١

‫ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ زﻣﺎن ﻳﻜﻲ از آرزوﻫﺎي دﻳﺮﻳﻨﻪ آدﻣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻴﻦ زﻣﺎن اﺛﺮ اچ‪.‬ﺟﻲ‪.‬وﻟﺰ ﻳـﺎ دور دﻧﻴـﺎ در ﻫـﺸﺘﺎد‬
‫روز اﺛﺮ ژول ورن‪ ،‬ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ آرزو و ﻣﻴﻞ ﻣﻔﺮط اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ و آﻧﭽﻪ ﻧﺤـﻮه‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻮﻓﻖ از ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ‪ ،‬دارد‪.‬‬
‫در ﻣﺤﺪوده ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ راﺣﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻼً در زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻓﻴﺰﻳـﻚ ﻧـﺴﺒﻴﺖ از‬
‫ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻧﻴﻮﺗﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ‪ ،‬ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ از زﻣﺎن ﭘﻴﺸﻲ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﻻاﻗﻞ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻳـﻢ و زﻣـﺎن‬
‫ﻛﺶ ﻧﻤﻲ آﻳﺪ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ وﻗﺖ زﻳﺎدي ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬زﻣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺻﺮف‬
‫ﻧﻤﻮده و ﺑﺎزده زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺷﺎﻳﺪ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺤﺎل و ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠـﻲ ﺟﻠـﻮه ﻛﻨـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ‬
‫ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻫـﺮ‬
‫ﻳﻚ از ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ روﺷﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﻗﺖ و زﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ‬
‫ﺑﻌﺪي از اﺑﻌﺎد ﺑﻬﺮه وري زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از زﻣﺎن و زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺑـﻪ‬
‫زﻣﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ از وﻗﺖ ﺧﻮد ﺧﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم‬
‫ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻮد وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ‪ .‬و اﻳﻦ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﭼﻘﺪر از وﻗﺖ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣـﺎ در‬
‫ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻳﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺖ و زﻣﺎن‬
‫ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬
‫در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻮﮔﺎ ﻣﻴﺰان ﻋﻤﺮ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي‬
‫ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ و آن ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﺗـﻨﻔﺲ‬
‫ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﻣﮕﺲ ﺧﻮار ﺑـﺎ ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒـﻲ در ﺣـﺪود ‪300‬ﺑـﺎر در‬
‫دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻼً زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻞ ﺑﺎ ‪ 30‬ﺑﺎر ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت‬
‫ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺰ درﺳﺘﻲ و ﺻﺤﺖ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺎﻳﺪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﺎﻟﻲ از ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه وري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ از ﻋﻤﺮ و وﻗﺘﻤـﺎن ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑـﺎ‬
‫ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و ﺗﻨﺸﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬و اﻳـﻦ ﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن‬
‫ﻣﻴﺰان ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ زودرس در ﻣﻴﺎن اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ارزش زﻳﺎدي ﺑﺮاي‬
‫ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ‪ ،‬و ﻋﻤﺪﺗﺎً در رده ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم رﻫﺒﺮي ﻫﺪاﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺮو ﻫﺎ و ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪاﻧﻴﻢ ‪،‬ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣـﺎ‬
‫ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎن ﺧﻮاه ﻛﺸﺎورز ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻳـﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎري ‪،‬در درﺟـﻪ اول‬
‫ﻣﺪﻳﺮ وﻗﺖ ﻋﻤﺮ و ﻧﻴﺮوي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬
‫ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﻨﻴﺪه اﻳﺪ ﻛﻪ‪:‬‬
‫• ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺎﭼﺎرم روز ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻢ‪.‬‬
‫• ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﻌﻴﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ او ﻳﺎدآوري ﻛﻨﻢ‪.‬‬
‫• او از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺰارﺷﻢ را دوﺑﺎره ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻢ ﭼﺮا از اول ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﭼﻪ ﻣﻮردي ﮔﺰارش‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ‪.‬‬
‫آﻳﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ و ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﻨﻴﺪه اﻳﺪ؟ ﭼﺮا ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﮔﻼﻳﻪ ﻫﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺑـﻪ‬
‫ﻧﻈــﺮ ﻣــﻲ رﺳ ـﻨﺪ؟ و ﭼــﺮا ﺗــﺎ اﻳــﻦ ﺣــﺪ در اراﺋــﻪ ﭘﺎﺳــﺨﻲ ﺻــﺤﻴﺢ و ﻛﺎرﮔــﺸﺎ ﻓــﺮو ﻣــﻲ ﻣــﺎﻧﻴﻢ ؟ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ‬
‫‪٢‬‬

