P. 1
shalat sunat dalam hadits dla'if

shalat sunat dalam hadits dla'if

|Views: 330|Likes:
منشور بواسطةSubhan Nurdin

More info:

Published by: Subhan Nurdin on Mar 04, 2011
حقوق الطبع:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

1

KATA PENGANTAR
Alhamdulillah 'Ala Kulli Hal
Buku ini adalah seri Analisa Hadits tentang berbagai masalah keislaman
baik Aqidah, Ibadah maupun u'amalah dan Akhlaq!
et"de penulisann#a dia$ali dengan beberapa naskah tulisan #ang
membahas tema keislaman dengan menggunakan dalil dari hadits%
hadits Nabi &A', kemudian hadits%hadits tersebut dianalisa aspek
sanad dan matann#a serta pen(elasan )iqhul Hadits atau Istinbat Ahkam
dari hadits tersebut! Tu(uann#a tiada lain agar kita dapat ber'amal atas
dasar ilmu #ang lurus dan benar agar tiada amal #ang sia%sia karena
kesalahan dalil #ang di(adikan landasan!
udah%mudahan setetes ilmu ini men(adi pen*erah bagi kita semua!
'allah u$a+iq ila aq$amit thariq,
http://subhan-nurdin.blogspot.com

2
SHALAT SUNAT DALAM HADITS DLA'IF
http://subhan-nurdin.blogspot.com
Macam-Macam Shalat Sunnah
Shalat sunnah itu ada dua macam:

1. Shalat sunnah yang disunnahkan dilakukan secara berjamaah
2. Shalat sunnah yang tidak disunnahkan dilakukan secara berjamaah

A. Shalat sunnah yang disunnahkan dilakukan secara er!amaah
". Shalat Idul Fitri
#. Shalat Idul Adha
Ibnu Abbas Ra. berkata: Aku shalat Idul !ithri bersama Rasulullah SA" dan Abu
bakar dan #mar$ beliau semua melakukan shalat tersebut sebelum khutbah.% &'R
Imam (ukhari dan )uslim*
+ilakukan 2 raka,at. -ada rakaat pertama melakukan tujuh kali takbir &di luar
.akbiratul Ihram* sebelum membaca Al-!atihah$ dan pada raka,at kedua melakukan
lima kali takbir sebelum membaca Al-!atihah.
$. Shalat %usu& &/erhana )atahari*
'. Shalat %husu& &/erhana (ulan*
Ibrahim &putra 0abi SA"* meninggal dunia bersamaan dengan terjadinya gerhana
matahari. (eliau SA" bersabda:
Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda
&kebesaran* Allah S".. .idak terjadi gerhana karena kematian seseorang$ tidak juga
karena kehidupan &kelahiran* seseorang. Apabila kalian mengalaminya &gerhana*$
1
maka shalatlah dan berdoalah$ sehingga &gerhana itu* berakhir.% &'R Imam (ukhari
dan )uslim*
+ari Abdullah ibnu Amr$ bah2asannya 0abi SA" memerintahkan seseorang untuk
memanggil dengan panggilan ashsholaatu jaami,ah% &shalat didirikan dengan
berjamaah*. &'R Imam (ukhari dan )uslim*

+ilakukan dua rakaat$ membaca Al-!atihah dan surah dua kali setiap raka,at$ dan
melakukan ruku, dua kali setiap raka,at.

(. Shalat Istis)*+
+ari Ibnu Abbas Ra.$ bah2asannya 0abi SA" shalat istis3o, dua raka,at$ seperti
shalat 4Id. &'R Imam 0asa,i$ Abu +a2ud$ Ibnu )ajah$ dan .irmid5i*

.ata caranya seperti shalat 4Id.

,. Shalat Tara-ih &sudah dibahas*
+ari 4Aisyah Rda.$ bah2asannya 0abi )uhammad SA" shalat di masjid pada suatu
malam. )aka orang-orang kemudian mengikuti shalat beliau. 0abi shalat &lagi di
masjid* pada hari berikutnya$ jamaah yang mengikuti beliau bertambah banyak. -ada
malam ketiga dan keempat$ mereka berkumpul &menunggu Rasulullah*$ namun
Rasulullah SA" tidak keluar ke masjid. -ada paginya 0abi SA" bersabda: Aku
mengetahui apa yang kalian kerjakan tadi malam$ namun aku tidak keluar karena
sesungguhnya aku kha2atir bah2a hal &shalat* itu akan di6ardlukan kepada kalian.%
4Aisyah Rda. berkata: Semua itu terjadi dalam bulan Ramadhan.% &'R Imam
)uslim*

7umlah raka,atnya adalah 8$11$11 raka9at& :;:;1/2;2;2;2;1* ada juga ri2ayat yg
21$1<$:1 rakaat.&perlu dibahas secara khusus dalil yg shahihnya

.. Shalat /itir yang mengiringi Shalat .ara2ih
Adapun shalat 2itir di luar Ramadhan$ maka tidak disunnahkan berjamaah$ karena
Rasulullah SA" tidak pernah melakukannya.
0. Shalat sunnah yang tidak disunnahkan er!amaah
:
". Shalat 1a-ati &Shalat yang mengiringi Shalat !ardlu*$ terdiri dari:

a. 2 raka,at sebelum shubuh
b. : raka,at sebelum +5uhur &atau 7um,at*
c. : raka,at sesudah +5uhur &atau 7um,at*
d. : raka,at sebelum Ashar
e. 2 raka,at sebelum )aghrib
6. 2 raka,at sesudah )aghrib
g. 2 raka,at sebelum Isya,
h. 2 raka,at sesudah Isya,
+ari 22 raka,at ra2atib tersebut$ terdapat 1= raka,at yang sunnah muakkad &karena
tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SA"*$ berdasarkan hadits:
+ari Ibnu #mar bah2a Rasulullah SA" senantiasa menjaga &melakukan* 1= rakaat
&ra2atib*$ yaitu: 2 raka,at sebelum +5uhur dan 2 raka,at sesudahnya$ 2 raka,at
sesudah )aghrib di rumah beliau$ 2 raka,at sesudah Isya, di rumah beliau$ dan 2
raka,at sebelum Shubuh > &'R Imam (ukhari dan )uslim*.
Adapun 12 rakaat yang lain termasuk sunnah ghairu muakkad$ berdasarkan hadits-
hadits berikut:
a. +ari #mmu 'abibah$ bah2a Rasulullah SA" bersabda:
(arang siapa senantiasa melakukan shalat : raka,at sebelum +5uhur dan : raka,at
sesudahnya$ maka Allah mengharamkan baginya api neraka.% &'R Abu +a2ud dan
.irmid5i*
2 raka,at sebelum +5uhur dan 2 raka,at sesudahnya ada yang sunnah muakkad dan
ada yang ghairu muakkad.
b. 0abi SA" bersabda:
Allah mengasihi orang yang melakukan shalat empat raka,at sebelum &shalat*
Ashar.% &'R Imam Ahmad$ Abu +a2ud$ .irmid5i$ dan Ibnu 'u5aimah*
Shalat sunnah sebelum Ashar boleh juga dilakukan dua raka,at berdasarkan Sabda
0abi SA":
+i antara dua ad5an &ad5an dan i3amah* terdapat shalat.% &'R Imam (a55ar*
?
c. Anas Ra berkata:
+i masa Rasulullah SA" kami shalat dua raka,at setelah terbenamnya matahari
sebelum shalat )aghrib>% &'R Imam (ukhari dan )uslim*
0abi SA" bersabda:
Shalatlah kalian sebelum &shalat* )aghrib$ dua raka,at.% &'R Imam (ukhari dan
)uslim*
d. 0abi SA" bersabda:
+i antara dua ad5an &ad5an dan i3amah* terdapat shalat.% &'R Imam (a55ar*
'adits ini menjadi dasar untuk seluruh shalat sunnah 2 raka,at 3obliyah &sebelum
shalat 6ardhu*$ termasuk 2 raka,at sebelum Isya,.
#. Shalat Taha!!ud 23iyamullail4
Al-@ur,an surah Al-Israa, ayat A8$ As-Sajdah ayat 1< B 1A$ dan Al-!ur3aan ayat <:.
+ilakukan dua raka,at-dua raka,at dengan jumlah raka,at tidak dibatasi.
+ari Ibnu #mar Ra. bah2a 0abi SA" bersabda: Shalat malam itu dua &raka,at*-dua
&raka,at*$ apabila kamu mengira bah2a 2aktu Shubuh sudah menjelang$ maka
2itirlah dengan satu raka,at.% &'R Imam (ukhari dan )uslim*
$. Shalat /itir di luar 1amadhan
)inimal satu raka,at dan maksimal 11 raka,at. Cebih utama dilakukan 2 raka,at-2
raka,at$ kemudian satu raka,at salam. (oleh juga dilakukan seluruh raka,at sekaligus
dengan satu kali .asyahud dan salam.
+ari A,isyah Rda. (ah2asannya Rasulullah SA" shalat malam 11 raka,at$ dengan
2itir ? raka,at di mana beliau .asyahud &hanya* di raka,at terakhir dan salam. &'R
Imam (ukhari dan )uslim*

(eliau juga pernah ber2itir dengan tujuh dan lima raka,at yang tidak dipisah dengan
salam atau pun pembicaraan. &'R Imam )uslim*

'. Shalat Dhuha
+ari A,isyah Rda.$ adalah 0abi SA" shalat +huha : raka,at$ tidak dipisah keduanya
&tiap shalat 2 raka,at* dengan pembicaraan.% &'R Abu Da,la*
+ari Abu 'urairah Ra.$ bah2asannya 0abi pernah Shalat +huha dengan dua raka,at
&'R Imam (ukhari dan )uslim*
<
+ari #mmu 'ani$ bah2asannya 0abi SA" masuk rumahnya &#mmu 'ani* pada hari
!athu )akkah &dikuasainya )ekkah oleh )uslimin*$ beliau shalat 12 raka,at$ maka
kata #mmu 'ani: Aku tidak pernah melihat shalat yang lebih ringan daripada shalat
&12 raka,at* itu$ namun 0abi tetap menyempurnakan ruku, dan sujud beliau.% &'R
Imam (ukhari dan )uslim*
(. Shalat Tahiyyatul Mas!id
+ari Abu @atadah$ bah2a Rasulullah SA" bersabda: Apabila salah seorang dari
kalian masuk masjid$ janganlah duduk sehingga shalat dua raka,at.% &'R 7ama,ah
Ahli 'adits*
,. Shalat Tauat
0abi SA" bersabda: .idaklah seorang hamba yang berdosa$ kemudian ia bangun
ber2udhu kemudian shalat dua raka,at dan memohon ampunan kepada Allah$ kecuali
ia akan diampuni.% &'R Abu +a2ud$ .irmid5i$ dan lain-lain*
.. Shalat Tasih
Daitu shalat empat raka,at di mana di setiap raka,atnya setelah membaca Al-!atihah
dan Surah$ orang yang shalat membaca: Subhanallah 2alhamdulillah 2a laa ilaaha
illallah 2allaahu akbar sebanyak 1? kali$ dan setiap ruku,$ i,tidal$ dua sujud$ duduk di
antara dua sujud$ duduk istirahah &sebelum berdiri dari raka,at pertama*$ dan duduk
tasyahud &sebelum membaca bacaan tasyahud* membaca sebanyak 1= kali &.otal A?
kali setiap raka,at*. &'R Abu +a2ud dan Ibnu 'u5aimah*
5. Shalat Istikharah
+ari 7abir bin Abdillah berkata: Adalah Rasulullah SA" mengajari kami Istikharah
dalam segala hal > beliau SA" bersabda: 4apabila salah seorang dari kalian
berhasrat pada sesuatu$ maka shalatlah dua rakaat di luar shalat 6ardhu >dan
menyebutkan perlunya, >% &'R 7ama,ah Ahli 'adits kecuali Imam )uslim*
6. Shalat Ha!at
Rasulullah SA" bersabda: (arang siapa mempunyai hajat kepada Allah atau kepada
seseorang$ maka 2udhulah dan baguskan 2udhu tersebut$ kemudian shalatlah dua
raka,at$ setelah itu pujilah Allah$ bacalah shala2at$ atas 0abi SA"$ dan berdoa >%
&'R .irmid5i dan Ibnu )ajah*
"7. Shalat # rakaat di mas!id sebelum pulang ke rumah
+ari Ea,ab bin )alik: Adalah 0abi SA" apabila pulang dari bepergian$ beliau
menuju masjid dan shalat dulu dua raka,at.% &'R (ukhari dan )uslim*
"". Shalat A--aiin
Al-@ur,an surah Al-Israa, ayat 2?
A
+ari Ammar bin Dasir bah2a 0abi SA" bersabda: (arang siapa shalat setelah
shalat )aghrib enam raka,at$ maka diampuni dosa-dosanya$ 2alaupun sebanyak buih
lautan.% &'R Imam .habrani*
Ibnu )ajah$ Ibnu 'u5aimah$ dan .irmid5i meri2ayatkan hadits serupa dari Abu
'urairah Ra. 0abi SA" bersabda: (arang siapa shalat enam raka,at antara )aghrib
dan Isya,$ maka Allah mencatat baginya ibadah 12 raka,at.% &'R Imam .irmid5i*
"#. Shalat Sunnah /udhu+
Rasulullah SA" bersabda: (arang siapa ber2udhu$ ia menyempurnakan 2udhunya$
kemudian shalat dua raka,at$ maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu.% &'R
Imam (ukhari dan )uslim*
"$. Shalat Sunnah Mutla)
0abi SA" berpesan kepada Abu +5ar al-/hi66ari Ra.: Shalat itu sebaik-baik
perbuatan$ baik sedikit maupun banyak.% &'R Ibnu )ajah*
+ari Abdullah bin #mar Ra.: 0abi SA" bertanya: 4Apakah kamu berpuasa
sepanjang siangF, Aku menja2ab: ,Da., (eliau bertanya lagi: 4+an kamu shalat
sepanjang malamF, Aku menja2ab: ,Da., (eliau bersabda: ,.etapi aku puasa dan
berbuka$ aku shalat tapi juga tidur$ aku juga menikah$ barang siapa tidak menyukai
sunnahku$ maka ia tidak termasuk golonganku,.% &'R (ukhari dan )uslim*
'adits terakhir ini menunjukkan bah2a shalat sunnah bisa dilakukan dengan jumlah
raka,at yang tidak dibatasi$ namun makruh dilakukan sepanjang malam$ karena 0abi
sendiri tidak menganjurkannnya demikian. Ada 2aktu untuk istirahat dan untuk
istri/suami.
&perlu diteliti keshahihan haditnya ttg shalat sunnat a2abin$ shalat hajat dan shalat
.asbih* yang lainnya insya Allah dijamin shahih menurut ilmu hadits*
.
=1. S'ACA. .AS(I'
http://rumaysho.com/hukum-islam/shalat/111=-meninjau-anjuran-
shalat-tasbih.html
Status 'adits : .idak luput dari kecacatan &dla9i6* 2alaupun ada yg
berpendapat shahih dan hasan
http://iaA==:=1.us.archiGe.org/8/items/tarjihtasbih/tarjihHtasbih.pd6
+ari Ibnu Abbas bah2a Rasulullah shallallahu 9alaihi 2a sallam
berkata kepada 4Abbas bin Abdul )utthalib $
I
JK LMNK OK PQRK SK OK TQ UK VNK WM XY Z[K \M ]K ^Q _K JK `M ab RK SQ UK cK UK dK efbgQ UK cK UK JK hb iKjQ UK cK UK JK klM _Q Ub cK UK mb Zno _K ZpK qb Zfo_K ZpK
]K ^Q _K rb sKkKTMtK _K uK mb ]o vM m b ]K kfMwK uK m b ]K kxM yK m b zK nQ _K uK m b {KlK \K rb |KpzM gK uK rb nK pzM }K mb ]K \M ~uK rb LKuo UK JK fKTQ NK JK LK •ob V ]K €K •K
‚M ƒK V]K „M LQV …K jM OK •Q ]K SK VNK †MSK ‚ ‡ ˆK evb uK ‰M ZsKŠM LQV ‹K hK ŒMZSK ‹Y RK wQ ˆK a• wb ŽSM Ub]K „Q ŒK •Y ZRK wK ˆK •K `KˆQ UK ŽK P•[K Œb ‘Q UK XY Z[K \M
‚‡ ]o jK ‚K ]K ^Q _K ’K nQ \K ]b fKwQ UK •ob VuK •ob V co WM rK LKWM cK uK •oMM zb nQ hK LQVuK •oM V ‘K ZhK fQ vb OK PQ}b “” •MZ}K OK TQ UKuK ‹Y RK wQ ˆK XM uo UK ŽSM
Vz‡ –M ZvK —eM ˜Q ŒK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bsKSK šM ewb ]› LV …K jM JK vK UQˆK •b SK ]Q ŒK “o ™b V]‡ ^Q _K •” wM VˆK OK TQ UKuK Z˜K Lbe„bsKSK •b wK ]Q ŒK “o ™b
“o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bsKSK zb œb •Q ŒK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bsKSK žM eœb •› LV …K jM JK vK UQˆK •b SK ]Q ŒK “o ™b V]‡ ^Q _K z” –M ZvK OK TQ UKuK Z˜K Lbe„bsKSK
‘M WM •Y ZRK wK ˆK •M `KˆQ UK ŽSM JK LMNK ab RK €Q ŒK ‹Y RK wQ ˆK a• wb ŽSM ‘K eRb fQ vK uK ’” nQ \K JK LMŸK SK V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bsKSK JK vK UQˆK •b SK ]Q ŒK
Ž€M SK aQ RK €Q ŒK “Q LK ‘Q †MSK ‚ ‡ ]o jK ‹Y RK nb –b a• wb Ž€M SK aQ RK €Q ŒK “Q LK ‘Q †MSK aQ RK SQ ZSK ‚‡ ]o jK Y eQ pK a• wb ŽSM Z˜K kKP•[K Œb ‘Q UK OK RQ lK sKvQ V
‚‡ ]o jK dK ]M nb _b Ž€M SK aQ RK €Q ŒK “Q LK ‘Q †MSK ‚‡ ]o jK ‹Y iKvK a• wb Ž€MSK aQ RK €Q ŒK “Q LK ‘Q †MSK ‚‡ ]o jK ]Y ˜Q ¡K a• wb
¢ "ahai Abbas$ 2ahai pamanku$ sukakah paman$ aku beri$ aku
karuniai$ aku beri hadiah istime2a$ aku ajari sepuluh macam kebaikan
yang dapat menghapus sepuluh macam dosaF 7ika paman mengerjakan
ha itu$ maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman$ baik yang
a2al dan yang akhir$ baik yang telah lalu atau yang akan datang$ yang
di sengaja ataupun tidak$ yang kecil maupun yang besar$ yang samar-
samar maupun yang terang-terangan. Sepuluh macam kebaikan itu
ialah£ ¢-aman mengerjakan shalat empat raka9at$ dan setiap raka9at
membaca Al !atihah dan surat$ apabila selesai membaca itu$ dalam
raka9at pertama dan masih berdiri$ bacalah£ ¢Subhanallah 2al
hamdulillah 2alaa ilaaha illallah 2allahu akbar &)aha suci Allah$
segala puji bagi Allah$ tidak ada ilah selain Allah dan Allah )aha
besar* ¢ sebanyak lima belas kali$ lalu ruku9$ dan dalam ruku9 membaca
bacaan seperti itu sebanyak sepuluh kali$ kemudian mengangkat kepala
dari ruku9 &i9tidal* juga membaca seperti itu sebanyak sepuluh kali$ lalu
sujud juga membaca sepuluh kali$ setelah itu mengangkat kepala dari
sujud &duduk di antara dua sujud* juga membaca sepuluh kali$ lalu
sujud juga membaca sepuluh kali$ kemudian mengangkat kepala dan
membaca sepuluh kali$ Salim bin Abul 7a9d jumlahnya ada tujuh puluh
lama kali dalam setiap raka9at$ paman dapat melakukannya dalam
empat raka9at. 7ika paman sanggup mengerjakannya sekali dalam
sehari$ kerjakanlah. 7ika tidak mampu$ kerjakanlah setiap jum9at$ jika
tidak mampu$ kerjakanlah setiap bulan$ jika tidak mampu$ kerjakanlah
setiap tahun sekali. +an jika masih tidak mampu$ kerjakanlah sekali
dalam seumur hidup.¢ &'R. Abu +aud no. 128A &
+ari Anas bin )alik bah2asannya #mmu Sulaim berpagi-pagi
menemui 0abi shallahu 9alaihi 2a sallam seraya berkata$ ajarilah saya
beberapa kalimat yang saya ucapkan didalam shalatku$ maka beliau
bersabda $
ŽSM uK XK Z}K .¤ “Q RK TK “Q RK TK Xb e„bpK OM ¥Q ¡M ZjK ŽPMvK “o ™b V]‡ ^Q _K rM pzM nK gQ VuK V]‡ ^Q _K •oK V ŽhM f•vK uK V]‡ ^Q _K •oK V —]M f•wK
¦b pzM gK Ž•K k_M e`bUK XK Z}K .•Y SM VˆK Ž`MUKuK qY Zfo_K …M `Q aM §Q €KLQVuK u]Y nQ _K …M `Q •oM V zM fQ _K uK qY Zfo_K …M `Q V …M _K ‰M ZfKLQV
‚M tK yK ŽSM ¦Y pzM gK ]b kQ •K -“Pvu rkP_ •V ŽPy- Ž• fMioLV …M _K —K uM ˆb zQ }K uK .¨” p]M •K …” •K gK ¦” pzM gK ’Y TKUK
‚K tK y K “M PQRM LQV aM ©Q UK …Q jM zY gM VuK ]b kQ •K uK dM ˆK ZfKnb LQV …b `Q V —UKˆK zQ }K uK .ƒY ŽQ ¡K ]b kfMwK rb iQ jM ª› [M pK cK uK ªM kfM•Q soLV
…K `Q •oM V zK fQ _K Ob LQ{KvK XK Z}K ¨Y ©Q uK e`bUK ZiK™Kzo gK ‚K zK fQ _K …b `Q zb nK gQ UK ZiK™Kzo gK .rM kSM aK §Q €K LQV Vu]b wK NK uK ªM kfM•Q soLV
JK nb vQ V d K ˆK ZfKŒKuK dK zM nQ hK `MuK “o ˜b PoLV JK TKZhK fQ vb Xb e„bpK “o ™b ]b f•ŠK pb XK Z„K SK Z˜K kSM ªb fo•K pb ŽsMLoV ‚M tK [o LV …M _K dM ˆK ZfKnb LQV
•ob V co WM rK LKWM cK uK •oMM zb nQ hK LQVuK •oM V ‘K ZhK fQ vb ‚‡ ]o jK ‚K ]K ^Q _K ’K nQ \K Xb e„bpK “o ™b dK ]b kQ •K rK LKWM cK uK dK z› –K ŽLKZRK ŒKuK
]K ^Q _K Xb e„bpK “o ™b ‚ ‡ ˆK evb uK ‰M ZsKŠM LQV ‹K hK ŒMZSK uK &“M kgM ]o LV …M nK gQ ]o LV •oM V “M •Q `M* Ub]K „Q pKuK Nb eo RK sKpK “o ™b ]b fKwQ UK •ob VuK
…K jM rb vK UQˆK •b SK ]Q pK “o ™b .V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK •b wK ]Q pK “o ™b ]b fKwQ UK •ob VuK •ob V co WM rK LKWM cK uK •oMM zb nQ hK LQVuK •oM V ‘K ZhK fQ vb •Y V]o jK
8
‹K kKTMZ|oLV zb œb •Q pK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK rb vK UQˆK •b SK ]Q pK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK zb œb •Q pK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK šM ewb ]› LV
ŽSM UbzK fQ pK ‹Y RK wQ ˆK a• wb ŽSM ‹‡ hK kfM•Q ŒK ‘K eRb fQ vK uK ’” nQ \K JK LMŸK SK VŸK ©K ŽPK_K •Y ZRK wK ˆK •K `KˆQ UK ŽP•[K pb V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK
ŽSM “K P••K pb ‘Q UK Žo LKWM ¨› gK {KSK t‡ kQ LK ŽPoyK ‘Q †MSK V]‡ ^Q _K ªb f••K pb “o ™b Ub]K „Q pK “o ™b ‹‡ hK kfM•Q ŒK ‚K ]K ^Q _K ’K nQ «K `M ‹Y RK wQ ˆK a• wb
¬M p¬M RK LQV zb fQ _K ŽTM]K fK\Q UKuK ¨Y ©Q uK e`bUK XK Z}K .“Q P••K pb “Q LK ƒK Z¡K ‘Q WMuK “K PovK ƒK Z¡K ‘Q †MSK Vˆ‡ Z˜K TK ŽPoyK ‘Q WMuK …M kQ sKRK wQ ]o LV
‘K ZhK fQ •b `M žM eœb •› LV ŽSM uK “M k-M RK LQV ŽK `•ˆK ‘K ZhK fQ •b `M šM ewb ]› LV ŽSM UbzK fQ pK XK Z}K rb ToUK •oM V zM fQ _K …Q _K ‹K jK ®Q ˆM Ž`MUK …b `Q
ŽTM]K fK\Q UK XK Z}K ‹K RK jQ ®K …b `Q ¨b ©Q uK ZiK™Kzo gK uK ‚K zK fQ _K …b `Q zb nK gQ UK XK Z}K .•M ZhK kfM•Q soLV ªb f••K pb “o ™b Z™‡tK ™K ŽPK_Q ¯K V ŽK `•ˆK
ŽM ŒKzK œQ vK ŽSM ªb f••K pb Z˜K kSM Z˜K vK ‘Q WM dM ˆK ZfKnb LQV …M `Q •oM V zM fQ RK LM Ob PQ}b XK Z}K ‹K jK ®Q ˆM Ž`MUK …b `Q V eK ©b uK ¬M p¬M RK LQV zb fQ _K
.‹Y hK kfM•Q ŒK ‹M •KZnM ™btK ™K ŽK ©M ZnK ToWM cK XK Z}K V]‡ ^Q _K V]‡ ^Q _K eM ˜Q •o LV
¢ (ertakbirlah kepada Allah sebanyak sepuluh kali$ bertasbihlah kepada
Allah sepuluh kali dan bertahmidlah &mengucapkan alhamdulillah*
sepuluh kali$ kemudian memohonlah &kepada Allah* apa yang kamu
kehendaki$ niscaya +ia akan menja2ab: ya$ ya$ &Aku kabulkan
permintaanmu*.¢ &pera2i* berkata$ dalam bab ini &ada juga ri2ayat
-pent* dari Ibnu Abbas$ Abdullah bin Amru$ Al !adll bin Abbas dan
Abu Ra6i9. Abu Isa berkata$ hadits anas adalah hadits hasan gharib$
telah diri2ayatkan dari 0abi Shallahu 9alaihi 2a sallam selain hadits
ini mengenai shalat tasbih$ yang kebanyakan &ri2ayatnya* tidak shahih.
Ibnu )ubarrak dan beberapa ulama lainnya berpendapat akan adanya
shalat tasbih$ mereka juga menyebutkan keutamaan shalat tasbih. .elah
mengabarkan kepada kami Ahmad bin 9Abdah .elah mengabarkan
kepada kami Abu "ahb dia berkata$ saya bertanya kepada Abdullah
bin Al )ubarak tentang shalat tasbih yang didalamnya terdapat bacaan
tasbihnya$ dia menja2ab$ ia bertakbir kemudian membaca
S#('AA0AEA ACCA'#))A "A (I'A)+IEA "A
.A(AARAEAS)#EA "A .A9ACA 7A++#EA "ACAA
ICAA'A /'AIR#EA kemudian dia membaca S#('AA0ACCA'
"AC'A)+#CICCA' "A CAAICAA'A ICCACCA' "ACCA'#
AE(AR sebanyak lima belas kali$ kemudian ia berta9a2ud5 dan
membaca bismillah dilanjutkan dengan membaca surat Al 6atihah dan
surat yang lain$ kemudian ia membaca S#('AA0ACCA'
"AC'A)+#CICCA' "A CAAICAA'A ICCACCA' "ACCA'#
AE(AR sebanyak sepuluh kali$ kemudian ruku9 dan membaca kalimat
itu sepuluh kali$ lalu mengangkat kepala dari ruku9 dengan membaca
kalimat tersebut sepuluh kali$ kemudian sujud dengan membaca
kalimat tersebut sepuluh kali$ lalu mengangkat kepalanya dengan
membaca kalimat tersebut sepuluh kali$ kemudian sujud yang kedua
kali dengan membaca kalimat tersebut sepuluh kali$ ia melakukan
seperti itu sebanyak empat raka9at$ yang setiap satu raka9atnya
membaca tasbih sebanyak tujuh puluh lima kali$ disetiap raka9atnnya
membaca lima belas kali tasbih$ kemudian membaca Al !atehah dan
surat sesudahnya serta membaca tasbih sepuluh kali-sepuluh kali$ jika
ia shalat malam$ maka yang lebih disenagi adalah salam pada setiap
dua raka9atnya. 7ika ia shalat disiang hari$ maka ia boleh salam &di
raka9at kedua* atau tidak. Abu "ahb berkata$ telah mengabarkan
kepadaku 9Abdul 9A5i5 bin Abu Ri5mah dari Abdullah bah2a dia
berkata$ se2aktu ruku9 hendaknya dimulai dengan bacaan
S#('AA0A RA((IDAC 9A+°II)I$ begitu juga 2aktu sujud
hendaknya dimulai dengan bacaan S#('AA0A RA((IDAC A9CA
sebanyak tiga kali$ kemudian membaca tasbih beberapa kali bacaan.
1=
Ahmad bin 9Abdah berkata$ .elah mengabarkan kepada kami "ahb
bin °am9ah dia berkata$ telah mengabarkan kepadaku 9Abdul 9A5i5 dia
adalah Ibnu Abu °irmah$ dia berkata$ saya bertanya kepada Abdullah
bin )ubarak$ jika seseorang lupa &2aktu mengerjakan shalat tasbih*
apakah ia harus membaca tasbih pada dua sujud sah2i sebanyak
sepuluh kali-sepuluh kaliF +ia menja2ab$ tidak$ hanya saja &semua
bacaan tasbih pada shalat tasbih* ada tiga ratus kali. &'R. .irmid5i no.
:I1 &
11
12
koreksi catatan rumaysho.com
- di link Al-Albany tdk ditemukan karyanya yg berjudul at-.ausyih li
bayan shalati tasbih. http://222.alalbany.net/albanyHbooks.php
- Ada kitab ¢At-.arsyih li bayan shalat tasbih¢ karya Ibnu .hulun.
http://222.1lsooot.com/booksmall/Gbook:<?8.html
- Eitab ¢.arjih !i shalat tasbih¢ di atas bukan karya al-Albany tp Ibnu
0ashiruddin Ad-+imisy3 ulama abad ke-I '
- -endapat Al-Albany ttg hadits2 shalat tasbih ialah 'asan Cighairih
karena banyak sanadnya.
http://222.sunnaah.com/Gb/archiGe/inde±.php/t-11=:.html
'asan Cighairih itu belum bisa disimpulkan ma9mul bih. karena
sebenarnya itu hadits dla9i6 yg banyak jumlahnya jd naik .
)enyikapi pro kontra penilaian kualitas ra2i Eaidah utamanya AC-
7AR' )#@²++A) 9ACA .A9+IC &yg memandang cacat lebih
didahulukan daripada yg memandang 9adil &
 89:; # <=> ?> <@AB <=> ?> CD=E9@ @FG HI JK LMNKA O HPMQ CD=E9@ RS T:UG J:V @WX YZ[\] RQ:^9@ L_9@ :`K a
b c\d :D e\Ef @FG ghS . ?PE9@ iIB=9 gjD @FG JK g\k O lm; <=> n\op9@ CD=E9@ @Fh9 JK =IZS O lm;
?PE9@ q\9A e\Ej9@ irNms] gjD =k YZk@ :QK g] O HU` =] t g\jMu9@A J:\r9@ ?` vR_] ?w9 O e\Ef @FG xoQ a c\_9@
y9W RS z{mPQ x| O YZ[9@ @Fh] @Z9:k ?DF9@ v:s}o9@ <mwS ~m_Q JK 8•D ?w9 O €[S .
no• =u_D x9 @WX a ZGA O =\k H9 g] O Hk‚;X R}> q\9 lmƒ9@ <m^w] „Z[uD n\op9@ CD=E9@ RUoD O l‚;X @FG a tAK
@FG i}\j… ZdA b lmƒ9@ no• =u_D x9 RUo` Zd O CD=E9@ v:s}> ~‚ƒf@ RS ~md R9X †:uED @FGA O lmƒ9@
b ‡m_9@
vRˆ „A@m9@ @FG HQ‰ O <@Am9@ =…K ŠM… vZˆ ?` :•N:Q nop9@ JZwD JK ZG a @=I =D=d B:ju‹X A Œ:•D•] Hu}\j…
RS z=o] ~md t ~md ~Am_` :or; @FGA Ž :>@ZQK JZwD •ƒ•9@A O H\S •ƒ‹K JZwD CD=… iD@Am] {mMN @WX ?wsD ŠME9@
JZwD ?wsDA O ‘@ YZˆB Y:k YZ[DA ZhP\S R]:Ej9@ ’‚V ?` CD=E9@ JZw\] ŠME9@ vRˆ „A@m9@ O CD=E9@ 8uV
<m\^V i}^`‰@A O @FwGA RQ‚M9@ R]:Ej9@ Y:k YZ[DA RPU\S ‘@ YZˆB ?> R]:Ej9@ ?> CD=E9@ JZwD O qwo9@ .
?w9A O @Z]=w\] :` O ?\E9:f O YA=> O “:[| xh}V <@AB R}> BA=N lmƒ9@ zFG ”Q:V „K a HMo• =u_D x9 @WX :UG ‡m_9:S
:` •ƒ‹ H\S JZwD CD=… „AmD ŠME9@ vRˆ ?ws` • :Dm–Q e\Ef • F—U\… O ŠM… vZˆ H\S gIB ?` Z}•D t LDm; gV
:` =o] tX YZˆm}9 HrPUQ tA CD=E9@ „AmQ :` :UQ‰ O HU> =ourQ b H^D=E9 irPU9:] :UMkZ` xV=] Zd O :U…@ :U9@ n_wQK
RS ?–9@ ir}˜ L[E\] :` n\op9@ CD=E}9 ŠME9@ vRˆ iD@AB O - :MQK J:\r9@ Lrˆ :sV • H9:k ZG JK ?–9@ ir}˜ :U> gjED
qwo9@ R}> g] O @FG Y:k YZˆm9@ JK C…:r9@ qMQ .
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
O ”9:N LDm; • lA=f =™@Œ O RQ:N LDm; • lA=f =™@Œ lA=f ?w9 O ŠME9@ vRˆ lA=j9@ CD=… v:s}o9@ 8Uu•D y9F9
b H\9 YAšN O ŠME9@ vRˆ CD=E] CD=E9@ v:s}> ›uED t :h}IK ?` Ru9@ ihr_9@ YAšN O Hkm;A CD=E9@ 8P… R}> =>A
@=I =\o] @FG b •ƒ‹K T@WA •ƒ‹K T@WA •ƒ‹K @FG n\V J‰
x–UD HQK m‹@ m>:_9 ?wsDt O “:\]K qs‹ œ]BK O @mod x–Q @=\•` @m>:d JK :U•mS Z9 O Y:^s] v:s}o9@ •o] RN•D
n\o• ž:suIX J•S O „m‹K i\S:[]A ŠM}] ?w9 RUos9@ YZ… J=Q=D =k O YA‰@ m>:_9@ :h] v:I Ru9@ Ÿ:M9‰@ qMU] RUos9@
g\k :sV n\o• œ` a
:DZk J:r}D J:M\opS ¡¡¡ „{@¢S yDm£:U] ¤B:EN t
:hE\•ZN =o] <=>:[9@ zFG RS v:s}o9@ g\9{ x| O zFG iD@Am}9 <Zk @Zƒo\] v:Mop9@ ?` io]BK i|‚| @ZosuIX @WX YA{:G
g¥ p¦ N§ JK§ ¨ {B@Z9@ g\}ou9@ RS Y:kA O =…@Z9@ gIm9@ <{:hd i9šUs] ?\NKms9@ <{:hd goI gIA š> ‘@ JK :h\S ‡m_9@ J:\]A
q\9 if:‹ ž:•AK :h9 <Kms9@ J‰ O gIm9@ <{:hd ?` njU9@ R}> <Kms9@ <{:h_S ©„m§ ‹ª ‰« @ :s§ G« @=§ …ª X¦ m§ V¬ F§ u« S§ :s§ G« @=§ …ª Xª
=…@A gIB <{:hd „A:PN J:NKm`•S O „m‹K <Km`K <{:h_] ?\s9:o9@ ¤B <Kms9@ RS {ZIZs9@ <šDm9@ no• x>=S O gIm9:V
zFG ?wN x9A O Hkm; “m^V @WX n\op9@ CD=E9@ ‡m_9@ @FhrS O i[| iD@AB J:DA:PD i[]:P9@ i\>ZU9@ ?` J:M\o• JW•S O
m|:wN J‰ O lmƒ9@ “m|:wN :s}V e\Ej9@ irNm` R9X g[uUD =k g] O ?PE9@ irNm` R9X g[uUD ZhS nop9@ <=D=d lmƒ9@
-‚^9@ AK ?\[Dmƒ9@ ?` qMU9@ RS R[9K« „F9@ ?–9@ „Z[D lmƒ9@ .
11
Sumer a htt®a¯¯---.&ata-a-alalany.c*m¯m*ustalah¯hn°#5."Ž7#.rm°#6.html
Al-Alany dalam shahih Targhi -at Tarhi± er®enda®at hadits shalat tasih Shahih
Lighairih
". - e\rPu9@ <‚f ²S 8\˜mu9@
ŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽŽ
,.. - 2 zm\9 e\Ef 4
Y:k :shU> ‘@ ²•B ³:r> ?]@ ?> i`mw> ?>
8}ƒs9@ =r> ?] ³:ro}9 a x}ˆA H\}> ‘@ R}f ‘@ YZˆB Y:k
zm‹´A H9AK yrQW y9 ‘@ mM˜ y9W ”}oS ”QK @WX Y:j‹ m_> y] goSK tK TZr…K tK yEU`K tK y\ƒ>K tK z:s> :D ³:r> :D
ioVB gV ²S Km[N “:oVB œ]BK ²}jN JK Y:j‹ m_> Hu\Q‚>A zmˆA zm\rVA zm\fA z=s>A z•ƒ‹A H^D=…A HsD=kA
mrVK ‘@A ‘@ tX H9X tA ‘ =sE9@A ‘@ J:Erˆ x™:k ”QKA g[S ioVB YAK ²S <v@m[9@ ?` ”˜mS @W•S <BZˆA ¤:uw9@ iEN:M]
”QKA YZ[uS @=I:ˆ µZhN x| @m_> :h9Z[uS žZVm9@ ?` yˆKB œSmN x| @m_> œV@B ”QKA YZ[uS œVmN x| <m` <m_> qs‹
@m_> :h9Z[uS {Z•P9@ ?` yˆKB œSmN x| @m_> :h9Z[uS =•PN x| @m_> :h9Z[uS {Z•P9@ ?` yˆKB œSmN x| @m_> =I:ˆ
x9 J•S goS:S <m` ’ZD gV ²S :h\}jN JK ”oƒuˆ@ JXA “:oVB œ]BK ²S y9W goMN ioVB gV ²S JZorˆA qs‹ y9FS
<m` Tms> ²MS goMN x9 J•S <m` iUˆ gV ²MS goMN x9 J•S <m` mhd gV ²MS goMN x9 J•S <m` iosI gV ²MS œƒuPN
Y:kA HE\Ef ²S isDš‹ ?]@A HI:` ?]@A {A@{ Z]K z@AB
Y:k x| zmVFS :—\d {:Uˆ¶@ @FG ?` 8}[9@ ²S J•S mr•9@ ef JX
³:r> ?]@ mVFD x9 ‚ˆm` i`mw> ?> H\]K ?> J:]K ?] xwE9@ ?] x\G@m]X z@ABA
zm‹´ ²S Y:kA ²Q@mrƒ9@ z@ABA ŠS:E9@ Y:k
y9 ‘@ mM˜ ›9:> g`B AK mEr9@ =]Œ g^` y]ZQW ”Q:V Z}S
HEEf =kA @FG i`mw> CD=… :h}^`KA i]:Ej9@ ?` i>:sI ?>A <m\^V lm; ?` CD=E9@ @FG µAB =kA ŠS:E9@ Y:k
µmjs9@ x\…m9@ =r> =sE` Z]K :U•\dA µmI·@ mw] Z]K ŠS:E9@ xhU` i>:sI
R9:oN ‘@ xhs…B ²ˆ=[s9@ ?PE9@ Z]K ŠS:E9@ :U•\dA
YZ[D ²]K ”osˆ {A@{ ²]K ?] mw] Z]K Y:kA
@FG m\˜ e\Ef CD=… e\rPu9@ <‚f ²S q\9
R9:oN ‘@ Hs…B †:•E9@ ?] x}P` Y:kA
@FG ?` ?P…K {:UˆX CD=E9@ @FG ²S „AmD t
³:r> ?]@ ?> i`mw> CD=… {:UˆX ²UoD
¸umhur Ulama Hadits tidak ada yg memandang hadits shalat tasih ini sam®ai shahih±
%arena sayyi-ul i&d¹i 2!elek ha&alan4 itu termasuk syarat hadits dla'i&
³:r> ?]@ ?> i`mw> CD=… {:UˆX ²UoD
?¦ ]ª ‘¥¦ @ =¦ rª >§ C« D{¦ :…§ K§ º ... ‘¥¦ @ =¦ rª >§ C¦ D=¦ …§ ²S¦ »¦ s§ >ª ‰§ @ ?¦ >§ ¼« ‚u¦ ‹ª t@ º v¦ :–¥ 9@ ¤« :]§ º ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@
aCD=E9@ xkB ""',,
2²U¦ |§ =¥ …§ O ²½ Q¦ =§ o§ 9ª @ š¦ Dš¦ o§ 9ª @ =¦ rª >§ ?« ]ª Rˆ§ Z`« :U| O x¦ w§ E§ 9ª @ ?¦ ]ª m¦ _ª ]¦ ?« ]ª ?¦ s§ …ª m¥ 9@ =« rª >§ :U| O x¦ ˆ¦ :[§ 9ª @ ?« ]ª RP§ \>¦ :U§ |§ =¥ …§ 2žZSm` CD=…
tK§ y§ s« }¬>§ K« tK§ z« :s¥ >§ :D§ ¾ a ³¦ :r¥o§ }ª 9¦ Y§ :k§ O x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª } §>§ ‘¥« @ R}¥f§ ²¥ r¦ U¥9@ J¿ K§ O ³À :r¥>§ ?¦ ]ª @ ?¦ >§ O i§ `§ m¦ wª >¦ ?ª >§ O J§ :]§ K§ ?« ]ª x« w§ E§ 9ª @
z« m¥ ˆ¦ O H« ^§ D=¦ …§ A§ H« s§ D=¦ k§ O z« m§ ‹¦ ´A§ H« 9§A¥ K§ y§ r§ Qª W§ y§ 9§ ‘¥« @ m§ M§ ˜§ y§ 9¦W§ ”§ }ª o§ S§ ”§ Qª K§ @W§ X¦ O YÀ :j§ ‹¦ m§ _§ >§ y§ ]¦ g« o§ Sª K§ tK§ T§ m« r¦ ‹ª K« tK§ y§ E« U§ `ª K§
@W§ •¦S§ O <À B§ Zˆ« A§ ¤¦ :u§ w¦ 9ª @ i¦ E§ N¦ :M§ ]¦ :h§ Uª `¦ iÀ o§ Vª B§ g¬ V« ²S¦ K«m§ [ª N§ “À :o§ V§ B§ œ§ ]§ Bª K§ ²§ }¬j§ N« Jª K§ a z« =§ sª >§ A§ z« •§ƒ§ ‹§ O z« m§ \r¦ V§ A§ z« m§ \¦ f§ O H« u§ \§ Q¦ ‚>§ A§
œ« V§ mª N§ x¥ |« O < Á m¥ `§ <§ m§ _ª >§ q§ sª ‹§ m« r§ Vª K§ ‘¥« @A§ ‘¥« @ tX¦ H§ 9§X¦ tA§ ‘¥¦¦ =« sª E§ 9ª @A§ ‘¥¦ @ J§ :E§ rª ˆ« x ™¦ :k§ ”§ Qª K§A§ ”§ }ª k« iÀ o§ Vª B§ Y§ A¥ K§ <¦ v§ @m§ [¦ 9ª @ ?§ `¦ ”§ ˜ª m§ S§
”§ Qª K§A§ Y« Z[« u§ S§ y§ ˆ§ Kª B§ œ« S§ mª N§ x¥ |« O @mÁ _ª >§ :h§ 9«Z[« u§ S§ =« •« Pª N§ x¥ |« O @mÁ _ª >§ x ™¦ :k§ ”§ Qª K§A§ Y« Z[« u§ S§ y§ ˆ§ KªB§ œ« S§ mª N§ x¥ |« O @mÁ _ª >§ œÂ V¦ @B§ ”§ Qª K§A§ Y« Z[« u§ S§
“À :o§ V§ B§ œ¦ ]§ Bª K§ ²S¦ y§ 9¦W§ g« o§ Mª N§ O J§ Zo« rª ˆ§ A§ i P§ sª ‹§ y§ 9¦F§ S§ @mÁ _ª >§ :h§ 9«Z[« u§ S§ y§ ˆ§ KªB§ œ« S§ mª N§ x¥ |« O @mÁ _ª >§ :h§ 9«Z[« u§ S§ =« •« Pª N§ x¥ |« O @mÁ _ª >§ q 9¦:I§
y§ 9§ ‘¥« @ :G§ m§ M§ ˜§ ›À 9¦:>§ gÀ `§ B§ Aª K§ m¦ Eª r§ 9ª @ =¦ ]§ Œ§ g§ ^ª `¦ y§ ]« ZQ«W« ”ª Q§ :V§ Zª }§S§ ¾ .
ŠME9@ v²ˆ lA=f ZGA ²Q:s\9@ šDšo9@ =r> ?] RˆZ` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX a²™=rs9@ xwE9@.
-endapat yg lebih kuat :
1:
:me–u …j JLNu ³´kRµ Z©]f\ ‘Uu ³‹i•` O•kL ªkf•sLV ‚ty ‘U ¶zi_ ª–]sp ¶ŸLVu
.Z˜sk_u]^j r` Of|Œ akLž e„p Žsg ³•inLVu ]-hLV •VžZfRLV ·S ay¯V ‘U : Xu¯V
.r–uU ‚z_ ŽP_ rkS ´Ps\V z„S ³‰]l§j Z˜|pzg ‘U : ·TZ|LV
z} ¢: -ŽLZRŒB •V rngˆ ‹knkŒ …`V tv¸V ¹k¡ XZ} ³‹n•¯V …j zgU Z˜fhs•p “L Z˜TU :¦LZ|LV
JLZju ‹€kig e`U ZjUu ¢ :XZ} . ¢ ZjW Z˜fhs•p “Lu Z˜s©V]w ŽP_ r`ZhyU ‹n•Uu zngU ºT
.¢ ‹kPŠLZ` Z©eRn•p “PS ·RSZ^LVu
“-RL “˜ik` •]˜s¡Vu ³rkS ¨pˆ c t‡ „T ‹j»L OP„iL ‹_u]^j ‚t[LV mŸ© OTZw eL rTU : •`V]LV
]ko«p ‚žZf_ “PRT c ZiT†S .•VžZfRLV ’i– …_u a` ³•VeP[LV ’i– …_ Z˜–u]«Lu ³Z˜Œz•ZS
XehLV ·S uU ³‚]j ]˜^LV ·S uU ³‚]j šefv¯V ·S uU ³ep aw aR€Œ ¦kh` ³]ko«sLV VŸ© Z˜kS
³]˜s^Œ “Lu ³•VeP[LV ’i– …_ ‹–ˆZ\ ³‚z•Z€LV ‹nk-_ OTZw ZnPS ³‚]j ]nRLV ·S uU ³‚]j
qZiLV ‘†S rŒz•ZS On-_u ³m]•Z-T …_ ¼]\ Zj ‘¯ JLNu ³Z˜L ayU c rTU “P_ a„iŒ “Lu
Z˜TU “P_ ‚t[LV mŸ© ·S VŸ© …Šp “L ZnPS ³V‡]©Z½ Z‡_ek¡ “˜ik` •k^pu rTeP„ipu ³r` ‘ens˜p
•V rngˆB ‹knkŒ …`V tv¸V ¹k¡ XZ} Znw ‹n•¯V …j zgU Z˜fhs•p “L JLŸLu ³‹_u]^j O•kL
Ži• ·S e©u ³zp¬nLV žVˆU …nL ‹w]`u ]k«L aSVeiLV …j rsk_u]^j Osf™ ZnkS ‘Wu . - ŽLZRŒ
.‘ZRs•nLV •Vu ³‹˜f^LVu ¾t«LV rkS Zn_ Of™ Zn`
* zPœnLV ³ - •V rngˆ B …knk|RLV ªLZy …` znhj / ¹k^LV a•Zvˆu —uZsS šenœj¿ 1: À ³ &
* 12: .Á&
http://222.rou3yah.com/sho2thread.phpFtÂ:=8?8
h
7# . SHALAT HA¸AT
+ari 4Abdullah bin Abu Au6a$ ia berkata : Rasulullah SA" bersabda $
(arangsiapa yang mempunyai hajat kepada Allah$ atau kepada salah
seorang dari (ani Adam$ maka hendaklah ia ber2udlu dan
memperbagus 2udlunya$ lalu shalat dua rekaat. Eemudian &setelah
selesai shalat* ia memuji Allah$ lalu membaca shala2at atas 0abi
SA"$ lalu ia membaca &yang artinya* .idak ada .uhan selain Allah
yang )aha -enyantun dan )aha -emurah. )aha Suci Allah$ .uhan
pemelihara 4arsy Dang )ahaAgung. Segala puji bagi Allah .uhan
semesta alam. Eepada-)u lah aku memohon sesuatu yang me2ajibkan
&menyebabkan* rahmat-)u$ dan
sesuatu yang mendatangkan ampunan-)u$ dan memperoleh
keuntungan dari setiap kebaikan$ dan selamat dari segala dosa.
7anganlah Ãngkau biarkan dosa pada diriku melainkan Ãngkau
mengampuninya$ jangan ada sesuatu kesusahan melainkan Ãngkau beri
jalan keluar$ jangan ada sesuatu hajat yang Ãngkau ridlai melainkan
Ãngkau kabulkan 2ahai Allah yang )aha -engasih dari semua
-engasih. Á'R. .irmid5i ju5 1$ hal. 28A$ Abu 4Isa
* .irmid5i* berkata : Ini adalah hadits gharib. +i dalam sanadnya ada
pembicaraan$ &karena* !aid bin Abdur Rahman$ dilemahkan haditsnya.
!aid adalah Abul "ar3aa Á,
1?
Eeterangan :
'adits tersebut diri2ayatkan oleh .irmid5i. Ibnu )ajah juga
meri2ayatka0 dengan la6adh yang agak berbeda$ dan dalam sanadnya
ada pera2i yang bernama !aid bin 4Abdur Rahman. )engenai !aid bin
4Abdur Rahman ini (ukhari mengatakan : munkarul hadiits &haditsnya
diingkari*. Abu +a2ud mengatakan : laisa bisyai, &tidak ada apa-
apanya*. .irmid5i mengatakan :
yudlo,,a6u 6il hadiits &hadits-haditsnya dilemahkan*. 0asai mengatakan
:
laisa bitsi3at/matruukul hadiits &tidak kuat/haditsnya ditinggalkan*.
Ibnu 'ibban berkata : laa yajuu5ul ihtijaaju bihi &tidak boleh berhujjah
dengannya*. Cihat dalam .ahd5iibut .ahd5iib ju5 I$ hal. 228-21= .
‹M –K ZhK LQV ‚M tK yK ·SM ƒK Z–K ZjK ‰Z`K ¤ ]M ŒQ eM LQV ‰b VeK `Q UK ¤ ‚M tK [o LV ‰ZsKwM ¤ ¶Ÿj]sLV •jZ– ¤ ¨sŠLV
:¦pzhLV “}ˆ ::1
³ ·› nM ˜Q •o LV ]Y ŠQ `K …b `Q •oM V zb fQ _K ZiK™Kzo gK ³ ¶› žM VzK xQ fKLQV zK p¬M pK …M `Q Ž•K k_M …b `Q ·› PM_K ZiK™Kzo gK &šeS]j ¦pzg*
·`MUK …M `Q •oM V zM fQ _K …Q _K ³ …M nK gQ ]o LV zM fQ _K …M `Q zM •MZSK … Q _K ³ ]Y ŠQ `K …M `Q •oM V zM fQ _K …Q _K ]Y kiMjb …b `Q •oM V zb fQ _K ZiK™Kzo gK u
…Q jM zY gK UK ŽLKWM uQ UK ‹” –K ZgK •oM V ŽLKWM rb LK OQ TKZwK …Q jK ¢ : “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK XK Z}K : XK Z}K ³ ŽSK uQ UK
·• fMioLV ŽPK_K a• [K kbLQuK •oM V ŽPK_K …M |Q kbLM “o ™b ³ …M kQ sKRK w Q ˆK a• [K kbLM “o ™b ³ ƒK eµb eb LQV …Q •M hQ kbPQSK {Q µo eK sKkKPQSK K žK ~ ·iM`K
³ “M k-M RK LQV ÄM ]Q RK LQV ‰• ˆK •oM V ‘K ZhK fQ vb ³ “b p]M ŠK LQV “b kPMhK LQV •ob V co WM rK LKWM cK aQ „bkKLM “o ™b ³ “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK
³ ]Å `M a• wb …Q jM ‹K nK kiMxK LQVuK ³ JK ŒM]K €M xQ jK “K •MV¬K _K uK ³ JK sMnK gQ ˆK •M ZfK–M ejb JK Lb{KvQ UK ³ …K knM LKZRK LQV ‰• ˆK •oMM zb nQ hK LQV
Zµ‡ ˆM JK LK ·K ©M ‹‡ –K ZgK cK uK ³ rb sK–Q ]o SK co WM ZnÆ ©K cK uK ³ rb ŒK]Q €K•K co WM Zf‡TQ NK ·LM šQ zK ŒK cK ³ “Y ™Q WM a• wb …Q jM ‹K jK tK •o LVuK
zb •MZSK X” Z„ K jK mM žM ZiKvQ WM ·SM uK ³ ¨” p]M •K ¦” pzM gK VŸK ©K : Ž•K k_M e`bUK XK Z}K . ¢ …K knM gM V]o LV “K gK ˆQ UK ZpK Z˜K sKkQ §K }K co WM
. ƒM Z}K ˆQ eK LQV e`bUK eK ©b z” •MZSK uK ³ ¦M pzM hK LQV ·SM ´b Ro §K pb …M nK gQ ]o LV zM fQ _K …b `Q
.¦pzhLV du]sj e©u ·TznLV …ng]LV zf_ …` zpZS rkS ´R§LV zpz¡ žZivW :·•zfnLV “ŠhLV
- Ada juga yg berdalil dgn hadits ini :
* - ·„˜kfPL ‚efiLV a•cž < /
* - ·„˜kfPL ‚efiLV a•cž < / 1I? *
228A - ³ ‘Zl„LV a§€LV …` …k•hLV e`Uu ³ ‘Z©]` …` ]n_ …` …k•hLV •V zf_ e`U ZT]f\U
Zi™zg ³ ‹S]_ …` …•hLV Zi™zg ³ ˆZ€[LV znhj …` ak_ZnvW ZT{fTU : VeLZ} ³ ¶]Š^LV znhj e`Uu
_ a–ˆ af}U Ç : XZ} ³ ·R«iLV ‚]fv ·`U …_ ³ zLZ\ ·`U …` ak_ZnvW …_ ³ ’pˆžW …` •V zf
: XZ} “™ ³ …ksRwˆ ŽPy “™ {µesS Z„S ³ mˆZng È€T Èp]lLV ÉR` ·S ‘Zw ZnPS …nkLV …j
³ ŽŒenLV ·khŒ JTU z˜¡U ZTUu ³ JŒZµ]j ƒZxs`Vu JPkfv ·S Vz©Zœj ‹ki™zLV …j O¥– ·TW “˜PLV
Z„S ³ ¶ˆZng ·L ¦RfŒ ‘U JkLW ¨PÊU ³ ‹ij ekLV ·P_ zg¯ aRœŒ c ³ ˆef„LV ·S …j ¦RfŒu
¦kg ‹Rp]^LV ¨gZ[L ‹jV]w ‘eŠp VŸ© a|ju ³ ªkhy žZivW VŸ© . ¤ rkTNU É€ip ˆZnhLV
³ m]k•u ·P©ŸLV Žkhp …` znhj mVuˆ z}u ³ rPf} ‰ZfLV ·S Ž§j Znw VŸ© a|j rsjU ·S ‘eŠp
Zn˜ij rRnv rT{wu ³ ·fR^LV …_ ³ ak_ZnvW …_ ³ zkf_ …` znhj …_
+iri2ayatkan dari Abu Sirah an-0akh,iy$ dia berkata$ Seorang laki-
laki menempuh perjalanan dari Daman. +i tengah perjalan keledainya
mati$ lalu dia mengambil 2udhu kemudian shalat dua rakaat$ setelah
itu berdoa. +ia mengucapkan$ Da Allah$ sesungguhnya saya datang
dari negeri yang sangat jauh guna berjuang di jalan-)u dan mencari
ridha-)u. Saya bersaksi bah2asanya Ãngkau menghidupkan makhluk
yang mati dan membangkitkan manusia dari kuburnya$ janganlah
Ãngkau jadikan saya berhutang budi terhadap seseorang pada hari ini.
1<
-ada hari ini saya memohon kepada Ãngkau supaya membangkitkan
keledaiku yang telah mati ini.% )aka$ keledai itu bangun seketika$ lalu
mengibaskan kedua telinganya.% &'R (aiha3i*
'adits ini memang shahih namun dalam memahami matannya adalah
umum untuk shalat &mutla3* bukan khusus untuk shalat hajat.
=1. S'ACA. A""A(I0
Shalat sunnah setelah maghrib$ maksudnya setelah ba9diyah maghrib
disebut shalat ¢a22abin¢. Shalat ini : raka9at$ < rakaat atau 2= rakaat
atau shalat dluha.
(erikut 'adits2nya :
A. Shalat A22abin : Raka9at
Status 'adits : Sangat2 +la9i6 ada )usa (in #baidah A5-°abidy ia
)unkarul 'adits
ƒM Z^K RM LQVuK ‰M ]M xQ nK LQV …K kQ `K ZnK kSM ‚M t[o LV ‰b Z`K ¤ ‚M t[o LV ‰b ZsKwM ¤ ËV®]LV zf_ ´i[j ...
:¦pzhLV “}ˆ :?I2
&…M `Q V …M _K ³ zY LMZ\K …M `Q ‰K ep›UK …Q _K ³ ‚K zK kQ fK_b …M `Q ŽvK ejb …Q _K ³ zY no hK jb …M `Q ]M ŠQ `K ·`MUK …Q _K &šeS]j ¦pzg
‚‡ uK ¬Q •K ¨M „M RQ nb LQZwK ‘K ZwK ³ •Y ZR K wK ˆK •K `KˆQ UK ‰M ]M xQ nK LQV zK RQ `K •K wK ˆK …Q jK ¢ : XK Z}K ³ rb RK SK ˆK cWM rb nb PK_Q UK c ³ ]K nK _b
‚Y uK ¬Q •K zK RQ `K ¢ .
¦pzhLV ]Šij e©u ¶Ÿ`]LV ‚zkf_ …` Žvej rkS ´R§LV zpz¡ žZivW :·•zfnLV “ŠhLV.
¦pzhLV Ìp]«Œ
‚ZSeLV ‹iv ´i[nLV u¬RLV ÈSU ‰ZsŠLV “vV ·`Zh[LV ¦pzhLV ¾]Ê
1 •V akfv ·S ‚u¬• zR` ‚u¬• ¨„RnLZw e˜S •ZRwˆ •`ˆU Z©zR` ŽPy “™ ‰]xnLV ŽPy …j
‘Zfg …`c …kgu]œnLV ŽP_ ·il}ˆVzLV •Z„kPRŒ ]n_ …` •V zf_ 112 1 : 1:? ·il}ˆVzLV
1I?
2 •V akfv ·S ‚u¬• zR` ‚u¬• ¨„RnLZw e˜S •ZRwˆ •`ˆU Z©zR` ŽPy “™ ‰]xnLV ŽPy …j
ÍZ€hLV ‚]wŸŒ ]n_ …` •V zf_ I:: ·vz„nLV ·TV]•k„LV …` ]©ZÊ …` znhj --- ?=A
1 •V akfv ·S ‚u¬• zR` ‚u¬• ¨„RnLZw e˜S •ZRwˆ •`ˆU Z©zR` ŽPy “™ ‰]xnLV ŽPy …j
‘Zfg …`c …kgu]œnLV ]n_ …` •V zf_ I=1 2 : 1< ‘Zfg …` “ŒZg e`U 1?:
: ‚u¬• zR` ‚u¬• ¨„RnLZw ‘Zw •ZRwˆ •`ˆU ‰]xnLV zR` •wˆ …j
ËV®]LV zf_ ´i[j ]n_ …` •V zf_ :?I2 :A2I ·TZRi[LV ËV®]LV zf_ 211
(. Shalat A22abin < Raka9at
Status 'adits : +la9i6$ ada #mar (in Abdullah Al-Damami$ ia dla9i6ul
hadits
1A
.irmid5i meri2ayatkan hadist dari Abu 'urairah$ Rasulullah bersabda
¢(arang siapa shalat < rakaat setelah maghrib$ di sela-selanya tidak
berbicara kotor$ maka ia mendapatkan pahala ibadah selama12 tahun.
•Y ZRK wK ˆK O• vM uK šM e› lK soLV aM §Q SK ·SM ƒK Z–K ZjK ‰Z`K ¤ eM ˜Q •o LV ‰b VeK `Q UK ¤ ‚M tK [o LV ‰ZsKwM ¤ ¶Ÿj]sLV •jZ–
...
:¦pzhLV “}ˆ 188
&³ ‰M ZfKhb LQV …b `Q zb pQ ®K ZiK™Kzo gK ³ ·o TMVzK nQ ˜K LQV ƒM tK RK LQV …K `Q zK no hK jb ·iMRQ pK ¨Y pQ ]K wb e`bUK ZiK™Kzo gK &šeS]j ¦pzg
: XK Z}K ³ ‚ K ]K pQ ]K ©b ·`MUK …Q _K ³ ‹K nK PKvK ·`MUK …Q _K ³ ]Y k|MwK ·`MUK …M `Q ŽkKhQ pK …Q _K ³ “Y RK |Q \K ·`MUK …b `Q ]b nK _b ZiK™Kzo gK
…o ˜b iKkQ `K ZnK kSM “Q PoŠK sKpK “Q LK •Y ZRK wK ˆK Oo vM ‰M ]M xQ nK LQV zK RQ `K ŽPoyK …Q jK ¢ : “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK XK Z}K
·• fMioLV …M _K ³ ‹K ^K •MZ_K …Q _K ¶K uM ˆb zQ }K uK : Ž•K k_M e`bUK XK Z}K . ¢ ‹‡ iKvK ‚K ]K ^Q _K ·Q sKiQ ™M ‚M žK ZfKRM `M rb LK …K LQzM _b ƒY e•b `M
¢ ‹M ioœK LQV ·SM Zs‡kQ `K rb LK •ob V ŽiK`K ‹‡ RK wQ ˆK …K p]M ^Q _M ‰M ]M xQ nK LQV zK RQ `K ŽPoyK …Q jK ¢ : XK Z}K ³ “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK
³ ‰M ZfKhb LQV …M `Q zM pQ ®K ¦M pzM gK …Q jM co WM rb Sb]M RQ TK cK ³ ¨” p]M •K ¦” pzM gK ‚K ]K pQ ]K ©b ·`MUK ¦b pzM gK : Ž•K k_M e`bUK XK Z}K
·`MUK …M `Q •oM V zM fQ _K …b `Q ]b nK _b : Xb e„bpK ³ ak_M ZnK vQ WM …K `Q zK no hK jb ORQ nM vK u : XK Z}K ³ “Y RK |Q \K ·`MUK …M `Q ]K nK _b …Q _K
VzÆ –M rb €KRo µK uK ¦M pzM hK LQV ]b ŠK iQ jb “Y RK |Q \K .
¦pzhLV ´kRµ e©u ·jZnkLV •V zf_ …` ]n_ rkS ´kRµ žZivW :·•zfnLV “ŠhLV.
.abrani juga meri2ayatkan dari Ammar bin Dasir$ Rasulullah
bersabda ¢(arangsiapa melakukan shalat < rakaat setelah maghrib$
maka diampuni dosanya meskipun sebanyak ombak lautan¢. Ibnu
)ajah dan Ibnu 'u5aimah juga meri2ayatkan serupa.
Î. Shalat A22abin (ulan Rajab 2= raka9at
Status 'adits : )audlu9 banyak ra2i yg majhul
dari Aisyah bah2a Rasulullah bersabda ¢(arangsiapa shalat 2= rakaat
setelah maka Allah mambangun rumah di sorga untuknya¢$ .irmid5i
berkata$ hadist Abu 'arairah ¢gharib¢ &hanya diri2ayatkan seorang
ra2i yang tidak kuat*.
‚zk„j •VePy : …jZ|LV šeiLV ¤ šelsLV ‰Z` ¤ ‚M t[o LV ‰b ZsKwM ¤ ·TZwe^PL ‹_enœnLV z•Ve€LV
Z˜ij XZkP`u ˆe˜^LV Zp{` ...
¿
:¦pzhLV “}ˆ 1:2
&$ ‹‡ RK wQ ˆK …K p]M ^Q _M Z©K zK RQ `K ŽP oyK “o ™b ³ ¨Y –K ˆK …Q jM ‹Y PKkQ LK XK uo UK ‰K ]M xQ nK LQV ŽPoyK …Q jK ¢ &šeS]j ¦pzg
‘K uˆb zQ ŒKUK •Y ZnK kPM•Q ŒK ]K ^Q _K …o ˜M kSM “b P••K pbuK $ ‚‡ ]o jK z” gK UK •ob V eK ©b aQ }buK $ ‰M ZsKŠM LQV ‹M hK ŒMZ€K `M : ‹Y RK wQ ˆK a• wb ·SM Ub]K „Q pK
rM ŒMVuK ˆb ]b |KwQ UKuK ³ š” eµb eQ jK eK ©b uK ³ Z_‡ eSb]Q jK ³ ’Y TKUK …Q _K ³ ·› TMZ}K ®K eQ œK LQV mb VuK ˆK ³ ¢ ¹LW . . Ï rb `bVeK ™K ZjK
ab k©M ZœK jK .
+. Shalat +huha adalah shalat A22abin
Status 'adits : Sangat2 dla9i6$ ada 2 ra2i 'isam bin mishk al-A5dy Ð
al- @asim (in 9Au6 Asy Syaibany keduanya dla9i6
.ersebut dalam hadits Rasulullah sa2 yang lain bah2a shalat +huha
adalah shalat A22abin. Artinya$ shalat yang mere6leksikan sikap
orang-orang yang senantiasa merujuk dan kembali kepada Allah s2t
1I
dalam segala urusannya. Shalat A22abin dilakukan saat anak-anak
unta mulai merasakan panasnya pasir sehingga mereka bangkit.%
&'adits shahih$ diri2ayatkan oleh )uslim ÁA:I¿*
+alam hadits yang lain$ .idak konsisten menjaga kontinuitas shalat
+huha kecuali ia seorang a22ab$ dan shalat +huha adalah shalat
A22abin.% &'adits hasan$ diri2ayatkan oleh Ibnu Ehu5aimah dan al-
'akim$ lihat Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah$ hadits no. A=1*
Shalat +huha ini adalah salah satu dari tiga 2asiat Rasulullah kepada
Abu 'urairah ra.
Abu hurairah berkata$ Eekasihku &maksudnya$ Rasulullah sa2*
ber2asiat kepadaku dengan tiga hal$ dan aku tidak akan
meninggalkannya sehingga aku mati£ berpuasa tiga hari setiap bulan$
melakukan shalat +huha dan melakukan shalat 2itir sebelum tidur.%
&'adits mutta6a3un 4alaih$ lihat (ukhari Á11=A$ 1I:?¿$ )uslim Á11I2¿*
Shalat +huha merupakan bagian dari haji dan umrah% yang sempurna.
(ukan haji dan umrah dalam arti pergi ke )ekah$ akan tetapi$ pahala
haji dan umrah. Rasulullah sa2 bersabda$ Siapa yang shalat Subuh
berjama,ah$ lalu duduk d5ikir kepada Allah s2t sehingga matahari
terbit$kemudian shalat dua raka,at$ maka untuknya pahala haji dan
umrah$ sempurna$ sempurna$ sempurna.% &'adits 'asan$ diri2ayatkan
oleh At-.irmid5i$ lihat Shahih 2a +ha,i6 Sunan at-.irmid5i$ hadits no.
?I<*
rb iQ _K •ob V ·K µM ˆK “K }K ˆQ UK …M `Q zM pQ ®K zb iK•Q jb ¤ zkng …` zf_ zi•j ¤ zkng …` zf_ zi•j ...
:¦pzhLV “}ˆ 2?8
&…M `Q “M vM Z„KLQV …M _K ³ ‚ K žK ZsK}K …Q _K ³ J• [K nM LQV …b `Q b Z•K gb ZiK™Kzo gK ³ ‘K uˆb Z©K …b `Q zb p¬M pK ZTK]K fK\Q UK &šeS]j ¦pzg
³ ƒK ZfK}b zM œM •Q jK ·SM “Q ©b ZŒKUK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·o fMioLV ‘Ñ UK : “K }K ˆQ UK …b `Q zb pQ ®K ZiK™Kzo gK ³ ·• TMZfKkQ ^o LV ¾Y eQ _K
OM §K jM ˆK VNK WM Z˜K TKeP›[K pb VeTbZwK uK : XK Z}K ³ ¢ …K k`MVuo ¯K V ‚b tyK mM ŸM ©K ¢ : XK Z„K SK ³ ŽhK §› LV ‘K eP›[K pb “Q ©b ~]K SK
Xb Z[K €MLQV .
³¶ž®¯V J[j …` Z•g Zn© ¦pzhLV Z€kRµ ‘ZpuVˆ rkS ´R§LV zpz¡ žZivW :·•zfnLV “ŠhLV
·TZfk^LV ¾e_ …` “vZ„LVu.
yg dha9i6 itu yg mengatakan shalat a22abiin adalah shalat dhuhaF
bagaimana dgn kedudukan shalat dhuhaF apakah hadits ttg shalat
dhuha itu juga termasuk yg diperselisihkan atau benar2 termasuk
sunnah Rasulullah tanpa ada masalah dlm status haditsnya
‹^•Z_ ‚]œg zi_ ’LZ– ]n_ …`V VN†S zœ•nLV ]k`¬LV …` ‚u]_u ZTU OP\ž : XZ} z©Zœj …_
‹_z` : XZ„S “˜Œty …_ mZiL{•S Žh§LV ‚ty ‘eP[p zœ•nLV ·S qZiLV VNWu
+ari )ujahid berkata : aku dan #r2ah (in A5-°ubair masuk ke
masjid$ ternyata ada Ibnu #mar sedang duduk di pinggir kamar Aisyah
dan banyak orang di dalam masjid melakukan shalat dluha$ maka kami
tanyakan kepada &Ibnu #mar* tentang shalat mereka. (eliau menja2ab
: ¢(id9ah¢
:
18
=:. S'ACA. +C#'A
A. 'adits2 Shahih Shalat +luha
]€•LV ·S Žh§LV ‚ty
0o. 'adist: 11=: Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
(ab: Shalat Sunnah +luha dalam -erjalanan
•ob V ·K µM ˆK ]K nK _b …M `Q cM Ob PQ}b XK Z}K ËY ˆ• eK jb …Q _K ‹K `KeQ ŒK …Q _K ‹K fKRQ ¡b …Q _K ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK XK Z}K ž” zo •K jb ZiK™Kzo gK
rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLZSK Ob PQ}b cK XK Z}K ]Y ŠQ `K e`b{KSK Ob PQ}b cK XK Z}K ]b nK Rb SK Ob PQ}b cK XK Z}K ŽhK §› LV ·P•[K ŒbUK ZnK ˜b iQ _K
rb LbZ\K WM cK XK Z}K “K PovK uK
.elah menceritakan kepada kami )usaddad berkata$ telah
menceritakan kepada kami Dahya dari Syu9bah dari .aubah dari
)u2arri3 berkata£ Aku bertanya kepada Ibnu9#mar radliallahu
9anhuma: ¢Apakah anda melaksanakan shalat +huhaF¢ +ia menja2ab:
¢.idakÓ¢. Aku tanyakan lagi: ¢(agaimana dengan 9#marF¢ +ia
menja2ab: .idakÓ¢.¢(agaimana dengan Abu (akarF¢ +ia menja2ab:
.idakÓ¢.¢(agaimana dengan 0abi shallallahu 9alaihi 2asallamF¢ +ia
menja2ab: ¢7uga tidak$ menurut dugaankuÓ¢.
0o. 'adist: 11=? Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
(ab: Shalat Sunnah +luha dalam -erjalanan
ZiK™Kzo gK ZjK Xb e„bpK ŽPKkQ LK ·`MUK …K `Q …M nK gQ ]o LV zK fQ _K Ob RQ nM vK XK Z}K ‚K ]o jb …b `Q u]b nQ _K ZiK™Kzo gK ‹b fKRQ ¡b ZiK™Kzo gK b žK ~ ZiK™Kzo gK
ŽPoyK ·o fMioLV ‘o WM OQ LKZ}K Z˜K To†MSK ÔY TMZ©K • Ub ]b kQ •K ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·o fMioLV —UKˆK rb ToUK z” gK UK
´o \K UK Õ› }K ‚‡ tK yK ˆK UK “Q PKSK •Y ZRK wK ˆK ·K TMZnK ™K ŽPoyK uK aK •K sK•Q ZSK ‹K Šo jK ªM sQ SK K eQ pK Z˜K sKkQ `K aK \K žK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V
žK eœb •› LVuK šK ewb ]› LV “› sMpb rb ToUK ]K kQ •K Z˜K iQ jM
.elah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada
kami Syu9bah dari 9Amru bin )urrah Aku mendengar 9Abdurrahman
bin Abu Caila berkata: .idak ada dari orang yang pernah menceritakan
kepada kita bah2a dia melihat 0abi shallallahu 9alaihi 2asallam
melaksanakan shalat +huha kecuali #mmu 'ani9 yang dia
menceritakan bah2a 0abi shallallahu 9alaihi 2asallam pernah
memasuki rumahnya pada saat penaklukan )akkah$ kemudian (eliau
shallallahu 9alaihi 2asallam mandi lalu shalat delapan raka9at¢ seraya
menjelaskan: ¢Aku belum pernah sekalipun melihat (eliau
melaksanakan shalat yang lebih ringan dari pada saat itu$ namun
(eliau tetap menyempurnakan ruku9 dan sujudnya¢.
ZR‡ vM VuK mb ~ˆK uK ŽhK §› LV a• [K pb “Q LK …Q jK ‰Z`K
&1112*- Á11AA¿ ‹K ^K •MZ_K …Q _K ³‚K uK ]Q _b …Q _K ³¶• ]M ©Q ¬› LV …M _K ³¨Y •Q NM ·`MUK …b `Q V ZiK™Kzo gK :XK Z}K ³b žK ~ ZiK™Kzo gK
•oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK ¢ :OQ L KZ}K ³Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK E Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK ¢
Sumber: (ukhari
.ema: ²rang Dang .idak )engerjakan Shalat Sunnah +luha dan
)enganggapnya Sebagai )asalah Dang Cuas
ZRvVu m~ˆu Žh§LV a[p “L …j
0o. 'adist: 11=< Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
(ab: ²rang Dang .idak )engerjakan Shalat Sunnah +luha dan
2=
)enganggapnya Sebagai )asalah Dang Cuas
ZjK OQ LKZ}K Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‹K ^ K •MZ_K …Q _K ‚K uK ]Q _b …Q _K ¶• ]M ©Q ¬› LV …Q _K ¨Y •Q NM ·`MUK …b `Q V ZiK™Kzo gK XK Z}K b žK ~ ZiK™Kzo gK
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK ŽhK §› LV ‹K h K fQ vb ªK fovK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK
.elah menceritakan kepada kami Adam berkata$ telah menceritakan
kepada kami Ibnu Abu +5a9bi dari A5 °uhriy dari 9#r2ah dari 9Aisyah
radliallahu 9anha berkata: ¢Aku belum pernah melihat Rasulullah
shallallahu 9alaihi 2asallam melaksanakan shalat sunnat +huha.
Adapun aku mengerjakannya¢.
Sumber: (ukhari
.ema: Shalat +luha Eetika (erada di .empat .inggal
]§hLV ·S Žh§LV ‚ty
0o. 'adist: 11=A Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
(ab: Shalat +luha Eetika (erada di .empat .inggal
‘K ZnK |Q _b ·`MUK …Q _K ÖK u]› SK …b `Q V eK ©b ¶› ]M pQ ]K œb LQV q” Zfo_K ZiK™Kzo gK ‹b fKRQ ¡b ZTK]K fK\Q UK “K k©M V]K `Q WM …b `Q “b PM•Q jb ZiK™Kzo gK
M eQ yK •K ejb UK ŽsogK …o ˜b _b žK UK cK ×Y tK |K`M ·PMkPM\K ·TMZyK uQ UK XK Z}K rb iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‚K ]K pQ ]K ©b ·`MUK …Q _K ¶• zM ˜Q ioLV
]Y ŒQ uM ŽPK_K Y eQ TKuK ŽhK §› LV ‚M tK yK uK ]Y ˜Q ¡K a• wb …Q jM Y ZpoUK ‹M ™KtK ™K
.elah menceritakan kepada kami )uslim bin Ibrahim telah
mengabarkan kepada kami Syu9bah telah menceritakan kepada kami
9Abbas Al 7urairiy dia adalah anak dari !arrukh dari Abu 9#tsman An-
0ahdiy dari Abu 'urairah radliallahu 9anhu berkata: ¢Eekasihku
&Rasulullah shallallahu 9alaihi 2asallam* telah ber2asiat kepadaku
dengan tiga perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan hingga aku
meninggal dunia$ yaitu shaum tiga hari pada setiap bulan$ shalat +huha
dan tidur dengan shalat 2itir terlebih dahulu¢.
0o. 'adist: 11=I Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
(ab: Shalat +luha Eetika (erada di .empat .inggal
¶o ˆM Z[K TQ ¯QK V JY LMZjK …K `Q ’K TKUK Ob RQ nM vK XK Z}K …K p]M kvM …M `Q ’M TKUK …Q _K ‹b fKRQ ¡b ZTK]K fK\Q UK zM RQ œK LQV …b `Q ·› PM_K ZiK™Kzo gK
‚K tK [o LV •b klM sKvQ UK cK ·T•WM “K Pov K uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioPLM Zn‡ «Q µK ‘K ZwK uK ˆM Z[K TQ ¯QK V …Q jM a” –b ˆK XK Z}K XK Z}K
ƒY ZnK `M ]Y k[M gK ¾K ]K ÊK rb LK ªK §K TKuK rM sMkQ `K ŽLKWM mb Z_K zK SK Zj‡ ZRK ÊK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioPLM •K iK[K SK JK RK jK
•ob V ŽPoyK ·› fMioLV ‘K ZwK UK rb iQ _K •ob V ·K µM ˆK ’Y TK¯MK žY uˆb Z–K …M `Q ‘M tK Sb …b `Q ‘b tK Sb XK Z}K uK …M kQ sKRK wQ ˆK rM kQ PK_K ŽPo[K SK
M eQ kKLQV JK LMNK ]K kQ •K ŽPoyK rb sbpQ UKˆK ZjK XK Z„KSK ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K
.elah menceritakan kepada kami 9Ali bin Al 7a9di telah mengabarkan
kepada kami Syu9bah dari Anas bin Sirin berkata$ aku mendengar Anas
bin )alik Al Anshariy radliallahu 9anhu berkata£ ¢Ada seorang laki-
laki yang berbadan besar dari Eaum Anshar berkata kepada 0abi
shallallahu 9alaihi 2asallam£ ¢Aku tidak dapat shalat bersama anda¢.
Eemudian ia menyiapkan makanan untuk 0abi shallallahu 9alaihi
2asallam$ lalu dia mengundang (eliau shallallahu 9alaihi 2asallam ke
rumahnya$ kemudian (eliau memercikkan air pada sisi tikar lalu
(eliau shallallahu 9alaihi 2asallam shalat dua raka9at diatasnya¢.
(erkata 6ulan bin 6ulan bin Al 7arud kepada Anas bin )alik radliallahu
9anhu£ ¢Apakah 0abi shallallahu 9alaihi 2asallam tadi melaksanakan
shalat +huha9F Anas bin )alik radliallahu 9anhu menja2ab: ¢Aku
belum pernah melihat (eliau mengerjakannya kecuali pada hari itu¢.
21
- +ari 4Aisyah radliyallaahu 4anhu ia berkata : (iasanya Rasulullah
shallallaahu 4alaihi 2asallam shalat +luha : raka,at$ dan beliau
menambahnya sebanyak yang Allah kehendaki% &'R. )uslim nomor
A8 dan A18*.
Z˜K Po}K UK ‘o UKuK ŽhK §› LV ‚M tK yK ‰ M ZfKhQ sMvQ V ‰Z`K ¤ Z©K ]M [Q }K uK …K p]M SM Z•K nb LQV ‚M tK yK ‰ZsKwM ¤ “P•j ªkhy ...
:¦pzhLV “}ˆ 11I2
&³ zY kRM vK …Q _K ³ ×M ˆM ZhK LQV …b `Q zb LMZ\K ZiK™Kzo gK ³ ·› ™MˆM ZhK LQV ¨Y kfMgK …b `Q ŽkKhQ pK ·iM™Kzo gK u &šeS]j ¦pzg
rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK : OQ LKZ}K ³ ‹K ^K •MZ_K …Q _K ³ “Q ˜b sQ ™Kzo gK ‹K pouM zK RK LQV ‚K NK ZRK jb ‘o UK ³ ‚b žK ZsK}K ZiK™Kzo gK
ˆY Z^o `K …b `Q VuK ³ “K k©M V]K `Q WM …b `Q ËZhK vQ WM ZiK™Kzo gK u . ¢ •ob V ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK ³ ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LV ·P•[K pb ¢ ³ “K PovK uK
rb PK|Q jM žM ZiKvQ ¸M V VŸK ˜K `M ³ ‚ K žK ZsK}K …Q _K ³ ·`MUK ·iM™Kzo gK : XK Z}K ³ Y Z^K ©M …M `Q NM ZRK jb …Q _K ³ ZR‡ knM –K .
“P•j Zj¸V Ø]¡ ŽP_ ³•Z„™ rLZ–ˆ ³a[sj mžZivW :·•zfnLV “ŠhLV.
- +ari 4Aisyah bah2asannya ia ditanya : Apakah Rasulullah
shallallaahu 4alaihi 2asallam biasa mengerjakan shalat +luha F%. )aka
ia menja2ab : .idak$ kecuali apabila beliau pulang dari bepergian%.
&'R. )uslim nomor A1A*.
Z˜K Po}K UK ‘o UKuK ŽhK §› LV ‚M tK yK ‰ M ZfKhQ sMvQ V ‰Z`K ¤ Z©K ]M [Q }K uK …K p]M SM Z•K nb LQV ‚M tK yK ‰ZsKwM ¤ “P•j ªkhy ...
:¦pzhLV “}ˆ 11AI
&…Q _K ³ ¶• ]M pQ ]K œb LQV zY kRM vK …Q _K ³ •Y pQ ˆK ®b …b `Q zb p¬M pK ZTK]K fK\Q UK ³ ŽkKhQ pK …b `Q ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK u &šeS]j ¦pzg
Ï ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ P K_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLV ‘K ZwK aQ ©K ¢ ‹K ^K •MZRK LM Ob PQ}b : XK Z}K ³ ÈY k„M¡K …M `Q •oM V zM fQ _K
rfMkxM jK …Q jM ƒK ·œM pK ‘Q UK co WM ³ cK : OQ LKZ}K ¢ .
“P•j Zj¸V Ø]¡ ŽP_ ³•Z„™ rLZ–ˆ ³a[sj mžZivW :·•zfnLV “ŠhLV.
- +ari 0u,aim bin 'ammar radliyallaahu 4anhu$ bah2a Rasulullah
shallallaahu 4alaihi 2asallam bersabda :
m]\~ J€wU dˆZ˜T XuU ·S •ZRwˆ •`ˆU …j ·T¬œRŒ c ž~ …` Zp a–u ¬_ •V Xe„p
Allah telah ber6irman : "ahai (ani Adam$ janganlah engkau merasa
tidak mampu melakukan empat raka,at di a2al siang untuk diri-Eu$
karena Aku akan mencukupkan dengannya untuk sisa akhir 2aktunya%
&'R. Abu +a2ud nomor 12I8$ dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani
dalam Shahih Sunan Abi +a2ud 1/218 dan Al-Ir2aa, 2/21<*.
ŽhK §› LV ‚M tK yK ‰Z`K ¤ šelsLV ‰Zsw ¤ žuVž ·`U …iv
:¦pzhLV “}ˆ 1=88
A &XY ehb ŠQ jK …Q _K ³ ¬M p¬M RK LQV zM fQ _K …M `Q zM kRM vK …Q _K ³ zb kLMeK LQV ZiK™Kzo gK ³ zY kQ ¡K ˆb …b `Q žb ub VžK ZiK™Kzo gK &·vz} ¦pzg
rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob RQ nM vK : XK Z}K ³ ˆY Zno ©K …M `Q “M kQ RK Tb …Q _K ³ ‚K ]K œK ¡K ·`MUK ‚K ]o jb …M `Q ]M k|MwK …Q _K ³
dK ˆM Z˜K TK XM uo UK ·SM •Y ZRK wK ˆK •M `KˆQ UK …Q jM ·TM¬Q œM RQ Œb cK ³ K žK ~ …K `Q V ZpK : ao –K uK ¬o _K •ob V Xb e„bpK ¢ : Xb e„bpK ³ “K PovK uK
mb ]K \M ~ JK €MwQ UK ¢ .
•Z„™ rLZ–ˆ ³a[sj mžZivW :·•zfnLV “ŠhLV.
22
(. 'adits2 'asan Shalat +luha
+ari Abu +5arr radliyallaahu 4anhu$ bah2a Rasulullah shallallaahu
4alaihi 2asallam bersabda :
‹PkP˜Œ awu ‹}zy ‚zknhŒ awu ‹}zy ‹hkf•Œ aŠS ‹}zy “wzgU …j ·jtv aw ŽP_ ªf[p
JLN …j Ù¬œpu ‹}zy ]ŠinLV …_ ·˜Tu ‹}zy ¾u]RnLZ` ]jUu ‹}zy ‚]kfŠŒ awu ‹}zy
Žh§LV …j Zn˜Rw]p ‘ZsRwˆ
-ada setiap pagi$ setiap sendi tubuh (ani Adam harus bersedekah.
Setiap tasbih bisa menjadi sedekah. Setiap tahmid bisa menjadi
sedekah. Setiap tahlil bisa menjadi sedekah. Setiap takbir bisa menjadi
sedekah. Setiap amar ma,ru6 nahi munkar juga bisa menjadi sedekah.
Semua itu dapat digantikan dengan raka,at yang dilakukan pada 2aktu
+luha% &'R. )uslim nomor A2=*.
Z˜K Po}K UK ‘o UKuK ŽhK §› LV ‚M tK yK ‰ M ZfKhQ sMvQ V ‰Z`K ¤ Z©K ]M [Q }K uK …K p]M SM Z•K nb LQV ‚M tK yK ‰ZsKwM ¤ “P•j ªkhy ...
:¦pzhLV “}ˆ 11IA
&³ ‘Y enb kQ jK …b `Q V eK ©b uK ¶Ú zM ˜Q jK ZiK™Kzo gK ³ ·› RM fK§› LV ƒK ZnK vQ UK …M `Q zM no hK jb …b `Q •oM V zb fQ _K ZiK™Kzo gK &šeS]j ¦pzg
žM eK vQ ¯K V ·`MUK …Q _K ³ ]K nK RQ pK …M `Q ŽkKhQ pK …Q _K ³ aY kQ „K _b …M `Q ŽkKhQ pK …Q _K ³ ‹K iKkQ kK_b ·`MUK ŽLKeQ jK a” yM VuK ZiK™Kzo gK
…Q jM ŽjK tK vb a• wb ŽPK_K ªb fM[Q pb ¢ : XK Z}K rb ToUK ³ “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioLV …M _K ³ ˆÅ NK ·`MUK …Q _K ³ ·• LMÛK z› LV
‚ Y ]K kfMŠQ ŒK a› wb uK ³ ‹” }K zK yK ‹Y PKkPM˜Q ŒK a› wb uK ³ ‹” }K zK yK ‚Y zK knM hQ ŒK a› wb uK ³ ‹” }K zK yK ‹Y hK kfM•Q ŒK a› Šb SK ³ ‹” }K zK yK “Q wb zM gK UK
‘M ZsKRK wQ ˆK JK LMNK …Q jM Ùb ¬M œQ pbuK ³ ‹” }K zK yK ]M ŠK iQ nb LQV …M _K ·” ˜Q TKuK ³ ‹” }K zK yK ¾M u]b RQ nK LQZ`M ]” jQ UKuK ³ ‹” }K zK yK
ŽhK §› LV …K jM ZnK ˜b Rb wK ]Q pK ¢ .
…•g Ëuzy e©u ·_V¬«LV ak„_ …` Žkhp Vz_ •Z„™ rLZ–ˆ …•g mžZivW :·•zfnLV “ŠhLV
“P•j Ø]¡ ŽP_ ³ ¦pzhLV.
Î. 'adits2 +la9i6 Shalat +luha
- +ari °aid bin Ar3am radliyallaahu 4anhu :
(ah2asannya Rasulullah shallallaahu 4alaihi 2asallam bersabda :
Shalat A22abin &shalat orang-orang bertaubat£ yaitu shalat +luha*
dilakukan pada 2aktuanak-anak unta kepanasan% &'R. )uslim*
Xb Z[K €MLQV Éb jK ]Q ŒK …K kgM …K k`MVuo ¯K V ‚M tK yK ‰Z`K ¤ Z©K ]M [Q }K uK …K p]M SM Z•K nb LQV ‚M tK yK ‰ZsKwM ¤ “P•j ªkhy
...
:¦pzhLV “}ˆ 12:1
&³ ‹K koPK_b …b `Q V eK ©b uK ak_M ZnK vQ W M ZiK™Kzo gK : cK Z}K ³ ]Y kQ nK Tb …b `Q VuK ³ ‰Y ]Q gK …b `Q ]b kQ ©K ®b ZiK™Kzo gK u &šeS]j ¦pzg
: XK Z„K SK ³ ŽhK §› LV …K jM ‘K eP›[K pb Zj‡ eQ }K —UKˆK ³ “K }K ˆQ UK …K `Q zK pQ ®K ‘o UK ³ ·• TMZfKkQ ^o LV “M vM Z„KLQV …M _K ³ ‰K ep›UK …Q _K
XK Z}K ³ “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK ‘Ñ WM ³ ab §K SQ UK ‹M _K Z•o LV mM ŸM ©K ]M kQ •K ·SM ‚K tK [o LV ‘o UK Venb PM_K zQ „KLK ZjK UK
Xb Z[K €MLQV Éb jK ]Q ŒK …K kgM …K k`MVuo ¯K V ‚b tK yK ¢ : ¢ .
Ø]¡ ŽP_ ³¦pzhLV ´kRµ e©u ·TZfk^LV ¾e_ …` “vZ„LV rkS ´kRµ žZivW :·•zfnLV “ŠhLV
“P•j.
.akhrij hadits ini semuanya dla,i6
21
http://global.islam2eb.net/hadith/asaneed.phpF
bkHnoÂ1?IÐcidÂ1I:AÐsidÂ1121
http://global.islam2eb.net/hadith/dyntree1.phpF
typeÂ1ÐsidÂ1121ÐbkHnoÂ1?IÐcidÂ1I:A
bisa jadi hadits2 yg dha9i6 itu terangkat derajatnya oleh hadits yg
shahih dan hasan$ yg menyatakan Rasulullah melakukannya juga
6irman Allah dlm hadits di atas yg menisyaratkan shalat dhuha.
- (gm kedudukan hadits &3aul mujahid* bah2a ibnu umar menyatakan
¢bid9ah¢
@aul Ibnu #mar dn Shahih (ukhari
Sumber: (ukhari
.ema: (erapa kali 0abi Shallallahu 9alaihi 2a Sallam melakukan
umrah
“Pvu rkP_ •V ŽPy ·fiLV ]ns_V “w
0o. 'adist: 1<?2 Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 'ajji
(ab: (erapa kali 0abi Shallallahu 9alaihi 2a Sallam melakukan umrah
VNK †MSK zK œM •Q nK LQV ]M kQ `K¬› LV …b `Q ‚b uK ]Q _b uK ZTKUK Ob PQ\K žK XK Z}K zY ©M ZœK jb …Q _K ˆY e[b iQ jK …Q _K ]” p]M –K ZiK™Kzo gK ‹b fKkQ sK}b ZiK™Kzo gK
zM œM •Q nK LQV ·SM ‘K eP›[K pb q” ZTK VNK WMuK ‹K ^K •MZ_K ‚M ]K œQ gb ŽLKWM ’” LMZ–K ZnK ˜b iQ _K •ob V ·K µM ˆK ]K nK _b …b `Q •oM V zb fQ _K
•ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ]K nK sK_Q V “Q wK rb LK XK Z}K “o ™b ‹” _K zQ `M XK Z„KSK “Q ˜M ŒMtK yK …Q _K mb ZiKLQ{K•K SK XK Z}K ŽhK §› LV ‚K tK yK
• Ub ‹K ^K •MZ_K ‘K ZiKsMvQ V ZiKRQ nM vK uK XK Z}K rM kQ PK_K žo ]b TK ‘Q UK ZiK©Q ]M ŠK SK ¨Y –K ˆK ·SM …o ©b VzK gQ WM ZR‡ `KˆQ UK XK Z}K “K PovK uK rM kQ PK_K
…M nK gQ ]o LV zM fQ _K e`bUK Xb e„bpK ZjK …K kRM nK •Q ŒK cK UK …K kiMjM ÜQ nb LQV o Ub ZpK mb Zjo Ub ZpK ‚b uK ]Q _b XK Z„KSK ‚M ]K œQ hb LQV ·SM …K kiMjM ÜQ nb LQV
·SM …o ©b VzK gQ WM •Y V]K nK _b •K `KˆQ UK ]K nK sK_Q V “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK ‘o WM Xb e„bpK XK Z}K Xb e„bpK ZjK OQ LKZ}K
Õ› }K ¨Y –K ˆK ·SM ]K nK sK_Q V ZjK uK mb zb ©M Z¡K eK ©b uK co WM ‚‡ ]K nQ _b ]K nK sK_Q V ZjK …M nK gQ ]o LV zM fQ _K Z`KUK •ob V “b gK ]Q pK OQ LKZ}K ¨Y –K ˆK
.elah menceritakan kepada kami @utaibah telah menceritakan kepada
kami 7arir dari )anshur dari )ujahid berkata£ Eetika aku dan 9#r2ah
bin A5 °ubair masuk kedalam masjid disana ada 9Abdullah bin 9#mar
radliallahu 9anhu sedang duduk di bilik rumah 9Aisyah radliallahu
9anha$ sedang orang-orang melaksanakan shalat +huha dalam masjid¢.
+ia &)ujahid* berkata: ¢)aka kami bertanya kepadanya tentang shalat
yang mereka kerjakan$ maka dia berkata: ¢Itu adalah bid9ah¢.
Eemudian dia berkata lagi kepadanya: ¢(erapa kali Rasulullah
shallallahu 9alaihi 2asallam pernah melaksanakan 9umrahF¢ +ia
menja2ab: ¢Ãmpat kali$ satu diantaranya pada bulan Rajab¢. )aka
kami pun enggan untuk membantahnya. )ujahid melanjutkan:
Eemudian kami mendengar suara 9Aisyah radliallahu 9anha #mmul
)u9minin sedang menggosok gigi dari balik rumahnya$ maka 9#r2ah
bertanya: ¢"ahai ibunda$ 2ahai #mmul )u9minin$ apakah engkau
tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Abu 9AbdurrahmanF 9Aisyah
radliallahu 9anha berkata: ¢Apa yang telah dikatakannyaF 9#r2ah
menja2ab£ +ia berkata$ bah2a Rasulullah shallallahu 9alaihi 2asallam
melaksanakan 9umrah sebanyak empat kali satu diantaranya pada bulan
Rajab¢. 9Aisyah radliallahu 9anha berkata: ¢Semoga Allah merahmati
2:
Abu 9Abdurrahman$ tidaklah (eliau melaksanakan 9umrah sekalipun
melainkan aku selalu mengikutinya dan (eliau tidak pernah
melaksanakan 9umrah pada bulan Rajab sekalipun¢.
hadits2 dlo9i6 shalat dluha$ komentar Ibnul @ayyim dn °adul )a9ad
I:11=
¼ZœsgcV ahp c šeµej Z˜§R`u •l„ij Z˜§R`u XZ„j Z©zkTZvU ·S ‰ZfLV ¦pžZgU ‹jZ_u
‹P_ …_ cW Z˜Rl„p “Lu Žh§LV ‚ty ŽP_ uVž …j ¿ Z_eS]j ’TU …_ —u]p ¦pzhw r`
zkng …_ ¶ziŠLV zpuž …` Zp]w® rRµu Á ˆeT …j ]h` ·S ˆeT …j ˈu® ·S e©u ZTU Oiw
Secara umum$ 'adits-hadits dalam masalah shalat dluha ini pada
sanadnya banyak perbincangan$ sebagian mun3athi9 dan sebagian lagi
maudlu9 sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Seperti hadits dari Anas
secara mar6u9 : ¢(arangsiapa yang membiasakan shalat dluha dan tidak
pernah terputus kecuali karena satu alas an$ maka aku bersamanya
dalam perahu di lautan cahaya.¢ °akariya (in +u2aid al-Eindy dari
'umaid adalah maudlu9.
ŽPy …j ¿ “Pv u rkP_ •V ŽPy ŽfiLV …_ žV]– …` •V zf_ …_ Ëz¡U …` ŽPRp ¦pzg ZjUu
Z˜_zpu Z©Z•ip “™ ]©zLV …j ‹i•LV Z˜kP[kL a–]LV ‘†S VzfRsj Z˜P[kPS Žh§LV ‚ty “Šij
rŒz„S VNW Z©zLu ŽLW ‹}ZiLV …hŒ Znw rkLW …hsS ¿
Adapun hadits Da9la (in Asyda3 dari Abdullah (in 7arrad dari 0abi
SA": ¢(arangsiapa diantara kalian shalat dluha maka shalatlah
dengan sungguh-sungguh beribadah$ karena seseorang melakukan
shalat sunah setahun lamanya kemudian melupakannya dan
meninggalkannya maka ia akan merengek seperti pekikan unta yang
kehilangan anaknya.¢
ŽP_ ‹_eµej ‹«•T mŸ©u Žh§PL mž]SU ‰Zsw ŽS ¦pzhLV VŸ˜` Ìshp ´kw “wZhPL Zfœ_ ZkS
…` ŽPRp —uˆ : ¶z_ …`V XZ}u Ëz¡¯V …` ŽPRp ‹«•T ·iRp “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ
e©u ‚]Šij ‚]k|w ¦pžZgU “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV …_ žV]– …` •V zf_ rn_ …_ Ëz¡¯V
…j Jn_ •nv Zj : Ëz¡¯V …` ŽPRkL OP} : XZ} ]˜•j ·`U …_ ·ixP`u …kSu]Rj ]k• rn_u
z•Ve€LV …j Z¥k¡u JLZj {Êeju ‘Zk€v •jZ– : XZ„S Ï “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ¦pzg
rL …pž c …j rkP_ •ns–V ]fw ZnPS žV]– …` •V zf_ ŽPRp ·„L : ‘Zfg …` “ŒZg e`U XZ}u
¹pZ^j ÉR` rL XZ} ¶ŸLV e©u ¶ˆzp c e©u Z˜` ×zhp aRœS ¦pzg ·s•Zn` Zf˜¡ rL VeRµeS
ahŒ c - ‘Zk€v •jZ–u ‹«•iLV mŸ© : XZ„S Ï žV]– …` •V zf_ …j rsRnv Ô¡ ¶U : Zi`ZhyU
XZh` ri_ ‹pVu]LV
Sungguh sayang$ mengapa Al-'akim berhujjah dengan hadits ini
dalam kitabnya yang khusus membahas shalat dluha padahal ri2ayat
ini palsu dan disandarkan kepada Rasulullah SA" oleh Da9la (in al-
Asyda3. Ibnu 9Ady berkata : ¢Da9la (un al-Asyda3 meri2ayatkan dari
pamannya Abdullah (in 7arrad dari 0abi SA" banyak sekali hadits
munkar &bohong*. +ia dan pamannya tidak dikenal. Sampai kepadaku
berita dari Abi )usahhar ia berkata: ¢aku berkata kepada Da9la (in Al-
Asyda3£ apakah hadits yang pamanmu dengar dari 0abi SA"F¢ ia
menja2ab: ¢&hadits* dalam kitab 7ami9 Su6yan$ )u2atha9 )alik dan
beberapa dari !a2aid.¢ Abu 'atim (in 'ibban berkata: ¢Da9la
menemui Abdullah (in 7arrad$ setelah besar ia berkumpul dengan
2?
orang-orang yang tidak beragama kemudian membuat hadits palsu
hingga 2== hadits dan menceritakannya dan dia tidak mengetahuinya.
+ialah orang yang disebutkan oleh para ulama kita: ¢Apa saja yang
kamu dengar dari Abdullah bin 7arradF¢ ia menja2ab : ¢lembaran ini
dan 7ami9 Su6yan.¢ .idak boleh menerima ri2ayat darinya apapun
keadaannya.
ŽPy •V Xevˆ ‘Zw : z„snLV ‹^•Z_ ¦pzg ‘Zkg …` aŒZ„j …_ ªfy …` ]n_ ¦pzg JLŸwu
‚ty ·S “wZhLV m]wN apeÊ ¦pzg e©u ‹Rwˆ ‚]^_ ·si™ Žh§LV ·P[p “Pv u rkP_ •V
·P_ …_ Žkhp ·i™zg : ¶ˆZ«fLV XZ} ªfy …` ]n_ r` “˜snLV šeµej ¦pzg e©u Žh§LV
“Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‹fl\ ORµu ZTU : Xe„p ªfy …` ]n_ ORnv : XZ} ]p]– …`
r|pzg ¨sw ahp c •Z„|LV ŽP_ ¦pzhLV •§p : ‘Zfg …`V XZ}u ¦pzhLV ]Šij : ¶z_ …`V XZ}u
‰VŸw : ¶ž®¯V XZ}u du]sj : ·il}ˆVzLV XZ}u rij ¨œRsLV ‹˜– ŽP_ cW
+emikian pula hadits #mar (in Shabah dari )u3atil (in 'ayyan
hadits Aisyah di atas: ¢Adalah Rasulullah SA" shalat dluha 12
raka9at>¢ hadits yang cukup panjang disebutkan oleh al-'akim dalam
kitab ¢Shalat +luha¢. 'adits ini maudlu9. #mar (in Shabah dipandang
pembohong. Al-(ukhari menyatakan: dari Dahya dari Ali (in 7arir
berkata: ¢Aku mendengar #mar (in Shabah berkata: ¢aku telah
memalsukan khutbah 0abi SA".¢ Ibnu 9Ady berkata: ¢munkarul
hadits¢. Ibnu 'ibban berkata: ¢ia memalsukan hadits dari ra2i tsi3at$
tidak boleh mencatat haditsnya kecuali untuk ta9ajub darinya.¢ Ad-
+aru3uthny berkata: ¢matruk¢ Al-A5dy berkata: ¢pembohong¢.
·`U …_ XehŠj …_ ‹[SV]S …` ¼Zœg …_ ¶ˆe|LV …_ ‘Z`U …` ¬p¬RLV zf_ ¦pzg JLŸwu
]|wUu žV]œLV žzR` OTZw ‘Wu r`eTN •]€• Žh§LV ‹hfv ŽP_ ÝSZg …j ¿ : Z_eS]j ‚]p]©
: Žkhp XZ}u ‰VŸw e© : ]knT …`V XZ} VŸ© ¬p¬RLV zf_u Z§pU “wZhLV m]wN Á ]hfLV z`® …j
¦pzhLV du]sj : ·il}ˆVzLVu ·•Z•iLVu ¶ˆZ«fLV XZ}u ¦pzhLV •§p ¦kf\ ‰VŸw Ô^` ’kL
+emikian pula hadits Abdul A5i5 (in Abban dari Ats-.saury dari
'ajjaj (in @arabishah dari )akhul dari Abu 'urairah secara mar6u9:
¢(arangsiapa yang menjaga shalat dluha$ maka akan diampuni dosa-
dosanya 2alaupun sejumlah belalang dan sebanyak buih lautan. Al-
'akim mencantumkan hadits ini juga. Abdul A5i5 menurut Ibnu
0umair : ¢ia adalah pembohong. )enurut Dahya: ¢bukan apa-apa$
pembohong$ pendosa$ memalsukan hadits. Al-(ukhari$ An-0asa-I dan
Ad-+aru3uthny berkata: ¢matrukul hadits¢.
Žh§LV ‹R€¡ ŽP_ ÝSZg …j ¿ rRS]p ‚]p]© ·`U …_ žVz¡ …_ “˜} …` qZ˜iLV ¦pzg JLŸwu
‘Zw ´kRµ Ô^` ’kL : Žkhp XZ} qZ˜iLVu Á ]hfLV z`® …j ]|wU OTZw ‘Wu r`eTN •]€•
c : ¶z_ …`V XZ}u ´kRµ : ·•Z•iLV XZ}u ‚]Šij ƒZk¡U qZf_ …`V …_ ƒZl_ …_ ¶u]p
®eœp c •Z„|LV ´LZ«pu ]k©Z^nLV …_ ]kwZinLV ¶u]p ‘Zw : ‘Zfg …`V XZ}u Z¥k¡ ¶uZ•p
‘Zl„LV ·khp rw]Œ ¦pzhLV ‰]l§j : ·il}ˆVzLV XZ}u r` ¼ZœsgcV
+emikian pula hadits an-0uhas (in @ahm dari Syaddad dari Abu
'urairah dengan memar6u9kannya: ¢(arangsiapa yang menjaga shalat
genap dluha maka diampuni dosa-dosanya 2alaupun sebanyak buih
lautan.¢ An-0uhas menurut Dahya: bukan apa-apa$ dla9i6$ ia
meri2ayatkan dari Atha9 dari Ibnu Abbas banyak yang munkar. An-
0asa-I berkata: dla9i6. Ibnu Adi berkata: ¢tidak ada apa-apanya¢ Ibnu
'ibban berkata: ¢ia banyak meri2ayatkan hadits munkar dari orang
2<
yang masyhur dan menyalahi ra2i tsi3at. .idak boleh berhujjah
denannya.¢ Ad-+aru3uthny berkata: ¢haditsnya kacau$ Dahya al-
@athan meninggalkannya..¢
u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ¦R` : ‚]p]© ·`U …_ ¶]f„nLV …_ ]«y …` zkng ¦pzg ZjUu
]ŠTUu ‘u]\~ r„™uu …kRj …` Žkhpu ·•Z•iLV r€Rµ VŸ© zknhS z„Œ z}u ¦pzhLV Z|R` “Pv
“P_U •Vu ž]€TV VNW r` Ìshp c …nj e©u r|pzg ÉR` rkP_
Adapun hadits 'umaid (in Shakhr dari Al-)a3bury dari Abu
'urairah: Rasulullah SA" mengutus utusan> sudah dibahas
sebelumnya. 'umaid adalah ra2i yg didla9i6kan oleh al-0asa-I dan
Dahya (in )a9in. yang lainnya memandang tsi3at tetapi menolak
sebagian haditsnya. Ia termasuk ra2i yang tidak bisa dijadikan hujjah
jika menyendiri. "allah a9lam.
…_ ‹jZn™ rn_ …_ ’TU …_ Ži|nLV …` •V zf_ …_ Žvej …_ ËZhvW …` znhj ¦pzg ZjUu
¨•V]xLV ¦pžZg¯V …nS Á ¨©N …j ‹iœLV ·S V][} rL •V Ži` Žh§LV ŽPy …j ¿ rRS]p ’TU
r–eLV VŸ© …j cW rS]RT c ¨p]• : ¶Ÿj]sLV XZ}u
Adapun hadits )uhammad (in Isha3 dari )usa dari Abdullah (in al-
)utsanna dari Anas dari pamannya .sumamah dari Anas secara mar6u9
: ¢(arangsiapa shalat dluha maka Allah akan membangun untunya
istana dari emas di surga.¢ .ermasuk hadits gharib dan .irmid5i
berkata: ¢gharib &asing* kami tidak mendapatinya kecuali hanya yang
ini.¢
hadits dla9i6 bisa naik menjadi hasan li ghairihi dengan syarat
kedla9i6annya bukan aspek 9adalah &keadilan ra2i* dan tidak syad
&bertentangan dgn yg lebih shahih*$ sedangkan kedla9i6an hadits2 ttg
shalat dluha menyangkut 9adalah &ra2i dusta$ palsu dll*
http://222.6acebook.com/topic.phpFuidÂ?<1I:?121A?ÐtopicÂ1<=<<
PENJELASAN IBNUL QAYYIM TTG HADITS2 YG
MENGINDIKASIKAN ADANYA SHALAT DLUHA
“Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‘Uu ‰Zfv¯V …j ¨f•` aR€Œ Z˜TU ŽLW ‹R`Vˆ ‹€•ZÊ Of©Nu
¨f•` Z˜PRS ZnTW
…j OTZw ZnTW Žhµ •ZRwˆ ‘Zn™ ªs€LV ep “Pv u rkP_ •V ŽPy rŒtyu : VeLZ}
‚ty Z˜Ten•p ƒV]j¯V ‘Zwu •ZRwˆ ‘Zn™ mzi_ ŽP[Œ ‘U ªs€LV ‹iv ‘Uu ªs€LV a–U
ŽPy ‚]khLV zkLeLV …` zLZ\ ªsS ZnL : XZ} ·fR^LV …_ r«pˆZŒ ·S —]flLV ]wNu ªs€LV
¾][TV “™ …˜kS “P•p “L •ZRwˆ ‘Zn™ ªs€LV ‚ty
-endapat keempat menyatakan bah2a shalat dluha dilaksanakan
karena ada sebab tertentu dan 0abi SA" melakukan shalat
dluha hanyalah karena ada sebab. )ereka berkata: ¢Shalatnya
0abi SA" pada hari 6utuh makkah I raka9at pada 2aktu dluha
2A
itu karena sebab kemenangan dan sunnah kemenangan ialah
dengan shalat I raka9at$ dan para pemimpin menamainya dengan
shalat al-!ath. At-.habary menyebutkan dalam tarikhnya dari
Asy-Sya9by ia berkata: ¢ketika Ehalid (in "alid menaklukan
2ilayah 'irah$ ia shalat Al-!ath I raka9at$ ia tidak salam &dalam
I raka9at itu* kemudian ia berpaling .
#ngkapan #mmu 'ani bah2a itu dluha dimaksudkan adalah
2aktu pelaksanaan shalat ini pada saat dluha bukan menunjukan
nama bagi shalat tersebut .
‘U c Žhµ ‘Zw ‚t[LV mŸ˜L rPRS ‘U zp]Œ Žhµ JLNu : ÔTZ© U Xe}u : VeLZ}
OTZw ZnT†S JLZj …` ‘Zfs_ Ok` ·S rŒty ZjUu : VeLZ} ‚t[LV JPsL “vV Žh§LV
…k`u ·ik` XehŒ Xek•LV ‘Wu ¶][` •]ŠTU ·TW : rL XZ} ‘Zfs_ ‘†S Z§pU ¨f•L
‘W aRSU ¿ : XZ„S Vzœ•j mŸ«ŒU ZTZŠj ·sk` ·S OkP[S O¥– JTU •žžeS ·je} zœ•j
’Pœp “PS rL OTN{S “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ·P_ VzxS : XZ} Á ŽLZRŒ •V ƒZ¡
‘U ¨gU ¶ŸLV ‘ZŠnLV …j rkLW •]¡{S Ï Á Jsk` …j ·PyU ‘U ¨hŒ …pU ¿ : XZ} Žsg
rkP_ È€sj “Pv …kg ZinPvu “Pv “™ ŽPyu r€P\ Zi€€yu Z„S rkS ·P[p
Adapun shalatnya 0abi SA" di rumah 9Itban (in )alik juga
karena sebab tertentu ketika 9Itban berkata kepada 0abi SA":
¢Sungguh pandanganku dan aliran sungai menghalangiku
dengan masjid kaumku$ maka aku harap engkau datang ke
rumahku untuk shalat di tempat yang ku jadikan masjid.¢ )aka
beliau bersabda: ¢Cakukanlah Insya Allah .a9ala¢ ia berkata:
¢)aka Rasulullah SA" mendatangiku dan aku mengi5inkannya
masuk$ sebelum duduk ia bersabda: ¢+imanakah tempat yang
kamu suka untuk aku melaksanakan shalat di rumahmu¢ maka
aku menunjukan tempat yang aku suka beliau shalat. )aka
beliau shalat dan kami berbaris di belakangnya kemudian beliau
salam dan kamipun salam bersamaan dengan beliau .
…_ ‚Vu]LV ÉR` m][s\ZS Z˜kS ¶ˆZ«fLV Ý€Lu Z˜s[}u ‚t[LV mŸ© ayU VŸ˜S
VejZ„S Žh§LV ‹hfv ·sk` ·S ŽPy “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ‘W : XZ„S ‘Zfs_
VeP[S mƒVˆu
Ini adalah asal dari shalat &dluha* dan kisah tentangnya. Ca6ad
(ukhari lebih ringkas para pera2i dari 9Itban berkata :
2I
¢Sesungguhnya Rasulullah SA" shalat di rumahku shalat
dluha.¢ )aka mereka berdiri di belakangnya dan shalat .
z„p ‘U cW Žh§LV ·P[p “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ …Šp “L : ‹^•Z_ Xe} ZjUu
u rkP_ •V ŽPy rT†S ¨f•L OTZw ZnTW Z˜L rŒty ‘U ˆej¯V …k`U …j VŸ˜S rfkxj …j
…ksRwˆ rkS ŽP[S zœ•nLZ` Uz` ]€v …j z} VNW ‘Zw “Pv
Adapun ucapan Aisyah : Rasulullah SA" tidak shalat dluha kecuali apabila
beliau pulang dari bepergian% menunjukan dengan jelas bah2a shalat
ini dilaksanakan karena ada sebab tertentu yaitu jika beliau
pulang dari bepergian mulai ke masjid dan shalat dua raka9at .
•V ŽPy •V Xevˆ ŽPy Zj : ‹P•Z„LV Ž©u VŸ©u VŸ˜` •]f\U ‹^•Z_u rpz© ‘Zw VŸ˜S
rhsSu ]€v …j rjuz„w ¨f•` Z˜PRS rssf™U ¶ŸLZS Õ} Žh§LV ‚ty “Pv u rkP_
…` ´vep mVuˆ Zj JLŸwu rkS ‚t[PL ƒZf} zœ•j rTZkŒW JLŸwu mehTu e„L rŒˆZp®u
…`V OpUˆ : OLZ} ƒZ|R^LV Zis™zg ƒZ–ˆ …` ‹nPv Zi™zg ]Š` ·`U …` znhj Zi™zg ‰e„Rp
‚ty ·˜S ªy ‘W VŸ˜S a˜– ·`U qU]` ]^` ep …ksRwˆ Žh§LV ŽPy ŽSuU ·`U
ªs€LV ]Š^w Žh§LV O}u OR}u ]Š¡
Inilah tuntunan 0abi SA" dan Aisyah menghabarkan dengan
ungkapan bah2a Rasulullah SA" tidak pernah sekalipun shalat
dluha kecuali ada alasan tertentu seperti datang dari sa6ar$
karena kemenangan$ karena kunjungannya kepada satu kaum
dan sejenisnya. +emikian halnya dengan kedatangannya ke
masjid @uba untuk shalat di sana$ juga ri2ayat Dusu6 (in
Da93ub dari )uhammad (in Abi (akar dari Salamah (in Raja
dari Sya9tsa ia berkata : ¢Aku melihat Ibnu Abi Au6a shalat
dluha dua raka'at ketika mendapat kabar gembira terpenggalnya kepala Abu Jahal.
" 7ika hadits ini shahih itu adalah shalat syukur pada 2aktu
dluha seperti syukur ketika kemenangan .
mu]Šj JLN ‘W : a„Œ “L ·©u ¨fv ]kxL Z˜TeP[p qZiLV rPR€p ‘Zw Zj e© rs€T ¶ŸLVu
Z˜kLW ‰zTu Z˜` ·yuU z}u ¨fv ]kxL Z˜PRS rpz© …j …Šp “L …ŠLu rsi•L ´LZ«j cu
XZ} rij XzfLZw ·©u Z˜i_ ‹ki• rkS ‘†S akPLV Zk„` Z˜i_ ·ixs•p ‘Zwu Z˜kP_ Égu
Þ VˆeŠ¡ žVˆU uU ]wŸp ‘U žVˆU …nL ‹€P\ ˆZ˜iLVu akPLV aR– ¶ŸLV e©u ß : ŽLZRŒ
: ‘Z}]€LV * <2 Z„j Zn©zgU e„p Z€P\u Zµe_ : ‚žZs}u …•hLVu qZf_ …`V XZ} &
]\àV ·S mZ§} Zn©zgU ·S an_ rŒZS …nS rfgZy
²rang yang menolak bah2a tidaklah mereka shalat tanpa sebab
dan ia tidak mengatakan : ¢itu adalah makruh dan menyalahi
sunnah. Earena tuntunan 0abi SA" melakukannya dengan satu
sebab. (eliau me2asiatkan shalat ini dan mensunahkannya serta
menganjurkannya. Adalah beliau mencukupkan diri dengan
28
3iyamullail ini seperti badal pengganti. !irman Allah : +an
+ialah yang menjadikan malam dan siang pengganti bagi orang
yang ingin berd5ikir dan bersyukur &@S. Al-!ur3an : <2*. Ibnu
Abbas$ Al-'asan dan @atadah berkata: ¢sebagai pengganti
diantara siang dan malam$ maka yang terle2at beramal pada
salah satunya bisa dilakukan pada 2aktu lainnya .
‘Znh„p ‘Zsklj Zn˜T†S ˆZ˜iLVu akPLV VŸ© ·S V]k\ “ŠLZn_U …j • Vuž{S : ‚žZs} XZ}
ep ŽLW že_ej aŠ` ‘Z¥kœpu zpz– aw ‘ZkPfpu zkR` aw ‘Z`]„pu “˜LZ–~ ŽLW qZiLV
‹jZk„LV
‚t[LV ·isŒZS : XZ„S ri_ •V ·µˆ ‰Zl«LV …` ]n_ ŽLW a–ˆ ƒZ– : Èk„¡ XZ}u
ˆZ˜iLVu akPLV aR– a– u ¬_ •V ‘†S dˆZ˜T ·S JsPkL …j JŒZS Zj dˆžU : XZ„S ‹PkPLV
VˆeŠ¡ žVˆU uU ]wŸp ‘U žVˆU …nL ‹€P\
@atadah berkata: ¢Caksanakanlah karena Allah amal kebajikan
pada 2aktu malam dan siang hari$ karena keduanya adalah yang
bisa mengangkat dan menghinakan manusia sampai 2aktunya$
keduanya mendekatkan yang jauh$ menghancurkan segala yang
baru$ keduanya datang dalam setiap perjanjian hingga hari
Eiamat .
Sya3i3 berkata: ¢Seseorang datang kepada #mar (in Ehattab
RA dan berkata: ¢aku terle2at melakukan shalat malam¢ maka
#mar berkata: ¢Cakukanlah apa yang terle2atkan pada malam
harimu di siang harimu karena sesungguhnya Allah A55a "a
7alla menjadikan malam dan siang sebagai pergantian bagi
orang yang ingin berd5ikir dan bersyukur ¢.
Z˜kP[p ‘Zw qZf_ …`V ‘†S VŸ© ŽP_ Xzp “˜i_ •V ·µˆ ‹`Zh[LV aRSu : VeLZ}
rkŒ{p ‘Zwu Z©ty ƒZf} zœ•j ŽŒU VN†S Z˜kP[p c ]n_ …`V ‘Zwu ‚]^_ Z˜_zpu Zjep
‹`esŠnLZw Z˜kP_ Ve-SZhp ‘U ‘e©]Šp VeTZw : ˆe[ij …_ ‘Zk€v XZ}u Ofv aw
‘e_zpu ‘eP[pu
XZ„S Zn«µ ‘Zw ˆZ[T¯V …j t–ˆ ‘U ’TU …_ ªkh[LV ¦pzhLV VŸ© …ju : VeLZ}
•V ŽPy ·fiPL •i[S JRj ·PyU ‘U •klsvU c ·TW : “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiPL
…ksRwˆ rkP_ ŽP[S ƒZn` ]k[g ¾]Ê rL ª§Tu rsk` ŽLW mZ_žu ZjZRÊ “Pv u rkP_
¶ˆZ«fLV mVuˆ ekLV JLN ]k• Žh§LV ŽPy rspUˆ Zj : ’TU XZ}
-erbuatan para shahabat RA menunjukan hal itu. Ibnu Abbas
shalat satu hari dan meninggalkannya sepuluh hari. Ibnu #mar
tidak melakukan shalat dluha$ ketika datang ke masjid @uba ia
melakukannya$ ia datang setiap hari Sabtu. Su6yan berkata dari
1=
)anshur: ¢)ereka membenci &shalat dluha* dilakukan seperti
shalat 2ajib maka mereka shalat dan mereka meninggalkannya .
#ntuk menunjukan hal ini terdapat hadits shahih dari Anas$ ¢Ada
seorang laki-laki yang berbadan besar dari Eaum Anshar berkata kepada 0abi
shallallahu 9alaihi 2asallam£ ¢Aku tidak dapat shalat bersama anda¢. Eemudian ia
menyiapkan makanan untuk 0abi shallallahu 9alaihi 2asallam$ lalu dia mengundang
(eliau shallallahu 9alaihi 2asallam ke rumahnya$ kemudian (eliau memercikkan air
pada sisi tikar lalu (eliau shallallahu 9alaihi 2asallam shalat dua raka9at diatasnya¢.
Anas bin )alik radliallahu 9anhu berkata: ¢Aku belum pernah melihat (eliau
mengerjakannya kecuali pada hari itu¢. 'R. (ukhari .
ZjUu Xe„LV VŸ© ŽP_ cW XzŒ c Z©z–u ‹`Zh[LV ˆZ™~u ‹_eS]nLV ¦pžZg¯V aj{Œ …ju
c ˆN ·`Uu ‚]p]© ·`U ¦pzhw Z˜ij ªkh[LZS Z˜` ‹kyeLVu Z˜kS ¨k•]sLV ¦pžZgU
Z`U ‘U —uˆ z} rT¯ JLŸ` ‚]p]© Z`U ŽyuU ZnTWu zgU aŠL ‹fŒVˆ ‹iv Z˜TU ŽP_ Xzp
akPLV Zk} …j cz` Žh§LZ` m]j{S ‚t[LV ŽP_ akPLZ` ¦pzhLV qˆž ˆZs«p ‘Zw ‚]p]©
‹`Zh[LV ]•Zvu ]n_u ]Š` Z`U JLŸ` ]j{p “Lu ]Œep Žsg Zip cU m]jU VŸ˜Lu
Setelah menganalisa hadits-hadits yang mar6u9 dan atsar
shahabat yang ada semuanya menunjukan hal ini. Adapun
hadits-hadits tentang anjuran dan 2asiat shalat dluha$ maka
yang shahih adalah hadits Abu 'urairah dan Abu +5ar yang
tidak menunjukan bah2a shalat dluha itu sunnah ratibah &sunat
yang selalu dilaksanakan* bagi setiap orang .
Abu 'urairah diberi 2asiat demikian karena diketahui dalam
satu ri2ayat bah2a ia memilih untuk belajar hadits pada 2aktu
malam hari dibanding melaksanakan shalat$ maka 0abi SA"
menyuruhnya untuk shalat dluha sebagai ganti dari 3iyamullail
dan karenanya ia disuruh agar tidak tidur dulu sebelum shalat
2itir dan perintah itu tidak diberikan kepada Abu (akar$ #mar
maupun shahabat lainnya .
Hadits2 ttg shalat dluha
1. Hadits2 a!g shahih
a. Ya!g "#!gi!di$asi$a! Na%i SA& shalat DI
&AKTU dluha ' 2 (a$a)at
' * (a$a)at
11
' + (a$a)at
%. Ya!g "#!gi!di$asi$a! Na%i SA& tida$
shalat dluha
' K#ti$a %#,#(gia!
' K#ti$a "u$i" -tida$ sa.a(/
' Dala" hadits2 shahih shalat dluha da! shalat
"ala" "#!ggu!a$a! $ali"at su%hah -%#(tas%ih/
da! i!i "#!u!0u$a! %ah1a shalat t#(s#%ut s#%agai
d2i$i( da! su$u( -Lihat QS. Al'Dluha 3 QS. Al'
4u(5a!6 7+'82/
+an berta2akkallah kepada Allah Dang
'idup &Eekal* Dang tidak mati$ dan
bertasbihlah dengan memuji-0ya. +an
cukuplah +ia )aha )engetahui dosa-
dosa hamba-hamba-0ya$
9
:
;
<
=
>
? @A
<
B < C
>
D
E
F
<
G
<
H
<

