‫أ ا رى‬

‫‪a_shantory٢٠٠٧@yahoo.com‬‬

‫(‪ #‬ا '& ا ‪"#$%‬‬
‫‪-.‬ق إ*)د (‪ #‬ا '& ا ‪: "#$%‬‬
‫* إ*)د (‪ #‬ا '& ا ‪ "#$%‬ا ر ‪: 1#2$3‬‬

‫(‪ #‬ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ) 1#2$ 3‬س‪ ، ١‬ص‪ ) ، ( ١‬س‪ ، ٢‬ص‪: ( ٢‬‬
‫م = ) (‪ #‬ا ‪ = ( "#$%‬ص – ص‬
‫س – س‬
‫‪١‬‬

‫‪١‬‬

‫> = ‪ #( :‬ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ٦ ، ٤ ) ، ( ١ ، ) 1#2$ 3‬ه‪:‬‬

‫‬
‫–‬
‫=‬
‫–‬
‫‬

‫‘‪ð‰ìnä‬‬
‫** إ*)د (‪ #‬ا '& ا ‪C( 1( "#$%‬د ‪: B‬‬
‫ا ‪C‬د ‪ :‬ص = م س ‪ +‬ـ ه (‪C‬د (‪"#$%‬‬
‫(‪ = BF#‬م ‪ ،‬و*‪G( 1( H2$‬ر ا دات ‪KL‬ءًا ‪ B .‬ـ‬
‫أى * ‪ ، ٠ ) 2$ 3 -‬ـ (‬
‫ه‬
‫> = ‪ #( :‬ا ‪ "#$%‬ا ‪N‬ى (‪C‬د ‪ : B‬ص = ‪ ٣‬س – ‪٤‬‬
‫(‪ #‬ا ‪ "#$%‬ا ‪N‬ى (‪C‬د ‪ : B‬ص = ‪ ٥ – ١‬س ه – ‪٥‬‬


‬

‫‪٣‬‬

‫(‪ #‬أى (‪ "#$%‬أ>‪( ) $‬ازى ‪G‬ر ا ‪#%‬ت ( = ‪-!R‬‬
‫وا ‪S#GR TUC‬‬
‫(‪ #‬أى (‪ "#$%‬رأ ) (ازى ‪G‬ر ا دات ( = ‪-C( -#W‬ف‬
‫وا ‪S#GR TUC‬‬

‫ا ا  ا ادى‬

‫ا ‬

‫ا ! ا را اول‬

‫أ ا رى‬

‫‪a_shantory٢٠٠٧@yahoo.com‬‬

‫ا ‪ F#( 1#3 \=C‬ا ‪ 1# #$%‬ا از*‪1#‬‬
‫** إذا ]ازى (‪ #$%‬ن ]‪%‬وى (‪=#‬ه ‬
‫** إذا ]‪%‬وى (‪ > 1# #$%( =#‬ا ‪%‬ى آن ا ‪ #$%‬ن (از*‪1#‬‬
‫أى ا^‪ B‬إذا آن ‪ :‬ل‪ ، ١‬ل (‪=#‬ه م ‪، ١‬‬
‫) ‪ ( ١‬إذا آن ‪ :‬ل‪ // ١‬ل‬
‫) ‪ ( ٢‬إذا آن ‪:‬‬

‫م‬

‫‪١‬‬

‫>[ن‬

‫‬

‫=‬

‫م‬

‫‬

‫م‬

‫‪١‬‬

‫م‬

‫‪ F‬ا ‪[> _#]-‬ن ‪:‬‬

‫‬

‫=‬

‫>[ن ل‪ // ١‬ل‬

‫م‬

‫‬

‫‬

‫إذا آن ل‪ : ١‬ص = ‪ ٣‬س – ‪ ، ١‬ل ‪ ٣ :‬ص = ‪ ٩‬س ‪ ، ١ +‬ل‪ : ٣‬ص = س ‪٣ +‬‬
‫
‪:‬‬
‫‪،‬‬
‫>[ن ‪ :‬ل‪ // ١‬ل‬
‫ل‪ // ١‬ل‪٣‬‬

