P. 1
DZIKIR PAGI DAN SORE

DZIKIR PAGI DAN SORE

|Views: 85|Likes:
منشور بواسطةBelajar Istiqomah

More info:

Published by: Belajar Istiqomah on Mar 03, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

DZIKIR/DOA PAGI DAN SORE – Update

Tulisan ini adalah kiriman dari Akhuna Abu Al-Jauzaa’
Penulisan diambilkan dari kitab Hisnul-Muslim karya Dr. Sa’id bin Ali bin Wahf Al-
Qahthani hafidhahullah.
PERTAMA
هُ ل !" # $ %& '& (& )" *&+, -ُ .ُ /ُ 0$ 1& '& !ُ #234& ل$5 63 7& ل$5 #& 8ُ ' 9, ه& :ل&9, '& ;3 5 < =2>?ل5 @AB2Cل5 DE ;AF G#HI
AE& (& =$ J, KL, K$ I& D& 2$ F& AE& =ُ M&N$ K& ه, %,G$ O,F, ' 9, -ُ L& *$ H, Pُ Q& C$ K& R., ل5 5G& DE& S, T$ U& 5 6V, AE& (& W, 5(& AX& Y ل5 6V, AE&
'& (& S& T$ U& 5(& W, 5(& AX& Y ل5 هُ 23+, ?$ Zُ P& +, (& [A\& AX& F, ' 9, ه, X, M$H, D$ E] [^ 6$ C& F, @& #Bُ 27, Kُ '& (& =$ Jُ Q& M $/&
_ =ُ,^,` 2a, N& ل$5 63 M,N& ل$5 #& 8ُ (& AX& Jُ aُ Q$ b, -ُ cُ (dُ K&
“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah
(yang berhak disembah) melainkan Dia ang !idup kekal lagi terus-menerus mengurus
(makhluk-"ya)# tidak mengantuk tidak tidur. $epunyaan-"ya apa yang di langit dan di
bumi. %iapakah yang dapat memberi sya&a’at di sisi Allah tanpa i'in-"ya. Allah
mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka( dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-"ya. $ursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya( dan Allah
)aha Tinggi lagi )aha *esar.+ e fQS. Al-gaharah i jkk layat kursi.m
Keterangan :
- =ZA7ل5 ه>?/I nopK qrb =J*E ?2>I 6YXK D2b AJلAs DE tlkuj 6%AoلU5 ه77v(-
-w28?rل5( w2x?rل5 n27v 6V t l jyz cA*+9( i {As( 6%5?oBل5( 6|AY*ل5 qل9 -5}H( -
L2> 6%5?oBل5
“*arangsiapa yang memba,a kalimat ini ketika pagi hari( maka ia di'aga dari
(gangguan) 'in hingga sore hari+. Dikeluarkan ~leh Al-Hakim tlkuj dan dishahihkan
~leh Al-Albani dalam Shahih At-•ar€hib •at-•arhib tljyz dan beliau menisbatkan
hadits tersebut ke‚ada An-ƒasa’i dan Ath-•habarani dimana beliau berkata i „…snad dari
Ath-•habrani adalah †ayyid‡.
KEDUA
5`#QُZُ ه ُ ل Dˆُ K& =$ ل&(& ‰ L$ ل&#Kُ =$ ل&(& L$ M,K& =$ ل&‰Lُ X& p ل5 ;ُ 5‰L" b& I& ;ُ 5 #& 8ُ Š$ sُ <=2b?ل5 DXb?ل5 ;5 =YF
‹^ +, Ax& ?] \& DE, (& ‰ ‹& M&/& AE& ?] \& DE, ‰ ‹, M&Q& ل$5 Œ] ?& F, Gُ #Hُ I& Š$ sُ< =2b?ل5 DXb?ل5 ;5 =YF _L" b& I&
DXb?ل5 ;5 =YF _ L& Y& b& 5G& 9, L^ +, Ab& ?] \& DE, (& ‰ L, 4& Nُ ل$5 6V, W, A•&AQ*ل5 ?] \& DE, (& ‰ w& s& (& 5G& 9,
‰ Ž, A*•& ل$5 Ž, 5#& +$ #& ل$5 ?] \& DE, ‰ Ž, A*ل5 ه, ل&9, ‰ Ž, A*ل5 •, M,E& ‰ Ž, A*ل5 Œ] ?& F, Gُ #Hُ I& Š$ sُ <=2b?ل5
_ W5?E ‘’• _ Ž, A*ل5(& ), *“, ل$5 D& E, ‰ Ž, A*ل5 T, (Lُ vُ 6V, Žُ #, +$ #& Kُ R., ل5
“Dengan menyebut nama Allah ang )aha -engasih lagi )aha -enyayang. $atakanlah
. Dialah Allah( ang )aha /sa. Allah adalah Ilah yang bertgantung kepada-"ya segala
urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan( dan tidak ada seorangpun yang
setara dengan Dia. Dengan menyebut nama Allah ang )aha -engasih lagi )aha
-enyayang. $atakanlah . Aku berlindung kepada 0abb yang menguasai shubuh( dari
ke'ahatan makhluk-"ya( dan dari ke'ahatan malam apabila telah gelap gulita( dan dari
ke'ahatan-ke'ahatan 1anita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul( dan dari
ke'ahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dengan menyebut nama Allah ang
)aha -engasih lagi )aha -enyayang. $atakanlah . Aku berlindung kepada 0abb
manusia. 0a'a manusia. %embahan manusia( dari ke'ahatan (bisikan) syaithan yang
biasa bersembunyi( yang membisikkan (ke'ahatan) ke dalam dada manusia( dari 'in dan
manusia.+ 2 Dibaca 3
Keterangan :
c(5c #FI . [6\ ŠZ DE هrQZ 6YXK D2b( nopK D2b W5?E ‘’• AJلAs DE ” l zjj
R.E?rل5( klkuy R.E?rل5 n27v ?a%5( z l t•j
“*arangsiapa yang memba,anya (3%. Al-Ikhlash( Al-4ala5( dan An-"aas) tiga kali
setiap pagi dan sore hari( maka itu telah men,ukupkannya dari segala sesuatu+.
