P. 1
آنارشیسم چیست؟

آنارشیسم چیست؟

|Views: 204|Likes:
منشور بواسطةamirxf
آشنایی مقدماتی با آنارشیسم
آشنایی مقدماتی با آنارشیسم

More info:

Published by: amirxf on Dec 14, 2010
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

؟تسیچ مسیشرانآ (؟تسین هچ و

)
نمیلیاه .ا زیل :هتشون
یم!"یما :هم#"$
.تسا یمهفدب زا هدنکآ ،یسایس ی هفسلف کی ناونع هب مسیشا!آ یل"ا #ی$% ا& یمهفدب 'یا
تسا 'یا مسیشا!آ هک ت(ی() % % ی*)ا هب هک تسا ندی+ید!ا ,-.*/ ی هویش کی 0$ا1 کی
,2ا .د3ن2 یم! یب4) 56 ای ه%اس ا7ش امش زا 89 تسیشا!آ دی&او:ب ا مسیشا!آ ا; <ی,7;
%ایز =ام*)ا هب دننک 89 >تسا یسایس ی هفسلف کی زا ,;ا,ف مسیشا!آ .دی,ی2 ی/ @Aاف*/ BاوC
هک تسا ی2د!ز ی هویش کی مسیشا!آ هDی) ،یسایس یا& کی;ام2ا,E A ی%,ف ,ب % ا ی2د!ز
.%,ی2 ی/

F کیشآ,ی&G یH;ا,/ هلسلس ی ه*یو;ا هک تسا 'یا مسیشا!آ یل"ا ی هدیا
I
ی هDلس هJ K
هJ ،ت$A% یA,س ,ب یب,:/ L(! ه.لب تسا یA,M,یN اهن; ه! K ی%اO*1ا ناPH:! ای 'ی% یامعز
ا& ناس!ا هک د!د(*7/ ا/ومع ا& تسیشا!آ .%ا% ناس!ا یا& تیلبا1 ییافو.ش دیاب A دن!او; ی/ ,ب
%و6 و/ا #با(*/ Qا,*)ا A نAا7; ،تی1R6 ی هیاE دن&% نا/اس ا میعز A A,س A Bابا هب یزای! اS$ A
A تسا 4یP!ا %اسف ا;اT یH;ا,/ هلسلس @د1 ا& تسیشا!آ %ا(*عا هب .د!اد! اد*(/ A ا& ه*یو;ا هب
تسیشا!آ .ناش نا*س%,یز هب ند!اس ,ی6 ا; دن*س& %و6 @د1 5سب A ا(ب =وU+م$% ,*+یب ,ی42ا!
,ب دیاب A دن*س& یO:ش و/ا ،ی1R6ا و/ا هک د!Aاب 'یا ,ب ا/ومع ا& ی هیاE A نا,Pی% =ا) تیاع
'ی!او1 هلمC زاV ی!و!ا1 ای ی1و() یا& ه*یو;ا 0!اC زا #یمW; ی هیاE ,ب ه! دشاب ه7/اC ی*سی4هب
%ا,فا هک د!د(*7/ تسیشا!آ نافوسلیف ,*+یب .Xیساسا نو!ا1 #-/ یا هدش Yید(; %و6 =وZس/
ناشا%,ک [اسدE ه*یو;ا .دن*س& ، نآ % هک دننک ی/ #یمW; Q%,/ هب ا هدش,ی(W; تین&T کی
دننک #مع A دن+ید!ایب %و6 ه.!آ یاC هب Q%,/ ا; دننی+! ی/ ,\*ن/ امعز A نا+یا&زای! و/ا یای$Aا
%ا,فا ی1R6ا @امیمO; 'ی,; ی%اینب % ا; د&% ی/ ]) %و6 هب ه*یو;ا کی ی*1A .د!Aآ,ب ا ت$ا6%
1 . hierarchical authority
د!4ب ا ,6آ ^,) A دنک ،Qادعا @ازا3/ دن!ا/V تسا #*1 ای _,/ ]ی[ یسک هJ ه.نیا دن!ا/ ت/د6
.%A ی/ ا,(ه1 هب ی/%آ ی%ازآ X'ینC 5(س ای یاHCا یزاب,س
ی*س,E%ا`! ،Xمسیس.سV نا!ز ی*س%A,ف هلمC زا K هDلس <ل*:/ Qاس1ا نای/ ا& تسیشا!آ
ام-*سا ،یسنC ناشاب,2% اب تیدM ،XمسیساVa ,2اک ه(Hb دنیب ی/ هDبا K یل/ مسی!Aوش A
ا% دیکc; A ! هک د هب ا/ ,2ا ی*$ادع یب Qاس1ا 'یا زا ی.ی اب هلبا(/ #فاN هی(ب زا A میوش 4ک,م*/
می!امب &او:! ییاC هب ه می اک هب ناهC ,ییU; یا,ب هک یلیاسA هک د!ا% Aاب ا& تسیشا!آ .%,ب
ا& تسیشا!آ .میزای تس% اه!آ هب میا% دی/ا هک دشاب یفاد&ا اب 0سان*/ دیاب می,ی2 ی/ مN هب
ییا&,\! ^R*6ا هک & کی*کا; A ا& ی`;ا,*سا ی هاب% ،د!ا% ا ی هوW! %و/ % هلمC زا
4ی! A ی&د!ا/زاس =امعاd ن%وب هCو/ !وP!,س یا,ب ت!و+6 ی ی/ 0لNا ،زA ت!و+6 یا&%اه!
4ک,م; هک د!,یSE هزاH/ دیاب 'ینeم& ه.لب دشاب %وCو/ م\! ی%وبا! ,ب اف," دیاH! هب ^وD7/ #.ش
.%ا% #.ش ی!ونک ,2 هDلس یا&%اه! ینی4PیاC یا,ب ,; ی!اس!ا A 'یو! و" ن%ا%
مسیشرانآ ه%&یرا$
=اس % هک هس!ا,ف BR(!ا .د!ا ه*شا% L(! fیا; ,سا,س یبR(!ا یا& LHنC % ا& تسیشا!آ
8ghi ،نA%A,E ^زAjK,یE دن!ا/ ییا& تسیشا!آ .تشا% ی*سیشا!آ یو1 ی هف$و/ کی دش زاNآ
% یبR(!ا ی هی,\! ی2دن$اب % یا هدمع L(! ا*س;[ا/ و.یا A 'ی!وکاب #یkا:ی/ ،'ی.;وEA,ک ,*یE
یا& LHنC % یساسا L(! ا& تسیشا!آ .د!ا ه*شا% م*سیب ن,1 #یاAا A م&%زو! ن,1 ,6اAا
یا& =اس یبR(!ا 8i9l A 8i8g ا %و6 @د1 ا& کیو+لب هک یmW/ هب ا/ا ،د!ا ه*شا% هیسA
یاه$اس % ای!اnسا BR(!ا .د!%,ک Bوک,س Xه!ام) یب 0لNاV ا ا& تسیشا!آ ،د!%,ک می.W;
8iop K 8ioi یا& نا/زاس نآ % هک %وب #مع % مسیشا!آ ](W; 'ی,; ه%,*س2 ی هنW"
تسی$ا.یدنسوکا!آ qrs A tuv هلسلس,یN A آاک ی%اO*1ا A یعام*Cا یا&وی;ا!,*$آ تی(فو/ اب
,یwc; 4ی! 'ی;[ یا.ی,/آ A کی4./ A هدW*/ @[ایا ییا.یدنس یا& LHنC % .د!%,ک ه%ایE ا یH;ا,/
ناهC ی*7ن" نا,2اک ی هی%اW;ا % R-/V تسا ه%وب %وه+/ مسی$ا.یدنسوکا!آ sxq
y
ه,هJ .X
ا دن!ا/ تسیشا!آ ی ه*سC,ب یا& d م*سیب ن,1 ییاد*با یا& =اس % 'مک,ب د!اس.$ا A '/دل2 ا/
یفل*:/ =ا.ی%ا یا& LHنC % تک,ش وی;ا!,*$آ یعام*Cا یا& LHنC زا یایسب % .د!ا ه*شا%
ی ه&% 8ip9 4ی! ,یwc; z,P! LHنC زا ییا& L:ب هلمC زاV تسا %وه+/ ی*سیشا!آ
% هJ,2 ،Xنایب ی%ازآ ی/ا) A {نCدM یا& LHنC ،نایا,Pسن3م& ییا& LHنC ،ی*سینمف
ی*سییوkا/|تسینین$|تسیسکا/ یا& نای,C ی هیاس % ی*سیشا!آ ی ه2 'یا %او/ یایسب
.تسا هدش Bو.ن/ اا.شآ ای هد!ا/ =وفU/
؟تسین هچ مسیشرانآ
2 . Industrial Workers of the World
>تسی! هJ مسیشا!آ مینیHب تسا Bو6 ،تسیJ مسیشا!آ ه.نیا }یMو; یا,ب zR; %
تی/ام; ا/ا دنه! ی/ ~ا ییا,2 •مC A مسی!ومک هب ا& تسیشا!آ زا یایسب هJ,2 >مسی!ومک
ی&او6

