DZIKIR/DOA PAGI DAN SORE – Update

Tulisan ini adalah kiriman dari Akhuna Abu Al-Jauzaa’
Penulisan diambilkan dari kitab Hisnul-Muslim karya Dr. Sa’id bin Ali bin Wahf AlQahthani hafidhahullah.
PERTAMA

‫ل َنوٌْم ّلُه‬
َ ‫سَنٌة َو‬
ِ ‫خُذُه‬
ُ ‫ل َتْأ‬
َ ‫ي اْلَقّيوُم‬
ّ‫ح‬
َ ‫ل ُهَو اْل‬
ّ ‫ل ِإَلـَه ِإ‬
َ ‫ل‬
ّ ‫أعوذ بال من الشيطان الرجيم } ا‬
‫ن َأْيِديِهْم َوَما‬
َ ‫ل ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما َبْي‬
ّ ‫عْنَدُه ِإ‬
ِ ‫شَفُع‬
ْ ‫ض َمن َذا اّلِذي َي‬
ِ ‫لْر‬
َ ‫ت َوَما ِفي ا‬
ِ ‫سَما َوا‬
ّ ‫َما ِفي ال‬
َ ‫ض َو‬
‫ل‬
َ ‫لْر‬
َ ‫ت َوا‬
ِ ‫سَماَوا‬
ّ ‫سّيُه ال‬
ِ ‫سَع ُكْر‬
ِ ‫شاء َو‬
َ ‫ل ِبَما‬
ّ ‫عْلِمِه ِإ‬
ِ ‫ن‬
ْ ‫يٍء ّم‬
ْ ‫ش‬
َ ‫ن ِب‬
َ ‫طو‬
ُ ‫حي‬
ِ ‫ل ُي‬
َ ‫خلَْفُهْم َو‬
َ
{ ‫ظي ًٍُِم‬
ِ ‫ي اْلَع‬
ّ ‫ظُهَما َوُهَو اْلَعِل‬
ُ ‫حْف‬
ِ ‫َيُؤوُدُه‬
“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah
(yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di
bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa ijin-Nya. Allah
mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar.” – [QS. Al-Baqarah : 255 /ayat kursi.]
Keterangan :

‫وصححه اللباني‬- 1/562- ‫من قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح أخرجه الحاكم‬
‫ وإسناد‬: ‫ وعزاه إلى النسائي والطبراني وقال‬-273 /1-‫في صحيح الترغيب والترهيب‬
‫الطبراني جيد‬
“Barangsiapa yang membaca kalimat ini ketika pagi hari, maka ia dijaga dari
(gangguan) jin hingga sore hari”. Dikeluarkan oleh Al-Hakim 1/562 dan dishahihkan
oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat-Tarhib 1/273 dan beliau menisbatkan
hadits tersebut kepada An-Nasa’i dan Ath-Thabarani dimana beliau berkata : “Isnad dari
Ath-Thabrani adalah jayyid”.
KEDUA

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud 4/322. Raja manusia. At-Tirmidzi 5/567. dari jin dan manusia. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Al-Ikhlash. Allah adalah Ilah yang bertgantung kepada-Nya segala urusan. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Al-Falaq.‫صَمُد*َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد * َوَلْم َيُكن ّلهُ ُكُفوًا‬ ّ ‫ل ال‬ ُّ ‫حٌد*ا‬ َ ‫ل َأ‬ ُّ ‫ل ُهَو ا‬ ْ ‫بسم ال الرحمن الرحيم} ُق‬ ‫ق‬ ٍ‫س‬ ِ ‫غا‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ق *َوِمن‬ َ ‫خَل‬ َ ‫شّر َما‬ َ ‫ق * ِمن‬ ِ ‫ب اْلَفَل‬ ّ ‫عوُذ ِبَر‬ ُ ‫ل َأ‬ ْ ‫حٌد{ بسم ال الرحمن الرحيم }ُق‬ َ ‫َأ‬ ‫سَد { بسم ال الرحمن‬ َ‫ح‬ َ ‫سٍد ِإَذا‬ ِ ‫حا‬ َ ‫شّر‬ َ ‫ت ِفي اْلُعَقِد * َوِمن‬ ِ ‫شّر الّنّفاَثا‬ َ ‫ب * َوِمن‬ َ ‫ِإَذا َوَق‬ *‫س‬ ِ ‫خّنا‬ َ ‫س اْل‬ ِ ‫سَوا‬ ْ ‫شّر اْلَو‬ َ ‫س *ِمن‬ ِ ‫س * ِإَلِه الّنا‬ ِ ‫ك الّنا‬ ِ ‫س * َمِل‬ ِ ‫ب الّنا‬ ّ ‫عوُذ ِبَر‬ ُ ‫ل َأ‬ ْ ‫الرحيم} ُق‬ { ‫س { ثلث مرات‬ ِ ‫جّنِة َوالّنا‬ ِ ‫ن اْل‬ َ ‫س * ِم‬ ِ ‫صُدوِر الّنا‬ ُ ‫س ِفي‬ ُ ‫سِو‬ ْ ‫اّلِذي ُيَو‬ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. dari kejahatan makhluk-Nya.” – Dibaca 3 x Keterangan : 322 /4 ‫ أبو داود‬. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Katakanlah : Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai shubuh. dan lihatlah Shahih AtTirmidzi 3/182. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Katakanlah : Dialah Allah. maka itu telah mencukupkannya dari segala sesuatu”. Sembahan manusia. Katakanlah : Aku berlindung kepada Rabb manusia. dan An-Naas) tiga kali setiap pagi dan sore hari. dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Yang Maha Esa. KETIGA ‫ له الملك وله‬،‫ ل إله إل ال وحده ل شريك له‬،‫ والحمد ل‬،‫” أصبحنا وأصبح الملك ل‬ ‫ب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ‬ ّ ‫ ر‬،‫الحمد وهو على كل شيء قدير‬ ّ ‫ ر‬،‫ب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر‬ ‫ب‬ ّ ‫بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ر‬ “‫ب في النار وعذاب في القبر‬ ٍ ‫أعوذ بك من عذا‬ . Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. dari kejahatan (bisikan) syaithan yang biasa bersembunyi. ‫من قالها ثلث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء‬ 182 /3 ‫وانظر صحيح الترمذي‬5/567 ‫والترمذي‬ “Barangsiapa yang membacanya (QS.