Diri•ayatkan ~leh Abu Da•ud ”lzjj– At-•irmid—i klkuy– dan lihatlah Shahih At-
•irmid—i zlt•j.
KETIGA
هل( •MXل5 هل ˜هل •K?\ ' -Lb( ;5 '9 هل9 ' ˜; LX7ل5( ˜; •MXل5 novI( A*7ovI ‡
G#HI( -LNF AE ?2/( !#2ل5 5.8 6V AE ?2/ •ل0+I Œ] T ˜?KLs [6\ ŠZ qMH #8( LX7ل5
Œ T ˜?oˆل5 [#+( ŠYˆل5 DE •F G#HI Œ] T A8LNF AE ?\( )M2Mل5 -.8 6V AE ?\ DE •F
„?o4ل5 6V Œ5.H( TA*ل5 6V Œ^ 5.H DE •F G#HI
“$ami telah memasuki 1aktu pagi dan kera'aan hanya milik Allah( segala pu'i bagi
Allah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) ke,uali Allah ang )aha /sa( tiada
sekutu bagi-"ya. *agi-"ya kera'aan dan bagi-"ya pu'ian. Dialah ang )aha $uasa
atas segala sesuatu. !ai Tuhan( aku mohon kepada-)u kebaikan di hari ini dan
kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-)u dari ke'ahatan hari ini dan ke'ahatan
sesudahnya. 6ahai Tuhan( aku berlindung kepada-)u dari kemalasan dan ke'elekan di
hari tua. 6ahai Tuhan( aku berlindung kepada-)u dari siksaan di neraka dan di kubur.+
Keterangan :
Pada kalimat i ; •MXل5 novI( A*7ovI bila s~re hari di€anti den€an kalimat i A*2YEI
•MXل5 qYEI( ; . Dan †u€a ‚ada kalimat -LNF AE ?2/( !#2ل5 5.8 6V AE ?2/ •ل0+I Œ] T
dst. A‚abila s~re hari di€anti den€an memba™a i
?\( )M2Mل5 -.8 6V AE ?\ DE •F G#HI( A8LNF AE ?2/( )M2Mل5 -.8 6V AE ?2/ •ل0+I Œ] T
e A8LNF AE =MYE ” l jš••
Diri•ayatkan ~leh Muslim ”ljš••.
KEEMPAT
T#C:*]ل5 •& 2$ :ل&9,(& Wُ #:X%& •& F,(& A2:7$ %& •& F,(& ˜ A*2:Y& E$ I& •& F,(& A*7$ o&:v$ I& •& F, = :JM3ل5
“a Allah dengan rahmat dan pertolongan-)u kami memasuki 1aktu pagi( dan dengan
rahmat dan pertolongan-)u kami memasuki 1aktu sore. Dengan rahmat dan
pertolongan-)u kami hidup dan dengan kehendak-)u kami mati. Dan kepada-)u
kebangkitan (bagi semua makhluk).+
Keterangan :
D~a di atas diba™a ‚ada ‚a€i hari. A‚abila s~re hari memba™a d~a i
?2:pX& ل5 •& 2$ :ل&9,(& Wُ #:X%& •& F,(& ˜A2:7$ %& •& F,(& ˜A*7$ o&:v$ I& •& F,(& ˜A*2:Y& E$ I& •& F, = :JM3ل5
7a Allah dengan rahmat dan pertolongan-)u kami memasuki 1aktu sore( dan dengan
rahmat dan pertolongan-)u kami memasuki 1aktu pagi. Dengan rahmat dan
pertolongan-)u kami hidup dan dengan kehendak-)u kami mati. Dan kepada-)u
tempat kembali (bagi semua makhluk)8.
R.E?rل5 k l ”uu R.E?rل5 n27v ?a%5( z l t”j
Diri•ayatkan ~leh At-•irmid—i kl”uu› silakan lihat Shahih At-•irmid—i zlt”j.
KE!IMA
AE œ& L, :H$ (& (& œ& L, :J$ H& q:MH& A%I&(& ˜ œLُ :o$ H& A%I&(& 6:*r&4$ M&/& ˜ •& %$ I& 'ž 9 ه& ل9 ' 6:F]T& •& %$ I& = :JMžل5
6o:%$ .& F, [ُ #:FI&(& 6 :M&H& •& :r,X& :N$ *,F, •& :ل& [ُ #:FI& ˜ •N$ :*&v& AE ?] :\& D$ E, •& F,Gُ #:HI& ˜ •:N$ B& :r&+ $ 5
•& %$ I& 'ž 9, Œ& #:%.3 ل5 ?ُ Q, :Ÿ$ K& ' هُ :%O,V& 6ل ?$ :,Qx$ AV&
“a Allah( /ngkau adalah Tuhanku( tidak ada Tuhan yangberhak disembah ke,uali
/ngkau( /ngkaulah yang men,iptakan aku. Aku adalah hamba-)u. Aku akan setia pada
per'an'ianku dengan-)u semampuku. Aku berlindung kepada-)u dari ke'elekan yang
kuperbuat. Aku mengakui nikmat-)u kepadaku dan aku mengakui dosaku. 9leh karena
itu( ampunilah aku. %esungguhnya tiada yang mengampuni dosa ke,uali /ngkau.+
Keterangan :
ه>?/I novI 5G9 •ل.Z( ˜ )*“ل5 Š/c هrM2ل DE WAXV 6YXK D2b AJF A`*s#E AJلAs DE
RTA•oل5 yltkš
+*arangsiapa memba,anya dengan yakin ketika sore hari( lalu ia meninggal dunia pada
malam itu( maka ia akan masuk surga. Dan demikian 'uga pada pagi hari+. Dikeluarkan
~leh Al-gukhari yltkš.