‫‘‪ð‰ìnä‬‬
‫ا ‪ F#( 1#3 \=C‬ا ‪ 1# #$%‬ا ‪1* (C‬‬
‫* ‪-f R‬ب (‪ F#‬ا ‪ 1# #$%‬ا ‪١ – = 1* (C‬‬
‫* إذا ‪-f R‬ب (‪ F#‬ا ‪ 1# #$%‬ا ‪[> ١ – = 1* (C‬ن‪:‬ا ‪^U* 1# #$%‬ن (‪1* (C‬‬
‫أى ا^‪ B‬إذا آن ‪ :‬ل‪ ، ١‬ل (‪=#‬ه ‬
‫ل‬

‫) ‪ ( ١‬إذا آن ‪ :‬ل‬

‫‪١‬‬

‫) ‪ ( ٢‬إذا آن‬

‫‪:‬م‬

‫‪١‬‬

‫×‬

‫>[ن‬

‫‬

‫م‬

‫م‬

‫‬

‫‪١‬‬

‫‪،‬م‬

‫م‬

‫‪١‬‬

‫‬

‫×‬

‫‪ F‬ا ‪[> _#]-‬ن ‪:‬‬
‫م‬

‫= – ‪[> ١‬ن ل‬

‫‬

‫‪١‬‬

‫= –‪١‬‬
‫ل‬

‫‬

‫
‪ :‬إذا آن ل‪ : ١‬ص = ‪ ٣‬س – ‪ ، ١‬ل ‪ ٣ :‬ص = ‪ – ٨‬س >[ن ‪:‬‬

‫ل‪١‬‬

‫إذا آن ل ‪ :‬ص = ‪ ٥‬س ‪[> ١ +‬ن ‪٥ = BF#( :‬‬
‫‪ #( ،‬ا ‪ "#$%‬ا ازى ‪ #( ، ٥ = B‬ا ‪ "#$%‬ا ‪ C‬دى ‪= B#F‬‬
‫ا ا  ا ادى‬

‫ا ‬

‫ل‬

‫‬

‫‪١‬‬‫‪٥‬‬

‫ا ! ا را اول‬

‫أ ا رى‬

‫‪a_shantory٢٠٠٧@yahoo.com‬‬

‫أ(‪FG( F‬ـــــــ ‬
‫أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ٤ ، ١ ) 2$ 3‬و*ازى ا ‪ "#$%‬ل ا ‪N‬ى (‪C‬د ‪ : B‬ص = س – ‪١‬‬
‫ا ‪FG‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ #( B‬ا ‪ "#$%‬ا ازى ‪ = B‬‬
‫‪ #( A‬ا ‪ "#$%‬ل = ‬
‫‪ A‬ا ‪( ٤ ، ١ ) 2$ 3 - * "#$%‬‬
‫‪C( B‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص = س ‪ +‬ـ‬
‫و(‬

‫أى ‪ :‬ص = س ‪ +‬‬

‫ ـ = ‬

‫‪ + ١ × = ٤ B‬ـ‬
‫ ‪gh‬ــــــــــــــــــ‪: -‬‬
‫(‪C‬د ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ) 2$ 3‬ا ‪ ،‬ب ( ه ‪ :‬ص – ب = م ) س – ا (‬
‫‪ #( A‬ا ‪( ٤ ، ١ ) 2$ 3 - * ، = "#$%‬‬

‫‪C( B‬د ‪ B‬ه ‪ :‬ص – ‪ ) = ٤‬س – ‪( ١‬‬
‫‪ B‬ص= س‪+‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ (١ – ، ) 2$ 3‬و دى ‪ F‬ا ‪ "#$%‬ا ر ‪1#2$ 3‬‬
‫ا ) ‪ ، ( ٣ ،‬ب ) ‪( ،٤‬‬
‫ا ‪FG‬ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪B‬‬

‫–‪٣‬‬

‫–‪١‬‬
‫‬

‫ص–‪ = ٤‬س–‬

‫=‬
‫(‪ #‬ا ب =‬
‫–‬
‫(‪C‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص – ) – ‪ ) = ( ١‬س – (‬
‫ص‪= ١ +‬س– ‬

‫‘‪ð‰ìnä‬‬

‫(‪ #‬ا ‪ C‬دى ‪ = B#F‬‬
‫ص=س–‪٥‬‬

‫] ــــــــــــــــر*‪1‬‬
‫أو‪ : i‬ـــ‬
‫أ‪ -g‬ا‪ 3L‬ا ‪ 1#3 1( G#G‬ا\اس ‪:‬‬
‫) ا؛ ا ؛ ا؛ – (‬

