‫چگونگی ارتباط دختر و پسر‬

‫آدمی در ‪ 2‬جنس زن و مرد آفریده شده است و خداوند گرایش این دو جنس به یکدیگر را در نهاد آنها سرشته‬
‫است طبیعت انسان‪ ،‬عرف جامعه و شریعت اسلم هم بر این گرایش صحه گذاشته و آن را به عنوان بدیهی‬
‫ترین اصل فطرت پذیرفته است؛ اما ارتباط دختر و پسر پیش از ازدواج چگونه و حد و حدود آن کدام است؟‬
‫مبنای این ارتباط چیست و چگونه می توان حد و مرز آن را تعیین کرد‪ .‬باید بدانیم مبنای ارتباط دختر و پسر‬
‫‪.‬از نظر دین اسلم چیست‬
‫‪:‬نظریه اضطرار‬
‫یک مبنا در جامعه ما این است که در ارتباط دختر و پسر‪ ،‬اصل بر اضطرار یا ضرورت است‪ .‬یعنی تا در‬
‫جامعه ضرورتی نباشد و موقعیت اضطرار به وجود نیامده باشد بهتر است زن و مرد‪ ،‬دختر و پسر با یکدیگر‬
‫ارتباط بر قرار نکنند‪ .‬این نظریه بیشتر میان خانواده های سنتی و افراد سنتی‪ .‬مذهبی به چشم می خورد‬
‫‪ :‬نظریه اختلط‬
‫در برابر این نظر‪ ،‬مبنای دیگری در جامعه تبلیغ و ترویج می شود که نظریه اختلط نام دارد‪ .‬بر اساس این‬
‫نظریه زن و مرد با رعایت حدود شرعی و حجاب و نگاه و ‪ ...‬با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند‪ .‬مثل ‪2‬‬
‫انسان نه ‪ 2‬جنس مخالف‪ .‬برای مثل ‪ 2‬دانشجوی دختر و پسر می توانند با یکدیگر‪ ،‬بحث علمی کنند و‬
‫‪.‬معاشرت داشته باشند‪ ،‬ضمن آن که حدود شرعی را حفظ کنند‬
‫اگر تحریک را کم کردیم‪ ،‬حرص ایجاد نمی شود؛ اما اگر گفتیم دختر و پسر می توانند با هم باشند‪ .‬و باهم‬
‫مراوده کنند‪ ،‬در واقع عامل تحریک را بتدریج ایجاد کرده ایم‪ .‬از طرف دیگر آنها را منع می کنیم که شما فقط‬
‫حق دارید در حد بیان مسائل درسی‪ ،‬علمی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی با یکدیگر صحبت کنید و وارد فضاهای دیگر‬
‫نشوید‪ ،‬این امکان ندارد‪ ،‬چون زمینه های تحریک فراهم شده است‬
‫در حال حاضر این نظریه در نهادهای رسمی کشور‪ ،‬اداره ها‪ ،‬واحدهای فرهنگی و دانشگاه ها‪ ،‬صدا و سیما‬
‫و ‪ ...‬حاکم شده است‪ .‬حال باید دید مبنای ‪ 2‬نظریه اختلط و اضطرار چیست؟‬
‫کسانی که قائل به نظریه اضطرار در ارتباط دختر و پسر هستند می گویند ‪ " :‬آقا جان زن و مرد مثل آتش و‬
‫پنبه هستند و قرار گرفتن آنها کنار هم خطرناک است " در نهاد دختر و پسر‪ ،‬کشش فوق العاده ای وجود‬
‫‪ .‬دارد؛ البته برخی تصور می کنند این همان غریزه جنسی است در حالیکه با هم متفاوت است‬
‫به هر حال بر اساس این نظریه آنچه مسلم است این است عشقی که میان ‪ 2‬جنس مخالف به وجود می آید‪ ،‬به‬
‫‪.‬قدری قوی و انرژی زاست که خانمان سوز می شود و دیگر‪ ،‬عقل و تقوا نمی تواند آن را کنترل کنند‬
‫این گروه حضرت یوسف )ع( را هم مثال می آورند که با وجود همه پاکی و نجابت ‪ ،‬نتوانست در مقابل یک‬
‫‪:‬زن مقاومت کند‪ .‬آنجاست که دست به دعا برمی دارد و می گوید‬

‫‪ ".‬خدایا اگر مرا نجات ندهی ممکن است پایم بلغزد"‬
‫این مساله نشان می دهد که پاکی افراد ‪ ،‬نمی تواند از بروز خطر جلوگیری کند و از طرفی عقلنیت افراد هم‬
‫جلوی آن را می گیرد‪ .‬اینها می گویند حال که می دانید اینقدر احتمال خطر وجود دارد‪ ،‬بهتر است دختر و پسر‬
‫‪.‬هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند‪ ،‬مگر آن که مجبور شوند با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند‬
‫نظریه اختلط چه می گوید؟‬
‫در برابراین گروه‪ ،‬اختلطیون مبنای دیگری را بیان می کنند و می گویند‪ " :‬النسان حریص علی ما منع‬
‫منه"‪ ،‬یعنی انسان حریص است بر آن چیزی که او را منع کنند‪ .‬آنها بر این باورند که اگرمی خواهیم جامعه‬
‫‪.‬ای سالم داشته باشیم باید حساسیت دختر و پسر را نسبت به یکدیگر کم کنیم‬
‫‪:‬شهید مطهری در کتاب فلسفه حجاب بیان خیلی زیبایی از حرص و حریص شدن دارد‪ .‬او می گوید‬
‫حرص در ‪ 2‬زمان پدید می آید‪ ،‬یکی وقتی عامل‪ ،‬تحریک باشد و دیگری وقتی عامل‪ ،‬منع باشد‪ .‬اگر زمینه"‬
‫" ‪.‬تحریک بر طرف شد و بعد منع کردیم‪ ،‬حرص ایجاد نمی شود‬
‫‪:‬شهید مطهری می گوید‬
‫اگر تحریک را کم کردیم‪ ،‬حرص ایجاد نمی شود؛ اما اگر گفتیم دختر و پسر می توانند با هم باشند و باهم "‬
‫مراوده کنند‪ ،‬در واقع عامل تحریک را بتدریج ایجاد کرده ایم‪ .‬از طرف دیگر آنها را منع می کنیم که شما فقط‬
‫حق دارید در حد بیان مسائل درسی‪ ،‬علمی‪ ،‬فرهنگی و سیاسی با یکدیگر صحبت کنید و وارد فضاهای دیگر‬
‫" نشوید‪ ،‬این امکان ندارد‪ ،‬چون زمینه های تحریک فراهم شده است‬