‫ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺎت اﺳﺎﺳﺎٌ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﻗﺖ و زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ‬
‫و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ‪ ،‬و ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد و دﺳﺖ آﺧﺮ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺎده‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮ‬
‫در درﺟﻪ اول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ‪،‬ﻳﺎ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ وﻗـﺖ‬
‫ﻃﻼﺳﺖ‪ .‬ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺎ‪ ،‬ﻧﮋاد‪ ،‬ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺟﻨﺲ و ﺳﻦ ﻣﺎ ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻳﮕﺮﻣـﺎن ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‬
‫ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ زﻣﺎن ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه در رﺳﻴﺪن و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻲ اﺳـﺖ‪.‬‬
‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ آن را ﻛﺮاﻳﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺨﺮﻳﺪ و ﻳﺎ اﺟﺎره دﻫﻴﺪ! در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻴﺶ از ‪ 24‬ﺳـﺎﻋﺖ در ﻫـﺮ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز‬
‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدي‪ ،‬ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ روز‬
‫را رﺳﻢ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ذﺧﻴﺮه ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ از زﻣﺎن ﻛﺎﻣﻼٌ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎز ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ‬
‫ﻓﻮري و ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد و ﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮان آن را ﻃﺒﻖ ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰوﻧﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴـﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎٌ و ﻛﺎﻣﻼٌ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﻤﻲ ﺗﻮان آن را در ﻓﺮﻳﺰر‪ ،‬ﮔﺎو ﺻﻨﺪوق و ﺑﺎﻧﻚ ﻳﺎ ﻫﺮﺟﺎي ﻣﺤﻔﻮظ دﻳﮕﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف‬
‫آن را ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك آﻫﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮد‪ .‬زﻣﺎن ﺟـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎﻳﻲ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ‬
‫اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻧﻤﻲ ﺷﻮد‪.‬‬
‫از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﺸﺪه اﻳﻢ‪ .‬در ﻳﻚ اﺗﺎق ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎرﻳـﻚ و‬
‫در ﺑــﺴﺘﻪ ﻛــﻪ از ﭘــﻨﺞ ﺣــﺲ ﺧــﻮد ﻣﺤــﺮوم ﻣــﻲ ﺷــﻮﻳﻢ ﺑــﻪ زودي ﺣــﺲ ﮔــﺬر زﻣــﺎن را از دﺳــﺖ‬
‫ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻼﻣﺖ و ﻛﺴﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻜﺎري‪ ،‬زﻣﺎن را ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻬـﺎ و‬
‫ﺿﺮب اﻻﺟﻠﻬﺎ آن را ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺳﺎزد‪.‬‬
‫زﻣﺎن و دﻧﻴﺎي درﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎر ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣـﺴﺌﻮل وﻇـﺎﻳﻒ اﺳﺎﺳـﻲ‬
‫ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﻌﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳـﺖ‪ ،‬وﻓـﻖ داده و‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪي را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دﻳﮕﺮي را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎن‬
‫و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺧﻮب و دﻗﻴﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ‪،‬ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﻋﻬﺪه دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآﻳﻴﻢ‪.‬‬
‫ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻚ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮوش اﻧـﻮاع ﺧـﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﺑـﻪ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨـﻮع‬
‫ﺣﻘﻴﻘــﻲ و ﺣﻘــﻮﻗﻲ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ‪ .‬آن ﻫــﻢ در ﺑــﺎزاري ﺑــﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴــﺪه ﻛــﻪ رﻗﺎﺑــﺖ ﻫــﺮ روز در آن ﺷــﺪﻳﺪﺗﺮ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮآوري ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨـﺪ‪ .‬ﭼﻨـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺘﻲ‬
‫ﻓﻘﻂ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﺪارد‪ ،‬زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ ﺑـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺪﻳﺪي رو‬
‫ﺑﻪ روﺳﺖ‪ ،‬ﻳﺎ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ‬
‫ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از زﻣﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺗﺎ از ﻋﻬﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺮآﻣﺪه و‬
‫ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ‪.‬‬