‫‪ #( – ١‬ا ‪ : "#$%‬ص = ‪ ٤‬س – ‪ ١‬ه ‪٠٠٠٠‬‬
‫ – (‪ #‬ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ٠ ، ٣ ) ، ( ١ – ، ١ ) : 1#2$ 3‬ه ‪٠٠٠٠‬‬
‫) ا؛ ا ؛ ا؛ – (‬
‫‪ #( – ٣‬ا ‪ "#$%‬ا ازى ‪ : "#$% F‬ص = ‪ ٣‬س ‪ ٤ +‬ه ‪٠٠٠٠‬‬
‫) ا؛ ا ؛ ‪ ٤‬ا؛ – (‬
‫‬
‫‪ #( – ٤‬ا ‪ "#$%‬ا ‪ C‬دى ‪ F‬ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ، ١ ) ، ( ١ ، ٠ ) : 1#2$ 3‬ه ‪٠٠٠٠‬‬
‫) – ا؛ ا ؛ ‪ ١‬ا؛ – (‬
‫‬

‫‪ – ٥‬إذا آن ∆ س ص ع ا ‪ "l$‬ا ‪K‬او* > ص >[ن ‪ #( :‬س ص × (‪ #‬ص ع = ‪٠٠٠٠‬‬
‫) – ا؛ ا ؛ ‪ ١‬ا؛ – (‬

‫ا ا  ا ادى‬

‫ا ‬

‫ا ! ا را اول‬

‫أ ا رى‬

‫‪a_shantory٢٠٠٧@yahoo.com‬‬

‫‪ – ٦‬إذا آن ا ‪ #$%‬ن ا ‪=#( 1*N‬ه  ‪ ،‬‬
‫ (از*ن >[ن س = ‪٠٠٠٠‬‬
‫‬

‫) ‪ ٣‬ا؛ ا ؛ ‪ ٦‬ا؛ ‪( ٨‬‬

‫‪ – ٧‬ذا آن ا ‪ #$%‬ن ا ‪=#( 1*N‬ه – ‪ ٦ ،‬ك (‪ (C‬ان >[ن ك = ‪٠٠٠٠‬‬
‫‬
‫) ‪ ٣‬ا؛ – ا ؛ ا؛ – (‬

‫‪ : #^n‬أ‪F*  _L‬‬
‫‪ – ١‬إذا آن ا ‪ "#$%‬ا س ‪ ٣ +‬ص – ‪* ٠ = ٧‬ازى ا ‪ "#$%‬ا ر ‪( ٤ ، ١ – ) ، ( ٣ ، ) 1#2$ 3‬‬
‫أو‪L‬ـ \‪ #‬ا‬
‫ – إذا آن ا ‪ "#$%‬ا س ‪ ٤ +‬ص = ‪ ٦‬دى ‪ F‬ا ‪ "#$%‬ا ر ‪( ، ١ ) ، ( ٦ ، ) 1#2$ 3‬‬
‫أو‪L‬ـ \‪ #‬ا‬
‫‪ – ٣‬أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ‪N‬ى *‪G( 1( H2$‬ر ا دات ‪KL‬ءًا ‪ ٤ B . ً o‬و ات و*ازى ا ‪"#$%‬‬
‫‪٤‬س‪+‬ص–‪٠=٥‬‬
‫‪ – ٤‬أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ‪N‬ى *‪G( 1( H2$‬ر ا دات ‪KL‬ءًا (‪ ٣ B . ً oL‬و ات و *‪U‬ن د* ً‬
‫‪ F٤‬ا ‪ : "#$%‬س = ص – ‪٥‬‬
‫‪ – ٥‬أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ٤ ، ١ ) 2$ 3‬و*ازى ا ‪ "#$%‬ا ر ‪( ٥ ، ) ، ( ١ ، ٠ ) 1#2$ 3‬‬
‫ – أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ١ – ، ) 2$ 3‬و ا ‪ C‬دى ‪ F‬ا ‪ "#$%‬ص = س – ‪٥‬‬

