ‹اmmFا '1mmشن /اmm@ #نامmmj یاmmjا-+ یا! E9شلا *Hتم Gا9:ا #Aاد†نرد ا! #نامj 01ا
BرامA یDDملا 6Iy 7*Aابیم
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
{تت تتتت}
1
}3شم دادرا,رد '91روF #$ادپ aیپ راعسا '! Bاو$ B*A یراL_مان & #$ادپ aیپ ˜Dبم B*ن@*ناشن ') ار ˜Dبم "1 B*نن) 0یم|+ }3A
7#سا E1*ب+ E!ا, یناس^ '! ') B*ن@د a1امف '! .وب, E!ا, راعسا "1 '! ا1 /#سا B*A
4
01ا *1*م+ #ساو$رد ا+ #Aاد *@او$ تر&j B*ن@د a1امف /دادرا, Eیم9+ یا! داعیم *1*م+ Gا_ن@رد 7*ی1امن nرد ار 'ع,وتم 8ت$ ‘1را+
B&ل( B*ن@د a1امف /0یم|+ 'یه+رد 7*Aا! 0یم|+ داC1ا ‘1را+ 8ت$ =ا Eب, & یبت)روF *1ا! #ساو$رد وOم@ 7*1امن B*نن) #نامj =ا ار 0یم|+
'9ی+*م "1 یا! 0یم|+ 01ا راب91 *1*م+ '! B*نن) #نامjš >*@*! را, '†:لم دروم ی$ا Eب,ام ا1 ی$ا B-ف رد / 'مروفرد ار E1q 0تم ندومن
0یم|+ '! ';ارا #هج #ساو$رد وOم@ /*1*م+ وOم@ یا! B*ن@د a1امف یبت) #ساو$رد '! 2اوجرد /*Aابن g.اس "1f gBام aAf =ا =&اCتم
7*1امن یم '-فاوم š7#نامj ‘1را+ 8ت$ =ا Eب, B*نن)

1I?
1I?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
تتت تتتتت تت تت تتت تتتتت تتت تتت تتتت :تتتتتتت
ت تتتتت تتتتتت تتتتت تتت تتتتت تتت تتتت تتتتتت
.تتتت تتت تتتت تتتتت
1I6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
- 'میمj ? یا@ دادرا,
ا@ #$ادپ t "bو)
نام= %اسا!
1II
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ی+روشم تام*$ یا! 'نومن دادرا,
دادرار4 T–وک یاه
نام=! ینبم ا@ #$ادپ
1Ik
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ی+روشم تام*$ یا! 'نومن دادرا,
دادرا, "bو) یا@
نام= %اسا! یا@ #$ادپ
دادرا,
رد Yšدادرا,šT دادرا, 01ا ‘1را+ ت{ت تتت تتت تت تتتتتتت تت تتتتت}
نایم & Pسو+ {ت تتت تتت تت تتتتت تتتتتت تتت} اmm! YšB*mmن@د a1اmmمفšT
رد a1وmmm$ راmmm!&را) یDmmmdا EmmmHم 0تmmmAاد تتت تت تت تتت تتت تتت تتتت}
ت{تتتت & {تتتت تتت تت تتتتت تتت} یDmmdا تmmفد #یع,وmmم ') Yšر&اشمšT
Rا {تتتت تتت تت تتتتت تتتت} 7دد< یم *-( /*Aابیم
/'9ی1اCن^=ا & *1امن ƒاجا ار B*A ]جار *عبنم تام*$ر&اشم Pسو+ *@او3یم B*ن@د a1امف
/*1امنیم ƒاجا ار تام*$ 01ا ی*نم,ل( ا! ر&اشم /'9ن1ا #Aاد†نرد ا!