” Keterangan : ‫ أصبحنا وأصبح الملك ل‬bila sore hari diganti dengan kalimat : ‫أمسينا‬ ‫وأمسى الملك ل‬. dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore.“Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).” Keterangan : Doa di atas dibaca pada pagi hari. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hai Tuhan. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. KEEMPAT ‫ك الّنـشور‬ َ ‫ت َوِإَلـْي‬ ُ ‫ك َنمـو‬ َ ‫حـيا َوِب‬ ْ ‫ك َن‬ َ ‫ َوِب‬، ‫سـينا‬ َ ‫ك َأْم‬ َ ‫حنا َوِب‬ ْ ‫صـَب‬ ْ ‫ك َأ‬ َ ‫الّلهـّم ِب‬ “Ya Allah dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Apabila sore hari membaca doa : ‫ك الَمصـير‬ َ ‫ت َوِإَلـْي‬ ُ ‫ك َنمـو‬ َ ‫ َوِب‬،‫حـيا‬ ْ ‫ك َن‬ َ ‫ َوِب‬،‫حنا‬ ْ ‫صـَب‬ ْ ‫ك َأ‬ َ ‫ َوِب‬،‫سـينا‬ َ ‫ك َأْم‬ َ ‫الّلهـّم ِب‬ {Ya Allah dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di neraka dan di kubur. 142 /3 ‫ وانظر صحيح الترمذي‬466 /5 ‫الترمذي‬ . Apabila sore hari diganti dengan membaca : ‫ب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر‬ ّ ‫ر‬ 2088 /4 ‫ما بعدها – مسلم‬ Diriwayatkan oleh Muslim 4/2088. aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. segala puji bagi Allah. aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Yang Maha Esa. dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan kehendak-Mu kami mati. Dan juga pada kalimat ‫ب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده‬ ّ ‫ر‬ Pada kalimat : dst. Wahai Tuhan. Wahai Tuhan. tiada sekutu bagi-Nya. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk)}.