‫‪٣‬‬

‫اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻣـﺎ از زﻣـﺎن ﻛﻤـﻚ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ‬
‫ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ ‪.‬‬
‫اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ‬
‫ﭼﻪ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﻳﺪ؟آﻳﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه اﻳﺪ؟ ﺑﺎﻳﺪ‬
‫در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻫﺪاﻓﺘﺎن را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده اﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻫـﻢ ﻛـﻪ ﺷـﺪه ﻫـﻢ‬
‫اﻛﻨﻮن آﻧﻬﺎ را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﻠﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎً ﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ‪ ،‬و اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺎن در رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫـﺪاف‬
‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬و اﺳﺘﻔﺎده دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎ از زﻣﺎن ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺷـﺨﺺ ﺑـﺎ‬
‫دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ و اﻋﺘﻘﺎدات وي ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد‪ .‬ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ روﺷـﻲ ﻛـﻪ‬
‫ﻃﺒﻖ آن زﻣﺎن و وﻗﺖ ﺧﻮد را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫• دوﺳﺖ دارﻳﺪ ﺳﻪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﻛﺠﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟ و آن ﻣﻮﻗﻊ دوﺳﺖ دارﻳﺪ وﺿﻌﻴﺘﺘﺎن ﺑﺎ اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر ﻣﺘﻔﺎوت‬
‫ﺑﺎﺷﺪ؟‬
‫• اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻴﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در اﺛﺮ ﺣﺎدﺛﻪ اي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻴـﺪ ﻣـﺮد ﺗـﺎ آن ﻣﻮﻗـﻊ‬
‫ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻳﺪ؟ و اﻛﻨﻮن‪:‬‬
‫• ده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻛﺠﺎ ﺑﻮدﻳﺪ؟‬
‫• دوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎﺷﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ؟‬
‫• اﮔﺮ ﻛـﺴﻲ آن ﻣﻮﻗـﻊ از ﺷـﻤﺎ ﭘﺮﺳـﻴﺪ‪ »:‬ده ﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ﭼـﻪ وﺿـﻌﻲ ﺧﻮاﻫﻴـﺪ داﺷـﺖ ﭼـﻪ ﭘﺎﺳـﺨﻲ‬
‫ﻣﻲ دادﻳﺪ؟«‬
‫• ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن اﻣﺮوز را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮداﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟‬
‫• آن ﻓﺮداي ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ اﺳـﺖ ‪،‬ﻛـﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ روزآوري اﻫـﺪاف‬
‫و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻫﺎﺳــﺖ ‪ ،‬ﺛﺒــﺖ و اوﻟﻮﻳــﺖ ﮔــﺬاري و ﻣــﺮور ﻣــﻨﻈﻢ ﻫــﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻛﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻳــﺎ ﺑﻠﻨــﺪ ﻣــﺪت‬
‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دﺳﺖ ﻛﻢ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺮور ﻛﺮده و آﻧﻬـﺎ را ) در ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎز( ﻣـﻮرد‬
‫اﺻﻼح ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ .‬ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮي ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ دﻳﮕـﺮ اﻫـﺪاﻓﻲ را ﻛـﻪ ﺛﺒـﺖ‬
‫ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻳﺪ آن ارزش اوﻟﻴﻪ را ﻧﺪارد و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺻﻼح آن ﻫﺴﺘﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻫﺪاف ﻛﺎري زﻧﺪﮔﻴﺘﺎن ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﭼﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻲ را ﻛﺸﻒ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل ﻫﺮﮔـﺰ‬
‫ﺛﺒﺖ اﻫﺪاف و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﺮده و دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪارﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ‪ ،‬ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻫﺪاف ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﻫﺪف ﺷﻐﻠﻲ‬
‫‪ .2‬ﻫﺪف ﻣﺎﻟﻲ‬
‫‪ .3‬ﻫﺪف ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ‬
‫‪ .4‬ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫‪ .5‬ﻫﺪف ﻣﺬﻫﺒﻲ‬
‫‪ .6‬ﻫﺪف ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬
‫ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ ؟ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬
‫در ﺣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و ﺑﺎﻳﺪ در آن زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﺎر ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺪاﻧﻴﻢ در ﻃـﻮل روز‬
‫واﻗﻌﺎً ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻴﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )‪ (1‬اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع روﺷـﻦ ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪.‬‬
‫اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﮔﺬر زﻣﺎن در ﻃﻮل روز آﮔﺎﻫﻲ دارﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺣﻮزه ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ‬
‫ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي زﻳﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﺪ؟‬
‫• ﻫﺪف ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟‬
‫• در ﭼﻪ زﻣﻴﻨﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟‬
‫• ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ؟‬
‫• ﺑﺮاي اﺟﺮاي دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻢ؟‬
‫• در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ؟‬
‫• روي ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻧﻈﺎرت دارم؟‬
‫• اﻫﺪاف ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟‬
‫• اﻫﺪاف ﻛﺎري ﺧﻮدم ﭼﻴﺴﺖ؟‬
‫• ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم دﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ؟‬
‫• ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎرات ﻳﺎ در ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل آﻧﻬﺎ داراي ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟‬
‫• اﻧﺘﻈﺎرات ﺷﺮﻛﺖ از ﻣﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟‬
‫• ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻢ؟‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﺷﺨﺼﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ‪:‬‬
‫• ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻐﻠﻲ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﻳـﺎ اﻳـﺴﺘﺎ ﺑـﻮده و‬
‫ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻴﺰ زﻳﺎدي راﺟﻊ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ‪.‬‬
‫• ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎر‪ ،‬ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫• ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎري ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ ،‬ﺗﺎ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻛﻨﻴﺪ ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ‬
‫ﻧﺤﻮه ﺗﻔﻜﺮ و ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻤﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد‪.‬‬
‫• اﻫﺪاف ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺠﻼت و ﻧﺸﺮﻳﺎت داﺧﻠﻲ و اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻫﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﺮ‬
‫ﻣﻲ آﻳﺪ‪.‬‬
‫• ﻣﺠﻼت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﻲ و ﻣﻔﻴﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ زﻣﻴﻨـﻪ‬
‫ﻛﺎري ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫• ﻧﻘــﺸﻪ ﻫــﺎي زﻧــﺪﮔﻲ و اﻫــﺪاف ﺷﺨــﺼﻲ ﺧﻮدﺗــﺎن‪ ،‬ﺷــﻤﺎ در واﻗــﻊ ﻃــﻲ زﻧــﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺑــﻪ ﭼــﻪ اﻫــﺪاﻓﻲ‬
‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺮﺳﻴﺪ؟‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ‪ :‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻲ‬
‫ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪:‬‬