>*ن1امنیم #-فاوم E1q روF 0یبناج رو†نم 0یم@ '! \ا:
1 تام*$ 7 T Œ Y ':اmmس & Q1اmm`& 'mmH;\š /Qmmلا 'میمj رد }3شم تام*$ *1ا! ر&اشم
7*1امن ƒاجا Yšتام*$šT *Aابیم دادرا, 01ا "Sن1 \ a3! ') šتام*$
T ŒŒ Y ی@دروmmپار #mmیSD9مT Y2T 'میمmmj #mmسل nر*نم تاAرا‡< *1ا! ر&اشم
ompمš /#سا B*A {ی++ YnT 'میمjرد ناA #سل '9ینا*نمرا) & Yر&اشم
رد تام*mm$ GاCنا #هج ار šا@ –ن .&*ج & نا*نمرا) #سل šتام*$ ینیم3+
7*1امن 'یه+ 'میمj وOم@رد }3شم نام= ت*م
4 ت*م 7 ر&اشم =اmmس ت*mmم نا1جرد ار تام*$ *1ا! تتت تت تت تتتتت}
{تت ت یmmلا ن^ 'mmمادا & {تت ت تتت ت تتتت ت تتتت} اmm1
7*1امن ƒاجا /*Aا! B*A '-فاوم اvبت) 0یبناج Pسو+ '91روF_1د نام=@
? #$ادپ 7 7Qلا Q-س
=ا تشی! ن^ Q-س ') ار یغDبم *1ا! B*ن@د a1امف تت تت ت ت تتت}
{تتتت تتت 'mm! Qmmلا 'میمmmj #1اmm(ر ا! B*A ';ارا تام*$ یا! /*Aابن
ر&اشم ]فانم & oراpم Gام+ *1ا! ˜Dبم 01ا /0یبناج -فاوم MبF 7د=اد‰! ر&اشم ۀ
#mm$ادپ 7*mmAا! 'تmmAاد !رد ار '1دا+ E!ا, *A ]j& تایلام #$ادپ نانOم@ & ۀ
Emm1q š2š mm-ف رد '91روmmF *mm1ا! دmmی_یم تروmmd دادراmm, 0mm1ا #mmH+ '9ی1ا@ ۀ
1Is
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
š mm-ف MبF #$ادپ=ا! E!ا, oراpم & ر&اشم Rاعم EماA #سا B*A Q1ع+ ۀ
7*Aابیم 1= šn
5ب <اعم
رد nر*mmنم & B*mmA '-فاوmmم –mmن '! 'لوHم تام*$ GاCنا #هج *1ا! B*ن@د a1امف
میمj ۀ ? B*mmA ی‰س یا@ Bام & šراو@ام –ن & تام*$ ینیم3+ oراpمš
1
T
یف رد #(اس #ش@ •)ا *: #Aاد†نرد ا! /یرا) تا(اس /یرا) =&ر یف ا1
/n 'میمmmj رد }3mmشم & B*mmA '-فاوmmم یاmm@ –mmن اmm! #-!اطمرد Yیرا) =&ر
راو@اmmم Rاmmعم /اmm@ –mmن .&*mmج & نا*mmنمرا) #mmسل /تام*mm$ یmmنیم3+ opم
7د=اد‰! ارر&اشم
5@ ت&ادرپ+اب *با4 pراjم
'mm! د&*mmHم اmmما EماmmA 'mm) ار #$ادپ=اmm! Emm!ا, oراmmpم *mm1ا! B*mmن@د a1اmmمف
>د=اد‰! *Aابن E1q تاجر*نم
T Œ Y wنوSیD+ /•اb /'Aا(ا /'1Sس یمسر Sس یا! n&م & یدا( oراpم
¨ن@^ 8@ Pسو+ *Aا! .&ا %ل) =ا تم) & G=\ ') یفpم '! ار یمسرSس
7*1امن '1دا+ /*Aا! B*A رو†نم لv ب, B*ن@د a1امف B*نن)
T ŒŒ Y B*mmنن) ¨mmن@^ 8mm@ Pmmسو+ ی9شیپ روF ') _1د oراpم وOم@
4
a1اmmمف
7*Aا! B*A رو†نم B*ن@د
5د ت&ادرپ d#ار
'! *1ا! #$ادپ یاجا {تتتتتت تتتت تت تتتتت} ت*مرد
E,ا *: ?5 8@ '! 'D-ن&د روF 2اس: تروd ;ارا =ا *ع! یرا) =&ر ۀ