ا ]باس •,ش ‚ولب ی*سینین$Kتسیسکا/ ,; ]ی1% نایب هب اب ،ی*سی!ومک یا& Qا\!
یا& =اس زا ا& تسیسکا/ A ا& تسیشا!آ نای/ ^ا.ش .دنک ی/ یف! 8hg9 دش زاNآ ی/اPن& A
.تسا ,Pی% ی/ا! تW; ی&او6 تی/ام; QAاد; ،مسیسکا/ هک دن*فای% ا& تسیشا!آ هک Bا4)ا
تسینین$Kتسیسکا/ ی*نس وb هب ایا*$A,E یو;ا*.ی% A ,2اک ی ه(Hb A,+یE B4) کی هب زای! ,ب
A ی&او6 تی/ام; اب تیدM ,ب هک تسا مسیشا!آ %اm; % اساسا ا& هدیا 'یا .د!ا ه*شا% دیکc;
ت$A% هک دنک ی/ ییوP+یE Yکد;ا مسیسکا/ هJ,2ا .%ا% دیکc; ی%,ف یا& ی%ازآ ن%,ک هنی+یب
ا/ا ƒدبای ی/ =اAز„ نا/ز S2 % fیا; @ا,ک هب ه%ا% نا+! @د1 ی*سی!ومک یا& میj ه!وPJ هک
.د!ا ه*6ا%,E نا+ید!ا,2% A ناف$ا:/ Bوک,س هب Ynس A د!ا ه%,ک می.W; ا %و6 ی*/و.)
مسینیا;,Hی$