dan seluruh makhluk-Mu. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. maka ia akan masuk surga. Aku adalah hamba-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Mu. tiada sekutu bagi-Mu. Oleh karena itu. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. ampunilah aku. lalu ia meninggal dunia pada malam itu. silakan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/142.” Dibaca 4 x waktu pagi dan sore Keterangan : . bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. malaikat yang memikul ‘Arsy-Mu. malaikat-malaikat. KELIMA ‫ك ما‬ َ ‫عـِد‬ ْ ‫ك َوَو‬ َ ‫عْهـِد‬ َ ‫علـى‬ َ ‫ َوَأنا‬، ‫عْبـُدك‬ َ ‫خَلْقَتنـي َوَأنا‬ َ ،‫ت‬ َ ‫ل َأْن‬ ّ ‫ت َرّبـي ل إلَه إ‬ َ ‫الّلهـّم َأْن‬ ‫ي َوَأبـوُء ِبَذْنـبي‬ ّ ‫عَلـ‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك ِبِنْعـَمِتـ‬ َ ‫ َأبـوُء َلـ‬، ‫صَنـْعت‬ َ ‫شـّر ما‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ك ِم‬ َ ‫ َأعـوُذِب‬، ‫طْعـت‬ َ ‫اسَْتـ‬ َ ‫ل َأْن‬ ‫ت‬ ّ ‫ب ِإ‬ َ ‫غفِـْر لي َفِإّنـُه ل َيْغـِفُر الّذنـو‬ ْ ‫َفا‬ “Ya Allah. sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau. Dan demikian juga pada pagi hari”. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Engkaulah yang menciptakan aku.Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 5/466. tidak ada Tuhan yangberhak disembah kecuali Engkau. KEENAM – Hadits ini Dhoif [Lihat koreksi dibawah] ، ‫خْلـِقك‬ َ ‫جمـيَع‬ َ ‫ َو‬، ‫ َوَملِئَكِتك‬، ‫شـك‬ ِ ‫عـْر‬ َ ‫حَمَلـَة‬ َ ‫شـِهُد‬ ْ ‫ َوُأ‬، ‫شـِهُدك‬ ْ ‫ت َُأ‬ ُ ‫ح‬ ْ ‫صَبـ‬ ْ ‫الّلهـّم ِإّنـي َأ‬ ‫ك َوَرسـوُلـك )أربع‬ َ ‫عْبـُد‬ َ ‫حّمـدا‬ َ ‫نُ ُم‬ ّ ‫ َوَأ‬، ‫ك َلـك‬ َ ‫شري‬ َ ‫كل‬ َ ‫حـَد‬ ْ ‫ت َو‬ َ ‫ل َأْنـ‬ ّ ‫ل ل إلَه إ‬ ُ ‫تا‬ َ ‫ك َأْنـ‬ َ ‫َأّنـ‬ )‫صِبح أْو يمسي‬ ْ ‫ني‬ َ ‫مرات حي‬ “Ya Allah.” Keterangan : ‫ وكذلك إذا أصبح أخرجه‬، ‫من قالها موقنًا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة‬ 7/150 ‫البخاري‬ ”Barangsiapa membacanya dengan yakin ketika sore hari. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari 7/150. Engkau adalah Tuhanku. tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau Yang Maha Esa.

‫من قالها حين يصبح وحين يمسي أربع مرات أعتقه ال من النار‬ ،9 ‫ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم‬1201 ‫ والبخاري في الدب المفرد برقم‬317 ‫ وحسن سماحة الشيخ ابن باز إسناد النسائي وأبي داود في تحفة‬70 ‫وابن السني برقم‬ 23 ‫الخيار ص‬ ”Barangsiapa membaca doa ini ketika pagi dan sore hari sebanyak empat kali. Al-Bukhari dalam Al-Adabul-Mufrad nomor 1201. Dikeluarkan oleh Abu Dawud 4/317. Bagi-Mu segala puji dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh makhluk-Mu).24 ‫ص‬ ‫وحسن ابن باز إسناده في تحفة الخيار‬2361 ‫وابن حبان )) موارد(( رقم‬ . ‫ ومن قالها حين يمسى فقد أدى شكر ليلته‬، ‫من قالها حين يصبح فقد أدي شكر يومه‬ 41 ‫وابن السني برقم‬7 ‫ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم‬، 4/318 ‫أخرجه أبو داود‬ . maka Allah akan membebaskannya dari api neraka”. An-Nasa’i dalam ’Amalul-Yaum wal-Lailah nomor 9. KETUJUH – Hadits ini Dhoif [Lihat koreksi dibawah] َ ‫ َفَلـ‬، ‫ك َلـك‬ ‫ك‬ َ ‫ك ل شري‬ َ ‫حـَد‬ ْ ‫ك َو‬ َ ‫ َفِمـْن‬، ‫خْلـِقك‬ َ ‫ن‬ ْ ‫حـٍد ِمـ‬ َ ‫ن ِنْعـَمٍة َأو ِبَأ‬ ْ ‫ح بي ِمـ‬ َ ‫صَبَـ‬ ْ ‫الّلهـّم ما َأ‬ ‫شْكـر‬ ّ ‫ك ال‬ َ ‫حْمـُد َوَلـ‬ َ ‫اْل‬ “Ya Allah. nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang diantara makhluk-Mu di pagi ini adalah dari-Mu. dan dihasankan oleh Samahatusy-Syaikh Ibnu Baaz berdasarkan sanad An-Nasa’i dan Abu Dawud sebagaimana dalam Tuhfatul-Akhyaar halaman 23.” Keterangan : Jika sore membaca : َ ‫ َفَلـ‬، ‫ك َلـك‬ ‫ك‬ َ ‫ك ل شري‬ َ ‫حـَد‬ ْ ‫ك َو‬ َ ‫ َفِمـْن‬، ‫خْلـِقك‬ َ ‫ن‬ ْ ‫حـٍد ِمـ‬ َ ‫ن ِنْعـَمٍة َأو ِبَأ‬ ْ ‫سى بي ِمـ‬ َ ‫الّلهـّم ما َأْم‬ ‫شْكـر‬ ّ ‫ك ال‬ َ ‫حْمـُد َوَلـ‬ َ ‫اْل‬ . Ibnu Sunni nomor 70. Maha Esa Engkau./4 ‫ أخرجه أبو داود‬. tiada sekutu bagi-Mu.