B-ف رد ‘pشم B*نن) ¨ن@^ 6 دی< تروd 7
R C—!رپ Cرادا 5 5Eلا C)ننک ˜نه[ \ه
B*mmن@د a1اmmمف 8ناmm$ اmm1 اmm,^ {ت تتت تتت تت تت ت تت ت} ار
8mm@ .وˆmmسم B*mmنن) ¨mmن@^ 8@ w*1امنیم 0ییع+ B*نن) ¨ن@^ 8@ ‚یHنم دو$ {ناج=ا
#$ادپ یا@ 2اس: تروd یرو†نم & #فا1رد یا! /ا@ #یلاعف ی=اس ¨ن@^
7*Aابیم دادرا, 01ا #H+ B*ن@د a1امف oF=ا E1وH+ یلوب, &
یرhا/ 5ب
یاmmجا نا1جرد /*ن@*یم GاCنا دادرا, 01ا #H+ ار تام*$ ')ر&اشم نا*نمرا)
'نوm<@ اm1 یmjا: mیه+ /یو:اس یا@را) .ومA '! /دادرا, 01ا #H+ 'Sی`& ۀ
ی1اmmمن@ر MmmبF /*mmAا! یmmم تر&j یرا) تا,&ا *ی1ا+ رو†نم '! ')_1د دانسا
1
7*ی1امن oL: ار ن^=ای• & Bدومن 2ا3تنا ار ƒاجا E!ا, –ن
4
T 8D, "1 ‚یHنم }3شم oراpم ŒŒŒ B-فرد Y ? 7*ناوتیم B*A B&ل( n7
1Iy
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*ن1امن ';ارا & 'یه+ B*نن) ¨ن@^ 8@
5@ تابا3/ ! اه تاددا#
ار تام*$ GاCنا '! Kو!م یلوdا & #سرد تا!اس: & ا@ #Aاددا1 *1ا! ر&اشم
7*mm1امن ”mmS: ار دوmmA }ی3mmش+ ن^رد …mmjا& روF تایغ+ & oراpم Gام+ ')
#mmهج ار روهmmشم یرا*!اmmس: داmmهن "mm1 ید‡ماmmن اmm1 aیتmmS+ Mmm: B*ن@د a1امف
دادرا, 01ا #H+ B*A ا(دا ˜Dبم ا! 'ط!اررد ر&اشم یا@ #Aاددا1 aیتS+ یاجا
ŠوmmSHم دوmm$ یاmm! ن^ =ا *mmع! Bاmmم 'mmس ت*م ا+ & ن^ *1*م+ ا1 & داعیم نا1جرد
7درا*یم
I ƒاجا رایعم 7 /یmm,ل$ا /ی9Dmmسم تاراmmیعم 0mm1+ *mmنD! #1اmm(ر اmm! 'mm) درا‰mmسیم *mmهع+ ر&اmmشم
B*mmA Qmmی`و+ *mmنمرا)@ ر&اmmشم 7*mm@د GاmmCنا ار تام*$ 01ا یتسرد & ی_تس1اA
/*mm1امن یmmمن Emmم( a3! #1اjر B*ن@د a1امف †ن =ا ') ار دادرا, 01ا #H+
7*1امن یم u1وع+ اvروف
k #یمHم 7 ‘m1را+ 8mت$ =ا *mع! .اmس&د ت*mم ا+ & دادرا, 01ا ت*م نا1جرد *1ابن 01ر&اشم
/دادراmm, /تام*$ 01ا ا! 'ط!ار رد GHم ا1 یdاpت$ا تاموDعم 'نو< eی@ /ن^
یmmDب, & یبmmت) '-فاوmmم ن&*mm! ار اmm@ دmm9Dم( اmm1 B*mmن@د a1اmmمف یمmmسر Q1اmm`&
7*1امن اشفا B*ن@د a1امف
s داوم #ی9لام 7 Ymm1& #فوmmسT را‡mmفا Gmmن /"mmیفا< /داوم1اmmس ا1 ا@روپار /تاعلاطم 'نو<@
B*mmA 'mیه+ دادراm, 0mm1ا #mH+ B*mmن@د a1اmmمف یاm! ر&اmشم Pسو+ ') /ن^ی•ا1
ر&اmmشم 7*نام *@او$ ی,ا! &ا #ی9Dم ‚یHنم& Bدو! B*ن@د a1امف '! MDعتم /#سا
را‡فا Gن ا1& دانسا وOم@ =ا '3سن "1 *ناوتیم
1
7*1امن ”S: دو$ د‡ن ار
y رد *1ابن ر&اشم 7
یا@ #یلاعف
EماA 0یعم
*نAا!