ی.ی دیاH! ا A% 'یا ا/ا %ا% مسینیا;,Hی$ اب ییا& ی!اشوnم& مسیشا!آ دنJ ,& >
A% ,& .تف,2 z,P! زا یایسب .د!ا% دیکc; ت/و.) ,ش زا ی"R6 هب #ی/ A ی%,ف ی%ازآ ,ب
ه.!آ =ا) د!ا% ا,"ا %ا,فا یو.ی! ]kRع ت$ا"ا ,ب A دن&% ی/ %,ف هب ا یل"ا تی$Aا ا& 'یا;,Hی$
دیکc; †ام*Cا یاmعا ی هم& تی7MA %وHهب یا,ب ی*کا+/ zR; A یا.م& ,ب ا& تسیشا!آ 0لNا
تسا هیا/,س %ازآ ازاب ی/ا) نا!آ .ت6انشزاب ناش ی%اO*1ا ها2دی% زا ناو; ی/ ا ا& 'یا;,Hی$ .
ی6,ب AV دن*س& ت/و.) ت$ا6% نا4ی/ 'ی,*مک اب یا% اه!آ زا ƒتسی$ا*یEاکKوکا!آ„ ا %و6

ی/
Xدن!او6 ا& 'یا;,Hی$ ˆ <$ا:/ ،دن!ا% ی/ †A,+/ ا ی"وO6 =او/ا زا †اف% یا,ب Aز زا ه%اف*سا
یا& تیمک اب ناو*! هک ا ییا& zزا A دن*س& ی%اO*1ا %وس 0سک % ت$A% ی هل6اد/ ه!و2,&
ا/ا دن*س& ت$A% <$ا:/ ا& 'یا;,Hی$ هک دنJ ,& .د!امش ی/ او6 دی3نس X=وE ا/ومعV ی%اO*1ا
A هDلس و" ی هم& <$ا:/ 0لNا 0;ا,/ هلسلس V یشآ,ی& X

ی هف$و/ کی 0لNا A دن*سی!
Fی%اO*1ا یG ه%اا „ ای ƒ}ل"ا یا(ب„ ]) 0Cو/ ƒتسا
Š
.%وش ی/ تفای 'یا;,Hی$ ی هفسلف %
نا!آ 'ینeم& یE % ،ی%اO*1ا @د1 ,ب ین*H/ 5باA ه`یA هب ،یعام*Cا @د1 5باA =ا.ی%ا ,ییU;
ی%وبا! نا&او6 A د!ا% ی,; ی*سی$ایسوس %,.یA ا& تسیشا!آ ،#با(/ % .دن*سی! یم*سیس
A د!وش دن/ ه,هب یعام*Cا 0&او/ زا یHسان*/ا! نا4ی/ هب دن!او; ی/ نادنم;A,w نآ % هک دن*س&
A ه(یm/ % د!وH3/ اف7M تکRف ی%,ف تی1R6 A zو& ،ا.*با ا& تسیشا!آ دنJ ,& .دننک ی2د!ز
ا/ا دنه! ی/ ~ا ا د!د(*7/ هک ی!اسک هک ی,*مک ی ه,هب 'یا زا ا& تیلبا1 د!ا% زا دیاب 4ی! ت/ا,ک A
ا& تسیوی*ک`با .دنشاب ا%و6,ب ت$ادع

B4) .دن*س& مسینیا;,Hی$ یbا,فا تیاA کی ی/ا)
یاU$ا ،ی;ابا:*!ا @ا)R"ا دن!ا/ یو/ا ,ب zدیکc; A تسا A ه!ای/ ا*Hس! FهدW*/ @[ایاG 'یا;,Hی$
3 . Œ•ŒŽ••Œ‘’•Ž“•”•
4 . libertarianism
5 . anarcho-capitalist
6 . hierarchy
7 . !economic" mi#ht makes ri#ht
$ . ob%ecti&ists
A د:/ %او/ تیعونم/ 'ی!او1 4ی! ا& 'یا;,Hی$ زا یایسب .تسا ی*$A% @ا,(/ L&اک
ƒتسیشانی/„

د),س ا; دیاب ت$A% ا/ا تسا یA,M ت$A% زا ی;و" د!د(*7/ هک دن*س& ییا&
ا ی*سیشا!آ ی ه7/اC کی % ی%اO*1ا Qا\! †و! هJ هک 'یا .دشاب ,2 هل6اد/,یN A هنیمک نا./
Qاس1ا ی هم& هک د!د(*7/ ا& تسیشا!آ ی6,ب .تسا ه%و+2 Lس,E کی ،تسا ین*ف,یSE
5سو; تی.$ا/ •و+/ هک دن*س& ی/ا\! نا&او6 ,Pی% ی6,ب ˆد!وش اUل/ دیاب ازاب %اO*1ا A هیا/,س
د!د(*7/ ,Pی% ی&A,2 A ˆدشاب ازاب %اO*1ا کی نA% ایع Qام; ی*کا+/ یسا,کو/% کی A نا,2اک
Qادک —ی& هک یb,ش هب دنشاب تشا% ی*سی4م& دن!او; ی/ @Aاف*/ ی%اO*1ا Qا\! دنJ هک
.دنک #یمW; هی(ب ,ب ا %و6 یا& zزا A دعاو1 ا; دشو.!