Ya Allah. An-Nasa’i dalam ’Amalul-Yaum wal-Lailah nomor 22. serta dihasankan oleh Ibnu Baaz dalam Tuhfatul-Akhyaar halaman 26.”Barangsiapa yang membaca doa itu pada pagi hari. An-Nasa’i dalam ’Amalul-Yaum wal-Lailah nomor 7. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Ibnu Sunni nomor 41. tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Dikeluarkan oleh Abu Dawud 4/318. Barangsiapa yang membaca doa ini di sore hari. Ya Allah. serta sanadnya dihasankan oleh Ibnu Baaz sebagaimana dalam Tuhfatul-Akhyaar halaman 24. Ibnu Hibban dalam Mawaarid nomor 2361. KESEMBILAN . sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran.” Dibaca 3 x pada waktu pagi dan sore Keterangan : ‫وابن السني‬22 ‫ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم‬42 /5 ‫ وأحمد‬،324 /4 ‫أبو داود‬ 26 ‫والبخاري في الدب المفرد وحسن العلمة ابن باز في تحفة الخيار ص‬69 ‫برقم‬ Diriwayatkan oleh Abu Dawud 4/324.‫ت‬ َ ‫ل َأْنـ‬ ّ ‫ا‬ –‫ت‬ َ ‫ل َأْنـ‬ ّ ‫ ل إلَه إ‬، ‫ب الَقـْبر‬ ِ ‫عذا‬ َ ْ‫ك ِمن‬ َ ‫ َوَأعـوُذِب‬، ‫ َوالَفـْقر‬، ‫ن اْلُكـفر‬ َ ‫ك ِم‬ َ ‫الّلهـّم ِإّنـي َأعـوُذِب‬ -‫ثلثًا‬ “Ya Allah. Ibnu Sunni nomor 69. Al-Bukhari dalam Al-Adaabul-Mufrad. maka sungguh ia telah bersyukur pada hari itu.Hadits ini Dhoif [Lihat koreksi dibawah] َ ‫ش الَعظـيم – سبع َمّرات حي‬ ‫ن‬ ِ ‫ب الَعْر‬ ّ ‫ت َوُهَو َر‬ ُ ‫عَلـيِه َتَوّكـل‬ َ ‫ل ُهَو‬ ّ ‫ل ل إلَه إ‬ ّ ‫يا‬ َ ‫سِبـ‬ ْ‫ح‬ َ -‫صِبح َويمسي‬ ْ ‫ي‬ . selamatkanlah pendengaranku (daripenyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). KEDELAPAN ّ ‫ ل إلَه إ‬، ‫صـري‬ ‫ل‬ َ ‫ الّلهـّم عاِفـني في َب‬، ‫سْمـعي‬ َ ‫ الّلهـّم عاِفـني في‬، ‫الّلهـّم عاِفـني في َبَدنـي‬ . Ya Allah selamatkan penglihatanku. maka sesungguhnya ia telah bersyukur pada malam itu”. Ahmad 5/42. tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan).

serta sanadnya dishahihkan oleh Syu’aib dan Abdul-Qadir Al-Arnauth. Abu Dawud 4/321 secara mauquf. Ya Alah. Silakan lihat Zaadul-Ma’ad 2/376. keluarga. KESEPULUH ‫ك الَعـْفَو‬ َ ‫سـَأُلـ‬ ْ ‫ الّلهـّم ِإّنـي أ‬، ‫خـَرة‬ ِ ‫ك الَعـْفَو َوالعـاِفـيَة في الّدْنـيا َوال‬ َ ‫سـَأُلـ‬ ْ ‫الّلهـّم ِإّنـي أ‬ ، ‫ن َرْوعاتـي‬ ْ ‫سُتـْر عـْوراتي َوآِمـ‬ ْ ‫ الّلهـّم ا‬، ‫ي َوأْهـلي َومالـي‬ َ ‫َوالعـاِفـيَة في ديني َوُدْنـيا‬ ، ‫ َوِمن َفْوقـي‬، ‫شمـالي‬ ِ ‫عن‬ َ َ‫عن َيمـيني و‬ َ ‫خْلفـي َو‬ َ ‫ي َوِمن‬ ّ ‫ن َيَد‬ ِ ‫ظـني ِمن َبـي‬ ْ ‫حَف‬ ْ ‫الّلهـّم ا‬ ‫حتـي‬ ْ ‫ل ِمن َت‬ َ ‫غـتا‬ ْ ‫ك َأن ُأ‬ َ ‫ظَمـِت‬ َ ‫َوَأعـوُذ ِبَع‬ “Ya Allah. dan atasku. KESEBELAS . agar aku disambar dari bawahku. Ya Allah. peliharalah aku dari muka. Dia-lah Tuhan Yang Menguasai ‘Arsy yang agung.” Dibaca 7 x pada waktu pagi dan sore hari. kiri. kepada-Nya aku bertawakal. tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia. tutupilah auratku dan tentramkanlah aku dari rasa takut.“Alah-lah yang mencukupkan (segala kebutuhanku). maka Allah akan mencukupkan baginya perkara dunia dan akhirat yang menjadi perhatiannya”. belakang. Silakan lihat Shahih Sunan Ibnu Majah 2/332.” Keterangan : 2/332 ‫أبو داود وابن ماجه وانظر صحيح ابن ماجه‬ Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Keterangan : ‫أخرجه‬. Dikeluarkan oleh oleh Ibnu Sunni nomor 71 secara marfu’. Ya Allah. sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama. ‫القادر الرناؤوط‬ ”Barangsiapa yang membaca doa ini ketika pagi dan sore hari sebanyak tujuh kali. sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dunia dan akhirat. dan hartaku. dunia. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu. kanan. ‫من قالها حين يصبح ويمسي سبع مرات كفاه ال ما أهمه من أمر الدنيا والخرة‬ ‫وصحح إسناده شعيب وعبد‬،4/321 ‫مرفوعًا وأبو داود موقوف‬71 ‫ابن السني برقم‬ 376 /2 ‫ انظر زاد المعاد‬.