/ن^ ‘mmسف =ا *mmع! & دادراmm, 0mm1ا ت*mmم ناmm1جرد 'mm) *mm1امن یmmم '-فاوmmم ر&اmmشم
mmی•T تام*mm$ & ینامت$اmmسروما /%اmmنجا یه+ &ا '! 'تس!ا& Bرادا@ & 01ر&اشم ۀ
اmm! "mm1د‡ن Kاب+را رد ا1 & 'Cیتن رد '91ا Bh&پ یا! ار Yن^ مادا ا1 تام*$ =ا ۀ
7*ن1امن یمن *Aا! تام*$ 01ا
z 'می! 7
#Aاد *@او$ B*ه(! ر&اشم دو$ ار {سانم می! aAوپ Nون@ یه+ #یلJسم ۀ ۀ 7
15 'Sی`& 7 a1اmmمف یبmmت) & یDب, -فاوم ن&*! ار ن^ =ا a3! ا1 دادرا, 01ا *ناوتیمن ر&اشم ۀ
7*1امن دادرا, ی(فروF _1د یس) ا! B*ن@د
11 نا!= & نونا, 7
دادرا,! Lفان
دادراmm, ناmm!= & Bدوmm! ناتmmسناغفا یملسا یروهمج نونا, /دادرا,! Lفان نونا,
{تتتت تتت تت تتتت} 7*Aا! یم
14 '(=انم E: 7
4
& Emm: 0یبناmmج ناmmیم 'ناتmmس&د روmmF 'mm) /دادراmm, 0mm1ا =ا یAان '(=انم 'نو<@
ت&اmm|, M1F =ا ناتسناغفا یملسا یروهمج 0یناو, ا! #-!اطم رد دوشن Epف
1
Bدام 01ا ی$ارد /G&‡ل تروdرد /ا@را‡فا Gن & دانسا 01ا B*ن1^ BداSتسا '! ]جار یا@ #1د&*Hم s *A *ن@او$ }3شم
4
B-ف یا! E1q Gا9:ا /دوA *-( یجرا$ ر&اشم "1 ا! '9ی+روdرد 14 ا1 =ا یAان یو(د ا1 '•:ابم /'(=انم Nون@š >*ناوتیم B*A u1وع+
یر&اد تار-م ا! #-!اطمرد یر&اد Pسو+ /رابت(ا G*( ا1 ‘سف /u-ن ا1 دادرا, 01ا '! Kاب+رارد ³©V€œ´—[ E!ا, jا: .ا:رد ')
7*A *@او$ Epف & E: #سا ƒاجا
1Iz
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*A *@او$ Epف & E: یر&اد &
1? {D-+ & داسف 7 یملسا یروهمج ا1 یلام Bوج& *نن) E1وم+ {Dب-+ & داسف Yیاجا E!ا,Tیسیلاپ ۀ
*Aابیم Lفان دادرا, 01ا ی\ا! ناتسناغفا
16 ‘سف 7 =ا "mm1@ /دوmmشن N&mmA =&ر YدوA nرد ا@=&ر دا*ع+T ت*مرد دادرا, Bا<@
ار دادراmm, 0mm1ا ‘mmسف نل(ا /_1د {ناج '! یبت) NلFا نداد ا! *ناوتیم 0یفF
7*1امن
Dpیف '! ان! ا1 B*شن ادرا, یاجارد دو$ یما)ان نابج '! Mفوم ر&اشم Bا<@ ۀ
%اmmسا 'mm! اmm1 'mmتفر EmmیDH+ 'mm!&ر یلاmmم ŠاHل =ا ا1 B*A 'تس9Aر& یر&اد E:ام
ر&اmmشم 'ب,تmmمی• ت\اmm: 'mm! اmmن! ا1 'تAاد #سد {D-+ & داسف رد یر&اد Dpیف ۀ
g*mmین) nرد ار دا*mmع+f =ا تم) '9ی+*مرد تام*$ داوم =ا یش3! یاجا '! ردا,
'mm! 8یمmmp+ یmmDیلد@ 'mm! اmm1& دو$ *1*:لd '! B*ن@د a1امف ا1 B*شن *Aابن =&ر
7*1امن ‘سف ار دادرا, 01ا *ناوتیم /*Aا! 'تف< دادرا, ‘سف
دروmم ر&اmشم Bاmm_ن =ا 'm9یغDبم #m$ادپ 'mm! Mmmفوم B*ن@د a1امف '9ی+روdرد
