DOA MAJLIS PERSARAAN

‫ يا ربنا لك الحمممد‬، ‫ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده‬، ‫الحمد لله رب العالمين‬
‫ اللهممم صممل وسمملم علممى سمميدنا‬. ‫كما ينبغي لجلل وجحك وعظيم سمملطانك‬
‫ وتقضممى لنمما جميممع‬، ‫محمممد صمملة تنجينمما بهمما مممن جميممع الهمموال والفممات‬
‫الحاجات وتطهرنا بها من جمبع السيئات وترفعنا بها عنممدك أعلممى الممدرجات‬
.‫وتبلغنا بها أقصممى الغايممات مممن جميممع الخيممرات فممي الحيمماة وبعممد الممممات‬
‫ فلك الحمد حتى ترضى‬، ‫سبحانك ل نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك‬
. ‫ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى‬
‫ وصممل وسمملم علممى سمميدنا‬، ‫اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فى الولين‬
‫ وصل وسلم على سيدنا محمممد فممى الملء العلممى إلممى‬، ‫محمد فى الخرين‬
‫ وصل وسلم علممى سمميدنا محمممد حممتى تممرث الرض ومممن عليهمما‬، ‫يوم الدين‬
.‫وأنت خير الوارثين‬
Allahumma Ya Karim ,
Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, bagi menyatakan kesyukuran di atas
kurniaanMu yang tidak ternilai.Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa
bersyukur samada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah
kepada kami .
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim
Sesungguhnya engkau Maha Mengetahui bahawa kami berhimpun di sini juga adalah
kerana ingin menyatakan penghargaan kami kepada Yang Amat Berhormat Datok
Seri Dr. Mahathir bin Mohammad Perdana Menteri Malaysia yang ke 4 , yang telah
berkhidmat kepada Warga Malaysia selama 22 tahun dan akan bersara dari jawatan
tersebut.
Ya Zal Jalali Wal Ikram,
Kurniakanlah apa kiranya kepadanya taufik dan hidayat jua kesihatan anggota,
kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat supaya dengannya
beliau sentiasa dapat beribadat dan bertaqwa kepadamu ya Allah.

‬اللهُ ّ‬ ‫حُروْ ً‬ ‫دا وَل َ‬ ‫قّيا وَل َ‬ ‫معََنا وَل َ‬ ‫فِي َْنا وَل َ‬ ‫م ْ‬ ‫خير أ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫قا‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫نا‬ ‫م‬ ‫يا‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫وا‬ ‫خ‬ ‫نا‬ ‫ل‬ ‫ما‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِْ ِ‬ ‫َ َ‬ ‫َ ُ ُ َ َْ ّ ِ َ َ ْ َ‬ ‫َ َْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫ما ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫وب َِنا‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ما‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫با‬ ‫نا‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫نا‬ ‫ن‬ ‫وا‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫وب ََنا‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫غ ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الل ّ ُ‬ ‫َ‬ ‫ه ّ‬ ‫ِ‬ ‫ي قـل ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫فْرل ََنا ذُن ُ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وا َرب َّناإن ّ َ‬ ‫م‬ ‫ف َر ِ‬ ‫و ٌ‬ ‫ن َ‬ ‫ِ‬ ‫غل ّ ل ِل ّ ِ‬ ‫ذي ْ َ‬ ‫حي ْ ٌ‬ ‫ءا َ‬ ‫ك َرءُ ْ‬ ‫من ُ ْ‬ ‫ع َ‬ ‫ب الّنار‬ ‫قَنا َ‬ ‫و ِ‬ ‫في ال ِ‬ ‫و ِ‬ ‫ءات َِنا ِ‬ ‫َرب َّنا َ‬ ‫خَر ِ‬ ‫ذا َ‬ ‫ة َ‬ ‫في الدّن َْيا َ‬ ‫ح َ‬ ‫ح َ‬ ‫سَنة َ‬ ‫سَنة َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫عا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫‪،‬‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ءا‬ ‫لى‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫لى‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ َ ْ ُ ِ َ ّ‬ ‫َ ِ ْ َ‬ ‫ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ َ‬ ‫صّلى الل ُ‬ ‫و َ‬ ‫ُ َ ّ ٍ َ‬ ‫َ‬ .‫جع َ ْ‬ ‫معََنا هَ َ‬ ‫م‬ ‫ن ب َعْد ِهِ ت َ َ‬ ‫ما ‪ ،‬وَت َ َ‬ ‫فّرَقـَنا ِ‬ ‫ما ‪ ،‬وَل َ ت َ ْ‬ ‫مْر ُ‬ ‫ذا َ‬ ‫ل َ‬ ‫ما ْ‬ ‫ل الل ّهُ ّ‬ ‫صو ْ ً‬ ‫فّرقا ً َ‬ ‫حو ْ ً‬ ‫مًعا َ‬ ‫ج ْ‬ ‫ج ْ‬ ‫َالل ّهُ ّ‬ ‫مع ْ ُ‬ ‫جع َ ِ‬ ‫م ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جع َ ْ‬ ‫ن ي َت ْب َعَُنا َ‬ ‫ل َ‬ ‫مارَِنا َءا ِ‬ ‫ش ِ‬ ‫ما ْ‬ ‫م ْ‬ ‫مطُروْ ً‬ ‫خُرهُ‬ ‫خي َْر أع ْ َ‬ ‫ما ‪.