I
>
J
:
K
<
H
<
L
M
FN
M
O
<
P QR
S
=
E
?
T
S
U
S
@V<D
<
H
<
W
S
X
S
N
>
;
<
U
S

?Y
Z
[J
S
\< W
S
]
S
^J
<
B
S
_
S
F`
M
R M U
S
?I
Dang menciptakan langit dan bumi dan
apa yang ada antara keduanya dalam
enam masa$ kemudian +ia bersemayam
di atas Arasy$ &+ialah* Dang )aha
-emurah$ maka tanyakanlah &tentang
Allah* kepada yang lebih mengetahui
&)uhammad* tentang +ia.
a
<
A
<
\< QR
S
=
E
?
b
<
c
>
d?H
<
L
S
?H
<
^N
<
e
E
=?
f
S
g
E
K
S
9h
S
^N
<
i
M
j
<
[
>
U
<
^k
<
H
<

@A
<
B < lF
<
g
<
K
>
? m
E
n
M
o
p
^O
E
q
<

r
M
N
<
s
>
Y
E
=? t
S
Y
>
u
<
=
>
?
?Y
Z
[J
S
\< T
S
U
S
v
>
w
<
K
>
^h
<
?8
+an apabila dikatakan kepada mereka:
¢Sujudlah kamu sekalian kepada Dang
)aha -enyayang¢$ mereka menja2ab:
¢Siapakah yang )aha -enyayang ituF
Apakah kami akan sujud kepada .uhan
Dang kamu perintahkan kami &bersujud
kepada-0ya*F¢$ dan &perintah sujud itu*
menambah mereka jauh &dari iman*.
m
M
i
M
=
<
C
<
[x
S
?y <z
S
H
<

r
S
N
<
s
>
Y
E
A=
S
?HX
M
{
M
K
>
?
r
M
N
<
s
>
Y
E
=? ^k
<
H
<
?F=
M
^x
<

^`
<
Y
M
k
M
w
>
G
<
^N
<
=
S
X
M
{
M
e
>
`
<
q
<

<=
12
?c
Z
FVM`
M
m
>
|
M
]
<
?}
<
H
<
)aha Suci Allah yang menjadikan di
langit gugusan-gugusan bintang dan +ia
menjadikan juga padanya matahari dan
bulan yang bercahaya.
9h
S
C
<
u
<
~
<
QR
S
=
E
? •
<
c
<
^J
<
G
<

C
<
u
<
~
<
H
<
^~
Z
HY
M
U
M
€S^N
<
e
E
=?
?Y
Z
N
<
x
<
H
<
^~
Z
?Y
<
K
S
^i
<
[h
S

?Y
Z
[j
S
k
M
<1
+an +ia &pula* yang menjadikan malam
dan siang silih berganti bagi orang yang
ingin memgambil pelajaran atau orang
yang ingin bersyukur.
C
<
[
>
A
E
=? C
<
u
<
~
<
QR
S
=
E
? F
<
|
M
H
<

]
<
?c
<
q
<
r
>
N
<
=
S
f
Z
V<A
>
\
S
c
<
^i
<
j
E
=?H
<

]
<
?c
<
q
<
H
>
q
<
Y
<
D
E
R E O
<

>
q
<

?c
Z
F‚
M
ƒM
' „asulullah SA& tida$ ,#(!ah lu,ut da(i d2i$i( da!
su$u(… %ai$ sia!g "au,u! "ala"… %ai$ s#da!g
"u$i" "au,u! sa.a( di (u"ah atau di "as0id.
' P#!0#lasa! t#!ta!g ta†a(udl -,#(t#!ta!ga!/ dala"
hadits shahih6
1. Hadits Aisah d#!ga! 0ala! tha(i5at 0a"†I
-$‡!ˆ#(g#!si/ !a"u! %u$a! "#!0adi$a!!a
s#%agai shalat su!!ah g t#(s#!di(i da!
dida1a"$a! t#ta,i "#!#(a!g$a! %ah1a Na%i SA&
tida$ shalat -su%hah/ di 1a$tu dluha sa"a s#$ali…
$a(#!a Aisah "#!g#tahui %ah1a Na%i SA& s#lalu
"#la$sa!a$a! shalat "ala" da! 1iti( $#ti$a
"u$i" da! sa.a(. Ada,u! Aisah s#!di(i di dala"
(i1aat shalat "ala" Na%i SA& dala" $#adaa!
tidu(… "a$a Na%i SA& "#"%ia($a!!a u!tu$
shalat -su%hah/ di 1a$tu dluha.
11
2. Hadits A%u Hu(ai(ah 6 Adapun hadits-hadits tentang
anjuran dan 2asiat shalat dluha$ maka yang shahih adalah hadits
Abu 'urairah dan Abu +5ar yang tidak menunjukan bah2a
shalat dluha itu sunnah ratibah &sunat yang selalu dilaksanakan*
bagi setiap orang.
Abu 'urairah diberi 2asiat demikian karena diketahui dalam
satu ri2ayat bah2a ia memilih untuk belajar hadits pada 2aktu
malam hari dibanding melaksanakan shalat$ maka 0abi SA"
menyuruhnya untuk shalat dluha sebagai ganti dari 3iyamullail
dan karenanya ia disuruh agar tidak tidur dulu sebelum shalat
2itir dan perintah itu tidak diberikan kepada Abu (akar$ #mar
maupun shahabat lainnya.
‰. Hadits U""u Ha!i 6 ¢Shalatnya 0abi SA" pada hari
6utuh makkah I raka9at pada 2aktu dluha itu karena sebab
kemenangan dan sunnah kemenangan ialah dengan shalat I
raka9at$ dan para pemimpin menamainya dengan shalat al-!ath.
At-.habary menyebutkan dalam tarikhnya dari Asy-Sya9by ia
berkata: ¢ketika Ehalid (in "alid menaklukan 2ilayah 'irah$
ia shalat Al-!ath I raka9at$ ia tidak salam &dalam I raka9at itu*
kemudian ia berpaling.
#ngkapan #mmu 'ani bah2a itu dluha dimaksudkan adalah
2aktu pelaksanaan shalat ini pada saat dluha bukan menunjukan
nama bagi shalat tersebut.
' Ji$a "#",#(hati$a! 0u"lah (a$a)at shalat dluha
Na%i SA& g shahih 0u"lah!a sa"a d#!ga!
(a$a)at 5ia"ullail s#lai! 1iti(.
' Shalat'shalat di 1a$tu dluha 6 -1/ Shalat Š Su%hah
-d2i$i(/ 0i$a 5ia"ullail t#(l#1at da! -2/ Shalat
4athu -Su$u(/ atau ada s#%a% t#(t#!tu
-"#!gu!0u!gi t#",at g di0adi$a! "as0id… ,ula!g
da(i sa.a(/
KESIMPULAN SEMENTA„A6
1:
' Di 1a$tu dluha ada shalat su!!ah aitu
-1/ ,#!gga!ti 5ia"ullail 0i$a t#(l#1at da! -2/
$a(#!a ada s#%a% t#(t#!tu.
' Shalat dluha s#‹a(a $husus a!g
dida1a"$a! tida$ ada dala" su!!ah shahihah
atau "#!u(ut istilah I%!u U"a(… Bid)ah.
BAHAN2 KAJIAN
Hadits yang Memicarakan Shalat Tasih
+ari Ibnu Abbas bah2a Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada
4Abbas bin Abdul )utthalib$
JK LMNK OK PQRK SK OK TQ UK VNK WM XY Z[K \M ]K ^Q _K JK `M a b RK SQ UK cK UK dK efbgQ UK cK UK JK hb iKjQ UK cK UK JK klM _Q Ub cK UK mb Zno _K ZpK qb Zfo_K ZpK
]K ^Q _K rb sKkKTMtK _K uK mb ]o vM mb ]K kfMwK uK mb ]K kxM yK mb zK nQ _K uK mb {KlK \K rb |KpzM gK uK rb nK pzM }K mb ]K \M ~uK rb LKuo UK JK fKTQ NK JK LK •ob V ]K €K•K
ŽSM ‚M ƒK V]K „ M LQV …K jM OK •Q ]K SK VNK †MSK ‚‡ ˆK evb uK ‰M ZsKŠM LQV ‹K hK ŒMZSK ‹Y RK wQ ˆK a• wb ŽSM Ub]K „Q ŒK •Y ZRK wK ˆK •K `KˆQ UK ŽK P•[K Œb ‘Q UK XY Z[K \M
“o ™b ‚‡ ]o jK ‚K ]K ^Q _K ’K nQ \K ]b fKwQ UK •ob VuK •ob V co WM rK LKWM cK uK •oMM zb nQ hK LQVuK •oM V ‘K ZhK fQ vb OK PQ}b “” •MZ}K OK TQ UKuK ‹Y RK wQ ˆK XM uo UK
Z˜K Lbe„bsKSK Vz‡ –M ZvK —eM ˜Q ŒK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bsKSK š M ewb ]› LV …K jM JK vK UQˆK •b SK ]Q ŒK “o ™b V]‡ ^Q _K •” wM VˆK OK TQ UKuK Z˜K Lbe„bsKSK •b wK ]Q ŒK
•b SK ]Q ŒK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bsKSK zb œb •Q ŒK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bsKSK žM eœb •› LV …K jM JK vK UQˆK •b SK ]Q ŒK “o ™b V]‡ ^Q _K z” –M ZvK OK TQ UKuK
OK RQ lK sKv Q V ‘M WM •Y ZRK wK ˆK •M `KˆQ UK ŽSM JK LMNK ab RK €Q ŒK ‹Y RK wQ ˆK a• wb ŽSM ‘K eRb fQ vK uK ’” nQ \K JK LMŸK SK V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bsKSK JK vK UQˆK
‚ ‡ ]o jK ]Y ˜Q ¡K a• wb Ž€M SK aQ RK €Q ŒK “Q LK ‘Q †MSK ‚‡ ]o jK ‹Y RK nb –b a• wb Ž€M SK aQ RK €Q ŒK “Q LK ‘Q †MSK aQ RK SQ ZSK ‚‡ ]o jK Y eQ pK a• wb ŽSM Z˜K kKP•[K Œb ‘Q UK
‚‡ ]o jK dK ]M nb _b Ž€M SK aQ RK €Q ŒK “Q LK ‘Q †MSK ‚‡ ]o jK ‹Y iKvK a• wb Ž€M SK aQ RK €Q ŒK “Q LK ‘Q †MSK
¢"ahai Abbas$ 2ahai pamanku$ sukakah paman$ aku beri$ aku karuniai$ aku beri
hadiah istime2a$ aku ajari sepuluh macam kebaikan yang dapat menghapus sepuluh
macam dosaF 7ika paman mengerjakan ha itu$ maka Allah akan mengampuni dosa-
dosa paman$ baik yang a2al dan yang akhir$ baik yang telah lalu atau yang akan
datang$ yang di sengaja ataupun tidak$ yang kecil maupun yang besar$ yang samar-
samar maupun yang terang-terangan. Sepuluh macam kebaikan itu ialah£ ¢-aman
mengerjakan shalat empat raka9at$ dan setiap raka9at membaca Al !atihah dan surat$
apabila selesai membaca itu$ dalam raka9at pertama dan masih berdiri$ bacalah£
¢Subhanallah 2al hamdulillah 2alaa ilaaha illallah 2allahu akbar &)aha suci Allah$
segala puji bagi Allah$ tidak ada ilah selain Allah dan Allah )aha besar* ¢ sebanyak
lima belas kali$ lalu ruku9$ dan dalam ruku9 membaca bacaan seperti itu sebanyak
sepuluh kali$ kemudian mengangkat kepala dari ruku9 &i9tidal* juga membaca seperti
itu sebanyak sepuluh kali$ lalu sujud juga membaca sepuluh kali$ setelah itu
mengangkat kepala dari sujud &duduk di antara dua sujud* juga membaca sepuluh
kali$ lalu sujud juga membaca sepuluh kali$ kemudian mengangkat kepala dan
1?
membaca sepuluh kali$ Salim bin Abul 7a9d jumlahnya ada tujuh puluh lama kali
dalam setiap raka9at$ paman dapat melakukannya dalam empat raka9at. 7ika paman
sanggup mengerjakannya sekali dalam sehari$ kerjakanlah. 7ika tidak mampu$
kerjakanlah setiap jum9at$ jika tidak mampu$ kerjakanlah setiap bulan$ jika tidak
mampu$ kerjakanlah setiap tahun sekali. +an jika masih tidak mampu$ kerjakanlah
sekali dalam seumur hidup.¢ 2H1. Au Daud n*. "#6.4
+ari Anas bin )alik bah2asannya #mmu Sulaim berpagi-pagi menemui 0abi
shallahu 9alaihi 2a sallam seraya berkata$ ajarilah saya beberapa kalimat yang saya
ucapkan didalam shalatku$ maka beliau bersabda$
ŽSMuK XK Z}K .¤ “Q RK TK “Q RK TK Xb e„bpK OM ¥Q ¡M ZjK ŽPMvK “o ™b V]‡ ^Q _K rM pzM nK gQ VuK V]‡ ^Q _K •oK V ŽhM f•vK uK V]‡ ^Q _K •oK V —]M f•wK
¦b pzM gK Ž•K k_M e`bUK XK Z}K .•Y SM VˆK Ž`MUKuK qY Zfo_K …M `Q aM §Q €K LQVuK u]Y nQ _K …M `Q •oM V zM fQ _K uK qY Zfo_K …M `Q V …M _K ‰M ZfKLQV
‚M tK yK ŽSM ¦Y pzM gK ]b kQ •K -“Pvu rkP_ •V ŽPy- Ž• fMioLV …M _K —K uM ˆb zQ }KuK .¨” p]M •K …” •K gK ¦” pzM gK ’Y TKUK
ªM kfM•Q soLV ‚K tK yK “M PQRM LQV aM ©Q UK …Q jM zY gM VuK ]b kQ •K uK dM ˆK ZfKnb LQV …b `Q V —UKˆK zQ }KuK .ƒ Y ŽQ ¡K ]b kfMwK rb iQ jM ª› [M pK cK uK ªM kfM•Q soLV
…M _K d M ˆK ZfKnb LQV …K `Q •oM V zK fQ _K Ob LQ{KvK XK Z}K ¨Y ©Q uK e`bUK ZiK™Kzo gK ‚K zK fQ _K …b `Q zb nK gQ UK ZiK™Kzo gK .rM kSM aK §Q €KLQV Vu]b wK NK uK
cK uK dK z› –K ŽLKZRK ŒKuK JK nb vQ V dK ˆK ZfKŒKuK dK zM nQ hK `MuK “o ˜b PoLV JK TKZhK fQ vb Xb e„bpK “o ™b ]b f•ŠK pb XK Z„K SK Z˜K kSM ªb fo•K pb ŽsMLoV ‚M tK [o LV
Ub]K „Q pKuK Nb eo RK sKpK “o ™b ]b fKwQ UK •ob VuK •ob V co WM rK LKWM cK uK •oMM zb nQ hK LQVuK •oM V ‘K ZhK fQ vb ‚‡ ]o jK ‚K ]K ^Q _K ’K nQ \K Xb e„bpK “o ™b dK ]b kQ •K rK LKWM
cK uK •oMM zb nQ hK LQVuK •oM V ‘K ZhK fQ vb •Y V]o jK ]K ^Q _K Xb e„bpK “o ™b ‚‡ ˆK evb uK ‰M ZsKŠM LQV ‹K hK ŒMZSKuK &“M kgM ]o LV …M nK gQ ]o LV •oM V “M •Q `M*
zb œb •Q pK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK šM ewb ]› LV …K jM rb vK UQˆK •b SK ]Q pK “o ™b .V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK •b wK ]Q pK “o ™b ]b fKwQ UK •ob VuK •ob V co WM rK LKWM
ŽPK_K •Y ZRK wK ˆK •K `KˆQ UK ŽP•[K pb V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK ‹K kKTMZ|oLV zb œb •Q pK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK rb vK UQˆK •b SK ]Q pK “o ™b V]‡ ^Q _K Z˜K Lbe„bkKSK
“o ™b Ub]K „Q pK “o ™b ‹‡ hK kfM•Q ŒK ‚K ]K ^Q _K ’K nQ «K `M ‹Y RK wQ ˆK a• wb ŽSM UbzK fQ pK ‹Y RK wQ ˆK a• wb ŽSM ‹‡ hK kfM•Q ŒK ‘K eRb fQ vK uK ’” nQ \K JK LMŸK SK VŸK ©K
‘Q WMuK “K PovK ƒK Z¡K ‘Q †MSK Vˆ‡ Z˜K TK ŽPoyK ‘Q WMuK …M kQ sKRK wQ ]o LV ŽSM “K P••K pb ‘Q UK Žo LKWM ¨› gK {KSK t‡ kQ LK ŽPoyK ‘Q †MSK V]‡ ^Q _K ªb f••K pb
ŽSM UbzK fQ pK XK Z}K rb ToUK •oM V zM fQ _K …Q _K ‹K jK ®Q ˆM Ž`MUK …b `Q ¬M p¬M RK LQV zb fQ _K ŽTM]K fK\Q UKuK ¨Y ©Q uK e`bUK XK Z}K .“Q P••K pb “Q LK ƒ K Z¡K
XK Z}K .•M ZhK kfM•Q soLV ªb f••K pb “o ™b Z™‡tK ™K ŽPK_Q ¯K V ŽK `•ˆK ‘K ZhK fQ •b `M žM eœb •› LV ŽSMuK “M k-M RK LQV ŽK `•ˆK ‘K ZhK fQ •b `M šM ewb ]› LV
zM fQ RK LM Ob PQ}b XK Z}K ‹K jK ®Q ˆM Ž`MUK …b `Q V eK ©b uK ¬M p¬M RK LQV zb fQ _K ŽTM]K fK\Q UK XK Z}K ‹K RK jQ ®K …b `Q ¨b ©Q uK ZiK™Kzo gK uK ‚K zK fQ _K …b `Q zb nK gQ UK
.‹Y hK kfM•Q ŒK ‹M •KZnM ™btK ™K ŽK ©M ZnK ToWM cK XK Z}K V]‡ ^Q _K V]‡ ^Q _K eM ˜Q •o LV ŽM ŒKzK œQ vK ŽSM ªb f••K pb Z˜K kSM Z˜K vK ‘Q WM dM ˆK ZfKnb LQV …M `Q •oM V
¢(ertakbirlah kepada Allah sebanyak sepuluh kali$ bertasbihlah kepada Allah sepuluh
kali dan bertahmidlah &mengucapkan alhamdulillah* sepuluh kali$ kemudian
memohonlah &kepada Allah* apa yang kamu kehendaki$ niscaya +ia akan menja2ab:
ya$ ya$ &Aku kabulkan permintaanmu*.¢ &pera2i* berkata$ dalam bab ini &ada juga
ri2ayat -pent* dari Ibnu Abbas$ Abdullah bin Amru$ Al !adll bin Abbas dan Abu
Ra6i9. Abu Isa berkata$ hadits anas adalah hadits hasan gharib$ telah diri2ayatkan dari
0abi Shallahu 9alaihi 2a sallam selain hadits ini mengenai shalat tasbih$ yang
kebanyakan &ri2ayatnya* tidak shahih. Ibnu )ubarrak dan beberapa ulama lainnya
berpendapat akan adanya shalat tasbih$ mereka juga menyebutkan keutamaan shalat
tasbih. .elah mengabarkan kepada kami Ahmad bin 9Abdah .elah mengabarkan
kepada kami Abu "ahb dia berkata$ saya bertanya kepada Abdullah bin Al )ubarak
tentang shalat tasbih yang didalamnya terdapat bacaan tasbihnya$ dia menja2ab$ ia
bertakbir kemudian membaca S#('AA0AEA ACCA'#))A "A (I'A)+IEA
"A .A(AARAEAS)#EA "A .A9ACA 7A++#EA "ACAA ICAA'A
/'AIR#EA kemudian dia membaca S#('AA0ACCA' "AC'A)+#CICCA'
"A CAAICAA'A ICCACCA' "ACCA'# AE(AR sebanyak lima belas kali$
kemudian ia berta9a2ud5 dan membaca bismillah dilanjutkan dengan membaca surat
Al 6atihah dan surat yang lain$ kemudian ia membaca S#('AA0ACCA'
"AC'A)+#CICCA' "A CAAICAA'A ICCACCA' "ACCA'# AE(AR
1<
sebanyak sepuluh kali$ kemudian ruku9 dan membaca kalimat itu sepuluh kali$ lalu
mengangkat kepala dari ruku9 dengan membaca kalimat tersebut sepuluh kali$
kemudian sujud dengan membaca kalimat tersebut sepuluh kali$ lalu mengangkat
kepalanya dengan membaca kalimat tersebut sepuluh kali$ kemudian sujud yang
kedua kali dengan membaca kalimat tersebut sepuluh kali$ ia melakukan seperti itu
sebanyak empat raka9at$ yang setiap satu raka9atnya membaca tasbih sebanyak tujuh
puluh lima kali$ disetiap raka9atnnya membaca lima belas kali tasbih$ kemudian
membaca Al !atehah dan surat sesudahnya serta membaca tasbih sepuluh kali-
sepuluh kali$ jika ia shalat malam$ maka yang lebih disenagi adalah salam pada setiap
dua raka9atnya. 7ika ia shalat disiang hari$ maka ia boleh salam &di raka9at kedua* atau
tidak. Abu "ahb berkata$ telah mengabarkan kepadaku 9Abdul 9A5i5 bin Abu Ri5mah
dari Abdullah bah2a dia berkata$ se2aktu ruku9 hendaknya dimulai dengan bacaan
S#('AA0A RA((IDAC 9A+°II)I$ begitu juga 2aktu sujud hendaknya dimulai
dengan bacaan S#('AA0A RA((IDAC A9CA sebanyak tiga kali$ kemudian
membaca tasbih beberapa kali bacaan. Ahmad bin 9Abdah berkata$ .elah
mengabarkan kepada kami "ahb bin °am9ah dia berkata$ telah mengabarkan
kepadaku 9Abdul 9A5i5 dia adalah Ibnu Abu °irmah$ dia berkata$ saya bertanya
kepada Abdullah bin )ubarak$ jika seseorang lupa &2aktu mengerjakan shalat tasbih*
apakah ia harus membaca tasbih pada dua sujud sah2i sebanyak sepuluh kali-sepuluh
kaliF +ia menja2ab$ tidak$ hanya saja &semua bacaan tasbih pada shalat tasbih* ada
tiga ratus kali. 2H1. Tirmid¹i n*. '5"4
Eedua hadits di atas adalah hadits yang menjelaskan tata cara shalat tasbih. Intinya$
shalat tasbih dilakukan dengan : raka,at. #lama Sya6i,iyah berpendapat bah2a shalat
tasbih jumlahnya empat raka,at dan tidak boleh lebih dari itu. 7ika di siang hari$ maka
dilakukan dengan sekali salam. 7ika di malam hari$ maka dilakukan dengan dua kali
salam &setiap dua raka,at salam*. Shalat ini a6dholnya dilakukan sehari sekali. 7ika
tidak bisa$ maka dilakukan setiap 7um,atnya &sepekan sekali*. 7ika tidak bisa lagi$
maka sebulan sekali. 7ika tidak bisa pula$ maka setahun sekali. 7ika tidak bisa lagi$
maka seumur hidup sekali. +emikian pendapat ulama yang menganjurkan atau
membolehkan shalat tasbih.Á1¿
Ãerselisihan Ulama Mengenai Shalat Tasih
-ara ulama berselisih pendapat mengenai disunnahkannya shalat tasbih. Sebab
perselisihan mereka berasal dari shahih atau tidaknya hadits yang membicarakan
shalat tersebut.
Ãenda®at ®ertama: Shalat tasih disunnahkan. -endapat ini adalah pendapat
sebagian ulama Sya6i,iyah. An 0a2a2i dalam sebagian kitabnya menyatakan bah2a
shalat tasbih adalah sunnah hasanah. Calu beliau berdalil dengan hadits yang
membicarakan tentang shalat tasbih.
Ãenda®at kedua: Shalat tasih tidak menga®a dilakukan± artinya di*lehkan.
#lama yang berpendapat seperti ini mengatakan$ Seandainya hadits tentang shalat
tasbih tidaklah shahih$ maka ini adalah bagian dari hadits yang membicarakan tentang
6adhilah amal &keutamaan amalan*$ maka tidak mengapa jika menggunakan hadits
dho,i6.%
1A
Ãenda®at ketiga: Shalat tasih tidak disyariatkan. An 0a2a2i dalam Al )ajmu,
mengatakan$ .entang disunnahkannya shalat tasbih$ maka itu adalah pendapat yang
kurang tepat karena haditsnya adalah hadits yang dho,i6. Shalat tasbih pun adalah
shalat yang berbeda dengan shalat biasanya karena tata caranya yang berbeda. ²leh
karena itu$ tepatnya shalat tersebut tidak berdasar dari hadits dan tidak satu pun hadits
shahih yang membicarakannya.% Á2¿
Sebagaimana dinukil oleh Ibnu @udamah dalam Al )ughni$ Imam Ahmad pernah
berkata$ .idak ada yang mengagumkanku &pada shalat tasbih*.% Ada yang bertanya$
)engapa engkau tidak menyukai shalat tasbihF% (eliau mengatakan$ .idak ada satu
pun hadits shahih yang benar membicarakan tentang shalat itu.% Calu beliau berisyarat
dengan tangannya$ tanda mengingkari shalat tersebut.Á1¿ Á:¿
Ãenilaian Ulama Mengenai Status Hadits Shalat Tasih
Ibnul 7au5i memasukkan hadits tentang shalat tasbih dalam Al Mawdhu’aat
&kumpulan hadits-hadits maudhu, atau palsu*.
Ibnu 'ajar dalam At Talkhish menyatakan$ Dang benar seluruh jalan yang
membicarakan hadits tersebut dho,i6. 'adits Ibnu 4Abbas memang mendekati syarat
hasan. Akan tetapi hadits tersebut mengalami syad5 &menyelisihi pero2i yang lebih
kuat* karena adanya pero2i yang bersendirian tanpa adanya syahid &hadits pendukung
* yang dapat teranggap. Shalat ini pun menyelisihi shalat lainnya yang biasa
dilakukan.%
Ibnu .aimiyah dan Al )i55i mendho,i6kan hadits ini. Sedangkan Imam Ad5 +5ahabi
ta2a33u6$ tidak komentar apa-apa. +emikian dikatakan Ibnu 4Abdil 'adi dalam
Ahkamnya.Á?¿
Al Cajnah Ad +aimah lil (uhuts Al 4Ilmiyyah 2al I6ta, menyatakan$ Shalat tasbih
adalah shalat yang tidak dianjurkan karena haditsnya tidaklah shahih. (ahkan hadits
tersebut munkar dan sebagian ulama memasukkan dalam hadits maudhu, &hadits
palsu*.%Á<¿
Sedangkan ada pendapat yang berbeda dalam menilai status hadits shalat tasbih yang
dipilih oleh ahli hadits abad ini$ Syaikh )uhammad 0ashiruddin Al Albani
rahimahullah. +alam beberapa tempat$ beliau rahimahullah menshahihkan hadits
tentang shalat tasbih. (eliau juga memiliki kitab tersendiri yang menjelaskan status
hadits tentang shalat tasbih$ yaitu kitab At Tawshih li Bayani Sholatit Tasbih%.
Ãenutu®
-endapat yang lebih menenangkan hati penulis dalam masalah ini adalah pendapat
yang menyatakan lemahnya hadits yang membicarakan shalat tasbih karena yang
menilai demikian adalah keanyakan ulama yang ®akar di dalamnya. +itambah
pula bah2a tata cara shalat tasbih berbeda dengan cara shalat yang biasa dilakukan.
Akan tetapi$ siapa yang memilih pendapat ulama yang menshahihkan hadits tersebut
kami hargai. +an silakan ia beramal dengannya jika memang ia yakini keshahihan
1I
haditsnya. 0amun tentu saja ini didasari ilmu bukan hanya memperturutkan ha2a
na6su belaka.
Sedangkan pendapat yang menyatakan bah2a shalat tasbih itu boleh-boleh saja
dilakukan$ 2alaupun haditsnya dho,i6$ maka cukup kami sanggah dengan ucapan Ibnu
.aimiyah$ 'adits dho,i6 bisa diri2ayatkan namun dalam masalah targhib dan tarhib
&memotiGasi dan menakut-nakuti* saja. 'adits dho,i6 bukanlah diri2ayatkan untuk
menyebutkan sunnahnya suatu amalan.%ÁA¿
.idak tepat pula jika shalat tasbih ini dikhususkan pada malam 7um,at saja$ atau pada
malam keduapuluh tujuh di bulan Ramadhan sebagaimana dipraktekkan di sebagian
tempat. -engkhususan seperti ini tentu saja butuh dalil yang shahih.ÁI¿
)asih banyak sekali shalat sunnah yang bisa diamalkan$ ada shalat +huha$ shalat
"itir dan shalat .ahajud. 7ika kita mencukupkan diri dengan shalat yang shahih
seperti ini$ sebenarnya sudah mencukupi dan juga bisa meraih pahala yang melimpah
ruah.
+emikian sajian dari kami kepada pengunjung rumaysho.com sekalian. Semoga Allah
memberi tau6ik.
Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat.

+iselesaikan di -anggang$ /E$ 11 Sya,ban 1:11 ' &21/=A/2=1=*
-enulis: )uhammad Abduh .uasikal
Artikel 222.rumaysho.com
Á1¿ Al )a2su,ah Al !i3hiyah$ 2/8<:A$ Asy Syamilah.
Á2¿ Al )ajmu,$ Dahya bin Syar6 An 0a2a2i$ :/?:$ )a23i, Da,sub.
Á1¿ Al )ughni$ Ibnu @udamah Al )a3disi$ 1/12:$ )a23i, Al Islam.
Á:¿ Cihat perselisihan ulama ini dalam Al )a2su,ah Al !i3hiyah$ 2/8<:?-8<:<.
Á?¿ Cihat .uh6atul Ah2ad5i$ )uhammad 4Abdurrahman 4Abdurrahim Al
)ubarak6uri$ 2/:I?-:81$ +arul Eutub Al 4Ilmiyyah.
Á<¿ !ata2a Al Cajnah Ad +aimah lil (uhuts Al 4Ilmiyyah 2al I6ta,$ pertanyaan
kedelapan$ no. 21:1$ I/1<?.
ÁA¿ )ajmu, Al !ata2a$ Ibnu .aimiyah$ 1I/<I$ +arul "a6a,.
18
ÁI¿ Cihat Shahih !i3h Sunnah$ Abu )alik$ 1/:28$ )aktabah At .au6i3iyah.

¤:uw9@ xˆX a v:>=9@ ¤:uV Ho`A e\rPu9@ <‚f J:\r9 e\dmu9@
n9¢s9@ xˆX a ²E9:j9@ JZ9Z; ?] =sE` ?D=9@ qsd
¤:ÄuÄwÄ9@ nÄ\UjÄN a H9ZfKA ²`‚ˆ¶@ H[M9@ 8uV
md:U9@ a m_U}9 i\s}o9@ 8uw9@ B@{
m_U9@ iUˆ a "66(
=ÄÄ}ÄÄ] a J:Ur9
i•PU}9 œ\r9@ moˆ a ". „mj` H\UI


zp¬nLV ¾]_V Ò •kfPL XenLZ` ¨sŠLV aw O•kL Ï •kfPL ‰ZsŠLV VŸ© a©
¤:uw9@ ?> zFrÄQ
v:>=9@ ¤:uV Ho`A e\rPu9@ <‚f J:\r9 e\dmu9@
y`{Ba I#-.'("-7(#$-Å
v:>=9@ ¤:uV Ho`A e\rPu9@ <‚f J:\r9 e\dmu9@ a¤:uw9@ J@ZU>
:=
0**k Titlea altrshyha lyan salaah altsyha -m+ah kta ald+aa+
²E9:j9@ JZ9Z; ?] =sE` ?D=9@ qsd an9¢s9@
Auth*ra shms aldyn mhamd n t-l-n alsaalhay
²Q=oP9@ =\sE9@ =r> =oP` aL[Es9@
H[S ažZ•Zs9@
¼‚˜ a=\}•u9@ žZQ
•\]@ alBZ9@ žZQ
a“:EMj9@ {=> ",7
³:\[9@a cm ".Æ#'
JŒZ9@a %g.7.##(
=…@A JZ9 ai>:rƒ9@ J@Z9K {=>
B@=f¶@ cDB:Na I"66(-7(-",
aiD{ZoP9@ i\]mo9@ iw}ss9@ ePS xkB 6"'('
:h\S {B@Z9@ CD=E9@ :…B:d e\]:Pu9@ <‚f ²GA i\h[S <=…@A i9•P` ²S n9¢s9@ H\S CErD H[M9@ ²S ¤:uV
:pDK H\}DA ²}`:Es9@ ?\PE9@ ’:`Ç9 v:>=9@ ¤:uV H\}DA :h\S {B@Z9@ v:>=9@A <‚j9@ “:rEuP`A HN@AB @{BZ`
<=™:M9@ ²S <{:DŒ H[\[EN xN =kA . ²Us\9@ =sEs9 H]@{´A v:>=9@
ªk`Z•sLV ‚ty
zf_ Zi™zg : riiv ·S žuuVž e`U XZ}
¶ˆe`Z•kiLV “ŠhLV …` ]^` …` …ng]LV
•V Xevˆ ‘U Zi™zf_ …` Žvej
‹j]Š_ …_ ‘Z`U …` “ŠhLV Zi™ ¬p¬RLV
qZf_ …`V …_ r zf_ …` qZfRPL XZ}
Jkl_U cU mZn_ Zp qZf_ Zp ¢ ¨PlnLV
]^_ J` aRSU cU defgU cU JhijU cU
JfTN JL •V ]€• JLN OPRS VNW XZ[\
m{l\u r|pzgu rnpz} m]\~u rLuU
rskTt_u m]v m]kfwu m]kxy mzn_u
•ZRwˆ •`ˆU ·P[Œ ‘U XZ[\ ]^_
‚ˆevu ‰ZsŠLV ‹hŒZS ‹Rwˆ aw ·S U]„Œ
‹Rwˆ XuU ·S ‚ƒV]„LV …j O•]S VN†S
• znhLVu •V ‘Zhfv OP} “•Z} OTUu
‚]^_ ’n\ ]fwU •Vu •V cW rLW cu
V‡]^_ •wVˆ OTUu Z˜Le„sS •w]Œ “™ ‚]j
Z˜Le„sS šew]LV …j JvUˆ •S]Œ “™
:1
OTUu Z˜Le„sS V‡z–Zv ¶e˜Œ “™ V‡]^_
žeœ•LV …j JvUˆ •S]Œ “™ V‡]^_ z–Zv
“™ V‡]^_ Z˜Le„sS zœ•Œ “™ V‡]^_ Z˜Le„sS
’n\ JLŸS V‡]^_ Z˜Le„sS JvUˆ •S]Œ
JLN aR€Œ ‹Rwˆ aw ·S ‚]j ‘eRfvu
‘U ORlsvV ‘W •ZRwˆ •`ˆU ·S
“L ‘†S aRSZS ‚]j ep aw ·S Z˜kP[Œ
aR€Œ “L ‘†S ‚]j ‹Rn– aw ·€S aR€Œ
aw ·€S aR€Œ “L ‘†S ‚]j ]˜¡ aw ·€S
* ‚]j d]n_ ·€S aR€Œ “L ‘†S ‚]j ‹iv
1* ¢ .
áááá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
& 1* žuuVž e`U r–]\U ªkhy
·S ·TV]flLVu ‹–Zj …`Vu ¶Ÿj]sLVu
‹kPhLV ·S “kRT e`Uu ]kfŠLVu Õvu¯V
·S ·„˜kfLVu dˆzs•nLV ·S “wZhLVu
zf_u ‘Znp¸V ¨R¡ ·Su —]fŠLV …i•LV
…pu¬} ˆZf\U ·S ·ipu¬„LV “p]ŠLV
m]wNu ³ XZnŠLV ¨pŸ˜Œ ·S ¶¬nLVu
]œg …`Vu z•Vu¬LV •nœj ·S ·n|k˜LV
¨k•]sLV ·S ¶ˆŸinLVu ¶ˆZfLV ªsS ·S
…j ‹_Zn– rhhyu ³ ¨k©]sLVu
“wZhLV u “P•ju žuuVž e`U “˜ij ƒZnPRLV
ât[LV …`Vu ¶ueiLVu ·f©ŸLV r„SVuu
¨kl«LVu ¶]–àVu mzij …`Vu
·„^jzLV …pzLV ]yZT …`Vu ·TZRn•LVu
·S ·TZfL¯Vu ³ ·Œ{kv Znw ‘u]\~u
žuuVž ·`U …iv ªkhy .
‰Zsw ·S žuuVž ·`U …iv : ]-TV
* “}ˆ ªk`Z•sLV ‚ty ‰Z` ‚t[LV
128A á 128I & 2 / :< á :A …ivu ³
Zj ‰Z` ³ ‚t[LV ‰Zsw ·S ¶Ÿj]sLV
* “}ˆ ªkf•sLV ‚ty ·S ƒZ– :I1 &
2 / 1:I ‰Zsw ·S ‹–Zj …`V …ivu ³
‚ty ‰Z` Z˜kS ‹i•LVu ‚t[LV ‹jZ}W
* “}ˆ ªk`Z•sLV 11I< á 11IA & 1 /
::2 B ::1 * “}ˆ Õvu¯V “œRnLVu ³
211I & 1 / 1: * “}ˆu 2IA8 & 1 /
1IA * “}ˆ ]kfŠLV “œRnLVu ³
11<22 & 11 / 2:1 á 2:: ‹kPgu ³
ƒZkLu¯V 1 / 2? dˆzs•nLVu ³ 1 / 11I
á 12= ·„˜kfPL —]fŠLV …i•LVu ³ 1 /
?1 á ?2 * “}ˆ ‘Znp¸V ¨R¡ u ³ <11
& 1 / :2I * “}ˆu 1=I= & 1 / 12? ³
…pu¬} ˆZf\Uu 1 / 2:8 ¨pŸ˜Œu ³
XZnŠLV 28 / 1=1 z•Vu¬LV •nœju ³
2 / 2I1 á 2I2 ¶ˆZfLV ªsSu ³ 1= /
?11 ¨k•]sLV r`Zsw ·S ¶ˆŸinLV XZ} ³
¨k©]sLVu 1 / ?2I rhhy z}u :
]Š` e`U ÝSZhLV “˜ij ³ ‹_Zn–
:2
“kg]LV zf_ znhj e`U Zi«k¡u ³ ¶]–àV
·vz„nLV …•hLV e`U Zi«k¡u ³ ¶][nLV
ORnv : žuuVž ·`U …` ]Š` e`U XZ}u ³
ªkf•sLV ‚ty ·S ’kL : Xe„p ·`U
…` “P•j XZ}u ³ VŸ© ]k• ªkhy ¦pzg
¦pzhLV VŸ© ·S —u]p c : ¼ZœhLV
Z‡§pU JLN ]wNu ³ VŸ© …j …•gU žZivW
r`Zsw ·S ³ ·„^jzLV …pzLV ]yZT …`V
À ³ ªk`Z•sLV ‚ty ¦pzhL ªk–]sLV
:1 …pzLV ¼V]v Z‡§pU rhhy …nju
…pzLV ˆz`u ³ ·•tRLV ÝSZhLVu ³ ·ik„PfLV
·S ËV]_ …`V JLN ]wN . ·^wˆ¬LV
‹Rp]^LV rp¬iŒ r`Zsw 2 / 1=8
‹_ei[nLV ÔLãLV r`Zsw ·S ·Êek•LVu
‹_eµenLV ¦pžZg¯V ·S 2 / :: ³
‹_enœnLV z•Ve€LV ·S ·TZwe^LV XZ}u
À ?1 á ?: : ri•g uU rhhy …nju
e`Uu ³ ¨kl«LVu ³ ¶]–àVu ³ mzij …`V
³ ·ipznLV Žvej e`Uu ³ ·TZRn•LV zRv
³ ¶ˆŸinLVu ³ a§€nLV …`V …•hLV e`Uu
³ ·Šf•LVu ³ ¶ueiLVu ³ ât[LV …`Vu
…nj “©]wN z„Œ …j ]wNu ³ ‘u]\~u
·S ·TZfL¯V rhhyu ³ mehhy
* “}ˆ žuuVž ·`U …iv ªkhy 11?2 á
11?1 & 1 / 2:= B 2:1 Žis_V z}u ³
¦pzg ·S ´ki[sLZ` ƒZnPRLV …j ‹_Zn–
ŽP_ Xzp Znj JLNu ³ ªkf•sLV ‚ty
“˜ij ³ Z‡|pzgu Z‡npz} r` ƒZnPRLV ƒZis_V
‹iv ŽSesnLV ³ ·il}ˆVzLV ÝSZhLV 1I?
¨kl«LV ÝSZhLVu ³ V‡ƒ¬– rkS ´LU á©
‹iv ŽSesnLV ³ ¶žVzxfLV :<1 á©
³ ·TZRn•LV “p]ŠLV zf_ ÝSZhLVu
‹iv ŽSesnLV ?<2 e`U ÝSZhLVu á©
‹iv ŽSesnLV ³ ·TZ˜fy¯V Žvej ?I1
…j ªkf•sLV ‚ty ªkh[Œ : mZnvu á©
³ ªk[€LV tŠLVu ‹hµVeLV ÌœhLV
ŽSesnLV ³ ·Šf•LV …pzLV ¼ZŒ Zj¸Vu
‹iv AA1 …pzLV ]yZT …`V ÝSZhLVu á©
‹iv ŽSesnLV ³ ·„^jzLV I:2 mZnvu á©
•fÊ ³ ªkf•sLV ‚ty ¦pzhL ªk–]sLV :
]•Z^fLV ˆVž ³ •u]k` 1:=8 á©
³ ·Êek•LV …pzLV Xt– ÝSZhLVu
‹iv ŽSesnLV 811 ªkh[Œ : mZnvu á©
’n¡ ‹jtRLVu ³ ªkf•sLV ‚ty ¦pzg
‹iv ŽSesnLV ³ ‘eLeÊ …` znhj …pzLV
8?1 ‘ZkfL ªk¡ esLV : mZnvu ³ á©
zf_ …` znhj ¹k^LVu ³ ªkf•sLV ‚ty
‹iv ŽSesnLV ·œT® ]fLV Xev]LV
11=1 Èpz[LV zngU ¹k^LVu á©
‹iv ŽSesnLV ¶ˆZnxLV 11I= mZnvu á©
:1
ªkf•sLV ‚ty ªhy …j Xe„L ªk–]sLV
¾Z„•LV zngU …` ¶eP_ ¹k^LVu ³
‹iv ŽSesnLV 111? Xe„LV mZnvu : á©
‚ty ZŠgU ·S ªkœiLV •jZœLV
¶]vuzLV zk˜€LV “vZ– ¹k^LVu ³ ªkf•sLV
·S ƒZ– ZnL ªk„isLV mZnvu : •V r-€g
]•Z^fLV ˆVz` •fÊ ³ ªkf•sLV ‚ty .

=?-=I-2==I$ 12:::
A)
ä'
]Š` e`U “LZv
zpz– e§_

akœ•sLV ¹pˆZŒ: 0oG 2==?
:•ZwˆZ^nLV 2:I

Zj¸Vu ³ afig …` zngU Zj¸Vu ³ ·ipznLV …` ·P_ Zj¸V ¦pzhLV ´Rµ
·S m]wN a` * ¶®eœLV …`V Zj¸Vu ³ ·Pk„RLV ]€R– e`U Zj¸Vu ³ ¶Ÿj]sLV
³ ¶¬nLV Zj¸Vu ³ ‹knkŒ …`V Zj¸Vu ³ ·`]RLV …`V Zj¸Vu ³ & •Z_eµenLV
·TePœRLV Zj¸Vu .
•V rngˆ - ®Z` …`V ¹k^LV ‹vZ•]` ‹n•VzLV ‹iœPLV …p]yZRnLV …ju - ³
…`V ¦pzg žK ZivW ‘U Õ„S zk€Œ a` ³ ¦pzhLV ªkh[Œ zk€Œ c “P•j Zj¸V ‹nPwu
´kRµ Â ´kR§LV zkTZvU …•gUu ³ ¦pzhLV ·S žZivW …b •gU qZf_ .
: XZ} ³ Z©ˆz[j …j ·LZj¯V ·S ]œg …`V Z˜P„T z„S å žuVž ·`U ‹nPw ZjUu
ORnv : Xe„p žuVž ·`U …` ]Š` Z`U ORnv : ¨k•]sLV ·S …k©Z¡ …`V XZ}u *
‹nPŠw ‹nPŠLV mŸ©u ³ & ¢VŸ© ªkf•sLV ‚ty ·S ¦pzg ªyU¢ : Xe„p ·`U
¦pzhLV ªh[p “L žuVž Z`U ‘U Of|S . “P•j .
Zi© ]-ipbu :
http://222.ahlalhdeeth.com/Gb/sho2thread.phpFtÂ1I1A=
æ r„Su - ¶žZnhLV znhj ·`U ¹k^PL ‹Y wˆZ^j …j žZ€s•j ·ipznLV …`V ´kR§Œ
Xe„ij . - •V
!" #
!$ # %!!$ &%'() AM.

=?-=I-2==I$ =1:?2 -)
ä(
ËV®]LV zf_
XZRS e§_

akœ•sLV ¹pˆZŒ: 7an 2==<
:•ZwˆZ^nLV 1=1

z}u mehhy …pŸLV žz_ Ìp]«sLV ·S ]wN z}u ªkhy ªk`Z•sLV ‚ty ¦pzg
z}u ‰eTŸPL ‚]€ŠnLV XZ[«LV r`Zsw ·S r}]Ê •kn– ]œg …`V ÝSZhLV ËZv
ƒZnPRLV r` Žis_V z}u •Z_eµenLV ·S rL m]wN ·S ¶®eœLV …`V ƒZvU z}u
‘U ·€Špu Ìp]«sLV ·S JLN ]wN Èfv Znw ´kL{sLZ` mžV]SW ·S Z‡|pzgu Z‡npz}
r}]Ê •fsŒ a` çV]S …j rhh[p “Lu rfsw ·S rhhy ·TZfL¯V ‹jtRLV
: rPf} rhhyu ³ š®Zij t` ][RLV ×zhj e©u ªkhy rTU ŽLW ºP\u
“kg]LV zf_ znhj e`Uu ³ ¶]–àV ]Š` e`U ÝSZhLV “˜ij ƒZnPRLV …j ‹_Zn–
ORnv : žuuVž ·`U …` ]Š` e`U XZ}u ³ ·vz„nLV …•hLV e`Uu ³ ¶][nLV
…` “P•j XZ}u ³ VŸ© ]k• ªkhy ¦pzg ªkf•sLV ‚ty ·S ’kL : Xe„p ·`U
Z‡§pU JLN ]wNu ³ VŸ© …j …•gU žZivW ¦pzhLV VŸ© ·S —u]p c : ¼ZœhLV
À ³ ªk`Z•sLV ‚ty ¦pzhL ªk–]sLV r`Zsw ·S ³ ·„^jzLV …pzLV ]yZT …`V
:1 ˆz`u ³ ·•tRLV ÝSZhLVu ³ ·ik„PfLV …pzLV ¼V]v Z‡§pU rhhy …nju
“©]k•u ·^wˆ¬LV …pzLV .
::

1I-=I-2==I$ 1=:11 A)
ä,
taysah
zpz– e§_

akœ•sLV ¹pˆZŒ: Aug 2==I
:•ZwˆZ^nLV 1

e\rPu9@ <‚f CD=… e\EjN
‚t[` anRLV •pzfŒu ¦pzhLV ´kR§Œ ŽP_ ‘u]k|ŠLV ][p “K LM ¶ˆžU c
·S žuVž ·`U ¦pzg ªhy z} r•€T ·TZfL¯V …pzLV ]yZT ‘U “•ˆ ªkf•sLV
ªkf•sLV ‚ty .
•kn– Õ„•Œu ªkhy e˜S zgVu ziv …j ªy VNW ƒZnPRLV zi_ ¦pzhLVu
z©Ve¡ —]\¯V zRŒ a` ³ ZSc~ OxP` eLu zkTZv¯V ‹k„` ·S ´R§LV •VˆZfs_V
Z˜ij ªkh[LV zi•PL ‹pe„Œ..
zg OxP` VNWu …•hLV ŽLW ·„Œ]p r}]Ê •žzRŒ VNW ´kR§LV ¦pzhLV ‘W a`
‹h[LZ` rkP_ “Šg šeiLVu ‚]|ŠLV ·S ]ŒVesLV .
…-LV ZnS ŽiRnLV ·S zgVu ‰Ÿw ŽP_ Ë]€sj ]k|w •n– ÜÊVeŒ akhs•p rT¯
Ý€PLV ·S ‘Zw VNW .
z} a` ZjV]g ’kL “P_ ‘uz` ¦pzhLV ´kR§Œ ‘U ‘ei-p qZiLV …j ]k|wu
…-LV …•h` ¦pzhLV Xef} …j ‹j]g z¡U ‘eŠp .
‹j¯V ƒZnP_ awu . …pzLV a•Z§S …j ‹Pk§€` Z} …-LV …•h` Ëzy …j ‘¯
. ‹„k„hLZ` c …-LV …•h` “˜ij af„Tu “˜RfsT ZnTW ... Z˜p]•€ju Z˜k™zhju
ŽLZRŒ •V zi_ “˜s„k„g ‘¯ .
ŽLZRŒ •V Xevˆ tw ž]p e© ZnT†S •ÊZ} akLž ‘uz` Z|pzg žˆ …j Znik`
d]^LVu ]€ŠLV …j šeT e©u . “Pvu rkP_ •V ŽPy .
—e˜LV šZfŒZ` ž]p c “Pvu rkP_ •V ŽPy ŽLZRŒ •V Xevˆ tw ‘¯
ÄZ_u . a„iLZ` XzsvVu …pzLV XeyU ·S •P§Œ …j JLN “PRp ZnTWu ³ a„RLVu
mzg zi_ ´}eS ³ mˆz} ¾]_ …j .
a•Z§S ·S ‹€kR§LV ¦pžZg¯Z` anRLV ®Ve– ŽP_ ‹i•LV a©U •n–U JLŸL
XZn_¯V .
ZŠg¯V ·S ¶U]LV ž]œj ŽP_ Z˜` anRLV Vejz}u .
ˆZ™àVu ¦pzhLV ªkhy uU …pzLV XeyU O€LZ\ VNW cW Z©e§S]p “Lu .
šZn–¸Z` Of™u ]ŒVeŒu ªy Zj cW VePf„p “PS zkgesLV ·S ZjUu .
ˆZiLV ŽP_ “wU]–U Zks€LV ŽP_ “wU]–U .
舯Vu ƒZn•LV ‹Š•tj rsiRL “P_ ]kx` ŽsSU …ju .
“ŠhLV ·S uU Xef„LV ·S uU ž]LV ·S JLN ‘ZwU ƒVevu .
‰VŸw ]s€j •V zi_ e˜S ³ žZ˜s–cV ‹kP©U ]kx` ¶U ³ “P_ ]kx` z˜s–V …ju
ÈhLV ‰ZyU eLu Žsg .
rpU]` ‘~]„LV ·S XZ} …j * : “Pvu rkP_ •V ŽPy ŽLZRŒ •V Xevˆ XZ}
“™U ·iRp & {l\U z„S ‰Zy{S .
rpU]` ‘~]„LV ·S XZ} …j * : “Pvu rkP_ •V ŽPy ŽLZRŒ •V Xevˆ XZ}u
“i˜– ·S ‘en§j rLéj ¶U & ˆZiLV …j mzR„j UefskPS .
:?
qK ZioLV ao §M kbLM Z‡`ŸM wK •• V ŽPK_K —]K sKSQ V …M no jM “b PK½Q UK …Q nK SK * : JLN ·S ŽLZRŒ •V XZ}u
¿ & …K knM LMZ-o LV K eQ „K LQV ¶zM ˜Q pK cK •o V ‘o WM “Y PQ_M ]M kQ xK `M ZRT¯V ‹pàV 1:: ¿
Z‡jV]K gK rb iQ j• “sbPQRK œK SK ËY ®Q ˆ• …j• “Šb LK •› V XK ¬K TUK Zjo “sbpQ UKˆK UK aQ }b * : Z§pU XZ}u
¿ & ‘K u]b sK€Q ŒK •• V ŽPK_K Q UK “Q Šb LK ‘K NM UK •› ~ aQ }b c‡ tK gK uK ’Tep ‹pàV ?8 ¿
ƒZ_žV Zks€PL ˆz[Œ uU ¹k^nŒ …j ‘U ŽP_ ‘ehLZ[LV ƒZnPRLV •n–U JLŸL
ŽLZRŒ •Z` NZkRLVu ‹nŒZ\ ƒev ŽP_ cW •enp c a©{Œ ]kx` .
e©u Zik© rTef•hpu ³ ]kfw “˜` ËzhnLV ]l«LV ³ …pzLV ·S ‘enPŠsp …pŸLZS
“k-_ •V zi_ .

28-=I-2==I$ 12:?: -)
ä.
Ž€l[j znhj
•ZfksŠLVu ‰ZsŠLV —zsij ¾]^j
•cZ„nLVu ×Zh`¯V —zsiju

akœ•sLV ¹pˆZŒ: +ec 2==?
‹pžeR•LV :‹LuzLV
:•ZwˆZ^nLV I18

V‡]k\ •V dV¬–
HHHHHHHHHHHHHHHHHH
XZ–]LV rkP_ …nŒ{p cu XZg]LV ·S r€P«p tS ripž “P•nLV XZj qUˆ .
Ï —e„sLV Zju VeLZ} ³ —e„sLZ` Z©e¥€Ê{S ‹is€LV OR}u VNW :¨kfg …` ÈPÊ XZ}
d]sŒ ‘Uu $ •V ‰Ve™ e–]Œ •V …j ˆeT ŽP_ •V ‹_Zl` anRŒ ‘U : XZ}
•V ‰Z„_ ¾Z«Œ •V …j ˆeT ŽP_ •V ‹k[Rj .
“-_U de€_ ‘{` OnP_ z„PS æ ‚]|w ·`eTN On-_ ‘W ‰ˆ Zp

1=-=I-2==I$ =1:=? A)
ä5
]Š` e`U “LZv
zpz– e§_

akœ•sLV ¹pˆZŒ: 0oG 2==?
:•ZwˆZ^nLV 2:I

‹•kŒ * ·\U ]k\ •V dV¬– *
…j “˜inS : r` anRLVu Z˜|pzg ‹hy ·S ªkf•sLV ‚ty ·S qZiLV ´Ps\V
·S rPR– …j “˜iju ³r€Rµ …j “˜iju ³ri•g …j “˜iju ³rhhy
Z˜}]Êu ªkf•sLV ‚ty ¦pžZgU ¶®eœLV …`V ]wN z}u .•Z_eµenLV
XZ}u . •Z_eµenLV r`Zsw ·S m]wNu Z˜€Rµ …k`u ³Z˜Pw Z˜€Rµu
]k• ªkf•sLV ‚ty ·S B “Pvu rkP_ •V ŽPy B ·fiLV …_ ¶uˆ : ¶Ÿj]sLV
·S ’kL :·Pk„RLV …_ ¶ueiLV a„Tu . ƒ·¡ ]kfw rij ª[p cu : XZ} ³¦pzg
¦pzg rkS ’kL ‘u]\~u ·`]RLV …`V m]wN VŸwu ³Of|p ¦pzg ªkf•sLV ‚ty
³´kRµ Z˜|pzg ‘¯ å]-T Z˜`ZfhsvV ·S :¶ueiLV XZ}u ³…•g cu ªkhy
’kLu ³¦pzg ]kx` aR€Œ cU ·xfikS ³‹Su]RnLV ‚t[LV “-iL ]kkxŒ Z˜kSu
ÝSZhLV …_ ÔLãLV ·S ·Êek•LV a„Tu .‰Ÿ˜nLV â]¡ ·S m]wN .Z‡s`Z™ Z˜|pzg
‰]„p qZf_ …`V ¦pzg ‘Uu ³‹€kRµ Z˜Pw r}]Ê ‘U ÈhLVu : rLe} ]œg …`V
…j z©Z^LVu •`ZsnLV z_u ³rkS ‹pž]€LV ‚z^L NZ¡ rTU cW …•hLV Ø]¡ …j
¬p¬RLV zf_ …` Žveju .•VeP[LV ·}Z` ‹¥k˜L Z˜s¥k© ‹€LZ«ju ³]fsRj r–u
³‹knkŒ …`V Z˜€Rµ z}u ³ž]€sLV VŸ© rij anshp tS Z‡hLZy Z‡}žZy ‘Zw ‘Wu
rjtw á© V rjZŠgU ·S “˜i_ ¶žZ˜LV zf_ …`V mZŠg ³·f©ŸLV ´}eŒu ³¶¬nLVu
·S rTU ÈhLV ¢ : XZ} ‚ZŠ^nLV ¦pžZgU ÉR` ·S ak} Zn_ r`Ve– ·S rTU •j .
:<
. “P_U •Vu B •V rngˆ B rkS rjtw ´Ps\ZS ¢r}]Ê ‚]|ŠL …•hLV ‹–ˆž
c : XZ}u ³zngU mVuˆ :ªkf•sLV ‚ty ¦pzg ·S šu]€LV ¨gZy XZ}u
r`ZhyU ‹n•Uu zngU ºTu ³XZ} VŸw ³‰Ÿw rTU Zi«k¡ Ž_žVu : XZ} ³ª[p
ž]p “L ‹€y ŽP_ dˆZfnLV …`V Z˜fhsvVu .ZjW Z˜fhs•p “Lu ³Z˜s©V]w ŽP_
³JLZju ³‹€kig e`U ZjUu :XZ} ³rL ayU c ]f«` ‹iv Of|Œ t¥L ]f«LV Z˜`
¹k¡ ŸkjtŒ zgU šu]€LV ¨gZy tw VŸ© .‹kPŠLZ` Z©eRn•p “PS ·RSZ^LVu
ŽLZRŒ •V “˜ngˆ B ‹knkŒ …`V tv¸V- .
•V rngˆ …knk|_ …`¸ tŠLVu ¶zi_ ª–]sp ¶ŸLVu
me–u …j JLNu ´kRµ Z©]f\ ‘Uu ³‹i•` O•kL ªkf•sLV ‚ty ‘U:
r` Of|Œ akLž e„p Žsg •inLVu ]-hLV •VžZfRLV ·S ay¯V ‘U : Xu¯V
Z˜sk_u]^j .
r–uU ‚z_ ŽP_ rkS ´Ps\V z„S ³‰]l§j Z˜|pzg ‘U : ·TZ|LV.
rngˆ B ‹knkŒ …`V tv¸V ¹k¡ XZ} ³‹n•¯V …j zgU Z˜fhs•p “L Z˜TU : ¦LZ|LV
¢ ZjW Z˜fhs•p “Lu Z˜s©V]w ŽP_ r`ZhyU ‹n•Uu zngU ºT z} ¢:- ŽLZRŒ •V
‹kPŠLZ` Z©eRn•p “PS ·RSZ^LVu JLZju ‹€kig e`U ZjUu ¢ : XZ} . ¢
³rkS ¨pˆ c t‡ „T ‹j»L OP„iL ‹_u]^j ‚t[LV mŸ© OTZw eL rTU :•`V]LV
…_u a` ³•VeP[LV ’i– …_ Z˜–u]«Lu ³Z˜Œz•ZS “-RL “˜ik` •]˜s¡Vu
aw aR€Œ ¦kh` ³]k«sLV VŸ© Z˜kS ]k«p ‚žZf_ “PRT c ZiT†S ³•VžZfRLV ’i–
·S uU ³‚]j XehLV ·S uU ³‚]j ]˜^LV ·S uU ³‚]j šefv¯V ·S uU ³ep
“Lu ³•VeP[LV ’i– …_ ‹–ˆZ\ ³‚z•Z€LV ‹nk-_ OTZw ZnPS ³‚]j ]nRLV
³m]•Z-T …_ ¼]\ Zj ‘¯ JLNu ³Z˜L ayU c rTU “P_b a„iŒ “Lu ³]˜s^Œ
³V‡]©Z½ Z‡_ek¡ “˜ik` •k^pu rTeP„ipu r` ‘ens˜p qZiLV ‘†S rŒz•ZS On-_u
‹_u]^j O•kL Z˜TU “P_ ‚t[LV mŸ© ·S VŸ© …Šp “L ZnPS³
•V ‹ngˆ -‹knkŒ …`V tv¸V ¹k¡ XZ} Znw ‹n•¯V …j zgU Z˜fhs•p “L JLŸLu
žVˆU …nL ‹w]`u ]k«L aSVeiLV …j rsk_u]^j Osf™ ZnkS ‘Wu . - ŽLZRŒ
‘ZRs•nLV •Vu ³‹˜f^LVu ¾t«LV rkS Zn_ Of™ Zn` Ži• ·S e©u zp¬nLV
Ž˜sTV.
…i•PL ZRkk§Œ qZiLV ]|wU “©u ‹§SV]LV zi_ ‚ˆe˜^j ªk`Z•sLV ‚tyu
·SZŠLV ‰Zsw …j ¦LZ|LV zPœnLV ·S ‰Z` Z˜L ž]SU z}u šzfLZ` ZŠ•nŒu .