NلFا #فاmm1رد =ا *mmع! =&ر gدوmmA nرد اmm@=&ر دا*mmع+f ت*mmم رد Bدوبن '(=انم
& Bدوmm! 'ب,تmmم mmی• ت\اmm: =ا یAان یفاjا #$ادپ وOم@ ') ر&اشم =ا یبت)
gدوA nرد ا@ =&ر دا*ع+f =ا تم) '9ی+*م رد تام*$ یاجا '! ردا, oوdوم
Nوmmن@ #1اmm(ر 'mm! Mmmفوم B*mmن@د a1امف '9ی+روdرد & Bدوبن /*Aا! *1ابن =&ر
7*ناوتیم B*A ‘سف دادرا, /دوشن یر&اد "1 =ا یAان ی1اهن 8یمp+
=ا تmmم) *m1ابن NلFا رد 0mیفF =ا "m1 mm@ {ناmmج =ا داداmm, ‘سف یا! داعیم
7*Aابیم =&ر gدوA nرد ا@=&ر دا*ع+f
B*ن@د a1امف oF=ا ر&اشم oF=ا
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >Pسو+ ƒا|ما §§§§§§§§§§§§§§§§§§ >Pسو+ ƒا|ما
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >'Sی`& §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§'Sی`&
1k5
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
\#ا%h ت3ل
میمj ۀ 1 تام*$ :اس & Q1ا`& H;\ > ۀ ۀ
میمj ۀ 4 ر&اشم ی@دروپار یا@ #یSD9م >
میمj ۀ ? #$ادپ .&*ج & تام*$ ینیم3+ #می, >
1k1
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
n 'میمj
ا@ –ن .&*ج & نا*نمرا) #سل /تام*$ ینیم3+ opم
T 1 Y نا*نمرا) Rاعم
Gان
–ن
/=&ر /Bام یفT
'! یرا) #(اس
Yراعسا
B*A ی‰س نام=
=&ر /Bام دا*ع+T
Y#(اس /یرا)
NومCم
YراعساT
8ی+ب@ر YQلاT
Y2T
YnT
T ی(ف -NومCم
1 Y
T 4 Y #$ادپ=ا!
1
ا@ –ن ا@=&ر NومCم
یDDملا 0ی! Sس YQلاT
یD$اد ت\ا-تنا Y2T
81دپ YnT
T ی(ف NومCم 4 Y
opم NومCم §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
oراpم یلامت:ا ی91‡ف
4
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
دادرا, Q-س §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
1
7 #ینوpم oراpم / B‡1& / ی@د RراL< 'ن1‡@ / تاFاب+را / 81دپ / یD$اد E-ن & Eم: '1ا) / یجرا$ NابFا یا@Sس یا! oراpم
‡1ا: ') oراpم وOم@ 1اس & / ی!او@ نا*یم تایلام / n&$ & د&ر& oراpم/ ی!را! nرا3م / یبF تان1اعم /iاما E!ا-م رد ندو!
7Y*Aا! یم oراpم §§§§§§§§§ & اج 'یه+ EماA & #سا #!ا• ') T 81دپ یان•تسا '! / یو1ام: دانسا & ا@*یسر ا! #$ادپ=ا! /*Aا! #یم@ا
4
=ا 5 یلا 1I 7*1امنیم 2اC1ا ار B*ن@د a1امف یDب, یرو†نم ت\امت:ا =ا BداSتسا wی(ومCم #می, *pیف
1k4
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
'میمj 6 - یا@ دادرا,
یا@ #$ادپ t "bو)
]ط-ملا!
1k?