^%ا,*/ ییا,2 ˜J اب ا مسیشا!آ FهدW*/ @[ایاG و+ک 'یا % 0$اN یسایس ی هاP!ا >مسی$ا,Hی$
یا& @Aاف; مسی$ا,Hی$ A مسیشا!آ ا/ا .مسی$ا,Hی$ اب ا ییا,2 ˜J A %امش ی/ ی(ی() یفیک هJ ،
=اس زا ƒ˜J„ ی هدیا .د!ا% ،یم™ ک هJ A 8ii9 هک ا,J ،تسا هدش 4یP!ا,ب ه+1ان/ وس 'یا هب
~ا6 Xاک ه\فاW/V تسا |X=ا,Hی$V ˜J نای/ ی*نس یدنب میس(; اد/ زا ند/ تسایس ی هدمع
مسیشا!آ ا/ا دن*س& ƒA,+یE„ یا& تسایس ی/ا) ا& تسیشا!آ ,*+یب هJ,2ا .تسا هدش
LیE ا یسی,;ا/ نازا%,E هی,\! ی6,ب .%اد! Fا.ی,/آG ی*نس یسایس ی ه,*س2 % ی&اPیاC ا71اA
ییا,2اد*1ا نا4ی/ وW/ A% ی هیاE ,ب ا یسایس Lیا,2 هک د!ا ه%اه!

ییا,2اد*1ا نا4ی/ A ی%اO*1ا
A د!ا یعام*Cا ی%ازآ <$ا:/ دن*س& ی%اO*1ا ی%ازآ ی/ا) هک ی!اسک 0لNا ˆد3نس ی/ یعام*Cا
ی ه&% %G ند/ یA,+یE تسایس ی هدمع . Y.ع,ب 8ii9 تسا ƒی*یو& تسایس„ ,ب ین*H/ F
یسنC Lیا,2 ای|A تیسنC ،%ا`! ی هیاE ,ب دیاب ›:ش یل"ا ی ه(لع A هNدN% هک هدیا 'یا ین7ی
کی نا/آ ا/ا د!,یSE ی/ ا ی*یو& تسایس تیم&ا ا& تسیشا!آ زا یایسب هJ,2ا .دشاب zا
=وU+م$% نادنJ %ا,فا هک تسا نآ ی*سیشا!آ ,; •/اC ی هفسلف 'ینJ ییا& یدنب میس(;
،@ابا:*!ا دن!ا/ ی1,b زاV دننک œR"ا ا ی!ونک م*سیس ا; دنشوک ی/ ا& =ا,Hی$ هJ ,2ا .دنشاH!
% A ،د!ا% ی,; =ا.ی%ا ها2دی% ا& تسیشا!آ ,*+یب ا/ا Xه*فای نا/زاس یا& @ا,&ا\; A ،ن%,ک یب[
]ی,b زا ه.لب اد/ ت$A% ت$ا6% @و" هب ه! ،ی!ونک یا% هیا/,س یا&%اه! تیلک ینی4PیاC یE
،می(*س/ Lنک تهC % ,ب ا•/ومع ا& تسیشا!آ هJ ,2ا .دن*س& ,; ی!اس!ا یا ه7/اC ]ل6 یا
ی ه7/اC کی =وO) یا,ب هک د!د(*7/ ا/ا ،دنلkا1 zزا یبR(!ا @ا,ییU; نوeم& 4ی! ی3ید; @ا,ییU;
ی هDلس 5باA و" ی هم& '*شا%,ب نای/ زا ،%ازآ ا•*(ی() کیشآ,ی& žی) زا ˆتسا ی/ا4$ا %وCو/
یف! 'یا ی:یا; یشآ,ی& %و6 ا& تسیشا!آ ,\! هب .تسا ه%وH! ا& =ا,Hی$ یا& تی$Aا A4C
%و6 Xهاو6 تی/ام; ای ƒکی;ا,کو/%„ ،ی*سی!ومک هاو6 ،دشاب یا% هیا/,س هاو6V @د1 یا&ا*6اس
ی ه+ی @Rm7/ د!ا YE زا ی6,ب هJ,2ا .د!وش یم! BوسW/ هاJ ها %و6 ی%و6 هب
ی/ هک 0Hس 'یا هب اف," ا/ا دننک ی/ تک,ش ه*فای نا/زاس @ا,&ا\; A @ابا:*!ا % ا& تسیشا!آ
د!د(*7/ =ا) 'یع % ا/ا ˆتسا دنمشزا م& هن/ا% مک A کJوک یلW/ یا& تف,+یE ی*) دن+ید!ا
' . minarchist ( لامینیم تسیشرانآ ای
1) . authoritarianism
یا,ب دیاب هک د!ا% ا ی!ای/ یا& Qا2 L(! اف," ا& تی$ا7ف 'یا هک هب #ی! ادیاE A ی(ی() @ا,ییU;
.تشا%,ب
،یا ه,*ک A وک ت!و+6 •فاد/ ا& تسیشا!آ ،مسیلیه! ƒ4یJ هم& دM„ ا7ش ^R6,ب >مسیلیه!
'یا اب یمک ی هدع ه+یم& دنJ ,&V دن*سی! ی,Pبوشآ A ƒتساو6 یJ ,& یک ,&„ ،یا.با,6
=%ا7/ ا یشا!آ هک •باش وO; 'یا .Xدن!او6 ی/ ƒتسیشا!آ„ ا %و6 هک دن*س& هفسلف Bوشآ
II

ی/ د!,ی2 @د1 Bابا هک تسا اب <سا یمهفدب کی نآ هب دن!ز ی/ '/ا% نا!آ ا,یز دن&او6 ی/
کی ](W; هک د!د(*7/ ا& تسیشا!آ .تسا یA,M م\! Ÿف) یا,ب ه*یو;ا هک دننک ا($ا 'ینJ
,یN وb هب ه![%اع A نا/اسب ،د/آاک ی ه7/اC کیشآ,ی& ,سی/ ی!اPم& تکا+/ اب A ،4ک,م*/,یN ،
.تسا
زی'نا"( )*( +,اسم ی-"(
,با,ب % %,ف L(! %و/ % هدمع ,\! ^R*6ا کی .د!ا% ,\! ^R*6ا %او/ یایسب % ا& تسیشا!آ
ا,2%,ف یا& تسیشا!آ .تسا †ام*Cا
Iy
دیکc; هک ی$ا) % ،دن&% ی/ ی%,ف یا& ی%ازآ هب ا تی$Aا
ا& تسی!ومکKوکا!آ
I€
وکا!آ AV 9 ا& تسی$ا.یدنس
I…
ای(/ _4ب یعام*Cا یا& هA,2 یایا4/ ,ب X
z,P! .تسا یایم& نایا,2
I‡
دی/ا .%,ی2 ی/ ا,1 ,ی6ا ه*س% A% نای/ % ییاC یلک هک تسا 'یا ,ب
%ازآ ی ه%اا #™ :/ هک %وش ه%Aآ,ب نانJ †ام*Cا تیلک یا&زای! ،=آ هدیا ی*سیشا!آ ی ه7/اC کی %
.دشاH! †ام*Cا نآ نA% %ا,فا ییا/,ف%و6 A
ی هلZس/ ,س ,ب ی*سیشا!آ LHنC نA% ,Pی% žWب #با(; Xیjو$ون.;V یA¡نف A Xیjو$وکاV QوH*سیز
A ملع zزا %و/ % ی*سیسکا/ ی*نس یا& هاP!ا اب کیسRک یا& تسیشا!آ .تسا
زا یایسب .د!%وب ی¢,م& تسا ه7/اC %وس هب ا•/ومع کیjو$ون.; تف,+یE هک Aاب 'یا A ،ییا,2%,6
د(! ا نآ دیاب .,ش ه! A تسا ,ی6 ه! %و6 ی%و6 هب یA¡نف هک د!د(*7/ ،ا/ا ند/ یا& تسیشا!آ
ت/د6 % هCA 'ی,*هب هب ا; تف,2 اک هب †ام*Cا % یا ه![وZس/ ی هویش هب A %,ک نا2د!,ب ه,هب A
ی&ا2دی% ,"ا7/ یا& تسیشا!آ زا ,Pی% ی6,ب .د!,یSE ی/ ,یwc; نآ زا هک دشاب ی!اسک ,یاس
نایا,2 یAدب z,P! 'یا تیاA 'ی,; یbا,فا هکVد!ا ه*شا% وW/ QوH*سیز A یjو$ون.;دM
I‰
A
11 . chaos
12 . indi&idualist
13 . anarcho-communists
14 . ararcho-syndicalists
15 . •£Œ£Ž••”Œ”
16 . ¤’•••Œ•¥•”Œ”
ا& تی%و$وZ!

%,b ]ی,b زا اهن; ی*سیشا!آ ی ه7/اC ,ی6ا ی ه*س% 'یا %ا(*عا هب .Xدن*س&
](W; #با1 QوH*سیز اب {ن&ام& A یلW/ ،,; یAدب ی2د!ز ی هویش هب ت+2زاب A یAانف تف,+یE
.تسا
•فاد/ ا& تسیشا!آ ا•/ومع .%ا% تیم&ا ا& تسیشا!آ یا& žWب % 4ی! مسی$ا!ویسا! ی هلZس/
اسب هJ ایV مسی$ا!ویسا!,*!ا ی هدیا ,*هب نایب هب تف2 ناو*ب ییا,2 یل/Kا!
I‹
A دن*س& X
ی*س,E 'bA A مسی$ا!ویسا!
I–
,P!ا+! ا zR; ت$A% ا& یا,ب ]یم7; A 5سب ]ی,b زا %و6 @د1
ت$A%Kتل/ ،ا& تسیشا!آ ,\! هب .دن!ا% ی/ ناهC نا/%,/ نای/ ی7نO; یا& ^ا.ش %ا3یا
@ا(Hb هک ی$ا) % تسا ناA,س A ناPH:! Qاس1ا A †او!ا •فان/ ت/د6 % هک تسیا ه*6اس,ب
ا& تسیشا!آ =ا) 'یع % .دن!ز ی/ اE A تس% ه1اف A ,(ف % ناهC ,سا,س % •/اوC تس%A,ف
% ناینیDسلف ییا& دن!ا/V یل/ L:Hی%ازآ یا& zR; ی6,ب زا تیام) هک د!د(*7/ 0لNا
¦ا(! ,یاس % م*س تW; ی/وب نا/%,/ A ،ا.ی,/آ % تسوn&ایس یا& تسی$ا!ویسا! ،ه!ای/Aا6
هک ا,J تسا ه*سیاش XناهC %ا3یا هدیا ی%ازآ زا دی7ب نانeم& هJ,2 ،#(*س/ ,; کJوک یا& تل/
ا/ا ،تسا =آ هب تHس! .تسا }C,/ ی!اهC یا& یو;ا,n/ا ,*س2ا,ف A یام-*سا ی هDلس
".ا/م یتسیشرانآ 012# 3ور4 5اه 3ای"#
,; ]ی1% نایب هب ناو; ی/ ا ی!ونک ƒی*سیشا!آ LHنC„ ی!امک 'یP! ی;Aاف*/ یا& LHنC زا
کیسRک =و"ا ی هیاE ,ب A د!ا% ی!و2ا!و2 ‚,*+/ یسایس A یفسلف یا& ی2`یA هک تس!ا%
ی هاP!ا هک دن*س& ی!و2ا!و2 یا& هA,2 .دننک ی/ #مع ،=و"ا نآ اب ,فان*/ ی&ا2 A ،ی*سیشا!آ
.دننک ی/ <ی,7;زاب ا مسیشا!آ کیسRک
ه تسینمفKاکا!آ

,ب ا& تسینمفاکا!آ دیکc; .د!4ی/آ ی/ م& % ا مسیشا!آ A مسینمف یا& هدیا ا
L(! A نا!ز Lیا& B,:/ ی[اسدE
yI
ه*س% 'یا ا/ا ،تسا کیسRک یا& تسیشا!آ زا Lیب ،
,Pی% ی6,ب ^R6 ,بV زا ی هم& ه*H$ا .دننک یم! یشوE م+J هDلس و" ,Pی% زا Xا& تسینمف
تسینمفاکا!آ ا %و6 تسیشا!آ نا!ز ! یم دن!او6 نز ا& تسینمفاکا!آ ی هم& ه! A دن*سی! § هCA
ƒوW/Kنز„ ا %و6 یا& zزا د(J هک تسا 'یا هب ¦وب,/ ا•;دمع ا& تسینمفاکا!آ 4یام;
yy
ی/
.د!ا% دیکc; هDلس زا ی&وCA هJ ,ب ه.نیا A دن!ا% 4ی! مسیشا!آ % یا& LHنC زا یایسب دن!ا/
یHلb ییادC ی هلZس/ ،,Pی% یسایس
y€
نام& ,ب ا,"ا ، وس کی زا .تسا هدشا! #) ی*یسنC
17 . “‘•K•£¨¨•Œ‘”
1$ . no-nation*alism
1' . patriotism
2) . anarcha-feminists
21 . patriarchy
22 . +omen-centered
23 . separatism
#یمW; ه7/اC ,ب [اسدE A کیشآ,ی& یعام*Cا Qا\! هک ی*یسنC ی7نO; یا& یدنب میس(;
اب ©ا7/ د!او; ی/ ه%,ک نا/آ ی(ی() ی,با,ب %ا3یا %وش %ادمل1 ییا& Aاب A ~,ب '*:ی A,ف •!ا/ A
,Pی% یوس زا .د!4ی*س % نآ اب ا& تسیشا!آ هک دشاب ، هک دننک ی/ اس)ا نا!ز زا یایسب
%ا3یا کی #ی! زا LیE هک د!د(*7/ A تسا ی/ا4$ا ه%وب وW/%,/ ا•*نس هک ی+HنC نA% ه!ا!ز یاmف
ه*6انش تیمس هب A BSC ی*سیشا!آ ی هفسلف % نا!ز ªا6 یا& ی$وU+م$% دیاب @د)A هب
تیعونم/ دن!ا/V نا!ز #kاس/ یا,ب وW/ ت$A% یا& #) ها ا•/ومع ا& تسینمفاکا!آ .%وش
ی/ا) نآ یاC هب A دننک ی/ یف! ا Xنا!ز هیلع ت!و+6 L&اک یا,ب یفا,2و!وE ی!او;%و6
y…
A
می(*س/ #مع
y‡
,ب دیکc; هب ناو; ی/ ی*سینمفاکا!آ ی&د!ا/زاس یا& ی2`یA زا .دن*س&
ی*کا+/ ی,ی2 میمO; ،ییا%ز4ک,م;
y‰
'ییاE زا ی,P+نک A

ا/ومع ا& تسینمفاکا!آ .%,ک هاشا
یا& L(! زا ناو*ب هک د!وش ی/ افو.ش هCA 'ی,*هب هب ی/اPن& ی!اس!ا یا& تیلبا1 هک د!د(*7/
•و+/ نا!آ اS$ تف ,;ا,ف ی*یسنC ی*نس zA,E A Q%,/ ی هم& % ƒه!ا!ز„ A ƒه!ا%,/„ =اO6
.دن*س& 5باA ی هم& % ی,با,ب
یE % ,"ا7/ یا& تسیشا!آ زا یایسب یا& نا/آ ](W; ی!ا/,ف%و6 A ه%اا ی%ازآ
y‹
ی2د!ز ,ب
دیکc; .دن*س& ناش یO:ش نا!آ A ه%او!ا6 ،تیسنC ی هDی) % نو2ا!و2 یا& هنی42 z,یSE ,ب
تیاM A ه!ا%ازآ Bا:*!ا ,ب ین*H/ دیاب ªا:شا نای/ 5باA ،نا!آ Aاب هب .تسا ªا:شا ,Pی% اب 5باA
یایسب .یعام*Cا Qوس ای ،'ی% ،ت$A% %وی1 هب دی(/ ه! A ،دشاب ,ی2% یا& ^,b ی هم&
یسنC zاب,2% ا& تسیشا!آ
y–
،'یب4$ ،ی2 K دن*س& #kوس.س Y!ا,; هسنCA% اسب هJ ای ،
*سیشا!آ •ای*شا .دن*س& ی %وه+/ ی!اسک %4! ه`یA هب ی*نس @[و(/ '*س.ش هب تسا هک
یا& هA,2 ی6,ب ،ا& تسینمف دن!ا/ .د!ا% هدش %A,D/ ای|A ^ا7*/,یN یسنC یا& تیو&
4ی! zاب,2%|'یب4$|ی2 یا& هدیا ،R-/V دننک ی/ =امعا ا می(*س/ Lنک A ه*یو;ادM ی*سیشا!آ
ا هد+! دییc; یا&Aا% زا ه%اف*سا یا& Bولک ای {!,س =%اH; ینی/ز,یز یا& ه/ا!,ب هک زدیا ن[ا7ف
دن!ا%,2 ی/ هب ن%اه! ن%,2 ،ا& تسیشا!آ %4! .X %وی1 یا ه*س& ی ه%او!ا6 ،~اAزا دن!ا/ ی*نس
یاHCا د$A A %از A ،[اسدE ، هب ت/د6 #با(; % .%وش ی/ BوسW/ ه*یو;ا A @د1 ناH)ا" •فان/
,ب هARع ا& تسیشا!آ ،,(*س/ یا& تنس 'یا اب z,یSE ی*نس ,; «یا یا& هنی42 ، •و+/
دن!ا/ یوی;ا!,*$آ ی ه!اHلbAا% A ه!ا1R6 5باA هب '*6ا%,E ,یN ی,سم& ک;
€š
A ه%,*س2 یا& ه%او!ا6 ،
zA,E ی&A,2 A دییc; زا ت$A% تس% ن%,ک ها;وک نا&او6 0لNا ا& تسیشا!آ .دن*س& ناک%وک
4ی! ا,2 Yن3م& 5باA هب ت$A% ی ه*یو;ا ه.نیا ه! ،دن*س& یO:ش 5باA هب ندی+:ب تیمس
ی,™س; یا&%اه! % یسنC ناشاب,2% وm) Lیا4فا <$ا:/ 'ینeم& تسیشا!آ ناشاب,2% .دبای
24 . ”‘•¬K‘•¤•-‘’•‘“Œ
25 . direct action
26 . ¤Ž’Œ•®•¤ŽŒ•’¯ ¨‘®•”••“K•Ž°•“±
27 . ±’Ž””’••Œ”
2$ . self-determination
2' . ,ueer
3) . nonmono#amy
.دن*س& L;ا دن!ا/ ی,2 Bوک,س
کیسRک یا& تسیشا!آ د!%وب اد:یب یPلمC ا;دمع V • % ینی% یا&%اه! B,™:/ Tوف! هب LنکاA
Xی*نس یا,2اد*1ا ی6,ب ا/ا یون7/ 0;ا./ هب ی*H-/ z,P! ,"ا7/ یا& تسیشا!آ >د!ا% زا
مسی!ا2اEKوZ! Qاس1ا A †او!ا
€I
ا; ه*ف,2 0;ا./ هب ه1Rع 'یا .ی*نس نای%ا نA% L:Hی%ازآ @ای&[ا
یون7/ 'یا زا Aاب %وش ی/ یشا! هب ،ناس!ا تیO:ش یسد1 A یون7/ یا& هHنC ت6انش هک
یا& تیلبا1 ی هنی+یب ](W; {ن&,ف A تیO:ش .دنک ی/ کمک ی!اس!ا ،@ای1R6ا ی هDی) %
ا زا تی7H; ه! A د!ا% دیکc; نا,Pی% =اH1 % ی%,ف تی$وZس/ هب ا,2 تیون7/ یا& تسیشا!آ ,/اA A
ی&او! ی هم& ا•/ومع ا,2 تیون7/ یا& تسیشا!آ .ی1R6ا A ی!و!ا1 یا& ه*یو;ا C ا ا& نا
A د!امش ی/ ه*سHم& دیا(ع ت7یHb A QوH*سیز اد*سA% یا& تسیشا!آ اب ا•/ومع ناش
& تسیشا!آ نای/ % ه!ایاد:یب یو1 ی هف$و/ کی نانeم& =ا) 'یا اب .%ا% ی!اسوnم& تسا ی1اب ا
یا& هدیا نا!آ %ا(*عا هب هک ا,J ƒی$ا7*/ یا& Qا\!„ هب ا.;ا A ƒتساد1„ هاP!ا می.W; 0Cو/
کیشآ,ی& یا& ی*نس .تسا ناس!ا =امک A Qام; ی%ازآ اب ©ا7; % هک %وش ی/
زا یایسب وی ،وی;ا!,*$آ ,ن& ،ک!اE یا& LHنC نا!اوC
€y
ا& ƒه%,/ هلک„ ،
€€
=ا.ی%ا نایو3+!ا% A
نا!اوC 'یا .د!ا% ی*سیشا!آ یا& =آ هدیا هب ا; دنشوک ی/ •,b زا A ی*$ادع یب اب <ل*:/
,ب ین*H/ ت/Aا(/ یا& هA,2 #ی.+; اب R-/ .دننک هلبا(/ یف,O/ ی ه7/اC % «یا یP!اPیب%و6
یا& نام*6اس % ی2د!ز ،یکا,*شا ی2د!ز دن!ا/ ییا.;ا%و6 یا& نو!اک %ا3یا ˆمی(*س/ #مع
هکA,*/
€…
ییاSN یا& ی!Aا7; دن!ا/ وی;ا!,*$آ یا&%اO*1ا %ا3یا A ،ی!اس †Rbا یا& هک% ن%,ک اE,ب ،
BوJاJ زا ~ا6 ی(یسو/ •یزو; A دی$و; ای #(*س/ تک,ش ا& هزو/آ زا یایسب نا!اوC 'یا هJ,2ا .
,*+یب ا•/ومع ا/ا Xمسیشا!آ ناونع تW; ه! دیاشV د!,یSE ی/ ا مسیشا!آ کیسRک یا&
=وU+م$% ناش اب تیدM یا& Lنک هب '*6ا%,E A #مع % ی!ا/,ف%و6 A ه*یو;ا یMا,*عا %
.تسا ه,/زA ی2د!ز ƒییا,2 ی2د!ز کHس„ 'یا یاC هب ،ا/ا ,"ا7/ یا& تسیشا!آ ی6,ب
€‡

% ,wو/ وb هب دن!او*ب هک دن*س& ییا& ه.Hش A ا& هA,2 ی&د!ا/زاس A #.+; هب ^وD7/ ,*+یب
'ی,فآ L(! یعام*Cا ,; •یسA @[وW; دنشاب .
هاH.ی یا& ه/ا!,H6 زا >دن*س& @اعوHD/ زا ی7یسA ی ه,*س2 ,+! اکد!ا تس% ا& تسیشا!آ
ا; ه*ف,2 A ا& هل3/ ناونع هب ت!,*نیا زا یا هدنیا4ف ز,b هب ا& تسیشا!آ .Bا*ک A QاA%اب یا& ه/ا!زA
#مع % یشا!آ ی ه!وم! ا ت!,*نیا 0لNا .دننک ی/ ه%اف*سا ,\! =%اH; A ,+! کی!A,*.$ا ا4با
د!ا ه%,مش @[%اH/ .تسا ه%ا% ² ی*$A% ی ه*یو;ا نAدب ت!,*نیا z,*س2 A دش م& •1اA % .
31 . neo-pa#anism
32 . ra&e
33 . deadheads
34 . s,uattin#
35 . lifestylism
%ا`! دن!ا/ یPن&,ف •!او/ تیم&ا د!او; ی/ A تسا یل/ یا&ز,/ ندی%و!% یا,ب یا هویش کی!A,*.$ا
کی!A,*.$ا @اbاH;ا هب هدنیا4ف یا.;ا هک تس& ,D6 'یا ،=ا) 'یا اب .د!اس,ب #1اد) هب ا تیسنC A
می.W; 0Cو/ یا&Aاب A ~,ب %وش ی%اO*1ا هک A ƒا&اا%„ L:ب A% هب ا @اعRbا ,Oع •/اوC
یدنب میس(; ƒا&اد!„ دنک ی/ ی4ی ه/ا!,ب یا,ب ت!,*نیا زا یا هدنیاmف وW! هب ا& تسیشا!آ .
هA,2 A ت!زوی A #یمیا یا& هA,2 >دننک ی/ ه%اف*سا @اعRbا =%اH; A مه/ اH6ا ندنکا,E ،ا&%اد6
ی,H6 یا& یا& تیاسبA A 'ینeم& .د!ا ه*فای ªاO*6ا ه*یو;ا اب تف$ا:/ A مسیشا!آ هب یدنJ
هب ناو; ی/ ک!اnسا کی!A,*.$ا یا&ویشآ دن!ا/ ی,; ه!ازاA,Eدنلب یا& هjA,E ,E
€‰
.%,ک هاشا
نای,C % =R*6ا یا,ب ا %و6 zR; ی هم& A دنس,; ی/ ت!,*نیا ی%ازآ زا ا& ت$A% هک تسا 'شA
زا یا هدع .XمسیA,; ای '3ه*س/ 0$اD/ اب هزاH/ LشوE تW;V د!,ی2 ی/ ا.ب @اعRbا %ازآ
,یN A ƒهDساAاب„ ی هDبا †و! کی ا نآ ا,یز دن*س& کی!A,*.$ا 5باA <$ا:/ م& ا& تسیشا!آ
A%A ه.نیا ای دن!ا% ی/ ,bا6 هب .د!ا <$ا:/ نآ اب تسیز 5یW/ ,ب یjو$ون.; B,:/ @ا,wا
5"ی6 ه7یتن
هک تسا ی,-.*/ ی هفسلف A ،تسا نو2 ه!و2 مسیشا!آ ،ه.نیا ,O*:/ نآ زا یفل*:/ یا& تیاA
یا& هA,2 A ªا:شا =وH(/ †ون*/ ƒتسیشا!آ„ ا %و6 ت)ا," هب نا!آ زا یایسب .تسا ه%وب
,ب دیکc; اب مسیشا!آ .دشاب ¦وب,/ ناس!ا ی*س& 0!اوC Qام; هب د!او; ی/ مسیشا!آ .دن!او6 یم!
،وی;ا!,*$آ یا& یایم& ،ه!اHلbAا% A •R6 ،می(*س/ #مع ،ی%,ف تی$وZس/ ،ی!ا/,ف%و6 ،ی%ازآ
یش,P! هب ^وD7/ تسا <D7ن/ ی هkاا هویش & یا ی یا,ب =وW; '*+یو6 @ای) ی,P+نک 4ی! A ،
یا,ب =ا.ی%ا %ا3یا ,ییU; هدنیاE A =ا.ی%ا @ا .ناهC % ی!و2,2% A ه7/اC %
>% هدش ~% ³ŒŒ¤>||•’Ž“”‘®£•Ž’.•“¬•|“•¨‘|€š€
>یل"ا •Hن/ ³ŒŒ¤>||---.´•Ž®°K’•”‘.®••|Ž’Œ•®•‘”K••µ|•“Œ’•K¶.³Œ••
36 . -punk .ress

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->