1=-=I-2==I$ =I:12 A)
ä6
Ž€l[j znhj
•ZfksŠLVu ‰ZsŠLV —zsij ¾]^j
•cZ„nLVu ×Zh`¯V —zsiju

akœ•sLV ¹pˆZŒ: +ec 2==?
‹pžeR•LV :‹LuzLV
:•ZwˆZ^nLV I18

]wN z}u ªkhy ¦pzg ªk`Z•sLV ‚ty ¦pzgu ³ Èfv z}u ˆ]Šj tŠLV VŸ©
·S r}]Ê •kn– ]œg …`V ÝSZhLV ËZv z}u mehhy …pŸLV žz_ Ìp]«sLV ·S
·S rL m]wN ·S ¶®eœLV …`V ƒZvU z}u XZ} ‰eTŸPL ‚]€ŠnLV XZ[«LV r`Zsw
‹¥k© ´LZ«p rTeŠL NuŸ^LZ` ªk`Z•sLV ‚ty ¦pzg ´yuu •Z_eµenLV
‚ˆe[hj O•kL ‚t[LV ‹¥k© ‘¯ ªkhy ]k• tw VŸ© ‚že˜RnLV ‚t[LV
c ªkf•sLV …j žz_ Z˜kS Z˜Tewu ‹PSZT ‚ty Z˜TU Z˜kS Zj ‹pZ•u žzhj O}e`
z}u Z˜kS ][} ƒZ¡ …ju ‹PSZiLV ·S XZÊU ƒZ¡ …nS ¬•Z– aŠLVu ‚NZ¡ Z˜PRœp
akPLV Zk} ·S žeœ•LV aklp ‘Zw rTU “Pvu rkP_ •V ŽPy ·fiLV …_ ƒZ–
ˆVz„j ‹n-RLVu ƒZp]fŠLVu •eŠPnLVu •u]fœLV ¶N ‘Zhfv rLe} rkS ˆ]Špu
a˜S ‹Rwˆ ·S ‘Z_ewˆ Z˜TU ¾e•ŠLV ‚ty ·S ƒZ–u ³ ‚]„fLV ‚ˆev ‚ƒV]}
³ ‚]k|w JLN ·S ‹P|j¯Vu ÏÏ ‚že˜RnLV ‚t[LV ‹¥k˜L ‹€LZ«j Z˜TeŠL ‚NZ¡ ·©
Z‡Rfsj ‘Zw …nj cW rkP_ èV]s_W tS rPw VŸ© š]¡ ¶ŸLV e© š]^nLZS
z}u t‡ jZw rœp]«Œ Èfvu ªkhy ¦pzg ªk`Z•sLV ‚ty ¦pzgu ³ —e˜PL
·S JLN ]wN Èfv Znw ´kL{sLZ` mžV]SW ·S Z‡|pzgu Z‡npz} ƒZnPRLV r` Žis_V
çV]S …j rhh[p “Lu rfsw ·S rhhy ·TZfL¯V ‹jtRLV ‘U ·€Špu Ìp]«sLV
³ š®Zij t` ][RLV ×zhj e©u ªkhy rTU ŽLW ºP\u r}]Ê •fsŒ a`
:A
e`Uu ³ ¶]–àV ]Š` e`U ÝSZhLV “˜ij ƒZnPRLV …j ‹_Zn– : rPf} rhhyu
·`U …` ]Š` e`U XZ}u ³ ·vz„nLV …•hLV e`Uu ³ ¶][nLV “kg]LV zf_ znhj
³ VŸ© ]k• ªkhy ¦pzg ªkf•sLV ‚ty ·S ’kL : Xe„p ·`U ORnv : žuuVž
³ VŸ© …j …•gU žZivW ¦pzhLV VŸ© ·S —u]p c : ¼ZœhLV …` “P•j XZ}u
‚ty ¦pzhL ªk–]sLV r`Zsw ·S ³ ·„^jzLV …pzLV ]yZT …`V Z‡§pU JLN ]wNu
À ³ ªk`Z•sLV :1 ÝSZhLVu ³ ·ik„PfLV …pzLV ¼V]v Z‡§pU rhhy …nju
“©]k•u ·^wˆ¬LV …pzLV ˆz`u ³ ·•tRLV
HHHHHHHHHHHHHHHHHH
XZ–]LV rkP_ …nŒ{p cu XZg]LV ·S r€P«p tS ripž “P•nLV XZj qUˆ .
Ï —e„sLV Zju VeLZ} ³ —e„sLZ` Z©e¥€Ê{S ‹is€LV OR}u VNW :¨kfg …` ÈPÊ XZ}
d]sŒ ‘Uu $ •V ‰Ve™ e–]Œ •V …j ˆeT ŽP_ •V ‹_Zl` anRŒ ‘U : XZ}
•V ‰Z„_ ¾Z«Œ •V …j ˆeT ŽP_ •V ‹k[Rj .
“-_U de€_ ‘{` OnP_ z„PS æ ‚]|w ·`eTN On-_ ‘W ‰ˆ Zp

1=-=I-2==I$ =1:11 -)
ä"7
]Š` e`U “LZv
zpz– e§_

akœ•sLV ¹pˆZŒ: 0oG 2==?
:•ZwˆZ^nLV 2:I

·˜siŒc •ZSt«LVu VŸ© ·S Xelp tŠLV
Zn`u Ok™u ªy Zn` š]¡ Zn` mzfRkPS ŽLZRŒ •V zfRp ‘U žVˆU …nL ‹hk[iLVu
‹pZ€ŠLV rkS
¶zf_ ·LW ‰]„Œ Zjuß: r`ˆ …_ rpu]p ZnkS- “K PovK uK rM kQ PK_K •b V ŽPoyK ·fiLV XZ}
rkP_ rsµ]sSV Znj ·LW ¨gU ³ƒ·^` ß
³]ŒeLVu ³¨ŒVu]LV …i•LV :a|j ³‹s`Z|LV aSVeiLV JLŸwu ³‹Su]Rj É•V]€LZS
´Ps\U Zj aw …_ ‹pZ€ŠLV rkS r` ºiLV Of™ Znj Z©]k•u ³Žh§LV ‚tyu
rkS ³
]k|ŠLV XVzœLV ªP[p cu
‚e_žu ‚e_ž …k` Zj ‘Zs¡u .
 ¾Dari Inu Aas ah-asanya 1asulullah ersada ke®ada Aas in Adul
Muthth*li a /ahai Aas± -ahai ®amanku maukah saya erikan ®adamuȱ maukah
saya anugerahkan ®adamuȱ maukah saya erikan ®adamuȱ saya akan tun!ukkan
suatu ®eruatan yang mengandung "7 keutamaan yang !ika kamu melakukannya maka
diam®uni d*samu± yaitu dari a-alnya hingga akhirnya± yang lama mau®un yang aru±
yang tidak disenga!a mau®un yang disenga!a± yang kecil mau®un yang esar± yang
tersemunyi mau®un yang nam®ak. Semuanya "7 macam. %amu sh*lat ' rakaat setia®
rakaat kamu memaca Al-Fatihah dan satu surah. ¸ika telah selesai maka acalah
Suhanallahi -alhamdulillahi -alaa ilaaha illallah -allahu akar seelum ruku
seanyak "( kali± kemudian kamu ruku lalu acalah kalimat itu di dalamnya seanyak
"7 kali± kemudian angun dari ruku aca lagi seanyak "7 kali± kemudian su!ud aca
lagi seanyak "7 kali± kemudian angun dari su!ud aca lagi seanyak "7 kali±
kemudian su!ud lagi dan aca lagi seanyak "7 kali± kemudian angun dari su!ud
seelum erdiri aca lagi seanyak "7 kali± maka semuanya seanyak .( kali setia®
rakaat. Lakukan yang demikian itu dalam em®at rakaat. Lakukanlah setia® hari± kalau
tidak mam®u lakukan setia® ®ekan± kalau tidak mam®u setia® ulan± kalau tidak
mam®u setia® tahun dan !ika tidak mam®u maka lakukanlah sekali dalam seumur
hidu®mu¾.
Hadits ini mem®unyai em®at !alan a
Ãertama a Al-Hakam in Aan dariIkrimah dari InuAas ah-asanya 1asulullah r
ersada ke®ada Al-Aas in Adil Muthth*li kemudian dia menyeutkan
haditsnya.
:I
Dikeluarkan *leh a Au Daud #¯#6 n*."#6. dan Inu Ma!ah #¯"(5-"(6 n*."$5. dan Inu
%hu¹aimah dalam kita Sh*hihnya #¯##$-##' n*."#", dan Al-Hakim "¯,#.-,#5
n*."#$$-"#$' Al-0aiha)y $¯("-(#± Ath-Th*arany ""¯"6'-"6( n*."",## Ad-Dara)uthny
seagaimana dalam Al-Alai Al-Mashnuah #¯$. dan Inu Al-¸au¹y dalam Al-Maudhuat
#¯"'$-"'' dan Al-Hasan in Ali Al-Mamari dalam kita Al-Éaum /al Laila± Al-%halily
dalam Al-Irsyad "¯$#( n*.(5 dan Inu Syahin dalam At-Targhi /a At-Tarhi
seagaimana dalam kita Al-Alai Al-Mashnuah #¯$6.
Seluruhnya dari !alan Adurrahman in 0isyr in Al-Hakam Al-Adi dari Ai Syuai
Musa in Adul A¹i¹ Al-3inary dari Al-Hakam in Aan ÊËÌ dan seterusnya.
0erkata A¹-Íarkasyi dalam Al-Alai Al-MashnuÊah #¯'' a ÊËÎTelah meri-ayatkan dari
Musa in Adil ÏA¹i¹ a 0isyr in Al-Hakam serta anaknya Adurrahman± Isha) in Ai
Israil± Íaid in Muarak Ash-Sh*nany dan selain mereka. Dinukil dengan sedikit
®eruahan.
Saya erkata a 1i-ayat Isha) in Ai Israil dikeluarkan *leh Al-Hakim "¯,#5 n*."#$'
dan Inu Syahin dalam At-Targhi /a At-Tarhi seagaimana dalam Al-Alai Al-
Mashnuah #¯$6.
SeÐenth HeaÐen
Hadits 'shalat Tasih' diri-ayatkan *leh Au Daud± Inu Ma!!ah± Inu %hu¹aymah
dalam Shahihnya± dan !uga *leh Attaaraany. Hadits ts diri-ayatkan dari eera®a
sahaat Nai dengan ermacam-macam sanad± seagaimana di!elaskan *leh Inu
Ha!ar. Di antaranya adalah hadits dengan ®enggalan sa ¾A®aila kamu mam®u
melaksanakannya setia® hari± maka laksanakanlah± kemudian a®aila tidak mam®u±
maka dalam setia® ¸umat sekali± kemudain a®aila tidak Ñda®atÒ menger!akannya±
maka setia® tahun sekali± kemudian a®aila tidak Ñda®atÒ menger!akannya± maka
seumur sekali¾.
Imam Na-a-i dalam ukunya± ¾Al-Ad¹kaar¾± men!elaskan± ah-a Imam Turmud¹i
mengatakana ¾Telah diri-ayatkan dari Nai Muhammad SA/ tidak hanya satu hadits
mengenai shalat Tasih± namun tidak ada di antaranya yang cuku® shahih¾. Imam
Na-a-i melan!utkana ¾Sekel*m®*k *t*ritas kita Ñulama Sya&i'iyahÒ menegaskan
kesunnatan melaksanakan shalat Tasih¾ Mengenai ®ertentangan in&*rmasi-in&*rmasi
ts± da®at di!elaskan ah-a tidak ada larangan melaksanakan shalat Tasih -alau®un
sandaran haditsnya lemah Ñdha'i&Ò± karena hadits-hadits yang lemah da®at diterima
dalam &adhaail al-a'maal Ñamalan amalan iadah yang utamaÒ± seagaimana
disam®aikan *leh anyak ulama. Selain itu± shalat tasih termasuk !enisnya shalat±
dimana ia mengandung d¹ikir ke®ada Allaah± dan ini secara umum da®at diterima.
¸uga± ia tidak mengandung unsur-unsur yang ertentangan dengan ®*k*k-®*k*k
a!aran Islam.
Ada®un caranya sa Shalat tasih dilaksanakan dengan em®at raka'at± aik
diker!akan dua raka'at-dua raka'at atau em®at raka'at sekaligus dengan satu niat.
Dalam setia® raka'at± mushally Ñ*rang yang menger!akan shalatÒ memaca Faatihah
dan surat± setelah selesai memaca surat dan seelum ruk KÓ'± ia memaca tasih
seanyak lima elas kali± dan dalam ruk KÓ' ia memacanya se®uluh kali± dalam i'tidaal
ia meacanya se®uluh kali± dalam su! KÓd ia memacanya se®uluh kali± dalam duduk
antara dua su! KÓd ia memacanya se®uluh kali± dalam su!ud kedua ia memacanya
:8
se®uluh kali± dan setelah su!ud kedua Ñseelum erdiriÒ ia !uga memacanya se®uluh
kali. ¸umlah keseluruhan tasih dalam satu rakaat adalah tu!uh ®uluh lima kali.
Mengenai la&ad¹ tasih± tidak ada acaan tertentu yang aku. Sese*rang da®at
memaca d¹ikir sa ¾Suhaanallaah -al-hamdulillaah -a laa ilaah-a illallaah-u
-allaah-u akar¾. ¸uga ia tidak mem®unyai -aktu tertentu. Namun seaiknya tidak
dilaksanakan dalam -aktu--aktu makruhat Ñ-aktu larangan men!alankan shalatÒ±
se®erti -aktu sehais men!alankan shalat shuh hingga teritnya matahari± dan setelah
teritnya matahari hingga kira-kira dua®uluh menit± dan setelah menger!akan shalat
'Ashr hingga terenamnya matahari. ¸adi enar± setelah su!ud kedua dan seelum
erdiri ÑistirahatÒ± mushally memaca tasih se®uluh kali. Demikian seagaimana
di&at-akan *leh Syaikh 'Athiyah Sha)r± ulamat terkenal Mesir
Y@¢P9@
iEf :`A Oi>:sI e\]:Pu9@ <‚f xw… :` aY@¢ÄP9@
@Ám\‹ ‘@ xV@šIA .bCD=E9@ .
¤@Z•9@
bR}jN Ru`A b„{¢N n\V e\rPu9@ <‚f ?> a c\_9@ i}\pS g—ˆ
:huMf ?\rQ Oe\rPu9@ <‚f xw… R}> 8\•Q JK grk aH9Z[] Hu}\pS ¤:I•S
YZˆB Y:k a Y:k • :shU> ‘@ ²•B • ³:r> ?]@ ?> µAB :` 8P… R}>
:D O³:r> :D ¾ a8}ƒs9@ =r> ?] ³:ro}9 • x}ˆA H\}> ‘@ R}f • ‘@
”QK @WX OY:j‹ m_> y] goSK tK bTZr…K tK byEU`K tK by\ƒ>K tK az:s>
Oz=s>A z•ƒ‹A OH^D=…A HsD=kA Ozm‹´A H9AK OyrQW y9 ‘@ mM˜ y9W ”}oS
O“:oVB œ]BK ²}jN JK aY:j‹ m_> bHu\Q‚>A zmˆA O zm\rVA zm\fA
YAK ²S <v@m[9@ ?` ”˜mS @W•S O<BZˆA ¤:uw9@ iEN:M] ioVB gV ²S Km[N
OmrVK ‘@A O‘@ tX H9X tA O‘ =sE9@A O‘@ J:Erˆ ax™:k ”QKA g[S ioVB
?` yˆKB œSmN x| O@Ám_> œV@B ”QKA :h9Z[uS œVmN x| O<m` <m_> qs‹
x| O@Ám_> =I:ˆ ”QKA :h9Z[NA @Á=I:ˆ µZhN x| O@Ám_> :h9Z[uS žZVm9@
œSmN x| O@Ám_> :h9Z[uS =•PN x| O@Ám_> :h9Z[uS {Z•P9@ ?` yˆKB œSmN
OioVB gV ²S JZorˆA qs‹ y9FS O@Ám_> :h9Z[uS {Z•P9@ ?` yˆKB
?=
<m` ’ZD gV ²S :h\}jN JK ”oƒuˆ@ JXA O“:oVB œ]BK ²S y9W goMN
O<m` mhd gV ²MS goMN x9 J•S O<m` iosI gV ²MS œƒuPN x9 J•S OgoS:S
g^`K @FGA O¾ <m` Tms> ²MS goMN x9 J•S O<m` iUˆ gV ²MS goMN x9 J•S
:h\S µAB :`.
JX aY:kA HE\Ef ²S isDš‹ ?]@A OiI:` ?]@A O {A@{ Z]K z@AB CD=E9@A
:Á—\d {:Uˆ¶@ @FG ?` 8}[9@ ²S J•S mr•9@ ef.
H] gso9@A :h^D=… iEf ²S e\rPu9@ <‚f ²S ³:U9@ n}u‹@ =kAa
?` xhU`A O HMo¥ • ?` xhU`A OHUP¥ … ?` xhU`A O HEEf ?` xhUsS
“:>Z•Zs9@ ²S H}oI .
?\]A O:h}V :hMo•A :hkm;A e\rPu9@ <‚f CD{:…K µŒZ•9@ ?]@ mVW =kA
“:>Z•Zs9@ H]:uV ²S zmVWA :hMo• .
<‚f ²S • x}ˆA H\}> ‘@ R}f • ²rU9@ ?> µAB a µF`mu9@ Y:k
v²d m\rV HU` ejD tA aY:k OCD=… m\˜ e\rPu9@ .
zmVW @FVA O”r^D CD=… e\rPu9@ <‚f ²S q\9 a²}\[o9@ ?> µAZU9@ g[QA
²S aµAZU9@ Y:kA O?P… tA e\Ef CD=… H\S q\9 JAm‹´A ²]mo9@ ?]@
OiSAmos9@ <‚j9@ x–U9 m\\N :h\SA On\o• :h^D=… J‰ Ôm–Q :h]:rEuˆ@
¤Fhs9@ ~md ²S zmVW .”]:| :h^D=… q\9A CD=… m\] goMN t¥ K ²rU\S.
Hkm; JK LE9@A aH9Zk m•… ?]@ ŠS:E9@ ?> ²9Õ9@ ²S ²;Z\P9@ g[QA
W:d HQK tX ?PE9@ ‡md ?` ¤m[D ³:r> ?]@ CD=… JKA OiM\o• :h}V
iM9:•`A Omruo` HIA ?` =G:_9@A Oœ]:us9@ ’=>A OH\S iD{mM9@ <=_9
“@Z}j9@ ²k:] i—\h9 :hu—\G .
@FG HU` gsuED ‚S -:ÁE9:f :Ák{:f J:V JXA- šDšo9@ =r> ?] RˆZ`A
=r> ?]@ z:w… O²rGF9@ nkZNA Oµšs9@A Oi\s\N ?]@ :hMo¥ • =kA O{m½ Mu9@
H`‚V ÄG K . H`:w…K ²S xhU> µ{:h9@ .
²S HQK LE9@ ¾aY:k <:w_s9@ CD{:…K •o] ²S g\k :s> H]@ZI ²S HQK œ`
?1
‘@A • ‘@ Hs…B • H\S H`‚V n}u‹:S O ¾ Hkm; <m^w9 ?PE9@ iIB{
x}>K.
t aY:kA O=s…K z@AB ae\rPu9@ <‚f CD=… ²S žAmM9@ 8…:f Y:kA
H]:EfK is™KA =s…K ÖQA OY:k @FV O¤FV HQK :U•\d R>{@A a Y:k O ejD
{mD x9 iMf R}> TB:rs9@ ?]@ :hrEuˆ@A .’:`X :hrEuPD x9A O:huG@mV R}>
Oy9:`A OiM\U… Z]K :`KA aY:k OH9 gfK t mr•] iU¥ˆ« ”r^N ‚—9 Ômr•9@ :h]
i\}w9:] :GZosPD x}S ²oS:_9@A.
‘@ xhs…B • i\s\N ?]@ ’‚ˆ¶@ c\d F\`‚N =…K žAmM9@ 8…:f ’‚V @FG
R9:oN -.
On\o• :Gmr‹ JKA OiUP] ”P\9 e\rPu9@ <‚f JK µ=U> eImuD µF9@A
zZIA ?` y9WA a
a YA‰@ H] ”r^N g\9{ ’Z[D Ru… OœUs9@A m–E9@ “@{:ro9@ ²S gf‰@ JK
:hu\>Am_`.
@ ²Q:^9 HIAK <=> R}> H\S n}u‹@ =[S O¤mƒp` :h^D=… JK a .
C9:^9@ Hs…B i\s\N ?]@ ’‚ˆ¶@ c\d Y:k Ois™‰@ ?` =…K :hrEuPD x9 :hQK a
:hrEuPD x9A :huG@mV R}> H]:EfK is™KA =s…K ÖQ =k ¾a -R9:oN• ‘@
i\}w9:] :GZosPD x}S ²oS:_9@A y9:`A iM\U… Z]K :`KA ¾ aY:k . ¾ ’:`X ¾.
œ]@m9@ OH\S 8DB t ‚Á [Q i`×9 ”}[U9 i>Am_` <‚j9@ zFG ”Q:V Z9 HQK a
?>A g] O“@Z}j9@ qUI ?> :hIAm•9A O:hN=™:S x–o9 xhU\] “mhud@A
gV goMN C\E] Om\¥•u9@ @FG :h\S m\¥•D <{:r> x}oQ t :UQ•S .“@{:ro9@ qUI
²S AK O<m` YZE9@ ²S AK O<m` mh_9@ ²S AK O<m` žZrˆ‰@ ²S AK O’ZD
x9A O“@Z}j9@ qUI ?> iIB:‹ O<=™:M9@ is\–> ”Q:V :s}S O<m` mso9@
Ozm™:–Q ?> †m‹ :` J‰ y9WA O:h9 gfK t HQK x}> g[UN x9A Omhu_N
:Á>Z\d xhU\] œ\_DA HQZ}[UDA OH] JZsuhD ³:U9@ J•S HN=™:S ”s–>A
y9F9A Oi>Am_` ”P\9 :hQK x}> <‚j9@ zFG ²S @FG ?wD x9 :s}S O@ÁmG:£
‘@ Hs…B• i\s\N ?]@ ’‚ˆ¶@ c\d Y:k :sV is™‰@ ?` =…K :hrEuPD x9
{@BK ?s9 iVm]A m\•9 gS@ZU9@ ?` Hu\>Am_` ”ur| :s\S JXA . - R9:oN
J:ouPs9@ ‘@A Oihr_9@A ¼‚•9@ H\S :s> ”r| :s] RU˜ ²S ZGA O=Dšs9@.
?2
Ñ‘@ Hs…B • ?\s\^o9@ e9:f ?] =sE` ¯ c\_9@ g™:ˆBA „A:uS žZs•`
4 =}•s9@ O - "' 4 Ø O 2 $#' 4Ò.
ÙHE`:PD :U]B ²[rD žZ•Zs9@ 8…:f ?` ”UU•N@ J@
mr> :h\S HM}u•` H`t@ ²UoD "' b :h\S µKm9 =sE` c\_9@ ²UrN yrI:> »` Ø‚‹ ”Q@A Jmk
-a e\]:Pu9@ z‚f CD=… ›Dm•N g[QK šD:> ²UoD
xV:E9@A i\}E9@ ²S x\oQ Z]KA m\rw9@A €ˆA‰@ ²S ²Q@mrƒ9@A iI:` ?]@A µF`mu9@A {AA@{ Z]K HIm‹K
B:r‹K ²S ²UDAš[9@ xDmw9@ =r>A J:sD¶@ 8od ²SA „mrw9@ ?UP9@ ²S ²[h\r9@A TB=uPs9@ ²S
µB:r9@ euS ²S m•… ?]@A =™@Aš9@ œs•` ²S ²s^\h9@ zmVWA O Y:sw9@ 8DFhN ²S µšs9@A ?DAšk
xV:E9@ A x}P`A {AA@{ Z]K xhU` v:s}o9@ ?` i>:sI HEEfA O 8\Gmu9@A 8\˜mu9@ ²S µBFUs9@A
?D=9@ mf:Q ?]@A ²Q:osP9@A 8\ƒ•9@A µmI·@A z=U` ?]@A ~‚j9@ ?]@A µAZU9@A ²rGF9@ H[S@AA
. {AA@{ ²]K ?Uˆ e\Ef ²S ²Q:r9‰@A O ²N•\ˆ :sV JAm‹´A ²[_`=9@
4 xkB e\]:Pu9@ <‚f ¤:] <‚j9@ ¤:uV ²S {AA@{ ²]K ?Uˆ a m–Q@ "#6. Ä "#65 2 # ¯ ', Ä '. O
4 xkB e\rPu9@ <‚f ²S v:I :` ¤:] O <‚j9@ ¤:uV ²S µF`mu9@ ?UˆA '5" 2 # ¯ $'5 ?UˆA O
4 xkB e\]:Pu9@ <‚f ¤:] :h\S iUP9@A <‚j9@ i`:kX ¤:uV ²S iI:` ?]@ "$5, Ä "$5. 2 " ¯ ''#
• ''$ 4 xkB €ˆA‰@ x•os9@A O #$"5 2 $ ¯ "' 4 xkBA #5.6 2 $ ¯ "5. xkB m\rw9@ x•os9@A O
4 "",## 2 "" ¯ #'$ Ä #'' v:\9A‰@ i\}…A O " ¯ #( TB=uPs9@A O " ¯ $"5 Ä $#7 ?UP9@A O
²[h\r}9 „mrw9@ $ ¯ (" Ä (# 4 xkB J:sD¶@ 8od A O ,"" 2 " ¯ '#5 4 xkBA $757 2 $ ¯ "#( O
?DAšk B:r‹KA $ ¯ #'6 Y:sw9@ 8DFhNA O #6 ¯ "7$ =™@Aš9@ œs•`A O # ¯ #5" Ä #5# euSA O
µB:r9@ "7 ¯ ($$ 8\Gmu9@A 8\˜mu9@ H]:uV ²S µBFUs9@ Y:k O " ¯ (#5 O i>:sI HEEf =kA a
?PE9@ Z]K :U•\dA O µmjs9@ x\…m9@ =r> =sE` Z]K :U•\dA O µmI·@ mw] Z]K ŠS:E9@ xhU`
e\Ef CD=… e\rPu9@ <‚f ²S q\9 a YZ[D ²]K ”osˆ a {AA@{ ²]K ?] mw] Z]K Y:kA O ²ˆ=[s9@
:ÁpDK y9W mVWA O @FG ?` ?P…K {:UˆX CD=E9@ @FG ²S „AmD t a †:•E9@ ?] x}P` Y:kA O @FG m\˜
Ø O e\]:Pu9@ <‚f CD=E9 e\Imu9@ H]:uV ²S O ²[_`=9@ ?D=9@ mf:Q ?]@ '" :ÁpDK HEEf ?s`A
HDšUN H]:uV ²S l@m> ?]@ y9W mVW . ²_VBš9@ ?D=9@ B=]A O ²™‚o9@ ŠS:E9@A O ²U\[}r9@ ?D=9@ †@mˆ
ioDm_9@ # ¯ "76 i>Z•Zs9@ CD{:…‰@ ²S i>ZUjs9@ Ú9Õ9@ H]:uV ²S ²;Z\P9@A # ¯ '' Y:kA O
Ø i>Zs•s9@ =™@ZM9@ ²S ²Q:VZ_9@ ($ Ä (' O µmI·@A O z=U` ?]@ a HUP… AK HEEf ?s`A
O µBFUs9@A O gpMs9@ ?]@ ?PE9@ Z]KA O ²UD=s9@ RˆZ` Z]KA O ²Q:osP9@ =oˆ Z]KA O 8\ƒ•9@A
HEEfA O zZEEf ?s` xGmVW ’=[N ?` mVWA O JAm‹´A O ²wrP9@A O µAZU9@A O ~‚j9@ ?]@A
4 xkB {AA@{ ²]K ?Uˆ e\Ef ²S ²Q:r9‰@ ""(# Ä ""($ 2 " ¯ #'7 • #'" i>:sI RUu>@ =kA O
:Á^D=…A :ÁsD=k H] v:s}o9@ v:Uu>@ R}> Y=D :s` y9WA O e\rPu9@ <‚f CD=… ²S n\Uju9:] v:s}o9@ ?`
iUˆ RSZus9@ O ²UƒkB@=9@ ŠS:E9@ xhU` O $5( O µ{@=r9@ 8\ƒ•9@ ŠS:E9@A O @ÁvšI H\S n9K ÄG
iUˆ RSZus9@ ',$ iUˆ RSZus9@ O ²Q:osP9@ xDmw9@ =r> ŠS:E9@A ÄG (,# RˆZ` Z]K ŠS:E9@A ÄG
iUˆ RSZus9@ O ²Q:hrf‰@ (5" ’‚w9@A iE•@Z9@ ›•E9@ ?` e\rPu9@ <‚f e\EjN a z:sˆA ÄG
iUˆ RSZus9@ O ²wrP9@ ?D=9@ †:N ’:`¶@A O e\jM9@ .." O ²[_`=9@ ?D=9@ mf:Q ?]@ ŠS:E9@A ÄG
iUˆ RSZus9@ 5'# m™:_r9@ B@{ O “Am\] œr; O e\rPu9@ <‚f CD=E9 e\Imu9@ a z:sˆA ÄG "'76
iUˆ RSZus9@ O ²;Z\P9@ ?D=9@ Y‚I ŠS:E9@A ÄG 6"" O e\rPu9@ <‚f CD=… e\EjN a z:sˆA ÄG
iUˆ RSZus9@ O JZ9Z; ?] =sE` ?D=9@ qsd i`‚o9@A 6($ <‚f J:\r9 e\d Zu9@ a z:sˆA O ÄG
iUˆ RSZus9@ ²•QŒ mr9@ YZˆm9@ =r> ?] =sE` c\_9@A O e\rPu9@ ""7$ LD=j9@ =s…K c\_9@A ÄG
iUˆ RSZus9@ µB:s9@ "$57 µZ}> c\_9@A O e\rPu9@ <‚f eEf ?` YZ[9 e\Imu9@ z:sˆA ÄG
iUˆ RSZus9@ ¼:[P9@ =s…K ?] "$$( O e\rPu9@ <‚f ’:w…K ²S e\•U9@ œ`:•9@ YZ[9@ z:sˆA a ÄG
?1
B@=] œr; O e\rPu9@ <‚f ²S v:I :s9 e\[Uu9@ z:sˆA a ‘@ H–M… µmˆA=9@ =\hM9@ xˆ:I c\_9@A
. m™:_r9@
HDZd ”wPQ J:_}> z=V =o] =sE` c\_9@ HD@ gsoD 8\; 7
²wu_s9@ ‘@ ²9@
ä5
2A =8 2==8$ =8:1: A)
ƒtRLV e`U
e§_

akœ•sLV ¹pˆZŒ: +ec 2==<
:•ZwˆZ^nLV 1$:??
((
Y:j‹ m_> y9 goSK tK TZr…K tK yEU`K tK y\ƒ>K tK z:s> :D ³:r> :D
z•ƒ‹A H^D=…A HsD=kA zm‹´A H9AK yrQW y9 ‘@ mM˜ y9W ”}oS ”QK @WX
œ]BK ²}jN JK Y:j‹ m_> Hu\Q‚>A zmˆA zm\rVA zm\fA z=s>A
²S <v@m[9@ ?` ”˜mS @W•S <BZˆA ¤:uw9@ iEN:M] ioVB gV ²S Km[N “:oVB
mrVK ‘@A ‘@ tX H9X tA ‘ =sE9@A ‘@ J:Erˆ x™:k ”QKA ”}k ioVB YAK
?` yˆKB œSmN x| @m_> œV@B ”QKA YZ[uS œVmN x| <m` <m_> qs‹
œSmN x| @m_> =I:ˆ ”QKA :h9Z[uS @=I:ˆ µZhN x| @m_> :h9Z[uS žZVm9@
yˆKB œSmN x| @m_> :h9Z[uS =•PN x| @m_> :h9Z[uS {Z•P9@ ?` yˆKB
²S goMN ioVB gV ²S JZorˆA iPs‹ y9FS @m_> :h9Z[uS {Z•P9@ ?`
œƒuPN x9 J•S goS:S <m` ’ZD gV ²S :h\}jN JK ”oƒuˆ@ JX “:oVB œ]BK
Tms> ²MS goMN x9 J•S <m` mhd gV ²MS goMN x9 J•S <m` iosI gV ²MS
<m`
))
xkm] HI:` ?]@ e\Ef ²S ²Q:r9‰@ HEEf ""'.
J:P… =sE` RS i>:sI :D i}w_s9@
œ` iDmwM9@ Hu`Zj‹ {m•s9 ±nP}MuD g‹@{ gw9@ c\_9@ AK ± i\M}P9@ œ` HIZ]
=h_D “:VB:_s9@ cDB:NA ±’:>
?:
2 žZ•Zs9@ 8…:j9 HIZ` m\˜ ’‚w9@4
ههه ههههههه هههههه هههههههه هههه هههه ههههه
هي !"#$%&' (')*+, -ي."/0&' 123 4567 859:;
<+ =>?&' @. 9A. @. @#79&' 6BC "DE67 : هDDF G H,,'H ).+ ("*
 @C IJ9>C @C <".+ @. =>?&' "DE K5K%&' 6BC @. LF)J "DE MN)."/يD&'
O' ()FN P"BC @.' r Q+ R"#C "5 P"BC "5 S T$U#&' 6BC @. P"B%$& ("*
9VW X&Y Z$% 'Y[ ("\] 9AC X. ^%+ Q+ _)B7+ Q+ X?DJ+ Q+ XيUC+
R9F R9يB`, R9يa3 R6#C, RbU], هc567, ه#56* R9]d, ه&,+ XBeY X& O'
I?;" I%`N ^` G +9f; g"%`N h.N+ G$\; <+ ("\] 9AC ه0يe2C,
Z$* =i"* Ze+, I%`N (,+ G 1!'9f&' @J ZW9 'Yj 1N)F, k"0>&'
h`9; =E 19J 19AC l#] 9B`+ O', O' Q[ ه&[ Q, O 6#?&', O' <"?BF
=E 'm9AC "n&)f0 o)`9&' @J XF+N h9; =E 'm9AC h`'N Ze+, "n&)f0
"n&)f0 H)p/&' @J XF+N h9; =E 'm9AC 6q"F Ze+, "n&)f0 'm6q"F M)n;
l#] X&r 'm9AC "n&)f0 XF+N h9; =E 'm9AC "n&)f0 6p/; =E 'm9AC
<+ Z%U0F' <[ g"%`N h.N+ G X&Y ^%V; I%`N ^` G 19J <)%BF,
^%V; =& <j 19J I%#q ^` GV ^%V; =& <j ^%" 19J s)5 ^` G "nي$\;
_9#C GV ^%V; =& <j 19J IDF ^` GV ^%V; =& <j 19J 9nt ^` GV
u 19J v S w
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
u v yF,z' G Ge'9BU&', Iq"J @.', MrJ90&', H,,'H ).+ هq9]+ w
@D/&' G GfnيB&', _N60/#&' G =`"?&', Iي$?&' G =ي%e ).+, 9يB>&',
MK#&', @5,K* N"B]+ G GD5,Kf&' =59>&' 6BC, <"#5{' T%t G, |9B>&'
-0 G 9p7 @.', 6i',K&' h#pJ G G#cيn&' R9`Y, } ("#>&' T5rn; G
!"#$%&' @J IC"#q ه??3, } Tي~90&', TيW90&' G MNrD#&', MN"B&'
•2\&' @.', M,)D&', GB~r&' هf',, =`"?&' , =$/J, H,,'H ).+ =nDJ
??
GfAJ6&' @56&' 93"e @.', Ge"%#/&', TيU:&', M9q€', R6DJ @.',
. H,,'H G.+ @DF -ي?3 G Ge"B&z', } G;bيF "#` <,9]d,
u =*N -ي."/0&' 123 k". 12\&' k"0` G H,,'H G.+ @DF : 9•e'
v2‚ƒ x v2‚„ w 2 / …† x …ƒ } 12\&' k"0` G MrJ90&' @DF, }
u =*N -يB/0&' 123 G !"q "J k". …„v w 2 / ‡…„ Iq"J @.' @DF, }
u =*N -ي."/0&' 123 k". "nي ID/&', 12\&' IJ"*[ k"0` G v‡„† x
v‡„ƒ w v / ……2 ˆ ……‡ u =*N yF,z' =p%#&', } 2‡v„ w ‡ / v…
u =*N, 2„ƒ‚ w ‡ / v„ƒ u =*N 9يB>&' =p%#&', } vv†22 w vv /
2…‡ x 2…… !"ي&,z' Iي$7, } v / 2‰ _N60/#&', } v / ‡v„ x ‡2Š }
GfnيB$& |9B>&' @D/&', ‡ / ‰v x ‰2 u =*N <"#5{' T%t , } †vv w
v / …2„ u =*N, ‡Š„Š w ‡ / v2‰ @5,K* N"B]+, } ‡ / 2…‚ }
("#>&' T5rn;, 2‚ / vŠ‡ 6i',K&' h#pJ, } 2 / 2„v x 2„2 -0, }
MN"B&' vŠ / ‰‡‡ Tي~90&', TيW90&' ه."0` G MNrD#&' ("* } v / ‰2„
6#?J ).+ "D:يt, } M9q€' 9>. ).+ ‹"?&' =nDJ } IC"#q ه??3 6*, :
G.+ @. 9>. ).+ ("*, } GF6f#&' @/?&' ).+ "D:يt, } M9\#&' =ي79&' 6BC
9يW -ي?3 4567 -يB/0&' 123 G lي& : ()f5 G.+ Z%#F : H,,'H
@J @/7+ H"DF[ 456?&' 'r~ G |,95 Q : Œ"p?&' @. =$/J ("*, } 'r~
-يq90&' ه."0` G } GfAJ6&' @56&' 93"e @.' "m•5+ X&Y 9`Y, } 'r~
Ž } -ي."/0&' 123 456?& …v GDيf$B&' @56&' Œ'9F "m•5+ ه??3 @#J,
ه."0` G •'9C @.' X&Y 9`Y . GA`NK&' @56&' N6., } Gi2%&' ‹"?&', }
I%59A&' ه5KD; 2 / vŠ‚ G IC)D\#&' •&‘&' ه."0` G G’)ي/&',
IC)“)#&' 45H"7z' 2 / …… Ž IC)#p#&' 6i')V&' G Ge"`)A&' ("*, }
‰‡ x ‰… } TيU:&', } M9q€', } R6DJ @.' : هD/7 ,+ ه??3 @#J,
} ^•V#&' @.' @/?&' ).+, } GD56#&' LF)J ).+, } Ge"%#/&' 6%F ).+,
@J 9`Y, } <,9]d, } G>B/&', } M,)D&', } •2\&' @.', } MNrD#&',
H,,'H G.+ @DF -ي?3 G Ge"B&z' ه??3, } R)??3 @#J =~9`Y s6f;
u =*N vv‰2 x vv‰‡ w v / 2…Š ˆ 2…v @J IC"#q LD0C' 6*, }
!"D0C' L$C (65 "#J X&Y, } -يB/0&' 123 4567 G ”يD\0&". !"#$%&'
IDF L)0#&' } GDU*N'6&' ‹"?&' =nDJ } "mc567, "m#56* ه. !"#$%&' ‡„‰ x~
IDF L)0#&' } MH'6aB&' TيU:&' ‹"?&', } 'm!Kq هي ”&+ …†‡ x~
IDF L)0#&' } Ge"%#/&' =59>&' 6BC ‹"?&', ‰†2 LF)J ).+ ‹"?&', x~
IDF L)0#&' } Ge"nB3z' ‰„v @J -يB/0&' 123 -ي?\; : R"#F, x~
L)0#&' } G>B/&' @56&' Œ"; s"J{', } -ي\V&' s2>&', I?“')&' 8p?&'
?<
IDF ƒƒv IDF L)0#&' } GfAJ6&' @56&' 93"e @.' ‹"?&', x~ „…2 x~
9i"AB&' N'H } g,9ي. hB’ } -يB/0&' 123 456?& -يq90&' : R"#F,
v…Š‚ IDF L)0#&' } G’)ي/&' @56&' (2q ‹"?&', x~ ‚vv : R"#F, x~
} <)&)’ @. 6#?J @56&' l#t IJ2%&', } -يB/0&' 123 4567 -ي?\;
IDF L)0#&' ‚‰‡ •يA&', } -يB/0&' 123 <"يB& -يt )0&' : R"#F, } x~
IDF L)0#&' Gpe– 9B&' ()F9&' 6BC @. 6#?J vvŠ‡ 6#7+ •يA&', x~
IDF L)0#&' MN"#a&' —56\&' v‡„Š -?3 @J ()f& -يq90&' R"#F, x~
IDF L)0#&' ˜"f/&' 6#7+ @. M)$C •يA&', } -يB/0&' 123 v‡‡‰ : x~
6يnV&' =F"q •يA&', } -يB/0&' 123 s">7+ G -يpD&' hJ"p&' ()f&' R"#F,
N'6. hB’ } -يB/0&' 123 G !"q "#& -يfD0&' R"#F, : O' ه•V7 M9F,6&'
. 9i"AB&'
()fDJ
- ./012 34 563789 :9; <=63>?@ A@ , BCD9EFG HCI9E@
o @J هي$C "J, @/?&' 456?$& هV59%; G Ge)fيB&' IA*"DJ
g"“'90C'
o !"/#&', •"B\&' N"`Y+ G 1HN')&' IVي%•&' 45H"7z'
o —59&' L$C g'9#; hBF ^`+ 6i') ...M)BD&' –"pC{'
o g'N)ADJ @J. IC)“)#&', IVي%•&' 45H"7z' N"Ed
ID/&' N"\e'
o TC'65 <"` G0&' IVيU$&' g"BC'6#&', I?ي$#&' g"nيBD0&'
..."n.
o ...@J L$C H9&' ,SN"D&' G I&2“ ^` ,S 1H"5– -ي?\;
o =`"?&' ه??3 I&)fJ 6fe G G$p&' •"“{'S I&"FN @C
...هf',,
?A
o 1H"Juu 9~"’ lيe+ •يA$& Iيe)fيB&' IJ)•D#&' •9t
wwIي;)3
I•'9&' L$C H9$& I>BA&' L$C h*')J IC)#pJ ^•+
http://mar™b.org/shošthr™ad.php›tœ……...•‡ž•†žŸƒž•žA
G%ي“')J hي#q 6~"t
http://mar™b.org/s™arch.php›doœ¡indu...¢start™ronl£œv
P"B0*' hJ HN
2 . Š‰-Š‚-2ŠŠ„ Š2:2† A¤ ¥2
ECJG KLG
o G\:A&' ”$#&'
o g"`N"A#&' 16~"AJ
o I3"] I&"FN
o Iي/يi9&' I?V\&' 1N"5–
o gQ"f#&' 16~"AJ
˜9AJ
MC0N>89 O6:=2
Apr 2ŠŠ„
<=P:=FL89
?I
„v
.O' X."E+, '9ي] O' _'Kq
@/7 —$:. P"D&' —&"]1 "n?#; ID/?&' I¦ي/&' hB;', ZD` "#cي7 O' —;'
P"B0*' hJ HN
1 . Š„-v‡-2ŠŠ„ Š…:‡‰ §¤ ¥‡
Q?CN789 31N@
o G\:A&' ”$#&'
o g"`N"A#&' 16~"AJ
o I3"] I&"FN
o gQ"f#&' 16~"AJ
656q )•C
MC0N>89 O6:=2
Aug 2ŠŠ„
<=P:=FL89

ههههههه هههههه هههههههه هههه هههه ههههه :هه
ههه
•'9t[ u :G."0` G هي (¨ )f&' Z© $\ 6*, }-ي?3 O 6#?&', 456?&'
k"0>& Gfيf?; IJ6fJ G 'r`, }w -ي."/0&' 123 4567 I?\. -ي."\#&'
.-يB/0&' 123 <"يB& x -يt)0&' : lي&, x -يt90&' : <)&)’ @.'
P"B0*' hJ HN
: . Š„-v‡-2ŠŠ„ Š‰:‡Š §¤ ¥…
R:S@
?8
o G\:A&' ”$#&'
o g"`N"A#&' 16~"AJ
o I3"] I&"FN
o gQ"f#&' 16~"AJ
s"C 956J
MC0N>89 O6:=2
¤ar 2ŠŠ„
<=P:=FL89
vªv…„
ههههههه هههههه هههههههه هههه هههه ههههه :هه
ههه
WR| @AB Xuek Œ[•A= TA=? Y‚ƒ
lXgjN=? ?R| 9h ŽU ^J
Z
sYkH fDc^•N=?
rk XO•N=? m‚gA[•h Žjk Ckw`H
.fuG^N=? L^Dc^•N=?
dar-alhad™th«hotmail.com
P"B0*' hJ HN
? . Š„-v‡-2ŠŠ„ Š†:Š2 §¤ ¥‰
TKD9U089 3CV:
o G\:A&' ”$#&'
o g"`N"A#&' 16~"AJ
<=
o I3"] I&"FN
o gQ"f#&' 16~"AJ
Iي.9%&' Ia$&', هfV&' =/* ˜9AJ
MC0N>89 O6:=2
¤a£ 2ŠŠ„
<=P:=FL89
‡ª2ƒƒ
ههههههه هههههه هههههههه هههه هههه ههههه :هه
ههه
O' <"?BF
"D%J GDي/?&' 6%/J •يA&'
=59>&' "D:يt "5 =>. "B79J
O' =`"ي7
"e67+ =$>0}I&b/J G M6Fz' <"DF @. 65– <"DF G.+ L$C +9fe "D` : G>&"#&' =&"F @. <"#ي$F ("*
G I&b/J =$%05 <+ ^B* =$%&' T&"’ <"` 'Y[ :("* =E ه0>F+, <"DF ).+ R"nD}"nي ه\fD05 =$%&' ^~+ ¬%B.
Œ - _N'6#&' Tي;9;------® -$V5 L0# P"D&' G I%ي*)&' =$%05 @56&' … Ž vŠ… ¯
M659.
abbsalma«hotmail.com
P"B0*' hJ HN
< . Š„-v…-2ŠŠ„ Š„:2… A¤ ¥†
Q?CN789 31N@
o G\:A&' ”$#&'
o g"`N"A#&' 16~"AJ
o I3"] I&"FN
o gQ"f#&' 16~"AJ
656q )•C
<1
MC0N>89 O6:=2
Aug 2ŠŠ„
<=P:=FL89

ههههههه هههههه هههههههه هههه هههه ههههه :هه
ههه
O' "D%Ve, }"#>#$C G, "#>ي _N"., }هD/7+, !'Kp&' 9ي] O' "#`'Kq
.-&"\&' ^#%&', =$%&". =`"5[,
@J Q, "#>DJ O' "DJ97 Q, }"#>DJ TيU&' N,9#&' 'r~ '6° q GD9t,
."#>&"cJ+
P"B0*' hJ HN
A . Š„-v…-2ŠŠ„ Š‡:‡2 §¤ ¥ƒ
WKX 38Y
o G\:A&' ”$#&'
o g"`N"A#&' 16~"AJ
o I3"] I&"FN
o gQ"f#&' 16~"AJ
˜9AJ
MC0N>89 O6:=2
Apr 2ŠŠ„
<=P:=FL89
†‰‡
ههههههه هههههه هههههههه هههه هههه ههههه :هه
ههه
9j[e;=? Xuek f‘K?FU ’JgD f[A“d? fDc^•N=?
ةةةة ةةةةةةةة ةةةةة ) :ةةةةة ةة ةةة ة ة ةةةة ة ة ةةة ةةة ةةةةة ةةة ةةةةةة ةةةةةة
: ةةةة ة ةةةةةةة : ةةةةة ةةة ةةةةة ةةةةةة ةةةةة ةة ةةةة ة( ةةةةةةةة ةةةة ةةةة
.ةةةةةةة ةةةة ةةةةة ة ةةةةةةة
<2
•يt"5 =>ي O' _N".
6يV0/e =>DJ
"يf); , "#$C O' =`H'–
I•'9&' L$C H9$& I>BA&' L$C h*')J IC)#pJ ^•+
http://mar™b.org/shošthr™ad.php›tœ……...•‡ž•†žŸƒž•žA
G%ي“')J hي#q 6~"t
http://mar™b.org/s™arch.php
rŒZw]`u •V ‹ngˆu “ŠkP_ t•LV ³
1- * šu]€LV ‰Zsw ·S •V rngˆ ·vz„nLV ªP€j …` znhj : ‹knkŒ …`V tvcV ¹k¡ ŸknPŒ XZ} 1/1I< - 1IA *
…`Vu žuVž e`Vu ³ ª[p c XZ}u &afig …`* zngU mVuˆ ** ªkf•sLV ‚ty ·S qZf_ …`V ¦pzg …sj ËZv ‘U zR`
‹n•Uu &afig …`* zngU ºTu .XZ} VŸw ³ ‰Ÿw rTU Zi«k¡ Ž_žVu ³ “©]k•u ¶Ÿj]sLVu mehhyu ¶]–àVu ‹np¬\
‹iv Of|Œ t¥L ³ ]f«LV Z˜` ž]p “L ‹€y ŽP_ dˆZfnLV …`V Z˜fhsvVu ³ ZjW Z˜fhs•p “Lu ³ Z˜s©V]w ŽP_ r`ZhyU
•V rngˆ rjtw Ž˜sTV .&& ‹kPŠLZ` Z©eRn•p “PS ·RSZ^LVu JLZju ‹€kig e`U ZjUu : XZ} ³ rL ayU c ]f«`.
2- * ƒZsS¸Vu ‹knPRLV ×ehfPL ‹n•VzLV ‹iœPLV —uZsS ·Su I/1<2 - 1<: ‚t[LV šz` ** ‘Vei_ OhŒ & ** :
“}ˆ —es€LV AA<
q 1 Ï Z˜PkLž Zju ªk`Z•sLV ‚ty “Šg Zj
q 2 Ï Z˜s€y Zj
akLz` cW ‹_u]^j ‚žZf_ mŸ© ‘U XZ„p tS ³ ´k}esLV •VžZfRLV ·S ay¯ZS : Xu¯V XVÜ•LV …_ ‰VeœLV ZjU -¼
Z˜sk_u]^n` Xe„PL rkP_ znsRp Zhkhy tkLž “PRT cu ³ rkP_ žZns_tL ªP[p .
“P•nLV Èg ·S šu]^nLVu . XZ„j …j eP«Œ cu ³ m]k•u ¨k©]sLVu ¨k•]sLV ‰Zsw ·S ‚ˆewŸj ¦pžZgU ·S žˆu z}u
“Pvu rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ …_ Of™ Zn`u r`Zsw ·S r_]¡ Zn` •V zfRsp ‘U.
<1
·€k€_ ËV®]LV zf_u ‘Zpz• …` •V zf_u •kij …` •V zf_ : ¹pZ^nLV r` ŽsSU
* —es€LV …j ·TZ|LV XVÜ•LV <1:1 *
q 2 Ï ªkf•sLV ‚ty aR€` ·ih[iŒ a©
¼ 2 •Z_eµenLV ·S “PRLV a©U ÉR` m]wNu ³ ]Šij e© a` ³ O`Z|` ’kL Z˜|pzgu ³ ‹_z` ªkf•sLV ‚ty - .
®Z` …` •V zf_ …` ¬p¬RLV zf_u ·€k€_ ËV®]LV zf_u ‘Zpz• …` •V zf_u žeR} …` •V zf_ : ¹pZ^nLV r` ŽsSU.
ä5
2==?-=1-=8$ =I:=1 A)
¶]n„LV …ng]LV zf_ e`U
z«s•j

akœ•sLV ¹pˆZŒ: !eb 2==:
:•ZwˆZ^nLV 11
•V ‹ngˆ u “ŠkP_ t•LV
VŸ© …_ ¹k^L ·SZ¡ ‰Ve– dZi˜S •V rngˆ ·TZfL¯V ‹jtRPL ˆeiLV ‹Pgˆ ‹Ê]¡U ŽLW •–]p ‘U a•Z•LV …j e–ˆU
…j ‹_enœj …j ªk`Z•sLV ‚ty …_ “PŠsp ¶ŸLV ¦pzhLV VŸ© Of™ rTU ]wNU Zj ŽP_ tŠLV žZ€ju . rL{v a•Z•L XVÜ•LV
“}ˆ Õp]^LV u . …•hLV ‹–ˆž ŽLW Z˜_enœn` ¦pzhLV ·„Œ]p ´Rµ …j Z˜ij ziv eP«p c Ë]lLV :I ‹Ê]¡¯U uU
Õp]^LV ŽLW ‚]k\¯V ‹•n«LV ?= •V ‹ngˆ u “ŠkP_ t•LV u. .
be\]:Pu9@ <‚f xw… :`
ناملس نسح روهشم خيشلا

لاؤسلا 394 ؟حيباستلا ةلص مح ام !
"#$ %&' ()لا#* +للا +محر ,مح- .ام/ا نا0 !1او2لا
34 5ا#0ر 6بر- حيباستلا ةلص7 (حيباستلا ةلص 8',ح
97 +لل ,م:لا7 +للا نا:;س لا<' ةروس7 =:*ا>لا ,#ب .اي<لا
?و0&لا 34 لا<*7 (ة&م &ش@ =سمA &;0- +للا7 +للا 9B +لB
,C@7 (5ا&م &ش@ 5ا:ي;ستلا DEF لا<* ?و0&لا را0G- ,#ب
,#ب7 (ا
H
&ش@ لا<* (,يم:تلا7 6يمستلا ,#ب ?و0&لا نم .اي<لا

H
&ش@ لا<* ني*,2سلا نيب7 (ا
H
&ش@ لا<* Iو2سلا را0G-

H
&ش@ لا<* JوهCلا K;L7 =يMاNلا ة,2سلا نم .اي<لا ,#ب7
O=حا&تس9ا =سل2ل Kص- DEF 347
نا0 +M- ,مح- .ام/ا ن@ &هتPا حيباستلا ةلص7
<:
+M- ,مح- .ام/ا ن@ Q3CRملاQ 34 =ما,L نبا &0G7 (اه>#S'
+ل#4 حي:ص نم D,C@ Tت;U ام اهMV WلG7 (=@,ب اهC@ لاL
+بات0 34 &2ح نبا X4ا:لا &0G7 (ملس7 +يل@ +للا )لص
,مح- ,C@ T:ص اهM- QحيباYملا ةاشم )ل@ =بوZVاQ
+C@ لو<لا &هتPا7 (اه>ي#S* ن@ 6Zا&* ,مح- ن-7 (ة&A[ب
6\اشلا وF =لباC:لا ]ت0 34 ن7,م وF ام 3<ب7 (=ي@,;لاب
OروY#لا DEF )لB
(^ا2:لا نب ملسم .ام/ا حيباستلا ةلص ح:ص ,L7
+بات0 ن',لا&صاM نبا اه:ي:Y* 34 "ل-7 (6مZ اه::ص7
ةلص _&` 6يمZ 6م24 Qحيباستلا ةلص 34 حيZ&تلاQ
خيشلا 8',:لا 34 &Y#لا اEF .امB اCaيP نا07 (حيباستلا
Oحيباستلا ةلص نس:' نا0 (+للا +محر 3Mا;لVا
نم7 =@امZ 34 حيباستلا ةلص K#4 [baلا نم7
6باسلا =ليل 34 .ا@ K0 حيباستلا ةلص TيLو* [baلا
+<ل`- ا
H
cيP ,ي<M ن- اCل dو2' ل4 (ناSمر نم ن'&ش#لا7
)لص 3;Cلا KY' مل7 (اCس>M- ,C@ا
H
cيP K#>M ل4 (?&شلا
حيباستلا ةلY4 =@امZ 34 حيباستلا ةلص (ملس7 +يل@ +للا
+للا7 (اFI[4 اه'Iؤ* ن- TcP TL7 e- 34 %Iا&4 %Iؤ*
OOمل@-
<?
Hs…B • ¤:I•S O e\]:Pu9@ <‚f xw… ?> 2 Œ:] ?] ‘@=r> ?] šDšo9@=r> 4 c\_9@ i`‚o9@ g—ˆ =kA
a - ‘@
?us9@ mwU`A W:d HQ‰ e\Ej] q\9 HQK ¤@Zj9@A e\]:Pu9@ <‚f CD=… ²S v:s}o9@ n}u‹@ 4
<‚j9@ O i}S:U9@ <‚f ²S x}ˆA H\}> ‘@ R}f ²rU9@ ?> iSAmos9@ iE\Ej9@ CD{:…×9 n9:•`A
’=o] Y:k ?` YZk a ¤@Zj9@ @Fh9A O y9W m\˜A :G{Z•ˆA :h>ZVB ²S z{:ro9 ‘@ :h>md ²u9@
vš•9@Ž“t:[`A „A:uS žZs•` 4 2 L\SZu9@ ²9A ‘@A O iM\o• :h}V z=\Q:ˆK J‰A :QmVW :s9 HuEf
. 2 ¾ ¤B=9@ R}> BZQ ¾ ›`:Qm] ?` • m_> µ{:E9@
²GA BZVFs9@ ZEU9@ R}> <{B@Z9@ <‚j9:S ²9:u9:]A O n\o• CD=E9@ JK e\Ej9@ g] eI@m9:S
HQ:Erˆ ‘@ =sE]A O Œ:] ?] c\_9@ i`‚o9@ B:dK :sV :h}oS ŒZ•D tA iM\o• 2 e\]:Pu9@ <‚f 4
:hU`A O x}Ps9@ =ro9@ L… ²S iUˆ ²¥ GA irEuP` “:kAK :h9A y9W ?> ²UN i}S:U9@ <‚jS R9:oNA
“:kAK ?` y9W ZENA i`:k¶@A J@W·@ ?\]A O vZ•Z9@ ²uoVBA O g\}9@ ’:\kA O REp9@ ²uoVB
x}>K R9:oN ‘@A O „m‹K irEuP` 7
x}ˆA HrEfA H9´ R}>A =sE` :U\rQ R}> x}ˆA ‘@ R}fA ?\s9:o9@ ¤B ‘ =sE9@ JK :Q@Z>{ m‹´A
7
²Q:os9@ ?\ˆ:D ?] i`:ˆK v@mr9@ Z]K ¯ HruV
Hukum Sholat Tasbih
Assalamualaikum wr. wb.
Langsung saja pak ustadz. Apa hukum dan keutamaan sholat tasbih? Terima
kasih.
Assalamualaikum wr. wb.
jawaban
Assalamu ''alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalat ini sering kali dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Bagaimana
sesungguhnya kedudukan shalat ini? Seberapa kuatkah landasan syar''i yang
melatar-belakanginya? ajian kita kali ini akan membahas masalah ini! karena
sering menjadi bahan pembi"araan di tengah masyarakat.
Landasan Syariah
#ara $u%oha berbeda pendapat tentang hukum sholat tasbih. #erbedaan tersebut
dilatarbelakangi oleh perbedaan mereka dalam hal kedudukan hadis yang
menjadi pensyariatan ibdah sholat tersebut.
&. #ertama' Sholat tashbih adalah mustahabbah (sunnah).
<<
#endapat ini dikemukakan oleh sebahagian $u%oha Sya$i*iyyah. #endapat mereka
dilandasi oleh sabda +asulullah SA, kepada paman beliau Abbas bin Abdul
-utholib yang diriwayatkan oleh Abu .aud.
Dari Ikrimah bin Abbas ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Al-
Abbas bin Abdul Muttalib, “Wahai Abbas pamanku, Aku ingin memberikan
padamu, aku benar-benar mencintaimu, aku ingin engkau melakukan -sepuluh
siat- !ika engkau melakukann"a All#h akan mengampuni d#samu, baik "ang
pertama dan terakhir, "ang terdahulu dan "ang baru, "ang tidak senga!a maupun
"ang disenga!a, "ang kecil maupun "ang besar, "ang tersembun"i maupun "ang
terang-terangan. Sepuluh siat adalah$ %ngkau melaksankan sh#lat empat
rakaat& engkau baca dalam setiap rakaat Al-'atihah dan surat, apabila engkau
selesai membacan"a di rakaat pertama dan engkau masih berdiri, mka
ucapkanlah$ Subhanall#h Walhamdulillah Walaa Ilaaha Ilall#h Wall#hu Akbar ()
kali, *emudian ruku+lah dan bacalah d#+a tersebut (, kali ketika sedang ruku,
kemudian su!udlah dan bacalah d#+a tersebut (, kali ketika su!ud, kemudian
bangkitlah dari su!ud dan bacalah (, kali kemudian su!udlah dan bacalah (, kali
kemudian bangkitlah dari su!ud dan bacalah (, kali. Itulah -) kali dalam setiap
rakaat, dan lakukanlah hal tersebut pada empat rakaat. .ika engkau sanggup
untuk melakukann"a satu kali dalam setiap hari, maka lakukanlah, !ika tidak,
maka lakukanlah saru kali seminggu, !ika tidak maka lakukanlah sebulan sekali,
!ika tidak maka lakukanlah sekali dalam setahun dan !ika tidak maka lakukanlah
sekali dalam seumur hidupmu./ (/+ Abu .aud 0123-24! 5bnu -ajah! 5bnu
huzaemah! dalam Shahihnya dan At-Thabarani.)
-ereka berpendapat bahwa hadits tersebut meskipun merupakan riwayat dari
Abdul Aziz! ada sejumlah ulama yang mentsi%ohkannya di antaranya adalah 5bnu
-a*in. An-6asaiy berkata' 5a tidak apa-apa. Az-7arkasyi berpendapat' 8/adis
shohih dan bukan dhoi$9. 5bnu As-Sholah' 8/adisnya adalah /asan9.
Al-/a$izh menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan lewat jalur yang banyak
dan dari sekumpulan jamaah dari kalangan shahabat. Salah satunya hadits
5krimah ini. .an sejumlah ahli hadits telah menshahihkan hadits ini! di antaranya
Al-/a$izh Abu Bakar Al-Ajiri! Abu -uhammad Abdurrahim Al--ashri! Al-/a$izh
Abul /asan Al--a%disi rahimahullah. 5bnul -ubarak berkata!:Shalat tasbih ini
muraghghab (dianjurkan) untuk dikerjakan! mustahab diulang-ulang setiap
waktu dan tidak dilupakan.: Lihat ;i%hus Sunnah oleh As-Sayyid Sabi% jilid &
halaman &3<.
0. edua' Sholat tasbih tidak apa-apa untuk dilaksanakan (boleh tapi tidak
disunnahkan).
#endapat ini dikemukakan oleh sebahagian $u%oha /anbilah. -ereka berkata'
8Tidak ada hadits yang tsabit (kuat) dan sholat tersebut termasuk ;adhoilul
A*maal! maka "ukup berlandaskan hadis dhoi$.
=leh karena itu 5bnu >udamah berkata' 8?ika ada orang yang melakukannya
maka hal tersebut tidak mengapa! karena sholat nawa$il dan ;adhoilul A*maal
tidak disyaratkan harus dengan berlandaskan hadis shohih.9 (Al--ughny 01&0@)
@. etiga' Sholat tersebut tidak disyariatkan.
5mam 6awawi dalam Al--ajmu* berkata' 8#erlu diteliti kembali tentang
kesunahan pelaksanaan sholat tasbih karena hadisnya dhoi$! dan adanya
perubahan susunan sholat dalam sholat tasbih yang berbeda dengan sholat biasa.
.an hal tersebut hendaklah tidak dilakukan kalau tidak ada hadis yang
<A
menjelaskannya. .an hadis yang menjelaskan sholat tasbih tidak kuat9. 5bnu
>udamah menukil riwayat dari 5mam Ahmad bahwa tidak ada hadis shohih yang
menjelaskan hal tersebut.
5bnul ?auzi mengatakan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat tasbih
termasuk maudhu01palsu. 5bnu /ajar berkata dalam At-Talkhis bahwa yang
benar adalah seluruh riwayat hadits adalah dhai$ meskipun hadits 5bnu Abbas
mendekati syarat hasan! akan tetapi hadits itu syadz karena hanya diriwayatkan
oleh satu orang rawi dan tidak ada hadits lain yang menguatkannya. .an juga
shalat tasbih berbeda gerakannya dengan shalat-shalat yang lain.
.alam kitab-kitab $i%ih mazhab /ana$iyah dan -alikiyah tidak pernah disebutkan
perihal shalat tasbih ini ke"uali dalam Talkhis Al-/abir dari 5bnul Arabi bahwa
beliau berpendapat tidak ada hadits shahih maupun hasan yang menjelaskan
tentang shalat tasbih ini.
Wallahu a''lam bishshawab, wassalamu ''alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ahmad Sarwat, Lc.
SHALAT-SHALAT SUNNAH
+alil adanya shalat sunnah
+ari .halhah bin 4#baidillah$ bah2asanya ada seorang Arab gunung yang
rambutnya acak-acakan datang kepada Rasulullah SA"$ lalu berkata$ Da
Rasulullah$ beritahukanlah kepadaku$ shalat apa yang di6ardlukan oleh
Allah kepadaku F%. 7a2ab Rasulullah SA"$ Shalat lima 2aktu$ kecuali
kalau engkau mau shalat sunnah%. Á'SR. (ukhari ju5 2$ hal. 22? Á
Eeterangan :
Selain shalat yang lima 2aktu ÁShubuh$ +huhur$ 9Ashar$ )aghrib dan
9 Isyak¿$ adalah shalat sunnah/tatha22u .9
Sebaiknya dikerjakan di rumah
0abi SA" bersabda :
Shalatlah 2ahai manusia di rumah-rumah kalian$ karena sebaik-baik shalat
itu ialah shalat seseorang di rumahnya$ kecuali shalat 6ardlu. Á'SR. (ukhariju5 1$ hal.
1AI Á
(oleh dikerjakan dengan berdiri$ duduk maupun berbaring :
+ari 9Imron bin 'ushain$ 0abi SA" bersabda :
7ika &orang* shalat dengan berdiri$ itu adalah yang paling baik/sempurna
dan barangsiapa yang shalat dengan duduk$ maka baginya setengah dari
pahala yang berdiri$ dan barangsiapa shalat dengan tiduran maka baginya
setengah dari pahala yang duduk¢. Á'SR. (ukhari ju5 2$ hal. := Á
Eeterangan :
Shalat-shalat yang dimaksud dalam hadits ini adalah Shalat Sunnah$ bukan
shalat 2ajib$karena shalat 2ajib tidak boleh dikerjakan dengan duduk atau
berbaring/tiduran kecuali ada sebab/,ud5ur yang dibenarkan oleh agama .
Sabda 0abi SA" :
Shalatlah dengan berdiri$ jika tidak dapat maka shalatlah dengan duduk dan
<I
kalau tidak dapat$ maka shalatlah dengan berbaring. Á'R. (ukhari ju5 2$ hal .
:1 Á
Shalat-shalat sunnah menurut tuntunan Rasulullah SA"
A. Shalat sunnah ra2atib yang muakkadah
Shalat sunnah ro2atib ialah shalat sunnah yang dikerjakan sebelum
* 3obliyah* atau sesudah &ba9diyah* shalat lima 2aktu .
Sedang yang dimaksud )uakkadah ialah yang sangat ditekankan ataudianjurkan oleh
Rasulullah SA" .
Shalat-shalat tersebut adalah :
1 . +ua atau empat raka,at sebelum shalat +huhur
2 . +ua raka,at sesudah shalat +huhur
1 . +ua raka,at sesudah shalat )aghrib
: . +ua raka,at sesudah shalat 9Isya
? . +ua raka,at sebelum shalat Shubuh .
+alil-dalil -elaksanaannya :
+ari Ibnu #mar RA$ ia berkata$ Saya ha6al &ingat dengan betul* dari 0abi
SA" sepuluh raka,at shalat sunnah£ dua raka,at sebelum shalat +huhur
dan dua raka,at sesudahnya$ dan dua raka,at sesudah )aghrib di rumah
beliau dan dua raka,at sesudah 9Isya di rumah pula dan juga dua raka,at
sebelum shalat Shubuh,%. Á'SR. (ukhari ju5 2$ hal. ?: Á
+ari 9Aisyah RA bah2a 0abi SA" tidak meninggalkan empat raka,at
sebelum shalat +huhur dan dua raka,at sebelum Shubuh. Á'SR. (ukhari ju5
2 $ hal. ?: Á
+ari 4Aisyah RA$ ia berkata$ .idak ada 0abi SA" memperhatikan shalatshalat
Sunnah lebih dari pada dua raka,at !ajar%. Á'SR. (ukhari ju5 2$ hal .
?2 Á
+ari 'a6shah$ ia berkata$ Adalah Rasulullah SA" apabila terbit !ajar $
beliau tidak shalat melainkan dua raka,at yang ringan%. Á'R )uslim ju5 1 $
hal. ?== Á
Eeutamaan shalat sunnah ra2atib dan shalat sunnah 6ajar
+ari #mmu 'abibah istri 0abi SA"$ ia berkata : Saya mendengar
Rasulullah SA" bersabda$ .iada orang )uslim yang setiap hari shalat
Sunnah dua belas raka,at karena Allah$ melainkan Allah akan membuatkan
baginya rumah di surga atau dibuatkan rumah baginya di surga%. Á'R .
)uslim ju5 1$ hal. ?=1 Á
+ari Aisyah RA dari 0abi SA" beliau bersabda$ +ua raka,at !ajar itu lebih
baik dari pada dunia seisinya%. Á'R. )uslim ju5 1$ hal. ?=1 Á
+an masih banyak lagi hadits-hadits dan ri2ayat-ri2ayat lain yang
semakna .
<8
(. Shalat sunnah ra2atib yang tidak muakkadah
1 . +ua raka,at sebelum shalat )aghrib :
+ari Abdullah &bin )ugho66al* Al )u5aniy$ dari 0abi SA"$ beliau bersabda $
Shalatlah @abliyah )aghrib%. +an beliau bersabda yang ketiga kalinya $
(agi siapa yang mau%. Earena beliau tidak suka orang menjadikannya
suatu keharusan. Á'SR. (ukhari ju5 2$ hal. ?: Á
Anas bin )alik berkata :
+ahulu di 5aman 0abi SA"$ kami shalat dua raka,at setelah matahari
tenggelam sebelum shalat )aghrib%. Calu aku &)ukhtar bin !ul6ul* bertanya
kepadanya$ Apakah Rasulullah SA" melakukan shalat itu F%. &Anas &
menja2ab$ (eliau melihat kami melakukan shalat itu$ dan beliau tidak
menyuruh kami dan tidak pula melarang¢. Á'R. )uslim ju5 1$ hal. ?A1 Á
2 . +ua raka,at sesudah &(a9diyah* +huhur :
+ari 4Anbasah bin Abu Su6yan$ ia berkata$ aku mendengar saudara
perempuanku #mmu 'abibah istri 0abi SA"$ berkata : Aku mendengar
Rasulullah SA" bersabda$ (arangsiapa tetap mengerjakan empat raka,at
sebelum +huhur dan empat raka,at sesudah +huhur$ niscaya Allahmengharamkan dia
masuk neraka%. Á'R. .irmid5i ju5 1$ hal. 2<8 Á
Eeterangan :
Shalat sunnah sesudah +huhur &(a9diyah +huhur* itu empat raka,at$ dua
raka,at )uakkadah dan dua raka,at yang lain tidak )uakkadah .
1 . Shalat sunnah sebelum 4Ashar
+ari 4Ali AS$ bah2asanya dahulu 0abi SA" shalat dua raka,at sebelum
shalat 4Ashar. Á'R. Abu +a2ud ju5 2$ hal. 21$ no. 12A2 Á
+ari Ibnu 4#mar RA$ ia berkata : Rasulullah SA" bersabda$ Semoga Allah
merahmati orang yang mengerjakan shalat sunnah empat raka,at sebelum
4 Ashar%. Á'R. Ahmad$ Abu +a2ud$ .irmid5i dan ia menghasankannya$ dan
Ibnu Ehu5aimah$ dan ia menshahihkannya$ dalam (ulughul )aram no. 1I2 Á
Eeterangan :
'adits tentang shalat sunnah 3abliyah 4Ashar empat raka,at ini ada ulama
yang menganggap hasan atau mengesahkannya. 0amun ada pula yang
melemahkannya. (ahkan Ibnu .aimiyah menolaknya dengan keras dan
menganggap hadits itu maudlu,$ 2alloohu a,lam. Á°aadul )a,aad ju5 1$ hal .
111 Á
A=
: . Shalat sunnah sesudah 4Ashar :
+ari 4Aisyah RA$ ia berkata$ +emi Allah$ beliau tidak pernah meninggalkan
shalat 2 raka,at sehingga beliau bertemu dengan Allah dan beliau tidak
bertemu dengan Allah .a,ala sehingga beliau terasa berat melakukan
shalat. +an beliau sering melakukan shalatnya dengan duduk$ yakni shalat
2 raka,at sesudah 4Ashar$ dan 0abi SA" biasa mengerjakan shalat 2
raka,at sesudah 4Ashar itu tidak di dalam masjid$ karena takut akan
memberatkan ummatnya dan beliau senang terhadap sesuatu yang
membuat ringan bagi ummatnya%. Á'R. (ukhari 1 : 1:< Á
+ari #mmu Salamah RA$ ia berkata : 0abi SA" pernah shalat dua raka,at
sesudah 4Ashar$ lalu beliau bersabda$ ²rang-orang dari suku 4Abdul @ais
telah menyibukkan aku dari shalat dua raka,at sesudah +huhur%. Á'R .
(ukhari 1 : 1:< Á
+ari Abu 'urairah bah2a Rasulullah SA" melarang shalat ba,da 4Ashar
sehingga terbenam matahari$ dan melarang shalat ba,da Shubuh sehinggaterbit
matahari. Á'R. )uslim 1 : ?<<$ (ukhari 1 : 1:< Á
+ari 4Aisyah$ ia berkata$ +isisiku Rasulullah SA" sama sekali tidak pernah
meninggalkan &shalat* dua raka,at sesudah 4Ashar%. Á'R. )uslim 1 : ?A2 $
(ukhari 1 : 1:< Á
Eeterangan :
1 . Ibnu 4Abbas$ 4Abdur Rahman bin A5har dan )is2ar bin )akhromah
pernah menyuruh Euraib &bekas budak Ibnu 4Abbas* untuk datang
kepada 4Aisyah menanyakan tentang dua raka,at sesudah shalat 4Ashar $
karena mereka itu pernah mendengar bah2a Rasulullah SA" melarang
untuk melakukannya. Setelah Euraib datang kepada 4Aisyah$ kemudian
4 Aisyah mengarahkan supaya ia menanyakan kepada #mmu Salamah .
#mmu Salamah menja2ab$ Aku pernah mendengar 0abi SA"
melarangnya$ kemudian aku melihat beliau mengerjakannya. Eemudian
aku menyuruh seorang jariyah untuk menanyakan hal tersebut kepada
0abi SA"%. Eemudian ja2ab 0abi SA"$ .adi beberapa orang kaum
4 Abdul @ais datang kepadaku membicarakan tentang kaumnya yang
masuk Islam$ sehingga mereka menyibukkanku dari mengerjakan dua
raka,at sesudah +huhur. +an &dua raka,at* yang saya lakukan sesudah
4 Ashar ini adalah &gantinya* dua raka,at sesudah +huhur itu. ÁRingkasan
hadits ri2ayat )uslim 1 : ?A1 Á
2 4 . Aisyah berkata$ +isisiku Rasulullah SA" sama sekali tidak pernah
meninggalkan dua raka,at sesudah 4Ashar%. Á'R. )uslim ju5 1$ hal. ?A2 $
(ukhari ju5 1$ hal. 1:< Á
Eesimpulan :
a. 0abi SA" pernah melarang shalat sesudah shalat 4Ashar .
b. 0abi SA" mengerjakan dua raka,at sesudah 4Ashar pada mulanya
sebagai ganti dua raka,at sesudah +huhur yang tidak sempat beliau
kerjakan$ kemudian shalat dua raka,at sesudah 4Ashar tersebut menjadi
kebiasaan beliau yang tidak pernah beliau tinggalkan .
A1
Î. Shalat sunnah tahiyyatul masjid
Shalat Sunnah .ahiyyatul )asjid ialah : Istilah yang diberikan bagi shalat
sunnah ketika memasuki sebuah masjid/musholla/langgar dan dikerjakan
sebelum duduk .
Îara pelaksanaannya :
+ua raka9at dan dengan bacaan sirr &tidak nyaring &
+alil pelaksanaannya :
+ari Abu @atadah RA$ ia berkata : 0abi SA" bersabda$ Apabila seseorang
diantara kalian masuk masjid$ maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua
raka9at%. Á'SR. (ukhari ju5 2$ hal. ?1 Á
+an juga :
+ari 7abir bin 4Abdullah$ ia berkata : Ada seorang laki-laki masuk masjid
ketika Rasulullah SA" sedang berkhutbah pada hari 7um9at. Eemudianbeliau
bertanya$ Apakah kamu sudah shalat F%. ²rang tersebut menja2ab $
(elum%. (eliau bersabda$ (erdirilah$ dan shalatlah dua rekaat%. Á'SR .
)uslim ju5 2$ hal. ?8< Á
+emikian pula :
+ari 7abir bin Abdullah$ ia berkata : Sulaik Al-/hatha6aaniy datang ke
masjid pada hari 7um,at lalu duduk$ pada 2aktu itu Rasulullah SA" sedang
berkhutbah. Calu beliau bersabda$ 'ai Sulaik$ berdirilah$ shalatlah 2 rekaat $
dan ringankanlah%. Eemudian beliau bersabda lagi$ Apabila seseorang
diantara kalian datang &ke masjid* pada hari 7um9at$ dan ketika itu imam
sedang berkhutbah$ maka hendaklah ia shalat dua raka9at dengan ringan .%
¿ 'SR. )uslim ju5 2$ hal. ?8A Á
+. Shalat sunnah Intidhar
Shalat sunnah intidhar ialah : Shalat sunnah yang dikerjakan sebelum imam
naik ke mimbar/sebelum ad5an pada hari 7um9at .
"aktunya : Sejak masuk masjid di hari 7um9at hingga imam naik ke
mimbar/ad5an diserukan .
Îara pelaksanaan dan bilangan raka9atnya :
+ua raka9at dengan satu salam$ dengan sirr &suara yang lembut* dan tidak
terbatas bilangan raka9atnya$ boleh dikerjakan menurut kemampuan dan
kehendak masing-masing. Sabda 0abi SA" :
+ari Abu 'urairah dari 0abi SA"$ beliau bersabda$ (arangsiapa mandi di
hari 7um9at kemudian datang ke shalat 7um,at$ lalu shalat seberapa ia
mampu$ kemudian diam sehingga khatib selesai berkhutbah$ lalu shalat
bersama imam$ niscaya diampuni dosanya antara dua 7um9at dan tiga hari
sesudahnya. Á'R. )uslim 2 : ?IA .Á
A2
Ã. Shalat sunnah &ba9diyah* 7um9ah
(ila dikerjakan di masjid$ : raka9at &2 raka9at salam$ 2 raka9at salam .&
+ari Abu 'urairah$ ia berkata : Rasulullah SA" bersabda$ ¢Apabila
seseorang diantara kalian shalat 7um9ah$ maka hendaklah shalat sesudah
itu : raka9at¢. Á'R )uslim ju5 2$ hal. <== .Á
(ila dikerjakan di rumah$ 2 raka9at .
+ari 4Abdullah bin 9#mar bah2asanya Rasulullah SA" dahulu shalat
sebelum +huhur dua raka,at dan sesudahnya dua raka,at$ dan sesudah
)aghrib dua raka,at di rumahnya$ dan sesudah 4Isyak dua raka,at. +an
beliau tidak shalat sesudah 7um,at melainkan setelah pulang$ beliau lalushalat dua
raka,at. Á'R. (ukhari ju5 1$ hal. 22? .Á
+ari 4Abdullah bin 4#mar$ bah2asanya dia apabila selesai shalat 7um,at$ lalu
pulang$ kemudian shalat dua reka,at di rumahnya. Eemudian ia berkata $
+ahulu Rasulullah SA" melakukan yang demikian itu%. Á'R. Ibnu )ajah
ju5 1$ hal. 1?I$ no. 111= Á
Eeterangan :
Shalat sunnah sesudah 7um9ah$ 0abi SA" mengerjakannya 2 raka9at di
rumahnya. Sedang menurut hadits yang pertama shalat ba9diyah 7um9ah itu
: raka9at$ maka ini bisa diambil suatu pengertian bah2a yang : raka9at itu
dikerjakan di masjid .
!. Shalat sunnah Istis3a 9
Shalat sunnah istis3a9 ialah shalat sunnah yang dikerjakan untuk memohon
hujan dikala lama tidak turun hujan .
Îara pelaksanaan dan bilangan raka9atnya :
Îara pelaksanaannya ada dua macam :
a. (ersama-sama ke tanah lapang$ berpakaian sederhana dan dengan
merendahkan diri serta penuh rasa harap kepada Allah S".. Eemudian
diadakan khutbah dan berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi .
Calu berpaling menghadap @iblat dengan tetap berdoa. Setelah itu shalat
dua raka9at dengan suara nyaring &jahr .&
b. (ila dilakukan pada hari 7um9ah$ maka cukup dengan berdoa ketika
khutbah 7um9ah$ yaitu :
¢ Da Allah berilah kami hujan¢. ê 1
Atau dengan la6adh :
¢ Da Allah berilah kami hujan¢. ê 1
+alil-dalil pelaksanaannya :
+ari 9Aisyah RA$ ia berkata : ²rang-orang telah datang mengadu pada
Rasulullah SA" tentang tidak adanya hujan. )aka Rasulullah SA"
memerintahkan agar diadakan mimbar$ lalu mereka menyediakannya di
A1
tanah lapang tempat shalat. +an Rasulullah SA" menentukan satu hari
untuk manusia berkumpul di tempat itu. 4Aisyah melanjutkan ceritanya :
)aka pada hari yang ditentukan$ Rasulullah SA" keluar pada 2aktu
matahari terbit£ kemudian beliau berdiri di mimbar$ lalu bertakbir dan memuji
Allah 9A55a 2a 7alla. Setelah itu beliau bersabda$ ¢Sesungguhnya kalian
mengadu kekeringan dan kelambatan hujan daripada 2aktu yang biasa $
sedang Allah 9A55a 2a 7alla telah memerintahkan agar kalian memohon
kepada-0ya dan +ia menjanjikan akan memperkenankan permohonan
kalian¢. Eemudian beliau berdoa$ ¢Al-hamdu lillaahi Robbil 9aalamiin .... dst .¢
* Segala puji bagi Allah .uhan semesta alam. )aha -emurah lagi )aha
-enyayang. Raja di hari pembalasan. .idak ada .uhan yang layak
disembah melainkan Allah. +ia berbuat apa yang dikehendaki-0ya. Da
.uhan$ Ãngkaulah Allah yang tidak ada .uhan melainkan Ãngkau$ Dang
)aha Eaya dan kamilah yang sangat membutuhkan&)u*$ turunkanlah atas
kami hujan dan jadikanlah apa yang Ãngkau turunkan untuk kami kekuatan
dan bekal hingga satu masa*. Eemudian beliau mengangkat kedua
tangannya dan tetap demikian itu sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya .
Setelah itu beliau berpaling membelakangi orang ramai dan membalikkan
atau memindahkan selendangnya$ lalu beliau tetap mengangkat kedua
tangannya$ kemudian beliau menghadap kepada khalayak ramai$ lalu beliau
turun dari mimbar dan shalat dua raka9at¢. Á'R. Abu +a2ud ju5 1$ hal. 1=: .Á
+ari Anas bin )alik$ bah2asanya ada seorang laki-laki masuk ke masjid
pada hari 7um9at dari pintu arah +arul @adla,$ ketika itu Rasulullah SA"sedang
berkhutbah. Calu ia menghadap Rasulullah SA" sambil berdiri dan
berkata$ ¢Da Rasulullah$ telah binasa he2an-he2an dan terputus
perjalanan. )ohonkanlah agar Allah memberi hujan kepada kami¢. Anas
berkata : )aka Rasulullah SA" mengangkat kedua tangannya dan berdoa $
¢ Alloohumma aghitsnaa$ Alloohumma aghitsnaa$ Aloohumma
aghitsnaa¢. &Da Allah$ berilah kami hujan. ê 1 * Á'R. )uslim ju5 2$ hal. <12 Á
+ari Anas bin )alik$ ia menceritakan : -ada suatu hari 7um,at ada seorang
laki-laki masuk ke masjid dari pintu yang berhadapan dengan mimbar ketika
Rasulullah SA" sedang berkhutbah. ²rang itu berdiri di hadapan
Rasulullah SA" dan berkata$ Da Rasulullah$ he2an-he2an ternak telah
binasa dan jalan-jalan terputus$ karena itu mohonlah kepada Allah agar +ia
menurunkan hujan untuk kita%. Anas berkata : Rasulullah SA" lalu
mengangkat dua tangan beliau dan berdoa$ Alloohummas3inaa $
Alloohummas3inaa$ Alloohummas3inaa$ &Da Allah$ turunkanlah hujan
kepada kami. Da Allah$ turunkanlah hujan kepada kami. Da Allah $
turunkanlah hujan kepada kami*%. Anas berkata : +emi Allah$ &sebelumnya &
kami tidak melihat sedikitpun a2an di langit maupun gumpalan mendung $
tidak ada dari &balik* sebuah rumahpun antara kami dan bukit Sala,. Anas
berkata : .etapi tiba-tiba kami lihat a2an naik dari belakang bukit seperti
perisai$ setelah berada di tengah langit$ a2an itu terus menyebar dan
kemudian hujan pun turun. Anas berkata : +emi Allah$ kami tidak dapat
melihat matahari selama enam hari. Eemudian pada hari 7um,at berikutnya
pada 2aktu Rasulullah SA" sedang berdiri berkhutbah ada seorang lakilaki
datang dari pintu itu juga menghadap kepada Rasulullah SA" dan
berkata$ Da Rasulullah$ telah binasa harta benda dan telah putus jalanjalan $
A:
karena itu berdoalah kepada Allah agar +ia menghentikan hujan .%
Anas berkata : Rasulullah SA" lalu mengangkat kedua tangan beliau $
kemudian berdoa$ Da Allah$ turunkanlah &hujan ini* di sekitar kami dan
janganlah di atas kami. Da Allah$ turunkanlah di bukit-bukit$ di gununggunung $
di belukar-belukar$ di lembah-lembah dan tempat-tempat
pepohonan%. Anas berkata : Eemudian hujan pun berhenti$ dan kami dapat
keluar berjalan di ba2ah sinar matahari. Syarik berkata : Aku bertanya
kepada Anas$ Apakah laki-laki itu orang yang dulu juga F%. 7a2ab Anas $
Aku tidak tahu%. Á'R. (ukhari ju5 2$ hal. 1< Á
/. Shalat sunnah +luha
Shalat sunnah +luha ialah : Isthilah yang diberikan untuk shalat sunnah
yang dikerjakan pada 2aktu +luha .
(ilangan raka9at dan cara pelaksanaannya :
- +ua raka9at hingga delapan raka9at &dua raka9at lalu salam$ dua raka9at
lalu salam dan seterusnya &
- +engan suara sirr &suara lembut .&
+alil-dalil pelaksanaan :
1 . .elah berkata Abu 'urairah$ Eekasih saya &0abi )uhammad SA"* telah
ber2ashiyat kepada saya dengan tiga perkara yaitu : 1. -uasa tiga hari tiaptiap
bulan. 2. Shalat +luha dua raka9at$ dan 1. Shalat 2itir sebelum tidur .%
¿ 'SR. (ukhari ju5 2$ hal. 2:A Á
2 . +ari )u,ad5ah bah2asanya ia bertanya kepada 4Aisyah RA$ (erapa raka,at
Rasulullah SA" shalat dluha F%. 7a2ab Aisyah$ Ãmpat raka9at dan kadangkadang
beliau menambah dengan beberapa yang beliau kehendaki%. Á'SR .
)uslim ju5 1$ hal. :8A Á
1 . +ari 4Abdur Rahman bin Abu Caila$ ia berkata : .idak ada seseorang yang
mengkhabarkan kepadaku bah2a ia melihat 0abi SA" shalat +luha kecuali
#mmu 'ani,. Sesungguhnya ia berkata$ (ah2asanya 0abi SA" masuk ke
rumahnya pada 2aktu !athu )akkah$ kemudian beliau shalat +luha
delapan raka9at$ saya tidak pernah melihat beliau shalat yang lebih ringan
dari pada itu$ namun beliau tetap menyempurnakan ruku, dan sujudnya .%
: . +ari Abu +5arr$ dari 0abi SA"$ bah2asanya beliau bersabda$ Setiap pagi $
tiap-tiap ruas sendi seseorang diantara kalian ada sada3ahnya. )aka
setiap tasbih itu sada3ah$ setiap tahmid itu sada3ah$ setiap tahlil itu
sada3ah dan setiap takbir itu sada3ah$ amar ma,ru6 itu sada3ah$ nahi
munkar itu sada3ah$ dan mencukupi yang demikian itu dengan shalat +luha
dua rekaat%. Á'R. )uslim ju5 1$ hal. :8I Á
? . +ari (uraidah$ ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SA" bersabda $
+alam diri manusia itu ada 1<= persendian$ yang ia harus bersada3ah
untuk tiap-tiap persendian itu%. -ara shahabat bertanya$ Calu siapa orang
yang mampu mengerjakan yang demikian itu$ ya Rasulullah F%. (eliau
A?
bersabda$ Ãngkau menanam dahak yang berada di masjid &itu merupakan
sada3ah*$ atau engkau menyingkirkan gangguan yang ada di jalan &itu
merupakan sada3ah*$ jika kamu tidak mampu$ maka mengerjakan shalat
+luha dua rekaat itu mencukupi bagimu%. Á'R. Ahmad ju5 8$ hal. 2=$ no .
21=?8 Á
< . +ari Anas bin )alik$ ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SA"
bersabda$ (arangsiapa yang shalat +luha dua belas rekaat$ Allah akan
membangunkan untuknya istana emas di surga%. Á'R. Ibnu )ajah ju5 1$ hal .
:18 $ dla,i6 karena dalam sanadnya ada pera2i bernama )usa bin Anas$ ia
majhul Á
Eeterangan :
'adits yang menerangkan shalat +luha 12 rekaat ini dla,i6$ maka tidak bisadiamalkan .
'. Shalat sunnah .hahur
Shalat sunnah .hahur ialah shalat sunnah dua raka9at yang dikerjakan
sehabis 2udlu$ dan dengan sirr &tidak nyaring .&
1 . +ari Abu 'urairah RA$ bah2asanya 0abi SA" bersabda kepada (ilal
ketika selesai shalat Shubuh$ ¢"ahai (ilal$ ceritakanlah kepadaku amalan
yang paling besar dan memberi harapan yang telah kamu kerjakan di dalam
Islam. Earena aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di dalam
surga¢. (ilal menja2ab$ ¢.ak ada suatu amal yang banyak memberikan
harapan selain daripada aku tidak ber2udlu dengan sesuatu 2udlu$ baik di
2aktu malam maupun siang$ melainkan aku mengerjakan shalat dengan
2udlu itu dengan shalat yang ditetapkan untukku &yaitu dua raka9at sunnah
.hahur*¢. Á'R. (ukhari ju5 2$ hal. :I .Á
1 . +ari Abu 'urairah$ ia berkata : Rasulullah SA" bersabda kepada (ilal
ketika selesai shalat Shubuh$ 'ai (ilal$ ceritakanlah kepadaku amalanyang paling
besar man6aatnya dan memberi harapan yang telah kamu
kerjakan di dalam Islam. Earena tadi malam &aku bermimpi* mendengar
suara sandalmu di hadapanku di surga%. (ilal menja2ab$ .idak ada suatu
amal yang banyak memberikan man6aat dan harapan di dalam Islam selain
daripada aku tidak 2udlu dengan 2udlu yang sempurna di 2aktu malam
maupun siang melainkan aku mengerjakan shalat dengan 2udlu itu dengan
shalat yang Allah tetapkan untukku &yaitu 2 rekaat shalat sunnah thahur .%&
¿ 'R.)uslim ju5 :$ hal. 181= Á
I. Shalat sunnah Istikharah .
Shalat sunnah Istikharah ialah shalat sunnah yang dilakukan ketika hendak
mengerjakan sesuatu pekerjaan yang penting untuk memohon petunjuk ke
arah kebaikan. (oleh dikerjakan pagi$ siang$ maupun malam
Shalat istikharah ini 2 raka9at dan dengan dibaca sirr &suara lembut .&
+alil pelaksanaannya :
1 . +ari 7abir bin 4Abdullah$ ia berkata : Rasulullah SA" pernah mengajarkan
kepada kami istikharah dalam urusan-urusan penting sebagaimana beliau
A<
mengajarkan Al-@ur9an kepada kami. (eliau bersabda$ ¢Apabila seseorang
diantara kalian akan mengerjakan suatu perkara hendaklah ia shalat 2
raka9at yang bukan shalat 6ardlu$ kemudian hendaklah berdoa ¢Alloohumma
innii astakhiiruka ..... dst¢ dan hendaklah ia sebutkan hajatnya¢. Á'R .
(ukhari 2 : ?1 Á
2 . +oa tersebut sebagai berikut :
Da Allah$ sesungguhnya aku mohon Ãngkau pilihkan yang baik dengan
pengetahuan-)u$ aku mohon Ãngkau memberi kekuatan dengan
kekuasaan-)u$ dan aku mohon karunia-)u yang agung$ karena
sesungguhnya Ãngkau berkuasa sedang aku tidak berkuasa$ dan Ãngkau
mengetahui$ sedangkan aku tidak mengetahui. Ãngkau yang amat
mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Da Allah$ kalau Ãngkau ketahui
bah2a perkara ini baik bagiku$ agamaku$ penghidupanku dan hari
penghabisanku$ &atau beliau mengatakan baik cepat maupun lambat &%
maka berikanlah dia kepadaku dan mudahkanlah &urusannya* untukku dan
berkahilah aku dengannya. +an jika memang Ãngkau ketahui bah2a
perkara ini tidak baik bagiku$ bagi agamaku$ penghidupanku dan hari
penghabisanku$ &atau beliau mengatakan baik cepat maupun lambat $&%
maka jauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya. +an berikanlah
kepadaku kebaikan itu 2alau dimanapun adanya$ serta jadikanlah aku
orang yang ridla akan &pemberian* itu¢. Á'SR. (ukhari 2 : ?1 .Á
7. Shalat sunnah .asbih
+ari 4Ikrimah$ dari Ibnu 4Abbas$ bah2asanya Rasulullah SA" bersabda
kepada 4Abbas bin 4Abdul )uththalib$ Da 4Abbas$ ya paman$ maukah kamu
aku beri$ maukah kamu aku kasih$ maukah kamu aku beri hadiah$ maukah
kamu aku beri sepuluh hal F. 7ika engkau melakukannya$ maka Allahmengampuni
dosa-dosamu yang a22al maupun yang akhir$ yang lama
maupun yang baru$ yang tidak disengaja maupun yang disengaja$ yang
besar maupun yang kecil$ yang tersembunyi maupun yang terang-terangan .
Sepuluh hal itu adalah engkau shalat empat rekaat$ engkau baca pada tiaptiap
rekaat dengan Al-!atihah kemudian surat. Apabila telah selesai
membaca pada a22al rekaat$ lalu engkau membaca dalam keadaan
berdiri$ Subhaanallooh$ 2al hamdu lillaah$ 2alaa ilaaha illallooh $
2alloohu akbar &)aha Suci Allah$ segala puji bagi Allah$ tidak ada .uhan
selain Allah$ dan Allah )aha (esar*$ sebanyak lima belas kali. Eemudian
kamu ruku, dan membacanya dalam keadaan ruku, sepuluh kali. Calu kamu
mengangkat kepala &i,tidal* dan membacanya sepuluh kali. Calu kamu sujud
dan membacanya dalam sujud sepuluh kali. Calu kamu duduk antara dua
sujud dan membacanya sepuluh kali. Calu kamu sujud dan membacanya
dalam sujud sepuluh kali. Calu kamu bangun dari sujud dan membacanya
sepuluh kali$ yang demikian itu berarti berjumlah tujuh puluh lima kali pada
setiap rekaat. Eamu lakukan yang demikian itu dalam empat rekaat. 7ika
kamu mampu melakukannya setiap hari sekali maka lakukanlah$ jika tidak
mampu maka pada setiap jum,at sekali$ apabila tidak mampu maka sebulan
AA
sekali dan jika tidak mampu maka setahun sekali$ dan jika tidak mampu
maka dalam seumur hidup sekali. ÁAbu +a2ud ju5 2$ hal. 28$ no. 128A Á
Eeterangan :
.entang shalat .asbih ini memang ada beberapa ri2ayat$ adapun yang
paling kuat adalah ri2ayat di atas$ yaitu dari 4Ikrimah dari Ibnu 4Abbas .
)engenai sanad hadits tersebut ada seorang pera2i yang
dipermasalahkan$ yakni )usa bin 4Abdul 4A5i5. )engenai )usa bin 4Abdul
4 A5i5 ini Abul !adl As-Sulaimani mengatakan : ia munkarul hadits. 4Ali bin
)adini mengatakan : Ia dlai6. 0amun 0asai mengatakan : Caisa bihi ba,sun
* ia tidak mengapa*$ Dahya bin )a,in mengatakan : Caa araa bihi ba,san
* saya memandang ia tidak mengapa*. ÁCihat )i5aanul i,tidal ju5 :$ hal. 212 $
no. II81 Á
Eesimpulan :
'adits mengenai shalat tasbih ini tentang keshahihannya masih
diperselisihkan$ sehingga ada ulama, yang mau menerima hadits tersebut $
dan ada pula yang tidak mau menerimanya$ 2alloohu a,lam .
E. Shalat sunnah Eusu6/shalat sunnah Ehusu6 .
Eusu6/Ehusu6 ialah istilah yang diberikan untuk shalat sunnah di 2aktu
terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan .
(ilangan raka9at dan cara pelaksanaannya :
- Shalat kusu6/khusu6 ini utamanya dilaksanakan di masjid secara
berjama9ah dan dengan khutbah sesudah shalat .
- Shalat gerhana ini tanpa ad5an dan i3amah£ tetapi hanya panggilan $
misalnya ¢Ash-Sholaatu 7aami9ah¢ &)ari kita berkumpul untuk shalat &
- Shalat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 raka9at dengan bacaan jahr .
- -ada tiap-tiap raka9at mengandung 2 ruku9 dan 2 sujud dengan cara
sebagai berikut :
1 . .akbiratul Ihram$ 2. )embaca doa i6titah$ 1. )embaca ta9a22ud5$ : .
)embaca (asmalah$ ?. )embaca Al-!atihah$ <. )embaca Amin$ A .
)embaca Surat/Ayat Al-@ur9an$ I. Ruku9 dan membaca tasbih ruku9$ 8 .
I9tidal &berdiri tegak kembali*$ 1=. )embaca Surat/Ayat Al-@ur9an &tangan
bersedekap seperti semula*$ 11. Ruku9 dan membaca tasbih ruku9$ 12 .
I9tidal &berdiri tegak kembali*$ 11. Sujud dan membaca tasbih sujud$ 1: .
+uduk antara dua sujud$ 1?. Sujud kedua. Eemudian berdiri untuk
raka9at yang kedua. -ada raka9at kedua dikerjakan seperti raka9at yang
pertama tadi$ mulai dari urutan nomor :$ dan seterusnya$ 1<$ +uduk
Attahiyyat dengan membaca tasyahhud dan shala2at$ 1A. Salam .
Eemudian tenang untuk mendengarkan khutbah .
+alil pelaksanaannya :
1 . +ari 9Aisyah istri 0abi SA"$ ia berkata : ¢Sesungguhnya telah terjadi
gerhana matahari dimasa Rasulullah SA". )aka Rasulullah SA" pergi ke
masjid. Eemudian beliau berdiri dan bertakbir dan orang-orang bersha6 di
belakang beliau. +alam shalat tersebut Rasulullah SA" membaca bacaan
yang panjang. Eemudian beliau bertakbir dan ruku9 dengan ruku9 yang
panjang pula. Eemudian beliau mengangkat kepalanya sambil membaca
¢ Sami9alloohu liman hamidah$ robbanaa 2a lakal hamdu¢. Calu beliau
membaca lagi bacaan yang panjang$ tetapi lebih pendek dari pada bacaan
AI
yang pertama. Sesudah itu beliau bertakbir lalu ruku9 dengan ruku9 yang
panjang$ tetapi lebih pendek dari pada ruku9 yang pertama tadi. Eemudian
beliau membaca &sambil berdiri* ¢Sami9alloohu liman hamidah$ robbanaa
2a lakal hamdu¢. Sesudah itu beliau sujud. Eemudian beliau
melaksanakan pada raka9at yang kedua sedemikian itu pula$ sehingga
genap empat kali ruku9 dan empat kali sujud$ sedang matahari pun muncul
kembali sebelum beliau selesai &shalat*. Setelah itu Rasulullah SA"
berkhutbah$ memuji Allah S". dengan pujian-pujian-0ya$ kemudian beliau
bersabda : ¢Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari
tanda-tanda kebesaran Allah. +ua-duanya tidaklah gerhana karena mati
atau lahirnya seseorang. Apabila kamu sekalian melihat yang demikian itu
maka segeralah untuk melaksanakan shalat¢. Á'R. )utta6a3 9Alaih$ dan
la6adh ini bagi )uslim 2 : <18 Á
2 . +ari 7abir bin 4Abdullah$ ia berkata : -ernah gerhana matahari pada masa
Rasulullah SA" di suatu hari yang sangat panas. Calu Rasulullah SA"
mengerjakan shalat bersama para shahabat. (eliau berdiri lama sekali $
sehingga banyak yang jatuh. Eemudian beliau ruku, lama$ lalu bangun dan
berdiri lama$ lalu ruku, lama$ kemudian bangun dan berdiri lama$ kemudian
sujud dua kali. Eemudian beliau berdiri dan melakukan seperti itu sehingga
shalatnya mengandung empat ruku, dan empat kali sujud. Setelah itu beliau
bersabda$ Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku segala sesuatu
yang akan kalian masuki. +iperlihatkan surga kepadaku$ sehingga aku
mengulurkan tangan akan mengambil petikan &buah* surga itu$ tetapi
tanganku tidak dapat mencapainya. +iperlihatkan pula kepadaku neraka .
Aku melihat di dalamnya ada seorang perempuan (ani Israil yang disiksa
sebab kucingnya$ dia mengikat kucing itu tanpa memberinya makan dan
tidak pula membiarkannya untuk makan serangga tanah. Aku juga melihat
Abu .sumamah 4Amr bin )alik menarik ususnya di neraka%. ²rang-orang
berkata$ Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhana melainkan
karena meninggalnya orang yang agung%. -adahal$ sebenarnya keduanya
adalah dua tanda diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yang +ia tunjukkan
kepada kalian. Earena itu$ apabila keduanya gerhana$ maka lakukanlah
shalat hingga muncul kembali%. Á'R. )uslim 2 : <22 Á
Eeterangan :
Abu .sumaamah 4Amr bin )aalik$ dalam ri2ayat lain disebut Ibnu Cuhaiy
* Cuhaiy  nama la3obnya )aalik*$ dan dalam ri2ayat lain disebut 4Amr bin
4 Aamir Al-Ehu5a,iy$ adalah orang yang mula-mula mengada-adakan tentang
Saaibah$ (ahiirah dan 'aam &sebagaimana tersebut dalam @S. Al-)aaidah
: 1=1 .&
1 . +ari 4Abdullah bin 4Amr RA$ ia berkata : Eetika terjadi gerhana matahari
pada jaman Rasulullah SA"$ diseru dengan panggilan$%Ash-sholaatujaami,ah%. Á'R.
(ukhari ju5 2$ hal. 2? Á
: . +ari 4Aisyah bah2asanya 0abi SA" membaca jahr dalam shalat gerhana
dan beliau shalat dengan empat kali ruku, dan empat kali sujud dalam dua
raka9at. Á'R. )uslim 2 : <2= Á
A8
Anjuran memerdekakan budak$ bersada3ah$ istigh6ar$ d5ikir dan shalat
ketika terjadi gerhana
1 . +ari Asma, &binti Abu (akar*$ ia berkata$ Sesungguhnya 0abi SA"
memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika terjadi gerhana
matahari%. Á'R. (ukhari ju5 2$ hal : 28 Á
2 . +ari 4Aisyah$ ia berkata : .elah terjadi gerhana matahari pada masa
Rasulullah SA". Eemudian beliau berdiri untuk shalat &gerhana $..> &
kemudian beliau bersabda$ Sesungguhnya matahari dan bulan itu diantara
tanda-tanda kekuasaan Allah$ keduanya tidak gerhana karena kematian
atau kelahiran seseorang. )aka apabila kalian melihat yang demikian itu $
bertakbirlah$ berdo,alah kepada Allah$ shalatlah dan bersedekahlah%. Á'R .
)uslim ju5 2$ hal. : <1I Á
1 . +ari Abu )usa$ ia berkata : .elah terjadi gerhana matahari pada 5aman
0abi SA"$ lalu 0abi SA" bangkit$ terkejut dan takut kalau terjadi hari
3iyamat. Calu beliau pergi ke masjid$ lalu shalat dengan berdiri$ ruku, dan
sujud yang sangat lama$ yang saya belum pernah melihatnya sama sekali
beliau mengerjakan yang seperti itu. Eemudian beliau bersabda $
Sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah kirimkan ini tidak
terjadi karena matinya seseorang dan tidak pula karena lahirnya seseorang $
akan tetapi Allah mengirimkannya agar hamba-hamba-0ya takut kepada -
0ya. Apabila kalian melihat kejadian yang demikian itu$ maka berlindunglah
kepada Allah dengan berd5ikir$ berdoa dan mohon ampun kepada-0ya .%
¿ 'R. )uslim ju5 2$ hal. : <2I Á
: . +ari )ughirah bin Syu,bah$ ia berkata : -ernah terjadi gerhana matahari &di
masa Rasulullah SA"*$ pada hari meninggalnya Ibrahim &putra Rasulullah
SA"*$ lalu orang-orang mengatakan$ )atahari ini gerhana karenameninggalnya
Ibrahim%. )aka Rasulullah SA" bersabda$ Sesungguhnya
matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah $
tidak terjadi gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. )aka apabila
kalian melihat keduanya$ berdoalah kepada Allah dan shalatlah$ hingga
pulih kembali%. Á'R. (ukhari ju5 2 : 1= Á
C. Shalat sunnah 'ajat
+ari 4Abdullah bin Abu Au6a$ ia berkata : Rasulullah SA" bersabda $
(arangsiapa yang mempunyai hajat kepada Allah$ atau kepada salah
seorang dari (ani Adam$ maka hendaklah ia ber2udlu dan memperbagus
2udlunya$ lalu shalat dua rekaat. Eemudian &setelah selesai shalat* ia
memuji Allah$ lalu membaca shala2at atas 0abi SA"$ lalu ia membaca
* yang artinya* .idak ada .uhan selain Allah yang )aha -enyantun dan
)aha -emurah. )aha Suci Allah$ .uhan pemelihara 4arsy Dang )ahaAgung. Segala
puji bagi Allah .uhan semesta alam. Eepada-)u lah aku
memohon sesuatu yang me2ajibkan &menyebabkan* rahmat-)u$ dan
sesuatu yang mendatangkan ampunan-)u$ dan memperoleh keuntungan
I=
dari setiap kebaikan$ dan selamat dari segala dosa. 7anganlah Ãngkau
biarkan dosa pada diriku melainkan Ãngkau mengampuninya$ jangan ada
sesuatu kesusahan melainkan Ãngkau beri jalan keluar$ jangan ada sesuatu
hajat yang Ãngkau ridlai melainkan Ãngkau kabulkan 2ahai Allah yang
)aha -engasih dari semua -engasih. Á'R. .irmid5i ju5 1$ hal. 28A$ Abu 4Isa
* .irmid5i* berkata : Ini adalah hadits gharib. +i dalam sanadnya ada
pembicaraan$ &karena* !aid bin Abdur Rahman$ dilemahkan haditsnya. !aid
adalah Abul "ar3aa Á,
Eeterangan :
'adits tersebut diri2ayatkan oleh .irmid5i. Ibnu )ajah juga meri2ayatkan
dengan la6adh yang agak berbeda$ dan dalam sanadnya ada pera2i yang
bernama !aid bin 4Abdur Rahman. )engenai !aid bin 4Abdur Rahman ini
(ukhari mengatakan : munkarul hadiits &haditsnya diingkari*. Abu +a2ud
mengatakan : laisa bisyai, &tidak ada apa-apanya*. .irmid5i mengatakan :
yudlo,,a6u 6il hadiits &hadits-haditsnya dilemahkan*. 0asai mengatakan :
laisa bitsi3at/matruukul hadiits &tidak kuat/haditsnya ditinggalkan*. Ibnu
'ibban berkata : laa yajuu5ul ihtijaaju bihi &tidak boleh berhujjah
dengannya*. Cihat dalam .ahd5iibut .ahd5iib ju5 I$ hal. 228-21= .
Eesimpulan :
'adits tentang shalat sunnah hajat ini lemah$ maka tidak dapat diamalkan .
MÛNINÜÜAL ÃADA MALAM¯HA1I ¸UM'AT
-osted (y Abu Aya5
Eategori : 'adits
Sudah dilihat kali .
Hadits "
Žáá`MUK …M áá`Q zM kRM áávK …Q áá_K zY RQ vK …b `Q b Z^K ©M ZiK™Kzo gK cK Z}K —› zM „K RK LQV ]Y jM Z_K e`bUKuK —Å zM ˜Q jK …b `Q …M nK gQ ]o LV zb fQ _K ZiK™Kzo gK ˆY Z^o `K …b `Q zb no hK jb ZiK™Kzo gK
‹ááPkL uU ‹ááRnœLV eááp •eáánp “Páá•j …ááj Zááj B áá•oM V Xb eáávb ˆK XK Z}K XK Z}K u]Y nQ _K …M `Q •oM V zM fQ _K …Q _K ´Y kQ vK …M `Q ‹K RK k`MˆK …Q _K XY tK ©M
¶Ÿáááááááááááááááj]sLV mVuˆ* .]fááááááááááááááá„LV ‹áááááááááááááááisS ááááááááááááááá•V mZááááááááááááááá}u cW ‹áááááááááááááááRnœLV 1/1I< &
Artinya: .elah mengabarkan )uhammad bin (asysyar$ Abdurrahman bin )ahdiy
dan Abu 4Amir al-A3adiy$ keduanya berkata: )engabarkan 'isyam bin Sa,ad dari
Sa,id bin Abi 'ilal dari Rabi,ah bin Sai6 dari Abdullah bin 4#mar berkata$ telah
bersabda Rasulullah shallalahu 4alaihi 2asallam$ .idaklah seorang muslim
meninggal dunia pada hari jum,at atau malam jum,at$ kecuali Allah bebaskan ia dari
6itnah/ad5ab kubur.% Á'R. At-.irmid5i dalam Sunan at-.irmid5i 1/1I< no. hadits
1=A: Á
I1
'adits dengan la6ad5 seperti ini diri2ayatkan oleh at-.irmid5i &1/1I<*$ dari jalur
'isyam bin Sa,ad dari Sa,id bin Abi 'ilal dari Rabi,ah bin Sai6 dari Abdullah bin
4#mar radliyallahu 4anhuma$ dan hadits ini adalah dlai6. Earena Rabi,ah bin Sai6
tidaklah pernah mendengar &menyima,* langsung dari Abdullah bin 4#mar
radliyallahu 4anhuma$ akan tetapi Rabi,ah bin Sai6 mendengarnya dari Abi
Abdirrahman al-'ubuliy .
Hadits #
'adits yang serupa juga diri2ayatkan oleh Imam Ahmad &no. hadits <I=? &
áá•oM V Xb eáávb ˆK XK Záá}K XK Záá}K ŽyM ZRK LQV …M `Q u]M nQ _K …M `Q •oM V zM fQ _K …Q _K aY kfM}K Ž`MUK …Q _K zY kRM vK …M `Q ‹K pKuM ZRK jb …Q _K ‹b ko„M`K ZiK™Kzo gK Ì” pQ ]K vb ZiK™Kzo gK
â záángU mVuˆ* .]M ááfQ „KLQV ‹K ááiKsQ SM ŽK áá}M ub ‹M ááRK nb œb LQV ‹K ááPKkQ LK uQ UK ‹M ááRK nb œb LQV K eQ áápK •K ZáájK …Q áájK -“Páávu ráákP_ áá•V ŽPááy- <I=? &
Artinya: .elah mengabarkan Suraij$ mengabarkan (a3iyah dari )u,a2iyah bin Sa,id
dari Abi @abil dari Abdillah bin 4#mar bin al-Ash berkata$ telah bersabda Rasulullah
shallallahu,alaihi 2asallam$ Siapa saja yang meninggal pada hari jum,at atau malam
jum,at maka ia dibebaskan dari 6itnah kubur.% Á'R. Ahmad$ dalam )usnad Ahmad
bin 'anbal$ 1/11: no. hadits <I=?$ "a5iratul Au3a6 )esir Á
0amun hadits yang diri2ayatkan dari jalur Suraij ini dinilai dlai6/lemah oleh para
ulama, hadits karena pentadlisan yang dilakukan (a3iyah dalam jalur
peri2ayatannya. +iantara ulama yang mendlai6kan hadits ini adalah Syeikh Syu,aib
al-Arnuth dalam tah3i3nya terhadap )usnad Ahmad bin 'anbal .
Selain itu$ Abdurra5a3 juga meri2ayatkan hadits serupa £
‹ááRnœLV eááp uU ‹ááRnœLV ‹ááPkL •Záj …ááj XZáá} “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‘U ‰Z˜¡ …` …_ a–ˆ …_ Ìp]– …` …_
Vzk˜ááááááááá¡ ¨áááááááááswu ]fááááááááá„LV ‹áááááááááisS Žááááááááá}u XZááááááááá} uU ]fááááááááá„LV ‹áááááááááisS …áááááááááj ƒááááááááá¶]`
¢ +ari Ibnu 7uraij dari seorang laki-laki dari Ibnu Syihab$ sesungguhnya 0abi
shallallahu 4alaihi 2asallam bersabda$ Siapa saja yang meninggal pada malam jum,at
atau hari jum,at maka ia dibebaskan dari 6itnah kubur$ atau diselamatkan dari 6itnah
kubur dan dicatat sebagai syahid%. Á'R. Abdurra5a3 dalam )ushanna6 Abdurra5a3$
1/2<8 no. hadits ??8?$ )aktabah Islamiyah (eirut$ 1:=1' Á
'adits ini juga dlai6/lemah karena kemajhulan/tidak dikenal seorang pera2inya
diantara 7uraij dan Ibnu Syihab sehingga hadits tersebut menjadi mursal .
Hadits $
Abu Da,la juga meri2ayatkan hadits serupa dari Anas bin )alik radliyallahu 4anhu $
XZáá} ’ááTU …áá_ ·¡Z}]LV zp¬p …_ ‹jtv …` z}Vu …_ ]€R– …` •V zf_ Zi™zg “k©V]`W …` ak_ZnvW ]nRj e`U Zi™zg
]fááááá„LV ‰VŸááááá_ ·ááááá}u ‹áááááRnœLV eáááááp •Záááááj …áááááj : “Páááááv u rááááákP_ ááááá•V ŽPáááááy ááááá•V Xeááááávˆ
I2
¢ .elah mengabarkan Abu )a,mar Ismail bin Ibrahim$ Abdullah bin 7a,6ar dari "a3id
bin Salamah dari Da5id al-Ru3asy dari Anas$ bersabda Rasulullah shallallahu,alaihi
2asallam$ Siapa saja yang meninggal pada hari jum,at maka ia diselamatkan dari
a5ab kubur.% Á'R. Abu Da,la dalam )usnad Abi Da,la A/1:< no. hadits :111$
)aktabah +arul )a,mun lit .urats$ +imsya3$ 1:=:' Á
'adits ini juga dlai6/lemah dikarenakan keadaan Da5ib bin Abban ar-Ru3asy yang
dinilai dlai6 .
Hadits '
At-.abrani dalam al-)u,jamul Eabir menyebutkan hadits serupa namun dengan jalur
peri2ayatan yang bersambung $
á•ob V ŽPoáyK áá•oM V Xb eáávb ˆK XK Zá}K :XK Z}K ³ÀM ZRK LQV …` u]M nQ _K …` •oM V zM fQ _K …Q _K ³aY kfM}K ·`MUK …Q _K ³·› fMkœM s›LV zY kRM vK …` ‹b pKuM ZRK jb Zi™zg
]M ááááááfQ „K LQV ‹ K ááááááiKsQ SM ·K áááááá}Mub ‹M ááááááRK nb œb LQV ‹K ááááááPKkQ L K uQ UK ³‹M ááááááRK nb œb LQV M eQ áááááápK ·ááááááSM •K ZáááááájK …Q áááááájK %:“K PoáááááávK uK rM áááááákQ PK_K
¢ .elah mengabarkan )u,a2iyah bin Sa,id at-.ujibiy dari Abu @obil$ dari abdullah
bin Amru bin al-Ash berkata$ telah bersabda Rasulullah shallallahu 4alaihi 2asallam$
Siapa saja yang meninggal pada hari jum,at atau malam jum,at maka ia diselamatkan
dari 6itnah kubur.% Á'R. at-.abrani dalam al-)u,jamul Eabir &2=/1:?*$ no. hadits
1?1: Á
Syeikh )uhammad 0asiruddin al-Albaniy rahimahullahu menilai bah2a hadits ini
memiliki sanad yang bersambung sehingga dapat menaikan derajat hadits-hadits
serupa diatas .
¬•ZáááááááiœLV ZáááááááŠgU* ·áááááááS XZááááááá}u :8 B ?= : &‹ááááááánŒZ«LV …ááááááá•g •Zááááááájt_ : ‰Zááááááá` /
‹S]RnLV * ·S ¶e•€LVu ÁÈ`Z•LV¿ zngU r–]\U * 2/?2= záágU …j ¶Ÿj]sLVu ³ u]n_ …` •V zf_ …_ …k„p]Ê …j &
ªkhááy uU …áá•g ráá}]Ê šeáánœn` ¦pzááhLZS ³ Záán©]k•u ³ áá•V zááf_ …áá` ]`Záá–u ³ ’TU …_ z©Ve¡ rLu ³ …k˜–eLV
& …áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá•g
+Ã0/A0 +Ã)IEIA0 hadits mengenai diselamatkannya orang yang meninggal pada
hari jumat atau malam jum,at dari 6itnah kubur A+ACA' 'A+I.S DA0/ 'ASA0
disebabkan banyaknya jalur peri2ayatan sebagaimana keterangan lengkapnya dapat
dilihat pada kitab Ahkamul 7anai5 yang disusun oleh seorang ulama besar abad ini$
Syeikh )uhammad 0ashiruddin al-Albaniy rahimahullahu .
0amun tentunya ini khusus buat orang Islam yang shalih dan taat saja. +i mana
mungkin saja di balik keshalihan dan ketaatannya$ masih tersisa sedikit dari dosa-dosa
kecil yang tak luput dari tiap orang .
'adits ini tidak termasuk orang ka6ir/non muslim$ atau yang berIslam hanya E.--nya
saja. +emikian juga dengan pelaku dosa-dosa besar seperti pe5ina$ penjudi$ peminum
khamar$ maling/ koruptor$ penghina agama Allah$ pelaku bid,ah atau orang yang
percaya bah2a semua agama sama$ jelas pasti akan disiksa di alam kuburnya lalu di
dalam neraka .
Selain itu$ hadits ini juga tidak boleh dipahami secara terbalik. )isalnya$ kita
menyimpulkan secara keliru bah2a orang yang tidak mati di hari 7umat pasti akan
I1
disiksa. Ini adalah metode pembalikan logika yang tidak tepat. Sebab banyak sekali
orang shalih bahkan para nabi yang meninggalnya bukan hari 7umat .
'adits ini menerangkan 6adhilah hari 7umat$ bukan menetapkan bah2a yang
meninggal bukan hari 7umat akan disiksa .
"allahu a,lamu bishsho22ab