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
ی+روشم تام*$ یا! 'نومن دادرا,
دادرار4 T–وک یاه
]ط-ملا! یا@ #$ادپ
1k6
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
نو%ن دادرار4 یتروشم تام)& یارب یو
دادرار4 T–وک یاه
fام+ qاسارب یاه ت&ادرپ
دادرار4
‘mm1را+ رد Yšدادرا,šT دادرا, 01ا ت{تتتت تتت تت تتتتتتتتت تتتتت}
نایم & Pسو+ {ت تتت تتت تت تت تتت تتتتتت تتت} اmm! YšB*mmن@د a1اmmمفšT
رد a1وmmm$ راmmm!&را) یDmmmdا EmmmHم 0تmmmAاد تتت تت تت تتت تتت تتت تتتت}
{تتتت & {تتتت تتت تت تتتتت تتت} Rا یDmmdا تmmفد #یع,وم ') Yšر&اشمšT
{تتتت تتت تت تتتتت تتتت} 7دد< یم *-( /*Aابیم
/'9ی1اCن^=ا & /*1امن ƒاجا ار B*A ]جار *عبنم تام*$ر&اشم Pسو+ *@او3یم B*ن@د a1امف
/*1امنیم ƒاجا ار تام*$ 01ا ی*نم,ل( ا! ر&اشم /'9ن1ا #Aاد†نرد ا!
*1امنیم #-فاوم E1q MبF 0یبناج رو†نم 0یم@ '! \ا:>
1kI
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
1 تام*$ 7
T Œ ') تام*$ :اس& Q1ا`& H;\ Qلا - میمj رد ') ار ی+ام*$ *1ا! ر&اشم Y ۀ ۀ ۀ
7*@د GاCنا /Yšتام*$šT *Aابیم دادرا, 01ا "Sن1\ a3!
T ŒŒ Y نا*نمرا)š #سا nرد 2 میمj رد ') ار نا*نمرا) #سل *1ا! ر&اشم ۀ
7*ن1امن 'یه+ تام*$ یاجا #هج /šر&اشم
T ŒŒŒ Y YnT 'میمj رد 'نیعم ت*م رد & 'مروفرد ار ا@روپار *1ا! ر&اشم
7*1امن ';ارا B*ن@د a1امف '! Yر&اشم ی@دروپار یا@ #یSD9مT
4 داعیم 7 =ا س ت*مرد ار تام*$ 01ا *1ا! ر&اشم تتت تت تتتت تتتتت}
{تتتت یلا {تتتت تتت تت تتتتت تتتتت} ت*م ا1
77*@د GاCنا /*Aا! B*A '-فاوم اv*ع! 09مم 0یبناج Pسو+ '91روF _1د
? #$ادپ 7
7Qلا Q-س
ار یغDبم /Qلا میمj رد nر*نم تام*$ یاجا رو†نم '! *1ا! B*ن@د a1امف ۀ
-فاوم MبF 7د=اد‰! ر&اشم '! *Aابن Y*ین) nرد ار ˜Dبم T د&*: =ا تشی! ') ۀ
#یSD9م #$ادپ نانOم@ & ر&اشم ]فانم & oراpم Gام+ *1ا! ˜Dبم 01ا 0یبناج
7*Aا! 'تAاد!رد ار B*A ]j& ی+ایلام یا@
5ب ت&ادرپ ]!)=
>دد_یم }3شم E1q روF ا@ #$ادپ .&*ج
1
{تتتتتت تتت تت تتتتت ت تتتت} "1 #فا1رد uHم '!
wر&اشم Pسو+ B*A ƒا|ما دادرا, 01ا =ا یپا)
{تتتت تتت تت تتتتت ت تتتت} aیپ #فا1رد uHم '!
& wB*ن@د a1امف '! .وب, E!ا, Rرا‡< Ž1ون
{تتتت تتت تت تتتتت ت تتتت} روپار #فا1رد uHم '!