KEDUABELAS ‫سمـيع الَعلـيم‬ ّ ‫سمـاء َوهـَو ال‬ ّ ‫ض َول في ال‬ ِ ‫شيٌء في الْر‬ َ ‫ضـّر َمَع اسِمـِه‬ ُ ‫ل الذي ل َي‬ ِ ‫ِبسـِم ا‬ -‫– ثلثًا‬ “Dengan nama Allah yang bila disebut. Dikeluarkan oleh Abu Dawud 4/323. Lihat kitab Shahih At-Tirmidzi 3/142. ‫ وابن ماجه وأحمد‬465 /5 ‫والترمذي‬ 39 ‫العلمة ابن باز في تحفة الخيار ص‬ ”Barangsiapa yang membacanya tiga kali ketika pagi dan sore. setan. Sanad hadits tersebut dihasankan oleh ‘Allamatusy-Syaikh Ibnu Baaz dalam Tuhfatul-Akhyaar halaman 39.” Keterangan : 142 /3 ‫صحيح الترمذي‬: ‫انظر‬.‫شَهـُد‬ ْ ‫ َأ‬، ‫شـيٍء َوَمليـَكه‬ َ ‫ل‬ ّ ‫ب كـ‬ ّ ‫ض َر‬ ِ ‫سماوات َوالْر‬ ّ ‫طـَر ال‬ ِ ‫شـهادِة فا‬ ّ ‫ب َوال‬ ِ ‫الّلهـّم عاِلـَم الَغـْي‬ َ ‫ن َأْقَتـِر‬ ‫ف‬ ْ ‫ َوَأ‬، ‫شـْرِكه‬ ِ ‫ن َو‬ ِ ‫شْيـطا‬ ّ ‫شـّر ال‬ َ ‫شـّر َنْفسـي َوِمن‬ َ ‫ك ِمن‬ َ ‫ َأعـوُذ ِب‬، ‫ل َأْنت‬ ّ ‫ن ل ِإلـَه ِإ‬ ْ ‫َأ‬ ‫سـِلم‬ ْ ‫جـّرُه ِإلـى ُم‬ ُ ‫علـى َنْفسـي سوءًا َأْو َأ‬ َ “Ya Allah Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ibnu Majah. At-Tirmidzi 5/465. maka tidak akan membahayakan dirinya sesuatupun”. Dan aku (berlindung kepadaMu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang seorang muslim. segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan berbahaya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku. wahai Tuhan pencipta langit dan bumi.” Dibaca 3 x Keterangan : 323 /4 ‫من قالها ثلثًا إذا أصبح وثلثًا إذا أمسى لم يضره شيء أخرجه أبو داود‬ ‫ وحسن إسناده‬2/332 ‫ صحيح ابن ماجه‬: ‫ انظر‬. KETIGABELAS Hadits ini Dhoif [Lihat koreksi dibawah] . Tuhan segala sesuatu dan yang merajainya. ‫الترمذي وأبو داود‬ Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud. dan Ahmad. dan balatentaranya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Silakan lihat Shahih Ibnu Majah 2/332.

