‫ﻓرﻣﺎل ﺷﮭر ‪ :‬ﺷﮭر آﯾﻧده‬

‫‪WWW.IUSCE.COM‬‬
‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ‪ :‬ھﺎدی ﻣﻨﺎﻓﺰاده‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﯿﻦ طﺮح‬
‫‪www.takin-tarh.blogfa.com‬‬
‫‪manafzadeh.arch@yahoo.com‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ‪:‬‬
‫ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺟﺎﻧﺴﻮن ‪ )) :‬ھﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺪون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد‪((...‬‬
‫ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺸﺮی از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻗﺪم ﻧﮫﺎدن ﺑﺸﺮ در ﺑﺮھﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎم ﻋﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻓﻨﺎوری ‪ ،‬ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﻣﯽ‬
‫ﮔﺸﺎﯾﺪ‪ .‬اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺰگ ﮐﺸﺎورزی ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎطﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮫﺎده و ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﻋﺼﺮی ﺑﻨﺎم " ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺪرن"‬
‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﻋﺼﺮی ﮐﻪ آن را ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺎﻣﮑﺎن ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ‪.‬‬
‫اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ ﺑﺤﺮان ھﻮﯾﺘﯽ! ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎ اﻣﺮوز ھﻤﻪ و در ھﻤﻪ زﻣﺎن ھﺎ و ھﻤﻪ‬
‫ﻣﮑﺎن ھﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻧﺎﻣﮑﺎن ھﺎ و ﻧﺎ زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺪون آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ اﺑﮫﺎم و ﮔﻤﮕﺸﺘﮕﯽ و ﺑﺤﺮان‬
‫ھﻮﯾﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درﮐﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن و رﻓﺘﺎرھﺎی ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽ طﻠﺒﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺎ ھﻨﻮز‬
‫وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﺑﯽ ﺷﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﻧﺴﺎن اﯾﻦ زﻣﺎن در درﺟﻪ ی اول و اراﺋﻪ ی راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در درﺟﻪ دوم در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﮑﺎن ‪ ،‬ﻧﺎ‬
‫ﻣﮑﺎن و وﺿﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﮫﺎن آﯾﻨﺪه دارد‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ھﺎ در ﮔﯿﺮ و دار ﻓﻨﺎوری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﮫﺖ ﺑﺴﻂ‬
‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ‬
‫در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﻌﻤﺎری ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ – آﯾﻨﻪ ای اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎ از وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی و‪ ...‬ﻣﺎ – و ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ‬
‫ﺑﺮداﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ از اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ی ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ! راھﮑﺎری ﮐﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزه ﻧﺸﺎت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﮔﺬر زﻣﺎن ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﺗﺎزه ﺗﺮ ﻣﯽ‬
‫ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدی آﺷﮑﺎر از ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی‪ :‬ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ‪ -‬ﺷﮫﺮھﺎی آﯾﻨﺪه‪ -‬ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ‪ -‬ﻧﺌﻮﻓﻮﻟﺪﯾﻨﮓ‪ -‬ﻧﺎﻣﮑﺎﻧﮫﺎ‬
‫ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ی "ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ" ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺴﻮی آن ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﻪ‬
‫اﯾﻢ‪.‬‬
‫*ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻧﺎ ﻣﮑﺎﻧﮫﺎ ‪:‬‬
‫ﺑﺮای درک ﺑﮫﺘﺮ ﻣﻔﮫﻮم ‪ ،‬ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ‪ ،‬ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ‪:‬‬

‬ﻣﺒﻠﻎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ داد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ ﯾﺮ اﺳﮑﻨﺎس ھﺎ را در ﮐﯿﻔﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ از وی ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد‪ )) :‬از‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺗﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ((‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﻠﯽ از ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ " ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ" ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ‪.