Sumber :
http'**assunnah.or.id
http'**alatsar.wordpress.+om*%!&!*!&*!&*meninggal#malamhari#,umat *
”g‚=? º QRkYg=? •k^~ º –S —
<
˜
E
=? _^g <D S º Y
S
G >F
S
=
>
? _
M
?F
<
U
>
q
<
º fS ~
<
^;
<
=
>
? – S —
<

<
9h S €<^~
<
^k
<
_^U
<
aCD=E9@ xkB ''"
2žZSm` CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ µ½ {¦ @=§ ª r§ 9ª @ =§ Dš¦ D§ ?¦ ]ª RP§ \>¦ ?« ]ª ²½ }¦>§ O :U§ |§ =¥ …§ ²½ s¦ hª P¥ 9@ mÀ wª ]§ ?« ]ª ‘¥¦ @ =« rª >§ O :U§ |§ =¥ …§ A ?« ]ª ‘¥¦ @ =« rª >§
mÀ \U¦ `« ?ª >§ mÀ wª ]§ ?¦ ]ª ‘¥¦ @ =¦ rª >§ O ?ª >§ ?¦ s§ …ª m¥ 9@ =¦ rª >§ ?¦ ]ª =¦ ™¦ :S§ O ?ª >§ RS§ Aª K§ ²]¦ K§ ?¦ ] ª ‘¥¦ @ =¦ rª >§ R}¥f§ ‘ ¥¦ @ Y« Zˆ« B§ Y§ :k§ a Y§ :k§ O
a x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ g¬ j§ \«9¦ x¥ |« O v§ Z•« Z« 9ª @ ?ª P¦ Eª \«}ª S§ •ª •¥ Z§ u§ \§ }ª S§ ’§ { § ´ ²U¦ ]§ ?ª `¦ =À …§ K§ R9§X¦ Aª K§ i I§ :…§ ‘¥¦ @ R9§X¦ H« 9§ ”ª Q§ :V§ ?ª `§ ¾
O x« Dm¦ w§ 9ª @ x« \}¦E§ 9ª @ ‘¥« @ t¥ X¦ H§ 9§X¦ t§ gª [« \§ 9¦ x¥ |« O x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ²¬ r¦ U¥ 9@ R}§>§ g¬ j§ \« 9ª A§ ‘¥¦ @ R}§>§ ?¦ ^ª \« 9¦ x¥ |« O ?¦ \ª u§ o§ Vª B§
i§ s§ \U¦ § 9ª @A§ O y§ N¦ m§ M¦ ª `§ x§ ™¦ @š§ >§ A§ O y§ u¦ s§ …ª B§ “¦ :r§ I¦ Z`« y§ 9«•§ˆª K§ O ?§ \s¦ 9§:o§ 9ª @ ¤¬ B§ ‘¥¦¦ =« sª E§ 9ª @ O x¦ \–¦ o§ 9ª @ ݦ mª o§ 9ª @ ¤¬ B§ ‘¥¦ @ J§ :E§ rª ˆ«
t¥ X¦ :•Á B¦ y§ 9§ ²§ G¦ iÁ I§ :…§ t§ A§ O H« u§ Iª m¥ S§ t¥ X¦ :sÞ G§ t§ A§ O H« N§ mª M§ ˜§ t¥ X¦ :rÁ Qª W§ ²9¦ žª =§ N§ t§ O xÀ |ª X¦ g¬ V« ?ª `¦ i§ `§ ‚§ P¥ 9@A§ O mß ]¦ g¬ V« ?ª `¦
¾ ?§ \s¦ …¦ @m¥ 9@ x§ …§ Bª K§ :D§ :h§ u§ \ª p§ k§ ?¦ s§ …ª m¥ 9@ =¦ rª >§ ?« ]ª =« ™¦ :S§ Y :[§ `§ z¦ {¦ :U§ ˆª X¦ ²S¦ A§ O 8 Dm¦ ˜§ C D=¦ …§ @F§ G§ a RP§ \>¦ Z]« K§ Y§ :k§ .
O C¦ D=¦ E§ 9ª @ ²S¦ n« o¥ p§ D« v¦ :k§ Bª Z§ 9ª @ Z]«K§ Z§ G« = ™¦ :S§ A§ .
a²™=rs9@ xwE9@ .CD=E9@ TAmu` ZGA ²Q=s9@ ?s…m9@ =r> ?] =D:S H\S nop9@ =D=d {:UˆX
àm> e\Ef ?P… n\o• nop9@ =D=d œ•Z9:] xhu` ž:•A =\Q:ˆK
f f f g f f
g f f f h4 f f
h4 f h g hi f f
hj
á á á 4 ' 2 x}P` ?] J:M>
á á á á 4 ( 2 ¤m… ?] m\GŒ
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 BZjU` ?] x\G@m]X
á á á á á á á á 4 6 2 y}s9@ =r> ?] ?\P…
á á á á á á á á á 4 "7 2 =s…K ?] mG@Œ
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò <B:u•s9@ CD{:…‰@ axwE9@ ?] mG@Œ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²M[^9@ =s…K Ñ
CD=E9@ ›Dm•N
¦pzhLV ¾]Ê ·`Zh[LV ‰ZsŠLV “vV ÈSU u¬RLV ´i[nLV ‚ZSeLV ‹iv
" R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?` is[}> ?] ‘@ =r> ²S¦ i>ZUjs9@ Ú9Õ9@ "$#7 # a '( ?D=9@ Y‚I 6""
I:
?PE\}S ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
?^\9 x| ?\uoVB gj\9 x| vZ•Z9@
R}f ²rU9@ R}> gj\9A ‘@ R}>
tX H9X t g[\9 x| x}ˆA H\}> ‘@
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@ ‘@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
yus…B “:rIZ` y9•ˆK ?\s9:o9@
mM` x™@š>A
i>Z•Zs9@ CD{:…‰@
²;Z\P}9
²;Z\P9@
#
?` =…K R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
zvZ•A ?PE\}S ••Zu\}S ’{´ ²U]
tX H9X t YZ[D x| ?\uoVB gj\9 x|
¤B J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@ ‘@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
“:rIZ` y9•ˆK ²QX xh}9@ ?\s9:o9@
is\U9@A yNmM` x™@š>A yus…B
t x|X gV ?` i`‚P9@A m] gV ?`
â tX :rQW ²9 ž=N
is[}> ?] ‘@ =r>
²S¦ i>ZUjs9@ Ú9Õ9@
i>Z•Zs9@ CD{:…‰@
²;Z\P}9
"$#" # a ',
?D=9@ Y‚I
²;Z\P9@
6""
$
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 J:V ?`
?PE\9A ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
x| ?\uoVB gj\9 x| vZ•Z9@
²rU9@ R}> gj\9A ‘@ R}> ?\U^\9
g[\9 x| x}ˆA H9´A H\}> ‘@ R}f
J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@ ‘@ tX H9X t
‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@ µW ‘@
8IZ` y9•ˆK ?\s9:o9@ ¤B
is[}> ?] ‘@ =r>
i>Zs•s9@ =™@ZM9@
²Q:VZ_}9
"#$ 5' ²Q:VZ_9@ "#((
'
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
gj\9A ••Zu\}S H[}‹ ?` =…K
x\}E9@ ‘@ tX H9X t g[\9 x| ?\uoVB
Ýmo9@ ¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@
?\s9:o9@ ¤B ‘ =sE9@ x\–o9@
yus…B “:rIZ` y9•ˆK ²QX xh}9@
gV ?` is\U9@A yNmM` x™@š>A
tK y9•ˆK x|X gV ?` i`‚P9@A m]
:rQW ²9 ž=N
is[}> ?] ‘@ =r> HI:` ?]@ ?Uˆ "$.' "$5'
iI:` ?]@
²UDAš[9@
#.(
(
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
gj\9A ••Zu\}S H[}‹ ?` =…K
x\wE9@ ‘@ tX H9X t g[\9A ?\uoVB
Ýmo9@ ¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@
?\s9:o9@ ¤B ‘ =sE9@ x\–o9@
x™@š>A yus…B y9•ˆK ²QX xh}9@
m] gV ?` is\U9@A yNmM`
t JK y9•ˆK 8QW gV ?` i`‚P9@A
tX :sG tA HNmM˜ tX :rQW ²9 ž=N
x| :hu\pk tX iI:… tA HuImS
v:d :` <m‹·@A :\Q=9@ ?` Y•PD
is[}> ?] ‘@ =r>
?> :^D=… JZo]B‰@
ã:\dK iorˆ
#" ---
?] =s…K
?] nˆZD
=sE`
O l:k=9@
:`mf ?]@
((#
,
R9X AK iI:… ‘@ R9X H9 ”Q:V ?`
?PE\}S ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
?^\9 x| ?\uoVB gj\9 x| vZ•Z9@
R}f ²rU9@ R}> gj\9A ‘@ R}>
tX H9X t g[\9 x| x}ˆA H\}> ‘@
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\wE9@ ‘@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
yus…B “:rIZ` y9•ˆK ?\s9:o9@
gV ?` is\U9@A yNmM` x™@š>A
:U9 ž=N t x|X gV ?` i`‚P9@A m]
HuImS tX :sG tA HNmM˜ tX :rQW
:hu\pk tX :•B y9 ²G iI:… tA
?\s…@m9@ x…BK :D
is[}> ?] ‘@ =r>
ioDm_9@ HDšUN
i>ZSms9@
"7.. #a""7
l@m> ?]@
²Q:Uw9@
6,$
. R9X AK iI:… ‘@ R9X H9 ”Q:V ?` is[}> ?] ‘@ =r> µF`mu9@ œ`:I ''" '.6 ?] =sE` #(,
I?
?PE\}S ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
?^\9 x| ?\uoVB gj\9 x| vZ•Z9@
R}f ²rU9@ R}> gj\9A ‘@ R}>
tX H9X t g[\9 x| x}ˆA H\}> ‘@
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@ ‘@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
yus…B “:rIZ` y9•ˆK ?\s9:o9@
yNmM` x™@š>A
RP\>
µF`mu9@
5
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
?PE\9A ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
?^\9A ?\uoVB gj\9A vZ•Z9@
‚>A gIA R9:oNA TB:rN ‘@ R}>
‘@ R}f ²rU9@ =sE` R}> gj\9A
‘@ tX H9X t g[\9 x| x}ˆA H\}>
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@
¤B ‘ =sE9@A x\–o9@ Ýmo9@
X xh}9@ ?\s9:o9@
is[}> ?] ‘@ =r>
?]t L™:km9@A =Gš9@
TB:rs9@
"7.# "75'
?] ‘@ =r>
TB:rs9@
"57
6
TB:rN ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
tX H9X t g[\}S =…K R9X AK R9:oNA
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@ ‘@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
yus…B “:rIZ` y9•ˆK ?\s9:o9@
gV ?` is\U9@A yNmM` x™@š>A
gV ?`A 8QW gV ?` i`‚P9@A m]
tA HNmM˜ tX :rQW ²9 ž=N t x|X
mS tX :sG
is[}> ?] ‘@ =r>
=UPs] B:‹š9@ mEr9@
B@šr9@
#556 $$.'
mw] Z]K
B@šr9@
#6#
"7
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
?PE\9A ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
?\uoVB gj\9 x| zvZ•A
is[}> ?] ‘@ =r> <mhs9@ ¼:ENX ,,6$ '"#, Ž ,,.7
m•… ?]@
²Q‚[Po9@
5(#
""
TB:rN ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
tX H9X t g[\}S =…K R9X AK R9:oNA
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@ ‘@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
yus…B “:rIZ` y9•ˆK ?\s9:o9@
gV ?` is\U9@A yNmM` x™@š>A
gV ?`A 8QW gV ?` i`‚P9@A m]
tA HNmM˜ tX :rQW ²9 ž=N t x|X
y9 ²G iI:… tA HuImS tX :sG
x…BK :D :hu\pk tX R•B
?\s…@m9@
is[}> ?] ‘@ =r> R9:oN ‘:] ?\^\uPs9@ ". ---
?] n}‹
y}s9@ =r>
Y@Zw_] ?]
(.5
"#
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
?PED x| ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
‘@ tX H9X t g[\9 x| zvZ•A
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
yus…B y9•ˆK ²QX xh}9@ ?\s9:o9@
gV ?` is\U9@A yNmM` x™@š>A
ž=N t 8QW gV ?` i`‚P9@A m]
tX :sG tA HNmM˜ tX :rQW ²9
tA HuM_V tX :s˜ tA HuImS
:D :hu\pk tX :•B y9 ²G iI:…
‘@ R}f Y:k x| ?\s…@m9@ x…BK
:\Q=9@ 8}ƒ\9 x| x}ˆA H\}>
‘@ =U> :shQ•S <m‹·@A
is[}> ?] ‘@ =r>
¤:uV ?` 8•uUs9@
cDB:u9 l:\P9@
BZ]:P\Q
"( ---
mS:9@ =r>
?]
g\>:sˆX
²ˆB:M9@
(#6
"$ ?` =…K R9X AK iI:… H9 ”Q:V ?`
vZ•Z9@ ?PE\}S ••Zu\}S ’{´ ²U]
‘@ R}> ²U^D x| ?\uoVB gj\9A
H\}> ‘@ R}f ²rU9@ R}> ²}jDA
x\}E9@ ‘@ tX H9X t g[\9 x| x}ˆA
is[}> ?] ‘@ =r> ²]@m>‰@ ?]@ x•o` #$#( #$,7 ?]@
²]@m>‰@
$'7
I<
Ýmo9@ ¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@
?\s9:o9@ ¤B ‘ =sE9@A x\–o9@
x™@š>A yus…B “:rIZ` y9•ˆK
is\U9@A yNmM`
"'
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
?PE\9A ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
?^\9 x| ?\uoVB gj\9 x| vZ•Z9@
R}> gj\9A gIA š> ‘@ R}>
g[\9 x| x}ˆA H\}> ‘@ R}f ²rU9@
J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@ ‘@ tX H9X t
‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@ ¤B ‘@
“:rIZ` y9•ˆK ?\s9:o9@ ¤B
is\U9@A yNmM` x™@š>A yus…B
t x|X gV ?` i`‚P9@A m] gV ?`
tX :sG tA HNmM˜ tX :rQW ²9 ž=N
tX :•B y9 ²G iI:… tA HuImS
?\s…@m9@ x…BK :D :hu\pk
is[}> ?] ‘@ =r>
†:u9 ãZ\_9@ x•o`
²wrP9@ ?D=9@
#7, --- ²wrP9@ .."
"(
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
?PE\9A ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
²U^D x| ?\uoVB gj\9 x| zvZ•A
R}f ²rU9@ R}> ²}jDA ‘@ R}>
‘@ tX H9X t g[\9A x}ˆA H\}> ‘@
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
yNmM` x™@š> y9•ˆK ?\s9:o9@
W gV ?` isjo9@A
is[}> ?] ‘@ =r>
R}> TB=uPs9@
?\E\Ej9@
""$7 "a$#7
xV:E9@
µBZ]:P\U9@
'7(
",
R9:oN ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K R9X AK
?\uoVB gj\9 x| zvZ•A ?PE\9A
²}jDA gIA š> ‘@ R}> ²U^D x|
x}ˆA H\}> ‘@ R}f ²rU9@ R}>
xDmw9@ x\}E9@ ‘@ tX H9X t g[\9A
x\–o9@ Ýmo9@ ¤B ‘@ J:Erˆ
x™@š>A yus…B “:rIZ` y9•ˆK
?` isjo9@A yNmM`
is[}> ?] ‘@ =r> ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od #66, --- ²[h\r9@ '(5
".
š> ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
••Zu\}S H[}‹ ?` =…K R9X AK gIA
‘@ tX H9X t g[\9A ?\uoVB gj\9A
¤B ‘@ J:Erˆ x\wE9@ x\}E9@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
t JK y9•ˆK ²QX xh}9@ ?\s9:o9@
tX :sG tA HNmM˜ tX :rQW ²9 ž=N
x| :hu\pk tX iI:… tA HuImS
J=9@ ?` Y•PD
is[}> ?] ‘@ =r>
²]K =™@ZS ?` YA‰@
BZ[U9@ ?] mw]
"$ "'
?] ‘@ =r>
?] =sE`
?] =s…K
BZ[U9@
(,(
"5
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
gj\9A ••Zu\}S H[}‹ ?` =…K
x\}E9@ ‘@ tX H9X t g[\9 x| ?\uoVB
Ýmo9@ ¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@
?\s9:o9@ ¤B ‘ =sE9@ x\–o9@
yus…B “:rIZ` y9•ˆK ²QX xh}9@
gV ?` is\U9@A yNmM` x™@š>A
JK y9•ˆK x|X gV ?` i`‚P9@A m]
8QW ²9 ž=N t
is[}> ?] ‘@ =r>
=ro9 <‚j9@ B:r‹K
²ˆ=[s9@ ²U9@
(. (,
²U9@ =r>
=r> ?]
=…@Z9@
²ˆ=[s9@
,77
"6 TB:rN ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
’{´ ²U] ?` =…K R9X AK R9:oNA
x| vZ•Z9@ ?PE\}S ••Zu\}S
š> ‘@ R}> ²U^D x| ?\uoVB gj\9
‘@ R}f ²rU9@ R}> ²}jDA gIA
‘@ tX H9X t g[\9 x| x}ˆA H\}>
is[}> ?] ‘@ =r> v:>=9@ ²S 8\˜mu9@
=ro9 H\}> CE9@A
²ˆ=[s9@ ²U9@
(6 (6 ²U9@ =r>
=r> ?]
=…@Z9@
²ˆ=[s9@
,77
IA
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
:rIZ` y9•ˆK ?\s9:o9@
#7
R9:oN ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K R9X AK
?\uoVB gj\9 x| vZ•Z9@ ?PE\}S
²}jDA gIA š> ‘@ R}> ²U^D x|
x| x}ˆA H\}> ‘@ R}f ²rU9@ R}>
xDmw9@ x\}E9@ ‘@ tX H9X t g[\9
x\–o9@ Ýmo9@ ¤B ‘@ J:Erˆ
y9•ˆK ?\s9:o9@ ¤B ‘ =sE9@
yus…B “:rIZ`
is[}> ?] ‘@ =r>
<=_9@A ¤mw}9 <=o9@
²ˆ=[s9@ ?D=9@ v:\p9
#5 #5
?D=9@ v:\•
²ˆ=[s9@
,'$
#"
R9X AK ‘@ R9X iI:… H9 ”Q:V ?`
?PE\}S ••Zu\}S ’{´ ²U] ?` =…K
?^\9 x| ?\uoVB gj\9 x| vZ•Z9@
R}f ²rU9@ R}> gj\9A ‘@ R}>
tX H9X t g[\9 x| x}ˆA H\}> ‘@
¤B ‘@ J:Erˆ xDmw9@ x\}E9@ ‘@
¤B ‘ =sE9@ x\–o9@ Ýmo9@
yus…B “:rIZ` y9•ˆK ?\s9:o9@
mM` x™@š>A
is[}> ?] ‘@ =r>
„mrw9@ “:>Z•Zs9@
µŒZ•9@ ?]t
6$7 # a "'7
†mM9@ Z]K
?]@
µŒZ•9@
(6.
”g‚=? º Q}F{=? rUP lYJ‚=? L^BF™FN=? º –—˜
E
=? _^g <D S º b?Yšd CuVG L?FA“ º €^•›= –—“
ϥ?F;=?
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ñ
aCD=E9@ xkB 6$7
:Q§ •§r§ Qª K§ 2žZSm` CD=…4 x¦ ˆ¦ :[§ 9ª @ ²]¦ K§ ?« ]ª y¦ }¦s§ 9ª @ =« rª >§ O :Q§ •§r§ Qª K§ µ½ {¦ Œª ‰§ @ mÀ `¦ :>§ Z]«K§ O ²½ w¦ Iª B§ Z« 9ª @ mÀ wª ]§ Z]« K§A§ a t:k§ :Q§ •§r§ Qª K§ ?« ]ª @
~¦ @m¥ •§ 9ª @ O :U§ |§ =¥ …§ ¤À Zr« Eª `§ ?« ]ª @ O :U§ |§ =¥ …§ µ½ F¦ `¦ mª u¬9@ RP§ \>¦ Z]«K§ O :U§ |§ =¥ …§ µ½ {¦ @=§ ª r§ 9ª @ =§ Dš¦ D§ ?¦ ]ª RP§ \>¦ ?« ]ª ²½ }¦>§ O :U§ |§ =¥ …§ =« rª >§
²½ s¦ hª P¥ 9@ mÀ wª ]§ ?« ]ª ‘¥¦ @ O ?ª >§ ?¦ s§ …ª m¥ 9@ =¦ rª >§ ?¦ ]ª =¦ D¦ :S§ O ?ª >§ RS§ Aª K§ ²]¦ K§ ?¦ ]ª ‘¥¦ @ =¦ rª >§ ‘ ¥« @ R}¥f§ ‘¥¦ @ Y« Zˆ« B§ Y§ :k§ a Y§ :k§ O
a x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ g¬ j§ \« 9ª x¥ |« v§ Z•« Z« 9ª @ ?¦ P¦ Eª \« }ª S§ •ª •¥ Z§ u§ \§ }ª S§ ’§ {§ ´ ²U¦ ]§ ?ª `¦ =À …§ K§ R9§X¦ Aª K§ ‘¥¦ @ R9§X¦ i I§ :…§ H« 9§ ”ª Q§ :V§ ?ª `§ ¾
¤¬ B§ ‘¥¦ @ J§ :E§ rª ˆ« x« Dm¦ w§ 9ª @ x« \}¦E§ 9ª @ ‘¥« @ tX¦ H§ 9§X¦ t a gª [« \§ 9ª x¥ |« O x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ²¬ r¦ U¥ 9@ R}§>§ g¬ j§ \« 9ª A§ ‘¥¦ @ R}§>§ ?¦ ^ª \«9ª x¥ |«
i§ `§ ‚P¥ 9@A§ O mß ]¦ g¬ V« ?ª `¦ i§ s§ \U¦ § 9ª @A§ O y§ N¦ m§ M¦ ª `§ x§ ™¦ @š§ >§ A§ y§ u¦ s§ …ª B§ “¦ :r§ I¦ Z`« y§ 9«•§ˆª K§ ?§ \s¦ 9§:o§ 9ª @ ¤¬ B§ ‘¥¦¦ =« sª E§ 9ª @ x¦ \–¦ o§ 9ª @ ݦ mª o§ 9ª @
?§ \s¦ …¦ @m¥ 9@ x§ …§ Bª K§ :D§ :h§ u§ \ª p§ k§ tX¦ :•Á B¦ y§ 9§ ²§ G¦ iÁ I§ :…§ tA§ O H« u§ Iª m¥ S§ tX¦ :sÞ G§ tA§ O H« N§ mª M§ ˜§ tX¦ :rÁ Qª W§ ²9¦ ž« =§ N§ t O xÀ |ª X¦ g¬ V« ?ª `¦
¾ ?]ª =s§ …ª K§ Y§ :k§ a ”}k O nUjs9@ Y§ :k§ . CD=E9@ ²S¦ nopD v:kBZ9@ Z]« K§ Z§ G« =D:SA O 8Dm˜ @F§ G§ a µ¿ F¦ `¦ mª u¬ 9@ Y§ :k§ .
ŒZ•D t a J§ :r¥…¦ ?]ª @ Y§ :k§ A§ . CD=E9@ 8G@W a µ¿ Œ¦ @m¥ 9@ Y§ :k§ A§ . i[^] q§ \ª 9§ a R\§ Eª D§ Y§ :k§ A§ . CD=E9@ TAmu` =D:S a grU…
. H¦ ]¦ †:•u…t@

)Ã0# .²-IE
Ibadah
• Arti Shalat
• Rahasia Sedekah
• Shalat !ardhu
• Shalat Sunnah .asbih
• Shalat 7um9at
• Shalat Istis3a
• Shalat 7ena5ah
• +5ikir Setelah Shalat
• Shalat +huha
II
klmnmo pmqmo
²leh: AnneAhira.com Îontent .eam
1
2
1
:
?
* 1< & Ò 7umlah komentar: 1A
SHA1Û a !acebook .2itter
Artikel .erkait
• Shalat +huha
• Rukun Iman
• 0ama-nama Allah
• Ibadah 'aji
Shalat Ha!at adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ia memiliki hajat
tertentu dan ia ingin hajat tersebut dikabulkan oleh AllahS"..
Shalat dilakukan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaë9at dengan salam setiap 2
rakaat. Shalat ini dapat dilakukan kapan saja asalkan tidak pada 2aktu-2aktu yang
dilarang untuk melakukan shalat &lihat pada shalat sunnat*.
". Niat shalat ha!ata
Ushallii sunnatal haa!ati rak+aataini lillaahi ta+aala.
Artinya: -Aku berniat shalat ha,at sunah ha,at dua rakaat karena Allah Ta’ala..
#. D*a Shalat Ha!at
Setelah selesai shalat hajat$ lalu membaca istig6ar. +alam kitab .ajul 7amil lil ushul$
dianjurkan setelah shalat hajat membaca istig6ar 1==±$ seperti kalimat istig6ar yang
I8
biasa atau sebagai berikut:
Astag&irullaha rai min kulli d¹anin -a atuuu ilaiih.
Artinya: -Aku memohon ampunan kepada Tuhanku/ dari dosa#dosa/ dan aku
bertaubat kepada#Mu.
$ . Selesai memaca istig&ar lalu memaca shala-at nai "77ä± yakni a
Allahuma shalli åalaa sayyidinaa Muhammadin shalaatarridhaa -ardha åan
ashaaihir ridhar ridhaa .
Artinya: -0a Allah/ beri karunia kese,ahteraan atas ,ung,unan kami Muhammad/
kese,ahteraan yang diridhai/ dan diridailah daripada sahabat#sahabat sekalian ..
Laa ilaha illall*hul haliimul kariimu suhaanall*hi r*il åarsyil åa¹hiim.
Alhamdu lillaahi r*il åaalamiin. As Ïaluka muu!iaari r*hmatika -a åa¹aaima
magh&ir*tika -al gh*niimata ming kulli irri -assalaamata ming kulli itsmin.
Laa tada+ lii d¹aman illa gh*&artahu -alaa hamman illaa &ar*!tahu -alaa
haa!atan hiya laka ridh*n illa )*dh*itahaa yaa arhamar r**himiin .
Artinya: -Tidak ada Tuhan melainkan Allah 0ang Maha 1embut dan Maha
2enyantun. Maha Su+i Allah/ Tuhan pemelihara Arsy yang Maha Agung. Segala pu,i
bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. 3epada#Mu#lah aku memohon sesuatu yang
mewa,ibkan rahmat#Mu/ dan sesuatu yang mendatangkan ampunan#Mu dan
memperoleh keuntungan pada tiap#tiap dosa. Janganlah 4ngkau biarkan dosa
daripada diriku/ melainkan 4ngkau ampuni dan tidak ada sesuatu kepentingan/
melainkan 4ngkau beri ,alan keluar/ dan tidak pula sesuatu ha,at yang mendapat
kerelaan#Mu/ melainkan 4ngkau kabulkan. 5ahai Tuhan 0ang 2aling 2engasih dan
2enyayang ..
Setelah itu$ mohonlah kepada Allah apa yang kita inginkan$ insya Allah$ Allah
mengabulkannya. Amin .
' . %eutamaan Shalat Ha!at
Sabda Rasulullah :
Siapa yang berwudhu dan sempurna wudhunya/ kemudian shalat dua rakaat 6Shalat
7a,at8 dan sempurna rakaatnya maka Allah berikan apa yang ia pinta +epat atau
lambat. &'R Ahmad &
* - ·„˜kfPL ‚efiLV a•cž < / 1I? &
228A ³ ¶]Š^LV znhj e`Uu ³ ‘Zl„LV a§€LV …` …k•hLV e`Uu ³ ‘Z©]` …` ]n_ …` …k•hLV •V zf_ e`U ZT]f\U -
…` ak_ZnvW …_ ³ ’pˆžW …` •V zf_ Zi™zg ³ ‹S]_ …` …•hLV Zi™zg ³ ˆZ€[LV znhj …` ak_ZnvW ZT{fTU : VeLZ}
Z„S ³ mˆZng È€T Èp]lLV ÉR` ·S ‘Zw ZnPS …nkLV …j a–ˆ af}U Ç : XZ} ³ ·R«iLV ‚]fv ·`U …_ ³ zLZ\ ·`U
JTU z˜¡U ZTUu ³ JŒZµ]j ƒZxs`Vu JPkfv ·S Vz©Zœj ‹ki™zLV …j O¥– ·TW “˜PLV : XZ} “™ ³ …ksRwˆ ŽPy “™ {µesS
Z„S ³ ¶ˆZng ·L ¦RfŒ ‘U JkLW ¨PÊU ³ ‹ij ekLV ·P_ zg¯ aRœŒ c ³ ˆef„LV ·S …j ¦RfŒu ³ ŽŒenLV ·khŒ
VŸ© a|j rsjU ·S ‘eŠp ¦kg ‹Rp]^LV ¨gZ[L ‹jV]w ‘eŠp VŸ© a|ju ³ ªkhy žZivW VŸ© . ¤ rkTNU É€ip ˆZnhLV
8=
…_ ³ ak_ZnvW …_ ³ zkf_ …` znhj …_ ³ m]k•u ·P©ŸLV Žkhp …` znhj mVuˆ z}u ³ rPf} ‰ZfLV ·S Ž§j Znw
Zn˜ij rRnv rT{wu ³ ·fR^LV
+iri2ayatkan dari Abu Sirah an-0akh,iy$ dia berkata$ -Seorang laki#laki menempuh
per,alanan dari 0aman. 9i tengah per,alan keledainya mati/ lalu dia mengambil
wudhu kemudian shalat dua rakaat/ setelah itu berdoa. 9ia mengu+apkan/ -0a Allah/
sesungguhnya saya datang dari negeri yang sangat ,auh guna ber,uang di ,alan#Mu
dan men+ari ridha#Mu. Saya bersaksi bahwasanya 4ngkau menghidupkan makhluk
yang mati dan membangkitkan manusia dari kuburnya/ ,anganlah 4ngkau ,adikan
saya berhutang budi terhadap seseorang pada hari ini. 2ada hari ini saya memohon
kepada 4ngkau supaya membangkitkan keledaiku yang telah mati ini.. Maka/ keledai
itu bangun seketika/ lalu mengibaskan kedua telinganya.. &'R (aiha3i*
HNZ` =o] zB:s… H9 ‘@ :\…K µF9@ gIm9@ ijk
“}ˆ r•¬– ·S ‹S]_ …` …•hLV XZ} <2 :
·R«iLV ‚]fv ·`U …_ zLZ\ ·`U …` ak_ZnvW …_ ’pˆžW …` •V zf_ Zi™zg
È€T Èp]lLV ÉR` ·S ‘Zw ZnPS …nkLV …j a–ˆ af}U : XZ} * 1 & Z„S . mˆZng
‹ki™zLV …j O¥– ·TW “˜PLV : XZ} “™ …ksRwˆ ŽPy “™ {µesS * 2 & ·S Vz©Zœj
c ˆef„LV ·S …j ¦RfŒu ŽŒenLV ·hŒ JTU z˜¡U ZTUu JŒZµ]j ƒZxs`Vu JPkfv
Z„S XZ} Ó ¶ˆZng ·L ¦RfŒ ‘U ekLV JkLW ¨PÊU ‹ij ekLV ·P_ zg¯ aRœŒ
.rkTNU É€ip ˆZnhLV
:rœp]«Œ
*“}ˆ •enLV zR` ÄZ_ …j ·S ZkTzLV ·`U …`V r–]\U 1= a•cž ·S ·„˜kfLVu ³&
‚efiLV </:I À ‹n˜fnLV ƒZnv¯V ·S ¶žVzxfLV ¨kl«LVu ³ 118 ¶]k^„LVu ³
À ‹LZv]LV ·S 11? ¶ˆZ[T¯V ]Š` e`Uu ³&“PŠLV •jVe– Èp]Ê …_ *
Öek^LV ¦pžZgU ·S ‘ZsvˆZnLV ·µZ„` ¾u]RnLV 1/11=A *“}ˆ ?1< ³&
ÍZ€hLV ‚]wŸŒ ·S ·f©ŸLVu 1 / 2=A .r` ‹S]_ …` …•hLV Èp]Ê …j
*“}ˆ ‚e_zLV e`Zœj ·S ZkTzLV ·`U …`V r–]\Uu :8 •enLV zR` ÄZ_ …ju &
*“}ˆ 28 ‚efiLV a•cž ·S ·„˜kfLV r„p]Ê …ju -& </:8 ak_ZnvW Èp]Ê …j -
.‹[„LV mŸ© ehi` ·fR^LV …_ zLZ\ ·`U …`
* “}ˆ •enLV zR` ÄZ_ …j ·S ZkTzLV ·`U …`V r–]\Uu 11 r„p]Ê …ju -&
81
À ‹n˜fnLV ƒZnv¯V ·S ¶žVzxfLV ¨kl«LV 118 zf_ …` “P•j Èp]Ê …j -
:rL XZ„p •«iLV …j a–ˆ ˆZnhLV ¨gZy ‘U :r-€Lu ·RœiLV Jp]¡ …` •V
zp¬p …` ‹ŒZfT * 1 & ‘Zw VNW Žsg Zp®Z• ri_ •V ·µˆ ]n_ …j® ·S ¼]\
ak„S ‹vZiŠLZ` zR` r_ZfS XZ} rTU ]k• ‹[„LV ]wŸS mˆZng È€T ‚]kn_ …^`
‹™t™ rl©ˆ …j a–ˆ XZ„S .•iyU ´kŠS :XZ} ÏJL •V mZkgU VˆZng •kfŒ :rL
OkfLV VŸ© O-€hS •Zk`U
a[€ju e§_ aw rij •Zj z}u æææ mˆZng rL¸V ZkgU ¶ŸLV Ziju
:mžZivW ŽP_ “ŠhLV
a•czLV ·} ·„˜kfLV XZ} </:I a|ju ªkhy žZivW VŸ© :‚]fv ·`U žZivW …_
z}u ... VŸ© a|j rsjU ·S ‘eŠp ¦kg ‹Rp]^LV ¨gZ[L ‹jV]w ‘eŠp VŸ©
…_ ak_ZnvW …_ zkf_ …` znhj …_ m]k•u ·P©ŸLV Žkhp …` znhj mVuˆ
.Zn˜ij rRnv rT{wu ·fR^LV
VŸ© zi_ •Z„|LV Öek^LV ¦pžZgU ŽP_ r„kPRŒ ·S ·TeRLV “ŒZg ´p]^LV XZ}u
.ªkhy mžZivW :žZiv¸V
‹pZ˜iLVu ‹pVzfLV ·S ]k|w …`V a„T z}u 8/181 “Lu ·„˜kfLV tw &·w]sLV .Ø*
.rf„Rsp
:‹k¡ZhLV
* 1 À ¦pzhLV ¨p]• ·S ‹pZ˜iLV .•Zj ¶U & 81: .
* 2 ‘VzPfLV “œRj ·S ¶enhLV •e}Zp XZ} ³·•Vep]€LV rkP_ rfT Znw ƒZ|LV “pz„s` ‹ik™zLV ‰Ve[LV & 2/::= …k` ‹kgZT :
.‚]fv ·`U ¦pzg ]wN “™ ³‘z_u ziœLV
* 1 ‹`Zh[LV ¬kknŒ ·S ‹`Zy¸V ·S ]œg …`V XZ} & 11 / 1?: :·w]sLV .Ø
ˆZf\¯V ·S zpˆž …` ]Š` e`U ]wN ]n_ ‹St\ ·S V¬•u “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV dˆžU ·R«iLV zp¬p …` ‹ŒZfT
ZikS ‘Zw XZ} ‹puZRj dˆžU z} ‘Zwu ·R«iLV Jp]¡ …` •V zf_ …` “P•j …_ rk`U …_ ·fPŠLV …`V Èp]Ê …j ‚ˆe|inLV
VeTZw VNW Žsg ·hLV …j ]€T ·S Zp®Z• ‰Zl«LV …` ]n_ …j® ·S ¼]\ ·R«iLV zp¬p …` ‹ŒZfT rL XZ„p a–ˆ
JL a© rL VeLZ„S rŒžt} Ÿ\{S •«iLV …j ak©ˆˆ …` Ët_ rL XZ„p ·hLV …j a–ˆ ¨™eS mˆZng È€T m]wN •µen`
·TU “PRŒ JTV “˜PLV XZ} “™ …ksRwˆ •wˆ “™ {µesS Z} ri_ Vu]`žU ZnPS ·Te_žu Vef©NV c XZ} ZiRj JPnhT ‘U
VN†S rvUˆ •Sˆu zœv “™ ‹ij ŽP_ zg¯ aRœŒ cu ¶ˆZng ·L ·g{S J˜–u zpˆU Vz©Zœj O–]\ z}u ZR•ZÊ OnPvU
Z©]\~ ·S XZ}u •«iLV ¨•T ·S ‹[„LV mŸ© ·fPŠLV …` Z^© ]wN z}u r`Zhy{` ÈhL “™ r€wu{S Z„S “•Z} mˆZnh` e©
‹SeŠLV ·S zR` r_ZfS •–ˆ “™ …pu¬} Vu¬• Žsg
HHHHHHHHHHHHHHHHHH
‘VePRLV ]yZT …` ‘ZnkPv ¹k^LV ¶uZsSu ¨sw
“P•j ªkhy ŽP_ ¶ueiLV â]¡ …j ‹pe`]sLV z•Ve€LV
82
=1. S'ACA. A""A(I0
Shalat sunnah setelah maghrib$ maksudnya setelah ba9diyah maghrib disebut shalat
¢a22abin¢. Shalat ini : raka9at$ < rakaat atau 2= rakaat atau shalat dluha.
(erikut 'adits2nya :
A. Shalat A22abin : Raka9at
Status 'adits : Sangat2 +la9i6 ada )usa (in #baidah A5-°abidy ia )unkarul 'adits
ƒM Z^K RM LQVuK ‰M ]M xQ nK LQV …K kQ `K ZnK kSM ‚ M t[o LV ‰b Z`K ¤ ‚M t[o LV ‰b ZsKwM ¤ ËV®]LV zf_ ´i[j ...
:¦pzhLV “}ˆ :?I2
&cWM rb nb PK_Q UK c ³ ]K nK _b …M `Q V …M _K ³ zY LMZ\K …M `Q ‰K ep›UK …Q _K ³ ‚K zK kQ fK_b …M `Q ŽvK ejb …Q _K ³ zY no hK jb …M `Q ]M ŠQ `K ·`MUK …Q _K &šeS]j ¦pzg
‚Y uK ¬Q •K zK RQ `K ‚‡ uK ¬Q •K ¨M „M RQ nb LQZwK ‘K ZwK ³ •Y ZRK wK ˆK •K `KˆQ UK ‰M ]M xQ nK LQV zK RQ `K •K wK ˆK …Q jK ¢ : XK Z}K ³ rb RK SK ˆK ¢ .
¦pzhLV ]Šij e©u ¶Ÿ`]LV ‚zkf_ …` Žvej rkS ´R§LV zpz¡ žZivW :·•zfnLV “ŠhLV.
¦pzhLV Ìp]«Œ
‚ZSeLV ‹iv ´i[nLV u¬RLV ÈSU ‰ZsŠLV “vV ·`Zh[LV ¦pzhLV ¾]Ê
1 •V akfv ·S ‚u¬• zR` ‚u¬• ¨„RnLZw e˜S •ZRwˆ •`ˆU Z©zR` ŽPy “™ ‰]xnLV ŽPy …j
‘Zfg …`c …kgu]œnLV ŽP_ ·il}ˆVzLV •Z„kPRŒ ]n_ …` •V zf_ 112 1 : 1:? ·il}ˆVzLV 1I?
2 •V akfv ·S ‚u¬• zR` ‚u¬• ¨„RnLZw e˜S •ZRwˆ •`ˆU Z©zR` ŽPy “™ ‰]xnLV ŽPy …j
ÍZ€hLV ‚]wŸŒ ]n_ …` •V zf_ I:: ·vz„nLV ·TV]•k„LV …` ]©ZÊ …` znhj --- ?=A
1 •V akfv ·S ‚u¬• zR` ‚u¬• ¨„RnLZw e˜S •ZRwˆ •`ˆU Z©zR` ŽPy “™ ‰]xnLV ŽPy …j
‘Zfg …`c …kgu]œnLV ]n_ …` •V zf_ I=1 2 : 1< ‘Zfg …` “ŒZg e`U 1?:
: ‚u¬• zR` ‚u¬• ¨„RnLZw ‘Zw •ZRwˆ •`ˆU ‰]xnLV zR` •wˆ …j
ËV®]LV zf_ ´i[j ]n_ …` •V zf_ :?I2 :A2I ·TZRi[LV ËV®]LV zf_ 211
(. Shalat A22abin < Raka9at
Status 'adits : +la9i6$ ada #mar (in Abdullah Al-Damami$ ia dla9i6ul hadits
.irmid5i meri2ayatkan hadist dari Abu 'urairah$ Rasulullah bersabda ¢(arang siapa
shalat < rakaat setelah maghrib$ di sela-selanya tidak berbicara kotor$ maka ia
mendapatkan pahala ibadah selama12 tahun.
•Y ZRK wK ˆK O• vM uK šM e› lK soLV aM §Q SK ·SM ƒK Z–K ZjK ‰Z`K ¤ eM ˜Q •o LV ‰b VeK `Q UK ¤ ‚M tK [o LV ‰ZsKwM ¤ ¶Ÿj]sLV •jZ– ...
:¦pzhLV “}ˆ 188
&·`MUK …b `Q ]b nK _b ZiK™Kzo gK ³ ‰M ZfKhb LQV …b `Q zb pQ ®K ZiK™Kzo gK ³ ·o TMVzK nQ ˜K LQV ƒM tK RK LQV …K `Q zK no hK jb ·iMRQ pK ¨Y pQ ]K wb e`bUK ZiK™Kzo gK &šeS]j ¦pzg
¢ : “K PovK uK r M kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK XK Z}K : XK Z}K ³ ‚K ]K pQ ]K ©b ·`MUK …Q _K ³ ‹K nK PKvK ·`MUK …Q _K ³ ]Y k|MwK ·`MUK …M `Q ŽkKhQ pK …Q _K ³ “Y RK |Q \K
: Ž•K k_M e`bUK XK Z}K . ¢ ‹‡ iKvK ‚K ]K ^Q _K ·Q sKiQ ™M ‚ M žK ZfKRM `M rb LK …K LQzM _b ƒY e•b `M …o ˜b iKkQ `K ZnK kSM “Q PoŠK sKpK “Q LK •Y ZRK wK ˆK Oo vM ‰M ]M xQ nK LQV zK RQ `K ŽPoyK …Q jK
rb LK •ob V ŽiK`K ‹‡ RK wQ ˆK …K p]M ^Q _M ‰M ]M xQ nK LQV zK RQ `K ŽPoyK …Q jK ¢ : XK Z}K ³ “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioLV …M _K ³ ‹K ^K •MZ_K …Q _K ¶K uM ˆb zQ }K uK
…Q _K ³ ‰M ZfKhb LQV …M `Q zM pQ ®K ¦M pzM gK …Q jM co WM rb Sb]M RQ TK cK ³ ¨” p]M •K ¦” pzM gK ‚K ]K pQ ]K ©b ·`MUK ¦b pzM gK : Ž•K k_M e`bUK XK Z}K ¢ ‹M ioœK LQV ·SM Zs‡kQ `K
¦M pzM hK LQV ]b ŠK iQ jb “Y RK |Q \K ·`MUK …M `Q •oM V zM fQ _K …b `Q ]b nK _b : Xb e„bpK ³ ak_M ZnK vQ WM …K `Q zK no hK jb ORQ nM vK u : XK Z}K ³ “Y RK |Q \K ·`MUK …M `Q ]K nK _b
VzÆ –M rb €KRo µK uK .
¦pzhLV ´kRµ e©u ·jZnkLV •V zf_ …` ]n_ rkS ´kRµ žZivW :·•zfnLV “ŠhLV.
81
=1. S'ACA. A"A(I0
Shalat sunnah setelah maghrib$ maksudnya setelah ba9diyah maghrib disebut shalat
¢a22abin¢. Shalat ini : raka9at$ < rakaat atau 2= rakaat atau shalat dluha.
.irmid5i meri2ayatkan hadist dari Abu 'urairah$ Rasulullah bersabda ¢(arang siapa
shalat < rakaat setelah maghrib$ di sela-selanya tidak berbicara kotor$ maka ia
mendapatkan pahala ibadah selama12 tahun.
Eemudian beliau juga meri2ayatkan dari Aisyah bah2a Rasulullah bersabda
¢(arangsiapa shalat 2= rakaat setelah maka Allah mambangun rumah di sorga
untuknya¢$ .irmid5i berkata$ hadist Abu 'arairah ¢gharib¢ &hanya diri2ayatkan
seorang ra2i yang tidak kuat*.
.abrani juga meri2ayatkan dari Ammar bin Dasir$ Rasulullah bersabda ¢(arangsiapa
melakukan shalat < rakaat setelah aghrib$ maka diampuni dosanya meskipun sebanyak
ombak lautan¢. Ibnu )ajah dan Ibnu 'u5aimah juga meri2ayatkan serupa. Shaukani
dalam 0ailul Autar setelah menyebutkan hadist-hadist di atas menjelaskan bah2a
meskipun hadist-hadist ini ¢dla9i6¢ &lemah*$ semuanya menganjurkan adanya shalat
sunnah ini$ apalagi ini termasuk 6adlaiul a9mal &keutamaan ibadah*¢.
Shalat A22abin : Raka9at
ž?}Y=? XJB Ÿj˜k Z –S —˜
E
=? _
M
^g <D S Z ... €S^•< u S=
>
?H
<
_
S
Y
S
>N
<
=
>
? r
<
[
>
U
<
^N
<
[h S – S —˜
E
=? _
M
^U
<
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
aCD=E9@ xkB '(5#
2žZSm` CD=…4 ?ª >§ =À s¥ E§ `« ?¦ ]ª m¦ wª ]§ ²]¦ K§ O ?ª >§ <§ =§ \ª r§ >« ?¦ ]ª Rˆ§ Z`« O ?ª >§ =À 9¦:‹§ ?¦ ]ª ¤§ ZD½ K§ O ?¦ >§ m§ s§ >« ?¦ ]ª @ H« s« }§>ª K§ t O
¾ a Y§ :k§ O H« o§ S§ B§ tX¦ ¾ <À A§ šª ˜§ =§ oª ]§ <Á A§ šª ˜§ 8¦ [¦ oª s« 9ª :V§ J§ :V§ O “À :o§ V§ B§ œ§ ]§ Bª K§ ¤¦ m¦ ª s§ 9ª @ =§ oª ]§ œ§ V§ B§ ?ª `§ .
a²™=rs9@ xwE9@ .CD=E9@ mwU` ZGA µF]m9@ <=\r> ?] RˆZ` H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ ›Dm•N
¦pzhLV ¾]Ê ·`Zh[LV ‰ZsŠLV “vV ÈSU u¬RLV ´i[nLV ‚ZSeLV ‹iv
[
=\31X ]J^ _` RKaL89 ]J^ A@
bYUc de1L8=P Efg <=1P: HX:h
i9 MC/j Qg bYUc 31X
KLG AX i9 3/G
Q?k4:9389 <=eCJ12
AXl ACmYK0L89 ]JG
n=/m
[op
[ -
[qr
Q?k4:9389 osr
p
=\31X ]J^ _` RKaL89 ]J^ A@
bYUc de1L8=P Efg <=1P: HX:h
i9 MC/j Qg bYUc 31X
KLG AX i9 3/G t=u789 bKPv2 sqq %%%
AX 3L7@
AX K\=w
Qx9KNCe89
Qj3eL89
ryz
o
=\31X ]J^ _` RKaL89 ]J^ A@
bYUc de1L8=P Efg <=1P: HX:h
KLG AX i9 3/G n=/m AXl ACmYK0L89 sy[ p -
[{
AX _2=m EXh
n=/m
orq
8:
i9 MC/j Qg bYUc 31X
q
HX:h RKaL89 31X HP: A@
31X bYUc de1L8=P n=P <=1P:
bYUc
KLG AX i9 3/G W9|K89 3/G }?~@ qrsp qzps
W9|K89 3/G
Qx=1?~89
p[[
2"4 {ZoP` ?] ‘@ =r>
| 2#4 ž:ƒ[Q@ œ•Z`
| | 2$4 ?s…m9@ =r> ?] ?o`
| | | 2'4 =r> ?] ‘@ =r>
| | | | 2(4 gN:[` ?] =sE`
| | | | | 2,4 mjQ ?] =sE`
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò µŒAms}9 g\}9@ ’:\k mju•` axwE9@ ž:ƒ[Q@ œ•Z` H] J‰ n\o• {:UˆX Ò
2"4 ms> ?] ‘@ =r>
| 2#4 =9:‹ ?] ¤ZDK
| | 2$4 <=\r> ?] RˆZ`
| | | 2'4 =sE` ?] mw] Z]K
| | | | 2(4 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
| | | | | 2,4 a¤:uw9@ Ò l@Œm9@ =r> nUj` axwE9@ ZGA µF]m9@ <=\r> ?] RˆZ` H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ mwU`Ò
Shalat A--ain , 1aka'at
QRkYg=? •k^~ Z –S —
<
˜
E
=? _^g <D S Z F
S
i
>
e
E
=? _
M
?F
<
U
>
q
<
Z ... Lp ^u
<
D
<
c
<

:
KS H
<
¡
S
F
¢

<
g E=? C
S

>
h < 9h S €<^~
<
^k
<
_^U
<
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
aCD=E9@ xkB $66
2žZSm` CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ ²¥ Q¦ @=§ sª h§ 9ª @ v¦ ‚§ o§ 9ª @ ?§ ]ª =§ s¥ E§ `« ²U¦ oª D§ 8À Dª m§ V« Z]« K§ O :U§ |§ =¥ …§ ¤¦ :r§ E« 9ª @ ?« ]ª =« Dª Œ§ O :U§ |§ =¥ …§ ²]¦ K§ ?« ]ª m« s§ >«
xÀ o§ ^ª ‹§ O ?ª >§ mÀ \^¦ V§ ²]¦ K§ ?¦ ]ª R\§ Eª D§ O ?ª >§ i§ s§ }§ˆ§ ²]¦ K§ O ?ª >§ <§ m§ Dª m§ G« ²]¦ K§ a x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ‘¥¦ @ Y« Zˆ« B§ Y§ :k§ a Y§ :k§ O
¾ iÁ U§ ˆ§ <§ m§ _ª >§ ²ª u§ Uª |¦ <¦ {§ :r§ o¦ ]¦ H« 9§ ?§ 9ª =¦ >« vÀ ZP« ]¦ ?¥ h« U§ \ª ]§ :s§ \S¦ xª }¥w§ u§ D§ xª 9§ “À :o§ V§ B§ ”¥ ˆ¦ ¤¦ m¦ ª s§ 9ª @ =§ oª ]§ R}¥f§ ?ª `§ ¾ Z]« K§ Y§ :k§ .
iÁ o§ Vª B§ ?§ Dm¦ _ª >¦ ¤¦ m¦ ª s§ 9ª @ =§ oª ]§ R}¥f§ ?ª `§ ¾ a Y§ :k§ O x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ²¬ r¦ U¥9@ ?¦ >§ O i§ _§ ™¦ :>§ ?ª >§ µ§ A¦ B« =ª k§ A§ a RP§ \>¦
C« D=¦ …§ a RP§ \>¦ Z]«K§ Y§ :k§ ¾ i¦ U¥•§ 9ª @ ²S¦ :uÁ \ª ]§ H« 9§ ‘¥« @ RU§ ]§ <§ m§ Dª m§ G« ²]¦ K§ C¦ D=¦ …§ ?ª `¦ t¥ X¦ H« S« m¦ oª Q§ t§ O 8 Dm¦ ˜§ C  D=¦ …§ ?¦ ]ª =¦ Dª Œ§
¤¦ :r§ E« 9ª @ ?ª >§ O xÀ o§ ^ª ‹§ ²]¦ K§ ?¦ ]ª m§ s§ >« ”oª s¦ ˆ§ A a Y§ :k§ O g\>¦ :s§ ˆª X¦ ?§ ]ª =§ s¥ E§ `« a Y« Z[« D§ O xÀ o§ ^ª ‹§ ²]¦ K§ ?¦ ]ª ‘¥¦ @ =¦ rª >§ ?« ]ª m« s§ >«
. @=Þ I¦ H« M§ o¥ •§ A§ C¦ D=¦ E§ 9ª @ m« w§ Uª `«
a²™=rs9@ xwE9@ .CD=E9@ n\o• ZGA ²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
2"4 m•f ?] ?s…m9@ =r>
| 2#4 =r> ?] ‘@ =r>
| | 2$4 e9:f ?] R\ED
| | | 2'4 ‘@ =r> ?] ms>
8?
| | | | 2(4 ¤:rE9@ ?] =DŒ
| | | | | 2,4 Ams> ?] ÖM…
| | | | | | 2.4 l:EˆX ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ ²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGAÒ
| | | | | 2,4 CDm… ?] ?\P…
| | | | | | 2.4 l:EˆX ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ ²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGAÒ
| | | | | 2,4 ms> ?] ÖM…
| | | | | | 2.4 =DšD ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò HI:` ?]@ ?Uˆ axwE9@ ZGA ²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o•Ò
| | | | | 2,4 =sE` ?] ²}>
| | | | | | 2.4 =DšD ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò HI:` ?]@ ?Uˆ axwE9@ ZGA ²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o•Ò
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò HI:` ?]@ ?Uˆ axwE9@ ZGA ²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o•Ò
| | | | | 2,4 ²}> ?] =sE`
| | | | | | 2.4 mjQ ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò µŒAms}9 g\}9@ ’:\k mju•` axwE9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²`:s\9@Ò
| | | | | 2,4 v‚o9@ ?] =sE`
| | | | | | 2.4 RP\> ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò µF`mu9@ œ`:I axwE9@ ZGA ²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o•Ò
| | | | | 2,4 =sE` ?] ‘@ =r>
| | | | | | 2.4 ²}> ?] =s…K
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò ²}fZs9@ R}oD ²]K =UP` axwE9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²`:s\9@Ò
| 2#4 =r> ?] ‘@ =r>
| | 2$4 e9:f ?] R\ED
| | | 2'4 ‘@ =r> ?] ms>
| | | | 2(4 ¤:rE9@ ?] =DŒ
8<
| | | | | 2,4 ¤m… ?] ²}>
| | | | | | 2.4 RP\> ?] =s…K
| | | | | | | 254 =s…K ?] ms>
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ?\G:d ?]t Y:s>‰@ g™:pS ²S 8\˜mu9@ axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms>Ò
| | | | | 2,4 =sE` ?] ²}>
| | | | | | 2.4 L\}oN ϥZ`
| | | | | | | 254 =r> ?] ²U9@ =r>
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ²ˆ=[s9@ ²U9@ =ro9 <‚j9@ B:r‹K axwE9@ H\S Onop9@ =D=d {:UˆX
L\}ou9@ œ•Z` ²S YZh•` A@B H]A O²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms> ZG CD=E9@ n\o• A@BÒ
| | | | | 2,4 ms> ?] ÖM…
| | | | | | 2.4 L\}oN ϥZ`
| | | | | | | 254 =r> ?] ²U9@ =r>
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ²ˆ=[s9@ ²U9@ =ro9 <‚j9@ B:r‹K axwE9@ H\S Onop9@ =D=d {:UˆX
L\}ou9@ œ•Z` ²S YZh•` A@B H]A O²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms> ZG CD=E9@ n\o• A@BÒ
| | | | | 2,4 Ams> ?] ÖM…
| | | | | | 2.4 =sE` ?] =s…K
| | | | | | | 254 =s…K ?] =sE`
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò Š>@Z9@ JZosˆ ?]@ ²9:`K axwE9@ J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²`:s\9@ ‘@ =r> ?] ms>A O Š>@Z9@ =s…K ?] =sE` :sG CD=E9@ :M\o•Ò
| | | | | 2,4 ²}> ?] ?P…
| | | | | | 2.4 R\ED ?] =s…K
| | | | | | | 254 =s…K ?] J:s\}ˆ
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 €ˆA‰@ x•os9@ axwE9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²`:s\9@Ò
| 2#4 =r> ?] ‘@ =r>
| | 2$4 e9:f ?] R\ED
| | | 2'4 ‘@ =r> ?] ms>
| | | | 2(4 ¤:rE9@ ?] =DŒ
| | | | | 2,4 J:s^> ?] ghˆ
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò <mDmG ²]K =UP` ?` ²Q:^9@ vš•9@ axwE9@ ‘@ =r> ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²`:s\9@Ò
| 2#4 =r> ?] ‘@ =r>
| | 2$4 e9:f ?] R\ED
| | | 2'4 ‘@ =r> ?] ms>
| | | | 2(4 ¤:rE9@ ?] =DŒ
| | | | | 2,4 v‚o9@ ?] =sE`
| | | | | | 2.4 RP\> ?] =sE`
| | | | | | | 254 =s…K ?] =sE`
| | | | | | | | 264 =sE` ?] B:r•9@ =r>
| | | | | | | | | 2"74 g\>:sˆX ?] =\oˆ
| | | | | | | | | | 2""4 {ZoP` ?] ?\P…
8A
| | | | | | | | | | | 2"#4 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²`:s\9@ ‘@ =r>Ò
Shalat A--ain 0ulan 1a!a #7 raka'at
9`^DF•A= fBFN{N=? X•?FV=? Z –S —˜
E
=? _
M
^g <D S Z ¡F‘g=? _^U Z o^OwU –X[›k L?FA“ 6 rk^£=? ¡Fj=?
... ^ijk v^[AUH cFi•=?
Ñ
aCD=E9@ xkB "'#
2žZSm` CD=…4 a iÀ o§ Vª B§ g¬ V« ²S¦ K«m§ [ª D§ ± iÁ o§ Vª B§ ?§ Dm¦ _ª >¦ :G§ =§ oª ]§ R}¥f§ x¥ |« O 8À I§ B§ ?ª `¦ iÀ }§\ª 9§ Y§ A¥ K§ ¤§ m¦ ª s§ 9ª @ R}¥f§ ?ª `§ ¾
z« @A§ B§ O ¾ c9X . . b H« ]« @Z§ |§ :`§ J§ AB« =ª N§ K § “À :s§ \}¦Pª N§ m§ _ª >§ ?¥ h¦ \S¦ x« }¬P§ D« A§ ± <Á m¥ `§ = …§ K§ ‘¥« @ Z§ G« gª k« A§ ± ¤¦ :u§ w¦ 9ª @ i¦ E§ N¦ :M§ ]¦
?ª >§ O ²½ Q¦ :k§ Œ§ Zª •§ 9ª @ qÀ Q§ K§ :>Á ZS« mª `§ O . g« \G¦ :•§ `§ H¦ N¦ @A§ B« m« ^§ Vª K§A§ O žÂ Z•« Zª `§ Z§ G« A§ O
CD=E9@ ›Dm•N
¦pzhLV ¾]Ê ·`Zh[LV ‰ZsŠLV “vV ÈSU u¬RLV ´i[nLV ‚ZSeLV ‹iv
[
A@ BJC8 •Yh RKaL89 ]J^ A@
A6KFG =\31X ]J^ _` d€:
E\ M4 Y R=>•89 B72=uX B1P:
KFG AfCg _JN6Y bK@ 3mh i9
n‚g ƒX9E` =@ nY:32h <=LCJN2
Q?LJGh M6K/€ AC@„9 …YK89
•=4 _JGh ƒ8Ej:Y i9 =?J4 .8vX
ƒ8=@Y ƒNux Qg ]8=12 i9 ƒ†um
R9vG A@ KC€hY ‡38YY ƒJ\hY
K/e89
.8=@ AX ˆxh
Qg‰ BGE?~L89 Š8‹89
BGEIEL89 56;=m„9
QwECNJ8
[oqy
p -
rr
A6389 •Œ€
QwECN89
•[[
p
A@ BJC8 •Yh RKaL89 ]J^ A@
A6KFG =\31X ]J^ _` d€:
E\ M4 Y R=>•89 B72=g R B1P:
KFG AfCg _JN6Y 3mh i9
n‚g ƒX9E` =@ nY:32h <=LCJN2
=?J4 .8vX Q?LJG AC@„9 …YK89
i9 ƒ†um •=4 _JGh ƒ8Ej:Y i9
‡38YY ƒ8=@Y ƒJ\hY ƒNux Qg
K/e89 R9vG A@ KC€hY
.8=@ AX ˆxh
Qg BGEgKL89 :=`„9
BGEIEL89 :=/Ž„9
[oo
[ -
s•
TE?•J89
T3?f89
[oyq
o
A@ BJC8 •Yh RKaL89 ]J^ A@
A6KFG =\31X ]J^ _` d€:
B72=uX B1P: MP Qg hKe6 B1P:
bK@ 3mh i9 E\ M4Y R=>•89
<=LCJN2 KFG AfCg _JN6Y
ƒX9E` =@ nY:32h
.8=@ AX ˆxh
BGEL0L89 3D9Eu89
Qx=PEFJ8
[qp [yq Qx=PEF89 [prr
q
A@ BJC8 •Yh RKaL89 ]J^ A@
A6KFG =\31X ]J^ _` d€:
R B1P: MP Qg hKe6 B1P:
3mh i9 E\ M4 Y R=>•89 B72=g
.8=@ AX ˆxh B16KF89 ƒ6U?2
BGEgKL89
[yo{ p-s• W9KG AX9
Qx=?•89
•{o
8I
<=LCJN2 KFG AfCg _JN6Y bK@
…YK89 n‚g ƒX9E` =@ nY:32h
=?J4 .8• Q?LJG M6K/€ AC@„9
i9 ƒ†um •=4 _JGh ƒ8Ej:Y i9
ƒJ\hY ƒ8=@Y ƒNux Qg ]8=12
A@ KC€hY ‡38YY
r
A@ BJC8 •Yh RKaL89 ]J^ A@
A6KFG =\31X ]J^ _` d€:
B72=uX B1P: MP Qg hKe6 B1P:
bK@ 3mh i9 E\ M4 Y R=>•89
<=LCJN2 KFG AfCg _JN6Y
…YK89 n‚g ƒX9E` =@ nY:32h
=?J4 .8• Q?LJG M6K/€ AC@„9
i9 ƒ†um •=4 _JGh ƒ8Ej:Y i9
‡38YY ƒJ\hY ƒ8=@Y ƒNux Qg
.8=@ AX ˆxh
•K/•89 <=GEIEL89
T|E089 AXl
•[y
p -
[po
‘Ku89 EXh
AX9
T|E089
r•z
Shalat Dhuha adalah shalat A--ain
.ersebut dalam hadits Rasulullah sa2 yang lain bah2a shalat +huha adalah shalat
A22abin. Artinya$ shalat yang mere6leksikan sikap orang-orang yang senantiasa
merujuk dan kembali kepada Allah s2t dalam segala urusannya. Shalat Awwabin
dilakukan saat anak#anak unta mulai merasakan panasnya pasir sehingga mereka
bangkit.% &'adits shahih$ diri2ayatkan oleh )uslim ÁA:I¿*
+alam hadits yang lain$ Tidak konsisten men,aga kontinuitas shalat 9huha ke+uali
ia seorang awwab/ dan shalat 9huha adalah shalat Awwabin.. &'adits hasan$
diri2ayatkan oleh Ibnu Ehu5aimah dan al-'akim$ lihat Silsilah al#Ahadits ash#
Shahihah$ hadits no. A=1*
Shalat +huha ini adalah salah satu dari tiga 2asiat Rasulullah kepada Abu 'urairah
ra.
Abu hurairah berkata$ 3ekasihku 6maksudnya/ :asulullah saw8 berwasiat kepadaku
dengan tiga hal/ dan aku tidak akan meninggalkannya sehingga aku mati; berpuasa
tiga hari setiap bulan/ melakukan shalat 9huha dan melakukan shalat witir sebelum
tidur.% &'adits mutta6a3un 4alaih$ lihat (ukhari Á11=A$ 1I:?¿$ )uslim Á11I2¿*
Shalat +huha merupakan bagian dari haji dan umrah% yang sempurna. (ukan haji
dan umrah dalam arti pergi ke )ekah$ akan tetapi$ pahala haji dan umrah. Rasulullah
sa2 bersabda$ Siapa yang shalat Subuh ber,ama’ah/ lalu duduk dzikir kepada Allah
swt sehingga matahari terbit/kemudian shalat dua raka’at/ maka untuknya pahala
ha,i dan umrah/ sempurna/ sempurna/ sempurna.% &'adits 'asan$ diri2ayatkan oleh
At-.irmid5i$ lihat Shahih wa 9ha’i< Sunan at#Tirmidzi$ hadits no. ?I<*
X[Ns rU XJB Xjek Z X[Ns rU XJB Xjek Z ... T
M
j >B < T
M
A
E
=? 9
<
™S c
<
m
<
x <c
>
q
<
r
S
U
>
X S O
>
}
<
X
M
j <e
>
k
M
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
88
aCD=E9@ xkB #(6
2žZSm` CD=…4 :Q§ m§ r§ ‹ª K§ J§ AB« :G§ ?« ]ª =« Dš¦ D§ O :U§ |§ =¥ …§ y¬ j§ s¦ 9ª @ ?« ]ª ’« :P§ …« O ?ª >§ <§ {§ :u§ k§ O ?¦ >§ ²¬ Q¦ :r§ \ª _¥ 9@ ¼À Zª >§ ?¦ ]ª x¦ ˆ¦ :[§ 9ª @ O
:U§ |§ =¥ …§ x§ k§ Bª K§ ?« ]ª =« Dª Œ§ O v§ :r§ k« =¦ •¦ Pª `§ ²S¦ xª G« :N§ K§ x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ²¥ r¦ U¥ 9@ J¿ K§ a ¾ a Y § :[§ S§ O RE§ p½ 9@ J§ Z}½j§ D« xª G« ´m§ S§
¾ ?§ \]¦ @A¥ ‰§ @ <« ‚f§ z¦ F¦ G§ . Y« :j§ M¦ 9ª @ ”¦ p§ `¦ B§ @W§ X¦ :h§ Q§ Z}½j§ D« @ZQ« :V§ A§ a Y§ :k§ O
a²™=rs9@ xwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG CD=E9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
.²Q:r\_9@
2"4 xkBK ?] =DŒ
| 2#4 ¼Z> ?] xˆ:k
| | 2$4 J:P\V ?] ¤ZDK
| | | 2'4 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
| | | | 2(4 ¤m… ?] m\GŒ
| | | | | 2,4 †:•E9@ ?] x}P`
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` ‡md R}> OCD=E9@Ò
| | | | 2(4 ‘@ =r> ?] =sE`
| | | | | 2,4 †:•E9@ ?] x}P`
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` ‡md R}> OCD=E9@Ò
| | | 2'4 =DŒ ?] {:s…
| | | | 2(4 W:o` ?] m_]
| | | | | 2,4 l:EˆX ?] =sE`
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o•Ò
| | 2$4 i`:>{ ?] <{:uk
| | | 2'4 J@mh` ?] =\oˆ
| | | | 2(4 v:ƒ> ?] ¤:GZ9@ =r>
| | | | | 2,4 =sE` ?] =s…K
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ n\o•Ò
| | | | 2(4 œDBŒ ?] =DšD
| | | | | 2,4 =\9Z9@ ?] ³:r>
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ "7 - "$ Ò axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@Ò
1==
| | | | 2(4 <{:r> ?] ~AB
| | | | | 2,4 mso` ?] =sE`
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ "7 - "$ Ò axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@Ò
| | | 2'4 yj` ?] ’:P…
| | | | 2(4 JAB:G ?] =DšD
| | | | | 2,4 =\s… ?] =\sE9@ =r>
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò m•… ?]t i\Q:s^9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] i\9:o9@ 89:ƒs9@ axwE9@ nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG CD=E9@ :M\o• J:DA@B H\SÒ
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò =\s… ?] =r> =UP` axwE9@ :sG CD=E9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P…Ò
| | 2$4 mrUˆ ?] ’:_G
| | | 2'4 =\oˆ ?] R\ED
| | | | 2(4 ¤m… ?] m\GŒ
| | | | | 2,4 †:•E9@ ?] x}P`
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` ‡md R}> OCD=E9@Ò
| | | 2'4 œDBŒ ?] =DšD
| | | | 2(4 =GmP` ?] {=P`
| | | | | 2,4 l:EˆX ?] x\G@m]X
| | | | | | 2.4 a¤:uw9@ Ò ²]mE}9 CD=E9@ 8Dm˜ axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o•Ò
| 2#4 ¼Z> ?] xˆ:k
| | 2$4 J:P\V ?] ¤ZDK
| | | 2'4 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
| | | | 2(4 ’:_G ?] g`¢`
| | | | | 2,4 a¤:uw9@ B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ "7 - "$ Ò axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@Ò
| | | | 2(4 =sE` ?] =s…K
| | | | | 2,4 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@Ò
| | | | | 2,4 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@Ò
| | 2$4 mrUˆ ?] ’:_G
| | | 2'4 mDmI ?] 8GA
1=1
| | | | 2(4 =r> ?] ‘@ =r>
| | | | | 2,4 a¤:uw9@ Ò ²`B@=9@ ?Uˆ axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@Ò
| | | 2'4 ~@m•9@ ?] œ\VA
| | | | 2(4 =sE` ?] =s…K
| | | | | 2,4 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@Ò
| | | | 2(4 =sE` ?] ‘@ =r>
| | | | | 2,4 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ nUj` axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ n\o•Ò
| | | | | 2,4 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@Ò
| 2#4 ¼Z> ?] xˆ:k
| | 2$4 i`:>{ ?] <{:uk
| | | 2'4 mrUˆ ?] ’:_G
| | | | 2(4 ~@m•9@ ?] œ\VA
| | | | | 2,4 =sE` ?] ‘@ =r>
| | | | | | 2.4 J:\Mˆ ?] ?P…
| | | | | | | 254 =sE` ?] =sE`
| | | | | | | | 264 ¤Z[oD ?] =sE`
| | | | | | | | | 2"74 ?PE9@ ?] mG:;
| | | | | | | | | | 2""4 {ZoP` ?] ?\P…
| | | | | | | | | | | 2"#4 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z>Ò
| | | | | | | | | | | 2"#4 a¤:uw9@ Ò µZr9@ m\PMN gDšUu9@ x9:o` axwE9@ n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\SÒ
| 2#4 ¼Z> ?] xˆ:k
| | 2$4 i`:>{ ?] <{:uk
| | | 2'4 mrUˆ ?] ’:_G
| | | | 2(4 ~@m•9@ ?] œ\VA
| | | | | 2,4 x\G@m]X ?] l:EˆX
| | | | | | 2.4 =sE` ?] ‘@ =r>
| | | | | | | 254 =s…K ?] =sE`
| | | | | | | | 264 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | | | 2"74 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?]Ò
| | 2$4 J:P\V ?] ¤ZDK
1=2
| | | 2'4 =DŒ ?] {:s…
| | | | 2(4 ¤m… ?] J:s\}ˆ
| | | | | 2,4 l:EˆX ?] g\>:sˆX
| | | | | | 2.4 =\r> ?] =s…K
| | | | | | | 254 =s…K ?] ²}>
| | | | | | | | 264 ?\PE9@ ?] =s…K
| | | | | | | | | 2"74 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 B:|·@A ?UP9@ iSmo` axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@Ò
| | | 2'4 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
| | | | 2(4 =sE` ?] =s…K
| | | | | 2,4 =s…K ?] ‘@ =r>
| | | | | | 2.4 mMoI ?] =s…K
| | | | | | | 254 ‘@ =r> ?] =sE`
| | | | | | | | 264 ?\PE9@ ?] =s…K
| | | | | | | | | 2"74 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z>Ò
| 2#4 ¼Z> ?] xˆ:k
| | 2$4 J:P\V ?] ¤ZDK
| | | 2'4 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
| | | | 2(4 ¤m… ?] m\GŒ
| | | | | 2,4 ²}> ?] =s…K
| | | | | | 2.4 =sE` ?] ‘@ =r>
| | | | | | | 254 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o•Ò
| | | | | | 2.4 x\G@m]X ?] =sE`
| | | | | | | 254 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o•Ò
| | | 2'4 =DŒ ?] {:s…
| | | | 2(4 ¤m… ?] J:s\}ˆ
| | | | | 2,4 ¤Z[oD ?] nˆZD
| | | | | | 2.4 ?PE9@ ?] 8\r…
| | | | | | | 254 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o•Ò
| | 2$4 mrUˆ ?] ’:_G
| | | 2'4 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
| | | | 2(4 ’:_G ?] g`¢`
| | | | | 2,4 =sE` ?] ?\P…
| | | | | | 2.4 x\G@m]X ?] =sE`
| | | | | | | 254 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o•Ò
| | | 2'4 {A@{ ?] J:s\}ˆ
| | | | 2(4 8\r… ?] qQZD
| | | | | 2,4 mMoI ?] ‘@ =r>
| | | | | | 2.4 ?PE9@ ?] =sE`
| | | | | | | 254 ?\PE9@ ?] =s…K
1=1
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@Ò
| | | 2'4 œDBŒ ?] =DšD
| | | | 2(4 =GmP` ?] {=P`
| | | | | 2,4 ¤Z[oD ?] nˆZD
| | | | | | 2.4 ?PE9@ ?] 8\r…
| | | | | | | 254 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o•Ò
| | | | 2(4 Y:hU` ?] =sE`
| | | | | 2,4 J:\Mˆ ?] ?P…
| | | | | | 2.4 =s…K ?] =sE`
| | | | | | | 254 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@Ò
| | | 2'4 ~@m•9@ ?] œ\VA
| | | | 2(4 =sE` ?] =s…K
| | | | | 2,4 =s…K ?] ‘@ =r>
| | | | | | 2.4 mMoI ?] =s…K
| | | | | | | 254 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@Ò
| | 2$4 i`:>{ ?] <{:uk
| | | 2'4 †:•… ?] †:•…
| | | | 2(4 J:sh; ?] x\G@m]X
| | | | | 2,4 B@šQ ?] =9:‹
| | | | | | 2.4 {A@{ ?] ’@=[`
| | | | | | | 254 =s…K ?] J:s\}ˆ
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ J:D@AB H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A O²U\>m9@ {A@{ ?] ’@=[s9@ :sG CD=E9@ :M\o•Ò
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ J:D@AB H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A O²U\>m9@ {A@{ ?] ’@=[s9@ :sG CD=E9@ :M\o•Ò
| | | 2'4 yj` ?] ’:P…
| | | | 2(4 {A@{ ?] RˆZ`
| | | | | 2,4 JAB:G ?] RˆZ`
| | | | | | 2.4 ²}> ?] =sE`
| | | | | | | 254 =s…K ?] J:s\}ˆ
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG CD=E9@ :M\o•Ò
| | | 2'4 J@mh` ?] =\oˆ
| | | | 2(4 œDBŒ ?] =DšD
| | | | | 2,4 =\9Z9@ ?] ³:r>
| | | | | | 2.4 ?s…m9@ =r> ?] l:EˆX
| | | | | | | 254 =s…K ?] J:s\}ˆ
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@Ò
| | | 2'4 =\h_9@ ?] 8\r…
| | | | 2(4 RˆZ` ?] ‘@ =\r>
| | | | | 2,4 J:s^> ?] =sE`
1=:
| | | | | | 2.4 R\ED ?] =s…K
| | | | | | | 254 =s…K ?] J:s\}ˆ
| | | | | | | | 264 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@Ò
| 2#4 ¼Z> ?] xˆ:k
| | 2$4 mrUˆ ?] ’:_G
| | | 2'4 {A@{ ?] J:s\}ˆ
| | | | 2(4 8\r… ?] qQZD
| | | | | 2,4 mMoI ?] ‘@ =r>
| | | | | | 2.4 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@Ò
| | | 2'4 J:]K ?] šDšo9@ =r>
| | | | 2(4 =sE` ?] -B:…
| | | | | 2,4 nˆZD ?] =s…K
| | | | | | 2.4 ‘@ =r> ?] =s…K
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ?] šDšo9@ =r> H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA ²dm[9@ J:]KÒ
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA ²dm[9@ J:]K ?] šDšo9@ =r> H\S nop9@Ò
| | | 2'4 œDBŒ ?] =DšD
| | | | 2(4 =GmP` ?] {=P`
| | | | | 2,4 =sE` ?] R\ED
| | | | | | 2.4 x\G@m]X ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò BFUs9@ ?]t ¼‚u‹t@A ž:sI¶@A ?UP9@ ²S €ˆA‰@ axwE9@ n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\SÒ
| | 2$4 i`:>{ ?] <{:uk
| | | 2'4 J@mh` ?] =\oˆ
| | | | 2(4 œDBŒ ?] =DšD
| | | | | 2,4 W:o` ?] m_]
| | | | | | 2.4 l:EˆX ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGAÒ
| | | | 2(4 v:ƒ> ?] ¤:GZ9@ =r>
| | | | | 2,4 l:EˆX ?] =sE`
| | | | | | 2.4 l:EˆX ?] ¤Z[oD
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGAÒ
| | | 2'4 yj` ?] ’:P…
| | | | 2(4 {A@{ ?] RˆZ`
| | | | | 2,4 RˆZ` ?] m_]
| | | | | | 2.4 Ams> ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò ²}\[o}9 m\rw9@ v:Mop9@ axwE9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG CD=E9@Ò
| | | | | | 2.4 =s…K ?] J:s\}ˆ
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG CD=E9@Ò
| | | | | 2,4 ?PE9@ ?] l:EˆX
| | | | | | 2.4 =sE` ?] =s…K
1=?
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò ²]@m>‰@ ?]@ x•o` axwE9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG CD=E9@Ò
| | 2$4 J:P\V ?] ¤ZDK
| | | 2'4 =DŒ ?] {:s…
| | | | 2(4 gpM9@ ?] =sE`
| | | | | 2,4 x\G@m]X ?] =sE`
| | | | | | 2.4 l:EˆX ?] ¤Z[oD
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGAÒ
| | | | 2(4 ¤m… ?] J:s\}ˆ
| | | | | 2,4 x\G@m]X ?] =sE`
| | | | | | 2.4 l:EˆX ?] ¤Z[oD
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGAÒ
| | | 2'4 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
| | | | 2(4 ¤m… ?] m\GŒ
| | | | | 2,4 ²}> ?] =s…K
| | | | | | 2.4 J:r… ?] =sE`
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGAÒ
| | | | | 2,4 =sE` ?] ‘@ =r>
| | | | | | 2.4 =s…K ?] ms>
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò ?\G:d ?]t Y:s>‰@ g™:pS ²S 8\˜mu9@ axwE9@ xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?]Ò
| 2#4 ¼Z> ?] xˆ:k
| | 2$4 J:P\V ?] ¤ZDK
| | | 2'4 gf@A ?] ?P…
| | | | 2(4 l:EˆX ?] =sE`
| | | | | 2,4 =oˆ ?] x\G@m]X
| | | | | | 2.4 x\G@m]X ?] ¤Z[oD
| | | | | | | 254 =oˆ ?] ‘@ =\r>
| | | | | | | | 264 ¤:ƒ•9@ ?] =s…K
| | | | | | | | | 2"74 =s…K ?] J:s\}ˆ
| | | | | | | | | | 2""4 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\j9@ x•os9@ axwE9@ nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA ²s\su9@ B:UD{ ?] ?PE9@ H\SÒ
| | | | 2(4 l:EˆX ?] =sE`
| | | | | 2,4 =oˆ ?] x\G@m]X
| | | | | | 2.4 x\G@m]X ?] ¤Z[oD
| | | | | | | 254 =oˆ ?] ‘@ =\r>
| | | | | | | | 264 ¤:ƒ•9@ ?] =s…K
| | | | | | | | | 2"74 =s…K ?] J:s\}ˆ
| | | | | | | | | | 2""4 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 €ˆA‰@ x•os9@ axwE9@ nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA ²s\su9@ B:UD{ ?] ?PE9@ H\SÒ
| 2#4 ¼Z> ?] xˆ:k
| | 2$4 mrUˆ ?] ’:_G
| | | 2'4 {A@{ ?] J:s\}ˆ
| | | | 2(4 a¤:uw9@ Ò ²P9:\ƒ9@ {A@{ ²]K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@Ò
| 2#4 =sE` ?] xˆ:k
1=<
| | 2$4 i`:>{ ?] <{:uk
| | | 2'4 yj` ?] ’:P…
| | | | 2(4 {A@{ ?] RˆZ`
| | | | | 2,4 RˆZ` ?] m_]
| | | | | | 2.4 =s…K ?] J:s\}ˆ
| | | | | | | 254 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 €ˆA‰@ x•os9@ axwE9@ yj` ?] ’:P… H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA µ{Œ‰@Ò
%eutamaan Shalat Dhuha± Hadits Ara+in N*m*r
#, 2ag.$4 5 Januari 2011
2osted by ,ihadsabili in <i=ih/ shalat.
tra+kba+k
Shalat Dhuha seagai tanda syukur
-ada kajian hadits Arba,in ke-2< bagian pertama telah dijelaskan bah2a hadits ini
juga menjelaskan 6adhilah shalat +huha. Dang demikian ini karena salah satu
redaksinya menyatakan:
%Setiap salah seorang di antara kamu memasuki pagi harinya/ pada setiap ruas
tulangnya ada peluang sedekah; setiap u+apan tasbih 6subhanallah8 adalah sedekah/
setiap hamdalah 6u+apan alhamdulillah8 adalah sedekah/ setiap tahlil 6u+apan la
ilaha illallah8 adalah sedekah/ setiap takbir 6u+apan Allahu akbar8 adalah sedekah/
amar ma’ru< adalah sedekah/ nahi munkar adalah sedekah/ semua itu +ukup
tergantikan dengan dua raka’at dhuha.% &'R )uslim$ hadits no. A2=*.
'al di atas menjelaskan betapa Allah s2t adalah +5at Dang )aha -emurah$ betapa
tidak£
• Eenikmatan Allah kepada manusia sangat banyak dan begitu
melimpah$ sekiranya manusia diminta menghitungnya$ niscaya tidak akan
mampu &@S An-0ahl: 1I*$ dan semua nikmat ini menuntut manusia untuk
mensyukurinya. 7ika menghitung saja tidak mampu$ bagaimana menunaikan
syukurnyaF
• )anusia diciptakan memiliki 1<= ruas. (ersama 1<= ruas ini terdapat
berbagai kenikmatan yang juga tidak dapat dihitung. Setiap ruang tulang ini
memiliki tugas untuk bersedekah$ sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah
menciptakannya dan tugas ini mesti ditunaikan manusia pada setiap harinya.
Artinya$ paling tidak$ setiap hari manusia harus bersedekah sebanyak 1<= kali
atas nama 1<= ruas ini. 'al ini tentunya sangat berat dan sulit. 0amun$ Allah
Dang )aha -engasih dan -emurah$ melalui Rasulullah sa2$ menjelaskan
bah2a tugas bersedekah sebanyak 1<= kali itu cukup tergantikan oleh dua
raka,at shalat +huha. Subhanallah ar#:ahman ar#:ahim/ al#Jawwad al#
3arim.
/aktu dan !umlah raka+at
1=A
Dang dimaksud shalat +huha adalah shalat yang dilakukan pada 2aktu +huha. "aktu
+huha memanjang semenjak matahari naik kira-kira dalam pandangan mata kita
setinggi satu tombak. Atau kira-kita 1? menit setelah terbitnya dan berakhir pada saat
mendekati posisi tengah-tengah di atas kepala kita. Atau kira-kira ? menit sebelum
masuk 2aktu °huhur.
7ika seseorang melakukan shalat +huha ini$ dua raka,at saja$ berarti ia telah
men5akati tubuhnya. Sebab tersebut dalam hadits$ sebagaimana telah dikutip di atas$
bah2a dua raka,at ini cukup menggantikan tugas setiap ruas tulang untuk melakukan
sedekah harian. Allahumma wa<<i=na lihadza.
Shalat +huha sendiri dapat dilakukan dalam pilihan 2 raka,at$ : raka,at$ < raka,at$ I
raka,at dan 12 raka,at. +iri2ayatkan dalam sebuah hadits$ dari Abud#9arda’ ra/ ia
berkata/ :asulullah saw bersabda/ -Siapa yang shalat 9huha % raka’at/ maka ia
tidak ter+atat sebagai orang yang lalai/ dan siapa yang shalat 9huha ( raka’at/
maka ia ter+atat sebagai >Abid 6ahli ibadah8/ dan siapa yang shalat 9huha ) raka’at/
+ukuplah baginya pada hari itu/ dan siapa yang shalat 9huha $ raka’at/ Allah swt
men+atatnya sebagai ?anit 6ahli taat8/ dan siapa yang shalat 9huha &% raka’at/
Allah swt membangunkan rumah untuknya di surga/ dan tidak ada hari/ ,uga tidak
ada malam ke+uali ada pemberian Allah swt yang diberikannya kepada hamba#@ya
sebagai sedekah untuknya/ dan tidak ada pemberian Allah yang diberikan kepada
seorang hamba#@ya yang lebih a<dhal daripada ilham kepadanya untuk mengingat#
@ya. &'adits dha,i6$ diri2ayatkan oleh ath-.habarani$ lihat 9ha’i< at#Targhib wa at#
Tarhib$ no. :=?*.
'adits dha,i6 ini disebutkan di sini untuk menjelaskan bah2a jumlah raka’at +huha
memiliki opsi-opsi jumlah raka,at demikian. Imam 0a2a2i berkata$ +alam hadits
ini &hadits yang menjelaskan tentang opsi jumlah raka,at shalat +huha* terdapat
kelemahan$ namun jika digabungkan dengan hadits lain$ maka ia menjadi kuat dan
layak dijadikan argumentasi untuk hal ini.%
Shalat Dhuha adalah shalat A--ain
.ersebut dalam hadits Rasulullah sa2 yang lain bah2a shalat +huha adalah shalat
A22abin. Artinya$ shalat yang mere6leksikan sikap orang-orang yang senantiasa
merujuk dan kembali kepada Allah s2t dalam segala urusannya. Shalat Awwabin
dilakukan saat anak#anak unta mulai merasakan panasnya pasir sehingga mereka
bangkit.% &'adits shahih$ diri2ayatkan oleh )uslim ÁA:I¿*
+alam hadits yang lain$ Tidak konsisten men,aga kontinuitas shalat 9huha ke+uali
ia seorang awwab/ dan shalat 9huha adalah shalat Awwabin.. &'adits hasan$
diri2ayatkan oleh Ibnu Ehu5aimah dan al-'akim$ lihat Silsilah al#Ahadits ash#
Shahihah$ hadits no. A=1*
Shalat +huha ini adalah salah satu dari tiga 2asiat Rasulullah kepada Abu 'urairah
ra.
Abu hurairah berkata$ 3ekasihku 6maksudnya/ :asulullah saw8 berwasiat kepadaku
dengan tiga hal/ dan aku tidak akan meninggalkannya sehingga aku mati; berpuasa
1=I
tiga hari setiap bulan/ melakukan shalat 9huha dan melakukan shalat witir sebelum
tidur.% &'adits mutta6a3un 4alaih$ lihat (ukhari Á11=A$ 1I:?¿$ )uslim Á11I2¿*
Shalat +huha merupakan bagian dari haji dan umrah% yang sempurna. (ukan haji
dan umrah dalam arti pergi ke )ekah$ akan tetapi$ pahala haji dan umrah. Rasulullah
sa2 bersabda$ Siapa yang shalat Subuh ber,ama’ah/ lalu duduk dzikir kepada Allah
swt sehingga matahari terbit/kemudian shalat dua raka’at/ maka untuknya pahala
ha,i dan umrah/ sempurna/ sempurna/ sempurna.% &'adits 'asan$ diri2ayatkan oleh
At-.irmid5i$ lihat Shahih wa 9ha’i< Sunan at#Tirmidzi$ hadits no. ?I<*
1asulullah melakukan shalat Dhuha
#mmul )ukminin Aisyah ra berkata$ :asulullah saw melakukan shalat 9huha (
raka’at dan menambahnya sesuai dengan kehendak Allah swt.. &'adits shahih
diri2ayatkan oleh )uslim Á11A<¿*
#mmu 'ani, ra bercerita bah2a Rasulullah sa2 memasuki rumahnya pada hari <athu
Makkah &penaklukan kota )akkah*$ lalu mandi dan shalat I raka,at. &'adits shahih$
diri2ayatkan oleh (ukhari Á11=?¿*
+an ia menjelaskan lebih lanjut bah2a shalat +huha yang dilakukan Rasulullah sa2
termasuk shalat yang cepat. )aksudnya surat yang dibaca oleh beliau sa2 adalah
surat-surat pendek$ ruku, sujudnya juga pendek-pendek. 'anya saja$ ruku, dan
sujudnya dilakukan secara sempurna. &Shahih (ukhari$ no. 11=?*
Shalat Dhuhanya Asma+ inti Ai 0akar
Imam 0a2a2i menuturkan kisah Asma, binti Abi (akar ra$ bah2asanya pada suatu
hari #badah bin 'am5ah memasuki rumahnya. Ia mendapati Asma, sedang membaca
@S At-.hur: 2A-2I. Selesai membaca ayat ini Asma, ra berhenti untuk melakukan
perenungan dan penghayatan terhadap kandungannya$ lalu berdo,a. )embacanya
lagi$ merenung lagi$ berdo,a lagi$ membaca lagi$ merenung lagi$ berdo,a lagi$ begitu
seterusnya. .ernyata hal ini berlangsung sangat lama$ sehingga #badah keluar dari
rumah dan pergi ke pasar untuk menyelesaikan urusannya di pasar. Calu ia balik lagi
ke rumah Asma,. .ernyata ia masih dalam keadaan seperti saat ditinggalkan. &lihat
At#Tibyan <i Adab 7amalatil ?ur’an pembahasan tentang mengulang-ulang bacaan
ayat dalam rangka melakukan tadabbur*. (esar kemungkinan$ hal ini dilakukan saat
Asma, ra melakukan shalat +huha$ sebab #badah yang datang kepadanya$ lalu pergi
ke pasar dan balik lagi.
Ri2ayat lain mengatakan bah2a kisah ini terkait dengan #mmul )ukminin Aisyah
binti Abi (akar ra$ dan bah2asanya do,a yang dibacanya berbunyi: Allahumma
munna >alaina/ wa=ina adzabas#samum/ innaka anta al#Barru ar#:ahimu. Artinya$ ya
Allah$ berikanlah suatu pemberian kenikmatan kepada kami$ lindungi kami dari a5ab
neraka$ sesungguhnya Ãngkau adalah +5at Dang )aha -emberi Eebajikan dan +5at
Dang )aha -enyayang. &lihat Ta<sir Abn Abi 7atim$ saat mena6sirkan ayat 2A-2I surat
Ath-.hur*
Semoga Allah s2t memberikan tau6i3$ hidayah dan kekuatan kepada kita agar bisa
konsisten melakukan shalat +huha. Amiin.
1=8
1. +ari #mmu 'abibah isteri 0abi shallallahu 4alaihi 2asallam$ beliau berkata: Aku
mendengar Rasulullah shallallahu 4alaihi 2asallam bersabda:
i¦ U¥•§ 9ª @ ²S¦ :uÁ \ª ]§ H« 9§ ‘¥« @ RU§ ]§ t¥ X¦ iÀ p§ Dm¦ S§ m§ \ª ˜§ :>Á Z ½ ƒ§ N§ iÁ o§ Vª B§ <§ m§ _ª >§ ²ª u§ Uª |¦ ’À Zª D§ g¥ V« ‘¥¦¦ ²}¬j§ D« xÀ }¦Pª `« =À rª >§ ?ª `¦ :`§
-Tidaklah seorang muslim mendirikan shalat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak
dua belas rakaat selain shalat <ardhu/ melainkan Allah akan membangunkan baginya
sebuah rumah di surga.. &'R. )uslim no. A2I*
+an dalam ri2ayat At-.irmi5i dan An-0asai$ dita6sirkan ke-12 rakaat tersebut. (eliau
bersabda:
:G§ =§ oª ]§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ A§ m¦ hª –½ 9@ g§ rª k§ “À :o§ V§ B§ œ¦ ]§ Bª K§ i¦ U¥ •§ 9ª @ ²S¦ :uÁ \ª ]§ H« 9§ ‘¥« @ RU§ ]§ i¦ U¥ P½ 9@ ?ª `¦ iÁ o§ Vª B§ <§ m§ _ª >§ ²ª u§ Uª |¦ R}§>§ m§ ]§ :|§ ?ª `§
m¦ •ª M§ 9ª @ g§ rª k§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ A§ v¦ :_§ o¦ 9ª @ =§ oª ]§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ A§ ¤¦ m¦ ª s§ 9ª @ =§ oª ]§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ A§
-Barangsiapa men,aga dalam menger,akan shalat sunnah dua belas rakaat/ maka
Allah akan membangunkan rumah untuknya di surga/ yaitu empat rakaat sebelum
zhuhur/ dua rakaat setelah zhuhur/ dua rakaat setelah maghrib/ dua rakaat setelah
isyaB dan dua rakaat sebelum subuh.. &'R. At-.irmi5i no. 1A8 dan An-0asai no.
1AA2 dari Aisyah*

2. +ari 4Abdullah bin 4#mar radliallahu 4anhu dia berkata:
²S¦ ¤¦ m¦ ª s§ 9ª @ =§ oª ]§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ A§ :G§ =§ oª ]§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ A§ m¦ hª –½ 9@ g§ rª k§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ “À :o§ V§ B§ m§ _ª >§ x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ²¬ r¦ U¥ 9@ ?ª `¦ ”« –ª M¦ …§
e¦ rª j½ 9@ <¦ ‚ § f§ g§ rª k§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ A§ H¦ u¦ \ª ]§ ²S¦ v¦ :_§ o¦ 9ª @ =§ oª ]§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ A§ H¦ u¦ \ª ]§
-Aku mengha<al sesuatu dari @abi shallallahu >alaihi wasallam berupa shalat sunnat
sepuluh raka’at yaitu; dua raka’at sebelum shalat zuhur/ dua raka’at sesudahnya/
dua raka’at sesudah shalat maghrib di rumah beliau/ dua raka’at sesudah shalat
isya’ di rumah beliau/ dan dua raka’at sebelum shalat subuh.. &'R. Al-(ukhari no.
81A$ 11<?$ 11A1$ 11I= dan )uslim no. A28*
+alam sebuah ri2ayat keduanya$ -9ua rakaat setelah ,umat..
+alam ri2ayat )uslim$
-Adapun pada shalat maghrib/ isya/ dan ,um’at/ maka @abi r menger,akan shalat
sunnahnya di rumah..
1. +ari Ibnu #mar dia berkata: Rasulullah shallallahu 4alaihi 2asallam bersabda:
:oÁ ]§ Bª K§ m¦ jª o§ 9ª @ g§ rª k§ R}¥f§ KÁm§ `ª @ ‘¥« @ x§ …¦ B§
-Semoga Allah merahmati seseorang yang menger,akan shalat 6sunnah8 empat
raka’at sebelum Ashar.. &'R. Abu +aud no. 12A1 dan At-.irmi5i no. :1=*
11=

)aka dari sini kita bisa mengetahui bah2a shalat sunnah ra2atib adalah:
a. 2 rakaat sebelum subuh$ dan sunnahnya dikerjakan di rumah.
b. 2 rakaat sebelum 5uhur$ dan bisa juga : rakaat.
c. 2 rakaat setelah 5uhur
d. : rakaat sebelum ashar
e. 2 rakaat setelah jumat.
6. 2 rakaat setelah maghrib$ dan sunnahnya dikerjakan di rumah.
g. 2 rakaat setelah isya$ dan sunnahnya dikerjakan di rumah.