– ً‫حـّمٍد صلى ال عليه وسلم َنِبّيـا – ثلثا‬ َ ‫سلِم ديـنًا َوِبُم‬ ْ ‫ل َرّبـًا َوِبال‬ ِ ‫ت ِبا‬ ُ ‫َرضيـ‬ “Aku rela Allah sebagai Tuhan. “ Dibaca 3 x Keterangan : ‫ أحمد‬. An-Nasa’i dalam ’Amalul-Yaum wal-Lailah nomor 4. ‫من قالها ثلثًا حين يصبح وحين يمسي كان حقًا على ال أن يرضيه يوم القيامة‬ 4/418 ‫ وأبو داود‬68 ‫ وابن السني برقم‬4 ‫ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم‬337 /4 39 ‫ وحسنه ابن باز في تحفة الخيار ص‬5/465 ‫والترمذي‬ ”Barangsiapa yang membacanya tiga kali pada waktu pagi dan sore. Diriwayatkan oleh Ahmad 4/337. At-Tirmidzi 5/465.” Keterangan : 1/273 ‫ وانظر صحيح الترغيب والترهيب‬545 /1 ‫الحاكم وصححه ووافقه الذهبي‬ Dishahihkan oleh Al-Hakim serta disepakati oleh Adz-Dzahabi 1/545. Ibnu Sunni nomor 68. Abu Dawud 4/418. KELIMA BELAS . serta dihasankan oleh Ibnu Baaz dalam Tuhfatul-Akhyaar halaman 39. Islam sebagai agama. Dan silakan lihat Shahih At-Targhiib wat-Tarhiib 1/273. perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan kepadaku sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu). wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu).Hadits ini Dhoif [Lihat koreksi dibawah] .maka hak Allah memberikan keridlaan kepadanya pada hari kiamat”. dan Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam sebagai Nabi. dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. KEEMPAT BELAS ‫ َول َتِكلـني ِإلى َنْفـسي‬، ‫شـْأنـي ُكّلـه‬ َ ‫ح لي‬ ْ ‫صِلـ‬ ْ ‫ َأ‬، ‫سَتـغـيث‬ ْ ‫ك َأ‬ ِ ‫حَمـِت‬ ْ ‫ي يا َقّيـوم ِبـَر‬ ّ ‫حـ‬ َ ‫يا‬ ‫عـين‬ َ ‫طـْرَفَة‬ َ “Wahai Tuhan Yang Maha Hidup.

serta sanadnya dihasankan oleh Syu’aib dan Abdul-Qadir Al-Arnauth dalam Tahqiiq Zaadil-Ma’aad 2/273. sesungguhnya aku memohon kepada-Mu agar memperoleh kebaikan. Tuhan seru sekalian alam. pembuka (rahmat). agama Nabi kita Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasalam. cahaya. Aku berlindung kepadaMu dari kejelekan apa yang ada di dalamnya dan kejahatan sesudahnya.” Keterangan : Apabila sore hari membaca : ، ‫حهـا‬ َ ‫ َفْت‬، ‫خـْيَر هـذِه الّلـْيَلة‬ َ ‫ك‬ َ ‫سـَأُلـ‬ ْ ‫ الّلهـّم ِإّنـي أ‬، ‫ب العـاَلمـين‬ ّ ‫ل َر‬ ِ ‫ك‬ ُ ‫َأْمسَْيـنا َوَأْمسـى الُمـل‬ ‫شـّر ما‬ َ ‫شـّر ما فـيهـِا َو‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ك ِمـ‬ َ ‫ َوَأعـوُذ ِبـ‬، ‫ َوُهـداهـا‬، ‫ َونـوَرهـا َوَبـَرَكَتـهـا‬، ‫صـَرهـا‬ ْ ‫َوَن‬ . dan agama ayah kami Ibrahim. KEENAMBELAS ‫حـّمٍد صلى‬ َ ‫ن َنِبـّينا ُم‬ ِ ‫ َوعلـى دي‬، ‫خـلص‬ ْ ‫علـى َكِلـَمِة ال‬ َ ‫ َو‬، ‫سلم‬ ْ ‫طـَرِة ال‬ ْ ‫حنا علـى ِف‬ ْ ‫صـَب‬ ْ ‫َأ‬ ‫ن الُمشـِركيـن‬ َ ‫ن ِم‬ َ ‫سِلـمًا َومـا كـا‬ ْ ‫حنيـفًا ُم‬ َ ‫عاـى ِمّلـِة أبينـا ِإْبـراهيـَم‬ َ ‫ال عليه وسلم َو‬ “Di waktu pagi kami memegang agama Islam. berkah. dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik.، ‫خـْيَر هـذا الـَيْوم‬ َ ‫ك‬ َ ‫سـَأُلـ‬ ْ ‫ الّلهـّم ِإّنـي أ‬، ‫ب العـاَلمـين‬ ّ ‫ل َر‬ ِ ‫ك‬ ُ ‫ح الُمـل‬ ْ ‫صَبـ‬ ْ ‫حـنا َوَأ‬ ْ ‫صَبـ‬ ْ ‫َأ‬ ‫شـّر ما‬ َ ‫شـّر ما فـيِه َو‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ك ِمـ‬ َ ‫ َوَأعـوُذ ِبـ‬، ‫ َوُهـداُه‬، ‫ َونـوَرُه َوَبـَرَكَتـُه‬، ‫صـَرُه‬ ْ ‫ َوَن‬، ‫حُه‬ َ ‫َفـْت‬ ‫َبْعـَده‬ “Kami masuk pagi. yang berdiri di atas jalan yang lurus. Ya Allah. pertolongan.” Keterangan : Apabila sore hari membaca : . muslim. dan petunjuk di hari ini. kalimat ikhlash. sedangkan kerajaan hanya milik Allah.‫َبْعـَدهـا‬ /2 ‫ وحسن إسناده شعيب وعبد القادر الرناؤوط في تحقيق زاد المعاد‬322 /4 ‫أبو داود‬ 273 Diriwayatkan oleh Abu Dawud 4/322.