KEENAM – "adit# ini D$%i& '!i$at (%re(#i diba)a$*
˜ •4, :M$/& P& 2:X>& (& ˜ •r,ˆ& |,’E& (& ˜ •:\, ?$ :H& )& :M&X& b& Lُ J, :\$ Iُ(& ˜ œLُ J, :\$ I&ُ •ُ 7$ :o&v$ I& 6:%]9, = :JM3ل5
PFTI •:لُ#:+T& (& œ& Lُ :o$ H& 5L:X¡ 7& Eُ ُ@ I&(& ˜ •:ل& •& K?\& ' œ& L& :b$ (& •& :%$ I& 'ž 9 ه& ل9 ' ;ُ 5 •& :%$ I& •& :%I&
6YXK ($ I no,p$ K D& 2b W5?E
“a Allah( sesungguhnya aku di 1aktu pagi ini mempersaksikan /ngkau( malaikat yang
memikul :Arsy-)u( malaikat-malaikat( dan seluruh makhluk-)u( bah1a sesungguhnya
/ngkau adalah Allah( tiada Tuhan yang berhak disembah ke,uali /ngkau ang )aha
/sa( tiada sekutu bagi-)u. Dan sesungguhnya )uhammad adalah utusan-)u.+ Dibaca
+ )a(t, pagi dan #%re
Keterangan :
TA*ل5 DE ;5 ه4rHI W5?E PFTI 6YXK D2b( nopK D2b AJلAs DE c(5c #FI ه>?/I . ” l
zty =s?F c?QXل5 ŒcU5 6V RTA•oل5( tjšt =s?F )M2Mل5( !#2ل5 ŠXH 6V 6|AY*ل5( ¢ ˜
=s?F 6*Yل5 DF5( yš )Q71 6V c(5c 6FI( 6|AY*ل5 cA*+9 £AF DF5 ¤2Cل5 )bAX+ DYb(
¥ TA2/U5 jz
+*arangsiapa memba,a doa ini ketika pagi dan sore hari sebanyak empat kali( maka
Allah akan membebaskannya dari api neraka+.
Dikeluarkan ~leh Abu Da•ud ”lzty– Al-gukhari dalam Al-Adabul-Mufrad n~m~r tjšt–
An-ƒasa’i dalam ’Amalul-¦aum •al-§ailah n~m~r ¢– …bnu Sunni n~m~r yš› dan
dihasankan ~leh Samahatusy-Syaikh …bnu gaa— berdasarkan sanad An-ƒasa’i dan Abu
Da•ud seba€aimana dalam •uhfatul-Akhyaar halaman jz.
KETU-U" – "adit# ini D$%i& '!i$at (%re(#i diba)a$*
•& :M&V& ˜ •:ل& •& K?\ ' œ& L& :b$ (& •& *$ :X, V& ˜ •4, :M$/& D$ :E, L^ :b& 0&F, (I& )^ X& :N$ %, D$ :E, 6F n& :&o&v$ I& AE = :JM3ل5
?:ˆ$ C3 ل5 •& :ل&(& Lُ :X$ 7& ل$5
“a Allah( nikmat yang kuterima atau diterima oleh seseorang diantara makhluk-)u di
pagi ini adalah dari-)u. )aha /sa /ngkau( tiada sekutu bagi-)u. *agi-)u segala pu'i
dan kepada-)u pan'atan syukur (dari seluruh makhluk-)u).+
Keterangan :
¨ika s~re memba™a i
•& :M&V& ˜ •:ل& •& K?\ ' œ& L& :b$ (& •& *$ :X, V& ˜ •4, :M$/& D$ :E, L^ :b& 0&F, (I& )^ X& :N$ %, D$ :E, 6F qY& E$ I& AE = :JM3ل5
?:ˆ$ C3 ل5 •& :ل&(& Lُ :X$ 7& ل$5
هrM2ل ?ˆ\ ©cI L4V qYXK D2b AJلAs DE( ˜ هE#K ?ˆ\ RcI L4V nopK D2b AJلAs DE .
c(5c #FI ه>?/I ”lzt• =s?F )M2Mل5( !#2ل5 ŠXH 6V 6|AY*ل5( ˜ y =s?F 6*Yل5 DF5( ”t
=sT ªªcT5#E @Aob DF5( jzut ¥ TA2/U5 )Q71 6V -cA*+9 £AF DF5 DYb( j” .
+*arangsiapa yang memba,a doa itu pada pagi hari( maka sungguh ia telah bersyukur
pada hari itu. *arangsiapa yang memba,a doa ini di sore hari( maka sesungguhnya ia
telah bersyukur pada malam itu+.