Calu apa hukum shalat sunnah setelah subuh$ sebelum jumat$ setelah ashar$ sebelum
maghrib$ dan sebelum isyaF
7a2ab:
Adapun dua rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya$ maka dia tetap disunnahkan
dengan dalil umum:
+ari Abdullah bin )ugha66al Al )u5ani dia berkata: Rasulullah shallallahu 4alaihi
2asallam bersabda:
v§ :d§ ?ª s§ 9¦ i ¦ ^§ 9¦:^¥ 9@ ²S¦ Y§ :k§ :|Á ‚§ |§ :h§ 9§:k§ < ‚§ f§ ?¦ \ª Q§ @W§ K§ g¬ V« ?§ \ª ]§
-9i antara setiap dua adzan 6azan dan i=amah8 itu ada shalat 6sunnah8.. Beliau
mengulanginya hingga tiga kali. 9an pada kali yang ketiga beliau bersabda/ -Bagi
siapa sa,a yang mau menger,akannya.. &'R. Al-(ukhari no. ?II dan )uslim no.
11I:*
Adapun setelah subuh dan ashar$ maka tidak ada shalat sunnah ra2atib saat itu.
(ahkan terlarang untuk shalat sunnah mutlak pada 2aktu itu$ karena kedua 2aktu itu
termasuk dari lima 2aktu terlarang.
+ari Ibnu 4Abbas dia berkata:
e¦ rª j½ 9@ =§ oª ]§ <¦ ‚§ j¥ 9@ ?ª >§ Rh§ Q§ x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ²¥ r¦ U¥9@ J¥ K§ m« s§ >« µ=¦ Uª >¦ xª G« :•§ Bª K§A§ J§ Z\½ •¦ mª `§ Y :I§ B¦ µ=¦ Uª >¦ =§ h¦ d§
¤§ m« ª N§ Ru¥…§ m¦ jª o§ 9ª @ =§ oª ]§ A§ q« sª _¥ 9@ l§ m« _ª N§ Ru¥…§
-Crang#orang yang diridlai mempersaksikan kepadaku dan di antara mereka yang
paling aku ridhai adalah >Dmar/ 6mereka semua mengatakan8 bahwa @abi
shallallahu >alaihi wasallam melarang shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit/
111
dan setelah >Ashar sampai matahari terbenam.. &'R. Al-(ukhari no. ?:A dan
)uslim no. 11<A*
Adapun shalat sunnah sebelum jumat$ maka pendapat yang rajih adalah tidak
disunnahkan. Insya Allah mengenai tidak disyariatkannya shalat sunnah sebelum
jumat akan datang pembahasannya tersendiri$ 2allahu .a,ala a,lam.
* - žZRnLV žV® 1 / 11= &
a[S
Žh§LV ‚ty ·S “Pv u rkP_ •V ŽPy rpz© ·S
•V Xevˆ OpUˆ Zj : OLZ} Z˜i_ •V ·µˆ ‹^•Z_ …_ rhkhy ·S ¶ˆZ«fLV —uˆ
¦pzg …j Z§pU —uˆu Z˜hfv¯ ·TWu Žh§LV ‹hfv ·P[p “Pv u rkP_ •V ŽPy
c : XZ} Ï ]nRS : OP} c : XZ} Ï Žh§LV ·P[ŒU : ]n_ …`c OP} ·PœRLV ˈej
rLZ\W c : XZ} Ï “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLZS : OP} c : XZ} Ï ]Š` e`{S : OP}
“Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV —Uˆ rTU zgU Zi™zg Zj : XZ} ŽPkL ·`U …`V …_ ]wNu
Z˜sk` a\ž “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‘W : OLZ} Z˜T†S ƒŽTZ© U ]k• Žh§LV ·P[p
“sp rTU ]k• Z˜ij ´\U Õ} ‚ty ˆU “PS •ZRwˆ ‘Zn™ ŽPyu a•s•ZS ‹Šj ªsS ep
žeœ•LVu šew]LV
ŽPy •V Xevˆ ‘Zw a© ‹^•Z_ OL{v : XZ} Èk„¡ …` •V zf_ …_ “P•j ªkhy ·Su
‘Zw a© : OP} rfkxj …j ƒ·œp ‘U cW c : OLZ} Ï Žh§LV ·P[p “Pv u rkP_ •V
a[€nLV …j : OLZ} Ï ˆe•LV …k` ‘]„p “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ
·P[p “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ‘Zw : OLZ} ‹^•Z_ …_ “P•j ªkhy ·Su
ŽPy •V Xevˆ ‘U ƒŽTZ© U …_ …khkh[LV ·Su •V ƒZ¡ Zj zp¬pu ZR`ˆU Žh§LV
Žhµ JLNu •ZRwˆ ‘Zn™ ªs€LV ep ŽPy “Pv u rkP_ •V
Zi™zg “p]j ·`U …`V Zi™zg ·TZx[LV Zi™zg “y¯V Zi™zg : dˆzs•nLV ·S “wZhLV XZ}u
•V zf_ …` dZh§LV …_ Ì¡¯V …` ]Š` …_ ׈ZhLV …` u]n_ Zi™zg ]§j …` ]Š`
‹hfv ]€v ·S “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ OpUˆ : XZ} …_ •V ·µˆ ’TU …_
‹f©ˆu ‹f•ˆ ‚ty OkPy ·TW ¿ : XZ} ¾][TV ZnPS •ZRwˆ ‘Zn™ ŽPy Žh§LV
aR€S …ki•LZ` ·sjU VePs„p cU rsL{v ‚zgVu ·iRiju …ksi™V ·TZl_{S Z™t™ ·`ˆ OL{•S
“wZhLV XZ} Á ·P_ Ž`{S ZRk¡ “˜•fPp c ‘U rsL{vu aR€S Vuz_ “˜kP_ ]˜-p cU rsL{vu
·S : “wZhLV XZ}u Ï rLZg Zju e© …j ]-ip VŸ© •V zf_ …` dZh§LV : OP} ªkhy
…` znhj Zi™zg Žkhp …` ]^` ZT]f\U rk„€LV ]Š` e`U Zi™zg : Žh§LV a§S ‰Zsw
‘VNV® …_ ¾Z•p …` Xt© …_ …k[hLV …` •V zf_ …` zLZ\ Zi™zg ·`cuzLV ªLZy
“™ Žh§LV “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ŽPy : OLZ} Z˜i_ •V ·µˆ ‹^•Z_ …_
Žsg Á ˆe€xLV “kg]LV ‰VesLV OTU JTW ·P_ ¨Œu ·ingˆVu ·L ]€•V “˜PLV ¿ : XZ}
‚]j ‹•Zj Z˜LZ}
112
…_ ‘Zk€v …_ º€g …` …k[g Zi™zg “yZ_ …` zvU Zi™zg “y¯V qZfRLV e`U Zi™zg
…ksRwˆ Žh§LV ŽPy “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ‘U z©Zœj …_ ˆN …` ]n_
ZkTZn™u Zsvu ZR`ˆUu
JPnLV zf_ …` ‘Zn|_ Zi™zg “¡Z© ·i` ŽLej zkRv e`U Zi™zg : zngU Zj¸V XZ}u
Z˜i_ •V ·µˆ ‹^•Z_ OpUˆ : OLZ} ‚ˆN U …_ zRv Oi` ‹^•Z_ Zis™zg ¶]nRLV
•`ˆU cW ·P[p “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ OpUˆ Zj : Xe„Œu Žh§LV ·P[Œ
•ZRwˆ
Zi™zg ‹`t} e`U Zi™zg ¶®u]nLV znhj …` ]Š` zngU e`U ZT]f\U : Z§pU “wZhLV XZ}u
‚ˆZn_ …_ ‚]j …` u]n_ …_ …ng]LV zf_ …` …k[g …_ ‹TVe_ e`U Zi™zg zkLeLV e`U
“Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ —Uˆ rTU rk`U …_ “Rlj …` ]kf– …`V …_ ]kn_ …`
Žh§LV ‚ty ·P[p
Zi™zg ajZw …` ¶z_ …` znhj Zi™zg znhj …` ak_ZnvW Zi™zg : Z§pU “wZhLV XZ}
zf_ …` ]`Z– …_ ’k} …` znhj …_ •V zf_ …` zLZ\ Zi™zg ·lvVeLV ‹k„` …` ¨©u
•ZRwˆ Ov Žh§LV ŽPy “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‘U •V
…_ ]`Z– …_ Žvej …` Ž•k_ Zi™zg ·PjZhnLV ]k^` …` ËZhvW …_ “wZhLV —uˆ “™
Uu ‹^•Z_ …_ Ëu]•j …_ ªkfy …` “P•j …_ ‘Zkg …` aŒZ„j …_ ªfy …` ]n_
‚ty ·P[p “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ‘Zw : ZsLZ} Zn˜i_ •V ·µˆ ‹nPv
tpeÊ Z|pzg ]wNu ‹Rwˆ ‚]^_ ·si™ Žh§LV
e`U Zi™zg ·¡Z}]LV ‹`t} e`U Zi™zg ·S]k[LV znhj …` zngU e`U ZT]f\U : “wZhLV XZ}u
‘U ri_ •V ·µˆ ·P_ …_ ‚]nµ …` “yZ_ …_ ËZhvW ·`U …_ ‹fR¡ Zi™zg zkLeLV
Žh§LV ·P[p ‘Zw “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV
…_ ‚]j …` u]n_ …ng]LV zf_ …` …k[g …_ ‹TVe_ e`U Zi™zg : zkLeLV ·`U ŽLW r`u
•V ŽPy •V Xevˆ —Uˆ rTU rk`U …_ “Rlj …` ]kf– …`V …_ ¶zfRLV ]kn_ …` ‚ˆZn_
Žh§LV ·P[p “Pv u rkP_
·`Uu “}ˆU …` zp®u ¶ˆZ€xLV ˆN ·`Uu ¶ˆz«LV zkRv ·`U …_ ‰ZfLV ·Su : “wZhLV XZ}
…` ’TUu JLZj …` ‘Zfs_u ŽSuU ·`U •V zf_u ƒVžˆzLV ·`Uu ·nPv¯V ‚zp]`u ‚]p]©
·µˆ ·P©ZfLV ‹jZjU ·`Uu ·TZ€lxLV ˆZn© …` “kRTu ·nP•LV •V zf_ …` ‹fs_u JLZj
“˜Pw …˜i_ •V ·µˆ ‹nPv Uu ƒŽTZ© Uu ]Š` ·`U Oi` ‹^•Z_ ƒZ•iLV …ju “˜i_ •V
Z˜kP[p ‘Zw “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‘U Vuz˜¡
“Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‘U ]`Z–u ‹^•Z_u ’TUu ·P_ ¦pzg …j ·TV]flLV ]wNu
•ZRwˆ Ov Žh§LV ·P[p ‘Zw
Tuntunan 1asulullah tentang Shalat Dhuha
Al-0ukhary meri-ayatkan di dalam Shahih-nya± dari Aisyah± dia erkata± ¾Aku
tidak ®ernah melihat 1asulullah Shallallahu Alaihi -a Sallam shalat dhuha.
Sekiranya eliau menger!akannya± tentu aku !uga akan menger!akannya ± ..
Al-0ukhary meri-ayatkan dari Inu Ai Laila± dia erkata± ¾Tak se*rang ®un
yang menyam®aikan hadits ke®ada kami± ah-a dia melihat Nai Shallallahu
111
Alaihi -a Sallam menger!akan shalat dhuha selain Ummu Hani'. Dia erkata±
¾Nai Shallallahu Alaihi -a Sal¯am masuk ke rumahnya ®ada -aktu
®enaklukan Makkah. 0eliau mandi lalu shalat dela®an rakaat. Aku tidak
®ernah melihat shalat yang leih ce®at dari shalat eliau itu. Ta®i eliau teta®
menyem®urnakan ruku' dan su!udnya ¾.
Di dalam Shahih Muslim diseutkan dari Adullah in Sya)i)± dia erkata±
¾Aku ertanya ke®ada Aisyah± ¾A®akah 1asulullah Shallallahu Alaihi -a
Sallam menger!akan shalat dhuhaȾ Dia men!a-a± ¾Tidak± kecuali !ika eliau
®ulang sehais keluar dari rumah ¾.
Masih anyak ri-ayat-ri-ayat lain dari ®ara shahaat tentang shalat dhuha
yang diker!akan 1asu lullah Shallallahu A laihi -a Sallam. Ta®i anyak !uga
yang dha'i&± ter®utus dan ahkan maudhu .'
d]sLV ŽP_ aR€LV ‹pVuˆ ª–ˆ …j “˜ij Ë]Ê ŽP_ ¦pžZg¯V mŸ© ·S qZiLV ´Ps\ZS
a|j “P_ ¨©Ÿp ‘U ®eœp z}u : VeLZ} ·SZiLV ŽP_ Ok€\ “P_ ‚žZp® …n§sŒ ‹sf|j Z˜T{`
]`Z–u ’TUu ‹^•Z_ •]f\U z}u : VeLZ} a}¯V zi_ z–epu qZiLV …j ]k|w ŽP_ VŸ©
‹hkh[LV ¦pžZg¯V VŸ© zpÜpu : VeLZ} Z©ty rTU ¨LZÊ ·`U …` ·P_u ƒŽTZ© Uu
…khkh[LV ·€S rkP_ ƒZi|LVu Z˜P_ZS âzju Z˜kP_ ‹-SZhnLVu Z˜` ‹kyePL ‹in§snLV
“Pv u rkP_ •V ŽPy znhj ·PkP\ ·TZyuU : XZ} ri_ •V ·µˆ ‚]p]© ·`U …_
ZTU ‘U af} ]ŒuU ‘Uu Žh§LV ·sRwˆu ]˜¡ aw …j ZpU ‹™t™ Zk[`
²rang berbeda pendapat dalam hadits-hadits ini tentang jalan
sanadnya. Ada yang memandang kuat ri2ayat !i9l &melakukan
shalat dluha* daripada meninggalkannya karena yang
menetapkan &mutsbit* lebih menambah ilmu sedangkan yang
mena6ikan &0a6i* justeru tidak jelas. )ereka membolehkan
berpendapat dengan ilmu seperti ini karena banyak orang &orang
yang melakukan* dan mendapati sedikit orang &yang
meninggalkan*. )ereka berkata : Aisyah telah menceritakannya$
juga Anas$ 7abir$ #mmu 'ani dan Ali (in Abi .halib
11:
melakukan shalat dluha. 'adits-hadits shahih yang me2asiatkan
shalat dluha$ memeliharanya dan memuji orang yang
melakukannya saling menguatkan terdapat dalam dua shahih
&(ukhari B )uslim* dari Abu 'urairah RA berkata: ¢Eekasihku
&Rasulullah shallallahu 9alaihi 2asallam* telah ber2asiat kepadaku dengan tiga
perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia$ yaitu
shaum tiga hari pada setiap bulan$ shalat +huha dan tidur dengan shalat 2itir terlebih
dahulu .¢
ƒVžˆzLV ·`U …_ mehT “P•j ªkhy ·Su
+emikian pula dalam Shahih )uslim dari Abu +arda
“wzgU …j Žjtv aw ŽP_ ªf[p ¿ : XZ} rRS]p ˆN ·`U …_ “P•j ªkhy ·Su
‹}zy ‚]kfŠŒ awu ‹}zy ‹PkP˜Œ awu ‹}zy ‚zknhŒ awu ‹}zy ‹hkf•Œ aŠS ‹}zy
Zn˜Rw]p ‘ZsRwˆ JLN …j ƒ—¬œpu ‹}zy ]ŠinLV …_ ·˜Tu ‹}zy ¾u]RnLZ` ]jUu
Á Žh§LV …j
7uga dalam shahih )uslim dari Abu +5ar secara mar6u9
berkata : -ada setiap pagi$ setiap sendi tubuh (ani Adam harus bersedekah.
Setiap tasbih bisa menjadi sedekah. Setiap tahmid bisa menjadi sedekah. Setiap tahlil
bisa menjadi sedekah. Setiap takbir bisa menjadi sedekah. Setiap amar ma,ru6 nahi
munkar juga bisa menjadi sedekah. Semua itu dapat digantikan dengan raka,at yang
dilakukan pada 2aktu +luha %
“Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ‘U ·i˜œLV ’TU …` NZRj …_ zngU Zj¸V zi•j ·Su
·sRwˆ ªf•p Žsg ªf[LV ‚ty …j ¾][ip …kg mt[j ·S zR} …j ¿ : XZ}
Á ]hfLV z`® a|j OTZw ‘Wu mZpZl\ rL •V ]€• V]k\ cW Xe„p c Žh§LV
+alam )usnad Imam Ahmad dari )u9ad5 (in Anas Al-7uhny$
sesungguhnya Rasulullah SA" bersabda: ¢(arangsiapa yang
tetap duduk di tempat shalatnya ketika salam dari shalat shubuh
hingga ia shalat dluha dua raka9at$ ia tidak berkata kecuali
kebaikan$ maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya
2alaupun sebanyak buih lautan ¢.
•V Xevˆ XZ} : XZ} ri_ • ·µˆ ‚]p]© ·`U …_ r–Zj …`V …iv u ¶Ÿj]sLV ·Su
a|j OTZw ‘Wu r`eTN rL ]€• Žh§LV ‹hfv ŽP_ ÝSZg …j ¿ : “Pv u rkP_ •V ŽPy
Á ]hfLV z`®
7uga dalam At-.irmid5i dan Sunan Ibnu )ajah dari Abu
'urairah RA berkata: Rasulullah SA" besabda: ¢(arangsiapa
yang memelihara shalat dluha akan diampuni dosa-dosanya
2alaupun sebanyak buih lautan ¢.
“Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ORnv : XZ} ˆZn© …` “kRT …_ …i•LV u zi•nLV ·Su
ˆZ˜iLV XuU ·S •ZRwˆ •`ˆU …_ ‘¬œRŒ c ž~ …`V Zp : a– u ¬_ •V XZ} ¿ : Xe„p
ˆN ·`Uu ƒVžˆzLV ·`U ¦pzg …j ¶Ÿj]sLV mVuˆu Á m]\~ J€wU
11?
+alam )usnad dan sunan dari 0u9aim (in 'amar berkata: ¢
Aku mendengar Rasulullah SA" bersabda: Allah telah ber6irman :
"ahai (ani Adam$ janganlah engkau merasa tidak mampu melakukan empat raka,at
di a2al siang untuk diri-Eu$ karena Aku akan mencukupkan dengannya untuk sisa
akhir 2aktunya% At-.irmid5i juga meri2ayatkan dari hadits Abu
+arda dan Abu +5ar .
·si™ Žh§LV ŽPy …j ¿ Z_eS]j ’TU …_ r–Zj …`V …iv u ¶Ÿj]sLV •jZ– ·Su
Á ‹iœLV ·S ¨©N …j V][} rL •V Ži` ‹Rwˆ ‚]^_
+alam 7ami9 .irmid5i dan Sunan Ibnu )ajah dari Anas secara
mar6u9: ¢(arangsiapa yang shalat dluha 12 raka9at Allah akan
membangunkan baginya istana dari emas di surga ¢.
ƒZf} zœ•j ·S Žh§LV …j ‘eP[p Zje} —Uˆ rTU “}ˆU …` zp® …_ “P•j ªkhy ·Su
•V ŽPy •V Xevˆ ‘W a§SU ‹_Z•LV mŸ© ]k• ·S ‚t[LV ‘U VenP_ z„L ZjU : XZ„S
Á XZ[€LV Éj]Œ …kg …k`Vu¯V ‚ty ¿ : XZ} “Pv u rkP_
+alam shahih )uslim dari °aid (in Ar3am bah2a ia melihat
satu kaum shalat dluha di masjid @uba dan berkata: ¢Sungguh
mereka mengetahui bah2a shalat selain pada 2aktu ini lebih
utama karena Rasulullah SA" bersabda: Shalat a22abin ialah
ketika anak unta kepanasan ¢.
·Su ƒZ§j]LV ‚ˆV]g XZ[€LV zœsS ˆZ˜iLV ]g zs^p : ¶U XZ[€LV Éj]Œ : rLe}u
JLZj …` ‘Zfs_ Ok` ·S Žh§LV ŽPy “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‘U ªkh[LV
…ksRwˆ
#ngkapan .AR²)A+C²C !IS'²C yaitu siang hari ketika
sangat panas$ maka al-!ishol itu saat yang panas. +alam shahih
disebutkan 0abi SA" shalat dluha di rumah Itban (in )alik 2
rakaat .
…_ u]n_ …` znhj …_ ·lvVeLV •V zf_ …` zLZ\ ¦pzg …j “wZhLV dˆzs•j ·Su
ŽP_ ÝSZhp c ¿ : XZ} “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ‘U ‚]p]© ·`U …_ ‹nPv ·`U
×zg rTUu âZœhLV …` “P•j rP|n` ÌsgV z} žZivW VŸ© : XZ}u Á ‰VuU cW Žh§LV ‚ty
…_ ri_ •V ·µˆ ‚]p]© ·`U …_ ‹nPv ·`U …_ u]n_ …` znhj …_ r\ek¡ …_
aRLu : XZ} Á ‘~]„LZ` Žixsp ·fiL ‘NU Zj Ô^L •V ‘NU Zj ¿ “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV
…` znhj …_ ¶žˆuVˆzLV znhj …` ¬p¬RLV zf_u ‹nPv …` žZng rPvˆU z} : Xe„p t•Z}
‹Lef„j ‹„|LV …j ‚žZp¬LVu ‹„™ •V zf_ …` zLZ\ : rL XZ„kS u]n_
“vZ„LV Zi™zg ¶]Š•LV ‚]kxnLV …` znhj Zi™zg zp¬p …` ‘Vzf_ Zi™zg : “wZhLV —uˆ “™
·`U …_ ]k|w ·`U …` Žkhp Zi™zg ·jZnkLV žuVž …` ‘ZnkPv Zi™zg ·T]RLV “ŠhLV …`
XZ„p Z`Z` ‹iœPL ‘W ¿ : “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ XZ} : XZ} ‚]p]© ·`U …_ ‹nPv
‚ty ŽP_ ‘ejuVzp VeTZw …pŸLV …pU : žZij —žZT ‹jZk„LV ep ‘Zw VN†S Žh§LV ‰Z` rL
11<
‰ meP\žZS “Š`Z` VŸ© Žh§LV Î znhj ¨p]w e`U Zi™zg : •jZœLV ·S ¶Ÿj]sLV XZ}u Á
‘tS …` Žvej ·i™zg : XZ} ËZhvW …` znhj …_ ]kŠ` …` ’Tep Zi™zg ƒtRLV …`
•V ŽPy •V Xevˆ XZ} : XZ} JLZj …` ’TU …_ JLZj …` ’TU …` ‹jZn™ rn_ …_
·S ¨©N …j V][} rL •V Ži` ‹Rwˆ ‚]^_ ·si™ Žh§LV ŽPy …j ¿ : “Pv u rkP_
—]p zngU ‘Zwu r–eLV VŸ© …j cW rS]RT c ¨p]• ¦pzg : ¶Ÿj]sLV XZ} Á ‹iœLV
…` Žvej e© VŸ© ‘tS …`V Žveju : OP} ÔTZ© U ¦pzg ‰ZfLV VŸ© ·S Ô¡ ªyU
JLZj …` ’TU …` Ži|nLV …` •V zf_
Xevˆ ‘Zw : XZ} ¶ˆz«LV zkRv ·`U …_ ·SeRLV ‹kl_ ¦pzg …j Z§pU rRjZ– ·Su
c : Xe„T Žsg Z˜_zpu Z˜_zp c Xe„T Žsg Žh§LV ·P[p “Pv u rkP_ •V ŽPy •V
¨p]• …•g ¦pzg VŸ© : XZ} Z˜kP[p
…` Žkhp …_ ÄZk_ …` ak_ZnvW Zi™zg ‘ZnkLV e`U Zi™zg mzi•j ·S zngU Zj¸V XZ}u
: XZ} “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV …_ ‹jZjU ·`U …_ “vZ„LV …_ ¶ˆZjŸLV ׈ZhLV
ŽLW Ž^j …ju ]hnLV ¼ZhLV ]–{w rL ‘Zw ]˜lsj e©u ‹`esŠj ‚ty ŽLW Ž^j …j ¿
·S ‰Zsw Zn˜ik` exL c ‚ty ]™W ŽP_ ‚tyu ]nsRnLV ]–{w rL ‘Zw Žh§LV ‹hfv
¬_ •V akfv ·S žZ˜œLV …j z–Z•nLV mŸ© ŽLW âVu]LVu uzxLV : ‹jZjU e`U XZ} Á …kkP_
e`U Zi™zg ·TZx[LV ËZhvW …` znhj Zi™zg qZfRLV e`U Zi™zg : “wZhLV XZ}u a– u
]jZ_ …` •V zf_ ·i™zg “kŠg …` Àeg¯V Zi™zg šˆenLV …` ]µZhj šˆenLV
ŽPy •V Xevˆ …_ ‹jZjU ·`U …_ ·nP•LV •V zf_ …` ‹ikk_ …` ¨kij …_ ·TZ˜L¯V
Žsg rkS Of™ “™ ‹_Zn– zœ•j ·S ªf[LV ŽPy …j ¿ : Xe„p ‘Zw rTU “Pv u rkP_ •V
Á rŒ]n_u rsœg rL ZŒ ]nsRj uU ¼Zg ]–{w rL ‘Zw Žh§LV ‹hfv ·P[p “™ Žh§LV
…_ ¶]f„nLV …_ ]«y …` zkng …_ ak_ZnvW …` “ŒZg ·i™zg : ‹fk¡ ·`U …`V XZ}u
Z^k– “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ¦R` : XZ} ri_ •V ·µˆ ‚]p]© ·`U …_ ¼]_¯V
š]vU Õ} Z|R` ZipUˆ Zj Ó •V Xevˆ Zp : a–ˆ XZ„S ‚]ŠLV Ve_]vUu ‹nkixLV Ven-_{S
: ‹nki• “-_Uu ‚]w š]v{p “w]f\U cU ¿ : XZ„S ¦RfLV VŸ© …j ‹nki• “-_U cu ‚]w
“™ ‚VzxLV ‚ty rkS ŽP[S zœ•nLV ŽLW zn_ “™ mƒeµu …•g{S rsk` ·S {µeŒ a–ˆ
Á ‹nkixLV “-_Uu ‚]ŠLV š]vU z„S Žh§LV ‚t[` ¨„_U
‹n•U …j ‹_Zn– Ofhy : “wZhLV XZ} Z˜P|jU mŸ© …ŠL mŸ© —ev ¦pžZgU ‰ZfLV ·Su
mŸ© ‘eP[pu •ZRwˆ •`ˆU ·iRp žzRLV VŸ© ‘uˆZs«p “˜Œz–eS •Zf™¯V ÍZ€hLV ¦pzhLV
ˆZf\»L Z_ZfŒV Ve_žU rkLWu ¨©NU rkLWu rkS ‹hkh[LV ˆZf\¯V ]ŒVesL ZR`ˆU ‚t[LV
rkS ¦pzhLV ¹pZ^n` ƒVzs}Vu ‚ˆe™{nLV
¾ts\Vu Žh§LV ‚ty ·S ‹_eS]nLV ˆZf\¯V ]wN z}u - ¶]flLV ]p]– …`V XZ}
ŽPy rTU ŽŠg …j ‘U JLNu rfgZy •Szp ¦pzg ¦pžZg¯V mŸ© ·S ’kLu : Z©žz_
ŽPy —]\U XZg ·S m]k• m~ˆu JLN rPRS XZg ·S m~ˆ ‘eŠp ‘U ¬•Z– ZR`ˆU Žh§LV
Zsv ·P[p ‘U ŽP_ ¦hp ]\~ rRnvu ZkTZn™ Z©ty —]\U XZg ·S ]\~ m~ˆu …ksRwˆ
]f\{S ‚]^_ ·si™ ŽP_ ]\~u ]^_ ŽP_ ]\~u …ksRwˆ ·P[p ‘U ŽP_ ¦hp ]\~u
…` zp® …_ —uˆ Zj ZiLe} ‹hy ŽP_ akLzLVu : XZ} •nvu —Uˆ Zn_ “˜ij zgVu aw
Xevˆ OL{v : XZ} “_ Zp ·iyuU : ˆN ·`¯ Xe„p ]n_ …` •V zf_ ORnv : XZ} “PvU
11A
…j ¨sŠp “L …ksRwˆ Žh§LV ŽPy …j ¿ : XZ„S ·isL{v Znw “Pv u rkP_ •V ŽPy •V
¨TN ekLV JLN r„hPp “L Zsv ŽPy …ju …pz`ZRLV …j ¨sw ZR`ˆU ŽPy …ju …kPSZxLV
Á ‹iœLV ·S Zsk` rL •V Ži` V]^_ ŽPy …ju …ksTZ„LV …j ¨sw ZkTZn™ ŽPy …ju
Zjep “™ …ksRwˆ Žh§LV Zjep “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ŽPy : z©Zœj XZ}u
XZnsgV …j ZiP} Zj ‹hy …_ ]f«LV VŸ© ‘Z`{S d]Œ “™ ZkTZn™ Zjep “™ Zsv Zjep “™ ZR`ˆU
ˆz} ŽP_ Žh§LV ‚ty ·S ri_ ]f\U ZnL mˆZf\W ‘eŠp ‘U z„Œ …nj ]f«j aw ]f\
ƒZ¡ Zj ŽP_ žVˆU …j Z˜kP[p ‘U : JLŸw ]j¯V ‘Zw VNW : ‰Ve[LVu ripZ_u mz©Z¡ Zj
“k©V]`W …_ ]p]– Zi™zg zkng …`V Zi™zg ´P•LV …j e} …_ VŸ© ¶uˆ z}u žzRLV …j
O¥¡ “w : XZ} Ï Žh§LV ·PyU “w žev¯V a–ˆ X{v
an_u Z©žZivW ‹hy ‹˜– …j Z˜sh–ˆu d]sLV ¦pžZgU ŽLW Of©N ‹kTZ™ ‹€•ZÊu
cu ]Š` e`U cu Z˜kP[p …Šp “L rTU ]n_ …`V …_ ¶ˆZ«fLV —u]S Z˜f–en` ‹`Zh[LV
rLZ\W c : XZ} “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLZS : OP} ]n_
-endapat kedua menyatakan bah2a hadits2 meninggalkan
&shalat dluha* lebih kuat dari aspek keshahihan sanadnya dan
perbuatan shahabat yang nyata. Al-(ukhari meri2ayatkan dari
Ibnu #mar sesungguhnya ia tidak melakukan shalat dluha$ juga
Abu (akar dan #mar. Aku bertanya: ¢juga 0abi SA"F¢ ia
menja2ab : ¢tidak juga$ aku kira demikian ¢.
: XZ} ‚]p]© ·`U …_ rk`U …_ ¨kPw …` “yZ_ …_ ¶ˆe|LV ‘Zk€v Zi™zg : •kwu XZ}u
VzgVu Zjep cW Žh§LV ‚ty ŽPy “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ OpUˆ Zj
"a3i9 berkata dari Su6yan Ats-.saury dari 9Ashim (in Eulaib
dari ayahnya dari Abu 'urairah berkata: ¢ Aku tidak pernah
melihat 0abi SA" shalat dluha kecuali hanya satu hari ¢.
…_ ‹LZ§S …` ak§S Zi™zg ‹fR¡ Zi™zg NZRj …` NZRj Zi™zg : ·ipznLV …` ·P_ XZ}u
“ŠTW : XZ} Žh§LV ‘eP[p ZvZT ‚]Š` e`U —Uˆ : XZ} ‚]Š` ·`U …` …ng]LV zf_
r`ZhyU ‹jZ_ cu “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ Z©ty Zj ‚ty ‘eP[sL
Ali (in Al-)adini berkata dari )u9ad5 dari Syu9bah dari !udlail
bin !adlalah dari Abdurrahman bin Abi (akrah berkata: Abu
(akrah melihat orang-orang melakukan shalat dluha$ ia berkata:
¢Sungguh kalian melakukan shalat yang tidak pernah dilakukan
oleh Rasulullah SA" dan semua shahabat ¢.
Xevˆ ªfv Zj OLZ} ‹^•Z_ …_ ‚u]_ …_ ‰Z˜¡ …`V …_ JLZj …_ : {ÊenLV ·Su
ŽPy •V Xevˆ ‘Zw ‘Wu Z˜hfv¯ ·TWu Õ} Žh§LV ‹hfv “Pv u rkP_ •V ŽPy •V
è]€kS qZiLV r` anRp ‘U ‹k^\ r` anRp ‘U ¨hp e©u anRLV šzkL “Pv u rkP_ •V
“˜kP_
11I
+alam )u2atha dari )alik dari Ibnu Syihab dari #r2ah dari
Aisyah berkata: ¢Rasulullah SA" tidak pernah melakukan
shalat dluha sama sekali dan sesungguhnya aku shalat dluha.
+an Rasulullah SA" meninggalkan satu amal yg beliau sukai
karena takut orang-orang melakukannya dan me2ajibkannya .
‚ty Vu]p “Lu ‹^•Z_ ¦pzh` ´P•LV …j e} Ÿ\{S : XZl` …` ·P_ …•hLV e`U XZ}u
ŽLW ´Ps\V Oiw : XZ} zkf_ …` ’k} …_ ·fR^LV —uˆ ‹_z` Z˜TW : e} XZ}u Žh§LV
Žh§LV ZkP[j rspUˆ ZnS Z˜Pw ‹i•LV žeR•j …`V
Abul 'asan Ali (in (athal berkata: ¢Sebagian ulama sala6
menjadikan hadits Aisyah dan mereka tidak berpendapat
&disyari9atkan* shalat dluha. Sebagian lagi berkata: itu adalah
bid9ah. Asy-Sya9by meri2ayatkan dari @ais (in #baid berkata:
¢Aku memperdebatkan kepada Ibnu )as9ud tentang semua
sunnah dan aku tidak pernah melihatnya melakukan shalat
dluha .
·P[p c ‘Zw ¾e_ …` …ng]LV zf_ ‘U rk`U …_ “k©V]`V …` zRv …_ ‹fR¡ —uˆu
’LZ– ]n_ …`V VN†S zœ•nLV ]k`¬LV …` ‚u]_u ZTU OP\ž : XZ} z©Zœj …_u ·h§LV
“˜Œty …_ mZiL{•S Žh§LV ‚ty ‘eP[p zœ•nLV ·S qZiLV VNWu ‹^•Z_ ‚]œg zi_
‹_zfLV OnRTu : ‚]j XZ}u ‹_z` : XZ„S
Syu9bah meri2ayatkan dari Sa9d (in Ibrahim dari ayahnya
sesungguhnya Abdurrahman (in 9Au6 tidak pernah melakukan
shalat dluha. +ari )ujahid berkata: aku dan #r2ah (in A5-°ubair masuk
ke masjid$ ternyata ada Ibnu #mar sedang duduk di pinggir kamar Aisyah dan banyak
orang di dalam masjid melakukan shalat dluha$ maka kami tanyakan kepada &Ibnu
#mar* tentang shalat mereka. (eliau menja2ab : ¢(id9ah¢ di lain 2aktu ia berkata:
¢2a 0i9matil (id9ah ¢

Žh§LV …j ‚ty a§SU ‘enP•nLV šzs`V Zj : Xe„p ]n_ …`V ORnv : ·fR^LV XZ}u
’n\ •VeP[LV : XZ„S Žh§LV ‚ty …_ JLZj …` ’TU a¥vu
Asy-Sya9by berkata: aku mendengar Ibnu #mar berkata: ¢tidak
ada bid9ah yg dilakukan kaum muslimin yg lebih besar daripada
shalat dluha.¢ Anas (in )alik ditanya tentang shalat dluha$ ia
menja2ab : ¢shalat-shalat yang lima ¢.
VŸ©u ÉR` ‘už Zp¯V ÉR` ·S ŽP[sS Zf• Z˜PRS ‰ZfhsvV ŽLW ‹|LZ™ ‹€•ZÊ Of©Nu
—uˆ Zn` VeœsgVu : XZ} ‹_Zn– …_ ¶]flLV mZŠgu zngU …_ …kspVu]LV zgU
u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ‘ZwU : ‹^•ZRL OP} : XZ} Èk„¡ …` •V zf_ …_ ¶]p]œLV
‘Zw : zkRv ·`U ¦pzg ]wN “™ rfkxj …j Ôœp ‘U cW c : OLZ} Ï Žh§LV ŽP[p “Pv
118
Žsg Z˜_zpu Z˜_zp c : Xe„T Žsg Žh§LV ·P[p “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ
´P•LV …j JLN aR€p ‘Zw …j ]wN VŸw : XZ} “™ z„Œ z}u Z˜kP[p c : Xe„T
-endapat ketiga memandang sunah melakukannya setelah
bepergian lalu shalat pada sebagian hari dan tidak pada hari
lainnya. Ini salah satu dari dua ri2ayat dari Ahmad dan At-
.habary menceritakannya dari jama9ah$ ia berkata: ¢mereka
berdalil dengan ri2ayatal-7urairy dari Abdullah bin Sya3i3
berkata: aku bertanya kepada Aisyah: apakah Rasulullah SA"
shalat dluhaF Ia menja2ab: tidak pernah kecuali jika beliau
datang dari sa6ar. Eemudian menyebutkan hadits Abu Sa9id :
adalah Rasulullah shalat dluha hingga kami menyatakan beliau
tidak pernah meninggalkannya$ dan beliau meninggalkannya
hingga kami menyatakan beliau tidak pernah shalat dluha seperti
dibahas sebelumnya kemudian berkata: +emikianlah yang
disebutkan sebagai perbuatan dari sala6 .
Zjep Z˜kP[p qZf_ …`V ‘Zw : XZ} ‹j]Š_ …_ zk˜^LV …` ¨kfg …_ ‹fR¡ —uˆu
…`V …_ ˆZipž …` •V zf_ …_ ‹fR¡ —uˆu Žh§LV ‚ty ŽiRp ZpU ‚]^_ Z˜_zpu
—uˆu Ofv aw rkŒ{p ‘Zwu ŽPy ƒZf} zœ•j ŽŒU VN†S Žh§LV ·P[p c ‘Zw rTU ]n_
‘eP[pu ‹`esŠnLZw Z˜kP_ Ve-SZhp ‘U ‘e©]Šp VeTZw : XZ} ˆe[ij …_ ‘Zk€v
ZTUu Žh§LV ‚ty šž¯ ·TW : ]kf– …` zkRv …_u Žh§LV ‚ty ·iRp ‘e_zpu
Zk} zR` Ž„fiS zœ•nLV ·S U]„T Ziw : Ëu]•j XZ}u ·P_ Znsg Z©VˆU ‘U ‹SZ«j Z˜k˜s¡U
•V žZf_ ‘ePnhŒ “L : XZ„S JLN žeR•j …`V ìPfS Žh§LV ·P[iS e„T “™ žeR•j …`V
Žh§LV ·P[p ¬Pœj e`U ‘Zwu “ŠŒek` ·€S …kP_ZS z` c “siw ‘W Ó Ï •V “˜Pnhp “L Zj
rL¬ij ·S
Syu9bah meri2ayatkan dari 'abib (in As-Syahid dari Ikrimah
berkata: adalah Ibnu Abbas kadang shalat pada satu hari dan
meninggalkan shalat pada sepuluh hari berikutnya yaitu shalat
dluha. Syu9bah meri2ayatkan dari Abdullah (in +inar dari Ibnu
#mar$ sesungguhnya ia tidak shalat dluha dan jika datang ke
masjid @uba ia shalat dan ia datang setiap hari Sabtu. Su6yan
meri2ayatkan dari )anshur berkata: mereka membenci
menjaga shalat dluha seperti shalat 6ardlu dan mereka shalat
tetapi kadang meninggalkannya shalat dluha. +ari Sa9id (in
7ubair£ Sesungguhnya aku meninggalkan shalat dluha padahal
aku sangat ingin melakukannya karena kha2atir aku
menganggapnya di2ajibkan atasku. )asru3 berkata: kami
berada di masjid dan kami tinggal setelah ibnu )as9ud shalat
12=
lalu kami berdiri dan kami shalat dluha$ maka hal itu
disampaikan kepada Ibnu )as9ud$ ia menja2ab: 'amba Allah
jangan menanggung apa yang oleh Allah tidak ditanggungkan.
7Ika kalian ingin melakukannya maka di rumah masing-masing.
Abu )alja5 shalat dluha di rumahnya .
‹iv Z˜Tew uU Z˜kP_ ‹-SZhnLZ` Z˜`e–u “©esj “©esp t¥L ŽLuU VŸ©u : ƒcÜ© XZ}
OkfLV ·S Z˜kP[Œ OTZw Z˜T†S Zn˜sw]Œ Zj ¶Ve`U ·L ]^T eL : ‹^•Z_ OLZ} VŸ˜Lu ‹fŒVˆ
qZiLV Z©V]p c ¦kg
)enurut mereka inilah pendapat yang paling baik agar tidak
disangka sebagai shalat 2ajib dengan menjaganya atau dianggap
sunnah yg tetap$ maka Aisyah berkata: ¢kalaulah keduanya
menyebarkan untukku maka aku tidak pernah
meninggalkannya.¢ Earenanya Aisyah shalat dluha di
rumahnya agar tidak ada orang yang melihatnya .
u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‘Uu ‰Zfv¯V …j ¨f•` aR€Œ Z˜TU ŽLW ‹R`Vˆ ‹€•ZÊ Of©Nu
¨f•` Z˜PRS ZnTW “Pv
…j OTZw ZnTW Žhµ •ZRwˆ ‘Zn™ ªs€LV ep “Pv u rkP_ •V ŽPy rŒtyu : VeLZ}
‚ty Z˜Ten•p ƒV]j¯V ‘Zwu •ZRwˆ ‘Zn™ mzi_ ŽP[Œ ‘U ªs€LV ‹iv ‘Uu ªs€LV a–U
ŽPy ‚]khLV zkLeLV …` zLZ\ ªsS ZnL : XZ} ·fR^LV …_ r«pˆZŒ ·S —]flLV ]wNu ªs€LV
¾][TV “™ …˜kS “P•p “L •ZRwˆ ‘Zn™ ªs€LV ‚ty
-endapat keempat menyatakan bah2a shalat dluha dilaksanakan
karena ada sebab tertentu dan 0abi SA" melakukan shalat
dluha hanyalah karena ada sebab. )ereka berkata: ¢Shalatnya
0abi SA" pada hari 6utuh makkah I raka9at pada 2aktu dluha
itu karena sebab kemenangan dan sunnah kemenangan ialah
dengan shalat I raka9at$ dan para pemimpin menamainya dengan
shalat al-!ath. At-.habary menyebutkan dalam tarikhnya dari
Asy-Sya9by ia berkata: ¢ketika Ehalid (in "alid menaklukan
2ilayah 'irah$ ia shalat Al-!ath I raka9at$ ia tidak salam &dalam
I raka9at itu* kemudian ia berpaling .
#ngkapan #mmu 'ani bah2a itu dluha dimaksudkan adalah
2aktu pelaksanaan shalat ini pada saat dluha bukan menunjukan
nama bagi shalat tersebut .
‘U c Žhµ ‘Zw ‚t[LV mŸ˜L rPRS ‘U zp]Œ Žhµ JLNu : ÔTZ© U Xe}u : VeLZ}
OTZw ZnT†S JLZj …` ‘Zfs_ Ok` ·S rŒty ZjUu : VeLZ} ‚t[LV JPsL “vV Žh§LV
121
…k`u ·ik` XehŒ Xek•LV ‘Wu ¶][` •]ŠTU ·TW : rL XZ} ‘Zfs_ ‘†S Z§pU ¨f•L
‘W aRSU ¿ : XZ„S Vzœ•j mŸ«ŒU ZTZŠj ·sk` ·S OkP[S O¥– JTU •žžeS ·je} zœ•j
’Pœp “PS rL OTN{S “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ·P_ VzxS : XZ} Á ŽLZRŒ •V ƒZ¡
‘U ¨gU ¶ŸLV ‘ZŠnLV …j rkLW •]¡{S Ï Á Jsk` …j ·PyU ‘U ¨hŒ …pU ¿ : XZ} Žsg
rkP_ È€sj “Pv …kg ZinPvu “Pv “™ ŽPyu r€P\ Zi€€yu Z„S rkS ·P[p
Adapun shalatnya 0abi SA" di rumah 9Itban (in )alik juga
karena sebab tertentu ketika 9Itban berkata kepada 0abi SA":
¢Sungguh pandanganku dan aliran sungai menghalangiku
dengan masjid kaumku$ maka aku harap engkau datang ke
rumahku untuk shalat di tempat yang ku jadikan masjid.¢ )aka
beliau bersabda: ¢Cakukanlah Insya Allah .a9ala¢ ia berkata:
¢)aka Rasulullah SA" mendatangiku dan aku mengi5inkannya
masuk$ sebelum duduk ia bersabda: ¢+imanakah tempat yang
kamu suka untuk aku melaksanakan shalat di rumahmu¢ maka
aku menunjukan tempat yang aku suka beliau shalat. )aka
beliau shalat dan kami berbaris di belakangnya kemudian beliau
salam dan kamipun salam bersamaan dengan beliau .
…_ ‚Vu]LV ÉR` m][s\ZS Z˜kS ¶ˆZ«fLV Ý€Lu Z˜s[}u ‚t[LV mŸ© ayU VŸ˜S
VejZ„S Žh§LV ‹hfv ·sk` ·S ŽPy “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ‘W : XZ„S ‘Zfs_
VeP[S mƒVˆu
Ini adalah asal dari shalat &dluha* dan kisah tentangnya. Ca6ad
(ukhari lebih ringkas para pera2i dari 9Itban berkata :
¢Sesungguhnya Rasulullah SA" shalat di rumahku shalat
dluha.¢ )aka mereka berdiri di belakangnya dan shalat .
z„p ‘U cW Žh§LV ·P[p “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ …Šp “L : ‹^•Z_ Xe} ZjUu
u rkP_ •V ŽPy rT†S ¨f•L OTZw ZnTW Z˜L rŒty ‘U ˆej¯V …k`U …j VŸ˜S rfkxj …j
…ksRwˆ rkS ŽP[S zœ•nLZ` Uz` ]€v …j z} VNW ‘Zw “Pv
Adapun ucapan Aisyah : Rasulullah SA" tidak shalat dluha kecuali apabila
beliau pulang dari bepergian% menunjukan dengan jelas bah2a shalat
ini dilaksanakan karena ada sebab tertentu yaitu jika beliau
pulang dari bepergian mulai ke masjid dan shalat dua raka9at .
•V ŽPy •V Xevˆ ŽPy Zj : ‹P•Z„LV Ž©u VŸ©u VŸ˜` •]f\U ‹^•Z_u rpz© ‘Zw VŸ˜S
rhsSu ]€v …j rjuz„w ¨f•` Z˜PRS rssf™U ¶ŸLZS Õ} Žh§LV ‚ty “Pv u rkP_
…` ´vep mVuˆ Zj JLŸwu rkS ‚t[PL ƒZf} zœ•j rTZkŒW JLŸwu mehTu e„L rŒˆZp®u
…`V OpUˆ : OLZ} ƒZ|R^LV Zis™zg ƒZ–ˆ …` ‹nPv Zi™zg ]Š` ·`U …` znhj Zi™zg ‰e„Rp
122
‚ty ·˜S ªy ‘W VŸ˜S a˜– ·`U qU]` ]^` ep …ksRwˆ Žh§LV ŽPy ŽSuU ·`U
ªs€LV ]Š^w Žh§LV O}u OR}u ]Š¡
Inilah tuntunan 0abi SA" dan Aisyah menghabarkan dengan
ungkapan bah2a Rasulullah SA" tidak pernah sekalipun shalat
dluha kecuali ada alasan tertentu seperti datang dari sa6ar$
karena kemenangan$ karena kunjungannya kepada satu kaum
dan sejenisnya. +emikian halnya dengan kedatangannya ke
masjid @uba untuk shalat di sana$ juga ri2ayat Dusu6 (in
Da93ub dari )uhammad (in Abi (akar dari Salamah (in Raja
dari Sya9tsa ia berkata : ¢Aku melihat Ibnu Abi Au6a shalat
dluha dua raka'at ketika mendapat kabar gembira terpenggalnya kepala Abu Jahal.
" 7ika hadits ini shahih itu adalah shalat syukur pada 2aktu
dluha seperti syukur ketika kemenangan .
mu]Šj JLN ‘W : a„Œ “L ·©u ¨fv ]kxL Z˜TeP[p qZiLV rPR€p ‘Zw Zj e© rs€T ¶ŸLVu
Z˜kLW ‰zTu Z˜` ·yuU z}u ¨fv ]kxL Z˜PRS rpz© …j …Šp “L …ŠLu rsi•L ´LZ«j cu
XZ} rij XzfLZw ·©u Z˜i_ ‹ki• rkS ‘†S akPLV Zk„` Z˜i_ ·ixs•p ‘Zwu Z˜kP_ Égu
Þ VˆeŠ¡ žVˆU uU ]wŸp ‘U žVˆU …nL ‹€P\ ˆZ˜iLVu akPLV aR– ¶ŸLV e©u ß : ŽLZRŒ
: ‘Z}]€LV * <2 Z„j Zn©zgU e„p Z€P\u Zµe_ : ‚žZs}u …•hLVu qZf_ …`V XZ} &
]\àV ·S mZ§} Zn©zgU ·S an_ rŒZS …nS rfgZy
²rang yang menolak bah2a tidaklah mereka shalat tanpa sebab
dan ia tidak mengatakan : ¢itu adalah makruh dan menyalahi
sunnah. Earena tuntunan 0abi SA" melakukannya dengan satu
sebab. (eliau me2asiatkan shalat ini dan mensunahkannya serta
menganjurkannya. Adalah beliau mencukupkan diri dengan
3iyamullail ini seperti badal pengganti. !irman Allah : +an
+ialah yang menjadikan malam dan siang pengganti bagi orang
yang ingin berd5ikir dan bersyukur &@S. Al-!ur3an : <2*. Ibnu
Abbas$ Al-'asan dan @atadah berkata: ¢sebagai pengganti
diantara siang dan malam$ maka yang terle2at beramal pada
salah satunya bisa dilakukan pada 2aktu lainnya .
‘Znh„p ‘Zsklj Zn˜T†S ˆZ˜iLVu akPLV VŸ© ·S V]k\ “ŠLZn_U …j • Vuž{S : ‚žZs} XZ}
ep ŽLW že_ej aŠ` ‘Z¥kœpu zpz– aw ‘ZkPfpu zkR` aw ‘Z`]„pu “˜LZ–~ ŽLW qZiLV
‹jZk„LV
‚t[LV ·isŒZS : XZ„S ri_ •V ·µˆ ‰Zl«LV …` ]n_ ŽLW a–ˆ ƒZ– : Èk„¡ XZ}u
ˆZ˜iLVu akPLV aR– a– u ¬_ •V ‘†S dˆZ˜T ·S JsPkL …j JŒZS Zj dˆžU : XZ„S ‹PkPLV
VˆeŠ¡ žVˆU uU ]wŸp ‘U žVˆU …nL ‹€P\
121
@atadah berkata: ¢Caksanakanlah karena Allah amal kebajikan
pada 2aktu malam dan siang hari$ karena keduanya adalah yang
bisa mengangkat dan menghinakan manusia sampai 2aktunya$
keduanya mendekatkan yang jauh$ menghancurkan segala yang
baru$ keduanya datang dalam setiap perjanjian hingga hari
Eiamat .
Sya3i3 berkata: ¢Seseorang datang kepada #mar (in Ehattab
RA dan berkata: ¢aku terle2at melakukan shalat malam¢ maka
#mar berkata: ¢Cakukanlah apa yang terle2atkan pada malam
harimu di siang harimu karena sesungguhnya Allah A55a "a
7alla menjadikan malam dan siang sebagai pergantian bagi
orang yang ingin berd5ikir dan bersyukur ¢.
Z˜kP[p ‘Zw qZf_ …`V ‘†S VŸ© ŽP_ Xzp “˜i_ •V ·µˆ ‹`Zh[LV aRSu : VeLZ}
rkŒ{p ‘Zwu Z©ty ƒZf} zœ•j ŽŒU VN†S Z˜kP[p c ]n_ …`V ‘Zwu ‚]^_ Z˜_zpu Zjep
‹`esŠnLZw Z˜kP_ Ve-SZhp ‘U ‘e©]Šp VeTZw : ˆe[ij …_ ‘Zk€v XZ}u Ofv aw
‘e_zpu ‘eP[pu
XZ„S Zn«µ ‘Zw ˆZ[T¯V …j t–ˆ ‘U ’TU …_ ªkh[LV ¦pzhLV VŸ© …ju : VeLZ}
•V ŽPy ·fiPL •i[S JRj ·PyU ‘U •klsvU c ·TW : “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiPL
…ksRwˆ rkP_ ŽP[S ƒZn` ]k[g ¾]Ê rL ª§Tu rsk` ŽLW mZ_žu ZjZRÊ “Pv u rkP_
¶ˆZ«fLV mVuˆ ekLV JLN ]k• Žh§LV ŽPy rspUˆ Zj : ’TU XZ}
-erbuatan para shahabat RA menunjukan hal itu. Ibnu Abbas
shalat satu hari dan meninggalkannya sepuluh hari. Ibnu #mar
tidak melakukan shalat dluha$ ketika datang ke masjid @uba ia
melakukannya$ ia datang setiap hari Sabtu. Su6yan berkata dari
)anshur: ¢)ereka membenci &shalat dluha* dilakukan seperti
shalat 2ajib maka mereka shalat dan mereka meninggalkannya .
#ntuk menunjukan hal ini terdapat hadits shahih dari Anas$ ¢Ada
seorang laki-laki yang berbadan besar dari Eaum Anshar berkata kepada 0abi
shallallahu 9alaihi 2asallam£ ¢Aku tidak dapat shalat bersama anda¢. Eemudian ia
menyiapkan makanan untuk 0abi shallallahu 9alaihi 2asallam$ lalu dia mengundang
(eliau shallallahu 9alaihi 2asallam ke rumahnya$ kemudian (eliau memercikkan air
pada sisi tikar lalu (eliau shallallahu 9alaihi 2asallam shalat dua raka9at diatasnya¢.
Anas bin )alik radliallahu 9anhu berkata: ¢Aku belum pernah melihat (eliau
mengerjakannya kecuali pada hari itu¢. 'R. (ukhari .
ZjUu Xe„LV VŸ© ŽP_ cW XzŒ c Z©z–u ‹`Zh[LV ˆZ™~u ‹_eS]nLV ¦pžZg¯V aj{Œ …ju
c ˆN ·`Uu ‚]p]© ·`U ¦pzhw Z˜ij ªkh[LZS Z˜` ‹kyeLVu Z˜kS ¨k•]sLV ¦pžZgU
Z`U ‘U —uˆ z} rT¯ JLŸ` ‚]p]© Z`U ŽyuU ZnTWu zgU aŠL ‹fŒVˆ ‹iv Z˜TU ŽP_ Xzp
12:
akPLV Zk} …j cz` Žh§LZ` m]j{S ‚t[LV ŽP_ akPLZ` ¦pzhLV qˆž ˆZs«p ‘Zw ‚]p]©
‹`Zh[LV ]•Zvu ]n_u ]Š` Z`U JLŸ` ]j{p “Lu ]Œep Žsg Zip cU m]jU VŸ˜Lu
Setelah menganalisa hadits-hadits yang mar6u9 dan atsar
shahabat yang ada semuanya menunjukan hal ini. Adapun
hadits-hadits tentang anjuran dan 2asiat shalat dluha$ maka
yang shahih adalah hadits Abu 'urairah dan Abu +5ar yang
tidak menunjukan bah2a shalat dluha itu sunnah ratibah &sunat
yang selalu dilaksanakan* bagi setiap orang .
Abu 'urairah diberi 2asiat demikian karena diketahui dalam
satu ri2ayat bah2a ia memilih untuk belajar hadits pada 2aktu
malam hari dibanding melaksanakan shalat$ maka 0abi SA"
menyuruhnya untuk shalat dluha sebagai ganti dari 3iyamullail
dan karenanya ia disuruh agar tidak tidur dulu sebelum shalat
2itir dan perintah itu tidak diberikan kepada Abu (akar$ #mar
maupun shahabat lainnya .
ahp c šeµej Z˜§R`u •l„ij Z˜§R`u XZ„j Z©zkTZvU ·S ‰ZfLV ¦pžZgU ‹jZ_u
“Lu Žh§LV ‚ty ŽP_ uVž …j ¿ Z_eS]j ’TU …_ —u]p ¦pzhw r` ¼ZœsgcV
rRµu Á ˆeT …j ]h` ·S ˆeT …j ˈu® ·S e©u ZTU Oiw ‹P_ …_ cW Z˜Rl„p
zkng …_ ¶ziŠLV zpuž …` Zp]w®
Secara umum$ 'adits-hadits dalam masalah shalat dluha ini
pada sanadnya banyak perbincangan$ sebagian mun3athi9 dan
sebagian lagi maudlu9 sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.
Seperti hadits dari Anas secara mar6u9 : ¢(arangsiapa yang
membiasakan shalat dluha dan tidak pernah terputus kecuali
karena satu alas an$ maka aku bersamanya dalam perahu di
lautan cahaya.¢ °akariya (in +u2aid al-Eindy dari 'umaid
adalah maudlu .9
“Pv u rkP_ •V ŽPy ŽfiLV …_ žV]– …` •V zf_ …_ Ëz¡U …` ŽPRp ¦pzg ZjUu
]©zLV …j ‹i•LV Z˜kP[kL a–]LV ‘†S VzfRsj Z˜P[kPS Žh§LV ‚ty “Šij ŽPy …j ¿
Á rŒz„S VNW Z©zLu ŽLW ‹}ZiLV …hŒ Znw rkLW …hsS Z˜_zpu Z©Z•ip “™
Adapun hadits Da9la (in Asyda3 dari Abdullah (in 7arrad dari
0abi SA": ¢(arangsiapa diantara kalian shalat dluha maka
shalatlah dengan sungguh-sungguh beribadah$ karena seseorang
melakukan shalat sunah setahun lamanya kemudian
melupakannya dan meninggalkannya maka ia akan merengek
seperti pekikan unta yang kehilangan anaknya ¢.
12?
‹«•T mŸ©u Žh§PL mž]SU ‰Zsw ŽS ¦pzhLV VŸ˜` Ìshp ´kw “wZhPL Zfœ_ ZkS
XZ}u Ëz¡¯V …` ŽPRp ‹«•T ·iRp “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ŽP_ ‹_eµej
rkP_ •V ŽPy ·fiLV …_ žV]– …` •V zf_ rn_ …_ Ëz¡¯V …` ŽPRp —uˆ : ¶z_ …`V
: XZ} ]˜•j ·`U …_ ·ixP`u …kSu]Rj ]k• rn_u e©u ‚]Šij ‚]k|w ¦pžZgU “Pv u
Ï “Pv u rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ¦pzg …j Jn_ •nv Zj : Ëz¡¯V …` ŽPRkL OP}
ŽPRp ·„L : ‘Zfg …` “ŒZg e`U XZ}u z•Ve€LV …j Z¥k¡u JLZj {Êeju ‘Zk€v •jZ– : XZ„S
¦pzg ·s•Zn` Zf˜¡ rL VeRµeS rL …pž c …j rkP_ •ns–V ]fw ZnPS žV]– …` •V zf_
Ô¡ ¶U : Zi`ZhyU ¹pZ^j ÉR` rL XZ} ¶ŸLV e©u ¶ˆzp c e©u Z˜` ×zhp aRœS
ri_ ‹pVu]LV ahŒ c - ‘Zk€v •jZ–u ‹«•iLV mŸ© : XZ„S Ï žV]– …` •V zf_ …j rsRnv
XZh`
Sungguh sayang$ mengapa Al-'akim berhujjah dengan hadits
ini dalam kitabnya yang khusus membahas shalat dluha padahal
ri2ayat ini palsu dan disandarkan kepada Rasulullah SA" oleh
Da9la (in al-Asyda3. Ibnu 9Ady berkata : ¢Da9la ( m n al-Asyda3
meri2ayatkan dari pamannya Abdullah (in 7arrad dari 0abi
SA" banyak sekali hadits munkar &bohong*. +ia dan pamannya
tidak dikenal. Sampai kepadaku berita dari Abi )usahhar ia
berkata: ¢aku berkata kepada Da9la (in Al-Asyda3£ apakah
hadits yang pamanmu dengar dari 0abi SA"F¢ ia menja2ab:
¢&hadits* dalam kitab 7ami9 Su6yan$ )u2atha9 )alik dan
beberapa dari !a2aid.¢ Abu 'atim (in 'ibban berkata: ¢Da9la
menemui Abdullah (in 7arrad$ setelah besar ia berkumpul
dengan orang-orang yang tidak beragama kemudian membuat
hadits palsu hingga 2== hadits dan menceritakannya dan dia
tidak mengetahuinya. +ialah orang yang disebutkan oleh para
ulama kita: ¢Apa saja yang kamu dengar dari Abdullah bin
7arradF¢ ia menja2ab : ¢lembaran ini dan 7ami9 Su6yan.¢ .idak
boleh menerima ri2ayat darinya apapun keadaannya .
Xevˆ ‘Zw : z„snLV ‹^•Z_ ¦pzg ‘Zkg …` aŒZ„j …_ ªfy …` ]n_ ¦pzg JLŸwu
m]wN apeÊ ¦pzg e©u ‹Rwˆ ‚]^_ ·si™ Žh§LV ·P[p “Pv u rkP_ •V ŽPy •V
XZ} ªfy …` ]n_ r` “˜snLV šeµej ¦pzg e©u Žh§LV ‚ty ·S “wZhLV
ZTU : Xe„p ªfy …` ]n_ ORnv : XZ} ]p]– …` ·P_ …_ Žkhp ·i™zg : ¶ˆZ«fLV
…`V XZ}u ¦pzhLV ]Šij : ¶z_ …`V XZ}u “Pv u rkP_ •V ŽPy ·fiLV ‹fl\ ORµu
XZ}u rij ¨œRsLV ‹˜– ŽP_ cW r|pzg ¨sw ahp c •Z„|LV ŽP_ ¦pzhLV •§p : ‘Zfg
‰VŸw : ¶ž®¯V XZ}u du]sj : ·il}ˆVzLV
+emikian pula hadits #mar (in Shabah dari )u3atil (in
'ayyan hadits Aisyah di atas: ¢Adalah Rasulullah SA" shalat
12<
dluha 12 raka9at>¢ hadits yang cukup panjang disebutkan oleh
al-'akim dalam kitab ¢Shalat +luha¢. 'adits ini maudlu9. #mar
(in Shabah dipandang pembohong. Al-(ukhari menyatakan:
dari Dahya dari Ali (in 7arir berkata: ¢Aku mendengar #mar
(in Shabah berkata: ¢aku telah memalsukan khutbah 0abi
SA".¢ Ibnu 9Ady berkata: ¢munkarul hadits¢. Ibnu 'ibban
berkata: ¢ia memalsukan hadits dari ra2i tsi3at$ tidak boleh
mencatat haditsnya kecuali untuk ta9ajub darinya.¢ Ad-
+aru3uthny berkata: ¢matruk¢ Al-A5dy berkata: ¢pembohong .¢
XehŠj …_ ‹[SV]S …` ¼Zœg …_ ¶ˆe|LV …_ ‘Z`U …` ¬p¬RLV zf_ ¦pzg JLŸwu
OTZw ‘Wu r`eTN •]€• Žh§LV ‹hfv ŽP_ ÝSZg …j ¿ : Z_eS]j ‚]p]© ·`U …_
…`V XZ} VŸ© ¬p¬RLV zf_u Z§pU “wZhLV m]wN Á ]hfLV z`® …j ]|wUu žV]œLV žzR`
¶ˆZ«fLV XZ}u ¦pzhLV •§p ¦kf\ ‰VŸw Ô^` ’kL : Žkhp XZ}u ‰VŸw e© : ]knT
¦pzhLV du]sj : ·il}ˆVzLVu ·•Z•iLVu
+emikian pula hadits Abdul A5i5 (in Abban dari Ats-.saury
dari 'ajjaj (in @arabishah dari )akhul dari Abu 'urairah
secara mar6u9: ¢(arangsiapa yang menjaga shalat dluha$ maka
akan diampuni dosa-dosanya 2alaupun sejumlah belalang dan
sebanyak buih lautan. Al-'akim mencantumkan hadits ini juga.
Abdul A5i5 menurut Ibnu 0umair : ¢ia adalah pembohong.
)enurut Dahya: ¢bukan apa-apa$ pembohong$ pendosa$
memalsukan hadits. Al-(ukhari$ An-0asa-I dan Ad-+aru3uthny
berkata: ¢matrukul hadits .¢
‹R€¡ ŽP_ ÝSZg …j ¿ rRS]p ‚]p]© ·`U …_ žVz¡ …_ “˜} …` qZ˜iLV ¦pzg JLŸwu
Ô^` ’kL : Žkhp XZ} qZ˜iLVu Á ]hfLV z`® …j ]|wU OTZw ‘Wu r`eTN •]€• Žh§LV
´kRµ : ·•Z•iLV XZ}u ‚]Šij ƒZk¡U qZf_ …`V …_ ƒZl_ …_ ¶u]p ‘Zw ´kRµ
]k©Z^nLV …_ ]kwZinLV ¶u]p ‘Zw : ‘Zfg …`V XZ}u Z¥k¡ ¶uZ•p c : ¶z_ …`V XZ}u
rw]Œ ¦pzhLV ‰]l§j : ·il}ˆVzLV XZ}u r` ¼ZœsgcV ®eœp c •Z„|LV ´LZ«pu
‘Zl„LV ·khp
+emikian pula hadits an-0uhas (in @ahm dari Syaddad dari
Abu 'urairah dengan memar6u9kannya: ¢(arangsiapa yang
menjaga shalat genap dluha maka diampuni dosa-dosanya
2alaupun sebanyak buih lautan.¢ An-0uhas menurut Dahya:
bukan apa-apa$ dla9i6$ ia meri2ayatkan dari Atha9 dari Ibnu
Abbas banyak yang munkar. An-0asa-I berkata: dla9i6. Ibnu Adi
berkata: ¢tidak ada apa-apanya¢ Ibnu 'ibban berkata: ¢ia
banyak meri2ayatkan hadits munkar dari orang yang masyhur
12A
dan menyalahi ra2i tsi3at. .idak boleh berhujjah denannya.¢
Ad-+aru3uthny berkata: ¢haditsnya kacau$ Dahya al-@athan
meninggalkannya ¢..
•V ŽPy •V Xevˆ ¦R` : ‚]p]© ·`U …_ ¶]f„nLV …_ ]«y …` zkng ¦pzg ZjUu
r„™uu …kRj …` Žkhpu ·•Z•iLV r€Rµ VŸ© zknhS z„Œ z}u ¦pzhLV Z|R` “Pv u rkP_
“P_U •Vu ž]€TV VNW r` Ìshp c …nj e©u r|pzg ÉR` rkP_ ]ŠTUu ‘u]\~
Adapun hadits 'umaid (in Shakhr dari Al-)a3bury dari Abu
'urairah: Rasulullah SA" mengutus utusan> sudah dibahas
sebelumnya. 'umaid adalah ra2i yg didla9i6kan oleh al-0asa-I
dan Dahya (in )a9in. yang lainnya memandang tsi3at tetapi
menolak sebagian haditsnya. Ia termasuk ra2i yang tidak bisa
dijadikan hujjah jika menyendiri. "allah a9lam .
rn_ …_ ’TU …_ Ži|nLV …` •V zf_ …_ Žvej …_ ËZhvW …` znhj ¦pzg ZjUu
…nS Á ¨©N …j ‹iœLV ·S V][} rL •V Ži` Žh§LV ŽPy …j ¿ rRS]p ’TU …_ ‹jZn™
r–eLV VŸ© …j cW rS]RT c ¨p]• : ¶Ÿj]sLV XZ}u ¨•V]xLV ¦pžZg¯V
Adapun hadits )uhammad (in Isha3 dari )usa dari Abdullah
(in al-)utsanna dari Anas dari pamannya .sumamah dari Anas
secara mar6u9 : ¢(arangsiapa shalat dluha maka Allah akan
membangun untunya istana dari emas di surga.¢ .ermasuk
hadits gharib dan .irmid5i berkata: ¢gharib &asing* kami tidak
mendapatinya kecuali hanya yang ini ¢.
ˆZ˜iLV XuU ·S •ZRwˆ •`ˆU …_ ·L ¬œRŒ c ž~ …`V ¿ : ˆZn© …` “kRT ¦pzg ZjUu
Xe„p ‹knkŒ …`V tv¸V ¹k¡ ORn•S ˆN ·`Uu ƒVžˆzLV ·`U ¦pzg JLŸwu Á m]\~ J€wU
Z˜sivu ]œ€LV ·© ¶zi_ •`ˆ¯V mŸ© :
Adapun hadits 0u9aim (in 'amar: ¢'ai (ani Adam$> ¢ juga
hadits Abu +arda dan Abu +5ar$ aku &Ibnul@ayyim* mendengar
Syekhul Islam Ibnu .aimiyah berkata: ¢empat raka9at dalam
hadits ini adalah shalat 6ajar dan shalat sunnahnya ¢.
Manusia ereda ®enda®at tentang hadits-hadits ini. Di antara mereka ada yang
menguatkan ri -ayat ®elaksanaan shalat dhuha± yang didukung eera®a
ri-ayat± yang !umlah rakaatnya tcrkadang dua± em®at± enam atau dela®an
rakaat. Lalu mana yang enarÈ Sia®a yang ingin menger!akannya± maka dia
isa menger!akan dengan era®a ®un rakaat yang dikehendakinya± dua rakaat
hingga dela®an rakaat .
Ini adalah ®enda®at g*l*ngan ®ertama .
Ü*l*ngan kedua leih menguatkan tidak adanya ®elaksaaan shalat dhuha± yang
didukung eera®a ri-ayat dan amal ®ara shahaat. Al-0ukhary meri-ayatkan
12I
dari Inu Umar± ah-a dia tidak ®ernah menger!akan shalat dhuha± egitu ®ula
Au 0akar dan Umar .
Ü*l*ngan ketiga mengan!urkan ®elaksanaannya sesekali -aktu. Ini salah satu
ri-ayat dari Ahmad dan dikisahkan Ath- Tharany dari seg*l*ngan *rang .

Ü*l*ngan keem®at er®enda®at± shalat dhuha diker!akan karena sea tertentu
se®erti yang di lakukan Nai Shallallahu Alaihi -a Sallam± yaitu dela®an rakaat
saat erhasil melakukan ®enaklukan Makkah atau ketika tia dari e®ergian
atau ketika mengun!ungi suatu kaum atau ketika mendatangi mas!id 3ua .'
9`^DF•A= fBFN{N=? X•?FV=? º –S —˜
E
=? _
M
^g <D S º ¡F‘g=? _^U º @;•=? –—“ 6 9`^£=? ¡Fj=?
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ñ
aCD=E9@ xkB ""5
2¼ZkZ` CD=…4 2žZSm` CD=…4 ²S¦ lÀ B§ Aª Œ§ ²S¦ Z§ G« A§ :Q§ K§ ”« Uª V« iÀ }¥>¦ ?ª `¦ tX¦ :h§ oª ƒ§ [ª D§ xª }§S§ RE§ p½ 9@ R}§>§ ’§ A§ @{§ ?ª `§ ¾
?ª >§ O :>Á ZSmª `§ O J§ :r¥…¦ ?« ]ª @ z« @A§ B§ O ¾ ?§ \s¦ 9§:o§ 9ª @ ¤¥ B§ B§ Aš« D§ Ru¥…§ BÀ ZQ« ?ª `¦ mÀ Eª ]§ qÀ Q§ K§ a z¦ {¦ :U§ ˆª X¦ ²S¦ O žÂ Z•« Zª `§ Z§ G« A§ O
. C§ D=¦ E§ 9ª @ œ« p§ D§ J§ :V§ µ½ =¦ Uª w¦ 9ª @ :D¥m¦ V§ Œ§
9¤F[eA= fBF™FN=? ¥O]^sd? 9h S fBFj˜N=? ¦=§=? º ”x^jN=? _^gD º o^Od?H •?XAJ=? ”x^jk
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ñ
aCD=E9@ xkB "$"#
2žZSm` CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ gpª M§ 9ª @ ?]ª Rˆ§ Z`« ?]ª =s¥ E§ `« ?]ª =s§ …ª K§ O :U§ |§ =¥ …§ µ¿ =Uª w¦ 9@ =DB{ ?]ª :D¿m¦ V§ Œ§ O :U§ |§ =¥ …§ =\s§ …« O ?ª >§
qÀ Q§ K§ ¾ a :>Á ZS« mª `§ ²S¦ BÀ ZQ« ?ª `¦ lÀ Bª AŒ ²S¦ Z§ G« A§ :Q§ K§ ”« Uª V« O iÀ }¥>¦ ?ª `¦ tX¦ :h§ oª ƒ§ [ª D§ xª 9§A§ RE§ p½ 9@ <¦ ‚f§ R}§>§ ’§ A§ @{§ ?ª `§
¾ ?§ \s¦ 9§:o§ 9ª @ ¤¥ B§ B§ Aš« Q§ Ru¥…§ BÀ ZQ« ?ª `¦ mÀ Eª ]§ . =\s§ …« R}§>§ œpD J§ :V§ :D¿ m¦ V§ Œ§ HuS´ O žZ•« Zª `§ .
?\s9:o9@ ¤B BAšD Ru… BZQ ?` mE] ²S lBAŒ ²S ZGA :QK ”UV i}> ?` tX :hoƒ[D x}S REp9@ R}> ’A@{ ?` =™@ZM9@ y9:` ?] qQK
²Q:VZ_}9 i>Zs•s9@ ""5 .6 ²Q:VZ_9@ "#(( # ?` lBAŒ ²S ZGA :QK ”UV i}> ?` tX :hoƒ[D x9A REp9@ <‚f R}> ’A@{ ?`
?\s9:o9@ ¤B BAšQ Ru… BZQ ?` mE] ²S BZQ ²;Z\P}9 i>Z•Zs9@ CD{:…‰@ ²S¦ i>ZUjs9@ Ú9Õ9@ y9:` ?] qQK "$"# # a $(
²;Z\P9@ ?D=9@ Y‚I 6"" $ ‘@ BZQ ?` mE] ²S BZQ ?` lBAŒ ²S ZGA :QK ”UV i}> ?` tX :hoƒ[D x9A REp9@ <‚f R}> ’@{ ?`
?\s9:o9@ ¤B BAšQ Ru… µŒZ•9@ ?]t „mrw9@ “:>Z•Zs9@ y9:` ?] qQK 56' # a """ µŒZ•9@ ?]@ †mM9@ Z]K (6.
T~^k rU? rjK º ^i
<
[h S f S j Ee
¢
=?H
<
– S —
<
˜
E
=? f S k
<
^x <z
S
_^g <D S º ... X
<
j >BS – S X
<
{
>
e
E
=?H
<
– S —
<
˜
E
=? 9h S €<^~
<
^k
<
_^U
<
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
aCD=E9@ xkB "$5"
2žZSm` CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ nÀ }§‹§ ?« ]ª m« wª ]§ mÀ _ª ]¦ Z]« K§ O :U§ |§ =¥ …§ vÀ :I§ B§ ?« ]ª i« s§ }§ˆ§ O ²U¦ uª |§ =¥ …§ v« :^§ oª d§ O ?ª >§ ²]¦ K§ ?¦ ]ª ‘¥¦ @ =¦ rª >§
RS§ Aª K§ a x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ‘¥¦ @ Y§ Zˆ« B§ J¥ K§ O ³ ¦ Kª m§ ]¦ m§ _¬ ]« ’§ Zª D§ R}¥f§ ¾ gÀ hª I§ ²]¦ K§ ¾ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ .
a²™=rs9@ xwE9@ .iD=ˆ‰@ ‘@ =r> ”U] v:^o_9@ ²G YZh•` A@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
Sumber: Inu Ma!ah
.ema: Shalat dan su!ud saat syukur
]Š^LV zi_ ‚zœ•LVu ‚t[LV ·S ƒZ– Zj
128
0o. 'adist: "$5" Ò Sumber: Inu Ma!ah Ò Eitab: Mendirikan shalat dan sunah
yang ada di dalamnya
(ab: Shalat dan su!ud saat syukur
= Eomentar
•ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK ‘o UK ŽSK uQ UK ·`MUK …M `Q •oM V zM fQ _K …Q _K ƒb Z|KRQ ¡K ·iMsQ ™Kzo gK ƒY Z–K ˆK …b `Q ‹b nK PKvK ZiK™Kzo gK ´Y PK\K …b `Q ]b ŠQ `K ]Y ^Q `M e`bUK ZiK™Kzo gK
…M kQ sKRK wQ ˆK aY ˜Q –K ·`MUK qM UQ]K `M ]K ^• `b K eQ pK ŽPoyK “K PovK uK rM kQ PK_K
Telah men+eritakan kepada kami Abu Bisyr Bakr bin Khalaf berkata/ telah
men+eritakan kepada kami Salamah bin Raja` berkata/ telah men+eritakan kepadaku
Sya'tsa` dari Abdullah bin Abu Aufa berkata/ ":asulullah shallallahu 'alaihi
wasallam shalat dua raka'at ketika mendapat kabar gembira terpenggalnya kepala
Abu Jahal " .
QFJ=? Y[eVG º •^xYV=? –cFK º ^kH ?F=^x rNsYA= ?HX{K? mi= C[x ?yzH ¨ @=^uG T=Fx Y[eVG
¨ ?cFV` m|]?}H ^`YkwG ^N= X{e`q rNsY=?
C[‚•g=? c^i©z ª C[‚•g=? €^V\z
!=ل[سم rIاسلا st2لا
·_eµenLV akPhsLV
u اvvM&م[* اvvمل ,2vvسM- نvvمح&لا اvvم7 اولاvvL نvvمح&لل ا7,2سا مهل KيL اGB7
ارو>M مFIاd7 u wf x اvvهي4 Kvv#Z7 اvvZ7&ب sامvvسلا 3vv4 K#Z eEلا yرا;*
ا&يCم ا&مL7 اZا&س u wh x Iار- نvمل =v>لA راهCلا7 Kيللا K#Z eEلا وF7
اروvvvvvvvvvvvvP Iار- 7- &0Evvvvvvvvvvvv' ن- u wg x x
z !{ 9g | u نمح&لا ام7 اولاL نمح&لل ا7,2سا مهل KيL اGB7 }&#M ام x
نمحر 9B نمح&لا =ماميلا نوC#' ( =مليسم نvvمحر +Mومس' اوMا0 ( 1اEلا
=ماميلا -&L x اM&م[* امل ,2سM- u x O ةtمح 3\اسلا7 e- ( sايلاب Q اM&م[' Q
اM&م[' امل ! ,م:م TvvM- اM&م[* امل ! e- ( sاتلاب ن7&A~ا -&L7 ( +ل Iو2سلاب
اvv' ,vvم:م ا7,2vvسا Q ! مvvهل K\اvv<لا لوvvL مvvFIاd ! 3vvC#' x مvvFIاd7 u x (
u Q نمح&لل ارو>M u • KvvZ7 t@ • +لوL O نام'/ا7 ن',لا ن@ x eEvvلا yراv;*
اZ7&ب sامسلا 34 K#Z لاL x ةIاتL7 ,Fا2م7 نس:لا 3vvF ! Q ^7&;vvلا Q !
لاL7 ( اFروه€ل اZ7&ب Tيمس ( را;لا .و2Cلا 34و#لا =يb@ Q اvvZ7&ب Q !
Q ! لاvvL اvvم0 r&vv:لا اvvهي4 اروvvYL ! e- ة,يvvشم ^7&vvب 3vv4 مvvتC0 وvvل7 Q
• sاسCلا u •j لاL7 O x sاb@ ن@ rا;@ نبا 3تلا &ش@ اCU9ا ^7&;لا 3F !
( sاdوvv2لا7 ( روvvNلا7 ( Kvvم:لا 3F7 ( ةرايسلا =#;سلا ]0اولا لdاCم 3F
( rوvv<لا7 ( 1&vv<#لا7 ( ناtvvيملا7 ( =ل;Cvvسلا7 ( ,vvسVا7 ( نا`&vvسلا7
روvvNلا7 ( خvv'&ملا اvvتيب 1&vv<#لا7 Kvvم:لا4 ( 5وvv:لا7 ( ول,vvلا7 ( e,vv2لا7
Tvvيب نا`&vvسلا7 ( Iراvvb@ اvvتيب =ل;Cسلا7 sاdو2لا7 ( ة&Ftلا اتيب ناtيملا7
e,vv2لا7 ( %&تvvشملا اتيب 5و:لا7 rو<لا7 ( ‚مشلا Tيب ,سVا7 ( &م<لا
نوvvي4 6vvبرVا 6\اvv;bلا )vvل@ =موvvس<م ^7&;vvلا DEvvF7 ( Kvvحd اتيب ول,لا7
,vvسVا7 Kvvم:لا4 ( 5اvvNلNملا )مvvس* ^7&vvب =vvUلU اvvهCم ,vvحا7 Kvv0 ]يvvYM
sاdوvv2لا7 ( =يvv$ر- =vvNلNم e,vv2لا7 =ل;Cسلا7 روNلا7 ( ='راM =NلNم rو<لا7
O =ي\ام =NلNم 5و:لا7 1&<#لا7 نا`&سلا7 ( =ي\اوF =NلNم ول,لا7 ناtيملا7
Q ! لاvvL اvvم0 ( ‚مvvشلا 3vvC#' x اZا&vvس اvvهي4 K#Z7 u x ‚مvvشلا Kvv#Z7
11=
اZا&س • ƒوM u Q hw -&L7 ( x ةtمح 3\اسلا7 3vvC#' ( 6م2لاvvب Q اZ&س Q !
نم ةsا&L )ل@ Q ^&سلا Q 34 KAI ,L &م<لا7 x ا&يCم ا&مL7 u x O .و2Cلا
Q ! لاL ام0 ( =ليS4 ?وCل &0Eلاب +YA +M- &ي„ ( 6م2لاب -&L =vvه0ا4 امهي4
نامر7 KaM7 • نمح&لا u Q wj امهلوAI 6م &0Eلاب نام&لا7 KaCلا …A ( x
u O =ه0ا>لا 34 =>لA راهCلا7 Kيللا K#Z eEلا وF7 لاvvL ( اvvهي4 او>لتAا x
ةIاvvتL7 نس:لا7 rا;@ نبا .اvv<م امF,vvح- .وvv<' ( اvv$و@7 اvv>لA 3vvC#' !
O &vvA~ا 34 DاSL امF,ح- 34 +لم@ +*ا4 نم4 ( +;حاص z !{ 93 | لاvvL
†ي<P )vvلB KZر sاZ ! 1اvvbaلا نvvب &vvم@ ( =vvليللا ةلvvYلا 3Cت*اvv4 لاvvL (
Kvv#Z • KvvZ7 tvv@ • +vvللا ن‡4 ( yراهM 34 Wتليل نم W*ا4 ام yرI- ! لا<4
لاvvL z O &0Evv' ن- Iار- نvvمل =>لA راهCلا7 Kيللا ,vvFا2م Kvv0 Kvv#Z 3vvC#' !
لاvvL7 O ˆيب- اEF7 Iوس- اEF K#24 +;حاYل ا>لاaم امهCم ,حا7 ,vv'd نvvبا
اvvمه4 &vvA~ا sاvvZ امF,vvح- ]vvFG اGB +;حاvvص امF,vvح- "vvلa' 3C#' | D&ي„7
x &0E' ن- Iار- نمل u x O ناY<Cلا7 ةIا'tلا7 =مل€لا7 sايSلا 34 نا;Lا#ت'
-&vL ةtvvمح ن7&vvA~ا -&vvL7 ( &0Evvلا نvvم اهمvv$7 }اvvلا7 لاEvvلا "vvي>aتب
لاL x اروvP Iار- 7- u x Xv#ت'7 &0Eت' ! e- امF,',شتب ,vvFا2م &vP ! e- !
O امهي4 +يل@ +بر =م#M
 ·S qZiLV VNWu ‹^•Z_ ‚]œg zi_ ’LZ– ]n_ …`V VN†S zœ•nLV ]k`¬LV …` ‚u]_u ZTU OP\ž : XZ} z©Zœj …_
‹_z` : XZ„S “˜Œty …_ mZiL{•S Žh§LV ‚ty ‘eP[p zœ•nLV
+ari )ujahid berkata : aku dan #r2ah (in A5-°ubair masuk ke masjid$ ternyata ada
Ibnu #mar sedang duduk di pinggir kamar Aisyah dan banyak orang di dalam masjid
melakukan shalat dluha$ maka kami tanyakan kepada &Ibnu #mar* tentang shalat
mereka. (eliau menja2ab : ¢(id9ah ¢
1 jam yang lalu í Suka

Subhan 0urdin
=:. S'ACA. +C#'A
A. 'adits2 Shahih Shalat +luha
]€•LV ·S Žh§LV ‚ty
0o. 'adist: 11=: Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
(ab: Shalat Sunnah +luha dalam -erjalanan
ŽhK §› LV ·P•[K ŒbUK ZnK ˜b iQ _K •ob V ·K µM ˆK ]K nK _b …M `Q cM Ob PQ}b XK Z}K ËY ˆ• eK jb …Q _K ‹K `KeQ ŒK …Q _K ‹K fKRQ ¡b …Q _K ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK XK Z}K ž” zo •K jb ZiK™Kzo gK
rb LbZ\K WM cK XK Z}K “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLZSK Ob PQ}b cK XK Z}K ]Y ŠQ `K e`b{KSK Ob PQ}b cK XK Z}K ]b nK Rb SK Ob PQ}b cK XK Z}K
.elah menceritakan kepada kami )usaddad berkata$ telah menceritakan kepada kami
Dahya dari Syu9bah dari .aubah dari )u2arri3 berkata£ Aku bertanya kepada
Ibnu9#mar radliallahu 9anhuma: ¢Apakah anda melaksanakan shalat +huhaF¢ +ia
menja2ab: ¢.idakÓ¢. Aku tanyakan lagi: ¢(agaimana dengan 9#marF¢ +ia menja2ab:
.idakÓ¢.¢(agaimana dengan Abu (akarF¢ +ia menja2ab: .idakÓ¢.¢(agaimana
dengan 0abi shallallahu 9alaihi 2asallamF¢ +ia menja2ab: ¢7uga tidak$ menurut
dugaanku .¢Ó
0o. 'adist: 11=? Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
(ab: Shalat Sunnah +luha dalam -erjalanan
111
·o fMioLV —UKˆK rb ToUK z” gK UK ZiK™Kzo gK ZjK Xb e„bpK ŽPKkQ LK ·`MUK …K `Q …M nK gQ ]o LV zK fQ _K Ob RQ nM vK XK Z}K ‚K ]o jb …b `Q u]b nQ _K ZiK™Kzo gK ‹b fKRQ ¡b ZiK™Kzo gK b žK ~ ZiK™Kzo gK
‹K Šo jK ªM sQ SK K eQ pK Z˜K sKkQ `K aK \K žK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK · o fMioLV ‘o WM OQ LKZ}K Z˜K To†MSK ÔY TMZ©K • Ub ]b kQ •K ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK
žK eœb •› LVuK šK ewb ]› LV “› sMpb rb ToUK ]K kQ •K Z˜K iQ jM ´o \K UK Õ› }K ‚‡ tK yK ˆK UK “Q PKSK •Y ZRK wK ˆK ·K TMZnK ™K ŽPoyK uK aK •K sK•Q ZSK
.elah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu9bah dari
9Amru bin )urrah Aku mendengar 9Abdurrahman bin Abu Caila berkata: .idak ada
dari orang yang pernah menceritakan kepada kita bah2a dia melihat 0abi shallallahu
9alaihi 2asallam melaksanakan shalat +huha kecuali #mmu 'ani9 yang dia
menceritakan bah2a 0abi shallallahu 9alaihi 2asallam pernah memasuki rumahnya
pada saat penaklukan )akkah$ kemudian (eliau shallallahu 9alaihi 2asallam mandi
lalu shalat delapan raka9at¢ seraya menjelaskan: ¢Aku belum pernah sekalipun melihat
(eliau melaksanakan shalat yang lebih ringan dari pada saat itu$ namun (eliau tetap
menyempurnakan ruku9 dan sujudnya .¢
ZR‡ vM VuK mb ~ˆK uK ŽhK §› LV a• [K pb “Q LK …Q jK ‰Z`K
* 1112 ¿ -& 11AA ³Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K …Q _K ³‚ K uK ]Q _b …Q _K ³¶• ]M ©Q ¬› LV …M _K ³¨Y •Q NM ·`MUK …b `Q V ZiK™Kzo gK :XK Z}K ³b žK ~ ZiK™Kzo gK Á
•oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK ¢ :OQ LKZ}K E ¢ Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK
Sumber: (ukhari
.ema: ²rang Dang .idak )engerjakan Shalat Sunnah +luha dan )enganggapnya
Sebagai )asalah Dang Cuas
ZRvVu m~ˆu Žh§LV a[p “L …j
0o. 'adist: 11=< Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
(ab: ²rang Dang .idak )engerjakan Shalat Sunnah +luha dan )enganggapnya
Sebagai )asalah Dang Cuas
•oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK OQ LKZ}K Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K …Q _K ‚K uK ]Q _b …Q _K ¶• ]M ©Q ¬› LV …Q _K ¨Y •Q NM ·`MUK …b `Q V ZiK™Kzo gK XK Z}K b žK ~ ZiK™Kzo gK
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK
.elah menceritakan kepada kami Adam berkata$ telah menceritakan kepada kami
Ibnu Abu +5a9bi dari A5 °uhriy dari 9#r2ah dari 9Aisyah radliallahu 9anha berkata:
¢Aku belum pernah melihat Rasulullah shallallahu 9alaihi 2asallam melaksanakan
shalat sunnat +huha. Adapun aku mengerjakannya .¢
Sumber: (ukhari
.ema: Shalat +luha Eetika (erada di .empat .inggal
]§hLV ·S Žh§LV ‚ty
0o. 'adist: 11=A Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
(ab: Shalat +luha Eetika (erada di .empat .inggal
‚K ]K pQ ]K ©b ·`MUK …Q _K ¶• zM ˜Q ioLV ‘K ZnK |Q _b ·`MUK …Q _K ÖK u]› SK …b `Q V eK ©b ¶› ]M pQ ]K œb LQV q” Zfo_K ZiK™Kzo gK ‹b fKRQ ¡b ZTK]K fK\Q UK “K k©M V]K `Q WM …b `Q “b PM•Q jb ZiK™Kzo gK
ŽhK § › LV ‚ M tK yK uK ]Y ˜Q ¡K a• wb …Q jM Y ZpoUK ‹M ™KtK ™K M eQ yK •K ejb UK ŽsogK …o ˜b _b žK UK cK ×Y tK |K`M ·PMkPM\K ·TMZyK uQ UK XK Z}K rb iQ _K •ob V ·K µM ˆK
]Y ŒQ uM ŽPK_K Y eQ TKuK
.elah menceritakan kepada kami )uslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada
kami Syu9bah telah menceritakan kepada kami 9Abbas Al 7urairiy dia adalah anak dari
!arrukh dari Abu 9#tsman An-0ahdiy dari Abu 'urairah radliallahu 9anhu berkata:
¢Eekasihku &Rasulullah shallallahu 9alaihi 2asallam* telah ber2asiat kepadaku
dengan tiga perkara yang tidak akan pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal
dunia$ yaitu shaum tiga hari pada setiap bulan$ shalat +huha dan tidur dengan shalat
2itir terlebih dahulu .¢
0o. 'adist: 11=I Ò Sumber: (ukhari Ò Eitab: 7um9at
112
(ab: Shalat +luha Eetika (erada di .empat .inggal
…Q jM a” –b ˆK XK Z}K XK Z}K ¶o ˆM Z[K TQ ¯QK V JY LMZjK …K `Q ’K TKUK Ob RQ nM vK XK Z}K …K p]M kvM …M `Q ’M TKUK …Q _K ‹b fKRQ ¡b ZTK]K fK\Q UK zM RQ œK LQV …b `Q ·› PM_K ZiK™Kzo gK
“K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioPLM •K iK[K SK JK RK jK ‚ K tK [o LV •b klM sKvQ UK cK ·T•WM “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioPLM Zn‡ «Q µK ‘K ZwK uK ˆM Z[K TQ ¯QK V
’Y TK¯MK žY uˆb Z–K …M `Q ‘M tK Sb …b `Q ‘b tK Sb XK Z}KuK …M kQ sKRK wQ ˆK rM kQ PK_K ŽPo[K SK ƒY ZnK `M ]Y k[M gK ¾K ]K ÊK rb LK ªK §K TKuK rM sMkQ `K ŽLKWM mb Z_K zK SK Zj‡ ZRK ÊK
M eQ kKLQV JK LMNK ]K kQ •K ŽPoyK rb sbpQ UKˆK ZjK XK Z„KSK ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLV ‘K ZwK UK rb iQ _K •ob V ·K µM ˆK
.elah menceritakan kepada kami 9Ali bin Al 7a9di telah mengabarkan kepada kami
Syu9bah dari Anas bin Sirin berkata$ aku mendengar Anas bin )alik Al Anshariy
radliallahu 9anhu berkata£ ¢Ada seorang laki-laki yang berbadan besar dari Eaum
Anshar berkata kepada 0abi shallallahu 9alaihi 2asallam£ ¢Aku tidak dapat shalat
bersama anda¢. Eemudian ia menyiapkan makanan untuk 0abi shallallahu 9alaihi
2asallam$ lalu dia mengundang (eliau shallallahu 9alaihi 2asallam ke rumahnya$
kemudian (eliau memercikkan air pada sisi tikar lalu (eliau shallallahu 9alaihi
2asallam shalat dua raka9at diatasnya¢. (erkata 6ulan bin 6ulan bin Al 7arud kepada
Anas bin )alik radliallahu 9anhu£ ¢Apakah 0abi shallallahu 9alaihi 2asallam tadi
melaksanakan shalat +huha9F Anas bin )alik radliallahu 9anhu menja2ab: ¢Aku
belum pernah melihat (eliau mengerjakannya kecuali pada hari itu .¢
1 jam yang lalu í Suka

Subhan 0urdin - +ari 4Aisyah radliyallaahu 4anhu ia berkata : (iasanya Rasulullah
shallallaahu 4alaihi 2asallam shalat +luha : raka,at$ dan beliau menambahnya
sebanyak yang Allah kehendaki% &'R. )uslim nomor A8 dan A18 .&
... Z˜K Po}K UK ‘o UKuK ŽhK §› LV ‚ M tK yK ‰M ZfKhQ sMvQ V ‰Z`K ¤ Z©K ]M [Q }KuK …K p]M SM Z•K nb LQV ‚M tK yK ‰ZsKwM ¤ “P•j ªkhy
:¦pzhLV “}ˆ 11I2
‚K NK ZRK jb ‘o UK ³ ‚b žK ZsK}K ZiK™Kzo gK ³ zY kRM vK …Q _K ³ ×M ˆM ZhK LQV …b `Q zb LMZ\K ZiK™Kzo gK ³ ·› ™MˆM ZhK LQV ¨Y kfMgK …b `Q ŽkKhQ pK ·iM™Kzo gK u &šeS]j ¦pzg*
ZjK zb p¬M pKuK ³ ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LV ·P•[K pb ¢ ³ “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK : OQ LKZ}K ³ ‹K ^K •MZ_K …Q _K ³ “Q ˜b sQ ™Kzo gK ‹K pouM zK RK LQV
³ ‚K žK ZsK}K …Q _K ³ ·`MUK ·iM™Kzo gK : XK Z}K ³ Y Z^K ©M …M `Q NM ZRK jb …Q _K ³ ZR‡ knM –K ˆY Z^o `K …b `Q VuK ³ “K k©M V]K `Q WM …b `Q ËZhK vQ WM ZiK™Kzo gK u . ¢ •ob V ƒK Z¡K
. rb PK|Q jM žM ZiKvQ ¸M V VŸK ˜K `M
.“P•j Zj¸V Ø]¡ ŽP_ ³•Z„™ rLZ–ˆ ³a[sj mžZivW :·•zfnLV “ŠhLV
- +ari 4Aisyah bah2asannya ia ditanya : Apakah Rasulullah shallallaahu 4alaihi
2asallam biasa mengerjakan shalat +luha F%. )aka ia menja2ab : .idak$ kecuali
apabila beliau pulang dari bepergian%. &'R. )uslim nomor A1A .&
... Z˜K Po}K UK ‘o UKuK ŽhK §› LV ‚ M tK yK ‰M ZfKhQ sMvQ V ‰Z`K ¤ Z©K ]M [Q }KuK …K p]M SM Z•K nb LQV ‚M tK yK ‰ZsKwM ¤ “P•j ªkhy
:¦pzhLV “}ˆ 11AI
³ ÈY k„M¡K …M `Q •oM V zM fQ _K …Q _K ³ ¶• ]M pQ ]K œb LQV zY kRM vK …Q _K ³ •Y pQ ˆK ®b …b `Q zb p¬M pK ZTK]K fK\Q UK ³ ŽkKhQ pK …b `Q ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK u &šeS]j ¦pzg*
. ¢ rfMkxM jK …Q jM ƒK ·œM pK ‘Q UK co WM ³ cK : OQ LKZ}K Ï ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLV ‘K ZwK aQ ©K ¢ ‹K ^K •MZRK LM Ob PQ}b : XK Z}K
.“P•j Zj¸V Ø]¡ ŽP_ ³•Z„™ rLZ–ˆ ³a[sj mžZivW :·•zfnLV “ŠhLV
- +ari 0u,aim bin 'ammar radliyallaahu 4anhu$ bah2a Rasulullah shallallaahu 4alaihi
2asallam bersabda :
m]\~ J€wU dˆZ˜T XuU ·S •ZRwˆ •`ˆU …j ·T¬œRŒ c ž~ …` Zp a–u ¬_ •V Xe„p
111
Allah telah ber6irman : "ahai (ani Adam$ janganlah engkau merasa tidak mampu
melakukan empat raka,at di a2al siang untuk diri-Eu$ karena Aku akan mencukupkan
dengannya untuk sisa akhir 2aktunya% &'R. Abu +a2ud nomor 12I8$ dishahihkan
oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi +a2ud 1/218 dan Al-Ir2aa, 2/21< .&
ŽhK §› LV ‚M tK yK ‰Z`K ¤ šelsLV ‰Zsw ¤ žuVž ·`U …iv
:¦pzhLV “}ˆ 1=88
A ‚K ]o jb …M `Q ]M k|MwK …Q _K ³ XY ehb ŠQ jK …Q _K ³ ¬M p¬M RK LQV zM fQ _K …M `Q zM kRM vK …Q _K ³ zb kLMeK LQV ZiK™Kzo gK ³ zY kQ ¡K ˆb …b `Q žb ub VžK ZiK™Kzo gK &·vz} ¦pzg*
ZpK : ao –K uK ¬o _K •ob V Xb e„bpK ¢ : Xb e„bpK ³ “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob RQ nM vK : XK Z}K ³ ˆY Zno ©K …M `Q “M kQ RK Tb …Q _K ³ ‚K ]K œK ¡K ·`MUK
. ¢ mb ]K \M ~ JK €M wQ UK dK ˆM Z˜K TK XM uo UK ·SM •Y ZRK wK ˆK •M `KˆQ UK …Q jM ·TM¬Q œM RQ Œb cK ³ K žK ~ …K `Q V
.•Z„™ rLZ–ˆ ³a[sj mžZivW :·•zfnLV “ŠhLV
(. 'adits2 'asan Shalat +luha
+ari Abu +5arr radliyallaahu 4anhu$ bah2a Rasulullah shallallaahu 4alaihi 2asallam
bersabda :
‚]kfŠŒ awu ‹}zy ‹PkP˜Œ awu ‹}zy ‚zknhŒ awu ‹}zy ‹hkf•Œ aŠS ‹}zy “wzgU …j ·jtv aw ŽP_ ªf[p
Žh§LV …j Zn˜Rw]p ‘ZsRwˆ JLN …j Ù¬œpu ‹}zy ]ŠinLV …_ ·˜Tu ‹}zy ¾u]RnLZ` ]jUu ‹}zy
-ada setiap pagi$ setiap sendi tubuh (ani Adam harus bersedekah. Setiap tasbih bisa
menjadi sedekah. Setiap tahmid bisa menjadi sedekah. Setiap tahlil bisa menjadi
sedekah. Setiap takbir bisa menjadi sedekah. Setiap amar ma,ru6 nahi munkar juga
bisa menjadi sedekah. Semua itu dapat digantikan dengan raka,at yang dilakukan
pada 2aktu +luha% &'R. )uslim nomor A2= .&
... Z˜K Po}K UK ‘o UKuK ŽhK §› LV ‚ M tK yK ‰M ZfKhQ sMvQ V ‰Z`K ¤ Z©K ]M [Q }KuK …K p]M SM Z•K nb LQV ‚M tK yK ‰ZsKwM ¤ “P•j ªkhy
:¦pzhLV “}ˆ 11IA
ŽLKeQ jK a ” yM VuK ZiK™Kzo gK ³ ‘Y enb kQ jK …b `Q V eK ©b uK ¶Ú zM ˜Q jK ZiK™Kzo gK ³ ·› RM fK§› LV ƒK ZnK vQ UK …M `Q zM no hK jb …b `Q •oM V zb fQ _K ZiK™Kzo gK &šeS]j ¦pzg*
•ob V ŽPoyK ·• fMioLV …M _K ³ ˆÅ NK ·`MUK …Q _K ³ ·• LMÛK z› LV žM eK vQ ¯K V ·`MUK …Q _K ³ ]K nK RQ pK …M `Q ŽkKhQ pK …Q _K ³ aY kQ „K_b …M `Q ŽkKhQ pK …Q _K ³ ‹K iKkQ kK_b ·`MUK
³ ‹” }K zK yK ‚Y zK knM hQ ŒK a› wb uK ³ ‹” }K zK yK ‹Y hK kfM•Q ŒK a› Šb SK ³ ‹” }K zK yK “Q wb zM gK UK …Q jM ŽjK tK vb a• wb ŽPK_K ªb fM[Q pb ¢ : XK Z}K rb ToUK ³ “K PovK uK rM kQ PK_K
JK LMNK …Q jM Ùb ¬M œQ pbuK ³ ‹” }K zK yK ]M ŠK iQ nb LQV …M _K ·” ˜Q TKuK ³ ‹” }K zK yK ¾M u]b RQ nK LQZ`M ]” jQ UKuK ³ ‹” }K zK yK ‚Y ]K kfMŠQ ŒK a› wb uK ³ ‹” }K zK yK ‹Y PKkPM˜Q ŒK a› wb uK
. ¢ ŽhK §› LV …K jM ZnK ˜b Rb wK ]Q pK ‘M ZsKRK wQ ˆK
Ø]¡ ŽP_ ³ ¦pzhLV …•g Ëuzy e©u ·_V¬«LV ak„_ …` Žkhp Vz_ •Z„™ rLZ–ˆ …•g mžZivW :·•zfnLV “ŠhLV
.“P•j
Î. 'adits2 +la9i6 Shalat +luha
- +ari °aid bin Ar3am radliyallaahu 4anhu :
(ah2asannya Rasulullah shallallaahu 4alaihi 2asallam bersabda : Shalat A22abin
&shalat orang-orang bertaubat£ yaitu shalat +luha* dilakukan pada 2aktuanak-anak
unta kepanasan% &'R. )uslim &
11:
... Xb Zááá[ K €MLQV Éb ááájK ]Q ŒK …K ááákgM …K ááák`MVuo ¯K V ‚M tK áááyK ‰Zááá`K ¤ Z©K ]M ááá[Q }K uK …K p]M SM Zááá•K nb LQV ‚M tK áááyK ‰ZááásKwM ¤ “Pááá•j ªkháááy
:¦pzáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááhLV “ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá}ˆ 12:1
…M áá_K ³ ‰K eááp›UK …Q áá_K ³ ‹K áákoPK_b …b áá`Q V eK áá©b uK ak_M ZnK áávQ WM ZiK™Kzo gK : cK Z}K ³ ]Y kQ nK Tb …b `Q VuK ³ ‰Y ]Q gK …b `Q ]b kQ ©K ®b ZiK™Kzo gK u &šeS]j ¦pzg*
mM ŸM áá©K ]M áákQ •K ·SM ‚K tK [o LV ‘o UK Venb PM_K zQ „K LK ZjK UK : XK Z„KSK ³ ŽhK §› LV …K jM ‘K eP›[K pb Zj‡ eQ }K —UKˆK ³ “K }K ˆQ UK …K `Q zK pQ ®K ‘o UK ³ ·• TMZfKkQ ^o LV “M vM Z„KLQV
. ¢ Xb Záá[K €MLQV Éb áájK ]Q ŒK …K áákgM …K áák`MVuo ¯K V ‚b tK ááyK ¢ : XK Záá}K ³ “K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK áá•oM V XK eáávb ˆK ‘Ñ WM ³ ab áá§K SQ UK ‹M _K Záá•o LV
.“Páá•j Ø]áá¡ ŽááP_ ³¦pzááhLV ´kRááµ eáá©u ·TZfkáá^LV ¾eáá_ …áá` “áávZ„LV ráákS ´kRááµ žZiáávW :·•zááfnLV “ááŠhLV
.akhrij hadits ini semuanya dla,i6
http://global.islam2eb.net/hadith/asaneed.phpFbkHnoÂ1?IÐcidÂ1I:AÐsidÂ1121
http://global.islam2eb.net/hadith/dyntree1.phpF
typeÂ1ÐsidÂ1121ÐbkHnoÂ1?IÐcidÂ1I:A
ة

ل
Š
ص
Š
1اب
Š
):
Š
S‹ لا &

>
Š
vvس
Œ
لا 34‰ u hhhf z •x hh•i | اC ŠU
Š
,
Œ
vvح
Š

I

,
Œ
س
Š
م
Ž
اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
!لŠ اL
Š
( )vvي
Š
:

'
Š
ن

vv@Š ( =Š ;
Š
#

vvPŽ ن

vv@Š ( =Š vvب
Š
و

* Š ن

vv@Š (
_

ر

و
Š
م
Ž
T
Ž
ل

L
Ž
Q !لŠ اL
Š
( &
Š
م
Š
@Ž ن

ب

9‰ !ام
Š
ه
Ž
C •@Š +
Ž
ل
Œ
لا 3
Š
$

ر
Š


Y
Š
* Ž-
Š

وب
Ž
[
Š
v4
Š
!T
Ž


L
Ž
(9
Š
!لŠ اvL
Š
(؟&
Ž

Š
#
Ž
4
Š
!T
Ž
ل

L
Ž
(9
Š
!لŠ اL
Š
(؟):
Š
S‹ لا
3

;

C Œلا4
Š
!T
Ž
ل

L
Ž
(9
Š
!لŠ اL
Š
(؟&


ب
Š
’ Q +
Ž
ل
Ž
اAŠ B

9
Š
!لŠ اL
Š

u hhhh z •x hh•w | اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
.
Ž
I
Š
“ اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
( =Ž ;
Š
#

PŽ اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
( 7&
Ž
vvم


ةŠ &
Œ
vvم
Ž
ن
Ž
vvب

T
Ž
#

م

vvس
Š
!لŠ اvvL
Š
( )vvل
Š
ي

ل
Š
3vvب

-
Š
ن
Š
vvب

ن

vvم
Š
ح

&
Œ
لا ,
Š
vv;

@Š (
3
Œ
;

C Œلا %-
Š
ر
Š
+
Ž
M Œ-
Š
(,

ح
Š
-
Š
اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
ام
Š
Q !لŽ و<
Ž
'
Š
’ ):
Š
vvS‹ لا 3ل

vvY
Š
'
Ž

&
Ž
ي


Š


M ‰اFŠ .