‫‪ – ٧‬إذا آن ا = ) ‪ ، ( ٦ ، ٤‬ب = ) ‪ ، ( ٠ ، ١‬ـ = ) ‪ ، ( ، ٣‬ء = ) ‪ ، ٦‬ك ( ‪ ،‬وآن ا ب ‪ //‬ـ ء‬
‫>‪p‬و‪ #\ L‬ك‬
‫‪ – ٨‬إذا آن ا = ) ‪ ، ( ٥ ، ١‬ـ = ) ‪ ، ( ١ ، ٣‬ـ = ) ك ‪ ( ،‬وآن ا ـ ‪ ،‬ـ ء (‪ (C‬ان‬
‫>‪p‬و‪ #\ L‬ك‬
‫‪ – ٩‬أ‪ qon‬أن ا ‪ &$‬ا = ) ‪ ، ( ٣ ، ٤‬ب = ) ‪ ، ( ١ ، ٣‬ـ = ) ‪ F H$] ( ١– ،‬إ‪ ($‬وا ة‬
‫‪ – ١٠‬أ‪ qon‬أن ا ‪ &$‬ا = )– ‪ ، ( ٤ ، ١‬ب = ) ‪ ، ( ٠ ، ١‬ـ = )– ‪ ( – ، ٣‬ه رؤوس (‪"l\ F‬‬
‫ا ‪K‬او* ‪ "n‬د ا ‪K‬او* ا ‪ l$‬‬
‫‪ ١١‬إذا آ^‪C( q‬د (‪ "#$%‬ه ‪ ) :‬ك – ( س ‪ – ١ ) +‬ك ( ص ‪ ٠ = ١ +‬وآن ه‪N‬ا ا ‪#$%‬ـــــ"‬
‫*ازى (‪G‬ر ا ‪#%‬ت >‪p‬و‪ #\ L‬ك‬
‫– إذا آن ا ‪ ) : "#$%‬ك ‪ ( ١ +‬س – ) ك – ‪ ( ٣‬ص = ‪ ٨‬دى ‪ F‬ا ‪ "#$%‬ص ‪ ٣ +‬س = ‪٥‬‬
‫أو‪ #\ L‬ك‬

‫‪ ١٣‬أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ٥ ، ) 2$ 3‬و*‪U‬ن دى ‪G( F‬ر ا دات‬

‫‘‪ð‰ìnä‬‬
‫ا ا  ا ادى‬

‫ا ‬

‫ا ! ا را اول‬

‫أ ا رى‬

‫‪a_shantory٢٠٠٧@yahoo.com‬‬

‫أو‪ : i‬ـــ‬
‫أ‪ -g‬ا‪ 3L‬ا ‪ 1#3 1( G#G‬ا\اس ‪:‬‬
‫) ا؛ ا ؛ ا؛ – (‬

‫‪ #( – ١‬ا ‪ : "#$%‬ص = ‪ ٤‬س – ‪ ١‬ه ‪٠٠٠٠‬‬
‫ – (‪ #‬ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ٠ ، ٣ ) ، ( ١ – ، ١ ) : 1#2$ 3‬ه ‪٠٠٠٠‬‬
‫) ا؛ ا ؛ ا؛ – (‬
‫‪ #( – ٣‬ا ‪ "#$%‬ا ازى ‪ : "#$% F‬ص = ‪ ٣‬س ‪ ٤ +‬ه ‪٠٠٠٠‬‬
‫) ا؛ ا ؛ ‪ ٤‬ا؛ – (‬
‫‬
‫‪ #( – ٤‬ا ‪ "#$%‬ا ‪ C‬دى ‪ F‬ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ، ١ ) ، ( ١ ، ٠ ) : 1#2$ 3‬ه ‪٠٠٠٠‬‬
‫) – ا؛ ا ؛ ‪ ١‬ا؛ – (‬
‫‬