‫شيٍء َقدير‬ َ ‫ل‬ ّ ‫ وُهَو على ُك‬،‫حْمـد‬ َ ‫ك ولُه ال‬ ُ ‫ لُه الُمـْل‬،‫ك لُه‬ َ ‫شـري‬ َ ‫حـَدُه ل‬ ْ ‫لو‬ ّ ‫لا‬ ّ ‫ل إلَه إ‬ -‫مرة إذا أصبح‬ “Tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) melainkan Allah Yang Maha Esa. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ibnus-Sunni dalam ’Amalul-Yaum wal-Lailah nomor 34. KETUJUH BELAS -‫حْمـِدِه – مائة مرة‬ َ ‫ل َوِب‬ ِ ‫نا‬ َ ‫سْبحـا‬ ُ “Maha Suci Allah.” Dibaca 100 x kali ketika pagi hari. Diriwayatkan oleh Muslim 4/2071.” Dibaca 100 x Keterangan : ‫من قالها مائة مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إل‬ 2071 / 4 ‫أحد قال مثل ما قال أو زاد رواه مسلم‬ ”Barangsiapa yang membacanya seratus kali pada waktu pagi dan sore.‫حـّمٍد صلى ال‬ َ ‫ن َنِبـّينا ُم‬ ِ ‫ َوعلـى دي‬، ‫خـلص‬ ْ ‫علـى َكِلـَمِة ال‬ َ ‫ َو‬، ‫سلم‬ ْ ‫طَرة ال‬ ْ ‫على ف‬ َ ‫َأْمسَْيَنا‬ ‫ن الُمشـِركيـن‬ َ ‫ن ِم‬ َ ‫سِلـمًا َومـا كـا‬ ْ ‫حنيـفًا ُم‬ َ ‫عاـى ِمّلـِة أبينـا ِإْبـراهيـَم‬ َ ‫عليه وسلم َو‬ ‫ صحيح الجامع‬: ‫ وانظر‬34 ‫ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم‬407 ‫و‬406 /3 ‫أحمد‬ 209 /4 Diriwayatkan oleh Ahmad 3/406. Silakan lihat Shahiihul-Jaami’ 4/209. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. kecuali seseorang yang mengucapkan hal yang sama dengannya atau lebih dari yang ia ucapkan”. Keterangan : . aku memuji-Nya. tidak ada sekutu bagi-Nya. maka tidak akan datang seorangpun di hari kiamat yang lebih afdlal dari apa yang datang dengannya.407. KEDELAPAN BELAS ‫مائة‬.

sungguh aku mohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat. baginya perlindungan dari syaithan pada hari itu hingga sore hari. atau cukup 1 x apabila malas. Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. KESEMBILAN BELAS ‫ عشر‬-‫شيٍء َقدير‬ َ ‫ل‬ ّ ‫ وُهَو على ُك‬،‫حْمـد‬ َ ‫ك ولُه ال‬ ُ ‫ لُه الُمـْل‬،‫ك لُه‬ َ ‫شـري‬ َ ‫حـَدُه ل‬ ْ ‫لو‬ ّ ‫لا‬ ّ ‫ل إلَه إ‬ ‫ أو مرة واحدة عند الكسل‬-‫مرات‬ “Tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) melainkan Allah Yang Maha Esa.‫ومحيت عنه‬، ‫ وكتب له مائة حسنة‬،‫من قالها مائة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب‬ ‫ولم يأت أحد بأفضل مما‬، ‫ وكانت حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي‬، ‫مائة سيئة‬ 4/2071 ‫ومسلم‬،4/95 ‫ البخاري‬.” Dibaca 10 x . KEDUA PULUH ‫ل – إذا أصبح‬ ً ‫ل ُمَتَقّب‬ ً ‫عَم‬ َ ‫ َو‬، ‫طّيبًا‬ َ ‫ َوِرْزقًا‬، ‫عْلمًا َناِفعًا‬ ِ ‫ك‬ َ ‫سَأُل‬ ْ ‫الّلهـّم إّني َأ‬ Ya Allah. Shahih Abi Dawud 3/957. Tidaklah seorang pun yang dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali ia melakukan yang lebih banyak darinya”. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu. tidak ada sekutu bagi-Nya. dan Ahmad 4/60. Silakan lihat Shahih At-Targhib wat-Tarhiib 1/270. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari 4/95 dan Muslim 4/2071. maka baginya (pahala) seperti memerdekakan sepuluh budak. Dibaca ketika pagi hari. Shahih Ibni Majah 2/331. Keterangan : . Keterangan : ‫صحيح الترغيب والترهيب‬: ‫ وانظر‬4/60 ‫ وابن ماجه وأحمد‬4/319 ‫أبو داود‬ 377 /2 ‫ وزاد المعاد‬2/331 ‫ وصحيح ابن ماجه‬، 3/957 ‫صحيح أبو داود‬، 1/270 Diriwayatkan oleh Abu Dawud 4/319. ditulis seratus kebaikan. dan Zaadul-Ma’aad 2/377. dan amal yang diterima. Ibnu Majah. dihapus darinya seratus keburukan. rizki yang baik. ‫جاء به إل أحد عمل أكثر من ذلك‬ ”Barangsiapa yang membacanya seratus kali dalam sehari.