-
Ž
!T

ل
Š
اL
Š
اه
Š
M Œ‡

4
Š
( 3
Œ
;

C Œلا ن
Œ
B

’ .
Š
و

v'
Š
اvه
Š
ت Šي

ب
Š
KŠ vAŠ I
Š

ةH ل
Š
vvص
Š
ر
Š
-
Š
م

vvل
Š
4
Š
(5

اvv#
Š
0
Š
ر
Š
3
Š
M ‰ام
Š
U
Š

Œ
ص
Š
7
Š
KŠ س
Š
ت Š„

ا4
Š

Œ
م
Š
ح

ت •4
Š
Q I
Š
و2
Ž
س

لا7
Š
?Š و0
Ž
&

لا م

ت ‰'
Ž
+
Ž
M Œ-
Š
&
Š
ي


Š
اه
Š
C •م

"Œ AŠ -
Š


L
Š
Sumber: 0ukhari
.ema: Shalat Sunnah Dluha dalam Ãer!alanan
]€•LV ·S Žh§LV ‚ty
0o. 'adist: ""7' Ò Sumber: 0ukhari Ò Eitab: ¸um'at
(ab: Shalat Sunnah Dluha dalam Ãer!alanan
= Eomentar
11?
·K µM ˆK ]K nK _b …M `Q cM Ob PQ}b XK Z}K ËY ˆ• eK jb …Q _K ‹K `KeQ ŒK …Q _K ‹K fKRQ ¡b …Q _K ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK XK Z}K ž” zo •K jb ZiK™Kzo gK
·› fMioLZSK Ob PQ}b cK XK Z}K ]Y ŠQ `K e`b{KSK Ob PQ}b cK XK Z}K ]b nK Rb SK Ob PQ}b cK XK Z}K ŽhK §› LV ·P•[K ŒbUK ZnK ˜b iQ _K •ob V
rb LbZ\K WM cK XK Z}K “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK
Telah men+eritakan kepada kami Musaddad berkata/ telah
men+eritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari aubah
dari Mu!arri" berkata; Aku bertanya kepada #bnu'$mar
radliallahu 'anhuma' "Apakah anda melaksanakan shalat
9huhaE" 9ia men,awab' "TidakF". Aku tanyakan lagi'
"Bagaimana dengan 'DmarE" 9ia men,awab'
TidakF"."Bagaimana dengan Abu BakarE" 9ia men,awab'
TidakF"."Bagaimana dengan @abi shallallahu 'alaihi
wasallamE" 9ia men,awab' "Juga tidak/ menurut dugaanku ."F
0o. 'adist: ""7( Ò Sumber: 0ukhari Ò Eitab: ¸um'at
(ab: Shalat Sunnah Dluha dalam Ãer!alanan
= Eomentar
Xb e„bpK ŽPKkQ LK ·`MUK …K `Q …M nK gQ ]o LV zK fQ _K Ob RQ nM vK XK Z}K ‚K ]o jb …b `Q u]b nQ _K ZiK™Kzo gK ‹b fKRQ ¡b ZiK™Kzo gK b žK ~ ZiK™Kzo gK
Z˜K To†MSK ÔY TMZ©K • Ub ]b kQ •K ŽhK §› LV ·P•[ K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·o fMioLV —UKˆK rb ToUK z” gK UK ZiK™Kzo gK ZjK
·K TMZnK ™K ŽPoyK uK aK •K sK•Q ZSK ‹K Šo jK ªM sQ SK K eQ pK Z˜K sKkQ `K aK \K žK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·o fMioLV ‘o WM OQ LKZ}K
žK eœb •› LVuK šK ewb ]› LV “› sMpb rb ToUK ]K kQ •K Z˜K iQ jM ´o \K UK Õ› }K ‚‡ tK yK ˆK UK “Q PKSK •Y ZRK wK ˆK
Telah men+eritakan kepada kami Adam telah men+eritakan
kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin Murrah Aku mendengar
'Abdurrahman bin Abu %aila berkata' Tidak ada dari orang
yang pernah men+eritakan kepada kita bahwa dia melihat @abi
shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat 9huha
ke+uali $mmu &ani' yang dia men+eritakan bahwa @abi
shallallahu 'alaihi wasallam pernah memasuki rumahnya pada
saat penaklukan Makkah/ kemudian Beliau shallallahu 'alaihi
wasallam mandi lalu shalat delapan raka'at" seraya
men,elaskan' "Aku belum pernah sekalipun melihat Beliau
melaksanakan shalat yang lebih ringan dari pada saat itu/
namun Beliau tetap menyempurnakan ruku' dan su,udnya ."
K‘ Y
Š
'
Ž
م

ل
Š
ن

م
Š
1اب
Š
):
Š
S‹ لا ا#
H
س

ا7
Š
D
Ž
“ر
Š
7
Š

11<
u hhhg z •x hh•• | اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
.
Ž
I
Š
“ اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
!لŠ اL
Š
( ]

\

G-
Š
ن
Ž
ب

ا (
ن

@Š e

&

F• t

لا ن

@Š ( ةŠ 7
Š
&

@Ž ن

@Š ( =Š شŠ \ ‰ا@Š (اه
Š
C •@Š +
Ž
ل
Œ
لا 3
Š
$

ر
Š

Q !T

ل
Š
اL
Š
+

ل
Œ
لا لŠ وس
Ž
ر
Š
T
Ž
'

-
Š
ر
Š
ام
Š
’ ):
Š
S‹ لا =Š :
Š
;

س
Ž
ح
Š
;
Œ
س
Š

Q اه
Š
:
Ž
;

س
Š
V
Š
Ž
3M ‘B

7
Š
Sumber: 0ukhari
.ema: ærang Éang Tidak Menger!akan Shalat Sunnah
Dluha dan Mengangga®nya Seagai Masalah Éang Luas
ZRvVu m~ˆu Žh§LV a[p “L …j
0o. 'adist: ""7, Ò Sumber: 0ukhari Ò Eitab: ¸um'at
(ab: ærang Éang Tidak Menger!akan Shalat Sunnah Dluha
dan Mengangga®nya Seagai Masalah Éang Luas
= Eomentar
Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K …Q _K ‚K uK ]Q _ b …Q _K ¶• ]M ©Q ¬› LV …Q _K ¨Y •Q NM ·`MUK …b `Q V ZiK™Kzo gK XK Z}K b žK ~ ZiK™Kzo gK
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK OQ LKZ}K
Telah men+eritakan kepada kami Adam berkata/ telah
men+eritakan kepada kami #bnu Abu '(a'bi dari A( )uhriy
dari '$r!ah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata' "Aku
belum pernah melihat :asulullah shallallahu 'alaihi wasallam
melaksanakan shalat sunnat 9huha. Adapun aku
menger,akannya ."
&

SŠ :
Š
ل

ا 34‰ ):
Š
S‹ لا ة

ل
Š
ص
Š
1اب
Š
W

ل ‰ام
Š
ن
Ž
ب

ن
Ž
ا;
Š
ت •@‰ !+
Ž
ل
Š
اL
Š
(
3

;

C Œلا ن

@Š ’
u hhh3 z •x hh•j | اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
م
Š
يF

ا&
Š
ب

B

ن
Ž
ب

م
Ž
ل ‰س

م
Ž
اM Š&
Š
;
Š
A• -
Š
(
=Ž ;
Š
#

PŽ اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
( –Š 7&

4
Š
ن
Ž
ب

ا و
Š
FŽ e

&

'

&
Š
2
Ž
ل

ا r

ا;
Œ
@Š ن

@Š ( 3ب

-
Š

e

,

ه

C Œلا ن
Š
ام
Š
N

@Ž ن

@Š ( ةŠ &
Š
'

&
Š
FŽ 3ب

-
Š
Q !لŠ اL
Š
(+
Ž
C •@Š +
Ž
ل
Œ
لا 3
Š
$

ر
Š

=

U
Š
ل
Š
U
Š
.

و

ص
Š
(5
Š
وم
Ž
-
Š
)ت Œح
Š
ن
Œ
ه
Ž
@Ž I
Š
-
Š
9
Š


ل
Š
N
Š
ب

3ل ‰يل ‰AŠ 3M ‰اص
Š
7

-
Š
Q &

* •7


Š
@Š .

و

M Š7
Š
():
Š
S‹ لا ة

ل
Š
ص
Š
7
Š
(&

ه

PŠ K‘ 0
Ž
ن

م

.

ا'
Œ
-
Š
u hhh4 z •x hh•9 | اC ŠU
Š
,
Œ
ح
Š
,

#

2
Š
ل

ا ن
Ž
ب

3

ل ‰@Š اM Š&
Š
;
Š
A• -
Š
( =Ž ;
Š
#

PŽ (
ن

@Š ن
Š
'&

يس

ن

بM Š-
Š
T
Ž
#

م

س
Š
!لŠ اL
Š
( W

ل ‰ام
Š
ن
Š
ب


Š
M Š-
Š

e
Œ
ر

اY
Š
M •V

Š
ا ام
H
a• $Š ن
Š
ا0
Š
7
Š
ر

اY
Š
M •V

Š
ا ن

م

K• Z
Ž
ر
Š
لŠ اL
Š
Q !لŠ اL
Š
(
3

;

C Œلل ‰ ’ 3

;

C Œلل ‰ 6
Š
C ŠY
Š
4
Š
؟W
Š
#
Š
م
Š
ة Š ل
Š
Y
Œ
لا 6
Ž
يb

ت Šس

-
Š
9
Š
3M ‘B

! ’
s•ام
Š
ب

&

يY

ح
Š
}Š &
Š
`
Š
+
Ž
ل
Š
ح
Š
SŠ M Š7
Š
(+

ت ‰ي

ب
Š

Š
B

D
Ž
ا@Š ,
Š
4
Š
ام
H
ا#
Š
`
Š
(I


Ž
اZ
Š
ن

ب

ن

ل
Š
4
Ž
ن
Ž
ب

ن
Ž
ل
Š
4
Ž
!لŠ اL
Š
7
Š


ي

ت Š#
Š
0

ر
Š
+

ي

ل
Š
@Š )ل
Œ
Y
Š
4
Š
11A
(+
Ž
C •@Š +
Ž
ل
Œ
لا 3
Š
$

ر
Š


M ŠV‰
Š
3

;

C Œلا ن
Š
ا0
Š
-
Š
’ (؟):
Š
S‹ لا 3ل

Y
Š
'
Ž

Q .

و

ي
Š
ل

ا W
Š
ل ‰G Š &
Š
ي


Š

Œ
ص
Š
+
Ž
ت Ž'

-
Š
ر
Š
ام
Š
!لŠ ا<
Š
4
Š
Sumber: 0ukhari
.ema: Shalat Dluha %etika 0erada di Tem®at Tinggal
]§hLV ·S Žh§LV ‚ty
0o. 'adist: ""7. Ò Sumber: 0ukhari Ò Eitab: ¸um'at
(ab: Shalat Dluha %etika 0erada di Tem®at Tinggal
= Eomentar
·`MUK …Q _K ÖK u]› SK …b `Q V eK ©b ¶› ]M pQ ]K œb LQV q” Zfo_K ZiK™Kzo gK ‹b fKRQ ¡b ZTK]K fK\Q UK “K k©M V]K `Q WM …b `Q “b PM•Q jb ZiK™Kzo gK
…o ˜b _ b žK UK cK ×Y tK |K`M ·PMkPM\K ·TMZyK u Q UK XK Z}K rb iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‚K ]K pQ ]K ©b ·`MUK …Q _K ¶• zM ˜Q ioLV ‘K ZnK |Q _b
]Y ŒQ uM ŽPK_K Y eQ TKuK ŽhK §› LV ‚M tK yK uK ]Y ˜Q ¡K a• wb …Q jM Y ZpoUK ‹M ™KtK ™K M eQ yK •K ejb UK ŽsogK
Telah men+eritakan kepada kami Muslim bin #brahim telah
mengabarkan kepada kami Syu'bah telah men+eritakan kepada
kami 'Abbas Al Jurairiy dia adalah anak dari Garrukh dari
Abu '$tsman An*+ahdiy dari Abu &urairah radliallahu
'anhu berkata' "3ekasihku 6:asulullah shallallahu 'alaihi
wasallam8 telah berwasiat kepadaku dengan tiga perkara yang
tidak akan pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia/
yaitu shaum tiga hari pada setiap bulan/ shalat 9huha dan tidur
dengan shalat witir terlebih dahulu ."
0o. 'adist: ""75 Ò Sumber: 0ukhari Ò Eitab: ¸um'at
(ab: Shalat Dluha %etika 0erada di Tem®at Tinggal
= Eomentar
JY LMZjK …K `Q ’K TKUK Ob RQ nM vK XK Z}K …K p]M kvM …M `Q ’M TKUK …Q _K ‹b fKRQ ¡b ZTK]K fK\Q UK zM RQ œK LQV …b `Q ·› PM_K ZiK™Kzo gK
cK ·T•WM “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioPLM Zn‡ «Q µK ‘K ZwK uK ˆM Z[K TQ ¯QK V …Q jM a” –b ˆK XK Z}K XK Z}K ¶o ˆM Z[K TQ ¯QK V
ªK §K TKu K rM sMkQ `K ŽLKWM mb Z_K zK SK Zj‡ ZRK ÊK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioPLM •K iK[K SK JK RK jK ‚K tK [o LV •b klM sKvQ UK
’Y TK¯MK žY uˆb Z–K …M `Q ‘M tK Sb …b `Q ‘b tK Sb XK Z}K uK …M kQ sKRK wQ ˆK rM kQ PK_K ŽPo[K SK ƒY ZnK `M ]Y k[M gK ¾K ]K ÊK rb LK
ŽPoyK rb sbpQ UKˆK ZjK XK Z„KSK ŽhK §› LV ·P •[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLV ‘K ZwK UK rb iQ _K •ob V ·K µM ˆK
M eQ kKLQV JK LMNK ]K kQ •K
Telah men+eritakan kepada kami 'Ali bin Al Ja'di telah
mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Anas bin Sirin
berkata/ aku mendengar Anas bin Malik Al Anshariy
radliallahu 'anhu berkata; "Ada seorang laki#laki yang
berbadan besar dari 3aum Anshar berkata kepada @abi
11I
shallallahu 'alaihi wasallam; "Aku tidak dapat shalat bersama
anda". 3emudian ia menyiapkan makanan untuk @abi
shallallahu 'alaihi wasallam/ lalu dia mengundang Beliau
shallallahu 'alaihi wasallam ke rumahnya/ kemudian Beliau
memer+ikkan air pada sisi tikar lalu Beliau shallallahu 'alaihi
wasallam shalat dua raka'at diatasnya". Berkata <ulan bin <ulan
bin Al Jarud kepada Anas bin Malik radliallahu 'anhu; "Apakah
@abi shallallahu 'alaihi wasallam tadi melaksanakan shalat
9huha'E Anas bin Malik radliallahu 'anhu men,awab' "Aku
belum pernah melihat Beliau menger,akannya ke+uali pada hari
itu ."
@;
<

¢
=? – < —“
<
/ 1112 « '- 11¬¬ - ^j
<
n <X
E
s
<
o
M
]
<
® ^j
<
n <X
E
s
<
6v< ^x
<
¯ 9U
S
q
<
r
M
U
>
?

p

>
y
S
r
S
B < ¯ Q
:
Y
S
| > •
¢
=? r
>
B < ¯ – < H
<
Y
>
B M r
>
B < ¯ f< •< • S^B < 6’
>
=
<
^x
<
¯^i
<
j
>
B < T
M
A
E
=? 9
<

S
c
<

¨ T
S
A
E
=? v< FK
M
c
<

M
O
>
q
<
c
<
^k
<
K ¨ ^i
<
;
M
J
:
K
<
d
<
M
9`
:
z
S
H
<
@;
<

¢
=? f< ;
<
J
>
K
M
I
<
J
E
K
<

vHd? °Y•=? Qc^J=? Igh _^gD / 1++¬ - v< F±±K
M
c
<
’±±Oq
<
c
<
^±±k/ 6T=F±±x
TA=? K ±±± f;
<
J±±e
¢
=? T
S
= SF±±›<U
S
]
<
?Y±±N
M
=? •
E
q
<
o
<
X
E
±±›<G
<
- @;
<
±±•
¢
=? f;
<
J±±K
M
I
<
J
E
K
<

I
<
[J
S
±±eg
E
=? •
E
d
<
Ž
<
= SR < ±±U
S
f±±A
<
h
S
^j
²
=? ’±±˜
E
\M H ¯I
S
[J
S
eg
E
=? rk
S
^iA“q
<
H ¯fA
<
h
S
^j
²
=?
I
S
[J
S
±±eg
E
=^D ^i`
E
d
<
f;
<
JK
M
f
S
A
<
h
S
^j
²
=? –
S
—˜
<
= S C< [›
S
h
<
fA
<
h
S
^` f
S

<
OY
S
V<=? 9h
S
QR
S
=
E
?
o
<
X
E
±±›<G
<
H ¯f
S
;
<
J±±e
¢
=? rk
S
^j| M ?RD
<
¯-^i;J
:
K
<
d
M
9`
:
z
S
H/ 6T=Fx.f
S

<
OY
S
V<=? 9h
S
rk
S
- ^iJ
²
;S g
<
Kd
<
9`
:
z
S
H - ³VA
<
U
S
- C
S
[A
E
=? o
S
^[x
S
@A
<
B < ´
S
OY
S
;g
E
=? _
S
^U- 9h
S
^±±Ni
M
jk
S
Cµ ±±‚
M
= SH _^i±±ƒ
S
r±±U? r±±B < Ž±±= S^k f±±O
<
?Hc
S
rk
S
F| M H ¯_
S
^J;g SKP?
r±±B < €<^±±~H.T
M
k
M

S
Ag
<
±±eO
<
P 9` S^±±£ ²=?H C±±uV
S
=? 9±±•
S
g
<
›O
<
vH
E
d
<
? r
E
±±‚
S
=
<
¯T~H
a
S
±±OY
S
¤
<
r±k
S
W
M
X
<
±ju Sh
<
¶ mA Sek
M
^|]
<
c
<
Hq
<
fV<A Sg
<
·k
M
€^[ƒq
<
Ž
<
= Sy < 9h
S
f•< • S^B
9
²
J
S
j
E
=? •
<
^Dq
<
6f•< • S^u= S ’Ax
M
- a[›
S
ƒ< rU TA=? XJB < K ¸@;
<
±±•
¢
=? 9A
:
˜
<
O
M

- ^ijB < – < y <^uk
M
a
S
OY
S
¤
<
rk
S
W
M
X
<
jBS H ¯-T
S
J
S
[ Sk
<
rk
S
€<9{
S
O
<
•q
<
P
E
z
S
¯P 6’=
<
^x
TA=? vM FK
M
c
<

<
^D K 9±±V
S
h
<
- T±±A=? €<^ƒ ^k X
M
O•
S
O
<
H ^u
Z
U
<
cq
<
@;
<

¢
=? 9A
:
˜
<
O
M

Y
S
±±[ <U
S
9±±Vj
E
=? X±±[[
S
›G
<
9` S^±±£ ²=? 9±±h
S
H ¯^±±›ZA
<
‘k
M
Ž
<
= SR < ±±= S ^±±ig SO
<
¹c
M
9
M
V`
<
vH
E
d
<
?
Ÿ< ±±A
<
g
<
\? X±±x
<
H.^±±›ZA
<
‘k
M
L^±±Jnº
S
? ¥
S
= S^±±£ ²=? 9±±h
S
H ¯T
S
±±J
S
[ Sk
<
r±±k
S
€S±±9{
S
N
<
=?
a
<
V<G
E
? ^k I
S
[~
S
YG
<
@=
<
z
S
fB < ^N~
<
H Y
²
J
<
=? XJB < rU? ”
<
| < R < h
<

<
= Sy < 9h
S
€^NA
<
u
M
=?
^±±ig SO
<
¹c
M
o
<
X
<
±±B < •
E
z
S
6?F=
M
^±±xH.mA S±±ek
M
T
S
±±U
S
]
<
Y
<
±±V<`? ^k •
<
H]
M
T
S
[A
<
B < •
S
^·[•E =?
f
S
U
<
^;±±˜
E
=? r±±k
S
T
M
±±jB < Q
<
H
S
c
M
rk
<
o
M
X
E
›<[
M
h
<
¯¡
S
Fx
M
F
M
=? oX
<
B < o
M

S
Ag
<
eO
<
P Ž
<
= SR < = S

E
q
<
QX
S
±±jBS 69
²
±±›
S
i
<
[J
<
=? v< ^±±x.^±±Ni
M
j
<
[U
<

S
N{
<
=? @=
<
z
S

<
HY
M
\< ® ”
<
| < y <H.L
M
^Jnº
S
?
9±±`
:
z
S
H - ^±±i=
M
Fx
<
H.^±±i[A
<
B < o
<
H?] Qq
<
-^i;
<
J
E
±±K
<
T±±gOq
<
c
<
^±±k - ^i= SF›<U
S
]
<
?YN
M
=?
- ^»
Z
[±±ƒ< ¼^±±j
²
=? ½< X
<
±±sq
<
^±±kH - ^i=Fx
<
?RD
<
H.^i[A
<
B < o
M
H
S
?]q
M
Qq
<
-^i;J
:
K
<
d
M
r±k
S
o
<
X
E
±±›<G
<
QR
S
=
E
? Qq
<
¯¥
S
OX
S
;
<
=? f
S
[
E

S
U
<
9h
S
H 6v< ^x.^i[A
<
B < f< k
<
H?XN
M
=? 9j SuG
<
118
C±±N
<
u
<
=? ¡ M X
<
±±[
<
=
<

<
^±±D •z
S
H - ’=
<
^x ¥M [s
<
Ž
<
= Sy < @=
<
z
S
–c
<
^ƒz
S
¯Ž= S^k f
S
O
<
?Hc
S
- m±±i
S
[A
<
B < b
<
Y
<
±±V[
M
h
<
¼
M
^±±j
²
=? T
S
±±U
S
C< N
<
uO
<
•q
<
f[
<
•\< T
M
A
<
N
<
uO
<
•q
<

¢
;S O
M
F| M H
9A
:
±±˜
<
O
M

<
^±±D ^k - ^i= SFx
<
r
<
[U
<

<
N
S
~
M
T
M
`
E
q
<
Q
²
Y
S
J
<

E
=? ”
²
;S N
M
=? @‚
<
s
<
H.@i
<
g
<
`?
€<^±±ƒ ^±±k X
M
O•
S
O
<
H ^u
Z
U
<
cq
<
9A
:
˜
<
O
M

<
^D - ^i=Fx
<
H - T
S
J
S
[ Sk
<
rk
S
€<9{
S
O
<
•q
<
P
E
z
S
9` S^±±£ ²=?H ¯X
S
{
S
±±eN
<
=? 9±±h
S
^±±|^O
²
z
S
T
S
G S—“
<
@A
<
B < vFN
M
;k
<
vH
E
d
<
? •
E
w
<
U
S
- TA=?
¯_
S
^±±J=? ¥OX
S
±±s
<
9±±j SuO
<
¯¥= S^£ ²=? ^i£OX
S
s
<
T
S
[A
<
B < Y
M

:
u
<
O
M
H 6v< ^x.’
S
[J
<
=? @A
<
B <
rk
S
cFD
M
RN
<
=? •N{
<
=? R < \S q
M
H ¯f“
<

M
·k
<
fV<“
S
9
E
V
S
jN
<
=? •
E
w
<
U
S
T
M
jB < _
M
^{O
M
H
^±±k ^±±|^juk
<
- ^|—
E
±±“
<
^k/ 6T=Fx 6WY[š
<
H b^[BS v< ^xH.•
<
^J
²
sS rU? o
S
—D
<
LY
<
±±J
<
\q
<
^±±i`
E
q
<
- ^i[A
:
˜
<
O
M

<
^D - ^i= SFx
<
r
<
[U
<
H T
M
j
<
[U
<
•N{
<
=?H ¯^i[A
:
˜
<
O
M
TgOq
<
c
<

S
N{
<
=? 9h
S
C< [x
S
H.^|Y
S

<
rB < L
S
^Jnº
S
? 9h
S
H ^iG SX
<
| < ^•k
M
rB < c
S
^‚`º
S
? 9h
S
r±k
S
R
p
» Sj
<
[sS – < ]
<
F±i
M
uN
<
=? @;
<
±±•
¢
=? – < —±“
<
’±±V<`
<

<
F±±‚
M
G
<
•q
<
CM N
S
g
<
;O
<
6^•
Z
Oq
<
T
M
±±`
E
q
<
H ¯¾
p
F±±˜
M
·k
<

p
xH 9h
S
¾
p

M
·k
<
]
p
X
<
u
<
U
S
f
p

<

M
·k
<
f
p
»
<
[| < K ^±±N`
E
z
S

^±±ND
<
W
S
Y
S
±±[ <U
S
PH ¾
p
F±±˜
M
·k
<
]
p
X
<
±±u
<
U
S
P Y
p
V<±±K
<
r±±k
S
o
<
X
S
x
<
?yz
S
^i[A
:
˜
<
O
M

<
^D
v¢ X
M
±±O
<
f±±•< • S^B ¥OX
S
±±s
<
6T±±[J
S
jG
<
.TA=? €<^ƒ ^k X
M
O•
S
O
<
H ^u
Z
U
<
cq
<
9A
:
˜
<
O
M
- ’=
<
^x
9
:
±±J
S
j
E
=? rB < Q
<
H
S
c
M
^k Ÿ
S
u™
<
@A
<
B < K f±±J
<
~
S
?H ’`
<
^±±D @;
<
±±•
¢
=? – < —±±“
<

E
q
<

’±±J
M
£O
<
m±±=
<
H ¯T
S
±±˜
S
• S^˜\< r±±k
S
€S^±NA
<
u
M
=? rk
S
f¿ B < ^N~
<
Ž
<
= SR < = S ^|X
E
B < H ¯T
S
[A
<
B <
T
M
±±`
E
z
S
QH
S
^±±;=? 9±±h
S
Q
²
]
S
cH^±±N=? vFx
<
H.I
p
[;S “
<
Y
p
J
<
\< 9h
S
Ž
<
= Sy < K ”
<
±±©
<
?H
r±±k
S
mA S±±ek
M
W
M
?Hc
<
^±±k T
S
±±[A
<
B < Y
M

:
u
<
O
M
L
<
^k •q
<
@=
<
z
S
I
S
gV<=? o
S
FO
<
X
<
uU
<
^i[A
<
B <
o
²
q
M
9±±V`
<

E
z
S
vM ^±±›O
M
PH.X
M
±±uU
<
PH CM ±±Jx
<
^iA
:
±±˜
<
O
M
m±±=
<
T
M
`
E
q
<
¦
p
` S^| o
²
q
M
¥OX
S
s
<
¯C±±[= S]
<
@±±=
<
z
S
T
M
±±g
<
J
<
nq
<
rk
<
À
M
^g;O
<
6vM F›M`
<
^`
²
d
<
oX
<
u
<
=? T
M
jk
S
o
M

<
AO
<
Ž
<
= SR < = S ¦` S^|

Z
N
<
B < C< ±±N
S
B < ?yz
S

<
^±±D T
M
`
E
q
<
LY
<
D
<
y < f•< • S^B •
E
d
<
¯f{
E
s
M
r‚
M
O
<
m=
<
X
<
~
S
H
M
F=
<
H
.T
S
[A
<
B < _
S
F~
M
F
M
=? ?R| < @A
<
B < fJ
<
©
<
?FN
M
=? o
M

S
Ag
<
eG
<
—h
<
¯T
M
g
<
J
<
nq
<
/ 2+¬8 « '- ‰ÁÂÁ - ^j
<
n <X
E
s
<
X
S
[= SF
<
=
>
? FU
M
q
<
^j
<
n <X
E
s
<
¯ fM J
<
u
>
ƒM r
>
B < ¯ r
S
U
>
_
S
c
S
^;
<
k
M

c
S
^n <]
S
r
>
B < ¯ Y
p
U
S
^~
<
9
¢
J
S
j
E
=? v< ^›<h
<
¯Y
p
V<K
<
r
>
k
S

M
k
>
X
S
x
<
6v< ^x
<
¯ K ¨ 6 C: “
<

¨ f
S
j
<
OX
S
N
<
=
>
^U
S
f¿ [
<
sS ^`
<

¿

S
F
>
k
<
c
¿
?Y
<

S
r
S
[
>
g
<
u
<
D
>
c
<
/ 8¬Á « '- 88 - žM ^;
<
K
>
z
S
^`
<
Y
<
J
<
\> q
<
6 C
p
[
>
N
<
ƒM r
M
U
>
Y
M

>
j
E
=? ^jn ¯ F
<
| M H ]
¿
^N
E
s
<

f< N
<
A
<
K
<
r
M
U
>
? ^`q ¯ X
¿
J
<
u
>
k
<
9` SY
<
J
<
\> q
<
¯ •
¿
—h
M
r
>
B < ¯a
<
•> k
<
]
S
X
S
{
S
e
>
k
<
9h
S
C¿ ~
M
c
<

Ž
p
= S^k
<
r
S
U
>
Ã
S
F
>
B < ¨ T
M
j
>
B < T
M
A
E
=? 9
<

S
c
<
c
µ
y < ^U
<
q
<

E
z
S
6v< ^x
<
¯T
M
j
>
B < T
M
A
E
=? 9
<

S
c
<

T
S
A
E
=? v
S
FK
M
c
<
@=
<
z
S
Ä
<
A
<
~
<
K T
S
A
E
=? vM FK
M
c
<
Ä
<
A
<
~
<
H
>
q
<
K ^U
<
q
<
^O
<
6v< ^›<h
<
¯T
S
[
>
=
<
z
S

T
S
A
E
=? vM FK
M
c
<
v< ^x
<
¯P 6v< ^x
<
¯¸@;
<

¢
=? ’
<
[
>
A
E

<
q
<
¯c
µ
y < K 6 C: ˜
<
h
<
m
>
x
M

¨ @;
<

¢
=? v< ^x
<
H
<
¯¥< OX
S
;
<
=
>
? Y
<
D
<
R < h
<
€<^~
<
m
E
n M @A
E
˜
<
h
<
6v< ^x
<
¯ ½M c
S
^;
<
=
>
? ^jn 6
X
p
N
E
;
<
k
M
r
M
U
>
Ä
M
`
M
FO
M
^jn ¯ ]
¿
^N
E
s
<
r
>
B < ¯ Q
:
X
S
J
>
u
<
=
>
? v
p
—|
S
r
S
U
>
X
S
J
<
u
>
k
<
9j Sn <X
E
s
<
¯
C¿ ~
M
c
<
r
>
B < ¯a
<
•> k
<
]
S
X
S
{
S
e
>
k
<
9h
S
Ž
p
= S^k
<
r
S
U
>
Ã
S
F
>
B < v< ^x
<
H
<
¯W
S
F
S
;
>
j
<
U
S
FU
M
q
<

@A
<
u
>
O
<
^j
<
n <X
E
s
<
6 fM O
E
X
S
| < ^jn ¯ ]
¿
^N
E
s
<
T
S
U
S
¯
* - ]œg …`c ¶ˆZfLV ªsS : / 1A2 &
& ]M €K •o LVK ·SM ŽhK §› LVK ‚tK yK ‰Z`K * : rLeQ }K
1:=
Ï ]b nK Rb SK : OPQ}b . cK : XK Z}K Ï ŽhK §› LVK ·P•[K ŒbUK ]nK _b …`Q cM OPQ}b ¢ ˈ• eK jb ¦b pzM gK rM kSM ]K wM Nb
cK : XK Z}K Ï “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·› fMioLZSK : OPQ}b . cK : XK Z}K Ï ]ŠQ `K e`b{KSK : OPQ}b . cK : XK Z}K
VŸK ©K Xb e\b žb aK ŠK ¡Q UK zQ }K uK . ‹K Šo jK ªM sQ SK K eQ pK ŽhK §› LVK ‚M tK yK ·SM ÔTMZ©K Ñ Ub ¦pzM gK uK ¢ rLZ\K WM
¢ ·SM ªb Pb[Q pK ZnK ToWMuK ‰M ZfKLQVK VŸK ©K …Q jM eK ©b ’K kQ LK : XZlo `K …`Q VM XK Z}K uK ³ ‹M nK –K ]Q soLVK mM ŸM ©K ·SM ¦M pzM hK LQVK
·LM ]b ˜K -Q pK ¶ŸM LoVK : ]kiMnb LQVK …`Q VM XK Z}K uK . ¹vM ZioLVK ÕM PK•K …Q jM rb i›½b UKuK ¢ ŽhK §› LVK a• [K pb “Q LK …Q jK ‰M Z`K
¦M pzM hK wK ZŒ‡ZfK™Q WMuK VŸK ©K ]nK _b …`Q VM ¦M pzM hK wK Zk‡€Q TK ¦b pžM ZgK ¯QK VK mb zK iQ _M OQ µK ˆK ZRK ŒK Zno LK ¶o ˆM Z«K fbLQVK ‘o UK
¦pzM gK uK ]M €K •o LVK ŽPK_K ·€Q ioLVK ¦pzM gK XK ¬K TK ŽhK §› LVK ·P•[K pb rb ToUK rb LK ‹M koyM eK LQVK ·SM ‚]K pQ ]K ©b ·`MUK
·SM ŽhK §› LVK ‚b tK yK ¢ ‚]K pQ ]K ©b ·`MUK ¦M pzM hK LM “K –K ]Q ŒK rb ToUK JK LMNK zb p•ÜK pbuK ³ ]M §K hK LQVK ŽPK_K •M ZfK™Q ¸QM VK
¢ ]M €K •o LVK ·SM Ob nQ nK ŒQ ¯KK Zh‡ f••K jb OiQ wb eQ LK ¢ Xb e„bpK ‘K ZwK rb ToUK ]nK _b …`Q VM …Q _K K zo „K ŒKuK ¢ ]M §K hK LQVK
³ Z˜K PMRQ €M LM ‹LKe˜b •› LVK ¨K •K hK `M ]M €K •o LVK ·SM ·P•[K Œb Z˜K ToUK ŽLKWM ‚”ˆK Z¡K WM rM k€M SK ÔTMZ©K Ñ Ub ¦pzM gK Zjo UKuK
…`Q VM zK iKsKvQ VM …Q ŠM LK ³ ]M §K hK LQZ`M ªp]M [Q soLVK ‚]K pQ ]K ©b ·`MUK ¦pzM gK ·SM ’K kQ LK : zk¡M ˆK …`Q VM XK Z}K uK
]K SM Z•K nb LQVK ‘o ¯MK ]M §K hK LQVK ·SM JK LMNK ‘eQ wK rb iQ jM “b ˜K €Q pb rb To†MSK ¢ ]ŒQ uM ŽPK_K “Q TKuK ¢ rM kSM rM LMeQ }K ŽLKWM ]kiMnb LQVK
VŸK wK u K ³ ]M ŒQ uM ŽPK_K co WM K ZiKpK cK ‘Q UK ƒY Z[K p¸MM ]b „M sK€Q pK tK SK aM kQ PoLVK ]˜K vK uK ®Z€K ksMvQ cM VK rLZgK ¨LMZ•K
‚tK yK ‰Z`K žK V]K nb LQVK ‘o UK ·LM ]b ˜K -Q pK ¶ŸM LoVKuK : zk¡M ˆK …`Q VM XK Z}K . ZpoUK ‹M ™KtK ™K M ZkKyM ·SM ¨k•M ]Q soLVK
³ V]‡ €K vK uK V]‡ §K gK JK LMNK ·b €Q TK mb ]b ©M Z½K ]nK _b …`Q VM ¦pzM gK uK ³ ZŒ‡ZfK™Q WMuK Zk‡€Q TK ]M €K •o LVK ·SM ŽhK §› LVK
¢ ]M €K • o LVK ·SM šQ eo lK sKpK “Q LK …Q jK ‰Z`K ¢ ·SM K zo „K ŒK ZnK LM ]M €K •o LVK ·SM JK LMNK ·b €Q TK rM kQ PK_K ab nK hQ pb ZjK a› }K UKuK
. ¢ …M kQ sKR K wQ ˆK ŽPK_K zb p¬M pK cK ‘K ZŠK SK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·o fMioLVK Ob fQ hM yK ¢ XK Z}K ]nK _b …`Q VM …Q _K
aÑ }K UKuK - ]Y €K vK cK uK ]Y §K hK `M zY kkM„Q ŒK ]M kQ •K …Q jM Z„‡ PKlQ jb Z˜K ŒKtK yK Ž€K TK Zno LK : XK Z„K pb ‘Q UK ab nM sKhQ pKuK XK Z}K
ŽPK_K aK nM hb SK - ]M €K •o LVK ‘K užb ]M §K hK LQVK ŽPK_K rb PbnQ gK zb Rb fQ pKuK ]b €K •o LVK rM kQ PK_K ÝM €Q PoLVK ab nQ gK Èb „ohK sKpK ZjK
·SM ab €oiKsKpK cK ‘K ZwK rb ToUK ]nK _b …`Q VM ‚žK Z_K …Q jM ¾K ]M _b ZnK LM ³ ´M k€M «Q soPLM ¨b vM ZiKnb LQVK rb To¯MK ]M €K •o LVK
‹Y iKkTM{Q nK Êb Xb ZgK ]M €K •o LVK ·SM OQ TKZwK VNK WM Z˜K ToUK …K k•fKkbLM ÔTMZ©K Ñ Ub ¦pzM gK žK ˆK uQ UKuK : XK Z}K . Vˆ‡ Z˜K TK ]M €K •o LVK
Z§‡ pQ UK ·LM ]b ˜K -Q pKuK : OPQ}b . tK SK co WMuK ŽhK §› LVK OQ _K ]M ¡b zM PKfKLQZ`M XM ePbhb LQZwK ]M §K hK LQVK ‹K LKZgK rb fM^Q Œb
zfQ _K …`Q dZho §o LVK Èp]M ÊK …Q jM znK gQ UK mb VuK ˆK ZjK ŽLKWM ‚M ˆK ewb ŸQ nK LQVK ‹M nK –K ]Q soLZ`M ˆK Z¡K UK ¶o ˆM Z«K fbLQVK ‘o UK
·SM ŽPoyK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK •oM VK XK evb ˆK OpQ UKˆK ¢ : XK Z}K JLMZjK …`Q ’TKUK …Q _K ·Ñ ¡M ]K „bLQVK •o VK
á cK uQ UK Z©K to yK rM TMeQ wK ·SM ]nK _b …M `Q VM žK ž› ]K ŒK ‘o UK žK VˆK {KSK ¢ •ZRK wK ˆK ‘ZnK ™K ŽhK §› LVK ‹hK fQ vb ]M €K •o LVK
’Y TKUK ¦pzM gK uK ³ JK LMNK ·SM ÔTMZ©K Ñ Ub ¦pzM gK zb p•ÜK pb aQ `K ³ ’TKUK rM `M K ¬K –K ZjK žo ˆK ·§M sK„Q pK cK
* - ]œg …`c ¶ˆZfLV ªs€hLQVuK ‹nK pQ ¬K \b …`Q VM rb hK ho yK ˆb ewb ŸQ nK LQVK : / 1A1 &
11=: & ‹K `KeQ ŒK …Q _K * : rLeQ }K -
³ ¶Ñ ]M [Q fKLQVK ¶Ñ ]M fKiQ RK LQVK ‘K Z•K kQ wK …`Q VM eK ©b . ‹gK esb€Q jK ‚zK go eK jb “o ™b ‹iKwM ZvK uVuK uK ‹gK esb€Q jK ‚Y Zio|Knb `M
. ]\K ~ ¦pzM gK uK ¦M pzM hK LQVK VŸK ©K —eK vM ¶• ˆM Z«K fbLQVK zK iQ _M rb LK ZjK ]kxM yK ·Ñ RM `MZŒK
& ËY ˆ• eK jb …Q _K * : rLeQ }K
Ob RQ nM vK ·• PMk_M ZnK vQ ¸QM VK zK iQ _M ‹fKRQ ¡b …Q _K ˆzK iQ •b ‹pKVuK ˆM ·SM uK ³ ‹M PKk„M |oLVK ƒM V]o LVK ]M •Q wK uK uM VeK LQVK ªM sQ €K `M
·SM ËY ˆ• eK nb LM ’K kQ LKuK ³ žM ZiKvQ ¸QM VK ·SM rb TKužb …Q jK VŸK wK uK ³ ‹„K ™M ¶Ñ ]M [Q `K eK ©b uK ·Ñ PMœQ RM LQVK Z}‡ ˆ• eK jb
. ¦M pzM hK LQVK VŸK ©K —eK vM ]nK _b …`Q VM …Q _K ¶• ˆM Z«K fbLQVK
& rLZ\K WM cK * : rLeQ }K
·SM ]nK _ b …`Q VM ´M }›eK ŒK ¨K fKvK ‘o {KwK uK . r b i›½b UK cK ¶Q UK ‹nK œK RQ jb ƒb Z«K LQVuK Z§‡ pQ UK ªb sK€Q ŒbuK ‚M ¬K nQ ˜K LQVK ]M •Q ŠK `M
¬Q œK LQVK rb iQ _K ƒK Z–K zQ }K uK ³ mb ]K wK NK …Q no _K JK LMŸK `M ÈQ |MpK “Q LKuK Z©K to yK rb ToUK mM ]M kQ •K …Q _K rb xK PK`K rb ToUK JK LMNK
1:1
rb ToUK ]nK _b …`Q VM …Q _K zY ©M ZœK jb …Q _K ªY khM yK žY ZiKvQ †M`M ˆe[b iQ jK …`Q zkRM vK —uK ]K SK ‹‡ ™KzK hQ jb Z˜K TMeQ ŠK `M
rY –Q uK …Q jM ‚M ]K nQ Rb LQVK ‰M VeK `Q UK XM uo UK ·SM ·ŒM{Q kKvK uK ³ Ve™bzK gQ UK ZjK …M •M gQ UK …Q nM LK Z˜K ToWMuK ‹” ™KzK hQ jb Z˜K ToWM : XK Z}K
]nK _b …`Q •o VK zfQ _K VNK †MSK zK œM •Q nK LQV K ]kQ `K¬› LVK …`Q ‚uK ]Q _b uK ZTKUK OPQ\K žK ¢ XK Z}K zY ©M ZœK jb …Q _K ]K \K ~
: X K Z„K SK “Q ˜M ŒMtK yK …Q _K mb ZiKLQ{K•K SK ³ ŽhK §› LVK ‘K eP›[K pb qZTK VNK WMuK ‹^K •MZ_K ‚M ]K œQ gb ŽLKWM ’” LMZ–K
¼M ]K _Q ¯QK VK …Q _K ¼M ]K _Q ¯QK VK …`Q “M ŠK hK LQVK …Q _K ªY khM yK žY ZiKvQ †M`M ‹fKkQ ¡K ·`MUK …`Q VM —uK ˆK uK . ¢ ‹_K zQ `M
zfQ _K —uK ˆK uK . ‹_K zQ fMLQVK OQ nK RQ TMuK ‹” _K zQ `M : XK Z„K SK ŽhK §› LVK ‚M tK yK …Q _K ]nK _b …`Q VM Ob LQ{KvK : XK Z}K
ZjK uK ³ Z˜K hb f••K pb z” gK UK ZjK uK ‘ZnK |Q _b aK sM}b zQ „K LK : XK Z}K rM k`MUK …Q _K “Y LMZvK …Q _K ªY khM yK žY ZiKvQ †M`M ËV®o ]o LVK
·• fMR Q ^o LVK …Q _K ªY khM yK žY ZiKvQ †M`M ‹fKkQ ¡K ·`MUK …`Q VM —uK ˆK uK . Z˜K iQ jM ·o LKWM ¨o gK UK Z¥‡kQ ¡K qZioLVK ×K zK gQ UK
·P•yK {bSK ¶Q UK . OM kQ fKLQZ`M ¾K eÊb UK ‘Q UK co WM å Ob nQ PKvQ UK Ÿb iQ jb ŽhK §› LVK OkQ PoyK ZjK : XK Z}K ]nK _b …`Q VM …Q _K
‘K ZwK rb ToUK ab nM sKhQ pKuK . ¾M VeK lo LVK ‹M koTM ŽPK_K aQ `K ³ ŽhK §› LVK ‚tK yK ‹koTM ŽPK_K cK OM }Q eK LQVK JK LMNK ·SM
zK RQ `K ·ŒM{Q kKvK ZnK wK ÀÅ Z\K OY }Q uK ·SM JK LMNK ab RK €Q pK ‘K ZwK rb ToUK ]nK _b …`Q VM …Q _K ƒK Z–K zQ }K uK . ZR‡ jK ZnK ˜M peM iQ pK
³ ‹Š o jK b zK „Q pK eQ pK co WM ŽhK §› LVK ·P•[K pb cK ‘K ZwK ]nK _b …`Q VM ‘o UK •SM ZTK Èp]M ÊK …Q jM ‰Y VeK `Q UK ‹M RK fQ vK
. ƒZfK}b zœM •Q jK ·ŒM{Q pK eQ pKuK . …M kQ sKRK wQ ˆK ·P•[K pb “o ™b OM kQ fKLQZ`M ¾b elb kKSK Žh‡ µb Z˜K jb zK „Q pK ‘K ZwK rb To†MSK
rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·› fMioLVK ‘K ZwK ¢ ]nK _b …`Q VM …Q _K •Y SM ZTK …Q _K ]K \K ~ rY –Q uK …Q jM ‹nK pQ ¬K \b …`Q VM —uK ˆK uK
ˆe[b iQ j K …`Q zkRM vK XK Z„KSK ƒZfK}b zœM •Q j K Zjo {KSK ¢ ‹fKkQ •K …Q jM K zK „Q pK ‘Q UK co WM ŽhK §› LVK ·P•[K pb cK “K PovK uK
‘Q UK co WM ŽhK §› LVK ·P•[K pb cK ‘K ZwK ]nK _b …`Q VM ‘o UK ˆZiKpžM …`Q •o VK zfQ _K …Q _K ‹K iKkQ kK_b …`Q VM ZiK™Kzo gK :
cK ŽhK §› LVK OM }Q uK ·SM zœM •Q nK LQVK ‹kohM ŒK ‚tK yK rM `M zK p]M pb ‘Q UK Z§‡ pQ UK ab nM sKhQ pK VŸK ©K uK . ƒZfK}b ·K ŒM{Q pK
‹M PKnQ œb LQVK ·SM uK . ¾M VeK lo LVK ·SM mb ZiKPQ}b ZnK wK ZR‡ jK ZnK ˜M peM iQ pK ‘K eŠb pK ‘Q UK ab nM sKhQ pKuK . ŽhK §› LVK ‚K tK yK
Xenb hQ jK rb kK€Q TK ‘o ¯MK ³ ŽhK §› LVK ‚tK yK ‹ko_M u]b ^Q jK •b SK zQ pK ZjK mM ŸM ©K ]nK _b …`Q VM ¦M pžM ZgK UK ·SM ’K kQ LK
‹yK e[ b «Q jK ‹€K yM mb Z€K TK ¶ŸM LoVK uQ UK ³ ]M jQ ¯QK VK ’M €Q TK ·SM šM e}beb LQVK M zK _K ŽPK_K cK rM sMpKÛQ ˆb M zK _K ŽPK_K
…`Q VM ]K ŠK TQ UK ZnK ToWM : m]kQ •K uK èZkK_M XK Z}K . ‹^K •MZ_K ¦M pzM gK ŽPK_K M tK ŠK LQVK ·SM mb eb hQ TK ·ŒM{Q kKvK ZnK wK
. ‹M io•› PLM ‹” €K LMZ«K jb Z˜K ToUK cK ³ ‹_K ZnK –K Z˜K ŒtK yK uK zM –M Z•K nK LQVK ·SM Z©K ˆZ˜K ½Q WMuK Z˜K sjK ®K tK jb ]nK _b
“Q ˜M kQ PK_K ]K ŠK TQ {KSK Z˜K TKeP›[K pb Zj‡ eQ }K —UKˆK rb ToUK žeRb •Q jK …`Q VM …Q _K ‹fKkQ ¡K ·`MUK …`Q VM mb VuK ˆK ZjK mb zb p•ÜK pbuK
. “b wM V.K “Q Šb ŒMekb`b ·€M SK zo `b cK uK ‘K ZwK ‘Q WM : XK Z}K uK
* - ]œg …`c ¶ˆZfLV ªsS : / 1A: &
11=? & zgK UK ZiK™Kzo gK ZjK * : rLeQ }K -
“Q ©b uK qZioLVK Ob wQ ˆK žQ UK ¢ ŽPKkQ LK ·`MUK …`Q VM …Q _K ]K \K ~ rY –Q uK …Q jM ‹fKkQ ¡K ·`MUK …`Q VM ‹M pKVuK ˆM ·SM
ÔTMZ©K Ñ Ub co WM ³ ŽhK §› LVK ŽPoyK “K PovK u K rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·o fMioLVK ‘o UK zgK UK ·TM]Q fM«Q pb “Q PKSK ‘K u]b SM VeK sKjb
zK –M UK ‘Q UK ŽPK_K Ob yQ ]K gK uK Ob LQ{KvK ¢ XK Z}K ·• nM ¡M Z˜K LQVK ׈M ZhK LQVK …`Q •o VK zfQ _K ÈM p]M ÊK …Q jM “Y PM•Q nb LMuK ¢
zQ –M UK “Q PKSK ŽhK §› LVK ‹hK fQ vb ªK fovK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·o fMioLVK ‘o UK ·TM]b fM«Q pb qM ZioLVK …Q jM Vz‡ gK UK
eK ©b VŸK ©K ׈M ZhK LQVK …`Q •o VK zfQ _K uK . ¦pzM hK LQVK ]K wK ŸK SK ¢ ·iMsQ ™Kzo gK ¨LMZÊK ·`MUK OiQ `M ÔTMZ©K Ñ Ub ]kQ •K
·• fMioLVK zM ˜Q _K ŽPK_K zK LMub rM TMeQ ŠK LM ‹M `KZhK [ o LVK ·SM ˆewb ŸQ jK ¨PMlo nb LQVK zfQ _K …`Q ׈M ZhK LQVK …`Q aSK eQ TK …`Q VM
…Q _K ׈M ZhK LQVK …`Q •o VK zfQ _K XM VÜK vb OK }Q uK rM sMpKVuK ˆM ·SM rQ –K ZjK …`Q VM …K ko`KuK . “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK
& . ¢ ‘K u]b SM VeK sKjb qb ZioLVuK ‘ZnK |Q _b …M jK ®K ·SM Ob LQ{KvK ¢ r-€Q LKuK JK LMNK
& ]b kQ •K * : rLeQ }K
. zgK UK rM LMeQ }K …Q jM X” zK `K rb To¯MK •M SQ ]o LZ`M
1:2
& ÔTMZ©K Ñ Ub * : rLeQ }K
]\K ~ ¦pzM gK uK VŸK ©K —eK vM ¶• ˆM Z«K fbLQVK ·SM Z˜K LK ’K kQ LKuK ³ rs„K k„M ¡K ·Ñ PM_K Ob \Q Ub ¨LMZÊK ·`MUK OiQ `M ·K ©M
. ‚M ˆK Z˜K lo LVK ·SM K zo „K ŒK
& ŽPoyK uK aK •K sK•Q ZSK ‹K Šo jK ªM sQ SK K eQ pK Z˜K skQ `K aK \K žK * : rLeQ }K
…Q _K ‚K ]o jb ·`MUK ÈM p]M ÊK …Q jM “PM•Q jb uK †MÊo eK nb LQVK ·SM •K }K uK uK ³ Z˜K sMkQ `K ·SM •K }K uK XK Z•K sM•Q cM VK ‘o UK m]©M Z½K
³ ab • M sKxQ pK rb ŒQ zK –K eK SK ‹K Šo jK ŽPK_Q {K`M eK ©b uK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·• fMioLVK ŽLKWM OQ fK©K NK Z˜K ToUK ÔTMZ©K Ñ Ub
…Q _K z©M ZœK jb Èp]M ÊK …Q jM ‹nK pQ ¬K \b …`Q VM mb VuK ˆK ZjK mb zb p•ÜK pbuK . rb iQ jM ˆK ]o ŠK ŒK JK LMNK ‘o {K`M ZnK ˜b iKkQ `K •K nM –b uK
rb sKiQ `M ‹nK ÊM ZSK ‘o UK Z˜K iQ _K ‚K ]o jb ·`MUK ‹M pKVuK ˆM ·SM uK ³ aK •K sK•Q VM Zno LK mb ]K sKvK ˆÅ NK Z`KUK ‘o UK rM kSM uK ÔTMZ©K Ñ Ub
]K \K ~ OY kQ `K ·SM ·K ©M OQ TKZwK uK ‹K Šo jK ŽPK_ Q {K`M Z˜K sMkQ `K ·SM XK ¬K TK ‘K eŠb pK ‘Q UK ab nM sKhQ pKuK . rb ŒQ ]K sKvK ·sMLoVK ·K ©M
ZnK ©zgK UK ‘K eŠb pK ‘Q UK ab nM sKhQ kKSK ]b sQ •o LVK Zjo UKuK . ‘M cK eQ „K LQVK ª› [M kKSK ab •M sKxQ pK rb ŒQ zK –K eK SK rM kQ LKWM •Q ƒK ZœK SK ‹K Šo nK `M
. “b PK_Q UK •ob VuK rM •MZiK™Q UK ·SM ]\K àQ VuK a•Q xb LQVK ƒVzK sM`Q VM ·SM mb ]K sKvK
& •ZRK wK ˆK ‘ZnK ™K * : rLeQ }K
ŽPK_K žÚ ˆK rM kSM uK . ‹nK pQ ¬K \b …`Q VM rb –K ]K \Q UK ¢ …M kQ sKRK wQ ˆK a• wb …Q jM “K Po•K SK ¢ ÔTMZ©K Ñ Ub …Q _K ¨pQ ]K wb žV®K
·Ñ TMV]K fKlo LVK ·SM uK . ao }K UK uQ UK •ZRK wK ˆK ‘ZnK ™K ŽPoyK ƒVeK vK ‹LKeyb eQ jK Z˜K ŒMtK yK ·SM rM `M JK •o nK ŒK …Q jK
·o fMioLVK ‘o WM XK Z„K SK rb ŒbUK]K jQ VM rb sQ LK{K•K SK ³ …M kQ sKRK wQ ˆK ŽhK §› LVK ŽPoyK rb ToUK ŽSK uQ UK ·`MUK …`Q VM ¦M pzM gK …Q jM
·• fMioLVK ‚M tK yK …Q jM —UKˆK rb ToUK ŽPK_K X” enb hQ jK eK ©b uK ³ …M kQ sKRK wQ ˆK ªM sQ €K LQVK K eQ pK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK
Z©K to yK rb ToUK ¶e• „K pb VŸK ©K uK ³ ‘M ZnK |oLV K ‹ko„M `K ÔTMZ©K Ñ Ub •Q UKˆK uK ³ …M kQ sKRK wQ ˆK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK
. “b PK_Q UK •o VKuK ‹LKe[b €Q jK
& Z˜K iQ jM ´o \K UK Õ› }K ‚‡ tK yK ˆK UK “Q PKSK * : rLeQ }K
ÝM €Q PK`M ]M k[M „Q soLVK ‰M VeK `Q UK ]M \M VuK UK ·SM K zo „K ŒK zQ }K uK . “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·• fMioLVK ‚M tK yK …Q jM ·iMRQ pK
‚M ˆK ewb ŸQ nK LQVK ׈M ZhK LQVK …`Q •o VK zfQ _K ‹M pKVuK ˆM ·SM uK . ¢ Z˜K iQ jM ´Ñ \K UK Õ› }K ‚tK yK ŽPoyK rspQ UKˆK ZnK SK ¢
ŽPK_K rM `M Xo zM sbvQ VuK ¢ ‰ˆM Z„K sKjb JK LMNK a Ñ wb mžeœb vb Q UK r_ewb ˆb Q UK XeK ÊQ UK Z˜K kSM rjZkK}M UK ¶ˆM žQ UK cK ¢
ç]› €K soLVK rM kSM ¨fK•o LVK ‘K eŠb pK ‘Q UK X M ZnK sMgQ cM ]” -K TK rM kSM uK ³ ŽhK §› LVK ‚M tK yK ´M k€M «Q ŒK ‰M ZfKhQ sMvQ VM
ŽPoyK rb ToUK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK rM PMRQ SM …Q jM OK fK™K zQ }K uK ³ rM `M rM PMxQ ¡b ‚M ]K |Q ŠK LM ªM sQ €K LQVK •M Zno ˜M nb LM
¦M pzM hK LQVK VŸK ˜K `M Xo zK sKvQ VuK . ‹€K pQ ŸK gb ¦pzM gK …Q jM ‹fKkQ ¡K ·`MUK …`Q VM rb –K ]K \Q UK Z˜K kSM XK eo lK SK ŽhK §› LVK
‹LKcK žK ÔTMZ©K Ñ Ub ¦pzM gK ·SM ’K kQ LK rb ToUK Y eQ }K …Q _K èZkK_M ŽŠK gK uK ³ ŽhK §› LVK ‹iovb •M ZfK™Q WM ŽPK_K
rM gM esbSb ÉM RQ `K ·SM zkLMeK LQVK …`Q zLMZ\K Z©K to yK zQ }K uK ³ ªM sQ €K LQVK ‹b iovb ·K ©M ZnK ToWMuK : VeLbZ}K ³ JK LMNK ŽPK_K
rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK zK [K }K rb ToUK ·SM ]Y ©M Z-K `M ÔK TMZ©K Ñ Ub ¦pzM gK ’K kQ LK : Z§‡ pQ UK èZkK_M XK Z}K uK . JK LMŸK wK
OQ TKZwK Z˜K ToWM aK k}M zQ }K uK ÕQ „K SK rM ŒMtK yK OM }Q uK …Q _K •Q ]K fK\Q UK Z˜K ToUK rM kSM ZnK ToWMuK ŽhK §› LVK ‹iovb Z˜K `M “K PovK uK
‹ho y M ‰K VeK [o LVK ‘o {K`M ¶› uM eK ioLVK rb fK„oRK ŒKuK . rM kSM rM `M¬Q gM …Q jM ‹K PKkQ PoLVK JK PQŒM rb iQ _K aK xM ¡b Zno _K ƒZ§K }K
ŽPoyK ·o fMioLVK ‘o UK ÔTMZ©K Ñ Ub …Q _K ¨pQ ]K wb ÈM p]M ÊK …Q jM mb ]b kQ •K uK žub VžK e`bUK mb VuK ˆK ZnK LM rM `M XM cK zQ sMvQ cM VK
‚K ]o jb ·`MUK ÈM p]M ÊK …Q jM ‚ˆK Z˜K lo LVK ‰ZsKwM ·SM “Y PM•Q nb LMuK ³ ŽhK §› LVK ‹hK fQ vb ŽPoyK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK
•ZRK wK ˆK ‘ZnK ™K ŽPoyK “o ™b ¢ ªM sQ €K LQVK K eQ pK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK rLZ•K sM•Q VM ‹[o }M ·SM ÔTMZ©K Ñ Ub …Q _K
Ñ Ub …Q _K zLMZ\K …`Q ‹jK ]M ŠQ _M ÈM p]M ÊK … Q jM zM k˜M nQ soLVK ·SM ]Ñ fKLQVK zfQ _K …`Q VM —uK ˆK uK ¢ ŽhK §› LVK ‹hK fQ vb
ZjK OPQ„ bSK ³ •ZRK wK ˆK ‘ZnK ™K ŽPo[K SK ‹K Šo jK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK •oM VK Xb evb ˆK K zM }K ¢ OQ LKZ}K ÔTMZ©K
‘ZnK ™K ŽhK §› LVK ‚tK yK ]K |KwQ UK ‘o UK ŽPK_K rM `M Xo zM sbvQ VuK ¢ ŽhK §› LVK ‚tK yK mM ŸM ©K : XK Z}K Ï mM ŸM ©K
žK ˆK uK Zj K ]b |KwQ UK VŸK ©K uK ³ ´}›eK soLVK ‚M žK ZfKRM LQVK ·SM aK yQ ¯QK VK ‘o {K`M rK –• ub uK ·Ñ ŠM fQ •› LVK mb zK RK fQ sKvQ VuK . •ZRK wK ˆK
1:1
·`MUK …`Q VM ¦M pzM hK wK JK LMNK ‘K užb rM PMRQ SM … Q jM žK ˆK uK zQ }K uK ³ “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK rM PMRQ SM …Q jM JK LMNK ·SM
³ ¶Ñ zM _K …`Q VM rb –K ]K \Q UK …M kQ sKRK wQ ˆK ŽhK §› LVK ŽPoyK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·o fMioLVK ‘o UK ŽSK uQ UK
ŽhK §› LVK ·P•[K pb ‘K ZwK ¢ “PM•Q jb ziQ _M ‹^K •MZ_K ¦pzM gK uK ³ rb PK|Q jM Zf‡p]M }K ‘ZfKsQ _M ¦pzM gK …Q jM ·ŒM{Q kKvK uK
ŽPoyK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK rb ToUK ÕM vK uQ ¯QK VK ·SM ·Ñ TMV]K fKlo LVK ziQ _M ]`MZ–K ¦pzM gK uK ¢ ZR‡ `KˆQ UK
À rM LMeQ }K …Q jM žK ˆK uK ZjK Zjo UKuK ³ •ZRK wK ˆK OÑ vM ŽhK §› LVK 2K ŽPK_K ‚”žK ZpK®M rM k€MSK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽLo
V]‡ [Q }K rb LK •ob VK ŽiK`K ‹‡ RK wQ ˆK ‚K ]K ^Q _K ·Q sKiQ ™M ŽhK §› LVK ŽPoyK …Q jK ¢ Z_‡ eSb]Q jK ’TKUK ¦M pzM hK wK JK LMNK
. ´RQ §o LVK rM kQ PK_K ÈK PMÊQ Ub …Q jK mM žM ZiKvQ WM ·SM ’K kQ LKuK . rb `K]K xQ sKvQ VuK ¶› ŸM jM ]Q s•LVK rb –K ]K \Q UK ¢ ‹M ioœK LQVK ·SM
¨Q sKŠQ pb “Q LK …M kQ sKRK wQ ˆK ŽhK §› LVK ŽPoyK …Q jK ¢ Z_‡ eSb]Q jK ƒM VžK ˆQ zo LVK ·`MUK ¦M pzM gK …Q jM ·Ñ TMV]K fKlo LVK ziQ _M uK
³ K eQ kKLQVK JK LMNK ·K €M wb ZsÆvM ŽPoyK …Q jK uK ³ …K kfM•MZsoLVK …Q jM ¨K sMwb ZR‡ `KˆQ UK ŽPoyK …Q jK uK ³ …K kPMSM ZxK LQVK …Q jM
‹M ioœK LQVK ·SM Zs‡kQ `K rb LK •ob VK ŽiK`K ‚]K ^Q _K ·Q sKiQ ™M ŽPoyK …Q jK uK ³ …K pzM `MZRK LQVK …Q jM ¨K sMwb Zk‡TMZnK ™K ŽPoyK …Q jK uK
mM žM ZiKvQ WM ·SM uK ˆV¬o fKLQVK mb VuK ˆK ˆÅ NK ·`MUK ¦M pzM gK …Q jM z” ©M Z¡K rb LKuK ³ Z§‡ pQ UK ´” RQ µK mM žM ZiKvQ WM ·SM uK ¢
·SM ¶Ñ uM eK ioLVK XK Z}K uK . ‚K ]K ^Q _K ZsKiQ ™M Z©K ]b |KwQ UK : rb RK fMŒK …Q jK uK ·Ñ TMZpKu]› LV XK Z}K “o ™K …Q jM uK ³ Z§‡ pQ UK ´” RQ µK
rM kQ LKWM “o µb VNK WM …Q ŠM LK ³ ’TKUK ¦M pzM gK ŽLKWM ]b k^M pb rb To{KwK ³ ´kRM µK ¦pzM gK rM kSM : ‰M Ÿo ˜K nb LQVK âM ]Q ¡K
‘o UK zK nK gQ UK …Q _K ¶Ñ ŸM jM ]Q s•LVK aK „K TKuK . rM `M ¼M ZœK sMgQ tM LM ªK PbyK uK ¶K eM }K ƒM VžK ˆQ zo LVK ·`MUKuK ˆÅ NK ·`MUK ¦pzM gK
·SM ¶Ñ uM eK ioLVK XK Z}K VŸK ˜K LMuK ³ XK Z}K ZnK wK eK ©b uK . ÔTMZ©K Ñ Ub ¦pzM gK ‰M ZfKLQVK ·SM žK ˆK uK ƒY ·Q ¡K ªo yK UK
cK uK . aM §K SQ ¯QK VuK ]M |KwQ ¯QK VK …K kQ `K ËK ]o €K SK ³ ‚K ]K ^Q _K ZsKiQ ™M Z©K ]b |KwQ UKuK ‘ZnK ™K Z˜K Pb§K SQ UK : ‹M µK uQ ]o LVK
…Q jK zK iQ _M Z„‡ PKlQ jb t‡ €Q TK •b „K ŒK Z˜K To†MSK ‚zK gM VuK ‹Y nK kPM•Q sK`M ‚K ]K ^Q _K ·Q sKiK™Q cM VK ŽPoyK …Q nK kSM co WM JK LMNK ˆb eo [K sKpb
³ ŽhK §› LVK ŽPoyK ‘b eŠb pK rb To†MSK aK [ o SK …Q jK Zjo {KSK •ZRK wK ˆK ‘ZnK ™K ŽhK §› LVK ‹iovb ]K |KwQ UK ‘o WM Xb e„bpK
a§ K SQ UK rM „•gK ·SM ‚K ]K ^Q _K ·Q sKiK™Q VM rŒtK yK ‘b eŠb sKSK Z„‡ PKlQ jb t‡ €Q TK rb LK ‘b eŠb pK ‘M ZnK |oLVK ŽPK_K žK V®K ZjK uK
K ¬K –K r M `MuK ¶Ñ ]M fKlo LVK ]€K RQ –K e`bUK “Q ˜b iQ jM eQ }K ¨K ©K NK zQ }K uK ³ žK V®K uK aM §K SQ ¯QK Z`M ŽŒKUK rM TMeQ ŠK LM ‘Y ZnK ™K …Q jM
“K k©M V]K `Q WM ÈM p]M ÊK …Q jM —uK ˆK uK . Z©K ]M |KwQ ¯MK zo gK cK rb ToUK ŽLKWM ‹M koRM SM Z^o LVK …Q jM ·Ñ TMZpKu]› LVuK ·› nM kPMhK LQVK
·SM uK . O¥Q ¡M “Q wK : XK Z}K Ï ŽhK §› LV K ·P•yK Ub “Q wK zp¬M pK …`Q žK eK vQ ¯QK VK a” –b ˆK XK {KvK : XK Z}K ·Ñ RM «K ioLVK
VŸK ©K uK ¢ •ob VK ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LVK ·P•[K pb ‘K ZwK ¢ “PM•Q jb ziQ _M ‹^K •MZ_K ¦M pzM gK
¨K ©K NK uK . “b PK_Q UK •o VKuK ‹RK wQ ˆK ‚K ]K ^Q _K ZsKiK™Q VM Z©K ]K |KwQ UK ‘o UK zb w• ÜK kbSK zM kkM„Q soLVK ŽPK_K ab nK hQ pb zQ }K ËtK ÊQ ¸QM VK
ŽhK §› LVK ‚M tK yK ·SM žM ]K €Q nb LQVK rM `MZsKwM ·SM “b wM ZhK LQVK ŽŠK hK SK •Y ZRK wK ˆK •`KˆQ UK Z˜K PK§K SQ UK ‘o UK ŽLKWM ‘K u]b \K ~
‚M ]K |Q ŠK LM ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LVK ŽPo[K Œb ‘Q UK ‘K uˆb ZsK«Q pK VeTbZwK “Q ˜b ToUK ¦M pzM hK LQVK ‹M no •MUK …Q jM ‹Y _K ZnK –K …Q _K
•oM VK …Q _K Z_‡ eSb]Q jK ¶• ŸM jM ]Q s•LVK zK iQ _M ˆÅ NK ·`MUKuK ƒM VžK ˆQ zo LVK ·`MUK ¦M pzM hK wK JK LMNK ·SM ‚M žK ˆM VeK LQVK ¦M pžM ZgK ¯QK VK
…`Q “kQ RK Tb ¦pzM gK uK ¢ mb ]K \M ~ JK €M wQ UK ˆM Z˜K ioLVK XM uo UK …Q jM •Y ZRK wK ˆK •K `KˆQ UK ·LM •Q wK ˆQ VM K žK ~ …`Q VM ¢ ŽLKZRK ŒK
“Q ˜PÑwb ‘ZRK nQ vK …`Q qVeo ioLVuK u]nQ _K …`Q •o VK zfQ _K uK ‹K jK ZjK Ub ·`MUK ¦pzM gK uK ³ ·• •MZ•K ioLVK zK iQ _M žZno gK
zK nK gQ UK zK iQ _M ZnK ©b tK wM ·Ñ €M •MZlo LVK ‚K ]o jb ·`MUKuK ]jM Z_K …`Q ‹fK„Q _b ¦pzM gK uK ³ ·Ñ TMV]K fKlo LVK ziQ _M mM eM hQ iK`M
ŽPoyK …Q jK ¢ rb RK SK ˆK ŽvK ejb ·`MUK ¦pzM gK uK ³ K zo „K ŒK ZnK wK “PM•Q jb ziQ _M ‹^K •MZ_K ¦pzM gK uK ³ mM eM hQ iK`M
·`MUK ¦pzM gK uK ³ ÕM vK uQ ¯QK VK ·SM ·Ñ TMV]K fKlo LVK rb –K ]K \Q UK ¢ ‹M ioœK LQVK ·SM Zs‡kQ `K rb LK •ob VK ŽiK`K ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LVK
rM jM e Q pK aM nK _K ·SM uK : XK Z}K & ŽSouK ¶ŸM LoVK “K k©M V]K `Q WMuK * ŽLKZRK ŒK rLeQ }K ‘K uˆb zQ ŒKUK ¢ Z_‡ eSb]Q jK ‹K jK ZjK Ub
·SM XK VeK }Q ¯QK VK ¶zQ ˜K LQVK ·SM “M k•„K LQVK … b `Q VM •K nK –K uK ³ “b wM ZhK LQVK rb –K ]K \Q UK ¢ ŽhK §› LVK •M ZRK wK ˆK •M `KˆQ {K`M
‘M ZsKR K wQ ˆK Z˜Po}K UK aK k„M SK Z©K žM zK _K ·SM ´K PMsb\Q VuK ³ ‹fohK sK•Q jb Xb uo ¯QK VK : ‹‡ sovM OQ xK PKfKSK ŽhK §› LVK ‚M tK yK
cK uK ZsÆvM šb ]K ^Q Œb cK …Q ŠM LK XM uo ¯QK ZwK aK k}M uK ³ ‘ZnK ™K Z©K ]|KwQ UK aK k}M uK ³ ‚]K ^Q _K ZsKiK™Q VM Z©K ]|KwQ UKuK
ak}M uK ³ ÕQ „K SK ZR‡ `KˆQ UK aK k}M uK ³ ÕQ „KSK ‘M ZsKRK wQ ˆK aK k}M uK ³ ZsÆvM šb ]K ^Q Œb cK …Q ŠM LK ·TMZ|oLZwK ak}M uK ³ ‚]K ^K _K
1::
“K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK rb To{K`M Veœ› sKgQ VuK ³ ¨Y fK•K LM co WM šb ]K ^Q Œb cK ·TMZ|oLVK Xb eQ „K LQVK . Z©K ]M |KwQ ¯MK zo gK cK
Ñ Ub ¦pzM hK SK : ‰b ZfKvQ ¯QK VK •Q žK zo RK ŒKuK ³ ŽhK §› LVK OK }Q uK Z˜K _b e}bub ÈK €K ŒoVuK ³ ¨Y fK•K `M co WM Z˜K PQRK €Q pK “Q LK
³ •ZRK wK ˆK ‘ZnK ™K ·K P•[K pb ‘Q UK ªM sQ €K LQVK ‹ K iovb ‘o UKuK ªM sQ €K LQVK ¨M fK•K `M ‘K ZwK ªM sQ €K LQVK K eQ pK rM ŒMtK yK ·SM ÔY TMZ©K
·`MUK …`Q •o VK zfQ _K ¦M pzM gK ·SM uK ³ ‚]K khM LQVK ªK sKSK Zno LK zkLMeK LQVK …`Q zLMZ\K aM RQ SM …Q jM ¶Ñ ]M fKlo LVK rb PK„K TKuK
‚tK yK mM ŸM ©K uK ³ a˜Q –K ·`MUK qM UQ]K `M ]K ^• `b …K kgM ŽhK §› LVK ŽPoyK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK rb ToUK ŽSK uQ UK
ZT‡ZŠK jK rM sMkQ `K ·SM ·K P•[K pb ‘Q UK rM LMVÜK •b LM ‹`KZ–K WM ‘ZfKsQ _M OkQ `K ·SM rM ŒMtK yK uK ªM sQ €K LQVK K eQ pK rM ŒMtK [K wK ]Y ŠQ ¡b
rM sMkQ `K ·SM ŽPoyK ¢ XK Z„K SK ¶uM V]o LVK mb ]K [K sK\Q ZSK ŽhK §› LVK OK }Q uK mb ƒK Z–K rb ToUK ÈK €K ŒoZSK ŽPÆ[K jb mb Ÿb «M sopK
ŽPoyK rspQ UKˆK ZjK ¢ ’TKUK XK Z}K V]‡ [K sK«Q jb ‘ZfKsQ _M ‹[o }M eM hQ iK`M ¦pzM gK JK LMŸK wK uK ¢ ŽhK §› LVK
rM fMkx M jK …Q jM ƒK ·œM pK ‘Q UK co WM ŽhK §› LVK ·P•[K pb …Q Šb pK “Q LK ‹^K •MZ_K ¦pzM gK uK ¢ ŸY ¥MjeQ pK co WM ŽhK §› LVK
O K }Q uK ·P•[K kbSK zM œM •Q nK LQZ`M UbzK fQ kKSK ˆM Z˜K ioLVK XM uo UK ·SM b zK „Q kKSK t‡ kQ LK ËM u]b l› LVK …Q _K Ž˜K iQ pK ‘K ZwK rb To¯MK
“Q LK rb ToUK ¾eQ _K …`Q …nK gQ ]o LVK zfQ _K … Q _K ªo yK uK ³ t‡ yQ UK ¨› hK sK•Q Œb cK ¦b LMZ|oLVK Xb eQ „K LQVK . ŽhK §› LVK
cK ¦b kQ hK `M ‚‡ ˆK ZŒK Z˜K wb ]Q ŒKuK ‚ˆK ZŒK Z˜K PbRQ SM ¨› hK sK•Q pb •b `MV]o LVK Xb eQ „K LQVK . žeRb •Q jK …`Q VM JK LMŸK wK uK Z˜K P•[K pb
‘K ZwK ¢ zkRM vK ·`MUK ¦pzM gK rM kSM ‹b œo hb LQVuK . zK nK gQ UK …Q _K …M kQ sKpKVuK ]• LVK —zK gQ WM mM ŸM ©K uK ³ Z˜K kQ PK_K ¨b ½M VeK pb
cK XK e„bTK ŽsogK Z˜K _b zK pKuK ³ Z˜K _b zK pK cK XK e„bTK ŽsogK ŽhK §› LVK ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·› fMioLVK
Z˜K _ b zK pKuK V]‡ ^Q _K Z˜K kP•[K pb qZfo_ K …`Q VM ‘K ZwK ¢ ‹K jK ]M ŠQ _M …Q _K uK . “b wM ZhK LQVK rb –K ]K \Q UK ¢ Z˜K kP•[K pb
¢ ‹M `KesbŠQ nK LQZwK Z˜K kQ PK_K Ve-b SM ZhK pb ‘Q UK ‘K e©b ]K ŠQ pK VeTbZwK ¢ ˆe[b iQ jK …Q _K ¶Ñ ˆM eQ |oLVK XK Z}K uK ¢ V]‡ ^Q _K
’b jM Z«K LQVK . ·o PK_K Zn‡ sQ gK Z©K VˆK UK ‘ Q UK ‹SK Z«K jK Z˜K f›gM Ub ZTKUKuK Z˜K _b žK ¯KK ·T•WM ]kQ fK–b …`Q zkRM vK …Q _K uK
. ‚M ˆK ewb ŸQ nK LQVK ‹M kK^Q «K LQVK …Q jM …M jQ »QK LM ¶Q UK ³ •M ekbfbLQVK ·SM Z˜K kQ PK_K ‹fK½K VeK nb LQVuK Z˜K ŒtK yK ¨› hK sK•Q Œb
‚M tK y K …Q _K ’TKUK aK ¥Mvb uK ³ ]nK _b …`Q VM …Q _K ‚uK ]Q _b ‹pKVuK ˆM …Q jM JK LMNK ªo yK ‹” _K zQ `M Z˜K ToUK qb žM Z•o LVK
XK Z„ K SK ŽhK §› LVK ‘K eP›[K pb Zv‡ ZTK —UKˆK rb ToUK ‚]K ŠQ `K ·`MUK …Q _K uK ¢ ’nQ \K •VeK PK[o LVK ¢ XK Z„K SK ŽhK §› LVK
“b wM ZhK LQVK •K nK –K zQ }K uK ¢ rM `MZhK yQ UK ‹b j o Z_K cK uK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK •oM VK Xb evb ˆK Z©K to yK ZjK ¢
Vz‡ iKsK•Q j b XVeK }Q ¯QK VK mM ŸM ©K ¨M LMZxK LM ]K wK NK uK žY ]K €Q jb ƒY ¬Q –b ·SM ŽhK §› LVK ‚M tK yK ·SM ‚K žK ˆM VeK LQVK ¦K pžM ZgK ¯QK VK
—uK ˆK : ‹€K klM LK * . ‹M `KZhK [o LVK …Q jM Z•‡ €Q TK …K p]M ^Q RM LQVK ehQ TK Z˜K ŒMZfK™Q WM ·SM ¦M pzM hK LQVK ‚M VuK ˆb žzK _K ìK P`KuK
rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK •oM VK Xb evb ˆK ZTK]K jK UK ¢ XK Z}K ]jM Z_K …`Q ‹fK„Q _b …Q _K ]M kQ «K LQVK ·`MUK ÈM p]M ÊK …Q jM “b wM ZhK LQVK
. Ž˜K sKTQ VM ¢ ŽhK §› LVKuK ³ Z©K ZhK µb uK ’M nQ ^o LVuK : Z˜K iQ jM ˆY e•b `M ŽhK §› LVK ·K P•[K Tb ‘Q UK “K PovK uK
. VzÆ –M ‚]K ©M Z½K JK LMNK ‹b fKvK ZiKjb uK
* - ]œg …`c ¶ˆZfLV ªsS : / 1AI &
11=A & qZfo_K ZiK™Kzo gK * : rLeQ }K -
. “M kœM LQVK “• §K `M ¶› ]M pQ ]K œb LQVuK ³ ‹M PKnK ˜Q nb LQVuK ‚M zK go eK nb LQZ`M
& ·PMkPM\K ·TMZyK uQ UK * : rLeQ }K
³ rM iMÊM Z`K ·SM ¶Q UK rM LMtK \M ·SM •Q ˆK Z[K SK ¨K PQ„K LQVK rb sbfohK jK OQ PKPo«K ŒK ¶ŸM LoVK ºLMZ«K LQVK ÈpzM [o LVK akPM«K LQVK
ZjK rb µ b ˆM ZRK pb cK VŸK ©K ‚]K pQ ]K ©b Ž`KUK XeQ }K uK ³ ’ŠQ RK LQVK uQ UK ‹M fohK nK LQVK …Q jM •SK ˆQ UK ‹b Po«b LQVK aQ ©K ´K PMsb\Q VuK
‘ o ¯MK ¢ ]ŠQ `K Z`KUK •b ŸQ «K ŒocK t‡ kPM\K VŸ‡ «M sojb OiQ wb eQ LK ¢ “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK rM LMeQ }K …Q jM K zo „K ŒK
‹K PKLKZ«K nb LQV ‘o WM Xb Z„K pb cK uK ³ ’b ŠQ RK LQVK cK t‡ kPM\K mb ]K kQ •K “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK eK ©b ŸK «M sopK ‘Q UK •K iMsKnQ nb LQVK
ÈK PKÊQ {KSK … M kQ fKTMZœK LQVK zM gK UK ŽLKWM ·› `MZhK [o LV K ]K -K TK ZnK ToWM : Xb e„bTK ZTo¯MK …M kQ fKTMZœK LQVK …Q jM ‘K eŠb ŒK ŽsogK “› sMŒK cK
. ‹M fohK nK LQVK uQ UK ‹M fKhQ [› LVK žK ]o œK jb žK VˆK UK rb PoRK LK uQ UK ³ JK LMNK
1:?
& •K ejb UK ŽsogK …o ˜b _b žK UK cK ×Y tK |K`M * : rLeQ }K
…o ˜b _K žQ UK cK ‘Q UK ·TMZyK uQ UK ¶Q UK ³ ‹M koyM e K LQVK ‹M PKnQ –b …Q jM ¢ ¹Q LKWM …o ˜b _b žK UK cK ¢ rLeQ }K ‘K eŠb pK ‘Q UK ab nM sKhQ pK
. rM •M € Q TK …Q _K JK LMŸK `M ·• `MZhK [o LVK ˆM ZfK\Q WM …Q jM ‘K eŠb pK ‘Q UK ab nM sKhQ pKuK ³
& M ZpoUK ‹M ™KtK ™K eQ yK * : rLeQ }K
. ¾Y uŸb hQ jK WYzK sKfQ jb ]b fK\K rb ToUK ŽPK_K •b SQ ]o LVK ®b eœb pKuK ³ ¢ ×tK |K`M ¢ rM LMeQ }K …Q jM XzK `K ÉM €Q «K LQZ`M
& ]M ˜Q ¡K a• wb …Q jM * : rLeQ }K
. eQ [o LVK ‰ZsKwM ·SM Z©K ]k•M €Q ŒK ·ŒM{Q kKvK uK ³ ÉkQ fKLQVK Z˜K `M žK V]K nb LQVK ‘o UK ]b ˜K -Q pK ¶ŸM LoVK
& ŽhK §› LVK ‚tK yK uK * : rLeQ }K
·`MUK …Q _K âZkosoLV ·`MUK ÈM p]M ÊK …Q jM M ZkK[• LVK ·SM ·ŒM{Q kKvK uK ¢ eQ pK aÑ wb ¢ rM sMpKVuK ˆM ·SM znK gQ UK žV®K
zb –K epb ¶ŸM LoVK aÑ }K ¯QK VK ]K wK NK rb PoRK LK : zM kRM LQVK ÈM k}M žK …`Q VM XK Z}K ¢ ŽhK §› LVK ·Q sKRK wQ ˆK uK ¢ Ý€Q PK`M ‘ZnK |Q _b
zK _K uK ³ ‘M ZsKRK wQ ˆK Z˜K Po}K UK ‘o UKuK ŽhK §› LV K ‚tK yK ‰ZfKhQ sMvQ VM ŽPK_K ‹LKcK žK VŸK ©K ·SM uK ³ rM PMRQ €M `M zkwM {Q soLVK
‹M LKcK zK `M a” yM ZgK rb To¯MK Z˜K `ZfKhQ sMvQ VM ·SM ZiKpb cK Z˜K PMRQ SM ŽPK_K “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·• fMioLVK ‹M fK½K VeK jb
¨K ½K VuK ZjK …Q ŠM LK ³ aM RQ €M LQVuK XM eQ „K LQVK ‹LožM UK rM kQ PK_K ]K SK Z§K sKŒK ‘Q UK “M ŠQ hb LQVK ØM ]Q ¡K …Q jM ’K kQ LKuK ³ XM eQ „K LQVK
. rM kQ PK_K ¨Q ½M VeK pb “Q LK ZjK ŽPK_K ª–o ]K jb rM PMRQ SM ŽPK_K “K PovK uK rM kQ PK_K •ob VK ŽPoyK ·Ñ fMioLVK
& ]M ŒQ uM ŽPK_K eQ TKuK * : rLeQ }K
M eQ ioLVK ŽPK_K ]ŒQ eM LQVK “pzM „Q ŒK ‰ZfKhQ sMvQ VM rM kSM uK ¢ K ZTKUK ‘Q UK aK fQ }K ]K ŒMuUb ‘Q UKuK ¢ âZkosoLV ·`MUK ‹M pKVuK ˆM ·SM
‹b koyM eK LQVK mM ŸM ©K uK . …M kQ jK eQ ioLVK …K kQ `K ·P•[K pb …Q jK Xb uK ZiKsKpKuK ³ ÍM Z„K ksMvQ cM Z`M ÈQ |MpK “Q LK …Q jK È• gK ·SM JK LMNK uK
. ·Ñ •MZ• K ioLVK mb VuK ˆK ZnK kSM ˆÅ NK ·`M¯MK uK ³ “PM•Q jb mb VuK ˆK ZnK kSM ƒM VžK ˆQ zo LVK ·`M¯MK Z˜K Pb|KjK žK ˆK uK ‚]K pQ ]K ©b ·`M¯MK
‚tK [o LVK ’iQ –M ŽPK_K ’M €Q ioLVK …p]M nQ ŒK JK LMNK ŽPK_K ‹M -K SK ZhK nb LQVK ŽPK_K ‹M koyM eK LQVK ·SM ‹b nK ŠQ hM LQVuK
…Q jM uK . º„Q TK …Q jM rM kSM •b „K pK rb PoRK LK ZjK ]K fMœK iQ kKLMuK ³ âY V]K ^M TQ Z`M ZnK ˜b iQ jM ¨M –M VeK LQVK ·SM a\b zQ kKLM ZkK[• LVuK
·SM ‘M Z•K TQ ¸QM VK aM yM Z€K jK ŽPK_K ªb fM[Q Œb ·sMLoVK ‹M }K zK [o LVK …Q _K Ùb ¬M œQ Œb Z˜K ToUK ŽhK §› LVK ·Q sKRK wQ ˆK zM •MVeK SK
¢ rM kSM X K Z}K uK ˆÅ NK ·`MUK ¦M pzM gK …Q jM “PM•Q jb rb –K ]K \Q UK ZnK wK t‡ [K €Q jM ‘K es›vM uK ‹•KZnM ™tK ™K ·K ©M uK Y eQ pK a• wb
·SM …kQ •K hb LQVK …`Q a§Q €K LQVK e`bUK ÝSM ZhK LQVK ZiK«b kQ ¡K ŽŠK gK uK ¢ ŽhK §› LVK ZsKRK wQ ˆK JK LMNK …Q _K Ùb ¬M œQ pbuK
ˆK Z[K SK ³ ŽnK RQ pK Z˜K RK lK }K “o ™b ŽhK § › LVK ŽPoyK …Q jK ‘o UK • VeK RK LQVK …K kQ `K ]K ˜K sK¡Q V rb ToUK ¶Ñ ŸM jM ]Q s•LVK âM ]Q ¡K
mb Z„K LQUK Zno jM rb ToUK ]©M Z-o LVK aQ `K ³ ayQ UK mb eLbZ}K ZnK LM ’K kQ LKuK ³ JK LMŸK LM t‡ yQ UK Z˜K TKewb ]b sQ pK qb ZioLVK …Q jM ]k|MwK
. ˆÅ NK ·`MUK ¦M pzM gK ·SM •K }K uK ZjK ZnK kovM cK ]k|MŠK LQVK ]kQ «K LQVK “Q ˜b j]M hQ kKLM • VeK RK LQVK ‹M iK•M LQUK ŽPK_K ‘b ZlK kQ ^o LVK
‘o ¯MK ‚M ˆK ewb ŸQ nK LQVK ‹M ™KtK |oLVK ŽPK_K …K pˆM ewb ŸQ nK LQVK ‹M ™KtK |oPLM ‹M koyM eK LQVK ·SM ]K [K sK}Q VM Xb uo ¯QK VK : ‘M Z˜K kfMiQ ŒK *
. XM VeK jQ ¯QK VK ‰M ZhK yQ UK …Q jM ‘K uˆb ewb ŸQ nK LQVK …Q Šb pK “Q LKuK ³ ‹koTMzK fKLQVK •VžK ZfKRM LQVK ¾b ]K ¡Q UK K ZkK[• LVuK ‚K tK [o LVK
·SM ’K kQ LK ·TMZ|oLVK * . M ZkK[• LVK ¾M tK «M `M Vˆ‡ Z˜K TKuK t‡ kQ LK •b „K ŒK Z˜K To¯MK …M kQ ¥KkQ ^K `M ‚b tK [o LVK OQ [o \b uK
¦K pzM hK LQVK …o ŠM LK ³ ]M §K hK LQZ`M ‹[o sK«Q jb ‹b nK –K ]Q soLVuK . ]§K gK cK uK ]Y €K •K `M zkkM„Q ŒK ‚]K pQ ]K ©b ·`MUK ¦pzM gK
³ …ŠM nQ j b ]€K •o LVuK ]M §K hK LQVK ŽPK_K rPnQ gK uK ³ ‚]K ©M Z½K rM kSM ]§K hK LQVK ‚žK VˆK WM ‘o ¯MK ]§K hK LQVK …b no §K sKpK
. ´k€M «Q soLVK ‹io-M jK ]K €K •o LVK ‘o ¯MK zkRM fKSK ]M §K hK LQVK ‘K užb ]M €K •o LVK ŽPK_K rb PbnQ gK Zjo UKuK
* - ]œg …`c ¶ˆZfLV ªsS : / 1A8 &
11=I & ˆM Z[K TQ ¯QK VK …Q jM a–b ˆK XK Z}K * : rLeQ }K -
žK ~ …Q _K ¦pzM hK LQVK VŸK ©K K zo „K ŒK zQ }K uK ³ rM sM[o „M `M Z˜‡ fK¡K rM sM[o }M ·SM ‘o ¯MK ³ JLMZjK …`Q ‘ZfKsQ _M eK ©b aK k}M
‰M VeK `Q UK …Q jM ¢ ]K §K gK …Q nK `M ZjK ¸QM VK ·P•[K pb aQ ©K ‰Z`K ¢ ·SM …M sQ nK LQVuK žM ZiKvQ ¸QM VK VŸK ˜K `M ‹fKRQ ¡b …Q _K
. rM kQ PK_K M tK ŠK LQVK •K jK ‹M jK ZjK ¸QM VK
1:<
& ŽhK §› LVK ·P•[K pb * : rLeQ }K
•ob VK ŽPoyK rŒtK [K SK co WMuK “Q ©b zK iQ _M ¾M ˆK ZRK sKnb LQZwK ‘K ZwK JK LMNK ‘o UK ŽPK_K X› zb pK VŸK ©K : zk¡M ˆK …`Q VM XK Z}K
Z˜K sbfK•Q TM b ¬K PQpK cK ŽhK §› LVK ‚M tK yK OM }Q uK ·SM OQ TKZwK ‘Q WMuK ¶Ñ ˆM Z[K TQ ¯QK VK OM kQ `K ·SM “K PovK uK rM kQ PK_K
ˆzQ y K ·SM K zo „K ŒK zQ }K uK ³ JLMZjK …`Q ‘K ZfKsQ RM LM ‹K [o „M LQVK ‘o UK ZiKjQ zo }K ZToUK co WM : OPQ}b . ŽhK §› LVK ‚M tK [K LM
]M §K hK LQZ`M JK LMNK mzkkM„Q ŒKuK ³ ´M i•[K nb LQV K žV]K jb K Z„K sKvQ ZSK ŽhK §› LVK ‚tK yK Z©K Zno vK ‘ZfKsQ _M ‘o UK ‰ZfKLQVK
& . rM sMkQ `K ·SM ŽPoyK rM TMeQ ŠK LM ]©M Z½K
& ŽPoyK rspQ UKˆK ZjK * : rLeQ }K
. ¢ ŽhK §› LVK ·P•[K pb ¢ ‹M kKµM ZnK LQVK ‹M pKVuK ]• LVK ·SM
& K eQ kKLQVK JK LMNK co WM * : rLeQ }K
. “b PK_Q UK •ob VuK ³ •M nQ œK LQVK …Q jM ‹^K •MZ_K uK ]nK _b …`Q VM ¦pzM gK ·SM m]wQ NM K zo „K ŒK ZjK rM kSM ·ŒM{Q pK
Nai SA/ tidak ®ernah s*lat Duha ta®i aku uat
Bis"illah 1as s‡laatu 1as salaa"u a)la „asulillah
a ”9:k i_™:> ?> €k REp9@ iErˆ x}ˆA H\}> ‘@ R}f ‘@ YZˆB er¥ˆ :`
ZGA gso9@ ž=\9 x}ˆA H\}> ‘@ R}f ‘@ YZˆB J:V JXA :hErˆ‰ ²QXA
xh\}> àmM\S ³:U9@ H] gsoD JK i\_‹ H] gsoD JK 8ED
B#($ata Aisah (.a 6 -- Rasulullah SAW tidak pernah solat Duha,
tetapi aku melakukannya. Adalah Rasulullah SAW
meninggalkan sesuatu amalan sedang dia suka
mengamalkannya kerana khawatir ia akan diamalkan oleh
orang ramai lalu difardukan atas mereka , &&
¿ A%u Daud 6 12‰ dis‡hih$a! Al%a! Á
Dala" la.a2 Bu$ha( da! Musli" :
... ** €k REp9@ iErˆ ²}jD x}ˆA H\}> ‘@ R}f ‘@ YZˆB ”DKB :` &&

** Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW solat Duha ... // -
Bu$ha( 6 Kita% Tah00ud 611¬¬ … Musli" 6 S‡lat Musa.i(i! ¬1+ Á
Didala" hadith Aisah (.a diatas… %#liau t#lah "#!a.i$a! %aha1a
„asulullah SA& ,#(!ah s‡lat Duha… t#ta,i %#liau s#!di(i
"#!g#(0a$a!!a. S#%a%!a a"ala! s‡lat Duha adalah a"ala! a!g
disu!at$a! t#ta,i Na%i SA& %iasa "#!i!ggal$a! a"ala! a!g
su!!at $#(a!a %#%#(a,a $#u2u(a! a!ta(a!a tida$ "ahu ia
di.a(du$a! .
Kita t#!tu "a$lu" t#!ta!g hadith2 a!g s‡hih t#!ta!g $#l#%iha!
s‡lat Duha s#,#(ti hadith A%u Hu(ai(ah (.a :
1:A
44 ×t|` ·PkP\ ·TZyuU a ³Žháá§LV ·sRwˆu ³]˜¡ aw …j ZpU ‹™t™ Zky
ZTU ‘U af} ]ŒuU ‘Uu 22
44 Kekasihku telah mewasiatkan 3 perkara kepadaku : Puasa
tiga hari setiap ulan, dua raka!at Duha, dan agar aku witir
seelum aku tidur. uu - Mutta.a5 a)laih .Á
Dala" la.a2 al'Bu$ha( -11¬+/ 6 -- ...aku tidak meninggalkannya
sehingga aku meninggal dunia &&
Da(i A%u Åa( (.a da(i „asulullah %aha1a %#liau %#(sa%da :
‚zknhŒ awu ³‹}zy ‹hkf•Œ aŠS ³‹}zy “wzgU …j Žjtv aw ŽP_ ªf[p
³‹}zy ¾u]RnLZ` ]jUu ³‹}zy ‚]kfŠŒ awu $‹}zy ‹Pk˜Œ aw u ³‹}zy
Žh§LV …j Zn˜Rw]p ‘ZsRwˆ JLN …j Ù¬œpu .‹}zy ]ŠinLV …_ Ž˜Tu
** Pada tiap"tiap pagi la#im atas setiap ruas seorang dari
kamu sedekah$ tiap"tiap tasih satu sedekah, tiap"tiap tahlil
satu sedekah, tiap"tiap takir satu sedekah, menyuruh
eruat aik satu sedekah,dan %ukuplah & seagai ganti '
yang demikian itu dengan menger(akan dua rakaat
semahyang Dhuha . // - Mutta.a5 a)laihi Á
Ma$a s#$ali lagi t#(da,at su!!ah 5auliah a!g u"u"…
"#!#(a!g$a! .adilat a"ala! i!i disa",i!g ,#!a.ia! .i)il Na%i SA& .
Aisah (.a tida$ "#"aha"i %aha1a s#"ata2 satu a"ala! a!g
diti!ggal$a! Na%i SA& %#("a$!a hu$u" a"ala! t#(s#%ut adalah
tida$ su!!ah atau "a$(uh atau %id)ah. Kita a$i! %aha1a %#liau
a!g t#("asu$ .u5aha saha%at… tida$ a$a! s#!ga0a "#!alahi
su!!ah „asulullah SA& .
S#$ada( i!i "a$sud tulisa! i!i iaitu .aidah a!g %‡l#h dia"%il da(i
$ata2 Aisah (.a ¨ tapi aku melakukannya ¨ da! ta$1ila! %#liau
$#!a,a Na%i SA& tida$ "#!ga"al$a!!a. Ia %u$a! s#$ada( s‡lat
Duha… t#ta,i %#liau "#!0adi$a!!a u"u" $#,ada a"ala!2 lai!
a!g t#lah sa%it su!!ah!a d#!ga! sa%da %#liau t#ta,i tida$
%agi!da a"al$a!. Da! $ita tahu %aha1a ta$1ila! i!i %u$a! da(i
$‡‹#$ Aisah (.a hasa lillah… ia t#lah data!g da(i "ulut „asulullah
SA& s#!di(i dala" hadith s‡lat ta(a1ih a!g "ashu(. I!i 2a"a!
1ahu… ada,u! s#$a(a!g tida$ "u!g$i! ada a,a2 ,#(u%aha! dala"
sa(iat .
T#(la!0u( $ita "asih didala" ha(i2 2ulhi00ah… s‡lat Duha 0uga satu
lagi a"ala! su!!at a!g %‡l#h dia"al$a! u!tu$ "#!a"%ah ,ahala.
Ya!g %#!a(!a s‡lat Duha 0uga t#lah dia"al$a! s#$ali s#$ala ‡l#h
„asulullah SA& s#%agai"a!a t#(da,at dala" hadith2 a!g s‡hih.
Disi!i %u$a! t#",at ,#"%ahasa!!a. As'Sau$a!i (h" t#lah
1:I
"#"%#(ita$a! %aha1a I"a" al'Ha$i" t#lah "#!ulis s#%uah (isalah
g $husus t#!ta!g s‡lat Duha… %#liau t#lah "#(i1aat$a! s‡lat
Duha da(i l#%ih $u(a!g 2Á ‡(a!g saha%at Na%i SA&. Tida$
s#ha(us!a ada $hila. lagi t#!ta!g "asalah i!i .
S#"‡ga Allah "#!0adi$a! $ita "#(#$a2 a!g "#!d#!ga( ,#($ataa!
lalu "#!gi$ut a!g t#(%ai$ da(i!a .
eLuU “© J•cU u •V “©Vz© …pŸLV J•cU ri•gU ‘eRfskS Xe„LV ‘eRns•p …pŸLV
‰ZfL¯V
-osted by #sta5 )urad at ?:1< A)
Cabels: khila6$ solat$ sunnah tarkiyyah
( c*mments a
Anonymous said ...
zb p¬M pKuK $ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LVK ·P•[K pb “Pvu rkP_ •V ŽPy •oM VK Xb evb ˆK ‘K ZwK * :OQ LKZ}K -Z˜K iQ _K •ob VK ·K µM ˆK - ‹K ^K •MZ_K …Q _K uK K
“” PM•Q jb mb VuK ˆK & •ob VK ƒK Z¡K ZjK
'adits 0o. :1<
9 Aisyah Radliyallaahu 9anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 9alaihi 2a Sallam
biasanya sholat +luha empat rakaat dan menambah seperti yang dikehendaki
Allah. Ri2ayat )uslim .
ƒK ·œM pK ‘Q UK co WM $cK :OQ LKZ}K FŽhK §› LVK ·P•[K pb “Pvu rkP_ •V ŽPy •oM VK Xb evb ˆK ‘K ZwK aQ ©K :OQ PK¥Mvb Z˜K ToUK * :Z˜K iQ _K rb LKuK K
& rM fMkxM jK …Q jM
'adits 0o. :1A
)enurut ri2ayat )uslim dari 9Aisyah: (ah2a 9Aisyah pernah ditanya: Apakah
Rasulullah Shallallaahu 9alaihi 2a Sallam biasa menunaikan sholat +luhaF Ia
menja2ab: .idak$ kecuali bila beliau pulang dari bepergian .
& Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK $Õ› }K ŽhK §› LVK ‹K hK fQ vb ·P•[K pb “Pvu rkP_ •V ŽPy •oM VK XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK * :Z˜K iQ _K rb LKuK K
'adits 0o. :1I
)enurut ri2ayat )uslim dari 9Aisyah: Aku tidak melihat Rasulullah
Shallallaahu 9alaihi 2a Sallam dengan tetap melakukan sholat +luha$ tetapi
sungguh aku melakukannya dengan tetap .
·K TMZnK ™K ŽhK §› LVK ŽPo[K SK $·sMkQ `K “Pvu rkP_ •V ŽPy ·› fMioLVK aK \K žK * :OQ LKZ}K -Z˜K iQ _K •ob VK ·K µM ˆK - ‹K ^K •MZ_K …Q _K uK K
¢rM hM khM yK ¢ ·SM ‘K ZfogM …b `Q VM mb VuK ˆK & •Y ZRK wK ˆK
'adits 0o. :21
9 Aisyah Radliyallaahu 9anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 9alaihi 2a Sallam
1:8
masuk ke rumahku$ kemudian beliau sholat +luha delapan rakaat. Ri2ayat
Ibnu 'ibban dalam kitab shahihnya .
0oGember 2<$ 2=1= 12:1A A)
#sta5 )urad said ...
(oleh diketahui tujuan komentar diatasF )ahu ditanya kedudukannya atau
6i3hnya atau sebagai 6aidah tambahan atau apa F
0oGember 2<$ 2=1= 1:12 A)
Adam9San said ...
Saya ingin mengetahui kedudukan/6i3hnya/penjelasan hadis-hadis yang saya
kemukakan dari (ulughul )aram. Saya juga ingin tahu jumlah rakaat yang
dilakukan oleh 0abi sa2. Dang dikatakan paling sahih adalah lapan$ seperti
yang baginda lakukan di rumah #mmu 'ani. Apakah maksud sebenar Aisyah
mengatakan baha2a 0abi tidak melakukan solat dhuhaF Saya juga pernah
mendengar tentang khila6nya ulama tentang adanya solat dhuha ini .
0oGember 2I$ 2=1= 2:?: A)
#sta5 )urad said ...
)asya Allah$ ini perlu kepada mabhas tersendiri ttg Solat +uha. Artikel ana
6okusnya kepada pena6ian sahabat dlm hal ini Aisyah r.a sesuatu perbuatan
0abi SA" +A0 keterangan beliau mengapa 0abi SA" biasa meninggalkan
sesuatu ibadah sunnah .
Ana sengaja tidak menukilkan ri2ayat2 Aisyah r.a lain baha2a 0abi SA" ada
solat +uha$ yg juga dlm sohih )uslim dan lainnya .
Sebenarnya ana ingin buktikan baha2a tidak benar 3aedah baha2a jika 0abi
SA" tak buat ertinya ia tidak sunnah 2alaupun ada perintah atau galakan .
Eemudian pula terkadang satu pena6ian dila2an dengan satu penetapan
& ithbat * dari sahabat lain$ terkadang dari sahabat yg sama .
.idak mungkin diambil hukum dari pena6ian dlm hal ini. Eita mesti berpegang
kepada dalil2 ithbat .
+alam masalah solat +uha$ dalil2 sohih menerangkan :
1 & !adilat solat +uha
2 & -erintah galakan agar solat +uha
1 & 0abi SA" sendiri solat +uha
.iada dalil yg jelas menghadkan bilangan rakaat +uha$ oleh itu sekurang2nya
ia 2 rakaat dan tiada had banyaknya. +an ini pendapat sebahgian sala6$ tak
ingat ana sekarang siapa .
Ana berpegang kepada pendapat ini kerana sekadar perbuatan 0abi SA" solat
dgn bilangan rakaat tertentu bukan dalil pengkhusus .
1?=
Adapun maksud sebenar Aisyah r.a 0abi tidak solat +uha diterangkan oleh
0a2a2y dan lain2 baha2a samada ketika itu beliau lupa$ atau beliau tidak
pernah solat dirumah tapi dimasjid bila pulang sa6ar dan ja2aban2 lain .
Ibnul @ayyim rhm ada menyebutkan khila6 ttg apakah solat duha ini benar2
sunat atau tidak dlm °adul )a9ad. .etapi yg benar ia adalah sunnah tidak syak
lagi$ sebagaimana kata masyaikh Ibn (a5$ #thaimeen$ Albany dan lain2
semoga ada kesempatan menulis ttg hal ini insya Allah .
+alam beberapa buku 6i3h ringkas$ seringkali kita dapatkan pembahasan mengenai
Shalat +luha dan hukumnya dengan kesimpulan singkat : Sunnah )uakkadah£ yang
kemudian diikuti dengan dalil dan keutamaan-keutamaannya. -adahal dalam masalah
ini para ulama banyak membahasnya dengan bahasan yang komples£ dengan
konsekuensi adanya khila6 terhadap pemahaman berbagai dalil yang ada. +alam
tulisan kali ini akan disajikan pembahasan khila6 tersebut beserta tarjih dan
pemahaman beberapa hadits yang dianggap musykil. Semoga berman6aat .>
#raian ini akan dimulai dengan hadits yang diambil dari (ulughul-)aram yang
menyinggung tentang shalat +luha .
·P•[K pb “PÑvK uK rM kQ PK_K •V ŽPÑyK •V Xb evb ˆK ‘K ZwK :OQ LKZ}K Z˜K iQ _K •V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K …Q _K uK
“” PM•Q jb mb VuK ˆK .%•V ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK ³Z‡R`KˆQ UK ŽhK §› LV * ¿“P•j mVuˆ .ªkhy¿ A18 * & A8 *
+ari 4Aisyah radliyallaahu 4anhu ia berkata : -Biasanya :asulullah shallallaahu
>alaihi wasallam shalat 9luha ( raka’at/ dan beliau menambahnya sebanyak yang
Allah kehendaki. &'R. )uslim nomor A8 dan A18 .&
mAek I[;“ º ^| < Y
S
˜
>
x <H
<
r
<
OY
S
h S^e
<
N
M
=
>
? – S —
<

<
_^g <D S º ... ^i
<
A
E
x <q
<

E
q
<
H
<
@;
<

¢
=? – S —
<

<
_
S
^J
<
;
>
g SK
>
? _^U
<
aCD=E9@ xkB ""5#
2žZSm` CD=…4 ²U¦ |§ =¥ …§ A ²½ |¦ B¦ :E§ 9ª @ 8À \r¦ …§ ?« ]ª R\§ Eª D§ O :U§ |§ =¥ …§ -¦ B¦ :E§ 9ª @ ?« ]ª =« 9¦:‹§ O ?ª >§ =À \o¦ ˆ§ O :U§ |§ =¥ …§ <« {§ :u§ k§ J¥ K§ O <§ W§ :o§ `«
i§ D¥ A¦ =§ o§ 9ª @ xª h« uª |§ =¥ …§ O ?ª >§ i§ _§ ™¦ :>§ ¾ O x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ‘¥¦ @ Y« Zˆ« B§ J§ :V§ a ”ª 9§:k§ O :`§ =« Dš¦ D§ A§ O :oÁ ]§ Bª K§ RE§ p½ 9@ ²}¬j§ D«
¾ ‘¥« @ v§ :d§ . :U§ |§ =¥ …§ A x§ \G¦ @m§ ]ª X¦ ?« ]ª l:E§ ˆª X¦ O BÀ :_¥ ]§ ?« ]ª @A§ O :oÁ \s¦ I§ ?ª >§ ’À :_§ G¦ ?¦ ]ª W¦ :o§ `« a Y§ :k§ O ²U¦ |§ =¥ …§ ²]¦ K§ O ?ª >§ <§ {§ :u§ k§
. H« }§^ª `¦ {¦ :U§ ˆª ¶¦ @ @F§ h§ ]¦ O
a²™=rs9@ xwE9@ .x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
4 " 2 ‘@ =r> ”U] i_™:>
á 4 # 2 ‘@ =r> ”U] <W:o`
á á 4 $ 2 yDmd ?] =DšD
á á á 4 ' 2 †:•E9@ ?] irod
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
1?1
á á á á á 4 , 2 8\r… ?] qQZD
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á 4 , 2 J‚\˜ ?] {ZsE`
á á á á á á 4 . 2 RP\> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò µF`mu}9 iD=sEs9@ g™:s_9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á 4 , 2 x}P` ?] ²}>
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò =o•9@ ?]@ =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 mMoI ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 B:_] ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á 4 , 2 RU^s9@ ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 xˆ:[9@ ?] xd:G
á á á á á 4 , 2 ghˆ ?] ²}>
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò =o•9@ ?]@ =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 B@Zˆ ?] i]:rd
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 =DšD ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò HI:` ?]@ ?Uˆ axwE9@ µB@šM9@ B@Zˆ ?] i]:rd @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 R\ED ?] ’:sG
á á á á 4 ( 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 ms> ?] m_]
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] y}s9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ =sE` ?] y}s9@ =r> @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²d:km9@ Ñ
á á á 4 ' 2 =d@B ?] mso`
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ x\G@m]X ?] l:EˆX @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µm]=9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] R}>‰@ =r>
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 =DŒ ?] ~:]B
á á á á á 4 , 2 =9:‹ ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
1?2
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á á 4 ( 2 ’:_G ?] W:o`
á á á á á 4 , 2 B:_] ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ ²™@Zuˆ=9@ ’:_G ?] W:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` ‡md R}> O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²`:E_9@ iD@Am] †@mP9@ CD=… axwE9@ ?] W:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²™@Zuˆ=9@ ’:_G Ñ
á á á á á á 4 . 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ ²™@Zuˆ=9@ ’:_G ?] W:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` ‡md R}> O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á 4 ' 2 J@mh` ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 -B:E9@ ?] =9:‹
á á á á á 4 , 2 8\r… ?] R\ED
á á á á á á 4 . 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á 4 , 2 {ZoP` ?] g\>:sˆX
á á á á á á 4 . 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 i9:pS ?] TB:r` ’K
á á á 4 ' 2 i9:pS ?] TB:r`
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] ?\P…
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] mMoI
á á á á á á 4 . 2 mMoI ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò µB:rQ‰@ mw] ²]K CD=… axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 ‘@ =r> ”U] <W:o`
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 J@mh` ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 v:ƒ> ?] ¤:GZ9@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ v:ƒ> ?] ¤:GZ9@ =r> @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ¼:M•9@ Ñ
á á á 4 ' 2 R\ED ?] ’:sG
á á á á 4 ( 2 =ˆK ?] šh]
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á á 4 ( 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á 4 ' 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á á 4 ( 2 ’:_G ?] W:o`
1?1
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò HDZG@B ?] l:EˆX =UP` axwE9@ ’:_G ?] W:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
µB:•r9@ Y:IB H9:IB O x}P` ‡md R}> O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²™@Zuˆ=9@ Ñ
á á á 4 ' 2 =d@B ?] mso`
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á 4 $ 2 i9:pS ?] TB:r` ’K
á á á 4 ' 2 i9:pS ?] TB:r`
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] ?\P…
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 g\sd ?] mpQ
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò HDZG@B ?] l:EˆX =UP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 xˆ:[9@ ?] xd:G
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 yDmd ?] =DšD
á á á 4 ' 2 =\oˆ ?] -B@Z9@ =r>
á á á á 4 ( 2 ãAmS ?] J:r\d
á á á á á 4 , 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ ZGA ²ƒrE9@ ir\d ²]K ?] J:r\d @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` ‡md R}> OCD=E9@ ?P… lA=f Ñ
á á á á 4 ( 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²}fZs9@ R}oD ²]K =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò l:k=9@ ²s\` ²‹K ?]@ =™@ZS axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò l:k=9@ ²s\` ²‹K ?]@ =™@ZS axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 †:•E9@ ?] irod
á á á á 4 ( 2 mMoI ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á á 4 ( 2 x}P` ?] J:M>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á á 4 ( 2 =o•9@ ?] ²}>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò l:k=9@ ²s\` ²‹K ?]@ =™@ZS axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò =o•9@ ?]@ =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 ‘@ =r> ”U] <W:o`
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 J@mh` ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 v:ƒ> ?] ¤:GZ9@ =r>
1?:
á á á á á 4 , 2 mMoI ?] R\ED
á á á á á á 4 . 2 ¤Z[oD ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 RˆZ` ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á á 4 ( 2 ’:_G ?] W:o`
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²™@Zuˆ=9@ ’:_G ?] W:o` @=> “:[| H9:IB Ñ
á á á 4 ' 2 =d@B ?] mso`
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 BZjU` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] g\>:sˆX
á á á á á á á 4 5 2 R\ED ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ‘@ =r> @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA „mwP9@ R\ED ?] Ñ
á á 4 $ 2 yDmd ?] =DšD
á á á 4 ' 2 †:•E9@ ?] irod
á á á á 4 ( 2 mMoI ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ Ogju` z{:UˆX
“:[| H9:IB Ñ
á 4 # 2 ‘@ =r> ”U] <W:o`
á á 4 $ 2 yDmd ?] =DšD
á á á 4 ' 2 =\oˆ ?] -B@Z9@ =r>
á á á á 4 ( 2 ãAmS ?] J:r\d
á á á á á 4 , 2 J:\Mˆ ?] ?P…
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²ƒrE9@ ir\d ²]K ?] J:r\d @=> “:[| Ñ
á á á á 4 ( 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H9:IB Ogju` z{:UˆX
“:[| Ñ
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
1??
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H9:IB Ogju` z{:UˆX
“:[| Ñ
á á á á 4 ( 2 ms> ?] ‘@ =\r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] -B:…
á á á á á á 4 . 2 nˆZD ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA B:ƒo9@ nˆZD ?] =s…K @=> “:[| Ñ
á á á 4 ' 2 †:•E9@ ?] irod
á á á á 4 ( 2 ’:w… ?] Ams>
á á á á á 4 , 2 ‘@ =r> ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 m\rw9@ =r> ?] lAB:S
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA µ{Œ‰@ ’:w… ?] Ams> Ñ
á á á á 4 ( 2 mMoI ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò =o•9@ ?]@ =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 B@Zˆ ?] i]:rd
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 L\}oN œ•Z`
á á á á á á á 4 5 2 =r> ?] ²U9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²ˆ=[s9@ ²U9@ =ro9 <‚j9@ B:r‹K axwE9@ œ•Z` H] J‰ n\o• {:UˆX
L\}oN Ñ
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 8\r… ?] qQZD
á á á á á á 4 . 2 mMoI ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H9:IB Ogju` z{:UˆX
“:[| Ñ
á á á á 4 ( 2 m\^V ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 y}s9@ =r> ?] ’:_G
á á á á á á 4 . 2 Ams> ?] gpS
á á á á á á á 4 5 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 J@mh` ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 v@Zˆ ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 ?s…m9@ =r> ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] y}s9@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 R\ED ?] ’:sG
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] xf:>
á á á á á 4 , 2 R\ED ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
1?<
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] -B:…
á á á á á á 4 . 2 nˆZD ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA B:ƒo9@ nˆZD ?] =s…K @=> “:[| Ñ
á 4 # 2 ‘@ =r> ”U] <W:o`
á á 4 $ 2 yDmd ?] =DšD
á á á 4 ' 2 †:•E9@ ?] irod
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 J‚\˜ ?] {ZsE`
á á á á á á 4 . 2 RP\> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 8\}V ?] x^\G
á á á á á á á á 4 6 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á á á 4 "7 2 =r> ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á á á 4 "" 2 {ZoP` ?] ?\P…
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 ‘@ =r> ”U] <W:o`
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 R\ED ?] ’:sG
á á á á 4 ( 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 mMoI ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 ²}> ?] ?P…
á á á á á á á á á 4 "7 2 =sE` ?] ‘@ irG
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò H‹ZPU`A CD=E9@ cˆ:U] H‹ZˆB =o] x9:o9@ ’‚>X axwE9@ {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²s\su9@ ²}> ?] ?PE9@ H\S n\o• Ñ
á á 4 $ 2 yDmd ?] =DšD
á á á 4 ' 2 †:•E9@ ?] irod
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 J‚\˜ ?] {ZsE`
á á á á á á 4 . 2 RP\> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 8\}V ?] x^\G
á á á á á á á á 4 6 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á á á 4 "7 2 =r> ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò B:u•s9@ ²rU9@ g™:sd ²S B@ZQ‰@ axwE9@ ?PEDA n\o• z{:UˆX
œ]ZN @WX Ñ
á á á á 4 ( 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á 4 , 2 {:r> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 ms> ?] nˆZD
á á á á á á á á 4 6 2 ²}> ?] šDšo9@ =r>
á á á á á á á á á 4 "7 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò µ{@=r9@ 8\ƒ•}9 {@=] cDB:N axwE9@ “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²`mpE9@ l:EˆX ?] ¤Z[oD @=> Ñ
á 4 # 2 ž:ƒ[Q@ œ•Z`
1?A
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 =d@B ?] mso`
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò ²Q:oUj9@ l@Œm9@ =ro9 i]:Ej9@ B:|´ ²S ²9:`‰@ axwE9@ œ•Z` H] J‰ n\o• {:UˆX
ž:ƒ[Q@ Ñ
á 4 # 2 ‘@ =r> ”U] <W:o`
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 =d@B ?] mso`
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò l@Œm9@ =r> nUj` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á 4 $ 2 yDmd ?] =DšD
á á á 4 ' 2 †:•E9@ ?] irod
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò ²P9:\ƒ9@ {A@{ ²]K =UP` axwE9@ @=>:` µB:•r9@ Y:IB H9:IB O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
:[Á \}oN µB:•r9@ H9 „AB ²P9:\ƒ9@ {A@{ Z]K Ñ
á 4 # 2 ?s…m9@ =r> ”U] <ms>
á á 4 $ 2 J:s}ˆ ?] 8\;
á á á 4 ' 2 ãAmS ?] J:r\d
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò ²}fZs9@ R}oD ²]K =UP` axwE9@ ZGA µmjr9@ J:s\}ˆ ?] 8\ƒ9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
Imam Ash-Shan,ani dalam Subulus-Salam Syarah (ulughil-)aram menukil
perkataan Ibnul-@ayyim sebagai berikut :
.‹fhs•j ‹iv Z˜TU :Xu¯V .XVe}U ‹sv OxPfS XVe}¯V “k„LV …`V •n– z„S Z˜nŠg ZjUu
‚ˆZŒ Z˜PRS ¨hs•p :•`V]LV .t‡ yU ¨hs•Œ c :¦LZ|LV .¨f•L cW š]^Œ c :·TZ|LV
:qžZ•LV .•ekfLV ·S Z˜kP_ ‹f½enLV ¨hs•p :’jZ«LV .Z˜kP_ ¨½Vep tS ‚ˆZŒ Z˜w]Œu
.‹_z` Z˜TU
Adapun mengenai hukum Shalat +luha$ Ibnul-@ayyim telah mengumpulkan
beberapa pendapat hingga mencapai < &enam* pendapat :
Ãertama± bah2a hukumnya termasuk sunnah yang disukai .
%edua± tidak disyari,atkan kecuali karena adanya sebab .
%etiga± tidak disukai sama sekali .
%eem®at± disukai &mustahab* untuk dikerjakan$ tetapi sekali 2aktu boleh dikerjakan
dan sekali 2aktu boleh untuk ditinggalkan£ tidak dikerjakan terus-menerus .
1?I
%elima± shalat +luha adalah bid,ah .%
Sumber kemusykilan adalah adanya pertentangan% antara hadits-hadits mengenai
shalat +luha ini. +i ba2ah ini akan disebutkan diantaranya :
:OQ PK¥Mvb Z˜ToUK :Z˜K iQ _K rb LKuK :OQ LKZ}K ÏŽhK §› LV ·P•[K pb “PÑvK uK rM kQ PK_ K •V ŽPÑyK •V XK evb ˆK ‘K ZwK aQ ©K
rM fMkxM jK …Q jM ƒK ·œM pK ‘Q U cWM .c *¿ “P•j mVuˆ .ªkhy¿ . A1A *

+ari 4Aisyah bah2asannya ia ditanya : -Apakah :asulullah shallallaahu >alaihi
wasallam biasa menger,akan shalat 9luha E.. Maka ia men,awab ' -Tidak/ ke+uali
apabila beliau pulang dari bepergian.. &'R. )uslim nomor A1A .&
mAek I[;“ º ^| < Y
S
˜
>
x <H
<
r
<
OY
S
h S^e
<
N
M
=
>
? – S —
<

<
_^g <D S º ... ^i
<
A
E
x <q
<

E
q
<
H
<
@;
<

¢
=? – S —
<

<
_
S
^J
<
;
>
g SK
>
? _^U
<
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
aCD=E9@ xkB "".5
2žZSm` CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ A R\§ Eª D§ ?« ]ª R\§ Eª D§ O :Q§ m§ r§ ‹ª K§ œÀ Dª B§ Œ« ?« ]ª =« Dš¦ D§ O ?ª >§ µ¬ m¦ Dª m§ •« 9ª @ =À \o¦ ˆ§ O ?ª >§ LÀ \[¦ d§ ?¦ ]ª ‘¥¦ @ =¦ rª >§ O
”« }ª k« a Y§ :k§ i§ _§ ™¦ :o§ 9¦ ¾ b RE§ p½ 9@ ²}¬j§ D« x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ²½ r¦ U¥9@ J§ :V§ gª G§ ”ª 9§:k§ ¾ Hr¦ \¦ `§ ?ª `¦ v§ ²•¦ D§ Jª K§ t¥ X¦ O t§ a .
a²™=rs9@ xwE9@ .x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
4 " 2 ‘@ =r> ”U] i_™:>
á 4 # 2 m\]š9@ ?] <Am>
á á 4 $ 2 x}P` ?] =sE`
á á á 4 ' 2 qQK ?] y9:`
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò µmGš9@ 8oj` ²]K iD@Am] y9:` •;Z` axwE9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
?\•\_9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò ²^\}9@ R\ED iD@AB y9:` •;Z` axwE9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 m\]š9@ ?] <Am>
á á 4 $ 2 x}P` ?] =sE`
á á á 4 ' 2 =d@B ?] mso`
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò HDZG@B ?] l:EˆX =UP` axwE9@ Ox}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
µB:•r9@ ’:`¶@ Y:IB H9:IB Ñ
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á 4 ' 2 ?s…m9@ =r> ?] =sE`
á á á á 4 ( 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
1?8
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ nUj` axwE9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A µB:•r9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á á 4 ( 2 ?s…m9@ =r> ?] ’{´
á á á á á 4 , 2 g\>:sˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò µB:•r9@ e\Ef axwE9@ µB:•r9@ ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 Ams> ?] y}s9@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á á 4 ( 2 ms> ?] J:s^>
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò HDZG@B ?] l:EˆX =UP` axwE9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A µB:•r9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] †:•…
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á á 4 ( 2 =o•9@ ?] ²}>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò =o•9@ ?]@ =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á 4 ' 2 qQK ?] y9:`
á á á á 4 ( 2 R\ED ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 is}P` ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 =\oˆ ?] ir\uk
á á á á á 4 , 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 nˆZD ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 g\>:sˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò µB:•r9@ e\Ef axwE9@ µB:•r9@ ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 µ=h` ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á 4 ' 2 =r> ?] y}s9@ =r>
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
1<=
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A Ñ
á á á á 4 ( 2 i`:ˆK ?] {:s…
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ nUj` axwE9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A µB:•r9@ Ñ
á á á 4 ' 2 B:UD{ ?] 8\od
á á á á 4 ( 2 Ý:\> ?] ²}>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ µB:•r9@ ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 Ams> ?] ?s…m9@ =r>
á á á á 4 ( 2 8oj` ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 nˆZD ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =r> ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²`B@=9@ ?Uˆ axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 L\[d ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 ³:DX ?] =\oˆ
á á á 4 ' 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á 4 ( 2 y}s9@ =r> ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á 4 ( 2 ’@=[s9@ ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò „mj9@ R™:PU9@ ?Uˆ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 R\ED ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 =GmP` ?] {=P`
á á á á á 4 , 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 ms> ?] J:s^>
á á á á 4 ( 2 x\G@m]X ?] ¤Z[oD
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 i`:ˆK ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] ?P…
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ µm`:o9@ ²}> ?] ?PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á 4 ' 2 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
á á á á 4 ( 2 x\G@m]X ?] ¤Z[oD
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
1<1
á á á 4 ' 2 ~ZQ ?] x9:ˆ
á á á á 4 ( 2 B:_] ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ ZGA µmjr9@ ~ZQ ?] x9:ˆ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ ZGA µmjr9@ ~ZQ ?] x9:ˆ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f Ñ
á á 4 $ 2 ?PE9@ ?] qshV
á á á 4 ' 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
á á á á 4 ( 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²`:E_9@ iD@Am] †@mP9@ CD=… axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 <{:UI ?] x}ˆ
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 v‚o9@ ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²`:E_9@ iD@Am] †@mP9@ CD=… axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 -B:E9@ ?] =9:‹
á á á á 4 ( 2 {ZoP` ?] g\>:sˆX
á á á á á 4 , 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò „mj9@ R™:PU9@ ?Uˆ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 {:s… ?] ?s…m9@ =r>
á á á á 4 ( 2 ‘@ =r> ?] x\G@m]X
á á á á á 4 , 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 €ˆA‰@ x•os9@ axwE9@ {:s… ?] ?s…m9@ =r> @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²^\o_9@ Ñ
á á á 4 ' 2 W:o` ?] W:o`
á á á á 4 ( 2 W:o` ?] ‘@ =\r>
á á á á á 4 , 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 g\sd ?] mpQ
á á á á 4 ( 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²`:E_9@ iD@Am] †@mP9@ CD=… axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 ms> ?] J:s^>
á á á á 4 ( 2 x\G@m]X ?] ¤Z[oD
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 =DšD ?] ‘@ =r>
á á á á 4 ( 2 g\>:sˆX ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò BFUs9@ ?]t ¼‚u‹t@A ž:sI¶@A ?UP9@ ²S €ˆA‰@ axwE9@ “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µBZ]:P\U9@ x\G@m]X ?] =sE` @=> Ñ
á á 4 $ 2 J@mh` ?] =9:‹
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] msuo`
1<2
á á á á 4 ( 2 x\G@m]X ?] ¤Z[oD
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 8\r… ?] ms>
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò YZ}hr9@ ?] mw] ²]K ²9:`K axwE9@ ZGA µA=o9@ 8\r… ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
á á á 4 ' 2 TB:rs9@ ?] ‘@ =r>
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 L\[d ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 J@mh` ?] =9:‹
á á á 4 ' 2 8\r… ?] ms>
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò µ{@=r9@ 8\ƒ•}9 {@=] cDB:N axwE9@ 8\r… ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA µA=o9@ Ñ
á á 4 $ 2 ³:DX ?] =\oˆ
á á á 4 ' 2 is}ˆ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 qQZD ?] =\oˆ
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] -B:…
á á á á á á 4 . 2 nˆZD ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ n\o• z{:UˆX
œ]ZN @WX ?PEDA Ñ
á á á 4 ' 2 i`:ˆK ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] ?P…
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ²}> ?] ?PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µm`:o9@ Ñ
á á á 4 ' 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á 4 ( 2 mw] ²]K ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á 4 . 2 ?PE9@ ?] 8\r…
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H9:IB Ogju` z{:UˆX
“:[| Ñ
á 4 # 2 L\[d ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 ?PE9@ ?] qshV
á á á 4 ' 2 mMoI ?] =sE`
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
1<1
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ nUj` axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 =DšD ?] ‘@ =r>
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 g\sd ?] mpQ
á á á á 4 ( 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò HDZG@B ?] l:EˆX =UP` axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 J@mh` ?] =9:‹
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] msuo`
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 L\[d ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 ³:DX ?] =\oˆ
á á á 4 ' 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á 4 ( 2 R\ED ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 mMoI ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
á á á á 4 ( 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 mw] ²]K ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á á 4 5 2 ?PE9@ ?] 8\r…
á á á á á á á á 4 6 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ Ogju` z{:UˆX
“:[| H9:IB Ñ
á á 4 $ 2 ?PE9@ ?] qshV
á á á 4 ' 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
á á á á 4 ( 2 R\ED ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 RP\> ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 8\}V ?] x^\G
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á á 4 6 2 =r> ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò B:u•s9@ ²rU9@ g™:sd ²S B@ZQ‰@ axwE9@ @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX
œ]ZN Ñ
á 4 # 2 m\]š9@ ?] <Am>
á á 4 $ 2 x}P` ?] =sE`
á á á 4 ' 2 =9:‹ ?] g\[>
á á á á 4 ( 2 =oˆ ?] C\9
á á á á á 4 , 2 =9:‹ ?] =DšD
á á á á á á 4 . 2 ?PE9@ ?] =sE`
1<:
á á á á á á á 4 5 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 qQK ?] y9:`
á á á á 4 ( 2 xˆ:[9@ ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 =sj9@ =r> ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] mG@Œ
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò B:u•s9@ ²rU9@ g™:sd ²S B@ZQ‰@ axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 is}P` ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 šDšo9@ =r> ?] ²}>
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 =r> ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò µmGZ•}9 •;Zs9@ =UP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á á 4 , 2 g\>:sˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] y}s9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ J@m_] ?]@ ²9:`K #5 Ò axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 m\]š9@ ?] <Am>
á á 4 $ 2 x}P` ?] =sE`
á á á 4 ' 2 qQK ?] y9:`
á á á á 4 ( 2 ‘@ =r> ?] g\>:sˆX
á á á á á 4 , 2 gpM9@ ?] ³:r>
á á á á á á 4 . 2 =\r> ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ³:ro9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
Úƒ•D lA=f ZGA ²Erf‰@ qDAK ²]K ?] g\>:sˆXA OCD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²;:Mˆ‰@ gpM9@ ?] Ñ
á á á á 4 ( 2 R\ED ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] RˆZ`
á á á á á á 4 . 2 RP\> ?] ²}>
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 xˆ:[9@ ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 =sj9@ =r> ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] mG@Œ
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 {ZoP` ?] ?\P…
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 =d@B ?] mso`
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 BZjU` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] g\>:sˆX
á á á á á á á 4 5 2 R\ED ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ‘@ =r> @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA „mwP9@ R\ED ?] Ñ
á á á 4 ' 2 ?s…m9@ =r> ?] =sE`
1<?
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 8\r… ?] qQZD
á á á á á á 4 . 2 mMoI ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 ?PE9@ ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ?] =sE` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µmod‰@ ?PE9@ Ñ
á 4 # 2 m\]š9@ ?] <Am>
á á 4 $ 2 x}P` ?] =sE`
á á á 4 ' 2 qQK ?] y9:`
á á á á 4 ( 2 8GA ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 ²}>‰@ =r> ?] qQZD
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 RP\> ?] l:EˆX
á á á á á 4 , 2 =\oˆ ?] nˆZD
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ RP\> ?] l:EˆX @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µ{@=r9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 xˆ:[9@ ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 qDB{X ?] ?\P…
á á á á á á 4 . 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 <{:r> ?] ~AB
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²`:E_9@ iD@Am] †@mP9@ CD=… axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 š\UV ?] mE]
á á á á 4 ( 2 BZjU` ?] -B:…
á á á á á 4 , 2 m\^V ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =}•` ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò =}•` ?] =sE` ‘@ =r> ²]K CD=… R[uU` axwE9@ ?] mE] H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA ²}G:r9@ š\UV Ñ
á á á 4 ' 2 B:UD{ ?] 8\od
á á á á 4 ( 2 œS:Q ?] xw…
á á á á á 4 , 2 Ams> ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 Ý:\> ?] ²}>
á á á á á 4 , 2 Ams> ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 =9:‹ ?] g\[>
á á á á 4 ( 2 =oˆ ?] C\9
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] †:•…
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
x}P`A µB:•r9@ Ñ
á á á 4 ' 2 =r> ?] y}s9@ =r>
1<<
á á á á 4 ( 2 =DšD ?] =}•`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =\sE9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 =d@B ?] mso`
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ x\G@m]X ?] l:EˆX @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µm]=9@ Ñ
á 4 # 2 L\[d ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 ³:DX ?] =\oˆ
á á á 4 ' 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] mjQ
á á á á á 4 , 2 ms> ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ µZPU9@ ms> ?] =sE` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ µZPU9@ ms> ?] =sE` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á 4 $ 2 ?PE9@ ?] qshV
á á á 4 ' 2 {:s… ?] ?s…m9@ =r>
á á á á 4 ( 2 ‘@ =r> ?] x\G@m]X
á á á á á 4 , 2 m\rw9@ =r> ?] lAB:S
á á á á á á 4 . 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ v:\9A‰@ i\}… axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á 4 , 2 ?PE9@ ?] 8\r…
á á á á á á 4 . 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²^\o_9@ {:s… ?] ?s…m9@ =r> @=> Ñ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ v:\9A‰@ i\}… axwE9@ ?] ?s…m9@ =r> @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²^\o_9@ {:s… Ñ
á á á 4 ' 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] J:s^>
á á á á á 4 , 2 RˆZ` ?] J@ms>
á á á á á á 4 . 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 =DŒ ?] m]:I
á á 4 $ 2 ?sDK ?] x}P`
á á á 4 ' 2 8\r… ?] œ\]B
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò 8\r… ?] œ\]m9@ =UP` axwE9@ mwU` ZGA ²Pro9@ 8\r… ?] œ\]m9@ H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ Ñ
á 4 # 2 m\]š9@ ?] <Am>
á á 4 $ 2 x}P` ?] =sE`
á á á 4 ' 2 qQK ?] y9:`
á á á á 4 ( 2 is}P` ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò €ˆA‰@ cDB:u9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
1<A
á á á 4 ' 2 =d@B ?] mso`
á á á á 4 ( 2 ’:sG ?] l@Œm9@ =r>
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò l@Œm9@ =r> nUj` axwE9@ ?\•\_9@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 L\[d ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 B:UD{ ?] ”}f
á á á 4 ' 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò ²P9:\ƒ9@ {A@{ ²]K =UP` axwE9@ TAmu` ZGA µ{Œ‰@ B:UD{ ?] ”}j9@ H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ Ñ
á 4 # 2 m\]š9@ ?] <Am>
á á 4 $ 2 x}P` ?] =sE`
á á á 4 ' 2 qQK ?] y9:`
á á á á 4 ( 2 ‘@ =r> ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 ?s…m9@ =r> ?] ¼mƒ`
á á á á á á 4 . 2 çrfK ?] xˆ:k
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 ‘@ =r> ?] nˆZD
á á á á á á á á á 4 "7 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò ’š… ?]t B:|·:] R}Es9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 L\[d ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 ?PE9@ ?] qshV
á á á 4 ' 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
á á á á 4 ( 2 R\ED ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 RP\> ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 8\}V ?] x^\G
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á á 4 6 2 =r> ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á á 4 "7 2 {ZoP` ?] ?\P…
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 ‘@ =r> ”U] <W:o`
á á 4 $ 2 yDmd ?] =DšD
á á á 4 ' 2 †:•E9@ ?] irod
á á á á 4 ( 2 B@Zˆ ?] i]:rd
á á á á á 4 , 2 œ\U` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò =o•9@ ?]@ =UP` axwE9@ µB@šM9@ B@Zˆ ?] i]:rd @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
Z˜K iQ _K rb LKuK ·T•WMuK $Õ› }K ŽhK §› LVK ‹K hK fQ vb ·P•[K pb “PÑvK uK rM kQ PK_K •V ŽPÑyK •oM VK XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK :
Z˜K hb f•vK ¯Kb * “P•j mVuˆ .ªkhy¿ A1I rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ ‘Zw ‘Wu :rjZnŒu ³&
.“˜kP_ è]€kS ³qZiLV r` anRp ‘U ‹k^\ ³r` anRp ‘U ¨hp e©u ³anRLV šzkL “Pvu
* ¶ˆZ«fLV zi_ Z§pU ¦pzhLVu :OP} 112I ÁrjZns` &
1<I
+ari 4Aisyah ia berkata : -Aku tidak pernah melihat :asulullah shallallaahu >alaihi
wasallam melakukan shalat 9luha dengan tetap. Akan tetapi aku tetap melakukannya
6yaitu shalat 9luha8. &'R. )uslim nomor A1I &
+ua hadits di atas berisi pena6ian 4Aisyah dari pengetahuannya terhadap Rasulullah
shallallaahu 4alaihi 2asallam bah2a beliau biasa melakukan shalat +luha. 'adits
yang kedua secara lebih tegas menjelaskan bah2a 2alaupun 4Aisyah tidak
mengetahui bah2a Rasulullah shallallaahu 4alaihi 2asallam tidak melakukan shalat
+luha$ namun ia radliyallaahu 4anha tetap melaksanakannya. 'al ini mengandung
pengertian bah2a apa yang dilaksanakan oleh 4Aisyah radliyallaahu 4anha tersebut
berasal dari perintah 0abi shallallaahu 4alaihi 2asallam. Atau setidaknya$>. berasal
dari apa yang ia lihat dari beliau .
Al-(aiha3i mengatakan ¿ : Zá˜kP_ uVž ¶U Z˜hfáv ráspUˆ Záj Z˜Le„` žV]nLV : Á )aksud dari
perkataan 4Aisyah : Aku tidak pernah melihatnya mengerjakannya£ yaitu tidak
senantiasa melihatnya mengerjakannya%. Ibnu Abdil-(arr mengatakan ¿ : È€ŒV Zj ª–]p
‹^•Z_ ‹pÛˆ z_u :XZ} ³Z˜k€T ‹pVuˆ ·©u “P•j r` ž]€TV Zj ‘už Z˜ŒZf™W ‹pVuˆ e©u ‘Z«k^LV rkP_
ráájtw ŽááiRj VŸ© Z©]k• rsf™U ¶ŸLV še}eLV z_ ¬Ps•p c JLŸL : Á 'arus dinilai kuat hadits
yang diri2ayatkan oleh Al-(ukhari dan )uslim yang menetapkannya$ daripada hadits
yang diri2ayatkan sendiri oleh )uslim yang mengingkari 0abi mengerjakannya
dengan tetap. )enurutnya$ 4Aisyah tidak melihatnya itu tidaklah berarti bah2a 0abi
shallallaahu 4alaihi 2asallam tidak pernah melakukannya$ karena mungkin dilihat
oleh shahabat lain .%
Calu bagaimana mengkompromikan dua hadits pena6ian di atas dengan hadits pertama
yang berisi penetapan &dan bahkan dipakai dalam bentuk kaana yang maknanya
adalah biasanya% * yang sama-sama diri2ayatkan oleh 4Aisyah F
Sebagian ulama menjelaskan bah2asannya la6adh kaana itu diba2a pada pengertian
sering% karena ada 3arinah pertentangan dalam perkataan 4Aisyah radliyallaahu
4anha .
Akan tetapi$ mungkin ada satu hal yang perlu dicermati$ yaitu perbuatan 4Aisyah yang
tetap mengerjakan shalat +luha &hadits pena6ian yang kedua* memberikan
pemahaman bah2a apa yang dilakukan 4Aisyah itu memalingkan pengingkaran
1<8
4Aisyah itu sendiri$ sekaligus menguatkan pendapat yang menyatakan pengingkaran
4Aisyah itu diucapkan sejauh pengetahuan akan 6i,il 0abi shallallaahu 4alaihi
2asallam. +an 6i,il 4Aisyah yang tetap mengerjakan shalat +luha itu bermakna
biasanya% atau minimal sering% &ia melakukan shalat +luha .&
)ari kita cermati beberapa ri2ayat tentang shalat +luha dari shahabat lain :
1 . +ari °aid bin Ar3am radliyallaahu 4anhu :
:XK Z}K “PÑvK uK rM kQ PK_K •V ŽPÑyK •V XK evb ˆK ‘o UK Xb Z[K €M LQV Éb jK ]Q ŒK …K kgM …K k`MVuo ¯K V ‚b tyK .%
* “P•j mVuˆ .ªkhy¿ A:I .Žh§LV …j ‘eP[p Zje} —Uˆ “}ˆU …` zp® ‘U :rkSu &
•V ŽPy •V Xevˆ ‘W .a§SU ‹_Z•LV mŸ© ]k• ·S ‚t[LV ‘U VePn_ z„L ZjU :XZ„S
ZnTW ¶Ÿj]sPL ¦pzhLV ÝSZhLV u¬_ ‘U ªµVeLV …ju .r[i` ¦pzhLV :XZ} “Pvu rkP_
¿“©u e©
(ah2asannya Rasulullah shallallaahu 4alaihi 2asallam bersabda : Shalat Awwabin
6shalat orang#orang bertaubat; yaitu shalat 9luha8 dilakukan pada waktuanak#anak
unta kepanasan. &'R. )uslim &
mAek I[;“ º ^| < Y
S
˜
>
x <H
<
r
<
OY
S
h S^e
<
N
M
=
>
? – S —
<

<
_^g <D S º ... vM ^˜
<
VS=
>
? ´
M
k
<
Y
>
G < r
<
[sS r
<
[U
S
?H
E
d
<
? – S —
<

<
_^U
<
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
aCD=E9@ xkB "#'$
2žZSm` CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ A ¤À mª …§ ?« ]ª m« \ª G§ Œ« O mÀ \ª s§ Q« ?« ]ª @A§ a t§ :k§ O :U§ |§ =¥ …§ i§ \¥ }§>« ?« ]ª @ Z§ G« A§ g\>¦ :s§ ˆª X¦ O ?ª >§ ¤§ ZD½ K§ O ?¦ >§
²¬ Q¦ :r§ \ª _¥ 9@ x¦ ˆ¦ :[§ 9ª @ J¥ K§ O x§ k§ Bª K§ ?§ ]ª =§ Dª Œ§ O RE§ p½ 9@ ?§ `¦ J§ Z}½j§ D« :`Á Zª k§ „K§B§ O Y§ :[§ S§ m¦ \ª ˜§ ²S¦ <§ ‚§ j¥ 9@ J¥ K§ @Zs« }¦>§ =ª [§ 9§ :`§ K§ a
¾ a Y§ :k§ O x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ‘¥¦ @ Y§ Zˆ« B§ J¿ X¦ O g« p§ Sª K§ i¦ >§ :P¥ 9@ z¦ F¦ G§ ¾ Y« :j§ M¦ 9ª @ •« `§ mª N§ ?§ \…¦ ?§ \]¦ @A¥ ‰§ @ <« ‚§ f§ .
a²™=rs9@ xwE9@ .x}P` ‡md R}> OCD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
http://global.islam2eb.net/hadith/asaneed.phpFbkHnoÂ1?IÐcidÂ1I:AÐsidÂ1121
.akhrij hadits ini semuanya dla,i6
http://global.islam2eb.net/hadith/dyntree1.phpF
typeÂ1ÐsidÂ1121ÐbkHnoÂ1?IÐcidÂ1I:A
4 " 2 xkBK ?] =DŒ
á 4 # 2 ¼Z> ?] xˆ:k
á á 4 $ 2 J:P\V ?] ¤ZDK
1A=
á á á 4 ' 2 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
á á á á 4 ( 2 ¤m… ?] m\GŒ
á á á á á 4 , 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` ‡md R}> OCD=E9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` ‡md R}> OCD=E9@ Ñ
á á á 4 ' 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 W:o` ?] m_]
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ Ñ
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 J@mh` ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 v:ƒ> ?] ¤:GZ9@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 =\9Z9@ ?] ³:r>
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ "7 - "$ Ò axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 <{:r> ?] ~AB
á á á á á 4 , 2 mso` ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ "7 - "$ Ò axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ Ñ
á á á 4 ' 2 yj` ?] ’:P…
á á á á 4 ( 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 =\s… ?] =\sE9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò m•… ?]t i\Q:s^9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] i\9:o9@ 89:ƒs9@ axwE9@ H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG CD=E9@ :M\o• J:DA@B Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò =\s… ?] =r> =UP` axwE9@ ’:P… :sG CD=E9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] Ñ
á á 4 $ 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á 4 ' 2 =\oˆ ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 ¤m… ?] m\GŒ
á á á á á 4 , 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` ‡md R}> OCD=E9@ Ñ
á á á 4 ' 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á 4 ( 2 =GmP` ?] {=P`
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²]mE}9 CD=E9@ 8Dm˜ axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
á 4 # 2 ¼Z> ?] xˆ:k
á á 4 $ 2 J:P\V ?] ¤ZDK
1A1
á á á 4 ' 2 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
á á á á 4 ( 2 ’:_G ?] g`¢`
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ "7 - "$ Ò axwE9@ ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA Ñ
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ Ñ
á á 4 $ 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á 4 ' 2 mDmI ?] 8GA
á á á á 4 ( 2 =r> ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò ²`B@=9@ ?Uˆ axwE9@ OCD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] Ñ
á á á 4 ' 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ nUj` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ Ñ
á 4 # 2 ¼Z> ?] xˆ:k
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á á 4 ( 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 J:\Mˆ ?] ?P…
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ¤Z[oD ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 ?PE9@ ?] mG:;
á á á á á á á á á á 4 "" 2 {ZoP` ?] ?\P…
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ Ñ
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò µZr9@ m\PMN gDšUu9@ x9:o` axwE9@ xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] Ñ
á 4 # 2 ¼Z> ?] xˆ:k
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á á 4 ( 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ Ñ
á á 4 $ 2 J:P\V ?] ¤ZDK
1A2
á á á 4 ' 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 ¤m… ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] g\>:sˆX
á á á á á á 4 . 2 =\r> ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 B:|·@A ?UP9@ iSmo` axwE9@ ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> Ñ
á á á 4 ' 2 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 =s…K ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 mMoI ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ Ñ
á 4 # 2 ¼Z> ?] xˆ:k
á á 4 $ 2 J:P\V ?] ¤ZDK
á á á 4 ' 2 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
á á á á 4 ( 2 ¤m… ?] m\GŒ
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ Ñ
á á á 4 ' 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 ¤m… ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á 4 . 2 ?PE9@ ?] 8\r…
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ Ñ
á á 4 $ 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á 4 ' 2 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
á á á á 4 ( 2 ’:_G ?] g`¢`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ?\P…
á á á á á á 4 . 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ Ñ
á á á 4 ' 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á 4 ( 2 8\r… ?] qQZD
á á á á á 4 , 2 mMoI ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 ?PE9@ ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
1A1
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA Ñ
á á á 4 ' 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á 4 ( 2 =GmP` ?] {=P`
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á 4 . 2 ?PE9@ ?] 8\r…
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 Y:hU` ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 J:\Mˆ ?] ?P…
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ Ñ
á á á 4 ' 2 ~@m•9@ ?] œ\VA
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 =s…K ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 mMoI ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ Ñ
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 †:•… ?] †:•…
á á á á 4 ( 2 J:sh; ?] x\G@m]X
á á á á á 4 , 2 B@šQ ?] =9:‹
á á á á á á 4 . 2 {A@{ ?] ’@=[`
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ :M\o• J:D@AB H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A O²U\>m9@ {A@{ ?] ’@=[s9@ :sG CD=E9@ Ñ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ :M\o• J:D@AB H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A O²U\>m9@ {A@{ ?] ’@=[s9@ :sG CD=E9@ Ñ
á á á 4 ' 2 yj` ?] ’:P…
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] RˆZ`
á á á á á 4 , 2 JAB:G ?] RˆZ`
á á á á á á 4 . 2 ²}> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG CD=E9@ Ñ
á á á 4 ' 2 J@mh` ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 =\9Z9@ ?] ³:r>
á á á á á á 4 . 2 ?s…m9@ =r> ?] l:EˆX
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA Ñ
á á á 4 ' 2 =\h_9@ ?] 8\r…
á á á á 4 ( 2 RˆZ` ?] ‘@ =\r>
á á á á á 4 , 2 J:s^> ?] =sE`
1A:
á á á á á á 4 . 2 R\ED ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA Ñ
á 4 # 2 ¼Z> ?] xˆ:k
á á 4 $ 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á 4 ' 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á 4 ( 2 8\r… ?] qQZD
á á á á á 4 , 2 mMoI ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] Ñ
á á á 4 ' 2 J:]K ?] šDšo9@ =r>
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] -B:…
á á á á á 4 , 2 nˆZD ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ J:]K ?] šDšo9@ =r> H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA ²dm[9@ Ñ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA ²dm[9@ J:]K ?] šDšo9@ =r> Ñ
á á á 4 ' 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á 4 ( 2 =GmP` ?] {=P`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] R\ED
á á á á á á 4 . 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò BFUs9@ ?]t ¼‚u‹t@A ž:sI¶@A ?UP9@ ²S €ˆA‰@ axwE9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ Ñ
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 J@mh` ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 œDBŒ ?] =DšD
á á á á á 4 , 2 W:o` ?] m_]
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
á á á á 4 ( 2 v:ƒ> ?] ¤:GZ9@ =r>
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
á á á 4 ' 2 yj` ?] ’:P…
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] RˆZ`
á á á á á 4 , 2 RˆZ` ?] m_]
á á á á á á 4 . 2 Ams> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²}\[o}9 m\rw9@ v:Mop9@ axwE9@ CD=E9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG Ñ
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\rw9@ x•os9@ axwE9@ CD=E9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… :sG Ñ
á á á á á 4 , 2 ?PE9@ ?] l:EˆX
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
1A?
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²]@m>‰@ ?]@ x•o` axwE9@ :sG CD=E9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@A Oµ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… Ñ
á á 4 $ 2 J:P\V ?] ¤ZDK
á á á 4 ' 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 gpM9@ ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
á á á á 4 ( 2 ¤m… ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
á á á 4 ' 2 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
á á á á 4 ( 2 ¤m… ?] m\GŒ
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ms>
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ?\G:d ?]t Y:s>‰@ g™:pS ²S 8\˜mu9@ axwE9@ ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> Ñ
á 4 # 2 ¼Z> ?] xˆ:k
á á 4 $ 2 J:P\V ?] ¤ZDK
á á á 4 ' 2 gf@A ?] ?P…
á á á á 4 ( 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =oˆ ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 x\G@m]X ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 =oˆ ?] ‘@ =\r>
á á á á á á á á 4 6 2 ¤:ƒ•9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 m\j9@ x•os9@ axwE9@ ?PE9@ H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA ²s\su9@ B:UD{ ?] Ñ
á á á á 4 ( 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =oˆ ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 x\G@m]X ?] ¤Z[oD
á á á á á á á 4 5 2 =oˆ ?] ‘@ =\r>
á á á á á á á á 4 6 2 ¤:ƒ•9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 €ˆA‰@ x•os9@ axwE9@ ?PE9@ H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA ²s\su9@ B:UD{ ?] Ñ
á 4 # 2 ¼Z> ?] xˆ:k
á á 4 $ 2 mrUˆ ?] ’:_G
á á á 4 ' 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò ²P9:\ƒ9@ {A@{ ²]K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²Q:r\_9@ ¼Z> ?] xˆ:[9@ H\S n\o• {:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB ²k:] OCD=E9@ Ñ
á 4 # 2 =sE` ?] xˆ:k
1A<
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 yj` ?] ’:P…
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] RˆZ`
á á á á á 4 , 2 RˆZ` ?] m_]
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 €ˆA‰@ x•os9@ axwE9@ ZGA µ{Œ‰@ yj` ?] ’:P… H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
2 . +ari 0u,aim bin 'ammar radliyallaahu 4anhu$ bah2a Rasulullah shallallaahu
4alaihi 2asallam bersabda :
m]\~ J€wU dˆZ˜T XuU ·S •ZRwˆ •`ˆU …j ·T¬œRŒ c ž~ …` Zp a–u ¬_ •V Xe„p
Allah telah ber6irman : 5ahai Bani Adam/ ,anganlah engkau merasa tidak mampu
melakukan empat raka’at di awal siang untuk diri#3u/ karena Aku akan
men+ukupkan dengannya untuk sisa akhir waktunya. &'R. Abu +a2ud nomor 12I8$
dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi +a2ud 1/218 dan Al-
Ir2aa, 2/21< .&
]H?] 9Uq rjK º ¡F‘g=? _^gD º @;
<

¢
=? – S —
<

<
_^U
<
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
aCD=E9@ xkB "766
. 2²ˆ=k CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ =À \ª d§ B« ?« ]ª {« A« @{§ O :U§ |§ =¥ …§ =« \9¦Z§ 9ª @ O ?ª >§ š¦ Dš¦ o§ 9ª @ =¦ rª >§ ?¦ ]ª =¦ \o¦ ˆ§ O ?ª >§ YÀ ZE« wª `§ O ?ª >§ ?¦ ]ª m¦ \^¦ V§
<§ m§ •§ d§ ²]¦ K§ <§ m¥ `« O ?ª >§ BÀ :s¥ G§ ?¦ ]ª x¦ \ª o§ Q« ¾ a Y« Z[« D§ O x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ‘¥¦ @ Y§ Zˆ« B§ ”« oª s¦ ˆ§ a Y§ :k§ O š¥ >§ ‘¥« @ Y« Z[« D§
¾ z« m§ ‹¦ ´ y§ M¦ Vª K§ T§ B¦ :h§ Q§ Y¦ A¥ K§ ²S¦ “À :o§ V§ B§ œ¦ ]§ Bª K§ ?ª `¦ ²Q¦ šª •¦ oª N« t§ O ’§ {§ ´ ?§ ]ª @ :D§ a g¥ I§ A§ .
a²™=rs9@ xwE9@ .“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX
4 " 2 B:sG ?] x\oQ
á 4 # 2 <m` ?] m\^V
á á 4 $ 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á 4 ' 2 =d@B ?] =sE`
á á á á 4 ( 2 =r> ?] =sj9@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 xˆ:[9@ ?] xd:G
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 =r> ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 8DmV ?] mD=…
á á á 4 ' 2 e9:f ?] iDA:o`
á á á á 4 ( 2 µ=h` ?] ?s…m9@ =r>
1AA
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ e9:f ?] iDA:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
’:GAK H9 lA=f ZGA ²`mpE9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 =9:‹ ?] {:s…
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ e9:f ?] iDA:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
’:GAK H9 lA=f ZGA ²`mpE9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ =UP` axwE9@ e9:f ?] iDA:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
’:GAK H9 lA=f ZGA ²`mpE9@ Ñ
á 4 # 2 =|m` ?] q\k
á á 4 $ 2 <m` ?] m\^V
á á á 4 ' 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á á 4 ( 2 šDšo9@ =r> ?] =\oˆ
á á á á á 4 , 2 mƒ` ?] B:s>
á á á á á á 4 . 2 {A@{ ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 =r> ?] ’‚P9@ =r>
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò xˆm9@ ²S H]:_us9@ Ö\•}N axwE9@ ?] B:s> H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA µmrUo9@ mƒ` Ñ
á á á á 4 ( 2 RˆZ` ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 J:Uˆ ?] {m]
á á á á á á 4 . 2 =DŒ ?] =\oˆ
á á á á á á á 4 5 2 x\oQ ²]K ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 x\G@m]X ?] ²}>
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò J@W:d ?] ²}> ²]K v@šIK axwE9@ x\oQ ²]K ?] =sE` H\S {:UˆX
¤@FV ZGA ²ƒˆ@Z9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 J:s\}ˆ ?] msuo`
á á á á á á á 4 5 2 gpM9@ ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 =r> ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²`B@=9@ ?Uˆ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 gpMs9@ ?] m_]
á á á á á á á 4 5 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 =DšD ?] ”]:|
á á á á á á á 4 5 2 Ams> ?] iDA:o`
á á á á á á á á 4 6 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…‰ Y:Im9@ iSmo`A g}o9@ ²S œ`:•9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 =r> ?] ¤:GZ9@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] ?P…
á á á á á á á á 4 6 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²]@m>‰@ ?]@ x•o` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 <m` ?] m\^V
á á 4 $ 2 8DmV ?] mD=…
á á á 4 ' 2 e9:f ?] iDA:o`
á á á á 4 ( 2 8GA ?] ‘@ =r>
1AI
á á á á á 4 , 2 R\ED ?] i}`m…
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] Ams>
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ ?] i}`m… @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
’:GAK H9 lA=f ZGA ²`mpE9@ e9:f ?] iDA:o`A OCD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²r\•u9@ R\ED Ñ
á á á á 4 ( 2 RP\> ?] ?o`
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =`:…
á á á á á á á 4 5 2 œQ:k ?] ²k:r9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò œQ:k ?]t i]:Ej9@ x•o` axwE9@ œQ:k ?]@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
’:GAK H9 lA=f ZGA ²`mpE9@ e9:f ?] iDA:o`A OCD=E9@ ?P… lA=f ZGA µ{@=r9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 =9:‹ ?] {:s…
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ ?] iDA:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
’:GAK H9 lA=f ZGA ²`mpE9@ e9:f Ñ
á á á á 4 ( 2 µ=h` ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ ?] iDA:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
’:GAK H9 lA=f ZGA ²`mpE9@ e9:f Ñ
á á 4 $ 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á 4 ' 2 -B:E9@ ?] v‚>
á á á á 4 ( 2 =\s… ?] x^\G
á á á á á 4 , 2 nˆZD ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 J:s\}ˆ ?] œ\]m9@
á á á á á á á 4 5 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ?] v‚o9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
B=[9:] ²`B lA=f ZGA ²`mpE9@ -B:E9@ Ñ
á á á 4 ' 2 šDšo9@ =r> ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 =DšD ?] eDmd
á á á á á 4 , 2 J:s^> ?] R\ED
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] ?\P…
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ ?] eDmd @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²`mpE9@ =DšD Ñ
á á á á 4 ( 2 xd:G ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 JAB:G ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 ‘@ =r> ?] R\ED
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] ’:sN
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò µŒ@m9@ ’:sN =™@ZS axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 x}P` ?] =\9A
á á á á á 4 , 2 {:s… ?] x\oQ
á á á á á á 4 . 2 ²}> ?] ?P…
á á á á á á á 4 5 2 œQ:k ?] ²k:r9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò œQ:k ?]t i]:Ej9@ x•o` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 m`:> ?] J:s[9
1A8
á á á 4 ' 2 =\9Z9@ ?] =sE`
á á á á 4 ( 2 ¤m… ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 RMj` ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 ²}> ?] ?P…
á á á á á á á 4 5 2 œQ:k ?] ²k:r9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò œQ:k ?]t i]:Ej9@ x•o` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] x\G@m]X
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 J@=o` ?] =9:‹
á á á 4 ' 2 =oˆ ?] m\E]
á á á á 4 ( 2 =\9Z9@ ?] i\[]
á á á á á 4 , 2 RMj` ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] x\G@m]X
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 <m` ?] m\^V
á á 4 $ 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á 4 ' 2 šDšo9@ =r> ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 x}P` ?] =\9A
á á á á á 4 , 2 =\dB ?] {A@{
á á á á á á 4 . 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 =d@B ?] =sE`
á á á á 4 ( 2 iDA:o` ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 =9:‹ ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ =9:‹ ?] =sE` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²r…m9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 ãAmS ?] J:r\d
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] ?P…
á á á á á á 4 . 2 œQ:k ?] ²k:r9@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò œQ:k ?]t i]:Ej9@ x•o` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 8DmV ?] mD=…
á á á 4 ' 2 e9:f ?] iDA:o`
á á á á 4 ( 2 RP\> ?] ?o`
á á á á á 4 , 2 ‘@ =r> ?] JAB:G
á á á á á á 4 . 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ e9:f ?] iDA:o` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
’:GAK H9 lA=f ZGA ²`mpE9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 =9:‹ ?] {:s…
á á á á á 4 , 2 =\oˆ ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²]@m>‰@ ?]@ x•o` axwE9@ =\oˆ ?] =sE` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
’:GAK H9 lA=f ZGA ²`mpE9@ e9:f ?] iDA:o`A O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µ{@=r9@ Ñ
á á 4 $ 2 J@=o` ?] =9:‹
á á á 4 ' 2 =oˆ ?] m\E]
á á á á 4 ( 2 =\9Z9@ ?] i\[]
á á á á á 4 , 2 J:s^> ?] Ams>
1I=
á á á á á á 4 . 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ =\9Z9@ ?] i\[] @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
v:Mop9@ ?> q\9=u9@ m\^V lA=f ZGA ²>‚w9@ Ñ
á 4 # 2 =|m` ?] q\k
á á 4 $ 2 <m` ?] m\^V
á á á 4 ' 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á á 4 ( 2 RˆZ` ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 J:Uˆ ?] {m]
á á á á á á 4 . 2 =DŒ ?] =\oˆ
á á á á á á á 4 5 2 RˆZ` ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 J:s\}ˆ ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 ?PE9@ ?] =sE`
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ?] =sE` H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA µB:h]mr9@ ?PE9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 J:s\}ˆ ?] msuo`
á á á á á á á 4 5 2 {:s… ?] R}>‰@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 =sE` ?] =sE`
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á 4 5 2 ms> ?] ‘@ =\r>
á á á á á á á á 4 6 2 =sE` ?] -B:…
á á á á á á á á á 4 "7 2 nˆZD ?] =s…K
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á 4 5 2 =\sE9@ =r> ?] R\ED
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 =sE` ?] mMoI
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ ?] R\ED H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²Q:sE9@ =\sE9@ =r> Ñ
á á á á á á 4 . 2 =r> ?] ¤:GZ9@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] ?P…
á á á á á á á á 4 6 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 nˆZD ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á 4 $ 2 šDšo9@ =r> ?] =\oˆ
á á á 4 ' 2 x}P` ?] =\9A
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 <m` ?] m\^V
á á 4 $ 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á 4 ' 2 =k@A ?] =DŒ
á á á á 4 ( 2 šDšo9@ =r> ?] =\oˆ
á á á á á 4 , 2 <šs… ?] R\ED
á á á á á á 4 . 2 R\ED ?] =sE`
1I1
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ =sE` ?] =s…K H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²`mpE9@ Ñ
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ =sE` ?] =s…K H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²`mpE9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 =DšD ?] eDmd
á á á á á á 4 . 2 J:s^> ?] R\ED
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] x\G@m]X
á á á á á á á á 4 6 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 =|m` ?] q\k
á á 4 $ 2 <m` ?] m\^V
á á á 4 ' 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á á 4 ( 2 RˆZ` ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 J:Uˆ ?] {m]
á á á á á á 4 . 2 J:s\}ˆ ?] msuo`
á á á á á á á 4 5 2 J:\Mˆ ?] ¤Z[oD
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò J:\Mˆ ?] ¤Z[o\9 cDB:u9@A iSmos9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á 4 5 2 ms> ?] ‘@ =\r>
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò -B:E9@ =UP` =™@AŒ ?> C…:r9@ i\] axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 šDšo9@ =r> ?] =\oˆ
á á á á á 4 , 2 mƒ` ?] B:s>
á á á á á á 4 . 2 {A@{ ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ mƒ` ?] B:s> H\S nop9@ =D=d {:UˆX
CD=E9@ TAmu` ZGA µmrUo9@ Ñ
á 4 # 2 =|m` ?] q\k
á á 4 $ 2 <m` ?] m\^V
á á á 4 ' 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á á 4 ( 2 RˆZ` ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 J:Uˆ ?] {m]
á á á á á á 4 . 2 J:s\}ˆ ?] msuo`
á á á á á á á 4 5 2 =\9Z9@ ?] ³:r>
á á á á á á á á 4 6 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 œQ:k ?] ²k:r9@ =r>
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò œQ:k ?]t i]:Ej9@ x•o` axwE9@ @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX
œ]ZN Ñ
á á á á á á á 4 5 2 R}>‰@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 =sE` ?] ms>
á á á á á á á á á 4 "7 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 gpMs9@ ?] m_]
á á á á á á á 4 5 2 =GmP` ?] {=P`
á á á á á á á á 4 6 2 RU^s9@ ?] W:o`
á á á á á á á á á 4 "7 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á 4 5 2 W:o` ?] ‘@ =\r>
á á á á á á á á 4 6 2 RU^s9@ ?] ?P…
1I2
á á á á á á á á á 4 "7 2 œQ:k ?] ²k:r9@ =r>
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò œQ:k ?]t i]:Ej9@ x•o` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 =r> ?] R}>‰@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 {:s… ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 ‘@ =r> ?] x\G@m]X
á á á á á á á á á 4 "7 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á 4 5 2 TB:rs9@ ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 ‘@ =r> ?] x\G@m]X
á á á á á á á á á 4 "7 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 ?\\`:_9@ =UP` axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 <m` ?] m\^V
á á 4 $ 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á 4 ' 2 =d@B ?] =sE`
á á á á 4 ( 2 g\>:sˆX ?] RˆZ`
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò is^\‹ ²]K ?]@ cDB:N ?` ²Q:^9@ mMP9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 Ams> ?] gpS
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò is^\‹ ²]K ?]@ cDB:N ?` ²Q:^9@ mMP9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 g\…@md ?] <m`
á á 4 $ 2 ¤@mhd ?] YZEw`
á á á 4 ' 2 šDšo9@ =r> ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 x}P` ?] =\9A
á á á á á 4 , 2 =\dB ?] {A@{
á á á á á á 4 . 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á 4 5 2 mw] ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á á 4 "7 2 ‘@ =r> ?] nˆZD
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò mr9@ =r> ?]t =\hsu9@ axwE9@ =r> @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²r;m[9@ =sE` ?] ‘@ Ñ
á 4 # 2 =r> ?] ‘@ F™:>
á á 4 $ 2 =\r> ?] mP]
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] =\9A
á á á á 4 ( 2 ‘@ =r> ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ’:sN
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò µŒ@m9@ ’:sN =™@ZS axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 =r> ?] ‘@ F™:>
á á 4 $ 2 =\r> ?] mP]
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] =\9A
á á á á 4 ( 2 x}P` ?] =\9A
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 BZjU` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 BFUs9@ ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
1 . +ari (uraidah radliyallaahu 4anhu$ bah2a Rasulullah shallallaahu 4alaihi 2asallam
bersabda :
1I1
·h§LV ZsRw]S zœŒ “L ‘†S Èp]lLV …_ rkhiŒ ƒ·^LVu Z˜iSzŒ zœ•nLV ·S ‹_Z«iLV
J•¬œŒ
- 9ahak dalam mas,id yang engkau pendam dalam tanah/ sesuatu yang engkau
singkirkan dari ,alan bisa men,adi sedekah. 3alau tidak bisa dilakukan/ dapat diganti
dengan dua raka’at di waktu 9luha. Atu sudah +ukup. &'R. Abu +a2ud nomor ?2:2$
dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi +a2ud 1/8I: dan
Al-Ir2aa, 2/211 .&
]H?] 9Uq rjK º _
S
]
<
d
>
<
? _^g <D S º o
S
F
>
j E=? _
M
?F
<
U
>
q
<
º a
S
OY
S

E
=? r
S
B < ly <d
>
<
? f S ¤
<
^k
<
z
S
9h S _^U
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
aCD=E9@ xkB '(,,
2žZSm` CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ µ½ Œ¦ A§ mª s§ 9ª @ =À s¥ E§ `« ?« ]ª =« s§ …ª K§ a Y§ :k§ ± ²U¦ |§ =¥ …§ ?À \ª P§ …« ?« ]ª ²½ }¦>§ a Y§ :k§ ± ²U¦ |§ =¥ …§ ²]¦ K§ a Y§ :k§ ± ²U¦ |§ =¥ …§
<§ =§ Dª m§ ]« ?« ]ª ‘¥¦ @ =« rª >§ a Y§ :k§ ± ”« oª s¦ ˆ§ <§ =§ Dª m§ ]« ²]¦ K§ ¾ a Y« Z[« D§ x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ‘¥¦ @ Y§ Zˆ« B§ ”« oª s¦ ˆ§ a Y« Z[« D§ ± ²S¦
²¥ r¦ Q§ :D§ y§ 9¦W§ L« \ƒ¦ D« ?ª `§ A§ a @Z9«:k§ ± iÀ k§ =§ j§ ]¦ H« Uª `¦ gÀ j¦ Mª `§ g¬ V« ?ª >§ l§ =¥ j§ u§ D§ Jª K§ H¦ \ª }§o§ S§ ± ‚Á j¦ Mª `§ J§ Zu½ˆ¦ A§ iÀ ™§ :`¦ -« ‚§ |§ J¦ :P§ Qª ¶ª¦ @
¾ y§ ™« š¦ •ª N« RE§ p½ 9@ :u§ o§ Vª m§ S§ =ª •¦ N§ xª 9§ Jª •¦S§ ± L¦ Dm¦ ƒ¥ 9@ ?¦ >§ H¦ \E¬ U§ N« v« ²ª _¥ 9@A§ ± :h§ U« S¦ =ª N§ =¦ •¦ Pª s§ 9ª @ ²S¦ i« >§ :•§ U½ 9@ ¾ a Y§ :k§ b ‘¥¦ @ .
a²™=rs9@ xwE9@ .œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX
4 " 2 8\jE9@ ?] m`:>
á 4 # 2 <=Dm] ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 =k@A ?] ?\P…
á á á 4 ' 2 ?P… ?] ²}>
á á á á 4 ( 2 ‘@ =r> ?] JAB:G
á á á á á 4 , 2 mjQ ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò µŒAms}9 <‚j9@ B=k x\–oN axwE9@ =k@A ?] ?\PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µŒAms9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 ?`¢s9@ =r> ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò µA:Eƒ}9 B:|·@ gw_` axwE9@ =k@A ?] ?\PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µŒAms9@ Ñ
á á á 4 ' 2 ?\P… ?] ²}>
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 CDm… ?] ?\P…
á á á á á 4 , 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 <=Dm] ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 =k@A ?] ?\P…
á á á 4 ' 2 ?P… ?] ²}>
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] ³:r>
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] =sE`
1I:
á á á á á á 4 . 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò z=U` ?]t =\…Zu9@ axwE9@ =k@A ?] ?\PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µŒAms9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ =k@A ?] ?\PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µŒAms9@ Ñ
á á á 4 ' 2 ¤:rE9@ ?] =DŒ
á á á á 4 ( 2 mMoI ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 ms> ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò :h\}> ?D{B@Z9@A J:hrf•] ?\|=Es9@ “:[r; axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á 4 , 2 Ams> ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò Š>@Z9@ JZosˆ ?]@ ²9:`K axwE9@ ZGA Š>@Z9@ =s…K ?] =sE` H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
á á á á 4 ( 2 v‚o9@ ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 ?PE9@ ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 ?\P… ?] ²}>
á á á á 4 ( 2 J‚\˜ ?] {ZsE`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ms>
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ?\G:d ?]t Y:s>‰@ g™:pS ²S 8\˜mu9@ axwE9@ @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX
œ]ZN Ñ
á 4 # 2 <=Dm] ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 =k@A ?] ?\P…
á á á 4 ' 2 ¤:rE9@ ?] =DŒ
á á á á 4 ( 2 mMoI ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] ?P…
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 ?P… ?] ²}>
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] ³:r>
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] {ZoP`
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ RQ:Im•9@ =sE` ?] {ZoP` H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA Ñ
á á á á á á 4 . 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ =k@A ?] ?\PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µŒAms9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 x\G@m]X ?] R\ED
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
1I?
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ =k@A ?] ?\PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA µŒAms9@ Ñ
á 4 # 2 <=Dm] ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 =k@A ?] ?\P…
á á á 4 ' 2 ¤:rE9@ ?] =DŒ
á á á á 4 ( 2 ‘@ =r> ?] <=r>
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ "7 - "$ Ò axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ x}P` Y:IB H9:IB O?P… z{:UˆX Ñ
á á á 4 ' 2 ?P… ?] ²}>
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ ZGA µŒAms9@ =k@A ?] ?\PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
:[Á \}oN µB:•r9@ H9 „AB µŒAms9@ =k@A ?] ?\PE9@ @=>:` µB:•] Y:IB H9:IB OCD=E9@ ?P… lA=f Ñ
á 4 # 2 <=Dm] ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 =k@A ?] ?\P…
á á á 4 ' 2 J:r… ?] =DŒ
á á á á 4 ( 2 mMoI ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 ?PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 ²}> ?] xDmw9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 mG@Œ ?] L9:•9@ =r>
á á á á á á á á á 4 "7 2 ‘@ =r> ?] xˆ:k
á á á á á á á á á á 4 "" 2 =sE` ?] ms>
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 ?s…m9@ =r> ?] ?P…
á á á á á á á á á á á á 4 "$ 2 x\G@m]X ?] g\>:sˆX
á á á á á á á á á á á á á 4 "' 2 a¤:uw9@ Ò ž:sP9@ iUD:rus9@ ?\o]B‰:] ž:u`¶@ axwE9@ {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²km9@ J:r… ?] =DŒ H\S n\o• Ñ
á 4 # 2 <=Dm] ?] ‘@ =r>
á á 4 $ 2 =k@A ?] ?\P…
á á á 4 ' 2 ¤:rE9@ ?] =DŒ
á á á á 4 ( 2 mMoI ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 ?PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 ²}> ?] xDmw9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 mG@Œ ?] L9:•9@ =r>
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò :\]:Ef ?\o]B‰ :•\d ?\o]BK ?> :^D=… ?\o]B‰@ ¤:uV axwE9@ z{:UˆX
œ]ZN @WX ?PEDA n\o• Ñ
: . +ari Abu +5arr radliyallaahu 4anhu$ bah2a Rasulullah shallallaahu 4alaihi
2asallam bersabda :
1I<
awu ‹}zy ‚zknhŒ awu ‹}zy ‹hkf•Œ aŠS ‹}zy “wzgU …j ·jtv aw ŽP_ ªf[p
‹}zy ]ŠinLV …_ ·˜Tu ‹}zy ¾u]RnLZ` ]jUu ‹}zy ‚]kfŠŒ awu ‹}zy ‹PkP˜Œ
Žh§LV …j Zn˜Rw]p ‘ZsRwˆ JLN …j Ù¬œpu
- 2ada setiap pagi/ setiap sendi tubuh Bani Adam harus bersedekah. Setiap tasbih
bisa men,adi sedekah. Setiap tahmid bisa men,adi sedekah. Setiap tahlil bisa men,adi
sedekah. Setiap takbir bisa men,adi sedekah. Setiap amar ma’ru< nahi munkar ,uga
bisa men,adi sedekah. Semua itu dapat digantikan dengan raka’at yang dilakukan
pada waktu 9luha. &'R. )uslim nomor A2= .&
mAek I[;“ º ^| < Y
S
˜
>
x <H
<
r
<
OY
S
h S^e
<
N
M
=
>
? – S —
<