7B*ن@د a1امف '! .وب, E!ا, ی1اهن
5@ ت&ادرپ d#ار
'! *1ا! #$ادپ یاجا {تتتتتت تتتت تت تتتتت} ت*مرد
E,ا *: ?5 ¨ن@^ 8@ '! 'D-ن&د روF ا@ 2اس: تروd ;ارا =ا *ع! یرا) =&ر ۀ
B-ف رد Q`Jم B*نن) 6 7دی< تروd
6 Bh&پ روما Bرادا 7
5Eلا C)ننک ˜نه[ \ه
8نا$ ا1 ا,^ B*ن@د a1امف {تتتت تتت تت تتت} ¨ن@^ 8@ ‚یHنم ار
& #فا1رد #هج دادرا, 01ا #H+ ا@ #یلاعف GاCسنا #یلJسم 7*1امنیم 0ییع+ B*نن)
B*ن@د a1امف Pسو+ ن^ یلوب, & #$ادپ یا! ا@ 2اس: تروd یرو†نم
1
7*ی1امن E1*ع+ /#سا B*A …1ش+ n 'میمjرد '91روF /G=\ 'Cیتن %ا9عنا رو†نم '!
1kk
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
7*Aابیم B*نن) ¨ن@^ 8@ B*ه(!
5ب تاراv1
نا1جرد šر&اشم ی@دروپار یا@ #یSD9مš /YnT 'میمj nر*نم تاAرا‡<
B-ف MبF ا@ #$ادپ یا! %اسا ‚یHنم & ';ارا *1ا! دادرا, ? 'تAاد 'مادا
7*Aا!
I ƒاجا تارایعم 7 /ی,ل$ا /ی9Dسم یا@رایعم 01+ *نD! #1ا(ر ا! ') درا‰سیم *هع+ ر&اشم
01ا #H+ B*A Qی`و+ *نمرا)@ 7*@د GاCنا ار تام*$ 01ا یتسرد & ی_تس1اA
7دد< u1وع+ *1ا! /*Aابن .وب, E!ا, B*ن@د a1امف †ن=ا ') ار دادرا,
k #یمHم 7 eی@ /ن^ 8ت$ =ا *ع! .اس&د ت*م رد & دادرا, 01ا ت*م نا1جرد *1ابن 01ر&اشم
Q1ا`& /دادرا, /تام*$ 01ا '! Kاب+را رد GHم ا1 یdاpت$ا تاموDعم 'نو<
B*ن@د a1امف ی1H+ یDب, #-فاوم ن&*! ار ا@ د9Dم( ا1 B*ن@د a1امف یمسر
7*1امن اشفا
s داوم #ی9لام 7 Y1& #فوسT را‡فا Gن /"یفا< /داوم1اس ا1 ا@روپار /تاعلاطم 'نو<@
/#سا B*A 'یه+ دادرا, 01ا #H+ B*ن@د a1امف یا! ر&اشم Pسو+ ') /ن^ی•ا1
*ناوتیم ر&اشم 7*نام *@او$ ی,ا! ن^ #ی9Dم ‚یHنم& Bدو! B*ن@د a1امف Kو!م
را‡فا Gن ا1& دانسا وOم@ =ا E-ن "1
1
7*1امن ”S: دو$ د‡ن ار
y 7 رد *1ابن ر&اشم
0یعم یا@ #یلاعف
*نAا! EماA
01ر&اشم /ن^ 8ت$ =ا *ع! & دادرا, 01ا ت*م نا1جرد ') *1امن یم '-فاوم ر&اشم
/%انجا یه+ یاجا =اجا /دراد یرا) Kاب+را ر&اشم ا! ') رادا@ & ۀ ۀ ۀ
رد ا1 Bh&پ 01ا یا! Yن^ مادا ا1 تام*$ 01ا=ا ی•T تام*$ & ینامت$اسروما ۀ
7#Aاد *ن@او3ن ار *Aا! تام*$ 01ا ا! "1د‡ن Kاب+را
z 'می! 7
7#Aاد *@او$ B*ه(! دو$ ار دو$ ی; 'می! aAوپ 'نو<@ یه+ #یلJسم ر&اشم ۀ
15 7 دادرا, a1امف یDب, ی1H+ -فاوم ن&*! ار ن^ a3! ا1 دادرا, 01ا ') *ناوتیمن ر&اشم ۀ
7*1امن دادرا, ی(فروF _1د یس) ا! B*ن@د
11 Lفان نونا, 7
نا!=& دادرا,!