‫‪ – ٥‬إذا آن ∆ س ص ع ا ‪ "l$‬ا ‪K‬او* > ص >[ن ‪ #( :‬س ص × (‪ #‬ص ع = ‪٠٠٠٠‬‬
‫) – ا؛ ا ؛ ‪ ١‬ا؛ – (‬
‫‬
‫‬
‫‪ – ٦‬إذا آن ا ‪ #$%‬ن ا ‪=#( 1*N‬ه  ‪( ،‬از*ن >[ن س = ‪٠٠٠٠‬‬
‫) ‪ ٣‬ا؛ ا ؛ ‪ ٦‬ا؛ ‪( ٨‬‬
‫‪ – ٧‬ذا آن ا ‪ #$%‬ن ا ‪=#( 1*N‬ه – ‪ ٦ ،‬ك (‪ (C‬ان >[ن ك = ‪٠٠٠٠‬‬
‫‬
‫‬
‫) ‪ ٣‬ا؛ – ا ؛ ا؛ – (‬
‫‪ : #^n‬أ‪F*  _L‬‬
‫‪ – ١‬إذا آن ا ‪ "#$%‬ا س ‪ ٣ +‬ص – ‪* ٠ = ٧‬ازى ا ‪ "#$%‬ا ر ‪( ٤ ، ١ – ) ، ( ٣ ، ) 1#2$ 3‬‬
‫أو‪L‬ـ \‪ #‬ا‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ا‬‫ (‪ (C‬س‬‫‬
‫‪٣‬‬
‫–‬
‫‪٤‬‬
‫(‪ #‬ا ‪ "#$%‬اول = (‪ (C‬ص‬
‫(‪ #‬ا ‪ "#$%‬ا ^ = ‪ = - ١ -‬‬
‫= ‬
‫‪ B‬ا ‪=#‬ن (‪%‬و*ن‬
‫‪ A‬ا ‪ #$%‬ن (از*ن‬
‫‪-‬ا‬

‫= ‬
‫ا = ‪١‬‬
‫و(‬
‫‪B‬‬
‫‬
‫‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ – إذا آن ا ‪ "#$%‬ا س ‪ ٤ +‬ص = ‪ ٦‬دى ‪ F‬ا ‪ "#$%‬ا ر ‪( ، ١ ) ، ( ٦ ، ) 1#2$ 3‬‬
‫أو‪L‬ـ \‪ #‬ا‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪٤‬‬
‫ا‬‫ (‪ (C‬س‬‫–‪٦‬‬
‫‬
‫–‬
‫= =‬
‫(‪ #‬ا ‪ "#$%‬ا ^ =‬
‫(‪ #‬ا ‪ "#$%‬اول = (‪ (C‬ص‬
‫= ‬
‫‪٤–١‬‬
‫‬
‫‪-f R B‬ب (‪=#‬ه = ‪١ -‬‬
‫‪ A‬ا ‪ #$%‬ن (‪ (C‬ان‬
‫‪- B‬ا × ‬
‫‬
‫‬

‫=‪١-‬‬

‫و(‬

‫ا = ‪٣‬‬

‫‘‪ð‰ìnä‬‬
‫ا ا  ا ادى‬

‫ا ‬

‫ا ! ا را اول‬

‫أ ا رى‬

‫‪a_shantory٢٠٠٧@yahoo.com‬‬

‫‪ – ٣‬أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ‪N‬ى *‪G( 1( H2$‬ر ا دات ‪KL‬ءًا ‪ ٤ B . ً o‬و ات و*ازى ا ‪"#$%‬‬
‫‪٤‬س‪+‬ص–‪٠=٥‬‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ (‪ (C‬س‬‫‪٤‬‬‫(‪ #‬ا ‪ (C( = "#$%‬ص = = – ‬
‫‪ A‬ا ‪ #$%‬ن (از*ن ‪ ،‬ا ‪ "#$%‬ا ‪F2‬ب *‪G( 1( H2$‬ر ا دات ‪KL‬ءًا ‪٤ – = B .‬‬
‫‪ B‬ص =–س –‬
‫‪C( B‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص = م س ‪ +‬ـ‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ – ٤‬أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ‪N‬ى *‪G( 1( H2$‬ر ا دات ‪KL‬ءًا (‪ ٣ B . ً oL‬و ات و *‪U‬ن د* ً‬
‫‪ F‬ا ‪ : "#$%‬س = ص – ‪٥‬‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‬
‫‪ B‬ص = س – ‪ B ٥‬ا ‪ = #‬‬
‫‪ B‬ص =س–‪٥‬‬
‫‪ A‬س=ص–‪٥‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ B‬م=– ‬
‫‪ A‬ا ‪ #$%‬ن (‪ (C‬ان‬
‫‬
‫‪ ،‬ا ‪ "#$%‬ا ‪F2‬ب *‪G( 1( H2$‬ر ا دات ‪KL‬ءًا ‪٣ = B .‬‬
‫‪ B‬ص=– س ‪٣+‬‬
‫‪C( B‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص = م س ‪ +‬ـ‬
‫‬
‫‪B‬ص=–س‪٦+‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ – ٥‬أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ٤ ، ١ ) 2$ 3‬و*ازى ا ‪ "#$%‬ا ر ‪( ٥ ، ) ، ( ١ ، ٠ ) 1#2$ 3‬‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‬
‫‪١–٥‬‬
‫‪ A‬ا ‪ #$%‬ن (از*ن‬
‫(‪ #‬ا ‪= "#$%‬‬
‫–‪ = ٠‬‬
‫‬
‫‪ A‬ا ‪( ٤ ، ١ ) 2$ 3 - * "#$%‬‬
‫‪C( B‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص = س ‪ +‬ـ‬
‫‬
‫‬
‫=‬
‫ ـ‬
‫‪:‬‬
‫و(‬
‫ ـ‬
‫‪+‬‬
‫‪١‬‬
‫×‬
‫‪ =٤ B‬‬
‫‬
‫‪C( B‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص = س ‪ +‬‬
‫‪ B‬ص=‪٣‬س‪٥+‬‬