‫‪٥‬‬

‫• رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ‪ /‬ﻛﺎرآﻳﻲ‪ /‬آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ /‬اﻧﮕﻴﺰش‪ /‬واﮔﺬاري اﻧﺘﻈﺎرات و اﺧﺘﻴﺎرات‬
‫• اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد‪ /‬اﺟﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ‪ /‬ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي ‪ /‬ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات‪ /‬ﻛﺎرﻫﺎي روﺗﻴﻦ‪ /‬ﻛﺎرﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ‬
‫• ارﺑﺎب رﺟﻮع‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن‪ /‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت )ﺧﺮد و ﻛﻼن و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ(‬
‫• زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ‪ /‬ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﺎزه‪ /‬اﻓﻘﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ‬
‫• اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﻣﺤﻠﻲ )رﻗﺒﺎ‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه(‬
‫• ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﻨﻴﻪ‪ ،‬اﺑﺰار‪ ،‬ﻓﻨﻮن ﺗﺠﺎرت‪ ،‬اﻣﻨﻴﺖ‬
‫• ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ و ﻫﻢ ﻣﺤﻮري درون ﺳﺎزﻣﺎن‪ /‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت ) ﺳﺎﻳﺮ رؤﺳﺎ و ﺷﻌﺒﺎت(‬
‫ﺳﺮ رﺳﻴﺪﻫﺎ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و روﺷﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ‬
‫ﻫﺎي ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﺎ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪه اﻧـﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از دﻓﺘـﺮ‬
‫ﻳﺎدداﺷﺖ‪ /‬ﺳﺮرﺳﻴﺪ‪ /‬ﺳـﺎزﻣﺎن دﻫﻨـﺪه ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس اﺻـﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣـﺎن ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳـﺪ‪ .‬اﻛﺜـﺮ‬
‫ﺳﺮرﺳﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺎري ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺛﺒـﺖ ﻗـﺮار ﻣﻼﻗـﺎت ﻧﺎرﺳـﺎ‬
‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪم؟‬
‫اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ‪:‬‬
‫• ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻬﻠﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ‬
‫• اﻫﺪاف‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬
‫• اﻳﺪه ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ‪.‬‬
‫• ﺣﻮزه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ و در ذﻫﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫• ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ‪ ،‬اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ‬
‫• ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺟﺪاول زﻣﺎﻧﻲ‬
‫• ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫• ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺗﺠﺎري‬
‫• ﻣﺮور روزاﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ واﮔﺬار ﻛﺮده اﻧﺪ‪،‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﺮرﺳﻴﺪ‬
‫ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮرﺳﻴﺪ از ﺧﻮد ﺳﻮال ﻛﻨﻴﺪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﭼﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ اﻧﺪازه ﻫﺎ از ﺟﺪاول ﺑﺰرگ دﻳﻮاري ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪﻫﺎي روﻣﻴﺰي ﺑـﺎ‬
‫ﻗﻄﻊ ‪ A4‬ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﻴﺪﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻧﺪ‪ .‬در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺑﺎ‬
‫ﻫﻢ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﻳﻚ روز ﻳﺎ ﻫﻔﺖ روز در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳـﺎ‬