ن^ نا!= & Bدو! ناتسناغفا یملسا یروهمج 0یناو, دادرا,! Lفان نونا,
{تتتت تتت تت تتتت} 7*Aابیم
14 '(=انم E: 7
4
Epف & E: 'ناتس&د روF 0یبناج نایم ') /دادرا, 01ا =ا یAان '(=انم 'نو<@
7دد< Epف & E: ناتسناغفا یملسا یروهمج 0یناو, ا! #-!اطم رد *1ا! /دوشن
1? {D-+ & داسف 7 یملسا یروهمج ا1 یلام Bوج& *نن) E1وم+ {Dب-+ & داسف Yیاجا E!ا,Tیسیلاپ ۀ
*Aابیم Lفان دادرا, 01ا ی\ا! ناتسناغفا
1
B-فی$ارد *1ا! /G&‡ل تروdرد /را‡فا Gن & Bد*ن1^رد دانسا 01ا BداSتسا '! ]جار یا@ #1د&*Hم s 7دوA }3شم
4
B-ف یا! E1q Gا9:ا /دوA *-( یجرا$ ر&اشم "1 ا! '9ی+روdرد 14 ا1 =ا یAان یو(د ا1 '•:ابم /'(=انم Nون@š >*ناوتیم B*A u1وع+
یر&اد تار-م ا! #-!اطمرد یر&اد Pسو+ /رابت(ا G*( ا1 ‘سف /u-ن ا1 دادرا, 01ا '! Kاب+رارد ³©V€œ´—[ ƒاجا E!ا, jا: .ا:رد ')
7*A *@او$ Epف & E: #سا
1ks
- تاداهنشیپ بلاطم یرایعم دانسا ۀ 1
16 دادرا, ‘سف 7 =ا "mm1@ /دوmشن N&mA =&ر YدوmmA nرد اm@=&ر دا*mع+T ت*مرد دادرا, Bا<@
ار دادراmm, 0mm1ا ‘mmسف نل(ا /mm_1د {ناmmج 'mm! یبت) NلFا نداد ا! *ناوتیم 0یفF
7*1امن
Dmmpیف 'mm! اmmن! ا1 B*شن ادرا, یاجارد دو$ یما)ان نابج '! Mفوم ر&اشم Bا<@ ۀ
Dpیف %اسا '! ا1 'تفر EیDH+ '!&ر یلام ŠاHل =ا ا1 B*A 'تس9Aر& یر&اد E:ام ۀ
'm! رداmm, ر&اmmشم 'ب,تmmمی• ت\اm: 'mm! اmmن! ا1 'تAاد #سد {D-+ & داسف رد یر&اد
*Aابن =&ر g*ین) nرد ار دا*ع+f =ا تم) '9ی+*مرد تام*$ داوم =ا یش3! یاجا
دادراmm, ‘mmسف 'mm! 8یمmmp+ یmmDیلد@ '! ا1& دو$ *1*:لd '! B*ن@د a1امف ا1 B*شن
7*1امن ‘سف ار دادرا, 01ا *ناوتیم /*Aا! 'تف<
دروmم ر&اmشم Bاm_ن =ا 'm9یغDبم #m$ادپ 'm! Mmفوم B*mن@د a1اmمف '9ی+روmdرد
یبت) NلFا #فا1رد =ا *ع! =&ر gدوA nرد ا@=&ر دا*ع+f ت*م رد Bدوبن '(=انم
oوdوم & Bدو! 'ب,تم ی• ت\ا: =ا یAان یفاjا #$ادپ وOم@ ') ر&اشم =ا
*mm1ابن =&ر gدوmmA nرد اmm@ =&ر دا*ع+f =ا تم) '9ی+*م رد تام*$ یاجا '! ردا,
ی1اmmهن 8یمmmp+ Nوmmن@ #1ا(ر '! Mفوم B*ن@د a1امف '9ی+روdرد & Bدوبن /*Aا!
7*ناوتیم B*A ‘سف دادرا, /دوشن یر&اد "1 =ا یAان
=ا تم) *1ابن NلFا رد 0یفF =ا "1 @ {ناج =ا دادا, ‘سف یا! داعیم
7*Aابیم =&ر gدوA nرد ا@=&ر دا*ع+f
B*ن@د a1امف oF=ا ر&اشم oF=ا
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >Pسو+ ƒا|ما §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >Pسو+ ƒا|ما
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >'Sی`& §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ >'Sی`&
1ky

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->