‫‘‪ð‰ìnä‬‬

‫‬

‫‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ – أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ١ – ، ) 2$ 3‬و ا ‪ C‬دى ‪ F‬ا ‪ "#$%‬ص = س – ‪٥‬‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ B‬م = – ! ‬
‫‪ A‬ا ‪ #$%‬ن (‪ (C‬ان‬
‫(‪ #‬ا ‪ = "#$%‬‬
‫‪C( B‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص = – ! س ‪ +‬ـ‬
‫‪B‬‬

‫– ‪ ! – = ١‬‬

‫‪B‬‬

‫(‪C‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص = – !‬

‫× ‪ +‬ـ‬

‫‪ A‬ا ‪( ١ – ، ) 2$ 3 - * "#$%‬‬
‫و( ‪ :‬ـ = ‪-!R‬‬
‫‪ B‬ص=– س‬

‫س‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ا ا  ا ادى‬

‫ا ‬

‫ا ! ا را اول‬

‫أ ا رى‬

‫‪a_shantory٢٠٠٧@yahoo.com‬‬

‫‪ – ٧‬إذا آن ا = ) ‪ ، ( ٦ ، ٤‬ب = ) ‪ ، ( ٠ ، ١‬ـ = ) ‪ ، ( ، ٣‬ء = ) ‪ ، ٦‬ك ( ‪ ،‬وآن ا ب ‪ //‬ـ ء‬
‫>‪p‬و‪ #\ L‬ك‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫–‬
‫(‪ #‬ا ب = – ‬
‫ك–‬
‫ =‬
‫‪B‬‬

‫=‬

‫‪ #( ،‬ـ ء =‬

‫ك–‬

‫– =‬

‫ك–‬

‫‪ A‬ا ‪ #$%‬ن (از*ن‬

‫‬

‫و( ‪ :‬ك = ‪٨‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ – ٨‬إذا آن ا = ) ‪ ، ( ٥ ، ١‬ـ = ) ‪ ، ( ١ ، ٣‬ـ = ) ك ‪ ( ،‬وآن ا ـ ‪ ،‬ـ ء (‪ (C‬ان‬
‫>‪p‬و‪ #\ L‬ك‬

‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫– ‬
‫(‪ #‬ا ب = – ‬
‫‪ B‬ك – × – = – ‬

‫= – ‪ #( ،‬ـ ء =‬

‫– = ‬
‫ك–‬
‫ك–‬

‫‪ A‬ا ‪ #$%‬ن (‪ (C‬ان‬

‫و( ‪ :‬ك = ‪٥‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ – ٩‬أ‪ qon‬أن ا ‪ &$‬ا = ) ‪ ، ( ٣ ، ٤‬ب = ) ‪ ، ( ١ ، ٣‬ـ = ) ‪ F H$] ( ١– ،‬إ‪ ($‬وا ة‬

‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫––‬
‫– ‬
‫‪ #( B‬ا ب = (‪ #‬ب ـ‬
‫= ‪ #( ،‬ب ـ = – = ‬
‫(‪ #‬ا ب =‬
‫–‬
‫‪ B‬ا ‪ ،‬ب ‪ ،‬ـ ]‪ F H$‬إ‪ ($‬وا ة‬
‫‪ A ،‬ب ^‪-( 2$‬آ‬
‫‪ #( B‬ا ب ‪ #( //‬ب ـ‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ – ١٠‬أ‪ qon‬أن ا ‪ &$‬ا = )– ‪ ، ( ٤ ، ١‬ب = ) ‪ ، ( ٠ ، ١‬ـ = )– ‪ ( – ، ٣‬ه رؤوس (‪"l\ F‬‬