Dikeluarkan ~leh Abu Da•ud ”lzt•– An-ƒasa’i dalam ’Amalul-¦aum •al-§ailah n~m~r
y– …bnu Sunni n~m~r ”t– …bnu Hibban dalam Ma•aarid n~m~r jzut› serta sanadnya
dihasankan ~leh …bnu gaa— seba€aimana dalam •uhfatul-Akhyaar halaman j”.
KEDE!APAN
'ž 9 ه& ل9 ' ˜ R?:p& F& 6V 6*:V, AH = :JM3ل5 ˜ 6N:X$ +& 6V 6*:V, AH = :JM3ل5 ˜ 6:%L& F& 6V 6*:V, AH = :JM3ل5
. •& :%$ I& ;ž 5
e •& :%$ I& 'ž 9 ه& ل9 ' ˜ ?o$ :4& ل5 Œ, 5.H& D $ E, •& F,Gُ #:HI&(& ˜ ?4$ :Q& ل5(& ˜ ?Q:ˆُ ل$5 D& E, •& F,Gُ #:HI& 6:%ž9, = :JM3ل5
-A`•’•
“a Allah( selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). a Allah(
selamatkanlah pendengaranku (daripenyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku
inginkan). a Allah selamatkan penglihatanku( tiada Tuhan (yang berhak disembah)
ke,uali /ngkau. a Allah( sesungguhnya aku berlindung kepada-)u dari keku&uran dan
ke&akiran. Aku berlindung kepada-)u dari siksa kubur( tiada Tuhan (yang berhak
disembah) ke,uali /ngkau.+ Dibaca 3 pada )a(t, pagi dan #%re
Keterangan :
c(5c #FI ” l zj” LXbI( ˜ k l ”j =s?F )M2Mل5( !#2ل5 ŠXH 6V 6|AY*ل5( jj 6*Yل5 DF5(
=s?F u¢ ¥ TA2/U5 )Q71 6V £AF DF5 )E’Nل5 DYb( c?QXل5 ŒcU5 6V RTA•oل5( ju
Diri•ayatkan ~leh Abu Da•ud ”lzj”– Ahmad kl”j– An-ƒasa’i dalam ’Amalul-¦aum
•al-§ailah n~m~r jj– …bnu Sunni n~m~r u¢– Al-gukhari dalam Al-Adaabul-Mufrad› serta
dihasankan ~leh …bnu gaa— dalam •uhfatul-Akhyaar halaman ju.
KESEM.I!AN / "adit# ini D$%i& '!i$at (%re(#i diba)a$*
D& 2b W5?ž E& Po+ e =2:aN& ل5 «, ?$ N& ل5 Œ3 T& #& 8ُ (& •ُ M:Z #& 1& ه, 2:M&H& #& 8ُ 'ž 9 ه& ل9 ' ;3 5 6& :o,Y$ b&
-6YXK(& no,p$ K
“Alah-lah yang men,ukupkan (segala kebutuhanku)( tiada Tuhan (yang berhak
disembah) ke,uali Dia( kepada-"ya aku berta1akal. Dia-lah Tuhan ang )enguasai
:Arsy yang agung.+ Dibaca 0 pada )a(t, pagi dan #%re $ari1
Keterangan :
¬?/-5( A2%Lل5 ?EI DE هX8I AE ;5 -AQZ W5?E Po+ 6YXK( nopK D2b AJلAs DE ه>?/I.
=s?F 6*Yل5 DF5 yt ®#s#E c(5c #FI( A`H#V?E ”lzjt LoH( w2N\ -cA*+9 n7v(˜
cANXل5 c5£ ?a%5 . ¯(°A%TU5 TcA4ل5 j l zyu
+*arangsiapa yang memba,a doa ini ketika pagi dan sore hari sebanyak tu'uh kali(
maka Allah akan men,ukupkan baginya perkara dunia dan akhirat yang men'adi
perhatiannya+.
Dikeluarkan ~leh ~leh …bnu Sunni n~m~r yt se™ara marfu’– Abu Da•ud ”lzjt se™ara
mauhuf› serta sanadnya dishahihkan ~leh Syu’aib dan Abdul-Qadir Al-Arnauth. Silakan
lihat ±aadul-Ma’ad jlzyu.
KESEPU!U"
#& Q$ :N& ل5 •& :لُ0&:+$ I 6:%]9, = :JM3ل5 ˜ ¬?& :/, -5(& A2:%$ L3 ل5 6V )& 2:V, A:Nل5(& #& Q$ :N& ل5 •& :لُ0&:+$ I 6:%]9, = :JM3ل5
˜ 6:1AH($ T& D$ :E, ²(& 615T#$ :H ?$ :rُ+$ 5 = :JM3ل5 ˜ 6:لAE(& 6M:8$ I(& R& A2:%$ cُ (& 6*Kc 6V )& 2:V, A:Nل5(&
˜ 6:s#$ V& DE, (& ˜ 6لA:X\, DH& ( & 6*2:XK& DH& (& 6:QM$/& DE, (& R L& K& D, 2:F& DE, 6*:a$ Q& b$ 5 = :JM3ل5
6:r7$ 1& DE, {& Ar:x$ Iُ @I& •& r,:X& a& N& F, Gُ #:HI &(&
“a Allah( sesungguhnya aku memohon keba'ikan dan keselamatan dunia dan akhirat.
a Allah( sesungguhnya aku memohon keba'ikan dan keselamatan dalam agama( dunia(
keluarga( dan hartaku. a Alah( tutupilah auratku dan tentramkanlah aku dari rasa
takut. a Allah( peliharalah aku dari muka( belakang( kanan( kiri( dan atasku. Aku
berlindung dengan kebesaran-)u( agar aku disambar dari ba1ahku.+
Keterangan :
ه>AE DF5 n27v ?a%5( ه>AE DF5( c(5c #FI jlzzj
Diri•ayatkan ~leh Abu Da•ud dan …bnu Ma†ah. Silakan lihat Shahih Sunan …bnu Ma†ah
jlzzj.
KESE.E!AS
Lُ :J& \$ I& ˜ هˆ& :2ME& (& [^ 6:\& Š] :Z Œ T& S, T$ U5(& W5(AXY] ل5 ?& :³, AV ¬, cAJ:C ل5(& w, 2$ :Ÿ& ل5 =& :ل,AH = :JM3ل5
®& ?, :r&s$ I& @$ I&(& ˜ هZ, ?$ :\, (& @, AB:2$ C ل5 ?] :\& DE, (& 6:YQ$ %& ?] :\& DE, •& F, Gُ #:HI& ˜ •%$ I& 'ž 9, ه& :ل9, ' @$ I&
=M,:Y$ Eُ q:ل9, -ُ ? :>ُ I& ($ I& 5`[#+ 6:YQ$ %& q:MH&
“a Allah ang )aha )engetahui yang ghaib dan yang nyata( 1ahai Tuhan pen,ipta
langit dan bumi( Tuhan segala sesuatu dan yang mera'ainya. Aku bersaksi bah1a tiada
Tuhan (yang berhak disembah) ke,uali /ngkau. Aku berlindung kepada-)u dari
ke'ahatan diriku( setan( dan balatentaranya. Dan aku (berlindung kepada)u) dari
berbuat ke'elekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang seorang muslim.+
Keterangan :
R.E?rل5 n27vi ?a%5. c(5c #FI( R.E?rل5 z l t”j
Diri•ayatkan ~leh At-•irmid—i dan Abu Da•ud. §ihat kitab Shahih At-•irmid—i zlt”j.
KEDUA.E!AS
=2:MN& ل5 P2:XY3 ل5 #& :8(& [A:XY] ل5 6V '(& S, T$ U5 6V [" 6\& ه, :X, +5 P& E& ?3 :´ُ K& ' R.ل5 ;, 5 =, :YF,
-A`•’• e
“Dengan nama Allah yang bila disebut( segala sesuatu di bumi dan di langit tidak akan
berbahaya( Dia-lah ang )aha )endengar lagi )aha )engetahui.+ Dibaca 3
Keterangan :
[6\ -?´K =ل qYEI 5G9 A`•’•( novI 5G9 A`•’• AJلAs DE c(5c #FI ه>?/I ” l zjz
R.E?rل5( k l ”uk ه>AE DF5 n27v i ?a%5 . LXbI( ه>AE DF5( jlzzj -cA*+9 DYb(
¥ TA2/U5 )Q71 6V £AF DF5 )E’Nل5 z¢
+*arangsiapa yang memba,anya tiga kali ketika pagi dan sore( maka tidak akan
membahayakan dirinya sesuatupun+. Dikeluarkan ~leh Abu Da•ud ”lzjz– At-•irmid—i
kl”uk– …bnu Ma†ah– dan Ahmad. Silakan lihat Shahih …bnu Ma†ah jlzzj. Sanad hadits
tersebut dihasankan ~leh µAllamatusy-Syaikh …bnu gaa— dalam •uhfatul-Akhyaar
halaman z¢.
KETIGA.E!AS "adit# ini D$%i& '!i$at (%re(#i diba)a$*
e `A•’• e A:2¡o,%& =M+( ه2MH ;5 qMv L^ X :7& Xُ F,(& A`*:Kc !, ’+$ ¶AF,(& A`:FT& ;, AF, •ُ :2·T&
“Aku rela Allah sebagai Tuhan( Islam sebagai agama( dan )uhammad shallallaahu
:alaihi 1asallam sebagai "abi. “ Dibaca 3
Keterangan :
)EA24ل5 !#K ه2·?K @I ;5 qMH A`4b @AZ 6YXK D2b( nopK D2b A`•’• AJلAs DE LXbI .
” l zzy =s?F )M2Mل5( !#2ل5 ŠXH 6V 6|AY*ل5( ” =s?F 6*Yل5 DF5( u• c(5c #FI( ”l”t•
R.E?rل5( kl”uk ¥ TA2/U5 )Q71 6V £AF DF5 ه*Yb( z¢
+*arangsiapa yang memba,anya tiga kali pada 1aktu pagi dan sore(maka hak Allah
memberikan keridlaan kepadanya pada hari kiamat+. Diri•ayatkan ~leh Ahmad ”lzzy–
An-ƒasa’i dalam ’Amalul-¦aum •al-§ailah n~m~r ”– …bnu Sunni n~m~r u•– Abu Da•ud
”l”t•– At-•irmid—i kl”uk– serta dihasankan ~leh …bnu gaa— dalam •uhfatul-Akhyaar
halaman z¢.
KEEMPAT .E!AS
6Y:Q$ %& qل9, 6*:Mˆ, 1& '(& ˜ ه:MZُ 6:%0$ :\& 6ل n$ :M,v$ I& ˜ ¸2:Ÿ:r&+$ I& •, r,:X& b$ ?& :F, !#:23s& AK 63 :b& AK
D2:H& )& V& ?$ :³&
“6ahai Tuhan ang )aha !idup( 1ahai Tuhan ang *erdiri %endiri (tidak butuh
segala sesuatu)( dengan rahmat-)u aku meminta pertolongan( perbaikilah segala
urusanku dan 'angan serahkan kepadaku sekalipun seke'ap mata (tanpa mendapat
pertolongan dari-)u).+
Keterangan :
6o8.ل5 ه4V5(( ه77v( =ZA7ل5 t l k”k w28?rل5( w2x?rل5 n27v ?a%5( tljyz
Dishahihkan ~leh Al-Hakim serta dise‚akati ~leh Ad—-D—ahabi tlk”k. Dan silakan lihat
Shahih At-•ar€hiib •at-•arhiib tljyz.
KE!IMA .E!AS / "adit# ini D$%i& '!i$at (%re(#i diba)a$*
˜ !#$ 2&:ل5 5.:8 ?& 2$ :/& •& :لُ0&:+$ I 6:%]9, = :JM3ل5 ˜ D2:Xل&A:Nل5 Œ] T& ;, •ُ M:Xُ ل5 n$ :o&v$ I&(& A*:7$ :o&v$ I&
AE ?] :\& (& ه, 2:V AE ?] :\& D$ :E, •& :F, Gُ #:HI&(& ˜ -ُ 5L:8ُ (& ˜ هُ :r&Z& ?& :F&(& -ُ T& #:%(& ˜ -ُ ?& :p$ %&(& ˜ هُ 7& r$ :V&
-L& :N$ F&
“$ami masuk pagi( sedangkan kera'aan hanya milik Allah( Tuhan seru sekalian alam.
a Allah( sesungguhnya aku memohon kepada-)u agar memperoleh kebaikan( pembuka
(rahmat)( pertolongan( ,ahaya( berkah( dan petun'uk di hari ini. Aku berlindung kepada-
)u dari ke'elekan apa yang ada di dalamnya dan ke'ahatan sesudahnya.+
Keterangan :
A‚abila s~re hari memba™a i
˜ A:J7& r$ V& ˜ )M&2$ :Mل5 -, .:8 ?& 2$ :/& •& :لُ0&:+$ I 6:%]9, = :JM3ل5 ˜ D2:Xل&A:Nل5 Œ] T& ;, •ُ M:Xُ ل5 q:YE$ I&(& A*:2$ Y & E$ I&
AE ?] :\& (& A,:J2:V AE ?] :\& D$ :E, •& :F, Gُ #:HI&(& ˜ A:85L:8ُ (& ˜ A:J:r&Z& ?& :F&(& A:8T& #:%(& ˜ A:8?& :p$ %&(&
A:8L& :N$ F& .
c(5c #FI ” l zjj cANXل5 c5£ ‹2471 6V ¯(°A%TU5 TcA4ل5 LoH( w2N\ -cA*+9 DYb( j l
jyz
Diri•ayatkan ~leh Abu Da•ud ”lzjj– serta sanadnya dihasankan ~leh Syu’aib dan
Abdul-Qadir Al-Arnauth dalam •ahhiih ±aadil-Ma’aad jljyz.
KEENAM.E!AS
qMv L^ X :7& Eُ A*2]:o,%& D, Kc q:MH(& ˜ ¥’:/$ ¶5 ), X& :M,Z& q:MH& (& ˜ !’+$ ¶5 ¬, ?& :B$ V, q:MH A*7$ o&:v $ I&
D:2Z?, :CXُ ل5 D& E, @& A:Z A:E(& A`X:M,Y$ Eُ A`Q:2*b& =& :285?:F$ 9, A:*2FI ), :ME, q:AH& (& =M+( ه2MH ;5
“Di 1aktu pagi kami memegang agama Islam( kalimat ikhlash( agama "abi kita
)uhammad shallallaahu :alaihi 1asalam( dan agama ayah kami Ibrahim( yang berdiri
di atas 'alan yang lurus( muslim( dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik.+
Keterangan :
A‚abila s~re hari memba™a i
;5 qMv L^ X :7& Eُ A*2]:o,%& D, Kc q:MH(& ˜ ¥’:/$ ¶5 ), X& :M,Z& q:MH& (& ˜ !’+$ ¶5 ¬?& B$ V qMH& A*&2$ Y & E$ I&
D:2Z?, :CXُ ل5 D& E, @& A:Z A:E(& A`X:M,Y$ Eُ A`Q:2*b& =& :285?:F$ 9, A:*2FI ), :ME, q:AH& (& =M+( ه2MH
LXbI z l ”šu ( ”šy =s?F )M2Mل5( !#2ل5 ŠXH 6V 6*Yل5 DF5( z” PEA“ل5 n27v i ?a%5(
” l jš¢
Diri•ayatkan ~leh Ahmad zl”šu–”šy› …bnus-Sunni dalam ’Amalul-¦aum •al-§ailah
n~m~r z”. Silakan lihat Shahiihul-¨aami’ ”ljš¢.
KETU-U" .E!AS
-¬?E )|AE e -, L, :X$ 7& F,(& ;, 5 @& A:7o$ +ُ
“)aha %u,i Allah( aku memu'i-"ya.+ Dibaca 233
Keterangan :
'9 هF [A> AXE Š´V0F )EA24ل5 !#K LbI W0K =ل 6YXK D2b( nopK D2b ¬?E )|AE AJلAs DE
=MYE -5(T c5£ (I {As AE Š¹E {As LbI ” l jšyt
+*arangsiapa yang memba,anya seratus kali pada 1aktu pagi dan sore( maka tidak
akan datang seorangpun di hari kiamat yang lebih a&dlal dari apa yang datang
dengannya( ke,uali seseorang yang mengu,apkan hal yang sama dengannya atau lebih
dari yang ia u,apkan+. Diri•ayatkan ~leh Muslim ”ljšyt.
KEDE!APAN .E!AS
)|AE- ?KLs& [^ 6\& Šž Zُ qMH #& 8ُ ( ˜L:X$ 7& ل5 هُ ل( •ُ M$:Xُ ل5 هُ ل ˜هُ ل •& K?:\& ' -ُ L& :b$ ( ;3 5 'ž 9 ه& ل9 '
-novI 5G9 ¬?E
“Tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) melainkan Allah ang )aha /sa( tidak
ada sekutu bagi-"ya. *agi-"ya kera'aan dan segala pu'ian. Dia-lah yang berkuasa atas
segala sesuatu.+ Dibaca 233 (a4i (eti(a pagi $ari1
Keterangan :
ه*H •27E(˜ )*Yb )|AE هل wrZ( ˜ŒAsT ?CH {LH هل •%AZ !#K 6V ¬?E )|AE AJلAs DE
AXE Š´V0F LbI W0K =ل(˜ 6YXK qrb •لG هE#K @AB2Cل5 DE 5`£?b •%AZ( ˜ )º2+ )|AE
RTA•oل5 . •لG DE ?¹ZI ŠXH LbI '9 هF [A> ”l¢k =MYE(˜ ”ljšyt
+*arangsiapa yang memba,anya seratus kali dalam sehari( maka baginya (pahala)
seperti memerdekakan sepuluh budak( ditulis seratus kebaikan( dihapus darinya seratus
keburukan( baginya perlindungan dari syaithan pada hari itu hingga sore hari. Tidaklah
seorang pun yang dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang diba1anya ke,uali
ia melakukan yang lebih banyak darinya+. Diri•ayatkan ~leh Al-gukhari ”l¢k dan
Muslim ”ljšyt.
KESEM.I!AN .E!AS
?CH -?KLs& [^ 6\& Šž Zُ qMH #& 8ُ ( ˜L:X$ 7& ل5 هُ ل( •ُ M$:Xُ ل5 هُ ل ˜هُ ل •& K?:\& ' -ُ L& :b$ ( ;3 5 'ž 9 ه& ل9 '
ŠYˆل5 L*H ¬Lb5( ¬?E (I -W5?E
“Tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) melainkan Allah ang )aha /sa( tidak
ada sekutu bagi-"ya. *agi-"ya kera'aan dan segala pu'ian. Dia-lah yang berkuasa atas
segala sesuatu.+ Dibaca 23 5 ata, c,(,p 2 apabi4a 6a4a#1
Keterangan :
c(5c #FI ”lzt¢ LXbI( ه>AE DF5( ”luš w28?rل5( w2x?rل5 n27vi ?a%5(
tljyš c(5c #FI n27v˜ zl¢ky ه>AE DF5 n27v( ˜ jlzzt cANXل5 c5£( j l zyy
Diri•ayatkan ~leh Abu Da•ud ”lzt¢– …bnu Ma†ah– dan Ahmad ”luš. Silakan lihat Shahih
At-•ar€hib •at-•arhiib tljyš– Shahih Abi Da•ud zl¢ky– Shahih …bni Ma†ah jlzzt– dan
±aadul-Ma’aad jlzyy.
KEDUA PU!U"
novI 5G9 e ’` o4& r&Eُ ’` X& H& (& ˜ A`o2]³& A`s£$ T, (& ˜ A`NV, A%& A`XM$H, •& لُ0&+$ I& 6%]9 = :JM3ل5
a Allah( sungguh aku mohon kepada-)u ilmu yang berman&aat( rizki yang baik( dan
amal yang diterima. Dibaca (eti(a pagi $ari.
Keterangan :
=s?F )M2Mل5( !#2ل5 ŠXH 6V 6*Yل5 DF5 ه>?/I k” =s?F ه>AE DF5( ¢jk LoH -cA*+9 DYb(
cANXل5 c5£ ‹2471 6V ¯(°A%TU5 w2N\( TcA4ل5 jlzyk
Dikeluarkan ~leh …bnus-Sunni dalam ’Amalul-¦aum •al-§ailah n~m~r k”– …bnu Ma†ah
n~m~r ¢jk› dan sanadnya dihasankan ~leh Abdul-Qadir dan Syu’aib Al-Arnauth dalam
•ahhiih ±aadil-Ma’aad jlzyk.
KEDUA PU!U" SATU
e ه:1,A:XM,Z& c& 5L:E, (& ˜ ه:\, ?$ :H& )& :%&£, (& ˜ ه:Y, Q$ %& A:·T, (& ˜ ه4, :M$/& c& L& H& -, L, :X$ 7& F,(& ;, 5 @& A:7o$ +ُ
novI 5G9 W5?E ‘’•
“)aha %u,i Allah( aku memu'i-"ya sebanyak makhluk-"ya( se'auh kerelaan-"ya(
seberat timbangan :Arsy-"ya( dan sebanyak tinta tulisan kalimat-"ya.+ Dibaca 3 di
)a(t, pagi $ari1
KEDUA PU!U" DUA
e !#2ل5 6V ¬?E )|AE e ه, 2$ ل&9 Œُ #$ 1ُI&(& ;& 5 ?ُ Q, Ÿ$ r&+$ I&
“Aku memohon kepada Allah dan bertaubat kepada-"ya.+ Dibaca 233 da4a6 #e$ari.
Keterangan :
nrQل5 PE RTA•oل5 tt l tšt =MYE( ˜ ”ljšyk
Diri•ayatkan ~leh Al-gukhari den€an »athul-gari ttltšt dan Muslim ”ljšyk.