<
_^g <D S º ... ^i
<
A
E
x <q
<

E
q
<
H
<
@;
<

¢
=? – S —
<

<
_
S
^J
<
;
>
g SK
>
? _^U
<
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
aCD=E9@ xkB ""5.
2žZSm` CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ ²½ o¦ r§ p½ 9@ v§ :s§ ˆª K§ ?¦ ]ª =¦ s¥ E§ `« ?« ]ª ‘¥¦ @ =« rª >§ O :U§ |§ =¥ …§ JÀ Zs« \ª `§ ?« ]ª @ Z§ G« A§ µè =¦ hª `§ O :U§ |§ =¥ …§ g f¦ @A§ R9§Zª `§
i§ U§ \ª \§ >« ²]¦ K§ O ?ª >§ gÀ \ª [§ >« ?¦ ]ª R\§ Eª D§ O ?ª >§ m§ s§ oª D§ ?¦ ]ª R\§ Eª D§ O ?ª >§ ²¬ 9¦é§ =½ 9@ {¦ Z§ ˆª ‰§ @ ²]¦ K§ O ?ª >§ Bß W§ ²]¦ K§ R}¥f§ ²¬ r¦ U¥ 9@ ?¦ >§ O
¾ a Y§ :k§ H« Q¥K§ O x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ i k§ =§ f§ <À =§ \s¦ Eª N§ g½ V« A§ O i k§ =§ f§ iÀ E§ \r¦ Pª N§ g½ w« S§ O i k§ =§ f§ xª V« =¦ …§ K§ ?ª `¦ R`§ ‚§ ˆ« g¬ V« R}§>§ e« r¦ jª D«
y§ 9¦W§ ?ª `¦ ê« š¦ •ª D« A§ O i k§ =§ f§ m¦ w§ Uª s« 9ª @ ?¦ >§ ²Â hª Q§ A§ O i k§ =§ f§ ¼¦ Am« oª s§ 9ª :]¦ m `ª K§A§ O i k§ =§ f§ <À m§ \r¦ wª N§ g½ V« A§ O i k§ =§ f§ iÀ }§\}¦hª N§ g½ V« A§ O
¾ RE§ p½ 9@ ?§ `¦ :s§ h« o« V§ mª D§ J¦ :u§ o§ Vª B§ .
a²™=rs9@ xwE9@ ‡md R}> O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
.x}P`
4 " 2 ‘@ =r> ?] ¤=UI
á 4 # 2 Ams> ?] x9:£
á á 4 $ 2 msoD ?] R\ED
á á á 4 ' 2 g\[> ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 gf@A
á á á á á 4 , 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á á á 4 . 2 =GmP` ?] {=P`
á á á á á á á 4 5 2 {:s… ?] mw]
á á á á á á á á 4 6 2 çrfK ?] xˆ:k
á á á á á á á á á 4 "7 2 J:\Mˆ ?] -B@Z9@ =r>
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ‘@ =r> ?] nˆZD
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò mr9@ =r> ?]t =\hsu9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á 4 5 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 mw] ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ‘@ =r> ?] nˆZD
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò mr9@ =r> ?]t =\hsu9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á 4 , 2 JZs\` ?] µ=h`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 ¤ZDK ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 l:EˆX ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 ‘@ =r> ?] =sE`
1IA
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED Ñ
á 4 # 2 Ams> ?] x9:£
á á 4 $ 2 msoD ?] R\ED
á á á 4 ' 2 g\[> ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 gf@A
á á á á á 4 , 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á á á 4 . 2 8\r… ?] R\ED
á á á á á á á 4 5 2 Ams> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ axwE9@ ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> Ñ
á á á á á 4 , 2 ‘@ =r> ?] =9:‹
á á á á á á 4 . 2 i\[] ?] 8GA
á á á á á á á 4 5 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 JZs\` ?] µ=h`
á á á á á á 4 . 2 mDmI ?] 8GA
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 †:•E9@ ?] x}P`
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` ‡md R}> O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò x}P` e\Ef axwE9@ ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` ‡md R}> O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á á á á 4 . 2 gpM9@ ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 g\>:sˆX ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò µB:•r}9 {mMs9@ ¤{‰@ axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á á á á 4 5 2 ’‚ˆ ?] xˆ:k
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò µAmh}9 CD=E9@ 8Dm˜ axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 x}P` ?] J:M>
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
1II
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 RˆZ` ?] ?P…
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ nUj` axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ir\d ²]K ?]@ nUj` axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 {:s… ?] mƒS
á á á á á á á 4 5 2 Ams> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 msoD ?] R\ED
á á 4 $ 2 g\[> ?] R\ED
á á á 4 ' 2 gf@A
á á á á 4 ( 2 J:P… ?] ’:_G
á á á á á 4 , 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á á á 4 . 2 J:s\}ˆ ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á 4 # 2 Ams> ?] x9:£
á á 4 $ 2 msoD ?] R\ED
á á á 4 ' 2 g\[> ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 J:\… ?] gf@A
á á á á á 4 , 2 JZs\` ?] µ=h`
á á á á á á 4 . 2 mDmI ?] 8GA
á á á á á á á 4 5 2 =\oˆ ?] ‘@ =\r>
á á á á á á á á 4 6 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²`:E_9@ iD@Am] †@mP9@ CD=… axwE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED Ñ
á á á á á á 4 . 2 Ams> ?] y}s9@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á á á 4 6 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²`:E_9@ iD@Am] †@mP9@ CD=… axwE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED Ñ
á á á á á á 4 . 2 is}ˆ ?] <m\`
á á á á á á á 4 5 2 x\G@m]X ?] l:EˆX
á á á á á á á á 4 6 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²`:E_9@ iD@Am] †@mP9@ CD=… axwE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED Ñ
á á á á 4 ( 2 gf@A
á á á á á 4 , 2 JZs\` ?] µ=h`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á á á 4 6 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 v:>=9@ axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á á 4 5 2 RU^s9@ ?] W:o`
á á á á á á á á 4 6 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
1I8
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 v:>=9@ axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á á 4 5 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 J:r… ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò J:r… ?]@ e\Ef axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 =r> ?] =sj9@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =r> ?] -B@Z9@ =r>
á á á á á á á á 4 6 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò isDš‹ ?]@ e\Ef axwE9@ ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> Ñ
á á á á á á 4 . 2 gpM9@ ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> Ñ
á á á á á á á 4 5 2 šDšo9@ =r> ?] ²}>
á á á á á á á á 4 6 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 v:>=9@ axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á á á 4 5 2 x\…m9@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 l:EˆX ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²`:E_9@ iD@Am] †@mP9@ CD=… axwE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED Ñ
á á á á á á 4 . 2 x}P` ?] J:M>
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] ?P…
á á á á á á á á 4 6 2 l:EˆX ?] ¤Z[oD
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò iQ@Z> ²]K †m•uP` axwE9@ ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> Ñ
á á á á á á á 4 5 2 g\>:sˆX ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò BFUs9@ ?]t ¼‚u‹t@A ž:sI¶@A ?UP9@ ²S €ˆA‰@ axwE9@ z{:UˆX
?P… Ñ
á 4 # 2 msoD ?] R\ED
á á 4 $ 2 g\[> ?] R\ED
á á á 4 ' 2 gf@A
á á á á 4 ( 2 {:r> ?] {:r>
á á á á á 4 , 2 œ\U` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò :\Q=9@ ²]K ?]t mwUs9@ ?> ²hU9@A ¼Amos9:] m`‰@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á á 4 , 2 =GmP` ?] {=P`
á á á á á á 4 . 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
18=
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á á 4 ( 2 J:P… ?] ’:_G
á á á á á 4 , 2 JAB:G ?] =DšD
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 =r> ?] ¤:GZ9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 ?PE9@ ?] ?\P…
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò µŒAms}9 i}j9@A mr9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 JZs\` ?] µ=h`
á á á á á 4 , 2 xˆ:[9@ ?] xd:G
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
x}P` Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ Ñ
á 4 # 2 Ams> ?] x9:£
á á 4 $ 2 msoD ?] R\ED
á á á 4 ' 2 g\[> ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 gf@A
á á á á á 4 , 2 JZs\` ?] µ=h`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 l:EˆX ?] ?\P…
á á á á á á á á 4 6 2 ‘@ =r> ?] ghˆ
á á á á á á á á á 4 "7 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ z{:UˆX
?P… Ñ
á á á á á á á 4 5 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… Ñ
á á á á á 4 , 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á á á 4 . 2 mw] ²]K ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á á á 4 6 2 ?PE9@ ?] 8\r…
á á á á á á á á á 4 "7 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ x}P` e\Ef R}> †m•uPs9@ =UPs9@ axwE9@ z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²>@š•9@ g\[> ?] R\ED @=> “:[| H9:IB ?P… Ñ
á 4 # 2 BZƒs`
á á 4 $ 2 BZƒs` ?] ’‚ˆ
á á á 4 ' 2 ’‚ˆ ?] =DŒ
á á á á 4 ( 2 e9:f ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 TB:r` ?] ²}>
á á á á á á 4 . 2 Ams> ?] y}s9@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 Ams> ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 =sE` ?] ²}>
181
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 ¤@{·@ axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 Ams> ?] x9:£
á á 4 $ 2 msoD ?] R\ED
á á á 4 ' 2 g\[> ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 gf@A
á á á á á 4 , 2 JZs\` ?] µ=h`
á á á á á á 4 . 2 gpM9@ ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 =}•` ?] =\s…
á á á á á á á á 4 6 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 =sE` ?] =sE`
á á á á á á á á á á 4 "" 2 =s…K ?] =…@Z9@ =r>
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 {ZoP` ?] ?\P…
á á á á á á á á á á á á 4 "$ 2 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á á á á á á á á á 4 "$ 2 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á á á á á á á á á 4 "$ 2 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á á 4 5 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á á á 4 6 2 =sE` ?] ²}>
á á á á á á á á á 4 "7 2 ²}> ?] ?P…
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ²k:r9@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 =sE` ?] ms>
á á á á á á á á á á á á 4 "$ 2 a¤:uw9@ Ò m_> io]B‰@ <@Am9@ axwE9@ ?] ms> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA µškB@=9@ =sE` Ñ
á á á á á á á 4 5 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 x\G@m]X ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 ž:ƒ[Q@ œ•Z`
á á á á á á á á á á 4 "" 2 y}s9@ =r> ?] ?\P…
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 =s…K ?] mG@Œ
á á á á á á á á á á á á 4 "$ 2 a¤:uw9@ Ò m_> io]B‰@ <@Am9@ axwE9@ œ•Z` H] J‰ n\o• {:UˆX
ž:ƒ[Q@ Ñ
á 4 # 2 BZƒs`
á á 4 $ 2 ’‚ˆ ?] =DŒ
á á á 4 ' 2 e9:f ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 TB:r` ?] ²}>
á á á á á 4 , 2 Ams> ?] y}s9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò grU… ?] =s…K =UP` axwE9@ x}P` ’:`¶@ ‡md R}> O“:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 BZƒs`
á á 4 $ 2 ’‚ˆ ?] =DŒ
á á á 4 ' 2 e9:f ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 TB:r` ?] ²}>
á á á á á 4 , 2 Ams> ?] y}s9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 RU^s9@ ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 8\od ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²™:PU}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ “:[| H9:IB Ogju` z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 R\ED ?] ?P…
á á á á á á á 4 5 2 mjQ ?] =sE`
182
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò µŒAms}9 <‚j9@ B=k x\–oN axwE9@ ?] ?PE9@ @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²Q:Im•9@ œ\]m9@ ²]K Ñ
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 mMoI ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò µB:rQ‰@ mw] ²]K CD=… axwE9@ =s…K ?] =sE` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²s\su9@ Ñ
á 4 # 2 BZƒs`
á á 4 $ 2 ’‚ˆ ?] =DŒ
á á á 4 ' 2 e9:f ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 TB:r` ?] ²}>
á á á á á 4 , 2 Ams> ?] y}s9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 Ams> ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 =sE` ?] ²}>
á á á á á á á á á 4 "7 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ =sE` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²s\su9@ =s…K ?] Ñ
? . +ari Anas bin )alik radliyallaahu 4anhu bah2a Rasulullah shallallaahu 4alaihi
2asallam bersabda :
OTZw …ksRwˆ ŽPy “™ ’n^LV •PlŒ Žsg •V ]wŸp zR} “™ ‹_Zn– ·S ‚VzxLV ŽPy …j
‹jZŒ ‹jZŒ ‹jZŒ “Pvu rkP_ •V ŽPy •V Xevˆ XZ} XZ} ‚]n_u ‹œg ]–{w rL
- Barangsiapa shalat Shubuh ber,ama’ah/ kemudian duduk dan berdzikir kepada
Allah hingga terbit matahari/ kemudian ia shalat dua raka’at 6yaitu shalat
9luha*Asyra=8/ ia akan memperoleh pahala ibadah ha,i dan umrah/ sempurna/
sempurna/ sempurna. &'R. .irmid5i nomor ?I< dan dihasankan oleh Syaikh Al-
Albani dalam Shahih Sunan .irmid5i 1/1I1 .&
< . +ari (uraidah dan Abu +5ar radliyallaahu 4anhuma bah2a Rasulullah shallallaahu
4alaihi 2asallam bersabda :
m]\~ J€wU •ZRwˆ •`ˆU ˆZ˜iLV XuU …j ·L •wˆU ž~ …` Zp
- 5ahai Bani Adam/ lakukanlah shalat empat raka’at di awal siang. Aku akan
men+ukupkan di akhirnya. &'R. .irmid5i nomor :A? dan dishahihkan oleh Syaikh
Al-Albani dalam Shahih Sunan .irmid5i 1/:A dan Al-Ir2aa, 2/218 .&
QRkYg=? •k^~ º fS u
<
N
M
{
M
=
>
? _^g <D S º Y
S
V<e
E
=? _
M
?F
<
U
>
q
<
º ... X S {
S
e
>
N
<
=
>
? 9h S ¼
S
FA
M
{
M
=
>
? r
<
kS ”
¢
;
<
g <e
>
O
M
^k
<
Y
S
D
>
y S _^U
<
akŠ^sLV ˆZ˜½W Ò akŠ^sLV ƒZ€\W
Ò ›Dm•N Ò Ñ =G@Zd Ò Ñ ¼@m;K Ò Ñ =\Q:ˆ‰@ Ñ
181
aCD=E9@ xkB ($(
2žZSm` CD=…4 :U§ |§ =¥ …§ µ½ m¦ jª r§ 9ª @ ²½ E¦ s§ •« 9ª @ i§ D§ A¦ :o§ `« ?« ]ª ‘¥¦ @ =« rª >§ O :U§ |§ =¥ …§ xÀ }¦Pª `« ?« ]ª š¦ Dš¦ o§ 9ª @ =« rª >§ O :U§ |§ =¥ …§ YÀ ‚§ £¦ Z]«K§ O
?ª >§ yÀ 9¦:`§ ?¦ ]ª q¦ Q§ K§ a x§ }¥ˆ§ A§ H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ‘¥¦ @ Y« Zˆ« B§ Y§ :k§ a Y§ :k§ O ‘¥§ @ m« V« Fª D§ =§ o§ k§ x¥ |« iÀ >§ :s§ I§ ²S¦ <§ @=§ § 9ª @ R}¥f§ ?ª `§ ¾
a x§ }¥ˆ§ A § H¦ \ª }§>§ ‘¥« @ R}¥f§ ‘¥¦ @ Y« Zˆ« B§ Y§ :k§ a Y§ :k§ ¾ <À m§ sª >« A§ iÀ •¥ …§ m¦ Iª •§V§ H« 9§ ”ª Q§ :V§ ?¦ \ª u§ o§ Vª B§ R}¥f§ x¥ |« q« sª _¥ 9@ œ§ }«ƒª N§ Ru¥…§
¾ iÀ `¥ :N§ iÀ `¥ :N§ iÀ `¥ :N§ ¾ ²]¦ K§ ?ª >§ O g\>¦ :s§ ˆª X¦ ?§ ]ª =§ s¥ E§ `« ”« 9ª •§ˆ§ A§ a Y § :k§ O 8 Dm¦ ˜§ ? P§ …§ C D=¦ …§ @F§ G§ a RP§ \>¦ Z]« K§ Y§ :k§ .
H« s« ˆª @A§ a = s¥ E§ `« Y§ :k§ O C¦ D=¦ E§ 9ª @ ¤« B¦ :[§ `« Z§ G« a Y§ :[§ S§ O YÀ ‚§ £¦ Y ‚§ G¦ .
a²™=rs9@ xwE9@ .CD=E9@ n\o• ZGA µ{Œ‰@ m_] ?] Y‚G H\S n\o• {:UˆX
4 " 2 y9:` ?] qQK
á 4 # 2 J:]K ?] =DšD
á á 4 $ 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á á 4 ' 2 n}‹ ?] RˆZ`
á á á á 4 ( 2 J:s\}ˆ ?] =\oˆ
á á á á á 4 , 2 gpM9@ ?] ³:r>
á á á á á á 4 . 2 =\r> ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA Ñ
á á 4 $ 2 =oˆ ?] Ams>
á á á 4 ' 2 Ams> ?] ?s…m9@ =r>
á á á á 4 ( 2 =Dš` ?] =\9A
á á á á á 4 , 2 =\9Z9@ ?] ³:r>
á á á á á á 4 . 2 ¤Z[oD ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 =sE` ?] l:EˆX
á á á á á á á á 4 6 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ Ñ
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA Ñ
á á 4 $ 2 {:DŒ ?] R}o`
á á á 4 ' 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 J:s\}ˆ ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] R\ED
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] ²}>
á á á á á á á 4 5 2 ²}> ?] =sE`
á á á á á á á á 4 6 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò 8\ƒ•}9 H[Mus9@A H\[M9@ axwE9@ J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²d:km9@ J:]K ?] =DšDA O ²•:[9@ ²}> ?] =sE` :sGA CD=E9@ :M\o• Ñ
á 4 # 2 J:]K ?] =DšD
á á 4 $ 2 is}ˆ ?] {:s…
á á á 4 ' 2 =r> ?] y}s9@ =r>
á á á á 4 ( 2 œ\U` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò <m_o9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] <mhs9@ <m\•9@ ¼:ENX axwE9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ Ñ
18:
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò m•… ?]t i\Q:s^9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] i\9:o9@ 89:ƒs9@ axwE9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ Ñ
á á 4 $ 2 =DŒ ?] {:s…
á á á 4 ' 2 xˆ:k ?] =9:‹
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò m•… ?]t i\Q:s^9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] i\9:o9@ 89:ƒs9@ axwE9@ xˆ:[9@ ?] =9:‹ H\S {:UˆX
¤@FV ž:•A ZGA ²U™@=s9@ Ñ
á á á 4 ' 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò m•… ?]t i\Q:s^9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] i\9:o9@ 89:ƒs9@ axwE9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò <m_o9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] <mhs9@ <m\•9@ ¼:ENX axwE9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ Ñ
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò ²}fZs9@ R}oD ²]K =UP` axwE9@ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ Ñ
á á 4 $ 2 R\ED ?] ’:sG
á á á 4 ' 2 gf@A ?] =…@Z9@ =r>
á á á á 4 ( 2 JZ> ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò -B:E9@ =UP` =™@AŒ ?> C…:r9@ i\] axwE9@ ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• Ñ
á á 4 $ 2 {:DŒ ?] R}o`
á á á 4 ' 2 is}ˆ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò <m_o9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] <mhs9@ <m\•9@ ¼:ENX axwE9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ Ñ
á 4 # 2 x}ˆK ?] ”]:|
á á 4 $ 2 ?s…m9@ =r> ?] 8PuE`
á á á 4 ' 2 =Qmr9@ ?] <m>m>
á á á á 4 ( 2 =\oˆ ?] J:EDB
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] R\ED
á á á á á á 4 . 2 ?PE9@ ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 €ˆA‰@ x•os9@ axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 J:]K ?] =DšD
á á 4 $ 2 ’šh` ?] =sE`
á á á 4 ' 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò m•… ?]t i\Q:s^9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] i\9:o9@ 89:ƒs9@ axwE9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ Ñ
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò ²P9:\ƒ9@ {A@{ ²]K =UP` axwE9@ =G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 xhr` xˆ@
á á á 4 ' 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò <m_o9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] <mhs9@ <m\•9@ ¼:ENX axwE9@ YZh•` A@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD ZGA CD=E9@ n\o• m‹´A Ñ
á á 4 $ 2 is}ˆ ?] {:s…
á á á 4 ' 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò <m_o9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] <mhs9@ <m\•9@ ¼:ENX axwE9@ ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA Ñ
á á 4 $ 2 =DŒ ?] {:s…
18?
á á á 4 ' 2 xˆ:k ?] =9:‹
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò -B:E9@ =UP` =™@AŒ ?> C…:r9@ i\] axwE9@ ž:•A ZGA ²U™@=s9@ xˆ:[9@ ?] =9:‹ H\S {:UˆX
¤@FV Ñ
á á á á 4 ( 2 a¤:uw9@ Ò <m_o9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] <mhs9@ <m\•9@ ¼:ENX axwE9@ ZGA ²U™@=s9@ xˆ:[9@ ?] =9:‹ H\S {:UˆX
¤@FV ž:•A Ñ
á 4 # 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á 4 $ 2 n}‹ ?] RˆZ`
á á á 4 ' 2 mhƒ` ?] ’‚P9@ =r>
á á á á 4 ( 2 ²}> ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 RˆZ` ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ n}‹ ?] RˆZ` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²so9@ Ñ
á á á á á á 4 . 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ n}‹ ?] RˆZ` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²so9@ Ñ
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 gpM9@ ?] ³:r>
á á á á á 4 , 2 =\r> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 J:]K ?] =DšD
á á 4 $ 2 =oˆ ?] Ams>
á á á 4 ' 2 Ams> ?] ?s…m9@ =r>
á á á á 4 ( 2 mw] ?] m_]
á á á á á 4 , 2 x\G@m]X ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x\…{ ?]@ =™@ZS axwE9@ =G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 m\^V ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =…@Z9@ =r> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x\…{ ?]@ =™@ZS axwE9@ =G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX Ñ
á á á á 4 ( 2 8\od ?] Ams>
á á á á á 4 , 2 =9:‹ ?] {ZsE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x\…{ ?]@ =™@ZS axwE9@ =G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX Ñ
á á 4 $ 2 e\rf ?] œ\]B
á á á 4 ' 2 ’‚ˆ ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 L\}oN œ•Z`
á á á á á 4 , 2 ‘@ =r> ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò šDšo9@ J´m[9@ m\PMN axwE9@ L\}ou9@ œ•Z` ²S YZh•` A@B H]A Onop9@ =D=d {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\SA O Ñ
á á 4 $ 2 {:DŒ ?] R}o`
á á á 4 ' 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
18<
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²}fZs9@ R}oD ²]K =UP` axwE9@ ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò m•… ?]t i\Q:s^9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] i\9:o9@ 89:ƒs9@ axwE9@ ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K Ñ
á á 4 $ 2 =DŒ ?] {:s…
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] =sE`
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²UP9@ ?]t i}\}9@A ’Z\9@ gs> axwE9@ ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• Ñ
á á 4 $ 2 n}‹ ?] RˆZ`
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 J:s\}ˆ ?] x\G@m]X
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò µA:Eƒ}9 B:|·@ gw_` axwE9@ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ Ñ
á á 4 $ 2 lAŒm`
á á á 4 ' 2 gf@A ?] =…@Z9@ =r>
á á á á 4 ( 2 JZ> ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] -B:…
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò <m_o9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] <mhs9@ <m\•9@ ¼:ENX axwE9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ Ñ
á á 4 $ 2 {:DŒ ?] v‚>
á á á 4 ' 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò <m_o9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] <mhs9@ <m\•9@ ¼:ENX axwE9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ Ñ
á 4 # 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á 4 $ 2 n}‹ ?] RˆZ`
á á á 4 ' 2 mhƒ` ?] ’‚P9@ =r>
á á á á 4 ( 2 RU^s9@ ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 Cod‰@ ?] J:s\}ˆ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò {A@{ ²]K ?Uˆ axwE9@ ZGA ²so9@ n}‹ ?] RˆZ` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f Ñ
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 v:>=9@ axwE9@ ZGA ²so9@ n}‹ ?] RˆZ` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f Ñ
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 J:s\}ˆ ?] x\G@m]X
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò µA:Eƒ}9 B:|·@ gw_` axwE9@ ²so9@ n}‹ ?] RˆZ` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA Ñ
á á á á 4 ( 2 gpM9@ ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 v:>=9@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 J:]K ?] =DšD
18A
á á 4 $ 2 {:DŒ ?] R}o`
á á á 4 ' 2 =DŒ ?] {:s…
á á á á 4 ( 2 {A@{ ?] J:s\}ˆ
á á á á á 4 , 2 ’:_G ?] n}‹
á á á á á á 4 . 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò m•… ?]t i\Q:s^9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] i\9:o9@ 89:ƒs9@ axwE9@ =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] Ñ
á á á á á 4 , 2 ¤Z[oD ?] nˆZD
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] J:s\}ˆ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²Q@mrƒ}9 v:>=9@ axwE9@ n\o• ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ Ñ
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²UP9@ ?]t i}\}9@A ’Z\9@ gs> axwE9@ ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA Ñ
á á á á 4 ( 2 ’:_G ?] n}‹
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò ²UP9@ ?]t i}\}9@A ’Z\9@ gs> axwE9@ ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• ZGA Ñ
á 4 # 2 x}ˆK ?] ”]:|
á á 4 $ 2 ?s…m9@ =r> ?] 8PuE`
á á á 4 ' 2 gf@A ?] =…@Z9@ =r>
á á á á 4 ( 2 ~:rj9@ ?] gpS
á á á á á 4 , 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò ²}fZs9@ R}oD ²]K =UP` axwE9@ œ]ZN @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX Ñ
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò <m_o9@ =\Q:Ps9@ =™@Aš] <mhs9@ <m\•9@ ¼:ENX axwE9@ @WX ?PEDA n\o• z{:UˆX
œ]ZN Ñ
á 4 # 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á 4 $ 2 n}‹ ?] RˆZ`
á á á 4 ' 2 mhƒ` ?] ’‚P9@ =r>
á á á á 4 ( 2 RU^s9@ ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ B@šr9@ =UPs] B:‹š9@ mEr9@ "7 - "$ Ò axwE9@ n}‹ ?] RˆZ` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
:[Á \}oN µB:•r9@ H9 „AB ²so9@ n}‹ ?] RˆZ` @=>:` µB:•] Y:IB H9:IB O CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²so9@ Ñ
á 4 # 2 JZs\` ?] Y‚G
á á 4 $ 2 x}P` ?] šDšo9@ =r>
á á á 4 ' 2 iDA:o` ?] ‘@ =r>
á á á á 4 ( 2 RP\> ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 a¤:uw9@ Ò µF`mu9@ œ`:I axwE9@ CD=E9@ n\o• ZGA µ{Œ‰@ m_] ?] Y‚G H\S n\o• {:UˆX Ñ
á 4 # 2 i`:>{ ?] <{:uk
á á 4 $ 2 n}‹ ?] RˆZ`
á á á 4 ' 2 mhƒ` ?] ’‚P9@ =r>
á á á á 4 ( 2 J:\Mˆ ?] ¤Z[oD
á á á á á 4 , 2 mMoI ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ?P…
á á á á á á á 4 5 2 ?PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 ²k:r9@ =r> ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 =s…K ?] ‘@ =r>
18I
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò <B:u•s9@ CD{:…‰@ axwE9@ RˆZ` @=> “:[| H9:IB ?P… z{:UˆX
CD=E9@ ?P… lA=f ZGA ²so9@ n}‹ ?] Ñ
á á á á 4 ( 2 ¤ZDK ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 =s…K ?] ¤Z[oD
á á á á á á á á 4 6 2 mG:; ?] mG@Œ
á á á á á á á á á 4 "7 2 x\…m9@ =r> ?] ’:_G
á á á á á á á á á á 4 "" 2 a¤:uw9@ Ò <B:u•s9@ CD{:…‰@ axwE9@ ?P… z{:UˆX Ñ
á 4 # 2 J:‹m; ?] J:s\}ˆ
á á 4 $ 2 x9:ˆ ?] ?`¢s9@ =r>
á á á 4 ' 2 =sE` ?] mƒ`
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 ‘@ =r> ?] =s…K
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ v:\9A‰@ i\}… axwE9@ ²osPs9@ x9:ˆ ?] ?`¢s9@ =r> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA Ñ
á á á á á á á 4 5 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ i]:Ej9@ iSmo` axwE9@ x9:ˆ ?] ?`¢s9@ =r> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA ²osPs9@ Ñ
á 4 # 2 J:]K ?] =DšD
á á 4 $ 2 =DŒ ?] {:s…
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] =sE`
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ²}>
á á á á á á 4 . 2 ²}> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò 8\ƒ•}9 H[Mus9@A H\[M9@ axwE9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ =D=d {:UˆX
²d:km9@ J:]K ?] =DšDA O ²•:[9@ ²}> ?] =sE` :sGA CD=E9@ Ñ
á á 4 $ 2 n}‹ ?] RˆZ`
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] =\oˆ
á á á á 4 ( 2 gpM9@ ?] ³:r>
á á á á á 4 , 2 =\r> ?] =s…K
á á á á á á 4 . 2 =s…K ?] ²}>
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 „mrw9@ ?UP9@ axwE9@ ZGA ²d:km9@ J:]K ?] =DšD H\S n\o• {:UˆX
=G@Œ n\o• Ñ
á 4 # 2 J:‹m; ?] J:s\}ˆ
á á 4 $ 2 x9:ˆ ?] ?`¢s9@ =r>
á á á 4 ' 2 =sE` ?] mƒ`
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] =s…K
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] x\G@m]X
á á á á á á 4 . 2 a¤:uw9@ Ò x\oQ ²]‰ J:hrfK B:r‹K axwE9@ ²osPs9@ x9:ˆ ?] ?`¢s9@ =r> H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• ZGA Ñ
á 4 # 2 JZs\` ?] Y‚G
á á 4 $ 2 x}P` ?] šDšo9@ =r>
á á á 4 ' 2 iDA:o` ?] ‘@ =r>
á á á á 4 ( 2 RP\> ?] =sE`
á á á á á 4 , 2 =s…K ?] =sE`
á á á á á á 4 . 2 =sE` ?] B:r•9@ =r>
188
á á á á á á á 4 5 2 g\>:sˆX ?] =\oˆ
á á á á á á á á 4 6 2 {ZoP` ?] ?\P…
á á á á á á á á á 4 "7 2 a¤:uw9@ Ò iUP9@ ~md axwE9@ ZGA µ{Œ‰@ m_] ?] Y‚G H\S n\o• {:UˆX
CD=E9@ n\o• Ñ
á 4 # 2 ž:ƒ[Q@ œ•Z`
á á 4 $ 2 J@mh` ?] J:s\}ˆ
á á á 4 ' 2 RP\> ?] R\ED
á á á á 4 ( 2 xd:G ?] ‘@ =r>
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ‘@ =r>
á á á á á á 4 . 2 ?\PE9@ ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ?\PE9@ ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 a¤:uw9@ Ò ²[h\r}9 J:sD¶@ 8od axwE9@ ž:ƒ[Q@ œ•Z` H] J‰ n\o• {:UˆX Ñ
á 4 # 2 J:]K ?] =DšD
á á 4 $ 2 =DšD ?] {:s…
á á á 4 ' 2 J:s\}ˆ ?] =sE`
á á á á 4 ( 2 =sE` ?] R\ED
á á á á á 4 , 2 =sE` ?] ²}>
á á á á á á 4 . 2 ²}> ?] =sE`
á á á á á á á 4 5 2 ²}> ?] =s…K
á á á á á á á á 4 6 2 lAŒm` ?] =sE`
á á á á á á á á á 4 "7 2 =r> ?] LE9@ =r>
á á á á á á á á á á 4 "" 2 ²}> ?] ?s…m9@ =r>
á á á á á á á á á á á 4 "# 2 a¤:uw9@ Ò µŒZ•9@ ?]t ?DmVFs9@A Ø:j[9@ axwE9@ =D=d {:UˆX
²d:km9@ J:]K ?] =DšDA O ²•:[9@ ²}> ?] =sE` :sGA CD=E9@ :M\o• J:DA@B H\S nop9@ Ñ
A . +an lain-lain
'adits-hadits tersebut di atas menunjukkan secara jelas perintah Rasulullah
shallallaahu 4alaihi 2asallam untuk mengerjakannya Shalat +luha dan keutamaan-
keutamaannya bagi siapa saja yang mengerjakannya. )aka perbuatan 4Aisyah yang
tetap mengerjakan shalat +luha bukan tidak mungkin berdasarkan hadits-hadits di
atas atau yang semakna yang sampai kepadanya. -erbuatan Rasulullah shallallaahu
4alaihi 2asallam yang tidak terus-menerus melakukan shalat +luha sebagaimana
diberitakan oleh 4Aisyah$ tentu ini mengandung hikmah bagi kita. Salah satunya
adalah agar tidak ada anggapan bah2a shalat ini di2ajibkan bagi setiap muslimin .
-engkhabaran dari para shahabat &termasuk 4Aisyah* tentang masyru,-nya shalat
+luha tidak bisa diingkari. -enetapan dari Rasulullah shallallaahu 4alaihi 2asallam
mengandung pengertian untuk mela5imkan sunnah ini$ 2alau dalam hal-hal tertentu
atau 2aktu-2aktu tertentu kita diperintahkan meninggalkannya sesekali sebagai
pengajaran bagi orang yang bodoh agar tidak ada anggapan bah2a shalat +luha ini
merupakan ke2ajiban .
'al ini sejalan dengan penjelasan Syaikh Abdula5i5 bin (aa5 dalam penjelasannya
terhadap kitab (ulughul-)araam &sebagaimana yang dinukil oleh +r. Sa,id Al-
@ahthani dalam Shalatut-.atha22u,* : Eedua hadits shahih ini adalah hujjah yang
kuat yang menunjukkan disyari,atkannya shalat +luha$ bahkan hukumnya adalah
2==
sunnah muakkad. Earena ketika 0abi me2asiatkan kepada seseorang$ berarti itu
merupakan 2asiat untuk seluruh umatnya$ bukan khusus bagi orang itu saja$ kecuali
bila ada dalil yangmenunjukkan kekhususannya. +emikian juga halnya dengan
perintah dan larangan beliau$ maka hukumnya adalah umum$ kecuali bila ada dalil
yang mengkhususkannya. )isalnya ketika 0abi menyatakan : Ini khusus bagimu
saja%. Eeberadaan 0abi yang tidak melakukannya secara rutin tidaklah
menghilangkan sunnahnya perbuatan itu. Earena terkadang 0abi mengerjakan satu
perbuatan untuk menunjukkan bah2a perbuatan itu disyari,atkan. Calu terkadang
beliau meninggalkannya untuk menunjukkan bah2a perbuatan itu tidaklah 2ajib%
&selesai perkataan Syaikh Ibnu (aa5 rahimahullah .&
Imam 0a2a2i rahimahullah mengunggulkan pendapat bah2a shalat +luha adalah
sunnah muakkad &lihat Syarah Shahih )uslim ?/21A dan !athul-(aari 1/?A .&
-endapat di atas juga merupakan kesimpulan pembicaraan Ash-Shan,ani dalam
Subulus-Salaam. Silakan merujuk kepadanya karena ada pembahasan yang cukup
bagus .
Allaahu a,lam &Abu Al-7au5aa, 1:2I &
+ikutip dari !orum )y@uran
TA’ARUDL HADITS SHALAT DHUHA NABI SAW ;
Senin$ =1 0oGember 2=1= =?::I 7urusan -endidikan (ahasa Arab
%a!ian Hadits-hadits Shalat Dhuha dalam %ita Shahihain
æleh a De-i ëhamidah
Íamr*ni
A. ÃÛNDAHULUAN
!enomena pertentangan hadits &ta,arudl* merupakan salah satu bidang kajian dalam
studi hadits. )enurut ulama$ ta,arudl terjadi pada dalil yang bersi6at dhanni dan hasil
ijtihad dari para mujtahid$ bukan pada hakikat perkara. "ahbah a5-°uhaili
menyatakan bah2a pertentangan antara dua dalil atau hukum itu hanya dalam
pandangan mujtahid sesuai dengan kemampuan pemahaman$ analisis$ dan kekuatan
logikanya$ karena tidak mungkin Allah atau Rasul-0ya menurunkan aturan yang
bertentangan.Á1¿ 'al seperti inipun diungkapkan juga oleh Abdul "ahab Ehala6
dengan bahasa berbeda mengatakan bah2a ta,arudl hakiki itu tidak ada diantara ayat-
ayat dan hadits-hadits shahih$ jika ditemukan ta,arudl antara dua teks maka itu hanya
ta,arudl lahirnya saja sesuai dengan kadar akal kita$ dan sekali lagi bukanlah ta,arudl
2=1
hakiki$ karena Allah as-Syari, al-"ahid tidak mungkin mengeluarkan suatu hukum
dalam satu 2aktu yang saling bertentangan.Á2 Á
)aka$ dapat dikatakan bah2a ta,arudl itu ada dikarenakan perbedaan cara pandang
dan metode istidlal yang digunakan mujtahid dalam melihat dua dalil. Ijtihad yang
dilakukan oleh para mujtahid hanyalah berlaku seputar kasus atau masalah dhanni$
tidak merambah ke 2ilayah a3idah ataupun syariat yang aturannya telah bersi6at
3ath,iy. 'asil ijtihad tersebut merupakan hasil dari kajian para mujtahid dalam
mempelajari dan memahami dalil yang berkenaan dengan suatu perkara .
+alam bidang 6i3ih$ telah dikenal adanya beberapa hukum yang menyertai beberapa
jenis dan bentuk peribadatan yang menjadi dasar hukum bagi umat dalam
menjalaninya. Salah satunya adalah shalat dhuha Byang akan dikaji dalil dalilnya
dalam makalah iniîdihukumi sunnah mustahabah &dianjurkan* oleh sebagian ulama
karena pernah dilakukan 0abi SA"$ akan tetapi kita tidak menutup mata bah2a
ternyata ada ulama dalam hasil ijtihadnya menyimpulkan tidak sunnah bahkan bid,ah.
-erselisihan dan perbedaan pendapat ini terjadi karena ada beberapa hadits yang
kontroGersi yang menjelaskan bah2a 0abi melakukan shalat dhuha$ 0abi kadangkala
melakukan shalat dhuha$ ataupun hadits yang menjelaskan bah2a 0abi tidak pernah
melakukan shalat dhuha .
)akalah ini mencoba untuk mengkaji dan menganalisa ta,arudl hadits yang
menerangkan shalat dhuha serta mengkaji juga hasil-hasil ijtihad ulama dalam
memahami hadits-hadits tersebut .
0. ÃÛNÜÛ1TIAN SHALAT DHUHA
+huha secara etimologi adalah 2aktu terbitnya matahariÁ1¿$ kemudian shalat yang
dilakukan pada 2aktu tersebut disandarkan &diidha6atkan* terhadap 2aktunya dengan
makna£ di dalam. Shalat +huha adalah shalat yang dikerjakan pada 2aktu dhuha$
yakni ketika matahari sepenggalahan naik hingga matahari mulai tergelincir ke barat.
Á:¿ Shalat +huha ini juga disebut dengan Shalat Isyra3 .
Adapun jumlah minimal raka,at shalat ini adalah dua raka,at$ sedangkan jumlah
maksimal raka,atnya para ulama bersilang pendapat. Ada yang berpendapat jumlah
2=2
maksimalnya adalah I raka,at dan diantara mereka juga ada yang berpendapat 12
raka,at.Á? Á
ë. HADITS-HADITS TÛNTANÜ SHALAT DHUHA
'adits-hadits yang menerangkan shalat dhuha ini banyak sekali$ pengkaji dalam hal
ini mencoba untuk mengkategorikan keterangan hadits-hadits tersebut menjadi tiga
kategori yaitu :
" . Hadits yang menerangkan Nai SA/ melakukan Shalat Dhuha
:¶ˆZ«fLV ªkhy 11=? …K áá`Q …M nK g Q ]o LV zK fQ _K Ob RQ nM vK XK Z}K ‚K ]o jb …b `Q u]b nQ _K ZiK™Kzo gK ‹b fKRQ ¡b ZiK™Kzo gK b žK ~ ZiK™Kzo gK -
Záá˜K To†MSK ÔY TMZ©K • Ub ]b kQ •K ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK u K rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·o fMioLV —UKˆK rb ToUK z” gK UK ZiK™Kzo gK ZjK Xb e„bpK ŽPKkQ LK ·`MUK
OQ LKZ}K ˆK UK “Q ááPKSK •Y ZááRK wK ˆK ·K TMZáánK ™K ŽPoyK uK aK •K sK•Q ZSK ‹K Šo jK ªM sQ SK K eQ pK Z˜K sKkQ `K aK \K žK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·o fMioLV ‘o WM
.žK eœb •› LVuK šK ewb ]› LV “› sMpb rb ToUK ]K kQ •K Z˜K iQ jM ´o \K UK Õ› }K ‚‡ tK yK
: ¶ˆZ«fLV ªkhy 1:: ]M á§Q ioLV ·á`MUK …Q á_K ’Y TKUK …b `Q Jb LMZjK ·iM™Kzo gK XK Z}K ’Y pQ uK Ub ·`MUK …b `Q ab k_M ZnK vQ WM ZiK™Kzo gK -
·áá`MUK OK iQ `M ÔY TMZ©K o Ub •K nM vK rb ToUK mb ]K fK\Q UK ¨Y LMZÊ K ·`MUK OM iQ `M ÔY TMZ©K • Ub ŽLKeQ jK ‚K ]o jb Z`KUK ‘o UK •oM V zM kQ fK_b …M `Q ]K nK _b ŽLKeQ jK
rb áásbiK`Q V ‹b áán K ÊM ZSK uK ab áá•M sKxQ pK rb ŒbzQ áá–K eK SK ªM áásQ €KLQV K Záá_K “K PoáávK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XM evb ˆK ŽLKWM Ob fQ ©K NK Xb e„bŒK ¨Y LMZÊK
Zááno PKSK ÔY TMZáá©K • {b`M Zf‡gK ]Q jK XK Z„K SK ¨Y LMZÊK ·`MUK Ob iQ `M ÔY TMZ©K › Ub ZTKUK Ob PQ„bSK mM ŸM ©K …Q jK XK Z„K SK rM kQ PK_K Ob nQ Po•K SK OQ LKZ}K mb ]b sb•Q ŒK
áá•oM V XK eáávb ˆK ZáápK Ob ááPQ}b ¾K ]K áá[K TQ V Zááno PKSK zY gM VuK ‰Y eQ ™K ·SM Z€‡ hM sKPQjb •Y ZRK wK ˆK ·K TMZnK ™K ŽPo[K SK K Z}K rM PM•Q •b …Q jM çK ]K SK
zQ áá}K “K PoáávK u K rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK áá•oM V Xb evb ˆK XK Z„K SK ‚K ]K kQ fK©b …K `Q V ‘K tK Sb rb Œb]Q –K UK zQ }K t‡ –b ˆK a” ŒMZ}K rb ToUK ·j• Ub …b `Q V “K _K ®K
Žh‡ µb dK VNK uK ÔY TMZ©K › Ub OQ LKZ}K ÔY TMZ©K o Ub ZpK •M ]Q –K UK …Q jK ZTK]Q –K UK
: ¶ˆZ«fLV ªkhy 1=18 ·`MUK …M `Q V …Q _K ‚K ]o jb …M `Q u]M nQ _K …Q _K ‹b fKRQ ¡b ZiK™Kzo gK XK Z}K ]K nK _b …b `Q ºb €Q gK ZiK™Kzo gK -
‘o UK •Q ]K ááw K NK ÔY TMZ©K • Ub ]b kQ •K ŽhK §› LV ŽPoyK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·o fMioLV —UKˆK rb ToUK z” gK UK ZTK]K fK\Q UK ZjK XK Z}K ŽPKkQ LK
ŽPoááyK rb ásbpQ UKˆK ZáánK SK •Y ZááRK wK ˆK ·K TMZánK ™K ŽPoá[K SK Záá˜K sMkQ `K ·SM aK •K sK•Q V ‹K Šo jK ªM sQ SK K eQ pK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·o fMioLV
žK eœb •› LVuK šK ewb ]› LV “› sMpb rb ToUK ]K kQ •K Z˜K iQ jM ´o \K UK ‚‡ tK yK
rb ááToUK mb ]K ááfK\Q UK mb Z`KUK ‘o UK ‹K RK k`MˆK …M `Q ]M jM Z_K …b `Q •oM V zb fQ _K ·iM™Kzo gK XK Z}K ‰Y Z˜K ¡M …M `Q V …Q _K ’b Tbepb ·iM™Kzo gK ¦b kQ PoLV XK Z}K uK
rM `M OQ ˜K – o eK ŒK ¦b kQ gK rM sMPKgM VˆK ]M ˜Q ½ K ŽPK_K ]M €K •o LV ·SM aM kQ PoLZ`M ‹K hK fQ •› LV ŽPoyK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·o fMioLV —UKˆK
: ¶ˆZ«fLV ªkhy 11=A …b á`Q V eK á©b ¶› ]M áápQ ]K œb LQV q” Zááfo_K ZiK™Kzo áágK ‹b fKRQ ¡b ZTK]K fK\Q UK “K k©M V]K `Q WM …b `Q “b PM•Q jb ZiK™Kzo gK -
…o áá˜b _b žK UK cK ×Y tK |K`M ·PMkPM\K ·TMZyK uQ UK XK Z}K rb iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‚K ]K pQ ]K ©b ·`MUK …Q _K ¶• zM ˜Q ioLV ‘K ZnK |Q _b ·`MUK …Q _K ÖK u]› SK
]Y ŒQ uM ŽPK_K Y eQ TKuK ŽhK §› LV ‚M tK yK uK ]Y ˜Q ¡K a• wb …Q jM Y ZpoUK ‹M ™KtK ™K M eQ yK •K ejb UK ŽsogK
: “P•j ªkhy 11AI áá•oM V zb ááfQ _K ZááTK]K fK\Q UK cK Z}K ¶› žM V]K nb LQV ‹K nK PKvK …b `Q zb no hK jb uK ŽkKhQ pK …b `Q ‹b PKjK ]Q gK ·iM™Kzo gK u -
…K á`Q áá•oM V zK áfQ _K mb Zá`KUK ‘o UK ×M ˆM ZáhK LQV …M á`Q áá•oM V zM fQ _K …b `Q V ·iM™Kzo gK XK Z}K ‰Y Z˜K ¡M …M `Q V …Q _K ’b Tbepb ·TM]K fK\Q UK ¨Y ©Q uK …b `Q
ŽPoáyK á•oM V XK eávb ˆK ‘o UK ·áTM]b fM«Q pb qM ZioLV …Q jM Vz‡ gK UK zK –M UK ‘Q UK ŽPK_K Ob yQ ]K gK uK Ob LQ{KvK XK Z}K aY SK eQ TK …M `Q ×M ˆM ZhK LQV
¨Y LMZááÊK ·áá`MUK OK ááiQ `M ÔY TMZáá©K o Ub ‘o UK ]K áákQ •K JK ááLMNK ·iM™bz• ááhK pb Vz‡ áágK UK zQ –M UK “Q PKSK ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V
]K sMáá•b SK ‰Y eQ áá|K`M ·K ŒM{bááSK ªM áásQ €K LQV K eQ pK ˆb Z˜K ioLV •K €K ŒKˆQ V ZjK zK RQ `K ŽŒKUK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK ‘o UK ·iMŒQ ]K fK\Q UK
2=1
JK ááLMNK a› ááw b mb žb eœb vb Q UK rb _b ewb ˆb Q UK Xb eK Ê Q UK Z˜K kSM rb jb ZkK}M UK ¶ˆM žQ UK cK •Y ZRK wK ˆK ·K TMZnK ™K •K wK ]K SK K Z}K “o ™b aK •K sK•Q ZSK rM kQ PK_K
.zb RQ `K cK uK ab fQ }K Z˜K hK fovK mb ˆK UK “Q PKSK OQ LKZ}K ‰” ˆM Z„K sKjb rb iQ jM
·TM]K fK\Q UK aQ „bpK “Q LKuK ’K Tbepb …Q _K ¶› žM V]K nb LQV XK Z}K
: “P•j ªkhy 11A? ·iMsQ ™Kzo gK J K ¡Q ]• LV ·iMRQ pK zb p¬M pK ZiK™Kzo gK ×M ˆM VeK LQV zb fQ _K ZiK™Kzo gK ÖK u]› SK …b `Q ‘b ZfKkQ ¡K ZiK™Kzo gK -
‚ K tK ááyK ·P•áá[K pb “K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK áá•oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK “Q wK Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K OQ LK{KvK Z˜K ToUK ‚b NK ZRK jb
ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK •Y ZRK wK ˆK •K `KˆQ UK OQ LKZ}K ŽhK §› LV
žM ZiKáávQ ¸QM V VŸK áá˜K `M zK ááp¬M pK …Q áá_K ‹b fKRQ áá¡b ZiK™Kzo áágK ]Y €K RQ –K …b `Q zb no hK jb ZiK™Kzo gK cK Z}K ˆY Z^o `K …b `Q VuK Žio|Knb LQV …b `Q zb no hK jb ZiK™Kzo gK
•ob V ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pK XK Z}K uK rb PK|Q jM
: “P•j ªkhy 11A< ZiK™Kzo gK zY kR M vK …Q _K ×M ˆM ZhK LQV …b `Q zb LMZ\K ZiK™Kzo gK ·› ™MˆM ZhK LQV ¨Y kfMgK …b `Q ŽkKhQ pK ·iM™Kzo gK u -
·P•áá[K pb “ K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK áá•oM V Xb eáávb ˆK ‘K ZááwK OQ LKZáá}K ‹K áá^K •MZ_K …Q á_K “Q ˜b sQ ™Kzo gK ‹K pouM zK RK LQV ‚K NK ZRK jb ‘o UK ‚b žK ZsK}K
•ob V ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LV
VŸK áá˜K `M ‚ K žK ZáásK}K …Q áá_K ·áá`MUK ·iM™Kzo áágK XK Záá}K Y Záá^K ©M …M `Q NM ZRK jb …Q _K ZR‡ knM –K ˆY Z^o `K …b `Q VuK “K k©M V]K `Q WM …b `Q Èb hK vQ WM ZiK™Kzo gK u
rb PK|Q jM žM ZiKvQ ¸QM V
: “P•j ªkhy 11I1 ‘Y eáánb kQ jK …b áá`Q V eK ©b uK ¶Ú zM ˜Q jK ZiK™Kzo gK ·› RM fK§› LV ƒ K ZnK vQ UK …M `Q zM no hK jb …b `Q •oM V zb fQ _K ZiK™Kzo gK -
…Q áá_K ·• LMÛK z› ááLV žM eK vQ ¯QK V ·`MUK …Q _K ]K nK RQ pK …M `Q ŽkKhQ pK …Q _K aY kQ „K_b …M `Q ŽkKhQ pK …Q _K ‹K iKkQ kK_b ·`MUK ŽLKeQ jK a” yM VuK ZiK™Kzo gK
a› ááŠb SK ‹” }K zK ááyK “Q wb zM áágK UK …Q áájM ŽjK tK áávb a• ááwb ŽááPK_K ªb fMáá[Q pb XK Záá}K rb ToUK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioLV …Q _K ˆÅ NK ·`MUK
‹” }K zK ááyK ¾M u]b RQ nK LQZáá`M ]” áájQ UKuK ‹” }K zK yK ‚Y ]K kfMŠQ ŒK a› wb uK ‹” }K zK yK ‹Y PKkPM˜Q ŒK a› wb uK ‹” }K zK yK ‚Y zK knM hQ ŒK a› wb uK ‹” }K zK yK ‹Y hK kfM•Q ŒK
ŽhK §› LV …Q jM ZnK ˜b Rb wK ]Q pK ‘M ZsKRK wQ ˆK JK LMNK …Q jM Ùb ¬M œQ pbuK ‹” }K zK yK ]M ŠK iQ nb LQV …Q _K ·” ˜Q TKuK
# . Hadits yang menerangkan Nai SA/ kadangkala melakukan Shalat Dhuha¯
menger!akannya karena ada suatu sea
:¶ˆZ«fLV ªkhy 11=I ’K TKUK Ob RQ n M vK XK Z}K …K p]M kvM …M `Q ’M TKUK …Q _K ‹b fKRQ ¡b ZTK]K fK\Q UK zM RQ œK LQV …b `Q ·› PM_K ZiK™Kzo gK -
XK Z}K ¶o ˆM Z[K TQ ¯QK V JY LMZjK …K `Q
•K iK[K SK JK RK jK ‚K tK [o LV •b kl M sKvQ UK cK ·T•WM “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioPLM Zn‡ «Q µK ‘K ZwK uK ˆM Z[K TQ ¯QK V …Q jM a” –b ˆK XK Z}K
rM ákQ PK_K ŽPoáá[K SK ƒY ZáánK `M ]Y káá[M gK ¾K ]K ááÊ K rb áLK ªK áá§K TKuK rM áásMkQ `K ŽááLKWM mb Z_K zK ááSK Zááj‡ ZRK ÊK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·• fMioPLM
“K PoávK uK rM ákQ PK_K áá•ob V ŽPoáyK ·› ááfMioLV ‘K ZáwK UK rb áiQ _K áá•ob V ·K áµM ˆK ’Y TK¯MK žY uˆb Z–K …M `Q ‘M tK Sb …b `Q ‘b tK Sb XK Z}KuK …M kQ sKRK wQ ˆK
M eQ kKLQV JK LMNK ]K kQ •K ŽPoyK rb sbpQ UKˆK ZjK XK Z„K SK ŽhK §› LV ·P•[K pb
: ¶ˆZ«fLV ªkhy <1= …K áá`Q ’K TKUK Ob RQ nM vK XK Z}K …K p]M kvM …b `Q ’b TKUK ZiK™Kzo gK XK Z}K ‹b fKRQ ¡b ZiK™Kzo gK XK Z}K b žK ~ ZiK™Kzo gK -
·• ááfMioPLM •K iKáá[K SK Zn‡ «Q ááµK t‡ –b ˆK ‘K ZááwK uK JK ááRK jK ‚K tK [o LV •b klM sKvQ UK cK ·T•WM ˆM Z[K TQ ¯QK V …Q jM a” –b ˆK XK Z}K Xb e„bpK JY LMZjK
rM kQ PK_K ŽPo[K SK ]M k[M hK LQV ¾K ]K Ê K ªK §K TKuK V]‡ k[M gK rb LK ÕK •K fKSK rM LM¬M iQ jK ŽLKWM mb Z_K zK SK Zj‡ ZRK ÊK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK
ŽhK á᧛ LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLV ‘K ZwK UK JY LMZjK …M `Q ’M TK¯MK žM uˆb ZœK LQV XM ~ …Q jM a” –b ˆK XK Z„K SK …M kQ sKRK wQ ˆK
ŸY ¥MjK eQ pK co WM Z©K to yK rb sbpQ UKˆK ZjK XK Z}K
:“P•j ªkhy 11A2 …Q áá_K ¶• ]M áápQ ]K œb LQV zY kRM áávK …Q áá_K •Y áápQ ˆK ®b …b áá`Q zb p¬M pK ZTK]K fK\Q UK ŽkKhQ pK …b `Q ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK u -
co WM cK OQ LKZáá}K ŽhK á᧛ LV ·P•áá[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLV ‘K ZwK aQ ©K ‹K ^K •MZRK LM Ob PQ}b XK Z}K ÈY k„M ¡K …M `Q •oM V zM fQ _K
rM fMkxM jK …Q jM ƒK ·œM pK ‘Q UK
2=:
$ . Hadits yang menerangkan Nai SA/ tidak melakukan Shalat Dhuha
¶ˆZ«fLV ªkhy 11=< ‹K áá^K •MZ_K …Q áá_K ‚K uK ]Q áá_b …Q áá_K ¶• ]M ©Q ¬› LV …Q _K ¨Y •Q NM ·`MUK …b `Q V ZiK™Kzo gK XK Z}K b žK ~ ZiK™Kzo gK -
Z˜K hb f•vK ¯ Kb ·T•WMuK ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK OQ LKZ}K Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK
: ¶ˆZ«fLV ªkhy 1=<= ‚K uK ]Q áá_b …Q áá_K ‰Y Z˜K áá¡M …M áá`Q V …Q _K J” LMZjK ZTK]K fK\Q UK XK Z}K ´K vb epb …b `Q •oM V zb fQ _K ZiK™Kzo gK -
‘Q UK ¨› hM pb eK ©b uK aK nK RK LQV šb zK kKLK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK ‘Q WM OQ LKZ}K Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K …Q _K
‹K hK fQ áávb “K PoáávK uK rM áákQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ªK fovK ZjK uK “Q ˜M kQ PK_K èK ]K €Q kbSK qb ZioLV rM `M aK nK RQ pK ‘Q UK ‹K kK^Q \K rM `M aK nK RQ pK
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK Õ› }K ŽhK §› LV
: ¶ˆZ«fLV ªkhy 1<?2 ZááTKUK Ob ááPQ\K žK XK Záá}K zY áá©M ZœK jb …Q á_K ˆY eáá[b iQ jK …Q áá_K ]” ááp]M –K ZiK™Kzo áágK ‹b ááfKkQ sK}b ZiK™Kzo áágK -
ZáánK ˜b iQ _K •ob V ·K µM ˆK ]K nK _b …b `Q •oM V zb fQ _K VNK †MSK zK œM •Q nK LQV ]M kQ `K¬› LV …b `Q ‚b uK ]Q _b uK VNK WMuK ‹K áá^K •MZ_K ‚M ]K ááœQ gb ŽááLKWM ’” LMZáá–K
]K áánK sK_Q V “Q ááwK rb ááLK XK Záá}K “o ™b ‹” _K zQ `M XK Z„K SK “Q ˜M ŒMtK yK …Q _K mb ZiKLQ{K•K SK XK Z}K ŽhK §› LV ‚K tK yK zM œM •Q nK LQV ·SM ‘K eP›[K pb q” ZTK
ZiKRQ nM ávK uK XK Záá}K rM ákQ PK_K žo ]b áTK ‘Q UK ZááiK©Q ]M ŠK SK ¨Y á–K ˆK ·ááSM …o ©b VzK ágQ WM ZR‡ `KˆQ UK XK Z}K “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK
eáá`bUK Xb eáá„ bpK ZáájK …K kRM nK áá•Q ŒK cK UK …K kiMjM ÜQ nb LQV o Ub ZpK mb Zjo Ub ZpK ‚b uK ]Q _b XK Z„K SK ‚M ]K œQ hb LQV ·SM …K kiMjM ÜQ nb LQV • Ub ‹K ^K •MZ_K ‘K ZiKsMvQ V
•Y V]K áánK _b •K áá`KˆQ UK ]K áánK sK_Q V “K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK áá•oM V XK evb ˆK ‘o WM Xb e„bpK XK Z}K Xb e„bpK ZjK OQ LKZ}K …M nK gQ ]o LV zM fQ _K
·ááSM ]K áánK sK_Q V ZáájK uK mb zb ©M Z¡K eK ©b uK co WM ‚‡ ]K nQ _b ]K nK sK_Q V ZjK …M nK gQ ]o LV zM fQ _K Z`KUK •ob V “b gK ]Q pK OQ LKZ}K ¨Y –K ˆK ·SM …o ©b VzK gQ WM
.Õ› }K ¨Y –K ˆK
: “P•j ªkhy 11A: …Q á_K ‚ K uK ]Q _b …Q _K ‰Y Z˜K ¡M …M `Q V …Q _K JY LMZjK ŽPK_K •b UQ]K }K XK Z}K ŽkKhQ pK …b `Q ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK -
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK Õ› }K ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK OQ LKZ}K Z˜K ToUK ‹K ^K •MZ_K
rM áá`M aK áánK RQ pK ‘Q UK ‹K kKáá^Q \K rM áá`M aK áánK RQ pK ‘Q UK ¨› ááhM pb eK ©b uK aK nK RK LQV šb zK kKLK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK ‘Q WMuK
.“Q ˜M kQ PK_K èK ]K €Q kbSK qb ZioLV
: “P•j ªkhy 22== XK Záá}K zY á©M ZœK jb …Q á_K ˆY eá[b iQ jK …Q á_K ]” áp]M –K ZááTK]K fK\Q UK “K k©M V]K `Q WM …b `Q Èb hK vQ WM ZiK™Kzo gK u -
‘K eP›[K pb qb ZioLVuK ‹K ^K •MZ_K ‚M ]K œQ gb ŽLKWM ’” LMZ– K ]K nK _b …b `Q •oM V zb fQ _K VNK †MSK zK œM •Q nK LQV ]M kQ `K¬› LV …b `Q ‚b uK ]Q _b uK ZTKUK Ob PQ\K žK
]K áánK sK_Q V “Q ááwK …M áánK gQ ]o LV zM ááfQ _K Záá`KUK ZpK ‚b uK ]Q _b rb LK XK Z„K SK ‹” _K zQ `M XK Z„K SK “Q ˜M ŒMtK yK …Q _K mb ZiKLQ{K•K SK zM œM •Q nK LQV ·SM ŽhK §› LV
rM áákQ PK_K žo ]b ááTKuK rb `KŸ• ááŠK Tb ‘Q UK ZááiK©Q ]M ŠK SK ¨Y áá–K ˆK ·ááSM …o ©b VzK gQ WM ]Y nK _b •K `KˆQ UK XK Z„K SK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK
zM ááfQ _K eáá`bUK Xb eáá„bpK ZáájK ŽááLKWM …K kiMjM ÜQ áánb LQV o Ub ZáápK …K kRM nK •Q ŒK cK UK ‚b uK ]Q _b XK Z„K SK ‚M ]K œQ hb LQV ·SM ‹K ^K •MZ_K ‘K ZiKsMvQ V ZiKRQ nM vK uK
XK Z}K Xb e„bpK ZjK uK OQ LKZ„K SK …M nK gQ ]o LV ¨Y áá–K ˆK ·SM …o ©b VzK gQ WM ]Y nK _b •K `KˆQ UK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLV ]K nK sK_Q V Xb e„bpK
]K nK sK_Q V Zj K uK rb RK jK eK ©b uK co WM “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ]K nK sK_Q V ZjK …M nK gQ ]o LV zM fQ _K Z`KUK •ob V “b gK ]Q pK OQ LKZ„K SK
Õ› }K ¨Y –K ˆK ·SM
%eterangan lain dari 0eragai %ita Sunan
:¶Ÿj]sLV …iv :18 ËY u®b ]Q jK …M `Q aM kQ §K Sb …Q _K ‹K RK k`MˆK …b `Q zb no hK jb ZiK™Kzo gK ¶› žM VzK xQ fKLQV ‰K ep›UK …b `Q žb ZpK®M ZiK™Kzo gK -
XK Z}K ¶• ˆM zQ «b LQV zY kRM vK ·`MUK …Q _K ·• SM eQ RK LQV ‹K kolM _K …Q _K
·P•áá[K pb c K XK eáá„bTK ŽáásogK Z˜K _b zK áápKuK šb zK pK cK XK e„bTK ŽsogK ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V ·› fMTK ‘K ZwK
¨” p]M •K …” •K gK ¦” pzM gK VŸK ©K Ž•K k_M e`bUK XK Z}K
:zngU zi•j 1=II< - Xb evb ˆK ‘K ZwK XK Z}K zY kRM vK ·`MUK …Q _K ‹K kol M _K …Q _K a” kQ §K Sb ZiK™Kzo gK K žK ~ …b `Q ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK
Z˜K kP•[K pb cK XK e„bTK ŽsogK Z˜K wb ]b sQ pKuK Z˜K wb ]b sQ pK cK XK e„bTK ŽsogK ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V
2=?
:·•Z•iLV …iv 21?? ’Y ánK ˜Q wK …Q á_K ×M ˆM ZáhK LQV …b á`Q V eK á©b uK z” áLMZ\K ZTK{KfKTQ UK XK Z}K žY eRb •Q jK …b `Q ab kRM nK vQ WM ZTK]K fK\Q UK -
ŽhK ᧛ LV ‚K tK áyK ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK UK ‹K ^K •MZRK LM Ob PQ}b XK Z}K ÈY k„M ¡K …M `Q •oM V zM fQ _K …Q _K
rb áPowb V]‡ ˜Q áá¡K b eáá[b pK “K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK aQ ©K Ob PQ}b rM fMkxM jK …Q jM ƒ K ·œM pK ‘Q UK co WM cK OQ LKZ}K
.rM PMkfM•K LM Ž§K jK ŽsogK rb iQ jM K e[b pK ŽsogK ]K lK SQ UK cK uK ‘K Z§K jK ˆK co WM rb Powb V]‡ ˜Q ¡K K ZyK Ob nQ PM_K ZjK cK OQ LKZ}K
:žuVž ·`U …iv 1=8? …Q áá_K ‰K eááp›UK …M áá`Q ŽáákKhQ pK …Q _K ¨Y ©Q uK …b `Q V ZiK™Kzo gK ¶› žM V]K nb LQV ‹K nK PKvK …b `Q zb no hK jb ZiK™Kzo gK -
XK Záá}K “K PoáávK uK rM áákQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK ‘o UK rM k`MUK …Q _K ·• iM˜K œb LQV ’Y TKUK …M `Q NM ZRK jb …M `Q aM ˜Q vK …Q _K zY •MZSK …M `Q ‘K Z`o®K
V]‡ áákQ \K co WM Xb eáá„bpK cK ŽhK §› LV ·Q sKRK wQ ˆK ªK f••K pb ŽsogK ªM fQ [› LV ‚M tK yK …Q jM ¾b ]M [K iQ pK …K kgM mb to [K jb ·SM zK RK }K …Q jK
.]M hQ fKLQV zM `K®K …Q jM ]K |KwQ UK OQ TKZwK ‘Q WMuK mb ZpKZlK \K rb LK ]K €M •b
:r–Zj …`V …iv 11A= ]Y áákQ ŠK `b …b áá`Q ’b Tbeáápb ZiK™Kzo áágK cK Z}K ¨Y pQ ]K wb e`bUKuK ]Y kQ nK Tb …M `Q •oM V zM fQ _K …b `Q zb no hK jb ZiK™Kzo gK -
XK evb ˆK Ob RQ nM vK XK Z}K JY LMZjK …M `Q ’M TKUK …Q _K ’Y TKUK …M `Q ‹K jK ZnK ™b …Q _K ’Y TKUK …M `Q ŽvK ejb …Q _K ÈK hK vQ WM …b `Q zb no hK jb ZiK™Kzo gK
·ááSM ¨Y ©K NK …Q jM V]‡ [Q }K rb LK •ob V ŽiK`K ‹‡ RK wQ ˆK ‚K ]K ^Q _K ·Q sKiQ ™M ŽhK §› LV ŽPoyK …Q jK Xb e„bpK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V
‹M ioœK LQV
D. Fæ%US %A¸IAN
#ntuk lebih mem6okuskan kajian terhadap hadits-hadits shalat dhuha tersebut$
pengkaji membatasi kajiannya terhadap hadits-hadits yang dikeluarkan oleh Aisyah
dengan alasan bah2a hadits-hadits yang dikeluarkan Aisyah dapat me2akili tiga
kategori yang ditetapkan pengkaji. 'adits-hadits yang dikeluarkan Aisyah tersebut
adalah sebagaimana berikut :
Næ %ATÛÜæ1I HADITS
1 . 'adits yang
menerangkan 0abi
SA" melakukan
Shalat +huha

a x}P` e\Ef "".( - zb áfQ _K ZiK™Kzo ágK ÖK u]› áSK …b á`Q ‘b ZfKkQ á¡K ZiK™Kzo gK
OQ LK{KávK Zá˜K ToUK ‚b NK ZáRK jb ·iMsQ ™Kzo áágK JK á¡Q ]• LV ·ááiMRQ pK zb áp¬M pK ZiK™Kzo ágK ×M ˆM VeK LQV
“K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK “Q wK Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K
ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK •Y ZRK wK ˆK •K `KˆQ UK OQ LKZ}K ŽhK §› LV ‚K tK yK ·P•[K pb
a x}P` e\Ef ""., - ·› ™MˆM Záh K LQV ¨Y ákfMgK …b á`Q ŽkKhQ pK ·iM™Kzo gK u
‹K áápouM zK RK LQV ‚K NK ZRK jb ‘o UK ‚b žK ZsK}K ZiK™Kzo gK zY kRM vK …Q _K ×M ˆM ZhK LQV …b `Q zb LMZ\K ZiK™Kzo gK
“K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK OQ LKZ}K ‹K ^K •MZ_K …Q _K “Q ˜b sQ ™Kzo gK
•ob V ƒ K Z¡K ZjK zb p¬M pKuK ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LV ·P•[K pb
2 . 'adits yang
menerangkan 0abi
SA" kadangkala
melakukan Shalat
+huha/
mengerjakannya
karena ada suatu
sebab .
ax}P` e\Ef "".# - zb ááp¬M pK ZTK]K fK\Q UK ŽkKhQ pK …b `Q ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK u
Ob ááPQ}b XK Záá}K ÈY k„M áá¡K …M `Q •oM V zM fQ _K …Q _K ¶• ]M pQ ]K œb LQV zY kRM vK …Q _K •Y pQ ˆK ®b …b `Q
ŽhK á᧛ LV ·P•áá[K pb “K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK ·› ááfMioLV ‘K ZwK aQ ©K ‹K ^K •MZRK LM
rM fMkxM jK …Q jM ƒ K ·œM pK ‘Q UK co WM cK OQ LKZ}K
1 . 'adits yang
menerangkan 0abi
µB:•r9@ e\Ef ""7, - ¨Y •Q NM ·á`MUK …b áá`Q V ZiK™Kzo ágK XK Z}K b žK ~ ZiK™Kzo gK
2=<
SA" tidak melakukan
Shalat +huha .
ZáájK OQ LKZáá}K Záá˜K iQ _K áá•ob V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K …Q _K ‚K uK ]Q _b …Q _K ¶• ]M ©Q ¬› LV …Q _K
ŽhK á᧛ LV ‹K hK fQ áávb ªK foáávK “K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK •oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK
a µB:ÄÄ•r9@ e\EÄÄf "7,7 - XK Záá}K ´ K áávb epb …b áá`Q áá•oM V zb ááfQ _K ZiK™Kzo gK
áá•ob V · K ááµM ˆK ‹K áá^K •MZ_K …Q _K ‚K uK ]Q _b …Q _K ‰Y Z˜K ¡M …M `Q V …Q _K J” LMZjK ZTK]K fK\Q UK
aK áánK RK LQV šb zK kKLK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK ‘Q WM OQ LKZ}K Z˜K iQ _K
“Q ˜M kQ PK_K èK ]K €Q kbSK qb ZioLV rM `M aK nK RQ pK ‘Q UK ‹K kK^Q \K rM `M aK nK RQ pK ‘Q UK ¨› hM pb eK ©b uK
Õ › á}K ŽhK á᧛ LV ‹K hK fQ ávb “K PoáávK uK rM ákQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ªK fovK ZjK uK
.Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK
a µB:ÄÄ•r9@ e\EÄÄf ",(# - …Q áá_K ]” ááp]M –K ZiK™Kzo áágK ‹b ááfKkQ sK}b ZiK™Kzo áágK
zK œM áá•Q nK LQV ]M áákQ `K¬› LV …b áá`Q ‚b uK ]Q _b uK ZTKUK Ob PQ\K žK XK Z}K zY ©M ZœK jb …Q _K ˆY e[b iQ jK
ZáánK ˜b iQ _K áá•ob V ·K ááµM ˆK ]K áánK _b …b áá`Q áá•oM V zb fQ _K VNK †MSK ‚M ]K ááœQ gb ŽááLKWM ’” LMZáá–K
XK Záá}K ŽhK á᧛ LV ‚K tK ááyK zM œM áá•Q nK LQV ·ááSM ‘K eP›áá[K pb q” ZááTK VNK WMuK ‹K áá^K •MZ_K
.‹” _K zQ `M XK Z„K SK “Q ˜M ŒMtK yK …Q _K mb ZiKLQ{K•K SK
a x}P` e\Ef "".' - ŽPK_K •b UQ]K }K XK Z}K ŽkKhQ pK …b `Q ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK
Ob áápQ UKˆK ZjK OQ LKZ}K Z˜K ToUK ‹K ^K •MZ_K …Q _K ‚K uK ]Q _b …Q _K ‰Y Z˜K ¡M …M `Q V …Q _K JY LMZjK
·T•WMuK Õ› }K ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK
aK áánK RK LQV šb zK áákKLK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK ‘Q WMuK Z˜K hb f•vK ¯Kb
èK ]K áá€Q kbSK qb ZááioLV rM áá`M aK áánK RQ pK ‘Q UK ‹K kKáá^Q \K rM áá`M aK áánK RQ pK ‘Q UK ¨› ááhM pb eK áá©b uK
.“Q ˜M kQ PK_K
a x}P` e\Ef ##77 - ZááTK]K fK\Q UK “K ák©M V]K `Q WM …b á`Q Èb hK áávQ WM ZiK™Kzo gK u
…b á`Q ‚b u K ]Q á_b uK ZáTKUK Ob áPQ\K žK XK Zá}K zY á©M ZœK jb …Q á_K ˆY eá[b iQ jK …Q á_K ]” áp]M –K
‹K áá^K •MZ_K ‚M ]K ááœQ gb ŽááLKWM ’” LMZ–K ]K nK _b …b `Q •oM V zb fQ _K VNK †MSK zK œM •Q nK LQV ]M kQ `K¬› LV
XK Záá„K SK “Q ˜M ŒMtK yK …Q _K mb ZiKLQ{K•K SK zM œM •Q nK LQV ·SM ŽhK §› LV ‘K eP›[K pb qb ZioLVuK
‹” _K zQ `M

Û. TA%H1I¸ HADITS
" . Hadits yang menerangkan Nai SA/ melakukan Shalat Dhuha
: “P•j ªkhy 11A? ·iMsQ ™Kzo gK J K ¡Q ]• LV ·iMRQ pK zb p¬M pK ZiK™Kzo gK ×M ˆM VeK LQV zb fQ _K ZiK™Kzo gK ÖK u]› SK …b `Q ‘b ZfKkQ ¡K ZiK™Kzo gK -
‚ K tK ááyK ·P•áá[K pb “K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK áá•oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK “Q wK Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K OQ LK{KvK Z˜K ToUK ‚b NK ZRK jb
ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK •Y ZRK wK ˆK •K `KˆQ UK OQ LKZ}K ŽhK §› LV
g\}EN irNB =Uˆ
·áááiPL šeáááS]j ´p]ááá¡ ¦pzááág
“PÑvu rkP_ •V ·Py
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …ááj
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
‹K ^K •MZ_K
2=A
‹„™ ‚b NK ZRK jb
‹„™ JK ¡Q ]• LV ·iMRQ pK zb p¬M pK
Of™ ‹„™ ×M ˆM VeK LQV zb fQ _K
Ëuzy ÖK u]› SK …b `Q ‘b ZfKkQ ¡K

: “P•j ªkhy 11A< ZiK™Kzo gK zY kR M vK …Q _K ×M ˆM ZhK LQV …b `Q zb LMZ\K ZiK™Kzo gK ·› ™MˆM ZhK LQV ¨Y kfMgK …b `Q ŽkKhQ pK ·iM™Kzo gK u -
·P•áá[K pb “ K PoáávK uK rM áákQ PK_K áá•ob V ŽPoááyK áá•oM V Xb eáávb ˆK ‘K ZááwK OQ LKZáá}K ‹K áá^K •MZ_K …Q á_K “Q ˜b sQ ™Kzo gK ‹K pouM zK RK LQV ‚K NK ZRK jb ‘o UK ‚b žK ZsK}K
•ob V ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LV
g\}EN
irNB =Uˆ
·áááiPL šeáááS]j ´p]ááá¡ ¦pzááág
“PÑvu rkP_ •V ·Py
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …ááj
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
‹K ^K •MZ_K
‹„™ ‹K pouM zK RK LQV ‚K NK ZRK jb
Of™ ‹„™ ‚b žK ZsK}K
u ’kLzáásLV ]k|ááw ÝSZáág ‹áá„™
ÕPs\V
zY kRM vK
Of™ ‹„™ ×M ˆM ZhK LQV …b `Q zb LMZ\K
‹„™ ·› ™MˆM ZhK LQV ¨Y kfMgK …b `Q ŽkKhQ pK
# . Hadits yang menerangkan Nai SA/ kadangkala melakukan Shalat Dhuha¯
menger!akannya karena ada suatu sea .
:“P•j ªkhy 11A2 …Q áá_K ¶• ]M áápQ ]K œb LQV zY kRM áávK …Q áá_K •Y áápQ ˆK ®b …b áá`Q zb p¬M pK ZTK]K fK\Q UK ŽkKhQ pK …b `Q ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK u -
co WM cK OQ LKZáá}K ŽhK á᧛ LV ·P•áá[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK ·› fMioLV ‘K ZwK aQ ©K ‹K ^K •MZRK LM Ob PQ}b XK Z}K ÈY k„M ¡K …M `Q •oM V zM fQ _K
rM fMkxM jK …Q jM ƒK ·œM pK ‘Q UK
g\}EN irNB =Uˆ
·áááiPL šeáááS]j ´p]ááá¡ ¦pzááág
“PÑvu rkP_ •V ·Py
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …ááj
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
‹K ^K •MZ_K
‹„™
a
p
[›
S
ƒ< r
S
U
>
T
S
A
E
=? X
S
J
>
B <
rŒej af} ÕPs\Vu ‹„™
Q
:
Y
S
O
>
Y
<
{
M
=
>
? X
p
[u SK
<
Of™ ‹„™

p
O
>
c
<
}
M
r
M
U
>
X
M
O•
S
O
<
ZjW Of™ ‹„™
@[
<
;
>
O
<
r
M
U
>
@[
<
;
>
O
<
$ . Hadits yang menerangkan Nai SA/ tidak melakukan Shalat Dhuha
2=I
¶ˆZ«fLV ªkhy 11=< ‹K áá^K •MZ_K …Q áá_K ‚K uK ]Q áá_b …Q áá_K ¶• ]M ©Q ¬› LV …Q _K ¨Y •Q NM ·`MUK …b `Q V ZiK™Kzo gK XK Z}K b žK ~ ZiK™Kzo gK -
Z˜K hb f•vK ¯ Kb ·T•WMuK ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK OQ LKZ}K Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK
g\}EN irNB =Uˆ
·áááiPL šeáááS]j ´p]ááá¡ ¦pzááág
“PÑvu rkP_ •V ·Py
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …ááj
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
‹K ^K •MZ_K
‹„™
– < H
<
Y
>
B M
rTZ„ŒWu rsLt– ·P_ È€sj
Q
:
Y
S
| > •
¢
=?
‹„™

p

>
y
S
9U
S
q
<
r
M
U
>
?
‹„™
o
M
]
<
®
: ¶ˆZ«fLV ªkhy 1=<= ‚K uK ]Q áá_b …Q áá_K ‰Y Z˜K áá¡M …M áá`Q V …Q _K J” LMZjK ZTK]K fK\Q UK XK Z}K ´K vb epb …b `Q •oM V zb fQ _K ZiK™Kzo gK -
‘Q UK ¨› hM pb eK ©b uK aK nK RK LQV šb zK kKLK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK ‘Q WM OQ LKZ}K Z˜K iQ _K •ob V ·K µM ˆK ‹K ^K •MZ_K …Q _K
‹K hK fQ áávb “K PoáávK uK rM áákQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ªK fovK ZjK uK “Q ˜M kQ PK_K èK ]K €Q kbSK qb ZioLV rM `M aK nK RQ pK ‘Q UK ‹K kK^Q \K rM `M aK nK RQ pK
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK Õ› }K ŽhK §› LV
g\}EN irNB =Uˆ
·áááiPL šeáááS]j ´p]ááá¡ ¦pzááág
“PÑvu rkP_ •V ·Py
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …ááj
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
‹K ^K •MZ_K
‹„™
– < H
<
Y
>
B M
rTZ„ŒWu rsLt– ·P_ È€sj
_
p
^i
<
ƒ
S
r
S
U
>
?
]kfáááááááwu …áááááááki„snLV qUˆ
…ksf|snLV
Ž
¿
= S^k
<
·ááS qZiLV Of™U …j …„sj ‹„™
{ÊenLV
Ÿ< K
M
FO
M
r
M
U
>
T
S
A
E
=? X
M
J
>
B <
: ¶ˆZ«fLV ªkhy 1<?2 - ZááTKUK Ob ááPQ\K žK XK Záá}K zY áá©M ZœK jb …Q á_K ˆY eáá[b iQ jK …Q á_K ]” ááp]M –K ZiK™Kzo áágK ‹b fKkQ sK}b ZiK™Kzo gK
ZáánK ˜b iQ _K •ob V ·K µM ˆK ]K nK _b …b `Q •oM V zb fQ _K VNK †MSK zK œM •Q nK LQV ]M kQ `K¬› LV …b `Q ‚b uK ]Q _b uK VNK WMuK ‹K áá^K •MZ_K ‚M ]K ááœQ gb ŽááLKWM ’” LMZáá–K
.‹” _K zQ `M XK Z„K SK “Q ˜M ŒMtK yK …Q _K mb ZiKLQ{K•K SK XK Z}K ŽhK §› LV ‚K tK yK zM œM •Q nK LQV ·SM ‘K eP›[K pb q” ZTK
g\}EN irNB =Uˆ
·ááiPL šeááS]j ´p]áá¡ ¦pzáág
“PÑvu rkP_ •V ·Py
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …ááj
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
‹K ^K •MZ_K
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …j
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
Y
<
N
<
B M r
M
U
>
T
S
A
E
=? X
M
J
>
B <
‹„™
X
p
|
S
^{
<
k
M
’Lzpc ‘Zwu Of™ ‹„™
c
p

M
j
>
k
<
2=8
‹„™
Y
¿
OY
S
~
<
Of™ ‹„™
fM J
<
[
>
g
<
x
M
: “P•j ªkhy 11A: - …Q _K ‚K uK ]Q _b …Q _K ‰Y Z˜K ¡M …M `Q V …Q _K JY LMZjK ŽPK_K •b UQ]K }K XK Z}K ŽkKhQ pK …b `Q ŽkKhQ pK ZiK™Kzo gK
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK Õ› }K ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK OQ LKZ}K Z˜K ToUK ‹K ^K •MZ_K
rM áá`M aK áánK RQ pK ‘Q UK ‹K kKáá^Q \K rM áá`M aK áánK RQ pK ‘Q UK ¨› ááhM pb eK ©b uK aK nK RK LQV šb zK kKLK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK ‘Q WMuK
.“Q ˜M kQ PK_K èK ]K €Q kbSK qb ZioLV
g\}EN irNB =Uˆ
·áááiPL šeáááS]j ´p]ááá¡ ¦pzááág
“PÑvu rkP_ •V ·Py
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …ááj
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
‹K ^K •MZ_K
‹„™
– < H
<
Y
>
B M
rTZ„ŒWu rsLt– ·P_ È€sj
_
p
^i
<
ƒ
S
r
S
U
>
?
]kfáááááááwu …áááááááki„snLV qUˆ
…ksf|snLV
Ž
¿
= S^k
<
ZjW Of™ ‹„™
@[
<
;
>
O
<
r
M
U
>
@[
<
;
>
O
<
: “P•j ªkhy 22== - XK Záá}K zY á©M ZœK jb …Q á_K ˆY eá[b iQ jK …Q á_K ]” p]M –K ZTK]K fK\Q UK “K k©M V]K `Q WM …b `Q Èb hK vQ WM ZiK™Kzo gK u
‘K eP›[K pb qb ZioLVuK ‹K ^K •MZ_K ‚M ]K œQ gb ŽLKWM ’” LMZ– K ]K nK _b …b `Q •oM V zb fQ _K VNK †MSK zK œM •Q nK LQV ]M kQ `K¬› LV …b `Q ‚b uK ]Q _b uK ZTKUK Ob PQ\K žK
‹” _K zQ `M XK Z„K SK “Q ˜M ŒMtK yK …Q _K mb ZiKLQ{K•K SK zM œM •Q nK LQV ·SM ŽhK §› LV
g\}EN irNB =Uˆ
·ááiPL šeááS]j ´p]áá¡ ¦pzáág
“PÑvu rkP_ •V ·Py
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …ááj
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
‹K ^K •MZ_K
ŽnáávU “áá˜sfŒˆu ‹`Zháá[LV …j
Èk™esLVu ‹LVzRLV ¨ŒV]j
Y
<
N
<
B M r
M
U
>
T
S
A
E
=? X
M
J
>
B <
‹„™
X
p
|
S
^{
<
k
M
’Lzpc ‘Zwu Of™ ‹„™
c
p

M
j
>
k
<
‹„™
Y
¿
OY
S
~
<
ÝSZg ‹„™
m
<
[|
S
?Y
<
U
>
z
S
r
M
U
>
a
M
;
<
K
>
z
S
F. ANALISA
'adits-hadits Aisyah yang menerangkan tentang shalat dhuha 0abi SA" ini
memunculkan tiga kesimpulan tentang shalat dhuha 0abi SA" :
21=
1 . itsbat secara mutlak$ dengan dalil berdasarkan hadits dalam kategori pertama$ yang
menerangkan bah2a 0abi SA" mengerjakan shalat dhuha empat raka,at atau
lebih. 7ika menggunakan kalimat aááR€p ....‘Zááw berarti menunjukkan seringnya
pekerjaan itu dilakukan$ dalam hadits tersebut menggunakan kalimat J:V •V Xevˆ
²}jD yang berarti sholat tersebut seringkali dilakukan 0abi SA".Á< Á
2 . @a<i Mu=ayyad$ dengan dalil berdasarkan hadits dalam kategori kedua$ yang
menerangkan bah2a 0abi SA" tidak mengerjakan shalat dhuha kecuali datang
dari bepergian .
1 . @a<i secara mutla3$ dengan dalil berdasarkan hadits dalam kategori ketiga$ yang
menerangkan bah2a Aisyah tidak pernah melihat 0abi SA" mengerjakan shalat
dhuha sama sekali. Ini diperkuat adanya kata Õ› }K * yang artinya sama sekali* dalam
hadits tersebut sebagaima disebutkan :
ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ªK fovK ZjK €½ k§ Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK « ¬ -
)enghadapi pertentangan hadits seperti ini$ Abdul "ahab Ehala6 memberi alternati6
jalan dalam menghadapi dua nash yang saling bertentangan dengan ungkapannya:ÁI Á
Èáp]l` Zán˜ik` ÈákSesLV u •nœLV ·S žZ˜s–¸Vu ¦hfLV ¨–u V]©Z½ ‘Z[iLV èˆZRŒ VNW**
Zn©zgU ªk–]Œ ·S žZ˜s–¸Vu ¦hfLV ¨–u …Šnp “L ‘†S .ÈkSesLVu •nœLV Ë]Ê …j ªkhy
ÈáágtLV ‘Zááw Záán©žuˆu ¹áápˆZŒ “P_u dVN cu VŸ© …Šnp “L ‘†S .ªk–]sLV Ë]Ê …j Èp]l`
&&Zn˜` anRLV …_ ´}eŒ Zn©žuˆu ¹pˆZŒ “PRp “L ‘Wu ³È`Z•PL Z«vZT Zn˜ij
+ari ungkapan Abdul "ahab Ehala6 ini dapat dipahami bah2a langkah-langkah
menghadapi pertentangan &ta’arudl* adalah£ pertama 2ajib berusaha melakukan al#
,am’u wa al#tau<i= antara kedua nash tadi. Apabila cara pertama tidak memungkinkan
maka 2ajib melakukan cara kedua yaitu tar,ih. Apabila cara pertama dan kedua ini
tidak memungkinkan$ jika diketahui sejarah turunnya kedua nash tadi$ maka yang
datang terbaru menjadi nasih terhadap yang lama. Eemudian apabila tidak diketahui
sejarah turunnya maka dimau=u<kan .
+alam Easus hadits-hadits Aisyah ini$ para ulama bersilang pendapat dalam
memahami dan melakukan pena6siran-pena6siran$ -ara ulama ada yang mencoba
untuk melakukan kompromi pemahaman atau al#,am’u wa al tau<i= terhadap hadits-
211
hadits yang saling bertentangan dengan mencoba melakukan pena6siran-pena6siran.
+i antara mereka adalah al-(aiha3iy yang mena6sirkan hadits yang mena6ikan 0abi
SA" melakukan shalat dhuha yaitu :
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK Õ› }K ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ªK fovK ZjK
+engan pena6siran bah2a maksud ªK foávK ZjK adalah uK VžK ZájK K dan maksud Z˜K hb f•áávK ¯Kb ·ááT•WM
adalah Z˜K kQ PK_K b uM VžK Ub ·T•WM . Sehingga dengan pena6siran seperti ini dapat dipahami bah2a
0abipun melakukan shalat dhuha 2alaupun tidak langgeng. At-.habariy melakukan
al#,am’u wa al#tau<i= dengan mena6sirkan hadits kategori dua yang menerangkan
bah2a 0abi SA" hanya melakukan shalat dhuha di 2aktu datang dari bepergian
yaitu : rM ááfMkxM jK …Q áájM ƒK áá·œM pK ‘Q UK co WM cK OQ LKZáá}K ŽhK á᧛ LV ·P•áá[K pb À ·› ááfMioLV ‘K ZwK Q a©K dengan hadits
kategori satu yang menerangkan bah2a 0abi SA" sering melakukan Shalat dhuha
empat rakaat atau lebih yaitu :
•ob V ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK
dengan mena6sirkan hadits kategori dua bah2a 0abi SA" mengerjakannya hanya di
masjid$ sedang hadits kategori satu bah2a 0abi SA" mengerjakannya di rumah.
Sedangkan terhadap hadits yang mena6ikan 0abi SA" mengerjakan shalat dhuha
&hadits kategori tiga* yaitu :
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK
para ulama melakukan pena6siran bah2a kalimat : ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK Ob pQ UKˆK ZjK diartikan
bah2a Aisyah tidak pernah melihat 0abi SA" mengerjakan shalat dhuha dalam
keadaan/si6at tertentu pasti dan dengan jumlah raka,at tertentu pasti.Á8 Á
Eemudian ada golongan diantaranya Ibnu Abdi al-(ar melakukan tar,ih
terhadap hadits-hadits tersebut dengan mengunggulkan &menjadikan ra,ih* hadits-
hadits yang disepakati (ukhari-)uslim &mutta<a= alaihi* yaitu hadits Shahih (ukhari
1=<= dan Shahih )uslim 11A: dalam kategori tiga yang menerangkan 0abi SA"
tidak pernah mengerjakan shalat dhuha sama sekali tetapi membiarkan Aisyah
mengerjakannya. "alaupun demikian golongan ini tetap berpendapat bah2a shalat
dhuha tetap sunnah.Á1=¿ !enomena dalam tar,ih yang mengunggulkan hadits-hadits
212
yang mena6ikan secara mutla3 shalat dhuha 0abi SA" ini memunculkan segolongan
ulama yang berpendapat bah2a shalat dhuha ini hukumnya bid,ah karena tidak
pernah dilakukan 0abi SA". -endapat ini tampak didasarkan juga kepada perkataan
Abdullah bin #mar yang menja2ab bid,ah dalam mengomentari orang-orang yang
mengerjakan sholat dhuha di masjid &lihat Shahih )uslim:22== dan Shahih
(ukhari:1<?2 .&
Eeberagaman pemahaman dan pena6siran tentang pertentangan hadits-hadits shalat
dhuha ini menimbulkan perbedaan tentang status hukum shalat dhuha tersebut$
setidaknya Ibnu al-@ayyim telah mengumpulkan berbagai pendapat ulama tentang
hukum shalat dhuha hingga mencapai enam pendapat. Sebagaimana disebutkan dalam
kitab Subulus Salam:Á11 Á
. XY VeK }Q UK ‹K sovM OQ xK PKfKSK XK VeK }Q ¯QK V “M k•„K LQV …b `Q V •K nK –K zQ „K SK Z˜K nb ŠQ gb Zjo UKuK ¢¢
. ‹” fohK sK•Q jb ‹” iovb Z˜K ToUK : Xb uo ¯QK V
. ¨Y fK•K LM co W šb ]K ^Q Œb cK : ·TMZ|oLV
. t‡ yQ UK ¨› hK sK•Q Œb cK : ¦b LMZ|oLV
. Z˜K kQ PK_K ¨b ½K VeK pb tK SK ‚‡ ˆK ZŒK Z˜K wb ]Q ŒKuK ‚‡ ˆK ZŒK Z˜K PbRQ SM ¨› hK sK•Q pb : •b `MV]o LV
. •M ekbfbLQV ·SM Z˜K kQ PK_K ‹b fK½K VeK nb LQV ¨› hK sK•Q pb : ’b jM Z«K LQV
¢¢. XY eQ }K a• wb zK iKsK•Q jb JK LMZiK©b ]K wK NK zQ }K uK ³ ‹” _K zQ `M Z˜K ToUK : qb žM Z•o LV
-endapat moderat Bmenurut pengkaji B adalah pendapat Imam 0a2a2i dalam
kitabnya Syarah al#@awawiy >ala Muslim yang berpendapat bah2a sesungguhnya
0abi SA" suatu saat mengerjakan shalat dhuha karena keutamaannya dan
meninggalkannya pada saat yang lain karena takut shalat tersebut di2ajibkan terhadap
orang-orang muslim sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah. Imam 0a2a2i
juga mena6sirkan bah2a tidak pernahnya Aisyah melihat 0abi SA" mengerjakan
sholat dhuha dikarenakan 0abi SA" sering tidak bersama Aisyah di 2aktu dhuha$
entah berada di masjid atau di tempat istri beliau yang lain$ sebab bagian Aisyah
hanya satu hari dari sembilan hari giliran istri-istri beliau. Sedangkan komentar bid,ah
Abdullah ibnu #mar terhadap shalat dhuha dimaknai bah2a komentar Ibnu #mar
211
tersebut bukanlah terhadap esensi hukum shalatnya tetapi terhadap 6enomena para
sahabat yang sholat beramai-ramai di masjid dengan maksud menampak-
nampakkannya. Á12 Á
21:
Ü. ÃÛNUTUÃ
-endapat an-0a2a2i yang menggunakan cara al#Jam’u wa al#tau<i= Bmenurut
pengkajiî bisa menengahi pertentangan &ta,arudl* hadits-hadits tentang shalat dhuha
ini dan menjadi alternati6 terhadap beragam hukum yang dikeluarkan para mujtahid
sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu al-@oyyim. -endapat ini juga untuk menghindari
terjadinya nasakh antar hadits ataupun memau=u<kannya .
5allahu a’lam bi as#showab .
DAFTA1 ÃUSTA%A
Al-Eurdiy$ )uhammad Amin$ .an2iru al-@ulub$ Eediri: as-Sala6iy$ tt.
Al-)alibariy$ °ainuddin ibn Abdul A5i5$ !athu al-)u,in 4ala 'amisy .arsyikh al-
)usta6idin$ &(eirut: +ar al-!ikr*.
Al-)unjid !i Al-A,lam$ &Cebanon: +ar Al-)asyri3*
An-0a2a2i$ Syarh al-0a2a2i 4ala )uslim$ )aktabah Syamilah.
Ibnu 'ajar$ !athul (ari$ )aktabah Syamilah.
Ehala6$ Abdul "ahab$ Ilmu #shul !i3h$ )esir: +ar al-@alam$ 18AI.
0asution$ 'aroen$ #shul !i3h I$ 7akarta: Cogos "acana Ilmu$ 188<.
Subulus Salam$ )aktabah Syamilah.

Î+ -rogram al-'adits al-Syari6
21?
Ta+arudh Adillah 2Astrak 2
4 Ãendahuluan 2
!enomena pertentangan hadits &ta,arudl* merupakan salah satu bidang kajian dalam studi hadits.
)enurut ulama$ ta,arudl terjadi pada dalil yang bersi6at dhanni dan hasil ijtihad dari para mujtahid$
bukan pada hakikat perkara. "ahbah a5-°uhaili menyatakan bah2a pertentangan antara dua dalil atau
hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid sesuai dengan kemampuan pemahaman$ analisis$ dan
kekuatan logikanya$ karena tidak mungkin Allah atau Rasul-0ya menurunkan aturan yang
bertentangan.Á11¿ 'al seperti inipun diungkapkan juga oleh Abdul "ahab Ehala6 dengan bahasa
berbeda mengatakan bah2a ta,arudl hakiki itu tidak ada diantara ayat-ayat dan hadits-hadits shahih$
jika ditemukan ta,arudl antara dua teks maka itu hanya ta,arudl lahirnya saja sesuai dengan kadar akal
kita$ dan sekali lagi bukanlah ta,arudl hakiki$ karena Allah as-Syari, al-"ahid tidak mungkin
mengeluarkan suatu hukum dalam satu 2aktu yang saling bertentangan.Á1: Á
)aka$ dapat dikatakan bah2a ta,arudl itu ada dikarenakan perbedaan cara pandang dan metode istidlal
yang digunakan mujtahid dalam melihat dua dalil. Ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid hanyalah
berlaku seputar kasus atau masalah dhanni$ tidak merambah ke 2ilayah a3idah ataupun syariat yang
aturannya telah bersi6at 3ath,iy. 'asil ijtihad tersebut merupakan hasil dari kajian para mujtahid dalam
mempelajari dan memahami dalil yang berkenaan dengan suatu perkara .
+alam bidang 6i3ih$ telah dikenal adanya beberapa hukum yang menyertai beberapa jenis dan bentuk
peribadatan yang menjadi dasar hukum bagi umat dalam menjalaninya. Salah satunya adalah shalat
dhuha Byang akan dikaji dalil dalilnya dalam makalah iniîdihukumi sunnah mustahabah &dianjurkan*
oleh sebagian ulama karena pernah dilakukan 0abi SA"$ akan tetapi kita tidak menutup mata bah2a
ternyata ada ulama dalam hasil ijtihadnya menyimpulkan tidak sunnah bahkan bid,ah. -erselisihan dan
perbedaan pendapat ini terjadi karena ada beberapa hadits yang kontroGersi yang menjelaskan bah2a
0abi melakukan shalat dhuha$ 0abi kadangkala melakukan shalat dhuha$ ataupun hadits yang
menjelaskan bah2a 0abi tidak pernah melakukan shalat dhuha .
)akalah ini mencoba untuk mengkaji dan menganalisa ta,arudl hadits yang menerangkan shalat dhuha
serta mengkaji juga hasil-hasil ijtihad ulama dalam memahami hadits-hadits tersebut .
F. ANALISA
'adits-hadits Aisyah yang menerangkan tentang shalat dhuha 0abi SA" ini memunculkan
tiga kesimpulan tentang shalat dhuha 0abi SA" :
: . itsbat secara mutlak$ dengan dalil berdasarkan hadits dalam kategori pertama$ yang menerangkan
bah2a 0abi SA" mengerjakan shalat dhuha empat raka,at atau lebih. 7ika menggunakan kalimat
aáááR€p ....‘Záááw berarti menunjukkan seringnya pekerjaan itu dilakukan$ dalam hadits tersebut
menggunakan kalimat J:V á•V Xeávˆ ²}ÄÄjD yang berarti sholat tersebut seringkali dilakukan 0abi
SA".Á1? Á
? . @a<i Mu=ayyad$ dengan dalil berdasarkan hadits dalam kategori kedua$ yang menerangkan bah2a
0abi SA" tidak mengerjakan shalat dhuha kecuali datang dari bepergian .
< . @a<i secara mutla3$ dengan dalil berdasarkan hadits dalam kategori ketiga$ yang menerangkan bah2a
Aisyah tidak pernah melihat 0abi SA" mengerjakan shalat dhuha sama sekali. Ini diperkuat
adanya kata * Õ› }K yang artinya sama sekali* dalam hadits tersebut sebagaima disebutkan :
ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ªK fovK ZjK €½ k§ Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK ¿ 1< Á
21<
)enghadapi pertentangan hadits seperti ini$ Abdul "ahab Ehala6 memberi alternati6 jalan dalam
menghadapi dua nash yang saling bertentangan dengan ungkapannya:Á1A Á
.ÈáákSesLVu •áánœLV Ë]ááÊ …ááj ªkhy Èp]l` Zn˜ik` ÈkSesLV u •nœLV ·S žZ˜s–¸Vu ¦hfLV ¨–u V]©Z½ ‘Z[iLV èˆZRŒ VNW**
¹áápˆZŒ “ááP_u dVN cu VŸáá© …ááŠnp “áL ‘†ááS .ªáák–]sLV Ë]ááÊ …j Èp]l` Zn©zgU ªk–]Œ ·S žZ˜s–¸Vu ¦hfLV ¨–u …Šnp “L ‘†S
&&Zn˜` anRLV …_ ´}eŒ Zn©žuˆu ¹pˆZŒ “PRp “L ‘Wu ³È`Z•PL Z«vZT Zn˜ij ÈgtLV ‘Zw Zn©žuˆu
+ari ungkapan Abdul "ahab Ehala6 ini dapat dipahami bah2a langkah-langkah menghadapi
pertentangan &ta’arudl* adalah£ pertama 2ajib berusaha melakukan al#,am’u wa al#tau<i= antara kedua
nash tadi. Apabila cara pertama tidak memungkinkan maka 2ajib melakukan cara kedua yaitu tar,ih.
Apabila cara pertama dan kedua ini tidak memungkinkan$ jika diketahui sejarah turunnya kedua nash
tadi$ maka yang datang terbaru menjadi nasih terhadap yang lama. Eemudian apabila tidak diketahui
sejarah turunnya maka dimau=u<kan .
+alam Easus hadits-hadits Aisyah ini$ para ulama bersilang pendapat dalam memahami dan
melakukan pena6siran-pena6siran$ -ara ulama ada yang mencoba untuk melakukan kompromi
pemahaman atau al#,am’u wa al tau<i= terhadap hadits-hadits yang saling bertentangan dengan
mencoba melakukan pena6siran-pena6siran. +i antara mereka adalah al-(aiha3iy yang mena6sirkan
hadits yang mena6ikan 0abi SA" melakukan shalat dhuha yaitu :
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK Õ› }K ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ªK fovK ZjK
+engan pena6siran bah2a maksud ªK foáávK ZáájK adalah K uK VžK ZáájK dan maksud Z˜K hb f•áávK ¯Kb ·ááT•WM adalah .Záá˜K kQ PK_K b uM VžK Ub ·ááT•WM
Sehingga dengan pena6siran seperti ini dapat dipahami bah2a 0abipun melakukan shalat dhuha
2alaupun tidak langgeng. At-.habariy melakukan al#,am’u wa al#tau<i= dengan mena6sirkan hadits
kategori dua yang menerangkan bah2a 0abi SA" hanya melakukan shalat dhuha di 2aktu datang dari
bepergian yaitu rM fMkxM jK …Q jM ƒK ·œM pK ‘Q UK co WM cK OQ LKZ}K ŽhK §› LV ·P•[K pb À ·› fMioLV ‘K ZwK Q a©K : dengan hadits kategori satu yang
menerangkan bah2a 0abi SA" sering melakukan Shalat dhuha empat rakaat atau lebih yaitu :
•ob V ƒK Z¡K ZjK zb p¬M pKuK ZR‡ `KˆQ UK ŽhK §› LV ·P•[K pb “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V Xb evb ˆK ‘K ZwK
dengan mena6sirkan hadits kategori dua bah2a 0abi SA" mengerjakannya hanya di masjid$ sedang
hadits kategori satu bah2a 0abi SA" mengerjakannya di rumah. Sedangkan terhadap hadits yang
mena6ikan 0abi SA" mengerjakan shalat dhuha &hadits kategori tiga* yaitu :
Z˜K hb f•vK ¯Kb ·T•WMuK ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK “K PovK uK rM kQ PK_K •ob V ŽPoyK •oM V XK evb ˆK Ob pQ UKˆK ZjK
para ulama melakukan pena6siran bah2a kalimat ŽhK §› LV ‹K hK fQ vb ªK fovK Ob pQ UKˆK ZjK : diartikan bah2a Aisyah tidak
pernah melihat 0abi SA" mengerjakan shalat dhuha dalam keadaan/si6at tertentu pasti dan dengan
jumlah raka,at tertentu pasti.Á1I Á
Eemudian ada golongan diantaranya Ibnu Abdi al-(ar melakukan tar,ih terhadap hadits-
hadits tersebut dengan mengunggulkan &menjadikan ra,ih* hadits-hadits yang disepakati (ukhari-
)uslim &mutta<a= alaihi* yaitu hadits Shahih (ukhari 1=<= dan Shahih )uslim 11A: dalam kategori
tiga yang menerangkan 0abi SA" tidak pernah mengerjakan shalat dhuha sama sekali tetapi
membiarkan Aisyah mengerjakannya. "alaupun demikian golongan ini tetap berpendapat bah2a
shalat dhuha tetap sunnah.Á18¿ !enomena dalam tar,ih yang mengunggulkan hadits-hadits yang
mena6ikan secara mutla3 shalat dhuha 0abi SA" ini memunculkan segolongan ulama yang
berpendapat bah2a shalat dhuha ini hukumnya bid,ah karena tidak pernah dilakukan 0abi SA".
-endapat ini tampak didasarkan juga kepada perkataan Abdullah bin #mar yang menja2ab bid,ah
dalam mengomentari orang-orang yang mengerjakan sholat dhuha di masjid &lihat Shahih )uslim:22==
dan Shahih (ukhari:1<?2 .&
Eeberagaman pemahaman dan pena6siran tentang pertentangan hadits-hadits shalat dhuha ini
menimbulkan perbedaan tentang status hukum shalat dhuha tersebut$ setidaknya Ibnu al-@ayyim telah
mengumpulkan berbagai pendapat ulama tentang hukum shalat dhuha hingga mencapai enam
pendapat. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Subulus Salam:Á2= Á
21A
-endapat moderat Bmenurut pengkaji B adalah pendapat Imam 0a2a2i dalam kitabnya Syarah
al#@awawiy >ala Muslim yang berpendapat bah2a sesungguhnya 0abi SA" suatu saat mengerjakan
shalat dhuha karena keutamaannya dan meninggalkannya pada saat yang lain karena takut shalat
tersebut di2ajibkan terhadap orang-orang muslim sebagaimana disebutkan dalam hadits Aisyah. Imam
0a2a2i juga mena6sirkan bah2a tidak pernahnya Aisyah melihat 0abi SA" mengerjakan sholat
dhuha dikarenakan 0abi SA" sering tidak bersama Aisyah di 2aktu dhuha$ entah berada di masjid
atau di tempat istri beliau yang lain$ sebab bagian Aisyah hanya satu hari dari sembilan hari giliran
istri-istri beliau. Sedangkan komentar bid,ah Abdullah ibnu #mar terhadap shalat dhuha dimaknai
bah2a komentar Ibnu #mar tersebut bukanlah terhadap esensi hukum shalatnya tetapi terhadap
6enomena para sahabat yang sholat beramai-ramai di masjid dengan maksud menampak-
nampakkannya. Á21 Á
Á1¿ 'aroen 0asution$ #shul !i3h I$ &7akarta: Cogos "acana Ilmu$ 188<*$ hal. 1A1.
Á2¿ Abdul "ahab Ehala6$ Ilmu #shul !i3h$ &)esir: +ar al-@alam$ 18AI*$ hal 21=.
Á1¿ Al-)unjid !i Al-A,lam$ &Cebanon: +ar Al-)asyri3*$ hal.:=A
Á:¿ )uhammad Amin al-Eurdiy$ .an2iru al-@ulub$ &Eediri: as-Sala6iy$ tt*$ hal.2=:.
Á?¿ °ainuddin ibn Abdul A5i5 al-)alibariy$ !athu al-)u,in 4ala 'amisy .arsyikh al-
)usta6idin$ &(eirut: +ar al-!ikr* hal. 82.
Á<¿ Subulus Salam$ &)aktabah Syamilah$ 2:281*.
ÁA¿ ªfÑv artinya a€T &mengerjakan sunah*.
ÁI¿ Abdul "ahab Ehala6$ Cp +it$ hal.228.
Á8¿ Ibnu 'ajar$ !athul (ari$ &)aktabah Syamilah$ :: 1A<*.
Á1=¿ Ibnu 'ajar$ !athul (ari &)aktabah Syamilah$ ::1A?*
Á11¿ Subulus Salam$ &)aktabah Syamilah$ 2: 281*.
Á12¿ An-0a2a2i$ Syarh al-0a2a2i 4ala )uslim$ &)aktabah Syamilah$ 1:18*.
Á11¿ 'aroen 0asution$ #shul !i3h I$ &7akarta: Cogos "acana Ilmu$ 188<*$ hal. 1A1.
Á1:¿ Abdul "ahab Ehala6$ Ilmu #shul !i3h$ &)esir: +ar al-@alam$ 18AI*$ hal 21=.
Á1?¿ Subulus Salam$ &)aktabah Syamilah$ 2:281*.
Á1<¿ ªfÑv artinya a€T &mengerjakan sunah*.
Á1A¿ Abdul "ahab Ehala6$ Cp +it$ hal.228.
Á1I¿ Ibnu 'ajar$ !athul (ari$ &)aktabah Syamilah$ :: 1A<*.
Á18¿ Ibnu 'ajar$ !athul (ari &)aktabah Syamilah$ ::1A?*
Á2=¿ Subulus Salam$ &)aktabah Syamilah$ 2: 281*.
21I
Á21¿ An-0a2a2i$ Syarh al-0a2a2i 4ala )uslim$ &)aktabah Syamilah$ 1:18*.
http://humaniora.uin-malang.ac.id/inde±.phpF
optionÂcomHcontentÐGie2ÂarticleÐidÂ1A:taarudl-hadits-
shalat-dhuha-nabi-sa2ÐcatidÂ?:jurusanÐItemidÂA?
218

You're Reading a Free Preview

تحميل
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->