‫ا ‪K‬او* ‪ "n‬د ا ‪K‬او* ا ‪ l$‬‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫– ‬
‫(‪ #‬ا ب =‬
‫‪ +‬‬

‫––‬

‫= – ‪ #( ،‬ب ـ = – – =‬

‫‪ #( A‬ا ب × (‪ #‬ب ـ = –‬

‫ × ! ‬

‫=–‪١‬‬

‫! ‬

‫‪ B‬ا ب ‪ M‬ب ـ‬

‫–– ‬
‫‪ #( ،‬ا ـ = – ‪ +‬‬

‫= ‪٣‬‬

‫‪ ∆ B‬ا ب ـ \‪ "l‬ا ‪K‬او* > ب‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ –١١‬إذا آ^‪C( q‬د (‪ "#$%‬ه ‪ ) :‬ك – ( س ‪ – ١ ) +‬ك ( ص ‪ ٠ = ١ +‬وآن ه‪N‬ا ا ‪#$%‬ـــــ"‬
‫*ازى (‪G‬ر ا ‪#%‬ت >‪p‬و‪ #\ L‬ك‬

‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫(‪ #‬ا ‪= "#$%‬‬

‫– (‪ (C‬س‬
‫(‪ (C‬ص‬

‫=‬

‫– ك ‪+‬‬

‫‪ –١‬ك‬

‫‪ A‬ا ‪G( // "#$%‬ر ا ‪#%‬ت‬

‫‪G( #( ،‬ر ا ‪#%‬ت = ‪-!R‬‬

‫=‪٠‬‬

‫– ك ‪٠ = +‬‬

‫‪B‬‬

‫– ك ‪+‬‬

‫‪ –١‬ك‬

‫ا ا  ا ادى‬

‫‪B‬‬

‫‘‪ð‰ìnä‬‬

‫ا ‬

‫و( ‪:‬‬

‫ك= ‬

‫ا ! ا را اول‬

‫أ ا رى‬

‫‪a_shantory٢٠٠٧@yahoo.com‬‬

‫– إذا آن ا ‪ ) : "#$%‬ك ‪ ( ١ +‬س – ) ك – ‪ ( ٣‬ص = ‪ ٨‬دى ‪ F‬ا ‪ "#$%‬ص ‪ ٣ +‬س = ‪٥‬‬
‫أو‪ #\ L‬ك‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫– ك –‪١‬‬
‫س‬
‫(‪(C‬‬
‫‪ #( ،‬ا ‪ "#$%‬ا‪– = -gt‬‬
‫(‪ #‬ا ‪ (C( – = "#$%‬ص =‬
‫‬
‫– ك ‪٣ +‬‬
‫‪ A‬ا ‪ #$%‬ن (‪ (C‬ان‬
‫‪B‬‬

‫– ك – ‪١‬‬
‫– ك ‪٣ +‬‬

‫‪-f R B‬ب (‪=#‬ه = – ‪١‬‬
‫×‬

‫– = – ‪١‬‬

‫و( ‪ :‬ك = ‪٩‬‬
‫‪٣ B‬ك ‪٤=٣+‬ك–‪٦‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ –١٣‬أو‪C( L‬د ا ‪ "#$%‬ا ر ‪ ( ٥ ، ) 2$ 3‬و*‪U‬ن دى ‪G( F‬ر ا دات‬
‫ا ‪FG‬ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ #( B‬ا ‪G( #( = "#$%‬ر ا ‪#%‬ت = ‪-!R‬‬
‫‪ A‬ا ‪ "#$%‬دى ‪G( F‬ر ا دات‬
‫‪C( B‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص = ‪ × ٠‬س ‪ +‬ـ‬
‫‪ A‬ا ‪( ٥ ، ) 2$ 3 - * "#$%‬‬
‫‪ + × ٠ = ٥ B‬ـ‬

‫و( ‪ :‬ـ = ‪C( B ٥‬د ا ‪ "#$%‬ه ‪ :‬ص = ‪٥‬‬

‫‘‪ð‰ìnä‬‬

‫ا ا  ا ادى‬

‫ا ‬

‫ا ! ا را اول‬