‫وحسن إسناده عبد‬925 ‫وابن ماجه برقم‬54 ‫أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم‬ 2/375 ‫القادر وشعيب الرناؤوط في تحقيق زاد المعاد‬ Dikeluarkan oleh Ibnus-Sunni dalam ’Amalul-Yaum wal-Lailah nomor 54. Ibnu Majah nomor 925. Keterangan : 4/2075 ‫ ومسلم‬، 101 /11 ‫البخاري مع الفتح‬ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan Fathul-Bari 11/101 dan Muslim 4/2075. seberat timbangan ‘Arsy-Nya.” Dibaca 100 x dalam sehari. dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya. sejauh kerelaan-Nya. KEDUA PULUH SATU – ‫ َوِمـداَد َكِلمـاِتـه‬، ‫شـه‬ ِ ‫عـْر‬ َ ‫ َوِزَنـَة‬، ‫سـه‬ ِ ‫ َوِرضـا َنْف‬، ‫خْلـِقه‬ َ ‫عَدَد‬ َ ‫حْمـِدِه‬ َ ‫ل َوِب‬ ِ ‫نا‬ َ ‫سْبحـا‬ ُ ‫ثلث مرات إذا أصبح‬ “Maha Suci Allah. dan sanadnya dihasankan oleh Abdul-Qadir dan Syu’aib Al-Arnauth dalam Tahqiiq Zaadil-Ma’aad 2/375. Keterangan : . KEDUA PULUH TIGA -‫خَلـق – ثلثًا ِإذا أمسى‬ َ ‫شـّر ما‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ل الّتـاّمـات ِم‬ ّ ‫تا‬ ِ ‫َأعـوُذِبَكِلمـا‬ “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya” Dibaca 3 x pada waktu sore hari.” Dibaca 3 x di waktu pagi hari. aku memuji-Nya sebanyak makhluk-Nya. KEDUA PULUH DUA – ‫ب إَلْيِه – مائة مرة في اليوم‬ ُ ‫ل َوَأُتْو‬ َ ‫سَتْغِفُر ا‬ ْ ‫َأ‬ “Aku memohon kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya.

Dibaca 10 x Keterangan : …”‫ وحين ُيمسي عشرًا أدركتُه شفاعتي يوم القيامة‬، ‫من صلى علي حين ُيصبح عشرًا‬ ‫ وصحيح الترغيب‬120 /10 ‫ انظر الزوائد‬، ‫رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد‬ 1/273 ‫والترهيب‬ ”Barangsiapa yang bershalawat kepadaku di waktu pagi hari sepuluh kali. limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasalam. Dikeluarkan oleh Ahmad 2/290. Shahih Ibnu Majah 2/266. An-Nasa’i dalam ’Amalul-Yaum wal-Lailah nomor 590. KEDUA PULUH EMPAT .‫حّمد – عشر مرات‬ َ ‫على َنِبّيَنا ُم‬ َ ‫سّلْم‬ َ ‫ل َو‬ ّ‫ص‬ َ ‫الّلهـّم‬ Ya Allah. Catatan : Hadits Dhoif diatas tidak dapat diamalkan… . maka ia akan mendapatkan syafa’atku di hari kiamat”. dan juga di waktu sore hari sepuluh kali. dan Tuhfatul-Akhyaar halaman 45. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan dua sanad yang salah satu diantara keduanya berstatus jayyid. dan Ibnus-Sunni nomor 68. tidak akan berbahaya baginya sengatan (binatang berbisa) pada malam itu”.45 ‫ص‬ ‫ وتحفة الخيار‬2/266 ‫وصحيح ابن ماجه‬ ”Barangsiapa yang membacanya pada waktu sore hari sebanyak tiga kali.‫ والنسائي‬2/290 ‫من قالها حين يمسي ثلث مرات لم تضره حمة تلك الليلة أخرجه أحمد‬ ،3/187 ‫ صحيح الترمذي‬: ‫وانظر‬68 ‫ وابن السني برقم‬590 ‫في عمل اليوم والليلة برقم‬ . Silakan melihat Az-Zawaaid 10/120 dan Shahih At-Targhib wat-Tarhiib 1/273. Silakan lihat Shahih At-Tirmidzi 3/187.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful