P. 1
دُعَاءُ كَامِلِيْنَ (Doa Kamilin)

دُعَاءُ كَامِلِيْنَ (Doa Kamilin)

|Views: 188|Likes:
منشور بواسطةSyamsul Akhyar
دُعَاءُ كَامِلِيْنَ (Doa Kamilin)
دُعَاءُ كَامِلِيْنَ (Doa Kamilin)

More info:

Published by: Syamsul Akhyar on Jan 30, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

﴿ن

َ
ي
ْ
ل
ِ
م
ِ
اك
َ
ءُاع َ د
ُ

ن
َ
ي
ْ
د
ّ
ؤ َ ممم
ُ
ض
ِ
ئ
ِ
ار
َ
ممفَل
ْ
ل
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
ل
ِ
م
ِ
اممك
َ
ن
ِ
اممم
َ
ي
ْ
ل
ِ
اب
ِ
اممن
َ
ل
ْ
ع
َ

ْ
ا !
"
مم#
ُ
ل
"
لا
َ
$
َ
%
َ
ممن
ْ
ع
ِ
اممم
َ
ل
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
ل
ِ
ع
ِ
امم&
َ
'
ِ
اممك
َ
(
"
لل
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
)
ِ
&
ِ
امم*
َ
'
ِ
+
َ
مم,
"
لل
ِ
و
َ
ن
ِ
ممع َ و
َ
ن
َ
ي
ْ
-
ِ
مم.
ّ
م
َ
/
َ
م
ُ
0%
َ
مم#
ُ
ل
ْ
اب
ِ
و
َ
ن
َ
ممي
ْ

ِ
ا1
َ
$
َ
2
ِ
ممفْ ع
َ
ل
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
3
ِ
ل
ِ
ا4
َ
'
ِ
ر
َ
مم5
ِ
6
َ
ا
ْ
7مم&
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
%
ِ
مم8
ِ
ا9
َ
اي
َ
:
ْ
%
;
مملا 7مم&
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
مم<
ِ
ر
ِ
ع
ْ
م
ُ
2
ِ
مم= ْل
"
لا
7ممل
َ
ع َ و
َ
ن
َ
ي
ْ
ر
ِ
ك
ِ
امم>َ ءِاممم
َ
ع
ْ
ن
"
لل
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
مم<
ِ
ا1
َ
ءِا?
َ
@َل
ْ
اب
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
3
ِ
A
ِ
ا1
َ
B
ُ
ممللا 7ل
"
ممC
َ
%
D
ممم
"
E
َ
م
ُ
ا:
َ

ّ
ممF
َ
ءِا2
َ
ل
ِ
G
َ
E
ْ
H
َ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
ر
ِ
ب
ِ
اC
َ
اي
َ
+
َ
3
َ
ل
ْ
ا
I
ِ
2
ْ
ممE
َ
ل
ْ
ا 7ممل
َ
ا
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
ر
ِ
ئ
ِ
اممF
َ
J
ِ
ممم
َ
اي
َ
@
ِ
ل
ْ
ا K
َ
2
ْ
ممي
َ
!
َ
ل
"
ممF
َ
و
َ
B
ِ
ممي
ْ
ل
َ
ع َ
7ممل
َ
ع َ و
َ
ن
َ
ي
ْ

ِ
امم:
َ
1
ِ
اممن
"
لا ن
َ
م
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
ل
ِ
5
ِ
اد
َ
J
ِ
ن
"
L
َ
ل
ْ
ا 7&
ِ
و
ِ
ن
َ
ي
ْ
د
ِ
1
ِ
او
َ
ن
َ
ممي
ْ

ِ
و
ّ
(
َ
/
َ
م
ُ
ن
D
ممي
ْ
ع
ِ
1
D
2
ْ
مم*
ُ
ن
ْ
ممم
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
%
ِ
ئ
ِ
اممM
َ
J
ِ
ممم
َ
ار
َ
-
َ
ل
ْ
ا ر
ِ
ي
ْ
ر
ِ
ممF
َ
K
ِ
اممع
َ
4
َ
ن
ْ
م
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
.
ِ
3
ّ
ل
َ
/
ُ
م
ُ
N
D
ا3
َ
ي
ْ
د
ِ
و
َ
O
D
ر
َ
3
ْ
/
َ
F
ْ
ا
ِ
و
َ
P
D
%
ُ
ن
ْ
F
ُ
ن
ْ
م
ِ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
ب
ِ
1
ِ
امم>َ ن
َ
ي
ْ
فّمم,
َ
م
ُ
Q
D
مم.
َ
ع َ و
َ
ن
D
مم3
َ
ل
َ
ن
ْ
ممم
ِ
و
َ
ن
َ
ممي
ْ
ل
ِ
ك
ِ
R
َ
J
ِ
ممن
"
L
َ
ل
ْ
ا
G
َ
ممم
ْ
ع
َ
:
ْ
ا
َ
ن
َ
ي
ْ
S
ِ
ممل
"
ا T
َ
م
َ
ن
D
ي
ْ
ع
ِ
م
َ
ن
ْ
م
ِ
P
D
U
ْ
ك
َ
و
َ
V
َ
ي
ْ
1
ِ
اب
َ
ا
َ
و
َ
W
D
ا2
َ
ك
ْ
ا
َ
ب
ِ
ن
َ
ي
ْ
E
ِ
ل
ِ
امم,
"
لاو
َ
ءِا%
َ
#
َ
X; لاو
َ
ن
َ
ي
ْ
@
ِ
ي
ْ
%
ّ
,
ّ
لاو
َ
ن
َ
ي
ْ
ي
ّ
3
ِ
ن
"
لا ن
َ
م
ِ
!
ْ
#
ِ
ي
ْ
ل
َ
ع َ
7ممفَك
َ
و
َ
B
ِ
ممللا ن
َ
ممم
ِ
Q
ُ
مم?
ْ
فَل
ْ
ا Y
َ
ممل
ِ
اZ َ ا@[ي
ْ
&
ِ
1
َ
Y
َ
\
ِ
ل
َ
و
ْ
ا
ُ
ن
َ
.
ُ
*
َ
و
َ
ر
ِ
#
ْ
ممX" لا اS َ مم8 J
ِ
ممل
َ
ي
ْ
ل
"
لا 7
ِ
مم&
ِ
اممن
َ
ل
ْ
ع
َ

ْ
ا !
"
مم#
ُ
ل
"
لا
َ
اممم
[
ي
ْ
ل
ِ
ع َ B
ِ
للاممب
ِ
ان
َ
ل
ْ
ع
َ
L
ْ
H
َ
ل
َ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
ل
ِ
2
ْ
3
ُ
@ْ م
َ
ل
ْ
ا ءِا%
َ
ع
َ
.
;
لا ن
َ
م
ِ
J
ِ
ك
َ
1
َ
ا3
َ
م
ُ
ل
ْ
ا J
ِ
فَي
ْ
ر
ِ
X" لا
B
ِ
مم@
ِ
ل
ْ
5َ ر
ِ
ي
ْ
5َ 7ل
َ
ع َ B
ُ
للا 7ل
"
C
َ
و
َ
ن
َ
ي
ْ
د
ِ
و
ْ
د
ُ
ر
ْ
م
َ
ل
ْ
ا ءِاي
َ
@
ِ
>ْ ل
َ
ا
ْ
ن
َ
م
ِ
!
َ
*
َ
1
ْ
ا
َ
اممي
َ
Y
َ
مم/
ِ
م
َ
*
ْ
ر
َ
ب
ِ
ن
َ
ي
ْ
ع
ِ
م
َ

ْ
ا
َ
B
ِ
3
ِ
E
ْ
C
َ
و
َ
B
ِ
ل
ِ
R
َ
و
َ
%
D
م
"
E
َ
م
ُ
ا:
َ
%
ِ
ي
ّ
F
َ
]ني
ْ
م
ِ
ل
َ
اع
َ
ل
ْ
ا W
ّ
1
َ
B
ِ
ل
"
ل
ِ
%
ُ
م
ْ
E
َ
ل
ْ
او
َ
ن
َ
ي
ْ
م
ِ
*
ِ
ار
"
لا
﴾Doa Kamilin﴿
^_ `aa_bc d_efg_ha_b g_if jkl_hmnkl_hmo p_hm jiqhd_m_o gqrsrb_h fi_hc
iqhrh_fg_h gqt_dfu_hc iqhd_m_ vbka_sc i_iwr iqhrh_fg_h x_g_sc iqhy_lf
gqu_fg_h ef vfvfnzrc iqhmb_l_w _iwrh_hnzrc iqiqm_hm sqmrb wqsrhdrgnzrc
uqlw_afhm e_lf wqhpqaqtqhm_hc xrbrs jvqeqlb_h_o sqlb_e_w erhf_c iqhyfhs_f
_i_a rhsrg uqg_a _gbfl_sc lfebk sqlb_e_w gqw_vsf_h j`aa_boc vprgrl sqlb_e_w
hfgi_s p_hm sqa_b efuqlfg_hc v_u_l sqlb_e_w vqm_a_ yku__h] efu_t_b w_hdf
drhdrhm_h {_uf zrb_ii_e |`} ef b_lf gf_i_s h_hsf e_a_i v_sr u_lfv_hc
iqaqt_sf sqa_m_ p_hm vqdrgc ufv_ i_vrg vrlm_c d_rb e_lf _wf hql_g_c ererg
ef_s_v s_bs_ gqbkli_s_hc efe_iwfhmf ufe_e_lfc iqhmqh_g_h w_g_f_h gquqv_l_h
e_lf vrsl_ t_lh_ t_lhfc iqhfgi_sf i_g_h_h vrlm_c ifhri vrvr e_h i_er irlhf
e_a_i mqa_v n mqa_v e_h gqhef n gqhef p_hm s_g wqlh_b gqlfhm uqlv_i_ iqlqg_
p_hm sqa_b ~hmg_r uqlf hfgi_s gqw_e_hp_ e_lf mkakhm_h w_l_ {_uf w_l_
|bfeef•fhc w_l_ vp_bfe jp_hm mrmrl e_a_i iqiuqa_ _m_i_ `aa_boc w_l_
|bkkafbfhc e_h jiqlqg_niqlqg_o p_hm sqa_b uqlur_s u_fg iqhd_ef g_t_h g_if]
€qifgf_ha_b gqirl_b_h e_lf `aa_b e_h ire_b n ire_b_h €x_s p_hm z_b_
zqhmqs_brf iqiuqlf gqyrgrw_h]
^_ `aa_bc d_efg_ha_b g_if ef i_a_i ura_h p_hm iraf_ e_h efuqlg_sf fhf
sqli_vrg jkl_hmnkl_hmo p_hm u_b_mf_ jg_lqh_o efsqlfi_ j_i_a fu_e_bhp_o e_h
d_hm_ha_b d_efg_h g_if jkl_hmnkl_hmo p_hm lrv_g e_h sfe_g efsqlfi_ j_i_a
fu_e_bhp_o e_h jv_iw_fg_ha_bo ^_ `aa_b vbka_t_s jg_if gqw_e_o vqu_fgnu_fghp_
yfws__hnzr u_mfhe_ zrb_ii_e e_h gqar_lm_hp_ e_h v_b_u_snv_b_u_shp_
gqvqarlrb_h eqhm_h uqa_v g_vfb_hnzr ^_ z_b_ •qhp_p_hm e_h |qm_a_ wrdf
jb_hp_o u_mf `aa_bc ‚rb_h vqiqvs_ _a_i]

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->