‬ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻀﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﮑﺎن ھﺎی اﻧﺴﺎن‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ی ﺑﻮدﻟﺮی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد را روی ﻣﯿﺰ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار ﮔﺬﻟﺸﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﮑﻪ‬ ‫ﮐﺎﻏﺬی از ﻻی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ‪ )) :‬از ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن ﻣﻤﻨﻮﻧﯿﻢ‪.‬‬ ‫او ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺣﺮف و ﭼﻮﻧﻪ ای از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪ‪..‬‬ ‫ھﻮﻳﺖ و ﺗﻌﻠﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻨﺪه ي ﻓﻀﺎﺳﺖ ‪ :‬ﻣﻜﺎن ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻜﺎن؟‬ ‫ﺗﺮاژدی ﻓﺮا ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻧﯿﺰ در ھﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ))ﻓﻀﺎی اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ (( ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ‪،‬‬ ‫ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد زﯾﺮا در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ‪ 900 :‬ﻓﺮاﻧﮏ (( ‪.‬ﮐﺎرت ﺧﻮد را در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری دﯾﺠﯿﺘﺎل آن را ﺑﺴﻮی دﻧﯿﺎی ﻓﺮا ﻣﺪرن رھﻨﻤﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد و‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد " ھﻮﯾﺖ " و " ﺗﻌﻠﻖ" آن را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم " ﻧﺎﻣﮑﺎن" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺟﺮات اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﮑﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﺧﻮاھﻨﺪ داد‪ .‬‬ ‫ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻮﭼﮏ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬‬ ‫ﻓﺮﺿﯿﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ از آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮا ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﻣﮑﺎﻧﮫﺎ اﺳﺖ ‪ .‬او دﮐﻤﻪ ی ‪ 1800‬را ﻓﺸﺎر داد‪ .‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای رﻓﺖ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ ﺧﻮردی ﺑﺎ ﮐﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫و ﺟﻤﻊ آوری وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮداﺧﺖ و در آﺧﺮ ﺑﺴﻮی در ﺧﺮوﺟﯽ رھﺴﭙﺎر ﺷﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرت او را‬ ‫ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﺑﻪ او اﺟﺎزه داد ‪ 1800‬ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ‪ .‬دﺳﺘﮕﺎه از او ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﯾﺎد‬ ‫آوری ﮐﺮد ﮐﺎرﺗﺶ را ﺑﺮدارد‪ ،.‬‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ ‪:‬‬ ‫ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن در ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ را ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده و اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از دو اﻧﻘﻼب ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﭼﺮا ﮐﻪ در آن دو اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدھﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ‬ ‫ﺳﺮو ﮐﺎر داﺷﺘﯿﻢ ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻧﻘﻼب ﺳﻮم ‪ ،‬ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬ﭘﻮﯾﺎ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻪ در ﺷﮑﻞ و ﻧﻪ در‬ ‫ﻣﺤﺘﻮا ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ راﺑﻄﻪ ی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از آن دو ‪ ،‬ﻧﻪ دو ﻣﻔﮫﻮم ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ‬ ‫ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد‪:‬‬ ‫ﯾﮏ ﻓﻀﺎ‪ -‬زﻣﺎن ﮐﻪ ذھﻨﯿﺖ ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ داده و ﯾﺎ از آن ﻣﻌﻨﺎ زداﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪...‬‬ ‫ﻣﻔﮫﻮم ﻣﮑﺎن ‪ ،‬ﻧﺎﻣﮑﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺪرن ‪:‬‬ ‫اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ )) ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ(( ھﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ‪ ،‬راﺑﻄﻪ ﺳﺎز و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ‪ ،‬ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ھﻮﯾﺘﯽ ‪،‬‬ ‫راﺑﻄﻪ ای ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ‪ ،‬ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮑﺎن اﺳﺖ‪.‬ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ی ﻓﻮق ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻦ آوری دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﮑﻞ دھﻨﺪه ی ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ اﻧﺪ‪.‫ﭘﯽ ﯾﺮ دوﭘﻦ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺷﻮد ‪ ،‬رﻓﺖ ﮐﻤﯽ ﭘﻮل از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد ﭘﺮداز ﺑﮕﯿﺮد‪ ..‬‬ ‫ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از دﻧﯿﺎ ﻣﯽ رود‪ ،‬ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﮔﺬار و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺼﻮرت ﻟﻮﮐﺲ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬ﻋﻨﺎﺻﺮی ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دھﻪ ی اﺧﯿﺮ‬ .

30‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ و در ﻣﻌﻤﺎری آن ‪ ،‬طﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازه ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ‬ ‫از ﭘﯿﺶ ﺣﺮف اول را ﺧﻮاھﺪ زد‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ از ﻣﺤﻼت ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ‬ ‫در زﯾﺮ ﻓﻀﺎی ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﮕﺎه ھﺎی ﻣﺘﺮو ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬ﭘﻮﺳﺘﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻐﯿﺮ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪.‬‬ ‫زﯾﺮ ﺑﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻼت در ﺣﺪود ‪ 40.‬ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮫﺮ در دل ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از درﺧﺖ و ﮔﯿﺎه ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬ﻓﻀﺎی زﯾﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن و در ﺗﺮاز اﺻﻠﯽ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻼت ﻓﺮم ﮔﻮن‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‫ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮫﺮ ﺳﺎزی ﻣﺎ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه و ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮫﺮ ﺳﺎزی ﻣﺎ را در ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ از ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ ﻣﺤﻼت و در طﺒﻘﻪ ی ھﻤﮑﻒ ﺑﻮﺳﺘﺎن و آب‬ ‫ﻧﻤﺎھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺘﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﺎﻧﺴﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ از ﺗﺮاز ھﺎی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ھﻢ ﮐﻒ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت‬ ‫ﺑﺎﻻی ﻣﺤﻼت ﺗﻌﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ در‬ ‫ﻣﻌﺮض ھﺠﻮم ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری و ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻼت اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﻼت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﮫﺮﺳﺎزی‪:‬‬ ‫ﺷﮫﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺷﮫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ در ﺳﯿﻄﺮه ی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻋﻨﺼﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻗﺮار دارد‪ .‬ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ﻟﻮﮔﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺷﻔﺎف از ﯾﮏ ﺷﮫﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫دور ﺗﺎ دور ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻓﻀﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ‪ ،‬ﺷﮫﺮی ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎل‬ ‫ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﮫﺮھﺎی ﭘﯿﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻓﺮد در دوران اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺒﻮل‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ – طﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻄﻮر ﻣﻔﻀﻞ در طﺮح ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ – ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ھﺎآﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﯾﺎدﮔﯿﺮی‬ ‫دروﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯽ ﺑﺮده و ﺧﻮد ﺧﻮاھﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﯾﻦ دروس ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ی ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮﻓﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارد و ھﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ دارد‬ ‫ﺑﺠﺎی آن ﻣﯽ ﻧﮫﺪ‪. -‬‬ ‫ﻣﺤﻼت اﯾﻦ ﺷﮫﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ اﻓﻘﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﻨﺪ طﺒﻘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ﺷﮫﺮ ی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺤﻼت ﻣﻌﺎﺑﺮی ‪ 5‬ﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ و ﻣﺤﻠﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎھﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ..‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ھﺮ ﻧﻘﻄﻪ ای از ﺷﮫﺮ‬ ‫ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ‪.‬در ﺗﺮاز زﯾﺮ ھﻤﮑﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺳﺮﯾﻊ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﺒﮏ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺳﻄﺢ ﺷﮫﺮ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎزل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺗﺠﺎری اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﮫﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن در ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﻮد ﺗﻨﮫﺎ وﻟﯽ ﺷﺒﯿﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮم ﮐﻠﯽ ﻣﺤﻼت اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺣﯿﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ‪ ..‬‬ ‫ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺸﺎر ﻣﺤﻼت ﻧﯿﺰ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ .‬ﻧﻤﺎی اﯾﻦ ﻣﺤﻼت از ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ھﺎی ھﻮﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را دارد ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ‪ ،‬ﻣﻨﻈﺮه ای ﻓﺮح ﺑﺨﺶ و ﻣﺘﻨﻮع را در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﯾﮑﺪﺳﺘﯽ ﻓﺮﻣﯽ ﻣﺤﻼت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬ﺷﮫﺮی ﺧﻮدﮐﻔﺎ!‬ ‫ﺑﻨﺎھﺎی اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪرن اﻧﺪ – از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮه و زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ‪.