‫‪٦‬‬

‫ﻳﻚ ﻣﺎه در ﺻﺤﻨﻪ‪ .‬اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮرﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﻼﺳﻮري ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮان ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬
‫ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ .2‬ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﻦ ﺣـﺎوي ﭼـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ؟ ﺳﺮرﺳـﻴﺪﻫﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺣـﺎوي اﻃﻼﻋـﺎت‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﻧـﻪ! ﺳﺮرﺳـﻴﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس اﺻـﻮل‬
‫ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﮔﻨﺠﻲ از اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻴـﺪ از‬
‫آﻧﻬﺎ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ دردﺗﺎن ﻣﻲ ﺧﻮرد ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﻗـﻒ ﻛـﺮده و ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣـﻮرد‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪه و ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻛﺎﻓﻲ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ؟‬
‫اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاري‬
‫ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳﺎ ﻫﺮﺳﺮ رﺳﻴﺪي ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺑـﺴﻴﺎري ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻛـﺎر‬
‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺧﻮاه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻗﺒـﻞ از رﺳـﻴﺪن ﻓـﺮدا‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻀﺎي ذﻫﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎ ده دﻗﻴﻘﻪ زود رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛـﺎر ﻳـﺎ دو دﻗﻴﻘـﻪ دﻳﺮﺗـﺮ‬
‫ﺧﺎرج ﺷﺪن اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴـﺪ‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺶ و ﺳﻤﺖ ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺗﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬آﻧﭽﻪ ﻣﻤﻜـﻦ‬
‫اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻟﺖ آور ﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺎوي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از‬
‫زﻣﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاري ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ‪ A :‬ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ‪ B‬درﺟﻪ دوم‪C‬ﻛﺎرﻫـﺎي ﻧـﻪ ﭼﻨـﺪان‬
‫ﻣﻬﻢ ‪A .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺨﺖ ﺗﺮ‪ ،‬ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎر! ‪C‬اﻏﻠﺐ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ و آﺳﺎن وﻟﻲ‬
‫وﻗﺘﻲ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ :‬ﺑﺎ ‪ A‬ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ ‪C‬ﻳﺎ ‪ . Z‬ﺑﻪ ‪ A‬ﻧﮕﺎه‬
‫ﻛﻨﻴـــــــﺪ ﻣﻤﻜـــــــﻦ اﺳـــــــﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻴـــــــﺪ دوﺑـــــــﺎره اوﻟﻮﻳـــــــﺖ ﮔـــــــﺬاري ﻛﻨﻴـــــــﺪ‬
‫)…‪ (A1,A2,‬و ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺳﻴﺪ‪ .‬از ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم اﻫﺪاف و ﻣﺮﺑﻮط ﻛـﺮدن‬
‫آﻧﻬﺎ را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﻗﺪري آﺷﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻫﺎي راﺳﺖ و ﭼـﭗ ﻣﻐـﺰ ﺷـﻤﺎ روي روﺷـﻬﺎي‬
‫ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬اﮔﺮ روش ‪ ABC‬ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ﺑـﺎ روش ‪ MSC‬ﺷـﺮوع ﻛﻨﻴـﺪ و‬
‫اوﻟﻮﻳﺖ ﮔﺬاري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ ) .‬ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ‪(2‬‬
‫‪ :M‬ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ :S‬ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ :C‬ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ)اﮔﺮ وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﺪاوم اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ‬

‫‪٧‬‬

٨