KEDUA PU!U" TIGA
-qYEI 5G9, A`•’• e ‹:M&/& AE ?] :\& D$ E, WA:E] A:ržل5 ;] 5 W, A:XM,ˆ& F,Gُ #:HI&
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari ke'ahatan makhluk
yang di,iptakan-"ya+ Dibaca 3 pada )a(t, #%re $ari.
Keterangan :
LXbI ه>?/I )M2Mل5 •M1 )Xb -?´1 =ل W5?E ‘’• 6YXK D2b AJلAs DE jlj¢š 6|AY*ل5(
=s?F )M2Mل5( !#2ل5 ŠXH 6V k¢š =s?F 6*Yل5 DF5( u• R.E?rل5 n27v i ?a%5( zlt•y ˜
ه>AE DF5 n27v( jljuu ¥ TA2/U5 )Q71( ”k .
+*arangsiapa yang memba,anya pada 1aktu sore hari sebanyak tiga kali( tidak akan
berbahaya baginya sengatan (binatang berbisa) pada malam itu+. Dikeluarkan ~leh
Ahmad jlj¢š– An-ƒasa’i dalam ’Amalul-¦aum •al-§ailah n~m~r k¢š– dan …bnus-Sunni
n~m~r u•. Silakan lihat Shahih At-•irmid—i zlt•y– Shahih …bnu Ma†ah jljuu– dan
•uhfatul-Akhyaar halaman ”k.
KEDUA PU!U" EMPAT
- W5?E ?CH e LX 7& Eُ A*&2]o,%& qMH& =$ M]+& (& Š] v& = :JM3ل5
a Allah( limpahkanlah shala1at dan salam kepada "abi kami )uhammad shallallaahu
:alaihi 1asalam. Dibaca 23
Keterangan :
¼‡)EA24ل5 !#K 6rHAQ\ هُ rZTcI 5`?CH 6YXKُ D2b( ˜ 5`?CH nopKُ D2b 6MH qMv DE
L|5(}ل5 ?a%5 ˜ L2> AX8LbI DKcA*+OF 6%5?oBل5 -5(T tš l tjš w2x?rل5 n27v(
w28?rل5( tljyz
+*arangsiapa yang bershala1at kepadaku di 1aktu pagi hari sepuluh kali( dan 'uga di
1aktu sore hari sepuluh kali( maka ia akan mendapatkan sya&a’atku di hari kiamat+.
Diri•ayatkan ~leh Ath-•habrani den€an dua sanad yan€ salah satu diantara keduanya
berstatus †ayyid. Silakan melihat A—-±a•aaid tšltjš dan Shahih At-•ar€hib •at-•arhiib
tljyz.
½atatan i Hadits Dh~if diatas tidak da‚at diamalkan¼

Allah adalah Ilah yang bertgantung kepada-Nya segala urusan. KETIGA ‫” أصبحنا وأصبح الملك ل، والحمد ل، ل إله إل ال وحده ل شريك له، له الملك وله‬ ‫الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ‬ ّ ّ ‫بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب‬ ّ “‫أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر‬ ٍ . yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia. Yang Maha Esa. dari jin dan manusia. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. dan lihatlah Shahih AtTirmidzi 3/182. أبو داود‬ 182 /3 ‫والترمذي 765/5وانظر صحيح الترمذي‬ “Barangsiapa yang membacanya (QS. dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. dari kejahatan (bisikan) syaithan yang biasa bersembunyi.” – Dibaca 3 x Keterangan : 322 /4 ‫من قالها ثلث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء . dan An-Naas) tiga kali setiap pagi dan sore hari. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Katakanlah : Aku berlindung kepada Rabb manusia. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah : Dialah Allah. maka itu telah mencukupkannya dari segala sesuatu”.ً ُ ُ ‫ُ ْ ُ َ ّ َ َ ٌ ّ ّ َ ُ َ ْ َِ ْ ََ ْ ُ َ ْ ََ ْ َ ُ ّه‬ ‫بسم ال الرحمن الرحيم} قل هو ال أحد*ال الصمد*لم يلد ولم يولد * ولم يكن ل ُ كفوا‬ ُ ُ ‫أحد{ بسم ال الرحمن الرحيم }قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق *ومن شر غاسق‬ ٍ ِ َ ّ َ ِ َ َ ََ َ ّ َ ِ ِ ََ ْ ّ َ ِ ُ ُ َ ْ ُ ٌَ َ ‫إذا وقب * ومن شر النفاثات في العقد * ومن شر حاسد إذا حسد { بسم ال الرحمن‬ َ َ َ َ ِ ٍ ِ َ ّ َ ِ َ ِ َُ ْ ِ ِ َ ّّ ّ َ ِ َ َ َ َ َ ِ * ‫الرحيم} قل أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس *من شر الوسواس الخناس‬ ِ ّ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ّ َ ِ ِ ّ ِ َِ ِ ّ ِ َِ ِ ّ ّ َ ِ ُ ُ َ ْ ُ { ‫الذي يوسوس في صدور الناس * من الجنة والناس { ثلث مرات‬ ِ ّ َ ِ ِّ ْ َ ِ ِ ّ ِ ُ ُ ِ ُ ِ ْ َ ُ ِ ّ “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Raja manusia. Al-Falaq. Katakanlah : Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai shubuh. Sembahan manusia. At-Tirmidzi 5/567. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. Diriwayatkan oleh Abu Dawud 4/322. dari kejahatan makhluk-Nya. Al-Ikhlash.

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->