.‬ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ﺷﮫﺮ ﻧﺎ ﻣﮑﺎﻧﮫﺎﺳﺖ‪ .‬ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر طﺒﯿﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﮑﻮھﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان ﻧﻈﯿﺮ آن را در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﮫﺮ‬ ‫ھﺎ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺟﮫﺖ ﺗﻌﺎدل و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﺮات ﺑﯽ وﻗﻔﻪ و ﻣﺘﻼطﻢ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﺎب زدن ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺷﮫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و‬ ‫ﺧﻮاب! و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﺷﮫﺮی ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻣﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﺳﭙﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪.‬اﯾﻦ ﻧﻘﺎب از ﺳﺮﮐﻮب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاھﺸﮫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮای ﻓﺮد اﻣﮑﺎن اﺟﺮای ﻧﻘﺶ در‬ .‬‬ ‫ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﺋﻮﺗﺮﻣﺎل )اﻧﺮژی زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ(‪.‬‬ ‫از ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ‪ :‬ھﻮﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آن اﺳﺖ‪.‫در ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻼت ﻧﯿﺰ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﺟﮫﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد‪.‬ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی‪ ،‬روﺷﮫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﺑﯿﻨﮫﺎی ﺑﺎدی و‬ ‫ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی )ﭘﯽ وی ﭘﻨﻞ( ﺑﺮروی ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎﺣﻞ و ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﮕﻠﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﺗﮑﻨﯿﮑﮫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻧﺮژی از ﻓﻀﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺷﮫﺮی در ﭘﺮوژه ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ‪:‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻨﺎوری ارﺗﺒﺎطﯽ درﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻓﺮاد‪ ،‬ﺳﺒﺐ دوری اﻓﺮاد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﻻﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ در اطﺮاف ﺷﮫﺮ و در ﺧﻼف ﺑﺎد ورودی ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ اوج زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 1‬ﺛﺎﻧﯿﻪ و اﻧﺠﺎم اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه در ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﯾﺎ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﮐﻠﯿﮏ اﻣﺘﯿﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ را در زﻣﺮه ی اوﻟﯿﻦ ﺷﮫﺮ ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ داد‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ‪ :‬ﺷﮫﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎ‬ ‫در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان " ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ"را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از طﺮاﺣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺎزی‪ ،‬ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎد ﮐﺮد؛ ﮐﻪ در ﺑﺮ دارﻧﺪه راه ﺣﻞ ھﺎی‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮫﺮه وری در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ‪ ،‬و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ راه ﺣﻞ ھﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻣﮫﺎی ﺳﺒﺰ ﯾﺎ "ﮔﺮﯾﻦ روف" در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ‬ ‫)ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ( اﺳﺖ‪ .‬و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺰودی ﮔﺮﯾﺒﺎن ﮔﯿﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮫﺮھﺎی ﺟﮫﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻓﺸﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ھﺠﻮم‬ ‫ھﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮی از ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎت ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ )) ﺧﻮد (( او ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ‪ ،‬ﺷﮫﺮ ﺧﻮد ﮐﻔﺎ‪:‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ﺷﮫﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ از ﻧﻈﺮ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺎﺿﻼب‪ ،‬ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ‪ ،‬ﺑﺮق ﺷﮫﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺎطﻖ اطﺮاف ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺂﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺮی ﺧﻮدﮐﻔﺎ !‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﮫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی در" ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ" ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ‪ ،‬اﻧﺮژی ﺑﺎد ‪ ،‬ﻓﻌﻞ اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎھﺎن و ﺟﻠﺒﮑﮫﺎ‪ ،‬و اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﻀﻮﻻت ﺷﮫﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ‪.‬‬ ‫ھﻮﯾﺖ‪:‬‬ ‫ھﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﺑﯽ ھﻮﯾﺘﯽ آن اﺳﺖ‪..‬‬‫ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺟﮫﺖ ﻣﺼﺎرف ﺷﮫﺮی و ﺻﻨﻌﺘﯽ از آب ﺑﺎران و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﺿﻼب و آﺑﮫﺎی روان‪ .‬‬ ‫ﺑﺴﻂ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﺧﺎص ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون روﻧﺪ‪ .‬ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﮫﺖ ﻣﺼﺮف آب ﻏﯿﺮ ﺷﺮب‬‫ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر و‬ ‫اطﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ داروﯾﯽ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ‪ .

‬‬ ‫در اﯾﻦ اﺛﻨﺎ ﻓﻀﺎھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﺸﺎﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﺮد ھﻢ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺪان ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺪﻧﺪ‪..‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﮫﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪.‬ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ‪ ،‬اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ دﻏﺪﻏﻪ ي ﻣﻌﻤﺎري اﻧﺴﺎﻧﮫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ زﻣﺎن ‪ ،‬در ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻜﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ و‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﮫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺧﻮد را در ﺗﻌﺎﻣﻼت رو در رو ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪..‬‬ ‫اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ ﺳﺎده و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻀﺎد ﻧﯿﺴﺖ و طﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ای از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و‬ ‫ﻓﻀﺎھﺎی ﺷﮫﺮی دارد‪ ..‬ﻓﺮھﻨﮓ داراي ﻣﻮﻟﻔﻪ ھﺎي ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ و ﻧﻤﻮدھﺎﻳﻲ ھﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﻛﻠﻲ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ‪ ..‬‬ ‫ﻓﺮھﻨﮓ ‪:‬‬ ‫آﻳﺰﻣﻦ ‪ :‬ﻣﻌﻤﺎري اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ي ﺷﺮاﻳﻂ ذھﻨﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻌﻤﺎري اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺣﻘﯿﻘﺖ‪،‬ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ اي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻤﻲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه و در ھﻢ ﺗﻨﯿﺪه ‪ ،‬ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻣﻤﺘﺪ‪ ،‬ﺑﺪﻳﻦ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺴﻮس و ﻧﺎدﻳﺪﻧﻲ اﺳﺖ ‪ .‬‬ ‫ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﮑﻞ ﻣﺤﻼت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎھﺎی ﺷﮫﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ھﻮﯾﺘﯽ از ﻓﺮد ـ ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری و‪ ، -.‬‬ ‫در ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮدن آﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺮاد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻮﭼﮏ دوﺳﺘﺎﻧﻪ در دل ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﻣﻮزش از ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف و دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮدازد‪.‬اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ‪.‬از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎھﮫﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﮐﻼﻧﺸﮫﺮھﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ‪ ،‬اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی در ﻓﻀﺎی ﺷﮫﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ھﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮده و ھﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﺪ‪.‬ﻣﮑﺎﻧﮫﺎ در دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در رﻗﺎﺑﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﮫﺎی اﻣﻦ و ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ‪.‬ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‫ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮ د ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬آﻧﮫﺎ اﺟﺰاي درون ﻓﺮھﻨﮓ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ آن‪..‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯿﮫﺎی اﺻﻠﯽ ھﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻋﻤﻮدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ‪ .‬ھﻮﯾﺖ واﻗﻌﯽ او را ﺑﻪ وی ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬ﻣﻜﺎﻧﮫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻤﻲ ﺑﺎ ارزش در دل‬ ‫ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﺑﻮدﻧﺪ و در دﻧﯿﺎي ﻓﺮا ﻣﺪرن ﻣﻔﺎھﯿﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد آن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎي‬ ‫روي آن ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺪ و ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ھﻤﺎن ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮي‪،‬ﺟﻨﺲ و‪ .‬‬ ‫ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ‪ ،‬ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﻨﺪه ی ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻓﻀﺎھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ‪:‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ از دﯾﺪ طﺮاﺣﯽ ﺷﮫﺮی ﺑﺘﻮان ﻋﻤﺪه ھﺪف ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ را ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﮫﺮی داﻧﺴﺖ‪ .‬ﻓﻀﺎ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﺣﺘﯽ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬داﻧﺴﺖ‪ .‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﺪه ی ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﺷﮑﻞ دھﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮫﺮی‪ ،‬ﭘﺎﺷﺦ ﮔﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ی ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﯿﺰ در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ‬ ‫ﻧﺎ ﻣﻜﺎﻧﮫﺎ ﻣﻲ ﻣﯿﺮﻧﺪ!‬ .‬‬ ‫ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﯾﻨﮓ‪ ،‬ھﻨﺪﺳﻪ ی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﮫﺮی ﻓﺮﻣﺎل ﺷﮫﺮ ‪:‬‬ ‫ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ھﻨﺪﺳﻪ ی ﺷﮫﺮی دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ‪ ،‬ھﻨﺪﺳﻪ ای اﺳﺖ ﺑﻨﺎم " ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﯾﻨﮓ" ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ‪:‬‬ ‫ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎري ﻧﺎ ﻣﻜﺎﻧﮫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻜﺎﻧﮫﺎ را در ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ داد‪ ..

..19‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻﻮل ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎ‬ ‫‪..‬ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻋﻤﻮدي ﻳﺎ اﻓﻘﻲ و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت آﻣﯿﺨﺘﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ‪..‬در‬ ‫ﻋﻮض ﻻﻳﻪ ﻳﺎ ﻻﻳﻪ ھﺎي ﻋﻤﻮدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮدن ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻳﻪ ھﺎي اﻓﻘﻲ ﺑﺎﻻ روﻧﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮار ﮔﯿﺮي‬ ‫ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻲ دﻳﺠﯿﺘﺎل‪ -‬ﺳﺎﻋﺘﮫﺎي ﻛﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت ال ﺳﯽ دی ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.15‬ﺗﻌﺎﻣﻞ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ھﺎي ﻛﺎرﺑﺮان‬ ‫‪ .13‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﺼﺮ دﻳﺠﯿﺘﺎل ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و‪.6‬ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮي‬ ‫‪.‬ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ در ﭘﻲ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺒﻨﺎھﺎي ﻓﻜﺮي ﺗﻤﺪن‬ ‫ﻏﺮب و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﻨﻄﻖ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ي رﻳﺎﺿﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪرن اﺳﺖ‪ ..‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻓﻮﻟﺪھﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ طﺮاح؛ طﺮح؛ ﺳﺎﻳﺖ و ‪ .3‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻨﺪه و طﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ زﻣﺎن‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻻﻳﻪ ھﺎي اﻓﻘﻲ ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي طﺒﯿﻌﺖ‪ ،‬ﺟﺎﻳﮕﺎھﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ و ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺴﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي روز ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.2‬دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻮزﻳﺘﯿﻮﻳﺴﻢ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري دﻳﺠﯿﺘﺎل‬ ‫‪.5‬آﺷﻔﺘﮕﻲ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﻲ‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﺑﺤﺜﻲ اﺳﺖ در ﺟﮫﺖ ﺧﻼف ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ و واژه ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻣﺮوزي آن ‪.‬‬ ‫ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎري ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن دوران ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را در ﻣﯿﺎن ﻓﻮﻟﺪ ھﺎي ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ آﻏﻮش ﻣﻲ ﻛﺸﺪ و‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻓﻜﺮي ھﻨﺪﺳﻪ ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ رﻳﺸﻪ در ﮔﯿﺎھﻲ ﺑﻨﺎم "رﻳﺰوم" دارد؛ ﮔﯿﺎھﻲ ﻛﻪ ﺗﺪاﻋﻲ ﻛﻨﻨﺪه ي اﻧﺪﻳﺸﻪ ي اﻓﻘﻲ اﺳﺖ‪.12‬ﻛﺎھﺶ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﺠﯿﺘﺎل و ﻓﻨﺎوري‬ ‫‪.‬و ﻋﺪم ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ اﻓﻖ ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻖ!!‬ ‫‪..‬‬ ‫‪ .21‬ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻣﯿﺨﺘﮕﻲ ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن‬ ‫ﻣﻨﺎﺑﻊ‪:‬‬ .1‬ﺑﻜﺎر ﮔﯿﺮي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻓﻮﻟﺪ ھﺎ در ﺟﮫﺘﮫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ و‪ ...‬ﻣﻔﺎھﯿﻤﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ‪،‬‬ ‫در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻮ رﻧﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.14‬ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻌﻨﻮان روح ﻣﻌﻤﺎري زﻣﺎن‬ ‫‪.‫ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎري ارﮔﺎﻧﯿﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ طﺒﯿﻌﺖ‪ ،‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و اﻧﺴﺎن از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ دھﻨﺪه ي آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪..8‬اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮕﮫﺎي روﺷﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﺪﻧﻪ ي ﺑﻨﺎ ھﺎ‬ ‫‪.20‬ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺣﺮﻛﺖ‬ ‫‪.18‬ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻣﺎن‪ ،‬ﻓﻀﺎ و اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﺘﻨﻲ از ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪ ھﺎي دوران ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ‪.7‬اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ‪ ،‬ﺳﺎﻳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎدھﺎي ﺟﺪاي ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ‬ ‫‪.9‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺸﯿﺪﮔﻲ طﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮ روي ﻓﻮﻟﺪھﺎي طﺮاﺣﻲ ﺷﺪه‬ ‫‪..16‬ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﺎزه و ﻣﻌﻤﺎري و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺳﺎزه ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﯿﻞ دھﻨﺪه ي ﻣﻌﻤﺎري‬ ‫‪.4‬اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي و ﺗﺎﻛﯿﯿﺪ ﺑﺮ ﻓﺮم ﺿﻌﯿﻒ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻧﺌﻮ ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎدھﺎي ﺑﺎرز آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺖ‪...11‬ﺻﻠﺐ ﺑﻮدن و ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دارا ﺑﻮدن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ رﻓﺘﺎر او‪.10‬طﺮاﺣﻲ ﻣﻜﺎﻧﮫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ رو ﻳﺎ زﻳﺮ ﻓﻮﻟﺪھﺎ ﺑﺮاي ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮدن‪ ،‬ﻧﺸﺴﺘﻦ و‪.‬ﻓﻮﻟﺪﻳﻨﮓ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻋﻤﻮد ﮔﺮاﻳﻲ؛ طﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ھﺮ ﻧﻮع ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ‪.17‬ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ھﺎي ﻣﺘﺎﺳﺐ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺳﻮاره ھﺎ و ﭘﯿﺎده ھﺎ‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.

‫*‪ .‬ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻧﺎﻣﮑﺎﻧﮫﺎ‪ -‬ﻣﺎرک اژه‬ ‫ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از آﻗﺎی ھﺎدی ﻣﻨﺎﻓﺰاده‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﯿﻦ طﺮح‬ .